Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS tikros sostinės

trečiadienis, vasario 29 d., 2012 m. Nr. 49 (1248)

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vas L.Ker­ na­gis ža­da sen­sa­ci­ją in­ for­ma­ci­jos apie „Sno­rą“ nu­te­ki­ni­mo by­lo­je. Lie­tu­va 7p.

diena.lt

Nea­pib­rėž­ta eko­ no­mi­nė pa­dė­tis su­ stab­dė nau­jos sta­ ty­bos bu­tų bran­gi­ mą sos­ti­nė­je. Eko­no­mi­ka 9p.

1 Lt

Po­li­ci­ja tvir­ ti­na, kad žu­ dy­nių Čar­do­ ne mo­ty­vo kol kas ne­ži­no. Pa­sau­lis 12p.

Iš vai­kų atims bū­re­lius?

Mes no­rė­tu­me, kad Vil­ nius bū­tų tarp to­kių Eu­ ro­pos mies­tų kaip Vie­na, Pa­ry­žius, Lon­do­nas, Ko­ pen­ha­ga.

Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras­ Zuo­kas

4p.

Miestas

3p.

Pra­dė­jo griau­ti „Sput­ni­k“ Du de­šimt­me­čius Kons­ti­tu­ci­jos pro­ spek­te riog­so­ję be­to­ni­niai pla­nuoto vieš­bu­čio „Sput­nik“ griau­čiai pra­dė­ti griau­ti. Jų vie­to­je tu­rė­tų iš­dyg­ti mo­ der­nus „Quad­rum“ vers­lo cent­ras. Va­kar Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­ kas ir vi­ce­me­rai Jo­nas Pins­kus su Ro­mu Ado­ma­vi­čiu­mi da­vė star­tą grio­vi­mo dar­bams.

Me­nas „„Išs­kir­ti­nis: Tech­ni­nės kū­ry­bos cent­ras jau­nie­siems tiks­liu­kams yra ta­pęs ant­rai­siais na­mais. 

Val­di­nin­kų pra­dė­ta ne­for­ma­lio­jo ug­dy­ mo įstai­gų re­for­ma iš sos­ti­nės vai­kų at­ ims uni­ka­lius po­pa­mo­ki­nius bū­re­lius, iš pe­da­go­gų – dar­bus. Li­kę bū­re­liai dėl ma­ži­na­mo fi­nan­sa­vi­mo grei­čiau­siai brangs.

Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Ima­si per­tvar­kų

Ke­t u­r ios sos­t i­n ės ne­for­m a­l io­ jo ug­dy­mo įstai­gos, ku­rias lan­ko šim­tai mies­to moks­lei­vių, ne­tru­ kus tu­rė­tų bū­ti su­jung­tos į vie­ ną, da­ly­tis pa­tal­pomis ir at­si­sa­ ky­ti dar­buo­to­jų. To­kius pla­nus švie­ti­mo cent­rams pri­sta­čiu­si Švie­ti­mo ir moks­lo mi­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

nis­te­ri­ja (ŠMM) ke­ti­na su­jung­ti ke­tu­rias Vil­niu­je esan­čias įstai­gas – Lie­tu­vos jau­ni­mo tu­riz­mo cent­ rą (LJTC), Lie­tu­vos jau­nų­jų gam­ ti­nin­kų cent­rą (LJGC), Lie­tu­vos mo­ki­nių ir stu­den­tų spor­to cent­ rą (LMSSC) bei Lie­tu­vos mo­ki­nių in­for­ma­vi­mo ir tech­ni­nės kū­ry­ bos cent­rą (LMITKC). Šios įstai­ gos grei­čiau­siai įsi­kurs pa­sta­ro­jo cent­ro pa­sta­te, esan­čia­ me Žir­mū­nų gat­vė­je.

2

Me­ni­nin­kai ar su­kčiai?

13p.


2

trečiadienis, vasario 29, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Ra­gi­na­mi pra­neš­ti apie duo­bes Vi­si eis­mo da­ly­viai, pa­ste­bė­ję itin gi­lių (apie 10 cm gy­lio, pa­žei­du­sių abu as­fal­to sluoks­nius) ava­ri­nių duo­bių Vil­niaus gat­vė­se, ra­gi­na­ mi pra­neš­ti apie jas bend­ro­vei „Grin­da“.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ima­si lo­ py­ti mies­to gat­vių duo­bes ir pri­ me­na, kad vai­ruo­to­jai, nu­ken­tė­ ję dėl gat­vė­je at­si­vė­ru­sios duo­bės ir ap­drau­dę sa­vo au­to­mo­bi­lį kas­ ko drau­di­mu, tu­ri kreip­tis į sa­vo drau­di­mo įmo­nę. Vai­ruo­to­jai, ap­ drau­dę trans­por­to prie­mo­nes ci­ vi­li­niu drau­di­mu ir nu­ken­tė­ję dėl gat­vė­je at­si­vė­ru­sios duo­bės, tu­

rė­tų kreip­tis į tą gat­vę ad­mi­nist­ ruo­jan­čią įmo­nę bei po­li­ci­jos pa­ rei­gū­nus. Praė­ju­siais me­tais dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si iš vi­so apie 150 ap­ga­din­ tų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų, drau­ di­mo bend­ro­vių, šiais me­tais – 7 vai­ruo­to­jai. VD inf.

Gin­či­ja spren­di­mą Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas pra­šo teis­mo pa­nai­kin­ti jam ne­ pa­lan­kų Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nes eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) spren­di­ mą dėl in­te­re­sų su­pai­nio­ji­mo.

Me­ro ad­vo­ka­tas Vil­niaus apy­gar­ dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo po­sė­ dy­je tei­gė, kad sos­ti­nės va­do­vas ne­pa­žei­dė įsta­ty­mo, kai bū­da­mas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) bend­ ro­vės ak­ci­nin­kas bal­sa­vo dėl NT mo­kes­čio ta­ri­fų, nes me­ro bend­ ro­vė iš to ne­ga­vo jo­kios nau­dos. „Ma­no at­sto­vau­ja­mas as­muo val­ do „BNA gru­pės“ kont­ro­li­nį ak­ci­ jų pa­ke­tą, bet iš to bend­ro­vė ne­

ga­vo jo­kios nau­dos“, – po­sė­dy­je sa­kė A.Zuo­ko ad­vo­ka­tas Jo­vi­tas Elz­ber­gas. VTEK per­nai lapk­ri­ tį nu­ta­rė, kad A.Zuo­kas pa­žei­dė įsta­ty­mą, kai bal­sa­vo dėl NT mo­ kes­čio ta­ri­fų. Teis­mas sa­vo ver­ dik­tą skelbs ko­vo 8 d. VD inf.

Įta­ria­ma­sis O.K., gi­męs 1982 m., su­lai­ky­tas vi­dur­die­nį sos­ti­nė­je, Ge­ro­sios Vil­ties gat­vė­je. Pa­rei­ gū­nų duo­me­ni­mis, O.K. kar­tu su šiuo me­tu ieš­ko­mu bend­ri­nin­ku D.B., gi­mu­siu 1984 m., var­to­da­ mi psi­cho­lo­gi­nį smur­tą, ro­dy­ da­mi pei­lius, apieš­ko­da­mi dra­ bu­žius iš ei­nan­čių į mo­kyk­lą ir grįž­tan­č ių na­m o moks­l ei­v ių, dau­ge­liu at­ve­jų ne­pil­na­me­čių, Vilk­pė­dės se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je

grob­da­vo mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ nus bei ki­tus ver­tin­gus daik­tus. Kaip pra­ne­ša po­li­ci­ja, pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl plė­ši­ mo. Už tai gre­sia lais­vės atė­mi­ mas iki 7 me­tų. BNS, VD inf.

Ne­k il­n o­ja­m o­jo tur­to po­r ta­l o Aruo­das.lt duo­me­ni­mis, Vil­niu­je per me­tus nuo­mos kai­nos pa­di­ dė­jo apie 15 pro­c. Sos­ti­nės se­na­ mies­ty­je 1 kam­ba­rio bu­to nuo­ma, kaip ma­ty­ti iš skel­bi­mų, sie­kia vi­ du­ti­niš­kai 1050 li­tų per mė­ne­sį, 2 kam­ba­rių – 1750 li­tų, 3 kam­ba­rių – 2570 li­tų. Gy­ve­na­muo­siuo­se ra­ jo­nuo­se, pa­vyz­džiui, Žir­mū­nuo­ se, 1 kam­ba­rio bu­tą no­ri­ma iš­ nuo­mo­ti vi­du­ti­niš­kai už 700 li­tų

su­ma­žin­ti val­dy­mo iš­lai­das, ra­ cio­na­liau pa­nau­do­ti ma­te­ria­li­nius ir fi­nan­si­nius iš­tek­lius. Val­di­nin­ kai ti­ki­na, kad toks op­ti­mi­za­vi­ mas tu­rė­tų bū­ti nau­din­gas ne tik eko­no­mi­niu, bet ir švie­ti­mo po­ žiū­riu. Ta­čiau įstai­gų va­do­vai dės­to, kad šie gra­žūs mi­nis­te­ri­jos žo­džiai ne­ pa­ma­tuo­ti. Ma­žin­da­mi fi­nan­sa­ vi­mą val­di­nin­kai esą ne­su­si­mąs­ tė, kad kai ku­rių bū­re­lių dėl to­kių veiks­mų ga­li ir ne­be­lik­ti, o vos ke­ li iš­skir­ti­nių lėk­tu­vų, lai­vų, kos­mi­ nės tech­ni­kos, ra­di­jo ban­gų im­tu­vų ir siųs­tu­vų mo­de­lių konst­ra­vi­mo spe­cia­lis­tai ga­li ne­tek­ti dar­bo ir vai­kus pa­lik­ti be veik­los. Pe­da­go­gai ti­ki­na, kad nu­spren­ du­si su­jung­ti mi­nė­tas ke­tu­rias įstai­gas mi­nis­te­ri­ja ne­si­kon­sul­ta­ vo su cent­rų at­sto­vais. Ma­žins dar­buo­to­jų skai­čių

Nuo­ma ne­pin­ga Nors ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­siū­la ir kai­nos kin­ta, o kai­nų bur­bu­las lyg ir spro­go, ta­čiau būs­to nuo­ mos kai­nos sos­ti­nė­je vis tiek iš­ lie­ka ga­na di­de­lės.

Iš vai­kų atims b

Pra­dė­ju­si re­for­mą mi­ 1 nis­te­ri­ja sie­kia op­ti­mi­ zuo­ti vi­sų mi­nė­tų cent­rų veik­lą,

Su­lai­kė skriau­di­ką Vil­niaus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pir­ ma­die­nį sos­ti­nė­je su­lai­kė jau­ nuo­lį, ku­ris, kaip įta­ria­ma, iš mo­ kyk­lon ei­nan­čių vai­kų ati­mi­nė­jo mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus.

„„Ne­ri­mas: Lie­tu­vos mo­ki­nių in­for­ma­vi­mo ir tech­ni­nės kū­ry­bos cent­ro pe­da­go­gai su­si­rū­pi­nę cent­ro li­ki­mu – nuo­gą

per mė­ne­sį, 2 kam­ba­rių – už 1000 li­tų, 3 kam­ba­rių – už 1300. Kam­ ba­rio nuo­mos kai­na, kai ten­ka gy­ven­ti su šei­mi­nin­kais ar­ba ki­ tais nuo­mi­nin­kais, svy­ruo­ja vi­ du­ti­niš­kai nuo 250 iki 450 li­tų per mė­ne­sį. VD inf.

LMITKC di­rek­to­rius Al­gir­das Sa­ ke­vi­čius dien­raš­čiui „Vil­niaus die­ na“ sa­kė, kad dėl vyk­do­mų re­ for­mų įstai­gos pra­ras maž­daug 35 pro­c. dar­buo­to­jų. Tai reiš­kia, kad iš 90 da­bar cent­re dir­ban­čių žmo­nių be dar­bo teks pa­lik­ti ma­žiau­siai 30. Bū­tent tiek, kiek įstai­go­je dir­ba su vai­kų ug­dy­mu su­si­ju­sių pe­da­go­gų. „Jei pa­žvelg­tu­mė­te į mū­sų dės­ to­mų da­ly­kų pa­va­di­ni­mus, su­pras­ tu­mė­te, kaip sun­ku ras­ti to­kių da­ ly­kų dės­ty­to­jų. Iš prin­ci­po mes ir ug­do­me bū­si­mus šio cent­ro pe­da­ go­gus, jie vė­liau grįž­ta. Tik­rai nė­ra leng­va ras­ti ge­rą avia­mo­de­lia­vi­mo spe­cia­lis­tą, ku­ris su­tik­tų sa­vo lais­ va­lai­kiu už ma­žą at­ly­gį leis­ti lai­ką čia. Jis tu­ri bū­ti tam at­si­da­vęs. Už­ siė­mi­mai vyks­ta ir sa­vait­ga­liais“, – kal­bė­jo A.Sa­ke­vi­čius. Anot jo, vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį už vie­ną bū­re­lį dės­ty­to­jas už­si­dir­ ba maž­daug 400–500 li­tų. Kai ku­

rie dės­ty­to­jai dir­ba su įvai­riais bū­ re­liais, tad su­ma pa­dvi­gu­bė­ja ar­ba pa­tri­gu­bė­ja. „Yra pas mus ir pen­si­ nio am­žiaus dės­ty­to­jų. Mi­nis­te­ri­jai at­ro­do, kad juos jau ga­li­ma at­leis­ti. Ta­čiau pa­keis­ti jų nė­ra kuo. Čia si­ tua­ci­ja ki­to­kia, nei pa­pras­to­se mo­ kyk­lo­se“, – pri­dū­rė di­rek­to­rius.

mė­ne­sį, iš­sky­rus go­kar­tų vai­ra­vi­mo pa­mo­kas, ku­rios yra bran­ges­nės. A.Sa­ke­vi­čius sa­ko, kad dėl pla­ nuo­ja­mų re­for­mų kai ku­rių bū­re­lių ga­li tek­ti at­si­sa­ky­ti. „Ne­ga­li­me pa­sa­ ky­ti, ku­rių ne­liks ir kiek jų ga­li ne­lik­ ti. Ta­čiau to­kia grės­mė nea­be­jo­ti­nai yra. Jei ne­liks dės­ty­to­jų, tai ir bū­re­lių ne­pa­jėg­si­me iš­lai­ky­ti. Tu­rint ome­ ny­je, kad kai ku­rie dės­ty­to­jai už­sii­ma su skir­tin­gas gru­pes lan­kan­čiais vai­ kais, tai bū­tų la­bai blo­gas da­ly­kas“, – kal­bė­jo cent­ro va­do­vas. Toks li­ki­mas tu­rė­tų lauk­ti ir gam­ ti­nin­kų cent­ro, ku­ris pa­gal mi­nis­te­ ri­jos pla­nus sa­vo veik­lą fi­nan­suo­ ti atei­ty­je tu­rės iš lė­šų, gau­na­mų už su­teik­tas pa­slau­gas. Vai­kai re­for­mo­ mis bus ati­trauk­ti nuo gam­ti­nės ap­ lin­kos, ku­rio­je dir­bo de­šim­tis me­tų.

Algirdas Sakevičius:

Mi­nis­te­ri­jos ra­mi­ni­mai

Mi­nis­te­ri­jai at­ro­do, kad juos jau ga­li­ma at­leis­ti. Ta­čiau pa­ keis­ti jų nė­ra kuo.

Atims už­siė­mi­mus

Ta­čiau la­biau­siai bi­jo­ma ne dėl eta­ tų ma­ži­ni­mo, o dėl to, kad jis smar­ kiai pa­lies ir cent­rą lan­kan­čių vai­ kų užim­tu­mą. Šiuo me­tu LMITKC or­ga­ni­zuo­ ja­ma dau­giau kaip 20 įvai­rių už­ siė­mi­mų. Čia mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai mo­ko­si ne tik lėk­tu­vų ir lai­vų mo­de­lia­vi­mo, bet ir go­kar­tų spor­ to, dai­lės, flo­ris­ti­kos, fo­tog­ra­fi­ jos me­no, ap­lin­ko­ty­ros, che­mi­jos, bio­che­mi­jos moks­lų ir dar dau­ge­lio ki­tų iš­skir­ti­nių da­ly­kų, ku­rių nė­ra mo­ko­ma nė vie­no­je ki­to­je sos­ti­nės ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­je. Be to, vai­kui mo­ky­tis šio­je įstai­go­ je ne­bran­gu. Vie­no bū­re­lio pa­mo­kos tė­vams kai­nuo­ja maž­daug 60 li­tų per

Su­ne­ri­mę vi­sų ke­tu­rių reor­ga­ni­zuo­ ja­mų cent­rų va­do­vai ŠMM iš­siun­ tė laiš­ką, ku­ria­me iš­dės­tė sa­vo nuo­ gąs­ta­vi­mus dėl cent­rui gre­sian­čių pro­ble­mų. Val­di­nin­kų at­sa­ky­mas švie­ti­mo dar­buo­to­jų ne­nu­ra­mi­no. Vi­ce­mi­nist­ro at­siųs­ta­me at­sa­ky­me tei­gia­ma, kad to­kiu cent­rų jun­gi­ mu ma­ži­nant fi­nan­sa­vi­mą sie­kia­ma „iš­sau­go­ti uni­ka­lią Lie­tu­vos mo­ki­ nių <...> ug­do­mą­ją ba­zę“. Mi­nist­ro pa­va­duo­to­jo laiš­ke ra­ šo­ma, kad mi­nis­te­ri­ja ne­pla­nuo­ ja nai­kin­ti cent­ruo­se esan­čių bū­ re­lių, ne­ke­ti­na trik­dy­ti edu­ka­ci­nių pro­gra­mų kū­ri­mo, ne­draus eks­kur­ si­jų, įvai­rios pa­žin­ti­nės veik­los. Ta­čiau kaip iki šiol įstai­go­se vy­ ku­sios pro­gra­mos vyks esant kur kas ma­žes­nėms do­ta­ci­joms, taip ir lie­ka neaiš­ku. Vi­ce­mi­nist­ras taip pat tvir­ti­na, kad įstai­gų jun­gi­ mas ne­bus trak­tuo­ja­mas kaip tei­ sė­ta prie­žas­tis at­leis­ti dar­buo­to­ jus. Tai esą bus da­ro­ma kiek­vie­no dar­buo­to­jo klau­si­mą spren­džiant in­di­vi­dua­liai, „at­si­žvel­giant į Dar­ bo ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus ir fak­ti­nes ap­lin­ky­bes“.


3

trečiadienis, vasario 29, 2012

miestas

7p.

Medikai vakar kovojo dėl K.Prunskienės gyvybės.

Vai­duok­lis keis veidą

Du de­šimt­me­čius Kons­ti­tu­ci­jos pro­spek­te riog­so­ję be­to­ni­niai pla­nuo­to vieš­bu­čio „Sput­nik“ griau­čiai pra­dė­ti nai­kin­ti. Jų vie­to­je tu­rė­tų iš­dyg­ti mo­der­nus „Quad­rum“ vers­lo cent­ras. And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

gąs­tau­ja­ma, kad moks­lei­viai ne­teks po­pu­lia­rių bū­re­lių. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

bū­re­lius?

Va­kar Vil­niaus val­džia – me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas ir vi­ce­me­rai Jo­ nas Pins­kus bei Ro­mas Ado­ma­ vi­čius – lei­do pra­dė­ti „Sput­ni­k“ grio­vi­mo dar­bus, ku­rie, kaip pla­ nuo­ja­ma, tu­rė­tų truk­ti mė­ne­sį. Dar pu­sant­rų me­tų Kons­ti­tu­ci­ jos pr. 21 bus sta­to­mas mil­ži­niš­kas vers­lo cent­ras „Quad­rum“. Ja­me veiks ne tik aukš­čiau­sios kla­sės biu­rai, bet ir vieš­bu­tis, ka­vi­nės, res­to­ra­nai ir 700 vie­tų po­že­mi­nė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Iš vi­so sta­ti­ny­je bus 70 tūkst. kv. m nau­din­go­jo plo­to, jis tu­rė­ tų tap­ti vie­nu di­džiau­sių vers­lo cent­rų Bal­ti­jos ša­ly­se. Grio­vi­mo dar­bus su ra­di­jo ry­šio apa­ra­tais ran­ko­se pra­dė­jęs A.Zuo­ kas pa­skel­bė, kad šiuo sim­bo­li­niu žings­niu pra­si­de­da ir nau­jas in­ ves­ti­ci­jų eta­pas de­ši­nia­ja­me Ne­ ries kran­te.

„Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pa­da­rys vis­ką, kad čia bū­tų įvyk­dy­tos su­ pla­nuo­tos ar­ti­miau­sių me­tų in­ ves­ti­ci­jos, sie­kian­čios be­veik 600 mln. li­tų ir su­kur­sian­čios apie 1000 dar­bo vie­tų. Pri­va­tiems šio sta­ti­nio sa­vi­nin­kams tai­kė­me mak­si­ma­lų 1 pro­c. ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tės mo­kes­tį už ne­sut­var­ ky­tą te­ri­to­ri­ją“, – pa­sa­ko­jo Vil­ niaus me­ras A.Zuo­kas. Apie 100 mln. li­tų mies­tas ke­ ti­na in­ves­tuo­ti į ap­lin­kos tvar­ky­ mą Lvo­vo, Kro­ku­vos ir Kal­va­ri­jų gat­vė­se. Už šiuos pi­ni­gus ne tik ke­ti­na­ma su­tvar­ky­ti mi­nė­tų gat­ vių te­ri­to­ri­ją, bet ir ža­da­ma pra­ dė­ti iš es­mės spręs­ti trans­por­to pro­ble­mas – čia tu­rė­tų kur­suo­ ti grei­tie­ji au­to­bu­sai ar net bū­ tų įreng­ta ir tram­va­jaus li­ni­ja. Prie Bal­to­jo til­to ke­ti­na­ma sta­ ty­ti mu­zie­jams, me­no ga­le­ri­joms tin­ka­mus pa­sta­tus. Grio­v i­m o ir bū­s i­m o vers­l o cent­ro sta­ty­bos dar­bus vyk­dys

nor­ve­gų ka­pi­ta­lo įmo­nė „Scha­ ge“. Ši įmo­nė Lie­tu­vo­je vei­kia nuo 1998 m.

Artūras Zuokas:

Sa­vi­val­dy­bė pa­da­ rys vis­ką, kad čia bū­tų įvyk­dy­tos su­pla­nuo­ tos ar­ti­miau­sių me­tų in­ves­ti­ci­jos.

Ji įgy­ven­di­no šiuos pro­jek­tus: pa­sta­tė ir įren­gė ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­sta­tų an­samb­lį re­konst­ruo­ta­ me bu­vu­sia­me vie­nuo­ly­ne Su­ba­ čiaus gat­vė­je, biu­rų pa­sta­tą Vy­ te­nio gat­vė­je, gy­ve­na­mų­jų na­mų komp­lek­są Vil­niaus se­na­mies­ty­ je „Mi­ka­lo­jaus žie­das“, gy­ve­na­ muo­sius pa­sta­tus Žvė­ry­ne, Lat­ vių gat­vė­je ir ki­tus.

Komentarai And­rius Ja­ku­čiū­nas

As­ta Ra­dze­vi­čie­nė

M

S

Ra­šy­to­jas

an la­bai pa­tin­ka, kad sū­ nus lan­ko tą mo­de­lia­vi­ mo bū­re­lį. Jį lan­ky­ti jam li­ko me­tai, o pa­skui tik­ riau­siai eis į ko­k į ki­tą, gal į ko­k ių ra­ ke­tų ar ki­to­k io da­ly­ko mo­de­l ia­vi­mą. Ne­sa­kau, kad jis ir atei­ty­je ke­ti­na tuo už­siim­ti. Sū­nus dar per ma­žas gal­vo­ti apie stu­di­jas, bet aš pa­ts iš pa­tir­ties ži­ nau, kad vė­liau bū­re­liai tu­ri įta­kos pa­ si­ren­kant pro­fe­si­ją. Nei aš, nei ma­no sū­nus ne­bū­tų lai­min­ gi, jei to už­siė­mi­mo ne­be­lik­tų. Jis ir­gi pa­ten­k in­tas, ei­na sa­vo no­ru. Kar­tais tie op­t i­m i­za­v i­mai da­ro­m i vi­sai ne­ nau­din­gai, re­zul­ta­tų ne­gau­na­ma. Gal tie re­zul­ta­tai pa­skui ma­to­mi ko­kioms nors ins­t i­t u­ci­joms, bet aš ne­ma­nau, kad at­lei­du­si ke­l is dės­ty­to­jus vals­ty­ bė ga­lė­t ų smar­k iai su­tau­py­t i. Tai­g i nau­dos nė­ra, o nuo­sto­lis vai­kams di­ de­lis. Dėl kai­nos au­gi­mo, tai da­bar ji nė­ra di­ de­lė ir di­de­lių pro­ble­mų šiek tiek pa­di­ dė­ju­si mums ne­su­kel­tų, nors pi­ni­gais ir ne­si­švais­to­me. Šiuo at­ve­ju vai­ko užim­tu­mas ne­pa­ly­gin­ti svar­bes­nis.

Ma­ma

ū­nus cent­re lan­ko pra­di­nį tech­ ni­nį mo­de­lia­vi­mą. Mes šei­mo­je la­bai džiau­gia­mės, kad at­ra­do­ me šį už­siė­mi­mą. Bū­tent šį bū­ re­lį pa­si­rin­ko­me ap­si­lan­kę cent­re per at­vi­rų du­rų die­ną. Mus su­ža­vė­jo tie dės­ty­to­jai, ku­rie ge­rą­ja pra­sme tie­siog pa­mi­šę dėl to, ką vei­kia, jiems pa­tiems la­bai įdo­mu, dėl to įdo­mu ir vai­kams. Ši mo­k yk­la ir jo­se esan­t ys bū­re­l iai tu­ ri sa­vo dva­sią, yra iš­skir­ti­niai. Kai jun­ gia­mos pa­na­šios įstai­gos, su­ku­ria­mas vie­nas mil­ž i­nas mo­l i­nė­m is ko­jo­m is, bet be šir­dies. Man bū­tų gai­la, jei cent­ ras pra­ras­t ų sa­vo iš­skir­t i­nu­mą. Be to, vi­si ži­no­me, kaip Lie­tu­vo­je trūks­ ta šio­mis sri­ti­mis už­sii­man­čių spe­cia­ lis­tų. Ma­nau, to­kie bū­re­liai vai­kus vė­ liau pa­ska­ti­na su tech­ni­ne kū­ry­ba sie­ti sa­vo atei­t į. Ša­lis tu­rė­tų bū­ti suin­te­re­ suo­ta to­kiu vai­k ų ug­dy­mu. Kuo dau­ giau to­kių pro­fe­si­jų žmo­nių, tuo vals­ ty­bei nau­din­giau. Aš ne­su prieš struk­t ū­r i­n ius pa­kei­t i­ mus iš prin­ci­po, ta­čiau jie tu­ri bū­ti da­ ro­mi taip, kad vai­kai nė kiek ne­nu­ken­ tė­tų.

Tas pa­ts ir Kau­ne Ana­lo­g iš­kos re­for­mos šio­m is die­ no­m is pa­s ie­kė ir Kau­no ne­for­m a­ lio­jo ug­dy­mo įstai­gas bei su­kė­lė jų va­do­vams ne­r i­m ą. Pe­d a­go­g us pa­ sie­kė ži­n ios, kad ke­t i­n a­m a iš­t uš­ tin­t i mies­to cent­re esan­č ių tri­j ų mo­k yk­lų pa­s ta­t us ir pa­s iū­ly­t i iš­s i­ kraus­t y­t i ki­t ur. Kol kas įstai­g ų at­sto­vai ti­k i­na ne­ž i­ nan­tys, kur konk­re­čiai jie bus iš­kel­ din­t i, nes, skir­t in­gai nei vil­n ie­čiai, Kau­no įstai­g ų va­do­vai apie šiuos pla­nus ži­no tik iš nuo­g ir­dų. Švie­t i­mo mi­nis­te­r i­ja lai­k i­no­jo­je sos­ ti­nė­je nu­s pren­dė su­jung­t i Kau­no

Juo­zo Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­ją, Kau­ no dai­lės gim­na­zi­ją ir Juo­zo Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­ją. Pa­sak mi­n is­te­r i­jos at­sto­v ų, šio­m is re­for­mo­m is Kau­ne sie­k ia­ma efek­ ty­v iai pa­nau­do­t i švie­t i­mui skir­tas lė­š as, su­stip­r in­t i ma­te­r ia­l i­nę ba­zę, ap­r ū­pin­t i nau­jo­m is mo­k y­mo prie­ mo­nė­mis, kad Kau­no me­no mo­kyk­ lų mo­k i­n iai mo­k y­t ų­si tam pri­tai­k y­ to­je ap­lin­ko­je. Šias Kau­no mo­kyk­las lan­ko ke­li šim­ tai vai­k ų, dau­ge­lis jų vė­liau pa­si­ren­ ka pa­na­šaus po­bū­džio stu­di­jas aukš­ to­sio­se mo­kyk­lo­se.

„„Ter­mi­nas: „Sput­nik“ pa­sta­to grio­vi­mo dar­bai, te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mas tu­rė­tų už­truk­ti maž­daug mė­ne­sį. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.


4

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

„„Vil­tys: Vil­nius pa­si­ren­gęs tap­ti dvi­ra­čių mies­tu, be­lie­ka ras­ti in­ves­tuo­to­ją. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Oran­ži­nė me­ro sva­jo­nė

Jei tik at­si­ras in­ves­tuo­to­jas, nuo­mo­tis dvi­ra­čius mies­tie­čiai ga­ lės va­sa­ros pa­bai­go­je, o mies­to biu­dže­tui tai ne­kai­nuos nė cen­ to. Ta­čiau to­kiais už­mo­jais abe­jo­ja ir sa­viš­kiai, ir opo­zi­ci­ja. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Ti­ki for­tū­na

Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas grįž­ta prie se­nų min­čių. Sa­vi­ val­dy­bės dan­go­rai­žy­je vėl puo­ se­lė­ja­ma oran­ži­nių dvi­ra­čių idė­ ja – pus­ket­vir­to šim­to oran­ži­nių dvi­ra­čių ir ke­tu­rias­de­šimt jų nuo­ mos punk­tų įvai­rio­se mies­to vie­ to­se. Tie­sa, kol kas nė­ra nie­ko konk­re­taus: sa­vi­val­dy­bė dar tik ruo­šia­si skelb­ti kon­kur­są ir ieš­ ko­ti in­ves­tuo­to­jų. Kad sos­ti­nė­je rei­kia dvi­ra­čių nuo­mos punk­tų, ži­no­ma jau se­ niai. Ar to­kia dvi­ra­čių nuo­mos sis­te­ma kaip Lon­do­ne, Ams­ter­da­ me, Pa­ry­žiu­je jau va­sa­ros pa­bai­ go­je ga­lė­tų veik­ti ir Vil­niu­je, už­ tik­rin­ti ne­ga­li nie­kas. Ro­mas Ado­ma­vi­čius, sos­ti­nės vi­ce­me­ras, dar praei­tą ka­den­ci­ją svars­tė apie ga­li­my­bes įgy­ven­din­ ti A.Zuo­ko oran­ži­nę idė­ją. Vil­niu­ je įkur­ti dvi­ra­čių nuo­mos punk­tus vi­ce­me­ras ža­dė­jo dar 2010-ai­siais: bu­vo ren­gia­mos ga­li­my­bių stu­di­ jos, skai­čiuo­ja­ma, kiek tai ga­li kai­ nuo­ti, ta­čiau idė­jos rea­li­zuo­ti taip ir ne­pa­vy­ko. Da­bar A.Zuo­ko pa­va­ duo­to­jas R.Ado­ma­vi­čius vėl kar­ to­ja, kad vis­kas pri­klau­sys nuo to, ar bū­si­mą kon­kur­są ly­dės sėk­mė: „Va­ži­nė­si­mės tais dvi­ra­čiais ar ne, sun­ku pa­sa­ky­ti. Kol kas nė­ra nie­ ko aiš­kaus. Tik idė­ja, ku­ri yra de­ ri­na­ma.“ Vil­niaus ta­ry­bos Pas­lau­gų ir mies­to ūkio ko­mi­te­to va­do­vas, A.Zuo­ko bend­ra­žy­gis Al­gi­man­tas Va­ka­ri­nas pri­dū­rė, kad in­ves­tuo­ to­jo paieš­kos ga­li už­truk­ti. „Tai dau­giau sie­kia­my­bė. Juk yra dau­ gy­bė pro­ce­dū­ri­nių da­ly­kų – gal bus skun­dų ir t. t. Kad jau va­sa­ rą ši sis­te­ma ga­lė­tų veik­ti, ga­ran­ tuo­ti tik­rai ne­ga­lė­čiau“, – kal­bė­jo A.Va­ka­ri­nas. Be ki­ta ko, spren­di­ mui skelb­ti to­kį kon­kur­są dar tu­ ri pri­ta­ri mies­to ta­ry­ba, ku­ri šiuo klau­si­mu nė­ra vie­nin­ga.

Vi­lios ne­mo­ka­ma rek­la­ma

Kas tu­rė­tų pri­vi­lio­ti bend­ro­vių da­ly­vau­ti kon­kur­se? Bend­rų­jų kon­kur­so nuo­sta­tų pro­jek­te ra­ šo­ma, kad lai­mė­to­jas tu­rėtų tei­sę dvi­ra­čių nuo­mos ter­mi­na­luo­se ir ant pa­čių dvi­ra­čių įreng­ti bei nau­ do­ti rek­la­mi­nius plo­tus ir gau­ti iš jų pa­ja­mas. Kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė bū­tų at­leis­ta nuo rink­lia­vų, su­ si­ju­sių su rek­la­mos plo­tais, taip pat ga­lė­tų ša­lia įreng­tų ter­mi­na­ lų „vyk­dy­ti ki­tą veik­lą“ ir gau­ti iš to pa­ja­mas. Sa­v i­val­dy­b ės įmo­n ė teik­t ų skam­bu­čių cent­ro pa­slau­gą, re­ gist­ruo­tų klien­tų pra­ne­ši­mus dėl su­ge­du­sių ar su­ga­din­tų dvi­ra­čių. Taip pat ža­da­ma kom­pen­suo­ ti iki 5 pro­c. su­nio­ko­tų ar su­ga­ din­tų dvi­ra­čių su­mos, sa­vi­val­dy­ bės trans­por­tu per­vež­ti dvi­ra­čius iš ap­krau­tų nuo­mos ter­mi­na­lų į tuš­čius, sau­go­ti dvi­ra­čius ne se­ zo­no me­tu. Be­je, bend­ruo­siuo­se kon­kur­so rei­ka­la­vi­muo­se nu­ro­do­ma, kad kon­kur­so da­ly­vis jau tu­ri bū­ti įgy­ ven­di­nęs pa­na­šų pro­jek­tą. Dvi­ra­čių pa­sa­ka – se­na

Kon­k ur­sas dvi­ra­č ių nuo­m os punk­tams įreng­ti bu­vo skel­bia­ mas ir prieš po­rą me­tų, ta­čiau ja­ me ne­pa­no­ro da­ly­vau­ti nė vie­na bend­ro­vė. Tą­syk, 2010-ai­siais, ga­li­mus kon­kur­so da­ly­vius at­gra­sė ne­ pat­rauk­lios pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gos. Vė­liau kon­kur­so są­ly­gos bu­vo pa­keis­tos, ta­čiau in­ves­tuo­ to­jo ras­ti vis tiek ne­pa­vy­ko. Da­ly­vau­ti dvi­ra­čių nuo­mos punk­tų kon­kur­se tuo­met svars­tė tik bend­ro­vė „JCDe­caux Lie­tu­va“, ta­čiau, pa­sak jos at­sto­vų, pro­jek­ tas bend­ro­vei pa­si­ro­dė neat­si­per­ kan­tis. Mies­to sa­vi­val­dy­bė 2010-ai­siais su­skai­čia­vo, kad bend­ra pro­jek­to ver­tė ga­lė­tų siek­ti 1,5–2 mln. li­ tų.

Komentarai Ar­tū­ras Zuo­kas Vil­n iaus me­ras

M

es no­rė­tu­me, kad Vil­ nius bū­tų tarp to­kių Eu­ ro­pos mies­tų kaip Vie­ na, Pa­ry­žius, Lon­do­nas, Ko­pen­ha­ga. No­ri­me skelb­ti kon­kur­ są, kad Vil­niaus mies­te at­si­ras­tų dvi­ ra­čių nuo­mos sis­te­ma. Pa­na­šią bu­vau pri­sta­tęs bū­da­mas me­ru praė­ju­sią ka­den­ci­ją 2007 m. Kon­kur­sas skel­ bia­mas mai­nais į lau­ko rek­la­mą, tad mums tai nie­ko ne­kai­nuos.

Vi­das Ur­bo­na­vi­čius Opo­z i­ci­jos at­sto­vas, Tė­v y­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­n ių de­mok­ra­t ų par­t i­jos na­r ys

D

ėl dvi­ra­čių nuo­mos jau bu­ vo pa­da­ry­tos ke­lios stu­di­ jos: ir per praei­tą ka­den­ci­ ją, ir dar se­niau. Dvi­ra­čių nuo­mos punk­tų įren­gi­mu ga­lė­tų už­ siim­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nė. Juk kaž­ ka­da jau bu­vo įreng­ta dvi­ra­čių sto­vė­ ji­mo punk­tų. Ne­ma­nau, kad mies­tui ap­si­mo­kė­t ų pri­va­čios įmo­nės atė­ji­ mas. Prak­t i­ka ro­do – kai pa­slau­gos per­ka­mos iš išo­rės tie­kė­jų, mies­tui tai at­siei­na la­bai bran­giai.

Jo­lan­ta Be­niu­lie­nė Vil­n iaus tu­r iz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė

T

o­kios dvi­ra­čių nuo­mos sis­ te­mos sos­ti­nė­je trūks­ta. Tu­ ris­tai daž­nai tei­rau­ja­si, ieš­ko ga­li­my­bių iš­si­nuo­mo­ti dvi­ra­ čių ir to­kią ga­li­my­bę sun­kiai ran­da. To­ kios sis­te­mos pa­klau­sa bū­tų di­džiu­lė: juk mū­sų se­na­mies­tis – di­de­lė­je te­ri­to­ri­ jo­je. Tu­ris­tai ir mies­to gy­ven­to­jai ran­da kur iš­si­nuo­mo­ti dvi­ra­čių, mes nu­krei­ pia­me juos į nuo­mos taš­kus. Ta­čiau ta pa­slau­ga nė­ra siū­lo­ma ak­ty­viai. Jei dvi­ ra­čių tink­las mies­te bū­tų uni­fi­kuo­tas, su vie­no­dais ženk­lais, tai tu­ris­tus dar la­biau pa­ska­tin­tų jų nuo­mo­tis.


5

trečiadienis, vasario 29, 2012

lietuva

Įstatymų leidėjai ėmėsi azartinių lošimų Parlamentarų darbo grupė azartinių lošimų, loterijų ir lažybų reglamentavimui tobulinti jau patvirtino esmines naujojo Azartinių lošimų įstatymo projekto nuostatas. Ieškoma kelio, kuris leistų suderinti ir visuomenės saugumo, ir valstybės, ir lošimų verslo interesus. „„Požiūris: Europoje lošimai pripažįstami kaip ūkinė veikla, kuri priklauso laisvalaikio ir pramogų sričiai bei neša naudą ekonomikai. 

Mantas Antanavičius Seime suburta darbo grupė

Azartinių lošimų verslą kontroliuojantys įstatymai Lietuvoje nesikeitė dešimtmetį, nors kito technologijos, atsirado naujų lošimų rūšių, susikūrė ne viena šiuo verslu užsiimanti bendrovė. Ne paslaptis, kad atsirado ir įstatymų neapibrėžtume atsiduriančių verslų. Šią situaciją ištaisyti užsimojo Seimo valdybos nutarimu suburta skirtingoms politinėms partijoms atstovaujanti darbo grupė. Numatoma, kad balandį ji pateiks Azartinių lošimų įstatymo projektą. Numatyta, kad visus azartinius lošimus – loterijas ir kazino, lažybas ir totalizatorių, komercinį pokerį ir lošimo automatus, taip pat ir lošimus interneto, telefono, TV ar kitomis ryšio priemonėmis reglamentuos vienas įstatymas. Tiesa, lošimai bus diferencijuojami pagal rizikos laipsnį, todėl kiekviena rūšis turės savo individualius reikalavimus. Neatiduoti rinkos šešėliui

„Lankomės lošimų vietose, išklausome skirtingų priežiūros institucijų, ekspertų, verslininkų, asociacijų nuomones. Mūsų tikslas – nustatyti, ką daryti su rinka, kuriai iki šiol nėra parengta atitinkančio laiką deramo teisinio reguliavimo – griežtinti, liberalizuoti ar palikti esamą variantą“, – paaiškino darbo grupės pirmininkas, Liberalų ir centro sąjungos frakcijos atstovas Dainius Budrys. Vienas darbo grupės narių, Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Erikas Tamašauskas, dienraščiui sakė, kad svarbiausia – rasti valstybės, visuomenės ir verslo interesus tenkinančią kryptį. „Lietuvos azartinių lošimų rinka – gana gerai kontroliuojama. Jei lygintume su kitomis ES šalimis, probleminių atvejų Lietuvoje kur kas mažiau“, – teigė E.Tamašauskas. Skaičiuojama, kad Lietuvoje asmenys, turintys problemų dėl lošimų, sudaro vos 0,07 proc., o ES

valstybėse, kuriose atlikti tyrimai, šie skaičiai svyruoja nuo 0,5 proc. Jungtinėje Karalystėje iki 6,5 proc. Estijoje. „Susitikome su verslininkais, matėme jų darbo subtilybes, nagrinėjome socialinės atsakomybės iniciatyvas. Apie socialinę atsakomybę galvoti būtina. Ir kartu negalima leisti, kad šį verslą, kuris per mokesčius uždirba didelius pinigus valstybei, pasiglemžtų šešėlis“, – kalbėjo E.Tamašauskas. Jam pritaria ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Vaidotas Bacevičius: „Dabartinis lošimų rinkos reguliavimas Lietuvoje yra gana griežtas. Rinka auga, keičiasi lošimų pobūdis, atėjo naujos technologijos, todėl reikia parengti tinkamą įstatymų bazę, kuri leistų užkirsti kelią nelegaliems lošimams ir monopolijoms susiformuoti."

Vai­do­tas Ba­ce­vi­čius:

Rei­kia pa­reng­ti įsta­ ty­mų ba­zę, ku­ri leis­tų už­kirs­ti ke­lią ne­le­ga­ liems lo­ši­mams ir mo­ no­po­li­joms su­si­for­ muo­ti. Tyrimai – būtini

E.Tamašausko teigimu, rengiant ankstesnius lošimų verslą reglamentuojančių įstatymų pataisas, nebuvo remtasi jokiais moksliniais ar socialiniais tyrimais, o tai daryti – būtina. „Šiandien yra situacija, kai bet kas gali apkaltinti verslą nesąžiningumu, nedorumu ir panašiai. Deja, iki šiol Lietuvoje net nebuvo tirta, kokį poveikį lošimai daro nepilnamečiams, pagyvenusiems žmonėms, vyrams, moterims ar kitoms socialinėms grupėms. Tai, žinoma, kenkia ir pačiam verslui. Jei nėra įrodymų, negalima tokiomis nuomonėmis ir švaistytis“, – sako Seimo narys. Atlikti tyrimus darbo grupė keti-

casnocha.com nuotr.

na prašyti Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų. Tokių tyrimų patirtimi, anot parlamentarų, remiasi daugelio pasaulio šalių verslininkai ir politikai. Darbo grupės nuomone, valstybė turėtų pripažinti lošimų kaip ūkinės veiklos, kuri Europoje priskiriama laisvalaikio ir pramogų sričiai, svarbą moderniai ekonomikai ir visuomenei. „Svarbiausia yra rasti kompromisą, kuris būtų naudingas. Verslininkai mums taip pat turi klausimų, kokia valstybės pozicija šio verslo atžvilgiu. Visi turi likti patenkinti“, – sako D.Budrys. Kaip naudingiau?

Daugelyje pasaulio valstybių azartinių lošimų verslas remia valstybės kultūros, sporto, švietimo, socialinių reikalų sritis. Vienur tai daroma tiesiogiai iš verslininkų kišenės, kitur – per valstybės biudžetą. Tokią pačią situaciją įstatymai nustato ir Lietuvoje. Vis dėlto Seimo nariai svarsto galimybę tobulinti valstybės mokestinių pajamų, gaunamų iš loterijų ir lošimų mokesčio, perskirstymą. Parlamentaras V.Bacevičius mano, kad perskirstymas valstybei galėtų būti naudingesnis. „Diskusijos vyksta, tačiau atrodo, kad darbo grupės nariai sutaria dėl šių lėšų paskirstymo. Žinome, kad ši verslo šaka yra didelė kultūros ir sporto rėmėja. Bet manome, kad ir valstybė galėtų efektyviau skirstyti iš loterijų ir lošimų mokesčio gaunamas lėšas“, – svarsto V.Bacevičius. Jam pritaria ir darbo grupės vadovas D.Budrys. „Dar viena niša mokestinėms pajamoms didinti – internetiniai lošimai, apie kurių apmokestinimą ligi šiol dar nebuvo galvojama“, – pastebėjo jis. Žiūrės, kaip tvarkosi britai

Azartinių lošimų verslo sektoriuje sukurta per 2000 darbo vietų, į valstybės iždą kasmet sumokama apie 30 mln. litų vien specialių lošimų ir loterijų mokesčių, remia-

mos visuomenės gyvenimui svarbios sritys. Todėl Seime suburtos darbo grupės nariai kalba, kad lošimų reguliavimo įstatymus būtina rengti itin atsakingai. 2009 m. padidinus mokesčius lošimo namų ir lošimų automatų salonų rinka sumažėjo beveik 40 proc. Daugiau nei 30 proc. šioje rinkoje dirbančių žmonių neteko darbo. Tai smogė ir valstybės biudžetui. Šį kartą ketinama viską daryti skaidriai, nuosekliai, remiantis šioje srityje jau patyrusių šalių patirtimi. Tarp jų – Didžioji Britanija, Ispanija, Italija. Šiose šalyse valstybė ir verslas puikiai bendradarbiauja. „Jau suplanuotas vizitas į Didžiąją Britaniją padės susipažinti su gilias tradicijas turinčiu lošimų verslo teisiniu reguliavimu, su šią sritį išmanančiais politikais ir verslininkais. Manau, kad iš ten parsivešime nemažai patirties ir žinių, kurios padės nustatyti, kaip keisti rinkos reguliavimą“, – mano D.Budrys. Valentinas Mazuronis, Partijos Tvarka ir teisingumas narys, Seimo opozicijos lyderis, teigia nemanantis, kad lošimų rinka nusipelnė įstatymų liberalizavimo. Dabartinė situacija, jo manymu, yra visiškai patenkinama: „Lietuvoje jau savaime susiklostė tokia situacija, kad tuos lošimus turime, yra tam tikros įmonės, kurios tuo užsiima, tačiau gal tegu taip ir lieka. Kiek jų yra, tiek, manau, ir užtenka. Nemanyčiau, kad reikia leisti daugiau lošimų, daugiau bendrovių, kokių nors jiems skirtų lengvatų. Visuomenei tam tikrais atžvilgiais žalingas verslas neturėtų plisti nevaldomai – taip, kaip daugelio kitų verslo rinkų įmonės. Tai vis tiek yra išskirtinė rinka. Žinoma, kad ji žmonėms daro poveikį, kai kuriuos įtraukia taip, kad tai tampa liga, griauna gyvenimus. Nesakau, kad tai masinis reiškinys, bet taip tikrai būna. Be to, daro poveikį nepilnamečiams. Tad ir kontrolė turėtų likti atitinkama. Į valstybės biudžetą iš lošimų verslo surinkti mokesčiai galėtų būti panaudoja-

mi vaikų, paauglių švietimui, aiškinimui, kokią žalą daro azartiniai lošimai, koks jų poveikis psichikai. Tai būtų gana teisinga ir socialiai atsakinga.“ Artūras Grebliauskas, profesorius, ekonomistas ir lošimų rinkos ekspertas, mano, jog iš esmės lošimų rinkos reguliavimas iš principo nesiskiria nuo kurios nors kitos rinkos reguliavimo, tačiau yra ir išskirtinių aspektų, susijusių su visuomenine gerove: „Visų pirma valstybė stengiasi kurti viešąją gerovę, o verslas nori privačios gerovės. Valstybės siekis yra toks, kad verslas, nekenkdamas visuomeninei gerovei, galėtų kurti privačią gerovę ir taip prisidėti prie visų žmonių gerovės. Iš šio rato gali išvesti ne kontrolė ir detalus verslo reglamentavimas, o pasirinkimo sąlygų verslui ir žmonėms lošti įvairius azartinius lošimus sudarymas. Tai sąlygos, kai verslas reguliuojamas priklausomai nuo jo poveikio visuomenei. Stipresnio poveikio azartiniai lošimai turėtų būti reguliuojami griežčiau, bet neiškreipiant tikrosios klasikinės azartinių lošimų prigimties – laisvalaikio praleidimo formos. Man atrodo, kad valstybės reguliavimas vienoms sritims yra per griežtas, kitoms – nepakankamai efektyvus. Kai kurios mažus pelnus gaunančios sritys, pavyzdžiui, riboto lošimo automatų ar lažybų, yra varžomos per smarkiai ir tai iškreipia jų visuomeninę paskirtį – praleisti laisvalaikį. Kai kur atvirkščiai – reguliavimas per silpnas, nekalbama apie amžiaus cenzą loterijose ir panašiai. Dabartinė viešoji nuomonė apie azartinius lošimus yra nepagrįsta tyrimais. Daug kas gali mėtytis pareiškimais, kad lošimai kenkia, tačiau tai įrodančių tyrimų nėra atlikta. Kalbant apie mokesčių surinkimą ir sporto, švietimo, kitų sričių rėmimą, manau, kad nauda, kurią visuomenė gauna iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, turėtų keliauti į valstybės biudžetą ir po to būtų perskirstoma geriems tikslams remti bei juos įgyvendinti.“


6

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

nuomonės

ES­BO ko­mi­sa­ras K.Vol­le­bae­kas: įstatyme esa­ma neaiš­ku­mų

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

L Žmo­nės pyks­ta­si, žmo­nės tai­ko­si

Stasys Gudavičius

I

r vis dėl­to ga­l i­ma be­veik drą­s iai sa­k y­t i, kad da­b ar­ ti­nė val­dan­čio­ji koa­l i­ci­ja ir da­bar­t i­n is prem­je­ras And­ rius Ku­bi­l ius su­ge­bės iš­si­lai­k y­t i iki pat šį ru­de­n į vyk­sian­čių nau­ jo­jo Sei­mo rin­k i­mų. Taip, Fi­nan­si­n ių nu­si­kal­t i­mų ty­ ri­mo tar­ny­b os (FNTT) va­do­v ų at­lei­d i­mo skan­da­l as yra di­de­ lio mas­to po­l i­t i­n is įvy­k is, ge­ro­ kai siū­buo­jan­tis val­d žios val­te­lę. Siū­buo­jan­t is ne­t gi gąs­d i­namai smar­k iai.

Bet val­dan­čio­sios koa­ li­ci­jos val­te­lė, nors ir ne­siirs į prie­kį, nors ir drei­fuos vie­to­je, vis dėl­ to ne­tu­rė­tų nu­skęs­ti. Neat­mes­t i­na, kad po šios po­l i­t i­ nės aud­ros to­je val­te­lė­je liks ne­ ma­žai drumz­l i­no po­l i­t i­n io van­ dens, ku­r io jau ne­b e­bus spė­ta at­si­k ra­ty­ti iki nau­jo­jo Sei­mo rin­ ki­mų. Toks pa­pil­do­mas nu­sė­du­ sio dumb­lo ba­las­tas tur­būt ne­leis val­dan­čių­jų lai­vui efek­ty­viai ir­tis į prie­k į. Tai­g i, ir priim­ti prio­ri­te­ti­ niais lai­ko­mų spren­di­mų. Bet val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos val­ te­lė, nors ir ne­siirs į prie­kį, nors ir drei­fuos vie­to­je, vis dėl­to ne­tu­rė­tų nu­skęs­ti. Ant po­li­ti­nio van­de­ny­no pa­vir­šiaus ją lai­kys koa­li­ci­jos par­ tne­rių suin­te­re­suo­tu­mas iki ga­lo iš­bū­ti su val­džios re­ga­li­jo­mis. Prie to pri­si­dės ir opo­zi­ci­jos ne­su­ge­bė­ ji­mas bei ne­no­ras da­bar, li­kus vos pus­me­čiui iki Sei­mo rin­ki­mų, im­ tis at­sa­ko­my­bės už ša­lį. O kam sku­bin­t is tai da­r y­t i, jei­ gu po spa­l į vyk­sian­čių rin­k i­mų val­d žios rak­t ai pa­č iai da­b ar­t i­ nei opo­z i­ci­jai nu­k ris tie­siai į ran­ kas? Jau ge­r iau val­dan­čių­jų gre­ to­se da­bar pa­ty­l iu­kais pa­kurs­ty­ ti ne­su­ta­ri­mų lau­že­l į, ku­ris prieš pat rin­k i­mus ga­l i bent jau pa­ga­ din­t i in­ven­to­r ių ta­me val­d žios lai­ve­ly­je, pa­skleis­t i svi­lė­sių kva­

pą ir taip bū­si­mo­jo vi­suo­ti­nio bal­ sa­v i­mo iš­va­ka­rė­se pa­kenk­t i da­ bar­t i­n iams val­d žiaž­mo­g iams. O kar­t u sau bent kiek nors pa­si­d i­ din­ti šan­sus. Be­ne ra­di­ka­liau­sias ga­li­mas ar­ti­ miau­sio lai­ko­tar­pio po­li­ti­nis sce­ na­r i­jus: ne­pa­ten­k in­t i FNTT va­ do­v ų iš­me­t i­mu kon­ser­va­to­r iai su­ge­ba iš­vers­t i iš po­sto li­be­ral­ cent­ris­tų de­le­guo­tą vi­daus rei­ka­ lų mi­nist­rą Rai­mun­dą Pa­lai­tį, o li­ be­ral­cent­ris­tai įsi­žei­dę pa­reiš­kia pa­si­trau­k ian­tys iš val­dan­čio­sios koa­l i­ci­jos ir at­šau­k ia vi­sus sa­vo mi­nist­rus. Bet ir to­k iu at­ve­ju Vy­r iau­sy­b ė grei­čiau­siai ne­suž­lugs, ypač jei prem­j e­ras A.Ku­bi­l ius su­ge­b ės įti­k in­t i nors ne­d i­de­lę da­l į opo­ zi­ci­jos bent jau ne­bal­suo­t i prieš Mi­n ist­r ų ka­bi­ne­tą ir jo stra­te­g i­ nių pla­nų įgy­ven­di­ni­mą. Įsi­vaiz­ duo­k im – išei­na li­b e­ral­cent­r is­ tai iš val­d žios, prem­je­ras tą pa­ čią mi­nu­tę nu­le­k ia pas so­cial­de­ mok­ra­t us ir gra­ž iai jų pa­pra­šo: „Bū­k it vy­rai, ne­smau­k it mū­sų iki pat Sei­mo rin­k i­mų.“ Ir dar pri­me­ na gra­žią po­li­ti­nę pa­tir­tį: „Mes juk jū­sų ma­žu­mos Vy­riau­sy­bę pa­rė­ mėm 2006–2007 me­tais...“ Prag­ma­tiš­kai mąs­tan­ti opo­zi­ci­jos da­lis taip ir pa­sielg­tų – val­dan­čių­ jų per­ne­lyg smar­k iai ne­ku­ten­tų, nes su­pras­tų, kad ne­no­ri ir ne­ga­ li im­tis val­d žios. Taip ir gy­ven­t ų ma­ž u­mos Vy­ riau­sy­b ė ke­l is pa­sku­t i­n ius mė­ ne­sius iki Sei­mo rin­k i­mų. Šlei­vo­ jan­t i it meš­ka po žie­mos mie­go, ne­la­bai su­ge­ban­t i es­m i­n ių dar­ bų nu­d irb­t i, ne­be­su­ren­kan­t i pa­ kan­ka­mai bal­sų. Bet gy­va. Tiks­ liau, leis­gy­vė... Ki­ta ver­t us, yra ir vi­siš­kai ki­tas, op­t i­m is­t i­n is, sce­na­r i­jus: kon­ser­ va­to­r iai ir li­be­ral­cent­r is­tai su­ge­ ba su­si­tar­t i, vi­daus rei­ka­lų mi­ nist­ras lie­ka sa­vo vie­to­je, FNTT va­do­vai į sa­vo po­stus ne­beg­rįž­ta, o val­dan­tie­ji tvar­k in­gai ir ra­miai iš­g y­ve­na iki pat Sei­mo rin­k i­mų. Net­g i pa­sie­k ia sa­vo­t iš­ką po­l i­t i­ nį re­kor­dą – pir­mie­ji šiuo­lai­k i­nės ne­prik­lau­so­mos Lie­t u­vos is­to­r i­ jo­je su­ge­ba val­dy­ti nuo ka­den­ci­ jos pra­d žios iki pa­bai­gos. Šį „ra­mų­jį“, ar­ba „su lai­min­ga pa­ bai­ga“, sce­na­ri­jų ga­lė­tu­me lai­ky­ ti be­ne rea­l is­t iš­k iau­siu da­bar­t i­ nė­je ne­ra­m iai at­ro­dan­čio­je po­ li­t i­nė­je si­t ua­ci­jo­je. Pa­si­pyks pa­ si­pyks val­dan­t ie­ji ir su­si­tai­k ys, nie­kur ne­dings...

ie­tu­vo­je vie­šin­tis Eu­ro­pos sau­ gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) aukš­ta­sis ko­mi­sa­ras tau­ti­nių ma­žu­mų klau­si­mais Knu­tas Vol­le­bae­kas sa­kė, kad esa­ma tam tik­rų neaiš­ku­mų, su­ si­ju­sių su Švie­ti­mo įsta­ty­mu, ku­riuo ne­pa­ten­kin­ta ša­lies len­kų ma­žu­ma. Ki­ta ver­tus, po su­si­ti­ki­mo su Lie­ tu­vos Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­ te ES­BO at­sto­vas pa­si­džiau­gė Švie­ ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­vi­ru­mu įgy­ven­di­nant šį įsta­ty­mą ir sa­kė ti­kįs, kad išei­tis bus ras­ta. „Esu tik­ras, kad ga­li­ma ras­ti bū­dą, kaip su­de­rin­ti tiek Vy­riau­sy­bės no­rą tu­rė­ti nau­ją švie­ti­mo įsta­ty­mą, tiek šiuo at­ve­ju len­kų ma­žu­mos su­si­rū­ pi­ni­mą“, – tei­gė jis. Ta­čiau jis tie­siai neat­sa­kė į klau­si­ mą, ar, be len­kų, skun­dų dėl Švie­ti­ mo įsta­ty­mo su­lau­kė ir iš ki­tų Lie­tu­ vo­je gy­ve­nan­čių tau­ti­nių ma­žu­mų. ES­BO ko­mi­sa­ras pa­brė­žė, kad ne­ ga­li at­skleis­ti, ko­kios Vy­riau­sy­bei pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos, pa­reng­tos po jo vi­zi­to į Lie­tu­vą 2011 m. lapk­ ri­tį. Ta­čiau K.Vol­le­bae­kas tei­gė, kad yra pa­ten­kin­tas, kaip Lie­tu­vos val­ džia į jas rea­guo­ja. „Aš pa­ten­kin­tas, kad Vy­riau­sy­bė, at­ro­do, rim­tai žiū­ri į ma­no re­ko­men­ da­ci­jas. Jie sa­kė man, kad jas ver­ti­na, dir­ba prie jų ir pa­teiks at­sa­ky­mą, kai čia at­vyk­siu vė­liau“, – pa­sa­ko­jo nor­ ve­gų dip­lo­ma­tas. Ki­tas jo vi­zi­tas į Lie­tu­vą nu­ma­ty­ tas ko­vo pa­bai­go­je.

Knu­tas Vol­le­bae­kas:

Aš pa­ten­kin­tas, kad Vy­riau­sy­bė, at­ro­do, rim­tai žiū­ri į ma­no re­ ko­men­da­ci­jas. Jie sa­ kė man, kad jas ver­ ti­na, dir­ba prie jų ir pa­teiks at­sa­ky­mą, kai čia at­vyk­siu vė­liau.

K.Vol­le­bae­kas taip pat mi­nė­jo, kad per vi­zi­tą įvy­kę su­si­ti­ki­mai su len­kų bend­ruo­me­ne bu­vo konst­ruk­ty­vūs. „Ju­tau, kad nė­ra jo­kių abe­jo­nių, jog len­kų bend­ruo­me­nės at­sto­vai di­ džiuo­ja­si bū­da­mi Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Jie no­ri bū­ti Lie­tu­vos da­lis, ta­čiau yra su­si­rū­pi­nę, ypač kai kal­ba­ma apie

Švie­ti­mo įsta­ty­mą, kad šis įsta­ty­mas ne­tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas sku­bo­tai, nes ga­li atim­ti iš jų vai­kų ga­li­my­bę gau­ ti ge­riau­sią įma­no­mą iš­si­la­vi­ni­mą, ir pa­da­ran­tį juos ge­rais Lie­tu­vos pi­lie­ čiais, ir lei­džian­tį iš­sau­go­ti jų len­kiš­ kas šak­nis, kal­bą ir tra­di­ci­jas“, – kal­ bė­jo ES­BO at­sto­vas. Anot jo, tau­ti­nių bend­ruo­me­nių san­ty­kiai yra di­na­miš­ki vi­so­je Eu­ro­ po­je ir jų ne­ga­li­ma kar­tą ir vi­siems lai­kams su­re­gu­liuo­ti vie­nu spren­di­ mu. K.Vol­le­bae­ko tei­gi­mu, jo mi­si­ją di­de­le da­li­mi su­da­ro konf­lik­to pre­ ven­ci­ja, o Lie­tu­vo­je bu­vo ki­lu­si tam tik­ra įtam­pa. K.Vol­le­bae­kas pa­brė­žė, kad su­si­ ti­ki­me su D.Gry­baus­kai­te kė­lė klau­ si­mą dėl tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo, ku­ris Lie­tu­vo­je ga­lio­jo iki 2010 m. „Mū­sų nuo­mo­ne, dau­ge­ly­je ša­lių ma­žu­mos ir vi­suo­me­nė ap­skri­tai ga­li tu­rė­ti nau­dos iš vi­sa­pu­sio įsta­ty­mo, to­kio kaip tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­ mas, nes jis su­tei­kia erd­vę, ku­rio­je ga­li­ma spręs­ti dau­ge­lį klau­si­mų“, – aiš­ki­no ES­BO ko­mi­sa­ras. Jo tei­gi­mu, pro­ble­mi­niai Lie­tu­vai klau­si­mai dėl tau­ti­nių ma­žu­mų api­ ma per­nai va­sa­rą priim­tą Švie­ti­mo įsta­ty­mą, pa­var­džių ir vie­to­var­džių ra­šy­mą. Juos nuo­lat ke­lia vie­tos len­ kų bend­ruo­me­nės at­sto­vai ir po­li­ti­ kai. Šie klau­si­mai ta­po vie­na iš prie­ žas­čių, dėl ku­rių pa­sta­rai­siais me­tais at­ša­lo ofi­cia­lio­jo Vil­niaus ir Var­šu­vos san­ty­kiai. BNS, VD inf.

Seimas ban­dys gin­ti gi­nan­čius

S

ei­mo na­rys Eval­das Jur­ke­vi­ čius už­re­gist­ra­vo įsta­ty­mo pa­tai­sas, įtvir­ti­nan­čias pi­lie­ čių ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­ za­ci­jų ap­sau­gą nuo teis­mi­nio per­se­ kio­ji­mo, kai šios ban­do ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są. „Kiek­vie­nais me­tais spar­čiai dau­ gė­ja ieš­ki­nių prieš vi­suo­me­nę, ku­riais sie­kia­ma išieš­ko­ti ne­va vers­li­nin­ kų pa­tir­tus nuo­sto­lius dėl pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės teis­muo­se su­stab­dy­ tų sta­ty­bos lei­di­mų ar de­ta­lių­jų pla­ nų ga­lio­ji­mo. Da­bar ga­lio­jan­ti tei­si­nė ba­zė ne­nu­ma­to jo­kių ap­sau­gos prie­ mo­nių ir su­da­ro są­ly­gas vers­lo bend­ ro­vėms ne­var­žo­mai per­se­kio­ti pi­lie­ čius dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo. Tad pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė, gi­nan­ti pa­ma­ti­ nes vi­suo­me­nės ver­ty­bes, pa­ti tam­pa vers­li­nin­kų tai­ki­niu“, – sa­kė E.Jur­ ke­vi­čius. Pa­sak po­li­ti­ko, to­kie ieš­ki­niai, kai pir­miau­sia sie­kia­ma areš­tuo­ti skun­ džia­mų pi­lie­čių tur­tą, yra itin pa­vo­

jin­gi. Tai le­ga­li prie­mo­nė tram­dy­ti ir bau­gin­ti ak­ty­vius pi­lie­čius. Vi­siems ži­no­ma „Teo“ is­to­ri­ja, kai su­klas­to­tą de­ta­lų­jį pla­ną pro­ku­ra­tū­ rai ap­skun­dęs as­muo ga­vo 10 mln. li­tų ieš­ki­nį ir bu­vo 5 me­tus tam­po­mas po teis­mus, kol pa­ga­liau teis­mas nu­sta­ tė, jog pla­nas tik­rai bu­vo su­klas­to­tas. Vers­li­nin­kai by­lą pra­lai­mė­jo, ta­čiau at­sa­ko­my­bės iš­ven­gė suė­jus se­na­ties ter­mi­nui. O pi­lie­tis 5 me­tus ken­tė­jo dėl areš­tuo­tos są­skai­tos ir tur­to. „Ieš­ki­niais prieš vi­suo­me­nę daž­ nai sie­kia­ma ne ap­gin­ti pa­žeis­tas tei­ ses, bet, pa­si­tel­kus teis­mo pro­ce­są, per­se­kio­ti ak­ty­viau­sius vi­suo­me­nės na­rius. Ieš­ki­nių tiks­las yra pa­ts pro­ ce­sas, per ku­rį areš­tuo­ja­mas vi­suo­ me­nės na­rių tur­tas ir są­skai­tos, o ne pa­ten­ki­na­mas ieš­ki­nys. Svar­bu pa­ brėž­ti, kad to­kiais at­ve­jais teis­mas, net ir ma­ty­da­mas, jog ieš­ki­nys ar­ba pra­šy­mas yra aki­vaiz­džiai ne­pag­rįs­ tas, ne­ga­li nu­trauk­ti teis­mo pro­ce­so jų at­žvil­giu“, – sa­kė E.Jur­ke­vi­čius.

Sei­mo na­rys at­krei­pė dė­me­sį, kad dau­ge­ly­je ša­lių (JAV, Ka­na­do­je, Olan­ di­jo­je ir kt.) bu­vo priim­tos ci­vi­li­nio pro­ce­so nuo­sta­tos, įpa­rei­go­jan­čios ieš­ko­vą ne­del­siant įro­dy­ti, kad ieš­ ki­nys nė­ra nu­kreip­tas prieš vi­suo­me­ nės da­ly­va­vi­mą, ir su­tei­kian­čios teis­ mui tei­sę nu­trauk­ti teis­mo pro­ce­są bet ku­rio me­tu, jei ieš­ko­vas to neį­ ro­do ar­ba teis­mas nu­sta­to pikt­nau­ džia­vi­mą pro­ce­si­nė­mis tei­sė­mis. Jei Sei­mas pri­tars E.Jur­ke­vi­čiaus siū­lo­moms Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­ vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­soms, teis­mai, nu­sta­tę, kad ieš­ki­nys prieš vi­suo­me­nę tu­ri pikt­nau­džia­vi­mo po­ žy­mių, ga­lės įpa­rei­go­ti jį pa­reiš­ku­sią ša­lį per 7 die­nas įro­dy­ti, kad ieš­ki­nys nė­ra ne­pag­rįs­tas ir per­tek­li­nis veiks­ mas. Ne­pa­tei­kus įro­dy­mų, teis­mas tu­rės tei­sę teis­mo pro­ce­są nu­trauk­ ti skir­da­mas bau­dą ir įpa­rei­go­da­mas at­ly­gin­ti ne­pag­rįs­tu ieš­ki­niu su­kel­tą ža­lą bei teis­mo iš­lai­das. BNS, VD inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA Irma Verbienė – 219 1371

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:  261 3655, 261 3659,  261 3654, 261 3000,  261 9655, 279 1370  faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Medikai kovojo dėl gyvybės

Sei­mo An­ti­ko­rup­ ci­jos ko­mi­si­jos va­ do­vas Li­gi­tas Ker­ na­gis tvir­ti­na ti­kįs, kad šiandien ga­li bū­ti pa­skelb­ta „ga­ na sen­sa­cin­ga in­for­ ma­ci­ja“. Ji ga­li bū­ ti su­si­ju­si su Fi­nan­ si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vų at­ lei­di­mu ar­ba in­for­ ma­ci­jos apie „Sno­ ro“ na­cio­na­li­za­vi­mą nu­te­ki­ni­mu.

Į li­go­ni­nę dėl in­sul­to pa­gul­dy­tos Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos pir­mi­nin­ kės Ka­zi­mi­ros Pruns­kie­nės (nuo­tr.) būk­lė ant­ra­die­nį dar pa­blo­gė­jo, jai at­lik­ta gal­vos ope­ra­ci­ja.

„„At­sit­vė­rė: va­kar ko­mi­si­ja ap­klau­sė ir „Lie­tu­vos ry­to“ re­dak­to­rių G.Vai­naus­ką. Po­sė­džio sa­lę jis pa­li­ko ne­

kal­bus. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Sei­mo ty­rė­jai ža­da sen­sa­ci­ją Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Kvie­sis prem­je­rą

Ant­ra­die­nį An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­ja vi­są die­ną ap­klau­si­nė­jo dau­gy­bę pa­rei­gū­nų, su­si­ju­sių su FNTT va­do­vų Vi­ta­li­jaus Gai­liaus bei Vy­tau­to Gir­ža­do at­lei­di­mu ir su at­lie­ka­mu ty­ri­mu dėl in­for­ma­ ci­jos apie „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­vi­ mą nu­te­ki­ni­mu. Pas­ku­ti­nis ap­si­lan­kęs ko­mi­si­jo­ je bu­vo vie­nas „Lie­tu­vos ry­to“ sa­ vi­nin­kų ir vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Ged­vy­das Vai­naus­kas. Bū­tent šia­ me dien­raš­ty­je per­nai lapk­ri­čio vi­ du­ry­je, li­kus vos ke­lioms die­noms iki prii­mant spren­di­mą dėl „Sno­ ro“ na­cio­na­li­za­vi­mo, pa­skelb­ ta kon­fi­den­cia­li in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mą „ata­ką prieš lie­tu­vių ka­pi­ta­lo ban­kus“. Po ap­s i­l an­k y­m o ko­m i­s i­jo­je G.Vai­naus­kas nie­ko ne­ko­men­ta­ vo, pa­bė­go nuo žur­na­lis­tų. Ta­čiau L.Ker­na­gis po šio po­ kal­bio pa­reiš­kė, kad į tre­čia­die­nį ren­gia­mą An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ jos po­sė­dį tu­rė­tų bū­ti pa­kvies­tas pa­ts prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Po šio po­sė­džio, anot L.Ker­na­gio, „ga­li bū­ti pa­skelb­ta sen­sa­cin­ga in­ for­ma­ci­ja“. Ta­čiau ko­kio ji bus po­ bū­džio, ko­mi­si­jos va­do­vas neatsk­ lei­dė.

„Ti­ki­mės, kad tre­čia­die­nį ga­li bū­ti kur kas dau­giau aiš­ku­mo. Gal bus, gal ir ne. Lai­ko­me su­kry­žia­vę pirš­tus, kad bū­tų. Pa­lau­ki­me tre­ čia­die­nio“, – taip L.Ker­na­gis at­ sa­ki­nė­jo į žur­na­lis­tų klau­si­mus, ar ga­li bū­ti, jog tre­čia­die­nį paaiš­ kės, kas ga­lė­jo nu­te­kin­ti in­for­ma­ ci­ją apie „Sno­rą“ ir ar su tuo kaip nors ga­li bū­ti sie­ja­mi at­leis­ti FNTT pa­rei­gū­nai.

Li­gi­tas Ker­na­gis:

Ti­ki­mės, kad tre­čia­ die­nį ga­li bū­ti kur kas dau­giau aiš­ku­mo. Gal bus, gal ir ne. Lai­ko­me su­kry­žia­vę pirš­tus, kad bū­tų. „G.Vai­naus­kas bu­vo ga­na at­vi­ras at­sa­ki­nė­da­mas į mū­sų klau­si­mus. Bet jis ne­pri­si­pa­ži­no, iš kur ga­vo tą in­for­ma­ci­ją. Ga­lė­jo, bet ne­pri­ si­pa­ži­no“, – sa­kė An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vas. Be to, tre­čia­die­nio po­sė­dy­je ko­ mi­si­ja ke­ti­na su­for­mu­luo­ti klau­si­ mus Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­ kai­tei. Ši už­sto­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą Rai­mun­dą Pa­lai­tį, at­lei­

du­sį iš pa­rei­gų FNTT va­do­vus. Taip pat nu­ma­to­ma jau pra­dė­ ti ra­šy­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos iš­va­das. Jos ga­li bū­ti pa­tvir­tin­tos ar­ti­miau­siu me­tu. In­for­ma­ci­jos ne­nu­te­ki­no

Ant­ra­die­nio po­sė­dy­je ko­mi­si­jos taip pat ap­klaus­ti Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­ liaus­kas ir ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis ti­ki­no, kad nė iš vie­nos šių ins­ti­ tu­ci­jų in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­ mus veiks­mus dėl „Sno­ro“ tik­rai ne­nu­te­kė­jo. V.Va­si­liaus­kas žur­na­lis­tams sa­ kė esąs už­tik­rin­tas, jog in­for­ma­ ci­ja apie „Sno­ro“ ban­ko na­cio­na­ li­za­vi­mą nu­te­kė­jo ne iš Lie­tu­vos ban­ko. „Taip, aš esu tuo įsi­ti­ki­ nęs. Taip, ko­mi­si­ja to klau­sė“, – sa­kė V.Va­si­liaus­kas. Jis tei­gė, kad An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­jos na­riai jo klau­sė, kiek pi­ni­ gi­nių lė­šų bu­vo išim­ta iš ban­ko, „Lie­tu­vos ry­tui“ pa­skel­bus pub­li­ ka­ci­ją apie „Sno­rą“ li­kus ke­lioms die­noms iki šio ban­ko na­cio­na­li­ za­vi­mo. Vis­gi apie mi­ni­mas pi­ ni­gi­nes lė­šas Lie­tu­vos ban­ko va­ do­vas kal­bė­ti ne­no­rė­jo.“Kal­ba­ma apie di­de­lius skai­čius“, – te­pa­sa­ kė V.Va­si­liaus­kas. „Bet nuo mū­sų vis­kas pra­si­dė­jo, – pri­pa­ži­no Lie­tu­vos ban­ko val­

dy­to­jas, at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą, ar tik ne cent­ri­nis ban­kas bu­vo ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios spren­di­mai lė­ mė „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­vi­mą. – Taip, mes bu­vo­me ta viš­ta ar­ba tas kiau­ši­nis, nuo ku­rio vis­kas pra­si­ dė­jo, o to­liau vis­ką aiš­ki­na­si tei­sė­ sau­gos ins­ti­tu­ci­jos.“ „Ka­vos nie­kas ne­ne­šio­jo“

D.Rau­lu­šai­tis tei­gė, kad ope­ra­ci­ja ban­ko „Sno­ras“ at­žvil­giu Ge­ne­ra­ li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je pla­nuo­ta sau­ gio­je ap­lin­ko­je. „Man at­ro­do, kai ku­rie ko­men­ ta­to­riai, kal­bė­da­mi apie tai, kas vy­ko ta­me pa­si­ta­ri­me, šiek tiek per­len­kė laz­dą. Kaip as­muo, da­ ly­va­vęs ta­me pa­si­ta­ri­me, ga­liu ka­ te­go­riš­kai pa­sa­ky­ti, kad jo­kie pa­ ša­li­niai as­me­nys į ka­bi­ne­tą užė­ję ne­bu­vo, nie­kas ka­vos ne­ne­šio­ jo, grin­dų ne­va­lė. Pa­si­ta­ri­mas vy­ ko pa­kan­ka­mai už­da­rai ir kon­fi­ den­cia­liai“, – žur­na­lis­tus ti­ki­no D.Rau­lu­šai­tis. „Ma­nau, ap­lin­ka to­kio po­bū­ džio pa­si­ta­ri­mui bu­vo ga­na sau­ gi“, – pri­dū­rė jis. Ta­čiau ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas sa­kė ne­ži­nąs, ar už du­rų ga­lė­jo gir­dė­tis, kas kal­ba­ma ka­bi­ne­te. „Ne­ži­nau, pa­ts ne­ban­džiau bū­ ti už du­rų ir kar­tu kal­bė­ti ka­bi­ne­ te“, – iro­ni­za­vo jis.

Į San­ta­riš­kių kli­ni­kas sek­ma­die­ nio va­ka­rą pa­gul­dy­ta K.Pruns­kie­ nė dėl pa­blo­gė­ju­sios svei­ka­tos dar vė­lų pir­ma­die­nio va­ka­rą bu­vo per­ vež­ta į Res­pub­li­ki­nę Vil­niaus uni­ ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę. Tai te­ko pa­da­ry­ti dėl stai­ga pra­ dė­ju­sių tin­ti sme­ge­nų. Šio­je li­go­ ni­nė­je esan­tis neu­ro­chi­rur­gų per­ so­na­las po­li­ti­kę ope­ra­vo, jai bu­vo pa­ša­lin­ta da­lis kau­ko­lės, kad sme­ ge­nys tu­rė­tų vie­tos tin­ti. Ta­čiau sta­bi­li­za­vus si­tua­ci­ją su­ strei­ka­vo po­li­ti­kės šir­dis. Me­di­kai sten­gė­si kont­ro­liuo­ti pa­dė­tį. Kaip skel­bė po­rta­las del­fi.lt, K.Pruns­kie­nės ar­ti­mie­ji pa­gei­da­ vo, kad dak­ta­rai ne­ko­men­tuo­tų po­li­ti­kės būk­lės. Tad šie te­ga­lė­jo pa­tvir­tin­ti, jog ji į li­go­ni­nę yra pa­ gul­dy­ta. Dien­raš­t is pri­m e­n a, kad K.Pruns­kie­nė tą die­ną, kai pa­si­ju­ to blo­gai, šven­tė sa­vo gim­ta­die­nį. Po­li­ti­kės duk­ra Ra­sa gy­ve­na ta­me pa­čia­me na­me. Ji ir iš­kvie­tė grei­tą­ ją pa­gal­bą – šei­ma bu­vo su­si­rin­ku­si pa­svei­kin­ti K.Pruns­kie­nės. Ma­no­ma, kad K.Pruns­kie­nės sa­ vi­jau­ta itin pa­blo­gė­jo po ne­se­niai ją iš­ti­ku­sios va­gys­tės. Sau­sio pa­bai­ go­je iš po­li­ti­kės jos par­ti­jos būs­ ti­nė­je va­gys pa­vo­gė 30 tūkst. li­tų ver­tės pi­ni­gų su­mą. K.Pruns­kie­nė gi­mė 1943 m. va­ sa­rio 26-ąją. Po­li­ti­kė yra Lie­tu­vos Nep­rik­lau­ so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rė, bu­vo pir­ mo­ji at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­ tu­vos prem­je­rė. Prem­je­ro pa­rei­gas K.Pruns­kie­nė ėjo nuo 1990 m. ko­ vo iki 1991 m. sau­sio. Da­bar po­li­ti­kė va­do­vau­ja Lie­tu­ vos liau­dies par­ti­jai, anks­čiau ėjo Vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas. Nuo 2004-ųjų iki 2008-ųjų K.Pruns­kie­nė bu­vo Lie­tu­vos že­ mės ūkio mi­nist­rė. VD inf.

Kon­ser­va­to­riai lau­kia iš­va­dų Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­ nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja Sei­ me lauks par­la­men­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų iš­ va­dų dėl FNTT va­do­vų at­lei­di­mo ap­ lin­ky­bių ty­ri­mo. Jei­gu tos iš­va­dos pa­ ro­dys, jog V.Gai­lius ir V.Gir­ža­das bu­vo at­leis­ti ne­tei­sė­tai, kon­ser­va­to­riai vi­lia­ si, kad li­be­ral­cent­ris­tų de­le­guo­tas vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­ras R.Pa­lai­tis „iš­tai­ sys sa­vo pa­da­ry­tas klai­das“.

gą su Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) va­do­vy­be, siek­da­ma iš­lai­ky­ti val­ dan­čio­sios koa­li­ci­jos sta­bi­lu­mą. Ant­ra­ die­nį po­piet į iš anks­to ne­skelb­tą po­sė­ dį su­si­rin­ko TS-LKD frak­ci­ja Sei­me. Ja­ me da­ly­va­vo ir prem­je­ras And­rius Ku­ bi­lius bei Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­ gu­tie­nė.

je vi­si pri­ta­rė prem­je­ro ir Sei­mo pir­ liaus ir V.Gir­ža­do at­lei­di­mo ap­lin­ky­ mi­nin­kės iš­sa­ky­tai po­zi­ci­jai, kad at­lei­ bes. „Lau­kia­me ty­ri­mo re­zul­ta­tų. Ti­ džiant šiuos pa­rei­gū­nus bu­vo pa­da­ry­ ki­mės, kad jie iš­spręs dau­ge­lį pro­ble­ ta klai­da ir ji tu­ri bū­ti tai­so­ma“, – po va­ mų“, – sa­kė J.Raz­ma. lan­dą tru­ku­sio po­sė­džio sa­kė TS-LKD Vis­gi jis ne­tei­gė, kad ko­mi­te­to ir ko­mi­ frak­ci­jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma. si­jos iš­va­dos bus bū­ti­nai pa­lan­kios at­ Pa­sak jo, kon­ser­va­to­r iai ti­k i­si, kad leis­tiems FNTT va­do­vams: „Tur­būt per ar­ti­miau­sią sa­vai­tę bus pa­skelb­ ne­bus ga­li­ma vie­na­reikš­miš­kai sa­ky­ „Įvy­ko frak­ci­jos pa­si­ta­ri­mas dėl ak­tua­ tos Sei­mo Na­cio­na­l i­n io sau­g u­mo ir ti, kam tos iš­va­dos bus pa­lan­kios, kam li­jų, ku­rias lė­mė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ gy­ny­bos ko­m i­te­to bei An­t i­ko­r up­ci­ ne. Ti­ki­mės, kad jos bus konk­re­čios ir Be to, TS-LKD frak­ci­ja ža­da tęs­ti dia­lo­ ras, at­lei­dęs FNTT va­do­vus. Frak­ci­jo­ jos ko­m i­si­jos iš­va­dos ti­r iant V.Gai­ jų bus lai­ko­ma­si, jos bus ger­bia­mos.“

Vy­tau­to Liaudanskio nuo­tr.


8

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Su­si­kal­bė­ti pa­de­da EK Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius tei­ gia, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) at­sto­vų tar­pi­nin­ka­vi­mas pa­de­ da su­si­kal­bė­ti su Ru­si­jos du­jų kon­cer­nu „Gazp­rom“.

Lie­tu­vos ra­di­jui A.Ku­bi­lius ant­ ra­die­nį sa­kė, kad EK at­sto­vų da­ ly­va­vi­mas po­kal­biuo­se pa­de­da siek­ti grei­tes­nių su­si­ta­ri­mų. Pa­sak prem­je­ro, pir­ma­die­ nį su­si­ti­ki­me su „Gazp­rom Ex­ port“ va­do­vu, ku­ria­me da­ly­va­vo ir EK ener­ge­ti­kos di­rek­to­ra­to va­ do­vas, su­si­tar­ta, kad Lie­tu­va du­jų sek­to­riaus per­tvar­ką tu­ri įgy­ven­ din­ti iki 2014 m. pa­bai­gos. A.Ku­ bi­liaus tei­gi­mu, ši per­tvar­ka yra svar­bi su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo sta­ty­bai. „Po­kal­biai įgau­na konst­ruk­ty­ vu­mo, dau­giau nor­ma­laus dia­ lo­go. Gal­būt ir to­dėl, kad juo­se da­ly­vau­ja ir EK at­sto­vai“, – kal­ bė­jo A.Ku­bi­lius. Jo tei­gi­mu, ant­ ras iš ei­lės su­si­ti­ki­mas su „Gazp­ rom Ex­port“ va­do­vu Alek­sand­ru Med­ve­de­vu vy­ko šio ini­cia­ty­va. Prem­je­ras ti­ki­si, kad konst­ruk­ ty­ves­ni po­kal­biai su „Gazp­rom“ ga­li pa­dė­ti ir de­ran­tis dėl du­jų kai­nų. Jo tei­gi­mu, Lie­tu­va dėl di­ des­nės ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­ my­bės ir bū­si­mo SGD ter­mi­na­lo tu­ri įgy­ven­din­ti re­for­mą ir at­skir­ ti du­jų tie­ki­mo veik­lą nuo inf­rast­ ruk­tū­ros. „Ter­mi­na­las be to­kios di­rek­ty­ vos įgy­ven­di­ni­mo, be nuo­sa­vy­bės at­sky­ri­mo, be vamz­džių iš­lais­vi­ni­mo ne­ga­lė­tų veik­ti. „Gazp­

rom“ vi­sus praė­ju­sius me­tus py­ ko dėl to­kio mū­sų ap­si­spren­di­ mo. Ta­čiau da­bar kei­čia nuo­sta­tą ir iš prin­ci­po pir­ma­die­nį jau pa­ sie­kė­me su­ta­ri­mą, kad iki 2014 m. pa­bai­gos ši di­rek­ty­va tu­ri bū­ ti įgy­ven­di­na­ma. Tai jau prii­ma ir „Gazp­rom“ at­sto­vai. De­ri­na­mės, kaip, at­si­žvel­giant į vi­sų ak­ci­nin­ kų in­te­re­sus, bū­tų ei­na­ma link vi­ siš­ko eu­ro­pi­nės nuo­sta­tos įgy­ ven­di­ni­mo“, – sa­kė A.Ku­bi­lius.

Konst­ruk­ty­ves­ni po­kal­biai su „Gazp­ rom“ ga­li pa­dė­ti ir de­ran­tis dėl du­jų kai­nų.

Jo tei­gi­mu, po­kal­biai su „Gazp­ rom“ yra ga­na ge­ra­no­riš­ki. Vo­kie­ti­jos ir Ru­si­jos kon­cer­nų „E.ON Ruhr­gas“ ir „Gazp­rom“ val­do­ma bend­ro­vė „Lie­tu­vos du­ jos“ pa­gal nau­ją Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mą iki ko­vo 31 d. Kai­nų ko­ mi­si­jai tu­ri pa­teik­ti du­jų per­da­vi­ mo sis­te­mos at­sky­ri­mo pla­ną, pa­ gal ku­rį du­jų per­da­vi­mo vers­las po ke­le­rių me­tų tu­rės ati­tek­ti nau­jam sa­vi­nin­kui. Tre­čio­jo ES ener­ge­ti­ kos pa­ke­to, pa­gal ku­rį Lie­tu­va ke­ ti­na at­skir­ti „Lie­tu­vos du­jų“ per­ da­vi­mo, pa­skirs­ty­mo ir tie­ki­mo veik­las, įgy­ven­di­ni­mas tu­ri bū­ti baig­tas iki 2014 m. pa­bai­gos. VD, BNS inf.

Pa­si­tar­ti – į Briu­se­lį Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas A.Ku­bi­lius do­ve Cat­he­ri­ne Ash­ton, EK na­riais – tre­čia­die­nį iš­vyks į Briu­se­lį, kur su­si­ už ener­ge­ti­ką at­sa­kin­gu Günthe­riu tiks su EK va­do­vais. Su jais bus ap­tar­ Oet­tin­ge­riu ir biu­dže­to rei­ka­lų eu­ro­ ti ir ener­ge­ti­kos klau­si­mai. Vi­zi­to iš­ ko­mi­sa­ru Ja­nus­zu Le­wan­dows­kiu. va­ka­rė­se prem­je­ras tei­gė ke­ti­nan­tis Prieš Eu­ro­pos Va­do­v ų Ta­r y­bos ap­tar­ti nau­ją fi­nan­si­nę per­spek­ty­vą, po­sė­d į, ku­ria­me da­ly­vaus Lie­tu­ ener­ge­ti­kos pro­jek­tus, Ig­na­li­nos ato­ vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, mi­nės elekt­ri­nės už­da­ry­mo rei­ka­lus, A.Ku­bi­lius da­ly­vaus Eu­ro­pos liau­ fi­nan­si­nės draus­mės klau­si­mus. dies par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je, į ku­ Kaip tei­g ia­ma prem­je­ro spau­dos rį tra­di­ciš­kai su­si­ren­ka vi­si ES vals­ tar­ny­bos pra­ne­ši­me, A.Ku­bi­lius su­ ty­bių na­rių prem­je­rai, pri­klau­san­tys si­tiks su EK pir­mi­nin­ku José Ma­nue­ kon­ser­va­to­rių-krikš­čio­nių de­mok­ra­ liu Bar­ro­so, ES už­sie­nio po­li­ti­kos va­ tų par­ti­jai.

„„Ga­las: va­kar prie na­mo jau triū­sė jį griau­nan­tys dar­bi­nin­kai. 

Ni­do­je ūžia bul­do­ze­riai

Pa­gar­sė­ju­sio­je ne­le­ga­lių sta­ty­bų Ni­do­je is­to­ri­jo­je de­da­mas taš­kas – ant­ra­die­nį Skruz­dy­nės gat­vė­je su­burz­gė pir­mie­ji bul­ do­ze­riai. Ša­lia To­mo Ma­no na­mo bu­vo pra­dė­ti griau­ti sa­va­va­liš­ kai pa­sta­ty­ti Ar­vy­do La­pins­ko sta­ti­niai. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

a.aleksejunaite@diena.lt

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­si­bai­ gus ke­le­rius me­tus tru­ku­siam teis­ mų ma­ra­to­nui, sta­ti­nius nu­spręs­ ta nu­griau­ti. „Aki­vaiz­du, kad įžū­liai pa­žei­ džiant tei­sės ak­tus pa­sta­ty­ti sta­ ti­niai tu­ri bū­ti nu­griau­ti. Ta­čiau sta­ty­to­jas tie­siog vil­ki­no lai­ką skųs­da­mas teis­mo spren­di­mus, ieš­ko­jo įvai­rių įsta­ty­mų spra­gų, siek­da­mas iš­veng­ti bul­do­ze­rių. Pa­ ga­liau ši­to­je is­to­ri­jo­je bus pa­dė­tas taš­kas“, – tei­gė Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ ci­jos (VTPSI) vir­ši­nin­kė Lau­ra Na­ li­vai­kie­nė.

A.Med­ve­de­vu da­ro­si vis konst­ruk­ty­ves­ni. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

A.La­pins­kas sta­ty­bų ėmė­si po to, kai 2008-ai­siais su­de­gė šia­me skly­pe sto­vė­jęs jo san­dė­liu­kas. „Sta­ty­bas jis pra­dė­jo ne­tu­rė­da­ mas sta­ty­bos lei­di­mo ir pa­žeis­ da­mas ki­tus tei­sės ak­tus. Ta­čiau teis­muo­se sa­vi­nin­kas tei­gė, kad šių lei­di­mų esą jam ir ne­rei­kė­jo, nes jis tik at­sta­tė su­de­gu­sį pa­sta­ tą“, – sa­kė VTPSI at­sto­vas spau­dai Da­rius Ba­bic­kas. Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mas 2009 m. ge­gu­žės 25 d. spren­di­mu už akių pa­ten­ki­no Klai­pė­dos ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­ mi­nist­ra­ci­jos pa­teik­tą ieš­ki­nį at­sa­ ko­vui A.La­pins­kui dėl mi­nė­tų sa­ va­va­liš­kų sta­ti­nių nu­grio­vi­mo. „Dau­giau kaip prieš me­tus priim­ tos Sta­ty­bos įsta­ty­mo pa­tai­sos su­

tei­kė tei­sę le­ga­li­zuo­ti sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas. Ta­čiau tik to­kiais at­ve­jais, jei­gu tos sta­ty­bos iš vi­so ga­li­mos. Šie sta­ti­niai jo­kiu bū­du ne­pa­ten­ka į ga­li­mų įtei­sin­ti są­ra­šą ir dėl to tu­ri bū­ti nu­griau­ti. VTPSI yra per­da­vu­ si ant­sto­liui vyk­do­muo­sius raš­tus dėl sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos pa­da­ri­ nių ša­li­ni­mo mi­nė­tu ad­re­su“, – sa­ kė D.Ba­bic­kas. Ant­ra­die­nį sta­ty­bų bend­ro­vė pra­ dė­jo pa­sta­tų ar­dy­mo dar­bus. Ka­ dan­gi įvy­kio vie­to­je A.La­pins­kas ne­pa­si­ro­dė, sta­ty­bi­nin­kai iš pra­džių ap­žiū­rė­jo, ar na­mo vi­du­je nė­ra žmo­ nių. Tuo­met įė­jus į pa­sta­tą bu­vo iš­ neš­ti daik­tai, bal­dai, san­tech­ni­ka. Spė­ja­ma, kad grio­vi­mo dar­bai už­truks ne vie­ną die­ną.

Veng­ri­ja pa­sa­kė „ačiū“ Veng­ri­jos par­la­men­tas re­zo­liu­ci­ja pa­dė­ko­jo Lie­tu­vai už pa­ra­mą, kai Bu­da­peš­tas su­lau­kė tarp­tau­ti­nės kri­ti­kos dėl nau­jos kons­ti­tu­ci­jos ir kai ku­rių įsta­ty­mų.

„„Dia­lo­gas: prem­je­ras A.Ku­bi­lius (kairėje) tei­gia, kad po­kal­biai su

Sand­ros Vaiš­vi­lai­tės nuo­tr.

Pir­ma­die­nio va­ka­rą už re­zo­liu­ci­ją, ku­ria dė­ko­ja­ma Lie­tu­vos pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei ir po­li­ti­kams, bal­sa­vo 327 Veng­ri­jos par­la­men­ta­rai, prieš bu­vo aš­tuo­ni. Apie tai BNS ant­ra­ die­nį in­for­ma­vo Veng­ri­jos am­ba­sa­ da Lie­tu­vo­je. Veng­rai dė­ko­ja lie­tu­viams, ku­ rie, anot do­ku­men­to au­to­rių, sto­ jo veng­rų pu­sėn, šiems pa­tiems spren­džiant sa­vo li­ki­mą, bei „pa­ si­sa­kė už Veng­ri­jos su­ve­re­ni­te­tą ir ap­si­spren­di­mo tei­sę“. Kaip tei­gia­ma re­zo­liu­ci­jo­je, Lie­ tu­vos ir Veng­ri­jos žmo­nių so­li­da­ru­ mas, kaip ir 1956 ar 1989–1991 m., yra bend­ros at­sa­ko­my­bės už Eu­ro­ pos tau­tų lais­vę iš­raiš­ka. Veng­rai re­zo­liu­ci­jo­je Lie­tu­vą va­di­na ypač svar­bia są­jun­gi­nin­ke ir drau­ge. „Ačiū, Lie­tu­va!“ – to­kiais žo­ džiais bai­gia­ma re­zo­liu­ci­ja.

Ats­ki­ra re­zo­liu­ci­ja Veng­ri­jos na­ cio­na­li­nė asamb­lė­ja pa­ra­mą iš­sa­kė ir Len­ki­jai, ta­čiau šis do­ku­men­tas su­lau­kė kiek ma­žes­nės pa­ra­mos – už bal­sa­vo 287 įsta­ty­mų lei­dė­jai, 42 bu­vo prieš. Veng­ri­jos val­džia, ku­rio­je įsi­tvir­ ti­nu­si Vik­to­ro Orbá­no de­ši­nio­ji „Fi­ desz“ par­ti­ja, su­lau­kė prie­kaiš­tų dėl nau­jų įsta­ty­mų, pa­sak kri­ti­kų, ri­bo­ jan­čių ži­niask­lai­dos lais­vę ir stu­ mian­čių ša­lį au­to­ri­ta­riz­mo link. Veng­ri­jos de­ši­nių­jų dė­kin­gu­mo Lie­tu­va su­lau­kė, kai gru­pė par­la­ men­ta­rų Sei­me pa­ren­gė re­zo­liu­ci­ jos pro­jek­tą „Dėl Veng­ri­jos su­ve­re­ nu­mo ir lais­vo ap­si­spren­di­mo“. Ja­me Sei­mo na­riai sa­ko ger­bian­tys veng­rų tau­tos „tei­sė­tą ap­si­spren­ di­mą pa­keis­ti dar 1949 m., ko­mu­ nis­ti­nio re­ži­mo val­dy­mo me­tais, priim­tą kons­ti­tu­ci­ją, veng­rų tau­tos lais­vę kil­di­nant iš did­vy­riš­kos 1956 m. re­vo­liu­ci­jos, ir taip nu­trauk­ti ry­šį su sve­ti­mo oku­pa­ci­nio re­ži­mo prie­ var­ta pri­mes­tu pa­li­ki­mu“. Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­te Lie­tu­vos po­li­ti­kai tei­gia re­mian­tys „Veng­

ri­jos kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tą sie­ kį puo­se­lė­ti tra­di­ci­nes ver­ty­bes“ ir pa­brė­žia, kad kons­ti­tu­ci­ja „gi­na iš vy­ro ir mo­ters lais­vu ap­si­spren­ di­mu su­da­ry­tos san­tuo­kos ky­lan­ čią šei­mą, lai­ky­da­ma ją vals­ty­bės ir tau­tos pa­grin­du“. Sei­mo na­riai tei­gia, kad „šiuo­ lai­ki­nė­je Eu­ro­po­je vyks­tan­ti tra­ di­ci­nės bend­ruo­me­nės ir šei­mos sam­pra­tos kai­ta le­mia rim­tus iš­ šū­kius na­cio­na­li­nių vals­ty­bių su­ ve­re­nu­mui“ ir re­ko­men­duo­ja Vy­ riau­sy­bei bei Pre­zi­den­tei „griež­tai ne­pri­tar­ti virš­vals­ty­bi­nių ES ins­ti­ tu­ci­jų ar at­ski­rų ES vals­ty­bių na­rių ini­cia­ty­voms ri­bo­ti veng­rų tau­tos su­ve­re­nu­mą“. Nau­ja­ja­me pa­grin­di­nia­me Veng­ ri­jos įsta­ty­me mi­ni­mas Die­vas, san­tuo­ka api­bū­di­na­ma kaip vy­ro bei mo­ters są­jun­ga ir nu­ma­to­ma, kad gy­vy­bė pra­si­de­da nuo ap­vai­ si­ni­mo mo­men­to. Šios nuo­sta­tos taip pat su­lau­kė kri­ti­kos iš kai ku­ rių tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir kai ku­rių ES vals­ty­bių na­rių. VD, BNS inf.


9

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

40

–0,15 %

+1,24 %

+0,32 %

„Hi­ta­chi“ ­ jau Lie­tu­vo­je Ja­po­ni­jos kor­po­ra­ci­jos „Hi­ta­chi“ ant­ri­nė įmo­nė „Hi­ta­chi Eu­ro­pe“ Lie­tu­vo­je įstei­ gė savo at­sto­vy­bę, jos va­do­vas yra Tsu­ ne­tos­hi Mi­ne­sa­ki. „Hi­ta­chi“ Lie­tu­vo­je do­ mi­na ne tik nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­tas – „Hi­ta­chi“ ma­to di­de­lį po­ten­ cia­lą Lie­tu­vo­je vys­ty­ti ener­ge­ti­kos, įskai­ tant iš­ma­niuo­sius tink­lus, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, inf­rast­ruk­tū­ros, svei­ka­tos ap­sau­gos pro­jek­tus.

pro­c.

bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to su­da­rė Lie­tu­vos sko­la 2011 m. pa­bai­go­je.

diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1662 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0750 JAV do­le­ris 1 2,5678 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5798 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9409 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2978 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6056 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8605 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8646

+0,0853 % +0,1376 % +0,0857 % +0,6791 % –0,1657 % +0,2828 % +0,2023 % +0,5367 % –0,0523 %

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,82

4,65

2,34

„Kvis­ti­ja“

4,78

4,61

2,34

„Va­koil“

4,81

4,64

2,34

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta107,970 dol. už 1 brl. 123,29 dol. už 1 brl.

Įs­ki­lo NT rin­kos ki­birkš­tis Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus mer­dė­ju­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ka per­nai įga­ vo gy­vy­bės ženk­lų. Vil­niu­je būs­to rin­ka iš­gy­ve­no tik­rą re­ne­san­są, o Kau­ne ir Klai­ pė­do­je už­si­lai­kė pir­kė­jams pa­lan­kios že­ mos kai­nos. Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Ki­birkš­tį pū­tė op­ti­miz­mas

Ar šie­met in­ves­ti­ci­jos į NT ob­jek­ tus in­ten­sy­vės, esą pri­klau­sys nuo bend­ros eko­no­mi­nės si­tua­ci­jos, ban­kų fi­nan­sa­vi­mo po­li­ti­kos ir vi­ daus var­to­ji­mo. Pa­sak ban­ko „Fi­ nas­ta“ eks­per­tės Rū­tos Me­dais­ky­ tės, 2011-ie­ji Lie­tu­vos eko­no­mi­kai bu­vo sėk­min­gi, pa­gal pa­na­šų sce­ na­ri­jų plė­to­jo­si ir NT rin­ka. „Lie­tu­vos gy­ven­to­jai yra ga­na kon­ser­va­ty­vūs in­ves­tuo­to­jai. Vis dar la­biau­siai pa­pli­tu­si lė­šų lai­ky­ mo for­ma – gry­nie­ji pi­ni­gai ir in­ dė­liai ban­kuo­se. Tu­rin­tys di­des­nes su­mas, ri­bo­da­mi ban­kų sis­te­mos ri­zi­ką, NT ren­ka­si kaip al­ter­na­ty­ vią in­ves­ti­ci­ją. Per­nai in­ves­ti­ci­jų į tur­to kla­ses me­ti­nė grą­ža ne­bu­ vo pa­lan­ki pri­siim­ti di­des­nę ri­zi­ką. NT po auk­so bu­vo vie­na iš di­des­ nę grą­žą duo­dan­čių in­ves­ti­ci­jų“, – kal­bė­jo R.Me­dais­ky­tė. Bend­ro­vės „In­real val­dy­mas“ Kon­sul­ta­ci­jų ir ana­li­zės de­par­ta­ men­to va­do­vas Ar­nol­das An­ta­na­ vi­čius sa­ko ne­pas­te­bin­tis, kad NT rin­ko­je vėl at­si­ras­tų spe­ku­lian­tų, sie­kian­čių atei­ty­je už­dirb­ti iš šiuo me­tu pi­giai įsi­gy­to NT. „Per­ka tie, ku­riems rei­kia, to­dėl pir­kė­jai yra la­bai skir­tin­gi. Vie­ni per­ka už sa­vo lė­šas, ki­ti nau­do­ja­si ban­kų pa­sko­

Komentaras

Gied­rė Nor­vi­liū­tė „Raid­la Le­jins & Nor­cous“ vy­res­n io­ji tei­si­n in­kė

P

ernai įvy­ko ke­le­tas tei­si­n io re­g u­l ia­v i­mo po­k y­čių, su­si­ ju­sių su NT rin­kos da­ly­viais. Vie­nas iš po­k y­čių – tai NT san­do­rio su­da­ry­mo re­for­mos pa­bai­ga. Nuo 2011 m. lie­pos 1 d. į e. erd­vę per­kel­ ta NT san­do­rio su­da­ry­mo pro­ce­dū­ra, t. y. no­ta­rai prieš tvir­tin­da­mi NT san­ do­r į in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je krei­pia­ si į Re­g ist­r ų cent­rą, o šis su­for­muo­ja

lo­mis. Šių me­tų pra­džio­je bū­tent di­dė­jan­tys gy­ven­to­jų bei įmo­nių lū­kes­čiai su švel­nė­jan­čia ban­kų fi­ nan­sa­vi­mo po­li­ti­ka au­gi­no san­do­rių skai­čių, di­dė­jo rin­kos lik­vi­du­mas, ma­žė­jo ko­mer­ci­nių ob­jek­tų va­kan­ si­jos (neu­žim­tų plo­tų skai­čius – red. pa­st.), nau­juo­se mo­der­niuo­se pro­ jek­tuo­se fik­suo­ja­mas kai­nų prieau­ gis“, – sa­kė A.An­ta­na­vi­čius. Sta­to pa­gal pa­klau­są

Per­nai ge­rė­jan­tys ša­lies eko­no­mi­ niai ro­dik­liai tei­gia­mai vei­kė NT sek­to­rių, ir po ke­le­rių me­tų per­ trau­kos virš di­džių­jų ša­lies mies­ tų vėl pa­ki­bo sta­ty­bų kra­nai. Ta­ čiau ryš­kė­ja ten­den­ci­ja, kad NT vys­ty­to­jai pa­si­mo­kė iš sa­vo klai­dų ir šiuo me­tu sta­to tiek nau­jų bu­tų, kiek maž­daug jų rei­kia pir­kė­jams. „Kal­bant apie NT rin­kos at­si­ ga­vi­mą Lie­tu­vo­je rei­kė­tų iš­skir­ti sos­ti­nę, ku­ri uži­ma ly­de­rės po­zi­ci­ jas tiek pa­gal san­do­rių apim­tį, tiek pa­gal nau­jai pra­dė­tų ob­jek­tų skai­ čių. O ki­tuo­se mies­tuo­se NT rin­ka iš­lie­ka ga­na van­gi. Ma­ty­ti, kad tik sos­ti­nė­je, kur rin­kos są­ly­gos pa­lan­ kes­nės, šiuo me­tu ga­li­mas di­des­nių pro­jek­tų vys­ty­ma­sis. Ki­tuo­se mies­ tuo­se vys­ty­to­jai sten­gia­si dar ne­ri­ zi­kuo­ti“, – sa­kė A.An­ta­na­vi­čius. Jo pa­teik­tais Re­gist­rų cent­ro duo­me­ni­mis, sos­ti­nė­je per­nai kas mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai bu­vo su­da­ rei­k ia­mą žy­mą apie NT ob­jek­to įre­ gist­ra­vi­mą NT re­gist­re. To­dėl žmo­gui ne­rei­kia pa­pil­do­mai kreip­tis į re­gist­rą. Ta­čiau ne­be­li­ko ga­li­my­bės, su­mo­kė­ jus di­des­nį pa­slau­gos mo­kes­tį, pra­šy­ ti re­g ist­ro tvar­k y­to­jo su­for­muo­t i rei­ kia­mą žy­mą per 1 dar­bo die­ną. Da­bar tai ga­li­ma pa­da­ry­ti per 8 va­lan­das ar­ ba ne il­giau nei per 3 dar­bo die­nas. Ki­ta svar­bi re­for­ma, ku­ri įsi­ga­lios nuo 2012 m. lie­pos 1 d., yra su­si­ju­si su NT įkei­t i­mo pro­ce­dū­ra. Hi­po­te­kos tei­sė­ jai ne­ga­lės pa­tvir­tin­ti hi­po­te­kos san­ do­r io tei­sė­tu­mo, t. y. įkei­čiant NT tai pa­da­rys no­ta­ras, o hi­po­te­kos tei­sė­jas at­liks tik re­gist­ra­vi­mo funk­ci­ją. At­si­sa­ ko­ma for­ma­li­zuo­tų hi­po­te­kos lakš­tų, ša­lys ga­lės lais­vu su­si­ta­ri­mu su­si­tar­ti dėl for­mos, t. y. ne­tgi to­je pa­čio­je kre­di­ to su­tar­ty­je ga­lės bū­ti su­si­ta­ria­ma dėl NT įkei­ti­mo są­ly­gų. Ti­kė­ti­na, kad to­kia for­ma ne­bus nau­do­ja­ma­si, nes no­ta­rai

„„Pa­ju­dė­jo: per­nai sos­ti­nė­je at­nau­jin­ti ir pra­dė­ti 22 dau­gia­bu­čių sta­ty­bos pro­jek­tai. 

ro­ma po 532 būs­to pirkimo–par­ davimo san­do­rius, Kau­ne –267, o Klai­pė­do­je –180 san­do­rių. „In­ real“ duo­me­ni­mis, pa­gal nau­jai pra­dė­tų ar­ba at­nau­jin­tų dau­gia­ bu­čių pro­jek­tų skai­čių už­tik­rin­tai pir­ma­vo sos­ti­nė. Per­nai Vil­niu­ je bu­vo pra­dė­tos ar­ba at­nau­jin­tos 22 dau­gia­bu­čių (1680 bu­tų) sta­ty­ bos, Kau­ne – 11 dau­gia­bu­čių (274 bu­tai), Klai­pė­do­je – tik 1 dau­gia­ bu­čio (63 bu­tai). Jei­gu Lie­tu­vos eko­no­mi­nės si­ tua­ci­jos ne­pa­veiks nei­gia­mos ži­ nios iš eu­ro zo­nos, pa­sak A.An­ ta­na­vi­čiaus, sos­ti­nės NT rin­ka vys­ty­sis spar­čiau nei ki­tuo­se did­ mies­čiuo­se. Kai­nos iš­si­lai­kys

Pas­te­bi­ma, kad nau­ji būs­to pro­jek­ tai su­lau­kia di­des­nio pir­kė­jų su­si­ do­mė­ji­mo, to­dėl per­nai pir­mo­je ne­no­rės kar­tu tvir­tin­ti ir kre­di­to su­tar­ ties, su ku­rios tam tik­ro­mis nuo­sta­to­ mis gal­būt ne­su­tin­ka. Nuo šių me­tų lie­pos 1 d. kei­sis ir išieš­ ko­ji­mo iš įkeis­to NT pro­ce­dū­ra. Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čias tai­syk­les tam, kad bū­tų ga­l i­ma pra­dė­t i išieš­ko­ji­mą, rei­k ia kreip­t is į hi­po­te­kos tei­sė­ją. Šis in­for­muo­ja sko­l i­n in­ką ir sko­l i­n in­kas per vie­ną mė­ne­sį nuo gau­to pra­ne­ ši­mo tu­r i su kre­d i­to­r iu­mi at­si­skai­ty­ ti ar­ba pa­teik­ti mo­ty­vuo­tą at­sa­ky­mą, ko­dėl to ne­ga­l i pa­da­r y­t i. To­dėl bū­ na, kad sko­li­nin­kų ne­ran­da­ma. Pa­gal nau­jai priim­tas tai­syk­les to­kį įspė­ji­mą siųs ne hi­po­te­kos tei­sė­jas, o no­ta­ras. O trum­pes­nis 20 die­nų ter­mi­nas bus pra­de­da­mas skai­čiuo­ti ne nuo pra­ne­ ši­mo įtei­ki­mo, o nuo iš­siun­ti­mo iš no­ ta­ro biu­ro. Šiuo at­ve­ju kre­di­to­riai bus la­biau ap­sau­go­ti nuo del­si­mo ir vil­ki­ ni­mo pa­deng­ti sko­las.

me­tų pu­sė­je ne­tgi bu­vo pa­ki­lu­sios šių bu­tų kai­nos – maž­daug 5–7 pro­c. Be­je, to­kia ten­den­ci­ja pa­si­ reiš­kė tik Vil­niu­je. „Ta­čiau mig­lo­ tos eko­no­mi­nės per­spek­ty­vos pa­ ska­ti­no NT vys­ty­to­jus pa­grei­tin­ti par­da­vi­mo pro­ce­są, dėl ku­rio nau­ jų pro­jek­tų kai­nos bu­vo grą­žin­tos į pra­di­nį ly­gį“, – tei­gė „In­real“ eks­ per­tas. A.An­ta­n a­v i­č iaus tvir­t i­n i­m u, per­nai būs­to kai­nos Kau­ne ir Klai­

„Shutterstock“ nuo­tr.

pė­do­je su­ma­žė­jo vi­du­ti­niš­kai 1–3 pro­c. „Tvy­rant nea­pib­rėž­toms eko­ no­mi­nėms per­spek­ty­voms, ma­ no­me, jog ar­ti­miau­siu me­tu bū­tų kai­nos tu­rė­tų iš­si­lai­ky­ti sta­bi­lios. Juo­lab kad siek­da­mi iš­par­duo­ti esa­mus li­ku­čius NT plė­to­to­jai ne­ ga­lės jų bran­gin­ti, o nau­ji pro­jek­ tai tu­rė­tų bū­ti pra­de­da­mi orien­ tuo­jan­tis į jau esa­mą kai­nų ly­gį“, – tei­gia­ma „In­real“ eko­no­mi­kos ir NT rin­kos ap­žval­go­je.

2011 m. pra­dė­ti dau­gia­bu­čių pro­jek­tai Vil­niu­je Pro­jek­tas

Vys­ty­to­jas

„El­nia­kam­pio na­mai“

Bu­tų skai­čius

„In­real val­dy­mas“

17

„San­ta­riš­k ių na­mai „Mė­ta 3“

EI­K A

30

„Nau­ji bu­tai Pi­lai­tė­je C1“

EI­K A

42

„Ozo par­kas“ (III eta­pas)

„Real­co“

144

„Ka­ro­li­niš­k ių dei­man­tai“

„El­gu­va“

130

„Kot­ry­nos var­tai“

„Lords LB As­set Ma­na­ge­ment“ ir LLBOF-1

33

„Pen­k i kon­ti­nen­tai“ ir „Tri­na­po­lis“

106

„Loft Town“ (I eta­pas) „Vilk­pė­dės par­kas“

„Trans­ves­ta“

16

Kat­kaus g. 1

„Pa­jū­rio vi­la“

34

HAN­N ER

117

„Ba­jo­r ų kal­vos“ (V eta­pas) „An­ta­kal­nio te­ra­sos“

„MG Val­da“

181

„Žir­mū­nų na­mai“

„MG Val­da“

108

„Am­ber Haus Vil­nius“

„PPI Group“

128

„Mer­ko sta­ty­ba“

68

„Land Real“

54

„Lon­vi­ta“

19

„Ba­jo­r ų do­mi­ni­ja“ (I eta­pas) „Ri­ver Loft“ „Žvė­ry­no var­tai“ Lvo­vo gat­vė / Link­me­nų gat­vė „VII kvar­ta­las Pi­lai­tė­je“ „Ko­nars­k io bu­tai“ Eit­mi­nų g. 18 „Veik­mės apar­ta­men­tai“ „Rie­šu­to na­mai“

„Sta­ty­bų gau­sa“

41

„Vil­mes­ta“

92

„Vilb­ra“

90

„An­re­ka“

108

„Veik­mė“

89

„So­lo Hou­se“

Iš vi­so

33 1680 Šal­ti­nis: „In­real“


10

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

sportas Rink­ti­nė­je – pen­ki at­le­tai

Iš­ban­dy­mas ir A.Vaš­ke­vi­čiui

Lie­tu­vis to­li nuo ly­de­rio

Tur­ki­jo­je vyk­sian­čia­me pa­sau­ lio už­da­rų­jų pa­tal­pų leng­vo­ sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te Lie­ tu­vai at­sto­vaus sprin­te­riai Li­ na Grin­či­kai­tė ir Ry­tis Sa­ka­ laus­kas, bar­je­ri­nio bė­gi­mo meist­rė So­na­ta Ta­mo­šai­ty­tė, dau­gia­ko­vi­nin­kė Aust­ra Sku­ jy­tė ir šuo­li­nin­kė į aukš­tį Ai­ri­ nė Pal­šy­tė.

Šaf­hau­ze­no „Ka­det­ten“ eki­ pa, ku­riai at­sto­vau­ja Lie­ tu­vos rink­ti­nės var­ti­nin­kas Arū­nas Vaš­ke­vi­čius, Eu­ro­pos klu­bų Čem­pio­nų ly­gos var­ žy­bų aš­tunt­fi­na­ly­je su­si­tiks su Mad­ri­do „At­le­ti­co“ ran­ki­ nin­kais. Dvi­ko­vos vyks ko­vo 14-ąją Švei­ca­ri­jo­je ir 21-ąją Is­pa­ni­jo­je.

Por­tu­ga­li­jo­je su­reng­ta­me Eu­ ro­pos RS:X bur­len­čių kla­sės čem­pio­na­te po še­šių plau­ki­ mų ke­lia­la­pį į Lon­do­no olim­ pia­dą jau tu­rin­tis Lie­tu­vos at­ sto­vas Juo­zas Ber­no­tas su 119 bau­dos taš­kų bu­vo 29-ojo­je vie­to­je. Pir­ma­vo len­kas Prze­ mys­la­was Miarc­zyns­kis, su­rin­ kęs 10 bau­dos taš­kų.

Pa­baig­tu­vėms – abi­pu­sis no­ras lai­mė­ti Šian­dien Kau­no „Žal­gi­ris“ rung­ty­nė­mis su Kan­tu „Ben­net“ už­baigs 14-ąjį Eu­ro­ly­gos se­zo­ną. Abi eki­pos jau ne­tu­ri vil­čių pra­si­ brau­ti tarp aš­tuo­nių stip­riau­sių že­my­no eki­pų, tačiau trokš­ta per­ga­le už­baig­ti pa­si­ ro­dy­mą eli­ti­nia­me tur­ny­re. Ma­rius Bag­do­nas, Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas Ti­ki­si pa­do­va­no­ti per­ga­lę

„Tai – pa­sku­ti­nės mū­sų rung­ty­nės Eu­ro­ly­go­je šį se­zo­ną ir nie­kas tur­ ny­ro len­te­lė­je jau ne­pa­si­keis, ta­ čiau „Top-16“ eta­pą no­ri­me už­ baig­ti ge­ra nuo­tai­kos. Nu­si­teik­ti šiam ma­čui tik­rai ne­bus sun­ku, vi­ si žai­dė­jai de­ga no­ru bent iš da­lies rea­bi­li­tuo­tis ir sa­vo sir­ga­liams pa­ do­va­no­ti per­ga­lę“, – kal­bė­jo „Žal­ gi­rio“ ko­man­dos ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas. „Ita­li­jo­je pa­ty­rė­me ap­mau­džią ne­sėk­mę, to­dėl tiks­las vie­nas – re­van­šas. Net jei šios rung­ty­nės ir ne­tu­ri jo­kios reikš­mės ga­lu­ti­ nė­je ri­kiuo­tė­je, pri­va­lo­me kau­tis iki pa­bai­gos, ne­gai­lė­ti jė­gų. Žai­ si­me sa­vo are­no­je ir vien dėl to mums tu­rė­tų ne­stig­ti mo­ty­va­ci­ jos“, – tei­gė „Žal­gi­rio“ vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris Alek­sand­ras Tri­ fu­no­vi­čius. P.Jan­kū­nas pa­žy­mė­jo, kad „Ben­ net“ – ko­man­da su neei­li­niu cha­ rak­te­riu. „Var­žo­vų aikš­tė­je žai­dė­

me ge­rai ir at­ro­dė, kad su­si­kro­vė­me sau­gią per­sva­rą, ta­čiau ma­čo pa­ bai­go­je var­žo­vai pa­tai­kė ke­lis tri­ taš­kius, pa­vi­jo ir ap­len­kė mus. Steng­si­mės to iš­veng­ti sa­vo are­ no­je“, – pri­dū­rė „Žal­gi­rio“ ka­pi­ to­nas.

Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius:

Net jei šios rung­ty­nės ir ne­tu­ri jo­kios reikš­ mės ga­lu­ti­nė­je ri­kiuo­ tė­je, pri­va­lo­me kau­tis iki pa­bai­gos, ne­gai­lė­ ti jė­gų. Dvikova bus kitokia

„Liūd­na, kad rung­ty­nės Kau­ne jau nie­ko ne­be­reiš­kia. Ma­nau, tu­rė­jo­ me pui­kų šan­są praė­ju­sią sa­vai­tę“, – pri­si­mi­ni­mais, kai „Ben­net“ vos 62:63 na­muo­se nu­si­lei­do „Bar­ce­ lo­nos Re­gal“ eki­pai, gy­ve­no ita­ lų ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris And­rea Trin­chie­ri.

„„Lū­kes­čiai: „Žalgirio“ krepšininkai pasirengę Eurolygos sezoną baigti pergale.

Pa­na­šiai di­džiu­lę per­sva­rą tu­ rė­jęs „Žal­gi­ris“ ap­mau­džiai pra­ lai­mė­jo Kan­tu eki­pai pir­mą­ją tar­ pu­sa­vio dvi­ko­vą – 78:79. Vis dėl­to „Ben­net“ vai­ri­nin­kas šį­kart ne­si­ti­ ki to­kių pa­čių rung­ty­nių. „Tai bus vi­sai ki­toks su­si­ti­ki­ mas. Ne­si­ti­kiu to­kio pa­ties žai­di­ mo kaip mū­sų aikš­tė­je. Tu­rė­si­me ge­riau pri­žiū­rė­ti Son­ny Weem­ są. Nea­b e­j o­j u, kad „Žal­g i­r is“ žais di­de­liu grei­čiu, o mes, no­rė­ da­mi lai­mė­ti, tu­rė­tu­me kont­ro­ liuo­ti rung­ty­nių ei­gą“, – pa­žy­ mė­jo tre­ne­ris.

Kau­ne – po per­trau­kos

Kan­tu krep­ši­nin­kai Kau­ne lan­ky­sis pir­mą kar­tą nuo 1981-ųjų. Bū­tent 1980–1981 m. se­zo­ną abu klu­bai žai­dė tuo­me­čia­me Eu­ro­pos tau­rių lai­mė­to­jų tau­rės (vė­liau R.Sa­por­tos tau­rė – aut. pa­st.) tur­ny­re. Tą­kart Ita­li­jos klu­bo marš­ki­ nė­lius puo­šė „Squibb“ pa­va­di­ni­ mas, o sve­čiai iš Kau­no spor­to ha­ lės iš­si­ve­žė per­ga­lę 82:75. Kan­tu krep­ši­nin­kai nu­žy­gia­vo iki pat fi­ na­lo ir ket­vir­tą bei pa­sku­ti­nį kar­ tą klu­bo is­to­ri­jo­je iš­ko­vo­jo tro­fė­jų. „Kiek­vie­nas ma­čas Eu­ro­ly­go­je –

Artūro Morozovo nuotr.

di­džiu­lė gar­bė. Bū­tent dėl šios prie­ žas­ties ir Kau­ne kau­si­mės ne­gai­lė­ da­mi jė­gų, nors mū­sų ko­man­dai ne­ga­lės pa­dė­ti trau­muo­ti Gian­lu­ca Ba­si­le ir Vla­di­mi­ras Mi­co­vas. Nea­ be­jo­ju, kad vai­ki­nams mo­ty­va­ci­jos ne­stigs“, – kal­bė­jo A.Trin­chie­ri.

H gru­pė Komanda

1. „Bar­ce­lo­na Re­gal“ 2. „Mac­ca­bi Elect­ra“ 3. „Ben­net“ 4. „Žal­gi­ris“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

5 3 2 0

0 2 3 5

360:317 360:355 343:355 358:394

Tarp­tau­ti­nių rung­ty­nių lie­tu­viams ne­pri­rei­kė Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Nau­ja­sis Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­ nės vai­ri­nin­kas Csa­ba Lász­ló pra­ dė­jo sun­kią mi­si­ją – trauk­ti na­cio­ na­li­nę ko­man­dą iš dug­no, į ku­rį ją nu­gramz­di­no pirm­ta­kas Rai­mon­ das Žu­tau­tas. Tiks­las – pa­žin­ti žai­dė­jus

Va­kar Vil­niu­je su­reng­tos tre­ni­ruo­ čių po­bū­džio rung­ty­nės, ku­rio­ se jė­gas iš­ban­dė re­zer­vi­nė B ir ša­ lies jau­ni­mo (iki 21 me­tų) rink­ti­nės. Ma­čą 3:0 lai­mė­jo B vie­nuo­li­kė. Pa­sak dar­bą šį mė­ne­sį Lie­tu­vo­je pra­dė­ju­sio C.Lász­ló, ši dvie­jų die­ nų tre­ni­ruo­čių sto­vyk­la tu­rė­jo pa­ dė­ti jam ar­ti­miau su­si­pa­žin­ti su vie­tos fut­bo­li­nin­kais, ku­rie ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę. Už­sie­ny­je žai­džian­čių lie­tu­vių, at­ si­žvel­gus į jų užim­tu­mą klu­buo­se, nu­spręs­ta kol kas ne­truk­dy­ti. Pas­ta­ruo­ju me­tu C.Lász­ló bu­vo daž­nas sve­čias drau­giš­ko­se rung­

ty­nė­se, ku­rio­se žai­dė A ly­gos klu­ bai. Į B rink­ti­nę šiam ma­čui veng­ ras pa­kvie­tė 15 ly­go­je žai­džian­čių fut­bo­li­nin­kų, at­sto­vau­jan­čių ke­ tu­riems stip­riau­siems praė­ju­sio se­zo­no klu­bams – Pa­ne­vė­žio „Ek­ ra­nui“, Vil­niaus FMD „Žal­gi­riui“, Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vai“ ir „Šiau­ liams“. Jau­ni­mo rink­ti­nės su­dė­ty­je taip pat do­mi­na­vo lie­tu­viai. Vie­nin­te­ lis už­sie­nio klu­be žai­džian­tis fut­ bo­li­nin­kas bu­vo Gdans­ko „Le­chia“ (Len­ki­ja) gy­nė­jas Vy­tau­tas And­ riuš­ke­vi­čius. „Šis su­si­ti­ki­mas svar­bus tiek žai­dė­jams, tiek tre­ne­riams. Mums rei­kia pa­žin­ti vie­nas ki­tą ir pra­dė­ ti bur­ti ko­man­dą. Šią sto­vyk­lą ver­ ti­nu kaip tre­ni­ruo­tes, ku­rių tiks­las – ne re­zul­ta­tas. Mums svar­bu iš­ mok­ti su­pras­ti vie­ni ki­tus“, – kal­ bė­jo C.Lász­ló. Neįp­ras­tos tai­syk­lės

Tre­ni­ruo­čių po­bū­džio dvi­ko­va vy­ ko pa­gal neįp­ras­tą reg­la­men­tą –

trys kė­li­niai po 25 mi­nu­tes, o ma­ čui va­do­va­vo pa­ts C.Lász­ló.

Csa­ba Lász­ló:

Mums rei­kia pa­žin­ti vie­nas ki­tą ir pra­dė­ti bur­ti ko­man­dą. Aikš­tė­je ne kar­tą ai­dė­jo veng­ro švil­pu­kas, stra­te­gas daž­nai stab­dė dvi­ko­vą, pa­tar­da­vo žai­dė­jams, ko­kį spren­di­mą vie­na­me ar ki­ta­me epi­ zo­de rei­kė­jo priim­ti.

Vy­riau­sia­jam tre­ne­riui tal­ki­ no Igo­ris Pank­rat­je­vas ir Vi­ta­li­jus Stan­ke­vi­čius. Be­veik nea­be­jo­ja­ma, kad šie spe­cia­lis­tai ne­tru­kus ofi­ cia­liai bus pa­skir­ti C.Lász­ló asis­ ten­tais. Vis gar­siau kal­ba­ma, kad V.Stan­ke­vi­čiaus vie­tą prie jau­ni­ mo rink­ti­nės vai­ro grei­čiau­siai ga­ li užim­ti na­cio­na­li­nę eki­pą ne­sėk­ min­gai tre­ni­ra­vęs R.Žu­tau­tas. Per­ga­lę iš­ko­vo­ju­siai B rink­ti­nei įvar­čius pel­nė Vai­das Ši­lė­nas, And­ rius Ve­lič­ka ir Ar­tū­ras Rim­ke­vi­čius. Per pa­sku­ti­nį kė­li­nį C.Lász­ló pa­ li­ko sta­dio­ną ir iš­sku­bė­jo į Švei­ca­ ri­ją, kur drau­giš­kas rung­ty­nes su bra­zi­lais žai­dė mū­sų bū­si­mie­ji var­ žo­vai pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ran­ kos var­žy­bo­se – Bos­ni­jos ir Her­ce­ go­vi­nos fut­bo­li­nin­kai. Rung­ty­nės pra­si­dė­jo 11 val., tad ei­li­nis dir­ban­tis fut­bo­lo mė­gė­jas pa­ma­ty­ti ar­ti­miau­sią ša­lies rink­ ti­nės re­zer­vą be­veik ne­tu­rė­jo ga­ li­my­bių. Tri­bū­nos bu­vo tuš­čios, var­žy­bas ste­bė­jo tik ke­li Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) kler­kai.

Vėl ste­bi­na Eu­ro­pą

Dau­gu­ma Eu­ro­pos na­cio­na­li­nių fut­bo­lo rink­ti­nių drau­giš­kus ma­ čus žais šian­dien, bet LFF va­do­ vai nu­spren­dė, kad tarp­tau­ti­nė pra­kti­ka mū­siš­kiams kol kas ne­ rei­ka­lin­ga. Vi­si bū­si­mi mū­sų var­žo­vai pa­ sau­lio čem­pio­na­to at­ran­kos G gru­pė­je el­gė­si ki­taip: be jau mi­ nė­tų bos­nių, grai­kai žais drau­giš­ kas rung­ty­nes su bel­gais, slo­va­kai – su tur­kais, lat­viai – su ka­za­ chais, o nykš­tu­ki­nis Lich­tenš­tei­ nas – su Mal­ta. „Mums rei­kia dau­giau pra­kti­ kos. Ypač da­bar, kai tu­ri­me nau­ ją tre­ne­rį, bet vi­sus rei­ka­lus tvar­ ko fe­de­ra­ci­ja, to­dėl jos va­do­vų ir rei­kė­tų klaus­ti: ko­dėl, kas ir kaip“, – su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją įver­ti­no vie­nas rink­ti­nės ly­de­rių Ma­rius Stan­ke­vi­čius. Ant­ro­ji Eu­ro­pos ša­lis, ku­ri šio­ mis die­n o­m is ne­ž ai­d ė tarp­vals­ ty­bi­nių rung­ty­nių, bu­vo San Ma­ ri­nas.


11

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

LEU krep­ši­nin­kus persekioja nesėkmės Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio ly­ gos (LSKL) vai­ki­nų 1-osios gru­pės ko­man­dų čem­pio­na­te ant­rą­ją ne­ sėk­mę iš ei­lės pa­ty­rė vie­nas fa­vo­ ri­tų – Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ ver­si­te­tas (LEU), o ly­de­ris Vy­tau­ to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas (VDU) pa­di­di­no sa­vo per­sva­rą. Mė­gė­jai – pra­na­šes­ni

LEU krep­ši­ni­nin­kai sa­vo aikš­tė­je 79:81 pra­lai­mė­jo prieš­pas­ku­ti­nę vie­tą uži­man­čiai Vil­niaus Ge­di­ mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VG­ TU) eki­pai. Tai – ant­ro­ji LEU ne­sėk­mė po to, kai ko­m an­d ą pa­l i­ko bu­v ęs il­ga­m e­t is tre­n e­r is Al­g i­m an­tas Ša­tas, o jį pa­kei­tė Rū­te­nis Pau­ laus­kas. „„Lū­kes­čiai: ti­ki­ma­si, kad Lie­tu­vos plau­ki­kai iki Lon­do­no žai­dy­nių įvyk­dys dau­giau nei 10 olim­pi­nių A ir B ly­

gio nor­ma­ty­vų. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Ke­ly­je į Lon­do­no olim­pia­dą – ir Aly­tus Ry­toj Aly­tu­je pra­si­dė­sian­čia­me Lie­tu­vos plau­ki­mo žie­mos čem­pio­na­te at­le­tai tu­rės ga­li­my­bę iš­ko­vo­ti ke­lia­la­pius į Lon­ do­no olim­pia­dą, o vy­riau­sia­sis ša­lies rink­ti­nės tre­ne­ris tvir­ti­na, kad na­cio­na­li­nės pir­me­ny­bės – tik tar­pi­nė sto­te­lė. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Jė­gų pa­tik­ri­ni­mas

„Sun­ku pro­gno­zuo­ti, kas Aly­tu­je ga­ lė­tų įvyk­dy­ti olim­pi­nį nor­ma­ty­vą, – sa­kė Lie­tu­vos plau­ki­mo rink­ti­nės vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris Žil­vi­nas Ov­siu­kas. – Daug spor­ti­nin­kų pa­tei­kė pa­raiš­ kas, kad pro­ga ne­bū­tų pra­ras­ta.“ Pa­sak Ž.Ov­siu­ko, pa­grin­di­niai mū­sų plau­ki­kų star­tai – ge­gu­žės mė­ne­sį Eu­ro­pos čem­pio­na­te. „Ma­nau, kad ta­da bus di­des­nė ti­ki­my­bė siek­ti ke­lia­la­pių į olim­ pi­nes žai­dy­nes. Lie­tu­vos pir­me­ ny­bės – vie­nos rim­tes­nių kont­ro­ li­nių var­žy­bų. Ži­no­ma, jei­gu bus įvyk­dy­tas nor­ma­ty­vas, jis ga­lios. Lie­tu­vos plau­ki­mo fe­de­ra­ci­ja pa­ si­rū­pi­no, kad spor­ti­nin­kai tu­rė­tų dau­giau šan­sų“, – tei­gė tre­ne­ris. Pa­raiš­ką da­ly­vau­ti Lie­tu­vos čem­ pio­na­te pa­tei­kė ir olim­pi­nį ke­lia­ la­pį jau tu­rin­tis Gied­rius Ti­te­nis. „Ne­vy­ko­me į jo­kias tarp­tau­ti­nes var­žy­bas, to­dėl no­ri­me pa­si­tik­rin­ ti jė­gas“, – pa­brė­žė G.Ti­te­nį tre­ni­ ruo­jan­tis Ž.Ov­siu­kas. Tre­ni­ruo­sis JAV

Ke­lia­la­pį į olim­pi­nes žai­dy­nes tu­ rin­tis ir po sun­kios trau­mos at­si­ gau­nan­tis Vy­tau­tas Ja­nu­šai­tis šian­ dien anks­ty­vą ry­tą iš­skri­do į JAV. „Lie­tu­vos čem­pio­na­te ne­ga­lė­čiau da­ly­vau­ti ir dėl bu­vu­sios trau­mos – dar per anks­ti. Ki­ta prie­žas­tis – iš­ vyks­tu į tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą, – sa­ kė V.Ja­nu­šai­tis. – Į JAV ke­liau­ju ne pir­mą kar­tą, ten są­ly­gos kur kas ge­res­nės, tre­ni­ruo­siuo­si su uni­ ver­si­te­to plau­ki­mo ko­man­da.“ Anot V.Ja­nu­šai­čio, jam įdo­

mu dirb­ti su tre­ne­riu ame­ri­kie­čiu. „Man pa­tin­ka jo pro­gra­mos. Be to, atė­jo me­tas tre­ni­ruo­tis il­ga­me ba­ sei­ne. Pas mus Vil­niu­je – vi­sa­da

Ru­gi­lė Mi­lei­šy­tė:

Di­de­lių lū­kes­čių ne­ puo­se­lė­ju, nes plau­ ki­mas ma­no gy­ve­ni­ me pa­si­trau­kė į ant­rą pla­ną.

nau, kad trau­ma man vi­siš­kai su­ga­ di­no prie­šo­lim­pi­nį se­zo­ną. At­si­ga­vau, pail­sė­jau ir su nau­ja ener­gi­ja treniruo­ juosi ba­sei­ne, – kal­bė­jo V.Ja­nu­šai­tis. – Gal ir ne­ge­rai sa­ky­ti, kad trau­ma bu­vo nau­din­ga, bet tie­sos yra. Bu­vau pa­var­gęs, o da­bar ge­rai jau­čiuo­si ir fi­ ziš­kai, ir psi­cho­lo­giš­kai.“ Plau­ki­ką ope­ra­vo ži­no­mas spor­ ti­nin­kų trau­mų spe­cia­lis­tas – Kau­ no kli­ni­kų or­to­pe­das trau­ma­to­lo­ gas pro­fe­so­rius Rim­tau­tas Gu­das, o per rea­bi­li­ta­ci­ją V.Ja­nu­šai­tį pri­ žiū­rė­jo ki­tas šių kli­ni­kų pro­fe­sio­ na­las – Vy­te­nis Trum­pic­kas. „Rea­bi­li­ta­ci­jos pra­džia tik­rai sun­ki. Be­veik ne­ga­lė­jau vaikš­čio­ti, o rei­kė­jo va­ži­nė­ti į Kli­ni­kas ir da­ry­ ti vai­kiš­kus pra­ti­mė­lius, – pa­sa­ko­ jo V.Ja­nu­šai­tis. – Tie­siog rei­kė­jo tai iš­kęs­ti. Šiuo me­tu ko­jos rau­me­nys jau to­kie pat kaip prieš trau­mą, ne­ tgi stip­res­ni. Ma­ne pri­žiū­rė­jo pui­ kūs me­di­kai, gy­dy­mo re­zul­ta­tais ne­ga­liu skųs­tis.“ Dar­bas nu­stel­bė spor­tą

daug žmo­nių, o Aly­tu­je ne­si­no­rė­jo vie­nam sė­dė­ti, to­dėl nu­spren­džiau vyk­ti už At­lan­to“, – paaiš­ki­no daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos čem­pio­nas. Pak­laus­tas, kaip gy­ja po kryž­mi­ nių ke­lio raiš­čių trau­mos ope­ruo­ta ko­ja, V.Ja­nu­šai­tis pa­si­džiau­gė, kad gy­dy­to­jai jau lei­do ba­sei­ne spor­tuo­ ti vi­sa jė­ga. „Praė­jo dau­giau ne­gu ke­ tu­ri mė­ne­siai. Ži­no­ma, bė­gio­ti, šo­ki­ nė­ti ar žais­ti krep­ši­nį kol kas griež­tai drau­džia­ma“, – šyp­so­jo­si plau­ki­kas. Nau­din­ga per­trau­ka

„Pla­nuo­ju da­ly­vau­ti Eu­ro­pos čem­ pio­na­te, po to – olim­pia­doje. Ne­ma­

Aly­tu­je star­tuos ir B ly­gio olim­pi­nį nor­ma­ty­vą įvyk­džiu­si Ru­gi­lė Mi­lei­ šy­tė. „Apie re­zul­ta­tą ne­gal­vo­ju, di­ de­lių lū­kes­čių ne­puo­se­lė­ju, nes plau­ ki­mas ma­no gy­ve­ni­me pa­si­trau­kė į ant­rą pla­ną“, – sa­kė spor­ti­nin­kė. Pe­ki­no olim­pia­dos da­ly­vės tei­gi­ mu, spor­tui ne­li­ko lai­ko, nes rei­kė­ jo ieš­ko­tis dar­bo. „Kai grį­žau į Lie­tu­vą po stu­di­jų JAV, iš spor­to or­ga­ni­za­ci­jų ne­ga­vau jo­kių sti­pen­di­jų. Te­ko su­kti gal­ vą, kaip to­liau gy­ven­ti. Su­si­ra­dau dar­bą, to­dėl plau­ki­mui ski­riu per­ pus ma­žiau dė­me­sio nei anks­čiau, – kal­bė­jo R.Mi­lei­šy­tė. – Liūd­no­ka, bet to­kia tik­ro­vė.“

Vy­tautas Po­te­liū­nas:

Kai žmo­nėms rei­ kia aikš­tė­je bė­gio­ti po 40 mi­nu­čių, tai jau ne­be krep­ši­nis.

VGTU žai­dė­jai ko­vą dėl ka­muo­ lio lai­mė­jo 48:31. „Jei LEU eki­pa bū­tų rung­ty­nia­vu­si pa­jė­ges­nės su­dė­ties, tuo­met mums, mė­gė­ jams, ne­tu­rin­tiems LKL žvaigž­ džių, bū­tų bu­vę ge­ro­kai sun­kiau. Juk dau­gu­ma mū­siš­kių stu­di­juo­ ja, dir­ba ir dar mė­gė­jiš­kai žai­džia krep­ši­nį“, – pa­brė­žė nu­ga­lė­to­jų tre­ne­ris Gin­ta­ras Šerkš­nas. Ma­čas iš­sun­kė jė­gas

Daug­kar­ti­niai LSKL ir Eu­ro­pos stu­den­tų čem­pio­nai Vy­tau­to Di­ džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) krep­ši­ nin­kai na­muo­se po per­mai­nin­gos ko­vos 85:82 įvei­kė My­ko­lo Ro­me­ rio uni­ver­si­te­to (MRU) stu­den­ tus. Abi ko­man­dos ko­vė­si ne vi­ sų su­dė­čių: vil­nie­čiai – še­šie­se, o kau­nie­čiai – sep­ty­nie­se. „Žai­dė net ne ant­ros, o tre­čios su­dė­ties krep­ši­nin­kai, ta­čiau ir jie įro­dė, kad ne iš kel­mo spir­ti“, – sa­kė VDU tre­ne­ris Arū­nas Juk­ ne­vi­čius.

„Taip jau su­ta­po, kad LKL nu­ kė­lė rung­ty­nes į ant­ra­die­nį ir mes li­ko­me be pa­grin­di­nių žai­dė­jų. Kai žmo­nėms rei­kia aikš­tė­je bė­ gio­ti po 40 mi­nu­čių, tai jau ne­ be krep­ši­nis. Ko ga­li­ma rei­ka­lau­ti iš žai­dė­jų, kai jie yra iš­sunk­ti ir be jė­gų? Ko­vė­mės, kiek ga­lė­jo­me“, – tei­gė MRU ko­man­dos stra­te­gas Vy­tautas Po­te­liū­nas. Dra­ma­tiš­kos dvi­ko­vos

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) krep­ši­nin­kai sa­vo aikš­tė­ je di­džią­ją rung­ty­nių da­lį pir­ma­ vo prieš Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jos (LKKA) stu­den­tus, ta­čiau ga­liau­siai nu­si­lei­do jiems 86:88. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas (KU) po per­mai­nin­gos ko­vos 79:72 nu­ga­ lė­jo Šiau­lių uni­ver­si­te­tą (ŠU). Iki ma­čo pa­bai­gos li­kus be­veik pu­sant­ros mi­nu­tės, šiau­lie­čiai bu­vo iš­ly­gi­nę re­zul­ta­tą – 75:75. Kai klai­pė­die­tis Dei­vy­das Anu­ žis iš­ve­dė į prie­kį sa­vo ko­man­ dą – 79:77, sve­čiams dar bu­vo li­ ku­sios 7 se­kun­dės, bet Da­riaus Gvez­daus­ko to­li­mas me­ti­mas tiks­lo ne­pa­sie­kė. „Per vai­kiš­kas klai­das vos neiš­ lei­do­me per­ga­lės iš ran­kų. Ga­ lė­jo­me daug ra­miau, be jo­kios įtam­pos, baig­ti rung­ty­nes, ta­čiau pa­tys kal­ti“, – pik­ti­no­si Klai­pė­ dos krep­ši­nin­kų tre­ne­ris Dai­nius Mi­liū­nas. Pa­sak ŠU stu­den­tų tre­ne­rio Ro­lan­do Vai­čiū­no, uos­ta­mies­čio ko­man­dos pa­grin­dą su­da­ro Na­ cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­gos ly­de­ rės „Naf­tos-Uni­ver­si­te­to“ eki­ pos krep­ši­nin­kai, o jie šiuo me­tu – ge­rai su­si­žai­dę. VD, LSKL inf.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

Perg.

Pral.

Taškų sant.

1. VDU 2. LEU 3. ŠU 4. MRU 5. VU 6. LKKA 7. KU 8. KTU 9. VGTU 10. ASU

10 9 8 8 7 7 6 6 4 0

3 4 5 5 6 6 7 7 9 13

1160:1053 1210:1104 1148:1086 1121:1027 1069:1048 1109:1129 1052:979 1080:1075 942:1067 879:1202

Sta­tis­ti­ka „„Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas

(VDU)–Mykolo Ro­me­rio uni­ver­ si­te­tas (MRU) 85:82 (23:22, 14:26, 28:20, 20:14). R.Juk­ne­vi­čius 21 taš­ kas, R.Jakš­tas 20, P.So­ro­kas 19 (9 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai)/M.Vir­ba­las 31 (13 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), T.Pa­de­gi­mas 25, R.Ju­ko­nis 16. „„Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­

si­te­tas (LEU)–Vilniaus Ge­di­mi­ no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas (VG­ TU) 79:81 (18:24, 19:16, 20:21, 22:20). D.Tar­vy­das 24, E.Moc­ke­vi­čius 16 (9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai)/E.Ras­te­nis 30 (9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, 7 re­zul­ta­ty­ vūs per­da­vi­mai), I.Bra­ziu­lis 18. „„Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­

te­tas (KTU)–Lietuvos kū­no kul­tū­ ros aka­de­mi­ja (LKKA) 86:88 (25:21, 19:18, 27:28, 15:21). G.Ore­li­kas 31 (18 at­

ko­vo­tų ka­muo­lių, 5 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), Ž.Sku­čas 15, A.Pelšas 14/Š.Vin­ge­lis 30 taš­kų, T.Ta­mo­šiū­ nas 20. „„ Alek­s and­r o Stul­g ins­k io uni­

ver­s i­t e­t as (ASU)–Vilniaus uni­ ver­s i­t e­t as (VU) 80:88 (19:26, 25:19, 21:24, 15:19). E.Kul­b o­k a 21, T.Pet­r aus­k as 12, E.Ša­l a­š a­v i­č ius 11/A.Gors­k o­v as 25, L.Ja­c e­v i­č ius 19 (5/8 tri­t aš­k ių, 0/12 dvi­t aš­k ių), P.Ma­ci­jaus­kas 15. „„Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas (KU)–

Šiaulių uni­ver­si­te­tas (ŠU) 79:77 (28:23, 17:22, 14:10, 20:22). D.Nor­kus 19 (10 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), E.Leng­ vi­nas 18, V.Cho­do­sovs­kis 13 (10 at­ ko­vo­tų ka­muo­lių)/D.Gvez­daus­kas 29 (7 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), K.Ar­ta­mo­no­vas 16.


12

trečiaDIENIS, vasario 29, 2012

pasaulis Nie­ko ­ ne­bi­jo

Su­teiks ­ prie­globs­tį

Pro­tes­tas ­ baig­tas

Į Krem­lių sie­kian­tis su­grįž­ti Ru­ si­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Vla­ di­mi­ras Pu­ti­nas pa­reiš­kė, kad jam, pra­de­dant nuo 1999 m., nuo­lat bū­da­vo pra­ne­ša­ma apie vi­sus prieš jį reng­tus pa­si­kė­si­ ni­mus, ta­čiau jis ne­ke­ti­nąs jų bi­jo­ti. Pa­sak V.Pu­ti­no, „žmo­ nės, ku­rie uži­ma ma­no pa­dė­tį, su tuo tu­ri gy­ven­ti“.

Tu­ni­sas bū­tų pa­si­ren­gęs su­ teik­ti prie­globs­tį Si­ri­jos ly­de­riui Bas­ha­rui al As­sa­dui, jei tai pa­ dė­tų de­ry­bo­mis su­re­gu­liuo­ti šią ša­lį jau ku­ris lai­kas kre­čian­ čią kru­vi­ną po­li­ti­nę kri­zę. To­kią min­tį iš­sa­kė Tu­ni­so pre­zi­den­tas Mon­ce­fas Mar­zou­ki (nuotr.), jo tei­gi­mu, B.al As­sa­dui tu­rė­tų ga­ lio­ti ir tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė.

Lon­do­no po­li­ci­ja išar­dė an­ti­ ka­pi­ta­lis­tų sto­vyk­lą prie Šv. Pau­liaus ka­ted­ros, suė­mė apie 20 žmo­nių ir taip nu­trau­ kė pa­sku­ti­nę di­de­lę ju­dė­ji­mo „Oc­cu­py“ pro­tes­to ak­ci­ją, vy­ ku­sią pa­sau­ly­je. Kai vy­ko ope­ ra­ci­ja, aikš­tė­je bu­vo apie 50– 60 pro­tes­tuo­to­jų, nors per­nai spa­lį jų bu­vo apie 200.

Briu­se­lio tur­gus Kai ku­rių ES ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rai kaip rei­kiant įsiu­to, kai Slo­vė­ni­ja pa­si­prie­ši­no nau­joms san­kci­joms Bal­ta­ru­si­jai.

Ke­le­tas ES dip­lo­ma­tų pa­reiš­kė, kad Liub­lia­nai po­li­ti­nių ka­li­nių li­ki­mas ne­svar­bus, o svar­būs tik pi­ni­gai. „Vi­si ži­no, ko­dėl jie priė­mė to­ kį spren­di­mą. Tai yra la­bai blo­gas pre­ce­den­tas ES, kai spren­di­mai prii­ma­mi tik at­si­žvel­giant į eko­ no­mi­nius in­te­re­sus“, – pik­ti­no­si neį­var­dy­tas ES dip­lo­ma­tas. Ta­čiau Slo­vė­ni­jos dip­lo­ma­tai at­ rė­žė, kad jiems nau­jas są­ra­šas ke­ lia klau­si­mų. „Mes ne­sa­me ap­skri­tai prieš san­ kci­jas. Bet yra tik vie­nas vers­li­nin­ kas są­ra­še ir mes no­ri­me bend­ro kri­te­ri­jaus, ko­dėl vie­ni vers­li­nin­ kai yra są­ra­še, o ki­ti ne“, – po su­ si­ti­ki­mo sa­kė Slo­vė­ni­jos dip­lo­ma­ti­ jos va­do­vas Kar­las Er­ja­ve­cas. Tie­sa, tuoj pat kai ku­rių ES ša­lių dip­lo­ma­ tai su­sku­bo pa­reikš­ti, kad slo­vė­nai sie­kia ap­sau­go­ti pel­nin­gą san­do­rį. Jį yra su­da­ręs Bal­ta­ru­si­jos vers­ li­nin­kas Ju­ri­jus Či­žas ir Slo­vė­ni­ jos įmo­nė „Ri­ko Group“. Ši gru­pė, pa­sak neo­fi­cia­lių šal­ti­nių, Mins­ke ke­ti­na sta­ty­ti pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­tį „Kem­pins­ki“. Anot san­kci­jų ša­li­nin­kų, kaip tik to­dėl K.Er­ja­ve­cas blo­ka­vo ban­dy­ mą įtrauk­ti Bal­ta­ru­si­jos vers­li­nin­ ką J.Či­žą į ES juo­dą­jį są­ra­šą. Neį­var­dy­tas dip­lo­ma­tas tei­gė, kad Slo­vė­ni­jos at­sto­vai ar­gu­men­ta­vo sa­vo spren­di­mą tuo, jog Pran­cū­zi­ ja įtrau­kė į juo­dą­jį są­ra­šą J.Či­žą, nes pra­lai­mė­jo de­ry­bas dėl kont­rak­to. Ta­čiau dip­lo­ma­tas tuoj pat pri­ dū­rė, kad pran­cū­zai ne­va su­si­grie­ bė ne­su­da­ry­ti san­do­rio, nes J.Či­ žo ry­šiai su Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tu Aliak­sand­ru Lu­ka­šen­ka jiems su­

kė­lė ne­ri­mą. Ki­ti dip­lo­ma­tai taip pat lie­jo tul­žį, kad slo­vė­nams svar­ biau vieš­bu­tis, nei ba­dau­jan­tys po­ li­ti­niai ka­li­niai. „Vie­na ver­tus, yra ba­dau­jan­tys po­li­ti­niai ka­li­niai. Ki­ta ver­tus, tu­ri pra­ban­gų vieš­bu­tį. Neat­ro­do, kad san­do­rio su­ma tu­rė­tų ko­kį nors po­vei­kį Slo­vė­ni­jos eko­no­mi­kai, ne­ bent kas nors Slo­vė­ni­jos vy­riau­sy­ bė­je tu­ri ar­ti­mų ry­šių su bend­ro­ve „Ri­ko Group“. Aš tie­siog ne­sup­ ran­tu“, – sa­kė dip­lo­ma­tas. J.Či­žo val­do­ma „Trip­le“ vers­lo gru­pė už­sii­ma lais­va­lai­kio, pre­ky­ bos cent­rų sta­ty­ba, taip pat res­to­ ra­nų, tu­riz­mo, lo­gis­ti­kos ir naf­tos pro­duk­tų vers­lu. Įmo­nė tu­ri vers­lo ry­šių Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je, Vo­kie­ti­ jo­je, Ny­der­lan­duo­se ir Len­ki­jo­je.

Dar vie­nas koš­ ma­ras JAV ug­dy­ mo įstai­go­je. 17 me­ tų T.J.La­ne’as dar prieš in­ci­den­tą gra­si­no, kad iš­žu­ dys bend­raam­žius. Ta­čiau nie­kam gra­ si­nan­čios ži­nu­tės ne­rū­pė­jo.

„„Šau­lys: dau­ge­lis su­krės­tų Čar­do­no mo­kyk­los mo­ki­nių T.J.La­ne’ą va­

„EUOb­ser­ver“, „Ra­dioF­reeEu­ro­pe“ inf.

di­no at­stum­tuo­ju. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Kru­vi­na dra­ma Pa­ni­ka mo­kyk­lo­je

„„Kri­ti­ka: už tai, kad ne­pa­lai­kė

san­kci­jų, Slo­vė­ni­jos dip­lo­ma­ti­ jos va­do­vui K.Er­ja­ve­cui te­ko aiš­ kin­tis, ko­dėl jam ne­rū­pi žmo­gaus tei­sės.  AFP nuo­tr.

Žiau­rus nu­si­kal­ti­mas su­krė­tė Oha­jo vals­ti­jo­je, ne­to­li Kliv­lan­do mies­to, esan­čio ma­žy­čio Čar­do­no mies­te­lio bend­ruo­me­nę. Su­žeis­ti 4 mo­kyk­los mo­ki­niai, 2 jų mi­rė, du mo­ki­niai kri­ti­nės būk­ lės – to­kio pir­ma­die­nio ne­si­ti­kė­ jo nie­kas. 1,1 tūkst. mo­ki­nių tu­rin­čio­ je Čar­do­no, ku­ria­me gy­ve­na vos 5,1 tūkst. žmo­nių, vi­du­ri­nė­je mo­ kyk­lo­je šū­viai nuai­dė­jo pir­ma­die­ nį ry­te vie­tos lai­ku. Net­ru­kus iš mo­kyk­los apim­ ti pa­ni­kos ir klyk­da­mi ėmė bėg­ti mo­ki­niai bei mo­ky­to­jai. 17-me­tė Heat­her Zis­ka sa­kė bu­ vu­si ka­vi­nė­je, kai ji ir ki­ti moks­lei­ viai iš­gir­do ko­ri­do­riu­je po­škė­ji­mą. Mer­gai­tė sa­kė pa­ma­čiu­si pa­žįs­ta­ mą moks­lei­vį įei­nant į ka­vi­nę ir imant šau­dy­ti. Ji kar­tu su ki­tais puo­lė lau­kan. Kai ku­rie įbė­go į gre­ti­mą mo­kyk­ los pa­sta­tą, dar ki­ti už­si­ra­ki­no mo­ky­to­jų kam­ba­ry­je. „Vi­si tie­siog puo­lė bėg­ti“, – pa­ sa­ko­jo 17-me­tė. Iš­gir­dę ži­nią apie su­si­šau­dy­mą, mies­te­lio gat­ves už­ plū­do iš­si­gan­dę tė­vai. Dau­ge­lis jų ban­dė pri­si­skam­bin­ti sa­vo at­ža­ loms, ki­ti sku­biai ve­dė vai­kus kuo to­liau nuo pa­sta­to. Pa­rei­gū­nai į in­ci­den­to vie­tą at­ vy­ko ne­dels­da­mi. Įta­ria­mą­jį po­li­ ci­jai pa­vy­ko su­lai­ky­ti ato­kiau nuo mo­kyk­los. Pa­sak FTB spe­cia­lio­sios agen­ tės Vic­ki An­der­son, vai­ki­nas var­ du T.J.La­ne’as bu­vo su­čiup­tas prie sa­vo au­to­mo­bi­lio, už pu­sės my­lios nuo mo­kyk­los. FTB pa­rei­gū­nai pa­tvir­ti­no, kad apie nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vus kol kas ne­tu­ri ži­nių, nes rei­kia su­rink­

ti įkal­čius ir ap­klaus­ti įta­ria­mą­jį. Tie­sa, pa­rei­gū­nai pra­si­ta­rė, kad nu­si­kal­tė­lis vei­kė vie­nas. Žu­di­kas bu­vo at­si­sky­rė­lis

Ži­niask­lai­da pa­skel­bė, kad ge­ro­kai prieš žu­dy­nes vai­ki­nas pa­li­ko ke­ lis gra­si­na­mo po­bū­džio įra­šus so­ cia­li­niuo­se tink­luo­se „Twit­ter“ ir „Fa­ce­book“.

Mes at­si­su­ko­me ir pa­ma­tė­me, kad T.J. sto­vi už mū­sų prie sta­lo su gink­lu ir šau­do.

„Fa­ce­book“ tink­la­la­py­je praė­ ju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį jis ra­šė: „Da­bar! Pa­jus­ki­te mir­tį. Ne tik be­si­šyp­san­čią jums, ne tik per­ se­kio­jan­čią jus, bet ir sa­vo vi­du­je. Rai­ty­ki­tės ir kan­kin­ki­tės. Pa­si­jus­ ki­te men­kes­ni prieš ma­no ga­lią. Mir­tis jums vi­siems.“ Anot liu­di­nin­kų, šau­lys tai­kė­si į gru­pę mo­ki­nių, o ne šau­dė į vi­ sus. Be­je, vie­nas per ata­ką sunkiai su­žeis­tų vai­ki­nų, 17-me­tis Rus­ sel­las Kin­gas jau­nes­ny­sis, bu­vo ką tik pra­dė­jęs drau­gau­ti su bu­vu­sia T.J.La­ne’o mer­gi­na. Pa­ži­no­ję T.J.La­ne’ą tvir­ti­no, kad jis bu­vo at­stum­ta­sis. Ki­ti sa­kė, kad iš jo mo­kyk­lo­je nuo­la­tos bu­vo ty­ čio­ja­ma­si, dar ki­ti – kad jau­nuo­lis bu­vo už­si­sklen­dęs ir at­šiau­rus. Ke­lis kar­tus „Twit­ter“ so­cia­li­ nia­me tink­la­la­py­je jis mi­nė­jo, kad at­si­neš į mo­kyk­lą gink­lą, bet nie­ kas ne­krei­pė dė­me­sio.

Ban­dė iš­gel­bė­ti bend­ra­moks­lį

Mir­ti­nai su­žeis­tas per ata­ką bu­vo 16 me­tų Da­nie­lis Par­mer­to­ras. Kaip pa­sa­ko­jo ka­vi­nė­je tuo me­ tu bu­vęs 15 me­tų nau­jo­kas Dan­ny Ko­mert­zas, D.Par­mer­to­ras žu­vo, kai ban­dė jį ap­sau­go­ti nuo šū­vių. Žu­vu­sio D.Par­mer­to­ro šei­ma pa­skel­bė, kad bu­vo šo­ki­ruo­ta. Pa­ sak ži­niask­lai­dos, vai­ki­nas užau­ gęs sva­jo­jo bū­ti kom­piu­te­rių pro­ gra­muo­to­ju. Ka­vi­nė­je jis bu­vo to­dėl, kad lau­kė au­to­bu­so. Mo­kyk­los mo­ ky­to­jai ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ko­dėl D.Par­mer­to­ras ta­po T.J.La­ne’o tai­ki­niu. D.Ko­mert­zas pa­sa­ko­jo, kad per šau­dy­mą ka­vi­nė­je bu­vo apie 100 mo­ki­nių. „Jis ne­šau­dė į vi­sus. Jis tai­kė­si į maž­daug ke­tu­ris“, – pa­ sa­ko­jo mo­ki­nys. Mo­ki­nys Na­te’as Muel­le­ras, ku­ ris ne­ty­čia at­si­dū­rė pa­čia­me su­ si­šau­dy­mo cent­re ir ku­riam kul­ ka su­žei­dė au­sį, pa­sa­ko­jo: „Stai­ga iš­gir­do­me gar­sų trenks­mą, pa­na­ šiai kaip fe­jer­ver­ko. At­si­su­ko­me ir pa­ma­tė­me, kad T.J. sto­vi už mū­sų prie sta­lo su gink­lu ir šau­do. Pir­ mas šū­vis ne­pa­tai­kė į ma­ne, ant­ ras pa­tai­kė į kaž­ką man už nu­ ga­ros, o tre­čias kliu­dė ma­ne, kai ban­džiau bėg­ti. Nei per­spė­ji­mo, nei dar ko. Jis tie­siog ėmė šau­ dy­ti.“ Pa­sak mo­ki­nių, šau­dy­mas bai­ gė­si, kai mo­kyk­los fut­bo­lo tre­ne­ rio asis­ten­tas Fran­kas Hal­las kar­tu su mo­ky­to­ju Jo­sep­hu Ric­ci su­ge­ bė­jo iš­vy­ti T.J.La­ne’ą iš mo­kyk­ los. Dau­ge­lis liu­di­nin­kų sa­kė, kad tre­ne­ris el­gė­si he­ro­jiš­kai, nes ne­ tu­rė­jo su sa­vi­mi gink­lo. „Dai­ly Mail“, AP, „Reu­ters“, BNS inf.


13

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

menas ir pramogos

Pri­si­mins sa­viš­kį Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė Šian­dien ne tik An­ta­kal­nio gy­ven­ to­jai, bet ir vi­si tie, ku­riems bran­ gus poe­to Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­ čiaus (nuotr.) at­mi­ni­mas, kvie­čia­ mi į Mi­ka­lo­jaus Dauk­šos vi­du­ri­nę mo­kyk­lą.

„„Ar­tis­tai: „No theat­re“ ju­dė­ji­mas ne tik kal­bo­mis pri­sta­tė nau­ją spek­tak­lį, bet ir su­vai­di­no ke­le­tą jo sce­nų. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Žais­ti me­ną ir gy­ve­ni­mą Le­gen­di­nis „Flu­xus“ la­bi­rin­tas, mo­men­ti­nės „Flu­xus“ ta­py­bos dar­bai, Jur­gio Ma­čiū­ no pa­mėg­ti bly­nai su Joh­no Len­no­no mėg­tu pa­da­žu ir net Eg­lė Špo­kai­tė, vai­di­nan­ ti Yo­ko Ono. Be­je, le­gen­di­nė ba­le­ri­na šį­kart net už­dai­nuos. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Žiū­ro­vai iš­vys „Tai­ki­nį“

Vi­sa tai pa­ma­ty­ti, tuo pa­si­gro­žė­ ti ir pa­si­links­min­ti ga­lė­si­te šian­ dien ne­tra­di­ci­nė­je teat­rui erd­vė­je – „LION ska­ter“ ried­len­čių par­ke „Kab­ly­je“. Bū­tent čia ant­ra­die­nio po­pie­tę ne­se­niai Me­nų spaus­tu­vės re­zi­den­tais ta­pęs teat­ro ju­dė­ji­mo „No theat­re“ ko­lek­ty­vas su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Jo­je pri­sta­tė nau­jau­sią sa­vo dar­bą – spek­tak­lįpro­vo­ka­ci­ją „MR.FLU­XUS, ar­ba ŠAR­LA­TA­NAI?“. Tie­sa, pri­sta­tė ori­gi­na­liai: ne tik pa­kal­bė­jo, bet ir su­vai­di­no ke­ le­tą sce­nų. O pa­si­bai­gus pa­si­ro­dy­ mui vi­du­je, lau­ke at­li­ko net gat­vės žiū­ro­vų žvilgs­nius pa­trau­ku­sį le­ gen­di­nį J.Ma­čiū­no per­for­man­są „Tai­ki­nys“. Jį, be abe­jo­nės, iš­vys ir į di­dį­jį „Flu­xus“ fes­ti­va­lį atė­ję mies­tie­čiai. Spek­tak­lio kū­ri­mo pro­ce­sas pra­ si­dė­jo 2011 m. va­sa­rą, bend­ra­dar­ biau­jant su Drus­ki­nin­kų teat­ro fes­ti­va­liu, ku­rio už­da­ry­mo ak­cen­ tu ta­po „MR.FLU­XUS, ar­ba ŠAR­ LA­TA­NAI?“ išanks­ti­nė prem­je­ra. „Ta­da re­pe­ta­vo­me su res­pi­ra­to­riais, du­so­me nuo dul­kių. O atė­jus žie­mai pa­svars­tė­me, kad lo­giš­ka pra­dė­ ti šal­ti“, – apie ga­na šal­to­se „Kab­ lio“ pa­tal­po­se vi­są va­sa­rį vyks­tan­tį pa­si­ruo­ši­mą kal­bė­jo spek­tak­lio re­ ži­sie­rius Vi­das Ba­rei­kis.

De­be­sis ir Hit­le­ris

Spek­tak­lis ku­ria­mas re­mian­tis Ame­ri­kos lie­tu­vio, „Flu­xus“ ju­ dė­ji­mo pra­di­nin­ko Jur­gio Ma­čiū­ no biog­ra­fi­jos fak­tais. „Flu­xus“ ju­dė­ji­mą J.Ma­čiū­nas pra­dė­jo sep­ tin­ta­me XX a. de­šimt­me­ty­je JAV. Jo­no Me­ko ir ki­tų „Flu­xus“ ar­ tis­tų nuo­mo­ne, J.Ma­čiū­nas bu­vo „de­be­sies ir Hit­le­rio hib­ri­das“, o jis pa­ts me­ni­nin­kus va­di­no tie­siog šar­la­ta­nais.

Vi­das Ba­rei­kis:

Pir­miau­sia, tai yra gy­ve­ni­mo bū­das, ku­ rį sau su­si­kū­rė J.Ma­ čiū­nas. Ant­ra, tai yra di­de­lis žai­di­mas. Sa­vo trum­pą gy­ve­ni­mą paau­ko­ jęs ab­sur­diš­kiau­siems pro­jek­tams kur­ti („For­te­pi­jo­no veiks­mai“, „Pa­sau­l i­n ė mėš­l o ko­l ek­c i­ja“, „Ber­ly­no la­bi­rin­tas“), jo pa­bai­go­je J.Ma­čiū­nas sau už­da­vė klau­si­mą: „O gal mes pa­tys ir bu­vom tik šar­ la­ta­nai?“ Šis klau­si­mas ir pa­ska­ ti­no teat­ro ju­dė­ji­mo „No theat­re“ ko­lek­ty­vą pa­si­ner­ti į J.Ma­čiū­no su­kur­tą „Flu­xus“ pa­sau­lį. „Be­si­gi­lin­da­mi į tai, kas iš tie­ sų yra tas „Flu­xus“, ner­da­mi į jo

įkū­rė­jo J.Ma­čiū­no pa­sau­lį, at­sa­ kė­me sau į klau­si­mus. Pir­miau­ sia, tai yra gy­ve­ni­mo bū­das, ku­ rį su­si­kū­rė J.Ma­čiū­nas. Ant­ra, tai yra di­de­lis žai­di­mas. Žais­ti gy­ve­ ni­mą, ar­ba tie­siog žais­ti, kai la­bai sun­ku, kai be­veik mirš­ti“, – sa­kė V.Ba­rei­kis. Pag­rin­di­nis vaid­muo – J.Ma­čiū­ no – pa­ti­kė­tas Ai­niui Stor­pirš­čiui. Ak­to­rius tei­gė, kad jau­čia­si pui­ kiai. „Čia pir­mas toks ma­no vaid­ muo. Pir­mą kar­tą vai­din­siu J.Ma­ čiū­ną. Įdo­mu ir ne­drą­su. Pri­ta­riu re­ži­sie­riui: „Flu­xus“ tik­rai yra pui­kiau­sias bū­das žais­ti, nors jau užau­go­me. Žais­ti yra svei­ka tiek fi­ziš­kai, tiek psi­cho­lo­giš­kai, tiek dva­siš­kai“, – per spau­dos kon­fe­ ren­ci­ją sa­kė A.Stor­pirš­tis. Mi­nė­tos pa­tal­pos spek­tak­liui pa­si­rink­tos neat­si­tik­ti­nai. Kaip tei­gė V.Ba­rei­kis, il­gai bu­vo ieš­ko­ ma žais­ti tin­kan­čių pa­tal­pų. Il­ gai ieš­ko­ję, kur tas žai­di­mas ga­lė­ tų vyk­ti Vil­niu­je, ir ra­dę šią erd­vę, jie nu­spren­dė, kad ge­res­nės žai­di­ mų aikš­te­lės po sto­gu ne­ras. Ro­dys tik tris kar­tus

Vi­są ren­gi­nį or­ga­ni­za­to­riai va­di­ na di­džiuo­ju „Flu­xus“ fes­ti­va­ liu. Nes vi­si atė­ję tu­rės ga­li­my­ bę ne tik iš­vys­ti spek­tak­lį, bet ir ap­si­lan­ky­ti le­gen­di­nia­me „Flu­ xus“ la­bi­rin­te, pa­si­gro­žė­ti „Flu­ xus“ ob­jek­tų eks­po­zi­ci­ja, įver­tin­ ti mo­men­ti­nės „Flu­xus“ ta­py­bos

dar­bus. „Tai pui­ki pro­ga su­si­tik­ti su se­nais ge­rais drau­gais ar­ba, su­ si­ra­dus nau­jų, žais­min­gai pra­leis­ti tris (NE)reikš­min­gus mū­sų reikš­ min­go gy­ve­ni­mo va­ka­rus“, – taip į fes­ti­va­lį kvie­čia „No theat­re“ ko­ lek­ty­vas. Nuo ta­da, kai su­si­kū­rė, teat­ro ju­dė­ji­mas „No theat­re“ ne­ven­gia eks­pe­ri­men­tų. Vie­nas svar­biau­ sių spek­tak­lio „MR.FLU­XUS, ar­ ba ŠAR­LA­TA­NAI?“ eks­pe­ri­men­tų – jis bus ro­do­mas tik tris kar­tus. Ko­dėl to­kia idė­ja? „Man re­pe­tuo­ jant Mask­vo­je vie­na ak­to­rė da­vė to­kią min­tį, kad spek­tak­liai tu­ rė­tų bū­ti vai­di­na­mi tris kar­tus: prem­je­ra, pa­grin­di­nis ir pa­sku­ ti­nis. Ta­da ne­bū­tų nei chal­tū­ros, nei ak­to­rių už­si­cik­li­ni­mo ir pa­na­ šių da­ly­kų. Su šiuo pro­jek­tu esa­ me pa­si­ry­žę šiam eks­pe­ri­men­tui“, – tei­gė V.Ba­rei­kis. Jis taip pat pri­dū­rė, kad to­les­ nį spek­tak­lio li­ki­mą lems Lie­tu­ vos teat­ro žiū­ro­vai. Iš jų bus lau­ kia­ma at­sa­ko, ar yra po­rei­kis šiam kū­ri­niui gy­vuo­ti to­liau. Nea­be­jin­gi teat­ro ju­dė­ji­mo „No theat­re“ idė­joms, no­rin­tys dau­ giau su­ži­no­ti apie Lie­tu­vos var­ dą pa­sau­ly­je gar­si­nu­sį J.Ma­čiū­ną ir jo su­kur­tą „Flu­xus“ ju­dė­ji­mą ir, be abe­jo, pa­ma­ty­ti spek­tak­lį va­sa­ rio 29 d. 21 val., ko­vo 1 d. 19 val. ir ko­vo 2 d. 19 val. kvie­čia­mi į „LION ska­ter“ ried­len­čių par­ką (Kau­no g. 5, „Kab­lys“).

Jos ak­tų sa­lė­je ren­gia­mas va­ka­ras „Čia bū­ta ma­no lū­pų ir akių“ prieš me­tus ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­siam lie­ tu­vių poe­tui Just.Mar­cin­ke­vi­čiui at­min­ti. Mo­kyk­lo­je su­si­ti­ki­mai su ra­šy­to­ jais ir poe­tais, gy­ve­nan­čiais An­ta­ kal­ny­je, vy­ko jau ne kar­tą. Šis va­ ka­ras – gra­žios bend­ra­dar­bia­vi­mo tra­di­ci­jos su An­ta­kal­nio bend­ruo­ me­ne ir me­ni­nin­kais tę­si­nys. „Taip jau su­ta­po, kad ir poe­ to Just.Mar­cin­ke­vi­čiaus prieš­pas­ ku­ti­nis su­si­ti­ki­mas su vi­suo­me­ ne vy­ko mū­sų mo­kyk­lo­je 2010 m. ba­lan­dį. Bend­ra­vo­me, dai­na­vo­me, bu­vo jo dai­nų ir poe­zi­jos va­ka­ras“, – pri­si­mi­nė M.Dauk­šos vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Mi­ka­ laus­kie­nė. Ren­gi­nys or­ga­ni­zuo­ja­mas su An­ ta­kal­nie­čių bend­ruo­me­ne, ku­ri nuo 2009 m. vyk­do kul­tū­ri­nes veik­ las, bei An­ta­kal­nio vai­kų ir jau­ni­ mo klu­bu. „Pa­ruoš­ta la­bai gra­ži pro­gra­ma. Džiu­gu, kad nė vie­nas žmo­gus, ku­ rį kvie­tė­me, neat­si­sa­kė da­ly­vau­ ti. Iš­da­li­jau kvie­ti­mus, žmo­nės iš tie­sų su­jau­din­ti šio ren­gi­nio. Pri­ si­me­na, kad poe­tas gy­ve­no mū­sų ra­jo­ne, džiau­gia­si, kad vyks va­ka­ ras, skir­tas jam“, – sa­kė vie­na An­ ta­kal­nie­čių bend­ruo­me­nės ly­de­rių Edi­ta Ka­va­liaus­kie­nė. Pa­sak mo­kyk­los di­rek­to­rės R.Mi­ ka­laus­kie­nės, šis va­ka­ras su­bū­rė skir­tin­gų kar­tų me­no ko­lek­ty­vus ir me­ni­nin­kus. Ren­gi­ny­je su­ti­ko da­ ly­vau­ti li­te­ra­tū­ro­lo­gė pro­f. Vik­to­ri­ ja Dau­jo­ty­tė-Pa­ke­rie­nė, poe­tas Al­ gi­man­tas Bal­ta­kis, ak­to­rė Gra­ži­na Ur­bo­nai­tė, kny­gų lei­dė­jas Sta­sys Lips­kis, re­ži­sie­rė Ag­nė Mar­cin­ke­ vi­čiū­tė, pia­nis­tė Ma­ri­ja Rad­vi­lai­tė, An­ta­kal­nio vai­kų ir jau­ni­mo klu­bo dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos trio, Vil­ niaus mo­te­rų klu­bas ,,Prie ug­ne­ lės“, Vy­tau­to Di­džio­jo gim­na­zi­jos ir M.Dauk­šos vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niai. „Ti­ki­mės, kad va­ka­ras su­telks tuos, ku­riems bran­gūs ir ar­ti­mi poe­to Just.Mar­cin­ke­vi­čiaus žo­džiai Lie­tu­vai, žmo­gui, kal­bai...“ – sa­kė R.Mi­ka­laus­kie­nė. Va­ka­ro pra­džia – 17.30 val.


14

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Vil­niaus ro­tu­šė­je, Di­džio­ji g. 31. KA­DA? Ko­vo 5 d. 18 val. KIEK? 28 li­tai.

KUR? Kong­re­sų rū­muo­se, Vil­niaus g. 6. KA­DA? Ko­vo 6 d. 19 val. KIEK? 73–168 li­tai.

KUR? Ki­no teat­re „Pa­sa­ka“, Šv. Ig­no­to g. 4. KA­DA? Šian­dien 17.30 val. KIEK? 12 li­tų.

Mu­zi­ki­nė ke­lio­nė

Gi­ta­ros vir­tuo­zas

Ro­mas ir žur­na­lis­ti­ka

„Val­do­vų ke­lias“ – tai poe­ti­nis mu­zi­ki­nis pa­sa­ko­ji­mas apie mū­sų at­min­ty­je am­ži­nai gy­vą se­ną­jį Vil­niaus mies­tą. Ved­liai šio­je mu­ zi­ki­nė­je ke­lio­nė­je bus pui­kūs mu­zi­kan­tai, o le­gen­das, mi­tus ir kro­ ni­kų fak­tus apie Vil­nių tą va­ka­rą žiū­ro­vams pri­mins ak­to­riai And­ rius Bia­lob­žes­kis ir Jur­gis Da­ma­še­vi­čius.

Jis nie­kuo­met ne­pa­lei­džia gi­ta­ros iš ran­kų. At­ro­do, jo gy­ve­ni­mas – tai pirš­tų ga­liu­kais ant sty­gų su­rink­ti gar­sai, ku­riuos vi­so pa­sau­ lio kon­cer­tų sa­lė­se ly­di ova­ci­jos. Vie­nas gar­siau­sių pa­sau­ly­je gi­ta­ ris­tų bel­gas Fran­ci­sas Goya sa­vo meist­riš­ku­mą Lie­tu­vos pub­li­kai pa­de­monst­ruos jau vi­sai ne­tru­kus.

Fil­mas „Ro­mo die­no­raš­tis“ su­kur­tas pa­gal po­pu­lia­rių to pa­ties pa­va­di­ni­mo kul­ti­nio ame­ri­kie­čių žur­na­lis­to ir ra­šy­to­jo Hun­te­rio S.Thomp­so­no ro­ma­ną. Pau­las Kem­pas (akt. John­ny Dep­pas) – lais­ vai sam­do­mas ame­ri­kie­čių žur­na­lis­tas, ku­ris iš Niu­jor­ko per­si­ke­ lia gy­ven­ti į San Chua­ną Puer­to Ri­ke.

KUR? „Sie­mens“ are­no­je, Ozo g. 14. KA­DA? Ko­vo 3 d. 11 ir 15 val. KIEK? 79–139 li­tai.

KUR? Vil­niaus ma­ža­ja­me teat­re, Ge­di­mi­no pr. 22. KA­DA? Ko­vo 3 d. 18.30 val. KIEK? 25–60 li­tų.

KUR? Pran­cū­zų ins­ti­tu­te Lie­tu­vo­je, Di­džio­ji g. 1. KA­DA? Iki ko­vo 31 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ru­sų dra­mos teat­re, J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 13. KA­DA? Ko­vo 2 d. 18 val. KIEK? 13–33 li­tai.

Pa­sa­ka ant le­do

Din­gu­sios Lie­tu­vos gy­ven­to­jai

Pa­ro­da V.Šiugž­di­niui at­min­ti

Gy­ve­ni­mas mis­tiš­ka­me vieš­bu­ty­je

Vil­n iu­j e sve­č iuo­s is vi­s a­me pa­s au­ly­j e šlo­vę pel­n iu­s i „Dis­ney On Ice“ tru­p ė. Ji pri­sta­tys nau­j au­s ią gast­ro­lėms pri­t ai­ky­t ą ir vi­s ai šei­ mai skir­tą nuo­tai­kin­gą šou ant le­do „Prin­ce­ sės ir he­ro­jai“.

Re­ži­sie­riaus Ri­mo Tu­mi­no pa­gal Ma­riaus Ivaš­ke­ vi­čiaus pje­sę Ma­ža­ja­me teat­re su­kur­tas spek­tak­ lis „Ma­da­gas­ka­ras“ su­ma­niai pa­ro­do tar­pu­ka­rio lie­tu­vius, ku­rių sim­pa­tin­gu­mui be­veik neį­ma­no­ ma at­si­spir­ti.

Ver­tė­jui, poe­tui, pe­da­go­gui, eru­di­tui Vac­lo­vui Šiugž­di­niui per­nai bū­tų suė­ję 100 me­tų. Pran­ cū­zų ins­ti­tu­tas Lie­tu­vo­je kvie­čia ap­lan­ky­ti do­ ku­men­ti­nę pa­ro­dą, pa­sa­ko­jan­čią apie šią uni­ka­ lią as­me­ny­bę.

Spek­tak­lio „Dvie­jų pa­sau­lių vieš­bu­tis“ he­ro­jus Žiul­je­nas Por­ta­lis po ava­ri­jos pa­ten­ka į pa­slap­ tin­gą vieš­bu­tį. Ten jis su­tin­ka iki tol ne­pa­ži­no­ tus žmo­nes, mąs­to apie gy­ve­ni­mą bei mir­tį ir mo­ko­si my­lė­ti.

tv programa

LTV

6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Vie­ša pas­lap­tis (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to bei ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Lie­tu­vos bal­sas. Ak­lo­sios perk­lau­sos (k). 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.30 LT aist­ra (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „Spe­cia­lis­tas“ (JAV, Pe­ru, 1994 m.) (N-7). 0.50 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (3). 1.45 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Ko­dėl? 11.55 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.35 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 Anim. s. „An­čiu­kų is­to­ri­jos“ (1) (JAV, 1989 m.). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (7). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Pel­kė“. 0.05 „Eu­re­ka“ (9). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

LNK

TV3

BTV

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“.

LTV 22.15 val.

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“.

LNK 20.30 val.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k).

TV3 16.40 val.

8.00 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ypa­tin­gos sa­vy­bės“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.05 Ka­ro vil­kai. „Jū­rų pėstinin­kai“ (N-14). 22.05 „Tik­ras krau­jas“ (N-14). 23.10 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.10 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.40 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

Lietuvos ryto TV 6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 12.40 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.05, 21.00, 0.05 Reporteris.

BTV 20.25 val.

13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 19.55 Dok. f. „Mar­kas Zuc­ker­ber­gas. „Fa­ce­boo­ko“ už­ku­li­siai“. 21.52, 0.57 Orai.

SPORT1

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. II pus­fi­na­lis. 12.00 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Gran Ca­na­ria 2014“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ata­lan­ta“–„Ro­ma“. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Kijevo „Budivelnik“. 17.15 Ka­ra­liaus tau­rė. „Uni­ca­ja“–„Ban­ca Ci­vi­ca“. 19.15 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (sau­sis). 19.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXV tu­ro apž­val­ga. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (va­sa­ris). 22.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 22.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

Sport1 21.00 val.


15

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

KARJERA

KARŠČIAUSI KELIONIŲ PASIŪLYMAI

Siūlo darbą

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397.

A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt

900175

PASLAUGOS Statybos ir remonto Įrengiame geoterminius ir vandens gręžinius, montuojame šilumos siurblius. Darbams suteikiame garantiją ir atliekame techninį aptarnavimą. Teirautis tel. 8 699 85 059 darbo dienomis. 916121

Numatomas remontas ar nauja statyba? Sudarau sąmatas visiems statybos darbams. Pavyzdys – http://ikelk.lt/items/mapISogYY4, tel. 8 687 72 864, e. paštas vg@ kli.lt. 917337

Technikos remonto „„Pa­si­se­kė: in­ter­ne­to var­to­to­jai nu­spren­dė, kad at­li­kė­ja Sa­ti taip pat

yra ver­ta da­ly­vau­ti na­cio­na­li­nės „Eu­ro­vi­zi­jos“ fi­na­le.Min­dau­go Vai­čiu­lio (BFL) nuo­tr.

Ar­tė­ja „Eu­ro­vi­zi­jos“ atrankos ato­maz­ga Va­kar paaiš­kė­jo pa­sku­ti­nė at­li­kė­ ja, ku­riai su­teik­ta ga­li­my­bė da­ly­ vau­ti na­cio­na­li­nės „Eu­ro­vi­zi­jos“ fi­na­le šį šeš­ta­die­nį ir ko­vo­ti dėl tei­sės at­sto­vau­ti Lie­tu­vai vie­na­ me di­džiau­sių mu­zi­kos ren­gi­nių Eu­ro­po­je.

In­ter­ne­to var­to­to­jai nu­spren­dė, kad gra­žiau­sia dai­na yra Sa­ti at­ lie­ka­ma „Light is the One“. In­ter­ne­te vy­ku­sia­me bal­sa­vi­me už gra­žiau­sią dai­ną Sa­ti su­rin­ko dau­giau nei 46 tūkst. bal­sų. Pas­ku­ti­nę bal­sa­vi­mo die­ną itin smar­ki ko­va vy­ko tarp jos ir ki­to na­cio­na­li­nės „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ ran­kų da­ly­vio Mar­ty­no Bei­na­rio. Šio ger­bė­jai nu­si­lei­do vos dau­giau nei tūks­tan­čiu bal­sų. „Kaip ir bet ko­kia­me kon­kur­ se, ger­bė­jų pa­lai­ky­mas at­li­kė­jams neį­kai­no­ja­mas ir daž­nai le­mian­

tis sėk­mę. Kiek­vie­nais me­tais per na­cio­na­li­nes at­ran­kas „Eu­ro­vi­zi­ jos“ ger­bė­jams su­tei­kia­mos ke­lios ga­li­my­bės ati­duo­ti sa­vo bal­sus už mėgs­ta­mus kū­ri­nius. Šie­met, be at­li­kė­jų, pa­te­ku­sių į fi­na­lą per įpras­ti­nį bal­sa­vi­mą, tei­sę at­lik­ ti sa­vo dai­ną fi­na­le in­ter­ne­to var­ to­to­jai su­tei­kė Sa­ti, o iš­ma­nių­ jų te­le­fo­nų nau­do­to­jai – Gre­tai Šmidt“, – sa­kė Lie­tu­vos de­le­ga­ ci­jos „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ va­do­vas Aud­ rius Gir­ža­das. Na­cio­na­li­nės „Eu­ro­vi­zi­jos“ fi­ na­las bus tie­sio­giai trans­liuo­ja­ mas jau šį šeš­ta­die­nį, ko­vo 3 d. Tuo­met ir paaiš­kės, ku­ris iš 14 fi­na­le da­ly­vau­jan­čių at­li­kė­jų iš­ ko­vos tei­sę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai „Eu­ro­vi­zi­jos“ kon­kur­se Azer­ bai­dža­no sos­ti­nė­je Ba­ku šių me­ tų ge­gu­žę. VD inf.

Kri­to įta­ri­mai

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­ka ne­praė­jo be skan­da­lų. Me­lo­ma­nai aky­lai klau­so lie­tu­vių at­li­kė­jų siū­lo­ mų tarp­tau­ti­niam kon­kur­sui dai­nų ir ste­bi, ar jos ne­pri­me­na už­sie­nio at­ li­kė­jų kū­ri­nių. Šį kar­t ą kal­t i­n i­mai pla­g ia­t u pa­žer­ ti Do­na­t ui Mont­v y­dui (nuo­t r.), ku­ ris su dai­n a „Lo­ve is Blind“ pa­te­ ko į na­c io­n a­l i­nės at­ran­kos fi­n a­ lą. Vai­k i­nas įta­r ia­mas, kad jo dai­

na su­k ur­ta nau­do­jan­t is Rol­fo Lov­ lan­do kū­r i­n io „Song from a Sec­ret Gar­den“ mo­t y­vais. Ši dai­na mu­z i­ kos pa­dan­gė­je pra­dė­jo sklis­t i dar 1995 m. „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­ko­je dėl pla­gia­ to šie­met ne­pa­si­ro­dė Au­gus­tė Žič­ ku­tė. Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai, pa­ si­ta­rę su eks­per­tais, nu­spren­dė, kad mer­gi­nos kū­ri­nys „The Grea­test“ per daug pri­me­na De­mi Lo­va­to dai­ną „Skysc­ra­per“.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 907388

PARDUODA Nekilnojamąjį turtą 58 kv. m naujos statybos butą Šventojoje, 150 m iki jūros. Tel. 8 659 11 022. 913320

ĮVAIRŪS Kita Informuojame, kad rengiamas kartono gamybos pastato Vilniaus g. 10, Grigiškėse, statybos projektas (skl. kad. Nr. 7937/0001:586). Statytojas: AB „Grigiškės“, į. k. 110012450, Vilniaus g. 10, Grigiškės, tel. (8 5) 243 5801, e. paštas info@ grigiskes.lt. Projekto rengėjas: UAB „Archturis“, į. k. 12384428, Mindaugo g. 16, Vilnius, tel. (8 5) 233 2986, e. paštas archturis@takas.lt. Su projektu galima susipažinti UAB „Archturis“, Mindaugo g. 16, Vilnius, tel. (8 5) 233 2986. 918245

Paskutinės minutės pasiūlymas 7 NAKVYNIŲ KRUIZAI Jungtiniai Arabų Emyratai–Omanas. Išvykimas iš Dubajaus 2012 02 03. Kaina nuo 1474 Lt, 1992 Lt

Egiptas–Izraelis–Jordanija. Išvykimas iš Šarm El Šeicho 2012 03 05. Kaina nuo 1474 Lt Italija–Prancūzija–Ispanija–Malta Išvykimas iš Savono 2012 05 28 Kaina nuo 1820 Lt, 3132 Lt


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje temperatūra vis rečiau kris žemiau nulio laipsnių, numatoma kritulių. Šiandien dieną temperatūra sieks 4–5 laipsnius šilumos. Naktį pasnigs, galima šlapdriba, bus nuo 0 laipsnių iki 2 laipsnių šilumos, rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, bus 5–6 laipsniai šilumos.

Šiandien, vasario 29 d.

0

+3

+3

Telšiai

Šiauliai

+2

Klaipėda

Panevėžys

0

Utena

0

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

7.10 17.53 10.43 9.31 0.36

60-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 306 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

+3Kaunas

Pasaulyje Atėnai +11 Berlynas +10 Brazilija +30 Briuselis +13 Dublinas +11 Kairas +18 Keiptaunas +23 Kopenhaga +7

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

+14 +18 –2 –1 +6 +9 +13 +10

orai vilniuje Šiandien

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

0

Alytus

1–4 m/s

Pa­vo­jin­gas dre­bė­ji­mas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

0

+2

–1

–3

3

–2

0

+2

+3

2

0

–1

+1

+2

9

ketvirtadienį

penktadienį

avangardistas, dailininkas Balthazaras Klossowski. 1920 m. gimė garsi prancūzų aktorė Michèle Morgan. 1936 m. gimė amerikiečių aktorius Alexas Rocco. 1944 m. gimė amerikiečių aktorius Dennisas Farina. 1984 m. gimė lietuvių futbolininkas Giedrius Tomkevičius.

prizas Šią savaitę laimėkite Zbigniewo Mentzelio knygą „Visos pasaulio kalbos“

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, kovo 6 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija

1

2

3

4

5

6

7

Domilė, Gustis, Nerdingas, Romanas, Silvanas, Tolvydas

Avinas (03 21–04 20). Atsipalaiduokite ir per daug savęs nevarginkite klausimais, į kuriuos atsakymų nėra, nes taip tik galite prarasti pasitikėjimą savo jėgomis. Geriau šiandien užsiimkite praktiniais darbais. Jautis (04 21–05 20). Šiandien patartina būti su mylimu žmogumi. Tikėkitės emocijų antplūdžio. Ši diena jums sėkminga ir žada puikių rezultatų. Pasistenkite nepraleisti jos bergždžiai, numatykite uždavinių ateičiai. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, kolegomis. Įvertinkite pagaliau kai kuriuos praeities įvykius ir pasidarykite išvadas. Vėžys (06 22–07 22). Labai sėkmingas laikas. Sulauksite pagalbos ir supratimo iš aplinkinių. Jiems atsimokėkite tuo pačiu, tačiau pasilaikykite sau savo nuomonę kai kuriais jautriais klausimais, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Liūtas (07 23–08 23). Šiandien nieko nevertinkite kategoriškai, nes bet kokie griežti sprendimai atsigręš prieš jus patį. Įsiklausykite į save, pasistenkite suprasti dabartinės būsenos priežastis ir stenkitės jas pašalinti. Mergelė (08 24–09 23). Šiandien ne visus sudėtingus klausimus, susijusius su aplinkinių bėdomis, jums pavyks išspręsti, tad nesistenkite kakta pramušti sienos. Svarstyklės (09 24–10 23). Patirsite malonumą skaitydamas gerą knygą ar žiūrėdamas puikų filmą. Taip stengsitės išvengti pilkos kasdienybės. Ir toliau nenuilsdami ieškokite visokių naujovių. Skorpionas (10 24–11 22). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, kils poreikis atvirai išsakyti emocijas jus dominančiam asmeniui. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų dabartinių pastangų rezultatas – nauji tikslai, susiję ir su darbu, ir su asmeniniu gyvenimu, šiuo metu priimti sprendimai – bus teisingi ir atneš naudos. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į pasakų bei svajonių pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Vandenis (01 21–02 19). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Bus gana sunku objektyviai įvertinti įvykius, todėl rizikuojate susipainioti net pačiose paprasčiausiose gyvenimo situacijose. Žuvys (02 20–03 20). Šiandien galite tikėtis aplinkinių paramos sprendžiant keblius klausimus, susijusius su sutartimis, naujo darbo paieškomis ar asmeniniu gyvenimu.

Ira­no ry­ti­nė­je da­ly­je įvy­kus vi­du­ti­nio stip­ru­mo že­mės dre­bė­ji­mui, vie­na­me mies­te­ly­je bu­vo su­žeis­ti še­ši žmo­nės ir ap­ga­din­ta inf­rast­ruk­tū­ra bei pa­sta­ tai. Nu­ro­do­ma, kad 5,4 ba­lo dre­bė­ji­mas re­tai gy­ve­na­mą re­g io­ną su­pur­tė pir­ ma­die­nį apie 22 val. vie­tos lai­ku. Po­že­ mi­niai smū­giai ap­ga­di­no pa­sta­tus, ke­ lius, van­dens ka­na­lus Ra­va­ro mies­te, esan­čia­me maž­daug už 750 km į ry­tus nuo Te­he­ra­no, taip pat ne­to­lie­se esan­ čią vie­ną už­tvan­ką. Ira­nas yra seis­miš­ kai ak­ty­vioje zonoje, to­dėl šio­je ša­ly­je daž­nai vyks­ta že­mės dre­bė­ji­mai – per pa­rą vi­du­ti­niš­kai fik­suo­ja­mas vie­nas silp­nas po­že­mi­nis smū­gis.

DATOS (vasario 29 d.)

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

Vardai

horoskopai

BNS inf., AFP nuo­tr.

1792 m. gimė kompozitorius Gioacchino Antonio Rossini. 1884 m. gimė Povilas Čiurlionis, pianistas, vargonininkas, chorvedys, architektas, artimiausias M.K.Čiurlionio brolis. 1896 m. gimė Juozas Urbšys, nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1908 m. gimė prancūzų

+2

0

Praha +6 Ryga +1 Roma +16 Sidnėjus +23 Talinas 0 Tel Avivas +15 Tokijas +6 Varšuva +7

8

9

10

2012-02-29 VIlniaus diena  
2012-02-29 VIlniaus diena  

Dienraštis Vilniaus diena

Advertisement