Page 1

Miestas

3p. Nau­jas­ teis­mo­ ver­dik­tas:­ G.Pet­ri­kas­ lais­vės­ dar neiš­vys.

pasaulis ES mina ­ ant to ­ paties ­ grėblio ir ­ izoliuos ­ A.Lukašenką?

7p.

sportas

Iš var­žy­ty­nių­ par­duo­da­mas­ gy­ven­to­jų tur­tas­ di­de­lio nau­jų­ sa­vi­nin­kų ant­plū­džio­ ne­su­lau­kia.

9p.

Lie­tu­vos ­ spor­ti­nin­kai ­ jau ži­no, ko­kia­me ­ na­me ir ke­lie­se ­ gy­vens per ­ olim­pia­dą Lon­do­ne.

10p.

Ketvirtadienis kovo 1, 2012 Nr. 50 (19609) Kaunodiena.lt 2 Lt

A.Kup­čins­ką pra­links­mi­no A.Gar­ba­ra­vi­čiaus epi­te­tai

Teat­rų va­do­vai: mus žlug­do Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

„Kul­tū­ros sri­tis Kau­ne tik stip­ri­na­ ma“, – prieš mė­ne­sį su­si­ti­kęs su me­ ni­nin­kais pa­reiš­kė Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­kas. Bet pa­sku­ti­ nių­jų nau­jie­nų pri­blokš­ti mies­to teat­ra­lai var­to­ja ki­to­kius žo­džius: „Mes žlug­do­mi.“ Ma­si­nės jung­tu­vės

Kau­no val­džia, į vie­ną da­ri­nį jun­ gian­ti ko­lek­ty­vą „Ai­niai“, Kau­ no big­ben­dą ir pu­čia­mų­jų or­kest­rą „Ąžuo­ly­nas“, šią jun­gi­mo pra­kti­ką nu­ta­rė pri­tai­ky­ti mu­zie­jams. Da­bar atė­jo teat­rų ei­lė. Nusp­ręs­ta su­jung­ti ke­tu­ris mies­ to teat­rus – esą sie­kiant op­ti­mi­ zuo­ti jų veik­lą ir su­tau­ py­ti pi­ni­gų.

2

Dienos citata „No­riu, kad ki­tų mies­tų gy­ ven­to­jai su­ži­no­tų apie mū­ sų ša­lies ki­ną“, – sa­ko su ko­le­go­mis po Lie­tu­vą ­ ke­liau­jan­ti ki­no re­ži­sie­rė ­ Jū­ra­tė Sa­mu­lio­ny­tė. „„Reak­ci­ja: grės­min­gai skam­ban­tis A.Gar­ba­ra­vi­čiaus (dešinėje) laiš­kas A.Kup­čins­kui su­kė­lė juo­ko. 

Išblėsusią And­riaus Kup­čins­ko ir Ar­vy­do Gar­ba­ra­vi­čiaus ne­san­tai­kos ug­nį ban­dy­ta vėl įplieks­ti. Ži­ba­lu ta­po pa­vie­šin­tas A.Gar­ ba­ra­vi­čiaus laiš­kas. Jis nu­siųs­tas sau­gu­ mo de­par­ta­men­tui. At­sa­ky­mo dar nė­ra.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Nu­pie­šė sod­rų por­tre­tą

Į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­ tą (VSD) krei­pė­si mies­to ta­ry­bos frak­ci­jos „Dir­bam Kau­nui“ na­rys Ar­tū­ras Or­laus­kas, pra­šy­da­mas iš­ siaiš­kin­ti ga­li­mas grės­mes vals­ty­

Artūro Morozovo nuotr.

bės sau­gu­mui. To­kių nuo­gąs­ta­vi­ mų po­li­ti­kui esą ki­lo po to, kai sa­vo pa­što dė­žu­tė­je jis, kaip ir dau­gu­ ma ta­ry­bos na­rių, ra­do 2010 m. rugp­jū­tį ra­šy­tą A.Gar­ba­ra­vi­čiaus raš­tą. Šis raštas buvo aptarinėja­ mas Kauno miesto tarybos posė­ dyje, tačiau klausimų A.Orlauskui liko.

3

13p.


2

ketvirtadienis, kovo 1, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

33

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

Anglies monoksidas (CO)

0,98

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

73

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Ši­taip elg­ tis su Kau­ no me­ no, kul­tū­ ros at­sto­ vais tie­siog ne­gar­bin­ ga, že­miau kris­ti jau ne­ga­li­ma.

„„Prib­lokš­ta: „Au­ros“ va­do­vė B.Le­tu­kai­tė sa­kė to­kio ne­si­skai­ty­mo su me­ni­nin­kais ne­pri­si­me­nan­ti.  

„„Nudžiugo: Kau­no ki­no stu­di­jos va­do­vas E.Bin­do­kas

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.Teat­rų va­do­vai: mus žlug­do 1

Iš pra­džių bu­vo priim­tas spren­di­mas. Po to nu­ma­ ty­tos dis­ku­si­jos su teat­rų ko­lek­ ty­vais. Kau­no šo­kio te­at­ro „Au­ra“ va­ do­vė Bi­ru­tė Le­tu­kai­tė, ne­lauk­da­ ma, kol bus leis­ta ko­lek­ty­viai pa­ reikš­ti nuo­mo­nę, nu­ta­rė su­si­tik­ti su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju Dai­niu­ mi Rat­ke­liu. Po­kal­bis, ko ge­ro, bus emo­cin­gas. „Ši­taip elg­tis su Kau­no me­no, kul­tū­ros at­sto­vais tie­siog ne­gar­ bin­ga, že­miau kris­ti jau ne­ga­li­ ma, – „Kau­no die­nai“ sa­kė B.Le­ tu­kai­tė. – Be jo­kios dis­ku­si­jos, be jo­k ios išanks­t i­n ės in­for­m a­c i­jos val­džia, ma­to­te, ima ir nu­spren­ džia, kaip pa­s ielg­t i su teat­rais. Tar­s i tie teat­rai bū­t ų jų nuo­sa­ vy­bė, ku­rią pa­no­rė­ję ga­li im­ti ir su­nai­kin­ti!“ Anot „Au­ros“ va­do­vės, net so­ vie­ti­niais lai­kais ši­taip su me­no žmo­nė­mis ne­bu­vo el­gia­ma­si. „Teat­rai yra ne tų, ku­rie sė­di sa­ vi­val­dy­bė­je, nuo­sa­vy­bė, o vi­so Kau­no ir ja­me gy­ve­nan­čių žmo­ nių. Ne iš sa­vo ki­še­nės val­di­nin­ kai iš­lai­ko teat­rus!“ – rė­žė B.Le­ tu­kai­tė.

Šo­kio teat­rą „Au­ra“ nu­spręs­ta su­jung­ti su Kau­no pan­to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ru. Kas at­sa­kys už pa­da­ri­nius?

„Juk jie čia jun­gia ne ada­tų fab­ri­ką su siū­lų fab­ri­ku. Jung­ti du skir­tin­ gus me­nus yra ne­są­mo­nė! Kau­no šo­kio teat­ras „Au­ra“ yra ge­riau­sias Lie­tu­vo­je. Mes 20 me­tų or­ga­ni­zuo­ ja­me tarp­tau­ti­nį fes­ti­va­lį Kau­ne, apie ku­rį ži­no vi­sas pa­sau­lis. Ko­ dėl, ko­kiu pa­grin­du mums blo­gin­ti są­ly­gas? Ar tiks­las – kad iš­si­vaikš­ čio­tu­me?“ – su­si­jau­di­nu­si kal­bė­jo B.Le­tu­kai­tė. „Mū­sų at­ve­ju jo­kio su­tau­py­mo ne­bus ir ne­ga­li bū­ti, – įsi­ti­ki­nu­si ji. – Mums biu­dže­tas ir taip su­ma­ žin­tas be­veik 100 tūkst. li­tų. Pan­ to­mi­mos teat­ras ne­tu­ri jo­kių pa­ pil­do­mų dar­buo­to­jų, tik ar­tis­tus ir lai­ki­ną­jį va­do­vą. Jie tu­ri sa­vo pa­tal­ pas, mes – sa­vo. Jų pa­tal­pos mums vi­siš­kai ne­tin­ka­mos.“ Pan­to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ro lai­ki­na­sis di­rek­to­rius Arū­nas Kat­ kaus­kas pri­ta­rė: „Ma­nau, kad su­ tau­py­ta ne­bus, at­virkš­čiai – lė­šų pri­reiks dau­giau. Ad­mi­nist­ra­ci­ nis vie­ne­tas, ku­ris tu­rės va­do­vau­ti dviem or­ga­ni­za­ci­joms, tik iš­si­plės:

ir va­dy­ba, ir bu­hal­te­ri­ja. Tar­kim, di­rek­to­rius bus vie­nas, bet jis vis­ko ne­pa­jėgs ir, ži­no­ma, tu­rės pa­va­duo­ to­ją ir net ne vie­ną, tai­gi apa­ra­tas pa­di­dės du, o gal ir tris kar­tus.“ „Po­li­ti­kai nė­ra il­gaam­žiai, jie iš­ eis, bet tas reor­ga­ni­za­ci­jų pa­li­ki­mas liks. Kas pa­skui už tai bus at­sa­kin­ gas?“ – klau­sė A.Kat­kaus­kas.

Dainius Ratkelis:

Ne­lie­ka dvie­jų di­ rek­to­rių, dvie­jų bu­ hal­te­rių, ap­tar­nau­ jan­čio­jo per­so­na­lo.

Įž­vel­gia nai­ki­ni­mą

Kau­no ma­žą­jį teat­rą nu­spręs­ta su­ jung­ti su vie­šą­ja įstai­ga Kau­no ki­ no stu­di­ja. „Tai yra dvi skir­tin­gos įstai­gos! – ap­stul­bo Kau­no ma­žo­jo teat­ ro di­rek­to­rius Aud­rius Ba­niū­nas. – Aš nie­kur ne­su gir­dė­jęs, kad ki­ no stu­di­ja kur­tų teat­rą. Tai tur­būt bū­tų pa­sau­ly­je pir­mas ir uni­ka­lus reiš­ki­nys.“ „Šiuo­se veiks­muo­se aš įžvel­giu tik Ma­žo­jo teat­ro nai­ki­ni­mą“, – ta­rė A.Ba­niū­nas. „Kau­ne dir­ba­me jau 19 me­tų, o Ki­no stu­di­ja gy­vuo­ja vos me­ tus. Ne­su­vo­kia­ma, ko­dėl stip­res­nę įstai­gą jun­gia prie silp­nes­nės, juk jie net pa­tir­ties jo­kios ne­tu­ri. Be to, be sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mos pa­ ra­mos, mes pa­tys per me­tus iš pa­ pil­do­mų fon­dų gau­na­me apie 170 tūkst. li­tų. Jun­giant šias įstai­gas aš įžvel­giu aiš­kų no­rą pa­si­kė­sin­ti į mū­sų pi­ni­gus“, – at­vi­rai ta­rė Ma­ žo­jo teat­ro di­rek­to­rius.

pras­tas bū­das at­si­kra­ty­ti Kau­no ma­žuo­ju teat­ru? „Mies­to sa­vi­val­dy­bė, kaip ir vie­ nos, ir ki­tos įstai­gos sa­vi­nin­kė, tu­ ri tei­sę priim­ti to­kius spren­di­mus. Dėl jun­gi­mo aš jo­kios tra­ge­di­jos neįž­vel­giu, veik­las ga­li­ma de­rin­ti. Veik­los iš­liks ne­prik­lau­so­mos vie­ na nuo ki­tos“, – di­de­lių bė­dų dėl jun­gi­mo ne­ma­to Ed­vi­nas Bin­do­ kas, Kau­no ki­no stu­di­jos di­rek­to­ rius. Vy­tau­tas Bal­sys, Kau­no ma­žo­ jo teat­ro me­no va­do­vas ir Kau­no ki­no stu­di­jos vie­nas iš stei­gė­jų taip pat la­biau pa­lai­ko ki­no stu­ di­jos pu­sę. „Jun­gi­mas vi­siš­kai ne­pa­nai­ki­ na teat­ro, bet šis pro­ce­sas tu­ri to­ kią per­spek­ty­vą, kad mes ga­li­me ir spek­tak­lius, ir pro­jek­tus fil­muo­ti. Ga­lė­tu­me atei­ty­je nu­ma­ty­ti esa­ mus spek­tak­lius pa­teik­ti ki­tu for­ ma­tu. Te­le­vi­zi­nių spek­tak­lių ni­ša yra vi­siš­kai neiš­nau­do­ta“, – apie kū­ry­bi­nes per­spek­ty­vas pa­sa­ko­jo V.Bal­sys.

Ki­no stu­di­ja džiau­gia­si

Kau­no ki­no stu­di­jai mies­to biu­dže­ te šiais me­tais nu­ma­ty­ta 180 tūkst. li­tų. Ma­ža­jam teat­rui lė­šų neat­si­ ra­do. Gal jun­gi­mo pla­nas tė­ra pa­

Mo­juo­ja tau­py­mo pla­nu

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas D.Rat­ke­ lis pa­reiš­kė, kad at­li­kus reor­ga­ni­

Smul­ku­sis vers­las iš Kau­no pradėjo b Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kai ku­rie Kau­no smul­kie­ji vers­li­ nin­kai, ne­pa­kel­da­mi di­de­lės mo­ kes­čių naš­tos, nu­si­grę­žia nuo mies­to ir ieš­ko dar­bo ra­jo­ne. Kau­ ne už vers­lo liu­di­ji­mą me­tams rei­ kia mo­kė­ti 2 200 li­tų, Kau­no ra­jo­ ne – tik 120 li­tų. Pa­lie­ka mies­tą

Kir­pė­ja Dai­va šiais me­tais sa­vo fi­zi­ nių pa­ja­mų mo­kes­tį iš su­mo­kė­tų pi­ ni­gų už vers­lo liu­di­ji­mą ati­duos Kau­ no ra­jo­no biu­dže­tui, nors pa­ti gy­ve­na

Kau­ne. „My­liu sa­vo mies­tą, esu Kau­ no pa­trio­tė, bet jo val­džia pa­da­rė vis­ką, kad ma­no mo­kes­čiai, te­gul ir kuk­liai, tur­tin­tų ki­tos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą“, – kal­bė­jo mo­te­ris. Ji 11 me­tų dar­ba­vo­si kir­pyk­lo­ je V.Krė­vės prospekte. „Nuo va­sa­rio ker­pu klien­tes Gar­lia­vo­je esan­čio­je kir­pyk­lo­je. Ten ne­se­niai bu­vo įkur­ tos dvi dar­bo vie­tos, vie­ną jų daug ne­gal­vo­ju­si iš­si­nuo­mo­jau. Dau­ge­lis ma­no nuo­la­ti­nių klien­čių at­va­žiuo­ja į nau­ją dar­bo vie­tą prie­mies­ty­je. Esu gir­dė­ju­si, kad ne vie­na kir­pė­ja, ma­ni­ kiū­ri­nin­kė, vi­sa­žis­tė ieš­ko ga­li­my­bių dirb­ti už­mies­ty­je“, – tei­gė Dai­va.

Ne­ver­ta dirb­ti

Pa­lik­ti mies­tą Dai­va nu­ta­rė, kai Kau­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba mo­kes­ tį už vers­lo liu­di­ji­mą pa­di­di­no nuo 120 iki 2 200 li­tų me­tams. „Pri­dė­ki­me pri­va­lo­mo­jo svei­ ka­tos drau­di­mo, „Sod­ros“ mo­ kes­čius, kė­dės nuo­mą, ku­ri Kau­ ne vi­du­ti­niš­kai yra 250–350 li­tų. Su­si­da­ro be­veik tūks­tan­tis li­tų per mė­ne­sį. O klien­tų ne­dau­gė­ja, nes daug kas ker­pa­si jau ne kas mė­ne­ sį, o kas du“, – kal­bė­jo kir­pė­ja. Kai ku­rios jos ko­le­gės ne­tgi ap­ si­spren­dė trauk­tis į še­šė­lį – priim­ ti klien­tes na­muo­se.

No­rė­da­mi mo­kė­ti ma­žiau, smul­ kie­ji vers­li­nin­kai ima nau­do­ti ir ki­ to­kias gud­ry­bes. Pa­vyz­džiui, dau­ ge­lis už­si­re­gist­ruo­ja dar­bo bir­žo­je, kad ga­lė­tų įsi­gy­ti vers­lo liu­di­ji­mą 80 pro­c. pi­giau. Ne vel­tui šie­met iš 3 680 įsi­gi­ju­sių­jų vers­lo liu­di­ji­mus net 2 961 įsi­gi­jo leng­va­ti­nio ta­ri­fo. Kau­no ra­jo­ne šie­met iš 921 vers­ li­nin­kų leng­va­ti­niu ta­ri­fu nau­do­ jo­si tik 74. „Va­di­na­si, nau­dos Kau­ no sa­vi­val­dy­bė gau­tų pa­na­šiai, jei iš­kart tai­ky­tų ma­žes­nius ta­ri­fus, o žmo­nėms bū­tų ma­žiau var­go ir gai­ša­ties ieš­kant bū­dų su­ma­žin­ti iš­lai­das“, – ma­no Dai­va.

Kau­no ta­ry­bos na­rys Ri­man­ tas Mi­kai­tis ir­gi ma­no, kad mies­to val­džia, di­din­da­ma vers­lo liu­di­ji­mo kai­nas, per­len­kia laz­dą. „Arit­me­ ti­nis mąs­ty­mas eko­no­mi­ko­je nie­ko ge­ro ne­duo­da. Daž­niau­siai su­ren­ ka­ma kaip tik ma­žiau pa­ja­mų, nei ti­kė­ta­si, o ža­la vers­lui ga­li bū­ti il­ ga­lai­kė“, – ma­no li­be­ra­las. Ren­ka­si prie­šin­gą stra­te­gi­ją

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­si­rin­ ko prie­šin­gą stra­te­gi­ją nei mies­tas. Pa­sak Kau­no ra­jo­no Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­jo Ar­tū­ro Pu­pa­ lės, pa­si­rin­kus vers­lo plėt­ros, o ne


3

ketvirtadienis, kovo 1, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

A.Kup­čins­ką pra­links­mi­no A.Gar­ba­ra­vi­čiaus epi­te­tai Kau­n o ter­m o­f i­ka­c i­jos 1 elekt­ri­nės va­do­vui skir­ ta­me A.Gar­ba­ra­vi­čiaus raš­te kri­

ti­kuo­ja­mos A.Kup­čins­ko bū­do ir da­ly­ki­nės sa­vy­bės: „Ten­ka pri­ pa­žin­ti, kad A.Kup­čins­kas į me­ro po­stą pa­te­ko ne nu­ga­lė­jęs pre­ten­ den­tus sa­vo in­te­lek­tu, kom­pe­ten­ ci­ja, pa­tir­ti­mi, konk­re­čiais dar­ bais, t. y. sa­vy­bė­mis, ku­rių pas me­rą lauk­ti ne­ten­ka“ (kal­ba ne­ tai­sy­ta – red. pa­st.). A.Gar­ba­ra­vi­čius tvir­ti­no, kad „iš­ryš­k ė­jo to­k ios A.Kup­č ins­ ko sa­vy­bės kaip pa­niš­ka bai­mė veik­los vie­šu­mo ir skaid­ru­mo, aro­gan­ci­ja, sa­vęs su­reikš­mi­ni­ mas, de­ma­go­gi­ja, vie­šas me­la­vi­ mas ir pan.“

mo Lie­tu­vos vals­ty­bei ir juos sle­ pia, tai jau sun­kus nu­si­kal­ti­mas.“ Su­kė­lė juo­ko

A.Kup­čins­kas ir A.Gar­ba­ra­vi­ čius šiuo me­tu yra bend­ra­žy­giai mies­to ta­ry­bo­je. Abu jie pri­klau­ so val­dan­čia­jai koal­ci­jai „Var­dan Kau­no“, ku­rio­je, kaip yra sa­kęs Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos Kau­ no va­das A.Gar­ba­ra­vi­čius, su­tam­ pa koa­li­ci­jos par­tne­rių ver­ty­bės. A.Kup­čins­kas ir­gi yra tei­gęs, kad koa­li­ci­ja bu­ria­ma bū­tent ver­ty­bi­ niu pa­grin­du.

si­tua­ci­ja iš es­mės pa­si­kei­tu­si“, – sa­kė me­ras. Pak­laus­tas, ko­dėl su to­kiu grės­ min­gu laiš­ku krei­pė­si ne į sau­ gu­mo struk­tū­ras, bet į Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nę, A.Gar­ ba­ra­vi­čius aiš­ki­no, kad tuo­me­tės me­ro veik­los trū­ku­mai at­si­sklei­dė bū­tent su ši­lu­mos ūkiu su­si­ju­sio­ je veik­lo­je, ku­ri mies­tui tu­ri stra­ te­gi­nę reikš­mę. „Tuo me­tu bu­vau opo­zi­ci­jo­ je ir, kaip de­ra opo­zi­ci­jos at­sto­ vams, kri­ti­ka­vau val­dan­čiuo­sius, ir tai da­riau ne laks­ty­da­mas po re­dak­ci­jas, bet ieš­ko­da­mas tie­ sio­gi­nių ke­lių“, – dės­tė A.Gar­ ba­ra­vi­čius. Tei­gia ne­bi­jan­tys ži­ba­lo

Pra­šė, kad iš­tir­tų sau­gu­mas

nie­ko prieš, kad prie stu­di­jos bū­tų pri­jung­tas Ma­ža­sis teat­ras.  Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Komentarai Po­vi­las Ma­čiu­lis

Frak­ci­jos „Vie­n in­gas Kau­nas“ se­n iū­nas, bu­vęs mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas

N

ie­kas per daug ne­si­prie­šin­ tų dėl šių jun­gi­mų, jei­gu vi­ si ži­no­tų, kas prie ko tiks­liai bus jun­gia­ma, ir koks for­ma­ tas iš to išeis. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ ja vi­siš­kai ne­dir­ba su teat­rų ko­lek­ty­vais ir va­do­vais. Juk jie ga­lė­tų aiš­kiai pa­sa­ky­ ti, ko­kia si­ner­gi­ja jiems pa­dė­tų iš­spręs­ti jų va­dy­bos, pro­gra­mų kū­ri­mo ir fi­nan­ si­nes pro­ble­mas. Dis­ku­si­jos su teat­rų va­do­vais ne­bu­vo jo­kios. Sa­vi­val­dy­bė priė­mė spren­di­mą, o tik ki­tą sa­vai­tę ža­ da ap­tar­ti šį klau­si­mą su teat­rais.

za­ci­ją ti­ki­ma­si per me­tus su­tau­py­ti dau­giau nei 100 tūkst. li­tų bei ra­ cio­na­liau pa­nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės tur­tą. Su­jun­gus me­ni­nin­kų ko­lek­ty­vus, vei­ku­sius ke­tu­rio­se skir­tin­go­se įstai­go­se, į dvi įstai­gas, D.Rat­ke­lio ti­ki­ni­mu, ne­si­keis nei me­no ko­ lek­ty­vų pa­va­di­ni­mai, nei jų veik­ los žan­ras. „Ne­lie­ka dvie­jų di­rek­to­rių, dvie­ jų bu­hal­te­rių, ap­tar­nau­jan­čio­jo per­so­na­lo, ku­rie dub­liuo­ja­si. To­ kiu bū­du ma­žės dar­bo už­mo­kes­ čio, iš­mo­kų „Sod­rai“. Svars­ty­ti­nas klau­si­mas dėl Kau­no pan­to­mi­mos

Si­mo­nas Kai­rys

Li­be­ra­lų są­jū­d žio frak­ci­jos se­n iū­nas

T

oks pla­n as jung­t i įstai­g as kve­pia są­moks­lu. Šio klau­ si­mo svars­t y­m as ne­bu­vo įtrauk­t as į Ko­le­g i­j os po­s ė­ džio dar­b ot­v ar­kę, taip pat ne­bu­vo svars­t y­t a Kul­t ū­ros ir me­no ko­m i­te­ te. Aiš­k iai ma­to­si nau­ja mies­to kul­t ū­ ros kryp­t is – ki­nas. Dėl šio spren­d i­mo nė­ra jo­k ių ar­g u­men­t ų. Jei­g u sa­v i­val­ dy­b ė iš tik­r ų­jų no­rė­t ų su­t au­py­t i, tai vie­š o­s ioms įstai­goms ne­skir­t ų pi­n i­ gų ar­ba su­ma­ž in­t ų fi­nan­s a­v i­mą, nes jos nė­ra biu­d že­t i­nės įstai­gos ir jų ne­ bū­t i­n a iš­l ai­k y­t i.

ir plas­ti­kos teat­ro ir Kau­no šo­kio teat­ro „Au­ra“ tu­ri­mų dvie­jų at­ski­ rų re­pe­ti­ci­jų sa­lių. Vie­nos sa­lės rei­ kia at­si­sa­ky­ti – su­ma­žės iš­lai­ky­mo są­nau­dos, ne­rei­kės mo­kė­ti už ko­ mu­na­li­nius mo­kes­čius. Ma­žės ad­ mi­nist­ra­ci­nė naš­ta“, – sa­kė D.Rat­ ke­lis. Val­di­nin­kas ne­paaiš­ki­no vie­ nos de­ta­lės: jei­gu sa­vi­val­dy­bė iš tik­rų­jų no­ri su­tau­py­ti lė­šų, ko­dėl bu­vo dvi­gu­bai dos­niau, nei pra­šė, pa­rem­ta Kau­no ki­no stu­di­ja. Juk ji – ne biu­dže­ti­nė, o vie­šo­ji įstai­ ga, ku­riai skir­ti 180 tūkst. li­tų sa­ vi­val­dy­bė vi­siš­kai ne­pri­va­lė­jo.

bė­gti į ra­jo­ną vers­lo liu­di­ji­mo mo­kes­čio di­di­ni­ mą, jau­čia­ma aki­vaiz­di nau­da. „Už­sii­man­čių vers­lu žmo­nių Kau­no ra­jo­ne kas­met gau­sė­ja: 2010 m. jų bu­vo 1 395, o per­nai jau 3 095, šie­met per du mė­ne­sius Vals­ty­bi­nė­ je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je už­si­re­gist­ ra­vo 921 žmo­gus“, – var­di­jo jis. A.Pu­pa­lė aiš­ki­no, kad sunk­me­čiu sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė ne­si­steng­ ti bet ku­ria kai­na su­rink­ti kuo dau­ giau mo­kes­čių, bet ska­tin­ti gy­ven­ to­jus už­si­dirb­ti pačius. „Smul­kieji vers­li­nin­kai il­gai­ niui ple­čia veik­lą, stei­gia įmo­nes. Per praė­ju­sius me­tus už­re­gist­ruo­

ta 300 nau­jų įmo­nių. O tai nau­jos dar­bo vie­tos, kar­tu ir mo­kes­čiai į ra­jo­no biu­dže­tą. Pa­vyz­džiui, 2009 m. iš Dar­bo bir­žos ra­jo­ne nu­kreip­ta ir įdar­bin­ta 940 žmo­nių, o per­nai jau 1 709“, – aiš­ki­no ve­dė­jas. Kau­no ra­jo­ne nau­jos įmo­nės, ku­ rių per­so­na­lą su­da­ro bent pu­sė ra­ jo­no gy­ven­to­jų, tre­jus me­tus ga­ li bū­ti at­leis­tos nuo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio. A.Pu­pa­lė ma­no, kad dė­me­sys vers­lui lei­džia ti­kė­tis to­kio pa­ties ir ne­tgi šiek tiek di­ des­nio biu­dže­to šiais me­tais. Kau­ no mies­tas sa­vo iš­lai­das pri­vers­tas ma­žin­ti 50 mln. li­tų.

„Sa­vi­val­dy­bė ta­po ko­rup­ci­jos ži­ di­niu“, – svie­dė sun­kaus kal­ti­ni­ mo ak­me­nį į A.Kup­čins­ko dar­žą A.Gar­ba­ra­vi­čius. Jo raš­to pa­grin­di­nė min­tis bu­ vo apie ener­ge­ti­nius klau­si­mus: „Me­ras A.Kup­čins­kas, pa­de­dant G.Žu­kaus­kui ir kai ku­riems ki­ tiems ta­ry­bos na­riams, są­mo­ nin­gai žlug­do pa­čią cent­ra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo idė­ją, ku­ri sėk­ min­gai nau­do­ja­ma dau­ge­ly­je vals­ ty­bių.“ Laiš­kas už­b ai­g ia­m as grės­ min­gu per­spė­ji­mu, kad mies­ to ši­lu­mos ūkiu ne­si­rū­pi­nan­tis A.Kup­čins­kas „griau­na vals­ty­ bės pa­grin­dus“. Į VSD krei­pę­sis mies­to ta­ry­bos na­rys A.Or­laus­kas, re­gis, bu­vo nu­si­tei­kęs iro­niš­kai. Ta­čiau rim­ tu ofi­cia­liu to­nu dės­tė: „Tei­gia­ma, kad mies­to me­ras griau­na mū­sų vals­ty­bės vals­ty­bin­gu­mo pa­ma­ tus, tai yra kaž­ko­kiais veiks­mais ken­kia Lie­tu­vai. Jei tai ele­men­ ta­rus šmeiž­tas, tai lie­ka ra­šan­čio ta­ry­bos na­rio są­ži­nei, jei mi­ni­mas ta­ry­bos na­rys tu­ri fak­tų dėl ken­ki­

Ar­tū­ras Or­laus­kas:

Jei ta­ry­bos na­rys tu­ ri fak­tų dėl ken­ki­mo Lie­tu­vos vals­ty­bei ir juos sle­pia, tai jau sun­kus nu­si­kal­ti­mas. Me­ras A.Kup­čins­kas įsi­ti­ki­nęs, kad be­veik prieš dve­jus me­tus ra­ šy­tas A.Gar­ba­ra­vi­čiaus laiš­kas ne­ pa­kenks da­bar­ti­nei jų po­li­ti­nei bi­ čiu­lys­tei. „Ma­tyt, ma­ne lai­ko la­bai ga­ lin­gu, jei ti­ki­no, kad ga­liu suar­ dy­ti vals­ty­bės pa­ma­tus“, – juo­ kė­si A.Kup­čins­kas ir pri­dū­rė, kad laiš­ko ne­su­reikš­mi­na. „Tuo me­tu A.Gar­ba­ra­vi­čius bu­ vo opo­zi­ci­jo­je, man bu­vo su­reng­ta in­ter­pe­lia­ci­ja, vi­saip bu­vo ban­do­ ma iš­vers­ti ma­ne iš po­sto. Da­bar

Dar vi­sai ne­se­niai bu­vę nuo­žmūs po­li­ti­niai opo­nen­tai A.Gar­ba­ ra­vi­čius ir A.Kup­čins­kas tvir­ti­ no, kad se­no laiš­ko pa­vie­ši­ni­mas – tai ban­dy­mas įlie­ti ži­ba­lo į pri­ ge­su­sių ne­su­ta­ri­mų ža­ri­jas. Pa­ sak A.Kup­čins­ko, toks ži­ba­las – ne­veiks­min­gas. Mies­to ta­r y­b os opo­z i­c i­j o­j e esan­tys po­li­ti­kai pa­brė­žia, kad laiš­ko at­si­ra­di­mo prie­žas­tis rei­ kia ati­džiai iš­nag­ri­nė­ti. Bū­tent to­dėl A.Or­laus­kas ir krei­pė­si į VSD. „Pra­šau iš­siaiš­kin­ti, ar A.Gar­ ba­ra­vi­čius krei­pė­si į ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas, kaip jis nu­ro­do sa­ vo raš­te, dėl ga­li­mo A.Kup­čins­ko ken­ki­mo Lie­tu­vos vals­ty­bei“, – sa­vo raš­te rei­ka­lau­ja A.Or­laus­kas. Pak­laus­tas, ar ne­ban­dė as­me­ niš­kai A.Gar­ba­ra­vi­čiaus pa­si­tei­ rau­ti apie raš­to at­si­ra­di­mo ap­ lin­ky­bes, A.Or­laus­kas sa­kė: „Tai bu­vo ban­do­ma iš­siaiš­kin­ti ir ta­ ry­bos po­sė­dy­je, bet A.Gar­ba­ra­vi­ čius sė­dė­jo nu­lei­dęs gal­vą ir jo­kių paaiš­ki­ni­mų ne­pa­tei­kė. As­me­ niš­kai su juo ne­kal­bė­jau, nes jis su ma­ni­mi ne­si­svei­ki­na.“

Pas­kelb­ta baus­mė G.Pet­ri­kui Su­bend­ri­nęs baus­mes Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad bu­vęs EBSW kon­cer­no pre­zi­den­ tas Gin­ta­ras Pet­ri­kas ne­lais­vė­je tu­ri pra­leis­ti iš vi­so de­vy­ne­rius me­tus.

Teis­mo spren­di­mu ši baus­mė tu­ri bū­ti skai­čiuo­ja­ma nuo 2009-ųjų lie­pos 27 d., kai Kau­no apy­gar­dos teis­mas G.Pet­ri­kui sky­rė sep­ty­ne­ rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę už 24 mln. li­tų bend­ro­vei In­ves­ ti­ci­nė Kau­no hol­din­go kom­pa­ni­ ja in­dė­li­nin­kų pa­ti­kė­to tur­to iš­ švais­ty­mą. Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas šie­met sau­sį yra pa­tvir­ti­ nęs šį nuo­spren­dį. Be to, į baus­mės lai­ką tu­ri bū­ti įskai­čiuo­tas suė­mi­mo lai­kas JAV nuo 2004 m. ge­gu­žės 3 d. iki 2007 m. rug­sė­jo 21 d. ir Lie­tu­vo­je nuo 1995 m. spa­lio 17 iki spa­lio 20 d. G.Pet­ri­kui yra pa­skelb­tas ir ki­tas nuo­spren­dis, tai­gi baus­mės bu­vo su­bend­rin­tos iš da­lies pri­de­dant. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas 2010 m. va­sa­rį G.Pet­ri­kui sky­rė pen­ke­ rių su pu­se me­tų lais­vės atė­mi­mo

„„Ver­dik­tas: G.Pet­ri­kas bu­vo nu­baus­tas už sun­kias vei­kas, ku­rios su­

kė­lė rim­tų pa­da­ri­nių. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

baus­mę dėl tur­to iš­švais­ty­mo 1995 m., kai jis bu­vo Lie­tu­vos vals­ty­ bi­nio ko­mer­ci­nio ban­ko ta­ry­bos pir­mi­nin­kas bei EBSW pre­zi­den­ tas. Nuosp­ren­dį yra pa­tvir­ti­nęs ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas. Re­ mian­tis Vil­niaus teis­mo ver­dik­tu, G.Pet­ri­kas į lais­vę bū­tų išė­jęs ko­vo 6 d. To­kį ver­dik­tą va­kar Vil­niaus

apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jas Vla­ dis­la­vas Len­či­kas pa­skel­bė at­si­ žvel­gęs, kad G.Pet­ri­kas bu­vo nu­ baus­tas už sun­kias vei­kas, ku­rios su­kė­lė rim­tų pa­da­ri­nių. Pats tei­sė­jas sa­kė, kad lai­ko, kiek dar G.Pet­ri­kui rei­kė­tų ka­lė­ ti, ne­skai­čia­vęs. BNS, KD inf.


4

ketvirtadienis, kovo 1, 2012

miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Tei­sia­ma­sis už­trau­kė „Tau­tiš­ką gies­mę“ Pro­ku­ro­rus įžei­du­ siam kau­nie­čiui Le­ tui Pal­mai­čiui pa­ siū­ly­ta skir­ti 40 pa­ rų vie­šų­jų dar­bų, bet kal­ti­na­ma­sis pa­ rei­ka­la­vo jam skir­ ti dve­jus me­tus ka­ lė­ji­mo ir už­trau­kė Lie­tu­vos him­ną – „Tau­tiš­ką gies­mę“.

Pa­sak A.Mei­lu­čio, L.Pal­mai­tis, reikš­d a­m as sa­vo įsi­t i­k i­n i­m us, suab­so­l iu­t i­n o sa­vo tei­ses ir per­ žen­g ė Kons­t i­t u­c i­jos nu­ro­d o­m as ri­bas. Pro­k u­ro­ro tei­g i­m u, L.Pal­ mai­č io pa­reiš­k i­m ai pa­s i­ž y­m i hi­ per­b o­l i­z uo­to­m is emo­c i­jo­m is. „Ne­pag­rįs­tai ap­kal­ti­nęs pro­ku­ ro­rus, tei­sia­ma­sis pa­da­rė ža­lą jų re­pu­ta­ci­jai ir su­men­ki­no pro­ku­ro­ rų au­to­ri­te­tą vi­suo­me­nės aky­se“, – sa­kė vals­ty­bės kal­ti­ni­mą pa­lai­ kęs A.Mei­lu­tis. Įž­vel­gė ma­ro po­žy­mių

„„Pa­ra­ma: pa­lai­ky­ti tei­sia­mo kau­nie­čio at­vy­ko ir par­la­men­

ta­ras K.Uo­ka. 

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Gie­do­jo vi­sa sa­lė

Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­me iš­ klau­sy­tos bai­gia­mo­sios kal­bos by­ lo­je, ku­rio­je fi­lo­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ras L.Pal­mai­tis kal­ti­na­mas pro­ku­ro­rų Min­dau­go Dū­dos ir Jus­ ti­no Lau­ciaus ap­šmei­ži­mu. Apie pus­va­lan­dį tru­ku­si L.Pal­ mai­čio kal­ba bai­gė­si vals­ty­bės him­nu, ku­rį su kal­ti­na­muo­ju gie­ do­jo ir apie pus­šim­tis į po­sė­džių sa­lę su­si­rin­ku­sių žmo­nių, tarp ku­rių bu­vo mon­sin­jo­ras Al­fon­sas Sva­rins­kas ir par­la­men­ta­ras Ka­zi­ mie­ras Uo­ka.

Le­tas Pal­mai­tis:

Pra­šau man skir­ti rea­lią 1 me­tų ir 6 mė­ ne­sių lais­vės atė­mi­ mo baus­mę, o vie­toj vie­šų­jų dar­bų įka­li­ ni­mą pail­gin­ti še­šiais mė­ne­siais. Bau­džia­mo­ji by­la 67 me­tų kau­ nie­čiui iš­kel­ta už tai, kad Vy­tau­to Po­ciū­no žū­ties ap­lin­ky­bes ty­ru­

„„Ato­dan­ga: ap­šmeiž­ti pro­ku­ro­rai M.Dū­da (pir­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ma­me pla­ne) ir J.Lau­cius Lie­tu­vo­je įžvel­gia tei­si­nio ni­hi­liz­mo epi­de­mi­jos ap­raiš­kų.

sį pro­ku­ro­rą J.Lau­cių jis pa­va­di­ no V.Po­ciū­no nu­žu­dy­mo ju­ri­di­niu bend­ri­nin­ku, o Eg­lės Ku­sai­tės by­ lą nag­ri­nė­ju­sį pro­ku­ro­rą M.Dū­dą ap­kal­ti­no pa­ken­kus Lie­tu­vos pi­ lie­tei (E.Ku­sai­tei – red. pa­st.) ir tal­ki­nus „sve­ti­mos vals­ty­bės (Ru­ si­jos – red. pa­st.) kri­mi­na­li­niams in­te­re­sams“. To­kie tei­gi­niai bu­ vo iš­sa­ky­ti teks­te, ku­rį L.Pal­mai­ tis nu­siun­tė Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­ tū­rai ir įvai­riems in­ter­ne­ti­niams po­rta­lams. Moks­lų dak­ta­ras sa­kė, kad ne­sie­ kė įžeis­ti konk­re­čių pro­ku­ro­rų, bet no­rė­jęs at­kreip­ti dė­me­sį į, jo nuo­ mo­ne, tra­giš­ką si­tua­ci­ją Lie­tu­vos tei­sė­sau­go­je.

„Jei prieš ką nu­si­kal­tau, tai tik prieš Evan­ge­li­ją, ku­ri sa­ko – ne­ teisk ki­to“, – teis­mo po­sė­dy­je kal­ bė­jo L.Pal­mai­tis. Pa­da­rė ža­lą re­pu­ta­ci­jai

Vals­ty­bės kal­ti­ni­mą by­lo­je pa­lai­ kęs pro­k u­ro­ras Aud­r ius Mei­l u­ tis pa­b rė­ž ė, kad sa­vo veiks­m ais L.Pal­m ai­t is ap­š mei­ž ė vals­ty­b ės tar­n au­to­j us ir pa­s iū­l ė nu­b aus­ ti jį vie­n ų me­t ų ir še­š ių mė­n e­s ių lais­v ės atė­m i­m u, baus­m ės vyk­ dy­m ą ati­d e­d ant to­k iam pa­č iam lai­k o­tar­p iui, ir skir­t i 40 pa­ rų vie­š ų­j ų dar­b ų, at­l ie­kant juos ku­rio­je nors svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je.

Pro­ku­ro­rai M.Dū­da ir J.Lau­cius pri­ta­rė A.Mei­lu­čio pa­ste­bė­ji­mams, kad L.Pal­mai­čio el­ge­sys yra ci­niš­ kas pa­si­šai­py­mas iš tei­sė­sau­gos ir pa­lai­kė siū­ly­mą skir­ti kau­nie­čiui 40 pa­rų vie­šų­jų dar­bų. M.Dū­da ir J.Lau­cius kal­bė­jo apie Lie­tu­vo­je plin­tan­čią ne­bau­džia­ mu­mo eu­fo­ri­ją ir tei­si­nio ni­hi­liz­ mo ma­rą. L.Pal­mai­tis ti­ki­no ne­no­rė­jęs nie­ ko įžeis­ti, o iš­va­dos apie ga­li­mus pro­ku­ro­rų nu­si­kal­ti­mus, pa­sak jo, ne pik­ta­va­liš­kas šmeiž­tas, bet lo­ gi­nių svars­ty­mų re­zul­ta­tas. Tei­sia­ma­sis pri­mi­nė, kad yra pen­si­nio am­žiaus, to­dėl jam sun­ ku bus at­lik­ti vie­šuo­sius dar­bus. „Pra­šau man skir­ti rea­lią 1 me­ tų ir 6 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­mę, o vie­toj vie­šų­jų dar­bų įka­ li­ni­mą pail­gin­ti še­šiais mė­ne­siais“, – to­kiais žo­džiais į tei­sė­ją Bi­ru­tę Droz­die­nę krei­pė­si tei­sia­ma­sis. Nuosp­ren­dį šio­je by­lo­je pla­nuo­ jama pa­skelb­ti po mė­ne­sio.

Miesto prioritetas – sutvarkytos gatvės Baigiantis šaltajam metų periodui, Kauno miesto savivaldybės specialistai rengiasi netrukus prasidėsiantiems miesto gatvių atnaujinimo darbams. Didžiausias dėmesys bus skiriamas ne pavienėms duobėms lopyti, o vientisoms atkarpoms sutvarkyti. Organizuosime darbus

„Gatvių rekonstrukcijos darbai bus pradėti iškart, kai tik leis oro sąlygos. Namų darbus atlikome ir gatvių atnaujinimo pradžiai esame pasiruošę“, – teigė Kauno miesto savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis. „Mūsų tikslas yra sutvarkyti kuo daugiau vientisų atkarpų. Tokiu principu ir organizuosime darbus, prioritetu laikydami ne pavienių duobių lopymą, o vientisų atkarpų sutvarkymą“, – tvirtino Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Darbai – visame mieste

Didžiausi darbai bus vykdomi praėjusių metų rudenį rekonstruoti pradėtame A.Juozapavičiaus prospekte. Viso projekto vertė siekia beveik 43 mln. litų. Šįmet planuojama atlikti darbų už maždaug 30 mln. litų. A.Juozapavičiaus prospekto rekonstrukcija vykdoma ES struktūrinių fondų, Kauno miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšomis. Miesto savivaldybė, praėjusiais metais parengusi K.Petrausko ir Parodos gatvių rekonstrukcijos techninį projektą, šįmet ketina pradėti realius darbus. Šiuo metu vyksta darbų rangovo parinki-

mo konkursas. Darbus planuojama pradėti antroje šių metų pusėje. Viso projekto vertė gali siekti apie 10 mln. litų. Iš jų 4 mln. litų bus skirti iš ES struktūrinių fondų. K.Petrausko ir Parodos gatvių rekonstrukcija truks apie metus. Šįmet taip pat planuojama tęsti jau pradėtus Technikumo, Jurbarko gatvių ir viaduko per geležinkelį Rokuose rekonstrukcijos darbus. Šiais metais bus tęsiamas Nuokalnės gatvės atnaujinimas. Taip pat planuojama pradėti itin prastos būklės Tilto, Kareivinių, K. Veverskio ir Z.Gerulaičio gatvių rekonstrukcijos darbus. Aušros g. (nuo Žemaičių g. iki Giedraičių g.), Radvilėnų pl. (nuo K.Petrausko g. iki A.Baranausko g.), Zanavykų g. (nuo Savanorių pr. iki Zarasų g.), Biruliškių g. (nuo Ateities pl. iki buvusios

naftos bazės) ir Panerių g. (nuo 101 namo iki Demokratų g.) planuojama nutiesti naują asfaltbetonio dangą. Šįmet ketinama išasfaltuoti šiuo metu žvyruotas M. ir P.Šalčių ir E.Volterio gatves, taip pat atlikti Varnių tilto deformacinių siūlių remontą. Kauno miesto savivaldybė šiais metais planuoja atlikti duobių remonto darbų už 2 mln. litų bei žvyruotų gatvių priežiūros darbų už 1 mln. litų. Dėmesys – darbų kokybei

„Jei viskas vyks pagal planą, šįmet Kaune planuojame atlikti gatvių tiesimo, remonto ir rekonstrukcijos darbų už daugiau nei 58 mln. litų, kuriuos sudarys Kauno miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos bei ES struktūrinių fondų lėšos, –

teigė Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas A. Pakalniškis. – Taip pat labai laukiame Lietuvos automobilių kelių direkcijos tikslinio finansavimo lėšų, iš kurių bus vykdomi Panemunės tilto statybos darbai.“ Pasak skyriaus vedėjo, gatvių remontą šįmet vykdys keturios su savivaldybe sutartis pasirašiusios bendrovės. Didžiulis dėmesys bus skiriamas atliekamų darbų kokybei.

„Pastaraisiais metais darbų priežiūros kontrolei esame pasitelkę profesionalus. Ją atlieka bendrovė „Laboratorinių bandymų centras“. Specialistai stebi ir nuolat tikrina, ar vykdomi darbai atliekami kokybiškai ir ar naudojamos tinkamos medžiagos. Ši griežta kontrolė užtikrins, kad suremontuotos gatvės tarnaus ilgai“, – tvirtino A.Pakalniškis. Užs. 917989

Pavojingiausios duobės užpilamos skalda Kol oro sąlygos neleidžia naudoti karšto asfalto, pačios pavojingiausios duobės yra užpilamos stambia skalda, kuri specialia technika dar yra suspaudžiama. Be to, „Kauno tiltų“ specialistai pavojingiau-

sias duobes pažymi įspėjamaisiais ženklais. Kai vidutinė paros oro temperatūra pasieks 5 laipsnius šilumos, bendrovė „Kauno tiltai“ pavojingiausias duobes užtaisys karštu asfaltu.

2011 m. atlikti darbai

2012 m. planas

Pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą (ties S.Daukanto g.) Pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą (ties Maironio g.) Molėtų g. Ąžuolyno takas S.Moniuškos g. Ukmergės g. Tymo g. Lukštinės g. Ramunių g. Parodos g. ir K.Petrausko g. (parengtas techninis projektas) Technikumo g. (pradėti darbai) Viadukas per geležinkelį Rokuose (pradėti ir beveik baigti darbai) Aido g. Veiverių g. (nuo namo Nr. 55 iki Nr. 117) Taikos pr. žiedas (tarp Kovo 11-osios g. ir Taikos pr.) VI forto žiedas (tarp K.Baršausko ir Kovo 11-osios g.) Nuokalnės g. (pradėta rekonstrukcija)

A.Juozapavičiaus pr. rekonstrukcija (tęsiami pradėti darbai) Varnių tilto deformacinių siūlių remontas Parodos g. ir K.Petrausko g. rekonstrukcija (planuojama pradėti darbus) Tilto g., Kareivinių g., K.Veverskio g., Z.Gerulaičio g. (planuojama pradėti darbus) Technikumo g. (tęsiami rekonstrukcijos darbai) Viadukas per geležinkelį Rokuose (baigiamieji darbai) Jurbarko g. (nuo Brastos g. iki Raudondvario pl., tęsiami pradėti darbai) Nuokalnės g. (nuo Tvirtovės al. iki Varnių tilto, bus baigta tiesti kitą gatvės pusę) Aušros g. (nuo Žemaičių g. iki Giedraičių g.) Radvilėnų pl. (nuo K.Petrausko g. iki A.Baranausko g.) Zanavykų g. (nuo Savanorių pr. iki Zarasų g.) Biruliškių g. (nuo Ateities pl. iki buvusios naftos bazės) Panerių g. (nuo Nr. 101 iki Demokratų g.) M. ir P.Šalčių g. E.Volterio g.


5

KetvirtADIENIS, kovo 1, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Mi­nist­ras: in­for­ma­ciją nu­te­ki­no FNTT Vi­daus rei­kalų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­lai­tis tvir­ti­na esąs tik­ras, kad at­leis­ti Fi­nan­si­nių nu­si­kal­timų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vai nu­te­ki­no slaptą in­for­ma­ciją apie „Snorą“. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

R.Pa­lai­tis va­kar ap­si­lankė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te (NSGK), nag­rinė­jan­čia­ me slap­tos in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­ mo ap­lin­ky­bes. „Esu įsi­ti­kinęs, kad jie pri­si­dėjo prie to. Ma­nau, jie vei­ kė kar­tu“, – sakė mi­nist­ras, žur­ na­listų pa­klaus­tas, ar ma­no, kad at­leis­ti FNTT va­do­vas Vi­ta­li­jus Gai­lius ir jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­ tas Gir­ža­das galė­jo per­nai lapk­ritį nu­te­kin­ti slaptą in­for­ma­ciją apie vals­tybės ins­ti­tu­cijų pla­nus im­tis veiksmų prie­š „Sno­ro“ banką. V.Gai­lių ir V.Gir­žadą iš pa­reigų at­lei­do mi­nist­ras R.Pa­lai­tis, va­do­ vau­da­ma­sis Vals­tybės sau­gu­mo de­ par­ta­men­to (VSD) pa­teik­ta in­for­ ma­ci­ja, jog abu šie FNTT pa­reigū­nai ne­ga­li dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. NSGK ap­si­lankė ir VSD va­do­ vas Ge­di­mi­nas Gri­na. Žur­na­listų pa­klaus­tas, ar spe­cia­liųjų tar­nybų pa­reigū­nams teisė dirb­ti su slap­ ta in­for­ma­ci­ja ga­li būti pa­nai­kin­ta va­do­vau­jan­tis tik pa­tik­ri­ni­mo po­ lig­ra­fu re­zul­ta­tais, G.Gri­na tvir­tai at­sakė: „Taip.“ Pa­sak jo, jei­gu V.Gai­lius ir V.Gir­ ža­das būtų VSD pa­reigū­nai, jie ir­ gi ne­tektų sa­vo po­stų, re­mian­tis tik pa­tik­ri­ni­mo po­lig­ra­fu re­zul­ta­ tais: „Kiek­vie­nos ins­ti­tu­ci­jos va­ do­vas tu­ri teisę priim­ti spren­dimą sa­va­ran­kiš­kai, pri­klau­so­mai nuo jam pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos. Tai­gi, tai pri­klau­so nuo pa­slap­čių su­bjek­ to. Žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jo­se mes va­

do­vau­jamės va­di­na­muo­ju kal­tu­mo prin­ci­pu, tai yra tuo blo­ges­niuo­ ju va­rian­tu, nes ne­tu­ri kil­ti jo­kios abe­jonės dėl to­kios tar­ny­bos pa­ reigūnų pa­ti­ki­mu­mo.“

Rai­mun­das Pa­lai­tis:

Esu įsi­ti­kinęs, kad jie pri­si­dėjo prie to. Ma­ nau, kad veikė kar­tu. FNTT va­dovų at­lei­di­mo ap­lin­ ky­bes nars­to Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja. Ji va­kar pa­si­kvietė pa­si­ kalbė­ti mi­nistrą pir­mi­ninką A.Ku­ bi­lių. Prem­je­ras ne­ma­no, kad bu­ vo pa­kan­ka­mas pa­grin­das at­leis­ti iš pa­reigų V.Gai­lių. A.Ku­bi­lius pri­pa­ži­no ko­mi­si­ jai šių metų sausį pa­rašęs pra­šymą, kad būtų at­lik­tas pa­kar­to­ti­nis FNTT va­do­vo pa­tik­ri­ni­mas me­lo de­tek­to­ riu­mi. „Pa­ra­šiau pra­šymą, kad bū­ tų at­lik­tas pa­kar­to­ti­nis pa­tik­ri­ni­mas po­lig­ra­fu, sie­kiant tiks­liai nu­sta­ty­ ti, ar V.Gai­lius galė­jo pa­teik­ti in­for­

ma­ciją apie 2011 m. lapk­ri­čio 14 d. pra­dėtą iki­teis­minį ty­rimą „Sno­ro“ ban­ko at­žvil­giu ir apie pla­nuo­ja­mus „Sno­ro“ ban­ko va­dovų su­lai­ky­mus dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ re­dak­ ci­jai, ku­ri kitą dieną pa­skelbė pub­ li­ka­ciją apie va­di­namąją ata­ką prie­š lie­tu­viš­kus ban­kus“, – in­for­ma­vo Vy­riau­sybės va­do­vas. A.Ku­bi­lius sakė po ant­ro­sios pa­ tik­ros po­lig­ra­fu buvęs in­for­muo­tas, kad V.Gai­lius nie­kaip ne­sie­ti­nas su in­for­ma­ci­jos apie „Sno­ro“ ban­ko na­cio­na­li­za­vimą nu­te­ki­ni­mu. An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja sa­vo iš­ va­das ža­da pa­skelb­ti šian­dien. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Li­gi­tas Ker­ na­gis yra sakęs, kad iš­va­dos bus jau tre­čia­dienį. Tą pa­čią dieną jis žadė­jo pa­skelb­ti ir kaž­ko­kią „sen­sa­cingą in­ for­ma­ciją“. Ta­čiau va­kar po An­ti­ko­ rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­sėdžio L.Ker­ na­gis pra­nešė, kad nu­spręsta iš­vadų for­mu­luo­tes dar to­bu­lin­ti, todėl jų pa­tvir­ti­ni­mas per­kel­tas į šian­dieną. „Iš­va­dos la­bai su­si­ju­sios su ne­ma­ žu ins­ti­tu­cijų, pa­tei­ku­sių in­for­ma­ ciją, skai­čiu­mi, todėl dar to­bu­lin­si­ me jas“, – teigė pir­mi­nin­kas. Pak­laus­tas, o kur žadė­to­ji „sen­ sa­cin­ga in­for­ma­ci­ja“, L.Ker­na­gis at­sakė: „Pra­šau dar kant­rybės.“ An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­ nin­kas ne­ko­men­ta­vo, kam ga­li bū­ ti pa­lan­kios iš­va­dos – at­leis­tiems FNTT va­do­vams ar juos at­lei­du­ siam vi­daus rei­kalų mi­nist­rui. Pa­sak L.Ker­na­gio, iš­va­do­se bus skir­ta vie­tos ir pre­zi­dentū­ros vaid­ me­niui šio­je is­to­ri­jo­je. „Su­for­mu­ luo­si­me ati­tin­ka­mus klau­si­mus Pre­zi­den­tei“, – teigė jis. Vals­tybės va­dovė Da­lia Gry­baus­kaitė vie­šai gynė mi­nistrą R.Pa­laitį. O vie­nas ko­mi­si­jos na­rių Nag­ lis Pu­tei­kis pa­reiškė, kad vie­nas ap­ klaus­tas pa­reigū­nas ne­va lei­do su­ pras­ti kai ku­riems ypač jį ak­ty­viai klau­sinė­jantiems po­li­ti­kams, jog jiems „ga­li at­si­rūgti“ toks ak­ty­vu­ mas. Tai N.Pu­tei­kis su­pran­ta kaip spau­dimą.

Pre­zi­dentė įver­ti­no ta­len­tingą jau­nuo­menę Lie­tu­vos Pre­zi­dentė Da­lia Gry­ baus­kaitė pa­svei­ki­no pu­sant­ro šim­to jaunųjų Lie­tu­vos mu­zikų, 2011 m. tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­ suo­se laimė­ju­sių aukš­čiau­sius ap­ do­va­no­ji­mus, ir jų pe­da­go­gus.

Svei­kin­da­ma iš vi­sos ša­lies į pre­ zi­dentūrą su­va­žia­vu­sius jau­nuo­ sius mu­zi­kan­tus ša­lies va­dovė sakė, kad toks gau­sus jų būrys tik dar kartą įro­do, jog Lie­tu­va – tik­ ra ta­lentų žemė. Pre­zi­dentė pa­dėko­jo ir ne­se­niai veik­los dvi­de­šimt­metį pa­minė­ ju­siam Lie­tu­vos mu­zikų rėmi­mo fon­dui už nuo­la­tinį rūpi­nimą­ si jau­nai­siais ta­len­tais ir už vi­ so Lie­tu­vos mu­zi­ki­nio gy­ve­ni­ mo puo­selė­jimą. Ša­lies va­dovė vi­siems mu­zi­kams pa­linkė­jo ne­ blėstan­čios ener­gi­jos, įkve­pian­čių kūry­bi­nių su­ma­nymų ir gar­siau­ sių pa­sau­lio scenų.

Jau­nie­ji Lie­tu­vos mu­zi­kai šie­ met laimė­jo aukš­čiau­sius ap­do­ va­no­ji­mus tarp­tau­ti­niuo­se kon­ kur­suo­se JAV, Ki­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ka­zachs­ta­ne, Por­tu­ ga­li­jo­je, Mo­na­ke, Is­pa­ni­jo­je ir ki­ to­se ša­ly­se. KD inf.

Pre­zi­dentės svei­ki­ni­mo kal­ba Ger­bia­m i mu­z i­kan­t ai, pe­da­go­gai, sve­č iai, šian­d ien – ta­len­t in­gos jau­ nystės šventė. Pa­ger­bia­me jau­nuo­ sius tarp­tau­t i­n ių kon­k ursų lau­rea­ tus. Ger­bia­m i lau­rea­t ai, dau­ge­l is Jūsų gimė ir au­go jau ne­prik­l au­ so­mo­je Lie­t u­vo­je. Toks gau­sus čia su­s i­r in­k u­s ių lau­reatų būrys – tai pa­t vir­t i­n i­m as, kad esa­me tei­s in­ ga­me ke­ly­je. Kar­t u tai ir įro­dy­mas, ko­k io­je žemė­je, tur­t in­go­je ta­lentų, gy­ve­na­me.

zi­kos gerbėjų bend­r uo­menė įver­ tintų mūsų jau­nus kūrėjus.

Ypač norė­čiau pa­dėko­t i Lie­t u­vos mu­zikų rėmi­mo fon­dui, ku­rio dvi­ de­š imt­metį ne­s e­n iai pa­m inė­j o­ me. Už jo nuo­la­tinį rūpi­nimą­si jau­ nai­siais ta­len­tais ir už vi­so Lie­t u­ vos mu­zi­k i­nio gy­ve­ni­mo puo­selė­ jimą. Jūs su­tei­k ia­te sceną šim­tams at­l ikėjų, o tūkstan­čiams mu­z i­kos gerbėjų at­ve­ria­te du­ris į stul­bi­nantį mu­zi­kos pa­saulį. Kil­ni Jūsų mi­si­ja, Ne vel­tui sa­ko­ma, kad ta­len­tas – tai plėto­jant mu­zi­kinę kultūrą ir už­tik­ ir išs­kir­ti­niai gebė­ji­mai, ir dar­bas, ir ri­nant jos sklaidą, ver­ta did­žiau­sios pa­siau­ko­ji­mas . Ta­čiau sun­ku būtų pa­gar­bos ir dėkin­gu­mo. įsi­vaiz­duo­ti ga­baus jau­nuo­lio ateitį Ačiū vi­siems mu­z i­kams ir rėmė­ be pe­da­go­go. Be ta­len­tin­go ir įžval­ jams už indėlį, pra­tur­ti­nantį tau­tos gaus pe­da­go­go. Su­ge­ban­čio ne tik dva­sinį gy­ve­n imą, ir mūsų kultū­ pa­stebė­ti šį ta­lentą, bet ir pa­de­dan­ ros sklaidą pa­s au­ly­je. Lin­k iu ne­ čio jam at­si­skleis­t i. blėstan­čios ener­g i­jos, įkve­pian­čių Ačiū Jums vi­s iems. Vi­s iems, pri­ kūry­bi­nių su­ma­nymų ir gar­siau­sių si­dėju­s iems, kad tarp­t au­t inė mu­ pa­sau­lio scenų.


6

ketvirtadienis, kovo 1, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Blo­gy­bė – ne­pa­gar­ba dar­bi­nin­kams

Redakcijos skiltis

B

e­veik ra­dau at­sa­ky­mą, ko­ dėl mū­sų ša­ly­je toks di­de­ lis jau­ni­mo ne­dar­bas, to­kia grės­min­ga emig­ra­ci­ja. Iš­ va­da vie­na – bū­ti­na keis­ti po­žiū­rį į dar­bi­nin­kiš­kos pro­fe­si­jos žmo­nes. Bū­ti­na for­muo­ti „eli­to“ pa­kan­tu­ mą šioms pro­fe­si­joms, kad bent jau ne­že­min­tų jų, kiek­vie­na pro­ga ne­ si­šai­py­tų iš san­tech­ni­ko ir pa­na­šių pro­fe­si­jų, nes vi­sos jos gy­ve­ni­me yra rei­ka­lin­gos. Lie­tu­vo­je aukš­tuo­sius moks­lus kas­met bai­gia tūks­tan­čiai jau­nuo­ lių. Ir vėl įsto­ja tūks­tan­čiai. Ir taip – me­tai iš me­tų. Se­no­ji kar­ta iš uži­ ma­mų pa­rei­gų trauk­tis ne­ke­ti­na, nes dau­ge­lio auk­so am­žius pra­si­ de­da tik ta­da, kai gau­na pen­si­ją ir at­ly­gi­ni­mą. Na­tū­ra­liai ky­la klau­si­ mas: kur dė­tis šiems iš­si­moks­li­nu­ siems jau­nuo­liams? Gir­dė­jau, vie­nas vers­li­nin­kas jau­ nuo­lį, tei­sės ba­ka­lau­rą, sa­vo įmo­nė­je iš­mo­kė ir įdar­bi­no te­kin­to­ju. Dar ži­ nau ke­le­tą dir­ban­čių­jų sta­liais, vai­ ruo­to­jais ir t. t. Bet tai – vie­ne­tai. Jie jau­čia di­de­lį dis­kom­for­tą, pa­že­mi­ni­ mą vien dėl vi­suo­me­nės (ypač „eli­ to“) po­žiū­rio į dar­bi­nin­ką. Dau­gu­ma iš jų ma­to vie­nin­te­lį ke­lią – emig­ra­ci­ ją. Sve­ti­mo­je ša­ly­je jie dir­ba tuos pa­ čius juo­dus dar­bus, bet tė­vy­nai­niai to ne­ma­to ir ne­ži­no. Be to, vei­kiant rin­ kos dės­niams, pa­gal ga­bu­mus, darbš­

Apelsinai+asilai=?

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

S

u­ma­nęs pa­tik­rin­ti Žmo­ge­ lio pro­tą, pro­to spe­cia­l is­ tas jo pa­k lau­sė: „Kiek bus prie dvie­jų asi­lų pri­dė­t i po­ra apel­si­nų?” „Maž­daug keturi”, – at­sa­kė Žmo­ge­l is. „Kas ke­tu­ri?” – neats­to­jo gy­dy­to­jas. „Asi­li­nai.” Tai – vaiz­de­l is iš be­veik vi­sų me­ nų meist­ro Vy­tau­to V.Lands­ber­ gio pa­sa­kos. Sie­los tuš­t u­mą pa­ ju­tęs Žmo­ge­l is ke­l iau­ja nuo vie­ no dak­ta­ro pas ki­tą, be­v il­t iš­kai ieš­ko­da­mas pa­gal­bos.

Tie, ku­rie ne­su­ge­ba įti­ kin­ti ap­lin­ki­nių, kad yra tik­rai reikš­min­gi vi­ suo­me­nei, pro­vo­kuo­ ja ab­sur­diš­kais spren­ di­mais. Žmo­ge­l io ne­v il­t is to­k ia di­de­lė, kad su­dė­t i ne­su­de­da­mus ob­jek­ tus jam at­ro­do ma­žiau­sia be­pras­ my­b ė, sa­vo­t iš­kas šiau­das, į ku­ rį įsi­ka­bi­nus ga­l i­ma iš­veng­t i ab­ sur­do aki­va­ro. Gin­čy­t is įro­d i­nė­ jant, kad klau­si­mas vi­siš­kai ne­lo­ giš­kas, kad at­sa­k y­mas ne­pa­dės diag­no­z uo­t i jo ne­ga­l ios, Žmo­ge­ liui at­ro­do be­pras­m iš­kas už­siė­ mi­mas. Į ab­sur­dą jis at­sa­ko ab­ sur­du. Dėl šven­tos ra­my­bės. To­kios ab­sur­diš­kos pro­vo­ka­ci­jos ir ban­dy­mai at­si­ri­bo­ti nuo jų ta­po mū­sų kas­die­ny­be. Vals­ty­bės kont­ro­lė, žur­na­lis­tai pri­ ra­šo Juo­za­pi­nės kal­no dy­džio ata­ skai­tų ir ra­ši­nių krū­vas apie vals­ ty­bės ki­še­nę su sa­vo­mis su­pai­nio­ ju­sius val­di­nin­kus – šie dir­ba kaip dir­bę. Blo­giau­siu at­ve­ju – at­lei­džia­ mi, bet teis­mo su­grą­ži­na­mi ir dar su­si­šluo­ja kom­pen­sa­ci­ją už pri­ vers­ti­nes pra­vaikš­tas. Do­ku­men­ tai, skai­čiai by­lo­ja: prieš mus – su­ kčių su­kčius, ta­čiau už­ten­ka šiam ras­ti tei­si­nės sis­te­mos klai­dą, ir jis tam­pa nu­ga­lė­to­ju. Ab­sur­das, bet gin­čy­tis be­pras­miš­ka.

Eti­kos sar­gai, in­te­lek­tua­lai ir net bent kiek pra­k u­tę pi­l ie­čiai pirš­ tais ba­do, ra­šo pro­t in­gas re­ko­ men­da­ci­jas tau­tos iš­rink­tie­siems, kad prieš da­ly­vau­da­m i ko­k ia­ me pro­jek­te „Šo­k ių pi­g u­va“ pa­ mąs­t y­t ų bent jau apie tai, ką ki­ ti pa­gal­vos, bet kai ku­r iems Sei­ mo na­r iams į vi­sa tai nu­si­spjau­ ti. Jei jam pa­pras­čiau šok­ti ir dai­ nuo­ti, ro­dy­tis te­le­vi­zi­jos lai­do­se, nei įsta­ty­mus stu­di­juo­ti, pa­varg­ si įro­di­nė­da­mas, kad apel­si­nas – ne asi­las. Mi­n ist­r ai (par­t i­j os) ga­l i da­r y­ ti vie­ną liap­su­s ą po ki­to, it koks tre­č ių­jų me­t ų kri­zę iš­g y­ve­nan­ tis vai­kas pa­n ir­t i į už­si­spy­r i­mo prie­puo­l į, ta­č iau šiukš­t u ne­s u­ tiks pa­leis­t i sa­vo kė­dės. Ge­r iau iš­l ie­t i ki­bi­rą tul­ž ies ant ki­tos po­ li­t i­nės sto­v yk­los taip ban­d ant įro­dy­t i sa­vo reikš­m in­g u­mą, nei pa­si­t rauk­t i iš žai­d i­mo aukš­tai iš­ kel­ta gal­va. Tie, ku­r ie ne­su­ge­ba įti­k in­t i ap­ lin­k i­nių, kad yra tik­rai reikš­min­ gi vi­suo­me­nei, ima elg­tis it tas gy­ dy­to­jas iš „Uo­dų pa­sa­kos“: pro­vo­ kuo­ja ab­sur­diš­kais spren­di­mais. Re­kor­di­nę Lie­tu­vo­je ab­sur­do vir­ šū­nę, re­g is, pa­sie­kė Kau­no val­ džia, nu­spren­du­si, kad ge­riau­sias tau­py­mo pla­n as pa­g rįs­t as pa­ pras­čiau­siu ma­te­ma­t i­kos veiks­ mu – su­dė­t i­m i. Su­jun­g u­si kul­t ū­ rą ir tu­r iz­mą ku­r uo­jan­čius sa­v i­ val­dy­bės sky­rius, skir­tin­g ų sti­lių mu­zi­ką at­lie­kan­čius mu­zi­k i­nius ko­lek­ty­vus, nu­si­tai­k iu­si į mies­to mu­zie­jus, ji ir to­liau su­de­da apel­ si­nus su ke­tur­ko­jais: šį­kart atė­jo teat­r ų ei­lė. To­k ie spren­d i­m ai ap­l in­k i­n ius stu­mia į ne­vil­t į, iš ku­rios yra dvi išei­tys: priim­t i ab­sur­d iš­ko žai­d i­ mo tai­syk­les, su­dė­ti apel­si­nus su asi­lais, ar­ba iš­si­trauk­ti so­viet­me­ čiu dė­vė­tą, bet jau ge­ro­kai su­kan­ dė­ju­sią apo­l i­t iš­k u­mo skran­dą ir ap­si­mes­ti, kad nie­ko ne­vyks­ta. At­ro­do, kad leng­v iau­s ia pa­s i­ rin­k u­sie­siems pa­sta­rą­jį va­r ian­ tą. Pir­ma­sis vers­tų svars­ty­ti: kas bus, kai prie Kau­no ki­no stu­di­jos pri­dė­si­me Kau­no ma­žą­jį teat­rą? Vie­ną ga­li­mą at­sa­ky­mo va­rian­tą jau siū­lo vie­nas jun­g i­mo rė­mė­ jų: spek­tak­lius te­le­vi­zi­jai ku­rian­ tis teat­ras. To­kiu at­ve­ju su­dė­tį, re­ gis, tek­tų pra­tęs­ti: ki­tas jos dė­muo tap­tų te­le­vi­zi­ja.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

ne­pres­ti­ži­nes pro­fe­si­jas. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

tu­mą ir t. t. vi­sa­da tu­ri ga­li­my­bę pa­ kil­ti aukš­čiau. Grį­žęs ato­sto­gų toks jau­nuo­lis ga­li nu­si­pirk­ti smo­kin­gą, bi­lie­tą už 300 li­tų ir nuei­ti į Vie­nos po­kylį. Ir nie­kas ne­su­ži­nos, kaip jis

už­dir­bo pi­ni­gus, nie­kas ne­pa­že­mins. Na, o mū­sų ša­ly­je tas ne­pres­ti­ži­nes dar­bo vie­tas jau sku­ba užim­ti imig­ ran­tai iš ki­tų ša­lių. Vik­to­ri­ja

Fil­mų tie­kė­jų abe­jin­gu­mas

S

u di­de­liu su­si­do­mė­ji­mu kau­ nie­čiai su­ti­ko pran­cū­zų fil­mų fes­ti­va­lį „Žie­mos ek­ra­nai“. Džiu­gu, kad jis vy­ko „Ro­mu­ vos“ ki­no teat­re, tu­rin­čia­me di­de­ lę sa­lę ir ga­lin­čia­me su­tal­pin­ti daug žmo­nių. O žiū­ro­vų bu­vo la­bai daug. Tai ro­do, kad kau­nie­čiams la­bai rei­ ka­lin­gas įdo­mus ki­nas. Ge­rai bū­tų, kad ir po fes­ti­va­lio ki­no žiū­ro­vams ne­sti­gų įdo­mių ne­ko­mer­ci­nių fil­mų. De­ja. Cha­rak­te­rin­gas pa­vyz­dys: jau se­no­kai bu­vo skel­bia­ma, kad Lie­tu­ vo­je pra­dė­tas ro­dy­ti Ka­nų ki­no fes­ ti­va­ly­je ap­do­va­no­tas fil­mas „Ar­tis­

tas“. Kau­ną šis fil­mas pa­sie­kė ge­ro­kai vė­liau, nors Vil­niu­je jis ro­do­mas vi­ są sau­sį. Tie­sa, ne­se­niai „Ro­mu­vos“ sten­ duo­se bu­vo skel­bia­ma, kad jis grei­ tai bus ro­do­mas šia­me ki­no teat­re, bet la­bai grei­tai ši rek­l a­m a din­ go ir da­bar sten­duo­se rek­la­muo­ ja­mi vi­sai ki­ti fil­mai. Kie­no kal­tė, kad kau­nie­čiams ne­ro­do­mi o nau­ji ne­ko­mer­ci­niai fil­mai? Be abe­jo, tai fil­mų tie­kė­jų abe­jin­gu­mas. O juk jų pa­rei­ga – vi­sus nau­jus fil­mus ro­dy­ ti vi­suo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, ne tik Vil­niu­je.

Ten­ka prie­kaiš­tau­ti, kad Kau­no ki­ no žiū­ro­vai re­tai su­lau­kia įdo­mių, te­ ma­ti­kos įvai­ro­ve pa­si­žy­min­čių fil­mų. Pa­vyz­dys – kad ir „Ro­mu­va“, kur sa­ vait­ga­liais pra­dė­ta ro­dy­ti ki­no fil­mus, ta­čiau tie­kė­jai šiam ki­nui bru­ka žiū­ ro­vų ne­do­mi­nan­čius fil­mus, ne­se­niai ro­dy­tus „Ak­ro­po­ly­je“. O juk žie­mą, kai žmo­nės neiš­va­žiuoja ato­sto­gauti, pa­ts ge­riau­sias lai­kas lan­ky­ti ki­ną. Rei­kia tik ge­rų, pa­trauk­lių fil­mų. Jų at­si­ras, jei fil­mų tie­kė­jai są­ži­nin­gai, su mei­le at­liks sa­vo pa­rei­gas. Ne­ko­mer­ci­nių ge­ro ki­no lan­ky­to­jų Pau­la­vi­čių šei­ma

Ka­da val­džia įveiks ne­tvar­ką?

V

al­džia tu­rė­tų už­draus­ti au­ gin­ti šu­nis. Apie tai su­si­ mąs­tai, kai nu­tir­pus snie­gui at­si­ve­ria tik­ras „gro­žis“ – kas ke­lis met­rus pa­lik­tos šu­nų „do­ va­nė­lės“. Bai­siau­sia, kad jų pil­na ne tik ant pie­ve­lių, ku­rias ga­li­ma ap­lenk­ti, bet ir kie­muo­se, ant pės­čių­jų ta­kų, ša­li­ gat­vių. Tik žiū­rėk, kad į ko­kį „su­ve­ ny­rą“ neį­lip­tum. Su­si­da­ro įspū­dis, kad, be pės­čių­jų ta­kų, kie­mų ir ša­li­gat­vių, šei­mi­nin­ kai ne­ran­da vie­tos, kur ga­lė­tų pa­

laks­ty­ti jų my­li­miau­sias au­gin­ti­nis. Aki­vaiz­du, kad šu­nų šei­mi­nin­kai, my­lė­to­jai, puo­se­lė­to­jai yra ne­va­ly­vi mies­to gy­ven­to­jai. Ge­riau­siai jiems tin­kan­tis api­bū­di­ni­mas – ne­va­los. Keis­ta, kad žmo­nės, šau­kian­tys apie sa­vo mei­lę na­mi­niams gy­vū­nams, va­ di­nan­tys juos ge­riau­siais drau­gais, ne­ pa­gal­vo­ja apie sa­vo drau­gus, kai­my­ nus, praei­vius, vai­kus, ku­riems ten­ka žiū­rė­ti į au­gin­ti­nių pa­lik­tą gė­dą. Ka­žin ar šu­nų my­lė­to­jų vei­dus pa­ puoš­tų šyp­se­na, jei jų vai­kas grįž­tų iš­si­mak­no­jęs ant ta­ko pa­lik­tu my­li­

mo au­gin­ti­nio „siurp­ri­zu“? Kiek jie džiaug­tų­si, jei pa­tys į tuos „siurp­ri­ zus“ įlip­tų? Bū­tų ma­no va­lia, už­draus­čiau au­ gin­ti na­mi­nius gy­vū­nus mies­te, bu­ tuo­se. Te­gul šu­nys au­ga kai­me, pri­ riš­ti prie gran­di­nės, jei jų šei­mi­nin­kai to­kie ne­va­ly­vi. Gy­vū­nų my­lė­to­jai nuo­lat rė­kia, kad mies­to val­džia ne­ski­ria lė­šų aikš­te­ lėms, trūks­ta inf­rast­ruk­tū­ros. Kol neiš­moks tvar­ky­tis, jo­kių val­diš­kų pi­ni­gų jiems skir­ti ne­rei­kia. M.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„Bal­sas: anot skai­ty­to­jos, me­tas keis­ti po­žiū­rį į dar­bą ir rea­bi­li­tuo­ti ne­va

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė – Sveikata: Marijana Jasaitienė – Laima Žemulienė – Ratai: Violeta Juodelienė –

302 265 302 263 (8 5) 219 1374 302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

ketvirtadienis, kovo 1, 2012

pasaulis At­sik­laus ­ tau­tos

įvertino gyvenimą savo šalyje

Ai­ri­jos pi­lie­čiai bal­suos dėl nau­jo­sios ES fis­ka­li­nės draus­mės su­tar­ties, kaip pa­ skel­bė prem­je­ras En­da Ken­ny. Jis nu­ro­ dė, kad penk­ta­die­nį per vir­šū­nių su­si­ti­ ki­mą Briu­se­ly­je pa­si­ra­šys šią su­tar­tį, ta­ čiau pa­brė­žė, jog Ai­ri­jos kons­ti­tu­ci­ja rei­ ka­lau­ja, kad to­kį do­ku­men­tą ra­ti­fi­kuo­ti ga­li­ma tik at­si­klau­sus vi­suo­me­nės nuo­ mo­nės. Ai­ri­ja yra at­me­tu­si dvi anks­tes­ nes Eu­ro­pos su­tar­tis.

Septyni iš dešimties balų – taip Didžio­ sios Britanijos žmonės įvertino savo lai­ mę ir pasitenkinimą gyvenimu savo šaly­ je. Laimingiausi yra 16–19 metų ir vyresni nei 65 metų žmonės. Juodaodžiai ir miš­ rios rasės britai jaučiasi kiek mažiau lai­ mingi negu šalies vidurkis. Šiaurės Airija buvo pripažinta laimingiausia vieta Jung­ tinėje Karalystėje, tačiau ši persvara bu­ vo nedidelė.

69,2

tūkst.

žmonių žuvo Irake per smurto išpuolius 2004– 2011 m.

Kur du pe­ša­si, tre­čias lai­mi? Kaip šauk­si, taip at­si­lieps? Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka ne sy­kį per­spė­jo – jam įgri­so Briu­se­lio sank­ci­jos. Kant­ry­bė trū­ko. Len­kų dip­ lo­ma­tams pa­sa­ky­ta, kad pa­lik­tų Mins­ką ra­my­bė­je. Briu­se­liui to pa­ka­ko.

Dip­lo­ma­ti­nis ka­ras?

„Prie­šiš­kas veiks­mas“, „kerš­tas“ – ES va­do­vai ir kai ku­rių ša­lių dip­lo­ ma­tai bei už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rai siu­to. Mat Mins­kas į ES san­kci­jas at­sa­kė ne nuo­lai­do­mis, o pa­pras­ čiau­siai ėmė ir iš­siun­tė iš ša­lies Len­ki­jos bei ES dip­lo­ma­tus. Ne­pa­gei­dau­ja­mais len­kų nie­kas ne­skel­bė, tik nu­ro­dy­ta, kad dip­lo­ ma­tai tu­ri per­duo­ti ži­nią, jog Mins­ kas ne­ke­ti­na taiks­ty­tis su san­kci­jo­ mis. Ta­čiau Briu­se­liui to pa­ka­ko. Tuč­tuo­jau nu­ro­dy­ta, kad iš Bal­ ta­ru­si­jos sa­vo dip­lo­ma­tus tu­ri at­ šauk­ti vi­sos ES na­rės. „Reiš­kiant so­li­da­ru­mą ir vie­ny­bę bu­vo su­si­tar­ta, kad vi­si ES na­rių am­ ba­sa­do­riai Mins­ke bus at­šauk­ti kon­ sul­ta­ci­joms sa­vo sos­ti­nė­se“, – nu­ro­ dė įga­lio­ti­nė Cat­he­ri­ne Ash­ton. Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) va­do­ vas Mar­ti­nas Schul­zas ir­gi svai­dė­ si žai­bais. „Di­džiai ap­gai­les­tau­ ju dėl šio spren­di­mo. Šis žings­nis ne­pro­por­cin­gas, ne­nau­din­gas ir duo­sian­tis prie­šin­gų re­zul­ta­tų. Lai­kau jį prie­šiš­ku veiks­mu“, – kal­bė­jo EP va­do­vas. Tie­sa, jo pa­reiš­ki­mą Bal­ta­ru­si­jos Ats­to­vų Rū­mų pir­mi­nin­ko pa­va­ duo­to­jas Vik­to­ras Gu­mins­kis pa­va­ di­no nee­tiš­ku. „Tai­kin­ges­nės ša­lies ne­gu Bal­ta­ru­si­ja tik­riau­siai nė­ra. Mes nie­ka­da nie­kam ne­gra­sin­da­vo­ me, mes at­sa­ky­da­vo­me. Mes – su­ ve­re­ni vals­ty­bė, tu­ri­me tei­sę ju­dė­ ti į prie­kį ir vys­ty­tis. Jei­gu ne­no­ri­te mums pa­dė­ti, tai bent ne­truk­dy­ki­ te“, – tvir­ti­no V.Gu­mins­kis. Vo­kie­ti­ja ir Pran­cū­zi­ja ap­skri­tai ne­lau­kė sig­na­lo iš Briu­se­lio ir at­ šau­kė sa­vo am­ba­sa­do­rius iš­kart, kai dėl sa­vo iš­siun­ti­mo pa­si­skun­ dė len­kai. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­ nist­ras Gui­do Wes­ter­wel­le ryž­tin­ gai pa­reiš­kė, kad Ber­ly­no pė­do­mis pa­seks ir ki­tos ES ša­lys. Smar­k iau­s iai į Bal­ta­r u­s i­jos spren­di­mą, ži­no­ma, su­rea­ga­vo Len­ki­jos at­sto­vai. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Mar­ci­nas Bo­ sac­kis tei­gė: „Tai prie­šiš­kas žings­ nis vi­sos ES at­žvil­giu. Pir­miau­ sia Bal­ta­ru­si­ja tu­rė­tų be­są­ly­giš­kai pa­leis­ti ir rea­bi­li­tuo­ti vi­sus po­li­ti­ nius ka­li­nius. Tai pa­dė­tų per­žiū­rė­ti ES ri­bo­ja­mą­sias prie­mo­nes ir leis­tų

Bal­ta­ru­si­jai bei ES ženg­ti laips­niš­ ko pa­kar­to­ti­nio suar­tė­ji­mo ke­liu.“ Sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė ir JAV. Vals­ ty­bės de­par­ta­men­to at­sto­vo pa­rei­ gas ei­nan­tis Mar­kas To­ne­ris tvir­ti­ no, kad „šie veiks­mai, kaip ir JAV am­ba­sa­do­riaus Bal­ta­ru­si­jo­je iš­va­ry­ mas 2008 m. bei ES­BO biu­ro Mins­ ke už­da­ry­mas 2011 m. ko­vą, tik di­ di­na Bal­ta­ru­si­jos izo­lia­ci­ją“.

Vi­si ES na­rių am­ba­ sa­do­riai Mins­ke bus at­šauk­ti kon­sul­ta­ci­ joms sa­vo sos­ti­nė­se. Iš­pū­tė rei­ka­lą

Mins­kas pa­brė­žė, jog no­rė­jo, kad ES ir Len­ki­jos am­ba­sa­do­riai Mai­ra Mo­ra ir Les­ze­kas Sze­rep­ka Briu­se­ liui ir Var­šu­vai pra­neš­tų, jog san­k­ ci­jos ne­tu­ri pra­smės. Ta­čiau nie­kas iš Bal­ta­ru­si­jos ne­ sa­kė, kad abu dip­lo­ma­tai bu­vo pa­ skelb­ti ne­pa­gei­dau­ja­mais. „Taip nė­ra. Len­ki­jos ir ES pa­ siun­ti­niams bu­vo pa­siū­ly­ta grįž­ ti į sa­vo sos­ti­nes kon­sul­ta­ci­jų, kad per­duo­tų sa­vo va­do­vams tvir­tą Bal­ta­ru­si­jos po­zi­ci­ją, jog san­kci­ jos ne­priim­ti­nos, – aiš­ki­no Bal­ ta­r u­s i­jos už­s ie­n io rei­ka­l ų mi­ nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­jos val­dy­bos

„„Klau­si­mas: A.Lu­ka­šen­ka Briu­se­liui, re­gis, įgri­so, gal jį pri­glaus Dmit­ri­jus Med­ve­de­vas?

vir­ši­nin­kas And­re­jus Sa­vi­ny­chas. – Apie jo­kį iš­siun­ti­mą ne­kal­ba­ma. Vei­kiau prie­šin­gai – ti­ki­mės, kad ES ly­de­riai su­voks jė­gos ke­lio ža­ lin­gu­mą.“ A.Sa­vi­ny­chas pri­dū­rė, kad ES konf­ron­ta­ci­nė po­zi­ci­ja san­ty­kiuo­ se su Mins­ku ve­da į ak­la­vie­tę. „Briu­se­ly­je ir ES vals­ty­bių sos­ ti­nė­se ne­tu­ri už­mirš­ti, kad bau­gi­ ni­mo tak­ti­ka Bal­ta­ru­si­jos ne­vei­kia. Vie­na­ša­liš­ko­mis są­ly­go­mis, jė­gos, spau­di­mo są­ly­go­mis san­ty­kių nor­ ma­li­za­vi­mas neį­ma­no­mas, – pa­ brė­žė jis. – Ner­vin­ga ES reak­ci­ja į Bal­ta­ru­si­jos pa­siū­ly­mą su­reng­ti ES at­sto­vy­bės ir Len­ki­jos pa­siun­ti­nių kon­sul­ta­ci­jų tu­rą jų sos­ti­nė­se by­ lo­ja tik vie­na – Briu­se­lio pa­si­rink­tą įtam­pos es­ka­la­vi­mo ke­lią. Tai ke­ lias į ak­la­vie­tę.“

Nau­jos san­kci­jos „„Briu­se­ly­je nu­tar­ta, kad san­kci­jos

ne­tru­kus bus pa­skelb­tos dar dviem de­šim­tims su A.Lu­ka­šen­ka sie­ja­mų Bal­ta­ru­si­jos gy­ven­to­jų, ku­riems bus drau­džia­ma pa­tek­ti į Bend­ri­jos te­ri­to­ri­ją. „„Nau­jas są­ra­šas, į ku­rį

taip pat įtrauk­ti teis­mų ir tei­sė­sau­gos or­ga­nų dar­ buo­to­jai, pa­pil­do 210 as­ me­nų, ku­riems tai­ko­mos ES san­kci­jos, juo­dą­jį są­ra­šą. „„Taip

pat p a ­s k e l b ­t a , kad ES bus įšal­d y­t os

AFP nuo­tr.jų są­skai­tos, juos ES lai­ko at­sa­kin­gais už veiks­mus prieš pi­lie­ti­nę vi­suo­me­ nę ir de­mok­ra­ti­nę opo­zi­ci­ją Bal­ta­ru­ si­jo­je. „„ Lie­k a įšal­d y­t os ir tri­j ų ben-

d­ro­vių, su­si­ju­sių su Bal­ta­ru­si­ jos vy­riau­sy­be, ban­ko lė­šos, taip pat drau­d žia­m a eks­ por­t uo­t i į Bal­t a­r u­s i­j ą gink­ lus ir prie­mo­nes, ku­rios ga­li bū­ti pa­nau­do­tos rep­re­ si­j oms ša­l y­j e vyk­dy­ti.

Ru­si­jos Vals­ty­bės Dū­mos Tarp­ tau­ti­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Kons­tan­ ti­nas Ko­sa­čio­vas ir­gi pa­brė­žė, kad to­kia ES po­li­ti­ka – ak­la­gat­vis. „Si­tua­ci­ja mū­sų aky­se virs­ta už­ bur­tu abi­pu­sių pre­ten­zi­jų ir „rep­ re­si­jų“ ra­tu, kai abi ša­lys – ES ir Bal­ta­ru­si­ja – iš­trau­ku­sios iš šios vir­ti­nės ko­kią nors vie­ną da­lį in­ terp­re­tuo­ja ją sa­vo veiks­mams pa­ tei­sin­ti. Tai ke­lias į nie­kur“, – sa­kė K.Ko­sa­čio­vas. Trū­ko kant­ry­bė?

Anks­čiau Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas A.Lu­ka­šen­ka yra už­si­mi­nęs, kad Bal­ta­ru­si­jos kant­ry­bės tau­rė jau be­veik skli­di­na. „Jei­gu kas nors Eu­ro­po­je te­be­ ma­no, kad mus ga­li­ma pa­lenk­ti

san­kci­jo­mis, pa­smer­ki­mu ir rei­ ka­la­vi­mais, – tai yra ke­lias į nie­ kur, – sa­kė Bal­ta­ru­si­jos ly­de­ris praei­tą sa­vai­tę. – Tos san­kci­jos, ku­r io­m is jūs, eu­ro­p ie­č iai, mo­ suo­ja­te mums prieš no­s į... Jūs su­pras­ki­te – mes kol kas ken­čia­ me. Bet jei­gu jūs per­ženg­si­te rau­ do­ną­ją li­ni­ją, mes at­sa­ky­si­me la­ bai griež­tai.“ Čia pat A.Lu­ka­šen­ka pri­mi­nė Bal­ta­ru­si­jos kaip tran­zi­to ša­lies vaid­me­nį. „Mes – Eu­ro­pos cent­re. 100 mln. to­nų kro­vi­nių ga­be­na­mi iš Va­ka­rų į Ry­tus per mus ir vi­siš­kai sau­giai. Mes sta­to­me ter­mi­na­lus, pra­lei­ džia­me jū­sų kro­vi­nius ten ir at­gal, už­tik­ri­na­me jų sau­gu­mą“, – sa­kė Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas. Pa­ren­gė Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas


8

ketvirtadienis, kovo 1, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Le­mia­mas L.Klei­zos me­ti­mas – pro ša­lį Po čiur­nos trau­mos į NBA are­nas su­grį­žęs Li­nas Klei­za tu­rė­jo pui­ kią pro­gą iš­gel­bė­ti sa­vo ko­man­ dą nuo pra­lai­mė­ji­mo, ta­čiau le­ mia­mas lie­tu­vio tri­taš­kis skrie­ jo pro ša­lį.

27-erių puo­lė­jas dėl ko­jos skaus­ mų pra­lei­do pa­sta­ruo­sius tris To­ron­to „Rap­tors“ ma­čus, ta­ čiau, vos tik su­grį­žęs į ri­kiuo­tę, iš kar­to už­si­tar­na­vo vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Dwa­ne’o Ca­sey pa­si­ti­ kė­ji­mą. Pas­k u­t i­n ė­m is dvi­ko­vos su Hjus­to­n o „Roc­kets“ se­k un­d ė­ mis „Rap­tors“ eki­pa bu­vo at­si­ li­ku­si 85:88, o ka­muo­lys – lie­ tu­v io ran­ko­s e. De­ja, iš­p lėš­t i pra­t ę­s i­m o ir nu­t rauk­t i ke­t u­ rių iš ei­lės Hjus­to­no krep­ši­nin­ kų per­ga­lių se­ri­jos ne­pa­vy­ko – L.Klei­zos to­l i­m as šū­v is bu­vo ne­tiks­lus. „Pas­ku­ti­nė ata­ka bu­vo la­bai svar­bi. Kei­tė­mės gi­na­mai­siais, kal­bė­jo­mės vie­nas su ki­tu ir pri­ ver­tė­me juos ryž­tis su­dė­tin­gam me­ti­mui“, – apie le­mia­mą epi­ zo­dą kal­bė­jo „Roc­kets“ puo­lė­jas Chand­le­ris Par­son­sas. Iki le­mia­mo me­ti­mo L.Klei­za bu­vo pel­nęs 7 taš­kus. Per 24 ma­ čus „Rap­tors“ iš­ko­vo­jo 10 per­ga­ lių ir Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je uži­ma 13-ąją vie­tą. „La­bai gai­l a, kad šį se­zo­ ną mes to­kių skau­džių pa­mo­kų ga­vo­me ne vie­ną. Bu­vo dau­gy­

bė rung­ty­nių, ku­rių baig­tį lė­mė vie­nas me­ti­mas, vie­nas epi­zo­ das ar at­si­tik­ti­nu­mas“, – ap­ gai­les­ta­vo „Rap­tors“ stra­te­gas D.Ca­sey.

„Žal­gi­ris“ li­ko sko­lin­gas var­žo­vams re­van­šą

KD inf.

Re­zul­ta­tai Kliv­l an­do „Ca­v a­l iers“–Bostono „Cel­tics“ 83:86, In­dia­nos „Pa­cers“– „Gol­den Sta­te War­r iors“ 102:78, Det­roi­to „Pis­tons“–Filadelfijos „76ers“ 68:97, Mil­vo­k io „Bucks“– Vašingtono „Wi­zards“ 119:118, Či­ ka­g os „Bulls“–Naujojo Or­l ea­ no „Hor­nets“ 99:95, Da­la­so „Ma­ ve­r icks“–Naujojo Džer­sio „Nets“ 92:93, Sak­ra­men­to „Kings“–Jutos „Jazz“ 103:96, Los An­d že­lo „Clip­ pers“–Minesotos „Tim­b er­wol­ ves“ 97:109, Hjus­to­no „Roc­kets“– Toronto „Rap­tors“ 88:85.

Ly­de­riai Ry­t ų kon­fe­ren­c i­j a: 1. Ma­ja­m io „Heat“ (27 per­ga­lės, 7 pra­lai­mė­ji­ mai), 2. Či­ka­gos „Bulls“ (28, 8), In­ dia­nos „Pa­cers“ (22, 12).

„„Pres­ti­žas: nors ma­čas ne­bu­vo le­mia­mas, „Žal­gi­rio“ ir „Ben­net“ žai­dė­jai at­kak­liai grū­mė­si dėl kiek­vie­no ka­

muo­lio.

Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­ja: 1. Ok­la­ho­ mos „Thun­der“ (27, 7), 2. San An­ to­ni­jaus „Spurs“ (24, 10), 3. Los An­ dže­lo „Clip­pers“ (20, 12).

Kau­no „Žal­gi­riui“ ne­pa­vy­ko trink­te­lė­ti Eu­ro­ly­gos du­ri­mis – Lie­tu­vos čem­pio­nai elitinio turnyro se­zo­ną bai­gė ne­sėk­me. Va­kar žal­gi­rie­čiai sa­vo aikš­tė­je 71:77 pra­lai­mė­jo Kan­tu „Ben­net“ eki­pai ir li­ko sko­lin­gi jai re­van­šą už ne­sėk­mę Ita­li­jo­je – 78:79. Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je sve­čiai bu­vo iš­si­ver­žę į prie­kį – 2:8, ta­čiau neil­ gam. Pau­lius Jan­kū­nas, Man­tas Kal­ nie­tis ir Mi­lo­va­nas Ra­ko­vi­čius re­zul­ ta­tą iš­ly­gi­no bei per­svė­rė „Žal­gi­rio“ nau­dai – 13:12. Net­ru­kus Mar­ko Po­ po­vi­čius pa­tai­kė tri­taš­kį, Dai­nius Ša­ len­ga – du bau­dų me­ti­mus, Ro­ber­tas Jav­to­kas – vie­ną ir – 19:14.

„Ben­net“ krep­ši­nin­kai ini­cia­ty­ vą su­si­grą­ži­no ant­ra­ja­me kė­li­ny­je ir po dvie­jų iš ei­lės gru­zi­no Ma­nu­ča­ro Mar­koiš­vi­lio tri­taš­kių vėl ėmė dik­ tuo­ti sa­vo są­ly­gas – 23:29, 32:39. Tre­čia­sis kė­li­nys – lyg ant sū­ puok­lių: 38:42, 46:44, 50:50. Tik įpu­sė­jus ket­vir­ta­jam jau kau­nie­čiai pri­ver­tė var­žo­vus vy­tis – 60:56. De­ja, tra­pi per­sva­ra ne­tru­kus iš­ tir­po – 62:62, 62:67. Li­kus žais­ti pu­sant­ros mi­nu­tės, M.Ra­ko­vi­čius neį­me­tė bau­dų, o

Ketvirtfinalio barjeras vilniečiams – „Doneck“ Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio klu­bų tau­ rės tur­ny­ro at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­ bo­se bus ir Lie­tu­vos at­sto­vų.

„„At­si­ga­vo: L.Klei­za (kai­rė­je) vėl kau­na­si su var­žo­vais.

„Reu­ters“ nuo­tr.

For­tū­na šyp­te­lė­jo Vil­niaus „Lie­ tu­vos ry­tui“ – pa­sku­ti­nė­se „Last 16“ eta­po rung­ty­nė­se sos­ti­nės klu­bas Ita­li­jo­je 80:74 įvei­kė Tre­ vi­zo „Be­net­ton“ eki­pą ir, L gru­ pė­je užė­męs 2-ąją vie­tą, pa­te­ko į ket­virt­fi­na­lį. Ko­vo 20 ir 27 d. vil­nie­čiai dėl ke­lia­la­pio į fi­na­lo ket­ver­tą kau­sis su J gru­pės nu­ga­lė­to­jais „Do­neck“ (Uk­rai­na) krep­ši­nin­kais. L gru­p ė­j e 1-ąją vie­t ą užė­m ė Kras­n o­d a­r o „Lo­k o­m o­t iv-Ku­ ban“ (Ru­s i­ja) krep­š i­n in­kai, le­ mia­m o­je dvi­ko­vo­je 73:70 pa­l au­ žę Ber­ly­n o „Al­b a“ (Vo­k ie­t i­ja). Da­bar kras­no­da­rie­čių lau­kia dvi­ ko­va su J gru­p ės ant­r ą­ja ko­m an­ da – Ri­m o Kur­t i­n ai­č io tre­n i­r uo­

ja­m a Mask­vos sri­t ies „Chim­k i“ (Ru­s i­ja). Ne­pa­si­se­kė Ra­mū­no Bu­tau­to va­do­vau­ja­mai Ry­gos VEF (Lat­vi­ ja) eki­pai su An­ta­nu Ka­va­liaus­ku ir Do­na­tu Za­vac­ku – ji pa­sku­ti­nią­sias I gru­pės rung­ty­nes na­muo­se 71:82 pra­lai­mė­jo ly­de­rei Va­len­si­jos „Bas­ ket“ (Is­pa­ni­ja). D.Za­vac­kas pel­nė 17 taš­kų, at­ko­ vo­jo 8 ka­muo­lius ir at­li­ko 2 re­zul­ ta­ty­vius per­da­vi­mus. A.Ka­va­liaus­ ko są­skai­to­je – 7 taš­kai, 1 at­ko­vo­tas ir 1 pe­rim­tas ka­muo­lys bei 2 re­zul­ ta­ty­vūs per­da­vi­mai. Ry­g ie­č iai I gru­p ė­j e li­ko tre­t i, ant­rą­ją vie­tą dėl ge­res­nio tar­pu­ sa­v io rung­ty­n ių ba­l an­so (pra­l ai­ mė­j i­m as 81:91 ir per­ga­l ė 84:80) už­l ei­d ę ke­l ia­l a­p į į ket­v irt­f i­n a­ lį iš­ko­vo­j u­s iam Nim­b ur­ko ČEZ (Če­k i­ja) klu­b ui. KD inf.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Sta­tis­ti­ka „Žal­g i­ris“–“Ben­net“ 71:77 (23:18, 12:21, 15:11, 21:27). 9150 žiū­ro­vų. M.Po­ po­v i­čius 15 taš­k ų (5 re­z ul­ta­ty­v ūs per­da­vi­mai), M.Ra­ko­vi­čius 14 (7 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai), M.Kal­nie­tis 12/M. Mar­koiš­vi­lis 32, G.Šer­ma­di­nis 16.

Geor­gis Šer­ma­di­nis bu­vo taik­lus – 64:69. Ga­liau­siai pa­si­žy­mė­jo ir be prie­žiū­ros li­kęs Gre­gas Brun­ne­ ris – 64:72. „Top-16“ var­žy­bų eta­po H gru­ pė­je „Žal­gi­riui“ ne­pa­vy­ko lai­mė­ti nė vie­ne­rių rung­ty­nių, nors ke­lio­ se iš jų kau­nie­čiai bu­vo per žings­nį nuo per­ga­lės. KD inf.

Sta­tis­ti­ka „Be­n et­t on“–„Lie­t u­v os ry­t as“ 74:80 (23:22, 19:21, 17:14, 15:23). 2 686 žiū­ro­vai. J.Vig­g ia­no 17 taš­k ų, S.Be­ či­ro­v i­čius ir M.Go­ree po 12/R.Sei­ bu­t is 20, J.Va­lan­čiū­nas 17, M.Ka­te­ ly­nas 15.

L gru­pė Komanda

1. „Lo­ko.-Ku­ban“ 2. „Liet. ry­tas“ 3. „Be­net­ton“ 4. „Al­ba“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

4 4 3 1

2 2 3 5

466:452 468:443 447:451 433:468

Ket­virt­fi­na­lis „Do­neck“–Vilniaus „Lie­t u­vos ry­ tas“, „Va­len­cia Bas­ket“–Podgoricos „Bu­duc­nost Vo­li“, Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“–Nimburko ČEZ, Kras­no­ da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“–Maskvos sri­t ies „Chim­k i“.


9

ketvirtadienis, kovo 1, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Olim­pia­da bus kuk­li, bet ge­rai or­ga­ni­zuo­ta Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­ mi­te­to (LTOK) pre­zi­den­to Ar­tū­ro Po­vi­liū­no tei­gi­mu, pa­si­ren­gi­mas Lon­do­no va­sa­ros olim­pi­nėms žai­dy­nėms vyks­ta sklan­džiai.

„„Due­tas: bok­si­nin­kė V.Vals­ky­tė ir jos tre­ne­ris J.Juo­ce­vi­čius (kai­rė­je) vi­sas sa­vo san­tau­pas ski­ria tam, kad

mer­gi­na tu­rė­tų ga­li­my­bę ko­vo­ti dėl ke­lia­la­pio į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes.

Olim­pi­nių žai­dy­nių nor­ma­ty­vus jau įvyk­dė dau­giau nei 30 Lie­ tu­vos spor­ti­nin­kų, bet at­ran­kos var­žy­bos dar tę­sia­si. Ga­lu­ti­nė mū­sų de­le­ga­ci­jos su­ dė­tis paaiš­kės iki lie­pos 9-osios, kai baig­sis ofi­cia­lus re­gist­ra­vi­mo ter­mi­nas. Ti­ki­ma­si, kad olim­pi­ nė­je rink­ti­nė­je bus apie 50 in­di­vi­ dua­lių spor­to ša­kų at­sto­vų ir vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė.

Man­to Stan­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Bok­si­nin­kė ir jos tre­ne­ris dėl tiks­lo au­ko­ja vis­ką Lie­tu­vos mo­te­rų bok­so čem­pio­nė Vai­da Vals­ky­tė at­kak­liai sie­ kia tiks­lo – ke­lia­la­pio į olim­pi­nes žai­dy­nes, nors di­džia­jam spor­tui au­ko­ja ne vien sa­vo san­tau­pas. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Pi­ni­gai – skau­di sri­tis

„Va­žiuo­si­me į tarp­tau­ti­nį tur­ny­rą Vo­kie­ti­jo­je, po to kel­si­me spar­nus į Suo­mi­ją. Po tur­ny­rų šio­se ša­ly­se ban­dy­si­me įgy­ven­din­ti vie­ną sva­ jo­nę – nu­va­žiuo­ti į tre­ni­ruo­čių sto­ vyk­lą Bal­ta­ru­si­jo­je ar­ba Uk­rai­no­je, – kal­bė­jo V.Vals­ky­tės tre­ne­ris Juo­ zas Juo­ce­vi­čius. – Ki­ta sva­jo­nė – pa­sau­lio čem­pio­na­tas Ki­ni­jo­je.“ Pak­laus­tas, ar už­ten­ka lė­šų už­ sie­nio tur­ny­rams ir sie­kiams, tre­ ne­ris nu­si­juo­kė. „Pa­lie­tė­te la­bai skaus­min­gą te­ mą. Ne­no­riu nie­ko blo­go kal­bė­ti, bet ge­ro apie Lie­tu­vos bok­so fe­de­ ra­ci­ją taip pat ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, to­ dėl ge­riau pa­ty­lė­siu, – tei­gė tre­ne­ ris. – Į vi­sus tur­ny­rus va­žiuo­ja­me už sa­vo pi­ni­gus. Aš, kaip praei­ty­je daug pa­sie­kęs spor­ti­nin­kas, gau­nu ren­tą. Vi­są ją ir paau­ko­ju. Dau­giau nė­ra iš kur gau­ti pi­ni­gų. Esa­me dė­ kin­gi bok­so klu­bui „Vik­so­ras“ už su­teik­tas są­ly­gas tre­ni­ruo­tis. Ki­ti klu­bai mū­sų neį­si­lei­do.“ 1971-ųjų Eu­ro­pos bok­so čem­ pio­nas J.Juo­ce­vi­čius pa­brė­žė, kad mo­te­rų bok­sas Lie­tu­vo­je ap­leis­tas – nie­kam jis neį­do­mus. „Kiek dau­giau dė­me­sio su­lau­kė­ me, kai mo­te­rų bok­sas bu­vo įtrauk­ tas į olim­pi­nių spor­to ša­kų są­ra­šą. Lie­tu­vo­je ne­tgi bu­vo suor­ga­ni­zuo­ tas mo­te­rų čem­pio­na­tas. Vai­da ta­ po čem­pio­ne ir kan­di­da­te į olim­pi­ nę rink­ti­nę“, – di­džia­vo­si auk­lė­ti­ne tre­ne­ris. Se­mia­si pa­tir­ties

„Pa­sau­lio čem­pio­na­te Ki­ni­jo­je bus da­li­ja­mi ke­lia­la­piai į Lon­do­no žai­ dy­nes. Aš­tuo­nios ge­riau­sios bok­

si­nin­kės įgis tei­sę da­ly­vau­ti olim­ pia­do­je. Ša­lies bok­so fe­de­ra­ci­ja pi­ni­gų mums ne­ski­ria. Pa­tei­kiau pra­šy­mą mi­ni­ma­liai su­mai, ta­čiau at­sa­ky­mo ne­su­lau­kiau, – pa­sa­ko­ jo J.Juo­ce­vi­čius. – O Vai­dai trūks­ ta tarp­tau­ti­nių var­žy­bų pa­tir­ties. Jos pa­si­ro­dy­mai per tre­ni­ruo­tes ir tur­ny­ruo­se la­bai ski­ria­si. Jei­ gu var­žy­bo­se ji pa­de­monst­ruo­tų tai, ką at­lie­ka per tre­ni­ruo­tes, bū­ tų fan­tas­ti­ka.“

Vai­da Vals­ky­tė:

Be­veik po kiek­vie­nos tre­ni­ruo­tės sa­kau: ne­ ken­čiu bok­so, bet tas jaus­mas trun­ka vos ke­lias se­kun­des. Tre­ne­rio nuo­mo­ne, jo auk­lė­ti­nei stin­ga psi­cho­lo­gi­nės iš­tver­mės. „Prieš kai ku­rias ko­vas ji pa­pras­ čiau­siai per­de­ga, nes ne­tu­ri ly­gia­ ver­čių spa­rin­go par­tne­rių. To­dėl da­bar mū­sų tiks­las – dau­giau ko­ vų. Ieš­kau tur­ny­rų, ku­riuo­se ga­lė­ tu­me grū­din­tis“, – kal­bė­jo vie­nas tech­niš­kiau­sių vi­sų lai­kų Lie­tu­vos bok­si­nin­kų. Bok­so arit­me­ti­ka

– Vai­da, ko ti­ki­tės tur­ny­re Vo­ kie­ti­jo­je? – pa­klau­sė­me V.Vals­ ky­tės. – Lau­k ia trys ko­vos. No­r iu jas lai­m ė­t i, vi­s a­d a sie­k iu per­ga­ lių. Apie šį tur­ny­rą su­ži­no­jo­me iš Nor­ve­gi­jos tre­ne­rių, jie mums at­ siun­tė vi­są in­for­ma­ci­ją. Iš Lie­tu­ vos bok­so fe­de­ra­ci­jos su­lau­kė­me at­sa­ky­mo, kad mū­sų meist­riš­ku­

mo ly­gis nea­ti­tin­ka kaž­ko­kių rei­ ka­la­vi­mų, kad gau­tu­me fi­nan­sa­ vi­m ą. Kaip ga­l i meist­r iš­k u­m as ge­r ė­t i, jei nie­k ur ne­va­ž iuo­s i­m e? Tur­ny­ras Šve­di­jo­je mums kai­na­ vo 2 tūkst. li­tų, ke­lio­nė į Vo­kie­ti­ją kai­nuos apie 1,5 tūks­tan­čio. Nu­ vyk­ti į pa­sau­lio čem­pio­na­tą pri­ reiks 16 tūks­tan­čių.

Artūras Poviliūnas:

Di­džiau­sią dė­me­sį ski­ria­me tiems at­le­ tams, ku­rie ga­li iš­ ko­vo­ti me­da­lius. At­ran­kos tur­ny­ras Ve­ne­sue­lo­ je, kur olim­pi­nio ke­lia­la­pio sieks Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai, vyks lie­ pos 2–8 d.

137

– tiek vietų Londono olimpiniame kaimelyje jau rezervuota Lietuvos delegacijai. „62–65 spor­ti­nin­kai bū­tų la­bai ge­rai. Di­džiau­sią dė­me­sį ski­ria­me tiems at­le­tams, ku­rie ga­li iš­ko­vo­ti me­da­lius“, – sa­kė A.Po­vi­liū­nas. LTOK pre­zi­den­tas neat­me­tė ga­li­my­bės, kad var­di­nių kvie­ti­mų į Lon­do­no va­sa­ros olim­pia­dą ga­li tek­ti pra­šy­ti šau­lei Dai­nai Gu­dzi­ ne­vi­čiū­tei ir te­ni­si­nin­kui Ri­čar­dui Be­ran­kiui. Ne­se­niai LTOK at­sto­vai ap­si­ lan­kė Lon­do­ne, su­si­ti­ko su žai­ dy­nių tar­ny­bų va­do­vais, ap­žiū­ rė­jo olim­pi­nį kai­me­lį ir na­mą, ku­ria­me įsi­kurs mū­sų olim­pie­ čiai, bei var­žy­bų are­nas. „Žai­dy­nės tu­rė­tų bū­ti kuk­lios, bet la­bai ge­rai or­ga­ni­zuo­tos. To­ kios po­mpas­ti­kos, kaip 2008-ai­ siais Pe­ki­ne, ne­bus“, – tvir­ti­no LTOK vi­cep­re­zi­den­tas Al­gir­das Ras­la­nas. Olim­pi­nė ug­nis Di­džią­ją Bri­ ta­ni­ją tu­rė­tų pa­siek­ti ge­gu­žės 18-ąją. Dar po sa­vai­tės bus ofi­ cia­liai ati­da­ry­tas olim­pi­nis kai­ me­lis. Mū­siš­kiams re­zer­vuo­tos 137 vie­tos. Pla­nuo­ja­ma, kad Lie­ tu­vos mi­si­ja dar­bą pra­dės lie­pos 18-ąją ar­ba 19-ąją. Lon­do­no va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se lie­pos 27–rugpjūčio 12 d. bus iš­da­ly­ti 302 ap­do­va­no­ji­mų komp­lek­tai.

– Tre­ne­ris sa­kė, kad gau­na spor­ti­nin­ko ren­tą. Ko­kie ta­vo pa­ja­mų šal­ti­niai? – Aš už­si­dir­bu iš kū­ry­bi­nės veik­ los. Anks­čiau ir ei­lė­raš­čius ra­šiau (juo­kia­si). Lie­tu­vos bok­so fe­de­ra­ ci­ja iš­kė­lė są­ly­gą: šiek tiek pa­dės fi­nan­siš­kai, jei lai­mė­siu Vo­kie­ti­jo­ je ir Suo­mi­jo­je. – No­rint pa­tek­ti į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes, pa­sau­lio čem­pio­na­te rei­kės pra­si­brau­ ti į stip­riau­sių­jų aš­tun­tu­ką? Ar tai rea­lu? – Vis­kas pri­klau­sys nuo bur­tų – ko­kios teks var­žo­vės. Vyks tri­ jų svo­rio ka­te­go­ri­jų ko­vos. Ži­nau, kad yra vie­na mer­gi­na, ku­ri nuo 2005-ųjų šluo­ja vi­sus ap­do­va­no­ ji­mus. Jei­gu pir­mo­je ko­vo­je teks su ja su­si­tik­ti – šan­sų be­veik nė­ra. Ma­no pro­ble­ma – to­kio ly­gio ko­ vų pa­tir­ties sto­ka. To­bu­lė­ti Lie­tu­ vo­je nė­ra ga­li­my­bių, išei­tis – tur­ ny­rai už­sie­ny­je. Ma­nau, kad mū­sų ša­ly­je mo­te­rų bok­sas – ne­pers­ pek­ty­vi spor­to ša­ka, nes nie­kas jos ne­fi­nan­suo­ja. Yra mer­gi­nų, ku­rios pa­mė­gi­na jė­gas rin­ge, bet dau­ gu­ma ne­tru­kus vis­ką me­ta, nes iš bok­so gy­ve­ni­mui neuž­si­dirb­si. Aš ir­gi be­veik po kiek­vie­nos tre­ni­ruo­ tės sa­kau: ne­ken­čiu bok­so, bet tas jaus­mas trun­ka vos ke­lias se­kun­ des. Dar ti­kiu tuo, ką da­rau.

„„Tra­di­ci­ja: Lon­do­no žai­dy­nių or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to va­do­vas S.Coe

lau­kia olim­pi­nės ug­nies. 

AFP nuo­tr.


10

ketvirtADIENIS, kovo 1, 2012

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Žvirblytė

turtas

Sko­las ban­kams den­gia n Iš var­žy­ty­nių par­duo­da­mas gy­ven­to­jų tur­tas di­de­lio nau­jų sa­vi­nin­kų ant­plū­džio ne­su­lau­kia. Nes įsi­gy­ti ge­rą pir­ki­nį pi­ giau be­veik neį­ma­no­ma, o už rin­kos kai­ ną pirk­ti nė­ra kam. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Pak­lau­sa ma­žė­ja

Sunk­me­tis ga­lė­jo lem­ti išau­gu­ sį gy­ven­to­jų sko­lų skai­čių, ta­čiau var­žy­ty­nių skai­čiui jis di­de­lės įta­ kos ne­pa­da­rė. Ants­to­lių rū­mų sta­tis­ti­ka ro­do, kad pa­sta­rai­siais me­tais var­žy­ty­nių skai­čius iš­li­ ko pa­na­šus. Per­nai ir 2010 m. pa­ skelb­ta maž­daug po 6,5 tūkst. var­ žy­ty­nių. Ta­čiau sunk­me­tis, kaip sa­kė Ants­to­lių rū­mų pre­zi­diu­mo pir­ mi­nin­kas ant­sto­lis Alek­sand­ras Se­lez­nio­vas, pa­ko­re­ga­vo var­žy­ty­ nių pa­klau­są. Anot jo, dėl sun­kes­ nės fi­nan­si­nės pa­dė­ties gy­ven­to­jai vis ma­žiau įsi­gy­ja ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT), kurio var­žy­ty­nė­se iš­ par­duo­da­ma daugiausia. Ants­to­lių rū­mų pre­zi­diu­mo na­rys ant­sto­lis Ir­man­tas Gai­de­lis pa­tvir­ ti­no, kad at­si­gau­nan­čios eko­no­mi­ kos ženk­lų var­žy­ty­nė­se dar ne­ma­ ty­ti. Anot jo, su­si­do­mė­ji­mas jo­mis slūgs­ta. Ak­ty­ves­ni ne­ta­po nei pa­ pras­ti gy­ven­to­jai, nei įmo­nės, ku­ rie var­žy­ty­nė­se pa­pras­tai da­ly­vau­ ja vie­no­dai daž­nai. „Tam, kad par­duo­tum tur­tą, rei­ kia daug pir­kė­jų. Prieš sunk­me­tį bu­vo la­bai pa­pras­ta iš ban­ko gau­ ti pi­ni­gų ir nu­si­pirk­ti tur­to. Da­ bar ban­kai yra pri­su­kę sko­li­ni­mo­si čiau­pą, o žmo­nės ne­tu­ri sa­vų at­lie­ ka­mų pi­ni­gų, ku­riais ga­lė­tų lais­vai dis­po­nuo­ti ir įsi­gy­ti tur­to. To­dėl var­žy­ty­nių da­ly­vių yra ma­žiau ar­ba jų iš­vis nė­ra“, – tei­gė I.Gai­de­lis. Ants­to­lė Vai­va Šim­kie­nė sa­ kė pa­ste­bė­ju­si, kad pa­sta­rai­siais me­tais po tru­pu­tį ma­žė­ja ir sko­lų. Anot jos, sko­lų šlei­fas, ku­ris tę­sia­ si dar nuo 2007–2008 m., kai bu­ vo pa­ste­bi­mas var­to­ji­mo bu­mas, jau po tru­pu­tį lie­ka praei­ty­je: „Gal­ būt tru­pu­tį ma­žė­ja var­to­ji­mo sko­ lų, sko­lų ban­kams. Ban­kai pa­pras­ čiau­siai ta­po griež­tes­ni.“ Pas­kęs­ta sko­lo­se ban­kams

V.Šim­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad per jos pra­kti­ką daž­niau­siai iš var­žy­ty­nių gy­ven­to­jai iš­par­duo­da įkeis­tą tur­ tą. Ta­čiau esą pa­si­tai­ko ir to­kių at­ ve­jų, kai tur­tas iš­par­duo­da­mas dėl sko­lų mo­kes­čių ins­pek­ci­jai ar sko­ los dėl ali­men­tų ne­mo­kė­ji­mo. At­si­ sa­kęs pri­si­sta­ty­ti Bri­gi­tos Pa­la­vins­

kie­nės ant­sto­lių kon­to­ros ant­sto­lės pa­ta­rė­jas sa­kė, kad var­žy­ty­nė­mis daž­niau­siai sie­kia­ma grą­žin­ti sko­ las dėl neį­vyk­dy­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų ban­kams. To­kia ten­den­ci­ja esą ne­ si­kei­čia jau ku­rį lai­ką. „Nors ban­kai da­bar ir ta­po griež­ tes­ni, sko­los vel­ka­si dar iš se­nes­ nių lai­kų, t. y. lai­kų prieš kri­zę, kai jie to­kie ne­bu­vo. Iš­lie­ka ir grei­tų­jų kre­di­tų sko­li­nin­kų, ta­čiau jų sko­ los pa­pras­tai ma­žes­nės, to­dėl išieš­ ko­mos ki­tais bū­dais, ne­par­duo­dant tur­to“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

„„Įsi­pa­rei­go­ji­mai: daž­niau­siai iš var­žy­ty­nių par­duo­da­mas tur­tas skir­tas sko­loms ban­kams pa­deng­ti. 

Alek­sand­ras Se­lez­nio­vas:

Var­žy­ty­nė­se kai­na ke­lia­ma nuo­sai­kiau nei anks­čiau, to­dėl tur­tą ga­li­ma įsi­gy­ti rin­kos kai­na.

Jo tei­gi­mu, sko­los svy­ruo­ja nuo 100 tūkst. iki ke­lių mi­li­jo­nų li­tų, o daž­niau­siai tur­tas iš var­žy­ty­nių iš­ par­duo­da­mas dėl 300–400 tūkst. li­tų sko­lų. Su­si­dū­rę su fi­nan­si­niais sun­ku­ mais ir sko­lo­mis, fi­zi­niai bei ju­ri­di­ niai as­me­nys, A.Se­lez­nio­vo tei­gi­mu, ga­li pa­sielg­ti skir­tin­gai. Anot jo, ju­ ri­di­niai as­me­nys, ar­ba įmo­nės, daž­ nai ini­ci­juo­ja bank­ro­tą ir sko­las per­ duo­da ki­toms ins­ti­tu­ci­joms. To­dėl ant­sto­liai daž­niau­siai dir­ba su fi­zi­ nių as­me­nų iš­par­duo­da­mu tur­tu. Iš­par­duo­da net smulk­me­nas

B.Pa­la­vins­kie­nės ant­sto­lių kon­to­ ros at­sto­vas sa­kė, kad daž­niau­siai iš var­žy­ty­nių iš­par­duo­da­mi že­mės skly­pai ir gy­ve­na­mo­sios bei ad­mi­ nist­ra­ci­nės pa­tal­pos. O į ant­sto­lių

ran­kas pa­ten­kan­čio tur­to po­bū­dis pa­sta­rai­siais me­tais esą iš­li­ko pa­ na­šus. Ants­to­lių rū­mų duo­me­ni­ mis, 2010 ir 2011 m. var­žy­ty­nė­ se bu­vo sie­kia­ma par­duo­ti pa­na­šų skai­čių NT (sta­ti­nių ir pa­tal­pų), že­mės skly­pų, ak­ci­jų ir ki­to tur­to. Tik au­to­mo­bi­lių praė­ju­siais me­ tais var­žy­ty­nė­se bu­vo iš­par­duo­ da­ma be­veik 30 pro­c. ma­žiau. Nors iš var­žy­ty­nių daž­niau­siai iš­par­duo­da­mas stam­bes­nis tur­tas, A.Se­lez­nio­vas pa­ti­ki­no, kad kar­tais gy­ven­to­jai sko­las ban­do pa­deng­ti ir smul­kes­niu tur­tu, pa­vyz­džiui, plas­ ti­ki­niais lan­gais, ak­va­riu­mais ar bi­ liar­do sta­lais. Ta­čiau ant­sto­lis pa­ brė­žė, kad kil­no­ja­ma­sis re­gist­ruo­ti­ neprivalomas tur­tas ga­li bū­ti rea­li­ zuo­tas dve­jo­pai – per vie­šą­sias var­ žy­ty­nes ir ko­mi­so įstai­gas. Anot jo, rea­li­za­ci­jai per ko­mi­są ga­lio­ja ly­ giai to­kia pa­ti tvar­ka kaip ir var­žy­ ty­nė­se, tik tur­tas ko­mi­sio­nie­riams per­duo­da­mas mė­ne­sio lai­ko­tar­ piui: „Jei­gu po mė­ne­sio tur­tas ne­ nu­per­ka­mas, jis iš nau­jo įkai­no­ja­ mas ir to­liau rea­li­zuo­ja­mas.“ Ak­ci­jos ne­po­pu­lia­rios

Ants­to­lių rū­mų sta­tis­ti­ka taip pat ro­do, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ma­ žiau­siai iš var­žy­ty­nių par­duo­da­ma ak­ci­jų. Praė­ju­siais me­tais bu­vo pa­ skelb­tos 31 ak­ci­jų var­žy­ty­nės ir šis skai­čius su­da­rė vos 0,4 pro­c. vi­sų per­nai skelb­tų var­žy­ty­nių.

„Iš vie­šų­jų var­žy­ty­nių ak­ci­jos iš­ par­duo­da­mos tik tuo at­ve­ju, jei jos nė­ra įtrauk­tos į vie­šą apy­var­tą, jo­ mis nė­ra tie­sio­giai pre­kiau­ja­ma bir­žo­je. Ak­ci­jos, ku­rio­mis pre­kiau­ ja­ma bir­žo­je, par­duo­da­mos ki­tais bū­dais, per fi­nan­sų mak­le­rius“, – sa­kė A.Se­lez­nio­vas. Anot jo, iš var­ žy­ty­nių vie­no­dai iš­par­duo­da­mos ir vi­sos įmo­nės ak­ci­jos, ir jų da­lis, at­ si­žvel­giant į sko­li­nin­kui pri­klau­ san­čio tur­to ar sko­los dy­dį. „Tai pri­klau­so nuo įsi­sko­li­nu­sio įmo­nės sa­vi­nin­ko tei­sių. Jei jam pri­klau­so 100 pro­c. įmo­nės ak­ci­jų, ta­da iš var­žy­ty­nių par­duo­da­mas vi­sas jo ak­ci­jų pa­ke­tas. Aiš­ku, sa­ vi­nin­kas ga­li pra­šy­ti ant­sto­lio iš­da­ ly­ti jo ak­ci­jas. Tai sko­li­nin­kui ak­ tua­lu, jei, pa­vyz­džiui, įmo­nės ver­tė sie­kia 100 tūkst. li­tų, o sko­la – 20 tūkst. li­tų. Tuo­met sa­vi­nin­kas ga­ li par­duo­ti tik 20 pro­c. sa­vo tu­ri­mų ak­ci­jų“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Lie­tu­vos ant­sto­lių rū­mų skai­čia­ vi­mais, pa­sta­ruo­ju me­tu iš var­žy­ty­ nių par­duo­da­ma apie 20 pro­c. vi­so iš­var­žo­mo tur­to. Ants­to­lių rū­mų at­ sto­vė spau­dai Do­ra Pet­kaus­kai­tė pa­ ti­ki­no, kad ši da­lis nė­ra di­de­lė, to­dėl ti­ki­ma­si, kad, per­kė­lus var­žy­ty­nių pro­ce­są į elekt­ro­ni­nę erd­vę, pir­kė­jų su­lauks dau­giau tur­to ob­jek­tų. Ver­tę dik­tuo­ja rin­ka

A.Se­lez­nio­vas sa­kė ne­ga­lin­tis iš­ skir­ti vienos ka­te­go­ri­jos tur­to, ku­

ris var­žy­ty­nė­se yra ypač pa­klau­sus ir bū­tų be­ma­tant iš­graibs­ty­ta, esą siū­lo­mo tur­to pa­trauk­lu­mą le­mia kai­na ir ap­skri­tai no­rin­čių jį pirk­ti bu­vi­mas. Ki­ta ver­tus, nuo kai­nos ne vis­kas pri­klau­so. „Net jei­gu tur­tas kai­nuo­ja 100 li­tų, ta­čiau iš var­žy­ ty­nių jis par­duo­da­mas už 10 li­tų ir nie­kas jo ne­per­ka, vadinasi, nie­kas jo ne­no­ri pirk­ti už bet ko­kią ki­tokią kai­ną“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas. Paš­ne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad tur­to ver­tę nu­sta­to ant­sto­lis, at­si­žvelg­ da­mas į rin­kos kai­nas. To­dėl prieš skelb­da­mas var­žy­ty­nes jis tu­ri iša­ na­li­zuo­ti rin­ką ir jos po­ky­čius. „Bu­vo lai­kas, kai NT kai­nos kri­ to 10–15 pro­c., nors yra vie­to­vių, kur kai­nos ga­lė­jo svy­ruo­ti net 70– 80 pro­c. To­dėl prieš pra­dė­da­mas rea­li­za­ci­jos pro­ce­dū­rą ar­ba tur­to išieš­ko­ji­mą ant­sto­lis įver­ti­na jį rin­ kos kai­no­mis ir skel­bia var­žy­ty­nė­ se“, – apie tur­to įver­ti­ni­mo di­na­ mi­ką kal­bė­jo A.Se­lez­nio­vas. Pa­gal įsta­ty­mus įver­tin­tą sko­li­ nin­ko tur­tą per pir­mą­sias var­žy­ty­ nes siū­lo­ma įsi­gy­ti ne pi­giau kaip už 80 pro­c. rin­kos ver­tės. Jei­gu pir­kė­jas neat­si­ran­da, or­ga­ni­zuo­ja­mos ant­ros var­žy­ty­nės, per ku­rias tur­tą siū­lo­ ma įsi­gy­ti ne pi­giau kaip už 60 pro­c. rin­kos ver­tės. Pir­kė­jui neat­si­ra­dus, tur­tas iš nau­jo įkai­no­ja­mas ir or­ga­ ni­zuo­ja­mas ant­ras var­žy­ty­nių ra­tas. A.Se­lez­nio­vo tei­gi­mu, lai­ko tar­ pas tarp var­žy­ty­nių nė­ra griež­tai


11

ketvirtADIENIS, kovo 1, 2012

turtas Auk­cio­nas ­ neį­vy­ko

Kont­ra­ban­da smun­ka

Ma­žiau nau­jų au­to­mo­bi­lių

Kai­šia­do­rių miš­kų urė­di­jo­je va­ kar reng­tas pir­ma­sis auk­cio­ nas, skir­tas ap­va­lio­sios me­die­ nos iš vals­ty­bi­nių miš­kų trum­ pa­lai­kėms su­tar­tims su­da­ry­ti, neį­vy­ko, nes neat­si­ra­do nė vie­ no pir­kė­jo. „Ma­tyt, pir­mi­nė kai­ na bu­vo pa­siū­ly­ta per di­de­lė“, – sa­kė ge­ne­ra­li­nio miš­kų urė­do pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Vi­sal­ga.

Pa­sta­raisiais me­tais Lie­tu­vo­je kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių var­to­ ji­mas smu­ko 13 pro­c. Naciona­ linės tabako gamintojų aso­cia­ ci­jos at­sto­vo Ra­mū­no Ma­čiaus tei­gi­mu, ša­ly­je ne­le­ga­liai par­ duo­da­ma apie 30 pro­c. ci­ga­re­ čių. Tei­gia­ma, kad, iš ne­le­ga­lios rin­kos paė­mus 1 pro­c. ci­ga­re­čių, biu­dže­tas pa­si­pil­do 11 mln. li­tų.

Va­sa­rį Lie­tu­vos nau­jų leng­ vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka pa­ ty­rė pir­mą nuo­smu­kį nuo 2010 m. bir­že­lio, kaip tei­gia ty­ri­mų bend­ro­vė „Au­to­Ty­ ri­mai“. Re­mian­tis jos duo­ me­ni­mis, šie­met va­sa­rį re­ gist­ruo­tas tik 891 au­to­mo­ bi­lis, o per­nai va­sa­rį bu­vo 1025 vie­ne­tai.

net ak­va­riu­mais pa­šne­ko­vas su­ti­ko, kad są­mo­nin­gas var­žy­ty­nių stab­dy­mas įma­no­mas: „Ma­nau, kad pa­si­nau­do­jant šia prie­ mo­ne tur­to par­da­vi­mą vil­kin­ti ga­li­ ma. Pa­vyz­džiui, sko­li­nin­kas ga­li su­ si­tar­ti su pir­kė­ju, kad šis vi­suo­met kel­tų kai­ną ir pra­ras­tų 10 pro­c.“ Ga­li­ma siū­ly­ti pir­kė­ją

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

nu­sta­ty­tas, esą ant­sto­liai kiek­vie­nu in­di­vi­dua­liu at­ve­ju el­gia­si skir­tin­ gai. O I.Gai­de­lis pa­ti­ki­no, kad var­ žy­ti­nių pro­ce­dū­ros už­trun­ka neil­ gai, vos apie 3–4 mė­ne­sius. To­dėl per šį lai­ko­tar­pį rin­ka esą ne­spė­ja pa­si­keis­ti, tai­gi pra­di­nė ant­sto­lių nu­sta­ty­ta tur­to ver­tė rin­kos ten­ den­ci­jas ati­tin­ka. „Šiais lai­kais per to­kį trum­pą lai­ko­tar­pį rin­ka smar­kiai ne­pa­si­ kei­čia. Gal­būt taip bū­da­vo prieš 4 me­tus, kai rin­ka ir var­to­ji­mas au­ go die­no­mis ir va­lan­do­mis. Da­bar to nė­ra“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Ap­sau­ga nuo smal­suo­lių

A.Se­lez­nio­vas ne­slė­pė – nea­be­ jo­ti­nai pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai tur­tas iš var­žy­ty­nių nu­per­ka­mas bran­ giau nei kai­nuo­tų rin­ko­je. Anot jo, tai ypač pa­si­tai­ky­da­vo prieš kri­zę, 2007 ar 2008 m., kai tur­tą nu­pirk­ da­vo 30–40 pro­c., o kar­tais ir pu­ santro karto bran­giau už ant­sto­lių nu­sta­ty­tą pir­mi­nę kai­ną. Ta­čiau da­bar var­žy­ty­nė­se kai­na ke­lia­ma nuo­sai­kiau, to­dėl tur­tą ga­li­ma nu­ si­pirk­ti ir rin­kos kai­na. „Pa­gal da­bar­ti­nes ten­den­ci­jas ir rin­kos są­ly­gas tur­to kai­na var­žy­ty­ nė­se pa­pras­tai pa­ky­la apie 20–30 pro­c. nuo pir­mi­nės nu­sta­ty­tos ver­ tės. Kai­na, aiš­ku, ga­li pa­di­dė­ti ir 100 ar net 200 pro­c. – vis­kas pri­klau­so nuo to, kiek iš­par­duo­da­mas tur­tas da­ly­viams yra rei­ka­lin­gas. Esa­ma

įvai­riau­sių mo­ty­vų, ko­dėl jie ke­lia kai­ną“, – sa­kė A.Se­lez­nio­vas. Sie­kiant iš­veng­ti neap­gal­vo­to kai­nos kė­li­mo ir ap­sau­go­ti suin­ te­re­suo­tų da­ly­vių tei­ses, var­žy­ty­ nių da­ly­viams tai­ko­mas mo­kes­tis. Kiek­vie­nas var­žy­tynių da­ly­vis tu­ri su­mo­kė­ti 10 pro­c. pra­di­nės nu­sta­ ty­tos tur­to su­mos, o po var­žy­ty­nių mo­kes­tis grą­ži­na­mas, jei da­ly­vis nie­ko neį­si­gi­jo. A.Se­lez­nio­vas pa­ti­ki­no, kad da­ly­ vio mo­kes­tis yra bū­das ap­si­sau­go­ti ne nuo fi­nan­siš­kai ne­pa­jė­gių da­ly­vių, o nuo smal­suo­lių, ku­rie iš tie­sų tur­to pirk­ti ne­ke­ti­na: „Var­žy­ty­nės yra vie­ šos, jo­se ga­li da­ly­vau­ti bet kas, ta­čiau sie­kia­ma, kad jo­mis ne­bū­tų pikt­nau­ džiau­ja­ma. Tai­gi mo­kes­tis tar­si ap­ sau­go no­rin­čius pirk­ti nuo be prie­ žas­ties ke­lian­čių kai­ną.“ Anot A.Se­lez­nio­vo, da­ly­viai tu­ ri su­pras­ti, kad neap­dai­riai kel­da­ mi kai­ną jie ga­li var­žy­ty­nes lai­mė­ti ir to­kiu at­ve­ju už įsi­gy­tą tur­tą tu­rės pa­klo­ti di­džiu­lius pi­ni­gus. Jei da­ly­ viai vis dėl­to rei­kia­mos pi­ni­gų su­ mos ne­tu­ri ar dėl ki­tų prie­žas­čių jos ne­su­mo­ka, da­ly­vio mo­kes­tis ne­grą­ ži­na­mas ir pa­nau­do­ja­mas var­žy­ty­ nių iš­lai­doms pa­deng­ti. Vis dėl­to A.Se­lez­nio­vas pa­ti­ki­no, kad at­ve­ jai, kai var­žy­ty­nes lai­mė­ję da­ly­viai ne­su­si­mo­ka, yra re­ti, o to prie­žas­ tys pa­pras­tai nea­na­li­zuo­ja­mos. Pak­laus­tas, ar to­kia tvar­ka nė­ra bū­das vil­kin­ti var­žy­ty­nių pro­ce­są,

Sko­li­nin­ko vaid­muo pa­si­rū­pin­ti sa­ vo iš­par­duo­da­mu tur­tu ga­li bū­ti ir ne­dangs­to­mas slap­tais su­si­ta­ri­mais su var­žy­ty­nių da­ly­viais. D.Pet­kaus­ kai­tė pa­brė­žė, kad var­žy­ty­nės nė­ra tur­to vie­nin­te­lis pri­vers­ti­nio rea­li­ za­vi­mo bū­das. Anot jos, ge­riau­sias tur­to par­da­vė­jas vi­sa­da ga­li bū­ ti pa­ts sko­li­nin­kas, pa­siū­ly­da­mas tin­ka­mą pir­kė­ją: „Sko­li­nin­kas tu­ri tei­sę iki var­žy­ty­nių pa­siū­ly­ti areš­ tuo­to tur­to pir­kė­ją, su­da­ry­ti abi­pu­ siš­kai nau­din­gą san­do­rį ir iš­veng­ti var­žy­ty­nių plak­tu­ko.“ Paš­ne­ko­vės tei­gi­mu, iki var­žy­ty­ nių pra­džios į ant­sto­lio de­po­zi­ti­nę są­skai­tą su­mo­kė­jus ne ma­žes­nę pi­ni­gų su­mą, nei tur­to areš­to ak­te nu­ro­dy­ta rea­li­zuo­ja­mo tur­to ver­ tė, ar­ba ma­žes­nę su­mą, ku­rios už­ ten­ka vi­siš­kai pa­deng­ti sko­loms ir vyk­dy­mo iš­lai­doms, tur­to par­da­ vi­mas iš var­žy­ty­nių nu­trau­kia­mas. Ta­čiau toks bū­das pa­deng­ti sko­lą dėl ne pa­čios ge­riau­sios gy­ven­to­jų fi­nan­si­nės pa­dė­ties esą tam­pa vis ma­žiau po­pu­lia­rus. „Prieš ket­ve­rius pen­ke­rius me­ tus ga­li­my­be iki var­žy­ty­nių pra­ džios pa­siū­ly­ti sa­vo pir­kė­ją ir iš­ veng­ti var­žy­ty­nių pa­si­nau­do­da­vo apie 30–40 pro­c. areš­tuo­to tur­to sa­vi­nin­kų, o da­bar jų yra ma­žiau kaip 10 pro­c. Tie­siog šiuo me­tu ne­daug kas tu­ri pa­kan­ka­mai pi­ni­ gų įsi­gy­ti NT“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. V.Šim­kie­nė pa­brė­žė, kad tur­to iš­ par­da­vi­mas pa­pras­tai yra pa­sku­ ti­nė prie­mo­nė, ku­rios ant­sto­liai ima­si siek­da­mi išieš­ko­ti sko­lą. Anot jos, pri­vers­ti­nis tur­to par­ da­vi­mas be pa­pil­do­mų pa­si­rin­ki­ mų vyk­do­mas tik ta­da, kai tur­tas yra įkeis­tas. Ki­tais at­ve­jais pir­ miau­sia ieš­ko­ma švel­nes­nių bū­ dų sko­lai išieš­ko­ti, at­si­žvel­giant į sko­li­nin­ko įsi­pa­rei­go­ji­mus, tur­ti­ nę pa­dė­tį.

6543

var­žy­ty­nės bu­vo pa­skelb­tos praė­ju­siais me­tais.

Tur­to po­bū­dis iš­li­ko pa­na­šus Tur­to po­bū­dis NT Že­mės skly­pai Au­to­mo­bi­liai Ak­ci­jos Ki­ta

2010 m. 2817 2339 617 32 763

2011 m. 2932 2375 426 31 779 Šal­ti­nis: Ants­to­lių rū­mai

Var­žy­ty­nių skai­čius ne­ki­to Me­tai 2010 2011 * pir­mų­jų ir ant­r ų­jų

Iš vi­so skelb­ta var­žy­ty­nių* 6568 6543

Sko­lų šlei­fas, ku­ ris tę­sia­si dar nuo 2007–2008 m., kai bu­vo pa­ste­bi­mas var­to­ji­mo bu­mas, jau po tru­pu­tį lie­ka praei­ty­je.

KOKYBIŠKA ALTERNATYVA – PIGIAU! Atestuota įmonė UAB „Technis“ Kauno regione teikia pastatų infrastruktūros techninės priežiūros paslaugas: ĩ Šilumos punktų ir šildymo sistemų ĩ Elektros ūkio ĩ Vandentiekio, nuotekų sistemų ĩ Vėdinimo sistemų

Išsamią informaciją apie paslaugas rasite www.technis.lt Elektrėnų g. 8, Kaunas, tel. (8 37) 327 622, info@technis.lt


12

ketvirtADIENIS, kovo 1, 2012

ekonomika kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

„Callc­re­dit“ pa­si­rin­ko „Žal­gi­rio“ are­ną Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos bend­ro­vė „Callc­re­dit In­for­ma­tion Group“ Kau­ne įsi­kurs pa­čio­je mies­to šir­ dy­je – per­nai Ne­mu­no sa­lo­je pa­ sta­ty­to­je mo­der­nio­je „Žal­gi­rio“ are­no­je, ku­rio­je už­teks erd­vės ne tik spor­to ren­gi­niams, bet ir už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams. „„Pa­ju­dė­jo: par­da­vi­mo iš varžytynių at­si­ga­vi­mą by­lo­ja ir pa­ga­liau sos­ti­nė­je nu­pirk­tas ne­be­vei­kian­čio ki­no

teat­ro „Lie­tu­va“ pa­sta­tas bei že­mės skly­pas. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

At­si­ri­ta var­žy­ty­nių ban­ga Di­dė­jan­tys iš var­žy­ty­nių par­duo­da­mo bank­ru­ta­vu­sių įmo­nių tur­to skai­čiai pri­me­na apie ne­se­niai iš­gy­ven­tą sunk­me­tį. Įmo­ nių bank­ru­tuo­ja ma­žiau, bet pra­si­de­da anks­čiau bank­ru­ta­vu­sių įmo­nių tur­to var­žy­ty­nių bu­mas. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Įmo­nių bank­ro­to val­dy­mo de­par­ ta­men­to duo­me­ni­mis, praė­ju­siais me­tais bank­ru­tuo­jan­čių ir bank­ ru­ta­vu­sių įmo­nių tur­to par­da­vi­mų iš var­žy­ty­nių skai­čius bu­vo 11,4 pro­c. di­des­nis nei už­per­nai. Šiais me­tais, per pa­sta­ruo­sius 2 mė­ne­ sius, var­žy­ty­nių skai­čius jau pa­sie­ kė be­veik ket­vir­ta­da­lį vi­sų praė­ju­ sių me­tų var­žy­ty­nių. Praė­ju­sių me­tų au­gi­mą lė­mė pa­ di­dė­jęs bank­ru­ta­vu­sių įmo­nių, ku­ rių bank­ro­to pro­ce­sas bu­vo pra­dė­ tas 2010 ar net 2009 m., skai­čius. Tai tei­gė Įmo­nių bank­ro­to val­dy­ mo de­par­ta­men­to Įmo­nių veik­los ana­li­zės sky­riaus ve­dė­ja Ri­ta Šer­ naus­kie­nė. „Su­sik­los­čiu­si pra­kti­ka ro­do, kad įmo­nės tur­tas pra­de­da­mas par­da­ vi­nė­ti, kai ji įgau­na bank­ru­ta­vu­sios ir lik­vi­duo­ja­mos dėl bank­ro­to sta­ tu­są. Taip pat ti­kė­ti­na, kad po tru­ pu­tį at­si­gau­na ir vi­daus var­to­ji­mas, to­dėl ir fi­zi­niai, ir ju­ri­di­niai as­me­ nys dau­giau da­ly­vau­ja var­žy­ty­nė­ se ir per­ka jo­se par­duo­da­mą tur­ tą“, – sa­kė ji. Ta­čiau Na­cio­na­li­nės vers­lo ad­ mi­nist­ra­to­rių aso­cia­ci­jos di­rek­ to­rius Gin­ta­ras Ado­mo­nis pa­brė­ žė, kad var­žy­ty­nių at­si­ga­vi­mą ro­do ne jų skai­čius, o pa­klau­sa. Paš­ne­ ko­vas sa­kė, kad šie­met su­si­do­mė­

ji­mas var­žy­ty­nė­mis, pa­ly­gin­ti su 2010 m., tik­rai di­des­nis, ta­čiau dar ne­pri­lygs­ta lai­ko­tar­piui prieš kri­zę.

Gin­ta­ras Ado­mo­nis:

Su­si­do­mė­ji­mas var­ žy­ty­nė­mis, pa­ly­gin­ ti su 2010 m., tik­rai di­des­nis, ta­čiau dar ne­pri­lygs­ta lai­ko­tar­ piui prieš kri­zę. At­si­ga­vi­mą by­lo­ja ir pa­ga­liau nu­pirk­tas ne­be­vei­kian­čio ki­no teat­ro „Lie­tu­va“ pa­sta­tas bei že­ mės skly­pas. Už pra­di­nę 9 mln. li­tų kai­ną jį auk­cio­ne įsi­gi­jo SEB ban­kui pri­klau­san­ti ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to bend­ro­vė „Li­tec­tus“. Kai san­do­ris bus įgy­ven­din­tas, ji bank­ru­ta­vu­siai bend­ro­vės „Ro­ jaus apar­ta­men­tai“ ad­mi­nist­ra­ to­rei „Ad­mi­vi­ta“ su­mo­kės be­veik 11 mln. li­tų. Šį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­ tą ban­dy­ta par­duo­ti jau ke­le­tą kar­ tų, ta­čiau per var­žy­ty­nes ba­lan­dį ir auk­cio­nus lie­pą bei rug­sė­jį pir­kė­ jų neat­si­ra­do. Iš var­žy­ty­nių par­duo­da­mas tur­ tas la­bai skir­tin­gas, to­dėl esą su­ dė­tin­ga nu­sta­ty­ti, ar da­lies ob­jek­ tų var­žy­ty­nių da­ly­viai ne­per­ka dėl

stag­na­ci­jos, ar pa­pras­čiau­siai dėl tur­to ne­pat­rauk­lu­mo. „Tur­tu do­mi­si ar­ba ne. Yra ob­ jek­tų, ku­rie dar nuo kri­zės sto­ vi ne­per­ka­mi, tie­sa, po­stū­miai jau jun­ta­mi. Žmo­nės bent jau pra­de­da jais do­mė­tis, bent jau var­žy­ty­nė­se pra­de­da da­ly­vau­ti“, – sa­kė G.Ado­ mo­nis. Pa­sak pa­šne­ko­vo, šiuo me­tu pa­ste­bi­ma ma­žes­nės ver­tės tur­ to pa­klau­sa, kai su­si­do­mė­ji­mą di­ des­nės ver­tės ob­jek­tais smar­kiai le­mia eko­no­mi­niai veiks­niai, ku­rie ir dik­tuo­ja tam tik­ro tur­to po­rei­kį: „Pa­vyz­džiui, bu­vo me­tas, kai me­ džio ap­dir­bi­mo įmo­nės vi­suo­me­ nei bu­vo vi­siš­kai neį­do­mios, nes bu­vo jun­ta­mas me­die­nos ga­mi­nių rin­kos nuo­smu­kis. Kai rin­ka at­si­ gau­na, su­stip­rė­ja ir do­mė­ji­ma­sis tos rin­kos ob­jek­tais.“ Jis pa­ti­ki­no, kad sun­kiau­sia su­ ras­ti spe­ci­fin ­ ės pa­skir­ties tur­to pir­ kė­ją. Esą daž­niau­siai to­kie ob­jek­tai rei­ka­lau­ja kre­di­to­rių kant­ry­bės ir tin­ka­mų po­ky­čių rin­ko­je. Vis dėl­to net ir ob­jek­tų, ku­rių il­gą lai­ką ne­ pa­vyks­ta par­duo­ti, anot pa­šne­ko­vo, ne­ga­li­ma įvar­dy­ti kaip ne­par­duo­ da­mų, nes kiek­vie­nas var­žy­ty­nė­ se už­si­sto­vė­jęs tur­tas tu­ri is­to­ri­ją: „Tar­ki­me, tur­to ne­ga­li­ma par­da­vi­ nė­ti dėl teis­mi­nių gin­čų, nes ne­ga­ li­ma jų įfor­min­ti. Ar­ba jei pra­dė­tas že­mės pa­kei­ti­mo pro­ce­sas, jos par­ duo­ti taip pat ne­ga­li­ma.“

Kau­ne vyk­dant 60,7 mln. li­tų ver­tės „Callc­re­dit In­for­ma­tion Group“ in­ves­ti­ci­jas bus įsteig­tas in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) cent­ras. Jis ge­gu­žės mė­ne­sį įsi­ kurs „Žal­gi­rio“ are­nos ket­vir­ta­me aukš­te ir užims maž­daug 2 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą. Pa­da­li­ nys Lie­tu­vo­je bus atsakingas už vi­suo­se „Callc­re­dit“ pa­da­li­niuo­se įdieg­tų IT sis­te­mų tech­ni­nę būk­lę ir pa­ti­ki­mą jų ap­sau­gą.

Ad­ria­nas Mit­ri:

Džiau­giuo­si, kad mums pa­vy­ko su­ ras­ti to­kią iš­skir­ti­ nę vie­tą nau­jam pa­ da­li­niui.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos kre­di­ to ri­zi­kos bend­ro­vės „Callc­re­ dit In­for­ma­tion Group“ vyk­do­ ma­sis di­rek­to­rius Ad­ria­nas Mit­ri sa­kė esan­tis lai­min­gas, kad nau­jas pa­da­li­nys įsi­kū­rė iš­skir­ti­nė­je Lie­ tu­vos vie­to­je. „Mū­sų spren­di­mas

įsi­kur­ti Lie­tu­vo­je bu­vo priim­ tas re­mian­tis am­bi­ci­jo­mis plės­tis ir au­gi­mo stra­te­gi­ja, ku­ri yra es­ mi­nis veiks­nys, ska­ti­nant vers­lą spar­čiau ju­dė­ti pir­myn. Džiau­ giuo­si, kad mums pa­vy­ko su­ras­ ti to­kią iš­skir­ti­nę vie­tą nau­jam pa­da­li­niui. „Žal­gi­rio“ are­na yra tik­rai pres­ti­ži­nė vie­ta, to­dėl di­ džiuo­ja­mės tu­rė­da­mi su ja sai­tų. Aš ti­kiu, kad su­jung­da­mi pa­pil­ do­mo pa­da­li­nio erd­vę ir aukš­tos kom­pe­ten­ci­jos per­so­na­lą mes su­ kur­si­me pui­kų pa­ma­tą sėk­min­gai „Callc­re­dit“ veik­lai Lie­tu­vo­je“, – kal­bė­jo A.Mit­ri. „Žal­gi­rio“ are­nos di­rek­to­rė An­ ge­lė De­men­ta­vi­čiū­tė taip pat ne­ slė­pė džiaugs­mo su­lau­ku­si už­ sie­nio nau­ja­ku­rių pa­si­ti­kė­ji­mo ir ža­dė­jo juos priim­ti kaip įma­no­ma sve­tin­giau. „Mes džiau­gia­mės, kad nau­jas „Callc­re­dit In­for­ma­ tion Group“ pa­da­li­nys Lie­tu­vo­ je įsi­kurs „Žal­gi­rio“ are­no­je – di­džiau­sio­je are­no­je ir pra­mo­gų vie­to­je Bal­ti­jos ša­ly­se. Mes da­ry­ si­me vis­ką, ką ga­li­me, kad mū­sų are­no­je „Callc­re­dit“ dar­buo­to­ jai jaus­tų­si kaip na­mie“, – sa­kė A.De­men­ta­vi­čiū­tė. A.Mit­ri taip pat pri­dū­rė, kad Lie­tu­vo­je ti­ki­si at­ras­ti bend­ra­ min­čių, ku­rie pa­dės įgy­ven­din­ti bend­ro­vės tiks­lus: „Nau­jo­vės yra mū­sų vers­lo mo­de­lio šer­dis ir aš įsi­ti­ki­nęs, kad nau­ji Lie­tu­vos ko­ le­gos šį mo­de­lį grei­tai priims. Esu tik­ras, kad plės­da­mie­si mes ir to­ liau pri­trauk­si­me pa­na­šiai mąs­ tan­čių žmo­nių, ku­rie pa­dės rea­ li­zuo­ti mū­sų pla­nuo­ja­mą au­gi­mo mas­te­lį ir tem­pą.“ Pla­nuo­ja­ma, kad jau ge­gu­ žę „Callc­re­dit“ IT cent­re Kau­ ne dirbs maž­daug 40 žmo­nių, o iki me­tų pa­bai­gos jų skai­čius tu­ rė­tų pa­dvi­gu­bė­ti. Tei­gia­ma, kad iki 2014 m. pra­džios nau­ja­ja­me „Callc­re­dit“ IT cent­re bus įdar­ bin­ta ne ma­žiau kaip 204 dar­ buo­to­jai, dau­giau­sia – IT spe­cia­ lis­tų. KD inf.

„„Įkur­tu­vės: IT bend­ro­vė „Callc­re­dit“ Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je įsi­kurs

ge­gu­žės mė­ne­sį. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.


13

ketvirtadienis, kovo 1, 2012

menas ir pramogos „Trys vie­na­me“ fil­mai

Kai vis­ką už­lie­ja pa­vy­das

Ne­ti­kė­ti mei­lės nuo­ty­kiai

Emig­ra­ci­jos pa­lies­ti vai­kai

A.Bla­že­vi­čiaus fil­mas „De­šimt prie­žas­čių“ jau su­lau­kė pa­lan­ kaus įver­ti­ni­mo – Eu­ro­pos ša­ lių ki­no fo­ru­me „Sca­no­ra­ma“ jis iš­rink­tas ge­riau­siu trum­pa­ met­ra­žiu lie­tu­viš­ku fil­mu. Fil­ mas pa­sa­ko­ja jau­nuo­lių Vy­to ir Onos mei­lės ir pa­vy­do is­to­ ri­ją ti­piš­ka­me dau­gia­bu­čių na­ mų ra­jo­ne.

„S“ rai­de pa­žy­mė­tas fil­mas – re­ži­sie­riaus Ro­ko El­ter­ma­no pro­vo­kuo­ja­ma juos­ta apie mei­ lę „Pas­ku­ti­nė me­daus mė­ne­ sio die­na“. Tai fil­mas apie jau­ ną po­rą, ku­ri grįž­ta iš po­ves­tu­ vi­nės ke­lio­nės ir pa­ke­liui pa­ten­ ka į ne­ti­kė­čiau­sias si­tua­ci­jas, iš ku­rių iš­si­suk­ti ga­li­ma tik to­kiu at­ve­ju, jei­gu tik­rai my­li.

Ki­no mė­gė­jai „Si­dab­ri­nės ger­ vės“ lau­rea­tės J.Sa­mu­lio­ny­ tės nau­jau­sia­me fil­me „Lai­ki­ nai“ iš­vys jaut­rų ir la­bai rea­lis­ tiš­ką pa­sa­ko­ji­mą apie dvi se­ se­ris – ke­tu­rio­lik­me­tę Sau­lę ir pen­ke­rių Liu­ci­ją. Mer­gai­tės gy­ ve­na vie­nos ir lau­kia tė­vų, ku­ rie lai­ki­nai iš­vy­ko už­dar­biau­ti į Lon­do­ną.

Trys fil­mai, trys kū­rė­jai vie­ną va­ka­rą Kai kū­rė­ jai su­si­tin­ ka su žiū­ro­ vais, yra la­ bai svei­kin­ ti­na – žmo­ nės tur­būt pa­siil­gę nuo­šir­du­ mo. Žiū­rė­ si­me.

Drą­sūs, kū­ry­bin­gi, at­vi­ri ir nuo­šir­dūs, o kar­tais – skep­ti­kai ir pro­vo­ka­to­riai, ta­čiau my­lin­tys ki­ną, kiek­vie­nas – sa­vaip. Į ke­lio­ nę po Lie­tu­vą iš­si­ren­gę trum­pa­met­ra­žių fil­mų kū­rė­jai And­rius Bla­že­vi­čius, Jū­ra­tė Sa­mu­lio­ny­tė ir Ro­kas El­ter­ma­nas su ki­no pro­jek­tu „Trys vie­na­me“ už­suks ir į Kau­ną.

Lau­ry­na Miš­ki­ny­tė

– Pap­ras­tai tu­rus po Lie­tu­vą or­ga­ni­zuo­ja įvai­rios mu­zi­kos gru­pės. Kas lė­mė, kad į ke­lio­nę iš­si­ruo­šė ki­no at­sto­vai – jau­ nie­ji re­ži­sie­riai? Jū­ra­tė: „Mes tuoj ir­gi bū­si­me kaip žvaigž­dės. Iš tie­sų ki­nas yra su­si­ kon­cent­ra­vęs Vil­niu­je, o ki­tiems mies­tams lie­ka tru­pi­niai. Ir daž­ niau­siai – ne lie­tu­viš­kos kil­mės. No­riu, kad ki­tų mies­tų gy­ven­to­ jai su­ži­no­tų apie mū­sų ša­lies ki­ ną. No­riu pa­bend­rau­ti su žmo­nė­ mis, iš­vys­ti jų reak­ci­ją, pa­ma­ty­ti emo­ci­jas.“ Ro­kas: „Esu skep­ti­kas. Sup­ran­ tu, kai su­si­tin­ka­ma su re­ži­sie­riais iš di­džio­sios rai­dės, o mes – tik pra­ de­dan­tie­ji, ką tik bai­gę stu­di­jas, dar lė­liu­kai. Bet gal čia tik ma­no nuo­ mo­nė, nes, kiek te­ko gir­dė­ti iš ko­le­ gų, ypač ma­žes­niuo­se mies­tuo­se to­ kia pra­kti­ka, kai kū­rė­jai su­si­tin­ka su žiū­ro­vais, yra la­bai svei­kin­ti­na – žmo­nės tur­būt pa­siil­gę nuo­šir­du­ mo. Žiū­rė­si­me.“ – Trys prie­žas­tys, ko­dėl iš vi­sos ki­no fil­mų jū­ros vis­gi ver­ta pa­ si­žiū­rė­ti jū­sų fil­mus? Jū­ra­tė: „Ma­no fil­mo ak­cen­tas – pro­ble­ma­ti­ka. Ji ak­tua­li, nes fil­mas – apie emig­ra­ci­ją. Juk tai lie­tu­viš­

ka ir įdo­mu. Ir... ba­lan­dė­liai skrai­ dė pro lan­gą.“ Ro­kas: „Ma­nau, lie­tu­viš­ko ki­ no kon­teks­te ma­no fil­mas – ki­toks. Ki­to­kia tiek sti­lis­ti­ka, tiek gal­būt re­ži­sū­ri­niai spren­di­mai. Ne­to­bu­ las, bet, nors ir ne­si­gi­riu, ne­bi­jo­jau jo su­kur­ti taip, kaip pa­ts no­rė­jau.“

Jū­ra­tė Sa­mu­lio­ny­tė:

No­riu, kad ki­tų mies­ tų gy­ven­to­jai su­ži­no­ tų apie mū­sų ša­lies ki­ną. No­riu pa­bend­ rau­ti su žmo­nė­mis, iš­vys­ti jų reak­ci­ją, pa­ma­ty­ti emo­ci­jas.

And­rius: „To­dėl, kad nė vie­na­me lie­tu­viš­ka­me ki­no fil­me ne­su ma­tęs taip nu­fil­muo­to Vil­niaus mies­to. Fil­me vai­ di­na la­bai ge­ras ak­to­rius Ma­rius Rep­ šys. Ir šiaip fil­mas ver­tas dė­me­sio.“ – Su­kur­ti fil­mą rei­kia daug pa­ stan­gų ir idė­jų. Kas jus įkve­pia? Jū­ra­tė: „Idė­jų se­miuo­si iš kas­die­ nio gy­ve­ni­mo šu­li­nio. Kas ak­tua­lu ma­no ar­ti­mie­siems, kas juos džiu­

„„Tu­ras: trys jau­ni, bet kri­ti­kų ir žiū­ro­vų jau įver­tin­ti

re­ži­sie­riai nu­spren­dė sa­vo kū­ry­ba pa­si­da­ly­ti ir su pe­ri­fe­ri­jo­je gy­ve­nan­čiais ki­no mė­gė­jais.

gi­na ar liū­di­na. Ži­no­ma, įkve­pia ir as­me­ni­nė pa­tir­tis. Kai su­si­du­ri su pro­ble­mo­mis, mąs­tai, ko­dėl taip yra, ir pa­ts ieš­kai at­sa­ky­mų.“ Ro­kas: „Bet kas. Ne­no­riu bū­ ti ba­na­lus, bet to­kia tie­sa. Tai ga­li bū­ti iš­girs­ta iš drau­gų is­to­ri­ja, as­ me­ni­nė pa­tir­tis ir jos in­terp­re­ta­ vi­mas, dai­na, ki­tas fil­mas, kny­ga, straips­nis, nuo­trau­ka.“ And­rius: „Gy­ve­ni­mas. Vis­kas, kas vyks­ta ap­lin­kui, in­ter­ne­to po­r­ ta­luo­se skel­bia­mos nau­jie­nos, as­me­ ni­nės pa­tir­tys. Vis­kas įkve­pia ir tu­ri įta­kos. Net­gi šis pa­šne­ke­sys.“ – Ko­kio žan­ro fil­mai ne­pa­tin­ ka ir jų tie­siog ne­pri­si­ver­čia­te žiū­rė­ti?

Jū­ra­t ė: „Siau­b o fil­m ai. Ne­sa­ kau, kad jų ne­ga­li­ma kur­ti. Aš jų ne­žiū­riu, nes man neį­do­mu, tai ma­ni­pu­lia­ci­ja. Man įdo­mus psi­ choa­na­li­ti­nis lyg­muo – kas žmo­ nes gąs­di­na, kas su­ke­lia bai­mę. Bet šiaip žiū­rė­ti ir kar­tu bi­jo­ti... Ne­jau­čiu jo­kio ma­lo­nu­mo.“ Ro­kas: „Ka­te­go­riš­kai ne­tei­giu, bet as­me­niš­kai man sun­ku žiū­rė­ti ki­no kla­si­ką ir miu­zik­lus. Ne­tu­riu lo­giš­ko paaiš­ki­ni­mo, tie­siog taip yra, ir vis­kas.“ And­r ius: „Fan­t as­t i­n ių fil­ mų. Ne­t i­k iu tuo, kas ten ro­d o­m a, ma­n ęs vi­s iš­kai neint­r i­g uo­ja. Dar į ne­m ėgs­t a­m ų fil­m ų ka­t e­go­r i­ ją įtrauk­č iau ir ko­v i­n ius fil­m us, gal­b ūt net ir me­l od­ra­m as.“

„„Susitikimai: „Trys viename“ projekto sumanytojai neabejoja, kad jų renginiai sulauks ypatingo kino mėgėjų dėmesio.

„Shutterstock“ nuotr.

– Ko­kio žan­ro fil­mus mėgs­ta­te? Jū­ra­tė: „Pa­tin­ka psi­cho­lo­gi­nės dra­mos ir fil­mai, ku­riuo­se jun­ta­ mas fan­tas­ti­nis rea­liz­mas.“ Ro­kas: „Pa­tin­ka ko­me­di­jos, mis­ti­niai, fan­tas­ti­niai fil­mai, tri­ le­riai, dra­mos. La­bai mėgs­tu juo­ dą­jį hu­mo­rą. Pas­ta­ruo­ju me­tu silp­ny­bę jau­čiu ja­po­nų ir ko­rė­jie­ čių fil­mams.“ And­rius: „Vi­si fil­mai, ku­rie ne­ pa­ten­ka į ne­mėgs­ta­mų ka­te­go­ri­ją, – dra­mos, ko­me­di­jos, tri­le­riai, ne­tgi ves­ter­nai.“ – Ki­no ek­ra­nuo­se vai­di­na dau­ gy­bė ak­to­rių. Ar yra toks, ku­rį no­rė­tu­mė­te pa­kvies­ti vai­din­ti į sa­vo fil­mą? Jū­ra­tė: „Gal­būt skam­bės nuo­bo­ džiai, bet vi­sai no­rė­čiau su­kur­ti fil­ mą su Kea­nu Ree­ve­su ar­ba John­ny Dep­pu. Šių ak­to­rių vai­di­na­mi he­ ro­jai ryš­kūs ir ne­stan­dar­ti­niai. Jie su­ge­ba su­vai­din­ti bet ko­kį per­so­ na­žą.“ Ro­kas: „To­kį, ku­ris ge­riau­siai tik­tų fil­mui. Ge­rų ak­to­rių – la­bai daug... Bet bū­ti­nai no­rė­čiau su­kur­ ti dar vie­ną fil­mą su Mig­le Po­li­ke­vi­ čiū­te. Jau­čiu at­ra­dęs tik­rai ge­rą ak­ to­rę, su ku­ria no­ri­si dirb­ti.“ And­rius: „No­rė­čiau pa­kvies­ ti vai­din­ti Mi­chae­lą Fass­ben­de­rį. Jis anks­čiau vai­di­no ne­prik­lau­so­ mo ki­no ma­žo biu­dže­to fil­muo­se, o da­bar jau pa­si­ro­do ir pla­tes­nei pub­li­kai – vai­di­no nau­jau­sia­me „X-men“ se­ri­jos fil­me. Jis la­bai ge­ ras ak­to­rius, ga­li su­vai­din­ti ir sek­ sua­lų jau­nuo­lį, ir žu­di­ką ma­nia­ką, ir skus­ta­gal­vį bri­tą. Ži­no­ma, mie­ lai vėl pa­kvies­čiau fil­muo­tis ir mū­ sų ak­to­rius M.Rep­šį bei Gel­mi­nę Glem­žai­tę.“ – Ko­kie jū­sų atei­ties pla­nai? Jū­ra­t ė: „Tu­r iu tris idė­j as ir svars­tau, ku­riuo ta­ke­liu ei­ti. Ne­ no­riu kol kas pri­si­kal­bė­ti. Gal­vo­ ju apie pil­na­met­ra­žį vai­dy­bi­nį fil­ mą, bet idė­ja dar net ne emb­rio­no sta­di­jos.“ Ro­kas: „De­ja, kol kas jo­kių. Tie­sa to­kia, kad iš ki­no Lie­tu­vo­je sun­ku pra­gy­ven­ti, to­dėl dir­bu. O fil­mų apie Ta­dą Blin­dą kur­ti ne­ no­rė­čiau ir gal­būt ne­su­ge­bė­čiau... Aiš­ku, jei la­bai no­ri, vis­kas įma­ no­ma.“ And­rius: „No­rė­čiau pa­ra­šy­ti sce­na­ri­jų pil­namet­ra­žiam fil­mui, o vė­liau jį ir nu­fil­muo­ti. Pa­ma­ žu dė­lio­ju sce­na­ri­jų, bet iki ga­lu­ ti­nio va­rian­to dar la­bai la­bai to­li­ mas ke­lias.“ kas: Lie­tu­viš­kų trum­pa­met­ra­žių fil­mų ren­gi­nys „Trys vie­na­me“. kur: Ki­no teat­re „Ro­mu­va“. kada: Ko­vo 2 d. 18 val.


14

ketvirtadienis, kovo 1, 2012

menas ir pramogos

Kon­cer­te – uni­ka­lus R.Schu­man­no kū­ri­nys smui­ki­nin­ku Do­me­ni­co Nor­dio, prie di­ri­gen­to pul­to iš­vy­si­me Mo­ des­tą Pit­rė­ną. Sve­čias iš Ita­li­jos pa­žin­tį su smui­ku pra­dė­jo še­še­rių, bū­da­mas 16 me­tų lai­mė­jo Tarp­tau­ti­nį smui­ ki­nin­kų kon­kur­są „Viotti“, ku­ rio žiu­ri pir­mi­nin­kas bu­vo Ye­hu­di Me­nu­hi­nas. Ja­po­ni­jos spau­da smui­ki­nin­ ką ly­gi­na su It­za­ku Pe­rel­ma­nu, o „Car­ne­gie Hall“ sce­no­je D.Nor­dio iš­ly­dė­tas de­šim­čia bi­sų. Mu­zi­kos kri­ti­kai ak­cen­tuo­ja du svar­biau­sius smui­ki­nin­ko bruo­žus – ne­prie­kaiš­ tin­gą tech­ni­ką ir cha­riz­mą. D.Nor­dio kon­cer­ta­vo žy­miau­ sio­se pa­sau­lio sa­lė­se, jo sce­nos par­tne­riai – žy­miau­si Eu­ro­pos or­ kest­rai.

Pa­si­tik­da­mas pa­va­sa­rį Kau­no mies­to sim­ fo­ni­nis or­kest­ras ke­ti­na nu­džiu­gin­ti sa­ vo ger­bė­jus iš­skir­ti­niu kon­cer­tu. Ry­toj po fil­har­mo­ni­jos skliau­tais skam­bės re­tai at­lie­ka­mas Ro­ber­to Schu­man­no kū­ri­nys – vie­nin­te­lės ope­ros „Ge­no­ve­na“ uver­tiū­ra.

Pag­rin­di­niu va­ka­ro ak­cen­tu tap­ sian­čio gar­sio­jo ro­man­ti­ko Kon­ cer­to smui­kui ir or­kest­rui d-moll li­ki­mas su­si­klos­tė ga­na dra­ma­tiš­ kai. Vie­nas pa­sku­ti­nių­jų ir vie­ nin­te­lis kon­cer­tas smui­kui ir or­ kest­rui R.Schu­man­no re­per­tua­re, de­di­kuo­tas smui­ki­nin­kui Jo­ze­fui Joa­chi­mui, ne­bu­vo at­lik­tas kom­ po­zi­to­riui esant gy­vam. Apie jį nie­ko ne­ži­no­ta iki XX a. ket­vir­to­ jo de­šimt­me­čio. Pa­gal pa­sku­ti­nę J.Joa­chi­mo va­lią kon­cer­tas ne­ga­

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Žiniuonė“.

lė­jo bū­ti at­lik­tas vie­šai ne­praė­jus šimt­me­čiui po kom­po­zi­to­riaus mir­ties. Vis dėl­to šią tai­syk­lę su­lau­žė ir pa­sau­lio dė­mesį į kū­ri­nį at­krei­pė J.Joa­chi­mo duk­te­rė­čia, žy­mi smui­ ki­nin­kė Jel­ly d’Aranyi, ku­riai sa­vo kū­ri­nius de­di­ka­vo Béla Bartó­kas ir Mau­ri­ce Ra­ve­lis. Ofi­cia­li kon­cer­ to prem­je­ra įvy­ko 1937 m. Niu­jor­ ke, smui­ko so­lo at­lie­kant ru­mu­ nų kom­po­zi­to­riui ir smui­ki­nin­kui Geor­gui Enes­cu.

KD inf. „„Įver­tin­tas: „Car­ne­gie Hall“ D.Nor­dio iš­ly­dė­jo tik po 10 bi­sų.

Ant­ro­j o­j e kon­c er­to da­l y­j e skam­b ės Fe­l i­xo Men­d els­sohno Bart­h ol­dy kū­r i­n iai – Sim­fo­n i­ ja Nr. 4 „Ita­liš­ko­ji“ ir Kon­cer­ti­nė

uver­tiū­ra Nr. 4 „Gra­žio­sios Me­lu­ si­nos mar­šas“. Sce­na Kau­no sim­fo­ni­nis or­kest­ ras da­ly­sis su so­lis­tu ve­ne­ci­jie­čiu

kas: Or­kest­ro mu­zi­kos kon­cer­tas. So­lis­tas – D.Nor­dio. kur: Kau­no vals­t y­bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je. kada: Ko­vo 2 d.

Pas­kirs­ty­ta pa­ra­ma fes­ti­va­liams Kul­t ū­r os mi­n is­t e­r i­j a di­d žiau­ siems Lie­tu­vo­je ren­gia­miems tra­ di­ci­niams tarp­tau­ti­niams fes­ti­va­ liams iš da­lies fi­nan­suo­ti pa­skirs­ tė 2,6 mln. li­tų.

Magija yra. Kas galėtų tuo abejoti, jei yra vaivorykštė ir laukinės gėlės, vėjo muzika ir žvaigždžių tyla? Visi, kurie yra mylėję, patyrė stebuklą. Tai tokia paprasta ir tokia nuostabi mū­ sų gyvenimo dalis. Esama žmonių, kuriems duota dau­ giau, kurie buvo pasirinkti naudo­ tis palikimu, perduodamu iš kartos į kartą per amžių amžius. Bunas Sojeris nesitikėjo, kad apsi­ gyvens kaimynystėje moters, ku­ ri bus panaši į jo kuriamų istorijų heroję. Anastasija Donovan dvel­ kė žaviu moteriškumu, galinčiu iš­ mušti iš vėžių ir pakerėti kiekvie­ ną vyrą...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, kovo 6 d.

Šie­met iš da­lies bus fi­nan­suo­ta 18 fes­ti­va­lių – jiems, mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, ski­ria­ma 62,5 pro­c. dau­ giau lė­šų. Di­džiau­sias fi­nan­sa­vi­mas – 280 tūkst. li­tų – šie­met ski­ria­mas Pa­ žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­liui. 245 tūkst. li­tų su­ma bus pa­rem­tas Vil­niaus tarp­tau­ti­nis teat­ro fes­ ti­va­lis „Si­re­nos“. Bal­ti­jos tarp­tau­ti­nio me­no trie­ na­lei ir šiuo­lai­ki­nio šo­kio fes­ti­ va­liui „Nau­ja­sis Bal­ti­jos šo­kis“ ati­teks po 230 tūkst. li­tų, o tarp­ tau­ti­niam šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­liui „Gai­da“ – 200 tūkst. li­tų. Vil­niaus tarp­tau­ti­nis ki­no fes­ ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“ fi­nan­ suo­ja­mas 160 tūkst. li­tų, poe­zi­ jos fes­ti­va­lis „Poe­zi­jos pa­va­sa­ris“ ir Kris­tu­po va­sa­ros fes­ti­va­lis – po 150 tūkst. li­tų. Eu­ro­p os ša­l ių ki­n o fo­r u­m ui „Sca­n o­ra­m a“ šie­m et ski­r ia­ ma 130 tūkst. li­t ų, fes­t i­va­l iui „Užut­ra­k io va­ka­rai“ – 105 tūkst. li­t ų, folk­l o­ro fes­t i­va­l iui „Skam­ ba skam­ba kank­liai“ – 100 tūkst. li­t ų. Se­n o­s ios mu­z i­kos fes­t i­va­l iui „Ban­c het­to Mu­s i­ca­l e“ ir džia­zo fes­t i­va­l iui „Kau­n as Jazz“ ati­ teks po 95 tūkst. li­t ų, o Tho­m o Man­n o fes­t i­va­l iui, „Au­ra’22“ tarp­tau­t i­n iam šo­k io fes­t i­va­l iui ir teat­ro fes­t i­va­l iui „Nau­j o­s ios dra­m os ak­c i­ja“ – po 90 tūkst. li­t ų. Kuk­liau­siai – po 80 tūkst. li­tų – bus pa­rem­ti Klai­pė­dos pi­lies džia­ zo fes­ti­va­lis ir fo­to­me­no fes­ti­va­lis „Kau­nas pho­to“. KD, BNS inf.


153

ketvirtaDIENIS, kovo 1, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 15 Paslaugos� ������������������������������������������� 15, 16 Parduoda��������������������������������������������������� 16 Perka� ������������������������������������������������������������� 16 Įvairūs���������������������������������������������������� 16, 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������������17 Karščiausi kelionių pasiūlymai��������������������������17 Kviečia����������������������������������������������������������17 Kviečia mokytis������������������������������������17 Pamesta�������������������������������������������������������17 Informuoja������������������������������������������������17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707.

Paslaugos Medikų

Siūlo darbą

917925

AB „Žemaitijos pienas“ reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai (C kat.), vairuotojas-vadybininkas (C kat.). Darbas Kaune. CV siųsti e. paštu a.juraitis@zpienas.lt. Tel. 8 614 86 113. 918291

Anglų kapitalo tekstilės įmonė Ariogaloje siūlo administracijos ir finansų vadovo (-ės) darbą. Reikalavimai: panašaus darbo patirtis, LR įstatymų išmanymas, puikios anglų kalbos žinios. Privalumai: darbas apskaitos programa „Debetas“, patirtis užsienio kapitalo įmonėje. Tel. 8 610 01 411, e. paštas infolt@camirafabrics.com. 918152

Gamybos įmonei Kaune reikalingas pardavimo vadybininkas santykiams su klientais palaikyti ir naujų klientų paieškai. Mokėti užsienio kalbas. Atlyginimas 1500 (atskaičius mokesčius). Tel. 8 685 09 156, e. paštas cv.personalui@gmail.com. 918986

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900149

Įmonei, siuvančiai individualiai, reikalinga kontrolierė-pagalbinė darbininkė atlikti gatavo gaminio apžiūrą ir jam skirtus rankinius darbus. Privalumai – mokėjimas sukirpti, klijuoti presu. Tel. 8 686 64 384. 919418

Maisto prekių parduotuvėje Garliavoje reikalingas apsaugos darbuotojas. CV siųsti savaskampas@hotmail.com. Tel. (8 37) 551 758. 916790

Reikalinga (-as) valytoja (-as). Ieškome darbščių, atsakingų, pareigingų darbuotojų. Priimsime į darbą kandidatus tik be žalingų įpročių ir dirbusius panašų darbą. Tel. 8 683 22 557. 918666

Reikalingi staliai, sugebantys gaminti laiptus. Tel. 8 656 13 841. 915905

Reikalingos (-i) kirpėjos (-ai) dirbti Garliavoje. Galime įdarbinti. Verslo liudijimas metams – 120 Lt. Kreiptis Vytauto g. 79, Garliavoje, tel. 8 688 45 243, 8 685 35 343. 917258

Siuvėjoms – nuolatinį darbą Domeikavoje (23 miesto autobusas). Pastovios operacijos, atlyginimas nuo 1200 Lt, visada laiku. Tel. (8 37) 554 071, 8 699 75 052, e. paštas erlandod@takas.lt. 914862

Skubiai reikalingi mūrininkai, tinkuotojai ir kt. statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +32486372176. 916787

Statybinei įmonei reikalingas sąmatininkas (-ė) dirbti statybine sąmatine programa. Tel. (8 37) 375 331, CV siųsti info@agentus.lt. 916309

Buitinės technikos remonto „Biofirst“ klinikoje konsultuoja vaikų ir suaugusiųjų ORTOPEDAI-TRAUMATOLOGAI. Medicinos mokslų daktaras, ortopedas-traumatologas Viktoras Gerulis atlieka vaikų profilaktinius patikrinimus, diagnozuoja ir gydo įgimtus ir įgytus vaikų ortopedinius susirgimus, potraumines būkles, klubų, galūnių, pėdų, stuburo deformacijas, naujagimių klubų patologijas ir kt. ortopedines ligas. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 916817

A.Šimkaus klinika – skydliaukės ligų gydymo centras: specialistų konsultacijos, echoskopijos, punkcijos. Gydomi skydliaukės mazgai (be operacijų), skydliaukės uždegimai, jos veiklos sutrikimai. www.terapija.lt. Tel. 311 579, 777 274, 8 684 32 912. 855675

Darau gydomąjį taškinį masažą. Vilijampolės sveikatos centras, Neries kr. 8, tel. 8 657 60 307. 914602

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 884771

GYDYMAS DĖLĖMIS – efektyvus sergant ginekologinėmis, urologinėmis ligomis, venų varikoze, hipertonija, parodontoze, migrena, klausos neuritu. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 918384

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija kovo mėn. – tik 295 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, Tvirtovės al. 90A, Kaunas. Tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 917504

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 919247

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 914492

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 914458

Skalbyklių remontas, prijungimas, konsultacijos. Dirbu ir šeštadieniais. Tel. 423 798, 8 687 53 111, Rimantas Motuzas.

916759

Dažau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, šlifuoju, restauruoju, lakuoju parketą, grindis, dedu laminatą. Ilgametė patirtis. Tel. 8 686 07 305. 916744

Dažau, glaistau, tapetuoju, lyginu, dedu laminatą, suku gipskartonį. Stažas 22 m. Nuperku ir atvežu medžiagas. Tel. 8 646 98 428, 779 732. 917735

918088

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 916423

918248

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 918353

Kompiuterininkų Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 894005

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 908207

Atlieku kompiuterių priežiūrą, Windows diegimą, virusų šalinimą, Wireles, maršrutizatorių tvarkymą, tvarkyklių instaliavimą. Atvykstu į namus nemokamai! Tel. 8 684 32 863. 918154

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 611 46 629. 916747

Elektros darbai. Gedimų šalinimas. Naujos instaliacijos įteisinimas. Įžeminimo darbai, varžų matavimai. Projektų ruošimas. Tel. 8 600 01 611. 918942

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 907078

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 914584

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 912447

Klijuojame plyteles, dengiame vonias, vamzdynus, dedame laminuotas grindis, kalame plastikines dailylentes. Smulkūs santechnikos darbai. Tel. 8 687 17 741. 918950

Klijuoju plyteles, lyginu sienas. Tel. 8 688 84 414, (8 37) 421 177.

Statybos, remonto

918401

Kokybiškai ir greitai atlieku vidaus apdailos ir remonto darbus (plytelių klojimas, dažymas ir kiti darbai). Tel. 8 615 26 732. 918981

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Staliaus ir dažymo darbai. Meistro pagalba, konsultacija, garantija. Tel. 8 605 28 527. Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Pristato medžiagas. Tel. 8 677 50 219, 707 989. 916065

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 917124

917384

48 m. moteris ieško darbo prekyboje (prekiauti maisto prekėmis, moka dirbti kasos aparatu). Tel. 8 604 08 752.

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Atliekame santechnikos, elektros, staliaus darbus. Meistro iškvietimas į namus. Tel. 8 682 06 662, 8 602 44 898. www.meistrasplius.lt.

918570

913153

918197

917966

906908

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų).

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

35 m. vyras ieško tarptautinių pervežimų vairuotojo darbo. BE, C, CE kategorijos, transporto kortelė. Stažas nuo 1994 m. (su CE be patirties). Tel. 8 618 37 172 (Kaunas).

917357

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

918394

915682

903534

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

Automobilininkams

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Skubus kėbulų, duslintuvų virinimas, dažymas. Važiuoklės ir transmisijos remontas. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

Ieško darbo

915695

913268

UAB ,,Kauno hidrogeologija“ ieško patyrusio metalo apdirbimo tekintojo. Darbas Garliavoje. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 698 75 792. 919326

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

919250

914247

917984

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (C ir CE kat., patirtis būtina). Tel. 210 777.

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Kokybiškam laiptinių remontui – nuolaidų metas. Dirbame profesionaliai. Turime didelę patirtį, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 249 178, 8 640 25 072. 916284

Meistrai mūrija, tinkuoja, betonuoja, dažo, klijuoja plyteles, atlieka santechnikos, stalių, elektros darbus. Taikome nuolaidas. Tel. 736 068, 8 648 97 426. 917685

Montuojame gipskartonį, pakabinamąsias lubas, kalame dailylentes, glaistome, tapetuojame, dažome. Kiti statybos darbai. Tel. 8 656 19 114. 914821

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 919062

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 915556

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 907927

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 917643

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 877880

Santechnikas-suvirintojas atlieka įvairius santechnikos ir šildymo sistemų remonto ir montavimo darbus. Virina. Tel. 8 676 45 260. 918405

Sienų šiltinimas užpildant oro tarpą termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 918375

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, užpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 917946

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

914015

Smulkus būsto remontas ir kiti įvairūs apdailos darbai. Tel. 8 673 36 319.

916418

Stogo dangos įrengimas ir renovacija. Fasadų šiltinimas ir apdaila. Skardos lankstinių gamyba ir montavimas. Tel. 8 650 76 903, e. paštas tomaudris@gmail.com. 913810

Surenkame nereikalingą METALO laužą, automobilius, kuro katilus, buitinę techniką. Išpjauname iš konstrukcijų nereikalingą metalą. Tel. 8 699 77 162. 917421

TINKUOJAME sudėtiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565. 918849

Vidaus įrangos Pigūs LAIPTAI iš sausos ąžuolo, uosio, klevo medienos (projektuoju, gaminu, montuoju). Tel. 8 610 75 452. 909600

Baldžių Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 915965

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 917026

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 910116

Gaminame virtuvės, vonios, svetainės, prieškambario, biuro ir kt. nestandartinius baldus. Projektuojame pagal klientų užklausimus nemokamai. Tel. 8 682 67 845. 917239

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 915701

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 916623

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 909002

Nukelta į 16 p.


16 2

ketvirtaDIENIS, kovo 1, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Ĺ ventÄ—ms

Restoranas „DykumĹł liĹŤtas“ – tai smagĹŤs pokyliai, vestuvÄ—s iki 100 asm., jauki Ĺžidinio salÄ—, sauna. Gedulingi pietĹŤs. LazĹŤnĹł 54A, tel. 387 482, 8 685 61 080. 918971

Kitos „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel.  

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – ťaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

DNB bĹŤstas. Teikiame paslaugas norintiesiems parduoti, iĹĄnuomoti nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. E. paĹĄtas jolita.geguziene@dnbbustas.lt, tel. 8 674 31 976.

AlavÄ…, nichromÄ…, nerĹŤdijantÄŻ ir instrumentinÄŻ plienÄ…, elektros variklius, generatorius, starterius ir ÄŻvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903078

916918

Kauno iĹĄskirtiniame rajone naujos statybos butus (300 m nuo Kauno mariĹł, 15 min. iki miesto Centro, autonominis ĹĄildymas, Ĺžidiniai, panoraminiai langai, lodĹžijos, ĹĄalia PC, autoservisas, mokykla, vaikĹł darĹželis, WC ĹĄildomomis grindimis, domofonai, internetas, TV, sandÄ—liukai, vieta automobiliui). Labai patraukli kaina. Galimas pirkimas su visa ir su daline apdaila. PasiĹŤlymĹł kiekis ribotas. Tel. 8 698 09 808.

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauŞą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis ElektrÄ—nĹł g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903954

AukĹĄtomis kainomis ÄŻmonÄ— perka ÄŻvairius AUTOMOBILIUS ir kt. technikÄ… (po eismo ÄŻvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

917188

Mediniame name dviejĹł kambariĹł butÄ… su garaĹžu Taikos pr. (bendr. pl. 39 kv. m, aukĹĄtos lubos, autonominis ĹĄildymas, plastikiniai langai, kiemas). Kaina 72 000 Lt. Tel. 8 698 50 555, 8 698 33 743.

915721

AutomobiliĹł supirkimo ÄŻmonÄ— perka visĹł markiĹł automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 917522

916414

919722

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 916940

IťveŞame senus baldus, ťiukťles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Pjauname medŞius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 913069

KroviniĹł perveĹžimas Kaune. Automobilis su liftu. Perkraustymo paslaugos. PakabinamĹł rĹŤbĹł transportavimas (apie 2000 vnt.). Kaina 30 Lt uĹž 1 val. (Kaune), kitur kaina pagal susitarimÄ…. Tel. 8 672 30 686. 916891

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

916363

1 kambario butÄ… PartizanĹł g. 200 (kamb. 17, b. pl. 31,53 kv. m, II a., WC kartu, didelis balkonas, suremontuotas). Be tarpininkĹł. Kaina 78 000 Lt. Tel. 8 677 46 001. 918010

2012 02 22 „Kauno dienoje“ spausdintame skelbime Nr. 914427 ÄŻsivÄ—lÄ— klaida. Pataisyta eilutÄ—: „Turtas priklauso UAB „Belmeta“. PradinÄ— viso turto kaina 1 132 000,00 Lt“.

916215

AntstolÄ— Sonata VaicekauskienÄ— 2012 04 02 9 val. skelbia antrÄ…sias vieĹĄÄ…sias varĹžytines turtui: negyvenamosioms patalpoms, bendr. pl. 67,39 kv. m, unikalus Nr. 1988000440100007, 11–4/17,62 kv. m, 118/28,12 kv. m, 11–9/21,65 kv. m su bendro naudojimo patalpomis: 11–1 (1/2 nuo 9,20 kv. m), 11–2 (1/2 nuo 16,93 kv. m), 11–3 (1/2 nuo 11,90 kv. m), patalpos yra rĹŤsyje, pastatas yra nekilnojamĹłjĹł kultĹŤros vertybiĹł teritorijoje ar jos apsaugos zonoje, esanÄ?ios LaisvÄ—s al. 36, Kaune, priklausanÄ?ios Laimai Baranauskienei ir Vytautui Baranauskui. DÄ—l turto apĹžiĹŤros skambinti tel. 8 699 47 009. PradinÄ— turto kaina 90 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti vieĹĄosiose varĹžytinÄ—se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ—s turto vertÄ—s ÄŻ antstolÄ—s Sonatos VaicekauskienÄ—s kontoros sÄ…skaitÄ… Nr. LT334010042500493336, AB „DNB bankasâ€?. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytiniĹł pradĹžios turi teisÄ™ pateikti antstolei savo teisÄ™ patvirtinanÄ?ius dokumentus. Antrosios vieĹĄosios varĹžytinÄ—s vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126. 918339

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius. daugela@dnbbustas.lt.

910916

DviejĹł kambariĹł butÄ… Ĺ ilainiĹł mikrorajone (5/4 a., bendr. pl. 50, virtuvÄ— 9 kv. m, tvarkingas). Be tarpininkĹł. Tel. 8 659 30 392. 918216

910346

917672

Parduodami pigĹŤs trijĹł kambariĹł butai Ĺ ilainiuose ir Dainavoje. Kreiptis tel. 8 682 17 319. 917676

Rengiame ĹžemÄ—s sklypĹł formavimo projektus, ĹŤkininko ĹŤkio sodybos formavimÄ…, detaliuosius planus, ruoĹĄiame statiniĹł ÄŻteisinimo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, (8 37) 222 696, info@georaimonda.lt.

913725

Vieno kambario butÄ… UkmergÄ—s g., Eiguliuose (b. pl. 37 kv. m, 5/5 a., suremontuotas). Kaina 71 000 Lt. Tel. 8 601 82 610. 918223

BuitinÄ— technika

Automobiliai ir detalÄ—s

Malkas miťkaveŞiais, rąstai po 3 m (berŞas, juodalksnis, ąŞuolas). MaŞiausias kiekis – 18 erdmetrių. Pristatome Kaune ir Kauno r. Tel. 8 600 10 109. 918262

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Perkame gintarÄ… (ÄŻvairaus dydĹžio gabalus, skulptĹŤrÄ—les, papuoĹĄalus, neapdirbtÄ… ĹžaliavÄ…). Tel. 8 687 91 310, (8 37) 201 783 9-19 val. UAB „Baltic metal“ aukĹĄtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą. Atsiskaitome iĹĄ karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 909976

917978

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiĹĄki durpiĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł granulÄ—s. Dirbame I–V 9–18 val., VI 9–14 val. Adresas A.JuozapaviÄ?iaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 897231

Sausas uosio malkas – 7 kub.m – 780 Lt – kiekvienus namus. Galima derėtis. Tel. 8 618 16 089, 391 164 Vylius. 915017

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUŽĄ, buitinÄ™ technikÄ…, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime iĹĄveĹžti savo transportu. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 915495

Visoje Lietuvoje – miťką su Şeme arba iťsikirsti, 1 ha – 5000–20000 Lt. Atsiskaito iť karto. Tel. 8 600 294 17.

Perka

Katalizatoriai, DPF, duslintuvai. Pardavimas, pristatymas, keitimas, remontas. Kreiptis tel. 8 650 23 971. 919066

Maisto prekÄ—s

AutomobiliĹł, mikroautobusĹł, visureigiĹł supirkimas geromis kainomis. Gali bĹŤti dauĹžti ar su defektais. IĹĄsiveĹža. Tel. 8 620 24 539.

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejĹł kambariĹł butÄ… Kaune. Tel. 302 535, 8 676 22 529.

Perkame degalinÄ™ arba sklypÄ… degalinei Kaune. Tel. 8 655 22 108.

Nebrangiai pirksiu trijĹł arba keturiĹł kambariĹł butÄ… Kaune (gali bĹŤti dalis namo). Tel. 308 866, 8 676 22 955.

908183

914417

Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 904259

DrabuŞiai Galutinis kailinių iťpardavimas! Vyriťki, moteriťki – nuo 590 Lt. Tokių kainų dar nebuvo. LE MARI parduotuvė, Laisvės al. 50. 919385

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. AtveŞame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 911919

AtveĹĄime berĹžiniĹł malkĹł rÄ…stais. DĹžiovintos Ä…ĹžuolinÄ—s ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt.

„Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, variklius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 919185

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. BirĹželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902823

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902632

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalÄ…. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902759

918589

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, akmens anglims taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 909044

AtveĹžame malkĹł miĹĄkaveĹžiu. Brangiai perkame miĹĄkÄ… su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 918306

AtveŞame skubiai, nebrangiai medienos pjuvenų briketų, granulių, durpių briketų (Baltarusija), saulėgrąŞų lukťtų briketų (Rusija). Tel. 8 600 25 915. 913851

BerĹžinÄ—s, uosinÄ—s, Ä…ĹžuolinÄ—s skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 911115

BerŞines, uosines, puťines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. AtveŞame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 917960

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. VeiveriĹł g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902888

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. VokieÄ?iĹł g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902696

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius. IĹĄsiveĹžame metalÄ…. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 903018

917795

Vieno kambario butÄ… Plento g., PanemunÄ—je (plytinio namo I a., bendr. pl. 35 kv. m, autonominis ĹĄildymas dujomis, ĹĄildomos grindys, ĹĄarvuotos durys, su baldais). Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 673 78 211. 918144

Iťsinuomoja Iťsinuomosiu patalpas masaŞo kabinetui. Reikalavimas – vanduo, automobilių stovėjimo vietos. Tiktų groŞio salone ar kt. Tel. 8 611 40 061. 918828

Gabenimai BaldĹł, pianinĹł perkraustymas (krauname, montuojame). VeĹžame krovinius talpiu sunkveĹžimiu MB (4,5 t, 25 kub. m liftas) ir mikroautobusu „Sprinter“. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 909753

Paskolos

915276

916550

919061

8,51 a namĹł valdos sklypÄ… SargÄ—nuose, Girios g. (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 676 22 944.

Perka ÄŻvairiÄ… ĹžemÄ™ Lietuvoje, gali bĹŤti nedirbama, su bendraturÄ?iais, iĹĄnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausiÄ… kainÄ…. Tel. 8 652 56 600.

Parduodamas pigus vieno kambario butas (37 kv. m) Ĺ ilainiuose, 5/1 a. Kreiptis tel. 8 682 17 319.

821458

1 kambario butÄ… E.OĹžeĹĄkienÄ—s g., Centre (II a. plytĹł name, b. pl. 35, gyv. pl. 24, virtuvÄ— 6 kv. m, autonominis ĹĄildymas, plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys). Kaina 99 000 Lt. Tel. 425 506, 8 698 86 009.

917086

917674

Nauja ir nukainota buitinÄ— technika (orkaitÄ—s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ—s reikmenys. Atidavus senÄ… buitinÄ™ technikÄ… – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

parduoda

ÄŽvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kÄ—bulus. Pasiimame patys, iĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

Nebrangiai parduodamas naujos statybos baigiamas ÄŻrengti namas JonuÄ?iuose, Medaus gatvÄ—je. Kreiptis tel. 8 682 17 319.

UAB ,,PastatĹł prieĹžiĹŤros paslaugos“ skelbia konkursÄ… patalpĹł nuomai SavanoriĹł pr. 347, Kaune. Patalpos administracinio pastato pirmajame aukĹĄte (11,47 kv. m) ir treÄ?iajame aukĹĄte (36,18 kv. m), pradinÄ— 1 kv. m nuomos kaina 15 Lt be PVM ir komunaliniĹł mokesÄ?iĹł. Nuomos konkurso procedĹŤroje gali dalyvauti visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys. ParaiĹĄkos priimamos iki 2012 m. kovo 12 d. 12 val. Vokai atplÄ—ĹĄiami kovo 13 d. 9 val. Papildoma informacija teikiama tel. 305 963, 8 686 76 590.

Namą, dalį namo, kotedŞą Kaune. Tel. 300 916, 8 609 96 653. 916213

ÄŽvairĹŤs Nuomoja Dviem asmenims – ilgesniam laikotarpiui 2 kambariĹł butÄ… SukilÄ—liĹł pr. (VI a., su baldais). Kaina 300 Lt + mokesÄ?iai. Tel. 339 283. 918659

II ir III a. nuomoja negyvenamąsias patalpas (Vytauto pr. 2) – įvairiai veiklai vykdyti. Tel. 8 699 17 815, 452 891. 914075

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 917890

Paskolos per 1 valandÄ… (turintiesiems uĹžstatÄ…), perkreditavimai, konsultacijos, visĹł dokumentĹł tvarkymas. Tel. 412 960. 917824

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. UŞstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 917868

Skubi paskola uŞ maŞiausias palōkanas. UŞstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 917846

Akcija GREITOS PASKOLOS. UŞstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 916875

Kiti Informuojame apie bendrÄ…ja tvarka rengiamÄ… ĹžemÄ—s sklypo A.JakĹĄto g. 5 (kad. Nr. 1901/0166:12), Kaune, detalĹłjÄŻ planÄ…. Tikslas – ĹžemÄ—s sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo reĹžimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeiÄ?iant pagrindinÄ—s ĹžemÄ—s naudojimo paskirties, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybÄ—s teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planavimo organizatorius UAB „TarptautinÄ— skubiosios medicinos akademija“ (MokslininkĹł g. 20, Vilnius, tel. 8 615 58 058). InformacijÄ… teikia projekto rengÄ—jas UAB „Miesto planas“ (SpaustuvininkĹł g. 11, Kaunas, tel. (8 37) 202 643). 918140

Nukelta ÄŻ 17 p.


17 3

ketvirtaDIENIS, kovo 1, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Kiti Ieškau žmonos, esu 67 m. našlys, dirbu, turiu butą. Parduodu mašinas „Renault“ ir „Ford“, taip pat bendrabutį. Perku nebrangiai sodą. Skambinti nuo 18 iki 21 val. tel. 733 559.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ „Vaikai – vaikams“ kelionė iš Rygos į Stokholmą nuo kovo 9 iki 15 dienos!

917704

IĮ „Prodentas“ (į. k. 135303830) pertvarkoma į UAB „Prodentas“.

Kaina nuo 95 Lt (asmeniui)!

918284

Pranešame, kad 2012 m. kovo 5 d. 10.30 val. antstolio Aleksandro Ščiukino kontoroje, Vasario 16-osios g. 1–314, Jonava, skelbiamos pirmosios varžytinės parduoti Rasos Zimbliauskienė ir Remigijaus Zimbliausko 1 kambario butą, bendr. pl. 33,47 kv. m, Sodų g. 43–16, Jonava. Pradinė pardavimo kaina 24 000 Lt. Tel. (8 349) 60 998.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Kviečiame Tave, Tavo mamą ir tėtį, senelius, krikštatėvius ir draugus pa­ sitikti pavasario kelionėje jūroje, laivu iš Rygos į Stokholmą.

918222

UAB „Katos Studija“ (buveinė – Žemaičių g. 28B, Kaunas, kodas 159829671, PVM kodas LT598296716, registro tvarkytojas – juridinių asmenų registras, apmokėtas ir įregistruotas įstatinis kapitalas – 810000 litų) ir UAB „Solos Media“ (buveinė – Beržų g. 7, Kunkių k., Klaipėdos rajonas, kodas 302441644, PVM mokėtojo kodas LT100004960016, registro tvarkytojas – juridinių asmenų registras, apmokėtas ir įregistruotas įstatinis kapitalas – 10000 litų) parengė reorganizavimo prijungimo būdu sąlygas, pagal kurias UAB „Solos Media“, kuri baigia veiklą, prijungiama prie UAB „Katos Studija“, kuri tęsia veiklą. UAB „Katos Studija“ perims visas UAB „Solos Media“ teises ir pareigas pagal priėmimo-perdavimo aktą, kuris bus pasirašytas ne vėliau kaip UAB „Solos Media“ išregistravimo iš juridinių asmenų registro dieną. Su LR CK 2.96 straipsnio 4 dalyje išvardytais dokumentais galima susipažinti UAB „Katos Studija” buveinėje (Žemaičių g. 28B, Kaunas) darbo dienomis (nuo 14 iki 16 val.), tel. (8 37) 206 633.

Prisijunkite, šokite, dainuokite ir žaiskite kartu su populiariais vaikų šokių ir dainų ansambliais!

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt Kelionės iš Vilniaus: Bulgarija – nuo 1150 Lt (asm.),

KAZIMIERO MUGĘ KAUNE Kovo 9–11 d. 9–20 val. Renginio vieta: Laisvės alėja, prie Muzikinio teatro, Vilniaus g., S.Daukanto g., Vasario 16-osios g., Rotušės aikštė, Nepriklausomybės aikštė. Šventės atidarymas kovo 9 d., penktadienį, 14 val. prie Muzikinio teatro. Čia įsikurs ūkininkai, duonos kepėjai, amatininkai, tautodailininkai, aludariai, kalviai, liaudies meistrai iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Linksmins liaudiškos muzikos kapelos, vyks įvairūs žaidimai, liaudies meistrai demonstruos ir mokys įvairių amatų. ŠVENTĖS ORGANIZATORIUS

Pamestą R.Žliobos komercinės firmos (kodas 133286492) pažymėjimą ir antspaudą laikyti negaliojančiais.

ŠVENTĖS GLOBĖJAS Kauno miesto meras ANDRIUS KUPČINSKAS

918244

RĖMĖJAI:

Pamestą Verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokinio pažymėjimą MP Nr. 1373028, išduotą 2010 09 01 Deimantei Tamkutei, laikyti negaliojančiu.

Informacija tel. 8 611 35 846, e. paštas vidas@zur.lt, www.seimosukiai.lt.

918322

informuoja VDU KAUNO BOTANIKOS SODAS Ž.E.Ži­li­be­ro g. 6 Iki ko­vo 4 d. Bo­ta­ni­kos so­do oran­že­ri­jo­je skel­bia­ma amor­fo­fa­lo (drie­ža­žo­lės) ir mar­ ga­la­pės di­fen­ba­chi­jos žy­dė­ji­mo die­nos. Kau­nie­čius ir sve­čius kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti. HUMANITARINĖ PRADINĖ MOKYKLA T.Ma­siu­lio g. 10 Ko­vo 2 d. 10.30 val. – me­nų dar­že­lio „Etiu­ das” or­ga­ni­zuo­ja­mos vai­kų dai­lės ak­ci­jos MANO TĖVIŠKĖ 2012 pa­ro­dos ati­da­ry­mo šven­tė. Šven­tė­je vai­kai de­kla­muos, kurs pa­ sa­ko­ji­mus, mu­zi­kuos. Kvie­čia­me da­ly­vau­ti dar­že­lių ne­lan­kan­čius Pet­ra­šiū­nų se­niū­ni­ jos vai­kus su tė­ve­liais.

Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, www.ktkc.lt Ko­vo 1 d. 18 val. – ga­vė­nios va­ka­ras „Gie­do­ ki­me kar­tu”: KANTIČKINĖS GIESMĖS. Ve­da Vi­ta Bra­ziu­lie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”: KOLIAŽAI, FOTOGRAFIJŲ PANAUDOJIMAS PAVEIKSLE. Ve­da dai­li­nin­ kas Gvi­das La­ta­kas. Ko­vo 3 d. 16 val. – pa­skai­ta VESTUVĖS – DIDŽIOJI AISČIŲ MISTERIJA. Lek­to­rius Alek­san­ dras Žars­kus. 18 val. – pa­skai­ta KATALIKŲ LAIDOTUVĖS BIRŽŲ KRAŠTE XX A. VIDURYS – XXI A. PRADŽIA. Da­ly­vau­ja VDU dok­to­ran­tė Ri­mu­tė Gar­ne­vi­čiū­tė.

918020

Sportas Kauno bridžo klubas kviečia į nemokamus sportinio bridžo kur­ sus, kurie vyks Jonavos g. 40, „Undinėje“, salėje 2 aukšte, ketvirtadieniais nuo 18 val. Įvadinė paskaita kovo 1 d. Turinčiuosius bridžo pagrindus kviečiame prisijungti nuo balandžio 5 d., gegužės mėnesį vyks naujokų turnyrai. Informacija tel. 8 687 60 254, 8 682 17 227, www.bridzas.lt. 913025

kviečia

ŠVENTĖS ĮKŪRĖJAS IR GLOBĖJAS LR žemės ūkio ministras KAZYS STARKEVIČIUS

Pamestą UAB Teritorijų priežiūra (į. k. 302665279) antspaudą laikyti negaliojančiu. 919321

Poilsinės kelionės iš Kauno: Malta 3* HB – 1035 Lt (asm.), Kipras 3* HB – 1168 Lt (asm.), Maljorka 2* HB – 1043 Lt (asm.), Alikantė 2* HB – 1298 Lt (asm.), Rodas 3* HB – 1062 Lt (asm.), Kosas 3* HB – 1029 Lt (asm.).

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Kviečiame visus į

919020

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Mokymai

Kviečia mokytis

Pamestą Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokinio pažymėjimą Nr. 1590968, išduotą Tomui Mašanauskui, laikyti negaliojančiu.

Papildoma nemokama vieta, perkant visą kajutę, vienam vaikui iki 11 metų.

Pramogos, šventės, laisvalaikis

915173

Pamesta

Vaikams iki 17 metų nuolaidos švediško stalo restorane.

Turkija – nuo 1329 Lt (asm.).

917081

916010

Papildomai: nuvykimas iki Rygos, maitinimas kelte, pramogos Stokholme.

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Visą kovo mėn. kompleksinė kačių ir šunų vakcinacija – tik 30 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14 („Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta), tel. 707 723.

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efek­ tyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vo­ kiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kal­ bos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo an­ glų kalba. Sudaromos grupės (darbo die­ nomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus gru­ pes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355.

Į kainą įskaičiuotas kruizas, pramogos laive.

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pirmas žingsnis”, Raudondvario pl. 150 (Vilijampolė, 7, 11 troleibusu iki „Vyžuonos” stotelės), konferencijų salėje Kovo 1 d. 16–17.30 val. – prof. habil. dr. Aleksandras ANTUŠEVAS. MODERNIOJI ANGIOCHIRURGIJA IR KĄ REIKIA ŽINOTI APIE TROMBOZES IR KRAUJAGYSLES. Studentai švietėjai: Mantas Jukna, „Nutukimas”; Ugnius Bagdonas, „Kas sukelia trombozes ir kaip jų išvengti?”. Kovo 8 d. 16–17.30 val. – prof. habil. dr. Antanas NORKUS, LSMU. CUKRINIS DIABETAS: AKTUALŪS KLAUSIMAI. Renginiai nemokami.

Kovo 3 d., šeštadienį, 17 val. Mažojoje salėje Kamerinės muzikos koncertas ALGIRDAS ŠOCHAS (smuikas) ŽILVINAS BRAZAUSKAS (klarnetas) JONĖ PUNYTĖ (fortepijonas) DAIVA STULGYTĖ (fortepijonas) Programa: L.van Bethovenas – Sonata smuikui ir fortepijonui Nr. 7 c-moll, op. 30

B.Bartokas – Rapsodija smuikui ir fortepijonui Nr. 1 R.Šumanas – Fantastinės pjesės klarnetui ir fortepijonui op. 73 K.Debiusi – Rapsodija klarnetui ir fortepijonui L.Bernšteinas – Sonata klarnetui ir fortepijonui D.Milhaudas – Siuita smuikui, klarnetui ir fortepijonui op. 157b Bilieto kaina 10 Lt

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia darbų paroda „Atgimimas“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

informuoja KURSŲ KIRPYKLA ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10–14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­di­jo ga­myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.


18

ketvirtadienis, kovo 1, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

18 val. – komedija ŽIRKLĖS. Rež. M.Slawinskis.

teatras

Mirus UAB „Barnasta“ direktoriui Jonui BARANAUSKUI, dukrą Kristiną Tamašauskienę ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „Barnasta“ kolektyvas. Mirus Jonui Baranauskui, UAB „Barnasta“ direktoriui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Kauno rajono savivaldybės vardu meras Valerijus Makūnas Mirus ilgametei LSMU Všį Kauno klinikų darbuotojai Zofijai ČESNAVIČIENEI, nuoširdžią užuojautą dukrai, sūnui ir visiems artimiesiems reiškia bendradarbiai. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos vaikų ligų gydytoją Liudmilą ANTUŠEVĄ, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Beata Guliokienė su šeima ir Andrius Kavaliauskas.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmai, Kovo 11-osios g. 26, www.aura.lt

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ko­vo 1 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­ das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 18 val. – PREMJERA! Bianas Frielas. STEBU­ KLINGASIS TENESIS. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 2 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 19 val. – Te­at­ras JAJA. Kęs­tu­tis Mar­čiu­ly­nas. AUKSINĖ ŠVENTYKLA. Mo­nos­pek­tak­lis. Rež. Eg­lė Mi­ku­lio­ny­tė ir Kęs­tu­tis Mar­čiu­ly­nas. Penk­to­ji sa­lė. Ko­vo 3 d. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Kovo 1 d. 18 val. – Eltonas Johnas, Timas Rice’as. AIDA. Trukmė 2.30 val. Kovo 2 d. 18 val. – Johannas Straussas. ŠIKŠNOSPARNIS. Trukmė 3.20 val. Kovo 3 d. 18 val. – Giusepė Verdi. TRAVIA­ TA. Trukmė 2.20 val.

Kauno žydų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Liubą TOLUŠIENĘ dėl tėvelio mirties.

Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Nuoširdžiai užjaučiame Ūkio priežiūros tarnybos ūkio reikalų tvarkytoją Nijolę VARANAVIČIENĘ dėl tėvelio mirties. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907660

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasi­ rinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 915585

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI •Kapo dekora­ vimas skaldele, smėliu, juodžemiu •Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis •Vienkartinis arba nuolatinis kapo tvarkymas (1 mėn. – nuo 40 Lt) •Kapo tvarkymas po lai­ dotuvių •Proginis kapo tvarkymas •Prekyba paminklais, antka­ piais, tvorelėmis •Pamatų įrengimas •Paminklų, tvorelių res­ tauravimas. Užsakymams iki balandžio 1 dienos taikoma 15% nuolaida darbams. Kontaktai www.kapineta.lt; info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, adresas Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 917439

KAuno KAMERINIS TEATRAS Ko­vo 1 d. 16 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Ko­vo 2 d. 16 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Ko­vo 3 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­de­šim­ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ko­vo 2 d. 19 val. – B.Srblja­no­vič. „Belg­ra­do tri­lo­gi­ja” (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. Ko­vo 3 d. 19 val. – Gre­go­ry Bur­ke. GAGARI­ NO GATVĖ. Rež. V.Bal­sys.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ko­vo 3 d. 12 val. – prem­je­ra. UNDINĖLĖ, rež. O.Žiugž­da (pa­gal H.Ch.An­der­se­no pa­ sa­ką), nuo 5 metų. 16 val. – FRANKOFONIJOS DIENOS LIETUVO­ JE. Pran­cū­ziš­kai kal­ban­ti tru­pė CLEF (www.clef.lt) pri­sta­to miu­zik­lą – CA C’EST PARIS. PARYŽIUS MŪSŲ AKIMIS (leng­vo žan­ro mu­zi­ki­nė ko­me­di­ja pran­cū­zų kal­ba su da­li­niu ver­ti­mu į lie­tu­vių kal­bą). Re­ži­sie­ rė Ca­ro­li­ne Pa­liu­lis. Bi­lie­tai par­duo­da­mi www.bi­lie­tu­pa­sau­lis.lt ir Lė­lių te­at­ro ka­so­je.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Kovo 2 d., penktadienį, 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje

KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS (orkestro vadovas Algimantas Treikauskas)

Solistas

DOMENICO NORDIO (smuikas, Italija) Dirigentas

MODESTAS PITRĖNAS Skambės R. Schumann - Operos „Genovena” uvertiūra, op. 81; R. Schumann - Koncertas smuikui ir orkestrui d-moll; F. Mendelssohn- Bartholdy – Koncertinė uvertiūra „Gražiosios malūnininkės istorija“, op. 32.; F. Meldelssohn – Bartholdy – Simfonija Nr. 4 A-dur, op. 90 („Itališkoji“) Globėjas: Rėmėjai:

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (II a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Ko­vo 4 d. 19 val. – Bra­nis­la­vo Nu­ši­čiaus mi­ nia­tiū­rų ko­me­di­ja ŠEIMOS PATARĖJAS. Vai­ di­na Al­do­na Ben­do­riū­tė, Auš­ra Pu­ke­ly­tė, Ne­ri­jus Gad­liaus­kas, Alek­sas Ka­za­na­vi­čius.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Kovo 4 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

Ko­vo 3, 10 d. 18 val. – prem­je­ra! Ko­bo Abe. SVETIMAS VEIDAS. Rež. Arū­nas Kat­kaus­kas. Te­at­ro ka­so­je bi­lie­tai par­duo­da­mi 2 val. prieš spek­tak­lį (ka­sos tel. 220 586).

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS

Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS Kovo 2 d. 11 val. – spektaklis vaikams PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS. Rež. E.Jaras. 18 val. – spektaklis KAI ŽMONĖS VAIDI­ NO DIEVĄ. Rež. Alicia Gian (JAV), Marius Mačiulis. DOMINO TEATRAS Kovo 3 d. 15 val. – komedija ŽIRKLĖS. Rež. M.Slawinskis.

Ko­vo 3 ir 4 d. 16–16.30 val. – Kau­no mies­to ka­ri­lio­nininko Ju­liaus Vil­no­nio at­ lie­ka­mi var­pų mu­zi­kos kon­cer­tai. Skam­bės XX a. vo­kie­čių kom­po­zi­to­riaus Kar­lo Or­fo kū­ri­niai.

KAUNO J.GRUODŽIO KONSERVATORIJA J.Gruo­džio g. 6, Di­džio­jo­je sa­lė­je

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS

Savanorių pr. 206, salėje

Kovo 1 d. 14 val. koncertą aklųjų ir silpnaregių bendruomenės nariams bei jų bičiuliams dovanoja scenos džentelmenas, dainininkas Egidijus Sipavičius.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 4, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Kovo 1 d. 19 val. muziejaus Didžiojoje salėje – akordeonistų trio „CHILL’out” koncertas. Romas Morkūnas (akordeonas), Laimonas Salijus (akordeonas), Audrius Pazniokas (bosinis akordeonas). Veikia tau­to­dai­li­nin­kės Onos Je­zers­kie­nės ju­bi­lie­ji­nė 90-me­čio AUTORINĖ AUDINIŲ PARODA.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

Ko­vo 2 d. 16 val. – tra­di­ci­nės Bal­ti­jos ša­lių šiuo­lai­ki­nės ke­ra­mi­kos pa­ro­dos PAVASARIS ati­da­ry­mas. Šeš­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­ je pa­ro­do­je da­ly­vaus per 50 ke­ra­mi­kų iš Lat­vi­jos, Šve­di­jos, Len­ki­jos, Lie­tu­vos. Lie­tu­vai ša­lia pri­pa­žin­tų me­ni­nin­kų at­ sto­vaus ne­ma­žas bū­rys jau­nų­jų kū­rė­jų, jau da­ly­va­vu­sių tarp­tau­ti­niuo­se sim­po­ ziu­muo­se, ple­ne­ruo­se. Pa­ro­do­je žiū­ro­vai tu­rės ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sio­mis ke­ra­mi­kos me­no ten­den­ci­jo­mis, tech­no­lo­ gi­niais ieš­ko­ji­mais, ori­gi­na­liais kū­ry­bi­niais spren­di­mais.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Laisvės al. 57

Kovo 2 d. 17 val. rengiamos knygos „Parduotos rungtynės” sutiktuvės. Knygos autorius – pasaulinės antikorupcijos sporte ekspertas dr. Declanas Hillas. Atverčiant knygą, kartu aptarsime korupcijos sporte kontūrus. Dalyvaus Teisės instituto tyrėja dr. Salomėja Zaksaitė (vertėja), Lietuvos krepšinio profesinės sąjungos pirminin­ kas Mykolas Krivcovas, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus direktorius Sergejus Muravjovas ir kt.

Kau­no mies­to mu­zie­jus M.Va­lan­čiaus g. 6, tel. 208 220

„GIRSTUČIO“ RŪMAI

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS

Ko­vo 3 d. 11 val. – III Kau­no kraš­to tau­ti­nių mu­zi­kos in­stru­men­tų FESTIVALIS-MARATO­ NAS. Įė­ji­mas lais­vas.

renginiai

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Nuoširdžiai užjaučiame Kauno „Versmės“ vidurinės mokyklos mokytoją Jovitą KULAKAUSKIENĘ dėl tėvelio mirties. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią skaudžią netekties valandą. Kauno „Versmės“ vidurinės mokyklos bendruomenė

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Broliui, medicinos registratorę Emilę VANKEVIČIENĘ nuoširdžiai užjaučia VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos administracija ir bendradarbiai.

Kovo 1 d. 19 val. – aštrus ir provokuojantis šokio spektaklis MEDĖJOS. Choreografė Birutė Letukaitė, kompozitorius Antanas Jasenka, soprano partiją alieka Skaidra Jančaitė. Bilietus galima įsigyti bilietai.lt kasose ir 1 val. prieš spektaklį.

Kau­no pi­lies po­že­miuo­se vei­kia Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų su­kur­tų Už­ga­vė­nių kau­kių pa­ro­da. Iki ko­vo 31 d. ant­ra­ja­me ir tre­čia­ja­me Pi­lies aukš­tuo­se vei­kia EBRU – ta­py­mo ant van­ dens – tech­ni­ka su­kur­tų pa­veiks­lų pa­ro­da. Kiek­vie­no mė­ne­sio pas­ku­ti­nį penk­ta­die­nį kvie­čia­me NEMOKAMAI ap­lan­ky­ti Kau­no mies­to mu­zie­jų (M.Va­lan­čiaus g. 6) ir jo sky­ rius – Kau­no pi­lį (Pi­lies g. 17) bei Trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos eks­po­zi­ci­ją (Vy­tau­to pr. 46). Dau­giau in­for­ma­ci­jos http://kau­no­mu­zie­jus.lt/

Šiuo me­tu vei­kia pa­ro­dos: iki ko­vo 10 d. – tarp­tau­ti­nio me­ni­nin­kų du­e­to Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Vai­čio ir len­kų dai­li­nin­kės Ewos Po­hlke pa­ro­da „Ke­lias į Mon­blaną”; iki ko­vo 17 d. – Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro, Kau­no mies­to bur­mist­ro Jo­no Vi­lei­šio 140-ajam ju­bi­lie­jui skir­ta kil­no­ja­ mo­ji pa­ro­da „Su­stab­dy­tos aki­mir­kos. Jo­nas Vi­lei­šis. 1872–1942”.

Sa­la­ko g. 18, tel. 732 498

Iki ko­vo 14 d. veik­ia Kau­no A.Mar­ti­nai­čio dai­lės mo­kyk­los mo­ki­nių dai­lės dar­bų pa­ro­da, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Tam­sos bai­ke­ris: keršto de­mo­nas” 3D – 1 d. 20.15, 22.15 val. „Mes ti­ki­me mei­le” – 1 d. 15.45 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ ją sa­lą” 3D – 1 d. 12, 14, 16.15, 18.15 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą” – 1 d. 11, 13, 15, 19.30 val. „Tai reiš­kia karą” – 1 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.40, 21.45 val. „Mei­ lės prie­sai­ka” – 1 d. 16.45, 19, 21.15 val. „Ne­sau­gus prie­globs­tis” – 1 d. 17, 21.30 val. „Jū­ros ko­man­da” (liet. k.) – 1 d. 11.45, 13.45 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė” – 1 d. 14.15, 18.10, 20.45 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­ nas Pū­kis” (liet. k.) – 1 d. 12.15 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tamsos baikeris: keršto demonas“ (prem­ jera) – 1 d. 13, 15.30, 19, 21.30 val. „Pa­ veldėtojai“ (premjera) – 1 d. 12.30, 15.15, 17.45, 20.15 val. „Artistas“ (premjera) – 1 d. 14 val. LNK KINO STARTAS. „Džonas Karte­ ris“ 3D – 7 d. 19 val. LAISVALAIKIO seansas. „12 vilties valandų“ – 1 d. 18.15 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ 3D – 1 d. 10.45, 13.45, 16.30, 18.30, 21.15 val. „Šėtonas manyje“ – 1 d. 15, 17.30, 19.30, 21.45 val. „Mano didysis O!“ – 1 d. 11.30, 16.15, 20.45 val. „Sniegynų įkaitai“ – 1 d. 14.15, 21 val. „Tai reiškia karą“ – 1 d. 16.45, 18.45 val. „Meilės priesaika“ – 1 d. 15.45, 20.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – 1 d. 12.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 1 d. 13.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – 1 d. 10.15 val. „Geležinė ledi“ – 1 d. 18 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – 1 d. 11.45 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Ko­vo 2 d. 18 val. – lie­tu­viš­kų trum­pa­met­ra­ žių fil­mų ren­gi­nys „Trys vie­na­me”. Ko­vo 3, 4 d. 13 val. – „Le­gen­da Apie Nar­ sų­jį Ri­te­rį”, ani­ma­ci­nis nuo­ty­kių fil­mas apie is­pa­nų he­ro­jų Ci­dą. 14.45, 19.45 val. – „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją”, do­ku­men­ ti­nis fil­mas apie gru­pę „An­tis”, At­gi­mi­mą ir „Ro­ko mar­šą”. 16 val. – „Ja­po­niš­ka is­to­ri­ja”, dra­ma apie aust­ra­lės ir ja­po­no mei­lės is­to­ri­ją. 18 val. – „At­si­svei­ki­ni­mas”, lie­tu­viš­ka dra­ma. Bi­lie­tus ga­li­te įsi­gy­ti „Ro­mu­vos” ka­so­je. Bi­lie­tų kai­nos 6–10 Lt.

Kauno miesto savivaldybė

Kauno diena

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

1 d. 18 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

1 d. 16 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

2 d. 19 val.


19

ketvirtadienis, kovo 1, 2012

kas, kur, kada TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Įž­val­gos (k). 12.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 13.20 Eu­ro­pos vi­du­ry (k). 14.05 Kraš­to spal­vos (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.45 Spor­to pa­no­ra­ma. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Dok. s. „Vie­nuolio pa­šau­ki­mas“ (1, 2) (Suo­mi­ja, 2007–2008 m.).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7). 23.35 „Už­mirš­tie­ji“ (N-7). 0.35 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (4) (N-7). 1.30 Svei­ka­tos ABC (k).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 Ką ma­nai? 11.00 Akis­ta­ta. 11.50 Prieš sro­vę. 12.35 Bai­mės akys. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“ (2). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios.

LTV 18.45 val.

DATOS (kovo 1 d.) 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (8). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Pel­kė“. 0.00 „Eu­re­ka“. 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

0.00 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou. „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 9.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da. 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Šir­džių ėdi­kas“ (Pran­cū­zi­ja, Mo­na­kas, 2010 m.) (N-7). 22.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 23.30 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.00 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 1.00 Sta­ty­bų TV (k). 1.30–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00, 17.55 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 LNOBT spek­tak­lis. Bo­ri­sas Eif­ma­nas. Ba­le­tas „Rau­do­no­ji Ži­zel“ (k). 13.00 Kū­ry­bos me­tas. Min­dau­gas Bau­žys (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tų pa­ger­bi­mo ir kū­ry­bos pris­ta­ty­mo ren­gi­nys Sei­mo pa­ro­dų ga­le­ri­jo­je. 15.40 Kul­tū­ra. Ope­ros so­lis­tas Kęs­tu­tis Al­čaus­kis (k). 15.55 Dok. f. „Grei­mas“ (1991 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kraš­to spal­vos. 18.20 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. 19.10 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“. 20.00 Kul­tū­ra. Poe­tas, ver­tė­jas Al­mis Gry­baus­kas. 20.15 Nu­si­lenk, praei­vi, žo­ly­tei prie ta­ko... J. Balt­ru­šai­tis (1998 m.). 20.40 Ri­man­to Di­cha­vi­čiaus 75-me­čiui. Vei­dai. Po­kal­bis su Ri­man­tu Di­cha­vi­čiu­mi (1990 m.). 21.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Drama „Na­mai“ (1997 m.) (N-14). 23.40 Ri­man­to Di­cha­vi­čiaus

LNK 19.19 val.

75-me­čiui. Kul­tū­ra. Fo­to­me­ni­nin­kas Ri­man­tas Di­cha­vi­čius. Pa­no­ra­ma (k). Vers­las (k). Kul­tū­ra (k). Spor­tas (k). Orai (k). Va­ka­ro au­to­gra­fas.

9.45, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (7). 12.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (3). 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (8). 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (4). 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Veiks­mo dra­ma „Ke­tu­ri bro­liai“ (JAV, 2005 m.). 23.40 „Fu­tu­ra­ma“. 0.10 „CSI Ma­ja­mis“. 1.00 „Fu­tu­ra­ma“. 1.30 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­tojo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 21.00 „Vin­cen­tas“ (3) (N-14). 22.30 „Iš­rink­tie­ji“ (N-14). 23.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­terys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Gon­go Gan­gas. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­polio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Mar­kas Zuc­ker­ber­gas. „Fa­ce­boo­ko“ už­ku­li­siai“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Il­gai ir lai­min­gai. 19.55 Dok. f. „Le­do že­mė. Žai­di­mas su ug­ni­mi“.

TV3 21.00 val.

21.52, 0.57 Orai. 23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7).

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­šė­lu­si va­ka­rie­nė“ (N-7). 11.00 Ko­vo­to­jas (k). 11.30 Tri­le­ris „Du už vie­no kai­ną“ (N-7). 13.35 Te­le­laik­raš­tis. 15.40 Mis­ti­nis tri­le­ris „Ne­ma­to­mas“ (N-7). 17.30 Lie­tu­vos me­ni­nin­kų port­re­tai (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 19.00 Nuo­mo­nės. 20.00 Svei­kas žmo­gus. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“. 23.00 Ži­nios (k). 23.20 Ko­me­di­ja „Snie­go žmo­gaus pė­do­mis“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kontaktas. 8.00 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Marvel animė. Ernis“. 10.30 Būk mano meile! 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 „Vincentas“. 22.30 „Išrinktieji“. 23.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“.

8.00 Dra­ma „Mei­lės šven­tė“ (JAV, 2007 m.). 9.50 Fan­tas­ti­nis f. „Sve­tim­šalis“ (JAV, 2008 m.). 11.50 Ko­me­di­ja „Su­kur­tas Ha­rol­das“ (JAV, 2006 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Ma­no ge­riau­sio drau­go mer­gi­na“ (JAV, 2008 m.). 20.30 Tri­le­ris „Ne­su­se­ka­mas“ (JAV, 2008 m.). 22.15 Dra­ma „Ele­gi­ja“ (JAV, 2008 m.).

8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. Ma­ža­sis fi­na­las. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio lyga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“. 13.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXV tu­ro apž­val­ga. 14.30 Ad­re­na­li­nas. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Uni­ca­ja“–„Va­len­cia Bas­ket“. 17.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Mi­lan“–„Ju­ven­tus“. 19.15 Sportas LT. Europos šaudymo čempionatas. 20.15 Sportas LT. Tarptautinis dziudo turnyras. 21.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Atalanta“–„Roma“. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

BTV 20.25 val.

1447 m. gimė italų ankstyvojo Renesanso dailininkas Sandro Botticelli. 1869 m. gimė dramaturgas, komedijos „Amerika pirtyje“ vienas autorių Juozas Vilkutaitis-Keturakis. 1904 m. gimė JAV džiazo muzikantas, orkestro vadovas Glennas Milleris. 1934 m. gimė dailininkas Vincas Kisarauskas. 1937 m. gimė fotografas Rimantas Dichavičius. 1956 m. gimė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 1964 m. mirė rašytojas, literatūros kritikas, urbanistinės pasakos pradininkas Julius Kaupas. 2006 m. mirė amerikiečių rašytojas Harry Browne’as.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Šiandien būsite kalbesnis, noriai ir lengvai bendrausite. Galimas pokalbis su vyresniu žmogumi, tik atsirinkite, kokias temas norite aptarti, juk ne kiekvieną dieną jūsų taip įdėmiai klausosi. Jautis (04 21–05 20). Nuo ryto palankus metas tvarkyti dalykinius reikalus. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleiskite laiką. Šiandien viskas jūsų rankose. Dvyniai (05 21–06 21). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Vakarop tapsite irzlus, imsite nepasitikėti savimi, bet truputis poilsio greitai pašalins įtampą. Vėžys (06 22–07 22). Šis laikas nelabai sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti kokia nors nerimta idėja. Kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas ir neapsikraukite naujais darbais. Liūtas (07 23–08 23). Šiandien tinkama diena tvarkyti verslo reikalus, pasirašyti sutartis, tartis dėl naujo darbo ar buto. Vakare atsipalaiduokite ir pasimėgaukite gyvenimu, bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Mergelė (08 24–09 23). Neskubėkite, nesiginčykite, nepiktnaudžiaukite alkoholiu, nepramiegokite darbo, netingėkite atlikti kad ir mažiausių darbų, neatsisakykite padėti kitiems ir neatstumkite artimųjų paramos. Svarstyklės (09 24–10 23). Karjera ir gyvenimo būdas neigiamai veiks šeimą ir dvasinę būseną, dėl to atsiras poreikis kontroliuoti save. Kils problemų bendraujant su pavaldiniais. Skorpionas (10 24–11 22). Tikėtinas emocijų protrūkis ir konfliktai. Būkite atsargus ir kantrus bendraudamas su aplinkiniais. Šiandien nepalanki diena apibendrinti rezultatus ir kurti naujus planus. Šaulys (11 23–12 21). Būkite atsargus – jūsų svajonės toli nuo realybės. Geriau savo fantazijas išliekite rašydamas, piešdamas arba ką nors kita kurdamas. Tik nereikalaukite iš artimųjų, kad jie įgyvendintų jūsų užgaidas. Ožiaragis (12 22–01 20). Siekiant karjeros susidarys įspūdis, kad jūsų idėjos ir bendravimo būdas gali būti ignoruojami. Tikrai yra žmonių, kurie jums pavydi ir trukdo judėti pirmyn. Ramiai siekite savo tikslų. Vandenis (01 21–02 19). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis ir įgyvendinti savo svajų. Kaip niekada dabar jums padės įgimtas nuoširdumas ir atvirumas. Žuvys (02 20–03 20). Laukia be galo ilga diena. Esate linkęs svajoti, atitrūkti nuo realybės. Mintys bus miglotos, nesiseks logiškai ir nuosekliai mąstyti. Nesijaudinkite, šis laikas greitai praeis.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje stipriau pašalti neturėtų. Šiandien temperatūra kils iki 3–5 laipsnių šilumos, palis, galima šlapdriba. Rytoj naktį bus 0–2 laipsniai šilumos, kai kur prognozuojamas trumpas lietus, plikledis. Dieną daug kur šlapdriba, šils iki 3–4 laipsnių.

Šiandien, kovo 1 d.

+5

+4

Telšiai

+4

Šiauliai

Klaipėda

+3

Panevėžys

+4

Utena

+5

Tauragė

Saulė teka 7.07 Saulė leidžiasi 17.55 Dienos ilgumas 10.48 Mėnulis (priešpilnis) teka 10.13 Mėnulis leidžiasi 2.35 61-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 305 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +7 Berlynas +11 Brazilija +30 Briuselis +12 Dublinas +12 Kairas +14 Keiptaunas +23 Kopenhaga +9

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+12 +17 0 +2 +15 +6 +14 +6

Praha +12 Ryga +3 Roma +16 Sidnėjus +30 Talinas +1 Tel Avivas +11 Tokijas +10 Varšuva +8

+3

+5

Vėjas

2–7 m/s

Marijampolė

Vilnius

+4

Alytus

Vardai Albinas, Antanina, Eudokijus, Eudora, Rusnė, Talgaudas.

Pri­pa­žin­ti kal­tais

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+1

+3

+1

-1

3

+2

+4

+1

+2

9

-2

+3

-1

-1

7

rytoj

poryt

Vie­ną di­džiau­sių eko­lo­gi­nių ka­tast­ro­ fų Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos is­to­ri­jo­je su­kė­ lu­sio lai­vo „Re­na“ ka­pi­to­nas ir štur­ma­ nas pri­pa­ž in­ti kal­tais, nes at­li­ko pa­vo­ jin­gus ma­nev­rus ir ri­zi­ka­vo plauk­da­ mi pro ko­ra­lų ri­fą. Dėl kai ku­rių kal­ti­ni­ mų abiem kal­ti­na­mie­siems gre­sia iki 7 me­tų ka­lė­ji­mo. Iš lai­vo po ne­lai­mės iš­ te­kė­ję šim­tai to­nų de­ga­lų su­kė­lė vie­ną di­džiau­sių ka­da nors Nau­jo­jo­je Ze­lan­ di­jo­je įvy­ku­sių gam­tos ne­lai­mių. Žu­vo tūks­tan­čiai jū­ros gy­ven­to­jų ir paukš­ čių. Šių me­tų pra­džio­je lai­vas lū­žo pu­ siau. Iki šiol gel­bė­to­jai ban­do lik­vi­duo­ ti ne­lai­mės pa­da­ri­nius. BBC inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Kles­ti pre­ky­ba „Os­ka­rais“ Praė­jus vos dviem die­ 1941-ųjų ge­riau­sio fil­ noms po to, kai JAV įvy­ mo „Os­ka­ras“, ku­riuo ko Ki­no me­no ir moks­lo bu­vo ap­do­va­no­ta juos­ aka­de­mi­jos ap­do­va­no­ji­mų ta „Koks ža­lias bu­vo ma­ ce­re­mo­ni­ja, Los An­dže­ no slė­nis“, par­duo­tas už lo auk­cio­ne bu­ 0,274 mln. do­le­rių. vo par­duo­ta 15 „Žmo­n es te­ „Os­ka­rų“ sta­ bet­rau­k ia fil­ tu­lė­lių ko­lek­ci­ mų ma­gi­ja – jie ja. Ji bu­vo įver­ itin en­t u­z ias­ tin­ta dau­g iau tin­gai siū­lė kai­ kaip 3 mln. do­ nas „Os­ka­rams“, le­rių. – sa­kė auk­cio­no Tarp šių at­sto­vas. paauk­s uo­ „Os­ka­rus“ da­li­ tų sta­t u­l ė­ jan­ti Ki­no me­no ir lių, ku­rios bu­vo moks­lo aka­de­mi­ja par­d uo­tos ne­p ai­ pa­smer­kė šį auk­cio­ną: sant ofi­cia­laus „Os­ „Aka­de­mi­ja, jos na­riai ka­rų“ or­ga­ni­za­to­rių ir dau­ge­lis fil­mų ar­tis­ pro­tes­to, yra ge­ tų bei ama­ti­nin­kų, ku­ riau­s io sce­n a­r i­jaus rie yra lai­mė­ję Aka­de­ ap­do­va­no­ji­mas fil­ mi­jos ap­do­va­no­ji­mus, mui „Pi­l ie­t is Kei­ yra įsi­ti­ki­nę, kad „Os­ nas“, ku­rį 1941 m. ka­rai“ tu­rė­tų bū­ti lai­ at­s iė­m ė Her­m a­n as mi­mi, o ne per­ka­mi.“ Man­kie­wic­zius. „De­ja, ka­dan­gi mū­sų Los An­dže­lo auk­ lau­rea­t ų su­s i­ta­r i­m as cio­nas „Na­te D. San­ iki 1950 m. ne­b u­vo ders“ šį „Os­ka­rą“ par­ įves­tas, mes ne­tu­ri­me da­vė už 0,588 mln. jo­kių tei­si­nių prie­mo­ do­le­rių – tai di­džiau­ nių šių ypa­t in­g ų sta­ sia už vie­ną sta­tu­lė­lę tu­l ė­l ių su­ko­m er­c i­n i­m ui su­mo­kė­ta su­ma. su­stab­dy­ti“, – pri­du­ria­ 1933 m. ge­riau­sio fil­ ma pa­reiš­k i­m e, ku­ mo „Os­ka­ras“ juos­ rį pa­s kel­b ė JAV ži­ tai „Ka­val­ka­da“ niask­lai­da. pa­gal bran­gu­mą Gruo­dį ta­me pa­ bu­vo ant­ras – jis čia­me auk­cio­ne už par­duo­tas už 0,332 be­veik 900 tūkst. mln. do­le­rių, o už do­le­rių bu­vo par­ 1931 m. ge­riau­ duo­ta „Os­ka­ro“ sio fil­mo „Os­ka­ sta­tu­lė­lė, įteik­ta rą“ „Ski­piui“, ku­ Or­so­nui Wel­le­sui, ris šia­me auk­cio­ne ku­ris tą ap­do­va­no­ bu­vo se­niau­sias, ji­mą ga­vo drau­ge pir­kė­jas su­mo­kė­ „„Pozicija: JAV kino kritikai ti- su H.Man­kie­wic­ jo 0,301 mln. do­ kina, kad „Os­ka­rai“ tu­rė­tų ziu­mi. bū­ti lai­mi­mi, o ne per­ka­mi. KD, BNS inf. le­rių.

„„Trau­ka: nors iki šiol ne­ži­no­mas tiks­lus Eve­res­to aukš­tis, jis bu­vo ir lie­ka vie­nas mįs­lin­giau­sių kal­nų pla­ne­to­je. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Koks vis dėl­to Eve­res­to aukš­tis? Ne­pa­las krei­pia­si į tarp­tau­ti­nius do­no­rus su pra­šy­mu pa­dė­ti pa­ga­ liau iš­spręs­ti se­ną gin­čą dėl Eve­res­ to (Džo­mo­lung­mos) kal­no aukš­čio. Pap­ras­tai aukš­čiau­sio pa­sau­lio kal­no, ku­rio da­lis yra Ne­pa­lo, o ki­ ta da­lis – Ki­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je, aukš­ tis nu­ro­do­mas kaip 8 848 m. Toks skai­čius bu­vo nu­sta­ty­tas per In­di­ jos ty­ri­mą 1954-ai­siais, bet nau­ jes­ni ma­ta­vi­mai ro­dė skai­čius, ku­ rie nuo mi­nė­to­jo ski­ria­si ke­liais met­rais. Ki­ni­ja iš­ma­ta­vo, kad Eve­res­tas, skai­čiuo­jant be snie­go ke­pu­rės, yra ke­tu­riais met­rais že­mes­nis, o 1999 m. ame­ri­kie­čių ko­man­da, nau­do­ da­ma­si GPS tech­no­lo­gi­jo­mis, nu­ sta­tė, kad Eve­res­tas yra 8 850 m aukš­čio. Pas­ta­rą­jį skai­čių nau­do­ ja ir JAV na­cio­na­li­nė geog­ra­fi­jos drau­gi­ja. Pir­mą kar­tą Eve­res­to aukš­tis bu­ vo iš­ma­tuo­tas 1856-ai­siais – li­kus be­veik šim­tui me­tų iki aki­mir­kos, kai į jį įko­pė pir­mie­ji žmo­nės – šer­ pas Ten­zin­gas Nor­gay ir Ed­mun­das Hil­la­ry. 2010 m. Ne­pa­las ir Ki­ni­ja pa­sie­ kė komp­ro­mi­są, pa­gal ku­rį Ne­pa­

las Eve­res­to aukš­tį ties snie­go ke­ pu­rės vir­šū­ne nu­ro­do esant 8 848 m, o Ki­ni­ja aukš­tį be snie­go ke­pu­ rės – 8 844 m. Per­kel­ti­ne pra­sme Eve­res­to vir­ šu­kal­nė vis la­biau tols­ta: dėl kli­ ma­to kai­tos ke­liau­ti Hi­ma­la­juo­se tam­pa vis pa­vo­jin­giau, įspė­ja žy­ miau­si pa­sau­lio al­pi­nis­tai. „1989 m., kai pir­mą kar­tą ko­piau į Eve­res­tą, ten bu­vo dau­gy­bė snie­ go ir le­do, o da­bar ten dau­giau­sia pli­ka uo­la. Dėl to ky­la dau­giau ak­ me­nų griū­čių, ku­rios ke­lia pa­vo­jų al­pi­nis­tams“, – pa­sa­ko­jo ne­pa­lie­ tis šer­pas Apa, ne­sle­pian­tis ne­ri­mo dėl snie­go sto­kos ant aukš­čiau­sio pa­sau­lio kal­no. „Be to, kop­ti tam­pa vis su­dė­ tin­giau, nes kai esi ant kal­no, ga­li dė­vė­ti kap­liu­kus, ta­čiau ant pli­ kos uo­los su jais vaikš­čio­ti la­bai pa­vo­jin­ga ir sli­du“, – aiš­ki­no 21 kar­tą į Eve­res­tą įko­pęs ne­pa­lie­ tis. Jis neat­me­tė ga­li­my­bės, kad per atei­n an­č ius me­t us Eve­res­ tas al­pi­nis­tams ga­li tap­ti ne­pa­ sie­kia­mas. 51 me­tų tri­jų vai­kų tė­vas, pra­ min­tas su­per­šer­pu, iš pra­džių ūki­

nin­ka­vo, ta­čiau kai 1985 m., iš­si­ ver­žus le­dy­nų eže­rui, pra­ra­do vi­są tur­tą, pe­rė­jo į tu­riz­mo pra­mo­nę ir pra­dė­jo už­siim­ti al­pi­niz­mu. Drau­ge su ki­tu al­pi­nis­tu ne­pa­ lie­čiu šer­pu Da­wa Ste­ve­nu, jis ke­ liau­ja Ne­pa­lo di­džiuo­ju Hi­ma­la­ jų ke­liu, ati­da­ry­tu tik praė­ju­siais me­tais. 120 die­nų truk­sian­ti eks­ pe­di­ci­ja tu­rė­tų baig­tis ge­gu­žės 13 d. Vy­rai įveiks 1,7 tūkst. km ir pa­ kils į di­des­nį nei 6 km aukš­tį. Kat­man­du įsi­kū­ru­sio Tarp­tau­ ti­nio in­teg­ruo­to kal­nų vys­ty­mo cent­ro praė­ju­siais me­tais pa­skelb­ ta­me ty­ri­me tei­gia­ma, kad per pa­ sta­ruo­sius 30 me­tų Ne­pa­lo le­dy­nai su­ma­žė­jo 21 pro­c. Cent­ro įgy­ven­ din­tas tre­jų me­tų truk­mės pro­jek­ tas pa­ro­dė, kad ma­žė­ja vi­si 10 ste­ bė­tų re­gio­no le­dy­nų, o 2002–2005 m. jie tir­po pa­ste­bi­mai grei­čiau nei pa­pras­tai. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai šią kal­nų gran­di­nę va­di­na tre­čiuo­ju aši­ga­ liu ir tvir­ti­na, kad tirps­tan­tys le­ dy­nai po­ten­cia­liai bus tre­čias jū­rų van­dens ly­gį ke­lian­tis veiks­nys po Šiau­rės ir Pie­tų aši­ga­lių. KD, lrt.lt, BNS inf.

2012-03-01 Kauno diena  

ES­mina­­ ant­to­­ paties­­ grėblio­ir­­ izoliuos­­ A.Lukašenką?­ „Noriu, kad kitų miestų gy­ ventojai sužinotų apie mū­ sų šalies kiną“, –...