Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Pab­ran­gę kiau­ši­niai pri­bloš­kė kai­no­mis.

Miestas 2p.

penktADIENIS, KOVO 9, 2012

„Am­bi­ci­jos ne­tu­ri už­gož­ti svar­biau­sių dar­bų“, – Sei­mui pri­mi­nė D.Gry­baus­kai­tė.

Lietuva 5p.

57 (19 358)

Es­ti­ją pa­ra­ly­žia­vo mo­ky­to­jų ir trans­por­to dar­buo­to­jų strei­kas.

Pasaulis 10p.

Kas prieš mies­to plėt­rą? Klaipėdos plėt­rai ir bū­si­moms in­ves­ti­ ci­joms pa­si­prie­ši­ nę gy­ven­to­jai į keb­ lią pa­dė­tį įstū­mė ne tik vers­li­nin­kus, bet ir nie­kuo dė­tus žmo­nes. To­kių si­ tua­ci­jų, kai tarp sta­ ty­to­jų ir klai­pė­die­ čių ky­la konf­lik­tai, pa­si­tai­ko la­bai daž­ nai, o jų pa­sek­mės – įvai­rios.

Kaina 1,30 Lt

„Ma­no vy­ras ku­li­na­ri­nių še­dev­rų ne­ga­mi­na.“ Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro E.Ma­siu­lio žmo­na Ie­va apie vy­ro ini­cia­ty­vą Ko­vo 8-ąją pa­ma­lo­nin­ti su­tuok­ti­nes pa­čių pa­ruoš­ta šven­ti­ne va­ka­rie­ne.

3p.

Dėl duo­bių gat­vė­se – 20 pre­ten­zi­jų As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Uostamiesčio val­džia ne­sku­ba kom­pen­suo­ti ža­los klai­pė­die­čiams už mies­to gat­vių duo­bė­se su­ga­din­ tus au­to­mo­bi­lius. Ža­lą at­ly­gi­no tik vie­nam

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Gąs­di­na kos­mi­nės kai­nos

„Nie­kaip ne­sup­ran­tu, kaip ke­lių žmo­nių nuo­mo­nė ga­lė­jo lem­ti, kad mes Tau­ra­lau­ky­je ne­tu­rė­si­me pre­ ky­bos cent­ro ir to­liau teks iš­leis­ti kur kas dau­giau pi­ni­gų mais­to pro­ duk­tams“, – pik­ti­no­si ir guo­dė­ si šia­me mies­to ra­jo­ne gy­ve­nan­ ti mo­te­ris. Ji net sa­vi­val­dy­bė­je ieš­ko­jo tei­ sy­bės ir pa­gal­bos, kad val­di­nin­kai su­kont­ro­liuo­tų vie­nin­te­lę Tau­ra­ lau­ky­je vei­kian­čią par­duo­tu­vę, ku­ rio­je, anot pa­šne­ko­vės, kai­nos yra kos­mi­nės.

4

„„Kliū­tis: ne vi­siems sta­ty­to­jams pa­vyks­ta įgy­ven­din­ti sa­vo su­ma­ny­mus – ne­re­tai juos su­žlug­do gre­ti­mų skly­

pų gy­ven­to­jai. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Per me­tus sa­vi­val­dy­bė ga­vo 20 pra­ šy­mų at­ly­gin­ti vai­ruo­to­jams pa­ da­ry­tą ža­lą dėl duo­bė­se su­ga­din­ tų au­to­mo­bi­lių. Ta­čiau tik vie­nas jų bu­vo pa­ten­kin­tas. Sa­vi­val­dy­bė kom­pen­sa­vo 270 li­tų ža­lą. Daž­niau­siai ža­los at­ly­gi­ni­mo iš mies­to val­džios pra­šo drau­di­ mo bend­ro­vės. „Pa­vie­niai klai­pė­ die­čiai nė­ra lin­kę teik­ti pra­šy­mų. Daž­niau­siai krei­pia­si tos bend­ro­ vės, ku­rių klien­tai bu­vo ap­si­drau­dę kas­ko drau­di­mu ir draudikui te­ko pa­deng­ti ža­lą“, – aiš­ki­no Klai­pė­ dos sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus spe­cia­lis­tas Ma­rius Pan­ke­vi­čius. Įs­ta­ty­mai nu­ma­to, kad mies­to gat­vių sa­vi­nin­kas yra sa­vi­val­dy­bė ir ji at­sa­kin­ga už tai, kad ne­tvar­kin­ gos gat­vės ne­pri­da­ry­ tų ža­los gy­ven­to­jams.

7


2

penktADIENIS, KOVO 9, 2012

miestas kovo 8-oji klaipėdoje

Viš­tų ge­ro­vė ker­ta per pir­kė­jų ki­še­nę Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Aukš­tyn šok­te­lė­ju­sios kiau­ši­nių kai­nos šo­ki­ruo­ja pir­kė­jus. Par­da­ vė­jai ir ga­min­to­jai tei­si­na­si, kad pa­bran­gin­ti kiau­ši­nius pri­ver­tė viš­tų ge­ro­vė. Trūks­ta kiau­ši­nių

Pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis kiau­ši­nių kai­nos pa­sie­kė aukš­tu­mas. Tur­gu­je ir par­duo­tu­vė­se kiau­ši­niai pa­bran­ go be­veik li­tu. Da­bar jų kai­na svy­ ruo­ja nuo 4,40 iki 5,50 li­to. Pir­kė­jai spė­lio­ja, kad to­kį kiau­ši­nių kai­nos ki­li­mą ga­lė­jo lem­ti ar­tė­jan­čios Ve­ly­kos ar­ba kiau­ši­nių sty­gius. Pa­sak vie­no di­džiau­sių pre­ky­bos cent­rų tink­lo at­sto­vės Ol­gos Ma­ laš­ke­vi­čie­nės, kiau­ši­niai iš tie­sų brangs­ta – tie­kė­jai in­for­ma­vo, kad jų kai­nos au­ga apie 30 pro­c. To­kį kai­nų au­gi­mą dau­giau­sia lė­mė pa­siū­los su­ma­žė­ji­mas. Pa­gal nau­jus ES rei­ka­la­vi­mus vi­si Eu­ro­ pos ša­lių paukš­ty­nai tu­rė­jo per­si­ tvar­ky­ti taip, kad viš­tos bū­tų lai­ ko­mos di­des­niuo­se nar­vuo­se nei iki šiol. Jei anks­čiau vie­nai viš­tai nar­ ve tu­rė­jo bū­ti ne ma­žiau kaip 5,5 kv. m, da­bar šis plo­tas pa­di­din­tas dviem kv. m. Ka­dan­gi ne vi­si paukš­ty­nai spė­ jo per­si­tvar­ky­ti pa­gal nau­jus rei­ka­ la­vi­mus, šiuo me­tu kiau­ši­nių pa­ klau­sa Eu­ro­po­je vir­ši­ja pa­siū­lą. „Vis­kas dėl viš­tų ge­ro­vės“, – ant­ri­no Kau­šė­nų paukš­ty­no di­ rek­to­rius Jus­ti­nas Pau­laus­kas. Pa­ sak O.Ma­laš­ke­vi­čie­nės, iš Lie­tu­vos

paukš­ty­nų kiau­ši­nius per­ka ir kai­ my­ni­nių ša­lių įmo­nės, tad jų trūks­ ta ir mū­sų ša­ly­je. Dir­bo ne­vie­no­dai

J.Pau­laus­kas pa­ste­bė­jo, kad nors nau­jus nar­vus bu­vo ga­li­ma pa­si­ sta­ty­ti prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, paukš­ty­nai per­si­tvar­ky­ti ne­sku­ bė­jo iki šių me­tų pra­džios, kai įsi­ ga­lio­jo nau­ja­sis reg­la­men­tas. Tad da­lis paukš­ty­nų ke­le­rius me­ tus dir­bo pa­gal se­ną­ją tvar­ką, o ki­ti – pa­gal nau­jus rei­ka­la­vi­mus. Pas­ ta­rie­ji pa­tir­da­vo nuo­sto­lių dėl ne­ vie­no­dų kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gų. Pa­sak di­rek­to­riaus, kiau­ši­nių kai­na be­veik dve­jus me­tus bu­vo ma­žes­nė nei sa­vi­kai­na, tad ne­ma­ žai paukš­ty­nų šio vers­lo at­si­sa­kė dėl išau­gu­sių kaš­tų. Dėl ma­žų kai­ nų paukš­ty­nai ne­ga­lė­jo in­ves­tuo­ti į nau­jus nar­vus. Kai­nos dar kils

J.Pau­laus­kas su­ti­ko, kad kiau­ši­nių kai­nos ga­lė­jo di­dė­ti pa­ma­žu, bet jos ki­lo stai­ga. Kaip ir kas­met, kai­ na šiek tiek pa­ki­lo ir dėl ar­tė­jan­čios di­džiau­sios pa­va­sa­rio šven­tės. Ta­čiau jis ne­ma­no, kad kiau­ši­nių kai­na šiuo me­tu yra per di­de­lė. Prog­no­zuo­ja­ma, jog kiau­ši­nių kai­nos dar kils. Paukš­ty­no va­do­vo ma­ny­mu, tam, kad šis vers­las ne­ bū­tų nuo­sto­lin­gas, nuo­la­ti­nė kiau­ ši­nių kai­na tu­rė­tų bū­ti ne že­mes­ nė nei 6 li­tai. Neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad dėl pa­bran­gu­sių kiau­ši­nių šok­te­lės ir kai ku­rių mais­to pro­duk­tų, ku­rių ga­my­bai jie nau­do­ja­mi, kai­na.

„„Ekst­re­ma­lu: ried­len­ti­nin­kai šo­ki­nė­jo ir nuo pa­mink­lo. 

Dėl ekstremalų – į policiją Ried­len­ti­nin­kų pa­da­ry­ta ža­la Lie­tu­vi­nin­kų aikš­tė­je uos­ta­mies­ čio val­džią verčia kreip­tis į po­li­ci­ją. Prieš dve­jus me­tus re­mon­ tuo­to­je aikš­tė­je jau su­nio­ko­ta da­lis bor­diū­rų.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Lie­tu­vi­nin­kų aikš­tė pa­sku­ti­nį kar­tą bu­vo re­mon­tuo­ta prieš dve­ jus me­tus. Tą kar­tą re­mon­tui iš­ leis­ta apie 100 tūkst. li­tų.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Aikš­tę nio­ko­ja nuo­lat

Ekst­re­ma­laus spor­to mė­gė­jai – rie­du­ti­nin­kai ir ried­len­ti­nin­kai su­ lau­žė su­si­ta­ri­mą su mies­to val­džia, ku­rį bu­vo pa­si­ra­šę prieš dve­jus me­tus. Jau­ni­mas bu­vo įsi­pa­rei­go­ jęs va­ži­nė­tis tik spe­cia­liai įreng­to­ se aikš­te­lė­se. Taip pat mies­to par­kuo­se ir aikš­ tė­se ne­dau­žy­ti, ne­lau­žy­ti ir ne­ga­ din­ti ta­kų, suo­lų, ki­tos įran­gos. Jau­ ni­mas bu­vo įsi­pa­rei­go­jęs pla­tin­ti šią in­for­ma­ci­ją tarp ekst­re­ma­liu spor­ tu už­sii­man­čių drau­gų, draus­min­ti pa­žei­džian­čius su­si­ta­ri­mą. Ta­čiau, at­ši­lus orams, ried­len­ti­ nin­kai pa­si­ro­dė Lie­tu­vi­nin­kų aikš­tė­ je, prie Mar­ty­no Maž­vy­do pa­mink­lo. „Bor­te­liai nu­dau­žy­ti, iš­tep­ti te­ pa­lais. Pas­ta­ruo­sius ekst­re­ma­lai nau­do­ja, kad ge­riau slys­tų. Va­ži­ nė­ja net pa­mink­lo pa­ma­to vir­šu­mi. Ried­len­ti­nin­kai su­lau­žė su­si­ta­ri­mą su mies­to me­ru“, – pik­ti­no­si šią si­ tua­ci­ją už­fik­sa­vęs klai­pė­die­tis. Re­mon­ta­vo prieš dve­jus me­tus

„„Pab­ran­go: už de­šim­tį kiau­ši­nių tur­gu­je ten­ka pa­klo­ti dau­giau nei 5 li­tus.

Skai­ty­to­jo nuo­tr.

Iš­gir­du­si apie jau­ni­mo šė­lio­ji­mus Lie­tu­vi­nin­kų aikš­tė­je, Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­ riaus ve­dė­ja Ire­na Ša­ka­lie­nė su­ren­ gė neei­li­nę jos ap­žiū­rą.

Va­ži­nė­ti gat­vė­mis neužd­rau­si

Modestas Vitkus:

Važinėtis riedlentėmis, riedučiais mieste nėra uždrausta. Draudžiama niokoti savivaldybės turtą.

„Nuė­ju­si dar­buo­to­ja pa­ma­tė, kad dvi plokš­tės iš­ju­din­tos, nu­ skel­tas bor­diū­ro kam­pas. Aki­vaiz­ du, kad tai pa­da­rė ried­len­ti­nin­kai ar rie­du­ti­nin­kai. Kreip­si­mės į po­ li­ci­ją dėl pa­da­ry­tos ža­los. Pa­gal­bos pra­šy­si­me ir sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­ sios tvar­kos sky­riaus“, – pa­sa­ko­ jo ve­dė­ja. I.Ša­ka­lie­nė vy­lė­si, kad tur­tą nio­ko­ju­sius ekst­re­ma­lus pa­ vyks nu­sta­ty­ti, nes yra jų nuo­trau­ kos. „Ge­rai, kad žmo­nės nea­be­jin­ gi“, – džiau­gė­si ve­dė­ja.

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Jau­ni­mo rei­ ka­lų koor­di­na­to­rius Mo­des­tas Vit­kus pa­ste­bė­jo, kad at­si­lie­pi­mai apie ried­ len­ti­nin­kų ir rie­du­ti­nin­kų pa­si­va­ži­ nė­ji­mus plau­kia kiek­vie­ną pa­va­sa­rį. „Džiau­giuo­si dėl žmo­nių pi­lie­ tiš­ku­mo. Va­ži­nė­tis ried­len­tė­mis, rie­du­čiais mies­te nė­ra už­draus­ta. Drau­džia­ma nio­ko­ti sa­vi­val­dy­bės tur­tą. Ta­čiau įro­dy­ti, kad su­nai­ki­ no bū­tent jie – pa­kan­ka­mai su­dė­ tin­ga ir keb­lu“, – tei­gė M.Vit­kus. Klai­pė­do­je yra dvi ekst­re­ma­laus spor­to aikš­te­lės – prie Klai­pė­dos jau­ni­mo cent­ro ir Poil­sio par­ke. Anot jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­ na­to­riaus, pa­sta­ro­ji ati­tin­ka vi­sus rei­ka­la­vi­mus. Jos įren­gi­me da­ly­ va­vo ir pa­tys ekst­re­ma­laus spor­ to at­sto­vai. „Jie tu­ri tik­rai ge­ras ga­li­my­bes spor­tuo­ti. Prie­mo­nių tik­rai im­si­ mės. Pir­miau­sia pa­kal­bė­siu su pa­ čiais ekst­re­ma­laus spor­to at­sto­ vais, kad ne­va­ži­nė­tų Lie­tu­vi­nin­kų aikš­tė­je, M.Maž­vy­do alė­jo­je, skve­ ruo­se, par­kuo­se. Tai dau­giau su­si­ ta­ri­mo rei­ka­las, o ne pro­ble­ma“, – ko­men­ta­vo M.Vit­kus.


3

penktADIENIS, KOVO 9, 2012

miestas kovo 8-oji klaipėdoje

Ko­vo 8-osios tra­di­ci­jos at­gy­ja Ko­vo 8-osios tra­di­ ci­jos at­gy­ja. Tarp­ tau­ti­nę mo­ters die­ ną jau neap­si­ri­bo­ja­ ma tul­pių do­va­no­ji­ mu, bet ieš­ko­ma ir ki­tų bū­dų, kaip pa­ mi­nė­ti šią pa­va­sa­ rio šven­tę.

a.dykoviene@kl.lt

Gė­lių par­da­vė­jai oku­pa­vo mies­tą

Tul­pės – vai­ruo­to­joms

Tra­di­ci­jai svei­kin­ti mo­te­ris neat­ sis­py­rė net ir uni­for­muo­ti vy­rai. Klai­pė­do­je ke­lių pa­tru­liai vai­ruo­ jan­čioms mo­te­rims iš­da­li­jo 100 gel­to­nų tul­pių. „Ži­no­ma, kai ku­rios vai­ruo­to­jos iš pra­džių su­trik­da­vo, vie­nos la­bai nu­steb­da­vo, ki­tos jau­tė­si pa­ma­lo­

„„Proga: tul­pių puokštelės Ko­vo 8-ąją Klai­pė­dos gat­vė­se kai­na­vo ne mažiau nei 5 li­tus.

nin­tos, nes pa­pras­tai iš rep­re­si­nių struk­tū­rų nie­ko ge­ro ne­si­ti­ki, ta­ čiau pa­ma­čiu­sios gė­les nu­švis­da­ vo“, – pa­sa­ko­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­ nas Min­dau­gas Džer­mei­ka. Tarp­tau­ti­nę mo­ters die­ną pa­tru­ liai kiek at­lai­džiau ver­ti­no ir mo­ te­rų ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­ mus. Gė­les Mo­ters die­nos pro­ga Klai­ pė­dos ke­lių pa­tru­liai vai­ruo­jan­ čioms mo­te­rims do­va­no­jo jau ant­ rus me­tus. Mi­nist­ras pa­si­rū­pi­no va­ka­rie­ne

Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­ siu­lis pa­si­rū­pi­no dar ori­gi­na­les­niu svei­ki­ni­mu mo­te­rims. So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ko­vo 8-osios ry­tą mi­nist­ras ra­šė, kad mi­nis­te­ri­jo­je dir­ban­tys vy­rai, at­li­kę vi­sus dar­bus, ga­lės va­lan­da anks­čiau grįž­ti na­mo ir pa­ga­min­ ti va­ka­rie­nę ant­ra­jai pu­sei. „Šian­dien vi­si vy­rai tu­ri gra­ žią pro­gą pa­da­ry­ti šven­tę sa­vo da­ moms, to­dėl Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­

ri­jos dar­buo­to­jai vy­rai, su­si­de­ri­nę su sa­vo va­do­vais ir at­li­kę vi­sus bū­ ti­nus dar­bus, na­mo ga­lės išei­ti vie­ na va­lan­da anks­čiau. Pui­ki ga­li­ my­bė pa­da­ry­ti sa­vo ant­ra­jai pu­sei šven­ti­nę va­ka­rie­nę. Svei­ki­nu vi­sas mo­te­ris su jų die­na“, – ra­šė E.Ma­ siu­lis.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

pa­ruo­šia la­bai pui­kius. Ne­su tik­ra, kad jis pa­ts ko­vo 8-ąją grįš na­mo va­lan­dą anks­čiau iš dar­bo ruoš­ ti va­ka­rie­nės, bet ši nau­jie­na ma­ne la­bai pra­links­mi­no“, – sa­kė su­si­ sie­ki­mo mi­nist­ro žmo­na I.Ma­siu­ lie­nė. Ko­vo 8-ąją – rank­dar­bių pa­ro­da

Tarp­tau­ti­nę mo­ters die­ną pa­tru­liai kiek at­lai­džiau ver­ti­no ir mo­te­rų ke­lių eis­ mo tai­syk­lių pa­žei­ di­mus.

Mi­nist­ro žmo­na Ie­va Ma­siu­lie­ nė įsi­ti­ki­nu­si, kad šven­tės pro­ga va­ka­rie­nę jai vis dėl­to teks ga­min­ ti pa­čiai. „Ma­no vy­ras ku­li­na­ri­nių še­dev­rų ne­ga­mi­na. Ta­čiau pus­ry­čius šei­mai

Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė­je trum­pin­ti dar­bo die­ną ini­cia­ty­vos ne­bu­vo. Ta­čiau Ko­vo 8-oji pa­mi­ nė­ta čia dir­ban­čių mo­te­rų rank­ dar­bių pa­ro­da. Ant­rus me­tus Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė­je Ko­vo 8-ąją val­di­nin­ kės iš­ke­lia vie­šu­mon sa­vo rank­dar­ bius – nuo mez­gi­nių iki pa­čių ta­ py­tų pa­veiks­lų. Bū­tent Tarp­tau­ti­nę mo­ters die­ną val­di­nin­kės vi­siems pa­ro­do, kad jos mo­ka dirb­ti ne tik su do­ku­men­tais. Va­kar Klai­pė­dos me­ri­jos dar­buo­ to­jų mo­te­rų, ku­rių sa­vi­val­dy­bė­ je dir­ba ge­ro­kai dau­giau nei vy­rų, ne­pa­mir­šo ir mies­to va­do­vai, ku­rie ko­le­ges pa­svei­ki­no tul­pių žie­dais.

Gryno oro klaipėdiečiai siunčiami į užmiestį Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Uos­ta­mies­ty­je pa­di­dė­jus už­terš­tu­ mui kie­to­sio­mis da­le­lė­mis, žmo­ nėms ne­re­ko­men­duo­ja­ma pra­ leis­ti daug lai­ko lau­ke. Tai ypač ak­ tua­lu vai­kams ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms.

Tre­čia­die­nio duo­me­ni­mis, di­des­ nis už­terš­tu­mas už­fik­suo­tas Ši­lu­ tės plen­te esan­čio­je sto­te­lė­je.

At­ly­gi­ni­mai. Di­džiau­sią dar­bo už­mo­ kes­t į iki mo­kes­čių ket­vir­tą­jį praė­ju­sių me­t ų ket­v ir­t į ga­vo Vil­n iaus (2427 li­ tai) ir Klai­pė­dos (2180,5 li­to) ap­skri­čių įmo­nių, įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­ to­jai. Spar­čiau­siai jis au­go Kau­no, Klai­ pė­dos ir Vil­niaus ap­skri­ty­se. Pa­tir­tis. Klai­pė­dos moks­lo ir tech­no­ lo­gi­jų par­kas bai­gia įgy­ven­din­ti tarp­ tau­ti­nį pro­jek­tą VA­LOR, ku­riuo sie­kia­ ma pa­dė­ti moks­li­niais ty­ri­mais pa­rem­ toms tech­no­lo­gi­joms ras­ti ke­lią į rin­ką. Pir­ma­die­nį ir ant­ra­die­nį vyk­sian­čio­je bai­gia­mo­jo­je kon­fe­ren­ci­jo­je Klai­pė­do­ je pa­tir­ti­mi da­ly­sis tech­no­lo­gi­jų per­da­ vi­mo spe­cia­lis­tai iš Oks­for­do.

As­ta Dy­ko­vie­nė

Va­kar, Tarp­tau­ti­nę mo­ters die­ną, Klai­pė­dos cent­ri­nes gat­ves bu­vo ap­gu­lę gė­lių par­da­vė­jai. Kai ku­rie čia at­vy­ko net iš ki­tų mies­tų. Tul­ pių puokš­tė­mis pre­kia­vu­si Jo­lan­ta iš Pa­ne­vė­žio džiau­gė­si, kad gė­les va­kar pir­ko la­bai ge­rai. „Ši puokš­te­lė kai­nuo­ja 5 li­tus, ta – 6. Su tais, ku­rie per­ka di­des­nį kie­kį, de­ra­mės dėl nuo­lai­dų. Mo­ ters die­nos pro­ga dau­giau­sia per­ ka­mos tul­pės“, – pa­sa­ko­jo par­da­ vė­ja. „Nors oras ir žvar­bo­kas, bet gė­ lės ne­su­šals, prieš sau­lę sto­vi­me. Ta­čiau šie­met tiek daug par­da­vė­jų, to­dėl pre­ky­ba men­kes­nė nei per­ nai“, – ne­pa­ten­kin­ta kon­ku­ren­tais skun­dė­si ki­ta gė­lių par­da­vė­ja.

Dienos telegrafas

Čia kie­t ų­j ų da­l e­l ių nu­s ta­ty­ ta 72,1 mik­rog­ra­m o ku­b i­n ia­m e met­re. Mies­to cent­re už­terš­t u­m as ma­žes­nis. Kie­tų­jų da­le­lių už­fik­ suo­ta 54 mik­rog­ra­m ai ku­b i­n ia­ me met­re. Pa­gal nor­mas jų ga­li bū­ti 50 mik­rog­ra­mų ku­bi­nia­me met­re. Anot Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Vi­suo­me­nės svei­ ka­tos sau­gos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­ duo­to­jos Al­mos Mi­ku­ty­tės, sun­ku

pa­sa­ky­ti, nuo ko pri­klau­so pa­di­dė­ jęs už­terš­tu­mas. „Vy­rau­ja sau­si orai. Po žie­mos gat­vė­se yra li­kę smė­lio. Įta­kos tu­ ri ir be­si­tę­sian­tis šil­dy­mo se­zo­nas. In­di­vi­dua­lūs na­mai nau­do­ja kie­ tą­jį ku­rą“, – aiš­ki­no pa­va­duo­to­ja. A.Mi­ku­ty­tės tei­gi­mu, ko­dėl yra skir­tin­gas už­terš­tu­mas, įta­kos ga­li tu­rė­ti ir eis­mo in­ten­sy­vu­mas. Ši­lu­ tės plen­te jis yra di­des­nis. Esant pa­di­dė­ju­siam už­terš­tu­mui kie­to­sio­mis da­le­lė­mis, ne­re­ko­men­

duo­ja­ma il­gai bū­ti lau­ke. Ga­li paū­ mė­ti lė­ti­niai, ypač kvė­pa­vi­mo ta­ kų, su­si­rgi­mai. „Jei nė­ra bū­ti­ny­bės, ge­riau ne­ vaikš­čio­ti mies­te, kur in­ten­sy­vus eis­mas, o rink­tis par­kus ar iš­va­ žiuo­ti už mies­to. Ypač tai ak­tua­lu vai­kams, vy­res­nio am­žiaus žmo­ nėms“, – pa­brė­žė A.Mi­ku­ty­tė. Tei­gia­ma, kad už­terš­tu­mas su­ ma­žė­tų pa­li­jus. Tuo­met kie­to­sios da­le­lės nu­sės­ tų ant že­mės.

Ke­lei­viai. Va­sa­r į mies­to au­to­bu­sais va­žia­vo ma­žiau ke­lei­vių nei sau­sį 656 tūkst. 148. Pir­mą­jį šių me­tų mė­ne­sį jų bu­vo 702 tūkst. 591. Po­pu­l ia­r iau­sia sto­te­lė Klai­pė­do­je va­sa­rį bu­vo „Bib­lio­ te­kos“, va­ž iuo­jant iš šiau­r i­nės mies­to pu­sės į pie­t i­nę. Jo­je į au­to­bu­sus įli­po 31 tūkst. 138 ke­lei­viai. Rei­das. Penk­ta­d ie­n į Klai­pė­dos sa­v i­ val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­r iaus dar­buo­to­jai or­ga­ni­zuos rei­dą. Bus tik­ ri­na­ma, kaip vers­li­nin­kai bei gy­ven­to­ jai lai­ko­si mies­to ta­r y­bos pa­tvir­t in­t ų tai­syk­lių. Rei­do me­tu nu­ma­ty­ta tik­rin­ ti, ar įstai­gų, įmo­nių, ka­vi­nių, sa­lo­nų iš­ ka­bos ati­tin­ka Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ ty­me nu­ma­t y­t us rei­ka­la­v i­mus. Dar vie­na kont­ro­lės sri­t is – rek­la­ma, bus aiš­ki­na­ma­si, ar mies­te esan­čios rek­la­ mos iš­ka­bos yra le­ga­lios, joms iš­duo­ti lei­di­mai, su­mo­kė­ta rink­lia­va. Pa­sie­ki­mai. Su­su­ma­vus dau­g iau nei me­tus tru­k u­sių ne­mo­ka­mų kom­piu­ te­ri­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mų „Lan­gas į atei­t į“ re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad vie­ni uo­l iau­s ių bib­l io­te­ko­se or­ga­n i­z uo­t ų mo­ky­mų da­ly­vių bu­vo Klai­pė­dos ra­ jo­no gy­ven­to­jai, plū­dę į Klai­pė­dos ra­ jo­no sa­vi­val­dy­bės Jo­no Lan­ku­čio vie­ šą­ją bib­l io­te­ką bei jos fi­l ia­lus kai­m iš­ ko­se vie­to­vė­se. Mir­tys. Va­kar Ci­v i­l i­nės met­r i­ka­ci­jos sky­r iu­je už­re­g ist­r uo­tos 4 klai­p ė­d ie­ čių mir­t ys. Mi­rė Ja­n i­na Jakš­t ie­nė (g. 1928 m.), Jev­ge­nij Sprynž (g. 1932 m.), Piotr Mu­ryn (g. 1952 m.), Igo­ris Kon­dič (g. 1961 m.). Lė­bar­t ų ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­ mi Va­le­r i­ja Se­ra­pi­n ie­nė, Ja­n i­na Sto­ lia­revs­ka­ja, Ge­nė Žem­re­t ie­nė, Igo­r is Kon­dič. Nau­ja­g i­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 11 mo­te­r ų. Gi­mė 6 mer­gai­tės ir 5 ber­niu­kai. Grei­to­ji. Va­kar iki 18 val. grei­to­sios pa­ gal­bos me­di­kai su­lau­kė 60 iš­kvie­ti­mų. Klai­pė­die­čiai skun­dė­si krau­jo­ta­kos su­ tri­ki­mais, pil­vo ir gal­vos skaus­mais.


4

penktADIENIS, KOVO 9, 2012

miestas

Kas prieš mies­to plėt­rą? „Sa­v i­val­d y­b ė­j e man 1 paaiš­ki­no, kad kiš­tis į pri­va­tų vers­lą ir re­gu­liuo­ti kai­

„Gy­ven­to­jai bus ne­pa­ten­kin­ti tol, kol nu­mirs, kad ir ką ten be­da­ ry­tum. Da­bar juk la­bai pa­to­gu iš­ ves­ti pa­ve­džio­ti šu­nį į neužs­ta­ty­tą te­ri­to­ri­ją, už ku­rią kaž­kas kiek­vie­ ną mė­ne­sį mo­kes­čius mo­ka. In­ves­ tuo­to­jas ieš­ko­jo komp­ro­mi­so, nors ga­lė­jo to ir ne­da­ry­ti, nes jo­kie tei­ sės ak­tai pla­nuo­jant de­vy­naukš­čius pa­sta­tus ne­bu­vo pa­žeis­ti“, – tei­gė bū­si­mo gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­ lo de­ta­lų­jį pla­ną ren­gian­tis ar­chi­ tek­tas Al­gir­das Svi­ders­kas.

nų ne­ga­li. Ta­čiau kaž­kas kaž­ką tu­ ri da­ry­ti, nes to­je par­duo­tu­vė­ je mais­tas yra ko­ne penk­ta­da­liu bran­ges­nis nei pre­ky­bos cent­ruo­ se“, – ne­vil­ties ir ap­mau­do ne­slė­ pė tau­ra­lau­kiš­kė. Ji la­bai ap­si­džiau­gė, kai su­ži­no­ jo, kad Tau­ra­lau­ky­je bus pa­sta­ty­ tas pre­ky­bos cent­ras „Iki“, nes šio tink­lo par­duo­tu­vė­se kai­nos yra ge­ ro­kai ma­žes­nės nei vie­ti­nė­je kvar­ ta­lo par­duo­tu­vė­lė­je. Ta­čiau pre­ky­ bos cent­ro sta­ty­boms ke­lią pa­sto­jo ke­li ki­ti tau­ra­lau­kiš­kiai.

Prie­kaiš­tau­ja de­šimt­me­čius

Ken­čia dėl vie­no žmo­gaus

Bend­ro­vė „Pa­link“, ku­ri ir val­ do „Iki“ pre­ky­bos tink­lą, krei­pė­si į uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bę ir po­ li­ti­kus, kad šie pa­keis­tų įmo­nės nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mo že­mės skly­po, esan­čio tarp Klai­pė­dos ir Pa­jū­rio gat­vių, pa­skir­tį – iš že­mės ūkio į ko­mer­ci­nę. Tuo­met bū­tų ga­ li­ma reng­ti skly­po de­ta­lų­jį pla­ną, jį tvir­tin­ti ir pra­dė­ti sta­ty­bas. Bend­ro­vė bu­vo nu­ma­čiu­si sta­ty­ti 3 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to ir 10 met­rų aukš­čio pa­sta­tą, ku­ria­me ir veik­tų pre­ky­bos cent­ras. „Jei toks pa­sta­tas iš­kils, mes ne­ be­ma­ty­si­me sau­lės, nes gi­gan­tas už­stos mū­sų lan­gus, o kie­mai virs au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­ mis“, – mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me po­li­ti­kams bu­vo pa­teik­ tas spren­di­mo pro­jek­tas pa­keis­ ti „Pa­link“ skly­po že­mės pa­skir­tį, vir­ka­vo ke­li tau­ra­lau­kiš­kiai. Po­li­ti­kai bal­sa­vo prieš – že­mės pa­skir­ties ne­su­ti­ko pa­keis­ti. Ofi­ cia­li prie­žas­tis – esą bend­ra­ja­me

Klai­pė­do­je iš­duo­ta lei­di­mų nau­joms sta­ty­boms: „„2007 m. – 256 „„2008 m. – 251 „„2009 m. – 206 „„2010 m. – 215 „„2011 m. – 174

„„Bend­ruo­me­niš­ku­mas: ar­chi­tek­tai re­ko­men­duo­ja žmo­nėms do­mė­

tis ne tik tuo, kas vyks­ta jų kie­me, bet sek­ti vi­są mies­to plėt­rą ir reikš­ ti nuo­mo­nę. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

mies­to pla­ne nu­ma­ty­ta, jog skly­ pas yra že­mės ūkio pa­skir­ties, tad no­rint ją pa­keis­ti pir­miau­sia rei­kia ko­re­guo­ti bend­rą­jį pla­ną. Ta­čiau tai nė­ra pa­da­ry­ta iki šiol. „Rea­liai tas pa­sta­tas šiek tiek sau­lę už­sto­tų vie­nam na­mui. Ta­ čiau ar dėl vie­no žmo­gaus tu­ri ken­tė­ti vi­sas Tau­ra­lau­kis, ku­ris la­ bai di­de­lis ir ku­ris vis dar ple­čia­ si“, – re­to­riš­kai klau­sė pre­ky­bos cent­ro nie­kaip ne­su­lau­kian­ti tau­ ra­lau­kiš­kė. Bend­ro­vės „Pa­link“ Ko­mu­ni­ka­ ci­jos sky­riaus va­do­vas Val­das Lo­ pe­ta tvir­ti­no, jog įmo­nė neat­si­sa­ko pla­nų Tau­ra­lau­ky­je sta­ty­ti pre­ky­ bos cent­rą. „Ta­čiau ne nuo mū­ sų pri­klau­so, kaip grei­tai tas no­ras taps rea­ly­be“, – kons­ta­ta­vo V.Lo­ pe­ta. Iš­si­de­rė­jo du aukš­tus

Mies­to plėt­ra – nuo­la­ti­nių gin­ čų tarp klai­pė­die­čių ir in­ves­tuo­to­ jų prie­žas­tis. Vie­nas pa­sku­ti­nių­jų ne­su­ta­ri­mų ki­lo tarp Žo­ly­nų gat­ vės gy­ven­to­jų ir gre­ta jos gy­ve­na­ mų­jų na­mų kvar­ta­lą no­rin­čių sta­ ty­ti in­ves­tuo­to­jų. Prieš še­še­rius me­tus Žo­ly­nų gat­ vė­je ap­si­gy­ve­nę klai­pė­die­čiai bu­vo tik­ri, jog ap­link esan­čio­je te­ri­to­ri­ jo­je bus sta­to­mi tik ma­žaaukš­čiai na­mai. Ta­čiau kai bu­vo pra­dė­ta reng­ti de­ta­lio­jo pla­no kon­cep­ci­ ja, paaiš­kė­jo, kad su­pla­nuo­ta sta­

ty­ti ir de­vy­nių aukš­tų dau­gia­bu­ čius na­mus. Žmo­nės ėmė nuo­gąs­tau­ti, jog dau­giaaukš­čiai pa­sta­tai jiems su­ kels dis­kom­for­tą. Ne­su­ta­ri­mai per­si­kė­lė ir į mies­ to ta­ry­bos po­sė­džių sa­lę, kai bu­vo tvir­ti­na­ma te­ri­to­ri­jos de­ta­lio­jo pla­

Al­gir­das Svi­ders­kas:

Gy­ven­to­jai bus ne­pa­ ten­kin­ti tol, kol nu­ mirs, kad ir ką ten be­ da­ry­tum. Da­bar juk la­bai pa­to­gu iš­ves­ ti pa­ve­džio­ti šu­nį į neužs­ta­ty­tą te­ri­to­ ri­ją, už ku­rią kaž­kas kiek­vie­ną mė­ne­sį mo­kes­čius mo­ka. no kon­cep­ci­ja. Po­li­ti­kai ėmė­si tar­ pi­nin­kų vaid­mens – nu­ro­dė gy­ ven­to­jams ir in­ves­tuo­to­jams ras­ti komp­ro­mi­są. Po pa­ros jis bu­vo ras­tas, ir mies­ to ta­ry­bai pa­teik­ta tvir­tin­ti de­ta­ lio­jo pla­no kon­cep­ci­ja, ku­rio­ je nu­ma­ty­ta, kad bus pla­nuo­ja­mi ma­žes­ni pa­sta­tai – iki sep­ty­nių aukš­tų.

Jis tei­gė, kad Žo­ly­nų gat­vės gy­ ven­to­jai ne­nu­ri­mo iki šiol. Pag­rin­ di­nis prie­kaiš­tas – bū­si­mi pa­sta­tai už­tem­dys jų kvar­ta­lą, nes už­stos sau­lę. „Ir nie­kaip ne­ga­li­me nei jiems, nei mies­to ta­ry­bos na­riams išaiš­ kin­ti, kad pro­jek­tuo­ja­mas kvar­ta­ las yra į šiau­rę nuo Žo­ly­nų gat­vės ir kol gy­ven­to­jai ne­per­ka­bins sau­ lės, tol še­šė­lis bus nuo jų gat­vės, o ne į ją. Kai to­kie klau­si­mai svars­to­ mi, ką pro­tin­go ga­li­ma at­sa­ky­ti?“ – ne­va ne­pag­rįs­tus gy­ven­to­jų prie­ kaiš­tus at­rė­mė A.Svi­ders­kas. Jis vy­lė­si, jog žmo­nės ka­da nors su­pras, kad gy­ve­na mies­te, o jis tu­ ri vys­ty­tis, tad sta­ty­bos kai­my­nys­ tė­je yra neiš­ven­gia­mas da­ly­kas. „Pats Klai­pė­do­je ar­chi­tek­tu dir­ bu nuo 1976 me­tų. Tuo­met Klai­pė­ da bai­gė­si ties Kau­no gat­ve, bet vis plė­tė­si į pie­tus. Pui­kiai pri­si­me­nu, kaip Kau­no gat­vės gy­ven­to­jai no­ rė­jo, kad jų na­mas bū­tų pa­sku­ti­ nis, kad jie ma­ty­tų lau­kus, už­tat ir prie­ši­no­si sta­ty­boms. Ta­čiau da­bar na­mus jau pro­jek­tuo­ja­me už Jū­ri­ nin­kų pro­spek­to ir ne­pa­si­ten­ki­ni­ mas ne­si­bai­gia. Vis­gi ne­ti­kiu, kad gy­ve­ni­mas ir mies­to plėt­ra su­stos“, – žmo­nių su­pra­tin­gu­mo ti­kė­jo­si ar­chi­tek­tas. Į teis­mą – už­si­spy­rė­liai

Vi­suo­me­nė ga­li da­ly­vau­ti ir reikš­ ti nuo­mo­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo pro­ce­se – žmo­nių tei­sės ir sta­ty­ to­jų pa­rei­gos nu­ma­ty­tos Vy­riau­ sy­bės nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tuo­se Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ir da­ly­ va­vi­mo te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo pro­ ce­se nuo­sta­tuo­se. „Juo­se ir nu­ma­ty­ta tvar­ka, kaip te­ri­to­ri­jos pla­na­vi­mo or­ga­ni­za­to­ rius tu­ri pa­skelb­ti apie te­ri­to­ri­jos pla­na­vi­mo do­ku­men­to ren­gi­mą, kaip ir ka­da vi­suo­me­nė tu­ri bū­ti

Komentaras

Ra­mu­nė Sta­še­vi­čiū­tė

Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, ar­chi­tek­tė

K

uo žmo­nės bus ak­t y­ves­ ni, tuo bus ge­r iau. Ta­čiau tas ak­t y­v u­mas tu­r i gim­t i anks­čiau, o ne ta­da, kai jau ka­sa­ma duo­bė pa­ma­tams. Nor­ma­lia­ me pa­sau­ly­je žmo­nės yra la­bai ak­ty­ vūs, bet tai ir yra ska­ti­na­ma – or­ga­ni­ zuo­ja­mos ap­k lau­sos, įsi­k lau­so­ma į nuo­mo­nę. Pas mus žmo­nės tik­rai yra per ma­žai ak­ty­vūs, o suak­ty­vė­ja tik ta­ da, kai as­me­niš­kai jų kie­mui kas nors gre­sia. To­dėl tik­rai svei­ki­nu, kad at­si­ ran­da bend­ruo­me­nių kū­ri­ma­sis. Sta­ ty­to­jams, in­ves­tuo­to­jams pa­pras­čiau komp­ro­mi­sų ieš­ko­t i su bend­r uo­me­ nė­mis, o ne su pa­vie­niais žmo­nė­mis. O komp­ro­mi­so ieš­ko­ti bū­ti­na, nes ne­ ga­li­ma dėl pel­no lip­ti ki­tam ant gal­vos. Kuo žmo­nės bus ak­ty­ves­ni, kuo daž­ niau bus ieš­ko­ma komp­ro­mi­sų su sta­ ty­to­jais, tuo mies­to plėt­ra bus dar­nes­ nė. Ta­čiau, aiš­ku, ne­rei­kia įsi­vaiz­duo­ti, kad vi­suo­me­nė pa­šoks ir jos vi­si klau­ sys. Juk tu­ri­me va­do­vau­tis ir tei­sės ak­ tais, įsta­ty­mais.

su­pa­žin­di­na­ma su spren­di­niais“, – aiš­ki­no Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo po­sky­rio ve­ dė­jas Ma­rius Dauk­šys. Gy­ven­to­jai tu­ri tei­sę pla­na­vi­mo or­ga­ni­za­to­riui teik­ti pa­siū­ly­mus, o šis juos tu­ri iš­nag­ri­nė­ti ir priim­ ti ar­ba at­mes­ti. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju at­ve­ju tu­ri bū­ti iš­sa­ky­ti aiš­kūs ar­ gu­men­tai. Jei žmo­gus ne­su­tin­ka su to­kiu spren­di­mu, jis ga­li skųs­tis pri­žiū­rin­čiai ins­ti­tu­ci­jai – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­niui, ku­ris tik­ri­ na te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­ tus. Jei žmo­gaus ne­ten­ki­na ir val­ diš­kos ins­ti­tu­ci­jos iš­va­da, tuo­met lie­ka tik teis­mas. „Ta­čiau taip gin­čy­tis ga­li­ma be ga­lo, kol spren­di­mą priims aukš­ čiau­sio­sios ins­tan­ci­jos teis­mas. To­ dėl ir yra se­ri­ja veiks­mų, kad bū­tų ga­li­ma to iš­veng­ti. Vi­suo­me­nei su­ teik­ta ga­li­my­bė kon­sul­tuo­tis, pla­ na­vi­mo or­ga­ni­za­to­rius pri­va­lo ver­ tin­ti pa­siū­ly­mus, at­sa­ky­mus į juos pa­teik­ti pri­žiū­rin­čiai ins­ti­tu­ci­jai, o ši tu­ri ver­tin­ti, ar at­sa­ky­mai tin­ka­ mi. Ta­čiau jei gin­čas be­vil­tiš­kas ir abi pu­sės yra už­si­spy­ru­sios, tuo­ met pro­ce­sas per­si­ke­lia į teis­mą“, – kons­ta­ta­vo M.Dauk­šys.

Tvarkytojai žie­mos su­grį­ži­mo jau ne­be­si­ti­ki Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

At­ši­lus orams, iš mies­to gat­vių pra­dė­ta rink­ti smė­lio dė­žes, iš ku­ rių bu­vo bars­to­mi ša­li­gat­viai. Va­ ly­to­jai skun­dė­si, kad žie­mą ypač daž­nai su­si­dur­da­vo su žvy­ro va­ gys­tė­mis.

Ša­li­gat­vius pri­žiū­rin­čios įmo­nės „Klai­pė­dos žel­di­niai“ Te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo va­do­vas Ra­mū­nas Kiš­ kiū­nas tvir­ti­no, kad smė­lio dė­žes pra­dė­ta rink­ti ato­kiau nuo mies­ to cent­ro esan­čio­se gat­vė­se – Ši­ lu­tės plen­te, Gi­ru­liuo­se, Lie­po­jos gat­vė­je.

„Vis­kas pri­klau­so nuo oro. Ma­ no­me, kad smė­lio dė­žių ne­bep­ri­ reiks. Ry­toj tu­rė­tų pra­si­dė­ti at­ši­ li­mas. Ne­bė­ra pra­smės jų lai­ky­ti. Anks­čiau dar ko­vą snie­go bū­da­vo. No­ri­si ap­si­tvar­ky­ti. Išš­luo­ti smė­ lį. Šiuos dar­bus pra­dė­jo­me nuo mies­to cent­ro. Pa­bai­gę čia, ju­dė­ si­me į gy­ve­na­muo­sius ra­jo­nus“, – ket­vir­ta­die­nį tvir­ti­no R.Kiš­ kiū­nas. Jei at­šal­tų ir bū­tų sli­du, anot va­do­vo, dirb­tų mo­bi­lios gru­pės. Smė­lis ant šaligatvių bū­tų bars­to­ mas iš ma­ši­nų. Su­ren­kant dė­žes, aiš­kė­ja ir pa­ tir­ti nuo­sto­liai. Da­lis smė­lio dė­žių su­nio­ko­tos.

Anot R.Kiš­kiū­no, šie­met neiš­ veng­ta smė­lio va­gys­čių. Tai daž­nai da­ro dau­gia­bu­čių na­ mų kie­mus pri­žiū­rin­tys žmo­nės. „Pa­tys esa­me tai ne kar­tą ma­tę ir per­spė­ję. Pag­ra­si­ni, kad iš­kvie­si po­li­ci­ją, ir vis­kas. Apie tai ne kar­ tą in­for­ma­vo­me ir na­mų val­das, bet si­tua­ci­ja ne­si­kei­čia“, – tvir­ti­ no va­do­vas. R.Kiš­kiū­nas pa­brė­žė, kad to­kį na­mų val­dų dar­buo­to­jų el­ge­sį ga­ li­ma trak­tuo­ti kaip va­gys­tę. „Smė­lis juk kai­nuo­ja. Pri­pi­la­me dė­žes, pi­ni­gus mo­ka­me, o ry­te jau pu­sės nė­ra. Ma­tai, kaip kiem­sar­giai su pil­nais ki­bi­rais ei­na kie­mų bars­ ty­ti“, – pa­sa­ko­jo va­do­vas.

„„Lai­kas: ma­no­ma, kad smė­lio dė­žių jau ne­bep­ri­reiks, to­dėl jos su­ren­

ka­mos. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


5

penktadienis, kovo 9, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

A.Ve­čers­kis ne­rims­ta

Ar­tė­jant Sei­mo rin­ ki­mams po­li­ti­nės am­bi­ci­jos ne­tu­ri už­ gož­ti svar­biau­sių dar­bų, ku­riuos tu­ ri at­lik­ti Sei­mas. Tai pa­reiš­kė Pre­zi­den­ tė Da­lia Gry­baus­ kai­tė, ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­ku­si su Sei­mo val­dy­bos na­riais.

Bu­vęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­ mos teat­ro (LNDT) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Adol­fas Ve­čers­kis to­ liau teis­muo­se ko­vo­ja dėl ga­li­my­ bės su­si­grą­žin­ti pra­ras­tą po­stą.

„„Nu­ro­dy­mas: pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, ko­vos prieš rin­ki­mus ne­tu­ri

kliu­dy­ti Sei­mui iš­spręs­ti stra­te­gi­nių vals­ty­bės klau­si­mų. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Sudėliojo prioritetus Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ap­ta­rė pa­va­sa­rio dar­bus

Su­si­ti­ki­mas bu­vo skir­tas šeš­ta­die­ nį pra­si­de­dan­čios ei­li­nės Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bams ap­tar­ ti. Įvar­dy­da­ma prio­ri­te­tus ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, jog ar­tė­jant nau­ jo par­la­men­to rin­ki­mams „Sei­mas ne­tu­ri leis­ti, kad po­li­ti­nės am­bi­ ci­jos už­gož­tų vals­ty­bei svar­biau­ sius dar­bus“. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, bū­ti­na „tvir­ta Sei­mo na­rių po­li­ti­nė va­ lia dar per pa­va­sa­rio se­si­ją rea­ liais spren­di­mais įgy­ven­din­ti ša­lies ener­ge­ti­nį ir fi­nan­si­nį sau­ gu­mą, ir, kaip nu­ro­dė Kons­ti­tu­ ci­nis Teis­mas, grą­žin­ti sko­lą nuo sunk­me­čio nu­ken­tė­ju­siems žmo­ nėms – priim­ti per kri­zę su­ma­ žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mą reg­ la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus“. „Ko­vos prieš rin­ki­mus ne­tu­ri kliu­dy­ti Sei­mui iš­spręs­ti stra­te­ gi­nių vals­ty­bės klau­si­mų. Kvie­ čiu po­li­ti­kus elg­tis at­sa­kin­gai, per­ženg­ti sa­vo po­li­ti­nes am­bi­ci­ jas ir su­telk­tai už­baig­ti pra­dė­tus dar­bus stip­ri­nant ša­lies ener­ge­ti­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą ir fi­nan­si­nį sta­bi­ lu­mą, ir at­kur­ti so­cia­li­nį tei­sin­gu­ mą“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė. Svar­biau­sia – ener­ge­ti­ka

Pa­sak Pre­zi­den­tės, Lie­tu­vos ener­ ge­ti­nio sa­va­ran­kiš­ku­mo už­tik­ri­ni­ mas yra ker­ti­nis tiks­las, sie­kiant įtvir­tin­ti ša­lies po­li­ti­nę ne­prik­ lau­so­my­bę. Anot jos, per pa­sta­ ruo­sius tre­jus me­tus ne­ma­žai

nu­veik­ta per­tvar­kant ener­ge­ti­kos sek­to­rių ir ši­lu­mos ūkį. Da­bar la­ bai svar­bu, kad per pa­va­sa­rio se­si­ ją bū­tų priim­ti vi­si vals­ty­bės stra­ te­gi­niams ener­ge­ti­kos pro­jek­tams įgy­ven­din­ti bū­ti­ni įsta­ty­mai.

Ire­na De­gu­tie­nė:

Kai ku­rie iš šių klau­ si­mų yra ne vien val­ dan­čio­sios koa­li­ci­jos, bet ir vi­so Sei­mo, vi­sų po­li­ti­kų at­sa­ko­my­bė.

Vals­ty­bės va­do­vė taip pat pa­ brė­žė, kad rei­kia to­liau dirb­ti, sie­ kiant pa­ža­bo­ti ši­lu­mos ūkio mo­ no­po­li­jas. To­dėl dar per šią se­si­ją bū­ti­na priim­ti Ši­lu­mos ūkio įsta­ ty­mo pa­tai­sas, ku­rios nu­sta­tys aiš­kes­nę ši­lu­mos tie­ki­mo tvar­ką ne­prik­lau­so­miems ga­min­to­jams, ir Ener­gi­jos iš­tek­lių rin­kos įsta­ty­ mą, ku­ris su­kurs prie­lai­das kon­ ku­ren­cin­goms bio­ku­ro kai­noms. Siū­lo leng­va­tas spau­dai

Vie­nu svar­biau­sių po­li­ti­nių prio­ ri­te­tų Pre­zi­den­tė įvar­di­jo fi­nan­ si­nę draus­mę ir gy­ve­ni­mą pa­gal iš­ga­les. „Griež­ta draus­mė pa­dė­jo iš­veng­ti fi­nan­si­nės griū­ties kri­zės lai­ko­tar­piu. Ir to­liau su vals­ty­bės fi­nan­sais tu­ri­me elg­tis at­sa­kin­ gai – už­kirs­ti ke­lią iš­lai­da­vi­mui atei­ty­je. Bū­ti­na ra­ti­fi­kuo­ti Eu­ ro­pos fis­ka­li­nės draus­mės su­

tar­tį, ku­rio­je įtvir­tin­tos nuo­sta­ tos, ne­lei­sian­čios švais­ty­ti pi­ni­gų ir pra­sko­lin­ti vals­ty­bės“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė. Ša­lies va­do­vė su Sei­mo val­dy­ bos na­riais taip pat ap­ta­rė pri­ dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­ tų svar­bą stip­ri­nant nuo vers­lo ir po­li­ti­kų įta­kos ne­prik­lau­so­mą ži­ niask­lai­dą, ki­tas įsta­ty­mų ini­cia­ty­ vas, kaip to­bu­lin­ti teis­mų sis­te­mą, spar­tin­ti by­lų nag­ri­nė­ji­mą, ge­rin­ ti vers­lo ap­lin­ką ir stip­rin­ti kon­ku­ ren­cin­gu­mą. Kreipėsi į visus

Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­ nė ne­siė­mė ver­tin­ti, ku­riai iš po­ li­ti­nių jė­gų skir­tas Pre­zi­den­tės ra­gi­ni­mas „per­ženg­ti am­bi­ci­jas“ ir tęs­ti dar­bą. I.De­gu­tie­nė to­kią Pre­zi­den­tės po­zi­ci­ją ver­ti­na kaip ra­gi­ni­mą su­si­telk­ti. „Tai reiš­kia, kad Pre­zi­den­tė pa­ pra­šė Sei­mo su­si­tel­kus dirb­ti pa­ va­sa­rio se­si­jo­je, nepaisant to, kad yra rin­ki­mų me­tas. Pre­zi­den­tė dar kar­tą pa­kar­to­jo, kad krei­pia­si ne tik į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, bet ir į opo­zi­ci­nes par­ti­jas, kad ker­ti­nis pa­va­sa­rio se­si­jos klau­si­mas bū­tų ener­ge­ti­kos pro­jek­tai“, – žur­na­ lis­tams tei­gė Sei­mo va­do­vė. „Kai ku­rie iš šių klau­si­mų yra ne vien val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, bet ir vi­so Sei­mo, vi­sų po­li­ti­kų at­sa­ ko­my­bė“, – pri­dū­rė par­la­men­to pir­mi­nin­kė. Pak­laus­ta, ar tai reiš­ kia Pre­zi­den­tės pa­ra­mą da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai, I.De­gu­tie­ nė pa­siū­lė šį klau­si­mą už­duo­ti pa­ čiai D.Gry­baus­kai­tei.

„Po­li­ti­ka yra po­li­ti­ka“ R.Pa­lai­t į į Vy­riau­sy­bę de­le­ga­vu­sios Li­b e­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) ly­de­r is, Sei­mo vi­ce­pir­m i­n in­kas Al­ gis Čap­l i­kas tei­gė, kad jo par­t i­ja ne­ tu­r i jo­k ių am­bi­ci­jų, į ku­r ias ga­l i bū­t i nu­k reip­tas Pre­z i­den­tės ra­g i­n i­mas. „Ap­t a­rė­me tik ar­tė­jan­č ios se­s i­jos dar­bot­var­kę, pa­si­kei­tė­me nuo­mo­ nė­m is. Ir lau­k ia­me spren­d i­mo dėl prem­je­ro And­r iaus Ku­bi­l iaus siū­ ly­mo at­leis­t i R.Pa­lai­t į. To­k io Pre­z i­

den­tės spren­d i­mo lau­k ia­me atei­ nan­t į pir­ma­die­n į ar­ba ant­ra­die­n į“, – sa­kė A.Čap­li­kas ir pri­dū­rė, kad LiCS ir to­liau re­mia R.Pa­lai­t į. Ar koa­l i­ci­ja iš­si­lai­k ys iki Sei­mo ka­ den­ci­jos pa­bai­gos šių me­tų vė­ly­vą ru­de­nį, li­be­ral­cent­ris­tų ly­de­ris tei­gė neat­me­tan­tis jo­kių ga­li­my­bių: „Po­li­ ti­ka yra po­l i­t i­ka, gal ir pa­vyks. Mes pa­si­ry­žę dirb­ti. Mes am­bi­ci­jų ir ne­ tu­ri­me. Mes no­ri­me konst­ruk­ty­viai

dirb­t i.“ A.Čap­l i­kas pri­dū­rė, kad nie­ kas iš Sei­mo val­dy­bos ne­bu­vo ma­ tęs ener­ge­t i­kos pro­jek­t ų, ku­r iuos ak­cen­t uo­j a prem­j e­r as. „Ma­n iau, kad prem­je­ras tik man ne­ro­do. Pa­ si­ro­do, vi­siems ne­ro­do. Ir Sei­mo pir­ mi­nin­kė pri­pa­ž i­no, kad nie­ko ne­ž i­ no apie ar­tė­jan­čius ener­ge­ti­kos pro­ jek­tus. Ir opo­zi­ci­ja ne­ži­no. Va­di­na­si, bu­vau tei­sus pa­klau­sęs, kur tie svar­ būs ener­ge­ti­kos pro­jek­tai. Ir tai ne­ bu­vo šan­ta­žas“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Vil­niaus mies­to 3-ia­sis apy­lin­ kės teis­mas nag­ri­nė­ja ak­to­riaus ir re­ži­sie­riaus A.Ve­čers­kio ieš­ki­ nį Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai bei tre­ čia­jam as­m e­n iui, da­bar­t i­n iam LNDT va­do­vui Mar­ty­nui Bud­rai­ čiui. Ket­vir­ta­die­nį teis­mas įpa­rei­go­jo ieš­ko­vą pa­tiks­lin­ti ieš­ki­nį. „Per dvi sa­vai­tes įpa­rei­go­ti pa­ teik­ti pa­tiks­li­ni­mą, nes teis­mui rei­ kia pla­tes­nių mo­ty­vų“, – BNS sa­kė teis­mo at­sto­vė spau­dai Er­da Ma­ri­ ja Ka­va­liaus­kie­nė. Ieš­ko­vas pra­šo teis­mo pa­nai­kin­ ti 2010 m. spa­lio 26 d. kon­kur­so re­zul­ta­tus ir nu­trauk­ti su­tar­tį su kon­kur­so lai­mė­to­ju M.Bud­rai­čiu. Skun­de teis­mui A.Ve­čers­kis nu­ ro­do, kad bu­vo prim­ti do­ku­men­tai, jam leis­ta da­ly­vau­ti kon­kur­se, ta­ čiau vyks­tant kon­kur­sui pra­neš­ta, kad jis iš jo pa­ša­li­namas. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja tei­gė, kad A.Ve­čers­kis bu­vo pa­ša­lin­tas iš kon­ kur­so, nes gau­tas Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pa­ti­ki­ni­mas, jog jis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mą – teat­re įdar­bi­no žmo­ną Va­le­ri­ją Ve­čers­ kie­nę, jai ir teat­re taip pat dir­bu­ siai duk­rai Ju­tai Ve­čers­ky­tei sky­rė prie­dus. E.M.Ka­va­liaus­kie­nė BNS sa­kė, kad ši by­la at­ke­lia­vo iš ad­mi­nist­ ra­ci­nio teis­mo. „Po ape­lia­ci­jos bu­vo nu­spręs­ ta iš nau­jo per­duo­ti nag­ri­nė­ti Vil­ niaus mies­to 3-ia­jam apy­lin­kės teis­mui“, – BNS sa­kė teis­mo at­ sto­vė spau­dai. 2011 m. ba­lan­džio 1 d. Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­ mas at­me­tė A.Ve­čers­kio skun­dą, ku­riuo jis gin­či­jo drau­di­mą da­ly­

vau­ti kon­kur­se ren­kant nau­ją teat­ ro va­do­vą. „Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­grįs­tai už­drau­dė bu­vu­siam teat­ro di­rek­ to­riui da­ly­vau­ti kon­kur­se“, – ta­da pa­skel­bė teis­mas. Ta­čiau vė­liau po ape­lia­ci­jos šis teis­mo spren­di­mas bu­vo pa­nai­kin­ tas ir by­la per­duo­ta iš nau­jo nag­ri­ nė­ti Vil­niaus mies­to 3-ia­jam apy­ lin­kės teis­mui. Ki­tas po­sė­dis A.Ve­čers­kio by­lo­je vyks ba­lan­džio 4 d.

A.Ve­čers­kis su­lau­ kė kri­ti­kos dėl teat­ re die­gia­mo „ko­ mer­ci­nio po­bū­džio pri­va­taus teat­ro mo­de­lio“.

2010-ųjų rug­sė­jį Kul­tū­ros mi­ nis­te­ri­ja pa­skel­bė kon­kur­są LNDT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­ goms ei­ti. Ja­me da­ly­va­vo še­ši kan­ di­da­tai, kon­kur­są lai­mė­jo M.Bud­ rai­tis. A.Ve­čers­kis LNDT va­do­va­vo nuo 2005 m. Jis su­lau­kė me­ni­nin­kų ir kul­tū­ros vei­kė­jų kri­ti­kos dėl sa­vo prieš­ta­ rin­gų tei­gi­nių ir dėl to, kad LNDT, tu­rin­čia­me aukš­čiau­siu me­ni­niu ly­giu pri­sta­ty­ti na­cio­na­li­nės kū­ ry­bos lai­mė­ji­mus, bu­vo die­gia­mas „ko­mer­ci­nio po­bū­džio pri­va­taus teat­ro mo­de­lis“. 1992 m. A.Ve­čers­kis įkū­rė pir­mą pri­va­tų teat­rą Lie­tu­vo­je. Per sa­vo kū­ry­bi­nį ke­lią re­ži­sa­vo 13 spek­tak­ lių, iš­ver­tė 12 pje­sių, vai­di­no per 100 pje­sių teat­re, 37 te­le­vi­zi­jos spek­tak­liuo­se, at­li­ko 21 vaid­me­ nį ki­ne. Taip pat fil­ma­vo­si te­le­vi­ zi­jos se­ria­luo­se, da­ly­va­vo mu­zi­ki­ niuo­se šou. „Klaipėdos“, BNS inf.


6

penktadienis, kovo 9, 2012

nuomonės

AE pro­jek­tas – afe­ra?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Apie gė­ly­tes ir ly­gias ga­li­my­bes Lu­kas Mik­ne­vi­čius

S

u­s i­s ie­k i­m o mi­n ist­r as Eli­g i­jus Ma­s iu­l is va­kar pa­da­rė li­be­ra­l ias pa­ž iū­ ras dek­la­ruo­jan­čiam po­ li­ti­kui ne­de­ran­čią klai­dą. Jis iš­tri­ mi­ta­vo ži­n ią, kad Mo­ters die­nos pro­ga jo va­do­vau­ja­mo­je mi­n is­ te­ri­jo­je dir­ban­tys vy­rai na­mo eis va­lan­da anks­čiau, o mi­nis­te­ri­jos mo­te­rys „gaus po gė­ly­tę“. Ga­l i­ma į šį E.Ma­siu­l io su­ma­ny­mą nu­mo­ti ran­ka – po­li­ti­kai daž­nai pa­ da­ro ir ge­ro­kai juo­kin­ges­nių pa­reiš­ ki­mų. Bet ga­l i­ma mi­n ist­rą pa­bar­t i, nes jo žo­d žiuo­se sly­pi ži­nu­tė, ku­r i

Taip, mo­te­rų pa­dė­ tis vi­du­ram­žiais, švel­ niai ta­riant, ne­bu­vo pa­ti ge­riau­sia. Ir tai yra vie­na prie­žas­čių, ko­dėl jie va­di­na­mi „tam­siai­siais“. nie­kaip ne­si­de­ri­na nei su pa­rei­go­ mis Vy­r iau­sy­bė­je, nei su Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko po­stu. Mat iš es­mės mi­n ist­ras pa­s a­kė, kad mo­ters vie­ta yra vir­tu­vė­je. O Mo­ters die­na skir­ta tam, kad vy­rai sa­vo da­mas nors vie­ną die­ną ga­lė­ tų nuo šio pra­ga­ro iš­va­duo­ti. Na ir dar pri­dė­ti gė­ly­tę. Ki­ta ver­t us, E.Ma­siu­l is mi­n is­te­r i­ jos vy­r us pa­leis­da­mas va­lan­da anks­čiau, ma­tyt, per daug ne­mąs­ tė. Ges­tas, ir tiek. Nea­be­jo­ti­na, kad mi­nist­ras sa­vo žmo­nai ir va­ka­rie­ nę iš­ver­da dau­g iau nei kar­tą per me­t us, ir bul­ves kar­tais nu­sku­ta, ir vai­kams už­pa­ka­lius šluos­to. Ta­č iau vi­so­je to­je is­to­r i­jo­je yra ir ki­ta me­da­l io pu­sė – ko­dėl ko­ vo 8-ąją vi­siems pri­rei­k ia kal­bė­ ti apie ly­g ias vy­r ų ir mo­te­r ų tei­ ses bei ga­l i­my­bes? For­mu­luo­jant klau­si­mą tiks­liau – ko­dėl ap­skri­tai pri­rei­k ia? Ir šio­je vie­to­je vie­nas ki­ tas ak­me­nė­lis, ma­tyt, krin­ta ir į rū­ tų dar­že­l į. Pa­vyz­džiui, Mo­ters die­nos iš­va­ka­ rė­se Ly­g ių ga­li­my­bių plėt­ros cent­ ras su­skai­čia­vo, kad 248 Vil­niaus mies­to gat­vėms su­teik­t i vy­r iš­k i

as­men­var­d žiai ir tik 39 mo­te­r ų var­dai. Ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­ se pa­dė­tis ne ką ge­res­nė. Bet ką da­r y­t i, jei kai ku­r ios sos­t i­ nės gat­vės var­dus ga­vo prieš 500 me­tų? Taip, mo­te­r ų pa­dė­t is vi­du­ ram­ž iais, švel­niai ta­riant, ne­bu­vo pa­ti ge­riau­sia. Ir tai yra vie­na prie­ žas­čių, ko­dėl jie va­d i­na­m i „tam­ siai­siais“. Tie­sa, pa­siū­ly­mas im­ti ir per­var­dy­ti gat­ves ne­bu­vo pa­teik­tas. Tik pa­siū­ ly­ta į tai at­kreip­ti dė­me­sį atei­ty­je su­ tei­kiant gat­vėms pa­va­di­ni­mus. Ta­ čiau kai ku­r ie fe­m i­n is­čių pa­reiš­k i­ mai kur kas ra­d i­ka­les­n i ir, tie­są sa­ kant, že­mi­nan­tys pa­čias mo­te­ris. Vis pa­si­g irs­ta kal­bų, kad Sei­me, Vy­r iau­sy­b ė­je, vals­t y­b ės ins­t i­t u­ ci­jo­se vy­r ų ir mo­te­r ų tu­r i bū­t i po ly­g iai. Bet sa­vo bal­są rin­k i­muo­se žmo­nės no­r i ati­duo­t i už tą po­l i­t i­ ką ar po­li­ti­kę, ku­ris ar ku­ri ge­riau­ siai at­sto­vaus jo in­te­re­sams. Ne­ rei­k ia rink­tis pa­gal ly­t į, nes tai nė­ ra svar­bu. „O ko­dėl ta­da po­li­ti­ko­je vy­r ų dau­ giau nei mo­te­r ų? – pa­k laus fe­m i­ nis­tės. – Juk yra dau­gy­bė mo­te­r ų, ge­ro­kai pro­tin­ges­nių nei dau­gu­ma da­bar­ti­nių Sei­mo na­rių vy­rų“. Ga­li­ ma su­tik­ti su šiuo tei­g i­niu. Bet ne­ ga­l i­ma su­t ik­t i, kai šau­k ia, kad vy­ rai ty­čia stu­mia mo­te­ris į po­li­ti­kos pa­ri­bius. Taip nė­ra. Lie­tu­vo­je ne­ra­ si­te par­ti­jos, ku­rios aukš­čiau­siuo­ se po­stuo­se ne­bū­tų mo­te­r ų, svar­ biau­sias vals­ty­bės kė­des taip pat uži­ma mo­te­rys. Tai, kad Sei­me yra dau­g iau vy­r ų, reiš­k ia tik vie­na – mo­te­rys pa­čios ne­si­ver­ž ia į po­li­ti­ ką. Tad ne­rei­kia žmo­nių ten temp­ ti nu­sta­čius kvo­tas rin­k i­muo­se. Be to, ką da­ry­tu­me su 141-uo­ju Sei­ mo na­riu? Kas ant­rą ka­den­ci­ją vy­ ras keis­tų mo­te­r į, ir at­virkš­čiai? O gal tą vie­tą ati­duo­tu­me trans­sek­ sua­lams? O jei Lie­tu­vo­je neat­si­ras­ tų nė vie­no trans­sek­sua­lo, no­r in­ čio tap­ti Sei­mo na­riu? Ab­sur­d iš­k i klau­si­mai? Taip, bet tik dėl to, kad ir pa­siū­ly­mas rin­k i­ mų są­ra­šuo­se vy­rus ir mo­te­ris „iš­ skai­čiuo­ti pir­mais ant­rais“ yra ab­ sur­diš­kas. Nes nė­ra pir­mų ir ant­r ų. Vi­si yra ly­g ūs ir vie­n i ki­t iems rei­ka­l in­g i. Tai rei­k ia priim­ti kaip sa­vai­me su­ pran­ta­mą fak­t ą, dėl ku­r io ne­t u­ ri kil­t i jo­k ių klau­si­mų. O tuos, ku­ rie vis dar ma­no, kad mo­te­ris auk­ lė­ti kumš­čiais yra nor­ma­lu, rei­k ia baus­ti. Nes tai nu­si­kal­ti­mas. Ir, mie­los mo­te­r ys, ne­py­k i­te ant mi­nist­ro E.Ma­siu­lio už tas gė­ly­tes. Vy­rai kar­tais pa­kvai­lio­ja. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Nau­jo­ji AE

Andriaus Deltuvos karikatūra

Tai ne tik bran­gu, ne­ ra­cio­na­lu, bet pa­ga­ liau ir la­bai pa­vo­jin­ ga. Ne­no­ri­me nau­jo Čer­no­by­lio.

nės, at­si­to­kė­ki­te! Ar jūs su­vo­kia­te, ką da­ro­te?!“ Juk jūs ne tik sa­vo vai­ kus, bet ir anū­kų anū­kus pa­smerk­ si­te ver­gau­ti už­sie­nio ban­kams ati­ da­vi­nė­jant sko­las už tą ato­mi­nę

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Su­jau­di­no dar­buo­to­jų pa­slau­gu­mas

No­riu pa­dė­ko­ti vie­no Nau­ja­kie­mio gat­vė­je įsi­kū­ru­sio sa­lo­no per­so­na­ lui. Esu pen­si­nin­kė, ma­ne ka­muo­ ja nu­ga­ros skaus­mai. Su­ži­no­jau, kad šio­je įstai­go­je at­lie­ka­mos šil­dy­mo pro­ce­dū­ros. Ke­lis kar­tus lan­kiau­si ir nu­ste­bau, kad sa­lo­no kon­sul­tan­tai to­kie man­da­gūs su pa­cien­tais. Juk se­ny­vo am­žiaus žmo­nės daž­niau­siai su­lau­kia abe­jin­gu­mo. O čia pa­ta­ria, nu­ra­mi­na, pa­de­da pro­ce­dū­rų me­ tu. Su­ža­vė­jo kon­sul­tan­tai – Vir­gi­ ni­ja, Bi­ru­tė, Gi­ta­na, Li­nas. Dau­ge­lis net ne­ži­no, kad šio­je įstai­go­je pen­si­ nin­kams pro­ce­dū­ros at­lie­ka­mos ne­ mo­ka­mai. Ga­li­na Pliušč

Prie pi­lia­vie­tės – ne­tvar­ka

Prie pa­grin­di­nio įė­ji­mo į pi­lia­vie­ tę ir ke­lei­vių ter­mi­na­lą ties Pi­lies gat­ve jau ku­rį lai­ką vei­kia tur­kiš­ kų ke­ba­bų ir pa­na­šios pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo punk­tas. Prie jo mėgs­ta bur­tis jau­ni­mė­lis, ku­ris čia pat ar­ba už ap­leis­to sta­ti­nio ir net pi­lia­vie­ tė­je ima do­ro­ti pir­ki­nius, o įvai­rią plas­ti­ki­nę pa­kuo­tę be ce­re­mo­ni­

bom­bą, ku­rią no­ri­te per krau­ją ir var­gus pa­sta­ty­ti Lie­tu­vai. Vi­siš­kai ne­sup­ran­ta­ma ir tai, kad vi­sas šis abe­jo­ti­nas pro­jek­tas tu­ri ša­li­nin­kų ir tarp pa­pras­tų žmo­nių. Vie­niems iš­vis nie­kas ne­rū­pi, ki­ tiems at­ro­do, kad pi­ni­gų AE sta­ty­ boms vals­ty­bė­je už­teks, tre­ti yra pa­pras­čiau­siai su­klai­din­ti. Ma­nau, Lie­tu­vos žmo­nės ir ak­ ty­vūs pi­lie­čiai tu­rė­tų la­bai rim­tai su­si­do­mė­ti vi­sa šia AE afe­ra (ki­ taip vi­so to neį­ma­no­ma pa­va­din­ ti) ir su­stab­dy­ti jos įgy­ven­di­ni­mą. Ki­taip ne tik kad vi­si lik­si­me be kel­nių, bet pa­šo­nė­je ša­lia už­kon­

ser­vuo­tos se­no­sios Ig­na­li­nos ato­ mi­nės elekt­ri­nės tu­rė­si­me dar ir po­ten­cia­lią nau­ją fu­ku­ši­mą. Vi­sas pa­sau­lis orien­tuo­ja­si į at­si­ nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius – sau­lės ba­te­ri­jų, vė­jo jė­gai­nių įdie­gi­ mą, o mes kaip pig­mė­jai sta­ty­si­mės sau ato­mi­nį monst­rą ir iki au­sų pra­ si­sko­li­nę vaikš­ti­nė­si­me pri­si­den­ gę fi­gos la­pu, nes neį­pirk­si­me dra­ bu­žių. Tai ne tik bran­gu, ne­ra­cio­na­lu, bet pa­ga­liau ir la­bai pa­vo­jin­ga. Ne­no­ri­ me nau­jo Čer­no­by­lio, pa­kaks mums ir 1986-ųjų ba­lan­džio 26-osios.

jų mė­to po ko­jo­mis ir kur pa­puo­la. Dėl tos prie­žas­ties mi­nė­to­se vie­ to­se la­bai daž­nai vaiz­das bū­na tik­ rai kiau­liš­kas. Jei pi­lia­vie­tė­je šiukš­ lės kas­dien su­ren­ka­mos, tai vi­sur ki­tur tos įvai­rios pa­kuo­tės ir ki­ tos „puoš­me­nos“ mė­to­si sa­vai­tes. Tiek žie­mą, tiek ir da­bar daug kur ša­lia ka­vi­nių se­na­mies­ty­je daž­nai bū­na pri­mė­ty­ta nuo­rū­kų, vis ple­ čia­si nu­spar­dy­tų ša­li­gat­vio ta­šy­ tų ak­me­nė­lių plo­tai. Rei­kė­tų juos ko­ky­biš­kiau su­dė­ti, kad taip leng­ vai neišs­par­dy­tų. Juk to­kių „su­ža­ lo­tų“ ša­li­gat­vių re­mon­tas bran­giai kai­nuos.

gai. Gal žmo­gus pa­juo­ka­vo. Ta­čiau po­li­ci­nin­kams taip elg­tis ne­de­ra. Mė­gi­no šiuos pre­kei­vius žur­na­lis­ tai fo­tog­ra­fuo­ti, ko­mi­sa­ria­to va­do­ vai ža­dė­jo įves­ti tvar­ką mies­te, o aš ma­nau, kad už to­kius da­ly­kus rei­ kia nu­baus­ti tur­ga­vie­tės va­do­vy­bę. Jei jų te­ri­to­ri­jo­je vyk­do­ma ne­le­ga­ li veik­la, te­gul at­sa­ko. Vaikš­to po tur­ga­vie­tę ins­pek­to­riai ir žiū­ri, ar kas nors ne­pre­kiau­ja be lei­di­mo, o ne­rea­guo­ja į kont­ra­ban­dos pre­kei­ vius. Aš ir šios ins­pek­to­rės pa­klau­ siau, ko­dėl ji ne­rea­guo­ja. Iš­gir­dau at­sa­ky­mą, kad šie pre­kei­viai – ne jos klien­tai.

Vy­tas Ta­mo­šiū­nas

Pet­ras

Kles­ti kont­ra­ban­dos pre­kei­viai

Už­vi­rus gin­čui, ar rei­kia nai­kin­ ti Se­ną­jį tur­gų, aš ma­nau, kad bū­ ti­na jį iš­sau­go­ti. Ta­čiau ja­me rei­kia keis­ti tvar­ką. Vie­ną die­ną ste­bė­jau, kaip prie tur­gaus bu­dė­jo dvi mer­gi­ nos ir vie­nas apie 40 me­tų pa­rei­ gū­nas. Po­li­ci­nin­kai sto­vi­nia­vo vi­sai ki­to­je tur­ga­vie­tės pu­sė­je, o pa­čio­je pra­džio­je, prie įė­ji­mo į tur­ga­vie­tę, pre­kei­viai par­da­vi­nė­jo kont­ra­ban­ di­nes ci­ga­re­tes. Nie­kas ne­si­kei­ čia. Priė­jau ir pa­klau­siau pa­rei­gū­ nų, ko­dėl jie nie­ko ne­da­ro. Li­kau šo­ki­ruo­tas at­sa­ky­mo, kad esą vi­ si čia ap­link – pa­rei­gū­nų drau­

Vi­tol­das Sa­ka­laus­kas

Rei­kė­tų fon­ta­nų alė­jos

O aš pri­ta­riu tai min­čiai, kad se­ną­ jį tur­gų rei­kia nai­kin­ti. Ne vie­ta jam šio­je vie­to­je, tik­rai ne vie­ta. Ge­riau jau čia bū­tų di­de­lė gra­ži aikš­tė, poil­ sio zo­na klai­pė­die­čiams ir tu­ris­tams. Ga­li­ma bū­tų pri­so­din­ti gra­žių gė­lių, pa­sta­ty­ti suo­le­lių ir įreng­ti fon­ta­nų alė­ją. Juk to­kia vie­ta tik­rai pa­puoš­tų mies­tą ir pa­vers­tų jį ge­ro­kai pa­trauk­ les­niu at­vyks­tan­tie­siems. Šiau­liai tu­ri šau­nų brod­vė­jų, Kau­nas – Lais­ vės alė­ją, pa­na­šų da­ly­ką ga­lė­tų tu­rė­ ti ir Klai­pė­da. Si­mas Pa­ren­gė As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

N

e­sun­ku pa­ste­bė­ti, kad kuo to­liau, tuo la­biau mū­ sų val­džios vy­rai įsi­jau­čia į ato­mi­nės elekt­ri­nės (AE) sta­ty­bų rei­ka­lus. Dar iki bir­že­lio ren­ gia­ma­si pa­si­ra­šy­ti įsi­ pa­rei­go­jan­čias su­ tar­tis, ir rei­ka­las iš tie­sų pa­ju­dės. Tai da­ro­ma tam, kad ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mas ir bū­si­ma nau­ja Vy­riau­sy­ bė ne­ga­lė­tų at­ si­sa­ky­ti šio iš es­ mės nu­si­kals­ta­mo pro­jek­to. Kai žiū­ri į vi­sus šiuos rei­ka­lus, no­r i­s i šauk­te šauk­ti: „Žmo­

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 800. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

penktadienis, kovo 9, 2012

aktualijos Išė­jo ir ne­grį­žo

Aki­ra­ty­je – mag­ne­to­los

Din­go va­rik­liai

Ieš­ko­mas be ži­nios din­gęs 60me­tis An­ta­nas Šmai­žys, ku­ris nuo­mo­jo­si bu­tą Že­mai­čių g. 37 na­me. Va­sa­rio 27 d. jis išė­jo iš na­mų, bet dar­be ne­pa­si­ro­dė. Ar­ti­mie­ji ne­tu­ri jo­kių ži­nių apie jo bu­vi­mo vie­tą. Ką nors ži­nan­ čius apie A.Šmai­žio bu­vi­mo vie­tą pra­šo­ma pa­skam­bin­ti tel. 354 163 ar­ba 112.

Klai­pė­dos cent­ri­nė­je ir šiau­ri­ nė­je pu­sė­je dar­buo­ja­si vie­nas ar ke­li va­gys, dau­žan­tys au­to­ mo­bi­lių lan­gus ir va­gian­tys iš jų mag­ne­to­las. Vien tre­čia­die­ nį į 1-ąjį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ tą krei­pė­si pen­ki nu­ken­tė­ju­sie­ ji. Au­to­mo­bi­liai sto­vė­jo Bru­žės, Tur­gaus, Pa­ne­vė­žio, Til­tų gat­ vė­se bei Tai­kos pro­spek­te.

Į po­li­ci­ją krei­pė­si uos­ta­mies­ ty­je, Ši­lu­tės pl. įsi­kū­ru­sios bal­ dus ga­mi­nan­čios įmo­nės dar­ buo­to­jai. Iš įmo­nės te­ri­to­ri­ jos kaž­kas pa­vo­gė 28 kon­ve­je­ rių elekt­ros va­rik­lius. Bend­ro­ vė pa­ty­rė 11 200 li­tų ža­lą. Va­ gys­tė pa­ste­bė­ta už­va­kar. Ka­ da įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, aiš­ ki­na­ma­si.

Su­py­ko iš­vež­tas iš po­li­ci­jos Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Į dau­gy­bę keis­tų ir net nu­si­kals­ta­ mų is­to­ri­jų įsi­pai­nio­jęs klai­pė­die­ tis ap­skun­dė jį ne­va su­mu­šu­sius pa­rei­gū­nus.

Tre­čia­die­nį uos­ta­mies­čio Vy­ riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te smur­ti­nius nu­si­kal­ti­mus ti­rian­tys pa­rei­gū­nai ke­ti­no at­lik­ti įta­ria­mo­ jo at­pa­ži­ni­mo pro­ce­dū­rą. Po­li­ci­nin­kai aiš­ki­na­si praė­ju­sią va­sa­rą įvy­ku­sio in­ci­den­to ap­lin­ ky­bes. Ta­da jau­nam vai­ki­nui kaž­ kas stik­li­niu bu­te­liu tren­kė per gal­ vą ir sun­kiai su­žei­dė. Po­li­ci­nin­kai no­rė­jo at­lik­ti pro­ce­ si­nį veiks­mą, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis iš ke­lių vy­rų at­pa­žin­tų skriau­di­ką. Įta­ria­ma­sis į po­li­ci­ją atė­jo ly­di­ mas 36 me­tų klai­pė­die­čio Pa­ve­lo I., ku­ris tvir­ti­no esąs jo vi­suo­me­ni­nis gy­nė­jas ir įkal­bi­nė­jo ne­sto­ti gre­ ta ki­tų vy­rų at­pa­ži­ni­mo pro­ce­dū­ rai, rei­ka­la­vo leis­ti jam pa­čiam da­ ly­vau­ti pro­ce­dū­ro­je. Pa­ve­las I. truk­dė pa­rei­gū­nams, gra­si­no at­lei­di­mais, be to, bu­vo ne­blai­vus.

Po­li­ci­nin­kai pa­rei­ka­la­vo ne­blai­vų as­me­nį pūs­ti į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį. Šis žo­džiu pri­pa­ži­no, kad bu­vo iš­ gė­ręs, ta­čiau to pa­rei­gū­nams ne­pa­ ka­ko, jiems rei­kė­jo už­fik­suo­ti fak­ tą apa­ra­tu. Vė­liau vy­ro gir­tu­mas vis dėl­ to bu­vo pa­ma­tuo­tas, jis įpū­tė 1,62 pro­mi­lės. Dėl vi­sų šių prie­žas­čių Smur­ti­ nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus va­do­vas Do­na­tas Bie­liū­nas su­lai­ kė Pa­ve­lą I. ir iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­tru­lius. Šie iš­ve­žė vy­rą į 1-ąjį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, kur jam bu­vo su­ra­šy­ tas ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­ mo pro­to­ko­las už ne­blai­vaus pa­si­ ro­dy­mą vie­šo­je vie­to­je. Va­ka­re Pa­ve­las I. krei­pė­si į li­go­ ni­nę ir pa­reiš­kė, kad jį su­mu­šė po­ li­ci­jos pa­tru­liai. D.Bie­liū­nas įvy­kį ko­men­ta­vo ka­ te­go­riš­kai: „Ma­nau, to­kio as­mens, ku­ris yra teis­tas už nar­ko­ti­kus, ne­ ga­li­ma įsi­leis­ti net į po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to pa­sa­tą, o juo la­biau leis­ ti jam at­sto­vau­ti ki­tam as­me­niui. Įs­ta­ty­mas nu­ma­to, kad tei­si­nė­je pro­ce­dū­ro­je ga­li da­ly­vau­ti tik įta­ ria­mo­jo ad­vo­ka­tas“.

„„Lo­te­ri­ja: ke­lio duo­bė­je ap­lam­dęs sa­vo au­to­mo­bi­lį klai­pė­die­tis ne­ga­li bū­ti tik­ras, kad už tai jam bus kom­

pen­suo­ta. 

Dėl duo­bių gat­vė­se – 20 pre­ten­zi­jų 1

Ta­čiau mė­gi­ni­mai iš­si­ rei­ka­lau­ti kom­pen­sa­ci­ ją daž­niau­siai žlun­ga. Drau­di­mo bend­ro­vės ne­lin­ku­sios ir by­li­nė­tis su mies­to val­džia. „Juk įvy­kus eis­mo įvy­kiui, jį pri­ va­lu už­re­gist­ruo­ti. No­rint įro­dy­ti, kad ža­la bu­vo pa­tir­ta, rei­kia įro­dy­ ti ap­lin­ky­bes. Drau­di­mo bend­ro­ vės daž­niau­siai pa­tei­kia ke­lių ei­lu­ čių pra­šy­mą, ku­ria­me ne­nu­ro­do­ma vi­sa ei­lė ap­ra­šy­mų, o pa­tei­kia­mos tik są­skai­tos už au­to­mo­bi­lio re­ mon­tą“, – aiš­ki­no M.Pan­ke­vi­čius. Pra­šo­ma kom­pen­suo­ti nuo 200 iki 10 tūkst. li­tų su­mas. Sie­kia pa­si­pel­ny­ti

„„Tvarka: Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ne­blai­vūs as­me­nys

ne­pa­gei­dau­ja­mi. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai išaiš­kė­ja, jog eis­mo įvy­kį au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ kas su­kė­lė ty­čia. „Yra bu­vę at­ve­jų, kai ati­džiau per­žiū­rė­jus do­ku­men­tus paaiš­ kė­jo, kad su­ga­din­to au­to­mo­bi­lio drau­di­mas tu­rė­jo baig­tis po dvie­ jų die­nų. Bu­vo tei­gia­ma, jog au­ to­mo­bi­lis su­ga­din­tas įva­žia­vus į duo­bę mies­to gat­vė­je, ta­čiau už

8 tūkst. li­tų bu­vo re­mon­tuo­ta ne tik va­žiuok­lė, bet ir amor­ti­za­to­riai bei dar daug ki­tų de­ta­lių. Į po­li­ci­ją pa­reiš­kė­jas krei­pė­si praė­jus dviem mė­ne­siams po įvy­kio“, – pa­ste­bė­ jo M.Pan­ke­vi­čius.

Įs­ta­ty­mai nu­ma­to, kad mies­to gat­vių sa­vi­nin­kas yra sa­ vi­val­dy­bė. Ta­čiau mė­gi­ni­mai iš­si­rei­ ka­lau­ti kom­pen­ sa­ci­ją daž­niau­siai žlun­ga. Jis ti­ki­no, kad drau­di­mo bend­ ro­vės kar­tais per­ne­lyg leng­va ran­ ka iš­mo­ka drau­di­mo iš­mo­kas. „Drau­di­kams rei­kė­tų at­sa­kin­giau žiū­rė­ti į to­kius at­ve­jus“, – aiš­ki­no val­di­nin­kas. Daž­niau­siai sa­vi­nin­kai, au­to­mo­bi­liu įva­žia­vę į ke­lio duo­bę,

pa­tei­kia pra­šy­mus dėl su­ga­din­tų pa­ dan­gų ar su­lam­dy­tų rat­lan­kių. „Po to­kio įvy­kio ža­la tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ta. Ta­čiau net ir įsi­gi­ jus nau­jas pa­dan­gas ir vos spė­jus jas su­mon­tuo­ti, ža­los kom­pen­sa­ vi­mo me­to­di­ka nu­ma­to kom­pen­ suo­ti tik 80 pro­c. bu­vu­sios ver­ tės. To­kia tvar­ka ir ji pa­tvir­tin­ta net dvie­jų mi­nist­rų“, – pa­ste­bė­ jo M.Pan­ke­vi­čius. Įst­ri­go at­vi­ra­me šu­li­ny­je

Šią sa­vai­tę Jū­ri­nin­kų pro­spek­ te vie­nas klai­pė­die­tis au­to­mo­bi­liu pa­te­ko į at­vi­rą lie­taus ka­na­li­za­ci­ jos šu­li­nį. Žmo­gus pa­ty­rė ža­lą, nes ma­ši­na bu­vo ge­ro­kai ap­lam­dy­ta. „Rei­kia aiš­kin­tis, kas yra sta­ti­ nio sa­vi­nin­kas. Jei šu­li­nys – van­ den­tie­ki­nin­kų, pre­ten­zi­jas de­rė­tų reikš­ti jiems. Ta­čiau juk ke­lių eis­ mo tai­syk­lės tei­gia, kad vai­ruo­to­ jas tu­ri įver­tin­ti eis­mo są­ly­gas ir pa­si­rink­ti sau­gų grei­tį. Be­je, apie kliū­tis ke­ly­je pri­va­lu pra­neš­ti, o tai mū­sų vai­ruo­to­jai ne­sku­ba da­ry­ti“ – tvir­ti­no M.Pan­ke­vi­čius.

Ug­nis pa­li­ko be pa­sto­gės Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Klai­pė­dos ra­jo­ne dvie­juo­se kai­ muo­se ki­lus gais­rams, ug­nis su­nio­ ko­jo du gy­ve­na­muo­sius na­mus, be pa­sto­gės li­ko še­šios šei­mos.

Va­kar pa­ry­čiais Pli­kių mies­te­ly­je, na­me, ku­ria­me gy­ve­na trys šei­mos, ki­lo gais­ras. Ug­nia­ge­siams apie ne­ lai­mę pra­neš­ta 5.23 val.

Į pa­gal­bą iš­sku­bė­ję ug­nia­ge­ siai gel­bė­to­jai bu­vo in­for­muo­ti, jog na­mo vi­du­je ga­li bū­ti su­žeis­tų žmo­nių. Ta­čiau vi­si na­mo gy­ven­ to­jai pa­tys su­ge­bė­jo išei­ti į lau­ką, tad au­kų ne­bu­vo. Žmo­nės la­bai iš­ si­gan­do, bet fi­ziš­kai ne­nu­ken­tė­jo. Gais­ro me­tu nu­de­gė da­lis na­mo sto­go, man­sar­dos, su­de­gė na­mų apy­vo­kos daik­tai. Tą pa­čią die­ną per­piet ug­nis įsi­plies­kė tri­jų šei­ mų gy­ve­na­ma­ja­me na­me Vy­tau­

čių kai­me Kre­tin­ga­lės se­niū­ni­jo­je. Prieš 13 va­lan­dą pra­dė­ję ge­sin­ ti gais­rą ug­nia­ge­siai gais­ra­vie­tė­je plu­šo iki po­pie­tės. Gais­ras ki­lo pu­siau mū­ri­nia­me vie­ no aukš­to na­me me­di­niais per­den­gi­ mais. Su­de­gė vi­sas na­mo sto­gas. Gy­ven­to­jai li­ko svei­ki, bet ne­te­ko būs­to. Į lau­ką iš­neš­ta tik ma­ža da­lis tur­to. Čia taip pat trys šei­mos li­ko be na­mų, kai ku­rios jų au­gi­na ma­ žus vai­kus.

„„Iš­šū­kiai: per vie­ną die­ną ug­nia­ge­siams te­ko iš de­gan­čių na­mų gel­bė­

ti ke­lias šei­mas. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


8

penktADIENIS, kovo 9, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn kl.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2073 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1321 JAV do­le­ris 1 2,6203 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6319 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9505 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3250 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6475 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8468 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8639

pokytis

–0,1867 % –0,0484 % –0,3120 % +0,0875 % +0,0465 % +0,2988 % +0,6366 % –0,0621 % –0,0070 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,83

4,66

2,34

„Apoil“

4,80

4,64

2,33„Brent“ naf­ta+0,62 %

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­ba nu­ta­rė nuo šių me­tų bir­že­lio 1 d. iš apy­var­tos išim­ ti 1997 m. lai­dos 10 ir 20 li­tų bank­no­tus. Šie bank­no­tai nuo bir­že­lio 1 d. ne­ga­lios kaip mo­kė­ji­mo ir at­si­skai­ty­mo prie­mo­nė ir ne­ga­lės bū­ti prii­ma­mi at­si­skai­tant. Tei­ gia­ma, kad di­zai­no ir ap­sau­gos nuo klas­ to­ji­mo po­žiū­riu 1997 m. lai­dos 10 ir 20 li­ tų bank­no­tai ne­bea­ti­tin­ka da­bar­ti­nių rei­ ka­la­vi­mų.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

+0,09 %

Iši­ma iš ­ apy­var­tos

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+0,07 %

106,51 dol. už 1 brl. 125,26 dol. už 1 brl.

22,3 pro­c.

per mė­ne­sį pa­bran­go ba­na­nai, la­biau­siai iš vi­sų mais­to pro­duk­tų.

Prog­ra­muo­to­jams ša­lies rin­kos ne­pa­kan­ka Nors iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų nau­do­to­jų Lie­ tu­vo­je dar nė­ra gau­su, ša­lies pro­gra­muo­ to­jai jau plu­ša prie mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­ lių kū­ri­mo. Vis dėl­to be­ne vi­si jie su­tin­ka, kad tik­ra jų pro­duk­tų sėk­mė lau­kia už­sie­ nio rin­ko­se.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Pra­na­ši dėl spe­cia­lis­tų

Lie­tu­vo­je ge­rai pa­ruoš­ti in­for­ma­ ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) spe­cia­lis­ tai lei­džia ti­kė­tis, kad net ne­di­de­lė ša­lies mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­lių rin­ ka yra kon­ku­ren­cin­ga. Bend­ro­vės „In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų or­ga­ ni­za­ci­ja“ va­do­vas Pau­lius La­zaus­ kas sa­kė, kad Lie­tu­va ge­ba grei­tai ir ko­ky­biš­kai kur­ti mo­bi­lią­sias pro­gra­mė­les ir tuo su­do­min­ti už­sie­nio in­ves­tuo­to­jus.

mą. Esą iš mo­bi­lio­sios pro­gra­mė­ lės ga­vęs ma­lo­nu­mą var­to­to­jas apie pro­duk­tą at­si­lieps vien tei­gia­mai, o ge­ri at­si­lie­pi­mai pa­sieks ir ki­tus bū­si­mus var­to­to­jus. Mo­bi­lių­jų pro­gra­mų kū­rė­jų ren­ gi­nio „APP Camp“ koor­di­na­to­rius To­mas Dir­vons­kas taip pat pa­brė­žė, kad, be ge­ros ko­ky­bės, ne ma­žiau svar­bu var­to­to­ją ma­lo­niai nu­ste­ bin­ti: „Vi­sa­da pro­gra­mė­lė­je sma­gu pa­lik­ti ko­kią nors pa­slap­tį, staig­me­ ną, kad var­to­to­jas nu­steb­tų ir vė­liau ne­ti­kė­tu­mu da­ly­tų­si su ki­tais.“ Bū­ti­na skai­dy­ti

Pau­lius La­zaus­kas:

Tau­tie­čių su­kur­tų ir ša­lies rin­kai skir­tų mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­ lių yra apie 100. Ki­ta ver­tus, pa­šne­ko­vas pri­pa­ ži­no, kad vis dar su­si­du­ria­ma su idė­jų kū­ri­mo sun­ku­mais: „Idė­jų ge­ne­ra­vi­mas Lie­tu­vo­je yra ne toks pa­pras­tas, nes ne­sa­me pie­tie­čių ša­lis, tad ne taip lais­vai jau­čia­mės: vi­są lai­ką ban­do­me pa­sver­ti „už“ ir „prieš“.“ P.La­zaus­ko tei­gi­mu, pro­gra­mė­ lių sėk­mę la­biau­siai ga­ran­tuo­ja jų iš­vaiz­da ir val­dy­mas, ku­ris šiuo­ lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų lai­kais tu­ ri daug ga­li­my­bių, kaip ir iš­šū­kių jas iš­nau­do­ti: „Iš­ma­nie­ji te­le­fo­ nai, plan­še­ti­niai kom­piu­te­riai tu­ ri įvai­rių prie­tai­sų – ne tik ju­tik­li­nį ek­ra­ną, bet ir gar­sia­kal­bį, į ku­rį ga­ li­ma ką nors pa­sa­ky­ti, ar gi­ros­ko­pą, ku­ris rea­guo­ja į var­ty­mą.“ Vi­sos šios prie­mo­nės, anot jo, tu­ri teik­ti žmo­nėms pa­si­ten­ki­ni­

P.La­zaus­kas sa­kė, kad mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­lių rin­ka la­bai iš­si­plė­tu­ si, to­dėl ją jau bū­ti­na skai­dy­ti. Anot jo, svar­bu ne tik nu­spręs­ti, ar pro­ gra­mė­lė var­to­to­jui teiks pra­mo­gą, ar pa­slau­gas, ta­čiau ir nu­ma­ty­ti tiks­li­nę jos var­to­to­jų gru­pę. Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, šiuo me­tu rin­ko­je pa­klau­ses­nės pra­mo­gi­nės pro­gra­mė­lės, nes pa­slau­gas tei­ kian­čių pro­gra­mė­lių po­bū­dis yra daug siau­res­nis: „Pas­lau­gų pro­gra­ mė­lės vi­sa­da bus re­čiau at­si­siun­ čia­mos, nes jos spren­džia tam tik­ ras pro­ble­mas, o jų yra la­bai įvai­rių. Ta­čiau gy­ve­ni­me taip pat yra vie­na bend­ra pro­ble­ma – kaip ge­rai jaus­ tis. Tad tos pro­gra­mė­lės, ku­rios su­ tei­kia džiaugs­mą, ir pa­ten­ka į po­ pu­lia­riau­sių de­šim­tu­kus.“ Vis dėl­to Lie­tu­vo­je, anot jo, lie­ tu­viš­kų pro­gra­mė­lių rin­ko­je esa­ ma dau­giau į kas­die­nes pa­slau­gas orien­tuo­tų pro­gra­mė­lių. Pa­vyz­ džiui, pro­gra­mė­lė vais­tai.lt pa­de­da su­ras­ti ar­ti­miau­sią vais­ti­nę, ku­rio­ je par­duo­da­mas konk­re­tus rei­kia­ mas vais­tas. „Tau­tie­čių su­kur­tų ir ša­lies rin­ kai skir­tų mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­ lių yra apie 100, bet jos vi­sos dau­ giau orien­tuo­tos į kas­die­ny­bę, o ne į lais­va­lai­kį. Vis dėl­to ma­nau, kad atei­ty­je Lie­tu­vos kū­rė­jai at­si­gręš į pra­mo­gi­nes pro­gra­mė­les, nes ly­ giuo­sis į pa­sau­li­nes sėk­mės is­to­ri­ jas“, – sa­kė P.La­zaus­kas. Jo tei­gi­mu, praė­ju­sią sa­vai­tę Bar­ se­lo­no­je vy­ku­si pa­ro­da „Mo­bi­le World Cong­ress 2012“ taip pat pa­ ro­dė, kad pra­mo­gi­nės pro­gra­mė­lės su­lau­kia dau­giau pri­pa­ži­ni­mo.

„„Sėk­mė: mo­bi­lių­jų tech­no­lo­gi­jų pa­ro­do­je „Mo­bi­le World Cong­ress 2012“ Bar­se­lo­no­je pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kė

mo­bi­lio­ji pro­gra­mė­lė „Bear Ca­re“, ku­rią pri­sta­tė vie­nas idė­jos au­to­rių Ž.Le­das kar­tu su sa­vo ko­man­da.Ap­do­va­no­ti lie­tu­viai

Bar­se­lo­no­je vy­ku­sio­je mo­bi­lių­jų tech­no­lo­gi­jų pa­ro­do­je už ge­riau­sią pro­gra­mė­lę bu­vo ap­do­va­no­ta jau­nų lie­tu­vių kū­rė­jų gru­pė. Vie­nas idė­ jos au­to­rių Žil­vi­nas Le­das kar­tu su sa­vo ko­man­da pri­sta­tė dar ne­rea­li­ zuo­tą, ta­čiau per me­tus tu­rė­sian­čią pa­si­ro­dy­ti vai­kams skir­tą pra­mo­ gi­nę pro­gra­mė­lę „Bear Ca­re“. Jos es­mė – sa­vo te­le­fo­ne au­gin­ti meš­ kiu­ką. Ž.Le­das pa­sa­ko­jo, kad idė­ją plė­ to­ti pra­dė­jo mo­bi­lių­jų pro­gra­mė­ lių dirb­tu­vė­se „APP Camp“, kur bend­ra­min­čiai da­li­jo­si sa­vo idė­jo­ mis ir tu­ri­mo­mis ži­nio­mis. Anot jo, ren­gi­ny­je ne­tu­rin­tys ko­man­dos ga­ lė­jo ją su­bur­ti, o ne­tu­rin­tys idė­jos – pri­si­jung­ti prie jau esa­mų idė­jų ini­cia­to­rių. Pak­laus­tas, ar da­ly­viai ne­si­bai­ mi­na vie­šai at­skleis­ti sa­vo mo­bi­ lių­jų pro­gra­mė­lių vi­zi­jų, Ž.Le­das pa­brė­žė, kad ši pro­ble­ma daž­na, nors ir ne­pag­rįs­ta: „Ma­no ma­ny­ mu, pa­ti pro­gra­mė­lės idė­ja su­da­ ro tik 5 pro­c. vi­sos sėk­mės. O kuo dau­giau žmo­nių idė­ją iš­girs­ta, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad kas nors pa­ ste­bės trū­ku­mus ir su­gal­vos, kaip juos pa­nai­kin­ti.“ Šiuo me­tu Ž.Le­das su ko­man­da ieš­ko in­ves­tuo­to­jų, ku­rie pa­dė­tų rea­li­zuo­ti mo­bi­lio­sios pro­gra­mė­lės pro­to­ti­pą. Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad ko­man­da dau­giau dai­ro­si į už­sie­nio

Kadras iš pristatymo, Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

nei vie­tos in­ves­tuo­to­jus, esą Lie­tu­ vos rin­ka per ma­ža, o ša­lies in­ves­ tuo­to­jai ne­tu­ri daug ry­šių: „Jei su pro­duk­tu iš­gar­sė­si Lie­tu­vo­je, tai nie­ko ne­reikš. Kas iš to, jei vi­si lie­ tu­viai tu­rės ta­vo pro­gra­mė­lę – jų bus tiek ma­žai, kad to tie­siog ne­ ga­lė­si pa­va­din­ti sėk­me.“ Pri­si­tai­kys prie nau­jo­vių

Ž.Le­do tei­gi­mu, šiuo me­tu iš­ma­ nių­jų te­le­fo­nų nau­do­to­jų pa­sau­ ly­je jau yra ne­ma­žai ir jų nuo­lat dau­gė­ja. To­dėl, anot jo, mo­bi­lių­ jų pro­gra­mė­lių pa­klau­sa taip pat augs, net jei rin­ko­je pa­si­ro­dys nau­ jų tech­no­lo­gi­jų. Esą mo­bi­lio­sios pro­gra­mė­lės pa­pras­čiau­siai prie jų adap­tuo­sis. Paš­ne­ko­vas pa­brė­žė, kad pro­gra­ mų, pa­na­šių į mo­bi­lią­sias pro­gra­ mė­les, tech­no­lo­gi­jų pa­sau­ly­je bu­vo vi­są lai­ką, tik anks­čiau jo­mis var­to­ to­jai nau­do­jo­si dirb­da­mi as­me­ni­ niais kom­piu­te­riais. Per­si­kė­lu­sios į mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, jo ma­ny­mu, pro­ gra­mos ga­ran­tuo­ja kū­rė­jams di­des­ nę sėk­mę ir fi­nan­si­nę nau­dą. „As­me­ni­nis kom­piu­te­ris su ta­ vi­mi bū­da­vo ne vi­są lai­ką, o da­bar as­me­ni­nio kom­piu­te­rio pa­kai­ta­lą – iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną – ki­še­nė­je tu­ ri be­ne vi­są pa­rą. To­dėl at­si­ran­da in­ty­mes­nis ry­šys. Be to, var­to­to­jas pa­ts spren­džia, ko­kių pro­gra­mė­lių jam rei­kia. Ga­lė­da­mas jo­mis nau­ do­tis ne ke­lias va­lan­das, kaip anks­

čiau, o gal­būt vi­są pa­rą, var­to­to­jas mie­liau už jas mo­kės dau­giau“, – svars­tė Ž.Le­das. P.La­zaus­kas pa­brė­žė, kad pa­ sau­li­nė­je rin­ko­je dau­giau­sia pi­ni­ gų už­dir­bu­sios ir dau­giau­sia kar­ tų at­si­siųs­tos pro­gra­mė­lės yra tos, ku­rioms ne­bu­vo pa­reng­ta jo­kia iš­ skir­ti­nė rin­ko­da­ra. Esą jų sėk­mei rei­kia tik šur­mu­lio rin­ko­je, nes vė­ liau ko­ky­biš­kos pro­gra­mė­lės pa­čios rek­la­muo­ja sa­ve ir šo­ka į aukš­čiau­ sias de­šim­tu­kų vie­tas. Nuo jų, anot pa­šne­ko­vo, ir pri­klau­so už­dar­bis. Vers­lo atei­tis

Ž.Le­das taip pat nea­be­jo­jo, kad mo­bi­lio­sios pro­gra­mė­lės ne­tru­ kus taps neat­sie­ja­ma vers­lo da­li­ mi. Esą anks­čiau bu­vo abe­jo­ja­ma net dėl įmo­nių po­rei­kio kur­ti sa­ vo in­ter­ne­to sve­tai­nes, o šian­dien jos yra neat­sie­ja­ma įvaiz­džio da­ lis. To­dėl pa­na­šus li­ki­mas, jo ma­ ny­mu, lau­kia ir mo­bi­lių­jų pro­gra­ mė­lių. Ki­ta ver­tus, in­ves­tuo­da­mas į mo­bi­lią­sias tech­no­lo­gi­jas vers­las esą tu­rė­tų tai įtrauk­ti į sa­vo veik­ los stra­te­gi­ją. „Tai ne­ga­li bū­ti vien­kar­ti­nė in­ ves­ti­ci­ja, nes ti­kė­ti­na, kad po me­ tų rei­kės šį tą at­nau­jin­ti ar pa­tai­sy­ ti. Mo­bi­lią­sias pro­gra­mė­les ga­li­ma pa­ly­gin­ti su tink­la­raš­čių spe­ci­fi­ka – jei jo nuo­lat neat­nau­jin­si, jis tik truk­dys vi­sam įmo­nės įvaiz­džiui“, – sa­kė Ž.Le­das.


10

penktADIENIS, kovo 9, 2012

pasaulis Iš­li­ko ­ ly­de­riu

Pa­gy­ros ­ B.Oba­mai

Trauk­sis, ­ jei pra­laimės

Mek­si­kos te­le­ko­mo mag­na­ tas Car­lo­sas Sli­mas (nuotr.) ­ tre­čius me­tus iš eilės at­si­ dūrė pir­mo­je „For­bes“ su­da­ ro­mo tur­tin­giau­sių pa­sau­lio žmo­nių sąra­šo vie­to­je – ap­ lenkė vieną „Mic­ro­soft“ įkūrė­ jų Billą Ga­tesą. 69 mlrd. do­le­ rių pa­ka­ko, kad jis iš­liktų pir­ mo­je vie­to­je.

Ira­no aukš­čiau­sia­sis ly­de­ris aja­to­la Ali Kha­me­nei (nuotr.) ­ pa­svei­ki­no JAV pre­zi­den­to ­ Ba­rac­ko Oba­mos ra­gi­ni­ mus ri­bo­ti ka­ringą re­to­riką, nu­kreiptą prie­š Te­he­raną. B.Oba­ma ant­ra­dienį pa­reiš-­ kė, kad Ira­no bran­duo­linė pro­gra­ma kol kas ne­ke­lia neiš­ven­gia­mos grėsmės.

Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­co­las Sar­ko­zy vie­šai pri­ pa­ži­no pa­si­trauk­sian­tis iš po­li­ti­kos, jei­gu pra­laimės atei­nantį mėnesį vyk­sian­ čius rin­ki­mus. Vis dėlto N.Sar­ko­zy lei­do su­pras­ti, kad jis ne­ke­ti­na leng­vai pa­ si­duo­ti, ir pa­skelbė vir­tinę naujų prie­mo­nių.

37O KIEK LAIPSNIŲ GALI PASISUKTI TAVO MINTIS? ŽURNALAS SMALSIEMS PROTAMS JAU PASKLIDO PO TAVO MIESTĄ.

„„Ak­ci­ja: tūkstan­čiai estų mo­ky­tojų išė­jo į gat­ves pro­tes­tuo­ti prie­š vy­riau­sybę. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Estai pa­var­go tylė­ti Es­ti­jos gy­ven­to­jai iš­reiškė pa­si­pik­ti­nimą vy­riau­sybės po­li­ti­ka. Nuo tre­čia­die­nio vyks­tan­tis strei­kas pa­ra­ly­žia­vo Ta­liną. Ne­kur­sa­vo vie­ša­sis trans­por­tas, ne­veikė mo­kyk­los, žmonės plūdo į gat­ves.

na­zi­ja suau­gu­sie­siems ir vie­nas vaikų dar­že­lis – 1-asis vaikų dar­ že­lis-mo­kyk­la. Kaip pra­nešė Ta­li­no švie­ti­mo de­par­ta­men­to vedė­jas And­re­sas Pa­ju­la, dau­gu­ma tėvų ne­galė­jo pa­ lik­ti sa­vo vaikų dar­že­liuo­se, nors juo­se ir veikė bu­din­čios grupės. Kve­pia po­li­ti­ka?

Sos­tinė pa­ra­ly­žiuo­ta

Per krizę Es­ti­jos vi­suo­menė gana ra­miai rea­ga­vo į vy­riau­sybės po­ li­tiką. O re­for­mos bu­vo skaus­ min­gos. Biud­že­ti­nių įstaigų dar­ buo­to­jams ap­kar­py­ti at­ly­gi­ni­mai, su­ma­žin­tas biu­rok­ra­ti­nis apa­ra­ tas, pa­di­din­ti mo­kes­čiai. Ta­čiau šią sa­vaitę kant­rybės taurė, re­gis, per­si­pildė. Aks­ti­nas pro­tes­tuo­ti bu­vo vy­riau­sybės pa­ teik­tos par­la­men­tui svars­ty­ti dar­ bo įsta­tymų pa­tai­sos, pa­gal ku­rias dar­buo­tojų at­lei­di­mo pro­cedū­ra taptų pa­pras­tesnė. Taip pat mo­ky­to­jai pa­rei­ka­la­ vo dar­bo už­mo­kes­čius pa­di­din­ ti 20 pro­c. Vi­suo­ti­nis pro­tes­tas

37O.diena.lt

SMALSIEMS PROTAMS

Ket­vir­ta­dienį prie mo­ky­tojų pri­ si­jungė ir trans­por­to sek­to­riaus dar­buo­to­jai. Nei­ti į darbą nu­tarė Ta­li­no au­to­busų, tro­lei­busų bei tram­vajų dar­buo­to­jai. Iš ry­to Es­ti­ jos sos­tinė­je ne­va­žinė­jo tro­lei­bu­sai ir kur­sa­vo tik 25 pro­c. tram­vajų. Žmonėms į darbą te­ko va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liais ar­ba tak­si. Ga­liau­siai strei­kuo­to­jus par­ėmė dvi Es­ti­jos ge­le­žin­ke­lių bend­rovės. Darbą nu­traukė bend­rovės va­gonų tik­rin­to­jai, sąstatų for­muo­to­jai, trau­ki­nių įgu­los ir ge­le­žin­ke­lio ope­ ra­to­riai Nar­vo­je, taip pat trau­ki­nių įgu­los ir ope­ra­to­riai Ta­po­je. Ge­le­žin­ke­lių bend­rovės „Ede­la­ raud­tee“ dar­buo­to­jai prie strei­ko pri­si­dėjo va­kar ry­te.

Tie­sa, ge­le­žin­ke­lių pro­fsąjun­ gos at­sto­vai pik­ti­no­si, kad darb­ da­viai spaudė dar­buo­to­jus ne­pa­ lai­ky­ti strei­ko. „Darb­da­viai taikė la­bai griež­ tas prie­mo­nes, o dau­ge­lio strei­ki­ ninkų bend­ra­dar­biai bu­vo pa­keis­ti tais, ku­rie bu­vo įti­kin­ti atei­ti dirb­ ti lais­va­dienį“, – sakė strei­ki­ninkų ly­de­ris Ole­gas Čiu­ba­ro­vas.

Rei­kia ne­del­siant įvyk­dy­ti re­formą, kad pi­ni­gus, ku­rie iš­leid­žia­mi mo­kyklų sis­te­mai iš­lai­ky­ti iš mo­ky­tojų ki­šenės, gautų pa­tys mo­ky­to­jai.

Jis pri­dūrė, kad pro­fsąjun­ga su­ rin­ko in­for­ma­ciją apie darb­da­vių pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus. Strei­ke iš vi­so da­ly­va­vo apie 16 tūkst. švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­ tojų, nuo mo­ky­tojų iki vaikų dar­ že­lių auklė­tojų. Tre­čia­dienį apie 4 tūkst. mo­ ky­tojų da­ly­va­vo pro­tes­to mi­tin­ge cent­rinė­je sos­tinės aikštė­je. Pa­ lai­ky­ti mo­ky­tojų at­ėjo me­di­ci­nos dar­buo­tojų ir ei­li­nių mies­tie­čių. Ta­li­ne nuo tre­čia­die­nio veikė tik vie­na mo­kyk­la – Va­na­li­nos gim­

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Jaa­ kas Aa­vik­soo pa­reiškė, kad mi­ nis­te­ri­ja nu­ma­to mi­ni­malųjį dar­ bo už­mo­kestį pa­di­din­ti 15,1 pro­c., iki 700 eurų (2417 litų) per mėne­ sį, nuo 2013 m. sau­sio 1 d. Ta­čiau prem­je­ras And­ru­sas An­ si­pas ne­bu­vo links­mai nu­si­teikęs. Duo­da­mas in­ter­viu dien­raš­čiui „Pos­ti­mees“ jis tvir­ti­no, kad ne­ ma­žai žmo­nių pri­si­jungė prie pro­ tes­to ne­sup­ras­da­mi jo pra­smės. „Aš ma­tau dvi ša­lis. Visų pir­ma, mo­ky­to­jus ir jų pro­blemą dėl dar­bo už­mo­kes­čio. Tai su­pran­ta­ma. Aiš­ ku ir tai, kad mo­ky­to­jai no­ri gar­ siai, per streiką, pa­reikš­ti, ko­kia jų pro­ble­ma. Ant­ro­ji ša­lis – tai įvairūs po­li­ti­niai rei­ka­la­vi­mai, ku­rie ne­tu­ ri nie­ko bend­ra su mo­ky­tojų dar­bo už­mo­kes­čiu“, – sakė A.An­si­pas. Jis pri­dūrė, kad iš­lai­dos švie­ti­ mui ne­bus pa­di­din­tos, pa­ėmus lė­ šų iš pen­si­ninkų, gelbė­tojų, po­li­ ci­ninkų ar so­cia­li­nių dar­buo­tojų. Prem­je­ras pri­pa­ži­no, kad be švie­ti­mo re­for­mos mo­ky­tojų at­ly­ gi­ni­mus pa­di­din­ti bus su­dėtin­ga. „Pa­ly­gin­ti su 1995 m., vaikų skai­čius mo­kyk­lo­se su­mažė­jo treč­ da­liu, su­mažė­jo mo­kyklų, o mo­ky­ tojų li­ko tiek pat. Jau daug metų iš­ lai­dos mo­kyklų sis­te­mai su­ry­da­vo mo­ky­tojų dar­bo už­mo­kestį. Da­bar rei­kia ne­del­siant įvyk­dy­ti re­formą, kad pi­ni­gus, ku­rie iš­leid­žia­mi mo­ kyklų sis­te­mai iš­lai­ky­ti iš mo­ky­ tojų ki­šenės, gautų pa­tys mo­ky­to­ jai“, – sakė A.An­si­pas. BNS, „The Bal­tic Cour­se“, „ERR News“ inf.


11

penktadienis, kovo 9, 2012

pramogų

gidas

Redaktorė Rita Bočiulytė

Kon­cer­tuos kop­ly­čio­je

Ko­vo 11-ąją, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­ my­bės at­kū­ri­mo die­ną, Šv. Pran­ciš­ kaus on­ko­lo­gi­jos cent­ro kop­ly­čio­je (Sa­va­no­rių g. 4) po šv. mi­šių, ku­rios pra­si­dės 15 val., kon­cer­tuos Klai­pė­ dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai.

„„Virs­mas: G.Sku­džins­ko fo­tog­ra­fi­jų cik­las „Ty­la / Si­len­ce“ ne­se­niai su­dė­tas į vie­ną gra­žiau­sių Lie­tu­vo­je kny­gų. 

Ig­no Ur­bo­no nuo­tr.

Fo­to­me­ni­nin­kas – apie ty­lą Šian­dien klai­pė­die­ tis fo­to­me­ni­nin­kas ir spau­dos di­zai­ne­ris Gy­tis Sku­džins­kas uos­ta­mies­čio pub­li­ kai pri­sta­tys nau­jau­ sią sa­vo fo­top­ro­jek­tą „Ty­la / Si­len­ce“. Tai fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da ir au­to­ri­nis fo­tog­ra­fi­ jų al­bu­mas tuo pa­ čiu pa­va­di­ni­mu.

Tu­ri dau­gy­bę reikš­mių

Per­nai ru­de­nį pa­si­ro­džiu­sią G.Sku­ džins­ko au­to­ri­nę kny­gą „Ty­la / Si­ len­ce“ pri­pil­dė jo fo­tog­ra­fi­jos ir pa­pil­dė spe­cia­liai šiam lei­di­niui pa­ra­šy­ti kul­tū­ro­lo­gų Ju­ri­jaus Dob­ ria­ko­vo, Ag­nės Na­ru­šy­tės, Ro­lan­do Ras­taus­ko teks­tai. Jų au­to­riai kny­ go­je sam­pro­tau­ja apie ty­lą, jos ref­ lek­si­jas mo­der­nia­ja­me ir po­stmo­ der­nia­ja­me me­ne bei klai­pė­die­čio fo­to­me­ni­nin­ko kū­ry­bą... „...Ty­la me­no kon­teks­te tu­ri il­ gą gar­bi­ni­mo tra­di­ci­ją. (...) Dau­ ge­lio „rim­to“ me­no ger­bė­jų įsi­ti­ki­ ni­mu, ty­la „pa­sa­ko“ daug dau­giau nei žo­džiai, nes yra ne­pa­ly­gi­na­mai

tal­pes­nė. Įp­ras­tas, įkū­ny­tas žo­dis šio­je (mo­der­nis­ti­nė­je) mąs­ty­mo sis­te­mo­je yra baig­ti­nis, su­var­žy­ tas, ankš­tas, ne­to­bu­las. O ty­la šia pra­sme yra tas Žo­dis, ku­ris „bu­vo pra­džio­je“ – dar ne­tu­rin­tis kū­no ir to­dėl po­ten­cia­liai reiš­kian­tis Vis­ ką. Ty­la mo­der­nia­ja­me me­ne – ar tai bū­tų ki­nas, ta­py­ba, ar fo­tog­ra­ fi­ja – vi­sa­da yra trans­cen­den­ti­nė ir eg­zis­ten­ci­nė, per­krau­ta žmo­giš­ kų­jų pra­smių, – ra­šo J.Dob­ria­ko­vas esė „Auk­so pjū­vis“. – Vi­sai ki­taip yra po­stmo­der­nia­ja­me me­ne, ku­ ria­me, jei tik jis yra są­ži­nin­gas pa­ts sau, „nė­ra nie­ko ana­pus dis­kur­so“, anot J.Der­ri­da mak­si­mos. Ty­la čia yra dis­kur­sy­vi, da­li­nė, tu­rin­ti ne vi­sa api­man­čią trans­cen­den­ti­ nę pra­smę, bet dau­gy­bę prieš­ta­ rin­gų reikš­mių; įžū­liai įsi­ver­žian­ ti į pa­ties kal­bė­ji­mo vi­dų ir tuo­jau pat iro­niš­kai su­si­sprog­di­nan­ti. Čia ji daž­niau­siai nė­ra tai, kas at­ro­do. Ji – ne­tik­ras auk­sas, ku­ris ži­ba ne tam, kad ap­gau­tų, bet pir­miau­sia tam, kad de­mas­kuo­tų „tik­ro“ auk­ so ne­tik­ru­mą“. Ties erd­vė­lai­kio ri­ba

Pas­ta­ro­ji fra­zė pui­kiai api­bū­di­na G.Sku­džins­ko cik­lą „Ty­la“. Anot J.Dob­ria­ko­vo, „kiek­vie­na­ me abst­rak­čia­me kad­re mes ma­ to­me tar­si auk­so pjū­vį – bet ne tą, ku­ris žy­mi to­bu­lą pro­por­ci­ją tarp dvie­jų da­lių, o ki­tą, ku­ris žy­mi ply­ šį, trū­kį pa­čia­me „auk­se“, „pra­ smin­gos ty­los“ neį­ma­no­my­bę. Už šios li­ni­jos – šio ho­ri­zon­to – nie­ko nė­ra, kaip nie­ko nė­ra ana­pus de­ri­ diš­ko dis­kur­so. Bend­ro­jo­je re­lia­ty­vu­mo teo­ri­jo­je eg­zis­tuo­ja to­kia są­vo­ka: įvy­kių ho­

ri­zon­tas. Kal­bant pa­pras­tai, tai yra erd­vė­lai­kio ri­ba, už ku­rios vyks­tan­ tys pro­ce­sai ar įvy­kiai nė­ra ma­to­mi išo­ri­niam ste­bė­to­jui – pa­vyz­džiui, sfe­ra, gau­bian­ti juo­dą­ją sky­lę, iš už ku­rios mū­sų ne­pa­sie­kia jo­kie sig­

Gy­tis Sku­džins­kas:

Jei ty­lą su­pras­tu­me kaip pro­tes­tą prieš nu­spė­ja­mą tuš­čia­žo­ džia­vi­mą, tai šio­se fo­ tog­ra­fi­jo­se eli­mi­nuo­ ja­mos per­tek­li­nės vi­zua­li­nės nuo­ro­dos.

na­lai. „Ty­los“ cik­lo dar­bai vaiz­ duo­ja vi­zua­lią ty­lą kaip to­kį „įvy­ kių ho­ri­zon­tą“ – už jos nie­ko nė­ra ir spė­lio­ti, ko­kios gel­mės ten ga­lė­tų sly­pė­ti, nė­ra jo­kio rei­ka­lo.“ Pa­sak J.Dob­ria­ko­vo, G.Sku­džins­ kas „ty­li taip, kad žiū­ro­vo akis pa­ ma­žu pri­ver­čia­ma su­vok­ti vi­są šio pra­smės ieš­ko­ji­mo ty­lo­je ab­sur­ diš­ku­mą. Jis de­monst­ruo­ja, kad šis ins­tink­ty­viai pa­si­ren­ka­mas ke­ lias yra klai­din­gas. Tai, ką jis vaiz­ duo­ja sa­vo dar­buo­se, ir yra ty­la. Ir nie­ko dau­giau“. Eks­kur­si­ją ves au­to­rius

Pa­ties G.Sku­džins­ko tei­gi­mu, jo cik­lo „Ty­la“ dar­bai eli­mi­nuo­ja orien­ta­ci­nius erd­vės ir lai­ko pa­ra­ met­rus bei sie­kia by­lo­ti apie per­pil­ dy­tą at­vaiz­do rep­ro­duk­ci­jų rin­ką. „Fo­tog­ra­fi­ja be įvy­kio / pra­ne­ ši­mo de­zo­rien­tuo­ja ste­bė­to­ją bei

nai­ki­na re­gė­ji­mo kaip grei­to pa­ ži­ni­mo pa­tir­tį. Gam­to­je, vie­šo­ se ir pri­va­čio­se erd­vė­se už­fik­suo­ti at­vaiz­dai su­vo­kė­jui ne­trans­liuo­ja aiš­kių tos erd­vės pa­ra­met­rų, bet, prie­šin­gai, jun­gia­si į tęs­ti­nę vi­ zua­li­nę konst­ruk­ci­ją. Jos pa­grin­ di­nis tiks­las – ne esa­mos si­tua­ci­ jos rep­ro­du­ka­vi­mas, bet ri­bos tarp re­gi­mo ir su­vo­kia­mo, pa­žįs­ta­mo ir sve­ti­mo, na­tū­ra­laus ir so­cia­laus ak­cen­ta­vi­mas. Jei ty­lą su­pras­tu­ me kaip pro­tes­tą prieš nu­spė­ja­mą tuš­čia­žo­džia­vi­mą, tai šio­se fo­tog­ ra­fi­jo­se eli­mi­nuo­ja­mos per­tek­li­nės vi­zua­li­nės nuo­ro­dos, – tei­gė au­ to­rius. – Iš ki­tos pu­sės, as­ke­tiš­ kas fo­tog­ra­fi­jų vi­zua­lu­mas ci­tuo­ja bei per­mąs­to mi­ni­ma­lis­ti­nės dai­ lės is­to­ri­ją.“ Ats­ki­ri fo­tog­ra­fi­jų cik­lo „Ty­la“ dar­bai jau ro­dy­ti Uk­rai­no­je, Ru­si­ jo­je, Pran­cū­zi­jo­je ir Slo­va­ki­jo­je. Vi­ sa se­ri­ja ir al­bu­mas praė­ju­sį ru­de­ nį pri­sta­ty­ti „Pros­pek­to ga­le­ri­jo­je“ Vil­niu­je. Kny­ga „Ty­la / Si­len­ce“ pel­nė dip­lo­mą ša­lies kny­gos me­ no kon­kur­se „Vil­nius – 2011“, ku­ rio lau­rea­tai bu­vo ap­do­va­no­ti šie­ me­tė­je Vil­niaus kny­gų mu­gė­je. G.Sku­džins­ko pa­ro­dos ir kny­gos „Ty­la / Si­len­ce“ pri­sta­ty­mas klai­ pė­die­čiams – ko­vo 9 d. 18 val. Klai­ pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cent­ro Pa­ro­dų rū­muo­se (Di­džio­ji Van­dens g. 2), kur pa­ro­da vyks iki ba­lan­džio. Jos ati­da­ry­mo die­ną 15 val. or­ga­ni­ za­to­riai kvie­čia į eks­kur­si­ją po eks­ po­zi­ci­ją su au­to­riu­mi kar­tu pa­si­ kal­bė­ti apie ty­lą, eks­po­nuo­ja­mus dar­bus bei fo­to­me­ni­nin­ko al­bu­ mą, pa­te­ku­sį tarp gra­žiau­sių per­ nai Lie­tu­vo­je iš­leis­tų kny­gų. Pa­ren­gė Ri­ta Bo­čiu­ly­tė

„Mū­sų kon­ser­va­to­ri­jos bend­ruo­ me­nė, nuo pat pir­mų­jų die­nų ak­ ty­viai rė­mu­si šio cent­ro įkū­ri­mo idė­ją – nuo­lat da­ly­va­vu­si Vil­ties bė­gi­mo or­ga­ni­za­ci­nia­me dar­be, sa­va­no­ria­vu­si, kon­cer­ta­vu­si, pir­ ku­si „ply­tas“, ir to­liau ak­ty­viai ir nuo­šir­džiai pa­lai­ko šią ini­cia­ty­vą, – tei­gė S.Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Lai­ma Su­gin­tie­nė. – At­si­liep­da­mi į Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio ma­ žes­nių­jų bro­lių or­di­no šū­kį „De­ ra mums da­ry­ti ge­ra!“, kvie­čia­me vi­sus klai­pė­die­čius į dar da­žais te­bek­ve­pian­čią, jau­kią ir švie­sią kop­ly­čią mums vi­siems svar­bios ir reikš­min­gos šven­ti­nės die­nos po­pie­tę pra­leis­ti drau­ge.“ Čia su­si­rin­ku­siems kon­cer­tuos liau­dies inst­ru­men­tų an­samb­lis (va­do­vai – Vi­da ir Vy­tau­tas Ze­le­ niai), pa­ren­gęs lie­tu­viš­kos mu­ zi­kos pro­gra­mą, ku­rio­je ir A.La­ pins­ko „Ant šal­to šal­ti­nė­lio“, „Po ža­lia lie­pe­le“, V.Bag­do­no „Su­tar­ ti­nė“, ir har­mo­ni­zuo­tos lie­tu­vių liau­dies dai­nos bei jų aran­žuo­tės, ku­rių dau­gu­mos au­to­riai yra pa­tys an­samb­lio va­do­vai. Vie­na jų tik­ rai ne­pa­liks nė vie­no abe­jin­go: tai na­tū­ra­liai, au­ten­tiš­kai, vos ne pa­ go­niš­kai in­terp­re­tuo­ja­ma „Sau­le­ lė rau­do­na“. Pa­va­sa­rį pri­si­kvies­ti mė­gins K.Rim­ke­vi­čiaus ir V.Žep­ kos „Pa­va­sa­ris“ bei „Oi, kas ti ži­ dzi“. O kaip­gi šim­kiu­kai be sa­vo pa­triar­cho – S.Šim­kaus „Kur ba­ kū­žė sa­ma­no­ta“?!. Nuo­tai­kin­gos kom­po­zi­ci­jos V.Juo­za­pai­čio „Tau­ rag­nie­čių po­lka“ bei lie­tu­vių liau­ dies šo­kis „Kal­ve­lis“ vai­ni­kuos šven­ti­nę po­pie­tę. Į kon­cer­tą pra­smin­gai įsi­lies ir 11os bei 12-os kla­sių mo­ki­niai, kar­tu su mo­ky­to­jo­mis Aud­ro­ne Pur­lie­ne ir Re­gi­na Ba­ro­nie­ne su­kū­rę mu­zi­ ki­nę-poe­ti­nę kom­po­zi­ci­ją „Lie­tu­ va – bran­gi?“, skir­tą lie­tu­vių tau­ tos dai­niaus ro­man­ti­ko Mai­ro­nio 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­ mi­nė­ti. Ori­gi­na­li ir ne­ti­kė­ta kom­ po­zi­ci­ja pa­grįs­ta Mai­ro­nio poe­zi­ja ir Juo­zo Nau­ja­lio mu­zi­ka. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.


12

penktadienis, kovo 9, 2012

pramogų gidas Mu­zie­jus kvie­čia pri­si­min­ti K.Tru­ka­ną

Ar­tė­jant Ko­vo 11-ajai – Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai – Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­jus (MLIM) kvie­čia pri­si­min­ti Ka­zį Tru­ka­ną (1892–1957). Šio Klai­pė­dos kraš­to kul­ tū­ros vei­kė­jo, švie­tė­jo 120-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms skir­ta­me ren­gi­ny­je da­ly­vaus jo ar­ti­mie­ji, taip pat Ma­žo­sios Lie­tu­vos rei­ ka­lų ta­ry­bos at­sto­vas Pet­ras Šmi­tas ir Vy­tau­to Di­džio­jo gim­ na­zi­jos di­rek­to­rius Sta­sys Rui­ba. Bus pri­sta­ty­ta mu­zie­jaus pa­ reng­ta pa­ro­da „Pe­da­go­go, vi­suo­me­nės vei­kė­jo K.Tru­ka­no gy­ ve­ni­mo ke­lias“, veik­sian­ti iki ba­lan­džio 7 d. KUR? MLIM (Di­džio­ji Van­dens g. 2). KA­DA? Ko­vo 9 d. 16 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Su mei­le mu­zi­kai

Ko­vo ir ba­lan­džio penk­ta­die­niais I.Si­mo­nai­ty­tės bib­lio­te­kos Ger­la­cho pa­lė­pė­je vyks­tan­tis Klai­pė­dos teat­ra­lų kū­ry­bos va­ ka­rų cik­las „Vie­nin­te­liai ir ne­pa­kar­to­ja­mi“ šian­dien kvie­čia į su­si­ti­ki­mą su ak­to­re Ni­jo­le Sa­bu­ly­te. Aš­tuo­nių ren­gi­nių cik­ lo su­ma­ny­to­jas Si­gu­tis Ja­čė­nas prieš sa­vai­tę su­ren­gė su­si­ti­ki­ mą su Alek­sand­ru Ši­mans­kiu, taip pat nu­ma­ty­ti ak­to­rių Vy­tau­ to Paukš­tės, Da­riaus Meš­kaus­ko, Vir­gi­ni­jos Ko­chans­ky­tės, re­ ži­sie­rės ir dai­li­nin­kės Gin­ta­rės Rad­vi­la­vi­čiū­tės kū­ry­bos va­ka­rai su po­kal­biais, skai­ty­mais, pa­dai­na­vi­mais ir pa­vai­di­ni­mais. KUR? I.Si­mo­nai­ty­tės bib­lio­te­ko­je (Her­kaus Man­to g. 25). KA­DA? Ko­vo 9 d. 17 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

A.Cho­li­nos „Mo­te­rų dai­no­s Pir­ma­die­nį Klai­pė­do­je bus ro­do­mas An­že­li­kos Cho­li­nos šo­kio spek­tak­lis „Mo­te­rų dai­nos“, ku­ria­me šoks 18 mo­te­rų, tarp jų – ir Bea­ta Mo­ly­tė.

Gar­sų pil­nat­vė ir gel­mė šį­va­kar iš­si­ skleis taip pa­va­din­ta­me Klai­pė­dos ka­me­ri­nio or­kest­ro ir pia­nis­to And­ riaus Žla­bio (Lietuva–JAV) kon­cer­te.

Pa­gar­bių at­si­lie­pi­mų ir nuo­šir­daus su­si­ža­vė­ji­mo už­sie­nio bei Lie­tu­vos spau­do­je su­si­lau­kian­tis pia­nis­tas su or­kest­ru in­terp­re­tuos J.S.Ba­cho ir A.Schnittke’s kon­cer­tus for­te­pi­ jo­nui ir or­kest­rui. Dvie­jų skir­tin­gų epo­chų au­to­rių kū­ri­niai iš at­li­kė­jo pa­rei­ka­laus gi­laus dva­si­nio bei fi­zi­ nio at­si­da­vi­mo. A.Žla­bio ke­lias į mu­zi­ką pra­si­dė­jo Na­cio­na­li­nė­je M.K.Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­lo­je. Ten mo­ky­da­ma­sis jis ta­ po ke­lių tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų nu­ ga­lė­to­ju. Vė­liau stu­di­ja­vo JAV. Lai­ mė­jęs Kliv­len­do tarp­tau­ti­nį pia­nis­tų kon­kur­są, jis pel­nė tei­sę pa­si­ro­dy­ti su Niu­jor­ko fil­har­mo­ni­jos, Bos­to­no bei Kliv­len­do sim­fo­ni­niais or­kest­ rais. Pa­ma­žu jam pra­dė­jo at­si­ver­ ti pres­ti­ži­nių sa­lių sce­nos Niu­jor­ke, Ams­ter­da­me, Bue­nos Ai­re­se, Lon­ do­ne, Vie­no­je, To­ki­ju­je ir ki­tur. Anks­ti su­bren­dęs ir pri­pa­žin­tas at­li­kė­jas Ame­ri­ko­je at­ra­do sau ar­ti­ mą ter­pę, ku­rio­je sklei­džia­si jo ta­len­ tas. Jis ak­ty­viai kon­cer­tuo­ja įvai­rio­se ša­ly­se ir nuo­lat at­vyks­ta į Lie­tu­vą.

Ak­to­rės N.Sa­bu­ly­tės kū­ry­bos va­ka­ras

„„Pia­nis­tas: A.Žla­bys sau ar­ti­mą

ter­pę at­ra­do Ame­ri­ko­je, bet nuo­ lat at­vyks­ta į Lie­tu­vą.

„And­rius – aris­tok­ra­tas, jo me­ nas – eli­ti­nis, be pi­gių bliz­gu­čių, po­pkul­tū­ros dul­kių“, – tei­gė Eu­ge­ ni­jus Ig­na­to­nis. Iš­pa­žįs­tan­tis mei­lę aukš­čiau­sios pra­bos mu­zi­kai A.Žla­ bys daž­nai skam­bi­na J.S.Ba­chą, jo kū­ry­bą per­teik­da­mas kaip itin šiuo­ lai­kiš­ką, at­sklei­džian­čią iš­ti­są vaiz­ dų vi­sa­tą, ati­tin­kan­čią ir nū­die­nos gy­ve­ni­mo idea­lus. Kon­cer­te „Gar­sų pil­nat­vė ir gel­ mė“ Klai­pė­dos ka­me­ri­nis or­kest­ras (me­no va­do­vas Min­dau­gas Bač­kus) taip pat pa­grieš sep­ty­nis kont­ra­ punk­tus iš uni­ka­laus J.S.Ba­cho opu­ so „Fu­gos me­nas“. Kon­cer­tas „Gar­sų pil­nat­vė ir gel­ mė“ vyks ko­vo 9 d. 18 val. Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lė­je (Šau­lių g. 36). Bi­lie­ tai – po 15, 20, 30 Lt.

Tai vie­nas se­niau­sių spek­tak­lių ACH teat­ro re­per­tua­re, su­kur­tas 1998 m., ro­do­mas itin re­tai, ta­čiau vis dar pa­ gei­dau­ja­mas žiū­ro­vų dėl ja­me da­ly­ vau­jan­čių ak­to­rių, ba­le­to ar­tis­tų, pui­kių Juo­zo Stat­ke­vi­čiaus kos­tiu­ mų, me­lo­din­gų Mar­le­ne Diet­rich dai­nų bei An­že­li­kos Cho­li­nos cho­ reog­ra­fi­jos, pri­tai­ky­tos kiek­vie­nam ar­tis­tui pa­gal jo cha­rak­te­rį. Tai pir­ma­sis šo­kio spek­tak­lis, į ku­rį cho­reog­ra­fė pa­kvie­tė ar­tis­tus iš Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro, taip ta­len­tin­gus ak­to­rius pa­vers­da­ma ne ma­žiau ta­len­tin­gais šo­kė­jais. Spek­tak­ly­je da­ly­vau­ja toks ak­to­ rių žvaigž­dy­nas kaip Džiu­gas Siau­ ru­sai­tis, Vai­das Mar­ti­nai­tis, Li­na Bu­dzei­kai­tė, Jo­lan­ta Dap­kū­nai­tė, Da­lia Mi­che­le­vi­čiū­tė, taip pat ba­ le­ri­na Ži­vi­lė Baikš­ty­tė ir ki­ti. Kas­ kart at­si­ran­da vie­nas ar ke­li nau­ji ar­tis­tai, be to, neap­siei­ta ir šį­kart – spek­tak­ly­je Klai­pė­do­je pir­mą kar­tą pa­si­ro­dys bu­vu­si Klai­pė­dos mu­zi­ ki­nio teat­ro ba­le­to šo­kė­ja B.Mo­ly­

tė. Po di­džiu­lio pa­si­se­ki­mo su­lau­ ku­sio Anos Ka­re­ni­nos vaid­mens ši ar­tis­tė su­kū­rė ir Bar­bo­rą Rad­vi­lai­ tę A.Cho­li­nos to pa­ties pa­va­di­ni­mo spek­tak­ly­je, o „Mo­te­rų dai­no­se“ ji pa­keis Auš­rą Gi­nei­ty­tę – pir­mą­ ją ba­le­ri­ną Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je, sce­ no­je iš­bu­vu­sią net 32 me­tus. „Bea­ta ste­bė­ti­nai pa­na­ši į Auš­rą sa­vo su­ dė­ji­mu ir vi­di­niu dra­ma­tiz­mu“, – tei­gė A.Cho­li­na. Sce­nog­ra­fas Ma­ri­jus Ja­covs­kis sa­kė, kad bū­tent šia­me spek­tak­ly­ je jam pa­vy­ko įgy­ven­din­ti sa­vo sie­ kia­my­bę – su­kur­ti at­mos­fe­rą iš nie­ ko. Vi­sa sce­nog­ra­fij­ a čia – švie­sos pluoš­tai ir juo­se be­si­plaiks­tan­tys ci­ga­re­čių dū­mai. Apie ka­ro me­tu vy­rų ne­te­ku­sių mo­te­rų pa­slap­tis, šird­gė­lą, džiaugs­ mus ir sva­jo­nes pa­sa­ko­jan­tis spek­ tak­lis šiais me­tais Klai­pė­do­je bus ro­do­mas vie­nin­te­lį kar­tą. „Mo­te­rų dai­nos“ – ko­vo 12 d. 18 val. Klai­pė­dos Žve­jų rū­muo­se (Tai­ kos pr. 70). Bi­lie­tai – po 40–50 Lt.

„„Ko­man­da: į šo­kio spek­tak­lį „Mo­te­rų 

Pa­si­da­lys mo­te­riš­ko­mis re­lik­vi­jo­mis „„Brai­žas: E.Ver­tel­kai­tė tur­būt yra pra­no­ku­si vi­sas ga­li­my­bes gru­puo­

jant li­ni­jas vie­ną ša­lia ki­tos.

Pas­kui gra­fi­kos li­ni­jas Ba­ro­ti ga­le­ri­jo­je šian­dien ati­da­ro­ma gra­fi­kės Eg­lės Ver­tel­kai­tės (Vil­nius) dar­bų pa­ro­da, ap­glėb­sian­ti įvai­rius dai­li­nin­kės kū­ry­bos lai­ko­tar­pius.

Pa­ro­dos au­to­rė gi­mė 1967 m. Vil­ niu­je, 1993 m. bai­gė Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ją, lai­ko­ma vie­na įdo­miau­ sių šiuo­lai­ki­nių Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ne vel­tui me­no­ty­ri­nin­kė Lai­ma Krei­vy­tė E.Ver­tel­kai­tės gra­fi­ką va­di­ na ra­šy­mu bei ly­gi­na ją su gar­siuo­ ju ru­sų poe­tu ir dai­li­nin­ku fu­tu­ris­tu Vla­di­mi­ru Ma­ja­kovs­kiu, ku­riam žo­ džio gra­fi­nė iš­raiš­ka rū­pė­jo ne ma­ žiau nei reikš­mė. Jei poe­tas rū­pi­no­si sa­vo žo­džio erd­viš­ku­mu, tai gra­fi­kė ku­ria erd­ves taip, kad jos by­lo­tų pa­ čios ir ak­ty­viai trans­liuo­tų nuo­ro­ das į pa­sau­lio is­to­ri­jo­je šur­mu­liuo­ jan­čias ki­tų kal­bas, kny­gas, idė­jas. E.Ver­tel­kai­tė ne­syk yra pa­brė­žu­si, kad jai svar­bu bū­ti sa­va­me lai­ke. Perž­vel­gus do­mi­nuo­jan­čias E.Ver­ tel­kai­tės kū­ry­bos li­ni­jas, ga­li­ma bū­ tų iš­skir­ti tris. Pir­ma – nu­ti­ki­mų

(gal tik min­ty­se) pa­pa­sa­ko­ji­mai, mi­ zans­ce­nos. Ant­ra – dar­bai, kur do­ mi­nuo­ja mi­to­lo­gi­nis lai­kas. Jie pa­ na­šūs į kos­mo­lo­gi­jų juod­raš­čius, žvaigž­dė­la­pius su mįs­lin­gais sim­ bo­liais ir pa­sta­bo­mis. Ir ga­liau­siai – min­čių struk­tū­rų iš­klo­ti­nės. E.Ver­tel­kai­tės dar­buo­se daž­nas mo­ ters mo­ty­vas, au­to­rė ne­re­tai pa­si­ren­ ka ho­ri­zon­ta­lų, iš­tęs­tą la­po for­ma­tą ir tur­būt yra pra­no­ku­si vi­sas ga­li­my­bes, ką tik įma­no­ma pa­da­ry­ti gru­puo­jant li­ni­jas vie­ną ša­lia ki­tos. Ho­ri­zon­ta­lios li­ni­jos kar­tais pa­na­šios į są­siu­vi­nio la­ pą, kar­tais virs­ta vos re­gi­mu šy­du, ak­ li­na sie­na ar vė­juo­tu praė­ji­mu, tirš­tu van­de­niu, į ku­rį ga­li­ma pa­ner­ti, ar­ ba penk­li­ne nu­jau­čia­mai dai­nai, vir­ pan­čiu karš­tu oru ir be­veik vi­suo­met – laik­ma­čiu. Už­ra­šai pa­de­da iš­šif­ruo­ ti konk­re­taus kū­ri­nio li­ni­jų vaid­me­nį, to­dėl ver­ta ir juos per­skai­ty­ti. E.Ver­tel­kai­tės gra­fi­kos ver­ni­sa­ žas – ko­vo 9 d. 17 val. Ba­ro­ti ga­le­ ri­jo­je (Aukš­to­ji g. 1). Pa­ro­da veiks iki ko­vo 28 d.

Šian­dien uos­ta­mies­ty­je du­ris at­ vers me­ni­nin­kės Jur­gos Juo­dy­tės (Vil­nius) per­so­na­li­nė fo­tog­ra­fi­jų ir vi­deo­me­no pa­ro­da „Mo­te­riš­kos re­ lik­vi­jos“.

Jos au­to­rė už­sii­ma fo­tog­ra­fi­ja ir gra­fi­kos di­zai­nu. Ji bai­gė tai­ko­mo­ sios gra­fi­kos stu­di­jas Vil­niaus dai­ lės aka­de­mi­jos Kau­no dai­lės fa­ kul­te­te, ku­ria tarp­dis­cip­li­ni­nius pro­jek­tus, reiš­kia­si so­cia­li­nio di­ zai­no ir kon­cep­tua­laus me­no sri­ ty­se, sa­vo dar­buo­se do­mi­si in­di­ vi­dua­lu­mo ir so­cia­lu­mo si­ner­gi­ja. Šio­je pa­ro­do­je J.Juo­dy­tė ty­ri­nė­ ja mo­ters si­tua­ci­ją, jos at­lie­ka­mą vaid­me­nį šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­ nė­je, kreip­da­ma­si į pub­li­ką jai su­ pran­ta­mais sim­bo­liais. Nau­do­da­ma­si Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos vaiz­da­vi­mo gra­ma­ti­ka, ji pa­sa­ko­ja apie da­bar­ties mo­te­ris, tiks­liau – apie be­vai­kes tris­de­ šimt­me­tes. Mo­te­rys iš įvai­rių gy­ve­ni­mo sri­čių ir skir­tin­gų pro­fe­si­jų, pa­ na­šios į dau­gy­bę mū­sų pa­žįs­ ta­mų, po­zuo­ja dan­gaus fo­ne, ap­si­vil­ku­sios rau­do­na su­kne­ le (kan­čios, šven­tu­mo ir ka­ra­liš­ ku­mo at­ri­bu­tas) bei mė­ly­nu ap­ siaus­tu (sim­bo­li­zuo­ja dan­gų ir

„„Ma­do­nos: J.Juo­dy­tė sa­vo dar­bais ty­ri­nė­ja mo­ters si­tua­ci­ją šiuo­lai­ki­

nė­je vi­suo­me­nė­je, nau­do­da­ma jai su­pran­ta­mą sim­bo­li­ką.

die­viš­ku­mą, tie­są ir pa­sto­vu­mą). Že­miš­kos mo­te­rys su­tau­ri­na­ mos ne tik jas ap­vel­kant Ma­do­ nos dra­bu­žiais, bet ir švy­tė­ji­mo efek­tu (eks­po­nuo­ja­ma švies­dė­ žė­se – nuo­ro­da į baž­ny­čio­se po­ pu­lia­rius vit­ra­žus). Pa­gal vaiz­do sche­mą trūks­ta tik kū­di­kio... Tai, kad me­ni­nin­kės san­ty­kis su re­li­gi­ja nė­ra ne­pa­gar­bus, kad jis – tie­siog at­vi­ras, ro­do ir jos vi­deo­

per­for­man­sas „Bal­ta“, ku­ria­me ji at­lie­ka (ap­si)plo­vi­mo ri­tua­lą. Ver­ni­sa­žas – ko­vo 9 d. 18 val. KKKC Pa­ro­dų rū­muo­se (Di­džio­ji Van­dens g. 2). Pa­ro­dos ati­da­ry­mo die­ną 15 val. or­ga­ni­zuo­ja­ma eks­ kur­si­ja su au­to­re, ku­ri pla­čiau pa­ pa­sa­kos tiek apie eks­po­nuo­ja­mus kū­ri­nius, jų is­to­ri­jas, tiek apie sa­ ve. J.Juo­dy­tės pa­ro­da „Mo­te­riš­kos re­lik­vi­jos“ vyks iki ko­vo pa­bai­gos.


13

penktadienis, kovo 9, 2012

pramogų gidas Sce­no­je – po­li­ti­nis lė­lių ba­le­tas

Šį­va­kar Klai­pė­dos lė­lių teat­ro sce­no­je – po­li­ti­nis lė­lių ba­le­tas suau­gu­sie­siems „Juo­ba“ pa­gal A.Jar­ry pje­sę „Ka­ra­lius Juo­ba“. Jo re­ži­sie­rė ir dai­li­nin­kė – Gin­ta­rė Rad­vi­la­vi­čiū­tė, vai­di­na Rū­ ta Bu­ni­ky­tė, Re­na­ta Ku­tai­tė ir Re­na­ta Idze­ly­tė. Šis re­tai ro­do­ mas spek­tak­lis – tai va­lan­da vaiz­dų hip­no­zės, puo­ta es­te­tams ir teat­ro gur­ma­nams. Ja­me kal­ba­ma apie žmo­gų, ku­ris vi­sa­da bu­vo ir bus sa­vo žiau­ru­mo, go­du­mo ir kvai­lu­mo au­ka. „Juo­ba“ – tai gro­tes­kas, kar­na­va­li­nis žai­di­mas ofi­cia­lių­jų ver­ty­bių sku­ tais, žmo­gaus ir is­to­ri­jos nu­vai­ni­ka­vi­mas. KUR? Klai­pė­dos lė­lių teat­re (Ve­žė­jų g. 4). KA­DA? Ko­vo 9 d. 18 val. KAI­NA? 20 Lt, moks­lei­viams ir stu­den­tams – 10 Lt.

Gast­ro­liuos Ru­sų dra­mos teat­ras

Ki­tą sa­vai­tę Klai­pė­dos mu­zi­ki­nis teat­ras ir Lie­tu­vos ru­sų dra­ mos teat­ras dviem die­noms su­si­keis sce­no­mis. Uos­ta­mies­ čio pub­li­ką vil­nie­čiai links­mins ko­me­di­jo­mis. Ket­vir­ta­die­nį jie pa­ro­dys V.Mu­char­ja­mo­vo ly­ri­nę ko­me­di­ją „Ačiū, Mar­go!“ (rež. Ju­ri­jus Ščiuc­kis), o penk­ta­die­nį – N.Si­mo­no vie­nos da­lies ko­ me­di­ją „Pas­ku­ti­ny­sis aist­rin­gas mei­lu­žis“ (rež. Ol­ga La­pi­na ir Je­le­na Bog­da­no­vič-Go­lu­be­va). Vai­dins La­ri­sa Po­po­va, Dmit­ri­ jus De­ni­siu­kas, Jev­ge­ni­ja Ru­sa­ko­va, Vla­di­mi­ras Se­ro­vas, taip pat Ser­ge­jus Zi­nov­je­vas su Je­le­na Bog­da­no­vič. KUR? Klai­pė­dos mu­zi­ki­nia­me teat­re (Da­nės g. 19). KA­DA? Ko­vo 15, 16 d. 18 val. KAI­NA? 27, 34, 42 Lt.

­se“ šoks B.Mo­ly­tė Kad­ras iš J.Ma­cias fil­mo „Pla­nai ry­to­jui“.

Kad­ras iš J.Ga­ran, J.M.Goe­na­ga fil­mo „80 die­nų“.

„Šer­šė­lia­fam“ ro­dys fil­mus pa­jū­ry­je Iš­ti­ki­mas pran­cū­ziš­kam šar­mui ir ne­ti­kė­tu­mams tarp­tau­ti­nis mo­te­rų fil­mų fes­ti­va­lis „Šer­šė­lia­fam“ šią sa­ vai­tę pa­sieks Ni­dą ir Pa­lan­gą, o ki­tą – ir Klai­pė­dą. Mo­te­rų ir apie mo­te­ris

dai­nos“ A.Cho­li­na (cent­re) su­bū­rė 10 ba­le­to ar­tis­tų ir 16 dra­mos ak­to­rių. Dmit­ri­jaus Mat­ve­je­vo nuo­tr.

„„Aso­cia­ty­vus: T.Ša­rū­no kū­ri­nys „Tai tik juo­das la­ga­mi­nas“ kri­ti­kuo­ja

ma­ni­pu­lia­vi­mą te­ro­riz­mo bai­me.

Ne­ti­kė­tas žvilgs­nis į ta­bu

Pa­ro­doje – juo­das la­ga­mi­nas Klai­pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­ jų cent­ras (KKKC) sa­vo Pa­ro­dų rū­ muo­se šian­dien pri­sta­tys Ta­do Ša­ rū­no (Vil­nius) fo­tog­ra­fi­jų ir ju­dan­ čio vaiz­do ins­ta­lia­ci­ją „Tai tik juo­ das la­ga­mi­nas“.

Sa­vo dar­buo­se me­ni­nin­kas fik­suo­ ja įpras­tą juo­dą la­ga­mi­ną vis ki­to­je ap­lin­ko­je – pa­lik­tą tuš­čio­je gat­vė­je, pie­vo­je, miš­ke, met­ro ar oro uos­te. Anot au­to­riaus, ši fo­tog­ra­fi­jų se­ri­ ja bei ją ly­din­ti vaiz­do ins­ta­lia­ci­ja gi­mė kaip kū­ri­nys, kri­ti­kuo­jan­tis ma­ni­pu­lia­vi­mą te­ro­riz­mo bai­me. „Ge­le­žin­ke­lio sto­ty­se ga­li­me pa­ ste­bė­ti už­ra­šus, ku­riuo­se ke­lei­viai pra­šo­mi pra­neš­ti apie be prie­žiū­ ros pa­lik­tus krep­šius ar ki­tus „įtar­ ti­nus daik­tus“. Ta­čiau pa­ban­džius įsi­vaiz­duo­ti, kaip toks įtar­ti­nas daik­tas ga­lė­tų at­ro­dy­ti, vaiz­duo­

Ko­vo 1–17 d. jau sep­tin­tus me­tus iš ei­lės į ki­no sa­les aš­tuo­niuo­se Lie­ tu­vos mies­tuo­se kvie­čia tarp­tau­ti­ nis mo­te­rų fil­mų fes­ti­va­lis „Šer­šė­ lia­fam“, šie­met pri­sta­tan­tis de­šimt pro­gra­mų ir spe­cia­lių sean­sų, ku­ riuo­se nu­švi­to nau­ji ar nau­jai at­ras­ ti fil­mai net iš 15 ša­lių. Mo­te­rų re­ži­sie­rių ir apie mo­te­ris su­kur­ti fil­mai į šie­me­tę „Šer­šė­lia­fam“ pro­gra­mą at­ke­lia­vo iš to­kių ša­lių kaip Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, Da­ni­ja, Ka­na­da, Ai­ri­ja, Is­pa­ni­ja, Ja­po­ni­ja, Ar­gen­ti­na, Ve­ne­sue­la, Mek­si­ka, Urug­va­jus, Slo­ va­ki­ja ir, ži­no­ma, Lie­tu­va. Fes­ti­va­lis „Šer­šė­lia­fam“ ko­vo 10 d. už­suks į Ni­dos kul­tū­ros ir tu­riz­ mo in­for­ma­ci­jos cent­rą „Agi­la“. Ko­ vo 11 ir 12 d. sa­vo ki­ną jis ro­dys Pa­ lan­gos kul­tū­ros cent­re „Ra­my­bė“, o ko­vo 15 ir 16 d., uos­ta­mies­čio si­ ne­fi­lų džiaugs­mui, sve­čiuo­sis Klai­ pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cent­ro (KKKC) Pa­ro­dų rū­muo­se. Fil­mai už­sie­nio kal­bo­mis fes­ti­va­ly­ je ro­do­mi su lie­tu­viš­kais su­btit­rais.

tė mums siū­lys su rea­liu pa­vo­ju­mi ma­žai ką bend­ra tu­rin­čius vaiz­ di­nius. To­kius kaip Ho­li­vu­do fil­ muo­se daž­nai nau­do­ja­mas juo­das la­ga­mi­nas. Pa­vo­jus mes su­vo­kia­me pa­gal tai, kaip juos vaiz­duo­ja veiks­ mo fil­mai ar nau­jie­nų siu­že­tai apie ga­li­mus te­ro­ris­ti­nius iš­puo­lius. O tai ma­žai su­si­ję su rea­lio­mis grės­ mė­mis. To­dėl įsi­trauk­da­mi į šį žai­ di­mą mes tar­si tam­pa­me te­ro­riz­mo grės­mė­mis ku­ria­mo ne­ri­mo įkai­ tais“, – tei­gė me­ni­nin­kas. Jo fo­tog­ra­fi­jų cik­lą pa­pil­dys in­te­ rak­ty­vi ins­ta­lia­ci­ja, lei­sian­ti žiū­ro­ vui at­si­dur­ti me­ni­nin­ko ini­ci­juo­to žai­di­mo cent­re bei iš nau­jo per­mąs­ ty­ti rea­lias ir ta­ria­mas grės­mes. Pro­jek­to pri­sta­ty­mas – 18 val. KKKC Pa­ro­dų rū­muo­se (Di­džio­ ji Van­dens g. 2), kur jį bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti iki ko­vo pa­bai­gos.

Ki­no mė­gė­jams pa­jū­ry­je bus pri­sta­ ty­tas nau­jas Go­dos Ru­pei­kai­tės do­ ku­men­ti­nis fil­mas „Va­ria­ci­jos kau­kių te­ma“. Fil­mas lyg mo­zai­ka su­pin­ tas iš skir­tin­gų gy­ve­ni­mų aki­mir­kų, ku­rias vi­sas jun­gia kau­kių mo­ty­vas. Juo sie­kia­ma pri­si­lies­ti prie žmo­ gaus pa­slap­ties, pri­deng­tos kau­ke. Tai tar­si ėji­mas ne­si­bai­gan­čiu ko­ri­ do­riu­mi su dau­gy­be du­rų. Spe­cia­lus fes­ti­va­lio sean­sas kvie­ čia pa­žiū­rė­ti slo­va­kų do­ku­men­ti­ nį fil­mą „Mė­nu­lis ta­vy­je“ (rež. Dia­ na Fa­bia­no­va, 2009). Tai ne­ti­kė­tas žvilgs­nis į ta­bu, ku­ris vei­kia po­li­ti­nę bei so­cia­li­nę mo­te­rų ir vy­rų rea­ly­bę daug stip­riau, nei tai no­rė­tų pri­pa­ žin­ti vi­suo­me­nė. Dra­ma pa­gal le­gen­dą

Pag­rin­di­nė­je fes­ti­va­lio pro­gra­mo­ je pui­kuo­ja­si fil­mai, tarp ku­rių ra­ si­me lie­tu­viams jau pa­žįs­ta­mas ir nau­jas re­ži­sie­rių pa­var­des. 2010-ai­ siais ek­ra­nus iš­vy­du­si is­pa­nų dra­ma „Pla­nai ry­to­jui“ pa­sa­ko­ja apie įvai­

raus am­žiaus ir skir­tin­gų ap­lin­ky­bių su­pa­mas mo­te­ris, tu­rin­čias priim­ ti le­mia­mus spren­di­mus, nuo ku­rių pri­klau­sys jų atei­tis. 2011-ai­siais šis Jua­na Ma­cias fil­mas no­mi­nuo­tas dviem „Go­jos“ ap­do­va­no­ji­mams. Slo­va­kų ir len­kų dra­ma „Le­gen­da apie skrai­dan­tį Kip­rie­tį“ (rež. Ma­ ria­na Čen­gel Sol­čans­ka, 2010) – iš kon­kur­si­nės „Šer­šė­lia­fam“ pro­ gra­mos. Le­gen­da pa­sa­ko­ja, jog la­ bai se­niai kal­nų vie­nuo­ly­ne gy­ve­no pa­slap­tin­gas vie­nuo­lis, gy­dy­to­jas ir žo­li­nin­kas, ku­ris iš­ma­nė tūks­tan­ tį moks­lų ir tūks­tan­tį ama­tų. Jį vi­ si va­di­no Kip­rie­čiu. Žmo­nės kal­ba, jog kar­tą jis su­meist­ra­vo skrai­dan­čią ma­ši­ną ir nu­skri­do pas Die­vą...

Ja­ra­mi­nai­tės-Ryš­ku­vie­nės po­rtre­tą. Ak­to­rė, ver­tė­ja, te­le­vi­zi­jos lai­dų bei ren­gi­nių ve­dė­ja G.Ryš­ku­vie­nė nuo 16 me­tų vai­di­na ki­ne, te­le­vi­zi­jos se­ ria­luo­se, yra įsiam­ži­nu­si Vo­kie­ti­jos, Ka­na­dos, Bel­gi­jos, ne vie­no­je JAV, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos re­ži­sie­rių su­ kur­to­je juos­to­je, ta­čiau sa­vo ta­len­to ver­to vaid­mens su­lau­kė bū­tent Lie­ tu­vo­je. Į pa­jū­rį at­ke­liau­sian­čio­je dra­ mo­je „Neat­me­nu ta­vo vei­do“ ji su­ kū­rė sa­vo pir­mą­jį vaid­me­nį ki­ne... Fil­mas „Neat­me­nu ta­vo vei­do“ Kos­ta de Es­to­ril fes­ti­va­ly­je (Por­tu­ ga­li­ja) 1989 m. ap­do­va­no­tas pri­zu už re­ži­sū­rą, iš Mask­vos pir­mo­jo tarp­ tau­ti­nio ki­no fes­ti­va­lio 1989 m. par­ si­ve­žė Di­dį­jį pri­zą. Pa­ren­gė Ri­ta Bo­čiu­ly­tė

Lo­ty­nų Ame­ri­kos dvelks­mas

Fes­ti­va­lis šie­met kvie­čia iš ar­čiau pa­žin­ti Lo­ty­nų Ame­ri­kos mo­te­ ris. Šio­je pro­gra­mo­je – net de­šimt 2002–2010 m. fil­mų, įvai­riais ra­ kur­sais žvel­gian­čių į mo­ters gy­ve­ ni­mo pe­ri­pe­ti­jas. Is­pa­nų vai­dy­bi­niai fil­mai „80 die­nų“ (rež. Jon Ga­ra­no, Jo­se Ma­ri Goe­na­ga, 2010) ir „Mo­ te­ris be pia­ni­no“ (2009) – bū­tent iš pro­gra­mos „Lo­ty­nų mo­te­rys“. Pir­ma­sis pa­sa­ko­ja apie dvi vai­kys­ tės drau­ges, ku­rios ne­ti­kė­tai su­si­tin­ka lan­ky­da­mos gi­mi­nai­čius San Se­bas­ti­ ja­no li­go­ni­nė­je. Po 50 me­tų per­trau­kos mo­te­rys, ku­rių gy­ve­ni­mai su­si­klos­tė la­bai skir­tin­gai, iš nau­jo at­ran­da ry­ šį ir da­li­ja­si pri­si­mi­ni­mais. Fil­mo „Mo­te­ris be pia­ni­no“ he­ro­jė Ro­za – iš­te­kė­ju­si, ne­tu­rin­ti nei drau­ gų, nei so­cia­laus gy­ve­ni­mo. Ji at­si­ da­vu­si šei­mai, sa­vi­mi ma­žai rū­pi­na­ si. Ro­za ma­no esan­ti ne­gra­ži. Atė­jus nak­čiai ji už­si­de­da pe­ru­ką, už­si­mau­ na šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je ras­tus aukš­ ta­kul­nius ir išei­na iš na­mų... Pag­ rin­di­nį vaid­me­nį fil­me su­kū­rė vie­na po­pu­lia­riau­sių Is­pa­ni­jos te­le­vi­zi­jos ak­to­rių Car­men Ma­chi. Šio fil­mo re­ ži­sie­rius Ja­vie­ras Re­bol­lo yra lai­ko­mas vie­nu svar­biau­sių do­ku­men­ti­nio ki­ no kū­rė­jų Is­pa­ni­jo­je. Jo vai­dy­bi­nis fil­ mas „Mo­te­ris be pia­ni­no“ de­biu­ta­vo San Se­bas­ti­ja­no ki­no fes­ti­va­ly­je ir ja­ me pel­nė „Si­dab­ri­nę kriauk­lę“ už ge­ riau­sią re­ži­sū­rą, taip pat bu­vo ap­do­ va­no­tas Los An­dže­lo AFI fes­ti­va­ly­je. Pri­mins pir­mą­jį vaid­me­nį

Rai­mun­do Ba­nio­nio fil­mas „Neat­me­ nu ta­vo vei­do“ (1988) – vie­nas iš fes­ ti­va­ly­je „ta­pan­čių“ ak­to­rės Ga­bi­jos

Prog­ra­ma Ni­do­je Ni­dos kul­tū­ros ir tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re „Agi­la“ (Tai­kos g. 4) Ko­vo 10 d. 17 val. – „Mo­te­ris be pia­ni­no“ (Is­pa­ni­ja) 18.30 val. – „Neat­me­nu ta­vo vei­do“ (Lie­tu­va) 21.10 val. – „Pla­nai ry­to­jui“ (Is­pa­ni­ja)

Prog­ra­ma Pa­lan­go­je Kul­tū­ros cent­re „Ra­my­bė“ (Vy­tau­to g. 35) Ko­vo 10 d. 13.30 val. – „Mė­nu­lis ta­vy­je“ (Slo­va­ki­ja) 15 val. – „80 die­nų“ (Is­pa­ni­ja) 17 val. – „Pla­nai ry­to­jui“ (Is­pa­ni­ja) Ko­vo 11 d. 14.30 val. – „Va­ria­ci­jos kau­kių te­ma“ (Lie­tu­va) 15.30 val. – „Neat­me­nu ta­vo vei­do“ (Lie­tu­va)

Prog­ra­ma Klai­pė­do­je KKKC Pa­ro­dų rū­muo­se (Di­džio­ji Van­dens g. 2) Ko­vo 15 d. 17.30 val. – „Va­ria­ci­jos kau­kių te­ma“ (Lie­tu­va) 18.10 val. – „Pla­nai ry­to­jui“ (Is­pa­ni­ja) 20 val. – „80 die­nų“ (Is­pa­ni­ja) Ko­vo 16 d. 17.30 val. – „Mė­nu­lis ta­vy­je“ (Slo­va­ki­ja) 19 val. – „Le­gen­da apie skrai­dan­tį Kip­ rie­tį“ (Slo­vė­ni­ja, Len­ki­ja) 21 val. – „Neat­m e­n u ta­vo vei­d o“ (Lie­tu­va) Bi­lie­to kai­na – 6 li­tai.


14

penktadienis, kovo 9, 2012

sportas Pirmosios – su „Šiauliais“

pusfinalininkai jau aiškūs

Klaipėdiečio indėlis

Savaitgalį prasideda Lietuvos futbolo A lygos čempionatas, kuriame kovos ir dvi Klaipėdos krašto komandos – „Atlantas“ ir Gargždų „Banga“. Pirmąsias rungtynes „Atlantas“ rytoj 13 val. Gargždų stadione žais su „Šiauliais“. 17 val. ten pat susitiks „Bangos“ ir Vilniaus „Žalgirio“ ekipos.

Po rungtynių grupėse tapo žinomi Palangoje vykstančio tarptautinio futbolo turnyro pusfinalininkai. Šiandien 13 val. susitiks Liepojos „Liepajas Metalurgs-2” ir „Šilutės“ komandos, 16 val. dėl bilieto į finalą kovos Lietuvos jaunių iki 18 metų rinktinė ir šeimininkai – „Palangos“ futbolininkai.

Ramūno Butauto treniruojama Rygos VEF ekipa, kurioje žaidžia klaipėdietis Donatas Zavackas ir Antanas Kavaliauskas, Vieningosios lygos A grupės rungtynėse 103:89 įveikė Talino „Kalev/Cramo“ penketuką. D.Zavackas per 23 min. pelnė net 21 tašką ir atkovojo 9 kamuolius

Vaikų įvarčiai

„Lemminkainen“ nesėkmė Rygoje

Česlovas Kavarza Lietuvos vaikų ir jaunučių salės futbolo čempionate sėkmingai rungtyniauja Klaipėdos futbolo mokyklos komandos.

Kiekvienoje iš keturių 10-13 metų amžiaus vaikų grupių startavo po 50-60 ekipų. Daugiausia, net 16 komandų, delegavo uostamiesčio Futbolo mokykla. Ir visose amžiaus grupėse mūsų miesto jaunieji futbolininkai pateko į finalines varžybas. Kadangi savo pogrupiuose klaipėdiečiai užėmė pirmąsias vietas, norint patekti į finalines varžybas dar reikėjo įveikti pusfinalių barjerą. 13-mečių jaunučių grupėje trenerių Rimanto Skersio ir Rimanto Vilavičiaus vadovaujama komanda pusfinalyje 6:4 ir 10:3 nugalėjo Alytaus SRC. Finalinės varžybos vyks šiandien ir rytoj Jonavoje. 12-mečių vaikų grupėje R.Skersio ugdomas „FM-Baltų“ penketukas pusfinalyje 6:0 ir 5:6 privertė sudėti ginklus Panevėžio futbolo akademiją. Lemiamos varžybos vyks kovo 24-25 d. Kaune. 2001 metais gimusių žaidėjų grupėje trenerių Raimondo Vainoro ir Prano Ivaškevičiaus vadovaujama komanda kelyje į finalą susitiko su Vilniaus „Granitu“. Pirmąsias rungtynes klaipėdiečiai neįprastame „Sportimos“ futbolo manieže sužaidė 3:3. Atsakomosiose dramatiškose rungtynėse pasiektos lygiosios 2:2 klaipėdiečiams atvėrė kelią į finalines varžybas, kurios kovo 16-17 d. vyks Marijampolėje.

„„Gynyba: latvės gana lengvai rasdavo kelią klaipėdiečių krepšio link. 

Romualdo Vembuto nuotr.

„„Gestas: garsiąją vidurio puolėją pasveikino „Lemminkainen“ vyriausia-

sis treneris D.Ubartas ir kapitonė R.Milieškienė.

Rygos TTT žaidėjos, 74:60 įveikusios „Lemminkainen“ penketuką, įteikė dovaną šiandien 60-metį švęsiančiai legendinei savo klubo krepšininkei Uljanai Semionovai. Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Tai buvo antroji latvių pergalė ir antrasis klaipėdiečių pralaimėjimas Baltijos moterų krepšinio lygos (BWBL) čempionato antrojo etapo C grupėje. Prieš susitikimą U.Semionova sulaukė lietuvių dėmesio. Ją pasveikino BWBL generalinis sekretorius Algimantas Ivašauskas, legendinė Lietuvos krepšininkė, su Latvijos puolėja kartu žaidusi Angelė Rupšienė, „Lemminkainen“ ekipos vyriausiasis treneris Dalius Ubartas.

Pastaruosius 20 metų U. Semionova, būdama Latvijos olimpiečių socialinio fondo pirmininkė, rūpinasi sunkiai gyvenančiais buvusiais sportininkais. „Myli mane lietuviai, – prieš dvejus metus duodama interviu „Klaipėdai“ sakė tuomet 58-ąjį gimtadienį šventusi garsioji Ulia. – Kone kiekvieną kartą žaidžiant su jūsų „Kibirkštimi“ Vilniaus krepšinio komandos aistruoliai juokaudavo, kad ne Rygos TTT, o „Kibirkšties“ marškinėlius turiu vilkėti. Visada į Lietuvą atvykstu kaip į antrus, gal net gimtus na-

mus. Be to, Lietuvoje, ypač sostinėje, gyvena nemažai mano giminaičių, todėl malonu lankytis pas jus“. O aikštelėje dramos nebuvo. Šeimininkės nuo rungtynių pradžios paėmė iniciatyvą į savo rankas ir nepaleido jos iki susitikimo pabaigos. Rygos klubas pirmąjį kėlinį laimėjo 16:7, 18ąją min. turėjo 15 taškų pranašumą – 31:16. Baigiantis trečiajam kėliniui skirtumas išaugo iki 21 taško – 59:38. Per paskutiniąsias dešimt minučių jis šoktelėjo iki 67:44.

Komandų rikiuotė Vieta Komanda

1.Kauno „Viči-Aistės 2.Rygos TTT 3.Klaipėdos „Lemminkainen“ 4.Minsko „Minsk-2006“

Rungtynės

Pergalės

3 4 4 3

2 2 2 1

Rungtynių statistika TTT – „Lemminkainen“ 74:60 (16:7, 20:17, 23:18, 15:18). I.Krastiņa 19, D.Rozenberga 16, L.Šurkusa 12, A.Geka 9, R.Veidere 8, S.Dukate 7, K.Bridiņa 3/G.Gutkauskaitė 16, M.Grigalauskytė 11, J.Šarovka 10, I.Visgaudaitė 9, R.Milieškienė 8, L.Aglinskaitė 4, S.Vaitkutė 2

Klaipėdietės laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių 54:35, tačiau suklydo net 21 kartą, pataikė vos tris tritaškius iš 12.

Pasiūlyta rengti jaunimo čempionatą Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Miesto meras Vytautas Grubliauskas ir vicemeras Vytautas Čepas priėmė Lietuvos ledo ritulio federacijos (LLRF) atstovus – prezidentą Petrą Nausėdą ir generalinį sekretorių Valdą Škadauską.

Svečiai Klaipėdos vadovus nudžiugino žinia, kad yra pasirengę suteikti uostamiesčiui teisę rengti 2013-ųjų pasaulio jaunimo iki 20 metų čempionatą.

Anot P.Nausėdos, organizuoti tarptautinio lygio varžybas Klaipėdoje atsirado galimybė po to, kai iškilo nauja arena, kurioje yra stacionari ledo šaldymo įranga. Tiesa, LLRF atstovai, kad įvyktų pirmenybės, iškėlė dvi sąlygas: apmokėti aštuonių dienų arenos nuomos sumą ir nupirkti aikštelės įrangą – bortus, vartus, apsauginius stiklus. Vien už pastarąjį paketą miesto biudžete reikėtų rasti bent 400 tūkst. litų. Klaipėdos vadovams atsakyti duota gana mažai laiko – iki gegužės mėnesio.

„„Svečiai: V.Škadauskas ir P.Nausėda savo sąlygomis stūmė merą į kampą.Vytauto Petriko nuotr.


15

penktadienis, kovo 9, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Išsinuomosiu ilgesniam laikui 60 kv. m butą Klaipėdos mieste. Tel. 8 647 79 630.

Akcijų biržoje

922504

Biržoje didžiausia buvo „Lesto“ akcijų apyvarta

Viešbutyje išnuomojami jaukūs kambariai dviem. Kaina nuo 90 Lt, 3-4 valandos - nuo 50 Lt. Tel. 8 680 43 184. 913769

Vilnius, kovo 8 d. (BNS). „Nasdaq Omx“ Vilniaus biržos prekyba ketvirtadienį staigmenų

Parduoda

nepateikė, o lyderio pozicijos atiteko „Lesto“ akcijoms, kurių vienintelių perleista daugiau kaip už 100 tūkst. eurų. Iš kitų įmonių kiek didesnio investuotojų dėmesio sulaukė Šiaulių banko vertybiniai popieriai.

Butus naujos statybos name centre. Daugiau infor. www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668.

Biržos skelbiamo „Omx Vilnius“ indekso vertė padidėjo 0,07 proc. iki 314,62 punk-

918099

to, Baltijos šalių akcijų rinkų indekso „Omx Baltic Benchmark“ – 0,33 proc. iki 464,86 punkto, dešimties likvidžiausių Baltijos šalių akcijų indekso „Omx Baltic 10“ – 0,38 proc. iki 140,83 punkto. Oficialiojo sąrašo „Lesto“ akcijų, kurios atpigo 0,34 proc. iki 0,578 euro, parduota už 118,9 tūkst. eurų, 0,77 proc. iki 0,258 euro atpigusių Šiaulių banko akcijų – už 45,9 tūkst.

Du butus šalia vienas kito - 4 kambarių su holu ir vieno kambario su holu Markučių g. (9/3 a.). Galima atskirai. Tel. 8 655 20 594, e. paštas audrone.zidoniene@gmail.com. 921751

eurų, „City Service“ akcijų nepakitusia 1,706 euro kaina – už 29,7 tūkst. eurų. 0,12 proc. iki 1,618 euro atpigusių „Aprangos“ akcijų apyvarta buvo 23,5 tūkst. eurų, 2,64 proc. iki 2,100 euro atpigusių „Invaldos“ akcijų – 22,5 tūkst. eurų, 0,31 proc. iki 0,638 euro atpigusių „Teo LT“ akcijų – 19,9 tūkst. eurų. Ūkio banko akcijų nepakitusia 0,188 euro kaina perleista už 9,4 tūkst. eurų, 1,23 proc.

Du sodus kartu Vaiteliuose (12 a, elektra, šulinys, du laikini nameliai, atlikta geodezija, gera vieta, 21 000 Lt, savininkas). Be tarpininkų. Tel. 8 659 65 922. 918007

iki 1,230 euro pabrangusių Panevėžio statybos tresto akcijų – už 8,9 tūkst. eurų. Kitų Oficialiojo sąrašo bendrovių akcijų apyvartos buvo mažesnės kaip po 3 tūkst. eurų. Papildomojo sąrašo Alytaus „Snaigės“ akcijų, kurios pabrango 2,39 proc. iki 0,515 euro, parduota už 5,4 tūkst. eurų. Kitų šio sąrašo įmonių akcijų perleista mažiau kaip po 2 tūkst. eurų. Bendra biržos akcijų apyvarta buvo 301,9 tūkst. eurų, iš jų 289,3 tūkst. eurų teko Oficialiojo sąrašo įmonių akcijoms.

Sveikata, grožis

924524

AMBULATORIJA

10 a žemės sklypą Slengiuose. Paskirtis - namų valda. 1 a kaina 4 500 Lt. Už komunikacijas mokėti papildomai. Tel. 8 662 18 108.

Unikali technologija Lietuvoje

Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas, dermatovenerologas, urologas, neurologas, kardiologas, endokrinologas. Odos vėžio diagnostika vokiečių FotoFinder dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas.Nėščiųjų priežiūra. Įvairios echoskopijos: kojų, inkstų, kaklo kraujagyslių, sąnarių, nėščiųjų ir kitos. Gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Hemorojaus gydymas. Reabilitacijos paslaugos. Naujienos! Smegenų kraujagyslių echoskopija, nėščiosios vaisiaus tyrimas 4D programa, diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, tel. (8 46) 41 05 70, tik ginekologai tel. (8 46) 22 04 55, www.kaklinika.lt. 918537

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623. 919161

Namus labai gražioje vietoje, prie vandens. 1 aukšto su išorine apdaila ir sutvarkyta aplinka - 265 000 Lt, visiškai įrengtas - 365 000 Lt. (iki raktų), 2 aukštų - 295 000, 395 000 Lt. Asfaltas, miesto maršrutinis mikroautobusas Nr. 7, dujos, elektra, vanduo, buitinės ir lietaus nuotekos, gatvių apšvietimas. Tel. 8 602 04 833.

922556

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682. 911030

197 kv. m namą Klaipėdos mieste, prestižiniame rajone (iš dalies atlikta apdaila, 9,5 a žemės sklypas). Tel. 8 687 45 383.

2 kambarių 48 kv. m butą, sodą Vaiteliuose. Tel. 8 604 11 736.

S.Šimkaus g. 1 aukšte 2 kambarių butą (53,63 kv. m). Tel. 8 646 36 175, e. paštas e_ivanauskiene@hotmail.com.

923157

923713

20 kv. m kambarį bendrabutyje Minijos g. 147 (antrajame aukšte, tuščias, 13 800 Lt). Tel. 8 605 92 565.

Suremontuotą 4 kambarių 78 kv. m butą Laukininkų g. (5/2 a., bendrija, nedideli mokesčiai). Tel. 8 674 02 410, www.turtoimperija.lt.

924265

924275

922577

919131

Nekilnojamasis turtas Nuoma Išnuomoju kambarį 2 kambarių bute vaikinui arba merginai. Tel. 8 647 86 319. 924001

Jauna dirbanti be žalingų įpročių šeima išsinuomotų 1,5 arba 2 kambarių butą Sportininkų g. r. Tel. 8 601 83 117. 922547

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 922464

(kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 922470

Siūlo darbą

Perka Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 918786

Paskolos

Suvirintojui automobilių šaltkalviui, darbas duslintuvų servise Klaipėdoje. Reikalingi darbo įgūdžiai. Tel. 8 620 46 514, (8 46) 380 930, e. paštas regnija@gmail.com. 922345

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 912357

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose

Darbas

924054

924161

7-9 a sklypus gyvenamųjų namų statybai su komunikacijomis „Saulėtajame sodžiuje“. Tel. 8 618 32 257.

NAUJIENA! Alternatyva hialurono užpildams – raukšlių lyginimas ir veido modeliavimas užpildu pagamintu iš Jūsų kraujo. GROŽIUI: Mezoterapija savo krauju - PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija, vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. SVEIKATAI: Šaltasis lazeris: gydymui ir atjauninimui. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 49 37 67, mob. +370 620 67 701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

Pigiai 1 kambario butą Birutės g. (penkiaukščiame name, 31 kv. m, namas priklauso bendrijai, kaina derinama, be tarpininkų). Tel. 8 618 45 800.

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt.

Barui-restoranui senamiestyje reikalinga barmenė-padavėja. Tel. 8 679 33 357. 923983

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos (nustatyti dėvėtų rūbų kainą) ir pardavėjos-konsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712. 921992

Firmai reikalingas patyręs šilumininkas-santechnikas. Tel. (8 46) 411 734. 920433

914625

Naujus butus centre, „Manto Namų“ komplekse, Mažvydo al. Kaina nuo 4000 Lt už kv. m. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 921839

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907. 918812

Padedu parduoti, pirkti, išnuomoti butus ir kitą nekilnojamąjį turtą, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt.

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934.

921833

918744

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglų kalba. Privalumas darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900120

Ieškome merginų dirbti su NTA sistema. Stabilus atlyginimas ir komisiniai. Apmokome darbo metu. Tel. 8 676 24 657. 924250

Nukelta į 16 p.


16

penktadienis, kovo 9, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos

Darbas

Naudotą vokišką armoniką „Hohner Club II B“, naują lūpinę armoniką „Hohner“, seną smuiką. Tel. 8 682 03 642.

Automobiliai Perka

Siūlo darbą atkelta iš 15 p. Įmonei Klaipėdoje, gaminančiai metalo konstrukcijas, reikalingi atestuoti suvirintojai. Tel. 8 618 80 107. 924303

923942

Automobilį ar mikroautobusą (brangiai) su variklio, važiuoklės defektu, gali būti nevažiuojantis, siūlyti variantus. Pasiimame patys. Tel. 8 684 25 364. 922231

Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. 923230

Įmonei Klaipėdoje, gaminančiai metalo konstrukcijas, reikalingi: gamybos meistras; suvirinimo darbų technologas. CV siųsti e. paštu metalas@inbox.lt. 924310

Krovinių pervežimo kompanijai nuolat dirbti reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją. Tel. 8 640 14 444, 8 640 18 818.

Superkame automobilius, mokame nuo 200 iki 2000 Lt. Tel. 8 600 06 611, 8 631 97 434. 922269

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676. 924116

905510

Perka

919275

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807.

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

Šitliname fasadus, tinkuojame, klijuojame plyteles, klinkerį. Apdailos, gipso darbai. Tel. 489 520, 8 684 83 261.

895910

924111

Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634.

Statyba ir statybinės medžiagos

921632

Parduoda

Transporto paslaugos

923697

Nedidelei transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. LT-RUS. Geros sąlygos. Laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 659 25 315. 923708

Reikalingas sąmatininkas (-ė), turintis patirties. Darbas „Sistela“ programa. Darbo pobūdis: sąmatų skaičiavimas pagal projektinę dokumentaciją, atliktų darbų aktavimas. CV siųsti info@tilta.lt. Tel. 8 610 33 751. 923794

Reikalingas atestuotas bendrastatybinių darbų vadovas, turintis patirties. Darbo pobūdis: statybos darbų organizavimas ir vykdymas. CV siųsti info@tilta.lt. Tel. 8 610 33 751. 923792

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuotojas dirbti Europoje. Tel. 8 698 32 878, (8 46) 341 520. 921899

Reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją ir patirties (darbas maršrutu Lietuva-Rusija). Tel. 8 699 60 728. 921858

Restoranas „Ridikai“ ieško energingo darbuotojo, mėgstančio gaminti maistą, dirbti virtuvėje. Gali būti nepatyręs. Tel. 8 699 14 714, 8 648 33 019. 922821

UAB reikalingi: lauko vamzdyno montuotojaipagalbiniai darbininkai, aplinkos tvarkymo darbininkai, inžinerinių tinklų statybos vadovas. Tel. (8 46) 481 335, 8 686 22 280. 922166

Viešbučiui reikalinga kambarinė. Mes tikimės, kad Jūs esate kruopšti ir sąžininga, be žalingų įpročių, nebijote darbo krūvio. Mes siūlome: slankųjį darbo grafiką, karjeros ir tobulėjimo galimybes, laiku mokamą atlyginimą. CV siųskite reservation@nationalhotel.lt arba skambinkite tel. 8 699 31 167. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus. 924210

Žuvių perdirbimo įmonei reikalingi: meistras (-ė), vadybininkas (-ė). Tel. 8 600 34 101. 918289

Buitis ir technika Parduoda Nauji šaldytuvai, viryklės, skalbyklės, indaplovės, įmontuojama technika, garintuvai. Kaina sutartinė. Taikos pr. 81 („Pempininkai“). Tel. 340 776. 922409

Paslaugos

Atvežame pigiai įvairius krovinius. Perkraustome, pervežame baldus. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774. 916592

Atsakingai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722. 922670

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija - www.lietuvalondonas.com. 924047

Kita Parduoda Malkas, ąžuolo ir kt. atraižas; pjuvenų, šiaudų briketus. Ketaus krosneles; „Kalvės“ katilus. Statome malkines ir kt. Tel. 8 604 16 291; www.silumosekspertai.lt. 918272

Suskaldytas, supjaustytas lapuočių malkas ir atraižas. Atvežame. Pjauname statybinę medieną. Perkame mišką. Tel. 8 677 56 339, 8 602 91 939. 922348

921459

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234.

922278

Naujai atidaromai kirpyklai prekybos centre „Iki“, Butkų Juzės g. 9, reikalingos (-i) plataus profilio kirpėjos (-ai). Didelis žmonių srautas. Tel. 8 676 56 237.

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

Nebrangiai parduoda smėlį, žvyrą, skaldą, gruntą sklypui sukelti, statybinį laužą, juodžemį. Atveža savo transportu. Daro kelius. Tel. 8 654 89 088. 923475

Statybos paslaugos

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242. 919765

Patyręs meistras remontuoja butus. Atlieka apdailos darbus: plytelės, gipskartonis, laminatas, glaistymo, dažymo darbai, elektra. Tel. 8 690 24 071, 224 405. 924458

Smėliavimo, dažymo darbai su mobilia įranga. Tel. 8 605 44 492. 921245

Įvairūs

Tinkuojame kalkiniu skiediniu ir gipsiniais mišiniais, šlifuojame parketą. Tel. 8 603 94 321.

Susikurk darbą ir pastovias pajamas pats. Mano ilgamatė patirtis - Jūsų investavimas į mūsų bendrą įmonę. Tel. 8 698 82 122.

901819

917268

teatras Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 17 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys. Kovo 18 d. 18 val. – E.Kishon. „Ei, Džuljeta“. 2 dalių tragikomedija. Rež. A.Vizgirda. Kovo 21 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas. Kovo 24 d. 18 val. – Žemaitė. „Trys mylimos“. 2 dalių komedija. Rež. K.Macijauskas. Kovo 25 d. 18 val. – A.Strindberg. „Šmėklų sonata“. 1 dalies drama. Rež. G.Varnas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Kovo 9 d. 18.30 val. – A.Abraham. „Balius Savojoje“. 3 v. operetė. Kovo 10 d. 18.30 val. – G.Kuprevičius. „Veronika“. 2 v. miuziklas. Kovo 15 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos tetaro gastrolės. V.Mucharjamov. „Ačiū, Margo!“. Lyrinė komedija. Kovo 16 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės. N.Simon. „Paskutinysis aistringas meilužis“. 1 d. komedija. Kovo 18 d. 15 val. – A.Kučinskas. „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera vaikams. Kovo 24 d. 18.30 val. – atnaujinimo premjera. G.Rossini. „Sevilijos kirpėjas“. 2 v. opera. Kovo 30 d. 18.30 val. – J.Strauss. „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. Kovo 31 d. 18.30 val. – J.Stein, J.Bock, Sh.Harnick. „Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Kovo 9 d. 18 val. – „Garsų pilnatvė ir gelmė“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Solistas A.Žlabys (Lietuva–JAV). Kovo 11 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Aukuras ir vaikai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas ir dirigentas A.Vildžiūnas. Dalyvaus S.Šiaučiulis (klavišiniai), V.Timašiov (gitara), „Aukuro“ choristų vaikai. Kovo 13 d. 18 val. – „Skambančios spalvos“. V.Paukštelis (fortepijonas), I.Leščinskaitė (instaliuota tapyba). Kovo 16 d. 18 val. – „Alpių ragas. Kalnų aidai“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Solistas C.Torlontano (alpių ragas, Italija). Kovo 21 d. 18 val. – „Vivaldi Japonijoje“. Rygos saksofonų kvartetas: A.Kazlauskas (sopraninis saksofonas), A.Sīmanis (altinis saksofonas), A.Šablovskis (tenorinis saksofonas), G.Pabērzs (baritoninis saksofonas), H.Hansena (fortepijonas). Kovo 23 d. 18 val. – „Pavasario balsai“. Fortepijoninis trio „Armonų trio“: I.Armonaitė (smuikas), R.Armonas (violončelė), I.Uss (fortepijonas), J.Gedmintaitė (sopranas). KITI RENGINIAI Kovo 10 d. 18 val. – „Flamenko aistros galia“ su Jose Leonu. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 11 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Šeimyninis įvykis“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 12 d. 19 val. – labdaros koncertas „Iš širdies į širdį“. Dalyvaus Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus), J.Gedmintaitė (sopranas), M.Rojus (baritonas), V.Čaikin (klasikinė gitara). Vakaro vedėja – V.Kochanskytė. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 15 d. 18 val. – premjera. Komedija „Tik kūdikiai gimsta dori“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Nukelta į 17 p.


17

penktadienis, kovo 9, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos teatras Klaipėdos koncertų salė

atkelta iš 15 p.

restoranai Viešbutis – restoranas „Magnisima“

gardumynai

karščiausi kelionių pasiūlymai

Firminė parduotuvė „Pitliaus skanėstai”

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt

Kovo 18 d. 17 val. – romansų vakaras „Kadais palei mėlyną jūrą“. Dalyvaus L.Nazarenko (vokalas, gitara), R.Smolinskytė (smuikas), M.Rutkauskas (violončelė). Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose Kovo 10 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Gandras Kalifas“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 10 d. 16 val. didžiojoje salėje – koncertas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. „Gintaro laše mano Lietuva“. Bilieto kaina 5 Lt (žiūrovams, pasipuošusiems tautiniu kostiumu, įėjimas nemokamas). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 11 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Panama yra graži“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 12 d. 18 val. didžiojoje salėje – A/CH teatras. Šokio spektaklis „Moterų dainos“. Choreografė A.Cholina. Bilieto kaina 42–52 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 13 d. 18 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. M.Martinaitis. „Visa ties apie Kukutį, gyvą ir mirusį“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams, senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 15 d. 19 val. teatro salėje – pantomimos teatras „A“. Judesio spektaklis „Paikos mergelės“. Rež. A.Mažonas. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 17 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Poetinės klounados spektaklis „Bokštas“. Rež. L.Vyšniauskas. Bilieto kaina 12 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 18 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Muzikinis spektaklis vaikams „Atsikrausto kiaulė“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 25 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Kur tas pasaulio kraštas“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Kovo 9 d. 19 val. – Gytis Paškevičius. Kovo 10 d. 19 val. – Demi Roussos ir simfoninis orkestras. Kovo 16 d. 20 val. – Filipas Kirkorovas. Kovo 17 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Utenos „Juventus“. Kovo 23 d. 19 val. – miuziklas „Paryžiaus katedra“. Kovo 31 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Kauno „Baltai“.

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Restoranas „Vienaragio malūnas“

„Pitliaus skanėstai“ – smaližiams ir ieškantiems gardžiausio siūlo šakočių, tortų, pyragėlių, sausainių, bandelių, geros kavos, arbatos, karšto ir nekaršto tikro šokolado, ... ir gardžios duonelės. Kepiniai – rankų darbo, tikro skonio, iškepti laikantis geriausių meistrų tradicijų. Užsukite, paragaukite! Mus rasite: „Pitliaus skanėstai“, Tiltų g. 17, Klaipėda

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Nukelta į 18 p.

Nuo kovo 15 dienos – didžioji FIESTA Baltijos jūroje su artistais iš Kubos, Ispanijos, Argentinos ir Brazilijos!

Atėjo laikas poilsiui ir pramogoms, kad su naujomis jėgomis ir įkvėpimu sutiktume pavasarį. Suteikite laiko sau, savo draugams, artimiesiems, brangiems žmonėms ir leiskitės į kruizinę kelionę

Dar ne viskas! Visi, šiuo metu pirksiantys kruizą, dalyvaus PAPILDOMO KRUIZO KETURIEMS LAIMĖJIME!

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

• Žemiausios kainos garantija – išankstinių pardavimų metu įsigytos kelionės kaina bus vasaros sezono mažiausia kaina. Esant kitaip, grąžinsime jums skirtumą*; • Pradinė įmoka 20% kelionės kainos; • Nemokamas kelionės sąlygų keitimas pagal tą dieną galiojančias kelionių kainas*; • Įsigijus TEZ TOUR kelionę, suteikiama 100 Lt nuolaida būsto apsaugos sistemai.

VASAROS KELIONIŲ IŠPARDAVIMAS TĘSIASI! Dabar PALANKIAUSIA įsigyti keliones į Turkiją,

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Kovo 16 d. 19 val. atlikėjo Romo DAMBRAUSKO koncertas. Ateikite ir išgirsite bei pamatysite Jūsų mėgstamą atlikėją. Koncerte skambės ne tik visų laikų populiariausi šlageriai tokie kaip: Rudeninis paukštis, Lietus Lietuvoj, Angelas, Cafe Emigrant, bet ir naujos dainos.

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia skaniai ir sočiai papietauti, bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti su gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Pavasario akcija! Nuo sekmadienio iki ketvirtadienio visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Apsilankykite, nenusivilsite !

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata Teniso arena

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

gėlės Tik gėlės

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Kovo 9 d. 18 val. spektaklis suaugusiesiems „Juoba“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 10 d. 12 val. – spektaklis vaikams „Vištytė ir gaidelis“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 11 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai „Suraskim pasaką“. Rež. L.Beržinienė. Kovo 17 d. 12 val. – lėlių vaidinimas „Stebuklingas Pelenės laikas“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 18 d. 12 val. – lėlių žaidimas visai šeimai „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimą“. Rež. R.Bunikytė. Kovo 24 d. 12 val. – lėlių vaidinimas žemaičių kalba „Kiškio pasakos“. Rež. J.Januškevičiūtė.

Puiki galimybė įsigyti kruizines keliones Ryga – Stokholmas – Ryga už labai gerą kainą! Tik 80 Lt asmeniui.

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, banketams bei furšetams.Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Pavasario akcija! Visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Laukiame atvykstant !

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženkliosnuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms). Perkančiuosius už 99 Lt vaišinsime kvapnia kava.

Barseloną, Maljorką, Bulgariją bei Kretą! Naudos perkantiems:

Daugiau informacijos www.krantas.lt

yra papildomų sąlygų.

*

Litamicus Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos.

Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm. Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm.

Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm.

Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

penktadienis, kovo 9, 2012

pramogos Klaipėdos etnokultūros centras

atkelta iš 16 p. (Daržų g. 10) Iki balandžio 5 d. gydytojo J.Sąlygos meninių fotografijų paroda „Nenuspėjama jūra“. Nemokamai. Projekto „Tradicija šeimai“ renginiai „Mūsų Velykų stalas“: margučių marginimas natūraliomis dažyvėmis kovo 16, 17, 23, 24, 30 dienomis penktadieniais 16 val., šeštadieniais 11 val. Registruotis tel. 310 022. Bendras klaipėdiečių staltiesės siuvinėjimas kovo 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 dienomis. Atvirų durų dirbtuvė veiks 15–18 val. Nemokamai. Kovo 15 d. 17 val. – istoriko D.Elerto paskaita „Nerijos fortas laiko juostoje“. Nemokamai. Kovo 17 d. 15 val. – „Liaudiškieji giedojimai: kryžiaus kelias“. Dalyvaus šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos ansamblis (vad. R.Kalakauskienė) iš Šiaulių. Renginį ves kunigas S.Stumbra. Nemokamai. Kovo 31 d. 15 val. – pokalbių popietė su Lietuvos etnologais „Velykų stalo dengimo tradicijos“. Nemokamai. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) PARODOS Iki balandžio 1 d. paroda „Estetika vs informacija vol.2“. Iki 2013 m. – N. ir M.Bumblių projektas „Supermedija“. Kovo 9 d. 18 val. atidaromos parodos: G.Skrudžinsko „Tyla“; T.Šarūno „Tai tik juodas lagaminas“; J.Juodytės „Moteriškos relikvijos“. Veiks iki balandžio 1 d. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Kovo 10 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Akvarelės vaivorykštė“. Kovo 17 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Aš-dailininkas-piešimas parodoje“. Kovo 24 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Stebuklingas piešinys“. Kovo 31 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Velykinė nuotaika-margutis“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt. Kovo 15 d. 17.30 val. G.Rupeikaitės filmas „Variacijos kaukių tema“ (Lietuva). 18.10 val. J.Macias „Planai rytojui“ (Ispanija). 20 val. J.Garano, J.M.Goenaga „80 dienų“ (Ispanija). Kovo 16 d. 17.30 val. D.Fabianova „Mėnulis tavyje“ (Slovakija). 19 val. M.Č.Solčanska „Legenda apie skraidantį Kiprietį“ (Slovėnija, Lenkija). 21 val. R.Banionis „Neatmenu tavo veido“ (Lietuva).

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) PARODOS Iki kovo 20 d. – moksleivių saviraiškos centro „Febas“ animacijos paroda. Kovo 21–balandžio 20 d. lėlių teatro paroda, skirta teatro 20-mečiui. Balandžio 20–gegužės 4 d. I.Leščinskaitės mokinių apžvalginė darbų paroda. Kovo 9 d. animacijos dirbtuvės vaikams. Kūrybiniai užsiėmimai mokami. Būtina iš anksto registruotis e. paštu ruta@kulturpolis.lt; tel. 314 446. Kovo 29–balandžio 27 d. dieninės edukacijos-grafikos užsiėmimai „Kongrevo stiliumi“. Moksleivių grupėms. Kūrybiniai užsiėmimai mokami. Būtina iš anksto registruotis e. paštu ruta@kulturpolis.lt; tel. 314 446.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1) Kovo 9 d. 17 val. atidaroma Eglės Vertelkaitės kūrybos darbų paroda (grafika, Vilnius). Veiks iki kovo 28 d.

„Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki kovo 20 d. I a. hole J.Vosyliaus tapybos paroda, III a. hole A.Miežio tapybos paroda.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Iki kovo 25 d. Jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ mokinių darbų paroda „Sakūrų šalyje“. Iki rugsėjo 12 d. „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“. Veikia P.Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907– 1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Kovo 23 d. 17 val. vakaras „Prie rojalio, tarp paveikslų“ „Dainų sparnais“, skirtas romantinei muzikai, poezijai, dailei. Nemokamai.

bibliotekos

Klaipėdos miesto s avivaldybės Klaipėdos miesto viešoji biblioteka savivaldybės

viešoji biblioteka

Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). PARODOS „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki kovo 10 d. „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio „Žuvyčių“ grupės auklėtinių Užgavėnių kaukių parodėlė (auklėtoja M.Bračkienė). Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki kovo 31 d. I.Polukarovos personalinė paroda „Tai, kas liko neišsakyta“. „Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki kovo 16 d. moksleivių saviraiškos centro floristikos būrelio mokinių darbų paroda „Vitražiniai žibintai“ (vad. D.Reminienė); iki kovo 17 d. Klaipėdos „Versmės“ spec. mokyklos-darželio „Atžalyno“ priešmokyklinio ugdymo grupės ir Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Piešiu gražiausią žodį“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Vaikų skyrius (Danės g. 7) – iki kovo 28 d. jaunimo centro dizaino studijos „Kukutis“ ir Vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ Keramikos studijos „Lipdutis“ vaikų darbų paroda „Kad arbata būtų skanesnė...“. Meno skyrius (J.Janonio g. 9) – iki balandžio 2 d. R.Kačinskaitės-Romėnės tapybos paroda „Kelionės“. Pempininkų filialas (Taikos pr. 79/81A) – iki kovo 22 d. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro mokinių popieriaus darbų paroda „Stebuklingas popierius“. Centrinė biblioteka (Turgaus g. 8) – iki balandžio 30 d. R.Kačinskaitės-Romėnės tapybos paroda. Klaipėdos apskrities Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės ievos simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka (Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki kovo 12 d. Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų darbų paroda „Girdžiu pasaulį spalvomis“. Gerlacho palėpė – susitikimai su aktoriais iš Vieno aktoriaus teatro renginių ciklo „Vieninteliai ir nepakartojami“/ Klaipėdos teatralų kūrybos vakarai: kovo 9 d. 17 val. su N.Sabulyte; kovo 16 d. 17 val. su V.Paukšte; kovo 23 d. 17 val. su D.Meškausku. Nemokamai.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Aki­ra­čiai“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 Bė­dų tur­gus (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Duo­kim ga­ro! 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 23.15 Ki­ne kaip ki­ne. 23.45 Lie­tu­vių ki­no auk­so fon­das. „Vai­kai iš „Ame­ri­kos“ vieš­bu­čio“ (1990 m.) (N-7).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „To­mas ir Dže­ris“ (5) (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Nuo... Iki... (k). 10.40 Fa­rai (N-7) (k). 11.40 LT aist­ra (N-7) (k). 12.10 De­tek­ty­vi­nis s. „Men­ta­lis­tas“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „Warner Bros.“ To­mas ir Dže­ris“ (6). 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. 19.17 Orai. 19.19 Ma­no vy­ras ga­li. 21.15 Fantastinis f. „Pra­ga­ro vai­kis. Auk­so ar­mi­ja“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2008 m.) (N-7). 23.35 Ko­me­di­ja „Briuno“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.10 Tri­le­ris „Vie­ni­ša bal­to­ji mo­te­ris 2. Psi­cho­pa­tė“ (JAV, 2005 m.) (N-14).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 Ką ma­nai? 11.00 Cho­rų ka­rai 2012. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“ (8). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ko­me­di­ja „Auk­lė“ (Ka­na­da, JAV, 2005 m.). 21.00 Ko­me­di­ja „Ro­ke­ris“ (JAV, 2008 m.). 23.00 Ko­me­di­ja „Ke­ly­je“ (JAV, 2000 m.). 0.50 Ko­me­di­ja „Ki­to­kia aš“ (JAV, 2007 m.).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 8.00 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 9.00 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Dis­ku­si­jų lai­da (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro sugrį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ne­rea­lu!“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai.

20.25 Ru­sų ki­nas. Tri­le­ris „Tik pir­myn“ (Ru­si­ja, 2008 m.) (N-7). 22.30 Ame­ri­kie­tiš­kos im­ty­nės (N-14). 23.30 Fan­tas­ti­nis veiks­mo f. „Kal­nie­tis. Su­grį­ži­mas“ (Prancūzi­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Ar­gen­ti­na, 1991 m.) (N-7). 1.35–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 12.15 Kraš­to spal­vos. 12.50 Dai­li­nin­ko An­ta­no Kmie­liaus­ko 80-me­čiui. Dok. fil­mas (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. G.Ros­si­ni. Int­ro­duk­ci­ja ir fi­na­las (k). 15.00 Pri­si­min­ki­me. Gro­ja Rai­mun­das Ka­ti­lius. 15.05 Ne­ga­li bū­ti. 15.30 Mo­kyk­los lan­gas (k). 16.00 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės (k). 16.30 Du­rys at­si­da­ro. 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kai­mo aka­de­mi­ja. 17.55 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 18.20 Pi­ni­gų kar­ta. 19.10 Va­ka­ro au­to­gra­fas. 20.05 Pri­si­min­ki­me. Mer­gi­nų an­samb­lis. Va­do­vas F.Vis­kan­ta. 20.10 LTV auk­so fon­das. „Aš ne­ži­nau, kas esu aš“ (3). 21.00 Šal­to­jo ka­ro ki­nas. Ko­me­di­ja „Di­džio­sios šni­pų gau­dy­nės“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 1964 m.) (N-7). 22.45 Pri­si­min­ki­me. V.Gel­go­tas ir M.Ru­bac­ky­tė (k). 23.00 Džia­zo va­ka­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Auk­si­nės me­lo­di­jos.

9.30, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Mo­te­rų ly­ga“. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Liu­di­nin­kai“ (2). 22.00 „Žvilgs­nis į atei­tį“ (2). 23.00 „Anar­chi­jos vai­kai“ (8). 0.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“. 1.00 „CSI Ma­ja­mis“. 1.50 „Liu­di­nin­kai“ (2).

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Su­per­did­vy­riai. Nuo­ty­kiai tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Ge­le­ži­nis žmo­gus“ (5) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7). 21.00 De­tek­ty­vas „Mid­so­me­rio žmog­žu­dys­tės XIV. Praei­ties mir­čių ai­das“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2011 m.) (N-14). 23.05 „Bręs­tan­tis blo­gis“ (5) (N-14). 0.05 „Žvė­ris“ (5) (N-7).

6.14, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 6.30, 12.05, 21.00 Re­por­te­ris. 7.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 7.55, 14.30 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 8.55 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 10.00, 18.20 Su­per L.T. 10.35 Pa­dė­ki­me aug­ti. 11.05 „Mi­tų grio­vė­jai“. 13.30 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras.

15.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Čer­no­by­lis. Bran­duo­li­nio pra­ga­ro pa­sek­mės“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Dok. f. „Mur­do­cho im­pe­ri­jos už­ku­li­siai“. 19.00 „Ins­pek­to­rius Lui­sas“ (N-7). 21.27 Orai. 21.30 Ver­tas ki­nas. Ko­me­di­ja „Ša­lin vy­rus!“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 1995 m.) (N-14). 23.55 „Zo­na“ (N-14). 1.55 Ma­ka­liaus ke­lio­nės.

8.45 9.00 9.15 9.45 10.15 11.15 12.15

Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). Dok. s. „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (1) (N-7). Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (5). 12.45 Kul­tū­ra +. 13.15 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Monst­rai“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (N-7). 15.00 Ko­me­di­ja „Bam­bu“ (Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 16.45 S. „Ap­gau­lin­ga tie­sa“ (1) (Ru­si­ja, 2009 m.) (N-7). 17.45, 1.25 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 18.45 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 20.45 Auk­si­nė ko­lek­ci­ja. „Ka­ro­li­na“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2003 m.) (N-7). 22.30 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 22.45 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pra­na­šas“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 2009 m.) (N-14).

7.00 Muz. me­lod­ra­ma „Mu­zi­ka, su­ra­du­si mus“ (JAV, 2007 m.). 9.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Me­dis“. 11.00 Is­to­ri­nė nuo­ty­kių dra­ma „De­vin­to­jo le­gio­no ere­lis“. 13.00 Dra­ma „Ba­ri­ja“. 15.25 Ko­me­di­ja „La­bas ir su­die!“ 17.00 Dra­ma „Že­mės šir­dis“. 19.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Dvi die­nos Pa­ry­žiu­je“. 21.00 Veiks­mo tri­le­ris „Rem­bo IV“. 23.00 Dra­ma „Hen­ris Pū­las yra čia“. 1.00 Ko­me­di­ja „Gam­tos keis­te­ny­bės“ (JAV, 2008 m.).

6.50 La­bas ry­tas. 7.00 Grok, ar­mo­ni­ka! 7.50 Gud­ru­čiai ir gud­ru­tės. 8.45 Ga­ny­to­jo žo­dis. 9.25 Ska­nės­tas. 10.00 E.Mat­ve­je­vas. „Vi­sa šir­di­mi – kar­tą ir vi­sam gy­ve­ni­mui“. 11.00 Nau­jie­nos. 11.30 Hu­mo­ro fes­ti­va­lis „Jūr­ma­la 2011“. 11.55 Vaid. f. „Kant­ry­bės tau­rė“. 13.50 Ko­me­di­ja „Tar­ny­bi­nis ro­ma­nas“. 17.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 17.25 „Je­ra­laš“. 18.00 Hu­mo­ro fes­ti­va­lis „Jūr­ma­la 2011“. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 20.55 Ju­bi­lie­ji­nis I.Al­le­gro­vos kon­cer­tas. 22.50 „Rau­do­no­ji žvaigž­dė“. 0.25 Ko­me­di­ja „Aš­tun­ta­sis pa­sau­lio ste­buk­las“. 1.45 Vaid. f. „Vien­me­tės“. 3.00 Vaid. f. „Lei­di­mas nuo­lat gy­ven­ti“. 4.25 Vaid. f. „Ki­niš­kas ser­vi­zas“. 6.00 Mu­zi­ka.

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 21.00 Ži­nios +. 10.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ju­ven­tus“–„Chie­vo“. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ry­gos VEF–Ta­li­no „Ka­lev“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ro­ma“–„La­zio“. 15.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Biz­kaia Bas­ket“–„Bar­ce­lo­na Re­gal“. 17.15 Is­pani­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Lu­cen­tum Ali­can­te“–„Va­len­cia Bas­ket“. 19.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „Kras­nye Kryl­ja“–„Žal­gi­ris“. 21.15 Ad­re­na­li­nas. 21.40 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Chie­vo“–„In­ter“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.


19

penktadienis, kovo 9, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su „Luceo“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame knygą „Jūsų tikėjimo jėga“.

Trys knygos vienoje. Bill Newman „Skrajokit su ereliais!“ Ereliai dėl įgimtų savybių jau daugelį metų laikomi ryžto, jėgos ir laisvės simboliu. Kaip tvirtina šios knygos autorius Bilas Njumenas, garsus motyvacijos specialistas, Australijos nacionalinės premijos laureatas, gimdamas žmogus užprogramuotas siekti pačių aukščiausių tikslų, niekada nevengti kovos ir nepasiduoti. Galbūt bėgant metams šie jūsų bruožai išblėso? Jei taip, jums atėjo laikas atsisakyti smulkių ambicijų. Atėjo laikas kaip ereliui išskleisti sparnus, perskrosti ūkanas ir pakilti virš debesų! Claude M. Bristol, Harold Sherman „Jėga, stipri kaip dinamitas“. Šioje knygoje jūs sužinosite: • Kaip tapti tuo, kuo norite būti. • Kodėl vien tik sunkus darbas neatneš sėkmės. • Kaip paversti mintis į pasiekimus. • Kokia yra stipri tikėjimo ir vidinė kūrybinė galia. Claude M.Bristol „Proto magija“. Ar jūs bijote atsakomybės, bijote nuspręsti, bijote vieni žengti pirmyn? Daugelis žmonų, deja, bijo. Štai kodėl tiek mažai yra lyderių ir tiek daug – sekėjų. Jeigu susidūrėte su problema, tai kuo ilgiau nesiimsite jos spręsti, tuo didesnė ji taps ir labiau būgštausite, kad nesugebėsite su ja susitvarkyti. Todėl išmokite daryti sprendimus, nes nenusprendę jūs negalite veikti, o negalėdami veikti šaukiatės nesėkmę. O kai padarote sprendimą, problemos ir rūpesčiai pradeda nykti. Nors jūsų sprendimas gali būti ne geriausias, pats faktas jums suteikia jėgų ir pakelia dvasią.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pa-

teikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, kovo 13 d.

Avinas (03 21–04 20). Nepažįstami žmonės šiandien teigiamai įvertins jūsų charakterio bruožus ir gebėjimą išspręsti svarbias problemas. Jautis (04 21–05 20). Esate linkęs į viską žiūrėti paprastai, bet neužsimirškite, kad nepradėtume visko vertinti per paprastai, tada gali kilti įvairių nesusipratimų. Dvyniai (05 21–06 21). Jūsų idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai ir konfliktai. Nebandykite kakta pramušti sienos. Vėžys (06 22–07 22). Jausite tiek šeimos, tiek draugų bei pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Galite patirti naudos iš pavaldinių. Liūtas (07 23–08 23). Gali tekti iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Būsite blogos nuotaikos ir nenusiteikęs palaikyti kitų žmonių. Prisiminkite, kad viskas praeina. Mergelė (08 24–09 23). Jei tektų susidurti su konfliktišku žmogumi, neimkite iškart jam nusileisti, bet ir neskatinkite konflikto. Šiandien nespręskite svarbių reikalų. Svarstyklės (09 24–10 23). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis ir įgyvendinti savo svajų. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Skorpionas (10 24–11 22).Laikas patyrinėti savo svajones ir idealus. Lengvai atskirsite vertingus dalykus nuo menkaverčių. Jūsų dabartinių pastangų tikslas – pokyčiai, susiję ir su darbu, ir su asmeniniu gyvenimu. Šaulys (11 23–12 21). Puikiai praleisite laiką su mylimu žmogumi. Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų, tiesiog džiaukitės šia diena. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į mitų bei svajonių pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Vandenis (01 21–02 19). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Pasinerkite į ramybę, neleiskite neigiamoms mintims ir miglotoms nuojautoms jūsų valdyti. Žuvys (02 20–03 20). Daugelis šiandien nesupras jūsų skonio ir vertybių. Nesijaudinkite, nieko baisaus neatsitiko: šis sudėtingas laikotarpis baigsis, bet reikia palaukti, o dabar geriausia pabūti vienam kur nors gamtoje.


Orai

Artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja permainingus orus. Šiandien numatomas nedidelis debesuotumas. Įdienojus bus apie 1 laipsnį šalčio. Rytoj naktį ims niauktis, dieną sniegas, lietus ar šlapdriba prognozuojami visuose didžiuosiuose miestuose. Naktį Vilniuje bus iki 6 laipsnių šalčio. Dieną bus iki 4 laipsnių šilumos.

Šiandien, kovo 9 d.

+2

+2

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis)

+1

Šiauliai

Klaipėda

0

Panevėžys

–1

Utena

+3

7.06 18.27 11.21

69-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 297 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Tauragė

+1

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +18 Berlynas +8 Brazilija +28 Briuselis +11 Dublinas +12 Kairas +24 Keiptaunas +24 Kopenhaga +6

kokteilis Mo­te­rys va­kar spin­dė­jo Ar ma­tė­te, ko­k ios va­kar bu­vo mo­te­ rys? Laks­tė lyg su spar­nais, švy­tė­jo, šyp­so­jo­si, bu­vo links­mos, ne­su­si­kaus­ čiu­sios, daug ple­pė­jo. Tik­r iau­siai at­spė­jo­te ko­dėl. Ogi va­kar bu­vo Mo­te­r ų die­na.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

+12 +17 –5 –7 +10 +4 +11 +8

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

Vėjas

1–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-4

+2

0

0

7

+1

+3

+3

+1

8

rytoj

sekmadienį

+4

+1

-2

8

taip, kaip vy­rai kas­dien.

Skai­ty­to­jos juo­ke­liai

Moks­l i­n in­kai nu­sta­tė tuos mo­te­r ų ti­ pus, su ku­riais vy­rams ge­riau ap­skri­ tai ne­pra­dė­t i jo­k ių mei­lės ry­šių. Vie­ nas jų: mo­te­r is – vir­ši­nin­kė. Šio ti­po mo­te­ris la­bai stip­ri, neap­sa­ko­ mai ak­ty­vi da­ma, fa­na­tiš­kai mėgs­tan­ ti pa­verg­ti, tryp­ti, že­min­ti vy­rą, su­trin­ ti jį į mil­tus. Už­mez­gęs ly­ti­n į kon­tak­tą su to­k ia mo­te­ri­mi, pa­val­di­nys be­mat tam­pa pri­k lau­so­mas. Vos vir­ši­nin­kei mirk­te­lė­jus, jis tu­r i ją fi­z iš­kai my­lė­t i ne­prik­lau­so­mai nuo to, kaip jau­čia­si, ko­k ia jo po­ten­ci­ja ir ko­k ie jaus­mai.

Links­mie­ji tirš­čiai Skam­bu­tis į gel­bė­ji­mo tar­ny­bą: – Svei­k i, aš me­d žio­to­jas, va­ž ia­vau už mies­to ir par­t ren­k iau asi­lą... Ką man da­bar da­ry­ti? – Asi­las stip­r iai nu­ken­tė­jo? – Jis ne­kru­ta, ant ke­lio – krau­jo kla­nas. – Jūs sa­kė­te, kad esa­te me­d žio­to­jas? – Taip. – Ar gink­las su ju­mis? – Taip, pa­siė­męs. – Nu­šau­k i­te ta­da jį, kad ne­si­kan­k in­tų! Po ke­l ių mi­nu­čių vėl skam­bu­tis. – Alio, tai vėl aš... – Jūs nu­šo­vė­te tą asi­lą? – Ne – jis klū­pi ant ke­l ių, ver­k ia ir siū­lo man 300 eu­r ų. Čes­ka (397 719; ar tie­sa, kad mo­te­ris – lyg la­ga­mi­nas: ir ne­šti sun­ku, ir iš­mes­ti gai­la)

+2

Alytus

1454 m. gi­mė ita­lų ke­ liau­to­j as ir geog­ra­fas Ame­r i­go Ves­puc­ci. Jo var­du bu­vo pa­va­d in­ta Ame­ri­ka. Mi­rė 1512 m. 1796 m. Pran­cū­zi­jos im­ pe­ra­to­rius ir ka­ro va­das Na­po­leon Bo­na­par­te ve­ dė Jo­sep­h i­ne de Beau­ har­nais. 1831 m. Al­ž y­re įkur­tas Pran­cū­zi­jos už­sie­nio le­ gio­nas. 1934 m. gi­mė pir­ma­sis SSRS kos­mo­nau­tas Ju­ri­ jus Ga­ga­ri­nas.

1964 m. gi­mė pran­cū­ zų ak­to­rė Ju­liet­te Bi­no­ che, už vaid­me­nį fil­me „Ang­las li­go­nis“ lai­mė­ ju­si „Os­ka­rą“.

Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė įspė­ja – lip­ ti ant Kur­šių ma­rių le­do ta­po pa­ vo­jin­ga.

„„Ra­di­niai: prie Olan­do Ke­pu­rės ap­tik­ti jau du ma­mu­to kau­lai – šlau­ni­

kau­lio frag­men­tas ir slanks­te­lis. 

Vir­ši­nin­kės ti­pas

Dangyra, Dominykas (Domas), Domininkas, Pranciška (Pranė), Savijus, Visgailė, Žygimantas

1961 m. mi­rė is­to­r i­kas, žy­maus vei­ka­lo „Lie­tu­ vos is­to­r i­ja“ au­to­r ius ir re­dak­to­rius Adol­fas Ša­ po­ka. Gi­mė 1906 m. 1965 m. Vil­niu­je mi­rė lie­ tu­vių kla­si­ki­nės li­te­ra­tū­ ros poe­tas, pro­zi­nin­kas, ver­tė­jas Ka­z ys Bo­r u­ta („Bal­ta­ra­g io ma­lū­nas“). Gi­mė 1905 m. 1976 m. Ita­l i­jos Tren­to mies­te nu­kri­tus kal­nų kel­ tu­vui žu­vo 42 sli­di­nin­kai. 1990 m. abi Vo­k ie­t i­jos pra­dė­jo de­ry­bas dėl su­ vie­ni­ji­mo.

Ma­rių le­das žve­jams ne­be­sau­gus

„„Įro­dy­mas: va­kar mo­te­rys šven­tė

Štai Jur­ga drą­siai lai­dė juo­ke­lius apie tai, apie ką pa­pras­to­mis die­no­mis ne­ la­bai šne­ka. „Ar ži­no­te, – iš­min­ti­mi ste­bi­no ji. – Vy­ ras dėl sek­so ver­k ia du kar­tus per gy­ ve­ni­mą: kai nei­šei­na pir­mą kar­tą ir kai išei­na pa­sku­ti­n į kar­tą.“ O mo­te­r is, anot skai­t y­to­jos, dėl sek­so ver­k ia še­šis kar­t us per gy­ve­n i­mą: kai bū­na pir­mas kar­tas; kai bū­na pir­mas kar­tas su sa­vo vy­r u; kai bū­na pir­mas kar­tas su sve­t i­mu vy­r u; kai pir­mą kar­ tą jai už tai su­mo­ka; kai ji pir­mą kar­tą už tai su­mo­ka; kai pri­trūks­ta pi­ni­g ų su­ mo­kė­ti.

Vilnius

kovo 9-ąją

Rytas

+1

Marijampolė

Vardai

0

+3

+6 –3 +14 +25 –4 +21 +9 +5

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Me­di­kė su­ra­do dar vie­ną ma­mu­to kau­lą As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Pa­jū­ry­je – nau­ji mįs­lin­gi ra­di­niai. Prie Olan­do Ke­pu­rės Kark­lė­je pa­jū­riu vaikš­ti­nė­ju­si me­di­kė ap­ ti­ko, kaip spė­ja­ma, dar vie­ną ma­ mu­to kau­lą.

Gir­dė­ju­si, kad šia­me pa­jū­rio ruo­ že bu­vo ras­tas ma­mu­to kau­lo frag­ men­tas, klai­pė­die­tė ati­džiau dai­rė­ si po ko­jo­mis. Iš pra­džių šei­ma ra­do ne­ma­ žą gin­ta­ro ga­ba­lą, vė­liau jų dė­me­ sį pa­trau­kė į me­džio at­plai­šą pa­na­ šus ra­di­nys. Paaiš­kė­jo, kad tai ma­mu­to kak­lo slanks­te­lis. Prieš dvi sa­vai­tes ta­me pa­čia­me pa­jū­rio ruo­že ras­tas pust­ re­čio ki­log­ra­mo sve­rian­tis to pa­ ties gy­vū­no du­bens kau­las. Spė­ja­ ma, jog abiem jiems dau­giau kaip 22 tūkst. me­tų. „Iš tie­sų abu kau­lai ma­mu­to. Di­ dy­sis yra jun­gia­ma­sis kau­las tarp

du­bens ir šlau­ni­kau­lio, o ma­ža­sis – kak­lo slanks­te­lis“, – ti­ki­no Kul­ tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to vals­ ty­bi­nis ins­pek­to­rius Lais­vū­nas Ka­ va­liaus­kas. Vi­sus ras­tus kau­lus iš ar­ti ne­tru­ kus bus ga­li­ma ap­žiū­rė­ti Pa­jū­rio re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cent­re. „Pa­na­šu, kad iš šių ra­di­nių ne­ la­bai už­dirb­si. Vie­nas klai­pė­die­tis, ku­ris anks­čiau bu­vo ra­dęs ma­mu­ to dan­tį, mė­gi­no ra­di­nį par­duo­ti. Žmo­gus no­rė­jo de­šim­tis tūks­tan­ čių do­le­rių už­dirb­ti“, – sa­kė L.Ka­ va­liaus­kas. In­ter­ne­to sve­tai­nė­se ga­li­ma ras­ti ga­na daug to­kių ra­di­nių sa­vi­nin­kų, ku­rie siū­lo už pi­ni­gus įsi­gy­ti įvai­ rių eks­po­na­tų. „Vis dėl­to tai nė­ra bran­gūs ra­di­ niai, iš jų neuž­dirb­si. Kai­nos yra ne­ di­de­lės, nes to­kių kau­lų daug ran­ da­ma Ru­si­jo­je. Už dan­tį siū­lo­ma nuo 300 iki 500 do­le­rių. Lie­tu­vo­je to­kios rin­kos nė­ra, nes nė­ra ko­lek­ ci­nin­kų“, – sa­kė L.Ka­va­liaus­kas.

At­ši­lus orams, pa­di­dė­jo pa­vo­jus žmo­nėms, žve­jo­jan­tiems ant Kur­ šių ma­rių le­do. Nors pa­ma­ry­je yra įreng­ti in­ for­ma­ci­niai sten­dai su įspė­ji­ mais apie pa­vo­jų, Ne­rin­gos sa­vi­ val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad neat­sa­kin­gi žve­jai ar jų gru­pės šių ženk­lų ne­pai­so. Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė įspė­ja, kad Kur­šių ma­rių le­das šiuo me­tu nė­ra

tvir­tas, gau­su le­do įtrū­ki­mų, at­vi­rų pro­per­šų. Nors le­do sto­ris ir sie­kia 10 cm, ta­čiau jis yra suai­žė­jęs, ko­ rė­tas, dėl to pra­žū­tin­gas. Be to, be­si­krei­pian­čios kryp­ ties vė­jas kei­čia pro­per­šų pa­dė­ tį, tad le­do įski­li­mas vos per ke­lias va­lan­das ga­li virs­ti di­džiu­le pro­ per­ša. Spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad praė­ju­sią sa­vai­tę Kur­šių ma­rių le­ das bu­vo ati­trū­kęs nuo kran­to, to­ dėl prie­kran­tė­je esan­tis le­das la­bai plo­nas, te­sie­kian­tis vos ke­lis cen­ ti­met­rus. „Klai­pė­dos“ inf.

VIKINGŲ LOTO

Nr. 991 2012 03 07

AUKSO PUODAS – 6 524 308 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 342 312 Lt 16 38 44 46 47 48 Auksinis skaičius 20 Papildomi skaičiai 05 15 6 tarp jų auksinis sk. 6 524 308 Lt (0 priz.) 6 skaičiai 2 342 312 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk 44 765 Lt (0 priz.)

5 skaičiai 3 357 Lt (16 priz.) 4 skaičius 172 Lt (415 priz.) 3 skaičiai 13 Lt (7602 priz.) 2 + papildomas sk. 7 Lt (10611 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai. Prognozė: Aukso puode – 10 mln. Lt Didysis prizas – 4 mln. Lt

2012-03-09 Klaipeda  

Es­ti­ją­pa­ra­ly­žia­vo mo­ky­to­jų­ir­trans­por­to dar­buo­to­jų strei­kas. „Mano vyras kulinarinių šedevrų negamina.“ penktADIenIS, kOVO...

2012-03-09 Klaipeda  

Es­ti­ją­pa­ra­ly­žia­vo mo­ky­to­jų­ir­trans­por­to dar­buo­to­jų strei­kas. „Mano vyras kulinarinių šedevrų negamina.“ penktADIenIS, kOVO...

Advertisement