Page 1

tvdiena@diena.lt Redaktorė Agnė Klimčiauskaitė

2012 m. kovo 10 d.

Tiražas 32 090

Eg­zo­ti­ka: jei pa­siil­go­te ne­ba­na­lios ro­man­ti­kos ir no­ri­te įveik­ti pa­va­sa­ ri­nį nuo­var­gį, ge­riau už vi­ta­mi­nus pa­dės fil­mas „Tai nu­ti­ko Je­me­ne“, nu­ ro­dan­tis že­miš­ko ro­jaus ad­re­są. 3p.

Re­ko­men­da­ci­jos: prieš pra­si­de­dant 17-ajam tarp­tau­ti­niam fes­ti­va­ liui „Ki­no pa­va­sa­ris“ su be­veik 200 fil­mų pro­gra­ ma, „TV die­na“ žvel­gia, ku­riuos jų pa­ma­ty­ti tie­siog bū­ti­na. 4p.

Švie­sa: ko­vo 11-ąją, Lie­ tu­vos Nep­rik­lau­so­my­ bės at­kū­ri­mo die­ną, TV3 Ži­nių tar­ny­bos pro­jek­tas „Lie­tu­vos gar­bė 2012“ ap­do­va­nos žmo­nes, sa­vo kil­niais dar­bais ku­rian­ čius ge­res­nę Lie­tu­vą. 9p.

Le­di­nis choristų nuosprendis Įtam­pa, nuo­mo­ nių, cha­rak­te­rių ir bio­lau­kų ne­dar­na tarp Kė­dai­nių le­ di­nio cho­ro dai­ni­ nin­kų ir ge­ne­ro­lių – Giu­li­jos bei jos duk­ ters Mo­ni­kos – pa­ sie­kė kri­ti­nį taš­ ką. Praė­ju­sį sek­ ma­die­nį cho­ris­tai „Cho­rų ka­rų“ sce­ no­je pa­si­ro­dė be sa­vo idė­ji­nių va­do­ vių ir at­si­dū­rė pa­sku­ti­nė­je vie­to­je. Kal­bų, ko­dėl su­by­ rė­jo dau­gy­bę žiū­ro­ vų sim­pa­ti­jų iki tol pel­nęs cho­ras, bū­ ta įvai­riau­sių. Giu­li­ ja „TV die­nai“ iš­dės­ tė iš­si­sky­ri­mo prie­ žas­tis. 11p.

BFL nuotr.


3 Su­tuo­kė gė­jų po­rą

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas! „Scan­pix“ nuo­tr.

Ak­to­rė Fran Dres­c her, la­biau­siai iš­gar­sė­ju­si TV se­ ria­le „Auk­lė“, pa­dė­jo su­si­tuok­ti ame­ri­kie­čių gė­jų po­re­lei. Ki­no ir te­le­vi­zi­jos žvaigž­dė va­do­va­vo po­ros, To­mo ir Ras­sel­lo, tuok­ tu­vių ce­re­mo­ni­jai, ku­ri vy­ko Niu­jor­ko nak­ti­nia­me klu­be XL. Sa­ vo įspū­džiais apie lai­min­gą­ją po­re­lę F.Dres­cher pa­si­da­li­jo so­ cia­li­nia­me tink­le, taip pat įdė­jo ke­lias su­tuok­ti­nių bei jų vai­kų nuo­trau­kas. F.Dres­cher pla­nuo­ja su­tuok­ti ir dau­giau gė­jų po­ rų, ku­rios lai­mės jos ve­da­mą kon­kur­są „Mei­lė yra mei­lė“. Be­ je, gė­jų te­ma ne­sve­ti­ma ir pa­čiai ak­to­rei – po 18 bend­ro gy­ve­ ni­mo me­tų 1996 m. iš­si­sky­rė su pro­diu­se­riu Pe­te­riu Mar­cu Ja­ cob­so­nu, ku­ris pa­si­ro­dė esąs gė­jus.

Kaip Je­me­no dy­ku­mo­je už­veis­ti la­ši­šų?

Nie­ko nė­ra neį­ma­no­ma, jei rei­ka­lo ima­si veik­ lūs žmo­nės, o jų pa­stan­ gas dos­niai re­mia pa­šė­lę pi­ni­gai iš naf­ tos vers­lo.

Pa­siil­gę ne­ba­na­lios ro­man­ti­kos ir no­rin­ tys įveik­ti pa­va­sa­rio nuo­var­gį tu­rė­tų ži­ no­ti, kad ge­riau už vi­ta­mi­nus pa­dės fil­mas „Tai nu­ti­ko Je­me­ne“. Ewa­nas vėl gau­do žu­vį Po­pu­lia­rų ško­tų ak­to­rių E.McGre­go­ rą ste­bė­ti vi­sa­da įdo­mu. Ne­pap­ras­tai ta­len­tin­gas jau­nas ak­to­rius dar sa­vo kar­je­ros pra­džio­je lyg žu­vis van­de­ ny jau­tė­si skir­tin­gų sti­lis­ti­kų fil­muo­ se ir įti­ki­na­mai vai­di­no tiek ro­man­ ti­nė­se kos­tiu­mi­nė­se dra­mo­se (Ja­ne Aus­ten mei­lės ro­ma­no „Ema“ ek­ra­ ni­za­ci­jo­je ir TV se­ria­le „Rau­do­na ir juo­da“ pa­gal Stend­ha­lį), tiek chu­li­ga­ niš­kais iš­šū­kiais kla­si­ki­nėms tra­di­ ci­joms lai­ko­muo­se re­ži­sie­riaus Dan­ ny Boy­le’o fil­muo­se („Ne­gi­lus ka­pas“, „Trau­ki­nių žy­mė­ji­mas“). E.McGre­go­ras yra uni­ver­sa­lus ak­ to­rius. Jis daž­nai ren­ka­si kont­ro­ver­ siš­kus pa­siū­ly­mus, ne­pai­sy­da­ mas per­spė­ji­mų, kad jie ga­ li pa­kenk­ti jo sėk­min­gai kar­ je­rai. Ne kar­tą ak­to­rius su­ti­ ko ap­si­nuo­gin­ti prieš ka­me­ ras taip, kad fil­mams bū­da­ vo su­tei­kia­mas cen­zas „Tik suau­gu­siems“ (re­ži­sie­ riaus Pe­te­rio Gree­na­ way „Prie­gal­vio kny­ ga“), ar­ba vai­di­no ho­ mo­sek­sua­lius vy­ru­ kus taip įti­ki­na­mai, kad ne­kil­da­vo jo­kių abe­jo­nių dėl ly­ti­nės orien­ta­ci­jos („Auk­ si­nė pra­ra­ja“, „My­ liu ta­ve, Fi­li­pai Mo­ ri­sai!“). Ret­ro sti­liaus ro­man­ti­nė­se ko­me­ di­jo­se („Ša­lin mei­lę!“) jis at­ro­do kaip kla­si­ ki­nio Ho­li­vu­do auk­ so am­ž iaus žvaigž­ dė, o re­ži­sie­riaus Ba­zo Luhr­man­no „Mu­len Ru­že“ dai­ nuo­ja ne pra­sčiau už ope­re­tės gran­dus. Net fan­tas­ti­nė­je pa­sa­ko­je „Ma­no gy­ve­ni­mo žu­vis“ (2003 m.) re­ži­ sie­rius Ti­mas Bur­to­nas, daž­niau­ siai sa­vo keis­tus fil­mus ku­rian­tis drau­ge su ak­to­riu­mi John­ny Dep­pu, pa­grin­di­nį vaid­me­nį po il­gų dve­jo­ nių ati­da­vė ne ge­riau­siam drau­gui, o Ewa­nui.

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas Že­miš­ka­sis ro­jus

Jei dar ne­pa­mir­šo­te pa­šė­lu­siai sma­ gios nuo­tai­kos po fil­mo „Ma­no gy­ve­ ni­mo žu­vis“, ku­ria­me taip pat vai­di­ no Ewa­nas McGre­go­ras, sean­so, šį tą pa­na­šaus tu­rė­tu­mė­te pa­jus­ti ir žiū­ rė­da­mi ko­miš­ką me­lod­ra­mą „Tai nu­ ti­ko Je­me­ne“. Kai už lan­go – ny­kus pei­za­žas, o žvar­būs vė­jai vis dar ver­čia reng­tis žie­miš­kai, la­bai no­ri­si bent min­ty­ se at­si­dur­ti ten, kur skais­čiai švie­čia sau­lė, o gra­žiai įde­gu­siems žmo­nėms nie­kas ne­truk­do mė­gau­tis vi­sais gy­ ve­ni­mo ma­lo­nu­mais, ku­riuos tik ga­ li­ma gau­ti už di­de­lius pi­ni­gus. Vie­ną to­kio že­miš­ko­jo ro­jaus ad­re­są ži­ no vi­so pa­sau­lio tu­ris­tai. Tai Ara­bi­ jos pu­sia­sa­ly­je esan­ti Je­me­no Res­ pub­li­ka, ku­rios kran­tus ska­lau­ja In­di­jos van­de­ny­nas ir Rau­do­no­ ji jū­ra. Mi­li­jar­die­riaus kap­ri­zas

Čia ga­na keis­to­mis ap­lin­ky­ bė­mis kar­tą at­si­du­ria bri­tų vy­riau­sy­bei dir­ ban­tis ško­tų aka­de­mi­ kas Alf­re­das Džoun­ sas. Vie­ni­šą (kol kas?) žve­jy­bos eks­per­tą su­ do­mi­na eks­cent­riš­ kas vie­no Ara­bi­jos šei­cho įgei­dis. Kad šio re­gio­no šei­c hai, val­d an­tys pa­sa­kiš­kus tur­tus, pa­me­ta gal­vas ma­ ty­da­mi vi­du­ti­nio am­ žiaus ame­ri­kie­tes, ži­ no­me iš fil­mo „Sek­sas ir mies­tas 2“. Šei­chas Mo­ha­me­das (ak­to­ rius Am­ras Wa­ke­ das) – ne išim­tis. Bet eks­cent­r iš­kas mi­li­jar­die­rius tu­ri vie­ną slap­tą sva­ jo­nę – jis no­ri Je­ me­n o dy­k u­m os upe­ly­je ma­ty­t i plau­k io­jančių la­ši­šų. Ir tai dar ne vis­

„„Įma­no­ma: ko­me­di­jos „Tai nu­ti­ko Je­me­ne“ kū­rė­jai žiū­ro­vams ke­ti­na įro­dy­ti, kad mei­lė ga­li gim­ti net žve­jo­

jant... dy­ku­mo­je. 

kas – tur­tuo­lis ke­ti­na čia or­ga­ni­zuo­ti tarp­tau­ti­nes žve­jo­ji­mo var­žy­bas. Tu­rint pi­ni­gų vis­kas įma­no­ma

Blai­viai mąs­tant, šis pro­jek­tas at­ro­ do tiek pat rea­lus, kaip ir no­ras Sa­ cha­ros dy­ku­mą pa­vers­ti žy­din­čiais so­dais. Bet nie­ko nė­ra neį­ma­no­ma, jei rei­ka­lo ima­si veik­lūs žmo­nės, o jų pa­stan­gas dos­niai re­mia pa­šė­lę pi­ni­ gai iš naf­tos vers­lo. Rei­ka­lai iš mir­ties taš­ko pa­ju­da, kai be­pro­tiš­ka už­duo­ti­mi rim­tai ima rū­

Kad­rai iš fil­mo

pin­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nist­ro pir­mi­nin­ko at­sto­vė spau­dai Bri­džet Maks­vel (ak­to­rė Kris­tin Scott-Tho­ mas). Ji iš gran­dio­zi­nio geo­po­li­ti­nio pro­jek­to ti­ki­si iš­peš­ti po­pu­lia­ru­mo di­vi­den­dų sau ir kar­tu no­ri pa­ge­rin­ti vals­ty­bės va­do­vo re­pu­ta­ci­ją. O kol spau­da tri­mi­tuos apie pa­tį eg­zo­tiš­kiau­sią am­žiaus nuo­ty­kį, po­ li­ti­kai džiaug­sis ga­lė­da­mi nu­kreip­ti žmo­nių dė­me­sį nuo kur kas ak­tua­ les­nių įvy­kių. Pa­vyz­džiui, nuo ka­ ro Ira­ke.

„Tai nu­ti­ko Je­me­ne“ („Sal­mon Fis­hing in the Ye­men“) Ko­miš­ka me­lod­ra­ma. D.Bri­ta­ni­ja, 2011 m. Rež. Las­se Hallströ­ mas. Vai­di­na E.McGre­ go­ras, K.Scott-Tho­mas, Emi­ly Blunt, Cat­he­ri­ne Stead­man, To­mas Mi­so­nas.

veiksmas

iii

humoras

iii įtampa

iii erotika

iii siaubas

iii

4


4 A.Hitch­coc­ko mū­za

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas! „Scan­pix“ nuo­tr.

Ho­li­vu­do ak­to­rė Scar­lett Jo­hans­son vai­dins ki­no kū­rė­jo Alf­re­do Hitch­coc­ko mū­zą Ja­net Leigh fil­me apie kla­si­ki­nio siau­bo tri­le­rio „Psi­cho­zė“ kū­ri­mą. Nau­jo­je ki­no juos­ to­je „Alf­re­das Hitch­coc­kas. Ku­riant „Psi­cho­zę“ bus vaiz­duo­ ja­mi šio bau­gaus 160 me­tų tri­le­rio kū­ri­mo už­ku­li­siai ir re­ži­sie­ riaus pa­stan­gos įgy­ven­din­ti šį pro­jek­tą. A.Hitch­coc­ką vai­dins Ant­ho­ny Hop­kin­sas, o ak­to­rė He­len Mir­ren – re­ži­sie­riaus žmo­ ną Al­mą Re­vil­le. A.Hitch­coc­kas at­kak­liai ko­vo­jo, kad ki­no stu­di­ ja fi­nan­suo­tų „Psi­cho­zę“, nes ki­no pra­mo­nės gran­dai ne­ti­kė­jo, jog siau­bo fil­mas su­lauks sėk­mės. Ji net at­si­sa­kė už­mo­kes­čio, kad bū­tų su­da­ry­ta su­tar­tis dėl pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo.

Gai­vaus pa­va­sa­rio do­zė pr

Ko­vo 15-ąją pra­si­dės lau­kia­miau­sia ir di­ džiau­sia me­tuo­se ki­no šven­tė – „Ki­no pa­ va­sa­ris“. Tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis šiais me­ tais žiū­ro­vus pa­si­tiks su be­veik 200 fil­mų pro­gra­ma ir gau­sy­be ren­gi­nių, o rau­do­ nasis ki­li­mas per di­dį­jį ati­da­ry­mo sa­vait­ ga­lį bus iš­ties­tas net ke­tu­rias die­nas. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Fes­ti­va­lio fil­mų pro­gra­mo­je – juos­tos iš vi­so pa­sau­lio: Eu­ro­pos, JAV, Azi­jos, Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­kos, Aust­ra­li­ jos. Prog­ra­mos su­da­ry­to­jai at­rin­ko tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se pub­li­ kos ir kri­ti­kų įver­tin­tus fil­mus, tarp jų – no­mi­nuo­ti „Os­ka­rams“, „Auk­ si­niams gaub­liams“, ga­vę „Ce­za­rius“ ir pres­ti­ži­nių fes­ti­va­lių ap­do­va­no­ji­ mus. Taip pat „Ki­no pa­va­sa­rio“ re­ per­tua­re gau­su fil­mų, ku­riuos kū­rė

ži­no­mi re­ži­sie­riai: Ro­ma­nas Po­lans­ kis, Ter­ry Gil­liamas, Frédéri­cas Beig­ be­der, Dex­te­ris Flet­che­ris, Kim Kidu­kas, Ag­niesz­ka Hol­land, Mar­ti­nas Scor­se­se, Wer­ne­ris Her­zo­gas ir kt. Fes­ti­va­lio fil­mai tra­di­ciš­kai su­ skirs­ty­ti į pro­gra­mas, ku­rios žiū­ ro­vams pa­dės grei­čiau iš­si­rink­ ti la­biau­siai int­ri­guo­jan­čius. O „TV die­na“ žvel­gia, ku­riuos jų pa­ma­ty­ti tie­siog bū­ti­na. Dau­giau in­for­ma­ci­jos – www.ki­ no­pa­va­sa­ris.lt.

„„Kiau­lys­tės: „Ga­zos par­šiu­kas“ pran­cū­zų re­ži­sie­riui ir žur­na­lis­tui Syl­vai­nui Es­ti­ba­liui pel­nė „Ce­za­rio“ sta­tu­

lė­lę už de­biu­tą ki­ne. Tai ko­miš­kas pa­sa­ko­ji­mas apie pa­les­ti­nie­tį, vargs­tan­tį su ne­ty­čia su­žve­jo­tu „ne­šva­riu“ viet­na­mie­tiš­ku par­še­liu – re­li­gi­niai įsi­ti­ki­ni­mai drau­džia jam net pri­si­lies­ti prie džiaugs­min­gai kriuk­sin­čio padarėlio. Bet kaip ty­čia vie­na ru­sai­tė pa­siū­lo vi­lio­jan­tį at­ly­gį už par­šiu­ko sper­mą.

„„Ta­pa­ty­bė: „Vai­vo­rykš­tės ka­riai“ – bran­giau­sias vi­sų lai­kų Tai­va­no fil­mas. Jis nu­ke­lia į lai­kus, kai Tai­va­ną val­

dė Ja­po­ni­ja, o vie­tos abo­ri­ge­nai si­di­kai bu­vo ver­čia­mi at­si­sa­ky­ti sa­vo kul­tū­ros ir ti­kė­ji­mo. Vy­rai ne­be­ga­lė­ jo me­džio­ti, tu­rė­jo dirb­ti ali­nan­čius dar­bus, mo­te­rys bu­vo pri­vers­tos tar­nau­ti ja­po­nų po­li­ci­nin­kų šei­moms. Jiems bu­vo už­draus­ta ta­tui­ruo­tis vei­dus, o šis pa­pro­tys reiš­kė, kad si­di­kas tam­pa tik­ru žmo­gu­mi. Fil­me pa­ sa­ko­ja­ma apie rea­lią ko­vą, ku­ri vy­ko Ja­po­ni­jos oku­pa­ci­jos me­tais.

„„Ero­ti­ka: ge­riau­sios do­ku­men­ti­nės juos­tos „Ce­za­riui“ no­mi­nuo­ta ke­tu­

rių „Em­my“ ap­do­va­no­ji­mų lai­mė­to­jo Fre­de­ric­ko Wi­se­ma­no ero­ti­zuo­ta juos­ta „Nak­ti­nis klu­bas „Cra­zy Hor­se“ pa­sa­ko­ja apie 1951-ai­siais ati­ da­ry­tą ka­ba­re­to klu­bą, ku­ris pri­vi­lio­ja ne ma­žiau Pa­ry­žiaus tu­ris­tų nei Ei­fe­lio bokš­tas ar Luv­ro mu­zie­jus. F.Wi­se­ma­nas šia­me klu­be pra­lei­do 10 sa­vai­čių ir ga­vo iš­skir­ti­nį lei­di­mą fil­muo­ti jo už­ku­li­sius.

„„Or­gi­ja: pla­čiai iš­rek­la­muo­ta ir prem­je­ros re­kor­dus pa­ge­ri­nu­si „Ekst­re­ma­li eks­ta­zė 3D“ yra de­biu­ti­nis re­ži­

sie­riaus Chris­top­he­rio Su­no vai­dy­bi­nis fil­mas, ku­ris vi­sa­me pa­sau­ly­je su­lau­kia dvip­ras­miš­kų nuo­mo­nių, o že­my­ni­nė­je Ki­ni­jo­je net už­draus­tas. Tai ero­ti­nė kos­tiu­mi­nė dra­ma apie iš­pui­ku­sio Min­gų di­nas­ti­jos moks­li­ nin­ko Vei Jang­še­no įgei­džius, ma­lo­nu­mus ir or­gi­jas su sek­so išal­ku­sio­mis nim­fo­ma­nė­mis.


5

„Scan­pix“ nuo­tr.

Tu­ri ma­žą se­su­tę

Sti­lis­tę – lauk!

Is­pa­nų ak­to­rė Pe­ne­lo­pe Cruz, su­lau­ku­si 37 me­ tų, dar vie­nam žmo­gui ta­po vy­riau­sią­ja se­se­ri­mi – jos pa­mo­ tė pa­gim­dė mer­gai­tę. 59-erių ak­to­rės tė­vas su­lau­kė ket­vir­tos at­ža­los – duk­re­lę Sal­mą jam pa­do­va­no­jo 39-erių Car­men Mo­ re­no, ku­rią jis ve­dė prieš 8 me­tus. P.Cruz dar tu­ri se­se­rį Mo­ ni­cą ir bro­lį Eduar­do. Be­veik 38 me­tų skir­tu­mas tarp se­se­ rų ste­bi­na, ta­čiau ne ma­žes­nis pa­ra­dok­sas at­ro­do ir tai, kad P.Cruz sū­ne­lis Leo, ku­rio ak­to­rė su­si­lau­kė sau­sį su vy­ru Ja­vie­ ru Bar­de­mu, tu­ri jau­nes­nę te­tu­lę. Spau­da pri­du­ria, kad ma­žo­ji Sal­ma su bend­raam­žiu sū­nė­nu, ma­tyt, bus la­bai ar­ti­mi, ir jau spė­lio­ja, ar ji pa­seks sa­vo gar­sio­sios se­sers pė­do­mis.

Ak­to­rė An­ge­li­na Jo­lie, per „Os­ka­rų“ ce­re­mo­ni­ją rau­do­nuoju ki­li­mu žen­gu­si ap­nuo­gin­da­ma ko­ją, ta­po pa­juo­kų ob­jek­tu. In­ter­ne­te net su­bur­tas A.Jo­lie de­ši­nės ko­jos klu­bas. Dėl to ak­to­rė ne­sle­pia nu­si­vy­li­mo sa­vo sti­lis­te ir net gal­vo­ja ją at­leis­ti. Kal­ba­ma, kad di­de­lius pi­ni­gus sti­lis­tei mo­kan­ti ak­to­rė „Os­ka­rų“ ce­re­mo­ni­jai pa­rei­ka­la­vo dra­bu­žio, ku­ris pri­vers­tų vi­ sus aik­te­lė­ti iš su­si­ža­vė­ji­mo. Ta­čiau jau pa­si­puo­šu­si gar­siuo­ ju dra­bu­žiu ak­to­rė aik­te­lė­jo pa­ti – jai pa­si­ro­dė, lyg dė­vė­tų bul­ vių mai­šą. O kad ap­lin­ki­niai taip ne­ma­ny­tų, ne­lai­mė­lei te­ko de­monst­ruo­ti ko­ją. De­ja, toks dė­me­sio nu­krei­pi­mas da­vė kiek ki­to­kį re­zul­ta­tą, nei ji ti­kė­jo­si.

„Scan­pix“ nuo­tr.

ri­klau­so­miems nuo ki­no „„Užuo­vė­ja: Ame­ri­kos ne­prik­lau­so­mo ki­no pro­gra­mos fil­mas „Slėp­tu­vė“ ta­po vie­nu po­pu­lia­riau­sių 2011-ai­siais. Jo veiks­mas su­ka­si apie Kur­tį La­

for­čą, ra­miai gy­ve­nan­tį ma­ža­me mies­te­ly­je su žmo­na Sa­man­ta ir duk­re­le Ha­na. Ta­čiau vy­rui stai­ga pra­de­da sap­nuo­tis grės­min­gai ar­tė­jan­tis ura­ga­nas, šie siau­bin­gi sap­nai neap­lei­džia ir virs­ta pa­ra­no­ja. Nie­kam neiš­si­pa­sa­ko­jan­tis vy­ras ima des­pe­ra­tiš­kai rū­pin­tis šei­mos sau­gu­mu ir nu­ spren­džia įreng­ti po­že­mi­nę slėp­tu­vę.

„„Žai­bai: kas ne­ži­no gar­sio­sios fra­

zės „Mei­lė trun­ka tre­jus me­tus“, ku­ri ke­lia daug dis­ku­si­jų? Fil­mas „Mei­lė trun­ka tre­jus me­tus“ yra ra­šy­to­jo F.Beig­be­der de­biu­ti­ nis fil­mas, jo to pa­ties pa­va­di­ni­ mo ro­ma­no adap­ta­ci­ja. Jo cent­ re – Mar­kas ir Ana, ku­rių mei­lė po ves­tu­vių iš­ga­ruo­ja ir pra­si­de­ da kar­čios sky­ry­bos. Po sky­ry­bų Mar­kas nak­ti­mis ra­šo ro­ma­ną „Mei­lė trun­ka tre­jus me­tus“, ta­ čiau prieš pat iš­leis­da­mas kny­gą jis ir vėl be­pro­tiš­kai įsi­my­li.

„„Še­šė­liai: ki­no gur­ma­nams – „Auk­si­niam gaub­liui“ no­mi­nuo­tas ir Ai­ri­

jo­je ge­riau­siu 2011 m. fil­mu pri­pa­žin­tas „Ser­gė­to­jas“, ku­ris jau ski­na lau­rus skir­tin­guo­se pa­sau­lio ki­no fes­ti­va­liuo­se bei ap­do­va­no­ji­muo­se ir, ro­dos, rim­tai kė­si­na­si pa­kar­to­ti „Ka­ra­liaus kal­bos“ sėk­mę. Šio fil­ mo siu­že­tas, kaip ir de­ra kri­mi­na­li­nei is­to­ri­jai, su­ka­si apie blo­gus ir ge­rus vy­ru­kus, žmog­žu­dys­tę ir pu­sės mi­li­jar­do do­le­rių ver­tės nar­ko­ ti­kų kont­ra­ban­dos by­lą.

„„Mū­šis: „Ki­vir­čas“ re­ži­sie­riui R.Po­lans­kiui ir ra­šy­to­jai Yas­mi­nai Re­zai at­

ne­šė „Ce­za­rį“ už ge­riau­sią adap­tuo­tą sce­na­ri­jų. Juos­ta pa­sa­ko­ja apie dvie­jų ber­niu­kų konf­lik­tą mies­to par­ke, ku­ris vie­nam bai­gia­si iš­muš­ tais dan­ti­mis. Nu­ken­tė­ju­sio­jo tė­vai į sve­čius pa­kvie­čia už­puo­li­ko gim­ dy­to­jus ti­kė­da­mie­si su­si­tai­ky­ti. Vis­kis at­pa­lai­duo­ja ir įsi­plies­kia ki­vir­ čas, ku­ris ap­nuo­gi­na ke­tu­rių žmo­nių cha­rak­te­rius ir at­sklei­džia už­ gniauž­tas pa­slap­tis.

„„Liū­nas: fil­mas „(Ne)kal­tas“ at­

sklei­džia, kaip gy­ve­ni­mas ga­li su­ griū­ti per vie­ną aki­mir­ką. Jo he­ro­ jaus Ale­no gy­ve­ni­mas – be prie­ kaiš­tų: gra­žus na­mas, šei­ma, ant­ sto­lio dar­bas. Bet 2001 m. jis su žmo­na Edi­ta sui­ma­mi dėl ta­ria­ mos pe­do­fi­li­jos – siau­bin­go nu­ si­kal­ti­mo, ku­rio jie ne­pa­da­rė. Šie ne­tei­sė­ti kal­ti­ni­mai ir vi­siš­kai pa­ min­tas ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos prin­ci­pas įžie­bė vie­ną šiur­piau­sių skan­da­lų mo­der­nio­je Pran­cū­zi­jos tei­si­nės sis­te­mos is­to­ri­jo­je ir liūd­ nai pa­gar­sė­jo kaip Out­reau by­la.

„„Pink­lės: 1945-ai­siais Mar­ce­lio

„„Drau­gys­tė: juos­ta „Ne­lie­čia­mie­ji“ ta­po lan­ko­miau­sia Pran­cū­zi­jo­je ir

su­ge­bė­jo pra­lenk­ti re­kor­di­nin­ką Ja­me­so Ca­me­ro­no „Įsi­kū­ni­ji­mą“. Ne­ ti­kė­tu­mu „Ce­za­rio“ ce­re­mo­ni­jo­je ta­po Ge­riau­sio vy­ro vaid­mens kū­rė­ jo ap­do­va­no­ji­mas, ku­rį pel­nė ne „Ar­tis­to“ žvaigž­dė Jea­nas Du­jar­di­nas, o „Ne­lie­čia­mų­jų“ ak­to­rius Oma­ras Sy. Šio fil­mo cent­re – is­to­ri­ja apie pa­ra­ly­žiuo­to mi­li­jo­nie­riaus Fi­li­po ir po­lė­kio ne­sto­ko­jan­čio jau­no imig­ ran­to Dri­so nuo­ty­kius.

Carné su­kur­tas fil­mas „Ga­lior­ kos vai­kai“ (jo prem­je­ra bu­vo ati­dė­lio­ja­ma iki Ant­ro­jo pa­sau­li­ nio ka­ro pa­bai­gos) bu­vo įvar­dy­ tas kaip ge­riau­sia juos­ta Pran­ cū­zi­jos ki­no is­to­ri­jo­je. Ji nu­ke­lia į 1830-ųjų Pa­ry­žių, kur jau­nuo­ lis ro­man­ti­kas Fre­de­ri­kas sva­jo­ ja tap­ti di­džiu ak­to­riu­mi. Ne­ras­ da­mas vaid­mens, ati­tin­kan­čio jo ta­len­tą, įsi­dar­bi­na pan­to­mi­mos teat­re, su­si­ža­vi bu­vu­sia pro­sti­tu­ te Ga­ran­sa.

„„Vir­pu­lys: „Ra­mi­nas“ – ži­no­mo

lie­tu­vių re­ži­sie­riaus Aud­riaus Sto­nio juos­ta, nu­kel­sian­ti žiū­ ro­vus į Gru­zi­ją. Fil­mas pa­sa­ko­ja apie Ra­mi­ną Lom­sa­dzę, 75 me­ tų gru­zi­nų im­ty­ni­nin­ką, ki­ta­dos per 55 se­kun­des įvei­ku­sį sep­ty­ nis prie­ši­nin­kus. Šį­kart jis ruo­ šia­si ko­vai su pa­sku­ti­ne ir stip­ riau­sia var­žo­ve – Vie­nat­ve. Vie­ ną anks­tų ry­tą jis iš­si­ruo­šia į to­li­ mą Gru­zi­jos kai­me­lį ieš­ko­ti mer­ gi­nos, ku­rią my­lė­jo ir pra­ra­do prieš 50 me­tų.


6 Kurs­to de­ba­tus

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas! Kad­ras iš fil­mo

„Už­ka­ria­vi­mas. 1453-ie­ji“, Tur­ki­jo­je su­kur­tas nau­jas di­de­lio biu­dže­to fil­mas, ku­ris šlo­vi­na XV a. Os­ma­nų im­pe­ri­jos įvyk­dy­tą Kons­tan­ti­no­po­lio už­ka­ria­vi­mą, su­lau­kė mil­ži­niš­kos sėk­mės. 17 mln. JAV do­le­rių kai­na­vu­si ki­no juos­ta, sa­ko­ma, ska­ti­na Tur­ki­jos na­cio­na­li­nį pa­si­di­džia­vi­mą, ta­čiau taip pat kurs­to de­ba­tus, kad is­la­miš­kas šak­nis tu­rin­ti prem­je­ro Re­ce­ po Tayyi­po Er­do­ga­no vy­riau­sy­bė tu­ri už­ma­čių Tur­ki­ją pa­vers­ ti ga­lin­giau­sia vals­ty­be sa­vo re­gio­ne, kaip bu­vo Os­ma­nų im­pe­ ri­jos lai­kais. Nau­ja­sis fil­mas va­di­na­mas svar­biu Tur­ki­jos ki­no pa­sie­ki­mu, ta­čiau kai ku­rie tei­gia, kad jis tė­ra Ho­li­vu­do pro­ duk­ci­jos ko­pi­ja, iš­krai­pan­ti is­to­ri­ją.

Šim­tus mi­li­jo­nų kai­nuo­jan­tis Jei mes­tu­me žvilgs­nį į ar­ti­miau­sio pus­me­čio ki­no prem­je­rų są­ ra­šą, pa­ste­bė­tu­me vie­ną ryš­kią ten­den­ci­ją – iš vi­sų žan­rų ryš­ kiai iš­si­ski­ria ko­mik­sai. Da­bar ek­ra­nuo­se pa­si­ro­do nuo­ty­kių ko­ mik­sas „Džo­nas Kar­te­ris“. Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas Bran­giau­sias me­tų pro­jek­tas

2010-ųjų gruo­dį re­ži­sie­rius And­rew Stan­to­nas (anks­čiau su­kū­ręs vi­siems ge­rai ži­no­mą ani­ma­ci­nę is­to­ri­ją apie po­van­de­ni­nę ma­fi­ją „Žu­viu­kas Ne­ mo“ ir apo­ka­lip­ti­nį filmuką „WALL-E. Šiukš­lių prin­co is­to­ri­ja“) „Dis­ney“ ir „Pi­xar“ stu­di­jos bo­sams pa­ro­dė be­ veik tris va­lan­das trun­kan­čią „Džo­ no Kar­te­rio“ me­džia­gą ir su­lau­kė ka­ te­go­riš­ko nuo­spren­džio: „Per­so­na­žai ne­pat­rauk­lūs, o is­to­ri­ja ne­riš­li.“ Te­ko sku­biai da­ry­ti ra­di­ka­lias pa­tai­sas, ku­ rios pa­rei­ka­la­vo pa­pil­do­mo di­de­lio fi­ nan­sa­vi­mo. Fil­mo biu­dže­tas šok­te­lė­jo iki 250 mln. do­le­rių. To­kia su­ma pri­ver­tė im­tis ryž­ tin­gų bū­si­mo fil­mo rek­la­mos ak­ci­jų spau­do­je ir in­ter­ne­te. Es­mi­niu šios kam­pa­ni­jos ko­zi­riu kaip tik ir ta­po svar­bus skai­čių ma­gi­jos ele­men­tas – „Džo­nas Kar­te­ris“ pa­skelb­tas bran­ giau­siu me­tų pro­jek­tu.

Pir­m ie­ji ko­m ik­s ai at­si­ra­do Eu­ro­po­ je kar­t u su laik­raš­čiais – XVIII ir XIX a. Vie­n i jų au­to­r iai pie­š i­n ių se­r i­jo­ mis iliust­ra­vo šmaikš­čias is­to­r i­jas ir rea­ga­vo į ak­t ua­l ias po­l i­t i­nes te­mas, o ki­t i (pa­v yz­d žiui, ge­n ia­lus gra­fi ­kas Gus­t a­ve’as Doré) sa­vo ta­len­t u po­ pu­l ia­r i­no Bib­l i­ją ir li­te­ra­t ū­ros še­dev­ rus. Bet, ko ge­ra, pa­lan­k iau­sią dir­vą šis eu­ro­pie­č ių už­s iė­m i­mas su­ra­do

JAV. Ši ma­da su­ta­po su ki­no iš­ra­d i­ mu, to­dėl ga­na anks­t i ko­m ik­sas ir ki­ nas ėmė ženg­t i gre­ta. O jau tre­čia­ja­ me XX a. de­šimt­me­ty­je kar­tu su Wal­ to Dis­ney ani­ma­ci­n ių ko­m ik­sų per­ so­na­žais žur­na­le „Tit Bits“ pa­si­ro­dė pir­mo­sios Ha­lo Fos­te­rio pieš­tos „Tar­ za­no“ se­r i­jos, iliust­r uo­jan­čios ame­r i­ kie­čių ra­šy­to­jo E.R.Bur­rough­so nuo­ ty­k ių kny­gas.

Pa­tai­sos ne­pa­dė­jo

kū­rė­jai šiuo su­per­me­nu ne­bu­vo su­ si­do­mė­ję, nors is­to­ri­jo­se apie Džo­ną Kar­te­rį yra vis­kas, ką mėgs­ta ame­ri­ kie­čiai, sa­vo sko­nį se­niai sėk­min­gai eks­por­ta­vę į vi­są li­ku­sį pa­sau­lį. Pi­lie­ti­nio ka­ro nua­lin­tas ve­te­ra­nas Džo­nas Kar­te­ris vi­sai ne­lauk­tai at­ si­du­ria Mar­se, o ten patenka į keis­tų mil­ži­

Iš­lais­vin­ti Mar­so pla­ne­tą

Iš laik­raš­čių – į ki­ną

niš­kų bū­ty­bių ne­lais­vę. Prieš sa­vo va­lią pa­te­kęs į šią pa­vo­jin­gą vie­tą, vy­ras ryž­ta­si pa­bėg­ti ir vos iš­trū­kęs su­tin­ka He­liu­mo prin­ce­sę De­ją. Jos di­džiau­sia sva­jo­nė – su­tik­ti did­vy­rį, ku­ris iš­lais­vin­tų pla­ne­tą nuo pik­tų­ jų įsi­bro­vė­lių.

Akis ba­do ho­li­vu­di­ niai štam­pai, o be­ veik vi­si per­so­na­žai at­ro­do kaip ma­rio­ ne­tės, ap­reng­tos kos­tiu­mais iš dė­vė­ tų dra­bu­žių par­duo­ tu­vės.

Juos­ta „Džo­nas Kar­te­ris“ su­kur­ta pa­gal Ed­ga­ ro Ri­ce’o Bur­rough­ so nuo­ty­kių kny­gą. Pir­ma is­to­ri­ja apie šį he­ro­jų JAV žur­na­le „All-Sto­ ry“ bu­vo at­s paus­ din­ta ly­ giai prieš š i m ­ tą me­tų (1912-ųjų va­sa­rį).Keis­ ta, bet iki šiol ki­no

Keis­ta, bet po dau­gy­bės pa­tai­sų „Džo­nas Kar­te­ris“ rei­kia­mo įspū­ džio ne­da­ro. Akis ba­do ho­li­vu­di­niai štam­pai, o be­veik vi­si per­so­na­žai at­ro­do kaip ma­rio­ne­tės, ap­reng­tos kos­tiu­mais iš dė­vė­tų dra­bu­žių par­ duo­tu­vės. Net ir jie ne­su­ge­ba pa­slėp­ ti skur­daus siu­že­to ir iš ek­ra­no dvel­ kian­čio nuo­bo­du­lio. Už­tai re­ži­sie­rius, fil­mui ek­ra­nuo­ se dar ne­pa­si­ro­džius, jau pa­si­skel­bė kar­tu su Pu­lit­ze­rio pre­ mi­jos lau­rea­tu ra­šy­to­ju Mi­chae­lu Cha­bo­nu ku­rian­tis sce­na­ri­jų fil­mo tę­si­niui „Džo­ nas Kar­te­ris. Mar­so die­vai“.

veiksmas

„Džo­nas Kar­te­ris“ („John Car­ter“) Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių fil­mas. JAV, 2012 m. Rež. A.Stan­ to­nas. Vai­di­na Tay­lo­ ras Kits­chas, Mar­kas Stron­gas, Wil­le­mas Da­foe, Ciará­nas Hind­ sas, Pol­ly Wal­ker.

iii

humoras

iii įtampa

iii erotika

iii siaubas

iii

2

Praė­ju­sio sa­vait­ga­lio po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos ki­no teatrų fil­mai

1. „Ke­lio­nė į ­ pa­slap­tin­gą­ją sa­lą“

2. „Tam­sos bai­ke­ris. Kerš­to de­mo­nas“

3. „Tai reiš­kia ka­rą“

4. „Pe­le­nė“

5. „Pa­vel­dė­to­jai“

6. „Šė­to­nas ma­ny­je“

Žiū­rovų skai­čius

5061

2254

2561

1855

1349

1290

7. „Ba­tuo­tas ­ ka­ti­nas Pū­kis“ 1370

Ro­dy­mo sa­vaitė

3

2

3

1

2

3

11

83 638 li­tai

39 384 li­tai

37 165 li­tai

26 413 li­tų

20 287 li­tai

18 147 li­tai

16 697 li­tai

122 327 li­tai

74 932 li­tai

48 717 li­tų

34 683 li­tai

26 743 li­tai

21 646 li­tai

640 167 li­tai

187 224 li­tai

251 604 li­tai

26 413 li­tų

77 594 li­tai

140 752 li­tai

2 160 111 li­tų

Fil­mas

Pajamos

Ko­vo­ 2–4 d. Va­sa­rio ­ 24–26 d. Bend­ros pa­ja­mos


7 kinas Gar­sio­ji nėš­tu­kės po­za Be­si­lau­kian­ti dai­ni­nin­kė Jes­ si­ca Simp­son pa­si­nau­do­jo De­mi Moo­re

„Scan­pix“ nuo­tr.

pa­tir­ti­mi ir nuo­ga nu­si­fo­tog­ra­fa­vo žur­na­lo „El­le“ ba­lan­džio mė­ne­sio vir­še­liui. J.Simp­ son nuo­trau­ka la­bai pri­me­na gar­sų­jį ak­to­ rės D.Moo­re ak­tą, ku­riam ji taip pat po­za­ vo nėš­čia ir ku­ris 1991 m. pa­puo­šė „Va­ni­ty Fair“ vir­še­lį. Ta D.Moo­re nuo­trau­ka tuo lai­ ku su­kė­lė di­de­lį triukš­mą, bet vė­liau nuo­ ga pa­na­šioms nuo­trau­koms po­za­vo ne vie­na be­si­lau­kian­ti įžy­my­bė.

nie­ka­las Lau­kia­mi ki­no ko­mik­sai „„Ko­vo pa­bai­go­je pasirodys „Ti­ta­nų

įnir­šis“ (rež. Jo­nat­ha­nas Lie­bes­ma­ nas), pra­tę­sian­tis pa­žin­tį su per­nai ma­ty­tais „Ti­ta­nų su­si­dū­ri­mo“ he­ro­jais. Praė­jo 10 me­tų nuo tų lai­kų, kai die­vo Dzeu­so sū­nus Per­sė­jas įvei­kė ga­lin­gą jū­rų pa­bai­są Kra­ke­ną. Da­bar Per­sė­jas mė­gau­ja­si žve­jo gy­ve­ni­mo ma­lo­nu­ mais ir auk­lė­ja 10-me­tį sū­nų. Ta­čiau Olim­po die­vų konf­lik­tai vėl pri­vers nar­sų ri­te­rį sto­ti ti­ta­nų pu­sėn.

Vilnius FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

„Džonas Karteris“ (3D) – Premjera. Iki 15 d. 10.45, 14.15, 17.45, 21.15 val. „Tai nutiko Jemene“ – Premjera. Iki 15 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21.30 val. „Projektas X“ – Premjera. Iki 15 d. 12.15, 14.30, 17.15, 19.30, 21.50 val. „Nevykėliai po priedanga“ – „Power Hit Radio“ seansas. 14 d. 19 val. „Loraksas“ (3D) – Išankstinis seansas. Iki 15 d. 15.45, 18.30 val. „12 vilties valandų“ – Iki 15 d. 12.45, 18 val. „Pelenė“ – Iki 15 d. 11.30, 14, 16, 18.15, 20.45 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ (3D) – Iki 15 d. 10.30, 13 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ – Iki 15 d. 12 (seansas vyks 10, 11 d.), 17, 19.15 (seansas nevyks 14 d.) val. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“ (3D) – Iki 15 d. 21 val. „Paveldėtojai“ – Iki 15 d. 16.15, 20.30 val. „Šėtonas manyje“ – Iki 15 d. 14.45, 21.40 val. „Tai reiškia karą“ – Iki 15 d. 15, 17.30, 20.15 val. „Caraitis Ivanas ir vilkas pilkas“ – Iki 15 d. 10.45 (seansas vyks 10, 11 d.) val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 15 d. 12.30 val.

FORUM CINEMAS VINGIS Savanorių pr. 7

„Džonas Karteris“ (3D) – Premjera. Iki 15 d. 11, 14.20, 18, 21.30 val. „Džonas Karteris“ – Premjera. Iki 15 d. 12, 15.30, 19 val. „Projektas X“ – Premjera. Iki 15 d. 11.30, 14, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Tai nutiko Jemene“ – Premjera. Iki 15 d. 11.15, 13.45, 16.30, 19.15, 21.50 val. „Nevykėliai po priedanga“ – „Power Hit Radio“ seansas. 14 d. 19 val. „Loraksas“ (3D) – Išankstinis seansas. Iki 15 d. 11, 16 val. „Subtilumas“ – Iki 15 d. 15.45, 18.40 (seansas nevyks 12 d.), 21.10 (seansas nevyks 12 d.), 22 (seansas vyks 12 d.) val.

„„Ge­gu­žę pra­dės fan­tas­ti­nis ko­mik­

sas „Ker­šy­to­jai“ (rež. Jos­sas Whe­do­ nas), ku­rio svar­biau­sias ko­zi­ris – vie­ na­me fil­me drau­gėn su­si­rin­kę gar­ siau­si „Mar­vel“ ko­mik­sų he­ro­jai. Čia į ko­vą su blo­gio jė­go­mis stos ir skan­ di­na­vų mi­tų he­ro­jus To­ras, ir ža­lia­sis mil­ži­nas Hal­kas, ir Ka­pi­to­nas Ame­ri­ ka su Ge­le­ži­niu Žmo­gu­mi. To­kios did­ vy­rių ar­mi­jos vie­na­me fil­me dar ne­ bu­vo. Dre­bė­ki­te, prie­šai! „„Va­sa­rą pa­si­tik­si­me su „Vy­rais juo­dais

„Kelionė į paslaptingąją salą“ (3D) – 10–12, 14, 15 d. 11, 13.10, 15.10, 17.15, 19.30 val., 13 d. 11.50, 14, 16.20, 18.30 val. „Tai reiškia karą“ – Iki 15 d. 10.30, 15.10 (seansas vyks 10, 11 d.), 15.15 (seansas vyks 12–15 d.), 19.14 (seansas vyks 10, 11 d.), 20 (seansas vyks 12–15 d.) val. „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ – 10, 11 d. 16 val., 12–15 d. 19.50 val. „Meilės priesaika“ – 10, 11 d. 15, 19.40, 21.50 val., 12–15 d. 14.15, 21 val. „Nesaugus prieglobstis“ – Iki 15 d. 12.40 (seansas vyks 10, 11 d.), 12.45 (seansas nevyks 10, 11 d.), 22 val. „Jūros komanda“ (lietuviškai) – Iki 15 d. 10, 12, 14, 16 (seansas vyks 12, 13, 15 d.) val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 15 d. 10.20, 12.20 (seansas nevyks 10, 11 d.) val. „Alvinas ir burundukai 3“ – Iki 15 d. 10, 12 (seansas vyks 11 d.) val.

SKALVIJA A.Goštauto g. 2 / 15

„Birželis, vasaros pradžia“ – Režisieriaus Raimondo Vabalo 75-mečiui paminėti. 9 d. 19 val. „Miegančioji gražuolė“ – 10 d. 18.30 val., 11 d. 20.10 val., „Laplandijos odisėja“ – 10 d. 14.40 val., 11 d. 17 val., 12 d. 15 val., 13 d. 21 val., 14 d. 18.50 val., 15 d. 17.10 val. „7 dienos su Merilyn Monroe“ – 10 d. 16.30 val., 12 d. 21 val., 13 d. 17 val., 14 d. 20.40 val., 15 d. 20.30 val. „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ – 11 d. 18.50 val., 15 d. 19 val., 19 d. 15.30 val. „Kiaulaitės“ – Lenkų kino klubas. 12 d. 17 val. „Myliu Lenkiją“ – „Nepatogaus kino“ diskusijų klubas. 12 d. 19 val. „Operacija „Kasablanka“ – Frankofonijos dienos Lietuvoje. 13 d. 19 val. „Mažasis kambarys“ – Frankofonijos dienos Lietuvoje. 14 d. 17 val. „Raudona kaip ugnis“ – 20 d. 12 val. CIKLAS „KARLSONO KINAS“ „Yp!“ – 10 d. 13 val. „Krokodilai“ – 11 d. 15 val., 19 d. 12 val. Koliažo animacijos dirbtuvės – 17 d. 12 val. „Tvenkinio paslaptys“ – 17 d. 13 val. „Mažylis Nikolia“ – 18 d. 13 val.

„Paveldėtojai“ – Iki 15 d. 12 (seansas vyks 10, 11 d.), 15, 18.20, 20.50 val. „Tai reiškia karą“ – Iki 15 d. 16.15, 19 (seansas nevyks 14 d.), 21.50 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ (3D) – Iki 14 d. 12.30, 15, 17.30 val. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“ (3D) – Iki 14 d. 20 val. „Meilės priesaika“ – Iki 15 d. 21.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 15 d. 11.40 (seansas vyks 10, 11 d.), 14 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 15 d. 11.20 (seansas vyks 10, 11 d.), 13.40 (seansas nevyks 12 d.) val. SEANSAI UŽ SPECIALIĄ KAINĄ „Tamsos baikeris. Keršto demonas“ – Iki 15 d. 13.15, 18 (seansas vyks 10 d.) val. „Šėtonas manyje“ – Iki 15 d. 16, 21.40 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 15 d. 17.45 val. „Geležinė ledi“ – Iki 15 d. 15.15, 20.15 val.

„„Tuoj po ame­ri­kie­čių Nep­rik­lau­so­my­

bės die­nos star­tuos „Nuos­ta­bu­sis Žmo­ gus Vo­ras“ (rež. Mar­cas Web­bas). Tai jau ket­vir­tas fil­mas apie ge­ne­ti­nių mu­ ta­ci­jų au­ka ta­pu­sį paaug­lį Pi­te­rį Par­ke­rį, tik da­bar jį vai­di­na jau ne To­bey Ma­gui­ re’as, o And­rew Gar­fiel­das. Šį kar­tą Pi­te­ ris ti­ria pa­slap­tin­go sa­vo tė­vų din­gi­mo prie­žas­tis, ir tai jį at­ve­da į de­mo­niš­ko­jo dak­ta­ro Kur­to Ko­nor­so la­bo­ra­to­ri­ją. „„Lie­pos 27 d. į ek­ra­nus su­grįš Bet­me­

nu va­di­na­mas žmo­gus šikš­nos­par­nis. Jį „Tam­sos ri­te­rio iš­ki­li­me“ (rež. Chris­ top­he­ris No­la­nas) ant­rą­kart vai­di­na Chris­tia­nas Ba­le’as. Siu­že­tas dar lai­ ko­mas pa­slap­ty­je, bet kai ku­rios de­ ta­lės į in­ter­ne­tą jau nu­te­kin­tos. Praė­ jus 8 me­tams po „Tam­sos ri­te­rio“ įvy­ kių Bet­me­nas mes iš­šū­kį te­ro­ris­tų or­ ga­ni­za­ci­jos ly­de­riui Bei­nui.

MULTIKINO Ozo g. 18

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ki­no industrijos aso­cia­ci­ja

8. „Al­vi­nas ir ­ bu­run­du­kai 3“

9. „Mei­lės prie­sai­ka“

10. „12 vil­ties va­lan­dų“

1158

883

740

12

4

1

12 706 li­tai

12 445 li­tai

11 515 li­tų

12 585 li­tai

21 667 li­tai

586 698 li­tai

329 966 li­tai

12 183 li­tai

„Loraksas“ (3D) – Išankstiniai seansai. 10, 11 d. 13.30, 17.30 val., 12–15 d. 16.30, 18.45 val. „Džonas Karteris“ (3D) – Premjera. Iki 15 d. 10.45 (seansas nevyks 13 d.) val., 13 d. 12.30, 15.15, 18, 20.45 val., 12, 14, 15 d. 13.30, 16.15, 19, 21.45 val., 10, 11 d. 12.20, 15.45, 18.30, 21.20 val. „Mamos“ – Premjera. Iki 15 d. 11.50 (seansas nevyks 14 d.), 12 (seansas tėveliams su mažyliais – 14 d.), 14.15, 16.30, 18.45 (seansas nevyks 13 d.), 19 (seansas vyks 13 d.), 21.15 (seansas nevyks 13 d.) val. „Projektas X“ – Premjera. Iki 15 d. 12 (seansas nevyks 11 d.), 14, 16, 18, 20, 22 val. „Trys viename“ – Premjera. Iki 15 d. 18 val. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“ (3D) – Iki 15 d. 16 (seansas vyks 14 d.), 19.50 (seansas vyks 10, 11 d.), 21.40 (seansas nevyks 10, 11 d.), 22 (seansas vyks 10, 11 d.) val. „Paveldėtojai“ – 10, 11 d. 17.20 val., 12–15 d. 17.30 val.

Kaunas FORUM CINEMAS Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

„Džonas Karteris“ (3D) – Premjera. Iki 15 d. 11.15, 14.30, 18, 21.15, 23 (seansas vyks 10 d.) val. „Tai nutiko Jemene“ – Premjera. Iki 15 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21, 23.30 (seansas vyks 10 d.) val. „Projektas X“ – Premjera. Iki 15 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 20.45, 22.45 (seansas vyks 10 d.) val. „Nevykėliai po priedanga“ – „Power Hit Radio“ seansas. 14 d. 19 val. „Loraksas“ (3D) – Išankstinis seansas. Iki 15 d. 15.30, 18.15 val. „Karaliaus kalba“ – 13 d. 17 val. „12 vilties valandų“ – Iki 15 d. 16.30, 21.30 val. „Šėtonas manyje“ – Iki 15 d. 17.30 (seansas nevyks 13 d.), 22 val. „Paveldėtojai“ – Iki 15 d. 14, 19.15 val. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“ (3D) – Iki 15 d. 20.30 val. „Tai reiškia karą“ – Iki 15 d. 15, 19.30 val. „Artistas“ – Iki 15 d. 11.45 (seansas vyks 10, 11 d.), 17, 21.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 15 d. 10.45 val. „Subtilumas“ – 13.15, 19 (seansas nevyks 14 d.), 23.45 (seansas vyks 10 d.) val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ (3D) – Iki 15 d. 10.15, 13 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 15 d. 10.30 (seansas vyks 10, 11 d.), 12.45 val.

CINAMON PLC „Mega“

„Nevykėliai po priedanga“ – Išankstinis seansas. 15 d. 19 val. „Yves Sant Laurent. Beprotiška meilė“ – Iki 15 d. 15 val.

PASAKA Šv. Ignoto g. 4 / 3

dra­bu­žiais 3“ (rež. Bar­ry Son­nen­fel­das). Šį­kart agen­tams Džė­jui ir Kė­jui (juos vėl vai­di­na Wil­las Smit­has ir Tom­my Lee Jo­ne­sas) teks ke­liau­ti lai­ku. Pik­ta­da­rys Bo­ri­sas, nu­vy­kęs į praei­tį, mė­gins suar­ dy­ti pla­nus įkur­ti atei­vių kont­ro­lės agen­tū­rą ir kė­sin­sis į bū­si­mo­jo agen­to Kė­jaus gy­vy­bę. O to­kios už­ma­čios ga­ li su­kel­ti vi­suo­ti­nę ka­tast­ro­fą.

„Muzikinės kėdės“ – 11 d. 17.30 val. „Kambarys Nr. 304“ – 10 d. 16.45 val., 11 d. 14 val. „Nakties žaidimas“ – 10 d. 20.15 val., 11 d. 18 val.

Savaitgalis su pasaka. Žaislų meistras – 10 d. 15 val. Trumpoji animacija – Šeimos seansas. 10 d. 16 val. Kino vakarai su Izolda. Marco Ferreri – 14 d. 18.30 val. „Pragaro marimbos“ – 12 d. 17.30 val. „Purvini žaidimai“ – 12 d. 18 val., 14 d. 21.15 val., 15 d. 18.30 val., 16 d. 17.30, 22.15 val. „Mylimieji“ – 12 d. 18.45 val., 13 d. 20.15 val., 15 d. 19.15 val. „Mes tikime meile“ – 12 d. 19 val., 13 d. 18.30 val., 15 d. 20 val., 16 d. 20 val. „Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių žaidimas“ – 12 d. 20 val., 13 d. 21.15 val., 15 d. 20.15 val. „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ – 12 d. 21.15 val., 14 d. 19.45 val., 15 d. 18.30 val.

„Džonas Karteris“ (3D) – Iki 15 d. 19.30, 22.05 (seansas nevyks 11, 13, 15 d.) val. „Loraksas“ (3D) – Išankstinis seansas. Iki 15 d. 13.30 (seansas vyks 10, 11 d.), 17.30 val. „Mamos“ – Iki 15 d. 12, 16.30, 18.35 val. „Karo žirgas“ – Iki 15 d. 11.15 val. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“ (3D) – 11, 13, 15 d. 22.05 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ (3D) – Iki 15 d. 13.30 (seansas nevyks 10, 11 d.), 15.30 val. „Tai reiškia karą“ – Iki 15 d. 16, 18, 20, 22 val. „Meilės priesaika“ – Iki 15 d. 16.45, 19 (seansas nevyks 15 d.) val. „Nesaugus prieglobstis“ – Iki 15 d. 20.45 val. „Jūros komanda“ (lietuviškai) – Iki 15 d. 11, 13, 17 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 15 d. 14.15, 19.15, 21.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D, lietuviškai) – Iki 15 d. 11.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (lietuviškai) – Iki 15 d. 12.05, 14 val. „Sniegynų įkaitai“ – Iki 15 d. 14.05, 21.15 val.

klaipėda „Tadas Blinda. Pradžia“ – 13 d. 15 (senjorų arbatėlė), 16 (beibikinas), 21 val. „Nes tai gražu“ – 13 d. 17.30 val. „Miegančioji gražuolė“ – 13 d. 18.15 val. „Dešimt priežasčių“, „Laikinai“, „Paskutinė medaus mėnesio diena“ – „Trys viename“. 12 d. 17 val., 13 d. 16.30 val., 14 d. 18 val., 16 d. 18 val. „Nesveikai laiminga“ – 13 d. 19.30 val., 14 d. 21.30 val. „Prie jūros“ – 15 d. 17 val. „Sniegynų įkaitai“ – 16 d. 21.45 val. MOTERŲ FILMŲ FESTIVALIS „ŠERŠĖLIAFAM“ „Kripano atvejis“ – 10 d. 17.30 val., 11 d. 19.30 val. „Dienos gražuolė“ – 10 d. 17 val., 11 d. 21.30 val. „Mergaitės“ – 10 d. 22.15 val. „Pasiimk mano akis“ – 10 d. 21.30 val. „80 dienų“ – 11 d. 16 val. „Moteris be pianino“ – 10 d. 15, 18.30 val. „Mėnulis tavyje“ – 11 d. 15 val. „Gimusios kentėti“ – 10 d. 19.15 val. „Gyvenimas pilyje“ – 11 d. 16.30 val. „Planai rytojui“ – 10 d. 21.15 val. „Mano mėgiamiausias metų laikas“ – 11 d. 20 val.

FORUM CINEMAS Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Džonas Karteris“ (3D) – Premjera. Iki 15 d. 10.30, 14.30, 18, 21.30 val. „Projektas X“ – Premjera. Iki 15 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Nevykėliai po priedanga“ – „Power Hit Radio“ seansas. 14 d. 19 val. „Loraksas“ (3D) – Išankstinis seansas. Iki 15 d. 15.30, 18.15 val. „Pelenė“ – Iki 15 d. 11, 13.15, 15.45, 17.45, 20.15 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ (3D) – Iki 15 d. 10.15, 12.45 val. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“ (3D) – Iki 15 d. 21 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 10, 11 d. 12 val. „Tai reiškia karą“ – Iki 15 d. 16.30, 19 (seansas nevyks 14 d.), 21.15 val. „Sniegynų įkaitai“ – Iki 15 d. 16.45, 21.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 15 d. 11.45 (seansas vyks 10, 11 d.), 14 val. „Meilės priesaika“ – Iki 15 d. 19.15 val. „Mano didysis O!“ – Iki 15 d. 14.15 val. „Kino pavasario“ repertuaras – kinopavasaris.lt


8 Ko­mi­si­jo­je ne­pa­gei­dau­tas

Jauskis patogiai. Rask, kas patinka! To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Kom­po­z i­to­rius Rai­gar­das Taut­kus, at­lai­kęs ke­ tu­rių na­cio­na­li­nės „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­kų dai­nų la­vi­ną, ren­gė­si fi­na­lui ir „TV die­nai“ įvar­di­jo sa­vo fa­vo­ri­tus. Tik fi­na­le jo žiū­ro­ vai neiš­vy­do. Pro­diu­se­ris Aud­rius Gir­ža­das ti­ki­no, kad R.Taut­ kui vie­ta čia nė ne­bu­vo nu­ma­ty­ta, o ko­mi­si­jos na­rių są­ra­šą jis ga­lįs ko­re­guo­ti, kaip no­ri. R.Taut­kus gar­siai pa­mąs­tė, kad gal jo nuo­mo­nės kas nors pri­si­bi­jo. Prieš pat na­cio­na­li­nės „Eu­ ro­vi­zi­jos“ fi­na­lą ki­lo są­my­šis dėl at­li­kė­jui Do­na­tui Mont­vy­dui mes­tų kal­ti­ni­mų pla­gia­vi­mu. Tuo­met R.Taut­kus už­si­mi­nė, kad kū­ri­niai „Lo­ve Is Blind“ ir „Sec­ret Gar­den“ yra tik­rai pa­na­šūs ir dėl to jam pa­čiam bū­tų ne­ra­mu.

Bai­si ir dar bai­ses­nė Praū­žu­sios na­cio­na­li­nės „Eu­ro­vi­zi­jos“ fies­tos ai­das gir­dė­ti vi­są sa­vai­tę. Ir ne dėl to, kad at­li­kė­jas Do­na­tas Mont­vy­das sėk­min­ gai iš­su­ko uo­de­gą iš pla­gi­ja­vi­mo tink­lų ir įti­ki­na­mai nu­ga­lė­jo. Kur kas įdo­mes­nė už­ku­li­siuo­se vi­ru­si dra­ma. Ie­va Ja­na­vi­čie­nė

Kad in­ter­ne­to ko­men­ta­to­riai iš­pla­kė ren­gi­nio ve­dė­jos Lie­pos Rim­ke­vi­čie­ nės sti­lių – ryš­kiai gel­to­ną su­kne­lę, ku­rią vil­kė­da­ma ji aki­vaiz­džiai jau­tė­ si ne­sma­giai, bei šu­kuo­se­ną, la­biau tin­kan­čią gar­biai da­mai, ban­dan­čiai gau­dy­ti jau­nys­tės nuo­tru­pas, nei tik­ rai jau­nai mo­te­riai, – ga­li­ma nu­leis­ti ne­gir­do­mis. Juk dėl sko­nio ne­si­gin­ či­ja­ma. Tie­sa, L.Rim­ke­vi­čie­nė pra­ si­ta­rė, kad jos sti­liu­mi rū­pi­no­si pa­ts Juo­zas Stat­ke­vi­čius. Kad tie­sio­gi­nio ete­rio pa­tir­ties sto­ko­jan­čios žur­na­ lis­tės kal­ba neat­ro­dė sklan­di ir er­zi­ no ne­na­tū­ra­lu­mu, ga­li­ma pa­tei­sin­ti. Nors už ži­no­mo kom­po­zi­to­riaus Tei­ su­čio Ma­ka­či­no pa­var­dės su­kir­čia­vi­ mą Makã­či­nas dau­gu­ma L.Rim­ke­vi­ čie­nę siū­lė at­leis­ti čia pat ir da­bar, o prie na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo nė ar­ tyn ne­pri­leis­ti. Ta­čiau dos­niau­siai aly­vos į kri­ti­kos ug­nį šliūkš­te­lė­jo mu­zi­ko­lo­gė ir lai­ dų ve­dė­ja Zi­ta Kel­mic­kai­tė. Per rek­

la­mi­nes trans­lia­ci­jos per­trau­kė­les pri­bėg­da­vu­si prie L.Rim­ke­vi­čie­nės ji ban­dė pa­ta­ri­mus, kaip ves­ti lai­dą, įsiū­ly­ti. Tik tai pa­gal­bos ne­pra­šiu­sią

Žmogumi vulkanu, LTV aktyvu vadinama Z.Kelmickaitė L.Rimkevičienės dėka gavo porą naujų pravardžių – Teroristės ir Pitbulio.

na­cio­na­li­nės „Eu­ro­vi­zi­jos“ ve­dė­ją, ma­tyt, įžei­dė. Į pa­sta­bas ji ne­rea­ga­ vo, o Z.Kel­mic­kai­tė gar­siai ste­bė­jo­si, kas iš­vis to­kią lai­dų ne­mo­kan­čią ves­ ti mer­gai­tę į ete­rį iš­lei­do. L.Rim­ke­ vi­čie­nės at­kir­čio mu­zi­ko­lo­gė ne­tru­ ko su­lauk­ti. Žmo­gu­mi vul­ka­nu, LTV ak­ty­vu, tur­bo­mo­te­ri­mi ir ki­tais skam­

biais epi­te­tais va­di­na­ma Z.Kel­mic­kai­ tė L.Rim­ke­vi­čie­nės dė­ka po­rą nau­jų pra­var­džių – Te­ro­ris­tės ir Pit­bu­lio. „Eu­ro­vi­zi­jos“ ve­dė­ja pa­reiš­kė, kad ne tik pa­ty­rė Z.Kel­mic­kai­ tės psi­cho­lo­gi­nį te­ro­rą, ru­siš­kų keiks­mų ti­ra­dą, bet ir jos jė­ gą – nuo stvars­ty­mo ran­kos „pa­si­puo­šė“ žy­mė­m is. Esą mu­zi­ko­lo­gė ją kas­ kart pul­da­vo kaip tik­ras pit­bu­lis. Ma­ža to, drėb­ te­lė­jo, kad ši gir­ta bu­vu­ si. Į to­kius po­strin­ga­vi­ mus pa­ti Z.Kel­mic­kai­tė sa­kė net at­si­kirs­ti ne­no­ rin­ti – gir­tos jos gy­ve­ni­ me nie­kas ne­ma­tė, taip pat įpro­čio gra­žin­ti ko­le­gas mė­ly­nė­mis ne­tu­rin­ti, o me­ luo­jan­čių žmo­nių sa­vo ke­ly re­ gė­ti ne­no­rin­ti. Juo­kau­ti ga­li ne­bent in­ter­nau­ tai, šias už­ku­li­si­nes aist­ras pa­va­di­ nę įtemp­to veiks­mo dra­ma „Bai­si ir dar bai­ses­nė“.

„„ Epi­te­tai: L.Rim­ke­vi­čie­nę sukritikavusi Z.Kel­mic­kai­tė jos bu­vo ap­kal­tin­

ta te­ro­ri­za­vi­mu, gir­ta­vi­mu ir pa­va­din­ta pit­bu­liu. Gedimino Bartuškos ir BFL nuo­tr.

Pavasarinis lie­tu­viš­kos do­ku­men­ti­kos lie­tus Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ja pa­va­sa­rį pa­si­ tin­ka lie­tu­viš­kos do­ku­men­ti­kos prem­je­rų lie­tu­mi. Dvi prem­je­ros žiū­ro­vų lau­kia jau Nep­rik­lau­so­my­ bės at­kū­ri­mo die­ną, ko­vo 11-ąją.

Pir­mo­ji žiū­ro­vų dė­me­sio lauks do­ku­ men­ti­nio fil­mo „Mi­si­ja Si­bi­ras 2011. Toms­ko sri­tis“ prem­je­ra (rež. Ka­ro­ lis Kau­pi­nis ir Edi­ta Ka­ba­rai­tė). Fil­me at­sklei­džia­ma per dvi sa­vai­tes Si­bi­re, lie­tu­vių trem­ties vie­to­se, be­veik 100 ki­lo­met­rų įvei­ku­sios jau­nuo­lių eks­ pe­di­ci­jos pa­tir­tis. „Šis fil­mas – tai ma­ža da­le­lė mū­ sų pa­tir­ties, ta­čiau nea­be­jo­ja­me, kad ji pa­dės ge­riau su­pras­ti, ką pa­ty­rė­me ir jau­tė­me, bū­da­mi tau­tie­čių trem­ ties vie­to­se. Čia iš­vy­si­te mū­sų pa­čių

už­fik­suo­tus įsi­min­ti­niau­sius eks­pe­ di­ci­jų vaiz­dus ir mo­men­tus: me­di­nį kry­žių, ku­rį pa­tys pa­da­rė­me, veš­lią tai­gos aug­me­ni­ją, po miš­ko sa­ma­no­ mis pa­si­slė­pu­sius, ap­leis­tus ir be­veik iš­ny­ku­sius lie­tu­vių ka­pus, il­gus va­ ka­rus, leis­tus drau­ge prie lau­žo. Mū­ sų min­tys ir emo­ci­jos su­rink­tos čia“, – apie fil­mą sa­ko pro­jek­to da­ly­viai. Lab­da­ros idė­jų sklei­dė­ja žur­na­ lis­tė Edi­ta Mil­da­žy­tė ima gar­sė­ti ir kaip fil­mų kū­rė­ja. Šį­kart žiū­ro­vai ga­lės įver­tin­ti nau­jau­sią E.Mil­da­žy­ tės ir Ra­mu­nės Sa­ka­laus­kai­tės fil­mą „Neo­ku­puo­tas“ apie Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­ją ir vie­ną ak­ty­viau­sių so­ vie­ti­nio lai­ko­tar­pio di­si­den­tų An­ta­ ną Ter­lec­ką. Fil­me min­ti­mis da­li­ja­ si A.Ter­lec­ko bend­ra­žy­giai: ku­ni­gas

pran­ciš­ko­nas Ju­lius Sas­naus­kas, vie­ nuo­lė Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė, re­zis­ten­tas And­rius Tuč­kus, is­to­ri­kas Gin­ta­ras Šid­laus­kas, pub­li­cis­tas To­mas Venc­ lo­va, A.Ter­lec­ko ar­ti­mie­ji. Pa­žin­tį su A.Ter­lec­ku pri­si­me­na gar­sūs Ru­si­ jos di­si­den­tai, And­re­jaus Sa­cha­ro­vo ir Je­le­nos Bo­ner bend­ra­žy­giai: Alek­ sand­ras La­vu­tas ir Ser­ge­jaus Ko­va­ lio­vo žmo­na Liud­mi­la Boi­co­va. Ko­vo 12-osios va­ka­rą LTV tu­rė­tų įsi­jung­ti tie, ku­rie ne­tu­rės ga­li­my­bės fes­ti­va­ly­je „Ki­no pa­va­sa­ris“ pa­ma­ty­ ti do­ku­men­ti­nio fil­mo „Kaip mes žai­ dė­me re­vo­liu­ci­ją“ (rež. Gied­rė Žic­ky­ tė). Tai is­to­ri­ja apie gru­pę „An­tis“, Są­jū­džio gi­mi­mą, gar­siuo­sius „Ro­ko mar­šus“ ir Lie­tu­vos ko­vą už ne­prik­ lau­so­my­bę. Tuo me­tu, kai Lie­tu­vo­je

dar ne­bu­vo jo­kių at­gi­mi­mo ženk­lų, per nau­ja­me­tį Kau­no jau­nų­jų ar­chi­ tek­tų kar­na­va­lą juo­kais at­si­ra­do gru­ pė „An­tis“. Fil­me tuo­me­tę at­mos­fe­rą per­tei­kia cir­ko dva­siai ar­ti­mas įspū­ din­gas gri­mas ir rek­vi­zi­tai, sti­li­zuo­ti pa­si­ro­dy­mai, kan­dūs ir ašt­rūs teks­ tai, ku­rian­tys ag­re­sy­vią so­vie­ti­nio gy­ve­ni­mo ka­ri­ka­tū­rą. Net­ru­kus gru­ pė „An­tis“, ne­ti­kė­tai pa­tiems gru­pės na­riams, ta­po ryš­kiau­sia Dai­nuo­jan­ čios re­vo­liu­ci­jos vė­lia­vi­nin­ke ir ma­si­ niu reiš­ki­niu, ku­ris įtrau­kė tūks­tan­ čius se­kė­jų. Tai is­to­ri­ja apie žmo­nes, ku­rie, ne­pai­sy­da­mi pa­vo­jų, ko­vo­jo už ne­prik­lau­so­my­bę su šyp­se­na vei­de ir dai­na lū­po­se. O ba­lan­džio 2 d. LTV pa­kvies žiū­ rė­ti do­ku­men­ti­nę juos­tą „Bar­zakh“

– be­ne dau­giau­sia ki­no ap­do­va­no­ ji­mų (tarp jų – ir „Si­dab­ri­nę ger­vę“) pa­sta­rai­siais me­tais ga­vu­sį lie­tu­viš­ką fil­mą, pa­sa­ko­jan­tį apie ka­ro nu­nio­ko­ tą Če­čė­ni­ją, kur žmo­nės ga­li bū­ti ne­ var­žo­mai se­ka­mi ar­ba tie­siog ding­ti. Re­ži­sie­rius Man­tas Kve­da­ra­vi­čius fil­ mą kū­rė dau­giau nei tre­jus me­tus. Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos ant­ra­sis ka­na­las do­ku­men­ti­nį pa­va­sa­rį skelbs su juos­ tos „Čes­lo­vo Mi­lo­šo am­žius“ (rež. Juo­zas Ja­vai­tis) prem­je­ra. Tai fil­mas apie le­gen­di­nio kū­rė­jo pa­tir­ties geog­ ra­fi­ją, pra­de­dant anks­ty­vuo­ju gy­ve­ni­ mu gim­tuo­siuo­se Še­te­niuo­se, bran­da Vil­niu­je ir Pa­ry­žiu­je, kla­jo­nėmis iki Ka­li­for­ni­jos ir baigiant grį­ži­mu į Lie­ tu­vą po iš­ti­sų trem­ties de­šimt­me­čių. „TV die­nos“ inf.

„„Lie­tu­vy­bė: LTV žiū­ro­vų lau­kia ypa­tin­ga prem­je­ra – žur­na­lis­tės E.Mil­da­žy­tės ir R.Sa­ka­laus­kai­tės fil­mas „Neo­ku­puo­tas“ apie Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­ją ir vie­ną ak­ty­viau­sių so­vie­

ti­nio lai­ko­tar­pio di­si­den­tų A.Ter­lec­ką. 

Kad­rai iš fil­mo


9

LTV nuo­tr.

Lū­žo stu­bu­ras

Mu­zi­ki­nis smū­gis

Al­gi­man­to Če­kuo­lio nau­jau­sios kny­gos „Fak­tai ir šyp­ se­nos“ pri­sta­ty­mo Kny­gų mu­gė­je lau­kęs ger­bė­jų bū­rys au­to­ riaus neiš­vy­do. Žiū­ro­vų my­li­mas žur­na­lis­tas, su jais bend­rau­ da­mas nuo­to­li­niu bū­du, ne­slė­pė ap­mau­do ir ža­dė­jo ne­tru­kus su­reng­ti tik­rą kny­gos pri­sta­ty­mą. A.Če­kuo­lis juo­ka­vo esąs gy­ vas ir svei­kas, ta­čiau jo diag­no­zė skam­ba vi­sai ne­links­mai – lū­ žo pir­ma­sis stu­bu­ro slanks­te­lis. Prieš ku­rį lai­ką jis pa­ty­rė trau­ mą, kai lip­da­mas laip­tais slys­te­lė­jo. Tuo­met me­di­kai ti­ki­no, kad A.Če­kuo­lis vi­so la­bo pa­si­tem­pė šo­ną, bet pir­mi­nės iš­va­dos bu­ vo klai­din­gos, o at­li­kus ty­ri­mus paaiš­kė­jo tik­ro­ji skaus­mo prie­ žas­tis. Ki­tą sa­vai­tę paaiš­kės, ar rei­kės ope­ra­ci­jos.

Bri­tų ta­len­tų šou „X fak­to­rius“, per TV3 pra­si­ dė­sian­tis tik ru­de­nį, jau pra­de­da ap­ši­li­mą. Pir­ma, vi­si ga­lin­tys dai­nuo­ti kvie­čia­mi ak­ty­viai pil­dy­ti da­ly­vių an­ke­tas TV3 sve­tai­ nė­je. Ant­ra, vie­no bran­giau­sių vi­sų lai­kų Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jų is­ to­ri­jo­je pro­jek­tų kū­rė­jai pri­sta­to net ke­tu­ris uni­ka­lius ren­gi­ nius – at­vi­rų du­rų die­nas „X die­nos“, ku­rios tu­rė­tų su­dre­bin­ ti ke­tu­ris di­džiau­sius Lie­tu­vos mies­tus. Šią sa­vai­tę Šiau­liuo­ se ir Klai­pė­do­je pra­si­dė­ju­sios mu­zi­ki­nės ata­kos šian­dien tę­sis Kau­ne, o sek­ma­die­nį – Vil­niu­je. Vi­si trokš­tan­tys dai­nuo­ti di­ džio­jo­je sce­no­je šio­mis die­no­mis tu­rės uni­ka­lią ga­li­my­bę čia pat iš­mė­gin­ti sa­vo jė­gas „X fak­to­riaus“ per­klau­so­se.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Ko­vo 11-ąją, Lie­tu­ vos Nep­rik­lau­so­my­ bės at­kū­ri­mo die­ ną, TV3 Ži­nių tar­ny­ bos pro­jek­to „Lie­ tu­vos gar­bė 2012“, ku­ris vyks jau sep­ tin­tą kar­tą, or­ga­ ni­za­to­riai ap­do­va­ nos žmo­nes, sa­vo kil­niais dar­bais ku­ rian­čius ge­res­nę ir gra­žes­nę Lie­tu­vą.

„„Spin­du­liai: „Lie­tu­vos gar­bės“ ve­dė­ja ir ko­mi­si­jos na­rė R.Ša­ka­ly­tė ma­no, kad da­ry­ti ge­rus dar­bus, pa­dė­ti yra kiek­vie­no pa­rei­ga, o di­džiau­sias ap­

do­va­no­ji­mas – ki­to šyp­se­na ir pa­dė­ka. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Pa­dė­ka ge­res­nės Lie­tu­vos kū­rė­jams Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Per še­še­rius pro­jek­to me­tus iš­kil­ min­guo­se ren­gi­niuo­se jau pa­gerb­ ti 62 žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos. Šie­ met di­džiau­siais ša­lies švie­su­liais bus ti­tu­luo­ti dar sep­ty­ni. Prie iš­kil­ min­go ren­gi­nio ve­dė­jų „ži­niu­kų“ Re­ na­tos Ša­ka­ly­tės ir Ro­ko Pet­ke­vi­čiaus pri­si­jungs ir TV lai­dų ve­dė­jas, dai­ni­ nin­kas bei žur­na­lis­tas Ma­ri­jus Mi­ku­ ta­vi­čius. O „Lie­tu­vos gar­bės 2012“ did­vy­rius sep­ty­nio­se ka­te­go­ri­jo­se pa­dės iš­rink­ti ger­bia­mų žmo­nių ko­ mi­si­ja, ku­rią šie­met su­da­ro pre­ zi­den­tas Val­das Adam­kus, spor­to le­gen­da Ar­vy­das Sa­bo­nis, re­ži­sie­rė Ga­ li­na Dau­gu­vie­ty­tė, et­ no­lo­gė Ve­ro­ni­ka Po­vi­ lio­nie­nė, ak­to­rius Juo­zas Bud­rai­tis, ku­ni­gas Ri­čar­ das Do­vei­ka, ke­liau­to­jas Vla­das Vit­kaus­kas, pro­ jek­to rė­mė­jo ban­ko „Nor­ dea“ va­do­vė In­ga Ski­sa­ker, TV3 va­do­vė Lau­ra Bla­že­vi­ čiū­tė ir TV3 „Ži­nių“ ve­dė­ja, žur­na­lis­tė R.Ša­ka­ly­tė. Min­ti­ mis apie žyg­dar­bius, ver­tus ap­ do­va­no­ji­mo, pa­dė­kos ir pa­gar­ bos, R.Ša­ka­ly­tė da­li­jo­si su „TV die­na“.

– Ko­kių min­čių ky­la skai­ tant „Lie­tu­vos gar­bei“ at­ siųs­tas žmo­nių is­to­ri­jas? – Kai skai­tai jas, su­pran­ ti, kiek daug Lie­tu­vo­je yra ge­ rų žmo­nių, ma­tai, kaip pa­nei­

gia­mas mi­tas, kad vi­si Lie­tu­vo­je pik­ ti, ne­pa­ten­kin­ti ir abe­jin­gi vie­ni ki­ tiems. Taip nė­ra. Mū­sų pa­što dė­žu­ tės – ir tik­ros, ir elekt­ro­ni­nės – lūž­ ta nuo laiš­kų su kil­nio­mis is­to­ri­jo­ mis ir siū­ly­mais no­mi­nuo­ti žmo­nes ap­do­va­no­ji­mui. Is­to­ri­jos – ir pa­ na­šios, ir la­bai skir­tin­gos, vi­sos sa­ vaip įdo­mios, jaut­rios. Ma­lo­niau­ sia yra pats fak­tas, kad žmo­nės taip ak­ty­viai rea­ga­vo į „Lie­tu­vos gar­bės“ ren­gė­jų kvie­ti­mą, – ne­si­ti­kė­jo­me tiek laiš­kų. Tai džiu­gi­na ir glos­to šir­dį. – Ko­kios is­to­ri­jos jus la­biau­siai jau­di­na? – Man, kaip mo­te­riai, la­ biau­siai šir­dis vir­pa skai­tant is­to­ri­jas, ku­rių he­ro­jais tam­pa vai­kai. Ste­bi­na jų va­lia, ryž­tas, drą­ sa to­kio­se si­tua­ci­ jo­se, kai, ro­dos, ne vie­nas suau­gęs pa­ lūž­tų ir ne­priim­tų to­ kių spren­di­mų, ko­kius prii­ma vai­kai. Man tai ke­lia nuo­sta­bą ir pa­si­ gė­rė­ji­mą. Kas­kart su­ si­mąs­tau, ko­kie nuo­sta­būs žmo­nės iš jų iš­ augs. – Kaip at­rink­ ti, įver­tin­ti, ku­ ris ge­ru­mo, kil­

nu­mo, did­vy­riš­ku­mo pa­vyz­dys yra ver­tas pa­pa­sa­ko­ti ki­tiems? – Tai tik­rai ne­leng­va už­duo­tis. Dėl to ir ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­ro bū­rys ge­rai pa­žįs­ta­mų žmo­nių, di­de­lė. Vis­kas spren­džia­ma dis­ku­si­jo­se, kol ran­da­ mas op­ti­ma­lus spren­di­mas, kam vis dėl­to skir­ti „Lie­tu­vos gar­bės“ sta­tu­ lė­lę. Bet no­ri­si pa­sa­ky­ti, kad vi­sų is­ to­ri­jų he­ro­jai tam tik­ru požiūriu jau yra „Lie­tu­vos gar­bės“ did­vy­riai, nors ne vi­si bus pa­mi­nė­ti sek­ma­die­nį. Jei bū­tų ma­no va­lia, kiek­vie­nam jų po ap­do­va­no­ji­mą skir­čiau.

– Pa­ti as­me­niš­kai esa­te su­ti­ku­ si žmo­nių, ku­rie ver­ti „Lie­tu­vos gar­bės“ ap­do­va­no­ji­mo? – Esu su­ti­ku­si jų ne­ma­žai, juo­lab kad ne pir­mus me­tus pri­si­de­du prie šio pro­jek­to. Te­ko su­si­pa­žin­ti su žmo­ nė­mis, ku­rie gal ir ne­ga­vo ap­do­va­ no­ji­mo, bet yra iš­ties iš­ki­lios as­me­ ny­bės. Be to, gy­ve­ni­me ap­skri­tai yra la­bai daug ge­rų žmo­nių, tik „Lie­tu­ vos gar­bės“ sta­tu­lė­lių ma­žo­ka. – Ar ge­ru­mas toks re­tas, kad jį rei­kia spe­cia­lia šven­te pa­mi­nė­ti ir jo pa­vyz­džius pa­ro­dy­ti? – Kal­bė­ti apie ge­rus dar­bus vi­sa­ da ver­ta ir bū­ti­na – pir­miau­sia dėl to, kad gė­ris gim­do gė­rį. Kuo daž­ niau kal­bė­si­me apie juos, ypač jau­ na­jai kar­tai, il­gai­niui ge­ras dar­bas, iš­ties­ta pa­gal­bos ran­ka taps sa­vai­ me su­pran­ta­mais da­ly­kais. „Lie­tu­ vos gar­bė“ – la­bai gra­ži šven­tė, at­ krei­pian­ti dė­me­sį į pa­pras­tus žmo­ nes, ku­rie daž­nai lie­ka ne­pas­te­bė­ti,

bet yra ver­tes­ni bū­ti pri­sta­ty­ti ša­liai nei va­di­na­mo­sios žvaigž­dės. Šie­met ren­gi­nys vyks Lie­tu­vai svar­bią die­ną – Ko­vo 11-ąją, ir šis sim­bo­li­nis su­ta­ pi­mas gal dar la­biau įkvėps žmo­nes. Ta­čiau sta­tu­lė­lė ne­tu­ri tap­ti sie­kia­ my­be – mes juk kas­dien ga­li­me tap­ ti did­vy­riais: pa­dė­da­mi ša­lia esan­ čiam, ne­lik­da­mi abe­jin­gi, ne­lauk­da­ mi at­ly­gio už ge­rą dar­bą.

„Lie­tu­vos gar­bė“ – la­ bai gra­ži šven­tė, at­ krei­pian­ti dė­me­sį į pa­pras­tus žmo­nes, ku­rie daž­nai lie­ka ne­pas­te­bė­ti. – O kaip pa­ti to kas­die­nio did­vy­ riš­ku­mo sie­kia­te? – Šiuo at­ve­ju žo­džiui rei­kė­tų ka­bu­ čių. Did­vy­riš­ku­mas did­vy­riš­ku­mui ne­ly­gus. Gal vie­niems at­ro­do, kad did­vy­riš­ku­mas – kas­dien gel­bė­ti žmo­nes iš gais­ro ar skęs­tan­čiuo­sius. Ki­tiems – na­tū­ra­liai pa­dė­ti se­nai mo­čiu­tei pe­rei­ti per gat­vę ar pa­neš­ ti jos pir­ki­nių krep­šį. To­kių poel­gių ne­rei­kia va­din­ti kaip nors skam­biai, bet jie yra svar­būs tiek, kiek svar­būs tau pa­čiam. Iš­si­ke­li sau tiks­lus, su­ si­da­rai ver­ty­bių ska­lę, pa­gal ku­rią ir gy­ve­ni. Ma­no ver­ty­bių ska­lė la­bai pa­pras­ta – vi­sa­da sten­giuo­si pa­dė­ ti, kai to rei­kia, ir, jei pa­čiai pri­si­ rei­kia pa­gal­bos, ne­bi­jau jos pa­pra­

šy­ti. Ne­lie­ku abe­jin­ga, jei rei­kia pa­ dė­ti mo­čiu­tei pe­rei­ti gat­vę, pa­dė­ti iš au­to­bu­so iš­lip­ti ir pa­na­šiai – to­kie tie ma­ži ge­ri dar­bai.

– Ne­ky­la min­čių su­kur­ti in­ter­ ne­to sve­tai­nę, ku­ri bū­tų skir­ta ne tik „Lie­tu­vos gar­bės“ lau­rea­ tams pri­sta­ty­ti, bet ir vi­siems ge­ra­da­riams pa­gerb­ti? – „Lie­tu­vos gar­bės“ sve­tai­nė yra TV3 te­le­vi­zi­jos in­ter­ne­to pus­la­py­je, kur yra ne­ma­žai in­for­ma­ci­jos, is­to­ ri­jų, o at­ski­ros kū­ri­mas, nors tai ir ge­ra idė­ja, at­si­mu­ša į žmo­giš­kuo­sius ir fi­nan­si­nius iš­tek­lius. – Sa­ko­ma, kad ge­ru­mui me­da­ lių ne­rei­kia, ir dis­ku­tuo­ja­ma, ar įver­ti­ni­mas ne­nu­to­li­na alt­ruiz­ mo, kil­nu­mo idė­jų? – Man to­kios dis­ku­si­jos at­ro­do lauž­ tos iš pirš­to. Nes­var­bu, ge­ras dar­bas bus įver­tin­tas ar ne, – jis jau pa­da­ ry­tas. Juk ne­pra­šo­me žmo­nių da­ry­ ti kuo di­des­nių žyg­dar­bių, kad bū­tų įver­tin­ti sta­tu­lė­le, bet kil­nu­mą, ne­ sa­va­nau­diš­ku­mą pa­ste­bi­me. Ne­pai­ sant „Lie­tu­vos gar­bės“ ir ki­tų pro­ jek­tų, da­ry­ti ge­rus dar­bus, pa­dė­ti yra mū­sų vi­sų pa­rei­ga. Nes­var­bu, už tai su­lauk­si­me me­da­lio, or­di­no, Auk­si­ nio kry­žiaus, „Lie­tu­vos gar­bės“ sta­ tu­lė­lės ar ne, – tai ne­tu­ri tap­ti sie­ kia­my­be. Žmo­nių, ku­riems pa­de­da­ me, pa­dė­ka ir šyp­se­na yra di­džiau­ sias įver­ti­ni­mas ir ap­do­va­no­ji­mas.

„Lie­tu­vos gar­bė 2012“ – sek­ma­dienį 19.30 val. per TV3.


10 In­te­lek­tua­lų pre­mi­ja

Jauskis patogiai. Rask, kas patinka! LTV nuo­tr.

Tin­gi­nius ragins­ kilti nuo so­fų TV3 ete­ry­je jau ki­tą sa­vait­ga­lį su­ žibs il­gai lauk­ta ir slėp­ta prem­je­ra – svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do die­no­raš­tis „Spor­tuok su žvaigž­de“. Lai­dos ve­ dė­ja taps TV3 „Spor­to ži­nių“ ve­dė­ ja, Lie­tu­vos čem­pio­nė, bė­gi­kė Vla­ da Mus­vy­dai­tė-Ba­ra­naus­kie­nė. Spor­tuos žvaigž­dės

Dvie­jų vai­kų ma­ma su Lie­tu­vos olim­ pie­čiais mes iš­šū­kį vi­siems TV3 žiū­ ro­vams ir ži­no­miems žmo­nėms, kas­ dien de­juo­jan­tiems dėl ant­svo­rio ar dėl su­gle­bi­mo ir vis ne­si­ryž­tan­tiems at­vers­ti nau­jo sa­vo gy­ve­ni­mo pus­la­ pio – svei­kam, ak­ty­viam ir links­mam gy­ve­ni­mui. Nau­jo­je TV3 lai­do­je vi­si žiū­ro­ vai iš­vys dau­gy­bę ži­no­mų žmo­nių, ku­rie priė­mė V.Mus­vy­dai­tės-Ba­ ra­naus­kie­nės ir lai­dos pro­diu­se­rės Rū­tos Ja­nu­tie­nės mes­tą iš­šū­kį: „Tu ga­li pa­keis­ti sa­vo gy­ve­ni­mą!“ Lai­ do­je žiū­ro­vai pa­ma­tys po­pu­lia­riau­ sio šo­kių pro­jek­to Lie­tu­vo­je „Šok su ma­ni­mi“ nu­ga­lė­to­ją Do­mi­ny­ką Vai­ tie­kū­ną, Eu­ro­pos ir Lie­tu­vos kul­ tū­riz­mo čem­pio­ną, taip pat bu­vu­ sį pro­jek­to „Šok su ma­ni­mi“ da­ly­vį Dai­nių Bar­zins­ką, TV3 nuo­mo­nių

lai­dos „Sro­vės“ kū­rė­ją Aud­rę Ku­ da­bie­nę, te­le­vi­zi­jos lai­dų vei­dą Leo­ nar­dą Po­be­do­nos­ce­vą ir dau­gy­bę ki­ tų. Be­je, šis ak­to­rius net su­si­gun­dė V.Mus­vy­dai­tės-Ba­ra­naus­kie­nės pa­ siū­ly­mu tre­ni­ruo­tis, nes va­sa­rą ža­da bėg­ti ma­ra­to­ne Af­ri­ko­je.

Nau­jo­je TV3 lai­do­ je vi­si žiū­ro­vai iš­ vys dau­gy­bę ži­no­mų žmo­nių, priėmusių iš­ šū­kį: „Tu ga­li pa­keis­ti sa­vo gy­ve­ni­mą!“

Gra­žins kū­ną ir sie­lą

„Lai­dos tiks­las – pa­neig­ti įsi­ga­lė­ju­ sius mi­tus, kad, no­rint iš­lai­ky­ti idea­ lią fi­gū­rą, spor­to klu­bo tre­ni­ruok­lių sa­lė­je rei­kia plu­šė­ti die­na iš die­nos ke­lis mė­ne­sius. Ne! Spor­tui už­ten­ ka skir­ti vos tris tre­ni­ruo­tes po po­rą va­lan­dų per sa­vai­tę, da­ry­ti tam tik­ rus pra­ti­mus ir tik­rai pa­gra­žės kū­nas ir at­si­gaus sie­la. Ne­ti­ki­te? Tuo­met lau­ki­te lai­dos „Spor­tuok su žvaigž­

Aud­rius Ra­kaus­kas, Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­dos „Gus­ ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja“ au­to­rius ir ve­dė­jas, už neiš­sen­ka­mą iš­ tver­mę skleis­ti švie­są ap­do­va­no­ja­mas ant­rą­kart tei­kia­ma Gai­ lių kla­no pre­mi­ja. Pa­sak ap­do­va­no­ji­mo įkū­rė­jų, pra­de­dant 2011 m., pre­mi­ja kas­met ski­ria­ma už vie­šo­jo gy­ve­ni­mo ref­lek­ si­jas, iš­reikš­tas žo­džiais ar­ba dar­bais ir sie­kian­čias bend­ro­ jo gė­rio. Pas­lap­tin­gu Gai­lių kla­no var­du pa­si­va­di­nu­sią pre­mi­ jos tei­kė­jų gru­pę su­da­ro Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ jos lau­rea­tas, poe­tas ir ver­tė­jas An­ta­nas Gai­lius, jo žmo­na psi­ cho­lo­gė, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­f. Da­nu­tė Gai­lie­nė, jų vai­kai bei ar­ti­mie­ji, tu­rin­tys aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą.

de“. Net ži­no­mi žmo­nės pri­pa­žins, kad jau ir anks­čiau ga­lė­jo pa­si­rū­pin­ ti sa­vo sa­vi­jau­tos ge­ri­ni­mu“, – aiš­ ki­na V.Mus­vy­dai­tė-Ba­ra­naus­kie­nė ir pa­va­sa­riui kvie­čia ruoš­tis kar­tu su pro­fe­sio­na­liais spor­ti­nin­kais. Bū­rys „kan­kin­to­jų“

Lie­tu­vos pa­dan­gės žvaigž­des tin­ ka­mai spor­tuo­ti mo­kys ge­riau­sia 2011-ųjų Lie­tu­vos spor­ti­nin­kė pen­ kia­ko­vi­nin­kė Lau­ra Asa­daus­kai­ tė, Lie­tu­vos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­ vės spor­ti­nin­kas Jus­ti­nas Kin­de­ris, Lie­tu­vos dau­gia­ko­vi­nin­kė, pa­sau­lio bron­zos me­da­li­nin­kė, da­bar Es­ti­jo­ je dir­ban­ti tre­ne­rė Re­mi­gi­ja Na­za­ ro­vie­nė su sa­vo auk­lė­ti­niu Eu­ro­pos čem­pio­nu, taip pat Lie­tu­vos rink­ti­ nės krep­ši­nin­kai. Kaip pra­ti­mą at­lik­ti tei­sin­gai, per kiek­vie­ną tre­ni­ruo­tę bus ro­do­ma TV3 ek­ra­ne spe­cia­lio­je už­sklan­do­je. Ruoš­da­ma­si prem­je­rai TV3 at­ sklei­džia dar vie­ną pa­slap­tį: V.Mus­ vy­d ai­t ės-Ba­ra­n aus­k ie­n ės iš­š ū­k į R.Ja­nu­tie­nė priė­mė ne šiaip sau – ji ru­de­nį pa­si­ro­dys ket­vir­ta­ja­me TV3 pro­jek­to „Šok su ma­ni­mi“ se­zo­ne. „TV dienos“ inf.

„„Gu­ru: TV3 „Spor­to ži­nių“ ve­dė­ja V.Mus­vy­dai­tė-Ba­ra­naus­kie­nė ke­ti­na

įro­dy­ti, kad to­bu­lai fi­gū­rai ne­rei­kia ali­nan­čių kas­die­nių tre­ni­ruo­čių – tam pa­kan­ka vos tri­jų „pa­si­ke­de­ni­mų“ po po­rą va­lan­dų per sa­vai­tę. 

TV3 nuo­tr.

DVD nau­jie­nos „LABAI ŠMAIKŠTI IR JAUDINANTI.”

STEVE CARELL

MEILĖS IR VISKO, ESANČIO TARP TO, – Jake Hamilton, FOX-TV

Ketvirtąją dešimtį perkopęs Kelas Vyveris (Steve Carell) buvo įsitikinęs, jog jo santuoka yra ideali, kol jo žmona Emilė (Julianne Moore) paprašė skyrybų. Vienišiumi likęs Kelas ieško meilės padedamas mergišiaus Džeikobo Palmerio (Ryan Gosling), kuris Kelo vyriškumui suteikia naują kvėpavimą. Netinkamų susižavėjimų ir romantiškų pasimatymų sūkuryje Kelas ir Džeikobas suvokia, jog būti žaidėju be tinkamo partnerio nėra tik beprotiška ir kvaila – tai neįmanoma!

PAPILDOMA MEDŽIAGA: ištrinti epizodais

ĮGARSINIMAS: anglų, rusų, lenkų, turkų, ukrainiečių k. SUBTITRAI: lietuvių, latvių, estų, anglų, rusų, kroatų, lenkų, serbų, slovėnų, turkų, ukrainiečių k. DUAL-LAYER FORMAT

EMMA STONE

MARISA TOMEI

KEVIN BACON

KVAILA, BEPROTIŠKA

MEILĖ

Siau­bo tri­le­ris. JAV, 2011 m. Rež. Ste­ ve­nas Qua­le’as. Vai­di­na Ni­cho­la­s D’Agos­to, To­ny Tod­das, P.J.Byr­ne’as, Em­ma Bell, Da­vi­das Koech­ne­ris. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 24,99 Lt.

Is­to­ri­nis se­ria­las. Ru­si­ja, 2011 m. Rež. Vla­di­mi­ras Bort­ko. Vai­di­na Alek­ sand­ras Ba­lu­je­vas, Ser­ge­jus Ma­ko­ vec­kis, Je­li­za­ve­ta Bo­jars­ka­ja, Iri­na Ro­za­no­va. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt.

GALUTINIS TIKSLAS 5: mirties ratas, tavo galutinis tikslas

ĮGARSINIMAS: anglų, rusų, turkų, ukrainiečių k. SUBTITRAI: lietuvių, latvių, estų, anglų, rusų, kroatų, serbų, slovėnų, turkų, ukrainiečių k. - 88 Min

Dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus san­tuo­ ko­je pra­gy­ve­nę Ke­las ir Emi­lė Vy­ve­riai at­si­du­ria ak­la­vie­tė­je. Di­des­nė­je da­ly­je CRAZY, STUPID, LOVE. mums ži­no­mų ki­no siu­že­tų pa­na­ši si­tua­ci­ja su­sie­ja­ma su vie­no iš su­tuok­ti­nių neiš­ti­ki­my­be. Daž­niau­siai dėl to bū­na kal­tas vy­ras. „Kvai­lo­je, be­pro­tiš­ko­je mei­lė­je“ į šią sche­mą žvel­gia­ma ki­tu as­ pek­tu. Emi­lė pri­si­pa­žįs­ta vy­rui, kad pa­mi­lo ki­tą žmo­gų. Keis­ta, bet šiomis aplinkybėmis Emi­lės iš kar­to smerk­ti vi­sai ne­si­no­ri. Gal to­dėl, kad ją vai­di­na J.Moo­re, vi­suo­met ek­ra­ne at­ ro­dan­ti ryš­kiai, o S.Car­re­las ša­lia jos at­ro­do blan­kus, kuk­lus ir ba­na­lus. Ke­las iš tik­rų­jų daug me­tų gy­ve­no žmo­nos še­šė­ly­je, bet ma­nė esąs lai­mės kū­di­kis. Juk jis ve­dė mo­kyk­los lai­kų mei­lę, pa­ da­rė kar­je­rą, dir­ba per­spek­ty­vio­je įmo­nė­je, tu­ri vi­du­ti­nio sta­tis­ ti­nio ame­ri­kie­čio sva­jo­nių na­mą ir iki šiol su žmo­na bei vai­kais ne­jau­tė jo­kio dis­kom­for­to. Ir štai vie­ną die­ną iliu­zi­nė lai­mė ėmė by­rė­ti lyg kor­tų na­me­lis. Vis­kas ima keis­tis, kai vis daž­niau lan­ky­da­ma­sis ba­re Ke­las su­ si­pa­žįs­ta su mer­gi­šiu­mi Džei­ko­bu Pal­me­riu. Sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tis va­ka­rė­lių liū­tas pa­gai­li vie­ni­šiaus ir pa­siū­lo ne­vil­ties liū­ne sken­ din­čiam ne­lai­mė­liui pa­dė­ti. Anot jo, Ke­lui da­bar svar­biau­sia – pa­ti­kė­ti sa­vi­mi, pa­si­keis­ti ir su­si­grą­žin­ti se­niai pra­ras­tą vy­riš­ ku­mą. Džei­ko­bas net pa­ti­ki­na nau­ją­jį pa­žįs­ta­mą, kad jei­gu šis pa­klau­sys vi­sų jo pa­ta­ri­mų, po ku­rio lai­ko žmo­na tie­siog mal­ daus jai at­leis­ti. Crazy, Stupid, Love., Package Design & Supplementary Material Compilation © 2011 Warner Bros. Entertainment Inc. Distributed by Warner Home Video. All rights reserved. “Dolby” and the ] symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Warner Bros. Entertainment Inc. is not responsible for maintaining access to any website or its content.

PERSPĖJIMAS: Autorinių ir gretutinių teisių savininkas davė leidimą naudoti šiame DVD esančius audiovizualinius kūrinius tik asmeniniais tikslais. Visos kitos teisės priklauso autorių teisių savininkui. Bet koks neteisėtas šio DVD arba jo dalies kopijavimas, montavimas, demonstravimas, nuoma, mainymas, skolinimas, viešas rodymas, platinimas, transliavimas ir retransliavimas kabeliniais arba kompiuterių tinklais yra draudžiamas, ir tokie veiksmai gresia civiliniu ieškiniu arba baudžiamuoju persekiojimu. Be nustatytos „Warner Home Video“ licencijos šio DVD negalima pardavinėti, nuomoti, eksportuoti arba platinti kaip prekę už Europos Sąjungos ribų.

Žygio g. 91-59, Vilnius, LIETUVA, Tel. (85) 260 3415

„Pet­ras Pir­ma­sis. Tes­ta­men­tas“ („Пётр Первый: Завещание“)

„KRUVINIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS „GALUTINIS TIKSLAS“ IŠ VISŲ!”

Šįkart mirtis dar arčiau, negu bet kada anksčiau. Keli bendradarbiai netikėtai išsigelbėja nuo žūties sugriuvus tiltui. Tačiau ši grupelė nieko neįtariančių sielų neturėjo išgyventi, taigi jiems tenka lenktyniauti su laiku, nes paaiškėja, jog mirtis nėra linkusi pasiduoti ir tyko jų kiekviename žingsnyje.

SUITABLE FOR ALL TV SCREENS

Z33 28815

Platintojas

„Ga­lu­ti­nis tiks­las 5“ („Fi­nal Des­ti­na­tion 5“)

– JOSEPH MCCABE, FEARNET.COM

Ko­miš­ka dra­ma. PORTRETAS.” JAV, 2011 m. Rež. Glen­nas Fi­car­ra, Joh­nas Re­qua. Vai­di­na Ste­ve’as Ca­rel­las, Ju­lian­ne Moo­re, Rya­nas Gos­lin­gas, Ma­ri­sa To­mei. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 24,99 Lt. - 113 Min

RYAN JULIANNE GOSLING MOORE

– Peter Travers, ROLLING STONE

KVAILA, BEPROTIŠKA MEILĖ

„Kvai­la, be­pro­tiš­ka mei­lė“ („Cra­zy, Stu­pid, Lo­ ve“) „GRAŽUS GYVENIMO,

Pirkite www.filmuparduotuve.lt

DUAL-LAYER FORMAT

Z33 N8647

SUITABLE FOR ALL TV SCREENS

Penk­ta­ja­me fil­me, praė­jus dvy­li­kai me­tų nuo ke­lei­vi­nio rei­so N 180 ka­ tast­ro­fos, svar­biau­sia „Ga­lu­ti­nių tiks­ lų“ si­tua­ci­ja kar­to­ja­si dar kar­tą, bet jau su ki­tais per­so­na­žais. Te­le­pa­ti­nių ge­bė­ji­mų tu­rin­tį Se­mą Lou­to­ną ap­lan­ko šiur­pus re­ gė­ji­mas. Vai­ki­nas kuo aiš­kiau­siai pa­ma­to, kad ka­ba­ma­sis til­tas su­dūž­ta ir vi­si, ku­rie yra ant jo, žūs­ta. Šio­je koš­ma­riš­ko­je vi­zi­ jo­je Se­mas ste­bi ir sa­vo pa­ties mir­tį. Pa­ni­kos apim­tas vai­ki­nas mal­dau­ja drau­gus pa­si­trauk­ti nuo til­to. To­les­nius fil­mo įvy­kius ga­li­ma ne­sun­kiai nu­ma­ty­ti. Til­tas iš tik­rų­jų griū­va, daug žmo­ nių žūs­ta, o mir­ties iš­ven­gę Se­mas ir jo mer­gi­na Mo­lė Har­per su­pran­ta, kad jiems nė­ra ko la­bai džiaug­tis. Juo­do­ji vieš­nia bū­ ti­nai iš­tai­sys sa­vo klai­das, jei, ži­no­ma, jos ne­pa­vyks kaip nors per­gud­rau­ti. Iš anks­tes­nių „Ga­lu­ti­nio tiks­lo“ da­lių ži­no­me, kad ne­ti­kė­tas iš­ si­gel­bė­ji­mas tik ati­to­li­na ga­li­mų au­kų su­si­ti­ki­mą su gil­ti­ne. Li­ki­ mas jiems vi­siems jau nu­lė­mė tra­giš­ką baig­tį. Netru­kus iš­si­gel­ bė­ju­sius vie­ną po ki­to ima per­se­kio­ti siau­bin­gos ne­lai­mės. Nie­kur ne­bė­ra sau­gu – net, at­ro­dy­tų, ne­pa­vo­jin­ga la­ze­ri­nė re­gos ko­rek­ ci­ja ga­li su­kel­ti grės­mę gy­vy­bei. Jei ne mo­der­niau­sios tech­no­lo­gi­jos, nie­ko nau­ja penk­to­jo fil­ mo au­to­riai su­mąs­ty­ti ne­bū­tų pa­jė­gę. Už­tai ir te­ko vi­lio­ti žmo­ nes į ki­no sa­les šiur­piais už­ra­šais ant fil­mo pla­ka­tų: „Dar nie­ka­da mir­tis ne­bu­vo taip ar­ti.“ Final Destination 5, Package Design & Supplementary Material Compilation © 2011 New Line Productions, Inc. Distributed by Warner Home Video. All rights reserved. “Dolby” and the ] symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. New Line Productions, Inc. is not responsible for maintaining access to any website or its content.

PERSPĖJIMAS: Autorinių ir gretutinių teisių savininkas davė leidimą naudoti šiame DVD esančius audiovizualinius kūrinius tik asmeniniais tikslais. Visos kitos teisės priklauso autorių teisių savininkui. Bet koks neteisėtas šio DVD arba jo dalies kopijavimas, montavimas, demonstravimas, nuoma, mainymas, skolinimas, viešas rodymas, platinimas, transliavimas ir retransliavimas kabeliniais arba kompiuterių tinklais yra draudžiamas, ir tokie veiksmai gresia civiliniu ieškiniu arba baudžiamuoju persekiojimu. Be nustatytos „Warner Home Video“ licencijos šio DVD negalima pardavinėti, nuomoti, eksportuoti arba platinti kaip prekę už Europos Sąjungos ribų.

Platintojas

Žygio g. 91-59, Vilnius, LIETUVA, Tel. (85) 260 3415

Pirkite www.filmuparduotuve.lt

Ru­si­jo­je apie bu­vu­sios ga­lin­gos im­pe­ri­ jos at­kū­ri­mą da­bar svai­čio­ja ne tik rin­kė­ jams įtik­ti trokš­tan­tys po­li­ti­kai, bet ir vis gau­sė­jan­ti pa­pras­tų žmo­nių ar­mi­ja. Tvir­tos ran­kos nos­tal­gi­ja čia itin stip­ri – prieš ke­le­tą me­tų TV ka­na­lo „RTR pla­ne­ta“ va­do­vai, pa­siū­ lę tau­tie­čiams te­le­vi­zi­jos re­fe­ren­du­me „Ru­si­jos var­das“ bal­suo­ti už la­biau­siai im­po­nuo­jan­čią is­to­ri­nę as­me­ny­bę, ga­vo stul­bi­na­mą re­ zul­ta­tą: kaip sa­ko spor­to ko­men­ta­to­riai, triuš­ki­na­ma per­sva­ra vi­sus nu­ga­lė­jo Jo­si­fas Sta­li­nas. Te­ko grieb­tis nuo šio po­li­ti­ko lai­kų ge­rai ži­no­mos bal­sų skai­čia­vi­mo tak­ti­kos ir šią „liau­dies bal­so“ pa­dik­ tuo­tą sta­tis­ti­ką su­švel­nin­ti. Bu­vo pa­teik­ta to­kia ru­sų is­to­ri­jos vei­ kė­jų tri­ju­lė: Sta­li­nas li­ko tre­čio­je vie­to­je, o pir­mą ir ant­rą pa­si­da­li­jo ku­ni­gaikš­tis Alek­sand­ras Nevs­kis bei ca­ras Pet­ras Pir­ma­sis. Kaip tik tuo­met re­ži­sie­rius V.Bort­ko, iš­gar­sė­jęs pui­kio­mis ru­ sų li­te­ra­tū­ros kla­si­kos ek­ra­ni­za­ci­jo­mis „Šuns šir­dis“, „Meist­ras ir Mar­ga­ri­ta“ bei „Idio­tas“, ėmė­si se­ria­lo apie ca­rą Pet­rą, pel­kė­se pa­sta­čiu­sį ir sa­vo var­du pa­va­di­nu­sį mies­tą, ku­ris ta­po Ru­si­jos kul­ tū­ros sos­ti­ne ir, anot, kla­si­ko, „pra­kir­to lan­gą į Eu­ro­pą“. „Pet­ras Pir­ma­sis. Tes­ta­men­tas“ bu­vo ku­ria­mas pa­gal Da­niji­ lo Gra­ni­no ro­ma­ną „Va­ka­rai su Pet­ru Di­džiuo­ju“. Tai is­to­ri­ja apie pa­sku­ti­niuo­sius Ru­si­jos im­pe­ra­to­riaus me­tus, kai ca­ras jau bu­ vo silp­nas, o dva­riš­kiams rū­pė­jo, kas ne­tru­kus stos prie im­pe­ri­ jos vai­ro. Parengė Gediminas Jankauskas


11

TV3 nuo­tr.

Vėl pirš ūki­nin­kus

At­ve­ria na­mų du­ris

TV3 pro­jek­tas „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos“, per­ nai va­sa­rą su­lau­kęs mil­ži­niš­ko po­pu­lia­ru­mo, su­grįž­ta į te­le­ vi­zi­jos ete­rį. Vi­si vie­ni­ši Lie­tu­vos ūki­nin­kai, trokš­tan­tys su­si­ ras­ti sa­vo tik­rą­ją mei­lę, vėl kvie­čia­mi pil­dy­ti da­ly­vių an­ke­tas TV3 in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Ieš­ko­ti mei­lės kvie­čia­mi ne tik ūki­ nin­kai, bet ir ūki­nin­kės. Tik rei­kė­tų ne­snaus­ti, nes įva­di­nė pro­ jek­to „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos“ da­lis pla­nuo­ja­ma jau ba­lan­dį. Pir­ma­me pro­jek­to se­zo­ne vie­nas ki­tą su­ra­dę Da­rius ir Gin­ta­rė bend­ra bui­ti­mi da­li­ja­si iki šiol. Nau­jų pro­jek­to „Ūki­nin­kas ieš­ ko žmo­nos“ po­rų lauks ro­man­tiš­ka ke­lio­nė į eg­zo­tiš­kus kraš­ tus. Per­nai ūki­nin­kų ke­lio­nė į Tur­ki­ją bai­gė­si su­ža­dė­tu­vė­mis.

Me­ni­nin­kę No­m e­dą Mar­č ė­nai­tę nuo šio sek­ma­ die­nio vėl bus ga­li­ma va­din­ti TV žvaigž­de – šį­kart BTV. Sug­rį­žu­si į te­le­vi­zi­ją mo­te­ris sve­tin­gai vi­siems at­vers sa­vo na­mų du­ris. Bū­tent čia nu­tar­ta kur­ti BTV lai­dą „Ska­nus po­kal­bis“ – o kur ki­tur taip jau­kiai ga­li kal­bė­ti apie ku­li­na­ri­nes gud­ry­ bes, ku­rio­je ki­to­je „stu­di­jo­je“ pa­šne­ko­vai ga­lė­tų at­si­pa­lai­duo­ti ir su lai­dos ve­dė­ja ple­pė­ti kaip su se­na drau­ge. N.Mar­čė­nai­tė ti­ki­na vi­sai ne­bi­jo­ju­si į sa­vo na­mus įsi­leis­ti ka­me­rų – vis tiek ne­tu­ri ko slėp­ti. Jos na­mai – tar­si tik­ras me­no kū­ri­nys, pa­ska­ ti­nan­tis žmo­nes at­si­ver­ti ir bū­ti pa­tiems sa­vi­mi. O vir­tu­vė­je me­ni­nin­kei tal­kins jau­nas ku­li­na­ras Rei­nis.

BTV nuo­tr.

Le­di­nis nuo­spren­dis ge­ne­ro­lėms Dai­ni­nin­kė Giu­li­ja su duk­ra Mo­ni­ka ga­li juo­kau­ti pui­kiai su­pra­tu­sios is­to­ri­jos apie pri­glaus­tą leis­gy­vę gy­va­tė­lę, ku­ri at­ku­tu­si šei­mi­nin­kei skau­džiai įgė­lė, mo­ra­lą. „Cho­ rų ka­rų“ ge­ne­ro­les at­stū­mė jų pa­čių su­ bur­tas Kė­dai­nių le­di­nis cho­ras. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Kal­bų, ko­dėl su­by­rė­jo dau­gy­bę žiū­ ro­vų sim­pa­ti­jų iki tol pel­nęs cho­ras, bū­ta įvai­riau­sių. Praė­ju­sį sek­ma­die­ nį lai­do­je ko­mi­si­jos pa­klaus­ti, ko­dėl pa­si­ro­dė be ge­ne­ro­lių, Kė­dai­nių cho­ ris­tai ban­dė aiš­kin­ti sky­ry­bų prie­žas­ tis, ta­čiau čia pat bu­vo nu­ge­sin­ti. „Tai įsi­sta­tė­te kiau­lės akis ir nie­ko ne­ži­ no­te?“ – ste­bė­jo­si Cho­rų ka­rų ve­dė­ jas Vy­tau­tas Šap­ra­naus­kas. Ko­mi­si­jos na­rė Kris­ti­na Zmai­lai­tė svars­tė, kaip ap­skri­tai cho­rą ver­tin­ti be jo idė­ji­nių va­do­vių, pa­si­pik­ti­nu­si grū­mo­jo, kad ne­ga­li­ma skalb­ti ne­šva­rių skal­bi­nių vie­šai, o ga­liau­siai pa­si­ro­dy­mą skur­ du iš­va­di­no. Gai­les­tin­gu­mo cho­ras ne­su­lau­kė ir iš ki­tų ko­mi­si­jos na­rių. Ba­la­ga­nu jo šou ti­tu­la­vo Ed­mun­das Sei­lius, Vir­gi­li­jus No­rei­ka dės­tė, kad dar­bą tu­ri vyk­dy­ti tie žmo­nės, ku­rie jį ir pra­dė­jo, o ne kas pa­no­rė­ję, taip pat rei­ka­la­vo su­si­tai­ky­ti su ge­ne­ro­lė­mis. Min­dau­gas Sta­siu­lis įkan­do šmaikš­ čia fra­ze: „Ge­ra gas­pa­di­nė mo­ka pa­ti už­si­raug­ti agur­kų. Bet jū­sų dang­te­liai at­šo­ko ir jūs su­rū­go­te.“ „Cho­rų ka­rų“ „raup­suo­tuo­sius“ pa­lai­kė tik žiū­ro­ vai – per pa­sta­rą­jį bal­sa­vi­mą jie užė­ mė ant­rą vie­tą. Vis dėl­to bend­ras re­ zul­ta­tas Le­di­nio cho­ro ne­nu­džiu­gi­no, jis li­ko pa­sku­ti­nis – ket­vir­tas, – ir yra ties iš­kri­ti­mo ri­ba. Cho­ris­tai ne­slė­pė ap­mau­do, kad, jų nuo­mo­ne, li­ko kal­ti ir ap­juo­din­ti be rei­ka­lo. Drą­suo­lių, pa­no­ru­sių at­ vi­rai kal­bė­ti apie konf­lik­tą su Giu­li­ja ir Mo­ni­ka, neat­si­ra­do, bet ano­ni­miš­ kai ne vie­nas že­ria joms kri­ti­ką. Esą vis­ką vie­ni pa­tys da­ry­da­vo, pluš­da­ vo, ge­ne­ro­lės tie­sio­giai su cho­ru nė ne­bend­rau­da­vo, o pri­si­jung­da­vo tik pa­dai­nuo­ti ir pa­si­de­monst­ruo­ti, į komp­ro­mi­sus dėl dai­nų pa­si­rin­ki­ mo ir kt. nei­da­vo, o „sta­ty­ti­nė“ Mo­ ni­ka cho­ris­tus už­gož­da­vo. Esą įti­kin­ ti tuo tu­rė­tų fak­tas, kad cho­ris­tai yra vie­nin­gi, ne­pai­sant am­žiaus, po­žiū­ rių ir cha­rak­te­rių skir­tu­mų, o ir bai­ sių konf­lik­tų su cho­ro va­do­vu Al­gir­ du Vie­su­lu ar cho­reog­ra­fais ne­ky­la. Vil­tis, kad cho­ras su­si­tai­kys su sa­ vo ge­ne­ro­lė­mis ir tęs ko­vą kar­tu, vis te­be­ru­se­no, bet šią sa­vai­tę ji ga­lu­ti­ nai iš­blė­so. „Cho­rų ka­rų“ pro­diu­se­ rei Ne­rin­gai Ka­va­liaus­kie­nei jų su­ tai­ky­ti ne­pa­vy­ko – Giu­li­ja iš­ties­ti ran­ką kar­tą ją at­stū­mu­siems cho­ris­

tams at­si­sa­kė. Sa­ko, įtam­pos ir konf­lik­tų jau pa­ka­ko – su­strei­ka­vu­si šir­ dis net pri­ver­tė kreip­tis į me­di­kus. O „TV die­na“ iš­klau­sė Giu­li­jos „Cho­rų ka­rų“ de­tek­ty­vo pa­slap­tis.

– Kal­bų apie jū­sų ir cho­ro sky­ ry­bas šią sa­vai­tę bū­ta įvai­riau­ sių. Ir vis­gi, kas jums per­bė­go ke­lią? – Konf­lik­tas tę­sia­si se­niai – ne­gra­ žios kal­bos pra­si­dė­jo nuo ant­ros ar net pir­mos lai­dos. Daž­niau­siai jų kil­ da­vo dėl to, kad steng­da­vo­mės įneš­ti sa­vo idė­jų – kad dai­no­se bū­tų ir Mo­ ni­kos so­lo, ir šiuo­lai­kiš­kas pa­si­ro­dy­ mas bū­tų. De­ja, konf­lik­tai priė­jo iki to, kad lie­ki vie­nas prieš 25 žmo­nes ir nie­ko ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ap­si­gin­ti. Esu jaut­rus sce­nos žmo­gus ir ne­ga­liu su­ pras­ti, ko­dėl ta­ve puo­la, nors sten­ gei­si, kad vis­kas vi­siems bū­tų ge­rai.

Paskutinis lašas buvo jų ultimatumas – choras arba Monika. Buvo pasakyta, kad Monika privalo pasitraukti, o aš turiu būti su kolektyvu.

– Ar vie­ni ki­tiems iš­sa­ky­da­vo­te kri­ti­ką, pa­sta­bas at­vi­rai? – Sten­gė­mės, bet ko­man­do­je ne­ga­ li bū­ti dar­bo, kai bū­rys sto­ja prieš du. Pas­ku­ti­nį­kart ap­si­žo­džia­vus net pri­rei­kė gy­dy­to­jų pa­gal­bos. Nė vie­ nas ne­sa­me to­kio cha­rak­te­rio, kad tik tepk ant duo­nos kaip svies­tą, ir vis­kas bus ge­rai, juo­lab kū­rė­jai, me­ni­nin­kai. Bet kai ky­la konf­lik­tai, kū­rė­jai juos tar­pu­sa­vy spren­džia, komp­ro­mi­sų ieš­ko. Nes­le­piu, gal­vo­ jau, ana­li­za­vau, kas ir ko­dėl vyks­ta, ar tei­sin­gai, sun­ku tai narp­lio­ti, bet ma­nau, kad gy­ve­ni­mas, lai­kas pa­ro­ dys, kas bus sce­no­je ir dai­nuos. – Kaip at­rem­si­te cho­ris­tų tei­gi­ nius, kad su jais be­veik ne­bend­ra­vo­te, bend­ro dar­bo ne­bu­vo ir jie su­ko­si ko­ne vie­ni? – Skau­džiau­sia, kad jie tie­siai į ete­ rį nie­ko ne­sa­ko – tik už nu­ga­ros, kai

„„An­tau­sis: pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis at­ve­jis – Giu­li­jos ir jos duk­ros Mo­ni­kos su­bur­tas Kė­dai­nių le­di­nis cho­ras

nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti abie­jų ge­ne­ro­lių – esą ir be jų jiems pui­kiai se­ka­si. 

nie­kas ne­ma­to, ga­li pil­ti šiukš­les. Ne­bu­vo taip, kad jie vie­ni li­ko, o mes su Mo­ni­ka dir­bo­me at­ski­rai – tai juk bū­tų bu­vę ma­ty­ti sce­no­je. Dir­bi kar­ tu, tai ir idė­jas kar­tu ku­ri. Kai kū­rė­ me kar­tu, sten­gė­mės sa­vo įvaiz­džiu pa­lai­ky­ti ko­lek­ty­vą, dai­no­mis, sce­ nog­ra­fi­ja – vis­kuo, kaip ir tu­ri bū­ti ko­man­do­je. Pas­ta­ra­sis nu­me­ris vi­ sas bu­vo tik­rai jų – kaip ir kuo jis sky­rė­si, vi­si ga­lė­jo iš­vys­ti. Ne­si­gi­ nu, ne­si­tei­si­nu, tik sa­kau, kaip yra. Apsk­ri­tai ne­mėgs­tu ana­li­zuo­ti, gin­ tis, aiš­kin­tis, ir dar vie­šai. – Koks bu­vo pa­sku­ti­nis la­šas, su­skal­dęs Kė­dai­nių cho­rą? – Pas­ku­ti­nis la­šas bu­vo jų ul­ti­ma­ tu­mas – cho­ras ar­ba Mo­ni­ka. Bu­vo pa­sa­ky­ta, kad Mo­ni­ka pri­va­lo pa­si­ trauk­ti, o aš tu­riu bū­ti su ko­lek­ty­ vu, kad tik už­baig­tu­me „Cho­rų ka­ rų“ dar­bus. Aš at­si­sa­kiau. Ma­nau, jei mes su Mo­ni­ka kar­tu pra­dė­jo­me mu­zi­ki­nes ko­vas, tai ir baig­ti tu­ri­ me kar­tu. Vis dėl­to ste­biuo­si, ko šie žmo­nės ėjo į mū­sų at­ran­kas, jei ne­ no­rė­jo bū­ti kar­tu – juk ži­no­jo, ko ti­ kė­tis. Ga­lė­jo į Kau­no ra­jo­no cho­ro ar ki­to at­ran­kas va­žiuo­ti. Šir­dį skau­ da, kai pra­de­di dirb­ti, kur­ti, o pa­skui pa­reiš­kia no­rin­tys vis­ką da­ry­ti ki­taip. Tai ne­gra­žu.

– Ne­tu­rė­jo­te min­čių grei­tai su­ bur­ti ki­tą cho­rą? – Bu­vo to­kių min­čių, tik lai­ko tam, de­ja, trū­ko. Bu­vo li­ku­sios vos ke­tu­ rios die­nos, tad ne­siim­si ko­kių nors dras­tiš­kų prie­mo­nių. Jei bū­tu­me tu­ rė­ję po­rą sa­vai­čių, tik­riau­siai bū­tu­ me ban­dę pa­keis­ti tuos, ku­rie ne­no­ rė­jo bū­ti mū­sų cho­re. Bet cho­ris­tai tie­siog pa­si­nau­do­jo si­tua­ci­ja ir iš­ kė­lė ul­ti­ma­tu­mą. – Pa­sit­rau­ku­si iš pro­jek­to su­ lau­kė­te ko­le­gų, ger­bė­jų pa­lai­ ky­mo? – Su ki­tų cho­rų va­do­vais ne­su­si­sie­ kė­me, bet su­lau­kiau daug skam­bu­ čių iš sce­nos žmo­nių – po­pu­lia­rio­ sios mu­zi­kos, teat­ro. Vi­si su­pra­to. Juo­lab kad nie­ka­da su nie­kuo ne­si­ py­ko­me, ne­tu­rė­jo­me bė­dų, vi­sur bu­ vo­me my­li­mos. Į sce­ną nei­šė­jau pir­ mą kar­tą per sa­vo kar­je­rą. – Nuos­kau­dos nuo­skau­do­mis, bet pa­si­ra­šy­da­ma su­tar­tį pri­ siė­mė­te ir įsi­pa­rei­go­ji­mus. Ar dėl to­kio išanks­ti­nio pa­si­trau­ ki­mo ne­su­lau­kė­te „Cho­rų ka­ rų“ kū­rė­jų ne­ma­lo­nės? – Su pro­diu­se­riais gra­žiai kal­bė­ jo­mės, jie su­pran­ta žmo­giš­kuo­sius veiks­nius, esu dė­kin­ga, kad jie ne­

TV3 nuo­tr.

siū­lė nuo­bau­dų nei man, nei cho­rui, sa­vo­tiš­kai pa­lai­kė abi šalis. Dė­kin­ga esu ir už tai, kad ma­ne pa­kvie­tė da­ ly­vau­ti ir vi­sa­da džiaug­da­vo­si cho­ ro pa­si­ro­dy­mais. Ma­nau, jiems bu­vo sun­kiau­sia, nes pro­jek­tas la­bai po­ pu­lia­rus ir ja­me ne­pa­gei­dau­ja­mas joks cho­rų ir pla­nų griu­vi­mas. – Ki­tais me­tais no­rė­tu­mė­te pa­ ban­dy­ti iš nau­jo su­bur­ti cho­rą, ku­ris iš tie­sų pa­lai­ky­tų jū­sų idė­ jas? – Ki­tais me­tais, ro­dos, ne­ga­li bū­ ti tų pa­čių va­do­vų. Bet jei ga­li ir jei pa­kvies­tų, tik­rai pa­gal­vo­čiau. Gal ant­ras kar­tas ne­me­luo­tų. Ne­sa­kau „ne“ – praeis kiek lai­ko, ir gal­būt no­rė­sis įro­dy­ti, kad pa­si­ro­dy­ti ga­ li­ma ge­riau. – Jū­sų ir cho­ro su­si­tai­ky­mo, ro­ dos, žiū­ro­vai ne­su­lauks. Bet gal­ būt jūs pa­ti pa­si­ro­dy­si­te fi­na­le su al­ter­na­ty­viu cho­ru? – Ge­ra idė­ja, bet to­kių min­čių ne­ tu­riu. Toks nu­me­ris at­ro­dy­tų kaip žmo­nių er­zi­ni­mas. Gal ver­čiau ra­ miai iš­si­skirs­ty­ti.

„Cho­rų ka­rai“ –

sek­ma­dienį 19.30 val. per TV3.


12 šeštadienis 18.00 NTV mir

20.50 T V3

„Aš ne aš“ („Я не Я“)

„Geri metai“ („A Good Year“)

Serialas. Rusija, 2008 m. Rež. Andrejus Korsavinas. Vaidina Vladislavas Galkinas, Vladimiras Menšovas, Aleksejus Guskovas, Viktorija Tolstoganova.

Komedija. JAV, 2006 m. Rež. Ridley Scottas. Vaidina Russellas Crowe, Albertas Finney, Freddie Highmore’as, Valeria Bruni Tedeschi, Jacques’as Herlinas.

Sergejaus Nedelino gyvenimas yra nuobodus ir skurdus: darbas, kukli alga, paprastas butas, nieko gyvenime nesiekianti žmona, du vaikai, o kiekviena diena panaši į praėjusią. Tačiau nuo kitų Nedelinas skiriasi tuo, kad jis tai bent jau pripažįsta. Jis dažnai pavydi kitiems. Kartą vyras supranta, kad ir jam kažkas pavydi.

Londono bankininkas Maksas Skineris gauna žinią, kad Provanse miręs dėdė paliko jam vynuogyną ir apleistą sodybą. Pradžioje vyrukas mano, kad netikėtai jam į rankas pakliuvusį ūkį bus galima pelningai parduoti. Tačiau nuvykęs apžiūrėti savo naujųjų valdų jis vaizdingame Europos provincijos rojuje lieka ilgam.

Lietuviškos 1.10 Ko­miš­ka dra­ma „Ir ji ma­ne su­ra­do“ (JAV, 2007 m.). 7.40 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba (k). 8.15 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 8.30 Gim­to­ji že­mė. 9.00 „Ta­ra Dan­kan“. 9.25 „Dže­ro­ni­mas“ (9). 9.50 „Aviu­kas Šo­nas“. 10.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 10.30 Pul­sas. 11.00 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. 12.00 Du­rys at­si­da­ro. 12.30 Dok. s. „Mu­zie­jų sau­gyk­lų pas­lap­tys“ (JAV, 2007 m.). 13.00 „Val­gy­mo me­nas“. 13.30 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma. 14.00 Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių dai­nų TV kon­kur­sas „Dai­nų dai­ne­lė 2012“. 16.00 Ži­nios (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 16.05 Orai. 16.10 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas. 18.30 De­tek­ty­vo meist­rai. „Fros­to pri­si­lie­ti­mas“ (N-7). 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. Spor­tas. Orai. 21.00 Yra ša­lis. 23.00 Ko­miš­kas veiks­mo f. „Ja­po­niš­kas ves­ter­nas“ (Ja­po­ni­ja, 2007 m.) (N-14).

6.30 „Pin­kis, El­mi­ra ir Ma­kau­lė“ (7). 6.55 „Kau­kė“. 7.20 „Las­lo sto­vyk­la“. 7.45 „Bur­ti­nin­kai“. 8.10 „Be­nas Te­nas prieš atei­vius“. 8.35 „Įs­pū­din­ga­sis Žmo­gus vo­ras“ (2). 9.00 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 9.30 Gi­rių ho­ri­zon­tai. 10.00 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja 6. Mies­to ap­gul­tis“ (JAV, 1989 m.). 11.45 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (k). 12.55 Būk ma­no mei­le! (N-7). 13.55 KK2 (N-7) (k). 14.55 „Šir­dies bal­sas“. 15.54 Ki­to­kie? 16.00 „Šir­dies bal­sas“. 17.00 Va­lan­da su Rū­ta (k). 18.45 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.00 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va. 22.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Mir­ti­nas gink­las 2“ (JAV, 1989 m.) (N-7). 0.10 Veiks­mo tri­le­ris „Mat­ri­ca. Re­vo­liu­ci­jos“ (JAV, 2003 m.).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Per­la“. 7.30 „Ka­ta­šu­nis“. 8.00 „Ba­ku­ga­nas“. 8.30 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 9.00 Ke­tur­ko­jis šou. 9.30 Ma­my­čių klu­bas. 10.00 „Ro­bin­zo­nas Kru­zas“. 11.00 Ro­man­tiš­ka dra­ma „Pre­zi­den­to duk­tė“ (JAV, 2004 m.). 13.00 F. „Tre­ne­rė“ (JAV, 2008 m.). 14.50 Nuo­ty­kių f. „Pas­ku­ti­nis le­gio­nas“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ita­li­ja, 2007 m.). 16.15 Juo­kin­giausi Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 16.40 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Aiš­kia­re­gys“ (1) (JAV, 2009 m.). 17.40 Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos 2011. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.00 Anim. f. „Žu­viu­kas Ne­mo“ (JAV, 2003 m.). 20.50 Ko­me­di­ja „Ge­ri me­tai“ (JAV, 2006 m.). 23.10 Ro­man­ti­nė dra­ma „Pa­si­vaikš­čio­ji­mas de­be­sy­se“ (JAV, Mek­si­ka, 1995 m.).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“ (N-7) (k). 8.00 „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). 8.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“ (k). 9.30 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las. 10.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 12.00 Pa­vo­jin­gos Pa­na­mos džiung­lės (N-7). 13.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 14.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 15.00 Me­lod­ra­ma „Po­ves­tu­vi­nė ke­lio­nė į Ha­va­jus“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.) (N-7). 17.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 18.00 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7). 19.00 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7). 19.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7). 20.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 20.20 „Ne­by­lus šauks­mas“ (N-7). 21.20 Veiks­mo dra­ma „Le­mia­mas kon­cer­tas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.10 Siau­bo tri­le­ris „Klysk­mas 4“ (JAV, 2011 m.) (S). 1.10–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. 9.15 Iš Mai­ro­nio poe­zi­jos. Skai­to ak­to­rė Mo­ni­ka Mi­ro­nai­tė. 9.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 10.00 Mies­to ko­das. 10.45 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 11.30 Jau­nų­jų ta­len­tų kon­kur­sas „Vun­der­kin­dai.lt“. 12.45 Ra­šy­to­jo Vla­do Dau­tar­to 85-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Bry­dė. 13.15 Šven­ta­die­nio min­tys. 13.45 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Kur­šas. 14.15 Dai­li­nin­ko An­ta­no Kmie­liaus­ko 80-me­čiui. Jū­sų stu­di­ja (k). 14.30 Ra­šy­to­jo Vla­do Dau­tar­to 85-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Teat­ro po­pie­tė. Juozo Mil­ti­nio dra­mos teat­ro spek­tak­lis. Vla­do Dau­tar­to „Se­no­jo gluos­nio pa­sa­ko­ji­mai“. 17.20 Ga­le­ri­ja (1996 m.). 18.00 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Vy­te­nis Imb­ra­sas. „Van­dens ir vė­jo fu­ga“ (1968 m.), „Aki­mir­kos“ (1969 m.), „Jau­nų­jų bal­sai“ (1971 m.), „Va­ria­ci­jos 100-ojo vaid­mens te­ma“ (1974 m.) (k). 18.50 Pri­si­min­ki­me. Šo­ka Jū­ra­tė ir Čes­lo­vas Nor­vai­šos. 19.00 Mu­zi­ka gy­vai. Sak­ra­li­nė mu­zi­ka. Da­ly­vau­ja Bal­ta­rusi­jos vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras. 20.15 Dai­li­nin­ko Vy­tau­to Ka­zi­mie­ro Jo­ny­no 105-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. 21.40 TV filmas „Ne­by­lys“ (1985 m.). 22.45 „Turbūt ne dėl savęs esu“. Čikagos lietuviai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės dieną ir poeto Justino Marcinkevičiaus mirties metines. 23.00 Pa­no­ra­ma. Spor­tas. Orai (k). 23.30 Mu­zie­jų me­tų pro­gra­ma. Tarp­tau­ti­nės pa­ro­dos „Fe­cit Ad Vi­vum. Dai­li­nin­kų port­re­tai XVI–XVIII a. gra­viū­ro­se“ ati­da­ry­mas (k). 0.20 Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro spek­tak­lis. Gied­rius Kup­re­vi­čius. „Prū­sai“.

9.15 Te­le­par­duo­tu­vė 9.30 Vie­nam ga­le kab­lys. 10.00 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 11.00 „Top­mo­de­liai“. 12.00 Ma­dos rei­das. 12.30 „Džei­mis Oli­ve­ris Ame­ri­ko­je“ (4). 13.30 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 14.00, 17.00 „Jo­kių kliū­čių!“ 15.10 Aukš­čiau­sia pa­va­ra. 16.10, 1.00 „An­ge­las“. 18.15 „Ne­nu­ga­li­mas ban­zu­ke“. Rea­ly­bės šou (1) (Ja­po­ni­ja, 2008 m.). 18.45 Veiks­mo ko­me­di­ja „Tak­si 2“ (Pran­cū­zi­ja, 2000 m.). 20.30 „Simp­so­nai“. 21.00, 1.55 „Liu­di­nin­kai“ (3). 22.00 „Žvilgs­nis į atei­tį“ (3). 23.00 „Anar­chi­jos vai­kai“ (9). 0.00 „Įsta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“.

8.05, 15.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.35 Ret­ros­pek­ty­va. „Dai­li­nin­kas Ri­mas Bi­čiū­nas“. Cik­las „Me­ni­nin­kų port­re­tai“ (1999 m.). 9.05 Ma­la­cho­vas +. 10.00 „Šam­va­ris. Tei­sė gy­ven­ti lais­vam“. 11.00 „Kas na­mie šei­mi­nin­kas?“ 12.00 „Lie­žu­vau­to­ja“ (N-7). 13.00 „Pu­ma“ (7). 14.00 „Se­no­sios Kris­ti­nos nuti­ki­mai“. 15.30 Pa­si­vaikš­čio­ji­mai su prof. E.Alek­sand­ra­vi­čiu­mi. 16.00 „De­šim­čia me­tų jau­nes­ni per 10 die­nų“ (7, 8). 17.00 „Go­ko dra­bu­žių ke­lio­nė“. 18.00 „Pa­bė­gi­mas“ (2) (N-7). 19.00 „Ma­no slap­tas mir­ti­nas prie­šas“ (5) (N-7). 20.00 „Gy­nė­jai“ (N-7). 21.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Įsib­ro­vė­lė“ (JAV, 1992 m.). 23.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 0.00 „Pu­ma“ (7) (k).

9.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 10.00 Iš­min­ties rak­čiu­kai. 11.00 Ma­my­čių klu­bas. 11.30 Sva­jo­nių so­dai. 12.15 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 13.10 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 15.10 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 18.05 Mart­hos Stewart šou. 20.00 Dra­ma „Gy­ve­ni­mo ka­ru­se­lė“ (Vo­kie­ti­ja, 1994 m.). 21.45 Dra­ma „Ak­la mei­lė“ (Vo­kie­ti­ja, 1994 m.).

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 10.15 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 11.15 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (3). 11.45 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 12.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 12.45 Kul­tū­ra +. 13.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 14.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 15.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (6).

Filmai 15.45 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pui­ky­bė ir prie­ta­rai“ (JAV, 2003 m.). 17.40 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių dra­ma „Kra­ba­tas: bur­ti­nin­ko mo­ki­nys“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.) (N-7). 20.00 Dok. s. „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (1) (N-7). 21.00 „Kri­ti­nė ri­ba“ (3) (N-7). 22.00 Dra­ma „At­vi­ras ke­lias“ (JAV, 2009 m.). 23.40 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 0.10 Dra­ma „Vie­ni­šas vy­ras“ (JAV, 2009 m.) (N-14).

6.49 TV par­duo­tu­vė. 7.05, 11.30, 21.00 Re­por­te­ris. 7.35 Anim. f. vai­kams „Te­le­ta­biai“. 8.30 Šian­dien kim­ba. 9.00 Dok. s. „Le­do že­mė“ (1). 10.00 Pa­dė­ki­me aug­ti. 10.35 Eko­vi­zi­ja. Ža­lio­ji idė­ja. 12.05 Sko­nio rei­ka­las. 13.05 BBC prista­to: „Že­mė iš paukš­čio sk­ry­džio“ (1). 14.10 BBC pris­ta­to: „Jau­nik­liai“. 14.50 Dok. f. „Ka­ty­nė“. 16.00 Ži­nios. Orai. 16.15 VTB jung­ti­nė ly­ga. Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“ (Uk­rai­na)–Kau­no „Žal­gi­ris“ (Lie­tu­va). Trans­lia­ci­ja iš Ki­je­vo. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 18.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 19.00 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 20.00 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 21.28 Orai. 21.30 Šeš­tadie­nio de­tek­ty­vas. „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-7). 23.40 Dra­ma „Bo­bės mer­gi­na“ (JAV, 2002 m.) (N-14). 1.40 Gi­rių ta­kais.

6.50 Nuo­ty­kių f. „De­tek­ty­vas Dy ir ug­nies vai­duok­lio pas­lap­tis“ (N-7). 9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ki­no eksp­re­sas (k). 9.50 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 10.15 Ko­me­di­ja „Bam­bu“ (N-7). 11.50 Nuo­mo­nės (k). 12.50 Žai­di­mų la­bi­rin­tas. 13.20 Ko­medija „Ki­tas!“ (N-7). 14.50 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Nuo­ty­kių f. „To­mo vi­dur­nak­čio par­kas“ (N-7). 17.30 Ža­lio­ji aka­de­mi­ja. 18.00 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 18.55 Ko­me­di­ja „Še­šios ma­no tė­čio žmo­nos“ (N-7). 20.30 Nuo­ga tie­sa. 21.00 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio. 21.20 Tri­le­ris „Ant­ra­sis kvė­pa­vi­mas“ (N-14). 23.50 Ko­me­di­ja „Ka­tast­ro­fiš­kai ne­sėk­min­gas fil­mas“ (N-14). 1.20 Tri­le­ris „Pri­verstas žu­dy­ti“ (N-14).

8.00 Dra­ma „Per­si­kė­li­mas“. 9.55 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (JAV, 2006 m.). 11.45 Ko­me­di­ja „Mer­gi­nos / vai­ki­no rei­ka­las“. 13.25 Dra­ma „Vie­nos vio­lon­če­lės is­to­ri­ja“ (Ita­li­ja, 2000 m.). 15.15 Ko­me­di­ja „Svei­ki at­vy­kę“. 18.30 Veiks­mo f. „Sa­cha­ra“ (D.Bri­ta­ni­ja, Is­pa­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, JAV, 2005 m.). 20.35 Tri­le­ris „Ad­renali­nas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2006 m.). 22.10 Ro­man­ti­nė dra­ma „My­liu ta­ve, Pa­ry­žiau“ (Pran­cū­zi­ja, Li­ch­tenš­tei­nas, Švei­ca­ri­ja, 2006 m.).

7.00 Ko­miš­ka dra­ma „Vė­ja­vai­kė“. 9.00 Mis­ti­nis ro­man­ti­nis tri­le­ris „Ke­lei­viai“ (JAV, Ka­na­da, 2008 m.). 11.00 Veiks­mo nuo­ty­kių f. „Mi­ra­žas“. 13.00 Ro­man­ti­nė ko­miš­ka dra­ma „Mes iš­ke­liau­ja­me!“ 15.00 Bio­gra­fi­nė kri­mi­na­li­nė dra­ma „Ka­zi­no Dže­kas“ (Ka­na­da, 2010 m.). 17.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kur tas Fre­das?“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.). 19.00 Fan­tas­ti­nis ves­ter­nas „Ka­rio ke­lias“ (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, 2010 m.). 21.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ko­na­nas Bar­ba­ras“ (JAV, 2011 m.). 23.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Ame­ri­kie­tis“. 1.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kaip svar­bu bū­ti rim­tam“.

2.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Tri­se val­ty­je, ar­ba Be irk­lo“.

4.00 Ko­me­di­ja „Įsa­ky­mai“. 6.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Už­dels­ta mei­lė“. 8.00 Dra­ma „Fren­kė ir Džo­nis“. 10.00 Dra­ma „Ci­vi­li­nis ieš­ki­nys“. 12.00 Dra­ma „Aš ži­nau, kad tu ži­nai“. 14.00 Ko­me­di­ja „So­dai ru­de­nį“. 16.00 Fan­tas­ti­nis veiks­mo f. „Bet­me­nas am­ži­nai“. 18.00 Dra­ma „Vai­kams vis­kas ge­rai“. 19.50 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Jo­kio sup­ra­ti­mo“. 21.30 Dra­ma „Kon­tak­tas“. 0.00 Dra­ma „Vai­kams vis­kas ge­rai“.

5.30 „Skar­let“. 7.00 „No­ra Ro­berts. Puo­la an­ge­lai“. 8.30 „Pat­ri­cia Cornwell“. 10.00, 23.35 „Ge­ra žmo­na“. 19.00 „Po­nia Po­ter“. 20.35 „Mar­go“. 22.00 „100 prob­le­mų ir mer­gi­na“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 Ži­nios +. 10.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Lu­cen­tum Ali­can­te“–„Va­len­cia Bas­ket“. 12.00 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Biz­kaia Bas­ket“–„Bar­ce­lo­na Re­gal“. 13.55 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“–Kau­no „Žal­gi­ris“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 15.55 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ma­riu­po­lio „Azov­maš“–Mask­vos CSKA. 17.45 BEKO–LKL žvaigž­džių die­na. 19.45 Spor­tas LT. Sporti­nių šo­kių čem­pio­na­tas. 20.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Chie­vo“–„In­ter“. „Chievo“–„Inter“. 22.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Bar­ce­lo­na Re­gal“–„Ban­ca Ci­vi­ca“.

9.15 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­ga. 11.05 Fut­bo­las. Drau­giš­kos rung­ty­nės. Ang­li­ja–Olan­di­ja. 12.55, 14.45, 16.35 Fut­bo­las. UEFA Eu­ro­pos ly­ga. 18.25 „For­mu­lė-1“. 2011 m. se­zo­no apž­val­ga. 19.25 „Ever­ton“–„Tot­ten­ham“. Tie­sio­ginė trans­lia­ci­ja. 21.30 Po­ke­ris. „The Big Ga­me“ tur­ny­ras. 22.30 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000. In­dian Wells“ tur­ny­ras. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.

9.30 Sporto naujienos. 9.45 Pasaulio biatlono čempionatas. 10.45 Kalnų slidinėjimas. Vyrai.

11.45 Slidinėjimo dvikovė. 12.15 Kalnų slidinėjimas. Moterys. 13.00 Slidinėjimas. Vyrai. 50 km lenktynės. 13.30 Kalnų slidinėjimas. Vyrai. 14.15 Slidinėjimas. Vyrai. 50 km lenktynės. 15.30 Kalnų slidinėjimas. Moterys. 16.15 Pasaulio biatlono čempionatas. Moterų estafetė. 17.45 Pasaulio lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionatas. 19.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 20.00 Dviračių lenktynės Paryžius–Nica. 21.00 Dviračių lenktynės Tirėnų jūra–Adrijos jūra. 22.00 Pasaulio lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionatas. 23.00 Rytų dvikovos. 1.30 Pasaulio biatlono čempionatas. 2.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino.

8.15 TV parduotuvė. 10.15 Raitelių TV. 10.45 Žiemos sporto žurnalas. 11.15 Turbo. 11.45 Golfas. 12.15 Normalu. 12.45 Futbolas. Bundeslyga. 14.00 Futbolas. Miuncheno „FC Bayern“–„FC Nurnberg“. 14.30 Futbolas. „Miuncheno „FC Bayern“–„FC Schalke“. 15.00 Futbolas. Didieji 1990-ųjų finalai. 15.55 Rankinis. Bundeslyga. 17.45 Futbolo analizė. 19.00 Sporto viktorina. 21.00 Krepšinis. BBL. „EnBW Ludwigsburg“–Miuncheno „FC Bayern“. 23.05 WWE žvaigždės. 1.00 Nakties programa.

muzika 7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 13.00 Evoliucija. 14.00 „Eilinė Onutė“. 15.00 Ekstremalūs išbandymai. 16.00 Kai man buvo 17 metų. 17.00 „Made“. 18.00 Ekstremalūs išbandymai.

19.00 Čelsės gyvenimas. 19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Eilinė Onutė“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 23.30 „Mirties slėnis“. 0.00 „Džersio pakrantė“. 1.00 „World Stage“. 2.00 Muzikos kokteilis.

23.00 LTV

23.10 TV3

„Japoniškas vesternas“ („Sukiyaki Western Django“)

„Pasivaikščiojimas debesyse“ („A Walk in the Clouds“)

Komiškas veiksmo filmas. Japonija, 2007 m. Rež. Takashi Miike. Vaidina Quentinas Tarantino, Hideaki Itô, Masanobu Andô, Kôichi Satô, Kaori Momoi.

Romantinė drama. JAV, Meksika, 1995 m. Rež. Alfonso Arau. Vaidina Keanu Reevesas, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony Quinnas, Giancarlo Giannini, Angélica Aragón.

Dievo apleistoje žemėje per amžius nerimsta dviejų klanų mūšiai, retinantys raudonųjų ir baltųjų gretas. Jie kovoja dėl nežinia kur paslėpto aukso, bet niekaip jo neranda. Viskas pasikeičia, kai į miestelį atjoja vienišas kaubojus ir pasiūlo už pažadėtą didesnį atlyginimą savo pagalbą abiem kariaujančioms šalims.

Demobilizuotas kareivis Polas Satonas traukinyje susipažįsta su simpatiška mergina, taip pat grįžtančia namo. Mergina visai nesidžiaugia galimybe susitikti su namiškiais, nes bijo despotiško tėvo rūstybės už tai, kad liko suvedžiota ir pamesta savo koledžo profesoriaus. Kareivėlis sutinka pagelbėti Viktorijai ir suvaidinti jos jaunikį.


13 22.00 LNK

„Mirtinas ginklas 2“ („Lethal Weapon 2“) Veiksmo komedija. JAV, 1989 m. Rež. Richardas Donneris. Vaidina Melas Gibsonas, Danny Gloveris, Jossas Acklandas, Joe Pesci, Patsy Kensit.

Antrajame filme gerai susigiedojusių policininkų pora Martinas Rigsas ir Rodžeris Murto privalo likviduoti narkotikų prekybos tinklą. Nepratęs be reikalo rizikuoti Rodžeris siūlo porininkui nepersistengti (jam iki pensijos liko ne tiek jau daug), bet Martinas nepaiso pavojų, todėl ne kartą atsiduria per plauką nuo žūties.

Užsienio 5.55 S.Ei­zenš­tei­nas. Au­to­bio­gra­fi­ja. 6.45, 23.20 Keis­te­ny­bės. Ru­si­ja. Juo­die­ji du­bu­riai. 7.35 „Ka­rei­viai“. 8.25 Keis­te­ny­bės. Lai­kas be tai­syk­lių. 9.20 Bal­sai iš ty­los. 10.15 Jū­rų plė­ši­kai. 11.10 Sa­mu­ra­jaus pas­lap­tis. 12.25 Pap­ras­tas ste­buk­las. 12.55 Bin La­de­no pyk­čiui. 13.50 Juo­do­ji gel­mė. 14.45 Na­mų de­mo­nas. 15.40 Ran­ki­nis pro­tas. 16.40 Žu­di­kai iš mė­nu­lio. 17.40 Spe­cia­lu­sis pro­jek­tas. Ap­gau­lė sa­vo no­ru. 19.35 Slap­tos te­ri­to­ri­jos. 20.30 Eks­pe­ri­men­tas „Že­mė“. 21.30 Me­lod­ra­ma „Se­ne­lis – do­va­nų“. 0.20 Sa­vai­tė.

6.55, 9.00, 11.00 Nau­jie­nos. 7.20 „Ar­mi­jos par­duo­tu­vė“. 8.25 „Svei­ka­ta“. 9.20 „Pad­ri­ki už­ra­šai“. 9.40 Kol vi­si na­mie. 10.30 Fa­zen­da. 11.30, 16.20 „Ir vis dėl­to aš my­liu...“ 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 18.40 „Di­de­lis skir­tu­mas“. 20.00 Lai­kas. 21.15 Ko­me­di­ja „Vyk­ru­ta­sai“. 23.20 Me­lod­ra­ma „Bal­to­ji nak­tis, švel­nio­ji nak­tis...“ 1.15 „Ir vis dėl­to aš my­liu...“ 6.15 Mu­zi­ka.

4.25 F. „Ana ant kak­lo“. 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 6.20 Ma­žo­ji geo­gra­fi­ja su te­tu­le Pe­lė­da. 7.00 Pa­grin­di­nis ke­lias. 7.30 Ga­mi­na­me mais­tą. 8.20 Ru­siš­kas įda­ras. 8.55 Ku­li­na­rų dvi­ko­va. 9.55 Būs­to klau­si­mas. 11.25 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“. 13.15 Mū­siš­kiai. 14.05 „Men­tų ka­rai. Epi­lo­gas“. 16.05 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 16.20 A.Žur­bi­nas. At­min­ti­nos me­lo­di­jos. 18.00 S. „Aš ne aš“ (1–4). 22.00 „Ke­lių pat­ru­lis“. 23.50 T.Pelt­cer. „At­sar­giai, se­ne­lė!“ 0.35 „Gar­bės ko­dek­sas“.

4.00 F. „Susi­tik­si­me prie fon­ta­no“. 5.25 F. „Obuo­lių so­das“. 8.55 F. „Be­var­dė žvaigž­dė“. 11.25, 12.20 „Kai­mo gy­dy­to­jas“. 12.00, 18.00 Ži­nios. 15.55 Šeš­ta­die­nio va­ka­ras. 19.05 F. „Niek­šy­bės arit­me­ti­ka“. 20.55 Žvaigž­džių pa­ra­das. 22.05 V.Ju­daš­ki­no šven­ti­nis kon­cer­tas. 0.10 F. „Ka­ru­se­lė“.

5.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00 By­la. 9.00, 10.00, 19.00, 21.00 „Ope­ra­ty­vi­nė gru­pė“. 11.00 Niu­jor­ke su V.To­pa­le­ru. 12.00 Vaid. f. „Da­ma su šu­niu­ku“. 13.30 Gy­vas žo­dis. 14.00 „Idea­li po­ra“. 15.00, 0.00 Ame­ri­kie­čių ne­raš­tin­gu­mo lik­vi­da­vi­mas. 15.30 Sa­vai­tės ai­das. 16.00 „Kri­mi­na­li­nis vaiz­do įra­šas“. 17.00 Slap­tas ko­das. 18.00 Per­ga­lės kai­na. 20.00 Izrae­lis per sa­vai­tę. 22.00 Vaid. f. „Ke­lios mei­lės is­to­ri­jos“. 0.30 Anim. f. suau­gu­sie­siems.

6.00 Ryto programa. 11.30 „Geri laikai, blogi laikai“. 14.00 „Įtartini atsitikimai“. 14.55 „Gyvenimo sūkuryje“. 15.50 „Įtartini atsitikimai“. 16.45 „Šeimos dėmesio centre“. 17.45 Detektyvų J.Trovato, M.Trovato, Sh.Trovato bylos. 18.45 Vokietija ieško superžvaigždės. 19.45 Savaitgalio žinios. 20.05 TV žurnalas „Kaip sprogmenys“. 21.15 Vokietija ieško superžvaigždės. 23.15 Humoro laida. 0.15 Nakties programa.

dokumentika 21.30 „South Syd­ney“ is­to­ri­ja“. 22.00 „Slap­to­sios ope­ra­ci­jos“. 23.00 „Sek­so­ma­ni­ja“. 10.00 Pa­va­sa­ris Či­lė­je. 10.30 Pa­va­sa­ris Tas­ma­ni­jo­je. 11.00 Ap­leis­tas kem­pin­gas. Nor­man­di­ja. 12.00 Ap­leis­tas kem­pin­gas. Al­pės. 13.00 Ke­lio­nė į In­di­ją. Če­na­jus, Bho­pa­las, Hai­da­ra­bas. 14.00 Gry­bau­to­jų šven­tė. 14.30 Kas su­gaus dau­giau­sia jū­rų ežių? 15.00 Ug­ni­nių pa­da­žų fes­ti­va­ly­je. 15.30 Ke­pė­jų var­žy­bos. 16.00 Ke­liau­to­jas. Is­pa­ni­jos sa­los. 17.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. Aust­ra­li­ja. 18.00 W.Disney stu­di­jos Pa­ry­žiu­je. 19.00 Ke­liau­to­jas. In­di­jos van­de­ny­no sa­los. 20.00 S.Greg­son lan­ko­si Tai­lan­de. Kvai upė. 21.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Žval­gan­tis at­gal. 22.00 Nuo­ty­kiai krui­zi­nia­me lai­ve. 23.00 Ke­liau­to­jas. Ang­li­ja ir Vel­sas. 0.00 Spor­to pla­ne­ta. Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Grei­čio troš­ki­mas“. 7.00, 13.00 „Le­do pat­ru­lis“. 8.00, 14.00, 20.00 „Įma­no­ma – neį­ma­no­ma“. 9.00, 15.00 „Par­kū­ras Bri­ta­ni­jo­je“. 10.00, 16.00 „JAV mar­ša­lai: ope­ra­ci­ja „Sa­ka­las“. 11.00, 17.00 „Te­les­ko­po „Hubb­le“ pei­za­žai“. 18.00 „Aust­ra­liš­ki au­tomobiliniai t­rau­ki­niai“. 19.00 „Šiau­rės jū­ra“. 21.00 „Per kan­čias ir ban­gas“.

8.00, 16.00 „Ka­ro die­vai“. 9.00 „Vi­sa tie­sa apie Van Go­gą“. 10.00 „Geo­met­ri­jos ge­ni­jai“. 11.00 „Ža­lio­ji juos­ta“ – Van­ga­ri Ma­atai is­to­ri­ja“. 12.00 „Mao: ki­niš­ka is­to­ri­ja“. 13.00 „Bib­li­jos mįs­lės“. 14.00, 22.00 „Ed­var­do lai­kų ūki­nin­kai“. 15.00 „9-ojo de­šimt­me­čio mu­zi­ka“. 17.00 „Imp­re­sio­nis­tai“. 18.00 „Elekt­ros is­to­ri­ja“. 19.00 „Mer­gai­tė iš Viet­na­mo ka­ro nuot­rau­kos“. 20.00 „Jū­rų im­pe­ri­ja“. 21.00 „Oet­zi – ar­cheo­lo­gi­nis de­tek­ty­vas“. 23.00 „Azi­jie­čiai Ho­li­vu­do aki­mis“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 7.25 Aust­ra­li­jos is­to­ri­jos. 8.15 Kro­ko­di­lų me­džio­to­jas. Pa­vo­jin­gi af­ri­kie­čiai. 9.10 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 10.05, 12.50 „Lau­ki­nis šou“. 11.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Spau­di­mas. 11.25 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 11.55 J.Corwi­no nuo­ty­kiai. Iš ere­lio sk­ry­džio aukš­čio (re­gė­ji­mas). 13.45 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 14.40 Ka­čių neį­ma­no­ma ne­my­lė­ti. 15.35 Nuo­dų me­džio­to­jas. Atei­vių įsib­ro­vi­mas.

16.30 „Di­de­lio pen­ke­to“ iš­šū­kis. Liū­to die­na. 17.25 Ve­te­ri­na­ras lau­ki­nė­je gam­to­je. Ma­la­vis. 18.20 Dzan­go go­ri­lų ka­ra­lys­tė. 19.15 Pas ma­ne ap­si­gy­ve­no ra­ga­no­sis. 20.10 N.Ba­ke­rio gy­vū­nai. Žmog­žu­vė. 21.05 Ko­mo­do va­ra­no paieš­ka. 22.00 Ka­ri­na: lau­ki­nis sa­fa­ris. 22.55 Skun­kų tram­dy­to­jas. Kas grau­žia Ne­dą Bru­chą? Dar vie­nas smū­gis. 23.50 Mo­ti­na. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Šo­ki­ruo­tas dramb­lys.

10.00 Pa­sie­nio ka­rai. 11.00 Ar tai sun­ku? Gi­lia­van­de­nis ro­bo­tas. 12.00 Žu­vys pa­bai­sos. Ni­lo mil­ži­nas. 13.00 Ryk­lių paieš­kos. Pak­ran­čių pat­ru­lis. 14.00 Pas­ku­ti­nės O.bin La­de­no die­nos. 15.00 Slap­tos CŽV by­los. O.bin La­de­no me­džiok­lė. 16.00 Is­to­ri­jos pas­lap­tys. Zo­ro. Po­pie­žė Joa­na. 17.00 Ne­pa­pras­tas „As­ton Mar­tin“ au­to­mo­bi­lis. 18.00 Lėk­tu­vo ava­ri­jų ty­ri­mai. 19.00 Ka­lin­tys už­sie­ny­je. Jau­na­sis nar­ko­ti­kų kur­je­ris. 20.00 Ka­lė­ji­mo sun­ku­mai. Blo­giau­sias iš blo­giau­sių. 21.00 Drau­di­mai. Prik­lau­so­my­bės ženk­lai. 22.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 23.00 Lėk­tu­vo ava­ri­jų ty­ri­mai. 0.00 Ka­lin­tys už­sie­ny­je. Jau­na­sis nar­ko­ti­kų kur­je­ris. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

23.20 1 Baltijos

„Baltoji naktis, švelnioji naktis...“ („Белая ночь, нежная ночь...“) Melodrama. Rusija, 2008 m. Rež. Viktoras Merežka. Vaidina Aleksandras Domogarovas, Nataša Varfolomejeva, Anastasija Mikulčina, Ana Tabanina, Aleksejus Barabašas.

Verslininkas Pavelas Vlasovas gyvena su mylima moterimi ir jos dukra Daša. Kartą sugrįžęs namo jis randa mergaitę verkiančią. Daša papasakoja patėviui apie mamos romaną su kitu vyru ir apie meilės intrigą su savo pusbroliu Jurijumi. Taip Daša Pavelo gyvenimą paverčia tikru košmaru.

Kad antibiotikai būtų veiksmingi

A

ntibiotikus, kaip ir kitus vaistus, reikia vartoti atsakingai. Tačiau neretas atvejis, kai pacientai nepaiso gydytojų nurodymų ir užsiima savigyda. Tai gali pakenkti jų sveikatai, kaip teigia medikai.

Dažnai tenka išgirsti, kad vos sunegaluoji, nueini pas gydytoją, ir šis iškart skiria antibiotikų. Ar tikrai taip yra? Kada žmogui turėtų būti skiriama antibiotikų? „Jei pacientas kosėja, karščiuoja, norint nustatyti, ar jam reikia antibiotikų, tiriama CRB (t. y. C reaktyvaus baltymo, kuris organizme gaminasi esant uždegimui) koncentracija. Tai yra uždegimo aktyvumo rodiklis. Kai CRB koncentracija kraujo plazmoje gerokai viršija leistiną normą, tikėtina, kad infekcija yra bakterinės kilmės, todėl skiriama antibiotikų. Jei CRB koncentracija maža, skiriama vaistų nuo uždegimo, o ne antibiotikų“, – aiškino Tarandės šeimos klinikos vadovė, šeimos gydytoja Renata Ptašekaitė-Kilšauskienė. Kitaip tariant, jei CRB koncentracija normali ar tik šiek tiek didesnė, ligos sukėlėjai yra virusai. Tokiais atvejais antibiotikų skirti net neverta, nes, kaip teigė gydytoja, jie veikia tik bakterijas. Didelės žalos organizmui pacientai gali pridaryti patys, jei paskirtus vaistus vartos neatsakingai, savo nuožiūra. Pavyzdžiui, vartojant juos per trumpai, bakterijos ne sunaikinamos, o tik prislopinamos, todėl liga gali atsinaujinti. Gydytoja taip pat pabrėžė, kad ypač blogai, jei pacientai sunegalavę nutaria vartoti kitam šeimos nariui paskirtus vaistus arba namuose rastus vaistų likučius, kurių galiojimo laikas pasibaigęs. „Tai yra be galo blogai. Kiekvienos ligos sukėlėjas yra specifinis. Vieni jų sukelia viršutinių, kiti apatinių kvėpavimo takų ligas. Pats rinkdamasis žmogus nežino, koks yra ligos sukėlėjas ir koks jo jautrumas konkrečiam antibiotikui. Tad vaistai gali neveikti to sukėlėjo, kuris sukėlė ligą. O tikimybė, kad pasireikš nepageidaujamas vaisto poveikis, išlieka“, – sakė gydytoja. Jos teigimu, vartojant jau nebegaliojančius vaistus, padarinių gali būti įvairių. Lengviausias – kad vaistai tiesiog bus neveiksmingi. „Tačiau nežinome, kas vyksta vaistui, kol jis guli spintelėje, tarkime, jei pažeista pakuotė, yra vaisto sąlytis su aplinka, vyksta cheminės reakcijos. Vartojant tokius vaistus gali atsirasti ir šalutinių poveikių“, – įspėjo R.PtašekaitėKilšauskienė. Profilaktiškai antibiotikai vartojami ypač retai ir tik gydytojui paskyrus. „Antibiotikų profilaktiškai skiriama prieš operacijas, kitas intervencines procedūras, norint apsaugoti organizmą, kad bakterijų nepatektų į kraują“, – pasakojo gydytoja. Išrašydami antibiotikų, gydytojai recepte nurodo veikliąją medžiagą. Kokius vaistus rinksis – originalius ar generinius, – sprendžia

pacientas. Dažnai pasirinkimą lemiantis veiksnys yra kaina, ir žmogus renkasi pigesnius. Gydytojos R.Ptašekaitės-Kilšauskienės nuomone, jei žmogui originalūs vaistai tikrai per brangūs, geriau tegul vartoja kito tos pačios veikliosios medžiagos vaisto negu jokio. Tačiau ji siūlo atsižvelgti ne tik į kainą. „Generiniams vaistams taikomi kitokie reikalavimai nei originaliems. Reikalaujama, kad juose veikliosios medžiagos kiekis būtų toks, kaip originaliame vaiste, tačiau gali skirtis pagalbinės medžiagos, vaisto forma, galiojimo laikas. Generinio vaisto pasisavinimas organizme gali gerokai skirtis nuo originalaus, todėl vaisto poveikis gali būti silpnesnis ar pasireikšti stipresnis nepageidaujamas poveikis. Originalių vaistų veiksmingumas ir saugumas turi būti patvirtintas klinikiniais tyrimais, o tai nėra būtina registruojant generinius vaistus. Todėl savo pacientams visada siūlau rinktis originalų vaistą“, – patarė gydytoja. „Renkuosi tik originalius vaistus“ Nesvarbu, kokius vaistus, antibiotikus ar kitus, skirtų gydytojai, Alvyda Urbutienė teigė visada besirenkanti tik originalius. „Žinoma, jų kaina didesnė, bet labiau jais pasitikiu. Vaistinėje pasiūlo keletą reikiamo vaisto variantų, bet visada renkuosi originalą“, – teigė moteris. Antibiotikai – rimti vaistai, tai supranta visi nors kartą gyvenime jų vartoję asmenys. Užsiimti savigyda nederėtų ir šiuos vaistus reikėtų vartoti taip, kaip paskyrė gydytojas. „Kiek kartų yra tekę vartoti antibiotikų, pirkau jų ir vartojau, nes žinojau, kad tai buvo būtina. Ir, žinoma, vartojau laikydamasi visų gydytojo nurodymų“, – atsakingą požiūrį reiškė A.Urbutienė. Moteris atskleidė, kad cheminių vaistų stengiasi vartoti kuo mažiau. Tačiau prisiminė atvejus, kai antibiotikai buvo tiesiog būtini. Vienas jų – danties uždegimas, kitas – inksto uždegimas. „Buvo inksto uždegimas, vartojau homeopatinius vaistus. Tačiau kai būklė labai pablogėjo, supratau, kad nieko gero nebus, tad kreipiausi į gydytoją. Buvo atlikti tyrimai ir išrašyta antibiotikų. Vartojau juos visas septynias dienas, kaip ir buvo paskirta. Viskas baigėsi gerai“, – pasakojo pašnekovė.

Užs. LT/CAM/0014aa/11

2012 03 10


14 sekmadienis 19.25 NTV mir

21.15 LTV

„Tėvai“ („Отцы“)

„Skrydis per Atlantą“

Kriminalinė drama. Rusija, 2010 m. Rež. Armenas Nazikianas. Vaidina Sergejus Gorobčenka, Dmitrijus Marjanovas, Janas Capnikas, Nikita Morozovas, Anatolijus Kotas.

Istorinė drama. Lietuva, 1983 m. Rež. Raimondas Vabalas. Vaidina Remigijus Sabulis, Eimuntas Nekrošius, Regimantas Adomaitis, Juozas Budraitis, Jonas Vaitkus.

Kuklus istorijos mokytojas Aleksandras Lvovas laimingai vedęs Aną. Jis kaip savo vaiką myli posūnį – aštuonerių metų Vanią. Tačiau iš armijos grįžta buvęs Anos vyras ir tikrasis Vanios tėvas Vadimas Kotovas. Jis nori susigrąžinti sūnų. Vyrai konfliktuoja, tačiau netikėtai juos suvienija nelaimė: Vanią kažkas pagrobia.

Filmas atkuria Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbį, ilgą rengimąsi skrydžiui per Atlantą, kurio svarbiausias tikslas buvo išgarsinti pasaulyje Lietuvos vardą. Nors filmo kūrėjų uždavinys buvo labai sunkus, autoriai stengėsi maksimaliai tiksliai atkurti visas istorinio skrydžio aplinkybes.

Lietuviškos 7.30 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te (k). 8.30 Kai­mo aka­de­mi­ja. 9.00 „Ta­ra Dan­kan“. 9.25 „Dže­ro­ni­mas“. 9.50 „Aviu­kas Šo­nas“. 10.00 Iš­kil­min­gas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo mi­nė­ji­mas, skir­tas Ko­vo 11-ajai – Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 11.30 Ko­vo 11-osios kon­teks­tai (2000 m.). 12.00 Tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tė­je. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 12.30 Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai. Šv. Mi­šios Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 13.30 Mi­si­ja Si­bi­ras’11. Toms­ko sri­tis. 14.30 „Neo­ku­puo­tas“. Dok. f. apie An­ta­ną Ter­lec­ką. 15.30 Šven­ta­die­nio min­tys. 16.00 Ži­nios (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 16.05 Orai. 16.10 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu. 16.45 Įž­val­gos. 17.15 Kon­cer­tas „Šau­kiu aš tau­tą!“ 18.30 Sti­lius. 19.30 Bė­dų turgus. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.35 Spor­tas. 20.40 Orai. 20.45 Sa­vai­tė. 21.15 Is­to­ri­nė dra­ma „Sk­ry­dis per At­lan­tą“ (1983 m.). 23.10 Ato­grą­žos. Da­ly­vau­ja vals­ty­bi­nis dai­nų ir šo­kių an­samb­lis „Lie­tu­va“.

6.30 6.55 7.20 7.45 8.10 8.35

„Pin­kis, El­mi­ra ir Ma­kau­lė“ (8). „Kau­kė“. „Las­lo stovyk­la“. „Bur­ti­nin­kai“. „Be­nas Te­nas prieš atei­vius“. „Įs­pū­din­ga­sis Žmo­gus vo­ras“ (3). 9.00 Svei­ka­tos ABC. 10.00 Anim. f. „To­mas ir Dže­ris Mar­se“ (JAV, 2004 m.). 11.25 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Jau­nos ir karš­tos. Iki per­ga­lės“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 13.15 Nuo­ty­kių f. „Le­gen­di­nė ka­pi­to­no Drei­ko ke­lio­nė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 15.00 „Šir­dies bal­sas“. 17.00 Ne vie­nas ke­ly­je. 17.45 Te­lelo­to. 18.45 Ži­nios. Spor­tas. 18.58 Orai. 19.00 Sa­vai­tės įvy­kių TOP 5. 19.30 Lie­tu­vos bal­sas. Mu­zi­ki­nės dvi­ko­vos. 21.15 Ro­man­ti­nė dra­ma „P.S. My­liu ta­ve“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 23.50 Dra­ma „Bė­giai ir ry­šiai“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 1.55 Fa­rai (N-7) (k).

7.20 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.35 Anim. ko­me­di­ja „Vo­li­sas ir Gro­mi­tas. Kiš­kio­la­kio pra­keiks­mas“ (JAV, 2005 m.). 9.05 Ko­me­di­ja „Stip­ruo­lis Ka­lė­dų Se­ne­lis“ (JAV, 1996 m.). 11.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Del­gas“ (JAV, 2008 m.). 12.40 Nuo­ty­kių f. „Nar­su­sis prin­cas“ (D.Bri­ta­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, 1997 m.).

14.20 Nuo­ty­kių f. „Ne­tik­šu­nis“ (JAV, 2007 m.). 15.55 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ni­mės sa­la“ (JAV, 2008 m.). 17.40 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 18.55 TV3 spor­tas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Sa­vai­tės ko­men­ta­rai. 19.30 Lie­tu­vos gar­bė 2012. Ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 22.30 Tri­le­ris „Pro­to me­džio­to­jai“ (JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 2004 m.). 0.35 Ko­me­di­ja „Žan­da­ras ir atei­viai“ (Pran­cū­zi­ja, 1979 m.).

6.00 „Joy­ce Meyer. Gy­ve­ni­mas ku­pi­nas džiaugs­mo“. Re­li­gi­nė lai­da. 6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 „Už­kal­nio 5“. 8.00 Sma­giau­sios aki­mir­kos. 8.30 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7). 9.00 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las. 9.30 Sta­ty­bų TV. 10.00 Sek­ma­die­nio ry­tas. 11.00 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na. 12.00 „Pa­vo­jin­gi su­si­ti­ki­mai. Žu­dy­mo ins­tink­tas“. 13.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 14.00 Svei­ki­ni­mai. 16.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 17.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 18.00 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7). 19.00 „Ska­nus po­kal­bis“. Ku­li­na­ri­nė po­kal­bių lai­da. 20.00 Ži­nios. 20.16 Spor­tas. 20.19 Orai. 20.20 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. 21.20 Me­lod­ra­ma „Te­bū­nie mei­lė“ (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.) (N-7). 23.20 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Me­tų žmo­gus“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 1.40–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Lai­da apie Mai­ro­nį (1987 m.). 8.40 Ke­lio­nė į bū­tą­jį lai­ką. Mai­ro­nio na­muo­se – vi­sas Kau­nas (1999 m.). 9.30 Mo­kyk­los lan­gas. 10.00 Dok. f. „Mes atei­nam!“ (2008 m.). 10.55 Dok. f. „Lie­tu­vių tra­di­ci­niai dai­lie­ji ama­tai“ (2011 m.). 11.30 „Fros­to pri­si­lie­ti­mas“ (N-7). 13.15 Dok. f. „Ke­lio­nė per Lie­tu­vą“ (2010 m.). 14.10 Tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tė­je (k). 14.40 Ki­ne kaip ki­ne. 15.05 Vaid. f. „Vai­kai iš „Ame­ri­kos“ vieš­bu­čio“ (1990 m.) (N-7). 16.30 Lietu­vos vai­kų ir moks­lei­vių dai­nų TV kon­kur­sas „Dai­nų dai­ne­lė 2012“. 18.10 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­men­ti­ka. „Ša­rū­nas Bar­tas, vie­nas lau­ke – ka­rys“ (Lie­tu­va, Pran­cū­zi­ja) (k). 19.00 Skam­ba skam­ba kank­liai 2011. Su­tar­ti­nių va­ka­ras. 20.20 Ra­šy­to­jo Ro­mual­do Gu­dai­čio kū­ry­bos va­ka­ras. 21.45 Dai­nuo­ju Lie­tu­vą (1). 23.00 Pa­no­ra­ma (k). 23.10 Spor­tas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Dai­nuo­ju Lie­tu­vą (2). 0.35 Džia­zo va­ka­ras (k).

9.15 Te­le­par­duo­tu­vė 9.30 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.00 Vie­nam ga­le kab­lys. 10.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 11.00 „Džei­mis Oli­ve­ris Ame­ri­ko­je“ (4). 12.00 Ma­dos rei­das. 12.30 „Top­mo­de­liai“. 13.25 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.55, 17.00 „Jo­kių kliū­čių!“ 15.10 „Ne­nu­ga­li­mas ban­zu­ke“ (3, 4). 16.05, 0.55 „An­ge­las“. 18.15 Aukš­čiau­sia pa­va­ra. 19.15 Veiks­mo ko­me­di­ja „Tak­si 3“ (Pran­cū­zi­ja, 2003 m.). 21.00, 2.15 „Simp­so­nai“. 21.30, 1.50 „Kliv­lan­do šou“. 22.00 „Žvilgs­nis į atei­tį“ (4). 23.00 Eu­ro­pos po­ke­rio tu­ras 0.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“.

8.05, 15.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.35 Ret­ros­pek­ty­va. „Daili­nin­kas Mi­ka­lo­jus Vi­lu­tis“. Cik­las „Me­ni­nin­kų port­re­tai“ (1999 m.). 9.05 Ma­la­cho­vas +. 10.00 „Šam­va­ris. Tei­sė gy­ven­ti lais­vam“. 10.30 Dok. s. „E­cho ir ki­ti Am­bo­se­lio dramb­liai“ (1) (D.Bri­ta­ni­ja, 2009 m.). 11.00 „Kas na­mie šei­mi­nin­kas?“ 12.00 „Lie­žu­vau­to­ja“ (N-7). 13.00 „Pu­ma“ (8). 14.00 „Se­no­sios Kris­ti­nos nu­ti­ki­mai“. 15.30 KTV – ki­no ir te­le­vir­tu­vė. 16.00 Ko­me­di­ja „Pui­kios atos­to­gos“ (JAV, 1988 m.) (N-7). 17.45 Ko­me­di­ja „Dė­dė Ba­kas“ (JAV, 1989 m.). 19.45 Ko­me­di­ja „Ak, jau tie tė­vai“ (JAV, 1989 m.) (N-7). 22.10 Pa­si­vaikš­čio­ji­mai su prof. E.Alek­sand­ra­vi­čiu­mi (k). 22.40 Nuo­ty­kių f. „Pir­ma­sis ri­te­ris“ (JAV, 1995 m.) (N-7).

10.30 Ma­dos rei­das. 11.00 Bea­tos vir­tu­vė. 11.45 Ke­tur­ko­jis šou. 12.15 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 13.10 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 15.10 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 17.05 Mart­hos Stewart šou. 20.00 Dra­ma „Dvy­nių ap­gau­lė“ (Vo­kie­ti­ja, 1995 m.). 21.40 Iš­min­ties rak­čiu­kai.

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 10.00 S. „Ap­gau­lin­ga tie­sa“ (1) (Ru­si­ja, 2009 m.) (N-7). 11.00 Re­zo­nan­sas (k). 12.00 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 12.30 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 13.00 Dok. s. „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (1) (N-7). 14.00 „Kri­ti­nė ri­ba“ (3) (N-7). 15.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ki­tas!“ (Pran­cū­zi­ja, 2005 m.) (N-7). 16.35 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Mi­tas“ (Ki­ni­ja, Hon­kon­gas, 2005 m.) (N-7). 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 20.00 Dok. s. „Pa­vo­jin­gi Os­ti­no Sty­ven­so nuo­ty­kiai“ (1).

Filmai 21.00 VIP sean­sas. „Aki­la ir ra­šy­bos kon­kur­sas“ (JAV, 2006 m.). 22.55 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (3). 23.25 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 23.55 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 0.25 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (6).

6.49 TV parduo­tu­vė. 7.05, 11.30 Re­por­te­ris. 7.35 Anim. f. vai­kams­­­­­­­­­­­­­­­­„Te­le­ta­biai“. 8.30 Na­mų dak­ta­ras. 9.00 „Le­do že­mė“ (2). 10.00 Te­ri­to­ri­ja. 10.30 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 11.00, 1.55 Šian­dien kim­ba. 12.05 „Mi­tų grio­vė­jai“. 13.10 BBC pris­ta­to. „Jau­nik­liai“. 13.50 „Auš­vi­cas. Na­cių pla­nas“ (6). 14.50 Dok. f. „Čer­no­by­lis. Bran­duo­li­nio pra­ga­ro pa­sek­mės“ (N-7). 16.00 Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­gos čem­pio­na­to rung­ty­nės. Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­va“– Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­nas“. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 18.00, 21.00 Ži­nios. Orai. 18.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 19.00 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 20.00 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 21.13 Švie­sios nau­jie­nos. 21.15 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 22.15 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7). 23.20 Ko­me­di­ja „Ša­lin vy­rus!“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 1995 m.) (N-14).

7.00 Dok. muz. f. „Ga­li bū­ti triukš­mo!“ (N-7). 9.00 Nuo­ga tie­sa (k). 9.30 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 10.00 Svei­kas žmo­gus (k). 11.00 Ža­lio­ji aka­de­mi­ja (k). 11.30 Nuo­ty­kių f. „Ni­mės sa­la“ (N-7). 13.10 Pa­vel­das. Vil­niaus by­la (k). 13.40 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“ (N-7). 15.45 Te­le­laik­raš­tis. 16.00 Ker­ti­nis ak­muo. 16.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (N-7). 18.05 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.30 V.Klo­vos ope­ra „Žal­gi­ris“. 19.30 Dok. f. „Lie­tu­va. Ana­pus ir šia­pus lai­ko“. 20.30 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis. 21.00 Fan­tas­ti­nė dra­ma „Kra­ba­tas: bur­ti­nin­ko mo­ki­nys“ (N-7). 23.00 Dra­ma „Vi­daus im­pe­ri­ja“ (N-14).

8.00 Veiks­mo f. „Sa­cha­ra“. 10.05 Tri­le­ris „Ad­re­na­li­nas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2006 m.). 11.40 Ro­man­ti­nė dra­ma „My­liu ta­ve, Pa­ry­žiau“. 13.45 Nuo­ty­kių dra­ma „Pir­mo­ji es­kad­ri­lė“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2006 m.). 16.05 Tri­le­ris „Iš­rink­tų­jų me­džiok­lė“ (JAV, 2009 m.). 18.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nes aš taip pa­sa­kiau“ (JAV, 2007 m.). 20.15 Ka­ri­nė dra­ma „Iš­mi­nuo­to­jų bū­rys“ (JAV, 2008 m.). 22.30 Veiks­mo f. „Sau­go­to­jas“ (JAV, 2009 m.).

7.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­si no­ri bū­ti ita­lais“ (JAV, 2007 m.). 9.00 Dra­ma „Lūš­ny­nų mi­li­jo­nie­rius“. 11.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Nau­ja pra­džia“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Pa­bai­sa“ (JAV, 2011 m.). 15.00 Ko­me­di­ja „Du vie­na­me“. 17.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Sve­tim­ša­lis“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 19.00 Nuo­ty­kių f. „Ma­žie­ji la­kū­nai“. 21.00 Fan­tas­ti­nė is­to­ri­nė dra­ma „1612: tam­sių­jų lai­kų kro­ni­kos“. 23.25 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kad ir kas nu­tik­tų“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 1.00 Dra­ma „Ame­ri­kos sū­nus“ (JAV, 2008 m.).

2.00 „Jo­kio sup­ra­ti­mo“. 3.40 Dra­ma „Kon­tak­tas“.

6.30 Dra­ma „Aš žinau, kad tu ži­nai“. 8.00 Ko­me­di­ja „So­dai ru­de­nį“. 10.00 Veiks­mo f. „Bet­me­nas am­ži­nai“. 12.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ži­nu­tė bu­te­ly­je“. 14.10 Veiks­mo f. „Ou­še­no vie­nuo­lik­tu­kas“. 16.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“. 18.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Še­ris“. 20.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Lau­žy­ta ang­lų kal­ba“. 22.00 Veiks­mo tri­le­ris „Kerš­tas“. 0.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Še­ris“.

5.30 „Skar­let“. 7.00 „No­ra Ro­berts. Šiau­rės paš­vais­tė“. 8.30 „Pat­ri­cia Cornwell“. 10.00, 0.00 „Ge­ra žmo­na“. 19.50 „Dže­kės se­suo“. 20.50 „Po­nia Po­ter“. 22.25 „Mar­go“.

sportas 8.30 Te­le­vit­ri­na. 9.30 Au­to­mo­to. 10.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 10.30 Ad­re­na­li­nas. 11.00 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Barce­lo­na Re­gal“–„Ban­ca Ci­vi­ca“. 12.30 Sportas LT. Sportinių šokių čempionatas. 13.25 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „La­gun Aro GBC“–„Ca­ja La­bo­ral“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 15.25 Ad­re­na­li­nas. 15.55 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Mi­lan“–„Lec­ce“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 17.55 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXVI tu­ro apž­val­ga. 18.55 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Va­len­cia Bas­ket“–Mad­ri­do „Real“. Tie­sio­gi­nė translia­ci­ja. 21.00 Spor­tas LT. Eu­ro­pos šau­dy­mo čem­pio­na­tas. 22.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 22.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „La­gun Aro GBC“–„Ca­ja La­bo­ral“.

5.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ras. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 8.30 „Ever­ton“–„Tot­ten­ham“. 10.20 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ras. 16.20 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­ga. 18.10 „Ever­ton“–„Tot­ten­ham“. 20.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ras. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.

9.30 Žiedinės automobilių lenktynės. 10.15 Kalnų slidinėjimas. Vyrai. 11.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 12.00 Slidinėjimas. Moterys. 30 km lenktynės. 13.30 Kalnų slidinėjimas. Vyrai. 14.15 Pasaulio biatlono čempionatas. Vyrai. 15.15 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 17.00 Pasaulio biatlono čempionatas. Moterys. 17.45 Žiedinės automobilių lenktynės. 18.45 Dviračių lenktynės Paryžius–Nica. 20.00 Tenisas. „Masters 1000“ turnyras Indian Velse. 21.45 Pasaulio lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionatas. 23.30 Tenisas. „Masters 1000“ turnyras Indian Velse. 1.30 Motosportas. 1.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 Laivas. 10.00 Golfo žurnalas. 10.30 Futbolas. Bundeslyga. 12.00 Pokalbių laida. 14.00 Futbolas. Bundeslygos apžvalga. 15.30 Sportinis pokeris. 17.30 Dokumentika. 18.00 Rankinis. Apžvalga. 18.30 Futbolas. Bundeslygos apžvalga. 20.00, 21.30, 23.00, 0.45 „Sport1“ naujienos. 20.15 HT. Internetinis futbolas. 22.00 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 23.30 Futbolas. Bundeslyga. 1.00 Nakties programa.

muzika 7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00 Evoliucija. 13.00 „Eilinė Onutė“. 14.00 Aš turiu antsvorio. 15.00 Ekstremalūs išbandymai. 16.00 Čelsės gyvenimas. 16.30 Kai man buvo 17 metų. 17.00 „Made“.

18.00 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 Čelsės gyvenimas. 19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Eilinė Onutė“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 23.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.30 „Mirties slėnis“. 1.00 „Kanjonas“. 1.30 Muzikos kokteilis.

21.50 1 Baltijos

22.30 TV3

„Briliantinė ranka“ („Бриллиантовая рука)

„Proto medžiotojai“ („Mindhunters“)

Komedija. Rusija, 1969 m. Rež. Leonidas Gaidajus. Vaidina Jurijus Nikulinas, Andrejus Mironovas, Anatolijus Papanovas, Nona Mordiukova, Svetlana Svetličnaja.

Trileris. JAV, D.Britanija, 2004 m. Rež. Renny Harlinas. Vaidina Valas Kilmeris, Jonny Lee Milleris, Christianas Slateris, LL Cool J, Cassandra Bell.

Jei paslydęs ant bananų žievės žmogus kristų ant žemės, tikriausiai rikteltų: „Velniai griebtų!“ Pasirodo, italų kontrabandininkai tik ir laukia šio slaptažodžio, nes yra suplanavę didelę deimantų partiją pargabenti į Rusiją. Taip kontrabandininkų ryšininku tampa padorus pilietis Gorbunkovas.

Aštuoniems būsimiems FTB specialistams teorinio paruošimo dalis eina į pabaigą. Varginanti mokymų programa jau praeity, o priekyje – paskutinis programos etapas. Visai komandai teks savaitę praleisti negyvenamoje Onego saloje. Toli nuo civilizacijos likusi sala yra tikra nusikaltėlių karalystė.


15 2012 03 11 21.15 LNK

„P.S. Myliu tave“ („P.S., I Love You“) Romantinė drama. JAV, 2007 m. Rež. Richardas LaGravenese. Vaidina Hilary Swank, Gerardas Butleris, Lisa Kudrow, Gina Gershon, Kathy Bates.

Kai Džeris miršta nuo vėžio, Holė užsidaro namuose – jai sunku susitaikyti su mylimo vyro netektimi. Per savo trisdešimtąjį gimtadienį ji gauna dovanų tortą ir garsinį sveikinimą, kuriame skamba Džerio balsas. Prieš mirtį vyras paliko dešimt laiškų su naudingais patarimais, kurie turėtų padėti Holei susitaikyti su jo mirtimi.

Užsienio 6.10, 7.50 „Ka­rei­viai“. 7.00 Žiū­rė­ti vi­siems! 8.40 Nemeluok! 17.30 Ka­ri­nė pas­lap­tis. 19.00 Mir­tis pa­gal zo­dia­ko ženk­lą. 20.00 Žvaigž­džių du­rys. 20.55 S. „Slap­to­sios kan­ce­lia­ri­jos eks­pe­di­to­riaus už­ra­šai“ (1–2). 22.40 Spe­cia­lu­sis pro­jek­tas. Apgau­lė sa­vo no­ru. 0.30 Gyva tema. Žvaigždžių dietos.

7.00 Nau­jie­nos. 7.35 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.15 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.35 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.40 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. 20.45 „Tė­tu­šiai“. 21.50 Ko­me­di­ja „Bri­lian­ti­nė ran­ka“. 23.55 „Ru­siš­kas kran­tas. Fu­ku­ši­mos pėd­sa­kai“. 0.55 Va­ka­ro nau­jie­nos. 1.10 Vaid. f. „At­vy­kė­lė“. 2.15 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 2.40 „Tė­tu­šiai“. 3.30 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 4.55 Mu­zi­ka.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Ge­ro el­ge­sio pa­mo­kos su te­tu­le Pe­lė­da. 7.05 Pir­mo­ji pa­va­ra. 7.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­tiki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.20 Jų pap­ro­čiai. 9.05 Bep­ro­tiš­ka die­na. 9.25 Val­go­me na­mie. 10.00 Va­sar­na­miai. 11.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“. 13.25 Auk­so dul­kės. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „Tė­vai“. 21.40 „Ke­lių pat­ru­lis“. 23.30 NTV mu­zi­kos rin­gas. V.Pres­nia­ko­vas. 0.40 „Gar­bės ko­dek­sas“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 L.Du­ro­vas. „Jis dar nep­ri­si­žai­dė“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 12.50 Vi­sa Ru­si­ja. 13.05 Mies­te­lis. 15.05, 2.15 F. „Da­ma su šu­niu­ku“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 F. „Pra­na­šys­tė“. 20.40 Ly­rinė ko­me­di­ja „At­si­duo­siu į ge­ras ran­kas“. 22.50 F. „Mei­lės te­ra­pi­ja“. 0.40 F. „Suo­kal­bis“.

5.00, 7.40, 15.30 Anim. f. 5.30 Vaid. f. vai­kams. 8.00 Liau­dis prieš. 9.00, 10.00, 19.00, 21.00 „Ope­ra­ty­vi­nė gru­pė“. 11.00 Ša­lis ir žmo­nės. 12.00 Vaid. f. „Druč­kė“. 13.30 „Glo­bal 3000“. 14.00 „Idea­li po­ra“. 15.00, 0.00 ART na­vi­ga­to­rius. 15.30 Pa­si­vaikš­čio­ji­mas po Je­ru­za­lę. 16.00 Do­ku­men­ti­nis ek­ra­nas „Ru­sų No­be­lis“. A.Kar­po­vas. 17.00 Be kvai­lių. 18.00 Sa­vai­tės briau­nos. 20.00 Niu­jor­ke su V.To­pa­le­ru. 22.00 „Sla­vians­kij ba­zar Vi­tebs­ke“. L.Us­pens­ka­jos kon­cer­tas. 0.30 Anim. f. suau­gu­sie­siems.

6.05 Ryto programa. 11.25 „Monkas“. 13.20 Vokietija ieško superžvaigždės. 16.40 Ieškoma marti. 17.45 Žmonės. 18.45 TV žurnalas „Įžymybės“. 19.45 Savaitgalio žinios. 20.05 Jaunuolių meilė. 21.15 Vaid. f. „Kietas riešutėlis 4.0“ (JAV, 2007 m.). 23.35 „Spiegel TV“. 1.00 Nakties programa.

dokumentika 18.00 „Įran­kių ar­se­na­las“. 22.00 „Nu­si­kal­tė­lių pa­sau­lio is­to­ri­jos“. 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Ke­lio­nė Aust­ra­li­jos ge­le­žin­ke­liais. 11.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. Aust­ra­li­ja. 12.00 Ke­liau­to­jas. Ke­ni­ja. 13.00 Nuo­ty­kiai krui­zi­nia­me lai­ve. 14.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. In­di­ja. 15.00 Pa­va­sa­ris Či­lė­je. 15.30 Pa­va­sa­ris Tas­ma­ni­jo­je. 16.00 Ke­liau­to­jas. Mo­zam­bi­kas, Ma­la­vis ir Zam­bi­ja. 17.00 Spor­to pla­ne­ta. Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė. 18.00 Nuo­ty­kiai krui­zi­nia­me lai­ve. 19.00 Ke­liau­to­jas. Ang­li­ja ir Vel­sas. 20.00 Ke­liau­ki­te da­bar. Ko­vas. 20.30 Ke­lio­nė į Hai­tį. 21.00 Trum­pa ka­li­ni­mo Aust­ra­li­jo­je is­to­ri­ja. 22.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. Aust­ra­li­ja. 23.00 Ke­liau­to­jas. 0.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Aust­ra­liš­ki au­tomobiliniai t­rau­ki­niai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Šiau­rės jū­ra“. 8.00, 14.00, 20.00 „Įma­no­ma – neį­ma­no­ma“. 9.00, 15.00, 21.00 „Per kan­čias ir ban­gas“. 9.30, 15.30, 21.30 „South Syd­ney“ is­to­ri­ja“. 10.00, 16.00 „Slap­to­sios ope­ra­ci­jos“. 11.00, 17.00 „Ug­nies lan­kas“.

8.00, 16.00 „Ka­ro die­vai“. 9.00 „Imp­re­sio­nis­tai“. 10.00 „Elekt­ros is­to­ri­ja“. 11.00 „Mer­gai­tė iš Viet­na­mo ka­ro nuot­rau­kos“. 12.00 „Jū­rų im­pe­ri­ja“. 13.00 „Oet­zi – ar­cheo­lo­gi­nis de­tek­ty­vas“. 14.00 „Ed­var­do lai­kų ūki­nin­kai“. 15.00 „Azi­jie­čiai Ho­li­vu­do aki­mis“. 17.00 „Ma­le­rio pė­do­mis“. 18.00 „Žmo­ni­jos ke­lio­nė“. 19.00 „Įsi­my­lė­ję J.Aus­ten“. 20.00 „Hen­ri­ko IV nu­žu­dy­mas“. 21.30 „Tei­sia­me Die­vą“. 23.00 „Ar ži­nai, kas esi?“ 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 7.25 Griz­liai. 8.15 Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja „Bun­ja“. 9.10 Pan­da­mo­niu­mas. Ju-Ju is­to­ri­ja. 10.05 „Lau­ki­nis šou“. 11.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Kraš­tu­ti­nės prie­mo­nės. 11.25 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 11.55 J.Corwi­no nuo­ty­kiai. Liū­to na­gas. Me­džio­to­jai. 12.50 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Bo­ka­žo slap­tas gy­ve­ni­mas. 13.45 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 14.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS.

15.35 Skun­kų tram­dy­to­jas. Kas grau­žia Ne­dą Bru­chą? Dar vie­nas smū­gis. 16.30 Lauki­niai naš­lai­čiai. Iš­pai­šy­ti šu­nų jau­nik­liai. Po­vų ma­žy­liai. 17.25 Nuo­dų me­džio­to­jai. Įtū­žis. 18.20 „Di­džio­jo pen­ke­tu­ko“ iš­šū­kis. Leo­par­do die­na. 19.15 Ni­ge­las Mar­ve­nas pris­ta­to. Ki­ta Ki­ni­ja. 20.10 Keis­ti N.Ba­ke­rio gy­vū­nai. Tik­ra­sis grem­li­nas. 21.05 O.Ste­ven­sas: pa­vo­jin­giau­sie­ji. Sk­rai­dan­čios gy­va­tės paieš­ka. 22.00 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Pas­ro­viui. 22.55 Gy­va­čių gro­žis. 23.50 Pu­siau­nak­čio rei­das. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Ryk­lys sp­run­ka.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Ne­pa­pras­tas „As­ton Mar­tin“ au­to­mo­bi­lis. 12.00 Pa­vo­jin­gi su­si­ti­ki­mai. Šer­nai. 14.00 Pa­ra­šiu­ti­nin­kas ant aukš­tos įtam­pos lai­dų. 15.00 Dvi­ra­ti­nin­ko ekst­re­ma­lo ava­ri­ja. 16.00 Tė­vas, iš­gel­bė­jęs sū­nų. 18.00 Vaizdo ­žai­di­mas „FIFA 2012“. 19.00 Aki­mir­ka iki katast­ro­fos. Fu­ku­ši­mos elekt­ri­nė. 20.00 Ja­po­ni­jos tra­ge­di­jos liu­di­nin­kai. 21.00 Moks­las apie se­no­vės jū­rų pa­bai­sas. 23.00 Ja­po­ni­jos tra­ge­di­jos liu­di­nin­kai. 0.00 Moks­las apie se­no­vės jū­rų pa­bai­sas. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

23.50 LNK

„Bėgiai ir ryšiai“ („Rails & Ties“) Drama. JAV, 2007 m. Rež. Alison Eastwood. Vaidina Kevinas Baconas, Marcia Gay Harden, Milesas Heizeris, Marin Hinkle, Bonnie Root.

Traukinio mašinisto Tomo Starko valdomas lokomotyvas per reisą trenkiasi į automobilį, atsidūrusį ant bėgių. Per tragišką incidentą žūsta automobilį vairuojanti moteris, bet gyvas lieka jos sūnus Deivis. Berniukas, žinoma, dėl nelaimės kaltina tik Tomą, o šis su savo žmona Megan ryžtasi našlaitį įsisūnyti.


16 pirmadienis 11.00 TV3

18.30 Mikrovisata

„Narsusis princas“ („Prince Valiant“)

„Klajoklis“ („Nomad“)

Nuotykių filmas. D.Britanija, Vokietija, 1997 m. Rež. Anthony Hickoxas. Vaidina Stephenas Moyeris, Katherine Heigl, Thomas Kretschmannas, Edwardas Foxas.

Istorinė drama. Prancūzija, Kazachstanas, 2005 m. Rež. Sergejus Bodrovas, Ivanas Passeris. Vaidina Kuno Beckeris, Jasonas Scottas Lee, Jay Hernandezas, Markas Dacascosas.

Pasaulio pakraštyje nykiose dykynėse piktoji ragana Morgana įsako vikingų kariams iškasti burtininko Merlino kapą ir pagrobti žynio burtų knygą. Dabar Morganai trūksta tik stebuklingo kardo Ekskaliburo. Kai gaus šį ginklą, blogio valdovė galės užkariauti savo nekenčiamo brolio – karaliaus Artūro − karalystę Kamelotą.

Filmas pasakoja apie labai dramatiškus kazachų tautos įvykius, o jo herojai yra tikros istorinės asmenybės. XVIII a. mistinių galių turintis karys ir aiškiaregis Orazas išgelbsti būsimą chaną Mansurą nuo kazachų priešo Galdan Cereno ir išauklėja jį kaip karį, kuriam skirta gimtąsias žemes apginti nuo daugybės priešų.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“ (2011 m.). 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Dok. f. „Mi­si­ja Si­bi­ras’11. Toms­ko sri­tis“ (k).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „To­mas ir Dže­ris“ (6) (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja 6. Mies­to ap­gul­tis“ (JAV, 1989 m.) (k). 11.25 Veiks­mo ko­me­di­ja „Mir­ti­nas gink­las 2“ (JAV, 1989 m.) (N-7) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ To­mas ir Dže­ris“ (7). 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.25 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (N-7). 0.30 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (8) (N-7). 1.25 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.05 Ką ma­nai? 11.00 Nuo­ty­kių f. „Nar­su­sis prin­cas“ (D.Bri­ta­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, 1997 m.). 12.40 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Vėž­liu­kai nind­zės“. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“.

15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. 18.35 Su­si­ti­ki­me virtuvė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Vy­no ke­lias“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „Ter­je­rai“. 0.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Vil­ko bi­lie­tas“ (1) (JAV, 2008 m.). 1.00 „Svie­to ly­gin­to­jai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.00 „Lie­tu­vos ži­nių ty­ri­mas“ (N-7) (k). 9.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 11.30 „Ska­nus po­kal­bis“. Ku­li­na­ri­nė po­kal­bių lai­da (k). 12.30 „Ne­by­lus šauks­mas“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 „Mi­li­jo­nie­riai“. 21.00 „Men­tai“ (N-7). 23.00 „Muchta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.30 Tau­ro ra­gas (N-7) (k). 1.00–6.00 „Bam­ba“ (S).

8.00 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 „Skam­ba skam­ba kank­liai 2011“. Su­tar­ti­nių va­ka­ras (k). 12.50 Spor­to pa­no­ra­ma. 13.10 „Mei­lės sko­nis“. 14.05 Rašy­to­jo Vla­do Dau­tar­to 85-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Teat­ro po­pie­tė. Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos teat­ro spek­tak­lis. Vla­do Dau­tar­to „Se­no­jo gluos­nio pa­sa­ko­ji­mai“ (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (5) (2003 m.). 18.50 Pri­si­min­ki­me. J.Gru­šas. „Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė“. 19.00 Kon­cer­tas 2011 m. že­mės dre­bė­ji­mo ir cu­na­mio Ja­po­ni­jo­je au­koms at­min­ti. 20.10 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. Al­fon­so Ei­din­to kny­gos „An­ta­nas Sme­to­na ir jo ap­lin­ka“ pris­ta­ty­mas. Da­ly­vau­ja au­to­rius, E.Alek­sand­ra­vi­čius, V.Ža­lys, A.Kas­pa­ra­vi­čius.

21.00 „Gi­mi­nės“ (5). 21.50 Spal­vų jė­ga (2). 22.20 Is­to­ri­nė dra­ma „Sk­ry­dis per At­lan­tą“ (1983 m.). 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pi­ni­gų kar­ta.

9.15, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00, 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Visa­ta“. 19.00, 23.55 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Mo­te­rų ly­ga“. 21.30 Siau­bo tri­le­ris „Griu­vė­siai“ (JAV, Aust­ra­li­ja, 2008 m.). 23.20, 1.00 „Fu­tu­ra­ma“. 1.30 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Su­per­did­vy­riai. Nuo­ty­kiai tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Ge­le­ži­nis žmo­gus“ (6) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 23.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 18.57 Žodis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 De­tek­ty­vi­nis s. „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų sky­rius“ (1) (JAV, 2006 m.) (N-7). 21.00 Ne­maRUS ki­nas. Melodrama „Dvie­se sto­ty­je“ (1) (Ru­si­ja, 1982 m.) (N-7). 22.30 „Iš­rink­tie­ji“ (N-14). 0.30 Svei­ka­tos ABC (k).

10.40 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20, 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 9.30 Dok. s. „Pa­vo­jin­gi Os­ti­no Sty­ven­so nuo­ty­kiai“ (1). 10.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 11.00 S. „Ap­gau­lin­ga tie­sa“ (1) (Ru­si­ja, 2009 m.) (N-7). 12.00 „Pra­žū­tin­gas auk­sas“ (2) (N-7).

Filmai 13.00 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 14.00 Dok. s. „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (1) (N-7). 15.00 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 15.15 Me­lod­ra­ma „Kar­tu / sal­du“ (Tai­lan­das, JAV, 2009 m.). 17.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas. 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Kri­ti­nė ri­ba“ (3) (N-7). 19.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (4). 20.45 Ki­no­ma­no už­ra­šai. 21.00 Ki­no aka­de­mi­ja. „Osa­ma“ (Af­ga­nis­ta­nas, Olan­di­ja, Ja­po­ni­ja, 2003 m.) (N-7). 22.30 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 22.45 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 23.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 0.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.09, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 6.25, 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 7.20, 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 7.55, 14.30 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 8.55 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 10.35 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 11.05 Il­gai ir lai­min­gai. 13.30 Sko­nio rei­ka­las. 15.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Nup­lau­ti di­džio­sios ban­gos. Tai­lan­do is­to­ri­ja“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 18.52 Sau­gus eis­mas. 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Rug­sė­jo 11-oji. Są­moks­lo teo­ri­ja ir tie­sa“ (N-7). 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai.

9.00 Ki­no eksp­re­sas (k). 9.30 Fan­tas­ti­nė dra­ma „Kra­ba­tas: bur­ti­nin­ko mo­ki­nys“ (N-7). 11.30 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis (k). 12.00 Dra­ma „Grei­sė“ (N-7). 13.35 Te­le­laik­raš­tis. 15.55 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (N-7). 17.30 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Gy­ve­nu čia. 19.00 Ko­me­di­ja „Dvi die­nos Pa­ry­žiu­je“ (N-7). 20.30 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Dra­ma „Her­co­gie­nė“ (N-7). 23.10 Ži­nios (k). 23.30 Ko­miš­ka dra­ma „Vė­ja­vai­kė“ (N-7).

7.00 Mis­ti­nis tri­le­ris „Prieg­lobs­tis“. 9.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Vėž­liu­ko Se­mio nuo­ty­kiai“ (Bel­gi­ja, 2010 m.). 11.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“. 13.00 Dra­ma „Ka­lė­dų na­me­lis“ (JAV, Ka­na­da, 2008 m.). 15.00 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Ša­lu­ti­nis efek­tas“ (JAV, 2011 m.). 17.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lė di­de­lia­me mies­te 2“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 19.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“ (Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2009 m.). 21.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Ba­de­rio–Main­hof komp­lek­sas“ (Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 23.25 Ko­me­di­ja „Eg­lu­tės“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 1.00 Muz. dra­ma „Gat­vės šo­kiai“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.).

2.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Lau­žy­ta ang­lų kal­ba“. 4.00 Veiks­mo tri­le­ris „Kerš­tas“.

6.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ži­nu­tė bu­te­ly­je“. 8.10 Veiks­mo f. „Ou­še­no vie­nuo­lik­tu­kas“. 10.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“. 12.00 Nuo­ty­kių f. „Kos­mo­so kau­bo­jai“. 14.20 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Šviesk“. 16.00 Dra­ma „Mo­terų pa­vil­jo­nas“. 18.00 Veiks­mo f. „Ijo­na Flaks“. 20.00 Dra­ma „Švy­tin­ti žvaigž­dė“. 22.00 Bio­gra­fi­nis f. „Pra­džia“. 0.00 Veiks­mo f. „Ijo­na Flaks“.

5.30 „Trys upės“. 6.15, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00, 23.10 „Pat­ri­cia Cornwell“. 9.35 „Slap­ti nu­si­kal­ti­mai“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Lin­kė­ji­mai iš pak­ran­tės“. 15.20 „Ge­ra žmo­na“. 19.00 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 19.45 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 20.30 „Dže­kės se­suo“. 21.30 „100 prob­le­mų ir mer­gi­na“.

sportas 9.00 Te­le­vitrina. 10.00 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „La­gun Aro GBC“–„Ca­ja La­bo­ral“. 11.45 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Va­len­cia Bas­ket“–Mad­ri­do „Real“. 13.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXVI tu­ro apž­val­ga. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“–Kau­no „Žal­gi­ris“. 17.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Lu­cen­tum Ali­can­te“–„Va­len­cia Bas­ket“. 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45 Spor­tas LT. Spor­ti­nių šo­kių čem­pio­na­tas. 21.00 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Chie­vo“–„In­ter“. 23.15 Spor­tas LT. Eu­ro­pos šau­dy­mo čem­pio­na­tas.

11.00 Mo­to­cik­lų spor­tas. „NACAR–Ko­balt Tools“ 400 my­lių lenk­ty­nės. 14.25 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos „Li­gue 1“ rung­ty­nių apž­val­ga. 17.55 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­gos apž­val­ga. 18.55 Bok­sas. V.Klič­ko ir J.M.Mor­mec­kas. 20.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ras. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.

9.30 Mo­tos­por­tas. 9.45 Žie­di­nės au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nės. 10.45 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 11.45 Olim­pi­nis žur­na­las. 12.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“ tur­ny­ras In­dian Vel­se. 14.00 Dvi­ra­čių lenk­ty­nės Ti­rė­nų jū­ra–Ad­ri­jos jū­ra. 17.30 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 18.30 Gra­žiau­si įvar­čiai. 19.00 Pa­sau­lio biat­lo­no čem­pio­na­tas. Mo­te­rys. 20.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“ tur­ny­ras In­dian Vel­se. 21.45 Spor­to pra­ne­ši­mai. 22.00 Ame­ri­kie­tiš­ko­sios im­ty­nės. 22.45 Ame­ri­kie­tiš­ko­sios im­ty­nės. „Vin­ta­ge Col­lec­tion“. 23.45 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“ tur­ny­ras In­dian Vel­se. 1.15 Gra­žiau­si įvar­čiai. 2.15 Spor­to pra­ne­ši­mai.

9.00, 12.30 TV par­duo­tu­vė. 12.00 Nor­ma­lu. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­ga. 19.30 Fut­bo­las. Bun­desly­gos ak­tua­li­jos. 20.45 HT. In­ter­ne­ti­nis fut­bo­las. 23.15 „LIGA to­tal!“ Fut­bo­lo ana­li­zė. 0.30 „Sport1“ nau­jie­nos. 0.45 Gol­fo nau­jie­nos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 8.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nes aš taip pa­sa­kiau“ (JAV, 2007 m.). 9.45 Ka­ri­nė dra­ma „Iš­mi­nuo­to­jų bū­rys“ (JAV, 2008 m.). 12.00 Veiks­mo f. „Sau­go­to­jas“ (JAV, 2009 m.). 18.30 Is­to­ri­nė dra­ma „Kla­jok­lis“ (Pran­cū­zi­ja, Ka­za­chs­ta­nas, 2005 m.). 20.25 Dra­ma „Vi­si ne­pas­te­bė­ti vai­kai“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 2005 m.). 22.35 Tri­le­ris „Tvir­to­vės ap­gul­tis“ (JAV, 2006 m.).

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00 „Ma­de“. 12.00 „Top 10“. 13.00 10 ge­riau­sių šios sa­vai­tės dai­nų. 14.00 Di­džiau­sias! Nau­jau­sias! Gar­siau­sias!

15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 18.00 „Ma­de“. 20.00 Drau­gai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 TV šou „In­ter­ne­to kvai­liai“. 0.30 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 1.00 10 ge­riau­sių šios sa­vai­tės dai­nų. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.00 TV1

21.00 Balticum auksinis

„Dviese stotyje“ („Вокзал для двоих“)

„Baderio–Mainhof kompleksas“ („Der Baader Meinhof Komplex“)

Melodrama. Rusija, 1982 m. Rež. Eldaras Riazanovas. Vaidina Liudmila Gurčenko, Olegas Basilašvilis, Nikita Michalkovas, Tatjana Dogleva, Aleksandras Širvintas.

Kriminalinė drama. Vokietija, Prancūzija, 2008 m. Rež. Uli Edelis. Vaidina Martina Gedeck, Moritzas Bleibtreu, Heino Ferchas, Bruno Ganzas, Johanna Wokalek.

Sunku sugalvoti ilgalaikiams ir rimtiems susitikimams labiau netinkamą vietą nei geležinkelio stotis. Bet būtent joje visai atsitiktinai likimas suveda stoties restorano padavėją Verą ir kuklų sostinės pianistą Platoną Gromovą. Platonas bus priverstas kelias dienas praleisti šioje stotyje, nors visai neketino to daryti.

Pagal Stefano Austo knygą sukurtas filmas atkuria skaudžius aštuntojo dešimtmečio įvykius, kai Vokietijoje pagarsėjo pogrindžio organizacija, pasivadinusi Raudonosios armijos frakcija. Jauni anarchistai savo protestui prieš karo veiksmus Vietname ir Artimuosiuose Rytuose pasirinko teroro aktų taktiką.


17 2012 03 12 20.00 TV1000

„Švytinti žvaigždė“ („Bright Star“) Drama. D.Britanija, Australija, 2009 m. Rež. Jane Campion. Vaidina Abbie Cornish, Benas Whishaw, Paulas Schneideris, Kerry Fox, Eddie Martinas.

1818-ieji. Mergina Fanė Braun gyvena Londone. Ji domisi madomis ir drabužių gamyba. Kaimynystėje gyvenantis garsus poetas Džonas Kytsas mano, kad mergina labai lengvabūdiška. O Fanė nesidomi nei literatūra, nei Džonu. Tačiau kai Fanė padeda Kytsų šeimai sunkiai susirgus Džono broliui, poetas imasi jos mokyti apie poeziją.

Užsienio 6.00 Pap­ras­tas ste­buk­las. 6.20 Juo­dai vil­kin­čių žmo­nių pas­lap­tis. 7.10 Žvaigž­džių du­rys. 8.00 Gy­va te­ma. Žvaigž­džių die­tos. 9.00 Teis­mo va­lan­da. 10.10, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.45 Slap­tos te­ri­to­ri­jos. 11.45, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.40 Šei­mos dra­mos. 13.35 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 14.00 „Ko­vo­to­jas“. 16.50 Ru­siš­kas ava­ta­ras. 17.45 Apo­ka­lip­sės die­na. 18.45 Ne­me­luok man! 20.55 Užk­re­čian­tis kos­mo­sas. 22.30 Mei­lė... ir ki­tos ne­lai­mės. Ka­lė­ji­mo ro­ma­nai. 23.25 Bal­sai iš ty­los. 0.25 Nau­jie­nos 24. 0.50 „Ty­rė­jai“.

9.00 Gy­venk svei­kai! 9.55 Ma­dos nuosp­ren­dis. 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.35 „Kri­mi­na­li­nės kro­ni­kos“. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.30, 3.55 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 14.55 „Ma­ri­jos šir­dis“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 17.00, 1.05 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.40 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „As­me­ni­nės ap­lin­ky­bės“. 22.25 „Trum­pas lai­min­go gy­ve­ni­mo kur­sas“. 23.40 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.55, 5.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.).

0.05 Poz­ne­ris. 1.35 Ko­me­di­ja „Prie uni­ver­sa­li­nės par­duo­tu­vės pre­kys­ta­lio“. 3.00 „As­me­ni­nės ap­lin­ky­bės“.

22.30 A.Ba­la­ba­no­va. Ru­sė žmo­na Mus­so­li­ni. 23.20 Ži­nios +. 23.40 S. „Mo­te­rys, ku­rioms pa­si­se­kė“ (1). 1.00 Ves­ti.ru.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 F. „Tik­ras ita­las“ (1). 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 A.Žur­bi­nas. At­min­ti­nos me­lo­di­jos. 9.05 F. „Mies­to ro­man­sas“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „Sve­ti­mas ra­jo­nas“. 21.40 S. „Kerš­tas“ (1, 2). 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.20 Są­ži­nin­gas pir­ma­die­nis. 1.10 „Sa­la­mand­ros pėd­sa­kas“. 2.10 „Sta­ty­mas už gy­ve­ni­mą“.

5.00 Ša­lis ir žmo­nės. 6.00 Anim. f. 7.00 Per­ga­lės kai­na. 8.00, 14.00 „Juo­das varnas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Sa­vai­tės briau­nos. 11.00 2012-ie­ji. 12.00 Vaid. f. „Ke­lios mei­lės is­to­ri­jos“. 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 16.00 „Kri­mi­na­li­nis vaiz­do įra­šas“. 18.00 By­la. 19.00 Ske­ne­ris. 20.00 „Baus­mės ba­ta­lio­nas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Šuns puo­ta“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00 „Jef­ro­si­ni­ja“. 15.05 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.00 Ni­ko­la­jaus Bas­ko­vo vedy­bų agen­tū­ra. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 S. „Kla­siš­ki vy­rai“. 19.40 S. „Pa­ga­min­ta SSRS“. 21.30 S. „Bėg­ti“.

8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 „Kas taps mi­li­jo­nie­riu­mi?“ 22.15 Žmo­nės. 23.15 Ekst­ra. 0.30 Re­por­ta­žas.

dokumentika 21.00 „Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai“. 22.00 „Kri­mi­na­lis­ti­kos pa­sau­ly­je“. 23.00 „NSO by­los“. 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Bra­zi­li­ja. 11.00 Is­pa­ni­jos sko­nis. 11.30 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. 12.00 Ke­liau­to­jas. Mo­zam­bi­kas, Ma­la­vis ir Zam­bi­ja. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pie­tų Mek­si­ka. 14.00 Pa­va­sa­ris Či­lė­je ir Tas­ma­ni­jo­je. 15.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lais. Aust­ra­li­ja. 16.00 Ke­liau­to­jas. Ug­nies žie­das. 17.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. Niu­jor­kas ir Kus­kas. 17.30 Grai­ki­jos sko­nis. Kre­ta. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Bra­zi­li­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Van­de­ny­no pak­ran­tė. 20.00 Ke­lio­nė į Nau­ją­ją Ško­ti­ją. 21.00 Ke­lio­nės jū­ro­mis. Lai­vų sta­ty­to­jai. 22.00 Nuotykiai krui­ze. 23.00 Ke­liau­to­jas. Ke­lių ka­rai. 0.00 Su­šių val­gy­to­jų var­žy­bos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

8.00 „Ka­ro die­vai“. 9.00 „Ma­le­rio pė­do­mis“. 10.00 „Žmo­ni­jos ke­lio­nė“. 11.00 „Įsi­my­lė­ję J.Aus­ten“. 12.00 „Hen­ri­ko IV nu­žu­dy­mas“. 13.30 „Tei­sia­me Die­vą“. 15.00 „Ar ži­nai, kas esi?“ 16.00 „Pi­ra­to Juo­da­barz­džio lai­vas“. 17.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 18.00 „Žmo­ni­jos ke­lio­nė“. 19.00 „Bil­las Ga­te­sas – keis­tuo­lis, pa­kei­tęs pa­sau­lį“. 20.00 „Niurn­ber­gas – na­cių teis­mas“. 21.00 „Na­mų šei­mi­nin­kės die­no­raš­tis“. 22.30 „Pa­sau­lis pa­gal „Goog­le“. 23.00 „Klas­to­tės Hit­le­riui“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Įran­kių ar­se­na­las“. 7.00, 13.00 „Šiau­rės jū­ra“. 8.00, 14.00 „Įma­no­ma – neį­ma­no­ma“. 9.00, 15.00 „Per kan­čias ir ban­gas“. 9.30, 15.30 „South Syd­ney“ is­to­ri­ja“. 10.00, 16.00 „Nu­si­kal­tė­lių pa­sau­lio is­to­ri­jos“. 11.00, 17.00 „Vy­riški nuo­ty­kiai“. 18.00 „Įsi­lau­žė­liai“. 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 20.00 „Ban­gos žu­di­kės“.

7.00 Oran­gu­ta­nų sa­la. Kas va­do­vau­ja? 7.25 Kaip tap­ti oran­gu­ta­nu. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 9.10 Ka­tės pri­zi­nin­kės. 10.05 Gy­ve­ni­mo grei­tis. Piet­va­ka­rių Ame­ri­kos plėš­rū­nai. 11.00 Mi­kae­los zoo­lo­gi­jos tu­ras. 11.55 Gy­vū­nų ap­sau­gos sky­rius. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Lau­ki­niai naš­lai­čiai. Iš­pai­šy­ti šu­nų jau­nik­liai. Ma­žy­liai po­vai.

13.45 Apa­lū­za. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Šam­va­ri: gy­ve­ni­mas lais­vė­je. 16.30 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 17.00 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 18.20 Pra­ga­riš­ka ka­tė. 19.15 Oran­gu­ta­nų sa­la. Su gim­ta­die­niu. 21.05 Gy­ve­ni­mo grei­tis. Cent­ri­nės Ame­ri­kos žu­di­kai. 22.00 Keis­ti au­gin­ti­niai. 22.55 Ka­ri­na: lau­ki­nis sa­fa­ris. 23.50 Ka­tės, gi­mu­sios iš­likimui. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Sau­go­kis Čar­lio Bul­va­ro.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Co­ca-Co­los“ ga­myk­los. 11.00 Aki­mir­ka iki ka­tast­ro­fos. Fu­ku­ši­mos elekt­ri­nė. 12.00 Ja­po­ni­jos tra­ge­di­jos liu­di­nin­kai. 13.00 Dvi­ko­va na­cio­na­li­nia­me Kriu­ge­rio par­ke. 14.00 Lau­ki­nė Ru­si­jos gam­ta. 15.00 Ka­lin­tys sve­tur. Pa­gro­bi­mas Ira­ke. 16.00 Že­mės dre­bė­ji­mų ne­bi­jan­tis til­tas. 17.00 Su­si­šau­dy­mas Ho­li­vu­de. 18.00 „Dod­ge Vi­per“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Ka­lin­tys sve­tur. Mei­lės įkai­tas. 20.00 Nut­rū­kęs vir­vių til­tas. 21.00 Drau­di­mas. Pliuš­ki­no sind­ro­mas. 22.00 Ka­lin­tys sve­tur. Mei­lės įkai­tas. 23.00 Nuk­ri­tęs fu­ni­ku­lie­rius. 0.00 Su­si­šau­dy­mas Ho­li­vu­de. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

21.30 T V6

„Griuvėsiai“ („The Ruins“) Siaubo trileris. JAV, Australija, 2008 m. Rež. Carteris Smithas. Vaidina Jonathanas Tuckeris, Jena Malone, Shawnas Ashmore’as, Laura Ramsey, Joe Andersonas.

Džefas, Emė, Steisė, Erikas, Pablo ir Matijas, atostogaujantys Meksikoje, nusprendžia aplankyti archeologinių kasinėjimų vietą netoli Kobos – griuvėsiais virtusį majų civilizacijos miestą. Vokiečio Matijo brolis Henrichas dingsta prieš šiai kompanijai susitinkant. Draugai nutaria palydėti Matiją ir leidžiasi į pavojingą kelionę.


18 antradienis 16.00 TV1000

18.30 Mikrovisata

„Šešėlių šalis“ („Shadowlands“)

„Uždaras ratas“ („Le premier cercle“)

Drama. 1993 m. Rež. Richardas Attenborough. Vaidina Anthony Hopkinsas, Debra Winger, Edwardas Hardwicke’as, Peteris Firthas, Josephas Mazzello.

Trileris. Prancūzija, 2009 m. Rež. Laurentas Tuelis. Vaidina Jeanas Reno, Gaspardas Ullielis, Vahina Giocante, Sami Bouajila, Alberto Gimignani.

Pagal Williamo Nicholsono pjesę sukurtas filmas pasakoja senamadišką meilės istoriją. Atsiskyrėlio Oksfordo profesoriaus, rašytojo Džeko Liujiso monotoniškas gyvenimas baigiasi tada, kai į jo gyvenimą įsiveržia amerikiečių poetė Džoja Grešem. Šis romanas prasideda nuo laiškų, o vėliau Džoja atvyksta į Angliją.

Armėnų emigrantų palikuonis Milo Malakianas seniai vadovauja Pietų Prancūzijoje įsitvirtinusiam kriminaliniam klanui. Tai tikras uždaras ratas, į kurį pakliūti neįmanoma, ir šios aplinkos ribų nevalia pažeisti niekam. Bet „krikštatėvio“ žiaurumas nepatinka Milo sūnui Antonui, kuris trokšta ištrūkti iš nusikaltimų liūno.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 Dok. f. „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“ (2011 m.) (k). 13.45 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 14.15 Sa­vai­tė (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „To­mas ir Dže­ris“ (7) (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ma­no vy­ras ga­li (k). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ To­mas ir Dže­ris“ (8). 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Abi­pus sie­nos. 20.25 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „Kau­ty­nės ma­ža­ja­me To­ki­ju­je“ (JAV, 1991 m.) (N-7). 0.10 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (9) (N-7). 1.05 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 7.00 7.30 8.00 8.30

Te­le­par­duo­tu­vė. „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. „Simp­so­nai“. „Biu­ras“. Juo­kin­giau­si Ame­rikos na­mų vaiz­de­liai. 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.05 Pa­ban­dom iš nau­jo. 11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.35 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Vėž­liu­kai nind­zės“. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“.

15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Susi­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Bai­mės akys. 21.00 „Vy­no ke­lias“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pa­bė­gi­mo ka­ra­liai“. 23.00 „Ter­je­rai“. 0.00 „Vil­ko bi­lie­tas“ (2). 1.00 „Svie­to ly­gin­to­jai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). „Ska­nus po­kal­bis“. Ku­li­na­ri­nė po­kal­bių lai­da (k). 9.00 Sek­ma­die­nio ry­tas (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 11.30 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 12.30 „Pa­vo­jin­gos Pa­na­mos džiung­lės“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių ty­ri­mas“ (N-7). 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou. 21.00 „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-14). 22.00 „Sos­tų ka­rai“ (N-14). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“ (S).

8.00, 17.55 Te­le bim-bam. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 8.45, 17.10 Mies­to ko­das. 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. Al­fon­so Ei­din­to kny­gos „An­ta­nas Sme­to­na ir jo ap­lin­ka“ pris­ta­ty­mas (k). 12.20 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 12.45 Ry­to suk­ti­nis. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Dai­li­nin­ko Vy­tau­to Ka­zi­mie­ro Jo­ny­no 105-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms (k). 16.00 Lai­ko port­re­tai. Ei­mun­to Nek­ro­šiaus pa­sau­lis (1, 2) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.25 Gim­to­ji že­mė. 18.20 Ke­lio­nė į bū­tą­jį lai­ką. Mai­ro­nio na­muo­se – vi­sas Kau­nas (1999 m.) (k). 19.00 Pul­sas. 19.25 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 20.10 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Vy­te­nis Imb­ra­sas. „Šauks­mas“ (1967 m.), „Lai­min­ga­sis – tai aš. Juo­zas Gru­šas“ (1976 m.), „Že­mės mu­zi­ka, vė­jo spal­va. Bro­nius Ku­ta­vi­čius“ (1988 m.), „Kaip drau­gas jū­sų pa­žįs­tams. Kris­ti­jo­nas Do­ne­lai­tis“ (1989 m.). 21.00 „Gi­mi­nės“ (6). 21.50 LNOBT ba­le­tas. Léo De­li­bes’o „Ko­pe­li­ja“.

23.45 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“.

9.15, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00, 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00, 21.00 „Mo­te­rų ly­ga“. 17.00, 1.30 Dra­ma „Fle­šas Gor­do­nas“ (1) (JAV, 2008 m.). 19.00, 0.15 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.35 UEFA čem­pio­nų ly­gos rung­ty­nės. Miun­che­no „FC Bayern“–„FC Ba­sel 1893“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40, 1.05 „Fu­tu­ra­ma“. 2.25 UEFA čem­pio­nų ly­gos apž­val­ga.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Su­per­did­vy­riai. Nuo­ty­kiai tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Ge­le­ži­nis žmo­gus“ (7) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 0.20 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų sky­rius“ (2). 21.00 Veiks­mo f. „Pa­šė­lę vy­ru­kai“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 23.20 „Iš­rink­tie­ji“ (N-14).

Filmai 15.10 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 16.10 Me­lod­ra­ma „Di­de­lė ma­žy­tė aš“ (Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, 2010 m.). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 S. „Pa­vo­jin­gi Os­ti­no Sty­ven­so nuo­ty­kiai“ (1). 19.15 Kul­tū­ra +. 19.45 Ieškoki­me ge­riau­sio! 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka. 20.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 21.45 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 22.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Skai­to­vas“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2008 m.) (N-14). 0.10 Dok. s. „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (1) (N-7). 1.10 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.14, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 6.30, 12.05, 21.30, 0.05 Re­por­te­ris. 7.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 7.55, 14.30, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 8.52, 14.27 Sau­gus eis­mas. 8.55 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 10.00, 22.30 Su­per L.T. 10.35 Šian­dien kim­ba. 11.05 Gon­go Gan­gas. 13.30 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 15.45, 16.10, 0.40 Dok. f. „Rug­sė­jo 11-oji. Są­moks­lo teo­ri­ja ir tiesa“ (N-7). 16.00, 19.00 Ži­nios. Orai. 17.00 VTB Jung­ti­nė ly­ga. Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“ (Ru­si­ja)–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ (Lie­tu­va). Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Sankt Pe­ter­bur­go. 19.30 VTB Jung­ti­nė ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“ (Lie­tu­va)–Ta­li­no „Ka­lev“ (Es­ti­ja). Trans­lia­ci­ja iš Kau­no. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 21.52, 0.37 Orai.

10.40 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20, 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Dra­ma „Her­co­gie­nė“ (N-7). 11.10 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 11.40 Ko­miš­ka dra­ma „Vė­ja­vai­kė“ (N-7). 13.40 Te­le­laik­raš­tis. 15.40 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kar­tu / sal­du“ (N-7). 17.30 Nuo­ga tie­sa (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.30 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“. 20.30 Lie­tu­vos me­ni­nin­kų port­re­tai. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“. 23.10 Ži­nios (k). 23.30 Tri­le­ris „Gun­dan­ti klas­ta“ (N-14).

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (4). 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Kri­ti­nė ri­ba“ (3) (N-7). 11.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 11.45 Pra­mo­ginė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 12.15 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ne­pa­pras­ti Ade­lės Blank-Sek nuo­ty­kiai“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 14.10 S. „Ap­gau­lin­ga tie­sa“ (1) (Ru­si­ja, 2009 m.) (N-7).

8.00 Is­to­ri­nė dra­ma „Klajok­lis“ (Pran­cū­zi­ja, Ka­za­chs­ta­nas, 2005 m.). 9.55 Dra­ma „Vi­si ne­pas­te­bė­ti vai­kai“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 2005 m.). 12.05 Tri­le­ris „Tvir­to­vės ap­gul­tis“ (JAV, 2006 m.). 18.30 Tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“ (Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 20.10 Tri­le­ris „Lar­go Vin­čas. Ko­va dėl im­pe­ri­jos“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 21.55 Bio­gra­fin­ is dok. f. „Leo­nar­das Ko­he­nas: aš ta­vo vy­ras“ (JAV, 2005 m.).

7.00 Roman­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lė di­de­lia­me mies­te 2“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 9.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“. 11.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pran­cū­ziš­ka ap­gau­lė“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 15.00 Me­lod­ra­ma „Mei­lė nu­tin­ka“. 17.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“. 19.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Al­fa ir Ome­ga“. 21.00 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių dra­ma „Juo­do­sios ra­ga­nos me­tai“. 23.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (JAV, 2008 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nis siau­bo tri­le­ris „Pa­to­lo­gi­ja“ (JAV, 2008 m.).

2.00 Dra­ma „Švy­tin­ti žvaigž­dė“. 4.00 Bio­gra­fi­nis f. „Pra­džia“. 5.50 Nuo­ty­kių f. „Kos­mo­so kau­bo­jai“. 8.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Šviesk“. 10.00 Dra­ma „Mo­te­rų pa­vil­jo­nas“.

12.00 Dra­ma „Keis­ta vie­ta su­si­ti­ki­mui“. 14.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­li­ci­nin­kų šou“. 16.00 Dra­ma „Še­šė­lių ša­lis“. 18.00 Veiks­mo f. „Že­mės bran­duo­lys“. 20.22 Ko­me­di­ja „Tė­tis grįž­ta“. 22.00 Ko­miš­ka dra­ma „Gel­bė­kit mus nuo Evos“. 23.40 Veiks­mo f. „Že­mės bran­duo­lys“.

5.30 „Trys upės“. 6.15, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Pat­ri­cia Cornwell“. 9.35 „Žu­di­kas tink­le“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Šo­kiai lu­na­zos me­tu“. 15.00 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 15.50 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 19.00 „Mar­go“. 20.30 „Šauk­ti­niai po­li­ci­nin­kai“. 21.15 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 22.05 „Bū­ti Eri­ka“. 22.55 „Dže­kės se­suo“. 0.00 „Mil­ži­niš­kas ūgis“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 23.00 Ži­nios +. 10.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“–„Minsk-2006“. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „Kras­nye Kry­liya“–Kauno „Žal­gi­ris“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Mi­lan“–„Lec­ce“. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ma­riu­po­lio „Azov­maš“–Mask­vos CSKA. 17.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Bar­ce­lo­na Re­gal“–„Ban­ca Ci­vi­ca“. 19.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Ta­li­no „Ka­lev“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja (per pert­rau­ką – Ži­nios +). 21.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–Ma­riu­po­lio „Azov­maš“. 23.15 Ad­re­na­li­nas.

11.00, 13.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ras. 16.55 Le­do ri­tu­lys. KHL. Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jos pus­fin­ a­lis. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 19.30 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos apž­val­ga. 20.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ras. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 21.40 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „In­ter“–„Mar­seil­le“. Tie­siogi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „Bayern“–„Ba­sel“.

1.30 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos die­nos apž­val­ga. 2.20 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ras. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.

9.30 Gra­žiau­si įvar­čiai. 10.00 Pa­sau­lio leng­vo­sios at­le­ti­kos už­da­rų pa­tal­pų čem­pio­na­tas. 11.30 Pa­sau­lio biat­lo­no čem­pio­na­tas. Mo­te­rys. 12.00 Šuo­liai su slidė­mis nuo tramp­li­no. 13.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“ tur­ny­ras In­dian Vel­se. 15.00 Dvi­ra­čių lenk­ty­nės Ti­rė­nų jū­ra–Ad­ri­jos jū­ra. 17.30 Pa­sau­lio leng­vo­sios at­le­ti­kos už­da­rų pa­tal­pų čem­pio­na­tas. 18.45 Fo­to­fi­ni­šas. J.Isan­ba­je­va. 19.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“ tur­ny­ras In­dian Vel­se. 20.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“ tur­ny­ras In­dian Vel­se. Aš­tunt­fi­na­lis. 22.00 Au­to­mo­bi­lių žie­di­nės lenk­ty­nės. 0.30 Že­ne­vos auto­mo­bi­lių sa­lo­nas. 1.30 Mo­tos­por­tas. 1.45 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“ tur­ny­ras In­dian Vel­se.

9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos hi­tai. 19.00 Fut­bo­las. Se­ri­ja A. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 21.15 Po­kal­bių lai­da. 23.00 Fut­bo­las. 0.30 Fut­bo­las. Se­ri­ja A. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00, 0.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00 „Ma­de“. 12.00 „Top 10“.

13.00, 1.00 „Eu­ro Hit List“. 14.00 10 ge­riau­sių įra­šų. 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 18.00 „Ma­de“. 20.00 Drau­gai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „Pa­aug­lės mo­ti­nos“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.30 TV šou „In­ter­ne­to kvai­liai“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.00 Balticum auksinis

22.35 LNK

„Juodosios raganos metai“ („Season of the Witch“)

„Kautynės mažajame Tokijuje“ („Showdown in Little Tokyo“)

Fantastinė nuotykių drama. JAV, 2011 m. Rež. Dominicas Sena. Vaidina Nicolas Cage’as, Ronas Perlmanas, Christopheris Lee, Claire Foy, Ulrichas Thomsenas.

Veiksmo filmas. JAV, 1991 m. Rež. Markas L.Lesteris. Vaidina Dolphas Lundgrenas, Brandonas Lee, Cary-Hiroyuki Tagawa, Tia Carrere, Toshirô Obata.

Kryžiaus žygių riteris Benamas su ištikimiausiu draugu Felsonu grįžta į maro nuniokotą gimtinę. Čia vyrams mirštantis vyskupas liepia pristatyti sudeginti ant laužo jauną merginą, kuri, kaip manoma, yra ragana, sukėlusi marą. Benamas sutinka, bet reikalauja, kad gražuolė prieš egzekuciją būtų teisiama.

Detektyvas Krisas Keneris būdamas Japonijoje išmoko karatė meno ir perprato samurajų psichologiją, o jo partneris Džonis Murata yra tikras japonas. Abu turi pakankamai priežasčių nekęsti jakudzos, vadinasi, gali vienas apie kitą sakyti: „Mano priešo priešas yra mano draugas.“


19 2012 03 13 21.00 TV1

„Pašėlę vyrukai“ („Bad Boys“) Veiksmo filmas. JAV, 1995 m. Rež. Michaelas Bay. Vaidina Martinas Lawrence’as, Willas Smithas, Téa Leoni, Tchéky Karyo, Joe Patoliano.

Kai iš policijos pagrobiama daugiau nei 100 mln. dolerių kainuojanti konfiskuotų narkotikų siunta, tirti šio reikalo imasi du juodaodžiai policininkai Maikas Louris ir Markusas Bernetas. Pašėlę vyrukai turi per tris dienas surasti grobį ir apginti mulatę Maksę, kuri matė nusikaltėlių veidus ir galėtų juos atpažinti.

Užsienio 0.05 „Gy­ny­bos tei­sė“. 1.35 Melodrama „At­vy­kė­lė“. 3.10 „As­me­ni­nės ap­lin­ky­bės“. 6.05 „Loš­ti kvai­lį“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.10 S. „Tei­sė my­lė­ti“ (1). 8.00 Go­du­mas. 9.00 Teis­mo va­lan­da. 10.15, 21.55 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.45, 14.00 Mei­lė... ir ki­tos ne­lai­mės. 11.35, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.30 Šei­mos dra­mos. 13.35 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 15.00 S. „Slap­to­sios kan­ce­lia­ri­jos eks­pe­di­to­riaus už­ra­šai“ (1, 2). 16.50 Jū­rų plė­ši­kai. 17.45 Juo­do­ji gel­mė. 18.45 Ne­me­luok man! 20.55 Atei­vių ver­gai. 22.30 Moks­lo ap­gau­tie­ji. 23.30 Pro­to me­las. 0.35 Nau­jie­nos 24. 1.00 „Ty­rė­jai“.

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 Gy­venk svei­kai! 9.55 Ma­dos nuosp­ren­dis. 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.35 „Kri­mi­na­li­nės kro­ni­kos“. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.30, 4.00 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 14.55 „Ma­ri­jos šir­dis“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 17.00, 1.05 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.40 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00, 23.55, 5.50 Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „As­me­ni­nės ap­lin­ky­bės“. 22.20 „Trum­pas lai­min­go gy­ve­ni­mo kur­sas“. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos.

6.40 „Tik­ras ita­las“. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Ku­li­na­rų dvi­ko­va. 9.35 Gro­žio aka­de­mi­ja. 10.05 „Kil­pa“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „Sve­ti­mas ra­jo­nas“. 21.40 „Kerš­tas“. 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.20 Pas­lap­tin­ga Ru­si­ja. 1.15 „Sa­la­mand­ros pėd­sa­kas“. 2.10 „Sta­ty­mas už gy­ve­ni­mą“.

4.00 Rusi­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00 „Jef­ro­si­ni­ja“. 15.05 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.00 Ni­ko­la­jaus Bas­ko­vo ve­dy­bų agen­tū­ra. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Kla­siš­ki vy­rai“. 19.40 „Pa­ga­min­ta SSRS“. 21.30 „Bėg­ti“. 22.30 Ju­bi­lie­jui. „Nai­na“. 23.20 Ži­nios +.

23.40 „Mo­te­rys, ku­rioms pa­si­se­kė“. 1.00 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 10.30 Ame­ri­kie­čių ne­raš­tin­gu­mo lik­vi­da­vi­mas. 11.00 Ske­ne­ris. 12.00 Vaid. f. „Šuns puo­ta“. 16.00 „Kri­mi­na­li­nis vaiz­do įra­šas“. 18.00 J.Al­bac lai­da. 19.00 Di­džio­ji sar­gy­ba. 20.00 „Baus­mės ba­ta­lio­nas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Sėk­mės aki­mir­ka“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 „CSI Ma­ja­mis“. 22.15 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.15 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“. 0.10 „Mon­kas“.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Li­ba­nas. 11.00 Is­pa­ni­jos sko­nis. 11.30 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. 12.00 Ke­liau­to­jas. Ug­nies žie­das. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Tai­lan­das. 14.00 Nuo­ty­kiai krui­ze. 15.00 Ke­lio­nės jū­ro­mis. Lai­vų sta­ty­to­jai. 16.00 Ke­liau­to­jas. Bež­džio­nių pla­ne­ta. 17.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. Me­chi­kas ir San­ta Ka­ta­ri­na. 17.30 Grai­ki­jos sko­nis. Sa­los. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Li­ba­nas. 19.00 Ke­liau­to­jas. Ke­lių ka­rai. 20.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. V.Shar­mos ku­li­na­ri­nės ke­lio­nės. 21.00 S.Greg­son lan­ko­si Tai­lan­de. Ka­ra­lių ku­ror­tas. De­vy­ni dra­ko­nai. 22.00 Spor­to pla­ne­ta. Ma­da­gas­ka­ras. 23.00 Ke­liau­to­jas. Ver­gų pre­ky­ba. 0.00 Ož­kų mel­ži­mo var­žy­bos. 1.00 Nak­ties pro­grama.

6.00, 12.00, 18.00 „Įsi­lau­žė­liai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 8.00, 14.00 „Ban­gos žu­di­kės“. 9.00, 15.00, 21.00 „Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai“. 10.00, 16.00 „Kri­mi­na­lis­ti­kos pa­sau­ly­je“. 11.00, 17.00 „Vy­riš­ki nuo­ty­kiai“. 20.00 „Grei­to­jo val­gy­mo ypa­tu­mai“. 22.00 „Afe­ris­tai“. 23.00 „NSO by­los“.

8.00 „Pi­ra­to Juo­da­barz­džio lai­vas“. 9.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 10.00 „Žmo­ni­jos ke­lio­nė“. 11.00 „Bil­las Ga­te­sas – keis­tuo­lis, pa­kei­tęs pa­sau­lį“. 12.00 „Niurn­ber­gas – na­cių teis­mas“. 13.00 „Na­mų šei­mi­nin­kės die­no­raš­tis“. 14.30 „Pa­sau­lis pa­gal „Goog­le“. 15.00 „Klas­to­tės Hit­le­riui“. 16.00 „Lai­ko ko­man­da“. 17.00 „Vik­to­ri­jos lai­kų vais­ti­nė“. 18.00 „Go­ti­kos mil­ži­nai“. 19.00 „Vi­sa tie­sa apie Ju­ri­jų Ga­ga­ri­ną“. 20.00 „Iš Ry­tų į Va­ka­rus“. 21.00 „Egip­tas“. 22.00 „Di­dy­sis Alek­sand­ro mū­šis“. 23.00 „Af­ri­kos, Aust­ra­li­jos ir In­di­jos me­nas: pas­lėp­ti lo­biai“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Oran­gu­ta­nų sa­la. Su gim­ta­die­niu. 7.25, 16.30 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 7.50, 17.00 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 9.10 Pra­ga­riš­ka ka­tė. 10.05 Gy­ve­ni­mo grei­tis. Cent­ri­nės Ame­ri­kos žu­di­kai. 11.00 Mi­ka­le­los zoologijos ­tu­ras. 11.55 Gy­vū­nų ap­sau­gos sky­rius. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Skun­kų tram­dy­to­jas. Ne­das sku­ba į pa­gal­bą. Nu­ken­tė­jęs Ok­la­ho­mo­je.

13.45 Šau­nus ka­rei­vis. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Šam­va­ri: gy­ve­ni­mas lais­vė­je. 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 18.20 Ka­rū­nuo­tie­ji au­gin­ti­niai. Ka­tės. 19.15 Oran­gu­ta­nų sa­la. Per­gud­rau­si­me iš­mi­ri­mą. 21.05 Gy­ve­ni­mo grei­tis. 22.00 Lau­ki­niai naš­lai­čiai. Pėd­sa­kai smė­ly­je. Ne­są­mo­nės. 22.55 Nuo­dų me­džio­to­jai. Nuo­dai iš dy­ku­mos. 23.50 Lo­kio gel­bė­ji­mas. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Ark­lių ava­ri­ja.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Du­ca­to“ mo­to­cik­lai. 11.00 Ka­lin­tys sve­tur. Mei­lės įkai­tas. 12.00 Nuk­ri­tęs fu­ni­ku­lie­rius. 13.00 Tan­za­ni­jos kro­ko­di­lai. 14.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 15.00 Ka­lin­tys sve­tur. Ma­ža­me­tis kont­ra­ban­di­nin­kas. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Kos­mi­nis lai­vas. 17.00 Kri­ti­nė si­tua­ci­ja. Nu­muš­tas pi­lo­tas. 18.00 „Dod­ge Chal­len­ger“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 „Wil­liams“ spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai. 20.00 Pa­šė­lę iš­ra­dė­jai. 21.00 Drau­di­mai. 22.00 „Wil­liams“ spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai. 23.00 Pa­šė­lę iš­ra­dė­jai. 0.00 Kri­ti­nė si­tua­ci­ja. Nu­muš­tas pi­lo­tas. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

37O OFFICIAL PROFILE ON FACEBOOK

1.35 1 Baltijos

„Atvykėlė“ („Приезжая“) Melodrama. Rusija, 1977 m. Rež. Valerijus Lonskojus. Vaidina Žana Prochorenko, Jelena Ikonickaja, Aleksandras Michailovas, Levas Borisovas, Marija Skvorcova.

Į kaimą su dukrele atvyksta nauja geografijos mokytoja Marija Nesterova. Graži moteris iš pirmo žvilgsnio patinka ją pasitikusiam kolūkio vairuotojui Fiodorui Barinovui. Bet atvykėlė neskuba atsakyti į jo jausmus. O po kurio laiko kaime apsireiškia buvęs Marijos vyras Vladimiras. Jis trokšta pamatyti savo dukrą.

FACEBOOK.COM/370MAGAZINE Čia visada rasi PDF versiją


20 trečiadienis 16.00 TV1000

18.30 Mikrovisata

„Vienišius“ („Solitary Man“)

„Ponas ir ponia Smitai“ („Mr. and Mrs. Smith“)

Romantinė komedija. JAV, 2009 m. Rež. Brianas Koppelmanas, Davidas Levienas. Vaidina Michaelas Douglasas, Susan Sarandon, Danny DeVito, Mary Louise Parker.

Veiksmo komedija. JAV, 2005 m. Rež. Dougas Limanas. Vaidina Bradas Pittas, Angelina Jolie, Vince’as Vaughnas, Keithas Davidas, Williamas Fichtneris.

Benas Kalmanas sensta: vyrą kankina rimta širdies liga, jo santuoka byra į šipulius, mašinų verslas pasmerktas bankrotui. Aštuoniolikmetės merginos Džordanos tėvas pasiūlo Benui naują automobilių sandorį, kuris išgelbėtų žlungantį verslą. Bet ar dar įmanoma išbristi iš užburto nesėkmių rato?

Ponas Džonas ir ponia Džeinė Smitai tik iš pirmo žvilgsnio panašūs į paprastą jauną sutuoktinių porą. Bet iš tikrųjų jie yra samdomi žudikai, priklausantys savo profesijos elitui. Kartą porelė gauna dvigubos žmogžudystės užsakymą. Ir tik vėliau supranta, kad juodu pasamdyti nužudyti... vienas kitą.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Vie­ša pas­lap­tis (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka Vil­niaus uni­ver­si­te­to ir VU Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos ins­ti­tu­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu (k). 0.00 Įž­val­gos (k).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50, 13.40 „To­mas ir Dže­ris“. 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Lie­tuvos bal­sas (k). 11.40 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (2). 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.25 Ka­ra­me­li­nės nau­jie­nos (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Tri­le­ris „Kraš­tu­ti­nės prie­mo­nės“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 1.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė 6.55 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.55 S. „Svo­tai“ (1) (Uk­rai­na, 2008 m.). 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.05 Ką ma­nai? 11.00 Ko­dėl? 11.55 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.35 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Vėž­liu­kai nind­zės“. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“.

16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Susiti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Vy­no ke­lias“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Ter­je­rai“. 0.05 „Vil­ko bi­lie­tas“ (3). 1.00 „Svie­to ly­gin­to­jai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 11.30 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 12.30 „Pa­vo­jin­gi su­si­ti­ki­mai. Žu­di­mo ins­tink­tas“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.00 „Ka­ro vil­kai. Jū­rų pės­ti­nin­kai“ (N-14). 22.00 „Tik­ras krau­jas“ (N-14). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“ (S).

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Mū­sų mies­te­liai. Dar­sū­niš­kis (k). 12.20 Spal­vų jė­ga (2) (k). 12.50 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (5) (2003 m.) (k). 16.00 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Vy­te­nis Imb­ra­sas. „Šauks­mas“ (1967 m.), „Lai­min­ga­sis – tai aš. Juo­zas Gru­šas“ (1976 m.), „Že­mės mu­zi­ka, vė­jo spal­va. Bro­nius Ku­ta­vi­čius“ (1988 m.), „Kaip drau­gas jū­sų pa­žįs­tams. Kris­ti­jo­nas Do­ne­lai­tis“ (1989 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Sos­ta­pi­liai vi­du­ram­žių Lie­tu­vo­je. 18.25 Du­rys at­si­da­ro. 18.50 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. E.Grie­gas – Nor­ve­gi­jos dai­nius. 19.20 Lai­ko port­re­tai. Ei­mun­to Nek­ro­šiaus pa­sau­lis (3). 19.50 Pri­si­min­ki­me. Dai­nuo­ja Auš­ra Sta­siū­nai­tė.

20.10 Kul­tū­ros is­to­ri­jos va­ka­ras. Tau­tos samp­ra­tos kai­ta. Nuo po­li­ti­nės iki kul­tū­riš­kai apib­rėž­tos. Da­ly­vau­ja is­to­ri­kė Zi­ta Me­di­šaus­kie­nė. 21.00 „Gi­mi­nės“ (7). 21.50 Pri­si­min­ki­me. Dai­nuo­ja Vir­gi­li­jus No­rei­ka. 22.05 Eli­to ki­nas. Ko­me­di­ja „So­dai ru­de­nį“ (Pran­cū­zi­ja, 2006 m.) (N-14). 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. Al­fon­so Ei­din­to kny­gos „An­ta­nas Sme­to­na ir jo ap­lin­ka“ pris­ta­ty­mas. Da­ly­vau­ja au­to­rius, E.Alek­sand­ra­vi­čius, V.Ža­lys, A.Kas­pa­ra­vi­čius (k).

9.45, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00, 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00, 21.00 „Mo­te­rų ly­ga“. 17.00, 1.30 „Fle­šas Gor­do­nas“ (2). 19.00, 0.15 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.35 UEFA čem­pio­nų ly­gos rung­ty­nės. „Real Mad­rid CF“–„PFC CSKA Mosk­va“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40, 1.05 „Fu­tu­ra­ma“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Su­per­did­vy­riai. Nuo­ty­kiai tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Ge­le­ži­nis žmo­gus“ (8) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 23.40 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų sky­rius“ (3) (N-7). 21.00 Veiks­mo f. „Ener­gin­gas žmo­gus“ (JAV, 1992 m.) (N-14). 22.40 „Iš­rink­tie­ji“ (N-14).

10.40 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20, 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“.

8.45 9.00 9.15 9.45 10.15

Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“.

Filmai 11.15 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių dra­ma „Kra­ba­tas: bur­ti­nin­ko mo­ki­nys“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.) (N-7). 13.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 13.45 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (4). 14.15 „Kri­ti­nė ri­ba“ (3) (N-7). 15.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 15.45 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (6). 16.15 Kul­tū­ra +. 16.45 „Pra­žū­tin­gas auk­sas“ (2) (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 21.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (2) (N-7). 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 22.30 S. „Ap­gau­lin­ga tie­sa“ (1) (Ru­si­ja, 2009 m.) (N-7). 23.30 Dok. s. „Pa­vo­jin­gi Os­ti­no Sty­ven­so nuo­ty­kiai“ (1). 0.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

7.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“. 9.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Al­fa ir Ome­ga“. 11.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Me­dis“. 13.00 Anim. f. „Iliu­zio­nis­tas“. 15.00 Ko­me­di­ja „Žmo­nos maiš­tas“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 17.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­šė­lu­si va­ka­rie­nė“ (JAV, 2000 m.). 19.00 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Co­co prieš Cha­nel“ (Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 23.00 Muz. me­lod­ra­ma „Mu­zi­ka, su­ra­du­si mus“ (JAV, 2007 m.). 1.00 Veiks­mo f. „Gat­vių ko­vo­to­ja: Čun-Li le­gen­da“ (Ka­na­da, In­di­ja, JAV, 2009 m.).

2.00 Ko­me­di­ja „Tė­tis grįž­ta“. 4.00 Ko­miš­ka dra­ma „Gel­bė­kit mus nuo Evos“. 6.00 Dra­ma „Keis­ta vie­ta su­si­ti­ki­mui“.

8.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­li­ci­nin­kų šou“. 10.00 Dra­ma „Še­šė­lių ša­lis“. 12.30 Ko­miš­kas tri­le­ris „Step­for­do žmo­nos“. 14.00 Fan­tas­ti­nė dra­ma „Mie­go moks­las“. 16.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vie­ni­šius“. 18.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Vo­ra­tink­lis“. 20.00 Dra­ma „Her­co­gie­nė“. 22.00 Fan­tas­ti­nis f. „Vi­sa griau­nan­tis“. 0.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Vo­ra­tink­lis“.

5.30 „Trys upės“. 6.15, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00, 22.00 „Ma­dos nu­si­kal­ti­mai“. 9.30 „Mil­ži­niš­kas ūgis“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.25 „Me­rės lū­kes­čiai ir vil­tys“. 15.05, 19.50 „Bū­ti Eri­ka“. 15.50, 19.00 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 20.40 „Ge­ra žmo­na“.

sportas 6.14, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 6.30, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 7.20, 12.05, 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 7.55, 14.30, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 8.55 TV se­ria­las „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 9.57, 0.02 Sau­gus eis­mas. 10.00, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 10.35 Na­mų dak­ta­ras. 11.05, 13.30 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.40, 15.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Či­go­nai. Vai­kys­tė be pa­si­rin­ki­mo“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 19.55 Dok. f. „Kaip bit­lai sud­re­bi­no Krem­lių“ (N-7). 21.52, 0.57 Orai.

9.00, 23.05 Ži­nios (k). 9.20 Veiks­mo ko­me­di­ja „Tak­si 4“ (N-7). 10.50 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 11.40 Nuo­ty­kių f. „Pra­ras­tų sie­lų sa­la“ (N-7). 13.25 Te­le­laik­raš­tis. 15.35 Ko­me­di­ja „As­te­rik­sas olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se“ (N-7). 17.30 Gy­ve­nu čia (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Si­gi­tos vir­tu­vė. 18.40 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (k). 20.30 Ko­vo­to­jas. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Ka­ri­nis veiks­mo tri­le­ris „Rem­bo IV“ (N-14). 23.25 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Monst­rai“ (N-7).

8.00 Tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“ (Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 9.40 Tri­le­ris „Lar­go Vin­čas. Ko­va dėl im­pe­ri­jos“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 11.25 Bio­gra­fin­ is dok. f. „Leo­nar­das Ko­he­nas: aš ta­vo vy­ras“ (JAV, 2005 m.). 18.30 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­nas ir po­nia Smi­tai“ (JAV, 2005 m.). 20.30 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ope­ra­ci­ja „Del­ta far­sas“ (JAV, 2007 m.). 22.05 Tri­le­ris „Ka­ras“ (JAV, 2007 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Ta­li­no „Ka­lev“. 12.00 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Lu­cen­tum Alican­te“–„Va­len­cia Bas­ket“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Chie­vo“–„In­ter“. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „Kras­nye Kry­liya“–Kau­no „Žal­gi­ris“. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 19.15 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 19.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXVII tu­ro apž­val­ga. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (sau­sis). 22.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 22.30 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (va­sa­ris). 23.15 Au­to­mo­to.

11.00 „Fut­bol Mun­dial“ žur­na­las. 11.30 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ras. 19.30 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės apž­val­ga. 20.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ro aš­tunt­fi­na­lis. Tie­sio­gi­nė trans­lia­cija. 21.40 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „Chel­sea“–„Na­po­li“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40 Fut­bo­las. „Real“–CSKA.

1.30 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos die­nos apž­val­ga. 2.20 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ro aš­tunt­fi­na­lis. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.

9.30 Olim­pi­nis žur­na­las. 10.00 Au­to­mo­bi­lių žie­di­nės lenk­ty­nės. 10.30 Kal­nų sli­di­nė­ji­mas. Vy­rai. 11.30 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 12.00 Kal­nų sli­di­nė­ji­mas. Mo­te­rys. 13.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“ tur­ny­ras In­dian Vel­se. 15.00 Kal­nų sli­di­nė­ji­mas. Vy­rai. 16.00 Kal­nų sli­di­nė­ji­mas. Mo­te­rys. 16.45 Sli­di­nė­ji­mas. Pa­sau­lio tau­rė. 18.15 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 19.00 Fut­bo­las. Mo­te­rų čem­pio­nų ly­ga. „Tur­bi­ne“–„Ro­si­jan­ka“. 21.00 Žir­gų spor­to nau­jie­nos. 21.00 Gol­fas. „Ca­dil­lac“ tyrny­ras. 22.15 Ja­ch­tų klu­bas. 22.30 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“ tur­ny­ras In­dian Vel­se. 0.15 Sli­di­nė­ji­mas. Pa­sau­lio tau­rė. 1.15 Kal­nų sli­di­nė­ji­mas.

9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos kla­si­ka. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.45 „LIGA to­tal!“ Su­per­fa­nai. 21.15 Tur­bo. 22.15 Do­ku­men­ti­ka. 0.15 HT. In­ter­ne­ti­nis fut­bo­las. 0.45 Tur­bo. 1.00 Nak­ties progra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00 „Ma­de“. 12.00 „Top 10“. 13.00 „Hit List UK“.

14.00 Ge­riau­sios dai­nos. 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 18.00 „Ma­de“. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 „Mir­ties slė­nis“. 1.00 „Hit List UK“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.00 Balticum auksinis

22.05 LTV2

„Coco prieš Chanel“ („Coco avant Chanel“)

„Sodai rudenį“ („Jardins en automne“)

Biografinė drama. Prancūzija, 2009 m. Rež. Anne Fontaine. Vaidina Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Benoît Poelvoorde’as, Marie Gillain, Emmanuelle Devos.

Komedija. Prancūzija, 2006 m. Rež. Otaras Iosseliani. Vaidina Séverinas Blanchet, Jacynthe Jacquet, O.Iosseliani, Michelis Piccoli, Lily Lavina.

Filmo autoriai nepretenduoja atskleisti visų mados pasaulio ikona vadinamos moters gyvenimo įvykių. Gražiausios scenos skirtos Coco Chanel ir britų pramonininko Arthuro Capelio romantiškiems santykiams. O kiek anksčiau kita meilės istorija būsimą madų diktatorę buvo susiejusi su turtingu verslininku Etjenu Balsanu.

Prancūzijos vyriausybės ministras Vensanas, kaip visi tokio rango politikai, yra įtakingas žmogus. Vieną dieną po jo langais įvyksta mitingas ir žmonės, kuriuos Vensanas ilgokai ignoravo, priverčia jį atsistatydinti. Dabar buvęs ministras džiaugiasi laisve ir leidžia sau svajoti. Galbūt vienas jo pašaukimų – būti sodininku?


21 2012 03 14 21.00 TV1

„Energingas žmogus“ („Live Wire“) Veiksmo filmas. JAV, 1992 m. Rež. Christianas Duguay. Vaidina Pierce’as Brosnanas, Ronas Silveris, Benas Crossas, Lisa Eilbacher, Tony Plana, Alas Waxmanas.

Vašingtono centre galingas sprogimas nuo žemės paviršiaus nušluoja restoraną, kuriame buvo du amerikiečių senatoriai. Aukštos kvalifikacijos sprogdinimų ekspertas Denis Onilas greitai supranta, kaip buvo įvykdytas šis nusikaltimas. Pasirodo, kad žuvę politikai buvo ne kas kita, o vaikščiojančios bombos.

Užsienio 0.05 „Žvel­giant į nak­tį“. 1.55 Ko­me­di­ja „Ka­ra­liš­ka re­ga­ta“. 6.05 „Loš­ti kvai­lį“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.15 „Tei­sė my­lė­ti“. 8.05 Mei­lė... ir ki­tos ne­lai­mės. Ka­lė­ji­mo ro­ma­nai. 9.00 Teis­mo va­lan­da. 10.15, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.45, 23.30 Gy­va te­ma. 11.45, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.40 Šei­mos dra­mos. 13.35 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 14.05 Slap­tos te­ri­to­ri­jos. 15.00 Me­lod­ra­ma „Se­ne­lis – do­va­nų“. 16.45 Mei­lė... ir ki­tos ne­lai­mės. 17.45, 20.55 Moks­lo ap­gau­tie­ji. 18.45 Ne­me­luok man! 0.30 Nau­jie­nos 24. 0.55 „Ty­rė­jai“.

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 Gy­venk svei­kai! 9.55 Ma­dos nuosp­ren­dis. 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.35 „Kri­mi­na­li­nės kro­ni­kos“. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.30, 4.10 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 14.55 „Ma­ri­jos šir­dis“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 17.00, 1.00 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.45 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05, 3.20 „As­me­ni­nės ap­lin­ky­bės“. 22.20 „Trum­pas lai­min­go gy­ve­ni­mo kur­sas“. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.55, 5.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.).

3.55 NTV ry­tas. 6.40 „Tik­ras ita­las“. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Būs­to klau­si­mas. 9.30 Ru­siš­kas įda­ras. 10.05 „Kil­pa“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.25 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „Sve­ti­mas ra­jo­nas“. 21.40 „Kerš­tas“. 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.15 Nuos­ta­bios epo­chos pa­bai­ga. Brods­kis ir Dov­la­to­vas (1). 1.00 „Sa­la­mand­ros pėd­sa­kas“. 2.00 „Sta­ty­mas už gy­ve­ni­mą“. 3.45 Juo­kas į na­mus.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00 „Jef­ro­si­ni­ja“. 15.05 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.00 Ni­ko­la­jaus Bas­ko­vo ve­dy­bų agen­tū­ra. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Kla­siš­ki vy­rai“. 19.40 „Pa­ga­min­ta SSRS“.

21.30 „Bėg­ti“. 22.30 Is­to­ri­nis pro­ce­sas. 0.00 Ži­nios +. 0.20 „Mo­te­rys, ku­rioms pa­si­se­kė“. 1.35 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Iz­rae­lis per sa­vai­tę. 11.00 Didžio­ji sar­gy­ba. 12.00 Vaid. f. „Sėk­mės aki­mir­ka“. 16.00 „Kri­mi­na­li­nis vaiz­do įra­šas“. 18.00 Liau­dis prieš. 19.00 Švie­sos ra­te. 20.00 „Baus­mės ba­ta­lio­nas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Tran­zi­tas“ (1).

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 Šo­kių karš­tinė. 23.30 „Stern TV“.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ja­po­ni­ja. 11.00 Is­pa­ni­jos sko­nis. At­lan­to pak­ran­tė. 11.30 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. 12.00 Ke­liau­to­jas. Bež­džio­nių pla­ne­ta. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Vo­kie­ti­ja. 14.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. V.Shar­mos ku­li­na­ri­nės ke­lio­nės. 15.00 S.Greg­son lan­ko­si Tai­lan­de. Ka­ra­lių ku­ror­tas. De­vy­ni dra­ko­nai. 16.00 Ke­liau­to­jas. Ko­rė­ja. 17.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. 17.30 Grai­ki­jos sko­nis. 18.00 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Ja­po­ni­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Ver­gų pre­ky­ba. 20.00 „Uni­ver­sal“ stu­di­jos Ja­po­ni­jo­je. 21.00 Ke­lio­nė į In­di­ją. Udai­pū­ras, Am­che­da­ba­das, Puš­ka­ras. 22.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Uk­rai­na. 23.00 Ke­liau­to­jas. Uk­rai­na. 0.00 Ka­vos pu­pe­lių rin­ki­kai. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Įsi­lau­žė­liai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 8.00, 14.00 „Grei­to­jo val­gy­mo ypa­tu­mai“. 9.00, 15.00, 21.00 „Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai“. 10.00, 16.00 „Afe­ris­tai“. 11.00, 17.00 „Vy­riš­ki nuo­ty­kiai“. 18.00 „Au­to­mo­bi­lių res­tau­ra­to­riai“. 20.00 „Mi­si­ja „Mar­sas“: ant le­do“. 22.00 „Kri­mi­na­lis­ti­kos pa­sau­ly­je“. 23.00 „Vi­sa tie­sa apie smur­tą“.

8.00 „Lai­ko ko­man­da“. 9.00 „Vik­to­ri­jos lai­kų vais­ti­nė“. 10.00 „Go­ti­kos mil­ži­nai“. 11.00 „Vi­sa tie­sa apie Ju­ri­jų Ga­ga­ri­ną“. 12.00 „Iš Ry­tų į Va­ka­rus“. 13.00 „Egip­tas“. 14.00 „Di­dy­sis Alek­sand­ro mū­šis“. 15.00 „Af­ri­kos, Aust­ra­li­jos ir In­di­jos me­nas: pas­lėp­ti lo­biai“. 16.00 „Lai­ko ko­man­da“. 17.00 „Pas­lap­tin­ga Ca­ra­vag­gio mir­tis“. 18.00 „Par­te­no­no pas­lap­tys“. 19.00 „Jac­kas Car­dif­fas: gy­ve­ni­mas ana­pus ka­me­ros“. 20.30 „Pre­ra­fae­li­tai – Vik­to­ri­jos epo­chos re­vo­liu­cio­nie­riai“. 21.00 „Egip­tas“. 22.00 „CŽV: slap­tie­ji ka­rai“. 23.00 „Ma­jų hie­rog­li­fų pas­lap­tis“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Oran­gu­ta­nų sa­la. Per­gud­rau­si­me iš­mi­ri­mą. 7.50 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 9.10 Ka­rū­nuo­tie­ji au­gin­ti­niai. Ka­tės. 10.05 Gy­ve­ni­mo grei­tis. 11.00 Mi­kae­los zoologijos ­tu­ras. 11.55 Gy­vū­nų ap­sau­gos sky­rius. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Šu­nys po­li­ci­nin­kai. Gink­las žu­do. 13.45 Šu­nų veis­ly­nas. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos.

15.30 Šam­va­ri: gy­ve­ni­mas lais­vė­je. 16.30 Vis­kas apie šu­nis. 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 18.20 Blo­gas šuo. Vi­sai su­ge­dę. 19.15 Oran­gu­ta­nų sa­la. An­ge­las ro­ju­je. 21.05 Gy­vū­nai ekst­re­ma­lai. 22.00 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Gel­mių lo­biai. 22.55 Af­ri­ko­je. Kon­gas. 23.50 Su­gau­tas su įkal­čiais. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Liū­tai, ka­me­ra, fil­ma­vi­mas!

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „As­ton Mar­tin“ au­to­mo­bi­liai. 11.00 „Wil­liams“ spor­ti­niai automo­bi­liai. 12.00 Pa­šė­lę iš­ra­dė­jai. 13.00 Prie­šiš­ku­mo va­sa­ra. 14.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 15.00 Ka­lin­tys sve­tur. Nėš­čia mo­te­ris. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. „For­mu­lės-1“ au­to­mo­bi­liai. 17.00 Ava­ri­ja Sid­nė­jaus–Ho­bar­to ja­ch­tų lenk­ty­nė­se. 18.00 „Wil­liams“ spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai. 19.00 Ka­rių ka­pi­nės. Kry­žiuo­čių vai­duok­liai. 20.00 Gen­tys. Me­džiok­lė dėl iš­gy­ve­ni­mo. 21.00 Drau­di­mai. Keis­ta mei­lė. 22.00 Ka­rių ka­pi­nės. Kry­žiuo­čių vai­duok­liai. 23.00 Gen­tys. Me­džiok­lė dėl iš­gy­ve­ni­mo. 0.00 Ava­ri­ja Sid­nė­jaus–Ho­bar­to ja­ch­tų lenk­ty­nė­se. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

22.35 LNK

„Kraštutinės priemonės“ („Extreme Measures“) Trileris. JAV, 1996 m. Rež. Michaelas Aptedas. Vaidina Hugh Grantas, Gene’as Hackmanas, Sarah Jessica Parker, Davidas Morse’as, Billas Nunnas.

Kai vienos Niujorko ligoninės priimamajame miršta benamis valkata ir jo kūnas dingsta be pėdsakų, daktaras Gajus Latanas sužino, kad ligoninėje vykdomi nelegalūs bandymai. Garsus neurochirurgas Lourensas Mairikas bando surasti efektingą būdą padėti prie invalido vežimėlio prikaustytiems žmonėms.


22 ketvirtadienis 18.00 TV1000

18.30 Mikrovisata

„Amerikietiškos grožybės“ („American Beauty“)

„Palaukite...“ („Waiting...“)

Drama. JAV, 1999 m. Rež. Samas Mendesas. Vaidina Kevinas Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Peteris Gallagheris, Mena Suvari.

Komedija. JAV, 2005 m. Rež. Robas McKittrickas. Vaidina Ryanas Reynoldsas, Anna Faris, Justinas Longas, Davidas Koechneris, Luisas Guzmánas.

Penkiais „Oskarais“ apdovanotas filmas suduoda negailestingą smūgį gyvenimo būdui, kuris iš išorės atrodo tarsi sterili ir ideali „amerikietiška svajonė“, bet už jos slypi didelė tuštuma. Ją pajunta vidutinio amžiaus žmonių krizės laikotarpyje ilgokai įstrigęs keturiasdešimtmetis Lesteris Bernhemas.

Dinas jau ketverius metus dirba padavėju dideliame restorane. Visą šį laiką vaikinas buvo patenkintas ir nekvaršino sau galvos abejonėmis, kad gyvenimas galėtų susiklostyti ir kitaip. Kai restorano kolektyvą papildo stažuotojas Mičas, Dinas ima mokyti naujoką ne tik profesinių paslapčių, bet ir kur kas svarbesnio meno.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Įž­val­gos (k). 12.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 13.20 Eu­ro­pos vi­du­ry (k). 14.05 Kraš­to spal­vos (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.45 Spor­to pa­no­ra­ma. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Vie­nuo­lio pa­šauki­mas“ (5). 0.05 Įky­rių min­čių ne­lais­vė­je (1) (Da­ni­ja, 2007 m.).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „To­mas ir Dže­ris“ (9) (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (2) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.40 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ To­mas ir Dže­ris“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (3). 14.40 „iKar­li. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.11 Spor­tas. 19.14 Orai. 19.16 Už­kirsk ke­lią li­gai. 19.19 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.19 Spor­tas. 22.23 Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7) (2). 23.35 „Už­mirš­tie­ji“ (N-7). 0.30 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (N-7). 1.25 Svei­ka­tos ABC (k).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Svo­tai“ (2). 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.05 Ką ma­nai? 11.00 Akis­ta­ta. 11.50 Prieš sro­vę. 12.35 Bai­mės akys. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Vėž­liu­kai nind­zės“. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“.

14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Vy­no ke­lias“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Ter­je­rai“. 0.00 „Vil­ko bi­lie­tas“ (4). 1.00 „Svie­to ly­gin­to­jai“.

6.30 7.00 7.25 8.00 9.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ne­rea­lu!“. Pa­ro­di­jų šou (k). „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). „Lie­tu­vos ži­nių ty­ri­mas“ (N-7) (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 11.30 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. 18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ko­miš­ka dra­ma „Mo­te­rys“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 22.45 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 23.55 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.15 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 1.15 Sta­ty­bų TV (k). 1.45–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 LNOBT baletas. Léo Delibes’o „Kopelija“. Choreografas K.Simonovas (Rusija). Libreto, scenografijos ir kostiumų autorius M.Šemiakinas (JAV) (k). 13.30 „Meilės skonis“. 14.25 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 16.05 Kultūros istorijos vakaras. Tautos sampratos kaita. Nuo politinės iki kultūriškai apibrėžtos. Dalyvauja istorikė Zita Medišauskienė (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas.

17.25 Krašto spalvos. 17.55 Gustavo enciklopedija. 18.20 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 19.10 „Neskubėk gyventi“. 19.55 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Meistras“. Dok. f. apie dailininką Justiną Vienožinskį (2011 m.). 21.00 „Giminės“ (8). 21.50 Gintarinės batutos meistrai. Juozas Domarkas. 23.35 Muzikos pasaulio žvaigždės. 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Vakaro autografas (k).

9.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Mo­te­rų ly­ga“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Fle­šas Gor­do­nas“ (3). 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Mo­te­rų ly­ga“. 21.30 Ko­miš­ka dra­ma „Orų pra­ne­šė­jas“ (JAV, 2005 m.). 23.35 „Fu­tu­ra­ma“. 0.00 „CSI Ma­ja­mis“. 0.55 „Fu­tu­ra­ma“. 1.30 „Fle­šas Gor­do­nas“ (3).

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Su­per­did­vy­riai. Nuo­ty­kiai tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Ge­le­ži­nis žmo­gus“ (9) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 23.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų sky­rius“ (4) (N-7). 21.00 „Vin­cen­tas“ (5) (N-14). 22.30 „Iš­rink­tie­ji“ (N-14).

10.40 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

Filmai 8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00, 20.00, 21.45 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Kul­tū­ra +. 9.45, 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 11.15 Dok. s. „Pa­vo­jin­gi Os­ti­no Sty­ven­so nuo­ty­kiai“ (1). 12.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 12.45 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ste­buk­lin­ga­sis si­dab­ras“ (Nor­ve­gi­ja, 2009 m.). 14.15 Anim. nuo­ty­kių f. „Pak­ran­tės pa­sa­kos“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2008 m.). 15.45 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 16.45 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (2) (N-7). 18.15 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (4). 18.45 „Pra­žū­tin­gas auk­sas“ (3) (N-7). 20.15 „Ap­gau­lin­ga tie­sa“ (2) (N-7). 21.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 22.00 Ko­me­di­ja „Vir­tu­vė sie­lai“ (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.) (N-14). 23.45 „Kri­ti­nė ri­ba“ (3) (N-7). 0.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

7.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­šė­lu­si va­ka­rie­nė“ (JAV, 2000 m.). 9.00 Ko­m (JAV, 2008 m.). 11.00 Dra­ma „Že­mės šir­dis“. 13.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Dvi die­nos Pa­ry­žiu­je“. 15.00 Dra­ma „Hen­ris Pū­las yra čia“. 17.00 Dra­ma „Ba­ri­ja“. 19.25 Ko­me­di­ja „La­bas ir su­die!“ 21.00 Ro­man­ti­nė ko­miš­ka dra­ma „Vi­ki Kris­ti­na Bar­se­lo­na“. 23.00 Ko­me­di­ja „Gam­tos keis­te­ny­bės“. 1.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Ame­ri­kie­tis“.

2.00 Dra­ma „Her­co­gie­nė“. 4.00 Fan­tas­ti­nis f. „Vi­sa griau­nan­tis“. 6.00 Ko­miš­kas tri­le­ris „Step­for­do žmo­nos“. 8.00 Fan­tas­ti­nė dra­ma „Mie­go moks­las“. 10.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vie­ni­šius“.

12.00 Ko­me­di­ja „Ap­gau­ta­sis“. 14.00 Nuo­ty­kių f. „Skū­bis Dū“. 16.00 Ko­me­di­ja „Jau­nos ir karš­tos“. 18.00 Dra­ma „Ame­ri­kie­tiš­kos gro­žy­bės“. 20.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Eli­za­bet­tau­nas“. 22.10 Ko­me­di­ja „Sen­sa­ci­ja“. 0.00 Dra­ma „Ame­ri­kie­tiš­kos gro­žy­bės“.

5.30 „Trys upės“. 6.15, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00, 23.10 „Ma­dos nu­si­kal­ti­mai“. 9.30 „Šo­kiai lu­na­zos me­tu“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.25 „Pat­ri­cia Cornwell“. 19.00 „Šauk­ti­niai po­li­ci­nin­kai“. 19.45 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 20.30 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 21.20 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 22.10 „Dže­kės se­suo“. 0.45 „Lem­tin­gas pra­si­ver­ži­mas“.

sportas

6.14, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 6.30, 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 7.20, 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 7.55, 14.30 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 8.52, 15.27 Sau­gus eis­mas. 8.55 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 10.35 Te­ri­to­ri­ja. 11.05 Eko­vi­zi­ja. Ža­lio­ji idė­ja. 13.30 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Kaip bit­lai sud­re­bi­no Krem­lių“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 18.55 Il­gai ir lai­min­gai. 19.55 Dok. f. „Mek­si­kos nar­ko­ti­kų ka­rai“ (N-7). 21.52, 0.57 Orai. 23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7).

8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 19.00, 21.00, 23.00 Ži­nios +. 10.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 11.45 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Bar­ce­lo­na Re­gal“–„Ban­ca Ci­vi­ca“. 13.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXVII tu­ro apž­val­ga. 14.30 Ad­re­na­li­nas. 15.00 Automo­to. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ry­gos VEF–Ta­li­no „Ka­lev“. 17.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „La­gun Aro GBC“–„Ca­ja La­bo­ral“. 19.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 21.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Mi­lan“–„Lec­ce“. 23.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXVII tu­ro apž­val­ga.

9.00, 23.00 Ži­nios (k). 9.20 Tri­le­ris „Vie­nin­te­lis ke­lias“ (N-7). 11.15 Ko­vo­to­jas (k). 11.45 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Monst­rai“ (N-7). 13.25 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­šė­lu­si va­ka­rie­nė“ (N-7). 17.30 Lie­tu­vos me­ni­ninkų port­re­tai (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 19.00 Nuo­mo­nės. 20.00 Svei­kas žmo­gus. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“. 23.20 Ko­miška drama „Mol­je­ras: tep­ra­si­de­da ko­me­di­ja“ (N-7).

11.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA taurės apž­val­ga. 11.30 „Trans World Sport“ žur­na­las. 12.30 Gol­fas. PGA tu­ro už­ku­li­siai. 13.00 Gol­fas. Eu­ro­pos tu­ro sa­vai­tės apž­val­ga. 13.30 „Pre­mier Lea­gue World“ žur­na­las. 14.00 Mo­to­cik­lų spor­tas. „NASCAR–Ko­balt Tools“ 400 my­lių lenk­ty­nių apž­val­ga. 15.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ro aš­tunt­fi­na­lis. 16.55 Le­do ri­tu­lys. KHL. Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jos pus­fi­na­lis. 19.30 „Fut­bol Mun­dial“ žur­na­las. 19.55 Fut­bo­las. UEFA Eu­ro­pos ly­ga. „Ath­le­tic Bil­bao“–„Man­ches­ter Uni­ted“.

Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 22.00 Fut­bo­las. UEFA Eu­ro­pos ly­ga. „Man­ches­ter Ci­ty“–„Spor­ting“. 0.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ro aš­tunt­fi­na­lis. 2.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės apž­val­ga. 2.30 „For­mu­lė-1“. 2011 m. se­zo­no apž­val­ga. 3.30 „For­mu­lė-1“. Aust­ra­lijos „Di­džio­jo pri­zo“ tre­ni­ruo­tė. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 5.05 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ro ket­virt­fi­na­lis.

9.30 Kal­nų sli­di­nė­ji­mas. Vy­rai. Grei­ta­sis nu­si­lei­di­mas. 10.25 Kal­nų sli­di­nė­ji­mas. Vy­rai. 11.30, 2.00 Kal­nų sli­di­nė­ji­mas. Mo­te­rys. 13.00 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 14.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“ tur­ny­ras In­dian Vel­se. 16.00 Bi­liar­do „Players Tour“ tur­ny­ras Ai­ri­jo­je. 18.00 Fut­bo­las. Mo­te­rų čem­pio­nų ly­ga. „Mal­mo“–„Eint­ra­cht“. 20.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“ tur­ny­ras In­dian Vel­se. 21.45 Bi­liar­do „Players Tour“ tur­ny­ras Ai­ri­jo­je. 0.00 Spor­ti­nis po­ke­ris. 1.00 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no.

9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos hi­tai. 19.00 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.00 Spor­ti­nis po­ke­ris. 22.00 Smi­gi­nis. „Pre­mier“ ly­ga (6). 0.30 Fut­bo­las. Le­gen­di­nės var­žy­bos. 0.45 Gol­fo nau­jie­nos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 8.00 Veiks­mo kome­di­ja „Po­nas ir po­nia Smi­tai“ (JAV, 2005 m.). 10.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ope­ra­ci­ja „Del­ta far­sas“ (JAV, 2007 m.). 11.35 Tri­le­ris „Ka­ras“ (JAV, 2007 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Pa­lau­kite...“ (JAV, 2005 m.). 20.10, 22.15 Fan­tas­ti­nis f. „Sa­los ap­gy­ven­di­ni­mas“ (1, 2) (Ru­si­ja, 2009 m.).

7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00, 1.00 „Ba­se UK Chart“. 14.00 Pir­ma­sis hi­tas. 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 18.00 „Ma­de“. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „Pa­aug­lės mo­ti­nos“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 „Kan­jo­nas“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.30 TV6

23.20 Init

„Orų pranešėjas“ („The Weather Man“)

„Moljeras: teprasideda komedija“ („Molière“)

Komiška drama. JAV, 2005 m. Rež. Gore’as Verbinski. Vaidina Nicolas Cage’as, Michaelas Caine’as, Hope Davis, Gemmenne de la Peña, Michaelas Rispoli.

Komiška drama. Prancūzija, 2007 m. Rež. Laurent’as Tirardas. Vaidina Romainas Duris, Fabrice’as Luchini, Laura Morante, Édouard’as Baeras, Ludivine Sagnier.

Čikagos televizijoje dirbantis sinoptikas Deividas Spricas gauna šansą pakilti karjeros laiptais – vyrukui pasiūloma pasidarbuoti garsiame TV šou. Pasiūlymas tikrai viliojantis, bet prieš vykdamas į Niujorką Deividas privalo pataisyti pašlijusius santykius su buvusia žmona ir sūnumi.

1644-aisiais 24 metų Moljeras dar tik pradeda dramaturgo karjerą. Kol kas jis tėra pradedantis aktorius, kuriam baisiai nesiseka. Vaikinas net buvo pakliuvęs į kalėjimą, iš kurio jį ištraukė turtingas ponas Žurdenas. Už tai jaunuolis įsipareigojo turtuolį išmokyti vaidybos meno.


23 2012 03 15 20.25 BTV

„Moterys“ („The Women“) Komiška drama. JAV, 2008 m. Rež. Diane English. Vaidina Meg Ryan, Eva Mendes, Annette Bening, Candice Bergen, Bette Midler.

Su vyru ir dvylikamete dukra gyvenanti Merė Heins yra nuolat užimta moteris. Bet kartą visus jos rūpesčius į antrą planą nustumia žinia apie vyro Stiveno romaną su gražiąja pardavėja. Kol šią naujieną sužinojusi Merės draugė Silvija mąsto, kaip pasielgti, įvykiai pakrypsta visiškai nenumatyta linkme.

Užsienio 1.00 „Žvaigž­dė­lai­vis“. 2.10 Drama „Ma­ma, mes kar­tu“. 6.05 „Loš­ti kvai­lį“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.10 „Tei­sė my­lė­ti“. 8.05, 16.50, 20.55 Moks­lo ap­gau­tie­ji. 9.00 Teis­mo va­lan­da. 10.15, 21.55 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.45 Mir­tis pa­gal zo­dia­ko ženk­lą. 11.45, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.40 Šei­mos dra­mos. 13.35 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 14.05 Bin La­de­no pyk­čiui. 15.05 Spe­cia­lus pro­jek­tas. 17.50, 22.30 S. „Ne­rei­ka­lin­gų žmo­nių sa­la“ (1, 2). 18.45 Ne­me­luok man! 23.25 Go­du­mas. 0.25 Nau­jie­nos 24. 0.50 „Ty­rė­jai“.

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 Gy­venk svei­kai! 10.00 Ma­dos nuosp­ren­dis. 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.35 „Kri­mi­na­li­nės kro­ni­kos“. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.30, 4.10 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 14.55 „Ma­ri­jos šir­dis“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 17.00, 1.15 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.45 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05, 3.20 „As­me­ni­nės ap­lin­ky­bės“. 22.20 „Trum­pas lai­min­go gy­ve­ni­mo kur­sas“. 23.40 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.55, 5.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.05 „Kon­teks­tas“.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 „Tik­ras ita­las“. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Va­sar­na­miai. 9.35 Me­di­ci­nos pas­lap­tys. 10.05 „Kil­pa“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.20 „Sve­ti­mas ra­jo­nas“. 21.40 „Kerš­tas“. 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.15 Nuos­ta­bios epo­chos pa­bai­ga. 1.00 „Sa­la­mand­ros pėd­sa­kas“. 2.00 „Sta­ty­mas už gy­ve­ni­mą“. 3.45 Juo­kas į na­mus.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Naujuo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00 „Jef­ro­si­ni­ja“. 15.05 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.00 Ni­ko­la­jaus Bas­ko­vo ve­dy­bų agen­tū­ra. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Kla­siš­ki vy­rai“. 19.40 „Pa­ga­min­ta SSRS“. 21.30 „Bėg­ti“. 22.30 Dvi­ko­va.

23.20 Ži­nios +. 23.40 „Mo­te­rys, ku­rioms pa­si­se­kė“. 1.00 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Ša­lis ir žmo­nės. 11.00 Švie­sos ra­te. 12.00 Vaid. f. „Tran­zi­tas“ (1). 16.00 „Kri­mi­na­li­nis vaiz­do įra­šas“. 18.00 Ar­ti­ma ko­va. 19.00 Sa­vo aki­mis. 20.00 „Baus­mės bata­lio­nas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 „Tran­zi­tas“ (2).

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 18.00 „Mo­kyk­los de­tek­ty­vas“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 „Kob­ra 11“. 22.15 „Kau­lai“. 23.15 „C.S.I. kri­mi­na­lis­tai“. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

dokumentika 22.00 „Afe­ris­tai“. 23.00 „Ko­va už bū­vį: pa­vo­jin­giau­sia Ame­ri­kos mo­kyk­la“. 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Skan­di­na­vi­ja. 11.00 Is­pa­ni­jos sko­nis. 11.30 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. Niu­jor­kas ir Kus­kas. 12.00 Ke­liau­to­jas. Ko­rė­ja. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pries­ko­niai. 14.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Uk­rai­na. 15.00 Ke­lio­nė į In­di­ją. Udai­pu­ras, Am­che­da­ba­das, Puš­ka­ras. 16.00 Ke­liau­to­jas. An­tark­ti­da. 17.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. 17.30 Grai­ki­jos sko­nis. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Skan­di­na­vi­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Uk­rai­na. 20.00 Krui­zas po Šiau­rės paš­vais­te. 21.00 Aust­ra­li­jos sa­los. 22.30 Ke­lio­nė į Ju­ko­ną. 22.30 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Aust­ra­li­ja. 23.00 Ke­liau­to­jas. Bar­se­lo­na. 0.00 Ska­niau­si le­dai. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Au­to­mo­bi­lių res­tau­ra­to­riai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 8.00, 14.00 „Mi­si­ja „Mar­sas“: ant le­do“. 9.00, 15.00, 21.00 „Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai“. 10.00, 16.00 „Kri­mi­na­lis­ti­kos pa­sau­ly­je“. 11.00, 17.00 „Vy­riš­ki nuo­ty­kiai“. 18.00 „Pel­nin­gos griu­ve­nos“. 20.00 „Til­to per Mi­si­si­pę ats­ta­ty­mas“.

8.00 „Lai­ko ko­man­da“. 9.00 „Pas­lap­tin­ga Ca­ra­vag­gio mir­tis“. 10.00 „Par­te­no­no pas­lap­tys“. 11.00 „Jac­kas Car­dif­fas: gy­ve­ni­mas ana­pus ka­me­ros“. 12.30 „Pre­ra­fae­li­tai – Vik­to­ri­jos epo­chos re­vo­liu­cio­nie­riai“. 13.00 „Egip­tas“. 14.00 „CŽV: slap­tie­ji ka­rai“. 15.00 „Ma­jų hie­rog­li­fų pas­lap­tis“. 16.00 „Mei­lės va­sa­ra“. 17.00 „Kaip me­nas pa­kei­tė pa­sau­lį“. 18.00 „Ro­mą pas­ta­tė ne per die­ną“. 19.00 „Lui­zė – Prū­si­jos šir­džių ka­ra­lie­nė“. 20.00 „Mies­to pa­gun­dos: „šo­pin­go“ is­to­ri­ja“. 21.00 „Pa­lai­do­ti Se­no­vės mies­tai“. 22.00 „Len­kų mū­šis dėl Bri­ta­ni­jos“. 23.00 „Ma­ču Pik­ču ko­das“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Oran­gu­ta­nų sa­la. An­ge­las ro­ju­je. 7.25 Vis­kas apie šu­nis. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 9.10 Blo­gas šuo. Vi­sai su­ge­dę. 10.05, 21.05 Gy­vū­nai ekst­re­ma­lai. 11.00 Mi­kae­los zoo­logijos tu­ras. 11.00 Gy­vū­nų gel­bė­ji­mo drau­gi­ja. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos „SOS“. 12.50 Teis­mo me­di­ci­na.

13.45 Ura­ga­nas Ai­kas. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 E­cho ir Am­bo­ze­lio šuo. 16.30 Pan­do­mo­nium. Mei Šė­jo is­to­ri­ja. 17.25 Šu­nys, ka­tės ir ki­ti nu­my­lė­ti­niai. 17.20 Neį­ti­kė­ti­ni šu­nys. Ašt­rus re­gė­ji­mas. Ne­pa­pras­ta jė­ga. 19.15 Oran­gu­ta­nų sa­la. Be ri­bų. 22.00 N.Ver­ve­nas prista­to. Ki­ta Ki­ni­ja. 22.55 Gy­va­čių gel­bė­to­jas. Briu­sas – Bet­me­nas. Vel­niai bė­do­je. 23.50 Į lais­vę su pit­bu­liu. Ma­žas šan­sas. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Gau­čo-učo.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Le­go ku­be­lių ga­myk­los. 11.00 Ka­rių ka­pi­nės. Kry­žiuo­čių vai­duok­liai. 12.00 Gen­tys. Me­džiok­lė dėl iš­gy­ve­ni­mo. 13.00 Iš­gel­bė­tos šim­pan­zės. 14.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 15.00 Ka­lin­tys už­sie­ny­je. Ap­ga­vys­tė Ki­to mies­te. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Ara­bų bokš­tas. 17.00 Kri­ti­nė si­tua­ci­ja. „Apol­lo 13“ erd­vė­lai­vis. 18.00 „Mer­ce­des“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Ryk­lių paieš­kos. Pa­lan­ki ban­ga. 20.00 Jū­rų pa­bai­sos žū­tis. 21.00 Drau­di­mai. Mei­lė už gro­tų. 22.00 Ryk­lių paieš­kos. Pa­lan­ki ban­ga. 23.00 Jū­rų pa­bai­sos žū­tis. 0.00 Kri­ti­nė si­tua­cija. „Apol­lo 13“ erd­vė­lai­vis. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

2.10 1 Baltijos

„Mama, mes kartu“ („Мы вместе, мама“) Drama. Rusija, 1976 m. Rež. Jaroslavas Lupijus. Vaidina Michailas Jepifancevas, Jurijus Šlykovas, Liubovė Virolainen, Borisas Borisovas, Natalija Morgunova.

Pasibaigus tarnybos laikui Maksimas įsidarbina vairuotoju. Netrukus jis susipažįsta ir susidraugauja su berniuku Paška. Jo motina buhalterė Galina ketina greitai ištekėti. Bet Paškai nepatinka mamos draugas, kuris greitai gali tapti jo naujuoju tėčiu. Berniukas tikisi, kad mama atkreips dėmesį į Maksimą.


24 penktadienis 19.10 T V3

21.00 T V3

„Alvinas ir burundukai“ („Alvin and the Chipmunks“)

„Roko mokykla“ („School of Rock“)

Komedija. JAV, 2007 m. Rež. Timas Hillas. Vaidina Jasonas Lee, Davidas Crossas, Cameronas Richardsonas, Jane Lynch, Adriane Lenox.

Muzikinė komedija. JAV, Vokietija, 2003 m. Rež. Richardas Linklateris. Vaidina Jackas Blackas, Adamas Pascalis, Lucasas Papaeliasas, Chrisas Stackas, Joan Cusack.

Dainas kuriantis Deivas nesulaukia pripažinimo. Nepadeda net ir pažintys: buvęs vaikino bendraklasis eina aukštas pareigas įrašų studijoje, tačiau ir tai neduoda jokių vaisių. Bet vieną dieną Deivas pastebi Kalėdų eglutėje tupinčius ir dainuojančius burundukus. Šie jam atneš ir populiarumą, ir gausybę bėdų.

Diujis Finas yra prastų manierų pamaiva ir mokytojų galvos skausmas. Užtat estradoje jam nėra lygių, čia Diujis – tikras virtuozas. Tik kas iš to: roko entuziasto suburtos grupės gerbėjų gretos sparčiai mažėja, o paties ansamblio nariai ketina atsikratyti pernelyg energingo bendražygio. Reikia kuo greičiau ką nors sugalvoti.

Lietuviškos 1.10 Ko­me­di­ja „Ne­rea­lus fil­mas“ (JAV, Ka­na­da, 2006 m.). 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Aki­ra­čiai“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 Bė­dų tur­gus (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Duo­kim ga­ro! 23.15 Ki­ne kaip ki­ne. 23.45 Lie­tu­vių ki­no auk­so fon­das. Dra­ma „Kai aš ma­žas bu­vau“ (1968 m.).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „To­mas ir Dže­ris“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (3) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Nuo... Iki... (k). 10.40 Fa­rai (N-7) (k). 11.40 Ka­ra­me­li­nės nau­jie­nos (N-7) (k). 12.10 „Men­ta­lis­tas“ (2) (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ To­mas ir Dže­ris“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (4). 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. Orai. 19.19 Ma­no vy­ras ga­li. 21.15 Veiks­mo f. „Mil­ži­nas Hal­kas“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 0.05 Siau­bo f. „Pjūk­las 6“ (Aust­ra­li­ja, D.Bri­ta­ni­ja, JAV, Ka­na­da, 2009 m.) (S).

6.35 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.50 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 7.20, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.50 „Svo­tai“ (3). 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.05 Ką ma­nai? 11.00 Cho­rų ka­rai 2012. Dai­nų kon­kur­sas. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ko­me­di­ja „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai“ (JAV, 2007 m.). 21.00 Muz. ko­me­di­ja „Ro­ko mo­kyk­la“ (JAV, Vokietija, 2003 m.). 23.15 Ko­me­di­ja „Ke­ly­je 2. Alaus te­ni­sas“ (JAV, 2009 m.).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Mi­li­jo­nie­riai“. Hu­mo­ro se­ria­las (k). 8.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 9.00 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Dis­ku­si­jų lai­da (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 11.30 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­taro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 Sma­giau­sios aki­mir­kos. 19.00 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 Ru­sų ki­nas. Ko­miš­ka me­lod­ra­ma „Tar­ny­bi­nis ro­ma­nas. Da­bar­ti­niai lai­kai“ (Ru­si­ja, 2011 m.) (N-7). 22.15 Ame­ri­kie­tiš­kos im­ty­nės (N-14). 23.15 Veiks­mo f. „Da­žas­vy­dis“ (JAV, Is­pa­ni­ja, 2009 m.) (N-14). 0.55–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 10.00 Kon­fe­ren­ci­ja-mi­nė­ji­mas „Tie­sos žo­dis – ke­lias į lais­vę: 1972–1988 m. Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios kro­ni­ka“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Sei­mo Ko­vo 11-osios sa­lės. 11.50 Prisiminkime. Dainuoja Aušra Stasiūnaitė (k.). 12.15 2012 m. Vyriausybės kultūros ir meno premijų laureatų pagerbimo iškilmės. Tiesioginė transliacija iš Vyriausybės rūmų Didžiosios salės. 14.00 Prisiminkime. Dainuoja Virgilijus Noreika (k.). 14.15 „Mei­lės sko­nis“. 15.10 Ne­ga­li bū­ti. 15.35 Mo­kyk­los lan­gas (k). 16.05 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės (k). 16.30 Du­rys at­si­da­ro. 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kai­mo aka­de­mi­ja. 18.20 Pi­ni­gų kar­ta. 19.10 Va­ka­ro au­to­gra­fas. 20.00 Pri­si­min­ki­me. J.Gru­šas. „Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė“ (k). 20.10 LTV auk­so fon­das. „Aš ne­ži­nau, kas esu aš“ (4). 21.00 Šal­to­jo ka­ro ki­nas. Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­si­ma­ty­mas su šni­pu“ (Len­ki­ja, 1964 m.) (N-7). 22.50 Smui­ki­nin­ko, vir­tuo­zo Rai­mun­do Ka­ti­liaus 65-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Kū­ry­bos me­tas (2000 m.). 23.20 Džia­zo va­ka­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Auk­si­nės me­lo­di­jos.

9.45, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00, 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Mo­te­rų ly­ga“. 17.00 „Fle­šas Gor­do­nas“ (4). 19.00, 1.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Liu­di­nin­kai“ (4). 22.00 „Žvilgs­nis į atei­tį“ (5). 23.00 „Anar­chi­jos vai­kai“. 0.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“. 1.55 „Liu­di­nin­kai“.

8.05 8.40 9.10 9.35

Telepar­duo­tu­vė. „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. „Su­per­did­vy­riai. Nuo­ty­kiai tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Ge­le­ži­nis žmo­gus“ (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nesso re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų sky­rius“ (5) (N-7). 21.00 De­tek­ty­vas „Mid­so­me­rio žmog­žu­dys­tės XIV. Ova­lios žmog­žu­dys­tės“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2011 m.) (N-14). 22.50 „Bręs­tan­tis blo­gis“ (6) (N-14). 23.50 „Žvė­ris“ (6) (N-7).

10.40 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 23.10 Dra­ma „Gy­ve­ni­mo ka­ru­se­lė“ (Vo­kie­ti­ja, 1994 m.).

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Balticum TV“ ži­nios. 9.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 11.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (2) (N-7). 12.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (6). 12.45 Kul­tū­ra +. 13.15 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių dra­ma „To­mo vi­dur­nak­čio par­kas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, Ja­po­ni­ja, 1999 m.).

Filmai 15.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kie­tos mer­gio­tės“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 16.45 „Ap­gau­lin­ga tie­sa“ (2) (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 18.45 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 20.45 Nuo­ty­kių f. „De­tek­ty­vas Dy ir ug­nies vai­duok­lio pas­lap­tis“ (Ki­ni­ja, Hon­kon­gas, 2010 m.) (N-7). 23.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 23.15 Misti­nis siau­bo tri­le­ris „Tri­kam­pis“ (D.Bri­ta­ni­ja, Aust­ra­li­ja, 2009 m.) (N-14). 1.00 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.14, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 6.30, 12.05, 21.00 Re­por­te­ris. 7.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 7.55, 14.30 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 8.55 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 10.00, 18.20 Su­per L.T. 10.35 Pa­dė­ki­me aug­ti. 11.05 „Mi­tų grio­vė­jai“. 13.30 Il­gai ir lai­min­gai. 15.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Mek­si­kos nar­ko­ti­kų ka­rai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Dok. f. „Bin La­de­no mir­tis“. 18.57 Sau­gus eis­mas. 19.00 VTB Jung­ti­nė ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–Mins­ko „Minsk 2006“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vil­niaus. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 21.27 Orai. 21.30 VTB Jung­ti­nė ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Ka­za­nės „Unics“. Trans­lia­ci­ja iš Kau­no. 23.30 „Zo­na“ (N-14). 1.35 Ma­ka­liaus ke­lio­nės.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ko­me­di­ja „Mol­je­ras: tep­ra­si­de­da ko­me­di­ja“ (N-7). 11.20 Nuo­mo­nės (k). 12.20 Dra­ma „Ska­fand­ras ir dru­ge­lis“ (N-7). 14.15 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nes aš taip pa­sa­kiau“ (N-7). 17.30 Žai­di­mų la­bi­rin­tas (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Eu­ro­pos ke­lias (k). 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (k). 20.30 Pa­vel­das. Vil­niaus by­la (2). 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Beieš­kant Aman­dos“ (N-14). 22.55 Ži­nios (k). 23.15 Bio­gra­fin­ ė dra­ma „Mil­kas“ (N-14). 1.25 Tri­le­ris „Mes valdo­me nak­tį“ (N-14).

8.00 Ko­me­di­ja „Pa­lau­kit“ (JAV, 2005 m.). 9.40, 11.45 Fan­tas­ti­nis f. „Sa­los ap­gy­ven­di­ni­mas“ (1, 2) (Ru­si­ja, 2009 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Man per bran­gu“ (Pran­cū­zi­ja, 2006 m.). 20.20 Ka­ri­nė dra­ma „Pa­sip­rie­ši­ni­mas“ (JAV, 2008 m.). 22.40 Tri­leris „Su­vo­ki­mas“ (JAV, 2009 m.).

7.00 Dra­ma „Ba­ri­ja“. 9.25 Ko­me­di­ja „La­bas ir su­die!“ 11.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kaip svar­bu bū­ti rim­tam“. 13.00 Dra­ma „Ame­ri­kos sū­nus“. 15.00 Mis­ti­nis ro­man­ti­nis tri­le­ris „Ke­lei­viai“ (JAV, Ka­na­da, 2008 m.). 17.00 Roman­ti­nė ko­me­di­ja „Kad ir kas nu­tik­tų“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 19.00 Ko­miš­ka dra­ma „Vė­ja­vai­kė“. 21.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pui­ky­bė ir prie­ta­rai“ (JAV, 2003 m.). 23.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­si no­ri bū­ti ita­lais“ (JAV, 2007 m.). 1.00 Is­to­ri­nė nuo­ty­kių dra­ma „De­vin­to­jo le­gio­no ere­lis“.

2.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Eli­za­bet­tau­nas“. 4.10 Ko­me­di­ja „Sen­sa­ci­ja“. 6.00 Ko­me­di­ja „Ap­gau­ta­sis“. 8.00 Nuo­ty­kių f. „Skū­bis Dū“. 10.00 Ko­me­di­ja „Jau­nos ir karš­tos“.

12.00 Dra­ma „Pa­si­lik pas­ku­ti­nį šo­kį“. 14.10 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Sei­fų plė­ši­kai“. 16.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vy­riau­sia­sis pab­ro­lys“. 18.00 Ko­miš­ka dra­ma „Bu­gi-vu­gi“. 20.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Pi­ko va­lan­da“. 22.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Pi­ko va­lan­da 2“. 0.00 Komiš­ka dra­ma „Bu­gi-vu­gi“.

5.35 „Trys upės“. 6.15, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.05, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Pa­vo­jin­gas re­por­ta­žas“. 9.30 „Lem­tin­gas pra­si­ver­ži­mas“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Mil­ži­niš­kas ūgis“. 15.00 „Šauk­ti­niai po­li­ci­nin­kai“. 19.00 „Ge­ra žmo­na“. 20.20 „Dže­kės se­suo“. 21.20 „Margo“. 22.50 „Žu­di­kas tink­le“. 0.30 „Me­rės lū­kes­čiai ir vil­tys“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Chie­vo“–„In­ter“. 12.00 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Mi­lan“–„Lec­ce“. 13.50 Spor­tas LT. Eu­ro­pos šau­dy­no čem­pio­na­tas. 14.55 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „As­ta­na“–Mask­vos sri­ties „Khim­ki“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 16.45 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 17.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Va­len­cia Bas­ket“–Mad­ri­do „Real“. 19.00 VTB vienin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Ka­za­nės UNIKS (per pert­rau­ką – Ži­nios +). 21.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„Minsk-2006“. 23.15 Spor­tas LT. Spor­ti­nių šo­kių čem­pio­na­tas.

7.05 „Pre­mier Lea­gue World“ žur­na­las. 7.30 „For­mu­lė-1“. Aust­ra­li­jos „Di­džio­jo pri­zo“ tre­ni­ruo­tė. 9.10 Mo­to­cik­lų spor­tas. „NASCAR–Ko­balt Tools“ 400 my­lių lenk­ty­nių apž­val­ga. 10.10 „Pre­mier Lea­gue World“ žur­na­las. 10.40, 12.15 „For­mu­lė-1“. Aust­ra­li­jos „Di­džio­jo pri­zo“ tre­ni­ruo­tė. 13.50 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos rung­ty­nės. 15.40 Fut­bo­las. UEFA Eu­ro­pos ly­gos rung­ty­nės. 17.30, 19.30 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ro ket­virt­fi­na­lis. 21.30 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos apž­val­ga.

22.00 Te­ni­sas. „Mas­ters 1000“. „In­dian Wells“ tur­ny­ro ket­virt­fi­na­lis. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 2.00 Le­do ri­tu­lys. KHL. Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jos pus­fi­na­lis. 4.00 „Trans World Sport“ žur­na­las. 4.55 „For­mu­lė-1“. Aust­ra­li­jos „Di­džio­jo pri­zo“ tre­ni­ruo­tė.

9.30 Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių sa­lo­nas. 10.30, 18.45 Bi­liar­do „Players Tour“ tur­ny­ras Ai­ri­jo­je. 13.00 Fut­bo­las. Čem­pio­nų ly­gos bur­tų trau­ki­mo ce­re­mo­ni­ja. 13.15 Pa­sau­lio biat­lo­no čem­pio­na­tas. 14.00 Fut­bo­las. Eu­ro­pos ly­gos bur­tų trau­ki­mo ce­re­mo­ni­ja. 14.15, 18.00, 2.00 Sli­di­nė­ji­mas. Pa­sau­lio tau­rė. 15.15 Pa­sau­lio biat­lo­no čem­pio­na­tas. 16.45 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 23.30 Pa­sau­lio biat­lo­no čem­pio­na­tas. Vy­rai. 0.30 Las Pal­mo ra­lis. 1.00 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no.

9.00 Spor­to vik­to­ri­na. 12.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Gol­fas. 19.00 „LIGA to­tal!“ Su­per­fa­nai. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.40 Ran­ki­nis. Bun­des­ly­ga. 21.00 Fut­bo­las. 1982-ųjų fi­na­lai. 21.30 Fut­bo­las. 1984-ųjų pus­fi­na­liai. 22.00 Fut­bo­las. 1985-ųjų fi­na­lai. 22.30 Fut­bo­las. 1999-ųjų fi­na­lai. 23.05, 0.45 „Sport1“ nau­jie­nos. 23.30 HT. In­ter­ne­ti­nis fut­bo­las.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų.

11.00, 18.00 „Ma­de“. 12.00 „Top 10“. 13.00 Šo­kių mu­zi­ka. 14.00 Pa­gar­sin­ki­te! 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „Pa­aug­lės mo­ti­nos“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 1.00 „World Sta­ge“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

23.15 BTV

23.35 NTV mir

„Dažasvydis“ („Paintball“)

„Įtūžio griausmas“ („Гром ярости“)

Veiksmo filmas. JAV, Ispanija, 2009 m. Rež. Danielis Benmayoras. Vaidina Brendanas Mackey, Jennifer Matter, Patrickas Regisas, Iaione Pérez, Neilas Maskellas.

Trileris. Rusija, 2010 m. Rež. Andrejus Ščerbininas. Vaidina Sergejus Selinas, Tatjana Kolganova, Jakovas Šamšinas, Kirilas Lobačiovas, Olegas Trifonovas.

Aštrių pojūčių mėgėjai nekantraudami laukia naujo nuotykio. Kiekvienas gauna dažasvydžio šautuvą, maisto atsargų savaitei, žemėlapį ir išlikimo instrukciją. Žaidimas prasideda, bet nė vienas dalyvis net nenumano, kad netrukus taisyklės pasikeis ir jiems teks kovoti dėl gyvybės, kai juos pačius pradės medžioti snaiperis.

Griausmu vadinamas pulkininkas Grominas specialioms užduotims rengia aukšto lygio agentus profesionalus. Vieną itin gabų mokinį, vardu Kuba, pavyksta infiltruoti į tarptautinę nusikaltėlių organizaciją, iš Japonijos į Rusiją gabenančią narkotikus. Netrukus sužeistas Kuba skambina Grominui ir perduoda jam itin svarbią informaciją.


25 2012 03 16 21.15 LNK

„Milžinas Halkas“ („Hulk“) Veiksmo filmas. JAV, 2003 m. Rež. Angas Lee. Vaidina Ericas Bana, Jennifer Connelly, Samas Elliottas, Nickas Nolte, Joshas Lucasas.

Pagal garsiosios „Marvel“ firmos komiksą sukurtame filme naujos rūšies bombą bandantis išrasti mokslininkas daktaras Briusas Beneris per eksperimentą apšvitinamas gama spinduliais ir po šios procedūros pavirsta Halku – nepaprasto dydžio ir neįtikimų galių turinčiu milžinu. Dabar kariškiai nori jį sunaikinti.

Užsienio 2.55 Vaid. f. „Pir­mo­ji mei­lė“. 4.05 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 4.35 „As­me­ni­nės ap­lin­ky­bės“. 6.05 „Loš­ti kvai­lį“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.10 „Tei­sė my­lė­ti“. 8.00 Gy­va te­ma. 9.05 Mei­lė... ir ki­tos ne­lai­mės. 10.20 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.50 Dar ne va­ka­ras. 11.45, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.45 Šei­mos dra­mos. 13.40 „Pa­gal įs­ta­tymą“. 14.05 Sa­mu­ra­jaus pas­lap­tis. 15.00 Pi­ko va­lan­da. 15.30 Ka­ri­nė pas­lap­tis. 16.55, 23.05 Moks­lo ap­gau­tie­ji. 17.50 „Ne­rei­ka­lin­gų žmo­nių sa­la“ (2). 18.45 Ne­me­luok man! 20.55 Keis­te­ny­bės. At­gal į atei­tį. 22.00 Pa­sau­lio pas­lap­tys. 0.05 Ran­ki­nis pro­tas. 1.00 Pi­ko va­lan­da.

9.00 Gy­venk svei­kai! 10.00 Ma­dos nuosp­ren­dis. 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.35 „Kri­mi­na­li­nės kro­ni­kos“. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.25 „Gy­ny­bos tei­sė“. 13.30 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.50 „Lauk ma­nęs“. 17.45 „Ste­buk­lų lau­kas“. 18.55 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „As­me­ni­nės ap­lin­ky­bės“ (pas­ku­ti­nės se­ri­jos). 23.15 „Pa­ris­hil­tonp­ro­žek­to­rius“. 0.00 Veiksmo f. „Už įs­ta­ty­mų ri­bų“. 1.40 Vaid. f. „Su my­li­mai­siais ne­sis­kir­ki­te“.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 „Tik­ras ita­las“. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 8.25 Va­sar­na­miai. 9.30 Gel­bė­to­jai. 10.05 „Kil­pa“. 11.35 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 12.45 Mo­te­riš­kas žvilgs­nis. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.35 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.45 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.35 Tri­le­ris „Ma­no na­mai – ma­no tvir­to­vė“. 21.25 Vi­sos Ru­si­jos ap­gau­lė. Vai­kai. 23.35 Tri­le­ris „Įtūžio griausmas“. 1.00 Pikt­žo­džia­vi­mo mo­kyk­la. 1.55 NTV pa­va­sa­ris. 3.35 Tran­zi­tas „Mask­va–Jal­ta“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00 „Jef­ro­si­ni­ja“. 15.05 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.00 Ni­ko­la­jaus Bas­ko­vo ve­dy­bų agen­tū­ra. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 F. „Ma­no bran­gi duk­ra“. 20.35 F. „Slėp­kis!“

22.15 F. „Siū­lau ran­ką ir šir­dį“. 23.55 „Mo­te­rys, ku­rioms pa­si­se­kė“. 1.10 Ves­ti.ru. 1.40 De­tek­ty­vas „Pe­ter­bur­go po­li­ci­jos sek­lys“.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juodas var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Sa­vo aki­mis. 11.00 Ar­ti­ma ko­va. 12.00 „Tran­zi­tas“ (2). 16.00 „Kri­mi­na­li­nis vaiz­do įra­šas“. 18.00, 0.00 2012-ie­ji. 19.00 Vis­kas taip. 20.00 „Baus­mės ba­ta­lio­nas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 23.30 ART na­vi­ga­to­rius.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 Kas taps mi­li­jo­nie­riu­mi? 22.15 Pra­mo­gi­nė lai­da.

dokumentika 20.00 „Teis­mo eks­per­ti­zė“. 22.00 „So­ma­lio pi­ra­tų me­džiok­lė“. 23.00 „Pa­ra­zi­tų antp­lū­dis“. 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Egip­tas. 11.00 Is­pa­ni­jos sko­nis. Kal­nai. 11.30 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. Me­chi­kas ir San­ta Ka­ta­ri­na. 12.00 Ke­liau­to­jas. An­tark­ti­da. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ka­ri­bų ba­sei­nas. 14.00 Aust­ra­li­jos sa­los. 15.00 Ke­lio­nė į Van­ku­ve­rį. 15.30 Ke­lio­nė į Ju­ko­ną. 16.00 Ke­liau­to­jas. Piet­ry­čių krui­zas. 17.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. San Ped­ras ir Bue­nos Ai­rės. 17.30 Grai­ki­jos sko­nis. Šiau­rė. 18.00 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Ra­ma­da­nas. 19.00 Ke­liau­to­jas. Bar­se­lo­na. 20.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Uk­rai­na. 21.00 Spor­to pla­ne­ta. Ma­da­gas­ka­ras. 22.00 Ke­lio­nė jū­ro­mis. Lai­vų sta­ty­to­jai. 23.00 Ke­liau­to­jas. Pie­tų At­lan­tas. 0.00 Ke­lio­nė į Ju­ko­ną. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

8.00 „Mei­lės va­sa­ra“. 9.00 „Kaip me­nas pa­kei­tė pa­sau­lį“. 10.00 „Ro­mą pas­ta­tė ne per die­ną“. 11.00 „Luizė – Prū­si­jos šir­džių ka­ra­lie­nė“. 12.00 „Mies­to pa­gun­dos: „šo­pin­go“ is­to­ri­ja“. 13.00 „Pa­lai­do­ti Se­no­vės mies­tai“. 14.00 „Len­kų mū­šis dėl Bri­ta­ni­jos“. 15.00 „Ma­ču Pik­ču ko­das“. 16.00 „Mei­lės va­sa­ra“. 17.00 „Vi­sa tie­sa apie Van Gog­hą“. 18.00 „Ro­mą pas­ta­tė ne per die­ną“. 19.00 „Is­pa­niš­kas gri­pas: pa­mirš­tos au­kos“. 20.00 „Mao: ki­niš­ka is­to­ri­ja“. 21.00 „Čin­gis­cha­nas“. 22.00 „Ed­var­do lai­kų ūki­nin­kai“. 23.00 „9-ojo de­šimt­me­čio mu­zi­ka“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Pel­nin­gos griu­ve­nos“. 7.00, 13.00, 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 8.00, 14.00 „Til­to per Mi­si­si­pę ats­ta­ty­mas“. 9.00, 15.00, 21.00 „Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai“. 10.00, 16.00 „Afe­ris­tai“. 11.00, 17.00 „Vy­riš­ki nuo­ty­kiai“. 18.00 „Grei­čio troš­ki­mas“.

7.00 Oran­gu­ta­nų sa­la. Be ri­bos. 7.25 Pan­do­mo­nium. Mei Šė­jo is­to­ri­ja. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 9.10 Neį­ti­kė­ti­ni šu­nys. Ašt­rus re­gė­ji­mas. Ne­pa­pras­ta jė­ga. 10.05, 21.05 Gy­vū­nai ekst­re­ma­lai. 11.00 Mi­kae­los zoo­logijos tu­ras. 11.55 Gy­vū­nų ap­sau­gos draugi­ja.

12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Iš­gel­bė­ti lau­ki­nę Af­ri­ką. 13.45 Pik­ta Vil­ma. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 E­cho ir Am­bo­ze­lio dramb­liai. 16.30 Kaip tap­ti lo­kiu. 17.25 Šu­nys, ka­tės ir ki­ti nu­my­lė­ti­niai. 18.20 Bjau­riau­sių šu­nų kon­kur­sas. 19.15 Oran­gu­ta­nų sa­la. Plauk ar­ba skęsk. 22.00 Kaip ne­tap­ti ryk­lių au­ka. 22.55 Lau­ki­nis kri­mi­na­las. Lo­kiai. 23.50 Į lais­vę su pit­bu­liu. Lū­žio aki­mir­ka. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Jū­ros dramb­lio už­puo­li­mas.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Bu­gat­ti“ su­pe­rau­to­mo­bi­lis. 11.00 Ryk­lių paieš­kos. Pa­lan­ki ban­ga. 12.00 Jū­rų pa­bai­sos žū­tis. 13.00 Al­ka­nų­jų ata­ka! 14.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 15.00 Ka­lin­tys už­sie­ny­je. Ja­mai­kos ka­lė­ji­me. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Trau­ki­nys kul­ka. 17.00 Kri­ti­nė si­tua­ci­ja. Ta­li­bų maiš­tas. 18.00 „Jack Da­niels“ vis­kio ga­myk­los. 19.00 Pa­sie­nis. Ap­sup­ty­je. 20.00 Moks­las. Že­mė be Mė­nu­lio. 21.00 Drau­di­mai. No­riu bū­ti gra­ži. 22.00 Pa­sie­nis. Ap­sup­ty­je. 23.00 Moks­las. Že­mė be Mė­nu­lio. 0.00 Kri­ti­nė si­tua­ci­ja. Ta­li­bų maiš­tas. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

0.00 1 Baltijos

„Už įstatymų ribų“ („Три дня вне закона“) Veiksmo filmas. Rusija, 1992 m. Rež. Timofejus Spivakas. Vaidina Dmitrijus Ščerbina, Jevgenija Kriukova, Vladimiras Andrejevas, Igoris Jankovskis, Jurijus Nazarovas.

Buvęs desantininkas atvažiuoja į Maskvą. Už muštynes degalinėje Andrejus suimamas ir gabenamas į kalėjimą kartu su patyrusiais recidyvistais. Pakeliui banditai išsilaisvina ir priverčia Andrejų bėgti kartu. Andrejus prisiglaudžia draugo namuose, bet kartu su jo seserimi tampa žmogžudystės liudininkais.


26 Kryžiažodis Kovo 3 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Ragana. Atominė. Rūkalas. Karagana. Ostitas. Origamis. Ena. Amaras. Karosas. Yla. Ampyras. Pa. Guru. Aris. Er. Trama. Sam. „Sony“. Lavina. Adonis. Tunisas. Insulinu. Horizontaliai: Para. Alatau. Roma. Tamara. Gali. Girtumas. Malaga. Rava. Nasau. IS. Osram. Pasai. Takoskyra. Tas. Arimas. Volteras. Du. Mainos. Sol. Listas. Oni. Apenin. Rėks. Sarysu. Pažymėtuose langeliuose: Keturi ratai.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija

Prizas Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Spencerio Johnsono knygą „Viršūnės ir slėniai“. „Vien tik norais nieko nepasieksi. Susidraugauk su tikrove.“ Nereikia nė sakyti, kad mūsų gyvenimas pilnas viršūnių ir slėnių. Viršūnės – tai akimirkos, kai branginame tai, ką turime. Slėniai – tai akimirkos, kai ilgimės to, ko mums trūksta. Ne visada galime suvaldyti tai, kas vyksta aplink. Bet mūsų asmeninės viršūnės ir slėniai priklauso nuo to, kuo tikime ir kaip elgiamės. Kiekvienas, net ir pats blogiausias, gyvenimo laikotarpis slepia naujas galimybes, tik reikia jas atrasti ir išnaudoti. Kaip tai padaryti? Pasinaudokite šia trumpa ir paprasta istorija. Ji žavi tuo, kad padeda ieškoti atsakymų kiekvienam, kuris tikrai to nori. „Viršūnės ir slėniai“ – tai pasakojimas apie jaunuolį, artimą kiekvienam iš mūsų. Kamuojamas nesėkmių, dvejonių ir nusivylimo, jis iškeliauja ten, kur tikisi atrasti gražesnį gyvenimą. Tačiau kelionėje herojus atranda visai ne tai, ko tikėjosi. Jo tikslas pasirodo esąs kur kas sudėtingesnis, o sutikti žmonės ir išmoktos pamokos – geresnės ir vertos daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Šią trumpą istoriją perskaitysite per valandą, bet tai, ko išmoksite, pravers visą likusį gyvenimą.

Psichologijos specialisto ir medicinos mokslų daktaro S.Johnsono knygos išverstos į daugiau nei keturiasdešimt septynias kalbas ir parduodamos milijoniniais tiražais visame pasaulyje. Pačios žinomiausios – tai „Dovana“, kartu su Kennethu Blanchardu parašyta „Vadybos sėkmė – sprendimai per minutę“ ir „Kas paėmė mano sūrį?“, sužavėjusi didžiausias tarptautines įmones ir organizacijas, tokias kaip „Apple“, „General Motors“, „Dell“, „Procter & Gamble“, „Mercedes Benz“, „Whirlpool“ ir kt.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą lai-

mėjo Bijūnas Vaitekūnas iš Kauno, Renata Lostienė iš Klaipėdos ir Alvydas Vaitkus iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.


2012-03-10 TV diena  

11p. 2012­m.­kovo­10­d. Eg­zo­ti­ka:­jei pasiilgote nebanalios romantikos ir norite įveikti pavasa­ rinį nuovargį, geriau už vitaminus padės...

2012-03-10 TV diena  

11p. 2012­m.­kovo­10­d. Eg­zo­ti­ka:­jei pasiilgote nebanalios romantikos ir norite įveikti pavasa­ rinį nuovargį, geriau už vitaminus padės...

Advertisement