Page 1

lietuva

pasaulis

8p. Seimo Antikorupcijos komisijos vadovas L.Kernagis žada sensaciją informacijos apie „Snorą“ nutekinimo byloje.

12p.

Ratai

Bio­lo­gi­nis šil­dy­tu­vas žie­mą su­šil­do šu­nų le­te­nas.

13p.

Kauniečio P.Giniūno garaže pasaulį išvysta pergales skinantys lenktyniniai automobiliai.

Policija tvirtina, kad žudynių Čardone motyvo kol kas nežino.

24p.

Trečiadienis vasario 29, 2012 Nr. 49 (19608) Kaunodiena.lt 2 Lt

Afe­ris­tų vers­lo pla­nas – reng­ti konferencijas

Kur nu­tūps kong­re­sų rū­mai? Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Mies­to val­dan­čių­jų už­mo­jis – kong­ re­sų rū­mai. Vie­tą jiems ti­ki­ma­si iš­ rink­ti ur­ba­nis­ti­nia­me kon­kur­se. Ar­chi­tek­tai ga­lės dur­ti pirš­tu bet kur. Tie­sa, re­gis, Kau­no kon­ser­va­ to­riai vie­tą jau iš­rin­kę – Ne­mu­no sa­lo­je. Bet vie­tos pa­rin­ki­mo kon­ kur­sui vis tiek nu­ma­ty­ti 50 tūkst. li­tų. Tūks­tan­čiai iš lie­so biu­dže­to

Tei­g ia­m a, kad mies­t ui stin­ga mo­d er­n ios uni­ver­sa­l ios sa­l ės ar sa­l ių komp­l ek­so. Esą „Žal­g i­r io“ are­nos erd­vė kai ku­riems ren­gi­ niams per di­de­lė, o ma­žes­nės sa­ lės pri­rei­k us nuo­m o­ja­ mos iš uni­ver­si­te­tų.

2

Dienos citata „Lau­kia­me ne tik fran­ko­ fo­nų – vi­sų kau­nie­čių ir ne kau­nie­čių, ku­riems bus įdo­ mūs mū­sų ren­gi­niai“, – į tra­di­ci­nį Fran­ko­fo­ni­jos mė­ne­sį kvie­tė Bi­ru­tė Strak­šie­nė. „„Tink­las: kvie­ti­mai da­ly­vau­ti ta­ria­muo­se se­mi­na­ruo­se pa­sie­kė ne vie­ną Lie­tu­vos įmo­nę. Seminarai taip ir neįvyko.

Kon­fe­ren­ci­ja apie tai, kaip su­da­ry­ti įmo­ nei nau­din­gą dar­bo su­tar­tį, ga­li bū­ti tik bū­ das pi­ni­gams iš­vi­lio­ti. Su to­kia bend­ro­vės „Veik­los idė­jos ir stra­te­gi­jos“ tak­ti­ka su­ si­dū­rė ne vie­na įmo­nė.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Kvie­tė nag­ri­nė­ti dar­bo san­ty­kių

Lie­t u­vo­je ži­n o­m ų or­ga­n i­za­c i­j ų pa­va­d i­n i­m ai, konk­re­č ios se­m i­ na­rą ne­va ve­sian­čių spe­cia­lis­tų pa­var­d ės, so­l i­d žiai pri­s ta­to­m os kon­fe­ren­ci­jos te­mos – vi­sa tai ga­li

1

2012 vasario 29, Trečiadienis,

vartai

.lt aunodiena santaka@k lienė Violeta Juode Redaktorė REMIA

Nuo d. 9

me portale Atnaujinta – nosantaka jienos/kau iena.lt/nau jūsų kūrybai. http://kauno.d gyvenimą ir erdvė tūros į Kauno kul

santaka

Šiandien su „Kauno diena“ –

o kov – taka Sakniekviednieąnį

gyventojas o li u a s a p , Klošaras k pen

Nr. 30

ta

kultūros ir meno priedas

„Santaka“

o nuotr. Artūro Morozov

sių Kauno perkamiau Buvęs vienas

tapytojų A.M

„Juodojo lė obelisko“ mįs ryžtama Kodėl nesi pukariu atstatyti tar so­ ro muziejaus

ichailovas

sie šiandien už

nyje yra la

s Imperatoriau s ma pasididžiavi tėje Rotušės aikš minklas stovėjęs pa ruoti Ru­ turėjo iliust jos didy­ sijos imperi riam lai­ ę, tačiau ku

biau vertina

tinėje mas nei gim

3

Z.Baumano raktažodžiai

jų visa­ Minias gerbė je turin­ me pasauly sociologi­ tis garsusis sorius jos guru profe ma­ Bau tas Zygmun ną – šį­ nas grįžo į Kau ni­ kart skaitme

„Shutterstock“ nuotr.

bū­ti bū­das iš­vi­lio­ti pi­ni­gus iš se­ mi­na­ru su­si­do­mė­ju­sių žmo­nių. Ne­se­niai ne­ma­žai įvai­rių įmo­ nių ga­vo kvie­ti­mus ko­vo 1 d. ap­si­ lan­ky­ti Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­ nės ir ama­tų rū­muo­se (KPPAR), kur esą vyks kon­fe­ren­ci­ja „Dar­bo ko­dek­so nau­jo­vių tai­ky­ mas“.

2

16p.


2

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

9

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,33

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

62

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kur nu­tūps kong­re­sų rū­m

„„Pla­nai: Kau­no mies­to ta­ry­bos kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja Kau­no stra­te­gi­niuo­se pla­nuo­se kong­re­sų rū­mams yra nu­ma­čiu­si Ne­mu­no sa­lą. 

Apie už­mo­jus Kau­ne sta­ 1 ty­ti kong­re­sų rū­mus Tė­ vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­

nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Kau­no flan­gas kal­ba jau se­niai. Vie­nur kong­re­sų rū­mai va­di­ na­mi kon­fe­ren­ci­jų ir pa­ro­dų rū­ mais, ki­tur – kong­re­sų ir kon­cer­ tų rū­mais, bet es­mė ta pa­ti: Kau­no kon­ser­va­to­riai įsi­ti­ki­nę, kad mies­

50 tūkst.

– tiek li­tų Kau­no biu­dže­ te nu­ma­ty­ta kong­re­sų rū­mų vie­tai iš­rink­ti.

tui, ku­ris pa­si­sta­tė dau­gia­funk­ci­nę „Žal­gi­rio“ are­ną, tu­ri Fil­har­mo­ni­ ją, Mu­zi­ki­nį ir Dra­mos teat­rus, ha­ lę, uni­ver­si­te­tus su au­lo­mis ir kon­ cer­tams pri­tai­ky­to­mis sa­lė­mis, dar trūks­ta kong­re­sų rū­mų. Pre­li­mi­ na­riais skai­čia­vi­mais – už 90–100 mln. li­tų. Šių pla­nų ne­slo­pi­na nei fak­tas, kad Kau­ne ma­žė­ja gy­ven­to­jų, nei pa­tvir­tin­tas 2012-ųjų Kau­no biu­ dže­tas, ku­ria­me vi­soms sri­tims nu­ma­ty­ta griež­ta die­ta. Są­ly­gos kong­re­sų rū­mų sta­ty­ bos vie­tos pa­rin­ki­mo stu­di­jos ur­ ba­nis­ti­niam kon­kur­sui bu­vo pa­ reng­tos dar 2008-ai­siais, ta­čiau jam įgy­ven­din­ti mies­tas taip ir ne­ sky­rė lė­šų. Šie­met de­fi­ci­ti­nia­me mies­to biu­ dže­te šiam kon­kur­sui at­sei­kė­ta 50 tūkst. li­tų. Kon­kur­so są­ly­gas ža­da­ ma šiek tiek pa­ko­re­guo­ti ir be­veik

vi­sus kon­kur­so pi­ni­gus skir­ti nu­ ga­lė­to­jų pre­mi­joms. Ne­ma­no, kad bū­tų ge­rai

Kau­no mies­to ta­ry­bos TS-LKD frak­ci­ja ne­se­niai pa­reiš­kė, kad kong­re­sų ir kon­fe­ren­ci­jų rū­mams vie­na ge­riau­sių vie­tų – Ne­mu­no sa­la. Be­je, sa­vo rin­ki­mų pa­ža­duo­se Ne­mu­no sa­lo­je kon­ser­va­to­riai re­gi ir Tarp­tau­ti­nį stu­den­tų cent­rą. Sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­kos sky­ riaus ve­dė­jas Ne­ri­jus Va­lat­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad teo­ri­nė ga­li­my­bė kaž­ką sta­ty­ti Ne­mu­no sa­lo­je, ne­ to­li „Žal­gi­rio“ are­nos, yra. Jis pri­mi­nė, kad Ne­mu­no sa­la yra pa­da­ly­ta į dvi da­lis, uži­man­čias 10 ir 20 ha. Di­des­nė­je da­ly­je sta­ty­bos ne­nu­ma­ty­tos. 2009 m. bu­vo su­reng­tas sa­los su­tvar­ky­mo ur­ba­nis­ti­nis kon­kur­ sas. Di­des­nio­ji sa­los da­lis skir­ta ak­

ty­viam ir pa­sy­viam poil­siui, čia tu­ri bū­ti iš­sau­go­ma ne­ma­žai ža­lu­mos. Li­ku­sia­me ža­lia­me plo­te, be­si­drie­ kian­čia­me nuo se­no­jo pės­čių­jų til­ to iki are­nos, nau­jas sta­ti­nys, pa­ tvir­ti­no N.Va­lat­ke­vi­čius, teo­riš­kai ga­lė­tų bū­ti sta­to­mas. Vis dėl­to Ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas tei­gė as­me­niš­kai to­kios idė­jos ne­pa­lai­kan­tis. „Ne­ma­nau, kad bū­tų ge­rai Ne­mu­no sa­lo­je vie­ no­je krū­vo­je sta­ty­ti du to­kius ob­ jek­tus“, – svars­tė jis. Paieš­kai – pu­sė me­tų

Vis dėl­to kon­kur­so da­ly­viams bus ne­drau­džia­ma pieš­ti pa­sta­tus ir ki­ to­se jaut­rio­se mies­to vie­to­se, kad ir Ąžuo­ly­ne. „Ga­li­ma už­deng­ti Dai­ nų slė­nį, ir bus kong­re­sų rū­mai“, – pa­vyz­dį pa­tei­kė ar­chi­tek­to spe­ cia­ly­bę tu­rin­tis N.Va­lat­ke­vi­čius. Pa­sak jo, bū­si­ma­me kon­kur­se ga­

li­mos vi­sos idée fi­xe, vie­tos pa­rin­ ki­mui – jo­kių ap­ri­bo­ji­mų. Jei ar­chi­tek­tai siū­lys sta­ty­ti rū­mus pri­va­čio­je že­mė­je ir toks spren­di­mas pa­si­ro­dys la­bai ge­ras, pa­sak N.Va­ lat­ke­vi­čiaus, tuo­met ir bus spren­ džia­ma, kaip že­mę pe­rim­ti. N.Va­lat­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mą ini­ci­ja­vo ne kon­ser­va­to­rių frak­ci­jai pri­klau­ san­tis me­ras And­rius Kup­čins­kas, o jis pa­ts. Tą pa­tį kon­kur­są pla­nuo­ ta pa­skelb­ti ir anks­tes­niais me­tais, bet mies­to po­li­ti­kų pa­lai­mi­ni­mo jis su­lau­kė tik šie­met. Iš fi­nan­suo­ja­ mų­jų są­ra­šo šie­met iš­brauk­ti ki­ti du Ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus pa­siū­ly­ ti kon­kur­sai: Ro­tu­šės aikš­tės ir Są­ jun­gos aikš­tės. Kad vie­nin­te­lio ur­ba­nis­ti­nio kon­kur­so pa­skel­bi­mas ne­nu­si­ temp­tų į me­tų pa­bai­gą, kad da­ly­ viams lik­tų pa­kan­ka­mai lai­ko pa­si­

Afe­ris­tų vers­lo pla­nas – reng­ti kon Se­mi­na­ro kai­na vie­nam 1 da­ly­viui – 85 li­tai. Pi­ni­gus siū­lo­ma per­ves­ti iš anks­to į nu­ro­

dy­tą są­skai­tą ar­ba at­si­skai­ty­ti gry­ nais vie­to­je. Kvie­ti­mus įmo­nėms ir įstai­goms iš­siun­tė bend­ro­vė „Veik­ los idė­jos ir stra­te­gi­jos“. „Apie to­kią kon­fe­ren­ci­ją mes nie­ko ne­ži­no­me. Ko­vo 1 d. ne­sa­me iš­nuo­mo­ję jo­kių pa­tal­pų jo­kiam ren­gi­niui. Mums jau skam­bi­no tuo ta­ria­mu se­mi­na­ru su­si­do­mė­ ję žmo­nės ir mes pa­sa­kė­me, kad jie grei­čiau­siai yra mul­ki­na­mi“, – „Kau­no die­nai“ pa­sa­ko­jo KPPAR vie­šų­jų ry­šių va­do­vė Aud­ro­nė Jan­ ku­vie­nė. Apie ne­va nu­ma­to­mą kon­fe­ ren­ci­ją in­for­ma­ci­ją siun­ti­nė­jan­ti bend­ro­vė „Veik­los idė­jos ir stra­te­ gi­jos“ ra­šo, kad pen­kių aka­de­mi­ nių va­lan­dų truk­mės kon­fe­ren­ci­ jo­je bus nag­ri­nė­ja­mos šios te­mos: „Dar­bo su­tar­tis ir jos tu­ri­nys. Dar­

bo už­mo­kes­čio nu­sta­ty­mas, kei­ti­ mas, mo­kė­ji­mo tvar­ka. Atos­to­gos, jų su­tei­ki­mas. Klau­si­mai – at­sa­ ky­mai.“ Jau­čia­si ne­bau­džia­mi

Paaiš­kė­jo, kad ta­ria­mus se­mi­na­rus ren­gian­ti bend­ro­vė to­kia veik­la už­ sii­ma jau ke­le­ri me­tai ir iki šiol jau­ čia­si ne­bau­džia­ma. Šiau­lie­tė įmo­nės „Ju­po­jos sta­ ty­bi­nės me­džia­gos“ vy­riau­sio­sios fi­nan­si­nin­kės pa­va­duo­to­ja Ža­ne­ ta Ta­li­šaus­kie­nė pla­na­vo da­ly­vau­ti bend­ro­vės „Veik­los idė­jos ir stra­te­ gi­jos“ pa­skelb­ta­me se­mi­na­re, ku­ris tu­rė­jo vyk­ti 2009-ųjų gruo­dį Šiau­ liuo­se. „Į mo­ky­mų cik­lu pa­va­din­tą ren­ gi­nį ga­vau kvie­ti­mą elekt­ro­ni­niu pa­štu. Rei­ka­lau­ja­mus 69 li­tus iš anks­to per­ve­džiau į nu­ro­dy­tą są­ skai­tą. Po ku­rio lai­ko elekt­ro­ni­niu pa­štu jie pra­ne­šė, kad nu­ma­ty­tas

ren­gi­nys neį­vyks. Tei­ra­vau­si, kaip at­siim­ti pi­ni­gus, bet nie­kas į ma­no laiš­kus neat­sa­kė, nie­kas neat­sa­kė ir skel­bi­me nu­ro­dy­tais te­le­fo­nais. Žo­džiu, ta fir­ma din­go kaip į van­ de­nį“, – „Kau­no die­nai“ pa­sa­ko­jo Ž.Ta­li­šaus­kie­nė.

po­jos sta­ty­bi­nės me­džia­gos“ dar­ buo­to­ja. Pak­laus­ta, ar dėl 2009 m. gruo­ dį Šiau­liuo­se neį­vy­ku­sio se­mi­na­ro ne­si­krei­pė į po­li­ci­ją, Ž.Ta­li­šaus­kie­ nė sa­kė, kad apie to­kią ga­li­my­bę tik svars­čiu­si.

Į po­li­ci­ją ne­si­krei­pė

Ža­ne­ta Ta­li­šaus­kie­nė:

Ž.Ta­li­šaus­kie­nė sa­kė, kad iš bend­ ro­vės „Veik­los idė­jos ir stra­te­gi­jos“ ga­vo ge­rą pa­mo­ką: nuo to kar­to už siū­lo­mus se­mi­na­rus nie­ka­da ne­be­ mo­ka iš anks­to. „Ne­šuo­si gry­nus pi­ni­gus. Šiaip su dar­bo san­ty­kiais su­si­ję se­mi­na­ rai yra la­bai rei­ka­lin­gi, ypač Lie­tu­ vos pro­vin­ci­jos mies­tuo­se, kur jau­ čia­mas nau­jau­sios in­for­ma­ci­jos ir pra­kti­kos trū­ku­mas. Ta­ria­mų se­ mi­na­rų ir kon­fe­ren­ci­jų ren­gė­jai iš­ ra­din­gai pa­ren­ka ak­tua­lias te­mas ir taip, ma­nau, su­do­mi­na ne vie­ną įmo­nę“, – svars­tė bend­ro­vės „Ju­

Tei­ra­vau­si, kaip at­ siim­ti pi­ni­gus, bet nie­kas į ma­no laiš­ kus neat­sa­kė, ty­lė­jo ir skel­bi­me nu­ro­dy­ti te­ le­fo­nai. „Į po­li­ci­ją tu­rė­čiau kreip­tis ne aš, bet ma­no įmo­nė, ta­čiau įmo­ nei dėl 69 li­tų gai­la gaiš­ti lai­ką. Kai sa­vo pa­sta­bas dėl neį­vy­ku­

sio ren­gi­nio nu­siun­čiau į po­rta­lą skun­dai.lt, ga­vau pa­na­šio­je si­tua­ ci­jo­je nuo­sto­lių pa­ty­ru­sios mo­ ters laiš­ką su ra­gi­ni­mu su­si­bur­ti ir ap­gin­ti sa­vo tei­ses. De­ja, toks su­ma­ny­mas taip ir li­ko neį­gy­ven­ din­tas“, – pri­pa­ži­no Ž.Ta­li­šaus­ kie­nė. Spe­cia­lis­tė – pri­blokš­ta

Kai ku­riuo­se skel­bi­muo­se apie ne­ va ren­gia­mus se­mi­na­rus bend­ro­vė „Veik­los idė­jos ir stra­te­gi­jos“ mi­ ni ne tik konk­re­čias įmo­nes, bet ir spe­cia­lis­tus. Pa­vyz­džiui, vie­na­me apie ta­ria­ mą kon­fe­ren­ci­ją „Dar­bo san­ty­kių es­mė, įgy­ven­di­ni­mas pra­kti­ko­je ir ky­lan­čių pro­ble­mų spren­di­mai“ iš­siun­ti­nė­ta­me pra­ne­ši­me skel­ bia­ma, kad ren­gi­ny­je da­ly­vaus „il­ga­me­tė dar­bo tei­sės ir dar­bo ins­pek­ci­jos spe­cia­lis­tė Iri­na Ja­nu­ ke­vi­čie­nė“.


3

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

­mai?

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ruoš­ti, kon­kur­so pro­ce­dū­rų im­ta­si ne­del­siant. Šian­dien kon­kur­so są­ly­gas svars­ tys Kau­no ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­ nis­ti­kos eks­per­tų ta­ry­ba (KAUET), o kon­kur­są ti­ki­ma­si pa­skelb­ti pa­ va­sa­rį. N.Va­lat­ke­vi­čius ža­dė­jo, kad su­ kur­ti sa­vo stu­di­jas ar­chi­tek­tams bus duo­ta pu­sė me­tų. Šia­me kon­ kur­se svar­biau­si bus ne ar­chi­tek­tū­ ri­niai spren­di­mai, bet vie­ta. Ta­čiau vaiz­dais kon­kur­so da­ly­viai tu­rės įro­dy­ti, kad toks ob­jek­tas pa­si­rink­ to­je vie­to­je tel­pa, de­ra su ap­lin­ka. Už­si­mo­jo ir vers­li­nin­kas

Kon­kur­są vyk­dys vie­šo­ji įstai­ga KAUET. Jos di­rek­to­rė Jū­ra­tė Mer­ ke­vi­čie­nė pri­mi­nė, kad da­lis ga­li­mų vie­tų nau­jam sta­ti­niui bu­vo anks­ čiau ap­tar­tos, ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad ne­ga­lės bū­ti pa­siū­ly­ta ir nau­jų

te­ri­to­ri­jų. „Rea­lių vie­tų nė­ra daug, nes rei­ka­lin­gas di­de­lis plo­tas“, – pa­ste­bė­jo J.Mer­ke­vi­čie­nė. Va­do­vau­jan­tis anks­čiau pa­reng­to­ mis kon­kur­so są­ly­go­mis, komp­lek­sas ga­lė­tų bū­ti 1 500–3 000 vie­tų, pri­ klau­so­mai nuo pa­si­rink­tos si­tua­ci­ jos ga­li­my­bių. Ma­no­ma, kad Kong­ re­sų rū­mų sta­ty­ba ne­tu­rė­tų kai­nuo­ti dau­giau kaip 100 mln. li­tų. Apie idė­ją sta­ty­ti kon­cer­ti­nes sa­ les Kau­ne pra­bi­lo ir vers­li­nin­kai. Bend­ro­vė „Vy­tau­to par­kas“ Jo­na­vos gat­vė­je, prie­šais griau­na­mą „Dro­ bės“ fab­ri­ką, yra su­ma­niu­si sta­ty­ ti komp­lek­są, į ku­rį įsi­kom­po­nuo­tų dvi uni­ver­sa­lios sa­lės: vie­na maž­ daug 1 500 vie­tų, ki­ta – ma­žes­nė. Šiuo me­tu šio­je vie­to­je – au­to­ mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Da­bar ren­gia­mas skly­po de­ta­lu­sis pla­nas. Bend­ro­vės „Vy­tau­to par­kas“ di­rek­to­rius Ri­čar­das Šid­laus­kas „Kau­no die­nai“ sa­kė, kad pa­va­sa­ rį ža­da­ma pa­skelb­ti ar­chi­tek­tū­ri­nį kon­kur­są, ku­ris pa­dė­tų iš­rink­ti ge­ riau­sius pla­nuo­ja­mų pa­sta­tų pro­ jek­tus. Sta­ty­ba, pa­sak R.Šid­laus­ko, ga­ lė­tų pra­si­dė­ti ne anks­čiau kaip po me­tų. Kas fi­nan­suos sta­ty­bos dar­ bus, vers­li­nin­kas ne­de­ta­li­za­vo.

Or­ga­ni­za­to­riai ne­pa­sie­kia­mi

Apie ko­vo 1 d. Kau­ne ne­va vyk­sian­ tį se­mi­na­rą pra­ne­šan­čia­me skel­bi­ me yra nu­ro­dy­tas te­le­fo­no nu­me­ris ir ke­li elekt­ro­ni­nio pa­što ad­re­sai. Re­dak­ci­jai pa­gal įvai­rių lai­ko­tar­pių skel­bi­mus pa­vy­ko ras­ti tris te­le­fo­noj.sakiene@kaunodiena.lt

Ne­ri­jus Va­lat­ke­vi­čius:

Ne­ma­nau, kad bū­ tų ge­rai Ne­mu­no sa­ lo­je vie­no­je krū­vo­je sta­ty­ti du to­kius ob­ jek­tus.

nu­me­rius, ta­čiau jie bu­vo iš­jung­ti ar­ba į skam­bu­čius nie­kas neat­sa­kė. Ne­su­lau­kė­me at­sa­ky­mų ir į elekt­ro­ ni­niu pa­štu nu­siųs­tus laiš­kus. Su­si­siek­ti su „Veik­los idė­jo­mis ir stra­te­gi­jo­mis“ ne­pa­vy­ko ir Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­ mų at­sto­vei A.Jan­ku­vie­nei. „Su to­kia bend­ro­ve mes ap­skri­tai ne­sa­me tu­rė­ję jo­kių ry­šių“, – pa­ brė­žė ji. At­ro­do, kad ta­ria­mų kon­fe­ren­ ci­jų ir se­mi­na­rų ren­gė­jų už­mes­tas tink­las yra ga­na pla­tus: in­ter­ne­te ga­li­ma ap­tik­ti skel­bi­mų, ku­riuo­se kvie­čia­ma at­vyk­ti į kon­fe­ren­ci­jas ir vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se, pa­vyz­džiui, Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elekt­ri­nė­je.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuotr.

B.Gal­di­kas ieš­ko sa­va­no­rių Jur­gi­ta Ša­kie­nė

nferencijas To­kia tar­nau­to­ja iš tie­sų dir­ba Vals­ty­bi­nė­je dar­bo ins­pek­ci­jo­je. „Kar­tais da­ly­vau­ju se­mi­na­ruo­se, dėl to nė­ra ki­lę jo­kių ne­su­sip­ra­ti­mų. Bend­ro­vė „Veik­los idė­jos ir stra­te­ gi­jos“ man nė­ra ži­no­ma. Jei jie mi­ni konk­re­čių spe­cia­lis­tų pa­var­des, ma­ nau, to­kia veik­la tu­rė­tų su­do­min­ ti tei­sė­sau­gos tar­ny­bas“, – „Kau­no die­nai“ sa­kė I.Ja­nu­ke­vi­čie­nė.

„„At­si­da­vi­mas: oran­gu­ta­nų ste­bė­ji­mui ir ko­vai už jų iš­li­ki­mą B.Gal­di­kas paau­ko­jo 41 me­tus.

Pa­sau­li­nio gar­so ant­ro­po­lo­gė pro­f. Bi­ru­tė Gal­di­kas ieš­ko sa­va­ no­rių dirb­ti su oran­gu­ta­nų ty­rė­jų ko­man­da Bor­neo sa­lo­je. Apie tai ji va­kar už­si­mi­nė Vy­tau­to Di­džio­ jo uni­ver­si­te­te pri­sta­ty­da­ma sa­vo kny­gą „Ro­jaus at­spin­džiai: ma­no gy­ve­ni­mas Bor­neo sa­lo­je su oran­ gu­ta­nais“.

ry­žius“, – pa­sa­ko­jo B.Gal­di­kas. Ji pri­dū­rė, kad ne leng­ves­ nė ko­va su biu­rok­ra­ti­ne In­do­ne­ zi­jos val­džia, mi­nant slenks­čius dėl spar­čiai nyks­tan­čių ato­gra­žų miš­kų, o kar­tu ir juo­se gy­ve­nan­ čių oran­gu­ta­nų, iš­sau­go­ji­mo. „Ži­not, ką vai­kai man sa­kė? El­ gie­si, kaip lie­tu­vė – rė­ži vis­ką tie­ siai švie­siai“, – di­džia­vo­si sa­vo kil­me B.Gal­di­kas. Jau­tė­si kaip prieš Die­vą

Brai­dė po pel­kes

„Iš­ban­dy­ki­te ma­ne“, – ang­liš­kai pa­drą­si­no B.Gal­di­kas su­si­rin­ku­ siuo­sius, no­rė­da­ma su­lauk­ti pub­ li­kos klau­si­mų. Iš­gir­du­si klau­si­mą lie­tu­viš­kai, ji daž­niau­siai ne­lauk­da­vo ver­tė­jo. „Ma­ne pri­sta­to kaip be­veik lie­ tu­vę. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ge­ne­ tiš­kai esu 100 pro­cen­tų lie­tu­vė. Tik­riau­siai to­dėl taip my­liu gam­ tą. Gai­la, kad lie­tu­viš­kai sun­kiai šne­ku, bet vis­ką su­pran­tu“, – sa­ kė moks­li­nin­kė. Kal­bė­da­ma apie di­džiu­lę pa­tir­ tį, su­kaup­tą per 41 me­tus ste­bint ir ty­ri­nė­jant oran­gu­ta­nus In­do­ne­ zi­jos miš­kuo­se, B.Gal­di­kas pa­sa­ ko­jo, kad sun­kiau­sia dar­bo da­lis yra sek­ti žmog­bež­džio­nes. „Oran­gu­ta­nai gy­ve­na la­bai aukš­tai. Jie be­veik vi­są lai­ką lei­ džia me­džiuo­se, ten ir mai­ti­na­ si. Be to, ato­gra­žų miš­kuo­se la­ bai daug pel­kių, ten­ka bris­ti net ir iki juos­mens. Ki­tą die­ną, bū­na, at­si­ke­li prieš auš­rą, o dra­bu­žiai dar neiš­džiū­vę. Šal­ta, nuo drėg­ mės at­si­ran­da aler­gi­jos. Iš pra­ džių Bor­neo bu­vo net sun­ku gau­ti mais­to – val­gė­me be­veik vien tik

Įsi­min­ti­niau­sio­mis aki­mir­ko­mis B.Gal­di­kas va­di­na tas, kai gam­ to­je gy­ve­nan­tys oran­gu­ta­nai ja su­si­do­mė­jo. Kar­tą ty­rė­ja su ko­le­ ga ste­bė­jo oran­gu­ta­ną. Iš pra­džių šis ėdė ter­mi­tus, ta­čiau pa­ste­bė­ jęs, kad mo­te­ris li­ko vie­na, ėmė ar­tin­tis prie jos.

Ma­no kū­nas nuė­ jo pa­gau­gais. Juk jis ga­lė­jo ma­ne leng­vai su­dras­ky­ti, per­plėš­ ti per­pus! „Priė­jo taip ar­ti, kad bū­čiau ga­ lė­ju­si jį pa­lies­ti. Oran­gu­ta­nas sto­ vė­jo šo­nu į ma­ne. Stai­ga jis kad su­ri­ko! Tai reiš­kė: „Aš ga­lin­gas! Aš tu­riu val­džią! Gerbk ma­ne!“ Ma­no kū­nas nuė­jo pa­gau­gais. Juk jis ga­lė­jo ma­ne leng­vai su­dras­ky­ ti, per­plėš­ti per­pus! Ta­čiau po to lyg nie­kur nie­ko din­go“, – da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais B.Gal­di­kas. „Ki­tą kar­tą oran­gu­ta­nas nu­li­po iš me­džio, paė­mė ma­ne už ran­kų, pri­ si­trau­kė ar­čiau ir ne­ju­dė­da­mas apie

mi­nu­tę žiū­rė­jo man į akis. Taip jis klau­sė: „Kas tu esi?“ At­ro­dė, kad žiū­ri man tie­siai į sie­lą. Tą aki­mir­ ką jau­čiau­si lyg prieš Die­vą“, – pri­ si­pa­ži­no moks­li­nin­kė. Or­ga­ni­zuo­ja ke­lio­nes į Bor­neo

Prie oran­gu­ta­nų ap­sau­gos ga­li pri­si­dė­ti ir lie­tu­viai. „Pa­rem­da­ mi gam­to­sau­gos fon­dus, ato­gra­ žų miš­kų ap­sau­gos pro­gra­mas, do­m ė­d a­m ie­s i oran­g u­t a­n ais, šim­pan­zė­mis. Kaip tu­ris­tai nu­ vyk­da­mi pa­žiū­rė­ti, kaip jos gy­ ve­na na­tū­ra­lio­je ap­lin­ko­je, vie­tos val­džiai ir vi­sam pa­sau­liui pa­ ro­dy­si­me, kad yra žmo­nių, ku­ riems šie gy­vū­nai rū­pi“, – aiš­ ki­no B.Gal­di­kas. Su­si­do­mė­ju­sie­ji tu­ris­ti­nė­mis ke­ lio­nė­mis į In­do­ne­zi­ją pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos ga­li kreip­tis į Tarp­tau­ ti­nį Bi­ru­tės Gal­di­kas gam­to­sau­gos lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dą elekt­ro­ni­ niu pa­štu fondas@birutegaldikas.lt ar­ba ap­lan­ky­ti jų in­ter­ne­to sve­tai­nę www.bi­ru­te­gal­di­kas.lt. B.Gal­di­kas lau­kia no­rin­čių­ jų ne tik pa­tu­ris­tau­ti. „Ren­gia­ me sa­va­no­ria­vi­mo pro­gra­mą, dėl ku­rios fi­nan­sa­vi­mo kreip­si­mės į ES fon­dus. Į at­ran­ką kvie­čia­me žmo­nes iki 30 me­tų, pa­gei­dau­ti­ na, kad jie bū­tų ve­te­ri­na­ri­jos ar­ ba gam­tos moks­lų stu­den­tai ar­ba šios sri­ties spe­cia­lis­tai. Sa­va­no­ riams rei­kės dirb­ti apie 7 va­lan­ das per die­ną: ne tik pri­žiū­rė­ti oran­gu­ta­nus, bet ir ge­rin­ti sto­ vyk­l os inf­rast­r uk­t ū­r ą, sta­ty­ ti til­tus. Sa­va­no­ria­vi­mo truk­mė – nuo pu­sės iki dve­jų me­tų“, – pa­sa­ko­jo fon­do di­rek­to­rė Sand­ ra Kau­li­ny­tė.


4

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

miestas

„„Brai­dė: po­tvy­nis bai­mės įva­rė ir Vil­mai su duk­ra Eg­le – bu­vo ap­sem­ta „„Pa­lai­ky­mas: I.Ma­tu­lie­nė, ku­rios na­muo­se van­duo pa­da­rė nuo­sto­lių, jau su­ „„ Prie­mo­nės: R.Ma­la­kie­nė ro­dė, kad

jų skal­byk­lė, šal­dy­tu­vas, spro­go šil­dy­mo ka­ti­las.

ta­ru­si su gi­mi­nai­čiais, drau­gais, kad, pa­tvi­nus upei, šie ateis į pa­gal­bą.

be­pa­sie­kia. 

Upės pa­mo­ky­ti žmo­nės nu­ta­rė: gin Pot­vy­nio ri­zi­kos zo­ no­je gy­ve­na ne­ma­ žai Kau­no ir Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jų. Prieš dve­jus me­tus neį­ti­ki­mai pa­tvi­ nu­si Ne­ris pa­da­rė dau­gy­bę nuo­sto­ lių, bu­vo ki­lu­si rea­ li grės­mė ir žmo­nių gy­vy­bei. Pa­va­sa­rė­ jant au­ga ne­ri­mas – ką rei­kės da­ry­ti, jei į kam­ba­rį pra­dės verž­tis van­duo?

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Sap­nuo­ja­si po­tvy­nis

Ne­ris dar ra­mi, ta­čiau Nau­ja­so­džio gy­ven­to­ja Ire­na Ma­tu­lie­nė ran­ kų su­dė­ju­si ne­sė­di. „Va, ne­šuo­si iš rū­sio daik­tus – ruo­šiuo­si“, – ta­rė mo­te­ris. Dau­gu­ma kau­nie­čių per­nai van­ dens sti­chi­jos ne­pa­ju­to. I.Ma­tu­lie­ nė ne­pak­liu­vo tarp tų lai­min­gų­jų. Upė sa­vo ga­lią jos skly­pe de­monst­ ra­vo jau ant­rus me­tus iš ei­lės. „Man nak­ti­mis sap­nuo­ja­si. Kur ne­si­sap­nuos, jei net na­mas traš­ kė­jo, bėg­ti rei­kė­jo. Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos klau­siau, ar ga­li le­dai na­ mą nu­neš­ti. Sa­kė, kad ne­ga­ran­tuo­ ja, kad taip neat­si­tiks“, – pa­sa­ko­ jo kau­nie­tė. Per di­dį­jį po­tvy­nį prieš dve­jus me­tus jos rū­sy­je van­dens bu­vo be­ veik iki lu­bų. La­biau­siai nu­ken­tė­ jo ka­ti­li­nė. „Įran­ga, daik­tai, bal­dai, ku­rie ten bu­vo, – vis­ką te­ko ne­šti į kon­tei­ne­rį. Ma­tot, čia ne­li­kę nė vie­nų du­rų. Vi­sas su­lau­žė sro­vė. Į rū­sį bu­vo dve­jos du­rys. Vie­nos jų – me­ta­li­nės. Ir jas rei­kė­jo iš­mes­ ti, nes van­duo su­lanks­tė. Nie­ka­ da ne­bū­čiau pa­ti­kė­ju­si, kad van­duo ga­li pri­da­ry­ti to­kių nuo­sto­lių. Kol pa­ts ne­pa­ti­ri, ne­ga­li įsi­vaiz­duo­ti“, – ti­ki­no I.Ma­tu­lie­nė. Nors nuo­sto­lius at­ly­gi­no drau­di­ mas, kau­nie­tė pa­va­sa­ri­nio at­ly­džio

„„Idi­lė: sun­ku pa­ti­kė­ti, kad taip ra­miai mie­gan­ti Ne­ris ne­tru­kus ga­li virs­ti di­džiu­le grės­me. 

lau­kia su ne­ri­mu. „Di­džiau­sias šo­ kas man bu­vo, kai pa­žvel­giau pro lan­gą ir neiš­vy­dau tvo­ros – ji bu­ vo jau po van­de­niu. Ši­tas vaiz­das man iki šiol aky­se sto­vi“, – ne­slė­ pė I.Ma­tu­lie­nė. Sam­dė žmo­gų bu­dė­ti

Per prieš dve­jus me­tus bu­vu­sį po­ tvy­nį I.Ma­tu­lie­nės na­me din­go elekt­ra. „Per­nai nu­si­pir­ko­me dy­ ze­li­nį elekt­ros ge­ne­ra­to­rių. Skly­ pe pa­da­rė­me dre­na­žą, į šu­li­nį nu­ lei­do­me po­mpą, bu­dė­jo žmo­gus ir pum­pa­vo van­de­nį. Prie lan­gų, prie rū­sio bu­vo­me su­kro­vę smė­lio mai­ šų“, – pa­sa­ko­jo I.Ma­tu­lie­nė. Pas­ tan­gos pa­si­tvir­ti­no. Per­nai van­duo už­py­lė tik pa­vė­si­nę, sken­do tik da­ lis skly­po. Šiam pa­va­sa­riui kau­nie­tė dar la­ biau pa­si­ren­gu­si. Va­sa­rą į jos val­das vie­nas po ki­to su­ko sunk­ve­ži­miai su mo­liu, smė­liu. Pa­siaukš­ti­nu­ si skly­pą, mo­te­ris dar pa­si­sta­tė ir be­to­ni­nę tvo­rą. Dėl vi­sa pik­ta ar­ čiau­siai upės pa­li­ko stūk­so­ti ke­lias smė­lio krū­vas. „Ne­ži­no­me, pro kur ver­šis van­duo. Kur rei­kės, ten ir nau­do­si­me tą smė­lį“, – aiš­ki­no I.Ma­tu­lie­nė. Pa­sak jos, gi­mi­nai­čiai, drau­ gai jau se­niai už­pra­šy­ti, kad atei­ tų į pa­gal­bą, jei pra­dė­tų sem­ti po­ tvy­nis.

Stu­di­ja­vo po­tvy­nių su­ves­ti­nes

„Man bai­su, kaip lei­džia ir to­liau čia na­mus sta­ty­tis. Ka­žin ar gy­ ven­to­jai ži­no, kas jų lau­kia? Kai pa­žiū­riu, tuo­se skly­puo­se esan­ tis paaukš­ti­ni­mas – tik la­šas jū­ro­ je. Ten dar ir ke­lią pa­lei upę lei­do nu­si­ties­ti“, – už­jaus­da­ma bū­si­ mus nau­ja­ku­rius kal­bė­jo Nau­ja­so­ džio gy­ven­to­ja I.Ma­tu­lie­nė.

Ire­na Ma­tu­lie­nė:

Į rū­sį bu­vo dve­jos du­ rys. Vie­nos jų – me­ ta­li­nės. Ir jas rei­kė­jo iš­mes­ti, nes van­duo su­lanks­tė.

Sta­ty­da­ma­si na­mą ji klau­sė Ap­ lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ro­je, ar, pra­si­dė­jus po­tvy­niui, na­mą ap­ sems. Kau­nie­tė bu­vo pa­ti­kin­ta, kad ti­ki­my­bė la­bai ma­ža – 2 pro­c. Vie­ni mo­ters kai­my­nų, Re­gi­ man­tas ir Ri­ta Ma­la­kai, prieš pra­ dė­da­mi sta­ty­bas iš­stu­di­ja­vo bu­vu­ sių po­tvy­nių su­ves­ti­nę. „Ir iš kar­to skly­pą aukš­ti­no­me tri­mis met­rais. At­si­sa­kė­mė rū­sio. Vie­nas kai­my­ nas, ži­no­da­mas apie po­tvy­nius,

rū­sį įsi­ren­gė vi­siš­kai her­me­tiš­ką, ja­me net ir au­to­mo­bi­lį lai­ko“, – kal­bė­jo R.Ma­la­kas. Ke­lias, ei­nan­tis pro juos, yra 29 m virš jū­ros ly­gio, o upės van­duo va­sa­rą sie­kia 24 m virš jū­ros ly­gio.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuotr.

tvy­nio Ra­di­kiuo­se ne­bus. Vis dėl­to tur­tą nuo upės po­kštų ap­si­drau­dė. „Nie­ka­da ne­bū­čiau pa­gal­vo­ju­ si, kad upė ga­li taip pa­tvin­ti. Tai­ gi kran­tas ši­toks aukš­tas!“ – pri­ si­min­da­ma di­dį­jį po­tvy­nį prieš dve­jus me­tus kal­bė­jo J.Rūš­kie­nė.

Įsi­ren­gė pa­vo­jaus si­re­ną

Ra­di­kių kai­mas taip pat tu­ri tai­ ky­tis prie upės. Neap­si­ken­tęs po­ tvy­nių, kai­mo gy­ven­to­jas Vac­lo­vas Sū­ni­lai­tis pa­siū­lė idė­ją, kad ap­si­ sau­go­ti nuo po­tvy­nio bū­tų ga­li­ ma pa­sta­čius pus­ki­lo­met­rio il­gio ir pu­sant­ro met­ro aukš­čio py­li­mą. Jam pa­nau­do­ti ga­li­ma Ne­rį tven­ kian­tį dumb­lą ir že­mes. Tam, kad šiam pro­jek­tui rei­ka­ lin­gų lė­šų ga­lė­tų pra­šy­ti iš Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, vals­ty­bės ir ES, Ra­di­kiai at­si­ža­dė­jo so­di­nin­kų bend­ri­jos sta­tu­so ir ta­po kai­mu. Ra­di­kiš­kiai sa­vo ini­cia­ty­va įsi­ ren­gė ir si­re­ną su gar­sia­kal­biu, ku­ rie, pra­si­dė­jus po­tvy­niui, tu­rės pa­ ža­din­ti vi­sus ap­lin­ki­nius. Ją įjung­ti ga­lės bet ku­ris kai­mo gy­ven­to­jas. Prie­tai­so myg­tu­kas pri­tvir­tin­tas prie stul­po ir priei­na­mas vi­siems. Deja, ne vi­si Ra­di­kių gy­ven­to­jai ži­no apie si­re­ną. „O kur ji pa­ka­bin­ ta?“ – su­si­do­mė­jo Ja­ni­na Rūš­kie­ nė. Ji bu­vo nu­si­tei­ku­si la­bai ka­rin­ gai: „Mes tai upei pa­ro­dy­sim!“ J.Rūš­kie­nė ti­ki­si, kad šie­met po­

Iš dar­bo grį­žo val­te­le

Tą nak­tį ra­di­kiš­kė na­muo­se bu­vo su tuo­met pen­kio­lika­me­čiu anū­ku. „Jam sma­gu bu­vo, nuo­ty­kis, o aš laks­čiau po na­mus ir ne­ži­no­jau, ko grieb­tis. Žiū­riu pro lan­gą – jau pir­ tu­kė už­sem­ta, mal­kos, len­tos plau­ kia. Gat­ve te­kė­jo smar­ki sro­vė. Tik su mo­to­riu­ku prieš ją ga­lė­jai pasi­ irti“, – pa­sa­ko­jo J.Rūš­kie­nė. Tą ry­tą jos vy­ras iš dar­bo grį­žo val­te­le. „Bu­vau iš­va­žia­vęs į nak­ti­nę pa­mai­ną. Pa­si­se­kė – iš­sau­go­jo­me ma­ši­ną. Ki­tų au­to­mo­bi­lius su­ga­di­ no vanduo“, – pa­sa­ko­jo Min­dau­ gas Rūš­kys. Ra­di­kiš­kiai vis dėl­to ne­si­gai­li, kad čia gy­ve­na. „Ne­to­ li Kau­no, gry­nas oras. Kad tik ne­ su­gal­vo­tų to miš­ke­lio naikinti“, – žvelg­da­ma pro lan­gą vaiz­du gė­ rė­jo­si J.Rūš­kie­nė. Bi­jo mie­go­ti pir­ma­me aukš­te

Apie įreng­tą įspė­jamąją si­re­ną su­ si­do­mė­ju­sios klau­sė ir po­nia Vil­ma su duk­ra Eg­le. Paaug­lė po po­tvy­nio bi­jo mie­go­ti pir­ma­me aukš­te, ža­da,


5

trečiADIENIS, vasario 29, 2011

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Už 2 000 li­tų su­bjau­ro­tas merginos gy­ve­ni­mas Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

pa­kė­lus skly­pą van­duo na­mo ne­ „„Pri­ža­dins: si­re­na pa­dės iš­veng­ti di­ des­nių ne­tek­čių.

n­si­mės pa­tys Ste­bi kiek­vie­ną ry­tą „„Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vyr.

„„G.Jan­kaus tu­ri­mais duo­me­ni­mis,

spe­cia­lis­tė ci­vi­li­nei ir dar­bų sau­gai Re­gi­na Ci­buls­kie­nė ma­no, kad ini­ cia­ty­vą, kaip gin­tis nuo po­tvy­nio, tu­ ri pa­ro­dy­ti gy­ven­to­jai. „Di­rek­to­rius Ra­di­kių gy­ven­to­jams pa­ža­dė­jo skir­ ti pi­ni­gų. Ži­no­ma, rei­kia, kad jie atei­tų su pa­reng­tu pro­jek­tu“, – aiš­ki­no R.Ci­ buls­kie­nė.

šie­met to­kio po­tvy­nio, koks bu­vo prieš dve­jus me­tus, ne­prog­no­zuo­ ja­ma.

„„Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­

klau­so Ra­di­kiai, se­niū­nas Rai­mon­das Stan­kus pa­sa­ko­jo, kad pla­nų, kaip su­ val­dy­ti ga­li­mą po­tvy­nį, kol kas nė­ra, nes nė­ra ir le­dų san­grū­dų. „Kiek­vie­ ną ry­tą, va­žiuo­da­mas į dar­bą, ap­žiū­ riu upę, ar ne­ky­la van­duo“, – sa­kė se­ niū­nas.

li­nės sau­gos tar­ny­bos ve­dė­jas Ge­ di­mi­nas Jan­kus aiškina, kad Nau­ja­ so­dy­je ar ki­tur gy­ve­nan­tys žmo­nės, ku­riems gre­sia po­tvy­nio pa­vo­jus, pir­miau­siai tu­rė­tų pa­tys ban­dy­ti ap­ si­sau­go­ti sta­ty­da­mi py­li­mus, iš­tuš­ tin­da­mi rū­sius, aukš­čiau pa­kel­da­mi bal­dus, ki­tus ver­tin­gus daik­tus. „Jei­ gu pa­tys ne­beiš­ga­li to pa­da­ry­ti, jie tu­ rė­tų kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę“, – pa­ta­rė G.Jan­kus.Jis apie per­nykš­tį po­tvy­nį Nau­ja­so­dy­je ne­tu­rįs duo­me­nų, to­ dėl pra­šo gy­ven­to­jų bent ke­liais sa­ ki­niais raš­tu api­bū­din­ti bu­vu­sią si­ tua­ci­ją ir ko­kios pa­gal­bos jiems rei­ kė­tų.

kad, vos tik pra­dė­jus tirp­ti le­dams, va­žiuos gy­ven­ti į Kau­ną. Ra­di­kiš­kės pa­sa­ko­jo, kad prieš dve­jus me­tus pa­sken­do daug šu­ nų, viš­tų, vos ne­žu­vo ir kai­my­no sū­nus, tą nak­tį mie­go­jęs rū­sy­je. Eg­lės ma­ma, kaip ir dau­gu­ ma kai­my­nų, au­to­mo­bi­lį sten­gia­ si lai­ky­ti ne prie na­mų, o aukš­čiau esan­čia­me miš­ke­ly­je ir taip iš­gel­ bė­ti nuo van­dens.

Ja­ni­na Rūš­kie­nė:

Žiū­riu pro lan­gą, jau pir­tu­kė už­sem­ta, mal­ kos, len­tos plau­kia. Gat­ve te­kė­jo smar­ki sro­vė. „Šal­dy­tu­vas, skal­byk­lė ir­gi bu­vo už­sem­ti, bet la­bai trum­pai. Jiems nie­ko ne­nu­ti­ko. Ta­čiau spro­go rū­ sy­je įreng­tas šil­dy­mo katilas“, – ap­gai­les­ta­vo po­nia Vil­ma. Ne­ries siau­tė­ji­mas at­ne­šė ir tei­ gia­mų da­ly­kų. Eg­lę va­sa­rą džiu­gi­ na po po­tvy­nio prie upės at­si­ra­dęs pui­kus smė­lio pa­plū­di­mys. Po­nia Vil­ma pa­ste­bė­jo, kad dėl ga­li­mo po­tvy­nio Ra­di­kiuo­se kri­to na­mų kai­nos.

„„Per­nai Ne­ries sti­chi­jos daug kur

bu­vo iš­veng­ta, kai ant le­dų san­grū­ dų, dėl ku­rių pa­ki­lo upės ly­gis, iš lėk­ tu­vo bu­vo pil­tas juo­dže­mis. „„Do­mei­ka­vos se­niū­ni­jos, ku­riai pri­

Kau­no apy­gar­dos teis­mas at­ver­tė vie­no krau­piau­sių praė­ju­sių me­ tų nu­si­kal­ti­mų bau­džia­mą­ją by­lą. Ge­gu­žės 20 d. dau­gia­bu­čio laip­ti­ nė­je sie­ros rūgš­ti­mi bu­vo api­pil­ta 29 me­tų Eg­lė V. Ne­vie­šas pro­ce­sas

Prieš teis­mą sto­jo nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­vi­mu kal­ti­na­mas 33-ejų Pau­lius Kai­rys ir jo pa­sam­dy­tas nu­si­kal­ti­mo vyk­dy­to­jas 24 me­tų Po­vi­las Bu­tė­nas. Abu kal­ti­na­mie­ji yra su­lai­ky­ti ir į teis­mo po­sė­dį bu­ vo at­vež­ti. Į teis­mo pro­ce­są be­si­ren­kan­ čiųjų akys nu­kry­po į jau­ną mo­ te­rį. Plau­kus ji bu­vo pa­slė­pu­si po megz­ta ke­pu­rė­le, vei­dą dan­gė tvars­čiai. Eg­lės V. lau­kia ne­leng­ vas pe­rio­das. Psi­cho­lo­gų ver­ti­ni­ mu, liu­dy­da­mos teis­muo­se nu­si­ kal­ti­mų au­kos iš­gy­ve­na tas pa­čias jau pa­tir­tas emo­ci­jas. „Nie­ko, jau­čiuo­si ge­rai“, – be dve­jo­nių at­sa­kė Eg­lė V. Dar prieš pir­mą­jį teis­mo po­sė­dį ji pa­pra­šė, kad by­la bū­tų nag­ri­nė­ja­ma ne­vie­ šai. Jau­na mo­te­ris mo­ty­va­vo, kad per šiuos įvy­kius pa­ty­rė ir iki šiol te­be­jau­čia daug ne­ma­lo­nių iš­gy­ ve­ni­mų, jos kū­nas ir vei­das ne­grą­ ži­na­mai su­bjau­ro­ti ir ji ne­no­rin­ti

vie­šin­ti as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo de­ ta­lių. Šiam nu­ken­tė­ju­sio­sios pra­ šy­mui ne­prieš­ta­ra­vo nė vie­nas pro­ce­so da­ly­vis. Nu­si­kal­ti­mas – iš kerš­to

Nu­si­kal­ti­mas bu­vo įvyk­dy­tas praė­ ju­sios ge­gu­žės va­ka­rą. Grįž­tan­čios na­mo mer­gi­nos nu­si­kal­tė­lis lau­kė Šiau­rės pro­spek­to dau­gia­bu­čio laip­ti­nė­je. Už­puo­li­kas smo­gė jai į vei­dą, o pa­skui šliūkš­te­lė­jo neaiš­ kios kil­mės skys­čio į vei­dą.

Net­ru­kus bu­vo su­lai­ky­tas bu­vęs mer­gi­nos my­li­ma­sis P.Kai­rys, ta­ čiau pa­rei­gū­nams pri­trū­ko įro­dy­ mų ir teis­mas ne­lei­do įta­ria­mo­jo suim­ti. P.Kai­rys bu­vo suim­tas tik po to, kai pa­rei­gū­nai su­lai­kė nu­si­ kal­ti­mo vyk­dy­to­ją P.Bu­tė­ną. Tei­gia­ma, kad P.Kai­rys už šį itin žiau­rų nu­si­kal­ti­mą su­mo­kė­ jo P.Bu­tė­nui 2 tūkst. li­tų. Eg­lės V. įsi­ti­ki­ni­mu, P.Kai­rys jai kerš­ta­vo už nu­trauk­tą drau­gys­tę. Mi­li­jo­ni­nis ieš­ki­nys

Da­bar ne­ga­liu dirb­ ti, spor­tuo­ti ir leis­ ti lais­va­lai­kio taip, kaip bu­vau įpra­tu­si.

Vė­liau eks­per­tai nu­sta­tė, kad tai bu­vo sie­ros rūgš­tis. Eg­lė V. bu­ vo sun­kiai su­ža­lo­ta – nu­de­gin­tas vei­das, krū­ti­nė, pil­vas, ki­tos kū­no da­lys. Ji il­gai bu­vo gy­do­ma Kau­ no kli­ni­ko­se. At­lik­tos ke­lios ope­ ra­ci­jos. Pa­rei­gū­nai iš kar­to įta­rė, kad nu­si­kal­ti­mas už­sa­ky­tas. Per ty­ ri­mą paaiš­kė­jo, kad mer­gi­na bu­vo tris mė­ne­sius se­ka­ma. Jos au­to­ mo­bi­ly­je ras­tas pa­slėp­tas mo­bi­ lu­sis te­le­fo­nas su GPS funk­ci­ja.

Už pa­da­ry­tą skriau­dą Eg­lė V. pa­ tei­kė mi­li­jo­no li­tų ver­tės ci­vi­li­ nį ieš­ki­nį ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ ti. Be to, Kau­no te­ri­to­ri­nei li­go­nių ka­sai rei­kės su­mo­kė­ti be­veik 10 tūkst. li­tų už nu­ken­tė­ju­sio­sios gy­ dy­mą. Eks­per­tų skai­čia­vi­mu, Eg­lė V. nu­de­gė 22 pro­c. kū­no. Nu­ken­ tė­ju­sio­ji pa­sa­ko­jo, kad su gy­dy­to­ jais dar ten­ka daž­nai bend­rau­ti. Ji gy­ve­na nuo ope­ra­ci­jos iki ope­ra­ ci­jos. „Da­bar esu stip­riai ap­ri­bo­ta, ne­ga­liu dirb­ti, spor­tuo­ti ir leis­ti lais­va­lai­kio taip, kaip esu įpra­tu­ si. Net­gi ju­dė­ti yra sun­ku“, – apie sa­vo kas­die­ny­bę yra pa­sa­ko­ju­ si Eg­lė. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to, kad mak­si­ma­li baus­mė už P.Bu­tė­ no ir P.Kai­rio pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­ mus yra iki 12 me­tų.

„„Alek­so­to se­niū­nė Liuk­re­ci­ja Na­

vic­kie­nė sa­kė, kad pa­va­sa­rio ne­ra­ miai lau­kia ir alek­so­tiš­kiai. Ne­ma­žai jų nu­ken­čia ne tik nuo po­tvy­nių, bet ir pra­si­dė­jus di­des­niam po­lai­džiui. „„At­min­ti­nių, kaip elg­tis po­tvy­nio at­ve­

ju, ga­li­ma ras­ti sa­vi­val­dy­bių, se­niū­ni­jų, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to in­ter­ne­to sve­tai­nė­se.

Van­duo bė­go pro lan­gus

„Kol šal­ta, ra­miai mie­gam“, – sa­ kė kie­me triū­sian­tis Al­gis Jur­gai­ tis. Jis sa­vo na­me­ly­je daž­niau­siai ap­si­sto­ja tik sa­vait­ga­liais. Jis lio­vė­si nau­do­tis rū­siu, jo ne­ re­mon­tuo­ja. Jei­gu vėl už­sems – iš­vengs nuo­sto­lių. Anks­čiau rū­sys bu­vo dai­liai iš­ kal­tas len­te­lė­mis. Bet per di­dį­ jį po­tvy­nį iki lu­bų pri­si­pil­dė van­ dens. „Vė­liau tos len­te­lės ėmė pū­ti – nu­plė­šiau ir su­kū­re­nau“, – ap­gai­les­ta­vo vy­ras. Ta die­n a prieš dve­j us me­t us, kai pa­t vi­n o upė, at­ro­d ė la­b ai ra­m i. „Vie­n ą nak­t į mie­go­jau Ra­d i­ kiuo­se, o po to iš­va­žia­vau į Kau­ ną. Pa­ry­čiais skam­bi­na kai­my­ nas: „Van­duo pro lan­gus bė­ga!“ Iš pra­džių ne­pa­ti­kė­jau. Po dar­bo at­ va­žia­vau, van­duo jau bu­vo nu­slū­ gęs. Ir lau­ke, ir kam­ba­ry­je pil­na dumb­lo. Jam iš­džiū­vus, gy­vat­vo­ rė at­ro­dė kaip tink­las. Ko tik ant jos ne­bu­vo pri­ki­bę...“ – šyp­so­jo­si vy­ras ir pri­si­mi­nė, kad prieš daug me­tų, kai sta­tė­si na­me­lį, čia vis­ką ir­gi už­pil­da­vo. „Vie­no kai­my­no skly­pe bū­da­ vo pri­krau­ta len­tų, ki­to – mal­kų. Pa­ki­lęs van­duo jas nu­neš­da­vo, o grįž­da­mas vi­siems pa­da­ly­da­vo“, – juo­kė­si A.Jur­gai­tis.

„„Bu­de­liai: kal­ti­na­mie­ji P.Bu­tė­nas (kai­rė­je) ir P.Kai­rys pa­si­nau­do­jo įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tei­se kal­bė­ti tik iš­

klau­sius vi­sų liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mus.  To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

D.Ke­džio drau­gas – lais­vė­je Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pa­ nai­ki­no kau­nie­čio Rai­mun­do Iva­ naus­ko, ku­ris yra vie­nas iš įta­ria­ mų Drą­siaus Ke­džio bend­ri­nin­ kų, suė­mi­mą. Jis bu­vo pa­leis­tas į lais­vę. Teis­mas at­si­žvel­gė į jo ne­ grįž­ta­mai pa­blo­gė­ju­sią svei­ka­tą ir priė­mė spren­di­mą pa­leis­ti ne­ del­siant.

R.Iva­naus­kas teis­mo po­sė­dy­je ne­ da­ly­va­vo. Ka­dan­gi pro­ku­ro­rai bu­ vo pra­šę jam skir­ti psi­chiat­ri­nę ir psi­cho­lo­gi­nę eks­per­ti­zę, R.Iva­ naus­kas bu­vo Vals­ty­bi­nės teis­mo psi­chiat­ri­jos tar­ny­bos Ute­nos eks­ per­ti­nia­me sky­riu­je.

Kau­no vals­ty­bi­nio cho­ro dai­ni­ nin­kas R.Iva­naus­kas tu­rė­jo di­de­ lių re­gė­ji­mo pro­ble­mų. Vie­nu me­tu jis pra­ktiš­kai nie­ko ne­ma­tė, ta­čiau ope­ra­ci­jos pa­dė­jo at­gau­ti šiek tiek re­gos. Teis­mo at­ sto­vė ne­pa­tiks­li­no, ar R.Iva­naus­ kas pa­leis­tas dėl psi­cho­lo­gi­nių, ar re­gos pro­ble­mų. R.Iva­naus­kas bu­vo su­lai­ky­tas per­nai lapk­ri­tį, po to, kai at­si­ra­ dęs slap­tuo­ju D.Ke­džio by­los liu­ di­nin­ku pa­va­din­tas Min­dau­gas Ža­li­mas krei­pė­si į žur­na­lis­tą Vir­ gi­ni­jų Gai­ve­nį. R.Iva­naus­kas įta­ ria­mas pa­dė­jęs D.Ke­džiui įvyk­dy­ti dvi žmog­žu­dys­tes – Kau­no apy­ gar­dos teis­mo tei­sė­jo Jo­no Fur­ ma­na­vi­čiaus ir Vio­le­tos Na­ru­še­

vi­čie­nės. Po M.Ža­li­mo pa­ro­dy­mų bu­vo su­lai­ky­tas ne tik D.Ke­džio drau­gu va­di­na­mas R.Iva­naus­kas, bet ir jo drau­gė Eg­lė Ba­raus­kai­tė. R.Iva­naus­kas nuo to lai­ko bu­vo už gro­tų, o E.Ba­raus­kai­tė pa­leis­ta už už­sta­tą. Kau­n ie­č io D.Ke­d žio drau­ gu pri­si­sta­tęs M.Ža­li­mas V.Gai­ ve­niui tvir­ti­no pra­ne­šęs aukš­ tas pa­rei­gas ei­nan­tiems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams apie D.Ke­džio ke­ ti­ni­mus 2009 m. spa­lį nu­šau­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ją J.Fur­ma­na­vi­čių, Lai­mu­tę Stan­ kū­nai­tę, jos se­se­rį V.Na­ru­še­vi­ čie­nę, And­rių Ūsą. Vė­liau jis pa­ reiš­kė, kad jo žo­džius žur­na­lis­tai iš­krai­pė.


6

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Žmo­nės pyks­ta­si, žmo­nės tai­ko­si Stasys Gudavičius

I

r vis dėl­to ga­l i­ma be­veik drą­s iai sa­k y­t i, kad da­b ar­ ti­nė val­dan­čio­ji koa­l i­ci­ja ir da­bar­t i­n is prem­je­ras And­ rius Ku­bi­l ius su­ge­bės iš­si­lai­k y­t i iki pat šį ru­de­n į vyk­sian­čių nau­ jo­jo Sei­mo rin­k i­mų. Taip, Fi­nan­si­n ių nu­si­kal­t i­mų ty­ ri­mo tar­ny­b os (FNTT) va­do­v ų at­lei­d i­mo skan­da­l as yra di­de­ lio mas­to po­l i­t i­n is įvy­k is, ge­ro­ kai siū­buo­jan­t is val­d žios val­te­ lę. Siū­buo­jan­t is ne­t gi gąs­d i­nan­ čiai smar­k iai.

Bet val­dan­čio­sios koa­ li­ci­jos val­te­lė, nors ir ne­siirs į prie­kį, nors ir drei­fuos vie­to­je, vis dėl­ to ne­tu­rė­tų nu­skęs­ti.

Neat­mes­t i­na, kad po šios po­l i­t i­ nės aud­ros to­je val­te­lė­je liks ne­ ma­žai drumz­l i­no po­l i­t i­n io van­ dens, ku­r io jau ne­be­bus spė­ta at­ si­k ra­ty­t i iki nau­jo­jo Sei­mo rin­k i­ mų. Toks pa­pil­do­mas nu­sė­du­sio dumb­lo ba­las­t as tur­būt ne­leis val­dan­čių­jų lai­v ui efek­t y­v iai ir­ tis į prie­k į. Tai­g i, ir priim­ti prio­ri­ te­ti­niais lai­ko­mus spren­di­mus. Bet val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos val­ te­lė, nors ir ne­siirs į prie­kį, nors ir drei­fuos vie­to­je, vis dėl­to ne­tu­rė­ tų nu­skęs­ti. Ant po­li­ti­nio van­de­ ny­no pa­vir­šiaus ją lai­kys koa­li­ci­ jos par­tne­rių suin­te­re­suo­tu­mas iki ga­lo iš­bū­ti su val­džios re­ga­li­jo­ mis. Prie to pri­si­dės ir opo­zi­ci­jos ne­su­ge­bė­ji­mas ir ne­no­ras da­bar, li­kus vos pus­me­čiui iki Sei­mo rin­ ki­mų, im­tis at­sa­ko­my­bės už ša­lį. O kam sku­bin­t is tai da­r y­t i, jei­ gu po spa­l į vyk­sian­čių rin­k i­mų val­d žios rak­tai pa­čiai da­bar­ti­nei opo­zi­ci­jai nu­kris tie­siai į ran­kas? Jau ge­r iau val­dan­čių­jų gre­to­se da­bar pa­ty­l iu­kais pa­kurs­ty­ti ne­ su­ta­r i­mų lau­že­l į, ku­r is prieš pat rin­k i­mus ga­l i bent jau pa­ga­d in­ ti in­ven­to­r ių ta­me val­d žios lai­

ve­ly­je, pa­skleis­t i svi­lė­sių kva­pą ir taip bū­si­mo­jo vi­suo­t i­n io bal­ sa­v i­mo iš­va­ka­rė­se pa­kenk­t i da­ bar­t i­n iams val­d žiaž­mo­g iams. O kar­t u sau bent kiek nors pa­si­d i­ din­ti šan­sus. Be­ne ra­di­ka­liau­sias ga­li­mas ar­ti­ miau­sio lai­ko­tar­pio po­li­ti­nis sce­ na­r i­jus: ne­pa­ten­k in­t i FNTT va­ do­v ų iš­me­t i­mu kon­ser­va­to­r iai su­ge­ba iš­vers­t i iš po­sto li­be­ral­ cent­ris­tų de­le­guo­tą vi­daus rei­ka­ lų mi­nist­rą Rai­mun­dą Pa­lai­tį, o li­ be­ral­cent­ris­tai įsi­žei­dę pa­reiš­kia pa­si­trau­k ian­tys iš val­dan­čio­sios koa­l i­ci­jos ir at­šau­k ia vi­sus sa­vo mi­nist­rus. Bet ir to­k iu at­ve­ju Vy­r iau­sy­b ė grei­čiau­siai ne­suž­lugs, ypač jei prem­j e­ras A.Ku­bi­l ius su­ge­b ės įti­k in­t i nors ne­d i­de­lę da­l į opo­ zi­ci­jos bent jau ne­bal­suo­t i prieš mi­n ist­r ų ka­bi­ne­tą ir jo stra­te­g i­ nių pla­nų įgy­ven­di­ni­mą. Įsi­vaiz­ duo­k im: išei­na li­b e­ral­cent­r is­ tai iš val­d žios, prem­je­ras tą pa­ čią mi­nu­tę nu­le­k ia pas so­cial­de­ mok­ra­t us ir gra­ž iai jų pa­pra­šo: „Bū­k it vy­rai, ne­smau­k it mū­sų iki pat Sei­mo rin­k i­mų.“ Ir dar pri­me­ na gra­žią po­li­ti­nę pa­tir­tį: „Mes juk jū­sų ma­ž u­mos Vy­riau­sy­bę pa­rė­ mėm 2006–2007 me­tais...“ Prag­ma­tiš­kai mąs­tan­ti opo­zi­ci­jos da­lis taip ir pa­sielg­tų – val­dan­čių­ jų per­ne­lyg smar­k iai ne­k u­ten­t ų, nes su­pras­tų, kad ne­no­ri ir ne­ga­ li im­tis val­d žios. Taip ir gy­ven­t ų ma­ž u­mos Vy­ riau­sy­b ė ke­l is pa­sku­t i­n ius mė­ ne­sius iki Sei­mo rin­k i­mų. Šlei­vo­ jan­t i it meš­ka po žie­mos mie­go, ne­la­bai su­ge­ban­t i es­m i­n ių dar­ bų nu­d irb­t i, ne­be­su­ren­kan­t i pa­ kan­ka­mai bal­sų. Bet gy­va. Tiks­ liau, leis­gy­vė... Ki­ta ver­t us, yra ir vi­siš­kai ki­tas, op­t i­m is­t i­n is, sce­na­r i­jus: kon­ser­ va­to­r iai ir li­be­ral­cent­r is­tai su­ge­ ba su­si­tar­t i, vi­daus rei­ka­lų mi­ nist­ras lie­ka sa­vo vie­to­je, FNTT va­do­vai į sa­vo po­stus ne­beg­rįž­ta, o val­dan­tie­ji tvar­k in­gai ir ra­miai iš­g y­ve­na iki pat Sei­mo rin­k i­mų. Net­g i pa­sie­k ia sa­vo­t iš­ką po­l i­t i­ nį re­kor­dą – pir­mie­ji šiuo­lai­k i­nės ne­prik­lau­so­mos Lie­t u­vos is­to­r i­ jo­je su­ge­ba val­dy­ti nuo ka­den­ci­ jos pra­d žios iki pa­bai­gos. Šis „ra­mų­jį“, ar­ba „su lai­min­ga pa­ bai­ga“, sce­na­r i­jų ga­lė­tu­me lai­k y­ ti be­ne rea­l is­t iš­k iau­siu da­bar­t i­ nė­je ne­ra­m iai at­ro­dan­čio­je po­ li­t i­nė­je si­t ua­ci­jo­je. Pa­si­pyks, pa­ si­pyks val­dan­t ie­ji ir su­si­tai­k ys, nie­kur ne­dings...

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

mos. 

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

ES­BO ko­mi­sa­ras: esa­ma neaiš­ku­mų L ie­tu­vo­je vie­šin­tis Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) aukš­ta­ sis ko­mi­sa­ras tau­ti­nių ma­žu­ mų klau­si­mais Knu­tas Vol­le­bae­kas sa­kė, kad esa­ma tam tik­rų neaiš­ku­ mų, su­si­ju­sių su Švie­ti­mo įsta­ty­ mu, ku­riuo ne­pa­ten­kin­ta ša­lies len­ kų ma­žu­ma.

da­ci­jas. Jie sa­kė man, kad jas ver­ti­na, dir­ba prie jų ir pa­teiks at­sa­ky­mą, kai čia at­vyk­siu vė­liau“, – pa­sa­ko­jo nor­ ve­gų dip­lo­ma­tas. Ki­tas jo vi­zi­tas į Lie­tu­vą nu­ma­ty­ tas ko­vo pa­bai­go­je. K.Vol­le­bae­kas taip pat mi­nė­jo, kad per vi­zi­tą įvy­kę su­si­ti­ki­mai su len­kų bend­ruo­me­ne bu­vo konst­ruk­ty­vūs.

Skun­dė­si tik len­kai?

Knu­tas Vol­le­bae­kas:

Ki­ta ver­tus, po su­si­ti­ki­mo su Lie­tu­ vos Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ES­BO at­sto­vas pa­si­džiau­gė Švie­ti­ mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­vi­ru­mu įgy­ven­di­nant šį įsta­ty­mą ir sa­kė ti­ kįs, kad išei­tis bus ras­ta. „Ma­nau, esa­ma tam tik­rų neaiš­ku­ mų, su­si­ju­sių su Švie­ti­mo įsta­ty­mu, nes jis bu­vo ne­se­niai priim­tas. Bet per po­kal­bius su švie­ti­mo mi­nist­ru paaiš­kė­jo, kad mi­nis­te­ri­ja yra at­vi­ ra dėl šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo“, – sa­kė K.Vol­le­bae­kas. „Esu tik­ras, kad ga­li­ma ras­ti bū­dą, kaip su­de­rin­ti tiek Vy­riau­sy­bės no­rą tu­rė­ti nau­ją švie­ti­mo įsta­ty­mą, tiek šiuo at­ve­ju len­kų ma­žu­mos su­si­rū­ pi­ni­mą“, – tei­gė jis. Ta­čiau jis tie­siai neat­sa­kė į klau­si­ mą, ar, be len­kų, skun­dų dėl Švie­ti­ mo įsta­ty­mo su­lau­kė ir iš ki­tų Lie­tu­ vo­je gy­ve­nan­čių tau­ti­nių ma­žu­mų. Sug­rįš po mė­ne­sio

ES­BO ko­mi­sa­ras pa­brė­žė, kad ne­ga­li at­skleis­ti, ko­kios Vy­riau­sy­bei pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos, pa­reng­tos po jo vi­zi­to į Lie­tu­vą 2011 m. lapk­ri­tį. Ta­čiau K.Vol­ le­bae­kas tei­gė, kad yra pa­ten­kin­tas, kaip Lie­tu­vos val­džia į jas rea­guo­ja. „Aš pa­ten­kin­tas, kad Vy­riau­sy­bė, at­ro­do, rim­tai žiū­ri į ma­no re­ko­men­

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Ne­vie­ši­na: ES­BO pa­siun­ti­niai neatsk­lei­dė, ar, be len­kų, ki­tos Lie­tu­vos tau­ti­nės ma­žu­mos jau­čia­si disk­ri­mi­nuo­ja­

302 230

Platinimo tarnyba: 302

Aš pa­ten­kin­tas, kad Vy­riau­sy­bė, at­ro­do, rim­tai žiū­ri į ma­no re­ ko­men­da­ci­jas. Jie sa­ kė man, kad jas ver­ ti­na, dir­ba prie jų ir pa­teiks at­sa­ky­mą.

„Ju­tau, kad nė­ra jo­kių abe­jo­nių, jog len­kų bend­ruo­me­nės at­sto­vai di­ džiuo­ja­si bū­da­mi Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Jie no­ri bū­ti Lie­tu­vos da­lis, ta­čiau yra su­si­rū­pi­nę, ypač kai kal­ba­ma apie Švie­ti­mo įsta­ty­mą, kad šis įsta­ty­mas ne­tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas sku­bo­tai, nes ga­li atim­ti iš jų vai­kų ga­li­my­bę gau­ ti ge­riau­sią įma­no­mą iš­si­la­vi­ni­mą, ir pa­da­ran­tį juos ge­rais Lie­tu­vos pi­lie­ čiais, ir lei­džian­tį iš­sau­go­ti jų len­kiš­ kas šak­nis, kal­bą ir tra­di­ci­jas“, – kal­ bė­jo ES­BO at­sto­vas. Ne­ga­li ne­rea­guo­ti

Anot K.Vol­le­bae­ko, tau­ti­nių bend­ ruo­me­nių san­ty­kiai yra di­na­miš­ki

242

Prenumeratos skyrius: 302

vi­so­je Eu­ro­po­je ir jų ne­ga­li­ma kar­tą ir vi­siems lai­kams su­re­gu­liuo­ti vie­nu spren­di­mu. K.Vol­le­bae­ko tei­gi­mu, jo mi­si­ją di­de­le da­li­mi su­da­ro konf­lik­ to pre­ven­ci­ja, o Lie­tu­vo­je bu­vo ki­lu­ si tam tik­ra įtam­pa. „Ma­no man­da­tas reiš­kia, kad mes tu­ri­me veik­ti anks­ti. Tu­ri­me im­ tis anks­ty­vo įspė­ji­mo ir anks­ty­vų veiks­mų. Mes daž­nai spren­džia­me klau­si­mus, ku­rie ne­pa­ten­ka į ant­ raš­tes. Ma­nau, kad pa­sau­ly­je yra la­ biau de­gan­čių pro­ble­mų nei tos, ku­ rias tu­ri­te jūs. Bet ka­dan­gi jūs tu­ri­te bend­ruo­me­nių, ku­rios jau­čia, jog jų po­rei­kiai nė­ra ten­ki­na­mi, tai ga­li pri­ ves­ti prie konf­lik­to ir tu­rė­ti pla­tes­nių pa­da­ri­nių. To­dėl, ma­nau, yra svar­bu spręs­ti klau­si­mus anks­ti“, – aiš­ki­no dip­lo­ma­tas. K.Vol­le­bae­kas pa­brė­žė, kad su­ si­t i­k i­m e su D.Gry­baus­kai­te kė­ lė klau­si­mą dėl tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­m o, ku­r is Lie­t u­vo­je ga­l io­jo iki 2010 m. „Mū­sų nuo­mo­ne, dau­ge­ly­je ša­lių ma­žu­mos ir vi­suo­me­nė ap­skri­tai ga­li tu­rė­ti nau­dos iš vi­sa­pu­sio įsta­ty­mo, to­kio kaip tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­ mas, nes jis su­tei­kia erd­vę, ku­rio­je ga­li­ma spręs­ti dau­ge­lį klau­si­mų“, – aiš­ki­no ES­BO ko­mi­sa­ras. Jo tei­gi­mu, pro­ble­mi­niai Lie­tu­vai klau­si­mai dėl tau­ti­nių ma­žu­mų api­ ma per­nai va­sa­rą priim­tą Švie­ti­mo įsta­ty­mą, pa­var­džių ir vie­to­var­džių ra­šy­mą. Juos nuo­lat ke­lia vie­tos len­ kų bend­ruo­me­nės at­sto­vai ir po­li­ti­ kai. Šie klau­si­mai ta­po vie­na iš prie­ žas­čių, dėl ku­rių pa­sta­rai­siais me­tais at­ša­lo ofi­cia­lio­jo Vil­niaus ir Var­šu­vos san­ty­kiai. BNS, KD inf.

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė – Sveikata: Marijana Jasaitienė – Laima Žemulienė – Ratai: Violeta Juodelienė –

302 265 302 263 (8 5) 219 1374 302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 040.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiadienis, vasario 29, 2012

lietuva

Įstatymų leidėjai ėmėsi azartinių lošimų Parlamentarų darbo grupė azartinių lošimų, loterijų ir lažybų reglamentavimui tobulinti jau patvirtino esmines naujojo Azartinių lošimų įstatymo projekto nuostatas. Ieškoma kelio, kuris leistų suderinti ir visuomenės saugumo, ir valstybės, ir lošimų verslo interesus.

Mantas Antanavičius

„„Požiūris: Europoje lošimai pripažįstami kaip ūkinė veikla, kuri priklauso laisvalaikio ir pramogų sričiai, bei neša naudą ekonomikai. 

Seime suburta darbo grupė

Azartinių lošimų verslą kontroliuojantys įstatymai Lietuvoje nesikeitė dešimtmetį, nors kito technologijos, atsirado naujų lošimų rūšių, susikūrė ne viena šiuo verslu užsiimanti bendrovė. Ne paslaptis, kad atsirado ir įstatymų neapibrėžtume atsiduriančių verslų. Šią situaciją ištaisyti užsimojo Seimo valdybos nutarimu suburta skirtingoms politinėms partijoms atstovaujanti darbo grupė. Numatoma, kad balandį ji pateiks Azartinių lošimų įstatymo projektą. Numatyta, kad visus azartinius lošimus – loterijas ir kazino, lažybas ir totalizatorių, komercinį pokerį ir lošimo automatus, taip pat ir lošimus interneto, telefono, TV ar kitomis ryšio priemonėmis reglamentuos vienas įstatymas. Tiesa, lošimai bus diferencijuojami pagal rizikos laipsnį, todėl kiekviena rūšis turės savo individualius reikalavimus. Neatiduoti rinkos šešėliui

„Lankomės lošimų vietose, išklausome skirtingų priežiūros institucijų, ekspertų, verslininkų, asociacijų nuomones. Mūsų tikslas – nustatyti, ką daryti su rinka, kuriai iki šiol nėra parengta atitinkančio laiką deramo teisinio reguliavimo – griežtinti, liberalizuoti ar palikti esamą variantą“, – paaiškino darbo grupės pirmininkas, Liberalų ir centro sąjungos frakcijos atstovas Dainius Budrys. Vienas darbo grupės narių, Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Erikas Tamašauskas, dienraščiui sakė, kad svarbiausia – rasti valstybės, visuomenės ir verslo interesus tenkinančią kryptį. „Lietuvos azartinių lošimų rinka – gana gerai kontroliuojama. Jei lygintume su kitomis ES šalimis, probleminių atvejų Lietuvoje kur kas mažiau“, – teigė E.Tamašauskas. Skaičiuojama, kad Lietuvoje asmenys, turintys problemų dėl lošimų, sudaro vos 0,07 proc., o ES valstybėse, kuriose atlikti tyrimai, šie skaičiai svyruoja nuo 0,5 proc.

Jungtinėje Karalystėje iki 6,5 proc. Estijoje. „Susitikome su verslininkais, matėme jų darbo subtilybes, nagrinėjome socialinės atsakomybės iniciatyvas. Apie socialinę atsakomybę galvoti būtina. Ir kartu negalima leisti, kad šį verslą, kuris per mokesčius uždirba didelius pinigus valstybei, pasiglemžtų šešėlis“, – kalbėjo E.Tamašauskas. Jam pritaria ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Vaidotas Bacevičius: „Dabartinis lošimų rinkos reguliavimas Lietuvoje yra gana griežtas. Rinka auga, keičiasi lošimų pobūdis, atėjo naujos technologijos, todėl reikia parengti tinkamą įstatymų bazę, kuri leistų užkirsti kelią nelegaliems lošimams ir monopolijoms susiformuoti."

Vai­do­tas Ba­ce­vi­čius:

Rei­kia pa­reng­ti įsta­ ty­mų ba­zę, ku­ri leis­tų už­kirs­ti ke­lią ne­le­ga­ liems lo­ši­mams ir mo­ no­po­li­joms su­si­for­ muo­ti. Tyrimai – būtini

E.Tamašausko teigimu, rengiant ankstesnius lošimų verslą reglamentuojančių įstatymų pataisas, nebuvo remtasi jokiais moksliniais ar socialiniais tyrimais, o tai daryti – būtina. „Šiandien yra situacija, kai bet kas gali apkaltinti verslą nesąžiningumu, nedorumu ir panašiai. Deja, iki šiol Lietuvoje net nebuvo tirta, kokį poveikį lošimai daro nepilnamečiams, pagyvenusiems žmonėms, vyrams, moterims ar kitoms socialinėms grupėms. Tai, žinoma, kenkia ir pačiam verslui. Jei nėra įrodymų, negalima tokiomis nuomonėmis ir švaistytis“, – sako Seimo narys. Atlikti tyrimus darbo grupė ketina prašyti Sveikatos apsaugos mi-

casnocha.com nuotr.

nisterijos specialistų. Tokių tyrimų patirtimi, anot parlamentarų, remiasi daugelio pasaulio šalių verslininkai ir politikai. Darbo grupės nuomone, valstybė turėtų pripažinti lošimų kaip ūkinės veiklos, kuri Europoje priskiriama laisvalaikio ir pramogų sričiai, svarbą moderniai ekonomikai ir visuomenei. „Svarbiausia yra rasti kompromisą, kuris būtų naudingas. Verslininkai mums taip pat turi klausimų, kokia valstybės pozicija šio verslo atžvilgiu. Visi turi likti patenkinti“, – sako D.Budrys. Kaip naudingiau?

Daugelyje pasaulio valstybių azartinių lošimų verslas remia valstybės kultūros, sporto, švietimo, socialinių reikalų sritis. Vienur tai daroma tiesiogiai iš verslininkų kišenės, kitur – per valstybės biudžetą. Tokią pačią situaciją įstatymai nustato ir Lietuvoje. Vis dėlto Seimo nariai svarsto galimybę tobulinti valstybės mokestinių pajamų, gaunamų iš loterijų ir lošimų mokesčio, perskirstymą. Parlamentaras V.Bacevičius mano, kad perskirstymas valstybei galėtų būti naudingesnis. „Diskusijos vyksta, tačiau atrodo, kad darbo grupės nariai sutaria dėl šių lėšų paskirstymo. Žinome, kad ši verslo šaka yra didelė kultūros ir sporto rėmėja. Bet manome, kad ir valstybė galėtų efektyviau skirstyti iš loterijų ir lošimų mokesčio gaunamas lėšas“, – svarsto V.Bacevičius. Jam pritaria ir darbo grupės vadovas D.Budrys. „Dar viena niša mokestinėms pajamoms didinti – internetiniai lošimai, apie kurių apmokestinimą ligi šiol dar nebuvo galvojama“, – pastebėjo jis. Žiūrės, kaip tvarkosi britai

Azartinių lošimų verslo sektoriuje sukurta per 2000 darbo vietų, į valstybės iždą kasmet sumokama apie 30 mln. litų vien specialių lošimų ir loterijų mokesčių, remia-

mos visuomenės gyvenimui svarbios sritys. Todėl Seime suburtos darbo grupės nariai kalba, kad lošimų reguliavimo įstatymus būtina rengti itin atsakingai. 2009 m. padidinus mokesčius lošimo namų ir lošimų automatų salonų rinka sumažėjo beveik 40 proc. Daugiau nei 30 proc. šioje rinkoje dirbančių žmonių neteko darbo. Tai smogė ir valstybės biudžetui. Šį kartą ketinama viską daryti skaidriai, nuosekliai, remiantis šioje srityje jau patyrusių šalių patirtimi. Tarp jų – Didžioji Britanija, Ispanija, Italija. Šiose šalyse valstybė ir verslas puikiai bendradarbiauja. „Jau suplanuotas vizitas į Didžiąją Britaniją padės susipažinti su gilias tradicijas turinčiu lošimų verslo teisiniu reguliavimu, su šią sritį išmanančiais politikais ir verslininkais. Manau, kad iš ten parsivešime nemažai patirties ir žinių, kurios padės nustatyti, kaip keisti rinkos reguliavimą“, – mano D.Budrys. Valentinas Mazuronis, Partijos Tvarka ir teisingumas narys, Seimo opozicijos lyderis, teigia nemanantis, kad lošimų rinka nusipelnė įstatymų liberalizavimo. Dabartinė situacija, jo manymu, yra visiškai patenkinama: „Lietuvoje jau savaime susiklostė tokia situacija, kad tuos lošimus turime, yra tam tikros įmonės, kurios tuo užsiima, tačiau gal tegu taip ir lieka. Kiek jų yra, tiek, manau, ir užtenka. Nemanyčiau, kad reikia leisti daugiau lošimų, daugiau bendrovių, kokių nors jiems skirtų lengvatų. Visuomenei tam tikrais atžvilgiais žalingas verslas neturėtų plisti nevaldomai – taip, kaip daugelio kitų verslo rinkų įmonės. Tai vis tiek yra išskirtinė rinka. Žinoma, kad ji žmonėms daro poveikį, kai kuriuos įtraukia taip, kad tai tampa liga, griauna gyvenimus. Nesakau, kad tai masinis reiškinys, bet taip tikrai būna. Be to, daro poveikį nepilnamečiams. Tad ir kontrolė turėtų likti atitinkama. Į valstybės biudžetą iš lošimų verslo surinkti mokesčiai galėtų būti panaudoja-

mi vaikų, paauglių švietimui, aiškinimui, kokią žalą daro azartiniai lošimai, koks jų poveikis psichikai. Tai būtų gana teisinga ir socialiai atsakinga.“ Artūras Grebliauskas, profesorius, ekonomistas ir lošimų rinkos ekspertas, mano, jog iš esmės lošimų rinkos reguliavimas iš principo nesiskiria nuo kurios nors kitos rinkos reguliavimo, tačiau yra ir išskirtinių aspektų, susijusių su visuomenine gerove: „Visų pirma valstybė stengiasi kurti viešąją gerovę, o verslas nori privačios gerovės. Valstybės siekis yra toks, kad verslas, nekenkdamas visuomeninei gerovei, galėtų kurti privačią gerovę ir taip prisidėti prie visų žmonių gerovės. Iš šio rato gali išvesti ne kontrolė ir detalus verslo reglamentavimas, o pasirinkimo sąlygų verslui ir žmonėms lošti įvairius azartinius lošimus sudarymas. Tai sąlygos, kai verslas reguliuojamas priklausomai nuo jo poveikio visuomenei. Stipresnio poveikio azartiniai lošimai turėtų būti reguliuojami griežčiau, bet neiškreipiant tikrosios klasikinės azartinių lošimų prigimties – laisvalaikio praleidimo formos. Man atrodo, kad valstybės reguliavimas vienoms sritims yra per griežtas, kitoms – nepakankamai efektyvus. Kai kurios mažus pelnus gaunančios sritys, pavyzdžiui, riboto lošimo automatų ar lažybų, yra varžomos per smarkiai ir tai iškreipia jų visuomeninę paskirtį – praleisti laisvalaikį. Kai kur atvirkščiai – reguliavimas per silpnas, nekalbama apie amžiaus cenzą loterijose ir panašiai. Dabartinė viešoji nuomonė apie azartinius lošimus yra nepagrįsta tyrimais. Daug kas gali mėtytis pareiškimais, kad lošimai kenkia, tačiau tai įrodančių tyrimų nėra atlikta. Kalbant apie mokesčių surinkimą ir sporto, švietimo, kitų sričių rėmimą, manau, kad nauda, kurią visuomenė gauna iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, turėtų keliauti į valstybės biudžetą ir po to būtų perskirstoma geriems tikslams remti bei juos įgyvendinti.“


8

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Medikai kovojo dėl gyvybės Į li­go­ni­nę dėl in­sul­to pa­gul­dy­tos Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos pir­mi­nin­ kės Ka­zi­mi­ros Pruns­kie­nės (nuo­tr.) būk­lė ant­ra­die­nį dar pa­blo­gė­jo, jai at­lik­ta gal­vos ope­ra­ci­ja.

Į San­ta­riš­kių kli­ni­kas sek­ma­die­ nio va­ka­rą pa­gul­dy­ta K.Pruns­kie­ nė dėl pa­blo­gė­ju­sios svei­ka­tos dar vė­lų pir­ma­die­nio va­ka­rą bu­vo per­ vež­ta į Res­pub­li­ki­nę Vil­niaus uni­ ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę. Tai te­ko pa­da­ry­ti dėl stai­ga pra­ dė­ju­sių tin­ti sme­ge­nų. Šio­je li­go­ ni­nė­je esan­tis neu­ro­chi­rur­gų per­ so­na­las po­li­ti­kę ope­ra­vo, jai bu­vo pa­ša­lin­ta da­lis kau­ko­lės, kad sme­ ge­nys tu­rė­tų vie­tos tin­ti. Ta­čiau sta­bi­li­za­vus si­tua­ci­ją su­ strei­ka­vo po­li­ti­kės šir­dis. Me­di­kai sten­gė­si kont­ro­liuo­ti pa­dė­tį. Kaip skel­bė po­rta­las del­fi.lt, K.Pruns­kie­nės ar­ti­mie­ji pa­gei­da­ vo, kad dak­ta­rai ne­ko­men­tuo­tų po­li­ti­kės būk­lės. Tad šie te­ga­lė­jo pa­tvir­tin­ti, jog ji į li­go­ni­nę yra pa­ gul­dy­ta. Dien­raš­t is pri­m e­n a, kad K.Pruns­kie­nė tą die­ną, kai pa­si­ju­ to blo­gai, šven­tė sa­vo gim­ta­die­nį. Po­li­ti­kės duk­ra Ra­sa gy­ve­na ta­me pa­čia­me na­me. Ji ir iš­kvie­tė grei­tą­ ją pa­gal­bą – šei­ma bu­vo su­si­rin­ku­si pa­svei­kin­ti K.Pruns­kie­nės. Ma­no­ma, kad K.Pruns­kie­nės sa­ vi­jau­ta itin pa­blo­gė­jo po ne­se­niai ją iš­ti­ku­sios va­gys­tės. Sau­sio pa­bai­ go­je iš po­li­ti­kės jos par­ti­jos būs­ ti­nė­je va­gys pa­vo­gė 30 tūkst. li­tų ver­tės pi­ni­gų su­mą. K.Pruns­kie­nė gi­mė 1943 m. va­ sa­rio 26-ąją. Po­li­ti­kė yra Lie­tu­vos Nep­rik­lau­ so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rė, bu­vo pir­ mo­ji at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­ tu­vos prem­je­rė. Prem­je­ro pa­rei­gas K.Pruns­kie­nė ėjo nuo 1990 m. ko­ vo iki 1991 m. sau­sio. Da­bar po­li­ti­kė va­do­vau­ja Lie­tu­ vos liau­dies par­ti­jai, anks­čiau ėjo Vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas. Nuo 2004-ųjų iki 2008-ųjų K.Pruns­kie­nė bu­vo Lie­tu­vos že­ mės ūkio mi­nist­rė. KD inf.

Sei­mo An­ti­ko­rup­ ci­jos ko­mi­si­jos va­ do­vas Li­gi­tas Ker­ na­gis tvir­ti­na ti­kįs, kad šiandien ga­li bū­ti pa­skelb­ta „ga­ na sen­sa­cin­ga in­for­ ma­ci­ja“. Ji ga­li bū­ ti su­si­ju­si su Fi­nan­ si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vų at­ lei­di­mu ar­ba in­for­ ma­ci­jos apie „Sno­ ro“ na­cio­na­li­za­vi­mą nu­te­ki­ni­mu.

„„At­sit­vė­rė: va­kar ko­mi­si­ja ap­klau­sė ir „Lie­tu­vos ry­to“ re­dak­to­rių G.Vai­naus­ką. Po­sė­džio sa­lę jis pa­li­ko ne­

kal­bus. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Sei­mo ty­rė­jai ža­da sen­sa­ci­ją Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Kvie­sis prem­je­rą

Ant­ra­die­nį An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­ja vi­są die­ną ap­klau­si­nė­jo dau­gy­bę pa­rei­gū­nų, su­si­ju­sių su FNTT va­do­vų Vi­ta­li­jaus Gai­liaus bei Vy­tau­to Gir­ža­do at­lei­di­mu ir su at­lie­ka­mu ty­ri­mu dėl in­for­ma­ ci­jos apie „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­vi­ mą nu­te­ki­ni­mu. Pas­ku­ti­nis ap­si­lan­kęs ko­mi­si­jo­ je bu­vo vie­nas „Lie­tu­vos ry­to“ sa­ vi­nin­kų ir vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Ged­vy­das Vai­naus­kas. Bū­tent šia­ me dien­raš­ty­je per­nai lapk­ri­čio vi­ du­ry­je, li­kus vos ke­lioms die­noms iki prii­mant spren­di­mą dėl „Sno­ ro“ na­cio­na­li­za­vi­mo, pa­skelb­ ta kon­fi­den­cia­li in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mą „ata­ką prieš lie­tu­vių ka­pi­ta­lo ban­kus“. Po ap­s i­l an­k y­m o ko­m i­s i­jo­je G.Vai­naus­kas nie­ko ne­ko­men­ta­ vo, pa­bė­go nuo žur­na­lis­tų. Ta­čiau L.Ker­na­gis po šio po­ kal­bio pa­reiš­kė, kad į tre­čia­die­nį ren­gia­mą An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ jos po­sė­dį tu­rė­tų bū­ti pa­kvies­tas pa­ts prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Po šio po­sė­džio, anot L.Ker­na­gio, „ga­li bū­ti pa­skelb­ta sen­sa­cin­ga in­ for­ma­ci­ja“. Ta­čiau ko­kio ji bus po­ bū­džio, ko­mi­si­jos va­do­vas neatsk­ lei­dė.

„Ti­ki­mės, kad tre­čia­die­nį ga­li bū­ti kur kas dau­giau aiš­ku­mo. Gal bus, gal ir ne. Lai­ko­me su­kry­žia­vę pirš­tus, kad bū­tų. Pa­lau­ki­me tre­ čia­die­nio“, – taip L.Ker­na­gis at­ sa­ki­nė­jo į žur­na­lis­tų klau­si­mus, ar ga­li bū­ti, jog tre­čia­die­nį paaiš­ kės, kas ga­lė­jo nu­te­kin­ti in­for­ma­ ci­ją apie „Sno­rą“ ir ar su tuo kaip nors ga­li bū­ti sie­ja­mi at­leis­ti FNTT pa­rei­gū­nai.

Li­gi­tas Ker­na­gis:

Ti­ki­mės, kad tre­čia­ die­nį ga­li bū­ti kur kas dau­giau aiš­ku­ mo. Gal bus, gal ir ne. Lai­ko­me su­kry­žia­ vę pirš­tus, kad bū­tų.

„G.Vai­naus­kas bu­vo ga­na at­vi­ras at­sa­ki­nė­da­mas į mū­sų klau­si­mus. Bet jis ne­pri­si­pa­ži­no, iš kur ga­vo tą in­for­ma­ci­ją. Ga­lė­jo, bet ne­pri­ si­pa­ži­no“, – sa­kė An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vas. Be to, tre­čia­die­nio po­sė­dy­je ko­ mi­si­ja ke­ti­na su­for­mu­luo­ti klau­si­ mus Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­ kai­tei. Ši už­sto­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą Rai­mun­dą Pa­lai­tį, at­lei­

du­sį iš pa­rei­gų FNTT va­do­vus. Taip pat nu­ma­to­ma jau pra­dė­ ti ra­šy­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos iš­va­das. Jos ga­li bū­ti pa­tvir­tin­tos ar­ti­miau­siu me­tu. In­for­ma­ci­jos ne­nu­te­ki­no

Ant­ra­die­nio po­sė­dy­je ko­mi­si­jos taip pat ap­klaus­ti Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­ liaus­kas ir ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis ti­ki­no, kad nė iš vie­nos šių ins­ti­ tu­ci­jų in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­ mus veiks­mus dėl „Sno­ro“ tik­rai ne­nu­te­kė­jo. V.Va­si­liaus­kas žur­na­lis­tams sa­ kė esąs už­tik­rin­tas, jog in­for­ma­ ci­ja apie „Sno­ro“ ban­ko na­cio­na­ li­za­vi­mą nu­te­kė­jo ne iš Lie­tu­vos ban­ko. „Taip, aš esu tuo įsi­ti­ki­ nęs. Taip, ko­mi­si­ja to klau­sė“, – sa­kė V.Va­si­liaus­kas. Jis tei­gė, kad An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­jos na­riai jo klau­sė, kiek pi­ni­ gi­nių lė­šų bu­vo išim­ta iš ban­ko, „Lie­tu­vos ry­tui“ pa­skel­bus pub­li­ ka­ci­ją apie „Sno­rą“ li­kus ke­lioms die­noms iki šio ban­ko na­cio­na­li­ za­vi­mo. Vis­gi apie mi­ni­mas pi­ ni­gi­nes lė­šas Lie­tu­vos ban­ko va­ do­vas kal­bė­ti ne­no­rė­jo.“Kal­ba­ma apie di­de­lius skai­čius“, – te­pa­sa­ kė V.Va­si­liaus­kas. „Bet nuo mū­sų vis­kas pra­si­dė­jo, – pri­pa­ži­no Lie­tu­vos ban­ko val­

dy­to­jas, at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą, ar tik ne cent­ri­nis ban­kas bu­vo ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios spren­di­mai lė­ mė „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­vi­mą. – Taip, mes bu­vo­me ta viš­ta ar­ba tas kiau­ši­nis, nuo ku­rio vis­kas pra­si­ dė­jo, o to­liau vis­ką aiš­ki­na­si tei­sė­ sau­gos ins­ti­tu­ci­jos.“ „Ka­vos nie­kas ne­ne­šio­jo“

D.Rau­lu­šai­tis tei­gė, kad ope­ra­ci­ja ban­ko „Sno­ras“ at­žvil­giu Ge­ne­ra­ li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je pla­nuo­ta sau­ gio­je ap­lin­ko­je. „Man at­ro­do, kai ku­rie ko­men­ ta­to­riai, kal­bė­da­mi apie tai, kas vy­ko ta­me pa­si­ta­ri­me, šiek tiek per­len­kė laz­dą. Kaip as­muo, da­ ly­va­vęs ta­me pa­si­ta­ri­me, ga­liu ka­ te­go­riš­kai pa­sa­ky­ti, kad jo­kie pa­ ša­li­niai as­me­nys į ka­bi­ne­tą užė­ję ne­bu­vo, nie­kas ka­vos ne­ne­šio­ jo, grin­dų ne­va­lė. Pa­si­ta­ri­mas vy­ ko pa­kan­ka­mai už­da­rai ir kon­fi­ den­cia­liai“, – žur­na­lis­tus ti­ki­no D.Rau­lu­šai­tis. „Ma­nau, ap­lin­ka to­kio po­bū­ džio pa­si­ta­ri­mui bu­vo ga­na sau­ gi“, – pri­dū­rė jis. Ta­čiau ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas sa­kė ne­ži­nąs, ar už du­rų ga­lė­jo gir­dė­tis, kas kal­ba­ma ka­bi­ne­te. „Ne­ži­nau, pa­ts ne­ban­džiau bū­ ti už du­rų ir kar­tu kal­bė­ti ka­bi­ne­ te“, – iro­ni­za­vo jis.

Kon­ser­va­to­riai lau­kia iš­va­dų Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­ nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja Sei­ me lauks par­la­men­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų iš­ va­dų dėl FNTT va­do­vų at­lei­di­mo ap­ lin­ky­bių ty­ri­mo. Jei­gu tos iš­va­dos pa­ ro­dys, jog V.Gai­lius ir V.Gir­ža­das bu­vo at­leis­ti ne­tei­sė­tai, kon­ser­va­to­riai vi­lia­ si, kad li­be­ral­cent­ris­tų de­le­guo­tas vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­ras R.Pa­lai­tis „iš­tai­ sys sa­vo pa­da­ry­tas klai­das“. Vy­tau­to Liaudanskio nuo­tr.

Be to, TS-LKD frak­ci­ja ža­da tęs­ti dia­lo­

gą su Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) va­do­vy­be, siek­da­ma iš­lai­ky­ti val­ dan­čio­sios koa­li­ci­jos sta­bi­lu­mą. Ant­ra­ die­nį po­piet į iš anks­to ne­skelb­tą po­sė­ dį su­si­rin­ko TS-LKD frak­ci­ja Sei­me. Ja­ me da­ly­va­vo ir prem­je­ras And­rius Ku­ bi­lius bei Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­ gu­tie­nė.

je vi­si pri­ta­rė prem­je­ro ir Sei­mo pir­ mi­nin­kės iš­sa­ky­tai po­zi­ci­jai, kad at­lei­ džiant šiuos pa­rei­gū­nus bu­vo pa­da­ry­ ta klai­da ir ji tu­ri bū­ti tai­so­ma“, – po va­ lan­dą tru­ku­sio po­sė­džio sa­kė TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma.

Pa­sak jo, kon­ser­va­to­r iai ti­k i­si, kad per ar­ti­miau­sią sa­vai­tę bus pa­skelb­ „Įvy­ko frak­ci­jos pa­si­ta­ri­mas dėl ak­tua­ tos Sei­mo Na­cio­na­l i­n io sau­g u­mo ir li­jų, ku­rias lė­mė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ gy­ny­bos ko­m i­te­to bei An­t i­ko­r up­ci­ ras, at­lei­dęs FNTT va­do­vus. Frak­ci­jo­ jos ko­m i­si­jos iš­va­dos ti­r iant V.Gai­

liaus ir V.Gir­ža­do at­lei­di­mo ap­lin­ky­ bes. „Lau­kia­me ty­ri­mo re­zul­ta­tų. Ti­ ki­mės, kad jie iš­spręs dau­ge­lį pro­ble­ mų“, – sa­kė J.Raz­ma. Vis­gi jis ne­tei­gė, kad ko­mi­te­to ir ko­mi­ si­jos iš­va­dos bus bū­ti­nai pa­lan­kios at­ leis­tiems FNTT va­do­vams: „Tur­būt ne­bus ga­li­ma vie­na­reikš­miš­kai sa­ky­ ti, kam tos iš­va­dos bus pa­lan­kios, kam ne. Ti­ki­mės, kad jos bus konk­re­čios ir jų bus lai­ko­ma­si, jos bus ger­bia­mos.“


9

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

40

–0,15 %

+1,24 %

+0,32 %

„Hi­ta­chi“ ­ jau Lie­tu­vo­je Ja­po­ni­jos kor­po­ra­ci­jos „Hi­ta­chi“ ant­ri­nė įmo­nė „Hi­ta­chi Eu­ro­pe“ Lie­tu­vo­je įstei­ gė savo at­sto­vy­bę, jos va­do­vas yra Tsu­ ne­tos­hi Mi­ne­sa­ki. „Hi­ta­chi“ Lie­tu­vo­je do­ mi­na ne tik nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­tas – „Hi­ta­chi“ ma­to di­de­lį po­ten­ cia­lą Lie­tu­vo­je vys­ty­ti ener­ge­ti­kos, įskai­ tant iš­ma­niuo­sius tink­lus, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, inf­rast­ruk­tū­ros, svei­ka­tos ap­sau­gos pro­jek­tus.

pro­c.

bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to su­da­rė Lie­tu­vos sko­la 2011 m. pa­bai­go­je.

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1662 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0750 JAV do­le­ris 1 2,5678 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5798 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9409 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2978 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6056 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8605 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8646

pokytis

+0,0853 % +0,1376 % +0,0857 % +0,6791 % –0,1657 % +0,2828 % +0,2023 % +0,5367 % –0,0523 %

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,82

4,65

2,34

„Va­koil“

4,81

4,64

2,34

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta

107,970 dol. už 1 brl. 123,29 dol. už 1 brl.Įs­ki­lo NT rin­kos ki­birkš­tis Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus mer­dė­ju­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ka per­nai įga­ vo gy­vy­bės ženk­lų. Vil­niu­je būs­to rin­ka iš­gy­ve­no tik­rą re­ne­san­są, o Kau­ne ir Klai­ pė­do­je už­si­lai­kė pir­kė­jams pa­lan­kios že­ mos kai­nos. Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Ki­birkš­tį pū­tė op­ti­miz­mas

Ar šie­met in­ves­ti­ci­jos į NT ob­jek­ tus in­ten­sy­vės, esą pri­klau­sys nuo bend­ros eko­no­mi­nės si­tua­ci­jos, ban­kų fi­nan­sa­vi­mo po­li­ti­kos ir vi­ daus var­to­ji­mo. Pa­sak ban­ko „Fi­ nas­ta“ eks­per­tės Rū­tos Me­dais­ky­ tės, 2011-ie­ji Lie­tu­vos eko­no­mi­kai bu­vo sėk­min­gi, pa­gal pa­na­šų sce­ na­ri­jų plė­to­jo­si ir NT rin­ka. „Lie­tu­vos gy­ven­to­jai yra ga­na kon­ser­va­ty­vūs in­ves­tuo­to­jai. Vis dar la­biau­siai pa­pli­tu­si lė­šų lai­ky­ mo for­ma – gry­nie­ji pi­ni­gai ir in­ dė­liai ban­kuo­se. Tu­rin­tys di­des­nes su­mas, ri­bo­da­mi ban­kų sis­te­mos ri­zi­ką, NT ren­ka­si kaip al­ter­na­ty­ vią in­ves­ti­ci­ją. Per­nai in­ves­ti­ci­jų į tur­to kla­ses me­ti­nė grą­ža ne­bu­ vo pa­lan­ki pri­siim­ti di­des­nę ri­zi­ką. NT po auk­so bu­vo vie­na iš di­des­ nę grą­žą duo­dan­čių in­ves­ti­ci­jų“, – kal­bė­jo R.Me­dais­ky­tė. Bend­ro­vės „In­real val­dy­mas“ Kon­sul­ta­ci­jų ir ana­li­zės de­par­ta­ men­to va­do­vas Ar­nol­das An­ta­na­ vi­čius sa­ko ne­pas­te­bin­tis, kad NT rin­ko­je vėl at­si­ras­tų spe­ku­lian­tų, sie­kian­čių atei­ty­je už­dirb­ti iš šiuo me­tu pi­giai įsi­gy­to NT. „Per­ka tie, ku­riems rei­kia, to­dėl pir­kė­jai yra la­bai skir­tin­gi. Vie­ni per­ka už sa­vo lė­šas, ki­ti nau­do­ja­si ban­kų pa­sko­

Komentaras

Gied­rė Nor­vi­liū­tė „Raid­la Le­jins & Nor­cous“ vy­res­n io­ji tei­si­n in­kė

P

ernai įvy­ko ke­le­tas tei­si­n io re­g u­l ia­v i­mo po­k y­čių, su­si­ ju­sių su NT rin­kos da­ly­viais. Vie­nas iš po­k y­čių – tai NT san­do­rio su­da­ry­mo re­for­mos pa­bai­ga. Nuo 2011 m. lie­pos 1 d. į e. erd­vę per­kel­ ta NT san­do­rio su­da­ry­mo pro­ce­dū­ra, t. y. no­ta­rai prieš tvir­tin­da­mi NT san­ do­r į in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je krei­pia­ si į Re­g ist­r ų cent­rą, o šis su­for­muo­ja

lo­mis. Šių me­tų pra­džio­je bū­tent di­dė­jan­tys gy­ven­to­jų bei įmo­nių lū­kes­čiai su švel­nė­jan­čia ban­kų fi­ nan­sa­vi­mo po­li­ti­ka au­gi­no san­do­rių skai­čių, di­dė­jo rin­kos lik­vi­du­mas, ma­žė­jo ko­mer­ci­nių ob­jek­tų va­kan­ si­jos (neu­žim­tų plo­tų skai­čius – red. pa­st.), nau­juo­se mo­der­niuo­se pro­ jek­tuo­se fik­suo­ja­mas kai­nų prieau­ gis“, – sa­kė A.An­ta­na­vi­čius. Sta­to pa­gal pa­klau­są

Per­nai ge­rė­jan­tys ša­lies eko­no­mi­ niai ro­dik­liai tei­gia­mai vei­kė NT sek­to­rių, ir po ke­le­rių me­tų per­ trau­kos virš di­džių­jų ša­lies mies­ tų vėl pa­ki­bo sta­ty­bų kra­nai. Ta­ čiau ryš­kė­ja ten­den­ci­ja, kad NT vys­ty­to­jai pa­si­mo­kė iš sa­vo klai­dų ir šiuo me­tu sta­to tiek nau­jų bu­tų, kiek maž­daug jų rei­kia pir­kė­jams. „Kal­bant apie NT rin­kos at­si­ ga­vi­mą Lie­tu­vo­je rei­kė­tų iš­skir­ti sos­ti­nę, ku­ri uži­ma ly­de­rės po­zi­ci­ jas tiek pa­gal san­do­rių apim­tį, tiek pa­gal nau­jai pra­dė­tų ob­jek­tų skai­ čių. O ki­tuo­se mies­tuo­se NT rin­ka iš­lie­ka ga­na van­gi. Ma­ty­ti, kad tik sos­ti­nė­je, kur rin­kos są­ly­gos pa­lan­ kes­nės, šiuo me­tu ga­li­mas di­des­nių pro­jek­tų vys­ty­ma­sis. Ki­tuo­se mies­ tuo­se vys­ty­to­jai sten­gia­si dar ne­ri­ zi­kuo­ti“, – sa­kė A.An­ta­na­vi­čius. Jo pa­teik­tais Re­gist­rų cent­ro duo­ me­ni­mis, sos­ti­nė­je per­nai kas mė­ ne­sį vi­du­ti­niš­kai bu­vo su­da­ro­ma rei­k ia­mą žy­mą apie NT ob­jek­to įre­ gist­ra­vi­mą NT re­gist­re. To­dėl žmo­gui ne­rei­kia pa­pil­do­mai kreip­tis į re­gist­rą. Ta­čiau ne­be­li­ko ga­li­my­bės, su­mo­kė­ jus di­des­nį pa­slau­gos mo­kes­tį, pra­šy­ ti re­g ist­ro tvar­k y­to­jo su­for­muo­t i rei­ kia­mą žy­mą per 1 dar­bo die­ną. Da­bar tai ga­li­ma pa­da­ry­ti per 8 va­lan­das ar­ ba ne il­giau nei per 3 dar­bo die­nas. Ki­ta svar­bi re­for­ma, ku­ri įsi­ga­lios nuo 2012 m. lie­pos 1 d., yra su­si­ju­si su NT įkei­t i­mo pro­ce­dū­ra. Hi­po­te­kos tei­sė­ jai ne­ga­lės pa­tvir­tin­ti hi­po­te­kos san­ do­r io tei­sė­tu­mo, t. y. įkei­čiant NT tai pa­da­rys no­ta­ras, o hi­po­te­kos tei­sė­jas at­liks tik re­gist­ra­vi­mo funk­ci­ją. At­si­sa­ ko­ma for­ma­li­zuo­tų hi­po­te­kos lakš­tų, ša­lys ga­lės lais­vu su­si­ta­ri­mu su­si­tar­ti dėl for­mos, t. y. ne­tgi to­je pa­čio­je kre­di­ to su­tar­ty­je ga­lės bū­ti su­si­ta­ria­ma dėl NT įkei­ti­mo są­ly­gų. Ti­kė­ti­na, kad to­kia for­ma ne­bus nau­do­ja­ma­si, nes no­ta­rai

„„Sta­bi­lu: prie­šin­gai nei sos­ti­nė­je, Kau­ne nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai ne­brangs­ta. 

po 532 būs­to pirkimo–pardavimo san­do­rius, Kau­ne –267, o Klai­pė­ do­je –180 san­do­rių. „In­real“ duo­ me­ni­mis, pa­gal nau­jai pra­dė­tų ar­ ba at­nau­jin­tų dau­gia­bu­čių pro­jek­tų skai­čių už­tik­rin­tai pir­ma­vo sos­ti­nė. Per­nai Vil­niu­je bu­vo pra­dė­tos ar­ba at­nau­jin­tos 22 dau­gia­bu­čių (1680 bu­tų) sta­ty­bos, Kau­ne – 11 dau­gia­ bu­čių (274 bu­tai), Klai­pė­do­je – tik 1 dau­gia­bu­čio (63 bu­tai). Jei­gu Lie­tu­vos eko­no­mi­nės si­ tua­ci­jos ne­pa­veiks nei­gia­mos ži­ nios iš eu­ro zo­nos, pa­sak A.An­ ta­na­vi­čiaus, sos­ti­nės NT rin­ka vys­ty­sis spar­čiau nei ki­tuo­se did­ mies­čiuo­se. Kai­nos iš­si­lai­kys

Pas­te­bi­ma, kad nau­ji būs­to pro­jek­tai su­lau­kia di­des­nio pir­kė­jų su­si­do­ mė­ji­mo, to­dėl per­nai pir­mo­je me­tų pu­sė­je ne­tgi bu­vo pa­ki­lu­sios šių bu­ ne­no­rės kar­tu tvir­tin­ti ir kre­di­to su­tar­ ties, su ku­rios tam tik­ro­mis nuo­sta­to­ mis gal­būt ne­su­tin­ka. Nuo šių me­tų lie­pos 1 d. kei­sis ir išieš­ ko­ji­mo iš įkeis­to NT pro­ce­dū­ra. Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čias tai­syk­les tam, kad bū­tų ga­l i­ma pra­dė­t i išieš­ko­ji­mą, rei­k ia kreip­t is į hi­po­te­kos tei­sė­ją. Šis in­for­muo­ja sko­l i­n in­ką ir sko­l i­n in­kas per vie­ną mė­ne­sį nuo gau­to pra­ne­ ši­mo tu­r i su kre­d i­to­r iu­mi at­si­skai­ty­ ti ar­ba pa­teik­ti mo­ty­vuo­tą at­sa­ky­mą, ko­dėl to ne­ga­l i pa­da­r y­t i. To­dėl bū­ na, kad sko­li­nin­kų ne­ran­da­ma. Pa­gal nau­jai priim­tas tai­syk­les to­kį įspė­ji­mą siųs ne hi­po­te­kos tei­sė­jas, o no­ta­ras. O trum­pes­nis 20 die­nų ter­mi­nas bus pra­de­da­mas skai­čiuo­ti ne nuo pra­ne­ ši­mo įtei­ki­mo, o nuo iš­siun­ti­mo iš no­ ta­ro biu­ro. Šiuo at­ve­ju kre­di­to­riai bus la­biau ap­sau­go­ti nuo del­si­mo ir vil­ki­ ni­mo pa­deng­ti sko­las.

tų kai­nos – maž­daug 5–7 pro­c. Be­je, to­kia ten­den­ci­ja pa­si­reiš­kė tik Vil­ niu­je. „Ta­čiau mig­lo­tos eko­no­mi­nės per­spek­ty­vos pa­ska­ti­no NT vys­ty­ to­jus pa­grei­tin­ti par­da­vi­mo pro­ce­ są, dėl ku­rio nau­jų pro­jek­tų kai­nos bu­vo grą­žin­tos į pra­di­nį ly­gį“, – tei­ gė „In­real“ eks­per­tas. A.An­ta­n a­v i­č iaus tvir­t i­n i­m u, per­nai būs­to kai­nos Kau­ne ir Klai­ pė­do­je su­ma­žė­jo vi­du­ti­niš­kai 1–3

„Shutterstock“ nuo­tr.

pro­c. „Tvy­rant nea­pib­rėž­toms eko­ no­mi­nėms per­spek­ty­voms, ma­ no­me, jog ar­ti­miau­siu me­tu bū­tų kai­nos tu­rė­tų iš­si­lai­ky­ti sta­bi­lios. Juo­lab kad siek­da­mi iš­par­duo­ti esa­mus li­ku­čius NT plė­to­to­jai ne­ ga­lės jų bran­gin­ti, o nau­ji pro­jek­ tai tu­rė­tų bū­ti pra­de­da­mi orien­ tuo­jan­tis į jau esa­mą kai­nų ly­gį“, – tei­gia­ma „In­real“ eko­no­mi­kos ir NT rin­kos ap­žval­go­je.

2011 m. pra­dė­ti dau­gia­bu­čių pro­jek­tai Kau­ne Pro­jek­tas

Vys­ty­to­jas

Bu­tų skai­čius

„Sva­jo­nių alė­ja“

„Cent­ro­me­ra“

15

„Ši­lo na­mai“

„YIT Kaus­ta“

40

AVA­DI

20

„Kaš­to­no na­mas“ „Nau­jo­ji Fre­da“

Fi­zi­nis as­muo

12

„Ši­lai­nių val­da“

„Rain­vest“

24

Drus­k i­nin­k ų g. 9

„Ka­rol­me­da“

12

„Alek­so­to vi­los“

Fi­zi­nis as­muo

50

Už­lie­d žiai, Kau­no raj.

„Li­tes­ta“

20

Už­lie­d žiai, Kau­no raj.

„Li­tes­ta“

18

Už­lie­d žiai, Kau­no raj.

„Bal­ti na­mai“

27

„Ki­pa­ri­sų kvar­ta­las“

„Sta­ty­bos val­da“

36

Iš vi­so

274 Šal­ti­nis: „In­real“

In­ves­ti­ci­jų į tur­to kla­ses grą­ža per me­tus (pro­c.)

2009

In­dė­liai

7,4

2010

2011

2,3

1,5

Ak­ci­jos

46

56

Auk­sas

24

30

11

Ža­lia­vos

23

6

–8

–28

13

6

Ne­k il­no­ja­ma­sis tur­tas

–27

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ban­kas, NAS­DAQ OMX, „Bloom­berg“, Lie­tu­vos re­gist­rų cent­ras


10

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

sportas

Pa­baig­tu­vėms – abi­pu­sis no­ras lai­mė­ti Šian­dien Kau­no „Žal­gi­ris“ rung­ty­nė­mis su Kan­tu „Ben­net“ už­baigs 14-ąjį Eu­ro­ly­gos se­zo­ną. Abi eki­pos jau ne­tu­ri vil­čių pra­si­ brau­ti tarp aš­tuo­nių stip­riau­sių že­my­no eki­pų, tačiau trokš­ta per­ga­le už­baig­ti pa­si­ ro­dy­mą eli­ti­nia­me tur­ny­re.

Ma­rius Bag­do­nas, Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas Ti­ki­si pa­do­va­no­ti per­ga­lę

„Tai – pa­sku­ti­nės mū­sų rung­ty­nės Eu­ro­ly­go­je šį se­zo­ną ir nie­kas tur­ ny­ro len­te­lė­je jau ne­pa­si­keis, ta­ čiau „Top-16“ eta­pą no­ri­me už­ baig­ti ge­ros nuo­tai­kos. Nu­si­teik­ti šiam ma­čui tik­rai ne­bus sun­ku, vi­ si žai­dė­jai de­ga no­ru bent iš da­lies rea­bi­li­tuo­tis ir sa­vo sir­ga­liams pa­ do­va­no­ti per­ga­lę“, – kal­bė­jo „Žal­ gi­rio“ ko­man­dos ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas. „Ita­li­jo­je pa­ty­rė­me ap­mau­džią ne­sėk­mę, to­dėl tiks­las vie­nas – re­van­šas. Net jei šios rung­ty­nės ir ne­tu­ri jo­kios reikš­mės ga­lu­ti­ nė­je ri­kiuo­tė­je, pri­va­lo­me kau­tis iki pa­bai­gos, ne­gai­lė­ti jė­gų. Žai­ si­me sa­vo are­no­je ir vien dėl to mums tu­rė­tų ne­stig­ti mo­ty­va­ci­ jos“, – tei­gė „Žal­gi­rio“ vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris Alek­sand­ras Tri­ fu­no­vi­čius. P.Jan­kū­nas pa­žy­mė­jo, kad „Ben­ net“ – ko­man­da su neei­li­niu cha­ rak­te­riu. „Var­žo­vų aikš­tė­je žai­dė­

me ge­rai ir at­ro­dė, kad su­si­kro­vė­me sau­gią per­sva­rą, ta­čiau ma­čo pa­ bai­go­je var­žo­vai pa­tai­kė ke­lis tri­ taš­kius, pa­vi­jo ir ap­len­kė mus. Steng­si­mės to iš­veng­ti sa­vo are­ no­je“, – pri­dū­rė „Žal­gi­rio“ ka­pi­ to­nas.

Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius:

Net jei šios rung­ty­nės ir ne­tu­ri jo­kios reikš­ mės ga­lu­ti­nė­je ri­kiuo­ tė­je, pri­va­lo­me kau­tis iki pa­bai­gos, ne­gai­lė­ ti jė­gų. Dvikova bus kitokia

„Liūd­na, kad rung­ty­nės Kau­ne jau nie­ko ne­be­reiš­kia. Ma­nau, tu­rė­jo­ me pui­kų šan­są praė­ju­sią sa­vai­tę“, – pri­si­mi­ni­mais, kai „Ben­net“ vos 62:63 na­muo­se nu­si­lei­do „Bar­ce­ lo­nos Re­gal“ eki­pai, gy­ve­no ita­ lų ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris And­rea Trin­chie­ri.

„„Lū­kes­čiai: „Žalgirio“ krepšininkai pasirengę Eurolygos sezoną baigti pergale.

Pa­na­šiai di­džiu­lę per­sva­rą tu­ rė­jęs „Žal­gi­ris“ ap­mau­džiai pra­ lai­mė­jo Kan­tu eki­pai pir­mą­ją tar­ pu­sa­vio dvi­ko­vą – 78:79. Vis dėl­to „Ben­net“ vai­ri­nin­kas šį­kart ne­si­ti­ ki to­kių pa­čių rung­ty­nių. „Tai bus vi­sai ki­toks su­si­ti­ki­ mas. Ne­si­ti­kiu to­kio pa­ties žai­di­ mo kaip mū­sų aikš­tė­je. Tu­rė­si­me ge­riau pri­žiū­rė­ti Son­ny Weem­ są. Nea­b e­j o­j u, kad „Žal­g i­r is“ žais di­de­liu grei­čiu, o mes, no­rė­ da­mi lai­mė­ti, tu­rė­tu­me kont­ro­ liuo­ti rung­ty­nių ei­gą“, – pa­žy­ mė­jo tre­ne­ris.

Kau­ne – po per­trau­kos

Kan­tu krep­ši­nin­kai Kau­ne lan­ky­sis pir­mą kar­tą nuo 1981-ųjų. Bū­tent 1980–1981 m. se­zo­ną abu klu­bai žai­dė tuo­me­čia­me Eu­ro­pos tau­rių lai­mė­to­jų tau­rės (vė­liau R.Sa­por­tos tau­rė – aut. pa­st.) tur­ny­re. Tą­kart Ita­li­jos klu­bo marš­ki­ nė­lius puo­šė „Squibb“ pa­va­di­ni­ mas, o sve­čiai iš Kau­no spor­to ha­ lės iš­si­ve­žė per­ga­lę 82:75. Kan­tu krep­ši­nin­kai nu­žy­gia­vo iki pat fi­ na­lo ir ket­vir­tą bei pa­sku­ti­nį kar­ tą klu­bo is­to­ri­jo­je iš­ko­vo­jo tro­fė­jų. „Kiek­vie­nas ma­čas Eu­ro­ly­go­je –

Artūro Morozovo nuotr.

di­džiu­lė gar­bė. Bū­tent dėl šios prie­ žas­ties ir Kau­ne kau­si­mės ne­gai­lė­ da­mi jė­gų, nors mū­sų ko­man­dai ne­ga­lės pa­dė­ti trau­muo­ti Gian­lu­ca Ba­si­le ir Vla­di­mi­ras Mi­co­vas. Nea­ be­jo­ju, kad vai­ki­nams mo­ty­va­ci­jos ne­stigs“, – kal­bė­jo A.Trin­chie­ri.

H gru­pė Komanda

1. „Bar­ce­lo­na Re­gal“ 2. „Mac­ca­bi Elect­ra“ 3. „Ben­net“ 4. „Žal­gi­ris“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

5 3 2 0

0 2 3 5

360:317 360:355 343:355 358:394

Tarp­tau­ti­nių rung­ty­nių lie­tu­viams ne­pri­rei­kė Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Nau­ja­sis Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­ nės vai­ri­nin­kas Csa­ba Lász­ló pra­ dė­jo sun­kią mi­si­ją – trauk­ti na­cio­ na­li­nę ko­man­dą iš dug­no, į ku­rį ją nu­gramz­di­no pirm­ta­kas Rai­mon­ das Žu­tau­tas. Tiks­las – pa­žin­ti žai­dė­jus

Va­kar Vil­niu­je su­reng­tos tre­ni­ruo­ čių po­bū­džio rung­ty­nės, ku­rio­ se jė­gas iš­ban­dė re­zer­vi­nė B ir ša­ lies jau­ni­mo (iki 21 me­tų) rink­ti­nės. Ma­čą 3:0 lai­mė­jo B vie­nuo­li­kė. Pa­sak dar­bą šį mė­ne­sį Lie­tu­vo­je pra­dė­ju­sio C.Lász­ló, ši dvie­jų die­ nų tre­ni­ruo­čių sto­vyk­la tu­rė­jo pa­ dė­ti jam ar­ti­miau su­si­pa­žin­ti su vie­tos fut­bo­li­nin­kais, ku­rie ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę. Už­sie­ny­je žai­džian­čių lie­tu­vių, at­ si­žvel­gus į jų užim­tu­mą klu­buo­se, nu­spręs­ta kol kas ne­truk­dy­ti. Pas­ta­ruo­ju me­tu C.Lász­ló bu­vo daž­nas sve­čias drau­giš­ko­se rung­

ty­nė­se, ku­rio­se žai­dė A ly­gos klu­ bai. Į B rink­ti­nę šiam ma­čui veng­ ras pa­kvie­tė 15 ly­go­je žai­džian­čių fut­bo­li­nin­kų, at­sto­vau­jan­čių ke­ tu­riems stip­riau­siems praė­ju­sio se­zo­no klu­bams – Pa­ne­vė­žio „Ek­ ra­nui“, Vil­niaus FMD „Žal­gi­riui“, Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vai“ ir „Šiau­ liams“. Jau­ni­mo rink­ti­nės su­dė­ty­je taip pat do­mi­na­vo lie­tu­viai. Vie­nin­te­ lis už­sie­nio klu­be žai­džian­tis fut­ bo­li­nin­kas bu­vo Gdans­ko „Le­chia“ (Len­ki­ja) gy­nė­jas Vy­tau­tas And­ riuš­ke­vi­čius. „Šis su­si­ti­ki­mas svar­bus tiek žai­dė­jams, tiek tre­ne­riams. Mums rei­kia pa­žin­ti vie­nas ki­tą ir pra­dė­ ti bur­ti ko­man­dą. Šią sto­vyk­lą ver­ ti­nu kaip tre­ni­ruo­tes, ku­rių tiks­las – ne re­zul­ta­tas. Mums svar­bu iš­ mok­ti su­pras­ti vie­ni ki­tus“, – kal­ bė­jo C.Lász­ló. Neįp­ras­tos tai­syk­lės

Tre­ni­ruo­čių po­bū­džio dvi­ko­va vy­ ko pa­gal neįp­ras­tą reg­la­men­tą –

trys kė­li­niai po 25 mi­nu­tes, o ma­ čui va­do­va­vo pa­ts C.Lász­ló.

Csa­ba Lász­ló:

Mums rei­kia pa­žin­ti vie­nas ki­tą ir pra­dė­ti bur­ti ko­man­dą. Aikš­tė­je ne kar­tą ai­dė­jo veng­ro švil­pu­kas, stra­te­gas daž­nai stab­dė dvi­ko­vą, pa­tar­da­vo žai­dė­jams, ko­kį spren­di­mą vie­na­me ar ki­ta­me epi­ zo­de rei­kė­jo priim­ti.

Vy­riau­sia­jam tre­ne­riui tal­ki­ no Igo­ris Pank­rat­je­vas ir Vi­ta­li­jus Stan­ke­vi­čius. Be­veik nea­be­jo­ja­ma, kad šie spe­cia­lis­tai ne­tru­kus ofi­ cia­liai bus pa­skir­ti C.Lász­ló asis­ ten­tais. Vis gar­siau kal­ba­ma, kad V.Stan­ke­vi­čiaus vie­tą prie jau­ni­ mo rink­ti­nės vai­ro grei­čiau­siai ga­ li užim­ti na­cio­na­li­nę eki­pą ne­sėk­ min­gai tre­ni­ra­vęs R.Žu­tau­tas. Per­ga­lę iš­ko­vo­ju­siai B rink­ti­nei įvar­čius pel­nė Vai­das Ši­lė­nas, And­ rius Ve­lič­ka ir Ar­tū­ras Rim­ke­vi­čius. Per pa­sku­ti­nį kė­li­nį C.Lász­ló pa­ li­ko sta­dio­ną ir iš­sku­bė­jo į Švei­ca­ ri­ją, kur drau­giš­kas rung­ty­nes su bra­zi­lais žai­dė mū­sų bū­si­mie­ji var­ žo­vai pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ran­ kos var­žy­bo­se – Bos­ni­jos ir Her­ce­ go­vi­nos fut­bo­li­nin­kai. Rung­ty­nės pra­si­dė­jo 11 val., tad ei­li­nis dir­ban­tis fut­bo­lo mė­gė­jas pa­ma­ty­ti ar­ti­miau­sią ša­lies rink­ ti­nės re­zer­vą be­veik ne­tu­rė­jo ga­ li­my­bių. Tri­bū­nos bu­vo tuš­čios, var­žy­bas ste­bė­jo tik ke­li Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) kler­kai.

Vėl ste­bi­na Eu­ro­pą

Dau­gu­ma Eu­ro­pos na­cio­na­li­nių fut­bo­lo rink­ti­nių drau­giš­kus ma­ čus žais šian­dien, bet LFF va­do­ vai nu­spren­dė, kad tarp­tau­ti­nė pra­kti­ka mū­siš­kiams kol kas ne­ rei­ka­lin­ga. Vi­si bū­si­mi mū­sų var­žo­vai pa­ sau­lio čem­pio­na­to at­ran­kos G gru­pė­je el­gė­si ki­taip: be jau mi­ nė­tų bos­nių, grai­kai žais drau­giš­ kas rung­ty­nes su bel­gais, slo­va­kai – su tur­kais, lat­viai – su ka­za­ chais, o nykš­tu­ki­nis Lich­tenš­tei­ nas – su Mal­ta. „Mums rei­kia dau­giau pra­kti­ kos. Ypač da­bar, kai tu­ri­me nau­ ją tre­ne­rį, bet vi­sus rei­ka­lus tvar­ ko fe­de­ra­ci­ja, to­dėl jos va­do­vų ir rei­kė­tų klaus­ti: ko­dėl, kas ir kaip“, – su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją įver­ti­no vie­nas rink­ti­nės ly­de­rių Ma­rius Stan­ke­vi­čius. Ant­ro­ji Eu­ro­pos ša­lis, ku­ri šio­ mis die­n o­m is ne­ž ai­d ė tarp­vals­ ty­bi­nių rung­ty­nių, bu­vo San Ma­ ri­nas.


11

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

sportas

Le­gen­di­nė­je ha­lė­je moks­lei­viai žais gol­fą Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Gol­fas le­gen­di­nė­je krep­ši­nio are­no­je – Kau­no spor­to ha­lė­je? Moks­lei­vių ko­man­dos iš Su­val­ ki­jos, Dzū­ki­jos, Aukš­tai­ti­jos bei Že­mai­ti­jos ko­vo 4-ąją pa­tvir­tins, kad tai – ne fan­ta­zi­ja.

„„Lū­kes­čiai: ti­ki­ma­si, kad Lie­tu­vos plau­ki­kai iki Lon­do­no žai­dy­nių įvyk­dys dau­giau nei 10 olim­pi­nių A ir B ly­

gio nor­ma­ty­vų. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Ke­ly­je į Lon­do­no olim­pia­dą – ir Aly­tus Ry­toj Aly­tu­je pra­si­dė­sian­čia­me Lie­tu­vos plau­ki­mo žie­mos čem­pio­na­te at­le­tai tu­rės ga­li­my­bę iš­ko­vo­ti ke­lia­la­pius į Lon­ do­no olim­pia­dą, o vy­riau­sia­sis ša­lies rink­ti­nės tre­ne­ris tvir­ti­na, kad na­cio­na­li­nės pir­me­ny­bės – tik tar­pi­nė sto­te­lė. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Jė­gų pa­tik­ri­ni­mas

„Sun­ku pro­gno­zuo­ti, kas Aly­tu­je ga­ lė­tų įvyk­dy­ti olim­pi­nį nor­ma­ty­vą, – sa­kė Lie­tu­vos plau­ki­mo rink­ti­nės vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris Žil­vi­nas Ov­siu­kas. – Daug spor­ti­nin­kų pa­tei­kė pa­raiš­ kas, kad pro­ga ne­bū­tų pra­ras­ta.“ Pa­sak Ž.Ov­siu­ko, pa­grin­di­niai mū­sų plau­ki­kų star­tai – ge­gu­žės mė­ne­sį Eu­ro­pos čem­pio­na­te. „Ma­nau, kad ta­da bus di­des­nė ti­ki­my­bė siek­ti ke­lia­la­pių į olim­ pi­nes žai­dy­nes. Lie­tu­vos pir­me­ ny­bės – vie­nos rim­tes­nių kont­ro­ li­nių var­žy­bų. Ži­no­ma, jei­gu bus įvyk­dy­tas nor­ma­ty­vas, jis ga­lios. Lie­tu­vos plau­ki­mo fe­de­ra­ci­ja pa­ si­rū­pi­no, kad spor­ti­nin­kai tu­rė­tų dau­giau šan­sų“, – tei­gė tre­ne­ris. Pa­raiš­ką da­ly­vau­ti Lie­tu­vos čem­ pio­na­te pa­tei­kė ir olim­pi­nį ke­lia­ la­pį jau tu­rin­tis Gied­rius Ti­te­nis. „Ne­vy­ko­me į jo­kias tarp­tau­ti­nes var­žy­bas, to­dėl no­ri­me pa­si­tik­rin­ ti jė­gas“, – pa­brė­žė G.Ti­te­nį tre­ni­ ruo­jan­tis Ž.Ov­siu­kas. Tre­ni­ruo­sis JAV

Ke­lia­la­pį į olim­pi­nes žai­dy­nes tu­ rin­tis ir po sun­kios trau­mos at­si­ gau­nan­tis Vy­tau­tas Ja­nu­šai­tis šian­ dien anks­ty­vą ry­tą iš­skri­do į JAV. „Lie­tu­vos čem­pio­na­te ne­ga­lė­čiau da­ly­vau­ti ir dėl bu­vu­sios trau­mos – dar per anks­ti. Ki­ta prie­žas­tis – iš­ vyks­tu į tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą, – sa­ kė V.Ja­nu­šai­tis. – Į JAV ke­liau­ju ne

pir­mą kar­tą, ten są­ly­gos kur kas ge­ res­nės, tre­ni­ruo­siuo­si su uni­ver­si­ te­to plau­ki­mo ko­man­da.“ Anot V.Ja­nu­šai­čio, jam įdo­ mu dirb­ti su tre­ne­riu ame­ri­kie­čiu. „Man pa­tin­ka jo pro­gra­mos. Be to, atė­jo me­tas tre­ni­ruo­tis il­ga­me ba­ sei­ne. Pas mus Vil­niu­je – vi­sa­da daug žmo­nių, o Aly­tu­je ne­si­no­rė­jo vie­nam sė­dė­ti, to­dėl nu­spren­džiau vyk­ti už At­lan­to“, – paaiš­ki­no daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos čem­pio­nas.

Ru­gi­lė Mi­lei­šy­tė:

Di­de­lių lū­kes­čių ne­ puo­se­lė­ju, nes plau­ ki­mas ma­no gy­ve­ni­ me pa­si­trau­kė į ant­rą pla­ną.

– Gal ir ne­ge­rai sa­ky­ti, kad trau­ma bu­vo nau­din­ga, bet tie­sos yra. Bu­vau pa­var­gęs, o da­bar ge­rai jau­čiuo­si ir fi­ ziš­kai, ir psi­cho­lo­giš­kai.“ Plau­ki­ką ope­ra­vo ži­no­mas spor­ ti­nin­kų trau­mų spe­cia­lis­tas – Kau­ no kli­ni­kų or­to­pe­das trau­ma­to­lo­ gas pro­fe­so­rius Rim­tau­tas Gu­das, o per rea­bi­li­ta­ci­ją V.Ja­nu­šai­tį pri­ žiū­rė­jo ki­tas šių kli­ni­kų pro­fe­sio­ na­las – Vy­te­nis Trum­pic­kas. „Rea­bi­li­ta­ci­jos pra­džia tik­rai sun­ki. Be­veik ne­ga­lė­jau vaikš­čio­ti, o rei­kė­jo va­ži­nė­ti į Kli­ni­kas ir da­ry­ ti vai­kiš­kus pra­ti­mė­lius, – pa­sa­ko­ jo V.Ja­nu­šai­tis. – Tie­siog rei­kė­jo tai iš­kęs­ti. Šiuo me­tu ko­jos rau­me­nys jau to­kie pat kaip prieš trau­mą, ne­ tgi stip­res­ni. Ma­ne pri­žiū­rė­jo pui­ kūs me­di­kai, gy­dy­mo re­zul­ta­tais ne­ga­liu skųs­tis.“ Dar­bas nu­stel­bė spor­tą

Pak­laus­tas, kaip gy­ja po kryž­mi­ nių ke­lio raiš­čių trau­mos ope­ruo­ta ko­ja, V.Ja­nu­šai­tis pa­si­džiau­gė, kad gy­dy­to­jai jau lei­do ba­sei­ne spor­tuo­ ti vi­sa jė­ga. „Praė­jo dau­giau ne­gu ke­ tu­ri mė­ne­siai. Ži­no­ma, bė­gio­ti, šo­ki­ nė­ti ar žais­ti krep­ši­nį kol kas griež­tai drau­džia­ma“, – šyp­so­jo­si plau­ki­kas. Nau­din­ga per­trau­ka

„Pla­nuo­ju da­ly­vau­ti Eu­ro­pos čem­ pio­na­te, po to – olim­pia­doje. Ne­ma­ nau, kad trau­ma man vi­siš­kai su­ga­ di­no prie­šo­lim­pi­nį se­zo­ną. At­si­ga­vau, pail­sė­jau ir su nau­ja ener­gi­ja treniruo­ juosi ba­sei­ne, – kal­bė­jo V.Ja­nu­šai­tis.

Aly­tu­je star­tuos ir B ly­gio olim­pi­nį nor­ma­ty­vą įvyk­džiu­si Ru­gi­lė Mi­lei­ šy­tė. „Apie re­zul­ta­tą ne­gal­vo­ju, di­ de­lių lū­kes­čių ne­puo­se­lė­ju, nes plau­ ki­mas ma­no gy­ve­ni­me pa­si­trau­kė į ant­rą pla­ną“, – sa­kė spor­ti­nin­kė. Pe­ki­no olim­pia­dos da­ly­vės tei­gi­ mu, spor­tui ne­li­ko lai­ko, nes rei­kė­ jo ieš­ko­tis dar­bo. „Kai grį­žau į Lie­tu­vą po stu­di­jų JAV, iš spor­to or­ga­ni­za­ci­jų ne­ga­vau jo­kių sti­pen­di­jų. Te­ko su­kti gal­ vą, kaip to­liau gy­ven­ti. Su­si­ra­dau dar­bą, to­dėl plau­ki­mui ski­riu per­ pus ma­žiau dė­me­sio nei anks­čiau, – kal­bė­jo R.Mi­lei­šy­tė. – Liūd­no­ka, bet to­kia tik­ro­vė.“

Rolandas Dovidaitis:

Pa­si­steng­si­me įro­ dy­ti skep­ti­kams, kad šiam žai­di­mui ne vi­sa­da rei­ka­lin­gi di­de­li že­mės plo­tai.

„Mes pa­si­steng­si­me įro­dy­ti skep­ ti­kams, kad šiam žai­di­mui ne vi­ sa­da rei­ka­lin­gi di­de­li že­mės plo­ tai, pre­ci­ziš­kai su­tvar­ky­ta ve­ja ir ge­ras oras“, – tei­gė Lie­tu­vos gol­fo fe­de­ra­ci­jos (LGF) pre­zi­den­tas Ro­ lan­das Do­vi­dai­tis. Spor­to ha­lė­je ren­gia­ma „Vai­ kų gol­fo die­na“, o pa­grin­di­nis jos ak­cen­tas – 2012-ųjų Lie­tu­vos moks­lei­vių už­da­rų pa­tal­pų gol­fo čem­pio­na­to fi­na­lo var­žy­bos. Ren­

gi­ny­je ke­ti­na da­ly­vau­ti ir gol­fo plėt­ros pro­gra­mos ša­lies bend­ro­ jo la­vi­ni­mo mo­kyk­loms glo­bė­jas – pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus. „Pir­miau­sia, nuo 11 va­lan­dos, ne vien čem­pio­na­to da­ly­viai, ta­ čiau ir bet ku­ris šio ren­gi­nio sve­ čias tu­rės ga­li­my­bę pa­tik­rin­ti sa­vo su­ge­bė­ji­mus gol­fo si­mu­lia­ to­riaus aikš­tė­je – tik­ra gol­fo laz­da smū­giuo­ti tik­rą gol­fo ka­muo­liu­ką ir su­ži­no­ti, ar tai pa­da­rė pa­gal tai­ syk­les bei čia pat pa­si­kon­sul­tuo­ti su tre­ne­riu, – pa­pa­sa­ko­jo R.Do­ vi­dai­tis. – Po to, nuo 13 va­lan­dos, jė­gas iš­mė­gins moks­lei­vių gol­fo ko­man­dos – jos var­žy­sis dėl pa­ grin­di­nio pri­zo – ori­gi­na­lių gol­ fo laz­dų komp­lek­to.“ Fi­na­lo var­žy­boms ren­gia­si Kau­ no mies­to ir ra­jo­no, Klai­pė­dos, Prie­nų, Drus­ki­nin­kų ir Jo­niš­kio pa­grin­di­nių, vi­du­ri­nių ir gim­na­ zi­jų auk­lė­ti­niai. Kau­ne lau­kia­ma 20 ko­man­dų, ku­rias su­da­rys po 5 gol­fo žai­dė­jus. Re­gio­nuo­se su­ reng­ti čem­pio­na­to at­ran­kos eta­ pai su­lau­kė di­de­lio jau­nų­jų gol­fo mė­gė­jų dė­me­sio. „Šį kar­tą tarp var­žy­bų da­ly­vių ne­bus Vil­niaus kraš­to at­sto­vų, bet jie ne­liks nu­skriaus­ti, nes pa­na­šų ren­gi­nį šio re­gio­no moks­lei­viams pla­nuo­ja­me ir sos­ti­nė­je“, – pri­ dū­rė LGF pre­zi­den­tas.

20

– tiek komandų rengiasi dalyvauti var­žy­bose Kauno sporto halėje.


12

trečiaDIENIS, vasario 29, 2012

pasaulis Nie­ko ­ ne­bi­jo

Su­teiks ­ prie­globs­tį

Pro­tes­tas ­ baig­tas

Į Krem­lių sie­kian­tis su­grįž­ti Ru­ si­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Vla­ di­mi­ras Pu­ti­nas pa­reiš­kė, kad jam, pra­de­dant nuo 1999 m., nuo­lat bū­da­vo pra­ne­ša­ma apie vi­sus prieš jį reng­tus pa­si­kė­si­ ni­mus, ta­čiau jis ne­ke­ti­nąs jų bi­jo­ti. Pa­sak V.Pu­ti­no, „žmo­ nės, ku­rie uži­ma ma­no pa­dė­tį, su tuo tu­ri gy­ven­ti“.

Tu­ni­sas bū­tų pa­si­ren­gęs su­ teik­ti prie­globs­tį Si­ri­jos ly­de­riui Bas­ha­rui al As­sa­dui, jei tai pa­ dė­tų de­ry­bo­mis su­re­gu­liuo­ti šią ša­lį jau ku­ris lai­kas kre­čian­ čią kru­vi­ną po­li­ti­nę kri­zę. To­kią min­tį iš­sa­kė Tu­ni­so pre­zi­den­tas Mon­ce­fas Mar­zou­ki (nuotr.), jo tei­gi­mu, B.al As­sa­dui tu­rė­tų ga­ lio­ti ir tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė.

Lon­do­no po­li­ci­ja išar­dė an­ti­ ka­pi­ta­lis­tų sto­vyk­lą prie Šv. Pau­liaus ka­ted­ros, suė­mė apie 20 žmo­nių ir taip nu­trau­ kė pa­sku­ti­nę di­de­lę ju­dė­ji­mo „Oc­cu­py“ pro­tes­to ak­ci­ją, vy­ ku­sią pa­sau­ly­je. Kai vy­ko ope­ ra­ci­ja, aikš­tė­je bu­vo apie 50– 60 pro­tes­tuo­to­jų, nors per­nai spa­lį jų bu­vo apie 200.

Briu­se­lio tur­gus Kai ku­rių ES ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rai kaip rei­kiant įsiu­to, kai Slo­vė­ni­ja pa­si­prie­ši­no nau­joms san­kci­joms Bal­ta­ru­si­jai.

Ke­le­tas ES dip­lo­ma­tų pa­reiš­kė, kad Liub­lia­nai po­li­ti­nių ka­li­nių li­ki­mas ne­svar­bus, o svar­būs tik pi­ni­gai. „Vi­si ži­no, ko­dėl jie priė­mė to­ kį spren­di­mą. Tai yra la­bai blo­ gas pre­ce­den­tas ES, kai spren­di­mai prii­ma­mi tik at­si­žvel­giant į eko­no­ mi­nius in­te­re­sus“, – pik­ti­no­si neį­ var­dy­tas ES dip­lo­ma­tas. Ta­čiau Slo­ vė­ni­jos dip­lo­ma­tai at­rė­žė, kad jiems nau­jas są­ra­šas ke­lia klau­si­mų. „Mes ne­sa­me ap­skri­tai prieš san­ kci­jas. Bet yra tik vie­nas vers­li­nin­ kas są­ra­še ir mes no­ri­me bend­ro kri­te­ri­jaus, ko­dėl vie­ni vers­li­nin­ kai yra są­ra­še, o ki­ti ne“, – po su­ si­ti­ki­mo sa­kė Slo­vė­ni­jos dip­lo­ma­ti­ jos va­do­vas Kar­las Er­ja­ve­cas. Tie­sa, tuoj pat kai ku­rių ES ša­lių dip­lo­ma­ tai su­sku­bo pa­reikš­ti, kad slo­vė­nai sie­kia ap­sau­go­ti pel­nin­gą san­do­rį. Jį yra su­da­ręs Bal­ta­ru­si­jos vers­ li­nin­kas Ju­ri­jus Či­žas ir Slo­vė­ni­ jos įmo­nė „Ri­ko Group“. Ši gru­pė, pa­sak neo­fi­cia­lių šal­ti­nių, Mins­ke ke­ti­na sta­ty­ti pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­tį „Kem­pins­ki“. Anot san­kci­jų ša­li­nin­kų, kaip tik to­dėl K.Er­ja­ve­cas blo­ka­vo ban­dy­

mą įtrauk­ti Bal­ta­ru­si­jos vers­li­nin­ ką J.Či­žą į ES juo­dą­jį są­ra­šą. Neį­var­dy­tas dip­lo­ma­tas tei­ gė, kad Slo­vė­ni­jos at­sto­vai ar­gu­ men­ta­vo sa­vo spren­di­mą tuo, jog Pran­cū­zi­ja įtrau­kė į juo­dą­jį są­ra­šą J.Či­žą, nes pra­lai­mė­jo de­ry­bas dėl kont­rak­to. Ta­čiau dip­lo­ma­tas tuoj pat pri­ dū­rė, kad pran­cū­zai ne­va su­si­grie­ bė ne­su­da­ry­ti san­do­rio, nes J.Či­ žo ry­šiai su Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tu Aliak­sand­ru Lu­ka­šen­ka jiems su­ kė­lė ne­ri­mą. Ki­ti dip­lo­ma­tai taip pat lie­jo tul­žį, kad slo­vė­nams svar­ biau vieš­bu­tis, nei ba­dau­jan­tys po­ li­ti­niai ka­li­niai. „Vie­na ver­tus, yra ba­dau­jan­tys po­li­ti­niai ka­li­niai. Ki­ta ver­tus, tu­ri pra­ban­gų vieš­bu­tį. Neat­ro­do, kad san­do­rio su­ma tu­rė­tų ko­kį nors po­vei­kį Slo­vė­ni­jos eko­no­mi­kai, ne­ bent kas nors Slo­vė­ni­jos vy­riau­sy­ bė­je tu­ri ar­ti­mų ry­šių su bend­ro­ve „Ri­ko Group“. Aš tie­siog ne­sup­ ran­tu“, – sa­kė dip­lo­ma­tas. J.Či­žo val­do­ma „Trip­le“ vers­lo gru­pė už­sii­ma lais­va­lai­kio, pre­ky­ bos cent­rų sta­ty­ba, taip pat res­to­ ra­nų, tu­riz­mo, lo­gis­ti­kos ir naf­tos pro­duk­tų vers­lu. Įmo­nė tu­ri vers­lo ry­šių Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je, Vo­kie­ti­ jo­je, Ny­der­lan­duo­se ir Len­ki­jo­je. „EUOb­ser­ver“, „Ra­dioF­reeEu­ro­pe“ inf.

At­me­tė kal­ti­ni­mus Lat­vi­jos pre­zi­den­tas And­ris Bėr­zi­ nis (nuotr.) pa­reiš­kė, kad bu­vu­sius Lat­vi­jos SS le­gio­nie­rius nu­si­kal­tė­ liais ga­li lai­ky­ti tik be­pro­čiai.

Lat­vi­jos va­do­vas tei­gė, kad Lat­vi­ jos ir tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei tu­ri bū­ti paaiš­kin­ta, ko­dėl ko­vo 16 d. ša­ly­je pa­ger­bia­mas va­di­na­mų­jų Lat­vi­jos SS le­gio­nie­rių at­mi­ni­mas ir kri­ti­kuo­ti šiuos mi­nė­ji­mus nė­ra pa­grin­do. Duo­da­mas in­ter­viu ko­mer­ci­nei te­le­vi­zi­jai LNT, ša­lies va­do­vas pri­ mi­nė fak­tą, kad 1950 m. JAV per­ kel­tų­jų as­me­nų ko­mi­si­ja nu­ta­rė, jog Lat­vi­jos le­gio­nie­riai nė­ra ka­ro nu­si­ kal­tė­liai, o So­vie­tų Są­jun­gos aukš­ čiau­sia­sis teis­mas priė­mė spren­di­ mą rea­bi­li­tuo­ti šiuos ve­te­ra­nus. „Bep­ro­tiš­ka ma­ny­ti, kad jie yra nu­si­kal­tė­liai“, – sa­kė A.Bėr­zi­nis. Jis pa­brė­žė, jog iki šiol te­be­gy­ve­na ma­žiau nei 500 Lat­vi­jos le­gio­nie­rių, ku­rių vi­du­ti­nis am­žius – 90 me­tų. „Ko­kį pa­vo­jų jie ke­lia? Tai ne­są­ ži­nin­gas žai­di­mas! Tai dar di­des­ nis ab­sur­das ne­gu re­fe­ren­du­mas dėl (ru­sų) kal­bos, – pik­ti­no­si pre­zi­ den­tas. – Dau­gy­bė žmo­nių pra­ra­ do gy­vy­bę dėl Lat­vi­jos atei­ties. Ne­ ma­tau jo­kio pa­grin­do tai neig­ti.“ A.Bėr­zi­nis sa­kė ap­gai­les­tau­jan­tis, kad kai ku­rie žmo­nės sie­kia po­pu­ lia­ru­mo, ašt­rin­da­mi šią pro­ble­mą.

„Ne vien Lat­vi­jo­je. Dau­ge­lis pro­ tes­tuo­to­jų at­vyks­ta iš ki­tų ša­lių, net jei­gu jos yra pri­pa­ži­nu­sios, kad šie žmo­nės (le­gio­nie­riai) nė­ra nu­ si­kal­tė­liai. Tai­gi, man at­ro­do ne­ priim­ti­na že­min­ti šiuos žmo­nes, prieš ku­riuos tu­rė­tu­me nu­lenk­ti gal­vas“, – pa­brė­žė jis. Pre­zi­den­tas nea­be­jo­ja, kad pa­ vyks už­kirs­ti ke­lią bet ko­kiems ne­ ra­mu­mams at­mi­ni­mo die­ną. Pro­tes­tuo­da­mi prieš šiuos ren­gi­ nius, de­monst­ra­ci­jas taip pat daž­ nai or­ga­ni­zuo­ja Ru­si­jos ru­sų ir žy­ dų bend­ruo­me­nių ak­ty­vis­tai. Jie tvir­ti­na, kad Lat­vi­jos le­gio­nie­rių die­nos mi­nė­ji­mas yra na­ciz­mo gar­ bi­ni­mas. BNS inf.

Dar vie­nas koš­ ma­ras JAV ug­dy­ mo įstai­go­je. 17 me­ tų T.J.La­ne’as dar prieš in­ci­den­tą gra­si­no, kad iš­žu­ dys bend­raam­žius. Ta­čiau nie­kam gra­ si­nan­čios ži­nu­tės ne­rū­pė­jo.

„„Šau­lys: dau­ge­lis su­krės­tų Čar­do­no mo­kyk­los mo­ki­nių T.J.La­ne’ą va­

di­no at­stum­tuo­ju. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Kru­vi­na dra­ma Pa­ni­ka mo­kyk­lo­je

Žiau­rus nu­si­kal­ti­mas su­krė­tė Oha­jo vals­ti­jo­je, ne­to­li Kliv­lan­do mies­to, esan­čio ma­žy­čio Čar­do­no mies­te­lio bend­ruo­me­nę. Su­žeis­ti 4 mo­kyk­los mo­ki­niai, 2 jų mi­rė, du mo­ki­niai kri­ti­nės būk­ lės – to­kio pir­ma­die­nio ne­si­ti­kė­ jo nie­kas. 1,1 tūkst. mo­ki­nių tu­rin­čio­ je Čar­do­no, ku­ria­me gy­ve­na vos 5,1 tūkst. žmo­nių, vi­du­ri­nė­je mo­ kyk­lo­je šū­viai nuai­dė­jo pir­ma­die­ nį ry­te vie­tos lai­ku. Net­ru­kus iš mo­kyk­los apim­ ti pa­ni­kos ir klyk­da­mi ėmė bėg­ti mo­ki­niai bei mo­ky­to­jai. 17-me­tė Heat­her Zis­ka sa­kė bu­ vu­si ka­vi­nė­je, kai ji ir ki­ti moks­lei­ viai iš­gir­do ko­ri­do­riu­je po­škė­ji­mą. Mer­gai­tė sa­kė pa­ma­čiu­si pa­žįs­ta­ mą moks­lei­vį įei­nant į ka­vi­nę ir imant šau­dy­ti. Ji kar­tu su ki­tais puo­lė lau­kan. Kai ku­rie įbė­go į gre­ti­mą mo­kyk­ los pa­sta­tą, dar ki­ti už­si­ra­ki­no mo­ky­to­jų kam­ba­ry­je. „Vi­si tie­siog puo­lė bėg­ti“, – pa­ sa­ko­jo 17-me­tė. Iš­gir­dę ži­nią apie su­si­šau­dy­mą, mies­te­lio gat­ves už­ plū­do iš­si­gan­dę tė­vai. Dau­ge­lis jų ban­dė pri­si­skam­bin­ti sa­vo at­ža­ loms, ki­ti sku­biai ve­dė vai­kus kuo to­liau nuo pa­sta­to. Pa­rei­gū­nai į in­ci­den­to vie­tą at­ vy­ko ne­dels­da­mi. Įta­ria­mą­jį po­li­ ci­jai pa­vy­ko su­lai­ky­ti ato­kiau nuo mo­kyk­los. Pa­sak FTB spe­cia­lio­sios agen­ tės Vic­ki An­der­son, vai­ki­nas var­ du T.J.La­ne’as bu­vo su­čiup­tas prie sa­vo au­to­mo­bi­lio, už pu­sės my­lios nuo mo­kyk­los. FTB pa­rei­gū­nai pa­tvir­ti­no, kad apie nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vus kol kas ne­tu­ri ži­nių, nes rei­kia su­rink­

ti įkal­čius ir ap­klaus­ti įta­ria­mą­jį. Tie­sa, pa­rei­gū­nai pra­si­ta­rė, kad nu­si­kal­tė­lis vei­kė vie­nas. Žu­di­kas bu­vo at­si­sky­rė­lis

Ži­niask­lai­da pa­skel­bė, kad ge­ro­kai prieš žu­dy­nes vai­ki­nas pa­li­ko ke­ lis gra­si­na­mo po­bū­džio įra­šus so­ cia­li­niuo­se tink­luo­se „Twit­ter“ ir „Fa­ce­book“.

Mes at­si­su­ko­me ir pa­ma­tė­me, kad T.J. sto­vi už mū­sų prie sta­lo su gink­lu ir šau­do.

„Fa­ce­book“ tink­la­la­py­je praė­ ju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį jis ra­šė: „Da­bar! Pa­jus­ki­te mir­tį. Ne tik be­si­šyp­san­čią jums, ne tik per­ se­kio­jan­čią jus, bet ir sa­vo vi­du­je. Rai­ty­ki­tės ir kan­kin­ki­tės. Pa­si­jus­ ki­te men­kes­ni prieš ma­no ga­lią. Mir­tis jums vi­siems.“ Anot liu­di­nin­kų, šau­lys tai­kė­si į gru­pę mo­ki­nių, o ne šau­dė į vi­ sus. Be­je, vie­nas per ata­ką sunkiai su­žeis­tų vai­ki­nų, 17-me­tis Rus­ sel­las Kin­gas jau­nes­ny­sis, bu­vo ką tik pra­dė­jęs drau­gau­ti su bu­vu­sia T.J.La­ne’o mer­gi­na. Pa­ži­no­ję T.J.La­ne’ą tvir­ti­no, kad jis bu­vo at­stum­ta­sis. Ki­ti sa­kė, kad iš jo mo­kyk­lo­je nuo­la­tos bu­vo ty­ čio­ja­ma­si, dar ki­ti – kad jau­nuo­lis bu­vo už­si­sklen­dęs ir at­šiau­rus. Ke­lis kar­tus „Twit­ter“ so­cia­li­ nia­me tink­la­la­py­je jis mi­nė­jo, kad at­si­neš į mo­kyk­lą gink­lą, bet nie­ kas ne­krei­pė dė­me­sio.

Ban­dė iš­gel­bė­ti bend­ra­moks­lį

Mir­ti­nai su­žeis­tas per ata­ką bu­vo 16 me­tų Da­nie­lis Par­mer­to­ras. Kaip pa­sa­ko­jo ka­vi­nė­je tuo me­ tu bu­vęs 15 me­tų nau­jo­kas Dan­ny Ko­mert­zas, D.Par­mer­to­ras žu­vo, kai ban­dė jį ap­sau­go­ti nuo šū­vių. Žu­vu­sio D.Par­mer­to­ro šei­ma pa­skel­bė, kad bu­vo šo­ki­ruo­ta. Pa­ sak ži­niask­lai­dos, vai­ki­nas užau­ gęs sva­jo­jo bū­ti kom­piu­te­rių pro­ gra­muo­to­ju. Ka­vi­nė­je jis bu­vo to­dėl, kad lau­kė au­to­bu­so. Mo­kyk­los mo­ ky­to­jai ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ko­dėl D.Par­mer­to­ras ta­po T.J.La­ne’o tai­ki­niu. D.Ko­mert­zas pa­sa­ko­jo, kad per šau­dy­mą ka­vi­nė­je bu­vo apie 100 mo­ki­nių. „Jis ne­šau­dė į vi­sus. Jis tai­kė­si į maž­daug ke­tu­ris“, – pa­ sa­ko­jo mo­ki­nys. Mo­ki­nys Na­te’as Muel­le­ras, ku­ ris ne­ty­čia at­si­dū­rė pa­čia­me su­ si­šau­dy­mo cent­re ir ku­riam kul­ ka su­žei­dė au­sį, pa­sa­ko­jo: „Stai­ga iš­gir­do­me gar­sų trenks­mą, pa­na­ šiai kaip fe­jer­ver­ko. At­si­su­ko­me ir pa­ma­tė­me, kad T.J. sto­vi už mū­sų prie sta­lo su gink­lu ir šau­do. Pir­ mas šū­vis ne­pa­tai­kė į ma­ne, ant­ ras pa­tai­kė į kaž­ką man už nu­ ga­ros, o tre­čias kliu­dė ma­ne, kai ban­džiau bėg­ti. Nei per­spė­ji­mo, nei dar ko. Jis tie­siog ėmė šau­ dy­ti.“ Pa­sak mo­ki­nių, šau­dy­mas bai­ gė­si, kai mo­kyk­los fut­bo­lo tre­ne­ rio asis­ten­tas Fran­kas Hal­las kar­tu su mo­ky­to­ju Jo­sep­hu Ric­ci su­ge­ bė­jo iš­vy­ti T.J.La­ne’ą iš mo­kyk­ los. Dau­ge­lis liu­di­nin­kų sa­kė, kad tre­ne­ris el­gė­si he­ro­jiš­kai, nes ne­ tu­rė­jo su sa­vi­mi gink­lo. „Dai­ly Mail“, AP, „Reu­ters“, BNS inf.


trečiADIENIS, vasario 29, 2012

15p.

13

ratai

Vai­ra­vi­mo mo­kyk­los įta­ria­mos no­ru pa­si­pi­ni­gau­ti.

ratai@diena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

Kau­nas – krep­ši­ nio sos­ti­nė, tačiau čia yra ir ki­to­kių ta­ len­tų. Tik dėl spor­ to ša­kos ne­po­pu­ lia­ru­mo mies­to val­ džia ir rė­mė­jai jų be­ veik ne­pas­te­bi. Vie­ nas tokių – kau­nie­ tis konst­ruk­to­riuslenk­ty­ni­nin­kas Pau­lius Gi­niū­nas, jau nuo ma­žų die­nų de­gan­tis aist­ra kur­ ti ir lenk­ty­niau­ti. Jo dė­ka ne­di­de­lia­me ga­ra­že ne­to­li Kau­no cent­ro gims­ta per­ ga­les ski­nan­tys bo­li­dai.

„„Pa­ra­dok­sas: P.Gi­niū­nas ne­ran­da lai­ko sa­vo as­me­ni­nio au­to­mo­bi­lio re­mon­tui. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ku­rian­čios meistro ran­kos Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Juvelyro dar­bas

„Šis lai­mė­jęs daug, bet jo kar­je­ ra bai­gė­si liūd­nai“, – ran­ka ro­dy­ da­mas į išar­dy­tą „Mer­ce­des Benz 190 E Evo 1 (Evo­lu­tion)“, šyp­so­ jo­si lenk­ty­ni­nin­kas Pau­lius Gi­ niū­nas. Jo ga­ra­žas pri­me­na ne­di­de­lį au­ to­mo­bi­lių fab­ri­ką – vi­sur pil­na ma­ši­nų da­lių, varž­tų,o ant grin­dų – ke­li kė­bu­lai ir va­rik­lis. „Bu­vau ap­si­ver­tęs – da­bar kė­ bu­las su­tvar­ky­tas. Juo­dos spal­ vos mer­se­de­sas bu­vo ko­vi­nė ma­ ši­na, o bal­tas bu­vo ruo­šia­mas kaip tre­ni­ruo­čių au­to­mo­bi­lis. Po to, kai ver­čiau­si Ka­čer­gi­nės ma­žo­jo žie­ do lenk­ty­nė­se, jas te­ko su­keis­ti“, – pri­si­mi­nė žie­di­nė­se lenk­ty­nė­ se da­ly­vau­jan­tis konst­ruk­to­riuslenk­ty­ni­nin­kas. „Mer­ce­des Evo“, ku­rį vai­ruo­ ja P.Gi­niū­nas, de­biu­ta­vo 1989 m. – tai bu­vo at­sa­kas į kon­ku­ren­

to „BMW M3“. Nors šis mo­de­lis ir ma­žai kuo sky­rė­si nuo ga­myk­li­ nio „E 190“, dau­giau­sia pa­kei­ti­mų bu­vo at­lik­ta po va­rik­lio dang­čiu – įmon­tuo­ti spe­cia­lūs stab­džiai, pa­ ka­ba. Pa­sak kau­nie­čio, šio mo­de­lio kai­na ir da­bar la­bai di­de­lė, jau ne­ kal­bant apie tai, kiek kai­nuo­ja „Evo II“ mo­de­lis. „Ka­da ruo­ši au­to­mo­bi­lį spor­ tui, ne­lie­ka stan­dar­ti­nių, ga­myk­

los de­ta­l ių. O jei ir lie­ka ko­k ia, tai bū­n a mo­d i­f i­k uo­ta – su­s tip­ rin­ta ar­ba pa­l eng­v in­ta. Jei no­r i kaž­ko pa­siek­ti, tu­ri vis­ką per­da­ ry­ti, ki­taip tik da­ly­vau­si lenk­ty­ nė­se, bet ne­lai­mė­si, – pa­sa­ko­jo meist­ras. – Va­rik­lis čia mer­se­de­ so. Ta­čiau jo taip pat ne­bū­tų ga­ li­ma va­din­ti stan­dar­ti­niu – daug ką pa­kei­čiau: pa­di­din­ti su­spau­ di­m o laips­n iai, vis­kas ge­ro­kai

pa­leng­vin­ta, di­des­nė­mis fa­zė­mis su­mon­tuo­ti ve­le­nė­liai, elekt­ro­ni­ nis įpurš­ki­mas ir ki­ta. Vis­ką da­ riau sa­vo ran­ko­mis.“

Svar­biau­sia – no­ras

P.Gi­niū­nas ne­slė­pė no­rįs iš­ban­ dy­ti sa­ve ir prie ra­lio au­to­mo­bi­lio vai­ro, bet jį at­bai­do ke­le­tas da­ly­kų. Vie­nas jų – ra­liui pa­ruoš­ti ma­ši­ną kai­nuo­ja ge­ro­kai bran­giau nei žie­

di­nėms lenk­ty­nėms. Ki­ta prie­žas­ tis – ra­lio ava­ri­jos. „Kaip spor­ti­nin­kai sa­ko, „ba­to­ nas“ – ap­si­ver­ti ir ri­tie­si kaip bul­ vė... Tai ma­nęs ne­ža­vi. Nors ir žie­de išei­na ne­blo­gai ris­tis. Su­si­do­mė­jau spor­tu ta­da, kai pra­dė­jau dirb­ti me­ cha­ni­ku ra­lio ko­man­do­je. Ruoš­da­ vau ma­ši­nas, kaip sa­ko­ma, nuo nu­ lio. Man pa­ti­ko ir pa­tin­ka ra­lis“, – šyp­te­lė­jo vy­ras.

14

3,5 tūkst.

„„Simbolis: Meš­ku­tė – taip lenk­ty­ni­nin­kas va­di­na sa­vo mer­gi­ną.

– tiek litų kai­nuo­ja vi­di­niai sau­gos lan­kai – pir­ma­sis žings­nis ruo­šiant ma­ši­ną žie­di­nėms lenk­ty­nėms.


14

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

ratai

Ku­rian­čios Pa­sak P.Gi­niū­no, pui­ 13 ku, kai jau­nas žmo­gus pa­ma­to lenk­ty­nė­se le­kian­čią ma­

„„Ka­ra­liš­kas: kažkada vie­nas grei­čiau­sių au­to­mo­bi­lių bu­vęs „His­pa­no-Sui­

zea Ty­pe Al­fon­so XIII“ ir šian­dien yra iš­skir­ti­nis.

„Ty­pe Al­fon­so XIII“: iš ne­bū­ties pri­si­kė­lęs ka­ra­liš­ka­sis au­to­mo­bi­lis Pats se­niau­sias pa­sau­ly­je spor­ ti­nis au­to­mo­bi­lis „His­pa­no-Sui­ za Ty­pe Al­fon­so XIII“ ieš­ko nau­jo šei­mi­nin­ko.

Pas­ta­ra­jam reikėtų tu­rė­ti bent 750 tūkst. JAV do­le­rių. 1913 m. pa­ga­ min­tas au­to­mo­bi­lis – vie­nas iš ke­tu­rių plie­ni­nių žir­gų, ku­riems bu­vo su­teik­ta gar­bė va­din­tis Is­pa­

ni­jos ka­ra­liaus Al­fon­so XIII, val­ džiu­sio 1886–1931m., var­du. Mo­nar­cho, bu­vu­sio aist­rin­gu sa­vo ša­lies au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ jo „His­pa­no-Sui­za“ ger­bė­ju, ga­ ra­že bu­vo trys de­šim­tys „His­pa­ no-Sui­za“ ma­ši­nų. „Ty­pe Al­fon­so XIII“ kažkada bu­vo ypa­tin­gas au­to­mo­bi­lis, ap­ do­va­no­tas 3,6 l 64 ark­lio ga­lių va­

rik­liu, ga­lė­jęs pa­siek­ti re­kor­di­nį to me­to grei­tį – 127 km/val. Auk­cio­ ne „Ame­lia Is­land“ pri­sta­to­mas au­to­mo­bi­lis ras­tas praė­ju­sio am­ žiaus de­vin­tą­jį de­šimt­me­tį An­da­ lū­zi­jo­je. Jo būk­lė bu­vo ap­gai­lė­ti­na, to­dėl pri­rei­kė ne vie­nų kruopš­taus dar­bo me­tų, kad ka­ra­liš­ka­sis au­to­ mo­bi­lis at­gau­tų bu­vu­sią iš­vaiz­dą. KD inf.

Pra­ban­ges­nė ma­ši­na – pir­mas ke­ly­je

Di­de­lių ir pra­ban­gių au­to­mo­bi­ lių vai­ruo­to­jai, ne­pai­sant ly­ties ir am­žiaus, yra įžū­les­ni nei ma­žų ir pi­ges­nių ma­ši­nų sa­vi­nin­kai. JAV psi­cho­lo­gai įro­dė, kad šis pa­pli­tęs ste­reo­ti­pas yra pa­grįs­tas.

Ka­l i­for­n i­jos uni­ver­s i­te­to psi­ cho­l o­g ų ko­m an­d a, va­d o­vau­ja­

ma Pau­lo Pif­fo, at­li­ku­si ty­ri­mą kons­ta­ta­vo, kad iš­tai­gin­gas ma­ ši­nas vai­ruo­jan­tys au­to­mo­bi­li­ nin­kai San Fran­sis­ko gat­vių san­ kry­žo­se daž­niau nei ki­ti truk­dė ke­lių eis­mo da­ly­viams. Pra­ban­ gių ir di­de­lių au­to­mo­bi­lių vai­ ruo­to­jai re­čiau nei vai­ruo­jan­tie­ ji pi­gias ma­ši­nas su­sto­da­vo prie pe­rė­jos, kad pra­leis­tų pės­čiuo­ sius. P.Pif­fo ty­r ė­j ų ko­m an­d a, api­ bū­d in­d a­m a iš­tai­g in­g ų ma­š i­n ų vai­ruo­to­jų el­ge­sį gat­vė­se, va­di­ no jį ne­m o­ra­l iu. No­r ė­d a­m i iš­ siaiš­k in­t i, ar toks el­ge­sys gat­ vė­je pri­k lau­so pir­m iau­s iai nuo so­cia­li­nės pa­dė­ties, moks­li­nin­

kai tę­sė ty­ri­mus la­bo­ra­to­ri­jo­se. Ty­ri­mo da­ly­viai (ki­ti as­me­nys, ne ste­bė­ti vai­ruo­to­jai) pa­tys įver­ ti­no sa­vo vi­suo­me­ni­nę ir fi­nan­si­ nę pa­dė­tį. Tie, ku­rie sa­ve ver­ti­no ge­riau, bu­vo lin­kę vog­čia val­gy­ti vai­kų sal­du­my­nus ar fik­ty­via­me po­kal­by­je dėl dar­bo me­la­vo po­ ten­cia­liam dar­buo­to­jui. Psi­cho­lo­gai priė­jo iš­va­dą, kad tur­tin­ges­ni žmo­nės ga­li bū­ti to­ le­ran­tiš­kes­ni go­du­mo at­žvil­giu ir ma­no, kad sa­vin­tis sve­ti­ma nė­ra ne­tei­sė­ta – ar tai bū­tų vie­ta gat­ vė­je, ar šo­ko­la­do ply­te­lė. Pa­guo­ da, anot jų, vie­na: vi­sa­da esa­ma išim­čių. KD inf.

19 va­lan­dų ant ra­tų Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je teis­mas iš­ nag­ri­nė­jo ne­ti­piš­ką by­lą. 83 me­ tų mo­te­ris po­li­ci­jos aki­ra­ty­je at­si­ dū­rė va­žiuo­da­ma greit­ke­liu prieš eis­mą.

2011 m. rug­sė­jo 8 d. Mau­reen Dar­ vell ne­pa­mirš nie­ka­da. Tą­dien ry­ te ji sė­do prie vai­ro ir lei­do­si iš Eš­for­do mies­to į Bris­to­lį, kur tu­ rė­jo da­ly­vau­ti gi­mi­nai­čių ves­tu­vių šven­tė­je. Va­žiuo­da­ma M.Dar­vell ne ten pa­su­ko, ta­čiau į šią klai­dą ne­krei­ pė di­de­lio dė­me­sio. Mo­te­ris vė­liau pa­sa­ko­jo su­pra­tu­si, kad su­kly­do, ta­čiau nu­spren­dė ne grįž­ti, bet vei­kiau ieš­ko­ti ki­to ke­lio į Bris­ to­lį. „Prieš akis tu­rė­jau vi­są die­ną“, – pa­sa­ko­jo bu­vu­si šo­kių mo­ky­to­ ja. Vis dėl­to for­tū­na ir to­liau ne­ bu­vo jai pa­lan­ki. Ga­liau­siai ji nu­ spren­dė su­sto­ti iš­ger­ti ka­vos. Kai bri­tė vėl sė­do prie vai­ro, bu­vo jau rug­sė­jo 9-oji, 4 val. ry­to, o po­li­

ši­ną, su­si­ža­vi ir nu­spren­džia tap­ ti lenk­ty­ni­nin­ku. Vė­liau pra­si­de­da pir­mie­ji ban­dy­mai krapš­ty­ti va­rik­ lį, puoš­ti sa­vo ma­ši­ną, ta­čiau laks­ ty­ti gat­vė­mis ir da­ly­vau­ti lenk­ty­ nė­se – du skir­tin­gi ir ne­su­de­ri­na­mi da­ly­kai. „Kai pra­dė­jau spor­tuo­ti, pa­sa­ kiau: va, pa­si­da­ry­siu au­to­mo­bi­lį ir da­ly­vau­siu lenk­ty­nė­se, o va­ka­rais su mer­gi­na lėk­si­me prie Kau­no pi­ lies ar į Kau­no ma­rių aikš­te­lę. No­ rint tap­ti tik­ru lenk­ty­ni­nin­ku, to­kį da­ly­ką rei­kė­tų pa­mirš­ti – lenk­ty­ ni­nė ma­ši­na yra skir­ta lenk­ty­nėms ir ja gat­vėmis ne­pa­va­ži­nė­si, – aiš­ ki­no kau­nie­tis. – Tik teo­riš­kai bū­ tų ga­li­ma va­žiuo­ti – ma­no mer­se­ de­sas tu­ri vals­ty­bi­nius nu­me­rius, yra re­gist­ruo­tas, taip pat sėk­min­ gai pa­vyk­tų pe­rei­ti tech­ni­nę ap­žiū­ rą, nes tu­ri pa­są.“ Jei žmo­gus no­ri pra­dė­ti spor­ tuo­ti, ne­tu­rė­tų gal­vo­ti, kad tam bū­ti­na tu­rė­ti daug pi­ni­gų. Svar­ biau­sia – no­ras ir la­bai daug lai­ ko. No­rint ir tu­rint šio­kių to­kių su­ge­bė­ji­mų, vis­ką ga­li­ma pa­si­ da­ry­ti pa­čiam. Uni­ka­lus ir ne­pa­kar­to­ja­mas

„Lie­tu­vo­je žie­di­nė­se lenk­ty­nė­ se daž­n iau­s iai va­ž iuo­ja­m a au­ to­m o­b i­l iais BMW ir „Hon­d a“. Mer­se­de­su šian­dien Lie­tu­vo­je aš va­žiuo­ju vie­nas – nors kaž­ka­da tu­rė­jo­me įstei­gę ir klu­bą“, – pri­ si­mi­nė P.Gi­niū­nas. Ko­dėl daug kas ven­gia mer­se­ de­sų? „To­dėl, kad au­to­mo­bi­liams BMW ir „Hon­da“ ap­stu at­sar­gi­ nių spor­ti­nių da­lių – jų pil­nas in­ ter­ne­tas, net ga­li­ma nu­si­pirk­ti ne­nau­jų. Mer­se­de­sams to­kių da­ lių daug nė­ra, nors jais ir bu­vo va­ žiuo­ja­ma Vo­kie­ti­jos žie­di­nių lenk­ ty­nių čem­pio­na­te DTM (Vo­kie­ti­jos se­ri­ji­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­lių čem­pio­na­tas). O jei kur ir yra, tai jos kai­nuo­ja tiek pat, kiek auk­si­ nės“, – dės­tė ar­gu­men­tus len­ty­ ni­nin­kas. „Ką tu­riu ori­gi­na­laus sa­vo au­ to­mo­bi­ly­je? Tai – ra­tų spy­ruok­lės. Kai pir­kau, brau­kiau aša­rą – tiek jos kai­na­vo“, – pri­si­mi­nęs sa­vo in­ves­ti­ci­ją Pau­lius ne­su­lai­kė šyp­ se­nos. Vai­ki­nas pa­ts vis­ką pro­jek­tuo­ ja, brai­žo, vė­liau ve­ža te­kin­ti, po to mon­tuo­ja ir vi­ri­na.

ka­la­vi­mus – aut. pa­st.). Lie­tu­vo­je yra 4–5 žmo­nės, ku­rie ga­li tai da­ ry­ti, jie taip pat yra ser­ti­fi­kuo­ ti lan­kų dė­ji­mo spe­cia­lis­tai. Kai­ na pri­klau­so ir nuo vamz­džių ti­po – jie vi­si bū­na be­siū­liai, ta­čiau ga­ li skir­tis jų svo­riai, sie­ne­lės sto­ru­ mas ir ki­ta.“ Su­dė­jus lan­kus, iši­ma­mos vi­sos ne­rei­ka­lin­gos de­ta­lės – ap­mu­ša­lai, sė­dy­nės, vi­sa, kas su­tei­kia pa­pil­do­ mo ir ne­rei­ka­lin­go svo­rio. Spor­ti­ nin­kų žar­go­nu, to­kia ma­ši­na va­di­ na­ma lukš­tu. Pag­rin­di­nis prie­šas

„Kaip ma­ne mo­kė se­nas lenk­ty­nių vil­kas, di­džiau­sias prie­šas – svo­ris, o pa­skui jau rei­kia ko­vo­ti su tem­pe­ ra­tū­ra – au­šin­ti va­rik­lį, stab­džius. Vė­liau tvar­ko­ma va­žiuok­lė. Mąs­ty­ mas, kad lai­mė­si įdė­jęs ga­lin­giau­ sią, nie­kur ne­ve­da – ge­ra va­žiuok­ lė ir stab­džiai duo­da daug dau­giau nei va­rik­lis“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si lenk­ty­ni­nin­kas. Lai­ko pa­ruoš­ti au­to­mo­bi­lį lenk­ ty­n ėms spor­t i­n in­k ui nie­ka­d a neuž­ten­ka – ga­li­ma siek­ti to­bu­ ly­bės, ta­čiau vi­sa­da kaž­ko truks. Mi­ni­ma­lus re­ko­men­duo­ja­mas pa­ si­ruo­ši­mas – įdė­ti lan­kai, su­mon­ tuo­ta spor­ti­nė va­žiuok­lė, šiek tiek pa­to­bu­lin­tas va­rik­lis ir spor­ti­nis vai­ras, sė­dy­nė, sau­gos dir­žai. Tu­ rint šią konst­ruk­ci­ją, ga­li­ma pra­ dė­ti ban­dy­ti mo­ky­tis lenk­ty­niau­ ti. Bran­giau­sia ir pa­sku­ti­nė da­lis – nu­si­pirk­ti spor­ti­nes pa­dan­gas. Jos, anot P.Gi­niū­no, kai­nuo­ja be ga­lo daug. Pats lenk­ty­ni­nin­kas tei­gė ieš­ kan­tis nau­do­tų pa­dan­gų Ang­li­jo­ je ar Vo­kie­ti­jo­je, kur jos kai­nuo­ja ge­ro­kai pi­giau ir pa­si­rin­ki­mas di­ des­nis.

Nuo ko pra­dė­ti?

„„Lem­tis: nuo­ty­kis ke­ly­je pus­šim­tį me­tų draus­min­gai vai­ra­vu­sią M.Dar­

vell iš­gar­si­no vi­so­je ša­ly­je. 

kentonline.co.uk nuotr.

ci­ja bu­vo su­lau­ku­si su­ne­ri­mu­sių M.Dar­vell gi­mi­nai­čių pra­ne­ši­ mų apie šven­tė­je ne­pa­si­ro­džiu­ sią mo­te­rį. Nusp­ren­du­si tęs­ti ke­lio­nę, mo­ te­ris iš­va­žia­vo į ke­lią ir at­si­dū­rė prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­to­je. Kai ją su­stab­dė po­li­ci­ja, M.Dar­vell jau bu­vo nu­va­žia­vu­si ke­lis ki­lo­met­ rus. Pa­rei­gū­nus ji ti­ki­no, kad ne­ pa­sik­ly­do, o ne­tin­ka­mai va­žia­vo

ieš­ko­da­ma ga­li­my­bės ap­si­suk­ti. Iš vi­so prie vai­ro pra­lei­du­si 19 va­lan­dų M.Dar­vell vie­toj 288 nu­ va­žia­vo 700 km. Ke­liau­nin­kei, ku­ri per 50 vai­ra­ vi­mo me­tų ne­bu­vo nė karto nu­si­ žen­gu­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lėms, teis­mas sky­rė 100 sva­rų (400 li­ tų) bau­dą ir atė­mė iš jos tei­sę vai­ ruo­ti 15 mė­ne­sių. KD inf.

Pak­laus­tas, ko­kie pir­mie­ji tech­ ni­niai žings­niai į žie­di­nių lenk­ ty­nių pa­sau­lį, P.Gi­niū­nas pa­ta­rė: „Pra­dė­ti rei­kia nuo vi­di­nių sau­ gos lan­kų. Nors jei ma­ši­no­je ir yra lan­kai, dar ne­reiš­kia, kad ji jau spor­ti­nė. Jie tė­ra at­ra­mos taš­kas – ži­no­ma, yra mė­gė­jų lenk­ty­nių, kur ga­li­ma va­žiuo­ti ir be lan­kų, ta­čiau jei no­ri va­žiuo­ti sma­giau ir įdo­miau – jų būtinai reikia. Jų kai­na svy­ruo­ja nuo 2500 iki 3500 li­tų.“ Pa­čiam mon­tuo­ti sau­gos lan­ kų jis ne­pa­ta­rė: „Jie – ser­ti­fi­kuo­ ti, su ho­mo­lo­ga­ci­ja (ho­mo­lo­ga­ci­ ja, ar­ba ser­ti­fi­ka­ci­ja, yra pro­ce­sas, per ku­rį tik­ri­na­ma, ar au­to­mo­bi­ lio tech­ni­niai duo­me­nys ir pa­ra­ met­rai ati­tin­ka jam ke­lia­mus rei­

„„Lukš­tas: pa­ša­lin­tos vi­sos ne­bū­ti­nos


15

trečiADIENIS, vasario 29, 2012

ratai kaunodiena.lt/naujienos

meistro ran­kos Trūks­ta rė­mė­jų

„Mū­sų spor­tas Lie­tu­vo­je – toks są­var­ty­nų: mes iš ne­nau­jų da­lių konst­ruo­ja­me lenk­ty­ni­nes ma­ši­ nas. Lenk­ty­nių ly­gis Lie­tu­vo­je tik­ rai že­mes­nis, o ir rė­mė­jų trūks­ta“, – ap­gai­les­ta­vo P.Gi­niū­nas. Pats lenk­ty­ni­nin­kas duo­nai už­si­ dir­ba re­mon­tuo­da­mas au­to­mo­bi­ lius, o konst­ruo­ti – jo ho­bis, ku­ris pa­de­da at­si­pa­lai­duo­ti. Esą įdo­mu su­konst­ruo­ti au­to­mo­bi­lį, ku­ris ga­ li ap­lenk­ti ki­tus.

Paulius Giniūnas:

Ką tu­riu ori­gi­na­laus sa­vo au­to­mo­bi­ly­je? Tai – ra­tų spy­ruok­ lės. Kai pir­kau, brau­ kiau aša­rą – tiek jos kai­na­vo.

„Vai­ruo­ti nė­ra tiek įdo­mu, kiek konst­ruo­ti. Pa­čiam konst­ruo­ti ir ki­tam duo­ti va­žiuo­ti ne­lo­giš­ka. Dėl to pa­ts ir iš­ban­dau su­konst­ruo­tą ma­ši­ną – o kas ge­riau už ma­ne ži­ nos kiek­vie­ną jos de­ta­lę, jei ne aš pa­ts? Va­žiuo­jant brakšt, trakšt – ir jau ži­nau, kas ir ku­rio­je vie­to­je su­

vi­daus de­ta­lės. 

ge­do. At­va­žia­vęs į tech­ni­nio ap­tar­ na­vi­mo sto­tį iš­kart pa­ro­dau, kas ir kur su­by­rė­jo, ir dar pa­ts puo­lu tai­ sy­ti“, – sa­kė P.Gi­niū­nas. „Ba­to­nas“ ir prie­ta­rai

„Lenk­ty­nė­se vi­sa­da pa­si­tai­ko ku­ rio­zų – per di­de­lę liū­tį fi­ni­ša­vau su nu­lū­žu­siu va­ly­tu­vu ir dus­lin­tu­vu. Pa­me­nu, kai iš­šo­vė va­rik­lio skrie­ mu­lys (dir­ži­nės pa­va­ros ra­tas). Va­ žia­vau be­veik 200 km/val. grei­čiu, nu­trū­ko skrie­mu­lio varž­tai, va­rik­lio ap­su­kos tuo me­tu sie­kė apie 8000 aps/min. – skrie­mu­lys tie­siog šo­vė į že­mę, aš jį dar per­va­žia­vau ir ma­ ši­na iš­kart su­sto­jo. Jį ra­dau įstri­gu­ sį vie­na­me iš spar­nų – iš­trau­kiau, o kai ma­ne nu­ve­žė į tech­ni­nio ap­tar­ na­vi­mo zo­ną, vi­si sa­kė, kad lenk­ ty­nės man jau baig­tos. Plak­tu­ku jį iš­tie­si­no­me, už­dė­jo­me ant va­rik­ lio, pri­su­ko­me ir įjun­gę va­rik­lį at­ suk­tu­vu „pra­te­ki­no­me“ grio­ve­lius. Lenk­ty­nes bai­giau, dar užė­mė­me ir pri­zi­nę vie­tą“, – apie sa­vo nuo­ty­ kius pa­sa­ko­jo P.Gi­niū­nas. Nie­ka­da ne­dė­ti šal­mo ant že­mės ir ne­leis­ti, kad kas nors prieš iš­va­ žiuo­jant pa­bels­tų per au­to­mo­bi­lio sto­gą, nes sa­ko­ma, kad bus „ba­ to­nas“ (lenk­ty­ni­nin­kų žar­go­nu – ma­ši­na ap­si­vers), – šiuos du prie­ ta­rus ži­no dau­ge­lis lenk­ty­ni­nin­kų. Pats P.Gi­niū­nas nie­ka­da ne­star­ tuo­ja be drau­gės do­va­no­to pliu­ši­ nio meš­ku­čio, ku­ris bū­na pri­seg­ tas prie lenk­ty­ni­nio au­to­mo­bi­lio vi­di­nio lan­ko – meš­ku­tės lo­go­ti­ pas pui­kuo­ja­si ir ant au­to­mo­bi­lio va­rik­lio dang­čio. Vyks į Če­ki­ją

„Dau­ge­lio lenk­ty­nių tra­sų, ku­rios yra ge­ro­kai su­dė­tin­ges­nės, Lie­tu­ vo­je žmo­nės nė ne­ma­to. Pa­lan­

gos „1000 ki­lo­met­rų“ lenk­ty­nės nė­ra sun­kios, nes tra­sa be di­ des­nių po­sū­kių, ta­čiau čia rei­kia daug iš­tver­mės. Džiu­gu, kad jos pri­trau­kia daug žmo­nių, ku­rie iki tol neuž­siė­mė au­to­mo­bi­lių spor­ tu. Lenk­ty­niau­jan­tie­ji Ka­čer­gi­nė­ je, Kaz­lų Rū­do­je, Bi­ker­ni­kų tra­so­ je Lat­vi­jo­je, Per­nu ruo­že Es­ti­jo­je pa­ti­ria ge­ro­kai dau­giau įspū­džių. Mū­sų mė­gė­jiš­kos žie­di­nės lenk­ ty­nės la­bai ge­ros, nes ga­li­ma ge­ rai iš­mok­ti va­žiuo­ti“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. P.Gi­niū­nas už­si­mi­nė, kad šiuo me­tu įgyvendina nau­ją la­bai įspū­ din­gą pro­jek­tą, ta­čiau kol kas ne­ no­ri at­skleis­ti, ko­kį au­to­mo­bi­ lį konst­ruo­ja. Juo ža­da star­tuo­ti atei­nan­čiais me­tais – va­rik­lio ga­lia dau­giau nei dvi­gu­bai vir­šys da­bar­ ti­nio P.Gi­niū­no au­to­mo­bi­lio „Mer­ ce­des E 190 Evo 1“ tu­ri­mą 240 ark­ lio ga­lią. Šiais me­tais lenk­ty­ni­nin­kas ža­ da da­ly­vau­ti kal­nų lenk­ty­nė­se Če­ ki­jo­je – čia rung­sis au­to­mo­bi­liai, ku­rie nea­ti­tin­ka jo­kių lenk­ty­nėms ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, iš­sky­rus sau­ gu­mo. „Ne­re­tai tai bū­na ir pir­mo­sios kar­tos „Voks­wa­gen Golf“, ku­ria­ me su­mon­tuo­ta to­kia tech­ni­ka, kad net sun­ku įsi­vaiz­duo­ti. Va­ žiuo­jant bet ku­ria­me čem­pio­na­te – už­sie­nio ar Lie­tu­vos – ho­mo­lo­ ga­ci­ja au­to­mo­bi­liui te­ga­lio­ja pen­ ke­rius me­tus po pa­sku­ti­nio mo­ de­lio iš­lei­di­mo. Bū­tent Če­ki­jo­je ir su­si­ren­ka to­kių rei­ka­la­vi­mų nea­ ti­tin­kan­tys au­to­mo­bi­liai – be­pro­ tiš­kai ga­lin­gais va­rik­liais, bet la­ bai daug per­da­ry­ti“, – apie sa­vo atei­ties pla­nus pa­sa­ko­jo di­džią­ją die­nos da­lį ga­ra­že pra­lei­džian­tis P.Gi­niū­nas.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Vai­ra­vi­mo mo­kyk­los įta­ria­mos no­ru pa­si­pi­ni­gau­ti Dėl nuo šių me­tų pra­džios įsi­ga­ lio­ju­sių griež­tes­nių rei­ka­la­vi­mų vai­ra­vi­mo mo­kyk­loms, da­lis jų ban­do pa­si­pi­ni­gau­ti, yra kar­te­ lio po­žy­mių, tei­gia su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras.

„Rea­liai vi­sų vai­ra­vi­mo mo­kyk­ lų są­nau­das pa­di­di­no rei­ka­la­vi­ mas fil­muo­ti pra­kti­nio vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną, vie­nus me­tus sau­go­ti vaiz­do įra­šus. Vaiz­do ka­me­ra, jos mon­ta­vi­mas kai­nuo­ja nuo vie­no iki ke­lių tūks­tan­čių li­tų. Kai dėl to vai­ra­vi­mo pa­slau­gos vie­nam mo­ki­niui pa­brangs­ta 500 li­tų, tai pa­na­šu į ban­dy­mą pa­si­pi­ni­gau­ti“, – sa­ko­ma Eli­gi­jaus Ma­siu­lio pra­ ne­ši­me.

Eli­gi­jus Ma­siu­lis:

Rea­liai vi­sų vai­ra­ vi­mo mo­kyk­lų są­ nau­das pa­di­di­no rei­ ka­la­vi­mas fil­muo­ti pra­kti­nio vai­ra­vi­ mo eg­za­mi­ną, vie­nus me­tus sau­go­ti vaiz­do įra­šus. Anot mi­nis­te­ri­jos, da­lis vai­ra­ vi­mo mo­kyk­lų tvir­ti­na, kad šiais me­tais, įsi­ga­lio­jus nau­jiems rei­ ka­la­vi­mams, jų pa­slau­gos pa­

bran­go ar­ba ar­ti­miau­siu me­tu brangs 300–500 li­tų, o ki­tų kai­ nos ne­di­dė­jo. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, rem­ da­ma­si sa­vo skai­čia­vi­mais, tei­gia: iš tik­rų­jų dėl pa­pil­do­mų rei­ka­la­ vi­mų vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų iš­lai­dos pa­di­dė­jo ke­lis kar­tus ma­žiau, nei tvir­ti­na vers­li­nin­kai. Mi­nis­te­ri­ja taip pat tei­gia, kad rei­ka­la­vi­mas bū­si­muo­sius vai­ ruo­to­jus ruoš­ti ne se­nes­niais nei 15 me­tų au­to­mo­bi­liais ak­tua­lus „la­bai ma­žai da­liai iš maž­daug 350 Lie­tu­vo­je vei­kian­čių mo­kyk­ lų“, ka­dan­gi jų tu­ri­mas au­to­mo­ bi­lių par­kas yra kur kas jau­nes­ nis ir kas­met bu­vo at­nau­ji­na­mas. Ki­tos nau­jo­vės, anot mi­nis­te­ri­ jos, są­ži­nin­gai dir­ban­čių mo­kyk­ lų taip pat ne­tu­rė­jo pa­veik­ti. E.Ma­siu­lis įta­ria, kad da­lis vai­ ra­vi­mo mo­kyk­lų kai­nas kė­lė tar­ pu­sa­vy­je su­si­ta­rusios, ra­šo­ma pra­ne­ši­me. Anot mi­nis­te­ri­jos, vie­nos iš vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų – „Tie­sus ke­lias“ va­do­vas Si­gi­tas Mik­lo­vis dien­raš­čiui „Klai­pė­da“ anks­čiau tei­gė, „kad su ko­le­go­mis Klai­pė­do­je drau­giš­kai su­tar­ta lai­ ky­tis daug­maž vie­nos kai­nos“. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad Lie­tu­vo­je „dėl pra­sto pa­ren­ gi­mo“ vals­ty­bi­nį vai­ra­vi­mo eg­za­ mi­ną iš pir­mo kar­to iš­lai­ko ma­ žiau kaip 40 pro­c. žmo­nių. Tai vie­nas že­mes­nių ro­dik­lių Eu­ro­ pos Są­jun­go­je. KD, BNS inf.


16

trečiadienis, vasario 29, 2012

menas ir pramogos

Šven­tė vi­siems my­lin­tiems p

Jea­no Jac­ques Rous­seau 300-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mas, Na­po­leo­no per­si­kė­ li­mo per Ne­mu­ną 200-osios me­ti­nės, pa­ žin­tis su Au­gus­te’u Ro­di­nu, pran­cū­ziš­ką­ja ko­me­di­ja, su­si­ti­ki­mai su nau­ją­ja Pran­cū­zi­ jos am­ba­sa­do­re Ma­ry­se Ber­niau – to­kius ren­gi­nius Kau­ne šie­met siū­lo tra­di­ci­nis Fran­ko­fo­ni­jos mė­nuo Kau­ne.

„„Pran­cū­ziš­kai: ren­gi­niuose bus re­ta pro­ga pa­ma­ty­ti ori­gi­na­lią kla­si­ka ta­pu­sio fil­mo „Ca­mil­le Clau­del“ ver­si­ją.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Nes­lūgs­tan­tis po­pu­lia­ru­mas

„„Praei­tis: kaip Kau­ną ma­tė Na­po­leo­no ka­riai – vie­na iš fran­ko­fo­ni­jos

mė­ne­sį ren­gia­mų pa­skai­tų te­mų.

Ang­lų kal­ba iš pir­mos pa­gal po­pu­lia­ru­mą po­zi­ci­jos jau se­niai iš­stū­mė vi­sas ki­ tas už­sie­nio kal­bas, ta­ čiau su­s i­d o­m ė­j u­s ių­ jų pran­cū­zų kal­ba Kau­ne yra iš­ties daug: ją, kaip ant­rą­ją už­sie­nio kal­bą, no­riai ren­ka­si stu­ den­tai, ji trau­kia vy­res­nio am­žiaus in­te­li­gen­tus. Įvai­raus am­žiaus fran­ko­fo­nų, pa­sak R.Šu­ma­no cent­ro va­do­ vės Bi­ru­tės Strak­šie­nės, ne­ma­žė­ ja, at­virkš­čiai – pub­li­ka tik įvai­ rė­ja: vie­ni pa­si­ren­ka pran­cū­zų kal­bą su­si­ža­vė­ję jos me­lo­din­gu­ mu ir tuo, kad ši kal­ba pa­sau­ly­je yra po­pu­lia­ri, ki­tus do­mi­na tur­ tin­ga pran­cū­zų kul­tū­ra. Tarp­tau­t i­n ė fran­ko­fo­n i­jos die­na kas­met šven­čia­ma ko­vo 20-ąją, mi­nint 1970 m. įkur­ tą Tarp­tau­ti­nę fran­ko­fo­ni­ jos or­ga­ni­za­ci­ją, ku­rios na­rė ste­bė­to­ja nuo 1999-ųjų yra ir Lie­tu­va. Šia pro­ga vi­sa­me pa­ sau­ly­je vyks­ta dau­gy­bė ren­gi­nių. Dau­giau nei 220 mln. žmo­nių,

ku­r ių gim­to­j i kal­ba yra pran­c ū­ zų kal­ba, ir per 870 mln. fran­ko­ fo­n ų ko­vas yra pran­c ū­z ų kal­b os šven­tė, su­si­de­dan­ti iš dau­gy­bės ren­g i­n ių, at­s pin­d in­č ių tur­t in­ gą Pran­c ū­z i­jos ir ki­t ų fran­ko­fo­ ni­n ių ša­l ių kul­t ū­r ą, is­to­r i­j ą, li­ te­ra­t ū­r ą, dai­l ę, žo­d žiu, kul­t ū­r ų įvai­ro­vės dva­sią. Dė­me­sys J.J.Rous­seau

„Fran­ko­fo­nas yra tas, ku­ris kal­ba, su­p ran­ta kal­bant, do­m i­s i Pran­ cū­zi­jos kul­tū­ra bei tra­di­ci­jo­mis, – sa­ko B.Strak­š ie­n ė. – Iš pra­ džių mes švęs­d a­vo­m e tik Fran­ ko­fo­ni­nio jau­ni­mo die­ną, o nuo 2000 m. pra­d ė­jo­m e didinti sa­ vo ren­gi­nių skai­čių – per­nai su­ rengėme de­šim­t ren­gi­nių, šie­met iš­si­plėtėme iki 13. Ko­vo mė­nuo – svar­biau­sias vi­so­je cent­ro me­tų veik­lo­je.“ Šie­met tarp fran­ko­fo­niš­kų ren­gi­ nių bus ap­stu ir pa­žin­ti­nių. „Pa­mi­ nė­si­me J.J.Rous­seau kaip ra­šy­to­ją ir kaip fi­lo­so­fą. Tai pa­da­rys Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­lo­lo­gi­jos fa­kul­te­to pran­cū­zų fi­lo­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­ ja do­cen­tė Ge­no­vai­tė Druč­ku­tė sa­ vo pa­skai­to­je „Ju­li­ja, ar­ba Nau­jo­ ji Eloi­za, epis­to­li­nis J.J.Rous­seaou

ro­ma­nas“, o Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) pro­fe­so­rius fi­lo­ so­fi­jos dak­ta­ras To­mas So­dei­ka kal­ bės apie jo fi­lo­so­fi­nes pa­žiū­ras“, – var­di­jo pa­šne­ko­vė. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­vers­te­to (VDU) is­to­ri­jos ka­ted­ros dės­ty­to­ jas Ta­das Rut­kaus­kas pa­sa­kos apie Na­po­leo­no kam­pa­ni­ją Egip­te. VDU po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos fa­ kul­te­to pro­de­ka­nas dr. Li­nas Venc­ laus­kas į Vil­nių ir Kau­ną žvelgs Na­ po­leo­no ar­mi­jos ka­rei­vių aki­mis. Tai pa­čiai te­mai skir­ta ir tra­di­ci­ nė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ ver­si­te­to ir KTU stu­den­tų kon­fe­ ren­ci­ja, ku­rios pa­grin­di­nė te­ma – Na­po­leo­nas, jo li­gos, mir­tis ir jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas Kor­vi­za­ras. Pa­si­rū­pin­ta ver­tė­jais

Be­si­ža­vin­čius Pran­cū­zi­jos dai­ le B.Strak­šie­nė kvie­čia pa­klau­ sy­ti VDU Me­nų fa­kul­te­to Me­no­ ty­ros ka­ted­ros ve­dė­jos doc. dr. Auš­ri­nės Sla­vins­kie­nės pa­skai­tos apie pran­cū­zų skulp­to­rių A.Ro­ di­ną ir pa­žiū­rė­ti fil­mą „Ro­di­nas. Kū­no aist­ra“. XX a. skulp­tū­rai at­sto­vaus gar­sus pran­cū­zų skulp­to­rius Rai­mond’as De­la­ma­ras, ku­rį VDU me­nų ga­le­ri­

At­nau­jin­tos „Me­dė­jos“ ne­pra­ra­do aš Šo­kio teat­ras „Au­ra“ kvie­čia kau­ nie­čius į vie­ną iš ašt­riau­sių ir la­ biau­siai pro­vo­kuo­ja­mų sa­vo spek­ tak­lių „Me­dė­jos“.

„„Ašt­ru: „Me­dė­jos“ pa­lie­čia vie­ną skau­džiau­sių te­mų – abor­tus. 

Aura.lt nuotr.

Pir­mą kar­tą per­nai fes­ti­va­ly­je „Nau­ja­sis Bal­ti­jos šo­kis“ pri­sta­ ty­tas spek­tak­lis šian­dien – ki­toks nei prem­je­ri­nį va­ka­rą, ski­ria­si jis ir nuo ro­dy­to­ Tarp­tau­ti­nia­me šo­ kio fes­ti­va­ly­je „Au­ra’11“. Anot ko­ lek­ty­vo, pa­keis­ti kai ku­rie šo­kė­jai ir per­kur­tos mi­zans­ce­nos. Re­mian­tis an­ti­ki­ne Eu­ro­pi­do tra­ ge­di­ja „Me­dė­ja“, šo­kio spek­tak­ly­ je gvil­de­na­ma Lie­tu­vos so­cia­li­nė pro­ble­ma, t. y. abor­tų ir nu­žu­dy­tų kū­di­kių te­ma. Šo­kio spek­tak­lis ieš­ ko prie­žas­čių, pri­ver­tu­sių mo­te­ris pa­mirš­ti mo­ti­niš­ką ins­tink­tą, pa­ ver­tu­sių jas žu­di­kė­mis.

„Me­dė­jo­mis va­di­nu vi­sas šiuo­ lai­ki­nes mo­te­ris, ku­rios žu­do sa­ vo gi­mu­sius ir ne­gi­mu­sius vai­kus. Spek­tak­lio kū­ry­bos pra­džio­je at­ ro­dė, kad jis kryps link to, kad tai kaip pra­keiks­mas vi­sai mo­te­rų gi­ mi­nei, kad tai tę­sis am­ži­nai, kad Me­dė­ja pa­kei­tė pa­sau­lį nu­žu­dy­da­ ma sa­vo kū­di­kius, ta­čiau tai klau­ si­mas, į ku­rį mes tu­ri­me at­sa­ky­ ti pa­tys, ir mū­sų at­sa­ky­mas, mū­sų po­zi­ci­ja ga­li keis­ti pasaulį”, – tei­gia „Au­ros“ va­do­vė, cho­reog­ra­fė Bi­ru­ tė Le­tu­kai­tė. KD inf.

kas: šo­kio spek­tak­lis „Me­dė­jos“. kur: „Girs­tu­čio“ kul­tū­ros ir spor­to cent­re. kada: Ko­vo 1 d. 19 val.


17

trečiadienis, vasario 29, 2012

menas ir pramogos

pran­cū­zų kal­bą ir kul­tū­rą

.

Lau­kia­me ne tik fran­ ko­fo­nų – vi­sų kau­ nie­čių ir ne kau­nie­čių, ku­riems bus įdo­ mūs mū­ sų ren­gi­ niai. Jei­gu lek­to­rius – ne lie­tu­vis, bus ver­čia­ ma į lie­tu­ vių kal­bą.

Ryš­kes­ni Fran­ko­fo­ni­jos mė­ne­sio ren­gi­niai Kau­ne „„Kas? Nau­jas Vil­niaus CLEF pran­

cū­ziš­kai kal­ban­čios tru­pės miu­zik­las pran­cū­zų kal­ba su da­li­niu ver­ti­mu į lie­tu­vių kal­bą „Ça c’est Pa­ris“. Rež. Ca­ ro­li­ne Pa­liu­lis. Kur? Kau­no vals­t y­bi­ nia­me lė­l ių teat­re. Ka­da? Ko­vo 3 d. 16 val. „„Kas? Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­

nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­rės As­tos Skais­gi­ ry­tės-Liauš­kie­nės pa­skai­ta „Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­ka: po 20 me­tų“. Kur? Ge­d i­m i­no g. 43, 102 aud. Ka­da? Ko­ vo 6 d. 13 val. „„Kas? KTU pro­fe­so­riaus fi­lo­so­fi­jos dak­ta­ro To­mo So­dei­kos pa­skai­ta „Jea­ nas–Jac­ques Rous­seau – gam­tos ir tie­ sos žmo­gus“. Kur? Ge­di­mi­no g.43, 102 aud. Ka­da? Ko­vo 8 d. 18 val. „„Kas? VU Fi­lo­lo­gi­jos fa­kul­te­to pran­

cū­zų fi­lo­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­jos do­

cen­tės Ge­no­vai­tės Druč­ku­tės pa­skai­ ta „Ju­li­ja, ar­ba Nau­jo­ji Eloi­za, epis­to­li­ nis J.J.Rous­seau ro­ma­nas“. Kur? Ge­ di­mi­no g. 43, 102 aud. Ka­da? Ko­vo 10 d. 12 val. „„Kas? VDU Me­nų fa­kul­te­to Me­no­

ty­ros ka­ted­ros ve­dė­jos doc. dr. Auš­ ri­nės Sla­vins­kie­nės pa­skai­ta „Pran­ cū­zų skulp­to­riaus A.Ro­di­no kū­ry­ba“. Pas­kai­to­je bus ro­do­mas fil­mas „Ro­di­ nas. Kū­no aist­ra“ (pran­cū­zų k., su ang­ liš­kais su­btit­rais, 45 min.) Kur? Ge­d i­ mi­no g. 43, 102 aud. Ka­da? Ko­vo 12 d. 18 val. „„Kas? VDU is­to­ri­jos ka­ted­ros dės­ty­ to­jo Ta­do Rut­kaus­ko pa­skai­ta „Na­po­ leo­no kam­pa­ni­ja Egip­te: egip­to­lo­gi­ jos pradžia”. VDU po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos fa­kul­te­to pro­de­ka­no dr. Li­no Venc­laus­ko pa­skai­ta „Vil­nius ir Kau­nas – Di­džio­sios Na­po­leo­no ar­mi­

jos ka­rei­vių akimis”. Kur? Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud. Ka­da? Ko­vo 14 d. 18 val. „„Kas? Bru­no Nuyt­te­no me­ni­nis fil­

mas ori­gi­na­lo kal­ba „Ca­mil­le Clau­del“ su Isa­bel­le Ad­ja­ni ir Gérard’u De­par­ dieu. Kur? Ge­d i­m i­no g. 43, 102 aud Ka­da? Ko­vo 15 d. 18 val. „„ Kas? „Ray­m ond’as De­l a­m ar­r e –

gar­sus XX a. pran­cū­zų skulp­to­rius“ – di­džio­jo skulp­to­riaus sū­nė­no, po­ li­ti­kos moks­lų dak­ta­ro Gil­les Ri­bar­ die­r e, pa­s kai­t a (ver­č ia­m a į lie­t u­ vių kal­bą). Kur? VDU me­nų ga­le­r i­ ja (Lais­vės al. 53–101). Ka­d a? Ko­vo 20 d. 14 val.

Flo­ren­ce And­re-Oli­vier, ku­riant do­ku­ men­ti­nį fil­mą „Svei­kas, po­ne And­rė“, skir­tą jo nuo­pel­nams Lie­tu­vai. Kur? Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud Ka­da? Ko­vo 27 d. 18 val. „„Kas? Pran­c ū­z i­j os am­b a­s a­d o­r ės

Ma­r y­s e’s Ber­n iau pa­s kai­t a „Ko­k ia Eu­ro­pa po kri­zės? Žvilgs­nis į praei­ ties pa­mo­kas ir per­spek­ty­vas“ (ver­ čia­ma į lie­tu­vių kal­bą). Akom­pa­nuo­ jant Vir­gi­ni­jai Un­gu­rai­ty­tei, so­lis­tas Liu­das Mi­ka­laus­kas dai­nuos pran­ cū­zų ir lie­tu­vių dai­nas. Kur? A.Mic­ ke­v i­č iaus g. 37 (KTU au­lo­je). Ka­d a? Ko­vo 29 d. 18 val. „„Kas? Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ži­no­vo

„„Kas? Su­si­ti­ki­mas su ki­no ir te­le­vi­

zi­jos re­ži­sie­rium bei sce­na­ris­tu Vid­ man­tu Ba­čiu­liu, ku­ris kal­bės apie su­ si­ti­ki­mus su žy­maus pran­cū­zų dend­ ro­lo­go Edouard’o And­re proa­nū­ke

Gil­les Du­tert­re pa­skai­ta „Liud­vi­kas XVIII – ka­ra­liš­ka­sis be­na­mis Kur­lan­di­ jo­je“ (ver­čia­ma į lie­tu­vių kal­bą). Kur? Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud. Ka­da? Ba­lan­ džio 2 d. 18 val.

Kad­ras iš fil­mo

jo­je pri­sta­tys jo sū­nė­nas Gil­les Ri­ bar­die­re. „Iš­gir­si­me ir ki­tą mū­sų iš­ti­ki­mą drau­gą – Gil­les Du­tert­re, Lie­tu­ vos spe­cia­lis­tą, ne kar­tą kal­bė­ju­sį is­to­ri­nė­mis te­mo­mis mū­sų cent­ re, o šį kar­tą su­ži­no­si­me, kas sie­ ja Liud­vi­ką XVIII su Lie­tu­va, mū­ sų kai­my­nais lat­viais ir ko­dėl jis va­di­na­mas be­že­miu“, – anon­sa­ vo R.Šu­ma­no cent­ro va­do­vė. Lie­tu­vos ki­no ir te­le­vi­zi­jos re­ži­ sie­rius Vid­man­tas Ba­čiu­lis šį kar­tą kal­bės apie iš­ki­lų Pran­cū­zi­jos kraš­ to­vaiz­džio ar­chi­tek­tą Edouard’ą And­re ir pa­ro­dys sa­vo do­ku­men­ ti­nį fil­mą „Svei­kas, po­nas And­rė“. Šiuo va­ka­ru no­ri­ma pa­gerb­ti glau­ džiai su Lie­tu­va su­si­ju­sio pran­cū­ zo mir­ties 100-me­tį. Ar be­si­ža­vin­tis pran­cū­zų kul­ tū­ra, bet ne­mo­kan­tis šios kal­bos žmo­gus yra lau­kia­mas ren­gi­niuo­ se? „Lau­kia­me ne tik fran­ko­fo­nų – vi­sų kau­nie­čių ir ne kau­nie­čių, ku­riems bus įdo­mūs mū­sų ren­gi­ niai. Jei­gu lek­to­rius ne lie­tu­vis, bus ver­čia­ma į lie­tu­vių kal­bą“, – sa­kė B.Strak­šie­nė ir pa­ste­bė­jo, kad vi­si ren­gi­niai, iš­sky­rus Vil­niaus CLEF jau­ni­mo teat­ro pa­si­ro­dy­mą, yra ne­mo­ka­mi.

št­ru­mo

„„Ki­toks: ry­toj pri­sta­to­mas spek­

tak­lis, anot kū­rė­jų, yra ge­ro­kai at­nau­jin­tas.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Žiniuonė“.

Magija yra. Kas galėtų tuo abejoti, jei yra vaivorykštė ir laukinės gėlės, vėjo muzika ir žvaigždžių tyla? Visi, kurie yra mylėję, patyrė stebuklą. Tai tokia paprasta ir tokia nuostabi mūsų gyvenimo dalis. Esama žmonių, kuriems duota daugiau, kurie buvo pasirinkti naudotis palikimu, perduodamu iš kartos į kartą per amžių amžius. Bunas Sojeris nesitikėjo, kad apsigyvens kaimynystėje moters, kuri bus panaši į jo kuriamų istorijų heroję. Anastasija Donovan dvelkė žaviu moteriškumu, galinčiu išmušti iš vėžių ir pakerėti kiekvieną vyrą...

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, kovo 6 d.


18 2

trečiaDIENIS, vasario 29, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 18 Paslaugos� ������������������������������������������ 18, 19 Parduoda�������������������������������������������19, 20 Perka� ������������������������������������������������������������ 20 Įvairūs��������������������������������������������������� 20, 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 21 Kviečia������������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis����������������������������������� 21 Pamesta������������������������������������������������������ 21 Informuoja����������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (C kat., patirtis būtina). Tel. 210 777.

DARBo skelbimai

912703

UAB „Transmiva“ reikalingi automobilių šaltkalviai ir mechanikas. Būtina ne mažesnė kaip 1 m. patirtis. Tel. (8 37) 441 155, 8 676 23 380, 8 676 23 382.

UAB „TTS Tooltechnic Systems” siūlo darbą

909199

UAB „Europos maršrutai“ ieško vilkikų vairuotojų dirbti Vakarų Europoje. Tel. 8 600 79 918, Tomas.

RINKODAROS SPECIALISTUI (-EI)

917293

Darbo pobūdis:

Reikalavimai:

ĩ Reklaminės medžiagos kūrimas, redagavimas; ĩ Rinkos tyrimų organizavimas; ĩ Marketinginių akcijų organizavimas; ĩ Internetinių svetainių priežiūra; ĩ Reklaminės medžiagos vertimai iš/į anglų, rusų kalbas.

ĩ Gebėjimas dirbti InDesign, Adobe Photoshop programomis; ĩ Labai geros anglų ir rusų kalbų žinios; ĩ Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija); ĩ Komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai, atsakingumas, kruopštumas.

Paslaugos Medikų „Psichoterapijos konsultacijų centras“ teikia konfidencialias psichiatro ir psichologo konsultacijas. Medikamentinis ir psichoterapinis gydymas. Individuali ir grupinė psichoterapija. K.Donelaičio g. 60, Kaunas. Tel. 222 903, 8 653 80 605, www.konsultuojam.lt. 906238

„Biofirst“ klinikoje kovo mėn. su „Eurovaistinės“ kortele „Medus“ taikoma 20 proc. NUOLAIDA akušerės-GINEKOLOGĖS konsultacijoms su echoskopijomis! Gyd. ginekologė Onutė Černiauskaitė konsultuoja ir gydo nėščiąsias ir įvairaus amžiaus ginekologinėmis ligomis sergančias ligones (mergaites, paaugles ir suaugusias). Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 913634

Siūlo darbą Automobilių servisui reikalingas skardininkas. Gali dirbti ne visą darbo dieną. Tel. 8 611 11 117. 915725

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

903356

Maisto prekių parduotuvėje Garliavoje reikalingas apsaugos darbuotojas. CV siųsti savaskampas@hotmail.com. Tel. (8 37) 551 758. 916789

Reikalinga virėjos padėjėja (-as). Darbas Šiaurės pr. Tel. 8 687 35 352. 917195

Reikalingas elektronikas remontuoti ir prižiūrėti mezgimo įrengimus, dirbti ne visą darbo dieną. Teirautis tel. 8 618 56 306. 916896

Reikalingas vairuotojas, turintis E kategoriją ir darbo patirties dirbant maršrutais Lietuva–Europa–Maskva. Tel. 8 698 30 763. 917466

Reikalingas vairuotojas-ekspeditorius dirbti tris dienas per savaitę. Pageidaujama pensinio amžiaus. Tel. 8 686 27 260. 918153

Reikalingi autovežių vairuotojai dirbti naujais autovežiais. Maršrutas Lietuva–Vakarų Europa. Darbo patirtis autovežiais būtų privalumas. Neturinčius patirties galime apmokyti. Siūlome geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą. Tel. 8 686 79 004, e. paštas litaksa@autominute.lt, egidijus088@gmail.com. 913786

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. 913032

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 895123

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 612 81 392.

913129

Reikalingos (-i) kirpėjos (-ai) dirbti Garliavoje. Galime įdarbinti. Verslo liudijimas metams – 120 Lt. Kreiptis Vytauto g. 79, Garliava, tel. 8 688 45 243, 8 685 35 343. 917257

Reikalingos (-is) slaugytojų asistentės (-ai) dirbti senelių globos namuose Anglijoje. Suteikiamas gyvenamasis plotas netoli darbo vietos, darbas legalus. Licencija įdarbinimo tarpininkavimo veiklai Nr. L-106. UAB Įdarbinimo tarpininkavimo centras, Savanorių pr. 241, Kaunas, tel. 8 624 00 637, (8 37) 33 88 22, info@itc.lt. 916231

Siūlome studentėms Kaziuko mugėje pardavinėti bižuterijos gaminius. Tel. 8 674 65 842. 917687

Siuvėjoms – nuolatinį darbą Domeikavoje (23 miesto autobusas). Pastovios operacijos, atlyginimas nuo 1200 Lt, visada laiku. Tel. (8 37) 554 071, 8 699 75 052, e. paštas erlandod@takas.lt. 914861

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. 916026

Stabiliai dirbančiai įmonei „Klasikinė tekstilė” nuolat dirbti Kaune reikalingos (-i): siuvėjos (-ai) – tel. (8 37) 301 062, 8 610 36 804; primazgytojos (-ai) (siūlų surišimui audimo staklėse; darbas pamainomis), valytojos (-ai) – tel. (8 37) 301 067, 8 624 76 195. Privalumas – panašaus darbo patirtis. 917279

Statybinei bendrovei reikalingas statybos darbų vadovas, turintis paveldosaugos atestatą (ne mažiau kaip 2 kategorija), statybos darbų vadovas, tel. 8 650 96 446; skardininkai, autobuso vairuotojas, tel. 8 615 17 560. 917182

Reikalingi vairuotojai dirbti taksi su firmos automobiliais. Pirmenybė teikiama dirbusiems tokį darbą. Tel. 8 606 39 767.

Statybinei įmonei reikalingas sąmatininkas (-ė) dirbti statybine sąmatine programa. Tel. (8 37) 375 331, CV siųsti info@agentus.lt.

914614

916308

917228

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis: metalo keramikai – 50 proc., kietiems protezams – 10 proc.. Nemokamai protezuojame pacientus su TLK iškvietimais. Maironio g. 26A, Kaunas, tel. 203 101, 8 672 44 348. 915836

916816

Gyvenimo aprašymą siųskite e. paštu dae@tts-company.lt iki kovo 18 d. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Odontologijos klinika DENT-ART, įsikūrusi Sukilėlių pr. 102, švenčia klinikos įkūrimo 18ąjį gimtadienį. Naujus ir ilgamečius klinikos pacientus kviečia apsilankyti ir pasinaudoti 30 proc. nuolaidomis dantų šaknų kanalams gydyti ir dantims plombuoti. Profesionali burnos ertmės higiena kovo-balandžio mėn. – tik 70 Lt. Laukiame Jūsų, mielieji. Registracija darbo dienomis tel. 721 592, 8 686 76 249.

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 908749

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34, tel. 207 396. 909026

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 884770

GYDYMAS DĖLĖMIS – efektyvus sergant ginekologinėmis, urologinėmis ligomis, venų varikoze, hipertonija, parodontoze, migrena, klausos neuritu. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt.

Pasitikime pavasarį gražios! Anticeliulitinei procedūrai – 30 % nuolaida! Depiliacijai – 20 % nuolaida! Veido valymas – TIK 50 Lt! Grožio salonas. Tel. 8 606 59 773. 916268

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 899194

909898

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 899182

Prisirašiusiesiems klinikoje „Neuromeda“ – nemokamos paslaugos: šeimos gydytojo konsultacija, kraujo tyrimai, elektrokardiograma, visos nemokamos valstybinės sveikatos patikrų programos, skiepai vaikams, vaistų injekcijos, siuntimai. Tvirtovės al. 90A, Kaunas. Tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromedicina.lt. 907620

917299

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 918087

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 916422

Kompiuterininkų Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 894004

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 908251

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 611 46 629. 916746

Statybos, remonto

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

916582

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 905965

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 913152

Autoservisas „Pilotas“ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310. 915998

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707. 906789

Buitinės technikos remonto

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 906130

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 899032

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Staliaus ir dažymo darbai. Meistro pagalba, konsultacija, garantija. Tel. 8 605 28 527. 915681

Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Pristato medžiagas. Tel. 8 677 50 219, 707 989. 916064

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 904796

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 904573

907106

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 915686

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201. 915694

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 914491

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, televizorių taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492. 908759

Palydovinės televizijos antenų montavimas. Standartiniame pakete – 30 kanalų rusų kalba. Nėra abonentinio mokesčio. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas. Tel. 8 686 60 125. 916250

Atliekame įvairius vidaus apdailos darbus, dažome sienas ir lubas. Taip pat montuojame įvairaus tipo grindis, dedame gipsą. Mielai užsiimame santechnikos ir elektros instaliavimo, remonto darbais. Tel. 8 607 84 480, (8 37) 332 247, Savanorių pr. 287316, Kaunas, www.Ekstraprojektai.eu. 907941

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 914246

Atliekame statybos apdailos darbus: dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas. Grindų laminatas. Tel. 8 686 47 904. 912683

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 904616

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 903910

Nukelta į 19 p.


19 3

trečiaDIENIS, vasario 29, 2012

klasifikuoti skelbimai Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

Paslaugos Statybos, remonto

Šventėms ir laisvalaikio kelionėms – 16 vietų „MB“ mikroautobusai. Vežame žmonių grupes Lietuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 19 930; dainius@autominute.lt. 907168

877881

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 906918

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 911932

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 678 24 460. 915226

Santechnikos darbai jums patogiu laiku. Tel. 8 689 13 300, 711 659.

906389

915031

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų).

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail.com.

916758

Dažau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, šlifuoju, restauruoju, lakuoju parketą, grindis, dedu laminatą. Ilgametė patirtis. Tel. 8 686 07 305. 916743

Fasado šiltinimas vata arba putplasčiu. Struktūrinio tinko dėjimas. Turime pastolius. Dirbame su žieminėmis medžiagomis. Tel. 8 671 94 173.

917742

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 914014

Stogų remontas, pastatų šiltinimas, apdailos darbai. Prekyba rulonine stogų danga, betono gaminiais. AUTOKRANO nuoma. Tel. 362 127, 8 687 39 361.

916568

907884

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą iki 7 t. „Bobcat“ nuoma. Tel. 8 657 68 660, e. paštas lkupcius@gmail.com.

915442

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes. Tel. 8 679 25 533. 916859

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu kampus, klijuoju kamštinę dangą. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046. 914921

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 914583

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

900909

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

915161

www.meistras24.lt atliekame visus net ir smulkius santechnikos darbus, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 22 33 11, 8 699 49 955, e. paštas info@meistras24.lt. 917541

Židiniai, krosnys, lauko ugniakurai, šiltasienės, viryklės, pirtys, rūkyklos, šiltasuoliai, duonkepiai. Statau, remontuoju. Tel. 320 279, 8 651 71 958. 917319

Vidaus įrangos Iš sausos ąžuolo, skroblo, klevo, uosio medienos gaminame laiptus, duris, palanges. Tel. 8 612 12 003, 392 244. 909576

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 906458

912446

Kokybiškai klijuoju plyteles, kalu dailylentes, atlieku dažymo darbus. Tel. 8 670 35 773. 916785

Meistrai mūrija, tinkuoja, betonuoja, dažo, klijuoja plyteles, atlieka santechnikos, stalių, elektros darbus. Taikome nuolaidas. Tel. 736 068, 8 648 97 426. 917684

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449. 915214

Nebrangiai, kokybiškai kloju plyteles, gipskartonį, laminatą, smulkūs santechnikos, elektros darbai. Darbams suteikiama garantija. Tel. 8 653 94 097. 917168

Numatomas remontas ar nauja statyba? Sudarau sąmatas visiems statybos darbams. Pavyzdys – http://ikelk.lt/ items/9xZgyDChM7, tel. 8 687 72 864, e. paštas vg@kli.lt. 917411

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 916873

NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS, nuotekų valymo įrenginių, lauko ir kilnojamųjų tualetų aptarnavimas, VAMZDYNŲ PLOVIMAS, atkimšimas. Išrašome dokumentus. Tel. 8 619 42 770. 916190

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 906048

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 906083

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 917705

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 917642

Teisinės paslaugos Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt. 916818

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 906818

Išvežame senus baldus, šiukšles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Pjauname medžius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 913067

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; miško valymas; kelmų šalinimas. UAB „Aplinkos darbai“. Tel. 8 655 55 800. 895807

parduoda

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 913675

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 915964

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 907073

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 910115

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 915700

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 916622

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

909227

Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, spintos, komodos, sekcijos ir kt. Atvežame, montuojame nemokamai. Tel. 8 676 20 685. 916769

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 909001

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

911118

4 kambarių butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (9 a. blokinio namo 3 a., nuošaliau nuo gatvės, bendrija). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

3 kambarių butą Eiguliuose, P.Plechavičiaus g. (16 a. monolitinio namo XI a., 1984 m. statybos, b. pl. 70 kv. m, 2 balkonai). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

1 kambario butą Dainavoje, Draugystės g. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 30 kv. m, plastikiniai langai, kaina 63000 Lt). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

1 kambario butą Kalniečiuose, P.Plechavičiaus g. (16 a. monolitinio namo VI a., b. pl. 42 kv. m, suremontuotas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 2 kambarių butą Karmėlavoje, Vilniaus g. (5 a. blokinio namo 4 a., 48 kv. m b. pl., 1990 m. statybos). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 917434

Automobilių servisą Draugystės g. (4 keltuvai, oro linija, 11 m duobė, įrengtas, yra WC, dušas ir kt. pagalbinės patalpos). Kaina 750 000 Lt. Tel. 8 659 23 788. 915243

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

910915

DNB būstas. Teikiame paslaugas norintiesiems parduoti, išnuomoti nekilnojamąjį turtą. E. paštas jolita.geguziene@dnbbustas.lt, tel. 8 674 31 976. 916917

Dviejų kambarių butą Centre, E.Ožeškienės g. (bendr. pl. 45 kv. m, keturių aukštų plytinio namo IV a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 916112

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

914126

SKUBIAI! Namą RAUDONDVARYJE, Žiedų g. (135 kv. m, 2 aukštų, mūrinis, visos komunikacijos, 20 arų žemės). Kaina 195 000 Lt. Tel. 8 600 28 058, e. paštas sonata888888@gmail.com. 916754

1 k. MIŠKO g., Centre, šalia Laisvės alėjos (4/4 a., b. pl. 22 kv. m, WC kartu). Tinka biurui. Kaina 24 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 916752

1 k. SUKILĖLIŲ pr. (5/3 a., blokinis, b. pl. 37 kv. m, kamb. 17 kv. m, virtuvė 10 kv. m, t. kambarys, WC atskirai, bendrija, prie Klinikų). Kaina 72000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 916756

Baldžių

2 kambarių butą Vilijampolėje, Raudondvario pl. (4 a. plytinio namo II a., b. pl. 41 kv. m, vidinis, šiltas, tvarkingas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

2 kambarių tvarkingą butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (b. pl. 52 kv. m). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA.

917435

2,5 kambarių butą (V a. mūrinio namo III a., bendr. pl. 48 kv. m, tvarkingas, labai gera vieta). Kaina 130 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. 8 693 27 077.

916855

2012 m. balandžio 2 d. 10 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varžytinės Valentinai Mačiukienei priklausančio 2 kambarių buto (bendras plotas 53,08 kv. m, 1-asis aukštas) su rūsiu, esančio Pašilės g. 28–57, Kaunas. Pradinė parduodamo turto kaina 84960 Lt. Norintieji dalyvauti varžytinėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT537044060003022440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytinių dalyvio mokestį – 8496 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į Valentiną Mačiukienę, tel. 8 600 76 973. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 917436

3 kambarių butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (5 a. blokinio namo I a., b. pl. 59 kv. m, kapitališkai suremontuotas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

917418

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 58 kv. m naujos statybos butą Šventojoje, 150 m iki jūros. Tel. 8 659 11 022. 913317

Sodybą už Veliuonos, 55 km nuo Kauno (senas sodas, 100 kv. m, 37 a). Kaina 48 000 Lt (galima išsimokėtinai). Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 672 35 540. 916782

Trakų r. Aukštadvario sen., Jurgionių kaime, 4,1 ha žemės sklypą. Labai graži vieta, dalis žemės priklauso šilui, 300 m nuo autostrados. Kaina 30 000 Lt. Tel. 8 688 76 579. 917283

Buitinė technika Buitinės technikos išparduotuvė! Prekiaujame nauja ir su defektais buitine technika iki 50% pigiau. Skalbimo mašinos BOSCH, AEG – tik nuo 599 Lt. Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 674 08 983. 908980

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821457

Kauno išskirtiniame rajone naujos statybos butus (300 m nuo Kauno marių,15 min. iki miesto Centro, autonominis šildymas, židiniai, panoraminiai langai, lodžijos, šalia PC, autoservisas, mokykla, vaikų darželis, WC šildomomis grindimis, domofonai, internetas, TV, sandėliukai, vieta automobiliui). Labai patraukli kaina. Galimas pirkimas su visa ir su daline apdaila. Pasiūlymų kiekis ribotas. Tel. 8 698 09 808.

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858.

Medinį dviejų aukštų namą Tilžės g. 8C (122 kv. m, yra betoninis kiemo rūsys, 4,01 a sklypas). Kaina sutartinė. Tel. 8 688 76 579.

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566.

Mediniame name dviejų kambarių butą su garažu Taikos pr. (bendr. pl. 39 kv. m, aukštos lubos, autonominis šildymas, plastikiniai langai, kiemas). Kaina 72000 Lt. Tel. 8 698 50 555, 8 698 33 743.

Akmens anglis, ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884.

917187

917281

916413

Parduodami 105 kv. m kotedžai su žeme Vijūkuose (visos komunikacijos viduje, asfaltuotas kelias, trinkelės, baigtumas 85 proc.). Tel. 8 662 17 172. 915934

Vieno aukšto namą su mansarda ir ūkiniu pastatu Garliavoje (bendr. pl. 85 kv. m, yra vandentiekis, kanalizacija). Kaina 182 000 Lt. Tel. 8 602 06 141. 916762

Vieno kambario butą A. ir J.Gravrogkų g., netoli Panemunės pėsčiųjų tilto (5 a. mūrinio namo 1 a., bendr. pl. 30 kv. m, reikia remonto). Kaina 53 000 Lt. Tel. 8 617 89 830. 915250

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujame kvartale, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 676 22 528. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, Partizanų g. (5 a. blokinio I a., kambariai nepereinami, reikalingas kosmetinis remontas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo V a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

4 kambarių butą Eiguliuose, Sukilėlių pr. (9 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 82 kv. m, 2 balkonai, med. langai su stiklo paketais, parketas). Tel. 8 614 21 023. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo III a., b. pl. 45 kv. m, balkonas, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (5 a. blokinio namo III a., pl. 30 kv. m, WC atskirai nuo vonios, ilgas 6 m balkonas). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo II a., b. pl. 45 kv. m, šarvo durys, plastikiniai langai, tuščias). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

1 kambario butą bendrabutyje Dainavoje, Partizanų g. (5 a. plyt. namo 4 a., b. pl. 22 kv. m, vidinis, šiltas). Kaina 38 000 Lt. Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

3 kambarių butą Eiguliuose, Sukilėlių pr. (12 a. blokinio namo III a., b. pl. 61 kv. m, kambariai nepereinami). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

4 kambarių butą Kalniečiuose, Šiaurės pr. (5 a. blokinio namo III a., b. pl. 78 kv. m, butas itin puikiai suremontuotas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Sklypą Ž. Šančiuose, Kranto 7-ojoje g. (15 a, iki Nemuno 100 m, yra namo pamatai, visos miesto komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA.

Statybinės medžiagos

911643

Kitos prekės

911918

907012

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglims taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 909043

Atvežame (6 ir 9 kub. m) ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytas). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 908296

Atvežame skubiai, nebrangiai medienos pjuvenų briketų, granulių, durpių briketų (Baltarusija), saulėgrąžų lukštų briketų (Rusija). Tel. 8 600 25 915. 913850

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas ir trinkelėmis. Uosio parketo lenteles. Perkame mišką. Tel. 8 608 64 784. 908434

Ąžuolo, uosio, beržo, drebulės, alksnio, eglės malkas trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 5 arba 8 erdmetrius). Tel. 8 682 86 242. 908835

Bankrutavusi UAB „Gaslita“ už didžiausią pasiūlytą kainą parduoda ilgalaikį kilnojamąjį turtą. Pasiteirauti tel. 8 687 85 602. 917303

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 911114

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 917959

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508. 903393

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoj sukrautos tvarkingomis eilutėmis). Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 470 Lt. Tel. 8 652 59 118. 914993

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 604 43 132. 897001

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg). Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 900422

Parduodame amerikietiško ąžuolo pjuvenų briketus. Galutinė 1 t kaina 550 Lt. Tel. 8 614 30 428. 911525

Nukelta į 20 p.


20 2

trečiaDIENIS, vasario 29, 2012

klasifikuoti skelbimai parduoda Kitos prekės

Pigiai įvairias malkas. Krauname eilutėmis. 1 kub. m kaina nuo 100 Lt. Tel. 8 633 84 168 („Bitė“), 8 675 68 847 („Tele 2“). 916906

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 897237

Topolio malkas. Kaina 70 Lt. Tel. 8 650 87 543.

915976

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 905175

Automobilių, mikroautobusų, visureigių supirkimas geromis kainomis. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 908157

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

906771

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902822

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

902758

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

913411

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

890136

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 8 678 42 261, 8 614 23 050. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune (su miesto patogumais). Tel. 395 098, 8 614 20 820. Pirksiu namų valdos žemės sklypą arba namą Žaliakalnyje. Tel. 8 659 79 939.

916212

902887

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902695

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 903017

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903077

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903953

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 915720

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 912676

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 907603

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890190

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Vežame keleivius ir nuomojame 8 vietų „Mercedes“ autobusiuką. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 907733

Vežame keleivius, krovinius ir automobilius maršrutu Danija–Lietuva–Danija. Tel. 8 614 82 054, 8 659 09 637. Daugiau inf. www.audrena.lt.

897024

Paskolos

910302

Superkame naudoti netinkamus automobilius, pasiimame, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 340 051, 8 687 30 800.

902631

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

917085

905208

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

Kviečia

899373

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

906032

Perka

Kelionės

Įvairūs Akcininkams! UAB „GAMEGA“, įmonės kodas 159802852, akcininkams! Bendrovės valdybos nutarimu 2012 m. kovo 30 d. 9 val. šaukiamas ataskaitinis visuotinis susirinkimas, kuris vyks S.Lozoraičio g. 19, Garliavoje. DARBOTVARKĖ: 1. Bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas. 2. Audito išvados dėl finansinės atskaitomybės. 3. Finansinės atskaitomybės už 2011 m. tvirtinimas. 4. Pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Įstatinio kapitalo mažinimas. 6. Bendrovės įstatų pakeitimas. 7. Einamieji klausimai. Informacija teikiama tel. (8 37) 393 586. 917301

Nuomoja 2 kambarių tvarkingą butą (koridorinė sistema, su baldais). Tel. 360 586, 8 605 14 032. 916812

Išnuomojamas baras Parko g., Bubiuose (už Kulautuvos mst.), netoli Kaimiškojo prekybos centro. Tel. 8 614 88 181. 917176

Gabenimai Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 901196

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

905188

907720

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905123

Vasario 29 d., trečiadienį, 18 val. Mažojoje salėje Kamerinės muzikos ansamblis AMBERTRIO Vitalija Makrickienė (smuikas) Mantas Makrickas (altas) Eglė Kižytė (fortepijonas) Programoje – kompozitorių L. van Bethoveno, R. Šumano, T. Makačino, A. Piacolos kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia darbų paroda „Atgimimas“. Filharmonijos rėmėjai:

Filharmonijos dienraštis

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 905062

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Kovo 2 d., penktadienį, 18 val.

905042

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 905021

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 906196

Kauno valstybinėje filharmonijoje

KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS (orkestro vadovas Algimantas Treikauskas)

Solistas

DOMENICO NORDIO (smuikas, Italija) Dirigentas

Kiti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis 2012 m. vasario 23 d. pasirašė įsakymus: Nr. ĮS280 – „Dėl Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Tvarkiškių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5227/0001:347, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-281 – „Dėl Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Tvarkiškių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5227/0002:202, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-282 – „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Ringaudų k. Sakalų g. 41C žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0006:472, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-283 – „Dėl Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Ireniškių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5260/0001:344, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-284 – „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Radikių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0012:570, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Šie įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PASTABA. Visus įsakymų tekstus ir įsakymų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http://www.krs.lt -> Teritorijų planavimas -> Viešinami teritorijų planavimo dokumentai. 917669

Parduodamos BUAB „Daga” debitorių skolos. Skolų bendra suma 4327237,45 Lt. Skolų pradinė pardavimo kaina – 50 proc. skolos sumos (didžiausias debitorius SIA Lidevo – skola 3,84 mln. Lt priteista). Už šią kainą skolos pardavinėjamos dvi savaites po skelbimo išspausdinimo. Detalesnę informaciją teikia administratorius tel. 8 678 80 274 ir e. paštu giedriuia@ gmail.com. Pasiūlymus dėl skolų pirkimo prašom siųsti faksu (8 37) 551 511, e. paštu giedriuia@gmail.com arba BUAB „Daga“, A.Juozapavičiaus pr. 3A, Kaunas. 917272

Nukelta į 21 p.

MODESTAS PITRĖNAS Skambės R. Schumann - Operos „Genovena” uvertiūra, op. 81; R. Schumann - Koncertas smuikui ir orkestrui d-moll; F. Mendelssohn- Bartholdy – Koncertinė uvertiūra „Gražiosios malūnininkės istorija“, op. 32.; F. Meldelssohn – Bartholdy – Simfonija Nr. 4 A-dur, op. 90 („Itališkoji“) Globėjas: Rėmėjai:

Kauno miesto savivaldybė

Kauno diena


21 3

trečiaDIENIS, vasario 29, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia 2012 m. kovo 3 d., šeštadienį, 11 val. Vėtrungės g. 1, mokyklos salėje, vyks pakartotinis neeilinis garažų eksploatavimo bendrijos „Kuršiai“ narių visuotinis susirinkimas. Numatoma darbotvarkė: bendrijos pirmininko ataskaita už 2010–2012 m. ūkinės veiklos rezultatus; 2011 m. išlaidų ataskaitos tvirtinimas; 2012 m. išlaidų sąmatos tvirtinimas; informacija apie vykstančius teisinius procesus; garažų eksploatavimo bendrijos „Kuršiai“ pirmininko rinkimai; einamieji klausimai. Bendrijos pirmininkas Vidmantas Vasilionka 917276

Kviečia mokytis

Karščiausi kelionių pasiūlymai

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: an­ glų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas an­ glų kalbos valstybiniam ir IELTS egzami­ nui, verslo anglų kalba. Sudaromos gru­ pės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kon­ taktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 907982

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 03 19, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 03 21. Informacija 9–16 val. tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 913355

Pamesta Dingusį Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos mokinio pažymėjimą, išduotą Rolandui Mockevičiui, laikyti negaliojančiu. 917682

Pamestą leidimą laikyti (nešioti) ginklus Nr. 0219 N-1, išduotą naudotojui L.Dimšai, laikyti negaliojančiu.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ „Vaikai – vaikams“ kelionė iš Rygos į Stokholmą nuo kovo 9 iki 15 dienos! Kaina nuo 95 Lt (asmeniui)! Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Kviečiame Tave, Tavo mamą ir tėtį, senelius, krikštatėvius ir draugus pa­ sitikti pavasario kelionėje jūroje, laivu iš Rygos į Stokholmą. Prisijunkite, šokite, dainuokite ir žaiskite kartu su populiariais vaikų šokių ir dainų ansambliais!

AŠ GALIU! „In­teg­ra­ci­jos ir su­grą­ži­ni­mo į dar­bo rin­ką pro­gra­ma AŠ GALIU!”. Pro­jek­te tei­kia­mos ne­mo­ka­mos pa­slau­gos (pro­fe­si­nis orien­ ta­vi­mas, so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mas ir kon­ sul­ta­vi­mas, ben­drų­jų ir pro­fe­si­nių įgū­džių ug­dy­mas) mo­te­rims, po il­ges­nės per­trau­ kos (ne­dar­bo truk­mė vir­ši­ja 24 mėn.) grįž­ tan­čioms į dar­bo rin­ką. Kvie­čia­me da­ly­vau­ ti pro­gra­mo­je. Dėl iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos ir re­gist­ra­ci­jos pra­šom kreip­tis į VšĮ Šei­mos san­ty­kių ins­ti­tu­tas, L.Za­men­ho­fo g. 9, Kau­ nas, ar­ba tel. (8 37) 750 935.

„Kauno dienos“ reklamos skyriaus e. paštas reklama@kaunodiena.lt

įvairūs Buitinės technikos išparduotuvėje priimamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos. Taikos pr. 34A, Kaunas.

917277

Pranešame, kad UAB „Daine Pharma“, į. k. 301729800, esanti Nemuno g. 8–14A, Kaunas, keičia pavadinimą į UAB „LITONA CARGO“.

918121

Siūlo darbą įmonei, galinčiai nutiesti inžinerinius tinklus (vandentiekis ir kanalizacija) Labūnavos (Kėdainių r.) 22 individualių namų komplekse. www.sklypailabunavoje.lt. Tel. 8 699 36 614, e. paštas antanasmatonis@gmail.com. 917533

ASOCIACIJA KAUNO MOTERŲ DRAUGIJA Kviečia kauniečius į konferenciją-eksperimentą „Kovo 8-oji kitaip: moterys, vyrai ir mitai apie feminizmą”. Konferenija vyks kovo 8 d. nuo 9.30 val. „Europa Royale Hotel”, Miško g. 11, Kaunas. Jūsų laukia įdomūs pranešimai, kūrybiniai užsiėmimai darbo grupėse, diskusijos su specialistais aktualiais moterų (ir ne tik jų) teisių klausimais. Į konferenciją prašom registruotis iki kovo 6 d. e. paštu kmd.asoc@gmail.com, pasiteirauti tel. (8 37) 262 773, 8 650 52 858.

Vaikams iki 17 metų nuolaidos švediško stalo restorane. Papildoma nemokama vieta, perkant visą kajutę, vienam vaikui iki 11 metų. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Turkija – nuo 1329 Lt (asm.).

informuoja Va­sa­rio 29–ko­vo 4 d. Bo­ta­ni­kos so­do oran­ že­ri­jo­je skel­bia­ma amor­fo­fa­lo (drie­ža­žo­lės) ir mar­ga­la­pės di­fen­ba­chi­jos žy­dė­ji­mo die­ nos. Kau­nie­čius ir sve­čius kvie­čia­me ap­si­ lan­ky­ti.

Papildomai: nuvykimas iki Rygos, maitinimas kelte, pramogos Stokholme.

Kelionių AgentūrA „RM travel“

917000

VDU KAUNO BOTANIKOS SODAS Ž.E.Ži­li­be­ro g. 6

Į kainą įskaičiuotas kruizas, pramogos laive.

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt Kelionės iš Vilniaus: Bulgarija – nuo 1150 Lt (asm.),

Poilsinės kelionės iš Kauno: Malta 3* HB – 1035 Lt (asm.), Kipras 3* HB – 1168 Lt (asm.), Maljorka 2* HB – 1043 Lt (asm.), Alikantė 2* HB – 1298 Lt (asm.), Rodas 3* HB – 1062 Lt (asm.), Kosas 3* HB – 1029 Lt (asm.). Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 908069

Sportas Kauno bridžo klubas kviečia į nemokamus sportinio bridžo kur­ sus, kurie vyks Jonavos g. 40, „Undinėje“, salėje 2 aukšte, ketvirtadieniais nuo 18 val. Įvadinė paskaita kovo 1 d. Turinčiuosius bridžo pagrindus kviečiame prisijungti nuo balandžio 5 d., gegužės mėnesį vyks naujokų turnyrai. Informacija tel. 8 687 60 254, 8 682 17 227, www.bridzas.lt. 913024

informuoja HUMANITARINĖ PRADINĖ MOKYKLA T.Ma­siu­lio g. 10 Ko­vo 2 d. 10.30 val. – me­nų dar­že­lio „Etiu­das” or­ga­ni­zuo­ja­mos vai­kų dai­lės ak­ci­jos MANO TĖVIŠKĖ 2012 pa­ro­dos ati­da­ry­mo šven­tė. Šven­tė­je vai­kai de­kla­muos, kurs pa­sa­ ko­ji­mus, mu­zi­kuos. Kvie­čia­me da­ly­vau­ti dar­že­lių ne­lan­kan­čius Pet­ra­šiū­nų se­niū­ni­jos vai­ kus su tė­ve­liais.

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, www.ktkc.lt Va­sa­rio 29 d. 18 val. – pa­skai­ta MIKROORGANIZMAI IR ŽARNYNO MIKROFLORA. Lek­to­ rius Alek­san­dras Žars­kus. Ko­vo 1 d. 18 val. – ga­vė­nios va­ka­ras „Gie­do­ ki­me kar­tu”: KANTIČKINĖS GIESMĖS. Ve­da Vi­ta Bra­ziu­lie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”: KOLIAŽAI, FOTOGRAFIJŲ PANAUDOJIMAS PAVEIKSLE. Ve­da dai­li­nin­ kas Gvi­das La­ta­kas. Ko­vo 3 d. 16 val. – pa­skai­ta VESTUVĖS – DIDŽIOJI AISČIŲ MISTERIJA. Lek­to­rius Alek­san­ dras Žars­kus. 18 val. – pa­skai­ta KATALIKŲ LAIDOTUVĖS BIRŽŲ KRAŠTE XX A. VIDURYS – XXI A. PRADŽIA. Da­ly­vau­ja VDU dok­to­ran­tė Ri­mu­tė Gar­ne­vi­čiū­tė. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pirmas žingsnis”, Raudondvario pl. 150 (Vilijampolė, 7, 11 troleibusu iki „Vyžuonos” stotelės), konferencijų salėje Kovo 1 d. 16–17.30 val. – prof. habil. dr. Aleksandras ANTUŠEVAS. MODERNIOJI ANGIOCHIRURGIJA IR KĄ REIKIA ŽINOTI APIE TROMBOZES IR KRAUJAGYSLES. Studentai švietėjai: Mantas Jukna, „Nutukimas”; Ugnius Bagdonas, „Kas sukelia trombozes ir kaip jų išvengti?”. Renginiai nemokami.


22

trečiadienis, vasario 29, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Mirus Zofijai ČESNAVIČIENEI, artimuosius ir gimines nuoširdžiai užjaučia butų savininkų bendrijos „Dabartis“ gyventojai. Staiga mirus Statybinių medžiagų katedros bendradarbiui Kazimierui URBANAVIČIUI, jo žmoną, Grafinių darbų katedros administratorę Laimutę ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto bendruomenė. Vytauto Didžiojo universiteto raštvedę Vitaliją DARAŠIENĘ, mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai.

Išėjo... Iš kur negrįžta niekas, Palikus svajones, godas, namus... Visiems širdy gėla gili išlieka Ir skausmas, kad daugiau jos nebebus. Mirus mylimai mamai, Alvydą DŪDONĮ nuoširdžiai užjaučia UAB „NG projektai“ ir AB „Palemono keramika“ kolektyvai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Dantų ir burnos ligų klinikos ambulatorijos vyresniąją gydytojo odontologo padėjėją Virginiją PAŠVENSKAITĘ dėl mamos mirties nuoširdžiai užjaučia Slaugos valdymo tarnyba ir vyresniosios slaugytojos-slaugos administratorės. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Mamytei, nuoširdžiai užjaučiame LR Seimo narį Algimantą SALAMAKINĄ. Kauno rajono savivaldybės vardu meras Valerijus Makūnas Nuoširdžiai užjaučiame architektę Ireną SLAVINSKAITĘ, netekus mylimo sūnaus. Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius UAB „Energijos sistemų servisas“ darbuotoją Pinavijų ŠMULKŠTĮ dėl tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai. „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907655

„Sielvartas“ – laidojimo paslaugos visoje Lietuvoje. KREMAVIMAS. Mirusiųjų paėmimas iš namų, ligoninių, įstaigų. Dokumentų sutvarkymas. Laidojame už valstybės pašalpas. Drabužiai, karstai, atributika. Mus rasite Žaibo g. 4, Šilainiuose (šalia Šventosios Dvasios bažnyčios). Tel. (8 37) 237 722, 8 650 91 647. Dirbame visą parą. 913000

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Adresas Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 677 87 160, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ (TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS). 894660

kviečia

PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS. Rež. E.Jaras. 18 val. – spektaklis KAI ŽMONĖS VAIDINO DIEVĄ. Rež. Alicia Gian (JAV), Marius Mačiulis.

teatras KAuno valstybinis dramos TEATRAS

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Va­sa­rio 29 d. 18 val. – Gy­tis Pa­de­gi­mas. JAH. Dvie­jų da­lių do­ku­men­ti­nė fan­tas­ma­ go­ri­ja. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Penk­to­ji sa­lė. Ko­vo 1 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­ das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 18 val. – PREMJERA! Bianas Frielas. STEBUKLINGASIS TENESIS. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 2 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 19 val. – Te­at­ras JAJA. Kęs­tu­tis Mar­čiu­ly­nas. AUKSINĖ ŠVENTYKLA. Mo­nos­pek­tak­lis. Rež. Eg­lė Mi­ku­lio­ny­tė ir Kęs­tu­tis Mar­čiu­ly­nas. Penk­to­ji sa­lė.

„Girstučio“ kultūros ir sporto rūmai, Kovo 11-osios g. 26, www.aura.lt

Kovo 1 d. 19 val. – aštrus ir provokuojantis šokio spektaklis MEDĖJOS. Choreografė Birutė Letukaitė.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Vasario 29 d. 16 val. – S.Ivanauskaitė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.Anderseno pasakos motyvais).

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Kovo 4 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

KAUNO CENTRINIS KNYGYNAS

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Vasario 29 d. 17 val. – Genadijus Gladkovas. BRĖMENO MUZIKANTAI. 2 veiksmų miuziklas vaikams ir tėveliams. Trukmė 2.30 val. SKIRTA VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS. Kovo 1 d. 18 val. – Eltonas Johnas, Timas Rice’as. AIDA. Trukmė 2.30 val. Kovo 2 d. 18 val. – Johannas Straussas. ŠIKŠNOSPARNIS. Trukmė 3.20 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 29 d. 18 val. – F.Rabe­lais. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Už­sta­lė tik­rie­siems gur­ma­nams. (N-18) Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Ko­vo 1 d. 16 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Ko­vo 2 d. 16 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ko­vo 2 d. 19 val. – B.Srblja­no­vič. „Belg­ra­do tri­lo­gi­ja” (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Ra­ba­šaus­kas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Ko­vo 3 d. 12 val. – prem­je­ra. UNDINĖLĖ, rež. O.Žiugž­da (pa­gal H.Ch.An­der­se­no pa­ sa­ką), nuo 5 metų. 16 val. – FRANKOFONIJOS DIENOS LIETUVOJE. Pran­cū­ziš­kai kal­ban­ti tru­pė CLEF (www.clef.lt) pri­sta­to miu­zik­lą – CA C’EST PARIS. PARYŽIUS MŪSŲ AKIMIS (leng­vo žan­ro mu­zi­ki­nė ko­me­di­ja pran­cū­zų kal­ba su da­li­niu ver­ti­mu į lie­tu­vių kal­bą). Re­ži­sie­ rė Ca­ro­li­ne Pa­liu­lis. Bi­lie­tai par­duo­da­mi www.bi­lie­tu­pa­sau­lis.lt ir Lė­lių te­at­ro ka­so­je.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS

Lais­vės al. 81

Va­sa­rio 29 d. 12–14 val. – su­si­ti­ki­mai su dai­ni­nin­ku, pri­si­mi­ni­mų kny­gos au­to­riu­mi Al­fre­du Šal­čiu.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13

Vasario 29 d. 15 val. Trečiojo amžiaus universiteto Menų fakulteto klausytojams bei plačiajai visuomenei Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė skaitys paskaitą „Maironis istorijos ir Tėvynės sargyboje”. Renginys skirtas Maironio metams.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Va­sa­rio 29 d. 18 val. – kau­nie­čių ra­šy­to­jų bi­čiu­liš­kos li­te­ra­tū­ri­nės Vie­no li­to pre­mi­jos įtei­ki­mo iš­kil­mės. Po­eto Gin­tau­to Dab­ri­ šiaus ei­lė­raš­čius ir de­di­ka­ci­jas lau­re­a­tui skai­tys 1998 m. įsteig­tos Vie­no li­to pre­ mi­jos lau­re­a­tai ir ki­ti ko­le­gos. Grieš Juo­zo Nau­ja­lio gim­na­zi­jos Ra­mu­nės Ban­dzai­ty­tės kla­sės smui­ki­nin­kai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Kovo 1 d. 14 val. koncertą aklųjų ir silpnaregių bendruomenės nariams bei jų bičiuliams dovanoja scenos džentelmenas, dainininkas Egidijus Sipavičius.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 4, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Kovo 1 d. 19 val. muziejaus Didžiojoje salėje – akordeonistų trio „CHILL’out” koncertas. Romas Morkūnas (akordeonas), Laimonas Salijus (akordeonas), Audrius Pazniokas (bosinis akordeonas).

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

M.Dauk­šos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Ko­vo 3 d. 18 val. – prem­je­ra! Ko­bo Abe. SVETIMAS VEIDAS. Rež. Arū­nas Kat­kaus­kas. Te­at­ro ka­so­je bi­lie­tai par­duo­da­mi 2 val. prieš spek­tak­lį (ka­sos tel. 220 586).

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Va­sa­rio 29 d. 19 val. – V.V.Land­sber­gio mu­ zi­kos-po­ezi­jos va­ka­ras DEBESYS PANAŠŪS Į ŽMONES. Bi­lie­tus pla­ti­na TIKETA.

Ko­vo 2 d. 16 val. – tra­di­ci­nės Bal­ti­jos ša­lių šiuo­lai­ki­nės ke­ra­mi­kos pa­ro­dos PAVASARIS ati­da­ry­mas. Šeš­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­ je pa­ro­do­je da­ly­vaus per 50 ke­ra­mi­kų iš Lat­vi­jos, Šve­di­jos, Len­ki­jos, Lie­tu­vos. Lie­tu­vai ša­lia pri­pa­žin­tų me­ni­nin­kų at­ sto­vaus ne­ma­žas bū­rys jau­nų­jų kū­rė­jų, jau da­ly­va­vu­sių tarp­tau­ti­niuo­se sim­po­ ziu­muo­se, ple­ne­ruo­se. Pa­ro­do­je žiū­ro­vai tu­rės ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sio­mis ke­ra­mi­kos me­no ten­den­ci­jo­mis, tech­no­lo­ gi­niais ieš­ko­ji­mais, ori­gi­na­liais kū­ry­bi­niais spren­di­mais.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

Laisvės al. 57

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS Kovo 2 d. 11 val. – spektaklis vaikams

Kovo 2 d. 17 val. rengiamos knygos „Parduotos rungtynės” sutiktuvės. Knygos

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

1 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

3 d. 12 val.

autorius – pasaulinės antikorupcijos sporte ekspertas dr. Declanas Hillas. Atverčiant knygą, kartu aptarsime korupcijos sporte kontūrus. Dalyvaus Teisės instituto tyrėja dr. Salomėja Zaksaitė (vertėja), Lietuvos krepšinio profesinės sąjungos pirmininkas Mykolas Krivcovas, Transparency International Lietuvos skyriaus direktorius Sergejus Muravjovas ir kt. Iki kovo 24 d. veikia parodos, skirtos Kovo 11-ajai. TESTAMENTAS LIETUVAI, skirta teisininko, valstybininko, Sibiro lagerių kalinio, tremtinio Stasio ŠILINGO atminimo įamžinimui Kaune ir Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai (dokumentika). Ekslibrisų paroda „Gyvoji atmintis”.

KAUNO J.GRUODŽIO KONSERVATORIJA J.Gruo­džio g. 6, Di­džio­jo­je sa­lė­je

Ko­vo 3 d. 11 val. – III Kau­no kraš­to tau­ti­nių mu­zi­kos in­stru­men­tų FESTIVALIS-MARATONAS. Įė­ji­mas lais­vas.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Ger­trū­dos g. 58, tel. 426 680

Iki ko­vo 5 d. veikia Eg­lės Kast­ra­vic­kie­ nės ta­py­bos dar­bų pa­ro­da VARPELIŲ MUZIKA.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Tam­sos bai­ke­ris: keršto de­mo­nas” 3D – iki 1 d. 20.15, 22.15 val. „Mes ti­ki­me mei­le” – iki 1 d. 15.45 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą” 3D – iki 1 d. 12, 14, 16.15, 18.15 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą” – iki 1 d. 11, 13, 15, 19.30 val. „Tai reiš­kia karą” – iki 1 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.40, 21.45 val. „Mei­lės prie­sai­ka” – iki 1 d. 16.45, 19, 21.15 val. „Ne­sau­gus prie­globs­tis” – iki 1 d. 17, 21.30 val „Jū­ros ko­man­da” (liet. k.) – iki 1 d. 11.45, 13.45 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė” – iki 1 d. 14.15, 18.10, 20.45 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis” (liet. k.) – iki 1 d. 12.15 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tamsos baikeris: keršto demonas“ (premjera) – iki 1 d. 13, 15.30, 19, 21.30 val.; 29 d. 23.45 val. „Paveldėtojai“ (premjera) – iki 1 d. 12.30, 15.15, 17.45, 20.15 val.; 29 d. 23 val. „Artistas“ (premjera) – iki 1 d. 14, 18.15 (seansas nevyks 1 d.) val. LNK KINO STARTAS. „Džonas Karteris“ 3D – 7 d. 19 val. LAISVALAIKIO seansas. „12 vilties valandų“ – 1 d. 18.15 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ 3D – iki 1 d. 10.45, 13.45, 16.30, 18.30, 21.15 val. „Šėtonas manyje“ – iki 1 d. 15, 17.30, 19.30, 21.45 val.; 29 d. 23.59 val. „Mano didysis O!“ – iki 1 d. 11.30, 16.15, 20.45 val.; 29 d. 23.15 val. „Sniegynų įkaitai“ – iki 1 d. 14.15, 21 val.; 29 d. 23.30 val. „Tai reiškia karą“ – iki 1 d. 16.45, 18.45 val. „Meilės priesaika“ – iki 1 d. 15.45, 20.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 1 d. 12.45 val.; 29 d. 10.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – iki 1 d. 13.30 val.; 29 d. 11.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – iki 1 d. 10.15 val. „Geležinė ledi“ – iki 1 d. 18 val. „Nesaugus prieglobstis“ – 29 d. 22.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – iki 1 d. 11.45 val.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

4 d. 12 val.


23

trečiadienis, vasario 29, 2012

kas, kur, kada TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Vie­ša pas­lap­tis (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to bei ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Lie­tu­vos bal­sas. Ak­lo­sios perk­lau­sos (k). 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.30 LT aist­ra (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „Spe­cia­lis­tas“ (JAV, Pe­ru, 1994 m.) (N-7). 0.50 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (3). 1.45 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Ko­dėl? 11.55 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.35 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 Anim. s. „An­čiu­kų is­to­ri­jos“ (1) (JAV, 1989 m.). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“.

LTV 22.15 val.

DATOS (vasario 29 d.) 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (7). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Pel­kė“. 0.05 „Eu­re­ka“ (9). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ypa­tin­gos sa­vy­bės“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.05 Ka­ro vil­kai. „Jū­rų pėstinin­kai“ (N-14). 22.05 „Tik­ras krau­jas“ (N-14). 23.10 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.10 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.40 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Mū­sų mies­te­liai. Ka­ma­jai (k). 12.25 Pul­sas. Pub­li­cis­ti­nė svei­ka­tos lai­da. 12.50 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (4) (2003 m.) (k). 15.35 Mu­zi­ka ir poe­zi­ja. R.Ke­tu­ra­kio ei­les skai­to A.Ko­ver­ka (k). 15.50 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Mar­šas dū­dų mies­tan“ (1974 m.), „Ne­be­tel­pam ar­mo­ni­kos rė­muos“ (1977 m.), „Me­lo­di­ja rug­pjū­ty“ (1991 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Gy­vas van­duo. 18.25 Du­rys at­si­da­ro. 18.50 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Tri­se su... J.Brahm­su. 19.35 Lai­ko port­re­tai. Ty­lūs ir ne­ma­to­mi. 20.15 LNOBT spek­tak­lis. Piot­ro Čai­kovs­kio ba­le­tas „Sp­rag­tu­kas“. 21.50 Kū­ry­bos me­tas. Min­dau­gas Bau­žys. 22.20 Ter­ra mu­zi­ka. So­lis­tė Ire­na Milke­vi­čiū­tė (1997 m.). 23.00 Eli­to ki­nas. Tri­le­ris „Ki­to­je dan­gaus pu­sė­je“ (Mek­si­ka, 2006 m.) (S).

LNK 20.30 val.

0.45 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25

Pa­no­ra­ma (k). Vers­las (k). Kul­tū­ra (k). Spor­tas (k). Orai (k). Kai mū­zos pra­by­la. Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­les skai­to tru­pė „Liū­di“ (k).

9.45, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (6). 12.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (2). 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (7). 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (3). 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Veiks­mo tri­le­ris „Už prie­šo li­ni­jos 2“ (JAV, 2006 m.). 23.25 Eu­ro­ly­gos rung­ty­nės. Šešio­lik­tu­kas. Kau­no „Žal­gi­ris“–Kan­tu „Ben­net“. Vaiz­do įra­šas. 1.00 „Fu­tu­ra­ma“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė širdis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 0.15 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 21.00 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Ho­li­vu­do žmog­žu­dys­čių sky­rius“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 23.15 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 12.40 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.05, 21.00, 0.05 Reporteris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 19.55 Dok. f. „Mar­kas Zuc­ker­ber­gas. „Fa­ce­boo­ko“ už­ku­li­siai“. 21.52, 0.57 Orai.

TV3 16.40 val.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ko­me­di­ja „As­te­rik­sas olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se“ (N-7). 11.15 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 12.05 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Ap­vog­ti va­gį“ (N-7). 13.45 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Nuo­ty­kių f. „To­mo vi­dur­nak­čio par­kas“ (N-7). 17.30 Gy­ve­nu čia (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Si­gi­tos vir­tu­vė. 18.40 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (k). 20.30 Ko­vo­to­jas. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­šė­lu­si va­ka­rie­nė“ (N-7). 23.00 Ži­nios (k). 23.20 Tri­le­ris „Du už vie­no kai­ną“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja. 9.30 Muzika. 10.05 „Marvel animė. Ernis“. 10.30 Būk mano meile! 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 Kriminalinė komedija „Holivudo žmogžudysčių skyrius“. 23.15 „Arti namų“. 0.15 „Pasaulio Guinnesso rekordai“.

8.00 Tri­le­ris „Švar­ke­lis“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2005 m.). 9.45 Dra­ma „Elos slė­ny­je“ (JAV, 2007 m.). 11.55 Ko­me­di­ja „Pa­ža­dėk man tai“ (Ser­bi­ja, Pran­cū­zi­ja, 2007 m.). 18.30 Dra­ma „Mei­lės šven­tė“ (JAV, 2007 m.). 20.20 Fan­tas­ti­nis f. „Sve­tim­ša­lis“ (JAV, 2008 m.). 22.20 Ko­me­di­ja „Su­kur­tas Ha­rol­das“ (JAV, 2006 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. II pus­fi­na­lis. 12.00 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Gran Ca­na­ria 2014“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ata­lan­ta“–„Ro­ma“. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Kijevo „Budivelnik“. 17.15 Ka­ra­liaus tau­rė. „Uni­ca­ja“–„Ban­ca Ci­vi­ca“. 19.15 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (sau­sis). 19.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXV tu­ro apž­val­ga. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (va­sa­ris). 22.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 22.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

BTV 20.25 val.

1792 m. gimė kompozitorius Gioacchino Antonio Rossini. 1884 m. gimė Povilas Čiurlionis, pianistas, vargonininkas, chorvedys, architektas, artimiausias M.K.Čiurlionio brolis. 1896 m. gimė Juozas Urbšys, nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1908 m. gimė prancūzų avangardistas, dailininkas Balthazaras Klossowski. 1984 m. gimė lietuvių futbolininkas Giedrius Tomkevičius.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Atsipalaiduokite ir per daug savęs nevarginkite klausimais, į kuriuos atsakymų nėra, nes taip tik galite prarasti pasitikėjimą savo jėgomis. Geriau šiandien užsiimkite praktiniais darbais. Jautis (04 21–05 20). Šiandien patartina būti su mylimu žmogumi. Tikėkitės emocijų antplūdžio. Ši diena jums sėkminga ir žada puikių rezultatų. Pasistenkite nepraleisti jos bergždžiai, numatykite uždavinių ateičiai. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, kolegomis. Įvertinkite pagaliau kai kuriuos praeities įvykius ir pasidarykite išvadas. Vėžys (06 22–07 22). Labai sėkmingas laikas. Sulauksite pagalbos ir supratimo iš aplinkinių. Jiems atsimokėkite tuo pačiu, tačiau pasilaikykite sau savo nuomonę kai kuriais jautriais klausimais, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Liūtas (07 23–08 23). Šiandien nieko nevertinkite kategoriškai, nes bet kokie griežti sprendimai atsigręš prieš jus patį. Įsiklausykite į save, pasistenkite suprasti dabartinės būsenos priežastis ir stenkitės jas pašalinti. Mergelė (08 24–09 23). Šiandien ne visus sudėtingus klausimus, susijusius su aplinkinių bėdomis, jums pavyks išspręsti, tad nesistenkite kakta pramušti sienos. Svarstyklės (09 24–10 23). Patirsite malonumą skaitydamas gerą knygą ar žiūrėdamas puikų filmą. Taip stengsitės išvengti pilkos kasdienybės. Ir toliau nenuilsdami ieškokite visokių naujovių. Skorpionas (10 24–11 22). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, kils poreikis atvirai išsakyti emocijas jus dominančiam asmeniui. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų dabartinių pastangų rezultatas – nauji tikslai, susiję ir su darbu, ir su asmeniniu gyvenimu, šiuo metu priimti sprendimai bus teisingi ir atneš naudos. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į pasakų bei svajonių pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Vandenis (01 21–02 19). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Bus gana sunku objektyviai įvertinti įvykius, todėl rizikuojate susipainioti net pačiose paprasčiausiose gyvenimo situacijose. Žuvys (02 20–03 20). Šiandien galite tikėtis aplinkinių paramos sprendžiant keblius klausimus, susijusius su sutartimis, naujo darbo paieškomis ar asmeniniu gyvenimu.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje temperatūra vis rečiau kris žemiau nulio laipsnių, numatoma kritulių. Šiandien dieną temperatūra sieks 0–3 laipsnius šilumos. Naktį pasnigs, galima šlapdriba, bus nuo 0 laipsnių iki 2 laipsnių šilumos, rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, bus 5–6 laipsniai šilumos.

Šiandien, vasario 29 d.

0

+3

+3

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+2

Panevėžys

0

Utena

0

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.10 17.53 10.43 9.31 0.36

60-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 306 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +11 Berlynas +10 Brazilija +30 Briuselis +13 Dublinas +11 Kairas +18 Keiptaunas +23 Kopenhaga +7

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+14 +18 –2 –1 +6 +9 +13 +10

Praha +6 Ryga +1 Roma +16 Sidnėjus +23 Talinas 0 Tel Avivas +15 Tokijas +6 Varšuva +7

+2

0

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

0

Alytus

1–4 m/s

Vardai Domilė, Gustis, Nerdingas, Romanas, Silvanas, Tolvydas.

Pa­vo­jin­gas dre­bė­ji­mas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

0

+3

+1

0

3

+2

+5

+3

+1

3

+2

+3

+1

-1

8

rytoj

poryt

Ira­no ry­ti­nė­je da­ly­je įvy­kus vi­du­ti­nio stip­ru­mo že­mės dre­bė­ji­mui, vie­na­me mies­te­ly­je bu­vo su­žeis­t i še­ši žmo­nės ir ap­ga­d in­ta inf­rast­r uk­t ū­ra bei pa­sta­ tai. 5,4 ba­lo dre­bė­ji­mas re­tai gy­ve­na­ mą re­g io­ną su­pur­tė pir­ma­d ie­n į, apie 22 val. vie­tos lai­k u. Po­že­m i­n iai smū­ giai ap­ga­d i­no pa­s ta­t us, ke­l ius, van­ dens ka­na­lus Ra­va­ro mies­te, esan­ čia­me maž­daug už 750 km į ry­t us nuo Te­he­ra­no. Ira­nas yra seis­m iš­kai ak­t y­v ia­me re­g io­ne, to­dėl šio­je ša­ly­je daž­nai vyks­ta že­mės dre­bė­ji­mai – per pa­rą vi­du­t i­n iš­kai fik­suo­ja­mas vie­nas silp­nas po­že­m i­n is smū­g is. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Ne­lai­mė vir­to lai­me

„„At­ra­di­mas: dėl ši­lu­mos mai­nų ko­jų ga­luo­se žie­mą šu­nims ne­šą­la

le­te­nos. 

„Shutterstock“ nuo­tr.

Gam­tos su­kur­ta cent­ri­nė šil­dy­mo sis­te­ma Ar ka­da nors esa­te pa­gal­vo­ję, kaip šu­nys su­ge­ba vaikš­čio­ti snie­gu pli­ko­mis le­te­no­mis ir ne­su­šal­ti? Ja­po­ni­jos moks­li­nin­kai ma­no ra­ dę at­sa­ky­mą: šu­nų ko­jo­se vei­kia sa­vi­ta vi­di­nė „cent­ri­nio šil­dy­mo“ sis­te­ma. At­sa­ky­mas į šią mįs­lę glū­di krau­jo­ta­kos sis­te­mos ypa­ty­bė­ se, ne­lei­džian­čios šal­tiems pa­ vir­šiams at­vė­sin­ti ki­tų kū­no da­ lių, tei­gia va­ka­ri­nia­me To­ki­jo prie­mies­ty­je įsi­kū­ru­sio Ya­ma­za­ ki Ga­kue­no uni­ver­si­te­to pro­fe­so­ rius Hi­royos­hi Ni­no­miya. Šio­je sis­te­mo­je šil­tas de­guo­ nies pri­so­tin­tas ar­te­ri­nis krau­jas su­šil­do krau­ją, at­vė­su­sį dėl kon­ tak­to su šal­tu pa­vir­šiu­mi, prieš jam grįž­tant į šuns šir­dį ir cent­ ri­nę krau­jo­ta­kos sis­te­mą. „Šu­nų ko­jų ga­luo­se vyks­ta ši­lu­ mos mai­nai. Ar­te­ri­nis krau­jas te­ ka į le­te­nas ir šil­do ve­ni­nį krau­ ją, prieš šiam grįž­tant į šir­dį“, – H.Ni­no­miya nu­ro­dė ty­ri­mo iš­ va­do­se, pa­skelb­to­se žur­na­le „Ve­ te­ri­na­ry Der­ma­to­lo­gy“. „Ki­taip sa­kant, jų ko­jo­se vei­kia ši­lum­kai­čio sis­te­ma“, – pri­dū­rė

moks­li­nin­kas. H.Ni­no­miya ty­ ri­n ė­jo elekt­ro­n i­n iu mik­ros­ko­ pu už­kon­ser­v uo­t ų šu­n ų ko­j ų pre­pa­ra­tus ir nu­sta­tė, kad le­te­ nų pa­gal­v ė­l ė­se ar­te­r i­jos ir ve­ nos ei­n a vie­n os ša­l ia ki­t ų, to­ dėl iš šir­dies te­kan­tis šil­tes­nis krau­jas leng­vai su­šil­do at­vė­su­ sį krau­ją ve­no­se. Šie ši­lu­mos mai­nai pa­de­da pa­ lai­ky­ti pa­sto­vią tem­pe­ra­tū­rą le­te­ nų pa­gal­vė­lė­se, ne­tgi spau­džiant di­de­liam spei­gui. To­kia ši­lum­kai­ čio sis­te­ma bū­din­ga ne vien šu­ nims, bet ir ki­tiems gy­vū­nams, tarp jų del­fin ­ ams, nu­ro­dė H.Ni­ no­miya. Vis dėl­to šal­tį leng­vai iš­tve­ria ne vi­sų veis­lių šu­nys, nes ši sa­ vy­bė ga­li bū­ti su­ny­ku­si, vei­sė­ jams sie­kiant ki­to­kių spe­ci­fi­nių ypa­ty­bių. „Šu­nys ki­lo iš vil­kų, to­dėl jiems iki šiol šis tas iš­li­ko iš pro­tė­vių, – aiš­ki­no ty­rė­jas. – Tai ne­reiš­ kia, kad jiems de­rė­tų vi­są lai­ką laks­ty­ti po snie­gą. Mū­sų lai­kais esa­ma daug šu­nų veis­lių, ku­rios neišt­ve­ria šal­čio.“ BNS inf.

72-ejų Ne­pa­lo gy­ven­to­jas pri­pa­ žin­tas ma­žiau­siu pa­sau­ly­je vy­ru. Ne­pa­le, ku­ria­me stūk­so aukš­ čiau­sias pa­sau­ly­je kal­nas Eve­res­ tas, sek­ma­die­nį bu­vo už­fik­suo­tas dar vie­nas su aukš­čiu su­si­jęs re­ kor­das – šio­je ša­ly­je gy­ve­na ma­ žiau­sias pa­sau­ly­je vy­ras. Guin­nes­so pa­sau­lio re­kor­dų kny­gos at­sto­vai iš­ma­ta­vo Chand­ rą Ba­ha­du­rą Dan­gi ir nu­sta­tė, kad jo ūgis – 54,6 cm, to­dėl šis 72-ejų ne­pa­lie­tis pri­pa­žin­tas ma­žes­niu už anks­tes­nį re­kor­di­nin­ką – Jun­ rey Ba­la­win­gą iš Fi­li­pi­nų, ku­rio ūgis per­nai, kai jam su­ka­ko 18 me­ tų, bu­vo 59,7 cm. „Ge­ra ži­nia, kad Chand­ra Ba­ha­ du­ras Dan­gi yra ma­žiau­sias pa­sau­ ly­je te­be­gy­ve­nan­tis vy­ras“, – at­li­ kus ma­ta­vi­mus, sakė žurnalistams

Guin­nes­so pa­sau­lio re­kor­dų kny­ gos vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Crai­ gas Glen­day. „Jei­gu jam tik­rai 72-eji, jis yra vy­riau­sias žmo­gus iš ka­da nors ma­žiau­siais pri­pa­žin­tų vy­rų“, – nu­ro­dė C.Glen­day. Ch.B.Dan­gi, ki­lęs iš skur­džios ir neap­siš­vie­tu­sios šei­mos, gy­ve­ nan­čios ato­kia­me Ne­pa­lo re­gio­ ne, sa­kė nie­ka­da ne­gir­dė­jęs apie Eve­res­tą ir ne­ži­no­jęs, kad ga­li tap­ ti pa­sau­lio re­kor­di­nin­ku, kol vie­ nas me­die­nos pirk­lys, ap­lan­kęs jo ato­kų kai­me­lį praėjusį mė­ne­sį, nu­ spren­dė jį iš­ma­tuo­ti. Dėl sa­vo ma­ žo ūgio Ch.B.Dan­gi ta­po gar­se­ny­be sa­vo ne­tur­tin­go­je ša­ly­je. Praė­ju­sią sa­vai­tę jis pir­mą­kart skri­do lėk­tu­ vu, ke­liau­da­mas iš Rim­cho­lio kai­ mo, ku­ria­me gy­ve­na, į sos­ti­nę Kat­

man­du, esan­čią už 267 ki­lo­met­rų į ry­tus, kad su­si­tik­tų su Guin­nes­so pa­rei­gū­nais. „Man ge­rai. Jau­čiuo­si lai­min­ gas,– sa­kė Ch.B.Dan­gi, lai­ky­da­mas du įrė­min­tus ser­ti­fik ­ a­tus. – No­riu ke­liau­ti po pa­sau­lį ir gar­sin­ti sa­vo ša­lies var­dą.“ Ch.B.Dan­gi, ku­rio tė­vai mi­rė, kai jis bu­vo paaug­lys, šiuo me­tu gy­ve­na su sa­vo bro­liu ir sa­ko, kad tuok­tis ne­ke­ti­na. Jo šei­ma ne­ži­no, ko­dėl Ch.B.Dan­gi lio­vė­si au­gęs, nes dau­gu­mo­je Ne­pa­lo kai­mų iki šiol ne­priei­na­ma net pa­pras­čiau­ sia me­di­ci­nos prie­žiū­ra. Ma­žiau­ sias pa­sau­ly­je vy­ras nie­ka­da nė­ ra lan­kę­sis pas gy­dy­to­ją. Pen­ki jo bro­liai ir dvi se­se­rys yra nor­ma­ laus ūgio. BNS inf.

„„Nau­da: jei ne re­kor­diš­kai ma­žas ūgis, Ch.B.Dan­gis var­gu ar ka­da nors bū­tų iš­vy­kęs iš gim­to­jo Ne­pa­lo. AFP nuo­tr.

2012-02-29 Kauno diena  
2012-02-29 Kauno diena  

Dienraštis Kauno diena

Advertisement