Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Klai­pė­dos ra­jo­ne at­si­ras dau­giau grei­čio ma­tuok­lių.

Ak­tua­li­jos 7p.

ANTRADIENIS, KOVO 13, 2012

D.Gry­baus­kai­tė ne­pa­si­da­vė kon­ser­va­to­rių spau­di­mui.

Af­ga­nis­ta­ną su­krė­tė dar vie­nas krau­pus ame­ri­kie­čių ka­rių „žyg­dar­bis“.

Lietuva 8p.

Pasaulis 10p.

Dar­bo rin­ko­je – pro­švais­tės

60 (19 361)

Kaina 1,30 Lt

„Tai yra imp­ro­vi­za­ci­ja.“ Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Vin­ti­lai­tė įver­ti­no gy­ven­vie­tės, ko­vo 11-ąją iš­kė­lu­sios vie­ną bend­rą vė­lia­vą, ini­cia­ty­vą.

2p.

Mies­to ta­ry­bo­je – mig­ra­ci­ja Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Klai­pė­dos ta­ry­bo­je pra­si­dė­jo po­ li­ti­kų mig­ra­ci­ja. Pir­ma­sis „ke­liau­ nin­kas“ – Min­dau­gas Ži­lys, Dar­bo par­ti­ją, su ku­rios vė­lia­va da­ly­va­ vo sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, iš­kei­ tęs į li­be­ral­cent­ris­tų glė­bį.

„„Rea­ly­bė: rink­da­mie­si tam tik­rų po­zi­ci­jų dar­buo­to­jus, darb­da­viai ga­li jaus­tis vi­sa­ga­liai. 

Dau­ge­lio jau­nuo­lių gei­džia­mos ir pres­ti­ži­nė­mis lai­ko­mos spe­ cia­ly­bės to­li gra­žu ne­ga­ran­tuo­ja, kad pa­bai­gus stu­di­jas ne­teks per­ženg­ti dar­bo bir­žos slenks­čio. Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad šian­dien uos­ta­mies­ty­je darb­da­viai graibs­to ne tei­si­nin­kus, eko­no­mis­ tus, o su­vi­rin­to­jus ar to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jus.

JAU KOVO 17 D. SPECIALUS DIENRAŠČIO „KLAIPĖDA“ LEIDINYS

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Gelbs­ti at­vy­kė­liai

Kaip pri­pa­ži­no Klai­pė­dos te­ri­to­ri­ nės dar­bo bir­žos di­rek­to­rius Min­ dau­gas Skri­tuls­kas, dėl mies­to spe­ci­fik ­ os po­pu­lia­rių spe­cia­ly­bių po­rei­kis ne­ma­ža da­li­mi su­si­jęs su uos­tu.

Nauja kolekcija Jau atvyko:

4

Nors ir bu­vo raš­tiš­kai pa­si­ža­dė­jęs, kad, iš­sto­jęs iš Dar­bo par­ti­jos, at­ si­sa­kys ir ta­ry­bos na­rio man­da­to, po­li­ti­kas nė ne­ke­ti­na to da­ry­ti. Ne­su­ta­ri­mai tarp M.Ži­lio ir Dar­ bo par­ti­jos Klai­pė­dos sky­riaus va­ do­vų pra­si­dė­jo dar praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Tuo­met jis įtei­kė pra­ šy­mą iš­sto­ti iš par­ti­jos ir po ku­ rio lai­ko mies­to ta­ry­bo­je pri­si­jun­ gė prie Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos frak­ci­jos. Prieš ke­lias die­nas M.Ži­lys ta­ po tik­ru šios par­ti­jos na­riu.

2

H. Manto g. 33, .ODLSơGD

','ä,$86,$6 Baltijos šalyse 6$/$0$1'(5 salonas


2

ANTRADIENIS, KOVO 13, 2012

miestas

Mies­to ta­ry­bo­je – mig­ra­ci­ja

„„Po­zi­ci­ja: M.Ži­lys neat­si­sa­kys ta­ry­bos na­rio man­da­to, nors ir yra pa­si­

ra­šęs to­kį pa­si­ža­dė­ji­mą. 

1

„Ke­lis mė­ne­sius pa­si­ prak­ti­ka­vau su jais dirb­ti. Man pa­tin­ka ko­man­da, im­po­nuo­ja jos ved­liai, jų pa­tir­tis, vi­zi­jos, per­ spek­ty­vos. Tai ir lė­mė ma­no pa­si­ rin­ki­mą“, – tvir­ti­no po­li­ti­kas. Pak­laus­tas, ko­kios prie­žas­tys lė­ mė, kad te­ko at­si­svei­kin­ti su Dar­bo par­ti­ja, M.Ži­lys dip­lo­ma­tiš­kai aiš­ki­ no, jog ne­su­ta­po kai ku­rios po­zi­ci­ jos. Ta­čiau Dar­bo par­ti­jos Klai­pė­dos sky­riaus pir­mi­nin­kas An­ta­nas Bo­ sas bu­vo ge­ro­kai at­vi­res­nis. Jis vie­ šai yra tei­gęs, kad M.Ži­lį iš­sto­ti iš par­ti­jos pri­ver­tė šio am­bi­ci­jos. Po­ li­ti­kas esą no­rė­jo da­ly­vau­ti ir Sei­mo rin­ki­muo­se, o Dar­bo par­ti­jos po­zi­ ci­ja bu­vo ki­ta – mies­to ta­ry­bos na­ riai Sei­mo rin­ki­muo­se ne­da­ly­vaus, kad neap­gau­di­nė­tų rin­kė­jų. „Pag­rin­di­nė ašis, dėl ku­rios iš­si­ sky­rė nuo­mo­nės, iš­ties ir bu­vo Sei­ mo rin­ki­mai, o vi­sa ki­ta – ly­ri­ka“, – tei­gė M.Ži­lys. Be­je, kai bu­vo įtrauk­tas į Dar­bo par­ti­jos Klai­pė­dos sky­riaus kan­di­ da­tų į mies­to ta­ry­bą są­ra­šą, jis pa­ si­ra­šė pa­si­ža­dė­ji­mą. Vie­nas pa­si­ ža­dė­ji­mo punk­tų – išė­jus iš Dar­bo par­ti­jos, at­si­sa­ky­ti ir uos­ta­mies­čio ta­ry­bos na­rio man­da­to. „Iš tik­rų­jų nie­kas ne­ti­kė­jo, kad pa­tek­siu į ta­ry­bą, kad ma­ne rin­kė­ jai rei­tin­guos pa­kan­ka­mai aukš­tai. Be to, bu­vau ne tos ap­lin­kos žmo­ gus ir tie­siog bu­vau pri­vers­tas pa­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

si­ra­šy­ti to­kį do­ku­men­tą. Tai tik­rai ne­bu­vo ma­no no­ras ir ma­no ini­cia­ ty­va, man bu­vo liep­ta tai pa­da­ry­ ti“, – tvir­ti­no M.Ži­lys. Ta­čiau do­ku­men­tas eg­zis­tuo­ja, ir M.Ži­lys ne­bė­ra Dar­bo par­ti­jos na­ rys. Tad ar jis ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ ti mies­to ta­ry­bos na­rio man­da­to, kaip ža­dė­jo? „Man tas do­ku­men­ tas ab­so­liu­čiai nie­ko ne­reiš­kia, nes ne Dar­bo par­ti­ja man su­tei­kė man­ da­tą, o žmo­nės ma­ne iš­rin­ko“, – tvir­ti­no po­li­ti­kas. Jis rin­ki­mų są­ra­še bu­vo penk­ta­sis, ta­čiau po rei­tin­ga­vi­mo pa­ki­lo į tre­čią vie­tą. Pak­laus­tas, ar bū­ti li­be­ral­cent­ ris­tu yra ge­riau, M.Ži­lys tei­gė, jog tai pa­ro­dys tik lai­kas, ta­čiau šiuo me­tu esą jau­čia­si kom­for­ta­bi­liau.

Man­da­tai Klai­pė­ dos mies­to ta­ry­bo­je „„Li­be­ra­lų są­jū­dis – 7 „„Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga – 6 „„Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos

krikš­čio­nys de­mok­ra­tai – 5 „„Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas – 3 „„Ru­sų al­jan­sas – 3 „„Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų

par­ti­ja – 3

a.dykoviene@kl.lt

Klai­pė­dos „Sod­ros“ sky­rius per­nai iš uos­ta­mies­čio dir­ban­čių­jų ir įmo­ nių pla­na­vo su­rink­ti 783, 6 mln. li­ tų. Šį pla­ną jai pa­vy­ko vir­šy­ti be­ veik 26,5 mln. li­tų.

Lie­tu­vos So­cia­li­nio drau­di­mo fon­ do biu­dže­to de­fi­ci­tas šių me­tų sau­ sį su­da­rė 347 mln. li­tų. Ta­čiau di­ džių­jų mies­tų sky­riai, tarp jų ir Klai­pė­dos, su­ren­ka dau­giau pa­ ja­mų, nei su­mo­ka iš­mo­kų. Per­ nai Klai­pė­dos „Sod­ra“ su­rin­ko 810 mln. li­tų. Pa­šal­pų ir iš­mo­kų ga­vė­jų Klai­pė­ do­je yra apie 60 tūkst., jiems per­ nai iš­mo­kė­ta maž­daug 660 mln. li­ tų iš­mo­kų ir pa­šal­pų. Klai­pė­do­je per­nai bu­vo be­veik 95 tūkst. dir­ban­čių­jų, tai yra tų, ku­rie mo­kė­jo „Sod­ros“ įmo­kas. Pa­ly­gin­ti

die­čiai ir pa­tys tris­pal­ves pa­ka­bi­no at­virkš­čiai. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko ir skai­ty­to­jo nuo­tr.

Vė­lia­vas pa­mir­šo ir įstai­gos Ko­vo 11-ąją vė­lia­vas pa­tin­gė­jo iš­kel­ti ne tik pra­ban­gių pri­va­čių na­mų sa­vi­nin­kai. Tris­pal­vės ne­sup­le­vė­sa­vo ir ant kai ku­ rių val­diš­kų įstai­gų. Ar už tai at­sa­kin­gi as­ me­nys su­lauks nuo­bau­dų, spręs mies­to va­do­vai.

„„Lie­tu­vos ru­sų są­jun­ga – 2

300

– tiek pa­žei­di­mų, su­si­ju­ sių su tris­pal­ve ko­vo 11-ąją ­fik­sa­vo sa­vi­val­dy­ bės dar­buo­to­jai.

„„Dar­bo par­ti­ja – 2

„Sod­ra“ vir­ši­jo pla­nus As­ta Dy­ko­vie­nė

„„Si­tua­ci­ja: ko­vo 11-ąją uos­ta­mies­ty­je vė­lia­vas nio­ko­jo vė­jas, po jo­mis ap­tik­tos nu­pieš­tos svas­ti­kos. Klai­pė­

su 2010 m., jų skai­čius išau­go dau­ giau nei 5 pro­c. Aš­tun­to­ji da­lis vi­sų 2011 m. iš­ mo­kų ir pa­šal­pų, tai yra 83 mln. li­ tų, ati­te­ko tė­vys­tės (mo­ti­nys­tės) pa­šal­pų ga­vė­jams, ku­rių Klai­pė­ do­je per­nai bu­vo 3888. Pa­ly­gin­ti su 2010 m., tė­vys­tės (mo­ti­nys­tės) pa­šal­pų ga­vė­jų su­ma­žė­jo 428. Be­ je, 2010 m. jų bu­vo re­kor­di­nis skai­ čius – 4 260, o per me­tus jiems iš­ mo­kė­ta 107 mln. li­tų. Nuo šių me­tų sau­sio 1 d. po „Sod­ros“ re­for­mos prie Klai­pė­dos sky­riaus pri­jung­ti Pa­lan­gos, Kre­ tin­gos ir Ši­lu­tės sky­riai. Tad Klai­ pė­dos „Sod­ra“ šiuo me­tu ap­tar­ nau­ja 248 tūkst. gy­ven­to­jų. Klai­pė­dos sky­riaus va­do­vo Val­ de­ma­ro Anu­žio tei­gi­mu, po šios per­tvar­kos pa­nai­kin­tas 51 eta­tas, dėl to vals­ty­bė su­tau­pys 1,3 mln. li­tų. Klai­pė­dos sky­riui iš­lai­ky­ti per me­tus ski­ria­ma 14 mln. li­tų.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­ sios tvar­kos sky­riaus dar­buo­to­jai, sek­ma­die­nį tik­ri­nę, ar vals­ty­bi­nės šven­tės pro­ga vi­si iš­kė­lė vė­lia­vas, tris­pal­vių ne­ra­do ant pa­sta­tų, ku­ rio­se įsi­kū­ru­sios kai ku­rios gy­dy­ mo įstai­gos. Vė­lia­vų ne­bu­vo iš­kė­lęs Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės fi­lia­las, Sto­ma­to­lo­ gi­jos po­lik­li­ni­ka. Tris­pal­vės ne­bu­vo ir ant Vals­ty­ bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ ny­bos pa­sta­to Kre­tin­gos gat­vė­je, „Sod­ros“ pa­da­li­nio Vy­tau­to gat­ vė­je. Jos neiš­kė­lė ir sa­vi­val­dy­bės kem­pin­gas Gi­ru­liuo­se. „Kad nė­ra vė­lia­vos ant šių pa­ sta­tų, la­bai rė­žė akį. Ma­no ma­ny­ mu, šioms įstai­goms tu­rė­tų bū­ ti su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai“, – tvir­ti­no Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Vin­ti­lai­tė. Iš vi­so ko­vo 11-ąją sa­vi­val­dy­ bės dar­buo­to­jai už­fik­sa­vo per 300

pa­žei­di­mų, su­si­ju­sių su tris­pal­ ve. Anot K.Vin­ti­lai­tės, keis­čiau­ sia, kad vė­lia­vų ne­ke­lia pra­ban­gių na­mų sa­vi­nin­kai. Tris­pal­vių pa­ si­ges­ta gar­sio­jo­je Skau­tų gat­vė­je. Čia jų bu­vo iš­kel­tos tik ke­tu­rios. Kaip ir va­sa­r io 16-ąją, vė­l ia­ vų ne­bu­vo ir ant Gin­ta­ro gat­vė­je esan­čių nau­jų dau­gia­bu­čių na­mų, ma­žai kas jas iš­kė­lė Lab­ren­ciš­kės gat­vė­je. „Pa­žei­di­mų nu­sta­ty­ta daug. Ta­ čiau vaiz­das bent mies­to cent­ re bu­vo kur kas ge­res­nis nei va­sa­ rio 16-ąją. Vė­lia­vas iš­kė­lė kur kas dau­giau na­mų. Pa­tik­ri­ni­mas da­vė re­zul­ta­tų“, – tei­gė K.Vin­ti­lai­tė. Ar pa­žei­dė­jams bus su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai, pri­klau­sys nuo mies­ to va­do­vų. K.Vin­ti­lai­tė me­džia­ gą pa­tei­kė mies­to me­rui Vy­tau­tui Grub­liaus­kui ir sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei Ju­di­tai Si­ mo­na­vi­čiū­tei. „Ti­kiuo­si, kad ry­to­jaus ry­tą bus spren­di­mas. Ma­no nuo­mo­ne, nuo­ bau­das, kad ir juo­kin­gas bei be­vil­ tiš­kai ma­žas, skir­ti rei­kė­tų tiems,

ku­rie pa­kar­to­ti­nai neiš­kė­lė vė­lia­vų, taip pat ve­šie­siems ju­ri­di­niams as­ me­nims. Ki­tiems už­tek­tų įspė­ji­mo. Mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las ne baus­ ti, o vyk­dy­ti pre­ven­ci­ją“, – va­ kar tvir­ti­no Vie­šo­sios tvar­kos sky­ riaus ve­dė­ja. K.Vin­ti­lai­tė taip pat at­krei­pė dė­ me­sį į nuo vė­jo nu­ken­tė­ju­sias vė­ lia­vas. Ant ke­lių pa­sta­tų mies­to cent­re bu­vo li­kę tik jų ko­tai. Dėl vė­jo ne­ma­žai vė­lia­vų bu­vo su­si­su­ ku­sios. At­virkš­čiai tris­pal­vę iš­kė­ lę as­me­nys, pa­sak pa­šne­ko­vės, pa­ žei­dė vė­lia­vos nau­do­ji­mo įsta­ty­mą. Ja­me nu­ro­dy­ta, kad vė­lia­vą rie­kia iš­kel­ti tin­ka­mai. Iš­ra­din­gai dėl vė­lia­vos iš­kė­li­mo iš­si­su­ko gy­ven­vie­tė „Ro­mai“. Vė­ lia­va bu­vo iš­kel­ta ne ant kiek­vie­no na­mo, o vie­na vi­sai gy­ven­vie­tei. „Tai yra imp­ro­vi­za­ci­ja. Vė­lia­ va pa­gal įsta­ty­mą pri­va­lo iš­kel­ti kiek­vie­no na­mo sa­vi­nin­kas. Ta­ čiau ši gy­ven­vie­tė vis tiek iš­reiš­ kė pa­gar­bą vals­ty­bei“, – pa­brė­ žė ve­dė­ja.


3

ANTRADIENIS, KOVO 13, 2012

miestas Oras – šva­res­nis

Pa­dau­gė­jo per­ša­li­mo li­gų

Pris­ta­tys uni­ver­si­te­tą

Per sa­vait­ga­lį oro už­terš­tu­mas Klai­pė­do­je smar­kiai su­ma­žė­jo ir šiuo me­tu jau ne­be­vir­ši­ja nor­ mos. Va­kar cent­ri­nė­je mies­to da­ly­je bu­vo už­fik­suo­ta 17,5 mik­ rog­ra­mų ku­bi­nia­me met­re kie­tų­ jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja, o ry­ti­nė­ je mies­to da­ly­je – 21,1. Lei­džia­ ma kon­cent­ra­ci­ja yra 50 mik­rog­ ra­mų ku­bi­nia­me met­re.

Praė­ju­sią sa­vai­tę ūmio­mis vir­šu­ ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­ mis sir­go dau­giau klai­pė­die­čių – 730, iš jų – 577 vai­kai. Gri­pas nu­ sta­ty­tas aš­tuo­niems gy­ven­to­ jams. Po­ra žmo­nių dėl sun­kios gri­po li­gos ei­gos pa­gul­dy­ti į li­ go­ni­nę. Prieš ke­lias sa­vai­tes per­ ša­li­mo li­go­mis sir­go 697 klai­pė­ die­čiai.

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te – At­vi­rų du­rų die­na. Ren­gi­nys vyks ko­vo 17 d. nuo 10 val. Klai­pė­dos uni­ ver­si­te­to au­di­to­ri­jų ir kon­fe­ren­ ci­jų sa­lės kor­pu­se „Au­la Mag­ na“ (Her­kaus Man­to g. 84). Fa­ kul­te­tų ir ins­ti­tu­tų at­sto­vai tie­ sio­giai bend­raus su bū­si­mais stu­den­tais, in­for­ma­ci­ja bus pa­ tei­kia­ma ir sten­duo­se.

Se­niū­nai­čių rin­ki­muo­se – konkurencija Pir­mą kar­tą Klai­pė­ do­je vyks­tan­tys se­ niū­nai­čių rin­ki­mai įgau­na pa­grei­tį – jau už­si­re­gist­ra­vo ke­lio­ li­ka kan­di­da­tų, o kai ku­rio­se se­niū­nai­ti­jo­ se var­žy­sis ir ne po vie­ną klai­pė­die­tį.

Dienos telegrafas Ar­cheo­lo­gai. Ket­vir­ta­die­nį 18 val. Ma­žo­ sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­ju­je (Di­džio­ ji Van­dens g. 2) vyks su­si­ti­ki­mas su Ka­ li­ning­ra­do sri­ty­je dir­ban­čiais ar­cheo­lo­ gais – Ru­si­jos moks­lų aka­de­m i­jos Ar­ cheo­lo­gi­jos ins­ti­tu­to dar­buo­to­ju dr. Alek­ sand­ru Choch­lo­vu ir Ka­li­ning­ra­do is­to­ ri­jos ir me­no mu­z ie­jaus Ar­cheo­lo­g i­jos sek­to­riaus vy­res­niuo­ju moks­lo dar­buo­ to­ju Kons­tan­ti­nu Skvor­co­vu. Ar­cheo­lo­ gus kal­bins dr. Aud­ro­nė Bliu­jie­nė ir dr. Gin­tau­tas Za­bie­la, dir­ban­tys Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te. Ren­gi­nio me­tu bus pri­sta­ to­mos kny­gos: K.Skvor­co­vo mo­nog­ra­fi­ja „Mi­ti­no ka­pi­ny­nas V–XIV a. (Ka­li­ning­ra­ do sri­tis). 2008 m. ty­ri­mų re­zul­ta­tai“, tęs­ ti­nis Ka­li­ning­ra­do is­to­ri­jos ir me­no mu­ zie­jaus lei­di­nys „Ger­ma­nia-Sar­ma­tia“.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Kan­di­da­tų re­gist­ra­ci­ja se­niū­nai­ čių rin­ki­muo­se pra­si­dė­jo nuo ko­vo 1-osios. Jų tiks­las – iš­rink­ti bend­ ruo­me­nės at­sto­vus 54 se­niū­nai­ti­ jo­se. Iki šiol pa­raiš­ką da­ly­vau­ti rin­ki­ muo­se pa­tei­kė 14 kan­di­da­tų. Se­niū­nai­čio pa­rei­gų Mu­zi­kos cent­ro rin­ki­mų apy­lin­kė­je sieks Ha­rold Kovs ir Kęs­tu­tis Du­bic­kas, Ait­va­ro – Da­rius Sa­dec­kas, Ram­ by­no – Vir­gi­ni­jus Par­tau­kas, Smil­ te­lės – Kęs­tu­tis Ru­dys, Dai­na­ vos – Jo­nas Ta­mo­šai­tis, Ban­du­žių – Ze­no­nas La­pins­kas, Klai­pė­dos van­dens – Vla­dis­lav Po­ce­vi­čius, Deb­re­ce­no – Re­mi­gi­jus Suš­kus, Gim­na­zi­jos – Sau­lius Ani­lio­nis, Švy­tu­rio – Li­na Šu­ky­tė, Pre­ky­bos uos­to – Ar­tū­ras Kup­šys, S.Dau­ kan­to – Dai­va Ka­mins­kie­nė, Strė­ vos – Li­na Šli­bu­rie­nė. „Ne­ži­nia ko­dėl, ta­čiau ma­nau, kad dau­ge­lis po­ten­cia­lių kan­di­ da­tų da­ly­vau­ti se­niū­nai­čių rin­

„„For­ma: už sa­vo fa­vo­ri­tus, ku­riuos no­rė­tų ma­ty­ti se­niū­nai­čiais, klai­pė­die­čiai ga­lės pa­si­ra­šy­ti ap­klau­sos la­

puo­se. 

ki­muo­se lau­kia re­gist­ra­ci­jos pa­ bai­gos. No­rė­tų­si, jog kan­di­da­tai bū­tų dar ak­ty­ves­ni. Tik­rai dėl to džiaug­si­mės, nors ir bus dau­giau dar­bo“, – klai­pė­die­čius da­ly­vau­ ti se­niū­nai­čių rin­ki­muo­se ra­gi­no Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ali­na Ve­ly­kie­nė. Kan­di­da­tai pa­raiš­kas da­ly­vau­ ti rin­ki­muo­se ga­li teik­ti iki ko­ vo 21 d. Spren­di­mą dėl kan­di­da­tų re­gist­ra­vi­mo se­niū­nai­čių rin­ki­ mų ko­mi­si­ja priims ir skelbs ko­ vo 22 d. Nors rin­ki­mų ko­mi­si­ja jau su­ da­ry­ta, sa­vi­val­dy­bė su­lau­kė Sei­ mo na­r io Eval­d o Jur­ke­v i­č iaus rei­ka­la­vi­mo į ją įtrauk­ti ne­vy­riau­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Rin­ki­mai „„Nuo ko­vo 22 d. sa­vi­val­dy­bės tink­

„„Ge­gu­žės 2 d. bus skel­bia­mi se­niū­

la­la­py­je www.klai­pe­da.lt bus skel­bia­ mi se­niū­nai­čių rin­ki­mų ap­klau­sos la­ pai. Juos bus ga­li­ma at­si­spaus­din­ti iš in­ter­ne­to ar­ba gau­ti Vie­no lan­ge­lio ir elekt­ro­ni­nių pa­slau­gų sky­riu­je. „„Nuo ko­vo 23 d. iki ba­lan­džio 30 d. bus vyk­do­ma gy­ven­to­jų ap­klau­sa. Kan­di­da­tai sa­va­ran­kiš­kai ar pa­si­tel­ kę pa­dė­jė­jus tu­rės ga­li­my­bę ap­klaus­ ti klai­pė­die­čius, gy­ve­nan­čius konk­ re­čio­je se­niū­nai­ti­jos te­ri­to­ri­jo­je.

nai­čių rin­ki­mų re­zul­ta­tai. Dau­giau­sia sa­vo bend­ruo­me­nės at­sto­vų pa­ra­šų su­rin­kęs kan­di­da­tas bus skel­bia­mas se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­čiu.

sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus ir mies­to ta­ry­bos na­rius. Šiuo me­ tu par­la­men­ta­rui ren­gia­mas at­sa­ ky­mas, jog ko­mi­si­ja ne­bus kei­čia­

Tę­sia­mas ty­ri­mas dėl ter­ša­lų Da­nė­je Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai to­liau aiš­ki­ na­si, iš kur ga­lė­jo sa­vait­ga­lį į Da­ nės upę pa­tek­ti ter­ša­lų. Spe­cia­lis­ tų tei­gi­mu, kad su­si­da­ry­tų dė­mės, už­te­ko ir ne­di­de­lio kie­kio naf­tos pro­duk­tų.

Va­kar ry­tą ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai dar kar­tą pa­tik­ri­no, ar Da­nė­je prie Bir­ žos til­to nė­ra ter­ša­lų. Da­bar lau­kia­ma Da­nės van­dens mė­gi­nio, ku­ris paim­tas sa­vait­ga­ lį, ty­ri­mų iš­va­dos. Ka­da jos bus – neaiš­ku. „Sun­ku pa­sa­ky­ti, iš kur at­si­ra­do ter­ša­lų Da­nė­je. Gal iš lai­vo, gal sro­ vės at­ne­šė, gal bu­vo už­ša­lę ir at­si­ ra­do iš­tir­pus le­dui. Naf­tos pro­duk­ to rei­kia la­bai ne­daug, kad dė­mės taip iš­plis­tų. Už­tek­tų ir lit­ro“, –

„„Pa­tik­ri­no: va­kar ry­tą ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai dar kar­tą ap­žiū­rė­jo Da­nės upę

– ter­ša­lų ne­bu­vo ras­ta. 

tei­gė Klai­pė­dos re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Klai­pė­dos mies­to agen­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­ cia­lis­tas To­mas Kiu­de­lis. Šeš­ta­die­nį po pie­tų ter­ša­lų dė­ mės Da­nė­je bu­vo iš­pli­tu­sios nuo

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Pi­lies til­to iki Jo­no kal­ne­lio. Ug­nia­ ge­siai sta­tė už­tva­ras, kad šie ne­plis­ tų to­liau. Iš val­ties į upę ant naf­tos dė­mių jie purš­kė spe­cia­lų skys­tį, neut­ra­li­zuo­jan­tį ter­ša­lus. Ug­nia­ge­ siai ter­ša­lus pa­ša­li­no per 5 val.

„„Jei rin­ki­muo­se į se­niū­nai­čius se­

niū­nai­ti­jo­je ne­da­ly­vau­tų nė vie­nas kan­di­da­tas, šio­je se­niū­nai­ti­jo­je bū­ tų vyk­do­mi pa­kar­to­ti­niai se­niū­nai­ čių rin­ki­mai.

ma, nes ji su­da­ry­ta ne­pa­žei­džiant tei­sės ak­tų. Se­niū­nai­tis ren­ka­mas dve­jiems me­tams, jis dir­ba vi­suo­ me­ni­niais pa­grin­dais.

Mir­tys. Va­kar Klai­pė­dos ci­v i­l i­nės met­ ri­ka­ci­jos sky­r iu­je už­re­g ist­r uo­ta 13 klai­ pė­d ie­čių mir­čių. Mi­rė Ane­lė Dap­ke­v i­ čie­nė (g. 1920 m.), Al­do­na Mi­se­v i­čie­nė (g. 1926 m.), Jev­ge­ni­ja Lu­ka­še­vič (g. 1927 m.), Pav­la Ko­ro­l io­va (g. 1932 m.), Adol­fas Ro­jus (g. 1933 m.), Alek­s and­ras Al­g ir­ das Il­g i­n is (g. 1937 m.), Ve­ra Do­l i­n i­na (g. 1938 m.), Alek­sand­ra Va­sil­je­va (g. 1942 m.), Alek­sandr Lu­ka­šo­nok (g. 1942 m.), Al­do­na Tam­ba­ke­v i­č ie­nė (g. 1945 m.), Ana­to­ly Vo­z ik (g. 1949 m.), Va­le­r ij Cha­ ry­bin (g. 1954 m.), Vid­man­tas Much­l ic­ kas (g. 1975 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­m i Alek­sandr Lu­ka­šo­nok, Ve­ra Do­l i­n i­na, Alek­sand­ras Al­gir­das Il­gi­nis, Ane­lė Dap­ ke­vi­čie­nė. Nau­ja­gi­miai. Per sta­tis­ti­nę pa­rą pa­gim­ dė 5 mo­te­rys. Gi­mė 3 mer­gai­tės ir 2 ber­ niu­kai. Grei­to­ji. Va­kar iki 16.30 val. grei­to­sios pa­ gal­bos me­di­kai su­lau­kė 56 iš­kvie­ti­mų.


4

antradienis, kovo 13, 2012

miestas

Dar­bo rin­ko­je – pro­švais­tės

Skai­čiai ir fak­tai Ko­vo 12-osios duo­me­n i­m is, Klai­pė­ dos te­r i­to­r i­nė­je dar­bo bir­žo­je už­re­

1

„Pak­lau­sios lai­vų kor­pu­ sų su­vi­rin­to­jų, mon­tuo­ to­jų, ki­tos dar­bi­nin­kiš­kos pro­fe­si­ jos. Ten­ka pa­ste­bė­ti, kad vie­ti­nių pa­jė­gų ne­beuž­ten­ka – kiek­vie­ną sa­vai­tę pa­si­ra­šo­mi lei­di­mai šio­ se po­zi­ci­jo­se dirb­ti už­sie­nie­čiams. Dau­giau­sia tai yra uk­rai­nie­čiai, ru­ sai“, – var­di­jo M.Skri­tuls­kas. Tas pa­ts, pa­šne­ko­vo žo­džiais, pa­sa­ky­ti­na ir apie sun­kio­jo trans­ por­to vai­ruo­to­jus. Esą ne­gelbs­ti ir nuo tri­jų ir dau­giau tūs­tan­čių li­tų siū­lo­ma al­ga – dar­buo­to­jų gre­tas ten­ka pa­pil­dy­ti Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­ jos at­sto­vams. Paš­ne­ko­vas ne­ga­lė­jo nei pa­tvir­ tin­ti, nei pa­neig­ti, jog gal­būt darb­ da­viams at­vy­kė­liai iš ki­tų vals­ty­bių pa­ran­kes­ni, nes jiems ga­li­ma mo­ kė­ti ma­žes­nius at­ly­gi­ni­mus nei vie­tos dar­buo­to­jams. „Te­ko gir­dė­ti, kad bal­ta­ru­siai ma­žiau reik­lūs, pa­na­šiai, kaip ir mū­siš­kiai, ku­rie va­žiuo­ja dirb­ti į Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lis. Ti­kė­ti­na, kad jie da­ro tam tik­ras nuo­lai­das darb­ da­viui“, – kal­bė­jo spe­cia­lis­tas.

mis, ko­vo 8 d. ša­ly­je bu­vo re­g ist­ruo­

Ne­rei­kia, bet „ke­pa“

16 pro­c., dau­g iau ne­gu 2010 m.

M.Skri­tuls­kas pa­ste­bė­jo, jog dar­bo pa­siū­los rin­ko­je pa­sta­rai­siais me­ tais vy­rau­ja pa­na­šios ten­den­ci­jos, tad moks­lo įstai­gų iner­tiš­ka po­zi­ ci­ja at­ro­do keis­to­kai. Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, ne­va po­ pu­lia­rių, ko­ti­ruo­ja­mų spe­cia­ly­bių at­sto­vams, kaip eko­no­mis­tams, va­dy­bi­nin­kams ar tei­si­nin­kams, šian­dien itin sun­ku ras­ti dar­bą. „Sup­ran­ta­ma, kad aukš­to­sios mo­kyk­los ei­na leng­vą­ja link­me. Vis dėl­to pa­ly­gin­ti va­dy­bi­nin­ko ir in­ži­ne­ri­nių spe­cia­ly­bių at­sto­vų pa­ren­gi­mą, įkai­niai ski­ria­si dau­ giau kaip ke­le­tą kar­tų. To­dėl pla­ čią­ja pra­sme vals­ty­bės po­li­ti­ka tu­ rė­tų bū­ti la­biau orien­tuo­ta į tai, kad aukš­to­sioms mo­kyk­loms bū­tų kom­pen­suo­ja­mas tam tik­rų trūks­ ta­mų spe­cia­lis­tų pa­ren­gi­mas“, – ma­no Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos va­do­vas. M.Skri­tuls­kas pa­tvir­ti­no, jog ne­pai­sant sunk­me­čio, dar­bo rin­ ko­je pa­ste­bi­mi ne­drą­sūs at­si­ga­vi­ mo ženk­lai. Be to, Klai­pė­do­je ne­dar­bas yra vie­nas ma­žiau­sių Lie­tu­vo­je – sie­ kia 8,8 pro­c. „Šian­dien si­tua­ci­ja – sta­bi­ li, o ypač ge­ras ten­den­ci­jas fik­ sa­vo­me praė­ju­siais me­tais, kai pir­mą kar­tą per kri­zę tam tik­ rais mė­ne­siais lais­vų re­gist­ruo­

gist­ruo­ti 24 845 be­dar­biai, iš jų: Klai­pė­dos sky­riu­je – 13 804 (Klai­pė­ dos mies­te – 10 344, ra­jo­ne – 3 347, Ne­rin­go­je – 113) Kre­tin­gos sky­riu­je – 3 098 Pa­lan­gos sky­riu­je – 1 292 Ši­lu­tės sky­riu­je – 4 596 Skuo­do sky­riu­je – 2 055. Lie­t u­vos dar­b o bir­žos duo­me­n i­ ta 245,4 tūkst. be­dar­bių. Tai su­da­ro 11,87 pro­c. ša­l ies dar­bin­go am­ž iaus gy­ven­to­jų.

In­teg­ra­ci­ja į dar­bo rin­ką Per 2011 m. Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nei dar­ bo bir­žai tar­pi­nin­kau­jant į pa­sto­vias ir ter­mi­nuo­tas dar­bo vie­tas įsi­dar­bi­ no 27,1 tūkst. as­me­nų – 3,7 tūkst., ar­ba

„„Stoka: uosto įmonėms darbuotojų dažnai tenka dairytis užsienyje. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

bo bir­ža ES fon­dų lė­šo­mis su­ bsi­di­juo­ja tam tik­rų dar­bo vie­tų stei­gi­mą, iš da­lies kom­pen­suo­ja dar­bo už­mo­kes­tį, „Sod­ros“ mo­ kes­čius. Ir kuo to­liau, tuo la­biau darb­da­viai nau­do­ja­si šiais inst­ ru­men­tais, nors gal­būt jiems pa­ ran­kiau į tam tik­rą po­zi­ci­ją bū­ tų priim­ti di­des­nę pa­tir­tį tu­rin­tį dar­buo­to­ją ir pa­na­šiai.“

tan­čių li­tų sie­kian­čią al­gą“, – pri­ mi­nė pa­šne­ko­vas. Į dar­bo bir­žą darb­da­viai už­su­ ka ve­da­mi ir ori­gi­na­lių pa­gei­da­vi­ mų. Štai Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės dar­ bo bir­žos Pa­lan­gos sky­riu­je vie­nas darb­da­vys pa­gei­da­vo re­gist­ruo­ ti lais­vą dar­bo vie­tą top­less šo­kė­ joms, o uos­ta­mies­ty­je gy­vū­nų glo­ bos ir prie­žiū­ros įmo­nė šiuo me­tu ieš­ko vai­ruo­to­jo, ku­ris ne­bi­jo­tų įvai­rių gy­vū­nų. Vie­ną eg­zo­tiš­kes­nių pa­siū­ly­ mų už­re­gist­ra­vo Kau­no te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža. Lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­ je darb­da­vys ieš­ko žy­dų fi­lo­so­fi­jos dės­ty­to­jo, ku­ris mo­kė­tų heb­ra­jų ir ang­lų kal­bas, iš­ma­ny­tų Tal­mu­ dą ir ju­daiz­mo re­li­gi­ją, bei Tal­mu­ do dės­ty­to­jo, ku­riam ke­lia­mi to­kie pat rei­ka­la­vi­mai.

No­ri daug – siū­lo ma­žai

Min­dau­gas Skri­tuls­kas:

Darb­da­vių rei­ka­la­ vi­mai ne­re­tai bū­na įspū­din­gi – bū­ti­nas ir aukš­ta­sis iš­si­la­ vi­ni­mas, ir kal­bų mo­kė­ji­mas, o siū­ lo­mas mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas. ja­mų dar­bo vie­tų skai­čius len­kė re­gist­ruo­tų be­dar­bių skai­čių, – tei­gė pa­šne­ko­vas. – Be to, Dar­

Nors pa­dė­tis dar­bo rin­ko­je po tru­ pu­tį ge­rė­ja, pa­sak M.Skri­tuls­ ko, pa­siū­los ir pa­klau­sos san­ty­kis darb­da­viams vis dar lei­džia dik­ tuo­ti sa­vas są­ly­gas. „Rei­ka­la­vi­mai ne­re­tai bū­na įspū­din­gi – bū­ti­nas ir aukš­ta­ sis iš­si­la­vi­ni­mas, ir kal­bų mo­kė­ji­ mas, o siū­lo­mas mi­ni­ma­lus at­ly­ gi­ni­mas, kas at­ro­do keis­tai. Ta­čiau darb­da­viai tu­ri to­kią tei­sę, ob­jek­ ty­vios ap­lin­ky­bės tam su­tei­kia ga­ li­my­bę. Ži­no­ma, jei stig­tų dar­buo­ to­jų, iš­kart pa­si­keis­tų ir po­žiū­ris, ir ver­ti­ni­mas. Pa­vyz­džių to­li ieš­ ko­ti ne­rei­kia – kai dar ne­ži­no­jo­ me, ką reiš­kia kri­zė, dar­bi­nin­kai be kva­li­fi­ka­ci­jos bū­da­vo sam­do­mi ir už du tris ar net dau­giau tūks­

Ar ieš­kant dar­bo svar­bus iš­si­la­vi­ni­mas Dau­gu­ma be­dar­bių yra įgi­ję tam tik­rą gia­ma, koks kan­d i­da­to iš­si­la­v i­n i­mas dė­me­sys at­ran­kos me­tu ski­ria­mas ki­

kad darb­da­viai la­biau nei iš­si­la­vi­ni­mo mens mo­t y­va­ci­ja (18 pro­c.). Pak­laus­ pa­g rin­d žia dar­buo­to­jo kom­pe­ten­ci­ją, rei­ka­lau­ja dar­bo pa­tir­ties, o jos tu­ri ma­ ti konk­re­čiai, ar rink­da­m ie­si bū­si­mą ta­čiau pri­pa­ž įs­ta, kad pa­sta­ruo­ju me­ mui da­ro iš­si­la­vi­ni­mas, gal­būt jis – jau to iš­si­la­v i­n i­mas, pu­sė darb­da­v ių pri­ ant­raei­l is ir nie­ko ne­be­le­mian­tis da­ly­ pa­ž įs­ta, kad jiems svar­bu, ko­k ia kan­ kas? Dar­bo paieš­kos po­r ta­lo CVban­ di­da­to iš­si­la­v i­n i­mo sri­t is, bet tik dėl kas.lt at­l ik­tos darb­da­vių ap­k lau­sos re­ to, kad jie ieš­ko spe­ci­fi ­nių dar­buo­to­jų. zul­ta­tai pa­t vir­t i­na dar­bo ieš­kan­čių­jų Ket­v ir­ta­da­l iui darb­da­v ių svar­bu ne

M.Skri­tuls­kas ne­nei­gė, jog kar­tais sa­ve lin­kę per­ver­tin­ti ir dar­bo ieš­ kan­tie­ji. „Štai jo­kios spe­cia­ly­bės ne­tu­rin­ tis žmo­gus, ke­lis mė­ne­sius pa­dir­ bęs di­rek­to­riu­mi už­da­ro­jo­je ak­ci­ nė­je bend­ro­vė­je, ku­rio­je, be jo, dar dir­bo bu­hal­te­ris, pri­myg­ti­nai rei­

ka­lau­ja ne pra­stes­nės kaip di­rek­to­ riaus po­zi­ci­jos“, – pri­pa­ži­no spe­ cia­lis­tas. M.Skri­tuls­ko tei­gi­mu, kai kar­ te­lė už­ke­lia­ma per aukš­tai, ga­li­ma įtar­ti, kad žmo­gus ap­skri­tai neieš­ ko dar­bo. „To­kia pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja, jau su­si­for­ma­vo vos ne iš­ti­sos kar­tos, ku­rios gy­ve­na iš pa­šal­pų. Gau­na so­cia­li­nę pa­šal­pą, kom­pen­sa­ci­ ją už šil­dy­mą, vai­kams ski­ria­mas ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas – jei kal­ bė­si­me apie vi­są pa­šal­pų pa­ke­tą, ne­re­tai to­ji su­ma pa­si­da­ro di­des­nė nei mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas. Ti­kė­ ti­na, kad dar šiek tiek pri­si­du­ria­ ma ne­vi­siš­kai le­ga­liais bū­dais, ir taip me­tų me­tais ga­li­ma pa­to­giai gy­ven­ti. Fak­tiš­kai rei­kia pa­siū­ly­ ti dar­bą, ku­ris ke­lis kar­tus vir­šy­tų mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą. O to pa­da­ ry­ti neį­ma­no­ma, nes žmo­gus tie­ siog ne­tu­ri tin­ka­mos kva­li­fi­ka­ci­ jos ir kom­pe­ten­ci­jos“, – pro­ble­mą pri­pa­ži­no pa­šne­ko­vas. Kad to­kiems žmo­nėms, M.Skri­ tuls­ko žo­džiais, „ap­si­mo­kė­tų“ dirb­ti, rei­kė­tų iš es­mės per­žiū­rė­ ti pa­šal­pų sky­ri­mo tvar­ką ir prin­ ci­pus.

Top 10

iš­si­la­v i­n i­mą, ta­čiau dar­bą su­ras­t i ne (23 pro­c.), kaip kan­di­da­tas pri­sta­to sa­ tiems da­ly­kams. Pa­t ys dar­bo ieš­kan­ vi­sa­da pa­vyks­ta. Kan­di­da­tai pik­ti­na­si, ve po­kal­bio me­tu (23 pro­c.), ko­k ia as­ tie­ji ma­no, kad tu­r i­mas iš­si­la­v i­n i­mas

žiau kan­di­da­tų. Ko­k ią įta­ką įsi­dar­bi­ni­ dar­buo­to­ją at­si­ž vel­g ia, koks kan­d i­da­

Sva­jo­ja di­rek­to­riau­ti

Pas­to­viam dar­bui įsi­dar­bi­no 71 pro­c. as­me­nų (2010 m. – 65 pro­c.).

Klai­pė­dos darb­da­viams pa­klau­ siau­sių pro­fe­si­jų at­sto­vai „„Su­vi­rin­to­jas „„Lai­vo me­ta­li­nių konst­ruk­ci­jų mon­

Sun­kiau­sia įsi­dar­bin­ti „„Bu­hal­te­riams „„Trak­to­ri­nin­kams

tuo­to­jas

„„Vo­kie­čių kal­bos mo­ky­to­jams

tu iš­si­la­v i­n i­mas, kaip at­ran­kos kri­te­

„„Tarp­t au­t i­n io kro­v i­n ių ve­ž i­m o

„„Vers­lo ad­mi­nist­ra­to­riams

ri­jus, vi­sai ne­te­ko pra­smės, o dar­bo

trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jas

skel­bi­me yra įvar­di­ja­mas tik dėl fak­to.

„„Par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kas

CVban­kas.lt ap­k lau­so­je da­ly­va­vę dar­

„„Va­ly­to­jas

bo ieš­kan­tie­ji tei­gia, kad ren­kan­tis dar­

„„Vi­rė­jas

„„Pra­di­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jams „„Sta­liams „„Siu­vė­jams

tei­gi­nius – dau­gu­ma darb­da­vių, ieš­ko­ sri­tis, o fak­tas, kad kan­di­da­tas yra įgi­ buo­to­ją svar­bes­n i mo­ty­vai yra konk­ da­mi tin­ka­mų dar­buo­to­jų, di­d žiau­sią jęs ko­kį nors iš­si­la­vi­ni­mą, dar ket­vir­ta­ re­čios pa­rei­gy­bės pa­tir­tis, as­me­ni­nės

„„Vai­ruo­to­jas (B, C, E, D ka­te­go­ri­jų)

„„Tech­ni­kams

„„Trans­por­to va­dy­bi­nin­kas

„„Kir­pė­jams

dė­me­sį krei­pia į dar­buo­to­jo pa­tir­t į (35 da­l is pri­pa­ž įs­ta, kad kan­d i­da­to iš­si­la­ dar­buo­to­jo sa­vy­bės, pa­ž in­tys, kar­tais pro­c. darb­da­v ių). Tik pa­skui at­si­ž vel­ vi­ni­mas jiems ne­svar­bus, di­d žiau­sias ne­tgi iš­vaiz­da.

„„Par­da­vė­jas

„„In­ži­nie­riams

„„Pa­gal­bi­nis dar­bi­nin­kas

Šal­t i­n is: Klai­p ė­dos te­r i­to­r i­nė dar­bo bir­ž a.


5

antradienis, kovo 13, 2012

aktualijos

In­ter­ne­to par­duo­tu­vės klai­di­na pir­kė­jus Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Po­pu­lia­rė­jant elekt­ro­ni­nei pre­ky­ bai, vis dau­giau pir­kė­jų įvai­rias pre­kes ryž­ta­si įsi­gy­ti in­ter­ne­tu. Ta­čiau dau­ge­lio in­ter­ne­ti­nių par­ duo­tu­vių var­to­to­jai yra klai­di­na­ mi. Ga­li­ma tik spė­ti, ar są­mo­nin­ gai, ar iš ne­ži­no­ji­mo pre­ky­bi­nin­ kai var­žo sa­vo klien­tų tei­ses.

Daž­no­je in­ter­ne­ti­nė­je par­duo­tu­ vė­je nu­ro­do­ma, kad įsi­gy­tų ko­ky­ biš­kų ga­mi­nių grą­ži­ni­mui ar kei­ ti­mui tai­ko­mi ap­ri­bo­ji­mai, kaip ir įpras­to­je pre­ky­bo­je. Var­di­ja­ma, jog ne­ga­li­ma at­si­sa­ky­ti par­fu­me­ ri­jos, kos­me­ti­kos prie­mo­nių, apa­ ti­nio tri­ko­ta­žo, pėd­kel­nių, žais­lų ir dau­ge­lio ki­tų pre­kių. Ta­čiau Vals­ty­bi­nės ne mais­ to pro­duk­tų ins­pek­ci­jos Klai­pė­dos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­jo­ le­ta Bud­riu­vie­nė pa­ti­ki­no, jog ry­ šio prie­mo­nė­mis už­sa­ky­tų pre­kių grą­ži­ni­mui ir kei­ti­mui tai­ko­mi vi­ sai ki­ti nuo­sta­tai. Pa­sak spe­cia­lis­tės, ga­li­ma grą­ žin­ti bet ko­kią in­ter­ne­tu įsi­gy­tą pre­kę ir už ją at­gau­ti pi­ni­gus. Šiuo at­ve­ju ga­lio­ja tik ke­le­tas išim­čių.

Neg­rą­žin­ti­na ir ne­kei­čia­ma gar­so ir vaiz­do tech­ni­ka, laik­raš­čiai, žur­na­ lai bei ki­ti pe­rio­di­kos lei­di­niai, taip pat žai­di­mų, lo­te­ri­jų bi­lie­tai. V.Bud­riu­vie­nė įspė­jo, jog rei­kė­ tų at­kreip­ti dė­me­sį ir į elekt­ro­ni­ nei pre­ky­bai spe­ci­fi­nius ter­mi­nus bei są­ly­gas. „Apie pa­gei­da­vi­mą grą­žin­ti in­ ter­ne­tu įsi­gy­tą ko­ky­biš­ką pre­ kę par­da­vė­jui rei­kia pra­neš­ti per 7 dar­bo die­nas, kai ji pri­sta­to­ma. O par­da­vė­jas pri­va­lo per 15 die­nų nuo to­kios pa­raiš­kos ga­vi­mo mo­men­to at­siim­ti daik­tą ir pir­kė­jui grą­žin­ti su­mo­kė­tus pi­ni­gus“, – aiš­ki­no pa­ šne­ko­vė. V.Bud­riu­vie­nė pa­ti­ki­no, jog dėl ko­ky­biš­kų pre­kių grą­ži­ni­mo ar kei­ti­mo tar­ny­ba var­to­to­jų skun­dų ne­su­lau­kia. Paš­ne­ko­vė spė­jo, kad gal­būt dau­ge­lis in­ter­ne­ti­nių par­ duo­tu­vių pir­kė­jų tie­siog ne­ži­no vi­ sų sa­vo tei­sių. Ta­čiau V.Bud­riu­vie­nė ne­nei­gė, jog ap­skri­tai nu­si­skun­di­mų, su­si­ ju­sių su elekt­ro­ni­ne pre­ky­ba, ge­ ro­kai pa­dau­gė­jo. Daž­niau­siai var­ to­to­jai skun­džia­si ne­ko­ky­biš­ko­mis pre­kė­mis. Taip pat ne­re­ti at­ve­jai, kai pir­kė­jams pri­sta­to­mi vi­sai ki­ to­kie, nei bu­vo už­sa­ky­ta, daik­tai.

„„Si­tua­ci­ja: Klai­pė­dos ra­jo­no ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se tu­ri bū­ti po ly­giai val­dan­čio­sios dau­gu­mos ir opo­zi­ci­jos at­

sto­vų, ta­čiau taip nė­ra. 

Ko­mi­te­tus for­muos teis­mas Klai­pė­dos ra­jo­no po­li­ti­kus per teis­mą ban­do­ma pri­vers­ti lai­ky­tis įsta­ty­mų ir tin­ka­mai su­for­muo­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ bos ko­mi­te­tus, ku­riuo­se do­mi­nuo­tų ne tik val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Opo­zi­ci­jai – tik kai­mo rei­ka­lai

„„ Spra­gos: elekt­ro­ni­nes par­duo­tu­ves pa­mė­gę pir­kė­jai ne vi­sa­da ži­no sa­

vo tei­ses. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Klai­pė­dos ra­jo­no ta­ry­bo­je yra 27 na­riai – 14 iš jų su­da­rė val­dan­ čią­ją dau­gu­mą, o 13 pa­si­skel­bė opo­zi­ci­ja. Me­ras ne­ga­li bū­ti jo­kio ko­mi­te­ to na­riu, to­dėl kad bū­tų už­tik­rin­tas pro­por­ci­nis ma­žu­mos ir dau­gu­mos at­sto­va­vi­mo prin­ci­pas ko­mi­te­tuo­ se, jie tu­ri bū­ti su­da­ro­mi lai­kan­tis san­ty­kio 13:13. Pap­ras­čiau ta­riant, ko­mi­te­tuo­se tu­ri bū­ti po ly­giai val­ dan­čio­sios dau­gu­mos ir opo­zi­ci­jos at­sto­vų. Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra su­da­riu­si 5 ko­mi­te­tus. Ke­tu­riuo­se iš jų yra po pen­kis na­ rius, o vie­na­me – Kai­mo rei­ka­ lų – še­ši. Pen­ki iš še­šių šio ko­mi­te­to na­rių at­sto­vau­ja opo­zi­ci­jai, ir tik vie­nas yra val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­ sto­vas. Ki­tuo­se ko­mi­te­tuo­se do­mi­nuo­ja val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai.

Ne­no­ri už­leis­ti po­zi­ci­jų

„Va­do­vau­jan­tis pro­por­ci­nio dau­ gu­mos ir ma­žu­mos at­sto­va­vi­mo prin­ci­pu, ko­mi­te­tai tu­rė­tų bū­ ti su­da­ry­ti to­kiu san­ty­kiu: Kai­mo

Dai­va Ke­re­keš:

Kai ga­vo­me at­sa­ky­ mą, jog į mū­sų rei­ ka­la­vi­mą ne­bus rea­guo­ja­ma, li­ko vie­ nin­te­lė išei­tis – kreip­tis į teis­mą. rei­ka­lų ko­mi­te­te tu­ri bū­ti po tris po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos at­sto­vus, dvie­juo­se ko­mi­te­tuo­se tu­rė­tų bū­ti po tris dau­gu­mos ir po du ma­žu­ mos at­sto­vus, o dvie­juo­se ko­mi­te­ tuo­se tu­rė­tų dirb­ti po du val­dan­ čio­sios dau­gu­mos ir tris opo­zi­ci­jos at­sto­vus“, – aiš­ki­no Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Klai­pė­dos ap­skri­ty­je Dai­ va Ke­re­keš.

To­dėl ji Klai­pė­dos ra­jo­no me­rui Vac­lo­vui Dač­kaus­kui su­ra­šė rei­ka­ la­vi­mą pa­keis­ti ko­mi­te­tų su­dė­tis, ta­čiau šis at­sa­kė, jog to pa­da­ry­ ti neį­ma­no­ma. Be to, esą vi­suo­se ko­mi­te­tuo­se, iš­sky­rus Kai­mo rei­ ka­lų, yra iš­lai­ko­mos dau­gu­mos ir ma­žu­mos at­sto­vų pro­por­ci­jos. „Kai ga­vo­me at­sa­ky­mą, jog į mū­sų rei­ka­la­vi­mą ne­bus rea­ guo­ja­ma, li­ko vie­nin­te­lė išei­tis – kreip­tis į teis­mą. Ma­tyt, val­ dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai ko­mi­te­tuo­se ne­no­ri už­leis­ti sa­vo po­zi­ci­jų, nes jei jie bū­tų su­for­ muo­ti taip, kaip rei­ka­lau­ja įsta­ ty­mas, kai ku­riuo­se ko­mi­te­tuo­se dau­giau bū­tų opo­zi­ci­jos at­sto­vų“, – svars­tė D.Ke­re­keš. Ma­žu­ma ne­pa­ten­kin­ta

To­dėl Klai­pė­dos apy­gar­dos ad­mi­ nist­ra­ci­nį teis­mą pa­sie­kė Vy­riau­ sy­bės at­sto­vo Klai­pė­dos ap­skri­ty­je pra­šy­mas įpa­rei­go­ti Klai­pė­dos ra­ jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą per vie­ną mė­ne­sį nuo teis­mo spren­di­mo įsi­ tei­sė­ji­mo die­nos pa­keis­ti ko­mi­te­ tų su­dė­tis. „Gal teis­mo ir ne­bū­tų rei­kė­ję, jei opo­zi­ci­ja ne­prieš­ta­rau­tų to­kioms ko­mi­te­tų su­dė­tims. Ta­čiau žo­di­ nių skun­dų esa­me ga­vę, o ir Klai­ pė­dos ra­jo­no me­ras ne­pa­tei­kė jo­kių įro­dy­mų, kad ta­ry­bos ma­žu­ma su­ tin­ka su esa­mo­mis ko­mi­te­tų su­dė­ ti­mis“, – tei­gė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Klai­pė­dos ap­skri­ty­je. Teis­mas by­lą at­vers ko­vo pa­ bai­go­je.

Mo­ky­to­jai gy­ve­na lau­ki­mu Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Dau­gu­ma uos­ta­mies­čio mo­ky­to­ jų pri­ta­rė to­les­nėms pro­tes­to ak­ ci­joms. Lie­tu­vos pe­da­go­gai jau už­ si­tik­ri­no po­li­ti­kų ir Pre­zi­den­tės pa­ lan­ku­mą.

Ne­su­lau­kę švie­ti­mo ir moks­lo mi­ nist­ro Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus at­ sa­ky­mo, mo­ky­to­jai neat­si­sa­ko min­čių to­liau strei­kuo­ti. Apk­lau­sę ko­le­gas Klai­pė­dos mo­ky­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų pir­ mi­nin­kų ta­ry­ba taip pat priė­mė spren­di­mą ruoš­tis to­les­nėms pro­ tes­to ak­ci­joms.

Pa­sak Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­ to­jų Klai­pė­dos pro­fe­si­nės są­jun­ gos pir­mi­nin­kės Lai­mos Juk­nie­nės, mi­nist­ras ne­priė­mė strei­kuo­jan­čių mo­ky­to­jų at­sto­vų. Tad pe­da­go­gai įsi­ti­ki­nę, kad iš­nau­do­jo vi­sas de­ ry­bų ga­li­my­bes. Strei­kuo­jan­tys mo­ky­to­jai taip pat už­si­tik­ri­no val­dan­čio­sios dau­ gu­mos po­li­ti­kų pa­lai­ky­mą. Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos ly­de­riai bu­vo su­si­ti­kę ir su ša­lies Pre­zi­den­tės vy­ riau­sią­ja pa­ta­rė­ja Vir­gi­ni­ja Bū­die­ ne. Ji taip pat pa­lai­kė tei­sė­tus mo­ ky­to­jų rei­ka­la­vi­mus. Pa­ta­rė­ja esą pa­ža­dė­jo pa­kal­bė­ti su mi­nist­ru, kad šis pri­siim­tų at­

sa­ko­my­bę ir pra­dė­tų de­ry­bas su strei­kuo­jan­čiais mo­ky­to­jais. Ko­vo vi­du­ry­je pla­nuo­ja rink­tis vie­na ak­ty­viau­sių Že­mai­ti­jos re­ gio­no, ku­riam pri­klau­so ir Klai­pė­ da, pro­fe­si­nių są­jun­gų pir­mi­nin­ kų ta­ry­ba. Ji pa­gal tu­ri­mas ži­nias spręs dėl to­les­nių spren­di­mų. „To­kia si­tua­ci­ja, kaip da­bar, ne­ ga­li tęs­tis, tad tu­ri­me tęs­ti pra­dė­tus dar­bus“, – įsi­ti­ki­nu­si L.Juk­nie­nė. Va­sa­rio vi­du­ry­je mo­ky­to­jai su­ ren­gė dvie­jų va­lan­dų įspė­ja­mą­ jį strei­ką. Tuo­met jį pa­lai­kė dau­ giau nei pu­sė Klai­pė­dos mo­kyk­lų. L.Juk­nie­nė pri­si­mi­nė, kad iš 2008 m. su­reng­to mo­ky­to­jų įspė­ja­mo­jo strei­ko mi­nist­ras tik pa­si­ty­čio­jo.


6

antradienis, kovo 13, 2012

nuomonės

Ką da­ry­ti, kad bū­tu­me la­biau ne­prik­lau­so­mi?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

O kas to­liau? Nie­kas ne­ži­no Sta­sys Ja­ke­liū­nas

Stasys Gudavičius

N

ors Pre­z i­den­tė Da­l ia Gry­baus­kai­tė priė­mė spren­di­mą ne­ten­kin­ ti prem­je­ro And­riaus Ku­bi­l iaus tei­k i­mo at­leis­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą Rai­mun­dą Pa­lai­ tį iš pa­rei­g ų, tai ne­pri­dė­jo aiš­k u­ mo, kaip po­l i­ti­nė si­tua­ci­ja vys­ty­ sis to­l iau. Ašt­rios dis­ku­si­jos, ką da­bar da­ry­ ti, tę­sia­si. Po­l i­ti­nė su­maiš­tis – ir­g i. At­ro­do, ji už­truks dar ne vie­ną sa­ vai­tę. Nors pa­ts Fi­nan­si­n ių nu­si­ kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­v ų at­lei­di­mo su­kel­tas skan­ da­las jau dau­g iau kaip mė­ne­s į pur­to lie­tu­viš­ką po­li­ti­n į ho­ri­zon­ tą. Pa­bai­gos tam vis ne­ma­ty­ti.

Pre­zi­den­tė pa­si­rin­ko sa­lia­mo­niš­ką spren­ di­mą ne­si­tep­ti ran­kų į val­dan­čio­sios koa­ li­ci­jos vi­daus ne­su­ta­ ri­mus. Kol kas ži­no­me at­sa­k y­mą į vie­ ną pa­sta­ruo­ju me­tu itin do­mi­nu­ sį klau­si­mą – kaip su­si­da­r iu­sio­je si­tua­ci­jo­je pa­sielgs Pre­z i­den­tė. Ji pa­si­r in­ko sa­l ia­mo­n iš­ką spren­d i­ mą ne­si­tep­ti ran­kų į val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos vi­daus ne­su­ta­ri­mus, ne­ si­k iš­t i į „peš­ty­nes prieš rin­k i­mus po­li­ti­nė­je smė­lio dė­žė­je“ ir per­me­ tė pa­tiems val­dan­tie­siems ga­li­my­ bę pro­tin­gai iš­spręs­ti ki­lu­sį (dirb­ti­ nai su­kel­tą?) konf­l ik­tą. Bet toks vals­ty­bės va­do­vės ap­si­ spren­di­mas su­kė­lė nau­jų klau­si­ mų dėl atei­ties ir pa­ska­ti­no kur­ti nau­jas po­l i­ti­nes dė­l io­nes. Tai­g i – ko­k ie jie, tie po­li­ti­niai atei­ ties sce­na­r i­jai? Pir­mas va­rian­tas. Prem­je­ro A.Ku­ bi­l iaus va­do­vau­ja­ma Tė­v y­nės są­j un­g a-Lie­t u­vos krikš­č io­nys de­mok­ra­tai už­g niau­ž ia am­bi­ci­ jas, pra­r y­ja kar­čią po­l i­t i­nę pi­l iu­ lę ir ban­do gar­bin­gai už­baig­ti ka­ den­ci­ją kar­t u su li­be­ral­cent­r is­ tais, ban­do priim­t i Sei­mo pa­va­ sa­rio se­si­jo­je svar­bius su ener­ge­ ti­ka su­si­ju­sius spren­di­mus.

Ant­ras. Kon­ser­va­to­riai neap­si­ra­ mi­na ir ban­do in­ter­pe­l ia­ci­jo­m is nu­vers­t i R.Pa­lai­t į. Kai su­pran­ta, kad bal­sų tam ne­pa­kan­ka, nes di­des­nė da­lis opo­zi­ci­jos lyg ir pa­ si­sa­ko prieš to­k į veiks­mą, nu­lei­ džia ran­kas ir, gi­l iai at­si­du­sę, su­ ge­ba šlei­vo­da­mi už­baig­ti šią Sei­ mo ka­den­ci­ją. Ki­ta ver­tus, jei­gu bū­tų ini­ci­juo­ja­ ma in­ter­pe­lia­ci­ja R.Pa­lai­čiui, li­be­ ral­cent­r is­tai ga­lė­t ų im­t is at­sa­ko­ mų­jų veiks­mų. Pa­v yz­d žiui, gra­ sin­t i Vy­r iau­sy­bės sui­r i­mu. Tarp ga­l i­mų žings­n ių – ne­pa­s i­t i­kė­ji­ mas prem­je­ru A.Ku­bi­liu­mi. Tuo­ met iš­kil­tų grės­mė ne tik Mi­nist­rų ka­bi­ne­tui, bet ir puo­se­lė­ja­miems pla­n ams įgy­ven­d in­t i ener­ge­t i­ nius pro­jek­tus. To­dėl, ma­tyt, kon­ser­va­to­riai dar ge­rai pa­svars­tys, ar to­l iau ju­d in­ ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą. Gal dėl po­l i­t i­n io sta­bi­lu­mo at­si­sa­k ys to­ kių idė­jų? Tre­čias sce­na­r i­jus. Vis­kas anks­ čiau ar vė­liau bai­gia­si A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės žlu­gi­mu. Ir ta­da iš­si­ sklei­džia įsta­bi nau­jų ga­li­mų po­li­ ti­n ių sce­na­r i­jų pa­le­tė. Ta­čiau to­ kia be­veik apo­ka­lip­ti­ne baig­ti­mi, re­g is, ne­t i­k i nei val­dan­t ie­ji, nei opo­zi­ci­ja, nei pre­zi­den­tū­ra. Dar vie­nas va­r ian­t as – li­b e­ral­ cent­r is­t ai kaip nors pri­ver­č ia­ mi paau­ko­t i R.Pa­lai­t į. Bet iš nau­ jau­sių šios par­t i­jos at­sto­v ų pa­si­ sa­k y­mų neat­ro­do, kad šian­d ien toks pla­nas ga­lė­t ų bū­t i įgy­ven­ din­tas. Gal­būt li­b e­ral­cent­r is­t ai bus iš­ stum­ti iš Vy­riau­sy­bės, o juos pa­ keis Dar­bo par­t i­ja? Ar­ba val­dan­ čio­ji koa­l i­ci­ja liks ma­ž u­mo­je ir kas­kart pa­si­duos da­l ies opo­z i­ci­ jos va­liai? Pa­ga­l iau va­kar stai­ga iš­n i­ro pir­ ma­lai­k ių Sei­mo rin­k i­mų idė­ja. Tik var­gu ar ji tu­ri ką nors bend­ra su rea­ly­be. Pir­miau­sia, Sei­me tur­ būt ne­bus su­rink­ti ma­ž iau­siai 85 bal­sai, re­m ian­tys pa­siū­ly­mą dėl pir­ma­lai­k ių rin­k i­mų. Tai be­veik neį­ma­no­ma mi­si­ja. Tuo la­biau kad pa­tys kon­ser­va­to­riai to­li gra­ žu nė­ra su­ža­vė­ti to­k iu Ire­nos De­ gu­tie­nės pa­siū­ly­mu. Be to, iki ei­l i­n ių rin­k i­mų be­l i­ko vos ke­li mė­ne­siai. Neaiš­ku, ko­dėl rei­kė­tų juos dar anks­tin­ti. Ku­ris iš šių va­rian­tų ga­lų ga­le bus įgy­ven­d in­tas, šian­d ien var­g u ar ga­l i­ma at­spė­t i. Vie­na aiš­k u – po­ li­t i­n is są­my­šis dar už­t ruks. Gal­ būt iki pat nau­jo­jo Sei­mo dar­bo pra­d žios. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Š

ian­dien, nu­ri­mus šven­ti­niam šur­mu­liui, ver­ta pa­klaus­ti sa­ vęs, ar per dvi­de­šimt dve­jus me­tus, praė­ju­sius po ne­prik­ lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, jos Lie­tu­vo­ je pa­dau­gė­jo. O gal su­ma­žė­jo? Tu­riu ome­ny­je ne mū­sų tris­pal­vę, him­ną, kal­bą, na­rys­tę ES, nors ir tai, be abe­ jo­nės, la­bai svar­bu. Svars­tau apie fi­ nan­si­nę Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę. Ar esa­me ne­prik­lau­so­mi, jei­gu ne cent­ri­nis Lie­tu­vos, o ko­mer­ci­niai skan­di­na­vų ban­kai val­do mū­sų pi­ ni­gų sis­te­mą – eko­no­mi­kos krau­jo­ ta­ką? Pas­ko­lų pa­lū­ka­nos, sko­li­ni­mas už­sie­nio va­liu­ta, net ir ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to kai­nos – vis­kas pri­klau­ so nuo stam­bių­jų ban­kų vyk­do­mos po­li­ti­kos. Dėl ban­kų veiks­mų Lie­tu­ vos eko­no­mi­ka 2007 m. pa­vo­jin­gai per­kai­to, o 2009 m. pa­ty­rė vie­ną di­ džiau­sių pa­sau­ly­je nuo­smu­kių. Ar pa­di­dė­jo mū­sų ne­prik­lau­so­my­ bė, jei­gu vals­ty­bės sko­la per tre­jus me­tus išau­go be­veik 25 mlrd. li­tų, o iš­lai­dos pa­lū­ka­noms už šią sko­lą per tą pa­tį lai­ko­tar­pį pa­di­dė­jo be­veik tris kar­tus? Šie­met jos per­kops du mi­li­ jar­dus li­tų ir dvi­gu­bai vir­šys su­mą, ku­rią skir­si­me kraš­to ap­sau­gai. Šias spar­čiai au­gan­čias pa­lū­ka­nas ap­ mo­ka­me mes vi­si di­dė­jan­čiais mo­

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Nep­ri­ta­riu mo­to­cik­lų eis­mui cent­re

Aš as­me­niš­kai šiai idė­jai prieš­ta­ rau­ju. Kaip ga­lė­jo val­džia leis­ti to­ kį da­ly­ką? Juk tai pa­grin­di­nė mies­to gat­vė. Gir­dė­jau, kaip vie­nas po­li­ti­ kas aiš­ki­no, jog už­sie­ny­je mo­to­cik­ lams yra lei­džia­ma va­ži­nė­ti mies­to cent­ri­nė­mis gat­vė­mis. Ta­čiau mū­ sų, lie­tu­vių, są­mo­nė nė­ra to­kia, kaip už­sie­nie­čių. Juk už­sie­ny­je žmo­nės nu­va­žiuo­ja ten, kur jiems rei­kia, ir vis­kas. O mū­sų be­gal­viai duo­sis pir­ myn at­gal tais sa­vo mo­to­cik­lais. Mes per­nai „įsi­gi­jo­me“ kai­my­ną, ku­ris tu­ri galingą`motociklą. Kai jis šiuo sa­vo žvė­ri­mi už­burz­gia, vi­so­je apy­ lin­kė­je dings­ta paukš­čiai. Prie mū­sų na­mų yra me­džių, nuo per­nai aš ne­ be­ma­tau čia paukš­čių. Jie anks­čiau pe­rė­da­vo. Spė­ju, kad nuo šių da­ly­kų paukš­čiai pra­puo­lė. Gied­rė

do­va­no­tų lė­šų. Kas liks iš mū­sų ne­ prik­lau­so­my­bės, kai šis lė­šų srau­tas iš­seks? Ką rei­kė­tų da­ry­ti, kad nu­ma­no­mi at­sa­ky­mai į šiuos klau­si­mus ne­kel­ tų nu­si­vy­li­mo ir gal­būt įnir­šio jų au­ to­riui? Bū­ti­na už­baig­ti ko­mer­ci­nių ban­kų dik­ta­tą ir sa­vi­va­lę ša­lies eko­no­mi­ ko­je, už­tik­rin­ti kom­pe­ten­tin­gą par­ la­men­ti­nę jų prie­žiū­rą, įver­tin­ti jų vaid­me­nį ky­lant kri­zei ir iki jos. Rei­ kia de­ra­mai iš­siaiš­kin­ti ban­ko „Sno­ ras“ už­da­ry­mo ap­lin­ky­bes ir pa­ko­ re­guo­ti in­dė­lių ban­kuo­se drau­di­mo sis­te­mos veik­lą. Mū­sų vals­ty­bei se­niai lai­kas su­ ras­ti pi­ges­nių sko­li­ni­mo­si šal­ti­nių – Šve­di­jo­je, Ja­po­ni­jo­je, TVF, ar dar kur nors ki­tur. Rei­kia už­mirš­ti tuš­čias am­bi­ci­jas – jos per bran­giai kai­nuo­ ja ša­lies pi­lie­čiams. Prie­šin­gu at­ve­ju vėl ga­li rei­kė­ti ma­žin­ti ne tik pen­si­ jas, bet ir iš­lai­das švie­ti­mui bei kul­ tū­rai. Dėl to mū­sų ne­prik­lau­so­my­bė dar la­biau su­ma­žė­tų. Bū­ti­na ob­jek­ty­viai ir be ideo­lo­gi­ nių ste­reo­ti­pų įver­tin­ti Vi­sa­gi­no ato­ mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bos eko­no­mi­nį pa­grįs­tu­mą. Daug svar­biau bū­tų ne­ del­siant pra­dė­ti ma­si­nę būs­to re­no­va­ vi­mo pro­gra­mą. Dėl to tik­rai pa­di­dė­ tų ir ener­ge­ti­nis efek­ty­vu­mas, ir mū­sų vi­sų fi­nan­si­nė ne­prik­lau­so­my­bė. Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mą rei­kia nau­do­ti ten, kur ga­li­ma už­tik­rin­ti il­ ga­lai­kę eko­no­mi­nę nau­dą. Da­bar di­ de­lė da­lis šios pa­ra­mos nu­sė­da pri­ va­čio­se są­skai­to­se, di­di­na ko­rup­ci­ją ir iš­krai­po eko­no­mi­nius pro­ce­sus. Dėl to­kio pa­ra­mos nau­do­ji­mo, koks yra da­bar, ne di­dė­ja, o ma­žė­ja mū­sų ša­lies fi­nan­si­nė ne­prik­lau­so­my­bė.

Se­na­jam tur­gui rei­kia tik tvar­kos

tik mies­to gat­vės, o ato­kiau vis­kas yra pa­lik­ta. Pas­te­bė­jau, kad ne­ma­ žai šiukš­lių yra prie Tai­kos pro­spek­to 87-o ir 89-o na­mų. Daug šiukš­lių ir Deb­re­ce­no gat­vė­je. Šiukš­lė­tas ir ten esan­tis par­ke­lis. Kaž­kas už tvar­kos pa­lai­ky­mą mies­te juk gau­na pi­ni­gus. Klai­pė­do­je nė­ra ge­ro šei­mi­nin­ko.

Vie­na „Karš­to te­le­fo­no“ skai­ty­to­ja pik­ti­no­si Se­no­jo tur­gaus tvar­ka. Ne­ no­riu jai pri­tar­ti, nes mo­te­ris, ma­tyt, nė­ra bu­vu­si Se­na­ja­me tur­gu­je. Gal ja­ me ir nė­ra idea­lios tvar­kos, ta­čiau šio tur­gaus tik­rai ne­rei­kė­tų nai­kin­ti. Juk tai vie­nin­te­lis tur­gus mies­to cent­re. Ki­ta tur­ga­vie­tė yra ga­na to­li, pie­ti­nė­ je mies­to da­ly­je. Žve­jy­bos uos­te yra dvi tur­ga­vie­tės. O mes, se­na­mies­čio gy­ven­to­jai, nau­do­ja­mės šio tur­gaus pa­slau­go­mis. Ne­no­riu ti­kė­ti, kad tur­gaus pre­kei­viai per­ka dar­žo­ves iš pre­ky­bos cent­rų ir jas per­par­duo­da. Juk ma­tau, kad at­va­žiuo­ja ūki­nin­kai ir at­ve­ža sa­vo dar­žo­ves. Šis tur­gus ga­lė­tų dar il­gai gy­vuo­ti, tik tvar­kos dau­giau rei­kė­tų. Ire­na

Šiukš­lių pil­na ne tik pa­plū­di­miuo­se

„Klai­pė­da“ ra­šė, kad pa­plū­di­miuo­se pil­na šiukš­lių. No­riu pri­dur­ti, kad ne tik šio­je vie­to­je, bet ir vi­sa­me mies­ te pil­na šiukš­lių. Po ru­dens li­ko la­ bai daug ne­nug­rėb­tų la­pų. Iš­va­ly­tos

Ja­ni­na

Neš vi­są gy­ve­ni­mą

Kas ry­tą žve­jy­bos uos­te pa­ste­biu į mo­kyk­lą ei­nan­čią vy­res­nių­jų kla­ sių moks­lei­vę. Mer­gai­tė vi­sa gal­va yra aukš­tes­nė už ma­mą. Ta­čiau ma­ ma kas ry­tą ją ly­di į mo­kyk­lą ne­šda­ ma jos daik­tus. Vie­ną die­ną ji ne­ ša tik krep­šį su kny­go­mis, ki­tą – jau ir ant­rą krep­šį su spor­ti­ne ap­ran­ga. Po ke­lių die­nų iš­vy­dau, kaip mer­gai­ tę į mo­kyk­lą ly­di mo­čiu­tė, ku­ri taip pat ant pe­čių tem­pė kup­ri­nę. Suk­re­ čian­tis vaiz­das, at­ro­do, kad tė­vai šią mer­gai­tę už ran­ky­tės ve­džios iki pat sa­vo mir­ties. So­na­ta Pa­ren­gė As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Kre­d i­to uni­jos „Vil­n iaus tau­po­mo­ji ka­sa“ ana­l i­t i­kas

kes­čiais ir nuo­lat ky­lan­čio­mis kai­ no­mis. Ar ne­ky­la grės­mė vals­ty­bės sa­va­ran­kiš­ku­mui, jei­gu Vy­riau­sy­ bė sko­li­na­si už be­veik sep­ty­nis pro­ cen­tus me­ti­nių pa­lū­ka­nų ir yra nuo­ lat pri­klau­so­ma nuo už­sie­nio ban­kų no­ro jai sko­lin­ti? Ar išau­go mū­sų vals­ty­bės ir mū­ sų vi­sų fi­nan­si­nė ne­prik­lau­so­my­bė per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus, jei­ gu dau­ge­lio mū­sų pa­ja­mos be­veik ne­pa­di­dė­jo, o bū­ti­niau­sių pre­kių ir pa­slau­gų kai­nos pa­šo­ko 15–20 pro­c. Ar ga­li bū­ti lais­va vals­ty­bė, jei­gu di­ džio­ji da­lis jos pi­lie­čių yra fi­nan­siš­kai su­var­žy­ti, o treč­da­lis jų gy­ve­na ties skur­do ri­ba? Ar esa­me ne­prik­lau­so­mi, jei­ gu, ne­tu­rė­da­mi iš ko ir sa­va­ran­kiš­ kai ne­su­ge­bė­da­mi už­da­ry­ti se­no­sios ato­mi­nės jė­gai­nės, ke­ti­na­me sta­ty­ti dar vie­ną. Ar bū­si­me pa­jė­gūs ją pa­ sta­ty­ti, jei­gu ne­su­ge­ba­me at­lik­ti kur kas pa­pras­tes­nių dar­bų, pvz., pra­dė­ ti ma­si­nį būs­to re­no­va­vi­mą? Ar neau­ko­ja­me fi­nan­si­nės ne­prik­lau­ so­my­bės dėl me­na­mos ener­ge­ti­nės? Ar su­stip­rė­jo mū­sų ne­prik­lau­so­ my­bė, už­da­rius ban­ką „Sno­ras“ to­ kiu bū­du, kaip tai bu­vo pa­da­ry­ta? Toks už­da­ry­mas kiek­vie­nam ša­lies dir­ban­čia­jam kai­na­vo be­veik po tris tūks­tan­čius li­tų, nes in­dė­lių ban­kuo­ se drau­di­mo su­ma, sie­kian­ti be­veik tris šim­tus pen­kias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų, yra ge­ro­kai per di­de­lė Lie­tu­vai. Dėl to­kio šio ban­ko už­da­ry­mo išau­ go vals­ty­bės sko­la, o ka­da ją pa­vyks grą­žin­ti, neaiš­ku. Ar dar ga­li­me lai­ky­ti sa­vo vals­ty­bę ne­prik­lau­so­ma, jei­gu tam, kad ji iš­ gy­ven­tų, kas­met iš ki­tų ša­lių į ją ten­ ka įlie­ti 15–20 mlrd. li­tų sko­lin­tų ir

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 800. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

antradienis, kovo 13, 2012

aktualijos

Po­lit­rau­ma – po ke­lio­nės ba­ga­ži­nė­je Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Kre­tin­gos ra­jo­ne sek­ma­die­nį už­ fik­suo­tas de­tek­ty­vo ver­tas au­to­ mo­bi­lio pa­gro­bi­mas. Jo sa­vi­nin­ kas, ve­žio­tas ma­ši­nos ba­ga­ži­nė­je, bu­vo su­žeis­tas, bet su­ge­bė­jo pa­ spruk­ti.

Kre­tin­gos ra­jo­ne, Dar­bė­nų se­niū­ ni­jo­je, 58 me­tų Ru­bi­ninš­kės kai­ mo gy­ven­to­jas Po­vi­las B. apie 18 val. su­lau­kė iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mo Ar­vy­do skam­bu­čio. Vai­ki­nas pra­ šė jį nu­vež­ti iš Grūš­lau­kės į Ma­žu­ čių kai­mą. Kai abu vy­rai nu­va­žia­vo į tą gy­ ven­vie­tę, prie ma­ši­nos atė­jo dar vie­nas jau­nuo­lis, pri­si­sta­tęs Vla­ du, ir pa­pra­šė juos nu­vež­ti į Dar­ bė­nus. Po­vi­las B. ne­su­ti­ko jų vė­žin­ti ir už­si­trau­kė ne­ma­lo­nę. Vie­nas ke­lei­vių iš­grie­bė au­to­ mo­bi­lio sa­vi­nin­kui iš ran­kų te­le­ fo­ną ir ke­lis kar­tus smo­gė kumš­ čiu į vei­dą.

Mu­ša­mas vy­ras nu­griu­vo ant že­ mės, abu vai­ki­nai jį spar­dė. Ta­da už­puo­li­kai įkė­lė Po­vi­lą B. į au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę, su­ri­šo jam ran­kas ir už­da­rė. Nu­si­kal­tė­liai va­ži­nė­jo nu­ken­tė­ ju­sio­jo au­to­mo­bi­liu po­rą va­lan­dų, o kai „Au­di 100“ su­sto­jo Dar­bė­nų de­ga­li­nė­je, nu­ken­tė­ju­sy­sis su­ge­ bė­jo iš­si­va­duo­ti ir pa­si­slėp­ti. Ma­ ši­nos pa­gro­bė­jai nu­va­žia­vo ne­ži­ no­ma kryp­ti­mi. Po­vi­las B. pa­te­ko į li­go­ni­nę, jam diag­no­zuo­ta po­lit­rau­ma. Pag­rob­ta­me au­to­mo­bi­ly­je bu­vo au­to­mo­bi­lio do­ku­men­tai, pi­ni­gi­ nė su 700 li­tų, as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė, vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas bei ke­lios ban­ko kor­te­lės. Din­gu­si ma­ši­na pa­ga­min­ta 1990 m. Ko­kią ža­lą pa­ty­rė nu­ken­tė­ju­sy­ sis, te­bes­kai­čiuo­ja­ma. Pir­ma­die­nį Ma­žu­čių kai­me pa­ste­bė­tas pa­grob­ ta­sis au­to­mo­bi­lis. Pa­rei­gū­nai ban­dė jį stab­dy­ti, bet ma­ši­na din­go miš­ko ke­ly­je. Nu­si­ kal­tė­lių ir au­to­mo­bi­lio paieš­kos tę­ sia­mos.

Įsi­lau­žė­lį ap­ti­ko vi­ka­ras Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Dar vie­nas uos­ta­mies­čio va­gis už­mi­go nu­si­kal­ti­mo vie­to­je iš­gė­ ręs ten pat ras­tų svai­ga­lų. Šį kar­ tą nu­si­kal­tė­lis ban­dė ap­šva­rin­ti baž­ny­čią.

Sek­m a­d ie­n į per­p iet liu­te­ro­n ų evan­ge­li­kų baž­ny­čios vi­ka­ras pa­ li­po į tre­čią­jį Py­li­mo gat­vė­je esan­ čios baž­ny­čios aukš­tą ir neuž­ra­kin­ ta­me ka­bi­ne­te pa­ma­tė stul­bi­nan­tį vaiz­dą. Vi­du­je bu­vę daik­tai bu­vo iš­var­ ty­ti, su­jauk­ti. Be to, ka­bi­ne­te mie­ go­jo ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras. Vi­ka­ras iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Pa­rei­ gū­nai pa­ža­di­no va­gį. Paaiš­kė­jo, kad ieš­ko­da­mas, ką ge­ro nu­gvelb­ti, 43 me­tų Re­mi­gi­jus Š. ap­ti­ko ir al­ko­ ho­li­nių gė­ri­mų ir jais su­si­gun­dė.

Iš­gė­ręs va­gis pa­si­ju­to pa­var­gęs ir pri­gu­lė pa­mie­go­ti, taip jį be­siil­sin­ tį pa­rei­gū­nai ir ra­do. Įta­ria­ma­sis į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį įpū­tė 2,49 pro­mi­lės. Prieš pust­re­čios sa­vai­tės pa­na­ šus įvy­kis at­si­ti­ko se­na­mies­ty­je įsi­kū­ru­sio­je Dai­li­nin­kų są­jun­go­ je. Tą­kart po nak­ties į dar­bą at­vy­ kę „Se­na­mies­čio“ ba­ro dar­buo­to­ jai ra­do vi­du­je ant laip­tų mie­gan­tį 43 me­tų ne kar­tą už va­gys­tes teis­ tą Kęs­tu­tį D. Jis no­rė­jo ap­vog­ti ta­me pa­čia­me pa­sta­te įsi­kū­ru­sią Dai­li­nin­kų są­ jun­gą, pa­siė­mė kom­piu­te­rio mo­ni­ to­rių, iš­gė­rė vi­sus ras­tus gė­ri­mus, su­rū­kė ci­ga­re­tes, su­jau­kė daik­tus ir už­mi­go. Nak­tį šlais­ty­da­ma­sis po pa­sta­ tą va­gis už­kliu­vo ir su­dau­žė ke­ lis šim­tus li­tų kai­na­vu­sį ke­ra­mi­ nį an­ge­lą.

Prie mašinos vai­ro – ne­pas­to­vin­tis tak­sis­tas Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Gir­tu­tė­lis tak­sis­tas Klai­pė­dos se­ na­mies­ty­je ap­ga­di­no sve­ti­mą au­to­mo­bi­lį, o įkliu­vęs po­li­ci­jai ban­dė pa­rei­gū­nus pa­pirk­ti li­tais ir eu­rais.

Pir­ma­die­nio nak­tį se­na­mies­ty­je gy­ve­nan­tys žmo­nės pa­ma­tė, kaip keis­tai va­žia­vęs tak­si au­to­mo­bi­lis kliu­dė sto­vin­čią ma­ši­ną. Gy­ven­ to­jai apie tai pra­ne­šė po­li­ci­jai. 3.40 val. po­li­ci­jos pa­tru­liai bend­ro­vės „Že­mai­ti­jos tak­si“ vai­ ruo­to­ją su­stab­dė J.Ja­no­nio gat­vė­ je. 1981 m. gi­męs vai­ruo­to­jas Eri­ kas Ch. į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį įpū­tė 3,2 pro­mi­lės.

Ne­pai­sant to, kad bu­vo vi­siš­ kai gir­tas, vai­ruo­to­jas pa­no­ro su­si­tar­ti su pa­rei­gū­nais ir pa­siū­ lė jiems ky­šį. Pa­rei­gū­nus jis gun­dė 50 li­tų ir 50 eu­rų ku­piū­ro­mis. Bend­ro­vės va­do­vas Ana­to­li­jus Kir­ge­to­vas ti­ki­no, kad su mi­nė­tu vai­ruo­to­ju dar ne­bend­ra­vo, to­dėl ne­ži­no, kas at­si­ti­ko. Jis pa­sa­ko­jo, jog daž­nai su vai­ ruo­to­jais bend­rau­ja tik kar­tą per mė­ne­sį, kai rei­kia de­rin­ti dar­bo gra­fi­kus bei ap­mo­kė­ti de­ga­lų įsi­ gi­ji­mo są­skai­tas. „Į dar­bą vi­si dar­buo­to­jai atei­na blai­vūs. Kas at­si­ti­ko šį kar­tą, aš kol kas ne­ži­nau. Ne­tu­riu in­for­ma­ci­jos nei iš pa­ties vai­ruo­to­jo, nei iš po­li­ ci­jos“, – tei­gė A.Kir­ge­to­vas.

„„Nug­riu­vo: vė­jo nu­pūs­ta, o gal kie­no pa­stum­ta ply­tų tvo­ra už­klo­jo laip­tus nuo Jo­no kal­ne­lio. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Tvo­ra – lyg kor­tų na­me­lis Klai­pė­do­je už evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios, ant Jo­no kal­ne­ lio, lyg kor­tų na­me­lis nu­griu­vo rau­do­nų ply­tų tvo­ra, juo­su­si bu­vu­sio sal­dai­nių fab­ri­ko te­ri­to­ri­ją.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Sek­ma­die­nį po stip­ro­ko vė­jo ant Jo­no kal­ne­lio pa­si­vaikš­čio­ti už­su­ kę klai­pė­die­čiai pa­ma­tė laip­tus nu­ gu­lu­sią ply­tų tvo­rą. Vaiz­das nuo kal­no pri­me­na kor­ tų na­me­lio griū­tį. Rau­do­nų, tik­ riau­siai ta­ry­bi­niais me­tais sta­ty­tų, ply­tų tvo­ra gul­te vir­to ant laip­tų, o

jos ga­ba­lai pa­ži­ro ir ant tirps­tan­čio tven­ki­nio le­do. Pa­na­šu, kad mū­ras griu­vo nak­tį į sek­ma­die­nį. Uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bės Sta­ ty­bos lei­di­mų ir sta­ti­nių prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ge­di­mi­nas Po­cius pir­ma­die­nį pa­ti­ki­no, pa­ts ap­si­lan­ kęs ant Jo­no kal­ne­lio ir in­for­ma­vęs bend­ro­vės „Nau­jo­ji šva­ra“, ku­ri yra ob­jek­to sa­vi­nin­kė, va­do­vus. „Mus pa­ti­ki­no, kad jau ant­ra­die­nį bus

or­ga­ni­zuo­tas vie­tos, kur nu­griu­vo tvo­ra, tvar­ky­mas. Kol kas neaiš­ku, ko­dėl sta­ti­nys nu­griu­vo. Ar vė­ jas nu­pū­tė, ar kas pa­dė­jo jam nu­ griū­ti. Ta tvo­ra ne­se­niai bu­vo pa­ re­mon­tuo­ta, tei­sin­giau tos vie­tos, ku­rios bu­vo iš­griu­vu­sios“, – tei­gė G.Po­cius. Pa­na­šiai per­nai ru­de­nį at­si­ti­ko ir su sau­go­mo ob­jek­to da­li­mi – bu­vu­ sio du­jų fab­ri­ko tvo­ra. Stip­rus vė­jas ją iš­ver­tė tie­sai ant Lie­pų gat­vės.

Grei­čio mė­gė­jams – ra­da­rų gau­dyk­lės As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Klai­pė­dos ra­jo­no ke­liuo­se ir ap­ link uos­ta­mies­tį ne­tru­kus tu­rė­tų at­si­ras­ti įvai­rių grei­tį fik­suo­jan­čių prie­tai­sų. Vie­no­se vie­to­se at­si­ras grei­tį ro­dan­čios švies­len­tės, o ki­ to­se – grei­čio ma­tuok­liai.

Aky­les­ni vai­ruo­to­jai prieš ke­lias die­nas jau tu­rė­jo pa­ste­bė­ti Di­tu­ vos ke­ly­je at­si­ra­du­sį nau­ją grei­čio ma­tuok­lį. Iki šiol ke­lio ruo­že Klai­ pėda–Dituva au­to­mo­bi­lių grei­tis bu­vo fik­suo­ja­mas Di­tu­vos gy­ven­ vie­tė­je. Net­ru­kus ke­lių ere­lius pra­ dės tram­dy­ti grei­čio ma­tuok­lis ties Mic­kų kai­mu. „Šis ke­lio ruo­žas yra su­dė­tin­gas, ke­lio dan­ga pra­sta, o vai­ruo­to­jai vi­ siš­kai ne­krei­pia dė­me­sio į grei­tį ri­ bo­jan­čius ženk­lus. Žie­mą, kai ke­lio dan­ga sli­di, mes vos spė­ja­me skai­ čiuo­ti ava­ri­jas“, – pa­ste­bė­jo Klai­ pė­dos ra­jo­no ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ge­ di­mi­nas Ra­dze­vi­čius. Pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad grei­čio ma­tuok­lių tink­lą ten­ka nuo­lat to­ bu­lin­ti. „Mes pra­šo­me, kad į Gargž­dus bū­tų per­kel­ti ma­tuok­liai iš Dau­ pa­rų ir Vė­žai­čių. Juk grei­tis ten ri­

bo­ja­mas kal­ne­liais, tad ra­da­rai ten tuš­čiai sto­vi ir ne­ži­nia ką ma­tuo­ ja“, – sa­kė G.Ra­dze­vi­čius. Pa­rei­gū­nas ma­no, kad vie­ną rei­ kė­tų per­kel­ti į Lau­ga­lius, o ki­tas ga­lė­tų at­si­ras­ti Klai­pė­dos gat­vė­je. Įmo­nės „Klai­pė­dos re­gio­no ke­ liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­ lių prie­žiū­rai Vy­tau­tas Gru­žas ti­ki­ no, kad Klai­pė­dos kraš­to ke­liuo­se lau­kia ir dau­giau nau­jo­vių. „Ka­lo­tė­je nu­spren­dė­me pa­sta­ty­ti grei­tį fik­suo­jan­čias švies­len­tes. Jos bus įreng­tos abie­jo­se ke­lio pu­sė­se. To­kia švies­len­tė tu­rė­tų at­si­ras­ti ir Ja­kuo­se, ke­ly­je Do­vi­lų link“, – sa­ kė V.Gru­žas. Pir­mo­ji to­kia švies­len­tė ap­skri­ ty­je prieš ke­le­tą me­tų bu­vo pa­sta­ ty­ta Ši­lu­tės ra­jo­ne, Že­mai­čių Nau­ mies­ty­je. „Dar vie­na vei­kia Kre­tin­go­je. Net­ru­kus toks grei­tį ma­tuo­jan­ tis įren­gi­nys at­si­ras Skuo­de. Ke­ly­ je Mažeikiai–Skuodas tu­rė­tų at­si­ ras­ti ir grei­čio ma­tuok­lis“, – sa­kė V.Gru­žas. Švies­len­čių no­rė­tų ir Ne­rin­ gos sa­vi­val­dy­bė. Nors Juodk­ran­ tė­je vei­kia grei­tį fik­suo­jan­tis įren­ gi­nys, ta­čiau čia no­ri­ma įreng­ti ir švies­len­tę. „Švies­len­tės rei­kia ir Kre­tin­ga­lė­ je. Esa­me pa­tei­kę di­de­lį są­ra­šą vie­

„„Tram­dys: ne­tru­kus ap­link Klai­

pė­dą ir ra­jo­no ke­liuo­se pra­dės veik­ti vi­sa vir­ti­nė grei­tį fik­suo­ jan­čių įren­gi­nių.

tų, kur rei­kė­tų švies­len­čių, ta­čiau kol kas dar nė­ra aiš­ku, ar jos ten bus pa­sta­ty­tos“, – sa­kė V.Gru­žas.


8

antrADIENIS, kovo 13, 2012

lietuva

Premjeras gavo antausį Kaip elg­tis: reng­ti in­ ter­pe­lia­ci­ją Rai­mun­ dui Pa­lai­čiui, ini­ci­ juo­ti išanks­ti­nius rin­ki­mus ar ty­kiai nu­ry­ti am­bi­ci­jas ir dirb­ti to­liau? To­ kias di­le­mas va­kar spren­dė kon­ser­va­ to­riai, ku­riems ne­ pa­vy­ko ne­su­ta­ri­ mų koa­li­ci­jo­je su­ tvar­ky­ti Pre­zi­den­ tės ran­ko­mis.

Po­li­ti­kė pa­brė­žė ma­nan­ti, kad pir­ ma­lai­kiai rin­ki­mai iš­spręs­tų ir dar vie­ną bė­dą – paanks­t i­nus rin­k i­ mus, bū­tų iš­veng­ta val­džių kai­tos biu­dže­to tvir­ti­ni­mui ei­nant į pa­bai­ gą ar „nak­ti­nių“ re­for­mų. Ta­čiau šį Sei­mo pir­mi­nin­kės siū­ly­ mą po­li­ti­kai ver­ti­na prieš­ta­rin­gai. „Įsi­vaiz­duo­čiau, kad Sei­mo va­do­ vė pir­ma­lai­kius rin­ki­mus pa­mi­nė­jo kaip teo­riš­kai ži­no­mą išei­tį, jei­gu Sei­ me už­si­tęs­tų įtam­pa, to­kia chao­tiš­ka si­tua­ci­ja, ku­rią, aiš­ku, pa­ska­ti­na Pre­ zi­den­tės ap­si­spren­di­mas, nes, ma­ nau, jis di­di­na įtam­pą ir ku­ria net pa­ pil­do­mą įtam­pą tarp mū­sų frak­ci­jos ir Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­jos. Bet aš no­riu bū­ti op­ti­mis­tas ir bū­čiau lin­kęs ieš­ko­ ti išei­čių“, – sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma. Pa­sak jo, pir­ma­lai­kių rin­ki­mų pa­skel­ bi­mo ti­ki­my­bė „nė­ra to­kia jau di­de­lė, ži­nant, kad kiek­vie­nas Sei­mo na­rys, kel­da­mas ran­ką už to­kį siū­ly­mą, gal­ vos apie sa­vo si­tua­ci­ją, apie nea­pib­ rėž­tą ga­li­my­bę vėl bū­ti iš­rink­tas“.

s.gudavicius@diena.lt

Mi­nist­ro neat­lei­do

Ap­ta­rė si­tua­ci­ją

R.Pa­lai­tis ir A.Čap­li­kas po po­kal­ bio su Pre­zi­den­te už­si­mi­nė, kad per jį „ap­tar­ta su­si­da­riu­si po­li­ti­ nė si­tua­ci­ja“. „Esa­me pa­si­ren­gę dirb­ti šio­je Vy­riau­sy­bė­je, nes už­ da­vi­niai Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je tik­rai la­bai rim­ti“, – tei­gė R.Pa­lai­ tis. „Ap­ta­rė­me su­si­klos­čiu­sią po­ li­ti­nę si­tua­ci­ją, pa­dė­tį koa­li­ci­jo­ je, pra­si­dė­ju­sią svar­bią se­si­ją. Mes kaip par­ti­ja pa­si­ry­žę dirb­ti vals­ty­ bės sta­bi­lu­mo la­bui“, – pri­ta­rė li­ be­ral­cent­ris­tų ly­de­ris. R.Pa­lai­tis sa­kė, kad po­li­ti­nį konf­lik­tą val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je su­

Sei­mo pir­mi­nin­kė I.De­gu­tie­nė ma­ no, kad su­si­klos­čius to­kiai po­li­ti­nei si­tua­ci­jai ver­tė­tų pa­mąs­ty­ti apie pir­ ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų su­ren­gi­mą šią va­sa­rą. I.De­gu­tie­nė tei­gė ga­lin­ti iš­kart siū­ly­ti par­la­men­ta­rams bal­suo­ti dėl pir­ma­ lai­kių rin­ki­mų, ta­čiau nu­spren­du­si pir­miau­sia pa­si­tar­ti su kon­ser­va­to­ rių frak­ci­jos ir par­ti­jos va­do­vy­be.

Sta­sys Gu­da­vi­čius

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė nu­ spren­dė ne­priim­ti jai pri­mes­tos at­ sa­ko­my­bės ap­si­spręs­ti dėl po­li­ti­nio konf­lik­to, ki­lu­sio tarp val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių. Pre­zi­den­tė at­ me­tė tei­ki­mą at­leis­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą R.Pa­lai­tį ir pa­reiš­kė ti­kin­ ti, kad val­dan­tie­ji su­ge­bės už­baig­ ti ka­den­ci­ją. Vals­ty­bės va­do­vė va­kar su­si­ti­ko su vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ru R.Pa­lai­ čiu ir jį į Vy­riau­sy­bę de­le­ga­vu­sios Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) pir­mi­nin­ku Al­giu Čap­li­ku. „Ma­no ma­ny­mu, ši koa­li­ci­ja ir Vy­riau­sy­bė ga­li ir tu­ri dirb­ti iki ka­ den­ci­jos pa­bai­gos. Li­ko tik sep­ty­ ni mė­ne­siai. O ar no­ri dirb­ti kar­ tu, tu­ri ap­si­spręs­ti pa­tys. Jei­gu to ne­su­ge­ba, gin­čą tu­ri spręs­ti po­li­ ti­nė­mis prie­mo­nė­mis Sei­me. At­siž­velg­da­ma į vi­sas ap­lin­ky­bes, gin­ če tarp koa­li­ci­jos par­tne­rių ne­pa­ lai­kau nė vie­no iš jų“, – pa­brė­žė Pre­zi­den­tė sa­vo trum­pa­me pa­reiš­ ki­me, ku­rį pa­ti per­skai­tė ne­tru­kus po šio su­si­ti­ki­mo. „Ne­da­ly­vau­siu koa­li­ci­jos par­tne­ rių ap­si­stum­dy­muo­se prieš rin­ki­ mus. Koa­li­ci­ja ir Vy­riau­sy­bė ir to­liau tu­ri ma­no pa­lai­ky­mą stra­te­gi­niais klau­si­mais. Lau­kia vi­sai vals­ty­ bei svar­būs ap­si­spren­di­mai. To­dėl kvie­čiu po­li­ti­kus, ypač val­dan­čią­ją dau­gu­mą, už­baig­ti bū­ti­nus vals­ty­ bei ir Lie­tu­vos žmo­nėms dar­bus“, – pa­reiš­kė vals­ty­bės va­do­vė.

Pir­ma­lai­kių rin­ki­mų idė­ja

Pre­zi­den­tė iš­reiš­kė pa­si­ti­kė­ji­mą da­ bar­ti­ne Vy­riau­sy­be ir da­bar atei­na lai­kas dirb­ti ener­ge­ti­kos sri­ty­je, o pir­ma­lai­kiai rin­ki­mai yra pa­bė­gi­mas nuo at­sa­ko­my­bės. Taip ma­no li­be­ral­ cent­ris­tų pir­mi­nin­kas A.Čap­li­kas. „„Ver­dik­tas: ša­lies va­do­vė D.Gry­baus­kai­tė ne­pa­si­da­vė kon­ser­va­to­rių bei jų ly­de­rio A.Ku­bi­liaus (kairėje) spau­

di­mui ir pa­li­ko R.Pa­lai­tį mi­nist­ro po­ste. 

kė­lęs kon­kur­sas užim­ti Fi­nan­si­ nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vo po­stus įvyks. „Yra kan­di­da­tų. Kon­kur­sas pa­gal įsta­ ty­mus ir nu­ta­ri­mus tu­rė­tų vyk­ ti penk­ta­die­nį. Aš ma­nau, kad jis įvyks“, – tei­gė mi­nist­ras. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­ tvir­ti­no, kad yra vie­nas kan­di­da­ tas, pre­ten­duo­jan­tis į FNTT va­do­ vo vie­tą.

Da­lia Gry­baus­kai­tė:

Ne­da­ly­vau­siu koa­li­ ci­jos par­tne­rių ap­si­ stum­dy­muo­se prieš rin­ki­mus.

Pa­si­kal­bė­jo ir su prem­je­ru

Va­kar anks­ti ry­te įvy­ko tra­di­ci­nis Pre­zi­den­tės po­kal­bis su prem­je­ ru A.Ku­bi­liu­mi. Šio su­si­ti­ki­mo re­ zul­ta­tai ne­ko­men­tuo­ja­mi. Vė­liau, jau pa­vie­ši­nus Pre­zi­den­ tės pa­reiš­ki­mą, A.Ku­bi­lius pa­brė­ žė ne­su­tin­kąs su vals­ty­bės va­do­vės spren­di­mu. Prem­je­ras tei­gė: „Pre­ zi­den­tė pa­reiš­ki­me sa­kė, kad ji ma­ no siū­ly­mą ver­ti­na kaip tam tik­rą vien tik vi­di­nį koa­li­ci­jos ap­si­stum­ dy­mą, su­sie­tą su ar­tė­jan­čiais rin­ki­ mais. Ne­ga­liu su to­kiu po­žiū­riu su­ tik­ti. Šiuo klau­si­mu mū­sų po­žiū­riai ski­ria­si.“ „Ti­kiu, kad to­kio­je si­tua­ci­jo­je, ku­ri su­si­da­rė po Pre­zi­den­tės pa­

skelb­to spren­di­mo, vi­suo­me­nės po­rei­kį vals­ty­bė­je ma­ty­ti dau­giau tei­sin­gu­mo dar kar­tą ap­svars­tys koa­li­ci­jos par­tne­riai li­be­ral­cent­ris­ tai ir pa­ts mi­nist­ras. Aš pa­ts siek­ siu, kad tei­sin­gu­mas dvie­jų ne­tei­ sin­gai at­leis­tų pa­rei­gū­nų at­žvil­giu bū­tų at­kur­tas“, – bai­gė sa­vo pa­ reiš­ki­mą prem­je­ras. Pra­dės in­ter­pe­lia­ci­ją?

Pak­laus­tas, ar ma­to ga­li­my­bę to­liau dirb­ti Vy­riau­sy­bės va­do­vu, A.Ku­ bi­lius tie­siai neat­sa­kė, ta­čiau lei­do su­pras­ti, kad to­kia ga­li­my­bė yra. „Su Pre­zi­den­te ne­su­ta­ri­mų bū­da­ vo ir anks­čiau, bet pa­grin­di­niais, stra­te­gi­niais klau­si­mais su­tar­da­ vo­me. Toks Pre­zi­den­tės spren­di­ mas ne­pa­dės koa­li­ci­jai ir Vy­riau­sy­ bei konst­ruk­ty­viai dirb­ti. Bet mes ma­to­me at­sa­ko­my­bę rin­kė­jams už tuos tiks­lus, ku­riuos iš­kė­lėm dar 2008 m. Rin­kė­jams ir at­si­skai­ty­ sim“, – sa­kė prem­je­ras. A.Ku­bi­lius ne­drį­so spė­ti, ar Sei­ me gims in­ter­pe­lia­ci­ja vi­daus rei­ ka­lų mi­nist­rui. „Rink­si­mės į par­ ti­jos va­do­vy­bę bei frak­ci­ją ir svars­ty­si­me vi­sus klau­si­mus. Ne­ siim­čiau at­sa­ky­ti, ko­kios yra in­ ter­pe­lia­ci­jos ga­li­my­bės, bet no­rė­ čiau pa­mi­nė­ti, kad in­ter­pe­lia­ci­jos koa­li­ci­jos vi­du­je nė­ra pa­ts ge­riau­ sias pro­ble­mų spren­di­mo bū­das“, – tvir­ti­no jis. Da­bar Sei­me ga­li bū­ti spren­džia­ mas klau­si­mas dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo R.Pa­lai­čiu ini­ci­ja­vi­mo. Kai ku­rie val­ dan­čio­sios Tė­vy­nės są­jun­gos po­li­ti­ kai už­si­mi­nė apie to­kią ga­li­my­bę.

BFL nuo­tr.

„To­kia si­tua­ci­ja, ko­kia su­si­da­ rė, ne­pa­de­da dirb­ti Vy­riau­sy­bei, bet esa­me pra­tę dirb­ti ne­leng­vom ap­lin­ky­bėm“, – taip Vy­riau­sy­bės va­do­vas at­sa­kė į klau­si­mą, ar bus įma­no­ma dirb­ti su esa­mu vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ru. Prabilo apie mažumos Vyriausybę

„Pre­zi­den­tės spren­di­mas su­ku­ria tam tik­rą to­les­nę po­li­ti­nių įvy­kių se­ką. Da­bar pir­miau­sia vi­siems rei­ kė­tų nu­si­ra­min­ti ir pa­ban­dy­ti blai­ viai pa­svars­ty­ti, kaip ši­to­je si­tua­ci­ jo­je vi­si tu­ri elg­tis. Li­be­ra­lų są­jū­dis to­liau lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad bet koks koa­li­ci­jos san­ty­kių aiš­ki­ni­ma­sis ga­li žlug­dy­ti konst­ruk­ty­vų Sei­mo dar­ bą ir ne­pa­siek­si­me tų tiks­lų, ku­ rie ke­lia­mi vi­sam Sei­mui“, – BNS sa­kė val­dan­čio­jo Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. „Sei­mas ne­tu­ri įsi­vel­ti į po­li­ ti­nius konf­lik­tus. In­ter­pe­lia­ci­jos Sei­me reikš­tų koa­li­ci­jos griū­tį, o ta griū­tis bū­tų pa­ts pra­sčiau­sias sce­ na­ri­jus“, – pri­dū­rė jis. Pak­laus­tas, ko­kias re­gi išei­tis iš su­si­da­riu­sios po­li­ti­nės pa­dė­ties, E.Ma­siu­lis svars­tė, jog įma­no­ mi ke­li spren­di­mo bū­dai: „Išei­tis – vis­ką pa­ban­dy­ti iš­spręs­ti neį­ve­ liant Sei­mo. Vie­nas spren­di­mo bū­ das – koa­li­ci­jos par­tne­riai tu­ri at­si­ sės­ti prie vie­no sta­lo ir iš­siaiš­kin­ti, ar ga­li to­liau bend­rai dirb­ti. Jei to­ kių ga­li­my­bių nė­ra, si­tua­ci­ją rei­kė­tų ne Sei­me in­ter­pe­lia­ci­jo­mis spręs­ti, o nu­trau­kiant da­bar­ti­nę koa­li­ci­jos su­tar­tį ir for­muo­jant ki­to­kią koa­li­ ci­ją ar ma­žu­mos Vy­riau­sy­bę.“

Bet vals­ty­bės va­do­vės neat­leis­tas vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­ras R.Pa­lai­tis pa­ reiš­kė pa­lai­kąs Sei­mo pir­mi­nin­kės siū­ly­mą. „Dar ir štai dėl to­kios prie­ žas­ties – tie­siog kai yra konst­ruo­ja­ mas vals­ty­bės biu­dže­tas, nau­jai iš­ rink­ta val­džia atei­na ant se­no­sios su­konst­ruo­to biu­dže­to ir yra la­bai trum­pas lai­ko tar­pas vis­ką pa­keis­ti. Tad jei­gu va­sa­ros pra­džio­je ar­ba pa­ va­sa­rį vyk­tų rin­ki­mai, tai bū­tų svei­ka ir tuo po­žiū­riu“, – kal­bė­jo mi­nist­ras. Pre­zi­den­tei at­si­sa­kius at­leis­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą, val­dan­tie­ji tu­ri ar­ ba su­si­tar­ti ir dirb­ti drau­ge, ne­pai­sy­ da­mi nie­ko, ar­ba Vy­riau­sy­bė pri­va­lo pa­si­tik­rin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą Sei­me, kaip tei­gia Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris Al­ gir­das But­ke­vi­čius. „Val­dan­čio­ji dau­ gu­ma tu­ri pa­ro­dy­ti, ar ga­li dirb­ti, pa­ reng­ti pro­jek­tus ir juos priim­ti, ar ne­ ga­li. Ta­da tu­ri pa­si­tik­rin­ti pa­si­ti­kė­ji­ mą Sei­me“, – BNS sa­kė A.But­ke­vi­čius. Jis taip pat tvir­ti­no, kad so­cial­de­ mok­ra­tai re­mia Sei­mo va­do­vės siū­ ly­mą va­sa­rą reng­ti pir­ma­lai­kius par­ la­men­to rin­ki­mus. Ei­li­niai Sei­mo rin­ki­mai tu­rė­tų vyk­ti šių me­tų spa­lį. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­ mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas sa­ko, kad įma­no­ma va­sa­rą su­reng­ti pir­ ma­lai­kius rin­ki­mus, ta­čiau pa­brė­žė, jog toks spren­di­mas ne­bū­tų leng­vai priim­tas Sei­me. „Fi­ziš­kai su­reng­ti rin­ki­mus va­sa­rą, aiš­ku, įma­no­ma, ir Kons­ti­tu­ci­ja įpa­rei­go­ja tai pa­da­ry­ ti per tris mė­ne­sius nuo spren­di­mo priė­mi­mo. Ta­čiau rei­kia pa­ste­bė­ti, kad toks spren­di­mas Sei­me leng­vai priim­tas ne­bus. Pap­ras­tai tai ne­leng­ vas spren­di­mas, nes ir par­la­men­ta­ rai su­pla­na­vę sa­vo veik­lą, ir par­ti­jos rin­ki­mams ruo­šia­si pla­nuo­da­mos juos spa­lį“, – BNS sa­kė Z.Vai­gaus­kas.


9

antrADIENIS, kovo 13, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,88 %

27

–0,93 %

–0,34 %

Pen­si­jų fon­dai – ­ ver­tin­gi 2012 m. va­sa­rį vi­si ša­ly­je vei­kian­tys ant­ros ir tre­čios pa­ko­pos pen­si­jų fon­dai ge­ne­ra­vo tei­gia­mą in­ves­ti­ci­jų grą­žą. Praė­ju­sį mė­ne­ sį tris­de­šim­ties Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų vie­ne­to ver­tė vi­du­ti­ niš­kai išau­go 1,98 pro­c., ar­ba be­veik 5 pro­c. nuo me­tų pra­džios. De­vy­nių tre­čios pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų vie­ne­tų ver­tė va­sa­rį pa­di­dė­jo 2,75 pro­c., nuo me­tų pra­džios – 7,29 pro­c., o val­do­mas tur­tas su­da­rė 98,63 mln. li­tų.

pro­c.

šie­met išau­go iš­per­ka­mą­ja nuo­ma par­duo­tų nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių skai­čius.

kl.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2243 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1290 JAV do­le­ris 1 2,6342 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6583 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9562 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4174 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6165 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8965 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8642

pokytis

+0,8886 % +0,0873 % +0,8885 % +0,8383 % +0,1495 % +0,0928 % –0,7268 % +0,1452 % –0,0070 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,86

4,66

2,36

„Apoil“

4,82

4,64

2,33

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta105,38 dol. už 1 brl. 124,29 dol. už 1 brl.

Kur­ti na­mų guo­lio – su ku­po­nu Įsi­gy­ti būs­tą su nuo­lai­dų ku­po­nu – jau rea­ly­bė, ta­čiau šį pir­ki­mo bū­dą da­lis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) agen­tū­rų vis dar smar­kiai puo­la. Jų ma­ny­mu, toks me­to­das pa­si­tei­sin­ti ne­ga­li, nes gy­ven­ to­jai į būs­tą in­ves­tuo­ja ap­gal­vo­tai. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Pak­lau­sa per ma­ža

Ša­ly­je pa­pli­tęs gru­pi­nis pir­ki­mas pir­muo­sius žings­nius žen­gia ir NT rin­ko­je. Net jei gy­ven­to­jai sku­bo­ tais ma­žes­nių kai­nų pa­siū­ly­mais ne­su­si­gun­do, gru­pi­nis pir­ki­mas NT bend­ro­vėms pa­de­da bent jau kaip rek­la­ma. NT bend­ro­vė „Vil­niaus tur­tas“ šiuo me­tu siū­lo ke­lis NT ob­jek­ tus, ku­riuos ga­li­ma įsi­gy­ti pi­giau, jei su­si­da­ro ati­tin­ka­mas skai­čius su­si­do­mė­ju­sių ir už­si­re­gist­ra­vu­sių dėl spe­cia­laus ku­po­no. To­kiu bū­du pir­kė­jai ga­li nu­si­pirk­ti NT ob­jek­tus su 11–27 pro­c. nuo­lai­da. O ak­ci­jos ga­lio­ji­mo terminą ro­dan­tis laik­ro­ dis pir­kė­jams pa­lie­ka ap­si­spręs­ti nuo 12 iki 24 die­nų. Gru­pi­nis pir­ki­mas ki­to­se pre­kių ir pa­slau­gų rin­ko­se – jau ne nau­jie­na. Ta­čiau bend­ro­vės „Vil­niaus tur­tas“ ko­mer­ci­jos va­do­vas An­ta­nas Ku­da­ raus­kas sa­kė, kad min­tis pa­siū­ly­ti nau­jas NT pir­ki­mo ga­li­my­bes jam ki­lo dar tuo­met, kai gru­pi­nio pir­ ki­mo ša­ly­je ap­skri­tai ne­bu­vo. Esą idė­jai te­rei­kė­jo lai­ko su­bręs­ti. „Min­tis ki­lo pa­ste­bė­jus, kad kar­ tais drau­gai no­ri pirk­ti ša­lia esan­ čius ko­te­džus ar bu­tus, o per­kant juos ke­liems žmo­nėms kar­tu sta­ty­ bų bend­ro­vės tai­ko di­des­nes nuo­ lai­das nei gau­tų ar­ba iš­vis ne­gau­tų pa­vie­nis pir­kė­jas. Nusp­ren­džiau, kad to­kių žmo­nių yra dau­giau nei tais ke­liais at­ve­jais, su ku­riais man te­ko su­si­dur­ti per sa­vo kar­je­rą“, – sa­kė A.Ku­da­raus­kas. Paš­ne­ko­vas pa­ti­ki­no, kad ak­ci­ ja di­des­nio gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­ mo su­lau­kė, ta­čiau tai lū­kes­čių vis dėl­to ne­pa­tei­si­no: „Ma­nau, žmo­ nės tie­siog ti­ki­si ge­ro­kai di­des­nių nuo­lai­dų.“ A.Ku­da­raus­kas taip pat svars­tė, kad ne­pa­kan­ka­mą pir­kė­jų su­si­do­ mė­ji­mą lė­mė san­ty­ki­nai ne­di­de­lė rek­la­mi­nė kam­pa­ni­ja, to­dėl ne­ma­ ža da­lis pir­kė­jų, ku­riems pa­siū­ly­ mai bū­tų bu­vę ak­tua­lūs, apie juos dar pa­pras­čiau­siai ne­ži­no­jo. Vei­kia kaip rek­la­ma

Kaip pa­sa­ko­jo sve­tai­nių gru­pi­nis.lt ir be­ta.lt sa­vi­nin­kas Al­das Kir­vai­ tis, dar per­nai gruo­džio vi­du­ry­je gru­pi­nių pir­ki­mų bū­du sve­tai­nė­je be­ta.lt bu­vo par­duo­da­ma 100 li­tų ver­tės ku­po­nų nau­jiems bu­tams su

10 tūkst. li­tų nuo­lai­da įsi­gy­ti. Ki­ taip nei mi­nė­ta NT bend­ro­vė, pa­ šne­ko­vas sa­kė su­lau­kęs di­džiu­lio sve­tai­nės lan­ky­to­jų su­si­do­mė­ji­mo. Jo ma­ny­mu, taip ga­lė­jo nu­tik­to dėl to, kad anks­čiau Lie­tu­vo­je ne­bu­vo vyk­do­ma nie­ko pa­na­šaus. „Į mi­nė­tą ak­ci­ją žiū­rė­jo­me kaip į įdo­mų eks­pe­ri­men­tą, to­dėl džiu­ gu, kad jis pa­vy­ko, – mū­sų po­rta­ lais pa­si­nau­do­ję NT plė­to­to­jai re­ zul­ta­tais li­ko pa­ten­kin­ti. Ir svar­bu ne vien par­duo­tų ku­po­nų skai­čius – par­tne­riai mus in­for­ma­vo, kad, pra­si­dė­jus ak­ci­joms mū­sų po­rta­ luo­se, dau­ge­lis po­ten­cia­lių bu­tų pir­kė­jų krei­pė­si į juos tie­sio­giai, no­rė­da­mi apie par­duo­da­mus ob­ jek­tus su­ži­no­ti dau­giau, tei­ra­vo­si de­ta­lių“, – sa­kė A.Kir­vai­tis.

Re­mi­gi­jus Ple­te­ras:

NT nė­ra kas­die­nio var­to­ji­mo pre­kė, ku­ rią bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti su ku­po­nu. Paš­ne­ko­vas pa­ti­ki­no, kad ge­ra rek­la­ma ne­re­tai yra ne ša­lu­ti­nis gru­ pi­nio par­da­vi­mo re­zul­ta­tas. Jo tei­gi­ mu, da­lis sve­tai­nių par­tne­rių gru­ pi­nius par­da­vi­mus ver­ti­na ne kaip pre­ky­bos ka­na­lus, o bū­dą skelb­ ti apie sa­ve. Anot A.Kir­vai­čio, taip apie pre­kių ženk­lus ir pa­čias įmo­nes su­ži­no ge­ro­kai dau­giau žmo­nių. Per­ka at­sar­giau

NT bend­ro­vės „Ober-Haus“ ge­ ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ jas Re­mi­gi­jus Ple­te­ras pa­brė­žė, kad NT nė­ra ba­tų po­ra ar ki­ta kas­die­nio nau­do­ji­mo pre­kė. Esą NT jau ban­ dy­ta įvai­riau­siais bū­dais pri­skir­ ti prie kas­die­nės pa­klau­sos pre­kių, ne­tgi pre­kiau­jant šiuo tur­tu in­ter­ ne­tu. Ta­čiau pir­kė­jai nau­jomis ga­ li­my­bėmis esą nesusigundo, nes įsi­gy­da­mi NT ob­jek­tus va­do­vau­ ja­si ki­to­kiais pir­ki­mo prin­ci­pais. „Būs­tas daž­nai yra vi­so gy­ve­ ni­mo in­ves­ti­ci­ja, to­dėl NT ne­ga­ li­me pa­va­din­ti ma­si­niu pir­ki­niu. Šio tur­to įsi­gi­ji­mą le­mia dau­gy­bė veiks­nių, to­dėl spren­di­mas ne­ga­li bū­ti im­pul­sy­vus, ne­va pa­ma­čiau, kad yra pen­ki ku­po­nai, ke­tu­ri jų jau nu­pirk­ti, to­dėl su­sku­bau ir įsi­gi­jau bu­tą“, – sa­kė R.Ple­te­ras.

Vis dėl­to pa­šne­ko­vas pri­pa­ži­no, kad gru­pi­nis par­da­vi­mas yra ge­ ra rin­ko­da­ros prie­mo­nė at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį ir pa­ro­dy­ti, kad bend­ro­vė tu­ri ge­rų pa­siū­ly­mų. Ta­čiau jis taip pat pa­brė­žė, kad pir­kė­jas ir par­da­vė­jas, nors pa­siū­ly­mai ge­ri, vis vien va­do­vau­ja­si sa­vo fi­nan­si­ nė­mis ga­li­my­bė­mis. „Pir­kė­jas NT nu­pirks už tą kai­ną, ku­ri jam pa­si­ro­dys ra­cio­na­liau­sia iš dau­gy­bės rin­ko­je pa­siū­ly­tų, o par­ da­vė­jas par­duos kai­na, ko­kia par­ duo­ti ga­li“, – sa­kė jis. Nuo­lai­dos tu­ri ri­bas

A.Kir­vai­tis su­ti­ko, kad bu­tus ar na­mus žmo­nės per­ka at­sar­giau, ta­čiau nei tur­to po­bū­dis, nei pir­ kė­jų įpro­čiai esą ne­tu­ri įta­kos bend­riems kai­nų su­da­ry­mo prin­ci­ pams: „Pak­lau­sos ag­re­ga­vi­mo prin­ci­pai, lei­džian­tys bet ko­kią pre­kę ar pa­slau­gą įsi­gy­ti pi­giau, jei su­bū­rus pir­kė­jus į gru­pę už­sa­ko­ mas di­des­nis jų skai­čius, ga­lio­ja ir nau­jos sta­ty­bos NT rin­ko­je.“ A.Ku­da­raus­ko tei­gi­mu, bend­ro­ vės va­dy­bi­nin­kai nuo­lat ieš­ko NT ob­jek­tų sa­vi­nin­kų ir su jais ve­da de­ry­bas dėl nau­jų ir dar ge­res­nių pa­siū­ly­mų. Ta­čiau, anot jo, sta­ty­ bų įmo­nės kar­tais nė­ra pa­jė­gios dar la­biau su­ma­žin­ti kai­nas dėl įvai­rių įsi­pa­rei­go­ji­mų, to­dėl kol kas di­ des­nių nuo­lai­dų bend­ro­vė pa­siū­ ly­ti ne­ga­li: „Sta­ty­bų bend­ro­vės yra nu­sta­čiu­sios pa­čią že­miau­sią kai­ ną, ku­rios per­ženg­ti ne­ga­li, nes, pa­vyz­džiui, yra paė­mu­sios kre­di­ tą iš ban­ko.“ NT agen­tū­ros RE/MAX bro­ke­ ris Mi­še­lis Ga­lec­kas įsi­ti­ki­nęs, kad sta­ty­bų įmo­nėms pa­na­šios ak­ci­ jos nė­ra nau­din­gos. Esą joms nė­ ra skir­tu­mo, ar NT ob­jek­tas par­ duo­da­mas at­ski­ram pir­kė­jui, ar jų gru­pei. „Kuo sta­ty­bų bend­ro­vėms tai nau­din­ga? Jos par­duo­da bu­tą ir ži­no, kad jei ne šis, tai ki­tas žmo­ gus jį nu­pirks. Ne­jau­gi dėl to, kad ga­li iš kar­to par­duo­ti du ob­jek­tus vie­toj vie­no, įmo­nė la­biau „su­si­ spaus“? Aiš­ku, jei per­ka du žmo­ nės ir abu mo­ka pi­ni­gus iš kar­to, dar ga­li­ma svars­ty­ti apie nuo­lai­ das, ta­čiau daž­niau­siai pir­kė­jai ima pa­sko­las ir pan.“, – svars­tė M.Ga­lec­kas. Kon­ku­ren­ci­jos nė­ra

M.Ga­lec­ko tei­gi­mu, šiuo me­tu di­ džią­ją ša­lies NT rin­kos da­lį su­da­

„„Įta­ru­mas: NT bend­ro­vės abe­jo­ja, ar sta­ty­bų įmo­nės gru­pei pir­kė­jų ga­

li pa­siū­ly­ti di­des­nę nuo­lai­dą nei vie­nam su­si­do­mė­ju­siam.ro Vil­niaus NT ob­jek­tai, esą šia­me mies­te jų par­duo­da­ma dau­giau­sia. Ta­čiau, anot jo, net sos­ti­nė­je šiuo me­tu sta­to­mi vos ke­li nau­ji na­mai, to­dėl nė­ra nei di­de­lio bu­tų pa­si­rin­ ki­mo, nei kon­ku­ren­ci­jos, ku­ri sta­ ty­bų bend­ro­ves ska­tin­tų im­tis iš­ skir­ti­nių ak­ci­jų, kad par­duo­tų sa­vo NT ob­jek­tus. „No­rin­tis įsi­gy­ti nau­ją bu­tą nau­ ja­me sta­to­ma­me na­me pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rės. Gy­ven­to­jas, pri­klau­so­mai nuo po­rei­kio, tu­rės rink­tis bu­tą ar­ ba Pi­lai­tė­je, ar­ba Jus­ti­niš­kių gat­vė­ je, ar­ba Per­kūn­kie­my­je, ar­ba ne­to­ li Mo­lė­tų, gal­būt dar Žir­mū­nuo­se. Tai­gi kon­ku­ren­ci­jos nė­ra, dėl to ne­ la­bai įsi­vaiz­duo­ju gru­pi­nio pir­ki­mo kaip rin­ko­da­ros prie­mo­nės šia­me sek­to­riu­je“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Jei pir­kė­jas vis dėl­to su­si­gun­do pa­trauk­liais pa­siū­ly­mais, jis ga­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

li pa­tik­rin­ti, ar agen­tū­ra iš­ties siū­ lo ge­rą NT kai­ną, ar tai­ko­ma ak­ci­ja tė­ra akių dū­mi­mas. Tai pa­da­ry­ ti, R.Ple­te­ro tei­gi­mu, ga­li­ma krei­ pian­tis į kom­pe­ten­tin­gą ver­tin­to­ją ar bro­ke­rį, ku­ris sa­va­ran­kiš­kai ap­ žiū­ri NT ob­jek­tą ir jį įver­ti­na.

27 proc.

nuolaidą NT agentūra siūlo turtą perkant su kuponu.


10

antrADIENIS, kovo 13, 2012

pasaulis Re­to­ri­ka ­ griež­tė­ja

Ke­lio­nių ­ ne­ri­bo­ja

Ko­va su ­ ekst­re­mis­tais

Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­ co­las Sar­ko­zy pa­gra­si­no iš­ ves­ti sa­vo ša­lį iš 26 vals­ty­bes vie­ni­jan­čios Šen­ge­no erd­vės, jei­gu ES ne­siims veiks­min­ ges­nių prie­mo­nių ne­tei­sė­tai imig­ra­ci­jai su­stab­dy­ti. Jis pa­ reiš­kė, kad Šen­ge­no erd­vė pri­va­lo bū­ti per­tvar­ky­ta, sie­ kiant pa­ža­bo­ti imig­ra­ci­ją.

Bal­ta­ru­si­ja ne­tu­ri opo­zi­ci­jos ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės vei­kė­jų, ku­riems bū­tų drau­džia­ma iš­ vyk­ti į už­sie­nį, juo­do­jo są­ra­šo. Taip pa­reiš­kė Vi­daus rei­ka­lų mi­ nis­te­ri­jos at­sto­vas Kons­tan­ti­ nas Šal­ke­vi­čius. Ta­čiau opo­zi­ci­ ja tvir­ti­na prie­šin­gai. Esą Mins­ kas ne­lei­do kai ku­riems opo­zi­ci­ jos vei­kė­jams pa­siek­ti Lie­tu­vos.

Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­ te­ri­jos va­do­vas Ser­ge­jus Lav­ ro­vas pa­reiš­kė, kad Si­ri­jos val­ džiai ten­ka di­džiu­lė at­sa­ko­ my­bė už tai, kas vyks­ta ša­ly­je, bet ji ko­vo­ja ne su be­gink­liais žmo­nė­mis. S.Lav­ro­vas nu­ro­dė, kad Ru­si­jos po­žiū­ris – aiš­kus ir nuo­sek­lus, kad kri­zės bū­tų iš­ spręs­tos po­li­ti­niu dia­lo­gu.

JAV ser­žan­tas pa­sė­jo mir­tį Af­ga­nis­ta­ne ame­ri­ kie­čių ka­riai daž­nai at­si­du­ria ne­ma­lo­ nių in­ci­den­tų sū­ ku­ry­je. Bet tai, kas nu­ti­ko ka­rų nu­nio­ ko­to­je ša­ly­je sek­ma­ die­nio rytą, ver­čia aik­te­lė­ti.

Įtam­pa au­ga „„Praė­ju­sį mė­ne­sį JAV ka­riai ne­ty­

čia su­de­gi­no daug Ko­ra­no kny­gų. Tai Af­ga­nis­ta­ne iš­pro­vo­ka­vo kru­ vi­nas riau­šes, taip pat pa­si­kė­si­ni­ mus į JAV ka­rius. Per ne­ra­mu­mus žu­vo 30 žmo­nių. „„Įtam­pos tarp NA­TO ka­rių ir jų są­

jun­gi­nin­kų af­ga­nų ne­pa­dė­jo su­ma­ žin­ti ir ne­se­niai pa­vie­šin­tas vaiz­do įra­šas, ku­ria­me ma­to­ma, kaip JAV jū­rų pės­ti­nin­kai šla­pi­na­si ant nu­kau­tų su­ki­lė­lių. „„Sau­sio mė­ne­sį pa­skelb­ta ata­

skai­ta, ku­rio­je tvir­ti­na­ma, kad nuo 2007 iki 2011 m. Af­ga­nis­ta­no ka­riai nu­ žu­dė 58 są­jun­gi­nin­kų ka­rius. „„JAV pre­zi­den­tas B.Oba­

ma yra pa­skel­bęs, kad NA­TO pa­jė­gas, ku­rias da­ bar su­da­ro apie 130 tūkst. ka­ rių, bus sie­kia­ma iš­ves­ti iš Af­ ga­nis­ta­no iki 2014 m. pa­bai­gos. „„Ta­čiau Va­šing­to­nas suin­te­re­

suo­tas už­tik­rin­ti, kad Af­ga­nis­ta­ nas ne­be­bus nau­do­ja­mas kaip ba­zė reng­ti iš­puo­lius prieš Va­ ka­rų ša­lis. „„Eg­ze­ku­ci­ja: šio­je vie­to­je JAV ka­rys su­de­gi­no nu­žu­dy­tų žmo­nių pa­lai­kus. 

Krau­pus iš­puo­lis

De­vy­ni vai­kai, trys mo­te­rys ir ke­ tu­ri vy­rai. Vi­si nu­šau­ti šal­tak­rau­ jiš­kai. Tai – ne ka­ro au­kos. Šiuos žmo­nes jų pa­čių na­muo­se išė­jęs iš sa­vo ba­zės nu­žu­dė ame­ri­kie­čių ar­ mi­jos ser­žan­tas. Žu­dy­nės įvy­ko Af­ga­nis­ta­no pie­ti­ nės Kan­da­ha­ro pro­vin­ci­jos Pandž­ va­jo ra­jo­no kai­muo­se sek­ma­die­nį apie 3 val. ry­to vie­tos lai­ku. Įsib­ro­vęs į tris na­mus ser­žan­tas šau­dė į mie­gan­čius vai­kus, mo­te­ris ir vy­rus. Ta­da kū­nus api­py­lė che­ mi­ka­lais ir pa­de­gė, o vė­liau už­ka­sė. Gy­ven­to­jai bu­vo šo­ki­ruo­ti. „Žu­vo 11 ma­no šei­mos na­rių. Vi­ si jie žu­vo“, – pa­sa­ko­jo Pandž­va­jo ra­jo­no Na­dži­ba­no kai­mo vy­res­ny­ sis Ha­ji Sa­ma­das. Alo­ko­za­jaus kai­ mo gy­ven­to­jas Ha­ji Saye­das Ja­nas pri­dū­rė: „Ma­no na­mai bu­vo už­ pul­ti, aš ne­te­kau ke­tu­rių šei­mos na­rių.“ Vie­na­me na­me pa­gy­ve­nu­si mo­ te­ris šau­kė: „Te­gu Die­vas nu­žu­ do vie­nin­te­lį Kar­zai sū­nų, kad jis jaus­tų tai, ką jau­čia­me mes.“ AFP re­por­te­ris sa­kė ma­tęs 16 la­vo­nų

tri­juo­se af­ga­nis­ta­nie­čių na­muo­se. „Ap­lan­kiau tris na­mus ir su­skai­ čia­vau 16 la­vo­nų, tarp jų bu­vo vai­ kų, mo­te­rų ir pa­gy­ve­nu­sių vy­rų“, – pa­sa­ko­jo žur­na­lis­tas. Vie­na­me kam­ba­ry­je jis ma­tė 10 nu­žu­dy­tų ir su­de­gin­tų žmo­nių. Dar vie­nos mo­ters la­vo­nas gu­lė­jo prie įė­ji­mo į na­mą, o tarp žu­vu­sių­jų bu­ vo ma­žiau­siai du vai­kai, vos dve­jų ar tre­jų me­tų. Mo­ty­vai neaiš­kūs

Ka­rio var­das ir pa­var­dė ne­bu­vo pa­ skelb­ti, ta­čiau ži­niask­lai­da mi­nė­ jo, kad jis gy­ve­na Fort Lewis mies­ te Va­šing­to­no vals­ti­jo­je. Mies­te yra ka­ri­nė ba­zė. Fort Lewis gy­ve­na apie 100 tūkst. ka­rių ir jų šei­mų na­rių. Be­je, iš šio mies­to į Af­ga­nis­ta­ną pa­siųs­ti ka­riai bu­vo ap­kal­tin­ti ci­vi­lių žu­dy­nė­mis ir 2010 m., o JAV žur­na­las „Stars and Stri­pes“ yra įvar­di­jęs Fort Lewis ba­zę kaip vie­ną pro­ble­miš­ kiau­sių. Ma­no­ma, kad žu­di­kas ka­rys – tri­jų vai­kų tė­vas, tu­ri žmo­ną, tris kar­tus bu­vo pa­siųs­tas į Ira­ką. Af­

ga­nis­ta­ne bu­vo pa­skir­tas į JAV spe­ cia­lių­jų pa­jė­gų SEAL pa­stip­ri­ni­mo da­li­nį. Į Kan­da­ha­rą ka­rys bu­vo at­ siųs­tas gruo­džio mė­ne­sį. Ko­dėl vy­ras taip pa­siel­gė – neaiš­ku. Kol kas ke­lia­ma ver­si­ja, kad ka­riui su­tri­ko psi­chi­ka. Po žu­dy­nių jis grį­žo į sa­vo ba­zę ir čia bu­vo suim­tas Af­ga­nis­ta­no pa­ jė­gų. Sui­ma­mas ne­si­prie­ši­no. Ži­ niask­lai­da tvir­ti­na, kad jis bu­vo ge­ rai ap­si­gink­la­vęs ir tu­rė­jo nak­ti­nio ma­ty­mo įran­gą.

Te­gu Die­vas nu­žu­do vie­nin­te­lį Kar­zai sū­ nų, kad jis jaus­tų tai, ką jau­čia­me mes.

Šau­dė vie­nas?

Af­ga­nis­ta­no sau­gu­mo pa­rei­gū­nai ir kai­mo gy­ven­to­jai ne­ti­ki, kad ka­rys vei­kė vie­nas. Pa­sak jų, at­stu­mas tarp na­mų – ne­ma­žas, be to, dau­ge­lis kai­me­lių

„Scan­pix“ nuo­tr.

gy­ven­to­jų gir­dė­jo šū­vius iš skir­ tin­gų pu­sių. „Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kad vie­nas ka­rys išė­jo iš ba­zės, na­ me nu­žu­dė žmo­nes ir už­ka­sė jų la­ vo­nus, ta­da nuė­jo į ki­tą na­mą ir ten iš­šau­dė ci­vi­lius, o vė­liau nu­žings­ nia­vo du ki­lo­met­rus į ki­tą na­mą ir ten at­li­ko tą pa­tį“, – tvir­ti­no Ab­ du­las Ra­hi­mas Ayu­bi, tei­si­nin­kas iš Kan­da­ha­ro pro­vin­ci­jos. Ab­du­las Gha­ni, vie­no iš kai­me­lių vy­res­ny­sis, taip pat sa­kė ne­ti­kin­tis, kad žu­di­kas bu­vo vie­nas. „Gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo skir­tin­ gų pu­sių gir­dė­ję au­to­ma­to sal­ves ir pis­to­le­to šū­vius“, – sa­kė A.Gha­ni. Ki­ti liu­di­nin­kai tvir­ti­no ma­tę ne­to­li gir­tau­jan­čių ame­ri­kie­čių ka­rių. JAV ar­mi­jos at­sto­vas pul­ki­nin­ kas lei­te­nan­tas Jim­mie Cum­ming­ sas pa­tvir­ti­no, kad duo­me­nų, jog žu­dy­nė­se da­ly­va­vo dau­giau ka­rių, nė­ra. Tie­sa, jis ža­dė­jo, kad aiš­kin­ sis, ar ma­ty­ti gir­tau­jan­tys ka­riai su­si­ję su in­ci­den­tu. NA­TO pa­jė­gų Af­ga­nis­ta­ne va­das JAV ge­ne­ro­las Joh­nas Al­le­nas pa­ ža­dė­jo, kad šis in­ci­den­tas bus iš­tir­ tas sku­biai ir nuo­dug­niai.

Ly­de­rių už­jau­tos

Af­ga­nis­ta­no pre­zi­den­tas Ha­mi­das Kar­zai in­ci­den­tą pa­smer­kė ir pa­va­ di­no jį ne­do­va­no­ti­nu. „Kai JAV pa­jė­gos ty­čia žu­do af­ ga­nis­ta­nie­čius, to­kie veiks­mai yra žmog­žu­dys­tės ir te­ro­ras, ne­do­va­ no­ti­ni veiks­mai“, – sa­ko­ma H.Kar­ zai pa­reiš­ki­me. O Af­ga­nis­ta­no par­la­men­tas pa­ rei­ka­la­vo, kad žu­di­kas ka­rys bū­ tų tei­sia­mas vie­ša­me teis­me Af­ga­ nis­ta­ne. JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ ma žu­dy­n es pa­va­d i­n o tra­g iš­ko­ mis ir šo­ki­ruo­jan­čio­mis. Jis pa­ ža­d ė­jo grei­tai iš­t ir­t i in­c i­d en­t ą. Po žu­dy­n ių B.Oba­m a pa­s kam­ bi­n o H.Kar­zai ir pa­reiš­k ė sa­vo užuo­jau­tą. Gy­ny­bos sek­re­to­rius Leo­nas Pa­ net­ta taip pat pa­skam­bi­no H.Kar­ zai ir pa­ti­ki­no jį, kad vyks­ta vi­sa­ pu­sis ty­ri­mas. Užuo­jau­tą Af­ga­nis­ta­nui iš­reiš­ kė ir NA­TO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­ rius An­der­sas Fogh’as Ras­mus­ se­nas. „Dai­ly Mail“, CNN, BNS inf.

Amerikos se­na­to­riai kritikuoja ka­ro stra­te­gi­ją Po in­ci­den­to Af­ga­nis­ta­ne JAV at­si­ nau­ji­no de­ba­tai dėl pa­si­trau­ki­mo iš jau de­šimt­me­tį vyks­tan­čio ka­ro stra­te­gi­jos.

Ypač ne­ma­lo­nūs šie de­ba­tai Ba­rac­ kui Oba­mai, ku­ris sie­kia bū­ti per­ rink­tas. An­tai, JAV pre­zi­den­to po­ sto sie­kian­tis res­pub­li­ko­nas New­tas Ging­ri­chas ne­gai­lė­jo kri­ti­kos dėl

Af­ga­nis­ta­no ka­ro stra­te­gi­jos, ku­ri, jo nuo­mo­ne, ne­duo­da re­zul­ta­tų. „Ma­nau, la­bai ti­kė­ti­na, kad bū­ si­me pra­ra­dę tra­giš­kai daug gy­vy­ bių, ne­ma­žai ki­tų jau­nų ame­ri­kie­ čių bus su­žeis­ti per mi­si­ją, ku­ri, kaip įsi­ti­kin­si­me, yra neį­vyk­do­ ma“, – sa­kė res­pub­li­ko­nas. Ki­tas įta­kin­gas JAV Kong­re­so na­rys Char­le­sas Schu­me­ris tvir­ti­

no, kad Af­ga­nis­ta­no ly­de­ris Ha­mi­ das Kar­zai – di­de­lis klaus­tu­kas JAV stra­te­gi­jo­je. „Di­de­lis silp­nu­mas Af­ga­nis­ta­ne yra Kar­zai. At­ro­do, juo nie­kas ne­ pa­si­ti­ki ir jo ne­mėgs­ta“, – sa­kė se­ na­to­rius. O res­p ub­l i­ko­n as se­n a­to­r ius Lind­sey Gra­ha­mas sa­kė be­si­vi­lian­ tis, kad stra­te­gi­nė par­tne­rys­tė „su­

stab­dys kal­bas, jog JAV pa­jė­gos vi­ siš­kai pa­si­trauks“. Ki­tas res­p ub­l i­ko­n as Joh­n as McCai­nas pri­mi­nė, jog 2001 m. rug­sė­jo 11-ąją įvyk­dy­tos te­ro­ro ata­kos prieš JAV bu­vo su­ma­ny­tos Af­ga­nis­ta­ne. Vis dėl­to vi­suo­me­nės spau­di­mo, kad bū­tų iš­ves­tos pa­jė­gos, po­li­ti­ kams ne­pa­vyks iš­veng­ti. Apk­lau­

sos ro­do, jog 60 pro­c. JAV gy­ven­ to­jų įsi­ti­ki­nę, kad jų ša­lis mo­ka per di­de­lę kai­ną už ka­ro veiks­mus Af­ ga­nis­ta­ne. Tik 35 pro­c. res­pon­den­ tų nu­ro­dė, kad per de­šimt­me­tį Af­ ga­nis­ta­ne vyks­tan­tį ka­rą pa­tir­tos iš­lai­dos ir JAV ka­rių žū­tys yra pa­ tei­si­na­mos. Ki­ti ap­klau­sos da­ly­viai ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu. BNS, CNN, AFP inf.


11

ANTRADIENIS, KOVO 13, 2012

sveikata@kl.lt Redaktorė Jolanta Juškevičienė

sveikata

Pri­klau­so­my­bė­–sie­los ker­štas Emo­ci­nės pri­klau­ so­my­bės la­biau pa­ pli­tu­sios ir sun­kiau įvei­kia­mos nei nar­ ko­ma­ni­ja ar al­ko­ho­ liz­mas. Taip ma­no uos­ta­mies­ty­je vie­ šė­ju­si bei sa­vo pa­ tir­ti­mi pa­si­da­li­ju­si vieš­nia iš Ame­ri­kos. Įvei­ku­si pri­klau­ so­my­bę nuo al­ko­ ho­lio ir nar­ko­ti­kų, Bet­ty Le­nor iš Ka­ li­for­ni­jos (JAV) jau dau­giau nei 20 me­ tų pa­de­da nau­jam gy­ve­ni­mui pri­si­kel­ ti pa­na­šaus li­ki­mo žmo­nėms.

„„Priežastys: nenoras išsiskirti iš kolegų Betty taip pat pastūmėjo į priklausomybę nuo alkoholio. 

Svai­gi­no­si 22 me­tus

– Pa­pa­sa­ko­ki­te trum­pai sa­vo gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją. – Kai man bu­vo še­šio­li­ka, Ame­ri­ ko­je pra­si­dė­jo „Gė­lių vai­kų“ ju­dė­ ji­mas. Man bu­vo ar­ti­mos jų idė­jos, nes mė­gau gam­tą. Ieš­ko­jau bend­ ra­min­čių, tad vi­sa įsi­trau­kiau į šį ju­dė­ji­mą. De­ja, al­ko­ho­lis ir nar­ko­ ti­kai bu­vo neat­sie­ja­ma „Gė­lių vai­ kų“ ju­dė­ji­mo da­lis. Tuo me­tu man vi­sa tai at­ro­dė kaip nuo­sta­bus va­ ka­rė­lis. Vė­liau įsi­dar­bi­nau ka­zi­no, kur tarp dar­buo­to­jų ir klien­tų bu­vo pa­ pli­tęs al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų var­to­ji­ mas. No­rė­jau bū­ti vi­sa­ver­tė tos ap­ lin­kos da­lis, tad vi­sa tai var­to­jau ir aš. Vė­liau, pra­mo­ku­si dai­li­dės ama­ to, dir­bau sta­ty­bo­se. Šio­je ap­lin­ko­je al­ko­ho­lis – neat­sie­ja­ma da­lis. 22 me­tus nė vie­nos die­nos ne­bu­ vau blai­vi. Ma­no vai­kai au­go, bet ne ma­no aky­se. San­ty­kiai su tė­vais il­gus me­tus bu­vo nu­trū­kę. Nuo­lat konf­lik­ta­vau su su­tuok­ti­niu. Kas ry­tą at­si­kel­da­vau apa­tiš­ka – gy­ ve­ni­mas man bu­vo neį­do­mus. Vie­

ną die­ną su­vo­kiau, kad svai­ga­lai – vis­kas, ką tu­riu gy­ve­ni­me. Su­vo­ kiau, kad to­liau taip gy­ven­ti ne­be­ ga­liu. Krei­piau­si į rea­bi­li­ta­ci­jos li­ go­ni­nę, kur ma­ne ir su­pa­žin­di­no su 12 žings­nių pro­gra­ma. Tai bu­vo 1989 me­tais. – Kaip ši pro­gra­ma jums pa­dė­ jo iš­si­kaps­ty­ti iš pri­klau­so­my­ bių? – Li­go­ni­nė­je ma­ne su­pa­žin­di­no su pir­mai­siais pen­kiais pro­gra­mos žings­niais, po ku­rių ma­no gy­ve­ni­ mas pa­si­kei­tė. Ma­ne nu­ste­bi­no jos pa­pras­tu­mas ir efek­ty­vu­mas. Ži­no­ ma, pir­mą­ją die­ną man sun­kiau­sia bu­vo pri­pa­žin­ti, kad esu al­ko­ho­li­kė ir nar­ko­ma­nė. Bet iš­klau­sy­to­se ki­tų gru­pės na­rių is­to­ri­jo­se at­pa­ži­nau sa­ve. Tai pa­dė­jo įveik­ti iš­di­du­mą, pri­pa­žin­ti sa­vo li­gą ir tai, kad ma­ no gy­ve­ni­mas ta­po ne­be­val­do­mas. Ant­ra­ja­me žings­ny­je ma­nęs pa­ klau­sė, ar ti­kiu, kad aukš­tes­nė už ma­ne jė­ga ga­li grą­žin­ti ma­ne į gy­ve­ ni­mą. Čia man taip pat rei­kė­jo įveik­ ti sa­ve. Bu­vau iš­di­di ir ma­niau, jog man ne­rei­kia nie­kie­no pa­gal­bos, kad

esu stip­ri ir ga­liu pa­ti su­si­tvar­ky­ ti su sa­vo pro­ble­mo­mis. Ta­čiau tu­ rė­jau sau pri­pa­žin­ti, jog tik pa­ti su­ grio­viau sa­vo gy­ve­ni­mą. Pa­ma­niau, kad Die­vas ma­no gy­ve­ni­mo ne­su­ga­ dins la­biau, nei tai pa­da­riau aš.

De­ja, vi­są sa­vo dė­ me­sį su­tel­kę į pri­ klau­so­mą žmo­gų, mes vi­siš­kai ap­lei­ džia­me sa­ve.

Tad tre­čia­ja­me pro­gra­mos žings­ ny­je nu­spren­džiau ati­duo­ti sa­vo va­lią ir gy­ve­ni­mą į Jo ran­kas. Man bu­vo priim­ti­na, kad lei­džia­ma pa­ si­rink­ti Aukš­tes­nią­ją Jė­gą pa­gal sa­ vo su­vo­ki­mą. Vie­nin­te­lis rei­ka­la­vi­ mas, kad ji bū­tų my­lin­ti, gai­les­tin­ga ir aukš­tes­nė už ma­ne. Vai­kys­tė­ je Die­vas man bu­vo api­bū­di­na­mas kaip pik­tas, nuo­lat bau­džian­tis dė­dė. Tam, kad ga­lė­čiau pa­si­ti­kė­ ti Aukš­tes­nią­ja Jė­ga, tu­rė­jau pa­

mirš­ti vis­ką, ką iki šiol bu­vau apie Jį gir­dė­ju­si. Vė­liau bu­vo dar­bas su sa­vi­ mi – vi­di­nė in­ven­to­ri­za­ci­ja. Ku­ ni­gas, ku­riam pa­sa­ko­jau sa­vo gy­ ve­ni­mo is­to­ri­ją, pa­klau­sė ma­nęs: „Tu pa­sa­ko­ji to­kius skau­džius da­ ly­kus, o ta­vo vei­de šyp­se­na?“. Po šių žo­džių iš ma­nęs pra­trū­ko vi­sas skaus­mas, ku­rį taip il­gai lai­kiau ir nei­giau sa­vy­je. Pa­lei­du­si iš sa­vęs už­slėp­tus nei­gia­mus jaus­mus, at­ra­dau, kad gniauž­da­ma sa­vy­je skaus­mą, bu­ vau už­spau­du­si ir tei­gia­mas emo­ ci­jas. Prieš pra­dė­da­ma dirb­ti pa­gal pro­gra­mą, jau­čiau­si be­jaus­mė. Tik kai lei­dau sau pa­jaus­ti skaus­mą, ku­rį pa­ti su­kė­liau sa­vo gy­ve­ni­me, jis kaip rak­tas po tru­pu­tį at­vė­rė prieš tai gi­liai ma­ny­je už­ra­kin­ tą džiaugs­mą ir lai­mę. Po pir­mų­jų pen­kių pro­gra­mos žings­nių, praei­ tų li­go­ni­nė­je per 28 die­nas, dva­siš­ kai pra­bu­dau. Pra­si­dė­jo nau­ja ma­ no gy­ve­ni­mo ke­lio­nė. – Ar ne­bu­vo sun­ku iš­lik­ti blai­ viai?

„Shutterstock“ nuotr.

– Grį­žu­si na­mo, ne­be­no­rė­jau svai­ gin­tis. Di­džiau­sia ma­no klai­da – ma­niau, kad šių pen­kių žings­ nių pa­kan­ka. Jau džiau­giau­si sa­ vo gy­ve­ni­mu. Po tru­pu­tį į jį pra­dė­ jo grįž­ti vai­kai, pa­ge­rė­jo san­ty­kiai su tė­vais. Vė­liau su­pra­tau, kad al­ko­ho­ liz­mas – rim­ta li­ga, ir jei ne­no­riu grįž­ti į bu­vu­sį gy­ve­ni­mą, pri­va­ lau lan­ky­tis ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­ kų (AA) gru­pė­se. Anks­čiau ma­niau, kad jei kam nors pa­pa­sa­ko­siu apie sa­vo gy­ve­ni­mą, ma­nęs vi­si neap­kęs. Ta­čiau AA gru­pė­je ma­no pa­sa­ko­ji­ mas bu­vo priim­tas su mei­le ir gai­ les­tin­gu­mu. Sun­kiau­sia – keis­ti mąs­ty­mą

– Kaip trum­pai api­bū­din­tu­mė­te 12 žings­nių pro­gra­mą? – Ji ve­da į dva­si­nį pa­bu­di­mą. Prog­ ra­ma pa­de­da žmo­gui pri­pa­žin­ti sa­vo be­jė­giš­ku­mą, bet kar­tu ir at­ras­ti vi­di­nę ga­lią – per nuo­la­ti­nį ry­šį su Aukš­tes­ nią­ja Jė­ga – nau­jai kur­ti sa­vo gy­ve­ni­ mą. Ši pro­gra­ma tam­pa gy­ve­ni­mo mal­da.

12


12

ANTRADIENIS, KOVO 13, 2012

sveikata

Pri­klau­so­my­bė­–sie­los ker­štas Kiek­vie­nas jos žings­nis 11 po tru­pu­tį kei­čia žmo­ gaus vi­dų, min­tis, įpro­čius ir pa­de­

da vi­siš­kai pa­keis­ti po­žiū­rį į gy­ve­ni­ mą. Pra­de­di su­vok­ti, kad ne tai, kas vyks­ta gy­ve­ni­me, bet tai, kaip prii­ mi gy­ve­ni­mo įvy­kius, pa­de­da su­kur­ti gy­ve­ni­mą to­kį, ko­kį no­ri gy­ven­ti. Iš­moks­ti gy­ven­ti dė­kin­gu­me, su­vok­da­mas, kad kiek­vie­nas įvy­ kis yra dva­si­nė do­va­na, ir kas be­ nu­tik­tų, tai vyks­ta dėl mū­sų dva­ si­nės ge­ro­vės. Iš­moks­ti gy­ven­ti ti­kė­da­ma­sis pa­ties ge­riau­sio. Nuo­lat pra­kti­ kuo­da­mas pro­gra­mą, pa­ma­tai, kad Aukš­tes­nio­ji Jė­ga da­ro tai, ko pa­ts sa­vo gy­ve­ni­me ne­bū­tum pa­jė­gus dėl sa­vęs pa­da­ry­ti. – Kas bu­vo sun­kiau­sia vyk­dant pro­gra­mą? – Keis­ti sa­vo mąs­ty­mą. Nus­to­ti žiū­ rė­ti į sa­ve kaip į au­ką ir su­vok­ti, kad aš pa­ti sa­vo pa­si­rin­ki­mais ku­riu sa­ vo gy­ve­ni­mą. Nus­to­ti kur­ti sa­vo vaiz­duo­tė­je bai­sią atei­tį, gai­lė­tis dėl praei­ties, iš­mok­ti gy­ven­ti „čia ir da­ bar“. Iš pra­džių kas ry­tą man bū­da­ vo bai­su kel­tis, tad, prieš nu­leis­da­ma ko­jas ant grin­dų, dė­da­vau są­mo­nin­ gas pa­stan­gas: dė­ko­da­vau Kū­rė­jui už vis­ką, ką tu­riu, pa­švęs­da­vau sa­ vo die­ną Die­vui, kal­bė­da­vau min­ty­se, kad esu ver­ta vi­sų Jo do­va­nų ir gy­ve­ ni­me ti­kiuo­si pa­ties ge­riau­sio. Kiek­vie­ną kar­tą, kai ma­no vaiz­ duo­tė pra­dė­da­vo kur­ti bai­sios atei­ties vaiz­di­nius ir tą bai­mę no­ rė­da­vo­si nu­slo­pin­ti al­ko­ho­liu, skam­bin­da­vau sa­vo AA gru­pės mo­ te­rims. Jos man pri­min­da­vo gy­ven­ ti šia aki­mir­ka, bū­ti dė­kin­gai už tai, ką tu­riu da­bar. Vie­na tik­rai ne­bū­ čiau įvei­ku­si ši­to ke­lio. Fe­no­me­na­ lu, bet kai pra­dė­jo keis­tis ma­no vi­ dus, kai at­ra­dau vi­di­nę ra­my­bę per san­ty­kį su Aukš­tes­nią­ja Jė­ga, pra­ dė­jo keis­tis vi­sas ma­no gy­ve­ni­mas. – Ką 12 žings­nių pro­gra­ma pa­ dė­jo jums su­vok­ti? – Nau­jai su­vo­kiau sa­vo iden­ti­te­tą – Kū­rė­jas ma­ne su­kū­rė kaip am­ži­ ną dva­si­nę esy­bę, tu­rin­čią trum­pą fi­zi­nio gy­ve­ni­mo pa­tir­tį. Šis su­vo­ ki­mas ap­ver­tė ma­no ver­ty­bes 180 laips­nių kam­pu. Sup­ra­tau, kad man ne­rei­kia bi­jo­ti dėl ryt­die­nos, nes Die­vas mums pa­ža­dė­jo su­teik­ti kas­die­nės duo­nos, kai Jo pra­šo­me. Įsi­ti­ki­nau, kad, kai vai­kau­si ma­ te­ria­li­nių da­ly­kų, aš skurs­tu vi­du­je ir dėl to ken­čiu. Ta­čiau kai pra­dė­ jau rū­pin­tis, kad Jo ka­ra­lys­tė ma­ no vi­du­je aug­tų, vi­si ge­ri da­ly­kai ir ga­li­my­bės pra­dė­jo atei­ti į ma­no gy­ve­ni­mą. Kiek­vie­ną die­nos įvy­kį prii­mu kaip do­va­ną, skir­tą ma­no dva­si­niam au­gi­mui. Kai mū­sų sie­la ig­no­ruo­ja­ma, jau­čia­me di­džiu­lį vi­di­nį ne­pa­si­ ten­ki­ni­mą, ku­rį mė­gi­na­me už­pil­ dy­ti ki­tais da­ly­kais: dar­bo­ho­liz­mu, per­fek­cio­niz­mu, svai­ga­lais, mais­tu, pir­ki­niais, san­ty­kiais ir t.t. – Be­si­gy­dan­tys nuo pri­klau­so­ my­bių ne­re­tai už­si­me­na, kad anks­čiau bi­jo­da­vo bū­ti tarp žmo­nių. Kas jums pa­dė­jo at­si­ kra­ty­ti žmo­nių bai­mės? – Su­vo­ki­mas, kad ir ki­tas žmo­gus yra am­ži­na dva­si­nė esy­bė, kaip ir aš. Mū­sų vi­sų di­džiau­sias troš­ki­ mas yra priim­ti mei­lę ir duo­ti mei­ lę. Kai el­gia­mės už ri­bų „duo­ti ir

priim­ti mei­lę“, mes ken­čia­me. Kai su­si­du­riu su pik­tais žmo­nė­mis, su­ vo­kiu, kad ga­liu jaus­ti jiems tik gai­ les­tį, nes aš taip pat kaž­ka­da bu­vau įstri­gu­si kan­čio­je, kaip jie da­bar. – Kaip da­bar įvar­dy­tu­mė­te, kas yra al­ko­ho­li­kas? – Tai žmo­gus, ati­da­vęs vi­są sa­vo va­lią ir gy­ve­ni­mą į al­ko­ho­lio ran­ kas. Al­ko­ho­lis ta­po jo „Aukš­tes­nią­ ja Jė­ga“. Bū­tent to­dėl jo gy­ve­ni­mas ta­po ne­val­do­mas. Nau­ja pri­klau­so­my­bė – emo­ci­nė

– Ar 12 žings­nių pro­gra­mą ga­li­ ma pri­tai­ky­ti ne tik tu­rin­tiems pri­klau­so­my­bę nuo al­ko­ho­lio ar nar­ko­ti­kų, bet ir ki­tų pro­ble­ mų, pa­vyz­džiui, emo­ci­nes pri­ klau­so­my­bes (pyk­čio, bai­mės, pa­vy­do, nuo­la­ti­nio gai­lė­ji­mo­ si ir pan.)? – Pa­ti­ki­nu, jog tai pa­ti nuo­sta­biau­ sia pro­gra­ma, pa­de­dan­ti iš­si­va­ duo­ti iš vi­sų mū­sų ydų ir gy­ve­ni­mo truk­džių. Emo­ci­nės pri­klau­so­my­bės yra net la­biau pa­pli­tu­sios, nei pri­ klau­so­my­bė nuo al­ko­ho­lio ar nar­ ko­ti­kų. Tik bė­da, kad mes šios pri­ klau­so­my­bės net ne­pas­te­bi­me. Jos kur kas sun­kiau at­si­kra­ty­ti, nei nu­ sto­ti ger­ti. Mat tam rei­kia vi­siš­kai pa­keis­ti sa­vo mąs­ty­mą. Pas­te­bė­jau, kad Lie­tu­vo­je apie emo­ci­nes pri­klau­so­my­bes ma­žai kal­ba­ma, tad pa­mė­gin­siu paaiš­ kin­ti: ly­giai taip pat, kaip mū­ sų or­ga­niz­mas pri­pran­ta prie che­ mi­nių jun­gi­nių, ku­riuos jis gau­na per svai­ga­lus, jis taip pat pri­pran­ ta prie che­mi­nių jun­gi­nių, iš­si­ski­ rian­čių or­ga­niz­me, kai mes pa­ti­ria­ me tam tik­ras emo­ci­jas.

Žmo­gus tu­ri ten­den­ ci­ją pe­rei­ti iš vie­nos pri­klau­so­my­bės į ki­ tą, tad šią pro­gra­mą svar­bu nau­do­ti 24 va­ lan­das per pa­rą.

Tar­ki­me, pyk­čio pro­trū­kio me­tu mū­sų or­ga­niz­mas iš­ski­ria di­de­lį kie­ kį ad­re­na­li­no. Mums pra­de­da pa­tik­ti ad­re­na­li­no tei­kia­ma ener­gi­ja ir, leis­ da­mi sau daž­nai pa­tir­ti šią emo­ci­ją, tam­pa­me nuo jos pri­klau­so­mi. Vi­si taip pat tu­ri­me po­lin­kį kont­ro­liuo­ti tai, kas nuo mū­sų ne­prik­lau­so: su­ tuok­ti­nį, vai­kus, ko­le­gas, min­ty­se vis rū­pi­na­mės dėl atei­ties, gai­li­mės dėl praei­ties, bet mes ne­sa­me pa­jė­gūs jų pa­keis­ti. Ta­čiau mė­gin­da­mi pa­keis­ti tai, kas neį­ma­no­ma, švais­to­me sa­vo lai­ką ir ener­gi­ją. Mes už­strin­ga­me ir nu­sto­ja­me aug­ti. 12 žings­nių pro­gra­ma mo­ko, kad vis­kas, ką ga­li­me pa­keis­ti, yra tai, kas vyks­ta mū­sų vi­du­je: min­tis, emo­ci­jas, po­žiū­rį, veiks­mus. Ji mo­ko kiek­vie­ną die­ną pa­ste­ bė­ti, ar mū­sų ne­ga­ty­vios min­tys bei emo­ci­jos neužg­niau­žia mu­my­se to nuo­sta­baus ry­šio su Juo. Ap­ti­kę sa­ vy­je ten­den­ci­ją kont­ro­liuo­ti, įsi­žeis­ ti, bai­mes, pyk­tį ar pa­vy­dą, iš­kart ga­li­me pri­tai­ky­ti pir­muo­sius tris pro­gra­mos žings­nius, kaip Ame­ri­ ko­je juos su­trum­pin­tai įvar­di­ja­me:

„„Kliū­tys: B.Le­nor pri­pa­žįs­ta, kad va­duo­jan­tis iš pri­klau­so­my­bių sun­kiau­sia bu­vo pa­keis­ti mąs­ty­mą. 

1. Aš ne­pa­jė­gus to su­val­dy­ti; 2. Die­ vas yra pa­jė­gus tai su­val­dy­ti; 3. Aš pa­ti­kiu tai į Die­vo ran­kas. De­ja, žmo­gus tu­ri ten­den­ci­ją pe­ rei­ti iš vie­nos pri­klau­so­my­bės į ki­tą, tad šią pro­gra­mą svar­bu nau­do­ti 24 va­lan­das per pa­rą. Tra­ge­di­ja ta­po do­va­na

– Ką pa­tar­tu­mė­te šei­moms, gy­ ve­nan­čioms su žmo­nė­mis, tu­ rin­čiais pri­klau­so­my­bę? – Ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų „Di­džio­ji kny­ga“ pa­ta­ria šei­mos na­riams sa­ vo gy­ve­ni­me tai­ky­ti 12 žings­nių pro­ gra­mą, nes jie ne­są­mo­nin­gai įgau­ na pri­klau­so­my­bę nuo ge­rian­čio ar nar­ko­ti­kus var­to­jan­čio vy­ro, tė­vo, sū­naus, ma­mos ar duk­ters. Jų vi­sas gy­ve­ni­mas pra­de­da su­ktis tik apie šį šei­mos na­rį. Mes sten­gia­mės įti­ kin­ti tuos žmo­nes pa­keis­ti sa­vo gy­ ve­ni­mus, ta­čiau rea­ly­bė to­kia, kad pa­jė­gia­me pa­keis­ti tik sa­ve. De­ ja, vi­są sa­vo dė­me­sį su­tel­kę į pri­ klau­so­mą žmo­gų, mes vi­siš­kai ap­ lei­džia­me sa­ve. Kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vo dva­si­nę ke­lio­nę. Mes nie­kie­no ne­ga­li­me pri­ vers­ti svai­gin­tis, kaip ir ne­ga­li­me pri­ vers­ti nu­sto­ti svai­gin­tis. Svar­bu, kad ne­mė­gin­tu­me at­lik­ti Die­vo vaid­mens jų gy­ve­ni­muo­se. Vi­sa, ką ga­li­me pa­ da­ry­ti, tai rū­pin­tis, kad mū­sų as­me­ ni­nis san­ty­kis su Die­vu bū­tų be­tar­ piš­kas, ir mal­do­se ati­duo­ti tą žmo­gų jo Aukš­tes­nia­jai Jė­gai. Pa­te­ku­si į pro­ gra­mą, pir­mą­kart iš­gir­dau fra­zę, kad tu­riu tei­sę bend­rau­ti su žmo­nė­mis, ku­rie su ma­ni­mi el­gia­si pa­gar­biai ir su mei­le. Iki tol ma­niau, jog pri­va­lau gy­ven­ti su tais, ku­rie ma­ne su­pa. Iš­ gir­du­si šią fra­zę, su­pra­tau, kad pir­ miau­sia pa­ti sa­ve tu­riu my­lė­ti ir gerb­ti. Tai su­pra­tus, žmo­nių ra­tas apie ma­ne pra­dė­jo keis­tis. Kai sa­vo pri­klau­so­mam vy­rui, su ku­riuo nuo­lat konf­lik­tuo­da­vo­ me, pa­sa­kiau, kad nuo šiol svar­ biau­sias ma­no gy­ve­ni­mo tiks­las – ra­my­bė, jis su­si­ra­do ki­tą žmo­gų, su ku­riuo ga­lė­jo to­liau ger­ti ir konf­ lik­tuo­ti. Pra­džio­je man tai at­ro­dė kaip di­džiau­sia gy­ve­ni­mo tra­ge­di­ ja, vė­liau su­pra­tau, kad jo išė­ji­mas man bu­vo di­džiau­sia do­va­na. Tik ta­da ma­no gy­ve­ni­mas pra­dė­jo ge­ rė­ti, nes vie­nin­te­lis, į ką ga­lė­jau ir

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

ga­liu at­si­rem­ti, tai ma­no Aukš­tes­ nio­ji Jė­ga. Da­bar jau ga­liu pa­dė­ti ki­tiems. Ame­ri­ko­je ka­lin­čioms mo­te­rims ve­džiau pyk­čio val­dy­mo pa­mo­kas. Pa­si­bai­gus pro­jek­tui, mo­ki­nės pa­ pra­šė, kad vi­sas sa­vo pa­mo­kas su­ dė­čiau į kny­gą. Tad ko­vo mė­ne­sį bus iš­leis­ta ma­no kny­ga „Šven­tos mo­ te­rys už už­tva­ros“. – Bu­vo­te kvie­čia­ma į Ano­ni­ mi­nių al­ko­ho­li­kų gru­pes Klai­ pė­do­je ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Ar ski­ria­si AA su­ si­ti­ki­mai čia ir Ame­ri­ko­je? – Vien Klai­pė­do­je aš ve­džiau 12 žings­nių pro­gra­mą krikš­čio­niš­ kuo­se bend­r uo­m e­n ės na­m uo­se „Ma­na“, lan­kiau­si AA gru­pė­se, ku­rios su­si­tin­ka Ma­ri­jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės baž­ny­čio­je, Šv. Ka­zi­ mie­ro baž­ny­čio­je, taip pat bend­ra­ vau su liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je su­si­ tin­kan­čia ano­ni­mi­nių nar­ko­ma­nų gru­pe. Ypa­tin­gą ry­šį už­mez­giau su Al-Anon – al­ko­ho­liz­mu ser­gan­čių žmo­nių ar­ti­mų­jų bend­ri­jos mo­te­ri­ mis. Jie vi­si dir­ba nuo­sta­biai. Lie­ tu­vos gru­pė­se jau­čiau­si kaip na­mie.

Su­si­rin­ki­mų tvar­ka nie­kuo ne­si­sky­ rė nuo Ame­ri­ko­je ve­da­mų. Lie­tu­vos gru­pė­se žmo­nės la­bai nuo­šir­dūs. Jie de­da vi­sas pa­stan­gas pa­dė­ti sau ir vie­ni ki­tiems. – Ką pa­tar­tu­mė­te žmo­nėms, no­rin­tiems iš­si­kaps­ty­ti iš pri­ klau­so­my­bių? – Lan­ky­ti AA su­si­rin­ki­mus, su­si­ ras­ti žmo­gų, pa­de­dan­tį gy­ve­ni­me pri­tai­ky­ti 12 žings­nių pro­gra­mą, skai­ty­ti AA „Di­džią­ją kny­gą“, nau­ do­ti 12 žings­nių 24 va­lan­das per pa­ rą, su­si­siek­ti su AA gru­pės na­riais kiek­vie­ną­kart, kai no­ri­si grįž­ti at­gal prie sa­vo se­nų įpro­čių. Nuo­lat dė­ ti vi­sas pa­stan­gas dė­ko­ti, net jei vi­ siš­kai ne­si­jau­čia­te dė­kin­gi. Tai pa­ dės su­si­kur­ti nau­ją gy­ve­ni­mą, to­kį, ko­kį trokš­ta­te nu­gy­ven­ti. Bet­ty Le­nor pa­sa­ko­ji­mą ver­tė Edi­ta Me­ja­rai­tė.

No­rin­tys su­si­pa­žin­ti su B.Le­ nor kny­ga apie pyk­čio val­dy­mą ga­li kreip­tis į jos ver­tė­ją Edi­tą Me­ja­rai­tę. Ji kny­gos iš­trau­kas per­siųs tiems, kas kreip­sis el.pa­ štu: sventamoteris@gmail.com.

12 žings­nių pro­gra­ma „„1. Pri­si­pa­ži­no­me sau, kad esa­me be­

„„8. Su­da­rėm są­ra­šą vi­sų žmo­nių,

jė­giai prieš al­ko­ho­lį (nar­ko­ti­kus), kad mū­sų gy­ve­ni­mas ta­po ne­be­pa­val­ dus mums.

ku­riems da­rėm blo­gį ir pa­si­ry­žo­me skriau­das at­ly­gin­ti. „„9. Pa­tys, kiek tik ga­lė­jo­me, at­ly­gi­

„„2. Įsi­ti­ki­nom, kad tik jė­ga, ga­lin­ges­

nė už mus pa­čius, ga­li mus iš­gy­dy­ti.

no­me skriau­das tiems žmo­nėms, iš­ sky­rus at­ve­jus, kai tai bū­tų pa­ken­kę jiems ar kam nors ki­tam.

„„3. Nusp­ren­dė­me at­si­duo­ti Die­vo,

kaip mes Jį su­pran­tam, va­liai ir glo­bai.

„„10. Tę­sė­me sa­via­na­li­zę ir, jei­gu su­

„„4. Kruopš­čiai ir drą­siai įver­ti­nom sa­ve

klys­da­vo­me, tuoj pat pri­pa­žin­da­vo­ me klai­das.

ir sa­vo gy­ve­ni­mą do­ro­vės po­žiū­riu. „„ 11. Mal­da ir me­di­ta­vi­mu stip­ri­no­ „„5. Pri­pa­ži­no­me Die­vui, sau ir ku­

riam nors ki­tam žmo­gui tik­rą­ją sa­vo pa­kly­di­mų pri­gim­tį.

me są­ly­tį su Die­vu, kaip mes Jį su­ pran­ta­me, mels­da­mi vien su­ge­bė­ ji­mo pa­žin­ti Jo va­lią ir stip­ry­bės ją vyk­dy­ti.

„„6. Esa­me vi­siš­kai pa­si­ren­gę, kad

Die­vas pa­ša­lin­tų vi­sas mū­sų bū­do ydas. „„7. Nuo­lan­kiai pra­šė­me iš­tai­sy­ti mū­

sų bū­do trū­ku­mus.

„„12. At­si­bu­dę dva­siš­kai, ženg­da­mi

šiuos žings­nius, mes sten­gia­mės per­ duo­ti jų es­mę ki­tiems al­ko­ho­li­kams ir tai­ky­ti šias nuo­sta­tas vi­sa­me sa­vo gy­ve­ni­me


13

ANTRADIENIS, KOVO 13, 2012

sveikata

Darbo medikams pa­dau­gė­ja per pil­na­tį Uos­ta­mies­čio me­di­kai pa­ste­bi, kad tam tik­ro­mis mė­ne­sio die­no­mis pa­dau­gė­ja dar­bo. Pa­si­ro­do, kad pa­cien­tų gre­tas li­go­ ni­nė­se gau­si­na dan­gaus kū­nų įta­ka. Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

„„Tvar­ka: kaup­ti pi­ni­gus li­go­ni­nes esą ver­čia ir įsta­ty­mais įtei­ sin­ta sis­te­ma.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Mi­li­jo­nus su­kau­pė teisėtai Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja po ki­lu­sio skan­da­lo dėl ban­kuo­se lai­ ky­tų li­go­ni­nės mi­li­jo­nų sau pa­val­ džio­se įstai­go­se at­li­ko vi­daus au­ di­tą. Tarp pa­tik­rin­tų­jų bu­vo ir dvi uos­ta­mies­čio li­go­ni­nės. At­li­ko au­di­tą

Po vie­no iš ban­kų griū­ties paaiš­ kė­jo, kad kai ku­rios li­go­ni­nės ban­ kuo­se lai­kė di­de­les pi­ni­gų su­mas. Po to, kai šie fak­tai iš­ki­lo į vie­šu­ mą, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Rai­mon­das Šu­kys Vi­daus au­di­to sky­riui nu­ro­dė at­lik­ti pa­tik­ri­ni­mą pen­kio­se gy­dy­mo įstai­go­se. Tarp šių mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų bu­vo Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų ir Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nės. Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­rė Ja­ni­na Kum­pie­nė dien­raš­čiui „Klai­ pė­da“ tei­gė, kad au­di­to me­tu abie­ jo­se uos­ta­mies­čio li­go­ni­nė­se tei­sės ak­tų pa­žei­di­mų ne­nus­ta­ty­ta. Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Klai­ pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės lė­šų li­ ku­čiai in­dė­lių są­skai­to­se su­da­rė 5,8 mln. li­tų, o ban­ko są­skai­to­se – 2,4 mln. li­tų. Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės ati­tin­ka­mai – 5,2 mln. li­ tų ir 4,8 mln. li­tų. J.Kum­pie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad Jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės vie­no mė­ne­sio apy­var­ta sie­kia be­veik 6 mln. li­tų, o Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos – 5 mln.

11

– tiek mln. litų praėjusių metų pabaigoje indėlių sąskaitose turėjo Klai­pė­ dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė ir Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė. Kaup­ti ver­čia tvar­ka

Pak­laus­ta, kaip li­go­ni­nėms pa­vy­ ko su­kaup­ti tiek mi­li­jo­nų ir ar dėl šių prie­žas­čių ne­nu­ken­tė­jo pa­cien­ tų in­te­re­sai, J.Kum­pie­nė paaiš­ki­no, kad li­go­ni­nės yra ne biu­dže­ti­nės, o vie­šo­sios įstai­gos. Tad jos pir­miau­sia pri­va­lo su­ teik­ti pa­cien­tams pa­slau­gas, o po to gau­na ap­mo­kė­ji­mą iš Pri­va­lo­ mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) už konk­re­čias, jau su­teik­tas pa­slau­gas. Ga­vu­sios ap­mo­kė­ji­mą iš PSDF jos pir­miau­sia kom­pen­suo­ja pa­tir­tas iš­lai­das. Li­ku­sio­ji lė­šų da­ lis nu­krei­pia­ma pa­slau­gų už­tik­ri­ ni­mo ge­ri­ni­mui. Pas­ta­rai­siais me­tais li­go­ni­nėms dėl eko­no­mi­nio nuo­smu­kio bei ne­ sta­bi­lios fi­nan­si­nės pa­dė­ties ke­tu­ ris kar­tus su­ma­žė­jo in­ves­ti­ci­jų fi­

nan­sa­vi­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, o už su­teik­tas pa­slau­gas iš PSDF ap­mo­ka­ma nuo­lat ma­žė­jan­čio­mis kai­no­mis. Tad vi­ce­mi­nist­rė gy­nė li­go­ni­ nes, kad šios esą sten­gė­si su­kaup­ti lė­šų pa­slau­gų ne­pert­rau­kia­mu­mui už­tik­rin­ti, bū­ti­nai įran­gai įsi­gy­ ti ar nea­ti­dė­lio­ti­niems re­mon­to dar­bams. Įs­tai­ga dir­bo sta­bi­liai

J.Kum­pie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nei pla­ nuo­jant įstai­gos iš­lai­das, neiš­lai­ dau­jant ir tau­pant pa­vy­ko iš­lai­ky­ti įstai­gos sta­bi­lu­mą. Per sunk­me­tį ne­bu­vo ma­ži­na­mi at­ly­gi­ni­mai dar­buo­to­jams, jie nė­ jo pri­vers­ti­nių ne­mo­ka­mų ato­sto­ gų. Per­nai at­ly­gi­ni­mai net bu­vo pa­ di­din­ti. Šios gy­dy­mo įstai­gos pa­cien­tams esą ne­rei­kia pa­pil­do­mai pa­tiems pirk­ti vais­tų, me­di­ci­nos prie­mo­ nių ar mo­kė­ti už ty­ri­mus. Pa­sak vi­ce­mi­nist­rės, praė­ju­sių me­tų pra­džio­je su­da­ry­tas ir vie­ šai tink­la­la­py­je pa­skelb­tas vie­šų­jų pir­ki­mų pla­nas, ku­ria­me pla­nuo­ja­ mi pir­ki­mai vir­ši­jo 30 mln. li­tų. Tai esą ro­do, kad li­go­ni­nė for­ma­vo il­ ga­lai­kės per­spek­ty­vos vi­zi­ją, ją pa­ grįs­da­ma nu­ma­to­mais fi­nan­si­niais srau­tais. Vien per­nai įsi­gy­tas bran­duo­li­ nio mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so apa­ra­ tas li­go­ni­nei kai­na­vo 5 mln. li­tų.

Praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je siau­ tė di­džiau­sia per pa­sta­ruo­sius pen­ ke­rius me­tus elekt­ro­mag­ne­ti­nė aud­ra. Ne­ma­to­mą jos po­vei­kį pa­ju­to ir ša­lies gy­dy­mo įstai­gos – li­go­ni­nes už­plū­do blo­ga sa­vi­jau­ta be­si­skun­ džian­tys pa­cien­tai. Vil­niaus ir Kau­no me­di­kai pa­ste­ bė­jo, kad per ke­lias die­nas pa­dau­ gė­jo kar­dio­lo­gi­nių li­go­nių. Dau­giau dar­bo nei įpras­ta tu­rė­jo ir Klai­pė­ dos gy­dy­to­jai. Jie at­krei­pė dė­me­sį, kad to­mis die­no­mis pa­gau­sė­jo kar­ dio­lo­gi­nių, neu­ro­lo­gi­nių, psi­chi­nių li­go­nių. Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Jo­nas Są­ly­ ga sua­be­jo­jo, ar pa­cien­tų pa­dau­gė­ jo dėl elekt­ro­mag­ne­ti­nės aud­ros. Iš il­ga­me­tės pa­tir­ties gy­dy­to­jas pa­ste­bi, kad žmo­nes la­biau vei­ kia mė­nu­lio fa­zės – per prieš­pil­ nį ir pil­na­tį pa­dau­gė­ja ser­gan­čių­ jų lė­ti­nė­mis li­go­mis, kar­dio­lo­gi­nių pa­cien­tų. Tad ar­tė­jant šioms mė­nu­lio fa­ zėms gy­dy­to­jai ruo­šia­si di­des­niam pa­cien­tų srau­tui. „Sau­lės pliūps­nis šį­kart su­ta­po su pil­na­ti­mi“, – pa­ste­bė­jo li­go­ni­ nės va­do­vas. Tad nuo praė­ju­sios sa­vai­tės dau­ giau nei įpras­ta su­lauk­ta pa­cien­tų dėl paū­mė­ju­sių lė­ti­nių, kar­dio­lo­gi­ nių li­gų. Iš pa­sta­rų­jų dau­giau už­ fik­suo­ja­ma ūmių in­fark­tų, pa­di­dė­

ju­sio krau­jos­pū­džio at­ve­jų. Pa­sak J.Są­ly­gos, nors per mi­nė­tas mė­ nu­lio fa­zes ryš­kiau­siai pa­ste­bi­mas kar­dio­lo­gi­nių li­go­nių pa­gau­sė­ji­ mas, ta­čiau dar­bo krū­vis išau­ga ir neu­ro­lo­gams, psi­chiat­rams li­go­ni­ nės Švėkš­nos de­par­ta­men­te. Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ ni­nės psi­chiat­ri­jos fi­lia­lo va­do­vas Al­gir­das Na­rin­ke­vi­čius taip pat

Per prieš­pil­nį ir pil­ na­tį pa­dau­gė­ja ser­ gan­čių­jų lė­ti­nė­mis li­go­mis, kar­dio­lo­gi­ nių pa­cien­tų.

pa­ste­bi, kad tam tik­rais mė­ne­sio tarps­niais pa­dau­gė­ja pa­cien­tų. Tam įta­kos tu­ri ir se­zo­niš­ku­ mas. Ru­de­nį ir pa­va­sa­rį psi­chi­ nė­mis li­go­mis ser­gan­čių pa­cien­ tų pa­dau­gė­ja. Tad nuo praė­ju­sios sa­vai­tės jų pa­gau­sė­ji­mą pa­ju­to ir Psi­chiat­ri­ jos fi­lia­lo me­di­kai. A.Na­rin­ke­vi­ čius spė­jo, kad tam įta­kos ga­li tu­ rė­ti ir pra­si­dė­jęs pa­va­sa­ris. Psi­chiat­ras pri­dū­rė, kad moks­ li­nės li­te­ra­tū­ros apie dan­gaus kū­ nų įta­ką žmo­gaus or­ga­niz­mui nė­ ra. Ta­čiau iš il­ga­me­tės pra­kti­kos me­di­kai pa­ste­bi, kad per tam tik­ ras mė­nu­lio fa­zes su­lau­kia­ma dau­ giau pa­cien­tų, ypač ser­gan­čių dep­ re­si­jo­mis ir psi­cho­zė­mis.

Po raš­tų – pa­tik­ri­ni­mas vais­ti­nė­se As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja pa­ skel­bė, kad šią sa­vai­tę tik­rins, kaip vais­ti­nė­se lai­ko­ma­si dar­buo­ to­jų sau­gos ir svei­ka­tos bei dar­bo įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mų. Ko­vo 12–16 d. dar­bo ins­pek­to­riai vi­so­je Lie­tu­ vo­je nu­ma­to pa­tik­rin­ti be­veik 80 skir­tin­gų tink­lų vais­ti­nių, Klai­pė­ do­je jų ke­ti­na­ma pa­tik­rin­ti 10.

„Tik tiek te­ga­li­me pa­tik­rin­ti pa­ gal tu­ri­mus pa­jė­gu­mus. Vais­ti­nes tik­ri­na­me ne­daž­nai“, – pri­pa­ži­ no Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­ jos Klai­pė­dos sky­riaus va­do­vas

Arū­nas Džiu­gas. Pa­tik­ri­ni­mas esą ini­ci­juo­tas rea­guo­jant į Vais­ti­nių dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos krei­pi­mą­si. Vais­ti­nių pro­fsą­jun­gos at­sto­vai nei­gia, kad krei­pė­si dėl kaž­ko­kio pa­tik­ri­ni­mo. „Bent jau mes ne­s i­k rei­p ė­m e į Dar­b o ins­p ek­c i­j ą, kad tik­r in­ tų vais­t i­n es. Man tai nau­j ie­n a. Vais­ti­nių dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų dau­giau nė­ra, tik mes. Tie­sa, pro­fsą­jun­ga krei­pė­si į Svei­ ka­tos ap­sau­gos mi­n is­te­r i­j ą, kai ke­lios far­ma­ci­nin­kų aso­cia­ci­jos pa­siū­lė di­din­ti vais­ti­nių dar­buo­ to­jų dar­bo lai­ką ir trum­pin­ti ato­ sto­gas. Gal tai iš­plau­kė iš šių raš­

tų. Ta­čiau ofi­cia­laus krei­pi­mo­si į Dar­bo ins­pek­ci­ją ne­siun­tė­me“, – sa­kė Vais­ti­nių dar­buo­to­jų pro­fe­ si­nių są­jun­gų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ kas Žyd­rū­nas Mi­nei­kis. Prof­są­jun­ga ra­šė mo­ty­vus, ko­ dėl tų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų vais­ti­ nin­kams ma­žin­ti ne­rei­kė­tų. Šiuo me­tu vais­ti­nės dar­buo­to­jai dir­ba 36 va­lan­das per sa­vai­tę, far­ma­ci­ nin­kų aso­cia­ci­jos ma­no, kad tai ta­ ry­bi­nių lai­kų at­gy­ve­na ir ją rei­kia nai­kin­ti, ta­čiau Svei­ka­tos ap­sau­ gos mi­nis­te­ri­ja šių far­ma­ci­nin­kų siū­ly­mų ne­pat­vir­ti­no ir įpa­rei­go­jo Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ją pa­tik­ rin­ti 80 Lie­tu­vos vais­ti­nių, tarp jų 10 Klai­pė­do­je.

„„Įta­ka: me­di­kai ne­nei­gia pil­na­ties po­vei­kio pa­cien­tų sa­vi­jau­tai. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


14

antradienis, kovo 13, 2012

sportas L.Grigelio žingsnis

Dar vienas pralaimėjimas

Lyderių nesėkmės

Sarajevo (Bosnija ir Hercegovina) teniso turnyro pirmame rate 20-metis Laurynas Grigelis (ATP-201 vieta) 6:1, 6:4 pranoko 25-erių rusą Michailą Ledovskichą (296) ir žengė į aštuntfinalį. Dvikova truko 59 min. Už pergalę klaipėdiečiui atiteko šeši ATP reitingo taškai ir 530 eurų.

Vėl nepasisekė Toronto „Raptors“ klubui ir Linui Kleizai. Kanados komanda namuose 99:105 nusileido Milvokio „Bucks“ krepšininkams ir dar labiau nutolo nuo NBA atkrintamųjų varžybų. Lietuvis žaidė 20 min. ir pelnė 10 taškų, tačiau lemiamus įvykius stebėjo nuo žaidėjų suoliuko.

Martyno Pociaus atstovaujama Madrido „Real“ ekipa Ispanijos pirmenybėse 66:83 pralaimėjo Valensijos „Basket“ komandai. Lietuvis per 19 min. įmetė vos vieną tritaškį. Po nesėkmės „Real“ liko antroje turnyrinės rikiuotės vietoje. Suklupo ir čempionato lyderė „Regal Barcelona“.

Sporto telegrafas Turnyras. Rytoj prasidės 11-asis Aleksandro Fokino taurės turnyras, kuriame dalyvaus aštuonios komandos. A grupėje kovos „Granitas-FM“, „Gargždų pramogos-Taškas“, „Sendvaris“ ir „Titanikas”, B: „Vakarų Baltija”, „KlarksonasPlikiai”, „Sarema“ ir „Baltai”. Pirmąsias vietas grupėse užėmusios komandos iš karto žais finale. Rytoj 20 val. Futbolo mokyklos dirbtinės dangos aikštėje žais „Granitas-FM“ ir „Titanikas“, ketvirtadienį 20.40 val. rungtyniaus „Klarksonas-Plikiai“ ir „Baltai“. Futbolas. „Palangos Juzės 2012“ turnyrą laimėjo šeimininkai – „Palangos“ ekipa. Ji finale 1:0 nugalėjo „Šilutės“ komandą. Rungtynėse dėl 3-iosios vietos blankiai rungtyniavusi Lietuvos jaunių rinktinė 1:3 nusileido Liepojos „Liepajas Metalurgs“ dubleriams. Pozicija. Turkijoje pasibaigusiame pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionate triumfavo JAV rinktinė, iškovojusi 18 medalių (10 aukso, 3 sidabro ir 5 bronzos). Lietuvos ekipa, kuriai bronzos medalį pelnė Austra Skujytė, su Kuba, Lenkija bei Trinidadu ir Tobagu pasidalijo 25-ąja vieta. Antrąją vietą pagal medalių skaičių užėmė Didžiosios Britanijos (9: 2, 3, 4), o trečiąją – Etiopijos (5: 2, 1, 2) lengvaatlečiai. Boksininkas. Saugas iš Ganos Derekas Boatengas nestokoja patirties, tačiau kartais net tai nepadeda išvengti kvailų situacijų aikštėje. „Dnipro“ klubo marškinėlius vilkintis futbolininkas „sužibėjo“ mače su „Vorskla“, kai šiurkščiai pargriovė žaidėją. To afrikiečiui nepakako. Kilus ginčui jis ant vejos paguldė dar vieną, o netrukus ir trečią varžovą. D.Boatengui iškart buvo parodyta raudona kortelė. Nepaisant to, „Dnipro“ išsaugojo lygų rezultatą 1:1 (1:1). Įvartis. Rusijos „Premjer“ lygos futbolo čempionate rungtyniaujanti Tomsko „Tom“ vienuolikė namuose įveikė Nižnij Novgorodo „Volgos“ komandą 1:0. Galbūt ji neatkreiptų dėmesio, jei ne įdomiosios šeimininkų pergalės detalės. Tomsko futbolininkai savo stadione pasiekė įvartį ir iškovojo sėkmę po aštuonių mėnesių pertraukos. Paskutinę vietą čempionate užimanti „Tom“ ekipa po 34 rungtynių turi 24 taškus. Finansinį badą išgyvenusios komandos padangė pragiedrėjo – praėjusį mėnesį ją sutiko remti Rusijos naftos kompanijos. Netektis. Mirė buvęs pasaulio bokso čempionas meksikietis Julio Gonzalezas. 35-erių atletas neatsigavo po avarijos, į kurią pateko kovo 10 dieną. Važiavusį motociklu boksininką nelaimė ištiko netoli tėvo rančos. Automobilio, įsirėžusio į sportininką, vairuotojas buvo girtas. Anot įvykio liudininkų, medikai „atskubėjo“ per pusantros valandos.

Iš čempionato – be aukso Po daugelio metų pertraukos klaipėdiečiams Lietuvos karatė kiokušin suaugusiųjų čempionate nepavyko iškovoti aukso medalio.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Arčiausiai nugalėtojos titulo buvo svorio iki 55 kg grupėje rungtyniavusi Diana Mačiūtė. „Okinavos“ klubo prezidentė pusfinalyje įveikė vieną iš tituluočiausių Lietuvoje – daugkartinę šalies ir Europos čempionę vilnietę Ritą Pivoriūnaitę. Atsakingai šiai kovai pasiruošusi klaipėdietė galingais rankų ir kojų smūgiais nepaliko jokių vilčių 2011 metų Europos pirmenybių laimėtojai. Dėl atsinaujinusios rankos traumos, D.Mačiūtė, kovodama finale su panevėžiete Rūta Brazdžionyte, vengė smūgiuoti. Net negalėdama varžytis visa jėga, klaipėdietė niekuo nenusileido varžovei. Finalą teko dukart pratęsti. Pasibaigus susitikimui teisėjai pergalę skyrė Europos vicečempionei R. Brazdžionytei. Iškovojusi sidabro medalį, D.Mačiūtė pateikė rimtą pareiškimą atstovauti Lietuvai šių metų Senojo žemyno pirmenybėse. Trimis bronzos medaliais nudžiugino „Shodan“ klubo kovotojai. Nedaug iki finalo pritrūko svorio iki 65 kg grupėje rungtyniavusiai Rositai Magelinskaitei. Ji, pusfinalyje net po trijų pratęsimų nusileidusi Eimantei Leliukaitei iš Kuršėnų, užėmė trečiąją vietą. Maloniai nudžiugino prizininku tapęs Andrius Viktoravičius (iki 70 kg). Klaipėdos universiteto studentas pirmoje kovoje akivaizdžiai įveikė vilnietį Martyną Rastenį, o ketvirtfinalyje – vieną favoritų – Joną Eimontą iš sostinės. Tačiau pusfinalyje mūsų atletas atliko neleistiną veiksmą, dėl kurio varžovas negalėjo toliau rung-

„„Prizininkai: „Shodan“ kovotojai, iškovoję šalies pirmenybių laurus – N.Kaubrys, A.Stanius, R.Magelinskaitė

ir A.Viktoravičius.

tyniauti. Klaipėdiečiui buvo įskaitytas pralaimėjimas ir įteiktas tik bronzos medalis. Ant trečiojo prizininkų pakylos laiptelio kopė svorio iki 80 kg grupėje rungtyniavęs Arnoldas Stanius. Laimėjęs dvi kovas, uostamiesčio sportininkas pusfinalyje nusileido būsimam čempionui – Vytautui Cėplai iš Vilniaus. Svorio per 90 kg grupėje trečias buvo Nerijus Kaubrys. Kauno sporto halėje taip pat kovojo ir jauniai. Visuose merginų finaluose buvo Klaipėdos kovotojos. Aukso medalius iškovojo Gintarė Tydikaitė (iki 55 kg), finale įveikusi Ritą Kasperavičiūtę, Viktorija Mockutė (iki 60 kg), po pratęsimo palaužusi Indrę Uselytę, ir Vaida Neimantaitė (per 65 kg). Lemiamo žingsnio nežengė Evelina Zasčiurinskaitė (iki 65 kg). Praėjusių metų Europos jaunučių bronzos medalio laimėtoja iškovojo vicečempionės titulą. Bronzos medalius pelnė Danielė Zeleniūtė (iki 65 kg) ir Erika Jokubauskaitė (per 65 kg). Vaikinų varžybose sidabro medalį iškovojo Mantas Petrauskis (iki 70 kg). Jis, finale apmaudžiai klydęs, turėjo pripažinti varžovo pranašumą Vietas Lietuvos jaunių rinktinėje užsitikrino čempionėmis tapusios klaipėdietės.

„„Vicečempionė: labiausiai patyrusiai klaipėdietei D.Mačiūtei (dešinė-

je) laimėti auksą sutrukdė trauma.

Čempionato prizininkai „„Suaugusieji

2.R.Kasperavičiūtė („Shodan“)

2.D.Mačiūtė („Okinava“)

2.I.Uselytė („Shodan“)

3.R.Magelinskaitė („Shodan“)

2.E.Zasčiurinskaitė ( „Okinava“)

3.A.Viktoravičius („Shodan“)

2.M.Petrauskis („Shodan“)

3.A.Stanius („Shodan“)

3.D.Zeleniūtė („Shodan“)

3.N.Kaubrys („Shodan“)

3.E.Jokubauskaitė („Shodan“)

„„Jauniai

3.K.Ulteravičius („Shodan“)

1.G.Tydikaitė („Shodan“)

3.K.Montvydas („Shodan“)

1.V.Mockutė („Shodan“)

3.A.Bončkus („Shodan“)

1.V.Neimantaitė („Shodan“)

3.K.Jetautas („Okinava“)


15

antradienis, kovo 13, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Sveikata, grožis

NTA „Laimita“ greitai išnuomoja Jūsų nekilnojamąjį turtą. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529.

AMBULATORIJA

919337

Unikali technologija Lietuvoje

NAUJIENA! Alternatyva hialurono užpildams – raukšlių lyginimas ir veido modeliavimas užpildu pagamintu iš Jūsų kraujo. GROŽIUI: Mezoterapija savo krauju – PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų,

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682.

probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija, vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. SVEIKATAI: Šaltasis lazeris: gydymui ir atjauninimui. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų

911030

Mokymas

NTA „Memelhaus“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti butus, kotedžus, namus. Reikalingi nuomai Jūsų NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78. 918837

Nuosavame name pigiai išnuomojamas 1 kambario tvarkingas butas su baldais, buitine technika (vieta automobiliui prie namo). Tel. 8 616 77 855. 925162

Reikalingas 1-2 kambarių butas nuomai. Abu dirbame, neturime žalingų įpročių. Tvarką garantuojame. Tel. 8 675 36 474, 8 626 32 345. 923692

Kiti kursai „Gundos“ floristų kursai ir seminarai pradedantiesiems ir profesionalams. Pažymėjimas. Nuolaidos. Šilutės pl. 79, 1 kab. Tel. 8 672 38 431.

2, Klaipėda. Tel. 8 46 49 37 67, mob. +370 620 67 701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt,

924269

Kompiuterių kursai

Parduoda

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623. 919161

925184

Vairuotojų kursai

914905

Nekilnojamasis turtas Keičia 1,5 a. namą Dargužiuose, šalia Karklės (116 kv. m, sodas, ūkinis pastatas-garažas), į 2 kambarių butą, su priemoka - siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 689 42 270. 925324

Nuoma

916655

Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas, dermatovenerologas, urologas, neurologas, kardiologas, endokrinologas. Odos vėžio diagnostika vokiečių FotoFinder dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas.Nėščiųjų priežiūra. Įvairios echoskopijos: kojų, inkstų, kaklo kraujagyslių, sąnarių, nėščiųjų ir kitos. Gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Hemorojaus gydymas. Reabilitacijos paslaugos. Naujienos! Smegenų kraujagyslių echoskopija, nėščiosios vaisiaus tyrimas 4D programa, diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, tel. (8 46) 41 05 70, tik ginekologai tel. (8 46) 22 04 55, www.kaklinika.lt. 918537

Klaipėdos priklausomybės ligų centras teikia visapusišką pagalbą (pageidaujant ir anonimiškai) asmenims, turintiems problemų dėl alkoholio, narkotinių bei kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Taikos pr. 46, Klaipėda. Tel. (8 46) 415 025, www.kplc.lt. 892576

1 kambario butelį Debreceno g. (apstatytas, 200 Lt + paslaugos); 2 kambarių butą Kauno g. (po remonto, 300 Lt, ilgam, derinama). Tel. 8 609 95 395, 8 600 92 768. 923693

Ilgalaikei nuomai ieškome gyv. ploto Klaipėdoje. Abu dirbame. Tvarką garantuojame. Mokėsime užstatą už pusę metų. Tel. 8 612 17 177. 924864

Išnuomojamas miesto centre, Danės g., 2 pereinamų kambarių butas 3 a., su kai kuriais baldais, pageidautina jaunai dirbančiai šeimai (nuoma 600 Lt). Tel. 8 614 38 488. 924513

Išnuomoju kambarį 2 kambarių bute (kitas kambarys užrakintas, negyvenamas, nuoma 250-300 Lt + komunaliniai patarnavimai). Tel. 8 657 50 034.

925375

1-1,5 kambario butus Klaipėdoje, 22-35 kv. m, tvarkingi, ramioje vietoje, pigus išlaikymas, didelė automobilių aikštelė. Kaina 45 00055 000 Lt. Tel. 8 656 61 559. 925475

Butą 2 aukšte su savo reguliuojamu šildymu, palėpe, ūkiniu, žeme, uždaru kiemu. Sklypą 9 a namo statybai. 2 kambarių butą 3 aukšte senamiestyje. Tel. 8 688 94 941. Butus: 1 kambario Statybininkų pr. 5/2 a.; mažagabaritį Sausio 15-osios g. 5/3 a. (37 000 Lt); 2 kambarių Šiaulių g.; 3 kambarių su holu Poilsio g. 5/2 a. Tel. 420 792, 8 652 22 532. Butus: 3 kambarių Baltijos pr. (9/8 a., bendrija, 115 000 Lt), naujai suremontuotą mažagabaritį Kauno g. (9/3 a., balkonas, 65 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 657 37 677. 919817

Butus: naujos statybos 3 kambarių 4/1 a. Birutės g.; 9/4 a. Mogiliovo g.; 3/1 a. Tilžės g., 9/6 a. Naikupės g. (pigiai); 1 kambario 10/2 a. Smiltelės g.; 4/2 a. Pušyno g. Tel. 380 359, 8 675 43 634. 917694

125 kv. m namą ir 11 a sklypą Ginduliuose, biuro patalpas Vilties g., 12 a sklypą prie vandens telkinio Slengiuose. Tel. 8 686 53 230. 925125

15 a sklypą namo statybai Ginduliuose, Lankiškių g. Tel. 8 615 13 112. 2 kambarių butą Debreceno g. (5/2 a., plastikiniai langai, šarvuotos durys, tvarkingas). Tel. 8 686 61 368.

925074

Gero išplanavimo labai tvarkingą 3 kambarių butą Nidos g., prie PC „Grandus“ (raudonų plytų namas, atskiri kambariai, 145 000 Lt). Tel. 8 689 89 898. 924372

Įrengtus naujus 2, 3 kambarių butus Žolynų, Dragūnų, Birutės g., Tauralaukyje, Taikos pr. Palieka baldus, buitinę techniką. www. kavintene.lt, tel. 8 658 68 448. 925111

Komercinės paskirties 127 arų žemės sklypą Klaipėdoje. Yra visos komunikacijos, elektra, nuotekos, vandentiekis, detalusis planas, geležinkelio atšakos servitutas, 2000 kv. m gamybinio pastato projektas. Tel. 8 611 45 000. 924056

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 924944

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 924938

Naujai statomus ekonomiškus ir šiltus kotedžus Slengiuose, gyvenamųjų namų kvartale „Saulėtas sodžius“ (nuo 170 kv. m, 1 kv. m kaina nuo 1 800 Lt). Tel. 8 685 78 630. 925129

Naujus butus centre, „Manto Namų“ komplekse, Mažvydo al. Kaina nuo 4000 Lt už kv. m. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 924982

NT kompanija „Vidana“ perka ir padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 218 228, 8 673 99 357. 923975

925398

2 kambarių butą su didžiuoju holu Bandužių g. (9/5 a., 130 000 Lt). Tel. 8 655 14 390. 924989

2 kambarių 42 kv. m butą Kretingos g. (2/2 a., be patogumų, autonominis šildymas, 1,5 a žemės, gerai apšiltintas, pigus išlaikymas). Tel. 8 670 07 280.

Padedu parduoti, pirkti, išnuomoti butus ir kitą nekilnojamąjį turtą, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 924978

Pigius butus: 1 kambario su holu 9/8 a. Vaidaugų g., 9/1 a. Vyturio g. Tvarkingi. Tel. 8 614 29 128. 925058

924964

2 kambarių 51 kv. m butą Nidos g., plytiniame name, 5/2 a. Tel. 8 614 07 549. 215 kv. m namą Mazūriškiuose, prie karjero (visa išorės apdaila, klinkeris, čerpių stogas, iš dalies atlikta vidaus apdaila). Tel. 8 682 57 199. 925341

Pigius sklypus Mazūriškiuose po 23 a namo statybai, visos komunikacijos, elektra, 2 sklypai ribojasi su vandens telkiniu. Tel. 8 614 29 128. 925057

Savininkas parduoda gamybines-sandėliavimo patalpas Gargžduose (850 kv. m) arba dalį patalpų (yra 56 a asfaltuota teritorija). Tel. 8 687 73 398. 916475

Namą Mažajame Kaimelyje (130 kv. m, neįrengtas, šalia Danės upės, galima išsimokėtinai), butą Naujojo Sodo g. („D“ raidėje, 70 kv. m, 4 a.). Tel. 8 673 75 865.

3 kambarių butą plytiniame name Baltijos pr. (5/3 a., perplanuotas, šiltas, nekampinis, 140 000 Lt). Tel. 8 672 12 325.

913527

925114

Sklypus: Vydmantuose (8 vnt. po 9 ir daugiau a); 12 a Žaliakelio g., Klaipėdoje; 13 a Šventojoje; 2 vnt. Kairiuose; 90 a Liauniuose; 2,5 ha Dituvoje. Tel. 8 672 11 230.

3 kambarių 86 kv. m butą senamiestyje (per 2 aukštus, uždaras kiemas, mažai kaimynų, tvarkinga laiptinė). Tinka keitimas. Savininkas. Tel. 8 645 40 425.

Skubiai: kambarį bendrabučio bloke; 1 ir 2 kambarių butus; sodą su namu bendrijoje „Smiltelė“ (yra dujos, pirtis). Tel. 8 612 48 946.

925290

917698

925143

Sodą Šernuose (yra namas, ūkinis, šulinys, šiltnamis). Tel. 8 611 36 186.

3 kambarių naujos statybos butą Birutės g. (7/5 a., visiškai įrengtas, labai saulėta pusė, yra automobilio aikštelė). Tel. 8 670 07 280.

Skubu! Parduodamas 1 kambario 34 kv. m butas Šilutės pl., 5/1 a. Tel. 8 682 16 026.

924976

1 kambario butą Kauno g. su balkonu (9/3 a., naujas vamzdynas, santechnika, durys, plastikiniai langai, plytelės, baldai, savininkas, 64 000 Lt). Tel. 8 643 27 660. 925030

1 kambario butą, gyvenamąjį namą Gargžduose (komunikacijos, 230 000 Lt). Arba keičia į 3 kambarių butą su priemoka Gargžduose. Tel. 8 698 23 646.

924959

3 kambarių suremontuotus butus: Naikupės g. (5/4 a., plytiniame name, 175 000 Lt); Sportininkų g. 5/5 a. (165 000 Lt); Karklų g. 4/4 a. (168 000 Lt). Tel. 8 655 14 390. 924987

37 kv. m butą Debreceno g. (5/1 a., atskiras įėjimas). Tel. 8 686 61 368.

925226

925373

Išnuomoju kambarį nuosavame name (atskiras įėjimas nuo šeimininkų). Tel. 8 611 36 186.

1 kambario butą Debreceno g., šalia parduotuvės „Draugystė“ (9 pl./2 a., plastikiniai langai, šarvuotos durys). Kaina 76 000 Lt. Tel. 8 682 59 085.

6,75 a sklypą geroje vietoje Mažajame Kaimelyje, Kretingos g., prie Veterinarijos tarnybos, ir pusę 64 kv. m namo 1 a. prie „Eglės“ turgavietės. Tel. 8 670 07 280.

924977

925489

924953

Išnuomoju 1 kambario butą Taikos pr., prie „Eglės“ turgavietės; 2 kambarių butą Laukininkų g., su baldais ir buitine technika. Tel. 8 603 78 977, 8 603 78 994.

1 kambario butą su balkonu, 4/2 a., Taikos pr., prie „Avitelos“; kambarį bendrabutyje centre, 2 a.; 18 kv. m kambarį bloke, 5/3 a., Taikos pr. Tel. 8 670 07 280.

66 a žemės ūkio paskirties sklypą Šlapšilės k., Klaipėdos r., prie pagrindinio kelio tarp Dauparų-Gargždų. Savininkas. Tel. 8 650 23 653.

924858

924968

925310

925122

8 a namų valdos sklypą Svencelės kaime, 500 m iki marių. Kaina 26 000 Lt. Tel. 8 606 91 601.

925282

925309

Butus naujos statybos name centre. Daugiau infor. www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668. 918102

„Almaneda“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti kambarius, butus paromis. Reikalingi butai nuomai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663.

1,5 kambario butą Kretingos g. (40 kv. m, 5/2 a.). Tel. 8 686 61 368.

925205

923932

Alksnynės vairavimo mokykla. B, B(automatas) kategorijos kursai. Patyrę mokytojai ir instruktoriai. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt

925307

100 kv. m namą „Trinyčių“ r., sklypus statybai su komunikacijomis šalia vandens telkinio Mazūriškiuose, Ginduliuose, Tilžės g. Arba keičia. Tel. 8 685 29 399.

924767

KOMPIUTERIŲ KURSAI („AutoCAD“, „3D MAX“, interjero vizualizacija, „CorelDRAW“, „PhotoSHOP“). Tel. 8 614 36 232; www.manokursai.com.

1 kambario 28 kv. m butą Debreceno g., plytiniame name, su balkonu. Tel. 8 686 67 021.

925331

Kursai: buhalterinės apskaitos, fotografijos, makiažo, kompiuterių, raštvedybos, kalbų, sąmatininkų. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt. Kviečia mokytis klasikinio masažo. Medicinos centras „Sodalitas“, Debreceno g. 47-1, Klaipėda. Tel. (8 46) 379 922 (14 - 18 val.), 8 694 83 005 (10 - 18 val.), www.sodalitas.lt.

925326

921277

914962 919131

1 kambario 16 kv. m mažagabaritį butą 2 a. Sulupės g. 13 (WC, vonia kartu, 40 000 Lt); 20 kv. m kambarį bendrabutyje Minijos g. 147 (2 a., 13 800 Lt). Tel. 8 606 92 133.

1,5 kambario 34 kv. m butą Debreceno g. (5 pl./3 a., kambariai nepereinami, WC ir vonia atskirai, balkonas, butui reikalingas remontas, 95 000 Lt). Tel. 8 652 76 861.

915070

www.profesionalikosmetika.lt.

925164

Senamiestyje išnuomojama: 100 kv. m kavinė, 205 kv. m baras, patalpos prekiauti ir biurams. Tel. 8 698 37 145.

plaukelių, kapiliarų šalinimas. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. S.Daukanto g.

1 kambario butus: Šilutės pl. (5/1 a., 38 kv. m, 70 000 Lt), 5/3 a. Naujakiemio g., 5/5 a. Gedminų g. (77 000 Lt), Žardininkų g. (9/8 a., 83 000 Lt), Debreceno g. (9/6 a., 89 000 Lt), Poilsio g. (5/1 a.). Tel. 8 647 33 319.

Savininkas parduoda naujos statybos neįrengtą namą Gargžduose (arba keičia į butą) ir namų valdos sklypą Gargžduose. Tel. 8 687 73 398. 916481

923973

Skubu! Parduodamas 1 aukšto 100 kv. m naujos statybos visiškai įrengtas gyvenamasis namas Dituvos SB. Tel. 8 678 19 840. 923954

Skubu! Parduodamos 1 a. 1209 kv. m veikiančios komercinės paskirties patalpos Liepų g. Šiuo metu nuomojamos. Sklypo plotas 30 a. Tel. 8 678 19 840. 923978

Tvarkingą 1 kambario butą Budelkiemio g. (5/2 a., bendrija, balkonas, plastikiniai langai). Perku 2-3 kambarių butą. Tel. 8 674 02 410, www.turtoimperija.lt. 924274

Tvarkingą 1 kambario su holu 44 kv. m butą Vyturio g. 5/5 a. Kaina 105 000 Lt. Tel. 8 674 02 410, www.turtoimperija.lt. 924277

Nukelta į 16 p.


16

antradienis, kovo 13, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Nekilnojamasis turtas Parduoda

atkelta iš 15 p.

Darbas Ieško darbo

Tvarkingus 2 kambarių butus: su holu Brožynų g. (119 000 Lt) ir I.Simonaitytės g. 5/2 a. (125 000 Lt). Abu nekampiniai. Tinka per banką. Tel. 8 658 99 822.

38 m. vyriškis ieško sargo, kūriko ar kitokio darbo. Tel. 8 607 10 650.

925301

925223

Visiškai atskirą 1 kambario butą bendrabutyje 5/3 a. Debreceno g. (plastikiniai langai, šarvuotos durys, laminatas, WC kartu). Kaina 58 000 Lt. Tel. 8 648 52 781. 925328

Padavėjui

925147

Siūlo darbą „Express Pizza“ reikalingas (-a) picų kepėjas (-a). Dėl darbo kreiptis tel. 8 675 83 035 arba e. paštu pizzeriat@gmail.com. 925336

Perka

Tarptautiniam tinklui priklausantis viešbutis Park Inn by Radisson Klaipeda siūlo darbą:

Vairuotojas, turintis B, C, D, E kategorijas, ADR, ieško darbo (skystųjų krovinių pervežimo). Pageidautina Vakarų Europoje. Tel. 8 656 07 350.

894107

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuotojas dirbti Europoje. Tel. 8 698 32 878, (8 46) 341 520.

920668

921901

Mišką su žeme, mišką išsikirsti. Pjauname, traukiame mišką. Tel. 8 611 17 726.

Automobilių servisas Klaipėdoje ieško kėbulininko ir paruošėjo-dažytojo. Patirtis būtina. Tel. 8 676 55 146, 8 616 03 525.

Reikalingi vairuotojai (E kateg.). Darbas Rusijoje, Baltarusijoje (privalumas - vizos). Tel. 8 655 28 028, 8 615 50 503.

915733

924832

917157

1 -2 kambarių butą (arba 3 kambarių), galima siūlyti be remonto. Tel. 8 605 96 992. 921502

1 arba 2 kambarių butą, gali būti 3 kambarių. Siūlyti garažą. Tel. 420 793, 8 652 22 532. 923944

NTA „Laimita“ perka ir padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 494 017, 8 673 38 529. 919355

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 918788

Tarpininkavimas

Restoranui mieste reikalingas direktorius, būtina patirtis, rusų kalbos mokėjimas. Tel. 8 683 10 140.

„National Golf Resort“ ieško valytojo (-os) ir pagalbinio darbuotojo (-os)

924114

Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas. Darbas už miesto.

Taksi įmonė priima vairuotojus dirbti savo arba įmonės automobiliais. Tel. 8 698 52 822, 8 621 02 148.

Dėl darbo kreiptis el. p. info@nationalgolf.lt arba Tel. 8 655 22 222. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą nekilnojamojo turto vadybininkui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937.

924769

Firmai reikalingas patyręs šilumininkas-santechnikas. Tel. (8 46) 411 734. 920434

Statinių legalizavimas, perdavimas Valstybinei komisijai. Sklypų matavimai. Detalieji planai. Sodo namelių projektavimas, perdavimas. Tel. 8 676 55 573.

Ieškome merginų dirbti su NTA sistema. Stabilus atlyginimas ir komisiniai. Apmokome darbo metu. Tel. 8 676 24 657. 924252

922223

Paskolos „Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 916643

PASKOLA PER 1 VALANDĄ. Sprendžiame įvairias finansines problemas. Tel. 8 689 89 898, Liepų g. 3, Klaipėda. www.infobutas.lt. 924368

JSC Impexas tarptautinė kompanija ieško transporto vadybininko (-ės). Darbo pobūdis: krovinių pervežimo organizavimas kelių transportu. Reikalavimai: aukštesnysis išsilavinimas; vokiečių ir rusų kalbų mokėjimas; Gyvenimo aprašymą siųskite e. paštu jokubauskaite@impexas.eu.

912359

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt. 914628

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907. 918814

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934.

Kirpyklai reikalingos: manikiūrininkė, kosmetologė, masažistė (-as), moterų meistrė, turinti patirties (nuomos pagrindais). Tel. 8 656 91 950. Konditerijos įmonei reikalingi technologas ir konditerė (apmokysime). Tel. 8 611 45 000. 923906

Meno galerijai reikalinga pardavėja-konsultantė. CV siųsti info@rutugalerija.lt.

925201

Suteikiame įvairias paskolas palankiausiomis sąlygomis. Refinansuojame paskolas, įkeičiame pakartotinai, dengiame skolas. Tel. 8 698 19 967. 924765

915790

925260

UAB Woodexperts ieško statybininkų, turinčių medinių namų statybos, pastatų renovavimo, vidaus apdailos patirties. Gyvenimo aprašymą siųskite e. paštu jokubauskaite@impexas.eu. 925271

Baldai

Automobiliai Autoserviso paslaugos Automobilių remontas. Diagnostika, variklio, važiuoklės remontas, automobilių elektriko paslaugos. Paruošiame TA. Nuolaidos. Tel. 8 684 25 364. 925295

Žaliuzės, roletai. Spintos su slankiosiomis durimis. Gaminame, montuojame. Suteikiame garantiją. Tel. 8 605 87 082, 8 618 62 490, www.interjerastau.lt. 925187

923700

Nedidelei transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. LT-RUS. Geros sąlygos. Laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 659 25 315. 923711

925298

Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676. 924119

Transporto paslaugos Atvežame pigiai įvairius krovinius. Perkraustome, pervežame baldus. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774. 924731

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija - www.lietuvalondonas.com.

Statyba ir statybinės medžiagos

925134

Mūrijame, betonuojame, tinkuojame, liejame pamatus, dengiame stogus, šiltiname pastatus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 603 00 202. 923995

Mūriju, dengiu stogus, plytelės, šiltnamiai, trinkelės, židiniai, tvoros, gipskartonis. Tel. 8 655 59 463. 925285

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234. 921634

Statome, remontuojame, restauruojame namus, sodo namelius. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 655 22 204. 923989

Visi santechnikos darbai: vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas, katilinės. Kaminų įdėklai. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 29 345.

Parduoda

922967

Remontuoju, persiuvu, pertraukiu natūralia oda, pakaitalu, gobelenu minkštuosius baldus ir automobilių sėdynes. Kainos proto ribose. Tel. 8 646 89 696.

Patyręs meistras remontuoja butus. Atlieka apdailos darbus: plytelės, gipskartonis, laminatas, glaistymo, dažymo darbai, elektra. Tel. 8 690 24 071, 224 405.

924929

Buitis ir technika Paslaugos

Nauji šaldytuvai, viryklės, skalbyklės, indaplovės, įmontuojama technika, garintuvai. Kaina sutartinė. Taikos pr. 81 („Pempininkai“). Tel. 340 776. 922426

Kita Parduoda Nuolat įvairias malkas, pjautas po 3 m ilgio, skaldytas. Eglės rąstus statyboms. Tel. 8 611 17 726.

925317

899273

Perka

Reikalingas stalius gaminti duris (galime apmokyti). Tel. 8 683 67 785.

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

920709

895913

924714

Kokybiškai atliekame visus vidaus ir apdailos darbus. Tel. 8 637 44 267, 8 683 04 128.

923232

Paslaugos

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) (lauko prekyba vaisiais ir daržovėmis). Tel. 8 652 02 599.

Reikalinga kebabų pardavėja dirbti kavinėje prie senosios turgavietės. Tel. 8 655 19 910.

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807.

Automobilį ar mikroautobusą (brangiai) su variklio, važiuoklės defektu, gali būti nevažiuojantis, siūlyti variantus. Pasiimame patys. Tel. 8 684 25 364.

Įvairią statybinę medieną (gegnės, murlotai, viengubo ir dvigubo pjovimo lentos, dailylentės, grindlentės, terasinės lentutės). Galime atvežti. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 614 26 205, 8 685 23 672.

925347

Naujai atidaromai kirpyklai prekybos centre „Iki“, Butkų Juzės g. 9, reikalingos (-i) plataus profilio kirpėjos (-ai). Didelis žmonių srautas. Tel. 8 676 56 237.

912845

921464

924050

Parduoda

Tinkuojame, armuojame, mūrijame, betonuojame, dengiame stogus. Tel. 8 652 22 942.

Perka

924997

918745

Skubios paskolos palankiausiomis sąlygomis su užstatu. Dengia skolas, perskolina. Reikalingi kreditoriai. „Tureta“, Tilžės g. 38. Tel. 217 219, 8 685 50 195.

UAB MSB Baltic įmonė ieško suvirintojų dirbti užsienyje. Reikalingos vokiečių arba anglų kalbos žinios. Gyvenimo aprašymą siųskite e. paštu laura@msbbaltic.eu.

925257

925344

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt.

917108

924439

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos (nustatyti dėvėtų rūbų kainą) ir pardavėjos-konsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712.

Dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Klojame laminatą. Elektros, santechnikos ir griovimo darbai. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 674 90 127.

Gyvenimo aprašymus siųskite: karolina.rumsaite@rezidorparkinn.com Išsamesnė informacija telefonu: 8 46 380803

Legalus darbas užsienyje, įvairiose darbo srityse. Mokesčių grąžinimas dirbusiesiems užsienyje. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698, www.litaupa.lt.

UAB „Liepų parkas“ perka ir parduoda nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumentus. Suteikia visas teisines paslaugas. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099.

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 905513

MES SIŪLOME: Darbą draugiškame kolektyve. Visas socialines garantijas. Karjeros galimybes Carlson Rezidor Hotel Group viešbučių tinkle.

Mišką su žeme arba išsikirtimui. Geros apmokėjimo sąlygos. Tel. 8 609 97 517, e. paštas uabaltma@gmail.com.

899242

Statybos paslaugos

924461

Įvairūs Ieškau žmogaus, galinčio prižiūrėti neįgalų berniuką. Daugiau informacijos tel. 8 609 90 612. 925124

Nebrangiai parduoda smėlį, žvyrą, skaldą, gruntą sklypui sukelti, statybinį laužą, juodžemį. Atveža savo transportu. Daro kelius. Tel. 8 654 89 088.

Susikurk darbą ir pastovias pajamas pats. Mano ilgamatė patirtis - Jūsų investavimas į mūsų bendrą įmonę. Tel. 8 698 82 122.

923478

917269


17

antradienis, kovo 13, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos Dėmesio

restoranai

Pajūrio kredito unijos nariams! 2012 m. kovo 20 d. 17 val. Žvejų g. 21/ Teatro g. 1, Klaipėda, viešbučio EUROPA ROYALE konferencijų salėje, šaukiamas Pajūrio kredito unijos, buveinės adresas Žalioji g. 6, Rudgalvių k., Klaipėdos r. sav., eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę: 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 5. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas. 6. 2012-2014 m. veiklos plano tvirtinimas. 7. 2012 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 8. Pajūrio kredito unijos įstatų keitimas. 9. Kredito unijos valdybos narių rinkimas. 10. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas. 11. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas. 12. Įgaliojimų suteikimas naujai išrinktai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. 13. Audito įmonės einamųjų 2012 m. ir dvejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, Taikos pr. 17, Klaipėda. Pajūrio kredito unijos valdyba 924779

Apginkime teisingumą! Kovo 17 d., šeštadienį, prie Seimo vyks mitingas. Išvykstame nuo Klaipėdos viešbučio 9 val. Registruotis dabar tel. 341 843, 8 656 44 695. 925874

Parduodama Gintaro Lukošiaus, g. 1964 06 15, skola - 385 000 Lt. Kaina sutartinė. Tel. 8 616 10 165.

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Restoranas „Vienaragio malūnas“

UAB „Klaipėdos monolitas“ akcininkams! Bendrovės valdybos sprendimu 2012 m. balandžio 13 d. 14 val. šaukiamas UAB „Klaipėdos monolitas” (įmonės kodas 140727478) visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės buveinėje, Artojo g. 9, Klaipėda. Susirinkimo darbotvarkė. 1. Dėl metinio pranešimo tvirtinimo. 2. Dėl auditoriaus išvados apie metinį pranešimą ir 2011 m. finansinių atskaitų tvirtinimo. 3. Dėl 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo. 4. Dėl 2011 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo. 5. Dėl įstatų naujos redakcijos tvirtinimo. Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti bendrovės buveinėje. Direktorius.

„Krantas Travel“

„Pitliaus skanėstai“ – smaližiams ir ieškantiems gardžiausio siūlo šakočių, tortų, pyragėlių, sausainių, bandelių, geros kavos, arbatos, karšto ir nekaršto tikro šokolado, ... ir gardžios duonelės. Kepiniai – rankų darbo, tikro skonio, iškepti laikantis geriausių meistrų tradicijų. Užsukite, paragaukite! Mus rasite: „Pitliaus skanėstai“, Tiltų g. 17, Klaipėda

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Puiki galimybė įsigyti kruizines keliones Ryga – Stokholmas – Ryga už labai gerą kainą! Tik 80 Lt asmeniui.

Nuo kovo 15 dienos – didžioji FIESTA Baltijos jūroje su artistais iš Kubos, Ispanijos, Argentinos ir Brazilijos!

Atėjo laikas poilsiui ir pramogoms, kad su naujomis jėgomis ir įkvėpimu sutiktume pavasarį. Suteikite laiko sau, savo draugams, artimiesiems, brangiems žmonėms ir leiskitės į kruizinę kelionę

Dar ne viskas! Visi, šiuo metu pirksiantys kruizą, dalyvaus PAPILDOMO KRUIZO KETURIEMS LAIMĖJIME!

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

• Žemiausios kainos garantija – išankstinių pardavimų metu įsigytos kelionės kaina bus vasaros sezono mažiausia kaina. Esant kitaip, grąžinsime jums skirtumą*; • Pradinė įmoka 20% kelionės kainos; • Nemokamas kelionės sąlygų keitimas pagal tą dieną galiojančias kelionių kainas*; • Įsigijus TEZ TOUR kelionę, suteikiama 100 Lt nuolaida būsto apsaugos sistemai.

Dabar PALANKIAUSIA įsigyti keliones į Turkiją,

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Kovo 16 d. 19 val. atlikėjo Romo DAMBRAUSKO koncertas. Ateikite ir išgirsite bei pamatysite Jūsų mėgstamą atlikėją. Koncerte skambės ne tik visų laikų populiariausi šlageriai tokie kaip „Rudeninis paukštis“, „Lietus Lietuvoj“, „Angelas“, „Cafe Emigrant“, bet ir naujos dainos.

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Prarasta

Akcininkams

Firminė parduotuvė „Pitliaus skanėstai”

VASAROS KELIONIŲ IŠPARDAVIMAS TĘSIASI!

Radiniai

925224

karščiausi kelionių pasiūlymai Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt

924719

Kovo 6 d. Vingio g. rajone prarasta raudona moteriška piniginė su kortelėmis (išduota Svetlanos vardu). Grąžinusiam atsilyginsiu. Tel. 8 685 16 189.

gardumynai

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti su gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Pavasario akcija! Nuo sekmadienio iki ketvirtadienio visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Apsilankykite, nenusivilsite!

Restoranas „Neringa”

924393

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, banketams bei furšetams.Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Pavasario akcija! Visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Laukiame atvykstant!

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata Teniso arena

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

gėlės Tik gėlės

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcinėms prekėms). Perkančiuosius už 99 Lt vaišinsime kvapnia kava.

Barseloną, Maljorką, Bulgariją bei Kretą! Naudos perkantiems:

Daugiau informacijos www.krantas.lt

yra papildomų sąlygų.

*

Litamicus Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos.

Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm. Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm.

Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm.

Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

antradienis, kovo 13, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 17 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys. Kovo 18 d. 18 val. – E.Kishon. „Ei, Džuljeta“. 2 dalių tragikomedija. Rež. A.Vizgirda. Kovo 21 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Kovo 15 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės. V.Mucharjamovas. „Ačiū, Margo!“. Lyrinė komedija. Kovo 16 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės. N.Simon. „Paskutinysis aistringas meilužis“. 1 d. komedija. Kovo 18 d. 15 val. – A.Kučinskas. „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera vaikams. Kovo 24 d. 18.30 val. – atnaujinimo premjera. G.Rossini. „Sevilijos kirpėjas“. 2 v. opera.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Kovo 13 d. 18 val. – „Skambančios spalvos“. V.Paukštelis (fortepijonas), I.Leščinskaitė (instaliuota tapyba). Kovo 16 d. 18 val. – „Alpių ragas. Kalnų aidai“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Dirigentas V.Lukošius. Solistas C.Torlontano (alpių ragas, Italija). KITI RENGINIAI Kovo 15 d. 18 val. – premjera. Komedija „Tik kūdikiai gimsta dori“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 18 d. 12 val. – Tėčių lopšinės. Atlikėjai L.Švirinas ir J.Baltokas. Bilietais prekiauja studija „Grock“ (Ligoninės g. 16, 2 a.), arba prieš koncertą. Kovo 18 d. 17 val. – romansų vakaras „Kadais palei mėlyną jūrą“. Dalyvaus L.Nazarenko (vokalas, gitara), R.Smolinskytė (smuikas), M.Rutkauskas (violončelė). Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose Kovo 13 d. 18 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. M.Martinaitis. „Visa ties apie Kukutį, gyvą ir mirusį“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams, senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 15 d. 19 val. teatro salėje – pantomimos teatras „A“. Judesio spektaklis „Paikos mergelės“. Rež. A.Mažonas. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 17 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Poetinės klounados spektaklis „Bokštas“. Rež. L.Vyšniauskas. Bilieto kaina 12 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 18 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Muzikinis spektaklis vaikams „Atsikrausto kiaulė“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Kovo 16 d. 20 val. – Filipas Kirkorovas. Kovo 17 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Utenos „Juventus“. Kovo 23 d. 19 val. – miuziklas „Paryžiaus katedra“.

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Kovo 17 d. 12 val. – lėlių vaidinimas „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 18 d. 12 val. – lėlių žaidimas visai šeimai „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimą“. Rež. R.Bunikytė. Kovo 24 d. 12 val. – lėlių vaidinimas žemaičių kalba „Kiškio pasakos“. Rež. J.Januškevičiūtė.

Klaipėdos jaunimo centras Kovo 13 d. 10 val. Klaipėdos jaunimo centro studijoje „Aušra“ (I.Simonaitytės g. 24) – Klaipėdos jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ improvizacijų spektaklis „Teatro šalies duris pravėrus“. Rež. I.Stančikienė. Kovo 14 d. 13 val. Gedminų pagrindinėje mokykloje (Gedminų g. 3) – Klaipėdos jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ spektaklis „Skraidymo mokykla“. Rež. Ž.Dargytė. Kovo 16 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo centro studijoje „Aušra“ (Šaulių g. 14) – Klaipėdos jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ spektaklis „Skaistumas“ (pagal W.Gombrovitz). Rež. E.Milinienė.

parodos Klaipėdos etnokultūros centras (Daržų g. 10) Iki balandžio 5 d. gydytojo J.Sąlygos meninių fotografijų paroda „Nenuspėjama jūra“. Nemokamai. Projekto „Tradicija šeimai“ renginiai „Mūsų Velykų stalas“: margučių marginimas natūraliomis dažyvėmis kovo 16, 17, 23, 24, 30 dienomis penktadieniais 16 val., šeštadieniais 11 val. registruotis tel. 310 022. Bendras klaipėdiečių staltiesės siuvinėjimas kovo 15, 16, 22, 23, 29, 30 dienomis. Atvirų durų dirbtuvė veiks 15–18 val. Nemokamai. Kovo 15 d. 17 val. – istoriko D.Elerto paskaita „Nerijos fortas laiko juostoje“. Nemokamai. Kovo 17 d. 15 val. – „Liaudiškieji giedojimai: kryžiaus kelias“. Dalyvaus šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos ansamblis (vad. R.Kalakauskienė) iš Šiaulių. Renginį ves kunigas S.Stumbra. Nemokamai. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Kovo 17 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Aš–dailininkas–piešimas parodoje“. Kovo 24 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Stebuklingas piešinys“. Kovo 31 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Velykinė nuotaika-margutis“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@ kulturpolis.lt, tel. 313 691.

RENGINIAI Tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt. Kovo 15 d. 17.30 val. G.Rupeikaitės filmas „Variacijos kaukių tema“ (Lietuva). 18.10 val. J.Macias „Planai rytojui“ (Ispanija). 20 val. J.Garano, J.M.Goenaga „80 dienų“ (Ispanija). Kovo 16 d. 17.30 val. D.Fabianova „Mėnulis tavyje“ (Slovakija). 19 val. M.Č.Solčanska „Legenda apie skraidantį Kiprietį“ (Slovėnija, Lenkija). 21 val. R.Banionis „Neatmenu tavo veido“ (Lietuva).

„Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki kovo 20 d. I a. hole J.Vosyliaus tapybos paroda, III a. hole A.Miežio tapybos paroda.

bibliotekos

Klaipėdos miesto Klaipėdos savivaldybės viešojimiesto savivaldybės biblioteka

viešoji biblioteka

Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). „Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – kovo 14 d. 10 val. integruota lietuvių liaudies pasaka „Kaip vilkas užsimanė duonos iškepti“ su vaidinimų elementais. Organizatoriai: Klaipėdos 1-osios spec. mokyklos mokytojai ir Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Ruoniuko“ filialo bibliotekininkės. Dalyviai: lopšelio – darželio „Bangelė“ vaikai. PARODOS Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki kovo 31 d. I.Polukarovos personalinė paroda „Tai, kas liko neišsakyta“. „Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki kovo 16 d. moksleivių saviraiškos centro floristikos būrelio mokinių darbų paroda „Vitražiniai žibintai“ (vad. D.Reminienė); iki kovo 17 d. Klaipėdos „Versmės“ spec. mokyklos-darželio „Atžalyno“ priešmokyklinio ugdymo grupės ir Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Piešiu gražiausią žodį“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki balandžio 10 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ dailės studijos „Kopa“ vaikų piešinių paroda „Gyvenu nepriklausomoj Lietuvoj“. Dailės mokytoja A.Rudzinskienė. Meno skyrius (J.Janonio g. 9) – iki balandžio 2 d. R.Kačinskaitės-Romėnės tapybos paroda „Kelionės“. Pempininkų filialas (Taikos pr. 79/81A) – iki kovo 22 d. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro mokinių popieriaus darbų paroda „Stebuklingas popierius“.

Klaipėdos Klaipėdos apskritiesapskrities ievos simonaitytės Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka (Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Gerlacho palėpė – susitikimai su aktoriais iš Vieno aktoriaus teatro renginių ciklo „Vieninteliai ir nepakartojami“/ Klaipėdos teatralų kūrybos vakarai: kovo 16 d. 17 val. su V.Paukšte; kovo 23 d. 17 val. su D.Meškausku. Nemokamai.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 Dok. f. „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“ (2011 m.) (k). 13.45 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 14.15 Sa­vai­tė (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „To­mas ir Dže­ris“ (7) (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ma­no vy­ras ga­li (k). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ To­mas ir Dže­ris“ (8). 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Abi­pus sie­nos. 20.25 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „Kau­ty­nės ma­ža­ja­me To­ki­ju­je“ (JAV, 1991 m.) (N-7). 0.10 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (9) (N-7). 1.05 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 7.30 „Simp­so­nai“.

8.00 „Biu­ras“. 8.30 Juo­kin­giau­si Ame­rikos na­mų vaiz­de­liai. 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.05 Pa­ban­dom iš nau­jo. 11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.35 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Vėž­liu­kai nind­zės“. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Susi­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Bai­mės akys. 21.00 „Vy­no ke­lias“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pa­bė­gi­mo ka­ra­liai“. 23.00 „Ter­je­rai“. 0.00 „Vil­ko bi­lie­tas“ (2). 1.00 „Svie­to ly­gin­to­jai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). „Ska­nus po­kal­bis“. Ku­li­na­ri­nė po­kal­bių lai­da (k). 9.00 Sek­ma­die­nio ry­tas (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 11.30 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 12.30 „Pa­vo­jin­gos Pa­na­mos džiung­lės“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių ty­ri­mas“ (N-7). 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou. 21.00 „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-14). 22.00 „Sos­tų ka­rai“ (N-14). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“ (S).

8.00, 17.55 Te­le bim-bam. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 8.45, 17.10 Mies­to ko­das. 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. Al­fon­so Ei­din­to kny­gos „An­ta­nas Sme­to­na ir jo ap­lin­ka“ pris­ta­ty­mas (k). 12.20 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 12.45 Ry­to suk­ti­nis. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Dai­li­nin­ko Vy­tau­to Ka­zi­mie­ro Jo­ny­no 105-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms (k). 16.00 Lai­ko port­re­tai. Ei­mun­to Nek­ro­šiaus pa­sau­lis (1, 2) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.25 Gim­to­ji že­mė. 18.20 Ke­lio­nė į bū­tą­jį lai­ką. Mai­ro­nio na­muo­se – vi­sas Kau­nas (1999 m.) (k). 19.00 Pul­sas. 19.25 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 20.10 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Vy­te­nis Imb­ra­sas. „Šauks­mas“ (1967 m.), „Lai­min­ga­sis – tai aš. Juo­zas Gru­šas“ (1976 m.), „Že­mės mu­zi­ka, vė­jo spal­va. Bro­nius Ku­ta­vi­čius“ (1988 m.), „Kaip drau­gas jū­sų pa­žįs­tams. Kris­ti­jo­nas Do­ne­lai­tis“ (1989 m.). 21.00 „Gi­mi­nės“ (6). 21.50 LNOBT ba­le­tas. Léo De­li­bes’o „Ko­pe­li­ja“. 23.45 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“.

9.15, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00, 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00, 21.00 „Mo­te­rų ly­ga“. 17.00, 1.30 Dra­ma „Fle­šas Gor­do­nas“ (1) (JAV, 2008 m.). 19.00, 0.15 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.35 UEFA čem­pio­nų ly­gos rung­ty­nės. Miun­che­no „FC Bayern“–„FC Ba­sel 1893“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40, 1.05 „Fu­tu­ra­ma“. 2.25 UEFA čem­pio­nų ly­gos apž­val­ga.


19

antradienis, kovo 13, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Šarkos knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame knygą „Knygų vagilė“.

Markus Zusak. „Knygų vagilė“. „Nuostabi ir nepaprastai ambicinga“ – „New York Times“. „Neįprasta, skambi, graži ir žiauri“ – „Sunday Telegraph“. MENKUTIS FAKTAS JŪS MIRSITE 1939-ųjų nacistinė Vokietija. Šalis laukia sulaikiusi kvapą. Mirtis dar niekada neturėjo tiek darbo. Devynerių mergaitė Lizelė gyvena Himelio gatvėje su ją priglaudusia šeima. Jos tėvai buvo išvežti į koncentracijos stovyklą. Lizelė vagia knygas. Tai pasakojimas apie ją ir kitus jos gatvės gyventojus, iš dangaus ėmus kristi bomboms. ŠIEK TIEK SVARBIOS INFORMACIJOS ŠIĄ ISTORIJĄ PASAKOJA MIRTIS Tai trumpas pasakojimas apie: * Mergaitę * Akordeonininką * Keletą fanatiškų vokiečių * Žydų kilmės kovotoją * Ir nemažai vagysčių DAR VIENAS DALYKAS, KURĮ TURĖTUMĖTE ŽINOTI MIRTIS APLANKYS KNYGŲ VAGILĘ TRIS KARTUS.

Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: pirmadienis – Arabeska antradienis – Lemties deivė trečiadienis – Turto draudimas ketvirtadienis – Lengva duona penktadienis – Didstintė Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Praėjusios savaitės laimėtoja – Gabrielė Kom.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA

(tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda.

Avinas (03 21–04 20). Šiandien galimi konfliktai namie, gali išsiskirti jūsų ir jūsų antrosios pusės požiūriai. Tačiau pasistenkite, kad ginčai pernelyg neįsismarkuotų, tegul šiandien viskas lieka taip, kaip yra. Jautis (04 21–05 20). Karjera ir gyvenimo būdas neigiamai veiks šeimą ir dvasinę būseną, tad gal pats metas pagalvoti apie pokyčius. Kils problemų bendraujant su pavaldiniais ar jaunais žmonėmis. Dvyniai (05 21–06 21). Laukia svarbus susitikimas. Galimi emocingi pokalbiai, pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Šiandien pravers ir gebėjimas susitarti, ir tokios savybės kaip padorumas, tiesumas bei principingumas. Vėžys (06 22–07 22). Šis laikas nesėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti tam tikra idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas. Liūtas (07 23–08 23). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Šiuo metu bus gana sunku objektyviai įvertinti įvykius, todėl rizikuojate susipainioti. Mergelė (08 24–09 23). Jūsų kūrybingumas ir spontaniškumas bei gebėjimas reikšti mintis trauks ir žavės aplinkinius. Šiuo metu praverstų gera knyga ar filmas. Svarstyklės (09 24–10 23). Ginčysitės su aplinkiniams. Nesulauksite pritarimo ir paaiškės, kad kai kurie žmonės išvis nebenori jūsų remti. Kas nors gali jums mesti iššūkį. Pasistenkite būti kiek galėdamas aktyvesnis. Skorpionas (10 24–11 22). Šiandien permąstysite pastarųjų dienų įvykius ir pasidarysite teisingas išvadas. Kad ankstesnės bėdos nekankintų, svarbu nebekartoti senų klaidų. Šaulys (11 23–12 21). Esate labai įsitempęs, todėl galite būti irzlus, todėl šiandien geriau patylėkite ir venkite konfliktų. Patartina atsitraukti nuo žmonių kuriam laikui ir pailsėti. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Būkite atidus ir netyčia neįskaudinkite artimo žmogaus. Vandenis (01 21–02 19). Svajonės ir idealai gali turėti neigiamos įtakos vidiniam tobulėjimui ir kaitai, darbui. Jeigu svajodamas užsimiršite, asmeninės problemos privers grįžti į realų pasaulį. Žuvys (02 20–03 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Pasivaikščiokite gryname ore.

Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, kovo 20 d.

Klaipėdos koncertų salėje – skambančios spalvos Menų sintezės projektu „Skambančios spalvos“ Klaipėdos koncertų salės scenoje debiutuos jaunosios kartos pianistas Viktoras Paukštelis ir tapytoja Irma Leščinskaitė.

V.Paukštelis magistro ir aspirantūros studijas baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2009 m. jis laimėjo A.Rousselo stipendiją ir dabar studijuoja Paryžiaus muzikos mokykloje (Ecole Normale de Musique de Paris) profesoriaus Jeano Marco Luisada’os klasėje. Pianistas aktyviai dalyvauja daugelyje festivalių, meistriškumo kursų, koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir

„„Kartu: pianistas V.Paukštelis ir tapytoja I.Leščinskaitė bendrame pro-

jekte pristatys klasikinės muzikos ir instaliuotos abstrakčiosios tapybos kompozicinių sąsajų derinį.

užsienyje. „Tai – ypač jautrus menininkas, su kuriuo dirbti yra didelis malonumas. Jis pasižymi išskirtinai intelektualiomis kūrinio formos paieškomis, pilnu tūrio ir erdvės

garsu bei turtinga, iškalbinga atlikimo technika“, – teigė žymus pianistas profesorius J.M.Luisada. Abstrakčiajai tapybos krypčiai atstovaujanti I.Leščinskaitė tapybos

studijas baigė Vilniaus dailės akademijoje, stažavosi Vokietijoje bei Austrijoje. Ji surengė 20 personalinių parodų, dalyvavo 81 bendrame meno projekte Lietuvoje ir užsienyje, nuo 2001-ųjų įsijungė į Lietuvos dailininkų sąjungos narių gretas. Programoje „Skambančios spalvos“ abu menininkai pristatys klasikinės muzikos ir instaliuotos abstrakčiosios tapybos kompozicinių sąsajų derinį. „Muzikos ir tapybos kompozicinė sistema, pagrįsta atitikmenimis: muzikinio tono garsumą atitinka spalvos ir kontūro intensyvumas; muzikinį tempą – plastinis linijų ritmas, muzikinio kūri-

nio dalis – tapybos kūrinio sandara, – aiškino I.Leščinskaitė. – Garsas leidžia laike išskleisti plastinius tapybos sluoksnius, atverti vizualinius laukus. Instaliacijoje muzika ir garsas tampa ne tiek muzikiniu, kiek architektūriniu, fiziniu, neretai beveik simboliniu vienetu. Vaizdiniams egzistuojant tik tol, kol jie yra stebimi, jiems sekant vienas kitą tam tikra tvarka, formai įgyjant garsinius pavidalus, žiūrovams atveriamas spalvinių manipuliacijų ir komponavimo priemonių potencialas“. Išgirsti „Skambančias spalvas“ publika kviečiama šiandien 18 val. Bilietai – po 15, 20 Lt.


Orai

Artimiausiomis naktimis Lietuvoje vis dar šals, o dienomis laikysis teigia­ ma temperatūra. Šiandien daug kur prognozuojami trumpi krituliai, dieną oras sušils iki 6–7 laipsnių. Rytoj naktį oro temperatūra laikysis nuo 3 laips­ nių šalčio iki nulio, dieną bus 2–3 laips­ niai šilumos, kai kur trumpi krituliai.

Šiandien, kovo 13 d.

+7

+6

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis)

+6

Šiauliai

Klaipėda

+6

Panevėžys

+7

Utena

+7

6.55 18.35 11.40

73-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 293 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Tauragė

+7

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +8 Berlynas +9 Brazilija +26 Briuselis +12 Dublinas +9 Kairas +24 Keiptaunas +26 Kopenhaga +10

kokteilis Pal­tai svar­bes­ni už dai­ną? Ko­vo 8-ąją Klai­pė­do­je vy­ku­sia­me Gy­ čio Paš­ke­vi­čiaus kon­cer­te bu­vu­si Jo­ lan­ta pa­stė­ro nuo mū­sų žmo­nių el­ge­ sio. Ko­k io? Te­gul pa­ti pa­sa­ko. „Vis dar te­be­raus­t u iš gė­dos dėl klai­ pė­d ie­čių, – sa­kė mo­te­r is. – Dar skam­ bant pa­sku­ti­nei kon­cer­to dai­nai, žmo­ nės vo­re­le puo­lė į dra­bu­ž i­nę. Kol bai­ gė­si dai­na, kol at­li­kė­jas pa­dė­ko­jo sa­vo ko­man­dai, are­no­je be­veik ne­li­ko žmo­ nių, ku­rie pa­kvies­tų dai­ni­nin­ką bi­sui. Ko­kia gė­da. Kas at­si­ti­ko Klai­pė­dos pub­ li­kai? Svar­biau­sia – pal­tai, ir dar kad pir­ mas iš ma­ši­nų aikš­te­lės iš­vai­ruo­tų?“

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja Gė­da už va­kar die­ną. Bet ne­pa­me­nu dėl ko.

„„Lai­mė: tu­rė­da­mi nau­ją erd­vią

are­ną mes kiek­vie­ną mė­ne­sį su­ lau­kia­me žvaigž­džių.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

Sau­go­ki­me akis O tiems, ku­r iems nuo ra­šy­mo, skai­t y­ mo ar dar­bo prie kom­piu­te­rio pa­vargs­ta akys, „Kok­tei­lis“ re­ko­men­duo­ja ant akių dė­ti ža­lių bul­vių komp­re­sus. Nus­kus­tą bul­vę per­pjau­k i­te pu­siau ir pa­lai­k y­k i­ te ant vo­k ų 15–20 mi­nu­čių. Be abe­jo, ge­ riau bū­tų su­lauk­ti švie­ž ių bul­vių.

Links­mie­ji tirš­čiai Kal­ba­si du jau­nuo­l iai: – Ir ką man da­bar da­ry­ti? No­riu ves­ti, bet nie­kaip neį­tin­ku sa­vo mo­ti­nai. Nė vie­na ma­no mer­g i­nų jai ne­pa­tin­ka. – La­bai pa­pras­ta! Su­si­rask to­k ią, ku­r i bus la­bai pa­na­ši į ta­vo mo­ti­ną. – Ra­dau, bet ta­da tė­vas pa­kė­lė to­k į skan­da­lą... Čes­ka (397 719; jau ne vie­nas klau­sė: ar tik­rai mo­te­ris tu­ri nu­pjau­ti me­dį, su­griau­ti na­mą ir užau­gin­ti duk­te­rį?)

Praha +8 Ryga +5 Roma +17 Sidnėjus +25 Talinas +3 Tel Avivas +24 Tokijas +11 Varšuva +7

Šiandien

+6

+7

Vėjas

6–9 m/s

orai klaipėdoje

Marijampolė

Vilnius

+7

Alytus

Vardai Kristina, Liutauras, Paulina, Rodrigas, Teodora, Vaidilė

kovo 13-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+1

+6

+3

-1

9

-1

+2

0

-2

9

-2

+3

+1

0

7

rytoj

ketvirtadienį

1781 m. vo­kie­čių kil­mės ang­lų ast­ro­no­mas se­ ras Wil­l ia­mas Hers­che­ lis at­ra­do Ura­no pla­ne­tą – sep­tin­tą­ją pla­ne­tą nuo Sau­lės. 1886 m. Jo­niš­ky­je gi­mė ra­š y­to­ja, li­te­ra­t ū­ros ir me­no kri­ti­kė, dra­ma­tur­ gė, ver­tė­ja So­fi­ja Čiur­lio­ nie­nė-Ky­man­tai­tė. Mi­rė 1958 m. Kau­ne. 1881 m. nu­žu­dy­tas Ru­si­ jos ca­ras Alek­sand­ras II. 1896 m. Vil­niu­je pra­dė­

jo veik­t i pir­mo­ji te­le­fo­ no sto­tis. 1919 m. at­k ur­t as Vil­ niaus uni­ver­si­te­tas. 1961 m. su­lau­kęs 79-e­ rių Pab­lo Pi­cas­so Ni­co­je ve­dė 37 me­tų Jac­que­l i­ ne Roc­que. 1974 m. ša­lia Pa­ry­ž iaus iš­k il­m in­g ai ati­d a­r y­t as Char­les’io de Gaul­le’o oro uos­tas. 1978 m. Olan­d i­jos te­ro­ ris­t ai Vo­k ie­t i­jos Ese­no mies­te įkai­t ais paė­mė 70 as­me­nų ir pa­rei­ka­la­

vo sa­vo bend­ra­žy­gių pa­ lei­d i­mo iš Olan­d i­jos ka­ lė­ji­mų. 1979 m. įsi­ga­lio­jo Eu­ro­pos pi­ni­gi­nė sis­te­ma ir įkur­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gi­ nis vie­ne­tas ekiu (ECU). 1992 m. dėl lė­šų sto­kos nu­sto­jo gy­va­vęs 1912 m. V. Le­ni­no įkur­tas laik­raš­ tis „Prav­da“. 1994 m. bai­mi­nan­tis Ai­ ri­jos res­pub­li­kos ar­mi­jos (IRA) iš­puo­lių, už­da­ry­ti Lon­do­no Hit­rou ir Get­vi­ ko oro uos­tai.

Pi­lies štur­mas: šių die­nų ver­si­ja Slo­va­ki­jo­je du mė­gi­ nę pa­rū­ky­ti vai­kai įta­ ria­mi su­kė­lę in­ci­den­ tą, per ku­rį di­de­lė go­ ti­ki­nė pi­lis sken­dė­ jo lieps­no­se. Po­li­ci­ ja aiš­ki­na­si įta­ri­mus, kad du ber­niu­kai šeš­ ta­die­nį pa­de­gė žo­lę prie Kras­na Hor­kos pi­lies, mė­gin­da­mi pri­ si­deg­ti ci­ga­re­tes.

Slap­ta in­for­ma­ci­ja Dai­ni­nin­kai daž­nai ge­ria apy­nių ar­ba­ tą, nes ži­no, kad ji slo­pi­na spaz­mus, ra­ mi­na, stip­r i­na or­ga­n iz­mą. Kaip ją pa­ ruoš­t i? Šaukš­tą apy­nių spur­g ų už­pil­ ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­dens ir pus­ va­lan­d į pa­lai­ky­k i­te, kol pri­trauks. Nu­ ko­šę ger­k i­te ket­vir­t į stik­li­nės tris kar­ tus per die­ną 30 min. prieš val­g į.

+16 +22 +4 +7 +21 +15 +15 +15

Slo­va­ki­jo­je vai­kai iki 15 me­tų ne­ga­ li bū­ti tei­sia­mi. „Į įvy­kio vie­tą pa­siųs­ta gru­pė su­ ži­no­jo, kad du vie­tos ber­niu­kai, 11 ir 12 me­tų, mė­gi­no pri­si­deg­ti ci­ga­re­ tę, o dėl neat­sar­gaus el­ge­sio su deg­ tu­kais jie pa­de­gė žo­lę ant pi­lies kal­ vos“, – sa­kė ry­ti­nio Ko­ši­cės re­gio­no po­li­ci­jos at­sto­vė Ja­na Me­sa­ro­va.Nuo de­gan­čios žo­lės vė­liau už­si­lieps­no­jo pi­lis, o gel­bė­ji­mo tar­ny­bos į įvy­kio vie­tą at­siun­tė 84 ug­nia­ge­sius. Slo­va­ki­jos na­cio­na­li­nio mu­zie­ jaus sve­tai­nės so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ nu­ro­do­ma, kad pi­liai bu­vo pa­da­ry­ta di­de­lė ža­la, ta­čiau apie 90 pro­c. is­to­ri­nių ko­lek­ci­ jų bu­vo iš­gel­bė­tos, įskai­tant XIX ir XX a. san­dū­ro­je pa­da­ry­tas šios pi­ lies apy­lin­kių nuo­trau­kas, pa­veiks­ lus ir įvai­rius pa­puo­ša­lus. „Pi­lies sto­gas vi­siš­kai su­de­gė, taip pat nau­ja eks­po­zi­ci­ja go­ti­ki­ niuo­se rū­muo­se ir var­pi­nė. Trys var­pai iš­si­ly­dė“, – ra­šo mu­zie­jus. Pi­lis, ku­ri yra ne­to­li UNES­CO sau­go­mo Do­mi­cos ur­vo, bu­vo pa­ sta­ty­ta XIV a. pra­džio­je. „Klai­pė­dos“, BNS inf.

„„Ato­maz­ga: pi­liai bu­vo pa­da­ry­ta di­de­lė ža­la, ta­čiau dau­gu­ma is­to­ri­nių ko­lek­ci­jų bu­vo iš­gel­bė­tos. 

Reu­ters nuo­tr.

2012-03-13 Klaipeda  

H. Manto g. 33, Pasaulis 10p. 2p. Klai­pė­dos ra­jo­ne­at­si­ras dau­giau­grei­čio ma­tuok­lių. D.Gry­baus­kai­tė ne­pa­si­da­vė kon­ser­va...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you