Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

49 (19 350)

TREČIADIENIS, vasario 29, 2012

Mo­ky­to­jai neat­si­sa­ko strei­ko idė­jos.

L.Ker­na­gis ža­da sen­sa­ci­ją ži­nių apie „Sno­rą“ nu­te­ki­ni­mo by­lo­je.

Miestas 3p.

Lietuva 8p.

Po­li­ci­ja tvir­ti­na, kad žu­dy­nių Čar­do­ne mo­ty­vo kol kas dar ne­ži­no.

Pasaulis 12p.

Kie­mų mo­kes­čio grės­mė

Kaina 1,30 Lt

„Bai­ki­me tuš­čius ple­pa­lus ir bal­suo­ki­me.“ Mies­to ta­ry­bos na­rys Ri­man­tas Ta­raš­ke­vi­čius ko­le­goms pri­mi­nė, kad šie į po­sė­dį su­si­rin­ko ne pa­si­kal­bė­ti, o priim­ti spren­di­mų.

2p.

Ma­rias atims per prie­var­tą? Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Vy­tau­to Liau­dans­kio fo­to­mon­ta­žas

Ne­rin­gos pra­šy­mą ati­duo­ti da­ lį Kur­šių ma­rių ir taip su­si­ma­žin­ ti Klai­pė­dos te­ri­to­ri­ją svars­ty­da­ mi mies­to ta­ry­bos na­riai va­kar su­ ži­no­jo, kad jų spren­di­mas bus tik nuo­mo­nė – tei­sę su­ma­žin­ti uos­ta­ mies­tį tu­ri tik Sei­mas.

to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą tvar­ką, ini­ cia­to­rius. Ši rink­lia­va uos­ta­mies­ty­je įves­ ta nuo 2008 m. bir­že­lio 1-osios. Ta­čiau pus­me­tį mo­kes­tį mo­kė­ jo tik tie vai­ruo­to­jai, ku­rie au­to­ mo­bi­lius sta­tė pa­jū­rio zo­no­je. Nuo 2009-ųjų sau­sio 1-osios rink­lia­va ren­ka­ma ir se­na­mies­ty­je bei mies­ to cent­re. „Jau praė­jo tre­ji me­tai, to­dėl pa­ts lai­kas per­žiū­rė­ti šią rink­ lia­vą vi­sais as­pek­tais.

Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ ta­nas Vin­kus dar prieš ke­lis mė­ ne­sius uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bės pa­pra­šė, kad ši per­duo­tų da­lį Kur­ šių ma­rių. Siū­ly­ta, jog Klai­pė­dos ir Ne­rin­ gos sa­vi­val­dy­bių ri­ba su­tap­tų su uos­to ri­ba, ku­ri nuo Kur­šių ne­ri­jos kran­to yra nu­to­lu­si apie 20–50 m į ma­rias. Taip Klai­pė­dos mies­to te­ ri­to­ri­ja su­ma­žė­tų maž­ daug 30 ha.

„„Sie­kis: „Mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las – dau­gia­bu­čių na­mų kie­mus iš­lais­vin­ti nuo rink­lia­vos ven­gian­čių mo­kė­ti vai­ruo­to­jų au­to­mo­bi­lių“, – tvir­ti­no

A.Šul­cas. 

Klai­pė­dos val­džia ieš­ko bū­dų, kaip mies­to cent­re gy­ve­nan­tiems žmo­nėms grą­žin­ti pa­to­gias gy­ve­ni­mo są­ly­gas, o kar­tu – ir su­ rink­ti dau­giau mo­kes­čių. Svars­to­ma ga­li­ my­bė ap­mo­kes­tin­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ ji­mą dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se, kad jų mašinomis neužg­rūs­tų rink­lia­vų ven­ gian­tys vai­ruo­to­jai.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Įve­dė prieš tre­jus me­tus

„Kol kas jo­kie pro­jek­tai nė­ra pa­ reng­ti, spren­di­mai ne­priim­ti. Kai tik su­tar­si­me dėl rink­lia­vos už au­ to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą po­ky­čių, pri­ sta­ty­si­me pro­jek­tą vi­suo­me­nei“, – ti­ki­no Klai­pė­dos me­ro pa­va­duo­ to­jas Ar­tū­ras Šul­cas. Jis yra eks­per­tų gru­pės, ku­ri su­ da­ry­ta per­žiū­rė­ti rink­lia­vos už au­

PRASIDĖJO FINALINIS BALSAVIMO TURAS

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE Kandidačių į Metų klaipėdietės titulą sąrašo ir balsavimo lapelio ieškokite 7 p.

4

Pra­šo 30 ha

2


2

TREČIADIENIS, vasario 29, 2012

miestas

Mies­to biu­dže­tas – su­si­trau­kęs Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė

tvar­ky­ti gat­ves ir pri­va­žia­vi­mus prie švie­ti­mo įstai­gų.

Uos­ta­mies­čio po­li­ti­kai pa­tvir­ti­ no šių­me­tį Klai­pė­dos biu­dže­tą, nors pa­siū­ly­mų, kur iš­leis­ti pi­ni­ gus, bu­vo dau­giau nei iž­de nu­ma­ ty­ta pa­ja­mų.

Pri­ta­rė dau­gu­ma

v.spuryte@kl.lt

Klai­pė­da yra do­no­rė

Šie­met į mies­to biu­dže­tą pla­nuo­ ja­ma su­rink­ti apie 370 mln. li­tų. Ši su­ma yra 5,3 pro­c., ar­ba 21 mln. li­tų, ma­žes­nė nei praė­ju­siais me­tais. Va­kar mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je šių­me­čio biu­dže­to pro­jek­tą pri­sta­ čiu­si Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ju­di­ta Si­mo­ na­vi­čiū­tė kons­ta­ta­vo, jog skai­čius „nu­lei­do“ Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, to­ dėl di­des­nių pa­ja­mų pla­nuo­ti ne­ bu­vo ga­li­ma. Be to, aiš­ku ir tai, kad per me­tus vals­ty­bei iš mies­to biu­ dže­to teks grą­žin­ti apie 8 mln., nes Klai­pė­da yra sa­vi­val­dy­bė do­no­rė. „De­ja, mes iš da­lies tu­ri­me iš­ lai­ky­ti ir tuos pa­čius Drus­ki­nin­ kus, ku­riems jūs lie­ja­te pa­gy­ras“, – di­rek­to­rė rep­li­ka­vo mies­to ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­riams, ku­rie aiš­ki­no, jog Klai­pė­da tu­rė­tų pa­si­mo­ky­ti iš Drus­ki­nin­kų, kaip rei­kia tvar­ky­tis. J.Si­mo­na­vi­čiū­tė taip pat in­for­ ma­vo, jog biu­dže­to iš­lai­dos pla­ nuo­tos pa­gal pa­tvir­tin­tus prio­ ri­te­tus – pa­sko­lų grą­ži­ni­mas, įsi­sko­li­ni­mų lik­vi­da­vi­mas, ES lė­ šo­mis fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų koo­ fi­nan­sa­vi­mo už­tik­ri­ni­mas. Pra­šė pi­ni­gų lan­gams

Vi­soms pro­gra­moms, ku­rios fi­nan­ suo­ja­mos iš mies­to biu­dže­to, fi­nan­ sa­vi­mas su­ma­žin­tas 10 pro­c., o dar­ bo už­mo­kes­čio fon­das sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ir jos biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se, iš­sky­rus švie­ti­mo įstai­gas, – 5 pro­c. Pas­ta­ro­sio­se pi­ni­gų at­ly­ gi­ni­mams bus skir­ta 3 pro­c. ma­žiau nei per­nai. „Ko­kios pa­ja­mos, to­kios ir iš­lai­dos“, – re­ziu­ma­vo J.Si­mo­na­ vi­čiū­tė. Ta­čiau kai ku­rie po­li­ti­kai lyg ne­ gir­dė­jo, kad šių­me­tis biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas apie 20 mln. li­tų ma­ žes­nis nei praė­ju­siais me­tais, to­dėl jie pa­žė­rė ai­bę pa­siū­ly­mų ir rei­ka­ la­vi­mų, kam rei­kė­tų skir­ti pi­ni­gų. Mies­to ta­ry­bos na­riai dar ko­mi­ te­tų po­sė­džiuo­se, kai bu­vo svars­ to­mas biu­dže­to pro­jek­tas, pa­ gei­da­vo, kad bū­tų ras­ta pi­ni­gų pa­keis­ti ke­tu­rių dar­že­lių lan­gus, fi­nan­suo­ti jau­ni­mo pro­jek­tus, su­

Pa­siū­ly­mus api­bend­ri­nęs Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ kas Ri­man­tas Ta­raš­ke­vi­čius tei­gė, jog vi­sus šiuos pra­šy­mus bus ga­li­ ma įver­tin­ti po bir­že­lio 1-osios, nes tuo­met bus aiš­ku, ar biu­dže­te yra viršp­la­ni­nių pa­ja­mų. Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją įpa­rei­ go­jo, esant ga­li­my­bei, ras­ti 2,5 mln. li­tų ve­žė­jų kom­pen­sa­ci­joms už leng­ va­ti­nius bi­lie­tus, skir­ti 40 tūkst. li­ tų spręs­ti Ge­no­ci­do ir trem­ties mu­ zie­jaus įren­gi­mo klau­si­mą, pa­keis­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se lan­ gus, ug­dy­mo pro­ce­sui pri­tai­ky­ti pa­ tal­pas, su­tvar­ky­ti pri­va­žia­vi­mus prie švie­ti­mo įstai­gų.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ma­rias atims per prie­var­tą? Toks siū­ly­mas pa­lai­ky­ 1 mo su­lau­kė tik mies­to ta­ry­bos Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ko­

Ju­di­ta Si­mo­na­vi­čiū­tė:

De­ja, mes iš da­lies tu­ ri­me iš­lai­ky­ti ir tuos pa­čius Drus­ki­nin­ kus, ku­riems jūs lie­ ja­te pa­gy­ras.

„Vie­nas prio­ri­te­tų tu­rė­tų bū­ti ir cent­ri­nio sta­dio­no ant­ro­jo eta­ po re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, ta­čiau jiems pi­ni­gų biu­dže­te nė­ra. Te­ ko gir­dė­ti, kad pi­ni­gų ke­ti­na skir­ ti Spor­to ir kū­no kul­tū­ros de­par­ta­ men­tas“, – tei­gė R.Ta­raš­ke­vi­čius. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­ja taip pat įpa­rei­go­ta iki bir­že­lio 1 d. pa­reng­ti prie­mo­nių pla­ną, kaip pa­di­din­ti biu­dže­to pa­ ja­mas bei per­žiū­rė­ti, ku­rių pa­slau­ gų bū­tų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti, nes jos per di­de­lė naš­ta. Šių­me­čiam Klai­pė­dos biu­dže­tui – jo pa­ja­moms ir iš­lai­doms – pri­ ta­rė 28 mies­to ta­ry­bos na­riai, o du bu­vo prieš.

„„Ne­sup­ra­tin­gu­mas: nors šių­me­tį mies­to iž­dą vos pa­vy­ko su­ba­lan­suo­ti, po­

li­ti­kai vie­nas po ki­to žė­rė pa­siū­ly­mus, kur dar ga­li­ma iš­leis­ti pi­ni­gų.„„Dy­dis: šiuo me­tu uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos plo­tas yra be­veik 10 tūkst. hek­ta­rų.

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

mi­te­te, o vi­suo­se ki­tuo­se jis bu­vo at­mes­tas – esą ati­da­vus da­lį Kur­ šių ma­rių Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bei, atei­ty­je ga­li kil­ti pro­ble­mų. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl Klai­ pė­dos ri­bų kei­ti­mo va­kar tu­rė­jo priim­ti mies­to ta­ry­ba. Ta­čiau jos na­riai nu­ščiu­vo iš­gir­dę Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Gra­ži­nos Že­mai­tie­nės pa­si­sa­ky­mą. Įsi­gei­dė da­lies pu­sia­sa­lio

„Jei jūs ne­pri­tar­si­te spren­di­mo pro­ jek­tui pa­keis­ti mies­to ri­bas, mes kreip­si­mės į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­ te­ri­ją, ši – į Vy­riau­sy­bę. Ji Sei­mui pa­siū­lys nu­sta­ty­ti nau­jas Klai­pė­dos ir Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bių ri­bas. Ga­ lu­ti­nį spren­di­mą priims par­la­men­ ta­rai“, – uos­ta­mies­čio po­li­ti­kus ant

že­mės nu­lei­do vieš­nia iš Kur­šių ne­ ri­jos. Jai ant­ri­no ir Klai­pė­dos sa­vi­val­ dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Gra­ži­ na Ei­man­tai­tė, ku­ri pa­tvir­ti­no, jog nė vie­na­me tei­sės ak­te nė­ra nuo­sta­tos, kad kei­čiant sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją rei­kia jos po­li­ti­kų pri­ta­ri­mo. „Mies­to ta­ry­bos spren­di­mas bus tik nuo­mo­nė, ku­rią ver­tins mi­nis­ te­ri­ja, Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas“, – aiš­ki­no G.Ei­man­tai­tė. Toks išaiš­ki­ni­mas ga­nė­ti­nai pa­ pik­ti­no mies­to ta­ry­bos na­rį Via­čes­ la­vą Ti­to­vą, ku­ris stai­giai su­for­mu­ la­vo ne­ti­kė­tą pa­siū­ly­mą. „Tuo­met mums rei­kia pra­šy­ti, kad prie Klai­ pė­dos mies­to pri­skir­tų tą Kur­šių ne­ri­jos da­lį, ku­ri ri­bo­ja­si su ma­rio­ mis. Jau ge­riau mies­tas te­gul ple­čia­ si, nei ma­žė­ja“, – dės­tė po­li­ti­kas. Pa­gei­da­vo ne­mo­kė­ti mo­kes­čio

Ki­t i po­l i­t i­kai no­r ė­jo, jog Ne­r in­ gos sa­v i­val­dy­b ė pa­s iū­ly­t ų ko­

kių nors kom­p en­sa­c i­j ų už ati­ ma­m ą ma­r ių da­l į – pa­v yz­džiui, pa­ž a­d ė­t ų, jog klai­p ė­d ie­č iams, va­ž iuo­jan­t iems į Kur­š ių ne­r i­j ą, ne­rei­kės mo­kė­ti eko­lo­gi­nio mo­ kes­čio. „Ar jums gai­la to van­dens? Jei gai­la, tai jums rei­kia kai kur pa­si­ tik­rin­ti“, – ko­le­gas bal­suo­ti už da­ lies Kur­šių ma­rių ati­da­vi­mą Ne­rin­ gos sa­vi­val­dy­bei ra­gi­no vi­ce­me­ras Vy­tau­tas Če­pas. Ta­čiau ga­liau­siai po­li­ti­kai su­ta­ rė, jog spren­di­mo kol kas ne­priims, nes Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ju­di­ta Si­mo­ na­vi­čiū­tė įspė­jo, jog pra­ra­dus da­ lį te­ri­to­ri­jos ga­li su­ma­žė­ti ir mies­to biu­dže­tas. Po­li­ti­kai spren­di­mo dėl mies­ to ri­bų kei­ti­mo priė­mi­mą ati­dė­ jo, kol bus nu­sta­ty­ta, kaip po­ky­ čiai Klai­pė­dą pa­veiks so­cia­liai ir eko­no­miš­kai.

„Klai­pė­dos naf­to­je“ – re­kor­dai Neau­di­tuo­tais duo­me­ni­mis, bend­ ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“ per­nai už­ dir­bo dau­giau nei 45,7 mln. li­tų gry­no­jo pel­no, ati­tin­ka­mai 75 pro­c. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį praė­ju­siais me­tais. Tai ge­riau­sias gry­no­jo pel­no re­zul­ta­tas bend­ro­ vės is­to­ri­jo­je.

Per­nai per dvy­li­ka mė­ne­sių ter­ mi­na­le per­krau­ta 7,7 mln. t naf­ tos pro­duk­tų – 2,5 pro­c. ma­žiau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį (7,9 mln. t), ta­čiau par­da­vi­mo pa­ ja­mos išau­go 15 pro­c. iki re­kor­di­ nio 141,3 mln. li­tų pa­ja­mų ly­gio. „Nors šiuo me­tu mū­sų vie­nas pa­ grin­di­nių veik­los prio­ri­te­tų yra su­ skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo pro­jek­to vys­ty­mas, bend­ro­vės va­do­ vy­bė, ir to­liau siek­da­ma di­din­ti įmo­ nės pel­nin­gu­mo ro­dik­lį iš tie­sio­gi­nės veik­los, dir­ba dės­nin­gai ir nuo­sek­liai. Iš­si­kel­ti am­bi­cin­gi tiks­lai bu­vo pa­ siek­ti su kau­pu. Per vi­są sa­vo gy­va­ vi­mo lai­ko­tar­pį įmo­nė nė­ra pa­sie­ku­si to­kių pa­ja­mų ir nėra ­ga­vu­si to­kio pel­ no“, – pa­žy­mė­jo „Klai­pė­dos naf­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­kas Ma­siu­ lis. Pa­sak jo, to­kį įspū­din­gą 2011 m.

„„Rezultatas: „Klai­pė­dos naf­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius R.Ma­siu­lis

džiaugiasi, kad iš­si­kel­ti am­bi­cin­gi tiks­lai bu­vo pa­siek­ti su kau­pu.bend­ro­vės pa­ja­mų au­gi­mą lė­mė to­ kie svar­būs veiks­niai, kaip dar­bas be tar­pi­nin­kų, kai, nu­trau­kus ne­skaid­ rų bend­ra­dar­bia­vi­mą su bend­ro­ ve „Naf­tos gru­pė“, pa­vy­ko už­dirb­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų iš di­des­nių kro­ vos ta­ri­fų. „Klai­pė­dos naf­to­je“ įgy­

Nerijaus Jankausko nuo­tr.

ven­din­ti struk­tū­ri­niai per­tvar­ky­mai ko­mer­ci­jos sri­ty­je, ku­rie taip pat da­ vė pa­pil­do­mų pa­ja­mų iš naf­tos pro­ duk­tų li­ku­čių tvar­ky­mo. Vals­ty­bei pri­klau­so 70,63 pro­c. „Klai­pė­dos naf­tos“ ak­ci­jų. „Klai­pė­dos“ inf.


3

TREČIADIENIS, vasario 29, 2012

miestas Gim­na­zis­tai au­kos krau­jo

Pa­dau­gė­jo ser­gan­čių

Ati­da­rys ka­zi­no

Ket­vir­ta­die­nį, ko­vo 1 d., pil­na­ me­čiai Vy­tau­to Di­džio­jo gim­ na­zi­jos moks­lei­viai au­kos sa­ vo krau­jo. Gim­na­zi­ja kar­tą per me­tus ren­gia­mo­je do­no­rys­ tės ak­ci­jo­je da­ly­vaus penk­tus me­tus. Apie mo­ki­nio ge­rą dar­ bą pra­ne­ša­ma jau­nų­jų do­no­ rų tė­vams. Per­nai 37 mo­ki­niai paau­ko­jo 16,650 lit­rų krau­jo.

Praė­ju­sią sa­vai­tę ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­ fek­ci­jo­mis sir­go 743 klai­pė­ die­čiai, iš jų – 572 vai­kai. Gri­ pu su­si­rgo vie­nas suau­gu­sy­ sis. Po­ra gy­ven­to­jų dėl sun­ kios gri­po ei­gos pa­gul­dy­ti į li­ go­ni­nę. Prieš po­rą sa­vai­čių sir­go 641 klai­pė­die­tis, iš jų – 517 vai­kų.

Uos­ta­mies­čio po­li­ti­kai vers­li­ nin­kams iš Vil­niaus Klai­pė­dos cent­re – Da­nės 17A esan­čio­ se pa­tal­po­se lei­do ati­da­ry­ti lo­ ši­mo na­mus, ta­čiau už tai iš­ si­rei­ka­la­vo pi­ni­gi­nės nau­dos. Ka­zi­no stei­gė­jai įsi­pa­rei­go­ jo per pen­ke­rius me­tus uos­ta­ mies­čio spor­to ir kul­tū­ros ren­ gi­niams skir­ti 150 tūkst. li­tų.

Mo­ky­to­jai neat­si­sa­ko pla­nų strei­kuo­ti

Ta­kas. Klai­pė­dos ta­ry­ba ket­vir­ta­die­ nį pri­ta­rė dvi­ra­čių ta­ko nuo Pa­ry­žiaus Ko­mu­nos gat­vės iki Jo­no kal­ne­lio til­ te­lio įren­g i­mui. Jo il­g is siek­tų 1,9 km. Skai­čiuo­ja­ma, kad ta­ko įren­g i­mas at­ sieis 1,7 mln. li­t ų. Lė­šų jam ti­k i­ma­si gau­ti lai­mė­jus Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ jos kon­kur­są.

Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų paaiš­kė­ti, ar Klai­ pė­dos mo­ky­to­jai skelbs ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką. To­kius ke­ti­ni­mus jau iš­sa­kė ko­le­ gos iš Že­mai­ti­jos. Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Pe­da­go­gų pro­fe­si­nė są­jun­ga po praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio įspė­ja­ mo­jo strei­ko tei­gia ne­su­lau­ku­si iš mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mo pra­dė­ti konst­ruk­ty­vias de­ry­bas. To­dėl prieš ke­lias die­nas Ma­žei­ kiuo­se su­reng­to­je ata­skai­ti­nė­jerin­ki­mų kon­fe­ren­ci­jo­je mo­ky­to­jai vie­nu bal­su pa­si­sa­kė už ne­ter­mi­ nuo­to strei­ko skel­bi­mą. Že­mai­ti­jos re­gio­no su­si­vie­ni­ji­ mui pri­klau­so ir Klai­pė­dos mo­ky­ to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos sky­rius. Kaip sa­k ė pa­s ta­ro­jo pir­m i­n in­ kė Lai­ma Juk­nie­nė, ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų paaiš­kė­ti, ar klai­pė­ die­čiai pa­lai­kys sa­vo ko­le­gas. Nuo šios sa­vai­tės pra­džios uos­ta­mies­

čio mo­kyk­lo­se pra­dė­ta rink­ti in­ for­m a­c i­ja apie mo­k y­to­j ų nu­s i­ tei­ki­mą strei­kuo­ti ne­ter­mi­nuo­tą lai­ką. Paaiš­kė­jus dau­gu­mos pro­fe­si­nės są­jun­gos na­rių nuo­mo­nei, ki­tą sa­

Ki­tą sa­vai­tę bus priim­tas spren­di­ mas dėl to­les­nių veiks­mų. vai­tę bus priim­tas spren­di­mas dėl to­les­nių veiks­mų. Pa­sak L.Juk­nie­nės, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras mo­ky­to­jų rei­ka­ la­vi­mų ne­ten­ki­no, de­ry­bų taip pat ne­su­lauk­ta, tad ne­nuos­ta­bu, kad

Gim­na­z i­ja. Klai­pė­dos ta­ry­bos po­sė­ dy­je ket­vir­ta­die­nį pri­tar­ta, jog dar vie­ na uos­ta­mies­čio mo­kyk­la tu­rė­tų gim­ na­zi­jos sta­tu­są. Jis bus su­teik­tas Nau­ ja­k ie­m io suau­g u­sių­jų vi­du­r i­nei mo­ kyk­lai.

„„Už­mo­jai: praė­ju­sią sa­vai­tę su­ren­gę įspė­ja­mą­jį strei­ką, mo­ky­to­jai neat­

si­sa­ko pla­nų to­liau strei­kuo­ti. 

mo­ky­to­jai svars­to ir ki­tas pro­tes­ to ga­li­my­bes. Praė­ju­sią sa­vai­tę pe­da­go­gai su­ ren­gė dvie­jų va­lan­dų įspė­ja­mą­ jį strei­ką. Mo­ky­to­jams ne­ri­mą ke­lia pla­ nuo­ja­ma ates­ta­ci­jos pro­gra­ma. Jų

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

taip pat ne­ten­ki­na val­džios už­mo­ jai di­din­ti mo­ki­nių skai­čių kla­sė­se. Prof­są­jun­ga siū­lo ini­ci­juo­ti mo­ ki­nio krep­še­lio me­to­di­kos pa­kei­ ti­mus, ko­re­guo­ti mo­ky­to­jų ir ki­tų pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų dar­bo ap­ mo­kė­ji­mo tvar­ką.

Mies­to dar­že­liuo­se – rū­šia­vi­mo eks­pe­ri­men­tas Tik neiš­si­la­vi­nęs žmo­gus ga­li pa­ klaus­ti: „Ko­dėl aš tu­riu rū­šiuo­ti at­ lie­kas?“ Iš­si­vys­čiu­sio­se vals­ty­bė­se – Ja­po­ni­jo­je, Šve­di­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je – ši tie­sa yra paaiš­ki­na­ma dar dar­ že­liuo­se, o rū­šiuo­ti mo­ko­ma mo­ kyk­lo­se. Klai­pė­dos re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras (KRATC), bend­ ra­dar­biau­da­mas su Klai­pė­dos sa­ vi­val­dy­bės švie­ti­mo sky­riu­mi bei at­lie­kų su­rin­kė­jais, šie­met pra­dė­jo edu­ka­ci­nį pro­jek­tą – diegs dar­že­li­ nu­kams rū­šia­vi­mo įgū­džius. Dar tik ve­ja­mės Eu­ro­pą

Lie­tu­va at­lie­kų rū­šia­vi­mo sri­ty­ je dar ne­ga­li ly­gin­tis su ES sen­bu­ vė­mis. Klai­pė­dos re­gio­ne sis­te­min­gas rū­šia­vi­mas pra­dė­tas 2008-ai­siais, o ku­ria­ma rū­šia­vi­mo inf­rast­ruk­ tū­ra vi­su pa­jė­gu­mu ims veik­ti tik 2013–2014 me­tais. To­dėl ne­nuos­ta­bu, kad ma­si­nio įpro­čio rū­šiuo­ti at­lie­kas vi­suo­me­ nė­je nė­ra, ir klau­si­mai „ko­dėl tu­riu rū­šiuo­ti“, „ko­kia man iš to nau­da“ – pas mus daž­ni. Pa­sak KRATC ana­li­ti­ko Ar­vy­do Pie­pa­liaus, bend­ro­vė tu­ri už­tik­rin­ ti, kad vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­tų rū­šiuo­ ti. Klai­pė­dos gy­ven­to­jai pra­ti­na­mi mes­ti iš­rū­šiuo­tas at­lie­kas į spe­cia­ lius ant­ri­nių ža­lia­vų kon­tei­ne­rius. O jei kas no­ri ap­čiuo­pia­mos nau­ dos, iš­rū­šiuo­tas ža­lia­vas – stik­ lą, plas­ti­ką, kar­to­ną, me­ta­lą – ga­li nu­ga­ben­ti į su­pirk­tu­ves ir gau­ti už tai pi­ni­gi­nį at­ly­gį.

Dė­žu­tes ga­li gau­ti ir įstai­gos

„Mies­te bend­ro nau­do­ji­mo rū­šia­ vi­mo kon­tei­ne­rių – „var­pe­lių“ yra pa­kan­ka­mai – skai­čiuo­jant pa­ gal gy­ven­to­jų skai­čių, jau ati­tin­ ka­me Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių stan­dar­tus. Kas no­ri rū­šiuo­ti in­ di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, ga­li gau­ti pa­pil­do­mus kon­tei­ne­rius ar spe­ cia­lius mai­šus ant­ri­nėms ža­lia­ voms bei kom­pos­ti­nes ža­lio­sioms at­lie­koms“, – pa­sa­ko­jo KRATC ana­li­ti­kas. Pa­gal su­si­ta­ri­mą su at­lie­kų su­ rin­kė­jais, šie­met rū­šia­vi­mo įran­ gą – spe­cia­lias ne­di­de­les dė­žu­tes biu­rams – ga­lės ne­mo­ka­mai gau­ti ir įstai­gos, or­ga­ni­za­ci­jos. „Pas­ta­ty­ti kon­tei­ne­rį pa­pras­ta. O kaip įti­kin­ti žmo­gų rū­šiuo­ti? Nie­ kaip, kol jis ne­sup­ras šio pro­ce­so svar­bos ir ne­tu­rės ele­men­ta­rių ži­ nių“, – tei­gė A.Pie­pa­lius. Pra­de­da nuo dar­že­lių

Sek­da­mas Eu­ro­pos vals­ty­bių pa­ vyz­džiu KRATC ir­gi ėmė­si ini­cia­ ty­vos, ga­lin­čios iš­ju­din­ti rū­šia­vi­ mą Klai­pė­do­je. Uos­ta­m ies­č io iki­m o­k yk­l i­n io ug­d y­m o įstai­goms pra­d ė­tos da­ly­t i ant­r i­n ių ža­l ia­v ų dė­ž u­ tės, ku­r ios bus su­s ta­ty­tos dar­ že­l ių gru­p ė­se bei tar­ny­b i­n ė­se pa­tal­p o­se. „Da­bar at­lie­kų su­rin­kė­jai da­li­ja rū­šia­vi­mo dė­žu­tes, mi­ni­ma­lią in­ for­ma­ci­nę me­džia­gą. O vė­liau pa­ kvie­si­me dar­že­lių auk­lė­to­jas į se­

Dienos telegrafas

Bū­re­liai. Nuo rug­sė­jo Klai­pė­dos mu­ zi­kos mo­kyk­lo­se, jau­ni­mo cent­ruo­se kei­sis mo­kes­čiai už kai ku­riuos už­siė­ mi­mus – ket­vir­ta­die­n į to­k iam spren­ di­mui pri­ta­rė mies­to ta­ry­ba. Vie­no­di mo­kes­čiai už to­k ius pat bū­re­l ius nu­ sta­ty­t i to pa­t ies ti­po įstai­go­se. Da­l is už­siė­mi­mų pa­bran­go, ki­ta – at­pi­go. Vi­ du­ti­niš­kai už­siė­mi­mai per mė­ne­sį pa­ bran­go 5 li­tais. Po­sė­dis. Tre­čia­die­nį 13 val. sa­vi­val­dy­ bė­je vyks mies­to ta­ry­bos ko­le­gi­jos po­ sė­dis. Se­niū­nai­čiai. Nuo ket­vir­ta­die­nio klai­ pė­d ie­čiai, pa­gei­dau­jan­tys at­sto­vau­t i bend­ruo­me­nės in­te­re­sus nu­sta­ty­tų te­ ri­to­ri­jų se­niū­nai­ti­jo­se, ga­li pra­dė­ti kel­ti sa­vo kan­di­da­tū­ras. Tą da­ry­ti jie ga­lės iki ko­vo 21 d. Kan­di­da­tų pra­šy­mai prii­ ma­mi sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se, Vie­no lan­ge­lio ir elekt­ro­ni­nių pa­slau­gų sky­ riu­je – 114 ka­bi­ne­te. Ren­gi­nys. Šeš­ta­die­nį nuo 11 iki 17 val. vyks ket­vir­ta­sis Ka­zi­mie­ro Bi­liū­no tau­ ti­nių inst­ru­men­tų an­samb­lių ir or­kest­ rų fes­ti­va­lis-kon­kur­sas. Mir­t ys. Va­kar Klai­p ė­dos ci­v i­l i­nės met­r i­k a­c i­jos sky­r iu­j e už­re­g ist­r uo­ tos 10 klai­pė­d ie­čių mir­tys. Mi­rė Ka­ zys Kniukš­ta (g. 1922 m.), Li­ma Da­bi­ža (g. 1932 m.), Re­gi­na Žvink­lie­nė (g. 1933 m.), Sa­ve­lij Ka­lu­gin (g. 1940 m.), Au­gus­ ti­nas Vai­čius (g. 1943 m.), Bo­ris Iva­nov (g. 1948 m.), Vik­tor Bu­cha­nov (g. 1949 m.), Va­si­li­jus Rus­tei­kis (g. 1959 m.), Juo­ zas Ge­ru­lai­tis (g. 1969 m.), And­rius Šue­ ris (g. 1983 m.).

„„Ini­cia­ty­va: Klai­pė­dos dar­že­liams pra­dė­tos da­ly­ti es­te­tiš­kos rū­šia­vi­

Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Bo­ris Iva­nov, And­rius Šue­ris.

mo dė­žu­tės stik­lui, po­pie­riui, plas­ti­kui rū­šiuo­ti.

mi­na­rą, pa­ruo­ši­me dar­že­li­nu­kams spe­cia­lias spal­vi­ni­mo ir už­duo­ čių kny­ge­les, ku­rio­se vai­kams su­ pran­ta­ma for­ma bus aiš­ki­na­ma, ką ir kaip rei­kia rū­šiuo­ti“, – tvir­ti­no A.Pie­pa­lius. Klai­pė­dos re­gio­ne jau yra iki­mo­ kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų, ku­rios sa­ va­ran­kiš­kai pra­dė­jo eko­lo­gi­nį vai­kų ug­dy­mą. „Gal ir mū­s ų vals­ty­b ė­je ka­d a nors at­lie­kų rū­šia­vi­mo pa­mo­kos

bus įtrauk­tos į mo­ky­mo pro­gra­ mas, kaip yra Ja­po­ni­jo­je. Ta­čiau ir be mi­nis­te­ri­jų nu­ro­dy­mų aiš­ ku, ką rei­kia da­ry­ti: jei pra­dė­si­me mo­ky­ti vai­kus nuo ma­žu­mės, ro­ dy­si­me jiems tin­ka­mą pa­vyz­dį ir bent mi­ni­ma­liai paaiš­kin­si­me rū­ šia­vi­mo nau­dą, ne­truks užaug­ti kar­ta, ku­riai ne­be­rei­kės įro­di­nė­ ti, kad rū­šiuo­ti bū­ti­na“, – vy­lė­si A.Pie­pa­lius. „Klai­pė­dos“ inf.

Nau­ja­gi­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 12 mo­te­rų. Gi­mė 3 mer­gai­tės ir 9 ber­niu­kai. Grei­to­ji. Va­kar iki 16 val. grei­to­sios pa­ gal­bos me­d i­kai su­lau­kė re­kor­d i­n io skai­čiaus – 80 iš­kvie­ti­mų. Klai­pė­die­ čiai skun­dė­si įvai­r iais ne­ga­la­v i­mais. Juos kan­k i­no aukš­tas krau­jos­pū­d is, krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mai, pil­vo ir gal­vos skaus­mai. Me­di­kai į pa­gal­bą sku­bė­jo ir vie­šo­se vie­to­se bei na­muo­se trau­mas pa­ty­ru­siems as­me­nims.


4

trečiadienis, vasario 29, 2012

miestas

Kie­mų mo­kes­čio grės­mė

Komentaras

1

Ta­čiau pa­grin­di­nė idė­ ja yra ras­ti bū­dą, kaip at­ lais­vin­ti ap­mo­kes­tin­to­se zo­no­se esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų kie­ mus. Da­bar vi­si, ku­rie sie­kia iš­si­ suk­ti nuo rink­lia­vos, len­da į kie­mus – va­di­na­mą­sias pil­ką­sias zo­nas, ku­rios nė­ra ap­mo­kes­tin­tos. Ban­ dy­si­me pa­siū­ly­ti bū­dus, kad to­kių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai tu­ rė­tų kur pa­sta­ty­ti sa­vo ma­ši­ną“, – ža­dė­jo A.Šul­cas.

Zi­ta Lu­ko­še­vi­čie­nė

Klai­pė­dos vers­l i­n in­k ų se­na­m ies­čio są­jun­gos pir­m i­n in­ko pa­va­duo­to­ja

M

es ką tik Klai­pė­dos me­ rui Ar­t ū­r ui Šul­cui per­ da­vė­me raš­tą, ku­ria­me pra­šo­ma, jog se­na­mies­ ty­je rink­l ia­va bū­t ų su­ma­ž in­ta – vai­ ruo­to­jai tu­rė­tų mo­kė­ti du li­tus už va­ lan­dą. Mū­sų pa­grin­di­nis mo­ty­vas yra tas, jog neį­reng­tos ne­mo­ka­mos au­to­ mo­bi­l ių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, ku­r ios bu­vo pa­ža­dė­tos. Pa­me­nu, mies­to val­ džia tvir­ti­no, jog kai tik bus pa­sta­ty­ti pi­n i­g ų au­to­ma­tai, ap­l ink se­na­m ies­t į iš­kart at­si­ras vie­tų, kur au­to­mo­bi­lius bus ga­li­ma sta­ty­ti ne­mo­ka­mai. Pir­mą kar­tą gir­džiu, jog sa­vi­val­dy­bė­je svars­ to­ma ga­li­my­bė ap­mo­kes­tin­ti rau­do­no­ jo­je ir gel­to­no­jo­je zo­no­je esan­čių dau­ gia­bu­čių na­mų kie­mus. Esu griež­tai prieš. Jei toks spren­di­mas bus priim­ tas, žmo­nės bus ga­lu­t i­nai iš­va­r y­t i iš se­na­m ies­čio, nes ne­be­l iks nė men­ kiau­sios ga­li­my­bės ne­mo­ka­mai pa­si­ sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį. Kai val­džia įvyk­dys sa­vo pa­ža­dus ir įrengs ne­mo­ka­mų sto­ vė­ji­mo aikš­te­lių, tuo­met te­gul ir svars­ to apie nau­jus mo­kes­čius.

Pris­ta­tys po mė­ne­sio

Vi­ce­me­ras tvir­ti­no, jog už­sie­nio ša­ ly­se už au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą rei­ kia mo­kė­ti ne tik gat­vė­se ar aikš­te­ lė­se, bet vi­so­se zo­no­se – tai yra ir dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se. „To­kia pra­kti­ka tai­ko­ma Gdans­ ke, Lon­do­ne, to­dėl ten si­tua­ci­ja ki­to­kia. Pas mus at­va­žiuo­ja žmo­ nės iš Bal­bie­riš­kio ar Prie­ku­lės ir len­da į kie­mus, kad tik ne­rei­kė­tų mo­kė­ti, o pa­tys klai­pė­die­čiai sa­vo na­mo kie­me ne­be­tu­ri vie­tos au­ to­mo­bi­liui“, – ne­tei­sy­bę įžvel­gė A.Šul­cas. Ap­mo­kes­tin­to­se zo­no­se esan­ čiuo­se dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­ se gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vę klai­pė­die­čiai tu­ri tei­sę už 15 li­ tų įsi­gy­ti me­ti­nį lei­di­mą, ku­ris su­tei­kia tei­sę ne­mo­ka­mai sta­ty­ ti au­to­mo­bi­lį 100 met­rų spin­du­ liu ap­link na­mą.

Ar­tū­ras Šul­cas:

Pas mus at­va­žiuo­ ja žmo­nės iš Bal­bie­ riš­kio ar Prie­ku­lės ir len­da į kie­mus, kad tik ne­rei­kė­tų mo­kė­ti.

„Ta­čiau lei­di­mus gau­na ne vi­ si gy­ven­to­jai. Pa­vyz­džiui, na­me yra 15 bu­tų, o kie­me – trys sto­ vė­ji­mo vie­tos. Tai­gi, to na­mo gy­ven­to­jams bus iš­duo­ta tik 12 lei­di­mų ne­mo­ka­mai sta­ty­ti au­ to­mo­bi­lį. At­ro­dy­tų, vis­kas ge­ rai. Ta­čiau tie trys gy­ven­to­jai, ku­rie lei­di­mo ne­tu­ri, grįž­ta na­ mo ir ran­da užim­tas sto­vė­ji­mo vie­tas. Va­di­na­si, sa­vo au­to­mo­ bi­lį jie tu­ri pa­lik­ti gat­vė­je ir mo­ kė­ti už sto­vė­ji­mą. Ieš­ko­me bū­dų, kaip pa­nai­kin­ti to­kią ne­tei­sy­bę ir iš­lais­vin­ti gy­ven­to­jų kie­mus“, – pa­brė­žė A.Šul­cas. Vie­nas svars­to­mų va­rian­tų – dau­gia­bu­čių na­mų kie­mus pa­ skelb­ti ap­mo­kes­tin­to­mis zo­no­mis ir ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kaip iden­ti­fi­ kuo­ti gy­ven­to­jus, ku­rie sa­vo kie­ muo­se au­to­mo­bi­lius ga­lė­tų sta­ty­ ti ne­mo­ka­mai. „Ma­nau, jog per mė­ne­sį jau tik­rai pa­reng­si­me pro­jek­tą ir jį teik­si­me svars­ty­ti vi­suo­me­nei“, – ter­mi­ną įvar­di­jo me­ro pa­va­duo­to­jas. Sta­to už­kar­dus ir ženk­lus

Ki­tuo­se di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­ tuo­se taip pat jau ne vie­ni me­tai ga­lio­ja tvar­ka, jog nu­sta­ty­to­se zo­ no­se rei­kia mo­kė­ti už au­to­mo­bi­ lių sto­vė­ji­mą. Į tas zo­nas pa­ten­ka ir dau­gia­bu­čių na­mų kie­mai, ku­rie nė­ra ap­mo­kes­tin­ti.

Skai­čiai ir fak­tai

„„Ven­gia: ne vi­si vai­ruo­to­jai yra lin­kę są­ži­nin­gai mo­kė­ti rink­lia­vą už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

„Mums ši pro­ble­ma ak­tua­li se­ na­mies­ty­je, nes rink­lia­vos no­rin­tys iš­veng­ti vai­ruo­to­jai len­da į kie­mus. Kol kas jo­kių spren­di­mų ne­prii­mi­ nė­ja­me, gy­ven­to­jai pa­tys ieš­ko bū­ dų, kaip ap­si­sau­go­ti nuo įsi­bro­vė­ lių“, – tei­gė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­ dė­jas To­mas Ka­mai­tis. Jo tei­gi­mu, ne­ma­žai gy­ven­to­jų ties įva­žo­mis į dau­gia­bu­čių na­mų kie­mus įsi­ren­gė už­kar­dus ar var­ tus. Gau­ti lei­di­mą iš sa­vi­val­dy­bės pa­si­sta­ty­ti to­kius įren­gi­nius esą ne­bu­vo sun­ku, nes pa­vyk­da­vo is­ to­riš­kai pa­grįs­ti, jog se­na­mies­ty­je ties dau­ge­liu kie­mų bu­vo pa­sta­ty­ ti var­tai. „Žmo­nės taip pat sta­to­si ir ke­lio ženk­lus, ku­rie pra­ša­lai­čiams drau­ džia įva­žiuo­ti į kie­mus. Tie­sa, juos pa­sta­ty­ti ga­li­ma tik tuo­met, jei že­ mės skly­pas pri­skir­tas na­mui, o lei­di­mą sta­ty­ti ženk­lą su­tei­kia po­ li­ci­ja“, – tvir­ti­no T.Ma­tai­tis.

Uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė­je su­ da­ry­ta eks­per­tų gru­pė ne tik ieš­

ko bū­dų, kaip iš­lais­vin­ti kie­mus, bet spren­džia, ar rink­lia­va ren­ka­ ma tei­sin­gai. „Eks­per­tų gru­pė dėl rink­lia­ vos ne­tu­ri jo­kių ta­bu – per­žiū­ ri­me ir tai, ar ne­rei­kia iš­plės­ti ap­mo­kes­tin­tų zo­nų, ana­li­zuo­ ja­me rink­lia­vų dy­džius. Svars­ to­me pa­čius įvai­riau­sius va­ rian­tus, kas bū­tų, jei­gu bū­tų“, – ne­slė­pė A.Šul­cas. Vie­nas to­kių svars­to­mų va­rian­tų, ku­ris ga­li tap­ti rea­ly­be, yra aikš­te­ lių prie „Be­gos“ ir „KLAS­CO“ ap­ mo­kes­ti­ni­mas. „Tos aikš­te­lės yra mies­to te­ri­ to­ri­jo­je. Jo­se sto­vi ir leng­va­sis, ir sun­ku­sis trans­por­tas, o nie­kas už sto­vė­ji­mą ne­mo­ka. Kaž­kas už­kar­ dais yra už­tvė­rę ir val­diš­ką že­mę. Tad ko­dėl ne­pas­vars­čius ir to, ar rei­kia įves­ti rink­lia­vą už au­to­mo­ bi­lių sto­vė­ji­mą Skau­tų gat­vė­je“, – apie eks­per­tų gru­pės dar­bo prin­ci­ pus kal­bė­jo A.Šul­cas.

„„gel­to­no­jo­je zo­no­je – At­gi­mi­mo a.,

g., S.Nė­ries g., S.Šim­kaus g., Si­na­go­gų g.

Ban­gų g. (nuo Gluos­nių g. iki Mo­kyk­

(nuo Ga­li­nio Py­li­mo g. į piet­ry­čius), So­

los g.), Bokš­tų g., But­kų Ju­zės g., But­ sar­gių g., Da­nės g., S.Da­riaus ir S.Gi­rė­ no g., Gin­ta­ro g., Gluos­nių g. (nuo 9-o na­mo), Her­kaus Man­to g., I.Kan­to g., J.Ja­no­nio g., J.Ka­ro­so g., J.Zauer­vei­no g., Jū­ros g., K.Do­ne­lai­čio a., K.Do­ne­lai­ čio g., Kal­vos g., Ka­rei­vi­nių g., Kark­lų g., Kro­vė­jų g., Kū­lių Var­tų g. (nuo Ban­ gų g. iki Til­žės g.), Lai­vų skg., Le­van­dų g., Lie­pų g. (nuo Man­to g. iki Mo­kyk­los g.), Lie­tu­vi­nin­kų a., Li­go­ni­nės g., Ma­žo­ji

dų g., Šau­lių g., Tai­kos pr. iki san­kry­žos

Jo žo­džiais, ap­mo­kes­tin­ti kie­mus yra svars­ty­ti­nas va­rian­tas. „Kiek ži­nau, mū­sų mies­te no­ri­ma ap­mo­kes­tin­ti zo­nas, į ku­rias pa­tek­ tų ir dau­gia­bu­čių na­mų kie­mai“, – ži­nio­mis da­li­jo­si T.Ma­tai­tis. Kau­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bos ve­dė­jas Ri­mas Si­ de­ra tei­gė, jog lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je to­kia pro­ble­ma nė­ra ak­tua­li. „Bent jau mū­sų tar­ny­ba nė­ra su­ lau­ku­si skun­dų, jog dau­gia­bu­čių kie­muo­se trūks­ta vie­tų, nes juo­ se pri­grūs­ta rink­lia­vos už sto­vė­ji­ mą sie­kian­čių iš­veng­ti vai­ruo­to­jų au­to­mo­bi­lių. Kau­ne ap­mo­kes­tin­ ti tik gat­vių ruo­žai, mies­to cent­re yra vie­tų, kur ga­li­ma ne­mo­ka­mai pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį, to­dėl, ma­ tyt, į kie­mus nie­kas ir ne­len­da“, – svars­tė R.Si­de­ra. Rink­lia­va – ir Skau­tų gat­vei?

„„Už va­lan­dą au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­

mo rau­do­no­jo­je zo­no­je rei­kia mo­ kė­ti 3 li­tus. „„Už va­lan­dą au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­

mo gel­to­no­jo­je zo­no­je rei­kia mo­kė­ ti 2 li­tus. „„Už pu­sant­ros va­lan­dos au­to­mo­bi­

lio sto­vė­ji­mo ža­lio­jo­je zo­no­je rei­kia mo­kė­ti li­tą. „„Rau­do­no­jo­je ir gel­to­no­jo­je zo­no­

je rink­lia­vą rei­kia mo­kė­ti kiek­vie­ną die­ną, iš­sky­rus sa­vait­ga­lius ir vals­ty­ bi­nes šven­tes. „„Rau­do­no­jo­je ir gel­to­no­jo­je zo­no­je

mo­kė­ti už au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą rei­ kia nuo 8 iki 18 val. „„Ža­lio­jo­je zo­no­je rink­lia­va ren­ka­

ma kiek­vie­ną die­ną nuo 10 iki 20 val., nuo ge­gu­žės 1 iki rug­sė­jo 10 die­nos.

Su­rink­ti mi­li­jo­nai li­tų

Mo­kė­ti pri­va­lo­ma Už au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą mo­kė­ti Klai­pė­do­je bū­ti­na: „„rau­d o­n o­j o­j e zo­n o­j e – Aukš­t o­

ji g., Ban­gų g. (nuo Kū­lių Var­tų g. iki Gluos­nių g.), Baž­ny­čių g., Bru­žės g., Dar­žų g. (nuo Pi­lies g. iki Til­tų g.), Di­ džio­ji Van­dens g., Ga­li­nė g., Ga­li­nio Py­li­mo g., ruo­že nuo Tur­gaus g. 31 iki Kur­pių g., Grįž­gat­vio g., Gluos­nių g. (nuo Ban­gų g. iki Gluos­nių g. 9), Jo­ no g., Kal­vių g., Karlsk­ro­nos a., Ke­pė­jų g., Kur­pių g., Ma­žo­ji Van­dens g., Mė­si­ nin­kų g., Pa­siun­ti­nių g., Pi­lies g., Py­li­ mo g., Si­na­go­gų g. (nuo Ga­li­nio Py­li­ mo g. iki tur­gaus), Sker­dė­jų g., Su­ki­lė­ lių g., Šalt­kal­vių g., Teat­ro g., Til­tų g., To­mo g., Tur­gaus a., Tur­gaus g., Ve­žė­ jų g., Žve­jų g., Kū­lių Var­tų g. (nuo žie­ do iki Ban­gų g.);

su Sau­sio 15-osios g., Til­žės g. (nuo Kū­ lių Var­tų g. iki Til­žės g. 19 na­mo ri­bos),

Vai­ruo­to­jai ap­mo­kes­tin­to­se zo­no­ se už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą Klai­ pė­do­je su­mo­kė­jo: „„2008 m.* – 60,2 tūkst. Lt;

Tri­la­pio g., Vil­ties g., Vy­tau­to g., J.Zemb­

„„2009 m. – apie 1,3 mln. Lt;

ric­kio g., Žie­dų skg., Žve­jų g. (nuo Pi­lies

„„2010 m. – apie 1,46 mln. Lt;

g. iki Žve­jų g. 28), aikš­te­lė­je Nau­jo­jo So­ do g. 5, aikš­te­lė­je Pi­lies g. 4, aikš­te­lė­je Pi­lies g. 6A, te­ri­to­ri­jo­je nuo įva­žia­vi­mo var­tų (Pi­lies g. 4) vi­so­je Krui­zi­nių lai­vų ter­mi­na­lo eis­mo zo­no­je;

Smil­ties g., M.Maž­vy­do al., Me­džio­to­jų

„„ža­lio­jo­je zo­no­je – Aud­ros g., Auš­ros

g., Nau­jo­ji Uos­to g., Nau­jo­jo So­do g., Pa­

g., Bu­rių g., Mo­lo g., Pa­ma­rio g., Sto­vyk­

kal­nės g., ruo­žas nuo au­to­bu­sų sto­ties

los g. (su dviem aikš­te­lė­mis), 2-osios

S.Nė­ries g. link, Pie­vų Ta­ko g., Puo­džių

Meln­ra­gės aikš­te­lė­je, neį­ga­lių­jų plia­

g., Ra­mio­ji g., Rum­piš­kės g., S.Dau­kan­to

žo aikš­te­lė­je.

„„2011 m. – apie 1,7 mln. Lt. Surinkta nuo bir­že­lio 1 d. pa­jū­r io zo­no­je.

*


5

TREČIADIENIS, vasario 29, 2012

Lietuva

Įstatymų leidėjai ėmėsi azartinių lošimų Parlamentarų darbo grupė azartinių lošimų, loterijų ir lažybų reglamentavimui tobulinti jau patvirtino esmines naujojo Azartinių lošimų įstatymo projekto nuostatas. Ieškoma kelio, kuris leistų suderinti ir visuomenės saugumo, ir valstybės, ir lošimų verslo interesus.

Mantas Antanavičius

„„Požiūris: Europoje lošimai pripažįstami kaip ūkinė veikla, kuri priklauso laisvalaikio ir pramogų sričiai, bei neša naudą ekonomikai. 

Seime suburta darbo grupė

Azartinių lošimų verslą kontroliuojantys įstatymai Lietuvoje nesikeitė dešimtmetį, nors kito technologijos, atsirado naujų lošimų rūšių, susikūrė ne viena šiuo verslu užsiimanti bendrovė. Ne paslaptis, kad atsirado ir įstatymų neapibrėžtume atsiduriančių verslų. Šią situaciją ištaisyti užsimojo Seimo valdybos nutarimu suburta skirtingoms politinėms partijoms atstovaujanti darbo grupė. Numatoma, kad balandį ji pateiks Azartinių lošimų įstatymo projektą. Numatyta, kad visus azartinius lošimus – loterijas ir kazino, lažybas ir totalizatorių, komercinį pokerį ir lošimo automatus, taip pat ir lošimus interneto, telefono, TV ar kitomis ryšio priemonėmis reglamentuos vienas įstatymas. Tiesa, lošimai bus diferencijuojami pagal rizikos laipsnį, todėl kiekviena rūšis turės savo individualius reikalavimus. Neatiduoti rinkos šešėliui

„Lankomės lošimų vietose, išklausome skirtingų priežiūros institucijų, ekspertų, verslininkų, asociacijų nuomones. Mūsų tikslas – nustatyti, ką daryti su rinka, kuriai iki šiol nėra parengta atitinkančio laiką deramo teisinio reguliavimo – griežtinti, liberalizuoti ar palikti esamą variantą“, – paaiškino darbo grupės pirmininkas, Liberalų ir centro sąjungos frakcijos atstovas Dainius Budrys. Vienas darbo grupės narių, Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Erikas Tamašauskas, dienraščiui sakė, kad svarbiausia – rasti valstybės, visuomenės ir verslo interesus tenkinančią kryptį. „Lietuvos azartinių lošimų rinka – gana gerai kontroliuojama. Jei lygintume su kitomis ES šalimis, probleminių atvejų Lietuvoje kur kas mažiau“, – teigė E.Tamašauskas. Skaičiuojama, kad Lietuvoje asmenys, turintys problemų dėl lošimų, sudaro vos 0,07 proc., o ES valstybėse, kuriose atlikti tyrimai, šie skaičiai svyruoja nuo 0,5 proc.

Jungtinėje Karalystėje iki 6,5 proc. Estijoje. „Susitikome su verslininkais, matėme jų darbo subtilybes, nagrinėjome socialinės atsakomybės iniciatyvas. Apie socialinę atsakomybę galvoti būtina. Ir kartu negalima leisti, kad šį verslą, kuris per mokesčius uždirba didelius pinigus valstybei, pasiglemžtų šešėlis“, – kalbėjo E.Tamašauskas. Jam pritaria ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Vaidotas Bacevičius: „Dabartinis lošimų rinkos reguliavimas Lietuvoje yra gana griežtas. Rinka auga, keičiasi lošimų pobūdis, atėjo naujos technologijos, todėl reikia parengti tinkamą įstatymų bazę, kuri leistų užkirsti kelią nelegaliems lošimams ir monopolijoms susiformuoti."

Vai­do­tas Ba­ce­vi­čius:

Rei­kia pa­reng­ti įsta­ ty­mų ba­zę, ku­ri leis­tų už­kirs­ti ke­lią ne­le­ga­ liems lo­ši­mams ir mo­ no­po­li­joms su­si­for­ muo­ti. Tyrimai – būtini

E.Tamašausko teigimu, rengiant ankstesnius lošimų verslą reglamentuojančių įstatymų pataisas, nebuvo remtasi jokiais moksliniais ar socialiniais tyrimais, o tai daryti – būtina. „Šiandien yra situacija, kai bet kas gali apkaltinti verslą nesąžiningumu, nedorumu ir panašiai. Deja, iki šiol Lietuvoje net nebuvo tirta, kokį poveikį lošimai daro nepilnamečiams, pagyvenusiems žmonėms, vyrams, moterims ar kitoms socialinėms grupėms. Tai, žinoma, kenkia ir pačiam verslui. Jei nėra įrodymų, negalima tokiomis nuomonėmis ir švaistytis“, – sako Seimo narys. Atlikti tyrimus darbo grupė ketina prašyti Sveikatos apsaugos mi-

casnocha.com nuotr.

nisterijos specialistų. Tokių tyrimų patirtimi, anot parlamentarų, remiasi daugelio pasaulio šalių verslininkai ir politikai. Darbo grupės nuomone, valstybė turėtų pripažinti lošimų kaip ūkinės veiklos, kuri Europoje priskiriama laisvalaikio ir pramogų sričiai, svarbą moderniai ekonomikai ir visuomenei. „Svarbiausia yra rasti kompromisą, kuris būtų naudingas. Verslininkai mums taip pat turi klausimų, kokia valstybės pozicija šio verslo atžvilgiu. Visi turi likti patenkinti“, – sako D.Budrys. Kaip naudingiau?

Daugelyje pasaulio valstybių azartinių lošimų verslas remia valstybės kultūros, sporto, švietimo, socialinių reikalų sritis. Vienur tai daroma tiesiogiai iš verslininkų kišenės, kitur – per valstybės biudžetą. Tokią pačią situaciją įstatymai nustato ir Lietuvoje. Vis dėlto Seimo nariai svarsto galimybę tobulinti valstybės mokestinių pajamų, gaunamų iš loterijų ir lošimų mokesčio, perskirstymą. Parlamentaras V.Bacevičius mano, kad perskirstymas valstybei galėtų būti naudingesnis. „Diskusijos vyksta, tačiau atrodo, kad darbo grupės nariai sutaria dėl šių lėšų paskirstymo. Žinome, kad ši verslo šaka yra didelė kultūros ir sporto rėmėja. Bet manome, kad ir valstybė galėtų efektyviau skirstyti iš loterijų ir lošimų mokesčio gaunamas lėšas“, – svarsto V.Bacevičius. Jam pritaria ir darbo grupės vadovas D.Budrys. „Dar viena niša mokestinėms pajamoms didinti – internetiniai lošimai, apie kurių apmokestinimą ligi šiol dar nebuvo galvojama“, – pastebėjo jis. Žiūrės, kaip tvarkosi britai

Azartinių lošimų verslo sektoriuje sukurta per 2000 darbo vietų, į valstybės iždą kasmet sumokama apie 30 mln. litų vien specialių lošimų ir loterijų mokesčių, remia-

mos visuomenės gyvenimui svarbios sritys. Todėl Seime suburtos darbo grupės nariai kalba, kad lošimų reguliavimo įstatymus būtina rengti itin atsakingai. 2009 m. padidinus mokesčius lošimo namų ir lošimų automatų salonų rinka sumažėjo beveik 40 proc. Daugiau nei 30 proc. šioje rinkoje dirbančių žmonių neteko darbo. Tai smogė ir valstybės biudžetui. Šį kartą ketinama viską daryti skaidriai, nuosekliai, remiantis šioje srityje jau patyrusių šalių patirtimi. Tarp jų – Didžioji Britanija, Ispanija, Italija. Šiose šalyse valstybė ir verslas puikiai bendradarbiauja. „Jau suplanuotas vizitas į Didžiąją Britaniją padės susipažinti su gilias tradicijas turinčiu lošimų verslo teisiniu reguliavimu, su šią sritį išmanančiais politikais ir verslininkais. Manau, kad iš ten parsivešime nemažai patirties ir žinių, kurios padės nustatyti, kaip keisti rinkos reguliavimą“, – mano D.Budrys. Valentinas Mazuronis, Partijos Tvarka ir teisingumas narys, Seimo opozicijos lyderis, teigia nemanantis, kad lošimų rinka nusipelnė įstatymų liberalizavimo. Dabartinė situacija, jo manymu, yra visiškai patenkinama: „Lietuvoje jau savaime susiklostė tokia situacija, kad tuos lošimus turime, yra tam tikros įmonės, kurios tuo užsiima, tačiau gal tegu taip ir lieka. Kiek jų yra, tiek, manau, ir užtenka. Nemanyčiau, kad reikia leisti daugiau lošimų, daugiau bendrovių, kokių nors jiems skirtų lengvatų. Visuomenei tam tikrais atžvilgiais žalingas verslas neturėtų plisti nevaldomai – taip, kaip daugelio kitų verslo rinkų įmonės. Tai vis tiek yra išskirtinė rinka. Žinoma, kad ji žmonėms daro poveikį, kai kuriuos įtraukia taip, kad tai tampa liga, griauna gyvenimus. Nesakau, kad tai masinis reiškinys, bet taip tikrai būna. Be to, daro poveikį nepilnamečiams. Tad ir kontrolė turėtų likti atitinkama. Į valstybės biudžetą iš lošimų verslo surinkti mokesčiai galėtų būti panaudoja-

mi vaikų, paauglių švietimui, aiškinimui, kokią žalą daro azartiniai lošimai, koks jų poveikis psichikai. Tai būtų gana teisinga ir socialiai atsakinga.“ Artūras Grebliauskas, profesorius, ekonomistas ir lošimų rinkos ekspertas, mano, jog iš esmės lošimų rinkos reguliavimas iš principo nesiskiria nuo kurios nors kitos rinkos reguliavimo, tačiau yra ir išskirtinių aspektų, susijusių su visuomenine gerove: „Visų pirma valstybė stengiasi kurti viešąją gerovę, o verslas nori privačios gerovės. Valstybės siekis yra toks, kad verslas, nekenkdamas visuomeninei gerovei, galėtų kurti privačią gerovę ir taip prisidėti prie visų žmonių gerovės. Iš šio rato gali išvesti ne kontrolė ir detalus verslo reglamentavimas, o pasirinkimo sąlygų verslui ir žmonėms lošti įvairius azartinius lošimus sudarymas. Tai sąlygos, kai verslas reguliuojamas priklausomai nuo jo poveikio visuomenei. Stipresnio poveikio azartiniai lošimai turėtų būti reguliuojami griežčiau, bet neiškreipiant tikrosios klasikinės azartinių lošimų prigimties – laisvalaikio praleidimo formos. Man atrodo, kad valstybės reguliavimas vienoms sritims yra per griežtas, kitoms – nepakankamai efektyvus. Kai kurios mažus pelnus gaunančios sritys, pavyzdžiui, riboto lošimo automatų ar lažybų, yra varžomos per smarkiai ir tai iškreipia jų visuomeninę paskirtį – praleisti laisvalaikį. Kai kur atvirkščiai – reguliavimas per silpnas, nekalbama apie amžiaus cenzą loterijose ir panašiai. Dabartinė viešoji nuomonė apie azartinius lošimus yra nepagrįsta tyrimais. Daug kas gali mėtytis pareiškimais, kad lošimai kenkia, tačiau tai įrodančių tyrimų nėra atlikta. Kalbant apie mokesčių surinkimą ir sporto, švietimo, kitų sričių rėmimą, manau, kad nauda, kurią visuomenė gauna iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, turėtų keliauti į valstybės biudžetą ir po to būtų perskirstoma geriems tikslams remti bei juos įgyvendinti.“


6

trečiadienis, vasario 29, 2012

nuomonės

Biu­dže­to rai­ky­mo ypa­tu­mai

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Žmo­nės pyks­ta­si, žmo­nės tai­ko­si Stasys Gudavičius

I

r vis dėl­to ga­l i­ma be­veik drą­s iai sa­k y­t i, kad da­b ar­ ti­nė val­dan­čio­ji koa­l i­ci­ja ir da­bar­t i­n is prem­je­ras And­ rius Ku­bi­l ius su­ge­bės iš­si­lai­k y­t i iki pat šį ru­de­n į įvyk­sian­čių nau­ jo­jo Sei­mo rin­k i­mų. Taip, Fi­n an­s i­n ių nu­s i­k al­t i­mų ty­r i­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­ vų at­lei­d i­mo skan­da­las yra di­ de­l io mas­to po­l i­t i­n is įvy­k is, ge­ ro­kai siū­buo­jan­t is „val­d žios val­ te­lę“. Siū­buo­jan­tis ne­tgi gąs­di­na­ mai smar­k iai.

Bet val­dan­čio­sios koa­ li­ci­jos val­te­lė, nors ir ne­siirs į prie­kį, nors ir drei­fuos vie­to­je, vis dėl­ to ne­tu­rė­tų nu­skęs­ti. Neat­mes­t i­na, kad po šios po­l i­t i­ nės aud­ros to­je val­te­lė­je liks ne­ ma­žai drumz­l i­no po­l i­t i­n io van­ dens, ku­r is neiš­ga­r uos iki nau­ jo­jo Sei­mo rin­k i­mų. Toks pa­pil­ do­mas nu­sė­du­sio dumb­lo ba­ las­tas tur­būt ne­leis val­dan­čių­ jų lai­vui efek­ty­v iai ir­t is į prie­k į. Tai­gi ir priim­ti prio­ri­te­ti­niais lai­ ko­mų spren­d i­mų. Bet val­dan­čio­sios koa­l i­ci­jos val­ te­lė, nors ir ne­siirs į prie­k į, nors ir drei­f uos vie­to­je, ne­t u­rė­t ų nu­ skęs­t i. Po­l i­t i­n io van­de­ny­no pa­ vir­šiu­je ją lai­k ys koa­l i­ci­jos par­ tne­r ių suin­te­re­suo­t u­mas iki ga­ lo iš­bū­t i su val­d žios re­ga­l i­jo­mis. Prie to pri­si­dės ir opo­z i­ci­jos ne­ su­ge­bė­ji­mas ar ne­no­ras da­bar, li­ kus vos pus­me­čiui iki Sei­mo rin­ ki­mų, im­t is at­sa­ko­my­bės už ša­l į. O kam sku­bin­t is tai da­r y­t i, jei­ gu po spa­l į įvyk­sian­č ių rin­k i­ mų val­d žios rak­t ai pa­č iai da­ bar­t i­nei opo­z i­c i­jai nu­k ris tie­ siai į ran­kas? Jau ge­r iau val­dan­ čių­jų gre­to­se da­bar pa­ty­l iu­kais pa­k urs­t y­t i ne­s u­t a­r i­mų lau­že­ lį, ku­r is prieš pat rin­k i­mus ga­l i bent jau pa­ga­din­ti in­ven­to­rių ta­ me val­džios lai­ve­ly­je, pa­skleis­ti svi­lė­sių kva­pą ir taip bū­si­mo­jo bal­sa­v i­mo iš­va­ka­rė­se pa­kenk­

ti da­b ar­t i­n iams val­d žiaž­mo­ giams. O kar­t u sau bent pa­si­d i­ din­t i šan­sus. Be­ne ra­di­ka­liau­sias ga­li­mas po­ li­t i­n is ar­t i­m iau­s io lai­ko­t ar­pio sce­na­r i­jus – ne­pa­ten­k in­t i FNTT va­do­v ų iš­me­t i­mu kon­ser­va­to­ riai su­ge­ba iš­vers­t i iš po­sto li­be­ ral­cent­r is­t ų de­le­g uo­t ą vi­daus rei­ka­lų mi­n ist­rą Rai­mun­dą Pa­ lai­t į, li­be­ral­cent­r is­tai sa­vo ruož­ tu įsi­žei­dę pa­reiš­k ia pa­s i­t rau­ kian­t ys iš val­dan­čio­sios koa­l i­ ci­jos ir at­šau­k ia vi­sus sa­vo mi­ nist­r us. Bet ir to­k iu at­ve­ju Vy­r iau­sy­b ė tik­r iau­siai ne­suž­lugs, ypač jei­ gu prem­je­ras A.Ku­bi­l ius su­ge­ bės įti­k in­t i nors ne­d i­de­lę da­l į opo­z i­ci­jos bent jau ne­bal­suo­t i prieš mi­nist­rų ka­bi­ne­tą ir jo stra­ te­gi­nių pla­nų įgy­ven­di­ni­mą. Įsi­ vaiz­duo­k i­me – išei­n a li­b e­ral­ cent­r is­tai iš val­d žios, prem­je­ras tą pa­čią mi­nu­tę nu­le­k ia pas so­ cial­de­mok­ra­tus ir gra­ž iai jų pa­ pra­šo: „Bū­k i­te vy­rai, ne­smau­k i­ te mū­sų iki pat Sei­mo rin­k i­mų“. Ir dar pri­me­na gra­ž ią po­l i­t i­nę pa­t ir­t į: „Mes juk jū­sų ma­ž u­mos Vy­r iau­sy­b ę pa­rė­mė­me 2006– 2007 me­tais...“ Prag­ma­t iš­kai mąs­tan­t i opo­z i­ci­ jos da­l is taip ir pa­sielg­t ų – val­ dan­čių­jų per­ne­lyg smar­k iai ne­ ku­ten­tų, su­pras­da­ma, kad ne­no­ ri ir ne­ga­l i im­t is val­d žios. Taip ir gy­ven­t ų ma­ž u­mos Vy­ riau­sy­bė ke­l is pa­sku­t i­n ius mė­ ne­sius iki Sei­mo rin­k i­mų. Šlei­ vo­jan­t i it meš­ka po žie­mos įmi­ gio, ne­be­la­bai ge­ban­t i es­m i­n ių dar­bų nu­d irb­t i, ne­be­su­ren­kan­ ti pa­kan­ka­mai bal­sų. Bet gy­va. Tiks­l iau, leis­g y­vė. Ki­ta ver­tus, yra ir vi­siš­kai ki­tas, op­t i­m is­t i­n is, sce­na­r i­jus – kon­ ser­va­to­r iai ir li­b e­ral­cent­r is­t ai su­ge­ba su­si­tar­t i, vi­daus rei­ka­ lų mi­n ist­ras lie­ka sa­vo vie­to­ je, FNTT va­do­vai į sa­vo po­stus ne­b eg­r įž­t a, o val­dan­t ie­ji tvar­ kin­gai ir ra­miai iš­g y­ve­na iki pat Sei­mo rin­k i­mų. Net­g i pa­sie­k ia sa­vo­t iš­ką po­l i­t i­n į re­kor­dą – pir­ mie­ji šiuo­lai­k i­nės ne­prik­lau­so­ mos Lie­t u­vos is­to­r i­jo­je su­ge­ba val­dy­ti nuo ka­den­ci­jos pra­džios iki pa­bai­gos. Šį „ra­mų­jį“ ar­ba „su lai­min­ga pa­ bai­ga“ sce­na­ri­jų ga­lė­tu­me lai­ky­ ti be­ne rea­l is­t iš­k iau­siu da­bar­t i­ nė­je ne­ra­m iai at­ro­dan­čio­je po­ li­t i­nė­je si­tua­ci­jo­je. Pa­si­pyks, pa­ si­pyks val­dan­t ie­ji ir su­si­tai­k ys, nie­k ur ne­d ings. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Klai­pė­dos mies­to sa­v i­val­dy­bės ta­r y­bos na­rė, LSDP Klai­pė­dos sky­r iaus pir­m i­n in­kė

M

e­tų pra­džia sa­vi­val­dy­bėms vi­sa­da įtemp­ta – ren­gia­ mi ir tvir­ti­na­mi biu­dže­tai. Pa­gal įsta­ty­mus, sa­vi­val­ dy­bių biu­dže­tų pro­jek­tus ren­gia sa­ vi­val­dy­bių vyk­do­mo­sios ins­ti­tu­ci­jos – ad­mi­nist­ra­ci­jos. Ką ga­li mies­to ta­ry­bos na­riai? Klai­ pė­do­je be­veik nie­ko, tik kil­no­ti ran­kas. Svars­tant biu­dže­to pro­jek­tą ko­mi­ te­te, pa­reiš­ku­si ke­ti­nan­ti iš­siaiš­kin­ ti vi­sas 13 stra­te­gi­nio pla­no, biu­dže­to „stu­bu­ro“, da­lis, ga­vau po­nios iš ad­ mi­nist­ra­ci­jos „drau­giš­ką“ pa­ta­ri­mą: „Kam Li­li­ja jums ši­to rei­kia?“ Ji bu­ vo tei­si. Vi­si ta­ry­bos na­rių en­tu­zias­tų teik­ti pa­siū­ly­mai bu­vo at­mes­ti. Aiš­ku, ko­dėl sen­bu­viai ta­ry­bos na­riai be­veik ne­tei­kia spren­di­mų pro­jek­tų, ži­no – „ne­praei­si“. Per du de­šimt­me­čius čia su­si­for­ma­vo sa­vos tra­di­ci­jos. Kri­zė pa­ko­re­ga­vo mies­to biu­dže­tą: pa­ja­mos – apie 20 mln. li­tų ma­žes­ nės. Ad­mi­nist­ra­ci­ja sriū­ba­vo – bū­ ti­na kar­py­ti vi­sas iš­lai­das. Stro­piai stu­di­juo­da­ma biu­dže­to pro­gra­mas, ra­dau, kad mies­to mo­kyk­loms pri­ trūks be­veik ke­tu­rių mi­li­jo­nų dar­bo už­mo­kes­čiui. Pa­siū­liau op­ti­mi­zuo­ti vie­ną mo­kyk­lų. Ma­niau, ad­mi­nist­

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Ką ga­li mies­to ta­ry­bos na­riai? Klai­ pė­do­je be­veik nie­ko, tik kil­no­ti ran­kas.

ko­man­dą „Klai­pė­da“. Ši ir­gi vi­siems pra­lo­ši­nė­jo, iš vi­sų ly­gų iš­kri­to. Tai­ gi nei pro­fe­sio­na­lios ko­man­dos ne­li­ ko, nei biu­dže­to pi­ni­gų – jie iš­taš­ky­ ti, o gal į as­me­ni­nes ki­še­nes per­kel­ti? Vie­ša pa­slap­tis, kad į azar­ti­nių lo­ši­ mų vers­lo at­sto­vų. Krep­ši­nis pas mus – re­li­gi­ja. Mies­ to ko­man­da „Nep­tū­nas“ dar kaž­kaip kru­ta, bet lau­rų ne­ski­na, ta­čiau 300 tūkst. li­tų, kad ir šiais sun­kiais me­ tais at­sei­kė­ta, ki­tais me­tais bus – ir vi­si 500 tūkst. li­tų. Są­ra­šas be pa­bai­ gos. Ar vi­ce­me­rui, ku­ruo­jan­čiam šią ta, kad šio­je vie­to­je ga­lė­tų pre­kiau­ti tau­to­dai­li­nin­kai. Ša­lia yra Šalt­kal­ vių gat­vė, ji gra­žiai at­ro­do, o kai­my­ nys­tę tu­ri bjau­rią. Ja­ni­na

Džiu­gi­na pub­li­ka­ci­jos

La­bai no­riu pa­dė­ko­ti už pro­fe­so­riaus An­ta­no Bu­čins­ko straips­nį „Ko­ dėl len­kiuo­si mo­ky­to­jui“, ku­rį aną­ dien per­skai­čiau „Klai­pė­do­je“. Pui­ki pub­li­ka­ci­ja. Taip pat no­rė­čiau pa­si­ džiaug­ti S.Po­ciaus ra­ši­niais, juos vi­ sa­da įdo­mu skai­ty­ti, tad kiek­vie­ną kar­tą jo „Žvilgs­nių“ ne­kant­riai lau­ kiu. Te­gu ra­šo kuo dau­giau. Apsk­ri­ tai la­bai ge­ras dien­raš­čio nuo­mo­nių pus­la­pis – kai tik pa­sii­mu „Klai­pė­ dą“, iš­syk jį per­skai­tau. Ire­na

Mo­to­cik­lai iš­vai­kys pės­čiuo­sius

Dar vie­nas spren­di­mas priim­tas ne mies­to gy­ven­to­jų nau­dai. Mo­to­cik­ lams leis­ta va­ži­nė­ti Her­kaus Man­to gat­ve. Da­bar, kai ši gat­vė už­sta­ty­ta stik­li­niais grioz­dais, ji ta­po pa­na­ ši į tu­ne­lį. Pler­pian­tys ir dū­mus lei­ džian­tys mo­to­cik­lai ja va­ži­nės lyg tu­ ne­liu. Nuo gar­so ir smar­vės žmo­nės ne­tu­rės kur ding­ti. Spė­ju, kad Her­ kaus Man­to gat­vę iš­tiks toks pat li­ ki­mas, kaip ir se­na­mies­tį – ji pa­pras­ čiau­siai iš­tuš­tės. Arvydas

Se­ną­jį tur­gų rei­kia nai­kin­ti

Aš pri­ta­riu skai­ty­to­jai, ku­ri ma­no, kad se­ną­ją tur­ga­vie­tę rei­kia pa­nai­ kin­ti ar bent per­kel­ti ato­kiau nuo pa­grin­di­nės gat­vės. Va­ka­rais čia ren­ka­si val­ka­tos ir gir­tuok­liai, sė­ di­nė­ja ant pre­kys­ta­lių, gir­tau­ja, šū­ kau­ja, dai­nuo­ja. O tai la­bai ga­di­ na mies­to įvaiz­dį. Ypač va­sa­rą, kai po cent­ri­nę mies­to da­lį vaikš­ti­nė­ ja dau­gy­bė už­sie­nie­čių. Va­ka­rais ten pa­vo­jin­ga. La­bai ge­rai su­gal­vo­

Po­že­mi­nės pe­rė­jos ne­ga­na

Ke­ti­ni­mas pa­nai­kin­ti po­že­mi­nę pe­ rė­ją Ši­lu­tės plen­te by­lo­ja, kad mies­ tui va­do­vau­ja žmo­nės, ku­rie nie­ko neiš­ma­no apie gy­ve­ni­mą Klai­pė­do­ je. Jei jie nors kar­tą pa­tys nu­si­leis­tų į po­že­mi­nę pe­rė­ją, pa­si­jus­tų lyg siau­ bo fil­me ir su­pras­tų, kad ten vaikš­ čio­ti to­ly­gu sa­vi­žu­dy­bei. Da­bar ten tik­ra čiuo­žyk­la. O šiaip vi­sais me­ tų lai­kais tai vei­kiau be­na­mių vie­ša­

sri­tį, už­teks po­li­ti­nės va­lios įveik­ ti čia ant­rą de­šimt­me­tį ve­šan­čią ne­ tvar­ką? Mies­to ūkio de­par­ta­men­te – sa­vos pro­ble­mos. Lem­pų kei­ti­mas kai­nuo­ja vos ne tiek, kiek elekt­ros stul­po pa­sta­ty­mas. Plia­žų va­ly­mui per­nai bu­vo at­sei­kė­ta be­veik mi­li­ jo­nas li­tų. O kas ma­tė juos va­lant? Meln­ra­gės plia­žuo­se ne­pa­si­le­pin­si – vien ci­ga­re­čių nuo­rū­kos, šiukš­lės, o ko­po­se – ki­tos „gė­ry­bės“. Pa­si­ro­ do, plia­žus va­lo gel­bė­to­jai. Sup­ran­ ta­ma, jei jie va­lys, tai ka­da gel­bės skęs­tan­čiuo­sius? Bet pi­ni­gai iš­ga­ ra­vo. O kiek tu­ri­me biu­dže­ti­nių in­ for­ma­ci­jos cent­rų, plėt­ros agen­tū­rų ir ki­tų įstai­gų, šiuo elekt­ro­ni­nės in­ for­ma­ci­jos sklai­dos lai­ko­tar­piu vis dar me­tų me­tais už de­šim­tis ir šim­ tus tūks­tan­čių spaus­di­nan­čių ma­žai kam rei­ka­lin­gus po­pie­ri­nius buk­le­ tus ir ki­tą „in­for­ma­ci­nę me­džia­gą“. Ku­rią sfe­rą be­pa­lies­tum, vi­sur bea­ to­dai­riš­kai el­gia­ma­si ne tik su mies­ to, bet ir su ES pi­ni­gais. Kaip sa­kė L.Tols­to­jus, „leng­viau leis­ti įsta­ty­ mus, ne­gu juos val­dy­ti“. Val­dy­mas tai – at­sa­ko­my­bė ir kont­ ro­lė. Ko­dėl kont­ro­lės ne­pa­kan­ka, o gal iš vi­so jos nė­ra? Kai sa­vi­val­dy­ bė­je ant­ras de­šimt­me­tis ne­si­kei­čia „ka­pi­to­nai“, tai ne tik fi­nan­si­nei, bet ir mo­ra­li­nei kri­zei dir­va yra pa­lan­ki. Čia svar­bu, kas su kuo drau­gau­ja, kam kas nau­din­gas, ko­kiai par­ti­jai pri­klau­ so. Mums trūks­ta ne tiek pi­ni­gų, kiek są­ži­nin­gu­mo ir no­ro ūkiš­kai tvar­ky­ tis. Ne vie­nas pa­klaus – kur išei­tis? At­sa­ky­mas aiš­kus – tik prin­ci­pin­gu­ mas, vie­šu­mas ir pi­lie­ti­nė drą­sa, kaip kvie­tė Pre­zi­den­tė Va­sa­rio 16-ąją. sis tua­le­tas ir plė­ši­kų dar­bo vie­ta nei žmo­nių sau­gu­mui įreng­ta pe­rė­ja. Eu­ge­ni­ja

Varš­kė – tik rie­bi

„Klai­pė­dos“ svei­ka­tos sky­re­ly­je per­ skai­čiau straips­nį apie tai, kaip biu­ re ga­li­ma pa­pie­tau­ti. Ir ne­su­tin­ku su vie­nu da­ly­ku. Varš­kę vi­sa­da rei­ kia val­gy­ti rie­bią, o jei ji ne­rie­bi, rei­ kia bū­ti­nai įdė­ti grie­ti­nės. Nes tik ta­ da, kai varš­kė rie­bi, or­ga­niz­mas ge­rai pa­si­sa­vi­na kal­cį. Aus­tė­ja

Lo­ši­mo na­mai – blo­gis

„Klai­pė­do­je“ aną­dien bu­vo ra­šy­ta, kad at­si­da­ro dar vie­ni lo­ši­mo na­mai. Tai­gi čia pra­ga­ras. Kiek bus ne­lai­ min­gų šei­mų? Juk lo­ši­mo na­muo­ se „vaikš­to“ ne­do­ri pi­ni­gai. Žmo­ nes lo­ši­mai įtrau­kia kaip liū­nas, jie tam­pa pri­klau­so­mi, tai yra bai­si li­ga. Pra­si­lo­šu­sie­ji sie­kia gau­ti pi­ni­gų bet ko­kia kai­na. Tai kiek ta­da vals­ty­bė ir ta pa­ti sa­vi­val­dy­bė tu­rės nuo­sto­lių? Rei­kės gel­bė­ti šei­mas, kiek bus ne­ lai­min­gų vai­kų? Ati­da­ri­nė­ti lo­ši­mo na­mus yra bai­sus nu­si­kal­ti­mas, jie tu­rė­tų bū­ti už­draus­ti. An­ta­nas Pa­ren­gė Li­na Bie­liaus­kai­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Li­li­ja Pet­rai­tie­nė

ra­ci­ja pa­si­džiaugs ini­cia­ty­va. Bet ki­lo bai­sus są­my­šis, ad­mi­nist­ra­ci­ jos gal­vos svai­dė­si žai­bais, o vie­nos po­li­ti­nės par­ti­jos va­do­vė po ta­ry­bos po­sė­džio „auk­lė­jo“ po­li­ti­kus ir sa­vi­ val­dy­bės dar­buo­to­jus. Pa­si­ro­do, tau­ py­mas pas mus yra pa­gal prin­ci­pus: my­liu-ne­my­liu, sa­vas-ne­sa­vas. Gal svar­biau­sia ad­mi­nist­ra­ci­jo­je tu­rė­ti „sto­gą“? Gy­ven­si sau ra­miai ir tau­ py­mas ne­gre­sia. Pa­vyz­džiai iš mies­to gy­ve­ni­mo. Spor­tas. Bu­vo pro­fe­sio­na­li fut­bo­lo ko­man­da „At­lan­tas“. Ta­čiau nu­si­ gy­ve­no, iš­si­laks­tė ar įno­rin­gas tre­ne­ ris iš­vai­kė. En­tu­zias­tai, ėmę­si ini­cia­ ty­vos gai­vin­ti fut­bo­lą, su­bū­rė nau­ją

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 200. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

TREČIADIENIS, vasario 29, 2012

miestas

Ra­jo­ne pa­nai­kin­tas gy­vū­nų mo­kes­tis As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Klai­pė­dos ra­jo­no ta­ry­ba pa­nai­ki­no prieš me­tus įves­tą rink­lia­vą už na­ mi­nių gy­vū­nų re­gist­ra­ci­ją. Po­li­ti­ kai pri­ta­rė siū­ly­mui, kad ra­jo­no gy­ ven­to­jai na­mi­nius gy­vū­nus re­gist­ ruo­tų ne­mo­kė­da­mi mo­kes­čio.

Me­tus ga­lio­ju­si rink­lia­va nu­ma­tė, kad vien­kar­ti­nis mo­kes­tis už šu­nį bu­vo 14, už ka­tę –10 li­tų. Vis dėl­to ra­jo­no ad­mi­nist­ra­ci­ ja ap­skai­čia­vo, kad pla­nuo­to efek­ to ne­bu­vo pa­siek­ta. Žmo­nės tie­siog nu­sto­jo re­gist­ruo­ti sa­vo au­gin­ti­ nius. Iš mo­kes­čio gau­tas lė­šas ra­ jo­no sa­vi­val­dy­bė ke­ti­no in­ves­tuo­ti į

šu­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­les, že­to­nus ir na­mi­nių gy­vū­nų pa­sus. „Siū­lė­me šį mo­kes­tį iš vi­so nai­ kin­ti. Žmo­gus už­si­re­gist­ruos au­ gin­ti­nius ir vis­kas, ga­lės au­gin­ti. Yra sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­ kos sky­rius, se­niū­nai, jie ir pri­ žiū­rės, kad ra­jo­ne bū­tų tvar­ka“, – kal­bė­jo ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas Dač­kaus­kas. Jei ra­jo­no mies­te­liuo­se ir kai­ muo­se įsi­vy­raus ne­tvar­ka, sa­vi­val­ dy­bė bus pri­vers­ta sam­dy­ti gy­vū­ nų glo­bos tar­ny­bą ir pa­lai­dus šu­nis teks iš­gau­dy­ti. Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­ mų ko­dek­sas as­me­niui, ne­re­gist­ra­ vu­siam au­gin­ti­nio se­niū­ni­jo­je, nu­ ma­to bau­dą iki 200 li­tų.

Klai­pė­do­je vie­šės R.Še­pe­tys Išleidusi neįtikėtinos sėkmės sulaukusį de­biu­ti­nį ro­ma­ną lie­tu­ vių kil­mės ra­šy­to­ja iš JAV Rū­ta Še­pe­tys ket­vir­ta­die­nį ir penk­ ta­die­nį sve­čiuo­sis LCC tarp­tau­ti­nia­me uni­ver­si­te­te. Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais au­to­rės var­das ta­po ži­no­mas vi­sa­me pa­ sau­ly­je dėl įspū­din­gos de­biu­ti­nio ro­ma­no „Tarp pil­kų de­be­sų“ sėk­ mės ir ją ly­dė­ju­sios ap­do­va­no­ji­mų gau­sos. Ro­ma­nu jau su­si­do­mė­jo ir Ho­li­ vu­do ki­no kom­pa­ni­jos, ku­rios ke­ti­ na kur­ti ki­no juos­tą apie iš­trem­tos lie­tu­vių šei­mos tra­ge­di­ją ir iš­gy­ ve­ni­mus Si­bi­re Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais.

Li­te­ra­tū­rai nea­be­jin­ gi mies­tie­čiai į at­vi­rą su­si­ti­ki­mą su gar­sia ra­šy­to­ja kvie­čia­mi ko­vo 1 d. 17 val.

„„Lau­kia­ma: R.Še­pe­tys praė­ju­sią sa­vai­tę vie­šė­jo Vil­niaus kny­gų mu­gė­

je, o šią sa­vai­tę at­vyks­ta į Klai­pė­dą.„„Pi­ni­gai: ra­jo­no val­džia nu­spren­dė ne­be­rink­ti iš gy­ven­to­jų mo­kes­čio už

na­mi­nių gy­vū­nų re­gist­ra­ci­ją. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Išs­kir­ti­nio vi­zi­to LCC me­tu li­ te­ra­tū­ros žvaigž­dė, ku­rios pir­mo­ ji kny­ga iš­vers­ta į 26 pa­sau­lio kal­ bas ir pa­te­ko į „New York Ti­mes“ be­stse­le­rių de­šim­tu­ką, ap­si­lan­kys LCC ir su­si­tiks su jo bend­ruo­me­ ne bei mies­to vi­du­ri­nių mo­kyk­lų moks­lei­viais. Li­te­ra­tū­rai nea­be­jin­gi mies­tie­čiai į at­vi­rą su­si­ti­ki­mą su gar­sia ra­šy­to­ ja kvie­čia­mi ko­vo 1 d. 17 val. LCC Neu­fel­do au­di­to­ri­jo­je (Kre­tin­gos g.

Gedimino Martinkėno (BFL) nuotr.

36). Ren­gi­ny­je, ku­ris bus ver­čia­ mas į lie­tu­vių kal­bą, R.Še­pe­tys ne tik pa­pa­sa­kos, kaip gi­mė ro­ma­nas apie lie­tu­vių trem­tį, bet ir at­sa­kys į klau­si­mus bei pa­si­ra­šys kny­go­se. Vieš­nia uni­ver­si­te­te liks ir ki­ tą die­ną – ko­vo 2-ąją ji tei­sė­jaus tra­di­ci­nia­me res­pub­li­ki­nia­me jau­ nų­jų ora­to­rių kon­kur­se, ku­ris ren­ gia­mas jau 15-ąjį kar­tą. Pas­ta­ruo­ sius de­vy­ne­rius me­tus kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ja LCC, į jį iš vi­sos Lie­

tu­vos mo­kyk­lų kas­met su­va­žiuo­ja de­šim­tys iš­kal­ba ap­do­va­no­tų 16– 20 me­tų jau­nų žmo­nių ir jų mo­ky­ to­jų. Kaip ir kas­met, na­cio­na­li­nio kon­kur­so eta­po nu­ga­lė­to­jas at­sto­ vaus Lie­tu­vai ge­gu­žę vyk­sian­čia­ me tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­so fi­na­ le Lon­do­ne. Šį penk­ta­die­nį į LCC at­vy­kę jau­nuo­liai ban­dys ko­mi­si­ ją pa­verg­ti kal­bo­mis, ku­rių te­ma – „Jau­nys­tės iš­min­tis“.

MECENATAS

GENERALINIS RĖMĖJAS

PAGRINDINIS RĖMĖJAS

JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI FINALINIS BALSAVIMO TURAS PRASIDĖJO!

RĖMĖJAI:

BALSUOKITE IR IŠRINKITE MOTERĮ, KURIĄ BŪTŲ GALIMA TITULUOTI DEŠIMTĄJA METŲ KLAIPĖDIETE. Metų klaipėdietės rinkimuose balsuoju už:

1 DALIĄ BIELSKYTĘ 2 JOLANTĄ BUDRIENĘ 3 JOVITĄ GRACHOLSKI 4 JURGĄ KARČIAUSKAITĘ-LAGO

5 VIRGINIJĄ KOCHANSKYTĘ 6 JOLANTĄ NORKIENĘ 7 IRINĄ NOVIKOVĄ

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE BALSUOTI GALITE IKI KOVO 7 DIENOS 10 VAL. RYTO: Iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųsdami adresu: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda; arba atnešdami ir įmesdami į specialiąsias urnas redakcijoje, „Akropolyje“ esančiame skyriuje bei aštuoniuose didžiųjų „Iki“ prekybos centrų. Portale www.KL.lt. Čia surinktų balsų dešimtoji dalis bus susumuota su atiduotaisiais balsavimo lapeliais.

PARTNERIAI:

„Klai­pė­dos“ inf.


8

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Medikai kovojo dėl gyvybės Į li­go­ni­nę dėl in­sul­to pa­gul­dy­tos Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos pir­mi­nin­ kės Ka­zi­mi­ros Pruns­kie­nės būk­lė ant­ra­die­nį dar pa­blo­gė­jo, jai at­lik­ ta gal­vos ope­ra­ci­ja.

Į San­ta­riš­kių kli­ni­kas sek­ma­die­ nio va­ka­rą pa­gul­dy­ta K.Pruns­kie­ nė dėl pa­blo­gė­ju­sios svei­ka­tos dar vė­lų pir­ma­die­nio va­ka­rą bu­vo per­ vež­ta į Res­pub­li­ki­nę Vil­niaus uni­ ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę. Tai te­ko pa­da­ry­ti dėl stai­ga pra­ dė­ju­sių tin­ti sme­ge­nų. Šio­je li­go­ ni­nė­je esan­tis neu­ro­chi­rur­gų per­ so­na­las po­li­ti­kę ope­ra­vo, jai bu­vo pa­ša­lin­ta da­lis kau­ko­lės, kad sme­ ge­nys tu­rė­tų vie­tos tin­ti. Ta­čiau sta­bi­li­za­vus si­tua­ci­ją su­ strei­ka­vo po­li­ti­kės šir­dis. Me­di­kai sten­gė­si kont­ro­liuo­ti pa­dė­tį. Kaip skel­bė po­rta­las del­fi.lt, K.Pruns­kie­nės ar­ti­mie­ji pa­gei­da­vo, kad dak­ta­rai ne­ko­men­tuo­tų po­li­ti­ kės būk­lės. Tad šie te­ga­lė­jo pa­tvir­ tin­ti, jog ji į li­go­ni­nę yra pa­gul­dy­ta. Dien­raš­t is pri­m e­n a, kad K.Pruns­kie­nė tą die­ną, kai pa­si­ju­ to blo­gai, šven­tė sa­vo gim­ta­die­nį. Po­li­ti­kės duk­ra Ra­sa gy­ve­na ta­me pa­čia­me na­me. Ji ir iš­kvie­tė grei­tą­ ją pa­gal­bą – šei­ma bu­vo su­si­rin­ku­si pa­svei­kin­ti K.Pruns­kie­nės. Ma­no­ma, kad K.Pruns­kie­nės sa­ vi­jau­ta itin pa­blo­gė­jo po ne­se­niai ją iš­ti­ku­sios va­gys­tės. Sau­sio pa­bai­ go­je iš po­li­ti­kės jos par­ti­jos būs­ ti­nė­je va­gys pa­vo­gė 30 tūkst. li­tų ver­tės pi­ni­gų su­mą.

Ar­ti­mie­ji pa­gei­da­vo, kad dak­ta­rai ne­ko­ men­tuo­tų po­li­ti­kės būk­lės. K.Pruns­kie­nė gi­mė 1943 m. va­ sa­rio 26-ąją. Po­li­ti­kė yra Lie­tu­vos Nep­rik­lau­ so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rė, bu­vo pir­ mo­ji at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­ tu­vos prem­je­rė. Prem­je­ro pa­rei­gas K.Pruns­kie­nė ėjo nuo 1990 m. ko­ vo iki 1991 m. sau­sio. Da­bar po­li­ti­kė va­do­vau­ja Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jai, anks­čiau ėjo Vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas. Nuo 2004-ųjų iki 2008-ųjų K.Pruns­kie­nė bu­vo Lie­tu­vos že­ mės ūkio mi­nist­rė. „Klaipėdos“ inf.

Sei­mo An­ti­ko­rup­ ci­jos ko­mi­si­jos va­ do­vas Li­gi­tas Ker­ na­gis tvir­ti­na ti­kįs, kad šiandien ga­li bū­ti pa­skelb­ta „ga­ na sen­sa­cin­ga in­for­ ma­ci­ja“. Ji ga­li bū­ ti su­si­ju­si su Fi­nan­ si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vų at­ lei­di­mu ar­ba in­for­ ma­ci­jos apie „Sno­ ro“ na­cio­na­li­za­vi­mą nu­te­ki­ni­mu.

„„At­sit­vė­rė: va­kar ko­mi­si­ja ap­klau­sė ir „Lie­tu­vos ry­to“ re­dak­to­rių G.Vai­naus­ką. Po­sė­džio sa­lę jis pa­li­ko ne­

kal­bus. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Sei­mo ty­rė­jai ža­da sen­sa­ci­ją Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Kvie­sis prem­je­rą

Ant­ra­die­nį An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­ja vi­są die­ną ap­klau­si­nė­jo dau­gy­bę pa­rei­gū­nų, su­si­ju­sių su FNTT va­do­vų Vi­ta­li­jaus Gai­liaus bei Vy­tau­to Gir­ža­do at­lei­di­mu ir su at­lie­ka­mu ty­ri­mu dėl in­for­ma­ ci­jos apie „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­vi­ mą nu­te­ki­ni­mu. Pas­ku­ti­nis ap­si­lan­kęs ko­mi­si­jo­ je bu­vo vie­nas „Lie­tu­vos ry­to“ sa­ vi­nin­kų ir vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Ged­vy­das Vai­naus­kas. Bū­tent šia­ me dien­raš­ty­je per­nai lapk­ri­čio vi­ du­ry­je, li­kus vos ke­lioms die­noms iki prii­mant spren­di­mą dėl „Sno­ ro“ na­cio­na­li­za­vi­mo, pa­skelb­ ta kon­fi­den­cia­li in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mą „ata­ką prieš lie­tu­vių ka­pi­ta­lo ban­kus“. Po ap­s i­l an­k y­m o ko­m i­s i­jo­je G.Vai­naus­kas nie­ko ne­ko­men­ta­ vo, pa­bė­go nuo žur­na­lis­tų. Ta­čiau L.Ker­na­gis po šio po­ kal­bio pa­reiš­kė, kad į tre­čia­die­nį ren­gia­mą An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ jos po­sė­dį tu­rė­tų bū­ti pa­kvies­tas pa­ts prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Po šio po­sė­džio, anot L.Ker­na­gio, „ga­li bū­ti pa­skelb­ta sen­sa­cin­ga in­ for­ma­ci­ja“. Ta­čiau ko­kio ji bus po­ bū­džio, ko­mi­si­jos va­do­vas neatsk­ lei­dė.

„Ti­ki­mės, kad tre­čia­die­nį ga­li bū­ti kur kas dau­giau aiš­ku­mo. Gal bus, gal ir ne. Lai­ko­me su­kry­žia­vę pirš­tus, kad bū­tų. Pa­lau­ki­me tre­ čia­die­nio“, – taip L.Ker­na­gis at­ sa­ki­nė­jo į žur­na­lis­tų klau­si­mus, ar ga­li bū­ti, jog tre­čia­die­nį paaiš­ kės, kas ga­lė­jo nu­te­kin­ti in­for­ma­ ci­ją apie „Sno­rą“ ir ar su tuo kaip nors ga­li bū­ti sie­ja­mi at­leis­ti FNTT pa­rei­gū­nai.

Li­gi­tas Ker­na­gis:

Ti­ki­mės, kad tre­čia­ die­nį ga­li bū­ti kur kas dau­giau aiš­ku­ mo. Gal bus, gal ir ne. Lai­ko­me su­kry­žia­ vę pirš­tus, kad bū­tų.

„G.Vai­naus­kas bu­vo ga­na at­vi­ras at­sa­ki­nė­da­mas į mū­sų klau­si­mus. Bet jis ne­pri­si­pa­ži­no, iš kur ga­vo tą in­for­ma­ci­ją. Ga­lė­jo, bet ne­pri­ si­pa­ži­no“, – sa­kė An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vas. Be to, tre­čia­die­nio po­sė­dy­je ko­ mi­si­ja ke­ti­na su­for­mu­luo­ti klau­si­ mus Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­ kai­tei. Ši už­sto­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą Rai­mun­dą Pa­lai­tį, at­

lei­du­sį iš pa­rei­gų FNTT va­do­vus. Taip pat nu­ma­to­ma jau pra­dė­ti ra­ šy­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos iš­ va­das. Jos ga­li bū­ti pa­tvir­tin­tos ar­ ti­miau­siu me­tu. In­for­ma­ci­jos ne­nu­te­ki­no

Ant­ra­die­nio po­sė­dy­je ko­mi­si­jos taip pat ap­klaus­ti Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­ liaus­kas ir ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis ti­ki­no, kad nė iš vie­nos šių ins­ti­ tu­ci­jų in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­ mus veiks­mus dėl „Sno­ro“ tik­rai ne­nu­te­kė­jo. V.Va­si­liaus­kas žur­na­lis­tams sa­ kė esąs už­tik­rin­tas, jog in­for­ma­ ci­ja apie „Sno­ro“ ban­ko na­cio­na­ li­za­vi­mą nu­te­kė­jo ne iš Lie­tu­vos ban­ko. „Taip, aš esu tuo įsi­ti­ki­ nęs. Taip, ko­mi­si­ja to klau­sė“, – sa­kė V.Va­si­liaus­kas. Jis tei­gė, kad An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­jos na­riai jo klau­sė, kiek pi­ni­ gi­nių lė­šų bu­vo išim­ta iš ban­ko, „Lie­tu­vos ry­tui“ pa­skel­bus pub­li­ ka­ci­ją apie „Sno­rą“ li­kus ke­lioms die­noms iki šio ban­ko na­cio­na­li­ za­vi­mo. Vis­gi apie mi­ni­mas pi­ ni­gi­nes lė­šas Lie­tu­vos ban­ko va­ do­vas kal­bė­ti ne­no­rė­jo.“Kal­ba­ma apie di­de­lius skai­čius“, – te­pa­sa­ kė V.Va­si­liaus­kas. „Bet nuo mū­sų vis­kas pra­si­dė­jo, – pri­pa­ži­no Lie­tu­vos ban­ko val­

dy­to­jas, at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą, ar tik ne cent­ri­nis ban­kas bu­vo ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios spren­di­mai lė­ mė „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­vi­mą. – Taip, mes bu­vo­me ta viš­ta ar­ba tas kiau­ši­nis, nuo ku­rio vis­kas pra­si­ dė­jo, o to­liau vis­ką aiš­ki­na­si tei­sė­ sau­gos ins­ti­tu­ci­jos.“ „Ka­vos nie­kas ne­ne­šio­jo“

D.Rau­lu­šai­tis tei­gė, kad ope­ra­ci­ja ban­ko „Sno­ras“ at­žvil­giu Ge­ne­ra­ li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je pla­nuo­ta sau­ gio­je ap­lin­ko­je. „Man at­ro­do, kai ku­rie ko­men­ ta­to­riai, kal­bė­da­mi apie tai, kas vy­ko ta­me pa­si­ta­ri­me, šiek tiek per­len­kė laz­dą. Kaip as­muo, da­ ly­va­vęs ta­me pa­si­ta­ri­me, ga­liu ka­ te­go­riš­kai pa­sa­ky­ti, kad jo­kie pa­ ša­li­niai as­me­nys į ka­bi­ne­tą užė­ję ne­bu­vo, nie­kas ka­vos ne­ne­šio­ jo, grin­dų ne­va­lė. Pa­si­ta­ri­mas vy­ ko pa­kan­ka­mai už­da­rai ir kon­fi­ den­cia­liai“, – žur­na­lis­tus ti­ki­no D.Rau­lu­šai­tis. „Ma­nau, ap­lin­ka to­kio po­bū­ džio pa­si­ta­ri­mui bu­vo ga­na sau­ gi“, – pri­dū­rė jis. Ta­čiau ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas sa­kė ne­ži­nąs, ar už du­rų ga­lė­jo gir­dė­tis, kas kal­ba­ma ka­bi­ne­te. „Ne­ži­nau, pa­ts ne­ban­džiau bū­ ti už du­rų ir kar­tu kal­bė­ti ka­bi­ne­ te“, – iro­ni­za­vo jis.

Kon­ser­va­to­riai lau­kia iš­va­dų Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­ nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja Sei­ me lauks par­la­men­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų iš­ va­dų dėl FNTT va­do­vų at­lei­di­mo ap­ lin­ky­bių ty­ri­mo. Jei­gu tos iš­va­dos pa­ ro­dys, jog V.Gai­lius ir V.Gir­ža­das bu­vo at­leis­ti ne­tei­sė­tai, kon­ser­va­to­riai vi­lia­ si, kad li­be­ral­cent­ris­tų de­le­guo­tas vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­ras R.Pa­lai­tis „iš­tai­ sys sa­vo pa­da­ry­tas klai­das“. Be to, TS-LKD frak­ci­ja ža­da tęs­ti dia­lo­

gą su Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) va­do­vy­be, siek­da­ma iš­lai­ky­ti val­ dan­čio­sios koa­li­ci­jos sta­bi­lu­mą. Ant­ra­ die­nį po­piet į iš anks­to ne­skelb­tą po­sė­ dį su­si­rin­ko TS-LKD frak­ci­ja Sei­me. Ja­ me da­ly­va­vo ir prem­je­ras And­rius Ku­ bi­lius bei Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­ gu­tie­nė.

je vi­si pri­ta­rė prem­je­ro ir Sei­mo pir­ mi­nin­kės iš­sa­ky­tai po­zi­ci­jai, kad at­lei­ džiant šiuos pa­rei­gū­nus bu­vo pa­da­ry­ ta klai­da ir ji tu­ri bū­ti tai­so­ma“, – po va­ lan­dą tru­ku­sio po­sė­džio sa­kė TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma.

Pa­sak jo, kon­ser­va­to­r iai ti­k i­si, kad per ar­ti­miau­sią sa­vai­tę bus pa­skelb­ „Įvy­ko frak­ci­jos pa­si­ta­ri­mas dėl ak­tua­ tos Sei­mo Na­cio­na­l i­n io sau­g u­mo ir li­jų, ku­rias lė­mė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ gy­ny­bos ko­m i­te­to bei An­t i­ko­r up­ci­ ras, at­lei­dęs FNTT va­do­vus. Frak­ci­jo­ jos ko­m i­si­jos iš­va­dos ti­r iant V.Gai­

liaus ir V.Gir­ža­do at­lei­di­mo ap­lin­ky­ bes. „Lau­kia­me ty­ri­mo re­zul­ta­tų. Ti­ ki­mės, kad jie iš­spręs dau­ge­lį pro­ble­ mų“, – sa­kė J.Raz­ma. Vis­gi jis ne­tei­gė, kad ko­mi­te­to ir ko­mi­ si­jos iš­va­dos bus bū­ti­nai pa­lan­kios at­ leis­tiems FNTT va­do­vams: „Tur­būt ne­bus ga­li­ma vie­na­reikš­miš­kai sa­ky­ ti, kam tos iš­va­dos bus pa­lan­kios, kam ne. Ti­ki­mės, kad jos bus konk­re­čios ir jų bus lai­ko­ma­si, jos bus ger­bia­mos.“


9

trečiadienis, vasario 29, 2012

aktualijos Nut­rau­kė ty­ri­mą

Vers­las ne­pa­vy­ko

Li­ko be ban­ko kor­te­lių

Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ro­ rai nu­trau­kė ty­ri­mą, ku­riuo siek­ ta iš­siaiš­kin­ti Ig­na­li­nos ato­mi­ nės elekt­ri­nės va­do­vo Ša­rū­no Va­si­liaus­ko žū­tį Kur­šių ma­rio­ se. Nus­ta­ty­ta: per­nai spa­lio 21d. įvy­ko ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas, ne­blai­vus vy­ras bu­vo be gel­bė­ji­ mo­si lie­me­nės ir, iš­kri­tęs iš jach­ tos, nu­sken­do.

Net­ru­kus Klai­pė­do­je bus tei­ sia­mi du vy­rai, ku­rie įsi­gi­jo ir ke­ti­no par­duo­ti ke­lis šim­tus lit­ rų pils­tu­ko. 37 ir 38 m. vy­rai lai­kė van­de­niu skies­tą spi­ri­tą 5 lit­rų tal­pos plas­ti­ki­niuo­se bu­te­ liuo­se. Pa­ga­min­tas 37 laips­nių stip­ru­mo skys­tis, ku­rį ke­tin­ta par­da­vi­nė­ti kaip tin­ka­mą var­ to­ti gė­ri­mą.

Pir­ma­die­nį apie 19.40 val. J.Zauer­vei­no gat­vė­je 27 m. vai­ki­ ną kaž­kas už­puo­lė ir ke­lis kar­tus smo­gė per gal­vą. Kai nu­ken­tė­ju­ sy­sis at­si­pei­kė­jo, pa­si­ge­do laik­ ro­džio, te­le­fo­no, pi­ni­gi­nės, ku­ rio­je bu­vo 1,8 tūkst. li­tų ir ban­kų kor­te­lių. Me­di­kai kons­ta­ta­vo, kad jam su­muš­ta gal­va ir vei­das. Vai­ ki­nas gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai.

Ni­do­je griu­vo pir­mo­ji ne­le­ga­li sta­ty­ba Pa­gar­sė­ju­sio­je ne­le­ga­lių sta­ty­bų is­to­ri­jo­ je Ni­do­je pa­dė­tas taš­kas – va­kar Skruz­dy­ nės gat­vė­je su­burz­gė pir­mie­ji bul­do­ze­riai. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Ni­do­je, ša­lia To­mo Ma­no na­mo, pra­dė­ti griau­ti sa­va­va­liš­kai pa­sta­ ty­ti Ar­vy­do La­pins­ko sta­ti­niai. Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­si­ bai­gus ke­le­rius me­tus tru­ku­siam teis­mų ma­ra­to­nui, sta­ti­nius nu­ spręs­ta nu­griau­ti. „Aki­vaiz­du, kad įžū­liai pa­žei­ džiant tei­sės ak­tus pa­sta­ty­ti sta­ ti­niai tu­ri bū­ti nu­griau­ti. Ta­čiau sta­ty­to­jas tie­siog vil­ki­no lai­ką skųs­ da­mas teis­mo spren­di­mus, ieš­ko­jo įvai­rių įsta­ty­mų spra­gų, siek­da­mas iš­veng­ti bul­do­ze­rių. Pa­ga­liau ši­to­ je is­to­ri­jo­je bus pa­dė­tas taš­kas“, – tei­gė Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­ mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos (VTPSI) vir­ši­nin­kė Lau­ra Na­li­vai­kie­nė. A.La­pins­kas sta­ty­bų ėmė­si po to, kai 2008-ai­siais su­de­gė šia­me skly­pe sto­vė­jęs jo san­dė­liu­kas. „Sta­ty­bas jis pra­dė­jo ne­tu­rė­da­ mas sta­ty­bos lei­di­mo ir pa­žeis­da­ mas ki­tus tei­sės ak­tus. Ta­čiau teis­ muo­se sa­vi­nin­kas tei­gė, kad šių lei­di­mų esą jam ir ne­rei­kė­jo, nes jis tik at­sta­ti­nė­jo su­de­gu­sį pa­sta­

tą“, – tei­gė VTPSI at­sto­vas Da­rius Ba­bic­kas. Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­ mas 2009 m. ge­gu­žės 25 d. spren­ di­mu už akių pa­ten­ki­no Klai­pė­dos ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ ra­ci­jos pa­teik­tą ieš­ki­nį at­sa­ko­vui A.La­pins­kui dėl sa­va­va­liš­kų sta­ti­ nių nu­grio­vi­mo. „Dau­giau kaip prieš me­tus priim­ tos Sta­ty­bos įsta­ty­mo pa­tai­sos su­ tei­kė tei­sę le­ga­li­zuo­ti sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas. Ta­čiau tik to­kiais at­ve­jais, jei­gu tos sta­ty­bos iš vi­so ga­li­mos. Šie sta­ti­niai jo­kiu bū­du ne­pa­ten­ka į ga­li­mų įtei­sin­ti są­ra­šą ir dėl to tu­ri bū­ti nu­griau­ti. VTPSI yra per­da­vu­ si ant­sto­liui vyk­do­muo­sius raš­tus dėl sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos pa­da­ri­nių ša­li­ni­mo mi­nė­tu ad­re­su“, – tvir­ti­ no D.Ba­bic­kas. Va­kar sta­ty­bos bend­ro­vė pra­dė­ jo pa­sta­tų ar­dy­mo dar­bus. Ka­dan­gi įvy­kio vie­to­je A.La­pins­kas ne­pa­si­ro­ dė, sta­ty­bi­nin­kai iš pra­džių ap­žiū­rė­ jo, ar na­mo vi­du­je nė­ra žmo­nių. Tuo­met bu­vo iš­neš­ti daik­tai, bal­ dai, san­tech­ni­ka. Spė­ja­ma, kad grio­vi­mo dar­bai už­truks ne vie­ną die­ną.

„„Pra­džia: A.La­pins­ko ne­le­ga­lūs sta­ti­niai bu­vo pra­dė­ti griau­ti va­kar ry­tą.Sand­ros Vaiš­vi­lai­tės nuo­tr.

Nu­teis­ta­sis prie­kaiš­ta­vo tei­sė­jui Avan­tiū­ris­tų ran­kos tie­sia­si iš to­li Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

„Sup­ran­tu, kad nu­si­žen­giau įsta­ty­ mui, bet ši­tas nuo­spren­dis yra bai­ sus. Ang­li­jo­je už tą pa­tį skir­tų tik pus­me­tį ne­lais­vės. Jūs ma­ne so­di­ na­te de­šim­čiai me­tų. Tai ne­su­vo­ kia­ma“, – iš­gir­dęs teis­mo spren­di­ mą tai­kiai, bet su nuo­skau­da ta­rė Ar­tū­ras Vai­ka­sas.

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas nu­ tei­sė ma­žei­kiš­kį už 7 kg džio­vin­tų ka­na­pių lai­ky­mą, tu­rint tiks­lą jas rea­li­zuo­ti. Per­nai ko­vo 2 d. or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai pa­ke­liui iš Ma­žei­kių į Plun­gę su­stab­dė au­to­mo­bi­lį, ku­ rį vai­ra­vo klai­pė­die­tis Alek­sand­ ras Le­tu­kas. Po­li­ci­nin­kai ži­no­jo, kad šis vy­ras ga­li tu­rė­ti ka­na­pių. As­mens kra­tos me­tu jie ap­ti­ko 7 g „žo­lės“. Jų par­vež­ti A.Le­tu­ką į ato­kų Že­ mai­ti­jos mies­tą pa­siun­tė klai­pė­die­ tis Are­tas Use­lis, ku­ris yra A.Vai­ka­

„„Pa­ly­gi­ni­mas: A.Vai­ka­sas ti­ki­no,

kad Ang­li­jo­je už to­kį pat nu­si­kal­ti­ mą bū­tų įka­lin­tas tik pus­me­čiui.

so drau­gas. A.Use­lis vė­liau ti­ki­no, kad ka­na­pes bū­tų su­rū­kęs pa­ts. Nors A.Le­tu­kas ne­pa­sa­kė, iš kur ga­vo nar­ko­ti­kų, pa­rei­gū­nai ži­no­jo, kad jiems ne­del­siant rei­kia sku­bė­ ti į Ma­žei­kius pas A.Vai­ka­są. Jo na­

muo­se ap­tik­ti ke­li la­ga­mi­nai, ku­ riuo­se bu­vo ki­log­ra­mai džio­vin­tų ka­na­pių. Tu­rė­ta ope­ra­ty­vi­nės in­for­ma­ci­ jos, kad kvai­ša­lai į Lie­tu­vą at­ke­ lia­vo iš Is­pa­ni­jos dvie­jo­se au­to­ mo­bi­lio pa­dan­go­se. A.Vai­ka­sas jas su­pjaus­tė, iš­si­trau­kė „žo­lę“ ir tu­ rė­jo per­duo­ti kaž­kam ki­tam. Pa­rei­gū­nai ži­no, kas yra nar­ko­ ti­kų siun­tė­jas, ta­čiau ne­nus­ta­tė, kas juos tu­rė­jo gau­ti ir to­liau pla­ tin­ti. Ma­žei­kiš­kis ti­ki­no vie­ną die­ ną sa­vo ma­ši­no­je ap­ti­kęs ne­ži­nia kaip ten at­si­ra­du­sius du ra­tus, o juo­se – ka­na­pių. Kam ke­ti­no per­ duo­ti bran­gų­jį kro­vi­nį, ma­žei­kiš­ kis neatsk­lei­dė. Teis­mo spren­di­mu A.Le­tu­kas nu­baus­tas 40 pa­rų areš­tu, o nar­ ko­ti­kų ad­re­sa­tas A.Use­lis ga­vo 2,5 tūkst. li­tų bau­dos. Ši by­la tė­ra vie­nas iš dau­ge­lio epi­zo­dų pla­taus ty­ri­mo, ku­riuo aiš­kin­ta­si, kaip Lie­tu­vą iš už­sie­ nio pa­sie­kia nar­ko­ti­kai, kaip jie čia pa­skirs­to­mi ir kas juos tie­kia smul­ kie­siems kvai­ša­lų pre­kiau­to­jams.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Dau­gy­bė in­ter­ne­to var­to­to­jų į sa­vo elekt­ro­ni­nį pa­štą šio­mis die­no­mis ga­vo džiu­gi­nan­čią ži­nią apie ne­va lai­mė­tą di­džiu­lę pi­ni­gų su­mą.

Kad su­do­min­tų ir su­vi­lio­tų laiš­ ko ga­vė­jus, su­kčiai var­to­ja žo­džius „Tarp­tau­ti­nė pro­gra­ma“, „Lab­da­ ra“, be to, mi­ni, kad laiš­kas iš­siųs­ tas iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės. Elekt­ro­ni­nio ver­tė­jo iš­vers­tas teks­tas sun­kiai su­pran­ta­mas, nes laiš­ke nu­ro­dy­ta su­ma skir­ta su­ suk­ti gal­vas ir kaip ga­li­ma grei­čiau įvyk­dy­ti siū­lo­mas są­ly­gas. „Mes Jums pra­neš­ti, kad jū­ sų laiš­ką ga­vo pa­guo­dos pri­zą iš JK ir ES. World Vi­sion Tarp­tau­ ti­nė pro­gra­ma vyks šian­dien. Jū­ sų elekt­ro­ni­nio pa­što ad­re­sas. Štai € 700,000.00. No­rė­da­mi pra­dė­ ti sa­vo ieš­ki­nį, pra­šo­me su­si­siek­

ti su Vo­kie­ti­jos SKL lo­te­ri­jos, Jūs rei­ka­lau­ti agen­tas“, – toks su­vel­ tas laiš­ko teks­tas yra pir­ma­sis ma­ sa­las pri­vi­lio­ti klien­tą. To­liau pra­šo­ma už­pil­dy­ti an­ke­ tą, kad esą kuo grei­čiau bū­tų ga­li­ ma gau­ti lai­mė­ji­mą. Eko­no­mi­nius nu­si­kal­ti­mus ti­ rian­tys pa­rei­gū­nai ti­ki­na, kad pa­na­šius laiš­kus ge­riau iš­trin­ti ir su siun­tė­jais nie­kaip ne­kon­ tak­tuo­ti. Daž­niau­siai laiš­ką at­siun­tę su­ kčiai įpai­nio­ja žmo­nes į afe­rą, įti­ ki­na juos, kad rea­lu gau­ti ne­va lai­ mė­tą mil­ži­niš­ką su­mą, te­rei­kia tik per­ves­ti tam tik­rą su­mą kaž­ko­kiam ieš­ki­nių agen­tui, ku­ris su­tvar­kys for­ma­lu­mus. O ta­da esą be­lie­ka tik lauk­ti ne­ži­nia ko­kio­je lo­te­ri­jo­je lai­ mė­tos su­mos. Iš tie­sų su­kčiai sie­kia ap­gau­le iš­ vi­lio­ti pi­ni­gų. Tie, ku­rie yra ban­dę ieš­ko­ti pa­na­šios lo­te­ri­jos, li­ko nie­ ko ne­pe­šę.


10

trečiadienis, vasario 29, 2012

sportas Sporto telegrafas

Šiandien. 19 val. „Honolulu“ boulinge (Naujojo Sodo g. 1A) vyks septintasis „Honolulu Profi Box“ turnyras, kuriame kovos 24 geriausi Lietuvos, Latvijos ir Rusijos atletai. Tarp jų – klaipėdiečiai Kirilas Pšonko (daugkartinis Lietuvos, Latvijos kikbokso, muai thai, K-1 čempionas), Mantas Gramaliauskas (daugkartinis Lietuvos ir Olandijos karatė čempionas, pasaulio kikbokso pirmenybių bronzos medalių laimėtojas), Remigijus Žiaušys (turi daugiau nei 200 kovų, iš jų – 70 profesionalaus bokso). Jie varžysis pagal kikbokso, MMA ir K-1 taisykles. Be to, žiūrovai turės progą išvysti japonų kendo kovas su kardais, pasimėgauti aistringais merginų pasirodymais. Krepšinis. Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionate žaidžiantys Šiaulių „Šiauliai“ į komanda susigrąžino 211 cm centro puolėją Igną Ramašauską. Jis sausio mėnesį buvo paskolintas to paties miesto „ABRO-Universiteto“ komandai, tačiau „Šiauliai“ nutarė jį susigrąžinti. „Palanga“ iš Klaipėdos „LCC“ komandos pakvietė 178 cm gynėją Vytautą Kamarūną ir 199 cm puolėją Antaną Montrimavičių. Mada. Ispanijos ir Anglijos nacionalinės futbolo rinktinės prieš šios savaitės draugiškas rungtynes pristatė naujas aprangas. Ispanų aprangų dizaineriai nusprendė futbolininkus apvilkti žydra dangaus spalva, o anglai išlaikė savo baltos ir raudonos spalvų derinį. Anglų žaidėjai vilkės balta apranga, vartininkas – raudona. Toks derinys rinktinės aprangų istorijoje bus pirmą kartą. Bauda. Šmeižto kampaniją prieš „Barcelona“ klubą pradėjusi radijo stotis „Cadena Cope“ sulaukė atkirčio ir dabar Katalonijos klubui turės sumokėti 200 tūkstančių eurų kompensaciją. Praėjusių metų kovo mėnesį žurnalistas Juanas Antonio Alcala radijo stoties eteryje transliuotos laidos „El Partido de las 12“ metu viešai pareiškė, jog Madrido „Real“ ekipa ketina inicijuoti papildomus tyrimus dėl „Barcelona“ futbolininkų. Madridiečių įtarimais, katalonų žaidėjams neva ruošiami „įtartini kokteiliai“. Taip pat teigta, jog kai kurie Katalonijos klubo gydytojai patys leidžia žaidėjams vartoti draudžiamus preparatus. „Barcelona“ komanda kategoriškai atmetė visus kaltinimus dopingo vartojimu, išplatino oficialų pranešimą ir pagrasino savo garbę ginti teisinėmis priemonėmis.

„„Entuziastas: „Atlantą“ gelbėti panoro neseniai komandą treniravęs

R.Žvingilas. 

„„Žingsnis: V.Lekevičius atiduos klubo savininko regalijas. 

Vytauto Liaudanskio nuotr.

„Atlantą“ gelbsti aktyvistai „Šiandien „Atlantas“ priklauso man, tačiau vyksta derybos dėl komandos perdavimo su ją perimti norinčios iniciatyvinės grupės atstovu. Jo įvardyti kol kas nenoriu“, – vakar dienraščiui sakė Vacys Lekevičius, dar šį mėnesį optimistiškai trimitavęs apie legendinio klubo atgimimą.

Iš „Sport 1“ interviu su Ž.Buzu „„– Tiesa, kad jums tektų didžiau­

sias finansinis krūvis? – Ne, tikrai ne. Man nereikalinga tokia piniginė našta. Kiek turiu informacijos – dešimt asmenų vienodomis dalimis prisidėtų prie komandos finansavimo. „„– Jūs būsite dalininkas?

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Tuo ilgametis vadovas patvirtino anksčiau duotą pažadą, kad, atsiradus aktyvių žmonių, jis nesilaikys įsikibęs į klubą, o perleis valdžią. Sausiui baigiantis ir vasario mėnesį iš „Atlanto“ stovyklos sklido geros žinios: vyriausiuoju treneriu pakviestas olimpinis čempionas Arminas Narbekovas, kuriam buvo liepta suburti komandą, turėsiančią kovoti dėl medalių, gauta 1-osios lygos licencija, nors per vargus, tačiau sulaukta leidimo žaisti A lygoje, surinkti pajėgūs futbolininkai. Tačiau pastarosiomis savaitėmis klubą gaubė apgaulinga tyla. Nega-

na to, žaidėjai ėmė boikotuoti treniruotes. Nežinomybės neskubėjo sklaidyti ir pats V.Lekevičius, neatsiliepinėjęs į skambučius. Kodėl giedrą dangų apgaubė juodi debesys? Anot vakar atsiliepusio V.Lekevičiaus, nuvylė keletą savaičių naujuoju prezidentu vadinamas vilnietis Alvydas Donėla. Kaip ir kuo, ekscentriškasis futbolo specialistas nebuvo linkęs komentuoti: „Papasakosiu vėliau“. Prezidento, vyriausiojo trenerio, sporto direktoriaus ir dar bala žino kokias pareigas klube ėjęs V.Lekevičius atviravo, kad būsimieji ekipos vadovai davė suprasti, jog visiškai atsisakys jo paslaugų. Lietuvos žiniasklaidoje ryškėja asmenys, esantys dešimties žmonių iniciatyvinėje grupėje. Joje – buvę

futbolininkai Rimantas Žvingilas, Igoris Steško, Vytautas Apanavičius, verslininkas Žydrūnas Buzas, su kuriuo tikriausiai ir veda tiesiogiai derybas V.Lekevičius. Tarp gelbėtojų buvo paminėtas ir Artūras Steško, tačiau „Trakų“ futbolo klube sporto direktoriumi dirbantis buvęs Vilniaus „Žalgirio“ žaidėjas tvirtai paneigė tą prielaidą. Prieš 18 metų Marijampolės „Žydriaus“ klubą rėmęs Ž.Buzas nuo „Sport 1“ televizijos neslėpė, kad buvo ir yra tarp gelbėtojų, tačiau aktyviausiai dirba buvęs „Atlanto“ komandos žaidėjas R.Žvingilas. Neseniai pats uostamiesčio komandos vyriausiuoju treneriu buvęs R.Žvingilas „Klaipėdai“ atviravo, kad iniciatyvinėje grupėje jis vienintelis klaipėdietis. Be pami-

– Kol kas to nesakysiu. „„– Betgi dešimtuke esate.

– Taip. Visi įneštų lygias dalis į biudžetą. Apytiksliai jis sudarytų 800 tūkst. litų, taigi kiekvienam tektų įnešti po 80 tūkst. litų.

nėtų futbolininkų ir Ž.Buzo, jis kitų pavardžių neatskleidė. „Derybos vyksta sunkiai, – pripažino R.Žvingilas. – Yra labai daug niuansų.“ O laukti nebegalima – A lygos futbolo čempionatas prasidės kovo 10 dieną. „Atlantas“ turi priimti „Šiaulių“ futbolininkus. Preliminariai buvo tvirtinama, kad rungtynės vyks Gargžduose. Gali būti, kad naujieji klubo vadovai pakeis susitikimo vietą.

Sporto komandas „nu­skaus­mi­no“ de­šim­ta­da­liu Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Uos­ta­mies­čio po­li­ti­kai ne­si­ry­žo dras­tiš­kai nu­skriaus­ti mies­tą rep­ re­zen­tuo­jan­čių spor­to ko­man­dų ir joms šių­me­tį fi­nan­sa­vi­mą su­ma­ži­ no sim­bo­liš­kai.

Ka­dan­gi šių­me­tis mies­to biu­dže­tas yra 20 mln. li­tų ma­žes­nis nei praė­ ju­siais me­tais, su­si­spaus­ti esą tu­ rė­tų ir spor­ti­nin­kai – to­kia po­zi­ci­ja dar sau­sį bu­vo iš­sa­ky­ta So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te. Jo na­riai įpa­rei­ go­jo Spor­to ir kū­no kul­tū­ros sky­

rių per­žiū­rė­ti pa­si­ra­šy­tas tri­me­tes su­tar­tis su ran­ki­nio klu­bu „Že­mai­ ti­jos dra­gū­nas“ ir krep­ši­nio klu­bu „Nep­tū­nas“. Jo­se nu­ma­ty­ta, kad ran­ki­nin­kams per me­tus iš mies­ to biu­dže­to ski­ria­ma po 200 tūkst. li­tų, o krep­ši­nin­kams – po 500 tūkst. li­tų. Spor­to ir kū­no kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ire­ni­jus Za­lec­kis pa­da­rė na­mų dar­bus ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tui pa­tei­kė skai­čius – šie­ met „Že­mai­ti­jos dra­gū­nui“ skir­ ti tik 150 tūkst. li­tų, o „Nep­tū­nui“ duo­ti 300 tūkst. li­tų. To­kį siū­ly­ mą I.Za­lec­kis mo­ty­va­vo tuo, jog

vi­siems uos­ta­mies­čio spor­to klu­ bams rem­ti šie­met skir­ta vos 1,2 mln. li­tų, o dau­giau nei pu­sę šios su­mos teks ati­duo­ti dviem klu­ bams, jei jiems ne­bus su­ma­žin­tas fi­nan­sa­vi­mas. Va­di­na­si, ki­tiems maž­daug 80 spor­to klu­bų pa­ra­mai bus ga­li­ma iš­da­ly­ti apie pu­sę mi­ li­jo­no li­tų. Toks dras­tiš­kas fi­nan­sa­vi­mo ga­ li­mas su­ma­ži­ni­mas „Že­mai­ti­jos dra­gū­no“ ir „Nep­tū­no“ ko­man­dų va­do­vus kaip rei­kiant iš­gąs­di­no. Jie po­li­ti­kus ban­dė įti­kin­ti, jog klu­bus iš­tiks kra­chas, nes šių­me­tės iš­lai­ dos jau yra su­pla­nuo­tos.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, to­dėl jie taip ir ne­ta­rė, kiek rei­kė­tų su­ma­žin­ti fi­ nan­sa­vi­mą. Kur kas konk­re­tes­ni bu­vo Fi­nan­ sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­riai. Jie pa­siū­lė fi­nan­sa­vi­mą ko­man­ doms su­ma­žin­ti 10 pro­c. – tiek, kiek pi­ni­gų nu­brau­kia­ma vi­soms pro­gra­moms. Su to­kiu siū­ly­mu ge­ ra­no­riš­kai su­ti­ko ir klu­bų va­do­vai. To­dėl va­kar mies­to ta­ry­bai ir bu­ vo pa­teik­ti spren­di­mo pro­jek­tai, ku­riais pa­siū­ly­ta „Že­mai­ti­jos dra­ gū­nui“ šie­met skir­ti 180 tūkst. li­tų, o „Nep­tū­nui“ – 450 tūkst. li­tų.

„Ban­dy­siu vi­sus įti­kin­ti bal­suo­ti už spren­di­mo pro­jek­tą. Aiš­ku, rei­ kia rem­ti ir ki­tus klu­bus, ta­čiau ki­ tos ko­man­dos, tiek pa­sie­ku­sios kaip „Že­mai­ti­jos dra­gū­nas“, Klai­pė­do­je dau­giau nė­ra“, – ko­le­gas bal­suo­ ti tei­gia­mai ra­gi­no Klai­pė­dos me­ro pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Če­pas. Mies­to ta­ry­bos na­riai siū­ly­mui uos­ta­mies­tį rep­re­zen­tuo­jan­tiems klu­bams fi­nan­sa­vi­mą šie­met su­ ma­žin­ti 10 pro­c. be­veik ne­prieš­ta­ ra­vo – dau­gu­ma bal­sa­vo „už“. „So­li­da­ru­mo di­men­si­ja“, – po­li­ ti­kų va­lią api­bū­di­no Klai­pė­dos me­ ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas.


11

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

ekonomika

Įs­ki­lo NT rin­kos ki­birkš­tis Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus mer­dė­ju­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ka per­nai įga­ vo gy­vy­bės ženk­lų. Vil­niu­je būs­to rin­ka iš­gy­ve­no tik­rą re­ne­san­są, o Kau­ne ir Klai­ pė­do­je už­si­lai­kė pir­kė­jams pa­lan­kios že­ mos kai­nos.

Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Ki­birkš­tį pū­tė op­ti­miz­mas

Ar šie­met in­ves­ti­ci­jos į NT ob­jek­ tus in­ten­sy­vės, esą pri­klau­sys nuo bend­ros eko­no­mi­nės si­tua­ci­jos, ban­kų fi­nan­sa­vi­mo po­li­ti­kos ir vi­ daus var­to­ji­mo. Pa­sak ban­ko „Fi­ nas­ta“ eks­per­tės Rū­tos Me­dais­ky­ tės, 2011-ie­ji Lie­tu­vos eko­no­mi­kai bu­vo sėk­min­gi, pa­gal pa­na­šų sce­ na­ri­jų plė­to­jo­si ir NT rin­ka.

NT vys­ty­to­jai pa­si­ mo­kė iš sa­vo klai­ dų ir šiuo me­tu sta­to tiek nau­jų bu­tų, kiek maž­daug jų rei­kia pir­kė­jams. „Lie­tu­vos gy­ven­to­jai yra ga­na kon­ser­va­ty­vūs in­ves­tuo­to­jai. Vis dar la­biau­siai pa­pli­tu­si lė­šų lai­ky­ mo for­ma – gry­nie­ji pi­ni­gai ir in­ dė­liai ban­kuo­se. Tu­rin­tys di­des­nes su­mas, ri­bo­da­mi ban­kų sis­te­mos ri­zi­ką, NT ren­ka­si kaip al­ter­na­ty­ vią in­ves­ti­ci­ją. Per­nai in­ves­ti­ci­jų į tur­to kla­ses me­ti­nė grą­ža ne­bu­ vo pa­lan­ki pri­siim­ti di­des­nę ri­zi­ką. NT po auk­so bu­vo vie­na iš di­des­ nę grą­žą duo­dan­čių in­ves­ti­ci­jų“, – kal­bė­jo R.Me­dais­ky­tė. Bend­ro­vės „In­real val­dy­mas“ Kon­sul­ta­ci­jų ir ana­li­zės de­par­ta­ men­to va­do­vas Ar­nol­das An­ta­na­ vi­čius sa­ko ne­pas­te­bin­tis, kad NT rin­ko­je vėl at­si­ras­tų spe­ku­lian­tų, sie­kian­čių atei­ty­je už­dirb­ti iš šiuo me­tu pi­giai įsi­gy­to NT. „Per­ka tie, ku­riems rei­kia, to­dėl pir­kė­jai yra la­bai skir­tin­gi. Vie­ni per­ka už sa­vo lė­šas, ki­ti nau­do­ja­si ban­kų pa­sko­ lo­mis. Šių me­tų pra­džio­je bū­tent di­dė­jan­tys gy­ven­to­jų bei įmo­nių lū­kes­čiai su švel­nė­jan­čia ban­kų fi­ nan­sa­vi­mo po­li­ti­ka au­gi­no san­do­rių skai­čių, di­dė­jo rin­kos lik­vi­du­mas, ma­žė­jo ko­mer­ci­nių ob­jek­tų va­kan­ si­jos (neu­žim­tų plo­tų skai­čius – red. pa­st.), nau­juo­se mo­der­niuo­se pro­ jek­tuo­se fik­suo­ja­mas kai­nų prieau­ gis“, – sa­kė A.An­ta­na­vi­čius.

jas tiek pa­gal san­do­rių apim­tį, tiek pa­gal nau­jai pra­dė­tų ob­jek­tų skai­ čių. O ki­tuo­se mies­tuo­se NT rin­ka iš­lie­ka ga­na van­gi. Ma­ty­ti, kad tik sos­ti­nė­je, kur rin­kos są­ly­gos pa­lan­ kes­nės, šiuo me­tu ga­li­mas di­des­nių pro­jek­tų vys­ty­ma­sis. Ki­tuo­se mies­ tuo­se vys­ty­to­jai sten­gia­si dar ne­ri­ zi­kuo­ti“, – sa­kė A.An­ta­na­vi­čius. Jo pa­teik­tais Re­gist­rų cent­ro duo­ me­ni­mis, sos­ti­nė­je per­nai kas mė­ ne­sį vi­du­ti­niš­kai bu­vo su­da­ro­ma po 532 būs­to pirkimo–pardavimo san­do­rius, Kau­ne –267, o Klai­pė­ do­je –180 san­do­rių. „In­real“ duo­ me­ni­mis, pa­gal nau­jai pra­dė­tų ar­ ba at­nau­jin­tų dau­gia­bu­čių pro­jek­tų skai­čių už­tik­rin­tai pir­ma­vo sos­ti­nė. Per­nai Vil­niu­je bu­vo pra­dė­tos ar­ba at­nau­jin­tos 22 dau­gia­bu­čių (1680 bu­tų) sta­ty­bos, Kau­ne – 11 dau­gia­ bu­čių (274 bu­tai), Klai­pė­do­je – tik 1 dau­gia­bu­čio (63 bu­tai). Jei­gu Lie­tu­vos eko­no­mi­nės si­ tua­ci­jos ne­pa­veiks nei­gia­mos ži­ nios iš eu­ro zo­nos, pa­sak A.An­ ta­na­vi­čiaus, sos­ti­nės NT rin­ka vys­ty­sis spar­čiau nei ki­tuo­se did­ mies­čiuo­se. Kai­nos iš­si­lai­kys

Pas­te­bi­ma, kad nau­ji būs­to pro­jek­tai su­lau­kia di­des­nio pir­kė­jų su­si­do­ mė­ji­mo, to­dėl per­nai pir­mo­je me­tų pu­sė­je ne­tgi bu­vo pa­ki­lu­sios šių bu­ tų kai­nos – maž­daug 5–7 pro­c. Be­je, to­kia ten­den­ci­ja pa­si­reiš­kė tik Vil­ niu­je. „Ta­čiau mig­lo­tos eko­no­mi­nės per­spek­ty­vos pa­ska­ti­no NT vys­ty­ to­jus pa­grei­tin­ti par­da­vi­mo pro­ce­ są, dėl ku­rio nau­jų pro­jek­tų kai­nos bu­vo grą­žin­tos į pra­di­nį ly­gį“, – tei­ gė „In­real“ eks­per­tas. A.An­ta­n a­v i­č iaus tvir­t i­n i­m u, per­nai būs­to kai­nos Kau­ne ir Klai­ pė­do­je su­ma­žė­jo vi­du­ti­niš­kai 1–3 pro­c. „Tvy­rant nea­pib­rėž­toms eko­ no­mi­nėms per­spek­ty­voms, ma­ no­me, jog ar­ti­miau­siu me­tu bū­tų kai­nos tu­rė­tų iš­si­lai­ky­ti sta­bi­lios. Juo­lab kad siek­da­mi iš­par­duo­ti esa­mus li­ku­čius NT plė­to­to­jai ne­ ga­lės jų bran­gin­ti, o nau­ji pro­jek­ tai tu­rė­tų bū­ti pra­de­da­mi orien­ tuo­jan­tis į jau esa­mą kai­nų ly­gį“, – tei­gia­ma „In­real“ eko­no­mi­kos ir NT rin­kos ap­žval­go­je.

Sta­to pa­gal pa­klau­są

Per­nai ge­rė­jan­tys ša­lies eko­no­mi­ niai ro­dik­liai tei­gia­mai vei­kė NT sek­to­rių, ir po ke­le­rių me­tų per­ trau­kos virš di­džių­jų ša­lies mies­ tų vėl pa­ki­bo sta­ty­bų kra­nai. Ta­ čiau ryš­kė­ja ten­den­ci­ja, kad NT vys­ty­to­jai pa­si­mo­kė iš sa­vo klai­dų ir šiuo me­tu sta­to tiek nau­jų bu­tų, kiek maž­daug jų rei­kia pir­kė­jams. „Kal­bant apie NT rin­kos at­si­ ga­vi­mą Lie­tu­vo­je rei­kė­tų iš­skir­ti sos­ti­nę, ku­ri uži­ma ly­de­rės po­zi­ci­

180

pirkimo–pardavimo sandorių pernai buvo sudaryta Klaipėdoje.

„„Ne­ri­zi­kuo­ja: NT vys­ty­to­jai la­biau­siai ven­gia pra­dė­ti nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tus Klai­pė­do­je.  „Shutterstock“ nuo­tr.


12

trečiaDIENIS, vasario 29, 2012

pasaulis Nie­ko ­ ne­bi­jo

Su­teiks ­ prie­globs­tį

Pro­tes­tas ­ baig­tas

Į Krem­lių sie­kian­tis su­grįž­ti Ru­ si­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Vla­ di­mi­ras Pu­ti­nas pa­reiš­kė, kad jam, pra­de­dant nuo 1999 m., nuo­lat bū­da­vo pra­ne­ša­ma apie vi­sus prieš jį reng­tus pa­si­kė­si­ ni­mus, ta­čiau jis ne­ke­ti­nąs jų bi­jo­ti. Pa­sak V.Pu­ti­no, „žmo­ nės, ku­rie uži­ma ma­no pa­dė­tį, su tuo tu­ri gy­ven­ti“.

Tu­ni­sas bū­tų pa­si­ren­gęs su­ teik­ti prie­globs­tį Si­ri­jos ly­de­riui Bas­ha­rui al As­sa­dui, jei tai pa­ dė­tų de­ry­bo­mis su­re­gu­liuo­ti šią ša­lį jau ku­ris lai­kas kre­čian­ čią kru­vi­ną po­li­ti­nę kri­zę. To­kią min­tį iš­sa­kė Tu­ni­so pre­zi­den­tas Mon­ce­fas Mar­zou­ki (nuotr.), jo tei­gi­mu, B.al As­sa­dui tu­rė­tų ga­ lio­ti ir tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė.

Lon­do­no po­li­ci­ja išar­dė an­ti­ ka­pi­ta­lis­tų sto­vyk­lą prie Šv. Pau­liaus ka­ted­ros, suė­mė apie 20 žmo­nių ir taip nu­trau­ kė pa­sku­ti­nę di­de­lę ju­dė­ji­mo „Oc­cu­py“ pro­tes­to ak­ci­ją, vy­ ku­sią pa­sau­ly­je. Kai vy­ko ope­ ra­ci­ja, aikš­tė­je bu­vo apie 50– 60 pro­tes­tuo­to­jų, nors per­nai spa­lį jų bu­vo apie 200.

Briu­se­lio tur­gus Kai ku­rių ES ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rai kaip rei­kiant įsiu­to, kai Slo­vė­ni­ja pa­si­prie­ši­no nau­joms san­kci­joms Bal­ta­ru­si­jai.

Ke­le­tas ES dip­lo­ma­tų pa­reiš­kė, kad Liub­lia­nai po­li­ti­nių ka­li­nių li­ki­mas ne­svar­bus, o svar­būs tik pi­ni­gai. „Vi­si ži­no, ko­dėl jie priė­mė to­ kį spren­di­mą. Tai yra la­bai blo­gas pre­ce­den­tas ES, kai spren­di­mai prii­ma­mi tik at­si­žvel­giant į eko­ no­mi­nius in­te­re­sus“, – pik­ti­no­si neį­var­dy­tas ES dip­lo­ma­tas. Ta­čiau Slo­vė­ni­jos dip­lo­ma­tai at­ rė­žė, kad jiems nau­jas są­ra­šas ke­ lia klau­si­mų. „Mes ne­sa­me ap­skri­tai prieš san­ kci­jas. Bet yra tik vie­nas vers­li­nin­ kas są­ra­še ir mes no­ri­me bend­ro kri­te­ri­jaus, ko­dėl vie­ni vers­li­nin­ kai yra są­ra­še, o ki­ti ne“, – po su­ si­ti­ki­mo sa­kė Slo­vė­ni­jos dip­lo­ma­ti­ jos va­do­vas Kar­las Er­ja­ve­cas. Tie­sa, tuoj pat kai ku­rių ES ša­lių dip­lo­ma­ tai su­sku­bo pa­reikš­ti, kad slo­vė­nai sie­kia ap­sau­go­ti pel­nin­gą san­do­rį. Jį yra su­da­ręs Bal­ta­ru­si­jos vers­ li­nin­kas Ju­ri­jus Či­žas ir Slo­vė­ni­ jos įmo­nė „Ri­ko Group“. Ši gru­pė, pa­sak neo­fi­cia­lių šal­ti­nių, Mins­ke ke­ti­na sta­ty­ti pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­tį „Kem­pins­ki“. Anot san­kci­jų ša­li­nin­kų, kaip tik to­dėl K.Er­ja­ve­cas blo­ka­vo ban­dy­ mą įtrauk­ti Bal­ta­ru­si­jos vers­li­nin­ ką J.Či­žą į ES juo­dą­jį są­ra­šą. Neį­var­dy­tas dip­lo­ma­tas tei­gė, kad Slo­vė­ni­jos at­sto­vai ar­gu­men­ta­vo sa­vo spren­di­mą tuo, jog Pran­cū­zi­ ja įtrau­kė į juo­dą­jį są­ra­šą J.Či­žą, nes pra­lai­mė­jo de­ry­bas dėl kont­rak­to. Ta­čiau dip­lo­ma­tas tuoj pat pri­ dū­rė, kad pran­cū­zai ne­va su­si­grie­ bė ne­su­da­ry­ti san­do­rio, nes J.Či­ žo ry­šiai su Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tu Aliak­sand­ru Lu­ka­šen­ka jiems su­

kė­lė ne­ri­mą. Ki­ti dip­lo­ma­tai taip pat lie­jo tul­žį, kad slo­vė­nams svar­ biau vieš­bu­tis, nei ba­dau­jan­tys po­ li­ti­niai ka­li­niai. „Vie­na ver­tus, yra ba­dau­jan­tys po­li­ti­niai ka­li­niai. Ki­ta ver­tus, tu­ri pra­ban­gų vieš­bu­tį. Neat­ro­do, kad san­do­rio su­ma tu­rė­tų ko­kį nors po­vei­kį Slo­vė­ni­jos eko­no­mi­kai, ne­ bent kas nors Slo­vė­ni­jos vy­riau­sy­ bė­je tu­ri ar­ti­mų ry­šių su bend­ro­ve „Ri­ko Group“. Aš tie­siog ne­sup­ ran­tu“, – sa­kė dip­lo­ma­tas. J.Či­žo val­do­ma „Trip­le“ vers­lo gru­pė už­sii­ma lais­va­lai­kio, pre­ky­ bos cent­rų sta­ty­ba, taip pat res­to­ ra­nų, tu­riz­mo, lo­gis­ti­kos ir naf­tos pro­duk­tų vers­lu. Įmo­nė tu­ri vers­lo ry­šių Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je, Vo­kie­ti­ jo­je, Ny­der­lan­duo­se ir Len­ki­jo­je.

Dar vie­nas koš­ ma­ras JAV ug­dy­ mo įstai­go­je. 17 me­ tų T.J.La­ne’as dar prieš in­ci­den­tą gra­si­no, kad iš­žu­ dys bend­raam­žius. Ta­čiau nie­kam gra­ si­nan­čios ži­nu­tės ne­rū­pė­jo.

„„Šau­lys: dau­ge­lis su­krės­tų Čar­do­no mo­kyk­los mo­ki­nių T.J.La­ne’ą va­

„EUOb­ser­ver“, „Ra­dioF­reeEu­ro­pe“ inf.

di­no at­stum­tuo­ju. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Kru­vi­na dra­ma Pa­ni­ka mo­kyk­lo­je

„„Kri­ti­ka: už tai, kad ne­pa­lai­kė

san­kci­jų, Slo­vė­ni­jos dip­lo­ma­ti­ jos va­do­vui K.Er­ja­ve­cui te­ko aiš­ kin­tis, ko­dėl jam ne­rū­pi žmo­gaus tei­sės.  AFP nuo­tr.

Žiau­rus nu­si­kal­ti­mas su­krė­tė Oha­jo vals­ti­jo­je, ne­to­li Kliv­lan­do mies­to, esan­čio ma­žy­čio Čar­do­no mies­te­lio bend­ruo­me­nę. Su­žeis­ti 4 mo­kyk­los mo­ki­niai, 2 jų mi­rė, du mo­ki­niai kri­ti­nės būk­ lės – to­kio pir­ma­die­nio ne­si­ti­kė­ jo nie­kas. 1,1 tūkst. mo­ki­nių tu­rin­čio­ je Čar­do­no, ku­ria­me gy­ve­na vos 5,1 tūkst. žmo­nių, vi­du­ri­nė­je mo­ kyk­lo­je šū­viai nuai­dė­jo pir­ma­die­ nį ry­te vie­tos lai­ku. Net­ru­kus iš mo­kyk­los apim­ ti pa­ni­kos ir klyk­da­mi ėmė bėg­ti mo­ki­niai bei mo­ky­to­jai. 17-me­tė Heat­her Zis­ka sa­kė bu­ vu­si ka­vi­nė­je, kai ji ir ki­ti moks­lei­ viai iš­gir­do ko­ri­do­riu­je po­škė­ji­mą. Mer­gai­tė sa­kė pa­ma­čiu­si pa­žįs­ta­ mą moks­lei­vį įei­nant į ka­vi­nę ir imant šau­dy­ti. Ji kar­tu su ki­tais puo­lė lau­kan. Kai ku­rie įbė­go į gre­ti­mą mo­kyk­ los pa­sta­tą, dar ki­ti už­si­ra­ki­no mo­ky­to­jų kam­ba­ry­je. „Vi­si tie­siog puo­lė bėg­ti“, – pa­ sa­ko­jo 17-me­tė. Iš­gir­dę ži­nią apie su­si­šau­dy­mą, mies­te­lio gat­ves už­ plū­do iš­si­gan­dę tė­vai. Dau­ge­lis jų ban­dė pri­si­skam­bin­ti sa­vo at­ža­ loms, ki­ti sku­biai ve­dė vai­kus kuo to­liau nuo pa­sta­to. Pa­rei­gū­nai į in­ci­den­to vie­tą at­ vy­ko ne­dels­da­mi. Įta­ria­mą­jį po­li­ ci­jai pa­vy­ko su­lai­ky­ti ato­kiau nuo mo­kyk­los. Pa­sak FTB spe­cia­lio­sios agen­ tės Vic­ki An­der­son, vai­ki­nas var­ du T.J.La­ne’as bu­vo su­čiup­tas prie sa­vo au­to­mo­bi­lio, už pu­sės my­lios nuo mo­kyk­los. FTB pa­rei­gū­nai pa­tvir­ti­no, kad apie nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vus kol kas ne­tu­ri ži­nių, nes rei­kia su­rink­

ti įkal­čius ir ap­klaus­ti įta­ria­mą­jį. Tie­sa, pa­rei­gū­nai pra­si­ta­rė, kad nu­si­kal­tė­lis vei­kė vie­nas. Žu­di­kas bu­vo at­si­sky­rė­lis

Ži­niask­lai­da pa­skel­bė, kad ge­ro­kai prieš žu­dy­nes vai­ki­nas pa­li­ko ke­ lis gra­si­na­mo po­bū­džio įra­šus so­ cia­li­niuo­se tink­luo­se „Twit­ter“ ir „Fa­ce­book“.

Mes at­si­su­ko­me ir pa­ma­tė­me, kad T.J. sto­vi už mū­sų prie sta­lo su gink­lu ir šau­do.

„Fa­ce­book“ tink­la­la­py­je praė­ ju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį jis ra­šė: „Da­bar! Pa­jus­ki­te mir­tį. Ne tik be­si­šyp­san­čią jums, ne tik per­ se­kio­jan­čią jus, bet ir sa­vo vi­du­je. Rai­ty­ki­tės ir kan­kin­ki­tės. Pa­si­jus­ ki­te men­kes­ni prieš ma­no ga­lią. Mir­tis jums vi­siems.“ Anot liu­di­nin­kų, šau­lys tai­kė­si į gru­pę mo­ki­nių, o ne šau­dė į vi­ sus. Be­je, vie­nas per ata­ką sunkiai su­žeis­tų vai­ki­nų, 17-me­tis Rus­ sel­las Kin­gas jau­nes­ny­sis, bu­vo ką tik pra­dė­jęs drau­gau­ti su bu­vu­sia T.J.La­ne’o mer­gi­na. Pa­ži­no­ję T.J.La­ne’ą tvir­ti­no, kad jis bu­vo at­stum­ta­sis. Ki­ti sa­kė, kad iš jo mo­kyk­lo­je nuo­la­tos bu­vo ty­ čio­ja­ma­si, dar ki­ti – kad jau­nuo­lis bu­vo už­si­sklen­dęs ir at­šiau­rus. Ke­lis kar­tus „Twit­ter“ so­cia­li­ nia­me tink­la­la­py­je jis mi­nė­jo, kad at­si­neš į mo­kyk­lą gink­lą, bet nie­ kas ne­krei­pė dė­me­sio.

Ban­dė iš­gel­bė­ti bend­ra­moks­lį

Mir­ti­nai su­žeis­tas per ata­ką bu­vo 16 me­tų Da­nie­lis Par­mer­to­ras. Kaip pa­sa­ko­jo ka­vi­nė­je tuo me­ tu bu­vęs 15 me­tų nau­jo­kas Dan­ny Ko­mert­zas, D.Par­mer­to­ras žu­vo, kai ban­dė jį ap­sau­go­ti nuo šū­vių. Žu­vu­sio D.Par­mer­to­ro šei­ma pa­skel­bė, kad bu­vo šo­ki­ruo­ta. Pa­ sak ži­niask­lai­dos, vai­ki­nas užau­ gęs sva­jo­jo bū­ti kom­piu­te­rių pro­ gra­muo­to­ju. Ka­vi­nė­je jis bu­vo to­dėl, kad lau­kė au­to­bu­so. Mo­kyk­los mo­ ky­to­jai ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ko­dėl D.Par­mer­to­ras ta­po T.J.La­ne’o tai­ki­niu. D.Ko­mert­zas pa­sa­ko­jo, kad per šau­dy­mą ka­vi­nė­je bu­vo apie 100 mo­ki­nių. „Jis ne­šau­dė į vi­sus. Jis tai­kė­si į maž­daug ke­tu­ris“, – pa­ sa­ko­jo mo­ki­nys. Mo­ki­nys Na­te’as Muel­le­ras, ku­ ris ne­ty­čia at­si­dū­rė pa­čia­me su­ si­šau­dy­mo cent­re ir ku­riam kul­ ka su­žei­dė au­sį, pa­sa­ko­jo: „Stai­ga iš­gir­do­me gar­sų trenks­mą, pa­na­ šiai kaip fe­jer­ver­ko. At­si­su­ko­me ir pa­ma­tė­me, kad T.J. sto­vi už mū­sų prie sta­lo su gink­lu ir šau­do. Pir­ mas šū­vis ne­pa­tai­kė į ma­ne, ant­ ras pa­tai­kė į kaž­ką man už nu­ ga­ros, o tre­čias kliu­dė ma­ne, kai ban­džiau bėg­ti. Nei per­spė­ji­mo, nei dar ko. Jis tie­siog ėmė šau­ dy­ti.“ Pa­sak mo­ki­nių, šau­dy­mas bai­ gė­si, kai mo­kyk­los fut­bo­lo tre­ne­ rio asis­ten­tas Fran­kas Hal­las kar­tu su mo­ky­to­ju Jo­sep­hu Ric­ci su­ge­ bė­jo iš­vy­ti T.J.La­ne’ą iš mo­kyk­ los. Dau­ge­lis liu­di­nin­kų sa­kė, kad tre­ne­ris el­gė­si he­ro­jiš­kai, nes ne­ tu­rė­jo su sa­vi­mi gink­lo. „Dai­ly Mail“, AP, „Reu­ters“, BNS inf.


13

TREČIADIENIS, vasario 29, 2012

rubrika

namai

namai@kl.lt Redaktorė Lina Bieliauskaitė

„„Pokš­tas: to­kių „iš­pro­tė­ju­sių na­mų“, kaip Vo­kie­ti­jos mies­te Bis­pin­ge­ne, uos­ta­mies­ty­je dar neiš­dy­go, ta­čiau ir Klai­pė­do­je ne­stin­ga vie­tos „įdo­my­bių“. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Mies­to gat­vė­se – ar­chi­tek­tū­ri­niai akib­rokš­tai Nes­tan­dar­ti­nių, kar­tais, re­gis, ir į svei­ko pro­to rė­mus ne­tel­pan­čių sta­ti­nių pro­ jek­tuo­to­jai to­kių eks­pe­ri­men­tų pa­pras­tai ima­si są­mo­nin­gai – siek­da­mi ap­lin­ki­nius nu­ste­bin­ti, pri­blokš­ti, pra­links­min­ti ar šo­ ki­ruo­ti. Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Ša­li­gat­vis, ve­dan­tis į nie­kur

Aukš­tyn pa­ma­tais stūk­san­tys na­ mai, pa­svi­rę, de­for­muo­ti, ky­ban­tys virš van­dens, įvai­rių daik­tų for­mas at­kar­to­jan­tys bei ki­to­kie įmant­ry­ bių ku­pi­ni pa­sta­tai tam­pa vie­tos įžy­my­bė­mis ir gau­siai tu­ris­tų lan­ ko­mais ob­jek­tais. Nors Klai­pė­da ne­ga­li pa­si­gir­ti pa­na­šaus po­bū­džio eks­pe­ri­men­

tais, čia taip pat ga­li­ma iš­vys­ti ne­ ma­žai keis­te­ny­bių bei ar­chi­tek­tū­ ri­nių akib­rokš­tų. Pa­čia­me mies­to cent­re, Nau­jo­jo­ je Uos­to gat­vė­je 5, sto­vin­tis pa­sta­ tas klai­pė­die­čiams akių vei­kiau­siai ne­be­ba­do. Ta­čiau į šią vie­tą už­kly­dę tu­ris­tai ne­re­tai pa­si­jau­čia it spąs­ tuo­se – ke­liau­jant ša­li­gat­viu sta­ti­nio link, tiek iš vie­nos, tiek iš ki­tos pu­ sės prieš akis iš­ky­la sie­na, nes na­mas pri­si­šlie­jęs prie pat va­ žiuo­ja­mo­sios da­lies.

14

„„Rakš­tis: ka­dai­se nie­kam ne­kliu­dęs pa­sta­tas Nau­jo­jo­je Uos­to gat­vė­je šian­dien trik­do ne tik pės­čiuo­sius –

gy­ven­ti to­kios in­ten­sy­vios gat­vės kai­my­nys­tė­je bū­tų tik­ras iš­šū­kis.


14

TREČIADIENIS, vasario 29, 2012

namai rubrika

Mies­to gat­vė­se – ar­chi­tek­tū­ri­niai akib­rokš­tai Kaip pri­pa­ži­no Kul­ 13 tū­ros pa­vel­do de­ par­ta­men­to Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nio

pa­da­li­nio vy­riau­sia­sis vals­ty­bi­nis ins­pek­to­rius Lais­vū­nas Ka­va­liaus­ kas, šį sta­ti­nį bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ ti ur­ba­ni­za­ci­jos au­ka. „Be abe­jo, ši mies­to gat­vė kaž­ ka­da bu­vo siau­res­nė, ta­čiau so­ viet­me­čiu ji bu­vo pla­ti­na­ma, ir ga­liau­siai pa­sta­tas at­si­dū­rė ties su­siau­rė­ji­mu. Ta­čiau pa­gal de­ta­ liuo­sius pla­nus, jis, de­ja, nu­ma­ty­ tas griau­ti“, – ap­gai­les­ta­vo spe­cia­ lis­tas.

Tu­ri ver­tin­gų sa­vy­bių

Pa­sak pa­šne­ko­vo, nors šis XX a. pir­mo­sios pu­sės sta­ti­nys nė­ra įtrauk­tas į kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­ tų są­ra­šą, ta­čiau iš­si­ski­ria ver­tin­ go­mis sa­vy­bė­mis. „Man, kaip for­ti­fi­ka­ci­jos ty­ri­nė­ to­jui, jis įdo­mus tuo, kad čia rū­sy­ je ka­ro me­tu bu­vo įreng­ta slėp­tu­vė su me­ta­li­niais maž­daug pu­sant­ ro cen­ti­met­ro sto­rio sky­dais, ku­rie pri­deng­da­vo pus­rū­sio lan­gus. Jie tu­ri spe­cia­lias ran­ke­nė­les ir bū­da­vo pri­spau­džia­mi va­kuu­mi­niu bū­du. Tai re­tes­nis ra­di­nys, nors ana­lo­gų tu­ri­me ir vi­sai ša­lia, „Lai­vi­tės“ te­ ri­to­ri­jo­je, esan­čia­me sta­ti­ny­je“, – pa­ste­bė­jo L.Ka­va­liaus­kas. Pa­sak pa­šne­ko­vo, šia­me na­me iš­li­kę ir to­kių au­ten­tiš­kų in­ter­je­ro de­ta­lių kaip ply­te­lės. Ar L.Ka­va­liaus­kui yra te­kę ma­ty­ti pa­na­šių ob­jek­tų, keis­tai įsi­lie­ju­sių į bend­rą inf­rast­ruk­tū­rą? Paš­ne­ko­vas spė­jo, jog ir ki­tuo­se mies­tuo­se bū­ tų ga­li­ma iš­vys­ti ana­lo­gų. „Ka­li­ning­ra­de te­ko ma­ty­ti til­tą, ku­ris ve­da tie­siai į na­mą – pa­sta­ro­ jo taip nie­kas ir ne­nug­rio­vė. Iš­ties įspū­din­gas re­gi­nys“, – pri­si­mi­nęs pa­tir­tį kai­my­nė­je ša­ly­je šyp­so­jo­si pa­šne­ko­vas. Anek­do­to ver­tas vaiz­das

Klai­pė­die­tis ar­chi­tek­tas Vi­ta­li­jus Jan­kū­nas ne­nei­gė, jog mies­te ga­ li­ma iš­vys­ti pa­sta­tų, ku­rių frag­ men­tus vei­kiau bū­tų ga­li­ma pa­va­ din­ti ba­lan­džio 1-osios po­kštu nei kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų dar­bo vai­ siu­mi. Ko­men­tuo­da­mas dau­gia­ bu­čio J.Zauer­vei­no gat­vė­je pro­

„„Ko­lo­nos: kai ku­rie J.Zauer­vei­no gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai tu­rė­tų ne­la­bai džiaug­tis pro lan­gą ma­to­mu vaiz­du.

jek­tą, V.Jan­kū­nas bu­vo la­ko­niš­kas – anek­do­to ver­tas vaiz­das. Iš tie­sų – ga­li­ma tik spė­lio­ti, kaip tu­rė­tų jaus­tis šio na­mo pir­mo­jo aukš­to gy­ven­to­jai, kas­dien pro sa­ vo lan­gą ma­ty­da­mi prie­šais stūk­ san­čias ko­lo­nas. „Šis pa­sta­tas pa­ro­do meist­riš­ku­ mą ir gi­lią ar­chi­tek­to įžval­gą kur­ ti taip, kaip man gra­žu, – iro­ni­za­vo ar­chi­tek­tas, – nors su ra­cio­na­lu­mu ir funk­cio­na­lu­mu čia nie­ko bend­ ro nė­ra.“

Lais­vū­nas Ka­va­liaus­kas:

Pa­tys sau ar­chi­tek­tai

Vis dėl­to pa­šne­ko­vas pa­ste­bė­jo, jog ne vi­sa­da de­rė­tų mes­ti ak­me­ nį į ar­chi­tek­tų dar­žą. Kad ir kal­bant apie įvai­rius konst­ruk­ci­nius pa­sta­ tų „pa­to­bu­li­ni­mus“, ku­rie taip pat ne­re­tai at­ro­do anek­do­tiš­kai. Vie­nas to­kių – S.Šim­kaus gat­vė­ je esan­čio dau­gia­bu­čio man­sar­dos re­konst­ruk­ci­ja. Vie­na­me sto­go ga­ le ky­šo ar­kos for­mos da­ri­nys, ku­ris, V.Jan­kū­no žo­džiais, at­ro­do tar­si ant pa­sta­to nu­kri­tęs sve­tim­kū­nis. Ta­čiau, pa­sak pa­šne­ko­vo, te­rei­

„„Ša­šas: ap­va­lai­na konst­ruk­ci­ja, ky­šan­ti iš dau­gia­bu­čio S.Šim­kaus gat­

vė­je sto­go, at­ro­do it sve­tim­kū­nis.

kia pa­kel­ti gal­vą ir ap­lin­kui iš­vy­si­ me dau­giau pa­na­šių da­ly­kų. „Štai bu­vo se­nas na­mas, žmo­ nės kei­tė­si lan­gus ir vie­to­je ti­pi­nių pen­kių lan­gų pa­si­da­rė 25 ne­ti­pi­ nius. Ar­ba te­ko ma­ty­ti vie­ną Klai­ pė­dos dau­gia­bu­tį, ku­ria­me ga­li­ma

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

su­skai­čiuo­ti net 14 skir­tin­gų bal­ ko­nų stik­li­ni­mo ti­pų. Tai­gi ky­la klau­si­mas, kas čia kal­tas – ar mies­ to vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas, ar val­ džia, ar bend­ri­jos pir­mi­nin­kas, ar pa­ts žmo­gus?“ – re­to­riš­kai klau­sė pa­šne­ko­vas.

Ka­li­ning­ra­de te­ko ma­ty­ti til­tą, ku­ris ve­da tie­siai į na­mą – pa­sta­ro­jo taip nie­ kas ir ne­nug­rio­vė. Iš­ties įspū­din­gas re­ gi­nys.

„Auk­si­nio tri­kam­pio“ že­mės rai­žo­mos skly­pais Klai­pė­dos ap­skri­ties ar­chi­tek­ tams eks­per­tams pa­teik­tas pro­ jek­tas pri­mi­nė neiš­si­pil­džiu­sias mies­to stra­te­gų vil­tis apie va­di­na­ mo­jo „auk­si­nio tri­kam­pio“ su­kles­ tė­ji­mą.

Taip skam­biai po­li­ti­kų pa­va­din­tos uos­ta­mies­čio priei­gos (te­ri­to­ri­ja tarp Vil­niaus plen­to ir Til­žės gat­ vės) tu­rė­jo tap­ti vie­nu in­ves­ti­ci­jų trau­kos ir mies­to eko­no­mi­nio au­ gi­mo cent­rų. Ta­čiau iki šiol ši te­ri­ to­ri­ja ap­leis­ta, o jo­je že­mes val­dan­ tys vers­li­nin­kai apie drą­sius plėt­ros pla­nus ne­be­kal­ba. LAS Klai­pė­dos ap­skri­ties or­ga­ ni­za­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­ nis­ti­kos eks­per­tų ta­ry­bai pa­teik­ tas svars­ty­ti 18 ha že­mės skly­po Vil­niaus plen­te 5 de­ta­lio­jo pla­ no kon­cep­ci­jos pro­jek­tas nu­ma­to šio skly­po skai­dy­mą į ma­žes­nius skly­pus, jiems nu­sta­to­ma ko­mer­

ci­nė pa­skir­tis, už­sta­ty­mo re­ži­mai. Pa­ki­li­mo lai­ko­tar­piu pro­ce­sas bu­ vo at­virkš­ti­nis. Skly­po sa­vi­nin­kai tuo­met jį di­ di­no ir pla­na­vo pa­gal konk­re­taus in­ves­tuo­to­jo po­rei­kius. Dėl eko­ no­mi­nio sunk­me­čio šian­die­nos vers­lo kon­sul­tan­tai že­mės sa­vi­ nin­kams jau pa­ta­ria, jog rin­ko­je di­ des­nę pa­klau­są tu­ri ma­žes­nio plo­ to skly­pai. Kon­cep­ci­jos pro­jek­tą ren­gian­ti bend­ro­vė prie pa­grin­di­nio įva­žia­ vi­mo į mies­tą be­si­šlie­jan­tį skly­pą pa­da­li­jo į 6 da­lis, nu­sta­tė ga­li­mas už­sta­ty­mo ri­bas bei pa­sta­tų aukš­ čius (iki 29,5 m), pa­tei­kė trans­por­ to or­ga­ni­za­vi­mo sche­mą. Eks­per­tų ta­ry­bos na­riams ki­lo klau­si­mų, ko­dėl ri­bo­ja­mas nu­ma­ to­mas pa­sta­tų aukš­tin­gu­mas, jei mies­to aukš­ty­bi­nių pa­sta­tų sche­ ma šio­je vie­to­je lei­džia sta­ty­ti iki 60 m aukš­čio pa­sta­tus. Aukš­čiau­

sius sta­ti­nius kon­cep­ci­jos ren­gė­ jams re­ko­men­duo­ta pla­nuo­ti pa­lei Vil­niaus plen­to li­ni­ją ir taip „įrė­ min­ti“ šio trans­por­to ko­ri­do­riaus erd­vę. Dau­g iau­s ia dis­k u­s i­j ų su­k ė­l ė kon­cep­ci­jos pro­jek­to trans­por­to spren­di­niai. Su pla­nuo­ja­mu skly­ pu be­si­ri­bo­jan­čių te­ri­to­ri­jų de­ ta­liuo­siuo­se pla­nuo­se ties skly­ pu nu­ma­ty­ta ma­gist­ra­li­nė gat­vė, jun­gian­ti Vil­niaus plen­tą ir Til­ žės gat­vę bei via­du­kas po ar­ba per Vil­niaus plen­tą. Kon­cep­ci­jos ren­gė­jai su­si­sie­ki­ mui su nau­jai pla­nuo­ja­ma te­ri­to­ ri­ja pa­si­rin­ko ki­tą, lai­ki­ną va­rian­ tą – trans­por­tą į skly­pą nu­kreip­ti iš Vil­niaus plen­to į „auk­si­nia­me tri­ kam­py­je“ su­pla­nuo­tą Sud­man­tų gat­vę. Lai­ki­nas trans­por­to spren­ di­nys su­lau­kė abe­jo­nių ir dėl eis­ mo sau­gu­mo, ir dėl gat­vės li­ni­jos pa­grįs­tu­mo.

„„Pla­nai: skly­pe nu­ma­to­ma ko­mer­ci­nės pa­skir­ties sta­ty­ba.

Eks­per­tų nuo­mo­ne, skly­po sa­vi­ nin­kai ir pro­jek­tuo­to­jai dė­me­sį tu­ rė­tų su­telk­ti į ma­gist­ra­li­nės gat­vės ir via­du­ko pro­jek­tą. Esą tai bū­tų ne tik svar­bus žings­ nis šios te­ri­to­ri­jos plėt­rai, bet di­dė­

tų ir pla­nuo­ja­mo skly­po pa­trauk­lu­ mas bei ver­tė. Pro­jek­tas ar­ti­miau­siu me­tu bus tei­kia­mas svars­ty­ti mies­to ta­ry­bos te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ko­mi­te­tui. „Klai­pė­dos“ inf.


15

trečiadienis, vasario 29, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI AMBULATORIJA Unikali technologija Lietuvoje

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682. 911018

Išsinuomočiau sodą, sodybą netoli Klaipėdos (iki 25 km atstumu). Tel. 8 601 90 002. 916989

Mokymas Kiti kursai Kursai: buhalterinės apskaitos, fotografijos, makiažo, kompiuterių, raštvedybos, kalbų, sąmatininkų. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt. 914955

Kompiuterių kursai

916728

Vairuotojų kursai

3 kambarių perplanuotą, suremontuotą butą 5 pl./3 a. Baltijos pr. Kaina 150 000 Lt. Tel. 8 611 41 730, www.kavintene.lt.

907322

916596

Padedame išnuomoti ir išsinuomoti kambarius, butus. Reikalingi butai nuomai. UAB „Liepų parkas“, Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099.

Debreceno g. 2 kambarių butą bendrabutyje (37 kv. m, 5/4 a., suremontuotas), savininkas, kaina 49 000 Lt. Tel. 8 643 27 660.

Skubiai labai nebrangiai 1 kambario suremontuotą butą Rumpiškės g., 2 kambarių butą šiaurinėje miesto dalyje, šalia PC IKI. Tel. 8 609 61 072, 8 679 82 151. 916697

Parduoda 1 kambario 28 kv. m butą Debreceno g., plytiniame name, su balkonu. Kaina 78 000 Lt. Tel. 8 614 07 549.

Sveikata, grožis

916620

Alksnynės vairavimo mokykla. B, B(automatas) kategorijos kursai. Nauja grupė kovo 1 d. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt.

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

Šiandien gyvename tokiame Pasaulyje, kur dauguma esame tiesiogiai ar netiesiogiai paliesti vėžio – vieni gyvename su juo, kiti turime tokios patirties šeimoje arba tarp draugų. Pasaulinės kovos su vėžiu dienos tikslas – skleisti žinią, jog stiprinant vėžio profilaktiką ir ankstyvąją diagnostiką galima tikėtis geresnių rezultatų kovojant su šia klastinga liga. Kraujo tyrimų laboratorija, prisijungdama prie kovos su vėžiu, skelbia akciją: visą vasario mėnesį mūsų laboratorijų procedūriniuose kabinetuose visiems vėžio žymenims taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinė laboratorija. Informacija tel. 8 607 94 033, 8 46 213 470, 8 699 03 033, Šaulių g. 21 ir Jūreivių g. 19, Klaipėda.

906526

906851

904434

Nekilnojamasis turtas Keičia Keičiu 4 kambarių savivaldybės nuomojamą butą (neterminuota sutartis) į mažesnio ploto butą. Tel. 8 678 25 308. 917083

Nuoma

884049

906555

Butus: naujos statybos 3 kambarių 4/1 a. Birutės g.; 9/4 a. Mogiliovo g.; 3/1 a. Tilžės g., 9/6 a. Naikupės g. (pigiai); 1 kambario 10/2 a. Smiltelės g.; 4/2 a. Pušyno g. Tel. 380 359, 8 675 43 634. Namą Klaipėdoje, Rėvos g. (2 aukštai, 130 kv. m, 5 a sklypas, 2 automobilių pavėsinės, 3 miegamieji, valgomasis + svetainė, šildymas dujomis). Tel. 8 611 41 730.

Dirbanti pora ilgalaikei nuomai ieško buto Klaipėdoje. Mokėsime užstatą ir į priekį. Tvarką garantuojame. Tel. 8 612 17 177.

Namą Labrenciškėse (įrengtas, 273 kv. m, 9 a sklypas, su pirtimi, šildymas dujomis, artezinis gręžinys, tinka komercijai). Tel. 8 633 82 055. www.kavintene.lt.

916246

916597

Dirbantis 50 m. vyriškis išsinuomotų kambarį. Tel. 8 635 02 429. 917296

Išnuomojamas 1 kambario butas „Eglės“ turgavietės rajone (2 aukšte, tvarkingas, su buitine technika, yra balkonas). Tel. 8 682 06 961.

NAUJIENA! Diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai (dėl kraujavimų, gimdos gleivinės ligų). Visos ambulatorinės ginekologinės paslaugos. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, Kuncų g. 12-54, Klaipėda, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt.

906585

916692

Karlskronos g. 3 kambarių suremontuotą butą, 5/3 a. Tel. 8 656 79 850, 8 656 79 851. 898847

Komercinės paskirties 127 a žemės sklypą Klaipėdoje. Yra visos komunikacijos, elektra, nuotekos, vandentiekis, detalusis planas, geležinkelio atšakos servitutas, 2000 kv. m gamybinio pastato projektas. Tel. 8 611 45 000. 916574

Likviduojama UAB „Kopų Lūgnė“ parduoda 0,1514 ha žemės sklypą, esantį Kretingos g. 8B, Klaipėda (kaina 215 000,00 Lt) ir 0,4476 ha žemės sklypą, esantį Irklų g. 2, Klaipėda (kaina 516 000,00 Lt). Skelbimas galioja 30 dienų. Informacija tel. (8 46) 346 071, 8 689 61 337, e. paštas simpatijasi@gmail.com. 916223

Naujus butus centre, „Manto Namų“ komplekse, Mažvydo al. Kaina nuo 4000 Lt už kv. m. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 916346

Nebrangiai 11 a sklypą gyv. namui statyti Klaipėdoje, Ramunių g., Rimkai. Privestos miesto komunikacijos, prie miškelio. Savininkas. Tel. 8 611 07 153. 917192

916595

917470

NAUJIENA: procedūros veidui ir kūnui su energizuoto vandens kosmetika. GROŽIUI: Mezoterapija savo krauju – PRP trombocitų plazma: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos priežiūrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija, liekninamosios procedūros. SVEIKATAI: šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malšinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. Vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas. S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493 767, mob. +370 620 67 701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

Butus: 1 kambario Žardininkų g. (83 000 Lt), 2 kambarių Kalnupės g. (109 000 Lt), 2 kambarių Taikos pr. (123 000 Lt), 3 kambarių Poilsio g. Tel. 420 792, 8 652 22 532.

916397

917689

Išnuomoja komercines 60 kv. m patalpas Tiltų g. 17. Tel. 8 687 70 208.

Nemokama vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūra. Ginekologų, urologų, kardiologų, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. Nėščiųjų priežiūra. Odos vėžio diagnostika naujausiu vokiečių FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Masažai, fizioterapinės procedūros. Naujiena – smegenų kraujagyslių tyrimas. Turintiesiems siuntimą echoskopiją, gastrofibroskopiją, rektoskopiją, neurologo konsultaciją dėl galvos svaigimo, reabilitacines procedūras apmoka ligonių kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profilaktiniai darbuotojų tikrinimai įmonėms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt.

914875

NTA „Memelhaus“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti butus, kotedžus, namus. Reikalingi nuomai Jūsų NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78.

909874

KOMPIUTERIŲ KURSAI („AutoCAD“, „3D MAX“, interjero vizualizacija, „CorelDRAW“, „PhotoSHOP“). Tel. 8 614 36 232; www.manokursai.com.

3 kambarių 69 kv. m butą (aukštos lubos, yra balkonas, 2 aukštas). Be tarpininkų. Tel. 8 615 92 008.

917022

Išnuomojamas vieno kambario butas su baldais ir buitine technika. Nuomos kaina 400 Lt. Tel. 8 602 22 996, 8 657 98 565, e. paštas eleele@inbox.ru. 916763

Išnuomoju 1 kambario butą Taikos pr., prie „Avitelos“ (su baldais ir buitine technika), 2 kambarių butą Smiltelės g. (suremontuotas). Tel. 8 603 78 994, 8 603 78 977. 916244

Išnuomoju 4 kambarių butą pietinėje miesto dalyje, su baldais. Kaina 500 Lt. Tel. 8 673 17 194. 917082

NTA „Laimita“ greitai išnuomoja Jūsų nekilnojamąjį turtą. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529. 906305

Naujus butus centre. Perduoti eksploatacijai. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A.lt, tel. 8 652 09 668. 906265

1 kambario butą su holu visiškai renovuotame name Laukininkų g. (44 kv. m, 5/5 a., tvarkingas ir ekonomiškas, įstiklintas balkonas, 129 000 Lt). Tel. 8 630 78 714. 918049

1,75 ha žemės ūkio paskirties sklypą „Bruzdeilynėje“ (graži vieta, tarp Klaipėdos ir Palangos, 1 a - 500 Lt). Galima dalimis. Tel. 8 674 09 416, 8 648 24 522. 917270

10-12 a namų valdos sklypus su komunikacijomis Trušelių kaime. Tel. 8 689 33 333. 917630

105 kv. m kotedžą Ginduliuose (visos komunikacijos, šildymas dujomis, visiškai sutvarkyta aplinka, 1 kv. m kaina tik 2 250 Lt). Tel. 8 686 07 289.

Padedu parduoti, pirkti, išnuomoti butus ir kitą nekilnojamąjį turtą, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@ dnbbustas.lt. 913048

Pigiai! Skubiai! 2 atskirų kambarių butą plytiniame penkių aukštų naujesnės statybos name su baldais. Kaina 92 000 Lt. www.kavintene.lt. Tel. 8 672 12 325. 917796

Savininkas parduoda gamybines-sandėliavimo patalpas Gargžduose (850 kv. m) arba dalį patalpų (yra 56 a asfaltuota teritorija). Tel. 8 687 73 398. 916470

Savininkas parduoda naujos statybos neįrengtą namą Gargžduose (arba keičia į butą) ir namų valdos sklypą Gargžduose. Tel. 8 687 73 398. 916476

Skubiai! Šiūpariuose 2 aukštų 260 kv. m iš dalies įrengtą namą (14 a sklypas, kaina 99 000 Lt). Tel. 8 659 54 907, e. paštas vaida@memelhaus.lt. 917185

Strategiškai patogioje vietoje raudonų plytų mūriniame name 3 kambarių butą (5/4 a., nekampinis, suremontuotas, 217 000 Lt). Tel. 8 699 96 103 (savininkas). 915617

903647

13 a namų valdos-rekreacinį sklypą Šventosios mieste. Tel. 8 626 38 528. 917599

2 pereinamų kambarių 46 kv. m butą su balkonu 2 a. J.Zauerveino g. Tel. 8 685 50 140. 916760

Nebrangiai išnuomojamos administracinės patalpos (po 15 ir 20 kv. m, su biuro baldais) šalia Lietuvininkų a. Automobilių stovėjimo aikštelė. Tel. 8 659 15 447.

3 kambarių butą 58 kv. m Sulupės g. (5/3 a., raudonų plytų namas). Kaina 105 000 Lt. Tel. 8 689 89 898.

916563

915926

Tvarkingą 1 kambario su holu butą Vyturio g. (44 kv. m, 105 000 Lt); suremontuotą 3 kambarių su holu butą Laukininkų g. (78 kv. m, 170 000 Lt). Tel. 8 674 02 410. 917688

Žemės ūkio paskirties sklypus: 1,1 ha - Kalotėje; 55 a - Bruzdeilyno k., prie kelio Palanga-Klaipėda; 30 a - netoli Karklės; 18 a - Klaipėdos m. Tel. 8 699 01 993. 916428

Nukelta į 16 p.


16

trečiadienis, vasario 29, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Nekilnojamasis turtas Perka

Siūlo darbą Automobilių servisas Klaipėdoje ieško kėbulininko ir paruošėjo-dažytojo. Patirtis būtina. Tel. 8 676 55 146, 8 616 03 525. 915730

atkelta iš 15 p. UAB „Liepų parkas“ perka ir parduoda nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumentus. Suteikia visas teisines paslaugas. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099. 909870

1 arba 2 kambarių butą, gali būti be remonto, siūlyti garažą. Tel. 420 793, 8 652 22 532. 916695

1 arba 2 kambarių butą. Agentūroms nesikreipti. Tel. 8 633 81 685. 915878

2-3 kambarių butą senamiestyje. Mokėsiu iki 170 000 Lt. Tel. 8 619 51 046. 914654

3 kambarių butą Klaipėdoje, 5 aukštų name (nesiūlyti 1 ir 5 aukšte). Tvarkinga laiptinė. Kaina iki 150 000 Lt. Ne agentūra. Tel. 8 680 52 592. 912323

NTA „Laimita“ perka arba padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 494 017, 8 673 38 529. 906317

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 907472

Pirkčiau 1 arba 2 kambarių butą centrinėje miesto dalyje. Ne agentūra. Siūlyti įvairius variantus iki 100 000 Lt. Tel. 8 677 72 745. 917302

UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 4 kambarių butus, namus, žemės sklypus, sodus. www.naminta.lt. Tel. 361 773, 8 618 62 577, Statybininkų pr. 7A. 906994

Tarpininkavimas Statinių legalizavimas, perdavimas Valstybinei komisijai. Sklypų matavimai. Detalieji planai. Sodo namelių projektavimas, perdavimas. Tel. 8 676 55 573. 915002

Paskolos

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos nustatyti dėvėtų rūbų kainą ir pardavėjoskonsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@ yahoo.com. Tel. 8 613 21 712. 916336

UAB „Šalnos prekyba“ vykdanti vėdinimo-kondicionavimo darbus kviečia patyrusį montuotoją nuolatiniam darbui Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 2000 Lt į rankas. Pareigybė montuotojas-brigadininkas. Būtinos vairuotojo B kategorija, galimybė dirbti komandiruotėje. Papildoma patirtis vamzdynų, santechnikos, elektros instaliacijos srityje būtų privalumas. Teirautis tel. 8 640 33 966 Rimvydas. 916410

Besiplečianti statybos darbų firma ieško suvirintojų, turinčių MIG ir (arba) TIG sertifikatus. Anglų kalba būtų privalumas. Siūlomas geras atlyginimas. Tel. 8 604 55 072 (nuo 10 iki 18 val.).

902559

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 912335

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637. 914295

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt. 914617

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907. 907364

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934. 907244

Dirbti Norvegijoje reikalingi patyrę laivų vamzdininkai. Tel. 8 616 83 169. 916500

Dirbti platformoje Vokietijoje reikalingi virėjos, stiuardesės (anglų kalba). www.bakena. com, tel. (8 46) 410 735. 913669

Dirbti užsienyje reikalingi suvirintojai, laivų korpusų surinkėjai, turintys darbo patirties. Geros darbo sąlygos, atlyginimas. Tel. 8 630 11 333. 916632

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglų kalba. Privalumas darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900116

Įmonė, atliekanti automobilių remonto paslaugas, ieško autoserviso vadovo – priėmėjo, turinčio vadybinio darbo patirties transporto srityje, puikių komunikacinių įgūdžių ir gerai išmanančio techniką. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu diana@autobaltva.lt. 917976

Įmonei reikalingas vairuotojas, turintis E kategoriją, dirbti maršrutu LT-RUS. Be patirties - neskambinti. Tel. 8 698 39 842, (8 46) 410 538. Kavinei reikalinga virėja. Tel. 8 670 30 555. Legalus darbas užsienyje įvairiose darbo srityse. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698; www.litaupa.lt. 912208

Legalus darbas Anglijoje labdaros organizacijos maišelių platintojams. Perskambinsiu. Tel. +447 866 80 917, 8 646 43 090. 912983

Maisto prekių parduotuvei reikalinga (-as) kasininkė (-as)-pardavėja (-as). CV siųsti irma.akavickiene@gmail.com. Tel. 8 614 36 958. 915874

Nuolat dirbti prekyboje (prekiauti mobiliaisiais telefonais ir buitine technika), reikalingi darbuotojai iki 30 metų. Apmokome. Tel. 8 672 26 524. 893078

Raktų dirbtuvei ir dovanų parduotuvei reikalingas meistras-pardavėjas. Apmokysime. Pageidautina nuo 30 m. Trumpą gyvenimo aprašymą pateikti: Taikos pr. 20, firma „ASSA“, Klaipėda, arba e. paštu info@raktuimperija.lt.

917307

Siūlome legalų pagalbinį darbą Anglijoje ir Olandijoje - angaruose, sandėliuose, fabrike! Darbas ilgalaikis, darbdavys suteiks gyvenamąjį plotą. Anglų k. nebūtina. Greitas išvykimas! www.darbovartai.lt, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tel. 8 655 57 030. 914281

Specializuota statybos bendrovė, dirbanti inžinerinių komunikacijų (vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų, elektros, melioracijos, ryšių statyba) srityse, siūlo darbą: 1. Ekonomikos skyriaus vadovui. 2. Inžinieriui-sąmatininkui. Reikalavimai kandidatams: aukštasis inžinerinis-ekonominis išsilavinimas; darbas su sąmatų skaičiavimo programomis SISTELA ir SES; geri įgūdžiai dirbant kompiuteriu; sąmatų skaičiavim patirtis. CV siųsti info@edrija.lt; vincas@edrija.lt. Tel. 8 652 76 030. 915660

Sporto klubui miesto centre reikalingos administratorės. Tel. 8 611 22 005. CV siųsti info@ klaipedagym.lt. 916409

Taksi įmonė priima vairuotojus dirbti savo arba įmonės automobiliais. Tel. 8 698 52 822, 8 621 02 148.

Dengiame, remontuojame stogus, mūrijame, įrengiame pamatus, šiltiname fasadus, skardiname, atliekame vidaus apdailos darbus. Tel. 8 655 11 471.

Automobiliai Parduoda Parduoda „Volga“ GAZ 3102 (1989 m., benzinas-dujos, TA iki 2012 m. rugpjūčio mėn., važiuojantis) ir nevažiuojantį „Moskvič“ 403. Tel. 8 699 01 993. 916430

Perka

Reikalinga pardavėja prekiauti „Eglės“ turgavietėje, mėsos paviljone. Tel. 8 600 07 334. 916541

Reikalingas darbuotojas administraciniam darbui. Reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, galimybė darbe naudoti nuosavą automobilį. CV siųsti e. paštu laura@gelna.lt.

911194

Griauname, mūrijame, betonuojame, tvirtiname gipskartonį, kalame dailylentes, klijuojame plyteles, tapetus, laminatą. Dažome, padedame nupirkti medžiagas. Tel. 8 652 00 620. 891229

Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220.

Mūras, pamatai, stogai, šiltinimas, gipskartonis, dažymas, plytelės, laminatas, elektra, santechnika. Tel. 8 603 00 202.

910024

913584

Brangiai perkame naudotus automobilius. Gali būti su defektais. Tel. (8 46) 486 000, 8 699 53 033.

Mūrijame, tinkuojame, liejame pamatus, šiltiname pastatus, dengiame stogus - kokybiškai, greitai, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 603 00 203.

908321

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676. 909997

913588

Numatomas remontas ar nauja statyba? Sudarau sąmatas visiems statybos darbams. Pavyzdys - http://ikelk.lt/items/spYz3SAfRY, tel. 8 687 72 864, e. paštas vg@kli.lt.

Transporto paslaugos

917772

Atvežame pigiai įvairius krovinius. Perkraustome, pervežame baldus. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774.

Reikia remonto - skambinkite! Patarsiu, padėsiu supirkti, atvežti medžiagas. Santechniko ir elektriko paslaugos, apdaila, plytelės. Tel. 8 684 15 280.

916585

915808

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234.

Kita Parduoda

915537

917100

Transporto įmonė Klaipėdoje ieško vairuotojų, turinčių C-E kategoriją, dirbti Lietuvoje, Rusijoje arba Europoje. Vizos ir ADR - privalumas. Tel. 8 645 89 777, e. paštas ks@transkela.lt. 915666

UAB „Dovaina“ ieško aktyvaus pardavimo (krovininių automobilių ir autobusų detalės) vadybininko Klaipėdos mieste. Būtina darbo patirtis ir automobilis. CV siųsti e. paštu zana@dovaina.lt. 914750

Skaldytas beržines malkas. Atveža. Tel. 8 615 17 673. 914845

Suskaldytas, supjaustytas lapuočių malkas ir atraižas. Atvežame. Pjauname statybinę medieną. Perkame mišką. Tel. 8 677 56 339, 8 602 91 939. 910164

Tvirtiname gipskartonį, dailylentes. Dedame grindis, laminatą, parketlentes. Griovimo darbai. Elektriko ir santechniko paslaugos. Tel. 8 684 60 134.

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą nekilnojamojo turto vadybininkui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937.

915799

916168

Baldai

UAB, galima su skolomis. Tel. 8 689 80 114. 916741

Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634. 908370

Parduoda Žaliuzės, roletai. Spintos su slankiosiomis durimis. Gaminame, montuojame. Suteikiame garantiją. Tel. 8 605 87 082, 8 618 62 490, www.interjerastau.lt. 916734

Buitis ir technika Parduoda Nauji šaldytuvai, viryklės, skalbyklės, indaplovės, įmontuojama technika, garintuvai. Kaina sutartinė. Taikos pr. 81 („Pempininkai“). Tel. 340 776.

Statome, remontuojame, restauruojame namus, sodo namus, butus. Sutvarkome projektus. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. www.statome.com, tel. 8 655 22 204.

901816

916171

908615

916677

Tinkuojame kalkiniu skiediniu ir gipsiniais mišiniais, šlifuojame parketą. Tel. 8 603 94 321.

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą patalpų kadastrinių matavimų specialistui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937.

UAB ieško darbų vadovo, atsakingo už šilumos ūkį. Tel. 342 508.

Statybinės technikos nuoma: mini ekskavatoriai (2007 m., 2,7 ir 3 t, be operatorių), vibroplokštės (150, 500, 700 kg), generatoriai (3 ir 5 kW). Tel. 8 616 16 842.

913568

Perka

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI. 895902

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242. 907964

Grindų betonavimas vokiška įranga „Putzmeister“. Greitai, kokybiškai, nebrangiai. Tel. 8 677 27 108. 916664

Kokybiškai atliekame apdailos, elektros ir santechnikos darbus. Klijuojame plyteles, montuojame gipskartonį, dažome, klojame grindis ir t.t. Tel. 8 606 34 884. 915023

Statyba ir statybinės medžiagos

Patyręs meistras remontuoja butus. Atlieka apdailos darbus: plytelės, gipskartonis, laminatas, glaistymo, dažymo darbai, elektra. Tel. 8 690 24 071, 224 405. 915987

Parduoda

Patyrusių meistrų brigada pjauna sienas, didina vonių patalpas; dažymas, plytelės, laminatas, gipskartonis, eletra, santechnika. Tel. 8 606 76 966.

910469

913599

Paslaugos

Pigiai: 6, 5, 4 kamerų plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, šarvuotos durys, roletai. UAB „Raipstas“. Tel. 451 678, 8 683 14 620. 908544

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455.

916720

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuotojas dirbti Europoje refrižeratoriais. Tel. 8 698 74 876.

Ieško darbo

Transporto įmonei reikalingas (-a) muitinės tarpininkas (-ė). Tel. 8 685 38 011, (8 46) 313 568.

915256

915437

Darbas

915132

916051

915914

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663.

Reikalingi vairuotojai, turintis E kategoriją ir patirties (darbas maršrutu Lietuva-Rusija). Tel. 8 699 60 728.

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735. 911881

Kliento namuose remontuojame visų modelių šaldytuvus ir skalbimo mašinas. Suteikiame garantiją. „Pajūrio buitis“. Tel. 8 612 39 577. 916851

Šaldytuvai

Statybos paslaugos

900277

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 905502

Dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Klojame laminatą. Elektros, santechnikos ir griovimo darbai. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 674 90 127. 915786

912619

Dėmesio Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200. 885019

Įvairūs

60 m. moteris, turinti medicininį išsilavinimą, ieško slaugytojos, auklės darbo. Tel. 8 676 17 309.

Siuvimo įmonei reikalingas technologas. Tel. 8 698 40 131.

Šaldytuvų remontas mieste ir apskrityje. „Šalna“, Šilutės pl. 101A. Tel. 325 325, 8 656 99 099.

Tinkuojame, armuojame, mūrijame, betonuojame, dengiame stogus. Tel. 8 652 22 942.

Susikurk darbą ir pastovias pajamas pats. Mano ilgamatė patirtis - Jūsų investavimas į mūsų bendrą įmonę. Tel. 8 698 82 122.

915995

915460

912769

912840

917264


17

trečiadienis, vasario 29, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

karščiausi kelionių pasiūlymai

Teniso arena

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

sportas, sveikata

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Ypatingą Kovo 8 dieną 19 val. švelni akordeono muzika glamonės visų moterų širdis. Kviečiame pasitikti pavasarį restorane „Vienaragio malūnas“!

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

gėlės Tik gėlės

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Kviečiame Tave, Tavo mamą ir tėtį, senelius, krikštatėvius ir draugus pasitikti pavasario kelionėje jūroje laivu iš Rygos į Stokholmą. Prisijunkite, šokite, dainuokite ir žaiskite kartu su populiariais vaikų šokių ir dainų ansambliais! „Vaikai – vaikams“ – kelionė iš Rygos į Stokholmą nuo kovo 9 iki 15 dienos! Kaina nuo 95 Lt asmeniui!

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt,

Į kainą įskaičiuotas kruizas, pramogos laive. Papildomai: nuvykimas iki Rygos, maitinimas kelte, pramogos Stokholme. Vaikams iki 17 metų nuolaidos Švediško stalo restorane. Papildoma nemokama vieta perkant visą kajutę, vienam vaikui iki 11 Daugiau informacijos www.krantas.lt

S. Daukanto g. 20, Klaipėda.

7 dienų poilsis Viduržemio jūros kurortuose tik nuo 318 Lt

Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt,

savaitgaliai Europos sostinėse

PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

tik nuo 778 Lt

IŠSKIRTINĖS NUOLAIDOS TURIZMO PARODOS „VIVATTUR“ METU! iki – 50% „Novaturo“ kelionėms; iki – 58 % poilsiui Lietuvoje ir Latvijoje iki – 15 % automobilio nuomai užsienyje

Tallin kruizinės kelionės Ryga–Stokholmas tik nuo 80Lt Dovana perkantiems keliones iš katalogo „Pasaulio pažinimo kelionės 2012” – „Carpisa” kelioninis lagaminas. Dovanų skaičius ribotas. Visiems perkantiems – dovanos!

Litamicus

Restoranas „Neringa” DĖMESIO KLAIPĖDOS VYRAMS! Nustebinkite savo mylimas moteris nuostabia puokšte iš 50 tulpių, kurią pasiūlysime už Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

ypatingą kainą! Priimami išankstiniai užsakymai. Akcija galioja iki kovo 8 d. Mažmeninė ir didmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gėlėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Liepų g. 54 b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347 112, 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Darbo laikas I–VI nuo 7 iki 18 val. VII nuo 10 iki 15 val.

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

trečiadienis, vasario 29, 2012

pramogos teatras

TV programa

Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www. kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 2 d. 18 val. – N.Simon. „Saugokite florą“. 2 dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Kovo 3 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys.

6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Vie­ša pas­lap­tis (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to bei ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Kovo 3 d. 18.30 val. – premjera. „Sveikas, Čarli“. 2 d. vodevilis. Kovo 4 d. 15 val. Kolonų salėje – F.Poulenc. „Drambliuko Babaro istorija“. 1 d. muzikinė pasaka. Kovo 8 d. 18.30 val. Kolonų salėje – romansų vakaras. Kovo 9 d. 18.30 val. – A.Abraham. „Balius Savojoje“. 3 v. operetė. Kovo 10 d. 18.30 val. – G.Kuprevičius. „Veronika“. 2 v. miuziklas.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Vasario 29 d. 18 val. – „Poeto meilė“. M.Vitulskis (tenoras), J.Šervenikas (fortepijonas). Kovo 2 d. 18 val. – „Tango ritmu“. S.Maigienė (smuikas), J.Punytė (fortepijonas), A.Puplauskis (fagotas), A.Balachovičius (akordeonas), D.Rudvalis (kontrabosas). Kovo 3 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Kaip Šarka ir Pelėdžiukas dūdų klausė“. L.Zubė (aktorius), Klaipėdos brass kvintetas: V.Bružas (meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), S.Sugintas (trombonas), A.Ulteravičius (valtorna), J.Dargis (tūba). Kovo 5 dieną 16 val. Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36) įvyks iškilmingas renginys, skirtas Tautinių kultūrų centro atidarymui. Kovo 6 d. 18 val. – „Malda“. P.Vyšniauskas (saksofonas), A.Gotesmanas (perkusija), R.Karpis (tenoras), D.Mažintas (fortepijonas). Kovo 9 d. 18 val. – „Garsų pilnatvė ir gelmė“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Solistas A.Žlabys (Lietuva–JAV). Kovo 11 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Aukuras ir vaikai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas ir dirigentas A.Vildžiūnas. Dalyvaus S.Šiaučiulis (klavišiniai), V.Timašiovas (gitara), „Aukuro“ choristų vaikai. KITI RENGINIAI Kovo 10 d. 18 val. – „Flamenko aistros galia“ su Jose Leonu. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 11 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Šeimyninis įvykis“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 12 d. 19 val. – labdaros koncertas „Iš širdies į širdį“. Dalyvaus Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus), J.Gedmintaitė (sopranas), M.Rojus (baritonas), V.Čaikinas (klasikinė gitara). Vakaro vedėja – V.Kochanskytė. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose Vasario 29 d. 18 val. skelbtas vakaras su aktoriais neįvyks. Kovo 3 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Lėlių vaidinimas vaikams „Papūgėlė Žužu“. Rež. K.Kondrotaitė. Bilieto kaina 8 Lt (renginio dieną – 12 Lt). Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 4 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Raganiukė“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 4 d. 19 val. didžiojoje salėje – Rusijos teatro ir kino žvaigždės. „Meilė – ne bulvės, per langą neišmesi“. 2 d. komedija. Bilieto kaina 59–139 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Kovo 2 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Kėdainių „Kėdainiai Triobet“. Kovo 3 d. 16 val. – LKL „Žvaigždžių diena“. Kovo 8, 9 d. 19 val. – Gytis Paškevičius. Kovo 10 d. 19 val. – Demis Rousos ir simfoninis orkestras. Kovo 16 d. 20 val. – Filipas Kirkorovas. Kovo 17 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“ – Utenos „Juventus“. Kovo 23 d. 19 val. – miuziklas „Paryžiaus katedra“.

KU Menų fakulteto koncertų salė Kovo 4 d. 16 val. – koncertas „Vyturių belaukiant“. Mišrus choras „Klaipėda“. Dirigentas K.Kšanas. Nemokamai.

LCC tarptautinio universiteto Neufeld’o auditorija (Kretingos g. 36) Vasario 29 d. 18 val. – filmas „Liuteris“. Dalyvaus Lietuvos liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, žurnalistas Tomas Valuckas. Nemokamai.

Klaipėdos etnokultūros centras Penktadieniais 16.30 val., šeštadieniais 10 val. Meno kiemo dirbtuvėse (Daržų g. 10) – projekto „Tradicija šeimai“ edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių gamyba“. Registruotis tel. 310 022. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki 2013 m. – N. ir M.Bumblių projektas „Supermedija“. Kovo 2 d. 18 val. atidaroma paroda „Estetika vs. Informacija. Vol.2“. Veiks iki balandžio 1 d. Kovo 9 d. 18 val. atidaroma G.Skudžinsko paroda. „Tyla“. Veiks iki balandžio 1 d. Kovo 9 d. 18 val. atidaroma T.Šarūno paroda „Tai tik juodas lagaminas“. Veiks iki balandžio 1 d. Kovo 9 d. 18 val. atidaroma J.Juodytės paroda „Moteriškos relikvijos“. Veiks iki balandžio 1 d. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Kovo 3 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Paslaptingasis kvilingas“. RENGINIAI Vasario 29 d., kovo 1 d., 3 d. 19 val., kovo 2 d. 20 val. – trumpametražių filmų programa „Trys viename“. Bilieto kaina 4 Lt. Tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt. Kovo 15 d. 17.30 val. G.Rupeikaitės filmas „Variacijos kaukių tema“ (Lietuva). 18.10 val. J.Macias „Planai rytojui“ (Ispanija). 20 val. J.Garano, J.M.Goenaga „80 dienų“ (Ispanija). Kovo 16 d. 17.30 val. D.Fabianova. „Mėnulis tavyje“ (Slovakija). 19 val. M.Č.Solčanska. „Legenda apie skraidantį Kiprietį“ (Slovėnija, Lenkija). 21 val. R.Banionis. „Neatmenu tavo veido“ (Lietuva).

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) PARODOS Kovo 1–20 d. – moksleivių saviraiškos centro „Febas“ animacijos paroda. Kovo 21–balandžio 20 d. lėlių teatro paroda, skirta teatro 20-mečiui. Kovo 6, 7, 8, 9 d. animacijos dirbtuvės vaikams. Kūrybiniai užsiėmimai mokami. Būtina iš anksto registruotis e. paštu ruta@kulturpolis.lt; tel. 314 446.

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Lie­tu­vos bal­sas. Ak­lo­sios perk­lau­sos (k). 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.30 LT aist­ra (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „Spe­cia­lis­tas“ (JAV, Pe­ru, 1994 m.) (N-7). 0.50 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (3). 1.45 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

Baroti galerija (Aukštoji g. 1, tel. 313 580) Iki kovo 7 d. vilniečių dailininkų tapybos darbų paroda „JUSLINĖPSEUDOPLASTINĖGALTAPYBA“. Autoriai D.Rusys, A.Makarevičius, N.Petrauskas, I.Skauronė.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia P.Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Iki kovo 1 d. tarptautinė kaligrafijos ir rašto meno paroda „Kaligrafija ant burių“, skirta Klaipėdos m. 760 metų sukakčiai. Kovo 4 d. 14 val. – sekmadienio popietė šeimoms „Kūrybinis duetas: dailininkas ir primadona“.

bibliotekos

Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto savivaldybės savivaldybės viešoji biblioteka

viešoji biblioteka

Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). PARODOS „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki kovo 1 d. Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio vaikų piešinių paroda „Žiemos pasaka“ (auklėtoja M.Bračkienė); Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 4b klasės mokinių piešinių paroda „2012ieji – Drakono metai“ (mokytoja N.Sereikienė); iki kovo 10 d. „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio „Žuvyčių“ grupės auklėtinių Užgavėnių kaukių parodėlė (auklėtoja M.Bračkienė). Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9) – iki kovo 5 d. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda (mok. A.Lekavičius). Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki kovo 31 d. I.Polukarovos personalinė paroda „Tai, kas liko neišsakyta“. „Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki kovo 16 d. moksleivių saviraiškos centro floristikos būrelio mokinių darbų paroda „Vitražiniai žibintai“ (vad. D.Reminienė).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Ko­dėl? 11.55 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.35 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 Anim. s. „An­čiu­kų is­to­ri­jos“ (1) (JAV, 1989 m.). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (7). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Pel­kė“. 0.05 „Eu­re­ka“ (9). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 8.00 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ypa­tin­gos sa­vy­bės“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“.

19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.05 Ka­ro vil­kai. „Jū­rų pėstinin­kai“ (N-14). 22.05 „Tik­ras krau­jas“ (N-14). 23.10 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.10 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.40 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Mū­sų mies­te­liai. Ka­ma­jai (k). 12.25 Pul­sas. Pub­li­cis­ti­nė svei­ka­tos lai­da. 12.50 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (4) (2003 m.) (k). 15.35 Mu­zi­ka ir poe­zi­ja. R.Ke­tu­ra­kio ei­les skai­to A.Ko­ver­ka (k). 15.50 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Mar­šas dū­dų mies­tan“ (1974 m.), „Ne­be­tel­pam ar­mo­ni­kos rė­muos“ (1977 m.), „Me­lo­di­ja rug­pjū­ty“ (1991 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Gy­vas van­duo. 18.25 Du­rys at­si­da­ro. 18.50 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Tri­se su... J.Brahm­su. 19.35 Lai­ko port­re­tai. Ty­lūs ir ne­ma­to­mi. 20.15 LNOBT spek­tak­lis. Piot­ro Čai­kovs­kio ba­le­tas „Sp­rag­tu­kas“. 21.50 Kū­ry­bos me­tas. Min­dau­gas Bau­žys. 22.20 Ter­ra mu­zi­ka. So­lis­tė Ire­na Milke­vi­čiū­tė (1997 m.). 23.00 Eli­to ki­nas. Tri­le­ris „Ki­to­je dan­gaus pu­sė­je“ (Mek­si­ka, 2006 m.) (S). 0.45 Pa­no­ra­ma (k). 1.05 Vers­las (k). 1.10 Kul­tū­ra (k). 1.15 Spor­tas (k). 1.20 Orai (k). 1.25 Kai mū­zos pra­by­la. Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­les skai­to tru­pė „Liū­di“ (k).

9.45, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (6). 12.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (2). 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (7). 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (3). 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Veiks­mo tri­le­ris „Už prie­šo li­ni­jos 2“ (JAV, 2006 m.). 23.25 Eu­ro­ly­gos rung­ty­nės. Šešio­lik­tu­kas. Kau­no „Žal­gi­ris“–Kan­tu „Ben­net“. Vaiz­do įra­šas. 1.00 „Fu­tu­ra­ma“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė širdis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 0.15 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 21.00 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Ho­li­vu­do žmog­žu­dys­čių sky­rius“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 23.15 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 12.40 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.05, 21.00, 0.05 Reporteris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 19.55 Dok. f. „Mar­kas Zuc­ker­ber­gas. „Fa­ce­boo­ko“ už­ku­li­siai“. 21.52, 0.57 Orai.


19

trečiadienis, vasario 29, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Svajonių knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Lindos Howard knygą „Ponas Tobulybė“ ir Noros Roberts – „Kerėtoja“.

Linda Howard. „Ponas Tobulybė“. Koks turi būti tobulas vyras? Šį pikantišką klausimą svarsto Džeinė Brait ir trys jos draugės, po darbo susibėgusios „Pas Ernį“. Aukštas tamsiaplaukis gražuolis? Supratingas ir geros širdies? Stiprus ir raumeningas? Įsiplieskia ginčas, gimsta ponui Tobulybei keliamų humoristinių reikalavimų sąrašas. Juokai baigiasi, kai sąrašas pakliūna į žiniasklaidos rankas ir žiauriai nužudoma viena iš sąrašo kūrėjų... Šis Lindos Howard romanas paslaptingas ir persunktas aistros! Šmaikštūs Semo ir Džeinės dialogai, kandžios replikos išties kelia pasigėrėjimą. „Ponas Tobulybė“ juokina, jaudina, pavergia, intriguoja – be abejo, tai vienas geriausių autorės kūrinių.

Nora Roberts. „Kerėtoja“. „Donovanų šeima: paveldėtos galios“ keturlogijos pirma knyga. Ypatingų galių turinčios Morganos Donovan krautuvėlės slenkstį peržengia Nešas Kirklandas, garsus siaubo filmų scenaristas. Tiesa, to, kas nutinka susidūrus su Nešu, nepajėgia sutramdyti jokie kerai... Tik Nora Roberts galėjo sukurti įstabų pasakojimą apie Donovanų šeimą. Kerintys ir paslaptingi Donovanų palikuonys saugo iš kartos į kartą perduodamą paslaptį – paslaptį, kuri išskiria juos iš kitų. Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, kovo 6 d.

Avinas (03 21–04 20). Atsipalaiduokite ir per daug savęs nevarginkite klausimais, į kuriuos atsakymų nėra, nes taip tik galite prarasti pasitikėjimą savo jėgomis. Geriau šiandien užsiimkite praktiniais darbais. Jautis (04 21–05 20). Šiandien patartina būti su mylimu žmogumi. Tikėkitės emocijų antplūdžio. Ši diena jums sėkminga ir žada puikių rezultatų. Pasistenkite nepraleisti jos bergždžiai, numatykite uždavinių ateičiai. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, kolegomis. Įvertinkite pagaliau kai kuriuos praeities įvykius ir pasidarykite išvadas. Vėžys (06 22–07 22). Labai sėkmingas laikas. Sulauksite pagalbos ir supratimo iš aplinkinių. Jiems atsimokėkite tuo pačiu, tačiau pasilaikykite sau savo nuomonę kai kuriais jautriais klausimais, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Liūtas (07 23–08 23). Šiandien nieko nevertinkite kategoriškai, nes bet kokie griežti sprendimai atsigręš prieš jus patį. Įsiklausykite į save, pasistenkite suprasti dabartinės būsenos priežastis ir stenkitės jas pašalinti. Mergelė (08 24–09 23). Šiandien ne visus sudėtingus klausimus, susijusius su aplinkinių bėdomis, jums pavyks išspręsti, tad nesistenkite kakta pramušti sienos. Svarstyklės (09 24–10 23). Patirsite malonumą skaitydamas gerą knygą ar žiūrėdamas puikų filmą. Taip stengsitės išvengti pilkos kasdienybės. Ir toliau nenuilsdami ieškokite visokių naujovių. Skorpionas (10 24–11 22). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, kils poreikis atvirai išsakyti emocijas jus dominančiam asmeniui. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų dabartinių pastangų rezultatas – nauji tikslai, susiję ir su darbu, ir su asmeniniu gyvenimu, šiuo metu priimti sprendimai – bus teisingi ir atneš naudos. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į pasakų bei svajonių pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Vandenis (01 21–02 19). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Bus gana sunku objektyviai įvertinti įvykius, todėl rizikuojate susipainioti net pačiose paprasčiausiose gyvenimo situacijose. Žuvys (02 20–03 20). Šiandien galite tikėtis aplinkinių paramos sprendžiant keblius klausimus, susijusius su sutartimis, naujo darbo paieškomis ar asmeniniu gyvenimu.


Orai

Šiandien, vasario 29 d.

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje temperatūra vis rečiau kris žemiau nulio laipsnių, numatoma kritulių. Šiandien dieną temperatūra sieks 4–5 laipsnius šilumos. Naktį pasnigs, galima šlapdriba, bus nuo 0 laipsnių iki 2 laipsnių šilumos, rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, bus 5–6 laipsniai šilumos.

0

0

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis)

+3

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+2

Panevėžys

0

Utena

0

7.29 18.08 10.39

60-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 306 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Tauragė

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +11 Berlynas +10 Brazilija +30 Briuselis +13 Dublinas +11 Kairas +18 Keiptaunas +23 Kopenhaga +7

kokteilis Moks­lei­vių el­ge­sys šiur­pi­na Kai iš Ru­si­jos at­skrie­jo ži­nia, kad penk­to­ kas iki są­mo­nės ne­te­ki­mo pri­mu­šė mo­ ky­to­ją, o „Kok­tei­lis“ nai­viai pa­ste­bė­jo, gal Klai­pė­do­je nė­ra to­k ių chu­l i­ga­nų moks­ lei­vių, iliu­zi­jas iš­sklai­dė skai­ty­to­ja. Žiop­le pri­si­sta­čiu­si mo­te­r is tvir­t i­no, kad pas mus – ne ką ge­r iau... „Vie­no­je ku­ror­to mo­k yk­lo­je mo­k y­to­ ja gok­čio­da­ma pa­sa­ko­jo, kaip su­m i­tę moks­lei­v iai per pa­mo­kas rau­gė­jo, ga­ di­no orą. O kla­sės drau­gai iš to­kių „in­te­ lek­ti­nių“ veiks­mų tik žven­gė“, – kas de­ da­si mū­sų mo­kyk­lo­se iš­da­vė Žiop­lė. Anot jos, ma­ž ų mies­te­l ių, kai­mų mo­ kyk­lo­se ga­l i­ma su­tik­ti pra­lei­d žian­čių pir­ma mo­k y­to­jus, su jais pa­si­svei­k i­ nan­čių moks­lei­vių.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

+14 +18 –2 –1 +6 +9 +13 +10

Praha +6 Ryga +1 Roma +16 Sidnėjus +23 Talinas 0 Tel Avivas +15 Tokijas +6 Varšuva +7

Vėjas

1–4 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

+2

0

Vilnius

Marijampolė

0

Alytus

Vardai Domilė, Gustis, Nerdingas, Romanas, Silvanas, Tolvydas

vasario 29-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

0

0

0

0

4

0

0

0

0

6

0

0

0

0

14

rytoj

penktadienį

1288 m. Ško­t i­jo­je bu­vo pa­skelb­ta die­na, kai mo­ te­ris ga­lė­jo pa­si­pirš­ti vy­ rui. Vy­rui at­si­sa­kius, bu­ vo rei­ka­lau­ja­ma su­mo­ kė­ti bau­dą. 1792 m. gi­mė kom­po­z i­ to­r ius Gioa­chi­no An­to­ nio Ros­si­ni. 1852 m. gi­mė kom­po­zi­ to­r ius Se­ras Fre­de­r i­cas Hy­me­nas Co­we­nas. 1840 m. gi­mė šiuo­lai­k i­ nių po­van­de­ni­nių lai­vų iš­ra­dė­jas ai­r is Joh­nas Phi­li­pas Hol­lan­das.

1860 m. gi­mė kom­pa­ ni­jos, ku­r i vė­l iau ta­po IBM, įkū­rė­jas Her­ma­ nas Hol­le­rit­has. 1908 m. gi­mė pran­cū­ zų avan­gar­d is­tas, dai­ li­n in­k as Balt­h a­z a­r as Klos­sows­ky. 1940 m. Hat­t ie McDa­ niel ta­po pir­mo­ji juo­ dao­dė mo­te­r is, lai­mė­ ju­si „Os­ka­ro“ ap­do­va­ no­ji­mą. Ak­to­rė lai­mė­jo Ge­r iau­s ios ant­raei­l io vaid­mens at­li­kė­jos ap­ do­va­no­ji­mą vai­d in­da­

ma Ma­my­tę fil­me „Vė­jo nu­blokš­ti“. 1988 m. NBC-TV ka­na­ lu įvy­ko lai­dos „Day by Day“ prem­je­ra. 2000 m. Gil­for­de mu­zi­ kan­tui Eri­cui Clap­to­nui bu­vo atim­ta tei­sė vai­ruo­ ti še­šis mė­ne­sius už grei­ čio vir­ši­ji­mą ir pa­skir­ta 570 do­le­rių bau­da. 2000 m. Mek­si­kos mies­ te Aut­lan de Na­var­ro bu­ vo pa­skelb­ti pla­nai pa­sta­ ty­ti mo­nu­men­tą Car­lo­so San­ta­nos at­mi­ni­mui.

Letenose – šil­dy­mo sis­te­ma Ar ka­da nors esa­te pa­gal­vo­ję, kaip šu­nys su­ge­ba vaikš­čio­ti snie­gu pli­ko­mis le­te­no­mis ir ne­su­šal­ti? Ja­po­ni­jos moks­li­nin­kai ma­no ra­ dę at­sa­ky­mą: šu­nų ko­jo­se vei­kia sa­vi­ta vi­di­nė „cent­ri­nio šil­dy­mo“ sis­te­ma.

„„Tvar­ka: tė­ve­liai ži­no įvai­rių bū­

dų, kaip au­gin­ti vai­kus.

Bar­niai ko­ri­do­riuo­se „Kok­tei­lis“, pa­si­trai­nio­jęs vie­nos mo­kyk­ los ko­r i­do­r iuo­se, pri­si­k lau­sė, kaip jau­ no­ji kar­ta pyks­ta­si: „Ar ta­vo tė­vai che­ mi­kai? At­ro­dai lyg koks eks­pe­ri­men­tas“; „Tu per kvai­las skin­t i braš­kes, dar nuo ko­pė­čių nu­kri­si“; „Dar žo­dis ir ta­vo dan­ tų še­pe­tė­lis ne­tu­rės ką ryt veik­ti“; „Ver­ čiau jau ta­vo tė­vai tas de­šimt mi­nu­čių bū­tų pa­si­vaikš­čio­ti išė­ję“.

„Kok­tei­lio“ ba­na­ly­bė Kai šei­mo­je tik vie­nas vai­kas, jis užau­ ga egois­tas.

Links­mie­ji tirš­čiai Vy­ras su fo­to­mo­de­l iu atei­na į bran­ giau­sių kai­l i­nių par­duo­tu­vę. – Pa­ro­dy­k i­te da­mai pa­čius bran­g iau­ sius au­di­nės kai­l i­nius, – pra­šo vy­ras. Par­da­vė­ja at­ne­ša kai­l i­nius. Da­ma pa­ si­ma­tuo­ja. Vis­kas tie­siog nuo­sta­bu. – Šie kai­l i­niai kai­nuo­ja 30 tūks­tan­čių eu­r ų, – pa­ste­bi par­da­vė­ja. – Jo­kių pro­ble­mų! Aš tuoj iš­ra­šy­siu če­k į. – La­bai ge­rai. Šian­d ien yra šeš­ta­d ie­ nis. Jūs ga­lė­si­te at­siim­t i kai­l i­n ius pir­ ma­die­nį, po to, kai če­kis bus pa­tvir­tin­ tas ban­ke. Vy­ras su da­ma išė­jo. Pir­ma­d ie­n į vy­ ras vėl atei­na į par­duo­tu­vę. Pa­ma­čiu­ si jį par­da­vė­ja už­si­puo­lė: – Kaip jums ne gė­da čia pa­si­ro­dy­ti? Jū­ sų są­skai­to­je nie­ko nė­ra. – Aš tik už­su­kau pa­dė­ko­ti jums už vie­ ną ge­r iau­sių nak­tų ma­no gy­ve­ni­me! Čes­ka (397 719; moks­lei­viai, vi­sų ydų mo­ti­na – tin­gi­nys­tė, o gim­dy­to­jus rei­kia gerb­ti)

„„Šven­tė: va­sa­rio 29-ąją gi­mu­siems žmo­nėms gim­ta­die­nį ten­ka švęs­ti kas ket­ve­rius me­tus. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Va­sa­rio 29-ąją gim­dy­ti ne­no­ri Be­si­lau­kian­čios mo­te­rys su ne­ri­mu lau­kia va­sa­rio 29-osios. Anot bū­si­mų ma­mų, su­si­lauk­ti ma­žy­lio šią die­ną ne­si­no­rė­tų, nes vai­kas lik­tų be gi­mi­mo die­nos, tai yra gim­ta­die­nį ga­lė­tų švęs­ti tik kas ket­ve­rius me­tus.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

„Ma­no duk­re­lė į pa­sau­lį jau ga­li atei­ti bet ku­rią die­ną. Ne­no­rė­čiau, kad ji gim­tų va­sa­rio 29-ąją. Bū­tų keis­ta, jei vai­ko tik­ro­sios gi­mi­mo die­nos su­lauk­tu­me kas ket­ve­rius me­tus. Gal tai ir nė­ra la­bai blo­gai, bet ne­si­no­ri“, – pa­sa­ko­jo pir­ma­gi­ mės be­si­lau­kian­ti mo­te­ris. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Gra­ ži­na Mi­se­vi­čie­nė tvir­ti­no, jog vai­ko gi­mi­mo die­na už­re­gist­ruo­ja­ma ta,

ka­da jis gi­mė ir ku­rią nu­ro­do me­di­ kai. Pa­keis­ti ją drau­džia­ma. Tad tė­ vų pra­šy­mai gi­mi­mo liu­di­ji­me įra­ šy­ti ne va­sa­rio 29-ąją, o ko­vo 1-ąją ne­ga­li­mi. „Jei vai­kas gi­mė va­sa­rio 29-ąją, tai ir re­gist­ruo­ja­me tą die­ną. Ne­ tu­ri­me tei­sės keis­ti gi­mi­mo die­nos vien to­dėl, kad yra ke­lia­mie­ji me­ tai“, – pa­brė­žė ve­dė­ja. G.Mi­se­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad pa­ti duk­rą pa­gim­dė va­sa­rio 28-ąją. „Gal ir įdo­mu pa­si­gir­ti, kad gi­ mei va­sa­rio 29-ąją. Ta­čiau nė­ra la­ bai ma­lo­nu, kad tik­ro­ji da­ta – kas

ket­ve­ri me­tai. Ne­pai­sant to, me­tai vis tiek bė­ga“, – šyp­so­jo­si G.Mi­se­ vi­čie­nė. Šią va­sa­rio 29-ąją Klai­pė­ dos ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je žie­dus su­mai­nys 8 po­ros. Pap­ras­tai žie­mos me­tu tre­čia­die­niais tuo­kia­ si 2–5 po­ros. „Mums va­sa­rio 29-oji – ei­li­ nė san­tuo­kų re­gist­ra­vi­mo die­na. Kas pa­gei­da­vo tuok­tis, pa­sky­rė­me šią da­tą. Juo­ka­vo­me su po­ro­mis, kad me­ti­nes teks švęs­ti kas ket­ve­ rius me­tus. Kai ku­rie iš jų įžvel­gė, jog taip net įdo­miau“, – pa­sa­ko­jo G.Mi­se­vi­čie­nė.

At­sa­ky­mas į šią mįs­lę glū­di krau­ jo­ta­kos sis­te­mos ypa­ty­bė­se, ne­ lei­džian­čios šal­tiems pa­vir­šiams at­vė­sin­ti ki­tų kū­no da­lių, tei­gia va­ka­ri­nia­me To­ki­jo prie­mies­ty­ je įsi­kū­ru­sio Ya­ma­za­ki Ga­kue­no uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Hi­royos­ hi Ni­no­miya. Šio­je sis­te­mo­je šil­tas de­guo­nies pri­so­tin­tas ar­te­ri­nis krau­jas su­šil­ do krau­ją, at­vė­su­sį dėl kon­tak­to su šal­tu pa­vir­šiu­mi, prieš jam grįž­tant į šuns šir­dį ir cent­ri­nę krau­jo­ta­kos sis­te­mą. „Šu­nų ko­jų ga­luo­se vyks­ta ši­lu­ mos mai­nai. Ar­te­ri­nis krau­jas te­ka į le­te­nas ir šil­do ve­ni­nį krau­ją, prieš šiam grįž­tant į šir­dį“, – H.Ni­no­ miya nu­ro­dė ty­ri­mo iš­va­do­se, pa­ skelb­to­se žur­na­le „Ve­te­ri­na­ry Der­ ma­to­lo­gy“. „Ki­taip sa­kant, jų ko­jo­se vei­kia ši­lum­kai­čio sis­te­ma“, – pri­dū­rė moks­li­nin­kas. H.Ni­no­miya ty­ri­nė­jo elekt­ro­ ni­niu mik­ros­ko­pu už­kon­ser­vuo­ tų šu­nų ko­jų pre­pa­ra­tus ir nu­sta­tė, kad le­te­nų pa­gal­vė­lė­se ar­te­ri­jos ir ve­nos ei­na vie­nos ša­lia ki­tų, to­dėl iš šir­dies te­kan­tis šil­tes­nis krau­ jas leng­vai su­šil­do at­vė­su­sį krau­ ją ve­no­se. Šie ši­lu­mos mai­nai pa­de­da pa­ lai­ky­ti pa­sto­vią tem­pe­ra­tū­rą le­te­nų pa­gal­vė­lė­se, ne­tgi spau­džiant di­ de­liam spei­gui. To­kia ši­lum­kai­čio sis­te­ma bū­din­ga ne vien šu­nims, bet ir ki­tiems gy­vū­nams, tarp jų del­fi­nams, nu­ro­dė H.Ni­no­miya. BNS inf.

2012-02-29 Klaipeda  
2012-02-29 Klaipeda  

Dienraštis Klaipėda

Advertisement