Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

47 (19 348)

PirmADIENIS, vasario 27, 2012

Plytinės kaminą išardys po plytą.

Liberalcentristai žarstosi kaltinimais koalicijos partneriams, bet skirtis neskuba.

Miestas 3p.

Lietuva 8p.

Buvęs Italijos premjeras S.Berlusconi gali džiaugtis – korupcijos bylą palaidojo pats teismas.

Pasaulis 14p.

Va­do­vus gel­bsti­bank­ro­tai Klai­pė­dos re­gio­ ne siau­čia bank­ro­ tų šmėk­la – per pir­ mą­jį šių me­tų mė­ ne­sį iš­kel­ta dvi­gu­ bai dau­giau įmo­ nių lik­vi­da­vi­mu ga­ lin­čių pa­si­baig­ti by­ lų nei per­nai sau­sį. Pa­ra­dok­sa­lu, ta­čiau, anot eks­per­tų, tai yra eko­no­mi­kos at­ si­ga­vi­mo ženk­las.

Kaina 1,30 Lt

„Rea­ly­bė to­kia – iš­gy­ve­na stip­riau­sieji.“ Eko­no­mi­kos eks­per­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da apie vers­li­nin­kų ir įmo­nių li­ki­mą kri­zės me­tu.

4p.

Są­skai­to­je – mo­kes­tis už lai­do­tu­ves Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Dau­g ia­b u­č ių na­m ų sa­v i­n in­k ų bend­ri­jų są­skai­to­se pa­si­tai­ko ir keis­tų mo­kes­čių. Vie­no­je jų at­si­ra­ do ei­lu­tė „Lai­do­tu­vių iš­lai­dos“. Kai ku­riems gy­ven­to­jams toks mo­kes­ tis ke­lia pyk­tį.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Ini­cia­to­rė – „Sod­ra“

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas šie­ met sau­sį iš­kė­lė 23 bank­ro­to by­las ap­skri­ty­je vei­kian­čioms įmo­nėms. Per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį bu­vo iš­kel­ta 11 to­kių by­lų. Klai­pė­dos mies­te re­gist­ruo­toms bend­ro­vėms šie­met sau­sį iš­kel­ta 12 bank­ro­to by­lų, kai per­nai pir­ mą­jį me­tų mė­ne­sį jų bu­vo 7. Bank­ro­tų ad­mi­nist­ra­to­rės Vir­ gi­n i­j os Lu­ko­š ie­n ės šie skai­č iai la­bai ne­nus­te­bi­no, nes, anot jos, tai yra il­go pro­ce­so pa­ sek­mė.

4

„„Ten­den­ci­ja: pa­grin­di­nės bank­ro­tų prie­žas­tys – sko­li­nin­kai ir mo­kes­čių ne­su­lau­kian­ti „Sod­ra“. 

PRASIDĖJO FINALINIS BALSAVIMO TURAS

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE Kandidačių į Metų klaipėdietės titulą sąrašo ir balsavimo lapelio ieškokite 7 p.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Mo­kes­tį „Lai­do­tu­vių iš­lai­dos“ į są­skai­tą už ko­mu­na­li­nes pa­slau­ gas yra įtrau­ku­si dau­gia­bu­čių na­ mų sa­vi­nin­kų bend­ri­ja „Pu­šai­tė“. Tuo pa­si­pik­ti­nę kai ku­rie bend­ ri­jos gy­ven­to­jai tvir­ti­no, jog tai pa­ da­ry­ta be jų su­ti­ki­mo. „Šiam mo­kes­čiui są­skai­to­se už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas – ne ­vie­ta. Nie­kas nei ta­rė­si, nei pa­ra­šus rin­ko. Ši­taip bend­ri­jai ne­ga­li­ma leis­ti sa­vi­ va­liau­ti“, – tvir­ti­no pa­ si­pik­ti­nęs gy­ven­to­jas.

5


2

pirmADIENIS, vasario 27, 2012

miestas Įver­ti­no pro­fe­sio­na­lus

Gel­bė­jo ka­pi­to­ną

Upė­se ky­la van­duo

Žur­na­lo „Vei­das“ reng­tuo­se 2011-ųjų va­do­vo rin­ki­muo­se 3-ią­ją vie­tą užė­mė Va­ka­rų lai­ vų ga­myk­los ge­ne­ra­li­nis di­rek­ to­rius Ar­nol­das Ši­lei­ka (nuotr.), 5-ąją – „Klai­pė­dos naf­tos“ ge­ ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­kas Ma­ siu­lis. Me­tų va­do­vu tapo „Sch­ mitz Car­go­bull Bal­tic“ di­rek­to­ rius Rai­mun­das Pet­raus­kas.

Lai­ve ,,He­ra“, plau­kio­jan­ čia­me su Do­mi­ni­kos vė­lia­ va ir esan­čia­me Bal­ti­jos jū­ro­ je 90 jū­ri­nių my­lių (apie 160 km) nuo Klai­pė­dos į va­ka­rus, jo ka­pi­to­nui su­tri­ko kvė­pa­vi­ mas. Ka­riš­kių sraig­tas­par­nis Mi8 li­go­nį at­skrai­di­no į Klai­ pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę. Ka­pi­to­no būk­lė – sta­bi­li.

Smar­kiai te­be­ky­la van­duo ma­ žų­jų Ne­mu­no in­ta­kų ba­sei­nuo­ se. Van­dens ly­gis Mi­ni­jo­je ties Prie­ku­le per dvi pa­ras nuo 2,2 met­ro šok­te­lė­jo iki 4,4 met­ro. Ties Kar­te­na jis ki­lo nuo 1,6 met­ ro iki 3,8 met­ro. Šy­šo­je van­dens ly­gis per dvi pa­sta­rą­sias die­nas pa­ki­lo 1,2 met­ro. Da­nė Klai­pė­do­ je per pa­rą pa­ki­lo 1,20 m.

Verslo pulsas Žur­na­lai. Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­ nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­for­muo­ja, kad nuo 2012 m. ge­gu­žės 1 die­nos, įsi­ga­lio­jus Ke­lei­vių ve­ži­mo leng­vai­siais au­to­mo­bi­ liais tak­si tai­syk­lių pa­kei­ti­mams, tu­rės bū­ti pil­do­mas kiek­vie­no tak­so­met­ro ka­sos ope­ra­ci­jų žur­na­las. Iš­lai­dų ap­skai­ tos žur­na­lą ga­li­ma įsi­gy­ti par­duo­tu­vė­se, pre­kiau­jan­čio­se bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos blan­kais, ar­ba pa­si­ga­min­ti. Žur­na­lą ga­li­ ma pil­dy­ti ir elekt­ro­ni­niu bū­du. Pro­jek­tai. Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­ gos Klai­pė­dos sky­riaus ir Ne­rin­gos sa­ vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­ta­ me kon­kur­se Ni­dos kul­tū­ros ir tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro „Agi­la“ ar­chi­tek­tū­ ri­nės kon­cep­ci­jos pro­jek­tui iš­rink­ti var­ žy­sis 28 dar­bai. Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja sie­kia 1969-ai­siais sta­ty­ tą ki­no teat­rą „Agi­la“ pri­tai­ky­ti šian­die­ nos po­rei­kiams – įreng­ti 500 vie­tų uni­ ver­sa­lią sa­lę, skir­tą kon­cer­tams, kon­fe­ ren­ci­joms, teat­ro spek­tak­liams bei ki­no sean­sams, su jai ap­tar­nau­ti rei­ka­lin­go­ mis pa­tal­po­mis.

Dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ ji­mo aikš­te­lės, mies­ te pa­sta­ty­ti ino­va­ty­ vūs pa­sta­tai, pa­plū­ di­miuo­se nu­ties­ tas van­den­tie­kis – to­kiems pro­jek­tams uos­ta­mies­čio sa­vi­ val­dy­bė ti­ki­si pi­ni­ gų iš ES 2014-2020 me­tais. „„Sie­kis: uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė iš ES no­rė­tų gau­ti pi­ni­gų, už ku­riuos ga­lė­tų su­tvar­ky­ti dar­že­lių ap­lin­ką. 

Dėl ES pi­ni­gų – ai­bė pa­gei­da­vi­mų Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė

Ban­kas. Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vai pra­ ne­šė, kad uos­ta­mies­ty­je už­da­ro­mas šio ban­ko sky­rius. Toks spren­di­mas priim­ tas op­ti­mi­zuo­jant geog­ra­fiš­kai pla­čiai iš­ dės­ty­tą sau­gyk­lų tink­lą. Klai­pė­dos sky­ riaus bend­ros iš­lai­dos kas­met su­da­ro be­ veik 4 mln. Lt. Iš 44 sky­riaus dar­buo­to­jų 11, ar­ba ket­vir­ta­da­lis, at­lie­ka pi­ni­gų tvar­ ky­mo dar­bus. Ki­ti trys ket­vir­ta­da­liai vyk­ do mi­nė­tas ad­mi­nist­ra­vi­mo, ap­sau­gos ir ūkio funk­ci­jas. Klai­pė­dos pa­da­li­nio tur­tą Lie­tu­vos ban­kas per­leis Vals­ty­bės tur­to fon­dui. Li­ku­ti­nė šio tur­to ver­tė – 18,6 mln. Lt. Klai­pė­dos sky­riaus veik­lą nu­ma­ty­ta nu­trauk­ti iki šių me­tų pa­bai­gos, in­for­ma­ vo Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas. In­ves­ti­ci­jos. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, ket­vir­tą­jį 2011 m. ket­vir­tį res­pub­li­ko­je į il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų­jį tur­tą in­ves­tuo­ta 4,9 mlrd. li­tų, ar­ba 14 pro­cen­ tų dau­giau nei ket­vir­tą­jį 2010 m. ket­vir­ tį. Ma­te­ria­li­nių in­ves­ti­ci­jų ly­gis pa­sku­ti­ nį­jį 2011 m. ket­vir­tį to­liau au­go, ka­dan­ gi in­ves­tuo­to­jai sky­rė dau­giau lė­šų tiek sta­ty­bai, tiek il­ga­lai­kiam tur­tui įsi­gy­ti. Di­džiau­sią in­ves­ti­ci­jų da­lį (60 pro­c.) su­ da­rė in­ves­ti­ci­jos į pa­sta­tų ir in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių sta­ty­bą. Jos, pa­ly­gin­ti su ket­vir­ tuo­ju 2010 m. ket­vir­čiu, pa­di­dė­jo 10 pro­ cen­tų. Treč­da­lį vi­sų in­ves­ti­ci­jų su­da­rė 19 pro­cen­tų pa­di­dė­ju­sios in­ves­ti­ci­jos į ma­ši­nas, įren­gi­nius ir trans­por­to prie­ mo­nes. Tu­ris­tai. Ket­vir­tą­jį 2011 m. ket­vir­tį ša­ lies ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­go­se ap­si­sto­ jo 376 tūkst. tu­ris­tų, ar­ba 15,7 pro­cen­to dau­giau nei ati­tin­ka­mą 2010 m. ket­vir­ tį. Net ket­vir­ta­da­lis tu­ris­tų ap­si­sto­jo ku­ ror­ti­nių mies­tų ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­ go­se: Drus­ki­nin­kų ku­ror­tas priė­mė 64 tūkst. tu­ris­tų, Pa­lan­gos – 26 tūkst., Birš­ to­no – 6,4 tūkst., Ne­rin­gos – 2,5 tūkst. Iš vi­so per­nai ša­lies ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­ gos su­lau­kė 1,8 mln. tu­ris­tų, iš jų už­sie­ nie­čių – 1 mln.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

v.spuryte@kl.lt

se pra­plės­ti, vai­kų žai­di­mų, spor­to aikš­te­lėms su­tvar­ky­ti“, – tvir­ti­no E.Jur­ke­vi­čie­nė.

Pildė anketą

Elo­na Jur­ke­vi­čie­nė:

No­rė­tu­me pri­trauk­ ti pi­ni­gų au­to­mo­bi­ lių sto­vė­ji­mo aikš­ te­lėms dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se pra­ plės­ti, vai­kų žai­di­ mų, spor­to aikš­te­ lėms su­tvar­ky­ti.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ša­lies sa­vi­val­dy­bėms iš­siun­ti­nė­jo an­ke­tą, ku­rio­je pra­šė at­sa­ky­ti, kaip vie­tos val­džia ver­ti­no ES fi­nan­suo­ja­mas pro­gra­mas ir ko­kių nau­jų prie­mo­ nių pa­gei­dau­tų. „Mums ak­tua­lios ko­ne vi­sos pro­gra­mos, ku­rios bu­vo 2007–2013 me­tais, ta­čiau yra ir to­ kių, ku­rios ne­bu­vo fi­nan­suo­ja­mos, bet yra la­bai svar­bios. Jas mi­nis­te­ ri­jai ir nu­ro­dė­me“, – tei­gė Klai­pė­ dos sa­vi­val­dy­bės Pro­jek­tų sky­riaus ve­dė­ja Elo­na Jur­ke­vi­čie­nė. An­ke­to­je uos­ta­mies­čio sa­vi­val­ dy­bės spe­cia­lis­tai įra­šė, jog pa­gei­ dau­tų, kad 2014–2020 me­tais bū­tų su­kur­ta pro­gra­ma, ku­riai bū­tų ga­ li­ma teik­ti pa­raiš­kas ir gau­ti pi­ni­ gų dau­gia­bu­čių pa­sta­tų re­no­va­ci­ jai bei gy­ve­na­mų­jų ra­jo­nų ap­lin­kos su­tvar­ky­mui. „No­r ė­t u­m e pri­t rauk­t i pi­n i­ gų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­ lėms dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­

No­ri lėšų sta­dio­nams

Dar vie­nas pa­gei­da­vi­mas – gau­ti pi­ni­gų iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų ap­lin­ kai, sta­dio­nams prie mo­kyk­lų tvar­ ky­ti, nes šiems dar­bams sa­vi­val­dy­ bės biu­dže­te nuo­lat trūks­ta lė­šų. „Iki­mo­kyk­li­nių ir bend­ro­jo la­vi­ni­ mo įstai­gų pa­sta­tų re­no­va­ci­jai pi­ni­ gų iš ES 2007–2013 me­tų pro­gra­ma­ vi­mo lai­ko­tar­piu ga­vo­me, ta­čiau jų ne­bū­da­vo ski­ria­ma ap­lin­kos su­tvar­ ky­mui. Jei su­tvar­ky­tu­me mokyklų stadionus, jais ga­lė­tų nau­do­tis ne tik moks­lei­viai, bet ir ap­lin­ki­nių dau­gia­ bu­čių gy­ven­to­jai, taip pa­vyk­tų už­tik­ rin­ti ir bend­ruo­me­nės užim­tu­mą“, – dės­tė pa­šne­ko­vė. Sva­jo­nė – ino­va­ty­vūs pa­sta­tai

Uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bės spe­cia­ lis­tai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­ siųs­to­je an­ke­to­je taip pat įra­šė, jog bū­tų ge­rai, kad 2014–2020 me­tams bū­tų su­kur­ta pro­gra­ma, iš ku­rios ES

pi­ni­gai tek­tų ino­va­ty­vių pa­sta­tų sta­ ty­bai. „No­rė­tu­me sta­ty­ti vie­šuo­sius pa­sta­tus, ku­riuo­se bū­tų nau­do­ ja­mi at­si­nau­ji­nan­tys elekt­ros šal­ ti­niai. Aiš­ku, jų sta­ty­ba bū­tų šiek tiek bran­ges­nė, ta­čiau iš­lai­ky­mas la­bai pi­gus. To­kiu prin­ci­pu ga­lė­ tu­me sta­ty­ti mo­kyk­lą ar ba­sei­ną“, – tei­gė Pro­jek­tų sky­riaus ve­dė­ja. Sieks pi­ni­gų ža­liajai ban­gai

Tarp iš Klai­pė­dos į Vil­nių skrie­jan­čių pa­gei­da­vi­mų – su­kur­ti pro­gra­mą, iš ku­rios bū­tų ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas pro­tin­goms mies­to eis­mą re­gu­liuo­ jan­čioms sis­te­moms dieg­ti. Vie­na jų – va­di­na­mo­ji ža­lio­ji ban­ga. „Mums dar ak­tua­lu ir pa­jū­rio zo­ nos van­den­tie­kio tink­lai. Šiuo me­ tu fi­nan­sa­vi­mas van­den­tie­kio plėt­ rai ski­ria­mas at­si­žvel­giant į tai, kiek prie tink­lų bus pri­jung­ta var­to­to­jų. Plia­žuo­se jų pa­jung­ti neį­ma­no­ma, ta­čiau va­sa­rą juo­se ap­si­lan­ko mi­ li­jo­nai žmo­nių, tad van­den­tie­kis pa­plū­di­miuo­se tik­rai ak­tua­lus“, – vy­lė­si E.Jur­ke­vi­čie­nė.


3

pirmADIENIS, vasario 27, 2012

miestas Vai­ra­vo gir­tas ka­riš­kis

Siau­bė au­to­mo­bi­lius

Siau­tė­jo plė­ši­kai

Klai­pė­do­je ne­blai­vus 30-me­tis Ka­ro po­li­ci­jos pa­tru­lis D.Č., au­ to­mo­bi­liu „VW Pas­sat“ per­si­ri­ kiuo­da­mas į ki­tą juos­tą, kliu­dė ja va­žia­vu­sį „BMW 523“, ku­ rį vai­ra­vo 23-ejų Klai­pė­dos ko­ mi­sa­ria­to pa­tru­lis M.M. Ka­riš­ kiui nu­sta­ty­tas 2,46 pro­mi­lės gir­tu­mas. Jo ma­ši­na bu­vo su ne­le­ga­liais švy­tu­rė­liais.

I.Kan­to gat­vė­je Klai­pė­do­je va­gys iš­dau­žė „Saab“ au­to­ mo­bi­lio lan­gą ir pa­vo­gė vai­ro oro pa­gal­vę bei kom­piu­te­rį su na­vi­ga­ci­ne sis­te­ma. Ki­tas ma­ši­nų va­gis ke­ti­no dar­buo­ tis Sta­ty­bi­nin­kų pro­spek­te. 19-me­tis pa­tru­liams įkliu­vo su įsi­lau­ži­mo įran­kiais dar ne­spė­jęs ap­vog­ti ma­ši­nos.

Klai­pė­do­je nuo už­puo­li­kų nu­ ken­tė­jo mo­te­ris ir paaug­lys. Pen­kio­lik­me­tis dvie­jų pei­liu gink­luo­tų vy­rų bu­vo už­pul­tas Pa­ry­žiaus Ko­mu­nos gat­vė­je ir ne­te­ko mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­ fo­no. 81-erių mo­te­ris už­pul­ta sa­vo bu­te, kai į jį užė­jęs kai­ my­nas V.V. su­da­vė se­no­lei ir pa­gro­bė 450 li­tų.

Ka­mi­ną griaus aukš­ta­li­piai Nors uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė jau iš­da­vė lei­di­mą griau­ ti grės­mę praei­viams ne vie­ne­rius me­tus ke­lian­tį ply­ti­ nės ka­mi­ną, jis dar ku­rį lai­ką sto­vės ne­ju­di­na­mas – grio­vi­ mo dar­bams truk­do oras ir pi­ni­gų sty­gius. Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Ply­ti­nės ka­mi­nas, ku­rį teis­mas yra pri­pa­ži­nęs be­šei­mi­nin­kiu, bu­ vo pri­skir­tas Klai­pė­dos ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai. Po šios lik­vi­da­vi­mo sta­ti­nys ati­te­ko Vals­ ty­bės tur­to fon­dui. Fon­das krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę pra­šy­da­mas duo­ti lei­di­mą ply­ti­ nės ka­mi­nui nu­griau­ti, nes jis yra ne­be­nau­do­ja­mas ir ke­lia grės­mę žmo­nėms – pu­čiant stip­riam vė­jui nuo ka­mi­no by­ra ply­tos.

Į ka­mi­ną tu­rės lip­ti aukš­ta­li­pio li­cen­ci­ją tu­rin­tis spe­cia­lis­tas ir sta­ti­nį ar­dy­ti ply­tą po ply­tos mesdamas ant že­mės. Val­di­nin­kai il­gai ne­gal­vo­da­mi pra­šo­mą lei­di­mą šie­met ir su­tei­kė. Ta­čiau Vals­ty­bės tur­to fon­das dar ne­pra­dė­jo vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­ dū­rų iš­rink­ti, kas ga­lė­tų ka­mi­ną nu­griau­ti. „Grio­vi­mo pro­jek­tas yra pa­ reng­tas ir su­de­rin­tas su vi­so­mis pri­va­lo­mo­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, ta­ čiau vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros dar ne­pra­dė­tos, nes to­kiu oru nė vie­nas aukš­ta­li­pys ne­ri­zi­kuos lip­ ti į ka­mi­no viršūnę ir jį griau­ti. Be

to, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja dar ne­sky­ rė pi­ni­gų dar­bams“, – tei­gė Vals­ ty­bės tur­to fon­do Tur­to val­dy­mo sky­riaus spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Pav­ lovs­kie­nė. Jos žo­džiais, pa­reng­ta­me grio­vi­ mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad ka­mi­ nas tu­ri bū­ti griau­na­mas ran­ki­niu bū­du – į ka­mi­ną tu­rės lip­ti aukš­ ta­li­pio li­cen­ci­ją tu­rin­tis spe­cia­lis­ tas ir sta­ti­nį ar­dy­ti ply­tą po ply­tos mesdamas ant že­mės. „Jei ka­mi­nas sto­vė­tų miš­ke, aiš­ ku, jį sprog­din­tu­me ir taip bū­tų daug pi­giau. Ta­čiau ply­ti­nės ka­ mi­nas sto­vi gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų ra­jo­ne, to­dėl ne­ga­li­ma ri­zi­kuo­ti“, – tei­gė J.Pav­lovs­kie­nė. Ti­ki­ma­si, jog ka­mi­nas bus nu­ griau­tas dar šiais me­tais, nes grio­ vi­mo pro­jek­tas ga­lio­ja tik dve­jus me­tus. Ter­mi­ną pra­lei­dus vėl tek­ tų reng­ti nau­ją do­ku­men­tą. Šie­met uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė yra iš­da­vu­si du lei­di­mus nu­griau­ti sta­ti­nius. Vie­nas jų – ply­ti­nės ka­ mi­nas, ki­tas – Kle­miš­kės gat­vė­je esan­tys pri­va­tūs ūki­niai pa­sta­tai. Praė­ju­siais me­tais uos­ta­mies­čio val­di­nin­kai bu­vo iš­da­vę 29 lei­di­ mus nu­griau­ti sta­ti­nius. Tarp jų bu­vo ne­nau­do­ja­ma šau­ dyk­la Bi­ru­tės gat­vė­je, sta­ti­niai uos­ to te­ri­to­ri­jo­je, pri­va­tūs pa­sta­tai. „Nors pa­sta­tai ir pri­va­tūs, ta­čiau jei jie tu­ri uni­ka­lų ka­dast­ro nu­me­rį, tai no­rint juos nu­griau­ti rei­kia gau­ti lei­di­mą iš sa­vi­val­dy­bės“, – paaiš­ki­no Sta­ti­nių prie­žiū­ros po­sky­rio vy­riau­ sio­ji spe­cia­lis­tė Ire­na Ka­mins­kie­nė.

m.skiriute@kl.lt

Dėl nuo­lat brangs­tan­čių du­jų ši­lu­ mos kai­na uos­ta­mies­ty­je mu­ša re­ kor­dus. Va­sa­riui ir ko­vui nu­sta­ty­ tas ener­gi­jos ta­ri­fas yra di­džiau­ sias Klai­pė­dos is­to­ri­jo­je.

„„Sta­bi­li­za­vo­si: ko­vą ši­lu­mos kai­

na uos­ta­mies­ty­je iš­liks to­kia pa­ ti kaip ir va­sa­rį.

Ši­lu­mos kai­na uos­ta­mies­ty­je trum­ pam sta­bi­li­za­vo­si. Ko­vą ji iš­liks to­ kia pa­ti kaip ir va­sa­rį – 25,64 cen­to be pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio, ku­ ris gy­ven­to­jams yra leng­va­ti­nis ir sie­kia 9 pro­c. Įmo­nės „Klai­pė­dos ener­gi­ja“ at­sto­vų tei­gi­mu, ka­dan­gi ne­si­kei­tė du­jų bei su­per­ka­mos ši­lu­ mos kai­na, ji ne­ki­to ir var­to­to­jams.

Me­ras. Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas šian­dien su­si­tiks su aso­ cia­ci­jos „Ža­lia ban­ga“ at­sto­vais, ku­rie su­ si­rū­pi­nę mies­to pa­sta­tais vai­duok­liais. Nuo 14 val. me­ras su klai­pė­die­čiais tie­ sio­giai bend­raus tel. 39 60 01. Sa­vi­val­dy­bė. Šian­dien, pir­ma­die­n į, Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­ jų pla­na­vi­mo ko­mi­te­tas svars­tys klau­si­ mus, su­si­ju­sius su Klai­pė­dos mies­to sa­ vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos ri­bų kei­ti­mu. Ta­ry­ba. Va­sa­rio 28, 29 die­no­mis vyks sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Po­sė­dis. Ry­toj, va­sa­rio 28 d., Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vyks ta­ry­bos po­ sė­dis. Ta­ry­ba bal­suos dėl Klai­pė­dos ra­jo­no stra­te­gi­nio veik­los pla­no 2012– 2014 m. tvir­ti­ni­mo. Po­li­ti­kai ap­si­spręs dėl nau­jos re­dak­ci­jos Gy­vū­nų glo­bos, lai­ky­mo ir prie­žiū­ros Klai­pė­dos ra­jo­ne tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo. Ne­dar­bas. Per praė­ju­sią sa­vai­tę ša­lies te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos be­dar­bio sta­ tu­są su­tei­kė 5,5 tūkst. dar­bo ieš­kan­čių žmo­nių. Tai yra 1,4 tūkst. ma­žiau nei prieš tai bu­vu­sią sa­vai­tę. Ge­ro­kai su­ma­ žė­jo ir bir­žo­je be­si­re­gist­ruo­jan­čio jau­ni­ mo iki 25 me­tų am­žiaus skai­čius. Par­da­vi­mai. Įmo­nės „Klai­pė­dos bal­dai“ praė­ju­sių me­tų pre­li­mi­na­rūs neau­di­ tuo­ti par­da­vi­mai su­da­rė 188,672 mln. li­ tų. Tai yra 26,2 pro­c. dau­giau nei už­per­ nai. 2010 m. jie su­da­rė 149,479 mln. li­tų. Svei­ka­ta. Klai­pė­die­čiai dar ga­li su­spė­ ti į va­sa­riui – svei­ka­tin­gu­mo mė­ne­siui – skir­tas ka­la­ne­ti­kos tre­ni­ruo­tes. Pas­ku­ti­ nė vyks ant­ra­die­nį 10 val. Klai­pė­dos vi­ suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro pa­tal­po­se.

„„Užt­ru­ko: ga­li­my­bės nu­griau­ti grės­mę ke­lian­tį ply­ti­nės ka­mi­ną ieš­ko­

ta ne vie­ne­rius me­tus. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­t

Ši­lu­mos kai­na ta­po re­kor­di­nė Mil­da Ski­riu­tė

Dienos telegrafas

Nuo šių me­tų ši­lu­mos kai­na per­ žiū­ri­ma kiek­vie­ną mė­ne­sį. Ji tu­rė­tų di­dė­ti ar ma­žė­ti tiek, kiek brangs­ta ar pin­ga ku­ras ir iš ne­prik­lau­so­mų tie­kė­jų per­ka­ma ši­lu­ma. To­kią tvar­ką pa­tvir­ti­no Vals­ty­ bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­ lės ko­mi­si­ja. Sie­kia­ma, kad ši­lu­mos kai­na bū­tų kei­čia­ma ope­ra­ty­viai, rea­guo­jant į be­si­kei­čian­čią ku­ro kai­ną. Per­nai ši­lu­mos kai­na kis­da­vo, kai ku­ro kai­na pa­di­dė­da­vo ar su­ma­žė­ da­vo 5 ir dau­giau pro­c. Šiuo me­tu ga­lio­jan­ti ši­lu­mos kai­ na vir­ši­jo re­kor­di­nę. Iki šių me­ tų va­sa­rio di­džiau­sia mies­to is­to­ ri­jo­je ji bu­vo už­fik­suo­ta 2009-ųjų

va­sa­rį ir sie­kė 25,22 cen­to už ki­ lo­vat­va­lan­dę be pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio. Prieš šil­dy­mo se­zo­no pra­džią bend­ro­vės „Klai­pė­dos ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vy­tau­tas Va­lu­tis ti­kė­jo­si, kad ši­lu­mos kai­ na ne­pa­sieks prieš tre­je­tą me­ tų bu­vu­sio re­kor­do, kad du­jos, iš ku­rių uos­ta­mies­ty­je pa­ga­mi­na­ma di­džio­ji da­lis ener­gi­jos, tiek ne­ pab­rangs. Ta­čiau pa­sta­rų­jų kai­na ge­ro­kai išau­go. Vien per me­tus ji pa­di­dė­ jo dau­giau nei 35 pro­c. Pas­ku­ti­nį kar­tą Klai­pė­do­je ši­lu­ mos kai­na kei­tė­si va­sa­rį. Pa­ly­gin­ti su sau­siu, ji išau­go 4,1 pro­c.

Skai­čiai. Va­sa­rio 22 d. duo­me­ni­mis, 2012 m. vers­lo liu­di­ji­mus Klai­pė­dos ap­skri­ty­je įvai­rioms veik­loms yra įsi­ gi­ję 3438 gy­ven­to­jai (per­nai tuo pa­čiu me­tu – 3320), iš jų Klai­pė­dos m. – 1736 (per­nai – 1734), Klai­pė­dos raj. – 425 gy­ ven­to­jai (per­nai – 421). Pa­vo­gė. Kre­tin­gos ra­jo­ne sek­ma­die­nį ap­vog­t i bend­ro­vės san­dė­l iai. Din­go elekt­ros ka­be­l iai, svars­t yk­lės, siurb­ liai, elekt­ros sau­g ik­l iai. Ža­la sie­k ia 5 tūkst. li­tų. Mir­tys. Šeš­ta­die­nį Klai­pė­dos ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­tos 4 klai­pė­die­čių mir­tys. Mi­rė Iri­na Pet­ra­ ko­va (g. 1929 m.), An­ta­nas Alek­sand­ras Lyg­nu­ga­ris (g. 1965 m.), Ju­li­ja Adei­kie­nė (g. 1939 m.), Jo­nas Venc­lo­va (g. 1945 m.). Nau­ja­gi­miai. Per dvi sta­tis­ti­nes pa­ras pa­gim­dė 18 mo­te­rų. Gi­mė 9 mer­gai­tės ir 9 ber­niu­kai. Grei­to­ji. Va­kar iki 17.30 val. grei­to­sios pa­ gal­bos me­di­kai su­lau­kė 52 iš­kvie­ti­mų. Dau­giau­sia klai­pė­die­čiai skun­dė­si aukš­ tu krau­jos­pū­džiu, pil­vo skaus­mais.


4

pirmadienis, vasario 27, 2012

miestas

Va­do­vus gel­bsti­bank­ro­tai

Komentaras

„At­sis­kai­ty­mai įmo­nėms 1 jau se­niai strin­ga, sko­los kro­vė­si, kro­vė­si ir ga­liau­siai vis­kas

bai­gė­si iš­kel­to­mis bank­ro­to by­ lo­mis. Yra daug to­kių bend­ro­vių, ku­rioms ne­rei­kė­tų bank­ro­to, jei at­si­skai­ty­tų sko­li­nin­kai, jos tik­ rai ga­lė­tų gy­ven­ti. Ta­čiau mo­kes­ čius ren­kan­čios vals­ty­bi­nės ins­ti­ tu­ci­jos ne­lau­kia. Ma­nau, di­džią­ją da­lį šių bank­ro­tų ini­ci­ja­vo bū­tent „Sod­ra“, su ku­ria apy­var­ti­nių lė­šų ne­tu­rin­čios įmo­nės ne­pa­jė­gia at­si­ skai­ty­ti“, – išau­gu­sių bank­ro­tų by­ lų prie­žas­tis var­di­jo V.Lu­ko­šie­nė. Ji tvir­ti­no, jog yra ir ne­ma­žai įmo­nių, ku­rios pa­čios krei­pia­si į teis­mą, kad bū­tų pra­dė­ta bank­ro­to pro­ce­dū­ra – tai bū­das iš­veng­ti as­ me­ni­nės at­sa­ko­my­bės prieš kre­di­ to­rius.

Gi­ta­nas Nau­sė­da

Eko­no­m i­kos eks­per­tas

P

Prog­no­zės – pe­si­mis­ti­nės

„Ak­ci­nių bend­ro­vių įsta­ty­me, ku­ris tai­ko­mas ir už­da­ro­sioms ak­ci­nėms bend­ro­vėms, yra to­kia nor­ma, kad jei įmo­nės nuo­sa­vas ka­pi­ta­las yra nei­gia­mas, va­do­vas apie tai pri­va­ lo in­for­muo­ti ak­ci­nin­kus. Šie per tris mė­ne­sius tu­ri iš­spręs­ti pro­ble­ mą. Ta­čiau jei ak­ci­nin­kai ne­su­tin­ ka di­din­ti ka­pi­ta­lo ar ne­tu­ri iš ko, įmo­nės va­do­vas pri­va­lo kreip­tis į teis­mą dėl bank­ro­to iš­kė­li­mo, nes prie­šin­gu at­ve­ju jis pa­ts tu­rės pri­ siim­ti at­sa­ko­my­bę prieš kre­di­to­ rius“, – aiš­ki­no V.Lu­ko­šie­nė. Jos žo­džiais, teis­mi­nė pra­kti­ ka yra to­kia, kad jei įmo­nės va­do­ vas ar val­dy­ba ne­sii­ma prie­mo­nių, kaip už­kirs­ti ke­lią ne­mo­ku­mui ir kre­di­to­ri­nių rei­ka­la­vi­mų di­dė­ji­ mui, tai sko­los bus išieš­ko­mos bū­ tent iš jų. „Ši prie­mo­nė įmo­nes draus­mi­ na, ta­čiau di­di­na bank­ro­tų skai­ čių ir rin­kos tik­rai ne­pa­ge­ri­na“, – kons­ta­ta­vo pa­šne­ko­vė. Ji ne­bu­vo op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­ ku­si ir spė­jo, jog bank­ro­tų skai­čius Klai­pė­dos re­gio­ne šie­met tik­rai ga­li bū­ti di­des­nis nei per­nai. „Nors vi­ si sa­ko, kad rin­ka at­si­gau­na, ta­čiau rea­ly­bė juk yra ki­to­kia. Ma­žė­ja už­ sa­ky­mų, vie­šų­jų pir­ki­mų, žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia, o dėl šių prie­žas­ čių ma­žė­ja ir bend­ro­vių apy­var­tos. Tai ir le­mia išau­gu­sį bank­ro­tų by­ lų skai­čių“, – re­ziu­ma­vo V.Lu­ko­ šie­nė. Bank­ru­ta­vo gė­ri­mų par­da­vė­jai

Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ ža šie­met iki va­sa­rio 14 die­nos ga­

„„Sun­ku: dėl su­ma­žė­ju­sios apy­var­tos vers­li­nin­kai pri­vers­ti priim­ti dras­tiš­ką spren­di­mą – skelb­ti bank­ro­tą. „Shut­ters­tock” nuo­tr.

vo 10 pra­ne­ši­mų apie bend­ro­vių bank­ro­tus. Tai be­veik penk­ta­da­ lis vi­sų per­nai šio­je įstai­go­je gau­ tų pra­ne­ši­mų. Praė­ju­siais me­tais jų bu­vo 55. „Nors Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me yra iš­kel­ta kur kas dau­giau bank­ro­to by­lų, ta­čiau tai ne­reiš­ kia, jog vi­sais at­ve­jais bus pra­ dė­tos bank­ro­to pro­ce­dū­ros. Gal kre­di­to­riai ini­ci­ja­vo bank­ro­tą, ta­čiau įmo­nės va­do­vas ne­su­tin­ ka. Mus pa­sie­kia tik tie pra­ne­ši­ mai, kai jau yra ga­lu­ti­nis spren­ di­mas dėl bank­ro­to“, – paaiš­ki­no Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­ žos di­rek­to­rius Min­dau­gas Skri­ tuls­kas. Jis ne­su­ti­ko su tei­gi­niu, jog Klai­ pė­dos re­gio­ne me­tų pra­džio­je nu­ si­ri­to di­de­lė bank­ro­tų ban­ga – esą ten­den­ci­jos, kad dau­gė­ja bank­ru­ tuo­jan­čių bend­ro­vių, nė­ra. „Per­nai per sau­sį ir va­sa­rį ga­ vo­me 16 pra­ne­ši­mų apie bank­ ru­tuo­jan­čias įmo­nes. Šie­met kol kas gau­ta 10 pra­ne­ši­mų, bet iki mė­ne­sio pa­bai­gos jų bus šiek tiek dau­giau. Aki­vaiz­du, jog ypa­tin­ go svy­ra­vi­mo nė­ra. Tie­siog me­ tų pra­džio­je bank­ro­tų vi­sa­da bū­ na dau­giau. Ma­nau, tai su­si­ję su bu­hal­te­ri­nių me­tų pa­bai­ga, po ku­rios įmo­nių va­do­vai no­ri su­

Dar­buo­to­jai ga­vo pi­ni­gų Bank­ru­tuo­jan­čių ar bank­ru­ta­vu­sių įmo­nių dar­buo­to­jai, su ku­riais neat­sis­kai­ to darb­da­viai, tu­ri tei­sę gau­ti iš­mo­kas iš vals­ty­bės Ga­ran­ti­nio fon­do. Šia tei­se nau­do­jo­si ir klai­pė­die­čiai. Ga­ran­ti­nio fon­do lė­šos, skir­tos Klai­pė­dos ap­skri­ties bank­ru­tuo­jan­čių ir bank­ ru­ta­vu­sių įmo­nių dar­buo­to­jams Iš­nag­ri­nė­tų pa­raiš­kų Me­tai skai­čius 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

30 58 65 79 78 59 39 45 49 147 221

Dar­buo­to­jų, ku­riems skir­tos iš­mo­kos, skai­čius

Skir­ta su­ma (tūkst. Lt)

1369 1460 1956 1192 972 645 399 506 844 2402 2799

1412,84 1990,94 2576,86 1734,49 1403,52 1046,89 891,25 1161,34 2475,95 7563,64 7918,25

ku­rių veik­la – gė­ri­mų par­da­vi­mas var­to­ti vie­to­je. „Ma­nau, tai su­si­ję su al­ko­ho­lio pre­ky­bos su­griež­ti­ni­mu. Ti­kė­ti­na, kad jas pa­vei­kė nuo me­tų pra­džios pa­si­kei­tę tei­sės ak­tai“, – sam­pro­ ta­vo Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos di­rek­to­rius. Prob­le­mos – pre­ky­bos sek­to­riu­je

Min­dau­gas Skri­tuls­kas:

Eko­no­mi­kos ­ki­li­mą le­mia ne bank­ro­ tų skai­čius, o dar­bo vie­tų kū­ri­mas, ne­ dar­bo ma­žė­ji­mas.

si­tvar­ky­ti“, – svars­tė M.Skri­ tuls­kas. Bend­ro­vių, ku­rios Klai­pė­dos te­ ri­to­ri­nei dar­bo bir­žai pra­ne­šė apie sa­vo bank­ro­tą, spekt­ras yra la­bai pla­tus, to­dėl sun­ku iš­skir­ti vers­ lo ša­ką, ku­rią vis dar la­bai vei­kia sunk­me­tis. Tarp 10 apie sa­vo bank­ro­tą pra­ ne­šu­sių įmo­nių dvi bu­vo to­kios,

Bank­ro­tų Klai­pė­dos re­gio­ne sta­tis­ti­ka

Šie­met apie sa­vo bank­ro­tą Dar­bo bir­žai pra­ne­šu­sios įmo­nės in­for­ma­ vo, jog dar­bo ne­teks 24 žmo­nės. Per­nai dėl Klai­pė­dos ap­skri­ties įmo­nių bank­ro­tų be dar­bo li­ko 318 žmo­nių. „Vi­sos bank­ru­ta­vu­sios įmo­nės bu­vo smul­kios. Per­nai veik­lą bai­ gė tik dvi di­des­nės bend­ro­vės. Dėl įmo­nės „Lo­kys“ bank­ro­to dar­bo ne­te­ko 82 žmo­nės, įspė­ti apie at­ lei­di­mą bu­vo ir 98 bank­ru­tuo­jan­čio ban­ko „Sno­ras“ Klai­pė­dos fi­lia­ lo dar­buo­to­jai“, – skai­čius var­di­ jo M.Skri­tuls­kas. Ne­žy­miai, bet ga­li­ma iš­skir­ti, jog per­nai Klai­pė­dos ap­skri­ty­je dau­ giau­sia įmo­nių bank­ru­ta­vo pre­ky­ bos sek­to­riu­je. „Eko­no­mi­kos k ­ i­li­mą le­mia ne bank­ro­tų skai­čius, o dar­bo vie­ tų kū­ri­mas, ne­dar­bo ma­žė­ji­mas. Mes pa­ste­bi­me, jog ma­žė­ja dėl bank­ro­to dar­bo ne­te­ku­sių žmo­ nių skai­čius, o ir ne­dar­bas Klai­ pė­dos ap­skri­ty­je per­nai ma­žė­jo. Šie ro­dik­liai ro­do šio­kį to­kį eko­ no­mi­kos at­si­ga­vi­mą“, – tvir­ti­no M.Skri­tuls­kas. Mo­kes­čių su­mo­kė­jo dau­giau

Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža su­ lau­kė pra­ne­ši­mų apie įmo­nių bank­ ro­tus ir at­lei­džia­mus dar­buo­to­jus Me­tai

Gau­ti pra­ne­ši­mai

At­leis­ti dar­buo­to­jai

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

15 15 1 9 11 37 57 55 10

431 306 12 146 195 1051 345 318 24

Nors Klai­pė­do­je pir­mą­jį šių me­tų mė­ne­sį išau­go bank­ro­tų by­lų skai­ čius, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­rink­ta net 2,4 mln. li­tų dau­giau nei per­nai sau­sį. „Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­ nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ver­ti­ni­ mu, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mui įta­kos iš da­lies tu­rė­ jo pa­di­dė­jęs dir­ban­čių­jų skai­čius Klai­pė­dos mies­te ir išau­gęs, nors ir ne­žy­miai, dar­bo už­mo­kes­tis ša­lies mas­tu. Re­zul­ta­tų tam da­vė mo­kes­ čių ad­mi­nist­ra­to­riaus įgy­ven­di­ na­mos komp­lek­si­nės prie­mo­nės, tai­ko­mos mo­kes­čių įsta­ty­mų pa­

er­nai Lie­t u­vos ūkis pa­gal pel­nin­g u­mą at­ro­dė kur kas ge­r iau nei 2010 me­tais, to­ dėl rei­kė­t ų ana­l i­z uo­t i prie­ žas­tis, kas lė­mė šie­met išau­gu­sį bank­ ro­tų by­lų skai­čių, ar čia ga­li­ma da­ry­ti kaž­ko­k ius mak­roe­ko­no­m i­n ius api­ bend­r i­n i­mus. Ga­l i bū­t i, jog šiam fak­ tui įta­kos tu­rė­jo „Sno­ro“ bank­ro­tas, nes Va­ka­r ų Lie­t u­vos re­g io­ne daug to­kių įmo­nių bu­vo pri­klau­so­mos nuo „Sno­ro“ žlu­g i­mo. Vis dėl­to ne­ma­nau, jog bank­ro­tų by­lų Klai­pė­dos re­g io­ne skai­čius yra kaž­koks at­spin­dys mū­sų eko­no­mi­nių pro­ce­sų. Ki­ta ver­tus, vi­ sa­da pa­ste­bi­ma, kad po eko­no­mi­kos at­si­ga­v i­mo, nors pel­n in­g u­mo re­z ul­ ta­tai ir pra­de­da ge­rė­t i, pa­di­dė­ja di­fe­ ren­cia­ci­ja tarp stip­r ių ir silp­nų įmo­ nių. Tos bend­ro­vės, ku­r ios iš­g y­ve­na sunk­me­t į, pra­de­da kop­ti į kal­ną ir ga­ na grei­tai su­stip­rė­ja, o tos, ku­r ios bu­ vo silp­nes­nės, pa­ke­l iui už­dūs­ta. Tai yra nor­ma­lus pro­ce­sas, ku­ris pa­ste­bi­ mas po kiek­vie­no sunk­me­čio – sa­vo­ tiš­kas įmo­nių at­si­jo­ji­mas. Rea­ly­bė to­ kia – iš­g y­ve­na stip­r iau­sieji. Kri­zė yra sa­vo­t iš­kas ka­ta­l i­za­to­r ius. Šie­met tu­ rė­t ų bū­t i bend­ro­v ių re­z ul­ta­t ų sta­bi­ li­za­ci­ja, o kai ku­r io­se vers­lo ša­ko­se – net pa­blo­gė­ji­mas. Tai pa­sa­ky­ti­na apie vi­daus rin­kos ir pa­slau­g ų sek­to­r ių ir ypač pir­mą­jį me­t ų pus­me­t į. Ma­tant tam tik­r us nei­g ia­mus po­k y­čius, pla­ nai, ku­r ie bu­vo ku­r ia­m i praė­ju­siais me­t ais, tu­r i bū­t i ko­re­g uo­ja­m i, nes rei­k ia su­si­tai­k y­t i su kuk­les­ne plėt­ ra. Praė­ju­siais me­tais Lie­tu­vo­je eko­ no­m i­ka au­go 6 pro­c., o šie­met vi­sos ins­ti­tu­ci­jos pro­gno­zuo­ja, jog au­gi­mas sieks 2-3 pro­c. Na­tū­ra­lu, kad esant lė­ tes­n iam au­g i­mui kai ku­r ios vers­lo ša­kos ga­l i pa­t ir­t i pro­ble­mų. Ypač tos, ku­r ios orien­tuo­tos į vi­daus rin­ką.

žei­di­mų (tarp jų – ir neaps­kai­ty­to dar­bo už­mo­kes­čio mo­kė­ji­mo vo­ke­ liuo­se) pre­ven­ci­jos tiks­lais bei sie­ kiant, kad di­dė­tų mo­kes­ti­nių prie­ vo­lių vyk­dy­mo draus­mė. Įmo­nės bu­vo pra­šo­mos paaiš­kin­ti abe­jo­ti­ nus ro­dik­lius, įspė­tos iš­tai­sy­ti nea­ ti­ti­ki­mus. Tuo tiks­lu bend­rau­ta su 1,8 tūkst. ap­skri­ties įmo­nių, o ge­ rė­jan­tys ana­li­zuo­ja­mi įspė­tų įmo­ nių re­zul­ta­tai pa­ste­bė­ti jau per­nai ru­de­nį“, – tei­gė Klai­pė­dos ap­skri­ ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ ci­jos Kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­ rek­to­rė Gra­ži­na Rim­kie­nė. Dar vie­na prie­žas­tis, ko­dėl sau­ sį Klai­pė­do­je su­rink­ta dau­giau gy­ ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio nei per­ nai pir­mą­jį me­tų mė­ne­sį, yra ta, jog 2011 me­tų gruo­dį dek­la­ruo­to gy­ ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pa­sku­ ti­nis mo­kė­ji­mo ter­mi­nas (2011 m. gruo­džio 31 d.) su­ta­po su ne­dar­bo die­na, to­dėl 2011-ųjų gruo­dį dek­ la­ruo­to ir su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ ja­mų mo­kes­čio skir­tu­mas bu­vo su­ mo­kė­tas šie­met sau­sio pra­džio­je. Nau­jau­siais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­ men­to duo­me­ni­mis, 2011-ųjų tre­ čią­jį ket­vir­tį Klai­pė­do­je bu­vo 67,5 tūkst. dir­ban­čių­jų (ne­skai­čiuo­ jant in­di­vi­dua­lia veik­la už­sii­man­ čių gy­ven­to­jų). Šis skai­čius yra 4,4 tūkst. di­des­nis nei anks­tes­nių me­ tų tą pa­tį lai­ko­tar­pį.


5

pirmADIENIS, vasario 27, 2012

aktualijos

Są­skai­to­je – mo­kes­tis už lai­do­tu­ves Bend­ri­jos „Pu­šai­tė“ pir­ 1 mi­nin­kė Ona Sa­vic­ka­ ja aiš­ki­no, jog įra­šy­ti mo­kes­tį už

„„Pa­si­da­vė: dėl gir­to ir gink­luo­to kre­tin­giš­kio ant ko­jų bu­vo su­kel­tos vi­sos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos. 

Ro­ko Lau­kai­čio nuo­tr.

Kre­tin­giš­kis į po­li­ci­nin­kus šau­dė iš me­lio­ra­ci­jos grio­vio Gir­tas Kre­tin­gos ra­jo­no gy­ven­to­jas dvi va­ lan­das šau­dė į pa­rei­gū­nus, kol kul­ka už­ stri­go pis­to­le­to vamz­dy­je. Tik ta­da vy­ras pa­si­da­vė. Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Sa­vait­ga­lį Kre­tin­gos ra­jo­ne, vie­no­ je Žel­vių kai­mo so­dy­bų, bu­vo gir­ tau­ja­ma. Šeš­ta­die­nį apie 17 val. po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta, kad smar­ kiai ap­gir­tęs so­dy­bos šei­mi­nin­kas švais­to­si gink­lu. Net­ru­kus į Žel­vius at­sku­bė­jo po­ li­ci­jos pa­tru­liai. 1956 me­tais gi­męs An­ta­nas P. nuo pa­rei­gū­nų pa­bė­go

ir pa­si­slė­pė me­lio­ra­ci­jos grio­vio vamz­dy­je. Vy­ras gra­si­no, kad nu­šaus kiek­ vie­ną, kas prie jo ar­tin­sis, ir ga­ liau­siai nu­si­šaus pa­ts. Į po­li­ci­nin­ kų įkal­bi­nė­ji­mus jis at­sa­ky­da­vo šū­viais. Ke­tin­ta iš­kvies­ti po­li­ci­jos psi­ cho­lo­gą bei grei­to­jo rea­ga­vi­mo bū­ rio „Aras“ vy­rus. Ta­čiau si­tua­ci­ja iš­si­spren­dė dar iki jiems at­vyks­ tant.

An­ta­nas P. pra­dė­jo de­ry­bas – pa­ ža­dė­jo iš­lįs­ti iš vamz­džio, jei­gu pa­ rei­gū­nai at­si­trauks. Kai tik vy­ras iš­lin­do iš vamz­džio, pa­rei­gū­nai nu­gink­la­vo smar­kuo­lį. In­ci­den­tas iš­si­spren­dė tik 19.20 va­lan­dą, kai An­ta­nui P. pa­si­da­rė šal­ta, o jo gink­lo vamz­dy­je už­stri­ go kul­ka. Ap­ka­bo­je bu­vo li­ku­sios dar sep­ty­nios kul­kos, be to, kre­ tin­giš­kis tu­rė­jo dar vie­ną pil­ną šo­ vi­nių ap­ka­bą ir stik­lai­nį su 118 šo­ vi­nių. Pis­to­le­tą „Ma­ka­rov“ vy­ras bu­vo įsi­gi­jęs ir lai­kė le­ga­liai. Pa­rei­gū­nai su­lai­ky­tą­jį nu­ga­be­no į Kre­tin­gos ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­tą. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl smur­to šei­mo­je, pa­si­prie­ši­ni­mo pa­rei­gū­nams pa­nau­do­jant gink­lą.

At­leis­ti įta­ria­mų­jų ne­lei­do Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Įta­ri­mų pri­slėg­tus uos­ta­mies­čio pa­rei­gū­nus at­leis­ti iš dar­bo ne­lei­ džia po­li­ci­jos val­džia Vil­niu­je.

Ne­se­niai Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­ riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Au­ tot­rans­por­to prie­mo­nių gro­bi­mų ty­ri­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Ed­ mun­das Tau­ta­vi­čius ir jo pa­val­di­ nys Žil­vi­nas Ukoc­kis bu­vo nu­ša­lin­ ti nuo tar­ny­bos, įta­rus juos drau­ge su bend­ri­nin­kais su­kčia­vus drau­ di­mu. Praė­ju­sią sa­vai­tę uos­ta­mies­čio po­li­ci­jos va­dai su­lau­kė Ž.Ukoc­kio pra­šy­mo at­leis­ti jį iš dar­bo sa­vo no­ru. Ta­čiau spė­da­mi, kad pa­rei­ gū­nas ga­li bū­ti su­te­pęs po­li­ci­nin­ko mun­du­rą ne­de­ra­mais veiks­mais, va­do­vai nu­spren­dė jo pra­šy­mo ne­ ten­kin­ti. Ke­tin­ta jį ir E.Tau­ta­vi­čių at­leis­ti už pa­rei­gū­no var­do disk­re­ di­ta­vi­mą.

Kon­sul­tuo­da­mie­si su tei­si­nin­ kais Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te Klai­ pė­dos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­ga­vo pri­ta­ri­mo to­kiam spren­di­mui, nes pro­ku­ro­rų vyk­do­mo ty­ri­mo me­ džia­ga nė­ra pa­kan­ka­mas pa­grin­ das at­leis­ti iš tar­ny­bos E.Tau­ta­vi­ čių ir Ž.Ukoc­kį. Abu nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­ti po­li­ ci­nin­kai tu­ri tei­sę įsi­dar­bin­ti ki­ta­ me dar­be, nors iš po­li­ci­jos ir nė­ra at­leis­ti. Kur kas sun­kiau da­bar gau­dy­ ti ma­šin­va­gius jų ko­le­goms, nes iš ke­tu­rių ope­ra­ty­vi­nių dar­buo­to­jų sky­riu­je li­ko du. Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­ nin­kas Be­no­nas Iva­naus­kas ti­ki­no, kad kol kas au­to­mo­bi­lių va­gys­čių sta­tis­ti­ka ne­lei­džia teig­ti, kad dirb­ da­mas be nu­ša­lin­tų­jų pa­rei­gū­nų sky­rius ne­su­sit­var­ko su už­duo­ti­mi ir yra pa­ra­ly­žiuo­tas. „Prob­le­mų yra, bet ka­tast­ro­fos tik­rai nė­ra“, – trum­pai si­tua­ci­ją sky­riu­je api­bū­di­no B.Iva­naus­kas.

lai­do­tu­vių iš­lai­das nu­tar­ta dau­gu­ mos gy­ven­to­jų nu­ta­ri­mu su­si­rin­ki­ mo me­tu. Tai yra už­fik­suo­ta pro­ to­ko­le. Pi­ni­gai ren­ka­mi, kai mirš­ta kai­ my­nas. Yra su­tar­ta, jog mi­ru­sio­jo pa­ger­bi­mui ga­li­ma iš­leis­ti iki 300 li­tų. Vė­liau iš­leis­ta su­ma pa­da­li­ja­ ma vi­siems bu­tams. „Gy­ven­to­jai pa­tys su­ti­ko, kad lė­šos mi­ru­sio­jo pa­ger­bi­mui bū­tų ren­ka­mos to­kiu bū­du, nes taip pa­ pras­čiau. Anks­čiau pi­ni­gė­liai bū­ da­vo ren­ka­mi vaikš­tant po bu­tus. Kas duo­da­vo, kas ne­duo­da­vo“, – pa­sa­ko­jo pir­mi­nin­kė. Anot O.Sa­vic­ka­jos, yra trys bu­ tai, ku­rie at­si­sa­ko mo­kė­ti, ir iš jų pi­ni­gai ne­be­ren­ka­mi. „Jo­kios prie­var­tos ir konf­lik­ to nė­ra. Už dvi šei­mas sa­vo pi­ni­ gus už­dė­jau. Dau­giau­sia pa­gerb­ ti mi­ru­sių kai­my­nų ne­no­ri jau­nos šei­mos. Vy­res­nie­ji ne­prieš­ta­rau­ja. Anks­čiau rink­da­vo­me di­des­nes su­ mas ir jo­kių pro­ble­mų ne­kil­da­vo“, – pa­sa­ko­jo pir­mi­nin­kė. O.Sa­vic­ka­jos tei­gi­mu, pa­va­sa­ rį vėl bus or­ga­ni­zuo­ja­mas su­si­rin­ ki­mas. Bus spren­džia­ma, ar pa­lik­ ti šį mo­kes­tį.

„Vis­kas pri­klau­sys nuo gy­ven­to­jų. Rei­kės net pa­ra­šus su­rink­ti iš tų, ku­ rie su­tiks“, – pa­brė­žė pir­mi­nin­kė. Per­nai ir šie­met trys na­mo gy­ ven­to­jai iš­ke­lia­vo ana­pi­lin. O.Sa­ vic­ka­ja vy­lė­si, kad gal ar­ti­miau­siu me­tu nie­kas ne­mirs. „Keis­ta, kad žmo­nės pik­ti­na­si. Gy­ve­na­me kaip vie­na šei­ma, o el­ gia­mės ne­ka­ta­li­kiš­kai“, – ste­bė­jo­ si pir­mi­nin­kė.

Ona Sa­vic­ka­ja:

Keis­ta, kad žmo­nės pik­ti­na­si. Gy­ve­na­ me kaip vie­na šei­ma, o el­gia­mės ne­ka­ta­li­ kiš­kai.

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­ nės inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­ ja Vio­le­ta Gem­bu­tie­nė aiš­ki­no, kad bend­ri­jos yra at­ski­ras ju­ri­di­nis as­ muo. Jos ga­li nu­si­sta­ty­ti ko­kius tik no­ri mo­kes­čius, jei yra dau­gu­mos (50 pro­c.+1) su­ti­ki­mas. Ta­čiau, anot V.Gem­bu­tie­nės, apie pa­na­šų mo­kes­tį ji gir­di pir­ mą kar­tą.

„„Nus­te­bi­no: bend­ri­jos „Pu­šai­tė“ są­skai­to­je įra­šy­tas ir mo­kes­tis „Lai­do­

tu­vių iš­lai­dos“. 

Skai­ty­to­jo nuo­tr.

Nug­vel­bė sak­so­fo­ną Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Klai­pė­dos se­na­mies­ty­je esan­čia­ me džia­zo klu­be „Kur­piai“ pa­vog­ tas bran­gus ir re­tas sak­so­fo­nas.

„„Dvip­ras­my­bė: su­lau­kęs įta­ri­mų

Ž.Ukoc­kis pra­šė­si at­lei­džia­mas iš dar­bo sa­vo no­ru, ta­čiau išei­ti iš tar­ ny­bos jam ne­leis­ta, kol kas drau­ džia­ma ir tęs­ti dar­bą po­li­ci­jo­je.

Jau­nas džia­zo at­li­kė­jas iš Gargž­dų Do­vy­das Stal­mo­kas klu­be pa­li­ko be prie­žiū­ros 17 tūkst. li­tų ver­ti­na­mą inst­ru­men­tą, o vė­liau jo pa­si­ge­do. 1-aja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Tuo tar­pu D.Stal­mo­ko tė­vas ir mu­zi­kos mo­ky­to­jas Si­gi­tas Stal­ mo­kas bai­mi­no­si dėl din­gu­sio­jo sak­so­fo­no li­ki­mo. „Jei­gu va­gis ži­no­jo, koks tai inst­ru­men­tas ir vo­gė jį pa­gal už­ sa­ky­mą, ga­li bū­ti, kad jo jau nė­ ra Lie­tu­vo­je. Pa­na­šių inst­ru­men­tų

mū­sų ša­ly­je yra vos ke­li. Pir­ko­me jį Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­ se iš meist­ro, ku­ris ne­tru­kus po to mi­rė. Inst­ru­men­tas yra pa­žy­mė­ tas nu­me­riu. Ban­dy­da­mas pa­keis­ ti ar iš­trin­ti šį nu­me­rį neiš­ma­nė­lis ga­li su­ga­din­ti sak­so­fo­ną. Lie­tu­ vo­je par­duo­ti šį inst­ru­men­tą nie­ kam ne­ži­nant – ne­rea­lu, – svars­ tė S.Stal­mo­kas. – Bet ga­li bū­ti ir dar blo­giau, jei nu­si­kal­tė­lis su­si­ gun­dė tik gra­žiu fut­lia­ru ir neiš­ ma­no daik­to ver­tės, ga­li jį iš­ly­dy­ti ar ki­taip su­ga­di­nęs ban­dy­ti jį tie­ siog par­duo­ti me­ta­lo su­pir­kė­jams. Mu­zi­kan­tai ži­no dau­gy­bę siau­bin­ gų is­to­ri­jų, kai va­gys su­ga­din­da­vo la­bai ver­tin­gus inst­ru­men­tus. Ši­to bi­jo­me la­biau­siai. Be­lie­ka pa­ti­kė­ ti, kad po­li­ci­nin­kai su­pras pa­vog­to daik­to ver­tę ir su­ras sak­so­fo­ną.“


6

pirmadienis, vasario 27, 2012

nuomonės

Ar švie­ti­mo įstai­go­se ga­li veik­ti mal­dos na­mai?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė

Išk­ry­pė­lių dik­ta­tū­ra Saulius Pocius

L

ie­t u­vos iš­k ry­p ė­l ių pa­ triar­chas, žmo­gaus tei­ sių gy­nė­jas ir vie­nas so­ cial­de­mok­ra­t ų par­t i­jos įkū­rė­j ų Er­v y­d as Če­k a­n a­v i­č ius tu­rė­t ų na­gais gremž­t i ka­lė­ji­mo ka­me­ros sie­nas. Pe­do­fi ­li­jos ti­ta­no ko­va su apie jį ra­šiu­siais žur­na­lis­ tais bai­g ia­si neiš­ven­g ia­mos ka­pi­ tu­lia­ci­jos grau­du­liu. Lie­tu­vos ape­ lia­ci­nis teis­mas at­me­tė E.Če­ka­na­ vi­čiaus skun­dą, ku­r iuo pra­šė pa­ nai­kin­ti jam ne­pa­lan­kų že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą.

Vals­ty­bė pas mus gai­li iš­kry­pė­lių, gir­tuok­lių, mo­ka pa­šal­pas so­cia­ li­nėms at­ma­toms, o tie, ku­rie dir­ba, mo­ka mo­kes­čius ir iš­lai­ko vi­są tą ba­las­tą, pri­va­lo iš bė­dos su­ktis pa­tys. Mat pe­do­fi­lų tė­vas iš žur­na­lis­tų bu­ vo už­si­mo­jęs pri­si­teis­ti ža­vią su­mą – 1,5 mi­li­jo­no li­tų ne­tur­ti­nei ir tur­ti­ nei ža­lai at­ly­gin­ti. Ga­li­ma tik įtar­ti, į ko­kių sma­gių už­ mo­jų pro­jek­tus ber­niu­kų vi­lio­to­jas bū­tų in­ves­ta­vęs tą pu­sant­ro mi­li­jo­ no, jei tuos pi­ni­gus bū­tų lai­mė­jęs. Kuo taip už­r ūs­t i­no ne­t ra­d i­ci­n ių aist­r ų meist­rą kla­v ia­t ū­ros spau­ dy­to­jai? Vis­k as pra­s i­dė­jo dar 2000-ųjų gruo­d į, kai vie­na­me lei­d i­ny­je bu­ vo iš­spaus­d in­tas straips­n is apie tai, kad po­trau­kiu ber­niu­kams pa­ gar­sė­jęs as­muo su sa­vo mo­ti­na fo­ tog­ra­fa­vo­si spe­ci­fi­nė­se po­zo­se. Ko­k ia ta spe­ci­fi ­ka, ži­nant to žmo­ gaus po­trau­kį erek­ti­zuo­toms šven­ tėms, ga­li­ma ne­sun­kiai nu­tuok­ti. Be­veik po ket­ve­r ių me­t ų žur­na­l is­ tas Dai­l ius Dar­g is žur­na­le „Ekst­ra“ ap­ra­šė tą pa­čią is­to­r i­ją, tik tų po­z ų tik­rą­ją es­mę su­konk­re­ti­no taip, kad pe­do­fi­lų pa­triar­chas pa­ts už­si­mo­jo iš Te­m i­dės atim­t i kar­dą. Žmo­g us teis­mams vie­ną po ki­to ėmė kurp­ti ieš­ki­nius, ku­riuo­se grau­džiai dės­tė apie tai, kad vi­suo­me­nė­je pa­skleis­ti fak­tai yra įžei­džia­mo po­bū­džio, kad pa­da­r y­ta di­de­lė mo­ra­l i­nė ža­la ieš­

s.lukosiute@kl.lt

ko­vo ar­t i­m ie­siems, kad su­ga­d in­ta net ir jo gi­mi­nės re­pu­ta­ci­ja, o vi­sa tai su­kė­lė di­de­l į stre­są, iš­gy­ve­ni­mus ir il­ga­lai­kę dep­re­si­ją jam pa­čiam. Iš pra­d žių tas vei­kė­jas sie­kė įkiš­t i kny­go­mis apie H.Dak­ta­rą iš­gar­sė­ ju­sį žur­na­lis­tą D.Dar­g į ir anuo­met dar spaus­din­to žur­na­lo „Ekst­ra“ re­ dak­to­rių V.Va­si­liaus­ką į ka­lė­ji­mą – bu­vo iš­kel­ta bau­d žia­mo­ji by­la už šmeiž­tą. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, ką tu­rė­jo iš­ gy­ven­ti sa­vo dar­bą dir­ban­tys žur­ na­l is­tai, ku­r iems iš­k i­lo ka­lė­ji­mo grės­mė. „Kai pe­do­fi ­las rei­ka­lau­ja, kad ta­ve nu­teis­t ų ir dar už­da­r y­t ų į ka­me­ rą sy­k iu su juo, tam­pa vi­sai ne­be­ juo­k in­ga“, – kar­čiai tuo­met kal­bė­ jo D.Dar­gis. Ta­čiau teis­mas bu­vo ob­jek­t y­v us ir nu­spren­dė, kad jis ir V.Va­si­liaus­ kas ne­kal­ti. Tuo­met pe­do­fi ­las pra­dė­jo ci­vi­li­nę by­lą. Pa­si­py­lė ne­si­bai­g ian­tys teis­ mo po­sė­d žiai, ku­r iuos fil­ma­vo te­ le­vi­zi­ja, ap­ra­ši­nė­jo laik­raš­čiai ir in­ ter­ne­to po­rta­lai. Ka­dan­gi E.Če­ka­na­vi­čius pa­ts pa­ja­ mų ne­tu­rė­jo, nes dėl „svar­bios vi­ suo­me­n i­nės veik­los“ nie­ka­da ne­ dir­bo, vals­ty­bė jam su­tei­kė ne­mo­ ka­mą ad­vo­ka­tą. Išk­r y­pė­l io pa­gei­ da­v i­mu bu­vo už­sa­k y­ta ling­v is­t i­ nė eks­per­ti­zė, o vė­liau į teis­mo po­ sė­džius jį ve­žio­da­vo ka­lė­ji­mo au­to­ mo­bi­l is. Ir vis­kas ne­mo­ka­ma! Net žy­m i­n io mo­kes­čio nuo rei­ka­lau­ ja­mos 1,5 mln. su­mos dar­bui lai­ko ne­švais­čiu­siam ne­pil­na­me­čių vi­ lio­to­jui ne­te­ko įmo­kė­ti. Tik at­s a­ko­vams rei­kė­jo pa­t iems sam­dy­t is ad­vo­ka­t us, pa­t iems pa­ si­r ū­pin­ti ke­lio­ne į teis­mą, pa­tiems ieš­ko­tis liu­di­nin­kų ir pirk­ti ra­mi­na­ muo­sius. Pa­ra­dok­sas, bet taip jau yra: vals­ty­ bė gai­li iš­kry­pė­lių, gir­tuok­lių, mo­ ka pa­šal­pas at­ma­toms, o tie, ku­rie dir­ba, mo­ka mo­kes­čius ir iš­lai­ko vi­ są tą so­cia­li­nį ba­las­tą, pri­va­lo iš bė­ dos su­ktis pa­tys. Kad ir ką kas kal­bė­tų apie žur­na­lis­ tus, ta­čiau kai žmo­g us nie­k ur ne­ be­ran­da tei­sy­bės, kur jis ei­na? Į re­ dak­ci­jas. O už pa­ra­šy­tą tie­są nuo­ lat gre­sia bau­d žia­mo­ji ar ci­v i­l i­nė at­sa­ko­my­bė, ten­ka gy­ven­t i ne­si­ bai­g ian­čia­me stre­se, pa­t ir­t i ag­re­ si­ją, gra­si­ni­mus, o kar­tais ir at­vi­rą smur­tą. Kai kas ant­ras so­cia­liai iš­ kry­pęs ci­ni­kas be jo­kių konk­re­čių įro­dy­mų lyg pa­pū­ga kar­to­ja „už­sa­ ky­tas straips­n is“, „tū­pas žur­na­l is­ tas“, „nu­pirk­tas žur­na­liū­ga“, ne vi­si ir tai ga­l i at­lai­k y­t i. Juk ne­pul­si vi­ siems įro­di­nė­ti, kad ne­si ži­ra­fa. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

vie­ta. Esą Bažnyčia Lietuvoje yra atskirta nuo valstybės, todėl nelabai toleruotina, jog cerkvė veikia švietimo įs­ taigoje. Kiti teigia, jog tai nieko blogo. Tereikėtų šį fak­ tą įteisinti.

Prieš

Vla­di­mi­ras Ar­ta­mo­no­vas, A.Rub­lio­vo pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius: – Mo­kyk­la kaip švie­ti­mo įstai­ga rū­pi­na­si dva­si­niu ir do­ri­niu ug­dy­mu. Pu­sė moks­lei­vių ren­ka­si ti­ky­bą, o ki­ ta pu­sė – do­ri­nį ug­dy­mą, eti­ką. Nė­ra nie­ko blo­go, kad šie mo­ki­niai taip pat su­si­pa­žįs­ta su tra­di­ci­nės re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės veik­la. Žmo­gus tu­ri su­si­pa­žin­ti su re­li­gi­ nė­mis tie­so­mis, jas iš­ma­ny­ti. Bū­tent pa­žin­tis su tra­di­ci­ne re­li­gi­ne bend­ruo­me­ne pa­de­da at­si­spir­ti sek­tų, ku­rių pas mus da­bar yra la­bai daug, vi­lio­nėms. Kai žmo­gus ne­tu­ ri ti­kė­ji­mo tie­sos pa­grin­dų, jis la­bai leng­vai ga­li pa­kliū­ ti į sek­tų pink­les. Bū­tent nuo ši­to ir ap­sau­go mo­kyk­lo­je įsi­kū­ru­si re­li­gi­nė bend­ruo­me­nė. Be to, ne vi­sa­da ran­da­ me lai­ko nuei­ti į mal­dos na­mus, nors tė­vai gal­būt no­rė­ tų ten ap­si­lan­ky­ti su vai­ku. Jei mo­kyk­lo­je yra mal­dos na­ mai, tai dar ne­reiš­kia, kad už­sii­ma­ma pro­pa­gan­da ar kuo nors drau­džia­mu.

Sau­lius Bu­di­nas, Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos Ug­dy­ mo ir jau­ni­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas: – Nė­ra ge­ras reiš­ki­nys, kai mal­dos na­mai vei­kia mo­kyk­ lo­je. Pas mus, Lie­tu­vo­je, įsta­ty­mai at­ski­ria re­li­gi­ją nuo mo­kyk­los. Ži­no­ma, svar­bu, ko­kiu pa­grin­du mal­dos na­ mai vei­kia mo­kyk­lo­je: ar iš­nuo­mo­jus da­lį pa­tal­pų su­da­ ry­ta ko­kia nuo­mos su­tar­tis. Sup­ran­tu, kad taip spren­ džia­ma tuš­tė­jan­čių mo­kyk­lų pro­ble­ma ir tai su­si­ję ne tik su švie­ti­mu. Ta­čiau, ne­pai­sant to, mal­dos na­mai tu­rė­ tų bū­ti at­skir­ti nuo švie­ti­mo įstai­gos. Vie­ni mo­ki­niai yra dau­giau re­li­gin­gi, ki­ti – ma­žiau. Pas­ta­rie­ji to­dėl ir pa­ si­ren­ka eti­kos, o ne ti­ky­bos pa­mo­kas mo­kyk­lo­je. Nors esa­me krikš­čio­niš­kas kraš­tas, žmo­nėms rei­kia su­teik­ti pa­si­rin­ki­mo lais­vę. Jei­gu jie lan­ko mo­kyk­lą, kur įsi­kū­rę mal­dos na­mai ar įsi­kū­ru­si re­li­gi­nė bend­ruo­me­nė, ji vie­ naip ar ki­taip da­ro įta­ką mo­kyk­los bend­ruo­me­nei, kad ir ne­tie­sio­gi­nę.

karštas telefonas

Puo­la per­ša­li­mo li­gos

397 728

telefonas@kl.lt

Su­pyk­dė ša­li­gat­vių va­ly­to­jai

La­bai pyks­tu ant mies­to ša­li­gat­vių va­ly­to­jų? Ką jie vei­kė vi­są žie­mą? At­ši­lus orams, ša­li­gat­viai ta­po tik­ ra čiuo­žyk­la. Tik žiū­rėk, kad neiš­ si­ties­tum. Ypač sli­du prie Res­pub­ li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės. Jei bū­tų re­gu­lia­riai va­lę, taip ne­bū­tų at­si­ti­kę. Pik­čiau­sia, kad net kai bu­vo sli­du, ne­pa­ber­ta nė grū­do žvy­ro. Mies­to val­džia va­ly­to­jams mo­ka to­kius pi­ ni­gus, o šie nie­ko ne­dir­ba. Ir pa­bar­ ti ne­su­ge­ba. Vi­si tik gat­vių va­ly­to­ jams grū­mo­ja. Ne­gi pės­tie­ji vi­siš­kai ne­svar­būs? Ru­gi­lė

Gatvę se­mia van­duo

Ja­kų gy­ven­vie­tė­je dau­giau pa­li­jus pa­tvins­ta vie­nas ke­lio ruo­žas. Taip bū­na nuo­lat, kai iš­krin­ta dau­giau kri­tu­lių, ta­čiau pro­ble­mos nie­kas ne­ spren­džia. Ga­lė­tų val­džia pa­si­rū­pin­ ti dre­na­žu. Vik­to­ras

Vy­rau­jant per­mai­nin­giems orams, klai­pė­die­čiai tu­rė­tų la­biau pa­si­ sau­go­ti, kad ne­su­sirg­tų. Štai ma­ no dvi ko­le­gės mėgs­ta vė­din­ti ka­bi­ ne­tą. Aiš­ki­na, jog tai be ga­lo svar­bu da­ry­ti, kad iš pa­tal­pos ding­tų vi­sos ba­ci­los. Pab­rė­žia, jog rū­pi­na­si vi­sų ko­le­gų svei­ka­ta. Net spi­gi­nant 20 laips­nių šal­čiui, svei­kuo­lės kė­si­no­ si pra­ver­ti lan­gą. Tik už­pro­tes­ta­vus ki­tiems tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Aš to­ kių prie­mo­nių veiks­min­gu­mu vis­ gi abe­jo­ju. Štai po vie­no to­kio lan­ go pra­vė­ri­mo ma­ne, ma­tyt, per­pū­tė vė­jas. Da­bar tu­riu tem­pe­ra­tū­ros ir gu­liu lo­vo­je ap­si­ri­šęs ša­li­ku kak­lą, ge­riu ar­ba­tą su me­du­mi ir vais­tus. Tiek iš to svei­ka­ti­ni­mo. Nuo jo rei­ kia bėg­ti kuo to­liau. Žiū­rėk, grei­tai mie­lo­sios ko­le­gės pa­siū­lys ner­ti žie­ mą į Bal­ti­jos jū­rą ir aiš­kins, kad tai la­bai pa­dės svei­ka­tai. V.

Ke­lias – vie­nos duo­bės

Ka­da pa­ga­liau bus su­re­mon­tuo­tas ke­lias, ve­dan­tis į Tarp­tau­ti­nę per­kė­ lą? Vie­nos duo­bės. Jos gi­lios ir kraš­ tai la­bai ašt­rūs. Bai­su au­to­mo­bi­

lio ra­tą pa­mes­ti. Vis aiš­ki­na­ma, kad ne­re­mon­tuo­ja­ma, nes lau­kia­ma re­ konst­ruk­ci­jos, ta­čiau ka­da ji bus, ne­ ži­no­ma. O ką da­ry­ti vai­ruo­to­jams? Bent kiek da­bar at­si­vė­ru­sias duo­bes ga­lė­tų pa­tvar­ky­ti. Ka­žin ar kai rei­kės at­ly­gin­ti nuo­sto­lius, sa­vi­val­dy­bė tai pa­da­rys? Li­gi­tas

Vė­jas iš­džio­vi­no ba­las

No­riu pa­si­džiaug­ti ket­vir­ta­die­nį mies­te ūžu­siu vė­ju. Jis ne tik iš­vai­kė tun­tą de­be­sų, bet ir iš­pluk­dė iš mies­ to ba­las. Ket­vir­ta­die­nio ry­tą, kai ve­ džiau vai­ką į dar­že­lį, bu­vo neį­ma­no­ ma paei­ti ša­li­gat­viu. Vie­nos pel­kės. Ki­tą die­ną si­tua­ci­ja bu­vo ge­res­nė. Ba­lų be­veik ne­bu­vo. Ačiū tau, vė­jau. Go­da

Po­lik­li­ni­ko­se trūks­ta spe­cia­lis­tų

Klai­pė­dos odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­ se trūks­ta pe­rio­don­to­lo­gų. Su­ras­ ti juos la­bai sun­ku ir pri­si­re­gist­ruo­ti neį­ma­no­ma. Rei­kia lauk­ti il­giau­siai. Ko­dėl šie spe­cia­lis­tai ne­no­ri dirb­ti uos­ta­mies­ty­je? Vi­ta Pa­ren­gė Mil­da Ski­riu­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

D

au­giau nei de­šimt me­tų A.Rub­lio­vo pa­grin­di­nė­ je vei­kusi cerk­vė niekam nekliuvo. Tačiau pas­ taruoju metu vie­šu­moje šis fak­tas su­kė­lė aist­ras ir dis­ku­si­jas, ar cerk­vei mo­kyk­lo­je yra tin­ka­ma

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 9 000. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI PRASIDĖJO FINALINIS BALSAVIMO TURAS! BALSUOKITE IR IŠRINKITE MOTERĮ, KURIĄ BŪTŲ GALIMA TITULUOTI DEŠIMTĄJA METŲ KLAIPĖDIETE. Metų klaipėdietės rinkimuose balsuoju už: 1 DALIĄ BIELSKYTĘ

5 VIRGINIJĄ KOCHANSKYTĘ

2 JOLANTĄ BUDRIENĘ

6 JOLANTĄ NORKIENĘ

3 JOVITĄ GRACHOLSKI

7 IRINĄ NOVIKOVĄ

4 JURGĄ KARČIAUSKAITĘ-LAGO

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE BALSUOTI GALITE IKI KOVO 7 DIENOS 10 VAL. RYTO: Iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųsdami adresu: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda; arba atnešdami ir įmesdami į specialiąsias urnas redakcijoje, „Akropolyje“ esančiame skyriuje bei aštuoniuose didžiųjų „Iki“ prekybos centrų.

MECENATAS

Portale www.KL.lt. Čia surinktų balsų dešimtoji dalis bus susumuota su atiduotaisiais balsavimo lapeliais.

GENERALINIS RĖMĖJAS

RĖMĖJAI:

PARTNERIAI:

PAGRINDINIS RĖMĖJAS


8

pirmADIENIS, vasario 27, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Lie­tu­va ir Len­ki­ja tu­ri megz­ti dia­lo­gą Lie­tu­va ir Len­ki­ja ga­li dis­ku­tuo­ ti is­to­ri­niais klau­si­mais, bet jos abi tu­ri steng­tis su­pras­ti vie­na ki­tą ir, užuo­t kal­bė­ju­sios mo­no­ lo­gais, megz­ti dia­lo­gą. Taip sa­ko bu­vęs Len­ki­jos pre­zi­den­tas Alek­ sanderis Kwaś­niews­kis.

„Dau­giau jo­kių mo­no­lo­gų – dau­ giau dia­lo­go <...> ir dau­giau la­bai gi­laus abi­pu­sio su­pra­ti­mo“, – sa­ kė Vil­niaus kny­gų mu­gė­je šeš­ta­ die­nį ap­si­lan­kęs bu­vęs Len­ki­jos va­do­vas. Jo nuo­mo­ne, tai, kad is­to­ri­niais klau­si­mais abi ša­lys tu­ri skir­tin­gą nuo­mo­nę, nė­ra pro­ble­ma, ta­čiau jos tu­rė­tų la­biau steng­tis vie­na ki­ tą su­pras­ti. „Da­bar abi mū­sų ša­lys pri­ klau­so ES ir NA­TO, mes esa­me vals­ty­bės, dis­ku­tuo­jan­čios apie vis­ką, kar­tu – ir apie is­to­ri­ją. Ži­ no­ma, tai yra ge­rai, tai – ne pro­ ble­ma. <...> Prob­le­ma yra ta, ko­ kia bus kal­ba – ar nea­py­kan­tos, ar su­pra­ti­mo kal­ba, ar bus mo­no­lo­ gų, ar dia­lo­go si­tua­ci­ja“, – kal­bė­ jo A.Kwaś­niews­kis. Anot bu­vu­sio pre­zi­den­to, Len­ ki­ja tu­rė­tų su­pras­ti Lie­tu­vos „jaut­ru­mą“. „Mums rei­kia dis­ku­tuo­ti, rei­kia pa­gar­bos mū­sų jaut­ru­mui, abi­pu­ sio su­pra­ti­mo. Sup­ra­ti­mo iš Len­

ki­jos ir­gi rei­kia, nes mes – tru­pu­tį di­des­ni, tu­rė­tu­me bū­ti lanks­tes­ ni“, – sa­kė jis. A.Kwaś­niews­kiui pri­ta­rė ir bu­ vęs Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus. Jo nuo­mo­ne, dau­giau pa­stan­gų ieš­kant abi­pu­sio su­ta­ ri­mo tu­rė­tų dė­ti ir Lie­tu­va. „Dia­lo­gas vyks­ta, aiš­ku, tur­būt tru­pu­tį su­ma­žė­jęs nuo to, ku­rį mes per de­šimt me­tų iš­vys­tė­me, ir ga­li­mas daik­tas, kad ir mums rei­kia dau­giau pa­stan­gų dė­ti ieš­ kant su­ta­ri­mo bend­rais klau­si­ mais“, – žur­na­lis­tams po dis­ku­ si­jos su Len­ki­jos pre­zi­den­tu sa­kė V.Adam­kus. Anot jo, per pre­zi­den­tų dis­ku­si­ją bu­vo są­mo­nin­gai iš­veng­ta gin­čus tarp po­li­ti­kų ke­lian­čių švie­ti­mo klau­si­mų ap­ta­ri­mo. V.Adam­kaus tei­gi­mu, šiuos klau­si­mus reik­tų pa­lik­ti ne „suin­te­re­suo­toms po­li­ti­ nėms gru­pėms“, o spe­cia­lis­tams. „Čia yra la­bai ma­žos vie­tos po­ li­ti­kie­rių gru­pės, uži­man­čios po­ zi­ci­ją, ku­ri su­da­ro tą įtam­pą. <...> Pa­tys mo­ky­to­jai ir jau­ni­mas to, kas pa­siū­ly­ta, tik­rai neat­me­ta ir ne­ma­to jo­kių pro­ble­mų“, – tei­gė V.Adam­kus. Jis su A.Kwaś­niews­kiu praė­ju­sį šeš­ta­die­nį „Li­tex­po“ pa­ro­dų rū­ muo­se dis­ku­ta­vo.

„„Tan­de­mas: li­be­ral­cent­ris­tai A.Čap­li­kas (kairėje) ir A.Va­lins­kas prieš Sei­mo rin­ki­mus pra­re­gė­jo ir pa­ma­tė,

kad koa­li­ci­jos par­tne­riai kon­ser­va­to­riai ne­pa­ti­ki­mi. Ta­čiau iš koa­li­ci­jos LiCS ne­si­trauks.

Politikai skleidžia są­moks­lo teo­ri­jas

Liberalcentristai sako, kad kon­ser­va­to­riai – ne jų są­jun­gi­nin­ kai, o prie­šai, nes pul­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą ren­gė­si iš anks­ to, tam­pė už vir­vu­čių Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vy­bę, o da­bar po­li­ti­kuo­ja. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

BNS, „Klaipėdos“ inf.

Dė­ko­jo sau­gu­mo pa­rei­gū­nams

„„Išei­tis: per pre­zi­den­tų V,Adam­kaus (kairėje) ir A.Kwaś­niews­kio dis­

ku­si­ją bu­vo są­mo­nin­gai iš­veng­ta gin­čus tarp po­li­ti­kų ke­lian­čių švie­ ti­mo klau­si­mų ap­ta­ri­mo. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) va­do­vai yra pa­si­ren­gę dė­ko­ti tik įžval­giems sau­gu­mo dar­buo­to­jams ir Pre­zi­den­tei, ku­rie su­pra­to prem­ je­ro par­ti­jos už­mo­jus. Ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad LiCS į Vy­ riau­sy­bę de­le­guo­to mi­nist­ro Rai­ mun­do Pa­lai­čio gal­vą iš­gel­bė­jo tik lai­ku jam pa­teik­ta Vals­ty­bės sau­ gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) pa­žy­ma apie jau at­leis­tus FNTT va­do­vus. Jei pa­žy­mos ne­bū­tų bu­vę, R.Pa­lai­ tis Vy­riau­sy­bė­je jau grei­čiau­siai ne­ be­dirb­tų. Tai sa­vait­ga­lį par­ti­jos na­ riams įro­di­nė­jo LiCS pir­mi­nin­kas Al­gis Čap­li­kas. Jis skel­bė, kad Sei­me ki­lęs su­ju­di­mas dėl FNTT va­do­vy­ bės at­lei­di­mo – tai And­riaus Ku­bi­ liaus va­do­vau­ja­mos Tė­vy­nės Są­jun­ gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) par­ti­jos są­moks­las. „Mums tie­siog dar kar­tą pa­si­se­ kė, kad VSD pa­žy­mą da­vė ne pa­gal jų (kon­ser­va­to­rių – red. pa­st.) pla­ ną. Jei­gu tos pa­žy­mos ne­bū­tų bu­ vę – ma­ši­na jau va­žia­vo: straips­niai spau­do­je, api­man­tys tris–pen­kis pus­la­pius, fi­ziš­kai ne­pa­ra­šo­mi per vie­ną die­ną. Jei VSD bū­tų pa­žy­mą pa­ra­šęs po sa­vai­tės, šian­dien R.Pa­ lai­tis bū­tų api­pil­tas nuo gal­vos iki ko­jų pur­vu ir bū­tų pa­sa­ky­ta, kad ši­tas mi­nist­ras spręs­ti to­kių klau­si­ mų ne­be­ga­li“, – taip dėl FNTT va­ do­vy­bės ki­lu­sį po­li­ti­nį er­ze­lį par­ti­ jos ta­ry­bai aiš­ki­no A.Čap­li­kas. Po­li­ti­kas taip kal­bė­jo apie VSD pa­ žy­mą, ku­rio­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ ja R.Pa­lai­čiui esą ir su­tei­kė pa­grin­dą at­leis­ti FNTT va­do­vus Vi­ta­li­jų Gai­lių ir jo pa­va­duo­to­ją Vy­tau­tą Gir­ža­dą. Kliu­vo Sei­mo pir­mi­nin­kei

Vis dėl­to dau­giau­sia kon­ser­va­to­ riams kliu­vo nuo li­be­ral­cent­ris­ tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ko Arū­no Va­lins­ko. Bu­vęs Sei­mo pir­mi­nin­ kas su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tams pa­ žė­rė net ke­lias są­moks­lo teo­ri­jas. A.Va­lins­kas įti­ki­nė­jo, esą at­leis­ti

FNTT va­do­vai – V.Gai­lius ir V.Gir­ ža­das – te­bu­vo kon­ser­va­to­rių ma­ rio­ne­tės, tar­na­vu­sios vien A.Ku­bi­ liaus par­ti­jos in­te­re­sams. „Jie bu­vo jų in­te­re­sų den­gi­mo sto­gas. Iš pa­ ti­ki­mų šal­ti­nių ži­nau, kad kai ku­ riems FNTT dar­buo­to­jams, iš jų – ir pa­va­duo­to­jui V.Gir­ža­dui, prieš ­rin­ki­mus bu­vo duo­tas nu­ro­dy­mas rink­ti komp­ro­mi­tuo­jan­čią me­džia­ gą dau­giau­sia apie so­cial­de­mok­ra­ tus. Na, jei­gu pa­si­tai­kys – ir apie mus, ir apie vi­sus ki­tus“, – drą­ siais pa­reiš­ki­mais svai­dė­si A.Čap­ li­ko pa­va­duo­to­jas. A.Va­lins­kas ne­pra­lei­do pro­gos įgel­ti ir Sei­mo pir­mi­nin­kei Ire­nai De­gu­tie­nei. Bu­vęs par­la­men­to va­ do­vas dės­tė są­moks­lo teo­ri­ją, esą prieš „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­ci­ją pi­ ni­gus iš šio ban­ko at­siė­mė ir I.De­ gu­tie­nės vy­ro va­do­vau­ja­mos San­ ta­riš­kių kli­ni­kos. „Bjau­rus šmeiž­tas“, – taip į par­ la­men­ta­ro tei­gi­nius iš­syk su­rea­ga­ vo ir I.De­gu­tie­nės at­sto­vai, ir kon­ ser­va­to­rių at­sto­vai Sei­me. A.Čap­li­kas čia pat ti­ki­no, kad, ne­pai­sy­da­mi pik­tų kon­ser­va­to­rių už­mo­jų, li­be­ral­cent­ris­tai no­ri ir ga­ li dirb­ti koa­li­ci­jo­je, ta­čiau kon­ser­ va­to­riai tu­rė­tų ap­si­spręs­ti, ar no­ri dirb­ti, ar vis dėl­to reng­tis ar­tė­jan­ tiems rin­ki­mams. Baks­no­ja į Pre­zi­den­tę

„Sup­ra­tau, kad pra­si­dė­jo rin­ki­ mai“, – su­si­rin­ku­siems de­le­ga­tams pri­si­pa­ži­no vie­nas pa­grin­di­nių FNTT skan­da­lo he­ro­jų vi­daus rei­ ka­lų mi­nist­ras R.Pa­lai­tis. – Rin­ki­ mai pra­si­dė­jo vi­su pa­jė­gu­mu. Pra­ si­dė­jo bū­tent ta­da, kai pa­rei­gū­nai bu­vo at­leis­ti iš pa­rei­gų. Di­džiau­sia koa­li­ci­jos par­ti­ja pa­kė­lė vi­sas sa­vo pa­jė­gas.“ R.Pa­lai­tis par­ti­jos ta­ry­bos na­ riams var­di­jo ir kon­ser­va­to­rius pa­ lai­kan­čias ži­niask­lai­dos prie­mo­nes, ta­čiau čia pat pri­si­pa­ži­no vis dar ne­ sup­ran­tąs, ko­dėl A.Ku­bi­liaus par­ti­ja taip gi­na at­leis­tą FNTT va­do­vy­bę. „Ko­dėl di­džio­ji par­ti­ja taip in­ten­ sy­viai pa­kė­lė vi­sas sa­vo pa­jė­gas, lie­

ka neat­sa­ky­tas klau­si­mas. Nu­jaus­ti ga­li­ma, bet tą nuo­jau­tą rei­kia pa­si­ lik­ti sau. Aš ma­nau, kad ar­ti­miau­ siu me­tu tai ga­li iš­ryš­kė­ti“, – užuo­ mi­no­mis kal­bė­jo R.Pa­lai­tis Mi­nist­ras ne­pra­lei­do pro­gos par­ ti­jos ko­le­goms pri­min­ti, kad už jo nu­ga­ros – pa­ti Pre­zi­den­tė D.Gry­ baus­kai­tė, tad jis dėl sa­vo spren­di­ mo ga­li jaus­tis ra­mus: „Pre­zi­den­tė ne ma­ne pa­rė­mė – pa­rė­mė spren­ di­mą, pa­rė­mė veiks­mą. Ir pa­sa­kė, kad pa­rei­gū­nai, pra­ra­dę pa­si­ti­kė­ ji­mą, ne­tu­rė­tų va­do­vau­ti to­kioms ins­ti­tu­ci­joms kaip FNTT.“

Komentaras An­ta­nas Ku­la­kaus­kas Po­li­to­lo­gas

L

i­be­ral­cent­r is­tai, skelb­da­m i to­kius pa­reiš­ki­mus ir kri­ti­ kuo­da­mi sa­vo koa­li­ci­jos par­ tne­rius kon­ser­va­to­rius, man re­gis, tie­siog tei­si­na­si dėl si­tua­ci­jos, dėl ku­rios kal­ti jie pa­tys. Lo­giš­kai mąs­tant, pa­tiems li­be­ral­cent­ris­tams šis dėl FNTT va­do­vų at­lei­di­mo ki­lęs skan­da­las pa­pil­ do­mų bal­sų tik­rai ne­pri­dės. Net­gi prie­ šin­gai – jiems nuo to tik blo­giau. A.Čap­li­ko par­ti­ja nau­do­ja­si pro­ga opo­ nuo­t i koa­l i­ci­jos par­t ne­r iams kon­ser­ va­to­riams, o šie ne­ga­li nie­ko pa­da­ry­ti: da­bar, prieš rin­ki­mus, di­džiau­siai val­ dan­čia­jai par­ti­jai pyk­tis su li­be­ral­cent­ ris­tais ne­bū­tų nau­din­ga, nes kon­ser­ va­to­riai tie­siog ne­tu­ri al­ter­na­ty­vų. Be to, pri­si­min­ki­me, li­be­ral­cent­ris­tai pa­ na­šiai el­gė­si ir kaž­ka­da bū­da­mi koa­li­ ci­jo­je su so­cial­de­mok­ra­tais. Prem­je­ro par­t i­ja ne­no­r i, kad su­by­rė­ tų Vy­riau­sy­bė, – juk, iš koa­li­ci­jos pa­si­ trau­kus li­be­ral­cent­ris­tams, kon­ser­va­ to­riams pa­ra­mos tek­tų ieš­ko­ti Sei­mo opo­zi­ci­jo­je. Jei iš koa­l i­ci­jos li­be­ral­cent­r is­tai vis dėl­to pa­si­trauk­tų, vie­nin­te­lė val­dan­ čių­jų išei­tis bū­tų ieš­ko­ti pa­ra­mos tarp so­cial­de­mok­ra­tų – kad šie pa­lai­ky­tų ma­žu­mos Vy­riau­sy­bę. To­kia Vy­riau­ sy­bė iki rin­ki­mų, ku­rie vyks ru­de­nį, tik ve­ge­tuo­tų ir jo­kių rim­tes­nių spren­di­ mų priim­ti ne­ga­lė­tų.


9

pirmADIENIS, vasario 27, 2012

11p. rubrika SGD ter­mi­na­las įgy­ja rea­lius kon­tū­rus

JŪRA

v.matutis@kl.lt Redaktorius Vidmantas Matutis tel. 8 686 02050 www.jura24.lt

Pi­giau­si uos­tai – ry­ti­nė­je Bal­ti­jo­je Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Ru­si­jos uos­tuo­se at­si­ra­do neįp­ras­tų ten­den­ ci­jų – nors kro­vi­nių juo­se dau­gė­ja, do­ ki­nin­kų at­ly­gi­ni­mai ma­žė­ja.

Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Ski­ria­si tris kar­tus

Prieš po­rą me­tų Tarp­tau­ti­nės trans­por­to dar­buo­to­jų fe­de­ra­ci­jos (ITF) uos­tų veik­los koor­di­na­to­ riu­mi Bal­ti­jos ša­ly­se pra­dė­jo dirb­ ti Ta­li­ne gy­ve­nan­tis Alek­sand­ras Mei­je­ris. Jis tei­gė ge­rai iša­na­li­za­vęs do­ki­ nin­kų at­ly­gi­ni­mų si­tua­ci­ją Ru­si­jos uos­tuo­se ir Bal­ti­jos ša­ly­se. Ma­žiau­ si at­ly­gi­ni­mai yra Es­ti­jos uos­tuo­se – iki 950 eu­rų per mė­ne­sį, Ru­si­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos uos­tuo­se – apie tūks­tan­tį eu­rų per mė­ne­sį. Tai yra stan­dar­ti­niai at­ly­gi­ni­mai, kai įvyk­do­mos tam tik­ros nu­ma­ty­ tos nor­mos. Al­gos pri­klau­so ir nuo kom­pa­ni­jų, krau­na­mo kro­vi­nio, ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių. Ma­žiau­si at­ly­gi­ni­mai yra ang­lių kro­vos ter­ mi­na­luo­se. Klai­pė­do­je ang­lys ne­ krau­na­mos, jų smar­kiai ma­žė­ja Es­ ti­jos uos­tuo­se. Pag­rin­di­niai ang­lių kro­vos uos­tai – Ry­ga ir Vents­pi­lis. Pa­ly­gin­ti ne­di­de­li ry­ti­nės Bal­ti­ jos ša­lių do­ki­nin­kų at­ly­gi­ni­mai ta­ po gal­vos skaus­mu Skan­di­na­vi­jos uos­tams. Jų pro­fsą­jun­gos bai­mi­ na­si uos­to dar­bi­nin­kų emig­ra­ci­ jos. Per ITF da­ro­mi žings­niai, kad ma­žiau­sius at­ly­gi­ni­mus do­ki­nin­ kams mo­kan­čio­se ry­ti­nės Bal­ti­jos ša­ly­se jie bū­tų di­di­na­mi. At­ly­gi­ni­ mų di­di­ni­mas do­ki­nin­kams šio­se ša­ly­se su­lau­kia nei­gia­mos val­džios reak­ci­jos. A.Mei­je­ris tei­gė, kad Bal­ti­jos ša­lių vy­riau­sy­bės spau­džia uos­ to darb­da­vius ne­di­din­ti at­ly­gi­ni­ mų. Bend­ras at­ly­gi­ni­mų dy­dis to­se ša­ly­se yra la­bai ma­žas. Val­džia bi­ jo, kad gerokai pa­kė­lus at­ly­gi­ni­mus do­ki­nin­kams, di­des­nių griež­tai pa­ rei­ka­laus ir ki­ti. Šian­dien Suo­mi­jo­je mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas yra tūks­tan­tis eu­rų, o Es­ti­jo­je jis – 290 eu­rų. Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je mi­ni­ma­lūs at­ly­gi­ni­mai dar ma­žes­ni.

„„Mi­si­ja: uos­to dar­bi­nin­kams bei do­ki­nin­kams krau­ti lai­vus ten­ka ir spi­gi­nant šal­čiui, ir ke­pi­nant karš­čiui, ir ly­jant, ir snin­gant. 

Suo­mi­jo­je, ku­ri gar­sė­ja pro­ble­mų spren­di­mu strei­kais uos­tuo­se, yra nu­ma­ty­ti du nuo­la­ti­niai do­ki­nin­ kų at­ly­gi­ni­mų stan­dar­tai – že­mes­ nis (2700–3000 eu­rų) ir aukš­tes­nis (3000–3500 eu­rų). To­kius at­ly­gi­ ni­mus do­ki­nin­kai gau­na už stan­ dar­ti­nį pen­kių die­nų ir aš­tuo­nių va­lan­dų dar­bo lai­ką. Už dar­bą va­ ka­rais, nak­ti­mis ar per poilsio die­ nas mo­ka­mi prie­dai. Vals­ty­bės ska­ti­na vie­ny­bę

Ma­no­ma, kad kro­vos ta­ri­fai Skan­ di­na­vi­jos ir ry­ti­nės Bal­ti­jos ša­lių uos­tuo­se yra pa­na­šūs, to­dėl ir at­ ly­gi­ni­mai tu­rė­tų bū­ti pa­na­šūs. Ko­dėl jie ski­ria­si tris kar­tus? A.Mei­je­rio nuo­mo­ne, taip yra to­ dėl, kad Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se la­bai stip­rios uos­tų pro­fe­si­nės są­jun­gos. Į uos­tus atė­jęs dirb­ti nau­jas žmo­ gus per 3–4 die­nas prii­ma­mas į pro­fsą­jun­gas. To­s e ša­ly­s e įsta­ty­m ai ska­t i­ na pro­f są­j un­g ų ju­d ė­j i­m ą. Pats darb­d a­v ys ver­č ia dar­b uo­to­j ą

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

tap­t i pro­f są­j un­gos na­r iu – ki­ taip už jį pro­fsą­j un­gai tu­r i mo­ kė­t i mo­kes­t į. Dar­b uo­to­jas, ta­p ęs pro­f są­j un­gos na­r iu, šį mo­kes­t į mo­ka pa­ts.

Val­džia bi­jo, kad ge­ rokai pa­kė­lus at­ly­ gi­ni­mus do­ki­nin­ kams, jų di­des­nių griež­tai pa­rei­ka­laus ir ki­ti pi­lie­čiai. Ne­nuos­ta­bu, kad Suo­mi­jo­je, anot A.Mei­je­rio, 95 pro­c. uos­tų dar­buo­ to­jų, įskai­tant ir ad­mi­nist­ra­ci­ją, yra pro­fsą­jun­gų na­riai. Prof­są­jun­gos ten lai­ko­mos de­mok­ra­ti­nės vals­ ty­bės val­dy­mo for­ma. Es­ti­jo­je pro­fsą­jun­gų na­riai yra 7 pro­c. uos­tų dar­buo­to­jų, Lie­tu­vo­ je – apie 10 pro­c., Lat­vi­jo­je – apie 20 pro­c.

Uos­ti­nin­kai bi­jo sto­ti į pro­fe­si­ nes są­jun­gas. Kro­vos kom­p a­n i­j ų va­d o­vai „spaudžia“ dar­b uo­to­j us, kad ne­sto­tų į pro­fsą­jun­gas. Kai ku­ riuo­se poso­v ie­t i­n ių ša­l ių uos­ tuo­se ku­r ia­m os va­d i­n a­m o­s ios gel­to­no­sios ar­ba ki­še­ni­nės pro­ fsą­jun­gos. Taip at­si­ti­ko Ru­si­jos Ust Lu­gos uos­te. Šia­me uos­te ne­tgi bu­vo at­leis­tas iš dar­bo vie­nas pro­fsą­jun­gos va­ do­vų, ku­ris da­ly­va­vo kon­fe­ren­ci­ jo­je Klai­pė­do­je. Jam neo­fi­cia­liai bu­vo pa­sa­ky­ ta, kad ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­to­le­ruo­ ja jo lan­ky­mo­si prie­ši­nin­kų uos­ tuo­se. Ry­ti­nės Bal­ti­jos ša­ly­se or­ga­ni­ zuo­tes­ni yra do­ki­nin­kai. Prof­są­ jun­go­se jie su­da­ro nuo 40 iki 60 pro­c. vi­sų do­ki­nin­kų da­lį. Pa­na­ši ten­den­ci­ja ir Klai­pė­dos uos­te. Iš uos­te esan­čių maž­daug 600 do­ ki­nin­kų pro­fsą­jun­gų na­riai yra apie 300.

12

Do­ki­nin­kų at­ly­gi­ni­mai uos­tuo­se per mė­ne­sį eu­rais Ša­lis

At­ly­gi­ni­mas

Es­ti­ja

880–950

Ru­si­ja

900–1000

Lie­tu­va

900–1000

Lat­vi­ja

900–1000

Suo­mi­ja

2700–3500

Šve­di­ja

apie 3000

Olan­di­ja

apie 4000

Vo­k ie­ti­ja

apie 3500

Da­ni­ja

apie 3500

Norvegija

apie 4000

Kroatija

apie 2500

Pa­teik­ta pa­gal ITF uos­tų veik­los koor­di­na­to­riaus Bal­ti­jos ša­ly­se Alek­sand­ro Mei­je­rio duo­me­nis


10

pirmADIENIS, vasario 27, 2012

rubrika JŪRA

Be uos­to Klai­pė­da – nie­kas

Klai­pė­do­je be­veik kiek­vie­no­je šei­mo­je yra žmo­gus, su­sie­tas su jū­ra, uos­to veik­la. Be jū­rų uos­to dau­ge­lio uos­ta­mies­čio bend­ro­vių net ne­bū­tų. Spar­tes­nis nei ki­tur Klai­pė­dos lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos plė­ti­ma­sis taip pat sie­ja­mas su uos­tu. Aps­kai­čia­vau, kad 2011 me­tais dėl Klai­pė­dos uos­to veik­los Lie­tu­vos vers­las ga­vo 1,7 mlrd. li­tų pa­ja­mų. Iš jų Klai­pė­dos re­gio­nas – apie 0,8 mlrd. li­tų. Ar­vy­das Vait­kus Ko­kia nau­da žmo­gui?

Daž­nai gir­di­me nuo­mo­nę, kad iš uos­to pa­pras­tas klai­pė­die­tis ne­ gau­na nie­ko, iš­sky­rus triukš­mą ir ne­ma­lo­nius kva­pus. Kom­pen­sa­vi­ mo už ne­pa­to­gu­mus me­cha­niz­mas nė­ra ap­mąs­ty­tas. Ki­ta ver­tus, uos­tas duo­da klai­pė­ die­čiams ap­čiuo­pia­mą nau­dą. Pir­ miau­sia – tai dar­bo vie­tos. Klai­pė­ do­je ne­dar­bas yra vie­nas ma­žiau­sių ša­ly­je. Pa­gal sta­tis­ti­nį dar­bo už­ mo­kes­čio vi­dur­kį Klai­pė­da yra tarp pir­mau­jan­čių­jų Lie­tu­vo­je. Di­des­nės gy­ven­to­jų pa­ja­mos lei­ džia la­biau ten­kin­ti sa­vo po­rei­kius, ma­žin­ti psi­cho­lo­gi­nę įtam­pą ir nu­ si­kals­ta­mu­mą. Įvai­rūs kul­tū­ri­nių ir mo­ky­mo­si pro­gra­mų mai­nai tarp Eu­ro­pos ir pa­sau­lio uos­ta­mies­čių ple­čia vi­suo­me­nės iš­pru­si­mo ly­gį. Uos­tas – Lie­tu­vos var­tai į pa­sau­ lį. Tuo pat me­tu – tai ir ša­lies va­liu­ ti­nių įplau­kų šal­ti­nis. Per­nai uos­to rink­lia­vos su­da­rė per 147 mln. li­tų. Apie 95 pro­c. jų mo­ka už­sie­nio lai­ vų sa­vi­nin­kai. Per­nai apie 40 pro­c., ar­ba 14 mln. to­nų, Klai­pė­dos uos­to kro­vos su­da­rė tran­zi­tas. Iš čia vėl­gi ki­tų vals­ty­bių įmo­kos Lie­tu­vai. Klai­pė­dos uos­tas su­tei­kia pra­na­ šu­mo ir Lie­tu­vos ga­min­to­jams. Jis su­da­ro są­ly­gas pi­giau trans­por­tuo­ ti lie­tu­viš­kus kro­vi­nius, ku­rie tam­ pa kon­ku­ren­cin­ges­ni tarp­tau­ti­nė­ se rin­ko­se. Uos­tą tu­ri­me ver­tin­ti ir kaip eko­no­mi­nio sta­bi­lu­mo ga­ran­ tą. Per pa­sta­rą­ją kri­zę Klai­pė­dos uos­tas ne tik iš­lai­kė, bet ir di­di­ no kro­vą. Tas pa­ts vy­ko ir Lat­vi­ jos, Es­ti­jos uos­tuo­se. Uos­tai žy­mia da­li­mi pri­si­dė­jo gel­bė­da­mi ry­ti­nės Bal­ti­jos ša­lių eko­no­mi­ką. Yra ir pra­kti­nė uos­to nau­da Klai­ pė­dos mies­tui. Nuo 1998 m. Uos­ to di­rek­ci­ja sky­rė be­veik 100 mln. li­tų Klai­pė­dos gat­vėms tvar­ky­ti. Re­konst­ruo­ta P.Li­dei­kio gat­vė su tę­si­niu iki Lie­pų gat­vės, nu­ties­ tas Jū­ri­nin­kų pro­spek­tas, Ag­luo­ nos gat­vė, re­konst­ruo­ta S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė. Uos­to veik­la ska­ ti­no re­konst­ruo­ti Ja­kų žie­dą, iš­plė­ to­ti ma­gist­ra­lę į Pa­lan­gą. No­rė­tų­si, kad grei­čiau bū­tų tvar­ko­mas uos­to pie­ti­nis iš­va­žia­vi­mas, per­tvar­ko­ mos cent­ri­nio iš­va­žia­vi­mo – Bal­ti­ jos pro­spek­to žie­di­nės san­kry­žos. Klai­pė­dos uos­to nau­dą rei­kė­tų ver­tin­ti ke­liais aspektais – nau­da vals­ty­bei, vers­lui, Klai­pė­dai, pa­ pras­tam žmo­gui. Nea­be­jo­ju, kad klai­pė­die­čiai ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jai, ku­rie dir­ba uos­te, jo nau­dą su­vo­kia. Ko­kio uos­to no­ri­me?

Uos­to nau­da ša­lies eko­no­mi­kai ir gy­ven­to­jams yra nea­be­jo­ti­na. No­ rint ja efek­ty­viau pa­si­nau­do­ti, ne­ ga­li­ma tryp­čio­ti vie­to­je ar dai­ry­ tis at­gal. Dar 2002–2003 me­tais Klai­pė­do­ je bu­vo pa­siek­ti gi­lia­van­de­nio uos­ to pa­ra­met­rai. Ir to­liau uos­te nuo­lat re­konst­ruo­ja­mos esa­mos bei sta­to­ mos nau­jos kran­ti­nės, jis gi­li­na­mas.

„„Mi­si­ja: Klai­pė­dos uos­tas – Lie­tu­vos eko­no­mi­kos va­rik­lis.

Pa­gal ga­li­my­bes priim­ti di­džiau­sius į Bal­ti­jos jū­rą ga­lin­čius plauk­ti lai­ vus at­si­lie­ka­me nuo Vents­pi­lio, Ta­ li­no uos­tų. Jei del­si­me, mus ga­li ap­ lenk­ti ir Ry­ga, ne­tgi Ka­li­ning­ra­do sri­ties Bal­tijs­ko uos­tas. Jau se­niai tu­ri­me tiks­lą pa­si­sta­ ty­ti „Balt­max“ uos­tą, kad priim­ tu­me di­džiau­sius į Bal­ti­jos jū­rą ga­lin­čius įplauk­ti lai­vus. Tam rei­ kia kran­ti­nių su 17–18 met­rų gy­ liu. Pra­dė­ti sta­ty­ti to­kį uos­tą rei­ kė­jo jau va­kar, kad įsi­terp­tu­me į kro­vi­nių lo­gis­ti­kos gran­di­nių for­ ma­vi­mo­si pro­ce­są. Pa­gal pa­sau­li­nę pra­kti­ką, to­kio uos­to sta­ty­ba trun­ ka nuo 5 iki 15 me­tų. Da­bar­ti­nio Klai­pė­dos uos­to ga­ li­my­bės spar­čiai ar­tė­ja prie ri­bos. Kai kur ji jau ir per­ženg­ta. Uos­te li­ko ne­daug plo­tų nau­jiems san­dė­liams įreng­ti. Klai­pė­da be­veik ne­tu­ri uos­ to re­zer­vi­nės zo­nos. Bet ko­kia uos­to, ku­ris pri­spaus­tas prie mies­to, plėt­ra strigs dėl te­ri­to­ri­jų sty­giaus. Yra ga­li­my­bės krau­ti ne­su­kaup­tą kro­vi­nio da­lį tie­siai „nuo ra­tų“. Tai pri­mi­ty­vus bū­das, ku­ris ke­lia ge­le­ žin­ke­lininkų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Di­ dė­ja mo­kes­čiai už va­go­nų pra­sto­ vas, ma­nev­ra­vi­mo dar­bus uos­to pri­va­žiuo­ja­muo­se ke­liuo­se. Ky­lant lo­gis­ti­nės gran­dies kai­noms, ma­ žė­ja uos­to pa­trauk­lu­mas. Pa­sau­ly­je nuo­lat di­di­na­mi lai­ vai. Tai pa­to­gu kro­vi­nių siun­tė­ jams – už­sa­kę di­des­nius lai­vus jie už kro­vi­nio trans­por­ta­vi­mo vie­ ne­tą mo­ka ma­žiau. Tai ver­čia uos­ tus pri­si­tai­ky­ti prie nau­jų po­ky­čių – re­konst­ruo­ti kran­ti­nes, sta­ty­ti nau­jas, pla­tin­ti ir gi­lin­ti uos­tų lai­ vy­bos ka­na­lus, di­din­ti lai­vų ap­su­ ki­mo ra­tus. Klai­pė­dos uos­to ka­na­las yra siau­ras. Ja­me ne­ga­li pra­si­lenk­ti di­ de­li lai­vai. Ka­na­lą pla­nuo­ja­ma šiek

tiek pla­tin­ti. Tai da­ry­ti iki tin­ka­mo ly­gio ri­bo­ja Kur­šių ne­ri­ja. Vi­di­nio uos­to ka­na­lo gi­li­ni­mas taip pat tu­ri ri­bas. Gal ir įma­no­mas da­bar­ti­nio uos­to gi­li­ni­mas iki 17–18 met­rų ir pla­ti­ni­mas? Ta­čiau jo pri­tai­ky­mas priim­ti „Balt­max“ lai­vus bū­tų per bran­gus. Tek­tų pa­gal Kur­šių ne­ri­ ją kal­ti tvir­ti­nan­čią įlai­di­nę sie­nu­

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos uos­tai žy­mia da­li­mi pri­si­dė­jo gel­ bė­da­mi šių Bal­ti­jos ša­lių eko­no­mi­ką per kri­zę.

tę. Rei­kė­tų re­konst­ruo­ti ir da­lį ne taip se­niai re­konst­ruo­tų da­bar­ti­ nio uos­to kran­ti­nių – pri­tai­ky­ti jas „Balt­max“ lai­vams, ta­čiau bet ku­ riuo at­ve­ju neuž­tek­tų san­dė­lia­vi­ mo plo­tų. Per siau­ri yra ir šian­die­ni­niai uos­to var­tai. Mo­lų per­sta­ty­mas ir­ gi kai­nuo­ja ne cen­tus. Net ir in­ves­ta­vus di­de­lius pi­ni­ gus į da­bar­ti­nį uos­tą, iš­lik­tų abe­ jo­nių – ar su­ge­bė­tu­me lai­ku įves­ti ir iš­ves­ti iš uos­to lai­vus, kad da­liai jų ne­tek­tų il­gai lū­ku­riuo­ti išo­rės rei­de? Jei lai­vui lauk­ti jū­ro­je rei­kia dau­giau kaip 10 pro­c. to lai­ko, per ku­rį jis pa­krau­na­mas, toks uos­tas tam­pa ne­pat­rauk­lus. Lai­vo pra­sto­ va – bran­gus „ma­lo­nu­mas“. Abe­jo­nių ke­lian­tis siū­ly­mas

Šian­dien Klai­pė­dos uos­tas dar ga­ li kon­ku­ruo­ti su kai­my­ni­niais uos­ tais. Ir re­zul­ta­tai kol kas yra gana ge­ri.

Tai ne da­bar­ti­nės Uos­to di­rek­ci­ jos va­do­vy­bės nuo­pel­nas. Šie re­ zul­ta­tai – il­ga­lai­kės, ge­rai ap­gal­ vo­tos ir konk­re­čios veik­los vai­sius. Vals­ty­bė ir uos­to kom­pa­ni­jos nuo­ lat in­ves­ta­vo į uos­to atei­tį. Ir to­ liau bū­ti­na in­ves­tuo­ti. Ne­tei­sin­ga yra ma­ny­ti, kad tik tu­rint konk­re­tų kro­vi­nį rei­kia pra­dė­ti vys­ty­ti uos­ to pa­jė­gu­mus. Da­lis uos­to kom­pa­ni­jų kro­vi­nių ne­ga­vo vien to­dėl, kad ne­tu­rė­jo jiems krau­ti tin­ka­mos inf­rast­ruk­ tū­ros. Uos­tą rei­kia vys­ty­ti taip, kad bū­tų rea­lios ga­li­my­bės pi­giau pri­ trauk­ti ki­tais marš­ru­tais jau ju­dan­ čius kro­vi­nius. Tam rei­kia efek­ty­ vios uos­to inf­rast­ruk­tū­ros. Ri­zi­ka ką nors pa­sta­čius daik­to ne­pa­nau­ do­ti vi­sa­da yra. Ta­čiau praei­ties pra­kti­ka pa­ro­dė, kad to­kia ri­zi­ka pa­si­tvirtino. Ste­bi­na šian­die­ni­nės Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ne­to­lia­re­giš­ku­mas paim­ti iš Uos­to di­rek­ci­jos pu­sę pel­ no biu­dže­to sky­lėms už­kai­šio­ti. Juk di­rek­ci­ja to pel­no neišš­vais­to, o in­ ves­tuo­ja jį. Ab­sur­diš­kas ir 20 kar­tų pa­di­din­tas mo­kes­tis Uos­to di­rek­ ci­jai už vals­ty­bės tur­to nau­do­ji­mą. Tai reiš­kia, kad kuo dau­giau in­ves­ tuo­ja­ma į uos­tą, ku­ris su­da­ro są­ly­ gas kles­tė­ti vals­ty­bei, tuo di­des­nį mo­kes­tį ten­ka mo­kė­ti į biu­dže­tą. Ga­li atei­ti die­na, kai Uos­to di­rek­ ci­ja ga­lės su­mo­kė­ti tik mo­kes­čius vals­ty­bei, o uos­to plė­to­ti ne­be­bus už ką. Taip da­rant vals­ty­bės biu­ dže­to sky­lės tik pla­tės, nes vys­to­ mas uos­tas, o ne pra­val­gy­ti pi­ni­gai ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę. Nuo Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­ bės at­ga­vi­mo iki 2002 me­tų uos­ to kro­va svy­ra­vo nuo 14 iki 19 mln. to­nų per me­tus. Kro­vos ki­li­mą pri­ šau­ku­siu lū­žiu ta­po tei­sin­ga uos­to stra­te­gi­ja, pa­rem­ta dras­tiš­kais in­

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

ves­ta­vi­mo tem­pais, vi­di­nės uos­ to kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mu, pla­čia rin­ko­da­ros veik­la kro­vi­nių re­gio­ nuo­se. Bū­tų gai­la, jei dėl po­li­ti­nių nuo­ sta­tų, si­tua­ci­jos ne­su­vo­ki­mo, pa­tys už­kirs­tu­me ke­lią to­les­niam Klai­pė­ dos uos­to vys­ty­mui. O to­kia ten­ den­ci­ja, ma­no su­pra­ti­mu, yra. Tu­ri bū­ti su­for­muo­ta aiš­ki ir il­ ga­lai­kė Klai­pė­dos uos­to plėt­ros stra­te­gi­ja, o to šiuo me­tu pa­si­gen­ du. Taip pat ji tu­ri bū­ti aiš­kiai su­ vo­kia­ma ir rea­liai įgy­ven­di­na­ma. Ste­bi­na tai, kas vyks­ta pa­sta­rai­ siais me­tais. 2008-ai­siais jau bu­ vo su­for­muo­tas aiš­kus pla­nas, kaip kur­ti „Balt­max“ komp­lek­są ša­ lia Klai­pė­dos uos­to. Per ket­ve­rius me­tus ne­ma­žos da­lies spe­cia­lis­tų reng­ta sche­ma su­griau­ta. Pa­siū­ly­ ta nau­jo uos­to sta­ty­ba Bū­tin­gė­je. Ma­no su­pra­ti­mu, tai yra ne­tin­ka­ mas siū­ly­mas, ke­lia abe­jo­nių ir dėl jų siū­ly­to­jų kom­pe­ten­ci­jos. 2009 me­tais daug vil­čių tei­kė da­ bar­ti­nio uos­to va­do­vo Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo po­zi­ci­ja dėl Klai­pė­dos uos­ to plėt­ros su „Balt­max“ komp­lek­su. Gai­la, kad nuo to jis ati­to­lo. Gal­būt ne sa­vo no­ru – vyks­ta po­li­ti­niai žai­ di­mai? To­kie klau­si­mai ky­la to­dėl, kad da­lis po­li­ti­kų šū­kiais prieš gi­ lia­van­de­nį uos­tą Meln­ra­gė­je, iš­ kirs­tus miš­kų ma­sy­vus, che­mi­nių bom­bų pa­vo­jų ir ki­tas „bai­sy­bes“ atė­jo į val­džią. Pa­si­nau­do­ta „Tri­ gal­vio sli­bi­no“ tech­no­lo­gi­ja. Gal­ būt ir to­liau ban­do­ma ei­ti tais pa­ čiais ta­kais – nau­ju rin­ki­mų šū­kiu iš­ke­liant Meln­ra­gės mai­nus į Bū­ tin­gę. Gai­la, kad tai da­ro­ma ne­pai­ sant eko­no­mi­kos lo­gi­kos, rea­ly­bės dėl pa­jū­rio kran­tų san­da­ros, kai­ my­nys­tės su Lat­vi­ja. No­riu ti­kė­ti, kad nu­ga­lės svei­ka lo­gi­ka, pa­grįs­ta eko­no­mi­niais spren­di­mais.


11

pirmADIENIS, vasario 27, 2012

JŪRA Kai­my­nų kon­ku­ren­ci­ja

Griež­ti rei­ka­la­vi­mai

Uos­to skai­čiai

„Scand­li­ne“ pa­di­di­no rei­sų skai­čių tarp Lat­vi­jos Lie­po­jos bei Vents­pi­lio uos­tų ir Vo­kie­ti­ jos Tra­ve­miun­dės. Tai lė­mė per­ nai net 43 pro­c. di­dė­jęs kro­vi­ nių srau­tas jū­rų kel­tais tarp Vo­ kie­ti­jos ir Lat­vi­jos uos­tų. Ma­no­ ma, kad į Lat­vi­jos uos­tus nu­te­ ka da­lis kro­vi­nių, anks­čiau ga­ ben­tų per Klai­pė­dą.

Eu­ro­pos Par­la­men­tas pri­ta­rė nuo 2020 m. ES uos­tuo­se įves­ ti griež­tus rei­ka­la­vi­mus su­de­ gu­sio ku­ro „iš­me­ti­mams“ iš lai­ vų. Vie­to­je 1,5 pro­c. sie­rin­gu­mo bus tai­ko­ma 0,1 pro­c. Tai įma­ no­ma pa­siek­ti nau­do­jant ko­ky­ biš­kes­nius lai­vų de­ga­lus. Po­ky­ čiai ES per me­tus pa­pil­do­mai kai­nuos apie 11 mlrd. eu­rų.

Uos­to di­rek­ci­ja pa­skel­bė sėk­ min­gų 2011 me­tų įvai­rius veik­los skai­čius. Ne tik pa­gal krau­tas to­ nas, bet ir pa­gal ki­tus pa­ra­met­ rus – pi­ni­gus, in­ves­ti­ci­jas, ne­ tgi gau­tų ir iš­siųs­tų do­ku­men­tų skaičių praė­ję me­tai bu­vo „der­ lin­ges­ni“ nei 2010-ie­ji. Nu­liū­di­no šių me­tų pra­džia, kai Klai­pė­da ge­ro­kai nu­si­ri­to že­myn.

SGD ter­mi­na­las įgy­ja rea­lius kon­tū­rus Lie­tu­va tu­ri aiš­kų tiks­lą – pa­si­sta­ty­ti su­skys­ tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lą. Ste­bint bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ pro­jek­to įgy­ ven­di­ni­mo tem­pus, su­si­da­ro įspū­dis, kad ter­mi­na­lo sta­ty­ba tam­pa rea­ly­be. Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Ko­re­guos įsta­tus

Net­ru­kus „Klai­pė­dos naf­ta“ pa­si­ ra­šys su­tar­tį su Nor­ve­gi­jos kom­ pa­ni­ja „Hoegh LNG“ dėl plau­kio­ jan­čios su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų sau­gyk­los (FSRU) sta­ty­bos. Nor­ve­ gų siū­ly­mas bu­vo pri­pa­žin­tas eko­ no­miš­kai nau­din­giau­siu pa­gal kai­ nos ir ko­ky­bės san­ty­kį. „Klai­pė­dos naf­ta“ su­da­rys de­šim­ ties me­tų truk­mės plau­kio­jan­čios su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų sau­gyk­ los nuo­mos su­tar­tį su tei­se pa­si­bai­ gus nuo­mos ter­mi­nui lai­vą iš­si­pirk­ti. Lie­tu­vo­je toks san­do­ris ver­ti­na­mas kaip ypač ra­cio­na­lus. Ne­rei­kės iš kar­to mo­kė­ti di­de­lės su­mos už lai­vo sau­gyk­los nuo­mą, o vė­liau bus įsi­ gy­tas dar vi­sai nau­jas lai­vas, ga­lin­ tis tar­nau­ti il­gus me­tus. Lai­vas-du­jų sau­gyk­la su du­ji­ni­ mo įren­gi­niu į Klai­pė­dos uos­tą tu­ rė­tų at­plauk­ti 2014 me­tų pa­bai­go­ je. Pa­gal su­tar­tį kom­pa­ni­ja „Hoegh LNG“ pri­sta­tys ir lai­vo–sau­gyk­los įgu­lą, teiks jo prie­žiū­ros, ope­ra­vi­ mo pa­slau­gas. Pas­ta­ro­ji su­tar­tis dėl plau­kio­jan­ čios sau­gyk­los su du­ji­ni­mo įren­ gi­niu vi­sa apim­ti­mi įsi­ga­lios tik tuo­met, kai jai pri­tars bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ vi­suo­ti­nis ak­ci­

nin­kų su­si­rin­ki­mas. Ja­me bus ko­ re­guo­ja­mi ir bend­ro­vės įsta­tai – nu­ma­ty­ta įtrauk­ti nuo­sta­tą, kad vie­nas įmo­nės veik­los tiks­lų yra SGD ter­mi­na­lo įren­gi­mas. Ana­lo­gas In­do­ne­zi­jo­je

Kom­pa­ni­ja „Hoegh LNG“ yra vie­ na pir­mų­jų pa­sau­ly­je, ku­ri nuo 1973 me­tų siū­lo ne tik du­jų ga­be­ ni­mo, bet ir jų priė­mi­mo ter­mi­na­ luo­se spren­di­mus. Klai­pė­do­je veiks nau­jas kom­pa­ ni­jos „Hoegh LNG“ lai­vas-sau­gyk­ la. Ji Pie­tų Ko­rė­jo­je yra už­sa­kiu­si pa­sta­ty­ti du nau­jus FSRU įren­ gi­nius. Šiuo me­tu „Hoegh LNG“ nau­do­ja tris FSRU įren­gi­nius ir ke­ tu­ris du­jo­ve­žius. Ter­mi­na­las, ku­ ria­me vei­kia „Hoegh LNG“ lai­vassau­gyk­la su du­ji­ni­mo įran­ga, yra pa­sta­ty­tas JAV Bos­to­no uos­te. FSRU įren­gi­nys Klai­pė­do­je bus 290 met­rų il­gio ir 50 met­rų plo­ čio. Lai­vas–sau­gyk­la vie­nu me­ tu ga­lės tal­pin­ti 170 tūkst. ku­bi­ nių met­rų du­jų. Pla­nuo­ja­ma, kad į Klai­pė­dą plau­kios apie 140 tūkst. ku­bi­nių met­rų SGD pluk­dan­tys du­jo­ve­žiai. Kom­pa­ni­ja „Hoegh LNG“ pa­na­ šų pro­jek­tą, ko­kį pla­nuo­ja­ma įdieg­ ti Lie­tu­vo­je, šiuo me­tu vyk­do In­ do­ne­zi­jo­je. Čia SGD pra­dės veik­ti 2013 me­tų rug­sė­jį. Ga­vu­si pa­sko­lą

iš ban­kų, „Hoegh LNG“ Pie­tų Ko­ rė­jos kom­pa­ni­jo­je „Hyun­dai Hea­vy In­dust­ries Ltd“ yra už­sa­kiu­si pa­ sta­ty­ti FSRU įren­gi­nį. In­do­ne­zi­jos kom­pa­ni­ja šį įren­gi­nį frach­tuos 20 me­tų su ga­li­my­be jo nuo­mą pra­ tęs­ti. Per me­tus iš FSRU įren­gi­nio nuo­mos „Hoegh LNG“ gaus po 40 mln. JAV do­le­rių, o pra­tę­sus su­tar­tį – po 60 mln. JAV do­le­rių. Jau­čia gy­ven­to­jų pa­ra­mą

Pas­ta­ty­ti Klai­pė­dos uos­te su­skys­ tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą ne vien val­džios iš­gal­vo­tas, bet ir ša­lies

Pre­li­mi­na­rus „Klai­ pė­dos naf­tos“ SGD pro­jek­to įgy­ven­di­ ni­mui rei­ka­lin­gų lė­ šų po­rei­kis yra 532 mln. li­tų. gy­ven­to­jų re­mia­mas pro­jek­tas. Kaip pa­ro­dė „Klai­pė­dos naf­tos“ už­sa­ky­ mu at­lik­ta ap­klau­sa, net 60 pro­c. gy­ven­to­jų pri­ta­ria to­kio ter­mi­na­ lo sta­ty­bai. Tarp ter­mi­na­lo sta­ty­ bos rė­mė­jų dau­giau­sia yra Klai­pė­ dos mies­to gy­ven­to­jų. Tam pri­ta­ria dau­giau kaip 71 pro­c. klai­pė­die­čių. Gal to­dėl, kad klai­pė­die­čiai pir­mie­ ji ir la­biau­siai jau­čia ap­čiuo­pia­mą uos­to eko­no­mi­nę nau­dą? Pag­rin­di­nės nuo­sta­tos dėl nau­jo su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­ lo sta­ty­bos yra tai, kad Lie­tu­va taps ener­ge­tiš­kai ne­prik­lau­so­ma bei, ti­ kė­ti­na, at­pigs du­jos, nes tarp­tau­ti­ nė­se rin­ko­se jos yra pi­ges­nės nei tos, ku­rias im­por­tuo­ja Lie­tu­va da­bar.

Vy­riau­sy­bė pa­ža­dė­jo, kad sta­tant SGD, Klai­ pė­do­je bus spar­čiau vys­to­mi ir ki­ti pro­jek­ tai, su­sie­ti su iš­va­žia­vi­ mo ke­lių sta­ty­ba, gat­vių tvar­ky­mu. Vals­ty­bės lė­šų ne­nau­dos

2012 me­tai su­skys­ tin­tų gam­ti­nių du­ jų (SGD) ter­mi­na­lo sta­ty­bos pro­ce­ se bus iš­skir­ti­ niai. Net­ru­kus bus pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mai ne tik su plau­kio­ jan­čios gam­ti­ nių du­jų sau­ gyk­los tie­kė­ju. Pa­ra­le­liai at­lie­ ka­mas SGD ter­ mi­na­lo po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­ „„Tech­no­lo­gi­ja: Klai­pė­do­je bus nau­do­ja­ mas, ku­ria­ma su­ mas to­kio ti­po kom­pa­ni­jos „Hoegh LNG“ lai­vas–sau­ skys­tin­tų gam­ti­ gyk­la su š­du­ji­ni­mo įran­ga. „Hoegh LNG“ nuo­tr. nių du­jų tie­ki­mo gran­di­nė, vyk­do­mi Klai­pė­dos uos­ Jį su­da­rys plau­kio­jan­ti su­skys­ to gi­li­ni­mo dar­bai, ku­rie skir­ti ir tin­tų gam­ti­nių du­jų sau­gyk­la su du­jo­ve­žiams prie Kiau­lės Nu­ga­ros du­ji­ni­mo tech­no­lo­gi­ja, ant­že­ sa­los priim­ti. Pre­li­mi­na­rus Klai­pė­ mi­niais ter­mi­na­lo įren­gi­niais bei dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ jung­ti­mi su gam­ti­nių du­jų per­da­ jos lė­šų po­rei­kis – apie 150 mln. li­ vi­mo sis­te­ma ir jų tech­no­lo­gi­niais tų. Vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų nau­do­ti pri­klau­si­niais. ne­nu­ma­to­ma – Uos­to di­rek­ci­ja su­ Pla­ne nu­ro­dy­ta, kad pre­li­mi­na­ si­tvar­kys sa­vo­mis lė­šo­mis. rus „Klai­pė­dos naf­tos“ SGD pro­ Sus­kys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­ jek­to įgy­ven­di­ni­mui rei­ka­lin­gų lė­šų mi­na­lo pro­jek­tas yra įtrauk­tas į po­rei­kis yra 532 mln. li­tų. Vals­ty­bės Na­cio­na­li­nės ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ biu­dže­to lė­šų nau­do­ti taip pat ne­ jos įgy­ven­di­ni­mo 2008-2012 me­tų nu­ma­to­ma. pla­ną. Ja­me nu­ma­to­ma, jog bend­ Bend­ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“ įpa­ ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“ iki 2014 m. rei­go­ta koor­di­nuo­ti SGD sta­ty­bos pa­bai­gos įrengs SGD im­por­to ter­ su­si­ta­ri­mus tarp Uos­to di­rek­ci­jos ir mi­na­lą. bend­ro­vės „Lie­tu­vos du­jos“.

Plau­kio­jan­tys ka­lė­ji­mai ne­pap­li­to Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Pa­sau­ly­je vis la­biau ašt­rė­ja nu­si­ kal­tė­lių izo­lia­vi­mo pro­ble­ma, nes nu­si­kals­ta­mu­mo mas­tai di­dė­ja.

Vie­nas bū­dų izo­liuo­ti nu­si­kal­tė­lius yra sta­ty­ti jiems lai­ky­ti skir­tus spe­ cia­lius lai­vus. To­kia min­tis ga­li pa­ si­ro­dy­ti uto­pi­ja, ta­čiau ant van­dens plau­kio­jan­čių ka­lė­ji­mų pa­sau­ly­ je yra. Pir­ma­sis to­kio ti­po plau­kio­ jan­tis ka­lė­ji­mas prieš 30 me­tų at­si­ ra­do JAV. Ant bar­žos pa­grin­do bu­vo įreng­ta ke­tu­rių de­nių izo­liuo­ta „gy­ ve­na­mo­ji zo­na“. Plau­kio­jan­tis ka­ lė­ji­mas, pa­va­din­tas „HMP Wea­re“, bu­vo skir­tas nar­ko­ma­nams rea­bi­li­ tuo­ti. Jis plau­kio­jo Hu­dzo­no upe. 1997 me­tais 102 met­rų il­gio ir 27 met­rų aukš­čio lai­vas-ka­lė­ji­mas

par­duo­tas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos tei­sin­gu­mo sis­te­mai ir per At­lan­ tą at­pluk­dy­tas į Dor­se­to gra­fys­tės Port­lan­do uos­tą. Lai­vas-ka­lė­ji­mas pa­ts ne­ga­li plauk­ti, jį tu­ri temp­ti ma­žiau­siai du vil­ki­kai. „HMP Wea­re“ ta­po Port­land Ver­no ka­lė­ji­mo da­li­mi. Iki 2005 me­tų ja­me bu­vo lai­ko­ma apie 400 už­kie­tė­ju­sių nu­si­kal­tė­lių. Aps­kai­ čiuo­ta, kad iš­lai­ky­ti ka­li­nius spe­ cia­lia­me lai­ve-ka­lė­ji­me kai­nuo­ja bran­giau nei įpras­ta­me sau­su­mos ka­lė­ji­me. Lai­vas-ka­lė­ji­mas bu­ vo per­duo­tas nau­do­ti dar­bi­nin­ kams ap­gy­ven­din­ti Af­ri­kos naf­tos vers­lo­vė­se. Jam su­teik­tas pa­va­di­ ni­mas „Jas­con 27“. Spe­cia­li­zuo­ ti „Jas­con“ kla­sės lai­vai yra skir­ti įvai­riems dar­bams jū­ros ob­jek­tuo­ se vyk­dy­ti ir dar­buo­to­jams ap­gy­ ven­din­ti. Juos nau­do­ja kom­pa­ni­ja

„STG“, ku­ri spe­cia­liuo­se lai­vuo­se įvai­riuo­se jū­ros ob­jek­tuo­se ap­gy­ ven­di­na iki 2 tūkst. žmo­nių. Ka­lė­ji­mų užim­tu­mo pro­ble­ma Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je iš­lie­ka. Val­ džios sluoks­niuo­se bu­vo kal­bų, kad iš „STG“ kom­pa­ni­jos rei­kė­tų su­si­ grą­žin­ti plau­kio­jan­tį ka­lė­ji­mą. Ang­li­jos is­to­ri­ja tur­tin­ga to­kios pa­tir­ti­es. Iš li­te­ra­tū­ros ži­no­me, kad prieš ke­lis šimt­me­čius nu­si­žen­gę ang­lai bū­da­vo lai­ko­mi spe­cia­lio­se bar­žo­se Tem­zės upė­je, o su­for­ma­ vus di­des­nį jų skai­čių, spe­cia­liais lai­vais pluk­do­mi į ko­lo­ni­jas Aust­ ra­li­jo­je ir Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je. Ne tik JAV, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, bet ir kai ku­rios ki­tos ša­lys ka­li­niams lai­ky­ti nau­do­ja spe­cia­liai pri­tai­ky­ tus plau­kio­jan­čius ka­lė­ji­mus. Pa­na­ šus ka­lė­ji­mas, tik ge­ro­kai ma­žes­nis nei „Jas­con 27“, yra Ni­ge­ri­jo­je.

„„Pas­kir­tis: lai­vas „HMP Wea­re“ 25 me­tus bu­vo nau­do­ja­mas kaip ka­lė­

ji­mas ir nar­ko­ma­nų rea­bi­li­ta­ci­jos vie­ta.

„Co­ru­na­pi­lots.es“ nuo­tr.


12

pirmADIENIS, vasario 27, 2012

JŪRA Bu­rės ne­po­pu­lia­rios

Pi­ni­gų plo­vi­mas

Eu­ro­pos krui­zai

Vo­kie­ti­jos Ham­bur­go kom­pa­ ni­ja „Sky­Sails“ pri­vers­ta at­ leis­ti da­lį dar­buo­to­jų. Ji pre­ ky­bi­niams lai­vams ga­mi­no di­ džiu­les ait­va­rų ti­po bu­res, ku­ rios iki 30 pro­c. ma­ži­na lai­vų de­ga­lų są­nau­das. „Sky­Sails“ at­sto­vai aiš­ki­na, kad yra pra­ stas me­tas nau­joms ino­va­ ci­joms.

Ry­gos ir Vents­pi­lio uos­tų lai­ vų agen­ta­vi­mo kom­pa­ni­jos įta­ ria­mos per jū­ri­nių lai­vų ap­rū­pi­ ni­mo sche­mas le­ga­li­za­vu­sios 5,85 mln. la­tų. Jos ap­rū­pin­da­vo lai­vų įgu­las gry­nai­siais pi­ni­gais. Dėl nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio pi­ni­ gų plo­vi­mo per jū­ri­nes or­ga­ni­ za­ci­jas Lat­vi­jo­je at­lie­ka­mas iki­ teis­mi­nis ty­ri­mas.

Eu­ro­pos krui­zų ly­de­rė yra Bar­ se­lo­na. Per­nai ji priė­mė 2,6 mln. jū­rų tu­ris­tų. Pa­gal šį ro­dik­ lį Bar­se­lo­na – penk­to­ji pa­sau­ ly­je. Ji nu­si­lei­džia tik JAV, Ka­ri­ bų jū­ros ba­sei­no, Ki­ni­jos ir Ja­ po­ni­jos uos­tams. Per­nai pa­sau­ ly­je krui­zi­niais lai­vais plau­kė 17 mln. žmo­nių – 6,3 pro­c. dau­ giau nei 2010-ai­siais.

Pi­giau­si uos­tai – ry­ti­nė­je Bal­ti­jo­je Šiuo me­t u Klai­p ė­ 9 do­je vei­kia dvi uos­to dar­bi­nin­kų pro­fsą­jun­gos – Klai­

Komentarai

pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­jos (KLAS­CO) do­ki­nin­kus jun­gian­ti „Dokininkų pro­fe­s i­n ė sąjunga“ ir ki­tų uos­to kom­pa­ni­jų dar­buo­ to­jus vie­ni­jan­ti pro­fe­si­nė są­jun­ga „Uostininkas“. Vie­no­je uos­to pro­fe­si­nė­je są­ jun­go­je yra apie 200, ki­to­je – 106 na­riai. Per pa­sta­ruo­sius me­tus iš pro­fe­si­nės są­jun­gos dėl kro­vos kom­pa­ni­jų ad­mi­nist­ra­ci­jų spau­di­ mo išė­jo ke­lios de­šim­tys na­rių.

An­ta­nas Ba­ru­se­vi­čius

pro­fe­si­nės są­jun­gos „Uostininkas” va­do­vas

D

Ne­pa­lan­kios nau­jos ten­den­ci­jos

A.Mei­je­ris įspė­jo, kad Es­ti­jos uos­ tuo­se at­si­ran­da kro­vos kom­pa­ni­ joms ne­pa­lan­kios ten­den­ci­jos. Įsi­ ku­ria nau­ji kro­vė­jai, ku­rie per pu­sę ma­ži­na uos­tų įkai­nius. Konk­re­tus at­ve­jis už­fik­suo­tas Es­ti­jos Mu­gos uos­te. Do­ki­nin­kai į to­kias kom­pa­ni­jas prii­ma­mi kaip lai­ki­ni dar­buo­to­jai, ku­riems mo­ ka­mi kur kas ma­žes­ni at­ly­gi­ni­mai. Klai­pė­die­čiai do­ki­nin­kai mi­nė­jo, kad ne­priim­ti­nų ten­den­ci­jų jau yra ir Klai­pė­dos uos­te – ne­tgi pa­ty­ru­ siems do­ki­nin­kams pa­sa­ko­ma: jei ne­ten­ki­na at­ly­gi­ni­mas, ga­li išei­ti, at­si­ras kas pa­keis. Ki­ta ten­den­ci­ja, kad į uos­tus at­ke­lia­vus nau­jiems kro­vi­niams, di­dė­jant kro­vos dar­bų apim­tims, do­k i­n in­kai at­ly­g i­n i­m ų di­d ė­j i­ mo ne­jau­čia. Uos­tų kom­pa­ni­jo­ se su­kur­tos do­ki­nin­kams sun­kiai su­vo­kia­mos jų dar­bo ver­ti­nimo nor­mos. Kai ku­rio­se ir Klai­pė­dos uos­to kom­pa­ni­jo­se at­mos­fe­ra do­ki­nin­ kų bri­ga­do­se ypač pra­sta. Sis­te­ma su­kur­ta taip, kad bri­ga­di­nin­kų at­ ly­gi­ni­mai pri­klau­so nuo do­ki­nin­kų at­lik­to dar­bo. Bri­ga­di­nin­kai „spau­ džia“ do­ki­nin­kus aiš­kin­da­mi, kad jie yra ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai. Kom­pa­ni­jo­se dar yra ir va­di­na­mie­ji

„„Sie­kis: A.Mei­je­ris no­rė­tų, kad do­ki­nin­kų pro­fe­si­ja ry­ti­nės Bal­ti­jos ša­

ly­se bū­tų ver­ti­na­ma la­biau nei yra da­bar.

kro­vos pa­mai­nos vir­ši­nin­kai, ku­rie ver­ti­na­mi kaip nie­ko ne­vei­kian­tys pri­žiū­rė­to­jai. Ko­dėl tiek daug vir­ ši­nin­kų? Ko­dėl ne­pa­si­ti­ki­ma do­ki­ nin­kais?

Kai ku­rio­se ir Klai­ pė­dos uos­to kom­pa­ ni­jo­se at­mos­fe­ra do­ ki­nin­kų bri­ga­do­se ypač pra­sta.

„Europos uos­tuo­se do­ki­nin­kai yra ger­bia­mi žmo­nės. Es­ti­jo­je, jei dir­bi uos­te, esi lai­ko­mas ne­vy­kė­liu. Tu­ri­me siek­ti, kad do­ki­nin­ko pro­ fe­si­ja ir mū­sų ša­ly­se tap­tų prestiži­ ne“, – svars­tė A.Mei­je­ris. Tiek Es­ti­jo­je, tiek Lie­tu­vo­je do­ ki­nin­kai yra pri­ly­gi­na­mi ne­kva­ li­fi­kuo­tam dar­bi­nin­kui. Rea­liai do­ki­nin­kai yra aukš­tes­nės kva­li­

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jai, nes daž­nai dir­ba ypač su­dė­tin­ga kro­vos tech­ ni­ka. Do­ki­nin­kų pro­fe­si­nis sta­tu­ sas nei Lie­tu­vo­je, nei Es­ti­jo­je nė­ ra api­brėž­tas. Dau­ge­ly­je ša­lių do­ki­nin­kai pen­ ke­riais me­tais anks­čiau iš­lei­džia­mi į pen­si­ją. Ma­no­ma, kad jų dar­bas yra pa­vo­jin­gas. Nuos­ta­ta anks­čiau iš­leis­ti do­ki­nin­kus į pen­si­ją vy­rau­ja Ru­si­jo­je. Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se pa­gal jos kon­ven­ci­jas lyg ir ne­ga­li bū­ti pa­vo­jin­gų dar­bų. To­dėl do­ki­ nin­kams sun­ku įro­dy­ti pro­fe­si­nius su­si­rgi­mus. Rea­liai do­ki­nin­kų dar­bas yra pa­ vo­jin­gas – jis vyks­ta ir ke­pi­nant karš­čiui, ir spi­gi­nant šal­čiui, ir ly­ jant, ir snin­gant, ir ky­lant dul­ kių de­be­sims. Ta­čiau iš darb­da­vių do­ki­nin­kai daž­nai iš­girs­ta: dir­ba­ te gry­na­me ore, ša­lia jū­ros, ku­rios oras pri­so­tin­tas jo­do – ki­ti žmo­ nės spe­cia­liai va­žiuo­ja į ku­ror­tus, kad pa­tir­tų to­kias są­ly­gas, ko­kio­ mis dir­ba do­ki­nin­kai.

i­de­lė pro­ble­ma yra tai, kad pas mus do­k i­n in­k ai tu­r i dirb­t i pa­č ius įvai­r iau­s ius dar­bus. Jei šian­d ien tam­ pai mai­šus, o ry­toj sė­d ie­si į kra­ną, yra di­de­lė ti­k i­my­b ė, kad pra­ran­d i kva­l i­ fi­k a­c i­j ą. Va­k a­r ų Eu­ro­p os uos­t uo­s e do­k i­n in­k ai yra siau­res­nės spe­c ia­l i­ za­ci­jos. Pas mus di­d žiau­sia da­l is do­ ki­n in­k ų yra iš „Klaipėdos Smeltės“. KLAS­CO do­k i­n in­k ų at­ly­g i­n i­mai yra

Vla­di­mi­ras Ben­do­rai­tis

„Do­k i­n in­k ų pro­fe­si­nės sąjungos” pir­m i­n in­kas

M

ū­s ų pro­f są­j un­g a vie­n i­ ja tik KLAS­C O dar­buo­ to­j us. Nau­j ai sto­j an­č ių na­r ių nė­r a daug. Jau­n i žmo­n ės ne­n o­r i dirb­t i do­k i­n in­k ais. Kur nors už­s ie­ny­j e fa­s a­v i­mo įmo­nė­ je jie leng­v iau už­d ir­b a tuos 3,5 tūkst. li­t ų, ku­r iuos popieriuje gau­n a do­k i­ nin­k as. Ge­r iau­s iai ap­mo­k a­m i KLAS­ CO do­k i­n in­k ai yra Jū­r ų per­kė­l o­j e. Kro­vos ter­m i­n a­l e ar­b a trą­š ų ter­ mi­n a­l e šian­d ien sto­ko­j a­m a dar­b o. Kai jo nė­r a, at­ly­g i­n i­m ai ma­ž ė­j a. Ta­ čiau kai kro­v a au­g a, do­k i­n in­k ai jos au­g i­m o pa­g al at­ly­g i­n i­mus taip pat ne­j au­č ia. Di­d žiau­s ia uos­to pro­f są­

di­des­n i, bet jie ne­s i­g i­r ia, kiek va­lan­ dų dir­ba. Šio­je kom­pa­n i­jo­je do­k i­n in­ kų at­ly­g i­n i­mai pri­k lau­so nuo krau­to kro­v i­n io to­nų. „Klaipėdos Smeltės“ kra­n i­n in­k ų at­ly­g i­n i­m as vie­nu me­ tu bu­vo 30 li­t ų už va­lan­dą. Da­bar jis kiek su­m a­ž ė­j o. Ant­ros kla­s ės do­k i­ nin­kai gau­na 16 li­t ų už va­lan­d ą, tre­ čios – 14 li­t ų. Plius nu­ma­t y­t i prie­dai už pa­pil­do­mą dar­bą, pre­m i­jos. Ne­d i­ de­l ia­me „Malkų įlan­kos terminale“ pa­g rin­d i­n ių uos­to dar­bi­n in­k ų at­ly­ gi­n i­mas yra 20,5 li­to už va­lan­dą, pa­ gal­bi­n ių – 16 li­t ų. Ka­da pas mus bus at­ ly­g i­n i­mai kaip Suo­m i­jos do­k i­n in­k ų, sun­k u pa­s a­k y­t i. Tai pri­k lau­so ir nuo uos­to dar­buo­to­jų, ku­rių ne­ma­ža da­lis ne­sto­ja į pro­fsą­jun­gas ir ne­ko­vo­ja už sa­vo tei­ses. Ir val­d žia nė­ra suin­te­re­ suo­ta, kad bū­t ų stip­r us ne­vals­t y­bi­n is sek­to­r ius. Prof­s ą­jun­gos val­d žiai yra gal­vos skaus­mas. Tai įro­do ir Grai­k i­ jos pa­v yz­dys. jun­g ų pro­ble­m a – vals­t y­b ė ne­s u­g e­ ba, o tik­r iau­s iai ir ne­n o­r i ra­t i­f i­k uo­ ti tarp­t au­t i­n ių do­k i­n in­k ų dar­b o bei svei­k a­tos są­ly­g ų uos­te kon­ven­c i­j ų. Lie­t u­vo­j e ne­s ut­v ar­k y­t a do­k i­n in­k ų ir uos­to dar­b uo­to­j ų dar­b o są­ly­g ų įsta­t y­m i­n ė ba­z ė. Ge­r ai, kad at­s i­r a­ do ITF koor­d i­n a­to­r ius Bal­t i­j os ša­ ly­s e. Pas­kelb­t a kam­p a­n i­j a prieš pi­ gius uos­t us. Ti­k i­m a­s i, kad rei­k a­l ai re­g io­n e, kur yra di­d žiu­l ė iner­c i­j a, pa­j u­d ės. Pa­ly­g in­t i su ki­to­m is Eu­ro­ pos ša­l i­m is, mū­s ų re­g io­n as at­ro­do skurdžiai. Do­k i­n in­k ų at­l y­g i­n i­m ai tris kar­t us ski­r ia­s i nuo skan­d i­n a­v ų. Net­g i Kroa­t i­j o­j e – ša­ly­j e, ku­r io­j e vy­ ko ka­r as ir ku­r i nė­r a ES na­rė, do­k i­ nin­k ų at­ly­g i­n i­mai yra ge­ro­k ai di­des­ ni nei ry­t i­n ės Bal­t i­j os re­g io­n e. Ten jie sie­k ia per 2,5 tūkst. eu­r ų. Mū­s ų uos­to dar­b uo­to­j ų pa­d ė­t is blo­g es­n ė net ir už Ru­s i­j os. Ten li­ko daug se­nų­ jų įsta­t y­mų, už­t ik­r i­n an­č ių dar­bi­n in­ kams pa­l an­kes­nes są­ly­g as. Pas mus sis­te­m a su­j auk­t a, daug va­l ių ati­duo­ ta darb­d a­v iams.

Bri­ta­ni­jo­je – di­džiau­si jū­ros jė­gai­nių par­kai Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja tam­pa ly­de­re Eu­ ro­po­je iš jū­ros „gau­dy­da­ma“ vė­jo ener­gi­ją. Čia va­sa­rio 9 die­ną ati­da­ ry­tas di­džiau­sias pa­sau­ly­je „Wal­ ney Wind“ vė­jo jė­gai­nių par­kas.

Jis įreng­tas 72 kvad­ra­ti­nių ki­lo­ met­rų plo­te Ai­ri­jos jū­ro­je, maž­ daug už 15 ki­lo­met­rų nuo Val­ney sa­los kran­to. Ste­bi­na tai, kad gra­ žia­me gam­tos kam­pe­ly­je, ša­lia sa­ los su ypa­tin­ga ar­chi­tek­tū­ra, kas 750–960 met­rų vie­na nuo ki­tos iš­ dės­ty­tos 102 nau­jau­sio ti­po vė­jo jė­

gai­nės. Jė­gai­nės įreng­tos jū­ros da­ ly­je, ku­rios gy­lis yra 19–23 met­rai. Virš jū­ros ly­gio jos iš­ki­lu­sios dar 84–90 met­rų. Vė­jo jė­gai­nių sta­ ty­ba jū­ro­je yra ge­ro­kai bran­ges­nė nei sau­su­mo­je. Bri­tai ap­skai­čia­vo, kad jū­ro­je įreng­ti jė­gai­nę kai­nuo­ja 3,3 mln. sva­rų ster­lin­gų už me­ga­ va­tą, o sau­su­mo­je – 1,25 mln. sva­ rų ster­lin­gų. Ne­pai­sant to, Di­džio­jo­je Bri­ta­ ni­jo­je jė­gai­nės mie­liau sta­to­mos jū­ro­je. Ten jos ne­ken­kia pei­za­žui, skleis­da­mos triukš­mą neer­zi­na vie­tos gy­ven­to­jų. „Wal­ney Wind“ jė­gai­nių par­ko bend­ra ga­lia su­da­ro 367 me­ga­va­

tus. Šiuo me­tu tai ga­lin­giau­sias pa­ sau­ly­je jū­ros vė­jo jė­gai­nių par­kas. Jis re­kor­di­nis bus neil­gai. Di­džio­jo­ je Bri­ta­ni­jo­je Tem­zės žio­ty­se už 28 ki­lo­met­rų nuo kran­to sta­to­mas 175 jė­gai­nių par­kas „Lon­don Ar­ray“, ku­rį ke­ti­na­ma ati­da­ry­ti šių me­ tų ant­ro­je pu­sė­je. Bend­ras šio par­ ko ga­lin­gu­mas bus 630 me­ga­va­tų. Nu­ma­ty­ta „Lon­don Ar­ray“ jė­gai­ nių par­ką plės­ti iki 341 jė­gai­nės. „Wal­ney Wind“ jė­gai­nių par­ką įren­gė Da­ni­jos kom­pa­ni­ja „Dong Ener­gy“ kar­tu su Bri­ta­ni­jos „SSE“. Jū­ro­je pa­sta­ty­tos „Sie­mens“ pa­ga­ min­tos jė­gai­nės. Šio­je vė­jo jė­gai­nių par­ko sta­ty­bo­je pa­siek­ti grei­čio re­

kor­dai. „Wal­ney Wind“ jė­gai­nių par­kas su­da­ry­tas tar­si iš dvie­jų da­lių po 51 jė­gai­nę. Pir­mo­ji par­ko da­lis, įskai­tant bokš­tus, tur­bi­nas ir po­van­de­ni­nius ka­be­lius, pa­sta­ty­ta per 7 mė­ne­sius, ant­ro­ji – per pen­ kis mė­ne­sius ir 13 die­nų. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je vė­jo jė­gai­ nėms įreng­ti ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys. Šiuo me­tu bend­ra šios ša­lies vė­jo jė­gai­nių jū­ro­je ga­lia su­ da­ro 1,5 gi­ga­va­to. Iki 2020 šį skai­ čių kar­tu su sau­su­mos vė­jo jė­gai­ nė­mis pla­nuo­ja­ma pa­di­din­ti iki 18 gi­ga­va­tų. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja jū­ro­je tu­rės iki 4,3 tūkst., o sau­su­mo­je – apie 10 tūkst. vė­jo jė­gai­nių.

„„Tiks­las: ap­link Di­džio­sios Bri­

ta­ni­jos sa­lą vie­nas po ki­to iš­ky­ la nau­ji ir vis ga­lin­ges­ni vė­jo jė­ gai­nių par­kai.


13

pirmADIENIS, vasario 27, 2012

ekonomika

Suk­les­tė­ti prem­je­ras ne­pa­dė­jo Per­nai ru­de­nį mi­ręs kon­cer­no „Ache­ mos gru­pė“ pre­zi­ den­tas Bro­nis­lo­vas Lu­bys sa­vo val­dy­ tas įmo­nes pa­li­ko kles­tin­čias. Da­bar jų sėk­mė pri­klau­sys nuo tų, į ku­rių ran­ kas jos pa­te­ko.

„„Ūkiš­ku­mas: vie­nos pa­grin­di­nių kon­cer­no bend­ro­vių trą­šų ga­min­to­jos „Ache­ma“ kie­me de­ga pi­ges­nės ru­siš­kos du­jos, o pa­ga­min­tas trą­šas vie­

ša ge­le­žin­ke­lių inf­rast­ruk­tū­ra bend­ro­vė pir­mo­ji Lie­tu­vo­je ga­be­na sa­va­ran­kiš­kai. 

Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

smar­kiai kri­to – iki 3,9 pro­c., o už­ per­nai ir per­nai pa­ki­lo iki 8,1–8,3 pro­c.

Pa­ja­mos grį­žo į 2008 m.

Sten­gė­si, bet ne­pa­dė­jo

Iš 2009-ųjų vers­lo sunk­me­čio duo­bės kon­cer­nas „Ache­mos gru­ pė“ iš­šuo­lia­vo ypač spar­čiai. Prieš tre­jus me­tus jis už­dir­bo vos 20 mln. li­tų, o 2011-ai­siais įmo­nių gru­pės pel­nas sie­kė per 214 mln. litų. Pa­ ly­gin­ti su 2010 m., kon­cer­no pel­ nas au­go 2,4 kar­to. Pris­ta­ty­da­mas praė­ju­sių me­tų vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos įmo­nių gru­pės veik­los re­zul­ta­tus, kon­cer­ no „Ache­mos gru­pė“ va­do­vas Arū­ nas Lau­ri­nai­tis tei­gė, kad per­nai dau­giau­sia pel­no (121 mln. li­tų) ge­ ne­ra­vo ga­my­bi­nės įmo­nės, t. y. trą­ šų ga­my­bos įmo­nė „Ache­ma“, vė­jo ener­ge­ti­kos bend­ro­vė „Re­ner­ga“ ir cuk­ri­nės kon­di­te­ri­jos įmo­nė „Nau­ jo­ji rū­ta“. „Praė­ję me­tai bu­vo re­kor­di­ niai Klai­pė­dos uos­tui. Mū­sų kro­ vos ir lo­gis­ti­kos įmo­nėms tai taip pat bu­vo re­kor­di­niai me­tai. Su­ge­ bė­jo­me aug­ti dve­jus me­tus iš ei­lės po 20–25 pro­c. Tai bu­vo di­džiu­lis šuo­lis į prie­kį“, – sa­kė A.Lau­ri­nai­ tis. Jis vi­lia­si, kad Klai­pė­dos uos­te šie­met pa­vyks iš­lai­ky­ti pa­na­šų au­ gi­mą ar­ba jį net pa­di­din­ti. Pa­sak jo, praė­ju­siais me­tais kon­ cer­no pa­ja­mos sie­kė be­veik tiek pat, kiek ir pa­čiais ge­riau­siais 2008 m. – per 4 mlrd. li­tų. Ta­čiau kon­cer­no už­dirb­tas pel­nas vis dar at­si­lie­ka nuo me­tų prieš kri­zę, kai bu­vo pa­ siek­tas 600 mln. li­tų pel­nas. Tei­ gia­ma, kad 2008 m. kon­cer­no pel­ no mar­ža sie­kė 12,1 pro­c., 2009 m.

Praė­ju­siais me­tais kon­cer­no pa­ja­ mos iš ga­my­bi­nių bend­ro­vių au­go ko­ne dvi­gu­bai. „2011 m. ga­my­bi­ nius pa­jė­gu­mus iš­nau­do­jo­me be­ veik 100 pro­c., t. y. su­ge­bė­jo­me su­ba­lan­suo­ti ža­lia­vos įsi­gi­ji­mo ir pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo kai­ną rin­ ko­se. Kon­ku­ruo­ti už­sie­nio rin­ko­ se sun­ku, nes įvai­rio­se ša­ly­se la­bai ski­ria­si pa­grin­di­nės trą­šų ga­my­bos ža­lia­vos – gam­ti­nių du­jų – kai­na“, – sa­kė jis.

Arū­nas Lau­ri­nai­tis:

Keis­ta, kai vi­suo­me­ nė­je ban­do­ma su­for­ muo­ti nuo­mo­nę, jog ša­lies va­do­vai ne­tu­ ri pa­dė­ti vers­lui, ku­ ris su­mo­ka daug mo­ kes­čių.

Pa­vyz­džiui, Jung­ti­nė­se Ame­ri­ kos Vals­ti­jo­se gam­ti­nės du­jos kai­ nuo­ja ko­ne 4 kar­tus ma­žiau nei tos, ku­rias Lie­tu­vai tie­kia Ru­si­ja. Kon­ cer­no „Ache­mos gru­pė“ duo­me­ ni­mis, šiuo me­tu Ru­si­jos du­jų mil­ ži­nas „Gazp­rom“ Lie­tu­vai du­jas par­duo­da po maž­daug 480 JAV do­ le­rių (1250 li­tų) už 1000 kub. m. Pas­ta­ruo­ju me­tu vi­suo­me­nė­ je ki­lo dis­ku­si­jų ir kri­to ak­me­nys

Ak­ci­nin­kų pa­si­kei­ti­mai Kont­ro­li­nis „Ache­mos gru­pės“ ak­ci­jų pa­ke­tas ati­te­ko mi­ru­sio B.Lu­bio žmo­ nai Ly­dai Lu­bie­nei. Ji val­do dau­giau nei 50 pro­c. kon­cer­no ak­ci­jų. B.Lu­ bio vy­r iau­sia­jai duk­rai Mo­ni­kai Ža­ dei­kie­nei ati­te­ko kiek dau­giau nei 11 pro­c. ak­ci­jų. Iš vi­so B.Lu­biui pri­klau­sė 62 pro­c. „Ache­mos gru­pės“ ak­ci­jų. „Vi­si smul­kie­ji ak­ci­nin­kai kaip bu­vo, taip ir li­ko“, – sa­kė kon­cer­no „Ache­ mos gru­p ė“ va­do­vas A.Lau­r i­n ai­ tis. Anot jo, nau­jas gru­pės ak­ci­n in­ kų są­ra­šas ne­tru­kus tu­rė­tų bū­ti pa­

teik­tas Re­g ist­r ų cent­r ui. Re­g ist­r ų cent­ro duo­me­ni­mis, L.Lu­bie­nei 2011 m. gruo­d žio 6 d. pri­k lau­sė 31 pro­c. „Ache­mos gru­pės“ ak­ci­jų. Li­k u­sios da­lies – 31 pro­c. – ak­ci­jų nuo­sa­vy­bė tuo­met bu­vo neaiš­ki. Kon­cer­nas tu­ri 13 ak­ci­nin­kų, tarp jų yra ir B.Lu­bio anū­kas Ado­mas Ža­ dei­ka (0,5 pro­c. įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo). Po L.Lu­bie­nės di­džiau­si kon­cer­no ak­ci­ nin­kai iki šiol bu­vo Jo­nas Sir­vy­dis ir Ma­ri­ja Ka­mins­kie­nė (po 7 pro­c). BNS inf.

į ša­lies prem­je­ro And­riaus Ku­bi­ liaus dar­žą – jis esą pa­dė­jo trą­šų ga­min­to­jai „Ache­ma“ iš­si­de­rė­ti ma­žes­nes gam­ti­nių du­jų kai­nas iš Ru­si­jos „Gazp­rom“. A.Lau­ri­nai­tis su­ti­ko, kad to­kį laiš­ką A.Ku­bi­nius į „Gazp­rom“ iš­siun­tė 2009 m., ta­ čiau dėl to ne­ma­to nie­ko blo­ga. „Ne­ži­nau nė vie­nos vals­ty­bės, ku­rios va­do­vai ne­si­rū­pin­tų sa­vo ša­lies vers­lo pa­dė­ti­mi. Kiek ten­ ka bend­rau­ti su ko­le­go­mis iš to­ kių stam­bių Vo­kie­ti­jos bend­ro­vių kaip che­mi­jos kon­cer­nas BASF, ži­n o­m e, kaip Vo­k ie­t i­jos kanc­ le­rė An­ge­la Mer­kel at­sto­vau­ja ir pro­te­guo­ja to­kias įmo­nes. Man at­ro­d o keis­ta, kai vi­s uo­m e­n ė­ je ban­do­ma su­for­muo­ti nuo­mo­ nę, jog ša­lies va­do­vai ne­tu­ri pa­ dė­ti vers­lui, ku­ris su­mo­ka daug mo­kes­č ių“, – kal­b ė­jo „Ache­ mos gru­pės“ va­do­vas. Pa­sak jo, bend­ro­vė „Ache­ma“ tu­ri il­ga­lai­ kę sutartį su „Gazp­rom“, o ne su „Gazp­rom ex­port“, o ši 2000 m. pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dar ga­lios iki 2015-ųjų. Tei­gia­ma, kad šie­met pa­kei­ti­mų jo­je bu­vo pa­da­ry­ta tik dėl tam tik­rų są­ly­gų. A.Lau­ri­nai­čio tei­gi­mu, į A.Ku­ bi­liaus „Gazp­rom“ ra­šy­tą pra­šy­ mą su­ma­žin­ti gam­ti­nių du­jų kai­ną bend­ro­vei „Ache­ma“ bu­vo gau­tas nei­gia­mas at­sa­ky­mas. Kad iš Ru­si­ jos ga­vo at­sa­ky­mą, jog „Gazp­rom“

Bal­ti­jos ša­ly­se ne­pre­kiau­ja to­kio­ mis kai­no­mis kaip Va­ka­rų Eu­ro­po­ je, prieš ke­le­rius me­tus vie­šai yra mi­nė­jęs ir bu­vęs kon­cer­no pre­zi­ den­tas. In­dė­lis į eko­no­mi­ką

Kon­cer­no da­lis Lie­tu­vos BVP per­ nai su­da­rė be­veik 4 pro­c. „Tai ir pa­ro­do, ar val­džia tu­ri pa­dė­ti vers­ lui, ar ne. Tuo la­biau kad bend­ro­ vė „Ache­ma“ įra­šy­ta į stra­te­gi­nių įmo­nių są­ra­šą, to­dėl Vy­riau­sy­bei tu­rė­tų bū­ti ne tas pa­ts, kas at­si­tiks su ša­lies stra­te­gi­ne įmo­ne“, – sa­kė A.Lau­ri­nai­tis. Pa­sak kon­cer­no va­do­vo, sėk­ min­gi praė­ję me­tai įmo­nių gru­ pei da­rė tei­gia­mą įta­ką ir Lie­tu­vos vals­ty­bei. „Per­nai per įvai­rius mo­ kes­čius vals­ty­bei su­mo­kė­jo­me apie 125 mln. li­tų. Dau­giau nei pu­sę šios su­mos su­da­rė so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos „Sod­rai“, gy­ven­to­jų pa­ja­ mų mo­kes­tis, pel­no mo­kes­tis ir kt.“, – kal­bė­jo A.Lau­ri­nai­tis. Pa­sak jo, sėk­min­ga veik­la lei­do apie 10 pro­c. di­din­ti at­ly­gi­ni­mus trą­šų ga­my­bos bend­ro­vė­je „Ache­ ma“, ku­rio­je vi­du­ti­nis dar­bi­nin­ko at­ly­gi­ni­mas sie­kia per 3,6 tūkst. li­ tų. Per 4 tūkst. li­tų per­ko­pė ir vi­ du­ti­niai at­ly­gi­ni­mai jū­ros kro­vi­nių bend­ro­vė­je KLAS­CO. Kol Lie­tu­vos val­džia dar tik dis­ ku­tuo­ja, ka­da ir kiek kel­ti ša­ly­

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

je mi­ni­ma­lų mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą (MMA), vi­so­se kon­cer­no įmo­nė­se nuo šių me­tų sau­sio MMA sie­kia 1 tūkst. li­tų. „Toks spren­di­mas bu­ vo priim­tas dar esant gy­vam kon­ cer­no pre­zi­den­tui B.Lu­biui. Bu­vo nu­tar­ta, kad nuo kal­bų rei­kia pe­ rei­ti prie konk­re­čių dar­bų“, – sa­ kė A.Lau­ri­nai­tis. Įvei­kė ge­le­žin­ke­lius

A.Lau­ri­nai­tis pra­ne­šė, kad kon­ cer­nas „Ache­mos gru­pė“ at­si­sa­kė da­lies „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pa­ slau­gų. Kon­cer­no kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais bend­ro­vė „Tran­sa­ che­ma“ per­nai už 4,8 mln. li­tų įsi­ gi­jo 1500 ki­lo­va­tų (kW) ga­lios lo­ ko­mo­ty­vą ir pra­dė­jo vež­ti da­lį Jo­na­vos azo­ti­nių trą­šų ga­min­to­jos „Ache­ma“ kro­vi­nių. „Tai pir­mas kar­tas, kai pri­va­tus ve­žė­jas įei­na į vals­ty­bei pri­klau­san­ čią inf­rast­ruk­tū­rą“, – sa­kė kon­cer­ no va­do­vas. Anot jo, kro­vi­nių ve­ ži­mas dar ne­vyks­ta sklan­džiai, jie nė­ra ve­ža­mi iki pat Klai­pė­dos, tik iki Gai­žiū­nų sto­ties Jo­na­vos ra­jo­ ne. Tei­gia­ma, kad ge­le­žin­ke­lio ve­ žė­jo li­cen­ci­ją „Ache­mos gru­pė“ įsi­gi­jo prieš 15 me­tų. Esą tiek lai­ ko bu­vo sie­kia­ma to, ką nu­ro­do ES di­rek­ty­va, tei­gian­ti, jog inf­rast­ruk­ tū­ra tu­ri bū­ti priei­na­ma vi­siems ir kad pri­va­čių ve­žė­jų Lie­tu­vo­je ga­li bū­ti ir tu­ri at­si­ras­ti.


14

pirmADIENIS, vasario 27, 2012

pasaulis

50

tūkst.

azer­bai­dža­nie­čių pa­mi­nė­jo 20-ąsias vie­no žiau­riau­sių Kal­nų Ka­ra­ba­cho ka­ro in­ci­den­tų me­ti­nes.

Gy­vo­ji gran­di­nė

Nug­rio­vė bu­vei­nę

Tūks­tan­čiai ru­sų sos­ti­nė­je Mask­vo­je su­si­ ki­bo ran­ko­mis ir su­for­ma­vo gy­vą­ją gran­di­ nę ap­link mies­to cent­rą, sim­bo­liš­kai pro­ tes­tuo­da­mi prieš pro­gno­zuo­ja­mą prem­ je­ro Vla­di­mi­ro Pu­ti­no grį­ži­mą dirb­ti tre­čią pre­zi­den­to ka­den­ci­ją. Žmo­nių vo­ra ap­juo­ sė vi­są Mask­vos cent­rą. To­kių sce­nų Ru­si­ jo­je ne­bu­vo nuo pat So­vie­tų Są­jun­gos žlu­ gi­mo lai­kų. Pro­tes­to mi­tin­gai vy­ko Sankt Pe­ter­bur­ge, Toms­ke ir Ke­me­ro­ve.

Pa­kis­ta­no val­džia nu­ta­rė su­ly­gin­ti su že­ me „al Qae­dos“ ly­de­rio Osa­mos bin La­de­ no re­zi­den­ci­ją Abo­ta­ba­do mies­te. Pa­sak Abo­ta­ba­do gy­ven­to­jų, prie re­zi­den­ci­jos, kol ją grio­vė bul­do­ze­riai, bu­dė­jo daug sau­ gu­mo tar­ny­bų dar­buo­to­jų. Pa­čia­me ra­jo­ ne bu­vo įves­ta ko­men­dan­to va­lan­da, o gy­ ven­to­jų sau­gu­mo su­me­ti­mais pa­pra­šy­ta lik­ti na­muo­se. O.bin La­de­nas bu­vo nu­kau­ as 2011 m. per JAV ko­man­do­sų rei­dą.

Žval­gy­ba mie­ga ra­miai? Ame­ri­kos žval­gai tvir­ti­na, kad Ira­nas bran­duo­li­nės bom­bos ne­ ku­ria. Bent jau duo­me­nų apie tai nė­ra.

Kaip ra­š o­m a įta­k in­ga­m e JAV dien­raš­ty­je „The New York Ti­ mes“, JAV žval­gy­bos ana­li­ti­kai įsi­ti­ki­nę, kad nė­ra jo­kių tvir­ tų įro­dy­mų, jog Ira­nas yra nu­ spren­dęs pa­si­ga­min­ti ato­mi­nę bom­bą. Rem­da­ma­sis neį­var­dy­tais JAV pa­rei­gū­nais, laik­raš­tis nu­ro­dė, kad nau­jau­si Ame­ri­kos žval­gy­bos agen­tū­rų ver­ti­ni­mai iš es­mės ati­ tin­ka 2007 m. pa­da­ry­tas iš­va­das, jog Ira­nas at­si­sa­kė bran­duo­li­nio gink­lo kū­ri­mo pro­gra­mos.

Nė­ra jo­kių tvir­tų įro­dy­mų, jog Ira­nas yra nu­spren­dęs pa­ si­ga­min­ti ato­mi­nę bom­bą. Pa­sak pa­rei­gū­nų, ši iš­va­da dau­ge­liu at­žvil­gių pa­tvir­ti­na­ma 2010 m. ata­skai­to­je „Na­cio­na­li­nis žval­gy­bos įver­ti­ni­mas“ ir ati­tin­ka 16 Ame­ri­kos žval­gy­bos agen­tū­rų bend­rą po­žiū­rį. Pra­ne­ši­mas bu­vo pa­skelb­tas po to, kai Tarp­tau­ti­nė ato­mi­nės ener­ge­ti­kos agen­tū­ra (TA­TE­NA)

per­spė­jo vis dar esan­ti „rim­tai su­si­rū­pi­nu­si dėl Ira­no bran­duo­ li­nės pro­gra­mos ga­li­mo ka­ri­nio dė­mens“. „The New York Ti­mes“ ra­šo, kad Ame­ri­kos, Iz­rae­lio ir Eu­ro­ pos ša­lių žval­gy­bos pa­rei­gū­nai ne­gin­či­ja, jog Ira­nas sod­ri­na ura­ ną ir ku­ria inf­rast­ruk­tū­rą, kad ga­ lė­tų tap­ti vals­ty­be, tu­rin­čia bran­ duo­li­nį gink­lą. Ta­čiau JAV cent­ri­nė žval­gy­bos val­dy­ba (CŽV) ir ki­tos žval­gy­bos agen­tū­ros įsi­ti­ki­nu­sios, jog Ira­nas dar nė­ra ap­si­spren­dęs, ar at­nau­ jin­ti ly­giag­re­čią pro­gra­mą, ku­rios tiks­las – ­konst­ruo­ti bran­duo­li­nes ko­vi­nes gal­vu­tes. Agen­tū­rų nuo­mo­ne, ši pro­ gra­ma bu­vo iš es­mės su­stab­dy­ ta 2003 m. Žval­gy­bos pa­rei­gū­nai ir ne­prik­ lau­so­mi ana­li­ti­kai ma­no, kad Ira­ no vyk­do­mą ura­no sod­ri­ni­mą ga­ li­ma aiš­kin­ti ir ki­taip. Pa­sak jų, Ira­nas gal­būt sie­kia pa­di­din­ti sa­vo įta­ką re­gio­ne, su­ kel­da­mas, kaip nu­ro­do kai ku­rie ana­li­ti­kai, „stra­te­gi­nį dvip­ras­ miš­ku­mą“. Kaip tei­gia „The New York Ti­ mes“, ti­kė­ti­na, kad, užuo­t sie­ kęs pa­si­ga­min­ti ato­mi­nių gink­lų da­bar, Ira­nas no­ri pa­di­din­ti sa­ vo ga­lią ska­tin­da­mas ki­tų ša­lių abe­jo­nes dėl šii­tiš­kos res­pub­li­ kos am­bi­ci­jų, su­si­ju­sių su bran­ duo­li­niu gink­lu. BNS inf.

Tie­siog no­riu iš čia iš­vyk­ ti. Sun­ku ko­men­ tuo­ti.

„„Iš­ven­gė: S.Ber­lus­co­ni lai­mė­jo dar vie­ną ko­vą – teis­mas nu­trau­kė vie­ną iš dau­ge­lio jam

iš­kel­tų by­lų. 

Per­ga­lės ir lo­vo­je, ir teis­me Bu­vu­siam Ita­li­jos prem­je­rui Sil­vio Ber­lus­co­ni, re­gis, vėl nu­ski­ lo. Vie­na iš jam iš­kel­tų ko­rup­ci­jos by­lų bai­gė­si šnipš­tu. Ita­li­jos teis­mas pa­nai­ki­no kal­ti­ni­mus ky­ši­nin­ka­vi­mu. Tie­sa, džiaug­tis po­li­ti­kui dar anks­to­ka – ant no­sies ka­bo ki­tos by­los. Su­ka­ko se­na­tis

Kol dir­bo Ita­li­jos vy­riau­sy­bės va­ do­vu, 75 me­tų S.Ber­lus­co­ni ga­ na leng­vai iš­trūk­da­vo iš Te­mi­dės gniauž­tų. Ne dėl to, kad po­li­ti­kas ir jo bran­giai mo­ka­mi ad­vo­ka­tai ži­no, kaip gin­tis teis­me, o dėl to, jog tu­ rė­jo ne­lie­čia­my­bę. Ta­čiau praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį pra­ra­dęs pri­vi­le­gi­ją bū­ti ne­lie­čia­mas, S.Ber­lus­co­ni sa­vait­ ga­lį vėl trium­fa­vo teis­me. By­la dėl ko­rup­ci­jos bu­vo nu­ trauk­ta, nes su­ka­ko se­na­tis. Ne­ nuos­ta­bu, nes nag­ri­nė­ti ji bu­vo pra­dė­ta 2007 m., o nuo to lai­ko S.Ber­lus­co­ni be­veik vi­sa­da bu­vo ne­lie­čia­mas. Tie­sa, šį kar­tą tei­sė­jai pa­dė­jo taš­ką pen­ke­rius me­tus už­si­tę­su­ sio­je by­lo­je ir su­da­vė an­tau­sį pro­ ku­ro­rams, ku­rie vis ban­do nu­tver­ ti S.Ber­lus­co­ni už ran­kos. Nors tei­sė­ja Fran­ces­ca Vi­ta­le tris va­lan­das ta­rė­si su tri­mis ko­le­go­mis dėl nu­tar­ties, ga­liau­siai sau­sa­kim­ šo­je teis­mo sa­lė­je ji pa­skel­bė, kad by­la ne­be­ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­ma. Pro­ku­ro­rai pri­blokš­ti

„„Duo­me­nys: JAV žval­gy­ba tvir­ti­na, kad Ira­nas bent kol kas jo­kio gink­

lo ne­ku­ria. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

AFP nuo­tr.

Šio­je by­lo­je pro­ku­ro­rai rei­ka­la­vo, kad S.Ber­lus­co­ni bū­tų skir­ta pen­ ke­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­ mė dėl įta­ria­mo 600 tūkst. JAV do­le­rių ky­šio bri­tui ad­vo­ka­tui Da­ vi­dui Mill­sui. Kaip įta­r ia­m a, tei­s i­n in­k ui D.Mill­sui bu­vo su­mo­kė­ta, kad jis me­luo­tų dvie­jo­se praei­to am­žiaus

10-ame de­šimt­me­ty­je nag­ri­nė­to­ se by­lo­se, gin­da­mas S.Ber­lus­co­ni ir jo kont­ro­liuo­jan­čią­ją bend­ro­vę „Fi­nin­vest“ nuo kal­ti­ni­mų, su­si­ ju­sių su mi­li­jar­die­riaus ži­niask­lai­ dos mag­na­to vers­lo san­do­riais. Po teis­mo kal­tin­to­jai bu­vo ne­te­ kę ža­do. Pro­ku­ro­ras Fa­bio De Pas­ qua­le at­ro­dė pri­slėg­tas ir sa­kė lau­ kian­čių žur­na­lis­tų mi­niai: „Tie­siog no­riu iš čia iš­vyk­ti. Sun­ku ko­men­ tuo­ti.“ Nors, pro­ku­ro­rų skai­čia­vi­mais, šios by­los se­na­tis tu­rė­tų su­kak­ti tik bir­že­lį, ta­čiau ne­tgi to­kiu at­ve­ ju ne­bū­tų spė­ta iš­nag­ri­nė­ti dvie­jų ly­gių ape­lia­ci­jų, kol bus pa­skelb­ ta ga­lu­ti­nė nu­tar­tis. Bū­tent tai ap­ skai­čia­vęs teis­mas pa­skel­bė nuo­ spren­dį. Nes­lė­pė džiaugs­mo

Teis­mui priė­mus spren­di­mą bu­vęs prem­je­ras S.Ber­lus­co­ni, nors ir ne­ da­ly­va­vo po­sė­dy­je, pa­si­ro­dė vie­šai ne­slėp­da­mas džiaugs­mo. Pas­kelb­ta­me pra­ne­ši­me jis pa­ brė­žė, kad ap­skri­tai ne­pa­žįs­ta D.Mill­so. Šis, be­je, pa­ts yra at­siė­ męs kal­ti­ni­mus prieš S.Ber­lus­co­ni. „Mill­sas bu­vo vie­nas iš ma­no ad­ vo­ka­tų už­sie­ny­je, ku­ris ret­kar­čiais dirb­da­vo su „Fi­nin­vest“ gru­pe. Net neat­si­me­nu, ar bu­vau su juo ka­da nors su­si­ti­kęs“, – die­va­go­jo­si bu­ vęs Ita­li­jos prem­je­ras. Jis pri­dū­rė, kad D.Mill­sas, jo duo­me­ni­mis, yra ga­vęs 600 tūkst. do­le­rių iš vie­nos gink­lais pre­kiau­

jan­čios Ita­li­jos įmo­nės už kaž­ko­ kias tei­si­nes pa­slau­gas ir iš­gal­vo­jo is­to­ri­ją, kad šie pi­ni­gai bu­vo vie­no „Fi­nin­vest“ dar­buo­to­jo, da­bar jau mi­ru­sio, at­ly­gis už su­teik­tą ga­li­ my­bę iš­veng­ti 50 pro­c. pel­no mo­ kes­čio. Fab­ri­zio Cic­chit­to, S.Ber­lus­co­ ni cent­ro de­ši­nės Lais­vės par­ti­jos (PDL) par­la­men­te ly­de­ris, tei­gė, kad teis­mo „spren­di­mas ap­sau­go­ jo nuo baus­mės ne­kal­tą žmo­gų“. Tie­sa, bu­vu­sio prem­je­ro kri­ti­ kai pa­va­di­no nuo­spren­dį dar vie­ nu S.Ber­lus­co­ni iš­si­su­ki­mu nuo tei­sė­sau­gos. Lau­kia nau­jos by­los

Vis­gi džiaug­tis S.Ber­lus­co­ni anks­ ti – mi­li­jar­die­riaus lau­kia teis­mas dėl ne­pil­na­me­tės pro­sti­tu­tės iš­ nau­do­ji­mo. Pa­sak kal­t in­to­j ų, ma­ro­k ie­t ė paaug­lė Ka­ri­ma El Mah­roug bu­vo pri­vers­ta my­lė­tis su S.Ber­lus­co­ni, kai šis pa­ža­dė­jo, jog leis jai iš­si­suk­ ti nuo ki­to nu­si­kal­ti­mo. Nors abu kal­ti­ni­mus nei­gė, S.Ber­lus­co­ni ne­slė­pė, kad jo pri­ va­čiuo­se va­ka­rė­liuo­se vi­lo­se Mi­la­ ne ir ki­tur ne­re­tai da­ly­vau­da­vo bū­ riai gra­žuo­lių ir ki­tų įžy­my­bių, taip pat – kad per va­ka­rė­lius bu­vo var­ to­ja­mi nar­ko­ti­kai. Be to, S.Ber­lus­co­ni teis­me dar teks aiš­kin­tis ir dėl jo val­do­mos ži­niask­lai­dos im­pe­ri­jos „Me­dia­ set“ fi­nan­si­nių san­do­rių. BNS, „Dai­ly Mail“, „Reu­ters“, AP inf.


15

pirmadienis, vasario 27, 2012

sportas

Lengva pergalė Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Lietuvos rankinio lygos čempionate dar vieną pergalę iškovojo Klaipėdos „Žemaitijos dragūno“ vyrai. Jie, namie 29:23 nugalėję „Vilniaus“ komandą, laimėjo šešioliktąjį susitikimą pirmenybėse. Iš kovo mėnesio atkeltose rungtynėse uostamiesčio rankininkų pranašumas buvo akivaizdus nuo pirmųjų minučių – 5:2. 21-ąją min. šeimininkai padidino skirtumą iki šešių įvarčių – 11:5. Laimėjus pirmąjį kėlinį 16:10, po pertraukos treneris Artūras Juškėnas į aikštelę išleido mažiau žaisti gaunančius „dragūnus“. Tačiau svečiams lengviau nebuvo.

Rungtynių statistika

Klaipėdiečių 5-7 įvarčių persvara nekito. Tiesa, 44-ąją min. po Dariaus Jasinsko metimo mūsiškiai pirmavo didžiausiu skirtumu 22:14, tačiau vilniečiai ją greitai sumažino. Iškovoję du taškus, uostamiesčio rankininkai sustiprino lyderių pozicijas. Šeštadienį Alytuje vyko Lietuvos rankinio taurės finalai. Moterų lemiamose rungtynėse Kauno „Acme-Žalgiris“ 29:27 (11:13) įveikė Vilniaus „ŠviesąEglę“. Dar atkaklesnė buvo vyrų kova tarp Vilniaus „Šviesos“ ir Kauno „Granito-Gajos-Kario“ ekipų. Susitikimą laimėjo vilniečiai 27:26 (12:13).

Komandų rikiuotė Vieta Komanda

„„Pabaiga: ugniagesiai taurę pildė pergalės šampanu. 

Vytauto Petriko nuotr.

Ugniagesiai vėl geriausi Klaipėdos krepšinio A lygos čempionų vardus po trejų metų pertraukos vėl iškovojo „Prometėjo“ penketukas, finale po atkaklios kovos 93:89 palaužęs „Danvitės“ žaidėjus.

Rungtynių statistika

c.kavarza@kl.lt

Iki paskutiniųjų sekundžių nebuvo aišku, kas laimės kovą. Labiau patyrę „Prometėjo“ krepšininkai ketvirtąjį kėlinį nežinia iš kur pasisėmė jėgų rezultatui persverti ir išsaugoti įgytą persvarą. Ugniagesiai po 2011 metų nesėkmingo čempionato, kai liko ketvir-

„„Nesėkmė: kai kurie „Danvitės“

Rungtynės dėl 3-iosios vietos: „Baltijos bretlingis“ – „Tekoda-Norway“ 95:60 (16:23, 32:11, 26:10, 21:16). K.Macijauskas 20, L.Kaveckis 14, V.Tasčenka 13, V.Rodinas 12/D.Straigis 22, E.Gervelis 14.

ti, aukso medalius iškovojo septintą kartą. Rungtynės dėl bronzos medalių žiūrovams nesuteikė daug emocijų. „Baltijos bretlingio“ krepšininkai sutriuškino „Tekoda-Norway“ ekipą 95:60. Pralaimėjusiai komandai dėl asmeninių priežasčių padėti negalėjo ekipos lyderis – rezultatyviausias čempionato žaidėjas, pelnęs 220 taškų – Linas Markaitis.

Daugiausia tritaškių – 36 – įmetė „KSM-94“ komandos krepšininkas Danielius Jokubaitis. Finalai virto gražia krepšinio švente – grojo muzikantai, nuotaiką kėlė šokėjos. Komandas prizininkes atvyko pasveikinti meras Vytautas Grubliauskas. Klaipėdos krepšinio federacijos prezidentas Algirdas Vaicekauskas pasirūpino, kad ekipos būtų apdovanotos įspūdingo dydžio taurėmis.

nybių vidutiniokais vilniečiais. 

„„Kova: kauniečiai sulaukė atkaklaus „Neptūno“ žaidėjų (balta apranga) pasipriešinimo.

Vytauto Petriko nuotr.

Sporto telegrafas Dvivaldystė. Nacionalinės krepšinio lygos čempionate dvejas rungtynes su Marijampolės „Sūduva“ žaidė Klaipėdos „Naftos-Universiteto“ krepšininkai. Jie, Suvalkijos sostinėje pralaimėję 20 taškų skirtumu 63:83, namie pasiekė 17 taškų revanšą – 91:74. Po šio savaitgalio klaipėdiečius, turinčius 24 pergales, pavijo du susitikimus laimėjusi ir tiek pat pergalių turinti „RadviliškioJuodelių“ ekipa.

Klaipėdos „Neptūnas“ buvo arti staigmenos Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynėse, vykusiose Kaune, kur tik po atkaklios kovos 84:85 nusileido „Žalgirio“ penketukui.

„Klaipėdos“ inf.

32 24 23 18 16 13 9 7 6 2

„„Pranašumas: klaipėdiečiai (mėlyna apranga) neturėjo vargo su pirme-

„Žalgiriui“ pralaimėta tik tašku Uostamiesčio ekipai pirmą kartą vadovavo vyriausiuoju treneriu paskirtas Osvaldas Kurauskas, pakeitęs atsistatydinusį Paulių Juodį. Klaipėdiečiai, puikiai rungtyniavę trečiąjį kėlinį, ne tik pavijo šalies čempionus, bet ir išsiveržė į priekį šešiais taškais. Ketvirtąjį kėlinį skirtumas padidėjo iki 8 taškų. Tačiau patyrę „Žalgirio“ žaidėjai vargais negalais išplėšė pergalę.

16 14 15 14 15 16 14 15 15 15

Finalas: „Prometėjas“ – „Danvitė“ 93:89 (27:33, 19:19, 21:23, 26:14). R.Danielius 29, R.Kasparavičius 20, D.Kurmis 19, M.Lapas 10/R.Biliartas 24, E.Maskolaitis 19, T.Maželis 14.

žaidėjai ypač sielvartavo.

Česlovas Kavarza

„Žemaitijos dragūnas“ – „Vilnius“ 29:23 (16:10). A.Bučius 6, J.Truchanovičius ir B.Petreikis po 5, A.Šrederis 4, D.Jasinskas 3, K.Stropus ir G.Juška po 2, M.Dumčius ir G.Vaitkus po 1/K.Lapinskas 6, J.Aganauskas ir E.Veida 4, M.Stravinskas 3.

Rungt. Taškai

1. Klaipėdos „Žemaitijos dragūnas“ 2. Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ 3. Kauno „Lūšis“ 4. Vilniaus „Šviesa“ 5. Alytaus „Almeida-Stronglasas“ 6. Vilniaus „Vilnius“ 7. Utenos „Utena“ 8. Varėnos „Ūla“ 9. Šiaulių „Universitetas-Gubernija-Diringa“ 10. Panevėžio „Grifas-KKSC“

Artūro Morozovo nuotr.

LMKL. Lietuvos moterų krepšinio lygos pirmenybėse svarbią pergalę iškovojo Klaipėdos „Lemminkainen” krepšininkės, namie net 87:57 (24:14, 26:14, 20:15, 17:14) nugalėjusios Kauno rajono „Sirenas” (13/9). 15 taškų klaipėdietėms pelnė Gabrielė Gutkauskaitė, 14 – Jevgenija Šarovka, 12 – Rita Milieškienė.


16

pirmadienis, vasario 27, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Sveikata, groĹžis dddV`Z\XcNV_b\aVYa

.:..//Nba\ZNa0021

UAB â&#x20AC;&#x17E;Kerulis ir partneriaiâ&#x20AC;&#x153; 002]_NXaV[V`cNV_NcVZN`NaYVRXNZN``b:.;A4.!

â&#x20AC;&#x17E;Salvijosâ&#x20AC;&#x153; medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiĹłjĹł ir vaikĹł gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinÄ&#x2014;s), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinÄ&#x2014;s medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas JĹŤreiviĹł g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. â&#x20AC;&#x17E;Salgymedaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; ĹĄeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akuĹĄerÄ&#x2014; (nÄ&#x2014;ĹĄÄ?iĹłjĹł prieĹžiĹŤra). JĹŤreiviĹł g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. â&#x20AC;&#x17E;Salgymedaâ&#x20AC;&#x153; filialas BanduĹžiĹł g. 16 â&#x20AC;&#x201C; 40, tel. (8 46) 221 623. 906526

Ĺ iandien gyvename tokiame Pasaulyje, kur dauguma esame tiesiogiai ar netiesiogiai paliesti vÄ&#x2014;Ĺžio â&#x20AC;&#x201C; vieni gyvename su juo, kiti turime tokios patirties ĹĄeimoje arba tarp draugĹł. PasaulinÄ&#x2014;s kovos su vÄ&#x2014;Ĺžiu dienos tikslas â&#x20AC;&#x201C; skleisti ĹžiniÄ&#x2026;, jog stiprinant vÄ&#x2014;Ĺžio profilaktikÄ&#x2026; ir ankstyvÄ&#x2026;jÄ&#x2026; diagnostikÄ&#x2026; galima tikÄ&#x2014;tis geresniĹł rezultatĹł kovojant su ĹĄia klastinga liga. Kraujo tyrimĹł laboratorija, prisijungdama prie kovos su vÄ&#x2014;Ĺžiu, skelbia akcijÄ&#x2026;: visÄ&#x2026; vasario mÄ&#x2014;nesÄŻ mĹŤsĹł laboratorijĹł procedĹŤriniuose kabinetuose visiems vÄ&#x2014;Ĺžio Ĺžymenims taikoma 30 % nuolaida. UAB â&#x20AC;&#x17E;Baltic Medicsâ&#x20AC;&#x153; diagnostinÄ&#x2014; laboratorija. Informacija tel. 8 607 94 033, 8 46 213 470, 8 699 03 033, Ĺ auliĹł g. 21 ir JĹŤreiviĹł g. 19, KlaipÄ&#x2014;da. 906851

AMBULATORIJA

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo bĹŤklÄ&#x2014;s funkcinÄ&#x2014; ekspres diagnostika â&#x20AC;&#x17E;Nakataniâ&#x20AC;&#x153; metodu. Stuburo korekcijos procedĹŤrĹł kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dÄ&#x2014;l biologiĹĄkai aktyviĹł priedĹł ir Transfer FaktoriĹł vartojimo. SukilÄ&#x2014;liĹł g. 20 (iĹĄ Pilies g.), KlaipÄ&#x2014;da. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682. 911018

Medicinos mokslĹł daktaras, profesorius Borisas Ivnevas koduoja nuo alkoholizmo ir rĹŤkymo. Gydymas vyksta KSPC (buvusi 3-a vaikĹł poliklinika) kovo 3 ir 4 d. 9.00 val. Registracija, konsultacija: UAB â&#x20AC;&#x17E;SODALITASâ&#x20AC;&#x153;, Debreceno g. 47-1, KlaipÄ&#x2014;da. Tel. (8 46) 379 922 (14.00-18.00), 8 694 83 005 (10.00-18.00), www.sodalitas.lt. 907450

Mokymas

IĹĄnuomoju gerÄ&#x2026; 2 kambariĹł butÄ&#x2026; centre (remontas, geri baldai, buitinÄ&#x2014; technika, pigus iĹĄlaikymas). Kaina 800 Lt + mokesÄ?iai. Tel. 8 634 11 353. 915947

Nekilnojamasis turtas Nuoma

SveÄ?iĹł namuose paromis iĹĄnuomojami kambariai su visais patogumais (uĹždaras kiemas). Tel. 412 390, 8 657 94 214, 8 699 16 202; www.virsutine9.lt. Dirbanti pora ilgalaikei nuomai ieĹĄko buto KlaipÄ&#x2014;doje. MokÄ&#x2014;sime uĹžstatÄ&#x2026; ir ÄŻ priekÄŻ. TvarkÄ&#x2026; garantuojame. Tel. 8 612 17 177. 916245

Dubysos g. 64 iĹĄnuomojamos patalpos: 34, 16 kv. m kontoroms, 350 kv. m sandÄ&#x2014;liams (gamybai). Tel. 8 698 73 239 darbo dienomis. 912100

Ilgesniam laikui darbininkams iĹĄnuomojame kambarius nuosavame name, prieĹĄais PC â&#x20AC;&#x17E;Akropolisâ&#x20AC;&#x153;. IĹĄraĹĄome sÄ&#x2026;skaitas-faktĹŤras. Tel. 8 686 47 623. 903915

IĹĄnuomojamas 1 kambario butas StatybininkĹł pr. (su baldais) ilgam laikui. Reikalingas uĹžstatas. Savininkas. Tel. 8 683 42 710. 915980

IĹĄnuomojamas 1 kambario butas su holu pietinÄ&#x2014;je miesto dalyje (baldai ir buitinÄ&#x2014; technika). Skambinti po 18 val. tel. 8 616 45 227. 916404

Greitai ir efektyviai mokome anglĹł kalbos suaugusiuosius ir vaikus. ParuoĹĄimas egzaminams, jĹŤrinÄ&#x2014; anglĹł, rusĹł kalba. PraneĹĄimai, vertimai. Tel. 8 620 87 926. 913342

906555

ANVX\`]_! XNO1N_O\YNVXN`6Â&#x201C;C"Â&#x201C;%cNYARY%# 

910408

Unikali technologija Lietuvoje

NAUJIENA: procedĹŤros veidui ir kĹŤnui su energizuoto vandens kosmetika. GROĹ˝IUI: Mezoterapija savo krauju â&#x20AC;&#x201C; PRP trombocitĹł plazma: veido atjauninimas, krĹŤtĹł stangrinimas, plaukĹł atauginimas. SpuogĹł, probleminÄ&#x2014;s odos gydymas. RaukĹĄliĹł uĹžpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su lÄ&#x2026;steliĹł augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos prieĹžiĹŤrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. AnticeliulitinÄ&#x2014;s procedĹŤros, kavitacija, liekninamosios procedĹŤros. SVEIKATAI: ĹĄaltasis lazeris: atjauninimui, skausmĹł malĹĄinimui, endokrininÄ&#x2014;s sistemos reguliavimui. Vakuuminiai, limfodrenaĹžiniai masaĹžai. Magneto, ozono, LED ĹĄviesos terapijos. Radiochirurginis odos dariniĹł, nepageidaujamĹł plaukeliĹł, kapiliarĹł ĹĄalinimas. S.Daukanto g. 2, KlaipÄ&#x2014;da. Tel. 8 46 493 767, mob. +370 620 67 701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

=_V]N V[aNTR_VNb`VNZcNV_NcVZ\ Z\XfXYN8YNV]Ă&#x203A;Q\`N]`X_VafWR

Kiti kursai

IĹĄnuomojamas 2 miegamĹłjĹł naujos statybos 63 kv. m butas ĹĄiaurinÄ&#x2014;je dalyje (autonom. ĹĄildymas, lodĹžija, kai kurie baldai, buitinÄ&#x2014; technika). Tel. 8 617 86 665. 916320

IĹĄnuomojamas geras 2 kambariĹł butas centre (3/2 a., buitinÄ&#x2014; technika, odiniai baldai, boileris, 750 Lt + komunaliniai). Tel. 8 606 65 080. 916362

Nemokama vaikĹł ir suaugusiĹłjĹł sveikatos prieĹžiĹŤra. GinekologĹł, urologĹł, kardiologĹł, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. NÄ&#x2014;ĹĄÄ?iĹłjĹł prieĹžiĹŤra. Odos vÄ&#x2014;Ĺžio diagnostika naujausiu vokieÄ?iĹł FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos dariniĹł ĹĄalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. MasaĹžai, fizioterapinÄ&#x2014;s procedĹŤros. Naujiena â&#x20AC;&#x201C; smegenĹł kraujagysliĹł tyrimas. Turintiesiems siuntimÄ&#x2026; echoskopijÄ&#x2026;, gastrofibroskopijÄ&#x2026;, rektoskopijÄ&#x2026;, neurologo konsultacijÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l galvos svaigimo, reabilitacines procedĹŤras apmoka ligoniĹł kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profilaktiniai darbuotojĹł tikrinimai ÄŻmonÄ&#x2014;ms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt. 906585

NAUJIENA! DiagnostinÄ&#x2014; histeroskopija ambulatoriĹĄkai (dÄ&#x2014;l kraujavimĹł, gimdos gleivinÄ&#x2014;s ligĹł). Visos ambulatorinÄ&#x2014;s ginekologinÄ&#x2014;s paslaugos. UAB KuncĹł ambulatorinÄ&#x2014; klinika, KuncĹł g. 12-54, KlaipÄ&#x2014;da, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt. 884049

â&#x20AC;&#x17E;Gundosâ&#x20AC;&#x153; floristĹł kursai ir seminarai pradedantiesiems ir profesionalams. PaĹžymÄ&#x2014;jimas. Nuolaidos. Ĺ ilutÄ&#x2014;s pl. 79, 1 kab. Tel. 8 672 38 431. 911577

AnglĹł, vokieÄ?iĹł, prancĹŤzĹł, italĹł, lietuviĹł k. mokymas grupÄ&#x2014;se ir individualiai. Rengiame IELTS egzaminams. www.kalbucentras.lt. Tel. 8 614 94 524, 442 711. 911067

IĹĄnuomojamas maĹžos kvadratĹŤros 1 kambario butas su baldais ir buitine technika nuosavame name miesto centre (atskiras ÄŻÄ&#x2014;jimas). Tel. 8 619 13 061, 8 620 28 592. 915578

IĹĄnuomojamas tvarkingas 2 kambariĹł butas miesto centre. Tel. 8 650 18 022. 914328

IĹĄnuomojamos komercinÄ&#x2014;s patalpos (iki 850 kv. m) Herkaus Manto gatvÄ&#x2014;je, tinkamos bet kokiai veiklai. Tel. 8 687 39 200. 916151

Kursai: buhalterinÄ&#x2014;s apskaitos, fotografijos, makiaĹžo, kompiuteriĹł, raĹĄtvedybos, kalbĹł, sÄ&#x2026;matininkĹł. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt.

IĹĄnuomojamos 410 kv. m komercinÄ&#x2014;s patalpos Vingio g., prie â&#x20AC;&#x17E;Rimiâ&#x20AC;&#x153; parduotuvÄ&#x2014;s. Tel. 8 687 39 200.

914953

916157

KvieÄ?ia mokytis klasikinio masaĹžo. Medicinos centras â&#x20AC;&#x17E;Sodalitasâ&#x20AC;&#x153;, Debreceno g. 47-1, KlaipÄ&#x2014;da. Tel. (8 46) 379 922 (14 - 18 val.), 8 694 83 005 (10 - 18 val.), www.sodalitas.lt.

IĹĄnuomojamos komercinÄ&#x2014;s 65 kv. m patalpos J.Janonio g. (4 kabinetai, tinka biurui ir parduotuvei, kaina 1 500 Lt/mÄ&#x2014;n.). Tel. 8 600 23 268.

907441

911223

VairuotojĹł kursai AlksnynÄ&#x2014;s vairavimo mokykla. B, B(automatas) kategorijos kursai. Nauja grupÄ&#x2014; kovo 1 d. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt.

IĹĄnuomoju 1 kambario butÄ&#x2026; Taikos pr., prie â&#x20AC;&#x17E;Avitelosâ&#x20AC;&#x153; (su baldais ir buitine technika), 2 kambariĹł butÄ&#x2026; SmiltelÄ&#x2014;s g. (suremontuotas). Tel. 8 603 78 994, 8 603 78 977.

904432

916243

IĹĄnuomosiu 30 ir 15 kv. m patalpas biurui pirmajame aukĹĄte, Ĺ ermukĹĄniĹł g. 7. Tel. 8 699 11 047.

1 kambario butus: Baltijos pr., GedminĹł g., PuĹĄyno g. - 77000 Lt. 2 kambariĹł: I.SimonaitytÄ&#x2014;s g. - 122000 Lt, Kauno g. 5/4, Ĺ ilutÄ&#x2014;s pl. 5/3. 3 kambariĹł: Debreceno g., Baltijos pr. - 125000 Lt, Kauno g. 5/4. Reikjaviko g. (69 kv. m, bendrija, atskiri kambariai, 150000 Lt) arba keiÄ?iu ÄŻ maĹžesnÄŻ butÄ&#x2026;. Tel. 8 672 90 075 (savininkas). 916073

914873

NTA â&#x20AC;&#x17E;Laimitaâ&#x20AC;&#x153; greitai iĹĄnuomoja JĹŤsĹł nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. BirutÄ&#x2014;s g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529.

1 kambario maĹžagabaritÄŻ butÄ&#x2026; 15 km nuo KlaipÄ&#x2014;dos (krosnis, WC, atskiras ÄŻÄ&#x2014;jimas, pradinÄ&#x2014; kaina 40 000 Lt). Tel. 8 607 93 054. 915231

906303

NTA â&#x20AC;&#x17E;Memelhausâ&#x20AC;&#x153; padeda iĹĄnuomoti ir iĹĄsinuomoti butus, kotedĹžus, namus. Reikalingi nuomai JĹŤsĹł NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78.

1,5 kambario butÄ&#x2026; Kretingos g. (40 kv. m, 5/2 a.). Tel. 8 686 61 368. 916325

907320

VieĹĄbutyje iĹĄnuomojami jaukĹŤs kambariai dviem. Kaina nuo 90 Lt, 3-4 valandos - nuo 50 Lt. Tel. 8 680 43 184. 913766

Parduoda â&#x20AC;&#x17E;Purijonaâ&#x20AC;&#x153; padeda pirkti, parduoti, nuomuoti nekilnojamajÄŻ turtÄ&#x2026;, tvarko dokumentus, konsultuoja. Taikos pr. 111, 8 656 83 636, 8 606 10 036, 343 636, www.purijona.lt. 908331

10 a sklypÄ&#x2026; statybai KlaipÄ&#x2014;doje, Technikumo rajone (asfaltuotas kelias, miesto komunikacijos). Nuotraukos skelbiu.lt (Nr. 8511898). Tel. 8 603 27 333. 916137

BlokÄ&#x2026; bendrabuÄ?io tipo Debreceno g. (5/1 a., 37 kv. m). Tel. 8 686 61 368. 916327

Butus: du 1 kambario (nebrangiai), 1,5 kambario, 3 kambariĹł (remontas, baldai); sodÄ&#x2026; su namu bendrijoje â&#x20AC;&#x17E;SmiltelÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (dujos, pirtis). Tel. 8 612 48 946. 914707

Naujus butus centre. Perduoti eksploatacijai. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A.lt, tel. 8 652 09 668. 906263

PrabangĹł kotedĹžÄ&#x2026; su baldais (200 kv. m, 2 a sklypas). PietinÄ&#x2014; miesto dalis. IĹĄvaĹžiuojame iĹĄ Lietuvos. Atsiskaitymas dalimis. Tel. 8 683 89 885. 916403

SklypÄ&#x2026; namo statybai Naujojoje KalotÄ&#x2014;je (10 a, su komunikacijomis, geras susisiekimas). Tel. 8 698 14 664. 910076

1 kambario butÄ&#x2026; ĹĄalia â&#x20AC;&#x17E;Akropolioâ&#x20AC;&#x153; (5/2 a., bendrija, ĹĄarvuotos durys, plastikiniai langai, be tarpininkĹł, 59 000 Lt). Tel. 8 608 76 884. 915150

1 kambario 33 kv. m butÄ&#x2026; (5/2 a., nekampinis, be balkono, suremontuotas). Tel. 8 686 57 803. 915063

1 kambario butÄ&#x2026; Ĺ iauliĹł g. (5/2 a., naujas, geras remontas). Tel. 8 644 74 463.

10 a sklypÄ&#x2026; namo statybai, labai graĹžioje vietoje, ĹĄiaurinÄ&#x2014;je miesto dalyje, prie upÄ&#x2014;s (miesto komunikacijos), kaina derinama. Tel. 8 685 41 398. 915943

100 kv. m naujos statybos butÄ&#x2026; DragĹŤnĹł g. (garaĹžas, 2 lodĹžijos, pirtis, virtuvÄ&#x2014;s baldai su buitine technika, kaina 510 000 Lt). Tel. 8 614 47 380, +353851131686. 898248

105 kv. m kotedĹžÄ&#x2026; Ginduliuose (visos komunikacijos, ĹĄildymas dujomis, visiĹĄkai sutvarkyta aplinka, 1 kv. m kaina tik 2 250 Lt). Tel. 8 686 07 289. 903646

15 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; KunkiĹł k., KlaipÄ&#x2014;dos r. (namĹł valda, sklype yra elektra, rami vieta, iki jĹŤros 2 km, planuojamas dujotiekis). Tel. 8 631 29 146. 906273

18 kv. m kambarÄŻ bloke Rambyno g. 5/2 a. - 35 000 Lt; blokÄ&#x2026; Taikos pr. 5/4 a., 1 kambario butus Minijos g. 4/4 a. - 50 000 Lt, Debreceno g. 9/6 a., Ĺ˝ardininkĹł g. 5/4 a. Tel. 8 647 33 319. 915825

2 kambariĹł butÄ&#x2026; I.SimonaitytÄ&#x2014;s/SmiltelÄ&#x2014;s g. (9/7 a., suremontuotas, su baldais, domofonas). Tel. 8 616 72 132. 915827

2 kambariĹł 48 kv. m butÄ&#x2026; Baltijos pr. (plytiniame name, 5/2 a.). Kaina 127 000 Lt. Tel. 8 614 07 549. 916234

2 kambariĹł butus. Kaina nuo 115 000 Lt. Tel. 8 671 43 955. 916394

915845

1 kambario butus. Kaina nuo 66 000 Lt. Tel. 8 671 43 955.

20 km uĹž KlaipÄ&#x2014;dos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties sklypus (70 a, 1 ha 84 a). Tel. 8 680 48 439. 915386

916380

MOKSLŲ DAKTARAS-UROLOGAS-SEKSOLOGAS. ECHOSKOPIJOS. Tyrimai, konsultacijos, gydymas. Taikos pr. 11, tel. 250 157, 8 687 80 543, www.viltiespoliklinika.lt.

3 kambariĹł butÄ&#x2026; Baltijos pr. (9/8 a., bendrija, 115 000 Lt), naujai suremontuotÄ&#x2026; 21 kv. m butÄ&#x2026; Kauno g. (9/3 a., balkonas, 65 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 657 37 677.

904660

913298

3 kambariĹł butÄ&#x2026; Baltijos pr. 91 (5/2 a., 62 kv. m, suremontuotas, 2 balkonai). Savininkas. Tel. 8 612 37 577, 230 123. 913533

Nukelta ÄŻ 17 p.


17

pirmadienis, vasario 27, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Perka

Nekilnojamasis turtas

UAB „Liepų parkas“ perka ir parduoda nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumentus. Suteikia visas teisines paslaugas. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099.

Parduoda

909868

atkelta iš 16 p.

1 -2 kambarių butą (arba 3 kambarių), galima siūlyti be remonto. Tel. 8 605 96 992.

3 kambarių 69 kv. m butą (aukštos lubos, yra balkonas, 2 aukštas). Be tarpininkų. Tel. 8 615 92 008.

Patyrusi vyr. buhalterė, aukštasis išsilavinimas. Garantuoju taisyklingą ir tvarkingą apskaitą. Tel. 8 605 58 345. 915288

Siūlo darbą Įmonei reikalingas darbuotojas (mielinės tešlos bandelių gamyba). Tel. 8 674 74 998. 916548

892994

914874

1, 2 arba 3 kambarių butą. Tel. 8 612 48 946.

3 kambarių butus. Kaina nuo 120 000 Lt. Tel. 8 671 43 955.

914733

916395

2-3 kambarių butą senamiestyje. Mokėsiu iki 170 000 Lt. Tel. 8 619 51 046.

4 kambarių butą Laukininkų g. (5 bl./1 a., nekampinis, bendrija). Tel. 8 652 82 174.

914652

915657

NTA „Laimita“ perka arba padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 494 017, 8 673 38 529.

6,5 a sodą Mažajame Kaimelyje; 9 a sklypą namo statybai Ginduliuose; 149 kv. m namą Slengiuose. Tel. 8 686 53 230.

906315

916141

80 kv. m gyvenamąjį sodo namą su rūsiu Dituvoje (visi patogumai, garažas, šiltnamis, sutvarkytas sklypas). Kaina 130 000 Lt. Tel. 8 686 82 750.

Naujus butus centre, „Manto Namų“ komplekse, Mažvydo al. Kaina nuo 4000 Lt už kv. m. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@ dnbbustas.lt. 916344

916078

Debreceno g. 2 kambarių butą bendrabutyje 37 kv. m (5/4 a. suremontuotas, savininkas, kaina 49 000Lt). Tel. 8 643 27 660.

Nebrangiai 17 a žemės sklypą namui statyti Senojoje Kalotėje. Tel. 8 687 58 917, 8 686 30 983, 341 000. 914592

916396

Dviejų butų visiškai įrengtą 228 kv. m namą 9 km iki Klaipėdos (12 a, labai patogus susisiekimas, visos komunikacijos). Tel. 8 686 73 052.

Padedu parduoti, pirkti, išnuomoti butus ir kitą nekilnojamąjį turtą, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@ dnbbustas.lt. 913046

914369

Gerai įrengtą 1 kambario butą Žalgirio g. (90 000 Lt, kaina derinama). Tel. 8 638 50 173. 915743

Idealus sklypas statybininkams (iki „Akropolio“ kelios min.). Sklypas jau su klientais kotedžams. Naujas išvystytas kvartalas. Gryni. Tel. 8 650 18 628.

Palangoje 2 kambarių 67 kv. m naujos statybos butą su baldais (pigus išlaikymas). Tel. 8 606 05 103. 915045

Parduodamas 1 ha žemės ūkio paskirties sklypas 10 km nuo Klaipėdos, Kisinių k. (netoli „Šaulio“ restorano). Tel. 8 644 74 463. 915846

916398

Karklėje 0,4 ha žemės sklypą sodybai atstatyti, 150 m iki jūros, pušynas, kelias. Tel. 8 699 99 550. 912094

Mūrinį garažą prie „Akropolio“ (kaina 15 000 Lt, be tarpininkų). Tel. 8 608 76 884. 915153

Parduodamas 3 ha žemės ūkio paskirties sklypas Stučių k. Tel. 8 644 74 463. 915847

Parduodamos patalpos miesto centre. Tel. 8 687 39 200. 916172

3 kambarių 64 kv. m butą Alksnynės g. (9/7 a., bendrija, renovuotas stogas, 2 balkonai, domofonas, su baldais). www.kavintene.lt, tel. 8 658 68 448. 916483

Žemės sklypus Klaipėdos r.: Liaunių k., 2 sklypai Kairių k., Dituvoje, 8 sklypai po 9 a ir daugiau prie Palangos viaduko. www.kavintene.lt, tel. 8 672 11 230. 916485

Namą Klaipėdoje, Rėvos g. (2 aukštai, 130 kv. m, 5 a sklypas, 2 automobilių pavėsinės, 3 miegamieji, valgomasis + svetainė, šildymas dujomis). Tel. 8 611 41 730.

914499

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 907470

UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 4 kambarių butus, namus, žemės sklypus, sodus. www.naminta.lt. Tel. 361 773, 8 618 62 577, Statybininkų pr. 7A. 906993

916486

3 kambarių perplanuotą, suremontuotą butą 5 pl./3 a. Baltijos pr. Kaina 150 000 Lt. Tel. 8 611 41 730, www.kavintene.lt.

Paskolos

Legalus darbas užsienyje, įvairiose darbo srityse. Mokesčių grąžinimas dirbusiesiems užsienyje. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698, www.litaupa.lt. 912203

Agentūra BALTUS ieško nekilnojamojo turto vadybininkų. Geros darbo sąlygos. Draugiškas kolektyvas. Privalumas – patirtis. Tel. 8 616 99 674, info@baltus.lt. 911163

916507

Puikų 3 kambarių butą Dragūnų g. 68 kv. m, su visais baldais ir buitine technika, 6 m. lodžija, geras vaizdas, 315 000 Lt. www.kavintene.lt, tel. 8 633 82 055. 916450

Savininkas skubiai parduoda erdvų naują šiuolaikišką 1 a. namą prie Gargždų (204 kv. m, 299 000 Lt), šalia esantį 15 a sklypą su komunikacijomis. Tel. 8 686 53 230. 904110

Pigiai! Skubiai! 2 atskirų kambarių butą Strėvos g. (mūriniame name, plastikiniai langai, šarvuotos durys, tvarkingas). www.kavintene. lt. Tel. 8 672 12 325.

Sklypus nuo 8 iki 15 arų Klaipėdoje, Ginduliuose, Tauralaukyje, Kalotėje. Kaina nuo 3500 Lt už arą. Tel. 8 680 41 884.

916370

916399

Naujos statybos sublokuotą 200 kv. m namą Kunkiuose (2008 m., įrengtas, 9 a sklypas, 420 000 Lt). Domina keitimas į butą. Tel. 8 699 44 092.

Puikiai suremontuotus 1 kambario butus: Taikos pr. (13/11 a., 37 kv. m); Žardininkų g. (9/8 a., 33 kv. m); Taikos pr. 9/5 a. (33 kv. m). Butuose viskas pakeista, su kai kuriais baldais. Tel. 8 623 55 379.

Sklypus sodyboms vaizdingose vietose. Kaina nuo 3500 Lt už arą. Tel. 8 680 41 884.

915167

916240

Naujos statybos namą Mažajame Kaimelyje (gera vieta, viskas po ranka, 140 kv. m naudingo ploto). Pigus namo apšildymas. Tel. 8 678 34 448.

Perkame degalinę arba sklypą degalinei Klaipėdoje. Tel. 8 655 22 108.

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 902557

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 912334

916366

916401

Skubiai 2 kambarių naujos statybos 48 kv. m butą Minijos g. (20/9 a., suremontuotas, su baldais, garažu, langai išeina į marias). Savininkas. Tel. 8 691 36 330. 915274

Strategiškai patogioje vietoje raudonų plytų mūriniame name 3 kambarių butą (5/4 a., nekampinis, suremontuotas, 217 000 Lt). Tel. 8 699 96 103 (savininkas). 915616

Suremontuotą 1 kambario butą Kretingos g. (plytiniame name, 5/1 a.). Tel. 8 614 07 549. 916235

Suremontuotą 2 kambarių butą Baltijos pr. (prie Taikos pr.), 5/4 a. Kaina 135 000 Lt. Tel. 8 686 61 368. 916323

Visiškai įrengtus namus Klaipėdoje, Ginduliuose, Slengiuose. Kaina nuo 350 000 Lt. Tel. 8 680 41 884. 916402

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637. 914293

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt.

916358

915921

Automobilių servisas Klaipėdoje ieško kėbulininko ir paruošėjo-dažytojo. Patirtis būtina. Tel. 8 676 55 146, 8 616 03 525.

902152

915729

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907.

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos nustatyti dėvėtų rūbų kainą ir pardavėjos-konsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712.

907362

916334

Darbas Ieško darbo Buhalterė, dirbanti „Pragma“, turinti darbo patirties prekyboje, paslaugų, transporto srityje, turinti savo programą, ieško darbo. Tel. 8 610 86 355. 909163

30 m. tvarkinga, atsakinga moteris ieško darbo, turi padavėjos ir kambarinės darbo patirties. Intymaus nesiūlyti. Tel. 8 601 15 202. 915642

Žemės sklypą namui statyti Kalotėje. Savininkas. Tel. 8 602 04 818.

Atestuotai įmonei reikalingi atsakingi statybininkai. Tel. 8 698 01 850.

40 m. moteris ieško namų tvarkytojos darbo (intymaus nesiūlyti). Tel. 8 636 72 364.

Besiplečianti statybos darbų firma ieško suvirintojų, turinčių MIG ir (arba) TIG sertifikatus. Anglų kalba būtų privalumas. Siūlomas geras atlyginimas. Tel. 8 604 55 072 (nuo 10 iki 18 val.). 916049

Dirbti platformoje Vokietijoje reikalingi virėjos, stiuardesės (anglų kalba). www.bakena. com, tel. (8 46) 410 735. 912281

Dirbti restorane skubiai reikalingas direktorius (-ė), barmenas (-ė). Būtina patirtis ir rusų kalba. Tel. 8 683 10 140. 914974

915978

Žemės ūkio paskirties sklypus: 1,1 ha - Kalotėje; 55 a - Bruzdeilyno k., prie kelio Palanga-Klaipėda; 30 a - netoli Karklės; 18 a - Klaipėdos m. Tel. 8 699 01 993.

60 m. moteris, turinti medicininį išsilavinimą, ieško slaugytojos, auklės darbo. Tel. 8 676 17 309.

916427

915994

Grindų betonavimui reikalingas betonuotojas. Tel. 8 652 83 215. 915927

Nukelta į 18 p.


18

pirmadienis, vasario 27, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Įmonei reikalingas vairuotojas, turintis E kategoriją, dirbti maršrutu LT-RUS. Be patirties - neskambinti. Tel. 8 698 39 842, (8 46) 410 538.

Darbas Siūlo darbą

915913

atkelta iš 17 p. Dirbti Vakarų Europoje reikalingi vairuotojai, turintys E kat. Būtina patirtis. Įmonė siūlo gerą ir laiku mokamą atlyginimą. Tel. 8 689 89 766.

Karčemai „Trys mylimos“ reikalinga virėjakonditerė nuolatiniam darbui. Tel. 8 698 03 440. 914275

911670

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglų kalba. Privalumas darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397.

Kompanija, dirbanti jūriniame versle ir plečianti savo veiklą, priims į darbą biuro administratorę. Reikalavimai: rusų, anglų kalbų žinios, kompiuterinis raštingumas, atsakingumas, vairuotojo pažymėjimas. CV siųsti e. paštu harbour@harbour.lt. 915868

900115

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras siūlo darbą: 1. Specialistui ryšiams su visuomene. Darbas su įvairių tipų žiniasklaidos priemonėmis, dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant teatro rinkodaros strategiją, tradicinės ir netradicinės reklamos priemonių pritaikymas teatro reikmėms, sezoninių viešinimo planų rengimas ir jų įgyvendinimo koordinavimas. Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas (pageidautina lietuvių filologijos ir / arba rinkodaros/marketingo srityse); nepriekaištinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, puikios anglų kalbos žinios, ne mažesnė nei 2 m. darbo patirtis reklamos ar viešųjų ryšių srityje. 2. Darbų saugos organizatoriui 0,5 etato. Reikalavimai aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis darbų saugos srityje ne mažesnė nei 2 m. Privaloma turėti darbų saugos pažymėjimą. Tel. 397 410, e. p. personalas@klaipedosmuzikinis.lt.

Įmonė siūlo darbą: laivų korpusų surinkėjams, suvirintojams, metalo šlifuotojams. Visos socialinės garantijos, galimybė dirbti užsienyje, naujos specialybės įsigijimas. Tel. 8 699 33 876, 8 699 64 910.

Kompanija, dirbanti jūriniame versle ir plečianti savo veiklą, priims į darbą pardavimo vadybininką. Reikalavimai: rusų, anglų kalbų mokėjimas, komunikabilumas, kompiuterinis raštingumas, vairuotojo pažymėjimas. CV siųsti e. paštu harbour@harbour.lt.

Maisto prekių parduotuvei reikalinga (-as) kasininkė (-as)-pardavėja (-as). CV siųsti irma.akavickiene@gmail.com. Tel. 8 614 36 958.

900771

915866

915872

915207

Maisto prekių parduotuvei šiaurinėje miesto dalyje reikalinga pardavėja. Geras darbo grafikas. Tel. 8 653 88 439. Naujai kavinei šalia Tauralaukio reikalinga virėja (visai darbo dienai). Tel. 8 656 32 024. 915320

Naujai atidaromai kirpyklai reikalingos (-i) plataus profilio kirpėjos (-ai) ir manikiūrininkės. Išsamesnė informacija tel. 8 676 56 237. 915981

Naujas viešbutis Klaipėdos senamiestyje ieško naktinių administratorių ir padavėjų-barmenų, turinčių darbo viešbutyje patirties. Tel. 8 607 93 826, e. p. hm@memelhotel.lt. Nuolat dirbti prekyboje (prekiauti mobiliaisiais telefonais ir buitine technika), reikalingi darbuotojai iki 30 metų. Apmokome. Tel. 8 672 26 524. 893077

Perspektyvi įmonių grupė ieško aktyvaus vadybininko ekspedijuoti esamus ir būsimus krovinius. Dirbame su EU ir NVS šalimis. Tel. 8 657 95 899.

914671

Reikalingas automobilių kėbulų paruošėjas. Tel. 8 616 95 996. 915054

Reikalingas darbuotojas administraciniam darbui. Reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, galimybė darbe naudoti nuosavą automobilį. CV siųsti e. paštu laura@gelna.lt. 915435

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuotojas dirbti Europoje refrižeratoriais. Tel. 8 698 74 876. 912617

Šiuo metu Klasmann Deilmann Bioenergija ieško

Vykdančiojo direktoriaus Darbo vieta: Šilutė

Pagrindinės atsakomybės sritys:

· tinkamų užsodinimui pasėlių paieška ir pirkimas; · pasėlių užsodinimas greitos rotacijos augalais - šio proceso organizavimas, valdymas ir kontrolė; · derybos dėl biomasės tiekimo sutarčių ir jų vykdymas bei pardavimų plėtra Lietuvoje ir užsienio rinkose; · konkursų dėl biomasės pardavimų į miesto katilines sekimas ir dalyvavimas juose; · medienos žaliavos pirkimų vykdymas.

Reikalavimai:

· · · · · · · ·

aukštasis universitetinis išsilavinimas (pageidautina žemės ūkio srities); ne mažesnė kaip 3 m. darbo patirtis biomasės gamybos/pardavimo arba energetikos įmonėje; sėkminga verslo vystymo patirtis; ne mažesnė kaip 5 m. vadovavimo patirtis; stiprūs strateginio planavimo, organizavimo įgūdžiai; atsakingumas, ryžtingumas, gebėjimas greitai priimti sprendimus; labai geras anglų ar vokiečių k. mokėjimas (žodžiu ir raštu); rusų k. mokėjimas – privalumas.

Jei domitės atsinaujinančia energetika, drąsiai imatės atsakomybės, esate komandos žmogus ir norite prisidėti prie mūsų sėkmės, siųskite savo CV ir motyvacinį laišką anglų ar vokiečių kalba su prierašu „Bioenergija” iki kovo 8 d. Talentor Lietuva el.paštu: cv@talentor.lt. Jei turite klausimų, kreipkitės į Aušrą Grybauskienę, tel. +370 5 2661100. Informuosime tik į kitą etapą atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Specializuota statybos bendrovė, dirbanti inžinerinių komunikacijų (vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų, elektros, melioracijos, ryšių statyba) srityse, siūlo darbą: 1. Ekonomikos skyriaus vadovui. 2. Inžinieriui-sąmatininkui. Reikalavimai kandidatams: aukštasis inžinerinis-ekonominis išsilavinimas; darbas su sąmatų skaičiavimo programomis SISTELA ir SES; geri įgūdžiai dirbant kompiuteriu; sąmatų skaičiavim patirtis. CV siųsti info@edrija.lt; vincas@edrija.lt. Tel. 8 652 76 030. 915659

915059

Raktų dirbtuvei - avalynės taisyklai reikalingas darbuotojas (raktų gamyba ir avalynės priėmimas). Tel. 8 687 96 632.

Klasmann Deilmann Bioenergija kartu su kitomis Klasmann Deilmann grupės įmonėmis jau eilę metų sėkmingai vysto biomasės gamybą Lietuvoje ir pardavimus Lietuvos ir užsienio rinkose. Daugiau informacijos www.bionergija.lt

915459

916233

913630

Klasmann-Deilmann yra viena iš sėkmingiausiai dirbančių įmonių tarptautinėje durpių substratų pramonėje ir pasaulinis substratų rinkos lyderis. Klasmann-Deilmann grupės apyvarta 2011 metais siekė 140 mln. EUR. Joje dirba 870 darbuotojų. Klasmann Deilmann Lietuvoje valdo prekybinę įmonę Klasmann Deilmann Bioenergija ir 4 durpių gamybos įmones. Plačiau www.klasmann-deilmann.com.

Siuvimo įmonei reikalingas technologas. Tel. 8 698 40 131.

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą patalpų kadastrinių matavimų specialistui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937. 916169

Reikalingas turintis patirties stalius-baldininkas. Alkoholio mėgėjams nesikreipti. Tel. 8 658 13 464. 916371

Reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją ir patirties (darbas maršrutu Lietuva–Rusija). Tel. 8 699 60 728. 915130

Reikalingi E kateg. vairuotojai. Tarptautinė įmonė nuolatiniam darbui ieško vairuotojų (RU, BY, ES). Tel. 8 655 28 028, 8 615 50 503. 914362

Reikalingi laivų šlifuotojai, suvirintojai, korpusininkai, vamzdininkai dirbti Klaipėdoje, komandiruotės į užsienį . Tel. 8 641 88 358. 912503

Reikalingi: vadybininkas-sandėlio darbuotojas žūklės reikmenų sandėlyje (privalumai: supratimas apie įrankius, geras anglų k. mokėjimas); vadybininkas-ekspeditorius (prekių pardavimas Lietuvoje). CV siųsti info@nagista.lt.

Sporto klubui miesto centre reikalingos administratorės. Tel. 8 611 22 005. CV siųsti info@klaipedagym.lt. 916407

Transporto įmonė Klaipėdoje ieško vairuotojų, turinčių C-E kategoriją, dirbti Lietuvoje, Rusijoje arba Europoje. Vizos ir ADR - privalumas. Tel. 8 645 89 777, e. paštas ks@transkela.lt. 915665

UAB „Baltexim“ krautuvų servise siūlo darbą automechanikui ir mechanikui. CV siųsti el. p. violeta@baltexim.lt arba faks. (8 46) 344 029. Tel. pasiteirauti 8 687 57 344. 916416

UAB „Dovaina“ ieško aktyvaus pardavimo (krovininių automobilių ir autobusų detalės) vadybininko Klaipėdos mieste. Būtina darbo patirtis ir automobilis. CV siųsti e. paštu zana@dovaina.lt. 914749

UAB „Šalnos prekyba“, atliekanti vėdinimo, šildymo sistemų montavimo darbus, kviečia pagalbinius darbininkus nuolatiniam arba laikinam darbui Klaipėdoje. Siūlo patrauklų atlyginimą, geras darbo sąlygas. Patirtis vamzdynų, santechnikos, elektros instaliacijos srityje būtų privalumas. Teirautis tel. 8 640 33 966 (Rimvydas). 916261

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą nekilnojamojo turto vadybininkui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937. 916166

UAB „Pineka“ dirbti Klaipėdoje reikalingi specialistai, turintys LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatus: vėdinimo, oro kondicionavimo įrenginių montavimo, paleidimo ir derinimo specialiųjų statybos ir techninės priežiūros darbų vadovas, pastatų vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pastatų šildymo specialiųjų statybos darbų vadovas, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo ypatingo statinio projekto dalies ir vykdymo priežiūros vadovų (inžinierių – projektuotojų). Gyvenimo aprašymą siųsti e. p. pineka@pineka.lt., faksu (8 46) 411 914. Pasiteirauti tel. (8 46) 411 913. 913509

UAB ieško darbų vadovo, atsakingo už šilumos ūkį. Tel. 342 508. 908613

915145

Valymo paslaugų įmonė priims į darbą kokybės inspektorių. Reikalavimai: aukštesnysis išsilavinimas, vairuotojo pažymėjimas, darbas kompiuteriu. CV siųsti akvija.klaipeda@akvija.lt. 916205

Saugos tarnyba ieško pardavimo vadybininko (-ės). CV siųsti klaipeda@jungtis.lt. Tel. (8 46) 492 029, 8 687 90 279. 916196

Dirbti užsienyje reikalingi suvirintojai, laivų korpusų surinkėjai, turintys darbo patirties. Geros darbo s ąlygos, atlyginimas. Tel. 8 630 11 333.

Viešbučiui reikalinga (-as) padavėja (-as). Mes tikimės, kad Jūs esate komunikabilus ir paslaugus, mokate užsienio kalbų (anglų, rusų), turite darbo patirties aptarnavimo sferoje bei gebate kurti aukšto lygio aptarnavimo įvaizdį. Mes siūlome: karjeros ir tobulėjimo galimybes, laiku mokamą atlyginimą. CV siųskite adresu restaurant@nationalhotel. lt arba skambinkite tel. 8 655 72 285. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus. 915833

Siūlome legalų pagalbinį darbą Anglijoje ir Olandijoje - angaruose, sandėliuose, fabrike! Darbas ilgalaikis, darbdavys suteiks gyvenamąjį plotą. Anglų k. nebūtina. Greitas išvykimas! www.darbovartai.lt, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tel. 8 655 57 030.

Viešbučiui reikalinga vyr. kambarinė. Mes tikimės, kad Jūs turite vadovavimo įgūdžių ir kambarinės darbo patirties viešbutyje, mokate užsienio kalbų (privalumas). Mes siūlome: karjeros ir tobulėjimo galimybes, laiku mokamą ir konkurencingą atlyginimą. CV siųskite adresu gm@nationalhotel.lt arba skambinkite tel. 8 621 77 407. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

914283

915831

916630


19

pirmadienis, vasario 27, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Parduodame beržines malkas, pjaustytas atraižas. Atvežame į vietą. Tel. 8 620 51 543, 8 671 80 664.

Baldai Parduoda

912963

Kokybiškai ir nebrangiai projektuoja ir gamina įvairius baldus (virtuvės, stumdomųjų sistemų spintas). Atvežimas ir montavimas nemokamai. Tel. 8 658 13 464, Ilja, Liepų g. 40, www.trysgijos.lt. 908875

Pjuvenų briketus, granules, skaldytas malkas. Pristatome. Tel. 8 615 58 892. 909442

Pjuvenų briketus; malkas: beržo, kietmedžio ir kt. lapuočių (skaldytos arba trinkelėmis). Atraižas, pjuvenas. Pristatymas nemokamas. Tel. 8 612 18 464.

Paslaugos

Be poilsio dienų profesionaliai perkraustome iš butų, biurų, vežame krovinius iki 5 t. Krovėjų paslaugos. Sąskaitos. Tel. 8 687 48 272. 908374

910062

Minkštuosius baldus aptraukiame nauju audiniu. Susidėvėjusias, sulūžusias dalis pakeičiame. Restauruojame medines dalis. Tel. 8 682 47 632. 899961

Buitis ir technika Parduoda

Skaldytas beržines malkas. Atveža. Tel. 8 615 17 673. 914844

915292

Suskaldytas, supjaustytas lapuočių malkas ir atraižas. Atvežame. Pjauname statybinę medieną. Perkame mišką. Tel. 8 677 56 339, 8 602 91 939. 910163

Paslaugos

Nauja patikimų firmų buitinė technika, televizoriai. Liepų g. 20, tel. 8 684 54 432. www technikossala.lt. Visada geriausia kaina! 908348

Nauji šaldytuvai, viryklės, skalbyklės, indaplovės, įmontuojama technika, garintuvai. Kaina sutartinė. Taikos pr. 81 („Pempininkai“). Tel. 340 776.

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija - www.lietuvalondonas.com.

Įteisiname butų perplanavimus, projektuojame, matuojame, tyrinėjame, ekspertuojame statinius. Tel. 8 698 35 489. 908445

Kokybiškas kilimų ir kiliminės dangos cheminis valymas; minkštųjų baldų valymas. Šventinės 20 proc. nuolaidos. Minijos g. 64, Klaipėda. Tel. ( 8 46) 421 600, 8 656 77 004, UAB „Baltijos Prochemas”. 916629

910468

Statyba ir statybinės medžiagos Parduoda Juodalksnio apdailos grindlentes (1 kv. m - 25 Lt), tašus (1 kub. m - 600 Lt); pokraninius tėjinius blokus (1,6 kub. m - 250 Lt); kransijas (7 500 Lt). Tel. 8 699 52 468. 914331

Naudotas gelžbetonines, briaunuotas perdangos plokštes Klaipėdos mieste. Matmenys 1500x6000, 1500x9000, iš viso 40 vnt. Vnt. kaina 70-100 Lt. Tel. 8 611 27 159. 912027

Perka

Šaldytuvai Šaldytuvų remontas mieste ir apskrityje. „Šalna“, Šilutės pl. 101A. Tel. 325 325, 8 656 99 099. 912768

Paslaugos

Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634. 908369

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI. 895900

Automobiliai Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735. 911880

Autoserviso paslaugos Automobilių dujų įrangos servisas, montavimas (išsimokėtinai), remontas. Automobilių signalizacijų montavimas. Tel. 415 477, 8 606 11 399, Artojo g. 7G. 908619

Giluminis kilimų, minkštųjų baldų, čiužinių valymas, plovimas. Kitos patalpų valymo paslaugos. Tel. 8 657 94 363, 8 657 94 361; www.svarosartele.lt. 896901

Namuose remontuojame, instaliuojame kompiuterius, televizorius, vaizdo ir garso aparatūrą, LCD, „Plasma“. Garantija. Tel. 350 473, 8 688 93 972. 916218

NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę technika - šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 907372

Kita

Parduoda Parduoda „Volga“ GAZ 3102 (1989 m., benzinas-dujos, TA iki 2012 m. rugpjūčio mėn., važiuojantis) ir nevažiuojantį „Moskvič“ 403. Tel. 8 699 01 993. 916429

Perka Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. 910022

Brangiai perkame naudotus automobilius. Gali būti su defektais. Tel. (8 46) 486 000, 8 699 53 033. 908320

Superkame automobilius, gali būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 603 28 520. 913749

Parduoda

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676. 909995

Transporto paslaugos Kasdien padedame persikraustyti, vežame krovinius iki 4 t, ilgis 5 m, 25 kub. m, krovėjai. Tel. 8 676 32 559.

Statybos paslaugos

907779

Aliuminio ir plastiko langai, durys. Balkonų stiklinimas stumdoma ir varstoma sistema. Konstrukcijos. Apdaila. Lizingas. Tel. 8 686 01 616, (8 46) 223 223. Taikos pr. 111, Taikos pr. 55. www.edlis.eu.

Keleivių pervežimas (grupėmis): oro uostai, Lietuva, Latvija, Kaliningradas, Europa. Mažagabaritiniai kroviniai. Kambarių nuoma. Tel. 8 620 87 926.

910487

908339

Baltarusiškus durpių briketus, kokybiškas akmens anglis (palaidas arba didmaišiuose). Tel. 8 657 95 758.

Atsakingai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722.

Akcija! Šarvuotas ir vidaus duris minimalia kaina, pakeliamus arba varstomus garažo vartus, plastikinius langus. Balkonų stiklinimas. Įstato. Tel. 8 603 10 867.

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

909492

914343

913992

905500

Atliekame santechnikos darbus: keičiame stovus, vamzdyną, kanalizaciją, radiatorius, perstatome skaitiklius. Sąskaita faktūra. Tel. 210 047, 8 698 07 929. 913573

Atliekame apdailą: kokybiškai montuojame gipskartonį, glaistome, dažome; plytelės, laminatas, elektros instaliacija, smulkūs darbai. Tel. 8 670 37 333. 916222

Nukelta į 20 p.


20

pirmadienis, vasario 27, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Projektuojame pastatų vidaus ir lauko inžinerinius tinklus. Griovimo projektų parengimas. Tel. 8 698 35 489.

Statyba ir statybinės medžiagos

908463

Reikia remonto - skambinkite! Patarsiu, padėsiu supirkti, atvežti medžiagas. Santechniko ir elektriko paslaugos, apdaila, plytelės. Tel. 8 684 15 280.

Statybos paslaugos atkelta iš 19 p. Atliekame pirčių ir saunų įrengimą; remontą. Karkasiniai namukai, terasos, malkinės, pavėsinės. Garantijos. Tel. 8 677 96 000. 871321

Atliekame profesionaliai - vidaus ir išorės apdailą, santechnikos, elektros instaliacijos, tinkavimo, betonavimo darbus. Tel. 8 678 14 055. 908401

915806

Remonto ir apdailos darbai: tapetavimas, glaistymas, dažymas. Kokybiškai, nebrangiai. Tel. 8 605 28 142. 915992

Šeima glaisto, dažo, tapetuoja, deda laminatą, remontuoja butus. Tel. 8 600 19 657. 915941

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234. 915535

Atliekame visą ir dalinę apdailą butuose, namuose, sodo nameliuose. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 687 80 439.

Skaudžią liūdesio ir netekties valandą dėl Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininką Vytautą Lygnugarį ir jo šeimą. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos kolektyvas Patyręs meistras remontuoja butus. Atlieka apdailos darbus: plytelės, gipskartonis, laminatas, glaistymo, dažymo darbai, elektra. Tel. 8 690 24 071, 224 405. 915985

Pigiai: 6, 5, 4 kamerų plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, šarvuotos durys, roletai. UAB „Raipstas“. Tel. 451 678, 8 683 14 620. 908543

Restauruojame vonias kliento namuose ir įstaigose. Ilgametė patirtis. 5 metų raštiška garantija. www.restauruok.lt. Tel. (8 46) 320 488, 8 699 25 011.

915792

Gerai ir greitai tapetuojame, dažome, glaistome. Tel. 8 608 90 529.

909455

915924

Dengiame, remontuojame stogus, mūrijame, įrengiame pamatus, šiltiname fasadus, skardiname, atliekame vidaus apdailos darbus. Tel. 8 655 11 471.

Tapetuojame, ruošiame sienas, dedame plyteles, laminatą, gipskartonį, darome arkas, atliekame elektros, santechnikos darbus. Tel. 8 601 15 878, 227 886.

911193

915898

Griauname, mūrijame, betonuojame, tvirtiname gipskartonį, kalame dailylentes, klijuojame plyteles, tapetus, laminatą. Dažome, padedame nupirkti medžiagas. Tel. 8 652 00 620.

Tinkuojame, armuojame, mūrijame, betonuojame, dengiame stogus. Tel. 8 652 22 942.

891228

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807.

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455. 900275

Vonios restauravimas kliento namuose, užliejant ypatingo atsparumo ir blizgesio emaliu. Speciali turbina, be dulkių. Tel. 8 635 55 303. 909421

912838

Tinkuojame gipsiniais ir kalkiniais skiediniais (nuo 17 Lt už 1 kv. m su medžiagomis). Pjauname sienas, arkas. Tel. 8 652 22 942. 868568

Dėmesio Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200. 885018

915283

Žaliuzės, roletai. Pigiai, kokybiškai, greitai. Pirma konsultacija - nemokama. Ypatingos žiemos nuolaidos - iki 50 proc. Tel. 8 645 00 245; www.zaliuzestau.lt.

Įvairūs Parduodu naują UAB, įregistruotą prieš metus. Galima įvairi veikla. Tel. 8 602 04 818. 916355

915828

Gaminame ir statome rąstinius bei karkasinius namus, sodo namelius, pirtis ir kt. www.ekomedis.lt. Tel. 8 611 89 918. 902476

Gaminame, montuojame geros kokybės pušies, uosio duris, laiptus. Betonuojame laiptus. Tel. 8 683 67 785. 906654

Glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonis, laminatas, dailylentės ir kt. Tel. 8 675 60 887.

Atliekame namų, butų remontą: glaistome, dažome, tapetuojame, klojame laminatą, kalame dailylentes, klojame plyteles ir t.t. Tel. 8 684 04 908. 914784

Gaminame pušies ir uosio duris, laiptus. Montuojame, lakuojame. Tel. 8 600 52 629. 913744

Meistras atlieka vidaus apdailos darbus. Tel. 8 671 83 813. 915009

915857

Kvalifikuoti meistrai. Klijuojame plyteles, tapetus; laminatas, gipskartonis; santechnikos, elektros darbai. Tel. 8 600 68 790. 914306

Metalinės durys – laiptinių, šarvuotos, rūsių. Garažo vartai. Laiptų karkasai. Šiltnamiai. Kalvystė. Tvorelės, grotelės, turėklai. Tel. 415 477, 8 606 11 399. 908628

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242. 907963

Metalo gaminiai. Šiltnamiai, laiptai, tvoros, vartai, varteliai, turėklai, durys, garažo vartai. Tel. 8 694 01 484. 916207

Nauja itališka 220 W mašina šlifuojame grindis, glaistome, lakuojame, beicuojame. Restauruojame laiptus. Tel. 8 685 47 452. 914040

Parketas iš ąžuolo ir uosio. Visos klojimo, šlifavimo ir restauravimo paslaugos. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 688 27 195. 916351

Perplanuojame butus, įrengiame angas sienoje, didiname san. mazgo patalpas, atliekame konstrukcijų analizę, techninę priežiūrą. Tel. 380 455, 8 615 23 915. 915620

Gerai, nebrangiai atliekame santechnikos darbus. Perstatome dujines virykles. Tel. 8 614 31 459. 910150

Kokybiškai atliekame apdailos, elektros ir santechnikos darbus. Klijuojame plyteles, montuojame gipskartonį, dažome, klojame grindis ir t.t. Tel. 8 606 34 884. 915021

Konkursai UAB „Marių valdos“ (įmonės kodas 140514359, Minijos g. 130) ieško rangovo daugiabučio gyvenamojo namo Naikupės g. 4 stogo remonto darbams atlikti. Kainų apklausos konkurso sąlygas galima gauti techniniame skyriuje. Pasiūlymų lauksime iki 2012 m. kovo 12 d. 14 val. Informacija tel. 342 702. 914817

UAB „Marių valdos“ ieško rangovų daugiabučio (bendrabučio tipo) namo Minijos g. 157, Klaipėdoje, elektros instaliacijos remonto darbams atlikti. Laukiame Jūsų pasiūlymų iki 2012 m. kovo 12 d. 9 val. Dėl kainų apklausos konkurso sąlygų prašom kreiptis į techninį skyrių, Minijos g. 130, Klaipėda, tel. (8 46) 340 407. 915229

akcininkams


21

pirmadienis, vasario 27, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

karščiausi kelionių pasiūlymai

Teniso arena

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

sportas, sveikata

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Ypatingą Kovo 8 dieną 19 val. švelni akordeono muzika glamonės visų moterų širdis. Kviečiame pasitikti pavasarį restorane „Vienaragio malūnas“!

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

gėlės Tik gėlės

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Beprotiška Fiesta Baltijos jūroje! 2012 03 15 – 05 31 Su egzotiškais artistais iš Kubos, Brazilijos, Argentinos ir Ispanijos! Tik kovo 2–9 dienomis kruizą Ryga– Stokholmas–Ryga mūsų biuruose galėsite įsigyti su specialia net iki 45% nuolaida:

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

Naujas pažintinių kelionių sezonas! Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/ rudens pažintines keliones autobusu ir lėktuvu.

Kaina asmeniui nuo 80 Lt Keturvietė kajutė be lango nuo 370 Lt Keturvietė kajutė su lango nuo 495 Lt Dar ne viskas! Visi, šiuo metu pirksiantys kruizą, dalyvaus loterijoje ir turės galimybę laimėti VASAROS KRUIZĄ KETURIEMS! Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kviečiame pasinaudoti didžiausiomis nuolaidomis iki vasario 15 d.: • Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms kelionėms; • Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms. Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu tik 50 Lt asmeniui; Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

Litamicus

Restoranas „Neringa” DĖMESIO KLAIPĖDOS VYRAMS! Nustebinkite savo mylimas moteris nuostabia puokšte iš 50 tulpių, kurią pasiūlysime už Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

ypatingą kainą! Priimami išankstiniai užsakymai. Akcija galioja iki kovo 8 d. Mažmeninė ir didmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gėlėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Liepų g. 54 b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347 112, 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Darbo laikas I–VI nuo 7 iki 18 val. VII nuo 10 iki 15 val.

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


22

pirmadienis, vasario 27, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www. kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 2 d. 18 val. – N.Simon. „Saugokite florą“. 2 dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Kovo 3 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Kovo 3 d. 18.30 val. – premjera. „Sveikas, Čarli“. 2 d. vodevilis. Kovo 4 d. 15 val. Kolonų salėje – F.Poulenc. „Drambliuko Babaro istorija“. 1 d. muzikinė pasaka. Kovo 8 d. 18.30 val. Kolonų salėje – romansų vakaras. Kovo 9 d. 18.30 val. – A.Abraham. „Balius Savojoje“. 3 v. operetė. Kovo 10 d. 18.30 val. – G.Kuprevičius. „Veronika“. 2 v. miuziklas.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Vasario 29 d. 18 val. – „Poeto meilė“. M.Vitulskis (tenoras), J.Šervenikas (fortepijonas). Kovo 2 d. 18 val. – „Tango ritmu“. S.Maigienė (smuikas), J.Punytė (fortepijonas), A.Puplauskis (fagotas), A.Balachovičius (akordeonas), D.Rudvalis (kontrabosas). Kovo 3 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Kaip Šarka ir Pelėdžiukas dūdų klausė“. L.Zubė (aktorius), Klaipėdos brass kvintetas: V.Bružas (meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), S.Sugintas (trombonas), A.Ulteravičius (valtorna), J.Dargis (tūba). Kovo 6 d. 18 val. – „Malda“. P.Vyšniauskas (saksofonas), A.Gotesman (perkusija), R.Karpis (tenoras), D.Mažintas (fortepijonas). Kovo 9 d. 18 val. – „Garsų pilnatvė ir gelmė“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Solistas A.Žlabys (Lietuva–JAV). Kovo 11 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Aukuras ir vaikai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas ir dirigentas A.Vildžiūnas. Dalyvaus S.Šiaučiulis (klavišiniai), V.Timašiov (gitara), „Aukuro“ choristų vaikai. KITI RENGINIAI Kovo 10 d. 18 val. – „Flamenko aistros galia“ su Jose Leonu. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 11 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Šeimyninis įvykis“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 12 d. 19 val. – labdaros koncertas „Iš širdies į širdį“. Dalyvaus Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus), J.Gedmintaitė (sopranas), M.Rojus (baritonas), V.Čaikin (klasikinė gitara). Vakaro vedėja – V.Kochanskytė. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose KITI RENGINIAI Vasario 27 d. 19 val. didžiojoje salėje – „Domino“ teatras. R.Cooney komedija „Meilė pagal grafiką“. Rež. A.Večerskis. Bilieto kaina 30–50 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 29 d. 18 val. skelbtas vakaras su aktoriais neįvyks. Kovo 3 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Lėlių vaidinimas vaikams „Papūgėlė Žužu“. Rež. K.Kondrotaitė. Bilieto kaina 8 Lt (renginio dieną – 12 Lt). Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 4 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Raganiukė“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 4 d. 19 val. didžiojoje salėje – Rusijos teatro ir kino žvaigždės. „Meilė – ne bulvės, per langą neišmesi“. 2 d. komedija. Bilieto kaina 59-139 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Kovo 2 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“–Kėdainių „Kėdainiai Triobet“. Kovo 3 d. 16 val. – LKL „Žvaigždžių diena“. Kovo 8, 9 d. 19 val. – Gytis Paškevičius. Kovo 10 d. 19 val. – Demi Roussos ir simfoninis orkestras. Kovo 16 d. 20 val. – Filip Kirkorov. Kovo 17 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“–Utenos „Juventus“.

LCC tarptautinio universiteto Neufeld’o auditorija (Kretingos g. 36) Vasario 29 d. 18 val. – filmas „Liuteris“. Dalyvaus Lietuvos liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, žurnalistas Tomas Valuckas. Nemokamai.

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) RENGINIAI Vasario 29–kovo 1 d. 19 val., kovo 2 d. 18 val. – trumpo metražo filmų programa „Trys viename“. Bilieto kaina 4 Lt. Kovo 15, 16 d. tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) PARODOS Vasario 27-kovo 30 d. – moksleivių saviraiškos centro „Febas“ animacijos ir kadruočių paroda. Vasario 28 ir kovo 1, 6, 8, 13, 22, 27, 29 d. – atviros animacijos dirbtuvės. Išankstinė registracija e.paštu ruta@kulturpolis.lt; tel. 314 446. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Tapybos kursai suaugusiesiems. Dėstytoja tapytoja I.Leščinskaitė. Trukmė – 1 mėn. Vyks 6 užsiėmimai, vienas užsiėmimas 3 val. Mokama. Registracija tel. 8 603 76 557, e. paštu ilescinskaite@gmail.com.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (6). 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. Is­to­ri­nis dok. s. „Ha­ni­ba­las“ (1) (D.Bri­ta­ni­ja, 2006 m.) (N-7) (k).

Baroti galerija (Aukštoji g. 1, tel. 313 580) Iki kovo 7 d. vilniečių dailininkų tapybos darbų paroda „JUSLINĖPSEUDOPLASTINĖGALTAPYBA“. Autoriai D.Rusys, A.Makarevičius, N.Petrauskas, I.Skauronė.

„Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki kovo 20 d. I a. hole J.Vosyliaus tapybos paroda, III a. hole A.Miežio tapybos paroda.

bibliotekos

Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto savivaldybės savivaldybės viešoji biblioteka

viešoji biblioteka

Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). PARODOS „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki kovo 1 d. Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio vaikų piešinių paroda „Žiemos pasaka“ (auklėtoja M.Bračkienė); Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 4b klasės mokinių piešinių paroda „2012ieji – Drakono metai“ (mokytoja N.Sereikienė); iki kovo 10 d. „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio „Žuvyčių“ grupės auklėtinių Užgavėnių kaukių parodėlė (auklėtoja M.Bračkienė). Vaikų skyrius (Danės g. 7) – vasario 28 d. 17 val. Jaunimo centro dizaino studijos „Kukutis“ ir Vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ keramikos studijos „Lipdutis“ vaikų darbų parodos „Kad arbata būtų skanesnė...“ atidarymas. Veiks iki kovo 28 d. Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9) – iki kovo 5 d. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda (mok. A.Lekavičius). Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki kovo 31 d. I.Polukarovos personalinė paroda „Tai kas liko neišsakyta“. „Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki kovo 16 d. moksleivių saviraiškos centro floristikos būrelio mokinių darbų paroda „Vitražiniai žibintai“ (vad. D.Reminienė); vasario 28 d. atidaroma Klaipėdos „Versmės“ spec. mokyklos-darželio „Atžalyno“ priešmokyklinio ugdymo grupės ir Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Piešiu gražiausią žodį“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, veiks iki kovo 17 d.

Klaipėdos Klaipėdos apskritiesapskrities ievos simonaitytės Ievos viešoji biblioteka Simonaitytės viešoji biblioteka (Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) I a. holas – iki kovo 9 d. paroda apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius radijo, televizijos ir ryšių objektuose „Ryšininkai – laisvės sargyboje“. III a. holas – iki kovo 9 d. A. Rutkausko fotografijų paroda „Daiktai palėpėje“. Galerija 1P – iki vasario 29 d. S.Žaltausko vieno paveikslo paroda „M. K. Č“. Galerija 13L – iki kovo 1 d. J.Šalkausko fotografijų paroda „Sakūrų paunksnėje“. Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki vasario 29 d. Spaudinių paroda, skirta 125-osioms S. Šimkaus gimimo metinėms „S. Šimkus buvo ir bus didysis muzikos švyturys mūsų tautai“. Iki kovo 12 d. Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų darbų paroda „Girdžiu pasaulį spalvomis“.

6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.45

„Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (9) (k). Pri­čiu­pom! „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 24 va­lan­dos (N-7). Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja 4. Ci­vi­liai pat­ru­liai“ (JAV, 1987 m.) (k). 11.30 Ko­me­di­ja „Dei­vas“ (JAV, 1993 m.) (N-7) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.30 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (N-7). 0.35 Veiks­mo s. „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.55 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Ko­me­di­ja „Vien­gun­gis“ (JAV, 1999 m.). 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (5). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. Spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „Pel­kė“ (9). 0.00 „Eu­re­ka“ (7). 1.00 „Penk­ta­die­nio vaka­ro ži­bu­riai“.

7.00 Ži­nios (k). 7.25 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 9.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7).

17.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Mi­li­jo­nie­riai“. 21.05 „Men­tai“ (N-7). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7) (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.15 Kul­tū­ra. Operos so­lis­tas Kęs­tu­tis Al­čaus­kis. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Klai­pė­dos dra­mos teat­ro spek­tak­lis. S.She­par­das. „Tik­rie­ji va­ka­rai“ (1995 m.) (k). 16.00 Dok. f. „Grei­mas“ (1991 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Tik­ros is­to­ri­jos. 18.20 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (4) (2003 m.). 19.30 Kai mū­zos pra­by­la. Justi­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­les skai­to tru­pė „Liū­di“. 20.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 20.35 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 21.00 Fan­tas­ti­nis siau­bo tri­le­ris „De­vin­tie­ji var­tai“ (Is­pa­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, JAV, 1999 m.) (N-14). 23.10 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Ta­vo zo­na. Sau­lės klio­šas. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pi­ni­gų kar­ta.

9.15, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 Kri­mi­na­li­nis s. „Me­lo teo­ri­ja“ (1) (JAV, 2009 m.). 19.00, 23.40 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Siau­bo f. „Juo­do­jo eže­ro pas­lap­tis 2“ (JAV, 2007 m.). 23.10, 0.30 „Fu­tu­ra­ma“. 1.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tęsia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (8) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neįsa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 21.00 Ne­maRUS ki­nas. Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mask­va ne­ti­ki aša­ro­mis“ (1) (Ru­si­ja, 1980 m.) (N-7). 22.25 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.25 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 0.25 Svei­ka­tos ABC (k).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Na­mų dak­ta­ras. 8.50 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las. 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai.

13.30 „So­do de­tek­tyvės“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Iš­ny­kęs ko­mu­niz­mo pa­sau­lis“ (3). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Či­lės ang­lia­ka­siai. Gy­ve­ni­mas dė­me­sio cent­re“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai.

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 9.30 Rea­ly­bės do­kumen­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 10.30, 17.45, 1.00 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 11.00 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 12.00 Re­zo­nan­sas (k). 13.00 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 14.00 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (5) (N-7). 15.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Dvie­jų per daug“ (JAV, Is­pa­ni­ja, 1995 m.). 17.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas. 18.15 Veiks­mo s. „Kri­ti­nė ri­ba“ (1) (Olandi­ja, 2008 m.) (N-7). 19.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (2). 20.45 Ki­no­ma­no už­ra­šai. 21.00 Ki­no aka­de­mi­ja. „Šeš­ta­die­nio va­ka­ras ma­ža­me mies­te“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 22.45 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 23.00 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 0.00 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7).

7.00 Muz. dra­ma „Gat­vės šo­kiai“. 9.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Žmo­gus, ku­ris my­li“ (Ita­li­ja, 2008 m.). 11.00 Dra­ma „Kvie­čia­me pas Rai­lius“. 13.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“ (Pran­cū­zi­ja, JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 2008 m.). 15.00 Ka­ri­nė dra­ma „Ste­buk­las prie San­ta Anos“ (JAV, Ita­li­ja, 2008 m.). 17.35 Anim. nuo­ty­kių f. „Al­fa ir Ome­ga“ (JAV, In­di­ja, 2010 m.). 19.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Pa­bai­sa“ (JAV, 2011 m.). 23.00 Ro­man­ti­nė nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Sek­so tu­ras“ (JAV, 2008 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­vo­jin­ga­sis Ban­ko­kas“ (JAV, 2008 m.).

7.00 Hu­mo­ro fes­ti­va­lis „Jūr­ma­la 2011“. 7.50 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45, 4.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.15 Rin­ki­mai – 2012. 17.00, 1.55 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.45 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00, 23.45, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Tė­tu­šiai“. 22.20 Dok. f. „Ole­gas Jan­kovs­kis“. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 0.10 „Pir­ma kla­sė“ su Iva­nu O­ch­lo­bys­ti­nu. 1.00 „Gy­nybos tei­sė“. 2.50 Ko­me­di­ja „Ei­li­nio De­do­vo va­sa­ra“. 3.55 „Tė­tu­šiai“.

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„Kras­nye Kryl­ja“. 13.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXIV tu­ro apž­val­ga. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ata­lan­ta“–„Ro­ma“. 17.15 Ka­ra­liaus tau­rė. „Ca­ja La­bo­ral“–„La­gun Aro GBC“. 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (lapk­ri­tis). 20.15 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (gruo­dis). 21.00 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Mi­lan“–„Ju­ven­tus“. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.


23

pirmadienis, vasario 27, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Svajonių knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Lindos Howard knygą „Ponas Tobulybė“ ir Noros Roberts – „Kerėtoja“.

Linda Howard. „Ponas Tobulybė“. Koks turi būti tobulas vyras? Šį pikantišką klausimą svarsto Džeinė Brait ir trys jos draugės, po darbo susibėgusios „Pas Ernį“. Aukštas tamsiaplaukis gražuolis? Supratingas ir geros širdies? Stiprus ir raumeningas? Įsiplieskia ginčas, gimsta ponui Tobulybei keliamų humoristinių reikalavimų sąrašas. Juokai baigiasi, kai sąrašas pakliūna į žiniasklaidos rankas ir žiauriai nužudoma viena iš sąrašo kūrėjų... Šis Lindos Howard romanas paslaptingas ir persunktas aistros! Šmaikštūs Semo ir Džeinės dialogai, kandžios replikos išties kelia pasigėrėjimą. „Ponas Tobulybė“ juokina, jaudina, pavergia, intriguoja – be abejo, tai vienas geriausių autorės kūrinių. Nora Roberts. „Kerėtoja“. „Donovanų šeima: paveldėtos galios“ keturlogijos pirma knyga. Ypatingų galių turinčios Morganos Donovan krautuvėlės slenkstį peržengia Nešas Kirklandas, garsus siaubo filmų scenaristas. Tiesa, to, kas nutinka susidūrus su Nešu, nepajėgia sutramdyti jokie kerai... Tik Nora Roberts galėjo sukurti įstabų pasakojimą apie Donovanų šeimą. Kerintys ir paslaptingi Donovanų palikuonys saugo iš kartos į kartą perduodamą paslaptį – paslaptį, kuri išskiria juos iš kitų. Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, kovo 6 d.

Avinas (03 21–04 20). Gyvenimas atrodys nuostabus, net problemų sprendimas teiks malonumą. Tačiau neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti reikalus, nes artėja nelabai palankus laikotarpis. Jautis (04 21–05 20). Puikiai seksis dalyti patarimus, nes remsitės asmenine patirtimi. Tinkamai susidorosite su užduotimis ir pasieksite norimų rezultatų. Asmeniniame gyvenime galimi teigiami pokyčiai. Dvyniai (05 21–06 21). Galbūt būtent šiandien jums bus pasiūlytas naujas darbas. Palanki diena dirbti komandinį darbą. Beveik viskas jums pasiekiama ir įmanoma, tik tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite. Vėžys (06 22–07 22). Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors gali pagirti jūsų išlavintą skonį. Tačiau neverta tuo susižavėti ir patikėti meilikavimu, juk nesiruošiate apsiriboti jau esamais pasiekimais. Liūtas (07 23–08 23). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo gebėjimo sparčiai susitvarkyti su duotomis užduotimis. Neverta pernelyg atvirauti, ypač su mažai pažįstamais žmonėmis, nes vėliau galite sulaukti priekaištų dėl neatsargiai išsakytos nuomonės arba savo silpnybių. Mergelė (08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti geriausius savo gebėjimus. Kils idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai nepritars jūsų nuomonei, prieštaraus jūsų idėjoms. Būtina apsvarstyti susidariusią situaciją. Priešingu atveju tai gali turėti neigiamos įtakos jūsų veiklai. Skorpionas (10 24–11 22). Galimi emocijų protrūkiai. Jūsų psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su aplinkiniais. Jei laiku tai suvoksite, neiškils jokių nenumatytų nesklandumų. Šaulys (11 23–12 21). Esate labai įsitempęs ir galite būti šiek tiek irzlūs. Jūsų norai neatitiks galimybių, o tai gali tapti nesutarimų su aplinkiniais priežastimi. Verčiau patylėkite ir venkite konfliktų. Ožiaragis (12 22–01 20). Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kokius įsivaizdavote. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakare kils noras fantazuoti. Vandenis (01 21–02 19). Stenkitės vengti konfliktų. Brangus žmogus gali nepaisyti jūsų jausmų, dėl to patirsite nuoskaudų. Atminkite, kad emocijos dažnai būna blogas patarėjas. Žuvys (02 20–03 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Labiau pasikliaukite savimi.


Orai

Šiandien rytiniuose rajonuose truputį pasnigs. Temperatūra bus nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos. Antradienį numatomi krituliai. Pajūryje stiprės pietų, pietvakarių vėjas. Naktį temperatūra bus 4–11 laipsnių šalčio, dieną svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.

Šiandien, vasario 27 d.

–2

0

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis)

0

Šiauliai

Klaipėda

–1

Panevėžys

–3

Utena

–1

7.34 18.04 10.30

58-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 308 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Tauragė

–1

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +12 Berlynas +7 Brazilija +28 Briuselis +10 Dublinas +12 Kairas +21 Keiptaunas +27 Kopenhaga +4

kokteilis Ar tik­rai nie­kas ne­pa­si­kei­tė? Praė­ju­sią sa­vai­tę Ma­r y­tė do­mė­jo­si pre­ky­bos al­ko­ho­liu su­var­ž y­mais. Jai ano­kia čia pa­slap­tis, kad ir įsi­ga­lio­jus drau­d i­mui da­l is ba­r ų bei res­to­ra­nų nak­t į to­liau par­da­vi­nė­ja svai­giuo­sius gė­ri­mus, ku­riuos ga­li­ma iš­si­neš­ti. Tie­ sa, nuo sau­sio 1-osios tos įstai­gos nak­ tį tu­ri par­duo­ti tik ati­da­ry­tus al­ko­ho­ li­nių gė­ri­mų bu­te­l ius ir ne­leis­ti žmo­ nėms jo iš­si­neš­ti. Ta­čiau pre­ky­bi­nin­ kai, at­kim­šę bu­te­lius, kamš­te­lius pa­de­ da ša­lia, taip pa­brėž­da­mi, kad pir­kė­jas pa­ts spren­džia, kaip to­liau elg­tis. Nie­ko prieš dėl to ne­tu­rin­čiai Ma­ry­tei tie­siog įdo­mu (jei kar­tais pa­čiai pri­reik­ tų), ar pre­ky­bi­nin­kai at­kem­ša šam­pa­ no, ati­da­ro alaus bu­te­lius, nes ten esan­ tis skys­tis pu­to­ja. „Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai rei­kia šam­pa­no, o nu­sta­ty­tas pre­k y­bos al­ko­ho­l iu lai­ kas pa­si­bai­gęs. Tai ką aš da­r y­siu su at­k imš­tu šam­pa­no bu­te­l iu, ku­r į no­ rė­čiau par­si­neš­t i na­mo?“ – tei­ra­vo­si mo­te­ris. Ži­no­vas tvir­t i­na, kad nie­kas ne­pa­si­ kei­tė. „Kam rei­ka­lin­ga ta al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mo pa­ro­di­ja, – re­to­riš­kai klau­ sė vy­riš­kis. – Pa­tys al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­vių-ba­rų sa­vi­nin­kai juo­kia­si iš to­kios pa­tai­sos. Kaip nak­ti­mis tak­sis­ tai su klien­tais va­žia­vo ap­si­pirk­ti al­ko­ ho­lio, taip ir to­liau va­žiuo­ja. Tik vie­nas ki­tas to­k io­se par­duo­tu­vė­se-ba­r uo­se sė­di bu­te­l į alaus ap­si­ka­bi­nęs, nes to­ kiam ir ei­ti nė­ra kur. O ki­ti nu­si­per­ka ir per du­ris lauk.“

Londonas +14 Madridas +19 Maskva –2 Minskas –2 Niujorkas +12 Oslas +4 Paryžius +12 Pekinas +7

Praha +5 Ryga –1 Roma +13 Sidnėjus +31 Talinas –3 Tel Avivas +20 Tokijas +7 Varšuva +2

Vėjas

Vilnius

Marijampolė

–1

Alytus

2–7 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

–2

–1

Vardai Gabrielius, Gabrielė, Fortūnatas, Gentvilas, Leandras, Skirmantė.

vasario 27-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-2

0

-2

-4

6

-3

0

+2

+2

10

0

+3

+1

+1

5

rytoj

trečiadienį

1807 m. gi­mė JAV poe­ tas Hen­r y Wads­worth Long­fel­low. 1814 m. Vie­no­je (Aust­ri­ ja) įvy­ko 8-osios Lud­wig van Beet­ho­ven sim­fo­ni­ jos prem­je­ra. 1900 m. įkur­ta Di­d žio­ sios Bri­ta­n i­jos lei­bo­r is­ tų par­ti­ja. 1902 m. gi­mė JAV ra­šy­ to­jas, No­be­l io li­te­ra­tū­ri­ nės pre­m i­jos lau­rea­tas John Stein­beck.

1932 m. Lon­do­ne gi­mė ak­to­rė Eli­za­beth Tay­ lor. Mi­rė 2011 m.

1950 m. gi­mė ita­lų ma­ dų di­z ai­ne­r is Fran­co Mos­chi­no. 1991 m. JAV pre­z i­den­ tas Geor­ge Bush pa­skel­ bė apie ka­ro veiks­mų su­ stab­dy­mą ir nu­ro­dė Ira­ kui są­ly­gas, ku­rias įvyk­ džius bū­tų pa­siek­tos pa­ liau­bos. 2010 m. Či­lė­je per 8,8 ba­lo že­mės dre­b ė­ji­mą ir cu­na­mį bu­vo su­griau­ ta dau­gy­bė na­mų, žu­vo šim­tai žmo­nių.

Pa­jū­ry­je pa­si­ro­dė pa­va­sa­rio šauk­lys As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Or­ni­to­lo­gai jau džiū­gau­ja iš­vy­dę pir­muo­sius pa­va­sa­rio šauk­lius – iš žie­mo­ji­mo vie­tų su­grįž­tan­čius paukš­čius. Vie­ver­sio die­ną – va­sa­ rio 24-ąją – Juodk­ran­tė­je pa­ste­bė­ti du į pa­jū­rį su­grį­žę vie­ver­siai.

Vie­ver­sys – vie­nas pir­mų­jų iš šil­ tų­jų kraš­tų su­grįž­tan­čių paukš­čių. Bu­vo ma­no­ma, kad jei vie­ver­sys par­skren­da anks­čiau nei va­sa­rio 24 d., dar il­go­kai bus šal­ta. O jei jis

pa­si­ro­do vė­liau nei va­sa­rio 24 d., pa­va­sa­ris bus anks­ty­vas. „Jau pa­ste­bė­jo­me su­grį­žu­sius kor­mo­ra­nus, pa­si­da­bi­nu­sius ves­ tu­vi­niu rū­bu. Apie du mė­ne­sius šių paukš­čių gal­va bū­na pa­da­bin­ta bal­to­mis plunks­no­mis. Vė­liau jos pra­nyks­ta. Tai taip pat ro­do be­ pra­si­de­dan­tį pa­va­sa­rį“, – kal­bė­ jo Ven­tės ra­go or­ni­to­lo­gi­jos sto­ties or­ni­to­lo­gas Vy­tau­tas Ju­sys. Ki­tą sa­vait­ga­lį, ko­vo 4-ąją – Šv. Ka­zi­mie­ro ir Ko­var­nių die­ną, paukš­čių ste­bė­to­jai lau­kia su­grįž­ tant dau­ge­lio spar­nuo­čių.

Ma­tė­si ko­vų žymės O Jo­lan­ta už­jau­čia tuos gy­ven­to­jus, ku­rių pa­šo­nė­je įsi­kū­ru­sios to­kios nak­ ti­nės al­ko­ho­lio par­duo­tu­vės-ba­rai. „Į dar­bą ten­ka ei­ti pro Tai­kos pr. 119A esan­čią nak­ti­nę par­duo­tu­vę, tai aną­ ryt bu­vo ne­ma­lo­nu lip­ti per krau­jo kla­ nus. Juo bu­vo ap­taš­ky­tas vi­sas pės­čių­ jų ta­ke­lis“, – apie šiur­pų vaiz­dą pa­pa­sa­ ko­jo mo­te­ris. Po to­k ių vaiz­dų, anot Jo­lan­tos, ky­la klau­si­mas, ar to­kios par­duo­tu­vės rei­ ka­lin­gos. „„Ženk­las: šie­met vie­ver­sys grį­žo lai­ku, tad pa­va­sa­ris ne­tu­rė­tų su­si­vė­

lin­ti. 

Vy­tau­to Ju­sio nuo­tr.

teleloto Nr. 829 2012 02 26 §§§ §§§ §§§ Visa lentelė – 73 689 (1 x 73 689) Lt §§ §§§ Įstrižainės – 16 Lt §§§ Eilutė – 3 Lt §§ §§ Keturi kampai – 3 Lt „„Si­tua­ci­ja: kai la­bai troš­ki­na, ga­li

ne­ju­čia iš­ger­ti dau­giau, nei drau­ gai lei­džia.

Links­mie­ji tirš­čiai Ry­tas – tai me­tas, kai be­veik vi­si pa­vy­ di be­dar­biams. Čes­ka (397 719; ne­ti­kiu, kad ere­lis nuo kiau­lės ski­ria­si tik pus­lit­riu deg­ti­nės)

§§ §§ 50 20 34 55 38 04 27 47 63 22 46 12 64 08 45 74 60 58 54 49 61 31 53 32 19 03 36 39 05 57 69 35 65 18 01 §§§ 33 44 15 24 41 §§ §§§ 10 37 66 17 67 §§§ §§§ §§§ 25 11 26 Papildomi prizai: „Renault Thalia“ (TV) – Danutė Žičienė „Chevrolet Spark“ (TV) – Julius Seniuta

„Ford Fusion“ – 0114233 „Citroen C3“ – 0267589 1000 Lt – 0231687 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Juozas Bučelis iš Pabradės 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Virginija Jonkauskienė iš Kretingos 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Raimonda Oleikinienė iš Kauno 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Alvydas Šmigelskis iš Kauno 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Ona Pajadienė iš Vilniaus

5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Artūras Paulauskis iš Jonavos 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Natalija Šeršniovienė iš Grigiškių 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Janina Imenickaja iš Panevėžio 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Alvydas Kryžius iš Radviliškio 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Rasutė Va-

5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Viera Volkova iš Gargždų 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Jana Bagdonavičienė iš Kauno 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Lima Vilimienė iš Zarasų kvietimai į TV: 058*056, 059*566, 019*819

lentukienė iš Lazdijų 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 20 d.) – Sigutė Vaišvilienė iš Anykščių

Prognozė: Aukso puode bus – 1 000 000 Lt

2012-02-27 Klaipeda  

Dienraštis Klaipėda

2012-02-27 Klaipeda  

Dienraštis Klaipėda

Advertisement