Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS tikros sostinės Sun­kiai be­si­ver­čian­ čios tu­riz­mo bend­ro­ vės pa­ker­ta žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą vi­sa rin­ka. Eko­no­mi­ka 5p.

antradienis, vasario 28 d., 2012 m. Nr. 48 (1247)

Dvi­ra­ti­nin­kai į atei­tį žvel­gia op­ti­mis­tiš­kai, nors ne­sle­pia, kad pro­ble­mų ne­trūks­ta. Spor­tas 11p.

diena.lt

1 Lt

Ar iš tie­sų Ru­si­jo­ je če­čė­nų su­ki­lė­liai ke­ti­no nu­žu­dy­ti pa­ tį V.Pu­ti­ną? Pa­sau­lis 12p.

Prem­je­ras ei­na va bank

Pap­ras­čiau­sia žmo­gų, tu­ rin­tį pro­ble­mų dėl al­ko­ ho­lio, im­ti ir iš­mes­ti. Ta­ čiau tai per di­de­lė pra­ ban­ga. Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Sau­lius­ Skver­ne­lis

9p.

Miestas

2p.

Ar at­gims Sa­pie­gų rū­mai? Ke­lios de­šim­tys vil­nie­čių su­si­rin­ko į pir­mą­ją eks­kur­si­ją po Sa­pie­gų rū­ mus, tiks­liau, po jų griu­vė­sius. Re­ gis, kiek­vie­na ar­ka, sie­na ir iš­dau­žy­ ta sa­lė ver­kia rū­mų įkū­rė­jo Ka­zi­mie­ ro Sa­pie­gos. Ta­čiau mies­tas su­tei­kia vil­tį, kad po ke­le­rių me­tų rū­mai at­ gims nau­jam gy­ve­ni­mui. Res­tau­ra­ ci­jos pro­jek­tas jau pa­reng­tas.

Svei­ka­ta „„Priešp­rie­ša: nors Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė at­vi­rai už­sto­ja FNTT va­do­vus at­lei­du­sį R.Pa­lai­tį, Vy­riau­sy­bės va­do­vas A.Ku­bi­lius (nuotr.) jos au­to­

ri­te­to ne­be­pai­so. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

At­leis­tų Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vų gin­ti sto­jęs prem­ je­ras, ro­dos, ne­be­bi­jo nei koa­li­ci­jos par­tne­rių, nei Pre­zi­den­tės. Vis gar­siau ke­lia­ mas ir klau­si­mas – ar And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė iš­si­lai­kys iki Sei­mo rin­ki­mų?

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Lauk­ta po­li­ti­nio re­kor­do

Maž­daug prieš me­tus im­ta pro­gno­ zuo­ti, kad A.Ku­bi­lius ga­li tap­ti pir­ muo­ju prem­je­ru nau­jau­sio­je Lie­tu­ vos is­to­ri­jo­je, iš­bu­vu­siu sa­vo po­ste vi­są ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją – nuo vie­nų Sei­mo rin­ki­mų iki ki­tų. Ta­ čiau prieš po­rą sa­vai­čių pra­si­dė­jęs

skan­da­las, su­si­jęs su FNTT va­do­ vy­bės at­lei­di­mu, gra­si­na val­dan­ čio­sios koa­li­ci­jos ir jos su­for­muo­ tos Vy­riau­sy­bės sta­bi­lu­mui. Tai­gi, ir pa­čiam prem­je­rui. Jau ne­beat­me­ta­ma, kad, li­kus vos ke­liems mė­ne­siams iki spa­lį vyk­ sian­čių Sei­mo rin­ki­mų, A.Ku­bi­liui ga­li tek­ti trauk­tis iš Vy­riau­sy­bės va­do­vo pa­rei­gų. To­kiu at­ve­ju ar­ba da­bar­ti­nė

4

Me­nin­gi­tas bi­jo šva­ros

8p.


2

antrADIENIS, vasario 28, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Įsi­lie­jo į aso­cia­ci­ją Vil­niaus ki­no biu­ras ofi­cia­liai ta­ po vi­so pa­sau­lio ki­no biu­rus vie­ ni­jan­čios Tarp­tau­ti­nės fil­mų ko­ mi­si­jos aso­cia­ci­jos (angl. – As­so­ cia­tion of Film Com­mi­sio­ners In­ ter­na­tio­nal, AF­CI) na­riu.

Veng­ri­jai ir Len­ki­jai. Be to, esa­me pir­mie­ji iš Bal­ti­jos ša­lių, priim­ti į šią aso­cia­ci­ją“, – sa­kė J.Pa­zi­kai­tė. Biu­ras prieš mė­ne­sį taip pat ta­ po Eu­ro­pos ki­no ko­mi­si­jos tink­ lo na­riu. VD inf.

Vil­niaus ki­no biu­ro di­rek­to­rės Jū­ra­tės Pa­zi­kai­tės tei­gi­mu, tu­rė­ da­mas na­rys­tę šio­je or­ga­ni­za­ci­ jo­je Vil­nius, taip pat ir vi­sa Lie­ tu­va, įgau­na di­de­lį kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą prieš ša­lis kai­my­nes. „Mus su na­rys­te ypač svei­ki­no pa­ts Tarp­tau­ti­nės fil­mų ko­mi­si­ jos aso­cia­ci­jos va­do­vas Ke­vi­nas Clar­kas. Jis pa­brė­žė, kad na­rys­tė or­ga­ni­za­ci­jo­je iš vi­sų Ry­tų Eu­ro­ pos ša­lių iki šiol bu­vo su­teik­ta tik

Lan­ky­to­jai ne­nu­vy­lė Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį praū­žu­si Vil­ niaus kny­gų mu­gė su­trau­kė pa­ na­šiai tiek pat lan­ky­to­jų, kiek ir per­nai. 2011-ie­ji mu­gei bu­vo re­ kor­di­niai, ją ap­lan­kė 61,8 tūkst. žmo­nių.

įvai­rių ren­gi­nių: kny­gų pri­sta­ty­ mų, su­si­ti­ki­mų su au­to­riais, dis­ ku­si­jų, fil­mų per­žiū­rų, me­no pa­ ro­dų, ap­do­va­no­ji­mų, kon­cer­tų. Mu­gė vy­ko va­sa­rio 23–26 d. BNS, VD inf.

Pre­li­mi­na­riai ma­no­ma, kad šie­ met mu­gės lan­ky­to­jų skai­čius pa­ na­šus. Pa­ro­dų rū­mai „Li­tex­po“, ku­riuo­se tra­di­ciš­kai vy­ko mu­gės ren­gi­niai, tiks­les­nius skai­čius ža­ da pa­teik­ti kiek vė­liau, nes skai­ čia­vi­mas dar vyks­ta. Kny­gų mu­ gė­je, lai­ko­mo­je vie­nu di­džiau­sių kul­tū­ri­nių ren­gi­nių Lie­tu­vo­je, lan­kė­si dvi de­šim­tys gar­bių sve­ čių iš už­sie­nio. Bu­vo apie 300

B.Gal­di­kas vi­zi­tas Į Lie­tu­vą at­vyks­ta gam­to­sau­gi­ nin­kė pro­f. Bi­ru­tė Gal­di­kas. Ko­vo 1 d. Vil­niaus ro­tu­šė­je nu­ma­ty­tas jos kny­gos „Ro­jaus at­spin­džiai: ma­no gy­ve­ni­mas Bor­neo sa­lo­je su oran­gu­ta­nais“ pri­sta­ty­mas.

fe­so­rės iš­gy­ve­ni­mus: vy­ro neiš­ ti­ki­my­bę su auk­le iš Indonezijos, už­gi­mu­sią mei­lę vie­tos da­ja­kui, pa­vo­jin­gus su­si­dū­ri­mus su bra­ ko­nie­riais. VD inf.

Pa­sau­li­nio gar­so moks­li­nin­kė, ant­ro­po­lo­gė pro­f. B.Gal­di­kas sa­ vo kny­go­je da­li­ja­si ne­pap­ras­ta pa­tir­ti­mi, su­kaup­ta ko­ne 40 me­ tų ste­bint ir ty­ri­nė­jant oran­gu­ta­ nus, gy­ve­nant In­do­ne­zi­jos miš­ kuo­se. Ang­lų, vo­kie­čių, pran­cū­zų ir lie­tu­vių kal­bo­mis iš­leis­ta kny­ ga at­sklei­džia ne tik šių pri­ma­tų ir šiuo­lai­nio žmo­gaus pa­na­šu­mus, bet ir ypa­tin­gus as­me­niš­kus pro­

Mi­li­jo­ni­nės in­ves­ti­ci­jos „Bio­techp­har­ma“ į moks­li­nių ty­ ri­mų ir eks­pe­ri­men­ti­nės plėt­ ros cent­rą Vil­niaus Vi­so­rių ra­jo­ ne in­ves­tuos 56 mln. li­tų. Pas­ta­tų komp­lek­so sta­ty­bas ir įren­gi­mą pla­nuo­ja­ma už­baig­ti šie­met.

Įmo­nė anks­čiau skel­bė, jog, ati­ da­rius moks­li­nių ty­ri­mų ir eks­ pe­ri­men­ti­nės plėt­ros cent­rą, ti­ ki­ma­si, kad 2013–2015 m. įmo­nės pa­slau­gų eks­por­to apim­tis sieks apie 36 mln. li­tų. BNS, VD inf.

Nau­ja­me 3,5 tūkst. kv. m plo­ to cent­re bus įreng­ta ban­do­mų­jų bio­tech­no­lo­gi­nių vais­tų kū­ri­mo la­bo­ra­to­ri­ja, į pa­sta­tą bus per­kel­ tas ir iš­plės­tas įmo­nės moks­li­nių ty­ri­mų pa­da­li­nys. Šiuo me­tu bai­ gia­mi sta­ty­bos dar­bai, įren­gia­mos la­bo­ra­to­ri­jos. Iš vi­so į pro­jek­tą bus in­ves­tuo­ta 56 mln. li­tų, iš jų be­veik 38 mln. li­tų – ES pa­ra­ma ir apie 14 mln. li­tų – „UniC­re­dit Bank“ su­teik­ta il­ga­lai­kė pa­sko­la.

Kal­ban­ti Sa­pie­gų rū Ke­lios de­šim­tys vil­nie­čių su­si­rin­ko į pir­ mą­ją eks­kur­si­ją po Sa­pie­gų rū­mus, tiks­ liau, po jų griu­vė­sius. Re­gis, kiek­vie­na ar­ ka, sie­na ir iš­dau­žy­ta sa­lė ver­kia rū­mų įkū­rė­jo Ka­zi­mie­ro Sa­pie­gos. Ta­čiau mies­ tas su­tei­kia vil­tį, kad po ke­le­rių me­tų rū­ mai at­gims nau­jam gy­ve­ni­mui. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

baž­ny­čia, Die­vai ži­no kas“, – pa­ sa­ko­jo E.Pur­lys.

Va­sa­ros re­zi­den­ci­ja

Sa­pie­gų ka­vos na­mai

Va­kar ry­tą di­džiu­lis bū­rys Vil­niaus is­to­ri­jai nea­be­jin­gų mies­te­lė­nų su­ si­rin­ko sos­ti­nės An­ta­kal­nio mik­ro­ ra­jo­ne esan­čia­me Sa­pie­gų par­ke. Čia pra­si­dė­jo pro­jek­to au­to­rių ir už­sa­ko­ vų su­reng­ta eks­kur­si­ja, ku­rios tiks­ las – su­pa­žin­din­ti mies­tie­čius su da­bar­ti­ne Sa­pie­gų rū­mų būk­le. Su­si­rin­ku­siems ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do­sau­gos eks­per­tas Eval­das Pur­lys pa­pa­sa­ko­jo apie Sa­pie­gų an­ samb­lio ar­chi­tek­tū­rą ir struk­tū­rą. Sa­pie­gos tu­rė­jo ne vie­ną gi­mi­nės būs­ti­nę Lie­tu­vos Didžiosios Kuni­ gaikštystės (LDK) teritorijoje, taip pat – rū­mus Vil­niaus cent­re. Šie rūmai, kaip ro­do vi­si is­to­ri­niai šal­ ti­niai, bu­vo už­mies­čio va­sa­ros re­zi­ den­ci­ja – An­ta­kal­nis tuo me­tu, kai bu­vo sta­to­mi rū­mai, bu­vo už mies­ to ri­bų. Juo­kais Sa­pie­gų rū­mai va­ di­na­mi ir vil­nie­tiš­kuo­ju Ver­sa­liu. „Aš juo­kau­da­mas juos va­di­nu Sa­ pie­gų va­sa­ros na­me­liu. Įė­ji­mai be­ veik į vi­sus kam­ba­rius rū­muo­se bu­vo tie­siai iš lau­ko. Tai kaip čia ga­li ne­bū­ti va­sa­ros re­zi­den­ci­ja“, – svars­tė ar­chi­tek­tas E.Pur­lys. 1891 m. jau bu­vo su­for­muo­ta idė­ ja dėl Tri­ni­to­rių baž­ny­čios ir vie­ nuo­ly­no. Ar­chi­tek­tas pa­pa­sa­ko­jo, kad anks­čiau, kur da­bar nuo pa­grin­di­nių par­ko var­tų žiū­rint į kai­ rę ma­ty­ti gel­to­nas pa­sta­tas, tru­pu­tį ar­čiau nei jis bu­vo šiau­ri­nė par­ ko tvo­ra, o jo­je – di­de­li iš­kil­min­gi var­tai. Už jų bu­vo šven­to­rius, to­ je pa­čio­je ašy­je – šven­to­riaus var­ tai. Par­ko var­tai nu­griau­ti XIX a. pa­bai­go­je, o šven­to­riaus var­tai – apie 1970-uo­sius. De­ši­nė­je par­ko pu­sė­je sto­vė­jo me­di­nė tvo­ra. Jo­je taip pat bu­vo var­te­liai. „Ko­dėl jiems to­kia di­de­lė gar­ bė? To­dėl, kad ten bu­vo su­pla­nuo­ tas si­met­riš­kas pa­sta­tas. Gal ir ne

Pro var­tus, kur da­bar įva­žiuo­ja­ma į par­ko te­ri­to­ri­ją, anks­čiau įva­žiuo­ ti ne­bu­vo ga­li­ma. Tik įei­ti. Sto­vė­ da­mas prie šių var­tų ir žiū­rė­da­mas tie­siai į ki­to­je par­ko pu­sė­je esan­ čius Sa­pie­gų rū­mus pa­grin­di­nio jų įė­ji­mo tie­siai prieš sa­ve ne­ma­tai. „Pap­ras­tai, jei yra pa­grin­di­nė alė­ja, rū­mai sto­vi tie­siai. O šie yra pa­si­su­kę. Ir daž­niau­siai ga­le­ri­ja bū­ na tik vie­na: ar­ba vie­nam ga­le, ar­ ba ki­tam. Čia prie se­no pa­sta­to pri­ lip­dy­tos ga­le­ri­jos iš abie­jų pu­sių“, – sto­vin­tiems par­ke žmo­nėms apie rū­mų ar­chi­tek­tū­ri­nius spren­di­mus pa­sa­ko­jo ar­chi­tek­tas. Paž­vel­gus į tvo­ros, ei­nan­čios pa­lei An­ta­kal­nio gat­vę, kai­rį kam­pą, ma­ ty­ti ne­di­de­lis pa­sta­tas, ku­ris bu­vo va­di­na­mas so­do na­me­liu. Ten gy­ve­ no so­di­nin­kas, pri­žiū­rė­jęs vi­są par­ ką. Pa­sa­ko­ja­ma, kad Sa­pie­gos tu­rė­ jo sa­vo ka­vos na­mus. Tai bu­vo vie­na pir­mų­jų ka­vi­nių Vil­niu­je, tie­sa, pu­ siau pri­va­ti. „Tai­gi ten, kur sto­vi so­ di­nin­ko na­me­lis, bu­vo ne tik ka­vi­nė pa­sta­ty­ta, bet ir va­di­na­mo­ji fi­gar­ nia, ar­ba, iš­ver­tus į lie­tu­vių kal­bą, – oran­že­ri­ja“, – at­sklei­dė ar­chi­tek­tas. Nes vis­kas iš­ny­ko

Pe­rė­jęs par­ką, už var­tų ir gat­vės at­si­du­ri ša­lia Sa­pie­gų rū­mų. Vi­si ūki­niai pa­sta­tai sto­vė­jo kai­rė­je rū­ mų pu­sė­je. Bu­vo ga­na di­de­lis ūki­ nis kie­mas, ja­me – dau­giau­sia ne­ di­de­li me­di­niai pa­sta­tai. Ten bu­vo ir alaus da­ryk­la, ark­li­dės. Ša­lia rū­ mų esan­tis bokš­tas pa­sta­ty­tas apie 1900 m. E.Pur­lio tei­gi­mu, dar kai vei­kė li­go­ni­nė, tai bu­vo jų in­di­vi­ dua­lus van­den­tie­kis. Da­bar į rū­mų vi­dų užei­ti ga­li­ ma tik dė­vint šal­mą. Už­li­pus laip­ tais at­si­du­ri prie­me­nė­je, iš jos ga­li pa­tek­ti į dvi erd­vias sa­les de­ši­nė­

„„At­gims: pa­va­sa­rį prasidės Sa­pie­gų r

mams barokinio stiliaus išvaizdą, bu

Ten, kur sto­vi so­di­ nin­ko na­me­lis, bu­vo ne tik ka­vi­nė pa­sta­ ty­ta, bet ir va­di­na­ mo­ji fi­gar­nia, ar­ba, iš­ver­tus į lie­tu­vių kal­bą, – oran­že­ri­ja. je. Anks­čiau bu­vo dve­jos me­ta­li­ nės laip­ti­nės, bet laip­tų šiuo me­tu nė­ra – jie pa­vog­ti prieš 2005-uo­ sius. Da­bar rū­muo­se yra tik su­kal­ ti me­di­niai. Įė­jus prie­šais ma­ty­ti kam­ba­rys. Anks­čiau tai bu­vo vie­na erd­vė, jo­je bu­vo di­džiu­liai laip­tai į ant­rą aukš­ tą. Į šią erd­vę pa­tek­ti neį­ma­no­ma, nes išar­dy­tos grin­dys, čia vy­ko ka­

Trum­pa is­to­ri­nė ap­žval­ga Pra­ban­gius rū­mus 1689–1692 m. pa­ sta­tė Ka­zi­mie­ras Sa­pie­ga – vie­nos ga­ lin­giau­sių Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­ gaikš­tys­tės (LDK) šei­mų at­sto­vas – LDK et­mo­nas, Vil­niaus vai­va­da. Rū­ mai Sa­pie­gų gi­mi­nei pri­klau­sė vi­są XVIII a. 1809 m. rū­muo­se ir juos su­ pan­čio­je te­ri­to­ri­jo­je įsteig­ta ka­ro li­go­ni­ nė. Ba­ro­ki­niuo­se ma­žai per­pla­nuo­tuo­ se rū­muo­se li­go­ni­nė vei­kė iki 1843 m. Ta­da bu­vo pa­reng­tas pro­jek­tas, pa­gal ku­rį per 1843–1848 m. re­konst­ruk­ci­ ją rū­mai įga­vo ir šian­dien ma­to­mą iš­ vaiz­dą, o li­go­ni­nė – iki šių die­nų ne­ daug te­pa­ki­tu­sią vi­daus pla­ni­nę, erd­ vi­nę struk­tū­rą: nau­jai įreng­ti per­den­ gi­niai virš pir­mo, ant­ro ir tre­čio aukš­ to, paaukš­tin­tas pa­sta­tas, nau­jai įreng­

ta sto­go konst­ruk­ci­ja, laip­tai, pa­sta­ty­ tas ap­va­lus prie­sta­tas. Su­nai­kin­ta vi­sa in­ter­je­ro puo­šy­ba. 1927–1928 m. bu­v u­siuo­se rū­muo­ se įreng­ta uni­ver­si­te­ti­nė akių kli­ni­ka. Išar­džius dvie­jų pir­mo aukš­to pa­tal­pų skliau­tus, įreng­tos dvi nau­jos laip­ti­nės. Šiek tiek pa­keis­tos tre­čio ir iš da­lies kai ku­rios ant­ro aukš­to vi­daus erd­vės – vi­ so­kio­mis prie­mo­nė­mis bu­vo ieš­ko­ma bū­dų, kaip ap­švies­ti pa­sta­to cent­ri­nės da­lies pa­tal­pas, ku­rios ap­te­mo, kai bu­ vo už­mū­ry­tos ga­le­ri­jų ar­kos. Nuo 1992 m. rū­mai sto­vi tuš­ti. 2005 m. jie per­leis­ti VĮ Vals­ty­bės tur­to fon­dui. 2009 m. rū­mai per­duo­ti Kul­tū­ros pa­ vel­do de­par­ta­men­tui prie Kul­tū­ros mi­ nis­te­ri­jos. Sa­pie­gų re­zi­den­ci­jos, Tri­ni­

Valdovų rūmų nuotr.

to­rių vie­nuo­ly­no ir li­go­ni­nės sta­ti­nių komp­lek­sas 2001 m. ko­vo 13 d. įtrauk­ tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą ir nuo 2005 m. yra sau­go­mas vals­ty­bės.


3

antrADIENIS, vasario 28, 2012

miestas

4p.

Konstitucinis teismas Vyriausybei priminė seną klaidą.

ū­mų is­to­ri­ja

Per gimtadienį sust­rei­ka­vo K.Pruns­kie­nės svei­ka­ta Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos (LLP) pir­mi­nin­kė Ka­zi­mi­ra Pruns­kie­nė su­tri­kus svei­ka­tai bu­vo pa­gul­dy­ ta į li­go­ni­nę. Jos būk­lė sta­bi­li, ta­ čiau įta­ria­ma, kad po­li­ti­kė pa­ty­ rė in­sul­tą.

Tai va­kar pa­tvir­ti­no LLP sek­re­ to­ria­to at­sto­vė Dan­guo­lė Taut­vy­ die­nė. Pa­sak jos, K.Pruns­kie­nė į San­ta­riš­kių kli­ni­kas Vil­niu­je pa­ gul­dy­ta sek­ma­die­nio va­ka­rą. „Ga­li bū­ti, kad bu­vo in­sul­tas, šiuo me­tu at­lie­ka­mi ty­ri­mai“, – sa­kė LLP at­sto­vė ir pri­dū­rė, kad K.Pruns­kie­nė yra rea­ni­ma­ci­jo­je. „Svei­ka­tos su­tri­ki­mas ga­na rim­ tas, su­si­jęs su krau­jo­ta­ka. Būk­lė sta­bi­li“, – sa­kė D.Taut­vy­die­nė. Ji paaiš­ki­no, kad, pa­blo­gė­jus K.Pruns­kie­nės svei­ka­tai, bu­vu­ siai Lie­tu­vos prem­je­rei iš­kvies­ ta grei­to­ji. Pra­ne­ša­ma, jog li­ga K.Pruns­kie­nę už­klu­po sek­ma­die­ nį, kai ji tu­rė­jo švęs­ti sa­vo gim­ta­ die­nį. politikė yra gi­mu­si 1943 m. va­sa­rio 26 d. K.Pruns­kie­nė 1990–1991 m. ėjo mi­nist­ro pir­mi­nin­ko pa­rei­ gas pir­mo­jo­je Vy­riau­sy­bė­je at­

kū­rus Nep­rik­lau­so­my­bę. 2004– 2008 m. ji bu­vo Lie­tu­vos že­mės ūkio mi­nist­rė. 2009 m. gruo­džio 5 d. Vil­niu­je K.Pruns­kie­nė įstei­gė nau­ją par­ti­ ją – Lie­tu­vos liau­dies są­jū­dį (LLS). Są­jū­džio pir­mi­nin­kė kaip vie­ną iš dau­ge­lio nau­jos par­ti­jos tiks­lų įvar­di­jo „pa­lan­kiai at­si­suk­ti į Ru­ si­ją, Ka­zachs­ta­ną ar Bal­ta­ru­si­ją“. O 2010 m. va­sa­rio 4 d. Tei­sin­gu­ mo mi­nis­te­ri­ja at­si­sa­kė re­gist­ruo­ti šią par­ti­ją, nes jos įsta­tuo­se ne­bu­ vo api­brėž­ta val­dy­mo or­ga­nų rin­ ki­mų tvar­ka, ne­su­de­rin­tos są­vo­ kos ir pan. 2010 m. ba­lan­džio 20 d. par­ti­ja sėk­min­gai įre­gist­ruo­ta da­ bar­ti­niu pa­va­di­ni­mu LLP. Pas­ta­ruo­ju me­tu K.Pruns­kie­ nei te­ko pa­tir­ti ne­ma­žai iš­ban­dy­ mų. Prieš mė­ne­sį iš Lie­tu­vos Nep­ rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rės jos par­ti­jos būs­ti­nė­je bu­vo pa­vog­ta 30 tūkst. li­tų su­ma įvai­ria va­liu­ta. D.Taut­vy­die­nė tei­gė, kad kol kas po­li­ti­kės svei­ka­tos ty­ri­mo re­zul­ ta­tų dar nė­ra. Jų lau­kia­ma va­ka­re. Paš­ne­ko­vės tvir­ti­ni­mu, K.Pruns­ kie­nės svei­ka­tos būk­lė sta­bi­li. BNS, VD inf.

„„Su­ne­ga­la­vo: pra­ne­ša­ma, kad

li­ga K.Pruns­kie­nę už­klu­po sek­ ma­die­nį, kai ji tu­rė­jo švęs­ti sa­vo gim­ta­die­nį.  To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ka­ziu­ko mu­gė kei­čia trans­por­to marš­ru­tus

rū­mų restauracija. Išsaugant vertingąsias jų savybes ketinama grąžinti rū­ uvusią iki XIX a. rekonstrukcijos.  Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

si­nė­ji­mai. Daug kas rū­muo­se pa­ ki­tę, ta­čiau yra ir iš­li­ku­sių uni­ka­lių de­ta­lių, pa­vyz­džiui, pa­sta­to išo­ rės lip­dy­ba, ap­va­dai, pir­mo aukš­ to ar­kos ir pan. Da­bar­ti­nę iš­vaiz­dą jie įga­vo po XIX a. vi­du­ry­je vy­ku­ sios re­konst­ruk­ci­jos. E.Pur­lys pra­si­ta­rė, kad, pra­dė­jus re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, pla­nuo­ja­ma įreng­ti vie­ną kam­ba­rį, ku­ria­me bū­tų pa­tei­kia­ma vi­sa nau­jau­sia me­džia­ ga, ar­cheo­lo­gi­nai ra­di­niai. „Su sta­ ty­bi­nin­kais ta­ria­ma­si, kad bus kam­ ba­rys, tik ne­ži­nau kur, ku­ria­me bus vi­sa nau­jau­sia in­for­ma­ci­ja apie tai, kas ran­da­ma. Kai bus pra­dė­ta res­ tau­ra­ci­ja, bus ma­ty­ti, ką ra­si­me. Yra min­tis reng­ti ir ne­di­de­les eks­kur­si­ jas“, – sa­kė eks­kur­si­jos gi­das. Vie­šas pro­jek­to pri­sta­ty­mas

Ši eks­kur­si­ja bu­vo tar­si įžan­ga į ry­toj, va­sa­rio 29 d., Na­cio­na­li­nė­je

dai­lės ga­le­ri­jo­je vyk­sian­tį ofi­cia­lų LDK di­di­kų Sa­pie­gų rū­mų ir par­ko komp­lek­so res­tau­ra­ci­jos pro­jek­to pri­sta­ty­mą. Šių me­tų pa­va­sa­rį pra­ si­dė­sian­ti rū­mų res­tau­ra­ci­ja pa­sta­ ruo­ju me­tu ke­lia itin daug dis­ku­ si­jų. Vie­šas pro­jek­to pri­sta­ty­mas ir pro­fe­sio­na­li dis­ku­si­ja, ren­gė­jų ma­ ny­mu, pa­dės iš­siaiš­kin­ti, kaip ge­ riau­sia at­skleis­ti vi­są Sa­pie­gų an­ samb­lio ir rū­mų is­to­ri­ją. Paž­velg­ti, ko­kiais prin­ci­pais de­ri­na­mi nau­jai at­ku­ria­mi ele­men­tai ir iš­li­ku­sios au­ten­tiš­kos de­ta­lės, kaip iko­nog­ ra­fiš­kai grin­džia­ma bū­si­ma res­ tau­ruo­tų rū­mų ar­chi­tek­tū­ra. Pris­ta­tant res­tau­ra­ci­jos pro­jek­tą bus pa­tei­kia­mi is­to­ri­niai ir ar­chi­ tek­tū­ri­niai Sa­pie­gų rū­mų ty­ri­mai, taip pat vaiz­di­nė me­džia­ga. Pro­ jek­to pri­sta­ty­mą ir dis­ku­si­ją mo­ de­ruos dr. Kris­ti­na Sa­ba­liaus­kai­tė ir ar­chi­tek­tas Lu­kas Re­ke­vi­čius.

Šį sa­vait­ga­lį vyks­tant Ka­ziu­ko mu­gei bus pa­keis­tas trans­por­to eis­mas cent­ri­nė­je mies­to da­ly­je.

mo, Jo­gai­los, Vil­niaus, Kal­va­ri­ jų gat­vė­mis, to­liau – se­ną­ja tra­sa.

Nuo ko­vo 2 d. 6 val. iki ko­vo 4 d. 24 val. bus drau­džia­mas trans­ por­to eis­mas Ge­di­mi­no pro­spek­ tu, T.Vrub­levs­kio, Šven­ta­ra­gio, Pi­lies, Di­džią­ja, Bar­bo­ros Rad­vi­ lai­tės, Mai­ro­nio ir Aukš­tai­čių gat­ vė­mis bei jų priei­go­se. Dėl mu­ gės ren­gi­nių mi­nė­to­mis die­no­mis bus pa­keis­tos ir vie­šo­jo trans­por­ to marš­ru­tų tra­sos. Ko­vo 2–4 d. 10 marš­ru­to Fa­ bijoniškės–Markučiai au­to­bu­sai į Mar­ku­čius nuo Ža­lio­jo til­to va­ žiuos Vil­niaus, Jo­gai­los, Py­li­mo, Ba­zi­li­jo­nų, M.Dauk­šos, Žiup­ro­ nių, Su­ba­čiaus gat­vė­mis, to­liau – se­ną­ja tra­sa. Į Fa­bi­jo­niš­kes nuo Su­ba­čiaus gat­vės va­žiuos Žiup­ro­ nių, M.Dauk­šos, Ba­zi­li­jo­nų, Py­li­

Vai­ruo­to­jai pra­šo­ mi bū­ti ati­dūs, ste­ bė­ti ke­lio ženk­lus ir lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių. 11 marš­ru­to Žvėrynas–Užupis– Senamiestis au­to­bu­sai link Užu­pio nuo Pa­mėn­kal­nio gat­vės va­žiuos Py­ li­mo, Ba­zi­li­jo­nų, M.Dauk­šos, Žiup­ ro­nių, Su­ba­čiaus, Za­ra­sų gat­vė­mis iki Olan­dų ir Ste­po­no Ba­to­ro gat­ vių žie­do. Į Žvė­ry­ną va­žiuos Za­ra­sų, Su­ba­čiaus, Žiup­ro­nių, M.Dauk­šos, Ba­zi­li­jo­nų, Py­li­mo, Pa­mėn­kal­nio gat­vė­mis, to­liau – se­ną­ja tra­sa.

33 marš­ru­to Pašilaičiai–Bal­ tupiai–Rinktinės gatvė–Sukilė­ lių gatvė–Guriai au­to­bu­sai į Gu­ rius nuo Ka­ra­liaus Min­dau­go til­to va­žiuos Ar­se­na­lo, T.Kos­ciuš­kos, Olan­dų, Za­ra­sų, P.Vi­šins­kio gat­ vė­mis, to­liau – se­ną­ja tra­sa. Iš Gu­rių į Pa­ši­lai­čius nuo P.Vi­šins­ kio gat­vės va­žiuos Za­ra­sų, Olan­ dų, T.Kos­ciuš­kos, Ar­se­na­lo gat­ vė­mis, Ka­ra­liaus Min­dau­go til­tu, to­liau – se­ną­ja tra­sa. Mi­nė­to­mis die­no­mis 88 marš­ ru­to Nep­rik­lau­so­my­bės aikštė– Gedimino prospektas–Mairo­ nio gatvė–Rotušė ir 89 marš­ru­to Nep­rik­lau­so­my­bės aikštė–Ge­ dimino prospektas–Rotušė– Maironio gat­vė au­to­bu­sai ne­va­ žiuos. Vai­ruo­to­jai pra­šo­mi bū­ti ati­ dūs, ste­bė­ti ke­lio ženk­lus ir lai­ ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių.

Rū­mų res­tau­ra­ci­ja Ke­ti­na­ma mak­si­ma­liai ati­deng­ti ir res­tau­ruo­ti XVII a. pa­bai­gos ba­ro­ko rū­mų ar­chi­tek­tū­rą, au­ten­tiš­kus mū­ rus ir de­ko­rą. Pla­nuo­ja­ma šo­ni­niuo­ se fa­sa­duo­se ati­deng­ti pir­mo ir ant­ ro aukš­to ga­le­ri­jų ar­kas, res­tau­ruo­ ti nu­ta­šy­tus rū­mų fa­sa­duo­se bu­vu­ sius ba­ro­ko ar­chi­tek­tū­ros ele­men­ tus ir kt. Pas­ta­to vi­du­je nu­ma­to­ma ati­deng­ti ir res­tau­ruo­ti vi­sas XVII a. pa­bai­gos ba­ro­ko rū­mų du­rų ir lan­ gų an­gas, at­sta­ty­ti di­džiuo­sius laip­ tus, at­kur­ti ba­liust­ra­dą ša­lia laip­tų. Pro­jek­ti­niuo­se pa­siū­ly­muo­se nu­ ma­to­ma iš­sau­go­ti XIX a. prie­sta­tą prie ry­ti­nio rū­mų fa­sa­do, ati­deng­ ti jo už­mū­ry­tus lan­gus, res­tau­ruo­ti apar­dy­tus frag­men­tus.

7

metus

Sapiegų rūmai yra valstybės saugomas objektas.

„„Pa­to­gu­mas: tra­di­ciš­kai per Ka­ziu­ko mu­gę Vil­niaus cent­rą oku­puo­ja pės­tie­ji – pre­kiau­to­jai ir pir­kė­jai. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


4

antrADIENIS, vasario 28, 2012

lietuva

Prem­je­ras ei­na va bank val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja su­ 1 for­muo­tų nau­ją Mi­nist­rų ka­bi­ne­tą, va­do­vau­ja­mą ne

A.Ku­bi­liaus, ar­ba šios ini­cia­ty­vos im­tų­si opo­zi­ci­ja, gal­būt pa­de­da­ma da­lies da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų. Ki­ta ga­li­ma išei­tis – iki rin­ki­mų ve­ge­tuo­jan­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­ bė, re­mia­ma da­lies da­bar­ti­nės Sei­ mo opo­zi­ci­jos. Bet neat­me­ta­ma ir tai, kad val­ dan­tie­ji vis dėl­to ras su­ta­ri­mą FNTT klau­si­mu ir si­tua­ci­ja ap­rims, o A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė iš­si­lai­kys iki pat Sei­mo rin­ki­mų. Kraš­tu­ti­niu A.Ku­bi­liaus at­si­sta­ ty­di­ni­mo sce­na­ri­ju­mi ne­ti­ki nei pa­ts prem­je­ras, nei dau­gu­ma po­ li­to­lo­gų. Va­kar pa­klaus­tas, ar ma­ to grės­mę koa­li­ci­jos sta­bi­lu­mui, A.Ku­bi­lius lei­do su­pras­ti ti­kįs sta­ bi­liu dar­bu: „Koa­li­ci­ja sta­bi­li vi­sus ket­ve­rius me­tus.“ Ti­ki­si, kad ras su­ta­ri­mą

Po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas Kęs­tu­ tis Gir­nius ir­gi ne­ti­ki Vy­riau­sy­ bės griū­ties tikimybe. „A.Ku­bi­lius su­pran­ta, kad jam la­bai svar­bu iš­ lai­ky­ti koa­li­ci­ją ir vei­kian­čią Vy­ riau­sy­bę, nes per li­ku­sį lai­ką iki rin­ki­mų dar rei­kia priim­ti daug svar­bių spren­di­mų ener­ge­ti­kos sri­ty­je. Tai vie­nas iš šios koa­li­ ci­jos prio­ri­te­tų, to­dėl bū­tų keis­ ta, jei­gu ko­kiais nors veiks­mais bū­tų sie­kia­ma koa­li­ci­ją su­griau­ ti, o prio­ri­te­ti­nius dar­bus pa­lik­

ti neį­gy­ven­din­tus“, – kal­bė­jo jis. K.Gir­nius sa­kė tu­rįs vil­ties, kad po­li­ti­nis su­ta­ri­mas tarp koa­li­ci­ jos par­tne­rių ga­lų ga­le bus ras­tas, nors ir neat­me­tė, kad „tą­sy­ma­sis ga­li už­si­tęs­ti be­veik iki pa­čių Sei­ mo rin­ki­mų“.

Kęs­tu­tis Gir­nius:

Šia­me ne­su­ta­ri­mų dėl FNTT rei­ka­lų skan­da­le jun­ta­ma ne­ma­žai ašt­rių rin­ki­ mų kam­pa­ni­jos na­tų.

Be to, po­li­to­lo­gas ne­pa­nei­gė ir to, kad FNTT skan­da­lo su­kel­tas „po­ li­ti­nis že­mės dre­bė­ji­mas“ ga­li ge­ ro­kai pa­kra­ty­ti koa­li­ci­ją, gal ne­tgi su­kel­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės grės­mę, ypač jei ku­rie nors par­tne­riai pa­lik­tų val­džią ir A.Ku­bi­liui tek­tų ieš­ko­ti po­li­ti­nės pa­ra­mos da­ bar­ti­nė­je opo­zi­ci­jo­je. „Šia­me ne­su­ta­ri­mų dėl FNTT rei­ka­lų skan­da­le jun­ta­ma ne­ma­ žai ašt­rių rin­ki­mų kam­pa­ni­jos na­ tų, – kal­bė­jo K.Gir­nius. – Bet ko­kiu at­ve­ju kol kas sun­ku da­ry­ti ko­kias nors to­li sie­kian­čias iš­va­das, kuo vis­kas pa­si­baigs. Sce­na­ri­jai įvai­rūs ir vi­si jie ga­li­mi.“

E.Ma­siu­lis – taik­da­rys Val­dan­čio­jo Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis pa­ra­gi­no val­dan­ čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rius „baig­ti drabs­ty­tis pur­vais“ ir siek­ti gar­bin­gos ka­den­ci­jos pa­bai­gos. Pak­laus­tas, ar ­su­lau­kė li­be­ral­cent­ris­ tų pra­šy­mo pa­rem­ti, jei šie nu­spręs­ tų trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, E.Ma­siu­lis at­sa­kė: „Apie jo­kius pa­si­ trau­ki­mus iš koa­li­ci­jos ar ko­kius nors ki­to­kius ryž­tin­gus veiks­mus mes su li­ be­ral­cent­ris­tais ne­sa­me kal­bė­ję.“ Pas­ta­ruo­ju me­tu au­gant įtam­pai val­

dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, svars­to­mas ir ga­li­mas mi­nist­ro R.Pa­lai­čio pa­si­trau­ ki­mas. Taip pat ke­lia­mas klau­si­mas, ar to­kiu at­ve­ju Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų grą­ žin­ti įga­lio­ji­mus Sei­mui. Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad, pa­si­kei­tus dau­giau ne­ gu pu­sei mi­nist­rų, Vy­riau­sy­bė iš nau­ jo tu­ri gau­ti įga­lio­ji­mus, o jų ne­ga­vu­si – at­si­sta­ty­din­ti. Iki šiol nė­ra bend­ros nuo­mo­nės, ar Vy­riau­sy­bė jau priė­jo prie le­mia­mos ri­bos, kai ji tu­ri kreip­tis į Sei­mą dėl sa­ vo įga­lio­ji­mų.

„„Ašis: skan­da­lo cent­re at­si­dū­rę FNTT va­do­vai pa­teko tarp dvie­jų po­li­ti­nių sto­vyk­lų. 

Tai, kad A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­ bei ga­li tek­ti pa­dirb­ti kaip ma­žu­ mos Vy­riau­sy­bei, neat­me­tė ir ki­tas po­li­to­lo­gas An­ta­nas Ku­la­kaus­kas. Jis spė­ja, kad to­kiu at­ve­ju di­džiau­ sia val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­ti­ ja Tė­vy­nės są­jun­ga bū­tų pri­vers­ta kreip­tis pa­ra­mos į di­džiau­sią opo­ zi­ci­nę po­li­ti­nę jė­gą so­cial­de­mok­ ra­tus. „Ta­čiau to­kia Vy­riau­sy­bė iki rin­ki­mų tik ve­ge­tuo­tų ir jo­kių rim­ tes­nių spren­di­mų priim­ti ne­ga­lė­ tų“, – kal­bė­jo A.Ku­la­kaus­kas.

ta tei­sė dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ ja, ir pa­rei­gū­nai grįž­tų į dar­bą“, – pa­reiš­kė A.Ku­bi­lius. Prem­je­ras tei­gė, kad, įver­ti­nęs pa­teik­tą in­ for­ma­ci­ją, jis su­si­da­rė nuo­mo­nę, jog FNTT va­do­vų at­lei­di­mas bu­ vo sku­bo­tas. Ta­čiau ke­lios va­lan­dos prieš šiuos prem­je­ro ko­men­ta­rus R.Pa­ lai­tis pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis ga­li­my­ bių su­grą­žin­ti į pa­rei­gas at­leis­tus FNTT va­do­vus. Pa­rė­mė ir Sei­mo va­do­vė

Pap­rieš­ta­ra­vo Pre­zi­den­tei

O FNTT skan­da­las lieps­no­ja to­liau. Prem­je­ras A.Ku­bi­lius va­kar iš­drį­ so ne­tie­sio­giai pa­prieš­ta­rau­ti pa­ čiai Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­ kai­tei, ku­ri ne kar­tą pa­rė­mė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą li­be­ral­cent­ris­tą Rai­mun­dą Pa­lai­tį, at­lei­du­sį FNTT va­do­vus Vi­ta­li­jų Gai­lių ir Vy­tau­tą Gir­ža­dą. „Ma­nau, kad pa­da­ry­tas klai­das rei­kia tai­sy­ti. Ti­kiu, kad mi­nist­ro priim­ti spren­di­mai ga­lė­tų bū­ti at­šauk­ti ir pa­rei­gū­nams su­grą­žin­

Pak­laus­tas, ar pa­si­ti­ki mi­nist­ru, A.Ku­bi­lius sa­kė šio klau­si­mo da­ bar ne­svars­tan­tis: „Aš to ne­svars­ tau. Tai pri­klau­so nuo el­ge­sio, su­ pra­ti­mo ir sa­vo pa­da­ry­tų klai­dų, ir ge­bė­ji­mo jas iš­tai­sy­ti.“ Vy­riau­sy­bės va­do­vas pri­pa­ži­no, jog ir jis pa­ts gal­būt šio­je si­tua­ci­ jo­je neiš­ven­gė klai­dų, – prem­je­ras svars­tė, kad jam ver­tė­jo ryž­tin­giau ban­dy­ti su­lai­ky­ti mi­nist­rą R.Pa­lai­ tį. „Gal rei­kė­jo in­ten­sy­viau ieš­ko­ti bū­dų, kaip su­lai­ky­ti mi­nist­rą nuo klai­dų“, – tei­gė A.Ku­bi­lius.

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­ tie­nė pa­reiš­kė pri­ta­rian­ti prem­je­ rui, kad FNTT pa­rei­gū­nai tu­ri bū­ti grą­žin­ti į pa­rei­gas. „Mi­nist­ras tu­ ri ga­li­my­bę pa­si­tai­sy­ti ir aš ti­kiu, kad jis bū­tent taip ir pa­sielgs“, – sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė. Spręs par­ti­jos val­dy­bo­je

Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) ly­de­ris Al­gis Čap­li­kas pa­reiš­kė, kad A.Ku­bi­lius sa­vo pa­reiš­ki­mais apie FNTT va­do­vų su­grą­ži­ni­mą „pa­ žei­dė val­džių at­sky­ri­mo prin­ci­ pą“. „Tei­sin­gu­mą Lie­tu­vo­je vyk­ do ne Vy­riau­sy­bė, o teis­mai. Tai­gi, mi­nist­ras ne­ga­li pa­da­ry­ti to, dėl ko jau yra pra­dė­tas teis­mi­nis pro­ce­ sas“, – pa­reiš­kė A.Čap­li­kas. Pak­lau­sus, ar li­be­ral­cent­ris­ tai liks val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, A.Čap­li­kas pa­reiš­kė, kad į šį klau­ si­mą ga­lės at­sa­ky­ti po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru ir par­ti­jos val­dy­bos po­sė­džio. Ka­da to­kie pa­si­ta­ri­mai įvyks, LiCS va­do­vas ne­de­ta­li­za­ vo, tik pa­sa­kė, kad tai bus su­reng­ ta „ar­ti­miau­siu me­tu“.

Pri­mi­nė klai­das Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) kons­ ta­ta­vo, kad anks­čiau ga­lio­ju­si tvar­ ka, kai drau­džia­mų pa­ja­mų iš veik­ los, vyk­dy­tos iki ato­sto­gų, tu­rin­čiai mo­ti­nai ar tė­vui ne­bu­vo ski­ria­ma mo­ti­nys­tės ar tė­vys­tės pa­šal­pa, prieš­ta­ra­vo Kons­ti­tu­ci­jai.

Taip pat KT pir­ma­die­nį pa­skel­bė, kad Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo bei jam įgy­ven­ din­ti skir­to nu­ta­ri­mo nuo­sta­tos, pa­gal ku­rias pa­šal­pos bu­vo ma­ži­ na­mos, jei ap­draus­ta­sis per ato­sto­ gas ga­vo pa­ja­mų iš ne per jas vyk­ dy­tos veik­los, prieš­ta­ra­vo Kons­ti­tu­ci­jai. Ta­čiau KT taip pat kons­ta­ta­vo, jog da­ bar­ti­nė tvar­ka, kai iš­mo­ka pir­mai­siais vai­ko gy­ve­n i­m o me­tais ma­ži­na­ma, jei mo­ti­na ar tė­vas per juos dir­ba, ne­p rieš­t a­rau­j a Kons­ti­tu­ci­jai.

„Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją įsta­ty­mų lei­ dė­jas, at­si­žvelg­da­mas į kons­ti­tu­ci­ nę mo­ka­mų ato­sto­gų iki gim­dy­mo ir po jo pa­skir­tį, ga­li nu­sta­ty­ti to­kį tei­ si­nį re­gu­lia­vi­mą, pa­gal ku­rį ato­sto­ gos bū­tų ap­mo­ka­mos at­si­žvel­giant į ki­tas jo­mis be­si­nau­do­jan­čių mo­te­rų pa­ja­mas, gau­na­mas už šių ato­sto­gų me­tu at­lik­tą dar­bą“, – ar­gu­men­ tuo­ja­mo­jo­je da­ly­je nu­ro­dė KT. Ver­tin­da­mas anks­čiau ga­lio­ju­sias nuo­sta­tas, pa­gal ku­rias mo­ti­nys­tės pa­šal­pos bu­vo ne­ski­ria­mos ar ma­ ži­na­mos gau­nant pa­ja­mų už dar­bą, at­lik­tą iki ato­sto­gų, Teis­mas kons­ ta­ta­vo, kad jos prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, nes „to­ kiu dar­bu nie­kaip nė­ra pa­nei­gia­ma šių ato­ sto­gų pa­skir­tis“. Į KT dėl mo­ti­ nys­t ės pa­š al­p ų mo­kė­ji­mo krei­ pė­si ša­lies ad­ mi­nist­ra­ci­niai teis­mai. BNS inf.


5

antradienis, vasario 28, 2012

OMX Vilnius

–0,44 %

OMX Riga

–0,35 %

944 mln. litų

per­nai už­dir­bo mo­bi­lio­jo ry­šio pa­slau­gų bend­ro­vės.

ekonomika

OMX Tallinn

–1,22 %

diena.lt/naujienos/ekonomika

Ga­vo di­des­nes pen­si­jas

Nuo šių me­tų pra­džios at­kū­rus prieš­ kri­zi­nio ly­gio pen­si­jas, sau­sio vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą bu­vo 839,88 li­to – 71,22 li­to (9,3 pro­c.) di­des­nė nei per­nai gruo­dį, kai ji bu­vo 768,66 li­to. Sau­sį pen­si­jų so­cia­li­niam drau­di­mui skir­ta apie 37,8 mln. li­tų dau­giau nei 2011-ųjų gruo­dį, kaip pra­ ne­šė „Sod­ra“. As­me­nų, ga­vu­sių to­kio dy­džio pen­si­jas, sau­sį bu­vo 558 tūkst.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1635 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0694 JAV do­le­ris 1 2,5656 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5624 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9491 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2744 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5963 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8132 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8661

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,8608 % +0,2167 % –0,6082 % –0,9011 % +0,0040 % –0,2255 % –0,1065 % +0,3370 % +0,1433 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,82

4,65

2,34

„Kvis­ti­ja“

4,76

4,59

2,34

„Va­koil“

4,81

4,64

2,34

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta108,75 dol. už 1 brl. 124,24 dol. už 1 brl.

Bend­ro­vių ne­sėk­mes pri­me­ta rin­kai Kon­ku­ren­tams bank­ru­ta­vus, ke­lio­nių or­ ga­ni­za­to­riai del­nais ne­tri­na. Neį­si­gi­li­nę į bank­ro­tų ar sun­ku­mų prie­žas­tis, klien­tai ne­re­tai pra­de­da ne­pa­si­ti­kė­ti ne tik bend­ ro­vė­mis, bet ir vi­su tu­riz­mo sek­to­riu­mi. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Pri­šau­kia gan­dų

Bank­ru­ta­vu­sių tu­riz­mo bend­ro­vių še­šė­liai ap­tem­do vi­są rin­ką ir po sun­ku­mų ban­dan­čius at­si­ties­ti ke­ lio­nių or­ga­ni­za­to­rius. O ant bank­ ru­ta­vu­sios bend­ro­vės su­ręs­ta nau­ ja įmo­nė ga­li pri­šauk­ti gan­dų apie ant­rą ne­sėk­mę. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „Go­ 2Holiday LT“, Lie­tu­vo­je tę­sian­tis bank­ru­ta­vu­sio Es­ti­jos ke­lio­nių or­ ga­ni­za­to­riaus „Fi­ji Tra­vel“ veik­lą, su­lau­kė klien­tų įta­ri­mų dėl esą ne­ su­ge­bė­ji­mo vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų. Ta­čiau bend­ro­vės va­do­vas Džo­nis Kup­raš­vi­lis ste­bė­jo­si jį pa­sie­ku­siais gan­dais ir ver­ti­no tai kaip kon­ku­ ren­tų veiks­mus. Per­nai spa­lį „Fi­ ji Tra­vel – Al­ma Tour Group“ pa­ da­li­nys Es­ti­jo­je ne­be­ga­lė­jo vyk­dy­ti veik­los, o me­tų pa­bai­go­je du­ris už­ vė­rė ir pa­da­li­nys Vil­niu­je. Iš­kart po to jo veik­lą pe­rė­mė nau­jai su­si­kū­ ru­si bend­ro­vė „Go2Holiday LT“, siū­lan­ti ke­lio­nes į Bul­ga­ri­ją. Dž.Kup­raš­vi­lis pa­sa­ko­jo, kad ša­ ly­je bend­ro­vės „Fi­ji Tra­vel“ veik­ la bu­vo su­stab­dy­ta dėl tos pa­čios prie­žas­ties kaip ir Es­ti­jo­je – stam­ bus ak­ci­nin­kas, Bul­ga­ri­jos įmo­nė „Al­ma Tour“, bank­ru­ta­vo, o vi­sos bend­ro­vės ak­ci­jos pe­rė­jo bank­ro­ to ad­mi­nist­ra­to­riui. „Grįž­ta­mo­jo ry­šio su bank­ru­ta­vu­siu ak­ci­nin­ku ir bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riu­mi ne­ bu­vo, to­dėl li­kę „Fi­ji Tra­vel“ ak­ci­ nin­kai nu­spren­dė ne­stum­ti sa­vęs į duo­bę ir įsteig­ti nau­ją įmo­nę, ku­ ri tie­siog tęs­tų veik­lą. Juk bu­vo­me ne­ži­nio­je, o veik­lą vyk­dy­ti rei­kė­jo“, – pa­sa­ko­jo Dž.Kup­raš­vi­lis. Pa­vei­kia vi­są rin­ką

Dž.Kup­raš­v i­l is pa­t i­k i­n o, kad dėl su­kaup­tos pa­tir­ties par­tne­ riai neiš­si­gan­do ant bank­ru­ta­vu­ sios bend­ro­vės pa­ma­tų su­si­kū­ru­ sio nau­jo ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus. Anot jo, ne­pa­bū­go ir klien­tai, nors klau­si­mų vis dėl­to bū­ta. Tu­riz­mo bend­ro­vių bank­ro­tas smar­kiai pa­vei­kia poil­siau­to­jų pla­ nus ir su­ke­lia įta­ru­mą bei at­sar­gu­ mą. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ Lie­tu­vo­je Par­da­vi­mų de­ par­ta­men­to va­do­vo Eval­do Ma­la­ kaus­ko tei­gi­mu, rin­ka pa­si­kei­tu­sias nuo­tai­kas be­ma­tant pa­jun­ta.

„Ne­to­li­ma praei­tis, kai žlu­go vie­ nas stam­bes­nių lie­tu­vių ka­pi­ta­ lo ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių, pa­ro­dė, kad to­kie at­ve­jai, kai ato­sto­gos neį­ vyks­ta ar­ba bū­na su­ga­din­tos, ne tik at­ne­ša ma­te­ria­li­nių bei mo­ra­li­nių nuo­sto­lių žmo­nėms. Tai iš es­mės su­kre­čia vi­są tu­riz­mo rin­ką – iš­ krei­pia jos ro­dik­lius, ma­ži­na bend­rą klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mą tu­riz­mo įmo­ nė­mis, slo­pi­na žmo­nių no­rą ke­liau­ ti“, – sa­kė E.Ma­la­kaus­kas.

Evaldas Ma­la­kaus­kas:

Pa­tys poil­siau­to­jai pri­va­lo bū­ti bud­rūs ir at­sa­kin­gai pa­si­rink­ti, kam no­ri pa­ti­kė­ti sa­ vo ato­sto­gas bei joms skir­tus pi­ni­gus.

Ta­čiau, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „No­va­tu­ras“ rin­ko­da­ros ir ko­mu­ ni­ka­ci­jos va­do­vės Si­gi­tos Da­bu­lės tei­gi­mu, dau­giau­sia dėl pa­sta­rų­jų įvy­kių rin­ko­je nu­ken­tė­jo nau­jos ar­ ba silp­nes­nės bend­ro­vės, nes dau­ gu­ma gy­ven­to­jų at­si­grę­žė į stip­ riuo­sius rin­kos da­ly­vius. Pa­ta­ria ver­tin­ti pa­ti­ki­mu­mą

Ste­bė­da­mi ne­sta­bi­lią rin­ką ke­lio­ nių or­ga­ni­za­to­riai vie­nin­gai pa­brė­ žia, kad pla­nuo­da­mi sa­vo ato­sto­gas poil­siau­to­jai tu­rė­tų ne­pra­ras­ti at­ sar­gu­mo ir pa­tik­rin­ti bend­ro­ves, kurioms mo­ka pi­ni­gus. Anot S.Da­bu­lės, ren­kan­tis ke­lio­ nių or­ga­ni­za­to­rių ga­lio­ja tos pa­čios tai­syk­lės, kaip ir tik­ri­nant bet ku­ rią ki­tą bend­ro­vę: ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį į veik­los truk­mę, vi­sa­pu­sį in­for­ma­ci­jos su­tei­ki­mą bei skaid­ ru­mą, nuo­sek­lu­mą ir ki­tų klien­tų at­si­lie­pi­mus. „Ver­ti­nant praė­ju­sius įvy­kius ir ste­bint da­bar vyks­tan­čius pro­ce­ sus įsta­ty­mų lei­dy­bos sri­ty­je, aiš­ ku, kad tu­riz­mo sek­to­rių kont­ro­ liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos į bank­ro­tų pre­ven­ci­ją žiū­ri at­sa­kin­gai. Ta­čiau, ne­pai­sant to, pa­tys poil­siau­to­jai pri­va­lo bū­ti bud­rūs ir at­sa­kin­gai pa­si­rink­ti, kam no­ri pa­ti­kė­ti sa­ vo ato­sto­gas bei joms skir­tus pi­ni­ gus“, – sa­kė E.Ma­la­kaus­kas.

„„Kir­tis: ne­pa­si­ti­kė­ji­mas tu­riz­mo pa­slau­gų rin­ka la­biau­siai at­si­lie­pia smul­kiems jos da­ly­viams. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Komentaras

Gied­rė Tom­ke­vi­čiū­tė

NOR­DIA BAUB­LYS & PART­N ERS

D

rau­di­mo su­tar­tis tarp ke­lio­ nių or­ga­ni­za­to­riaus ir drau­ di­mo įmo­nės su­da­ro­ma iki vie­nų me­tų, tad ga­l i­ma si­ tua­ci­ja, kai tu­ris­ti­nės ke­lio­nės pir­kė­jas mo­ka už ke­lio­nę, ku­ri pra­si­dės vė­liau, nei bai­g ia­si ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus

tu­r i­mas drau­d i­mas. Tu­r iz­mo įsta­t y­ me nu­ma­ty­ta, kad ke­lio­nių or­ga­ni­za­ to­riaus pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mas pa­nai­ ki­na­mas, jei­gu paaiš­kė­ja, jog pa­slau­gų tei­kė­jas ne­tu­ri drau­di­mą pa­tvir­ti­nan­ čio do­ku­men­to, – to­kiu at­ve­ju ky­la ri­ zi­ka, kad, ne­pra­tę­sus drau­di­mo ir pa­ nai­k i­nus ke­l io­n ių or­g a­n i­z a­to­r iaus pa­ž y­mė­ji­mo ga­l io­ji­mą, ke­l io­nė neį­ vyk­tų ir tu­ris­tas pa­tir­tų nuo­sto­lių. Svar­bu, kad ke­l io­n ės pir­kė­j as pa­s i­ do­m ė­t ų, ka­d a bai­g ia­s i ke­l io­n ių or­ ga­n i­z a­to­r iaus drau­d i­m as, – ke­l io­n ių or­g a­n i­z a­to­r ius pri­va­lo sa­vo in­ter­ne­ to sve­t ai­nė­je ir su­da­ro­mo­se tu­r iz­mo pa­s lau­g ų su­t ar­t y­s e skelb­t i duo­me­ nis apie drau­d i­mo įmo­n ę, vyk­d an­

čią ke­l io­n ių or­g a­n i­z a­to­r iaus prie­vo­ lių įvyk­dy­mo lai­d a­v i­mo drau­d i­m ą, taip pat drau­d i­m o su­t ar­t ies ga­l io­ ji­m o ter­m i­n ą, drau­d i­m o liu­d i­j i­m o nu­me­r į. Pab­rėž­ti­na, jog drau­džia­muo­ju įvy­kiu lai­ko­mas ke­l io­n ių or­ga­n i­z a­to­r iaus prie­vo­l ių ne­v yk­dy­mas (pa­v yz­d žiui, neį­vyk­dy­ta ke­lio­nė) dėl ke­lio­nių or­ga­ ni­za­to­riaus pa­žy­mė­ji­mo pa­nai­ki­ni­mo, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus ne­mo­ku­mo, jei šios prie­žas­tys at­si­ra­do drau­di­mo ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piu. Tai­g i tu­r is­t as per 3 mė­ne­s ius nuo drau­džia­mo­jo įvy­kio die­nos dėl lai­da­ vi­mo drau­di­mo iš­mo­kos tu­ri kreip­tis į Vals­t y­bi­n į tu­r iz­mo de­par­ta­men­tą.


6

antrADIENIS, vasario 28, 2012

nuomonės

Ar Grai­ki­ja iš­gel­bė­ta?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Sta­sys Ja­ke­liū­nas

Išk­ry­pė­lių dik­ta­tū­ra

Sau­lius Po­cius

L

ie­t u­vos iš­k ry­p ė­l ių pa­ triar­chas, žmo­gaus tei­ sių gy­nė­jas ir vie­nas so­ cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos įkū­rė­jų Er­v y­das Če­k a­na­v i­č ius tu­rė­t ų na­gais gremž­t i ka­lė­ji­mo ka­me­ros sie­nas. Pe­do­fi ­l i­jos ti­ta­no ko­va su žur­na­ lis­tais, ra­š iu­siais apie jį, bai­g ia­ si neiš­ven­g ia­mos ka­pi­t u­l ia­ci­jos grau­du­l iu. Lie­t u­vos ape­l ia­ci­n is teis­mas at­me­tė E.Če­ka­na­vi­čiaus skun­dą, ku­r iuo šis pra­šė pa­nai­ kin­t i jam ne­pa­lan­k ų že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą.

Vals­ty­bė pas mus gai­ li iš­kry­pė­lių, gir­tuok­lių, mo­ka pa­šal­pas so­cia­li­ nėms at­ma­toms, o tie, ku­rie dir­ba, mo­ka mo­ kes­čius ir iš­lai­ko vi­są tą ba­las­tą, pri­va­lo iš bė­ dos su­ktis pa­tys. Pe­do­fi ­lų tė­vas iš žur­na­lis­tų bu­vo už­si­mo­jęs pri­si­teis­ti ža­vią su­mą – 1,5 mln. li­tų – ne­tur­ti­nei ir tur­ti­nei ža­lai at­ly­g in­ti. Ga­l i­ma tik įtar­t i, į ko­k ių sma­g ių už­mo­jų pro­jek­t us ber­n iu­k ų vi­ lio­to­jas bū­t ų in­ves­ta­vęs tą pu­ sant­ro mi­l i­jo­no, jei tuos pi­n i­g us bū­tų lai­mė­jęs. Kuo taip už­r ūs­t i­no ne­t ra­d i­ci­n ių aist­r ų meist­rą kla­v ia­t ū­ros spau­ dy­to­jai? Vis­kas pra­si­dė­jo dar 2000-ųjų gruo­dį, kai vie­na­me lei­di­ny­je bu­ vo iš­spaus­d in­tas straips­n is apie tai, kad po­t rau­k iu ber­n iu­kams pa­gar­sė­jęs as­muo su sa­vo mo­t i­ na fo­tog­ra­fa­vo­si spe­ci­fi­nė­mis po­ zo­mis. Ko­k ia ta spe­ci­fi ­ka, ži­nant to žmo­ gaus po­t rau­k į erek­t i­z uo­toms šven­tėms, ga­l i­ma ne­sun­k iai nu­ tuok­ti. Be­veik po ket­ve­r ių me­t ų žur­ na­l is­tas Dai­l ius Dar­g is žur­na­le „Ekst­ra“ ap­ra­šė tą pa­čią is­to­r i­ją, tik tų po­z ų tik­rą­ją es­mę su­konk­ re­t i­no taip, kad pe­do­fi ­lų pa­t riar­ chas pa­t s už­si­mo­jo iš Te­m i­dės atim­t i kar­dą. Žmo­g us teis­mams vie­ną po ki­to ėmė kurp­t i ieš­k i­ nius, ku­r iuo­se grau­d žiai dės­tė, jog vi­suo­me­nė­je pa­skleis­t i fak­

tai yra įžei­d žia­mo po­bū­d žio, jog pa­da­r y­ta di­de­lė mo­ra­l i­nė ža­la ieš­ko­vo ar­t i­m ie­siems, jog su­ga­ din­ta net ir jo gi­mi­nės re­pu­ta­ci­ja, o vi­sa tai su­kė­lė di­de­l į stre­są, iš­ gy­ve­ni­mus ir il­ga­lai­kę dep­re­si­ją jam pa­čiam. Iš pra­d žių tas vei­kė­jas sie­kė žur­ na­lis­tą D.Dar­gį, iš­gar­sė­ju­sį kny­go­ mis apie H.Dak­ta­rą, ir anuo­met dar spaus­d in­to žur­na­lo „Ekst­ ra“ re­dak­to­r ių Val­dą Va­si­l iaus­ką įkiš­ti į ka­lė­ji­mą – bu­vo iš­kel­ta bau­ džia­mo­ji by­la už šmeiž­tą. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, ką tu­rė­jo iš­g y­ven­t i sa­vo dar­bą dir­ban­t ys žur­na­l is­tai, ku­r iems iš­k i­lo ka­lė­ ji­mo grės­mė. „Kai pe­do­fi­las rei­ka­lau­ja, kad ta­ve nu­teis­tų ir dar už­da­ry­tų į ka­me­ rą sy­kiu su juo, tam­pa vi­sai ne­be­ juo­k in­ga“, – kar­čiai tuo­met kal­bė­ jo D.Dar­g is. Ta­čiau teis­mas bu­vo ob­jek­ty­vus ir nu­spren­dė, kad jis bei V.Va­si­ liaus­kas ne­kal­ti. Tuo­met pe­do­fi ­las pra­dė­jo ci­v i­l i­ nę by­lą. Pa­si­py­lė ne­si­bai­g ian­tys teis­mo po­sė­d žiai, ku­r iuos fil­ma­ vo te­le­v i­z i­ja, ap­ra­ši­nė­jo laik­raš­ čiai ir in­ter­ne­to po­rta­lai. Ka­dan­g i E.Če­ka­na­vi­čius pa­ts pa­ ja­mų ne­tu­rė­jo, nes dėl „svar­bios vi­s uo­me­n i­nės veik­los“ nie­k a­ da ne­d ir­bo, vals­t y­bė jam su­tei­ kė ne­mo­ka­mą ad­vo­ka­t ą. Išk­r y­ pė­l io pa­gei­da­v i­mu bu­vo už­s a­ ky­ta ling­vis­ti­nė eks­per­ti­zė, o vė­ liau į teis­mo po­sė­džius jį ve­žio­da­ vo ka­lė­ji­mo au­to­mo­bi­lis. Ir vis­kas ne­mo­ka­ma! Net žy­mi­nio mo­kes­ čio nuo rei­ka­lau­ja­mos 1,5 mln. su­mos dar­bui lai­ko ne­švais­čiu­ siam ne­pil­na­me­čių vi­lio­to­jui ne­ te­ko įmo­kė­ti. Tik at­sa­ko­vams rei­kė­jo pa­t iems sam­dy­t is ad­vo­k a­t us, pa­t iems pa­si­r ū­pin­t i ke­l io­ne į teis­mą, pa­ tiems ieš­ko­t is liu­dy­to­jų ir pirk­t i ra­mi­na­muo­sius. Pa­ra­dok­sas, bet taip jau yra: vals­ ty­bė gai­l i iš­k ry­pė­l ių, gir­t uok­l ių, mo­ka pa­šal­pas at­ma­toms, o tie, ku­rie dir­ba, mo­ka mo­kes­čius ir iš­ lai­ko vi­są tą so­cia­li­n į ba­las­tą, pri­ va­lo iš bė­dos su­ktis pa­tys. Kad ir ką kas kal­b ė­t ų apie žur­ na­l is­t us, ta­čiau kai žmo­g us nie­ kur ne­be­ran­da tei­sy­bės, kur jis ei­na? Į re­dak­ci­jas. O už pa­ra­šy­tą tie­s ą nuo­lat gre­sia bau­d žia­mo­ ji ar ci­v i­l i­nė at­sa­ko­my­bė, ten­ka gy­ven­t i ne­si­bai­g iant stre­sui, pa­ tir­t i ag­re­si­ją, gra­si­n i­mus, o kar­ tais ir at­vi­rą smur­tą. Kai kas ant­ ras so­cia­l iai iš­k ry­pęs ci­n i­kas be jo­k ių konk­re­čių įro­dy­mų lyg pa­ pū­ga kar­to­ja „už­sa­k y­tas straips­ nis“, „tū­pas žur­na­l is­tas“, „nu­pirk­ tas žur­na­l iū­ga“, ne vi­si ir tai ga­ li at­lai­k y­t i. Juk ne­pul­si vi­siems įro­di­nė­ti, kad ne­si ži­ra­fa.

Kre­d i­to uni­jos „Vil­n iaus tau­po­mo­ji ka­sa“ ana­l i­t i­kas

K

aip ir bu­vo ti­kė­ta­si, praė­ju­sią sa­vai­tę ES ins­ti­tu­ci­jos ir ki­ ti tarp­tau­ti­niai do­no­rai nu­ spren­dė skir­ti Grai­ki­jai ant­ rą­ją da­lį fi­nan­si­nės pa­gal­bos. Šį kar­tą dar dau­giau – 130 mlrd. eu­rų. Tai – mil­ži­niš­ka su­ma, ku­ri vir­ši­ja 50 pro­c. Grai­ki­jos me­ti­nio BVP. Kar­tais pa­si­girs­ta klau­si­mų, ar to už­teks Grai­ki­jai iš­gel­bė­ti ir jos eko­ no­mi­kai at­kur­ti. Ta­čiau šie pi­ni­gai bus iš­mo­kė­ti ban­kams bei ki­tiems, pri­va­tiems, in­ves­tuo­to­jams į Grai­ki­ jos ob­li­ga­ci­jas ir ne­pa­teks į Grai­ki­jos eko­no­mi­ką. Tie­sa, šie in­ves­tuo­to­jai tu­rės pri­ siim­ti da­lį nuo­sto­lių – iš vi­so apie 100 mlrd. eu­rų iš 350 mlrd., ku­riuos yra pa­sko­li­nę Grai­ki­jai. Tai – vie­na iš da­bar­ti­nio fi­nan­si­nės pa­gal­bos pa­ke­ to su­tei­ki­mo są­ly­gų. Jei­gu šios są­ly­ gos ne­bū­tų, pri­va­tūs in­ves­tuo­to­jai ir atei­ty­je už aukš­tas pa­lū­ka­nas sko­ lin­tų Grai­ki­jai ir ki­toms ri­zi­kin­goms vals­ty­bėms, ti­kė­da­mie­si, kad jų pi­ni­ gai vi­suo­met bus grą­žin­ti. Ki­ta ver­ tus, to­kį Grai­ki­jos ir in­ves­tuo­to­jų

su­si­ta­ri­mą fi­nan­si­niu po­žiū­riu bū­tų ga­li­ma pri­ly­gin­ti da­li­niam šios vals­ ty­bės bank­ro­tui. Jei­gu ši mil­ži­niš­ka fi­nan­si­nė in­ jek­ci­ja ne­bū­tų bu­vu­si skir­ta, Grai­ki­ jos bank­ro­tas bū­tų vi­siems aki­vaiz­ dus ir jo­je ki­lęs chao­sas per­si­kel­tų į ki­tas vals­ty­bes. Kil­tų pro­ble­mų ir Vo­kie­ti­jo­je, ku­ri yra vie­na di­džiau­ sių fi­nan­si­nių Grai­ki­jos do­no­rių. To­ dėl pa­gal­bą Grai­ki­jai tei­kian­čios Eu­ ro­pos vals­ty­bės taip sie­kia iš­sau­go­ti sta­bi­lu­mą sa­vo vi­du­je ir vi­so­je eu­ro zo­no­je.

Jei­gu ši mil­ži­niš­ka fi­ nan­si­nė in­jek­ci­ja ne­ bū­tų bu­vu­si skir­ta, Grai­ki­jos bank­ro­tas bū­tų vi­siems aki­vaiz­ dus ir jo­je ki­lęs chao­ sas per­si­kel­tų į ki­tas vals­ty­bes.

Ar ši pa­gal­ba reiš­kia, kad Grai­ ki­ja atei­ty­je tik­rai ne­bank­ru­tuos ir liks eu­ro zo­no­je? Var­gu, nes sun­ ku ti­kė­tis, kad šios ša­lies eko­no­mi­ ka ims aug­ti ir taip su­ma­žės vis dar ne­pa­ke­lia­mai di­de­lė Grai­ki­jos sko­los naš­ta. Net ir op­ti­mis­ti­nė­mis do­no­rų pro­gno­zė­mis, 2020 m. ji vis dar sieks 120 pro­c. BVP.

Di­džiu­lių abe­jo­nių ky­la ir dėl Grai­ ki­jos su­ge­bė­ji­mo įvyk­dy­ti vi­sus fi­ nan­si­nius do­no­rų rei­ka­la­vi­mus – dau­giau kaip 100 tūkst. su­ma­žin­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų skai­ čių, 20 pro­c. su­ma­žin­ti mi­ni­ma­lų at­ ly­gi­ni­mą, pri­va­ti­zuo­ti de­šim­čių mi­ li­jar­dų eu­rų ver­tės vals­ty­bės tur­to ir pan. Vi­sa tai to­liau kels ne­ra­mu­ mų ir strei­kų Grai­ki­jo­je. Jo­kia eko­ no­mi­ka, kaip ži­nia, to­kio­mis są­ly­go­ mis neau­ga. Kai ku­rie eko­no­mis­tai ir ap­žval­ gi­nin­kai ma­no, kad dar vie­na svar­ bi šios fi­nan­si­nės in­jek­ci­jos Grai­ki­ jai su­tei­ki­mo ap­lin­ky­bė yra rin­ki­mai stam­biau­sio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­ se. Ne tik pre­zi­den­to rin­ki­mai Pran­ cū­zi­jo­je šį pa­va­sa­rį, bet ir ki­tų me­tų ru­de­nį vyk­sian­tys rin­ki­mai Vo­kie­ti­ jo­je, per ku­riuos da­bar­ti­nė kanc­le­rė A.Mer­kel ti­ki­si bū­ti per­rink­ta ki­tai ka­den­ci­jai. Jei­gu Grai­ki­ja bank­ru­ tuo­tų ar­ba pa­si­trauk­tų iš eu­ro zo­nos iki to, Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­to ir Vo­ kie­ti­jos va­do­vės ga­li­my­bės bū­ti per­ rink­tiems smar­kiai su­ma­žė­tų. Tai­gi, at­ro­do, kad bent jau pu­ sant­rų me­tų Grai­ki­ja ne­bank­ru­ tuos ir iš­liks eu­ro zo­nos na­re. Kas bus vė­liau, pa­ma­ty­si­me. Ta­čiau jau da­bar aki­vaiz­du, kad da­bar­ti­nis eu­ ro zo­nos mo­de­lis neat­lai­kė pir­mo­ sios rim­tos fi­nan­sų kri­zės ir jį bū­ ti­na re­for­muo­ti. O Grai­ki­jos ir kai ku­rių ki­tų pa­na­šių vals­ty­bių priė­ mi­mas į eu­ro zo­ną bu­vo bran­giai kai­nuo­jan­ti klai­da.

Įver­ti­no pa­si­kei­tu­sį bib­lio­te­kų vei­dą

K

on­kur­se „Ino­va­ci­jų bib­lio­te­ ka“ no­mi­na­ci­ją „Už so­cia­li­ nę at­sa­ko­my­bę“ nu­ga­lė­jo Vil­niaus Nau­jo­sios Vil­nios bib­lio­te­ka. Nau­jo­sios Vil­nios bib­lio­te­ko­je 10 me­tų vei­kia vai­kų ir jau­ni­mo die­nos cent­ras. Vai­kai ir paaug­liai iš so­ cia­liai pa­žei­džia­mų ar ri­zi­kos gru­ pės šei­mų da­ly­vau­ja bib­lio­te­ra­pi­jos už­siė­mi­muo­se, o bib­lio­te­ki­nin­kai, sa­va­no­riai, so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, pe­d a­go­gas ir psi­c ho­l o­gas pa­d e­ da jiems pa­ruoš­ti pa­mo­kas, kon­ sul­tuo­ja tė­vus ir vai­kus ak­tua­liais klau­si­mais. Į ap­do­va­no­ji­mus šio­je kategori­ joje pre­ten­da­vo dar trys bib­lio­te­ kos. Kai­šia­do­rių ra­jo­no Pra­vie­niš­kių bib­lio­te­ko­je ren­gia­mi skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mai ne vie­nam lan­ky­to­jui pa­dė­jo su­si­ras­ti dar­bą, paį­vai­rin­ti lais­va­lai­kį, o kai ku­riems net su­tei­kė pa­ska­tą mes­ti ža­lin­gus įpro­čius. Uk­mer­gės ra­jo­no An­ta­kal­ nio bib­lio­te­ka to­kius mo­ky­mus su­ ren­gė kai­me gy­ve­nan­čių ro­mų vai­ kams – tai at­vė­rė jiems dau­giau tu­ri­nin­go lais­va­lai­kio ga­li­my­bių, o

bib­lio­te­ka ta­po daug po­pu­lia­res­ nė. Kau­no ra­jo­no Vil­ki­jos bib­lio­te­ ka su­da­rė vi­sas są­ly­gas vie­tos neį­ga­ lie­siems iš­mok­ti dirb­ti kom­piu­te­riu, skai­ty­ti kny­gas, reng­ti sa­vo kū­ry­bos dar­bų pa­ro­das, už­siim­ti ki­ta tu­ri­ nin­ga veik­la.

Kęs­tu­tis Juš­ke­vi­čius:

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos jau ne­bė­ra vien kny­gų, spau­dos ir ne­mo­ka­mo in­ter­ne­to pa­slau­gų tei­ kė­jos. Kon­kur­se „Ino­va­ci­jų bib­lio­te­ka“ da­ly­va­vo per 200 Lie­tu­vos vie­šų­ jų bib­lio­te­kų ir jų fi­lia­lų, o į fi­na­li­nį eta­pą ko­mi­si­jos spren­di­mu pa­te­ko 16 pre­ten­den­čių. No­va­to­riš­kus bib­lio­te­kų spren­di­ mus įver­ti­no Lie­tu­vos gy­ven­to­jai – jie elekt­ro­ni­niu bū­du iš­rin­ko ke­tu­ rias kon­kur­so „Ino­va­ci­jų bib­lio­te­ka“ nu­ga­lė­to­jas.

No­mi­na­ci­jos „Už no­va­to­riš­kus spren­di­mus“ lai­mė­to­ja ta­po Ma­ri­ jam­po­lės Pet­ro Kriau­čiū­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka, ka­te­go­ri­jo­je „Už at­ver­tas ga­li­my­bes“ nu­ga­lė­jo Plun­gės ra­jo­ no Ku­lių bib­lio­te­ka; kaip jau mi­nė­ta, Vil­niaus Nau­jo­sios Vil­nios bib­lio­te­ ka pel­nė ti­tu­lą „Už so­cia­li­nę at­sa­ko­ my­bę“, o kategori­jo­je „Už šian­dien ku­ria­mą atei­tį“ ne­pra­len­kia­ma bu­vo Pas­va­lio Ma­riaus Ka­ti­liš­kio bib­lio­ te­ka. Nu­ga­lė­to­jams ati­teks kon­kur­ so par­tne­rės „Om­ni­tel“, ki­tų rė­mė­jų įsteig­ti pri­zai. „Kon­kur­sas „Ino­va­ci­jų bib­lio­te­ka“ pa­ro­dė, kad vie­šo­sios bib­lio­te­kos jau ne­bė­ra vien kny­gų, spau­dos ir ne­mo­ ka­mo in­ter­ne­to pa­slau­gų tei­kė­jos. Siū­ly­da­mos ori­gi­na­lias bei mo­der­ nias lan­ky­to­jų pri­trau­ki­mo ini­cia­ ty­vas, jos ta­po uni­ver­sa­liais in­for­ ma­ci­jos sklai­dos ir bend­ruo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo cent­rais, ku­riuo­se mėgs­ta lan­ky­tis įvai­riau­sio am­žiaus ir so­cia­ li­nių gru­pių gy­ven­to­jai“, – sa­kė kon­ kur­są ini­ci­ja­vu­sio pro­jek­to „Bib­lio­ te­kos pa­žan­gai“ va­do­vas Kęs­tu­tis Juš­ke­vi­čius. VD inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA Irma Verbienė – 219 1371

MIESTAS: Justinas Argustas – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:  261 3655, 261 3659,  261 3654, 261 3000,  261 9655, 279 1370  faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

antradienis, vasario 28, 2012

ekonomika

13p.

Pirmosios sovietinės roko operos autorius A.Žurbinas planuoja projektus Lietuvoje.

Nei­gia­mų vers­lo są­sa­jų šlei­fas tę­sia­si

Moterų algos vejasi vyrų

Lie­tu­vo­je per­nai dau­giau­sia įmo­nių, ku­rias val­dė fi­nan­si­nių sun­ku­mų pa­ty­ru­sioms bend­ro­vėms va­do­vau­jan­tys ar va­do­ va­vę as­me­nys, bu­vo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sek­to­riu­je.

Nors ato­trū­kis tarp abie­jų ly­čių asmenų vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­ kes­čio Lie­tu­vo­je yra ma­žiau­sias per pen­ke­rius me­tus, dar­bo rin­ ko­je mo­te­rys vis dar su­lau­kia ma­žes­nio fi­nan­si­nio įver­ti­ni­mo.

Tam, kad mo­te­rų me­ti­nės pa­ ja­mos pri­lyg­tų vi­du­ti­niam vy­ rų už­dar­biui, joms tek­tų dirb­ ti 38 die­no­mis il­giau, kaip ro­do „Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nan­ sų ins­ti­tu­to dar­bo už­mo­kes­čio skir­tu­mų ana­li­zė. Ly­gaus dar­bo už­mo­kes­čio die­na šie­met Lie­tu­vo­je pa­skelb­ ta anks­čiau nei įpras­ta – va­sa­rio 23-ią­ją. Tą­dien mo­te­rų, dir­bu­ sių nuo 2011 m. pra­džios, at­ly­ gi­ni­mai pa­sie­kė vi­du­ti­nį me­ti­ nį vy­rų už­dar­bį, gau­tą per 2011 m. Tai yra ma­žiau­sias ato­trū­kis tarp abie­jų ly­čių dar­bo už­mo­ kes­čio nuo 2006 m., kai pra­dė­ ta rink­ti to­kia sta­tis­ti­ka. 2011 m. pa­sku­ti­nio ket­vir­čio duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis mo­te­rų dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je bu­vo be­veik 13 pro­c. ma­žes­nis nei vy­rų ir sie­kė 1576 li­tus per mė­ne­sį. Tai reiš­kia, jog vy­rui už­dir­bant 1 li­tą mo­te­ris ga­vo 87,1 cen­to. „Atot­rū­kis tarp vy­rų ir mo­te­rų dar­bo už­mo­kes­čio nė­ra uni­ka­lus Lie­tu­vos reiš­ki­nys. Tai dau­ge­lio, jei ne vi­sų, ša­lių ten­den­ci­ja. Pa­ vyz­džiui, ES skir­tu­mo vi­dur­kis svy­ruo­ja apie 17 pro­c., o Lat­vi­jo­ je 2010 m. vy­rų dar­bo už­mo­kes­tis bu­vo di­des­nis vi­so­se veik­los sri­ty­ se. Šiuo po­žiū­riu si­tua­ci­ja Lie­tu­ vo­je pra­na­šes­nė nei ša­ly­je kai­my­ nė­je – eg­zis­tuo­ja ke­tu­rios veik­los, kur mo­te­rys už­dir­ba dau­giau nei vy­rai“, – sa­kė „Swed­bank“ As­ me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­to va­do­ vė Lie­tu­vo­je Ode­ta Blo­žie­nė. 2011 m. tre­čią ket­vir­tį mo­te­rys už­dir­bo ne ma­žiau nei vy­rai pri­ va­lo­mo­jo so­cia­li­nio drau­di­mo, van­dens su­rin­ki­mo, val­dy­mo ir tie­ki­mo, trans­por­to ir san­dė­lia­ vi­mo bei bend­ro­jo vi­du­ri­nio ug­ dy­mo sri­ty­se. O di­džiau­sios ly­čių at­sto­vų už­mo­kes­čio žirk­lės už­fik­ suo­tos pi­ni­gi­nio tar­pi­nin­ka­vi­mo, fi­nan­si­nė­je ir drau­di­mo, far­ma­ci­ nių pre­pa­ra­tų ga­my­bos sri­ty­se. Iki 2007 m. vy­rų ir mo­te­rų dar­bo už­mo­kes­tis ki­to pa­na­šiu tem­pu, ta­čiau eko­no­mi­nio pa­ ki­li­mo me­tais vy­rų at­ly­gis di­dė­ jo spar­čiau ir ato­trū­kis išau­go. 2009 m. ly­gaus dar­bo už­mo­ kes­čio die­na nu­si­kė­lė net į ko­ vo 23-ią­ją. Pra­si­dė­jus eko­no­mi­nei re­ce­si­ jai ato­trū­kis ėmė ma­žė­ti, la­biau trau­kian­tis vy­rų at­ly­gi­ni­mams. Nuo 2008-ųjų per tre­jus me­tus vy­rų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis su­ma­žė­jo dau­giau nei 7 pro­c., o mo­te­rų at­ly­gio po­ky­tis ne­sie­kė ir pu­sant­ro pro­cen­to. Anot O.Blo­ žie­nės, to­kią dar­bo už­mo­kes­čio di­na­mi­ką di­de­le da­li­mi lė­mė dir­ ban­čių per­si­skirs­ty­mas įvai­riuo­ se veik­los sek­to­riuo­se. VD inf.

„„Sko­li­nin­kai: fi­nan­si­nių sun­ku­

mų tu­rė­ju­sių bend­ro­vių va­do­vai tų pa­čių pro­ble­mų neiš­ven­gia ir nau­jo­se įmo­nė­se. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Per­nai, pa­ly­gin­ti su 2010-ai­siais, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sek­to­riu­je nau­ jų įmo­nių, tu­rin­čių nei­gia­mų vers­lo są­sa­jų, skai­čius au­go spar­čiau­siai. To­kius duo­me­nis pa­tei­kia kre­di­tų biu­ras „Cre­di­tin­fo“. „Vie­na ver­tus, 2011 m. pra­dels­ti šios sri­ties įmo­nių įsi­pa­rei­go­ji­mai au­go lė­čiau ir tarp jų, pa­ly­gin­ti su 2010 m., bu­vo ma­ žiau bank­ro­to at­ve­jų. Ki­ta ver­tus, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sri­ty­je vei­kian­ čios įmo­nės iš vi­sų sek­to­rių iš­si­sky­ rė di­džiau­siu tur­to areš­tų skai­čiu­mi. Treč­da­lis šių įmo­nių yra per silp­no fi­nan­si­nio pa­jė­gu­mo, kad vyk­dy­tų sa­vo kre­di­to­ri­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, ar­ba jau yra už­fik­suo­ti jų ne­vyk­dy­mo fak­tai“, – sa­kė „Cre­di­tin­fo“ kre­di­to ri­zi­kos va­do­vė Ali­na Bue­mann. „Cre­di­tin­fo“ duo­me­ni­mis, dau­ giau nei 4 pro­c. iš 2011 m. ­re­gis­t­ruo­tų

8,5 tūkst. nau­jų įmo­nių tu­rė­jo nei­ gia­mų vers­lo są­sa­jų. Tai reiš­kia, kad jų va­do­vai bu­vo ar te­bė­ra va­do­ vau­jan­tys as­me­nys ar­ba ak­ci­nin­kai bend­ro­vė­se, ku­rios tu­ri ne­pa­deng­ tų pra­dels­tų sko­lų, tur­to areš­tų, yra lik­vi­duo­ja­mos, bank­ru­tuo­jan­čios ar jau bank­ru­ta­vu­sios. La­biau­siai nau­jų įmo­nių, tu­rin­ čių nei­gia­mų vers­lo są­sa­jų, per­nai su­ma­žė­jo pre­ky­bos sek­to­riu­je. Pa­ ge­rė­ju­sią si­tua­ci­ją at­spin­di ir ki­ti ro­dik­liai – sek­to­riaus įmo­nių pra­ dels­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai praė­ju­siais me­tais iš­li­ko 2010-ųjų ly­gio, o tur­ to areš­tų bei bank­ro­tų at­ve­jų su­ ma­žė­jo penk­ta­da­liu, ar­ba 20 pro­c. Nau­jai įsteig­tos įmo­nės, jau tu­rin­ čios nei­gia­mų vers­lo są­sa­jų, pa­sak „Cre­di­tin­fo“, daž­nai vėl su­si­du­ria su mo­ku­mo pro­ble­mo­mis. Šių me­

4

proc.

per­nai ­re­gist­ruo­tų nau­jų įmo­nių tu­rė­ jo nei­gia­mų vers­lo są­sa­jų. tų va­sa­rį 40 pro­c., ar­ba 140, to­kių įmo­nių jau tu­rė­jo nei­gia­mų mo­ ku­mo fak­tų. Bend­ra to­kių įmo­nių pra­dels­tų sko­lų su­ma su­da­ro 73 tūkst. li­tų, areš­tuo­to tur­to bend­ ra ver­tė sie­kia 410 mln. li­tų, sko­ los „Sod­rai“ – 144 mln. li­tų. BNS, VD inf.


8

antrADIENIS, vasario 28, 2012

sveikata sveikata.diena.lt

Žie­mą ven­ki­te ka­vos Gal­vo­da­mi apie tin­ka­mą mais­tą šal­tuo­ju me­tų lai­ku, daž­niau­siai įsi­vaiz­duo­ja­me dar­žo­vių sriu­bas ar troš­ki­nius. Kai oras ne­be­le­pi­na ši­lu­ma, toks mais­tas mū­sų or­ga­niz­ mui tik­rai yra idea­lus.

Na­tū­ra­lu, kad va­sa­rą ir pa­va­sa­ rį mai­ti­na­mės svei­kiau, ta­čiau nė­ ra prie­žas­ties svei­ką gy­ven­se­ną pa­ mirš­ti žie­mą. Mi­ty­bos spe­cia­lis­tai re­ko­men­ duo­ja žie­mą daž­niau val­gy­ti šil­tą ar­ba karš­tą mais­tą, var­to­ti pro­duk­ tų, ku­riuo­se gau­su ang­lia­van­de­ nių. Tei­gia­ma, kad šal­tuo­ju me­ tų lai­ku ver­tė­tų ger­ti ma­žiau ka­vos – moks­li­nin­kų tei­gi­mu, ko­fei­nas ska­ti­na or­ga­niz­mą kaup­ti rie­ba­ lus. Be to, re­ko­men­duo­ja­ma žie­mą var­to­ti ma­žiau pie­no pro­duk­tų, nes dėl jų ima for­muo­tis glei­vės, ku­rios truk­do or­ga­niz­mui ko­vo­ti su vi­ru­ sais. Ne­rei­kė­tų or­ga­niz­mo kan­ kin­ti sun­kiai virš­ki­na­mu, grei­tuo­ ju mais­tu, ne­tu­rin­čiu pa­kan­ka­mai ver­tin­gų me­džia­gų ir vi­ta­mi­nų.

Žie­mą nie­kas ne­ga­ li pri­lyg­ti čes­na­kui – jis ne­pa­mai­no­mas pa­ju­tus pir­muo­sius gri­po simp­to­mus.

Spe­cia­lis­tai tei­gia, kad žie­mą ver­tė­tų veng­ti ir al­ko­ho­lio, nes jis ple­čia krau­ja­gys­les bei ma­ži­na kū­ no tem­pe­ra­tū­rą. Sten­ki­tės neuž­si­ sė­dė­ti na­muo­se, bū­ti gry­na­me ore, ypač ry­te, kai pa­te­ka sau­lė, – na­ tū­ra­li švie­sa vei­kia or­ga­niz­mą kaip ry­ti­nis puo­de­lis ka­vos ir pa­de­da su­telk­ti jė­gas. Vai­siai – pui­kus ener­gi­jos ir vi­ ta­mi­nų šal­ti­nis. Spe­cia­lis­tai re­ ko­men­duo­ja šal­tuo­ju me­tų lai­ku val­gy­ti kuo dau­giau per­si­mo­nų, gra­na­tų, span­guo­lių, įvai­rių oran­ ži­nių vai­sų. Jie ži­no­mi dėl sa­vo an­ ti­bak­te­ri­nių ypa­ty­bių, to­dėl pui­kiai tin­ka žie­mą ir ru­de­nį, kai siau­tė­ja įvai­rios per­ša­li­mo li­gos, gri­pas. Šie vai­siai taip pat grei­ti­na me­džia­gų apy­kai­tą ir pa­de­da, kai no­ri­me at­ si­kra­ty­ti ne­pa­gei­daujamų ki­log­ra­ mų. Vi­ta­mi­nas C stip­ri­na imu­ni­ nę sis­te­mą ir ma­ži­na cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je. Mi­ty­bos eks­per­tai taip pat siū­lo žie­mą val­gy­ti kuo dau­giau grū­di­nių kul­tū­rų pro­duk­tų, dar­žo­vių – mo­ liū­gų, pa­star­no­kų, ro­pių, bul­vių, bro­ko­lių. Šio­se dar­žo­vė­se daug vi­ ta­mi­nų A ir C, ku­rie stip­ri­na imu­ ni­nę sis­te­mą bei pa­de­da iš­veng­ ti per­ša­li­mo li­gų. Vi­siems ži­no­ma, kad žie­mą nie­kas ne­ga­li pri­lyg­ti čes­na­kui – jis ne­pa­mai­no­mas pa­ ju­tus pir­muo­sius gri­po simp­to­mus ar esant gerk­lės in­fek­ci­jai. Ankš­ti­niai au­ga­lai ne­re­tai va­ di­na­mi idea­liu mais­tu, pa­de­dan­ čiu ge­rin­ti svei­ka­tą. Jie ne­tu­ri daug rie­ba­lų, juo­se gau­su pro­tei­no, ang­lia­van­de­nių ir skai­du­lų. Ankš­ti­nių au­ga­lų pa­tar­ti­na dė­ti į sriu­bas, troš­ ki­nius ar­ba nau­do­ti ga­mi­nant sa­lo­ tas. Tai ne­pa­kei­čia­mas vi­ta­mi­nų šal­ti­nis ve­ge­ta­rams ir ve­ga­nams. VD inf.

„„Įs­pė­ji­mas: li­ga pa­si­reiš­kia spe­ci­fi­niu bė­ri­mu, ta­čiau jis kar­tais pa­ste­bi­mas pa­vė­luo­tai. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Gy­vy­bę sau­go gry­nas oras Me­nin­go­ko­ki­nei in­fek­ci­jai vie­ną po ki­tos ne­ti­kė­tai pa­si­glem­žiant jau­nas gy­vy­bes, me­di­kai pa­ta­ria daž­nai vė­din­ti pa­tal­pas. Me­nin­go­ko­ko bak­te­ri­jos grei­tai žūs­ta gry­ na­me ore ir ne­mėgs­ta, kai šla­piai ir daž­nai va­lo­mos grin­dys. Jur­gi­ta Ša­kie­nė j.sakiene@diena.lt

Vos pa­ma­čius bė­ri­mų, ku­rie vie­ nin­te­liai sig­na­li­zuo­ja apie or­ga­ niz­me su­ve­šė­ju­sią bak­te­ri­ją, tam­ pa svar­bi kiek­vie­na mi­nu­tė. De­ja, pra­žū­tin­ga li­ga pa­ste­bi­ma tik ta­ da, kai jau yra gi­liai įlei­du­si šak­ nis. Su šia li­ga pui­kiai pa­žįs­ta­mas Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ ver­si­te­to pro­fe­so­rius ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras Al­vy­das Laiš­ko­nis. – Ko­dėl to­kia grės­min­ga tam­pa me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja? – Me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja – tai ūmi bak­te­ri­nė in­fek­ci­ja, ku­rios sun­kiau­sios kli­ni­ki­nės for­mos – žai­bi­nis sep­sis (krau­jo už­krė­ti­ mas) ar pū­lin­gas me­nin­gi­tas (gal­ vos ir nu­ga­ros sme­ge­nų dan­ga­lų už­de­gi­mas) – ga­li baig­tis mir­ti­mi. Nuo šios in­fek­ci­jos per­nai Lie­tu­vo­ je mi­rė sep­ty­ni žmo­nės. Šį mik­roor­ga­niz­mą svei­ki žmo­nės ne­šio­ja sa­vo no­sia­ryk­lė­je. Me­nin­ go­ko­kų tu­ri apie 30 pro­c. gy­ven­to­ jų. Pats ne­šio­to­jas ga­li jaus­tis kuo svei­kiau­siai ar­ba jus­ti tik­tai leng­ vą slo­gą. – Kaip ši in­fek­ci­ja pa­kliū­va į or­ga­niz­mą? – In­fek­ci­jos ne­šio­to­jas ki­tiems žmo­nėms ją per­duo­da oro la­še­li­ niu bū­du: čiau­dė­da­mas, ko­sė­da­ mas. Me­nin­go­ko­ko bak­te­ri­ja tu­ri plau­ke­lius, įkvėp­ta jais pri­si­tvir­ ti­na prie no­sia­ryk­lės glei­vi­nės. Yra daug me­nin­go­ko­ko ti­pų: A, B, C, D, X, Y, Z ir ki­ti. Nuo šios bak­ te­ri­jos ti­po pri­klau­so li­gos sun­ku­

mas ir vak­ci­na. Nuo dau­ge­lio ti­ pų me­nin­go­ko­kų ap­sau­go skie­pai, o nuo B, ku­ris da­bar yra Lie­tu­vo­ je, skie­pų nė­ra. Pa­sau­ly­je la­biau­ siai pa­pli­tę A, B ir C ti­pai, Eu­ro­ po­je – B ir C.

Al­vy­das Laiš­ko­nis:

Aš 50 me­tų dir­bu in­fek­to­lo­gu, per tą lai­ką tu­rė­jo­me ne vie­ną ir ne de­šimt mir­ti­nų at­ve­jų.

– Kaip išvengti šios in­fek­ci­ jos? – Pa­sis­kie­py­ti. No­rint iš­veng­ti B ti­po me­nin­go­ko­kų, nuo ku­rių skie­ pų nė­ra, rei­kia steng­tis ge­rai vė­ din­ti ir drėg­nai va­ly­ti pa­tal­pas. Li­gai ypač pa­lan­ku plis­ti ko­lek­ty­ vuo­se. Me­nin­go­ko­kai la­bai grei­ tai žūs­ta gry­na­me ore. De­zin­fek­ci­ jos ne­rei­kia. Ar­ti­mai su su­si­rgu­siu žmo­gu­mi bend­ra­vu­siems as­me­ nims – kla­sės drau­gams, šei­moms na­riams iki 15 me­tų – re­ko­men­

duo­ja­me su­švirkš­ti vien­kar­ti­nę an­ ti­bio­ti­kų do­zę. O jei­gu žmo­gus jau su­si­rgo, svar­biau­sia kuo grei­čiau at­pa­žin­ti li­gos po­žy­mius. – O kaip juos at­pa­žin­ti? – Api­ma mie­guis­tu­mas ir silp­nu­ mas, pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra, at­si­ran­ da gal­vos skaus­mas, vė­mi­mas. Bet vi­si šie po­žy­miai bū­din­gi dau­ge­ liui in­fek­ci­nių li­gų. Pir­ma­sis grės­ min­gos me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­ jos po­žy­mis yra at­si­ra­dęs bė­ri­mas, pa­vyz­džiui, ant sėd­me­nų, šlau­ nų. Bė­ri­mas ga­li bū­ti įvai­rio­se kū­ no vie­to­se. Su­karš­čia­vu­sį ar ki­taip su­ne­ ga­la­vu­sį žmogų rei­kia nu­reng­ti ir ap­žiū­rė­ti, deja, gy­dy­to­jai tai re­tai da­ro. Bė­ri­mas yra taš­ki­nis. Pas­ pau­dus iš­ber­tą vie­tą, jis neiš­nyks­ ta – tai yra krau­jo iš­si­lie­ji­mas. Vos pa­ste­bė­jus to­kių bė­ri­mų rei­kia ne­ del­siant kreip­tis į me­di­kus, nes iš­ ber­to li­go­nio būk­lė ga­li im­ti žai­biš­ kai blo­gė­ti. – Ko­dėl vie­ni, bend­ra­vę su ser­ gan­čiu, pa­tys su­ser­ga ir net mirš­ta, o ki­tiems nie­ko neat­ si­tin­ka? – Dėl to, kad skir­tin­gos mū­sų or­ ga­niz­mų imu­ni­nės sis­te­mos jė­gos. Jei­gu pa­te­ko la­bai pik­tas me­nin­go­ ko­kas ir žmo­gus su­si­rgo, va­di­na­ si, tas mik­roor­ga­niz­mas nu­ga­lė­jo imu­ni­nę sis­te­mą. Rei­kė­tų pri­dur­ti, kad me­nin­go­ko­ki­ne in­fek­ci­ja daž­ nai su­ser­ga vi­siš­kai svei­ki, stip­ rūs ir iki tol be­veik nie­ka­da ne­si­rgę žmo­nės. Nuo šios in­fek­ci­jos mirš­tama to­dėl, kad pa­vė­luo­ja­ma ją diag­ no­zuo­ti. Įta­rus šią li­gą, rei­kia tuoj

pat kreip­tis į gy­dy­to­ją, o jei­gu ky­ la abe­jo­nių, me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ ci­ja ar ne, to­kį pa­cien­tą vis tiek bū­ ti­na guldyti į ligoninę ir stebėti jo būk­lę, o at­si­ra­dus bė­ri­mui – im­tis prie­mo­nių. Lai­mė, ši­tas su­kė­lė­jas yra jaut­ rus pe­ni­ci­li­nui. – Ar anks­čiau ši in­fek­ci­ja bu­vo pa­ste­bi­ma Lie­tu­vo­je? – Me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja Lie­tu­ vo­je bu­vo ir anks­čiau, tik žur­na­lis­ tai apie ją ne­ra­šy­da­vo. Aš 50 me­tų dir­bu in­fek­to­lo­gu, per tą lai­ką tu­ rė­jo­me ne vie­ną ir ne de­šimt mir­ ti­nų at­ve­jų. Kiek­vie­nais me­tais šia in­fek­ci­ja ser­ga apie 60–70 žmo­ nių. Skel­biant apie mir­ties at­ve­jus žmo­nės iš­si­gąs­ta, bet kar­tu su­ži­no, kad sun­kios in­fek­ci­nės li­gos nie­kur neiš­ny­ko, kad dau­gu­mos jų ga­li­ma iš­veng­ti pa­si­skie­pi­jus. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu pa­ts lai­kas skie­py­tis nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to – taip pat la­bai bai­sios li­gos.

Per 10 die­nų Me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos in­ku­ ba­ci­nis pe­rio­das – 1–10 die­nų (daž­ niau­siai – 4 die­nos). Li­ga pa­vo­jin­ga įvai­raus am­žiaus žmo­nėms. Daž­ niau­siai su­ser­ga vai­kai iki 5-erių. Pa­vo­jų su­si­rgti di­di­na stre­sas, gre­ tu­t i­nės li­gos – vi­ru­si­nės res­pi­ra­ ci­nės in­fek­ci­jos, taip pat nu­si­lpęs imu­ni­te­tas. Su­sir­gi­mo me­nin­go­ko­ki­ne in­fek­ci­ ja at­ve­jų pa­dau­gė­ja žie­mą, pa­va­sa­ rį, ta­čiau li­ga ga­li­ma už­si­krės­ti bet ku­riuo me­tų lai­ku.


9

antrADIENIS, vasario 28, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Kont­ra­ban­dą ve­ža ir mo­te­rys

Vy­riau­sio­jo po­li­ ci­jos ko­mi­sa­ria­ to va­do­vas Sau­lius Skver­ne­lis ma­no, kad tu­rin­tiems pro­ble­mų dėl al­ko­ ho­lio pa­rei­gū­nams pir­miau­sia rei­kia su­teik­ti pa­gal­bą, o tik ta­da juos at­leis­ti.

Bir­žų ir Šiau­lių ra­jo­nuo­se pa­sie­ nie­čiams įkliu­vo kont­ra­ban­di­ nius rū­ka­lus ga­be­nan­tys as­me­ nys. Ci­ga­re­tes ve­žė kė­dai­nie­tis ir du Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jai.

„„Prob­le­ma: tai, kad gir­ta­vi­mo at­ve­jų tarp pa­rei­gū­nų pa­si­tai­ko ne­ma­žai,

pri­pa­žįs­ta ir po­li­ci­jos va­do­vai. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

At­leis su vil­ko bi­lie­tu And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Rea­guo­da­mi į ke­tu­ris ne­blai­vių pa­ rei­gū­nų sa­vait­ga­lį įvyk­dy­tus in­ci­ den­tus, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­lai­tis ir po­li­ci­jos va­ do­vas S.Skver­ne­lis ža­dė­jo nu­baus­ ti pra­si­žen­gė­lius. Mi­nist­ras pa­tvir­ti­no, kad ke­tu­ri nu­si­žen­gę pa­rei­gū­nai bus at­leis­ti iš pa­rei­gų. Jie taip pat pra­ras vi­sas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas. „Po aud­rin­go sa­vait­ga­lio, per ku­ rį net ke­tu­ri mū­sų pa­rei­gū­nai vai­ ra­vo ne­blai­vūs, mes ap­ta­rė­me ši­tą si­tua­ci­ją. Vi­si jie bus at­leis­ti už pa­ rei­gū­no var­do pa­že­mi­ni­mą ir ne­ teks vi­sų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų“, – pa­brė­žė mi­nist­ras. R.Pa­lai­tis tei­gė, kad po­li­ci­ja sten­gia­si ko­vo­ti su sė­dan­čiais prie vai­ro ne­blai­viais ko­le­go­mis ir ši

ko­va duo­da re­zul­ta­tų. Praė­ju­siais me­tais prie vai­ro ne­blai­vūs bu­vo su­lai­ky­ti 22 po­li­ci­nin­kai. Pa­ly­gin­ ti su 2009 m., ne­blai­vių pa­rei­gū­nų skai­čius su­ma­žė­jo 1,5–2 kar­tus.

Sau­lius Skver­ne­lis:

Su­dė­tin­ga ste­bė­ti 10 tūkst. pa­rei­gū­nų vi­ są pa­rą. Nors tai ir yra da­ro­ma. S.Skver­ne­lis pri­dū­rė, kad nuo 2011 m. ėmė veik­ti spe­cia­li pa­rei­ gū­nų blai­vu­mą tik­ri­nan­ti kont­ro­lės gru­pė. Per me­tus ji pa­tik­ri­no 200 au­to­mo­bi­lių, iš jų 160 – ne dar­bo me­tu. Ta­čiau nė vie­no pa­žei­di­mo už­fik­suo­ti ne­pa­vy­ko.

„Su­dė­tin­ga ste­bė­ti 10 tūkst. pa­ rei­gū­nų vi­są pa­rą. Nors tai ir yra da­ro­ma. Taip pat no­riu pa­brėž­ti, kad pra­si­kal­tę pa­rei­gū­nai ne­blai­ vūs vai­ra­vo ne dar­bo me­tu“, – tei­ gė S.Skver­ne­lis. Po­li­ci­jos va­do­vas pri­pa­ži­no, kad gir­ta­vi­mo at­ve­jų po­li­ci­nin­kų gre­ to­se pa­si­tai­ko ne­re­tai. Tam įta­kos tu­ri ne vi­suo­met pa­lan­ki psi­cho­lo­ gi­nė at­mos­fe­ra, sun­kios dar­bo są­ ly­gos. „Ta­čiau sten­gia­mės šią pro­ble­ mą iš­spręs­ti, glau­džiai bend­ra­dar­ biau­ja­me su ano­ni­mi­niu al­ko­ho­li­kų klu­bu. Aiš­ku, pa­pras­čiau­sia žmo­ gų, tu­rin­tį pro­ble­mų dėl al­ko­ho­lio, im­ti ir iš­mes­ti. Ta­čiau tai per di­de­lė pra­ban­ga, pir­miau­sia rei­kia ban­dy­ ti jam pa­dė­ti. Na, ir, ži­no­ma, jei­gu jis pra­si­žengs – vai­ruos ne­blai­vus, ta­da jo­kių iš­ly­gų ne­bus – teks jį at­ leis­ti“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

Ava­ri­jas su­kė­lė gir­ti pa­rei­gū­nai Penk­ta­d ie­n į va­ka­re Va­rė­no­je su­lai­ Jis dar ir ap­ga­d i­no hid­ran­t ą. Nak­t į į ky­t as au­to­mo­bi­l is, ku­r į vai­ra­vo ne­ sek­m a­d ie­n į Mo­lė­t ų ra­j o­ne su­s i­dū­ blai­v us Vals­t y­b ės sie­nos ap­s au­gos rė du au­to­mo­bi­l iai. Vie­no jų vai­r uo­ tar­ny­b os Va­rė­nos rink­t i­nės Sar­g y­ to­jas, Vil­n iaus ap­skri­t ies vy­r iau­s io­ bų sky­r iaus spe­cia­l is­tas. Šeš­ta­d ie­n į jo po­l i­ci­jos ko­m i­s a­r ia­to Ke­l ių po­l i­ci­ pa­va­k a­re Aly­t u­je su­l ai­k y­t as vai­ra­ jos val­dy­bos Ke­l ių pa­t ru­l ių rink­t i­nės vęs ne­blai­v us Kau­no ap­skri­t ies vy­ 1-osios kuo­pos 1-ojo bū­r io vy­r iau­sia­ riau­s io­jo po­l i­c i­jos ko­m i­s a­r ia­to Pat­ sis pa­t ru­l is, at­si­s a­kė tik­r in­t is blai­v u­ ru­l ių rink­t i­nės 3-io­jo bū­r io pa­t ru­l is. mą. Sek­ma­d ie­n į pa­va­ka­re Vil­n iaus

mies­to 1-ojo po­l i­c i­j os ko­m i­s a­r ia­to Pre­ven­c i­j os sky­r iaus ty­rė­j as au­to­ mo­bi­l iu Vil­n iu­j e, Žir­mū­nų gat­vė­j e, par­t ren­kė ir su­ž a­lo­jo ne­re­g u­l iuo­ja­ mąja pės­čių­jų pe­rė­ja ei­nan­čią ne­pil­ na­me­tę. Jis at­si­s a­kė tik­r in­t is blai­v u­ mą. Vi­s ais at­ve­jais įta­r ia­mus pa­žei­ di­mus pa­rei­g ū­nai pa­da­rė ne tar­ny­ bos me­t u.

Kaip tei­gia­ma Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) pra­ne­ ši­me, penk­ta­die­nį Pak­ran­čių ap­ sau­gos ir Ig­na­li­nos rink­ti­nių ope­ ra­ty­vi­nin­kai, pa­si­tel­kę pa­gal­bon Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­nin­kus, Bir­žų ra­jo­no Rin­kuš­kių kai­me su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Au­di A6“. Jį vai­ra­vo 34-erių Kė­dai­nių gy­ven­to­jas. Pa­rei­gū­nai au­to­mo­bi­lio ba­ ga­ži­nė­je ap­ti­ko 4 tūkst. pa­ke­ lių ci­ga­re­čių „Fest“, pa­ženk­lin­tų bal­ta­ru­siš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis. Įta­ria­ma, kad ci­ga­re­tės at­ga­ben­ tos iš Lat­vi­jos. Šeš­ta­die­nį Pak­ran­čių ap­sau­ gos rink­ti­nės pa­sie­nie­čiai su­lai­kė du Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jus, ir­gi au­to­mo­bi­liu ga­be­nan­čius kont­ra­ ban­di­nes ci­ga­re­tes. VSAT pa­rei­ gū­nai Šiau­lių ra­jo­no Bu­bių kai­me pa­tik­ri­no au­to­mo­bi­lį „Mer­ce­des

Benz“. Juo va­žia­vo Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jai – 62 me­tų au­to­mo­bi­ lio vai­ruo­to­jas ir 50-ies ke­lei­vė. Pa­sie­nie­čiai, ap­žiū­rė­ję au­to­mo­ bi­lį, jo ba­ga­ži­nė­je ve­ža­mo­je spin­te­ lė­je ir ki­to­se vie­to­se ap­ti­ko 6 rū­šių ci­ga­re­čių: „Minsk Su­per Slims“, „De­nim Red“, „De­nim Blu“, „Queen Su­per Slims“, „Queen Ment­ hol“ ir „Li­fa Su­per Slims“. 1500 pa­ke­lių bu­vo be ban­de­ro­lių. Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės ope­ra­ty­vi­nin­kams per ap­klau­są mo­te­ris pri­si­pa­ži­no, kad kont­ra­ ban­di­nės ci­ga­re­tės pri­klau­so jai. Dėl ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių ga­be­ni­mo tvar­kos pa­žei­ di­mo kė­dai­nie­čiui ir Šiau­lių ra­jo­ no gy­ven­to­jai gre­sia ad­mi­nist­ra­ ci­nės bau­dos nuo 10 iki 20 tūkst. li­tų. Taip pat ga­li bū­ti kon­fis­kuo­ti ir abu au­to­mo­bi­liai, ku­riuo­se ras­ ta ci­ga­re­čių. Su­lai­ky­tie­ji po ap­klau­sos pa­ leis­ti. Jų ga­ben­ti rū­ka­lai, „Au­di A6“ ir „Mer­ce­des Benz“ au­to­mo­ bi­liai sau­go­mi Zok­nių už­kar­do­je. VD, BNS inf.

Skriau­di­kai ke­liaus į teis­mo suo­lą Prieš teis­mą stos du pa­sva­lie­čiai, kal­ti­na­mi smur­tu prieš ma­ža­me­ čius. Vie­nam jų už­kliu­vo fut­bo­ lą žai­džian­tys vai­kai, ki­to poel­ gį svei­ku pro­tu sun­ku paaiš­kin­ti.

Įta­ria­ma, kad va­sa­rio 11-ąją Pas­ va­lio spor­to mo­kyk­los sa­lė­je per fut­bo­lo var­žy­bas 64 me­tų J.A., su­py­kęs dėl įsiaud­ri­nu­sių vai­kų, triukš­min­gai pa­lai­kančių žai­dė­ jus, ga­lė­jo vie­no ma­ža­me­čio fut­ bo­lo aist­ruo­lio gal­vą trenk­ti į bal­ ko­no per­tva­rą. J.A. įta­ria­mas su­kė­lęs fi­zi­nį skaus­mą bei ne­žy­miai su­trik­dęs ma­ža­me­čio svei­ka­tą ir pa­žei­dęs vie­šą­ją tvar­ką. Jam iš­kel­tą bau­ džia­mą­ją by­lą pro­ku­ro­ras pra­ šo nag­ri­nė­ti pa­grei­tin­to pro­ce­ so tvar­ka O Pas­va­lio ra­jo­no 43 me­tų gy­ ven­to­jas G.D. įta­ria­mas tuo, kad

per­nai spa­lio 31-osios va­ka­re, bū­ da­mas ne­blai­vus, ma­ža­me­tei duk­ rai ga­lė­jo su­kel­ti fi­zi­nį skaus­mą ir ne­žy­miai su­trik­dy­ti jos svei­ka­tą. Taip pat įta­ria­ma, kad G.D. smur­tą prieš ki­tą ma­ža­me­tę ga­ lė­jo pa­nau­do­ti ne­tei­sė­tai atė­męs jai lais­vę. Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad per­nai lapk­ri­čio 6-osios pa­va­ka­re G.D., ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, at­si­vi­ lio­jo iki na­mų vie­nų pa­žįs­ta­mų mer­gai­tę, su­ri­šo ir lai­kė ją už­da­ ry­tą, nors ieš­ko­ti mer­gai­tės vė­lų va­ka­rą bu­vo atė­ję ar­ti­mie­ji. Įs­ta­ty­mas už fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mą ir ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą ma­ža­me­čiui nu­ma­ to lais­vės atė­mi­mą iki dve­jų me­ tų, už ne­tei­sė­tą lais­vės atė­mi­mą pa­nau­do­jant smur­tą – iki ket­ve­ rių me­tų. VD, BNS inf.

Kie­tuo­lį te­ko tram­dy­ti du­jo­mis Do­ku­men­tus at­si­sa­kiu­sį pa­teik­ti ir pa­rei­gū­nų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­ džiu­sį Šal­či­nin­kų gy­ven­to­ją pa­sie­ nie­čiai draus­mi­no aša­ri­nė­mis du­ jo­mis. Be to, įžū­liai el­gę­sis vy­ras bu­vo su­ra­kin­tas ant­ran­kiais.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) va­kar pra­ne­šė, kad penk­ta­ die­nį Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ ny­je, prie įva­žia­vi­mo į va­di­na­mą­ją Die­ve­niš­kių kil­pą Šal­či­nin­kų ra­jo­ne, čia bu­din­tys Vil­niaus rink­ti­nės Gin­ ta­ro Ža­gu­nio už­kar­dos pa­sie­nie­čiai su­stab­dė nuo Šal­či­nin­kų at­va­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Pas­sat“. Šio­je pa­sie­nio da­ly­je įreng­tas Šir­vių at­ra­mi­nis po­stas. Ja­me dir­

ban­tys VSAT pa­rei­gū­nai nuo­lat tik­ri­na į abi pu­ses vyks­tan­čių as­ me­nų bei trans­por­to prie­mo­nių do­ku­men­tus. Au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas pa­klu­ so pa­sie­nie­čių rei­ka­la­vi­mui su­sto­ti ir pai­sė po­sto ri­bo­se pa­sta­ty­tų ke­ lio ženk­lų. Ta­čiau, pa­sie­nie­čiams priė­jus prie ma­ši­nos at­lik­ti pa­tik­ros, įsi­ plies­kė konf­lik­tas. Šo­ni­nį lan­gą pra­vė­ręs vai­ruo­to­jas ėmė aiš­kin­ ti, kad pa­sie­nie­čiai ne­tu­ri tei­sės jo stab­dy­ti, pra­dė­jo juos ko­ne­veik­ ti, el­gė­si įžū­liai. Vy­ras ka­te­go­riš­kai ne­no­rė­jo pa­klus­ti tei­sė­tiems VSAT pa­rei­gū­nų rei­ka­la­vi­mams ir at­si­sa­ kė pa­teik­ti pri­va­lo­mus as­mens bei

trans­por­to prie­mo­nės do­ku­men­ tus. Vai­ruo­to­ją pa­sie­nie­čiai iš ma­ ši­nos sa­lo­no iš­lai­pi­no jė­ga. Jį tram­ dant te­ko pa­nau­do­ti spe­cia­lią­sias prie­mo­nes – aša­ri­nes du­jas ir ant­ ran­kius. Su­lai­ky­ta­sis yra ge­rai pa­sie­nie­ čiams ži­no­mas 23 me­tų Šal­či­nin­kų gy­ven­to­jas, anks­čiau ne­kart baus­ tas už įvai­rius pa­sie­nio ruo­že pa­ da­ry­tus pa­žei­di­mus. Šal­či­nin­kie­čiui VSAT pa­rei­gū­nai dėl Pa­sie­nio tei­si­nio re­ži­mo tai­syk­ lių pa­žei­di­mo pra­dė­jo ad­mi­nist­ra­ ci­nės by­los tei­se­ną. Po ap­klau­sos G.Ža­gu­nio už­kar­ do­je pa­sie­nie­čiai vy­rą pa­lei­do. VD, BNS inf.

„„Bausmė: vaikų skriaudikams gresia iki ketverių metų nelaisvės. 

BFL nuotr.


10

antradienis, vasario 28, 2012

sportas Jau­nių rink­ti­nę ly­dė­jo sėk­mė

„La­zio“ eki­pa – ket­vir­ta

„De­vils“ – ­ že­myn

Bal­ti­jos ša­lių jau­nių leng­vo­ sios at­le­ti­kos už­da­rų pa­tal­ pų ma­čą Es­ti­jo­je po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos lai­mė­jo Lie­ tu­vos rink­ti­nė, su­rin­ku­si 230 taš­kų. Ant­ri – es­tai (213), tre­ti – lat­viai (131). Lie­tu­vos 16-me­čių šuo­lių į aukš­tį re­ kor­dą pa­ge­ri­no Gin­ta­rė Nes­ tec­ky­tė – 1,87 m.

Try­lik­tą per­ga­lę Ita­li­jos „Se­ rie A“ fut­bo­lo čem­pio­na­te iš­ ko­vo­jo 4-ą vie­tą dvi­de­šim­ties ko­man­dų tur­ny­re uži­man­tis Ro­mos „La­zio“ (45 tšk.) klu­ bas, ku­riam at­sto­vau­ja Ma­ rius Stan­ke­vi­čius. „La­zio“ sa­ vo aikš­tė­je 1:0 įvei­kė 15-ojo­je po­zi­ci­jo­je esan­čią „Fio­ren­ti­ną“ (28 tšk.).

Dvi­de­šimt pir­mą­jį re­zul­ta­ty­ vų per­da­vi­mą NHL čem­pio­na­ te at­li­ko Dai­nius Zub­rus, ta­ čiau jo at­sto­vau­ja­mas Nau­jo­ jo Džer­sio „De­vils“ (74 tšk.) klu­bas 3:4 pra­lai­mė­jo Tam­pos „Light­ning“ (62 tšk.) eki­pai ir Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je nu­kri­to į 6-ąją vie­tą. D.Zub­rus jau yra įmu­šęs 15 įvar­čių.

Žvaigž­dėms – liaup­sės ir kri­ti­kos strė­lės Ma­rius Bag­do­nas Or­lan­de su­reng­ta­me 61-aja­me NBA „Vi­sų žvaigž­džių“ sa­vait­ga­ ly­je tra­di­ciš­kai ne­trū­ko įspū­din­ gų aki­mir­kų ir re­kor­dų, ta­čiau šven­tės or­ga­ni­za­to­riai su­lau­kė ir kri­ti­kos dėl ma­žė­jan­čio kai ku­ rių rung­čių po­pu­lia­ru­mo. Kri­to M.Jor­da­no re­kor­das

Tra­di­ciš­kai svar­biau­siu šven­tės ak­cen­tu ta­po „Ry­tų“ ir „Va­ka­ rų“ ko­man­dų rung­ty­nės. Ke­vi­no Du­ran­to ir Ko­be Bryan­to ve­da­ mi va­ka­rie­čiai re­to re­zul­ta­ty­vu­ mo rung­ty­nė­se šven­tė per­ga­lę 152:149. Jau per pir­muo­sius du kė­li­nius „Va­ka­rai“ į var­žo­vų krep­šį įme­ tė 88 taš­kus ir pa­sie­kė vi­sų lai­kų re­zul­ta­ty­vu­mo re­kor­dą. Dar vie­ nu is­to­ri­niu pa­sie­ki­mu pa­si­bai­gus dvi­ko­vai džiau­gė­si nu­ga­lė­to­jų ko­ man­dos žvaigž­dė K.Bryan­tas. Los An­dže­lo „La­kers“ ly­de­ris su­rin­ ko 27 taš­kus ir ta­po vi­sų lai­kų re­ zul­ta­ty­viau­siu „Vi­sų žvaigž­džių“ rung­ty­nių žai­dė­ju, ap­len­kęs le­ gen­di­nį Mi­chae­lą Jor­da­ną. K.Bryan­to są­skai­to­je da­bar – 271 taš­kas. M.Jor­da­nas yra su­ rin­kęs 262 taš­kus. Nau­din­giau­sio žai­dė­jo pri­zas iš­ke­lia­vo į Ok­la­ho­mą – „Thun­ der“ eki­pos ly­de­ris K.Du­ran­tas pel­nė 36 taš­kus. Pri­si­mi­nė D.Pet­ro­vi­čių

„Oro ka­ra­liaus“ pri­zas ati­te­ko Ju­ tos „Jazz“ eki­pos puo­lė­jui Je­re­my Evan­sui – jis per­šo­ko žmo­gų ir įdė­jo į krep­šį du ka­muo­lius. Ne­ma­žai da­liai krep­ši­nio aist­ ruo­lių šių me­tų kon­kur­sas di­de­ lio įspū­džio ne­pa­li­ko. Vis daž­niau pa­si­girs­ta kal­bų, kad „Oro ka­ra­ liaus“ kon­kur­so pres­ti­žas menks­ ta, nes ja­me ne­da­ly­vau­ja ryš­kiau­ sios NBA žvaigž­dės, o žai­dė­jai

kar­to­ja anks­tes­nių me­tų kom­po­ zi­ci­jas. Tri­taš­kių kon­kur­są ant­rą kar­ tą per „Vi­sų žvaigž­džių“ is­to­ri­ ją laimėjo sun­kio­jo kraš­to puo­ lė­jo po­zi­ci­jo­je rung­ty­niau­jan­tis krep­ši­nin­kas – sėk­mė ap­lan­kė Mi­ne­so­tos „Tim­ber­wol­ves“ aukš­ taū­gį Ke­vi­ną Lo­ve’ą. 2006-ai­siais tuo pa­čiu pri­zu džiau­gė­si ir vo­ kie­tis Dir­kas No­witz­ki. Fi­na­le K.Lo­ve’as ap­len­kė re­ zul­ta­ty­viau­sią ly­gos krep­ši­nin­ką K.Du­ran­tą 17:14. Vie­nas iš kon­ kur­so da­ly­vių Ant­ho­ny Mor­row vil­kė­jo le­gen­di­nį Kroa­ti­jos snai­ pe­rį Dra­že­ną Pet­ro­vi­čių pa­ger­ bian­čius marš­ki­nė­lius. Įžai­dė­jų rung­ties pri­zas ati­te­ko tre­čią kar­tą to­kia­me kon­kur­se da­ ly­va­vu­siam Pran­cū­zi­jos rink­ti­nės ir San An­to­ni­jaus „Spurs“ ata­kų di­ri­gen­tui To­ny Par­ke­riui. Uk­rai­no­je – ly­gio­sios

To­kia pa­ti šven­tė sa­vait­ga­lį praū­ žė ir Uk­rai­nos krep­ši­nio ly­go­je, kur dvi­ko­va tarp vie­tos krep­ši­ nin­kų ir le­gio­nie­rių bai­gė­si ly­gio­ sio­mis – 124:124. Uk­rai­nie­čių ko­man­dai at­sto­va­ vęs 2009-ųjų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­nas Mi­chai­ las Ani­si­mo­vas per 15 mi­nu­čių pel­nė 2 taš­kus, o nau­din­giau­siu žai­dė­ju iš­rink­tas JAV ir Uk­rai­nos pi­lie­ty­bes tu­rin­tis gy­nė­jas Ste­ ve­nas Burt­tas. Jis pel­nė 47 taš­ kus ir pa­tai­kė 8 to­li­mus me­ti­ mus iš 11.

Re­zul­ta­tas „Va­ka­rai“–„Ry­tai“ 152:149 (39:28, 49:41, 36:43, 28:37). K.Du­ran­tas 36 taš­kai, K.Bryan­tas 27, B.Grif ­fi­nas 22/L.Ja­me­s as 36, D.Wa­de’as 24, D.Wil­liam­sas 20.

Šiau­liuo­se su­reng­ ta­me Lie­tu­vos grai­ kų–romėnų im­ty­ nių jau­ni­mo (iki 21 me­tų) čem­pio­na­ te ne­sti­go at­kak­lių dvi­ko­vų ir ne­ti­kė­tų re­zul­ta­tų.

„„Iš­ban­dy­mai: pa­jė­giau­si ša­lies jau­nie­ji im­ty­ninin­kai ren­gia­si Eu­ro­pos

ir pa­sau­lio čem­pio­na­tams.

Val­do Ma­li­naus­ko nuo­tr.

Į Lie­tu­vos rink­ti­nę pa­kvie­tė stip­riau­sius Vil­niu­je, Kau­ne ir Šiau­liuo­se vei­ kia spor­ti­nės im­ty­nių kla­sės, tad kon­ku­ren­ci­ja ge­ro­kai pa­di­dė­jo. Vis dėl­to la­biau­siai iš­si­sky­rė vil­nie­čiai – Lie­tu­vos olim­pi­nio spor­to cent­ ro (LOSC) auk­lė­ti­niai. Šia­me cent­ re su­bur­ti pa­jė­giau­si ša­lies at­le­tai, to­dėl spe­cia­lis­tai LOSC at­sto­vo Ar­tū­ro Se­kaus (svo­rio ke­te­go­ri­ ja iki 74 kg) pra­lai­mė­ji­mą kau­nie­ čiui Min­dau­gui Šur­mai­čiui pa­va­ di­no sen­sa­ci­ja. „Ar­tū­ro ne­sėk­mė ne­bu­vo dės­nin­ga. Tai – per di­de­lio pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis re­zul­ ta­tas. Ma­nau, kad A.Se­kui tai bus pa­mo­ka – kiek­vie­ną var­žo­vą rei­ kia gerb­ti ir su kiek­vie­nu ko­vo­ti iš pa­sku­ti­nių­jų“, – svars­tė Lie­tu­vos jau­ni­mo rink­ti­nės tre­ne­ris Ole­gas An­toš­čen­ko­vas. Gau­sus ap­do­va­no­ji­mų der­lius

te­ko Klai­pė­dos spor­to cent­ro auk­ lė­ti­niams. Uos­ta­mies­čio im­ty­ni­ nin­kai iš­ko­vo­jo 3 auk­so, 1 si­dab­ro ir 2 bron­zos me­da­lius. Klai­pė­die­čių tre­ne­ris Ar­tū­ras Še­ vel­ko­vas pir­miau­sia pa­žy­mė­jo svo­ rio ka­te­go­ri­jos iki 60 kg fi­na­lą, ku­ ria­me uos­ta­mies­čio at­le­tas Rū­te­nis Ugin­čius nu­ga­lė­jo šių me­tų suau­ gu­sių­jų čem­pio­ną, LOSC at­sto­vą Jus­tą Pet­ra­vi­čių. Ša­l ies čem­p io­n ai pa­k vies­t i į Lie­tu­vos jau­ni­mo rink­ti­nę, ku­ ri ar­ti­miau­siu me­tu su­rengs tre­ ni­r uo­č ių sto­v yk­l ą Len­k i­jo­je – pra­dės ruoš­tis bir­že­lio 19–24 d. Kroa­t i­jo­je vyk­s ian­č iam Eu­ro­ pos čem­pio­na­tui ir rug­sė­jo 4–9 d. Tai­lan­de nu­ma­ty­tam pa­sau­lio čem­pio­na­tui.

Finalininkai Svo­r io ka­te­go­r i­j a iki 50 kg: 1. D.Venc­kai­t is (Tau­ra­gė), 2. M.Var­ na­g i­ris (Ma­ri­jam­po­lė); iki 55 kg – 1. J.Gal­k i­nas (Klai­pė­da), 2. A.Leo­nai­ tis (Vi­sa­g i­nas); iki 60 kg – 1. R.Ugin­ čius (Klai­pė­da), 2. P.Gal­k i­nas (Klai­ pė­da); iki 66 kg – 1. R.Da­g ys (Vil­ nius–Anykš­č iai), 2. T.Val­č iu­k as (Šiau­l iai); iki 74 kg – 1. M.Šur­mai­ tis (Kau­nas), 2. I.Age­k ia­nas (Vi­sa­ gi­nas); iki 84 kg – 1. J.Ma­tu­ze­vi­čius (Vil­n ius–Jo­n iš­k is), 2. L.Ge­čas (Vil­ nius–Tau­ra­gė); iki 96 kg – 1. V.Lau­ri­ nai­tis (Vil­nius–Jo­niš­kis), 2. R.Frid­ri­ kas (Vi­sa­g i­nas); iki 120 kg – 1. Man­ tas Knys­tau­tas (Vil­nius–Klai­pė­da), 2. A.Pan­čen­ka (Šiau­liai).

VD, im­ty­nes.lt inf.

Po ne­sėk­mės pa­da­rė iš­va­das Man­tas Stan­ke­vi­čius Vil­niaus „Bal­ti­ca“, ne­sėk­me pra­ dė­ju­si Jau­ni­mo le­do ri­tu­lio B ly­ gos (MHL B) aš­tunt­fi­na­lį, su­si­tel­kė, iš­ko­vo­jo pir­mą­ją per­ga­lę ir sieks ke­lia­la­pio į ket­virt­fi­na­lį.

„„Šou: NBA asai per „Va­ka­rų“ ir „Ry­tų“ ma­čą dau­giau juo­ka­vo, nei rim­

tai ko­vė­si. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Vil­nie­čiai sa­vo aikš­tė­je du­kart iš­ mė­gi­no jė­gas su Ry­gos „Ju­niors“ ko­man­da – 2:4 ir 3:1. Ki­ti du ma­ čai vyks tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį Lat­vi­jo­je. MHL aš­tunt­fi­na­ly­je ko­ vo­ja­ma iki tri­jų per­ga­lių. „Ant­ro­sios rung­ty­nės tik­rai ne­ bu­vo leng­ves­nės nei pir­mo­sios, ta­čiau po ne­sėk­mės pa­da­rė­me iš­ va­das, – pa­brė­žė „Bal­ti­cos“ ka­pi­

to­nas Va­di­mas Chvo­le­sas, per at­ sa­ko­mą­ją dvi­ko­vą įmu­šęs pir­mą­jį įvar­tį. – Šį­kart vis­kas bu­vo ki­taip. De­ja, mums trūks­ta ke­lių trau­ muo­tų žai­dė­jų. Ar­tū­ras Ry­ba­ko­vas iš­vy­kęs į Mask­vą, tvar­ko­si moks­lų rei­ka­lus. Ma­nau, kad Ry­go­je lau­kia sun­kus iš­ban­dy­mas. Ti­ki­mės, kad pa­vyks žais­ti taip, kaip ant­rą­sias rung­ty­nes Vil­niu­je.“ „Bal­ti­cos“ ka­pi­to­nas ne­šykš­tė­ jo komp­li­men­tų var­žo­vams – „Ju­ niors“ le­do ri­tu­li­nin­kams. „Tai ko­man­da, ku­ri sten­gia­ si vis­ką da­ry­ti tei­sin­gai. Be to, jie jau­nes­ni už mus. Ma­to­me, kad jų akys de­ga. Jie no­ri tik per­ga­lių. Vi­ sa­da sun­ku žais­ti su to­kio­mis ko­

man­do­mis“, – pri­pa­ži­no V.Chvo­ le­sas. Jis pa­ste­bė­jo, kad per at­krin­ta­ mą­sias var­žy­bas vi­sos eki­pos kau­ na­si įnir­tin­giau nei re­gu­lia­riuo­ju se­zo­nu. „Vi­sos klai­dos dau­giau kai­nuo­ja, bet ka­da ga­li bū­ti čem­pio­na­to pa­baig­ tu­vės. Ry­go­je steng­si­mės įvyk­dy­ti vi­ sus tre­ne­rio nu­ro­dy­mus. To ne­pa­da­ rė­me per pir­mą­jį ma­čą sa­vo aikš­tė­je“, – kal­bė­jo le­do ri­tu­li­nin­kas. Jei vil­nie­čiai pra­si­brau­tų į ket­ virt­fi­na­lį, jiems tek­tų var­žy­tis su „Ba­tyr“ (Baš­ki­ri­ja) ar­ba Mask­vos sri­ties „Klin“ klu­bais. Kol kas aš­ tunt­fi­na­lio se­ri­jo­je 2:0 pir­mau­ja „Ba­tyr“.


11

antradienis, vasario 28, 2012

sportas Lie­tu­vis – ­ vėl čem­pio­nas

Tau­rę iš­ko­vo­jo „Li­ver­pool“

Nu­ga­lė­jo ­ ly­de­rį

Ri­man­tas Mar­ti­šaus­kas lai­mė­ jo už­da­rų pa­tal­pų BUCS (Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos uni­ver­si­ te­tų ir ko­le­džų spor­to or­ga­ni­ za­ci­jos) leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tą, nu­stū­męs ru­tu­lį 17,93 m. Lie­tu­vis bri­tų stu­den­ tų žie­mos leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bes lai­mė­jo jau ket­vir­ tą kar­tą.

Ang­li­jos fut­bo­lo ly­gos tau­rę („Cur­ling Cup“) aš­tun­tą kar­ tą, ta­čiau tik po de­vy­ne­rių me­ tų per­trau­kos iš­ko­vo­jo „Li­ver­ pool“ klu­bas, le­gen­di­nia­me Vemb­lio sta­dio­ne įvy­ku­sia­me le­mia­ma­me ma­če po bau­di­nių se­ri­jos 3:2 įvei­kęs II di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­čią Vel­so „Car­ diff Ci­ty“ vie­nuo­li­kę.

VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos A gru­pė­je Ri­mo Kur­ti­ nai­čio tre­ni­ruo­ja­ma Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ (12 per­ga­ lių, 3 pra­lai­mė­ji­mai, 2-oji vie­ ta) eki­pa 69:65 įvei­kė ly­de­rį Ka­za­nės „Unics“ (12, 2). 6-oje vie­to­je – Kau­no „Žal­gi­ris“ (11 rung­ty­nių, 5 per­ga­lės, 6 ne­ sėk­mės).

Op­ti­miz­mas su ne­ri­mo drumz­lė­mis Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to fe­de­ra­ci­ja (LDSF) į atei­tį žvel­gia op­ti­ mis­tiš­kai, ta­čiau ne­sle­pia su­si­rū­pi­ni­mo dėl jau­no­sios kar­tos ug­dy­mo.

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Fi­nan­sa­vi­mu pa­ten­kin­ti

„No­ri­me, kad kuo dau­giau mū­ sų spor­ti­nin­kų va­žiuo­tų į olim­pi­ nes žai­dy­nes Lon­do­ne. Tai prio­ ri­te­tas, – sa­kė LDSF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Vac­lo­vas Šiugž­di­nis. – Taip pat mums la­bai svar­bios Bal­ ti­jos ša­lių dau­gia­die­nės lenk­ty­nės, o ki­tas vie­nas rim­tes­nių iš­ban­dy­ mų – Eu­ro­pos dvi­ra­čių tre­ko čem­ pio­na­tas Pa­ne­vė­žy­je.“ Praė­ju­sią sa­vai­tę Vil­niu­je įvy­ ko ei­li­nis LDSF ata­skai­tų su­va­ žia­vi­mas. Pa­sak LDSF ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus, fe­de­ra­ci­ja pa­ten­kin­ ta Kū­no kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­mo fon­do (KKSRF) lė­šų pa­skirs­ty­mu. „Pui­kiai su­pran­ta­me, kad vals­ty­ bės fi­nan­si­nė pa­dė­tis nė­ra pa­pras­ ta, – kal­bė­jo V.Šiugž­di­nis. – Pi­ni­gų ga­vo­me dau­giau, ne­pai­sant to, kad pa­ts fon­das bu­vo su­si­trau­kęs. Kū­ no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­ tas su­ge­bė­jo vis­ką su­tvar­ky­ti taip, kad spor­ti­nin­kai, be­si­ren­gian­tys olim­pia­dai, fi­nan­sa­vi­mo su­ma­žė­ ji­mo ne­pa­jau­tė.“ Šiais me­tais LDSF bu­vo skir­ta 535 tūkst. li­tų – 130 tūkst. li­tų dau­giau ne­gu per­nai. S.Kru­pec­kai­tė – ne ro­bo­tas

„Ga­l u­t i­n io olim­p i­n ės rink­t i­n ės są­ra­šo dar ne­tu­ri­me, nes te­be­ vyks­ta at­ran­ka į žai­dy­nes. Jau ži­ no­ma, kad du vy­rai plen­ti­nin­kai star­tuos gru­pi­nė­se lenk­ty­nė­se, vie­nas iš jų – ir in­di­vi­dua­lio­se. Tiks­liai ži­no­me, kad olim­pia­do­

je da­ly­vaus Si­mo­na Kru­pec­kai­tė. Ti­ki­mės, kad plen­to lenk­ty­nė­se va­žiuos trys lie­tu­vės. Klau­si­mų ky­la dėl mo­te­rų ko­man­di­nių per­ se­kio­ji­mo lenk­ty­nių ir sprin­to ko­ man­dos“, – var­di­jo LDSF ge­ne­ra­ li­nis sek­re­to­rius.

Vaclovas Šiugždinis:

S.Kru­pec­kai­tė – aukš­ čiau­sio ly­gio spor­ ti­nin­kė. Kar­tais su­ lau­kia­me klau­si­mų, ko­dėl me­da­lių nė­ra dau­giau, bet žmo­gus – ne ro­bo­tas. Olim­pie­čių są­ra­šas, pa­sak jo, tu­ rė­tų paaiš­kė­ti ge­gu­žės mė­ne­sį. „S.Kru­pec­kai­tė – aukš­čiau­sio ly­gio spor­ti­nin­kė. Esa­me pri­pra­tę prie jos per­ga­lių. Kar­tais su­lau­kia­me klau­ si­mų, ko­dėl me­da­lių nė­ra dau­giau, bet tu­ri­me su­pras­ti, kad žmo­gus – ne ro­bo­tas. Da­bar rei­kia gal­vo­ti tik apie ge­rą re­zul­ta­tą olim­pi­nė­se žai­ dy­nė­se“, – svars­tė V.Šiugž­di­nis.

Rū­pes­tis – spor­to mo­kyk­los

Pap­ra­šy­tas įver­tin­ti Lie­tu­vos dvi­ ra­čių spor­to si­tua­ci­ją, pa­šne­ko­vas at­si­du­so. „Mo­te­rų plen­to rink­ti­nė­je vyks­ ta kar­tų kai­ta. Vy­rų spor­te yra įdo­ mių da­ly­kų. Per­nai „Tour de Fran­ ce“ lenk­ty­nes lai­mė­jo ko­man­da, ku­rios su­dė­ty­je bu­vo ir Ra­mū­nas Na­var­daus­kas. Per 90-ies me­tų Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to is­to­ri­ ją to dar ne­bu­vo, o vai­ki­nui – tik 24-eri. Tai sen­sa­ci­ja“, – pa­brė­žė V.Šiugž­di­nis. LDSF va­do­vas pri­mi­nė ir Ai­ džio Kruo­pio per 2011-uo­sius su­ rink­tus taš­kus. „Be to, taš­kus rin­ ko ir Ge­di­mi­nas Bag­do­nas, ir Ta­das Šuš­ke­vi­čius. Vai­ki­nai iš­ko­vo­jo tei­ sę da­ly­vau­ti olim­pi­nių žai­dy­nių in­ di­vi­dua­lio­se lenk­ty­nė­se. Tai tei­kia op­ti­miz­mo“, – sa­kė LDSF ge­ne­ra­ li­nis sek­re­to­rius. V.Šiugž­di­nis at­krei­pė dė­me­sį į jau­niau­sius dvi­ra­ti­nin­kus, ku­rie ren­gia­mi sa­vi­val­dy­bių spor­to mo­ kyk­lo­se: „Ži­no­me, kad sa­vi­val­dy­ bių biu­dže­tai su­dė­tin­gai for­muo­ ja­mi, pi­ni­gų už­ten­ka tik tre­ne­rių at­ly­gi­ni­mams. Vi­sa ki­ta gu­la ant tė­ve­lių pe­čių. Vis sun­kiau au­gin­ti nau­ją­ją kar­tą. Spor­ti­nin­kams rei­ kia var­žy­bų, o lė­šų nė­ra. Ma­nau, ši pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja ne tik dvi­ra­čių spor­te. Lyg ir dek­la­ruo­ja­me jau­ ni­mo užim­tu­mą, bet tuo pat me­ tu sku­ba­me vis­ką ap­mo­kes­tin­ti. Nie­kam ne­svar­bu, kad tė­vai mo­ka už dvi­ra­čius, jų de­ta­les. Biu­dže­ti­ nės įstai­gos per me­tus iš­ga­li nu­ vež­ti vai­kus tik į vie­nas ki­tas var­ žy­bas.“

„„Is­to­ri­ja: R.Na­var­daus­ko sėk­mė 2011-ųjų „Tour de Fran­ce“ lenk­ty­nė­se

su „Gar­min Cer­ve­lo“ eki­pa – vie­nas iš­ki­liau­sių Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­ to įvy­kių.  To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

„Ratuto“ šokėjai apgynė čempionų titulą Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Šiau­liuo­se įvy­ku­sia­me ša­lies Lo­ ty­nų Ame­ri­kos spor­ti­nių šo­kių čem­pio­na­te trium­fa­vo Že­mai­ti­jos – Klai­pė­dos, Pa­lan­gos ir Kre­tin­gos – at­sto­vai, pen­kių am­žiaus gru­pių var­žy­bo­se iš­ko­vo­ję 7 me­da­lius.

„„Tra­di­ci­ja: J.Venc­kus ir J.Dap­ke­

vi­čiū­tė ant­rus me­tus iš ei­lės ta­ po Lie­tu­vos čem­pio­nais. 

gsn.com.pl nuo­tr.

„Žu­vėd­ros“, „Svi­ve­lio“ ir „Rit­ mo“ klu­bų šo­kė­jai nu­kon­ku­ra­vo Vil­niaus (4 me­da­liai) bei Kau­no ir Pa­ne­vė­žio (po 2 me­da­lius) po­ras. Klai­pė­die­čiai ir pa­lan­giš­kiai do­ mi­na­vo jau­nių var­žy­bo­se. Pag­rin­di­nė­je – suau­gu­sių­jų –

gru­pė­je čem­pio­nų ti­tu­lą ap­gy­nė vil­nie­čiai, „Ra­tu­to“ klu­bo ir Gim­ nas­ti­kos spor­to mo­kyk­los due­tas Jo­kū­bas Venc­kus ir Jo­man­tė Dap­ ke­vi­čiū­tė. Į pro­fe­sio­na­lų gre­tas pe­rė­jus 2011ųjų vi­ce­čem­pio­nams Ge­di­mi­nui Gri­go­niui ir Sand­rai Knia­ze­vi­čiū­tei (Kau­no „Sū­ku­rys“), ant­ro­ji vie­ta vėl te­ko kau­nie­čiams – sū­ku­rie­čiams Ri­har­dui Eg­li­čiui ir Eg­lei Stra­lec­ kai­tei, ku­rie per­nai bu­vo šeš­ti. Jau­ni­mo gru­pė­je taip pat nu­ga­ lė­jo Vil­niaus šo­kė­jai – „Si­lue­to“ klu­bo auk­lė­ti­niai Man­tas Kir­ve­lis ir Svet­la­na Aza­ro­va. 2011-ai­siais ši po­ra pel­nė bron­zą.

Pri­zi­nin­kai „„Suau­gu­sie­ji: 1. J.Venc­kus ir J.Dap­

ke­vi­čiū­tė (Vil­nius, „Ra­tu­to“ ir Gim­ nas­ti­kos spor­to mo­kyk­la), 2. R.Eg­li­tis ir E.Stra­lec­kai­tė (Kau­nas, „Sū­ku­rys“), 3. A.Puz­ra­vi­nas ir A.Kar­pen­ko („Ra­tu­ to“ ir Gim­nas­ti­kos SM). „„Jau­ni­mas: 1. M.Kir­ve­lis ir S.Aza­ro­

va (Vil­nius, „Si­lue­tas“), 2. M.Got­ber­ gas ir V.Šen­ker („Ra­tu­to“ ir Gim­nas­ti­ kos SM), 3. E.Be­lou­so­vas ir A.Pia­zen­ ko (Klai­pė­da, „Žu­vėd­ra“). „„Jau­niai II: 1. E.Rin­gys ir R.Mon­gi­ nai­tė („Žu­vėd­ra“), 2. O.Va­si­liaus­kas

ir O.Gra­ma­liaus­kai­tė (Palanga–Klai­ pėda, „Svi­ve­lis“–„Žu­vėd­ra“), 3. J.Ska­ ra ir V.M.Šiau­ly­ty­tė (Kretinga–Palan­ ga, „Rit­mas“–„Svi­ve­lis“). „„Jau­niai I: 1. M.Lo­žys ir S.Ja­zi­lio­ny­tė

(„Žu­vėd­ra“), 2. S.Sei­kaus­kas ir L.No­ru­ šai­tė (Pa­ne­vė­žys, „Rum­ba“), 3. D.Pia­ zen­ka ir A.Jan­kaus­kai­tė („Žu­vėd­ra“). „„Jau­nu­čiai II C: 1. K.Bur­nei­kis ir I.Še­ kai­tė (Kau­nas, „Tvis­tas“), 2. I.Pet­ru­lai­ tis ir G.Rap­še­vi­čiū­tė (Pa­ne­vė­žys, „Ridri­to“), 3. H.Kra­naus­kas ir G.Dei­ne­kai­tė („Žu­vėd­ra“).


12

antradienis, vasario 28, 2012

pasaulis Re­fe­ren­du­mo ne­rengs

Bal­sa­vi­mo ­ re­zul­ta­tai

Ata­ka ­ mo­kyk­lo­je

Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­ co­las Sar­ko­zy at­me­tė ga­li­ my­bę su­reng­ti re­fe­ren­du­ mą dėl Eu­ro­pos fis­ka­li­nės draus­mės su­tar­ties, jei­gu bū­ tų per­rink­tas į ša­lies va­do­vo po­stą. Jis pa­reiš­kė, kad toks žings­nis bū­tų per­ne­lyg su­dė­ tin­gas, nes su­tar­tis tu­ri 200 straips­nių.

Apie 90 pro­c. žmo­nių, da­ly­ va­vu­sių Si­ri­jo­je vy­ku­sia­me re­fe­ren­du­me, pa­rė­mė nau­jos ša­lies kons­ti­tu­ci­jos pro­jek­tą. Ak­ty­vu­mas bu­vo 57,4 pro­c. Si­ri­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ ri­jos va­do­vas Mo­ham­me­das al Shaa­ras pa­reiš­kė, kad dau­ gu­mo­je ša­lies ra­jo­nų bal­sa­vi­ mas vy­ko nor­ma­liai.

Kliv­lan­do prie­mies­ty­je esan­ čio­je Čar­do­no vi­du­ri­nė­je mo­ kyk­lo­je šū­viais su­žeis­ti ke­ tu­ri jos moks­lei­viai. Kaip pa­ tvir­ti­no pa­rei­gū­nai, įta­ria­ma­ sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Pas­ kelb­ta, kad tai – stu­den­tas. Ma­no­ma, jog jis vei­kė vie­nas. Čar­do­nas yra maž­daug už 30 km į ry­tus nuo Kliv­lan­do.

Ar kve­pia int­ri­ga? Ar kai­rio­sios Vo­kie­ti­jos par­ti­jos „Die Lin­ke“ kan­di­da­tė į ša­lies va­ do­vus Bea­te Klars­feld su­kurs rin­ ki­muo­se int­ri­gą?

Vo­kie­ti­jo­je nea­be­jo­ja­ma, kad į pre­ zi­den­to po­stą bus iš­rink­tas 72 me­ tų liu­te­ro­nų evan­ge­li­kų pa­sto­rius Joa­chi­mas Gauc­kas. Ta­čiau „Die Lin­ke“ yra pa­reiš­ku­si, kad ne­rems pa­sto­riaus. Esą šis va­do­va­vo mil­ ži­niš­kam ar­chy­vui, ku­rį, griu­vus Ber­ly­no sie­nai 1990 m., pa­li­ko Ry­ tų Vo­kie­ti­jos slap­to­ji po­li­ci­ja „Sta­ si“, o tarp „Die Lin­ke“ na­rių yra ne­ ma­žai Ry­tų Vo­kie­ti­jos ko­mu­nis­tų. Ber­ly­ne gi­mu­si B.Klars­feld sa­ko, kad, nors ne vi­sai pri­ta­ria „Die Lin­ ke“ po­li­ti­kai, jai gar­bė bū­ti no­mi­nuo­ tai tarp kan­di­da­tų į pre­zi­den­tus. Par­ti­jos iš­kel­ta B.Klars­feld – ge­ rai ži­no­ma na­cių me­džio­to­ja. 73ejų mo­te­ris su sa­vo vy­ru pran­cū­zų tei­si­nin­ku Ser­ge’u yra išaiš­ki­nu­si ne vie­ną na­cių ka­ro nu­si­kal­tė­lį. Pa­sau­ly­je mo­te­ris iš­gar­sė­jo, kai pri­si­dė­jo prie gar­saus na­cių nu­si­ kal­tė­lio Klau­so Bar­bie, ku­ris An­ t­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais bu­vo pa­gar­sė­jęs kaip Lio­no bu­de­lis, de­ mas­ka­vi­mo praė­ju­sio amžiaus aš­ tun­to­jo de­šimt­me­čio pra­džio­je. Tie­sa, Vo­kie­ti­jos vi­suo­me­nė ge­ riau­siai pri­si­me­na B.Klars­feld dėl an­tau­sio, ku­rį ji 1968 m. vie­šai skė­lė tuo­me­čiam kanc­le­riui Kur­ tui Geor­gui Kie­sin­ge­riui ir pa­va­ di­no jį na­ciu. De­ja, jos ga­li­my­bės men­kos. Vo­kie­ti­jo­je pre­zi­den­tą ren­ka spe­cia­lus su­si­rin­ki­mas, ku­ rį su­da­rys par­la­men­to na­riai ir ki­ ti aukš­to ran­go po­li­ti­kai. O vi­sos di­džio­sios Vo­kie­ti­jos po­li­ti­nės jė­ gos, tarp jų – ir kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel kon­ser­va­to­riai, ku­rie nė­ra itin pa­ten­kin­ti opo­zi­ci­jos kan­di­da­ tu J.Gauc­ku, su­ta­rė, kad bū­tent jis tu­rė­tų pa­keis­ti į įvai­rius skan­da­lus įsi­vė­lu­sį Chris­tia­ną Wulf­fą. Šis at­si­sta­ty­di­no po to, kai pro­ku­ ro­rai ėmė­si veiks­mų siek­da­mi, kad bū­tų pa­nai­kin­ta jo tei­si­nė ne­lie­čia­ my­bė. Įta­ria­ma, kad jis pa­si­nau­do­jo drau­go, fil­mų pro­diu­se­rio, pa­slau­ go­mis, o pa­skui tas drau­gas ga­vo pa­sko­los ga­ran­ti­jas, ku­rių sie­kė. BNS inf.

„„Kan­d i­d a­tė: na­cių me­džio­to­ją

B.Klars­feld par­ti­ja „Die Lin­ke“ no­rė­tų ma­ty­ti Vo­kie­ti­jos pre­zi­ den­to po­ste. AFP nuo­tr. 

Rin­ki­mai – ant no­ sies, at­mos­fe­ra kais­ ta. An­tai, Ru­si­jos vals­ty­bi­nė te­le­vi­zi­ja pa­skel­bė, kad išaiš­ kin­tas są­moks­las nu­žu­dy­ti pa­tį Vla­ di­mi­rą Pu­ti­ną.

„„Išpuolis: Uk­rai­nos ir Ru­si­jos žval­gy­ba tvir­ti­na, kad Če­čė­ni­jos su­ki­lė­lių va­das D.Uma­ro­vas (nuotraukoje)

ke­ti­no nu­žu­dy­ti premjerą V.Pu­ti­ną. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Są­moks­las prieš rin­ki­mus Išaiš­kin­ti planai

Pir­ma­sis ka­na­las pa­skel­bė, kad Ru­si­jos ir Uk­rai­nos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos Uk­rai­no­je suė­mė du as­ me­nis, sie­ja­mus su są­moks­lu nu­ žu­dy­ti V.Pu­ti­ną po ko­vo 4 d. vyk­ sian­čių pre­zi­den­to rin­ki­mų. Te­le­vi­zi­ja re­por­ta­že, ku­ris fil­ muo­tas Uk­rai­no­je, tvir­ti­no, kad du vy­rai esą vyk­dė če­čė­nų ko­vo­ to­jų va­do Do­ku Uma­ro­vo, Ru­si­jo­je kal­ti­na­mo or­ga­ni­za­vus sprog­di­ni­ mus Mask­vos met­ro ir Do­mo­de­ do­vo oro uos­te, įsa­ky­mus. Re­por­ta­že pa­ro­dy­ta, kaip įta­ ria­mie­ji sa­ko, jog sa­vo iš­puo­ liui ruo­šė­si Uk­rai­nos uos­ta­mies­ ty­je Ode­so­je, o jį įvyk­dy­ti ke­ti­no Mask­vo­je. Te­le­vi­zi­ja nu­ro­dė, kad trys są­ moks­li­nin­kai at­vy­ko į Uk­rai­ną iš Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų per Tur­ ki­ją su „aiš­kio­mis D.Uma­ro­vo at­ sto­vų inst­ruk­ci­jo­mis“. „Mums lie­pė: pir­miau­sia at­vyk­ si­te į Ode­są ir iš­mok­si­te ga­min­ ti bom­bas“, – sa­kė suim­ta­sis Il­ja Pian­zi­nas. – Vė­liau Mask­vo­je su­ reng­si­te iš­puo­lius prieš ko­mer­ci­ nius ob­jek­tus, o ga­liau­siai mė­gin­ si­te nu­žu­dy­ti Pu­ti­ną.“ Do­mė­tis šių as­me­nų veik­la, pa­sak te­le­vi­zi­jos, Uk­rai­nos kontrž­val­gy­ba ėmė­si po to, kai vie­nas iš są­moks­ li­nin­kų žu­vo per spro­gi­mą Ode­so­je sau­sio 4 d. Ma­no­ma, kad spro­gi­mas įvy­ko ga­mi­nant bom­bas. Ant­ro­jo suim­to­jo – Ada­mo Os­ ma­je­vo – ne­šio­ja­ma­ja­me kom­piu­ te­ry­je bu­vo vaiz­do įra­šas, ku­ria­me V.Pu­ti­nas ma­to­mas sė­dan­tis į sa­

vo au­to­mo­bi­lį. „Vis­kas bu­vo at­lik­ ta, kad tu­rė­tu­me su­pra­ti­mą, kaip jis sau­go­mas, – aiš­ki­no A.Os­ma­ je­vas. – Ga­lu­ti­nis tiks­las – at­vyk­ ti į Mask­vą ir mė­gin­ti nu­žu­dy­ti prem­je­rą Pu­ti­ną. Ga­lu­ti­nis ter­mi­ nas – po Ru­si­jos pre­zi­den­to rin­ ki­mų.“

Mask­vo­je su­reng­ si­te iš­puo­lius prieš ko­mer­ci­nius ob­jek­ tus, o ga­liau­siai mė­ gin­si­te nu­žu­dy­ti Pu­ ti­ną.

Ban­dė des­ta­bi­li­zuo­ti pa­dė­tį

V.Pu­ti­no at­sto­vas Dmit­ri­jus Pes­ ko­vas tei­gė, kad yra su­si­pa­ži­nęs su in­for­ma­ci­ja, ta­čiau at­si­sa­kė de­ta­ liau ko­men­tuo­ti. Ne­ko­men­ta­vo suė­mi­mo nei Ru­si­ jos, nei Uk­rai­nos spe­cia­lių­jų tar­ ny­bų at­sto­vai. Tie­sa, Uk­rai­nos kontrž­val­gy­bos at­sto­vė Ma­ri­na Os­ta­pen­ko pa­tvir­ti­no, jog nu­si­ kal­tė­lių tai­ki­nys bu­vo V.Pu­ti­nas. „Ga­liu ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ti, kad jie pla­na­vo pa­si­kė­si­ni­mą į V.Pu­ti­ ną“, – kal­bė­jo at­sto­vė. Ru­si­jos Dū­mos par­la­men­ta­ rai pa­reiš­kė, kad są­moks­las bu­vo ban­dy­mas des­ta­bi­li­zuo­ti pa­dė­tį Ru­si­jo­je prieš rin­ki­mus. Kaip tvir­t i­n o de­p u­ta­tas Ni­ ko­la­jus Ko­va­le­vas, anks­čiau va­

do­va­v ęs Fe­d e­ra­l i­n ei sau­g u­m o tar­ny­bai, pra­n e­š i­m ų apie pla­ nuo­ja­mus te­ro­ro ak­tus Ru­si­jo­ je dau­gė­ja. Čia pat jis pa­gy­rė Ru­si­jos spe­ cia­lią­sias tar­ny­bas, kad jos ge­rai pa­si­ruo­šė ga­li­moms pro­vo­ka­ci­ joms. Že­mų­jų par­la­men­to rū­mų Sau­ gu­mo ir an­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­te­to va­do­vė Iri­na Ja­ro­va­ja pri­ta­rė, kad pa­si­kė­si­ni­mu siek­ta des­ta­bi­li­zuo­ ti pa­dė­tį. Premjero triu­kas?

Tie­sa, tarp pa­pras­tų ru­sų ži­nia apie pa­si­kė­si­ni­mą į ant­rą­jį vals­ ty­bės pa­rei­gū­ną su­kė­lė ne ne­ri­ mą, o iro­ni­ją. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se dau­ge­ lis tei­gė, kad V.Pu­ti­nas tik ban­do lai­mė­ti rin­kė­jų sim­pa­ti­jas. Vie­nas in­ter­nau­tas, pa­si­va­di­nęs zil­nur, iro­ni­za­vo: „Aš se­ku nau­ jie­nas per te­le­vi­zi­ją – Pu­ti­nas at­ sklei­dė, kad į jį ban­dy­ta pa­si­kė­sin­ ti. Prieš pat rin­ki­mus... Klou­nai“. Ki­ti V.Pu­ti­nu pa­si­pik­ti­nę ru­sai sa­vo pro­tes­tą reiš­kė ne prie kom­ piu­te­rių, o gat­vė­se. Mask­vo­je sa­vait­ga­lį į pro­tes­tą, pa­sak opo­zi­ci­jos, su­si­rin­ko apie 34 tūkst. žmo­nių, nors po­li­ci­jos at­sto­vai su­skai­čia­vo 10 tūkst. Pro­tes­tuo­to­jai su­si­ki­bo ran­ko­ mis ir su­for­ma­vo gy­vą­ją gran­di­nę ap­link mies­to cent­rą. De­monst­ ran­tus svei­ki­no pro ša­lį va­žiuo­ jan­tys au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai. Ai­dė­jo ne­nut­rūks­ta­ma au­to­mo­ bi­lių sig­na­lų se­ri­ja.

„Atė­jo­me čia, nes ne­su­tin­ka­me su tuo, kas įvy­ko per par­la­men­ to rin­ki­mus“, – sa­kė 22 me­tų Mi­ chai­las. „Žmo­nės atė­jo čia, nes ti­ki­ si, kad šį kar­tą jų bal­sai bus įskai­ čiuo­ti“, – sa­kė ki­tas gy­vo­sios gran­di­nės da­ly­vis, 48 me­tų vy­ras, taip pat var­du Mi­chai­las. Tie­sa, tuo pat me­tu Mask­vos gat­ves už­plū­do ir V.Pu­ti­no ša­li­ nin­kai. Jie da­li­jo Ru­si­jos tris­pal­vės spal­vų kas­pi­nus, taip pat ran­ko­se lai­kė len­te­les su už­ra­šais „Pu­ti­nas my­li vi­sus“ ir „Iki Pu­ti­no per­ga­lės li­ko sa­vai­tė“. BNS, „Dai­ly Mail“, „Reu­ters“, ITAR-Tass inf.

V.Pu­ti­nas plie­kė es­tus ir lat­vius Ru­si­jos prem­je­ras nau­ja­me straips­ ny­je pa­reiš­kė, jog Mask­va „kuo ryž­t in­g iau­siai“ sieks, kad Lat­v i­jos ir Es­t i­jos vy­r iau­sy­bės įgy­ven­d in­ tų tarp­tau­t i­n ių or­ga­n i­za­ci­jų re­ko­ men­da­ci­jas dėl tau­t i­nių ma­ž u­mų tei­sių už­t ik­r i­n i­mo. Pa­sak prem­je­ ro, „svar­bu nie­ka­da neuž­mirš­ti mi­ li­jo­nų tė­vy­nai­n ių, gy­ve­nan­čių ki­ to­se ša­ly­se, in­te­re­sų“, taip pat Ru­ si­jos pi­l ie­č ių, iš­v yks­t an­č ių į už­ sie­n į dirb­t i ar­ba poil­siau­t i. Kal­bė­ da­mas apie re­fe­ren­du­mą dėl ant­ ro­sios vals­ty­bi­nės kal­bos sta­tu­so su­tei­k i­mo ru­sų kal­bai, ku­r is ne­ se­n iai bu­vo su­reng­tas Lat­v i­jo­je, V.Pu­t i­nas, pa­reiš­kė, kad šis bal­sa­ vi­mas tarp­t au­t i­nei bend­r uo­me­ nei aki­vaiz­d žiai pa­de­monst­ra­vo „pro­b­le­mos opu­mą“.


13

antrADIENIS, vasario 28, 2012

menas ir pramogos Pi­ni­gai ­ teat­rui

Kū­ry­biš­kiau­sias – D.Ka­jo­kas

Šven­tė ­ fran­ko­fi­lams

Kul­tū­ros mi­nist­ro Arū­no Ge­ lū­no (nuo­tr.) įsa­ky­mu sce­nos me­no pro­jek­tams fi­nan­suo­ti pa­skirs­ty­ta 470 tūkst. li­tų. Di­ džiau­sios su­mos ati­te­ko „Me­ no for­to“ spek­tak­liui „Die­viš­ ko­ji ko­me­di­ja. II da­lis“ ir Os­ka­ ro Kor­šu­no­vo teat­ro spek­tak­ liui pa­gal Wil­lia­mo Sha­kes­pea­ re’o tra­ge­di­ją „Ju­li­jus Ce­za­ris“.

Do­nal­das Ka­jo­kas bus ap­ do­va­no­tas už kū­ry­biš­kiau­sia me­tų kny­ga iš­rink­tą sa­vo kū­ri­ nį „Kur­čiam asi­liu­kui“. Ši poe­ zi­jos kny­ga, nu­ga­lė­ju­si 11 kon­ ku­ren­čių, kū­ry­biš­kiau­sia per­ nykš­te kny­ga pa­skelb­ta sa­ vait­ga­lį vy­ku­sio­je Vil­niaus kny­ gų mu­gė­je. D.Ka­jo­kas bus ap­ do­va­no­tas mi­nint Ko­vo 11-ąją.

Fran­ko­fo­ni­jos die­nos ko­vo pra­džio­je kvie­čia į pran­cū­zų ir bel­gų ro­ko, kla­si­ki­nės mu­zi­ kos kon­cer­tus, su­si­pa­žin­ti su ra­šy­to­jo Li­ba­ro M.Fo­fa­na kū­ ry­ba lie­tu­vių kal­ba, su­ži­no­ti, koks pran­cū­za­kal­bių li­te­ra­tū­ ros kū­ri­nys bus iš­rink­tas kaip ge­riau­sias, ir pa­ra­gau­ti pran­ cū­zų vir­tu­vės de­li­ka­te­sų.

„„Pa­dir­bės: ru­sų kom­po­zi­to­rius A.Žur­bi­nas mū­sų ša­ly­je pla­nuo­ja ne vie­ną pro­jek­tą. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Gar­se­ny­bę vi­lio­ja Lie­tu­va Niu­jor­ke gy­ve­nan­tis gar­sus kom­po­zi­to­rius Alek­sand­ras Žur­ bi­nas Kau­no mu­zi­ki­nia­me teat­re pla­nuo­ja kur­ti ro­ko ope­rą. And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Pir­mo­sios so­vie­ti­nės ro­ko ope­ ros „Or­fė­jas ir Eu­ri­di­kė“ au­to­rius kom­po­zi­to­rius A.Žur­bi­nas šiuo me­tu nuo­lat ke­liau­ja. Net jo na­mai yra įvai­riuo­se žemynuose, vie­ ni – Niu­jor­ke, o ki­ti – Mask­vo­je. Po dau­giau nei 30 me­tų per­trau­ kos at­vy­kęs į Lie­tu­vą me­ni­nin­kas ne­slė­pė no­rin­tis bend­ra­dar­biau­ti su mūsų šalies kū­rė­jais. „Esu prie­ta­rin­gas, tad ne­no­ riu at­skleis­ti de­ta­lių, ta­čiau yra

min­tis Kau­no mu­zi­ki­nia­me teat­ re su­kur­ti ir pa­ro­dy­ti nau­ją ro­ko ope­rą. Lie­tu­viai la­bai ta­len­tin­gi. Vien Mask­vo­je kiek jū­sų re­ži­sie­ rių dir­ba, tad no­rė­čiau glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su jū­sų kul­tū­ros įstai­go­mis. Na, ir įleis­ti šak­nis Lie­tu­vo­je“, – at­vi­ra­vo gar­se­ny­bė. A.Žur­bi­nas pra­si­ta­rė, kad nau­ jo­ji ope­ra bus ku­ria­ma pa­gal vie­ ną iš ra­šy­to­jo Tho­mo Man­no kū­ ri­nių. Kom­po­zi­to­rius taip pat no­rė­tų glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su Ru­ sų dra­mos teat­ru Vil­niu­je.

Neat­sie­ja­ma A.Žur­bi­no pa­ly­do­ vė, žmo­na Iri­na Ginz­burg-Žur­bi­na, pa­si­džiau­gė, kad pa­ga­liau jai pa­vy­ ko at­si­vež­ti vy­rą į Vil­nių ir įti­kin­ti jį, koks nuo­sta­bus šis mies­tas. „Atsk­ri­do­me iš Ro­mos ir ga­ liu pa­ti­kin­ti, kad lie­tu­viai, nors ir nė­ra to­kie karš­ti kaip ita­lai, ta­čiau pa­si­ti­ko mus tik­rai šil­tai. Taip pat džiau­giuo­si, kad šia­me nuo­sta­ bia­me mies­te, ku­ria­me yra ir ma­ no šak­nys, mes su vy­ru va­kar at­ šven­tė­me sa­vo 36-ąsias bend­ro gy­ve­ni­mo me­ti­nes“, – džiau­gė­si I.Ginz­burg-Žur­bi­na.

Ge­riau­si me­tų ope­ra­to­riai Lie­tu­vos ki­no ope­ra­to­rių aso­ cia­ci­jos už ge­riau­sią me­tų dar­ bą ski­ria­mą „Ąžuo­lo“ ap­do­va­no­ ji­mą gau­ti pre­ten­duo­ja trys ope­ ra­to­riai.

„„No­m i­n an­t as: ap­d o­v a­n o­j i­m ą

pre­ten­duo­ja gau­ti ir do­ku­men­ ti­nį fil­mą „Bar­zakh“ su­kū­ręs M.Kve­da­ra­vi­čius. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Pra­ne­ša­ma, kad tre­čią kar­tą tei­ kia­mo ap­do­va­no­ji­mo no­mi­nan­ tai yra Ra­mū­nas Grei­čius už fil­mą „Ta­das Blin­da. Pra­džia“, Man­tas Kve­da­ra­vi­čius už fil­mą „Bar­zakh“ ir Aud­rius Ke­me­žys už fil­mą „Ra­ mi­nas“. Taip nu­spren­dė ver­ti­ni­mo ko­ mi­si­ja, ku­rią šiais me­tais su­da­ro ki­no ope­ra­to­riai Al­gi­man­tas Mi­ ku­tė­nas, Fe­lik­sas Ab­ru­kaus­kas, Vla­das Nau­džius, pro­diu­se­rė Uli­ ja­na Kim ir kul­tū­ros is­to­ri­kė Li­na Ka­mins­kai­tė-Jan­čo­rie­nė. Iš vi­so pa­teik­ta svars­ty­ti 11 ki­no fil­mų. Šie­met įsteig­ta ir at­ski­ra jau­no­ jo ki­no ope­ra­to­riaus no­mi­na­ci­ja. Dip­lo­mą pre­ten­duo­ja gau­ti Aud­ rius Ze­le­nius už fil­mą „Lai­ki­nai“,

Li­nas Dab­riš­ka už fil­mą „De­šimt prie­žas­čių“, Eit­vy­das Doš­kus už fil­mą „Pas­ku­ti­nė me­daus mė­ne­ sio die­na“. Ap­do­va­no­ji­mu už kū­ry­bi­nius gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus bus pa­gerb­ tas ki­no ope­ra­to­rius Jo­nas To­ma­ še­vi­čius. Jis nu­fil­ma­vo juos­tas „Jaus­mai“ (1968 m. gau­tas dip­ lo­mas už ge­riau­sią ope­ra­to­riaus dar­bą X Bal­ti­jos ša­lių, Bal­ta­ru­ si­jos, Mol­da­vi­jos ki­no fes­ti­va­ly­je Mins­ke, žiu­ri pri­zas tarp­tau­ti­nia­ me San Re­mo fes­ti­va­ly­je), „Her­ kus Man­tas“ (Vals­ty­bi­nė pre­mi­ja 1973 m., ant­ras pri­zas už ope­ra­ to­riaus dar­bą są­jun­gi­nia­me ki­no fes­ti­va­ly­je Al­ma Ato­je), „Ave, vi­ ta“, „Pers­kel­tas dan­gus“, „Skry­ dis per At­lan­tą“, „Mo­te­ris ir ke­ tu­ri jos vy­rai“ ir ki­ti. Ap­d o­va­n o­j i­m ų ce­re­m o­n i­ ja vyks ko­vo 28 d. Šv. Kot­ry­nos baž­ny­čio­je. VD, BNS inf.

2 Lt/min.


14

antrADIENIS, vasario 28, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je, Auš­ros Var­tų g. 5. KA­DA? Va­sa­rio 29 d. 19 val. KIEK? 20–40 li­tų.

KUR? Me­nų spaus­tu­vė­je, Šil­ta­dar­žio g. 6. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? 43 li­tai.

KUR? Kong­re­sų rū­muo­se, Vil­niaus g. 6. KA­DA? Ko­vo 9 d. 19 val. KIEK? 99–199 li­tai.

A.Skria­bi­no kū­ri­niai

San­ty­kis su Lie­tu­va

Už­bu­rian­tis svin­gas

Mu­zi­kos mė­gė­jams Fil­har­mo­ni­ja do­va­no­ja ypa­tin­gą va­ka­rą – su­ si­ti­ki­mą su pia­nis­tu Pe­te­riu Lau­lu, Lie­tu­vos pub­li­kai pri­sta­tan­čiu įspū­din­gą ru­sų kom­po­zi­to­riaus Alek­sand­ro Skria­bi­no kū­ry­bos pro­gra­mą. Mo­nog­ra­fi­nės pro­gra­mos ėmę­sis pia­nis­tas P.Lau­las į A.Skria­bi­no kū­ry­bą gi­li­na­si la­bai nuo­sek­liai.

„Ce­za­rio gru­pė“ spek­tak­ly­je „Drą­si ša­lis“ sie­kia iš­reikš­ti as­me­ni­nį san­ty­kį su da­bar­ti­ne Lie­tu­vos rea­ly­be ir kar­tu ieš­ko at­sa­ky­mų į uni­ver­sa­lius klau­si­mus: apie ką sva­jo­ja sta­tis­ti­nis jau­nas žmo­gus Lie­tu­vo­je? Ko­kią pra­kti­nę fi­lo­so­fi­ją jis ren­ka­si, pra­dė­da­mas są­mo­ nin­gai kur­ti sa­vo gy­ve­ni­mą?

Už­ve­dan­tis, iš­ju­di­nan­tis, pri­ver­čian­tis nu­si­šyp­so­ti ir su­krus­ti – toks yra svin­gas. Šios, at­ro­dy­tų, iš pa­ties gy­ve­ni­mo džiaugs­mo gi­mu­ sios mu­zi­kos kon­cer­tą su­rengs po­pu­lia­ru­sis Glen­no Mil­le­rio or­ kest­ras. Jis pub­li­kai ža­da do­va­no­ti džia­zo kla­si­ką, nuo­tai­kin­gų imp­ro­vi­za­ci­jų ir pui­kią nuo­tai­ką.

KUR? Me­nų spaus­tu­vė­je, Šil­ta­dar­žio g. 6. KA­DA? Ko­vo 2 d. 19 val. KIEK? 18 li­tų.

KUR? Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, Ge­di­mi­no pr. 4. KA­DA? Šian­dien 19 val. KIEK? 42–102 li­tai.

KUR? Ki­no cent­re „Skal­vi­ja“, A.Goš­tau­to g. 2. KA­DA? Šian­dien 17 val. KIEK? 12 li­tų.

KUR? Rad­vi­lų rū­muo­se, Vil­niaus g. 24. KA­DA? Iki ba­lan­džio 1 d. KIEK? 6 li­tai.

De­biu­ti­nio al­bu­mo pri­sta­ty­mas

„Ana Ka­re­ni­na“ su teat­ro žvaigž­dė­mis

Ra­šy­to­jo gy­ve­ni­mas be am­bi­ci­jų

Al­ter­na­ty­vu­sis me­nas iš Da­ni­jos

Sep­tyn­my­liais žings­niais į Lie­tu­vos mu­zi­kos erd­ves ky­lan­tis Mar­kas Pa­lu­ben­ka ne­no­ri nu­ sto­ti ste­bin­ti ir džiu­gin­ti sa­vo ger­bė­jų. Al­ter­na­ ty­vio­sios mu­zi­kos ger­bė­jams ži­no­mas Mar­kas pri­sta­to sa­vo de­biu­ti­nį al­bu­mą.

Cho­reog­ra­fės An­že­li­kos Cho­li­nos spek­tak­ly­je „Ana Ka­re­ni­na“ šo­ka Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ ros ir ba­le­to teat­ro, Kau­no bei Klai­pė­dos mu­zi­ki­ nių teat­rų so­lis­tai ir Vil­niaus ma­žo­jo teat­ro dra­ mos ak­to­riai.

Fil­mo „Hav­ras“ he­ro­jus Mar­se­lis Mark­sas, anks­ čiau gy­ve­nęs bo­he­miš­ką ra­šy­to­jo gy­ve­ni­mą, ne­su­ge­bė­jo iš­gy­ven­ti iš kū­ry­bos, to­dėl at­si­sa­ kęs li­te­ra­tū­ri­nių am­bi­ci­jų per­si­ke­lia gy­ven­ti į uos­ta­mies­tį.

Dai­lės mu­zie­jus kvie­čia į da­nų ta­py­bos, skulp­ tū­ros, ke­ra­mi­kos, pla­ka­to, fo­tog­ra­fi­jos ir di­zai­no pa­ro­dą „Kris­tia­ni­ja me­ne“. Kris­tia­ni­ja se­niai gar­ sė­ja kaip sa­vi­ta Da­ni­jos al­ter­na­ty­vio­sios kul­tū­ ros is­to­ri­jos da­lis.

tv programa

LTV

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so na­cio­na­li­nė at­ran­ka (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

LNK 6.20 6.50 7.20 7.50

„Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). Pri­čiu­pom!

LTV 21.15 val.

8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ma­no vy­ras ga­li (k). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. 19.17 Orai. 19.19 Abi­pus sie­nos. 20.30 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.19 Spor­tas. 22.23 Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „At­suk­tu­vas“ su te­ki­la“ (JAV, 1988 m.) (N-7). 0.55 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (2) (N-7). 1.50 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.35 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Bai­mės akys. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (6). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pa­bė­gi­mo ka­ra­liai“ (2). 23.00 „Pel­kė“. 0.00 „Eu­re­ka“ (8). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

TV3

6.30 7.00 7.25 8.00 9.00

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“.

LNK 22.35 val.

BTV

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). Sek­ma­die­nio ry­tas (k). „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k).

TV3 17.40 val.

10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Karš­čiu al­suo­jan­ti Sa­ha­ra“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 „Ne­rea­lu!“ 21.05 „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-14). 22.00 „Sos­tų ka­rai“ (N-14). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

Lietuvos ryto TV 6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15,  Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 „Mi­tų grio­vė­jai“. 12.05 Re­por­te­ris.

BTV 20.25 val.

13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10 Dok. f. „Či­lės ang­lia­ka­siai. Gy­ve­ni­mas dė­me­sio cent­re“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 0.05 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ 21.00, 0.30 Reporteris. 21.52, 1.22 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėjas E. Jakilaitis. 22.30 Europos krepšinio taurės antrojo etapo rungtynės. Trevizo „Benetton“ (Italija)–Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva). Vaizdo įrašas iš Italijos.

SPORT1

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Ži­nios +. 10.15 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. I pus­fi­na­lis. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „As­ta­na“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Mi­lan“–„Ju­ven­tus“. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„Lo­ko­motiv-Ku­ban“. 17.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Uni­ca­ja“–„Va­len­cia Bas­ket“. 19.15 Ka­ra­liaus tau­rė. „Re­gal Bar­ce­lo­na“–„Lu­cen­tum Ali­can­te“. 21.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Gran Ca­na­ria 2014“. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

Sport1 21.15 val.


15

antradienis, vasario 28, 2012

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

Paslaugos Statybos ir remonto Įrengiame geoterminius ir vandens gręžinius, montuojame šilumos siurblius. Darbams suteikiame garantiją ir atliekame techninį aptarnavimą. Teirautis tel. 8 699 85 059 darbo dienomis. 916120

Transporto UAB „Kraustymo komanda“ – profesionalios kraustymo paslaugos įmonėms ir gyventojams. Žiemos akcija - visiems kraustymams taikoma 15 proc. nuolaida. Tel. 8 618 77 600, www.kraustymokomanda.lt. 893512

tatų. Gydytojai dietologai, turintys ilgametę patirtį, atliks kūno sudėties, medžiagų apykaitos tyrimus, sudarys individualią lieknėjimo programą. Daugiau informacijos www.dietos.lt, tel. (8 5) 260 7300. 913304

Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 915297

Sveikatos ir grožio Apsilankykite dietologijos klinikoje „Dietos sistema“ – pasieksite lieknėjimo rezul-

Įvairūs Kita Pranešame, kad sklypo, esančio Vilniaus r., Mickūnų sen., Gaidūnų k., kad. Nr. 4152/0800:110, ribos vietovėje bus ženklinamos 2012 03 05 10 val. Informacijos teirautis UAB „PROJEKTITA“. Tel. 8 600 66 692, e. paštas projektita@gmail.com. 916559

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių organizatorius A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt Paskutinės minutės pasiūlymas 7 NAKVYNIŲ KRUIZAI Jungtiniai Arabų Emyratai–Omanas. Išvykimas iš Dubajaus 2012 02 03. Kaina nuo 1474 Lt, 1992 Lt

Egiptas–Izraelis–Jordanija. Išvykimas iš Šarm El Šeicho 2012 03 05. Kaina nuo 1474 Lt Italija–Prancūzija–Ispanija–Malta Išvykimas iš Savono 2012 05 28 Kaina nuo 1820 Lt, 3132 Lt

skelbimai


Orai

Pirmoje savaitės pusėje Lietuvoje vyraus permainingi orai. šiandien temperatūra svyruos apie 0 laipsnių, pajūryje kils iki 3 laipsnių šilumos. Numatomi įvairūs krituliai: lietus, šlapdriba, sniegas. Rytoj naktį termometro stulpelis kris iki 3 laipsnių šalčio, gali pasnigti. Diena prognozuojama debesuota su pragiedruliais, sušils iki 3–5 laipsnių.

Šiandien, vasario 28 d.

–2

+2

0

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

–1

Panevėžys

–3

Utena

0

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.12 17.52 10.40 5.12 13.10

59-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 307 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

0Kaunas

Pasaulyje Atėnai +7 Berlynas +8 Brazilija +29 Briuselis +11 Dublinas +12 Kairas +20 Keiptaunas +24 Kopenhaga +8

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai vilniuje Šiandien

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–6

–1

–1

–2

4

+1

+4

+2

0

3

+5

+3

0

2

trečiadienį

ketvirtadienį

Marijampolė

Vėjas

prizas Šią savaitę laimėkite Zbigniewo Mentzelio knygą „Visos pasaulio kalbos“

1

2

3

4

5

Osvaldas, Ramonas, Romanas, Vilgaudas, Žygimantė

Avinas (03 21–04 20). Šiandien esate kupinas sąmojo ir naujų idėjų. Palankus laikas bendrauti, plepėti telefonu, susirašinėti. Nors ir būsite susikaupę, vis dėlto kalbėkite tik tai, kas jums gerai žinoma. Jautis (04 21–05 20). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Dvyniai (05 21–06 21). Esate labai susikaupęs, seksis bet koks darbas, kurio imsitės. Tik neskubėkite visko vertinti iš pirmo karto, nes galite suklysti. Vėžys (06 22–07 22). Gali tekti iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Apims bloga nuotaika ir nenoras palaikyti kitus žmones. Prisiminkite, kad viskas praeina. Liūtas (07 23–08 23). Esate labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Naudinga pabendrauti su vyresniais žmonėmis. Mergelė (08 24–09 23). Gali tekti susidurti su komplikuota asmenybe, bus sunku rasti bendrų temų. Nesinervinkite dėl to, tiesiog šiandien ne jūsų diena, tad verčiau atidėkite susitikimą, nespręskite svarbių reikalų, nes vėliau viskas seksis daug lengviau. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo arba diskusijos priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo emocijas, vertybes, veiksmus. Skorpionas (10 24–11 22). Jausitės išsekęs. Nesistenkite pakeisti situacijos, tiesiog palaukite palankesnio laiko. Svarbiausia su niekuo nesusipykti, nes susitaikyti gali būti tikrai sunku. Šaulys (11 23–12 21). Esate labai energingas ir aktyvus, jaučiate nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Tačiau laikykitės numatyto plano, kad nepristigtumėte jėgų. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Tačiau vakarop gali apnikti apatija. Pasivaikščiokite gryname ore. Vandenis (01 21–02 19). Patyrinėkite savo jausmus – galite maloniai nustebti. Teigiamai vertinsite paslaptingus savo charakterio bruožus ir sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Tik neskubėkite daryti išvadų ir mąstykite pozityviai. Žuvys (02 20–03 20). Esate linkęs viską supaprastinti. Ieškosite ko nors neįprasta, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Viskas seksis, todėl nė kiek neabejokite savo jėgomis.

Ma­da­gas­ka­rą ska­lau­jan­čios liū­tys pra­žu­dė 31 žmo­gų, 250 tūkst. li­ko be pa­sto­gės. Sa­lą dar praė­ju­sią sa­ vai­tę už­griu­vo cik­lo­nas Gio­van­ na. Ypač nu­ken­tė­jo kai­mo vie­to­ vės. Iš­vir­tę me­džiai už­blo­ka­vo ke­ lius, nu­trau­kė ry­šio ir elekt­ros lai­ dus. Pa­rei­gū­nai su­skai­čia­vo, kad iš vi­so nu­ken­tė­jo 668 kai­mai. 245 žmo­nės bu­vo su­žeis­ti. Sug­riau­tos 24 mo­kyk­los, 424 ug­dy­mo įstai­gos už­lie­tos. Nu­ken­tė­jo ir 39 svei­ka­tos ap­sau­gos cent­rai. Taip pat ap­ga­ din­ti til­tai, ke­liai, ko­mu­ni­ka­ci­jos tink­lai. 1994 m. sa­lą tal­žęs cik­lo­ nas Ge­ral­da pra­žu­dė 230 žmo­nių.

zijos laidų vedėja Edita Mildažytė. 1969 m. gimė Robertas Seanas Leonardas, amerikiečių aktorius, geriausiai žinomas dėl vaidmens seriale „Daktaras Hausas“. 1984 m. gimė Laura Asadauskaitė, Lietuvos penkiakovininkė. 1984 m. gimė čekų modelis Karolína Kurková. 2010 m. mirė Lietuvos rašytojas, vertėjas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Juozas Aputis. 2011 m. mirė prancūzų aktorė Annie Girardot.

2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, kovo 6 d. Praėjusios savaitės nugalėtoja – Tomas Girininkas. Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: niuansas (pirmadienis), eruditas (antradienis), miestelis (trečiadienis), penicilinas (ketvirtadienis), naikintuvas (penktadienis).

–2

Vardai

horoskopai

DATOS (vasario 28 d.)

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba

Vilnius Alytus

2–6 m/s

Sa­pa-AFP inf., AFP nuo­tr.

1616 m. mirė Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas, kartografas. 1932 m. gimė kanadiečių džiazo muzikantas ir aktorius Donas Franckas, žinomas iš serialo „Jos vardas Nikita“. 1942 m. gimė grupės „Rolling Stones“ vienas įkūrėjų ir gitaristas Brianas Jonesas. 1944 m. gimė amerikiečių aktorė Kelly Bishop. 1966 m. Marijampolėje gimė žurnalistė, televi-

–1

0

+5 –1 +12 +34 –3 +18 +8 +2

Pra­žū­tin­gas cik­lo­nas

Rytas

+2

+14 +18 –3 –5 +8 +12 +12 +10

6

7

8

2012-02-28 Vilniaus diena  
2012-02-28 Vilniaus diena  

Dienraštis Vilniaus diena

Advertisement