Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Per vieną dieną išgelbėjo 16 žvejų.

PIRMADIENIS, KOVO 12, 2012

Seimas pradės dirbti, kai apsispręs Prezidentė

Miestas 3p. Lietuva 5p.

59 (19 360)

ES užsienio politikos įgaliotinė C.Ashton turėtų dirbti efektyviau?

Pasaulis 7p.

Tuš­čių pla­nų dė­lio­nės Per pa­sku­ti­nį de­ šimt­me­tį Klai­pė­do­ je in­ves­tuo­to­jai ir mies­to val­džia dė­jo di­de­les vil­tis į mil­ži­ niš­kus ir bran­gius pro­jek­tus. Dau­gu­ ma jų taip ir li­ko po­ pie­riu­je, kai ku­rie ne­tgi ir po po­mpas­ tiš­ko pri­sta­ty­mo.

Kaina 1,30 Lt

„Kol mums jū­ros dar kas nors ne­nu­sau­si­no, ge­rai gy­ven­si­me.“ Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Kas­ty­tis Ma­ci­jaus­kas op­ti­mis­tiš­kai žiū­ri į atei­tį.

4p.

Šven­tė­je – Lie­tu­vos sim­bo­lio re­kor­das

As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Bend­ro­vė pa­bė­go

Ly­giai prieš 10 me­tų Klai­pė­do­je, Mi­ni­jos gat­vės ir Jū­ri­nin­kų pro­ spek­to san­kir­to­je, tuš­čio­je lau­ky­ mė­je tu­rė­jo at­si­ras­ti plie­no konst­ ruk­c i­j ų ga­myk­l a. Ame­r i­k ie­č ių bend­ro­vė „Pe­ni­nox Bal­ti­ka“ kal­ bė­jo apie mi­li­jo­ni­nes in­ves­ti­ci­jas ir 300 nau­jų dar­bo vie­tų klai­pė­ die­čiams. Įdo­mu tai, kad tuo me­tu Klai­pė­ dos lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na (LEZ) jau pra­ktiš­kai vei­kė ir de­rė­jo­si su pir­mai­siais in­ves­tuo­to­jais, ta­čiau ame­ri­kie­čių kaž­ko­dėl ne­su­do­mi­no mo­kes­ti­nės leng­va­tos. Jie su­ma­nė įsi­kur­ti mies­to že­mė­je, o ne LEZ‘e.

4

„„Ne­pas­ta­tė: „kor­tų na­me­lio“ sta­tu­są įga­vo ne vie­nas per pa­sku­ti­nį de­šimt­me­tį pla­čiai iš­rek­la­muo­tas sta­ty­

bų pro­jek­tas Klai­pė­do­je. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

miestas

2p.


2

PIRMADIENIS, KOVO 12, 2012

miestas Klaipėda minėjo Ko­vo 11-ąją

Verslo pulsas „Ya­za­ki“. Vie­nas stam­biau­sių lai­dų rin­ ki­nių au­to­mo­bi­liams ga­min­to­jas pa­sau­ ly­je Ja­po­ni­jos kon­cer­nas „Ya­za­ki“ Klai­ pė­dos lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je va­sa­rą ke­ti­na at­nau­jin­ti veik­lą. Dėl pra­ si­dė­ju­sio eko­no­mi­nio sunk­me­čio 2009 m. ga­myk­lai te­ko su­ma­žin­ti ga­my­bos apim­tis ir at­leis­ti 3 tūkst. dar­buo­to­jų. Sve­tai­nė. Klai­pė­dos pra­mo­n i­n in­k ų aso­cia­ci­ja, vie­ni­jan­ti 72 Klai­pė­dos kraš­ to įmo­nes ir at­sto­vau­jan­ti bei gi­nan­ti aso­cia­ci­jos na­rių de­le­guo­tus in­te­re­sus, pra­ne­ša apie at­nau­jin­tą sa­vo in­ter­ne­ti­ nę sve­tai­nę. Tink­la­la­py­je – nau­jau­sia in­ for­ma­ci­ja apie uos­ta­mies­čio įmo­nių pa­ sie­ki­mus, aso­cia­ci­jos na­rių plėt­rą.

Triukš­min­go­je Ko­ vo 11-osios – Lie­tu­ vos vals­ty­bės ne­ prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo šven­tė­ je klai­pė­die­čiai sie­ kė re­kor­do. Mies­to aikš­tė­je bu­vo pa­sta­ ty­ti di­džiau­si Ge­di­ mi­no stul­pai.

„„Sim­bo­li­ka: di­džiau­si Lie­tu­vo­je Ge­di­mi­no stul­pai nu­švi­to tris­pal­vės spal­vo­m is.

Ke­ti­ni­mai. Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės dar­ bo bir­žos at­sto­vai su­si­t i­ko su Klai­pė­ dos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­ mų va­do­vais ir nu­spren­dė pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­ li­my­bių bei per­spek­ty­vų, spren­džiant re­g io­no gy­ven­to­jų dar­bo pa­siū­los ir pa­klau­sos pro­ble­mas.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Šven­tė­je – Lie­tu­vos sim­bo­lio re­kor­das Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

„Var­nos“, „Sound‘s En­gi­nerrs Feat. Na­ta­ly“, „West Coast BBoys“ ir „Le­mon Joy“.

Var­pas skel­bė lais­vę

Pa­ro­da. 2012 m. ko­vo 12–15 die­no­mis Ma­ja­my­je (JAV) jau de­vin­tą kar­tą Lie­ tu­vos na­cio­na­li­nė de­le­ga­ci­ja da­ly­vaus kas­me­ti­nė­je di­džiau­sio­je pa­sau­lio krui­ zi­nės lai­vy­bos pa­ro­do­je ir kon­fe­ren­ci­ jo­je „Crui­se Ship­ping Mia­mi 2012“. Ti­ ki­ma­si, kad tai pa­dės ska­tin­ti krui­zi­nę lai­vy­bą į Klai­pė­dos uos­tą, at­sklei­džiant krui­zi­nėms li­ni­joms, ke­lio­nių agen­tū­ roms ir po­ten­cia­liems ke­lei­viams Klai­ pė­dos re­gio­no pa­trauk­lu­mą. Kvie­ti­mas. Moks­lo, ino­va­ci­jų ir tech­ no­lo­g i­jų agen­tū­ra (MI­TA) skel­bia pir­ mą­jį jung­ti­nį kvie­ti­mą įmo­nėms da­ly­ vau­ti tarp­tau­ti­nė­je pro­gra­mo­je „Eu­re­ ka“. Lie­tu­vos vers­lui at­si­ve­ria ga­li­my­ bės in­ten­sy­viau bend­ra­dar­biau­ti su Iz­ rae­liu moks­li­nių ty­ri­mų, nau­jų tech­no­ lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų kū­ri­mo sri­ty­je. Įdar­bi­no. 2011 me­tais Klai­pė­do­je dar­ bo ins­pek­to­riai pa­tik­ri­no 477 ūkio su­ bjek­tus, kur nu­sta­tė 169 ne­le­ga­liai dir­ ban­čius as­me­nis. Po dar­bo ins­pek­to­ rių vi­zi­tų 36 iš 169 per­nai nu­sta­ty­tų ga­ li­mai ne­le­ga­liai dir­bu­sių as­me­nų bu­vo įdar­bin­ti to­se pa­čio­se įmo­nė­se. Atlyginimas. ES atliktas tyrimas, ku­ rio metu nustatyta, kad jei efektyviai ir lygiaverčiai būtų naudojamas vyrų ir moterų potencialas darbo rinkoje, tai bendras vidaus produktas Lietuvoje iš­ augtų apie 20 procentų. Didžiausia pro­ blema Lietuvoje - moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas. Šiuo metu vy­ rų atlyginimas net 20 procentų dides­ nis nei moterų. Be to, pastebima ten­ dencija, kad kuo aukštesnės darbinės pareigos, tuo mažiau moterų jas uži­ ma. Moterų stambaus verslo kompa­ nijų vadovių Lietuvoje tėra 3 procen­ tai, o moterų stambaus verslo kompa­ nijų valdybose - tik 13 procentų.

Sek­ma­die­nio va­ka­rą į At­gi­mi­mo aikš­tė­je be­pra­si­de­dan­tį pa­grin­di­nį Ko­vo 11-osios ren­gi­nį žmo­nės rin­ ko­si su vė­lia­vė­lė­mis ran­ko­se. Mer­ gi­nos plau­kuo­se se­gė­jo tris­pal­vius seg­tu­kus. Nors šven­tė vy­ko va­ka­re, į ją atė­jo net ma­mos su ve­ži­mė­ly­je gu­lin­čiais ma­žy­liais. Prie jų pri­si­jun­gė spal­vin­gi triukš­min­gos jau­ni­mo ei­se­nos da­ ly­viai. Jau­ni­mas iš Klai­pė­dos uni­ver­si­ te­to mies­te­lio ėjo skelb­da­mas lais­ vę, muš­da­mi būg­nus ir ki­taip kel­ da­mi triukš­mą. Ei­se­no­je bū­ta ir trans­por­to prie­mo­nių – li­mu­zi­ nas bei bai­ke­rių klu­bo „West Coast“ au­to­bu­sas. „Tai vie­na jau­niau­sių šven­čių. Ne­nuos­ta­bu, kad ją švęs­ti ren­ka­si jau­ni­mas. Klai­pė­da ski­ria­si nuo ki­ tų mies­tų. Ypač sa­vo po­lė­kiu. Klai­ pė­da mo­ka, Klai­pė­da ga­li, Klai­pė­da šven­čia“, – to­kiais žo­džiais mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas pa­ svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius. Jis pa­su­ko prie var­po, ku­ris su­ skam­bo tri­mis dū­žiais. Kiek­vie­ nas jų sim­bo­li­za­vo šven­tės šū­kį – „Skelbk lais­vę! Kurk lais­vę! Švęsk lais­vę!”. Nuai­dė­jus var­po dū­žiams At­gi­mi­mo aikš­tė­je pa­sta­ty­ti Ge­ di­mi­no stul­pai nu­švi­to tris­pal­ vės spal­vo­mis. Ti­ki­ma­si, kad juos įžie­bęs uos­ta­mies­tis pa­sie­kė nau­ ją re­kor­dą. 24 met­rų plo­čio, 9 met­rų aukš­ čio Ge­di­mi­no stul­pai tu­rė­tų bū­ ti įra­šy­ti į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą. Tam jau iš­siųs­ta pa­raiš­ka. Tris­pal­vės švie­so­je šven­tės da­ ly­viai su­gie­do­jo Lie­tu­vos him­ną, į dan­gų bu­vo pa­leis­tos sal­vės ir pra­ si­dė­jo šven­ti­nis kon­cer­tas, ku­ria­ me pa­si­ro­dė gru­pės „Ar­ro­gan­tics“,

Try­pė pa­gal liau­dies rit­mus

Tai vai­ni­ka­vo ren­gi­nių, skir­tų Ko­ vo 11-ajai, gau­są. Uos­ta­mies­ty­je jie pra­si­dė­jo už­va­ kar. Žve­jų rū­muo­se vy­ko tra­di­ci­nis liau­dies šo­kių an­samb­lių kon­cer­ tas „Gin­ta­ro la­še – ma­no Lie­tu­va“. Pa­si­ro­dė ne tik Klai­pė­dos ko­lek­ty­ vai, bet ir an­samb­liai iš Lat­vi­jos, Prie­nų, Plun­gės, Vil­niaus. Pert­rau­kos tarp pa­si­ro­dy­mų me­ tu, gro­jant ka­pe­lai, pa­tryp­ti ga­lė­jo ir su­si­rin­ku­sie­ji.

Vy­tau­tas Grub­liaus­kas

Klai­pė­da mo­ka, Klai­pė­da ga­li, Klai­ pė­da šven­čia.

Į ren­gi­nį atė­jo ne­gau­sus klai­pė­ die­čių bū­rys, ta­čiau dau­gu­ma bu­ vo pa­si­puo­šę tau­ti­niais rū­bais. Taip ap­si­ren­gę žmo­nės į kon­cer­tą bu­vo įlei­džia­mi ne­mo­ka­mai. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs V.Grub­ liaus­kas su­si­rin­ku­sie­siems lin­kė­jo vie­ny­bės ir pa­brė­žė, kad šią šven­ tę rei­kia švęs­ti ne­pai­sant val­džios ir žmo­nių ne­su­ta­ri­mų. Va­kar vi­dur­die­nį Klai­pė­dos kon­ cer­tų sa­lė­je kon­cer­tą do­va­no­jo cho­ras „Au­ku­ras“ ir jo na­rių vai­ kai. Jie at­li­ko tau­ti­nes bei pa­trio­ ti­nes dai­nas. Pa­ger­bė sig­na­ta­rą A.Ža­lį

Ko­vo 11-osios pro­ga tra­di­ciš­kai bu­ vo pa­gerb­tas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­ my­bės ak­to sig­na­ta­ras klai­pė­die­tis Al­fon­sas Ža­lys. Ce­re­mo­ni­ja Lė­bar­

„„Nuo­tai­ka: jau­ni­mo ei­se­na bu­vo triukš­min­ga ir spal­vin­ga.

tų ka­pi­nė­se bu­vo kuk­li. Jo­je da­ly­ va­vo Klai­pė­dos me­ras V.Grub­liaus­ kas, mies­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vi­das Pa­kal­niš­kis, du ka­riš­kiai. Ant A.Ža­lio ka­po bu­vo pa­dė­ti du vai­ni­kai. Vie­ną jų at­ve­žė uos­ta­ mies­čio me­ras. Ant­rą vai­ni­ką, ku­ rį pa­dė­jo ka­riš­kiai, tra­di­ciš­kai at­ siun­tė Sei­mas. Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vę žmo­nės sig­na­ta­rą pa­ger­bė ty­los mi­nu­te. Tik­ri­no, ar pa­ka­bin­tos vė­lia­vos

Kad Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na yra šven­tė, pri­si­ mi­nė ne vi­si. Ant dau­gy­bės na­mų uos­ta­mies­ ty­je va­kar ne­ple­vė­sa­vo Lie­tu­vos tris­pal­vės. Nuo aš­tun­tos ry­to į rei­dą iš­si­ren­gę Klai­pė­dos sa­vi­val­ dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus dar­buo­to­jai nu­sta­tė per 300 pa­ žei­di­mų. Sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Ma­rius Poi­mans­kis tvir­ti­no, jog daž­niau­siai vė­lia­vų ne­bu­vo iš­kė­lę pri­va­tūs na­mai, taip pat ne­ma­žai

įmo­nių, biu­rų. Tuo tar­pu dau­gia­ bu­čiai na­mai vė­lia­vo­mis bu­vo pa­ puoš­ti. „Tra­giš­kiau­sia si­tua­ci­ja bu­vo Rim­kuo­se. Na­mus, kur bu­vo iš­ kel­ta vė­lia­va, ga­lė­jai su­skai­čiuo­ti ant ran­kų pirš­tų. Si­tua­ci­ja mies­ to cent­re šį kar­tą bu­vo ge­res­nė nei Va­sa­rio 16-ąją“, – tvir­ti­no M.Poi­ mans­kis. Dar nė­ra aiš­ku, ar pa­žei­dė­jams bus skir­tos bau­dos. Anot M.Poi­ mans­kio, tai pri­klau­sys nuo sa­vi­ val­dy­bės va­do­vų. Gal bus ap­si­ri­ bo­ta tik įspė­ji­mais. Ne­tin­ka­mai iš­ka­bi­no tris­pal­ves Su­si­rū­pin­ti tau­ti­ne sim­bo­li­ka tu­rės ir tie, ku­rie vals­ty­bės vė­lia­ vą va­kar bu­vo pa­si­ka­bi­nę aukš­tyn ko­jo­mis. Ap­vers­ta tris­pal­vė „puo­šė“ Strė­ vos gat­vės 10 na­mą ir pa­sta­tą, ku­ ria­me įsi­kū­ręs vie­nas ban­kų. Ko­vo 11-ąją klai­pė­die­čiai pa­ste­ bė­jo ne tik ne­tin­ka­mai pa­ka­bin­tas vė­lia­vas, bet ir svas­ti­ką. Ji bu­vo iš­ pieš­ta ant Man­to gat­vės 11A dau­ gia­bu­čio na­mo kam­po.


3

PIRMADIENIS, KOVO 12, 2012

miestas Klaipėda šventė Ko­Ko­ vov11-ąją Klaipė da minėjo o 11-ąją

Da­nei – nau­ja ter­ša­lų do­zė Ug­nia­ge­siai sa­vait­ga­lį sku­bė­jo ša­lin­ti ter­ ša­lus, ku­riais pa­plū­do Da­nės upė. Iš kur upė­je at­si­ra­do ter­ša­lų, aiš­ki­na­si ap­lin­ko­ sau­gi­nin­kai. Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Da­nė­je naf­tos pro­duk­tų dė­mės bu­ vo pa­skli­du­sios di­de­lia­me plo­te – nuo Pi­lies til­to iki Jo­no kal­ne­lio. Ug­nia­ge­siai sta­tė bo­ni­nes už­tva­ ras, kad ter­ša­lai ne­plis­tų to­liau. Iš val­ties į upę ant naf­tos dė­mių jie purš­kė spe­cia­lų ter­ša­lus neut­ra­ li­zuo­jan­tį skys­tį. Naf­tos dė­mėms pa­ša­lin­ti ug­nia­ge­siams pri­rei­kė apie 5 val. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai aiš­ ki­no­si, iš kur at­si­ra­do šie ter­ša­lai.

Kol kas ži­no­ma tik tiek, kad jie pli­ to nuo uos­to pu­sės. Ap­lin­ko­sau­gi­ nin­kai paė­mė upės van­dens mė­gi­ nį ty­ri­mams. Ug­nia­ge­siai ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar šis įvy­kis su­si­jęs su ne­lai­me, ku­ri iš­ti­ko už Pi­lies til­to ma­rių link sto­vė­ju­sį lai­vą. Prie Da­nės kran­ti­nės sto­vė­jęs lai­vas bu­vo pil­nas van­dens. Jis iš lai­vo bu­vo pum­puo­ja­mas siurb­liu, se­mia­mas ki­bi­rais ir pi­la­mas į Da­ nės upę. Į pa­gal­bą pa­svi­ru­siam lai­vui at­ sta­ty­ti bu­vo pa­si­telk­tas ir kra­nas.

Pa­t ir­t is. Klai­p ė­dos moks­lo ir tech­ no­l o­g i­j ų par­k as bai­g ia įgy­ven­d in­t i tarp­t au­t i­n į pro­j ek­t ą VA­L OR, ku­r iuo sie­k ia­m a pa­d ė­t i moks­l i­n iais ty­r i­ mais pa­r em­t oms tech­n o­l o­g i­j oms ras­t i ke­l ią į rin­k ą. Pir­m a­d ie­n į ir ant­ ra­d ie­n į vyk­s ian­č io­j e bai­g ia­m o­j o­j e kon­fe­r en­c i­j o­j e Klai­p ė­d o­j e pa­t ir­t i­ mi da­ly­s is tech­no­lo­g i­j ų per­d a­v i­mo spe­c ia­l is­t ai iš Oks­for­do.

„„Ver­si­ja: šeš­ta­die­nį Da­nė­je gel­bė­tas pa­svi­ręs lai­vas, ta­čiau ar tai su­si­

ję su po pie­tų upė­je pa­si­ro­džiu­siais ter­ša­lais – kol kas neaiš­ku. 

m.skiriute@kl.lt

Dėl po­mė­gio ir žu­vų meš­ke­rio­to­ jai pa­si­ry­žę paau­ko­ti sa­vo gy­vy­ bes. Jie ne­pai­so spe­cia­lis­tų per­spė­ ji­mų, kad Kur­šių le­das ne­bė­ra sau­ gus, bei ne­pa­si­mo­ko iš kar­čios sa­ vo ko­le­gų pa­tir­ties.

Gel­bė­ji­mo tar­ny­bos sa­vait­ga­lį vos spė­jo su­ktis no­rė­da­mos pa­dė­ti ant le­do ly­čių įstri­gu­siems žve­jams. Šeš­ta­die­nį bu­vo iš­gel­bė­ta 16 į keb­ lią pa­dė­tį ant Kur­šių ma­rių le­do pa­kliu­vu­sių žmo­nių. De­vy­ni jų bu­vo įstri­gę ties Prei­ la. Žve­jai nak­tį ant at­ski­lu­sios le­ do ly­ties at­si­dū­rė 300–400 met­rų at­stu­mu nuo kran­to. Į įvy­kio vie­tą bu­vo iš­siųs­tas Ne­rin­gos prieš­gais­

ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos eki­pa­žas, ta­čiau jo pa­jė­gų neuž­te­ko, nes le­ de bu­vo su­si­da­riu­si maž­daug ki­ lo­met­ro plo­čio pro­per­ša, o stip­

Šeš­ta­die­nį bu­vo iš­ gel­bė­ta 16 į keb­lią pa­dė­tį ant Kur­šių ma­rių le­do pa­kliu­ vu­sių žmo­nių.

rus vė­jas le­do ly­tį ne­šė Kin­tų link. Į pa­gal­bą te­ko pa­si­telk­ti Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos lai­vą ant oro pa­gal­vės „Chris­ti­na“. Ant­ras pra­ne­ši­mas apie į ne­ lai­mę pa­kliu­vu­sius žve­jus Kur­šių

ma­rio­se Ši­lu­tės ra­jo­ne ties Nai­ ku­pės upe gau­tas šeš­ta­die­nį po pie­tų. Dėl at­si­vė­ru­sios pro­per­šos į kran­tą ne­be­ga­lė­jo grįž­ti du žve­ jai. Nuo kran­to jie bu­vo nu­to­lę 1,5 ki­lo­met­ro. Į pa­gal­bą vėl sku­bė­jo „Chris­ti­ na“. Žmo­nių gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja tru­ko be­veik dvi va­lan­das. Tai bu­vo ne pa­sku­ti­nė gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja šeš­ta­die­nį. Vė­lai va­ka­re te­ko gel­bė­ti žve­jus Ni­do­je. Šį kar­tą už­te­ko ug­nia­ge­sių pa­jė­gų. Gel­bė­ to­jai su­so­di­no pen­kis žve­jus į val­tį ir par­ga­be­no juos į kran­tą. Vi­si iš­gel­bė­ti žve­jai bu­vo per­ duo­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams. Spe­cia­lis­tai dar kar­tą įspė­ja, kad lip­ti ant Kur­šių ma­rių le­do yra pa­ vo­jin­ga. Jis ne­bė­ra tvir­tas, gau­su įtrū­ki­mų, at­vi­rų pro­per­šų.

Gais­ras. Klai­p ė­dos ug­n ia­g e­s iai šeš­ ta­d ie­n io ry­t ą sku­b ė­j o ge­s in­t i gais­ro, ki­lu­s io pri­v a­č ia­me gy­ve­n a­m a­j a­me Mo­l o gat­vės 38B na­m e. Gais­r as ki­ lo na­m o ka­t i­l i­n ė­j e. At­v y­k us ug­n ia­ ge­s iams de­gė lu­b os, sto­go per­den­g i­ mai. Ug­n is su­n io­ko­j o apie 20 kvad­ ra­t i­n ių met­r ų sto­g o. Įvy­k io me­t u žmo­n ės ne­nu­ken­tė­j o. Ma­no­m a, kad gais­r as įsi­plies­kė nuo kros­n ies.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ava­ri­j a. Šeš­t a­d ie­n io va­ka­rą Tai­kos pro­spek­to, Kau­no ir Ag­luo­nos gat­v ių san­k ry­žo­je au­to­mo­bi­l is „Fiat Mul­t ip­ la“, ku­r į vai­ra­vo mo­te­r is, par­t ren­kė ne­blai­v ų pės­čią­ją. Vy­ras gat­vę kir­to de­gant tai da­ry­ti drau­džian­čiam švie­ so­fo­ro sig­na­lui. 55 me­tų nu­ken­tė­ju­sia­ jam diag­no­zuo­tas gal­vos su­mu­ši­mas. Jis iš­leis­tas gy­dy­t is am­bu­la­to­r iš­kai.

Žve­jai šok­di­no gel­bė­to­jus Mil­da Ski­riu­tė

Dienos telegrafas

Smur­t as. Į Klai­p ė­d os po­l i­c i­j ą krei­ pė­s i klai­p ė­d ie­tė, ku­r ią su­mu­š ė sū­ nus. 60-me­tė mo­te­r is bu­vo su­muš­t a šeš­t a­d ie­n io va­k a­r ą sa­vo bu­te, esan­ čia­me Lau­k i­n in­k ų gat­vė­je. Mo­ters 31 me­t ų sū­nus smur­t au­t i pra­dė­j o ki­lus konf­l ik­t ui. Vy­r as bu­vo su­l ai­k y­t as ir pri­s ta­t y­t as į areš­t i­n ę. Mir­t ys. Už­va­k ar Klai­p ė­dos ci­v i­l i­nės met­r i­k a­c i­j os sky­r iu­j e už­re­g ist­r uo­t a vie­nos klai­p ė­d ie­tės mir­t is. Mi­rė Do­ mi­ce­lė Smi­l in­g ie­n ė (g. 1926 m.).

„„Ne­sau­gu: įspė­ja­ma, kad lip­ti ant

Kur­šių ma­rių le­do yra pa­vo­jin­ga.

Nau­j a­g i­m iai. Per sta­t is­t i­nę pa­r ą pa­ gim­d ė 9 mo­te­r ys. Gi­mė 6 mer­g ai­tės ir 3 ber­n iu­k ai.


4

pirmadienis, kovo 12, 2012

miestas In Me­mo­riam

Tuš­čių pla­nų dė­lio­nės Pa­sak tuo­me­ti­nė­je Klai­ 1 pė­dos ap­skri­ties ad­mi­ nist­ra­ci­jo­je aukš­tas pa­rei­gas ėju­sio

Alek­sand­ras Il­gi­nis 1937–2012

Nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­ die­nį šį pa­sau­lį pa­li­ko Klai­pė­ dos dai­li­nin­kas, mo­ky­to­jas ir Že­mai­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­gos stei­gė­jas Alek­sand­ras Il­gi­nis. Dai­li­nin­ką pa­kir­to sun­ki li­ga. A.Il­gi­nis gi­mė 1937 m. spa­ lio 15 die­ną Gargž­duo­se. 1970 m. bai­gė Mask­vos kul­tū­ros ins­ ti­tu­to Pie­ši­mo ir ta­py­bos fa­kul­ te­tą ir įgi­jo sa­vi­veik­li­nių dai­lės stu­di­jų va­do­vo spe­cia­ly­bę. Pa­ ro­do­se da­ly­va­vo nuo 1962 m. Dai­li­nin­kas ta­pė pei­za­žus, po­ rtre­tus, na­tiur­mor­tus. Jis bu­vo 1970 me­tais įsteig­tos dai­lės stu­ di­jos „Gu­bo­ja“ va­do­vas, vie­nas ak­ty­viau­sių 2001-ai­siais įsteig­ tos Že­mai­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­ gos kū­rė­jų. Pė­dos... Taip pa­pras­ta įvar­ dy­ti, kad jos yra, bet kaip sun­ ku su­vok­ti jų pra­smę – ko­dėl jos čia, kur ve­da, ko­dėl vie­nur įspaus­tos ryš­kiai, o ten – vos pri­si­lies­ta prie smė­lio... Prieš akis iš­ky­la Dai­li­nin­kas. Jis tai ar­čiau, tai vėl nu­tols­ta. Nu­ tols­ta lyg kvies­da­mas ženg­ti pa­ skui, pa­drą­sin­da­mas, pa­si­da­ly­ da­mas ke­lio pa­tir­ti­mi. Ir žen­gi ten, kur ve­da gi­liai įspaus­tos pė­dos. Ma­tai po­pie­riaus lakš­tuo­se be­gims­tan­čius brė­ži­nius – Žve­ jų rū­muo­se min­tis su­ran­da vie­ tą len­ty­nai, sta­lui, mol­ber­tui. Ir stai­ga ma­tai links­mų žmo­nių drau­gi­ją, ei­nan­čią pė­dų kryp­ti­ mi, bet mi­nan­čių ir sa­vas. Pa­ si­ro­do – at­si­ra­dai gu­bo­jie­čių ap­sup­ty. Bet ke­lias ne­sus­to­ja, drau­gi­ja vis au­ga, ša­ko­ja­si. Ma­ tai ją nu­si­tę­siant ir Bi­tė­nų link... At­min­tin lyg ban­do­ma auk­si­ nėm smil­tim įra­šy­ti – Mar­ty­nas Jan­kus. O kiek to­liau jau ve­ria­ si Že­mai­čių Kal­va­ri­jos pei­za­žas. Čia at­min­ties šau­kia­si Vy­tau­ tas Ma­čer­nis. Ir tai – ne pa­bai­ ga, il­gam ke­ly pa­jū­riu, ban­gų ir vė­jų kuž­de­sy­je ir vėl bran­di­na­ ma min­tis. Ir va ji – Že­mai­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­ga, o dar vė­liau ir jos ga­le­ri­ja. Sus­to­ji, ap­si­dai­ rai – kiek žmo­nių, ma­tan­čių, su­pran­tan­čių šių pė­dų pra­smę. Ir iš šir­dies iš­plau­kia – Dė­kui, Alek­sand­rai, už į Gy­ve­ni­mą, į At­min­tį įspaus­tas pė­das. Ve­lio­nis A.Il­gi­nis bus pa­šar­ vo­tas Šv. Juo­za­po Dar­bi­nin­ko baž­ny­čios šar­vo­ji­mo sa­lė­je pir­ ma­die­nį 12 val., lai­do­tu­vės nu­ ma­to­mos ant­ra­die­nį. Dai­lės klu­bas „Gu­bo­ja“, Že­mai­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­ga, Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­ja, „Va­ka­rų su se­ną­ja Klai­pė­da“ or­ga­ni­za­to­riai ir klau­sy­to­jai

val­di­nin­ko, že­mės nuo­mos klau­si­ mai „Pe­ni­nox Bal­ti­ka“ bu­vo su­ tvar­ky­ti žai­biš­kai, ak­ty­viai tar­pi­ nin­kau­jant Ūkio mi­nis­te­ri­jai. Ta­me skly­pe, kur tu­rė­jo iš­kil­ti ga­myk­la, iš­kil­min­gai kirp­ta juos­ te­lė, atei­ties kar­toms įbe­to­nuo­ta kap­su­lė su pra­ne­ši­mu apie čia at­ si­ra­sian­čią ga­myk­lą. Ta­čiau ta kap­ su­lė li­ko vie­nin­te­lis liu­di­ji­mas apie ke­ti­ni­mus sta­ty­ti įmo­nę, ku­ri taip ir neat­si­ra­do. Bend­ro­vės „Pe­ni­nox Bal­ti­ka“ di­rek­to­rės pa­rei­gas ėju­si da­bar­ti­ nė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ju­di­ta Si­mo­ na­vi­čiū­tė tei­gia, kad ši ame­ri­kie­čių bend­ro­vė, tu­rė­ju­si di­de­lių pla­nų, jų neį­gy­ven­di­no ne tik Klai­pė­do­je. „Sta­ty­bų tech­no­lo­gi­jos Ame­ri­ ko­je ir Eu­ro­po­je ski­ria­si iš es­mės. Tai gal­būt ir bu­vo pa­grin­di­nė prie­ žas­tis, dėl ko ame­ri­kie­čiai čia ne­ si­ry­žo pra­dė­ti ga­my­bos. Jie pla­na­ vo, kad Klai­pė­do­je bus tik ga­my­ba, o dist­ri­bu­ci­nius san­dė­lius pa­vyks įkur­ti Vo­kie­ti­jo­je ir Ita­li­jo­je. Ga­ liau­siai šiai bend­ro­vei Ame­ri­ko­je ne­bu­vo su­teik­ta rei­kia­mo dy­džio pa­sko­la, ir po tre­jus me­tus tru­ku­ sių žval­gy­bų bu­vo at­si­sa­ky­ta ke­ ti­ni­mų įženg­ti į Eu­ro­pą“, – daug ža­dan­čių pla­nų žlu­gi­mą pri­si­mi­nė J.Si­mo­na­vi­čiū­tė. Vie­ta, kur kaž­ka­da po­mpas­tiš­kai įbe­to­nuo­ta „Pe­ni­nox Bal­ti­ka“ kap­ su­lė, tu­ri nau­ją vi­zi­ją – čia bus pa­ sta­ty­tas tar­dy­mo izo­lia­to­rius. Kau­lai sėk­mės neat­ne­šė

Prieš 5 me­tus in­ves­ti­ci­jų gru­pei „In­val­da“ pri­klau­san­ti bend­ro­vė „Klai­pė­dos kon­di­te­ri­ja“ iš­kė­lė ga­ my­bą iš mies­to cent­ro į nau­jas pa­ tal­pas, o se­no­je vie­to­je nu­spren­dė įkur­ti vieš­bu­tį. Ar­cheo­lo­gai, pra­dė­ję ka­si­nė­ti 52 arų bu­vu­sio sal­dai­nių fab­ri­ko plo­ tą, ap­ti­ko pa­čios se­niau­sios Klai­ pė­do­je re­for­ma­tų baž­ny­čios lie­ka­ nas. Ty­ri­nė­to­jai tuo­met su­ra­do ne tik XVI a. pa­klo­tus pa­ma­tus, plo­te­ lį au­ten­tiš­kų baž­ny­čios grin­dų, bet ir 182 bu­vu­sios baž­ny­čios šven­to­ riu­je pa­lai­do­tų gar­bių mies­tie­čių pa­lai­kus. Tuo­met vi­suo­me­ni­nin­kai ir re­ li­gi­nės bend­ruo­me­nės pa­si­pik­ti­ no, kad ant ka­pi­nių bus pa­sta­ty­ tas vieš­bu­tis. Ne­pai­sant triukš­mo, pa­sta­tas at­si­ra­do. Ta­čiau li­ko ne­ pa­baig­tas, jį te­ko už­kon­ser­vuo­ti ir lauk­ti ge­res­nių lai­kų. Kai ku­rie mies­to po­li­ti­kai ma­ no, kad sal­dai­nių fab­ri­ko te­ri­to­ri­ jo­je pra­dė­tas rea­li­zuo­ti pro­jek­tas bus baig­tas. Čia esą tik lai­ko klau­ si­mas. „Ri­ver­si­de“ pa­mirš­tas

Vi­sai ne­to­lie­se, už Jo­no kal­ne­lio, tu­rė­jo iš­kil­ti ir gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­las, va­di­na­ma­sis „Ri­ver­si­ de“. Vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti gra­žūs pro­jek­tai, pra­dė­ti par­da­vi­nė­ti būs­ tai. Ta­čiau pro­jek­tas taip ir ne­rea­ li­zuo­tas. Su­ma­ny­mą esą su­stab­dė pi­ni­gų sty­gius. „Ma­nau, kad jie per bran­giai su­mo­kė­jo už skly­pą. Užk­lu­pus kri­zei, eko­no­mi­niai kaš­tai ne­be­ pa­si­tei­si­no“, – svars­tė sa­vi­val­ dy­bės Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros de­

„„„Pe­ni­noxiBal­ti­ka“: da­bar­ti­nė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė J.Si­mo­na­vi­čiū­tė va­do­va­vo

vie­nai mįs­lin­giau­sių įmo­nių Klai­pė­do­je, ku­ri din­go taip ir neat­si­ra­du­si.

par­ta­men­to di­rek­to­rius Kas­ty­tis Ma­ci­jaus­kas. „O ko­dėl su­sto­jo „Gand­ra­liš­kių“ sta­ty­bos? Pui­kus pro­jek­tas, be­ veik pu­sė te­ri­to­ri­jos jau už­sta­ty­ ta, bet vis­kas nu­trauk­ta, nes nu­ trū­ko fi­nan­sa­vi­mas. Per iš­pūs­tas kai­nas šian­dien Klai­pė­do­je ne­par­ duo­ta apie pu­sė tūks­tan­čio nau­jos

Rimantas Taraškevičius:

Sa­ko, me­re, aš la­bai at­si­pra­šau, bet li­ku­ sių pi­ni­gų – apie 16 mln. li­tų – ne­ke­ti­nu jums mo­kė­ti. sta­ty­bos bu­tų. Iki šiol tuš­ti sto­ vi trys dau­giaaukš­čiai prie pre­ky­ bos cent­ro BIG, ke­li dau­giaaukš­čiai Tai­kos pro­spek­te, nau­jas na­mas Mi­ni­jos gat­vė­je prie­šais „Prog­re­ so“ ga­myk­lą. Bu­tų yra, tik žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia ne­lei­džia jų įsi­gy­ ti“, – įsi­ti­ki­nęs bu­vęs uos­ta­mies­ čio me­ras Ri­man­tas Ta­raš­ke­vi­čius, ku­riam va­do­vau­jant pra­dė­ta dau­ ge­lis šių pro­jek­tų. Ap­lei­do spi­ri­to ga­myk­lą

Prie­šais Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lę Šau­lių gat­vė­je bu­vu­sį spi­ri­to ga­ myk­los pa­sta­tą nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­ti pla­nuo­ta, kai dar kri­ze nė ne­kve­pė­jo. „Man di­džiau­sią ap­mau­dą ke­ lia, kad ant pa­sta­to sto­go te­beau­ga ber­žai. Bu­vo ar­chi­tek­tū­ri­nis kon­ kur­sas, iš­rink­tas ge­riau­sias va­ rian­tas. Bet vis­kas sto­vi, o juk šiam pro­jek­tui pa­ju­dė­jus tu­rė­jo at­si­gau­ ti ir gre­ti­mas kvar­ta­las. Bu­vo nu­ ma­ty­ta sta­ti­nio res­tau­ra­ci­ja su pri­ tai­ky­mu nau­jai pa­skir­čiai. Ir vis­kas su­sto­jo ne to­dėl, kad idė­jų pri­trū­ ko. Tie­siog in­ves­tuo­to­jai nu­spren­ dė nein­ves­tuo­ti“, – ap­gai­les­ta­vo Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­ tū­ros ir mies­to pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Al­man­tas Mu­rei­ka.

Su­mo­kė­jęs mi­li­jo­ną – ap­si­gal­vo­jo

Už Lab­ren­ciš­kių, ša­lia me­de­ly­ no, tu­rė­jo iš­kil­ti be­veik pu­sant­ro šim­to in­di­vi­dua­lių na­mų kvar­ta­ las su vai­kų dar­že­liu ir net mo­ kyk­la bei ki­tais vi­suo­me­ni­niais pa­sta­tais. Auk­cio­nas įvy­ko, ir net bu­vo pa­ skelb­tas jo lai­mė­to­jas – klai­pė­die­ tis vie­nos bend­ro­vės sa­vi­nin­kas ir va­do­vas. Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­ dy­bei jis su­mo­kė­jo apie mi­li­jo­ną li­ tų pra­di­nį įna­šą. „Mes la­bai džiau­gė­mės ir lau­kė­ me, ka­da bus su­mo­kė­ta li­ku­si da­lis, ta­čiau in­ves­tuo­to­jas pa­skai­čia­vo, kad šis de­ta­lu­sis pla­nas ne­pa­tei­si­ na jo lū­kes­čių. Nes ten ne­bu­vo nu­ ma­ty­ta di­din­ti už­sta­ty­mo plo­tą. Ir jis atė­jo pas ma­ne nu­lei­dęs gal­ vą. Sa­ko, me­re, aš la­bai at­si­pra­šau, bet li­ku­sių pi­ni­gų – apie 16 mln. li­ tų – ne­ke­ti­nu jums mo­kė­ti. Jis tei­ gė per­žiū­rė­jęs vers­lo pla­ną ir nu­ spren­dęs, kad už to­kią kai­ną jam neap­si­mo­ka in­ves­tuo­ti į gy­ve­na­ muo­sius na­mus. Tą įmo­kė­tą mi­ li­jo­ną jis pa­li­ko kaip kom­pen­sa­ci­ ją mies­tui už su­žlug­dy­tas vil­tis“, – pri­si­mi­nė bu­vęs me­ras R.Ta­raš­ ke­vi­čius. Tri­ny­čiai – ka­ro lau­kas

Gre­ta se­na­mies­čio stūk­so­ju­si „Tri­ ny­čių“ ga­myk­la vi­lio­jo ne vie­ną in­ ves­tuo­to­ją ir su tuo plo­tu sie­tos įvai­riau­sios fan­ta­zi­jos. „Tri­ny­čių kvar­ta­lo de­ta­lu­sis pla­ nas, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, pa­da­ry­tas ne sta­ty­boms, o tam, kad plo­tas bū­tų bran­giai iš­par­da­vi­nė­tas da­li­ mis. Nes la­bai tiks­liai bu­vo su­skai­ čiuo­ti kvad­ra­tai, kiek ir ko ga­li­ma bū­tų pa­sta­ty­ti bei kiek pel­no tai at­neš­tų. Vers­li­nin­kams aky­se mir­ gu­lia­vo tik li­tai ir do­le­riai. Bet atė­ jo toks lai­kas, kai vi­si su­pra­to, kad par­duo­ti ne­pa­vyks, nes tiek ir per­ kan­čių­jų nė­ra“, – pa­sa­ko­jo K.Ma­ ci­jaus­kas. Tri­ny­čių kvar­ta­las, mil­ži­niš­ ka pa­trauk­li te­ri­to­ri­ja, uži­man­ti maž­daug 5 ha, šian­dien pri­me­na ka­ro lau­ką. Ka­da jis bus su­tvar­ky­ tas, ne­ži­nia. Neo­fi­cia­liais duo­me­Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

ni­mis, šios te­ri­to­ri­jos už­sta­ty­mu do­mi­si di­džiu­lė pa­sau­li­nio ly­gio kom­pa­ni­ja. Yra su­ma­ny­mas to­ je bu­vu­sio fab­ri­ko lau­ky­mė­je at­ kar­to­ti Klai­pė­dos se­na­mies­tį. Tai dar vie­na gra­ži idė­ja, ku­ri taip ir ga­li lik­ti tik po­pie­riu­je. Nes vi­ siš­kai neaiš­ku, ar in­ves­ti­ci­jos at­ si­pirks. „Klai­pė­do­je džiau­gia­mės bent tuo, kad čia sėk­min­gai vei­kia lais­ vo­ji eko­no­mi­nė zo­na. Bet, ma­nau, ir ki­tur rei­ka­lai pa­ju­dės. Kol mums jū­ros dar kas nors ne­nu­sau­si­no, ge­ rai gy­ven­si­me“, – įsi­ti­ki­nęs K.Ma­ ci­jaus­kas. Kai­nas lai­ko ban­kai

No­rin­čių­jų sta­ty­ti ir in­ves­tuo­ti į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą prieš sunk­me­ tį bu­vo la­bai daug. Ta­čiau sta­ty­to­ jų lū­kes­čiai ne­bu­vo pa­grįs­ti eko­no­ mi­ne lo­gi­ka. Rin­kos ana­li­ti­kai įsi­ti­ki­nę, jog yra vil­ties, kad anks­tes­ni pro­jek­ tai pa­ju­dės ir ne­liks tik po­pie­riu­ je. Dau­gu­ma di­des­nių ikik­ri­zi­niu lai­ko­tar­piu pa­sta­ty­tų, bet ne­par­ duo­tų kvar­ta­lų at­si­dū­rė po ban­kų spar­ne­liu. Da­bar ban­kai spren­ džia, ką to­liau da­ry­ti. Kaip ži­no­ ma, kai­nų kar­te­lės nu­leis­ti jie ne­ ke­ti­na, bent jau ku­rį lai­ką. Ban­kai lin­kę lauk­ti. Ana­li­ti­kų tei­gi­mu, rin­kos ko­rek­ ci­ja Klai­pė­do­je ne­bu­vo to­kia žy­mi, ko­kios ti­kė­ta­si, tad dau­ge­lio ob­ jek­tų kai­nos li­ko ge­ro­kai di­des­nės ir ne­pat­rauk­lios pir­kė­jams.

Ge­ros va­lios ke­ti­ni­mai: Me­me­lio mies­to pro­jek­tas Nau­jas Mu­zi­ki­nis teat­ras Se­no­sios sker­dyk­los at­sta­ty­mas Vieš­bu­čio „Vik­to­ri­ja“ re­konst­ruk­ci­ja Bu­vu­sio du­jų fab­ri­ko at­gai­vi­ni­mas Ki­no teat­ro „Au­ro­ra“ at­gi­mi­mas


5

pirmADIENIS, kovo 12, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Vi­si esa­me at­sa­kin­gi už Lie­tu­vos lais­vę Lie­tu­vos žmo­nes svei­kin­da­mi su Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ na aukš­čiau­si ša­lies po­li­ti­kai pra­ kal­bo apie at­sa­ko­my­bę, tei­sė­sau­ gos ne­ga­lias ir vil­tį, kad jau­ni­mas pa­keis mū­sų ša­lies atei­tį. Pi­lie­tiš­ki ir nea­be­jin­gi

„Prieš 22 me­tus Lie­tu­va pa­reiš­ kė pa­sau­liui at­ku­rian­ti ne­prik­ lau­so­mą ir de­mok­ra­tiš­ką vals­ty­ bę. Ta­po­me lais­vi, nes ti­kė­jo­me, kad Lie­tu­va tu­ri tap­ti mū­sų na­ mais. Lin­kiu ir to­liau ti­kė­ti lais­ ve bei pri­si­dė­ti prie jos kū­ri­mo. Tu­rė­ki­me Lie­tu­vą to­kią, ko­kio­je bū­tų vi­sa­da ge­ra gy­ven­ti – sau­ gią, tvir­tą ir ne­prik­lau­so­mą“, – pre­zi­den­tū­ros pa­skelb­ta­me svei­ ki­ni­me tei­gia ša­lies va­do­vė. Pa­sak Pre­zi­den­tės, Ko­vo 11-oji Lie­tu­vą iš­lais­vi­no ir įpa­rei­go­jo: lais­vė iš­ko­vo­ta ir už ją nuo 1990 m. at­sa­kin­gi vi­si Lie­tu­vos žmo­ nės. Ša­lies va­do­vė lin­ki Lie­tu­vos žmo­nėms bū­ti pi­lie­tiš­kiems, ne­ lik­ti abe­jin­giems sa­vo pi­lie­ti­nėms pa­rei­goms ir „vi­sa­da jaus­ti, kad Lie­tu­va pra­si­de­da nuo kiek­vie­no iš mū­sų“. Liū­di­nan­tis pa­veiks­las

Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė kon­ser­ va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė per iš­ kil­min­gą Nep­rik­lau­so­my­bės at­ kū­ri­mo mi­nė­ji­mą Sei­me sa­kė, kad šią Ko­vo 11-ąją Lie­tu­va pa­ si­ti­ko su „rim­tų ne­ga­lių tei­sė­ sau­go­je, spe­cia­lio­sio­se tar­ny­bo­ se paū­mė­ji­mu“. „Šią Ko­vo 11-ąją pa­si­ti­ko­me su rim­tų ne­ga­lių mū­sų tei­sė­sau­go­ je, spe­cia­lio­sio­se tar­ny­bo­se paū­ mė­ji­mu. Įsi­se­nė­ju­si sis­te­mi­nė li­ ga nė­ra gy­do­ma iš es­mės, to­dėl jos pa­da­ri­niai vėl, kaip ir po Vals­ ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ty­ ri­mo 2007-ai­siais, la­bai rim­ti. Ir taip men­kas pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­ mas vals­ty­be, jos ins­ti­tu­ci­jo­mis ga­li priar­tė­ti prie vi­siš­kos ne­vil­ ties“, – iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je sa­kė mi­nist­rė. „Dau­gu­ma žmo­nių ne­sup­ran­ta, kas vyks­ta. Ži­niask­lai­do­je – vėl ope­ra­ty­vi­nės in­for­ma­ci­jos la­vi­na, te­le­vi­zi­jo­se – po­li­ti­kai ir vi­suo­ me­nės vei­kė­jai su sa­vo tie­so­mis ir pa­slap­ti­mis, o žmo­gus ki­ta­ pus ek­ra­no – su vie­nin­te­liu klau­ si­mu: kas vyks­ta vals­ty­bė­je? Vėl

są­moks­lų teo­ri­jos, įžei­di­nė­ji­mai ne­si­ren­kant žo­džių, aro­gan­ci­ja ir de­ma­go­gi­ja. Toks pa­veiks­las la­bai liū­di­na. O juk vi­sai ne­se­niai bu­ vo daug vil­čių, kad pa­si­mo­kė­me, kad gy­ven­si­me ki­taip, kad ūg­te­lė­ jo­me ir aug­si­me to­liau“, – kal­bė­ jo Ko­vo 11-osios sig­na­ta­rė R.Juk­ ne­vi­čie­nė. Ga­lė­jo bū­ti ge­riau

Ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus pa­ste­bė­jo, kad Lie­tu­va per 22 me­tus ne­prik­lau­ so­my­bės nuo 1990 m. ko­vo 11-o­ sios ga­lė­jo pa­ženg­ti dau­giau, ta­ čiau tai, kas ne­pa­da­ry­ta, at­liks jau lais­vo­je ša­ly­je gi­mę ir užau­ gę žmo­nės.

Dalia Grybauskaitė:

Kovo 11-oji Lietuvą išlaisvino ir įpareigojo: laisvė iškovota ir už ją nuo 1990 m. atsakingi visi Lietuvos žmonės. „Man at­ro­do, kad ga­lė­jo­me pa­ ženg­ti tru­pu­tį dau­giau, nei esa­me pa­žen­gę, bet jo­kiu bū­du ne­kren­tu į ne­vil­tį, ti­kiu sa­vo tau­ta, ti­kiu sa­ vo jau­ni­mu ir, ma­nau, ko ne­pa­da­ rėm mes, pa­da­rys jie“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tas. Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­ tie­nė iš­kil­min­go­je vė­lia­vų pa­kė­ li­mo ce­re­mo­ni­jo­je Nep­rik­lau­so­ my­bės aikš­tė­je pa­mi­nė­jo, jog tiek me­tų, kiek tu­ri­me at­kur­tą vals­ ty­bę, tru­ko tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos lais­vė. „Šių me­tų Ko­vo 11-oji at­ve­ria ir dar vie­ną la­bai skau­džią aso­cia­ ci­ją. Dvi­de­šimt dve­jus me­tus – tiek, kiek šven­čia­me šian­dien, – tru­ko tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos lais­vė. Kas bu­vo po to – ži­no­me. To­dėl ši Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na dar kar­tą pri­me­na: lais­vė nė­ra iš­ko­vo­ja­ma kar­tą ir vi­siems lai­kams. Ją rei­kia nuo­lat sau­go­ ti, gin­ti, pri­pil­dy­ti pra­smin­go ir mo­ra­laus gy­ve­ni­mo tu­ri­nio“, – sa­vo kal­bo­je pa­brė­žė par­la­men­ to va­do­vė. BNS, „Klaipėdos“ inf.

„„Priesakas: I.Degutienė savo kalboje tautai priminė, kad Nepriklau­

somybę reikia nuolat saugoti, ginti, pripildyti prasmingo ir moralaus gyvenimo turinio.  Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Pa­va­sa­rio se­si­ją pra­ dė­ję Sei­mo na­riai lau­kia Pre­zi­den­ tės ap­si­spren­di­mo dėl vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro. Nuo to pri­ klau­sys, ar per se­si­ ją ga­li tek­ti svars­ty­ ti nau­jos Vy­riau­sy­ bės su­da­ry­mo klau­ si­mus. „„Su­maiš­tis: nors Sei­mas per šią se­si­ją ža­dė­jo dau­giau­sia dė­me­sio skir­

ti ener­ge­ti­kos klau­si­mams, ga­li bū­ti, kad dėl Vy­riau­sy­bės kri­zės jie liks ant­ra­me pla­ne.  Re­do Vi­li­mo (BFL) nuo­tr.

Sei­mo se­si­ja pra­si­dė­jo po­li­ti­nės kri­zės at­gar­siais Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Lau­kia Pre­zi­den­tės spren­di­mo

Šeš­ta­die­nį par­la­men­ta­rai su­si­rin­ ko į pir­mą­jį ei­li­nės pa­va­sa­rio se­ si­jos po­sė­dį. Šio­je se­si­jo­je svar­ biau­siais va­di­na­mi su ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės įtvir­ti­ni­mu su­ si­ję klau­si­mai. Ta­čiau po­li­ti­kai neat­me­ta, kad ga­li tek­ti svars­ty­ti ir po­li­ti­nės kri­zės, ki­lu­sios dėl įtam­ pos val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, su­re­ gu­lia­vi­mą. Šne­ku­čiuo­da­mie­si tar­pu­sa­vy­je Sei­mo na­riai vis už­si­min­da­vo, kad daug kas pri­klau­sys nuo Pre­zi­den­ tės Da­lios Gry­baus­kai­tės spren­di­ mo, ką da­ry­ti su prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus tei­ki­mu at­leis­ti iš pa­rei­gų vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą Rai­mun­dą Pa­lai­tį, taip pat nuo li­be­ral­cent­ris­ tų veiks­mų po to­kio vals­ty­bės va­ do­vės spren­di­mo. Spren­d i­m ą Pre­z i­d en­t ė ža­d a priim­ti šios sa­vai­tės pra­džio­je, po su­si­ti­ki­mo su R.Pa­lai­čiu ir li­be­ral­ cent­ris­tų ly­de­riu Al­giu Čap­li­ku. Ra­gi­no dirb­ti konst­ruk­ty­viai

Po­li­ti­nės kri­zės at­gar­siai bu­vo gir­ di­mi ir pir­mo­jo ple­na­ri­nio po­sė­ džio kal­bo­se. Sei­mo pir­mi­nin­kė, kon­ser­va­to­ rė Ire­na De­gu­tie­nė sa­vo įžan­gi­nė­je kal­bo­je par­la­men­ta­rams tvir­ti­no, kad „vals­ty­bei nė­ra nie­ko blo­giau, kaip li­kus pu­sei me­tų iki Sei­mo

rin­ki­mų iš es­mės keis­ti val­džią, Vy­riau­sy­bę, ku­ri per pu­sę me­tų nie­kaip ne­spė­tų nor­ma­liai įei­ti į sa­vo dar­bo vė­žes“. Pa­sak jos, dėl to­kio po­li­ti­nio ne­sta­bi­lu­mo tuoj pat su­rea­guo­tų fi­nan­sų rin­kos ir ge­ro­kai išaug­tų sko­li­ni­mo­si iš­lai­ dos. „Tad kvie­čiu vi­sus įveik­ti su­ si­kau­pu­sias par­ti­nes ar as­me­ni­nes įtam­pas, su­si­telk­ti į la­bai rei­ka­lin­ gus vals­ty­bei dar­bus, ku­rie svar­būs kiek­vie­nam jos gy­ven­to­jui, ir gar­ bin­gai už­baig­ti šią Sei­mo se­si­ją ir ka­den­ci­ją“, – sa­kė Sei­mo pir­mi­ nin­kė. Ji per­skai­tė Pre­zi­den­tės svei­ ki­ni­mą Sei­mui, ku­ria­me par­la­ men­ta­rams lin­ki­ma per pa­va­sa­rio se­si­ją dirb­ti konst­ruk­ty­viai, ne­si­ va­do­vau­jant įsi­bė­gė­jan­čios nau­jo­ jo Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos nuo­ tai­ko­mis. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, pa­va­sa­ rio se­si­ja yra „pa­sku­ti­nė ga­li­my­bė įgy­ven­din­ti prieš rin­ki­mus duo­tus pa­ža­dus ir pel­ny­ti Lie­tu­vos žmo­ nių pa­si­ti­kė­ji­mą“. Ša­lies va­do­vės nuo­mo­ne, „nors po ru­dens Sei­ mo se­si­jos ne­trū­ko emo­ci­jų, po­li­ ti­nio ak­ty­vu­mo, pri­me­nan­čio, kad ar­tė­ja Sei­mo rin­ki­mai, tai ne­tu­rė­tų ­truk­dy­ti su­si­kaup­ti ir vyk­dy­ti bū­ ti­nus bei at­sa­kin­gus dar­bus, ku­rių gau­su ener­ge­ti­kos, so­cia­li­nės ap­ sau­gos, fi­nan­sų, švie­ti­mo ir ki­to­ se sri­ty­se“. „La­bai svar­bu iš­lai­ky­ti kryp­tin­ gą vals­ty­bės po­li­ti­ką, ne­pas­kęs­

ti smulk­me­no­se ir pa­baig­ti pra­ dė­tus svar­biau­sius dar­bus. Tre­ji mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mo me­tai pa­dė­jo vals­ty­bei iš­veng­ti fi­nan­si­ nės griū­ties, grei­čiau įveik­ti sunk­ me­tį“, – ra­šo­ma Pre­zi­den­tės svei­ ki­ni­mo laiš­ke. D.Gry­baus­kai­tė su­si­rin­ku­siems į pa­va­sa­rio se­si­ją Sei­mo na­riams pa­ lin­kė­jo „konst­ruk­ty­vaus dar­bo tiek po­zi­ci­jo­je, tiek opo­zi­ci­jo­je“. Svar­biau­sia – ener­ge­ti­ka

Pir­ma­ja­me se­si­jos po­sė­dy­je Vy­ riau­sy­bės tei­kia­mus įsta­ty­mų pro­ jek­tus pri­sta­tė prem­je­ras A.Ku­bi­ lius. Jis pa­brė­žė, kad svar­biau­si pla­nuo­ja­mi pro­jek­tai yra su­si­ję su ener­ge­ti­ka – dar ko­vą Sei­mui ke­ti­ na­ma per­duo­ti svars­ty­ti su­skys­tin­ tų du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo pro­jek­ tą, iki bir­že­lio – Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bos su­tar­tis. Anot prem­je­ro, per nau­ją­jį po­ li­ti­nį se­zo­ną ypa­tin­gą dė­me­sį taip pat ke­ti­na­ma skir­ti Lie­tu­vos vers­ lui, pa­lan­kes­nės ap­lin­kos kū­ri­ mo, vie­šų­jų fi­nan­sų sta­bi­lu­mo, skaid­raus vie­šo­jo sek­to­riaus už­ tik­ri­ni­mo, mo­der­naus vals­ty­bės val­dy­mo, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mams. To­dėl, Vy­riau­sy­bės va­do­vo nuo­ mo­ne, Sei­mas, ma­ty­da­mas tiek daug su­dė­tin­gų dar­bų, tu­rė­tų su­ si­kon­cent­ruo­ti į juos, bet ne į po­ li­ti­nes rie­te­nas ar su rin­ki­mų kam­ pa­ni­ja su­si­ju­sį po­pu­liz­mą.


6

pirmadienis, kovo 12, 2012

nuomonės

Eu­ta­na­zi­ja – pasirinkimas

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Lie­tu­va iš­si­skirs­to, lie­ka tik sko­los Saulius Pocius

K

o­vo 11-ąją šven­tu­si Lie­ tu­va su­ž i­no­jo bjau­r ų da­ly­ką – ša­l is per­nai ne­te­ko apie 50 tūkst. pir­kė­jų. Par­duo­t u­v ių apy­var­t a vis ma­žes­nė, nes ne­bė­ra kas per­ ka. Ypač dra­bu­ž ių, ba­tų ir ki­tų vi­ sai ne­val­go­mų daik­tų. Ko­dėl tie pir­kė­jai taip spar­čiai ga­ ruo­ja – lyg kam­pa­ras iš at­vi­ro bu­ te­lai­čio? Čia vėl­g i į akį dar kar­tą smo­g ia aki­vaiz­dus fak­tas: Lie­tu­ va iš­si­va­ž i­nė­ja. Skirs­to­si, taip sa­ kant, lyg ba­l ius bū­t ų pa­si­bai­gęs. Vien praė­ju­siais me­tais iš ša­l ies iš­v y­ko 53 863 žmo­nės, 2010-ai­ siais – 83 157. Klai­k iau nei Ar­ma­ ge­do­nas!

Vos gi­męs LR pi­lie­ tis sy­kiu su gy­ve­ni­ mu įgy­ja ir sko­lą, ku­ rią tu­rės ati­da­vi­nė­ti iki gy­vos gal­vos. Žo­ džiu, svei­kas at­vy­kęs į tą rea­ly­bę! Kas at­si­t i­ko, kad 22 gim­ta­d ie­n į šven­čian­čią vals­t y­bę taip skau­ džiai pla­ka emig­ra­ci­jos rykš­tė? Re­g is, dar taip ne­se­n iai prieš­k ri­ zi­niuo­se žyd­ruo­siuo­se ek­ra­nuo­ se skais­č iai džiū­gau­ta, kad pa­ ga­l iau emig­ra­ci­ja nuo­šir­d žio­mis Sei­mo bei Vy­r iau­sy­bės gy­ven­to­ jų pa­stan­go­mis įspeis­ta į kam­pą. Va­l io, drau­gai! Ta­č iau šį­syk emig­ra­ci­jos spaz­ mai taip su­stip­rė­jo, jog ne­sun­ ku su­skai­čiuo­ti, po kiek me­tų su kiek­v ie­nu su­t ik­t u praei­v iu did­ mies­ty­je teks svei­kin­tis taip, kaip tai da­ro­ma kai­me. Jau da­bar klau­san­t is to dai­na ar him­nu pa­va­d in­to gai­žaus žvie­ gi­mo apie tris mi­l i­jo­nus tam­pa kaž­kaip ne­jau­ku, nes kas­kart vis sme­ge­n is su­pa­ra­ly­ž iuo­ja klau­si­ mas: ar tik­rai vis dar esa­me tie trys mi­li­jo­nai? Jau gal tik du, nes to­li gra­žu ne vi­si iš­vy­ku­sie­ji tą sa­ vo spren­di­mą dek­la­ra­vo. O sa­ko, iš dai­nos žo­džių nei­šim­si. Teks išim­ti, nes žiau­rus rei­ka­las.

Skep­ti­kai daž­nai bur­bu­liuo­ja, kad pas mus nie­kas ne­no­r i ieš­ko­t i reiš­k i­n ių ar įvy­k io prie­ž as­č ių, ypač tuo kal­t i­na­ma ži­n iask­lai­ da, ku­ri ne­va per daug už­si­žai­dė tik kons­ta­tuo­da­ma fak­tus. Tad iš­ ties ga­li­ma pa­svars­ty­ti, ko­dėl dar prieš pen­ke­rius me­tus są­ly­giš­kai bu­vo ra­mu, o žmo­nės džiau­gė­si kas ry­tą pro lan­gą re­gė­da­mi Ma­ri­ jos že­mės ro­jų ir karšt­li­g iš­kai ne­ si­kro­vė la­ga­mi­nų. Rei­ka­las tas, jog anuo­met iš tie­ sų bu­vo gy­ven­t i ge­r iau. Skan­d i­ na­v ų ban­kai pa­lei­do to­k į kre­d i­ tų vel­nią, kad už­sie­nio eks­per­tai Lie­t u­vą ėmė pra­var­d žiuo­t i šuo­ liuo­jan­čia tig­re. Tai­g i ir šuo­lia­vo­ me. Žmo­nės iš­mo­ko de­pi­lia­to­rius ar­ba elekt­ri­nius dan­tų še­pe­tė­lius įsi­gy­ti ne iš už­dar­bio, o iš­si­mo­kė­ ti­nai, už pro­tu ne­su­vo­k ia­mas su­ mas sko­lon pir­ko­si bu­t us ir na­ mus, net mais­to įsi­gy­da­vo ar į už­ sie­nio ke­lio­nes trauk­da­vo sko­lin­ da­mie­si iš ban­k ų. Toks šau­nus gy­ve­n i­mas atei­t ies są­skai­ta ta­da Lie­tu­vos rin­ką pri­ far­ši­ra­vo tiek pi­ni­g ų, jog dar tais pa­čiais 2007-ai­siais fi­nan­si­nin­kai ėmė kal­bė­t i ar­ba apie li­to de­val­ va­ci­ją, ar­ba eko­no­mi­kos per­kai­ti­ mą. Pa­me­na­te? Paaiš­kė­jo, kad pi­ lie­čiai be­vil­tiš­kai pra­si­sko­li­no. Jei tre­n in­gais pa­s i­d a­bi­nę „Se­ kun­dės“ ban­ko ideo­lo­gai stū­ga­ vo: „Mes iš­mo­k y­si­me jus gy­ven­ ti iš pa­lū­ka­nų!“, tai skan­d i­na­v iš­ kie­ji fi­nan­sų ter­m i­na­to­r iai įsu­ko to­k ią sko­li­ni­mo ka­ru­se­lę, kad ne­ tu­rė­t i kre­d i­to bu­vo pa­pras­čiau­ siai gė­da. Eko­no­mi­nės anek­si­jos ag­re­so­riai net ne­šau­kė, kad iš­mo­ kys mus gy­ven­ti iš kre­di­tų, jie tai tie­siog pa­da­rė. Dau­gy­bė lie­tu­vių nuo tos šau­n ios pa­t ir­t ies ko­sės dar 40 me­tų. Tiek truks jų paim­ tų kre­d i­t ų grą­ž i­n i­mo ter­m i­nas. Šven­tė bai­gė­si, kaip kar­tą pa­sa­ kė Pre­z i­den­tė Da­l ia Gry­baus­kai­ tė. Lai­kas grą­ž in­ti sko­las. Kai vi­si stai­ga pra­re­gė­jo, pa­ma­tė pra­si­sko­li­nu­sią Lie­tu­vą. Jei anuo­ met ne­gai­les­tin­gai pra­si­sko­li­no fi­ zi­niai as­me­nys, tai da­bar dar ir pa­ ti vals­ty­bė kas­met grimz­ta į mi­l i­ jar­di­nes sko­las. Vos gi­męs LR pi­lie­ tis sy­k iu su gy­ve­ni­mu įgy­ja ir sko­ lą, ku­rią tu­rės ati­da­vi­nė­ti iki gy­vos gal­vos. Žo­džiu, svei­kas at­vy­kęs į tą rea­ly­bę, iš ku­rios vis tiek anks­čiau ar vė­liau teks emig­ruo­ti! Kas gi no­ rės ati­da­vi­nė­ti abe­jo­ti­nas pro­tė­vių sko­las? Spren­d žiant iš šian­d ie­n i­ nės vals­t y­bės po­l i­t i­kos, tų sko­lų tik­rai už­teks vi­siems ir il­gam. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

vos vi­suo­me­nė pa­si­da­li­jo į dvi prie­šin­gas šiuo klau­si­mu pu­ses. Vie­ni to­kį siū­ly­mą va­di­na įtei­sin­ta žmog­žu­dys­ te, ki­ti ti­ki­na, kad kiek­vie­nas tu­ri tu­rė­ti ap­si­spren­di­ mo tei­sę.

Prieš

And­rius Bur­ba, Lietuvos Respublikos Sei­mo na­rys, įsta­ty­mo pro­jek­to au­to­rius: – Kiek­vie­nam žmo­gui tu­ri bū­ti su­teik­ta tei­sė rink­tis. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad tuo­met, kai as­mens būk­lė dėl li­gos ar su­ža­lo­ji­mo pri­pa­žįs­ta­ma be­vil­tiš­ka, jį ka­muo­ja di­džiu­ lės fi­zi­nės ir dva­si­nės kan­čios. Ma­nau, kiek­vie­no mū­ sų pa­si­rin­ki­mo ne­ga­li ri­bo­ti nei vals­ty­bė, nei Baž­ny­čia. Juk į to­kią si­tua­ci­ją pa­te­kęs pi­lie­tis skaus­mą iš­gy­ve­na pa­ts vie­nas. Ne­pa­ke­lia­mus skaus­mus ken­čian­tis žmo­ gus, ku­ris ži­no, kad dėl be­vil­tiš­kos sa­vo būk­lės tik­rai neiš­gy­vens, kol kas ne­tu­ri ga­li­my­bės nu­spręs­ti už­baig­ ti šias kan­čias grei­čiau, ne­skaus­min­gai ir oriai. Dėl to bent jau kel­ti dis­ku­si­ją ir įsi­klau­sy­ti į žmo­nių nuo­mo­ nę, ma­nau, yra bū­ti­na.

Lai­ma In­čiū­rai­tė, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ ni­nės rea­ni­ma­to­lo­gė: – Mes esa­me da­vę Hi­pok­ra­to prie­sai­ką. Gy­vy­bė yra pa­ti di­džiau­sia ver­ty­bė, ku­rią žmo­gus tu­ri. Daž­niau­ siai sun­kiai ser­gan­tys li­go­niai kan­ki­na­si dėl skaus­mo. Da­bar­ti­nė me­di­ci­na tu­ri daug prie­mo­nių, ga­lin­čių pa­ dė­ti iš­gy­ven­ti skaus­mą. O gra­žiai į va­tą įvy­nio­ti ga­li­ ma daug ką. A.Hit­le­ris kaž­ka­da taip pat di­fe­ren­ci­ja­ vo žmo­nes, nu­spręs­da­mas, ku­rie yra ver­ti gy­ven­ti, o ku­riuos rei­kia nai­kin­ti. Bet ar tai yra ge­rai? Ver­tin­ges­ nio da­ly­ko nei gy­vy­bė pa­sau­ly­je nė­ra, jos nie­kas ne­ ga­li at­sto­ti. Gy­dy­to­jai ir ap­skri­tai me­di­kai tam ir yra, kad pa­dė­tų žmo­gui, pa­leng­vin­tų jo kan­čias, bet ne nu­ žu­dy­tų.

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Teks su­si­tvar­ky­ti

No­riu ir aš įsi­lie­ti į gin­čą dėl se­no­ jo tur­gaus. Man at­ro­do, kad rei­kė­ tų jo at­si­sa­ky­ti, o ap­lin­ki­nių pa­sta­ tų sa­vi­nin­kus pri­vers­ti su­si­tvar­ky­ti – su­re­mon­tuo­ti sta­ti­nius ir gra­žiai nu­si­da­žy­ti. Neg­ra­žūs ir pur­vi­ni pre­ kys­ta­liai mies­to cent­rui gro­žio tik­rai ne­pri­de­da. O ir po­li­ci­ja tu­rė­tų ko­ kį kar­tą „su­sem­ti“ vi­sus tuos ne­le­ ga­lius ci­ga­re­čių pre­kei­vius, ku­rie čia taip įjun­ko į sa­vo „vers­lą“, kad ne­ be­bi­jo nie­ko. Su­sit­var­ky­ti vie­ną­kart tik­rai teks. Juk ne­ga­li taip, kaip da­ bar yra, bū­ti vi­są lai­ką. Ka­zi­mie­ras

Nuk­ri­to iš Mė­nu­lio

Ne­se­niai Klai­pė­do­je ati­da­ry­tas Tau­ ti­nių kul­tū­rų cent­ras. No­rė­tų­si, kad įvyk­tų ste­buk­las ir jis tap­tų tau­ti­nes ma­žu­mas vie­ni­jan­čia vie­ta. Ta­čiau jo ati­da­ry­mas nu­vy­lė. Nors Nep­ rik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je gy­ve­na­me 22 me­tus ir ofi­cia­li vals­ty­bi­nė kal­ba yra lie­tu­vių, cent­ro ati­da­ry­me kal­

bė­ta ru­siš­kai. Tad su­si­da­rė įspū­dis, kad Lie­tu­vos vals­ty­bi­nė kal­ba – ru­ sų. Taip di­di­na­ma at­skir­tis tarp lie­ tu­vių ir ki­tų tau­tų, o taip no­rė­tų­si, kad jos in­teg­ruo­tų­si į mū­sų gy­ve­ ni­mą. Pa­si­ge­dau šven­tė­je ir lie­tu­vi­ nin­kų, ku­rie tu­rė­tų bū­ti tik­rai­siais šio cent­ro šei­mi­nin­kais. Šo­ki­ra­vo Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio kal­ba. Iš jo žo­džių ga­lė­jai su­pras­ti, kad Klai­pė­ dos kraš­te gy­ve­no įvai­rios tau­tos, o lie­tu­viai tie­siog vie­ną die­ną nu­kri­ to iš Mė­nu­lio.

su­si­gau­džiau, kam jis skir­tas. Sa­lo­ nas tvis­kė­jo pra­ban­ga, ku­rią tur­būt ne kiek­vie­nas tu­ri na­muo­se ar lan­ ko­si to­kia­me, kad ga­lė­tų nu­si­kirp­ ti plau­kus. Kur mes ri­ta­mės, jei net šu­nims pra­dė­jo­me ati­da­ri­nė­ti ma­ dos sa­lo­nus? Juk šuns vie­ta prie bū­ dos! Sup­ran­tu, kad kai ku­rių veis­lių au­gin­ti­nius rei­kia ap­kirp­ti, bet ne­ jau­gi ke­tur­ko­jams jau pra­dė­tos kur­ ti ir ma­dos?

An­ta­nas

Pre­ky­bos cent­rui – ne­tin­ka­ma vie­ta

Trūks­ta ap­švie­ti­mo

Kai tam­su, va­žiuo­jant mies­te tam­so­ je ne­si­ma­to grei­čio slo­pi­ni­mo kal­ne­ lių, tad kar­tais ky­la ri­zi­ka jų ne­pas­te­ bė­ti ir „už­šok­ti“. To­kių vie­tų esa­ma vi­sa­me mies­te. Ne­jau­gi ne­ga­li­ma ši­ tų kal­ne­lių ap­švies­ti? Už tai pa­dė­ko­ tų ne vie­nas vai­ruo­to­jas. Ne­sup­ran­ tu, ar jų neapš­vie­čiant taip tau­po­mi pi­ni­gai, ar tie­siog tin­gi­ma? Alek­sand­ras

Šo­ki­ra­vo sa­lo­nas šu­nims

Vaikš­ti­nė­da­ma po mies­tą bu­vau pri­ blokš­ta – šu­nims ati­da­ry­tas gro­ žio ir ma­dos sa­lo­nas. Dar ne iš kar­to

Sta­nis­la­va

Pers­kai­čiu­si Vir­gi­ni­jos Spu­ry­tės straips­nį „Kas prieš mies­to plėt­rą?“ („Klai­pė­da“, 2012 03 09), no­riu pa­ prieš­ta­rau­ti tai Tau­ra­lau­kio gy­ven­to­ jai, ku­ri pa­si­sa­ko už pre­ky­bos cent­ ro sta­ty­mą. Ji skun­džia­si, kad vie­tos par­duo­tu­vė­je la­bai di­de­lės kai­nos. Ne­su­tin­ku su ja – kai bū­na ak­ci­jos, vie­ti­nė­je par­duo­tu­vė­je ga­li­ma ap­si­ pirk­ti pi­giau nei pre­ky­bos cent­re. Be to, Tau­ra­lau­kio gy­ven­to­jų ne­ten­ki­na pa­ti pre­ky­bos cent­rui pa­rink­ta vie­ta. Ji nė­ra tin­ka­ma. Jei už­sta­tys skly­pą prie au­to­bu­sų sto­te­lės, vi­siš­kai ne­ liks erd­vės. Ja­ni­na Pa­ren­gė Sand­ra Lu­ko­šiū­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

K

o­vo pra­džio­je Eu­ta­na­zi­jos įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jį ly­din­čius do­ku­men­tus Sei­mo po­sė­džių sek­ re­to­ria­te įre­gist­ra­vo klai­pė­die­tis Sei­mo na­rys And­rius Bur­ba. Vos pa­skli­dus šiai ži­niai, Lie­tu­

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 600. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

pirmADIENIS, kovo 12, 2012

pasaulis Krau­pus­ in­ci­den­tas

Rin­ki­mai ­ po Ve­ly­kų

Kai­rių­jų ­ trium­fas

Pie­tų Af­ga­nis­ta­no Kan­da­ha­ ro pro­vin­ci­jo­je vie­nas ame­ri­ kie­čių ka­rys, pra­dė­jęs šau­dy­ ti į ci­vi­lius jų na­muo­se, nu­šo­ vė ma­žiau­siai 15 af­ga­nų. In­ci­ den­tas įvy­ko vos ke­lios sa­vai­ tės po to, kai Ko­ra­no eg­zemp­ lio­rių su­de­gi­ni­mas vie­no­je ame­ri­kie­čių ba­zė­je iš­pro­vo­ka­ vo smur­ti­nius pro­tes­tus.

Pir­ma­lai­kiai rin­ki­mai Grai­ki­ jo­je bus su­reng­ti ne­tru­kus po or­to­dok­sų Ve­ly­kų, ku­rios šie­ met mi­ni­mos ba­lan­džio 15 d. Koa­li­ci­nė­je vy­riau­sy­bė­je da­ bar do­mi­nuo­ja so­cia­lis­ti­nės par­ti­jos „Pa­sok“ mi­nist­rai. Ta­čiau nau­jau­sios ap­klau­sos ro­do, kad so­cia­lis­tai ga­li pa­ tir­ti di­de­lę ne­sėk­mę.

Slo­va­ki­jos bu­vu­sio prem­je­ ro Ro­ber­to Fi­co kai­rio­sios pa­ krai­pos par­ti­ja „Kryp­tis – so­ cia­li­nė de­mok­ra­ti­ja“ per įvy­ ku­sius rin­ki­mus lai­mė­jo dau­ gu­mą par­la­men­te – ji gaus 84 iš 150 vie­tų. Krikš­čio­nys de­mok­ra­tai ir de­ši­nio­sios pa­krai­pos par­ti­ja „Pap­ras­ti žmo­nės“ li­ko ant­ro­je vie­to­je.

Pa­ger­bė au­kas Sek­ma­die­nį tūks­tan­čiai ja­po­nų ty­ los mi­nu­te pa­ger­bė 19 tūkst. žmo­ nių, žu­vu­sių ly­giai prieš me­tus per ga­lin­gą že­mės dre­bė­ji­mą ir cu­na­ mį, ku­ris su­kė­lė Fu­ku­ši­mos bran­ duo­li­nę kri­zę.

„„Pavojus: „Financial Times“ mano, kad C.Ashton turėtų pasitraukti. 

„Reuters“ nuotr.

Baronienė sulaukė pastabų Catherine Ashton, prieš dvejus metus įgaliota vadovauti ES užsienio politikai, sulaukė kritikos, kad jai stinga idėjų. Kritika ar patarimas?

Kai ši buvusi Didžiosios Britanijos leiboristų partijos narė prieš dve­ jus metus buvo deleguota vado­ vauti ES užsienio politikai, daug kas klausė – o kas ji tokia? Da­ bar, regis, klausiama – o ką ji nu­ veikė? Štai įtakingas dienraštis „Fi­ nancial Times“ apskritai rėžė, kad C.Ashton negali toliau dirb­ ti ES išorės politikos vadove, nes prarado gimtosios Didžiosios Bri­ tanijos palaikymą. Kaip teigiama „Financial Ti­ mes“, C.Ashton postas braš­ ka neva dėl to, kad baronienę de­ legavę britai žada leisti pakeisti C.Ashton prancūzų diplomatu, nes siekia apsaugoti savo finan­ sų sektorių. „Financial Times“ kartu patei­ kė Prancūzijos diplomatijos vado­ vo Alaino Juppé mintis, kurias jis išdėstė laiške įgaliotinei. A.Juppé paragino C.Ashton su­ styguoti savo vadovaujamos Eu­ ropos išorinių veiksmų tarnybos (EEAS) darbą, taip pat pažėrė kri­ tikos, kad kol kas tarnybos darbas nėra sklandus ir baronienei trūks­ ta idėjų. „Turime pagerinti EEAS darbą ir jo derinimą su Bendrijos narių diplomatinėmis pastangomis“, – rašė A.Juppé. Prancūzijos diplomatijos vado­ vas ragino EEAS glaudžiau ben­ dradarbiauti su Bendrijos šali­ mis, pagerinti savo galimybes generuoti idėjas, sustiprinti savo

autoritetą sprendžiant pasauli­ nes ir daugiašales problemas, to­ kias kaip branduolinių ginklų ne­ platinimas, kova su terorizmu ir ES veiksmai tarptautiniuose fo­ rumuose. Stiprus užnugaris

Netrukus po straipsnio publi­ kacijos C.Ashton kritikos pažė­ rė skeptiškai nusiteikę britų kon­ servatoriai. Tiesa, baronienė jiems atrėžė, kad Prancūzijos diplomatijos va­ dovo laiškai – ne kritika, o pata­ rimai.

Turime pagerinti EEAS darbą ir jo derinimą su Bendrijos narių diplomatinėmis pastangomis.

„Mano ryšiai su A.Juppé labai labai tvirti“, – tikino C.Ashton. Ji taip pat sakė žurnalistams, kad A.Juppé komentarai turėtų pa­ skatinti konstruktyvius debatus dėl EEAS darbo. Europos Komisijos pirmininko José Manuelio Barroso atstovai dienraščiui irgi pabrėžė, kad „nie­ kada neturėjo ir dabar neturi keti­ nimų siūlyti keisti C.Ahston“. C.Ahston pusėn stojo ir kai ku­ rie Bendrijos diplomatijos vado­ vai.

„Tai tik vienas straipsnis lai­ kraštyje. C.Ashton turi mandatą visai kadencijai. Diskusija baig­ ta“, – pareiškė Suomijos užsie­ nio reikalų ministras Erkki Tuo­ mioja. Vokietijos užsienio reikalų mi­ nistras Guido Westerwelle, pa­ klaustas, ar mano, jog C.Ashton tinkamai atlieka savo darbą, ne­ dvejodamas atsakė: „Taip!“ Pinigų neskaičiuoja

265 tūkst. eurų per metus uždir­ banti C.Ashton vadovauja tar­ nybai, kuri kasmet ES mokesčių mokėtojams atsieina kelis šimtus milijonų eurų. Neseniai paskelbta, kad EEAS išleido 15 mln. eurų privačioms saugos firmoms samdyti, kad šios saugotų Bendrijos diplomatus už­ sienyje. Saugos firmų paslaugomis ES diplomatai naudojasi Libi­ jos mieste Bengazyje ir sostinėje Tripolyje, Libano sostinėje Bei­ rute, Pakistano – Islamabade, Je­ ruzalėje, Afganistano sostinėje Kabule, Saudo Arabijos sostinėje Rijade, taip pat Jemeno sostinėje Sanoje. Tiesa, čia pat priduriama, kad EEAS diplomatų apsaugai iš­ leido kur kas mažiau nei, pavyz­ džiui, britai Irake. Apskaičiuota, kad nuo 2006 iki 2010 m. Didžiajai Britanijai Irake įvairioms saugos tarnyboms teko pakloti 196 mln. eurų. „The Telegraph“, „Financial Times“, „EUobserver“ inf.

Ja­po­nai rin­ko­si į sti­chi­jos su­griau­ tus ry­ti­nės ša­lies pa­kran­tės kai­mus ir mies­tus. Čia mies­te­lių, ku­riuos cu­na­mis su­ly­gi­no su že­me, gy­ven­ to­jai su­ren­gė au­kų pa­ger­bi­mo ce­ re­mo­ni­jas. Iši­no­ma­kio mies­te, kur gy­ve­no penk­ta­da­lis vi­sų žu­vu­sių­jų – be­ veik 4 tūkst. žmo­nių, tą aki­mir­ ką, kurią prieš me­tus įvy­ko že­mės dre­bė­ji­mas, ai­dė­jo per­spė­ji­mo apie cu­na­mį si­re­nos. Žmo­nės žu­vu­siuosius pa­ger­bė ir eva­kua­ci­jos zo­no­je ne­to­li Fu­ku­ši­ mos ato­mi­nės elekt­ri­nės. Tie­sa, į pa­vo­jin­gą zo­ną gy­ven­to­jams leis­ta grįž­ti tik su spe­cia­liais ap­sau­gi­niais kos­tiu­mais. Tuo pat me­tu ne­to­li esan­čia­me Ko­ri­ja­mos mies­te bu­vo su­reng­tas prieš bran­duo­li­nę ener­ge­ti­ką nu­ kreip­tas mi­tin­gas. „Rei­ka­lau­ja­me, kad vi­si vai­kai iš Fu­ku­ši­mos bū­tų eva­kuo­ti“, – per mi­tin­gą rei­ka­la­vo jo or­ga­ni­za­to­rė Set­su­ko Ku­ro­da.

Oku­mo­je, kur yra Fu­ku­ši­mos ato­mi­nė elekt­ri­nė, sa­vo na­mus tu­rė­ję pa­lik­ti gy­ven­to­jai au­to­bu­ su at­va­žia­vo pa­gerb­ti pra­ras­tų ar­ ti­mų­jų. 14.46 val. vie­tos lai­ku ša­lis ty­los mi­nu­te pa­mi­nė­jo tą aki­mir­ką, kai ją ly­giai prieš me­tus už­klu­po gam­tos rūs­ty­bė – 9 ba­lų stip­ru­mo že­mės dre­bė­ji­mas. Ša­lies sos­ti­nė­je To­ki­ju­je per ce­ re­mo­ni­ją skam­bė­jo ša­lies him­nas, po jo prem­je­ras Yos­hi­hi­ko No­da ir im­pe­ra­to­rius Aki­hi­to va­do­va­vo ty­liai mal­dai už tuos, ku­rie ne­te­ ko gy­vy­bių per di­džiau­sią Ja­po­ni­ jos po­ka­rio ka­tast­ro­fą. Sce­nos vi­du­ry­je bu­vo pa­sta­ty­ tas vie­nas stul­pas, sim­bo­li­zuo­ jan­tis žu­vu­sių­jų sie­las ir pa­puoš­ tas bal­to­mis chri­zan­te­mo­mis bei le­li­jo­mis. Y.No­da pa­ža­dė­jo, kad Ja­po­ni­ ja at­si­gaus: „Mū­sų pro­tė­viai, ku­ rie at­ve­dė ša­lį prie kles­tė­ji­mo, per kri­zes išlikdavo su drą­sūs ryž­tingi. Siū­ly­da­mi sa­vo pa­ra­mą žmo­nėms įveikti kas­die­nius sun­ku­mus tra­ ge­di­jos pa­veik­tuo­se re­gio­nuo­se, su­si­kib­si­me ran­ko­mis ir siek­si­me įvyk­dy­ti sa­vo is­to­ri­nę Ja­po­ni­jos at­ gi­mi­mo per at­sta­ty­mą mi­si­ją.“ BNS inf.

„„At­mi­ni­mas: ja­po­nai žu­vu­sius ar­ti­muo­sius pa­ger­bė mal­do­mis prie van­

de­ny­no. 

„Reu­ters“ nuo­tr.


8

pirmadienis, kovo 12, 2012

sportas Nesėkmingas savaitgalis

Septynioliktoji pergalė

Rekordo buvo per maža

Nacionalinės krepšinio lygos pirmenybėse du kartus suklupo „Naftos-Universiteto“ žaidėjai. Jie Jonavoje 66:82 nusileido „Triobet“ ekipai ir namie 70:77 Kauno „LKKAAtletui“. Mūsų komanda smuktelėjo į trečiąją vietą. Tiek pat pergalių (25) turi ir ketvirtoje vietoje esanti „Sūduva“.

Lietuvos rankinio lygos čempionate ir toliau pirmauja Klaipėdos „Žemaitijos dragūno“ septynetukas. Savaitgalį uostamiesčio žaidėjai, Alytuje 32:22 nugalėję „AlmeidąStronglasą“, iškovojo septynioliktą pergalę po tiek pat susitikimų ir yra akivaizdūs čempionato lyderiai.

Pasaulio uždarų patalpų čempionate Stambule (Turkija) paskutinė iš lietuvių rungtyniavusi Lina Grinčikaitė 60 m bėgimo pusfinalyje pagerino asmeninį rekordą – 7,26 sek. Tačiau to nepakako. Užėmusi penktą vietą ji į finalą nepateko. Galutinėje bėgikių rikiuotėje klaipedietė liko dvylikta.

Lietuvoje prasidėjo futbolo sezonas Klaipėdos „Atlantą“ gaubusi nežinomybė – išsklaidyta. Uostamiesčio futbolo klubas pradėjo 2012 metų Lietuvos A lygos čempionatą.

Rungtynių statistika „Atlantas“ – „Šiauliai“ 0:3 (0:1). S.Cesanellis (12), A.Rimkevičius (73), I.Kozlovas (87). „Atlantas“: G.Štreimikis, D.Šiškinas, T.J.Tratchas, M.Choružis, P.Šarūnas (D.Arlauskis), E.Užkuraitis, K.Atutis, Ž.Banys, D.Surblys (V.Saulėnas), K.Laukžemis (G.Imnadzė), E.Mastianica. „Banga“ – „Žalgiris“ 1:2 (1:1). G.Gailius (38)/M.Grgurovičius (35; iš 11 m), C.Elliotas (86). „Kruoja“ – „Tauras“ 1:0 (1:0). T.Miklinevičius (7).

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Tačiau sezono atidarymo šventę aptemdė nesėkmė. Klaipėdiečiai, Gargžduose žaidę su „Šiaulių“ komanda, suklupo pralaimėję 0:3. Pirmasis įvartis krito susitikimui prasidėjus – 12 min. Jį pasiekė puolėjas iš Argentinos, dvi – šios šalies ir Italijos – pilietybes turintis Santiago Cesanellis. Kiti du įmušti rungtynėms baigiantis. 73iąją min. pasižymėjo Artūras Rimkevičius, o 87-ąją – žaidėjas iš Latvijos Igoris Kozlovas. „Nesėkmė nuotaikos nesugadino, – po rungtynių sakė „Atlanto“ valdytojas Romualdas Jonaitis. – Svarbiausia – mes pradėjome čempionatą. Į komandą surinkome nemažai pajėgių žaidė-

„„Susitikimas: „Atlanto“ futbolininkams (geltoni marškinėliai) teko stabdyti „Šiaulių“ ekipoje rungtyniaujan-

tį klaipėdietį A.Bartkų. 

jų. Jiems trūko laiko pasirengti ir susižaisti. Pergalių bus, tik reikės palaukti.“ Komandai vadovavęs laikinasis vyriausiasis treneris Romualdas Norkus buvo kiek susikrimtęs: „Gaila, tačiau pirmasis blynas prisvilo“. Anot specialisto, rungtynės daug ką parodė.

Vytauto Petriko nuotr.

„Išryškėjo žaidėjų komplektavimo trūkumai, – atviravo jis. – „Šiaulių“ ekipa būtent šiuo aspektu mus ir aplenkė. Visose varžovų grandyse rungtyniavo pajėgūs futbolininkai. Mums trūko treniruočių ant dirbtinės dangos. Pratybos salėje jų neatstoja. Šiauliečių gynėjams gyvenimas buvo lengvesnis, nes trūko traumuoto puolėjo Žilvi-

no Kymanto. O priekyje žaidę mūsų vyrai nedraskė svečių gynybos.“ Susitikimą klaipėdiečiai pradėjo niekuo nenusileisdami šįmet į medalius nusitaikiusiai ir prieš sezoną sustiprėjusiai „Šiaulių“ ekipai. Vidurio saugai Karolis Atutis ir Žilvinas Banys, kiek galėjo, stengėsi kontroliuoti kamuolį, regzti atakas.

Įvartis į „Atlanto“ vartus krito netikėtai. 12-ąją min. po smūgio klaipėdiečių vartų link kamuolys lietė vieno iš žaidėjų koją ir po rikošeto atsidūrė prie laisvo buvusio S.Cesanellio, kuris iš arti galva pasiekė įvartį. Vėliau vyko atviras, žiūrovų mėgstamas futbolas. Skubėdami lyginti rezultatą, uostamiesčio žaidėjai išretino savo gynybą. Tuo baigiantis susitikimui svečiai ir pasinaudojo, įtvirtinę pergalę dviem įvarčiais. Apmaudžią nesėkmę tame pačiame stadione patyrė ir vėliau žaidusi Gargždų „Banga“. Gargždiškiai, praleidę įvartį likus žaisti penkias minutes, 1:2 nusileido Vilniaus „Žalgiriui“. Vakar Šiauliuose žaidė „Šiaulių“ ir „Atlanto“ dubleriai. Rungtynes 2:0 laimėjo šeimininkai.

Klaipėdietėms G.Petronytė – per sunki užduotis Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Klaipėdos „Lemminkainen“ žaidėjos, namie 77:98 pralaimėjusios Vilniaus „Kibirkšties-TichėsIki“ ekipai, Lietuvos moterų krepšinio lygoje patyrė dešimtą nesėkmę.

„„Gynyba: rezultatyviausiai žaidusią klaipėdietę G.Gutkauskaitę (balta

apranga) kartais stabdė dvi varžovės.

Vytauto Petriko nuotr.

Uostamiesčio ekipos treneris Dalius Ubartas ir vėl nerado savo komandoje žaidėjos, galėjusios sustabdyti varžovių vidurio puolėją Gintarę Petronytę. Vilnietė per 37 min. pelnė 34 taškus, 19 kartų atkovojo, tris sykius perėmė kamuolį. Viešnia surinko net 52 naudingumo balus. Rungtynes geriau pradėjo klaipėdietės – 9:3, 17:9, tačiau įsi-

Rungtynių statistika Komandų rikiuotė „Lemminkainen“ – „Kibirkštis-Tichė-Iki“ 77:98 (19:23, 20:27, 18:21, 20:27). G.Gutkauskaitė 17, L.Aglinskaitė 16, R.Mileškienė 14, M.Grigalauskytė 13/G.Petronytė 34, K.Vengrytė 19, L.Rickevičiūtė 12, G.Šniokaitė – 10.

siautėjusi G.Petronytė išlygino rezultatą – 19:19. Antrą kėlinį vilnietės pradėjo spurtu ir atitrūko 31:21. Ketvirčio viduryje skirtumas šoktelėjo iki 17 taškų – 43:26. Prieš pertrauką laimėjusios tarpsnį 8:0 ir sumažinusios skirtumą iki 39:50, klaipėdietės sugrąžino žiūrovams viltį.

Vieta Komanda

1. „Viči-Aistės“ 2. „Kibirkštis-Tichė-Iki“ 3. „Sirenos“ 4. „Lemminkainen“ 5. „Utena“ 6. „Rūta“ 7. „LKKA-Aistės“ 8. „Sūduva“

Rungtynės Pergalės

25 26 27 26 26 27 27 26

25 17 17 16 9 8 7 6

Pailsėjusios uostamiesčio žaidėjos bandė sumažinti skirtumą, tačiau, to padaryti nepavyko. Prasidėjus ketvirtajam kėliniui viešnios kirto lemiamą smūgį – 77:57. Nuaidėjus finalinei sirenai švieslentėje spingsėjo „Lemminkainen“ ekipos nedžiuginantis rezultatas – 77:98.


9

pirmADIENIS, kovo 12, 2012

12p.

rubrika

Krovininės laivybos perversmas

JŪRA

v.matutis@kl.lt Redaktorius Vidmantas Matutis tel. 8 686 02050 www.jura24.lt

Laivininkystė lipa iš duobės Lietuvos jūrų laivininkystė šiuo metu išgyvena naują pakilimo laikotarpį – svarbiausia, kad nebeliko kalbų apie greitą privatizaciją.

Vidmantas Matutis v.matutis@kl.lt

Finansinė našta mažėja

Gali būti, kad Klaipėdos visuomeninėms jūrinėms organizacijoms bei jūrų kapitonams pavyko apsaugoti Susisiekimo ministerijos vadovybę nuo skubotų žingsnių. Prieš trejus metus Lietuvos jūrų laivininkystę (JLJ) ketinta privatizuoti kaip į skolas įklimpusią ir didelių ateities vilčių neteikiančią bendrovę. Šiuo metu kalbos apie privatizaciją yra nurimusios – bendrovei suteikta teisė didinti jos vertę. Pasikeitus vadovui Lietuvos jūrų laivininkystės padėtis žymiai pasikeitė – nebėra jokių einamųjų skolų, laiku mokami atlyginimai, mokesčiai. Bendra finansinė našta dėl bankų kreditų, kurie buvo imti laivams įsigyti, per praėjusius ataskaitinius metus sumažėjo beveik 24 proc. ir buvo padengta iš pagrindinės veiklos srautų. „Jei ir toliau dirbsime taip, kaip dabar, su bankais atsiskaitysime iki 2015 metų, kaip ir buvo numatyta planuose“, – teigė Lietuvos jūrų laivininkystės generalinis direktorius Arvydas Bogočionkas. 2010 metų pradžioje, esant sunkiai finansinei padėčiai, buvo parduoti laivai „Svilas“ ir „Staris“. „Kai 2010 metų gegužę laimėjęs konkursą pradėjau vadovauti Lietuvos jūrų laivininkystei bendrovėje buvo 11 laivų. Tiek jų išsaugojome iki šios dienos“, – prisiminė A.Bogočionkas. Prasidėjo pertvarkymai

Laivai yra ne tik išsaugoti, bet ir sėkmingai įdarbinti, nors trampinių laivų frachtų rinka ne tik negerėjo, bet dar ir tapo sudėtingesnė. Kur yra efektyvesnio Lietuvos jūrų laivininkystės darbo paslaptis? Nepaisant rinkos nuosmukio, 2011 metų vasarą, kai įkainiai

„„Reisai: Lietuvos jūrų laivininkystės laivai krovinius gabena visame pasaulyje. 

smarkiai krito, pavyko išsiderėti 30 proc. geresnius frachtus“, – aiškino A.Bogočionkas. Taip pat buvo imtasi bendrovės veiklos optimizavimo – darbuotojams išėjus į pensiją, perskirstytos jų funkcijos ir nebeįdarbinti nauji darbuotojai. Taip pat sumažinta biuro darbuotojų nuo 52 iki 36, pagerintas laivų valdymas, techninis aprūpinimas ir kontrolė. Nepavykus Lietuvoje rasti reikalingą kvalifikaciją bei patirtį turinčių specialistų, įdarbinti Europos Sąjungos piliečiai, kurie šiuo metu dirba ir gyvena Klaipėdoje. Dėl to A.Bogočionkas nesigaili – naujų specialistų dėka nesikartoja laivų sulaikymai įvairiuose uostuose ir prastovos dėl techninių sąlygų, laikomasi laivų priežiūrai numatyto biudžeto. Dar viena reikšminga naujovė – bendrovė priėmė sprendimą keturis („Alka“, „Venta“, „Voruta“ ir „Romuva“) iš vienuolikos laivų frachtuoti pati, o tai gerokai padidino apyvartą. „Turime tikslą perimti frachtuoti dar daugiau laivų. Kol kas to padaryti su visais laivais neįmanoma, rinkoje tam nėra sąlygų“, – pastebėjo A.Bogočionkas.

Svarsto apie naujesnius laivus

Arvydas Bogočionkas:

Nors 2011 metais rinka nebuvo geresnė nei 2009 ir 2010 metų pirmajame pusmetyje, mums pavyko išsiderėti 30 proc. didesnius laivų frachtus.

Šiuo metu Lietuvos jūrų laivininkystės“ laivai plaukioja po visą pasaulį. Jie gabena birius krovinius, metalą, medieną, vamzdžius, plieno konstrukcijas ir kitus krovinius. Laivai itin retai užsuka į Klaipėdos uostą.

Ne tik trampinių, bet ir kitų rūšių laivų rinka išsibalansavo dėl labai gerų kreditavimo sąlygų 2006– 2008 metais, kai pasipylė laivų statybos užsakymai. 2008–2010 metais naujos statybos laivai plūstelėjo į rinką. Laivų frachtai krito neįtikėtinai greitai. „Mūsų laivų vidutinis amžius 16,8 metai – esame dar ganėtinai jauni. Tačiau nelaukiame paskutinės dienos. Dėl rinkos nuosmukio žymiai krito laivų kainos, todėl atnaujinti laivyną šiuo metu yra palankus metas. Šį procesą mes planuojame įgyvendinti per ateinančius finansinius metus, didžiausią dėmesį koncentruodami į transatlantinius pervežimus“, – teigė A.Bogočionkas. Jūrininkai jaunėja

LJL nuolat ieško vadovaujančių pareigų jūrininkų. Šiuo metu vidutinis jūrininkų amžius viršija 50 metų. Lietuvos jūrų laivininkystės personalo vadovė Asta Virketienė teigė, kad intensyviau pradėta bendrauti su Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultetu, Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla, Laivininkų mokykla. Į praktiką kviečiama vis daugiau jaunuolių. Per

LJL nuotr.

2011 m. atlikti praktiką LJL buvo priimta apie 40 studentų, iš kurių 10 proc. įdarbinta bendrovėje. Atlyginimai Lietuvos jūrų laivininkystėje nėra patys didžiausi. Šiuo metu bendrovėje dirba apie 350 žmonių. Iš jų apie 320 jūrininkų. 2011 m. pasirašyta kolektyvinė sutartis, kuri numato ir socialines garantijas. Pagal kolektyvinę sutartį jūrininkai laivuose dirba pagal schemą – penki mėnesiai ir plius arba minus vienas mėnuo. Personalo vadovė A.Virketienė akcentavo, kad jūrininkai keičiami laiku, nors ir ne visada pasitaiko patogus uostas. Bendrovė laikosi visų kolektyvinėje sutartyje numatytų susitarimų. Lietuvos jūrų laivininkystė didžiuojasi ir savo žmonių supratingumu. Sunkmečiu, kai daugelio laivybos bendrovių padėtis nėra gera, jūrininkai laikosi oriai. Transporto darbuotojų federacija (ITF) yra užversta skundais, kurių apie 90 proc. susiję su atlyginimais. Skundų dėl Lietuvos jūrų laivininkystės ITF nesulaukė. Tai įrodo, kad sunkiomis rinkos sąlygomis lipdama iš duobės bendrovė „netraiško“ žmonių, su kuriais ji dirba.


10

pirmADIENIS, kovo 12, 2012

rubrika JŪRA

KLASCO tęsia pagarbos tradicijas Kasmetė veteranų pagerbimo šventė Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje yra vienas labiausiai įsimintinų renginių. Lieka tik stebėtis, kiek daug šioje kompanijoje patyrusių žmonių. Kasmet jų apdovanojama po kelias dešimtis. Vidmantas Matutis v.matutis@kl.lt

Jautė pagarbą žmogui

2011 metai Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai (KLASCO) buvo išskirtiniai ypač gerais rodikliais ir skausmingi jos pagrindinio savininko Bronislovo Lubio netektimi. Neatsitiktinai veteranų pagerbimo šventėje B.Lubio atminimui skirta nemaža renginio dalis. Klaipėdos universiteto profesorius Stasys Vaitekūnas prisiminė, kad B.Lubio idealas buvo matyti gražią ir pasiturinčią Lietuvą. Jis išsiskyrė humanistiniu požiūriu į aplinką ir visuomenę, jautė didžiulę pagarbą dirbančiam žmogui. Veteranų šventės buvo ir sovietmečiu, tačiau po Nepriklausomybės atkūrimo daug kur jos užmirštos. B.Lubys šias tradicijas perkėlė ir į mūsų laikus. Pagarba dirbančiam, savo kompanijai ištikimam žmogui yra didžiulė vertybė. „Veteranai yra brangiausias mūsų turtas, kompanijos stuburas, jie veda mus į priekį. Dėsime visas pastangas, kad išliktų veteranų pagerbimo tradicijos, kurias puoselėjo mūsų prezidentas“, – sakė dabartinis „Achemos grupės“ vadovas Arūnas Laurinaitis. „Mūsų darbas – didžiausias jo atminimo pagerbimas. Jis labai vertino žmonių sąmoningumą, teisingą požiūrį į darbą. Aukščiau už viską jam buvo dirbantis žmogus“, – laiške klaskiečiams rašė dabar didžiausia KLASCO akcininkė Lydija Lubienė. Parodėme profesionalumą

2011 metai KLASCO buvo rekordiniai. Per tuos metus ji krovė daugiau kaip 13 milijonų tonų. Tai yra tiek, kiek 1990 metais krovė visas Klaipėdos uostas. „KLASCO krovos ir pajamų augimas pernai buvo apie 30 procentų. Tai visų KLASCO dirbančiųjų, o ypač veteranų nuopelnas“, – pastebėjo koncerno „Achemos grupė“ vadovas A.Laurinaitis. Anot jo, KLASCO „Achemos grupėje“ yra pagrindinė logistikos bendrovė, jai teikiamas didelis dėmesys investicijų ir socialiniu atžvilgiu. 2012 metų pradžia KLASCO ne tokia sėkminga kaip pernai, bet A.Laurinaitis yra įsitikinęs, kad veteranų patirtis padės įveikti sunkumus ir krovos kreivė vėl kils aukštyn.

„„Įvertinimas: apdovanoti 35 metus KLASCO kompanijoje dirbantys žmonės. 

Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos generalinis direktorius Audrius Pauža akcentavo, kad 2011 metais KLASCO darbuotojai parodė savo veiklos nuoseklumą ir profesionalumą. „Padarėme tai, ko kiti nesitikėjo, ir galime tuo didžiuotis“, – džiaugėsi A.Pauža. Dabar geriau nei anksčiau

„Kai žmogus vienoje bendrovėje dirba 20, 25, 30, 35, o kai kurie ir 40 metų, tai yra labai daug. Žmonės susiejo savo gyvenimą su viena bendrove, todėl ir kompanija turi jaustis socialiai atsakinga už juos“, – pastebėjo KLASCO generalinis direktorius A.Pauža. „Achemos grupėje“, taip pat ir KLASCO, yra nustatyti minimalūs tūkstančio litų atlyginimai, kai Lietuvoje – 800 litų. Vidutinis atlyginimas KLASCO yra per keturis tūkstančius litų. 2011 metais KLASCO atlyginimai apie 15 proc. buvo didinami dokininkams–mechanizatoriams. Dar viena 2012 metų naujovė tai, kad visi darbuotojai yra apdrausti keturių tūkstančių litų sveikatos draudimu. Už tą sumą jie gali atlikti sveikatos tyrimus, įsigyti medikamentų, semtis sveikatos įvairiose sanatorijose. Pati KLASCO Plateliuose prie ežero išlaiko poilsio bazę, kurią planuojama iš esmės atnaujinti. Ne vienas klaskietis yra teigęs, kad jie nežino kitos kompanijos, kur taip būtų rūpinamasi žmonėmis. „Džiaugiuosi, kad dirbu KLASCO, labai geras jausmas, kai eidama į darbą matau pilnas laivų krantines. Puiku, kai kasmet darbuotojams galiu skaičiuoti vis didesnius atlyginimus“, – sakė 35 metus tose pačiose Krovos terminalo apskaitos operatorės pareigose dirbanti Birutė Janužienė. „Esu patenkintas ir sąlygomis, ir uždarbiu. Nėra buvę, kad nors pusdienį vėluotų atlyginimai. Veteranų šventės proga gauname dideles išmokas. Savininkui, kai tai solidi kompanija, kaip „Achemos grupė“, geriau dirbti nei tarybiniais laikais. Tuomet buvo daug netvarkos. Dabar darbas išgrynintas, kiekvienas žino savo pareigas. KLASCO gerai laikosi, todėl neturime jokių baimių dėl ateities“, – kalbėjo Krovos terminalo dokininkas–mechanizatorius ir brigadininkas Ričardas Barkauskas.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Apdovanoti KLASCO veteranai Vardas, pavardė „„Išdirbę 20 metų Aloyzas Vanagas Paulius Mikalauskas Adomas Bružas Aidas Petkelis Igoris Tiuminas Evaldas Kunelis Bernardas Mačerauskas Linas Vaičaitis Rimas Sakalauskas Olga Timakova „„Išdirbę 25 metus Alvydas Jucevičius Rima Lisenko Naglis Salis Aleksas Dirksčius Juozas Ramonas Valentina Bezrukova Abdumažitas Abdrachimovas Vytautas Venckus Viktoras Bajarovas Viktoras Mincevičius „„Išdirbę 30 metų Vytautas Antanas Babilius Aloyzas Jovaiša Jovita Maslobojeva Vytautas Šatavičius Vera Šalkauskienė Antanas Montvilas Juozas Rusteika Vytautas Miliauskas Albertas Saunorius Adolfas Kneita Nijolė Turenkova Viktoras Morgunovas Onutė Semionova Zenonas Usalis Liudmila Simonenko Gediminas Pačeržinskas Marina Vorovskaja Larisa Maksimova Irina Borisova Vytautas Juška Birutė Grikšienė Jonas Dargis Vilius Globys Nikolajus Šilovas „„Išdirbę 35 metus Aleksandras Ždanovas Ivanas Borisovas Jonas Granoveckis Silva Misiūnienė Kęstutis Stanys Birutė Janužienė Birutė Bagdonienė Nijolė Dilnikienė Tatjana Kononenko Anastazija Vilkienė Algimantas Šaulys Ričardas Barkauskas Eugenijus Martinkus

Padalinys

Pareigos

Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas „KLASCO Towage Assistance“ Jūrų perkėlos terminalas Energetikos tarnyba Administracija Krovos terminalas Apskaitos grupė

Dokininkas-mechanizatorius Dokininkas-mechanizatorius Dokininkas-mechanizatorius Technikos priežiūros inžinierius Vilkiko mechanikas Technikos priežiūris inžinierius Elektromonteris Krovos terminalo viršininkas Dokininkas–mechanizatorius Apskaitininkė

Gamybos valdymo sk. Krovos terminalas Krovos terminalas Jūrų perkėlos terminalas Krovos terminalas Informacinių technologijų sk. Trąšų terminalas „KLASCO Towage Assistance“ „KLASCO Towage Assistance“ Krovos terminalas

Vairuotojas Krovinių tvarkytoja Dokininkas–mechanizatorius Tiltų komplekso operatorius Dokininkas–mechanizatorius Programuotoja Šaltkalvis Vilkiko jūreivis Vilkiko jūreivis Dokininkas–mechanizatorius

Jūrų perkėlos terminalas Jūrų perkėlos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Gamybos valdymo sk. Krovos terminalas Krovos terminalas Jūrų perkėlos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Tiekimo skyrius Gamybos valdymo sk. Gamybos valdymo sk. Krovos terminalas Personalo ir ūkio adm. sk. Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas

Kranto darbininkas Dokininkas–mechanizatorius Talmanė–svėrėja Dokininkas–mechanizatorius Vyresnioji operatorė Dokininkas–mechanizatorius Dokininkas–mechanizatorius Dokininkas–mechanizatorius Dokininkas–mechanizatorius Dokininkas–mechanizatorius Krovinių tvarkytoja Dokininkas–mechanizatorius Krovinių tvarkytoja Dokininkas–mechanizatorius Krovinių tvarkytoja Dokininkas–mechanizatorius Vadybininkė Geležinkelio apskaitos operatorė Vyresnioji operatorė Dokininkas–mechanizatorius Vadybininkė Dokininkas–mechanizatorius Dokininkas–mechanizatorius Dokininkas–mechanizatorius

Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas Krovos terminalas „KLASCO servisas“ Krovos terminalas Krovos terminalas

Dokininkas–mechanizatorius Dokininkas–mechanizatorius Dokininkas–mechanizatorius Krovinių tvarkytoja Pamainos viršininkas Apskaitos operatorė Krovinių tvarkytoja Sandėlininkė Krovinių tvarkytoja Krovinių tvarkytoja Suvirintojas Dokininkas–mechanizatorius Dokininkas–mechanizatorius


11

pirmADIENIS, kovo 12, 2012

JŪRA Trūksta vagonų

Locmanų eksperimentas

Pardavimo įtaka?

Ne pirmą kartą Klaipėdos uostas susiduria su geležinkelio platformų ir vagonų trūkumu. Skirtumas tas, kad anksčiau vagonų trūko dėl sezoniškumo ir staigaus krovinių augimo. Dabar vagonų trūksta dėl Rusijoje ir Ukrainoje vykstančio jų parko pardavimo. Privatininkai nesusitvarko su vagonų perskirstymais.

Klaipėdos uosto locmanai nuo 12 val. perėjo dirbti prie 24 val. pamainos. Eksperimentas vyks iki birželio 1 dienos. Pagal tokį grafiką sumažėja locmanų darbo viršvalandžių, geriau užtikrinamas darbo tęstinumas tarp pamainų, išvengiama laivų prastovų. Eksperimentas vyksta locmanų prašymu.

Laivybos kompanija „Scandline“ pritraukia vis daugiau krovinių į linijas tarp Liepojos ir Venstpilio bei Vokietijos Travemiundės uostų. Kroviniai tempiami iš Klaipėdos uosto. „Scandline“ sėkmė aiškinama jos akcijų pardavimu. Netrukus turi įvykti sandoris dėl rodiklių dempinguojamos kainos.

Uoste – rekordinės investicijos Šiemet Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste numatytos rekordiškai didelės – 253 mln. litų – investicijos. Vidmantas Matutis v.matutis@kl.lt

Tragedijos neįžvelgia

Iki šiol įsisavintos didžiausios Klaipėdos uosto investicijos buvo 2008 metais – 166 mln. litų ir 2011 metais – 144 mln. litų. Šiemet investicijoms skiriamų pinigų suma – 187 mln. litų – bus nuosavos Uosto direkcijos bei Europos Sąjungos lėšos. Dar 66 mln. litų planuojama skolintis. Uosto direkcijos lėšos investicijoms planuojamos pagal 2012 metų numatomą 37,4 mln. tonų krovą. Kol kas uosto krova yra mažesnė už planuotą, todėl ir rinkliavų gauta mažiau. Per pirmuosius du mėnesius gauta 21 mln. 234 tūkst. litų rinkliavų. Tai 3 milijonais mažiau nei pernai. „Tragedijos neįžvelgiame – pagal pirmųjų kelių mėnesių rezultatus negalima spręsti apie visus metus. Remiantis uosto kompanijų prognozėmis krova turėtų didėti, o kartu ir uosto rinkliavos“, – tikino Uosto direkcijos ekonomikos ir finansų direktorius Martynas Armonaitis. Nors metų pradžioje pajamų gauta šiek tiek mažiau nei planuota, bet teigiama žinia yra tai, kad Europos Komisija priėmė sprendimą skirti 62,2 mln. litų Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo infrastruktūrai. Ir dar svarbiau tai, kad ta suma yra 15 proc. didesnė nei planuota. Šis terminalas labai svarbus Klaipėdai, nes uostas galės užtikrinti aukščiausio lygio spartų krovinių ir patogų keleivių aptar-

navimą bei teikiamų paslaugų kokybę. Atsižvelgiant į šio terminalo statybos svarbą, Uosto direkcija ją buvo pradėjusi nebūdama tikra dėl ES lėšų skyrimo. Teigiamas aspektas yra tai, kad Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo statyboje atsilaisvinusios Uosto direkcijos lėšos bus panaudotos kitiems objektams. Didžiausi objektai

Dauguma 2012 metų investicinių objektų yra tęstiniai, pradėti pernai. Šiemet naujai pradedami tik septyni objektai. Jų investicijų suma sudaro apie 30 mln. litų. Investicijų poreikis uoste yra ge-

Didžiausias investicinis projektas bus Klaipėdos uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas.

rokai didesnis, nei realiai esančios finansinės galimybės joms įgyvendinti. Pagal uosto kompanijų pateiktas paraiškas reikėtų investuoti daugiau nei pusę milijardo litų. Didžiausias investicinis projektas bus Klaipėdos uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas. Bendra jo vertė – 130 mln. litų. ES parama apie 80 mln. litų. Tai būtų didžiausia iki šiol Klaipėdos uoste viename objekte panaudota ES paramos suma.

Olandų kompanija „Van Oord“ gilinti kanalą iki 14,5 metro nuo Danės žiočių iki Jūrų perkėlos planuoja pradėti balandžio mėnesį. Kovo 27-ąją Uosto direkcija atliks batimetrinius matavimus ir pateiks užduotis. Trečias pagal dydį Uosto direkcijos finansuojamas objektas – Kairių gatvės nuo Taikos prospekto iki Vilhelmo kanalo rekonstrukcija išplatinant ją iki keturių juostų ir automobilių tilto per kanalą sutvarkymas. Bendra šio objekto darbų vertė 32,8 mln. litų. Iš 21,3 mln. litų – ES parama. Tarp didesnių kelių tvarkymo objektų yra ir Minijos gatvės rekonstrukcija. Pernai jai tvarkyti Uosto direkcija skyrė per 8 mln. litų, šiemet papildomai dar skirs 7 mln. litų. Pajudėjo gilinimai

Dėl šaltų orų metų pradžioje, kurie trukdė rangos darbams, šių metų sausį įsisavinta 6 mln. 134 tūkst. litų investicijų. Vasarį panaudota apie 10 mln. litų, iš jų didžiąją dalį – apie 5 mln. litų – sudarė uosto gilinimas. Kompanija „Rohde Nielsen“, pernai iš karto dvylikoje barų gilinusi uostą, šiemet pradėjo juos atiduoti eksploatuoti. Pirmieji trys barai jau visiškai baigti, atlikti batimetriniai matavimai. Vertinimui rengiami dar trys barai, kurių dalyje jau atlikti batimetriniai matavimai. „Sutartis su „Rohde Nielsen“ jau eina į pabaigą. Jos vertė 21 mln. litų. Darbai turi pasibaigti artimiausiu metu“, – tikino Uosto di-

„„Investicijos: šiemet uoste dominuos gilinimai, krantinių statybos ir gatvių rekonstrukcijos. 

Didžiausi 2012 m. uosto investicijų objektai Objektas „„Laivybos kanalo gilinimas ir platinimas

Investicijos (mln. Lt)

74

„„Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas 35 „„Kairių gatvės rekonstrukcija

24

„„66 ir 67 krantinių rekonstrukcija

21

„„90–96 krantinių statyba

11

„„7–9 krantinių rekonstrukcija

10

„„Užteršto grunto saugojimo aikštelės įrengimas

9

„„Suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūra

8

„„Minijos gatvės rekonstrukcija

7

„„Geležinkelio į 144-ąją krantinę tiesimas

5

„„Kiti objektai

46

rekcijos infrastruktūros ir plėtros direktorė Roma Mušeckienė. Netrukus baigsis ir 143A krantinės statyba. Čia jau įvykdyta beveik 80 proc. visų darbų. Statant Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo pirsą, įvykdyta apie 30 proc. planuotų darbų. Vasarį atlikta darbų už 1,6 mln. litų. Tačiau, anot R. Mušeckienės, rangovas – kompanija „Latvijas tilti“ – pasižadėjo ypač pasitempti nuo kovo mėnesio. Neblogai vykdomos ir 8-9 bei 66-67 krantinių statybos. Pasirengimai Šventojoje

Bus rengiami ir techniniai dokumentai Šventosios uosto infrastruktūros statybai bei akvatorijos gilinimui. Direktorė Šventosios uostui Airida Čėsnienė teigė, jog šiuo metu vyksta svarbių dokumentų – detaliojo plano ir poveikio aplinkai svarstymai. Teismuose nepagrįstomis pripažintos sveikatos centro „Energetikas“ pretenzijos. Uosto direkci-

ja sutiko su bendrovės „Litektus“, kuri valdo namus pusiasalyje šalia Šventosios uosto, norais dėl būsimų uosto statinių aukščio ir plotų. Todėl turėtų nebelikti kliūčių detaliajam planui tvirtinti. Šiek tiek užsitęsė poveikio aplinkai vertinimo dokumento derinimas, nes juos reikėjo versti į latvių kalbą ir pateikti Latvijos institucijoms. Parengus minėtus dokumentus prasidės paties Šventosios uostelio statybos techninių dokumentų rengimas. Planuojama, kad laikinai įrengtas Šventosios uostelis bus atidaromas šių metų sezonui. Vyksta konkursas dėl jo eksploatacinių valymo darbų. Vasarį neįvykus pirkimo konkurso pirmajam etapui buvo pakeistos sąlygos ir sumažinti kvalifikaciniai reikalavimai. Taip pat jau parengtos Uosto direkcijai priklausančių Šventosios uosto teritorijoje esančių poilsio namelių nuomos sąlygos. Vasaros sezonui bus išnuomoti ir uostelio teritorijoje esantys prekybos plotai.

Vidmanto Matučio nuotr.


12

pirmADIENIS, kovo 12, 2012

JŪRA Užsienio invazija

Pavojus dėl ledų

Kratosi krovinių

Protestuodama prieš užsienio invaziją, Hamburgo taryba neinvestuos į laivybos kompaniją „Hapag-Lloyd“ 420 mln. eurų. Hamburgas joje turi akcijų, bet turtas pradėjo slysti iš rankų, nes jį išperka užsienio kompanijos. Nuo kovo 19 d. „Hapag-Lloyd“ didins konteinerių gabenimo į Europos regioną įkainius.

Arkties ledynai tirpsta tokiais tempais, kad 2017 metų vasarą jie visiškai ištirps. Baltieji lokiai neteks jiems įprastų medžioklės plotų. Apie tai Pasaulio energetikos forume įspėjo Tarptautinė energetikos agentūra. Per artimiausius penkerius metus dar liko nedidelis šansas ką nors pakeisti.

Rygos meras Nilas Ušakovas pareiškė, kad nepritaria naftos produktų ir naftos chemijos produktų terminalo „Baltic Oil Terminal“ Rygoje statybai. Jis kenks aplinkai ir sudarys taršos pavojų Rygos miestui. Į šį terminalą su jo privažiavimo keliais planuota investuoti 82,2 mln. latų (apie 406 mln. litų).

Krovininės laivybos perversmas Kaip automobilių versle, taip ir laivų pasaulyje kuriami patys netikėčiausi kon­ cepciniai modeliai. Šiuo metu pristatomi siaurų ir greitaeigių krovininių laivų modeliai greitai gali tapti realiai plaukiojančiais laivais. Vidmantas Matutis v.matutis@kl.lt

Šio meto laivų statybos realybė yra statyti didelius laivus, kad jie ga­ bentų kuo daugiau prekių ir pigiau. Laivų gigantų statyba taip pat turės ribas. Jų dydžius jau riboja labiausiai pasaulyje laivybai naudojami Pana­ mos ir Sueco kanalai. Panamos ka­ nalas rekonstruojamas ir pritaiko­ mas didžiausiems laivams. Sueco kanalo platinti kol kas neketinama. Didžiausias šiuolaikinių lai­ vų minusas yra tai, kad jie krovi­ nius gabena palyginti lėtai – 20-25 mazgų, arba 37-45 km per valandą, greičiu. Iš Azijos į Europą kroviniai laivais keliauja apie 30 parų. Didžiosios Britanijos kompani­ ja „BMT Nigel Gee and Associa­ tes Ltd“ pasiūlė laivų, kurie galėtų plaukti dvigubai didesniu greičiu – apie 40 mazgų (75 km per valandą), koncepcijas. Jie gali padaryti per­ versmą laivų statybos srityje.

Naujieji laivai pavadinti penta­ maranais. Jų konstrukcijos ypaty­ bė – siauras ir didesnį aptakumą turintis korpusas bei keturi ploni šoniniai sparnai, kurie saugo, kad

Nuolat didėjantys krovininiai laivai gali sulaukti mažesnių, bet gerokai greitesnių konkurentų.

laivas neapsiverstų. Tačiau būtų ir esminis naujųjų laivų, palyginti su šiuolaikiniais, skirtumas. Siauras greitaeigis laivas daugiausia galė­ tų gabenti tik apie 1,5 tūkst. TEU konteinerių, kai šiandieniniai di­ džiausi konteinervežiai jau gali ga­ benti iki 13 tūkst. TEU. Panašiai ir

„„Technologijos: koncepciniai krovininiai laivai pentamaranai greitai gali tapti laivybos realybe. 

kitų rūšių krovinius naujieji laivai gabentų dešimtimis kartų mažes­ niais kiekiais. Sukonstruotas pavyzdinis pen­ tamaranas konteinervežis. 279 me­ trų ilgio laivas NG 335 gali priimti 934 konteinerius. Jame būtų ketu­ ri dyzeliniai varikliai, kurių bendra galia 32640 AG. Jis išvystytų iki 41 mazgo greitį. Pristatomas ir kruizi­ nio pentamarano „Seabridge“ mo­ delis. Jis galės gabenti apie 1800 jūrų turistų. Sukonstruoti ir ro ro ir ro pax tipo jūrų keltai pentama­

„Maritimejournal.com“ nuotr.

ranai, su 2900 metrų ilgio ratinio krovinio vietomis. Sukurtas netgi karinio laivo „Sealift“ modelis. Naujos konstrukcijos laivų staty­ bą kiek pristabdė šiuo metu pasau­ lyje vykstanti krizė ir pernelyg dideli įprastinių laivų pajėgumai. Penta­ maranai būtų ekonomiškai naudin­ gesni. Nors jie ir greitaeigiai, nau­ dotų mažesnius ir ekonomiškesnius variklius. Jau dabar naudojami nedi­ deli greitaeigiai katamarano tipo jūrų keltai, kurių kuro sąnaudos palygin­ ti nedidelės. Tokie keltai plaukioja ir

Baltijos jūroje – tarp Talino ir Hel­ sinkio. Pasaulyje bene geriausiai žinomas greitaeigis katamaranas „Express“. Jis Atlanto vandenyną iš Niujorko iki Ispanijos Seuto uos­ to įveikė per tris paras devynias va­ landas ir 55 minutes. Vidutinis grei­ tis buvo 36,3 mazgo (apie 68 km per valandą). Tai laikoma keleivinio lai­ vo pasaulinio greičio rekordu. Kata­ maranas „Express“ yra 91 metro il­ gio, 26 metrų pločio, turi 38800 AG variklius, gali priimti 868 keleivius ir 225 lengvuosius automobilius.

Ka­ra­lių ir pi­ra­tų vė­lia­vos Ve­nan­tas But­kus Vė­lia­vos lai­vuo­se la­biau­siai pa­ pli­to di­džių­jų geog­ra­fi­nių ke­lio­nių lai­ko­tar­piu, kai to­li­mų jū­rų van­de­ nis va­go­jo ke­liau­to­jų, pirk­lių ir ka­ ra­liš­kų­jų pi­ra­tų lai­vai.

Lai­vo vė­lia­vų, ku­rios ple­vė­suo­da­vo stie­buo­se ar­ba ant spe­cia­laus ko­ to lai­va­ga­ly­je, pa­skir­tis bu­vo įvai­ri. Vie­nos jų ro­dė ko­kiai vals­ty­bei pri­ klau­so lai­vas, ki­tos skel­bė jo gim­ tą­jį uos­tą ar­ba buvo kaip pre­ky­bos kom­pa­ni­jų, lai­vo sa­vi­nin­kų at­pa­ži­ ni­mo ženk­las. Auš­tant di­džių­jų geog­ra­fin ­ ių at­ ra­di­mų epo­chai, jū­ro­se daž­niau­siai ple­vė­sa­vo Por­tu­ga­li­jos ir Is­pa­ni­jos vė­lia­vos. Gra­viū­ro­se ir pa­veiks­luo­ se vaiz­duo­ja­mos ne tik lai­vų vė­lia­ vos, bet ir bu­rės, ku­rias puoš­da­vo re­li­gi­nio ar mi­ti­nio tu­ri­nio fi­gū­ri­ nės kom­po­zi­ci­jos. Por­tu­ga­li­jos lai­ vų vė­lia­vas, be ka­ra­liaus ka­rū­nos, ne­re­tai puoš­da­vo ir na­vi­ga­ci­nis inst­ru­men­tas – ar­mi­lia­ri­nė sfe­ra (ažū­ri­nis gaub­lys). Jis sim­bo­li­za­vo

Por­tu­ga­li­jos įta­ką geog­ra­fi­nių at­ra­ di­mų am­žiu­je ir jos ko­lo­ni­ji­nę im­ pe­ri­ją. Neiš­li­ko Ko­lum­bo eks­pe­di­ci­jos lai­vų au­ten­tiš­kų at­vaiz­dų. Iš ra­šy­ ti­nių šal­ti­nių ži­no­ma, kad jų bu­ res puo­šė iš­siu­vi­nė­ti di­de­li kry­žiai – ke­lio­nes į ne­ži­no­mus kraš­tus ly­ dė­jo Baž­ny­čios pa­lai­mi­ni­mas. Lai­ vų stie­buo­se ple­vė­sa­vo ka­ra­liš­ko­ji vė­lia­va: bal­ta­me fo­ne ža­lias kry­ žius, jo de­ši­nė­je ir kai­rė­je rai­dės F ir Y (ka­ra­liš­ko­sios po­ros Fer­di­nan­ do ir Iza­be­lės ini­cia­lai), o virš jų – auk­si­nės ka­rū­nos. Vie­na se­niau­sių Eu­ro­pos vė­lia­vų pri­klau­so Da­ni­jai. Jos is­to­ri­ja sie­ kia XIII a., kai da­nų ri­te­rių dė­me­ sį pa­trau­kė pa­go­niš­kos es­tų že­mės. Jie iš­si­lai­pi­no šian­die­ni­nio Ta­li­ no apy­lin­kė­se su rau­do­na vė­lia­va, ku­rią riteriams at­siun­tė Ro­mos po­ pie­žius, pa­lai­mi­nęs juos kry­žiaus žy­giui. Kai es­tai pra­dė­jo spaus­ti ne­pra­šy­tus sve­čius, stai­ga iš dan­ gaus trink­te­lė­jęs žai­bas per­skro­ dė rau­do­ną vė­lia­vą bal­tu kry­žiu­ mi. Taip esą gi­mu­si nau­ja vė­lia­va,

šian­dien va­di­na­ma „dan­neb­rog“: rau­do­na­me fo­ne bal­tas skan­di­na­ viš­kas kry­žius. 1606 m. ba­lan­džio 12 d. Ang­li­jos ka­ra­lius Jo­kū­bas I pa­tvir­ti­no nau­ją vė­lia­vą, ku­ri šian­dien ži­no­ma kaip „Union Jack“. Pir­miau­sia ji bu­vo nau­do­ja­ma ka­ri­niuo­se bei pre­ky­ bos lai­vuo­se, ir tik vė­liau, įve­dus nau­jus ele­men­tus, ta­po Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės vals­ty­bi­ne vė­lia­va. Tuo me­tu Bal­ti­jos ir Šiau­rės jū­ ro­se daž­niau­siai mir­gė­jo Liu­be­ko, Bre­me­no, Ham­bur­go, Ros­to­ko, Ry­gos bei ki­tų Han­zos są­jun­gos mies­tų vė­lia­vos. Pre­ky­bos lai­vai ne­re­tai nau­do­jo ir klai­din­gas vė­ lia­vas, taip steng­da­mie­si ap­si­sau­ go­ti nuo prie­šų. Lai­vų stie­buo­se iš­kil­da­vo ir „links­ma­sis Ro­dže­ris“ – juo­da pi­ ra­tų vė­lia­va su kau­ko­le virš su­kry­ žiuo­tų kau­lų. Plė­ši­ka­vi­mas jū­ro­je vi­du­ram­žiais bu­vo be­veik įtei­sin­tas už­siė­mi­mas. Be pa­pras­čiau­sių plė­ši­kų, ne­tu­rin­ čių tė­vy­nės ir ne­pri­pa­žįs­tan­čių jo­ kios val­džios, bu­vo ir ki­tos rū­šies

„„Žy­gis: K.Ko­lum­bas įžen­gė į Nau­ją­jį pa­sau­lį su Is­pa­ni­jos ka­ra­liš­kuo­ju

štan­dar­tu.

pi­ra­tų. Juos va­din­da­vo įvai­riai – ka­pe­riais, fli­bust­je­rais, bu­kan­je­ rais, kor­sa­rais. Tai – ap­suk­rūs avan­tiū­ris­tai, plau­kio­ję su vė­lia­va tos ša­lies, ku­ rios vy­riau­sy­bė su­teik­da­vo jiems tei­sę plėš­ti pre­ky­bos lai­vus. Kiek­vie­na vals­ty­bės ar lai­vo vė­ lia­va – gy­va le­gen­da. Jos trau­kia dau­ge­lio žmo­nių – nuo mė­gė­jų

iki moks­li­nin­kų – dė­me­sį. Ame­ ri­kie­tis Whit­ney Smith, kny­gų ir straips­nių apie vė­lia­vas au­to­rius, 1958 m. su­da­rė ter­mi­ną, nu­sa­kan­ tį moks­lą apie vė­lia­vas – vek­si­lo­ lo­gi­ja. Jis ki­lęs iš lo­ty­niš­ko žo­džio ve­xil­ lum. Taip va­di­no­si tam tik­ra vė­lia­ vos rū­šis, nau­do­ta se­no­vės Ro­mos le­gio­nų.


13

pirmadienis, kovo 12, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Sveikata, grožis

AMBULATORIJA Unikali technologija Lietuvoje

Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas, dermatovenerologas, urologas, neurologas, kardiologas, endokrinologas. Odos vėžio diagnostika vokiečių FotoFinder dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas.Nėščiųjų priežiūra. Įvairios echoskopijos: kojų, inkstų, kaklo kraujagyslių, są-

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682. 911030

narių, nėščiųjų ir kitos. Gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Hemorojaus gydymas. Reabilitacijos paslaugos. Naujie-

Mokymas

Ilgalaikei nuomai ieškome gyv. ploto Klaipėdoje. Abu dirbame. Tvarką garantuojame. Mokėsime užstatą už pusę metų. Tel. 8 603 94 645.

Butus: 1 kambario Taikos pr. (4/3 a., su balkonu), 2 kambarių su holu Varpų g. (10/6 a., 137 000 Lt), sodą su namu „Smiltelės“ SB (90 000 Lt). Tel. 8 689 56 067.

924862

925090

Išnuomoja įrengtas komercines patalpas su atskiru įėjimu 1 a. Taikos pr. 42 (85 kv. m, šalia Jūrininkų sveikatos centro, netoli „Akropolio“). Tel. 8 611 14 232.

nos! Smegenų kraujagyslių echoskopija, nėščiosios vaisiaus tyrimas 4D programa, diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai.

924835

UAB Kuncų ambulatorinė klinika, tel. (8 46)

Išnuomojamas 1 kambario butas su baldais Panevėžio g. (350 Lt). Tel. 8 699 74 135, 8 685 14 162.

41 05 70, tik ginekologai tel. (8 46) 22 04 55,

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) nuo 2010 m. balandžio 1 iki 2012 m. kovo 31

www.kaklinika.lt. 918537

dienos vykdė ES Struktūrinių fondų finansuojamą projektą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ - STU-

924930

Išnuomojamas tvarkingas 1 kambario butas su holu pietinėje miesto dalyje, su baldais ir buitine technika. Skambinti po 18 val. tel. 8 616 45 227. 925080

DIJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS TECHNOLOGIJŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETUOSE (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K01-068), pagal kurį buvo atnaujintos Prekybos vadybos, Kultūrinės veiklos vady„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei

bos, Geodezijos ir Kraštovaizdžio dizaino studijų programos. Skirtas ES ir valstybės finansavimas 924 tūkst. litų.

mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai:

KVK projekto tikslas – užtikrinti kokybiškas ir veiksmingas kolegines studijas;

kardiologai, alergologai, endokrinologai,

plėtoti inovatyvius studijų metodus; plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Projek-

ginekologai, nefrologai, urologai, trauma-

to tikslinės grupės – KVK studentai ir dėstytojai. Visos 4 studijų programos išorės

tologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiolonolaringologai, psichoterapeutai, okulistai,

kams, remdamiesi apibrėžtomis kompetencijų ribomis bei atnaujintomis studijų

8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgyme-

Išnuomoju 1 kambario butą Taikos pr., su baldais, buitine technika; 2 kambarių butą Kretingos g., po kosmetinio remonto (200 Lt). Tel. 8 603 78 994, 8 603 78 977.

ir išleista 20 metodinių knygų, reikalingų studijų programų vykdymui. Visos memokymo(si) bei metodinės medžiagos buvo perkeltos į e-mokymo sistemą (Mo-

priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933,

odle aplinką), kuria naudojasi visos institucijos studentai bei dėstytojai paskaitų

8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių

metu ir savarankiškai. Projekte dalyvavę dėstytojai kėlė kvalifikaciją ECDL, WebCT,

Kiti kursai

Išnuomoju miesto centre 3 kambarių butą. Be tarpininkų. Tel. 8 645 08 198.

Nekilnojamasis turtas

924870

Nuoma

NAUJIENA! Alternatyva hialurono užpildams

„Vyturio“ PC išnuomojamas 44 kv. m baras. Tel. 8 699 78 639.

– raukšlių lyginimas ir veido modeliavimas

924654

užpildu pagamintu iš Jūsų kraujo. GROŽIUI: „Gundos“ floristų kursai ir seminarai pradedantiesiems ir profesionalams. Pažymėjimas. Nuolaidos. Šilutės pl. 79, 1 kab. Tel. 8 672 38 431. 915069

probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildyatjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliu-

Kursai: buhalterinės apskaitos, fotografijos, makiažo, kompiuterių, raštvedybos, kalbų, sąmatininkų. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt.

litinės procedūros, kavitacija, vakuuminiai,

914961

limfodrenažiniai masažai. SVEIKATAI: Šalta-

Kviečia mokytis klasikinio masažo. Medicinos centras „Sodalitas“, Debreceno g. 47-1, Klaipėda. Tel. (8 46) 379 922 (14 - 18 val.), 8 694 83 005 (10 - 18 val.), www.sodalitas.lt.

sis lazeris: gydymui ir atjauninimui. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų

924268

plaukelių, kapiliarų šalinimas. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 49 37 67, mob. +370 620 67 701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt. 919131

Vairuotojų kursai

Išsinuomosiu 1 kambario butą su baldais ilgesniam laikui. Tel. (8 46) 367 177, 8 617 28 329. 925032

Įmonė išsinuomotų patalpas maisto gamybai. Tel. 8 614 20 959, 8 618 66 042.

Svečių namuose paromis išnuomojami kambariai su visais patogumais (uždaras kiemas). Tel. 412 390, 8 657 94 214, 8 699 16 202; www.virsutine9.lt. 910412

48 ir 26 kv. m biuro patalpų nuoma, yra laisvų ūkinių patalpų (galima įvairi veikla). Tel. 8 606 12 856. 920694

Dubysos g. 64 išnuomojamos patalpos: 34, 16 kv. m kontoroms, 350 kv. m sandėliams (gamybai). Tel. 8 698 73 239 darbo dienomis. 912102

Išsinuomosiu ilgesniam laikui 60 kv. m butą Klaipėdos mieste. Tel. 8 647 79 630. 922506

918008

„Purijona“ padeda pirkti, parduoti, nuomuoti nekilnojamajį turtą, tvarko dokumentus, konsultuoja. Taikos pr. 111, 8 656 83 636, 8 606 10 036, 343 636, www.purijona.lt. 19380

Namą Plytinėje (naujos statybos, 130 kv. m, 2 aukštų, 3 miegamieji kambariai, šildymas dujomis, izoliuota teritorija). www. kavintene.lt, tel. 8 611 41 730. 925110

Butus naujos statybos name centre. Daugiau infor. www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668. 918101

Namą pigiau už butą Pagėgiuose (2 a., mūrinis, su patogumais, 2 ha žemės, graži aplinka, 180 000 Lt, galima derėtis). Tel. 8 609 06 322. 923862

Namą Jakuose (neįrengtas, kaina 230 000 Lt). Galimas keitimas. Tel. 8 620 40 512. 925008

924896

925199

mas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos

Išnuomoju 2 kambarių butą Minijos g. 11 (gerai įrengtas, su baldais ir visais patogumais). Tel. 8 638 44 327, e. paštas kirpejaliudmila613@gmail.com.

SPSS programų kursuose.

918937

stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų,

924859

924874

Greitai ir efektyviai mokome anglų kalbos suaugusiuosius ir vaikus. Paruošimas egzaminams, jūrinė anglų, rusų kalba. Pranešimai, vertimai. Tel. 8 620 87 926.

CITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų

Išnuomojamos 410 kv. m komercinės patalpos Vingio g., prie „Rimi“ parduotuvės. Tel. 8 687 39 200.

konsultantų rekomendacijomis, įsigyta 3 programinių įrangų paketai, parengta

dymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų

Mezoterapija savo krauju - PRP TROMBO-

Išnuomojamos komercinės patalpos (iki 850 kv. m) Herkaus Manto gatvėje, tinkamos bet kokiai veiklai. Tel. 8 687 39 200.

programų standartizuotomis dalimis, technologinėmis naujovėmis, darbdavių bei

todinės knygos bus patalpintos elektroninėje erdvėje kaip e-knygos. Parengtos

919161

922978

916159

da“ – šeimos gydytojai su odontologais (gy-

g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

Išnuomojami du 2 kambarių butai su baldais ir be jų Melnragėje (kaina 1 000 Lt). Tel. 8 675 06 638.

916153

Projekte dalyvavo 67 dėstytojai, kurie rengė mokymo(si) medžiagą 74 daly-

Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816,

922980

ekspertų buvo įvertintos teigiamai.

gai (mamografija), gastroenterologai, otorifizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Išnuomojami sandėliai Nemuno g. ir Šilutės pl. (1 kv. m kaina nuo 7 Lt). Tel. 8 675 06 638.

Du sodus kartu Vaiteliuose (12 a, elektra, šulinys, du laikini nameliai, atlikta geodezija, gera vieta, 21 000 Lt, savininkas). Be tarpininkų. Tel. 8 659 65 922.

NTA „Laimita“ greitai išnuomoja Jūsų nekilnojamąjį turtą. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529. 919336

NTA „Memelhaus“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti butus, kotedžus, namus. Reikalingi nuomai Jūsų NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78. 918836

Namus labai gražioje vietoje, prie vandens. 1 aukšto su išorine apdaila ir sutvarkyta aplinka - 265 000 Lt, visiškai įrengtas - 365 000 Lt. (iki raktų), 2 aukštų - 295 000, 395 000 Lt. Asfaltas, miesto maršrutinis mikroautobusas Nr. 7, dujos, elektra, vanduo, buitinės ir lietaus nuotekos, gatvių apšvietimas. Tel. 8 602 04 833. 924525

Sodą su namu Dituvoje (galima gyventi žiemą, garažas, šiltnamis, kaina 40 000 Lt). Tel. 8 684 33 738. 923120

Sodybą su dirbama 2,6 ha žeme Plungės r., Platelių apyl. Tel. 8 615 50 412. 922699

Nuomojamos specialistams įrengtos dirbtuvės elektrotechnikos ir mažosios mechanizacijos įrengimų remontui centrinėje miesto dalyje. Tel. (8 46) 411 677, 8 698 26 176.

1 kambario butą Kauno g. su balkonu (9/3 a., naujas vamzdynas, santechnika, durys, plastikiniai langai, plytelės, baldai, savininkas, 64 000 Lt). Tel. 8 643 27 660.

925005

1 kambario butą Taikos pr. (37 kv. m, 13/11 a., prie PC Debreceno g., suremontuotas, perplanuotas, viskas pakeista, kai kurie baldai, didelis balkonas). Tel. 8 629 13 602.

Viešbutyje išnuomojami jaukūs kambariai dviem. Kaina nuo 90 Lt, 3-4 valandos - nuo 50 Lt. Tel. 8 680 43 184. 913770

Parduoda „Gijoneda“ tarpininkauja perkant, parduodant, nuomojant nekilnojamąjį turtą, sutvarko dokumentus ir perduoda namus statybos inspekcijai. Tel. 252 320, 8 600 19 139. 918351

925029

924875

1 kambario butą centre, prie „Vėtrungės“ „Iki“ (27 kv. m, suremontuotas, maži komunaliniai mokesčiai, 69 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 622 58 420. 925051

Nukelta į 14 p.


14

pirmadienis, kovo 12, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Naujojoje Kalotėje 2 sodo sklypus (tinka namo statybai, asfaltas), 2 kambarių butą Kalnupės g. (euroremontas). Arba keičia į namų valdą. Tel. 8 679 33 241.

Nekilnojamasis turtas Parduoda

924084

atkelta iš 13 p.

Naujos statybos butus Kretingos g., priešais Botanikos sodą (nuo 45 iki 68 kv. m, autonominis šildymas, iš viso 24 butai, trijų aukštų namas). Tel. 8 686 07 289.

1 kambario 33 kv. m butą Laukininkų g. (5/2 a., geras susisiekimas, prie bažnyčios). Tel. 8 670 57 826. 922688

Parduodamos patalpos miesto centre. Tel. 8 687 39 200. 916174

Senojoje Kalotėje 17 a sklypą namui statyti (1 a - 4 500 Lt). Tel. 8 687 58 917, 8 686 30 983, 341 000. 924656

Skubiai Naujakiemio g. 1 kambario butą (33 kv. m, 9/8 a., plastikiniai langai, šarvuotos durys, 80 000 Lt). Tel. 8 616 33 776. 924774

24346

1 kambario 33 kv. m butą Žardininkų g. (9/8 a., plastikiniai langai į vakarų pusę, įstiklintas balkonas, kaina 83 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 683 48 200.

Naujos statybos 88 kv. m sodo namą Šernuose, tinkamą gyventi žiemą. Tel. 8 682 59 085.

Visiškai įrengtą 170 kv. m namą (15 a sklypas, vaizdas į tvenkinį, važiuoja 7 maršrutinis autobusas). Tel. 8 608 35 671.

924899

924429

1 kambario butus: Baltijos pr., Gedminų g. 76000 Lt. 2 kambarių butus: Šiaulių g. 106000 Lt, Vingio g., Statybininkų pr. 5/3. 3 kambarių: Debreceno g./Taikos pr., 9/2, 145000 Lt, Baltijos pr., Reikjaviko g. Sodą „Šernuose“ 60000 Lt. Tel. 8 672 90075.

Visiškai įrengtą gyvenamąjį namą Dituvoje. Tel. 8 677 65 064.

925286

Kambarį bendrabutyje. 1,2,3 kambarių butus. Tel. 8 672 90075.

922883

1 kambario butą Šiaulių g. (5/2, naujas, geras remontas). Tel. 8 644 74 463. 924466

2 kambarių butą Palangoje (52 kv. m, 4/4 a., plastikiniai langai, įstiklintas balkonas, didelis rūsys, kaina sutartinė); 12 a sklypą Vydmantuose. Tel. 8 699 56 184.

7-9 a sklypus gyvenamųjų namų statybai su komunikacijomis „Saulėtajame sodžiuje“. Tel. 8 618 32 257. 922578

916546

922241

1 kambario mažagabaritį butą 15 km nuo Klaipėdos (krosnis, WC, atskiras įėjimas, malkinė, pradinė kaina 40 000 Lt). Tel. 8 607 93 054.

2 kambarių butus naujos statybos raudonų plytų namuose priešais PC BIG: 56 kv. m su baldais ir 57 kv. m be baldų (butuose autonominis šildymas). Tel. 8 672 27 699.

923048

923671

2 kambarių butus: I.Simonaitytės g. (5/4 a.), 9/6 a. Naujakiemio g., 9/7 a. I.Simonaitytės g. 4/4 a. Pušyno g., 5/5 a. Šiaulių g. (108 000 Lt), 5/2 a. Debreceno g. Tel. 8 647 33 319.

2 kambarių 37 kv. m butą bendrabutyje Debreceno g. (5/4 a., suremontuotas, balkonas, dušas, visi skaitikliai, savininkas, kaina 49 000 Lt). Tel. 8 643 27 660.

925158

1,5 kambario butą Bandužių g. (5/4 a., visiškai įrengtas, suremontuotas, arti mokyklos, darželiai, parduotuvės, 120 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 616 33 450. 924759

925006

2 kambarių 46 kv. m butą Markučių g. (5/2 a., tvarkingas, plastikiniai langai, šarvuotos durys, laminatas, nekampinis, 130 000 Lt). Tel. 8 686 23 214. 924626

10 a sklypą gražioje vietoje Klaipėdoje, iki upės 200 m. Galimas keitimas į butą. Tel. 8 685 41 398.

2 kambarių butą naujos statybos name Rumpiškės g. 29, 4/3 a. Kaina 193000 Lt. Tel. 8 687 05 430.

924749

924476

10 a žemės sklypą Slengiuose. Paskirtis - namų valda. 1 a kaina 4 500 Lt. Už komunikacijas mokėti papildomai. Tel. 8 662 18 108.

2,5 kambario butą (9/3 a., 55 kv. m, bendrija, parketas, yra didelis rūsys, prie parduotuvės, netoli stotelė, Brožynų g.). Tel. 8 622 70 806.

922557

10 a žemės sklypą Mazūriškiuose (su veikiančiomis komunikacijomis). Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 685 80 880. 924259

105 kv. m kotedžą Ginduliuose (visos komunikacijos, šildymas dujomis, visiškai sutvarkyta aplinka, 1 kv. m kaina tik 2 250 Lt). Tel. 8 686 07 289, e. paštas www.igmara.lt. 916088

12 ir 15 a sklypus namų statybai Doviluose (1 a kaina 3 000 Lt). Tel. 8 600 59 412, 8 672 82 098. 920604

130 kv. m naujai pastatytą namą Dauparuose (14 a sklypas, visos komunikacijos, kaina 250 000 Lt). Tel. 8 646 06 419. 924435

15 a sklypą šalia Tauralaukio (komunikacijos, vaizdas į tvenkinį, važiuoja 7 maršrutinis autobusas). Tel. 8 670 63 918.

Nebaigtos statybos namą Gargžduose (15 a sklypas, elektra, komunikacijos, dujos); 12 a sodo sklypą bendrijoje „Vaiteliai“; gyv. namą Rubulių k. Tel. 8 686 53 190.

91 a sklypą šalia Mazūriškių karjero. Tel. 8 608 35 671. 924425

Dviejų butų visiškai irengtą namą 9 km iki Klaipėdos (228 kv. m, 12 a, labai patogus susisiekimas, visos komunikacijos). Skelbiu.lt ID 9859112, tel. 8 686 73 052. 921656

Gerai suremontuotą 2 kambarių butą su baldais ir buitine technika. Tel. 8 653 27 746.

Nuosavą 18 a sodo sklypą netoli Klaipėdos (ribojasi su mišku, netoli ežeras, daug vaismedžių, nuostabi vieta poilsiui) ir 1 kambario 38 kv. m butą Klaipėdoje (plytinis namas, didelis balkonas, tvarkingas). Arba keičia. Siūlyti variantus. Tel. 8 607 26 853. 922818

Palangoje 2 kambarių 67 kv. m naujos statybos butą su baldais (pigus išlaikymas). Tel. 8 606 05 103. 915047

924933

Ginduliuose naujos statybos 162 kv. m 5 kambarių namą (visa apdaila, tvora, trinkelės, visos komunikacijos, dujos, 10 arų). Kaina 540 000 Lt. Savininkas. Tel. 8 620 87 975.

Parduodamas 1 ha žemės ūkio paskirties sklypas 10 km nuo Klaipėdos. Kisinių kaimas (netoli „Šaulio“ restorano). 3 ha žemės ūkio paskirties sklypas. Stučių kaimas. Tel. 8 644 74 463. 924470

924085

Įvairus sodų ir gyvenamųjų namų pasirinkimas Šernuose. Tel. (8 46) 476 644, 8 682 59 085.

Pigiai 1 kambario butą Debreceno g. (33 kv. m, 5/1 a., nekampinis), 1 kambario butą Žardininkų g. (33 kv. m, 9/8 a.). Be tarpininkų. Tel. 8 686 36 545.

924893

924670

23 a sklypą labai gražioje vietoje (ribojasi su vandens telkiniu, asfaltas, miesto maršrutinis mikroautobusas Nr. 7, dujos, elektra, vanduo, buitinės ir lietaus nuotekos, gatvių apšvietimas). Galimybė statyti 2 namus. Tik 265 000 Lt. Bendradarbiaučiau su agentūromis. Tel. 8 602 04 833.

3 kambarių butą Sportininkų g. Kaina 165 000 Lt. Tel. 8 614 57 839. 922267

Komercinės paskirties 127 arų žemės sklypą Klaipėdoje. Yra visos komunikacijos, elektra, nuotekos, vandentiekis, detalusis planas, geležinkelio atšakos servitutas, 2000 kv. m gamybinio pastato projektas. Tel. 8 611 45 000. 924055

Pigiai du sodus po 6 a bendrijoje „Tolupis“ (prie miško, vaismedžiai, elektra); 1 kambario butą su holu Brožynų g. (43 kv. m, 5/5 a.). Savininkas. Tel. 8 686 36 545. 924671

924964

923714

3 kambarių 66 kv. m butą S.Nėries g. (4/3 a., tvarkingas, tinka nuomoti). Savininkas. Tel. 8 616 49 628, 8 613 36 559.

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

Skubiai, iš pirmų rankų, 0,20 ha sklypą priešais Tauralaukį, prie Palangos magistralės (įrengtos gyvenamosios patalpos, 2 garažai komercinei veiklai). Tel. 8 687 08 177.

918280

924943

918991

2 kambarių 48 kv. m butą I.Simonaitytės g., 5/2 a., atskiri kambariai, bendrija. Tel. 8 614 07 549.

3 kambarių suremontuotus, perplanuotus butus Baltijos pr. 109, 113, 117 (miesto panorama, autonominis šildymas). www. kavintene.lt, tel. 8 611 41 730.

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

Strategiškai patogioje vietoje raudonų plytų mūriniame name 3 kambarių butą (5/4 a., nekampinis, suremontuotas). Tel. 8 699 96 103 (savininkas).

924822

925109

924937

924549

924162

2 kambarių butą miesto centre, 5/4 a. Be tarpininkų. Tel. 8 612 74 731. 924613

BUTAI IR KOMERCINĖS PATALPOS GANDRALIŠKIŲ MIKRORAJONE

1 -2 kambarių butą (arba 3 kambarių), galima siūlyti be remonto. Tel. 8 605 96 992. 921501

1 arba 2 kambarių butą, gali būti 3 kambarių. Siūlyti garažą. Tel. 420 793, 8 652 22 532. 923943

2 kambarių butą nuo senosios turgavietė iki „Akropolio“. Be tarpininkų. Tel. 8 610 00 804. 923109

2 kambarių butą su didžiuoju holu penkiaaukščiame name, PC BIG rajone. Tel. 8 610 65 134. 923170

NTA „Laimita“ perka ir padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 494 017, 8 673 38 529. 919354

Perkame degalinę arba sklypą degalinei Klaipėdoje. Tel. 8 655 22 108. 914503

Tarpininkavimas

922383

197 kv. m namą Klaipėdos mieste, prestižiniame rajone (iš dalies atlikta apdaila, 9,5 a žemės sklypas). Tel. 8 687 45 383.

917156

919315

S.Šimkaus g. 1 aukšte 2 kambarių butą (53,63 kv. m). Tel. 8 646 36 175, e. paštas e_ivanauskiene@hotmail.com.

924432

UAB „Liepų parkas“ perka ir parduoda nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumentus. Suteikia visas teisines paslaugas. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099.

UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 4 kambarių butus, namus, žemės sklypus, sodus. www.naminta.lt. Tel. 361 773, 8 618 62 577, Statybininkų pr. 7A.

Sodybą Klaipėdos raj. Rudgalvių km. (40 000 Lt). Tel. 8 698 78 602.

3 kambarių 64,5 kv. m butą Kalnupės g. (5/1 a., plastikiniai langai, bendrija, plytinis namas, kaina 165 000 Lt). Tel. 8 607 15 834.

925287

918787

924536

923900

Perka

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937.

924339

3 kambarių butą Baltijos pr. 91 (5/2 a., 62 kv. m, suremontuotas, 2 balkonai). Savininkas. Tel. 8 612 37 577, 230 123.

924934

Sodo pastatų, gyvenamųjų namų dokumentų tvarkymas, įteisinimas. Tel. 8 682 59 085, (8 46) 476 644. 924902

Paskolos

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 916642

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt. 914627

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907. 918813

Pardavimų biuras Birutės g 22, Klaipėda tel. 8 46 412 344 8 620 72264, 8 652 54922 pardavimuskyrius@plienas.com www.gandraliskes.lt

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 912338


15

pirmadienis, kovo 12, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Darbas

UAB „AD REM LEZ“ – logistikos centas Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) nuolatiniam darbui ieško:

Ieško darbo 40 m. vyriškis, sugebantis profesionaliai atlikti visus vidaus apdailos, plytelių klijuotojo, santechniko, elektriko darbus, turintis automobilį, įrankius, ieško darbo. Tel. 8 681 66 655. 923832

45 m. vyras, turintis vairuotojo B, C kat. pažymėjimą, jūreivio-motoristo diplomą, ieško bet kokio darbo. Pageidautina paromis. Tel. 8 645 08 198, 8 674 67 259. 924871

Tvarkinga sąžininga moteris gali prižiūrėti vaikus ar senukus. Darbas gali būti ne tik Klaipėdoje. Tel. 8 675 18 216. 924145

Siūlo darbą Carpenters needed for work in NORWAY. Requirements: professional experience, Norwegian or English language skills. E-mail: oslobygg@yahoo.no Mob. + 370 64794699 Legalus darbas užsienyje, įvairiose darbo srityse. Mokesčių grąžinimas dirbusiesiems užsienyje. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698, www.litaupa.lt.

SANDĖLIO DARBUOTOJŲ / PREKIŲ SURINKĖJŲ Reikalavimai:  Patirtis dirbant su elektroninėmis sandėlio valdymo programomis (būtų privalumas);  Atsakingumas, kruopštumas ir greita orientacija;  Pozityvus požiūris į darbą;  Sugebėjimas dirbti komandoje.

Mes siūlome: Patrauklias darbo sąlygas bei visas reikalingas darbo priemones;  Konkurencingą darbo užmokestį. 

Gyvenimo aprašymą su pareigybės nuoroda siųskite el. p. info@adremlez.lt, papildoma informacija tel. 8 46 314130. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Įmonė, vykdanti PET taros gamybą Kretingoje, siūlo nuolatinį darbą PARDAVIMO VADYBININKUI. Reikalavimai kandidatui: aukštasis universitetinis išsilavinimas, geros anglų ir rusų kalbų žinios, kompiuterinis raštingumas. Privalumas: pardavimo darbo patirtis. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu info@terekas.lt. Tel. 8 445 51 431. 924912

Įmonei Klaipėdoje, gaminančiai metalo konstrukcijas, reikalingi atestuoti suvirintojai. Tel. 8 618 80 107.

Sveikatinimo centrui reikalingi administratorius, masažuotojas, kineziterapeutas. Reikalavimai: profesionalumas, sveikos gyvensenos propaguotojai, gali būti studentai. CV siųsti belaavida@inbox.lt, tel. 8 683 31 346.

Reikalingas stalius gaminti duris (galime apmokyti). Tel. 8 683 67 785. 920708

Reikalingas atestuotas bendrastatybinių darbų vadovas, turintis patirties. Darbo pobūdis: statybos darbų organizavimas ir vykdymas. CV siųsti info@tilta.lt. Tel. 8 610 33 751.

924995

Taksi įmonė priima vairuotojus dirbti savo arba įmonės automobiliais. Tel. 8 698 52 822, 8 621 02 148. 917107

Techninės izoliacijos projektų (darbų) vadovui, turinčiam techninį išsilavinimą, mokančiam anglų, rusų kalbas, darbų atlikimui laivuose bei pramoniniuose objektuose. Tel. 8 620 77 623.

924607

924304

Transporto įmonė Klaipėdoje ieško vairuotojų, turinčių C-E kategoriją, dirbti Lietuvoje, Rusijoje arba Europoje. Vizos ir ADR - privalumas. Tel. 8 645 89 777, e. paštas ks@transkela.lt. 915668

Transporto įmonei reikalingas vilkiko vairuotojas. Reisai LT-DE-LT. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 656 33 723. 923263

Transporto įmonei Šilutėje reikalingi vairuotojai važiuoti reisais Europa-Rusija. Tel. 8 698 57 705; dariuskli@zebra.lt. 924785

920667

Suvirintojui automobilių šaltkalviui, darbas duslintuvų servise Klaipėdoje. Reikalingi darbo įgūdžiai. Tel. 8 620 46 514, (8 46) 380 930, e. paštas regnija@gmail.com. 922346

Vadybininkui projektų paieškai darbams su technine izoliacija Lietuvoje ir užsienyje. Medžiagų tiekimui pramoniniams industriniams objektams. Būtina anglų kalba. Tel. 8 620 77 623.

Įmonei Klaipėdoje, gaminančiai metalo konstrukcijas, reikalingi: gamybos meistras; suvirinimo darbų technologas. CV siųsti e. paštu metalas@inbox.lt.

UAB „Arijus“ siūlo darbą patyrusiems vairuotojams, turintiems CE kategoriją. Darbas maršrutais po Europą arba į NVS šalis. Užtikriname laiku mokamą darbo užmokestį, patogų darbo grafiką ir socialines garantijas. Kreiptis tel. (8 46) 401 513, 313 902, 8 686 21 682, e. paštu personalas@arijus.lt arba adresu Jūrininkų pr. 27-412, Klaipėda.

24311

Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai pamaininiam darbui, turintys elektrinio krautuvo pažymėjimą. Tel. (8 46) 310 173, 8 614 48 110 (8-17 val.).

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą nekilnojamojo turto vadybininkui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937.

924146

922432

Baldų įmonė nuolat dirbti ieško staliausbaldininko individualiems užsakymams (reikalinga darbo patirtis). Tel. 8 699 30 836, direktorius@kaiva.lt. 923833

Barui-restoranui senamiestyje reikalinga barmenė-padavėja. Tel. 8 679 33 357. 923984

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos (nustatyti dėvėtų rūbų kainą) ir pardavėjos-konsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712. 924768

Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; narcizų skynimas; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje. Tel. 8 678 58 652, 8 675 86 523, www.ppv.lt. 923019

Dirbti Vokietijos platformoje reikalingos virėjos (patirtis, anglų kalba). www.bakena.com. Tel. (8 46) 410 735. 924841

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglų kalba. Privalumas darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900121

Kavinei reikalinga kvalifikuota virėja. Tel. 8 614 42 663. 924869

Klasikinių baldų ir interjerų gamybos įmonei reikalingi: staliai baldžiai, šlifuotojai, dažytojai. Tel. 8 698 71 470. 924866

Konditerijos įmonei reikalingi technologas ir konditerė (apmokysime). Tel. 8 611 45 000. 923905

Naujai atidaromai kirpyklai prekybos centre „Iki“, Butkų Juzės g. 9, reikalingos (-i) plataus profilio kirpėjos (-ai). Didelis žmonių srautas. Tel. 8 676 56 237. 923699

Naujam grožio salonui reikalingos: kirpėjos, manikiūrininkės, kosmetologės, masažistės. Tel. 8 687 70 845. 924853

Nedidelei transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. LT-RUS. Geros sąlygos. Laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 659 25 315. 923710

Nuolat dirbti viešbutyje „Morena“ reikalinga barmenė (-as)-padavėja (-as). CV siųsti admin@morenahotel.lt. 923632

Raktų dirbtuvei-avalynės taisyklai reikalingas darbuotojas (darbas nesudėtingas, patirtis nebūtina). Tel. 8 687 96 632. 922692

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) prekiauti rūkytais mėsos gaminiais turguje „Senjorų rojus“. Tel. 8 684 52 580. 922259

Pastolių montuotojai dirbti laivų gamyklose. Reikalavimai: būtina modulinių pastolių montavimo patirtis. Atvykti adresu Minijos g. 64, „Baltijos Prochemas“.

Reikalinga pardavėja dirbti kioske. Tel. 8 670 19 852.

924438

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuotojas dirbti Europoje. Tel. 8 698 32 878, (8 46) 341 520.

19797

Nauji šaldytuvai, viryklės, skalbyklės, indaplovės, įmontuojama technika, garintuvai. Kaina sutartinė. Taikos pr. 81 („Pempininkai“). Tel. 340 776. 922410

Paslaugos

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735. 921780

Giluminis kilimų, minkštųjų baldų, čiužinių valymas, plovimas. Kitos patalpų valymo paslaugos. Tel. 8 657 94 363, 8 657 94 361; www.svarosartele.lt. 916103

Namuose remontuojame, instaliuojame kompiuterius, televizorius, vaizdo ir garso aparatūrą, LCD, „Plasma“. Garantija. Tel. 350 473, 8 688 93 972. 923606

NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę technika - šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

921900

Reikalingi laivų šlifuotojai, suvirintojai, korpusininkai, vamzdininkai dirbti Klaipėdoje, komandiruotės į užsienį. Tel. 8 651 00 477. 920640

924828

Reikalingos virėjos ir padavėja-barmenė sezoniniam darbui nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. Tel. 8 612 76 484. 924467

Restoranui mieste reikalingas direktorius, būtina patirtis, rusų kalbos mokėjimas. Tel. 8 683 10 140. 924113

Saugos tarnyba ieško pardavimo vadybininko (-ės). CV siųsti klaipeda@jungtis.lt. Tel. (8 46) 492 029, 8 687 90 279.

924229

Viešbučiui reikalinga kambarinė. Mes tikimės, kad Jūs esate kruopšti ir sąžininga, be žalingų įpročių, nebijote darbo krūvio. Mes siūlome: slankųjį darbo grafiką, karjeros ir tobulėjimo galimybes, laiku mokamą atlyginimą. CV siųskite reservation@nationalhotel.lt arba skambinkite tel. 8 699 31 167. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Autoserviso paslaugos

Valymo kompanijai reikalingos valytojos. Tel. 8 678 78 873.

We are looking for ADMINISTRATOR/ BOOKKEEPER’s-ASSISTANT. What we offer: An adequate salary, holiday’s; A proper modern working environment in Klaipeda centre; A good and small team of colleges; We support training and education. What we ask: Average to good ability to speak English; Flexibility and accuracy in working method; Willingness to improve yourself; Teamwork. Please send your CV by e-mail: info@mabrocona.com. Tel. +370 6555 6966. 922839

916197

Siūlome darbą siuvėjai (-ui), siuvinėjimo paslaugos pardavimo vadybininkei (-ui). CV siųsti e. paštu ovestrakon@takas.lt. Tel. 402 456, 8 659 78 620.

Automobiliai

924221

925060

Reikalingi vairuotojai (E kateg.). Darbas Rusijoje, Baltarusijoje (privalumas - vizos). Tel. 8 655 28 028, 8 615 50 503.

919703

Vairavimo mokyklai reikalingas dėstytojas, administratorė pusei darbo dienos (nuo 14 iki 18 val.). Tel. 8 698 17 355.

Žuvų perdirbimo įmonei reikalingi: meistras (-ė), vadybininkas (-ė). Tel. 8 600 34 101. 918290

Baldai

Automobilių dujų įrangos servisas, montavimas (išsimokėtinai), remontas. Automobilių signalizacijų montavimas. Tel. 415 477, 8 606 11 399, Artojo g. 7G. 916702

Perka Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. 923223

Brangiai perkame naudotus automobilius. Gali būti su defektais. Tel. (8 46) 486 000, 8 699 53 033. 919266

Superkame automobilius, gali būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 603 28 520. 913751

Superkame automobilius, mokame nuo 200 iki 2000 Lt. Tel. 8 600 06 611, 8 631 97 434. 922270

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676.

Parduoda Kokybiškai ir nebrangiai projektuoja ir gamina įvairius baldus (virtuvės, stumdomųjų sistemų spintas). Atvežimas ir montavimas nemokamai. Tel. 8 658 13 464 (Ilja). 916373

924825

924211

Ieškome merginų dirbti su NTA sistema. Stabilus atlyginimas ir komisiniai. Apmokome darbo metu. Tel. 8 676 24 657.

Reikalingas sąmatininkas (-ė), turintis patirties. Darbas „Sistela“ programa. Darbo pobūdis: sąmatų skaičiavimas pagal projektinę dokumentaciją, atliktų darbų aktavimas. CV siųsti info@tilta.lt. Tel. 8 610 33 751.

Stabiliai dirbančiai įmonei reikalingi: aukštos kvalifikacijos inžinierius-elektrikas, elektrikas-varžų montuotojas, elektrikas-montuotojas. Skambinti darbo dienomis 9-17 val. Tel. 8 652 00 711.

Minkštuosius baldus aptraukiame nauju audiniu. Susidėvėjusias, sulūžusias dalis pakeičiame. Restauruojame medines dalis. Tel. 8 682 47 632.

924251

923795

924685

921485

924634

Nauja patikimų firmų buitinė technika, televizoriai. Liepų g. 20, tel. 8 684 54 432. www technikossala.lt. Visada geriausia kaina!

924185

924755

10 metų sėkmingai dirbanti įmonė ieško darbuotojų dirbti prekyboje. Jaunas kolektyvas, galimybės tobulėti. Tel. 8 609 97 490.

Parduoda

924754

923793

Reikalingas jaunas, perspektyvus, turintis patirties, vairuotojo pažymėjimą santechnikas, atlyginimas nuo 2 000 iki 4 000 Lt. Tel. 8 686 29 345.

Buitis ir technika

Paslaugos

924118

Transporto paslaugos Atvežame pigiai įvairius krovinius. Perkraustome, pervežame baldus. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774. 924730

Kasdien padedame persikraustyti, vežame krovinius iki 4 t, ilgis 5 m, 25 kub. m, krovėjai. Tel. 8 676 32 559. 921604

Nukelta į 16 p.


16

pirmadienis, kovo 12, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Automobiliai

Griauname, mūrijame, betonuojame, tvirtiname gipskartonį, kalame dailylentes, klijuojame plyteles, tapetus, laminatą. Dažome, padedame nupirkti medžiagas. Tel. 8 652 00 620.

Statyba ir statybinės medžiagos

Transporto paslaugos atkelta iš 15 p.

Parduoda

Keleivių pervežimas (grupėmis): oro uostai, Lietuva, Latvija, Kaliningradas, Europa. Mažagabaritiniai kroviniai. Kambarių nuoma. Tel. 8 620 87 926. 918929

919239

Nebrangiai parduoda smėlį, žvyrą, skaldą, gruntą sklypui sukelti, statybinį laužą, juodžemį. Atveža savo transportu. Daro kelius. Tel. 8 654 89 088.

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

923477

905512

Atsakingai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722.

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242. 919766

Klojame trinkeles, mūrijame, dengiame horizontalius ir šlaitinius stogus, vidaus apdaila, santechnika, „Bobcat“ nuoma. Kokybiškai. Tel. 8 686 84 498. 916686

Kloju laminatą, parketlentes, sandarinu langus. Plytelės, tapetuoju, elektros ir kt. darbai. Nuolaidos medžiagoms. Tel. 8 684 75 740. 924872

Apdailos darbai. Dažymas, glaistymas, tapetavimas, plytelės, laminatas, gipso montavimas. Tel. 8 673 37 410.

922672

Be poilsio dienų profesionaliai perkraustome iš butų, biurų, vežame krovinius iki 5 t. Krovėjų paslaugos. Sąskaitos. Tel. 8 687 48 272.

Atliekame pirčių ir saunų įrengimą; remontą. Karkasiniai namukai, terasos, malkinės, pavėsinės. Garantijos. Tel. 8 677 96 000.

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija - www.lietuvalondonas.com.

871323

924049

924267

Metalinės durys – laiptinių, šarvuotos, rūsių. Garažo vartai. Laiptų karkasai. Šiltnamiai. Kalvystė. Tvorelės, grotelės, turėklai. Tel. 415 477, 8 606 11 399. 916711

Jums patogiu laiku savivarčiu atvežame smėlio, molio, juodžemio, žvyro, skaldos, statybinio laužo (plytų). Tel. 8 687 73 432.

Parketas iš ąžuolo ir uosio. Visos klojimo, šlifavimo ir restauravimo paslaugos. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 688 27 195.

924780

Kita

925016

Parduoda

Perplanuojame butus, įrengiame angas sienoje, didiname san. mazgo patalpas, atliekame konstrukcijų analizę, techninę priežiūrą. Tel. 380 455, 8 615 23 915.

Malkas, ąžuolo ir kt. atraižas; pjuvenų, šiaudų briketus. Ketaus krosneles; „Kalvės“ katilus. Statome malkines ir kt. Tel. 8 604 16 291; www.silumosekspertai.lt.

915622

Geros būklės 6 m ilgio jūrinį konteinerį. Kaina sutartinė. Tel. 8 676 72 020.

Atliekame santechnikos darbus: keičiame stovus, vamzdyną, kanalizaciją, radiatorius, perstatome skaitiklius. Sąskaita faktūra. Tel. 210 047, 8 698 07 929.

922370

Parduodame beržines malkas, pjaustytas atraižas. Atvežame į vietą. Tel. 8 620 51 543, 8 671 80 664. Pjuvenų briketus, granules, skaldytas malkas. Pristatome. Tel. 8 615 58 892.

Atliekame apdailą: kokybiškai montuojame gipskartonį, glaistome, dažome; plytelės, laminatas, elektros instaliacija, smulkūs darbai. Tel. 8 670 37 333.

922833

924867

Sausas juodalksnio, beržo, ąžuolo, skroblo malkas, lentų galus, dailylentes, statybinę medieną. Tel. 8 698 26 990, 8 684 97 350.

Atlieku vidaus apdailos ir santechnikos darbus. Didelė darbo statybose patirtis. Tel. 8 673 18 255.

920120

923563

Suskaldytas, supjaustytas lapuočių malkas ir atraižas. Atvežame. Pjauname statybinę medieną. Perkame mišką. Tel. 8 677 56 339, 8 602 91 939.

Dengiame stogus, šiltiname fasadus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Ilgalaikė patirtis. Tel. 8 698 72 425. 918231

922349

Dengiame, remontuojame stogus, mūrijame, įrengiame pamatus, šiltiname fasadus, skardiname, atliekame vidaus apdailos darbus. Tel. 8 655 11 471.

Paslaugos Įteisiname butų perplanavimus, projektuojame, matuojame, tyrinėjame, ekspertuojame statinius. Tel. 8 698 35 489.

923100

908447

Elektrifikacijos paslaugos: montavimas, remontas, priežiūra. Tel. 8 699 61 658.

Perka

924197

Statybos paslaugos Aliuminio ir plastiko langai, durys. Balkonų stiklinimas stumdoma ir varstoma sistema. Konstrukcijos. Apdaila. Lizingas. Tel. 8 686 01 616, (8 46) 223 223. Taikos pr. 111, Taikos pr. 55. www.edlis.eu. 917486

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI. 895912

Nauja itališka 220 W mašina šlifuojame grindis, glaistome, lakuojame, beicuojame. Restauruojame laiptus. Tel. 8 685 47 452.

924742

Gerai, nebrangiai atliekame santechnikos darbus. Perstatome dujines virykles. Tel. 8 614 31 459. 921257

Grindų betonavimas vokiška įranga „Putzmeister“. Greitai, kokybiškai, nebrangiai. Tel. 8 677 27 108. 916668

Įmonė atlieka elektros instaliacijos, priežiūros, remonto ir kitus darbus. Tvarko dokumentaciją. Tel. 8 604 50 064, 8 659 41 097. Įvairūs statybos darbai. Tel. 8 675 06 638. 922984

914042

Kiaurymių gręžimas, angų pjovimas per gelžbetonį, betoną ar mūrą. Skersmuo nuo 14 iki 500 mm. Pjovimo gylis iki 430 mm. Tel. 8 655 42 312. www.grezimas.com.

913575

912965

919276

Gerai ir greitai tapetuojame, dažome, glaistome. Tel. 8 608 90 529.

922697

918273

Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634.

920517

Brigada pigiai montuoja vandentiekį, kanalizaciją, šildymą. Klijuoja plyteles, glaisto, tapetuoja. Gipskartonis, laminatas, dailylentės. Tel. 8 672 14 020.

923194

920109

Atliekame visus santechnikos darbus (taip pat ir smulkiuosius). Šildymas, vandentiekis, nuotekos, kanalizacijos valymas modernia įranga. Tel. 8 648 74 040.

923568

Projektuojame pastatų vidaus ir lauko inžinerinius tinklus. Griovimo projektų parengimas. Tel. 8 698 35 489. 908465

Smėliavimo, dažymo darbai su mobilia įranga. Tel. 8 605 44 492. 921246

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai. Turime visus atestatus statybos darbams. Tel. 8 606 88 234. 925084

Statybinės technikos nuoma: mini ekskavatoriai (2007 m., 2,7 ir 3 t, be operatorių), vibroplokštės (150, 500, 700 kg), generatoriai (3 ir 5 kW). Tel. 8 616 16 842. 916681

Kvalifikuotai klijuoja plyteles, kloja laminatą, tvirtina gipskartonį, dažo, tapetuoja; elektriko, santechniko, mikroautobuso paslaugos. Tel. 8 609 22 439. 922814

Meistras atlieka vidaus apdailos darbus. Tel. 8 671 83 813. 924775

Nebrangiai dažome, glaistome, tapetuojame, klojame laminatą. Padedame nusipirkti medžiagas su nuolaida. Gera kokybė. Tel. 8 616 58 749. 923086

Patyrę meistrai nebrangiai ir kokybiškai dažo, glaisto, tapetuoja lubas ir sienas. Tel. 8 671 60 351. 920803

Patyręs meistras remontuoja butus. Atlieka apdailos darbus: plytelės, gipskartonis, laminatas, glaistymo, dažymo darbai, elektra. Tel. 8 690 24 071, 224 405. 924460

Gaminame ir statome rąstinius bei karkasinius namus, sodo namelius, pirtis ir kt. www.ekomedis.lt. Tel. 8 611 89 918.

Tinkuojame, armuojame, mūrijame, betonuojame, dengiame stogus. Tel. 8 652 22 942.

902454

912844

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807.

Žaliuzės, roletai. Pigiai, kokybiškai, greitai. Pirma konsultacija - nemokama. Pavasarinės 30-50 proc. nuolaidos. Tel. 8 645 00 245; www.zaliuzestau.lt.

921461

924889

Profesionaliai atlieku vonios, tualeto, virtuvės remontą. Dušo kabinos, gipsas, plytelės. Santechnikas, elektrikas. Tel. 8 681 66 655. 923829

Trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimo darbai, „Bobcat“ nuoma, savivarčio paslaugos. Tel. 8 657 95 255. 919413

Nukelta į 17 p.


17

pirmadienis, kovo 12, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos Statyba ir statybinės medžiagos

restoranai Viešbutis – restoranas „Magnisima“

Statybos paslaugos

gardumynai

karščiausi kelionių pasiūlymai

Firminė parduotuvė „Pitliaus skanėstai”

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt

atkelta iš 16 p. Restauruojame vonias kliento namuose ir įstaigose. Labai tvirta danga, sustiprinta sintetiniu akmeniu - analogo Lietuvoje nėra. 5 m. raštiška garantija. www.restauruok.lt, tel. (8 46) 320 488, 8 699 25 011. 922169

UAB „Pamario inžinerija“, turinti ilgametę patirtį, atlieka vandentiekio, drenažo, ryšių darbus. Nuomojame įvairią kasimo techniką, ekskavatorinį krautuvą, mini ekskavatorių, „Bopcat“, hidroplaktuką. Tel. 8 656 44 344. 919095

Visapusiška balkono apdaila, apšiltinimas, skardinimas, dailylentės, įvairios grindys ir kt. Visi buto remonto darbai. Superku medžiagas. Tel. 8 675 16 775. 924630

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Vonios restauravimas kliento namuose, užliejant ypatingo atsparumo ir blizgesio emaliu. Speciali turbina, be dulkių. Tel. 8 635 55 303.

Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200. 885024

Parduodama Gintaro Lukošiaus, g. 1964 06 15, skola - 385 000 Lt. Kaina sutartinė. Tel. 8 616 10 165. 924718

Mokymo centras „Gimnazita“

Atėjo laikas poilsiui ir pramogoms, kad su naujomis jėgomis ir įkvėpimu sutiktume pavasarį. Suteikite laiko sau, savo draugams, artimiesiems, brangiems žmonėms ir leiskitės į kruizinę kelionę

Dar ne viskas! Visi, šiuo metu pirksiantys kruizą, dalyvaus PAPILDOMO KRUIZO KETURIEMS LAIMĖJIME!

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

• Žemiausios kainos garantija – išankstinių pardavimų metu įsigytos kelionės kaina bus vasaros sezono mažiausia kaina. Esant kitaip, grąžinsime jums skirtumą*; • Pradinė įmoka 20% kelionės kainos; • Nemokamas kelionės sąlygų keitimas pagal tą dieną galiojančias kelionių kainas*; • Įsigijus TEZ TOUR kelionę, suteikiama 100 Lt nuolaida būsto apsaugos sistemai.

Dabar PALANKIAUSIA įsigyti keliones į Turkiją,

Dėmesio

924966

kursai

Nuo kovo 15 dienos – didžioji FIESTA Baltijos jūroje su artistais iš Kubos, Ispanijos, Argentinos ir Brazilijos!

VASAROS KELIONIŲ IŠPARDAVIMAS TĘSIASI!

909423

Informacija apie parengtą detaliojo plano koncepciją ir SPAV ataskaitą. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais planavimo organizatorius - UAB “Narvija” - informuoja apie parengtą žemės sklypo Jotvingių g. 1A/Mokyklos g. 25, Klaipėdoje, žemės sklypo plotas – 0,1137 ha, kadastro Nr. 2101/0004:229, detaliojo plano koncepciją bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą. Su detaliojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima susipažinti UAB “Narvija” patalpose, Paryžiaus Komunos g. 25, Klaipėda; tel. (8 46) 380 888. Detaliojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos viešojo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2012 m. balandžio 6 d. 15 val. UAB “Narvija” patalpose (Paryžiaus Komunos g. 25A, Klaipėda, tel. (8 46) 380 888). Planavimo organizatorius - UAB “Narvija”, Paryžiaus Komunos g. 25, LT-91111 Klaipėda; tel. (8 46) 380 888, faksas (8 46) 400 888. Plano rengėja - Eglė Biretienė, Saltoniškių g. 54-48, 08105 Vilnius; tel. 8 685 27 975, e. paštas egle.biretiene@gmail.com. Projekto vadovė Eglė Biretienė. Planavimo tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatant naujo administracinės-komercinės paskirties pastato statybą. Pasiūlymų teikimas - motyvuotus pasiūlymus dėl plano koncepcijos ir SPAV galima teikti raštu plano organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) iki viešojo supažindinimo ir jo metu. Po viešojo supažindinimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Planavimo organizatorius.

„Pitliaus skanėstai“ – smaližiams ir ieškantiems gardžiausio siūlo šakočių, tortų, pyragėlių, sausainių, bandelių, geros kavos, arbatos, karšto ir nekaršto tikro šokolado, ... ir gardžios duonelės. Kepiniai – rankų darbo, tikro skonio, iškepti laikantis geriausių meistrų tradicijų. Užsukite, paragaukite! Mus rasite: „Pitliaus skanėstai“, Tiltų g. 17, Klaipėda

Puiki galimybė įsigyti kruizines keliones Ryga – Stokholmas – Ryga už labai gerą kainą! Tik 80 Lt asmeniui.

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Kovo 16 d. 19 val. atlikėjo Romo DAMBRAUSKO koncertas. Ateikite ir išgirsite bei pamatysite Jūsų mėgstamą atlikėją. Koncerte skambės ne tik visų laikų populiariausi šlageriai tokie kaip: Rudeninis paukštis, Lietus Lietuvoj, Angelas, Cafe Emigrant, bet ir naujos dainos.

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia skaniai ir sočiai papietauti, bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti su gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Pavasario akcija! Nuo sekmadienio iki ketvirtadienio visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Apsilankykite, nenusivilsite !

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, banketams bei furšetams.Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Pavasario akcija! Visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Laukiame atvykstant !

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata Teniso arena

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

gėlės Tik gėlės

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženkliosnuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms). Perkančiuosius už 99 Lt vaišinsime kvapnia kava.

Barseloną, Maljorką, Bulgariją bei Kretą! Naudos perkantiems:

Daugiau informacijos www.krantas.lt

yra papildomų sąlygų.

*

Litamicus Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos.

Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm. Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm.

Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm.

Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

pirmadienis, kovo 12, 2012

pramogos teatras

Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 17 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys. Kovo 18 d. 18 val. – E.Kishon. „Ei, Džuljeta“. 2 dalių tragikomedija. Rež. A.Vizgirda. Kovo 21 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas. Kovo 24 d. 18 val. – Žemaitė. „Trys mylimos“. 2 dalių komedija. Rež. K.Macijauskas. Kovo 25 d. 18 val. – A.Strindberg. „Šmėklų sonata“. 1 dalies drama. Rež. G.Varnas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Kovo 15 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos tetaro gastrolės. V.Mucharjamov. „Ačiū, Margo!“. Lyrinė komedija. Kovo 16 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės. N.Simon. „Paskutinysis aistringas meilužis“. 1 d. komedija. Kovo 18 d. 15 val. – A.Kučinskas. „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera vaikams. Kovo 24 d. 18.30 val. – atnaujinimo premjera. G.Rossini. „Sevilijos kirpėjas“. 2 v. opera. Kovo 30 d. 18.30 val. – J.Strauss. „Vienos kraujas“. 3 v. operetė.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Kovo 13 d. 18 val. – „Skambančios spalvos“. V.Paukštelis (fortepijonas), I.Leščinskaitė (instaliuota tapyba). Kovo 16 d. 18 val. – „Alpių ragas. Kalnų aidai“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Solistas C.Torlontano (alpių ragas, Italija). Kovo 21 d. 18 val. – „Vivaldi Japonijoje“. Rygos saksofonų kvartetas: A.Kazlauskas (sopraninis saksofonas), A.Sīmanis (altinis saksofonas), A.Šablovskis (tenorinis saksofonas), G.Pabērzs (baritoninis saksofonas), H.Hansena (fortepijonas). Kovo 23 d. 18 val. – „Pavasario balsai“. Fortepijoninis trio „Armonų trio“: I.Armonaitė (smuikas), R.Armonas (violončelė), I.Uss (fortepijonas), J.Gedmintaitė (sopranas). KITI RENGINIAI Kovo 12 d. 19 val. – labdaros koncertas „Iš širdies į širdį“. Dalyvaus Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus), J.Gedmintaitė (sopranas), M.Rojus (baritonas), V.Čaikin (klasikinė gitara). Vakaro vedėja – V.Kochanskytė. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 15 d. 18 val. – premjera. Komedija „Tik kūdikiai gimsta dori“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 18 d. 12 val. – Tėčių lopšinės. Atlikėjai L.Švirinas ir J.Baltokas. Bilietais prekiauja studija „Grock“ (ligoninės g. 16, 2 a.), juos galima įsigyti ir prieš koncertą. Kovo 18 d. 17 val. – romansų vakaras „Kadais palei mėlyną jūrą“. Dalyvaus L.Nazarenko (vokalas, gitara), R.Smolinskytė (smuikas), M.Rutkauskas (violončelė). Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 24 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera. Komedija „Žirklės“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 25 d. 18 val. – Maskvos čigonų teatro „Romen“ koncertas „Taboras žengia į dangų“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 27 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera „Apie ką kalba vyrai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose Kovo 12 d. 18 val. didžiojoje salėje – A/CH teatras. Šokio spektaklis „Moterų dainos“. Choreografė A.Cholina. Bilieto kaina 42–52 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 13 d. 18 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. M.Martinaitis. „Visa tiesa apie Kukutį, gyvą ir mirusį“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams, senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 15 d. 19 val. teatro salėje – pantomimos teatras „A“. Judesio spektaklis „Paikos mergelės“. Rež. A.Mažonas. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 17 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Poetinės klounados spektaklis „Bokštas“. Rež. L.Vyšniauskas. Bilieto kaina 12 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 18 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Muzikinis spektaklis vaikams „Atsikrausto kiaulė“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 22 d. 19 val. teatro salėje – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras. Aktoriaus V.Fijalkausko

monospektaklis „Kritimas į tamsą“. Rež. S.Varnas. Bilieto kaina 30 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 25 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Kur tas pasaulio kraštas“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Kovo 16 d. 20 val. – Filipas Kirkorovas. Kovo 17 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Utenos „Juventus“. Kovo 23 d. 19 val. – miuziklas „Paryžiaus katedra“. Kovo 31 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Kauno „Baltai“.

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Kovo 17 d. 12 val. – lėlių vaidinimas „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 18 d. 12 val. – lėlių žaidimas visai šeimai „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimą“. Rež. R.Bunikytė. Kovo 24 d. 12 val. – lėlių vaidinimas žemaičių kalba „Kiškio pasakos“. Rež. J.Januškevičiūtė. Kovo 25 d. 12 val. – lėlių vaidinimas patiems mažiausiesiems „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 30 d. 18 val. – premjera. Spektaklis suaugusiems „Šalia“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 31 d. 12 val. – spektaklis kūdikiams „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.

Klaipėdos jaunimo centras Kovo 13 d. 10 val. Klaipėdos jaunimo centro studijoje „Aušra“ (I.Simonaitytės g. 24) – Klaipėdos jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ improvizacijų spektaklis „Teatro šalies duris pravėrus“. Rež. I.Stančikienė. Kovo 14 d. 13 val. Gedminų pagrindinėje mokykloje (Gedminų g. 3) – Klaipėdos jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ spektaklis „Skraidymo mokykla“. Rež. Ž.Dargytė. Kovo 16 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo centro studijoje „Aušra“ (Šaulių g. 14) – Klaipėdos jaunimo centro teatro studijos „Aušra“ spektaklis „Skaistumas“ (pagal W.Gombrovitz). Rež. E.Milinienė.

Klaipėdos etnokultūros centras (Daržų g. 10) Iki balandžio 5 d. gydytojo J.Sąlygos meninių fotografijų paroda „Nenuspėjama jūra“. Nemokamai. Projekto „Tradicija šeimai“ renginiai „Mūsų Velykų stalas“: margučių marginimas natūraliomis dažyvėmis kovo 16, 17, 23, 24, 30 dienomis penktadieniais 16 val., šeštadieniais 11 val. Registruotis tel. 310 022. Bendras klaipėdiečių staltiesės siuvinėjimas kovo 15, 16, 22, 23, 29, 30 dienomis. Atvirų durų dirbtuvė veiks 15–18 val. Nemokamai. Kovo 15 d. 17 val. – istoriko D.Elerto paskaita „Nerijos fortas laiko juostoje“. Nemokamai. Kovo 17 d. 15 val. – „Liaudiškieji giedojimai: kryžiaus kelias“. Dalyvaus šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos ansamblis (vad. R.Kalakauskienė) iš Šiaulių. Renginį ves kunigas S.Stumbra. Nemokamai. Kovo 31 d. 15 val. – pokalbių popietė su Lietuvos etnologais „Velykų stalo dengimo tradicijos“. Nemokamai. Konsultacijos Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Kovo 17 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Aš-dailininkas-piešimas parodoje“. Kovo 24 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Stebuklingas piešinys“. Kovo 31 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Velykinė nuotaika-margutis“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@ kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt. Kovo 15 d. 17.30 val. G.Rupeikaitės filmas „Variacijos kaukių tema“ (Lietuva). 18.10 val. J.Macias „Planai rytojui“ (Ispanija). 20 val. J.Garano, J.M.Goenaga „80 dienų“ (Ispanija). Kovo 16 d. 17.30 val. D.Fabianova „Mėnulis tavyje“ (Slovakija). 19 val. M.Č.Solčanska „Legenda apie skraidantį Kiprietį“ (Slovėnija, Lenkija). 21 val. R.Banionis „Neatmenu tavo veido“ (Lietuva).

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“ (2011 m.). 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Dok. f. „Mi­si­ja Si­bi­ras’11. Toms­ko sri­tis“ (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.45

„Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. „To­mas ir Dže­ris“ (6) (k). „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). Pri­čiu­pom! „Drau­gai V“ (N-7) (k). 24 va­lan­dos (N-7). Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja 6. Mies­to ap­gul­tis“ (JAV, 1989 m.) (k). 11.25 Veiks­mo ko­me­di­ja „Mir­ti­nas gink­las 2“ (JAV, 1989 m.) (N-7) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ To­mas ir Dže­ris“ (7). 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.25 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (N-7). 0.30 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (8) (N-7). 1.25 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.05 Ką ma­nai? 11.00 Nuo­ty­kių f. „Nar­su­sis prin­cas“ (D.Bri­ta­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, 1997 m.). 12.40 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Vėž­liu­kai nind­zės“. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. 18.35 Su­si­ti­ki­me virtuvė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Vy­no ke­lias“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „Ter­je­rai“. 0.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Vil­ko bi­lie­tas“ (1) (JAV, 2008 m.). 1.00 „Svie­to ly­gin­to­jai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.00 „Lie­tu­vos ži­nių ty­ri­mas“ (N-7) (k). 9.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 11.30 „Ska­nus po­kal­bis“. Ku­li­na­ri­nė po­kal­bių lai­da (k). 12.30 „Ne­by­lus šauks­mas“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“.

19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 „Mi­li­jo­nie­riai“. 21.00 „Men­tai“ (N-7). 23.00 „Muchta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.30 Tau­ro ra­gas (N-7) (k). 1.00–6.00 „Bam­ba“ (S).

8.00 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 „Skam­ba skam­ba kank­liai 2011“. Su­tar­ti­nių va­ka­ras (k). 12.50 Spor­to pa­no­ra­ma. 13.10 „Mei­lės sko­nis“. 14.05 Rašy­to­jo Vla­do Dau­tar­to 85-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Teat­ro po­pie­tė. Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos teat­ro spek­tak­lis. Vla­do Dau­tar­to „Se­no­jo gluos­nio pa­sa­ko­ji­mai“ (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (5) (2003 m.). 18.50 Pri­si­min­ki­me. J.Gru­šas. „Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė“. 19.00 Kon­cer­tas 2011 m. že­mės dre­bė­ji­mo ir cu­na­mio Ja­po­ni­jo­je au­koms at­min­ti. 20.10 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. Al­fon­so Ei­din­to kny­gos „An­ta­nas Sme­to­na ir jo ap­lin­ka“ pris­ta­ty­mas. Da­ly­vau­ja au­to­rius, E.Alek­sand­ra­vi­čius, V.Ža­lys, A.Kas­pa­ra­vi­čius. 21.00 „Gi­mi­nės“ (5). 21.50 Spal­vų jė­ga (2). 22.20 Is­to­ri­nė dra­ma „Sk­ry­dis per At­lan­tą“ (1983 m.). 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pi­ni­gų kar­ta.

9.15, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00, 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai.

17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Visa­ta“. 19.00, 23.55 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Mo­te­rų ly­ga“. 21.30 Siau­bo tri­le­ris „Griu­vė­siai“ (JAV, Aust­ra­li­ja, 2008 m.). 23.20, 1.00 „Fu­tu­ra­ma“. 1.30 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Su­per­did­vy­riai. Nuo­ty­kiai tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Ge­le­ži­nis žmo­gus“ (6) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 23.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 18.57 Žodis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 De­tek­ty­vi­nis s. „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų sky­rius“ (1) (JAV, 2006 m.) (N-7). 21.00 Ne­maRUS ki­nas. Melodrama „Dvie­se sto­ty­je“ (1) (Ru­si­ja, 1982 m.) (N-7). 22.30 „Iš­rink­tie­ji“ (N-14). 0.30 Svei­ka­tos ABC (k).

6.09, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 6.25, 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 7.20, 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 7.55, 14.30 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 8.55 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 10.35 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 11.05 Il­gai ir lai­min­gai. 13.30 Sko­nio rei­ka­las. 15.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Nup­lau­ti di­džio­sios ban­gos. Tai­lan­do is­to­ri­ja“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 18.52 Sau­gus eis­mas. 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Rug­sė­jo 11-oji. Są­moks­lo teo­ri­ja ir tie­sa“ (N-7). 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai.


19

pirmadienis, kovo 12, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Šarkos knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame knygą „Knygų vagilė“.

Markus Zusak. „Knygų vagilė“. „Nuostabi ir nepaprastai ambicinga“ – „New York Times“. „Neįprasta, skambi, graži ir žiauri“ – „Sunday Telegraph“. MENKUTIS FAKTAS JŪS MIRSITE 1939-ųjų nacistinė Vokietija. Šalis laukia sulaikiusi kvapą. Mirtis dar niekada neturėjo tiek darbo. Devynerių mergaitė Lizelė gyvena Himelio gatvėje su ją priglaudusia šeima. Jos tėvai buvo išvežti į koncentracijos stovyklą. Lizelė vagia knygas. Tai pasakojimas apie ją ir kitus jos gatvės gyventojus, iš dangaus ėmus kristi bomboms. ŠIEK TIEK SVARBIOS INFORMACIJOS ŠIĄ ISTORIJĄ PASAKOJA MIRTIS Tai trumpas pasakojimas apie: * Mergaitę * Akordeonininką * Keletą fanatiškų vokiečių * Žydų kilmės kovotoją * Ir nemažai vagysčių DAR VIENAS DALYKAS, KURĮ TURĖTUMĖTE ŽINOTI MIRTIS APLANKYS KNYGŲ VAGILĘ TRIS KARTUS.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pa-

teikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, kovo 20 d.

Avinas (03 21–04 20). Ne tik slėpsite, bet ir ignoruosite savo emocijas bei poreikius, galvoje bus tikra painiava. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite ir nieko naujo nesiimkite. Jautis (04 21–05 20). Neigiamai vertinsite savo idėjas ir mintis, o neteisingai suprasta kitų žmonių nuomonė gali jus suklaidinti, todėl šiandien geriausia tiesiog patylėti ir imtis savo tiesioginių pareigų. Dvyniai (05 21–06 21). Šiandien galite sulaukti darbo pasiūlymo. Daug dėmesio skirsite gebėjimui vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite. Vėžys (06 22–07 22). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera, jausite dėkingumą ir meilę aplinkiniams. Tik nepasiduokite euforijai ir nežadėkite daugiau negu galite įvykdyti. Liūtas (07 23–08 23). Jūsų prioritetai gali įžeisti artimą arba įtakingą asmenį. Kaip elgtis esant tokiai situacijai, jums pakuždės intuicija. Tinkamas metas pertvarkyti namus, užsiimti dvasinėmis praktikomis. Mergelė (08 24–09 23). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius. Nemalonūs dalykai nebepasikartos, jei drąsiai ranka numosite į prietarus ir baimes, susijusias su praeitimi. Svarstyklės (09 24–10 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausias savybes, ypač socialinėje srityje. Bus įvertintas jūsų originalumas. Šiandien netinkama diena būti užsispyrusiam. Skorpionas (10 24–11 22). Tikėtini emocijų protrūkiai ir konfliktai. Būkite atsargus ir kantrus bendraudamas su aplinkiniais. Neskubėkite pateikti savo išvadų ir apibendrinimų, nepalanki diena kurti naujus planus. Šaulys (11 23–12 21). Sėkminga diena. Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima ir aplinkiniais. Jausite jų supratimą. Beje, jiems taip pat reikalingas jūsų nuoširdus palaikymas. Ožiaragis (12 22–01 20). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Tik nebūkite paviršutiniškas ir pernelyg pasitikintis savimi. Vandenis (01 21–02 19). Pasitelkus vaizduotę, atsiras puiki galimybė pagerinti gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai manys, kad esate idealistas, bet aplinkiniai visiškai jums pritars. Tai sėkmingas laikas. Žuvys (02 20–03 20). Esate labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Skirkite dieną sau – apsilankykite grožio salone ar sporto klube, eikite pasivaikščioti, vakare pažiūrėkite seniai norimą pamatyti filmą.


Orai

Artimiausiomis naktimis Lietuvoje vis dar šals, o dienomis numatoma teigiama temperatūra. Šiandien žy­ mesnių kritulių nenumatoma, dieną sušils iki 4–7 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur prognozuojami trumpi kri­ tuliai, temperatūra mažai keisis.

Šiandien, kovo 12 d.

+5

+3

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis)

+6

Šiauliai

Klaipėda

+6

Panevėžys

+6

Utena

+7

6.58 18.33 11.35

72-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 294 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Tauragė

+7

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +10 Berlynas +10 Brazilija +28 Briuselis +12 Dublinas +11 Kairas +26 Keiptaunas +26 Kopenhaga +10

kokteilis Jū­ros ko­pūs­tuo­se – „do­va­na“ Ing­va­ras aną­d ien pa­si­š ai­pė „Kok­tei­ liui“: „250 gra­mų jū­ros ko­pūs­t ų sa­lo­ tų in­de­ly­je ra­dau tris ne­ti­kė­tus ing­re­ dien­tus – ne­di­de­lį rau­do­ną­jį pi­pi­rą, su­ džiū­vu­sį vai­sių – ko ge­ro, sly­vą ir plas­ ti­ki­nį pa­ka­bu­ką. Kaip su­pran­tu, pa­sta­ ra­sis – ak­ci­jos su­ve­ny­ras iš nu­sken­du­ sių jū­ro­se lo­bių.“ „Kok­tei­l io“ ger­bė­jui smal­su, kiek rei­ kia pirk­ti jū­ros ko­pūs­tų, kad ras­tų, pa­ vyz­d žiui, ke­l ių ka­ra­t ų bran­gak­me­n į ar ne­perš­lam­pa­mai įpa­k uo­tą ku­piū­ rų krū­ve­lę. „At­si­ra­do vil­tis pra­tu­rė­ti“, – juo­kė­si itin tur­t in­gu pa­si­g ir­ti ne­ga­l in­tis vy­riš­k is.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

+15 +19 +5 +3 +16 +11 +17 +9

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+8 +6 +16 +24 +5 +19 +11 +7

Vėjas

Marijampolė

Vardai

Vilnius

Darmantė, Fajina, Galvirdas, Grigalius, Teofanas.

+6

Alytus

3–7 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

+6

+7

kovo 12-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+1

+3

+1

+1

4

+2

+4

+2

+1

7

+1

+1

0

0

8

rytoj

trečiadienį

1786 m. Ma­žo­jo­je Lie­ tu­vo­j e gi­mė ver­tė­j as Gotf­r i­d as Leb­rech­t as Os­ter­me­j e­r is. Iš­ver­tė pa­moks­lų K.Nei­so pa­ reng­toms Evan­g e­l iš­ koms mi­šių kny­goms. Mi­rė 1855 m. 1896 m. gi­mė Juo­zas Urb­šys, Lie­t u­vos vals­ ty­b ės vei­kė­jas, dip­lo­ ma­t as, ver­tė­jas. Mi­rė 1991 m. 1909 m. gi­mė ra­š y­to­ jas Pet­ras Cvir­ka. Mi­rė 1947 m.

1946 m. gi­mė ak­to­ rė bei dai­ni­nin­kė Li­za Min­nel­li.

1994 m. Ang­li­jos baž­ny­ čia įšven­t i­no į ku­n i­g us 32 mo­te­ris. 1997 m. Al­ba­ni­ja krei­pė­si į Va­ka­r ų vals­ty­bes, pra­ šy­da­ma pa­dė­t i „at­k ur­t i kons­t i­tu­ci­nę tvar­ką bei iš­sau­go­ti ša­lies vien­ti­su­ mą“: riau­šės šio­je Bal­ka­ nų ša­ly­je ki­lo po in­ves­ti­ ci­nių kom­pa­ni­jų žlu­gi­mo, tūks­tan­čiams al­ba­nų pra­ ra­dus sa­vo san­tau­pas. 1999 m. Veng­r i­ja, Len­ ki­ja ir Če­k i­ja priim­tos į NA­TO.

De­mis Rous­sos dai­na­vo sė­dė­da­mas „„Džiaugs­mas: pre­ky­bi­nin­kai mus

kart­kar­tė­mis pra­juo­ki­na.

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja Lo­te­r i­ja – rea­liau­sias sta­tis­ti­nis bū­das su­ž i­no­t i ša­l ies op­ti­mis­tų skai­čių.

Eg­zo­tiš­kos jū­rų žo­lės

Klai­pė­do­je su sim­ fo­ni­niu or­kest­ru kon­cer­ta­vęs le­gen­ di­nis dai­ni­nin­kas De­mis Rous­sos ste­ bi­no skaid­riu bal­ su ir už­de­gė žiū­ro­ vus šokiui.

„Kok­tei­lio“ įsi­ti­k i­ni­mu, mū­sų pre­ky­bi­ nin­kai – ne­kal­ti. Jū­ros ko­pūs­tai mo­čiu­ čių dar­žuo­se Lie­tu­vo­je neau­ga, jie – at­ vež­t i­niai. Pa­v y­ko su­ž i­no­t i, kad to­k ie ko­pūs­tai – la­m i­na­r i­n ių šei­mos ru­da­dumb­l is – stip­r iai šak­n i­m is pri­si­t vir­t i­na prie grun­to. Au­ga Juo­do­jo­je, Šiau­rės ir To­ li­mų­jų Ry­tų jū­ro­se. Jū­ros ko­pūs­tai pa­pras­tai trau­k ia­mi iš 4–6 m gy­l io spe­cia­l io­mis kar­ti­mis ar­ ba grėb­l iais. Ga­l i bū­ti, kad jais min­ta jū­ros kar­vės, jū­ros vel­n iai, jū­ros be­ge­mo­tai, jū­ros ark­l iu­kai ir jū­ros dramb­liai.

Sa­vai­tės pa­tie­ka­las Šią sa­vai­tę pa­ra­gau­k i­te ba­lan­dė­lių su jū­ros ko­pūs­tais. Rei­kės: 300 g ko­pūs­ tų, 100 g vir­tų jū­ros ko­pūs­tų, 75 g mor­ kų, 40 g svo­g ū­nų, vie­no kiau­ši­nio, 40 g ry­ž ių, 30 g alie­jaus, 15 g svies­to. Sup­jaus­ty­tus svo­g ū­nus, mor­kas, pet­ ra­žo­les pa­ke­pin­ki­te įkai­tin­ta­me svies­ te. Iš­vir­k i­te ry­ž ius. Ant pa­ke­pin­tų dar­ žo­v ių su­ber­k i­te ry­ž ius, su­smul­k in­tą vir­tą kiau­ši­n į, vir­t us jū­ros ko­pūs­t us ir vis­ką ge­rai per­mai­šy­k i­te. Tai bus įda­ras. Iš­vir­tus bal­ta­g ū­ž ius ko­pūs­tus išar­dy­k i­te la­pais, ant jų dė­k i­te far­š ą, su­for­muo­k i­te ba­lan­dė­l ius, pa­ke­pin­ ki­te alie­ju­je. Taip pa­ruoš­tus ba­lan­dė­ lius iš­vir­k i­te ar­ba or­kai­tė­je pa­troš­k in­ ki­te 20–30 min. Ba­lan­dė­l iai pa­t ie­k ia­ mi su grie­ti­ne ir po­mi­do­r ų pa­da­ž u. Čes­ka (397 719; įdo­mu, o jū­ros ko­pūs­tus del­fi­nai ėda? Klai­pė­dos del­fi­na­riu­mo iš­lai­ky­mas ge­ro­kai at­pig­tų)

„„Nuo­šir­du­mas: gar­su­sis grai­kas De­mis Rous­sos sa­vo dai­no­mis pa­ver­gė Klai­pė­dos pub­li­ką. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Va­sa­ros pra­džio­je su­lauk­sian­tis 66 me­tų gar­su­sis grai­kas ap­stul­ bi­no pub­li­ką, kai į sce­ną išė­jo ve­ da­mas pa­gal­bi­nin­ko ir pa­si­rams­ čiuo­da­mas laz­da. Pa­lie­gęs kū­nu vy­ras vi­są kon­cer­tą sė­dė­jo ant kė­ dės, bet vos pra­dė­jęs dai­nuo­ti pa­ ver­gė pub­li­ką ir pri­ver­tė net san­tū­ riuo­sius vy­res­nio am­žiaus žiū­ro­vus plo­ti, lin­guo­ti į tak­tą, drau­ge dai­ nuo­ti nuo vai­kys­tės pa­mėg­tas dai­ nas ir net šok­ti sir­ta­kį. De­šimt­me­čius iš pir­mų gar­sų leng­vai at­pa­žįs­ta­mas dai­ni­nin­ko bal­sas iš­li­ko ne­pa­ki­tęs – toks pat vais­kus ir tai­kan­tis tie­siai į sie­los gel­mes. Dvie­jų da­lių kon­cer­te skam­bė­jo ne tik se­niai ta­pu­sios est­ra­dos kla­

si­ka dai­nos, bet ir ke­lios kla­si­ki­nių ope­rų ari­jos. Nors are­nos sa­lė ne­bu­vo pil­na, pa­na­šu, kad gar­su­sis dai­ni­nin­kas ne­nu­si­vy­lė Klai­pė­dos pub­li­ka, žiū­ ro­vai plo­jo jam sto­vė­da­mi, o atlikė­ jas ne­pa­lio­vė jiems dė­ko­ti už nuo­ šir­du­mą. De­mis Rous­sos, ku­rio tik­ra­sis var­das yra Ar­te­mios Ven­tu­ri Rous­ sos, gi­mė 1946 m. bir­že­lio 15 d. Egip­te gy­ve­nu­sių grai­kų šei­mo­je. Dar anks­ty­vo­je vai­kys­tė­je bū­si­ ma est­ra­dos žvaigž­dė pra­dė­jo do­ mė­tis mu­zi­ka, dai­na­vo baž­ny­čios cho­re, stu­di­ja­vo mu­zi­kos teo­ri­ją, iš­mo­ko gro­ti gi­ta­ra ir tri­mi­tu. 1961 m. ki­lus Sue­co kri­zei, De­mis šei­ma pra­ra­do vi­są sa­vo tur­tą ir bu­vo pri­ vers­ta grįž­ti į Grai­ki­ją, kur jau­nuo­ lis pra­dė­jo pro­fe­sio­na­lią dai­ni­nin­ ko kar­je­rą.

teleloto Nr. 831 2012 03 11 §§§ §§§ §§§ Visa lentelė – 1 000 000 (1 x 1 000 000) Lt §§ §§§ Įstrižainės – 15 Lt §§§ Eilutė – 4 Lt §§ §§ Keturi kampai – 2 Lt §§ §§ 03 61 51 72 74 40 59 06 38 07 69 39 15 66 26 28 30 75 63 12 46 35 14 71 31 67 11 68 43 62 64 29 57 24 47 §§§ 08 58 33 02 32 §§ §§§ 34 16 55 04 41 §§§ §§§ §§§ 45 48 65 Papildomi prizai: „Peugeot 206+“ (TV) – Pranas Junčys „VW Golf“ – 0419809 „Renault Thalia“ – 0721794 „Fiat Grande Punto“ – 0361181 „Chevrolet Spark“ – 0396686 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 5 d.) – Stasė Barkienė iš Šiaulių

10 000 Lt (tel. 1634, kovo 5 d.) – Antanas Bareiša iš Raseinių 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 5 d.) – Pranas Kaluževičius iš Rokiškio 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 5 d.) – Jurgis Motiejūnas iš Utenos 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 5 d.) – Edmundas Karickas iš Raseinių 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 5 d.) – Elena Jurgilienė iš Kelmės 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 5 d.) – Gražina Stenkevičienė iš Utenos 10 000 Lt (tel. 1634, kovo 5 d.) – Viktoras Bivainis iš Šiaulių kvietimai į TV: 050*765, 063*386, 007*679 Prognozė: Aukso puode bus – 250 000 Lt

2012-03-12 Klaipeda  

Seimas pradės dirbti, kai apsispręs Prezidentė 4p. „Kol mums jūros dar kas nors nenusausino, gerai gyvensime.“ ES užsienio politikos įgaliot...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you