Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

PIRMADIENIS, KOVO 5, 2012

Kam iš tie­sų už­kliu­vo mi­nist­ras R.Pa­lai­tis?

Sei­mo per­bė­gė­liai – ne­sta­bi­lios par­ti­nės sis­te­mos Lie­tu­vo­je ženk­las.

Nuomonės 6p.

Lietuva 8p.

53 (19 354)

Vers­li­nin­kas P.Jur­gu­tis uos­to di­rek­ci­jai ža­da nau­jų ieš­ki­nių.

Jūra 9p.

LEZ mi­tas vir­to tik­ro­ve Pra­mo­ni­nė zo­na – vie­niems eko­no­ mi­nės ge­ro­vės vil­ tis, ki­tiems – eko­lo­gi­ nių pro­ble­mų už­tai­ sas. Ne­pai­sant dvip­ ras­miš­kų ver­ti­ni­mų, 10 me­tų Klai­pė­do­ je vei­kian­čios lais­ vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) nau­da abe­jo­ti da­bar iš­drįs­ ta ne­dau­ge­lis.

Kaina 1,30 Lt

„Nu­tir­po snie­gas ir pa­si­ro­ dė šiukš­lės.“ Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ša­ka­lie­nė pa­ste­bė­jo, kad Klai­pė­do­je yra bė­dų, ku­rios nie­ka­da ne­si­kei­čia.

5p.

Bal­sai – už Ru­si­jos pre­zi­den­tą Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Klai­pė­do­je gy­ve­nan­tys Ru­si­jos Fe­ de­ra­ci­jos pi­lie­čiai sku­bė­jo į šios ša­ lies Ge­ne­ra­li­nį kon­su­la­tą bal­suo­ti už nau­ją­jį pre­zi­den­tą.

As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Ak­ty­viau­si – vi­dur­die­nį

Pri­rei­kė pa­žy­mos

Klai­pė­dos LEZ val­dy­mo bend­ro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kas Po­vi­las Va­ si­liaus­kas pri­si­me­na, kad nuo pat pir­mų­jų die­nų mies­to val­džia bu­ vo už tai, kad Lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną rei­kia steig­ti. Bet esą tuoj pat at­si­ra­do mi­tų ir le­gen­dų, ko­dėl to da­ry­ti ne­ga­li­ma. „Vie­na iš le­gen­dų bu­vo, kad ša­lis, ku­rio­je yra Lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­ na, ne­ga­li bū­ti ES ir NA­TO vals­ty­ be. Kas tą le­gen­dą pa­sė­ jo, ban­dė­me at­sek­ti.

4

„„Pa­vy­ko: P.Va­si­liaus­kas pui­kiai pri­si­me­na, kaip bu­vo ne­leng­va pra­lauž­ti biu­rok­ra­ti­nius le­dy­nus Klai­pė­dos

lais­va­jai eko­no­mi­nei zo­nai. 

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI BALSUOKITE IR IŠRINKITE MOTERĮ, KURIĄ BŪTŲ GALIMA TITULUOTI DEŠIMTĄJA METŲ KLAIPĖDIETE. Kandidačių sąrašo ir balsavimo lapelio ieškokite 5 p.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Va­kar 10 va­lan­dos duo­me­ni­mis, Klai­pė­do­je jau bu­vo bal­sa­vę 116 Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čių, o Šiau­ liuo­se – 65 rin­kė­jai. Iki 13 va­lan­dos uos­ta­mies­ty­je prie bal­sa­dė­žių atėjo 549, o Šiau­ liuo­se – 305 rin­kė­jai. Į Šiau­lius bal­suo­ti au­to­bu­sais buvo ve­ža­mi Ru­si­jos pi­lie­čiai, gy­ ve­nan­tys Ma­žei­kiuo­se. Il­ga­me­tė kon­su­la­to dar­buo­to­ jų pa­tir­tis by­lo­ja, kad di­džiau­sias rin­kė­jų ant­plū­dis bū­ na po vi­dur­die­nio.

2


2

PIRMADIENIS, KOVO 5, 2012

miestas

kaziuko mugė klaipėdojeka

Verslo pulsas Krui­zai. 2013-a­isiais at­plauk­ti į Klai­pė­ dą per du šių me­tų mė­ne­sius pa­reiš­kė no­rą jau 16 lai­vų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad ki­tų me­tų krui­zi­nių lai­vų se­zo­nas Klai­ pė­do­je bus gau­ses­nis. Pats sėk­min­giau­ sias Krui­zi­nių lai­vų se­zo­nas bu­vo 2007 me­tais, kai į Klai­pė­dą at­plau­kė 65 lai­vai. Ma­žiau­siai krui­zi­nių lai­vų, tik po 15, su­ lauk­ta 1999 ir 2000 me­tais.

Bal­sai – už Ru­si­jos pre­zi­den­tą Apklausa

Ap­tars. Šian­dien Klai­pė­dos uos­to di­ rek­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos po­sė­džių sa­ lė­je vyks spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­ je bus ap­ta­ria­mi va­sa­rio mė­ne­sio uos­to veik­los re­zul­ta­tai bei per­spek­ty­vos.

Ni­na „Da­ly­vau­ju vi­suo­se rin­ki­muo­se, ma­ nau, kad tai ma­no pa­rei­ga. Už ką šį kar­tą ati­da­viau sa­vo bal­są, ne­no­rė­ čiau sa­ky­ti.“

Ter­m i­na­las. Ry­toj su­s i­s ie­k i­mo mi­ nist­ras Eli­g i­jus Ma­s iu­l is da­ly­vaus Sus­k ys­t in­t ųjų gam­t i­n ių du­jų ter­m i­ na­lo pro­jek­to įgy­ven­d i­n i­mo ko­m i­si­ jos po­sė­dy­je. „„Antp­lū­dis: dau­giau­sia rin­kė­jų į kon­su­la­tą plūs­te­lė­jo va­kar per­piet. 

Kon­kur­s as. Bend­ro­vė „Lie­t u­vos du­ jos“ pa­skel­bė ma­gist­ra­li­nio du­jo­tie­kio nuo Tau­ra­gės iki Klai­pė­dos sta­ty­bos ran­go­vo kon­k ur­są. Jo lai­mė­to­jas per 20 mė­ne­sių tu­rės nu­ties­ti ma­g ist­ra­li­ nį du­jo­t ie­k į nuo Tau­ra­gės du­jų skirs­ ty­mo sto­ties iki Klai­pė­dos, kur dar pa­ sta­tys ant­rą­ją skirs­ty­mo sto­tį. Kon­kur­ so da­ly­vių pa­siū­ly­mų lau­kia­ma iki ko­ vo 29 die­nos. Sta­t y­b os. Vie­š ų­jų pir­k i­mų tar­ny­ba (VPT) lei­do tęs­t i pro­ce­dū­ras nau­jų kran­ti­nių sta­ty­bai bend­ro­vės „Klai­pė­ dos Smel­tė“ te­r i­to­r i­jo­je. Per­nai lapk­ri­ tį VPT įpa­rei­go­jo Klai­pė­dos vals­ty­bi­ nio jū­r ų uos­to di­rek­ci­ją nu­trauk­ti pro­ ce­dū­ras ir skelb­ti nau­ją kon­kur­są. Da­ bar Vie­šų­jų pir­k i­mų tar­ny­ba iš nau­ jo įver­ti­no pa­teik­tą me­d žia­gą, su­si­ju­ sią su vyk­do­mu at­v i­r u kon­k ur­su dėl 90–100 kran­ti­nių sta­ty­bos, ir ne­prieš­ ta­rau­ja, kad per­kan­čio­ji or­ga­n i­za­ci­ja tęs­tų pir­k i­mo pro­ce­dū­ras. Tu­riz­mas. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ ta­men­to duo­me­ni­mis, 2011 m. Klai­pė­ dos ap­skri­ties kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­ se treč­da­lis poil­sia­vu­sių at­vy­kė­lių bu­ vo už­sie­nie­čiai. 2011 m. Lie­tu­vos kai­ mo tu­riz­mo so­dy­bo­se ap­si­lan­kė 252,8 tūkst. poil­siau­to­jų. Dau­g iau­sia už­sie­ nie­čių, apie 30 pro­c., poil­sia­vo Klai­pė­ dos ap­skri­t y­je. Klai­pė­dos ap­skri­t y­je yra 46 kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos su be­ veik tūks­tan­čiu vie­tų, di­džio­ji da­lis so­ dy­bų, net 28, įsi­kū­ru­sios Klai­pė­dos ra­ jo­ne. Per me­tus poil­siau­to­jų skai­čius Klai­pė­dos ap­skri­t ies kai­mo tu­r iz­mo so­dy­bo­se išau­go dvi­g u­bai – nuo 15,5 tūkst. poil­siau­to­jų 2010 me­tais iki 31,5 tūkst. 2011 me­tais. Pas­kelbs. Po­r yt sta­t is­t i­kos de­p ar­ ta­men­tas skelbs ga­m in­to­jų par­duo­ tos pra­mo­nės pro­duk­ci­jos kai­nų po­ ky­čius va­sa­r į. Ket­vir­ta­d ie­n į de­par­ta­ men­tas pa­skelbs per­nai ket­v ir­to ket­ vir­čio dar­bo už­mo­kes­t į ap­skri­ty­se ir sa­vi­val­dy­bė­se, var­to­ji­mo pre­kių ir pa­ slau­g ų po­ky­čius va­sa­r į.

1

Sek­ma­die­nį pir­ma­sis no­ rin­tis rink­ti Ru­si­jos Fe­ de­ra­ci­jos pre­zi­den­tą žmo­gus prie kon­su­la­to atė­jo 15 mi­nu­čių iki jam at­ve­riant du­ris. Vy­ras ti­ki­no sku­ bąs į dar­bą ir no­rė­jęs ati­duo­ti sa­vo bal­są už pa­si­rink­tą kan­di­da­tą.

Išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo šių rin­ki­ mų me­tu or­ga­ni­zuo­ta ne­bu­vo. Rin­ki­mų apy­lin­kė­je nė vie­no kan­di­da­to ste­bė­to­jai ne­da­ly­va­vo. Va­kar iki pie­tų jo­kių in­ci­den­tų neuž­fik­suo­ta. Pa­mir­šo sa­vo tei­ses

Iš to­liau at­vy­ku­siems – vai­šės

Į Klai­pė­dą bal­suo­ti au­to­bu­sais at­ vež­ta 15 Pa­lan­go­je gy­ve­nan­čių ša­ lies kai­my­nės pi­lie­čių bei apie 40 Ru­si­jos pi­lie­čių, nuo­lat gy­ve­nan­ čių Tau­ra­gė­je bei Ši­lu­tė­je. Kon­su­ la­te iš ato­kiau at­vy­ku­sie­ji bu­vo vai­ ši­na­mi karš­ta ar­ba­ta, su­muš­ti­niais ir ban­de­lė­mis. Li­go­tiems žmo­nėms, pa­reiš­ku­ siems va­lią da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, ur­nos bu­vo nu­vež­tos į jų na­mus bei li­go­ni­nes. To­kiu bū­du sa­vo va­lią iš­ reiš­kė dau­giau nei 20 rin­kė­jų.

Rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Klai­pė­do­je Vla­di­mi­ras No­vi­ko­vas pa­sa­ko­jo tik apie vie­ną ne­su­sip­ra­ti­ mą. Gar­baus am­žiaus ru­sa­kal­bis vy­ ras, tu­rin­tis Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, no­ rė­jo bal­suo­ti už Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną. Jis bu­vo atė­jęs į rin­ki­mų apy­lin­ kę ir prieš ke­lis mė­ne­sius, kai vy­ko rin­ki­mai į Ru­si­jos Dū­mą. Kon­su­la­ to dar­buo­to­jams se­no­liui te­ko il­go­ kai aiš­kin­ti, kad, at­si­sa­kęs Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­ty­bės, da­ly­vau­ ti šios ša­lies rin­ki­muo­se jis ne­tu­ri tei­sės. Dū­mos rin­ki­muo­se da­ly­va­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

vo apie 700 Klai­pė­do­je gy­ve­nan­čių Ru­si­jos pi­lie­čių. V.No­vi­ko­vas ti­kė­ jo­si, kad rink­ti ša­lies pre­zi­den­tą at­ eis kur kas dau­giau žmo­nių. Pui­kus oras – dau­giau rin­kė­jų

„Šian­dien šven­ti­nė nuo­tai­ka. Pir­ miau­sia, mes pir­mą kar­tą vyk­do­ me rin­ki­mus nau­ja­ja­me kon­su­la­to pa­sta­te. Čia švie­su, erd­vu, jau­ku. Ma­nau, di­des­nį rin­kė­jų ak­ty­vu­ mą lems ir pui­kus oras. Anks­tes­ nių rin­ki­mų me­tu li­jo, pū­tė stip­rus vė­jas, tad ne­ma­ža da­lis rin­kė­jų li­ko na­muo­se“, – tei­gė V.No­vi­ko­vas. Va­kar ti­kė­ta­si, kad pir­mie­ji bal­ sa­vi­mo re­zul­ta­tai Klai­pė­do­je bus ži­no­mi apie 23 val. Vie­šą­ją tvar­ ką už­tik­ri­no uos­ta­mies­čio po­li­ci­ jos pa­rei­gū­nai, jie ti­ki­no, kad jo­kių in­ci­den­tų prie kon­su­la­to iki sek­ ma­die­nio po­pie­tės ne­bū­ta.

Tat­ja­na „Bal­sa­vau už Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną. Jei esu Ru­si­jos pi­lie­tė, tai ir rin­ki­muo­se tu­riu da­ly­vau­ti, to­dėl vi­sa­da at­lie­ku šią pa­rei­gą“.

Da­nii­las ir Svet­la­na „Mes da­ly­vau­ja­me tik Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Ma­no­me, kad tai ypa­ tin­gos svar­bos Ru­si­jai rin­ki­mai, to­ dėl ne­li­ko­me nuo­ša­ly­je.“

Pa­ger­bė Adomo Bra­ko at­mi­ni­mą Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Šeš­ta­die­nio ry­tą bū­re­lis klai­pė­die­ čių su­si­rin­ko prie pa­mink­lo 1923 m. su­ki­li­mo da­ly­viams pa­mi­nė­ti iš­ki­laus klai­pė­diš­kio Ado­mo Bra­ ko mir­ties su­kak­tį.

Sau­lė­tą ry­tą į Skulp­tū­rų par­ką sku­ bė­ję žmo­nės yra ge­ri pa­žįs­ta­mi. Dau­ge­lis jų – Ma­žo­sios Lie­tu­vos rei­ka­lų ta­ry­bos Klai­pė­dos kraš­to sky­riaus na­riai. Jie čia rin­ko­si pa­ mi­nė­ti 60-ąsias A.Bra­ko mir­ties me­ti­nes. Dai­li­nin­kas, ar­chi­tek­tas, pe­ da­go­gas, lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­ jas, Ma­žo­sios Lie­tu­vos kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo or­ga­ni­za­to­rius 1952 m. mi­rė apa­kęs ir ne­te­kęs svei­ka­tos trem­ty­je, Al­ta­jaus kraš­te. Ka­dan­gi A.Bra­ko pa­lai­do­ji­mo vie­ta ne­ži­no­

ma, pa­gar­ba iš­ki­lia­jam klai­pė­diš­ kiui ati­duo­ta prie jo kū­ri­nio – pa­ mink­lo su­ki­li­mo au­koms. Prie pa­mink­lo pa­dė­ta gė­lių, gar­ bės sar­gy­bo­je sto­vė­ję vy­rai lai­kė

Pa­gar­ba iš­ki­lia­jam klai­pė­diš­kiui ati­ duo­ta prie jo kū­ri­nio – pa­mink­lo su­ki­li­mo au­koms.

Lie­tu­vos ir Klai­pė­dos kraš­to tris­pal­ ves vė­lia­vas.A.Bra­ko var­du Klai­pė­ do­je yra pa­va­din­ta vai­kų dai­lės mo­ kyk­la. Vis daž­niau pra­by­la­ma apie sie­kį jo var­du pa­va­din­ti gat­vę ir ant na­mo, ku­ria­me dai­li­nin­kas yra gy­ ve­nęs, pa­ka­bin­ti at­mi­ni­mo len­tą.

„„Pa­gar­ba: vie­nin­te­lė vie­ta, kur ga­li­ma pa­dė­ti gė­lių A.Bra­ko at­mi­ni­mui,

yra jo su­kur­tas pa­mink­las 1923 m. su­ki­li­mo da­ly­viams.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


3

PIRMADIENIS, KOVO 5, 2012

miestas

kaziuko mugė klaipėdoje

Dienos telegrafas Re­zo­liu­ci­ja. Šian­dien 10.30 val. Klai­pė­ dos Jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių ly­gos at­sto­ vai me­rui įteiks re­zo­liu­ci­ją. Iš­kil­mės. Šian­dien 14 val. K.Do­ne­lai­ čio g. 6B (Skulp­tū­rų par­ke) iš­kil­min­gai ati­da­ro­mas Tau­ti­nių kul­tū­rų cent­ras. 16 val. cent­ras bus pri­sta­to­mas mies­to bend­ruo­me­nei, o Kon­cer­tų sa­lė­je vyks šven­ti­nis kon­cer­tas „Tau­tų vai­ni­kas“. Svei­ka­ta. Pir­ma­die­nį 15 val. (Da­nės g. 17) po­sė­džiaus As­mens svei­ka­tos prie­ žiū­ros ko­mi­si­ja. Ke­ti­na­ma ap­tar­ti pir­ mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų fi­ nan­sa­vi­mo pro­ble­mas Klai­pė­do­je. Bus kal­ba­ma ir apie pa­cien­tų skun­dus ir bė­ das nu­sta­tant neį­ga­lu­mo ly­gį.

„„Pir­ki­niai: mu­gė­je ne vie­nas pir­ko ries­tai­nių – šei­my­nai, o in­ki­lų – grįž­tan­tiems paukš­čiams. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ka­ziu­ko mu­gė­je – pa­va­sa­rio nuo­tai­kos Pa­var­gę nuo žie­mos są­stin­gio klai­pė­die­ čiai sa­vait­ga­lį plū­do į Teat­ro aikš­tę, kur nuo šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nio kva­pais, spal­vo­mis ir tran­kia mu­zi­ka vi­lio­jo Ka­ziu­ ko mu­gė.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Šį kar­t ą mu­g ės or­ga­n i­za­to­r iai su­l au­k ė to­k io gau­saus pre­kei­ vių bū­rio, kad vien Teat­ro aikš­ tės jiems neuž­te­ko. Par­d a­v ė­j ų pre­kys­ta­liai nu­si­drie­kė ir abi­pus Tur­gaus gat­vės iki san­kry­žos su Til­tų gat­ve. Šil­ta pa­va­sa­rio sau­lė džiu­gi­no ir pir­kė­jus, ir par­da­vė­jus. Kiek­vie­nas mu­gė­je ra­do sau mie­lą kam­pą. Mo­te­rys įni­ko rink­tis pa­puo­ša­ lus. Ne vie­na pa­li­ko ve­ži­mė­lį su vai­ku sau­go­ti sa­vo su­tuok­ti­niams. O šie bū­ria­vo­si ar­čiau karš­to alaus, ko­šės su spir­gu­čiais bei kep­ tų stin­tų pre­kei­vių. Trys stin­tos – du li­tai, o už ki­ log­ra­mą šių švie­žių žu­vų – 11 li­ tų, to­kia kai­na vi­lio­jo la­biau nei per stin­tų šven­tę Pa­lan­go­je. Čia

pat aikš­tė­je žve­jys ati­da­rė rū­kyk­ los du­ris ir pa­lei­do į mi­nią vi­lio­jan­tį ką tik iš­rū­ky­tų žu­vų kva­pą. Klai­p ė­d ie­č iai no­r iai pir­ ko aukš­tai­č ių at­vež­to na­m i­n io alaus, ku­r io pa­sva­l ie­č iai, bir­ žie­čiai ir ki­ti jų kraš­tie­čiai iš­vi­ rė dau­gy­bę rū­šių. Nors mu­gė­je di­džią­ją pre­kių dau­ gu­mą su­da­rė per vi­sas di­džią­sias mies­to šven­tes par­duo­da­mi daik­ tai, daž­niau­siai klai­pė­die­čiai at­la­ po­jo pi­ni­gi­nes prie ver­bų ir ries­tai­ nių pre­kys­ta­lių. Pa­va­sa­ri­niu ak­cen­tu ta­po in­ki­lai. Už vie­ną pra­šy­ta nuo 15 iki 25 li­tų. Kal­viai, me­di­nių bal­dų bei ak­ me­ni­nių eks­ter­je­ro de­ta­lių meist­ rai lau­kė pri­va­čių na­mų sa­vi­nin­kų dė­m e­s io, ap­ta­r i­n ė­jo pre­kes ro­ dy­da­mi jas nuo­trau­kų al­bu­muo­ se bei de­rė­jo kai­ną. Pin­ti, drož­ti, megz­ti, lip­dy­ti dir­bi­niai bei su­ve­

ny­rai pri­mi­nė šim­ta­me­tę jo­mar­ kų tra­di­ci­ją. Nors Že­mai­ti­jo­je ir Klai­pė­dos kraš­te ver­bos – tai puokš­te­lė ka­da­ gio bei kark­lų ša­ke­lių, klai­pė­die­čiai džiau­gė­si ga­lė­da­mi įsi­gy­ti Vil­niaus kraš­tui bū­din­gų iš sau­sų žo­lių bei gė­lių su­riš­tų ver­bų.

Trys stin­tos – du li­ tai, o už ki­log­ra­mą šių švie­žių žu­vų – 11 li­tų, to­kia kai­na vi­ lio­jo la­biau nei per stin­tų šven­tę Pa­lan­ go­je.

20-ąją Ka­zi­mie­ri­nių šven­tę pra­ dė­jo ir ge­rą pus­die­nį šmaikš­čiais žo­džiais su­si­rin­ku­siuo­sius links­ mi­no nuo­la­ti­niai Ka­ziu­ko mu­gės ve­dė­jai ak­to­riai Ni­jo­lė Sa­bu­ly­tė ir Aleksandras Ši­mans­kis. Ne vie­nas klai­pė­die­tis iš mu­gės sku­bė­jo į po­li­ci­ją pra­neš­ti, kad ki­ šen­va­giai nu­gvel­bė pi­ni­gi­nę. Sek­ ma­die­nį iki po­pie­tės ofi­cia­liai pra­ neš­ta apie ke­tu­rias to­kias va­gys­tes. Ko ge­ro, dar dau­giau žmo­nių apie va­gys­tes ne­pra­ne­šė.

Mir­tys. Šeš­ta­die­nį Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­ jos sky­riu­je užre­gist­ruo­tos 4 klai­pė­die­ čių mir­tys. Mi­rė Zi­nai­da Ivaš­čen­ko g. 1916 m.), Ju­li­ja Bi­ler­tie­nė (g. 1933 m.), Ma­ ri­jo­na Leš­kie­nė (g. 1937 m.), Vy­tau­tas Jo­ nuš­kis (g. 1955 m.). Nau­ja­gi­miai. Per sta­tis­ti­nę pa­rą pa­gim­ dė 5 mo­te­rys, gi­mė 2 mer­gai­tės ir 3 ber­ niu­kai. Grei­to­ji. Iki sek­ma­d ie­n io pa­va­ka­rės grei­to­sios pa­gal­bos me­d i­kai kvies­ ti 48 kar­tus. Blo­g iau jau­tė­si krau­jos­ pū­džio su­tri­ki­mų tu­rin­tys klai­pė­die­ čiai, sun­kūs li­go­niai, me­di­kai var­go ir su gir­tais ant šal­tos že­mės gu­lin­čiais žmo­nė­mis.


4

pirmadienis, kovo 5, 2012

miestas

LEZ mi­tas vir­to tik­ro­ve 1

Bu­vo toks ES vei­kė­jas, ku­ris re­zi­da­vo Lie­tu­vo­ je, jam nu­sprū­do nuo lie­žu­vio ta min­tis, te­ko pa­neig­ti tą da­ly­ką“, – pa­sa­ko­jo P.Va­si­liaus­kas. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tuo­ met pa­tei­kė pa­žy­mą, kad ES vals­ ty­bė­se yra 34 LEZ. „Ta­da at­ro­dė, jog be­veik neį­ma­ no­ma įti­kin­ti, kad tai rei­ka­lin­ga ne tik Klai­pė­dai“, – sun­kios pra­džios ne­slė­pė bend­ro­vės val­dy­bos pir­mi­ nin­kas. Pra­džia tuš­čia­me lau­ke

Pats pir­mas ob­jek­tas, įsi­kū­ręs pli­ ko­je vie­to­je, – da­nų įmo­nė „Es­per­ sen“. Da­nai pa­si­ro­dė 2002 m. pa­ va­sa­rį. „Klien­tų bu­vo nuo 1999 m., at­ va­žiuo­da­vo, sa­ky­da­vo: pa­ro­dy­ki­te zo­ną. Pa­ma­ty­da­vo ply­ną lau­ką ir as­fal­tuo­to ke­lio ga­liu­ką. Il­gai ne­ bu­vo nė vie­nos įmo­nės. Nuos­ta­bu, kad at­si­ra­do „Es­per­sen“, ku­ri ry­ žo­si kur­tis tuš­čio­je vie­to­je. Ant­ra­ sis in­ves­tuo­to­jas – „Ne­mu­no ban­ ga“ jau bu­vo lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nė“, – tei­gė P.Va­si­liaus­kas. Ypač spar­čiai įmo­nės LEZ kū­rė­ si prieš­kri­zi­niu lai­ko­tar­piu, 2006– 2007 m. Pas­kui – są­stin­gis. Neaiš­ki fi­nan­si­nė eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja vi­so­ je ES. Ir nau­ją pro­jek­tą pra­dė­ti to­kiu me­tu esą rei­kė­jo la­bai daug drą­sos. Treč­da­liu iš­si­plė­tė

LEZ yra du skly­pai – vie­nas 300 ha, ki­tas – 120 ha, ši te­ri­to­ri­ja pri­jung­ ta per­nai lapk­ri­čio mė­ne­sį. Taip ir bend­ro­vė „Neo Group“ pa­te­ko į zo­nos te­ri­to­ri­ją. Bend­ro­vė nuo 2011 m. gruo­džio tu­ri Lais­vo­sios eko­no­ mi­nės zo­nos sta­tu­są. Iš 300 hek­ta­rų tin­ka­mų nau­do­ ti – 220 ha, iš jų iš­nuo­mo­ti 64 ha, čia įsi­kū­rė 21 įmo­nė, iš ku­rių 17 – vei­kian­čių. LEZ įsteig­ta 49 me­tams, šių me­tų rug­sė­jį bus 10 me­tų, kai ji vei­kia. „Zo­na įvei­kė penk­ta­da­lį įsta­ty­ me jai nu­ma­ty­to lai­ko. O pa­skui Sei­mas ga­li pra­tęs­ti zo­nos ga­lio­ji­ mo lai­ką. Jei­gu ne, įmo­nės, ku­rios čia yra, veiks be mo­kes­ti­nių leng­ va­tų. Tai bus eko­no­mi­nis par­kas, ku­ria­me dirbs pra­mo­nės, lo­gis­ti­kos ir pa­slau­gų įmo­nės,“ – per­spek­ty­ vas dės­tė P.Va­si­liaus­kas. Su­tau­po ir lai­ką, ir pi­ni­gus

Į LEZ in­ves­tuo­to­jai atei­na, kad su­ tau­py­tų lai­ko ir pi­ni­gų. Čia ne­rei­ kia rū­pin­tis in­ži­ne­ri­nės struk­tū­ros su­kū­ri­mu, be to, yra tai­ko­mos mo­ kes­ti­nės leng­va­tos. „Per kiek lai­ko pas mus ga­li­ ma įsi­kur­ti? 2002 m. ko­vo mė­

„„Įver­ti­ni­mas: Klai­pė­dos LEZ no­mi­nuo­ta Eu­ro­pos vers­lo pres­ti­ži­niams ap­do­va­no­ji­mams už veik­los tva­ru­mą

ir ap­lin­kos ap­sau­gą. 

ne­sį mes su „Es­per­sen“ pa­si­ra­šė­ me su­tar­tį, o lapk­ri­tį jie jau iš­lei­do pir­mą­ją pro­duk­ci­ją. Tai ab­so­liu­tus re­kor­das, vis­kas pa­vy­ko per 8–9 mė­ne­sius. Sta­ti­nys pa­ly­gin­ti pa­ pras­tas, fak­tiš­kai ne­bu­vo su­gaiš­ta lai­ko te­ri­to­ri­niam pla­na­vi­mui. Tuo me­tu esant tam tik­roms są­ly­goms, įsta­ty­mai lei­do de­ta­lų­jį pla­ną pa­

Po­vi­las Va­si­liaus­kas:

Tai bu­vo la­bai ne­ti­ kė­ta, mus no­mi­na­ vo to­je sri­ty­je, kur čia la­biau­siai mu­ša.

tvir­tin­ti per 1–2 mė­ne­sius. O da­ bar, kaip 2004 me­tais, bu­vo priim­ tas Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mas, kom­pa­ni­ja „For­tum Klai­pė­da“ vien tik po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą at­ li­ki­nė­jo pust­re­čių me­tų“, – tvir­ti­ no P.Va­si­liaus­kas. Jei­gu vers­li­nin­kas ap­si­spren­džia kur­tis vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, neį­ma­ no­ma pro­gno­zuo­ti, ka­da jos pa­vyks gau­ti. LEZ že­mės pro­ble­mos nė­ra. Zo­no­je dar gy­ve­na žmo­nės

Kai Klai­pė­dos LEZ ėmė kur­tis įmo­ nės, jos te­ri­to­ri­jo­je bu­vo du kai­mai – Lyp­kių ir Šve­pe­lių su dau­giau nei 30 šei­mų. Anks­čiau šie kai­mai šlie­ jo­si prie mies­to, bet jam ne­prik­lau­ sė. Nusp­ren­dus kur­ti LEZ, kai­mai ta­po Klai­pė­dos gat­vė­mis. Al­do­na To­liu­šie­nė, Lyp­kių sen­ bu­vė nuo 1951-ųjų, iš­gy­ve­nu­si čia ly­giai 60 me­tų, per­nai ba­lan­dį su

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

šei­ma iš­si­kė­lė. Kai pra­mo­nės įmo­ nės ėmė su­pti so­dy­bą, ji pra­dė­ jo ko­vą dėl tei­sės gy­ven­ti šva­rio­je ap­lin­ko­je ir tre­jus me­tus by­li­nė­jo­ si dėl kom­pen­sa­ci­jų. Pa­sak Klai­p ė­d os sa­v i­val­dy­ bės Že­mėt­var­kos sky­riaus ve­dė­jos Rai­mon­dos Gru­žie­nės, su 9 Lyp­ kių gy­ven­to­jais, ku­rie tu­rė­jo že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės, dar neat­sis­ kai­ty­ta. Sa­vi­val­dy­bei pri­trū­ko 0,9 mln. li­tų. Iš vi­so gy­ven­to­jų kom­ pen­sa­ci­joms rei­kė­jo 18,2 mln. li­tų. 21 fi­zi­niam as­me­niui kom­pen­sa­ ci­jos iš­mo­kė­tos, dar 2 as­me­nys by­ li­nė­ja­si teis­me, jiems taip pat bus iš­mo­kė­tos kom­pen­sa­ci­jos. Iki šiol Lyp­kių gat­vė­je yra dau­ gia­bu­tis bei pri­va­tus gy­ve­na­ma­sis na­mas, ten gy­ve­na 7 žmo­nės. „Kom­pen­sa­ci­joms jų iš­kel­di­ni­ mui rei­kia dar 2,5 mln. li­tų, šių pi­ ni­gų trūks­ta“, – tei­gė R.Gru­žie­nė. Eko­lo­gi­nės pro­ble­mos

Gy­ven­to­jų iš­kel­di­ni­mas iš pra­mo­ nės zo­nos su­si­jęs su svei­ka gy­ve­na­ mą­ja ap­lin­ka. Žmo­nės gy­ve­no la­bai ar­ti pra­mo­nės įmo­nių. Ta­čiau pre­ten­zi­jų LEZ lig šiol tu­ri ir ar­ti­miau­sių Klai­pė­dos dau­gia­bu­ čių gy­ven­to­jai, ir ra­jo­no bend­ruo­ me­nė. „Tai vie­nas mi­tų, psi­cho­lo­giš­kai pro sa­vo bu­to lan­gus nė­ra ma­lo­nu ma­ty­ti ga­myk­lų ka­mi­nus, iš ku­rių kaž­kas rūks­ta. Su­si­for­ma­vo nuo­ mo­nė apie pra­mo­nės kon­cent­ra­ci­ ją, bet juk ši­tos zo­nos ir yra to­kia pa­skir­tis, kur tu­ri bū­ti kon­cent­ ruo­ta pra­mo­nė. Vis dėl­to vy­rau­ ja nuo­sta­ta, kad čia kaž­kas ne­ge­rai ap­lin­kai. Kas­met vyks­ta mo­ni­to­ rin­gas, ste­bi­ma, ko­kį po­vei­kį įmo­

nių veik­la da­ro orui, grun­tui“, – kal­bė­jo P.Va­si­liaus­kas. Gy­ven­to­jams ne­ri­mą ke­lė kva­pai ir plas­ti­ko ga­myk­los. „Jei „In­do­ra­ma“ be­veik nie­ko neer­zi­na, tai „Neo Group“ kė­lė di­ džiau­sią siau­bą. Tuo me­tu ši įmo­nė dar ne­prik­lau­sė LEZ, kai mus kal­ti­ no, esą „Neo Group“ ter­šia ap­lin­ ką. Čia jau net ne emo­ci­nis da­ly­kas, o mi­tas. Kenks­min­gų iš­me­ti­mų, ku­rie terš­tų orą, šian­dien nė vie­na zo­nos įmo­nė neat­lie­ka“, – tvir­ti­no P.Va­si­liaus­kas. Mo­ni­to­rin­go re­zul­ta­tai by­lo­ ja, kad Klai­pė­do­je 70 pro­c. ap­lin­ką ter­šia au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mo­sios du­jos, 12 pro­c. su­da­ro pra­mo­nės tar­ša, LEZ tar­ša – 0,3 pro­c. To­kie ofi­cia­lūs ty­ri­mų duo­me­nys. No­mi­na­ci­ja nu­ste­bi­no

Praė­ju­sią sa­vai­tę paaiš­kė­jo, kad Klai­pė­dos lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na pa­te­ko į pres­ti­ži­nių Eu­ro­pos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų (Eu­ro­pean Bu­si­ness Awards 2012) no­mi­nan­tų są­ra­šą – bend­ro­vė pre­ten­duos į ap­do­va­no­ ji­mą už veik­los tva­ru­mą ir ap­lin­kos ap­sau­gą. Klai­pė­dos LEZ, at­rink­ta iš 15 tūkst. Eu­ro­pos įmo­nių, pir­mau­jan­čių sa­ vo sri­ty­se, pa­te­ko į ant­rą­jį ap­do­va­ no­ji­mų pro­gra­mos eta­pą. „Tai bu­vo la­bai ne­ti­kė­ta, mus no­mi­na­vo to­je sri­ty­je, kur čia la­ biau­siai mu­ša. Dėl in­ves­ti­ci­jų pri­ trau­ki­mo dar bu­vo ga­li­ma ti­kė­ tis įver­ti­ni­mo, nes per tuos me­tus ne­ma­žai nu­veik­ta. Pa­gal san­ty­kį vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų ir grą­žos iš in­ ves­tuo­to­jų, esa­me neį­ti­kė­ti­nai sėk­ min­ga zo­na, nes vals­ty­bė in­ves­ta­vo 46 mln. li­tų į inf­rast­ruk­tū­rą, o čia

Komentaras Rai­mun­das Vai­tie­kū­nas Rin­ko­da­ros spe­cia­l is­tas

A

r grei­tai bus už­pil­dy­ta Klai­ pė­dos LEZ, pri­klau­so nuo to, kaip mes at­ro­do­me pa­ sau­l iui. Ne­bent grįš įmo­ nės, ku­rios da­bar pa­ma­žu trau­kia­si iš Ki­ni­jos. Ten yra daug leng­va­ti­nių zo­nų, anks­čiau la­bai kvie­tė už­sie­nie­čius, kad at­va­žiuo­tų ir juos iš­mo­ky­tų. Pa­ti vals­ ty­bė la­bai daug in­ves­ta­vo sta­ty­da­ma fab­r i­k us, kur ga­l i­ma bū­t ų įdar­bin­t i žmo­nes. Vals­ty­bė daug pri­si­dė­jo, kad ki­nų pre­kės bū­tų pi­ges­nės ir išei­tų į pa­ sau­li­nę rin­ką. Pas­ta­rai­siais me­tais Ki­ni­ jo­je pra­dė­jo aug­ti kai­nos, at­si­ra­do daug stab­džių. Anks­čiau tai bu­vo eks­por­to ša­lis, o da­bar virs­ta im­por­to vals­ty­be. Ir mui­to mo­kes­čiai, ir vi­di­niai mo­kes­ čiai pa­k i­lo iki Eu­ro­pos ly­g io. Vie­n in­ te­lė ni­ša, tai – Lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos, ku­rio­se dirb­ti tru­pu­tį pi­giau nei vals­ty­bi­nė­je erd­vė­je. To­dėl da­bar vers­ lui Ki­ni­jo­je iš­gy­ven­ti keb­lu. Pi­giau pa­ ga­min­ti ne­pa­vyks­ta, tad ieš­ko­ma ki­tų rin­kų. Re­gi­ma ten­den­ci­ja, kad per ar­ti­ miau­sius 5 me­tus į Eu­ro­pą iš Ki­ni­jos ga­ li grįž­ti kai ku­rios įmo­nės. Kol kas jų grį­ ži­mą su­lai­ko tik eu­ro pro­ble­mos.

Klai­pė­dos LEZ skai­čiais „„Vei­kia nuo 2002 m. rug­sė­jo. „„Te­ri­to­ri­ja – 420 ha. „„Yra pa­si­ra­šiu­si su­tar­tis su 21 įmo­

ne, iš jų 17 vyk­do veik­lą. „„Įmo­nių in­ves­ti­ci­jos nuo jų veik­los

pra­džios – 1,4 mlrd. Lt. „„Mo­kes­čių leng­va­tos in­ves­tuo­to­

jams 2002–2010 m. – 72 mln. Lt. „„2010 m. įmo­nė­se dir­bo be­veik

1200 dar­buo­to­jų. „„Pa­kar­to­ti­nės in­ves­ti­ci­jos 2010 m. –

per 17 mln. Lt. „„In­ves­tuo­to­jų eks­por­tas 2010 m. –

be­veik 0,5 mlrd. Lt.

vei­kian­čios bend­ro­vės – pu­sant­ro mi­li­jar­do li­tų. Kas­met iš LEZ eks­ por­tuo­ja­ma už maž­daug mi­li­jar­ dą li­tų, to­je sri­ty­je ga­lė­jo­me ti­kė­tis ap­do­va­no­ji­mo. Bet kai mums pra­ ne­šė, kad esa­me no­mi­nuo­ja­mi dėl veik­los tva­ru­mo ir ap­lin­kos ap­sau­ gos, iš tik­rų­jų mums tai bu­vo ne­ ti­kė­tas ir ma­lo­nus įver­ti­ni­mas“, – nuo­sta­bos ne­slė­pė P.Va­si­liaus­kas. Eu­ro­pos vers­lo ap­do­va­no­ji­mas Klai­pė­dos LEZ bū­tų ket­vir­ta­sis di­ de­lio mas­to tarp­tau­ti­nis pri­pa­ži­ni­ mo įro­dy­mas.

Pa­ma­ry­je – pir­mie­ji po­tvy­nio ženk­lai As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Pa­ma­rio lau­kai jau virs­ta eže­rais. Ši­lu­tės ra­jo­ne po­lai­džio van­duo ap­sė­mė ke­lią Šilutė–Rusnė, čia jo gy­lis pa­sie­kė 4 cm.

Kol kas leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai dar ne­sun­kiai įvei­kia ap­sem­tą ke­lią.

Spe­cia­li tech­ni­ka au­to­mo­bi­lius per ap­sem­tą ruo­žą pra­de­da ga­ben­ ti, kai van­duo virš ke­lio dan­gos pa­ ky­la 30 cm. Kol kas Ne­mu­no žio­tys dar su­kaus­ty­tos le­do, ta­čiau Kur­ šių ma­rių va­ka­ri­nia­me pa­kraš­ty­je ir ties Ven­te jau pa­ste­bi­mi van­dens ply­šiai ir prie­kran­ti­nės pro­per­šos. Lip­ti ant le­do šio­se vie­to­se – pa­ vo­jin­ga.

„„Van­duo: ke­lias iš Ši­lu­tės į Rus­nę vie­to­mis jau ap­sem­tas, ta­čiau kol kas au­to­mo­bi­liai jį ne­sun­kiai įvei­kia. Al­do­nos Alek­sė­jū­nie­nės nuo­tr.


5

PIRMADIENIS, KOVO 5, 2012

MIESTAS

Svei­kuo­liai bai­sė­jo­si pa­plū­di­miais Pa­si­vaikš­čio­ti prie jū­ros iš­si­ruo­šę žmo­ nės – ap­stul­bę. Nu­ tir­pus snie­gui, Pir­ mo­sios Meln­ra­gės pa­plū­di­mys pri­ me­na są­var­ty­ną. Be bu­te­lių, stik­lo šu­ kių čia mė­to­si ir ne­ gy­vos an­tys.

Ire­na Ša­ka­lie­nė:

No­rė­jo­me su­tau­py­ti, kad dau­giau pi­ni­gų bū­tų pa­plū­di­miams pri­žiū­rė­ti va­sa­rą.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Ky­la pa­vo­jus vai­kams

Ypač ap­šnerkš­tas Pir­mo­sios Meln­ ra­gės pa­plū­di­mio ruo­žas nuo mo­lo iki cent­ri­nio ta­ko. Dau­giau­sia mė­ to­si al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų bu­te­liai. Ne­ma­žai jų su­dau­žy­ta. Su sū­nu­ mi po pa­plū­di­mį vaikš­čio­jęs klai­ pė­die­tis la­biau­siai bai­mi­no­si dėl ma­ža­me­čio sau­gu­mo. „Kol vai­kas per­li­pa tuos bu­te­lius, o dar di­džiau­sia krū­va stik­lo šu­kių. Tik­ riau­siai čia Nau­jų­jų su­tik­tu­vių vi­sas tur­tas li­ko“, – ste­bė­jo­si klai­pė­die­tis. Skai­čia­vo an­tis

Pa­vaikš­čio­ję tė­vas su sū­nu­mi ap­ti­ ko ir ne­gy­vų an­čių. Vy­ras tvir­ti­no, jog ei­da­mi Pir­mo­sios Meln­ra­gės pa­plū­di­miu nuo mo­lo iki pa­grin­

„„Kie­kis: pa­plū­di­miuo­se ir jų priei­go­se esan­čios šiukš­lia­dė­žės yra per­pil­dy­tos.

di­nio įė­ji­mo su­skai­čia­vo še­šis ne­ gy­vus paukš­čius. Klai­pė­die­tis spė­jo, kad paukš­čiai už­si­mu­šė at­si­tren­kę į le­do ly­tis. „Mies­to val­džiai de­rė­tų jau su­ si­rū­pin­ti pa­plū­di­miais. Ne­gi ji ma­no, kad žie­mą nie­kas į plia­ žą nei­na? Juk nu­švi­tus sau­lei, vis dau­giau žmo­nių va­žiuos pa­si­ vaikš­čio­ti, o čia to­kia ne­tvar­ka“, – pabrėžė vy­riš­kis. Pir­mo­sios Meln­ra­gės pa­plū­di­miu pa­si­bai­sė­jo spe­cia­liai ko­vo 1-ąją jū­

ro­je iš­si­mau­dy­ti at­vy­kę svei­kuo­liai iš Vil­niaus. „Šiukš­ly­n as. Net ne­m a­l o­n u mau­dy­tis“, – tvir­ti­no poil­siau­ to­jai. Per­pil­dy­tos ir šiukš­lia­dė­žės, ku­ rios yra prie ta­ko, ve­dan­čio į Pir­ mo­sios Meln­ra­gės pa­plū­di­mį. Čia su­lau­žy­tas ir suo­liu­kas. Dar­bams trūks­ta pi­ni­gų

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­ to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

na Ša­ka­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad pa­plū­ di­miai dar va­lo­mi žie­mos rit­mu. Šie­met tai bu­vo da­ro­ma re­čiau nei kar­tą per sa­vai­tę. „Šių dar­bų fi­nan­sa­vi­mas su­ma­ žin­tas. No­rė­jo­me su­tau­py­ti, kad dau­giau pi­ni­gų bū­tų pa­plū­di­miams pri­žiū­rė­ti va­sa­rą. Nu­tir­po snie­gas ir pa­si­ro­dė šiukš­lės“, – ko­men­ta­ vo ve­dė­ja. Anot I.Ša­ka­lie­nės, žie­mą ran­ go­vams bū­da­vo duo­da­mi nu­ro­dy­ mai at­lik­ti ir ne­pla­nuo­tus pa­plū­

di­mių va­ly­mus. Tai bu­vo da­ro­ma, su­lau­kus skun­dų iš gy­ven­to­jų. Po Ka­lė­dų pa­plū­di­miuo­se mė­ tė­si daug tuš­čių pu­to­jan­čio vy­ no bu­te­lių. „Per­da­vė­me ir šį kar­tą ran­go­ vams, kad ap­si­žiū­rė­tų pa­plū­di­ mius ir su­si­tvar­ky­tų“, – tvir­ti­ no ve­dė­ja. Klai­p ė­d os sa­v i­val­dy­b ės dar­ buo­to­jai plia­žus prieš va­sa­ros se­ zo­ną ke­ti­na ap­žiū­rė­ti ko­vo vi­du­ ry­je. Bus žiū­ri­ma ne tik kaip jie iš­ va­ly­ti, bet ir nu­sta­to­ma ta­kų bei in­ven­to­r iaus būk­l ė. Po to bus spren­d žia­m a, ką rei­k ia at­n au­ jin­ti.

MECENATAS

GENERALINIS RĖMĖJAS

JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI PRASIDĖJO FINALINIS BALSAVIMO TURAS!

PAGRINDINIS RĖMĖJAS

ŠVENTĖS GĖRIMAS

RĖMĖJAI:

BALSUOKITE IR IŠRINKITE MOTERĮ, KURIĄ BŪTŲ GALIMA TITULUOTI DEŠIMTĄJA METŲ KLAIPĖDIETE. Metų klaipėdietės rinkimuose balsuoju už:

1 DALIĄ BIELSKYTĘ 2 JOLANTĄ BUDRIENĘ 3 JOVITĄ GRACHOLSKI 4 JURGĄ KARČIAUSKAITĘ-LAGO

5 VIRGINIJĄ KOCHANSKYTĘ 6 JOLANTĄ NORKIENĘ 7 IRINĄ NOVIKOVĄ

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE BALSUOTI GALITE IKI KOVO 7 DIENOS 10 VAL. RYTO: Iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųsdami adresu: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda; arba atnešdami ir įmesdami į specialiąsias urnas redakcijoje, „Akropolyje“ esančiame skyriuje bei aštuoniuose didžiųjų „Iki“ prekybos centrų. Portale www.KL.lt. Čia surinktų balsų dešimtoji dalis bus susumuota su atiduotaisiais balsavimo lapeliais.

PARTNERIAI:


6

pirmadienis, kovo 5, 2012

nuomonės

Kark­lė tu­rė­tų pri­klau­sy­ti Klai­pė­dai?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Kam iš tie­sų kliū­va mi­nist­ras? Saulius Pocius

L

ie­t u­vo­j e vėl er­ze­l is – kaž­k am la­b ai pa­n i­ žo iš po­sto iš­vers­t i mi­ nist­rą Rai­mun­dą Pa­lai­ tį. Net tai, kad už jį už­si­sto­jo pa­t i Jos Eks­ce­len­ci­ja, nuo­ž mioms jė­ goms – nė mo­tais. Kad vi­sas tas aliar­mas yra gry­nak­ rau­jė po­l i­t i­nė ak­ci­ja, nė­ra rei­ka­ lo įti­k i­nė­t i. Ko­dėl po­l i­t i­nė? Pa­v yz­ dys. Kai po­li­ci­nin­kas Sau­lius Pau­li­ kas pra­žu­dė tris Alek­sand­ri­jos vai­ kus, at­si­sta­ty­din­ti bu­vo pri­vers­tas po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Vy­

Už­ku­li­sių avan­tiū­ris­ tus jau se­niai siu­ti­na ant rei­tin­gų pje­des­ta­ lo žė­rin­ti D.Gry­baus­ kai­tė, ku­ri ar­do įsi­se­ nė­ju­sias ko­rup­ci­nes sche­mas ir rei­ka­lau­ ja dirb­ti ne sau, o tau­ tos la­bui. tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Po­pu­lia­ru­mu jis tik­rai pra­no­ko abu da­bar­t i­n io skan­da­lo he­ro­jus – FNTT pa­rei­g ū­ nus Vi­ta­li­jų Gai­lių ir Vy­tau­tą Gir­ža­ dą. Ta­čiau anuo­met dėl dar­bo ne­ te­ku­sio tau­tos ko­mi­sa­ro nie­kas ne­ pro­tes­ta­vo, ne­si­mau­dė is­te­ri­jų ba­ lo­se, ne­ren­gė tūks­tan­ti­nių mi­tin­gų, pa­ga­liau nie­kas ne­si­kė­si­no ir suar­ dy­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. Tad kas at­si­t i­ko, kad ins­t i­t u­ci­n is pa­rei­g ū­nų gin­čas vir­to ner­vus ar­ dan­čia vi­sos ša­lies pi­lie­čių naš­ta? Vos pra­si­dė­jus šiam er­ze­l iui, kai ku­r ie po­l i­to­lo­gai iš­kart diag­no­za­ vo: tai bal­sa­dė­žė­m is at­si­duo­dan­ ti po­l i­t i­nė ak­ci­ja. „Neuž­m irš­k i­me, kad šie me­tai – rin­k i­mų“, – ne­slė­pė ir pa­tys po­li­ti­kai. Kai kas nors ver­čia­mas iš po­sto, vi­ sa­da rei­k ia mąs­t y­t i apie tai, kam tas po­l i­t i­n ių tri­le­r ių sce­n a­r i­jus nau­d in­gas. Šiuo at­ve­ju tai į nau­ dą ne kam ki­tam, o And­r iaus Ku­ bi­liaus kon­ser­va­to­riams. Rei­ka­las tas, kad per praė­ju­sius par­la­men­to rin­k i­mus vien­man­ da­tė­je Pa­jū­r io apy­gar­do­je li­be­ral­ cent­r is­t as R.Pa­l ai­t is pra­l ai­mė­jo

kon­ser­va­to­r ių kan­d i­da­t ui Pra­nui Žei­m iui. Pers­va­ra bu­vo ne­d i­de­lė – tik 265 bal­sų. Kon­ser­va­to­riai šią apy­gar­dą nuo se­no lai­ko sa­va, nes pa­g rin­di­n į bal­sų skai­čių čia jiems su­ne­ša Pa­lan­gos rin­kė­jai, ku­rie pa­ pras­tai pa­si­sa­ko už de­ši­nią­sias jė­ gas. Ka­dan­g i Pa­lan­go­je itin žmo­ nių ver­t i­na­mas P.Žei­mys šie­met ne­kan­di­da­tuos, o R.Pa­lai­tis no­rės grįž­t i į Sei­mą, ga­l i­ma ne­sun­k iai pro­g no­z uo­t i, kas ru­de­n į lai­mės rin­k i­mus Pa­jū­r io vien­man­da­tė­je. Mat Pa­lan­go­je kon­ser­va­to­r iai to­ kio stip­raus kan­di­da­to, kaip P.Žei­ mys, ne­tu­ri, tad ne­tu­ri ir ką pas­ta­ ty­ti prie­š R.Pa­lai­t į. Ne­s un­k u nu­t uok­t i, kad rin­k i­ muo­se A.Ku­bi­l iaus par­t i­ja la­bai po­pu­l ia­r i ne­bus, to­dėl kiek­v ie­ na ga­l i­my­bė iš­plėš­t i man­da­tą jai rei­k a­l in­ga kaip mirš­t an­č ia­jam de­g uo­nis. Tai su­vo­k ia ir so­cial­de­mok­ra­tai bei vi­sa opo­zi­ci­ja, ku­ri nuo vi­so ši­ to po­li­ti­nio su­si­šau­dy­mo oriai lai­ ko­si to­lu­mo­se. La­bai iš­kal­bin­gas fak­tas – Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­jai iš­k il­m in­gai skel­biant iš­va­ das, sa­vo nuo­mo­nę reikš­t i šiaip jau sku­b an­t is opo­z i­c i­jos va­d as Va­len­ti­nas Ma­z ū­ro­nis ra­miai šne­ ku­čia­vo­si su Klai­pė­dos me­r u Vy­ tau­t u Grub­l iaus­k u. Sup­ran­ta­ma, opo­z i­cio­n ie­r iams jo­k io skir­tu­mo, ar nau­ja­ja­me Sei­me bus dau­g iau kon­ser­va­to­r ių ar li­be­ral­cent­r is­t ų – ir tie, ir anie „ne­lim­pa“. Yra ir dar vie­nas įsta­bus vi­so šio rei­ka­lo as­pek­tas. Apie ap­kal­tą pra­ bi­lę po­li­ti­kie­riai ne­pra­lei­do pro­gos smog­ti ir R.Pa­lai­tį pa­lai­kan­čiai Pre­ zi­den­tei. Už­k u­l i­sių avan­t iū­r is­t us jau se­n iai siu­t i­na ant rei­t in­g ų pje­ des­ta­lo žė­r in­t i Da­l ia Gry­baus­kai­ tė, ku­r i ar­do įsi­se­nė­ju­sias ko­r up­ ci­nes sche­mas, ne­bi­jo pa­si­sa­k y­t i prieš po­l i­t i­nėms gau­joms nau­d in­ gas mo­no­po­li­jas ir rei­ka­lau­ja dirb­ti ne sau, o tau­tos la­bui. Vi­sa tai ne­le­ ga­lių eko­no­mi­nių sis­te­mų sa­vi­nin­ kams – tar­si ada­ta rie­biuo­se sėd­me­ ny­se. Pa­ga­l iau Pre­z i­den­tės po­pu­ lia­r u­mas įky­rė­jo ir po­l i­t i­kos sen­ bu­v iams, ku­r ie to­k io žmo­n ių ver­ ti­n i­mo nie­ka­da ne­bu­vo su­si­lau­kę ir nie­ka­da ne­b e­su­s i­lauks. To­dėl tam tik­ros „an­tip­re­zi­den­ti­nės koa­ li­ci­jos“ at­si­ra­di­mą pa­ly­di ir džiaugs­ mo šūks­niai, ir po­grin­di­nės ova­ci­ jos tų, ku­r ie įpra­tę so­čiai gy­ven­t i „pa­gal se­ną ge­rą tvar­ką“. Šia­me fo­ ne spe­ci­fi š­kai at­ro­do Jur­g io Raz­ mos vil­tys, kad mi­nist­ro pro­ble­ma ne­taps vals­ty­bės pro­ble­ma. Vi­sos vals­ty­bės pro­ble­ma jau se­niai yra. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Aud­rius Vaiš­vi­la, Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos na­rys: – Ver­ti­nant struk­tū­riš­kai ir iš eko­no­mi­nės pu­sės, ma­ nau, vi­sai lo­giš­ka, kad Kark­lė pri­klau­sy­tų Klai­pė­dos te­ri­to­ri­jai. Štai kad ir per Gi­ru­lių miš­ką be­si­drie­kian­ tis dvi­ra­čių ta­kas – jis bai­gia­si ties mies­to ir ra­jo­no ri­ ba. Šiam pro­jek­tui bu­vo pa­nau­do­ti ES pi­ni­gai. Tad jei Kark­lė bū­tų ad­mi­nist­ruo­ja­ma mies­to, ma­nau, kad dvi­ ra­čių ta­kas gy­ven­vie­tė­je bū­tų jau se­niai at­si­ra­dęs. Bū­ tų ga­li­ma įvar­dy­ti ir dau­giau mo­men­tų. Kaip ir Gi­ru­liai, Kark­lė yra ku­ror­ti­nė zo­na, ta­čiau jos plia­žuo­se žmo­nės pa­lik­ti li­ki­mo va­liai, čia nė­ra ne tik ele­men­ta­rių ci­vi­li­za­ ci­jos da­ly­kų – per­si­ren­gi­mo ka­bi­nų, šiukš­lia­dė­žių, bet ir bu­din­čių gel­bė­to­jų. Ne­ži­nau ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prio­ri­ te­tų, ta­čiau su­si­da­ro įspū­dis, kad jai svar­biau in­ves­tuo­ ti į Prie­ku­lę, ki­tus mies­te­lius. O kad Kark­lė – už­mirš­tas kam­pe­lis, sa­ky­čiau, ma­ty­ti pli­ka aki­mi, čia stin­ga pa­ pras­čiau­sios tvar­kos. Ma­nau, kad jei ši te­ri­to­ri­ja bū­tų pri­skir­ta uos­ta­mies­čiui, jos inf­rast­ruk­tū­ra pa­si­keis­tų iš es­mės. Klai­pė­dos mies­tas, kad ir kaip bū­tų, tur­tin­ges­nis už ra­jo­ną ir šiai gy­ven­vie­tei ga­lė­tų duo­ti dau­giau. Ži­no­ ma, vien po­li­ti­kai šio klau­si­mo ne­ga­li spręs­ti. Vi­sų pir­ ma sa­vo po­zi­ci­ją, ar Kark­lė tu­rė­tų pri­klau­sy­ti ra­jo­nui, ar jai bū­tų ge­riau jung­tis prie Klai­pė­dos, gal – prie Pa­ lan­gos, tu­ri iš­reikš­ti gy­ven­to­jai.

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Kur din­go drus­ka?

Kas at­si­ti­ko, ar drus­ka ta­po ne­be­sū­ri, ar per­dir­bė­jai tau­po drus­kos są­skai­ ta, par­duo­tu­vė­je pirk­ti karš­tai rū­ky­ti pro­duk­tai – be drus­kos. Nu­si­pir­kau rū­ky­tų žu­vų, neį­ma­no­ma val­gy­ti. Gal ji iš­mir­ky­ta ko­kia­me nors skys­ ty­je, nes vi­sai be sko­nio? Anks­čiau nie­kuo­met to ne­bū­da­vo. Teks ne­šti, kad iš­tir­tų Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Ing­ri­da

Ap­kar­to pe­do­fi­li­jos by­la

Kai pra­si­dė­jo ta pe­do­fi­li­jos by­la, tai taip įky­rė­jo, kad be­veik pu­sė Lie­tu­vos žmo­nių to te­le­vi­zo­riaus ne­be­žiū­rė­ jo. Per vi­sas pro­gra­mas bu­vo ro­do­ma, aiš­ki­na­ma, šmei­žia­ma, fak­tai, iš­mo­

Čes­lo­vas Ba­ne­vi­čius, Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius: – Ra­jo­no ta­ry­bai svars­tant bend­ro­jo pla­no kon­cep­ci­ją, šis klau­si­mas bu­vo iš­ki­lęs, ta­čiau Kark­lės bei ki­tų su Klai­pė­ da be­si­ri­bo­jan­čių te­ri­to­ri­jų per­da­vi­mui ne­pri­tar­ta. Ma­no nuo­mo­ne, apie tai kol kas per anks­ti kal­bė­ti. Juo la­biau kad da­lį ra­jo­no te­ri­to­ri­jos mies­tas jau pri­si­jun­gė 1996ai­siais. Kal­bant apie lė­šas, in­ves­ti­ci­jas, ri­bo­tos tiek mū­sų ra­jo­no, tiek Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ga­li­my­bės. O sa­ky­ti, kad Kark­lė – už­mirš­tas kam­pe­lis, bū­tų ne­tei­sin­ga. Ra­ jo­no sa­vi­val­dy­bė gy­ven­vie­te rū­pi­na­si, aiš­ku, kiek tai lei­ džia fi­nan­si­nės ga­li­my­bės. Kar­tu su Klai­pė­da spren­džia­ me ke­lei­vių ga­be­ni­mo klau­si­mus. „Klai­pė­dos van­de­niui“ su­si­jun­gus su ra­jo­no bend­ro­ve, van­den­tie­kos pro­jek­tams įgy­ven­din­ti sky­rė­me lė­šų iš ra­jo­no biu­dže­to. Jei pri­stin­ga vie­tų mū­sų dar­že­liuo­se ir vai­kus prii­ma Klai­pė­dos įstai­ gos, da­lį mo­kes­čio skir­tu­mo taip pat kom­pen­suo­ja­me iš ra­jo­no biu­dže­to. Kar­tu su šve­dais Kark­lės pa­jū­rio juos­ tai ren­gia­me pro­jek­tą, kad pa­ge­rin­tu­me inf­rast­ruk­tū­rą, ir žmo­nės ga­lė­tų nau­do­tis įvai­rio­mis pa­slau­go­mis. Bet ko­ kiu at­ve­ju, kal­bant apie gy­ven­vie­tės pri­sky­ri­mą Klai­pė­ dos te­ri­to­ri­jai, to­kia ini­cia­ty­va pir­miau­sia tu­rė­tų kil­ti ne iš po­li­ti­kų. Jei no­rą at­si­skir­ti nuo ra­jo­no pa­reikš­tų pa­tys gy­ven­to­jai, šis klau­si­mas ir bū­tų svars­to­mas.

nės, vis­kas su­si­py­nė. Pa­var­go­me nuo to. Bai­siau­sia, kad vai­kui su­ga­di­no vi­są gy­ve­ni­mą. Sun­ku net su­vok­ti, ką reiš­ kia vie­šai pa­skelb­ti, kad mer­gai­tė bu­vo prie­var­tau­ja­ma? Kaip ji to­liau gy­vens? Di­džiu­lė gė­da pa­da­ry­ta vai­kui. Ar kas nors už tai at­sa­kys? Ma­nau, vie­šu­mas tik su­truk­dė po­li­ci­jos dar­bui, jau se­ niai bū­tų iš­tir­ta ši by­la, jei ne nuo­la­ ti­nis rė­ka­vi­mas per te­le­vi­zi­ją.

apie tuos, ku­riems pa­to­giau pa­siek­ti ši­tą tur­gų. Ar vi­si jie da­bar tu­rės ba­ la­do­tis į „Eg­lės“ tur­ga­vie­tę? Sup­ran­ tu, pa­sta­tai se­ni, su­si­dė­vė­ję, bet gal ga­li­ma bū­tų vi­sa tai at­nau­jin­ti. Vis­ ką tik už­da­ry­ti, iš­nai­kin­ti. O gal yra dar vie­na prie­žas­tis, gal kaž­kam jau už tą pres­ti­ži­nę vie­tą į ki­še­nę nu­by­ rė­jo. Vi­so­kių min­čių po to­kių spren­ di­mų ky­la.

Da­nu­tė

Klai­pė­die­tė

Kam už­kliu­vo se­na­sis tur­gus?

Su­ži­no­jau, kad kaž­kam pa­ni­žo na­ gai su­nai­kin­ti se­ną­jį tur­gų. Nea­be­jo­ ju, jog kaž­kam ten la­bai pa­to­gi vie­ta nau­jiems stik­li­niams pa­sta­tams, o gal da­lį pir­kė­jų se­na­sis tur­gus nu­vi­lio­ ja iš pre­ky­bos cent­rų? Ir jie ne­ten­ka pel­no. O kas pa­gal­vos apie tuos, ku­ rie no­ri nu­si­pirk­ti dar­žo­vių ar vai­sių be che­mi­ka­lų ar ku­rie no­ri par­duo­ ti sa­vo so­de užau­gin­tas gė­ry­bes? Ir

Rinks pa­ra­šus

Mes, so­di­nin­kai, api­plė­šia­mi kas žings­nį. Ko­dėl rei­kė­jo per­kel­ti tą au­ to­bu­sų sto­te­lę į ki­tą vie­tą, ar bent kas nors įsi­vaiz­duo­ja, kaip mums, pen­ si­nin­kams, sun­ku da­bar ją pa­siek­ ti? Mes rink­si­me pa­ra­šus, kad sto­ te­lę su­grą­žin­tų į se­ną­ją vie­tą – prie „Eg­lės“ par­duo­tu­vės. Ra­min­ta Pa­ren­gė As­ta Dy­ko­vie­nė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

P

o Ne­rin­gos me­ro ini­cia­ty­vos pa­ko­re­guo­ti pa­jū­rio sa­vi­val­dy­bių ri­bas į vie­šu­mą vėl iš­ki­lo pri­mirš­tas Kark­lės pri­ klau­so­my­bės klau­si­mas. Kai ku­rie Klai­pė­dos po­li­ti­kai ma­no, jog ši su mies­tu be­si­ri­bo­jan­ti gy­ven­vie­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei – tar­si po­duk­ra. Esą jei Kark­lė pri­klau­sy­tų uos­ta­mies­čiui, pa­to­giau bū­tų ne tik jos gy­ven­to­jams, bet ir dau­giau tvar­kos ras­tų­si pa­plū­di­miuo­se, pa­ge­rė­tų gy­ven­vie­tės inf­rast­ruk­tū­ra. Ta­čiau ra­jo­no sa­vi­val­dy­ bės at­sto­vai tu­ri kuo at­rem­ti klai­pė­die­čių ar­gu­men­tus.

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 600. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

pirmadienis, kovo 5, 2012

miestas

Už vo­nios šil­dy­mą – dvi­gu­bi mo­kes­čiai? Klai­pė­die­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad per­mo­ka už pa­tal­pų šil­dy­mą. Mo­ters ma­ny­mu, skai­čiuo­jant šį mo­kes­tį rei­kė­tų neįs­kai­čiuo­ti vo­nios ir tua­le­to plo­to, nes šias pa­tal­pas šil­do gy­va­tu­kas, už ku­rį rei­kia mo­kė­ti at­ski­rai.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Su­mo­ka du kar­tus?

Deb­re­ce­no gat­vė­je gy­ve­nan­ti Jev­do­ki­ja Ser­ge­je­va tvir­ti­no, jog kiek­vie­ną mė­ne­sį mo­ka tem­pe­ra­ tū­ros pa­lai­ky­mo – dau­gu­mos va­ di­na­mą „gy­va­tu­ko“ mo­kes­tį. Šia­ me na­me jis yra pa­sto­vus ir sie­kia 25 li­tus. Pa­sak klai­pė­die­tės, nuo gy­va­tu­ ko ap­šy­la dvi pa­tal­pos – vo­nia ir tua­le­tas. „Ra­dia­to­rių jo­se nė­ra“, – pa­brė­ žė mo­te­ris. J.Ser­ge­je­vos bu­to plo­tas – per 45 kv. m. Pa­gal jį skai­čiuo­ja­mi mo­kes­čiai už pa­tal­pų šil­dy­mą. Klai­pė­die­tės nuo­mo­ne, šil­dy­mo se­zo­no me­tu iš bend­ro plo­to tu­ rė­tų bū­ti iš­skai­čiuo­tas mi­nė­tų pa­ tal­pų plo­tas. „Klai­pė­do­je šil­dy­mo se­zo­nas trun­ka apie pen­kis mė­ne­sius. Tuo lai­ko­tar­piu vo­nios ir tua­le­to šil­dy­ mas ap­mo­kes­tin­tas du kar­tus. Mo­ ka­me „gy­va­tu­ko“ mo­kes­tį. Taip pat mi­nė­tų pa­tal­pų plo­tas įskai­čiuo­tas į bend­rą plo­tą, pa­gal ku­rį skai­čiuo­ ja­mas mo­kes­tis už šil­dy­mą“, – pa­ brė­žė klai­pė­die­tė. Pa­sak mo­ters, na­mų val­dos, ku­rios per­duo­da duo­me­nis ši­ lu­mos tie­kė­jams, šil­dy­mo se­zo­ no me­tu tu­rė­tų iš jo iš­skai­čiuo­ ti vo­nios ir tua­le­to plo­tą. Tuo­met klai­pė­die­tės bu­to plo­tas siek­tų apie 42 kv. m. „Aki­vaiz­du, kad per mė­ne­sį už ši­lu­mą per­mo­ka­me už 3 kv. m“, – tei­gė klai­pė­die­tė. Su­si­da­ro di­de­lės su­mos

J.Ser­ge­je­va ap­skai­čia­vo, kad jos na­ mas, ku­ria­me yra 85 bu­tai, per­mo­ ka už 1 352 kv. m ap­šil­dy­mą šil­dy­ mo se­zo­no me­tu. Vi­sas kvar­ta­las, ku­ria­me yra apie 40 pa­na­šių na­mų, – už 53 tūkst. kv. m. Sau­sį Klai­pė­do­je 1 kv. m ap­šil­dy­ mas vi­du­ti­niš­kai kai­na­vo 4,57 li­to. Išei­tų, jog na­mo gy­ven­to­jai už šil­ dy­mą per­mo­kė­jo 6 055 li­tus, kvar­ ta­las – 242 210 li­tų. „Su­mos la­bai di­de­lės. Jos ren­ ka­mos ne­tei­sė­tai“, – ma­no J.Ser­ ge­je­va. Klai­pė­die­tės nuo­mo­ne, iš­skai­ čiuo­ti iš bend­ro bu­to plo­to tua­le­to ir vo­nios plo­tą ga­lė­tų na­mų val­dos, ku­rios ši­lu­mos tie­kė­jams per­duo­da in­for­ma­ci­ją. „Iš­sis­kai­čiuo­ti mi­nė­tų pa­tal­ pų plo­tą la­bai pa­pras­ta. Bu­to pla­ no kny­go­je vis­kas aiš­kiai nu­ro­dy­ ta, koks ku­rios pa­tal­pos plo­tas“, – dės­tė J.Ser­ge­je­va. Gy­ven­to­jai spren­džia pa­tys

Įmo­n ės „Klai­p ė­d os ener­g i­ja“ Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cent­ro va­do­ vas Vir­gi­ni­jus Zut­kis pa­brė­žė, kad na­me yra dvi at­ski­ros sis­te­mos – karš­to van­dens tie­ki­mo ir pa­tal­

pų šil­dy­mo. Tad iš­ra­šant są­skai­tas pa­sta­te su­var­to­tas ši­lu­mos kie­kis pa­skirs­to­mas pa­tal­pų šil­dy­mui ir karš­tam van­de­niui ruoš­ti.

Vir­gi­ni­jus Zut­kis:

Na­mas yra gy­ven­to­ jų nuo­sa­vy­bė, to­dėl jie ga­li spręs­ti, kaip skirs­ty­ti ši­lu­ mą ir skai­čiuo­ti mo­kes­tį už ją.

Vi­sa į dau­gia­bu­tį pa­tiek­ta ši­lu­ ma yra ap­skai­to­ma ši­lu­mos punk­ te esan­čiu ap­skai­tos prie­tai­su. Kaip ji pa­skirs­to­ma na­me ir pa­tei­ kia­ma są­skai­to­se, spren­džia pa­tys gy­ven­to­jai. „Na­mas yra gy­ven­to­jų nuo­sa­ vy­bė, to­dėl jie ga­li spręs­ti, kaip skirs­ty­ti ši­lu­mą ir skai­čiuo­ti mo­ kes­tį už ją. Žmo­nės ga­li net siū­ly­ ti sa­vo pa­skirs­ty­mo me­to­dą. Ta­ čiau vi­sa na­me su­nau­do­ta ši­lu­ma tu­ri bū­ti ap­mo­kė­ta. Vi­si me­to­ dai už­tik­ri­na, kad ne­bū­tų dvi­gu­ bo ši­lu­mos ap­mo­kes­ti­ni­mo“, – ko­men­ta­vo V.Zut­kis. Tą pa­brė­žia ir Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja. Gy­ven­to­jai spren­di­mą dėl ši­lu­ mos pa­skirs­ty­mo me­to­do tu­rė­tų priim­ti bal­sų dau­gu­ma. Ga­li siū­ly­ti sa­vo me­to­dą

Tem­pe­ra­tū­ros pa­lai­ky­mo mo­ kes­tį gy­ven­to­jai mo­ka, kad at­su­ kę čiau­pą iš kar­to su­lauk­tų karš­ to van­dens. Tai ne šil­dy­mo, o karš­to van­ dens sis­te­mos da­lis. Skir­tin­ guo­se na­muo­se yra skir­tin­gas tem­pe­ra­tū­ros pa­lai­ky­mo mo­ kes­tis. Jis pri­klau­so nuo na­mo karš­to van­dens tie­ki­mo sis­te­ mos ti­po. „Žmo­nės klai­din­gai tem­pe­ra­ tū­ros pa­lai­ky­mo mo­kes­tį va­di­ na „gy­va­tu­ko“. Šis pa­va­di­ni­mas ne­tiks­lus ir nea­ti­tin­ka rea­ly­bės. Nau­jos sta­ty­bos na­muo­se va­di­na­ mų­jų gy­va­tu­kų nė­ra. Ta­čiau karš­ to van­dens cir­ku­lia­ci­jos sis­te­ma, už­tik­ri­nan­ti, kad karš­tas van­duo iš kar­to te­kė­tų iš čiau­po, yra dau­ gu­mo­je Klai­pė­dos dau­gia­bu­čių“, – tei­gė V.Zut­kis.

Įmo­nės „Ci­ty Ser­vi­ce“, ku­riai pri­klau­so še­šios uos­ta­mies­čio na­ mų val­dos, at­sto­vas Vi­lius Mac­ko­ nis tvir­ti­no, kad ši­lu­mos tie­kė­jai yra ta įstai­ga, ku­ri iš­ma­no mo­kes­čių už ši­lu­mą ap­skai­čia­vi­mo me­to­di­kas ir jų tai­ky­mo ga­li­my­bes. Žmo­nėms jie ga­li pa­sa­ky­ti, ko­kios jos yra ir ko­kie va­rian­tai yra įma­no­mi. „Jei gy­ven­to­jų siū­lo­mas va­rian­ tas įma­no­mas, jie ga­li kreip­tis į na­mo ad­mi­nist­ra­to­rių, ku­ris or­ ga­ni­zuos bal­sa­vi­mą dėl ši­lu­mos ap­skai­tos bū­dų pa­kei­ti­mo“, – aiš­ ki­no V.Mac­ko­nis.

„„Po­zi­ci­ja: anot klai­pė­die­tės, vo­nią ap­šil­do gy­va­tu­kas, to­dėl, skai­čiuo­

jant są­skai­tas už pa­tal­pų šil­dy­mą, jos plo­to ne­de­rė­tų įtrauk­ti į bend­rą būs­to plo­tą. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


8

pirmADIENIS, kovo 5, 2012

lietuva Sank­ci­jos stu­mia į Ru­si­jos glėbį

Pa­gerbė ­ au­kas

Lau­kia mo­ky­tojų pa­si­ūlymų

Sank­cijų Bal­ta­ru­si­jai išplė­ti­ mas tik pa­di­dintų Ru­si­jos įta­ ką. Taip sa­ko Lie­tu­vos Pre­ zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė. „Po­li­tiš­kai ir eko­no­miš­kai tai stu­mia Bal­ta­ru­siją Ru­si­jos link ir ma­ži­na pri­klau­so­mybę nuo Va­karų ar ko­kios nors Va­ karų įta­kos“, – AFP nau­jienų agentū­rai sakė Pre­zi­dentė.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­kalų mi­ nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis vi­ zitą Iz­rae­ly­je sek­ma­dienį pra­ dėjo ho­lo­kaus­to aukų pa­ger­ bi­mu me­mo­ria­le „Jad Va­šem“ Je­ru­zalė­je. A.Ažu­ba­lis pa­brėžė „Jad Va­šem“ eks­pertų svar­ bą Lie­tu­vai sie­kiant su­tvar­ky­ ti Pa­ne­rių me­mo­rialą ir kvietė tęsti bend­ra­dar­bia­vimą.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos va­do­vybė tei­gia iš strei­kus tęs­ ti gra­si­nan­čių pe­da­gogų pro­f-­ sąjungų pa­si­gen­dan­ti konk­ re­čių pa­si­ūlymų, kaip spręs­ ti jų ke­lia­mas pro­ble­mas. Vi­ce­ mi­nist­ras Vai­das Ba­cys sa­ko, kad konk­re­čius pa­si­ūly­mus rei­ kia ap­tar­ti dar­bo grupė­se, o ne „iš­reikš­ti aikštė­se“.

Artė­jant nau­jo­jo Sei­ mo rin­ki­mams da­ bar­ti­nia­me ėmė gausė­ti po­li­ti­nių per­bėgėlių. Po­li­to­ lo­gai at­krei­pia dė­ mesį, jog tai įro­do, kad par­tijų sis­te­ ma Lie­tu­vo­je dar ne­ro­do sta­bi­li­za­vi­ mo­si ženklų.

„„Prie­žas­tis: D.Mei­že­lytė pa­si­rin­ko A.Zuo­ko va­do­vau­jamą par­tiją, nes „sim­pa­ti­zuo­ja li­be­ra­lioms jėgoms“. 

Ka­ro­lio Ka­volė­lio (BFL) nuo­tr.

Gausė­ja po­li­ti­nių mig­rantų Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

kė ke­tinąs su šia par­ti­ja da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se.

Pa­sit­raukė ke­tu­ri par­la­men­ta­rai

Ga­li keis­ti pa­va­di­nimą

Šio­mis die­no­mis pra­neš­ta, kad api­byrė­jo prie­š po­rą metų įkur­ ta Krikš­čio­nių par­ti­ja. Iš jos išs­to­ jo Do­nal­da Mei­že­lytė, Li­gi­tas Ker­ na­gis ir Alek­sand­ras Sa­cha­ru­kas. Kiek anks­čiau iš šios par­ti­jos išė­ jo ir Vy­tau­tas Kur­pu­ve­sas. D.Mei­že­lytė ta­po sos­tinės me­ ro Artū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­mos „Sąjun­gos TAIP“ steigė­ja. Ji ne­ sle­pia planų tap­ti šios par­ti­jos kan­di­da­te į būsi­mo­jo Sei­mo na­ rius. D.Mei­že­lytė tvir­ti­no „vi­suo­ met la­biau sim­pa­ti­za­vu­si li­be­ra­ lioms jėgoms“. Eksp­rem­je­ro Ge­di­mi­no Vag­no­ riaus va­do­vau­jamą Krikš­čio­nių par­tiją šių metų sausį pa­li­ko ir Sei­ mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­ mi­nin­kas L.Ker­na­gis. Ta­čiau jis kol kas ne­ta­po jo­kios ki­tos par­ti­jos na­ riu ir ne­ži­no, su ku­ria po­li­ti­ne or­ ga­ni­za­ci­ja eitų į nau­jo­jo Sei­mo rin­ ki­mus. Ta­čiau L.Ker­na­gis pri­pa­ži­no ir­gi bend­raująs su „Sąjun­gos TAIP“ ly­de­riais, todėl neat­metė ga­li­mybės, jog atei­ty­je taps jos na­riu. Va­sarį iš Krikš­čio­nių par­ti­jos išs­to­jo A.Sa­cha­ru­kas. Jis šiuo me­ tu jo­kiai ki­tai po­li­ti­nei par­ti­jai ne­ prik­lau­so ir pa­reiškė iš­vis ne­ke­ tinąs siek­ti būti per­rink­tas į kitą Seimą. Krikš­čio­nių par­ti­jos frak­ci­ jai pri­klau­so dar vie­nas „Sąjun­gos TAIP“ steigė­jas – Sei­mo Vals­tybės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas V.Kur­pu­ve­sas. Jis sa­

Bet iš Krikš­čio­nių par­ti­jos pa­si­ traukę par­la­men­ta­rai li­ko dirb­ ti šios par­ti­jos frak­ci­jo­je Sei­me. „Ne­tu­ri­me tiks­lo išei­ti iš jos ir taip su­griau­ti šią frak­ciją. Mūsų veiks­ mai nėra griau­na­mo­jo po­būdžio“, – dien­raš­čiui aiš­ki­no L.Ker­na­gis. Jei­gu vi­si ke­tu­ri par­la­men­ta­rai išeitų iš Krikš­čio­nių par­ti­jos frak­ ci­jos, ji su­žlugtų, nes na­rių skai­čius būtų per ma­žas. Da­bar Krikš­čio­nių par­ti­jos frak­ci­jo­je yra 8 na­riai. Sei­ mo frak­ci­jo­je jų tu­ri būti ne ma­žiau kaip 7. L.Ker­na­gis sakė, kad ne­pla­nuo­ ja­ma ir ban­dy­ti dar da­bar­ti­nia­me Sei­me su­bur­ti ne­se­niai įsteig­tos A.Zuo­ko par­ti­jos at­skirą frak­ciją. „Nėra to­kių planų, nors Sei­mo na­ rių galbūt ir pa­kaktų“, – minė­jo po­li­ti­kas. Bend­ra­dar­biaus su G.Vag­no­riu­mi?

Jau prie­š pus­metį, kai Vil­niaus me­ ras už­si­minė apie pla­nus kur­ti sa­vo po­li­tinę par­tiją, po­li­ti­kos ap­žval­gi­ nin­kai pa­stebė­jo tam tikrą A.Zuo­ko flirtą su G.Vag­no­riu­mi ir jo va­do­ vau­ja­ma Krikš­čio­nių par­ti­ja. Ta­čiau L.Ker­na­gis sakė ne­galįs pa­tvir­tin­ti, kad ke­lių Krikš­čio­ nių par­ti­jos na­rių pa­si­trau­ki­mas iš par­ti­jos, bet pa­si­li­ki­mas to­je pa­ čio­je Sei­mo frak­ci­jo­je įro­do ga­limą Krikš­čio­nių par­ti­jos ir „Sąju­ngos TAIP“ bend­ra­dar­bia­vimą per atei­ nan­čius Sei­mo rin­ki­mus.

„Tai joks įro­dy­mas. Mes Krikš­ čio­nių par­ti­jos frak­ci­jo­je lie­ka­me todėl, kad ma­to­me ga­li­my­bes to­ liau dirb­ti su ko­le­go­mis to­je frak­ ci­jo­je, nes jo­je tik­rai yra žmo­nių, nu­si­tei­ku­sių konst­ruk­ty­viai dirb­ ti“, – kalbė­jo L.Ker­na­gis. Vis dėlto jis ne­pa­neigė, kad artė­ jant ko­vo 10 d. pra­si­de­dan­čiai ei­li­ nei Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jai ga­li bū­ ti ke­lia­mas klau­si­mas dėl frak­ci­jos pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo ar ko­re­ga­vi­mo, nes jau be­veik pusė jos na­rių ne­ bep­rik­lau­so Krikš­čio­nių par­ti­jai.

Al­vi­das Lu­ko­šai­tis:

Ne­be­ga­li pa­tikė­ti po­ li­ti­ku, ku­riam nie­ ko ne­reiš­kia iš­ti­ki­ mybė jį rin­ki­muo­se par­ėmu­siai par­ti­jai. Taip pat neat­me­ta­ma, kad po sep­ty­nių mėne­sių vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se „Sąjun­ga TAIP“ ir Krikš­čio­nių par­ti­ja ga­li ban­dy­ ti bend­ra­dar­biau­ti kel­da­mos kan­ di­da­tus. Re­kor­di­nin­kas – V.Val­kiū­nas

Da­bar­ti­nia­me Sei­me yra dau­giau kaip dvi de­šim­tys po­li­ti­nių per­ bėgėlių. Pa­gal šį ro­diklį da­bar­ti­ nis par­la­men­tas nėra re­kord­inin­ kas. Po­li­ti­nių mig­rantų gau­sa ypač pa­si­žymė­jo 2004–2008 m. ka­

den­ci­jos Sei­mas. Tuo­met frak­ci­ jas ir par­ti­jas per ket­ve­rius me­tus pa­keitė be­veik treč­da­lis visų par­ la­men­tarų. Nuo 2008-ųjų iki šiol 23 par­la­men­ta­rai pa­keitė po dvi ar dau­giau frak­cijų. Anks­tes­nių ka­den­cijų Sei­me vy­ ko kur kas ak­ty­ves­ni po­li­ti­nio per­ bėgi­mo pro­ce­sai. 2004–2008 m. ka­den­ci­jos par­la­men­te po ke­lias frak­ci­jas pa­keitė dau­giau kaip ke­ tu­rios de­šim­tys visų Sei­mo na­ rių, 2000–2004 m. – be­veik trys de­šim­tys. Tik 1996–2000 m. ir 1992–1996 m. Sei­me po­li­tinė mig­ ra­ci­ja bu­vo di­desnė re­te­nybė. Po­li­to­lo­gai spėja, kad artė­jant Sei­mo rin­ki­mams dar ne vie­nas par­la­men­ta­ras ga­li ieš­ko­ti „šil­ tesnės ir per­spek­ty­vesnės vie­telės“, ku­ri galėtų už­tik­rin­ti ge­resnį pa­si­ ro­dymą per nau­jos ka­den­ci­jos par­ la­men­to rin­ki­mus. Da­bar­tinės ka­den­ci­jos Sei­me tik­ru po­li­ti­niu mig­ran­tu ga­li būti pa­va­din­tas ne­par­ti­nis Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, iš­rink­tas vien­man­datė­je apy­gar­do­je. Per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus jis spėjo pa­būti jau sep­ty­nio­ se frak­ci­jo­se – pra­dėjo nuo Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­gos frak­ci­jos, vėliau bu­vo „Ąžuo­lo“ frak­ci­jos na­rys, Tau­tos pri­si­kėli­mo par­ti­jos, „Vie­ nos Lie­tu­vos“, Krikš­čio­nių par­ti­ jos frak­ci­jos, Miš­rios grupės na­rys ir pa­ga­liau da­bar ap­si­sto­jo Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­gos frak­ci­jo­je. Ne­pa­si­mo­ko iš klaidų

Kons­ti­tu­ci­ja leid­žia tau­tos iš­rink­ tie­s iems ne­b ūti at­s kai­t in­g iems

juos iškė­lu­sioms par­ti­joms, ne­ draud­žia ir po­li­tinės mig­ra­ci­jos. Ta­čiau po­li­to­lo­gai at­krei­pia dė­ mesį, kad per­bėgi­mai nėra svei­ kin­ti­nas da­ly­kas, nes ne­stip­ri­na par­tijų sis­te­mos, ska­ti­na rinkė­ jų ne­pa­si­tikė­jimą ja, kas­kart pa­ de­da vis nau­joms po­li­tinėms jė­ goms verž­tis į vald­žią. Po­li­to­lo­gas Al­vi­das Lu­ko­šai­tis tvir­ti­no, kad po­li­ti­niai mig­ran­tai ap­gau­na rinkė­jus: „Jie jau ne­be­ga­ li pa­tikė­ti po­li­ti­ku, ku­riam nie­ko ne­reiš­kia iš­ti­ki­mybė jį rin­ki­muo­se par­ėmu­siai par­ti­jai. Taip po­li­ti­kai ga­li ap­gau­ti ir pa­čius rinkė­jus.“ Nors po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­ čius pa­stebė­jo tei­giamą ten­den­ ciją, kad po­li­ti­nių per­bėgėlių da­ bar­ti­nia­me Sei­me ge­ro­kai ma­žiau nei bu­vo anks­tes­niuo­se, vis dėlto, pa­sak jo, si­tua­ci­ja Lie­tu­vos par­ tijų pei­za­že dar nėra sta­bi­li­za­vu­ sis. „Dėl dau­gu­mos par­tijų sta­bi­lu­ mo ne­ga­li­me tvir­tai nie­ko pa­sa­ky­ti, nes dar dau­ge­ly­je par­tijų viską le­ mia vie­no ly­de­rio veiks­nys“, – tvir­ti­no po­li­to­lo­gas. Jis neat­metė, kad iki nau­jo­ jo Sei­mo rin­kimų „at­si­ras vie­nas ki­tas po­li­ti­kas, ku­ris ban­dys ki­ to­se frak­ci­jo­se ar par­ti­jo­se ieš­ko­ti sau šil­tesnės vie­telės“. „Bet mū­ sų po­li­ti­kai ne­pa­si­mo­ko iš bu­vu­ sių po­li­ti­nių mig­rantų klaidų. Jau bu­vo de­šim­tys at­vejų, kai po­li­ti­ niai per­ėjūnai, ieš­ko­da­mi sau ge­ resnės vie­tos, iš tikrųjų nie­ko do­ra ne­pe­ša ir galų ga­le ne­būna iš­rink­ ti į kitą Seimą“, – kalbė­jo A.Kru­ pa­vi­čius.


9

pirmADIENIS, kovo 5, 2012

11p. rubrika Klai­pė­da – už dvi­de­šim­tu­ko ri­bos

JŪRA

v.matutis@kl.lt Redaktorius Vidmantas Matutis tel. 8 686 02050 www.jura24.lt

Priep­lau­ko­se pa­sė­tas bro­kas Vos ne kiek­vie­nais me­tais tai vie­nur, tai ki­tur iš­len­da kran­ ti­nė­se sta­ty­bi­nin­kų pa­lik­tas bro­kas. Jo ap­stu ne tik Klai­ pė­dos uos­te, bet ir ap­lin­ki­niuo­se uos­ te­liuo­se.

Vid­man­tas Ma­tu­tis At­sai­nus po­žiū­ris

Nau­jau­sias kran­ti­nių sta­ty­bos bro­ ko pa­vyz­dys yra Dre­ver­nos prie­ plau­ko­je. Dar per­nai bu­vo pa­ste­bė­ ta, kad da­lis prie­plau­kos kran­ti­nių yra apie 30 cen­ti­met­rų že­miau, to­ dėl jas se­mia van­duo. Dre­ver­nos prie­plau­kos sta­ty­ ba Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo 16 mln. li­tų. Pro­jek­tą rė­ mė ES. Šiuo me­tu ra­jo­no val­džia aiš­ki­ na­si, kaip bro­ką pa­da­riu­sią „Klai­ pė­dos hid­ro­tech­ni­ką“ ir prie­žiū­ rą vyk­džiu­sią bend­ro­vę „Sta­ty­bų prie­žiū­ros agen­tū­ra“ pri­vers­ti jį iš­tai­sy­ti. „Iš pra­džių ne­bu­vo kam pa­ reikš­ti pre­ten­zi­jų. Sta­ty­bos bend­ ro­vė neat­si­lie­pė te­le­fo­nu, prie­žiū­ ros kom­pa­ni­ja din­go iš re­gist­ro. Po raš­tiš­kos pre­ten­zi­jos sta­ty­bi­nin­kai at­si­lie­pė ir įsi­pa­rei­go­jo pa­ša­lin­ti bro­ką“, – ti­ki­no Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos ir ke­lių prie­ žiū­ros sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Al­do­na Bal­či­ko­nie­nė. Į Dre­ver­nos prie­plau­ko­je už­fik­ suo­tą bro­ką Klai­pė­dos ra­jo­no ad­ mi­nist­ra­ci­jo­je pa­žiū­rė­ta at­sai­niai. Neat­lik­ta ne tik pro­jek­to eks­per­ti­ zė, bet ir bro­ko fo­to­fik­sa­ci­ja. Ra­jo­ no po­li­ti­kai ba­ra­si ir aiš­ki­na­si, kas ir ka­da nu­sta­tys, ko­kio dy­džio pre­ ten­zi­ja už ne­tin­ka­mai įreng­tą prie­ plau­ką tu­ri bū­ti pa­teik­ta. „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­kos“ va­ do­vas Pran­ciš­kus Jur­gu­tis si­tua­ ci­ją Dre­ver­nos prie­plau­ko­je ver­ti­ na kaip pro­jek­to klai­dą – ko­mi­si­ja pri­pa­ži­nu­si, kad prie­plau­ka su­pro­ jek­tuo­ta per že­mai, to­dėl kiek­vie­ no at­ly­džio me­tu de­fek­tas vėl tam­ pa aki­vaiz­dus. Trū­ku­mai iš­li­ko

„Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­kos“ kran­ ti­nių sta­ty­bos dar­bai pui­kiai ži­ no­mi Klai­pė­dos uos­te. Ma­žiau­siai

„„Var­gas: Si­zi­fo dar­bas – iš nau­jo per­sta­ty­ti bro­kuo­tas 8 ir 9 kran­ti­nes. 

dėl dvie­jo­se kran­ti­nė­se at­si­ra­du­sio bro­ko vyks­ta ne­si­bai­gian­tys gin­čai teis­muo­se. Per­nai Vil­niaus ar­bit­ra­žas pri­pa­ ži­no, kad „Be­gos“ nau­do­ja­mą 68 kran­ti­nę sta­čiu­si bend­ro­vė „Klai­ pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“ yra kal­ta. Ji pri­va­lė­jo su­mo­kė­ti Uos­to di­rek­ci­ jai 6,5 mln. li­tų. „Ruo­šė­mės teis­mui, ku­ris įvyko kovo 1 d. „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ ka“ ap­skun­dė, kad ar­bit­ra­žas ne­ va ne­ga­lė­jęs nag­ri­nė­ti tos by­los. Tai ver­ti­nu kaip lai­ko tem­pi­mą“, – tvir­ti­no Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­ rų uos­to di­rek­ci­jos va­do­vas Eu­ge­ ni­jus Gent­vi­las. Teismo procesas nepasibaigė – skundo nagrinėjimas dėl arbitra­ žo atidėtas. Bro­kas 68 kran­ti­nė­je iki šiol ne­ pa­ša­lin­tas. Kai 2010 me­tais bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas, ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­lė bend­ro­vė „Lo­kys“. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba su ja, kaip reor­ga­ni­zuo­ja­ma įmo­ne, ne­lei­do pa­si­ra­šy­ti su­tar­ties. Po to „Be­ga“ pa­pra­šė, kad kol vyks­ta ki­tų kran­ti­ nių re­konst­ruk­ci­ja, bro­kuo­tą kran­ ti­nę leis­ti nau­do­ti kro­vai. Šio mė­ne­sio vi­du­ry­je kon­kur­se paaiš­kės kom­pa­ni­ja, ku­ri rengs 67 ir 68 kran­ti­nių tech­ni­nį pro­jek­tą.

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

Ne­tai­so de­fek­tų

Uos­to di­rek­ci­ja ir „Klai­pė­dos hid­ ro­tech­ni­ka“ teis­muo­se gin­či­ja­si ir dėl 142 kran­ti­nės sta­ty­bos bro­ko. Ne­tin­ka­mai su­ka­lus įlai­dus tarp jų at­si­ra­do ply­šiai. Uos­to di­rek­ci­ ja nuo­sto­lius įver­ti­no 1 mln. 299 tūkst. li­tų. „Kai 2009 me­tais pra­d ė­jau dirb­ti Uos­to di­rek­ci­jo­je, veiks­mai dėl 142 kran­ti­nės jau vy­ko. Ne­bu­ vo tin­ka­mai įfor­min­ta pre­ten­zi­ja. „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“ bro­ ką tai­sė ir da­bar už tai pra­šo mū­ sų su­mo­kė­ti tą su­mą, ku­rią įver­ti­ no­me kaip nuo­sto­lius“, – aiš­ki­no E.Gent­vi­las. Kaip dar­bų de­fek­tą jis ver­ti­na ir uos­to ak­va­to­ri­jos gi­li­ni­mą iki 14 met­rų nuo Da­nės upės iki uos­to var­tų. Kon­k ur­s ą lai­m ė­jo „Klai­p ė­d os hid­ro­tech­ni­ka“, bet dar­bus ru­siš­ ka tech­ni­ka vyk­dė su­bran­go­vė. Gi­li­ni­mas tu­rė­jo baig­tis 2009 me­tais. Iki šiol iš tri­jų gi­li­ni­mo ruo­ žų tinkamas naudoti tik vie­nas. „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“ at­si­ sa­kė tai­sy­ti de­fek­tus. Bu­vo su­lai­ ky­ta 3,9 mln. li­tų su­ma iš ku­rios da­lis jau pa­nau­do­ta de­fek­tams ša­ lin­ti. Li­ko apie 2,2 mln. li­tų. Tuos pi­ni­gus pa­nau­do­si­me gi­li­ni­mui,

Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las:

Pran­ciš­kus Jur­gu­tis:

Uos­to sta­ty­bo­se bu­vo daug ne­tvar­kos, nuo­ lai­džia­vi­mų ran­go­ vams, to­dėl da­bar ir len­da bro­kas.

Bend­ra ieš­ki­nių su­ ma Uos­to di­rek­ci­jai yra už 16 mln. li­tų. Šį mė­ne­sį pa­teik­si­me dar už 4 mln. li­tų.

ku­rį at­liks kom­pa­ni­ja „Roh­de Niel­ sen“, – ti­ki­no E.Gent­vi­las. „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“ teis­ muo­se įro­di­nė­ja ir rei­ka­lau­ja, kad Uos­to di­rek­ci­ja jai su­mo­kė­tų su­ lai­ky­tą su­mą. E.Gent­vi­las tuo ste­bi­si – kaip ga­li­ma mo­kė­ti, jei dar­bai ne­pa­da­ ry­ti? Su „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“ teis­muo­se by­li­nė­ja­ma­si ir dėl 135– 136 kran­ti­nių sta­ty­bos.

Bro­ką iš­tai­sė „Lat­vi­jos til­ti“, bet nuo­sto­liai – apie 300 tūkst. li­tų – li­ko. Pra­lei­do ter­mi­nus

Įvai­raus bro­ko pa­da­rė ir ki­tos kom­ pa­ni­jos – lat­vių BGS, „Lat­vi­jas til­ ti“, Gargž­dų „Hid­ros­ta­ty­ba“. E.Gent­vi­las pa­ste­bė­jo, jog skir­ tu­mas tas, kad tos kom­pa­ni­jos vi­ sais at­ve­jais bro­ką pa­ ša­li­no sa­vo lė­šo­mis.

12


10

pirmADIENIS, kovo 5, 2012

rubrika JŪRA

Bal­ti­jie­čiai po kelerių metų liks be stin­tų Stin­tų sty­gių pa­ju­to ne tik Lie­tu­vos, bet ir ki­tų Bal­ti­jos jū­ros re­gio­nų žve­jai.

Ka­zys Gai­ga­las

Gam­tos moks­lų dak­ta­ras

Van­da­liš­ka žve­jy­ba

Per 50 me­tų, kai gy­ve­nu Rus­nė­je ir do­miuo­si žu­vi­nin­kys­te, esu pa­skel­ bęs dau­gy­bę moks­li­nių ir po­pu­lia­ rių straips­nių apie „lie­tu­viš­ką­sias stin­tas“. Moks­li­nin­kų re­ko­men­da­ ci­jos nuo­lat bū­da­vo ig­no­ruo­ja­mos. Ir da­bar iš­ryš­kė­ja nau­ji ne­su­ ta­ri­mai tarp ich­tio­lo­gų, žu­vi­sau­ gi­nin­kų ir žve­jų dėl stin­tų būk­lės ir to­les­nio jų gau­dy­mo. Dėl stin­ tų vers­lo ny­ki­mo Bal­ti­jos jū­ro­je ir Kur­šių ma­rio­se Lie­tu­vos žve­jai yra lin­kę kal­tin­ti kai­my­nus. Ne­ver­ti­na­ma tai, kad Lie­tu­vos Bal­ti­jos jū­ros prie­kran­tė­je, Kur­šių ma­rio­se ir Ne­mu­no že­mu­py­je pa­ sta­rai­siais me­tais vy­ko ne­ri­bo­ja­ ma van­da­liš­ka žve­jy­ba. Jau ne­kal­ bu apie tai, kiek stin­tų per eke­tes „iš­ka­bi­na“ Kur­šių ma­rio­se nu­tū­pę žve­jai mė­gė­jai. Dėl stin­tų ny­ki­mo, skir­tin­gai nei dėl ki­tų žu­vų, kor­mo­ra­nų neap­kal­ tin­si. Tuo lai­ko­tar­piu, kai į Lie­tu­ vos pa­jū­rį at­plau­kia nerš­ti stin­tos ir po le­du skver­bia­si į Kur­šių ma­ rias, kor­mo­ra­nų Lie­tu­vo­je ne­su­ra­si ir esant di­džiau­siems no­rams. Jau iš­ny­ko

Nuo se­niau­sių lai­kų stin­tos yra pa­ pli­tu­sios Klai­pė­dos prie­kran­tė­je, Kur­šių ma­rio­se ir Ne­mu­no že­mu­ py­je. Ki­ta jų trau­kos vie­ta – Lat­vi­ jos prie­kran­tė, o ypač Ry­gos įlan­ka ir Dau­gu­vos upės žio­tys. Dar vie­ na vie­ta – Suo­mių įlan­ka, o ypač Ru­si­jos Vy­bor­go prie­kran­tė, Sankt Pe­ter­bur­go įlan­ka ir van­de­nin­ga Ne­vos upė.

„„Prog­no­zės: to­kie gau­sūs stin­tų lai­mi­kiai Lie­tu­vo­je grei­tai ga­li lik­ti tik pri­si­mi­ni­muo­se. 

Se­niau reikš­min­ga stin­tų tel­ki­ mo­si vie­ta bu­vo ir Bal­ti­jos jū­ra prie Gdy­nės, Vys­los žio­tys, Aist­ma­rės ar­ba nau­jai va­di­na­ma Ka­li­ning­ra­do įlan­ka. Nuo XX a. vi­du­rio šio­se vie­ to­se stin­tų be­veik ne­be­li­ko. Jų nerš­ to vie­tos trau­kia­si to­lyn į šiau­rę. Ga­li bū­ti, kad po Vys­los žio­čių ir Aist­ma­rių ki­tas stin­tų iš­ny­ki­mo area­las bus Kur­šių ma­rios ir Ne­ mu­no že­mu­pys. Bet tai tik prie­lai­ dos, nes stin­tų pa­sta­rai­siais me­tais smar­kiai ma­žė­jo. Jas kei­čia smulk­ mė – stin­te­lės. No­r ė­d a­m i iš­sau­go­t i jū­r i­n ių praei­vių stin­tų po­pu­lia­ci­ją Lie­tu­ vos pa­jū­ry­je, tu­rė­tu­me pa­si­mo­ ky­ti iš to, kas įvy­ko ir te­be­vyks­ta ki­tuo­se Bal­ti­jos jū­ros re­gio­nuo­se. Pir­miau­sia tu­ri bū­ti ap­ri­bo­tas stin­ tų gau­dy­mas prieš jų nerš­tą Bal­ti­

jos jū­ros prie­kran­tė­je. Ant­ra svar­ bi są­ly­ga – bū­ti­na pa­ge­rin­ti stin­tų nerš­to ap­sau­gą Ne­mu­no ir Mi­ni­jos

Lie­tu­vos Bal­ti­jos jū­ ros prie­kran­tė­je, Kur­šių ma­rio­se ir Ne­mu­no že­mu­py­je pa­sta­rai­siais me­tais vy­ko ne­ri­bo­ja­ma van­da­liš­ka žve­jy­ba.

že­mu­piuo­se. Jei to ne­bus, Lie­tu­ vą ga­li iš­tik­ti ta pa­ti pa­dė­tis, ko­kia yra Suo­mių įlan­kos Ru­si­jos van­de­ ny­se.

Ne­vos upės ka­tast­ro­fa

Ne vien tik Lie­tu­vos pa­kran­tė­je ma­žiau su­gau­na­ma stin­tų. Ka­tast­ ro­fiš­kai jų su­ga­vi­mai ma­žė­jo Suo­ mi­jos įlan­ko­je, ypač Vy­bor­go ra­ jo­ne ir Ne­vos že­mu­py­je. Praei­vės jū­ri­nės stin­tos dau­ge­lį me­tų bu­ vo vie­nos po­pu­lia­riau­sių šių Ru­si­ jos re­gio­nų žu­vų. Per stin­tų nerš­tą ba­lan­dį ir ge­gu­žę Sankt Pe­ter­bur­ ge bū­da­vo šven­čia­mi sla­viš­ki stin­ tų jo­mar­kai. Ru­si­jai sun­kiais ka­ro, re­vo­liu­ci­ jų me­tais stin­tos nuo ba­do gel­bė­ jo tūks­tan­čius žmo­nių. Kas at­si­ti­ko, kad ma­žiau nei per du de­šimt­me­čius – nuo 1990 iki 2009 me­tų – stin­tų su­ga­vi­mai su­ ma­žė­jo 30 kar­tų – nuo 3614 iki 116 to­nų. Ka­tast­ro­fiš­kai su­ma­žė­ju­ sių stam­bių jū­ri­nių praei­vių stin­tų

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

vie­tą užė­mė ma­žes­nės ko­mer­ci­nės ver­tės gė­la­van­de­nės stin­te­lės. Stin­tų žve­jy­ba Sankt Pe­ter­bur­ge jau lai­ko­ma eko­no­miš­kai ne­ren­ ta­bi­lia, ja be­veik nu­sto­ta do­mė­tis. Sankt Pe­ter­bur­go žu­vų rin­ką už­ plū­do ma­žiau ver­tin­ges­nės azi­ji­nės stin­tos. Jos yra pa­pli­tu­sios šiau­rės jū­ro­se. Šie duo­me­nys gau­ti iš Ru­si­jo­ je su­reng­tos moks­li­nės kon­fe­ren­ ci­jos apie Ne­vos stin­tų po­pu­lia­ci­ jos ny­ki­mą. Ru­si­jo­je ži­no­mi ich­tio­lo­gai Leo­ ni­das Ku­ders­kis, Ana­to­li­jus Po­po­ vas tei­gė, kad praei­vių stin­tų po­ pu­lia­ci­ja šiau­rės Bal­ti­jo­je yra ant iš­ny­ki­mo ri­bos. Tai lė­mė van­dens tar­ša, ne­tram­ do­mas bra­ko­nie­ria­vi­mas, hid­ro­ tech­ni­nės sta­ty­bos.

UAB „Vakarų krova“ pirmoji kompanija Pabaltijyje, įsigijusi „aplinkai draugiškus“ hidraulinius kranus Vykdydama vieną iš strateginės plėtros etapų, AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupei priklausanti bendrovė „Vakarų krova“ 2012 metais įsigijo tris mobiliuosius kranus „Terex Fuchs“.

Visi trys Vokietijoje pagamin­ ti kranai yra priskiriami „aplin­ kai draugiškos“ technikos grupei, nes į atmosferą neišmeta išdegu­ sių kuro dalelių, kurios visiškai su­ dega 600 laipsnių temperatūroje, esančioje surinkimo katile. Tokius kranus visame Pabaltijyje „Vakarų krova“ įsigijo pirmoji. „Naujos įrangos įsigijimas, tai viena iš daugelio savalaikių inves­ ticijų, kuri augant krovinių srau­ tams leis išlaikyti teikiamų paslau­ gų kokybę. Turint šiuos tris naujus kranus bus galima optimaliau iš­ naudoti krovos pajėgumus ir di­ dinti darbų efektyvumą bei našu­ mą“, – teigė UAB „Vakarų krova“ direktorius Gediminas Rimkus.

Pasak įmonės vadovo, 2012-2013 metais į bendrovės suprastruktūrą planuojama papildomai investuoti apie 10 mln. litų. „Vakarų krova“ teikia birių, su­ verstinių, skystų ir pakuotų kro­ vinių bei įvairios negabaritinės įrangos krovos paslaugas. 2011 m. bendrovės krovos apimtys išau­ go apie 10 procentų, palyginti su 2010 metų rezultatais. Šių me­ tų sausio–vasario mėnesiais per­ krauta krovinių apie 60 procentų daugiau nei per atitinkamą laiko­ tarpį 2011 m., kai bendra Klaipė­ dos uosto krova sumažėjo apie 1516 procentų. „Tokį krovos apimčių augimą lėmė 2011 metais pakeista ir papil­ dyta kraunamų krovinių nomen­ klatūra, išplėstas paslaugų spek­ tras ir klientams pasiūlytos naujos birių krovinių fasavimo į įvairias pakuotes ir skystų krovinių kro­ vos į įvairias talpas paslaugos“, – teigė G.Rimkus.

Be visų investicijų į technikos modernizavimą bei suprastruktū­ rą, įmonės planuose ir naujos inova­ tyvios informacinės valdymo siste­ mos įdiegimas. Naujoji sistema leis fiksuoti detalesnę krovinių apskaitą, palengvins operatyvinį darbą ir leis optimizuoti įmonės resursus. Pasak bendrovės vadovo, visi šie sprendi­ mai ir investicijos daro įmonę dar patrauklesnę esamiems ir potenci­ aliems klientams, kurie savo veiklo­ je vertina darbų efektyvumą, opera­ tyvumą ir savalaikiškumą. „Siekdami užtikrinti, kad mūsų įmonė atitiktų visus aukštus užsie­ nio kompanijų keliamus reikalavi­ mus darbų saugai, 2011-ųjų pabai­ goje sertifikavome savo veiklą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos sis­ temą OHSAS 18000“, – teigė kro­ vos kompanijos direktorius. 2012 metais UAB „Vakarų krova“ planuoja perkrauti apie 1 milijoną tonų krovinių, tačiau, pasak įmo­ nės vadovo, krovos apimčių di­

„ „ Naujovė: tokius kranus visame Pabaltijyje „Vakarų krova“ įsigijo pir-

moji.

dinimą riboja kompanijos turima infrastruktūra. „Tam, kad galėtu­ me plėsti bendrovės veiklą, būti­ nos ir Uosto direkcijos investicijos

į vidinių geležinkelio kelių plėtrą, naujų krantinių statybą bei esamų gilinimą“, – tikino G.Rimkus. Parengė Benjamina Plauškienė


11

pirmADIENIS, kovo 5, 2012

JŪRA Su­ra­do spren­di­mą

Eu­ro­pos pi­ni­gai

Nau­ji lai­vai

Klai­pė­do­je dėl užim­tų te­ri­to­ri­jų ke­lerius me­tus strin­ga lo­gis­ti­kos cent­ro stei­gi­mas. Tin­ka­miau­sia vie­ta to­kiam cent­rui steig­ti bū­tų maž­daug 8 ha Drau­gys­tės ge­ le­žin­ke­lio sto­ties te­ri­to­ri­ja. Jam įkur­ti ti­ki­ma­si gau­ti ES pa­ra­mą. Iki 2013 me­tų rug­sė­jo bū­ti­na pa­ teik­ti pa­raiš­ką, prieš tai pa­ren­ gus tech­ni­nį pro­jek­tą.

Po il­go aiš­ki­ni­mo­si Klai­pė­dos ke­lei­vių ir kro­vi­nių prie­plau­kai sta­ty­ti skir­ta 18 mln. eu­rų iš ES. Dar 21 mln. eu­rų in­ves­tuos kon­ cer­nas „Ache­mos gru­pė“. Tai pa­ge­rins ga­li­my­bes jū­rų kel­tų rin­ko­je. Kai „Ache­mos gru­pė“ at­si­sa­kė sta­ty­ti du­jų ter­mi­na­lą prie jū­rų per­kė­los, tapo aiš­ku, kad bus du ke­lei­vių ter­mi­na­lai.

Šie­met pa­sau­ly­je pra­dės plau­ kio­ti 12 nau­jų krui­zi­nių lai­vų. Dau­gu­ma jų bai­gia­mi sta­ty­ti ir bus per­duo­ti už­sa­ko­vams iki ge­ gu­žės. Pra­dės plau­kio­ti nau­jas lai­vas su šyp­se­nė­le „Ai­da Mar“. Lai­vą „Cos­ta Fas­ci­no­sa“ įsi­gi­jo ir ne­sėk­mių neišvengianti krui­zų kom­pa­ni­jos „Con­cor­dia“ sa­vi­nin­ kė „Cos­ta Crui­ses“.

Klai­pė­da – už dvi­de­šim­tu­ko ri­bos Pa­ly­gi­nę Klai­pė­dą su JAV uos­tais, pa­ten­ ka­me į pir­mą­jį de­šim­tu­ką. Eu­ro­po­je yra dau­giau iš­vys­ty­tų uos­tų. Klai­pė­da ja­ me bū­tų ša­lia dvi­de­šim­tu­ko. To­kią iš­va­dą ga­li­ma da­ry­ti at­si­žvel­gus į „Eu­ros­tat“ pa­ skelb­tus uos­tų veik­los re­zul­ta­tus.

Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

den­ci­jos, iš­sky­rus Tur­ki­ją, bu­vo tei­gia­mos.

Lie­tu­va – tarp au­gi­mo ly­de­rių

Išs­kir­ti­nės Bal­ti­jos ša­lys

Per me­tus 27 ES vals­ty­bių uos­tai krau­na apie 3,6 mlrd. to­nų kro­vi­ nių. Iš jų 22 vals­ty­bės tu­ri jū­rų kro­ vos uos­tus. Dau­giau­sia kro­vi­nių Eu­ro­po­ je krau­na Olan­di­jos uos­tai – apie 550 mln. to­nų. Po to se­ka Jung­ti­ nės Ka­ra­lys­tės (apie 510 mln. t), Ita­li­jos (apie 500 mln. t), Is­pa­ni­jos (apie 380 mln. t), Pran­cū­zi­jos (apie 315 mln. t), Vo­kie­ti­jos (apie 280 mln. t), Bel­gi­jos (apie 220 mln. t), Šve­di­jos (apie 180 mln. t), Grai­ki­ jos (apie 125 mln. t), Suo­mi­jos (apie 110 mln. t), Da­ni­jos (apie 90 mln. t) uos­tai. Lie­tu­vos uos­tų, įskai­tant ir Bū­ tin­gės ter­mi­na­lą, kro­va per me­tus su­da­ro apie 40 mln. to­nų. Dau­ giau už Lie­tu­vą be jau mi­nė­tų uos­ tų ES krau­na Por­tu­ga­li­jos (66 mln. t), Len­ki­jos (60 mln. t), Lat­vi­jos (58 mln. t). Pa­na­šiai kaip Lie­tu­va krau­na Es­ti­jos (46 mln. t), Ai­ri­jos (45 mln. t) ir Ru­mu­ni­jos (38 mln. t) uos­tai. Po 2008–2009 me­tų nuo­smu­ kio, ku­ris bend­rai Eu­ro­pos uos­tuo­ se su­da­rė per 15 pro­c., 2010 me­tais už­fik­suo­tas au­gi­mas. Pa­ly­gin­ti su 2009 me­tais, jis su­da­rė 5,7 pro­c. Kro­vos ly­gis su­grį­žo į 2005 me­tus. 2011-ai­siais Eu­ro­pos uos­tuo­se taip pat fik­suo­tas kro­vos au­gi­mas. Koks jis bu­vo, „Eu­ros­tat“ dar ne­pa­tei­kia duo­me­nų. Per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus, pa­ly­gin­ti su 2009-ai­siais, kro­va Eu­ro­po­je la­biau­siai au­go Bel­ gi­jos, Olan­di­jos, Len­ki­jos, Šve­di­jos, Lie­tu­vos ir Es­ti­jos uos­tuo­se. Dau­ ge­ly­je Eu­ro­pos uos­tų kro­vos ten­ den­ci­jos per dve­jus pa­sta­ruo­sius me­tus bu­vo tei­gia­mos. Kro­va ma­ žė­jo tik Grai­ki­jos, Lat­vi­jos, Pran­cū­ zi­jos ir Da­ni­jos uos­tuo­se. ES ša­lims ar­ti­miau­sios yra Nor­ ve­gi­ja, Tur­ki­ja ir Kroa­ti­ja. Tur­ki­ jos uos­tų me­ti­nė kro­va su­da­ro apie 300 mln. to­nų, Nor­ve­gi­jos – apie 180 mln., Kroa­ti­jos – apie 24 mln. to­nų. Jų kro­vos au­gi­mo ten­

ES ša­ly­se do­mi­nuo­ja at­si­ve­ža­mi kro­vi­niai ar­ba im­por­tas. Jie su­da­ ro apie 60 pro­c. Per ES ša­lių uos­tus kas­met apie 2,25 mlrd. to­nų kro­vi­ nių įsi­ve­ža­ma ir 1,4 mlrd. to­nų iš­ ve­ža­ma. Di­des­nis im­por­to san­ty­kis bū­ din­gas dau­ge­liui ES uos­tų. Išim­ tis yra tik Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ ti­jos uos­tai, kur dau­giau iš­ve­ža­ma nei įve­ža­ma pre­kių. Tai pir­miau­ sia sie­ja­ma su Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­ si­jos tran­zi­tu. Tarp iš­ve­ža­mų pre­ kių do­mi­nuo­ja naf­tos pro­duk­tai ir trą­šos.

Pa­na­šiai kaip Lie­tu­ va Eu­ro­pos Są­jun­ go­je krau­na Es­ti­jos, Ai­ri­jos ir Ru­mu­ni­jos uos­tai.

Dau­giau pre­kių per uos­tus taip pat iš­ve­ža Len­ki­ja ir Ru­mu­ni­ ja. Pas­ta­ro­jo­je ša­ly­je do­mi­nuo­ ja iš­ve­ža­mi že­mės ūkio pro­duk­tai. Im­por­to ir eks­por­to san­ty­kis be­ veik vie­no­das Bul­ga­ri­jos ir Suo­mi­ jos uos­tuo­se. Suo­mi­jo­je yra daug kom­pa­ni­jų, ku­rios at­si­ve­ža ža­lia­ vą, ją per­dir­ba ir iš­ve­ža at­gal. Taip pat Suo­mi­jos im­por­tą iš­ly­gi­na per šią ša­lį ga­be­na­mas ne­ma­žas kie­kis Ru­si­jos eks­por­to kro­vi­nių. Apie 90 pro­c. per ES uos­tus įve­ ža­mų ir iš­ve­ža­mų kro­vi­nių ke­liau­ ja ne tos ša­lies, ku­rio­je yra uos­tas, var­to­to­jams. To­kį san­ty­kį tie­sio­ giai ati­tin­ka Lat­vi­ja. Jo­je tran­zi­tas su­da­ro be­veik 90 pro­c. kro­vi­nių. Lie­tu­vo­je tran­zi­to da­lis yra apie 40 pro­c. Dau­gu­ma Šiau­rės jū­ros uos­tų kro­vi­niais ap­rū­pi­na to­liau nuo jū­ ros esan­čias že­my­ni­nes ša­lis, to­ kias kaip Aust­ri­ja, Švei­ca­ri­ja, Če­ ki­ja, Slo­va­ki­ja, Veng­ri­ja. Įdo­mi

„„Ly­de­ris: Eu­ro­po­je dau­giau­siai kro­vi­nių krau­na Ro­ter­da­mo uos­tas. 

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

ten­den­ci­ja, kad Va­ka­rų Eu­ro­po­ je ne­ma­ža da­lis kro­vi­nių į kai­my­ ni­nes ša­lis – Vo­kie­ti­ją, Pran­cū­zi­ją, Bel­gi­ją – ke­liau­ja per Ro­ter­da­mo uos­tą, nors tos ša­lys tu­ri sa­vo di­ džiu­lius uos­tus. To­kį kro­vi­nių ga­be­ni­mo pa­ si­skirs­ty­mą le­mia konk­re­čiuo­ se uos­tuo­se įsi­kū­ru­sių kom­pa­ni­ jų in­te­re­sai.

20 di­džiau­sių Eu­ro­pos uos­tų

Nė­ra ko ly­gin­tis

Di­džiau­sias Eu­ro­pos ir ES uos­tas yra Ro­ter­da­mas. Per­nai jis kro­vė 395,8 mln. to­nų kro­vi­nių. Dar prieš de­šimt­me­tį bu­vęs di­ džiau­sias ir vi­so pa­sau­lio uos­ tas, da­bar Ro­ter­da­mas pa­gal kro­ vą nu­si­lei­džia ke­tu­riems Azijos uos­tams. Dau­giau kaip pu­sė (53 pro­c.) Ro­ ter­da­mo kro­vi­nių su­da­ro naf­ta ir jos pro­duk­tai. Šis uos­tas lai­ko­mas naf­tos pre­ky­bos bir­ža Eu­ro­pos ša­ ly­se. Į jį te­ka naf­tos ir jos pro­duk­tų upės iš Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Nor­ ve­gi­jos. Da­lis eks­por­tuo­ja­mų naf­ tos pro­duk­tų, ku­rie į tank­lai­vius krau­na­mi Klai­pė­do­je, taip pat iš­ pum­puo­ja­mi į Ro­ter­da­mo naf­tos tal­pyk­las. Spe­cia­li­zuo­ti naf­tos ir jos pro­ duk­tų uos­tai Eu­ro­po­je yra ir Mil­ for­das Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je bei Ber­ge­nas Nor­ve­gi­jo­je. Juo­se naf­ta ir naf­tos pro­duk­tai su­da­ro per 90 pro­c. kro­vos. Į šiuos uos­tus te­ka naf­ta iš vers­lo­vių Šiau­rės jū­ro­je. Ro­ter­da­mas lai­ko­mas ir di­džiau­ siu Eu­ro­pos kon­tei­ne­rių uos­tu. Ja­ me per me­tus krau­na­ma apie 11 mln. TEU (są­ly­gi­nių vie­ne­tų) kon­

Uos­tas

Ša­lis

Kro­va2010m.mln.t

„„Ro­ter­da­mas

Olan­di­ja

395,8

„„Ant­ver­pe­nas

Bel­gi­ja

160,0

„„Ham­bur­gas

Vo­kie­ti­ja

104,5

„„Mar­se­lis

Pran­cū­zi­ja

82,4

„„Ams­ter­da­mas

Olan­di­ja

72,7

„„Le Hav­ras

Pran­cū­zi­ja

65,8

„„Al­dže­si­ras

Is­pa­ni­ja

58,6

„„Imin­ge­mas

Bri­ta­ni­ja

54,0

„„Va­len­si­ja

Is­pa­ni­ja

53,1

„„Ber­ge­nas

Nor­ve­gi­ja

49,8

„„Lon­do­nas

Bri­ta­ni­ja

48,1

„„Bre­mer­ha­ve­nas

Vo­kie­ti­ja

45,9

„„Ge­te­bor­gas

Šve­di­ja

42,9

„„Mil­ford Ha­ve­nas

Bri­ta­ni­ja

42,8

„„Ge­nu­ja

Ita­li­ja

41,4

„„Tries­tas

Ita­li­ja

40,6

„„Sout­hemp­to­nas

Bri­ta­ni­ja

39,4

„„Dun­ker­sas

Pran­cū­zi­ja

36,3

„„Ta­li­nas

Es­ti­ja

36,3

„„Hart­le­pu­las

Bri­ta­ni­ja

35,7

tei­ne­rių. Į šį uos­tą yra Bra­zi­li­jos, Pie­tų Af­ri­kos, JAV, Ka­na­dos, Ki­ ni­jos linijos. Po jo se­ka Ant­ver­pe­ nas (8,1 mln. TEU), Ham­bur­gas (7,9 mln. TEU), Bre­men­ha­ve­nas (4,8 mln. TEU), Va­len­si­ja (4,2 mln. TEU), Gio­ja Tau­ro (Ita­li­ja) – 3,9 mln. TEU, Fe­liks­tou­nas (3,4 mln. TEU), Al­dže­si­ras (2,8 mln. TEU), Le Hav­ras (2,4 mln. TEU). Į kon­tei­ne­rių kro­vos Eu­ro­pos mi­ li­jo­nie­rių klu­bą taip pat įei­na Is­pa­ ni­jos Bar­se­lo­nos (1,9 mln. TEU),

Bri­ta­ni­jos Sout­hemp­to­no (1,6 mln. TEU), Bel­gi­jos Zeb­riu­gės (1,4), Ita­ li­jos La Spe­zios (1,2 mln. TEU), Is­ pa­ni­jos Las Pal­mo (1,1 mln. TEU), Pran­cū­zi­jos Mar­se­lio ir Ita­li­jos Ge­nu­jos (maž­daug po 1 mln. TEU) uos­tai. Su jais Bal­ti­jos re­gio­ne ga­li ly­gin­tis tik Sankt Pe­ter­bur­go uos­ tas. Jis per me­tus krau­na apie 2,2 mln. TEU kon­tei­ne­rių. Klai­pė­dos uos­to kon­tei­ne­rių kro­ va su­da­ro kiek dau­giau nei treč­da­ lį mi­li­jo­no.


12

pirmADIENIS, kovo 5, 2012

JŪRA Trans­lia­ci­ja iš jū­ros

Ma­si­nis api­plė­ši­mas

Iš Šve­di­jos į Ru­si­ją

Pa­sau­lio van­de­ny­nų kon­fe­ren­ ci­jo­je, ku­ri vy­ko Sin­ga­pū­re, pa­ de­monst­ruo­tos fil­ma­vi­mo po van­de­niu tech­ni­kos ga­li­my­bės. „Goog­le“ in­ter­ne­to pus­la­py­ je pa­ro­dy­tas tie­sio­gi­nis pa­no­ ra­mi­nis re­por­ta­žas iš Di­džio­jo bar­je­ro ri­fo dug­no. Toks re­por­ ta­žas iš jū­ros dug­no tie­sio­giai demonstruotas pir­mą kar­tą.

Mek­si­ko­je api­plėš­ti vie­nos di­ džiau­sių pa­sau­ly­je kom­pa­ni­jos „Car­ni­val Crui­se Li­nes“ krui­zi­ nio lai­vo „Car­ni­val Splen­dor“ tu­ris­tai. Iš ke­lio­nės grįž­tan­tį jų au­to­bu­są su­stab­dė kau­kė­ti ir gink­luo­ti ban­di­tai. Iš 22 jū­rų tu­ ris­tų bu­vo atim­ti vi­si as­me­ni­ niai daik­tai. Nuos­to­lius kom­ pen­sa­vo krui­zų kom­pa­ni­ja.

Iš Šve­di­jos Val­ham­no į Ru­si­jos Ust Lu­gos uos­tą ati­da­ro­ma nau­ ja kel­tų lai­vy­bos li­ni­ja. Pra­džio­ je du kar­tus per sa­vai­tę plau­kios „Finn­li­nes“ lai­vas „Finn­sun“. Tai yra le­do kla­sės 187 m il­gio lai­ vas, ku­ris tu­ri per 3200 met­ rų kro­vi­nio de­nio il­gį. Pla­nuo­ja­ ma, kad šia li­ni­ja bus ga­be­na­ma daug nau­jų au­to­mo­bi­lių.

Turistus vi­lio­ja krui­zai kro­vini­niais lai­vais Vis pa­trauk­les­ni tam­pa krui­zai kon­ tei­ner­ve­žiais. Šios jū­rų ke­lio­nės yra ge­ro­kai pi­ges­nės nei pra­ban­giuo­se ir ne vi­sa­da sau­giuo­ se krui­zi­niuo­se lai­ ne­riuo­se.

Ke­lio­nės kro­ vi­ni­niais lai­ vais pri­klau­ so­mai nuo su­teik­tų pa­ slau­gų ga­li kai­nuo­ti nuo 12 iki 500 JAV do­le­rių už pa­rą.

„„Pra­mo­ga: vie­nas pa­trauk­liau­sių už­siė­mi­mų kro­vi­ni­nia­me lai­ve – keps­nių ke­pi­mas

Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Kon­tei­ner­ve­žiai tu­ri iš anks­to nu­ ma­ty­tus plau­ki­mo gra­fi­kus – to­dėl leng­viau pla­nuo­ti ke­lio­nes. Krui­zų kro­vi­ni­niais lai­vais pri­ va­lu­mas ne tik ma­žes­nė kai­na, bet ir ryš­kes­nis jū­ri­nin­kų kas­die­ny­bės po­jū­tis. Ne­rei­kia stum­dy­tis tarp tūks­tan­čių bend­ra­žy­gių ar lyg avių ban­dai į eks­kur­si­jas va­žiuo­ti au­ to­bu­sais. Dau­ge­ly­je kon­tei­ne­ri­nių lai­vų nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė priim­ti iki 12 jū­rų tu­ris­tų. Di­des­nį kie­kį sve­čių įgu­lai sun­ku kont­ro­liuo­ti. Atp­lau­kęs į uos­tus, kiek­vie­nas kro­vi­ni­nio lai­vo tu­ris­tas ga­li ke­

de­ny­je. 

liau­ti in­di­vi­dua­liai. Taip pat jis ga­ li už­si­sa­ky­ti ke­lio­nę iš anks­to ar­ba per lai­vo agen­tą. Apib­rėž­tas lai­kas, kiek jis ga­li bū­ti vie­na­me ar ki­ta­me uos­te, kol krau­na­mas lai­vas. Įp­ ras­ta, kad uos­tuo­se kon­tei­ne­rve­ žiai sto­vi iki vie­nos pa­ros. Žvel­giant iš Eu­ro­pos, yra dvi krui­zų kon­tei­ne­ri­niais lai­vais ka­ te­go­ri­jos – ke­lio­nė per At­lan­tą tarp Eu­ro­pos ir Ame­ri­kos uos­tų. Taip pat ke­lio­nė tarp įvai­rių ki­tų kon­ti­ nen­tų. Ke­lio­nės kro­vi­ni­niais lai­vais pri­klau­so­mai nuo su­teik­tų pa­slau­ gų ga­li kai­nuo­ti nuo 12 iki 500 JAV do­le­rių už pa­rą. Įp­ras­ta, kad 34 kv.

„Ko­rab­li.ru“ nuo­tr.

m ka­ju­tės kai­na yra apie 100 JAV do­le­rių pa­rai. Ke­lio­nės trun­ka nuo sa­vai­tės iki ke­lių mė­ne­sių. Štai koks yra lai­vy­bos kom­pa­ ni­jos CMA CGM 84 pa­rų marš­ ru­tas kon­tei­ne­ri­niu lai­vu: Til­be­ris (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja), Ro­ter­da­mas (Olan­di­ja), La Hav­ras (Pran­cū­zi­ ja), Niu­jor­kas (JAV), Kings­to­nas (Ja­mai­ka), Man­sa­nil­jo (Pa­na­ma), Pa­na­mos ka­na­las, Pa­pe­tė (Tai­tis), Lau­to­ka (Fi­džis), Nu­mė­ja (Nau­jo­ji Ka­le­do­ni­ja), Sid­nė­jus ir Mel­bur­nas (Aust­ra­li­ja), Tau­ran­ga (Nau­jo­ji Ze­ lan­di­ja), Pa­na­mos ka­na­las, Sa­va­na (JAV), Fi­la­del­fi­ja (JAV) ir vėl Til­be­

ris. Plau­kiant to­kiu marš­ru­tu, at­si­ ran­da ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti ne tik su 13 skir­tin­gų mies­tų, bet ir ap­suk­ti dau­giau kaip pu­sę Že­mės ru­tu­lio. Plau­ki­mas nuo­sta­bus – ja­me yra daug lais­vo lai­ko, ga­li­my­bė at­si­pa­ lai­duo­ti nuo kas­die­nių rū­pes­čių. Ky­la klau­si­mas, ką veik­ti to­kį il­ gą lai­ką kro­vi­ni­nia­me lai­ve? Jie yra šiek tiek pri­tai­ky­ti tu­ris­tų lais­va­ lai­kiui – įreng­ti spor­to aikš­ty­nai te­ni­sui, tre­ni­ruok­lių sa­lė, ba­sei­ nai, sau­na, bib­lio­te­ka, ne­tgi ka­vi­nė, par­duo­tu­vė. Pat­rauk­liau­sia vie­ta – spe­cia­lus de­nis. Čia ant at­vi­ros ug­ nies ga­li­ma kep­ti keps­nius – reng­ti

pik­ni­ką nuo­sta­bia­me va­ka­ro gam­ tos pei­za­že. Ke­liau­to­jų kon­tei­ne­ri­niais lai­vais ka­ju­tės, ku­rios yra ge­ro­kai erd­ ves­nės nei krui­zi­niuo­se lai­vuo­se, įreng­tos vir­šu­ti­nia­me de­ny­je. Jo­ se be lo­vos ir rū­bų spin­tos, yra šal­ dy­tu­vai, te­le­vi­zo­riai, mu­zi­kos gro­ tu­vai. Kon­tei­ne­ri­niuo­se lai­vuo­se mai­ti­na­ma tris kar­tus per pa­rą. Ke­lei­viais rū­pi­na­si spe­cia­liai pa­ skir­tas įgu­los na­rys – stiuar­tas. Iš tie­sų ke­liau­to­jais rū­pi­na­si vi­sas lai­ vo eki­pa­žas, pra­de­dant jo ka­pi­to­ nu. Tik ka­pi­to­nui lei­dus lai­ve ga­ li­ma nau­do­tis in­ter­ne­ti­niu ry­šiu, ku­ris lai­vui plau­kiant į at­vi­rus de­ nius tei­kia­mas per pa­ly­do­vus. Žmo­nės, ku­rie jau iš­ban­dė ke­lio­ nes kro­vi­ni­niais lai­vais, tei­gė, kad jos tu­ri ža­ve­sio. Pa­si­jau­ti tar­si at­ plau­kęs į ne­pa­žįs­ta­mą uos­tą jach­ ta – ga­li sau leis­ti sa­va­ran­kiš­kai lan­ky­ti vie­ną ar ki­tą vie­ti­nę įžy­ my­bę. Di­džiau­sias ke­lio­nių mi­nu­sas – lai­vuo­se nė­ra kuo už­siim­ti, kai jie iš­ti­sas pa­ras plau­kia van­de­ny­nuo­ se. Įgu­la ban­do pra­skaid­rin­ti il­gą plau­ki­mą kvies­da­ma į eks­kur­si­jas po įvai­rias lai­vo pa­tal­pas. Ne kiek­vie­nas no­rin­tis ga­ li plauk­ti į krui­zus kro­vi­ni­niais lai­vais. Iš vy­res­nių kaip 65 me­ tų žmo­nių rei­ka­lau­ja­ma svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mo. Taip pat ke­lei­viai pri­ va­lo tu­rė­ti Ki­ni­jos ir JAV vi­zas, nes lai­vai daž­niau­siai lan­ko­si šių ša­lių uos­tuo­se.

Priep­lau­ko­se pa­sė­tas bro­kas „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ 9 ni­ka“ tą­so­si il­guo­se teis­mų pro­ce­suo­se.

Jis tei­gė ne­ti­kin­tis, kad iš bank­ ru­tuo­jan­čios „Klai­pė­dos hid­ro­ tech­ni­kos“ pa­vyks at­gau­ti pi­ni­gus už pa­da­ry­tą bro­ką, ta­čiau pri­va­lan­ tis vis­ką įfor­min­ti. Uos­te jau bu­vo at­ve­jis, kai dėl pa­ste­bė­to bro­ko bu­vo tem­pia­mas lai­kas ir su­lauk­ta se­na­ties ter­mi­no. 32 mln. li­tų kai­na­vu­si 7–9 kran­ti­ nių re­konst­ruk­ci­ja vy­ko 1997–1998 me­tais. 2003-iai­siais pa­ste­bė­ta, kad prie jų ne­ga­li­ma gi­lin­ti iki 14 met­rų. Iki 2008 me­tų taip ir ne­bu­vo su­for­ muo­ta tin­ka­ma pre­ten­zi­ja ran­go­ vui – bel­gų kom­pa­ni­jai „Hyd­ro soil Ser­vi­ces“. Ne­ras­ta ir kal­ti­nin­kų, ko­dėl uos­ tas už­sa­kė ne­ko­ky­biš­kos tech­no­lo­ gi­jos re­konst­ruk­ci­ją. Šian­dien sun­ku nu­sta­ty­ti, ko­kius nuo­sto­lius pa­ty­rė Klai­pė­dos uos­ tas. In­ves­ta­vus 32 mln. li­tų, kran­ ti­nės tin­ka­mai neapk­rau­tos ir nau­ do­tos 13 me­tų.

Šiuo me­tu da­lis 8 ir 9 kran­ti­nės per­sta­to­mos. For­muo­ja­ma dviem met­rais pla­tes­nė kran­to li­ni­ja. Bro­ko tai­sy­mas ir kran­ti­nių pra­ plė­ti­mas kai­nuos 26 mln. li­tų. Pa­na­šiai ga­li kai­nuo­ti ir ki­tos da­ lies – 8 bei 7 kran­ti­nės – per­tvar­ ky­mas. Šių dar­bų kon­kur­sas dar neį­vy­ko. Mi­li­jo­ni­niai ieš­ki­niai

Dėl kran­ti­nių sta­ty­bos bro­ko uos­ tas yra pa­ty­ręs mi­li­jo­ni­nius nuo­ sto­lius. Nė­ra ga­ran­ti­jų, kad prieš ke­le­rius me­tus ir da­bar nau­jai sta­to­mo­se kran­ti­nė­se vėl neiš­lįs bro­kas. E.Gent­vi­las tei­gė, kad Klai­pė­dos uos­to sta­ty­bo­se bu­vo daug ne­tvar­ kos, nuo­lai­džia­vi­mų ran­go­vams, to­dėl da­bar ir len­da bro­kas. Bro­ko re­kor­di­nin­kė – „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“. Jos va­do­vas P.Jur­ gu­tis sa­kė, kad prieš jį ir jo bend­ ro­ves nu­si­sta­čiu­si Uos­to di­rek­ci­ja da­lį bro­ko pri­me­ta. Jis tei­gė, kad yra lai­mė­jęs gin­ čus pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­

muo­se dėl 142 kran­ti­nės ir uos­to gi­li­ni­mo. Di­rek­ci­ja tuos ieš­ki­nius yra ap­skun­du­si ape­lia­ci­ne tvar­ka, to­dėl pro­ce­sai to­liau tę­sia­si. Anot P.Jur­gu­čio, neiš­vy­nio­tas ka­muo­lys dėl bend­ro­vės „Klai­pė­ dos Smeltė“ nau­do­ja­mų 90–96 kran­ti­nių sta­ty­bos. Dėl jų ir ki­tų ob­jek­tų teis­muo­se jau esan­ti pa­teik­ta bend­ra ieš­ki­nių su­ma už 16 mln. li­tų. Šį mė­ne­sį P.Jur­gu­tis pa­ža­dė­jo per teis­mus pa­teik­ti Uos­to di­rek­ ci­jai ieš­ki­nių dar už 4 mln. li­tų.

„„Defektas: įdubo Drevernos prieplaukos krantinės.

Vidmanto Matučio nuotr.

Bro­kas prie­plau­ko­se Ob­jek­tas

Sta­ty­ba

Bro­kas

Pa­ste­bė­ta

Ran­go­vas

Uos­to 7–9 kran­ti­nės

1997–1998 m.

Neį­purkš­tas be­to­nas į grun­tą

2003 m.

„Hyd­ro soil Ser­vi­ces“

Uos­to 68 kran­ti­nė

1999 m.

Įlin­ko 40 m il­gio da­lis

2009 m.

„Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“

Uos­to 142 kran­ti­nė

2006 m.

Ply­šiai tarp įlai­dų

2009 m.

„Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“

Uos­to gi­li­ni­mas

2007 m.

Ne­baig­ta gi­lin­ti

2009 m.

„Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“

Ši­lu­tės prie­plau­ka

2008 m.

Pa­li­ko elekt­ros ka­be­lį

2009 m.

„Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“,

Ši­lu­tės me­lio­ra­ci­ja

Dre­ver­nos prie­plau­ka

„Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“

2008 m.

Įdu­ba kran­ti­nėje

2011 m.


13

pirmADIENIS, kovo 5, 2012

ekonomika Šią sa­vaitę tu­ri paaiškė­ti tiks­lus na­ cio­na­li­zuo­to bank­ ru­tuo­jan­čio ban­ ko „Sno­ras“ kre­di­to­ rių sąra­šas, o pa­sku­ tinė­se jo eilė­se at­si­ dūrę buvę „Sno­ro“ klien­tai dėl sa­vo pi­ nigų ža­da ko­vo­ti teis­muo­se.

„„Paa­ki­no: ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­to pro­cedū­ra pa­rodė, ko­kia skau­di ir vei­kiau­siai ydin­ga yra vals­tybės in­te­resų iškė­li­mo virš kitų kre­di­to­rių in­te­

resų pra­kti­ka. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„Sno­ro“ kre­di­to­riai sieks pre­ce­den­to Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Slap­ta in­for­ma­ci­ja

Iki šiol vis dar neaiš­ki tiks­li su­ma, kiek pi­nigų din­go iš per­nai lapk­ri­ čio vi­du­ry­je na­cio­na­li­zuo­to ko­mer­ ci­nio ban­ko „Sno­ras“. Vals­tybė per­ ėmė ban­ko ak­ci­jas, kai paaiškė­jo, jog ban­ke trūksta 1 mlrd. litų. Vėliau bu­ vo pa­skelb­ta, kad ban­ke pa­dėtis dar blo­gesnė ir trūksta net 3,4 mlrd. li­ tų vertės tur­to. Po ku­rio lai­ko vi­suo­ menę pa­siekė in­for­ma­ci­ja, jog „Sno­ ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riui kar­tu su ban­ko dar­buo­to­jais pa­vy­ko ras­ti 2 mlrd. litų vertės ban­ko tur­to. Ta­čiau, kaip sakė Ri­man­tas Si­ mai­tis, ad­vo­katų kon­to­ros „Raid­la Le­jins & Nor­cous“ ad­vo­ka­tas, vie­ šo­jo­je erdvė­je ir ofi­cia­liuo­se do­ku­ men­tuo­se nu­ro­dy­ta ban­ko „Sno­ ras“ trūksta­mo tur­to su­ma la­bai skir­tin­ga. „Sie­kia­me, kad vi­si kre­ di­to­riai galėtų su­si­pa­žin­ti su teis­ mui pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ku­rie šiuo me­tu yra slap­ti“, – sakė R.Si­ mai­tis. Ad­vo­ka­to ži­nio­mis, ban­ko bank­ro­to iškė­li­mo nu­tar­ty­je nu­ ro­dy­ta ma­žesnė nei 3 mlrd. litų trūksta­mo tur­to su­ma.

Rim­vy­das Gu­žaus­kas:

Ne­sun­ku ap­skai­čiuo­ ti, kad ant­ro­je kre­di­ to­rių eilė­je esan­tis „Indė­lių ir in­ves­ti­cijų drau­di­mas“ su­si­žers vi­sus pi­ni­gus. Ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­to ad­ mi­nist­ra­to­rius šiuo me­tu kaip tik su­da­ro ban­ko kre­di­to­rių sąrašą, tik­ri­na kre­di­to­rių pa­teik­tus rei­ka­ la­vi­mus ir jų pa­grįstumą. Iki Vil­ niaus apy­gar­dos teis­mo nu­sta­ty­to ban­ko „Sno­ras“ kre­di­to­rių rei­ka­ la­vimų pa­tei­ki­mo ter­mi­no pa­bai­ gos, va­sa­rio 10 d., bank­ro­to ad­mi­ nist­ra­to­riui pa­teik­ta dau­giau kaip 27 415 pa­raiškų. Prie­ky­je – did­žiau­sios su­mos

Į ko­kią sumą pi­nigų pre­ten­duo­ja per 27 tūkst. kre­di­to­rių, dar ne­ ži­no­ma, ta­čiau sa­vo lėšų neat­gavę žmonės ban­do su­skai­čiuo­ti bent did­žiau­sių kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­ mus. „Kaip ži­no­ma, su­da­ry­ta­me

banko kre­di­to­rių sąra­še pir­mo­je eilė­je yra dar­buo­to­jai, ant­ro­je – vals­tybės įmonė „Indė­lių ir in­ves­ ti­cijų drau­di­mas“, tre­čio­je – Vals­ ty­binė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ir „Sod­ra“, o ket­vir­to­je – mes, vi­ si li­ku­sie­ji, ban­ke turėję ob­li­ga­ cijų ir indė­lių ser­ti­fi­katų. Ne­sun­ku ap­skai­čiuo­ti, kad ant­ro­je kre­di­to­ rių eilė­je esan­tis „Indė­lių ir in­ves­ ti­cijų drau­di­mas“ su­si­žers vi­sus pi­ni­gus, gau­tus iš­par­da­vus ban­ ko turtą“, – kalbė­jo vie­nas iš ini­ cia­ty­vinės grupės „Bankų kre­di­to­ riai“ na­rių Rim­vy­das Gu­žaus­kas. Yra ži­no­ma, kad „Indė­lių ir in­ves­ ti­cijų drau­di­mas“ už ap­draus­tus indė­lius iš vi­so įsi­pa­rei­gojęs iš­ mokė­ti per 4 mlrd. litų drau­di­mo iš­mokų ir pre­ten­duo­ja at­gau­ti to­ kią sumą. „Sod­ros“ vie­šo­je draudėjų duo­ menų bazė­je va­sa­rio pa­bai­go­je už­ fik­suo­ta per 10 mln. litų sie­kian­ ti sko­la už dar­buo­tojų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas. Praė­jusį penk­ ta­dienį ši su­ma bu­vo su­mažė­ju­si iki 9,3 mln. litų. Kaip dien­raštį in­for­ma­vo VMI, „Sno­ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­ riui VMI va­sa­rio pra­džio­je pa­teikė per 1,4 mln. litų sie­kiantį kre­di­to­ riaus rei­ka­la­vimą. Anot kre­ditų biu­ro „Cre­di­tin­ fo“ kre­di­to ri­zi­kos va­dovės Ali­nos Bue­mann, nuo pra­ėju­sių metų spa­ lio mėne­sio „Sno­rui“ įre­gist­ruo­ta 17 tur­to areštų, o nu­ro­dy­ta tur­to areštų su­ma sie­kia 95 mln. litų. Ko­va kre­di­to­rių eilė­je

Vie­nas iš ban­ko „Sno­ras“ klien­ tams ak­tua­liau­sių da­lykų – kre­di­ to­rių sąra­šo su­da­ry­mas ir tvir­ti­ni­ mas – turėtų paaiškė­ti šią sa­vaitę. Tei­si­nin­kai nea­be­jo­ja, kad vyks­ tant šiam pro­ce­sui tei­si­nių ginčų ne­pa­vyks iš­veng­ti. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas jau yra gavęs grupės Sei­ mo na­rių pra­šymą dėl Bankų įsta­ ty­mo, Įmo­nių bank­ro­to įsta­ty­mo ir kai ku­rių kitų įsta­tymų nor­ minės pa­tik­ros. Kaip pa­sa­ko­jo ini­c ia­ty­v inės grupės „Ban­ko kre­di­to­riai“ na­ rys R.Gu­žaus­kas, skir­tin­gai nei per įprastą įmonės bank­rotą, į pirmą­sias kre­di­to­rių ei­les pa­te­ko vals­tybės įmonė „Indė­lių ir in­ ves­ti­cijų drau­di­mas“. „Vi­si ki­ti kre­di­to­riai, t. y. ban­ke turėję ob­ li­ga­cijų ir indė­lių ser­ti­fik ­ atų, nu­ stu­mia­mi į pa­sku­tinę kre­di­to­rių

eilę ir tai nėra tei­sin­ga“, – kalbė­ jo R.Gu­žaus­kas. Ad­vo­ka­tas R.Si­mai­tis tei­gia, kad vei­kiau­siai šią sa­vaitę gavęs kre­di­ to­rių sąrašą teis­mas at­liks to­kius pa­čius pa­tik­ri­ni­mo, pa­grįstu­mo veiks­mus, ku­riuos at­li­ko bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius. „Teis­mas taip pat turėtų pa­sa­ky­ti, kas ku­rio­je eilė­ je ga­li būti. Teis­mo va­lia ir pa­rei­ ga yra tin­ka­mai tai­ky­ti įsta­ty­mus. Jei­gu vis dėlto būtų nu­tar­ta tvir­tin­ ti „Indė­lių ir in­ves­ti­cijų drau­di­mo“ rei­ka­la­vimą ant­ro­je eilė­je, tai būtų tei­siš­kai ne­pagrįs­ta“, – kalbė­jo ad­ vo­ka­tas R.Si­mai­tis. Jo tvir­ti­ni­mu, ini­ci­juo­jant ban­ko bank­ro­to bylą vie­nin­te­lis ban­ko ak­ ci­nin­kas bu­vo vals­tybė, o bank­ro­to įsta­ty­me yra pa­ra­šy­ta, kad ak­ci­nin­

Komentaras

Kęstu­tis Ba­ra­naus­kas

NOR­DIA BAUB­LYS & Part­ners

Į

monės bank­ro­to at­ve­ju kre­di­to­rių rei­ka­la­v imų sąra­šas nu­sta­to­mas at­si­ž vel­g iant į Įmo­n ių bank­ro­to įsta­ty­mo 35 str., t. y. be eilės ten­ki­ na­mi įkei­t i­mu bei hi­po­te­ka už­t ik­rin­ ti kre­d i­to­r iaus rei­ka­la­v i­mai, pir­mo­ je eilė­je yra dar­buo­tojų rei­ka­la­vi­mai,

Pak­laus­tas, ar yra šansų kre­di­to­ riams nu­stum­ti vals­tybės in­te­re­sus į pa­sku­tinę kre­di­to­rių eilę, R.Si­mai­ tis tvir­ti­no, kad tai – ne­pap­ras­tai su­dėtin­ga tei­sinė ko­va. „Yra ar­gu­ mentų ir už, ir prie­š. Ta­čiau ke­lia­ mas ydin­go įsta­tymų reg­la­men­ ta­vi­mo klau­si­mas. Nėra pa­pras­ta nu­spėti, ko­kios per­spek­ty­vos. Ga­li­ ma pa­sa­ky­ti, kad per­spek­ty­vos tei­ sinė­je ko­vo­je iš­ties yra. Vals­tybės in­te­resų iškė­li­mas aukš­čiau už viską – tai sa­vo­tiš­ka so­vie­tinė at­gy­ve­na,

ku­rios dau­gu­mo­je ci­vi­li­zuotų vals­ ty­bių ne­ra­si­me“, – pa­brėžė jis. Jei­gu teis­mas pa­tvir­tins šiuo me­tu ži­nomą kre­di­to­rių sąrašą, ne­pa­ten­ kin­ti kre­di­to­riai sa­vo tei­ses ža­da gin­ ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me. „Ban­ko bank­ro­tas pa­rodė, kad at­ėjo lai­kas per­žiūrė­ti la­bai svar­ bius da­ly­kus. Vals­tybės po­li­ti­ka tu­ri keis­tis iš bank­ro­to ska­ti­ni­mo į įmo­ nių gai­vi­nimą ir rest­ruktū­ri­za­vimą. Jei­gu kre­di­to­rių eilė­je at­skirų vals­ tybės ins­ti­tu­cijų in­te­re­sai ne­būtų pir­mo­je eilė­je, vers­lo ap­lin­ka būtų svei­kesnė“, – teigė R.Si­mai­tis. Da­lis kre­di­to­rių, ne­lauk­da­mi, ką dėl kre­di­to­rių sarašo pa­sa­kys Kons­ti­tu­ci­nis ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, jau da­bar ren­gia­si teis­me by­linė­tis su Lie­tu­vos ban­ku.

ant­ro­je – VMI ir „Sod­ros“ rei­ka­la­vi­mai bei rei­ka­la­vi­mai dėl pa­skolų, už ku­rias ga­ran­tuo­ja vals­tybė, tre­čio­je – visų ki­ tų kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­mai. O ban­ko bank­ro­to at­ve­ju yra nu­sta­ ty­ta spe­cia­li tvar­ka ir su­da­ro­ma ki­to­ kia kre­di­to­rių rei­ka­la­vimų ten­ki­ni­mo eilės tvar­ka. Šiuo at­ve­ju re­m ia­ma­ si Bankų įsta­ty­mo nor­mo­mis. Skir­tu­ mas tas, kad, bank­ru­ta­vus ban­kui, po dar­buo­tojų rei­ka­la­vimų ant­ro­je eilė­je ten­ki­na­mi vals­tybės įmonės „Indė­lių ir in­ves­ti­cijų drau­di­mas“ rei­ka­la­vi­mai dėl iš­laidų, su­si­ju­sių su drau­di­mo iš­ mokų ban­ko indė­li­nin­kams ar in­ves­ tuo­to­jams iš­mokė­ji­mu. Tad ir ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­to at­ve­ju vi­si ki­ti kre­

di­to­riai, tarp jų ir ob­li­ga­cijų sa­vi­nin­kai, sto­ja į že­mesnę kre­di­to­rių eilę – po VMI bei „Sod­ros“ rei­ka­la­vimų. Šių kre­di­to­ rių rei­ka­la­vi­mai bus ten­ki­na­mi tik tuo at­ve­ju, jei bus vi­siš­kai pa­ten­kin­ti prie­š tai sąra­še esan­čių kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­ mai. Įsta­ty­mo nor­mos išim­čių dėl ob­li­ ga­cijų sa­vi­ninkų nėra nu­ma­ty­ta. Vie­nas iš teo­r i­n ių va­r iantų že­mes­ nių ei­l ių kre­d i­to­r iams, tarp jų ir ob­ li­ga­cijų sa­v i­n in­kams, yra pra­šy­mas ban­ko bank­ro­to bylą nag­rinė­jan­čiam teis­mui kreip­tis į Kons­ti­tu­cinį Teismą dėl išaiš­ki­ni­mo, ar to­kia Bankų įsta­ty­ mo nuo­sta­ta ne­prieš­ta­rau­ja bank­ro­to įsta­ty­mui, Kons­ti­tu­ci­jai ar ki­tiems tei­ sės ak­tams.

ko pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai ten­ ki­na­mi pa­skiau­siai. „Tai yra la­bai svar­bus ar­gu­men­tas ir teis­mas turė­ tų pa­raid­žiui pri­tai­ky­ti šią įsta­ty­mo nuo­statą“, – pa­brėžė R.Si­mai­tis. Pi­ni­gus at­siims teis­muo­se


14

pirmADIENIS, kovo 5, 2012

pasaulis Nu­galė­jo ­ pre­zi­dentą

Norėtų ­ rin­kimų

Gru­zinų ­ sąly­gos

Ira­no aukš­čiau­sio­jo ly­de­rio aja­ to­los Ali Kha­me­nei ša­li­nin­kai per vi­suo­ti­nius rin­ki­mus ga­vo dau­giau kaip 75 pro­c. vietų ir kon­ser­va­ty­vių frak­cijų tar­pu­sa­ vio ko­vo­je nu­galė­jo pre­zi­dentą Mah­moudą Ah­ma­di­ne­jadą. A.Kha­me­nei ša­li­nin­kai kri­ti­kuo­ ja pre­zi­dentą dėl iššū­kio aukš­ čiau­sio­jo ly­de­rio vald­žiai.

Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­kalų mi­ nist­ras ra­gi­na įves­ti tie­sio­gi­ nius ES pre­zi­den­to rin­ki­mus. Taip pat, pa­sak Vo­kie­ti­jos dip­ lo­ma­ti­jos va­do­vo, Bend­ri­jai rei­ kia tik­ros kons­ti­tu­ci­jos, ku­ ri turėtų būtų ra­ti­fi­kuo­ta re­fe­ ren­du­me. Eu­ro­pos par­la­mentą galėtų su­da­ry­ti ren­ka­mi at­sto­ vai ir vy­riau­sy­bių va­do­vai.

Gru­zi­ja pa­si­ren­gu­si at­kur­ ti dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius su Ru­si­ja, jei Mask­va pri­pa­žins, kad Ab­cha­zi­ja ir Pietų Ose­ti­ ja yra Gru­zi­jos vals­tybės sri­ tys. Tbi­li­sis taip pat ti­ki­si, kad Mask­va įves be­vizį re­žimą Gru­zi­jos pi­lie­čiams, kaip ne­ se­niai pa­darė Gru­zi­jos vy­riau­ sybė Ru­si­jos pi­lie­čių at­žvil­giu.

Krau­pi ka­tast­ro­fa Len­kiją su­krėtė did­žiau­sia per du de­šimt­me­čius trau­ki­nių ka­ tast­ro­fa. Naktį į sek­ma­dienį pie­ tinė­je ša­lies da­ly­je su­si­dūrus dviem trau­ki­niams žu­vo ma­ žiau­siai 15 žmo­nių.

Vie­nas trau­ki­nių va­žia­vo iš sos­ tinės Var­šu­vos į pie­tinį Kro­kuvos miestą, ki­tas vy­ko į sos­tinę iš piet­ry­čių mies­to Pe­re­mis­lio. Len­ki­jos ge­le­žin­ke­lio pa­ reigūnų duo­me­ni­mis, abiem trau­ki­niais, ku­rie kak­to­mu­ša su­si­dūrė 21 val. vie­tos lai­ku ta­ me pa­čia­me ke­ly­je, va­žia­vo apie 350 ke­lei­vių. Kodėl įvy­ko in­ci­den­tas, teks at­sa­k y­t i tyrė­jams. Nors to­ je vie­to­je, ku­rio­je nu­ti­ko ne­ laimė, yra dvi­ke­lis ge­le­žin­ke­ lis, vie­n as iš trau­k i­n ių, kaip pa­tvir­ti­no pa­reigū­nai, vykęs į Kro­kuvą, va­žia­vo ne sa­vo bė­ giais, nes šia­me ruo­že esan­čio­ je Šče­ko­cinų ge­le­žin­ke­lio sto­ ty­je vy­ko nu­ma­ty­ti in­ži­ne­ri­jos dar­bai. Gelbė­tojų duo­me­ni­mis, iš 60 žmo­nių, ku­rie bu­vo nu­vež­ti į li­ go­ni­nes, maž­daug pusės būklė sun­ki. Į in­ci­den­to vietą at­vykęs Len­ ki­jos prem­je­ras Do­nal­das Tus­ kas pa­reiškė, kad „fak­tai – kur kas dra­ma­tiš­kes­ni, nei fo­tog­ ra­fi­jos iš ne­laimės vie­tos“. „Tai did­žiau­sia ka­tast­ro­fa per dau­gelį metų“, – sakė D.Tus­kas. Trau­ki­niais, be Len­ki­jos pi­lie­ čių, taip pat va­žia­vo Uk­rai­nos, Prancū­zi­jos ir Is­pa­ni­jos pi­lie­ čių. Tie­sa, tarp su­žeistųjų bu­vo tik uk­rai­nie­čių. Pa­reigū­nai pa­tvir­ti­no, kad nuo bėgių nu­vir­to trys va­go­nai ir abiejų trau­ki­nių lo­ko­mo­ty­vai. Ne­laimės vie­to­je bu­vo ma­ty­ti me­ta­lo lau­žo krūva. Kai ku­rie liu­di­nin­kai pa­sa­ko­jo, kad ne­laimė – siau­bin­ga. „Iš­gir­do­me kur­ti­nantį triukš­ mą ir bu­vo­me išs­vies­ti iš sa­ vo vietų, – pa­sa­ko­jo vie­nas ke­ lei­vis. – Po sėdynė­mis matė­me pri­spaus­tus su­traiš­ky­tus kūnus, trau­ki­nių va­gonų vi­du­je ir lau­ke matė­me kūnų da­lis.“ Ki­tas liu­di­nin­kas pa­sa­ko­ jo, kad trau­ki­nys, ku­riuo jis va­ žia­vo, „lėkė maž­daug 120 ki­lo­ metrų per va­landą grei­čiu ir ėmė stai­giai stab­dy­ti“. Did­žiau­sia trau­ki­nių ka­tast­ro­ fa Len­ki­jo­je įvy­ko 1980 m. Oto­ čy­ne, ne­to­li šiau­ri­nio To­runės mies­to, kai ke­lei­vi­niam trau­ ki­niui su­si­dūrus su kro­vi­ni­niu sąsta­tu 67 žmonės žu­vo, o 62 bu­vo su­žeis­ti. „Dai­ly Mail“, BNS inf.,

Pa­ža­dai baigė­si, lau­kia kas­die­nybė Ru­si­ja va­kar rin­ko ša­lies va­dovą. Kuo rin­ki­mai svarbūs Ru­si­jai, ša­lies po­li­ti­kos eli­tui ir pa­čiam Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui, ku­ris iki šiol neuž­leid­žia Ru­si­jos ly­de­rio po­zi­ cijų? Pa­ro­dys lai­kas. Opo­zi­ci­ja silp­na

Ka­žin, ar pre­zi­den­to rin­ki­mai bū­ tų su­si­laukę to­kio di­de­lio vi­suo­ menės ir net pa­sau­lio dėme­sio, jei ne anks­čiau vykę Ru­si­jos Dūmos rin­ki­mai. Po jų ša­ly­je įsip­lieskė ne tik va­ di­na­mo­sios tra­di­cinės opo­zi­ci­jos, bet ir pa­prastų pi­lie­čių spon­ta­niš­ kos pro­tes­to ak­ci­jos. Kai ku­rie Ru­ si­jos po­li­ti­kai, ne­prik­lau­san­tys val­ dan­čia­jam eli­tui, su­sku­bo nau­do­tis pro­ga. Ak­ty­viau­sias, kaip vi­suo­ met, bu­vo Ru­si­jos ko­mu­nistų par­ ti­jos spar­nas. Ta­čiau, re­gis, jiems taip ir ne­pa­vy­ko kon­so­li­duo­ti opo­ zi­ci­jos jėgų, o juo­lab mo­bi­li­zuo­ti vi­suo­menės. Pra­ne­ši­mai apie klas­to­jimą

Vis­gi pro­tes­tai su­ju­di­no Krem­ lių. Ru­si­jos eli­tui te­ko vi­suo­me­nei žadė­ti reikš­mingų re­formų, net pa­si­rūpin­ti, kad rin­kimų dieną vi­ si in­ter­nau­tai galėtų tie­sio­giai ma­ ty­ti 90 rin­kimų apy­lin­kių pa­si­tel­ kiant vaiz­do ka­me­ras. Šiuo­se rin­ki­muo­se da­ly­va­vo re­ kor­di­nis skai­čius stebė­tojų – 27 tūkst. Vis dėlto neiš­veng­ta skun­ dų dėl pa­žei­dimų. Nep­rik­lau­so­mi stebė­to­jai, tarp jų – Ko­mu­nistų par­ti­jos ir aso­cia­

ci­jos „Go­los“ at­sto­vai, tvir­ti­no, kad pa­žei­dimų – tūkstan­čiai. An­tai, Ko­mu­nistų par­ti­jos pa­ reigū­nas Va­le­ri­jus Raš­ki­nas pa­ reiškė, kad žmonės To­li­muo­siuo­se Ry­tuo­se gau­da­vo po 1 tūkst. rub­lių, kad bal­suotų už Vla­di­mirą Pu­tiną. „Neš­va­riau­si pa­starųjų aš­tuo­ ne­rių metų rin­ki­mai pra­si­dėjo“, – kons­ta­ta­vo stebė­to­jas. Ros­tis­la­vas Žu­rav­lio­vas, taip pat pri­klau­san­tis ko­mu­nistų par­ti­ jai, bent jau džiaugė­si, kad stebė­ to­jams pa­vy­ko su­lai­ky­ti ir po­li­ci­jai per­duo­ti kai ku­riuos ne­sąži­nin­gus rinkė­jus. „Go­los“ sa­vo tink­la­la­py­je pra­ nešė apie dau­giau kaip 3 tūkst. pa­žei­dimų. Vie­na daž­niau­sių pa­ žei­dimų rūšių, tink­la­la­pio duo­ me­ni­mis, yra vir­ši­ninkų spau­di­mas rinkė­jams. Tie­sa, bu­vo ir at­vejų, kai tie pa­tys rinkė­jai ėjo bal­suo­ti ke­lis kar­tus. Ta­čiau Vy­riau­sio­ji rin­kimų ko­ mi­si­ja pa­tvir­ti­no tik ke­lias de­šim­tis pa­žei­dimų. O val­dan­čio­sios „Vie­ nin­go­sios Ru­si­jos“ par­ti­jos at­sto­ vai, kaip vi­sa­da, skelbė, jog rin­ki­ mai – pa­vyz­di­niai. Kad ga­li­mas rin­kimų klas­to­ji­mas ne­su­keltų ne­ma­lo­numų, im­ta­si ir rau­menų de­monst­ra­vi­mo.

Rin­kimų dieną Mask­vos po­li­ ci­ja dėl rin­kimų pa­si­kvietė į sos­ tinę tūkstan­čius pa­pil­domų pa­ reigūnų. Mask­vos Re­vo­liu­ci­jos, Trium­ fo, Ma­nie­žo ir Liu­bian­kos aikštės bu­vo užt­ver­tos OMON pa­reigūnų. Pa­lei Krem­liaus sie­nas nu­tįso ka­ri­ niai sunk­ve­ži­miai. Po rin­kimų va­kar bu­vo nu­ma­ty­ ti ke­li mi­tin­gai. V.Pu­ti­no ša­li­nin­ kai mi­tingą su­rengė tuo pat me­ tu, kaip ir opo­zi­ci­jos at­sto­vai. Šie telkė­si Puš­ki­no aikštė­je, o prem­je­ ro rėmėjai – Ma­nie­žo. Su šta­bu ne­kalbė­jo

V.Pu­t i­n as, de­m onst­r uo­d a­m as įprastą pa­si­tikė­jimą sa­vi­mi, ati­ davė balsą Mask­vos Le­ni­no pro­ spek­te. Su juo bu­vo at­vy­ku­si vie­ šu­mo­je re­tai pa­si­ro­dan­ti žmo­na Liud­mi­la, o pa­ts V.Pu­ti­nas gyrė­si, kad at­ėjo „iš­kart po mankš­tos“. „Aš iš­si­mie­go­jau, pa­si­mankš­ti­ nau, po to at­va­žia­vau čia. Su jo­ kiu šta­bu ne­su­si­sie­kiau“, – sakė V.Pu­ti­nas. Pak­laus­tas apie rinkė­ jų ak­ty­vumą, jis at­sakė: „Ži­no­ma, aš ti­kiuo­si ge­ro ak­ty­vu­mo. Aš esu tik­ras, kad žmonės žiūrės į tai at­ sa­kin­gai.“ Tie­sa, pra­ėjus kiek lai­ko po to, kai V.Pu­ti­nas su žmo­na išė­jo iš rin­kimų apy­linkės, ten įbėgo trys mer­gi­nos, ap­si­nuo­gi­no iki juos­ mens ir ėmė šauk­ti kal­ti­ni­mus mi­ nist­rui pir­mi­nin­kui. Pri­šokę prie mer­ginų po­li­ci­jos dar­buo­to­jai ap­gobė jas striukė­mis ir iš­vedė iš rin­kimų apy­linkės. Dmit­ri­jus Med­ve­de­vas su žmo­na bal­sa­vo rin­kimų apy­linkė­je Mask­vos Ra­menkų ra­jo­ne.

Įvai­rios nuo­monės

Apk­lau­sos po rin­kimų rodė, kad V.Pu­ti­nas – rin­kimų ly­de­ris. Ant­ ro­je vie­to­je, tie­sa, ge­ro­kai at­si­likęs, bu­vo ko­mu­nistų ved­lys Ge­na­di­jus Ziu­ga­no­vas. Bal­sa­vu­sių rusų nuo­monės, kaip ir po Dūmos rin­kimų, skyrė­si. Vie­ ni tvir­ti­no iki šiol pa­la­ikan­tys V.Pu­ tiną, ki­ti pik­ti­no­si, kad jam val­dant nie­kas Ru­si­jo­je ne­pa­si­keitė. „Pažįs­tu Pu­tiną iš pra­kti­nių veiksmų, ne iš žod­žių“, – tvir­ tą pa­ramą prem­je­rui iš­sakė pen­si­ ninkė Zi­nai­da By­ko­va To­limųjų Ry­ tų uos­ta­mies­ty­je Vla­di­vos­to­ke. Jai pri­tarė vie­na 21 metų stu­ dentė: „Už Vla­di­mirą Vla­di­mi­ro­vi­ čių. Ma­nau, kad jam esant gy­ven­ti ge­riau. Daug kas pa­si­keitė į gerąją pusę. Štai, pa­vyzd­žiui, ke­liai.“ Mask­vos gy­ven­to­ja 45 metų Ju­ li­ja bu­vo ki­to­kios nuo­monės: „Jau daug metų gy­ve­na­me val­dant Pu­ ti­nui, o nie­kas ša­ly­je ne­si­kei­čia.“ Bu­vo ir to­kių, ku­rie prie bal­ sadėžės iš­reiškė pro­testą: „Aš – prie­š vi­sus, taip ir pa­ra­šiau bal­sa­la­ py­je. Aš prie­š vi­sus, nes tai, ką da­ro, ne­tel­pa į jo­kius var­tus! Iš vi­so ne­ no­riu kalbė­ti apie šią šalį, apie nie­ ką ne­no­riu kalbė­ti!“ – sakė 60 metų pen­si­ninkė iš Sankt Pe­ter­bur­go. Sim­pa­tijų su­laukė ir V.Pu­ti­no var­žo­vai: „Aš bal­sa­vau už Pro­cho­ rovą, nes manęs ne­ten­ki­na tai, kas vyks­ta da­bar. Iš visų al­ter­na­tyvų tai – per­spek­ty­viau­sia, nors ir nei­dea­li. Tik­riau­siai jis neiš­ko­vos per­galės.“ 70 metų pen­si­ninkė iš Bel­go­ro­ do taip pat ati­davė sa­vo balsą Mi­ chai­lui Pro­cho­ro­vui: „Kad Pu­ti­nas ne­laimėtų.“ BNS, „Reu­ters“, AFP, BBC inf.

Neš­va­ riau­si pa­starųjų aš­tuo­ne­ rių metų rin­ki­mai pra­si­dėjo.

„„Nu­si­vy­li­mas: dau­ge­lis rusų V.Pu­ti­no ža­da­mos pa­žan­gos taip ir ne­su­laukė. 

„Scan­pix“ nuo­tr.


15

pirmadienis, kovo 5, 2012

sportas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) „Žvaigždžių dienoje“, pirmą kartą surengtoje mūsų mieste, triumfavo Utenos „Juventus“ atstovas Žygimantas Šeštokas, laimėjęs snaiperių konkursą, ir Kauno „Žalgirio“ vidurio puolėjas Sonny Weemsas, be didesnės konkurencijos pelnęs „Oro karaliaus“ titulą. „„Pranašumas: „Lietuvių“ komanda nesunkiai įveikė užsieniečius. 

Vytauto Liaudanskio nuotr.

„Žvaigždžių diena“ praūžė Klaipėdoje Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Dešimtą sykį vykusį „Lietuvių“ ir „Time Team“ (LKL užsieniečių) susitikimą, labiau panašų į šou nei į rungtynes, laimėjo mūsų šalies krepšininkai 115:98. Ž.Šeštoko triumfas

Dėl taikliausio krepšininko vardo kovojo trylika metikų – visų pirmenybėse dalyvaujančių klubų žaidėjai ir papildomą kelialapį į Klaipėdą gavęs kaip taikliausias 2011-2012 metų LKL čempionato tritaškininkas „Žalgirio“ krepšininkas Mantas Kalnietis. Taikliarankių kova prasidėjo Panevėžio „Lietkabelio“ gynėjo Karolio Babkausko, pelniusio 21 tašką, iššūkiu. Aukštaičio rezultato pirmajame etape taip ir nepavyko pagerinti niekam, nors prie tritaškių linijos stojo konkurso favoritai – „Žalgirio“ atstovas Marko Popovičius (surinko 17 taškų), „Lietuvos ryto“ žaidėjas Aleksandras Rašičius (20), Kauno „Baltų“ puolėjas Jonas Mačiulis (vos 10), Klaipėdos „Neptūno“ metikas, 2008 metų LKL snaiperis Marius Runkauskas (19). Pastarojo dalyvio nesėkmė buvo skaudžiausia sausakimšai žiūrovų „Švyturio“ arenai. Pusfinalyje neišlaikė K. Babkausko nervai. Atrankos etapo laimėtojas, pelnęs 16 taškų, nepateko į finalą. Antrajame etape gana taikliai atakavęs ir 19 taškų surinkęs suklupo „Kėdainių-Triobet“ ekipos gynėjas Vytenis Jasikevičius. Juos pranoko ir dėl „Snaiperio“ vardo susirėmė Ž.Šeštokas (pusfinalyje – 20 taškų) ir serbas A.Rašičius (22). Finalą taiklių metimų lavina galingai pradėjęs Ž.Šeštokas, nesumažino tempo iki paskutiniojo kamuolio. 24 taškus surinkusiam uteniškiui žiūrovai nepagailėjo aplodismentų. A.Rašičius, po pirmųjų netaiklių bandymų supratęs, kad nepavys lietuvio, gana greitai susitaikė su pralaimėjimu. Serbo sąskaitoje 17 taškų. Prognozuota S.Weemso sėkmė

Kai tapo žinoma, kad dėl „Oro karaliaus“ titulo kovos „Žalgirio“ puo-

lėjas S.Weemsas, abejojančių dėl amerikiečio pergalės nebuvo. Anot specialistų, jei ne šis šoklusis Kauno ekipos žaidėjas, konkursas būtų buvęs blyškus. Kaip moka drebinti krepšį, panoro parodyti tik du lietuviai – klaipėdietis Raimundas Danys ir panevėžietis Adomas Drungilas. Gausesnis buvo legionierių būrys, kuriame kartu su S.Weemsu buvo dar du juodaodžiai krepšininkai – „Šiaulių“ gynėjas Cameronas Longas ir „Pieno žvaigždžių“ puolėjas Leroy‘us Noblesas. Pirmajame etape geriausiai pasirodė S.Weemsas ir trečiąkart konkurse rungtyniavęs R.Danys. Finalinėje akistatoje amerikietis metė akivaizdžiai stipresnę kortą nei klaipėdietis. Įsibėgėjęs iš kitos aikštelės pusės, jis įgrūdo kamuolį į krepšį atsispyręs nuo baudų metimo linijos. Visi penki komisijos nariai, kurioje buvo žinomi krepšininkai Saulius Štombergas, Eurelijus Žukauskas, Vaidotas Jurgilas, už šią

atrakciją S.Weemsui skyrė dešimtukus. Iš viso už du bandymus amerikietis pelnė beveik maksimumą taškų – 99 iš 100. Amerikietis po „Žvaigždžių dienos“ labiausiai praturtėjo tarp visų dalyvių. Už „Oro karaliaus“ titulą jis gavo 4 tūkst. litų bei šaldytuvą už įspūdingą žaidimą rungtynėse su „Lietuviais“. „Žalgirio“ puolėjas tikėjo savo jėgomis ir buvo įsitikinęs pergale. „Žinojau, kad laimėsiu. Komandos draugai sakė, jog būti geriausiam nebus sunku“, – žiniasklaidininkams sakė naujasis „Oro karalius“.

Renginiu liko patenkintas Arvydas Sabonis, ir pirmą kartą „Žvaigž-

džių dienoje“ dalyvavęs kaip Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas. „Puikus šou, gera organizacija, – netuščiažodžiavo garsusis krepšininkas. – Malonu, kad į renginį atėjo tiek daug klaipėdiečių.“ Renginį neformaliu Klaipėdos himnu trimito melodijomis pradėjęs meras Vytautas Grubliauskas prisiminė, kad jam teko garbė groti ir pirmojoje LKL „Žvaigždžių dienoje“ Panevėžyje 1994 metais. „Jei kas tada būtų pasakęs, kad man po 18 metų teks vėl dalyvauti tokioje pat krepšinio šventėje būnant meru, būčiau sakęs, kad net Žiulis Vernas nemokėtų taip fantazuoti“, – juokavo muzikantų pasaulyje labiau Kongo pseudonimu žinomas V.Grubliauskas. Krepšinio fiestoje įspūdinga ir linksma programa žiūrovams nuotaiką kėlė akrobatai iš Slovėnijos „Dunk Kings“. Dalis jų stebuklus rodė krepšinio aikštelėje, kai kurie, persirengę pasakų personažais mielai bendravo su žiūrovais.

„„Nugalėtojas: S.Weemsas konkurse

„„Pinigai: bendrovės „Mūsų laikas“ skirtą piniginį prizą geriausiam „Lie-

„„Linksmintojai: svečiai iš Slovė-

nekurpė sudėtingų atakų, tiesiog drebino krepšį galingais dėjimais.

Rungtynėse pritrūko intrigos

Jubiliejinį kartą susitikusios „Lietuvių“ ir „Time Team“ komandos nesurezgė žiūrovams intrigos. Lietuvos žaidėjai ketvirtąjį kėlinį atitrūko ir šventė pergalę 115:98. Tai buvo aštuntoji mūsų krepšininkų sėkmė. Vienintelį kartą užsieniečiai laimėjo 2005-aisiais. Dar viena dvikova – 2007-aisiais baigėsi lygiosiomis –108:108.

Šou varžybose artistiškiausias ir rezultatyviausias (pelnė 23 taškus) buvęs Jonas Valančiūnas stebino sąmojais. Kai į aikštelę įžengė ilgabarzdis senukas su lazda ir nešinas plakatu „Seibuti, pavaryk“, daugelis atpažino „Lietuvos ryto“ puolėją. Vėliau J.Valančiūnas „transformavosi“ į teisėją, negailėjusį žaidėjams skirti pražangų. Vėl atvirtęs į žaidėją, pasaulio jaunimo čempionas atakuoti ragindavo arbitrus, perduodamas jiems kamuolį. Kai renginio vedėjas Jonas Radzevičius paprašė žiūrovų išrinkti geriausią žvaigždžių rungtynių žaidėją, arena vienu balsu skandavo: „Jonas, Jonas“. Sulaukęs 4 tūkst. litų čekio, J.Valančiūnas turėjo prisiminti įgūdžius, gautus vaikystėje lankytame šokėjėlių būrelyje. Aukštaūgis su Aiste pašoko liaudies šokį. A.Saboniui patiko šventė

tuvių“ komandos žaidėjui J.Valančiūnui įteikė klaipėdietis verslininkas R.Cibauskas (kairėje) ir LKL prezidentas Š.Kliokys.

nijos gerokai paįvairino renginio scenarijų.


16

pirmadienis, kovo 5, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Sveikata, grožis

Dubysos g. 64 išnuomojamos patalpos: 34, 16 kv. m kontoroms, 350 kv. m sandėliams (gamybai). Tel. 8 698 73 239 darbo dienomis.

AMBULATORIJA Unikali technologija Lietuvoje

NAUJIENA! Alternatyva hialurono užpildams – raukšlių lyginimas ir veido modeliavimas užpildu pagamintu iš Jūsų kraujo. GROŽIUI: Mezoterapija savo krauju - PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija, vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. SVEIKATAI: Šaltasis lazeris: gydymui ir atjauninimui. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 49 37 67, mob. +370 620 67 701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682. 911028

Ilgesniam laikui išsinuomosime gyv. plotą Klaipėdoje, abu dirbame, tvarką garantuojame, mokėsime iš anksto už pusę metų, užstatą. Tel. 8 612 17 177. 921474

Išnuomoja komercines 60 kv. m patalpas Tiltų g. 17. Tel. 8 687 70 208. 917471

Išnuomojamas 1 kambario butas su balkonu. Tel. 8 662 49 662. 918283

Išnuomojamas 1 kambaro butas Pilies g. 1. Tel. 8 699 83 666. 919753

Mokymas Greitai ir efektyviai mokome anglų kalbos suaugusiuosius ir vaikus. Paruošimas egzaminams, jūrinė anglų, rusų kalba. Pranešimai, vertimai. Tel. 8 620 87 926. 918936

Kiti kursai

Išnuomojamas tvarkingas 1 kambario butas su holu pietinėje miesto dalyje (su baldais ir buitine technika). Tel. 8 616 45 227, skambinti po 18 val. 921791

Išnuomojamos komercinės patalpos (iki 850 kv. m) Herkaus Manto gatvėje, tinkamos bet kokiai veiklai. Tel. 8 687 39 200. 916152

„Gundos“ floristų kursai ir seminarai pradedantiesiems ir profesionalams. Pažymėjimas. Nuolaidos. Šilutės pl. 79, 1 kab. Tel. 8 672 38 431.

Išnuomojamos 410 kv. m komercinės patalpos Vingio g., prie „Rimi“ parduotuvės. Tel. 8 687 39 200.

915067

916158

Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lietuvių k. mokymas grupėse ir individualiai. Rengiame IELTS egzaminams. www.kalbucentras.lt. Tel. 8 614 94 524, 442 711.

Išnuomoju 1 kambario butą Taikos pr., prie „Avitelos“, 2 kambarių butą Kretingos g., su baldais ir buitine technika. Tel. 8 603 78 977, 8 603 78 994.

911068

921470

Kursai: buhalterinės apskaitos, fotografijos, makiažo, kompiuterių, raštvedybos, kalbų, sąmatininkų. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt.

Išnuomoju komercines 40 kv. m patalpas Vingio g. (atskiras įėjimas, geras privažiavimas, judri vieta, tvarkingas, žaliuzės). Savininkas. Tel. 8 659 65 922.

914957

918015

Kviečia mokytis klasikinio masažo. Medicinos centras „Sodalitas“, Debreceno g. 47-1, Klaipėda. Tel. (8 46) 379 922 (14 - 18 val.), 8 694 83 005 (10 - 18 val.), www.sodalitas.lt.

Išnuomoju tvarkingą 1 kambario butą Sulupės g., su baldais ir buitine technika (250 Lt + mokesčiai). Tel. 8 628 46 958.

919129

Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas, dermatovenerologas, urologas, neurologas, kardiologas, endokrinologas. Odos vėžio diagnostika vokiečių FotoFinder dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas.Nėščiųjų priežiūra. Įvairios echoskopijos: kojų, inkstų, kaklo kraujagyslių, sąnarių, nėščiųjų ir kitos. Gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Hemorojaus gydymas. Reabilitacijos paslaugos. Naujienos! Smegenų kraujagyslių echoskopija, nėščiosios vaisiaus tyrimas 4D programa, diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, tel. (8 46) 41 05 70, tik ginekologai tel. (8 46) 22 04 55, www.kaklinika.lt.

912101

www.skelbimai.lt/isnuomosiu-4-kambariubuta-klaipedos-centre-1085020.html tel. 8 611 90 379. 919402

Parduoda 2 kambarių 68 kv. m. naujos statybos kokybiškai įrengtą butą centre (atskira rūbinė, 9 kv. m lodžija, sandėliukas, požeminė vieta automobiliui 356 000 Lt). Galima derėtis. Savininkas. Tinka bankas. Tel. 8655 26 935. 915732

„Gijoneda“ tarpininkauja perkant, parduodant, nuomojant nekilnojamąjį turtą, sutvarko dokumentus ir perduoda namus statybos inspekcijai. Tel. 252 320, 8 600 19 139. 918349

„Purijona“ padeda pirkti, parduoti, nuomuoti nekilnojamajį turtą, tvarko dokumentus, konsultuoja. Taikos pr. 111, 8 656 83 636, 8 606 10 036, 343 636, www.purijona.lt.

Sodybą-vienkiemį 75 km nuo Klaipėdos, prie Tverų (labai graži vieta, medinis namas, atnaujintas 1992 m., pradinė kaina 100 000 Lt). Tel. 8 612 54 663.

919379

1 kambario butą 9/5 a. Debreceno g. (didelis balkonas, remontuotinas, kaina 77 000 Lt, galima derėtis). Savininkas. Tel. 8 699 28 088.

Butus: 3 kambarių Baltijos pr. (9/8 a., bendrija, 115 000 Lt), naujai suremontuotą mažagabaritį Kauno g. (9/3 a., balkonas, 65 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 657 37 677. 919814

920228

NTA „Laimita“ greitai išnuomoja Jūsų nekilnojamąjį turtą. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529.

916730

919332

Vairuotojų kursai

NTA „Memelhaus“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti butus, kotedžus, namus. Reikalingi nuomai Jūsų NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78.

918535

916465

Butus: naujos statybos 3 kambarių 4/1 a. Birutės g.; 9/4 a. Mogiliovo g.; 3/1 a. Tilžės g., 9/6 a. Naikupės g. (pigiai); 1 kambario 10/2 a. Smiltelės g.; 4/2 a. Pušyno g. Tel. 380 359, 8 675 43 634. 917691

918833

Nuomojami prekybos plotai antrajame aukšte baldų ir interjero centre „Deco“, Dubysos g. 19. Informacija tel. 8 612 35 174. 913183

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623. 919159

Nuomojamos prekybos ir biuro patalpos biurų centre, Šilutės pl. 2. Informacija tel. 8 612 35 174. 913179

918095

Du butus šalia vienas kito - 4 kambarių su holu ir vieno kambario su holu Markučių g. (9/3 a.). Galima atskirai. Tel. 8 655 20 594, e. paštas audrone.zidoniene@gmail.com. Du sodus kartu Vaiteliuose (12 a, elektra, šulinys, du laikini nameliai, atlikta geodezija, gera vieta, 23 000 Lt, savininkas). Be tarpininkų. Tel. 8 659 65 922. 918005

Nekilnojamasis turtas Nuoma

916615

Svečių namuose paromis išnuomojami kambariai su visais patogumais (uždaras kiemas). Tel. 412 390, 8 657 94 214, 8 699 16 202; www.virsutine9.lt.

Porai išnuomojamas 1 kambario butas nuosavame name su atskiru įėjimu Mokyklos g. r. Tel. 8 624 52 487.

910410

920715

3 kambarių butus: Statybininkų pr. (5/5 a., atskiri kambariai, galima statybininkams), Naikupės g. (3/2 a., atskiri kambariai, baldai). Tel. 8 670 85 478.

Sėkmingai dirbanti maitinimo įmonė išsinuomotų kavinę ar restoraną. Tel. 8 650 21 736.

1 kambario butą Žalgirio g. (visiškai įrengtas, 90 000 Lt). Arba keičia. Tel. 8 638 50 173. 921439

1 kambario butą Taikos pr. (37 kv. m, 13/11 a., prie PC „Debrecenas“, naujai suremontuotas, perplanuotas, viskas pakeista, kai kurie baldai). Tel. 8 629 13 602. 921675

Butus naujos statybos name centre. Daugiau infor. www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668.

921750

Padedame išnuomoti ir išsinuomoti kambarius, butus. Reikalingi butai nuomai. UAB „Liepų parkas“, Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099.

1 kambario butą centre, prie „Vėtrungės IKI“ (27 kv. m, labai tvarkingas, maži komunaliniai mokesčiai). Tel. 8 622 58 420. 1 kambario butą Tauralaukyje, Jaunimo g. 2 (3 pl./1 a., 34 kv. m, plastikiniai langai, šarvuotos durys, tvarkingas, bendrabutyje, 56 000 Lt, mokame procentus). Tel. 8 698 77 203.

Noriu išsinuomoti 1 arba 2 kambarių butą. Tel. 8 655 24 109.

KOMPIUTERIŲ KURSAI („AutoCAD“, „3D MAX“, interjero vizualizacija, „CorelDRAW“, „PhotoSHOP“). Tel. 8 614 36 232; www.manokursai.com.

921333

921529

919750

907443

Kompiuterių kursai

919994

Kambarį bendrabučio tipo Šilalės mieste, 1 aukšte. Tel. 8 622 64 934.

1 kambario butą Taikos pr., prie „Eglės“ turgavietės (33 kv. m, 9/5 a., yra balkonas, naujai suremontuotas, viskas pakeista, kai kurie baldai). Tel. 8 625 52 622. 921677

1 kambario butą Žardininkų g. (33 kv. m, 9/8 a., butas naujai suremontuotas, viskas pakeista, su kai kuriais baldais, kaina 120 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 623 55 379. 921671

1 kambario butus: Kretingos g. (5/1a., euroremontas, 89 000 Lt), Šilutės pl. (5/1 a., 70 000 Lt), Nidos g. (5/2 a.), Žardininkų g. (9/8 a., 83 000 Lt), Debreceno g. 66 (9/6 a., 89 000 Lt). Tel. 8 647 33 319. 921332

919325

Namus Klaipėdoje: Poilsio g., 150 kv. m, įrengtas; Rėvos g., sublokuotas, labai dėkingas variantas, 130 kv. m, 5 a žemės. www.kavintene.lt, tel. 8 611 41 730. 920766

Patalpas: S.Šimkaus g. (53 kv. m, 205 000 Lt), Naujakiemio g. (21 kv. m, 110 000 Lt); Taikos pr. (71 kv. m, 220 000 Lt); I.Kanto g. (30 kv. m, 160 000 Lt). Tel. 8 655 14 390. 921850

1 kambario 34 kv. m butą Gedminų g. Tel. 8 674 31 946 (savininkas).

Atliekamas pigiai, kokybiškai povandeninis masažas. Masažas atpalaiduoja raumenis, pašalina nuovargį, malšina raumenų skausmą, gerina kraujotaką. Tel. 8 653 81 153.

921327

919789

48 ir 26 kv. m biuro patalpų nuoma, yra laisvų ūkinių patalpų (galima įvairi veikla). Tel. 8 606 12 856.

Viešbutyje išnuomojami jaukūs kambariai dviem. Kaina nuo 90 Lt, 3-4 valandos - nuo 50 Lt. Tel. 8 680 43 184.

918215

920693

Sklypus Tauralaukyje po 10 a (įvestos komunikacijos, daromas statybinis kelias). Tel. 8 686 88 760.

913768

921749

918346

1 kambario 28 kv. m butą Debreceno g., plytiniame name, su balkonu. Kaina 78 000 Lt. Tel. 8 686 67 021. 921478

1 kambario 36 kv. m butą 5/3 a. Šilutės pl., prie „Maximos“. Tel. 8 652 40 094, 8 631 11 765. 921468

1 kambario butą Šiaulių g. (5/2, naujas, geras remontas). Tel. 8 644 74 463. 920451

1 kambario suremontuotą butą Poilsio g. (plytinis namas, balkonas). Pradinė kaina 118 000 Lt. Tel. 8 655 14 390. 921841

Nukelta į 17 p.


17

pirmadienis, kovo 5, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Nekilnojamasis turtas Parduoda atkelta iš 16 p. 1,5 kambario butą Kretingos g. (40 kv. m, 5/2 a.). Tel. 8 686 61 368. 921684

10 a sklypą namo statybai, labai gražioje vietoje, šiaurinėje miesto dalyje, prie upės (miesto komunikacijos), kaina derinama. Tel. 8 685 41 398. 921747

100 kv. m naujos statybos butą Dragūnų g. (garažas, 2 lodžijos, pirtis, virtuvės baldai su buitine technika, kaina 510 000 Lt). Tel. 8 614 47 380, +353851131686. 898249

105 kv. m kotedžą Ginduliuose (visos komunikacijos, šildymas dujomis, visiškai sutvarkyta aplinka, 1 kv. m kaina tik 2 250 Lt). Tel. 8 686 07 289. 916086

12 ir 15 a sklypus namų statybai Doviluose (1 a kaina 3 000 Lt). Tel. 8 600 59 412, 8 672 82 098. 920603

14,73 ha žemės ūkio paskirties sklypą Birbinčių kaime, 11 km nuo Klaipėdos. Sklypas įeina į pramonės, verslo statybos plėtros teritoriją, ribojasi su geležinkeliu. Vieno aro kaina 300 Lt. Tel. 8 672 49 591. 921267

15 a žemės sklypą Kunkių k., Klaipėdos r. (namų valda, sklype yra elektra, rami vieta, iki jūros 2 km, planuojamas dujotiekis). Tel. 8 631 29 146. 906274

2 kambarių butą su didžiuoju holu (5/1 a., 65,5 kv. m, du balkonai skirtingose pusėse, savininkas). Tel. 8 655 96 556.

3 ha žemės prie Vilhelmo kanalo Drevernoje (yra 10 a miško). Tel. 8 681 44 358. 921748

3 kambarių butą Baltijos pr. 91 (5/2 a., 62 kv. m, suremontuotas, 2 balkonai). Savininkas. Tel. 8 612 37 577, 230 123. 913535

3 kambarių butą Debreceno g. (73 kv. m, 5/4 a., plytinis, virtuvė sujungta su svetaine ir plius 3 miegamieji, mediniai langai, labai tvarkingas). Tel. 8 698 77 203. 918265

3 kambarių butą Gargžduose, J.Janonio g. (nepereinami kambariai, tvarkinga rakinama laiptinė, 2 balkonai). Tel. 8 699 40 539. 916454

3 kambarių butą Laukininkų g. (5/1 a., 61 kv. m, nekampinis, 1 kambarys pereinamas, plastikiniai langai, be remonto, šarvuotos durys, 134 000 Lt). Tel. 8 698 77 203. 916457

3 kambarių 57 kv. m perplanuotą butą (5 pl./3 a., langai į rytus/vakarus, rami vieta, kaina 140 000 Lt). www.kavintene.lt, tel. 8 611 41 730. 920774

4 kambarių butą Naujakiemio g. (5/5 a., perplanuotas butas, pradinė kaina 165 000 Lt). Tel. 8 612 54 663.

916634

919996

2 kambarių butą Kretingos g. (5/1 a., 43 kv. m, atskiri kambariai, plastikiniai langai, šarvuotos durys). Tel. 8 685 05 948.

59 a žemės sklypą šalia Priekulės (gyvenvietėje, šalia elektra, netoli upė, vandentiekis, 15 000 Lt), 2 ha žemės sklypą ant Veiviržos upės kranto (20 000 Lt). Tel. 8 690 90 097.

921651

920637

2 kambarių butą prie „Eglės“ parduotuvės. Tel. 8 618 15 573. 921695

2 kambarių 46 kv. m butą Budelkiemio g. (5/3 a., plastikiniai langai, laminatas, įstiklintas balkonas, baldai, yra rūsys, tvarkingas). Tel. 8 677 35 205. 920723

2 kambarių 51 kv. m butą Nidos g., plytiniame name, 5/2 a. Tel. 8 614 07 549. 921479

2 kambarių be patogumų butą Kiškėnų k. kartu su 16 a sklypu namų valdai. Kaina 100 000 Lt. Tel. 8 604 50 154. 919993

2 kambarių butą naujame name Birutės g. (gerai įrengtas, saulėtas ir ekonomiškas, 16 kv. m terasa, 42 kv. m, 7/2 a., 240 000 Lt kaina derinama). Tel. 8 630 78 714. 921697

2 pereinamų kambarių 46 kv. m butą su balkonu 2 a. J.Zauerveino g. Tel. 8 685 50 140. 916761

3 kambarių butą Alksnynės g. (5/2 a., virtuvės baldai, tvarkingas, šarvuotos durys, plastikiniai langai), 9 a sklypą „Taure“ (komunikacijos). Tel. 8 671 92 803. 921324

Administracines patalpas Gargždų m. centre (84 kv. m, išnuomoti 4 kabinetai, dideli langai į pagrindinę miesto gatvę, 3/3 a.). Tel. 8 620 91 974. 920474

Dviejų butų visiškai irengtą namą 9 km iki Klaipėdos (228 kv. m, 12 a, labai patogus susisiekimas, visos komunikacijos). Skelbiu. lt ID 9859112, tel. 8 686 73 052. 921654

Karklėje 0,4 ha žemės sklypą sodybai atstatyti, 150 m iki jūros, pušynas, kelias. Tel. 8 699 99 550. 912095

Keičia suremontuotą 1 kambario 44 kv. m butą (su holu, 10/6 a.) į didesnį su priemoka. Siūlyti variantus. Tel. 8 645 27 541. 921275

Komercinės paskirties 127 a žemės sklypą Klaipėdoje. Yra visos komunikacijos, elektra, nuotekos, vandentiekis, detalusis planas, geležinkelio atšakos servitutas, 2000 kv. m gamybinio pastato projektas. Tel. 8 611 45 000. 916578

Klaipėdos r., Agluonėnų k., 2 aukštų kotedžą. Kaina 230 000 Lt. Tel. 8 687 59 320. 920131

Mažagabaritį 1 kambario butą 15 km nuo Klaipėdos (krosnis, WС, malkinė, atskiras įėjimas, 40 000 Lt, pradinė). Tel. 8 607 93 054. 919024

Naujos statybos 118 kv. m namą Dituvoje (visa išorės apdaila, viduje šildomos grindys, elektros įvadas, išvedžiota santechnika). Tel. 8 698 38 864. 920116

Naujus butus centre, „Manto Namų“ komplekse, Mažvydo al. Kaina nuo 4000 Lt už kv. m. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 921835

Nebaigtos statybos namą Gargžduose (15 a sklypas, elektra, komunikacijos, dujos); 12 a sodo sklypą bendrijoje „Vaiteliai“; gyv. namą Rubulių k. Tel. 8 686 53 190. 916545

Nebrangiai 1,5 a. šiltą sodo namą Dituvoje (90 kv. m, visi patogumai, garažas, šiltnamis, lieka baldai). skelbiu.lt. ID: 13205899, tel. 8 686 82 750. 921238

Padedu parduoti, pirkti, išnuomoti butus ir kitą nekilnojamąjį turtą, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 921829

Palangoje 2 kambarių 67 kv. m naujos statybos butą su baldais (pigus išlaikymas). Tel. 8 606 05 103.

Skubiai, iš pirmų rankų, 0,20 ha sklypą priešais Tauralaukį, prie Palangos magistralės (įrengtos gyvenamosios patalpos, 2 garažai komercinei veiklai). Tel. 8 687 08 177. 918990

Sodo sklypą „Tolupio“ bendrijoje su visais reikalingais pastatais (kaina 70 000 Lt, galima derėtis, savininkas). Tel. 8 699 28 088. 921334

Suremontuotą 2 kambarių butą su baldais 9/7 a. I.Simonaitytės g. 32 (renovuota šildymo sistema, kaina 135 000 Lt). Savininkė. Tel. 8 616 72 132. 921328

Tiems, kurie nori įdėti ir iš karto gauti pelną, parduodamas butas Smiltelės g. Tel. 8 662 08 838. 918568

Tuščią gerai suremontuotą bloką Baltijos pr. 4 (įrengtas, 5 pl./2 a., dušas, WC, virtuvė, skaitikliai, saulėtas, nekampinis, 70 000 Lt, galima derėtis). Savininkas. Tel. 8 619 44 235.

915046

916460

Parduodamas 1 ha žemės ūkio paskirties sklypas 10 km nuo Klaipėdos, Kisinių kaime (netoli „Šaulio“ restorano). 3 ha žemės ūkio paskirties sklypas Stučių kaime. Tel. 8 644 74 463.

Visiškai renovuotame name labai tvarkingą 3 kambarių 63 kv. m butą Baltijos pr., arčiau Taikos pr. (5/2 a., su visais itališkais baldais). Tel. 8 685 05 933. 921641

920454

Parduodamos patalpos miesto centre. Tel. 8 687 39 200. 916173

Pigiai 1 kambario butą Kauno g. (5/3 a., 28 kv. m, nekampinis, mūrinis), 1 kambario butą Žardininkų g. (9/8 a., 33 kv. m). Be tarpininkų. Tel. 8 686 36 545. 921792

Pigiai 1 kambario butą su holu Brožynų g. (5/5 a., 43 kv. m, tvarkingas), du sodus po 6 a „Tolupio“ bendrijoje. Savininkas. Tel. 8 686 36 545. 921793

Puikų 3 kambarių 68 kv. m naują butą Dragūnų g. (baldai ir buitinė technika, pigus išlaikymas, puikus vaizdas, tik 305 000 Lt). www.kavintene.lt, tel. 8 633 82 055. 921698

SB „Laistai“ 5 a žemės sklypą (medinis namas, elektra, Laistų 1-oji g. 48, kaina sutartinė). Tel. 8 652 74 501. 919424

Perka Mišką su žeme arba išsikirtimui. Geros apmokėjimo sąlygos. Tel. 8 609 97 517, e. paštas uabaltma@gmail.com. 894106

UAB „Liepų parkas“ perka ir parduoda nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumentus. Suteikia visas teisines paslaugas. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099. 917152

1 -2 kambarių butą (arba 3 kambarių), galima siūlyti be remonto. Tel. 8 605 96 992. 921499

921417

Skubiai 4 kambarių butą Laukininkų g., prie Šv. Juozapo bažnyčios (geras remontas, maži komunaliniai mokesčiai, patogus susisiekimas). Tel. 8 656 53 675. 918393

Skubiai! 72 kv. m namą Dituvoje su visais patogumais. Kaina 115 000 Lt. Tinka tik grynais. Tel. 8 677 65 064.

921414

Kambarį bendrabutyje. 1, 2, 3 kambarių butus, galima su skolomis. Sodą „Šernuose“. Tel. 8 672 90 075. NTA „Laimita“ perka ir padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 494 017, 8 673 38 529. 919350

Perkame degalinę arba sklypą degalinei Klaipėdoje. Tel. 8 655 22 108. 914501

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 918782

Veikiančią 56 kv. m kirpyklą. Tel. 8 680 40 694.

UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 4 kambarių butus, namus, žemės sklypus, sodus. www.naminta.lt. Tel. 361 773, 8 618 62 577, Statybininkų pr. 7A.

921052

919313

921650

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 916638

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 912336

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637. 914299

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt. 914621

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907. 918808

Darbas Ieško darbo Suvirintojas (MIG, MAG, GAZ) ieško darbo. Tel. 8 637 68 803. 920382

27 m. anglų kalbos specialistė, turinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ieško administratorės, vadybininkės darbo. Turiu patirties aktyvaus pardavimo, anglų kalbos, tarptautinio pardavimo (eksporto) srityje. Tel. 8 646 62 573. 917278

1 arba 2 kambarių butą, gali būti ir 3 kambarių. Tel. 8 612 48 946.

921237

Skubiai kambarį bendrabučio bloke (21 000 Lt), 1 kambario ir 1,5 kambario butus Taikos pr., sodą su namu „Smiltelėje“ (dujos, pirtis, 140 000 Lt). Tel. 8 612 48 946.

Paskolos

Aukštos kvalifikacijos vyr. buhalterė ieško darbo. Darbo patirtis 15 metų, išsilavinimas ekonomikos magistras. Tel. 8 699 37 010. 920658

Siūlo darbą Dailės salonui reikalinga pardavėja-konsultantė. CV siųsti roma@heros.lt. 922240

„Autoplovykla 69“ ieško automobilių plovėjų. Patirtis būtina. Atlyginimas nuo 1000 Lt. Tel. 8 682 69 268. 920566

Legalus darbas užsienyje, įvairiose darbo srityse. Mokesčių grąžinimas dirbusiesiems užsienyje. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698, www.litaupa.lt. 920665

Bendrai Vokietijos ir Lietuvos UAB „Universalūs pastoliai“ reikalingi pastolių montuotojai, turintys C kateg. vairuotojo pažymėjimą. Tel. 410 006, 8 698 03 339. 916504

Nukelta į 18 p.


18

pirmadienis, kovo 5, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Darbas SiĹŤlo darbÄ…

2TCFôLÜUFKTDVKPQTôLCWMWQITGKêKCWĊUKNKGVKĊMQNGMV[XâMCFCPIKDWXCW KTXKUFCTGUW LCWPKCWUKCUFCTDWQVQLCUOĿUŇĊOQPôLGjKCPFKGPCwMQPVTQNKWQLWMCVKNKPôUFCTDâDGKOCPRCXCNFzKWUFCTDWQVQLWU&KTDFCOCU (QTVWOpPQTôêKCWVQNKCWMGNVKOGKUVTKwMWOQN[IĊKTVQDWNKPVKUCXQMXCNKƂMCEKLâsVKMKWQUKVCRVKUCXQUTKVKGU RTQHGUKQPCNW

atkelta iĹĄ 17 p. AgentĹŤra EUROLANA siĹŤlo darbÄ… nekilnojamojo turto vadybininkui (-ei). Geros darbo sÄ…lygos. DraugiĹĄkas kolektyvas. CV siĹłsti eurolana.toma@gmail.com.lt. Tel. 8 636 66 421.

Dmitrij Nabolotnyj-CVKNKPKŇXKTwKPKPMCU

Mes ieĹĄkome

921493

Dirbti Norvegijoje reikalingi patyrÄ™ laivĹł vamzdininkai. Tel. 8 616 83 169. 916501

GroĹžio salonui ĹĄalia „Akropolio“ skubiai reikalinga kirpÄ—ja (turinti patirties). Geros darbo sÄ…lygos. Tel. 8 650 18 357, 8 656 37 208.

IeĹĄkome darbuotojĹł dirbti uĹžsienyje pramonÄ—je: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglĹł kalba. Privalumas darbo patirtis. CV siĹłsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900118

921530

ÄŽmonei reikalingas vairuotojas, turintis E kategorijÄ…, dirbti marĹĄrutu LT-RUS. Be patirties - neskambinti. Tel. 8 698 39 842, (8 46) 410 538. 915917

ieťko Pagalbinio darbuotojo (-os) Reikalavimai:  Atsakingumas, darbťtumas ir greita orientacija.  Panaťaus darbo patirtis ir uŞsienio kalbų mokėjimas bōtų privalumas. CV siųsti el. p. info@nationalgolf.lt Klaipėda. Tel. + 370 655 22 222.

Kavinei-barui senamiestyje reikalinga (-as) barmenÄ—(-as)-padavÄ—ja (-as). Privalumai: darbo patirtis, anglĹł, rusĹł kalbĹł Ĺžinios. Yra galimybÄ— darbÄ… derinti su studijomis. stela44@gmail.com. Tel. 8 670 21 952. 921794

Kirpyklai, dirbanÄ?iai 17 metĹł, reikalinga kirpÄ—ja ir manikiĹŤrininkÄ—, geras uĹždarbis, puikus kolektyvas. Tel. 8 699 27 406. 912813

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Maisto prekiĹł parduotuvei reikalinga (-as) pardavÄ—ja (-as). Tel. 8 655 98 862. 918731

KlaipÄ—doje ÄŻsikĹŤrusi UAB „UTF“ ieĹĄko vairuotojo-ekspeditoriaus (CE kateg.). MarĹĄrutai - VakarĹł Europa-Rusija. Patirtis ir gera reputacija bĹŤtina. Tel. 8 616 22 961.

-10641.Ăł5/#6#8+/1 24+'6#+5ņ6'%*0+-1 /GUKGwMQOGMQPVTQNĂ´UOCVCXKOQRTKGVCKUŇVGEJPKMQRTKUKLWPIVKRTKGOÄżUŇMQOCPFQUPCWLCKUVCVQOQLGVGTOQĆ‚MCEKPĂ´LG GNGMVTKPĂ´LG-NCKRĂ´FQLG,ÄżUDÄżUKVGCVUCMKPICUWzMQPVTQNĂ´UOCVCXKOŇRTKGVCKUŇRTKGzKÄżTâIGFKOŇKFGPVKĆ‚MCXKOâDGKLŇ wCNKPKOâ 6CKRRCVDGPFTCFCTDKCWUKVGUWLCWPGUPKWQLWCWVQOCVKMQUKPzKPKGTKWOKDGKX[MF[UKVGCWVQOCVKMQUKPzKPKGTKCWURCXGUVWU FCTDWU /GUUKÄżNQOGXKUCUUQEKCNKPGUICTCPVKLCUUCWIKCUKTUVCDKNKCUFCTDQUâN[ICUVCTRVCWVKPĂ´LGÄŠOQPĂ´LGFCTDâUW OQFGTPKCWUKQOKUVGEJPQNQIKLQOKURKTOQLQLG$CNVKLQUwCN[UGDKQMWTQKTCVNKGMŇVGTOQĆ‚MCEKPĂ´LGGNGMVTKPĂ´LG /GUVCKRRCVUKÄżNQOGICWUŇOQM[OŇRCMGVâFCTDQRTCFzKQLGDGKVQNKOGUPKQPWQNCVKPKQVQDWNĂ´LKOQICNKO[DĂś /GUVKMKOĂ´UMCF,ÄżUVWTKVGPGzGOGUPÄŠPGKCWMwVGUPÄŠLÄŠVGEJPKPĂ´UMT[RVKGUKwUKNCXKPKOâDGKPGOCzGUPĂśPGKOGVŇFCTDQ RCVKTVÄŠFKTDCPVUWMQPVTQNĂ´UOCVCXKOQRTKGVCKUCKURTQEGUŇXCNF[OQUKUVGOQOKU/GUVCKRRCVVKMKOĂ´ULQIKwOCPQVG OCVCXKOQRTKGVCKUŇVKRWULŇCRUCWIQUMNCUGUDGKOCVCXKOQRTKPEKRWUIGDCVGUMCKV[VKDTĂ´zKPKWUVWTKVGRWKMKWUFCTDQ MQORKWVGTKWÄŠIÄżFzKWUUWRTCPVCVGFCTDQUCWIQUUXCTDâ6KMKOĂ´UMCFPQTKVGVQDWNĂ´VKIGDCVGITGKVCKTGCIWQVKGMUVTGOCNKQUG UKVWCEKLQUGOĂ´IUVCVGFKTDVKMQOCPFQLG#PINŇMCNDQUzKPKQUDÄżVŇRTKXCNWOCU 5CXQI[XGPKOQCRTCw[OWUUWPWQTQFCd-QPVTQNĂ´UOCVCXKOQRTKGVCKUŇVGEJPKMCUqUKŇUMKVGKTFCWIKCWKPHQTOCEKLQU VGKTCWMKVĂ´UOÄżUŇFCTDWQVQLŇCVTCPMQURCTVPGTKŇd%QPUWNV*4pGNGMVTQPKPKWRCwVWEX"EQPUWNVJTNVCTDCVGNGHQPW KMKO8CUCTKQF -QPĆ‚FGPEKCNWOCUICTCPVWQLCOCU/ÄżUŇCVTCPMQURCTVPGTKCKp%QPUWNV*4qUWUKUKGMUVKMUWTGKMCNCXKOWUCVKVKPMCPĂŞKCKU MCPFKFCVCKU

YYYHQTVWONVMCTLGTC

919249

Kavinei miesto centre reikalinga (-as) barmenÄ— (-as), turinti (-is) darbo patirties. Tel. 8 613 17 150. 921686

ÄŽmonÄ—, atliekanti automobiliĹł remonto paslaugas, ieĹĄko autoserviso vadovo – priÄ—mÄ—jo, turinÄ?io vadybinio darbo patirties transporto srityje, puikiĹł komunikaciniĹł ÄŻgĹŤdĹžiĹł ir gerai iĹĄmananÄ?io technikÄ…. Gyvenimo apraĹĄymÄ… siĹłsti e. paĹĄtu diana@autobaltva.lt. 917977

Legalus darbas Anglijoje labdaros organizacijos maiĹĄeliĹł platintojams. Perskambinsiu. Tel. +447 866 80 917, 8 646 43 090. 912985

IeĹĄkome virÄ—jos. Tel. 8 679 33 313. 918345

Maisto prekiĹł parduotuvei reikalingos pardavÄ—jos. Tel. 8 640 51 502. 916659

Perspektyvi ÄŻmoniĹł grupÄ— ieĹĄko aktyvaus vadybininko ekspedijuoti esamus ir bĹŤsimus krovinius. Dirbame su EU ir NVS ĹĄalimis. Tel. 8 657 95 899. 913631

RaktĹł dirbtuvei - avalynÄ—s taisyklai reikalingas darbuotojas (raktĹł gamyba ir avalynÄ—s priÄ—mimas). Tel. 8 687 96 632. 914672

RaktĹł dirbtuvei ir dovanĹł parduotuvei reikalingas meistras-pardavÄ—jas. Apmokysime. Pageidautina nuo 30 m. TrumpÄ… gyvenimo apraĹĄymÄ… pateikti Taikos pr. 20, firma „ASSA“, KlaipÄ—da, arba e. paĹĄtu info@raktuimperija.lt. 920356

Reikalinga (-as) pardavÄ—ja (-as) (lauko prekyba vaisiais ir darĹžovÄ—mis). Tel. 8 652 02 599. 917701

Reikalinga pardavÄ—ja dirbti kioske. Tel. 8 670 19 852. 920129

Reikalingas ekskavatorininkas dirbti ratiniu ekskavatoriumi. Tel. 8 656 44 344. 919065

Reikalingas stalius gaminti duris (galime apmokyti). Tel. 8 683 67 785. 920705

Reikalingas Ĺžmogus (ar ÄŻmonÄ—), galintis frezomis iĹĄpozuoti rÄ…stus (storis 200 mm). Tel. 8 610 09 737.

Taksi ÄŻmonÄ— priima vairuotojus dirbti savo arba ÄŻmonÄ—s automobiliais. Tel. 8 698 52 822, 8 621 02 148.

917955

917103

Reikalingi laivĹł ĹĄlifuotojai, suvirintojai, korpusininkai, vamzdininkai dirbti KlaipÄ—doje, komandiruotÄ—s ÄŻ uĹžsienÄŻ. Tel. 8 651 00 477.

UAB „Greitasis kurjeris“ ieĹĄko skrajuÄ?iĹł platintojĹł KlaipÄ—dos mieste. Automobilis bĹŤtĹł privalumas. Tel. 8 683 11 154.

920639

Reikalingi tarptautiniĹł reisĹł vairuotojai (ÄŻ RusijÄ… nevaĹžiuojame). Laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 698 25 401, (8 46) 342 551. 918882

Reikalingi vairuotojai, turintis E kategorijÄ… ir patirties (darbas marĹĄrutu Lietuva-Rusija). Tel. 8 699 60 728.

920630

UAB „Sausumos laivai“ priimtĹł ÄŻ darbÄ… tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojÄ… (CE kateg.). Patirtis ir gera reputacija bĹŤtina, ADR paĹžymÄ—jimas - pranaĹĄumas. Tel. 8 616 22 961. 919246

Reikalingos pardavÄ—jos ir krovÄ—jas maisto prekiĹł ir gÄ—rimĹł parduotuvei. Tel. 8 699 11 489.

UAB dirbti Norvegijoje reikalingi kvalifikuoti, turintys praktinio darbo patirties pastoliĹł montuotojai, betonuotojai, staliai-statybininkai. Reikalavimai: kvalifikacijos paĹžymÄ—jimai, patirtis, anglĹł k. pagrindai. Skambinti darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. tel. 8 620 77 510.

918185

920721

Reikalingos moterĹł ir plataus profilio kirpÄ—jos, manikiĹŤrininkÄ—s, pedikiĹŤrininkÄ—s. BĹŤtina patirtis. Nuomos kaina sutartinÄ—. Tel. 8 680 53 170.

Žuvies perdirbimo įmonei reikalingi: meistras (-ė), vadybininkas (-ė). Tel. 8 600 34 101.

921854

921057

918287

Nukelta ÄŻ 19 p.


19

pirmadienis, kovo 5, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Giluminis kilimų, minkštųjų baldų, čiužinių valymas, plovimas. Kitos patalpų valymo paslaugos. Tel. 8 657 94 363, 8 657 94 361; www.svarosartele.lt.

Darbas Siūlo darbą

Atliekame apdailą: kokybiškai montuojame gipskartonį, glaistome, dažome; plytelės, laminatas, elektros instaliacija, smulkūs darbai. Tel. 8 670 37 333.

916102

atkelta iš 18 p. Viešbučiui reikalinga (-as) padavėja (-as). Mes tikimės, kad Jūs esate komunikabilus ir paslaugus, mokate užsienio kalbų (anglų, rusų), turite darbo patirties aptarnavimo sferoje bei gebate kurti aukšto lygio aptarnavimo įvaizdį. Mes siūlome: karjeros ir tobulėjimo galimybes, laiku mokamą atlyginimą. CV siųskite adresu: restaurant@nationalhotel. lt arba skambinkite tel. +370 655 72 285. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Namuose remontuojame, instaliuojame kompiuterius, televizorius, vaizdo ir garso aparatūrą, LCD, „Plasma“. Garantija. Tel. 350 473, 8 688 93 972.

921549

Smėliavimo, dažymo darbai su mobilia įranga. Tel. 8 605 44 492.

920807

NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę technika - šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 919701

922129

921244

Atliekame visą ir dalinę apdailą butuose, namuose, sodo nameliuose. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 687 80 439.

Automobiliai

915794

Autoserviso paslaugos

Baldai

Dengiame stogus, šiltiname fasadus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Ilgalaikė patirtis. Tel. 8 698 72 425.

Parduoda

ieško Administratoriaus (-ės) golfo klube

918228

Žaliuzės, roletai. Spintos su slankiosiomis durimis. Gaminame, montuojame. Suteikiame garantiją. Tel. 8 605 87 082, 8 618 62 490, www.interjerastau.lt.

Reikalavimai:  Rusų ir anglų kalbų mokėjimas.  Atsakingumas, darbštumas ir greita orientacija.  Panšaus darbo patirtis būtų privalumas.

916736

CV siųsti el. p. info@nationalgolf.lt Klaipėda. Tel. + 370 655 22 222

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Viešbučiui reikalinga (-as) valytoja (-as) – indų plovėja (-as). Mes siūlome: laiku mokamą atlyginimą, nemokamą maitinimą bei visas socialines garantijas. CV siųskite adresu: restaurant@ nationalhotel.lt arba skambinkite tel. +370 655 72 285. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus. 922131

Šaldymo įrangos remonto meistrui ir elektronikos remonto specialistui arba norinčiam to išmokti. Tel. 8 656 99 099. 922153

Buitis ir technika Kompiuteriai UAB „Šneiderio elektronika“ remontuoja stacionarius ir nešiojamuosius kompiuterius, siūlo platų stacionarių bei planšetinių kompiuterių asortimentą. Tel. 8 698 80 939. 917681

Parduoda

Kokybiškai ir nebrangiai projektuoja ir gamina įvairius baldus (virtuvės, stumdomųjų sistemų spintas). Atvežimas ir montavimas nemokamai. Tel. 8 658 13 464 (Ilja). 916372

Paslaugos Minkštuosius baldus aptraukiame nauju audiniu. Susidėvėjusias, sulūžusias dalis pakeičiame. Restauruojame medines dalis. Tel. 8 682 47 632. 921484

919796

Parduoda Malkas, ąžuolo ir kt. atraižas; pjuvenų, šiaudų briketus. Ketaus krosneles; „Kalvės“ katilus. Statome malkines ir kt. Tel. 8 604 16 291; www.silumosekspertai.lt. 918270

Parduodame beržines malkas, pjaustytas atraižas. Atvežame į vietą. Tel. 8 620 51 543, 8 671 80 664. 912964

Sausas juodalksnio, beržo, ąžuolo, skroblo malkas, lentų galus, dailylentes, statybinę medieną. Tel. 8 698 26 990, 8 684 97 350.

Paslaugos Įteisiname butų perplanavimus, projektuojame, matuojame, tyrinėjame, ekspertuojame statinius. Tel. 8 698 35 489. 908446

Paslaugos

916701

Perka Brangiai perkame naudotus automobilius. Gali būti su defektais. Tel. (8 46) 486 000, 8 699 53 033. 919264

913750

912028

Statybos paslaugos

Atvežame pigiai įvairius krovinius. Perkraustome, pervežame baldus. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774.

Gaminame ir statome rąstinius bei karkasinius namus, sodo namelius, pirtis ir kt. www.ekomedis.lt. Tel. 8 611 89 918. 902452

Glaistau sienas, dažau lubas; tapetai, gipskartonis, laminatas; elektriko, santechniko darbai; kloju plyteles; smulkūs darbai. Tel. 8 683 87 428, 8 679 59 091. 920757

Griauname, mūrijame, betonuojame, tvirtiname gipskartonį, kalame dailylentes, klijuojame plyteles, tapetus, laminatą. Dažome, padedame nupirkti medžiagas. Tel. 8 652 00 620. 919237

916588

Kasdien padedame persikraustyti, vežame krovinius iki 4 t, ilgis 5 m, 25 kub. m, krovėjai. Tel. 8 676 32 559. 921602

Keleivių pervežimas (grupėmis): oro uostai, Lietuva, Latvija, Kaliningradas, Europa. Mažagabaritiniai kroviniai. Kambarių nuoma. Tel. 8 620 87 926. 918928

Atsakingai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722. 916794

Be poilsio dienų profesionaliai perkraustome iš butų, biurų, vežame krovinius iki 5 t. Krovėjų paslaugos. Sąskaitos. Tel. 8 687 48 272. 920108

919273

914333

Naudotas gelžbetonines, briaunuotas perdangos plokštes Klaipėdos mieste. Matmenys 1500x6000, 1500x9000, iš viso 40 vnt. Vnt. kaina 70-100 Lt. Tel. 8 611 27 159.

Perka Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634.

Juodalksnio apdailos grindlentes (1 kv. m - 25 Lt), tašus (1 kub. m - 600 Lt); pokraninius tėjinius blokus (1,6 kub. m - 250 Lt); kransijas (7 500 Lt). Tel. 8 699 52 468.

Superkame automobilius, gali būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 603 28 520.

Transporto paslaugos

Kita

920118

Nauja patikimų firmų buitinė technika, televizoriai. Liepų g. 20, tel. 8 684 54 432. www technikossala.lt. Visada geriausia kaina!

Automobilių dujų įrangos servisas, montavimas (išsimokėtinai), remontas. Automobilių signalizacijų montavimas. Tel. 415 477, 8 606 11 399, Artojo g. 7G.

Akcija! Šarvuotas ir vidaus duris minimalia kaina, pakeliamus arba varstomus garažo vartus, plastikinius langus. Balkonų stiklinimas. Įstato. Tel. 8 603 10 867. 921876

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807. 921455

Aliuminio ir plastiko langai, durys. Balkonų stiklinimas stumdoma ir varstoma sistema. Konstrukcijos. Apdaila. Lizingas. Tel. 8 686 01 616, (8 46) 223 223. Taikos pr. 111, Taikos pr. 55. www.edlis.eu.

Klojame trinkeles, mūrijame, dengiame horizontalius ir šlaitinius stogus, vidaus apdaila, santechnika, „Bobcat“ nuoma. Kokybiškai. Tel. 8 686 84 498. 916685

917485

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 905506

Statyba ir statybinės medžiagos

Atliekame pirčių ir saunų įrengimą; remontą. Karkasiniai namukai, terasos, malkinės, pavėsinės. Garantijos. Tel. 8 677 96 000.

Parduoda

871322

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735.

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

Degiklius modernizuoti kietojo kuro katilus (kuro pakrova 5-7 dienos). Tel. 8 600 21 703.

Atliekame santechnikos darbus: keičiame stovus, vamzdyną, kanalizaciją, radiatorius, perstatome skaitiklius. Sąskaita faktūra. Tel. 210 047, 8 698 07 929.

921776

895906

920515

913574

Kvalifikuoti meistrai. Klijuojame plyteles, tapetus; laminatas, gipskartonis; santechnikos, elektros darbai. Tel. 8 600 68 790. 914308

Nauja itališka 220 W mašina šlifuojame grindis, glaistome, lakuojame, beicuojame. Restauruojame laiptus. Tel. 8 685 47 452. 914041

Nukelta į 20 p.


20

pirmadienis, kovo 5, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Statyba ir statybinės medžiagos

Atliekame visus santechnikos darbus (taip pat ir smulkiuosius). Šildymas, vandentiekis, nuotekos, kanalizacijos valymas modernia įranga. Tel. 8 648 74 040.

Statybos paslaugos

Gerai ir greitai tapetuojame, dažome, glaistome. Tel. 8 608 90 529.

920513

atkelta iš 19 p.

920717

Projektuojame pastatų vidaus ir lauko inžinerinius tinklus. Griovimo projektų parengimas. Tel. 8 698 35 489. 908464

Metalo gaminiai. Šiltnamiai, laiptai, tvoros, vartai, varteliai, turėklai, durys, garažo vartai. Tel. 8 694 01 484. 921440

Metalinės durys – laiptinių, šarvuotos, rūsių. Garažo vartai. Laiptų karkasai. Šiltnamiai. Kalvystė. Tvorelės, grotelės, turėklai. Tel. 415 477, 8 606 11 399. 916710

Mūrijame, liejame pamatus, dengiame stogus, tinkuojame, šiltiname pastatus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 655 22 204. 921365

Perplanuojame butus, įrengiame angas sienoje, didiname san. mazgo patalpas, atliekame konstrukcijų analizę, techninę priežiūrą. Tel. 380 455, 8 615 23 915. 915621

Pigiai ir kokybiškai atlieku visus buto apdailos darbus (plytelės, tapetai, laminatas, dažymas, elektra, santechnika ir kt.). Tel. 8 670 77 218. 921354

Statybinės technikos nuoma: mini ekskavatoriai (2007 m., 2,7 ir 3 t, be operatorių), vibroplokštės (150, 500, 700 kg), generatoriai (3 ir 5 kW). Tel. 8 616 16 842. 916679

Tinkuojame, armuojame, mūrijame, betonuojame, dengiame stogus. Tel. 8 652 22 942. 912841

Numatomas remontas ar nauja statyba? Sudarau sąmatas visiems statybos darbams. Pavyzdys - http://ikelk.lt/items/spYz3SAfRY, tel. 8 687 72 864, e. paštas vg@kli.lt.

Žaliuzės, roletai. Pigiai, kokybiškai, greitai. Pirma konsultacija - nemokama. Ypatingos nuolaidos visą savaitę, kovo 8 proga - 30-60 proc. Tel. 8 645 00 245; www.zaliuzestau.lt.

917774

921547

Parketas iš ąžuolo ir uosio. Visos klojimo, šlifavimo ir restauravimo paslaugos. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 688 27 195.

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242.

921827

919763

Gerai, nebrangiai atliekame santechnikos darbus. Perstatome dujines virykles. Tel. 8 614 31 459. 921256

Grindų betonavimas su vokiška įranga, ilgametė patirtis, darbus atliekame greitai ir gerai. Tel. 8 683 31 361. 920824

Grindų betonavimas vokiška įranga „Putzmeister“. Greitai, kokybiškai, nebrangiai. Tel. 8 677 27 108. 916666

Meistras atlieka būsto remonto ir apdailos darbus. Tel. 8 626 23 261. 918259

Nebrangiai dažome, glaistome, tapetuojame, klojame laminatą. Padedame nusipirkti medžiagas su nuolaida. Gera kokybė. Tel. 8 616 58 749. 904313

Patyrę meistrai nebrangiai ir kokybiškai dažo, glaisto, tapetuoja lubas ir sienas. Tel. 8 671 60 351. 920802

Restauruojame vonias kliento namuose ir įstaigose. Ilgametė patirtis. 5 metų raštiška garantija. www.restauruok.lt. Tel. (8 46) 320 488, 8 699 25 011. 909456

Šeima glaisto, dažo, tapetuoja, deda laminatą, remontuoja butus. Tel. 8 600 19 657. 920562

Trinkelių klojimas, tvorų statymas, apželdinimo darbai, „Bobcat“ nuoma, savivarčio paslaugos. Tel. 8 657 95 255. 919412

UAB „Pamario inžinerija“, turinti ilgametę patirtį, atlieka vandentiekio, drenažo, ryšių darbus. Nuomojame įvairią kasimo techniką, ekskavatorinį krautuvą, mini ekskavatorių, „Bopcat“, hidroplaktuką. Tel. 8 656 44 344. 919093

Visapusiška balkono apdaila, apšiltinimas, skardinimas, dailylentės, įvairios grindys ir kt. Visi buto remonto darbai. Superku medžiagas. Tel. 8 675 16 775. 920082

Vonios restauravimas kliento namuose, užliejant ypatingo atsparumo ir blizgesio emaliu. Speciali turbina, be dulkių. Tel. 8 635 55 303. 909422

Židinių, krosnelių, kaminų montavimas. Akmens, plytelių klijavimas. Dekoratyvinis ir paprastas glaistymas, dažymas. Tel. 8 604 22 001. 920476

Mūrija iš akmens ir plytų, stato kaminus, židinius su apdaila. Tel. 8 602 27 945. 921711

Radiniai Prarasta Sportininkų g. rajone pamesti mašinos raktai su pulteliu ir „Renault“ ženklo pakabuku. Tel. 8 699 69 057 (atsilyginsiu). 920690

Varžytinės Antstolė Vida Daugirdienė 2012 04 11 14 val. parduoda iš varžytinių Natalijos Vasiljevos ir Deniso Vasiljevo turtą: 0.1543 ha žemės sklypą, su gyvenamuoju namu (284,26 kv. m), garažu (24,80 kv. m), ūkiniu pastatu (26,90 kv. m), kiemo statiniais, esančiais Turgaus g. 42, Priekulės m., Klaipėdos r. sav. Pradinė varžytinių kaina 322 800 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda. Informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus.

Vida Daugirdienė 2012 04 11 11 val. parduoda iš varžytinių Nijolės Kazlauskienės turtą: 0.3000 ha žemės sklypą buv. Žardės kaimas, skl. Nr. 366 Klaipėdos m. sav. Pradinė varžytinių kaina 35 400 Lt. 1.6500 ha žemės sklypą Klaipėdos r. sav., Dauparų Kvietinių sen., Jonušų k. Pradinė varžytinių kaina 142 200 Lt. 2.2602 ha žemės sklypą buv. Šiaulių k., skl. Nr. 216. Klaipėdos m. sav. Pradinė varžytinių kaina 207 600 Lt. 1.0081 ha žemės sklypą buv. Šaulių k., skl. Nr. 114, Klaipėdos m. sav. Pradinė varžytinių kaina 92 400 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 918212

918575

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 04 11 15 val. parduoda iš varžytinių Genadijaus Sokolskio turtą – 71,19 kv. m butą su 4,5 kv. m rūsiu Kretingos g. 62-11, Palanga. Pradinė varžytinių kaina 184 000 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. 918963

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 04 11 16 val. parduoda iš varžytinių Birutės Pugačiukienės turtą: 60,68 kv. m butą su rūsiu Medžiotojų g. 10-11, Palanga. Pradinė varžytinių kaina 220 000 Lt; 58,39 kv. m administracines patalpas su bendro naudojimo patalpomis Vytauto g. 94A, Palanga. Pradinė varžytinių kaina 175 200 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 918980

Dėmesio Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200. 885021

UAB „Pajūrio banga“, kodas 300015304, buveinės adresas Kareivinių g. 2, Klaipėda, vadovaudamasi LR civilinio kodekso 2.43 str. ir vienintelio akcininko sprendimu, praneša bendrovės kreditoriams, kad yra keičiamas bendrovės pavadinimas - bendrovė vadinsis UAB „Granmax“. 921625

Vadovaujantis LR CK 2.43 str. informuojame, kad UAB „Tasara“, įmonės kodas 175880761, pavadinimas bus keičiamas į UAB „URMSTA“. 921614

Kovo 8 d. 18 val. Puodžių g. 1 gydytoja iš Rygos Ilzė Jansonė (60 knygų autorė, 40 metų darbo patirtis) kviečia gydytis pagal unikalią sistemą. Knygos „Kaip nesusirgti vėžiu“ pristatymas. Paskaita, seansas. Turėti vandens, druskos, medaus, nuotrauką, kambario planą. Tel. 8 685 74 347, 00371 295 472 89; www.dziedniece.lv. 909712


21

pirmadienis, kovo 5, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia skaniai ir sočiai papietauti, bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti su gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Pavasario akcija! Nuo sekmadienio iki ketvirtadienio visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Apsilankykite, nenusivilsite !

Restoranas „Neringa”

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Ypatingą kovo 8 dieną 19 val. švelni akordeono muzika glamonės visų moterų širdis. Kviečiame pasitikti pavasarį restorane „Vienaragio malūnas“!

gardumynai Firminė parduotuvė „Pitliaus skanėstai”

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Puiki galimybė įsigyti kruizines keliones Ryga – Stokholmas – Ryga už labai gerą kainą! Tik 80 Lt asmeniui.

Nuo kovo 15 dienos – didžioji FIESTA Baltijos jūroje su artistais iš Kubos, Ispanijos, Argentinos ir Brazilijos!

Atėjo laikas poilsiui ir pramogoms, kad su naujomis jėgomis ir įkvėpimu sutiktume pavasarį. Suteikite laiko sau, savo draugams, artimiesiems, brangiems žmonėms ir leiskitės į kruizinę kelionę

Dar ne viskas! Visi, šiuo metu pirksiantys kruizą, dalyvaus PAPILDOMO KRUIZO KETURIEMS LAIMĖJIME!

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda.

7 dienų poilsis Viduržemio jūros kurortuose tik nuo 318 Lt

Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt,

savaitgaliai Europos sostinėse

PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

tik nuo 778 Lt

Daugiau informacijos www.krantas.lt

gėlės Tik gėlės

„Pitliaus skanėstai“ – smaližiams ir ieškantiems gardžiausio siūlo šakočių, tortų, pyragėlių, sausainių, bandelių, geros kavos, arbatos, karšto ir nekaršto tikro šokolado, ... ir gardžios duonelės. Kepiniai – rankų darbo, tikro skonio, iškepti laikantis geriausių meistrų tradicijų. Užsukite, paragaukite! Mus rasite: „Pitliaus skanėstai“, Tiltų g. 17, Klaipėda

DĖMESIO KLAIPĖDOS VYRAMS! Nustebinkite savo mylimas moteris nuostabia puokšte iš 50 tulpių, kurią pasiūlysime už

IŠSKIRTINĖS NUOLAIDOS TURIZMO

ypatingą kainą! Priimami išankstiniai užsa-

PARODOS „VIVATTUR“ METU! iki – 50% „Novaturo“ kelionėms; iki – 58 % poilsiui Lietuvoje ir Latvijoje iki – 15 % automobilio nuomai užsienyje

kymai. Akcija galioja iki kovo 8 d. Mažmeninė ir didmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gėlėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę.

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, banketams bei furšetams.Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Pavasario akcija! Visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Laukiame atvykstant !

karščiausi kelionių pasiūlymai

Teniso arena

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

sportas, sveikata

Liepų g. 54 b (įvažiavimas į kiemą),

Litamicus

Tel./faks. 347 112, 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Darbo laikas I–VI nuo 7 iki 18 val. VII nuo 10 iki 15 val.

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

Tallin kruizinės kelionės Ryga–Stokholmas tik nuo 80Lt Dovana perkantiems keliones iš katalogo „Pasaulio pažinimo kelionės 2012” – „Carpisa” kelioninis lagaminas. Dovanų skaičius ribotas. Visiems perkantiems – dovanos!

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


22

pirmadienis, kovo 5, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 17 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys. Kovo 18 d. 18 val. – E.Kishon. „Ei, Džuljeta“. 2 dalių tragikomedija. Rež. A.Vizgirda.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Kovo 8 d. 18.30 val. Kolonų salėje – romansų vakaras. Kovo 9 d. 18.30 val. – A.Abraham. „Balius Savojoje“. 3 v. operetė. Kovo 10 d. 18.30 val. – G.Kuprevičius. „Veronika“. 2 v. miuziklas. Kovo 15 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės. V.Mucharjamovas. „Ačiū, Margo!“. Lyrinė komedija. Kovo 16 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės. N.Simon. „Paskutinysis aistringas meilužis“. 1 d. komedija.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Kovo 5 d. 16 val. – Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36) įvyks iškilmingas renginys, skirtas Tautinių kultūrų centro atidarymui. Kovo 6 d. 18 val. – „Malda“. P.Vyšniauskas (saksofonas), A.Gotesmanas (perkusija), R.Karpis (tenoras), D.Mažintas (fortepijonas). Kovo 9 d. 18 val. – „Garsų pilnatvė ir gelmė“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Solistas A.Žlabys (Lietuva–JAV). Kovo 11 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Aukuras ir vaikai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas ir dirigentas A.Vildžiūnas. Dalyvaus S.Šiaučiulis (klavišiniai), V.Timašiovas (gitara), „Aukuro“ choristų vaikai. Kovo 13 d. 18 val. – „Skambančios spalvos“. V.Paukštelis (fortepijonas), I.Leščinskaitė (instaliuota tapyba). KITI RENGINIAI Kovo 10 d. 18 val. – „Flamenko aistros galia“ su Jose Leonu. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 11 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Šeimyninis įvykis“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 12 d. 19 val. – labdaros koncertas „Iš širdies į širdį“. Dalyvaus Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus), J.Gedmintaitė (sopranas), M.Rojus (baritonas), V.Čaikinas (klasikinė gitara). Vakaro vedėja – V.Kochanskytė. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 15 d. 18 val. – premjera. Komedija „Tik kūdikiai gimsta dori“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose Kovo 7 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. D.Fo ir F.Rame „Aš laukiu tavęs, mielasis“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 8 d. 19 val. didžiojoje salėje – Romas Dambrauskas. Koncertas „Mano dainos – moterims“. Bilieto kaina 23–43 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 10 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Gandras Kalifas“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 10 d. 16 val. didžiojoje salėje – koncertas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. „Gintaro laše mano Lietuva“. Bilieto kaina 5 Lt (žiūrovams, pasipuošusiems tautiniu kostiumu, įėjimas nemokamas). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 11 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Panama yra graži“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 12 d. 18 val. didžiojoje salėje – A/CH teatras. Šokio spektaklis „Moterų dainos“. Choreografė A.Cholina. Bilieto kaina 42–52 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 15 d. 19 val. teatro salėje – pantomimos teatras „A“. Judesio spektaklis „Paikos mergelės“. Rež. A.Mažonas. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Kovo 8, 9 d. 19 val. – Gytis Paškevičius. Kovo 10 d. 19 val. – Demis Roussos ir simfoninis orkestras.

Kovo 16 d. 20 val. – Filipas Kirkorovas. Kovo 17 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Utenos „Juventus“.

TV programa

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Kovo 9 d. 18 val. spektaklis suaugusiesiems „Juoba“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

Klaipėdos etnokultūros centras Penktadieniais 16.30 val., šeštadieniais 10 val. Meno kiemo dirbtuvėse (Daržų g. 10) – projekto „Tradicija šeimai“ edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių gamyba“. Registruotis tel. 310 022. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki 2013 m. – N. ir M.Bumblių projektas „Supermedija“. Kovo 9 d. 18 val. atidaroma G.Skudžinsko paroda „Tyla“. Veiks iki balandžio 1 d. Kovo 9 d. 18 val. atidaroma T.Šarūno paroda „Tai tik juodas lagaminas“. Veiks iki balandžio 1 d. Kovo 9 d. 18 val. atidaroma J.Juodytės paroda „Moteriškos relikvijos“. Veiks iki balandžio 1 d. Iki balandžio 1 d. paroda „Estetika vs. Informacija. Vol.2“. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Kovo 10 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Akvarelės vaivorykštė“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt. Kovo 15 d. 17.30 val. G.Rupeikaitės filmas „Variacijos kaukių tema“ (Lietuva). 18.10 val. J.Macias „Planai rytojui“ (Ispanija). 20 val. J.Garano, J.M.Goenaga „80 dienų“ (Ispanija).

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) Iki kovo 20 d. – moksleivių saviraiškos centro „Febas“ animacijos paroda. Kovo 6, 7, 8, 9 d. animacijos dirbtuvės vaikams. Kūrybiniai užsiėmimai mokami. Būtina iš anksto registruotis e. paštu ruta@kulturpolis.lt; tel. 314 446.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1, tel. 313 580) Iki kovo 7 d. vilniečių dailininkų tapybos darbų paroda „JUSLINĖPSEUDOPLASTINĖGALTAPYBA“. Autoriai D.Rusys, A.Makarevičius, N.Petrauskas, I.Skauronė.

„Universa Via“ pagrindinė mokykla

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15, 23.30 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Pu­ti­no sis­te­ma“ (Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, Lie­tu­va, 2007 m.) (N-7). 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.55 BBC do­ku­men­ti­ka. „Ha­nibalas“ (2) (N-7) (k).

6.50 Anim. s. „To­mas ir Dže­ris“ (1) (JAV, 1980 m.) (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.50 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja 5. Už­duo­tis Ma­ja­mio pak­ran­tė­je“ (JAV, 1988 m.) (N-7) (k). 11.40 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Šė­to­niš­kas san­dė­ris“ (Vo­kie­ti­ja, JAV, 2000 m.) (N-7) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ To­mas ir Dže­ris“ (2). 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.25 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (N-7). 0.30 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (5) (N-7). 1.25 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

(Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki kovo 20 d. I a. hole J.Vosyliaus tapybos paroda, III a. hole A.Miežio tapybos paroda.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia P.Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Iki rugsėjo 12 d. „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“. Kovo 7 d. 17 val. „Melodijos sielai“. Nemokamai.

bibliotekos

Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto savivaldybės savivaldybės viešoji biblioteka

viešoji biblioteka

Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9) – iki kovo 5 d. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda (mok. A.Lekavičius).

Klaipėdos apskrities Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoievos simonaitytės ji biblioteka viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) I a. holas – iki kovo 9 d. paroda apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius radijo, televizijos ir ryšių objektuose „Ryšininkai – laisvės sargyboje“. III a. holas – iki kovo 9 d. A. Rutkausko fotografijų paroda „Daiktai palėpėje“. Renginių salė – kovo 8 d. 17 val. moterų kūrybos retro vakaras. Gerlacho palėpė – kovo 9 d. 17 val. susitikimas su aktore N.Sabulyte iš Vieno aktoriaus teatro renginių ciklo „Vieninteliai ir nepakartojami“/ Klaipėdos teatralų kūrybos vakarai. Nemokamai.

6.55 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 Ką ma­nai? 11.00 Komedija „Popž­vaigž­dė“ (JAV, 2004 m.). 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“ (4). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš naujo. 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (9). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „Pel­kė“. 0.00 „Eu­re­ka“. 1.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Svie­to ly­gin­to­jai“ (1) (JAV, 2008 m.).

7.00 Ži­nios (k). 7.25 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 9.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis. 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da (k).

12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 „Ne­by­lus šauks­mas“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Mi­li­jo­nie­riai“. 21.05 „Men­tai“ (N-7). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 0.35 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7) (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 „Ke­lias“. Lai­da evan­ge­li­kams. 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.10 Spor­to pa­no­ra­ma. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Teat­ro po­pie­tė. Au­gus­ti­no Gri­ciaus „Pa­lan­ga“ (k). 16.25 Var­pai baž­ny­čio­se (1996 m.). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 17.55 Ki­no re­ži­sie­riaus Rai­mon­do Va­ba­lo 75-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Dra­ma „Bir­že­lis, va­sa­ros pra­džia“ (1969 m.). 19.25 „Dvie­se“ (LKS, 1974 m.). 19.40 Spal­vų ga­lia (1). 20.10 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 21.00 S. „Gi­mi­nės“ (1) (1993 m.). 21.50 Spor­to pa­no­ra­ma. 22.10 Ko­me­di­ja „Šir­džių ėdi­kės“ (JAV, 2001 m.) (N-7). 0.10 Pa­no­ra­ma (k). 0.30 Vers­las (k). 0.35 Kul­tū­ra (k). 0.40 Spor­tas (k). 0.45 Orai (k). 0.50 Pi­ni­gų kar­ta.

9.15 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Siau­bo trileris „Izo­lia­ci­ja“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ai­ri­ja, 2005 m.). 23.25 „Fu­tu­ra­ma“. 23.55 „CSI Ma­ja­mis“. 0.50 „Fu­tu­ra­ma“. 1.20 „Žvaigž­džių vartai. Vi­sa­ta“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 S. „Mar­vel ani­mė. Ge­le­ži­nis žmo­gus“ (1) (Ja­po­ni­ja, 2011 m.) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­parduo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 21.00 Ne­maRUS ki­nas. „Mask­va ne­ti­ki aša­ro­mis“ (2) (N-7). 22.25 „Iš­rink­tie­ji“ (N-14). 23.15 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 0.05 Svei­ka­tos ABC (k).

6.14, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 6.30, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 7.20, 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 7.55, 14.30, 18.55 Ne­ga­liu ty­lė­ti.

8.55 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 10.00, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 10.35 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 11.05 Il­gai ir lai­min­gai. 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.30 Sko­nio rei­ka­las. 15.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Pas­ku­ti­nė Ge­rin­go pas­lap­tis“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 19.55 Dok. f. „Ka­ty­nė“ (N-7). 21.52, 0.57 Orai. 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 1.00 Dok. f. „Pas­ku­ti­nė Ge­rin­go pas­lap­tis“ (N-7).

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 9.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 10.30, 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 11.00 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 12.00 Re­zo­nan­sas (k). 13.00 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 14.00 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (6) (N-7). 15.00 Dra­ma „Du už vie­no kai­ną“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 17.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas. 18.15 „Kri­ti­nė ri­ba“ (2) (N-7). 19.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (3). 20.45 Ki­no­ma­no už­ra­šai. 21.00 Ki­no aka­de­mi­ja. „Vi­si ne­pas­te­bė­ti vai­kai“ (Pran­cū­zi­ja, Italija, 2005 m.) (N-7). 23.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 23.30 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 0.30 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 1.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

7.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“ (Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2009 m.). 9.00 Is­to­ri­nė dra­ma „Her­co­gie­nė“. 11.00 Muz. dra­ma „Gat­vės šo­kiai“. 13.00 Ka­ri­nė dra­ma „Ste­buk­las prie San­ta Anos“ (JAV, Ita­li­ja, 2008 m.). 15.35 Anim. nuo­ty­kių f. „Al­fa ir Ome­ga“. 17.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Žmogus, ku­ris my­li“ (Ita­li­ja, 2008 m.). 19.00 Is­to­ri­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Karš­tas krau­jas“. 21.30 Ro­man­ti­nė dra­ma „Apie mei­lę ir ki­tus de­mo­nus“. 23.05 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“. 1.00 Dra­ma „Kvie­čia­me pas Rai­lius“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2010 m.).

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Naujie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.30 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50, 5.30 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55, 4.15 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.40 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Tė­tu­šiai“. 22.20 „Šal­tis. Ne­mir­tin­gu­mo beieš­kant“. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.50, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.10 „Pir­ma kla­sė“ su I.O­ch­lo­bys­ti­nu. 1.00 Poz­ne­ris. 1.55 „Gy­ny­bos tei­sė“. 2.50 Ko­me­di­ja „Mei­lės for­mu­lė“. 4.40 „Tė­tu­šiai“.

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ju­ven­tus“–„Chie­vo“. 11.45 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Bizkaia Bas­ket“–„Bar­ce­lo­na Re­gal“. 13.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXV tu­ro apž­val­ga. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Blu­sens Mon­bus“–Mad­ri­do „Real“. 17.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ro­ma“–„La­zio“. 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45 Spor­tas LT. Eu­ro­pos šau­dy­mo čem­pio­na­tas. 21.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“–„Minsk-2006“. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.


23

pirmadienis, kovo 5, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su „Luceo“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame knygą „Jūsų tikėjimo jėga“.

Trys knygos vienoje. Bill Newman „Skrajokit su ereliais!“ Ereliai dėl įgimtų savybių jau daugelį metų laikomi ryžto, jėgos ir laisvės simboliu. Kaip tvirtina šios knygos autorius Bilas Njumenas, garsus motyvacijos specialistas, Australijos nacionalinės premijos laureatas, gimdamas žmogus užprogramuotas siekti pačių aukščiausių tikslų, niekada nevengti kovos ir nepasiduoti. Galbūt bėgant metams šie jūsų bruožai išblėso? Jei taip, jums atėjo laikas atsisakyti smulkių ambicijų. Atėjo laikas kaip ereliui išskleisti sparnus, perskrosti ūkanas ir pakilti virš debesų! Claude M. Bristol, Harold Sherman „Jėga, stipri kaip dinamitas“. Šioje knygoje jūs sužinosite: • Kaip tapti tuo, kuo norite būti. • Kodėl vien tik sunkus darbas neatneš sėkmės. • Kaip paversti mintis į pasiekimus. • Kokia yra stipri tikėjimo ir vidinė kūrybinė galia. Claude M.Bristol „Proto magija“. Ar jūs bijote atsakomybės, bijote nuspręsti, bijote vieni žengti pirmyn? Daugelis žmonų, deja, bijo. Štai kodėl tiek mažai yra lyderių ir tiek daug – sekėjų. Jeigu susidūrėte su problema, tai kuo ilgiau nesiimsite jos spręsti, tuo didesnė ji taps ir labiau būgštausite, kad nesugebėsite su ja susitvarkyti. Todėl išmokite daryti sprendimus, nes nenusprendę jūs negalite veikti, o negalėdami veikti šaukiatės nesėkmę. O kai padarote sprendimą, problemos ir rūpesčiai pradeda nykti. Nors jūsų sprendimas gali būti ne geriausias, pats faktas jums suteikia jėgų ir pakelia dvasią.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pa-

teikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, kovo 13 d.

Avinas (03 21–04 20). Palanki diena bendrauti su draugais. Puikiai praleisite laiką. Bus malonu padėti aplinkiniams. Nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Jautis (04 21–05 20). Aplinkiniai gali neįvertinti jūsų svajingumo ir nesutikti su jūsų idėjomis, dėl to gali kilti problemų. Susikaupkite ir pagalvokite, kas jums svarbiausia, suplanuokite būtiniausius reikalus. Dvyniai (05 21–06 21). Galite sulaukti viliojančio karjeros pasiūlymo. Daug dėmesio skirsite savo vadovavimo gebėjimams tobulinti. Beveik viskas jums bus pasiekiama. Tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite. Vėžys (06 22–07 22). Bendraudamas su jaunesniu žmogumi, patirsite emocinį konfliktą ir galbūt net būsite įžeistas. Jums prireiks kantrybės ir ištvermės, bet pastangos greitai duos vaisių. Liūtas (07 23–08 23). Nepalanki diena planuoti savo veiksmus ir spręsti svarbius dalykus, nes bus sunku pasirinkti teisingą kelią. Vyresnis ar labiau patyręs žmogus nepritars jūsų veiksmams ir sprendimams. Klausyti jo ar ne – jūsų valia, tačiau jau rytoj suprasite, kad teisus buvo būtent jis. Mergelė (08 24–09 23). Galite nesugebėti paaiškinti savo ketinimų, dėl to kils sunkumų kuriant naujus planus. Kas nors gali nesutikti su jūsų idėjomis. Nesiginčykite ir nebandykite spaudimu pasiekti savo, nes rytoj tam neprireiks jokių pastangų. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti diskusijos ar net kivirčo priežastimi. Tai ne jūsų diena, o kantrybė ir ramumas tegul tampa jūsų sąjungininkais. Skorpionas (10 24–11 22). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės savo jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Neignoruokite savo norų. Šaulys (11 23–12 21). Esate įsitempęs, todėl galite būti šiek tiek irzlus. Gali išsprūsti neapgalvotas ar net piktas žodis, o tai gali tapti nesutarimų su kolegomis priežastimi. Todėl geriau patylėkite ir venkite konfliktų. Ožiaragis (12 22–01 20). Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis veiklos. Tik nebūkite paviršutiniškas ir pernelyg pasitikintis savimi. Vandenis (01 21–02 19). Tinkamas metas mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Pasistenkite, kad jūsų bendravimas būtų konstruktyvus. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kažkieno nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti konfliktas. Jo galite išvengti, jei pasistengsite išgirsti aplinkinius, įsiklausyti į jų nuomonę.


Orai

Šiandien kai kur truputį pasnigs, rytą vietomis galimas plikledis. Temperatūra svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Antradienį bus debesuota su pragiedruliais, kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį 7–12, dieną 0–5 laipsniai šalčio.

Šiandien, kovo 5 d.

–2

-3

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis)

–2

Šiauliai

Klaipėda

–3

Panevėžys

–3

Utena

–1

7.16 18.19 11.03

65-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 301 diena. Saulė Žuvų ženkle.

Tauragė

–1

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +14 Berlynas +8 Brazilija +28 Briuselis +5 Dublinas +8 Kairas +20 Keiptaunas +24 Kopenhaga +4

kokteilis Grę­žia net sek­ma­die­niais

„Esu la­bai kant­rus, to­le­ran­tiš­kas, su­ pra­tin­gas ki­tų at­žvil­giu, – „Kok­tei­ liui“ sa­ve api­bū­di­no Do­mas. – Ta­čiau dėl kai­my­nų, be per­sto­jo, mė­ne­ sių mė­ne­siais, re­mon­tuo­jan­čių bu­ tą, kant­ry­bė ga­li sprog­ti. Ka­la, grę­žia pa­pras­to­mis die­no­mis, šeš­ta­die­niais, sek­ma­die­niais. Ken­čiu, bet jau sen­ka ir pa­sku­ti­nie­ji kant­ry­bės la­šai.“ Do­mas tei­ra­vo­si, gal „Kok­tei­lio“ skai­ty­to­jai tu­ri ste­buk­lin­gą pa­ta­ri­mą, kaip su­si­tar­ti su kai­my­nais, ne­su­si­ ga­di­nant san­ty­kių. Su­si­tar­ti, kad bū­ tų ty­lu bent sa­vait­ga­liais, kai bū­ti­na pail­sė­ti prieš nau­jos sa­vai­tės dar­bus. „Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja

Do­mai, to­kie tie ta­vo ir kai­my­nai, jei ne­ger­bia ta­vęs. Bal­sa­vo kiš­ku­tės

Va­kar Ru­si­jo­je vy­ko pre­zi­den­to rin­ ki­mai. Ka­dan­gi „Kok­tei­lis“ yra apo­ li­tiš­kas ir jam vi­siš­kai ne­svar­bu, kas lai­mė­jo juos, dė­me­sį per svar­biau­sią ša­lies kai­my­nės me­tų įvy­kį pa­trau­ kė ap­link ur­nas vi­rę įvy­kiai. Štai Če­lia­bins­ke bal­suo­ti at­šuo­ lia­vo kiš­ku­tės. Jos „Kok­tei­liui“ tei­ si­no­si, kad dėl re­pe­ti­ci­jos ne­tu­rė­jo lai­ko per­si­reng­ti. Te­ko tuo pa­ti­kė­ti, nes tik­rai rei­kia daug lai­ko no­rint nu­siim­ti uo­de­gy­tes, au­sy­tes.

„„Bal­suo­to­jos: mer­gi­nos, ži­no­da­

mos sa­vo pa­rei­gą, bal­suo­ti at­ sku­bė­jo net ne­per­si­ren­gu­sios.

Nu­girs­tas po­kal­bis

– Ko­dėl ne­si­sku­tęs, ra­ti­lai po aki­ mis? Tu gė­rei?! – Ko­dėl iš kar­to „gė­rei“? Pap­ras­ čiau­siai už­mi­gau ant stik­li­nių! Links­mie­ji tirš­čiai

Tik­ras at­ve­jis. Pa­la­to­je gu­li li­go­nis, vi­sas ap­raiz­gy­tas vamz­de­liais, žar­ ne­lė­mis, pri­jung­tas prie la­še­li­nės. Ly­di­mas svi­tos įei­na pro­fe­so­rius. – Na, li­go­ni, kaip jau­čia­tės? – pri­sė­do ant lo­vos pro­fe­so­rius. Li­go­nis ima dre­bė­ti, tam­py­tis ir be gar­so žiop­čio­ti. – Kas jums? Ne­ga­li­te kal­bė­ti? – Pa­cien­tas už­ver­čia akis ir pur­ to gal­vą. – Duo­ki­te jam po­pie­riaus la­pą, – pa­pra­šė pro­fe­so­rius. – Te­gul pa­ra­ šo, ko no­ri. Li­go­nis paė­mė pieš­tu­ką, la­pą ir dre­ ban­čia ran­ka šiaip taip pa­ra­šė: „Nu­ lipk nuo vamz­de­lio, ka­lės vai­ke“. Čes­ka (397 719; „Kok­tei­lis“ ne­ti­ki tais, ku­rie sa­ko, jog Ru­si­ja pra­si­de­da ten, kur bai­gia­si as­fal­tuo­tas ke­lias)

Londonas +8 Madridas +15 Maskva –5 Minskas +4 Niujorkas +5 Oslas +3 Paryžius +8 Pekinas +9

Praha +7 Ryga –1 Roma +16 Sidnėjus +22 Talinas –3 Tel Avivas +18 Tokijas +11 Varšuva +2

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

–2

Alytus

3–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

–2

–2

Vardai Adrijonas, Giedrė, Klemensas, Liucijus, Olivija, Vydotas, Virgilijus

kovo 5-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-4

-3

-4

-6

3

-6

-3

-4

-5

2

-5

-3

-4

-4

2

rytoj

trečiadienį

1794 m. Len­ki­jo­je pra­si­dė­ jo Ta­deu­šo Kos­ciuš­kos va­ do­vau­ja­mas su­ki­li­mas. 1827 m. mi­rė elekt­ros ele­men­to iš­ra­dė­jas ita­ lų gra­fas Al­les­s and­ro Giu­sep­pe Vol­tas. 1856 m. Lon­do­ne su­de­ gė „Co­vent Gar­den“ teat­ ro pa­sta­tas. 1953 m. mi­rė SSRS va­ do­vas Jo­si­fas Sta­l i­nas. Sta­li­ni­nio re­ži­mo iri­mo pra­džia. 1953 m. mi­rė ru­sų kom­ po­zi­to­rius Ser­ge­jus Pro­ kof­je­vas.

1976 m. gi­mė krep­š i­ nin­kas Ša­rū­nas Ja­si­ke­ vi­čius.

1997 m. gink­luo­ti gy­ven­ to­jai pie­tų Al­ba­ni­jo­je su­ si­rė­mė su vy­r iau­sy­bės pa­jė­go­m is: tę­sė­si kri­zė, ku­r i pra­s i­dė­jo žlu­g us in­ves­t i­c i­nėms pro­g ra­ moms bei šim­tams tūks­ tan­čių al­ba­nų pra­ra­dus vi­sas sa­vo san­tau­pas. 2008 m. Var­šu­vo­je, ei­ da­mas 85-uo­sius, mi­rė len­k ų ki­no ir teat­ro ak­ to­rius Gus­ta­was Ho­lou­ be­k as. G.Ho­l ou­b e­k as pri­pa­ž in­tas vie­nas žy­ miau­sių XX a. Len­k i­jos sce­nos meist­rų.

Paukš­čiai skel­bia pa­va­sa­rį Paukš­čių ste­bė­to­jai jau vi­są sa­vai­tę džiū­ gau­ja ir skai­čiuo­ja į pa­jū­rį su­grįž­tan­čius spar­nuo­čius. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Nors Ko­var­nių die­na va­di­na­ma ko­ vo 7-oji, ta­čiau ko­vai į pa­ma­rį par­ lė­kė ge­ro­kai anks­čiau. „Jau grįž­ta gul­bės gies­mi­nin­kės. Nors daug jų žie­mo­ja mū­sų kraš­ tuo­se, ta­čiau at­ša­lus orams, jos bu­ vo iš­skri­du­sios“, – tei­gė Ven­tės ra­ go or­ni­to­lo­gi­nės sto­ties or­ni­to­lo­gas Vy­tau­tas Ju­sys. Ne­mu­no del­to­je jau pa­si­ro­dė ke­li šim­tai pil­kų­jų žą­sų. „Pil­ko­ji ger­vė pa­ste­bė­ta Ša­kių ra­jo­ne. Pir­mo­sios ger­vės Lie­tu­vo­ je pa­si­ro­dė ko­vo 1-ąją“, – pa­sa­ko­ jo V.Ju­sys. Paukš­čių ste­bė­to­jai jau bu­vo už­fik­sa­vę pir­muo­sius su­grį­ žu­sius kor­mo­ra­nus Juodk­ran­tė­ je. Paukš­čiai par­skri­do gal­vas pa­

si­da­bi­nę bal­to­mis plunks­no­mis, o tai by­lo­ja, kad yra pa­si­ruo­šę paukš­ čių tuok­tu­vėms. „Va­sa­rio 27-ąją ke­lio­se vie­to­se – Ši­lu­tės ra­jo­ne, Ni­do­je, Jur­bar­ko ra­jo­ne – ma­ty­tos pir­mo­sios pem­ pės“, – ti­ki­no V.Ju­sys. Pem­pės die­na va­di­na­ma ko­vo 19oji. Ši die­na – gi­lių tra­di­ci­jų pa­va­ sa­rio šven­tė. Se­no­liai ti­kė­da­vo, kad jei tą­dien par­skren­da pem­pės, pra­ si­dės at­ši­li­mas. O jei šią die­ną gied­ ra, bus pie­nin­gi me­tai. Pem­pės die­ną mer­gi­nos šluo­da­vo kie­mus, pra­dė­da­vo tvar­ky­ti gė­lių dar­že­lius, pu­ren­ti že­mę. Kai kur jau bū­da­vo sė­ja­mos va­sa­ri­nės gė­lės. „Į Juodk­ran­tės gar­nių ko­lo­ni­ ją su­grį­žo Lie­tu­vos rau­do­no­sios kny­gos paukš­tis – ul­du­kas. Tai

„„Šauk­liai: paukš­čių ste­bė­to­jai jau skai­čiuo­ja tūks­tan­čius su­grįž­tan­čių

gies­mi­nin­kų, pem­pės šie­met par­skri­do ke­lio­mis sa­vai­tė­mis anks­čiau.



toks kar­ve­lis. Vie­ver­siai jau pul­ke­ liais trau­kia, pa­si­ro­dė var­nė­nų bū­ re­liai“, – tvir­ti­no or­ni­to­lo­gas. Per pen­kias va­lan­das paukš­čių ste­bė­ to­jas Ni­do­je su­skai­čia­vo pu­sant­ro

teleloto

Vy­tau­to Ju­sio nuo­tr.

tūks­tan­čio pra­skren­dan­čių ko­vų. „Paukš­čiai grįž­ta lai­ku, ne per vė­ lai, pa­čiu lai­ku. Yra bu­vę, kad paukš­ čiai yra pra­dė­ję trauk­ti į Lie­tu­vą net va­sa­rio pra­džio­je“, – ti­ki­no V.Ju­sys. Nr. 830

2012 03 04 §§§ §§§ §§§ Visa lentelė – 100 000 (3 x 33 333) Lt §§ §§§ Įstrižainės – 9 Lt §§§ Eilutė – 3 Lt §§ §§ Keturi kampai – 3 Lt §§ §§ 23 14 11 55 21 44 29 02 24 75 40 63 71 56 22 42 28 67 57 17 51 49 54 10 34 04 01 64 16 52 53 47 13 45 37 §§§ 39 03 15 50 66 §§ §§§ 08 70 65 69 32 §§§ §§§ §§§ 35 74 68 61 26 12 Papildomi prizai: „Dacia Duster“ (TV) – Petras Klimavičius „Dacia Duster“ (TV) – Rita Mendelienė „Dacia Duster“ – 0748036 „Dacia Duster“ – 0571173 „Dacia Duster“ – 0870423 LED televizoriai „Orion“ – 058*986, 036*466, 000*270

Muzikos centrai su DVD „Sony“ – 023*137, 082*183, 062*955 GPS navigatoriai „Manta“ – 004*531, 023*249, 053*482, 044*284 Kompiuteriai „Prestigio“ – 034*327, 034*189, 070*044 089*598, 020*852 Šaldytuvai „Beko“ – 010*824, 039*299, 041*339 Greitpuodžiai „Netlon“ – 024*013, 043*782, 088*408 Skalbimo mašinos „Beko“ – 088*803, 032*259, 037*836 Pietų servizai „Ivona“ – 020*901, 046*444, 052*918 013*556, 026*694, 080*226 Kavos servizai „Astra“ – 076*970, 093*633, 014*763 LED televizoriai „Funai“ – 083*471, 095*445, 043*587 Nešiojamieji kompiuteriai „Samsung“ – 006*402

Krištolo taurės „Neman“ – 054*712 Muzikos centrai su DVD „Lenco“ – 028*685, 001*175 Keptuvių rinkiniai „Tefal“ – 00**893 Bulvių tarkavimo mašinos „Migiris“ – 06**205 TV priedėliai „TV STAR“ – 02**296 Ėriuko vilnos antklodės „Verona“ – 03**366 Fotokameros „Kodak“ – 05**058 Cikloninės krosnelės „LR“ – 03**801 Kvietimai į TV: 026*018, 050*527, 088*222. 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Elena Bergelienė iš Šilutės 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Eventas Varekojis iš Panevėžio 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Saulius Sarapinas iš Šilutės 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Vilija Kaminskienė iš Prienų

5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Irena Stankevič iš Vilniaus 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Vyda Sidarienė iš Jonavos 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Stefanija Tatarūnienė iš Kaišiadorių 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Marta Rodzevičienė iš Maišiagalos 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Lijana Steikūnienė iš Visagino 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Vytautas Plungis iš Šiaulių 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Vytautas Janiulis iš Kauno 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Anelė Gabalienė iš Mažeikių 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Stasė Puodžiūnienė iš Pilviškių 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 27 d.) – Loreta Šlevinskienė iš Rietavo Prognozė: Aukso puode bus – 1 000 000 Lt.

2012-03-05 Klaipeda  

Dienraštis Klaipėda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you