Page 1

miestas

3p.

Nesaugiausioje Kauno sankryžoje už 400 tūkst. litų pagaliau įrengs šviesoforą.

lietuva „Po­li­ti­nės am­bi­ci­jos ne­tu­ri už­gož­ti svar­biau­sių dar­bų“, – Sei­mo po­li­ti­kams nu­ro­dė D.Gry­baus­kai­tė.

5p.

pasaulis

Šiandien Kaune dvyliktą kartą prasideda Kazimiero mugė.

10p.

Estiją paralyžiavo mokytojų ir transporto sektoriaus streikas.

11p.

Penktadienis kovo 9, 2012 Nr. 57 (19616) Kaunodiena.lt 2 Lt

Dėl nu­lauž­to veid­ro­dė­lio – ant­ran­kiai ir na­mų areš­tas

Dumblinas Kauno reikalas Man­tas La­pins­kas

Kau­nie­tis Li­nas Her­ma­nas sa­vo bė­ dų ka­len­do­riu­je šią sa­vai­tę ga­li pa­žy­ mė­ti kaip sėk­min­ gą: jam pa­nai­kin­tas dve­jus me­tus tru­ kęs na­mų areš­tas. O vis­kas pra­si­dė­jo nuo smulk­me­nos – jo bi­čiu­lis ne­ty­čia nu­lau­žė au­to­mo­bi­ lio „Au­di A6“ veid­ ro­dė­lį.

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Re­gis, pa­pras­tas dumb­lo iš­ve­ži­mo iš Ne­mu­no sen­va­gės kon­kur­sas ge­ ro­kai įklam­pi­no Kau­no val­džią. Su pir­mą­jį kon­kur­są lai­mė­ju­sia bend­ ro­ve „Kau­no til­tai“ be­si­by­li­nė­jan­ ti sa­vi­val­dy­bė da­bar pi­ni­gus skirs­ tan­čių ins­ti­tu­ci­jų ste­bi­ma pro di­di­ na­mą­jį stik­lą. Nu­ga­lė­to­jas paaiš­kės ba­lan­dį

Iš nau­jo skelb­ta­me dumb­lo iš­ve­ži­ mo kon­kur­se da­ly­va­vo trys ran­go­ vai. Sa­vi­val­dy­bė pa­brė­žė: vi­sos trys kon­kur­so da­ly­vės – lie­tu­viš­ko ka­ pi­ta­lo įmo­nės, ža­dan­čios veik­ti pa­ gal jung­ti­nę su­tar­tį. Iki su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo pro­ce­ dū­ros dar ne­priei­ta, nes sa­vo tik­ri­ ni­mus at­lie­ka Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ ny­ba ir Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mų agen­tū­ra.

2

Dienos citata „Dvi moterys tapo svarbiausios mano gyvenime. Ir abiejų dabar nėra su manimi“, –

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Ste­bė­jo kai­my­nas

Dvi­ra­čiu už­kliu­džius bran­gų au­to­ mo­bi­lį, ga­li lauk­ti la­bai sun­kūs pa­ da­ri­niai. Tuo įsi­ti­ki­no Kau­no cent­ re gy­ve­nan­tis L.Her­ma­nas ir jo drau­gas dai­li­nin­kas Ka­zi­mie­ras Va­ len­tas Žal­taus­kas. Iš pir­mo žvilgs­ nio men­kas in­ci­den­tas vy­rams ta­ po tik­ru pra­keiks­mu. „Pa­ga­liau aš lais­vas. Dėl na­mų areš­to ne­ga­l ė­jau su­s i­ras­t i dar­ bo, ne­tu­rė­jau pa­ja­mų. Sun­ku gy­ ven­ti iš pa­šal­pų. Tai že­mi­na“, – „Kau­no die­nai“ kal­bė­jo L.Her­ma­nas.

2

apgailestauja Filipas Kirkorovas. Bet koncertuoti į Kauną dainininkas atvyksta išsipildžius didžiausiai svajonei: jis – tėtis.

„„Užs­peis­tas: L.Her­ma­nas ke­le­rius me­tus jau­tė­si kaip įka­lin­tas. 

12p. Eval­do But­ke­vi­čiaus nuotr.

Šiandien su „Kauno diena“ – kultūros ir meno priedas

„Santaka“ 1

kovo penktadienis,

me portale Atnaujinta – nosantaka aujienos/kau sų kūrybai. .diena.lt/n ir erdvė jū http://kauno gyvenimą no kultūros

9, 2012

vartai į Kau

nodiena.lt ienė santaka@kau Violeta Juodel Redaktorė REMIA

Nuo en

santaka

di šian – takaą Sakinekvien į dien

? vo) vietoje kartu ir (sa Kodėl mes penk

Nr. 31

)priklauKnyga „(Ne nio somo šiuolaiki sameno istorijos: atyinici vivaldos ir 1987– voje vos Lietu as pir2011 m.“ – vien suymų mųjų band rinkidaryti istorijų nio laiki nį apie šiuo ir raizę gene meno nuo dą Lietuvoje iki Sąjūdžio meto – parošių dienų. Ji karta: dos „Vietos atminatvaizdas, Baltijos tis ir fikcija ys. šalyse“ tęsin

ta

Šis įvaizdin­ tas momen­ tas iš darže­ lio ar mokyk­ los, kai kiek­ kas vienas vai po­ kiekvieną pietę privers­ tinai turėda­ vo išgerti stik­ ar linę pieno kefyro, žymi ja­ kontroliuo ti­ mos sovie ny­ nės kasdie kul­ bės galios ją. ci mina

ne­zi­ja. Ar­nis­Bal­čus.­Am­

mums tie gėrimai dėl to, kad gerdavome per­ siai tūs, ir jų ne ti tam, kad ti ir atgaivin dažnai siekia buvo šlykšnet ir namuose. Ši fo­ Rytų simin veikia pirmoji apskritai – vizualiaisiais. mąstytų. Jei terapinių savo stiprumu nama kitais rėjo spe­ tai antroji – tografija visu tuos, kurie patyrė mėjausi, net išpopulia ideologinių, siai tik prasme. Do klau­ Vokietijoje reiškian­ kumo tikslų. Bal­ greičiau kamų temų musi sovietmečiu, tų ir iškelia mą „Ostalgija“, ir savikritiš latvis Arnis ti­ panašių momen gi ciali sąvoka tomu ir Rytų Euro­ kaip karta, ir subrendusi žai­ Pavyzdžiui, vaizdų perskaiiš Vakarų talgiją Rytams Ost – rytai). mažus sovie apie nos ja si ti mą gu ruo si je ar nė užau konst tik ti re ne bet kartų praeičiai (vok. čioje posovie momentus laikio ste­ tą me­ čus nėms iš kitų tine) ja gimė iš ilga no kar­ biškai kintan je aplinkoje – jau­ pos ją mąsčiau prieš kele kie­ nės kasdienybės kas at­ žmo bių. Su konkrečia (sovie jos Parodos idė ty rėtų, kaip vis Apie rinė rafi tų Vo su ma tū žiū vals Ry tog mo pa fo kul bė­ vi sios ty ra cio kad tos vu siim­ so susie somose vals bėjimo ir bend 1975–1985 m.) Lie­ būdamas bu cige ir kramsno­ tam, da, bet ir tam, kad už erdve ir laiku letu – slaptu bend­ se nepriklau mąsto tų Leip rodė ta tirti tuos bo tos (gimusiais kais, naudojančiais no kuria atvaizdus ir jais tijos mieste „Wie Früher“ (liet. bei leistų pa skaid­ tampa lyg ši symo vie­ ja (...) pi klau ra ką. nin te se, pri lai ni tų ius ar ir lu daug tuvos me mas vaf čią vietą veju iš bu­ Išties Leipci­ momentus iš naujo ir simato jo­ rumo ženk įrodymu (...). sidėlio­ da (...) Šiuo at niai pa­ apie konkre fotografiją. „Kaip anksčiau“). atsakymai su s buvau ų vėl zdžiai ne grupuotei ndi

Vytautas Mi

chelkevičius


2

penktadienis, kovo 9, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

50mg/m3 53

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,71

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

59

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Dumblinas Kauno reikalas „Vi­si trys da­ly­viai ati­ti­ 1 ko iš­kel­to kon­kur­so są­ly­ gas. Pi­giau­sias pa­siū­ly­mas taip pat

til­po į mū­sų pa­teik­tą kai­ną“, – tei­ gė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Vie­ šų­jų pir­ki­mų ir kon­ce­si­jų sky­riaus ve­dė­jas Rai­mun­das Ma­či­kė­nas. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba tu­ri 20 die­ nų pa­tik­ri­ni­mui at­lik­ti. Jei kils neaiš­ ku­mų, pa­tik­ri­ni­mas ga­li bū­ti pra­tęs­tas dar 10 pa­rų, bet ne dau­giau. Pro­jek­tas tik­ri­na­mas nuo ant­ra­ die­nio, ko­vo 6 d., tad mak­si­ma­liai jo per­žiū­ra ga­li truk­ti iki ba­lan­džio 12 d. Jei tik­rin­to­jai ne­tu­rės prie ko pri­kib­ti, pro­jek­tas bus nag­ri­nė­ja­ mas iki ko­vo 31-osios. Tad kon­ kur­so nu­ga­lė­to­jas tu­rė­tų paaiš­kė­ ti ba­lan­dį. Bend­ra pro­jek­to su­ma – dau­ giau nei 4,15 mln.li­tų. Bet Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mų agen­tū­ra (AP­VA) pa­rei­ka­la­vo pa­pil­do­mų do­ku­men­tų fi­nan­sa­vi­mo su­tar­čiai pra­tęs­ti. Sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mą at­me­tė

„Kau­no die­nos“ ži­nio­mis, ne­pa­vy­ kus pa­sku­ti­niam dumb­lo iš­ve­ži­mo kon­kur­sui, AP­VA ge­ro­kai su­griež­ ti­no są­ly­gas, pa­gal ku­rias teiks fi­ nan­sa­vi­mą šiam pro­jek­tui. Mies­to sa­vi­val­dy­bė kas pu­sę me­ tų pa­si­ra­šo nau­ją su­tar­tį su AP­VA

dėl šio pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo. For­ ma­lus su­tar­ties pra­tę­si­mas, ku­riam nie­ka­da neiš­kil­da­vo kliū­čių, šį kar­ tą at­mes­tas. Ofi­cia­lus mo­ty­vas – Ne­mu­no ka­ na­lo iš­va­ly­mas ir pa­žeis­tos pa­kran­ tės su­tvar­ky­mo pro­jek­tas nuo va­ sa­ros ne­vyk­do­mas. Aki­vaiz­du, kad kau­nie­tiš­kos dumb­lo iš­ve­ži­mo pe­ ri­pe­ti­jos ėmė kel­ti rim­tų įta­ri­mų. Pag­ra­si­no san­kci­jo­mis

„Agen­tū­ra, iš­nag­ri­nė­ju­si gau­tą pra­šy­mą, priė­mė spren­di­mą ne­ pra­tęs­ti veik­lų už­bai­gi­mo ter­mi­no, ka­dan­gi jo­kia pro­jek­to veik­la jau dau­giau kaip 8 mėn. ne­vyk­do­ma ir nė­ra pa­grin­do teig­ti, kad sa­vi­val­ dy­bė įvyk­dy­tų sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus iki nau­jo (pra­tęs­to) ter­mi­no pa­bai­ gos“, – pa­reiš­kė AP­VA. No­rė­da­ma įsi­ti­kin­ti, ar sa­vi­val­ dy­bė tik­rai ke­ti­na pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su bū­si­mu nu­ga­lė­to­ju, AP­VA pa­rei­ ka­la­vo vie­šų­jų pir­ki­mų do­ku­men­ tų, įro­dan­čių, kad tai tik­rai įvyks. „Pa­gal ga­lio­jan­čios fi­nan­sa­vi­ mo su­tar­ties nuo­sta­tas neuž­bai­ gus pro­jek­to iki nu­sta­ty­to ter­mi­no ir neį­vyk­džius vi­sų ar da­lies įsi­pa­ rei­go­ji­mų, tu­ri­me ini­ci­juo­ti ga­li­ mo pa­žei­di­mo ty­ri­mą, įver­tin­ti fi­ nan­si­nės san­kci­jos su­mą ir pa­teik­ti

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai siū­ly­mą tai­ ky­ti pro­jek­to vyk­dy­to­jui fi­nan­si­nes ko­rek­ci­jas – ma­žin­ti fi­nan­sa­vi­mą“, – tei­gia­ma AP­VA raš­te Kau­no sa­ vi­val­dy­bei. Mies­to Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Ra­de­ta Sa­vic­kie­nė pa­ti­ki­no, kad bai­gia­mie­ji pir­ki­mo do­ku­men­ tai, ku­rių pa­rei­ka­la­vo AP­VA, sku­ biai iš­siųs­ti. Ti­ki­ma­si, kad ne­ti­kė­ tu­mų ne­bus ir jie agen­tū­rą pa­sieks iki ko­vo 30-osios – pa­sku­ti­nės ter­ mi­no die­nos. R.Sa­vic­kie­nė vy­lė­si, kad Kau­ no sa­vi­val­dy­bė gaus fi­nan­sa­vi­mą dumb­lui iš­vež­ti. Vež­ti taip ir ne­pra­dė­jo

Ka­na­lą iš­va­ly­ti, dumb­lą iš­džio­ vin­ti ir jį iš­vež­ti tu­rė­jo „Kau­no til­ tai“. Prieš pu­sant­rų me­tų kon­kur­ są lai­mė­ju­si bend­ro­vė ka­na­lą iš­va­lė ir dumb­lą su­py­lė į va­di­na­muo­sius sės­din­tu­vus. Da­lis dumb­lo pra­ džiū­vo, ta­čiau „Kau­no til­tai“ jo vež­ti ne­pra­dė­jo. Tech­ni­nia­me pro­jek­te nu­ma­ty­ ta, kad dumb­las tu­ri bū­ti iš­ve­ža­ mas bar­žo­mis. Bend­ro­vės at­sto­vai tei­gė, kad to pa­da­ry­ti neį­ma­no­ ma ir siū­lė dumb­lą vež­ti sunk­ve­ži­ miais. Sa­vi­val­dy­bė pa­rei­ka­la­vo lai­ ky­tis pro­jek­to, nes būgš­ta­vo, kad,

pa­kei­tus dumb­lo iš­ve­ži­mo bū­dą, ga­li tek­ti grą­žin­ti pro­jek­tui skir­tus ES mi­li­jo­nus. „Kau­no til­tai“ tei­gė, kad to­kių san­kci­jų ES lė­šas skirs­tan­čios ins­ ti­tu­ci­jos ne­siim­tų, ta­čiau šiuos žo­ džius ga­ran­tuo­jan­čių raš­tų pa­teik­ ti ne­ga­lė­jo. Lū­žo ie­tys

Sa­vi­val­dy­bė va­sa­rą su „Kau­no til­ tais“ su­tar­tį nu­trau­kė. Dėl to Kau­ no sa­vi­val­dy­bė­je lū­žo ie­tys. Tuo­me­tis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Na­ va­kaus­kas ir Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vas Gin­tau­tas La­ba­ naus­kas aiš­ki­no, kad dumb­lą bū­ti­ na ir įma­no­ma iš­vež­ti bar­žo­mis. Bu­vęs Kau­no vi­ce­me­ras Kęs­tu­tis Kriš­čiū­nas tvir­ti­no, kad dumb­lą rei­kia vež­ti sunk­ve­ži­miais. Bend­ro­vė ir sa­vi­val­dy­bė gin­čą pra­dė­jo spręs­ti teis­me, ku­ris nu­ ro­dė, kad pa­dė­tį tu­rė­tų įver­tin­ ti eks­per­tas. Sa­vi­val­dy­bė eks­per­to iš­va­dos ne­lau­kė ir, ne­pai­sy­da­ma „Kau­no til­tų“ pro­tes­tų, pa­skel­bė nau­ją kon­kur­są. „Kau­no til­tai“ vi­sus įsi­pa­rei­go­ ji­mus ža­dė­jo at­lik­ti dau­giau nei už 3,3 mln. li­tų, ta­čiau dar­bų at­li­ko ma­žiau nei už pu­sę šios su­mos.

„„Pa­vo­jin­ga: per dau­ge­lį me­tų sen­va­gė

Dėl nu­lauž­to veid­ro­dė­lio – ant­ran­kiai Iš pir­mo žvilgs­nio jo­kių 1 ypa­tin­gų ne­ma­lo­nu­mų ir su­krė­ti­mų ne­ža­dė­ju­si is­to­ri­ja pra­

„„Ob­jek­tas: ša­lia na­mo sto­vė­jęs au­to­mo­bi­lis „Au­di A6“ ta­po ne­ti­kė­tų pa­

da­ri­nių su­kė­lu­sio konf­lik­to prie­žas­ti­mi.

si­dė­jo 2008 m. rug­sė­jo 23-io­sios va­ka­re. Vai­di­lu­tės gat­vės 12-ojo na­mo pus­rū­sy­je gy­ve­nan­tis J.Her­ ma­nas su fi­lo­so­fu Au­ri­mu Gu­du lau­kė į sve­čius at­vyks­tant vit­ra­žų kū­rė­jo K.V.Žal­taus­ko. Tuo me­tu, kai prie na­mo dvi­ra­ čiu at­my­nė K.V.Žal­taus­kas, tre­čio­jo aukš­to bal­ko­ne sto­vė­jo L.Her­ma­ no kai­my­nas Alek­sand­ras Vo­lo­bu­ je­vas. „Kau­no die­nai“ šis vy­ras pa­ sa­ko­jo ma­tęs, kaip K.V.Žal­taus­kas ban­dė pra­neš­ti sa­vo dvi­ra­tį pro du sto­vė­ju­sius au­to­mo­bi­lius ir nu­lau­ žė jo kai­my­nei Ali­sai Sa­moy­lo­vai pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio veid­ ro­dė­lį. Pa­sak liu­dy­to­jo, au­to­mo­bi­ lis bu­vo vi­siš­kai nau­jas. „Pa­ma­tęs, ką pa­da­rė tas vy­ras su dvi­ra­čiu, pra­ne­šiau apie tai kai­ my­nei, tiks­liau jos duk­te­riai, nes kai­my­nės tuo me­tu ne­bu­vo na­ mie. Ma­no nuo­mo­ne, dvi­ra­ti­nin­ kas bu­vo ne­blai­vus – jis svir­du­lia­ vo“, – sa­kė A.Vo­lo­bu­je­vas. Pa­sak A.Vo­lo­bu­je­vo, mer­gi­nai jis pa­ta­ręs iš­kvies­ti po­li­ci­ją, nes, neuž­re­gist­ra­vus įvy­kio, drau­di­ mas ga­li neap­mo­kė­ti dėl su­lau­žy­to veid­ro­dė­lio pa­tir­tos ža­los. Ki­lo šur­mu­lys

„„Palengvėjo: L.Hermanui namų areštas pakeistas rašytiniu pasižadė­

jimu neišvykti. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuotr.

„„Ver­si­ja: L.Her­ma­nas ir jo bi­čiu­liai ma­no, kad A.Vo­lo­bu­je­vas (kai­rė­je) ir

A.Va­luc­kas – pa­žįs­ta­mi.

Pai­nia­va pra­si­dė­jo tuo­met, kai ne­ tru­kus po K.V.Žal­taus­ko at­vy­ki­mo į L.Her­ma­no bu­tą pa­skam­bi­no po­li­ ci­nin­kai. Si­tua­ci­ja komp­li­ka­vo­si. L.Her­ma­no tu­ri­ma­me gar­so įra­ še gir­di­si, kaip jis be­veik verks­ min­gu bal­su šau­kia: „At­va­žiuo­ki­ te, po­li­ci­ja! Jau švie­sa din­go! Kas čia da­ro­si!“ Gir­di­si ir po­li­ci­nin­kams pri­ ski­ria­mos fra­zės: „Jis ne­tu­ri tei­ sės ma­ši­nų brai­žy­ti... Ne­si­tam­pyk


3

penktadienis, kovo 9, 2012

miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Ne­sau­giai san­kry­žai – švie­so­fo­ras Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Ne vie­nus me­tus vai­ruo­to­jams siau­bą ke­lian­čio­je san­kry­žo­je M.K.Čiur­lio­nio gat­vė­je prie Ge­ le­žin­ke­lio sto­ties pa­ga­liau bus įreng­tas švie­so­fo­ras.

Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mų agen­tū­ra pa­rei­ka­la­ vo pa­pil­ do­mų do­ ku­men­tų fi­nan­sa­vi­ mo su­tar­ čiai pra­ tęs­ti.

ė­je su­si­kau­pė di­de­lis kie­kis dumb­lo, ku­ria­me gau­su įvai­rių ap­lin­kai kenks­min­gų ter­ša­lų. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ir na­mų areš­tas sa­kiau... Sa­kiau, ne­si­prie­šink.“ Į klau­si­mą, iš kur pa­rei­gū­nai at­ vy­ko, pa­si­girs­ta at­sa­ky­mas: „Iš Mask­vos.“ Kaip liu­di­jo į pa­stip­ri­ni­mą at­vy­ ku­sio eki­pa­žo pa­rei­gū­nai, iš pus­rū­ sy­je esan­čio L.Her­ma­no bu­to skli­ do triukš­mas. K.V.Žal­taus­kui po­li­ci­jo­je bu­vo nu­sta­ty­tas 1,2 pro­mi­lės gir­tu­mas. Tam­pė uni­for­mą

Alek­so­to po­li­ci­jos nuo­va­dos po­ sti­nio A.Va­luc­ko pa­ro­dy­muo­se tei­ gia­ma, kad K.V. Žal­taus­kas jį tam­pė už uni­for­mos. „Į per­spė­ji­mus nu­ trauk­ti ne­tei­sė­tus veiks­mus, ne­ rea­ga­vo, to­liau įžei­di­nė­jo ir tam­pė uni­for­mą“, – tei­gė A.Va­luc­kas. Pa­rei­gū­nai vien­bal­siai tvir­ti­na, kad bu­to sa­vi­nin­kas L.Her­ma­nas pa­ts juos įsi­lei­dęs. Pa­sak po­li­ci­nin­kų, bu­te ant so­ fos sė­dė­jęs Au­ri­mas Gu­das į įvy­ kius ne­si­ki­šo. L.Her­ma­no bi­čiu­lis A.Gu­das „Kau­no die­nai“ pa­sa­ko­ jo: „Kai į bu­tą atė­ju­sių vy­rų pa­ klau­sė­me, iš kur jie, iš­gir­do­me at­ sa­ky­mą, kad iš Mask­vos. Ma­čiau, kaip Ka­zi­mie­ras bu­vo iš­kė­lęs į vir­ šų ran­kas de­monst­ruo­da­mas, kad pa­si­duo­da, kad ran­ko­se nie­ko ne­ tu­ri. Ta­čiau jį par­grio­vė ant že­mės ir už­dė­jo ant­ran­kius. Prieš tai spy­ riu su­ga­di­no in­ter­ne­to ry­šio liz­dą ir už­ge­si­no bu­te švie­są.“ L.Her­ma­no bu­te bu­vę vy­rai tvir­ ti­no, kad pa­rei­gū­nai ne­tei­sė­tai įsi­ ver­žė į pri­va­čią te­ri­to­ri­ją ir su­var­žė jų lais­vę – pa­nau­do­jo ant­ran­kius. Pa­rei­gū­nai tei­gia, kad ant­ran­kių ne­pri­rei­kė. Iš­ty­rė pa­dan­gų žy­mes

L.Her­ma­nas ma­no, kad juos ata­ka­ vę po­li­ci­nin­kai – kai­my­no A.Vo­lo­ bu­je­vo pa­žįs­ta­mi. Abe­jo­nių dėl

A.Vo­lo­bu­je­vo pa­ro­dy­mų ga­li kel­ti ir kai ku­rios ap­lin­ky­bės: jis „Kau­ no die­nai“ tvir­ti­no, kad bu­vo ap­ ga­din­tas ne nau­jas „Audi A6“, bet „Mer­ce­des“ au­to­mo­bi­lis.

Gar­so įra­še, gir­di­ si, kaip L.Her­ma­nas šau­kia: „At­va­žiuo­ ki­te, po­li­ci­ja! Jau švie­sa din­go! Kas čia da­ro­si!“ L.Her­ma­no bu­te su­si­rin­kę drau­ gai bu­vo ap­kal­tin­ti pa­si­prie­ši­ni­mu pa­rei­gū­nams. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas ir dėl ga­li­mo ty­či­nio sve­ ti­mo tur­to ap­ga­di­ni­mo – pa­žeis­tų au­to­mo­bi­lio du­rų, įbrėž­to stik­lo ir nu­lauž­to veid­ro­dė­lio. Ant au­to­ mo­bi­lio šo­no bu­vo ma­ty­ti dvi­ra­čio pa­dan­gos žy­mių. At­li­kus tra­so­lo­gi­ nius ty­ri­mus paaiš­kė­jo, kad ant A. Sa­moy­lo­vos ma­ši­nos pėd­sa­kų pa­li­ ko ne K.V.Žal­taus­ko dvi­ra­tis. By­la dėl ty­či­nio sve­ti­mo tur­to ap­ga­di­ni­mo bu­vo nu­trauk­ta. Ki­ ta by­la, ku­rio­je kau­nie­čiai įta­ria­mi pa­si­prie­ši­nę pa­rei­gū­nams, li­ko ir įsu­ko L.Her­ma­ną ir K.V.Žal­taus­ką į sun­kių iš­ban­dy­mų ver­pe­tą.

pa­rei­gū­nams kal­ti­na­mas K.V.Žal­ taus­kas dau­giau nei mė­ne­sį sė­dė­jo už gro­tų tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je, nes įstai­go­je, kur jam tu­rė­jo bū­ti at­lik­ ta psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė, dėl re­ mon­to ne­bu­vo lais­vų vie­tų. Ne­pa­to­gu­mus dėl re­mon­to vie­ šai pa­tvir­ti­no ir VTPT di­rek­to­rius Kons­tan­ti­nas Daš­ke­vi­čius, paaiš­ ki­nęs, kad už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus tvar­ko­mas tri­jų aukš­tų se­nas kor­ pu­sas, kur bū­da­vo at­lie­ka­mos eks­ per­ti­zės ne­suim­tiems žmo­nėms. Ta­po neį­ga­lus

Dai­li­nin­kui vit­ra­ži­nin­kui K.V.Žal­ taus­kui te­kę su­krė­ti­mai smar­kiai pa­ken­kė svei­ka­tai. Ne­se­niai ei­li­ niam teis­mo po­sė­džiui pir­mi­nin­ ka­vu­siai tei­sė­jai Da­nu­tei Ge­čai­tei bu­vo per­duo­tas gy­dy­to­jų pa­žy­mė­ ji­mas dėl pra­stė­jan­čios K.V.Žal­ taus­ko svei­ka­tos. „Per stre­so me­tus K.V. Žal­taus­ kas ne­te­ko 80 pro­cen­tų re­gė­ji­mo ir ta­po I gru­pės in­va­li­du“, – sa­kė gy­ dy­to­jų iš­va­das dėl įta­ria­mo­jo svei­ ka­tos į praė­ju­sio ant­ra­die­nio po­sė­dį at­ne­šęs L.Her­ma­nas. Toks svei­ka­ tos pa­blo­gė­ji­mas dai­li­nin­kui to­ly­ gus ko­ne tra­ge­di­jai. Už gro­tų te­ko pa­sė­dė­ti ir L.Her­ ma­nui, nes ir jis į Ute­no­je esan­čią įstai­gą bu­vo iš­siųs­tas, kai neį­ka­lin­ tiems žmo­nėms skir­to­se pa­tal­po­se vy­ko re­mon­tas.

Dėl re­mon­to – ka­lė­ji­mas

Vie­na­me teis­mo po­sė­dy­je, ku­ria­me nei L.Her­ma­nas, nei K.V.Žal­taus­kas ne­da­ly­va­vo, bu­vo nu­spręs­ta jiems skir­ti psi­chiat­ri­nę eks­per­ti­zę. Ji tu­ rė­jo bū­ti at­lik­ta Vals­ty­bi­nės teis­mo psi­chiat­ri­jos tar­ny­bos (VTPT) Ute­ nos eks­per­ti­nia­me sky­riu­je. Ta­čiau vy­rai pa­te­ko ne pas eks­ per­tus, bet į ka­lė­ji­mą. Ir dėl ga­na keis­tos si­tua­ci­jos. Pa­sip­rie­ši­ni­mu

Jau­čia­si pa­že­min­tas

„Jau­čiau­si kaip di­de­lis nu­si­kal­tė­lis ir dar psi­chi­kos li­go­nis. Gy­ve­nau gro­tuo­to­je vie­nu­tė­je ir lyg re­ci­dy­ vis­tas bu­vau ste­bi­mas pro šar­vo­ tų du­rų lan­ge­lį“, – kar­čia pa­tir­ti­ mi da­li­jo­si L.Her­ma­nas. Jį pra­džiu­gi­no praė­ju­sį ant­ra­ die­nį gau­ta teis­mo nu­tar­tis, kad jam ne­be­tai­ko­mas na­mų areš­tas.

„Dve­jus me­tus ir du mė­ne­sius nuo 20 va­lan­dos va­ka­ro iki 8 va­lan­ dos ry­to ne­tu­rė­da­vau tei­sės išei­ti iš na­mų. Tai ne tik var­žė ma­no lais­ vę, bet ir men­ki­no oru­mą“, – pri­ si­pa­ži­no L.Her­ma­nas. Ko­vo 6 d. Kau­no apy­lin­kės teis­ mo nu­tar­ty­je sa­ko­ma, kad na­ mų areš­tas L.Her­ma­nui kei­čia­mas švel­nes­ne kar­do­mą­ja prie­mo­ne – ra­šy­ti­niu pa­si­ža­dė­ji­mu neiš­vyk­ti. Prie­žas­tis pa­si­mir­šo

Fa­ta­liš­kų pa­da­ri­nių su­kė­lu­sio konf­ lik­to prie­žas­tis – su­brai­žy­tas au­to­ mo­bi­lis – jau vi­siš­kai už­mirš­ta. „Li­nui prieš ke­le­tą me­tų nu­si­ pir­kus au­to­mo­bi­lį, pra­si­dė­jo daž­ni konf­lik­tai su kai­my­nu A.Vo­lo­bu­je­ vu, nes pa­sta­ra­sis sa­vo au­to­mo­bi­ lį lai­ky­da­vo ne ga­ra­že, bet kie­me, to­dėl Li­nui ne­bu­vo vie­tos, kur pa­ lik­ti sa­vą­jį. Dėl to­kios si­tua­ci­jos Li­nas ne kar­tą krei­pė­si į po­li­ci­ ją. Tai A.Vo­lo­bu­je­vui la­bai ne­pa­ ti­ko. Ma­nau, kad L.Her­ma­ną bu­ vo nu­spręs­ta pa­mo­ky­ti. Tai ir yra vi­so konf­lik­to prie­žas­tis“, – svars­ tė A.Gu­das. Šiuo me­tu konf­lik­tus dėl au­to­mo­ bi­lių sta­ty­mo prie Vai­di­lu­tės gat­vės 12-ojo na­mo vi­si jau už­mir­šo. „A.Vo­lo­bu­je­vas čia jau ne­be­gy­ ve­na, ta­čiau ma­to­te, ko­kie pa­si­ bai­sė­ti­ni yra prieš ket­ve­rius me­tus ki­lu­sio bui­ti­nio konf­lik­to pa­da­ri­ niai“, – su kar­tė­liu kal­bė­jo L.Her­ ma­nas. Jam iš da­lies pri­ta­rė net ir pa­ts A.Vo­lo­bu­je­vas. „Kas mė­ne­sį esu kvie­čia­mas į ko­kį nors teis­mo po­sė­dį. Pats su­ pran­ta­te, ko­kia si­tua­ci­ja: ar jū­ sų darb­da­vys bū­tų pa­ten­kin­tas, jei jam nuo­lat sa­ky­tu­mė­te – vėl tu­riu ei­ti į teis­mą?“ – re­to­riš­kai klau­sė bu­vęs L.Her­ma­no kai­my­nas.

Šią san­kry­žą la­biau­siai keiks­ no­ja au­to­bu­sų vai­ruo­to­jai, ku­ rie nuo­lat su­ke­lia ava­ri­nes si­ tua­ci­jas, steng­da­mie­si iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo su ki­to­mis trans­ por­to prie­mo­nė­mis. Leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, ne­sus­ pė­ję su­sto­ti, ne­re­tai rė­žia­si į au­ to­bu­sų šo­nus. „Mies­to au­to­bu­sai šio­je vie­ to­je ker­ta še­šias eis­mo juos­tas ir nuo­lat su­ke­lia ava­ri­nes si­tua­ ci­jas. No­ri­me iš­spręs­ti šią pro­ ble­mą, to­dėl nu­ma­tė­me įreng­ti švie­so­fo­ru re­gu­liuo­ja­mą san­ kry­žą. Šiuo me­tu ren­gia­mas pro­jek­ta­vi­mo dar­bų kon­kur­ sas“, – Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­ si­jos po­sė­dy­je sa­kė Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gin­tau­tas De­gu­tis. „Kau­no au­to­bu­sų“ vai­ruo­ to­jai ne kar­tą pra­šė ša­lia šios san­kry­žos ap­ri­bo­ti grei­tį ar­ba au­to­bu­sų stotelę per­kel­ti į ki­ tą vie­tą, ta­čiau val­di­nin­kai nu­ spren­dė pa­si­rink­ti sau­giau­sią va­rian­tą. Įren­gus švie­so­fo­rą, bū­tų iš­veng­ta ne­rei­ka­lin­gų eis­ mo įvy­kių. Nors pa­tvir­tin­tas 2012 m. sau­ gaus eis­mo prie­mo­nių pla­nas la­bai skur­dus, ta­čiau šiam švie­ so­fo­rui įreng­ti nu­ma­ty­ta skir­ti 400 tūkst. li­tų. M.K.Čiur­lio­nio gat­vė­je yra ir dau­giau pro­ble­mų – pės­čių­jų sau­gu­mas. Gy­ven­to­jai pa­mirš­ ta, kad prie Ge­le­žin­ke­lio sto­ties pa­nai­kin­ta pės­čių­jų pe­rė­ja – jie vis tiek ei­na va­žiuo­ja­mą­ja ke­ lio da­li­mi. Taip su­ke­lia pa­vo­jų ir sau, ir vai­ruo­to­jams. Įren­gus to­kią san­kry­žą, pės­tie­ji sau­giai ga­lės kirs­ti gat­vę. Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­ vi­mo sky­rius šiais me­tais už 200 tūkst. li­tų įrengs dar vie­ną nau­ ją švie­so­fo­ru re­gu­liuo­ja­mą san­ kry­žą Jo­na­vos g.–Šiaurės pr. Taip pat bus pa­reng­ti švie­ so­fo­ru re­gu­liuo­ja­mų san­kry­ žų pro­jek­tai Ro­mai­nių–Rau­ dond­va­rio pl. ir M.K.Čiur­lio­nio g.–Prie­til­čio g. Šioms san­kry­ žoms įreng­ti šiais me­tais pi­ni­ gų nė­ra.

„„Ava­ri­jos: šio­je san­kry­žo­je la-

bai daug eis­mo įvy­kių.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


4

miestas

penktadienis, kovo 9, 2012

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Vals­ty­bi­nė­je že­mė­je – so­di­nin­kų aist­ros Kau­no sa­vi­val­dy­bė me­tų me­tus vi­jo iš vals­ty­bi­nės že­mės prie Pa­ne­mu­nės įsi­ kū­ru­sius so­di­nin­ kus, lai­mė­jo prieš juos by­lą, o da­bar, už­mir­šu­si šim­ta­ tūks­tan­ti­nes iš­lai­ das de­ta­lie­siems pla­nams reng­ti, ža­ dina žmo­nėms ro­ži­ nes vil­tis.

„„Gin­čas: so­di­nin­kai pik­ti­na­si, kad nors teis­mo spren­di­mu jie ne­ga­li bū­ti skly­pų šei­mi­nin­kai, bend­ri­jos pir­mi­nin­kas V.Ko­zu­bovs­kis te­be­rei­ka­lau­ja

mo­kė­ti mo­kes­čius.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Per­ne­lyg ge­ra vie­ta

Ša­lia Pa­ne­mu­nės įsi­kū­ru­si so­di­ nin­kų bend­ri­ja „Bal­ta­sis gand­ras“, re­gis, truk­do konk­re­tiems in­te­re­ sams. Ne itin pra­ban­gūs so­di­nin­ kų name­liai su­ręs­ti itin vaiz­din­go­ je vie­to­je – ant Ne­mu­no kran­to su pui­kiu pa­no­ra­mi­niu vaiz­du. Gal to­dėl, kad yra nu­si­žiū­rė­ju­ sių­jų šio­je vie­to­je skly­pus, so­di­ nin­kus sten­gia­ma­si iš­grūs­ti iš šios gra­žios vie­tos. So­di­nin­kų bend­ri­ja „Bal­ta­sis gand­ras“ prieš po­rą me­tų Aukš­ čiau­sia­jame Teis­me pra­lai­mė­jo il­ gą tei­si­nę ko­vą dėl ga­li­my­bės il­gam iš­si­nuo­mo­ti vals­ty­bi­nę že­mę ir jo­je so­di­nin­kau­ti. „Va­di­na­si, pas mus bet ka­da ga­li atei­ti sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ir iš­vy­ti iš skly­pų. Na­tū­ra­lu, kad nu­sto­jo­me mo­kė­ti bend­ri­jos mo­kes­tį – juk vi­si čia esa­me lai­ki­nai“, – kal­bė­jo vie­na iš so­di­nin­kių Jad­vi­ga Si­neo­ka­ja. Rei­ka­lau­ja mo­kes­čių

Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Alek­se­jus Ko­zu­bovs­kis iš jos ir ki­tų taip mąs­ tan­čių bend­ri­jos na­rių te­be­rei­ka­lau­ ja mo­kė­ti po 50 li­tų per me­tus ad­ vo­ka­to iš­lai­doms to­les­nėms by­loms ir 40 li­tų bend­ri­jos na­rio mo­kes­tį. Ki­tu at­ve­ju jis gra­si­na iš­brauk­ti iš bend­ri­jos są­ra­šų ir ne­leis­ti dirb­ ti že­mės, išieš­ko­ti sko­lą su ant­sto­ liais, skai­čiuo­ti dels­pi­ni­gius. Kai ku­riems „Bal­to­jo gand­ro“ na­riams ap­skai­čiuo­tos jau ke­lių šim­tų li­tų sko­los. Pir­mi­nin­kas bend­ri­jos na­riams pa­štu iš­siun­ti­nė­jo įpa­rei­go­ji­mus pa­va­sa­rį iš­kirs­ti skly­puo­se krū­my­ nus, nu­šie­nau­ti žo­lę, nes, pa­sak jo, pa­kvies­ta že­mėt­var­ki­nin­kų ko­mi­ si­ja skirs 500 li­tų bau­dą. „Kaip jis ga­li ką nors įpa­rei­go­ti, draus­ti, gra­sin­ti, jei teis­mas aiš­kiai pa­sa­kė, kad že­mė pri­klau­so vals­ty­

Vy­gau­das Mo­lis:

Ma­nau, kad so­di­nin­ kai vis dar ga­li iš­ si­ko­vo­ti tei­sę dirb­ ti šią že­mę. Jie ga­li ban­dy­ti dar kar­tą kel­ti by­lą. bei, o ne mums“, – ste­bė­jo­si ki­tas so­di­nin­kas Ana­to­li­jus Fe­do­to­vas. Pir­mi­nin­kas ti­ki sa­vi­val­dy­be

A.Ko­zu­bovs­kis tvir­ti­no, kad, ne­ pai­sant ne­pa­lan­kaus teis­mo spren­

di­mo, bend­ri­ja te­be­vei­kia ir jos na­riai pri­va­lo mo­kė­ti mo­kes­čius. „Mo­ka­ma ne už že­mę, o už na­rys­ tę. Teis­mas juk ne­pa­rei­ka­la­vo pa­ nai­kin­ti bend­ri­jos „Bal­ta­sis gand­ ras“. Be to, nie­kas dar ne­pra­ras­ta – mus pa­lai­ko sa­vi­val­dy­bė“, – aiš­ ki­no A.Ko­zu­bovs­kis. Jis tvir­ti­no, kad į bend­ri­ją įsto­ ja ir nau­jų na­rių. „Jiems lei­džia­me dirb­ti ten, kur skly­pai ne­pri­žiū­ri­mi ir ap­leis­ti“, – sa­kė A.Ko­zu­bovs­kis. Jis nei­gė kai ku­rių so­di­nin­kų kal­ti­ ni­mus, esą pi­giai par­duo­dan­tis tei­ sę dirb­ti vals­ty­bi­nę že­mę. Val­džio­je at­si­ra­do pa­lai­kan­čių­jų

Kai ku­rie „Bal­to­jo gand­ro“ na­riai pa­sa­ko­jo skam­bi­nę į sa­vi­val­dy­ bę ir klau­sę, ar po teis­mo spren­di­ mo ver­ta dar ką nors sė­ti ir au­gin­ti. „Mus ti­ki­no, kad nie­kas iš čia mū­ sų ne­vys ir ga­li­me au­gin­ti dar­žo­ves to­liau“, – tei­gė so­di­nin­kai. Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vy­gau­das Mo­lis pa­tvir­ti­no to­kią vil­tį su­tei­kęs. „Esu tei­si­nin­kas ir ma­nau, kad so­ di­nin­kai vis dar ga­li iš­si­ko­vo­ti tei­sę

„„Re­gi­nys: „Bal­ta­sis gand­ras“ įsi­kū­ręs vaiz­din­go­je mies­to vie­to­je.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

dirb­ti šią že­mę dėl pri­tai­ky­tos nau­ do­ji­mo­si tur­tu se­na­ties. Ji tai­ko­ma, kai žmo­nės il­gai nau­do­ja­si tur­tu ir dėl to ga­li tap­ti jo šei­mi­nin­kais, o, ma­no ži­nio­mis, čia so­do skly­pai su­ for­muo­ti dar 1952 m. Aukš­čiau­sia­ja­ me Teis­me jie pra­lai­mė­jo dėl iš anks­ to pa­da­ry­tų tei­si­nių klai­dų ke­liant by­lą – ji iš­kel­ta dėl dar­ži­nin­kys­tės rei­ka­lų, o ten yra so­di­nin­kų bend­ri­ ja. Bet jie ga­li ban­dy­ti dar kar­tą kel­ti by­lą“, – įsi­ti­ki­nęs V.Mo­lis. Už­mo­jai pa­si­kei­tė

V.Mo­lis ma­no, kad mies­to ta­ry­ ba ga­lė­tų be teis­mo leis­ti „Bal­ta­ jam gand­rui“ įsi­tei­sin­ti na­me­lius, o vė­liau – su­for­muo­ti ir iš­si­pirk­ti skly­pus iš vals­ty­bės. Kaip tik to dau­ge­lį me­tų bend­ ri­jos na­riai ir ti­kė­jo­si iš val­džios. Kau­no val­dan­tie­ji ta­da tu­rė­jo vi­sai ki­tų už­mo­jų. Iš pra­džių šio­je iš so­vie­ti­nės ar­ mi­jos pa­vel­dė­to­je te­ri­to­ri­jo­je pla­ nuo­ta kil­niai at­kur­ti nuo­sa­vy­bę grą­žin­ti­nų že­mių sa­vi­nin­kams, o pir­miau­siai – ap­do­va­no­tie­siems Vy­čio kry­žiaus or­di­nu ir po­li­ti­ niams ka­li­niams.

Pas­kui pra­dė­ta mąs­ty­ti pra­gma­ tiš­kiau: Kau­no sa­vi­val­dy­bė pra­dė­ jo reng­ti de­ta­liuo­sius pla­nus gy­ve­ na­mų­jų na­mų kvar­ta­lui. Pra­si­dė­jus so­di­nin­kų by­li­nė­ji­ mui­si, be­veik 100 tūkst. li­tų kai­na­ vęs pro­ce­sas su­sto­jo ir da­bar pa­dė­ tas į stal­čių. „Po tiek me­tų be­vil­tiš­kos ko­ vos, nu­si­vy­li­mų, jau sun­ku ti­kė­ ti val­džios ge­ra­no­riš­ku­mu. Ten nuo­mo­nės kei­čia­si la­bai grei­tai. Nie­ko ne­s i­t i­k i­m e ir au­g in­s i­m e dar­žo­ves, kol neiš­va­rys“, – svars­ tė so­di­nin­kai.

100 tūkst. litų

kai­na­vęs teismo pro­ce­sas su­sto­jo ir da­bar pa­dė­tas į stal­čių.


5

penktadienis, kovo 9, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

A.Ve­čers­kis ne­rims­ta

Ar­tė­jant Sei­mo rin­ ki­mams po­li­ti­nės am­bi­ci­jos ne­tu­ri už­ gož­ti svar­biau­sių dar­bų, ku­riuos tu­ ri at­lik­ti Sei­mas. Tai pa­reiš­kė Pre­zi­den­ tė Da­lia Gry­baus­ kai­tė, ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­ku­si su Sei­mo val­dy­bos na­riais.

Bu­vęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­ mos teat­ro (LNDT) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Adol­fas Ve­čers­kis to­ liau teis­muo­se ko­vo­ja dėl ga­li­my­ bės su­si­grą­žin­ti pra­ras­tą po­stą.

„„Nu­ro­dy­mas: pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, ko­vos prieš rin­ki­mus ne­tu­ri

kliu­dy­ti Sei­mui iš­spręs­ti stra­te­gi­nių vals­ty­bės klau­si­mų. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Sudėliojo prioritetus Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ap­ta­rė pa­va­sa­rio dar­bus

Su­si­ti­ki­mas bu­vo skir­tas šeš­ta­die­ nį pra­si­de­dan­čios ei­li­nės Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bams ap­tar­ ti. Įvar­dy­da­ma prio­ri­te­tus ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, jog ar­tė­jant nau­ jo par­la­men­to rin­ki­mams „Sei­mas ne­tu­ri leis­ti, kad po­li­ti­nės am­bi­ ci­jos už­gož­tų vals­ty­bei svar­biau­ sius dar­bus“. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, bū­ti­na „tvir­ta Sei­mo na­rių po­li­ti­nė va­ lia dar per pa­va­sa­rio se­si­ją rea­ liais spren­di­mais įgy­ven­din­ti ša­lies ener­ge­ti­nį ir fi­nan­si­nį sau­ gu­mą, ir, kaip nu­ro­dė Kons­ti­tu­ ci­nis Teis­mas, grą­žin­ti sko­lą nuo sunk­me­čio nu­ken­tė­ju­siems žmo­ nėms – priim­ti per kri­zę su­ma­ žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mą reg­ la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus“. „Ko­vos prieš rin­ki­mus ne­tu­ri kliu­dy­ti Sei­mui iš­spręs­ti stra­te­ gi­nių vals­ty­bės klau­si­mų. Kvie­ čiu po­li­ti­kus elg­tis at­sa­kin­gai, per­ženg­ti sa­vo po­li­ti­nes am­bi­ci­ jas ir su­telk­tai už­baig­ti pra­dė­tus dar­bus stip­ri­nant ša­lies ener­ge­ti­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą ir fi­nan­si­nį sta­bi­ lu­mą, ir at­kur­ti so­cia­li­nį tei­sin­gu­ mą“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė. Svar­biau­sia – ener­ge­ti­ka

Pa­sak Pre­zi­den­tės, Lie­tu­vos ener­ ge­ti­nio sa­va­ran­kiš­ku­mo už­tik­ri­ni­ mas yra ker­ti­nis tiks­las, sie­kiant įtvir­tin­ti ša­lies po­li­ti­nę ne­prik­ lau­so­my­bę. Anot jos, per pa­sta­ ruo­sius tre­jus me­tus ne­ma­žai

nu­veik­ta per­tvar­kant ener­ge­ti­kos sek­to­rių ir ši­lu­mos ūkį. Da­bar la­ bai svar­bu, kad per pa­va­sa­rio se­si­ ją bū­tų priim­ti vi­si vals­ty­bės stra­ te­gi­niams ener­ge­ti­kos pro­jek­tams įgy­ven­din­ti bū­ti­ni įsta­ty­mai.

Ire­na De­gu­tie­nė:

Kai ku­rie iš šių klau­ si­mų yra ne vien val­ dan­čio­sios koa­li­ci­jos, bet ir vi­so Sei­mo, vi­sų po­li­ti­kų at­sa­ko­my­bė.

Vals­ty­bės va­do­vė taip pat pa­ brė­žė, kad rei­kia to­liau dirb­ti, sie­ kiant pa­ža­bo­ti ši­lu­mos ūkio mo­ no­po­li­jas. To­dėl dar per šią se­si­ją bū­ti­na priim­ti Ši­lu­mos ūkio įsta­ ty­mo pa­tai­sas, ku­rios nu­sta­tys aiš­kes­nę ši­lu­mos tie­ki­mo tvar­ką ne­prik­lau­so­miems ga­min­to­jams, ir Ener­gi­jos iš­tek­lių rin­kos įsta­ty­ mą, ku­ris su­kurs prie­lai­das kon­ ku­ren­cin­goms bio­ku­ro kai­noms. Siū­lo leng­va­tas spau­dai

Vie­nu svar­biau­sių po­li­ti­nių prio­ ri­te­tų Pre­zi­den­tė įvar­di­jo fi­nan­ si­nę draus­mę ir gy­ve­ni­mą pa­gal iš­ga­les. „Griež­ta draus­mė pa­dė­jo iš­veng­ti fi­nan­si­nės griū­ties kri­zės lai­ko­tar­piu. Ir to­liau su vals­ty­bės fi­nan­sais tu­ri­me elg­tis at­sa­kin­ gai – už­kirs­ti ke­lią iš­lai­da­vi­mui atei­ty­je. Bū­ti­na ra­ti­fi­kuo­ti Eu­ ro­pos fis­ka­li­nės draus­mės su­

tar­tį, ku­rio­je įtvir­tin­tos nuo­sta­ tos, ne­lei­sian­čios švais­ty­ti pi­ni­gų ir pra­sko­lin­ti vals­ty­bės“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė. Ša­lies va­do­vė su Sei­mo val­dy­ bos na­riais taip pat ap­ta­rė pri­ dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­ tų svar­bą stip­ri­nant nuo vers­lo ir po­li­ti­kų įta­kos ne­prik­lau­so­mą ži­ niask­lai­dą, ki­tas įsta­ty­mų ini­cia­ty­ vas, kaip to­bu­lin­ti teis­mų sis­te­mą, spar­tin­ti by­lų nag­ri­nė­ji­mą, ge­rin­ ti vers­lo ap­lin­ką ir stip­rin­ti kon­ku­ ren­cin­gu­mą. Kreipėsi į visus

Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­ nė ne­siė­mė ver­tin­ti, ku­riai iš po­ li­ti­nių jė­gų skir­tas Pre­zi­den­tės ra­gi­ni­mas „per­ženg­ti am­bi­ci­jas“ ir tęs­ti dar­bą. I.De­gu­tie­nė to­kią Pre­zi­den­tės po­zi­ci­ją ver­ti­na kaip ra­gi­ni­mą su­si­telk­ti. „Tai reiš­kia, kad Pre­zi­den­tė pa­ pra­šė Sei­mo su­si­tel­kus dirb­ti pa­ va­sa­rio se­si­jo­je, nepaisant to, kad yra rin­ki­mų me­tas. Pre­zi­den­tė dar kar­tą pa­kar­to­jo, kad krei­pia­si ne tik į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, bet ir į opo­zi­ci­nes par­ti­jas, kad ker­ti­nis pa­va­sa­rio se­si­jos klau­si­mas bū­tų ener­ge­ti­kos pro­jek­tai“, – žur­na­ lis­tams tei­gė Sei­mo va­do­vė. „Kai ku­rie iš šių klau­si­mų yra ne vien val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, bet ir vi­so Sei­mo, vi­sų po­li­ti­kų at­sa­ ko­my­bė“, – pri­dū­rė par­la­men­to pir­mi­nin­kė. Pak­laus­ta, ar tai reiš­ kia Pre­zi­den­tės pa­ra­mą da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai, I.De­gu­tie­ nė pa­siū­lė šį klau­si­mą už­duo­ti pa­ čiai D.Gry­baus­kai­tei.

„Po­li­ti­ka yra po­li­ti­ka“ R.Pa­lai­t į į Vy­riau­sy­bę de­le­ga­vu­sios Li­b e­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) ly­de­r is, Sei­mo vi­ce­pir­m i­n in­kas Al­ gis Čap­l i­kas tei­gė, kad jo par­t i­ja ne­ tu­r i jo­k ių am­bi­ci­jų, į ku­r ias ga­l i bū­t i nu­k reip­tas Pre­z i­den­tės ra­g i­n i­mas. „Ap­t a­rė­me tik ar­tė­jan­č ios se­s i­jos dar­bot­var­kę, pa­si­kei­tė­me nuo­mo­ nė­m is. Ir lau­k ia­me spren­d i­mo dėl prem­je­ro And­r iaus Ku­bi­l iaus siū­ ly­mo at­leis­t i R.Pa­lai­t į. To­k io Pre­z i­

den­tės spren­d i­mo lau­k ia­me atei­ nan­t į pir­ma­die­n į ar­ba ant­ra­die­n į“, – sa­kė A.Čap­li­kas ir pri­dū­rė, kad LiCS ir to­liau re­mia R.Pa­lai­t į. Ar koa­l i­ci­ja iš­si­lai­k ys iki Sei­mo ka­ den­ci­jos pa­bai­gos šių me­tų vė­ly­vą ru­de­nį, li­be­ral­cent­ris­tų ly­de­ris tei­gė neat­me­tan­tis jo­kių ga­li­my­bių: „Po­li­ ti­ka yra po­l i­t i­ka, gal ir pa­vyks. Mes pa­si­ry­žę dirb­ti. Mes am­bi­ci­jų ir ne­ tu­ri­me. Mes no­ri­me konst­ruk­ty­viai

dirb­t i.“ A.Čap­l i­kas pri­dū­rė, kad nie­ kas iš Sei­mo val­dy­bos ne­bu­vo ma­ tęs ener­ge­t i­kos pro­jek­t ų, ku­r iuos ak­cen­t uo­j a prem­j e­r as. „Ma­n iau, kad prem­je­ras tik man ne­ro­do. Pa­ si­ro­do, vi­siems ne­ro­do. Ir Sei­mo pir­ mi­nin­kė pri­pa­ž i­no, kad nie­ko ne­ž i­ no apie ar­tė­jan­čius ener­ge­ti­kos pro­ jek­tus. Ir opo­zi­ci­ja ne­ži­no. Va­di­na­si, bu­vau tei­sus pa­klau­sęs, kur tie svar­ būs ener­ge­ti­kos pro­jek­tai. Ir tai ne­ bu­vo šan­ta­žas“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Vil­niaus mies­to 3-ia­sis apy­lin­ kės teis­mas nag­ri­nė­ja ak­to­riaus ir re­ži­sie­riaus A.Ve­čers­kio ieš­ki­ nį Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai bei tre­ čia­jam as­m e­n iui, da­bar­t i­n iam LNDT va­do­vui Mar­ty­nui Bud­rai­ čiui. Ket­vir­ta­die­nį teis­mas įpa­rei­go­jo ieš­ko­vą pa­tiks­lin­ti ieš­ki­nį. „Per dvi sa­vai­tes įpa­rei­go­ti pa­ teik­ti pa­tiks­li­ni­mą, nes teis­mui rei­ kia pla­tes­nių mo­ty­vų“, – BNS sa­kė teis­mo at­sto­vė spau­dai Er­da Ma­ri­ ja Ka­va­liaus­kie­nė. Ieš­ko­vas pra­šo teis­mo pa­nai­kin­ ti 2010 m. spa­lio 26 d. kon­kur­so re­zul­ta­tus ir nu­trauk­ti su­tar­tį su kon­kur­so lai­mė­to­ju M.Bud­rai­čiu. Skun­de teis­mui A.Ve­čers­kis nu­ ro­do, kad bu­vo prim­ti do­ku­men­tai, jam leis­ta da­ly­vau­ti kon­kur­se, ta­ čiau vyks­tant kon­kur­sui pra­neš­ta, kad jis iš jo pa­ša­li­namas. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja tei­gė, kad A.Ve­čers­kis bu­vo pa­ša­lin­tas iš kon­ kur­so, nes gau­tas Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pa­ti­ki­ni­mas, jog jis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mą – teat­re įdar­bi­no žmo­ną Va­le­ri­ją Ve­čers­ kie­nę, jai ir teat­re taip pat dir­bu­ siai duk­rai Ju­tai Ve­čers­ky­tei sky­rė prie­dus. E.M.Ka­va­liaus­kie­nė BNS sa­kė, kad ši by­la at­ke­lia­vo iš ad­mi­nist­ ra­ci­nio teis­mo. „Po ape­lia­ci­jos bu­vo nu­spręs­ ta iš nau­jo per­duo­ti nag­ri­nė­ti Vil­ niaus mies­to 3-ia­jam apy­lin­kės teis­mui“, – BNS sa­kė teis­mo at­ sto­vė spau­dai. 2011 m. ba­lan­džio 1 d. Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­ mas at­me­tė A.Ve­čers­kio skun­dą, ku­riuo jis gin­či­jo drau­di­mą da­ly­

vau­ti kon­kur­se ren­kant nau­ją teat­ ro va­do­vą. „Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­grįs­tai už­drau­dė bu­vu­siam teat­ro di­rek­ to­riui da­ly­vau­ti kon­kur­se“, – ta­da pa­skel­bė teis­mas. Ta­čiau vė­liau po ape­lia­ci­jos šis teis­mo spren­di­mas bu­vo pa­nai­kin­ tas ir by­la per­duo­ta iš nau­jo nag­ri­ nė­ti Vil­niaus mies­to 3-ia­jam apy­ lin­kės teis­mui. Ki­tas po­sė­dis A.Ve­čers­kio by­lo­je vyks ba­lan­džio 4 d.

A.Ve­čers­kis su­lau­ kė kri­ti­kos dėl teat­ re die­gia­mo „ko­ mer­ci­nio po­bū­džio pri­va­taus teat­ro mo­de­lio“.

2010-ųjų rug­sė­jį Kul­tū­ros mi­ nis­te­ri­ja pa­skel­bė kon­kur­są LNDT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­ goms ei­ti. Ja­me da­ly­va­vo še­ši kan­ di­da­tai, kon­kur­są lai­mė­jo M.Bud­ rai­tis. A.Ve­čers­kis LNDT va­do­va­vo nuo 2005 m. Jis su­lau­kė me­ni­nin­kų ir kul­tū­ros vei­kė­jų kri­ti­kos dėl sa­vo prieš­ta­ rin­gų tei­gi­nių ir dėl to, kad LNDT, tu­rin­čia­me aukš­čiau­siu me­ni­niu ly­giu pri­sta­ty­ti na­cio­na­li­nės kū­ ry­bos lai­mė­ji­mus, bu­vo die­gia­mas „ko­mer­ci­nio po­bū­džio pri­va­taus teat­ro mo­de­lis“. 1992 m. A.Ve­čers­kis įkū­rė pir­mą pri­va­tų teat­rą Lie­tu­vo­je. Per sa­vo kū­ry­bi­nį ke­lią re­ži­sa­vo 13 spek­tak­ lių, iš­ver­tė 12 pje­sių, vai­di­no per 100 pje­sių teat­re, 37 te­le­vi­zi­jos spek­tak­liuo­se, at­li­ko 21 vaid­me­ nį ki­ne. Taip pat fil­ma­vo­si te­le­vi­ zi­jos se­ria­luo­se, da­ly­va­vo mu­zi­ki­ niuo­se šou. KD, BNS inf.


6

penktadienis, kovo 9, 2012

nuomonės

Bal­ti­jos ša­lių prem­je­rai: Len­ki­jai du­rys dar at­vi­ros

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Apie gėly­tes ir ly­gias ga­li­my­bes

Lu­kas Mik­ne­vi­čius

S

u­si­sie­k i­mo mi­n ist­ras Eli­ gi­jus Ma­s iu­l is va­kar pa­ darė li­b e­ra­l ias pa­ž iū­ras dek­la­r uo­jan­č iam po­l i­t i­ kui ne­de­ran­čią klaidą. Po­nas Ma­ siu­l is išt­r i­m i­ta­vo ži­n ią, kad Mo­ ters die­nos pro­ga jo va­do­vau­ja­ mo­je mi­n is­te­r i­jo­je dir­ban­t ys vy­ rai na­mo eis va­lan­da anks­č iau, o mi­n is­te­r i­jos mo­te­r ys gaus po gėlytę. „Šian­d ien vi­si vy­rai tu­r i gra­ž ią pro­gą pa­da­r y­t i šventę sa­vo da­ moms, todėl Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ ri­jos dar­buo­to­jai vy­rai, su­si­de­rinę su sa­vo va­do­vais ir at­l ikę vi­sus būti­nus dar­bus, na­mo galės išei­ ti vie­na va­lan­da anks­čiau. Pui­ki ga­li­mybė pa­da­ry­ti sa­vo ant­ra­jai pu­sei šven­tinę va­ka­rienę. Svei­ki­ nu vi­sas mo­te­ris jų die­nos proga“, – pa­skelbė mi­nist­ras.

Taip, mo­terų pa­dėtis vi­du­ram­žiais, švel­niai ta­riant, ne­bu­vo pa­ti ge­riau­sia. Ir tai yra vie­ na prie­žas­čių, kodėl jie va­di­na­mi tam­siai­siais. Ga­li­ma į šį E.Ma­siu­lio su­ma­nymą nu­mo­t i ran­ka – po­l i­t i­kai daž­nai pa­da­ro ir ge­ro­kai juo­k in­ges­n ių pa­reiš­kimų. Bet ga­li­ma mi­nistrą ir pa­bar­ti, nes jo žod­ž iuo­se sly­pi ži­nutė, ku­r i nie­kaip ne­si­de­r i­na nei su pa­rei­go­m is Vy­r iau­sybė­ je, nei su Li­be­ralų sąjūdžio pir­mi­ nin­ko po­stu. Iš esmės mi­n ist­ras pa­sakė, kad mo­ters vie­ta yra vir­tuvė­je. O Mo­ ters die­na skir­ta tam, kad vy­rai sa­ vo da­mas nors vieną dieną galė­ tų iš­va­duo­ti nuo šio pra­ga­ro. Na, ir dar pri­dėti gėlytę. Ki­ta ver­tus, E.Ma­siu­l is, mi­n is­te­ ri­jos vy­rus iš­leis­da­mas va­lan­da anks­čiau, ma­tyt, per daug nemąs­ tė. Ges­tas, ir tiek. Ta­čiau vi­so­je ši­to­je is­to­ri­jo­je yra ir ki­ta me­da­l io pusė – kodėl Ko­ vo 8-ąją vi­siems pri­rei­kia kalbė­ ti apie ly­g ias vyrų ir mo­terų tei­ ses bei ga­li­my­bes? For­mu­luo­jant klau­simą tiks­liau – kodėl ap­skri­tai

pri­rei­kia? Ir šio­je vie­to­je vie­nas ki­ tas ak­menė­lis, ma­tyt, krin­ta ir į rū­ tų dar­želį. Pa­vyzd­ž iui, Mo­ters die­nos iš­va­ karė­se Ly­g ių ga­l i­my­bių plėtros cent­ras su­skai­čia­vo, kad 248 Vil­ niaus mies­to gatvėms su­teik­t i vy­r iš­k i as­men­vard­ž iai ir tik 39 mo­terų var­dai. Ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se pa­dėtis panaši. Bet ką da­r y­t i, jei kai ku­r ios Vil­ niaus gatvės var­dus ga­vo prie­š 500 metų? Taip, mo­terų pa­dėtis vi­du­ram­žiais ne­bu­vo pa­ti ge­riau­ sia. Ir tai yra vie­na prie­žas­čių, ko­ dėl jie va­di­na­mi tam­siai­siais. Tie­sa, pa­si­ūly­mas im­ti ir per­var­ dy­t i gat­ves ne­bu­vo pa­teik­t as. Tik pa­si­ūly­ta į tai at­kreip­ti dėme­ sį atei­ty­je gatvėms su­tei­kiant pa­ va­d i­n i­mus. Ta­čiau kai ku­r ie fe­ mi­nis­čių pa­reiš­ki­mai kur kas ra­ di­ka­les­ni ir, tiesą sa­kant, že­mi­na pa­čias mo­te­ris. Vis pa­si­g irs­ta kalbų, kad Sei­me, Vy­r iau­sybė­je, vals­tybės ins­t i­tu­ ci­jo­se vyrų ir mo­terų tu­ri būti po ly­giai. Bet sa­vo balsą rin­ki­muo­se no­riu ati­duo­ti už tą po­li­tiką ar po­ li­t ikę, ku­r is ar ku­r i, ma­no gal­va, ge­r iau­siai at­sto­vaus ma­no in­te­ re­sams. Ne­no­riu rink­tis pa­gal ly­ tį, nes tai ne­svar­bu. „O kodėl ta­da po­li­ti­ko­je vyrų dau­ giau nei mo­terų? – pa­klaus fe­mi­ nistės. – Juk yra dau­gybė mo­terų, ge­ro­kai pro­tin­ges­nių nei dau­gu­ ma da­bar­t i­n ių Sei­mo na­r ių vy­ rų.“ Ab­so­l iu­čiai su­t in­k u su šiuo tei­g i­n iu. Bet ne­su­t in­k u, kai šau­ kia­ma, kad vy­rai ty­čia stu­mia mo­ te­ris į po­li­ti­kos pa­ri­bius. Taip nė­ ra. Lie­tu­vo­je ne­ra­si­te par­ti­jos, ku­ rios aukš­čiau­siuo­se po­stuo­se ne­ būtų mo­terų, svar­biau­sio­se vals­ tybės kėdėse – taip pat mo­te­rys. Tai, kad Sei­me yra dau­giau vyrų, reiš­kia tik vie­na – mo­te­rys pa­čios ne­si­ver­žia į po­li­tiką. Tad ne­rei­kia žmo­nių ten temp­ti nu­sta­čius kvo­ tas rin­ki­muo­se. Be to, ką da­ry­tu­me su 141-uo­ju Sei­ mo na­riu? Vy­ras keistų mo­terį ir at­virkš­čiai kas ant­rą ka­den­ciją? O gal tą vietą ati­duo­tu­me trans­sek­ sua­lams? O jei Lie­tu­vo­je neat­si­ rastų nė vie­no trans­sek­sua­lo, no­ rin­čio tap­ti Sei­mo na­riu? Ab­sur­d iš­k i klau­si­mai? Taip, bet tik dėl to, kad ir pa­si­ū ly­mas rin­ kimų sąra­šuo­se vy­rus ir mo­te­ris „išs­kai­čiuot pir­mais ant­rais“ yra ab­sur­diš­kas. Nes nėra pirmų ir ant­rų. Vi­si yra lygūs ir vie­n i ki­t iems rei­ka­l in­g i. Tai rei­k ia priim­t i kaip sa­vai­me su­pran­tamą faktą, dėl ku­r io ne­ tu­ri kil­ti jo­kių klau­simų.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

Len­ki­jai du­rys at­vi­ros

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos prem­je­rai taip pat pa­brėžė, kad ga­li­mybė da­ly­ vau­ti pro­jek­te lie­ka at­vi­ra ir Len­ki­ jos ener­ge­ti­kos bend­ro­vei. „Bend­ro­ se su­si­ti­ki­mo iš­va­do­se pa­tvir­ti­na­ma VAE reikšmė ener­ge­ti­niam re­gio­no sau­gu­mui ir su­ta­ria­ma, kad to­lesnės de­ry­bos dėl li­ku­sių neišspręstų pro­ jek­to klau­simų bus vyk­do­mos taip, kad iki šių metų bir­že­lio mėne­sio pa­ bai­gos būtų pa­si­ra­šy­ta VAE kon­ce­si­ jos su­tar­tis“, – ra­šo­ma mi­nist­ro pir­ mi­nin­ko pra­ne­ši­me spau­dai. „Mi­nist­rai pir­mi­nin­kai pa­ska­ti­ no įmo­nes baig­ti de­ry­bas lai­ku, kad kon­ce­si­jos su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas įvyktų iki 2012 m. bir­že­lio, o tai leis­ tų pro­ce­sui pe­rei­ti į kitą sta­diją“, – tei­gia­ma pa­si­ra­šy­to­je dek­la­ra­ci­jo­je. Steigs naują įmonę

Kon­ce­si­jos su­tartį pa­si­ra­šys Lie­tu­vos Vy­riau­sybė ir kaip stra­te­ginė in­ves­ tuo­to­ja pa­si­rink­ta bend­ra Ja­po­ni­jos ir JAV įmonė „Hi­ta­chi-GE Nuc­lear Ener­gy“. Lie­tu­vos Vy­riau­sybės at­ stovų tei­gi­mu, pla­nuo­ja­ma, kad pa­ si­ra­šant su­tartį da­ly­vautų ir nau­jai ku­ria­ma bend­ra pro­jek­to įgy­ven­di­ ni­mo įmonė. A.Ku­bi­lius bend­ros įmonės stei­ gi­mo pla­čiau ne­ko­men­ta­vo, ta­čiau teigė, kad pra­dinę ak­ci­ninkų su­tartį ti­ki­ma­si pa­si­ra­šy­ti taip pat iki bir­ že­lio.

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Kal­bos: Es­ti­jos, Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos prem­je­rai apie ga­li­my­bes pa­sta­ty­ti VAE

kalbė­jo op­ti­mis­tiš­kai. 

Kalbė­jo op­ti­mis­tiš­kai

„Bend­rovės nu­rodė, ko­kio elekt­ros kie­kio jos ti­ki­si iš VAE. Tai ir leid­žia mums ma­ty­ti la­bai aiš­kiai, kad dėl to nėra di­des­nių ginčų ar di­des­nių pro­ blemų“, – žur­na­lis­tams sakė prem­ je­ras bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­ jo­je su Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ko­le­go­mis Vald­žiu Domb­rovs­kiu bei And­ru­su An­si­pu. Es­ti­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas įvar­ di­jo, kad jo ša­lis pa­gei­dautų 300 me­ ga­vatų iš elekt­rinės, ku­rios ga­lin­ gu­mas, kaip pla­nuo­ja­ma, bus 1300 me­ga­vatų. A.An­si­po tei­gi­mu, ša­lis da­bar pa­ti pa­si­ga­mi­na pa­kan­ka­mai elekt­ros, bet sie­kia įvairinti šal­ti­nius. „Mes vis dar tu­ri­me po­reikį įvairin­ ti ener­ge­ti­kos pro­duk­ciją. Dėl šios prie­žas­ties norė­tu­me pa­deng­ti 300 me­ga­vatų iš su­var­to­ja­mos ener­gi­jos elekt­ra iš VAE“, – žur­na­lis­tams sa­ kė A.An­si­pas.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Lat­vi­jos prem­je­ras V.Domb­rovs­kis pa­tvir­ti­no sa­vo ša­lies suin­te­re­suo­ tumą, ta­čiau Lat­vi­jos pla­nuo­ja­mos da­lies tiks­liau ne­įvar­di­jo. „Norė­ čiau pa­tvir­tin­ti Lat­vi­jos įsi­pa­rei­go­ jimą šiam pro­jek­tui ir pa­žangą, ku­ rią pa­siekė mūsų ener­ge­ti­kos įmonės derė­da­mo­si dėl šio pro­jek­to“, – sakė V.Domb­rovs­kis. Pas­ta­tytų iki 2020-ųjų

Lie­tu­va ti­ki­si, kad, da­ly­vau­jant Lie­ tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos įmonėms bei „Hi­ta­chi“, nau­ja elekt­rinė bus pa­sta­ty­ta iki 2020 m. Len­ki­jos bend­rovė PGE per­nai gruodį pa­skelbė stab­dan­ti da­ly­va­vimą VAE pro­jek­te. Ta­čiau Bal­ti­jos ša­lys sa­ ko, kad du­rys jai lie­ka at­vi­ros. „Mes iš­ sau­go­me at­virą ga­li­mybę ir Len­ki­jos bend­ro­vei ap­si­spręsti bei da­ly­vau­ti šia­me pro­jek­te“, – teigė A.Ku­bi­lius. KD, BNS inf.

Sank­ci­jos Bal­ta­ru­si­jai – ne­pa­kan­ka­mos

D

a­bar­tinės san­kci­jos Bal­ta­ ru­si­jos re­ži­mui yra ne­pa­ kan­ka­mos, kai Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­cinės Jung­tinės pi­lie­ čių par­ti­jos ly­de­riui Ana­to­li­jui Le­ bed­kai bu­vo užd­raus­ta iš­vyk­ti iš ša­ lies, o vėliau su­lai­ky­ta iš Lie­tu­vos į Bal­ta­ru­siją grįžtan­ti jo žmo­na Svet­ la­na Le­bed­ka. Taip tei­gia Sei­mo Už­ sie­nio rei­kalų ko­mi­te­to (URK) pir­mi­ nin­kas Ema­nue­lis Zin­ge­ris. „Ma­tant to­kius Bal­ta­ru­si­jos val­ dan­čio­jo re­ži­mo veiks­mus, ku­ riais sie­kia­ma užg­niauž­ti ir nu­til­dy­ ti de­mok­ra­tinės opo­zi­ci­jos at­sto­vus užd­raud­žiant jiems iš­vyk­ti iš ša­lies, neiš­ven­gia­mai su­si­da­ro įspūdis, kad

Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas ir jo val­ dan­ty­sis re­ži­mas šalį sie­kia pa­vers­ti nau­juo­ju gu­la­gu Eu­ro­pos cent­re ki­ taip mąstan­tiesiems“, – Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus išp­la­tin­ta­me pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas E.Zin­ge­ris. Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, bend­ras ES kaip de­mok­ra­ti­nių vals­ty­bių bend­ri­ jos ir Lie­tu­vos kaip Bal­ta­ru­si­jos kai­ mynės už­da­vi­nys yra pa­dėti Bal­ ta­ru­si­jos de­mok­ra­ti­nei opo­zi­ci­jai pa­siek­ti, kad „jos bal­sas, pa­tei­kian­tis in­for­ma­ciją, al­ter­na­ty­vią Bal­ta­ru­si­ jos val­dan­čio­jo re­ži­mo pro­pa­gan­dai, būtų kiek įma­no­ma ge­riau gir­di­mas tiek de­mok­ra­ti­nia­me pa­sau­ly­je, tiek pa­čio­je Bal­ta­ru­si­jo­je“.

„Ma­nau, kad da­bar­tinės san­kci­jos Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mui yra ne­pa­kan­ka­ mos“, – įsi­ti­kinęs Sei­mo URK va­do­ vas. Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­cinės Jung­tinės pi­lie­čių par­ti­jos ly­de­riui A.Le­bed­kai tre­čia­dienį ne­leis­ta at­vyk­ti į Lie­tuvą. A.Le­bed­ka teigė, kad Ka­me­nyj Lo­go pa­sie­nio punk­te, ku­ris yra prie Lie­tu­ vos sie­nos ties Me­di­nin­kais, jam bu­vo pa­reikš­ta: „Kom­piu­te­ris ro­do, kad jam draud­žia­ma iš­va­žiuo­ti iš Bal­ta­ru­si­jos.“ Be to, tre­čia­dienį pa­sie­ny­je grįžtan­ti iš Lie­tu­vos bu­vo su­lai­ky­ta ir A.Le­bed­kos žmo­na Svet­la­na. Anot po­rta­lo char­ tia’97.org, jos as­me­ninė ap­žiū­ra tru­ ko apie po­rą va­landų. KD, BNS inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

L

ie­tu­vo­je su­si­tikę Bal­ti­jos ša­ lių prem­je­rai pa­ra­gi­no ener­ ge­ti­kos įmo­nes spar­čiai tęsti de­ry­bas, kad iki bir­že­lio pa­ bai­gos būtų pa­si­ra­šy­ta kon­ce­si­jos su­tar­tis dėl Vi­sa­gi­no ato­minės elekt­ rinės (VAE) pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo. Be to, ti­ki­ma­si, jog Eu­ro­pos Ko­mi­si­ ja su­tiks, kad Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jos fi­ nan­suotų pro­jektą „Eu­ra­tom“ su­tar­ ties pa­grin­du.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė – Sveikata: Marijana Jasaitienė – Laima Žemulienė – Ratai: Violeta Juodelienė –

302 265 302 263 (8 5) 219 1374 302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 060.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


8

penktADIENIS, kovo 9, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2073 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1321 JAV do­le­ris 1 2,6203 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6319 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9505 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3250 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6475 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8468 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8639

pokytis

–0,1867 % –0,0484 % –0,3120 % +0,0875 % +0,0465 % +0,2988 % +0,6366 % –0,0621 % –0,0070 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,83

4,66

2,34

„Va­koil“

4,80

4,62

2,34„Brent“ naf­ta+0,62 %

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­ba nu­ta­rė nuo šių me­tų bir­že­lio 1 d. iš apy­var­tos išim­ ti 1997 m. lai­dos 10 ir 20 li­tų bank­no­tus. Šie bank­no­tai nuo bir­že­lio 1 d. ne­ga­lios kaip mo­kė­ji­mo ir at­si­skai­ty­mo prie­mo­nė ir ne­ga­lės bū­ti prii­ma­mi at­si­skai­tant. Tei­ gia­ma, kad di­zai­no ir ap­sau­gos nuo klas­ to­ji­mo po­žiū­riu 1997 m. lai­dos 10 ir 20 li­ tų bank­no­tai ne­bea­ti­tin­ka da­bar­ti­nių rei­ ka­la­vi­mų.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

+0,09 %

Iši­ma iš ­ apy­var­tos

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+0,07 %

106,51 dol. už 1 brl. 125,26 dol. už 1 brl.

22,3 pro­c.

per mė­ne­sį pa­bran­go ba­na­nai, la­biau­siai iš vi­sų mais­to pro­duk­tų.

Prog­ra­muo­to­jams ša­lies rin­kos ne­pa­kan­ka Nors iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų nau­do­to­jų Lie­ tu­vo­je dar nė­ra gau­su, ša­lies pro­gra­muo­ to­jai jau plu­ša prie mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­ lių kū­ri­mo. Vis dėl­to be­ne vi­si jie su­tin­ka, kad tik­ra jų pro­duk­tų sėk­mė lau­kia už­sie­ nio rin­ko­se.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Pra­na­ši dėl spe­cia­lis­tų

Lie­tu­vo­je ge­rai pa­ruoš­ti in­for­ma­ ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) spe­cia­lis­ tai lei­džia ti­kė­tis, kad net ne­di­de­lė ša­lies mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­lių rin­ ka yra kon­ku­ren­cin­ga. Bend­ro­vės „In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų or­ga­ ni­za­ci­ja“ va­do­vas Pau­lius La­zaus­ kas sa­kė, kad Lie­tu­va ge­ba grei­tai ir ko­ky­biš­kai kur­ti mo­bi­lią­sias pro­gra­mė­les ir tuo su­do­min­ti už­sie­nio in­ves­tuo­to­jus.

mą. Esą iš mo­bi­lio­sios pro­gra­mė­ lės ga­vęs ma­lo­nu­mą var­to­to­jas apie pro­duk­tą at­si­lieps vien tei­gia­mai, o ge­ri at­si­lie­pi­mai pa­sieks ir ki­tus bū­si­mus var­to­to­jus. Mo­bi­lių­jų pro­gra­mų kū­rė­jų ren­ gi­nio „APP Camp“ koor­di­na­to­rius To­mas Dir­vons­kas taip pat pa­brė­žė, kad, be ge­ros ko­ky­bės, ne ma­žiau svar­bu var­to­to­ją ma­lo­niai nu­ste­ bin­ti: „Vi­sa­da pro­gra­mė­lė­je sma­gu pa­lik­ti ko­kią nors pa­slap­tį, staig­me­ ną, kad var­to­to­jas nu­steb­tų ir vė­liau ne­ti­kė­tu­mu da­ly­tų­si su ki­tais.“ Bū­ti­na skai­dy­ti

Pau­lius La­zaus­kas:

Tau­tie­čių su­kur­tų ir ša­lies rin­kai skir­tų mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­ lių yra apie 100. Ki­ta ver­tus, pa­šne­ko­vas pri­pa­ ži­no, kad vis dar su­si­du­ria­ma su idė­jų kū­ri­mo sun­ku­mais: „Idė­jų ge­ne­ra­vi­mas Lie­tu­vo­je yra ne toks pa­pras­tas, nes ne­sa­me pie­tie­čių ša­lis, tad ne taip lais­vai jau­čia­mės: vi­są lai­ką ban­do­me pa­sver­ti „už“ ir „prieš“.“ P.La­zaus­ko tei­gi­mu, pro­gra­mė­ lių sėk­mę la­biau­siai ga­ran­tuo­ja jų iš­vaiz­da ir val­dy­mas, ku­ris šiuo­ lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų lai­kais tu­ ri daug ga­li­my­bių, kaip ir iš­šū­kių jas iš­nau­do­ti: „Iš­ma­nie­ji te­le­fo­ nai, plan­še­ti­niai kom­piu­te­riai tu­ ri įvai­rių prie­tai­sų – ne tik ju­tik­li­nį ek­ra­ną, bet ir gar­sia­kal­bį, į ku­rį ga­ li­ma ką nors pa­sa­ky­ti, ar gi­ros­ko­pą, ku­ris rea­guo­ja į var­ty­mą.“ Vi­sos šios prie­mo­nės, anot jo, tu­ri teik­ti žmo­nėms pa­si­ten­ki­ni­

P.La­zaus­kas sa­kė, kad mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­lių rin­ka la­bai iš­si­plė­tu­ si, to­dėl ją jau bū­ti­na skai­dy­ti. Anot jo, svar­bu ne tik nu­spręs­ti, ar pro­ gra­mė­lė var­to­to­jui teiks pra­mo­gą, ar pa­slau­gas, ta­čiau ir nu­ma­ty­ti tiks­li­nę jos var­to­to­jų gru­pę. Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, šiuo me­tu rin­ko­je pa­klau­ses­nės pra­mo­gi­nės pro­gra­mė­lės, nes pa­slau­gas tei­ kian­čių pro­gra­mė­lių po­bū­dis yra daug siau­res­nis: „Pas­lau­gų pro­gra­ mė­lės vi­sa­da bus re­čiau at­si­siun­ čia­mos, nes jos spren­džia tam tik­ ras pro­ble­mas, o jų yra la­bai įvai­rių. Ta­čiau gy­ve­ni­me taip pat yra vie­na bend­ra pro­ble­ma – kaip ge­rai jaus­ tis. Tad tos pro­gra­mė­lės, ku­rios su­ tei­kia džiaugs­mą, ir pa­ten­ka į po­ pu­lia­riau­sių de­šim­tu­kus.“ Vis dėl­to Lie­tu­vo­je, anot jo, lie­ tu­viš­kų pro­gra­mė­lių rin­ko­je esa­ ma dau­giau į kas­die­nes pa­slau­gas orien­tuo­tų pro­gra­mė­lių. Pa­vyz­ džiui, pro­gra­mė­lė vais­tai.lt pa­de­da su­ras­ti ar­ti­miau­sią vais­ti­nę, ku­rio­ je par­duo­da­mas konk­re­tus rei­kia­ mas vais­tas. „Tau­tie­čių su­kur­tų ir ša­lies rin­ kai skir­tų mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­ lių yra apie 100, bet jos vi­sos dau­ giau orien­tuo­tos į kas­die­ny­bę, o ne į lais­va­lai­kį. Vis dėl­to ma­nau, kad atei­ty­je Lie­tu­vos kū­rė­jai at­si­gręš į pra­mo­gi­nes pro­gra­mė­les, nes ly­ giuo­sis į pa­sau­li­nes sėk­mės is­to­ri­ jas“, – sa­kė P.La­zaus­kas. Jo tei­gi­mu, praė­ju­sią sa­vai­tę Bar­ se­lo­no­je vy­ku­si pa­ro­da „Mo­bi­le World Cong­ress 2012“ taip pat pa­ ro­dė, kad pra­mo­gi­nės pro­gra­mė­lės su­lau­kia dau­giau pri­pa­ži­ni­mo.

„„Sėk­mė: mo­bi­lių­jų tech­no­lo­gi­jų pa­ro­do­je „Mo­bi­le World Cong­ress 2012“ Bar­se­lo­no­je pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kė

mo­bi­lio­ji pro­gra­mė­lė „Bear Ca­re“, ku­rią pri­sta­tė vie­nas idė­jos au­to­rių Ž.Le­das kar­tu su sa­vo ko­man­da.Ap­do­va­no­ti lie­tu­viai

Bar­se­lo­no­je vy­ku­sio­je mo­bi­lių­jų tech­no­lo­gi­jų pa­ro­do­je už ge­riau­sią pro­gra­mė­lę bu­vo ap­do­va­no­ta jau­nų lie­tu­vių kū­rė­jų gru­pė. Vie­nas idė­ jos au­to­rių Žil­vi­nas Le­das kar­tu su sa­vo ko­man­da pri­sta­tė dar ne­rea­li­ zuo­tą, ta­čiau per me­tus tu­rė­sian­čią pa­si­ro­dy­ti vai­kams skir­tą pra­mo­ gi­nę pro­gra­mė­lę „Bear Ca­re“. Jos es­mė – sa­vo te­le­fo­ne au­gin­ti meš­ kiu­ką. Ž.Le­das pa­sa­ko­jo, kad idė­ją plė­ to­ti pra­dė­jo mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­ lių dirb­tu­vė­se „APP Camp“, kur bend­ra­min­čiai da­li­jo­si sa­vo idė­jo­ mis ir tu­ri­mo­mis ži­nio­mis. Anot jo, ren­gi­ny­je ne­tu­rin­tys ko­man­dos ga­ lė­jo ją su­bur­ti, o ne­tu­rin­tys idė­jos – pri­si­jung­ti prie jau esa­mų idė­jų ini­cia­to­rių. Pak­laus­tas, ar da­ly­viai ne­si­bai­ mi­na vie­šai at­skleis­ti sa­vo mo­bi­ lių­jų pro­gra­mė­lių vi­zi­jų, Ž.Le­das pa­brė­žė, kad ši pro­ble­ma daž­na, nors ir ne­pag­rįs­ta: „Ma­no ma­ny­ mu, pa­ti pro­gra­mė­lės idė­ja su­da­ ro tik 5 pro­c. vi­sos sėk­mės. O kuo dau­giau žmo­nių idė­ją iš­girs­ta, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad kas nors pa­ ste­bės trū­ku­mus ir su­gal­vos, kaip juos pa­nai­kin­ti.“ Šiuo me­tu Ž.Le­das su ko­man­da ieš­ko in­ves­tuo­to­jų, ku­rie pa­dė­tų rea­li­zuo­ti mo­bi­lio­sios pro­gra­mė­lės pro­to­ti­pą. Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad ko­man­da dau­giau dai­ro­si į už­sie­nio

Kadras iš pristatymo, Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

nei vie­tos in­ves­tuo­to­jus, esą Lie­tu­ vos rin­ka per ma­ža, o ša­lies in­ves­ tuo­to­jai ne­tu­ri daug ry­šių: „Jei su pro­duk­tu iš­gar­sė­si Lie­tu­vo­je, tai nie­ko ne­reikš. Kas iš to, jei vi­si lie­ tu­viai tu­rės ta­vo pro­gra­mė­lę – jų bus tiek ma­žai, kad to tie­siog ne­ ga­lė­si pa­va­din­ti sėk­me.“ Pri­si­tai­kys prie nau­jo­vių

Ž.Le­do tei­gi­mu, šiuo me­tu iš­ma­ nių­jų te­le­fo­nų nau­do­to­jų pa­sau­ ly­je jau yra ne­ma­žai ir jų nuo­lat dau­gė­ja. To­dėl, anot jo, mo­bi­lių­ jų pro­gra­mė­lių pa­klau­sa taip pat augs, net jei rin­ko­je pa­si­ro­dys nau­ jų tech­no­lo­gi­jų. Esą mo­bi­lio­sios pro­gra­mė­lės pa­pras­čiau­siai prie jų adap­tuo­sis. Paš­ne­ko­vas pa­brė­žė, kad pro­gra­ mų, pa­na­šių į mo­bi­lią­sias pro­gra­ mė­les, tech­no­lo­gi­jų pa­sau­ly­je bu­vo vi­są lai­ką, tik anks­čiau jo­mis var­to­ to­jai nau­do­jo­si dirb­da­mi as­me­ni­ niais kom­piu­te­riais. Per­si­kė­lu­sios į mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, jo ma­ny­mu, pro­ gra­mos ga­ran­tuo­ja kū­rė­jams di­des­ nę sėk­mę ir fi­nan­si­nę nau­dą. „As­me­ni­nis kom­piu­te­ris su ta­ vi­mi bū­da­vo ne vi­są lai­ką, o da­bar as­me­ni­nio kom­piu­te­rio pa­kai­ta­lą – iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną – ki­še­nė­je tu­ ri be­ne vi­są pa­rą. To­dėl at­si­ran­da in­ty­mes­nis ry­šys. Be to, var­to­to­jas pa­ts spren­džia, ko­kių pro­gra­mė­lių jam rei­kia. Ga­lė­da­mas jo­mis nau­ do­tis ne ke­lias va­lan­das, kaip anks­

čiau, o gal­būt vi­są pa­rą, var­to­to­jas mie­liau už jas mo­kės dau­giau“, – svars­tė Ž.Le­das. P.La­zaus­kas pa­brė­žė, kad pa­ sau­li­nė­je rin­ko­je dau­giau­sia pi­ni­ gų už­dir­bu­sios ir dau­giau­sia kar­ tų at­si­siųs­tos pro­gra­mė­lės yra tos, ku­rioms ne­bu­vo pa­reng­ta jo­kia iš­ skir­ti­nė rin­ko­da­ra. Esą jų sėk­mei rei­kia tik šur­mu­lio rin­ko­je, nes vė­ liau ko­ky­biš­kos pro­gra­mė­lės pa­čios rek­la­muo­ja sa­ve ir šo­ka į aukš­čiau­ sias de­šim­tu­kų vie­tas. Nuo jų, anot pa­šne­ko­vo, ir pri­klau­so už­dar­bis. Vers­lo atei­tis

Ž.Le­das taip pat nea­be­jo­jo, kad mo­bi­lio­sios pro­gra­mė­lės ne­tru­ kus taps neat­sie­ja­ma vers­lo da­li­ mi. Esą anks­čiau bu­vo abe­jo­ja­ma net dėl įmo­nių po­rei­kio kur­ti sa­ vo in­ter­ne­to sve­tai­nes, o šian­dien jos yra neat­sie­ja­ma įvaiz­džio da­ lis. To­dėl pa­na­šus li­ki­mas, jo ma­ ny­mu, lau­kia ir mo­bi­lių­jų pro­gra­ mė­lių. Ki­ta ver­tus, in­ves­tuo­da­mas į mo­bi­lią­sias tech­no­lo­gi­jas vers­las esą tu­rė­tų tai įtrauk­ti į sa­vo veik­ los stra­te­gi­ją. „Tai ne­ga­li bū­ti vien­kar­ti­nė in­ ves­ti­ci­ja, nes ti­kė­ti­na, kad po me­ tų rei­kės šį tą at­nau­jin­ti ar pa­tai­sy­ ti. Mo­bi­lią­sias pro­gra­mė­les ga­li­ma pa­ly­gin­ti su tink­la­raš­čių spe­ci­fi­ka – jei jo nuo­lat neat­nau­jin­si, jis tik truk­dys vi­sam įmo­nės įvaiz­džiui“, – sa­kė Ž.Le­das.


9

penktADIENIS, kovo 9, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Kip­ro fut­bo­li­nin­kai tę­sia is­to­ri­nę odi­sė­ją

Lie­tu­vos krep­ši­nio klu­bai VTB Vie­nin­ go­jo­je ly­go­je uži­ma vis tvir­tes­nes po­ zi­ci­jas. Svar­bio­mis per­ga­lė­mis sa­vo sir­ ga­lius pra­džiu­gi­nę mūsų šalies krep­ši­ nin­kai tu­ri pui­kių galimybių pa­tek­ ti į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas.

Ni­ko­si­jos APOEL pir­mą kar­tą pa­te­ko į Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­bų Čem­pio­nų ly­gos ket­virt­fi­na­lį. Dar vie­na kuk­laus kip­rie­tiš­ko ste­buk­ lo au­ka ta­po daug­kar­ti­nis Pran­ cū­zi­jos čem­pio­nas Lio­no „Olym­ pi­que“.

„„Šan­sai: ga­lin­gais dė­ji­mais Sa­ma­ros eki­pos krep­šį dre­bi­nęs „Žal­gi­ris“

žen­gė tvir­tą žings­nį at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų link.

vtb-lea­gue.com nuo­tr.

Lie­tu­viš­ki gink­lai vis ašt­res­ni Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Lau­kia rung­ty­nių ma­ra­to­nas

Įti­ki­na­mą per­ga­lę 79:59 sve­čiuo­ se prieš Sa­ma­ros „Kras­ny­je Kryl­ja“ iš­ko­vo­jęs „Žal­gi­ris“ ge­ro­kai pa­ge­ri­ no sa­vo pa­dė­tį. Be jų dėl pa­sku­ti­nių dvie­jų ke­lia­la­pių į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas dar ko­vo­ja ir „Niž­nij Nov­ go­rod“ bei Ry­gos VEF, ta­čiau kau­ nie­čių po­zi­ci­jos yra be­ne ge­riau­sios – skir­tin­gai nei jų opo­nen­tai, „Žal­ gi­ris“ dar tu­ri su­žais­ti ke­le­tą ma­čų. „La­bai svar­bu, kad pa­sie­kė­me šią per­ga­lę. Rak­tas į sėk­mę šį kar­tą bu­ vo tin­ka­mas vy­rų nu­si­tei­ki­mas ir la­ bai ki­bi gy­ny­ba. Bū­tent žai­di­mas prie sa­vo­jo krep­šio ir nu­lė­mė rung­ty­nių baig­tį. Mums pa­vy­ko kont­ro­liuo­ti žai­di­mo rit­mą, ge­rai pa­tai­kė­me. Vy­ rai ne­blo­gai vyk­dė ma­no nu­ro­dy­mus ir ga­liau­siai ne­sun­kiai lai­mė­jo­me“, – po per­ga­lės kal­bė­jo „Žal­gi­rio“ stra­ te­gas Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius. Per ar­ti­miau­sias de­šimt die­nų „Žal­gi­riui“ teks su­žais­ti li­ku­sias ket­ve­rias rung­ty­nes. Ry­toj Ki­je­ve jų var­žo­vas bus vie­tos „Bu­di­vel­ nik“, ko­vo 13-ąją Ta­li­no „Ka­lev“, 16-ąją – Ka­za­nės „Unics“, o 18ąją – VEF. Vil­nie­čiai jau ra­mūs

„Lie­tu­vos ry­to“ klu­bas na­muo­se 72:61 pa­lau­žė Ma­riu­po­lio „Azov­ maš“ eki­pą ir B gru­pė­je že­miau ket­vir­to­sios vie­tos jau ne­be­nuk­ris. „Esu pa­ten­kin­tas, nes lai­mė­jo­me prieš stip­rią su­dė­tį tu­rin­čią eki­ pą. Var­žo­vams tai bu­vo pa­sku­ti­

nis šan­sas pa­tek­ti į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas. Šį kar­tą ypač ge­rai gin­ da­mie­si su­žai­dė Jo­nas Va­lan­čiū­nas ir Pred­ra­gas Sa­mar­džis­kis“, – sa­ vo auk­lė­ti­nius gy­rė Vil­niaus eki­ pos vai­ri­nin­kas Alek­sand­ras Dži­ ki­čius.

A.Tri­fu­no­vi­čius:

Rak­tas į sėk­mę šį kar­ tą bu­vo tin­ka­mas vy­ rų nu­si­tei­ki­mas ir la­ bai ki­bi gy­ny­ba. Sos­ti­nės klu­bui re­gu­lia­rų­jį se­ zo­ną li­ko su­žais­ti du ma­čus – ko­vo 13-ąją Sankt Pe­ter­bur­ge su vie­tos „Spar­tak“ ir po tri­jų die­nų na­muo­ se su Jus­to Si­ni­cos at­sto­vau­ja­mu „Minsk-2006“ klu­bu. CSKA kri­to Če­ki­jo­je

Staig­me­ną šia­me tu­re pa­tei­kė Če­ ki­jos stip­riau­sias klu­bas Nym­bur­

A gru­pė Komanda

1. „Unics“ 2. „Chim­ki“ 3. VEF 4. „Niž­nij Nov­go­rod“ 5. „Žal­gi­ris“ 6. „Kras­ny­je Kryl­ja“ 7. „As­ta­na“ 8. „Bu­di­vel­nik“ 9. „Ka­lev“

ko ČEZ, na­muo­se pa­lau­žęs tur­ny­ro fa­vo­ri­tą Mask­vos CSKA – 79:60. Tie­sa, ši ne­sėk­mė ka­riš­kių po­zi­ci­ jų neiš­ju­di­no. Jie po 14 ma­čų ir to­ liau sa­vo są­skai­to­je tu­ri 12 per­ga­lių bei tvir­tai pir­mau­ja B gru­pė­je. „Rei­kia pa­svei­kin­ti var­žo­vus, ku­ rie su­žai­dė la­bai ge­ras rung­ty­nes. Mes rung­ty­nia­vo­me ne pra­stai, o tie­siog bai­siai: iš dvie­jų taš­kų zo­ nos ata­ka­vo­me 32 pro­c. taik­lu­mu, bau­das me­tė­me 57 pro­c. Taip mes ne­žai­dė­me net per­nai, kai ko­man­ da bu­vo ge­ro­kai silp­nes­nė. Ir nors į Če­ki­ją at­vy­ko­me be ke­tu­rių pa­ grin­di­nių žai­dė­jų, to­kiam pra­lai­ mė­ji­mui ne­ga­li bū­ti jo­kių pa­si­tei­si­ ni­mų“, – krim­to­si CSKA stra­te­gas Jo­nas Kaz­laus­kas. Nym­bur­ke Ru­si­jos čem­pio­nai žai­dė be And­re­jaus Ki­ri­len­kos, Mi­ lo­šo Teo­do­si­čiaus, Ne­na­do Krsti­ čiaus ir Vik­to­ro Chria­pos. Kuk­lus šį kar­tą bu­vo ir lie­tu­ vių in­dė­lis. Ra­mū­nas Šiš­kaus­kas CSKA eki­pai per 20 min. pel­nė 3 taš­kus, o Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius pri­dė­jo dar 2.

B gru­pė Rungt.

Perg.

Pralaim.

14 15 15 16 12 15 15 14 14

12 12 8 8 6 7 6 5 1

2 3 7 8 6 8 9 9 13

Komanda

1. CSKA 2. „Spar­tak“ 3. „Lie­tu­vos ry­tas“ 4. „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ 5. „Azov­maš“ 6. ČEZ 7. „As­se­co Pro­kom“ 8. „Je­ni­sej“ 9. „Minsk-2006“

Rungt.

Perg.

Pralaim.

14 14 14 14 14 14 15 14 15

12 10 9 8 7 7 7 3 1

2 4 5 6 7 7 8 11 14

Var­žy­bų ka­len­do­rius. Kur ei­ti? „„Na­c io­n a­l i­n ės krep­š i­n io ly­g os

(NKL) čem­pio­na­tas: Kau­no „LKKAAt­le­tas“ – „Rad­vi­liš­kis-Juo­de­liai“ (šian­ dien 18 val. Gar­lia­vos spor­to cent­re, Va­sa­rio 16-osios g. 8). „„Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos

(LMKL) čem­pio­na­tas: Kau­no ra­jo­no „Si­re­nos“ – Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­va“ (šeš­ ta­die­nį 15 val. Gar­lia­vos spor­to cent­re, Va­sa­rio 16-osios g. 8); Kau­no „LKKA-Ais­ tės“ – „Ute­na“ (šeš­ta­die­nį 16.30 val. A.Sa­ bo­nio krep­ši­nio cent­re, Pa­ši­lės g. 39A). „„Tarp­tau­ti­nės krepši­nio mė­gė­jų ly­

gos čem­pio­na­tas: Vilnius–Baltarusija

(šian­dien 20.15 val. „Kau­no ener­gi­jos“ spor­to sa­lė­je, Rau­dond­va­rio pl. 84); Latvija–Rusija (šeš­ta­die­nį 10 val. A.Sa­ bo­nio krep­ši­nio cent­re, Pa­ši­lės g. 39A), Kau­nas–Vil­nius (11.45 val. ten pat), Baltarusija–Ukraina (13.30 val. ten pat), Vilnius–Rusija (15.15 val. ten pat), Baltarusija–Latvija (17 val. ten pat), Kaunas–Ukraina (18.45 val. ten pat).

le­gi­ja“ (šeš­ta­die­nį 13 val. ten pat).

„„Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos

„„Ka­ra­tė. Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė

čem­pio­na­tas: Kau­no „Šir­šės-Ga­ja“– Vil­niaus „Švie­sa-Eg­lė“ (šeš­ta­die­nį 11 val. LSMU Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos spor­to sa­lė­je, Til­žės g. 18); Kau­no „AC­ ME-Žal­gi­ris“–„East­con AG-Vil­niaus ko­

čem­pio­na­tas (šeš­ta­die­nį Kau­no spor­ to ha­lė­je, Per­kū­no al. 5, 11 val. jau­nių var­žy­bos, 15 val. suau­gu­sių­jų ko­vos).

„„Lie­tu­vos vy­rų ran­ki­nio ly­gos

čem­pio­na­tas: Kau­no „Lū­šis“–Va­rė­ nos „Ūla“ (šeš­ta­die­nį 15 val. LSMU Ve­ te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos spor­to sa­lė­je, Til­žės g. 18); Kau­no „Gra­ni­tas-Ga­ja-Ka­ rys“–Šiau­lių „Uni­ver­si­te­tas-Gu­ber­ni­jaDi­rin­ga“ (17 val. ten pat).

KD inf.

Ser­bo Iva­no Jo­va­no­vi­čiaus va­do­ vau­ja­ma ko­man­da dar kar­tą įro­ dė, kad gru­pės var­žy­bo­se užim­ta pir­mo­ji vie­ta už sa­vo nu­ga­ros pa­ lie­kant to­kius klu­bus kaip Sankt Pe­ter­bur­go „Ze­nit“, Do­nec­ko „Šach­tar“ ar „Por­to“ ne­bu­vo at­ si­tik­ti­nu­mas. APOEL to­liau ku­ria is­to­ri­ją ir tur­ny­ro ket­virt­fi­na­ly­je po 11 m bau­di­nių se­ri­jos su­ge­bė­jo pa­lauž­ti daug ti­tu­luo­tes­nius var­ žo­vus iš Pran­cū­zi­jos.

Jau be L.Mes­si „Bar­ ca“ yra ge­riau­sia ko­man­da pa­sau­ly­ je, ta­čiau su juo jie yra tar­si iš ki­tos pla­ ne­tos.

Po Lio­no per­ga­lės na­muo­se 1:0 kip­rie­čiai su­tar­ti­nai ža­dė­jo, kad at­sa­ko­ma­ja­me ma­če GSP sta­dio­ ne žiū­ro­vai pa­ma­tys vi­siš­kai ki­to­kį vaiz­dą. APOEL fut­bo­li­nin­kai lai­ kė­si sa­vo pa­ža­do ir nuo pat pir­mų­ jų mi­nu­čių už­gu­lė var­žo­vų var­tus. Jau 9-ąją mi­nu­tę Kip­ro čem­ pio­nai su­ren­gė kont­ra­ta­ką, per ku­rią bra­zi­las Gus­ta­vo Man­du­ca pa­siun­tė ka­muo­lį Hu­go Llo­ri­so gi­na­mus var­tus. Šei­mi­nin­kai tu­ rė­jo dar ke­le­tą ga­li­my­bių pa­si­žy­ mė­ti, tačiau re­zul­ta­tas 1:0 iš­si­lai­ kė ne tik iki pa­grin­di­nio lai­ko, bet ir iki pra­tę­si­mo pa­bai­gos. Per bau­di­nių se­ri­ją fut­bo­lo die­vai vil­kė­jo Kip­ro ko­man­dos marš­ki­nė­lius – šei­mi­nin­kai įmu­ šė vi­sus ke­tu­ris kar­tus, o lio­nie­čių Alexandre‘o Lacazette ir Mi­che­ lio Bas­to­so smū­gius at­rė­mė pui­ kiai žai­dęs APOEL var­ti­nin­kas grai­kas Dio­ni­sas Chio­tis. „Ži­no­jo­me, kad rung­ty­nės bus la­bai sun­kios, ta­čiau vy­rai pui­

kiai su­pra­to at­sa­ko­my­bę ir su­ žai­dė nuo­sta­bias rung­ty­nes. Šis pa­sie­ki­mas – fan­tas­tiš­kas re­ zul­ta­tas, ta­čiau, ma­no ma­ny­mu, mū­sų sėk­mė nė­ra at­si­tik­ti­nė. Mes pel­ny­tai pra­si­bro­vė­me į ket­virt­fi­ na­lį“, – po ma­čo džiaugs­mu tryš­ ko I.Jo­va­no­vi­čius. Ki­to­se rung­ty­nė­se ge­riau­sias pla­ ne­tos fut­bo­li­nin­kas Lio­ne­lis Mes­si pa­ge­ri­no dar vie­ną Čem­pio­nų ly­ gos re­kor­dą. Ar­gen­ti­nie­čio ve­da­ma „Bar­ce­lo­na“ net 7:1 sa­vo­je aikš­tė­je su­triuš­ki­no Le­ver­ku­ze­no „Bayer“ ir ne­sun­kiai žen­gė į ket­virt­fin ­ a­lį, ka­ dan­gi pir­mą­jį ma­čą Vo­kie­ti­jo­je taip pat bu­vo lai­mė­ju­si 3:1. Nu­ga­lė­to­jams net pen­kis įvar­ čius įmu­šė L.Mes­si. Per šio tur­ ny­ro is­to­ri­ją tiek kar­tų pa­si­žy­mė­ti vie­na­me ma­če dar ne­bu­vo pa­vy­kę nė vie­nam fut­bo­li­nin­kui. „Tik­rai neat­si­me­nu, ka­da pa­sku­ ti­nį kar­tą įmu­šiau pen­kis­kart, ta­ čiau toks pa­sie­ki­mas tik­rai yra ma­ lo­nus“, – po dvi­ko­vos pri­si­pa­ži­no Ar­gen­ti­nos fut­bo­lo vun­der­kin­das. „Jis tik­rai yra vi­sų lai­kų ge­riau­ sias. Skai­čiai kal­ba pa­tys už sa­ve. Nea­be­jo­ju, kad ateis die­na, kai jis įmuš ir še­šis įvar­čius. Di­de­lis džiaugs­mas tu­rė­ti to­kį fut­bo­li­ nin­ką sa­vo ko­man­do­je“, – auk­lė­ ti­niui pa­gy­rų ne­gai­lė­jo „Bar­ce­lo­ nos“ stra­te­gas Pe­pas Guar­dio­la. Dar vaiz­din­giau sa­vo ko­man­dos kra­chą nu­sa­kė „Bayer“ vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Ro­bi­nas Dut­tas. „Jau be L.Mes­si „Bar­ca“ yra ge­riau­sia ko­man­da pa­sau­ly­je, ta­čiau su juo jie yra tar­si iš ki­tos pla­ne­tos“, – kons­ta­ta­vo vo­kie­tis. KD inf.

Re­zul­ta­tai „„Ni­ko­si­jos APOEL – Lio­no „Olym­

pi­que“ 1:0 (1:0). 11 m bau­di­nių se­ri­ ja – 4:3. Įvar­tis: 9 min. G.Man­du­ca (APOEL). Pir­mos rung­ty­nės – 0:1. „„„Bar­c e­l o­n a“–Le­v er­k u­z e­n o

„Bayer“ 7:1 (2:0). Įvar­čiai: 25, 42, 49, 58 ir 84 min. L.Mes­si, 55 ir 62 min. Tel­lo (abu – „Bar­ce­lo­na“); 90 min. K.Bel­la­ra­bi („Bayer“). Pir­mos rung­ty­nės – 3:1


10

penktADIENIS, kovo 9, 2012

pasaulis Iš­li­ko ­ ly­de­riu

Pa­gy­ros ­ B.Oba­mai

Trauk­sis, ­ jei pra­laimės

Mek­si­kos te­le­ko­mo mag­na­ tas Car­lo­sas Sli­mas (nuotr.) „ tre­čius me­tus iš eilės at­si­ dūrė pir­mo­je „For­bes“ su­da­ ro­mo tur­tin­giau­sių pa­sau­lio žmo­nių sąra­šo vie­to­je – ap­ lenkė vieną „Mic­ro­soft“ įkūrė­ jų Billą Ga­tesą. 69 mlrd. do­le­ rių pa­ka­ko, kad jis iš­liktų pir­ mo­je vie­to­je.

Ira­no aukš­čiau­sia­sis ly­de­ris aja­to­la Ali Kha­me­nei (nuotr.) „ pa­svei­ki­no JAV pre­zi­den­to „ Ba­rac­ko Oba­mos ra­gi­ni­ mus ri­bo­ti ka­ringą re­to­riką, nu­kreiptą prie­š Te­he­raną. B.Oba­ma ant­ra­dienį pa­reiš-„ kė, kad Ira­no bran­duo­linė pro­gra­ma kol kas ne­ke­lia neiš­ven­gia­mos grėsmės.

Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­co­las Sar­ko­zy vie­šai pri­ pa­ži­no pa­si­trauk­sian­tis iš po­li­ti­kos, jei­gu pra­laimės atei­nantį mėnesį vyk­sian­ čius rin­ki­mus. Vis dėlto N.Sar­ko­zy lei­do su­pras­ti, kad jis ne­ke­ti­na leng­vai pa­ si­duo­ti, ir pa­skelbė vir­tinę naujų prie­mo­nių.

Sieks gerų san­ty­kių Dia­lo­gas su Ru­si­ja Lat­vi­jai – svar­ bus, ta­čiau Ry­ga ne­leis Mask­vai kiš­tis į ša­lies vi­daus rei­ka­lus.

To­kią po­zi­ciją Ru­si­jos am­ba­sa­do­ riui Ry­go­je Alek­sand­rui Veš­nia­ko­ vui iš­sakė už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ ras Ed­ga­ras Rin­ke­vi­čius. Su­si­ti­ki­me ša­lys pa­si­keitė nuo­ monė­mis kai ku­riais ak­tua­liais dvi­

„„ Po­zi­ci­ja: Lat­vi­jos dip­lo­ma­ti­jos

va­do­vas E.Rin­ke­vi­čius tvir­ti­na, kad san­ty­kiai su Ru­si­ja – svar­ būs, ta­čiau na­cio­na­li­niai Lat­vi­jos in­te­re­sai svar­bes­ni. AFP nuo­tr.

ša­lių san­ty­kių dar­bot­varkės klau­ si­mais. „Lat­vi­ja no­ri ge­ros kai­my­nystės san­ty­kių su Ru­si­ja, pa­grįstų tar­ pu­sa­vio pa­gar­ba ir sa­vi­tar­piš­ kos nau­dos prin­ci­pais, – pa­brėžė E.Rin­ke­vi­čius. – Mes pa­si­rengę bend­ra­dar­biau­ti ir dvi­ša­liu pa­ grin­du, ir ES, ir NA­TO ly­giu. Mū­ sų ša­lims bend­ra­dar­biau­ti su­kur­ tas ge­ras pa­grin­das ir būti­na to­liau plėto­ti mūsų eko­no­mi­nius ry­šius, to­bu­li­nat su­tar­čių ir tei­sinę bazę. Ta­čiau ki­ši­ma­sis į Lat­vi­jos vi­daus rei­ka­lus yra ir bus ne­priim­ti­nas.“ Lat­vi­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas pri­dūrė: „Mes to ne­lei­si­me, o jei­gu reikės, ati­tin­ka­mai rea­guo­si­me.“ Tvirtą po­zi­ciją dėl to, kad ne­leis­ ti­na kiš­tis į Lat­vi­jos vi­daus rei­ka­ lus, Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jos (URM) va­do­vas pa­tvir­ti­no, turė­da­ mas ome­ny­je Ru­si­jos URM pa­reiš­ kimą po va­sa­rio 18 d. įvy­ku­sio re­fe­ ren­du­mo dėl rusų kal­bos Lat­vi­jo­je pri­pa­ži­ni­mo ant­rąja vals­ty­bi­ne. Ru­si­jos URM ma­no, kad re­fe­ren­ du­mo re­zul­ta­tai ne­vi­siš­kai at­spin­di Lat­vi­jos vi­suo­menės nu­si­tei­kimą, nes pi­lie­tybės ne­tu­rin­tys as­me­ nys ne­tu­ri ga­li­mybės pa­reikš­ti sa­ vo nuo­monę.

„„Ak­ci­ja: tūkstan­čiai estų mo­ky­tojų išė­jo į gat­ves pro­tes­tuo­ti prie­š vy­riau­sybę. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Estai pa­var­go tylė­ti Es­ti­jos gy­ven­to­jai iš­reiškė pa­si­pik­ti­nimą vy­riau­sybės po­li­ti­ka. Nuo tre­čia­die­nio vyks­tan­tis strei­kas pa­ra­ly­žia­vo Ta­liną. Ne­kur­sa­vo vie­ša­sis trans­por­tas, ne­veikė mo­kyk­los, žmonės plūdo į gat­ves.

na­zi­ja suau­gu­sie­siems ir vie­nas vaikų dar­že­lis – 1-asis vaikų dar­ že­lis-mo­kyk­la. Kaip pra­nešė Ta­li­no švie­ti­mo de­par­ta­men­to vedė­jas And­re­sas Pa­ju­la, dau­gu­ma tėvų ne­galė­jo pa­ lik­ti sa­vo vaikų dar­že­liuo­se, nors juo­se ir veikė bu­din­čios grupės.

BNS inf.

Kve­pia po­li­ti­ka?

Krau­pios de­talės

Sos­tinė pa­ra­ly­žiuo­ta

„„Šal­tak­rau­jis: A.B.Brei­vi­kas sa­vo

vo ne­daug ga­li­my­bių pa­bėgti ar­ ba pa­si­slėpti, – tvir­ti­no pro­ku­ro­ rai Svei­nas Hol­de­nas ir In­ga Be­jer Engh. – Kal­ti­na­ma­sis įvykdė ne­ pap­ras­tai sun­kių nu­si­kal­timų, ko­ kių mūsų ša­lis dar ne­bu­vo iš­gy­ve­ nu­si nau­jau­siaisias lai­kais.“ A.B.Brei­vi­kui bu­vo nu­sta­ty­tas psi­chi­kos su­tri­ki­mas, tad pro­ku­ro­ rai nu­rodė siek­sian­tys, kad jam bū­ tų skir­tas pri­vers­ti­nis psi­chiat­ri­ nis gy­dy­mas, o ne laisvės at­ėmi­mo bausmė. Bet ko­kiu at­ve­ju A.B.Brei­ vi­kas ga­li visą li­kusį gy­ve­nimą pra­ leis­ti izo­liuo­tas nuo vi­suo­menės. 8 žmonės, žuvę de­to­na­vus bom­ bai, bu­vo vy­riau­sy­bi­nio pa­sta­ to pir­ma­me aukš­te ar­ba aikštė­ je. Dar 9 žmonės sun­kiai su­žeis­ti. Vie­nam 62 metų vy­rui am­pu­tuo­ta de­šinė ko­ja že­miau ke­lio, o 24 me­ tų mo­te­ris, ku­riai ski­lo kau­kolė ir bu­vo pa­da­ry­ta kitų su­ža­lo­jimų, be­ veik ke­tu­ris mėne­sius pra­lei­do li­ go­ninė­je. Kal­ti­na­ma­ja­me ak­te ne­mi­ni­mi Nor­ve­gi­jos ži­niask­lai­dos skelb­ ti pa­reiš­ki­mai, kad A.B.Brei­vi­ kas siekė nu­žu­dy­ti aukš­tus Dar­bo par­ti­jos veikė­jus, įskai­tant bu­vu­sią prem­jerę Gro Har­lem Brundt­land, už­sie­nio rei­kalų mi­nistrą Jo­nasą Gahrą Stø­re ar­ba par­ti­jos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos va­dovą Es­kilą Pe­der­ seną.

AFP nuo­tr.

BNS inf.

Nor­ve­gi­jos pro­ku­ro­rai pa­skelbė kal­ti­namąją iš­vadą žu­di­kui An­ der­sui Beh­rin­gui Brei­vi­kui. Nor­ ve­go nu­si­kal­ti­mas šo­ki­ra­vo vi­ suo­menę.

Iš­va­do­se tvir­ti­na­ma, kad žu­di­kas pa­šovė ly­giai 100 žmo­nių, kai ku­ riuos – iki aš­tuo­nių kartų. Iš 69 žu­vu­siųjų 56 bu­vo nu­šau­ti į galvą. Vie­na au­ka nu­sken­do, o ki­tas už­si­ mušė nu­kritęs nuo skard­žio. „Per šau­dymą vai­kus, jau­nuo­ lius ir suau­gu­siuo­sius ap­ėmė pa­ ni­ka ir mir­ti­na baimė, ku­rią dar la­biau su­stip­ri­no fak­tas, kad bu­

au­koms šaudė į galvą. 

Per krizę Es­ti­jos vi­suo­menė gana ra­miai rea­ga­vo į vy­riau­sybės po­ li­tiką. O re­for­mos bu­vo skaus­ min­gos. Biud­že­ti­nių įstaigų dar­ buo­to­jams ap­kar­py­ti at­ly­gi­ni­mai, su­ma­žin­tas biu­rok­ra­ti­nis apa­ra­ tas, pa­di­din­ti mo­kes­čiai. Ta­čiau šią sa­vaitę kant­rybės taurė, re­gis, per­si­pildė. Aks­ti­nas pro­tes­tuo­ti bu­vo vy­riau­sybės pa­ teik­tos par­la­men­tui svars­ty­ti dar­ bo įsta­tymų pa­tai­sos, pa­gal ku­rias dar­buo­tojų at­lei­di­mo pro­cedū­ra taptų pa­pras­tesnė. Taip pat mo­ky­to­jai pa­rei­ka­la­ vo dar­bo už­mo­kes­čius pa­di­din­ ti 20 pro­c. Vi­suo­ti­nis pro­tes­tas

Ket­vir­ta­dienį prie mo­ky­tojų pri­ si­jungė ir trans­por­to sek­to­riaus dar­buo­to­jai. Nei­ti į darbą nu­tarė Ta­li­no au­to­busų, tro­lei­busų bei tram­vajų dar­buo­to­jai. Iš ry­to Es­ti­ jos sos­tinė­je ne­va­žinė­jo tro­lei­bu­sai ir kur­sa­vo tik 25 pro­c. tram­vajų. Žmonėms į darbą te­ko va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liais ar­ba tak­si. Ga­liau­siai strei­kuo­to­jus par­ėmė dvi Es­ti­jos ge­le­žin­ke­lių bend­rovės. Darbą nu­traukė bend­rovės va­gonų tik­rin­to­jai, sąstatų for­muo­to­jai, trau­ki­nių įgu­los ir ge­le­žin­ke­lio ope­ ra­to­riai Nar­vo­je, taip pat trau­ki­nių įgu­los ir ope­ra­to­riai Ta­po­je. Ge­le­žin­ke­lių bend­rovės „Ede­la­ raud­tee“ dar­buo­to­jai prie strei­ko pri­si­dėjo va­kar ry­te.

Tie­sa, ge­le­žin­ke­lių pro­fsąjun­ gos at­sto­vai pik­ti­no­si, kad darb­ da­viai spaudė dar­buo­to­jus ne­pa­ lai­ky­ti strei­ko. „Darb­da­viai taikė la­bai griež­ tas prie­mo­nes, o dau­ge­lio strei­ki­ ninkų bend­ra­dar­biai bu­vo pa­keis­ti tais, ku­rie bu­vo įti­kin­ti atei­ti dirb­ ti lais­va­dienį“, – sakė strei­ki­ninkų ly­de­ris Ole­gas Čiu­ba­ro­vas.

Rei­kia ne­del­siant įvyk­dy­ti re­formą, kad pi­ni­gus, ku­rie iš­leid­žia­mi mo­kyklų sis­te­mai iš­lai­ky­ti iš mo­ky­tojų ki­šenės, gautų pa­tys mo­ky­to­jai.

Jis pri­dūrė, kad pro­fsąjun­ga su­ rin­ko in­for­ma­ciją apie darb­da­vių pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus. Strei­ke iš vi­so da­ly­va­vo apie 16 tūkst. švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­ tojų, nuo mo­ky­tojų iki vaikų dar­ že­lių auklė­tojų. Tre­čia­dienį apie 4 tūkst. mo­ ky­tojų da­ly­va­vo pro­tes­to mi­tin­ge cent­rinė­je sos­tinės aikštė­je. Pa­ lai­ky­ti mo­ky­tojų at­ėjo me­di­ci­nos dar­buo­tojų ir ei­li­nių mies­tie­čių. Ta­li­ne nuo tre­čia­die­nio veikė tik vie­na mo­kyk­la – Va­na­li­nos gim­

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Jaa­ kas Aa­vik­soo pa­reiškė, kad mi­ nis­te­ri­ja nu­ma­to mi­ni­malųjį dar­ bo už­mo­kestį pa­di­din­ti 15,1 pro­c., iki 700 eurų (2417 litų) per mėne­ sį, nuo 2013 m. sau­sio 1 d. Ta­čiau prem­je­ras And­ru­sas An­ si­pas ne­bu­vo links­mai nu­si­teikęs. Duo­da­mas in­ter­viu dien­raš­čiui „Pos­ti­mees“ jis tvir­ti­no, kad ne­ ma­žai žmo­nių pri­si­jungė prie pro­ tes­to ne­sup­ras­da­mi jo pra­smės. „Aš ma­tau dvi ša­lis. Visų pir­ma, mo­ky­to­jus ir jų pro­blemą dėl dar­bo už­mo­kes­čio. Tai su­pran­ta­ma. Aiš­ ku ir tai, kad mo­ky­to­jai no­ri gar­ siai, per streiką, pa­reikš­ti, ko­kia jų pro­ble­ma. Ant­ro­ji ša­lis – tai įvairūs po­li­ti­niai rei­ka­la­vi­mai, ku­rie ne­tu­ ri nie­ko bend­ra su mo­ky­tojų dar­bo už­mo­kes­čiu“, – sakė A.An­si­pas. Jis pri­dūrė, kad iš­lai­dos švie­ti­ mui ne­bus pa­di­din­tos, pa­ėmus lė­ šų iš pen­si­ninkų, gelbė­tojų, po­li­ ci­ninkų ar so­cia­li­nių dar­buo­tojų. Prem­je­ras pri­pa­ži­no, kad be švie­ti­mo re­for­mos mo­ky­tojų at­ly­ gi­ni­mus pa­di­din­ti bus su­dėtin­ga. „Pa­ly­gin­ti su 1995 m., vaikų skai­čius mo­kyk­lo­se su­mažė­jo treč­ da­liu, su­mažė­jo mo­kyklų, o mo­ky­ tojų li­ko tiek pat. Jau daug metų iš­ lai­dos mo­kyklų sis­te­mai su­ry­da­vo mo­ky­tojų dar­bo už­mo­kestį. Da­bar rei­kia ne­del­siant įvyk­dy­ti re­formą, kad pi­ni­gus, ku­rie iš­leid­žia­mi mo­ kyklų sis­te­mai iš­lai­ky­ti iš mo­ky­ tojų ki­šenės, gautų pa­tys mo­ky­to­ jai“, – sakė A.An­si­pas. BNS, „The Bal­tic Cour­se“, „ERR News“ inf.


11

penktadienis, kovo 9, 2012

12p.

pramogų

Kaunas laukia F.Kirkorovo koncerto.

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

alėja

Kauno Ka­zi­mie­ro mu­gėje – net Ek­va­do­ro at­sto­vai Nuo šian­dien iki sek­ma­die­nio Kau­no cent­rą oku­puos Ka­zi­mie­ro mu­gė. Šie­ met jos die­no­mis vyks bė­gi­mo su klum­ pė­mis var­žy­bo­s. Ka­ziai ir Ka­zy­tės bus vai­ši­na­mi kep­tais par­še­liais ir ap­do­va­ no­ja­mi ver­bo­mis. Mu­gės glo­bė­jas že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius vi­sus vai­šins ša­ko­čiu. Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Apie 1 200 pre­ky­bi­nin­kų

Per šim­tą tūks­tan­čių lan­ky­to­jų, kaip pro­gno­zuo­ja­ma, pri­trau­kian­ ti Ka­zi­mie­ro mu­gė Kau­ne šie­met nu­si­drieks per vi­są Lais­vės alė­ją ir Vil­niaus gat­vę, nuo Šv.Ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgulos) baž­ny­čios iki Ro­ tu­šės aikš­tės. Dvy­lik­tus me­tus skai­čiuo­jan­čio­je mu­gė­je da­ly­vaus apie 1 200 pre­ky­ bi­nin­kų iš vi­sos Lie­tu­vos, ke­li šim­ tai at­vyks iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos. „At­va­žiuo­ja net Ek­va­do­ro at­sto­ vų. Jie Vil­niaus gat­vė­je pre­kiaus dra­bu­žiais, suvenyrais“, – pa­sa­ ko­jo mu­gę or­ga­ni­zuo­jan­čios Lie­tu­ vos šei­mos ūki­nin­kų są­jun­gos pir­ mi­nin­kas Vi­das Juods­nu­kis. Pre­kiau­jan­čių­jų mu­gė­je pre­ky­ vie­tės bus iš­dės­ty­tos taip, kad for­ muo­tų į meist­rų gil­di­jas pa­na­šius skve­re­lius. „Kiek­vie­na­me jų bus

Pre­kiau­ jan­čių­ jų mu­gė­je pre­ky­vie­ tės bus iš­ dės­ty­tos taip, kad for­muo­tų į meist­rų gil­ di­jas pa­na­ šius skve­ re­lius.

ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių, pre­kiau­jan­čių gė­ri­mais. Pas­ta­ruo­sius ža­da­me pa­skleis­ ti po vi­są mu­gės erd­vę“, – kal­bė­ jo V.Juods­nu­kis. Klum­pių var­žy­bos

Tau­to­dai­li­nin­kas Ole­gas Alek­se­ je­vas vi­sus no­rin­čiuo­sius mu­gė­je kvies pa­spor­tuo­ti. „Pa­ga­min­tos dvi po­ros di­džiu­lių 60 cm il­gio klum­ pių. Jo­mis ap­sia­vus rei­kės nu­bėg­ ti tam tik­rą at­stu­mą. Jis pri­klau­sys nuo to, kiek at­si­ras lais­vos vie­tos“, – sa­kė tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­rius. Vie­ nu me­tu var­žy­sis po du bė­gi­kus. Pir­mų­jų pa­sie­ku­sių­jų fi­ni­šo li­ni­ją lauks sim­bo­li­niai pri­zai. „Jei­gu at­si­ras la­bai daug no­rin­ čių­jų, pir­me­ny­bę teik­si­me vy­res­ niems žmo­nėms, pen­si­nin­kams. Klum­pes bus ga­li­ma pa­si­ma­tuo­ ti ir iš­ban­dy­ti, kaip pa­to­giau bū­tų su jo­mis bėg­ti“, – sa­ kė O.Alek­se­je­vas.

12

„„Mi­nios: ža­da­ma, kad ren­gi­nys su­trauks apie 100 tūkst. žmo­nių. 

Simono Švitros nuotr.

Gera sveikata – ilgesnis gyvenimas Edita Urbonavičienė Šiuolaikiniame pasaulyje dažnai susiduriame su senėjančios visuomenės problema: ilgėja vidutinė gyvenimo trukmė, mažėja darbingo amžiaus žmonių, didėja medicininės ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis. Paskutinio gyventojų surašymo duomenimis, kas ketvirtas Lietuvos gyventojas yra pensinio amžiaus, o greitai jie sudarys trečdalį visuomenės. Kaip gyvena vyresnio amžiaus žmonės? Ar iš tiesų jie gali džiaugtis savarankiškumu ir gyvenimo kokybe?

„„Gur­ma­nams: ūki­nin­kai ža­da į Kau­ną at­vež­ti išs­kir­ti­nio sko­nio ga­mi­nių.

Sakoma, kad rūpintis savo sveikata turime tik mes patys. Medikai rekomenduoja gyventi sveikai ir aktyviai, maitintis racionaliai, kad net ir sulaukę vyresnio amžiaus išliktume žvalūs bei geros nuotaikos. „Senėjimas yra normalus, laips-

niškas procesas, sveikas senėjimas – tai įvairių galimybių visuma, padedanti užsitikrinti fizinę, dvasinę bei socialinę sveikatą ir siekianti paskatinti pagyvenusius žmones aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, nepatiriant jokios diskriminacijos ar diskomforto“, – teigia Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovas dr. Robertas Petkevičius. Kauno apskrities viešoji biblioteka su Lietuvos jogos asociacija, VDU psichologais ir Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje gydytojais įgyvendina EIFL (liet. Elektroninė informacija bibliotekose) programos PLIP (liet. Viešųjų bibliotekų inovacijų programa) finansuojamą projektą „BiblioHealth“, skirtą vyresniems žmonėms, jų socialiniam aktyvumui bei sveikatai. Kovo ir balandžio mėnesiais vyresnio amžiaus žmonės kviečiami dalyvauti nemokamuose relaksacijos (atsipalaida-

vimo) ir jogos užsiėmimuose, susitikti su įdomiais žmonėmis. Pasak Lietuvos jogos asociacijos pirmininko Vyčio Zabulėno, joga – geriausias užsiėmimas pasiekus gyvenimo rudenį, o projekte dalyvaujanti psichologė Ieva Pečiulienė mano, kad relaksacija yra natūrali žmogaus organizmo būsena, tačiau šiuolaikinėje pokyčių ir greitos raidos visuomenėje ji ne visuomet pasireiškia savaime, todėl būtina tam skirti ir asmeninių pastangų. Daugiau informacijos rasite www.kvb. lt, išankstinė registracija į relaksacijos ir jogos užsiėmimus tel. (8 37) 324 445 arba e. paštu jurga.grikietyte@kvb.lt. Užs. 351485


12

penktadienis, kovo 9, 2012

pramogų alėja kaunodiena.lt/naujienos

Apie ką mur­kia Vil­niaus ka­ti­nai? Iš pir­mo žvilgs­nio įpras­ta­me dau­ gia­bu­čių na­mų kie­me, prie aukš­ tos ply­tų sie­nos, vyks­ta neį­ti­ki­mi da­ly­kai: gau­ja sto­rų, tin­gių, iš­le­ pin­tų ka­ti­nų ran­da jau­nu­tį žu­vėd­ riu­ką ir stai­ga vi­sas jų gy­ve­ni­mas ap­si­ver­čia aukš­tyn ko­jom.

Tai – Vil­niaus ma­žo­jo teat­ro se­ zo­no nau­jie­na, pa­gal či­lie­čio ra­šy­ to­jo Lui­so Sepúl­ve­do kny­gą „Apie žu­vėd­rą ir ka­ti­ną, ku­ris iš­mo­kė ją skrai­dy­ti“ su­kur­tas spek­tak­ lis „Ma­ma ka­ti­nas“. Jau nuo pat prem­je­ros sos­ti­nė­je šis re­ži­sie­ riaus Eval­do Ja­ro spek­tak­lis su­ si­lau­kia di­džiau­sio su­si­do­mė­ji­ mo, kiek­vie­ną­syk jį ste­bi pil­nu­tė­lė Ma­žo­jo teat­ro sa­lė. Šia­me spek­tak­ly­je mo­kyk­li­nio am­žiaus žiū­ro­vai su­si­pa­žins su tik­rų tik­riau­sia ma­fi­ja. Tiks­liau, pa­šė­lu­sia gau­ja ka­ti­nų, ku­riuos vai­di­na pui­kiai vi­siems pa­žįs­ta­ mi ak­to­riai Aud­rius Bru­žas, Ra­ mū­nas Ci­cė­nas, Leo­nar­das Po­ be­do­nos­ce­vas, Vy­tau­tas Rum­šas, Jo­kū­bas Ba­rei­kis, Man­tas Vai­tie­

kū­nas ir Ba­lys La­tė­nas. Jų ku­ria­ mi per­so­na­žai, lyg žy­miau­sių fil­ mų apie ma­fij­ ą vei­kė­jų pro­to­ti­pai, gy­ve­nan­tys pa­gal sa­vo su­si­kur­ tas tai­syk­les, ko­dek­sus, kiek­vie­ nas iš jų tu­ri sa­vo sta­tu­są ir pa­rei­ gas. Svar­biau­sia, kad nė vie­nam iš jų ne­trūks­ta hu­mo­ro jaus­mo. Pa­sak re­ži­sie­riaus E.Ja­ro, spek­ tak­lio „Ma­ma ka­ti­nas“ te­ma – itin ak­tua­li šian­dien: „Juk tas bū­ rys ka­ti­nų, gy­ve­nan­čių vie­na­me mies­to kie­me – tai tar­si mū­sų vi­ suo­me­nė: už­da­ra, šiek tiek per daug sa­vi­mi pa­ten­kin­ta, gy­ve­nan­ ti kiek pil­ko­ką kas­die­niš­ką gy­ve­ ni­mą. Ir vie­ną die­ną šią kas­die­ ny­bę su­griau­na vi­siš­kai ne­ti­kė­tas im­pul­sas iš ki­tur – žu­vėd­ros jau­ nik­lis, ta­ry­tum sim­bo­li­zuo­jan­tis ki­to­kį po­lė­kį, ki­tus tiks­lus.“ Kaip vie­na­me iš in­ter­viu pa­sa­ ko­jo ak­to­rius L.Po­be­do­nos­ce­vas, vai­kiš­kas spek­tak­lis tu­ri bū­tų uni­ ver­sa­lus ir su­pran­ta­mas įvai­raus am­žiaus žiū­ro­vams. At­ro­do, kad tai ak­to­riams pa­ vyks­ta. Re­tai vai­k iš­k us spek­

tak­lius vertinanti teat­ro kri­ti­ ka įver­t i­n o kū­r ė­j ų pa­s tan­gas: „Spek­tak­lio au­to­riai ga­na aiš­kiai su­for­mu­luo­ja te­mas: to­le­ran­ci­ja ir pa­gar­ba ki­to­kiam nei tu, duo­ to žo­džio lai­ky­ma­sis ir pan. Da­ ro tai neį­ky­riai – į žiū­ro­vą be­veik ne­krei­pia­ma dė­me­sio ir anaip­ tol jam ne­pa­tai­kau­ja­ma. O vai­ kai im­liai ste­bi ir klau­so. Da­ly­ vau­ja.“ Tai­gi, kaip elg­tis su­si­dū­rus su sve­ti­ma, ne­pa­žin­ta ter­pe ir pa­sau­ lė­jau­ta? Ar keis­tis ir pri­si­tai­ky­ ti prie ki­to­kio gy­ve­ni­mo bū­do, ar mė­gin­ti pa­keis­ti ki­tus? O gal siek­ ti, kad kiek­vie­nas tu­rė­tų ga­li­my­bę iš­lik­ti sa­vi­tas ir in­di­vi­dua­lus? Ste­bė­ti, sek­ti ir da­ly­vau­ti kvie­ čia­mi vi­si pen­ke­rių su­lau­kę vai­kai ir jų tė­ve­liai. VMT inf.

kas: Vil­niaus ma­žo­jo teat­ro spek­tak­lis „Ma­ma ka­ti­nas“.­ kur: „Girs­tu­čio“ kul­tū­ros ir spor­to rū­muo­se.­ kada: Ko­vo 31 d. 14 val.

F.Kir­ko­ro­vas atv Ka­ro­li­na Mar­cin­ke­vi­čiū­tė

k.marcinkeviciute@kaunodiena.lt

Ru­si­jos ar­tis­tui Fi­li­pui Kir­ko­ro­vui abe­jin­gų nė­ra. Vie­ni plie­kia jį dėl ne­si­bai­gian­čios sa­vi­rek­la­mos, ki­ti jį die­vi­na ir niū­niuo­ja leng­vai įsi­ me­na­mas dai­nas – „Dniom i noč­ ju“ („Die­ną ir nak­tį“), „Kar­na­val“ („Kar­na­va­las“), „Di­va“, („Dei­vė“) ir dau­gy­bę ki­tų. Skan­da­lų sū­ku­ry­je

Pas­ta­r uo­j u me­t u Ru­s i­jos est­ra­ dos ka­ra­l ius nu­s kam­b ė­jo ne dėl me­l o­d in­g ų dai­n ų, o dėl ekst­ra­ va­gan­t iš­k ų iš­p uo­l ių prieš žur­ na­l is­t ę spau­d os kon­fe­ren­c i­j o­ je. Be to, jis su­m u­š ė re­ž i­s ie­r iaus pa­d ė­j ė­j ą. Da­bar F.Kir­ko­ro­vo var­das daž­ niau­siai links­nuo­ja­mas dėl duk­ters Al­os Vik­to­ri­jos, gi­mu­sios Ma­ja­my­ je. Pas­ta­ro­ji is­to­ri­ja ne­bū­tų ta­pu­si skan­da­lu, jei ne bū­das, ku­riuo gar­ su­sis at­li­kė­jas nu­spren­dė su­si­lauk­ ti at­ža­los.

Pas­lap­tin­gas prin­ce­sės gi­mi­mas

Duk­re­lę, ku­riai šiuo me­tu yra be­ veik ke­tu­ri mė­ne­siai, pa­gim­dė su­ ro­ga­ti­nė mo­ti­na. Gim­dy­vės ta­pa­ty­bė iš­lai­ky­ta pa­ slap­ty­je, nors F.Kir­ko­ro­vas ir už­si­ mi­nė, kad, jei no­rės, A­la Vik­to­ri­ja ga­lės ma­ty­tis su bio­lo­gi­ne ma­ma ir jų ry­šys ne­nut­rūks.

Fi­li­pas sa­vo duk­rą švel­niai va­di­na prin­ ce­se ir ti­ki, kad gy­ ve­ni­me ji tu­rės vis­ ką, kas ge­riau­sia. F.Kir­ko­ro­vas at­sklei­dė vi­so la­bo tiek, kad su­ro­ga­ti­nė mo­ti­na gy­ve­ na Ame­ri­ko­je ir su ja jis bend­ra­vo per vi­sus nėš­tu­mo mė­ne­sius. Tie­sa, ži­niask­lai­da pa­lei­do gan­ dą, kad su­ro­ga­ti­ne mo­ti­na ta­po bu­vu­si Uk­rai­nos gro­žio kon­kur­

Kauno Ka­zi­mie­ro mu­gėje – net Ek­va­do­ro at­s Kau­nie­čiai, už­su­kę pas 11 šį tau­to­dai­li­nin­ką, ga­ lės pa­si­jus­ti ir drožėjais. „At­si­ve­

Kviečiame visus į

Kazimiero mugę Kaune Kovo 9–11 d. 9–20 val.

renginio vieta: Laisvės alėja, prie Muzikinio teatro, Vilniaus g., S.Daukanto g., Vasario 16-osios g., Rotušės aikštė, Nepriklausomybės aikštė. Čia įsikurs ūkininkai, bitininkai, duonos kepėjai, ekologinės produkcijos gamintojai, amatininkai, tautodailininkai, aludariai, kalviai, vytelių pynėjai iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Mugėje bus galima įsigyti liaudies meistrų meno dirbinių, vaikučius skaniais riestainiais pavaišinti, paragauti kaimiškos giros, alaus, blynų, Kazio barščių, suvalkietiško skilandžio, užsukti į žuvies rūkyklą. Rotušės aikštėje galėsite palenktyniauti amatininkų išdrožtomis klumpėmis ir pamatyti rekordinio dydžio klumpę. renginio data, laikas Penktadienį, kovo 9 d., mugė vyks 9–20 val., 13–14 val. – eisena nuo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios iki Kauno m. savivaldybės. 14 val. – šventės atidarymas Miesto sode, prie Muzikinio teatro. Šeštadienį ir sekmadienį 9–20 val.

ŠVENTĖS ORGANIZATORIUS

Dalyvauja ansambliai Scenoje prie miesto sodo – linksmos liaudiškos muzikos kapelos „Daumantų muzikantai“, „Lipk ant sienų“, „Šeduvos bernai“, „Sodžius“, „Pivašiūnai“, „Jovaras“, „Kanapėlė“, „Vieversiukai“, „Seklytėlė“, ansambliai „Radasta“, „Versmės“, „Goštauta“, „Dzinguliukai“, „Lašeliukai“, šokių kolektyvas „Santariečiai“, pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, grupė „Patruliai“. Rotušės aikštėje – liaudies kapelos „Tiltai“, „Lankesa“, „Girnapusė“, „Karklinėlis“, „Bočiai”, „Ramučiai“, folkloro ansambliai „Žaisa“, „Bitula“, „Karklė“, „Ant ežero kranto“. ŠVENTĖS ĮKŪRĖJAS IR GLOBĖJAS LR žemės ūkio ministras KAZYS STARKEVIČIUS

šiu pra­dė­tą žve­jo skulp­tū­rą. No­ rin­tie­siems duo­siu įran­kius ir jie ga­lės pa­ban­dy­ti pa­tys pa­dro­ži­nė­ ti“, – ža­dė­jo O.Alek­se­je­vas. Jis į mu­gę at­si­veš vi­są klum­pių ko­lek­ci­ją, ku­rios ma­žiau­sias eks­ po­na­tas – dvie­jų cen­ti­met­rų, o di­ džiau­sias – met­ro il­gio. „Klum­pių ga­my­ba trun­ka la­bai il­gai. Iš pra­ džių rei­kia ap­džio­vin­ti me­dį, pa­ dro­ži­nė­ti, vėl džio­vin­ti ir ga­lu­ti­nai ap­dirb­ti. Tai trun­ka apie pus­me­tį“, – skai­čia­vo O.Alek­se­je­vas. Di­džio­ji klum­pė, ku­riai iš­drož­ti pri­rei­kė net me­tų, taip pat bus par­ duo­da­ma mu­gė­je. „Kai­nos dar ne­ ži­nau“, – ne­si­ry­žo ap­si­spręs­ti tau­ to­dai­li­nin­kas. Mu­gės sve­čius sa­vo ga­mi­niais ste­bins ir kal­viai, vy­te­lių py­nė­jai, ki­ti ama­ti­nin­kai. Šil­dys barš­čiai ir ka­pe­los

Šven­tės sve­čiai bus kvie­čia­mi ne tik spor­tuo­ti, bet ir pa­sma­gu­riau­ ti. „To­kių ska­nių su­val­kie­tiš­kų ski­ lan­džių nie­kur ki­tur ne­ra­si­te“, – ti­ki­no ūki­nin­kė iš pa­kau­nės. Ki­tos šei­mi­nin­kės mu­gei už­rau­gė na­mi­ nės gi­ros, alaus. Ka­zi­mie­ro mu­gė­je įsi­kurs ir bi­ti­nin­kai, duo­nos ke­pė­ jai, eko­lo­gi­nės pro­duk­ci­jos ga­min­ to­jai.

ŠVENTĖS GLOBĖJAS Kauno miesto meras ANDRIUS KUPČINSKAS

RĖMĖJAI:

lietuvos šeimos ūKininKų sąjunga

Informacija tel. 8 611 35 846, e. paštas vidas@zur.lt, www.seimosukiai.lt.

„„Tra­di­ci­nė: Ka­zi­mie­ro mu­gė Kau­ne 


13

penktadienis, kovo 9, 2012

pramogų alėja

vyksta ta­pęs tė­vu so lai­mė­to­ja. Tai su­kė­lė sen­sa­ci­ ją Uk­rai­no­je, o ge­rai F.Kir­ko­ro­vą pa­žįs­tan­tis šou pa­sau­lio žmo­gus Alek­se­jus Div­je­vas gan­dus tik su­ stip­ri­no. „Taip. Tai ne vie­šie­ji ry­šiai. Ji bu­ vu­si uk­rai­nie­tė. Šiuo me­tu gy­ve­na Ame­ri­ko­je“, – už­tik­rin­tai kal­bė­ jo Uk­rai­no­je gar­sus te­le­vi­zi­jos lai­ dų ve­dė­jas. Ti­ki­si dar kar­tą pa­mil­ti

F.Kir­ko­ro­vas ap­si­gau­bė ro­man­ ti­kos skrais­te. Jis pri­si­pa­ži­no tu­ rįs vil­ties dar kar­tą pa­mil­ti – kaip jis pa­ts tei­gia, pa­mil­ti mo­te­rį, ku­ ri tap­tų ne tik pui­kia žmo­na, bet ir idea­lia ma­ma Vi­koč­kai. A­lą Vik­to­ri­ją Vi­koč­ka va­di­na se­ ne­lis, gar­sus So­vie­tų Są­jun­gos at­ li­kė­jas ir nu­si­pel­nęs Ru­si­jos ar­tis­ tas Bed­ro­sas Kir­ko­ro­vas. Pats tė­tis Fi­li­pas sa­vo duk­rą švel­ niai va­di­na prin­ce­se ir ti­ki, kad gy­ ve­ni­me ji tu­rės vis­ką, kas ge­riau­sia. Juk ji – Ru­si­jos est­ra­dos ka­ra­liaus pir­ma­gi­mė.

s­ to­vai Ap­si­lan­kę šven­tė­je kau­nie­čiai ir mies­to sve­čiai ga­lės iš­mok­ti vir­ ti Ka­ziu­ko barš­čius, kep­ti Ka­ziu­ko bly­nus. Kad pri­si­val­gius ska­nės­tų vis dar už­si­seg­tų kel­nės, į pa­gal­bą ateis liau­dies mu­zi­kan­tai. Jie kvies pa­ju­dė­ti tran­kios mu­zi­kos rit­mu, pa­žais­ti liau­diš­kų žai­di­mų. Links­ my­bės vyks prie di­džio­sios sce­nos, ku­ri įsi­kurs prie „Mies­to so­do“.

Ap­si­lan­kę šven­tė­je kau­nie­čiai ir mies­to sve­čiai ga­lės iš­mok­ ti vir­ti Ka­ziu­ko barš­ čius, kep­ti Ka­ziu­ko bly­nus. „Bus šal­ta, to­dėl ban­dy­si­me vi­ sus su­šil­dy­ti. Gro­si­me kaip vi­sa­da – links­mai ir drū­čiai“, – ža­dė­jo pa­ tei­sin­ti sa­vo ka­pe­los „Lipk ant sie­ nų“ pa­va­di­ni­mą jos va­do­vas Artū­ ras Sin­ke­vi­čius. Ka­pe­la gros dviem smui­kais, ar­ mo­ni­ka, di­džiuo­ju būg­nu, man­do­ li­na taip, kad vi­siems be išim­ties kils no­ras pa­trep­sė­ti. „Mes sa­vo šo­kė­jų ne­si­ve­ši­me – vi­sa­da at­si­ ran­da vie­ti­nių, ku­rie pa­ro­do pa­ vyz­dį, kaip rei­kia šok­ti“, – kal­bė­ jo A.Sin­ke­vi­čius.

ren­gia­ma dvy­lik­tą kar­tą. Simono Švitros nuotr.

Ži­nią paskleidė N.Bas­ko­vas

Apie lau­kia­mą duk­te­rį ir su­ro­ga­ ti­nę mo­ti­ną pir­ma­sis ži­niask­lai­dai iš­da­vė ge­ras jau­no­jo tė­čio drau­gas, auk­si­nis Ru­si­jos bal­sas Ni­ko­la­jus Bas­ko­vas. 44-erių F.Kir­ko­ro­vas vi­sus gan­ dus ir spė­lio­nes pa­tvir­ti­no per Ru­si­jos mu­zi­ki­nių ap­do­va­no­ji­mų „Auk­si­nis gra­mo­fo­nas“ ce­re­mo­ ni­ją. Iš­kart, vos tik pa­ts su­ži­no­jo, kad jo duk­ra iš­vy­do pa­sau­lį. At­li­kė­jas ne­su­lai­kė aša­rų ir emo­ ci­jų, o jo žo­džius pa­ly­dė­jo svei­ki­ni­ mų ir plo­ji­mų jū­ra. Dvi­gu­bo var­do mįs­lė

Kiek vė­liau F.Kir­ko­ro­vas su­vo­kė, kad vi­sos svar­biau­sios jo gy­ve­ni­mo da­tos su­tam­pa su šven­tė­mis: ma­ma mi­rė gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se, su Ala Pu­ ga­čio­va jis su­si­tuo­kė se­nų­jų Nau­ jų­jų me­tų die­ną, o per iš­kil­min­gus mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mus „Auk­si­nis gra­mo­fo­nas“ gi­mė jo duk­ra. And­r e­j us Ma­l a­c ho­v as pir­ ma­s is su­ž i­n o­j o ir sa­vo lai­d o­

je pa­s kel­b ė F.Kir­ko­ro­vo duk­ters var­d ą – A­l a Vik­to­r i­ja. Tai – bu­ vu­s ios Fi­l i­p o žmo­n os Alos Pu­ ga­č io­vos ir jo ma­m os, ku­r i mi­r ė sū­n ui dar bū­n ant la­b ai jau­n am, var­d ų jun­g i­nys. „Ma­no gy­ve­ni­mas pa­si­da­li­jo į dvi da­lis: į gy­ve­ni­mą su ma­ma ir gy­ ve­ni­mą po jos mir­ties su Ala. Šios dvi mo­te­rys ta­po svar­biau­sios ma­ no gy­ve­ni­me. Ir abie­jų jų da­bar nė­ ra su ma­ni­mi“, – sa­vo pa­si­rin­ki­mą aiš­ki­no gar­su­sis tė­ve­lis. Pa­ren­gė nau­ją pro­gra­mą

Žiū­ro­vams ža­da­ma vi­siš­kai nau­ja pro­gra­ma „Šou Nr.1“. Ru­si­jo­je skan­da­lin­ga­sis at­li­kė­jas yra lai­mė­jęs vi­sus įma­no­mus mu­ zi­ki­nius pri­zus ir net pen­kis­kart ta­ po ge­riau­siu ša­lies at­li­kė­ju „World Mu­sic Awards“. Už vi­sus šiuos lai­mė­ji­mus ir Ru­ si­jos gar­si­ni­mą pa­sau­ly­je ša­lies pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas su­tei­kė F.Kir­ko­ro­vui nu­si­pel­niu­ sio Ru­si­jos ar­tis­to var­dą.

„„Įvy­kis: 44-erių su­lau­ku­siam dai­ni­nin­kui su­ro­ga­ti­nė mo­ti­na pa­gim­dė

duk­rą. Redo Vilimo (BFL) nuotr.

kas: F.Kir­ko­ro­vo kon­cer­tas „Šou Nr. 1“.­ kur: „Žal­gi­rio“ are­no­je, Kau­ne.­ kada: ko­vo 15 d.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Žiniuonė“.

Magija yra. Kas galėtų tuo abejoti, jei yra vaivorykštė ir laukinės gėlės, vėjo muzika ir žvaigždžių tyla? Visi, kurie yra mylėję, patyrė stebuklą. Tai tokia paprasta ir tokia nuostabi mūsų gyvenimo dalis. Esama žmonių, kuriems duota daugiau, kurie buvo pasirinkti naudotis palikimu, perduodamu iš kartos į kartą per amžių amžius. Bunas Sojeris nesitikėjo, kad apsigyvens kaimynystėje moters, kuri bus panaši į jo kuriamų istorijų heroję. Anastasija Donovan dvelkė žaviu moteriškumu, galinčiu išmušti iš vėžių ir pakerėti kiekvieną vyrą...

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, kovo 13 d.


14 2

Penktadienis, kovo 9, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������������������������������������������������� 14 Paslaugos� ����������������������������������������������������������������������������������� 14, 15 Įvairūs��������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 Parduoda������������������������������������������������������������������������������������ 15, 16 Perka� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai�������������������������������������� 16 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������� 16 Pamesta���������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Dovanoja� ������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Vikingų loto������������������������������������������������������������������������������������� 17 Kviečia mokytis��������������������������������������������������������������������������� 17 Kviečia������������������������������������������������������������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

UAB „Transmiva“ ieško vairuotojų-ekspeditorių. Reikalingos C, CE kategorijos. Kreiptis tel. (8 37) 44 11 55, 44 11 48, 8 676 23 382.

DARBo skelbimai

916147

Siūlo darbą Ąžuolinių baldų gamybos įmonei Noreikiškėse reikalinga (-as) darbininkė (-as) medienos glaistymo ir šlifavimo darbams atlikti. Darbas dviem pamainomis. Tel. 8 699 24 578, e. paštas info@ fornestas.lt. 924300

Didmeninės prekybos įmonė, prekiaujanti lengvųjų automobilių ir sunkvežimių detalėmis, ieško aktyvaus pardavimo vadybininko. Darbo patirtis automobilių detalių prekyboje – privalumas. CV siųsti e. paštu info@kaunas.intercars.lt. 923269

Kaune kepimo įmonei reikalingas vadovas. Įmonės valdymo patirtis. Techninis supratimas. Gebėjimas dirbti savarankiškai. Produktų įvedimas į rinką. Anglų k. ir kompiuterinis raštingumas. Tel. 8 699 24 399. 923902

Nuolat dirbti reikalingi elektrikai, silpnų srovių ir automatikos montuotojai, turintys darbo patirties. Kaunas. Tel. 8 683 60 846. 920448

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 917994

Reikalinga (-as) spaudos pardavėja (-as) Raudondvario pl., Partizanų g. Lankstus darbo grafikas. Atlyginimas 900 Lt ir priedai. Kreiptis K.Donelaičio g. 46. Tel. (8 37) 209 206. 922954

Reikalinga(-as) pardavėja (-as) dirbti paminklų parduotuvėje Kaune. Tel. 8 685 13 454. 923798

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. 920458

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 922733

Reikalingi pastatų šiltintojai, mokantys dėti dekoratyvinį tinką. Tel. 8 685 01 565. 924188

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 612 81 392.

913132

Reikalingi: pagalbiniai, gamybos darbininkai, sandėlininkai, vairuotojai (B, C, D, E kat.), elektrokrautuvo vairuotojai, šaltkalviai, mechanikai. Tel. 8 600 37 610. 922051

Reikalingi: pardavėjai, sandėlininkai, komplektuotojai, vairuotojai (B, C, E kat.), gamybos, apsaugos darbuotojai, fasuotojai. Tel. 8 674 57 008. 922017

Reikalingos (-i) kirpėjos (-ai) dirbti Garliavoje. Galime įdarbinti. Verslo liudijimas metams – 120 Lt. Kreiptis Vytauto g. 79, Garliavoje, tel. 8 688 45 243, 8 685 35 343. 917262

Reikia siuvėjų. Darbas Vilijampolėje. Silpnai mokančias apmokome. Tel. 8 641 95 657.

920762

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. 916028

Statybinei įmonei dirbti nuolat reikalingi staliai-dailidės ir kiti apdailininkai (pageidaujami plataus profilio specialistai). Kreiptis tel. 8 614 81 433. 922680

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (C ir CE kat., patirtis būtina). Tel. 210 777. 919257

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai. Tel. 8 699 73 414.

923775

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35 – 55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 924550

Paslaugos Medikų

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 917002

Skalbyklių remontas, prijungimas, konsultacijos. Dirbu ir šeštadieniais. Tel. 423 798, 8 687 53 111, Rimantas Motuzas. 918398

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 919675

„Biofirst“ klinikoje kovo mėn. su „Eurovaistinės“ kortele „Medus“ taikoma 20 proc. NUOLAIDA endokrinologo konsultacijoms su echoskopijomis. ENDOKRINOLOGĖS Audronės Rutkauskienės profesinio domėjimosi kryptys: skydliaukės ligos, cukrinis diabetas, antinksčių ligos, hipofizės ligos, metaboliniai sutrikimai (osteoporozė, metabolinis sindromas), ginekologinė endokrinologija (menstruacinio sindromo sutrikimai, hiperandrogenizmas, klimakterinis laikotarpis). Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 923039

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 922099

Darau gydomąjį taškinį masažą. Vilijampolės sveikatos centras, Neries kr. 8, tel. 8 657 60 307. 914604

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 923730

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 917490

915035

Dažau, glaistau, tapetuoju, lyginu, dedu laminatą, suku gipskartonį. Stažas 22 m. Nuperku ir atvežu medžiagas. Tel. 8 646 98 428, 779 732. 917739

Dažau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatą. Patirtis 20 metų. Pristatau medžiagas. Tel. 8 646 06 456. 923703

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

Dažytoja dažo, glaisto, tapetuoja, dekoruoja, dengia sienas vidaus, reljefiniu, Venecijos struktūriniu tinku. Aliejiniais dažais nedažo. Tel. 8 674 94 683, 8 606 21 878.

923815

914217

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

Elektriko paslaugos, instaliacija ir remontas. Pensininkams – nuolaida. Tel. 8 600 02 650.

921937

Kompiuterininkų Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 894012

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. Tel. 8 611 46 629. www.pagalbakompiuteriams.lt 922325

923811

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 918359

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 915450

Gaminiai iš metalo pagal užsakymą: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos. Kaunas. Tel. 8 657 88 778. 922612

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu vidinius ir išorinius kampus. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046.

Statybos, remonto AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt.

921729

923886

Gręžiame skyles per mūrą, betoną, akmenį. Atliekame santechnikos, apdailos ir kitus statybos darbus. Tel. 8 675 17 370, 8 681 81 018. 920506

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 914978

Automobilininkams

Buto remonto darbai. Plytelių klijavimas, dažymas, tapetavimas ir t.t. Kokybės garantija. Tel. 8 691 85 440, 711 659.

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

914589

Įvairi medienos apdaila, restauracija, be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, laiptus, dedame grindis, kalame dailylentes. Tel. 8 638 92 411. 924087

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Staliaus ir dažymo darbai. Meistro pagalba, konsultacija, garantija. Tel. 8 605 28 527.

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

924244

900914

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Apdaila. Tapetuoju lubas ir sienas. Glaistau. Dažau. Darbo patirtis 19 metų. Dedu laminatą. Pristatau medžiagas. Tel. 8 650 45 329, 8 674 83 310.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Pristato medžiagas. Tel. 8 677 50 219, 707 989.

913159

921536

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

917130

922337

924184

917391

Buitinės technikos remonto

Atliekame tinkavimo darbus savo tinkavimo įranga. Turime pastolius. Tel. 8 620 81 478, 8 676 58 924, (8 37) 265 972.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 922045

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201. 924279

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

922300

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 917364

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904. 924230

922803

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Palydovinės televizijos antenų montavimas. Standartiniame pakete – 30 kanalų rusų kalba. Nėra abonentinio mokesčio. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas. Tel. 8 686 60 125.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

916254

919217

920729

922584

Nebrangiai, kokybiškai kloju plyteles, gipskartonį, laminatą, smulkūs santechnikos, elektros darbai. Darbams suteikiama garantija. Tel. 8 653 94 097. 917171

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 924480

NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS, nuotekų valymo įrenginių, lauko ir kilnojamųjų tualetų aptarnavimas, VAMZDYNŲ PLOVIMAS, atkimšimas. Išrašome dokumentus. Tel. 8 619 42 770. 916193

Pakabinamosios lubos – mineralinės, aliuminės, plieninės, atviros. Lubų montavimas. www.lubos.lt. Tel. 8 611 33 973, 8 686 40 200. 922605

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 915562

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 924285

Profesionalus vonių restauravimas. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau info www.voniurestauravimai.lt.

917090

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 917649

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 877875

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC, vonias, maišytuvus, gyvatukus. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 604 95 971. 922395

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 678 24 460. 923178

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@ gmail.com. 917746

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 919803

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

914021

Statome namus, darome pamatus. Atliekame mūro, stogų dengimo, šiltinimo darbus. Namo be vidaus apdailos 1 kv. m kaina nuo 1000 Lt. Tel. 8 656 27 767. 920573

Surenkame nereikalingą METALO laužą, automobilius, kuro katilus, buitinę techniką. Išpjauname iš konstrukcijų nereikalingą metalą. Tel. 8 699 77 162. 917428

Trinkelių ir akmens grindinių grindimas, asfaltbetonio dangos įrengimas ir remontas bei su tuo susiję darbai. Dirbame savo ir užsakovo medžiagomis abiem pusėms priimtinomis kainomis ir laiku. Tel. 387 556, 8 698 24 970. 923202

Vidaus apdailos darbai: plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, laminato klojimas. Tel. 8 679 79 148.

922774

Vidaus įrangos Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 922234

Roletai, visų rūšių žaliuzės gamintojo kainomis. Matavimas, montavimas nemokamas. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@ fajetonas.lt. 920584

Baldžių Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 921645

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 915972

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 917032

Aukštos kvalifikacijos meistrai greitai ir kokybiškai remontuoja minkštuosius baldus. Transportas nemokamas. Tel. 267 408, 8 685 46 049.

923265

Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, spintos, komodos, sekcijos ir kt. Atvežame, montuojame nemokamai. Tel. 8 676 20 685. 916773

Nukelta į 15 p.


153

Penktadienis, kovo 9, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Baldžių Nestandartinių baldų projektavimas ir gamyba. Individualus dizainas Jūsų namams ar įmonei. Kokybė, garantija. Nemokama konsultacija. Tel. 8 646 41 209. 923626

Pigiai, greitai, gerai remontuojame baldus (aptraukiame gobelenu). Garantija 1 m. Nuolaidos. Tel. 707 920, 8 657 85 505. 923127

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

920414

Finansų, audito NEMOKAMAS skolų išieškojimas asmenims ir mažoms įmonėms. Tel. 8 656 66 538, e. paštas teisescentras@gmail.com. 924082

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 916946

Aplinkotvarka, medžių, gyvatvorių genėjimas, augalų sodinimas, tujų priežiūra, sodininko paslaugos. Tinklinės ir segmentinės tvoros. Tel. 8 600 92 922. 922527

Išvežame senus baldus, šiukšles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Pjauname medžius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 919032

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; miško valymas; kelmų šalinimas. UAB „Aplinkos darbai“. Tel. 8 655 55 800.

906934

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 917999

Pigiai siurbiame fekalijas. Pasikrauname ir išvežame šakas, statybinį laužą. Tel. 8 685 30 321. 919756

Profesionaliai ir nebrangiai genime vaismedžius. Tel. 8 611 45 542. 924178

UAB „Properša“ – valymo paslaugos. Kilimų, baldų, langų, biurų, patalpų valymas. www.propersa.lt. Tel. (8 37) 240 877, 8 614 44 993. 922827

Įvairūs Akcininkams! 2012 m. balandžio 11 d. 8 val. R.Kalantos g. 28 šaukiamas UAB „Kaligrafas“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkėje: 1. Metinio pranešimo tvirtinimas. 2. Finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. Pelno už 2011 m. skirstymas. 4. Valdybos narių rinkimai. 5. Įstatinio kapitalo didinimas. 6. Kiti klausimai. Valdyba. 923947

Pranešame, kad 2012 m. kovo 30 d. 10 val. šaukiamas UAB „Fasarema“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks UAB „Fasarema“ buveinėje, J.Žemgulio g. 25, Kaunas. Susirinkimo darbotvarkės projektas: 1. Dėl valdybos narių rinkimo. Akcininkų registracija prasidės 9.30 val. Kiekvienas akcininkas susirinkime privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o įgaliotiniai privalo turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. 923893

UAB „Elektros darbai“ akcininkams! Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Pranešame, kad 2012 04 12 12 val. Jonavos g. 62A, Kaune, šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės ”Elektros darbai“ (juridinio asmens kodas 133619018) visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės vadovo metinis pranešimas; 2. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės už 2011 m. tvirtinimas; 3. 2011 m. pelno/nuostolio paskirstymas; 4. Einamieji klausimai. Su bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentais, nutarimų projektais galima susipažinti bendrovėje aukščiau nurodytu adresu. 924160

AB „Audimas” bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. kovo 30 d. 10 val. Bendrovės buveinėje, Raudondvario pl. 80, LT-47182 Kaune, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „AUDIMAS” (kodas 133547024) akcininkų susirinkimas. Akcininkai registruojami nuo 9.30 val. Akcininkai privalo pateikti asmens dokumentą. Akcininkų įgaliotiems asmenims privaloma turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2011 metais. 2. Audito išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę. 3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas. 4. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Audito firmos rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 6. Bendrovės valdybos nutarimų, priimtų dėl didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo dalies perleidimo, nuomos ar įkeitimo, patvirtinimas. 7. Papildomų įgaliojimų bendrovės valdybai suteikimas dėl paskolų ėmimo, ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ir įkeitimo, taip pat laidavimo ir garantavimo juo, labdaros ir paramos suteikimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2012 m. kovo 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkų teisių apskaitos diena 2012 m balandžio 16 d. Akcininkų susirinkime priimtus sprendimus, susijusius su akcininkų turtinėmis teisėmis, turės tie, kurie teisių apskaitos dienos pabaigoje bus akcinės bendrovės akcininkai. Informacija teikiama tel. 8 619 97 121. Bendrovės vadovas 923188

UAB „Kelprojektas“ akcininkams! Informuojame, kad šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“, buveinės adresas I.Kanto g. 25, Kaunas, įmonės kodas 234004210, PVM mokėtojo kodas LT340042113, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Kauno filialo Juridinių asmenų registre, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2012 m. kovo 30 d. 10 val. UAB „Kelprojektas“ (toliau – Bendrovės) patalpose, esančiose I.Kanto g. 25, Kaunas, Lietuvos Respublika, 317 kab. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2011 m. patvirtinimas. 2. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymas. 3. Pritarimas UAB „BPEF LT 3“ prijungimo prie Bendrovės sąlygų rengimui. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai – Bendrovės valdyba. Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą – Bendrovės valdyba. Akcininkai registruojami nuo 9.30 val. Į susirinkimą atvykstantys akcininkai turi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiems asmenims taip pat turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. UAB „Kelprojektas“ nenumato galimybės susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai, dokumentai teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, informacija, susijusi su akcininko teisių įgyvendinimu, bei kita informacija teikiama atvykus I.Kanto g. 25, Kaunas, 249 kab., taip pat tel. (8 37) 751 067, 8 698 12 428. Informaciją įpareigotas teikti bendrovės finansų direktorius Kęstutis Butkus (darbo dienomis nuo 9 iki 11 val.). 924373

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053. 917069

Ūkininkas išsinuomotų ŽŪP žemės Kauno, Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės r. Tel. 8 611 54 462, e. paštas audrius1977@gmail.com. 921680

Gabenimai Atvešiu akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, juodžemio, savivarčio su kranu paslaugos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448. 922943

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 920485

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, 5–11 kub. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

922677

Savivarčiais pigiai atvežame iki 25 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių (iki 12 palečių), perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 922069

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 924051

Paskolos

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Pirminė teisinė pagalba Kauno rajono savivaldybėje teikiama pirminė teisinė pagalba (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) asmenims, gyvenantiems Kauno rajone. Kreiptis Savanorių pr. 371, Kaunas: ĩ 221 kab. I–IV nuo 8 iki 17 val., V – nuo 8 iki 15.45 val., ĩ 112 kab. II nuo 13 iki 17 val., III, IV – nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.). Kreipiantis turėti asmens tapatybę ir gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus. Pirminė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 917897

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 917830

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 917874

GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 916881

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 917852

Keičia Keičiu 2 kambarių butą (b. pl. 46 kv. m, I a., blokinis namas) į 1 kambario butą I ar II a. Be priemokos. Tel. 8 608 67 102 . 923803

Kiti PRANEŠIMAS apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcijos, įrengiant kogeneracinę elektrinę, naudojančią biokurą, projektui. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB „Kauno energija“ (Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 37) 305 650, faksas (8 37) 305 622). Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programos rengėjas – UAB „AFConsult“ (Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 210 7210, faksas (8 5) 210 7211). Planuojama ūkinė veikla – Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcija, įrengiant kogeneracinę elektrinę, naudojančią biokurą. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno miestas, Petrašiūnų seniūnija (Jėgainės g. 12, LT-52489). Atsakinga institucija – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas, tel. (8 37) 320 704, faksas (8 37) 320 854). PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentaciją: 1. Kauno miesto savivaldybės administracija (Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 422 608, faksas (8 37) 425 452). 2. LR Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno visuomenės sveikatos centras (K.Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 331 688, faksas (8 37) 331 680). 3. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (I.Kanto g. 1, LT44296 Kaunas, tel. (8 37) 372 337, faksas (8 37) 372 339). 4. Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys (Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas, tel./faksas (8 37) 228 641). Su PAV programa galima susipažinti iki 2012 03 23 (imtinai) Petrašiūnų seniūnijoje (R.Kalantos g. 57, LT-52305 Kaunas), darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val., ir UAB „AFConsult” (Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius), darbo laikas: darbo dienomis 8.30–17.30 val. Motyvuotus pasiūlymus dėl PAV programos raštu galima teikti iki 2012 03 23 (imtinai) UAB „AF-Consult“ (Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, faksas (8 5) 210 7211, lina.macenaviciute @afconsult.com). Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. 924212

Visą kovo mėn. kompleksinė kačių ir šunų vakcinacija – tik 30 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184 -7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14 („Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta), tel. 707 723.

915180

Parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Antstolė Rima Gražienė skelbia pastato sandėlio, bendras plotas 844,78 kv. m, esančio Jonučių II k., Garliavos sen., Kauno r., priklausančio UAB „Laiptida“, viešąsias varžytynes. Pradinė kaina – 124 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Rimos Gražienės kontoros depozitinę sąskaitą Nr. LT55 7044 0600 0303 3083, AB SEB banke. Varžytynės vyks 2012 04 10 11 val. J.Gruodžio g. 22, Kaune. Informacija tel. 225 442, 225 471, antstolė Rima Gražienė. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: turtui apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 923779

Antstolė Rima Gražienė skelbia žemės sklypo, žemės ūkio paskirties, sklypo plotas – 0,7073 ha, esančio Vijūkų k., Kauno r., priklausančio Klemensui Algirdui Gustaičiui, antrąsias viešąsias varžytynes. Pradinė kaina 102 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Rimos Gražienės kontoros depozitinę sąskaitą Nr. LT55 7044 0600 0302 3083, AB SEB banke. Varžytynės vyks 2012 04 10 10 val. J.Gruodžio g. 22, Kaune. Informacija tel. 225 442, 225 471, antstolė Rima Gražienė. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: turtui apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 923780

BUAB „Norekso nekilnojamasis turtas“ parduoda turtą varžytynėse. Varžytynių laikas, parduodamas turtas, pradinės pardavimo kainos: 1. 2012 03 30 10 val. parduodamos kartu 1897,50 kv. m administracinės patalpos ir žemės nuomos teisė Studentų g. 3A, Kaune (įkeista) – 2800000 Lt; 2. 2012 04 06 10 val. 1/2 žemės sklypo Lazūnų g. 58, Kaune (b. pl. 1,0645 ha) – 506880 Lt, 1/2 žemės sklypo Lazūnų g. 62, Kaune (b. pl. 0,3995 ha) – 190080 Lt, 27/100 dalys ūkinio pastato Gedimino g. 30, Kaune (b. pl. 28 kv. m) – 2880 Lt; 3. 2012 04 13 10 val. parduodami kartu 0,1319 ha b. pl. žemės sklypas (įkeistas) ir lauko tualetas J.Basanavičiaus g. 34, Šiauliuose, 0,1071 ha b. pl. žemės sklypas J.Basanavičiaus g. 36, Šiauliuose (įkeistas), 0,1183 ha b. pl. žemės sklypas J.Basanavičiaus g. 38, Šiauliuose – 460800 Lt; 4. 2012 04 20 10 val. 0,1222 ha b. pl. žemės sklypas ir 553 kv. m nebaigtas statyti daugiabutis gyvenamasis namas su požemine automobilių saugykla Taikos pr. 55A, Kaune – 1555200 Lt, 89,09 kv. m boilerinė Taikos pr. 73A, Kaune – 48960 Lt. Varžytynių vieta Savanorių pr. 262–105, Kaunas. Dalyvių registracija 9.30–9.50 val. Turto apžiūra darbo laiku, iš anksto susitarus. 10 proc. pradinės pardavimo kainos įmoka turi būti įmokėta į BUAB „Norekso nekilnojamasis turtas“ (kodas 135781823) AB Ūkio bankas sąskaita Nr. LT65 7011 7000 1046 7816 ne vėliau, kaip likus 2 dienoms iki varžytynių dienos. Vykdytojas administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras įgaliotas asmuo Vytautas Česonis, tel. 8 686 83 541, tel./faks. (8 37) 229 886, e. paštas verslo.vrc@gmail.com. 923114

Skubiai, labai nebrangiai, geroje prekybai vietoje, Aleksoto turgavietėje, parduodamas kioskas. Geros būklės. Tel. 8 651 36 591. 923909

Nukelta į 16 p.


16 2

Penktadienis, kovo 9, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduodamas sodo namelis su žemės sklypu, esantis Kauno r., Samylų sen., Samylų k. Kaina 62 000 Lt. Tel. (8 37) 457 277 nuo 8 iki 17 val.

Parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

922798

Antstolis Valdas Zubinas skelbia Genovaitei Laukaitienei nuosavybės teise priklausančios turto dalies pirmąsias varžytynes. Parduodama: 5/8 dalis buto su rūsiu, bendras plotas 49,33 kv. m, unikalus Nr. 19979013-9014:0015, esančio Ukmergės g. 36–16, Kaune. Pradinė parduodamo turto kaina 30400 Lt. Varžytynės vyks 2012 m. balandžio 11 d. 10 val. Laisvės al. 101A, 22 kab., Kaune. Informaciją antstolis teikia tel. (8 37) 320 095. Norintieji dalyvauti varžytynėse turi įmokėti 10 % turto kainos į antstolio Valdo Zubino depozitinę sąskaitą Nr. LT577011700188070110, AB Ūkio bankas. Turtui apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisę į parduodamą turtą, iki varžytynių pateikia antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. 924147

Aš, antstolė Audronė Adomaitienė, skelbiu Mindaugo Jasaičio nekilnojamojo turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodamas 1,1800 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypas, esantis Varžų k., Livonijos sen., Ukmergės r. sav. Turtas saugomas (yra) Varžų k., Livonijos sen., Ukmergės r. sav. Dėl turto apžiūros kreiptis į Mindaugą Jasaitį, J.Grušo g. 26, Kaunas, tel. 8 652 17 984. Turto varžytynės vyks Vasario 16-osios g. 8–3, Kaune, 2012 m. balandžio 11 d. 11 val. Pradinė turto pardavimo kaina 6465,60 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolės Audronės Adomaitienės kontoros depozitinę sąskaitą Nr. LT25 7011 7004 1707 0905, esančią AB Ūkio bankas“ Kauno fil. (banko kodas 70117), ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 646,56 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstolei A.Adomaitienei (Vasario 16-osios 8–3, LT-44250 Kaunas, tel. (8 37) 202 891) apie savo teises į parduodamą turtą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 923826

Aš, antstolė Audronė Adomaitienė, skelbiu Onos Pranevičienės nekilnojamojo turto pardavimą iš antrųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodamas 0,6400 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k. Turtas saugomas (yra) Voškonių k., Domeikavos k., Kauno r. LT-54362. Dėl turto apžiūros kreiptis į Oną Pranevičienę arba Rimvydą Pranevičių, Radikių g. 3, Domeikavos k., Kauno r., tel. 8 655 09 555. Turto varžytynės vyks Vasario 16-osios g. 8–3, Kaune, 2012 m. balandžio 11 d. 9 val. Pradinė turto pardavimo kaina 23220,00 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolės Audronės Adomaitienės kontoros depozitinę sąskaitą Nr. LT25 7011 7004 1707 0905, esančią AB „Ūkio bankas“ Kauno fil., banko kodas 70117, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 2322,00 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstolei A.Adomaitienei (Vasario 16-osios g. 8–3, LT-44250 Kaunas, tel. (8 37) 202 891) apie savo teises į parduodamą turtą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 923781

Aš, antstolė Audronė Adomaitienė, skelbiu Žilvino ir Ingos Lazauskų nekilnojamojo turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodamas 0,0940 ha mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdžio žemės sklypas, esantis Margirio g. 41, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. Turtas saugomas (yra) Margirio g. 41, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. Dėl turto apžiūros kreiptis į Žilviną Lazauską, M.Daukšos g. 29– 26, Kaunas, tel. 8 699 14 607. Turto varžytynės vyks Vasario 16-osios g. 8–3, Kaunas, 2012 m. balandžio 11 d. 14 val. Pradinė turto pardavimo kaina 56000,00 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolės Audronės Adomaitienės kontoros depozitinę sąskaitą Nr. LT25 7011 7004 1707 0905, esančią AB „Ūkio bankas“ Kauno fil., banko kodas 70117, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 5600,00 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstolei A.Adomaitienei (Vasario 16-osios g. 8–3, LT-44250 Kaunas, tel. (8 37) 202 891) apie savo teises į parduodamą turtą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 923879

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujas kvartalas, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 921624

DNB būstas. Teikiame paslaugas norintiesiems parduoti, išnuomoti nekilnojamąjį turtą. E. paštas jolita.geguziene@ dnbbustas.lt, tel. 8 674 31 976. 916924

Sodybą Palazduonio k., Kauno r. (1,01 ha ž. ū. paskirties žemės sklypas, 0,2303 ha namų valdos žemės sklypas, registruoti pastatai: gyvenamasis namas (medinis), lauko virtuvė (medinė), tvartas (plytos), šulinys, pastatai menkaverčiai). Kaina 61 000  Lt. Tel. 8 612 60 940, e. paštas linvyte@gmail.com. 922959

Atvešime beržinių malkų rąstais. Džiovintos ąžuolinės ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 918595

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268.

923883

Parduodu sodybą (30 a) Anykščių rajone, iki Viešintų ežero 700 m, iki Viešintų mstl. – 0,5 km. Kaina 19 000 Lt. Tel. 8 675 03 868. 923122

Buitinė technika

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

921757

Puiki galimybė įsigyti kruizines keliones Ryga–Stokholmas–Ryga už labai gerą kainą! Tik 80 Lt asmeniui.

Dar ne viskas! Visi, šiuo metu pirksiantys kruizą, dalyvaus PAPILDOMO KRUIZO KETURIEMS LAIMĖJIME!

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

Atėjo laikas poilsiui ir pramogoms, kad su naujomis jėgomis ir įkvėpi-

Daugiau informacijos www.krantas.lt

917657

922570

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 917963

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508.

Kelionių AgentūrA „RM travel“

821464

Automobiliai ir detalės Katalizatoriai, DPF, duslintuvai. Pardavimas, pristatymas, keitimas, remontas. Kreiptis tel. 8 650 23 971. 919073

Baldai

924025

Parduodame malkas. Tel. 8 699 11 038.

924377

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 913935

Parduodu įvairių rūšių malkas (skaldytas, trinkelėmis, rąsteliais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta66@gmail.com. Prekyba kietuoju kuru: akmens anglys, medžio pjuvenų briketai. BALTARUSIŠKI DURPIŲ KURO BRIKETAI, kaina 333 Lt. Kaina galioja iki 2012 m. kovo 31 d. Tel. (8 37) 746 419.

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Mokymai

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Skaldytas beržo, juodalksnio malkas. 6 m kaina 550 Lt. Tel. 8 696 49 350.

923277

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 919191

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

923864

Statybinės medžiagos

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902639

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902766

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902895

AKCIJA! Iki kovo 16 d. visoms vasaros sezono kelionėms autobusu – 15 % nuolaida. Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Poilsinės kelionės: Tenerifė – nuo 1547 Lt (asm.),

921375

902830

Išpardavimas! NAUDOTI BALDAI ir kt. iš Vakarų Europos parduotuvėje (1300 kv. m). Nauja siunta. R.Kalantos g. 9, tel. 351 514, 8 612 86 699. www.svetainesbaldai.lt.

Egiptas – nuo 1094 Lt (asm.), Malta – nuo 1035 Lt (asm.), Kipras – nuo 1168 Lt (asm.), Maljorka – nuo 1043 Lt (asm.), Rodas – nuo 1062 Lt (asm.), Kosas – nuo 1029 Lt (asm.).

903397

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis), vežame mažais kiekiais. Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 470 Lt. Tel. 8 652 59 118.

908960

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

918027

Kita Įvairiausi balionai, fejerverkai, šventinė atributika. Mūsų parduotuvėse Kaune: PPC „Molas“, K.Baršausko g. 66A; PC „Savas“, Savanorių pr. 346; PC „Maxima“ Pramonės pr. 29; Centrinė parduotuvė Gedimino g. 26. Dekoravimas iš balionų ir reklaminiai balionai bei suvenyrai. Tel. (8 37) 20 68 57, 8 685 48 375. www.baliomanija.lt, www.facebook.com/baliomanija, info@ baliomanija.lt. 904865

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903960

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 921866

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 917529

Automobilių, mikroautobusų, visureigių supirkimas geromis kainomis. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 908163

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 920264

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902703

922057

Akmens anglis, ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884.

919743

Atraižos maišuose: pušies, vnt. – 6 Lt; beržo, juodalksnio, vnt. – 7 Lt. Sausos pjuvenos maišuose, vnt. – 4 Lt. Tel. 8 670 32 999. 920090

Atvešime baltarusiškų durpių briketų, medienos pjuvenų briketų, saulėgrąžų lukštų briketų. Patiems pasiimant pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 921566

Nuo kovo 15 d. – didžioji FIESTA Baltijos jūroje su artistais iš Kubos, Ispanijos, Argentinos ir Brazilijos!

Ąžuolo, uosio, beržo, drebulės, alksnio, eglės malkas trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 2,5; 5; 8; 15; 20 kub. m). Tel. 8 682 86 242.

917725

Buitinės technikos išparduotuvė! Prekiaujame nauja ir su defektais buitine technika iki 50% pigiau. Skalbimo mašinos BOSCH, AEG – tik nuo 599 Lt. Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 674 08 983.

mu sutiktume pavasarį. Suteikite laiko sau, savo draugams, artimiesiems, brangiems žmonėms ir leiskitės į kruizinę kelionę.

918308

924297

Aš, antstolė Audronė Adomaitienė, skelbiu Zigmanto Pečiulionio nekilnojamojo turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodamas 0,0600 ha žemės ūkio (sodų) paskirties žemės sklypas, 173,46 kv. m bendro ploto sodo pastatas ir kiemo statiniai, esantys Juodiškių g. 15, Juodiškių k., Čiulėnų sen., Molėtų r. sav. Turtas saugomas (yra) Juodiškių g. 15, Juodiškių k., Čiulėnų sen., Molėtų r. sav. Dėl turto apžiūros kreiptis į Zigmantą Pečiulionį, K.Baršausko g. 78–30, Kaunas. Turto varžytynės vyks Vasario 16-osios g. 8–3, Kaunas, 2012 m. gegužės 9 d. 9 val. Pradinė turto pardavimo kaina 112000,00 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolės Audronės Adomaitienės kontoros depozitinę sąskaitą Nr. LT25 7011 7004 1707 0905, esančią AB „Ūkio bankas“ Kauno fil., banko kodas 70117, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 11200,00 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstolei A.Adomaitienei (Vasario 16osios 8–3, LT-44250 Kaunas, tel. (8 37) 202 891) apie savo teises į parduodamą turtą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

918518

Ąžuolines sausas trinkeles. Atvežame. Tel. (8 37) 397 468, 8 614 79 545.

Kitose vietose

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919913

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 915485

903025

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903084

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 915470

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

916058

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597. 921437

Įmonė superka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, elektros variklius, akumuliatorius. Dirbame be poilsio dienų. Išvežame ir nedideliais kiekiais. Tel. 8 677 89 365. 922782

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 920811

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910305

Perkame auksą, auksines dantų karūnėles, aukso laužą, auksines monetas, auksinius laikrodžius, aukso dirbinius ir sidabrą. Tel. 8 670 59 488, 8 623 47 249. 910205

Perkame mišką visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Mokame 5 000–25 000 Lt už 1 ha. Tel. 8 618 28 211. 921337

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 917059

Pirksiu automobilį. Siūlyti įvairių markių, gali būti nevažiuojantis, senas. Tinka mikroautobusas, sunkvežimis. Sutvarkysiu dokumentus. Tel. 8 698 14 688. 920676

Nukelta į 17 p.


17 3

Penktadienis, kovo 9, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

„Kauno dienos“ reklamos skyriaus

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio ir Pasvalio apskrityse. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 618 05 112. 922914

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 923955

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I-V 8-17 val., VI 8-13 val.

Dėmesio! Jei tau 25 ir daugiau metų kviečiame pajusti šokio dvasią ir išmokti POP, Show, Streedance ir kt. šokius. Laukiame Jūsų visų! Tel. 8 676 19 949. 924172

Kovo 15 d., minint Europos vartotojų dieną, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Kauno skyrius organizuoja atvirų durų dieną (Gedimino g. 45, III a., Kaunas, nuo 8 iki 17 val.). Informuosime vartotojus apie jų teises, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, ir atsakysime į vartotojus dominančius klausimus.

Kovo 9 d., penktadienį, 18 val.

Projektas „Jūra miške“

BAJORKIEMIO ŽVAIGŽDŽIŲ ŠOU

919825

Bilietus platina

Marius Jampolskis ir Irūna

Tel. pasiteirauti 8 698 44 335 (8 37) 44 07 70 info@bajorukiemas.lt

Greitkelio Kaunas – Vilnius 12 km w w w.bajoruk iemas.lt

Pamesta Dingusį pinigų priėmimo kvitą serija BUH Nr. 5777017, išduotą UAB „L&D STILIUS“, laikyti negaliojančiu. 923901

Dingusį Vlado Samulevičiaus individualios įmonės (į. k. 134320816) registracijos pažymėjimą laikyti negaliojančiu. 923706

Pamestą Loretos Ropulcienės įmonės (į. k. 135656798) įregistravimo pažymėjimą laikyti negaliojančiu. 923797

Dovanoja Dovanojame dviejų mėnesių mažą šuniuką (kalytę). Tel. 8 688 88 818. 923724

VIKINGŲ LOTO Tiražo Nr. 991, kovo 7 d. AUKSO PUODAS – 6 524 308 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 342 312 Lt 16 38 44 46 47 48 Auksinis skaičius 20 Papildomi skaičiai 05 15 6 tarp jų auksinis sk. 6 524 308 Lt (0 priz.) 6 skaičiai 2 342 312 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. 44 765 Lt (0 priz.) 5 skaičiai 3 357 Lt (16 priz.) 4 skaičius 172 Lt (415 priz.) 3 skaičiai 13 Lt (7602 priz.) 2 + papildomas sk. 7 Lt (10611 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai. Prognozė: Aukso puode – 10 mln. Lt Didysis prizas – 4 mln. Lt

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 916014

NEMOKAMI ANGLŲ KALBOS KURSAI – pradedantiesiems ir pažengusiesiems, registracija vyks kovo 16 d. nuo 17 iki 19 val., 17 d. nuo 15 iki 17 val. Draugystės g. 1. Tel. 8 606 78 591. Laukiame Jūsų! 922841

Norvegų k. kursai pradedantiems nuo kovo 13 d. Kauno centre. Tel. 425 506, 8 618 85 013. www.regardas.lt. 922364

LIUDAS MOCKŪNAS (saksofonas) PETRAS GENIUŠAS (fortepijonas)

KOVO 9 d., penktadienį, 22 val.

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 8 600 40 550, 8 609 96 655.

921623

HORDALANDAS–KAUNAS

923184

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 533, 8 676 22 528.

XV KOMPOZITORIŲ E.GRIEGO (1843–1907) IR M.K.ČIURLIONIO (1875–1911) MUZIKOS FESTIVALIS

Kviečia

915501

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių bendrabučio tipo butą. Gali būti be remonto. Tel. 300 914, 8 614 93 479.

Kauno valstybinė filharmonija Norvegijos Hordalando grafystės taryba M.K.Čiurlionio draugijos Kauno skyrius

e. paštas reklama@kaunodiena.lt

FIRMINIAI „BAJORŲ KIEMO“ CEPELINAI – TIK 5,99 Lt!!! Restoranuose: „Bajorų kiemas“ PP „Banginis“, „Bajorų kiemas“ PLC „Mega“, „Bajorkiemis city“

„Jūra miške“ – tai polistilistinė kompozicija, sukurta M.K.Čiurlionio kūrinių pagrindu: „Tėve mūsų“, VL 260; Diptikas, VL 295, 296; „Ar vėjai pūtė“, VL 28; Preliudas d-moll, VL 294; Preliudas Fis-dur („Viešpaties Angelas“), VL 184; Mažoji sonata. Allegro, VL 269; Ciklas „Jūra“, VL 317

Bilietų kaina: 10, 15, 20 Lt FESTIVALIO GLOBĖJA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

FESTIVALIO RĖMĖJAI: LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS RĖMIMO FONDAS NORVEGIJOS KARALYSTĖS AMBASADA LIETUVOJE

HILMARO REKSTENO FONDAS Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia darbų paroda „Atgimimas“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis


18

Penktadienis, kovo 9, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Kovo 7-ąją staiga mirė Kauno rajono laikraščio „Naujos Tėviškės žinios“ žurnalistė Kristina ČIUČIULKAITĖ (1953–2012). Velionės seserį Zitą, brolius Vytautą ir Valerijų, gimines ir artimuosius, buvusius Kulautuvos vidurinės mokyklos ir Vilniaus universiteto bendra­moks­ lius, redakcijos kolektyvą, visus bendradarbius ir skaitytojus tokią skaudžią, netikėtą, liūdną išsiskyrimo valandą nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi buvę kolegos, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus ir senjorų klubo MES nariai. Urna su velionės palaikais bus pašarvota šiandien, penktadienį, 14 val. „Rimties“ salėje (A.Juozapavičiaus pr. 1), o šeštadienį 13 val. – Raudondvario bažnyčioje, kurioje už velionę bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės vyks naujose Raudondvario kapinėse. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Kristinai Čiučiulkaitei, „Naujų Tėviškės žinių“ redaktoriaus pavaduotojai, nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius. Kauno rajono savivaldybės vardu meras Valerijus Makūnas

Išėjo... iš kur negrįžta niekas, Palikęs svajones, godas, namus. Visiems širdy gėla gili išlieka ir skausmas, kad daugiau jo nebebus. Skaudžią netekties valandą, mirus 42-osios BSB buhalteriui Romui PALŠIUI, žmoną, dukrą, sūnų nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi V.Krėvės pr. 66 namo gyventojai.

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalyti Jūsų skausmu. Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu. Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamytei, Petrašiūnų pirminės sveikatos priežiūros centro vadovę Vitaliją Paplavskienę nuoširdžiai užjaučia poliklinikos administracija ir bendradarbiai. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam tėveliui, Kauno kolegijos buhalterę Jurgitą ŠIDLAUSKIENĘ ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Kauno kolegijos bendruomenė. KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Teorinės mechanikos katedros vedėją, profesorių Vitalijų Volkovą, mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučia katedros darbuotojai. Nuoširdžiai užjaučiame KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Teorinės mechanikos katedros vedėją profesorių Vitalijų Volkovą dėl mylimos mamytės mirties. Fakulteto administracija KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Teorinės mechanikos katedros vedėją, Technologinių sistemų diagnostikos instituto direktorių Vitalijų VOLKOVĄ, mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučia Gynybos technologijų instituto darbuotojai. KTU Technologinių sistemų diagnostikos instituto direktorių profesorių Vitalijų VOLKOVĄ, šeimą ir artimuosius, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučia instituto darbuotojai. „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Pla­ tus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priė­ mimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A , S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907666

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam vyrui, gydytoją Teresę Genovaitę Bagdonienę nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi kolegos iš Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos.

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laido­ jimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933.

Sunkią netekties valandą dėl Tėvo mirties nuoširdžiai užjaučiame Romualdą DANĖNĄ. UAB „Liningas“ kolektyvas

915589

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų perdirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 923835

Mirus tėveliui, gydytoją psichiatrę Dalią Gudeikienę nuoširdžiai užjaučia VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninės bendradarbiai.

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI •Kapo dekora­ vimas skaldele, smėliu, juodžemiu •Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis •Vienkartinis arba nuolatinis kapo tvarky­ mas (1 mėn. – nuo 40 Lt) •Kapo tvarkymas po laidotuvių •Proginis kapo tvarkymas •Prekyba paminklais, antkapiais, tvorelėmis •Pamatų įrengi­ mas •Paminklų, tvorelių restauravimas. Užsakymams iki balandžio 1 dienos taikoma 15% nuolaida darbams. Kontaktai www.kapineta.lt; info@ kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, adresas Savanorių pr. 225 („Juzėje”).

VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninės Depresijų skyriaus vedėją gydytoją psichiatrę Dalią GUDEIKIENĘ dėl tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučia skyriaus darbuotojai.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Kovo 9 d. 18 val. – Jeanas Lucas Lagarce. TOLIMA ŠALIS. Dviejų dalių drama. Rež. Gintaras Varnas. Ilgoji salė. 18 val. – Danielis Danis. AKMENŲ PELENAI. Prisiminimų drama. Rež. Agnius Jankevi­ čius. Penktoji salė. Kovo 10 d. 12 val. – Agnė Sunklodaitė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vienos dalies muzikinis spektaklis vaikams pagal Liudviko Jaki­ mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai”. Rež. Agnė Sunklodaitė. Mažoji scena. 18 val. – MODERATORIAI. Vienos dalies forumas. Rež. Andrius Kurienius. Penktoji salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Kovo 9 d. 18 val. – Francas Leharas. LINKS­ MOJI NAŠLĖ. Trukmė 3 val. Kovo 11 d. 18 val. – Eltonas Johnas, Timas Rice'as. AIDA. Trukmė 2.30 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Ko­vo 9 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PENKI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Re­ži­sie­rius A.Po­ciū­nas. Ko­vo 10 d. 18 val. – M.Walc­zakas. PIRMA­ SIS KARTAS. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Re­ži­sie­ rius S.Ru­bi­no­vas. Ko­vo 11 d. 12 val. – D.Če­paus­kai­tė. LAPĖ IR VIŠTA. Spek­tak­lis vai­kams.

917446

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

„GIRSTUČIO“ RŪMAI

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

Ko­vo 10 d. 18 val. – MOKĖK – DUOSIU. Pa­gal G.Gu­ge­vi­čiū­tės pje­sę „La­bas gy­ve­ni­ mas”. Rež. V.Bal­sys.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ko­vo 10 d. 12 val. – PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS, rež. O.Žiugž­da (ste­buk­lin­gų H.Ch. An­der­se­no pa­sa­kų at­si­ra­di­mo pa­slap­tys), nuo 5 metų. 17 val. – prem­je­ra. SUDEGINTI NEGALIMA PASIGAILĖTI. JOANOS ARKIETĖS MANIFES­ TAS. Mu­zi­ki­nė im­pro­vi­za­ci­ja G.B.Shaw pje­sės „Šven­to­ji Jo­a­na” ir G.Ver­di ope­ros „Ža­na d’Ark” mo­ty­vais. Jo­a­nos Ar­kie­tės vaid­me­ny­je – Eg­lė Tu­le­vi­čiū­tė (ak­to­rė), Na­ta­li­ja Ka­ti­lie­nė (so­lis­tė), Eg­lė Per­ku­mai­tė (pia­nis­tė), Vi­ta Šiugž­di­nie­nė (vio­lon­če­li­ nin­kė), Lai­ma Šuls­ku­tė (flei­ti­nin­kė). Bi­lie­tai par­duo­da­mi www.bi­lie­tai.lt ir Lė­lių te­at­ro ka­so­je.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Ko­vo 9 d. 18 val. – TYLA?! – NIEKO BAI­ SAUS... Is­to­ri­ja apie kur­čią mer­gaitę. Ko­vo 10 d. 18 val. – prem­je­ra. Ko­bo Abe. SVETIMAS VEIDAS. Rež. Arū­nas Kat­kaus­kas.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (II a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Ko­vo 10 d. 18 val. – Ri­do Žir­gu­lio mo­nos­pek­tak­lis ko­me­di­ja KĄ GALVOJA VYRAI?

Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. 556 400

Kovo 10 d. 16 val. – karinių-istorinių dainų va­ karas VAI BROLALIAI SAKALĖLIAI su Neveronių folkloro ansambliu „Viešia“ (vad. J.Balnytė).

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Za­men­ho­fo g. 8 www.mu­zi­kos-in­stru­men­tu-mu­zie­jus.lt

Iki kovo 13 d. vyks­ta tau­to­dai­li­nin­kės Onos Je­zers­kie­nės ju­bi­lie­ji­nė 90-me­čio AUTORINĖ AUDINIŲ PARODA.

kinas CINAMON

LSMUL Kauno klinikų Konsultacinės poliklinikos terapijos skyriaus gydytoją Teresę Genovaitę BAGDONIENĘ, mirus vyrui, nuoširdžiai užjaučia Konsultacinės poliklinikos bendradarbiai.

teatras

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS

DOMINO TEATRAS Kovo 9 d. 18 val. – spektaklis FLAMENKO – AISTROS GALIA. Jose Leonas. IDIOTEATRAS Kovo 10 d. 18 val. – spektaklis 2 VYRAI 1 TIESA. Režisierius A.Gricius.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Ko­vo 11-osios g. 108, tel. 313 712, vil­ko­la­kis.lt, te­at­ras@vil­ko­la­kis.lt

Ko­vo 11 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

renginiai KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, fojė

Kovo 9 d. 16 val. – kasmetės Kauno daili­ ninkų klubų „Sfinksas“ ir „Meno sparnai“ dailės darbų parodos ATGIMIMAS, skirtos Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, ir Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklauso­ mybės atkūrimo dienai, šventinis pristaty­ mas ir laureatų apdovanojimas. Po parodos pristatymo, 16.30 val., vyks daili­ ninko, fotomenininko Rimanto Dichavičiaus fotoalbumo „Laisvės paženklinti. Dailinin­ kai atkurtai Lietuvos valstybei“ pristatymas. Renginyje koncertuos VDU Muzikos akade­ mijos Džiazo katedros studentai (vadovas Petras Tadaras). Įėjimas nemokamas.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Donelaičio g. 16

Kovo 9 d. 17 val. – tarptautinio projekto „Trys tapybos pamokos“ parodos „NAUJA KONCEPTUALI TAPYBA“ atidarymas.

Trijų tapytojų Paweło Łubowskio (Lenkija), Kaido Ole (Estija) ir Jono Gasiūno (Lietuva) kūrybos pristatymu norima parodyti šian­ dieninėje tapyboje vyraujantį menininkų mąstymą, jų poziciją, keliamas koncepci­ jas, idėjas ir išraiškos priemones tapybo­ je. Projekte dalyvaujančių menininkų kūry­ ba pastaruoju dešimtmečiu ne tik palieka svarų indėlį šiuolaikinės tapybos raidoje, bet ir formuoja didžiulę įtaką tapybos pa­ saulyje.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31, K.Pet­raus­ko me­mo­ria­li­nia­ me bu­te

Ko­vo 9 d. 15 val. – kon­cer­tas „Mū­sų var­das – Lie­tu­va“, skir­tas Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­ bės at­kū­ri­mo die­nai Ko­vo 11-ajai. Da­ly­vaus Kau­no J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos jau­ nių cho­ras „Can­ti­ca“, me­no va­do­vas ir di­ri­ gen­tas Ro­lan­das Dau­gė­la, so­lis­tas Gin­tau­tas Luk­šas (dai­na­vi­mo mo­ky­to­ja Ri­ma Dau­gė­lie­ nė), kon­cert­meis­te­riai Auš­ra Ge­lu­se­vi­čie­nė ir Da­rius Ku­dir­ka. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

ROBERO ŠUMANO CENTRAS Gedimino g. 43, 102 aud.

FRANKOFONIJOS MĖNUO Kovo 10 d. 12 val. – Robero Šumano centras ir LUMA Kauno skyrius kviečia į VU Filologi­ jos fakulteto prancūzų filologijos katedros vedėjos docentės Genovaitės DRUČKUTĖS paskaitą „Julija, arba Naujoji Eloiza, episto­ linis Žano Žako Ruso romanas“.

V.KUDIRKOS VIEšOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57

Ko­vo 10 d. 12 val. – atminimo va­lan­ da „Ne­pri­klau­so­my­bės ke­lias: nuo LKB Kro­ni­kos iki Ko­vo 11-osios“, skir­ta žy­mių kau­nie­čių, pa­li­ku­sių gi­lų pėd­sa­ką ko­vo­se už Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, įam­ži­nimui.

PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ne­vy­kė­liai po prie­dan­ga“ – iš­anks­ti­nis se­ an­sas 15 d. 19 val. „Džo­nas Kar­te­ris“ 3D – iki 15 d. 19.30, 22.05* val. (*išsk. 11, 13, 15 d.). „Lo­rak­sas“ 3D – iš­anks­ti­niai se­an­sai 10, 11 d. 13.30 val.; iki 15 d. 17.30 val. „Ma­mos“ (su PLC „Me­ga“ ir „Ci­na­mon Bo­ nus card“ kor­te­le 8–11 d. du bi­lie­tai už vie­no kainą) – iki 15 d. 12, 16.30, 18.35 val. „Yves Saint Lau­rent. Be­pro­tiš­ka mei­lė“ – iki 15 d. 15 val. „Ka­ro žir­gas“ – iki 15 d. 11.15 val. „Tam­sos bai­ke­ris: Kerš­to de­mo­nas“ 3D – 11, 13, 15 d. 22.05 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą“ 3D – iki 15 d. 13.30*, 15.30 val. (*išsk. 10, 11 d.). „Tai reiškia karą“ – iki 15 d. 16, 18, 20, 22 val. „Mei­lės prie­sai­ka“ – iki 15 d. 16.45, 19* val. (*išsk. 15 d.). „Ne­sau­gus prie­globs­tis“ – iki 15 d. 20.45 val. „Jū­ros ko­man­da“ (lie­t. k.) – iki 15 d. 11, 13, 17 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – iki 15 d. 14.15, 19.15, 21.45 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – iki 15 d. 11.30 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – iki 15 d. 12.05, 14 val. „Snie­gy­nų įkai­tai“ – iki 15 d. 14.05, 21.15 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Džonas Karteris“ 3D (premjera) – iki 15 d. 11.15, 14.30, 18, 21.15, 23* val. *NAKTINIS SEANSAS vyks kovo 9, 10 d. „Tai nutiko Jemene“ (premjera) – iki 15 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21, 23:30* val. *NAKTI­ NIS SEANSAS vyks kovo 9, 10 d. „Projektas X“ (premjera) – iki 15 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 20.45, 22.45* val. *NAK­ TINIS SEANSAS vyks kovo 9, 10 d. „Loraksas“ 3D (liet. k., išankstinis sean­ sas) – iki 15 d. 15.30, 18.15 val. The METROPOLITAN OPERA HD-LIVE Ma­ non (originalo kalba) balandžio 7 d. 19 val. tiesioginė premjeros transliacija iš Niujor­ ko metropolitano operos! Dirigentas Fabio Luisi. Bilietai jau parduodami visuose kino centruose „Forum Cinemas“. Bilieto kai­ na 50 Lt. Power Hit Radio seansas. „Nevykėliai po priedanga“ – 14 d. 19 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Karaliaus kalba“ – 13 d. 17 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. „Subtilumas“ – iki 15 d. 13.15, 19**, 23.45* val. (**išsk. 14 d.) *NAKTINIS SEANSAS vyks kovo 9, 10 d. „Artistas“ – iki 15 d. 11.45*, 17, 21.45 val. (*seansas vyks kovo 10, 11 d.). „Kelionė į paslaptingąją salą“ 3D – iki 15 d. 10.15, 13 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lie­t. k.) – iki 15 d. 10.30*, 12.45 val. (*seansas vyks kovo 10, 11 d.). „Tai reiškia karą“ – iki 15 d. 15, 19.30 val. „Šėtonas manyje“ – iki 15 d. 17.30*, 22 val. (*išsk. 13 d.). „12 vilties valandų“ – iki 15 d. 16.30, 21.30 val. „Paveldėtojai“ – iki 15 d. 14, 19.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – iki 15 d. 10.45 val. „Tamsos baikeris: keršto demonas“ 3D – iki 15 d. 20.30 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Ko­vo 9 d. 18 val. – „Šal­ta­sis ka­ras – bai­mės še­šė­lis“. Do­ku­men­ti­nis fil­mas apie pu­sę am­ žiaus tru­ku­sias jė­gų var­žy­ti­nes tarp tar­pu­sa­ vy­je ne­pa­si­ti­kin­čių su­per­vals­ty­bių. 21–2 val. – KINO NAKTYS. Bus ro­do­mi du fil­ mai: „Apie meilę ir ki­tus de­mo­nus“ (dra­ ma, pa­sa­ko­jan­ti apie ku­ni­go ir mer­gi­nos už­draus­tą mei­lę) ir „Či­ka­ga“ (miu­zik­las, pa­ sa­ko­jan­tis apie 1929 m. Či­ka­gą). Ko­vo 10 d. 12 val. – „Le­gen­da apie nar­sų­ jį ri­te­rį“. Ani­ma­ci­nis nuo­ty­kių fil­mas apie is­ pa­nų he­ro­jų Ci­dą. 13.45 val. – „At­si­svei­ki­ni­mas“. Lie­tu­viš­ka dra­ma. 15.30 val. – „Ja­po­niš­ka is­to­ri­ja“. Dra­ma apie aust­ra­lės ir ja­po­no mei­lės is­to­ri­ją. 17.30 val. – „Či­ka­ga“. Miu­zik­las, pa­sa­ko­jan­ tis apie 1929 m. Či­ka­gą. 19.30 val. – „Apie meilę ir ki­tus de­mo­nus“. Dra­ma, pa­sa­ko­jan­ti apie ku­ni­go ir mer­gi­nos už­draustą meilę.


19

Penktadienis, kovo 9, 2012

kas, kur, kada TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Aki­ra­čiai“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 Bė­dų tur­gus (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Duo­kim ga­ro! 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 23.15 Ki­ne kaip ki­ne. 23.45 Lie­tu­vių ki­no auk­so fon­das. „Vai­kai iš „Ame­ri­kos“ vieš­bu­čio“ (1990 m.) (N-7).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „To­mas ir Dže­ris“ (5) (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Nuo... Iki... (k). 10.40 Fa­rai (N-7) (k). 11.40 LT aist­ra (N-7) (k). 12.10 De­tek­ty­vi­nis s. „Men­ta­lis­tas“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „Warner Bros.“ To­mas ir Dže­ris“ (6). 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. 19.17 Orai. 19.19 Ma­no vy­ras ga­li. 21.15 Fantastinis f. „Pra­ga­ro vai­kis. Auk­so ar­mi­ja“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2008 m.) (N-7). 23.35 Ko­me­di­ja „Briuno“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.10 Tri­le­ris „Vie­ni­ša bal­to­ji mo­te­ris 2. Psi­cho­pa­tė“ (JAV, 2005 m.) (N-14).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 Ką ma­nai? 11.00 Cho­rų ka­rai 2012. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“ (8). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ko­me­di­ja „Auk­lė“ (Ka­na­da, JAV, 2005 m.).

LTV 23.45 val.

DATOS (kovo 9 d.) 21.00 Ko­me­di­ja „Ro­ke­ris“ (JAV, 2008 m.). 23.00 Ko­me­di­ja „Ke­ly­je“ (JAV, 2000 m.). 0.50 Ko­me­di­ja „Ki­to­kia aš“ (JAV, 2007 m.).

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 9.00 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Dis­ku­si­jų lai­da (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro sugrį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ne­rea­lu!“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 Ru­sų ki­nas. Tri­le­ris „Tik pir­myn“ (Ru­si­ja, 2008 m.) (N-7). 22.30 Ame­ri­kie­tiš­kos im­ty­nės (N-14). 23.30 Fan­tas­ti­nis veiks­mo f. „Kal­nie­tis. Su­grį­ži­mas“ (Prancūzi­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Ar­gen­ti­na, 1991 m.) (N-7). 1.35–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 12.15 Kraš­to spal­vos. 12.50 Dai­li­nin­ko An­ta­no Kmie­liaus­ko 80-me­čiui. Dok. fil­mas (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. G.Ros­si­ni. Int­ro­duk­ci­ja ir fi­na­las (k). 15.00 Pri­si­min­ki­me. Gro­ja Rai­mun­das Ka­ti­lius. 15.05 Ne­ga­li bū­ti. 15.30 Mo­kyk­los lan­gas (k). 16.00 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės (k). 16.30 Du­rys at­si­da­ro. 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kai­mo aka­de­mi­ja. 17.55 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 18.20 Pi­ni­gų kar­ta. 19.10 Va­ka­ro au­to­gra­fas. 20.05 Pri­si­min­ki­me. Mer­gi­nų an­samb­lis. Va­do­vas F.Vis­kan­ta. 20.10 LTV auk­so fon­das. „Aš ne­ži­nau, kas esu aš“ (3). 21.00 Šal­to­jo ka­ro ki­nas. Ko­me­di­ja „Di­džio­sios šni­pų gau­dy­nės“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 1964 m.) (N-7). 22.45 Pri­si­min­ki­me. V.Gel­go­tas ir M.Ru­bac­ky­tė (k). 23.00 Džia­zo va­ka­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Auk­si­nės me­lo­di­jos.

9.30, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“.

LNK 23.35 val.

12.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Mo­te­rų ly­ga“. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Liu­di­nin­kai“ (2). 22.00 „Žvilgs­nis į atei­tį“ (2). 23.00 „Anar­chi­jos vai­kai“ (8). 0.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“. 1.00 „CSI Ma­ja­mis“. 1.50 „Liu­di­nin­kai“ (2).

8.05 8.40 9.10 9.35

Te­le­par­duo­tu­vė. „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. „Su­per­did­vy­riai. Nuo­ty­kiai tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Ge­le­ži­nis žmo­gus“ (5) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7). 21.00 De­tek­ty­vas „Mid­so­me­rio žmog­žu­dys­tės XIV. Praei­ties mir­čių ai­das“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2011 m.) (N-14). 23.05 „Bręs­tan­tis blo­gis“ (5) (N-14). 0.05 „Žvė­ris“ (5) (N-7).

10.40 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 23.10 Ro­man­ti­nė dra­ma „Aud­rin­gas su­si­ti­ki­mas“ (Vo­kie­ti­ja, 1993 m.).

6.14, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 6.30, 12.05, 21.00 Re­por­te­ris. 7.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 7.55, 14.30 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 8.55 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 10.00, 18.20 Su­per L.T. 10.35 Pa­dė­ki­me aug­ti. 11.05 „Mi­tų grio­vė­jai“. 13.30 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Čer­no­by­lis. Bran­duo­li­nio pra­ga­ro pa­sek­mės“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Dok. f. „Mur­do­cho im­pe­ri­jos už­ku­li­siai“. 19.00 „Ins­pek­to­rius Lui­sas“ (N-7). 21.27 Orai. 21.30 Ver­tas ki­nas. Ko­me­di­ja „Ša­lin vy­rus!“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 1995 m.) (N-14). 23.55 „Zo­na“ (N-14). 1.55 Ma­ka­liaus ke­lio­nės.

dru­ge­lis“ (N-7). 11.15 Nuo­mo­nės (k). 12.15 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nes aš taip pa­sa­kiau“ (N-7). 13.55 Te­le­laik­raš­tis. 15.45 Nuo­ty­kių f. „Pra­ras­tų sie­lų sa­la“ (N-7). 17.30 101 anek­do­tas (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Lai­da na­cio­na­li­nėms ma­žu­moms „Eu­ro­pos ke­lias“. 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (k). 20.30 Pa­vel­das. Vil­niaus by­la (1). 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Mil­kas“ (N-14). 23.30 Ži­nios (k). 23.50 Tri­le­ris „Mes val­do­me nak­tį“ (N-14). 1.50 Ko­me­di­ja „Nuo­ta­ka paš­tu“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30 Muzika. 10.05 „Marvel animė. Geležinis žmogus“. 10.30 Būk mano meile! 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kontaktas. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Praeities mirčių aidas“. 23.05 „Bręstantis blogis“. 0.05 „Žvėris“.

8.00 Dra­ma „Tris­ta­nas ir Izol­da“ (Vo­kie­ti­ja, JAV, D.Bri­ta­ni­ja, Če­ki­ja, 2006 m.). 10.10 Dra­ma „Me­las ir ali­bi“ (Olan­di­ja, JAV, 2006 m.). 11.45 Dra­ma „Vi­ki Kris­ti­na Bar­se­lo­na“ (JAV, Is­pa­ni­ja, 2008 m.). 18.30 Dra­ma „Per­si­kė­li­mas“ (JAV, 2009 m.). 20.25 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (JAV, 2006 m.). 22.15 Ko­me­di­ja „Mer­gi­nos / vai­ki­no rei­ka­las“ (Ka­na­da, JAV, 2006 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 21.00 Ži­nios +. 10.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ju­ven­tus“–„Chie­vo“. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ry­gos VEF–Ta­li­no „Ka­lev“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ro­ma“–„La­zio“. 15.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Biz­kaia Bas­ket“–„Bar­ce­lo­na Re­gal“. 17.15 Is­pani­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Lu­cen­tum Ali­can­te“–„Va­len­cia Bas­ket“. 19.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „Kras­nye Kryl­ja“–„Žal­gi­ris“. 21.15 Ad­re­na­li­nas. 21.40 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Chie­vo“–„In­ter“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Dra­ma „Ska­fand­ras ir

TV3 19.10 val.

BTV 23.30 val.

1454 m. gimė italų keliautojas ir geografas Amerigo Vespucci, jo vardu buvo pavadinta Amerika. 1760 m. gimė lietuvių poetas kunigas Antanas Strazdas, kunigas ir poetas. 1934 m. gimė pirmasis SSRS kosmonautas Jurijus Gagarinas. 1961 m. mirė istorikas, „Lietuvos istorijos“ (1936 m.) autorius ir redaktorius Adolfas Šapoka. 1962 m. mirė Kostas Kubilinskas, vaikų poetas, KGB bendradarbis. 1965 m. Vilniuje mirė lietuvių klasikinės literatūros poetas, prozininkas, vertėjas Kazys Boruta. 1970 m. gimė Shannonas Leto, amerikiečių grupės „30 Seconds to Mars“ vienas įkūrėjų ir būgnininkas. 1972 m. gimė religijotyrininkas žurnalistas Andrius Navickas. 1975 m. gimė Argentinos futbolininkas Juanas Sebastiánas Verónas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Nepažįstami žmonės šiandien teigiamai įvertins jūsų charakterio bruožus ir gebėjimą išspręsti svarbias problemas. Tai padės neprarasti pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Esate linkęs į viską žiūrėti paprastai, bet neužsimirškite, kad nepradėtumėte visko vertinti per paprastai – tada gali kilti įvairių nesusipratimų. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Dvyniai (05 21–06 21). Jūsų idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai ir konfliktai. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Vėžys (06 22–07 22). Jausite tiek šeimos, tiek draugų bei pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Galite patirti naudos iš pavaldinių. Mokykitės ne tik vadovauti žmonėms, bet ir suprasti jų problemas. Liūtas (07 23–08 23). Gali tekti iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Būsite blogos nuotaikos ir nenusiteikęs palaikyti kitų žmonių. Prisiminkite, kad viskas praeina. Mergelė (08 24–09 23). Jei tektų susidurti su konfliktišku žmogumi, iškart jam nenusileiskite, bet ir neskatinkite konflikto. Šiandien nespręskite svarbių reikalų, nes vėliau viskas seksis daug lengviau. Svarstyklės (09 24–10 23). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis ir įgyvendinti savo svajų. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Skorpionas (10 24–11 22).Laikas patyrinėti savo svajones ir idealus. Lengvai atskirsite vertingus dalykus nuo menkaverčių. Jūsų dabartinių pastangų tikslas – pokyčiai, susiję ir su darbu, ir su asmeniniu gyvenimu. Šaulys (11 23–12 21). Puikiai praleisite laiką su mylimu žmogumi. Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į mitų bei svajonių pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos. Vandenis (01 21–02 19). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Pasinerkite į ramybę, neleiskite neigiamoms mintims ir miglotoms nuojautoms jūsų valdyti.


Orai

Artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja permainingus orus. Šiandien numatomas nedidelis debesuotumas. Įdienojus bus apie 1 laipsnį šalčio. Rytoj naktį ims niauktis, dieną sniegas, lietus ar šlapdriba prognozuojami visuose didžiuosiuose miestuose. Naktį Vilniuje bus iki 6 laipsnių šalčio. Dieną bus iki 4 laipsnių šilumos.

Šiandien, kovo 9 d.

+2

+2

Telšiai

+1

Šiauliai

Klaipėda

0

Panevėžys

–1

Utena

+3

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi 

69-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 297 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

+1

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +18 Berlynas +8 Brazilija +28 Briuselis +11 Dublinas +12 Kairas +24 Keiptaunas +24 Kopenhaga +6

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+12 +17 –5 –7 +10 +4 +11 +8

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+6 –3 +14 +25 –4 +21 +9 +5

0

+3

Vėjas

1–6 m/s

Marijampolė

Vilnius

+2

Alytus

Saulės audra

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–6

+1

–4

–6

2

–2

+1

0

–4

5

0

+1

–1

0

4

rytoj

poryt

JAV nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų valdybos Orų prognozių centras paskelbė, kad Žemę pasiekė iš Saulės išspjautas įmagnetintos plazmos pliūpsnis. Dėl padidėjusio Saulės aktyvumo gali sutrikti energijos tiekimas, palydovinės navigacijos sistemos, lėktuvų skrydžiai. Dėl susidarančios radijo bangų emisijos gali sutrikti navigacijos sistemų veikimas. Ji gali padaryti žalos palydovams. Mokslininkų teigimu, dėl galimų ryšių sutrikimų ir padidėjusio radiacijos lygio lėktuvai turėtų vengti skrydžių virš Šiaurės ir Pietų ašigalių. BNS inf., „Reuters“ nuotr.

įvairenybės

Valstybė ieško naujos vietos Dėl kylančio jūros lygio Ramiojo vandenyno salose esanti Kiribačio Respublika ieško galimybės išsikraustyti į Fidžį, rašo telegraph.co.uk. Kiribačio prezidentas Anote Tongas pranešė, kad derasi su Fidžio Salų Respublikos valdžia. Kiribatis Fidžio saloje norėtų nusipirkti iki dviejų tūkstančių hektarų žemės

ir ten perkelti savo gyventojus. Tai, skelbia portalas delfi, gali būti pirmoji migracija dėl klimato atšilimo. Kiribačio Respublika įsikūrusi 32-ose koralų salose Ramiajame vandenyne. Salos nedaug iškilusios virš jūros lygio ir kai kurios jau pradėjo skęsti. Didžioji dalis iš 113 tūkst. Kiribačio gy-

ventojų įsikūrę Taravos atole. A.Tongas sako, kad ateityje gyventojai nebeturės kur trauktis ir jiems teks išsikraustyti iš savo valstybės. Pasak prezidento, pagal planą pirmiausia į Fidžį būtų išsiųsti kvalifikuoti darbininkai, kurie lengviau integruotųsi šalies visuomenėje ir teigiamai pri-

sidėtų prie Fidžio ekonomikos. A.Tongas sakė, kad neketinama vienu metu perkelti visų gyventojų. Kiribačio piliečiai turi integruotis pamažu kaip imigrantai, o ne pabėgėliai. Jie turės integruotis į Fidžio visuomenę, kad nebūtų laikomi antrarūšiais gyventojais. KD inf.

6.48 18.11 11.23 20.13 6.36

Vardai Dangyra, Dominykas (Domas), Domininkas, Pranciška (Pranė), Savijus, Visgailė, Žygimantas.

2012-03-09 Kauno diena  

Dienraštis Kauno diena

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you