Page 1

tvdiena@diena.lt Redaktorė Agnė Klimčiauskaitė

2012 m. vasario 25 d.

Tiražas 31 240


tvdiena@diena.lt Redaktorė Agnė Klimčiauskaitė

2012 m. vasario 25 d.

Tiražas 31 240

Do­mi­nan­tės: fil­me „Pa­ vel­dė­to­jai“, ro­dos, yra vis­ko, ko rei­kia „Os­ka­rui“ gau­ti: pui­kūs ak­to­riai, jau­di­nan­ti is­to­ri­ja, šei­ mos kul­tas ir iš­sa­mus mo­ra­li­nių ver­ty­bių va­do­ vė­lis. 2p.

Kom­pen­sa­ci­ja: Vil­niaus kraš­to cho­ro at­lik­ta dai­nos „Wild Dan­ces“ ver­si­ja su­lau­kė ašt­rios „Cho­rų ka­rų“ ko­mi­si­jos kri­ti­kos, bet bu­vo įver­ tin­ta ir žiū­ro­vų, ir dai­nos at­li­kė­jos Rus­la­nos. 7p.

Skai­ti­niai: try­lik­to­ji tarp­tau­ti­nė Vil­niaus kny­ gų mu­gė pri­sta­to­ma šū­ kiu „At­versk pa­sau­lį“, čia sa­vo pa­sau­lio kam­pe­lį pri­sta­to ir gau­sus bū­rys te­le­vi­zi­jos bei ra­di­jo lai­ dų ve­dė­jų. 8p.

Leng­vas oro bu­či­nys

Pran­cū­ziš­ko ki­no my­lė­to­jus džiu­gi­na į Lie­tu­vą at­ ke­lia­vu­si ro­man­tiš­ka juos­ta „Sub­ti­lu­mas“, ku­ rio­je pa­si­ro­dy­ti su­ti­ko gar­sio­ji Ame­li­ja – Pran­cū­zi­ jos ki­no pa­ži­ba Aud­rey Tau­tou. 4p.

„Scanpix“ nuotr.


2 Vai­dins P.Pi­cas­so

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas! „Scan­pix“ nuo­tr.

„Ta­das Blin­da. Pra­džia“ – jau ir na­muo­se Dau­giau­sia – per 3,73 mln. – pa­ja­ mų su­rin­kęs ir dau­giau kaip 300 tūkst. žiū­ro­vų į ki­no teat­rus su­ trau­kęs is­to­ri­nis nuo­ty­kių fil­mas „Ta­das Blin­da. Pra­džia“ at­ke­liau­ ja į ki­no mė­gė­jų na­mus. Trys ver­si­jos

Vi­sus ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos ki­no re­kor­dus pa­ge­ri­nu­sią lie­tu­viš­ką ki­no juos­tą, ku­riai su­kur­ti pri­rei­kė apie 3,45 mln. li­tų, ga­li­ma įsi­gy­ti DVD ir „Blu-ray“ (BR) for­ma­tu, o jos kū­rė­jai pa­ruo­šė ir spe­cia­lių staig­me­nų. „Iš­lei­džia­me iš kar­to tris fil­mo įra­šo ver­si­jas. DVD dis­ką, ku­ria­me bus tik fil­mas, spe­cia­lią­ją DVD ko­ lek­cio­nie­riaus ver­si­ją ir BR dis­ką. Be­je, „Ta­das Blin­da. Pra­džia“ bus pir­ma­sis lie­tu­viš­kas me­ni­nis fil­ mas, iš­leis­tas BR for­ma­tu. Spe­cia­ lio­ji DVD ver­si­ja su­si­de­da iš dvie­jų dis­kų, juo­se žiū­ro­vai ras fil­mą ori­gi­ na­lo kal­ba bei ver­si­jas su ang­lų, lat­ vių bei es­tų tit­rais ir ypa­tin­gą do­va­ ną – vaiz­do įra­šą apie fil­mo kū­ri­mą. Už­sie­ny­je to­kia me­džia­ga va­di­na­ma „Ma­king of“. Taip pat dis­ke bus ir fil­mo anon­sas bei vaiz­do kli­pas. Vi­ są šį rin­ki­nį ger­bė­jai ras ir BR ver­ si­jo­je“, – pa­sa­ko­jo fil­mo „Ta­das Blin­da. Pra­džia“ pro­diu­se­ris Žil­vi­ nas Nau­jo­kas.

Blo­gi dub­liai ir pa­ra­šai

Ra­gi­na įsi­gy­ti le­ga­liai

Įra­šų ga­my­ba kiek už­tru­ko, kol pa­ kliu­vo į par­duo­tu­vių len­ty­nas. DVD iš­leis­tas tik da­bar, nes fil­mas re­kor­ diš­kai il­gai bu­vo ro­do­mas ki­no teat­ ruo­se ir pri­trauk­da­vo pil­nas sa­les žmo­nių, už­tru­ko ir me­džia­gos apie fil­mo kū­ri­mą pa­ruo­ši­mas. „Tu­ri­me il­gą, net 46 mi­nu­čių truk­mės, me­džia­gą iš fil­ma­vi­mo aikš­te­lės, už­ku­li­sių. Kiek ži­no­me, Lie­tu­vo­je dar nie­kas to nė­ra da­ręs, o mes no­rė­jo­me pa­ro­dy­ti fil­mo kū­ ri­mo vir­tu­vę, nes tu­rė­jo­me per 40 va­lan­dų fil­muo­tos me­džia­gos. Ger­ bė­jai pa­ma­tys vi­siš­kai nau­ją me­ džia­gą – lei­do­me sau su­dė­ti blo­gus dub­lius. Ti­ki­me, kad fil­mo ak­to­riai ne­su­pyks, o drau­ge pa­si­juoks. Ne­ pa­vy­kę kad­rai vi­suo­met juo­kin­gi“, – sa­kė fil­mo re­ži­sie­rius Do­na­tas Ul­ vy­das. Kai ku­rių įsi­gy­sian­čių DVD lauks dar vie­na staig­me­na: nors vi­sos pa­ kuo­tės at­ro­dys vie­no­dai, da­lis įra­šų par­duo­da­ma su kū­ry­bi­nės gru­pės – pa­grin­di­nį vaid­me­nį at­li­ku­sio Man­ to Jan­ka­vi­čiaus, re­ži­sie­riaus D.Ul­ vy­do ir ki­tų, pri­si­dė­ju­sių prie fil­mo gi­mi­mo, – pa­ra­šais. Į pre­ky­bą fil­ mas „Ta­das Blin­da. Pra­džia“ pa­lei­ džia­mas re­kor­di­niu Lie­tu­vai ti­ra­ žu – 15 tūkst. dis­kų.

Ko­vą fil­mą pla­nuo­ja­ma pla­tin­ti ir in­ter­ne­tu – per GA­LA TV bei ki­tų skait­me­ni­nių te­le­vi­zi­jų vaiz­do įra­ šų nuo­mą. Fil­mo „Ta­das Blin­da. Pra­džia“ kū­rė­jai ti­ki žiū­ro­vų są­mo­nin­gu­ mu ir vi­lia­si iš jų su­lauk­ti lie­tu­ viš­ko ki­no pa­lai­ky­mo, ti­kė­da­mie­ si, kad ki­no juos­ta ne­bus pla­ti­na­ma „Tor­rent“ tink­lais ar pi­ra­ti­niuo­se tink­la­la­piuo­se. „Su­da­ry­si­me tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­s ie­ny­je gy­ve­n an­t iems tau­t ie­ čiams są­ly­gas įsi­gy­ti šį fil­mą tei­ sė­tais ka­na­lais, tad ti­ki­mės žiū­ ro­v ų pa­ra­m os ki­n o kū­r ė­jams ir Lie­t u­vos ki­n o atei­č iai. Sup­ran­ ta­m e, kad mū­s ų ša­ly­je stip­r iai įsi­š ak­n i­j u­s i pi­ra­ta­v i­m o kul­t ū­ ra, daug žmo­nių fil­mus žiū­ri ne­ le­ga­liai. Mes to ne­sus­tab­dy­si­me, bet ti­ki­mės tų žmo­nių są­mo­nin­ gu­mo. Gal­būt jie pa­si­žiū­rė­ję fil­mą ne­le­ga­liai įsi­gis ir tei­sė­tą jo ko­pi­ ją“, – tei­gė fil­mo pro­diu­se­ris Žil­ vi­nas Nau­jo­kas. Pla­nuo­ja­ma, kad vė­liau fil­mas „Ta­das Blin­da. Pra­džia“ bus pla­ti­ na­mas ir per „iTu­nes“ par­duo­tu­vę, vė­liau fil­mo DVD bus pre­kiau­ja­ma ir Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je. „TV die­nos“ inf.

An­to­nio Ban­de­ra­sas ne­ria į me­ną ir mo­ky­sis val­dy­ ti tep­tu­ką. Ak­to­rius ren­gia­si gar­sio­jo is­pa­nų dai­li­nin­ko Pab­lo Pi­cas­so vaid­me­niui re­ži­sie­riaus Car­lo­so Sau­ros fil­me „33 die­ nos“. Biog­ra­fi­nės dra­mos cent­re – P.Pi­cas­so emo­ci­nė ko­va ta­ pant pa­veiks­lą „Ger­ni­ka“. 1937 m. per pi­lie­ti­nį ka­rą Is­pa­ni­jos mies­tą Ger­ni­ką su­bom­bar­da­vo vo­kie­čių ir ita­lų oro pa­jė­gos. Fil­me taip pat bus re­gi­mas P.Pi­cas­so ry­šys su Do­ra Maar, ku­ ri bu­vo jo mei­lu­žė ir mū­za. Juos­tos, ku­rios biu­dže­tas – 8 mln. do­le­rių, fil­ma­vi­mo dar­bai nu­ma­to­mi jau va­sa­rą Pa­ry­žiu­je ir Ger­ni­ko­je. Be­je, kal­ba­ma, A.Ban­de­ra­sui vė­liau ga­li tek­ti vai­din­ ti dar vie­ną is­pa­nų dai­li­nin­ką – siur­rea­lis­tą Sal­va­do­rą Da­li.

Ko­kius tur­tus

Atė­jo lai­kas, kai Geor­ge’as Cloo­ney la­ bai na­tū­ra­liai iš sva­jo­nių jau­ni­kio amp­ lua pe­rė­jo į so­li­des­nę tė­vo ka­te­go­ ri­ją. Nors pa­ts ak­to­rius to­kios gy­ve­ni­ miš­kos pa­tir­ties dar ne­tu­ri, nau­jo sta­ tu­so re­zul­ta­tas ek­ra­ne ir fil­me „Pa­vel­ dė­to­jai“ tik­rai ge­ras.

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas Švirkš­tų pa­sau­lis

Be jo­kios abe­jo­nės, fil­mas „Pa­vel­dė­ to­jai“ ne­liks neį­ver­tin­tas per „Os­ ka­rų“ ce­re­mo­ni­ją, nes tu­ri vi­sus pra­na­šu­mus, ku­riuos mėgs­ta ki­no pa­sau­ly­je gei­džia­miau­sias sta­tu­lė­les da­li­jan­tys aka­de­mi­kai. Pui­ki ak­to­rių vai­dy­ba, pra­smin­ga ir jau­di­nan­ti is­ to­ri­ja, am­ži­nai ak­tua­lūs tė­vų ir vai­ kų konf­lik­tai, to­le­ran­ci­jos ir pa­siau­ ko­ji­mo pa­mo­kos mir­ties aki­vaiz­do­je, ma­te­ria­liz­mo fi­lo­so­fij­ ą nu­sve­rian­čios mo­ra­li­nės ver­ty­bės ir, ži­no­ma, ne tik ame­ri­kie­čiams svar­bi šei­mos kul­to do­mi­nan­tė. Švie­siais akor­dais pra­si­de­dan­čio pa­sa­ko­ji­mo veiks­mas plė­to­ja­mas ro­ ju­mi že­mė­je pa­pras­tai va­di­na­muo­se Ha­va­juo­se. Tik op­ti­mis­tiš­ką pra­di­nę dai­ną apie va­sa­ros sau­lę ir mė­ly­ną jū­rą tuoj pat „nu­ge­si­na“ pa­grin­di­ nio he­ro­jaus Me­to Kin­go (jį G.Cloo­ ney ir vai­di­na) ak­so­mi­niu ba­ri­to­nu sa­ko­mi žo­džiai: „Ne­gi kas nors ma­ no, kad mes, gy­ve­nan­tys Ha­va­juo­se, tu­ri­me di­des­nį imu­ni­te­tą gy­ve­ni­mui ar kad čia vė­žys yra ne toks mir­ti­nas kaip ki­tur?“ Pats Me­tas pri­si­pa­žįs­ta jau se­no­ kai gy­ve­nan­tis vi­sai ne že­miš­ka­ja­ me ro­ju­je, o „švirkš­tų, kliz­mų ir gu­mi­nių vamz­de­lių pa­sau­ly­je“, nes slau­go į ko­mą nu­grimz­du­sią žmo­ ną. Eli­za­be­tai (akt. Pat­ri­cia Has­tie) pra­stai bai­gė­si svai­gios lenk­ty­nės ka­te­r iais ne­ra­m ia­m e van­d e­ny­n e. Da­bar ji mie­ga, pa­li­ku­si vi­sus šei­ mos rū­pes­čius vy­rui, ku­ris, re­gis, tik da­bar ima su­pras­ti, kad iki šiol tė­vo ir ge­ro su­tuok­ti­nio pa­rei­gas vyk­dė blo­gai. „Tu­ri­me ją pa­leis­ti“

Gy­dy­to­jų ver­dik­tas ne­pa­lie­ka jo­kių vil­čių, kad Eli­za­be­ta pa­sveiks: jos būk­lė pra­stė­ja ir, anot me­di­kų, anks­ čiau ar vė­liau teks iš­jung­ti jos gy­vy­ bę pa­lai­kan­čius apa­ra­tus. Va­di­na­si, iki šios lem­tin­gos die­nos rei­kia psi­ cho­lo­giš­kai su­si­tai­ky­ti su ne­per­mal­ dau­ja­ma lem­ti­mi ir su­da­ry­ti są­ly­gas su Eli­za­be­ta at­si­svei­kin­ti vi­siems, kam ji bu­vo bran­gi.

Pa­na­šios si­tua­ci­jos ne­lin­kė­tum nė di­džiau­siam prie­šui. Nes vie­nu me­tu ant Me­to gal­vos už­griū­va vi­sos įma­ no­mos bė­dos. Da­bar jam rei­kia už­ megz­ti nor­ma­lius san­ty­kius su abiem duk­ro­mis (10-me­te Sko­te ir 17-me­ te Alek­sand­ra), ku­rios au­go ša­lia sa­vo pro­ble­mo­se pa­sken­du­sios mo­ti­nos ir į šei­mos mo­te­ris de­ra­mo dė­me­sio ne­krei­pian­čio tė­vo.

Vai­kams rei­kia duo­ ti tiek, kad jie ką nors veik­tų, o ne tiek, kad jie ne­veik­ tų nie­ko.

Me­to lau­kia sun­kus ir jo kaip tė­ vo iš­ban­dy­mas. Vy­ras jau­čia, kad jau pra­lei­do be­ga­lę pro­gų duk­rų aky­se pel­ny­ti au­to­ri­te­tą. Pa­vė­luo­ti ban­dy­ mai su­si­grą­žin­ti pra­ras­tas po­zi­ci­jas re­tai duo­da ge­rą re­zul­ta­tą. Bet Me­tas stoiš­kai prii­ma li­ki­mo smū­gius, ir tai jau la­bai svar­bu. Per trum­pą lai­ką jis pa­si­stengs tap­ti ge­ru tė­vu, nors per sku­bė­ji­mą pri­da­rys ir kvai­lys­čių. Žmo­giš­ko­sios ko­me­di­jos aki­niai

Iki aša­rų grau­džių si­tua­ci­jų ir nuo­ šir­daus žmo­giš­ko skaus­mo fil­me bus per akis. Bet ne­trūks ir bend­rą si­tua­ ci­jos tra­giš­ku­mą komp­ro­mi­tuo­jan­čių in­to­na­ci­jų. Kai ku­riuos fil­mo he­ro­jų poel­gius ar žo­džius ga­li­ma pa­va­din­ ti ci­niš­kais. Net­rūks ir sce­nų, ku­ rio­se žiū­ro­vai bus su­grau­din­ti juo­ kin­go­mis aki­mir­ko­mis ir pra­juo­kin­ti tuo­met, kai de­rė­tų nu­liūs­ti. Tai vi­ sa­da bu­vo bū­din­ga re­ži­sie­riui Ale­ xan­de­riui Pay­ne’ui, ir anks­tes­niuo­se fil­muo­se su­ge­bė­ju­siam į rim­tas pro­ ble­mas žvelg­ti pro žmo­giš­ko­sios ko­ me­di­jos aki­nius. Sun­ku tiks­liai api­brėž­ti „Pa­vel­ dė­to­jų“ žan­rą. Kar­tais do­mi­nuo­ jan­tį jau­di­nan­čios psi­cho­lo­gi­nės dra­mos fo­ną ima tem­dy­ti sen­ti­men­ ta­lios mui­lo ope­ros in­to­na­ci­jos, o kai ku­rios fil­mo sce­nos at­ro­do, kaip pa­ slėp­ta so­cia­li­nė rek­la­ma.


3

„Scan­pix“ nuo­tr.

Priė­mė is­la­mą

Fu­tu­ris­ti­nis Zo­ro

Ak­to­rius Sea­nas Sto­ne’as, gar­saus ki­no kū­rė­jo Oli­ ve­rio Sto­ne’o („Volst­ry­tas“, „Gi­męs lie­pos 4-ąją“, „Gi­mę žu­dy­ ti“, „Alek­sand­ras Ma­ke­do­nie­tis“) sū­nus, nu­ta­rė tap­ti mu­sul­ mo­nu. Nors su­lau­kė tė­vo pa­lai­ky­mo, jis bai­mi­na­si, kad ne vi­si Ho­li­vu­de bus to­kie su­pra­tin­gi ir no­rės jį įdar­bin­ti. S.Sto­ne’as is­la­mą priė­mė šį mė­ne­sį Ira­ne, kur sta­tė do­ku­men­ti­nį fil­mą. 27-erių ak­to­rius pa­ti­ki­no, kad jo tė­vas, iš­pa­žįs­tan­tis bu­diz­mą, pri­ta­rė jo spren­di­mui ir su­pra­to to­kį jo mė­gi­ni­mą ras­ti ra­my­ bę. Prie­žas­čių, ko­dėl pa­su­ko į is­la­mą, S.Sto­ne ne­vie­ši­no, tik Ira­no nau­jie­nų agen­tū­ra su džiaugs­mu pra­ne­šė, kad Sea­nas ta­po šii­tu ir pa­si­va­di­no Ali.

vai­dins ki­no mė­gė­jams pui­kiai pa­žįs­ta­mą he­ro­jų – kau­kė­tą­ jį ker­šy­to­ją Zo­ro. Pris­ti­gęs idė­jų, Ho­li­vu­das at­si­grę­žia į kla­si­ką, o šį­kart iš­ran­kius žiū­ro­vus ban­dys nu­ste­bin­ti fu­tu­ris­ti­ne Zo­ro ver­si­ja. Ki­taip nei ki­to­se šios is­to­ri­jos ek­ra­ni­za­ci­jo­se, nau­jo­jo fil­mo „Zo­ro at­gi­mi­mas“ siu­že­tas vys­ty­sis ne Is­pa­ni­jos ko­lo­ni­ ji­nių lai­kų Ka­li­for­ni­jo­je ar­ba Mek­si­ko­je. G.Garc­ía-Ber­na­lis įkū­ nys kau­kė­tą tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­ją, sie­kian­tį kerš­to, ir ko­vos poa­po­ka­lip­ti­nė­je dy­ky­nė­je. Pap­ras­tai fil­muo­se apie Zo­ro pa­ sa­ko­ja­ma apie is­pa­nų di­di­ką Die­gą de la Ve­gą, gi­nan­tį pa­pras­ tus Ka­li­for­ni­jos žmo­nes nuo ti­ro­niš­kos val­džios.

Mek­si­kie­tis ak­to­rius Gae­lis Garc­ía-Ber­na­lis

„Scan­pix“ nuo­tr.

us siū­lo pa­vel­dė­ti G.Cloo­ney?

„„Jaut­ru­mas: ki­no kri­ti­kai ne­si­liau­ja liaup­si­nę juos­tos „Pa­vel­dė­to­jai“, ku­ri pri­sta­to­ma kaip dra­ma­tiš­kas, ko­miš­kas ir la­bai jaus­min­gas fil­mas apie ban­dy­mus iš­gel­bė­ti by­ran­čią šei­mą ir

gy­ve­ni­mo at­ra­di­mus, sly­pin­čius kiek­vie­na­me žmo­gaus žings­ny­je. 

Tra­gi­ko­me­di­jos pa­ra­dok­sai

Ar pi­ni­gai vis­ką le­mia?

Eks­cent­riš­kiau­sias fil­me yra ne­ti­kė­ tas siu­že­to po­sū­kis, kai Me­tas su­ži­ no, kad net dve­jus pa­sku­ti­nius me­tus žmo­na jam bu­vo neiš­ti­ki­ma. Ar­ti­ miau­siems Me­to drau­gams ir net duk­rai Alek­sand­rai tai ne­bu­vo pa­ slap­tis. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, ko­kią su­ maiš­tį šei­mos tra­ge­di­ją iš­gy­ve­nan­ čio vy­ro šir­dy­je pa­sė­ja už­gau­ta vy­ riš­ka sa­vi­mei­lė. Bet tai, kaip pa­siel­gia Me­tas, su­ži­no­jęs žmo­nos mei­lu­žio var­dą, liu­di­ja, kad žmo­giš­ku­mo eg­ za­mi­ną dvie­jų mer­gai­čių tė­vas iš­lai­ kė pui­kiai.

G.Cloo­ney he­ro­jaus lau­kia dar vie­nas pra­ktiš­kas eg­za­mi­nas, su­si­jęs su iš­mė­gi­ni­mu di­de­liais pi­ni­gais. Me­tas val­do ke­lias de­ šim­tis hek­ta­rų že­mės, jam ati­te­ ku­sios iš jo pro­prop­ro­se­ne­lio, ku­ris ve­dė tik­rą Ha­va­jų prin­ce­sę. Pa­si­ kei­tus įsta­ty­mams, Me­tas ver­čia­mas par­duo­ti šią že­mę, ku­rio­je pra­ktiš­ki žmo­nės jau nu­ ma­tę sta­ty­ti mil­ ži­niš­ką pel­ną ža­ dan­čius tu­ris­ti­nio poil­sio komp­lek­ sus. Pa­čiam Me­tui pi­ni­gai nie­kad ne­ bu­vo svar­bi ver­ ty­bė, o vie­ną la­bai svar­bų edu­ka­ci­nį jo pa­ta­ri­mą tik­rai rei­kė­tų re­ko­men­ duo­ti vi­siems, ku­ rie au­gi­na paaug­lius vai­kus ir daž­nai su jais konf­lik­tuo­ja: „Vai­kams rei­ kia duo­ti tiek, kad jie ką nors veik­tų, o ne tiek, kad jie ne­ veik­tų nie­ko.“

„Pa­vel­dė­to­jai“ („The Des­cen­dants“) Ko­miš­ka dra­ma. JAV, 2011 m. Rež. A.Pay­ne’as. Vai­di­na G.Cloo­ney, Ju­dy Greer, Shai­le­ne Wood­ley Ro­ber­tas Fors­te­ris, Beau Brid­ge­sas, Mi­chae­las Ont­kea­nas.

veiksmas

iii

humoras

iii įtampa

iii erotika

iii siaubas

iii

4

Kad­rai iš fil­mo

A.Pay­ne’o mo­zai­ka Nors JAV re­ž i­sie­rius Ale­ xan­de­ris Pay­ne’as (nuotr.) su­kū­rė tik ke­lis fil­mus, jis tu­ ri sa­vo sti­lių ir ki­no pa­sau­ly­je įta­kin­go me­ni­nin­ko re­pu­ ta­ci­ją.

ma­diš­ko (bet ne įky­raus) mo­ra­lo ir ne­ si­gė­di­ja iš­ti­ki­my­bės tra­di­ci­nėms ver­ ty­bėms. A.Pay­ne’o fil­muo­se vi­suo­met im­po­nuo­ja au­to­riaus su­ge­bė­ji­mas dra­ ma­tiš­kus konf­lik­tus su­švel­nin­ti tra­gi­ ko­me­di­jos tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis Ž i ū ­r o ­v a i ir įkvė­pi­mo pa­si­sem­ti iš gy­ve­ni­miš­kų mėgs­t a jo si­tua­ci­jų pro­zos. kū­r y­bą už Pir­ma­ja­me jo fil­me „Pi­l ie­tė Rū­ta“ y p a ­t i n ­g ą (1996 m.) nėš­čia pa­g rin­di­nė he­ro­jė, n u o ­t a i ­ už val­ka­ta­vi­mą ir nar­ko­ti­kų var­to­ji­ ką, in­te­l i­ mą pa­kliu­vu­si į tei­sė­sau­gos ran­kas, gen­t iš­ką su­si­du­ria su su­dė­tin­ga di­le­ma: ji ga­ me ­l a n ­ li ti­kė­tis švel­nes­nio nuo­spren­džio tik cho­l i­j ą, ta­da, jei­gu pa­ti­kės sa­vo dar ne­gi­mu­ k r i ­t i š ­ sio kū­di­kio auk­lė­ji­mą vi­suo­me­ni­nei ką (bet glo­bos or­ga­ni­za­ci­jai. Fil­me „Iš­si­šo­kė­ ne pik­ lė“ (1999  m.) nag­ri­nė­ja­ma daž­nai gy­ tą ar ve­ni­me ir ki­ne pa­si­tai­kan­ti si­tua­ci­ja, pa­g ie­ kai kar­je­ris­tai dėl sa­vo tiks­lo pa­si­ry­žę ž i n­g ą ) grieb­tis bet ko­kių amo­ra­lių prie­mo­ po­ž iū­r į nių. Fil­me „Apie Šmi­tą“ (2002 m.) Jac­ į ame­ri­ kas Ni­chol­so­nas taip per­tei­kia se­nat­ kie­t iš­k ą vės stai­ga už­klup­to žmo­gaus sa­vi­jau­ rea­l y­b ę, tą, kad be švie­saus liū­de­sio to žiū­rė­ n e ­v e n ­ ti neį­ma­no­ma. O ki­ne daž­nai pa­si­tai­ gia se­na­ kan­t į at­si­svei­ki­ni­mo su vien­gun­giš­

ko gy­ve­ni­mo ma­lo­nu­mais siu­že­tą fil­ me „Klyst­ke­liai“ (2004 m.) re­ži­sie­rius pa­ver­čia fil­mu apie aist­rą gy­ve­ni­mui. Pris­ta­ty­da­mas pa­sta­rą­jį fil­mą A.Pay­ ne’as pri­si­pa­ž i­no, kad le­m ia­mos įta­ kos jam tu­rė­jo aš­t un­to­jo de­šimt­me­ čio ki­nas: „Gai­la, kad hu­ma­n is­t i­n is jo sti­l ius ta­po ne­be­ma­d in­gas. Žmo­ nės man daž­nai sa­ko: „Ta­vo fil­mai to­ kie nau­ji ir ori­g i­na­lūs.“ Bet iš tik­r ų­jų, užuo­t kū­ręs nau­jus, aš sten­giuo­si su­kti se­nus.“ Se­nų fil­mų sti­lis­ti­ką re­ži­sie­rius A.Pay­ ne’as, aist­rin­gas ne­by­lio­jo ki­no ger­bė­ jas, nau­do­ja ir „Pa­vel­dė­to­juo­se“. Fil­me yra ke­lios ne­by­lios sce­nos, kai he­ro­ jai ne­kal­ba, o žiū­ro­vas mė­gau­ja­si ma­ to­mu veiks­mu ir klau­so gam­tos gar­sų. Ak­to­rius G.Cloo­ney pa­lai­ko to­kį re­ži­ sie­riaus spren­di­mą ir tvir­ti­na, kad sce­ nos be žo­džių pa­gy­vi­na fil­mą. „Esa­me įpra­tę, kad mus su­pa nuo­la­ti­nis triukš­ mas ir in­for­ma­ci­jos per­tek­lius. To­dėl vi­siš­kos ty­los aki­mir­kos daug la­biau at­ krei­pia dė­me­sį ir pa­lie­ka di­des­nį įspū­ dį ne­gu triukš­mas ir gar­sų įvai­ro­vė“, – sa­kė G.Cloo­ney.


4 Fil­mas oran­gu­ta­nams Ant­ro­po­lo­gi­jos pro­fe­so­rei Bi­ru­tei Gal­di­ kas į Kny­gų mu­gę su­kliu­dė at­vyk­ti ki­ti dar­bai, ta­čiau Lie­tu­vo­

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas! „Scan­pix“ nuo­tr.

je moks­li­nin­kė ap­si­lan­kys ne­tru­kus jai pa­si­bai­gus. O In­do­ne­ zi­jo­je, Bor­neo sa­lo­je, kur mo­te­ris gy­ve­na ir dir­ba, ren­gia­ma­si neei­li­niam ki­no sean­sui. 40 mi­nu­čių truk­mės fil­mą „Gi­mę lais­ vi“ ke­ti­na­ma pa­ro­dy­ti Bor­neo sa­lo­je gy­ve­nan­tiems oran­gu­ta­ nams, ku­rių dau­ge­lis įam­žin­ti šio­je juos­to­je. Fil­mas, JAV ek­ra­ nuo­se pra­dė­tas ro­dy­ti 2011-ai­siais, pa­sa­ko­ja apie B.Gal­di­kas veik­lą Bor­neo sa­lo­je ir zoo­lo­gės Daph­ne M.Sheld­rick veik­lą Ke­ni­jo­je (ji gy­ve­ni­mą pa­sky­rė Ke­ni­jos dramb­lių jau­nik­lių, ku­rių mo­ti­nas dėl il­čių su­me­džio­da­vo bra­ko­nie­riai, glo­bai).

„„Po­le­mi­ka: ro­man­ti­kos ku­pi­nos juos­tos „Sub­ti­lu­mas“ re­ži­sie­rius sa­ko tu­rįs tiks­lą su­kel­ti vi­suo­me­nės dis­ku­si­ją apie lai­min­gai ne­lai­min­gus ar ne­lai­min­gai lai­min­gus at­si­ti­ki­mus. 

Leng­va it oro bu­či­nys drama

Prieš vie­nuo­li­ka me­tų ro­man­ti­nė­je ko­me­di­jo­je „Ame­li­ja iš Mon­ mart­ro“ at­si­sklei­dė jau­nu­tės ak­to­rės Aud­rey Tau­tou ta­len­tas. Įver­tin­ti jį ga­li­me ir žiū­rė­da­mi mie­lą me­lod­ra­mą „Sub­ti­lu­mas“, su­kur­tą pa­gal Da­vi­do Foen­ki­no­so kny­gą. Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas Ro­man­tiš­ka me­lan­cho­li­ja

Fil­mas „Ame­li­ja iš Mon­mart­ro“ su­tei­kė A.Tau­tou pa­sau­li­nio ki­no žvaigž­dės sta­tu­są ir il­gam api­brė­žė ro­man­tiš­kų sva­jok­lių amp­lua. Ro­ man­tiš­kai me­lan­cho­liš­kas ir jos nau­ ja­sis vaid­muo, bent taip kny­gos lei­ dė­jai va­di­na „Sub­ti­lu­mo“ ku­ria­mą

at­mos­fe­rą. Bet vien tuo ro­ma­no sti­ lis­ti­ka neap­si­ri­bo­ja, prie­šin­gu at­ve­ju tu­rė­tu­me dar vie­ną vien­kar­ti­nį „ro­ ži­nės se­ri­jos“ skai­ta­lą. „Sub­ti­lu­mas“ – aš­tun­ta­sis šio au­ to­riaus ro­ma­nas, su­lau­kęs di­džiau­sio po­pu­lia­ru­mo. Pa­sau­ly­je bu­vo par­ duo­ta per 700 tūkst. šios kny­gos eg­ zemp­lio­rių, ji jau iš­vers­ta į 21 kal­bą. Da­bar „Sub­ti­lu­mą“ ga­li­ma skai­ty­ti ir

lie­tu­viš­kai. Jei pa­si­seks, net ga­li­ma gau­ti au­to­riaus au­tog­ra­fą – D.Foen­ ki­no­sas ža­dė­jo da­ly­vau­ti kny­gų mu­ gė­je Vil­niu­je. Jo su­si­ti­ki­mas su mū­ sų skai­ty­to­jais su­pla­nuo­tas va­sa­rio 26-ąją.

ir iš­lai­kiu­si sa­vi­tą pa­slap­tį. Tą pa­tį jis sa­ko apie fil­mą, ku­rį su­kū­rė kar­tu su bro­liu Stépha­ne’u. „Ma­no tiks­las – šiuo fil­mu su­kel­ti vi­suo­me­nės dis­ku­si­ją apie lai­min­gai ne­lai­min­gus ar ne­lai­min­gai lai­min­ gus at­si­ti­ki­mus. Tai tar­si išei­tis iš šių die­nų ci­niz­mo ir pa­vir­šu­ti­niš­ku­mo. Ma­no is­to­ri­ja sal­di, nes jo­je he­ro­jai nė­ra tei­sia­mi. Vie­nin­te­lis ag­re­si­jos mo­men­tas – Na­ta­li ir Mar­ką už­plū­ du­si ko­le­gų ne­ma­lo­nė dėl tar­ny­bi­ nio ro­ma­no“, – pa­sa­ko­jo D.Foen­ki­ no­sas.

Ne­per­sal­din­ta pa­slap­tis

Kai mirš­ta my­li­ma­sis

Pats ra­šy­to­jas ti­ki­na, kad ši jo su­kur­ ta is­to­ri­ja sal­di, ta­čiau ne­per­sal­din­ta

Kuk­li mer­gi­na Na­ta­li ne­ti­kė­tai ka­ vi­nė­je su­­tin­ka Fran­sua, ir ši pa­žin­

tis bai­gia­si sėk­min­ga, bet neil­ga san­ tuo­ka. Išs­ki­ria my­li­muo­sius Fran­sua mir­tis. Ke­le­rius me­tus Na­ta­li mo­ko­si gy­ ven­ti vie­na, pa­mir­šu­si jaus­mus ir pa­ si­kliau­da­ma vi­sas žaiz­das gy­dan­čia dar­bo te­ra­pi­ja. Per ant­rą at­si­tik­ti­nu­mą jau­nos naš­lės gy­ve­ni­me at­si­ran­da ki­tas mei­ lės ob­jek­tas. Vis­kas pra­si­de­da nuo bu­či­nio, ku­riuo Na­ta­li, pa­ti ne­sup­ ras­da­ma ko­dėl, kar­tą ap­do­va­no­ja sa­ vo ko­le­gą Mar­ką. Nors vy­ru­kas neat­ro­do tin­kan­tis jai į po­rą, pra­si­de­da hu­mo­ro ir pran­ cū­ziš­kos ele­gan­ci­jos ku­pi­nas ro­ma­ nas, su­bti­liai griau­nan­tis šiuo­lai­ki­ nės gy­ven­se­nos ste­reo­ti­pus.

Praė­ju­sio sa­vait­ga­lio po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos ki­no teatrų fil­mai

1. „Ke­lio­nė į ­ pa­slap­tin­gą­ją sa­lą“

2. „Tai reiš­kia ka­rą“

3. „Šė­to­nas ma­ny­je“

4. „Mei­lės prie­sai­ka“

5. „Snie­gy­nų įkai­tai“

6. „Ba­tuo­tas ­ ka­ti­nas Pū­kis“

Žiū­rovų skai­čius

12 733

4657

2946

2432

1569

1873

7. „Ne­sau­gus ­ prie­globs­tis“ 1464

Ro­dy­mo sa­vaitė

1

1

1

2

3

9

2

206 409 li­tai

64 755 li­tai

45 515 li­tų

34 195 li­tai

22 509 li­tai

22 167 li­tai

20 729 li­tai

73 137 li­tai

41 108 li­tai

38 680 li­tų

49 117 li­tų

278 317 li­tų

93 009 li­tai

45 515 li­tų

257 827 li­tai

193 662 li­tai

2 107 810 li­tų

108 056 li­tai

Fil­mas

Pajamos

Va­sa­rio ­ 17–19 d. Va­sa­rio ­ 10–12 d. Bend­ros pa­ja­mos


5

„Scan­pix“ nuo­tr.

Pa­gerb­ta Šlo­vės alė­jo­je

Pra­ran­da re­gė­ji­mą

Ak­to­rė Jen­ni­fer Anis­ton tre­čia­die­nį bu­vo pa­gerb­ ta žvaigž­de Ho­li­vu­do šlo­vės alė­jo­je. Ji ta­po pir­mą­ja se­ria­ lo „Drau­gai“ ak­to­re, ga­vu­sia šį gar­bės ženk­lą. „Kal­bant at­vi­ rai, jaus­mas la­bai siur­rea­lis­ti­nis. Aš čia gi­miau ir tar­si yra taip, kad vai­kys­tė­je atei­ni čia, džiau­gie­si tie­siog vaikš­čio­da­mas ir ma­ty­da­mas šiuos var­dus. Įsi­vaiz­duo­ti, kad bū­si čia, tik­rai ypa­ tin­ga. Sma­gu“, – sa­kė 43-ejų ak­to­rė. O ko­le­ga Ada­mas Sand­ le­ris juo­ka­vo, kad pa­ga­liau iš­si­pil­dė vi­sos jos sva­jo­nės – esą, kaž­ka­da ak­to­rė mel­dė, kad vi­sas pa­sau­lis ža­vė­tų­si jos plau­ kais, sva­jo­jo su­vai­din­ti fil­me apie pik­tą gno­mą žu­di­ką ir, svar­ biau­sia, gau­ti žvaigž­dę Ho­li­vu­do šlo­vės alė­jo­je.

pri­ver­tė su­ne­rim­ti sa­vo ger­bė­jus, kai pri­si­pa­ži­no, kad ser­ga de­ge­ne­ra­ci­ne akių li­ga ir pra­ran­da re­gė­ji­mą. 77-erių „Os­ka­ ro“ lau­rea­tė at­vi­ra­vo, kad dėl gel­to­no­sios dė­mės de­ge­ne­ra­ ci­jos jai sun­ku ma­ty­ti prie­šais sė­din­čius žmo­nes, skai­ty­ti fil­ mų sce­na­ri­jus, tad pra­šo pa­gal­bi­nin­kų juos per­skai­ty­ti. Su­si­ rū­pi­ni­mą mo­te­ris šią sa­vai­tę sten­gė­si iš­sklai­dy­ti ti­kin­da­ma, kad nea­paks, o su šia li­ga pa­sau­ly­je ko­vo­ja tūks­tan­čiai žmo­ nių. Anot Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ap­sau­ gos tar­ny­bos, šia li­ga, ku­ri skaus­mo ne­su­ke­lia, ser­ga tik kiek ma­žiau nei treč­da­lis 75 me­tų ir vy­res­nių bri­tų.

Nuos­ta­būs Pa­ry­žiaus vaiz­dai, sen­ ti­men­ta­li mu­zi­ka, gra­ žūs ak­to­riai ir puoš­nūs in­ter­je­rai – to pa­kan­ka, kad „Sub­ti­lu­ mas“ pa­tik­tų ro­man­ti­kos iš­siil­gu­ sioms sie­ loms.

Bri­tų ak­to­rė „Os­ka­ro“ lau­rea­tė Ju­di Dench

„Scan­pix“ nuo­tr.

Ak­to­rė kryž­ke­lė­je

kinas Vilnius FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

A.Tau­tou pa­var­dė fil­mo tit­ruo­se jau se­niai ga­ran­tuo­ja ge­ras pa­ja­mas ir sta­bi­lų ger­bė­jų dė­me­sį, ku­rio ki­no žvaigž­dė iki šiol vi­sai ne­no­rė­jo sklai­ dy­ti ko­kiais nors ak­to­ri­niais eks­pe­ri­ men­tais. Nors, tie­są sa­kant, jau no­rė­ tų­si ją pa­ma­ty­ti vi­sai ki­to­kiu amp­lua ir įsi­ti­kin­ti jos ga­li­my­bė­mis vai­din­ ti so­li­des­nia­me re­per­tua­re. Perf­ra­ zuo­jant vie­no A.Tau­tou fil­mo pa­va­ di­ni­mą, ak­to­rės „il­gos su­ža­dė­tu­vės“ su vie­nu, te­gu ir la­bai mie­lu per­so­ na­žu, jau ne­be­siū­lo nie­ko nau­ja, to­ dėl nuo­šir­džiai no­ri­si jai pa­lin­kė­ti ra­ di­ka­lių po­ky­čių. Du da­bar ku­ria­mi fil­mai, re­gis, tu­ rė­tų tap­ti ge­ra dings­ti­mi at­nau­jin­ ti iš­raiš­kos prie­mo­nių pa­le­tę. Abu jie su­si­ję su ge­ra li­te­ra­tū­ra. Fran­çois Mau­ria­co kny­gos „Te­re­zė Des­kei­ru“ ek­ra­ni­za­ci­jo­je (rež. Clau­de’as Mil­le­ ris) Aud­rey vai­di­na pa­grin­di­nį vaid­ me­nį – mo­te­rį, ku­ri tei­sia­ma už sa­vo vy­ro nuo­di­ji­mą. Rea­liais įvy­kiais pa­ grįs­tas ro­ma­nas Pran­cū­zi­jo­je sa­vo lai­ku su­lau­kė pla­taus re­zo­nan­so, o he­ro­jės var­das ta­po bend­ri­nis, kaip ir Gus­ta­ve’o Flau­bert’o iš­gar­sin­ta po­ nia Bo­va­ri.

Nuos­ta­būs Pa­ry­žiaus vaiz­dai

Ar ga­li­ma at­gau­ti pra­ras­tą gy­ve­ni­ mo sko­nį? Pa­na­šų klau­si­mą daž­nai for­mu­luo­ja dra­ma­tiš­kų siu­že­to po­ sū­kių ne­sto­ko­jan­čios kny­gos ir ki­no me­lod­ra­mos. Į šį klau­si­mą ga­li­ma at­sa­ky­ti įvai­ riai. Bro­liai Foen­ki­no­sai pa­si­ren­ka la­biau pa­pli­tu­sį po­zi­ty­vų va­rian­ tą, ku­ris ir žiū­ro­vams la­biau im­po­ nuo­ja. Nuos­ta­būs Pa­ry­žiaus vaiz­dai (bra­ vo ope­ra­to­riui Rémy Chev­ri­nui!), sen­ti­men­ta­li mu­zi­ka, gra­žūs ak­to­ riai ir puoš­nūs in­ter­je­rai – to pa­ kan­ka, kad leng­vas kaip oro bu­či­nys „Sub­ti­lu­mas“ pa­tik­tų ro­man­ti­kos iš­ siil­gu­sioms sie­loms.

Ne ma­žiau įdo­mus tu­rė­tų bū­ti ir A.Tau­tou vaid­muo da­bar ku­ria­ma­ me re­ži­sie­riaus Mi­che­lio Gond­ry fil­ me „Die­nų pu­ta“, ku­rio pa­grin­dą su­ da­ro Pran­cū­zi­jo­je kul­ti­niu ra­šy­to­ju lai­ko­mo Bo­ri­so Via­no ro­ma­nas. Bet šių fil­mų dar rei­kės pa­lauk­ti.

„Sub­ti­lu­mas“ („La déli­ca­tes­se“) Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja. Pran­cū­zi­ja, 2011 m. Rež. D. ir S.Foen­ki­no­ sai. Vai­di­na A.Tau­tou, Fran­çois Da­mien­sas, Bru­no To­des­chi­ni, Méla­nie Ber­nier, Mo­ni­que Chau­met­te.

veiksmas

iii

humoras

iii įtampa

iii erotika

iii siaubas

iii

3

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ki­no industrijos aso­cia­ci­ja

„Tamsos baikeris: Keršto demonas“ (3D) – Premjera. Iki 1 d. 10.15, 12.45, 16, 19.15, 21.50, 23.59 (seansas vyks 29 d.) val. „Subtilumas“ – Premjera. Iki 1 d. 12, 15.15, 17.45, 20.15, 23.30 (seansas vyks 29 d.) val. „Paveldėtojai“ – Premjera. Iki 1 d. 12.15, 15, 18, 20.45, 23 (seansas vyks 29 d.) val. „12 vilties valandų“ – „Laisvalaikio“ seansas. 1 d. 18.30 val. „Kelionė į paslaptingą salą“ (3D) – Iki 1 d. 11, 13.45, 16.30, 18.45, 21.30 val. „Šėtonas manyje“ – Iki 1 d. 14.30, 17, 19, 21.15, 23.15 (seansas vyks 29 d.) val. „Tai reiškia karą“ – Iki 1 d. 13.30, 15.45, 18.15, 20.30, 23.40 (seansas vyks 29 d.) val. „Meilės priesaika“ – Iki 1 d. 11.30, 14, 19.30 val. „Mano didysis O!“ – Iki 1 d. 13, 18.30 (seansas nevyks 1 d.) val. „Sniegynų įkaitai“ – Iki 1 d. 15.30, 21 val. „Caraitis Ivanas ir vilkas pilkas“ – Iki 1 d. 10.30, 12.30 val. „Nesaugus prieglobstis“ – Iki 1 d. 16.45, 21.40 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 25, 26, 29 d. 10.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – 25, 26, 29 d. 11.15 val.

FORUM CINEMAS VINGIS Savanorių pr. 7

„Tamsos baikeris: Keršto demonas“ (3D) – Premjera. Iki 1 d. 11.30, 14, 16.45 (seansas nevyks 29 d.), 19.20, 22, 23.59 (seansas vyks 29 d.) val. „Paveldėtojai“ – Premjera. Iki 1 d. 11.15, 13.45, 16.15, 19, 21.45 val. „Subtilumas“ – Premjera. Iki 1 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21, 23.15 (seansas vyks 29 d.) val. G.Verdi opera „Ernanis“ (tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos teatro) – 25 d. 20 val. „Kelionė į paslaptingą salą“ (3D) – Iki 1 d. 11, 13.45, 16.30, 19.15 (seansas nevyks 29 d.), 22 (seansas nevyks 29 d.) val. „Meilės priesaika“ – Iki 1 d. 11.45, 14.15, 16.30, 18.45, 21.15, 23.45 (seansas vyks 29 d.) val. „Šėtonas manyje“ – Iki 1 d. 12 (seansas vyks 25, 26, 29 d.), 14.15, 16.10, 18.30, 20.50, 22.45 (seansas vyks 29 d.) val. „Tai reiškia karą“ – Iki 1 d. 12.15 (seansas vyks 25, 26, 29 d.), 14.30, 16.50, 19, 21.20, 23.30 (seansas vyks 29 d.) val. „Mano didysis O!“ – Iki 1 d. 13.15 (seansas vyks 25, 26, 29 d.), 15.30, 18, 20.30, 22.30 (seansas vyks 29 d.) val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 1 d. 12.15, 17.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 1 d. 14.45, 20.15 val. SEANSAI UŽ SPECIALIĄ KAINĄ „Geležinė ledi“ – Iki 1 d. 18.15, 20.45, 23 (seansas vyks 29 d.) val. „Sniegynų įkaitai“ – Iki 1 d. 13.30 (seansas vyks 25, 26, 29 d.), 18.30 val. „Nesaugus prieglobstis“ – Iki 1 d. 16, 21.15, 23.45 (seansas vyks 29 d.) val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – 25, 26, 29 d. 12.45 val. „Karo žirgas“ – Iki 1 d. 15 val.

MULTIKINO 8. „Ma­no di­dy­sis O“

9. „Mie­gan­čių ­ dru­ge­lių tvir­to­vė“

10. „Ge­le­ži­nė le­di“

1131

1114

981

2

6

3

16 929 li­tai

15 341 li­tas

13 501 li­tas

37 167 li­tai

27 210 li­tų

18 912 li­tų

111 063 li­tai

608 577 li­tai

92 399 li­tai

Ozo g. 18

„Tamsos baikeris: Keršto demonas“ (3D) – Premjera. Iki 28 d., 1 d. 14.15, 16.20, 18.45, 21 val., 29 d. 17, 19.15, 21.20 val. „Paveldėtojai“ – Iki 1 d. 14.20, 16.45, 19.15, 21.45 val. „Kelionė į paslaptingą salą“ (3D) – Iki 1 d. 10.15, 12.20, 14.30, 16.40, 19, 21.10 (seansas nevyks 1 d.), 21.20 (seansas vyks 1 d.) val. „Tai reiškia karą“ – Iki 1 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30 val.

„Mes tikime meile“ – Iki 1 d. 12 (seansas su mažyliais vyks 29 d.), 19.30 val. „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ – Iki 1 d. 17.30 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Iki 1 d. 10.20, 15, 19.45 val. „Ant ribos“ – Iki 1 d. 10.30, 21.45 val. „Meilės priesaika“ – Iki 1 d. 14, 21.15 val. „Nesaugus prieglobstis“ – Iki 1 d. 12.30, 17.15, 22 val. „Jūros komanda“ (lietuviškai) – Iki 1 d. 10, 12, 14, 16 val. „Jūros komanda“ (rusiškai) – Iki 28 d., 1 d. 10.40, 12.30 val., 29 d. 15 val. „Vaizdo dienoraštis“ – Iki 28 d. 21.50 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 1 d. 16.15, 18.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 1 d. 10, 12 val. „Alvinas ir burundukai 3“ – Iki 1 d. 10.10, 12.15 val.

SKALVIJA A.Goštauto g. 2 / 15

„Miegančių drugelių tvirtovė“ – 25 d. 14.50 val., 26 d. 20.50 val., 27 d. 18.50 val., 28 d. 17 val., 29 d. 19 val., 1 d. 21 val. Filmų programa „Trys viename“ – 25 d. 17.10 val., 26 d. 19 val., 27 d. 17 val., 29 d. 21.10 val. „Atenbergas“ – 25 d. 19 val., 26 d. 17 val., 27 d. 21 val., 28 d. 19.10 val., 29 d. 17 val., 1 d. 19 val. „Havras“ – 27 d. 15 val., 28 d. 21 val., 1 d. 17 val. CIKLAS „KARLSONO KINAS“ „Eleonoros paslaptis“ – 25 d. 13 val. „Krokodilai“ – 26 d. 15 val. MOTERŲ FILMŲ FESTIVALIS „ŠERŠĖLIAFAM“ „Nana“ – 2 d. 17 val. „Mano vaikų tėvas“ – 2 d. 18.30 val. „Mergaitės“ – 2 d. 20.40 val.

PASAKA Šv. Ignoto g. 4 / 3

Savaitgalis su pasaka. Menų meistras – 25 d. 15 val. „Policininkas“ – 25 d. 15.30 val., 27 d. 20.30 val., 29 d. 17.45 val. Filmų programa „Trys viename“: „Dešimt priežasčių“, „Laikinai“, „Paskutinė mėnesio diena“ – 25 d. 15.45 val., 26 d. 15.30 val., 28 d. 18.30 val. „Džiunglių knyga“ – 25 d. 16 val. „Turime popiežių!“ – 25 d. 17 val., 26 d. 16 val., 28 d. 20.45 val. „Mylimieji“ – 25 d. 17.30 val., 26 d. 18 val., 27 d. 18 val., 28 d. 18.15 val., 29 d. 20 val. „Romo dienoraštis“ – 25 d. 19 val., 26 d. 17 val., 27 d. 18.15 val., 29 d. 17.30 val. „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ – 25 d. 18, 19.30 val. „Tadas Blinda. Pradžia“ – 25 d. 20, 22 val., 26 d. 19.30 val., 27 d. 18.30 val., 28 d. 20.15 val., 29 d. 21 val. „Mes tikime meile“ – 25 d. 20.45 val., 26 d. 17.15 val., 27 d. 20.45 val., 28 d. 16.15 val. „Miegančioji gražuolė“ – 25 d. 21.15 val., 27 d. 20.15, 21 val., 29 d. 19.30 val. „Artūras ir dviejų pasaulių karas“ – 26 d. 15 val. „Nesveikai laiminga“ – 26 d. 19.15 val., 27 d. 17 val., 29 d. 21.30 val. „Važiuok“ – 26 d. 20.30 val., 27 d. 18.45 val., 28 d. 18.45 val. „Lašai ant įkaitusio akmens“ – Vintažinis sekmadienis. 26 d. 21 val. „Dvi dienos Paryžiuje“ – Senjorų arbatėlė 27 d. 15 val., 28 d. 15 val. „Nes tai gražu“ – 28 d. 16 (beibikinas) val.

Kaunas FORUM CINEMAS Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

„Tamsos baikeris: Keršto demonas“ (3D) – Premjera. Iki 1 d. 13, 15.30, 19, 21.30, 23.45 (seansas vyks 25, 29 d.) val. „Artistas“ – Premjera. Iki 1 d. 14, 18.15 (seansas nevyks 1 d.) val.

„Paveldėtojai“ – Premjera. Iki 1 d. 12.30, 15.15, 17.45, 20.15, 23 (seansas vyks 25, 29 d.) val. G.Verdi opera „Ernanis“ (tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos teatro) – 25 d. 20 val. „Gainsbourgas. Didvyriškas gyvenimas“ – Kitokio kino klubas. 28 d. 18 val. „12 vilties valandų“ – „Laisvalaikio“ seansas. 1 d. 18.15 val. „Kelionė į paslaptingą salą“ (3D) – Iki 1 d. 10.45, 13.45, 16.30, 18.30 (seansas nevyks 25 d.), 21.15 (seansas nevyks 25 d.) val. „Šėtonas manyje“ – Iki 1 d. 15, 17.30, 19.30, 21.45, 23.59 (seansas vyks 25, 29 d.) val. „Mano didysis O!“ – Iki 1 d. 11.30, 16.15, 20.45, 23.15 (seansas vyks 25, 29 d.) val. „Sniegynų įkaitai“ – Iki 1 d. 14.15, 21, 23.30 (seansas vyks 25, 29 d.) val. „Tai reiškia karą“ – Iki 1 d. 16.45, 18.45 val. „Meilės priesaika“ – Iki 1 d. 15.45, 20.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 1 d. 10.30 (seansas vyks 25, 26, 29 d.), 12.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 1 d. 11.15 (seansas vyks 25, 26, 29 d.), 13.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 1 d. 10.15 val. „Geležinė ledi“ – Iki 1 d. 18 (seansas nevyks 28 d.) val. „Nesaugus prieglobstis“ – 25, 29 d. 22.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 1 d. 11.45 val.

CINAMON PLC „Mega“

„Tamsos baikeris: Keršto demonas“ (3D) – Premjera. Iki 1 d. 20.15, 22.15 val. „Mes tikime meile“ – Iki 1 d. 15.45 val. „Kelionė į paslaptingą salą“ (3D) – Iki 1 d. 12, 14 (seansas nevyks 25, 26 d.), 16.15, 18.15 val. „Kelionė į paslaptingą salą“ – Iki 1 d. 11, 13, 15, 19.30 val. „Tai reiškia karą“ – Iki 1 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.40, 21.45 val. „Meilės priesaika“ – Iki 1 d. 16.45, 19, 21.15 val. „Nesaugus prieglobstis“ – Iki 1 d. 17, 21.30 val. „Jūros komanda“ (lietuviškai) – Iki 1 d. 11.45, 13.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 1 d. 14.15, 18.10, 20.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D, lietuviškai) – 25, 26 d. 14 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (lietuviškai) – Iki 1 d. 12.15 val.

klaipėda FORUM CINEMAS Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Tamsos baikeris: Keršto demonas“ (3D) – Premjera. Iki 1 d. 11.15, 14, 16.30, 18.30, 21, 23.30 (seansas vyks 29 d.) val. „12 vilties valandų“ – „Laisvalaikio“ seansas. 28 d. 19.15 val. „Kelionė į paslaptingą salą“ (3D) – Iki 1 d. 10.30, 13.15, 15.45, 19, 21.30 val. „Tai reiškia karą“ – Iki 1 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15, 23.15 (seansas vyks 29 d.) val. „Šėtonas manyje“ – Iki 1 d. 14.45, 17, 19.30, 21.45 val. „Meilės priesaika“ – Iki 1 d. 11, 16, 18.15 val. „Sniegynų įkaitai“ – Iki 1 d. 14.15, 19.15 (seansas nevyks 28 d.) val. „Mano didysis O!“ – Iki 1 d. 16.45, 22 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 1 d. 10.15 (seansas vyks 25, 26, 29 d.), 12.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – 25, 26, 29 d. 12 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 1 d. 13.30 val. „Nesaugus prieglobstis“ – Iki 1 d. 20.45, 23 (seansas vyks 29 d.) val.


6 Ži­niu­kas su „cin­ke­liu“

Jauskis patogiai. Rask, kas patinka! LNK nuo­tr.

Ži­nių ve­dė­jas Dei­vi­das Jur­se­vi­č ius pri­si­jun­gė prie ka­na­lo „In­fo TV“ ko­man­dos ir nuo ko­vo 5 d. su Ra­sa Ta­ pi­nie­ne ves in­for­ma­ci­nę lai­dą „In­fo die­na“. Iki šiol D.Jur­se­vi­ čius ve­dė tie­sio­gi­nes ži­nių lai­das „Lie­tu­vos ry­to TV“ ir LTV. Žur­na­lis­tas kar­je­rą pra­dė­jo nuo chu­li­ga­niš­kų ra­di­jo lai­dų: ve­ dė lai­dą „Po­ryt į mo­kyk­lą“ Aly­taus ra­di­ju­je FM99, vė­liau Lie­tu­ vos ra­di­ju­je ren­gė ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­tin­tą lai­dą „Spau­dos teat­ras“, ku­ri dėl jau­nat­viš­ko ve­dė­jų po­žiū­rio bu­vo nu­trauk­ ta. D.Jur­se­vi­čius ir jo kur­so drau­gas, a. a. Mo­des­tas Vaiš­no­ras, bu­vo ve­dė­jų due­tas ir pa­sie­kė re­kor­dą – 42 va­lan­das ne­pert­rau­kia­mai dir­bo Ute­nos ra­di­jo tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je.

Pra­si­de­da ju­bi­lie­ji­nė „Dai­nų dai­ne­lė“ Į Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ją grįž­ta dau­gy­bę ta­len­ tų at­sklei­du­si, ke­lias kar­tas užau­gi­nu­si „Dai­nų dai­ne­lė“. Žiū­ro­vų jau šian­dien lau­ kia ju­bi­lie­ji­nio – dvi­de­šim­to­jo – Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių TV kon­kur­so pir­mo­ji lai­da su Ig­nu Kru­pa­vi­čiu­mi. Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Ju­di­ta Lei­tai­tė, Si­gu­tė Tri­ma­kai­tė, Dei­vi­das Sta­pon­ kus, Vai­da Ge­ny­tė, Lo­re­ta Sun­gai­ lie­nė, Ra­fai­las Kar­pis, Liu­das Mi­ka­ laus­kas, Ed­mun­das Sei­lius, Kris­ti­na Zmai­lai­tė, Ra­sa Ra­pa­ly­tė, Mo­ni­ka Lin­ky­tė, Lie­pa Mon­dei­kai­tė, Jus­ti­ nas La­pa­tins­kas, Vi­lius Ta­ra­so­vas, Eve­li­na Sa­šen­ko, Ona Ko­lo­bo­vai­tė – tai tik ne­dau­ge­lis „Dai­nų dai­ne­lės“ lau­rea­tų, šian­dien ži­ban­čių Lie­tu­ vos sce­no­je. 1974-ai­siais gi­męs vie­nas uni­ka­ liau­sių, dau­giau­sia da­ly­vių pri­trau­ kian­čių ren­gi­nių vyks­ta kas dve­jus me­tus. „Dai­nų dai­ne­lė“ sie­kia puo­ se­lė­ti dai­na­vi­mo kul­tū­rą, ska­tin­ti ga­ bių vai­kų sa­vi­raiš­ką, at­rink­ti ge­riau­ sius jau­nuo­sius so­lis­tus ir vo­ka­li­nius an­samb­lius. Kas dve­jus me­tus iš­ti­sus de­vy­ nis mė­ne­sius trun­kan­čia­me pro­ jek­te da­ly­vau­ja 3–19 me­tų vai­kai ir mo­ki­niai iš vi­sų 60-ies Lie­tu­vos sa­ vi­val­dy­bių. Ge­riau­sius da­ly­vius, jau įvei­ku­sius at­ran­kas re­gio­nuo­se, va­ sario–gegužės mė­ne­siais iš­vys­ta te­ le­vi­zi­jos žiū­ro­vai.

Kon­kur­so da­ly­viai skirs­to­mi į ke­ tu­rias am­žiaus gru­pes. Da­ly­viai ir bū­si­mi lau­rea­tai ver­ti­na­mi pa­gal šiuos kri­te­ri­jus: in­to­na­vi­mą, vo­ka­li­ nius duo­me­nis, an­samb­liš­ku­mą, re­ per­tua­ro pa­si­rin­ki­mą ir in­terp­re­ta­ci­ ją, ar­tis­tiš­ku­mą, sce­ni­nę kul­tū­rą. Zo­ni­nių tu­rų ir te­le­vi­zi­jos kon­cer­ tuo­se pa­si­ro­do iki 5 tūkst. jau­nų­jų dai­ni­nin­kų ir akom­pa­nuo­jan­čių an­ samb­lių da­ly­vių. Bai­gia­mo­jo­je kon­ kur­so lau­rea­tų šven­tė­je, tra­di­ciš­kai ren­gia­mo­je Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to teat­re, kon­cer­tuo­ja per 300 jau­nų­jų dai­ni­nin­kų. Per vi­ są „Dai­nų dai­ne­lės“ gy­va­vi­mo is­to­ ri­ją jo­je da­ly­va­vo dau­giau kaip 200 tūkst. mo­ki­nių. Bai­gia­ma­sis lau­rea­tų pa­si­ro­dy­ mas bus su­reng­tas Lie­tu­vos na­cio­ na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to teat­re ge­ gu­žės 27 d. „TV die­nos“ inf.

„Dai­nų dai­ne­lė“ –

šeš­ta­die­niais 14 val. per LTV.

„„Va­das: dvi­de­šim­tą­jį Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių dai­nų kon­kur­są LTV pa­ti­kė­jo ves­ti ką tik pir­mo­sios at­ža­los

su­lau­ku­siam I.Kru­pa­vi­čiui. 

LTV nuo­tr.

„Eu­ro­vi­zi­joje“ – žmo­gaus tei­sės Praė­ju­siais me­tais due­to „Ell/Nik­ ki“ per­ga­lę „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ Azer­bai­ dža­nas at­šven­tė su fan­fa­ro­mis. Džiu­ge­sio ne­slė­pė ir žmo­gaus tei­ sių or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios ma­nė, kad tai bus pui­ki pro­ga at­kreip­ti pa­sau­ lio dė­me­sį į šio­je ša­ly­je pa­žei­džia­ mus de­mok­ra­ti­jos prin­ci­pus.

Kam­pa­ni­ja, pa­va­din­ta „Lais­vės mu­ zi­ka ne­lais­vo­je ša­ly­je“, ra­gi­no iš­lais­ vin­ti po­li­ti­nius ka­li­nius ir per­trauk­ti cen­zū­ros pan­čius, kaus­tan­čius vi­ suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes ir opo­zi­ci­ją. Pa­sak kam­pa­ni­jos or­ga­ ni­za­to­rių, „Eu­ro­vi­zi­ja“ – pui­ki ga­li­ my­bė pa­keis­ti pa­dė­tį Kau­ka­zo tig­ru dėl iš naf­tos krau­na­mų tur­tų va­di­na­ ma­me Azer­bai­dža­ne. Vo­kie­ti­jos dien­raš­tis „Der Spie­ gel“ po Azer­bai­dža­no per­ga­lės sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je re­to­riš­kai klau­ sė, ar šis mu­zi­ki­nis trium­fas pa­dės pa­ge­rin­ti ša­lies įvaiz­dį tarp­tau­ti­nė­ je are­no­je. Iro­ni­zuo­ta, kad ki­tą­met „Eu­ro­vi­zi­jos“ pro­žek­to­rių švie­sos la­biau­siai iš­ryš­kins žmo­gaus tei­

sių pa­dė­tį Azer­bai­dža­ne, ir svars­ty­ ta, ar pa­vyks šiai ša­liai įkvėp­ti dau­ giau lais­vės. Apie žmo­gaus tei­ses vis gar­siau kal­ba­ma ar­tė­jant di­džia­jai „Eu­ro­vi­zi­ jos“ fies­tai, ku­ri Azer­bai­dža­ne, Ba­ku mies­te, vyks jau ge­gu­žę. Azer­bai­dža­ nas į žmo­gaus tei­sių gy­nė­jų pro­vo­ka­ ci­jas neat­si­liep­da­vo ir, jei pra­bil­da­vo, tai tik apie tai, kad šie­me­tė „Eu­ro­vi­ zi­ja“ bus įspū­din­giau­sia iš vi­sų vy­ ku­sių iki šiol. Vien iš vals­ty­bės biu­ dže­to ren­gi­niui or­ga­ni­zuo­ti skir­ta net 50 mln. Azer­bai­dža­no ma­na­tų, ar­ba 63 mln. JAV do­le­rių. Sve­čiams priim­ ti ša­lis už­si­mo­jo pa­sta­ty­ti ir rū­mus – „Crys­tal“ are­ną, ku­rio­je tilp­sią dau­ giau nei 23 tūkst. žmo­nių. Vis­gi de­gu­to į Azer­bai­dža­no puo­dą šliūkš­te­lė­jo žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos. Žmo­gaus tei­sių gru­pė „Hu­man Rights Watch“ ap­kal­ti­no ša­lį, kad, sta­tant pra­ban­gius Ba­ku kon­cer­ tų rū­mus, pa­rei­gū­nai pri­vers­ti­nai iš­ kel­di­na žmo­nes ir pa­žei­di­nė­ja jų tei­ses į nuo­sa­vy­bę. Tei­gia­ma, kad iš­kel­din­ta bu­vo ke­li šim­tai gy­ven­to­jų, o jiems su­

mo­kė­tos tur­to rin­kos ver­tės nea­ti­tin­ kan­čios kom­pen­sa­ci­jos. Azer­bai­dža­ nas to­kias kal­bas va­di­na me­lu ir ti­ki­na, kad nė vie­nas na­mas ne­bu­vo nu­griau­ tas ir nie­kas neiš­kel­din­tas. Esą vyk­do­ mas tik mies­to at­nau­ji­ni­mo pla­nas. Be to, dar per­nai sa­ky­ta, kad nau­jo­ji are­ na sta­to­ma ša­lia Ba­ku uos­to, tad da­lis jo inf­rast­ruk­tū­ros, sie­kiant aukš­tes­nės ren­gi­nio ko­ky­bės, vyks­tant kon­kur­sui bus iš­kel­din­ta. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis dau­giau­ sia pre­ten­zi­jų Azer­bai­dža­nas su­ lau­kia iš Is­lan­di­jos, kur dėl „Eu­ ro­vi­zi­jos“ vy­rau­ja prieš­ta­rin­gos nuo­mo­nės. Ge­rai ži­no­mas dai­ni­nin­ kas Pállas Óska­ras ir žmo­gaus tei­sių gy­nė­ja Mar­ga­ret Stai­nars­dot­ter ša­lį ra­gi­no ge­rai pa­mąs­ty­ti, ar siųs­ti sa­ vo at­sto­vą į šių­me­tį kon­kur­są. Azer­ bai­dža­nas pa­smer­kė „Eu­ro­vi­zi­jos“ „po­li­ti­za­vi­mą“, ta­čiau kon­kur­so šei­ mi­nin­kės ne­guo­džia tai, kad net ke­ lios ša­lys at­si­sa­kė ja­me da­ly­vau­ti dėl vals­ty­bės ne­ge­bė­ji­mo už­tik­rin­ti da­ ly­vių sau­gu­mą. Pa­ren­gė Ie­va Ja­na­vi­čie­nė


7

Al­gir­do Ku­bai­čio (BFL) nuo­tr.

Pa­da­vė į teis­mą

Sug­rįž­ta į te­le­vi­zi­ją

Dai­ni­nin­kas Ra­dži ne­ke­ti­na at­leis­ti už praė­ju­sį sau­ sį TV3 lai­do­je „Žiū­rim, ką tu­rim“ pa­skleis­tą ži­nią, kad jis yra krau­jo­mai­šos vai­sius. Dėl tei­sės į pri­va­tų gy­ve­ni­mą pa­žei­di­ mų jis ap­skun­dė teis­mui po­pu­lia­riau­sią TV ka­na­lą val­dan­čią bend­ro­vę „Te­le 3“, tre­čio­jo as­mens tei­sė­mis į šią by­lą įtrauk­ ta ir lai­dos „Žiū­rim, ką tu­rim“ kū­rė­ja, Kris­tu­po Kri­vic­ko pro­ diu­se­ri­nė bend­ro­vė „TV PRO me­dia“. Ro­mas, lai­do­je kal­bė­ jęs, esą vi­sas ta­bo­ras ži­no, kad Ra­džio tė­vai yra bro­lis ir se­ suo, vė­liau dai­ni­nin­ko mel­dė at­lei­di­mo. O teis­mo Ra­dži rei­ka­ lau­ja pri­pa­žin­ti te­le­vi­zi­ją pa­žei­dus įsta­ty­mus ir jam pri­teis­ti 10 tūkst. li­tų mo­ra­li­nės ža­los kom­pen­sa­ci­ją.

Me­ni­nin­kė No­me­da Mar­čė­nai­tė, prieš ke­le­rius me­tus trauk­da­ma­si iš te­le­vi­zi­jos, tei­gė, kad te­le­vi­zi­ja ir vie­šu­ mas ją iš­se­ki­no, tad no­ri­si pa­si­džiaug­ti ra­my­be. Vis dėl­to mo­ te­ris ete­rio pa­siil­go. N.Mar­čė­nai­tė spau­dai pa­si­gy­rė, kad ne­ tru­kus pra­dės ves­ti ku­li­na­ri­nę po­kal­bių lai­dą „Ska­nus po­kal­ bis“. Sa­kė, su­ma­ny­mą pa­šnibž­dė­ję Vi­dur­že­mio pa­kran­tės gy­ ven­to­jai, ku­rie mė­gau­ja­si bend­ra­vi­mu prie sta­lo. N.Mar­čė­nai­ tė pen­ke­rius me­tus ve­dė po­pu­lia­rų po­kal­bių šou „No­me­da“, ku­li­na­ri­ja jai taip pat ne­sve­ti­ma – pa­ra­šė kny­gą „Vir­tu­vės už­ ra­šai“. Ku­ria­me ka­na­le pa­si­ro­dys nau­ja lai­da, ne­skel­bia­ma, tik gan­do­ne­šiai ti­ki­na, kad N.Mar­čė­nai­tė de­ra­si su BTV.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Praė­ju­sį sek­ma­die­ nį TV „Cho­rų ka­rų“ mū­šį lai­mė­jo Ka­ta­ ži­na Ne­myc­ko ir Vil­ niaus kraš­to kaš­to­ ni­nis cho­ras, ta­čiau trium­fą ap­tem­dė kar­čios ko­mi­si­jos na­rių pa­sta­bos.

„„Ver­ti­ni­mai: K.Ne­myc­ko cho­ro at­lik­ta dai­na „Wild Dan­ces“ pa­va­din­ta ag­re­sy­via, vul­ga­ria, net pa­ro­lim­pi­nė­mis go­go šo­kė­jų var­žy­bo­mis, ta­čiau pa­

si­ro­dy­mu su­ža­vė­ta gar­sio­ji uk­rai­nie­tė Rus­la­na iš­reiš­kė no­rą kar­tu įra­šy­ti nau­ją šios dai­nos ver­si­ją. 

TV3, To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

K.Nemycko: mu­zi­ka tu­ri vie­ną kal­bą

Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Cho­ro at­lik­ta dai­nos „Wild Dan­ces“ ver­si­ja va­din­ta ag­re­sy­via, o kvies­ti­nis ko­mi­si­jos na­rys Min­dau­gas Sta­siu­lis drėb­te­lė­jo, kad pa­si­ro­dy­mas pri­mi­nė pa­ro­lim­pi­nes go­go šo­kė­jų var­žy­bas, bu­vo per­ne­lyg vul­ga­rus ir at­gra­sus. Čia pat ko­mi­si­jo­je už­vi­rė svars­ty­mai, ar dėl to­kio ag­re­sy­vaus pa­si­ro­dy­mo tik ne­bus kal­tas sla­viš­kas K.Ne­myc­ ko cha­rak­te­ris. „Pro­fe­sio­na­lų kri­ti­kai esa­me at­vi­ ri, bet kai no­ri­ma ko­ne tik pa­si­juok­ ti iš ta­vęs, pik­ti­na. Ta­čiau sten­gė­mės ne­si­gi­lin­ti. Ma­no­me, kad ju­da­me tin­ka­ma link­me, o svar­biau­sia – pa­ vyks­ta per­teik­ti ener­gi­ją žiū­ro­vams ir jie mus ver­ti­na“, – guo­dė­si Kaš­to­ni­ nio cho­ro ge­ne­ro­lė. Be­je, jos pa­si­ro­dy­mą įver­ti­no ne tik žiū­ro­vai – „Cho­rų ka­rų“ kū­rė­ jams sa­vo su­si­ža­vė­ji­mą K.Ne­myc­ ko ir Vil­niaus kraš­to cho­ru iš­reiš­kė gar­sio­ji Rus­la­na, ku­ri su dai­na „Wild Dan­ces“ nu­ga­lė­jo „Eu­ro­vi­zi­jo­je“. Uk­rai­nie­čių dai­ni­nin­kė iš­reiš­kė no­ rą bend­ra­dar­biau­ti su K.Ne­myc­ko ir kar­tu įra­šy­ti nau­ją šios dai­nos ver­si­ ją, o „Cho­rų ka­rų“ kū­rė­jai sa­ko ieš­ ko­sian­tys ga­li­my­bių Rus­la­ną pasi­ kvies­ti į pro­jek­tą.

– Šia­me „Cho­rų ka­rų“ se­zo­ne Vil­nius tei­gia­mai mi­ni­mas kur kas daž­niau nei anks­čiau. Kaip ma­no­te, kuo pa­pir­ko­te žiū­ro­ vus? – Ma­tyt, sa­vo dai­na­vi­mu, cha­riz­ ma, nuo­šir­du­mu. Di­džiau­sias pliu­ sas – cho­ras su­si­rin­ko ne­rea­lus, tai darbš­tūs, ta­len­tin­gi žmo­nės. La­bai leng­va dirb­ti. Tik va, ko­mi­si­ją ne­la­ bai pa­per­ka­me.

– Kaip įver­ti­no­te ko­mi­si­jos kri­ ti­ką? Ar cho­ro na­riai bu­vo to­kiai pa­si­ruo­šę? – Kad juo­kin­ga kar­tais bu­vo ta kri­ ti­ka. Kaip ki­taip, jei į ko­mi­si­ją pa­ kvie­čia­mas žmo­gus, ku­ris ne tik kad ne­la­bai iš­ma­no apie mu­zi­ką, bet, man ro­dos, iš­vis nie­ko neiš­ma­no. Tas pa­ts lyg aš spor­to var­žy­bas ko­ men­tuo­čiau. Jei pa­sta­bas sa­ko kom­ pe­ten­tin­gas žmo­gus, įver­ti­ni kri­ti­ką – kai kal­ba ger­bia­mas maest­ro Vir­ gi­li­jus No­rei­ka, iš­ties no­ri­si klau­ sy­ti, steng­tis, tai­sy­ti. Bet kai pir­mi žo­džiai apie pa­si­ro­dy­mą yra „Wil­no na­še“, kri­ti­ką sun­ku priim­ti, – tai ne tik keis­ta, bet ir ne­gra­žu.

– Jus žei­džia sla­viš­ku­mo ak­cen­ ta­vi­mas? – Ži­no­ma, tru­pu­tį žei­džia. Prieš išei­ da­mi į sce­ną kas­kart su cho­ris­tais klau­sia­me vie­ni ki­tų, ar pa­si­ren­ gę kri­ti­kai. Gal toks ko­mi­si­jos dar­ bas – pri­si­ka­bin­ti prie ko nors. Su­ ku­ri dau­giau cho­reog­ra­fi­jos – bū­na per ma­žai vo­ka­lo, pa­ro­dai dau­giau vo­ka­lo – bū­na per ma­žai šo­kių. Ne­ rei­kia steng­tis įtik­ti, vis tiek kas nors bus blo­gai. Štai ne­pa­ti­ko mū­sų sti­ lius, pa­si­ro­dė­me ag­re­sy­vūs, bet tai tik nuo­mo­nė – prii­ma­me ją ir dir­ ba­me to­liau. Ga­liau­siai dai­nos pa­ va­di­ni­mas „Wild dan­ces“, tai­gi tik­ rai ne­ga­li­me pa­da­ry­ti sta­tiš­ko nu­me­ rio, pa­sto­vė­ti ir pa­plas­no­ti ran­ko­mis į vie­ną ar ki­tą pu­sę. La­bai no­rė­jau ją pri­sta­ty­ti – aš šią dai­ną at­lie­ku nuo 2004-ųjų, kai tik Rus­la­na su­da­ly­va­ vo „Eu­ro­vi­zi­jo­je“. Ma­ne ši dai­na tik­ rai „už­ve­ža“, ir sa­vo kon­cer­tuo­se tik­ rai ne­sto­viu. Tai ne ag­re­sy­vus, vul­ ga­rus, o cha­riz­ma­tiš­kas nu­me­ris – lau­ki­nis. Žiū­ro­vai tai ir su­pra­to.

– Ką jūs pa­ti pa­va­din­tu­mė­te vul­ ga­ru­mu? – Kai at­li­kė­jos ko­ne su apa­ti­niais dra­bu­žiais sce­no­je pa­si­ro­do. Ne­ma­ žai pa­vyz­džių ga­li bū­ti. Pats dai­na­ vi­mas ir­gi ga­li bū­ti vul­ga­rus.

to. Ko­dėl nie­kam ne­ky­la klau­si­mų ir pro­ble­mų, kai dai­nuo­ja­ma ang­liš­ kai? Taip at­ro­do ge­rai ir tei­sin­gai, o sla­vų kal­ba ne­priim­ti­na. Taip, klau­ sė, ar aš, bū­da­ma len­kai­tė, ne­bi­jo­ jau ei­ti su to­kiu kū­ri­niu. O ko man

Dai­nuo­ja­ me lie­tu­viš­ kai, pa­dai­ na­vo­me ir ang­liš­kai, o tai, kad vie­ ną kū­ri­nį pu­siau len­ kiš­kai at­li­ ko­me, yra nor­ma­lu. Esu len­kai­ tė ir ne­si­gė­ di­ju to.

– Ne pa­slap­tis, kad daž­niau­siai ko­men­ta­to­riams už­kliū­va­te dėl len­kiš­kos kil­mės, o čia dar vie­šai ir len­kiš­kai už­dai­na­vo­te. Rea­liai jau­čia­te ne­to­le­ran­ci­ją? – Iš­ties jau­čiu ne­to­le­ran­ci­ją dėl sa­ vo len­kiš­kos kil­mės, de­ja, kaip pa­si­ ro­dė, ir iš ko­mi­si­jos na­rių. Mes daug dai­nuo­ja­me lie­tu­viš­kai, pa­dai­na­vo­ me ir ang­liš­kai, o tai, kad vie­ną kū­ ri­nį pu­siau len­kiš­kai at­li­ko­me, yra nor­ma­lu. Esu len­kai­tė ir ne­si­gė­di­ju

bi­jo­ti? Kuo aš ki­to­kia? Kad na­mie šne­ku len­kiš­kai? Ar kvė­puo­ju sve­ti­ mu oru? Ar gat­vę kam nors pe­rė­jau? Ma­no cho­ris­tai įvai­rių tau­ty­bių, bet nie­ka­da ne­pa­si­gir­do ko­kių nors pa­ sta­bų į lie­tu­vių, ru­sų ar len­kų dar­ žą. Pas­ta­ruo­ju me­tu ta­po ko­ne po­ pu­lia­ru kal­bė­ti apie įtemp­tus tau­ tų san­ty­kius, bet ne­no­riu gi­lin­tis į po­li­ti­ką, tik pa­sa­ky­siu, kad įtam­ pa tarp tau­tų tik­rai nė­ra pa­pras­tų žmo­nių jaus­mas.

– O gy­ve­ni­me te­ko su­si­dur­ti su ne­pa­kan­tu­mu? – Bū­ta įvai­rių niuan­sė­lių, bet kol ne­si ži­no­mas, grei­čiau vis­kas nu­ blanks­ta. Ta­čiau anks­čiau, dar stu­dijų lai­kais, kai nu­va­žiuo­da­ vau į Len­ki­ją pa­kon­cer­tuo­ti ir ma­ nęs klaus­da­vo, ar ne­jau­čiu disk­ri­ mi­na­ci­jos, vi­sad tvir­tai at­sa­ky­da­ vau – vi­siš­kai ne, gy­ve­nu pui­kiai, tu­riu daug lie­tu­vių drau­gų. La­biau ne­pa­kan­tu­mas iš­ryš­kė­ja pra­dė­jus ak­ty­viai reikš­tis vi­suo­me­nė­je, kon­ cer­tuo­ti – gal iš kie­no nors duo­ną ati­mu. Bet rei­kia at­si­ri­bo­ti nuo to ir nuo­šir­džiai dirb­ti sa­vo dar­bą. O mu­zi­ka tu­ri vie­ną kal­bą. – Ko­kio­mis dar kal­bo­mis už­dai­ nuo­si­te? – Pa­gy­ven­sim – pa­ma­ty­sim. Mėgs­tu kal­bas, tai gal dar ko­kia ki­ta ir už­ dai­nuo­siu.

– Pa­ti sa­ve lai­ko­te to­le­ran­tiš­ka ki­tos tau­tos, ra­sės, ti­kė­ji­mo ir ap­skri­tai ki­to­kiems žmo­nėms? – Taip, esu to­le­ran­tiš­ka. Per­nai Sta­ no cho­ras, ku­ria­me da­ly­va­vau, bu­vo iš­ties įvai­rus – nuo tau­ty­bių iki ti­ kė­ji­mo, ir, ro­dos, bū­tent tuo­met tu­ rė­jo dau­giau dis­ku­si­jų už­vir­ti. Man tai taip pat bu­vo rea­lus iš­ban­dy­mas. Aš ti­kiu Die­vą, jie – Bu­dą ar Ala­chą, ir tai yra kiek­vie­no tei­sė. Ko­dėl to ne­to­le­ruo­ti? Ži­no­ma, paaug­lys­tė­je vis­kas ki­taip at­ro­do, puo­li sa­vo tie­ sų įro­di­nė­ti, o su pa­tir­ti­mi, am­žiu­ mi ir iš­min­tis atei­na, ki­taip skir­ty­ bes ver­ti­ni.

„Cho­rų ka­rai“ –

sek­ma­die­niais 19.30 val. per TV3.


8 Šo­kė­jos kar­je­ra

Jauskis patogiai. Rask, kas patinka! And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

LNK orų pra­ne­šė­ja Ka­ro­li­na Liu­kai­ty­tė sieks ke­lia­la­pio į pa­sau­lio ir Eu­ro­pos šo­kių čem­pio­na­tus. LNK pro­ jek­te „Kvie­čiu šok­ti“ su Dai­niu­mi Dim­ša lai­mė­ju­si ant­rą vie­tą mer­gi­na ke­ti­na tęs­ti šo­kė­jos kar­je­rą. Jau ki­tą šeš­ta­die­nį po­ra da­ly­vaus Lie­tu­vos show dan­ce čem­pio­na­te, ku­rio pir­mų­jų vie­ tų nu­ga­lė­to­jai gaus ke­lia­la­pius į pa­sau­lio ir Eu­ro­pos show dan­ ce čem­pio­na­tus. Čem­pio­na­te ža­da da­ly­vau­ti apie 500 šo­kė­ jų, jie rung­sis skir­tin­go­se ka­te­go­ri­jo­se. Vie­na­me anks­čiau vy­ ku­sia­me čem­pio­na­te Ka­ro­li­na su Dai­niu­mi bu­vo ant­ri. Da­bar sieks pa­ge­rin­ti re­zul­ta­tus. LNK orų mer­gai­tė pa­si­ry­žo rung­tis ne tik po­rų ka­te­go­ri­jo­je, bet ir šok­ti so­lo rung­ty­je.

Stebuklingi kny­gų pa­sau­lio

Ket­vir­ta­die­nį sos­ti­nės ir vi­sos Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą pra­skaid­ri­nu­si ir vi­są sa­vait­ga­lį šur­mu­liuo­sian­ti 13-oji Vil­ niaus kny­gų mu­gė pri­sta­to­ma šū­kiu „At­versk pa­sau­lį“. Sa­vo pa­sau­lio kam­pe­lį čia pri­sta­to ir gau­sus bū­rys te­le­vi­zi­jos bei ra­di­jo lai­dų ve­dė­jų. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Ant­rus me­tus iš ei­lės kny­gų mu­gė­ je įsi­kū­rė na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­ jo stu­di­ja, kur ve­da­mos TV ir ra­di­jo lai­dos, ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai su my­ li­mais ve­dė­jais, dis­ku­si­jos. Vil­niaus kny­gų mu­gė­je, ku­ri šie­met yra ir Bal­ ti­jos ša­lių kny­gų mu­gė, nau­jau­sius sa­vo kū­ri­nius pri­sta­to ne vie­nas TV žiū­ro­vams ži­no­mas žmo­gus. Ką no­ rė­jo at­skleis­ti sa­vo kny­go­se, kaip ir ko­dėl jas ra­šė, jie ža­dė­jo pa­pa­sa­ko­ti mu­gės lan­ky­to­jams spe­cia­liuo­se su­ si­ti­ki­muo­se, o ke­le­tas kū­ri­nius pri­ sta­tan­čių lai­dų ve­dė­jų su „TV die­na“ pa­si­da­li­jo min­ti­mis apie sa­vo pa­čių at­ras­tą kny­gų pa­sau­lį.

is­to­ri­nės, biog­ra­fi­nės kny­gos, ku­rias ne kar­tą iš nau­jo ga­li skai­ty­ti. Kny­gų ap­skri­tai per­ku ne­ma­žai. Vie­nas kam­ba­rys vi­sas skir­tas bib­lio­ te­kai, bet len­ty­nos jau pil­nos, ir da­bar kny­gas krau­na­me ant grin­dų tai šen, tai ten. Mū­sų su vy­ru po­mė­giai ga­na skir­tin­gi – jis la­biau ren­ka kny­gas apie me­nus, ar­chi­tek­tū­rą, o aš – sa­vų au­to­ rių. Kny­gas skai­tau, aiš­ku, lie­tu­viš­kai. Ru­siš­kai sun­ku skai­ty­ti, nes pa­ra­šy­ta ki­ri­li­ca, tai ang­liš­kai net leng­viau. Ka­dan­gi iš­vis ne­su kom­piu­te­rio naudo­to­ja, tai ir elekt­ro­ni­nių kny­gų ne­mėgs­tu. Nors ga­lė­tų taip nu­tik­ti, kad jos iš­vys po­pie­ri­nes kny­gas, bet ne­ti­kiu tuo dėl pa­pras­tos prie­žas­ties – juk žmo­gui pa­tin­ka jau­kiai sė­dint prie ži­di­nio ar ki­tur at­si­ver­ti kny­gą. Be to, kal­bė­ta ir apie teat­ro iš­ny­ki­mą at­si­ra­dus ki­nui, apie be­gar­sį ki­ną, kai at­si­ra­do gar­si­nis, kai te­le­vi­zi­ja at­si­ra­ do, kal­bė­ta, kad nei ki­no, nei teat­ro ne­liks. Bet vis­kas su­ran­da sa­vo vie­tą.

Edi­ta Mil­da­žy­tė LTV lai­dų „Bė­dų tur­gus“, „Eu­ro­pos vi­du­ry“ kū­rė­ja, kny­gos „Pa­si­ma­ty­ mas su Lie­tu­va“ au­to­rė

La­bai daug ir la­bai daug ką skai­tau. Esu pri­klau­so­ma nuo skai­ty­mo. K.Sa­ ba­liaus­kai­tės „Sil­va Re­rum“ – tai jau hi­tas, tur­būt pir­ma bu­vau, pra­dė­ju­si regz­ti, kad jai reik­tų skir­ti Jur­gos Iva­ naus­kai­tės pre­mi­ją. Iš lie­tu­vių pa­tin­ ka Ri­čar­das Ga­ve­lis. Da­bar gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros be­veik ne­skai­tau, pa­tin­ka

Pa­mi­ra Gal­kon­tai­tė LTV lai­dos „Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba“ ve­dė­ja, kny­gos „At­leisk. Pas­merk­ta po­pu­lia­ru­mui“ au­to­rė

Esu iš kny­gų pir­kė­jų – daug jų per­ ku. Ži­no­ma, nė­ra kur jų lai­ky­ti, kar­

tais da­lį, skai­to­mų leng­viau, ten­ka iš­ vež­ti į kai­mą poil­sio skai­ti­niams. Yra kny­gų, ku­rias per­skai­tai ke­lis kar­tus ir no­ri tu­rė­ti ša­lia. Pa­vyz­džiui, nu­si­ pir­kau, skai­čiau ir bran­gi­nau Gab­rie­ lio Garc­íos-Márque­zo ro­ma­ną „Mei­lė cho­le­ros me­tu“, bet jis din­go – kaž­ kam da­viau pa­skai­ty­ti ir man jo ne­ grą­ži­no. Da­bar lau­kiu, ka­da bū­siu kny­gy­ne ir vėl ją nu­si­pirk­siu. Man taip pa­tin­ka šis kū­ri­nys, kad neuž­te­ ko jį tik per­skai­ty­ti – no­riu jį tu­rė­ti, no­riu prie jo su­grįž­ti, dar kar­tą per­ skai­ty­ti. Apsk­ri­tai man la­bai pa­tin­ka G.Garc­ía-Márque­zas, tu­riu vi­sas jo kny­gas, Joh­no Ir­vin­go ir­gi vi­sas kny­

Elekt­ro­ni­nių kny­gų ne­su skai­čiu­si, man tai vi­siš­kai ne­pat­rauk­lus ir ne­ vi­lio­jan­tis da­ly­kas. Gal jos pa­trauk­ les­nės žmo­nėms, ku­rie ma­žai dir­ba kom­piu­te­riu. Ka­dan­gi man kom­piu­ te­ris – nuo­la­ti­nė dar­bo prie­mo­nė, tai no­ri­si nuo jo pa­bėg­ti. Anks­čiau dar pa­žiū­rė­da­vau fil­mą per kom­piu­te­ rį, bet da­bar tai – joks ma­lo­nu­mas. Kny­gą ga­li pa­siim­ti, įsi­tai­sy­ti bet kur, esi ne­prik­lau­so­mas nuo elekt­ros tie­ ki­mo, ga­li už­si­ra­šy­ti ką nors, kas pa­ tin­ka, ga­li tie­siog gar­siai pa­kar­to­ti.

prie lo­vos vi­sad gu­li vie­na dvi kny­gos. Da­bar stu­di­juo­ju, tai­gi skai­ty­mas yra kaip ir bū­ti­ny­bė, bet ap­skri­tai tai pa­ va­din­čiau poil­siu. At­si­sė­di kur nors su kny­ga ir ke­liau­ji į ki­tą pa­sau­lį. Kal­bant apie elekt­ro­ni­nes ir po­pie­ ri­nes kny­gas, ti­kiuo­si, kad abe­jos ras sa­vo vie­tą ir gy­vuos vie­nos ša­lia ki­ tų. Elekt­ro­ni­nės kny­gos pa­to­gios, bet man pa­tin­ka jaus­mas, kai lai­kai kny­ gą ran­ko­se, ver­ti jos pus­la­pius. Man pa­tin­ka bū­tent šis ri­tua­las.

Popierinės knygos liks bibliotekose, kelios namuose, lentynose – kaip praeities reliktas. Nors manęs tai nedžiugina. gas tu­riu. Mėgs­tu Ro­mai­ną Ga­ry, bet ne­su vi­sos jo kū­ry­bos per­skai­čiu­si ir ne­tu­riu vi­sų kny­gų. Kal­bant apie lie­ tu­vių au­to­rius, kaž­ka­da va­žiuo­da­ma į kai­mą, pa­siė­miau Kris­ti­nos Sa­ba­ liaus­kai­tės „Sil­vą Re­rum“, gal­vo­jau, pa­žiū­rė­siu, kas čia per be­stse­le­ris. Apie is­to­ri­nį ro­ma­ną gal­vo­jau skep­ tiš­kai, klau­siau sa­vęs, ar man bus įdo­mu. Bet kai skai­čiau pir­mą da­lį, ne­ga­lė­jau at­si­trauk­ti, gai­la bu­vo, kad jau per­skai­čiau, ir lau­kiau pro­gos iš­ va­žiuo­ti iš kai­mo ir lėk­ti į kny­gy­ną nu­si­pirk­ti ant­ros da­lies. Kny­gas ori­gi­na­lo kal­ba skai­tau ru­ siš­kai ir len­kiš­kai, o ang­liš­kai su­dė­ tin­ga. Tu­riu vi­sus Fio­do­ro Dos­to­jevs­ kio raš­tus, Le­vo Tols­to­jaus kny­gas, ką ir kal­bė­ti apie ru­sų poe­zi­ją, tik­rai ne­ ga­lė­čiau jų skai­ty­ti lie­tu­viš­kai. Ma­ ne er­zi­na var­do, tė­va­var­džio ver­ti­ nys, er­zi­na fra­zės, kai ži­nai, kaip jos ru­siš­kai pa­sa­ky­tos.

Eri­ca Jen­nings Dai­ni­nin­kė, LNK pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas“ mo­ky­to­ja, kny­gos „Ma­no gy­vū­nai. My ani­mals“ au­to­rė

Skai­tau įvai­riau­sio žan­ro kny­gas: nuo kla­si­kos iki fan­tas­ti­kos. Ma­no mėgs­ta­ miau­sia vi­sų lai­kų kny­ga yra bri­tų ra­ šy­to­jos Emi­ly Brontë ro­ma­nas „Vėt­rų kal­nas“. Kai per­skai­čiau šią kny­gą pir­ mą kar­tą, man te­bu­vo maž­daug dvy­ li­ka me­tų, pa­skui iš nau­jo ją skai­čiau dar dau­gy­bę kar­tų. Re­gu­lia­riai skai­ ty­ti pra­dė­jau sep­ty­ne­rių ir per sa­vai­ tę per­skai­ty­da­vau po ke­lias kny­gas iš vie­tos bib­lio­te­kos. Da­bar skai­ty­ti tu­ riu kur kas ma­žiau lai­ko, bet pa­pras­tai

Egi­di­jus Knis­pe­lis LNK lai­dos „24 va­lan­dos“ ve­dė­jas, kny­gos „Įvy­kiai, su­krė­tę Lie­tu­vą“ au­to­rius

Ži­nau, kad kny­gų mu­gė­je pirk­siu ne vie­ną kny­gą. Mėgs­ta­mų au­to­rių ne­ pra­dė­siu var­dy­ti, nes bū­tų ne­tei­sin­ ga vie­nus pa­mi­nė­jus ki­tus nu­ty­lė­ti. Pas­ta­ruo­ju me­tu dau­giau skai­tau do­ ku­men­ti­nės li­te­ra­tū­ros nei gro­ži­nės, nors tik­rai ne­nus­to­jau ja ža­vė­tis. Tie­ siog da­bar la­biau įti­ki­na ir man la­biau im­po­nuo­ja kny­gos, pa­ra­šy­tos rea­lių įvy­kių pa­grin­du. Esu pa­mi­šęs dėl ki­ no fil­mų, ir to­kių, ku­riuos ga­liu žiū­rė­ ti n kar­tų, yra ne­ma­žai, bet pri­si­me­nu ir tuos lai­kus, kai prie lo­vos gu­lė­da­


9

„Scan­pix“ nuo­tr.

Nuo­sa­vas ka­na­las

Fes­ti­va­lis fes­ti­va­ly­je

Hip­ho­po žvaigž­dė Did­dy, ku­rio tik­ra­sis var­das Sea­ nas Comb­sas, šią sa­vai­tę pa­skel­bė apie sa­vo ke­ti­ni­mus pa­leis­ ti nau­ją mu­zi­ki­nį TV ka­na­lą. „Re­volt“ pa­va­din­ta­me ka­na­le bus trans­liuo­ja­mi ne tik mu­zi­kos kli­pai ir mu­zi­kos pa­sau­lio nau­jie­ nos, bet ir ne­nut­rūks­ta­mi po­kal­biai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Be cen­zū­ros, pa­pras­tas, su­tei­kian­tis ga­li­my­bę pa­si­ro­dy­ti jau­niems mu­zi­kan­tams, af­roa­me­ri­kie­tiš­kas – taip api­bū­di­na­mas Did­ dy ka­na­las. Ar jis pa­ts ro­dy­sis sa­vo ka­na­le, ne­ži­nia. Ne­dau­gžo­ džiau­da­mas dai­ni­nin­kas pri­dū­rė, kad šią mu­zi­ki­nę bom­bą ti­ki­si pa­leis­ti gruo­džio 12 d. Ka­na­lą trans­liuos „Com­cast“ – di­džiau­ sia JAV ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų tei­kė­ja.

„Via­sat“ te­le­vi­z i­jos ren­gia­mas ko­me­di­jų fes­ti­va­ lis šie­met vėl kvies įver­tin­ti sa­vo hu­mo­ro jaus­mą, tik su­si­jun­ gęs su vy­res­niuo­ju bro­liu – „Ki­no pa­va­sa­riu“. „Via­sat“ ko­me­ di­jų fes­ti­va­lis pa­siū­lys dau­giau nei 10 sma­gių juos­tų. Vie­na di­ džiau­sių do­va­nų žiū­ro­vams – „Auk­si­niam gaub­liui“ no­mi­nuo­ tas ir Ai­ri­jo­je ge­riau­siu 2011-ųjų fil­mu pri­pa­žin­tas „Ser­gė­to­ jas“ (nuo­tr.). Ant­ro­ji nau­jie­na – San Se­bas­ti­ja­no ki­no fes­ti­va­ lį už­da­riu­si, To­ki­jo fes­ti­va­ly­je pa­grin­di­nį pri­zą lai­mė­ju­si pran­ cū­zų juos­ta „Ne­lie­čia­mie­ji“, ku­ri Pran­cū­zi­jo­je ta­po me­tų lan­ ko­miau­sia ir ap­len­kė net „Įsi­kū­ni­ji­mą“. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie šiuos ir ki­tus fil­mus – ko­me­di­ju­fes­ti­va­lis.lt.

at­ra­di­mai vo ke­le­tas kny­gų, ku­rias ga­lė­da­vai bet kur at­si­ver­tęs pa­skai­ty­ti kaip Šven­tą Raš­tą. Pas­ku­ti­niais mo­kyk­los me­tais tai bu­vo Jac­ko Ke­roua­co „Ke­ly­je“, Je­ ro­me’as Da­vi­das Sa­lin­ge­ris, Al­bert’as Ca­mus, Fio­do­ras Dos­to­jevs­kis. Ru­sų au­to­rius sten­giuo­si skai­ty­ti ru­siš­kai, ki­tas kny­gas – lie­tu­viš­kai, kad ne­rei­kė­tų varg­ti. Tie­sa, džiau­ giuo­si per­skai­tęs daug vie­no mėgs­ ta­mo sa­vo au­to­riaus Kur­to Von­ne­gu­ to kny­gų ori­gi­na­lo kal­ba. Jos pui­kiai pa­dė­jo ir mo­kan­tis kal­bos. O elekt­ro­ni­nės kny­gos – įpra­ti­ mo rei­ka­las. Juk kai ku­rie poe­tai taip pat neį­si­vaiz­da­vo, kad ga­li ra­šy­ti ki­ taip nei ant po­pie­riaus la­po – pri­sė­ dę prie kom­piu­te­rių. Tie­sa, man ir­gi ma­lo­niau teks­tą ra­šy­ti ran­ka, o vė­ liau jį per­kel­ti į kom­piu­te­rį. Bet tai tik pri­pra­ti­mas. Man mie­liau ir skai­ty­ti pa­pras­tas kny­gas, šiugž­den­ti po­pie­ rių, bet gal ir ateis die­na, kai sa­ky­ siu, kam len­ty­nas per­krau­ti, jei daž­ niau­siai kny­gą skai­tai vie­ną kar­tą, ir ver­čiau tie­siog kom­piu­te­ry­je at­si­da­ ry­ti. Pa­tin­ka elekt­ro­ni­nės kny­gos ar ne – ki­tas klau­si­mas, bet kad jos ga­ li pa­keis­ti po­pie­ri­nes, ti­kiu. Po­pie­ri­ nės kny­gos liks bib­lio­te­ko­se, ke­lios na­muo­se, len­ty­no­se – kaip praei­ties re­lik­tas. Nors ma­nęs tai ne­džiu­gi­na, ma­nau, rea­ly­bė, gy­ve­ni­mas sa­vo pa­ dik­tuos, ir po ke­lių de­šim­čių me­tų po­pie­ri­nių kny­gų po­rei­kis su­ma­žės.

Ber­na­de­ta Lu­ko­šiū­tė Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja, dik­to­rė, kny­gos „Kai ša­lia Te­ta Be­ ta“ au­to­rė

Kny­gų mu­gė yra ma­no my­li­miau­ sias ren­gi­nys. Man pa­tin­ka pa­ti at­ mos­fe­ra, pa­t in­ka bū­t i tarp kny­ gų. Sun­ku iš­skir­ti, ko­kias kny­gas mėgs­tu. Man pa­tin­ka skan­di­na­vų li­te­ra­tū­ ra, lie­tu­vių au­to­riai ir daug daug kas. Na­mams per­ku ma­žiau gro­ži­nės li­ te­ra­tū­ros, ne­bent anū­kei – kla­si­ki­nę vai­kų li­te­ra­tū­rą: ir Vy­tau­to V.Lands­ ber­gio, ir Vio­le­tos Pal­čins­kai­tės, ir Kęs­tu­čio Kas­pa­ra­vi­čiaus, ir Al­gi­ man­to Zur­bos. O kur dar Ka­zys Sa­ja ir nuo­sta­bi, ne­pa­mirš­ta­ma jo apy­sa­ ka „Ei, slėp­ki­tės!“.

Elekt­ro­ni­nės kny­gos pa­to­gios, bet man pa­tin­ka jaus­mas, kai lai­kai kny­gą ran­ko­ se, ver­ti jos pus­la­ pius. Man pa­tin­ka bū­tent šis ri­tua­las.

Poe­zi­ją skai­tau pe­rio­diš­kai. Man pa­tin­ka Mar­ce­li­jus Mar­ti­nai­tis, ir Vy­tau­tas Ma­čer­nis, ir Hen­ri­kas Ra­ daus­kas, ir Ma­ri­na Cve­ta­je­va, ir Jo­ nas Ais­tis, ir Ai­das Mar­čė­nas, iš jau­ nų­jų – Min­dau­gas Nas­ta­ra­vi­čius. Ga­lė­čiau var­dy­ti ir var­dy­ti. Man tie­siog pa­tin­ka skai­ty­ti. Pa­tin­ka moks­li­niai dar­bai – Aud­ro­nės Gir­ dzi­jaus­kai­tės, Ire­nos Alek­sai­tės ir kt. Ori­gi­na­lo kal­ba ga­liu skai­ty­ti tik ru­siš­kai, vo­kiš­kai tu­rė­čiau skai­ty­ti su žo­dy­nu, o ang­liš­kai ne­mo­ku. Ne­se­niai ant­rą kar­tą per­skai­čiau Iris Mur­doch ro­ma­ną „Jū­ra, jū­ra...“, pir­mą kar­tą skai­čiau gal prieš tris­de­ šimt me­tų. Pri­si­mi­niau, ko­kį įspū­dį ta kny­ga pa­li­ko anuo­met, ir dar­kart ją per­skai­čiau – įspū­dį pa­li­ko tik­rai ne ma­žes­nį. Sun­ku pa­ti­kė­ti, kad po­pie­ri­nės kny­gos iš­nyks. Kai at­si­ra­do te­le­vi­zi­ ja, sa­ky­ta, kad ki­nas, teat­ras iš­nyks, bet neat­ro­do, kad taip nu­tik­tų. Tik­rai ne­su vie­nin­te­lė, ku­riai pa­ tin­ka skai­ty­ti po­pie­ri­nes kny­gas. Ir kal­bė­ti apie jas ga­liu be ga­lo be kraš­ to – to­dėl kvie­čiu vi­sus į Vai­kų sce­ ną kny­gų mu­gė­je šeš­ta­die­nį.

Kad­ras iš fil­mo

DVD nau­jie­nos „30 mi­nu­čių ar ma­žiau“ („30: Mi­nu­tes or Less“)

rek­la­mi­nis anon­sas bu­vo įdo­mes­nis už pa­tį fil­mą. Ni­kas (jį vai­di­na jau­nas ak­to­rius J.Ei­sen­ber­gas, ku­ris mi­li­jo­

nams jau­nų žmo­nių aso­ci­juo­ja­si su „Fa­ce­boo­ko“ iš­ra­dė­ju Mar­ku Zuc­ker­ber­gu, su­vai­din­tu fil­me „So­cia­ li­nis tink­las“) yra ne­di­de­lio mies­te­lio pi­cų iš­ve­žio­to­jas. Jo kas­die­niš­kas gy­ ve­ni­mas pa­si­kei­čia, kai vai­ki­nas su­ si­du­ria su dviem nu­si­kal­tė­liais, ku­rie pa­gro­bia Ni­ką ir pri­ver­čia jį api­plėš­ ti ban­ką. Ga­vęs pa­siū­ly­mą, ku­rio neį­ma­ no­ma at­si­sa­ky­ti, Ni­kas į kom­pa­ni­ ją pa­si­kvie­čia ge­riau­sią drau­gą Če­tą. Drau­ge juo­du tu­ri ap­gau­ti nu­si­kal­ tė­lius, iš­neš­ti svei­ką kai­lį, ne­pak­liū­ ti į po­li­ci­nin­kų ran­kas ir pa­ga­liau iš­ siaiš­kin­ti tar­pu­sa­vio san­ty­kius, ku­rie nė­ra to­kie jau pa­pras­ti. Ir vis­ką rei­kia pa­da­ry­ti per la­bai trum­pą lai­ką. Keis­ta, bet be­ga­lę juo­kin­gų si­tua­ ci­jų ža­dan­tis siu­že­tas per­teik­tas itin nuo­bo­džiai. Už­tai bu­ko hu­mo­ro ir vul­ga­rių keiks­mų, kaip da­bar įpras­ ta, – nors ve­ži­mu vežk.

To­dėl nė­ra ko ste­bė­tis, kad to­ kios ma­s i­n ės pro­d uk­c i­jos te­m os yra mei­lė ir šei­mos pro­ble­mos. Vi­

sai kaip mek­si­kie­tiš­kuo­se se­ria­luo­ se, tik jų veiks­mas su­si­jęs su Ru­si­ jos rea­li­jo­mis ir he­ro­jų var­dai au­siai mie­les­ni. Veiks­mo se­ria­las „Tik tu“ nė­ra nei ge­res­nis, nei blo­ges­nis už ki­ tus. Mums jis ga­li bū­ti įdo­mus tik dėl to, kad pa­grin­di­nį vaid­me­nį čia at­lie­ka Mask­vos ki­no vers­le ge­rai įsi­tvir­ti­nu­si A.Dit­kovs­ky­tė. Ji vai­ di­na Ol­gą Beg­lo­vą, ku­ri my­li Di­mą Kap­ra­no­vą ir ren­gia­si ves­tu­vėms. Tiks­liau sa­kant, pa­ti mer­gi­na dar abe­jo­ja, ar jai ver­ta už Di­mos te­kė­ti. O štai jos tė­vas įsi­ti­ki­nęs, kad to­ kio šan­so pra­leis­ti ne­ga­li­ma. Duk­ ters ve­dy­bo­mis tė­tu­šis ti­ki­si sau­giai pa­rams­ty­ti sa­vo pa­šli­ju­sius fi­nan­ si­nius rei­ka­lus. Kai iki ves­tu­vių lie­ka ne­daug die­ nų, Ol­ga su­si­pa­žįs­ta su And­re­ju­mi Za­cha­ro­vu. Kad ga­lė­tų bū­ti kar­tu, jai rei­kės mes­ti sa­vo šei­mą, o jam – bėg­ti iš ka­lė­ji­mo.

Ko­me­di­ja. JAV, 2011 m. Rež. Ru­be­ nas Fleis­che­ris. Vai­di­na Jes­se Ei­ sen­ber­gas, Dan­ny Mc Bri­de’as, Nic­ kas Sward­so­nas, Dils­had Vad­sa­ria. DVD: „Vi­deop­la­net“. 19,99 Lt.

Tai dar vie­na ko­me­di­ja, ku­ri di­ džiuo­siuo­se ek­ra­nuo­se ne­pa­si­ro­dė. Sun­ku pa­sa­ky­ti, ko­dėl. „30 mi­nu­čių ar ma­žiau“ tik­rai nė­ra kvai­les­nis fil­ mas už tuos, ku­rie vis­gi mus pa­sie­ kia. Tik­riau­siai at­sa­ky­mas į klau­si­ mą „Bū­ti ar ne­bū­ti?“ pri­klau­so nuo as­m e­n i­n ės pla­t in­to­j ų nuo­m o­n ės apie fil­mą. Ži­no­ma, nuo­sto­lio dėl to, kad ši ko­me­di­ja iš­leis­ta tik DVD for­ma­tu, nė­ra jo­kio. Kas no­rės, tas ją su­si­ras ir pa­si­žiū­rės, kad dar sy­kį įsi­ti­kin­tų, jog „Tik tu“ („Только ты“)

Veiks­mo se­ria­las. Ru­si­ja, 2011 m. Rež. Alio­na Se­mio­no­va. Vai­di­ na Ag­nė Dit­kovs­ky­tė, Vla­di­mi­ras Jag­ly­čius, Alek­sand­ras Tiu­ti­nas, Tat­ja­na Liu­ta­je­va. DVD: „Vi­deo­li­ ne“. 14,99 Lt.

Ru­si­jo­je da­bar per TV pa­ma­ty­ti ko­ kią nors Lo­ty­nų Ame­ri­kos te­le­no­ve­lę ne­leng­va – vi­sur su­ka­si tik sa­vos ga­ my­bos se­ria­lai. Daž­niau­siai jie bū­na ke­tu­rių ti­pų – ru­sų li­te­ra­tū­ros kla­si­ kos ek­ra­ni­za­ci­jos (to­kie įdo­miau­si), apie ban­di­tus ir men­tus (to­kių dau­ giau­sia), apie ka­rą (to­kių pa­sta­ruo­ju me­tu itin pa­dau­gė­jo) ir tie­siog apie gy­ve­ni­mą. Pas­ta­rie­ji TV tink­le­lius daž­niau­siai už­pil­do die­no­mis ir skir­ ti na­mų šei­mi­nin­kėms, ku­rios, kaip įpras­ta, yra šio „mui­lo“ var­to­to­jos. „Ar­ti­mos švie­sos“

Dra­ma. Lie­tu­va, Vo­kie­ti­ja, 2009 m. Rež. Ig­nas Miš­ki­nis. Vai­di­na Dai­ nius Ga­ve­no­nis, Ju­lia Ma­ria Köh­ ler, Jo­nas An­ta­nė­lis, Ki­ri­las Glu­ša­ je­vas. DVD: „Prior“. 16,99 Lt.

2006-ųjų pra­džio­je Lie­tu­vos ži­ niask­lai­da triukš­min­gai in­for­ma­ vo, kad sep­ty­ni ne­prik­lau­so­mais sa­ve pa­va­di­nę jau­ni lie­tu­vių re­ži­ sie­riai pa­skel­bė Ki­no ma­ni­fes­tą. Anot au­to­rių, jų maiš­tin­ga pro­gra­ ma „gi­mė iš chao­so, de­ma­go­gi­jos ir ba­na­lu­mo, ku­riuo­se skęs­ta šių die­ nų lie­tu­viš­kas ki­nas“. Čia pat bu­ vo skel­bia­mas nuo­spren­dis: „Ki­no bank­ro­tas – ob­jek­ty­vus lie­tu­viš­kos ki­no kul­tū­ros fak­tas.“ O vil­tis iš­gel­ bė­ti lie­tu­vių ki­ną tik vie­na – ma­ni­ fes­to au­to­riai pa­ža­dė­jo „pri­siim­ti

at­sa­ko­my­bę už Lie­tu­vos ki­no atei­ tį ir per tre­jus me­tus su­kur­ti de­šimt pil­na­met­ra­žių vai­dy­bi­nių fil­mų, ku­

rie leis lie­tu­viš­kam ki­nui iš­si­verž­ti iš stag­na­ci­jos“. Kaip pir­mą­jį „vie­šos lie­tu­viš­ko ki­ no iš­si­lais­vi­ni­mo ak­ci­jos“ ma­ni­fes­to vai­sių au­to­riai įvar­di­jo fil­mą „Di­rin­ gas“, ku­ria­me re­ži­sie­rius I.Miš­ki­ nis ry­žo­si su hu­mo­ru paaiš­kin­ti, kas bend­ra tarp šou vers­lo ir po­li­ti­kos. Tai bu­vo pir­mas ir vie­nin­te­lis gar­ siai dek­la­ruo­tos pro­gra­mos fil­mas, lie­tu­viš­ko ki­no jis tik­rai neiš­gel­bė­ jo. Pa­na­šų re­zul­ta­tą pa­sie­kė ir ki­tas I.Miš­ki­nio fil­mas „Ar­ti­mos švie­sos“, nors jis jau bu­vo ku­ria­mas drau­ge su vo­kie­čiais. Ta­das ir Lau­ra se­niai su­si­tuo­kę, bet jų san­ty­kiai jau vir­to tik for­ma­lu­ mu. Kar­tą Ta­das at­si­tik­ti­nai su­tin­ka sa­vo bu­vu­sį bend­rak­la­sį. Li­nas ka­ dai­se emig­ra­vo iš ša­lies, o da­bar yra grį­žęs ato­sto­gų. Li­nas pa­siū­lo pa­si­ bas­ty­ti po nak­ti­nį mies­tą. Pa­rengė Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas


10 šeštadienis 20.50 NTV mir

21.30 LNK

„Aferistė“ („Аферистка“)

„Kietas faras“ („Hot Fuzz“)

Melodrama. Rusija, 2010 m. Rež. Aleksandras Kuliaminas, Ivanas Savenkovas. Vaidina Anatolijus Kuznecovas, Irina Alfiorova, Marina Kudelinskaja, Ana Nevskaja.

Komedija. D.Britanija, JAV, Prancūzija, 2007 m. Rež. Edgaras Wrightas. Vaidina Simonas Peggas, Martinas Freemanas, Nickas Frostas, Billas Nighy, Robertas Popperis.

Tai dar viena serialo „Seniai“ istorija. Tapęs pensininku garsus kino režisierius Glebas Krylovas gyvena dideliame bute Maskvos centre kamuojamas vienatvės. Jį kartais lanko tik dukra Olga, kuri turi verslą Ispanijoje. Staiga Krylovo gyvenime atsiranda moteris, vardu Vera, kuri teigia esanti tikra jo dukra.

Seržantas Nikolas Andželas – pavyzdingas policininkas. Nenuostabu, jog Nikolo bendradarbiai padaro viską, kad iš bendro konteksto iškrintantis kolega kuo greičiau būtų komandiruotas iš Londono į mažą miestelį Sandfordą. Paprasčiau kalbant, į tikrą provincijos skylę.

Lietuviškos 8.15 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 8.30 Gim­to­ji že­mė. 9.00 „Ta­ra Dan­kan“. 9.25 „Dže­ro­ni­mas“ (5). 9.50 „Aviu­kas Šo­nas“. 10.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 10.30 Pul­sas. 11.00 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. 12.00 Du­rys at­si­da­ro. 12.30 „Mu­zie­jų sau­gyk­lų pas­lap­tys“ (8). 13.00 „Val­gy­mo me­nas“ (8). 13.30 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma. 14.00 Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių dai­nų TV kon­kur­sas „Dai­nų dai­ne­lė 2012“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 16.00 Ži­nios (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 16.05 Orai. 16.10 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas. 18.30 De­tek­ty­vo meist­rai. „Fros­to pri­si­lie­ti­mas“ (N-7). 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.50 Spor­tas. 20.55 Orai. 21.00 „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so na­cio­na­li­nė at­ran­ka. 23.30 Dra­ma „Ho­vards En­das“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ja­po­ni­ja, 1992 m.) (N-7).

6.30 „Pin­kis, El­mi­ra ir Ma­kau­lė“ (3). 6.55 „Kau­kė“. 7.20 „Las­lo sto­vyk­la“. 7.45 „Bur­ti­nin­kai“. 8.10 „Be­nas Te­nas“. 8.35 „Žmo­gus vo­ras“. 9.00 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 9.30 Gi­rių ho­ri­zon­tai. 10.00 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja 4. Ci­vi­liai pat­ru­liai“ (JAV, 1987 m.). 11.40 Ko­me­di­ja „Dei­vas“ (JAV, 1993 m. ) (N-7). 13.55 Būk ma­no mei­le! (N-7) (k). 14.55 „Šir­dies bal­sas“. 15.54 Ki­to­kie? 16.00 „Šir­dies bal­sas“. 17.00 Va­lan­da su Rū­ta (k). 18.45 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.00 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va. 21.30 Ko­me­di­ja „Kie­tas fa­ras“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, Pran­cū­zi­ja, 2007 m.) (N-14). 0.05 Veiks­mo ko­me­di­ja „Tan­go ir Ke­šas“ (JAV, 1989 m.) (N-7).

6.45 Tele­par­duo­tu­vė. 7.00 „Per­la“. 7.30 „Ka­ta­šu­nis“. 8.00 „Ba­ku­ga­nas“. 8.30 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 9.00 Ke­tur­ko­jis šou. 9.30 Ma­my­čių klu­bas. 10.00 „Ro­bin­zo­nas Kru­zas“. 11.00 Ko­me­di­ja „Dak­ta­ras Do­lit­lis 3“ (JAV, 2006 m.). 12.50 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (JAV, 2008 m.). 14.40 Anim. f. „Lau­ki­niai nuo­ty­kiai“ (JAV, 2006 m.). 16.10 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 16.40 „Kastlas“. 17.40 Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos 2011. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Šre­kas Tre­čia­sis“ (JAV, 2007 m.).

20.45 Ko­me­di­ja „Di­džio­sios mo­tu­šės na­mai 2“ (JAV, 2006 m.). 22.45 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vie­ną gra­žią die­ną“ (JAV, 1996 m.). 0.55 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Nar­ko­ti­kų ke­lias“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2000 m.).

6.30 Te­le­vitri­na. 7.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da (k). 8.00 „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). 8.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou (k). 9.30 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las. 10.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 12.00 „Karš­čiu al­suo­jan­ti Sa­cha­ra“ (N-7). 13.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 14.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 15.00 Me­lod­ra­ma „Po­ves­tu­vi­nė ke­lio­nė į Čilę“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.) (N-7). 17.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 18.00 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7). 19.00 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7). 19.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7). 20.00 Ži­nios. 20.16 Spor­tas. 20.19 Orai. 20.20 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7). 21.20 Veiks­mo f. „Tie­sio­gi­nis kon­tak­tas“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.) (N-14). 23.05 Siau­bo f. „Po­že­mių gy­ven­to­jai“ (JAV, 2003 m.) (S). 0.55–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. 9.15 Tik­ros is­to­ri­jos (k). 9.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 10.00 Mies­to ko­das. 10.45 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 11.30 Jau­nų­jų ta­len­tų kon­kur­sas „Vun­der­kin­dai.lt“. 12.50 Lai­da S (k). 13.15 Šven­ta­die­nio min­tys. 13.45 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Sus­to­jęs gy­ve­ni­mas (k). 14.10 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 15.00 LRT Di­džio­sios mo­te­rų ran­ki­nio tau­rės fi­na­las. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Aly­taus. 16.30 Kū­ry­bos me­tas. Me­ni­nin­kas V.Če­ka­si­nas (k). 17.00 LRT Di­džio­sios vy­rų ran­ki­nio tau­rės fi­na­las. Tie­sio­gi­nė trans­liacija iš Aly­taus. 18.30 Klai­pė­dos dra­mos teat­ro spek­tak­lis. S.She­par­das. „Tik­rie­ji va­ka­rai“ (1995 m.). 20.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 21.00 Dok. f. „Drau­gas. Vie­no Čes­la­vo Mi­lo­šo ei­lė­raš­čio is­to­ri­ja“ (2011 m.) (k). 21.20 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Mė­nu­lis, so­ne­tas ir mu­zi­ka (k). 22.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 23.00 Pa­no­ra­ma (k). 23.20 Spor­tas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 Vil­niaus kny­gų mugė 2012. 0.30 LNOBT spek­tak­lis. R.St­raus­sas. Ope­ra „Sa­lo­mė­ja“.

9.15 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Vie­nam ga­le kab­lys.

10.00 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 11.00 „Top­mo­de­liai“. 12.00 Ma­dos rei­das. 12.30 „Džei­mis Oli­ve­ris Ame­ri­ko­je“ (2). 13.25 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.55, 17.00 „Jo­kių kliū­čių!“ 15.00 Aukš­čiau­sia pa­va­ra. 16.10, 0.55 „Ange­las“. 18.10 „Le­do ke­lias“. 19.10 Ko­me­di­ja „Pa­si­ma­ty­mas su žvaigž­de“ (JAV, 2004 m.). 21.00, 1.50 „Lė­lių na­mai“. 22.00 „Var­tai“. 23.00 „Anar­chi­jos vai­kai“ (5). 23.55 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“.

8.05, 15.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.35 Ret­ros­pek­ty­va. „Skulp­to­rius S.Kuz­ma“. Cik­las „Me­ni­ninkų port­re­tai“ (1998 m.). 9.05 Ma­la­cho­vas +. 10.00 „Šam­va­ris. Tei­sė gy­ven­ti lais­vam“ (3, 4). 11.00 „Kas na­mie šei­mi­nin­kas?“ 12.00 „Lie­žu­vau­to­ja“ (N-7). 13.00 „Pu­ma“ (3). 14.00 „Se­no­sios Kris­ti­nos nu­ti­ki­mai“. 15.30 Pa­si­vaikš­čio­ji­mai su ki­no re­ži­sie­riu­mi Emi­liu Vė­ly­viu. 16.00 „Bu­čiuo­tis, ves­ti, veng­ti?“ (N-7). 16.30 „De­šim­čia me­tų jau­nes­ni per 10 die­nų“. Rea­ly­bės se­rialas (1). 17.00 „Go­ko dra­bu­žių ke­lio­nė“. 18.00 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“ (N-7). 19.00 Veiks­mo s. „Ma­no slap­tas mir­ti­nas prie­šas“ (1) (JAV, 2009 m.) (N-7). 20.00 „Gy­nė­jai“ (N-7). 21.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Šv. Tri­nia­no mo­kyk­la 2. Di­rek­to­rės auk­so le­gen­da“ (N-7) (D.Bri­ta­ni­ja, 2009 m.). 23.05 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 0.05 „Pu­ma“ (3) (k).

10.30 Iš­min­ties rak­čiu­kai. 11.00 Ma­my­čių klu­bas. 11.30 Sva­jo­nių so­dai. 12.15 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 13.10 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 15.10 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 19.05 Mart­hos Stewart šou. 20.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Žyd­ras Mek­si­kos dan­gus“ (Vo­kie­ti­ja, 2011 m.).

8.45, 15.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 10.15 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 11.15 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (1). 11.45 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 12.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 12.45 Kul­tū­ra +. 13.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 14.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 15.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­laivių pėd­sa­kais“ (4). 16.00 Dra­ma „Grei­sė“ (JAV, 2007 m.). 17.40 Fan­tas­ti­nis veiks­mo tri­le­ris „Ry­di­ko kro­ni­kos“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 20.00 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (5) (N-7).

Filmai 21.00 Veiks­mo s. „Kri­ti­nė ri­ba“ (1) (Olan­di­ja, 2008 m.) (N-7). 22.00 Dra­ma „Triu­šio ur­vas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.45 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 0.45 Rei­das. Eis­mo įvykių kro­ni­ka (k).

6.49 TV par­duo­tu­vė. 7.05, 11.30, 21.00 Re­por­te­ris. 7.35 Te­le­ta­biai. 8.30 Šian­dien kim­ba. 9.00 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 10.00 Pa­dė­ki­me aug­ti. 10.35 Eko­vi­zi­ja. Ža­lio­ji idė­ja. 12.05 Sko­nio rei­ka­las. 13.05 Dok. f. „Pa­vo­jin­giau­si pa­sau­lio gy­vū­nai“. „In­di­ja“. 14.10 BBC pris­ta­to. „Jau­nik­liai“. 14.50 Dok. f. „Niu­to­nas. Pas­lap­tin­ga­sis ere­ti­kas“. 16.00, 17.00 Ži­nios. Orai. 16.05 Su­per L.T. 17.05 VTB Jung­ti­nė ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ (Lie­tu­va)–Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv–Ku­ban“ (Ru­si­ja). Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vil­niaus. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 19.00 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 20.00 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 21.28 Orai. 21.30 Šeš­ta­die­nio de­tek­ty­vas. „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-7). 23.40 Ro­man­ti­nė ko­miš­ka dra­ma „Po mir­ties atė­ju­si mei­lė“ (JAV, 1997 m.) (N-7).

7.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Tak­si 4“ (N-7). 9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ki­no eksp­re­sas (k). 9.50 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 10.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Tai mer­gi­na ar vai­ki­nas?“ (N-7). 11.55 Nuo­mo­nės (k). 12.50 Žai­di­mų la­bi­rin­tas. 13.20 Nuo­ty­kių fil­mas „De­tek­ty­vas Dy ir ug­nies vai­duok­lio pas­lap­tis“ (N-7). 15.30 Te­le­laik­raš­tis. 15.55 Ko­me­di­ja „Bam­bu“ (N-7). 17.30 Ža­lio­ji aka­de­mi­ja. 18.00 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 19.00 Ko­me­di­ja „Ki­tas!“ (N-7). 20.30 Nuo­ga tie­sa. 21.00 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio. 21.20 Tri­le­ris „Pri­vers­tas žu­dy­ti“ (N-14). 23.00 Dra­ma „Mei­lės šven­tė“ (N-14). 0.45 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Man per bran­gu...“ (N-14).

8.00 Dra­ma „Ko­dėl aš ve­džiau?“ (JAV, 2007 m.). 10.10 Dra­ma „Dvi die­nos Pa­ry­žiu­je“ (Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja, 2007 m.). 11.55 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­sie­nio mies­tas“ (JAV, 2006 m.). 13.50 Muz. ko­me­di­ja „Neat­ras­ta­sis“ (Vo­kie­ti­ja, JAV, 2005 m.). 15.35 Fan­tas­ti­nė ko­me­di­ja „Pie­tie­tiš­kos is­to­ri­jos“ (Pran­cū­zi­ja, 2006 m.). 18.30 Veiks­mo f. „Kryž­mi­nė ug­nis“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 20.10 Tri­le­ris „Mes val­do­me nak­tį“ (JAV, 2007 m.). 22.15 Dra­ma „Kve­pa­lai. Vie­no žu­di­ko is­to­ri­ja“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, Is­pa­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 2006 m.).

7.00 Ko­me­di­ja „La­bas ir su­die!“ 9.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Me­dis“. 11.00 Dra­ma „Že­mės šir­dis“. 13.00 Dra­ma „Hen­ris Pū­las yra čia“. 15.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kaip svar­bu bū­ti rim­tam“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2002 m.). 17.00 Dra­ma „Lūš­ny­nų mi­li­jo­nie­rius“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2008 m.). 19.00 Mis­ti­nis ro­man­ti­nis tri­le­ris „Ke­lei­viai“ (JAV, Ka­na­da, 2008 m.). 21.00 Veiks­mo, nuo­ty­kių f. „Mi­ra­žas“ (Ru­si­ja, 2008 m.). 23.00 Kri­mi­na­li­nis siau­bo tri­le­ris „Pa­to­lo­gi­ja“ (JAV, 2008 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Mer­gi­na, ku­ri žai­dė su ug­ni­mi“ (Šve­di­ja, Da­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.).

2.00 Muz. dra­ma „Sva­jo­nių mer­gi­nos“. 4.20 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“.

6.10 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Šviesk“. 8.10 Ko­me­di­ja „Chao­so teo­ri­ja“. 9.50 Dra­ma „Švy­tin­ti žvaigž­dė“. 12.00 Dra­ma „Ve­ro­ni­ka ryž­ta­si mir­ti“. 14.00 Dra­ma­ti­nis tri­le­ris „Pe­lė­dos klyks­mas“. 15.50 Dra­ma „Ci­vi­li­nis ieš­ki­nys“. 18.00 Dra­ma „Mil­kas“. 20.30 Muz. dra­ma „Sva­jo­nių mer­gi­nos“. 23.00 Dra­ma „Aš esu Semas“.

4.00, 13.25 „Šauk­ti­niai po­li­ci­nin­kai“. 5.40 „Atei­vių mies­tas“. 8.45 „Sek­lys“. 10.15 „Bū­ti Eri­ka“. 11.00 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 11.45 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 12.35 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 14.10 „Tė­vai“. 15.45 „Pas­lau­ga“. 17.20 „Bend­rak­la­siai“. 19.00 „Dže­kės se­suo“. 20.30 „100 prob­le­mų ir mer­gi­na“. 22.05 „Trys upės“. 0.20 „No­ra Ro­berts. Puo­la an­ge­lai“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 Ži­nios +. 10.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „As­ta­na“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 12.00 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXIV tu­ro apž­val­ga. 13.00 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ro­ma“–„Par­ma“. 14.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Pa­ler­mo“–„La­zio“. 16.30 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (va­sa­ris). 16.55 Ka­ra­liaus tau­rės rung­ty­nės. Fi­na­las. 18.40 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„Kras­nye Kry­liya“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 20.40 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 21.10 Fut­bo­lo die­vai. Zi­co. 21.40 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­gos rung­ty­nės. „Milan“–„Juventus“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja (nu­ma­to­ma).

9.00 Te­ni­sas. Mor­ga­no Ke­ega­no čem­pio­na­to ket­virt­fi­na­lis. 13.00 Le­do ri­tu­lys. KHL. Ry­gos „Di­na­mo“–„Me­tal­lurg“. 15.00, 17.00 Te­ni­sas. Mor­ga­no Ke­ega­no čem­pio­na­to ket­virt­fi­na­liai. 19.00 Te­ni­sas. Mor­ga­no Ke­ega­no čem­pio­na­to pus­fi­na­lis. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 21.30 Po­ke­ris. „The Big Ga­me“ tur­ny­ras. 22.30 Bok­sas. A.Po­vet­ki­nas ir M.Huc­kas. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.

9.30 Rogučių sportas. Europos čempionatas. 10.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Moterys. 12.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Vyrai. 13.45 Slidinėjimo dvikovė. 14.30 Slidinėjimo dvikovė. Lenktynės pagal Gunderseno sistemą. 15.15 Rogučių sportas. Europos čempionatas. 16.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio čempionatas. 18.45 Moterų teniso turnyras Dubajuje. 20.15 Kovos menai. Kovos klubas. 22.00 Kovos klubas. „Superkombat“ turnyras. 0.00 Moterų teniso turnyras Dubajuje. Finalas. 1.00 Portugalijos ralis. 1.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio čempionatas.

8.15 TV parduotuvė. 10.15 Raitelių TV. 10.45 Dokumentika. 11.45 Golfo žurnalas. 12.15 Normalu. 12.45 Futbolas. Bundeslyga. 13.55 Reklaminė laida. 14.00 „LIGA total!“ Superfanai. 14.30 Futbolas. Bundeslygos hitai. 15.00 Ledo ritulys. 15.30, 19.00 Rankinis. Bundeslyga. 17.45 Futbolo analizė. 21.00 Krepšinis. BBL. „Artland Dragons“–„Ulm“. 23.05 WWE žvaigždės. 1.00 Nakties programa.

muzika 7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 13.00 Evoliucija. 14.00 Draugai. 18.00 Ekstremalūs išbandymai. 19.00 Čelsės gyvenimas.

19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Eilinė Onutė“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 Slapta kamera. 23.30 „Mirties slėnis“. 0.00 „Džersio pakrantė“. 1.00 „World Stage“. 2.00 Muzikos kokteilis.

23.30 LTV

23.35 1 Baltijos

„Hovards Endas“ („Howards End“)

„PiraMMMidė“ („ПираMMMида“)

Drama. D.Britanija, Japonija, 1992 m. Rež. Jamesas Ivory. Vaidina Anthony Hopkinsas, Emma Thompson, Vanessa Redgrave, Helena Bonham-Carter, Jemma Redgrave.

Drama. Rusija, 2011 m. Rež. Eldaras Salavatovas. Vaidina Aleksejus Serebriakovas, Fiodoras Bondarčiukas, Piotras Fiodorovas, Jekaterina Vilkova, Jurijus Curilo.

Pagal Edwardo M.Forsterio romaną sukurtoje dramoje Hovards Endu vadinamas dvaras, kurį savininkė Rūta Vilkoks, konservatoriškų pažiūrų moteris, mirdama palieka savo artimiausiai draugei laisvamanei Margaret Šlėgel. Velionės vyras Polas pasiperša naujajai dvaro savininkei, tačiau netrukus prasideda konfliktai.

Rusija, 1990-ųjų pradžia. Niekam nežinomas matematikas Sergejus Mamontovas pasigamina daugybę „vertybinių popierių“ su gražiais ornamentais, vandens ženklais ir savo portretu. Jau po dviejų savaičių žmonės stovi eilėse, kad galėtų įsigyti stebuklingų kupiūrų, nes už jas žadamos milžiniškos palūkanos.


11 2012 02 25 22.45 T V3

„Vieną gražią dieną“ („One Fine Day“) Romantinė komedija. JAV, 1996 m. Rež. Michaelas Hoffmanas. Vaidina Michelle Pfeiffer, George’as Clooney, Charlesas Durningas, Ellen Greene, Joe Grifasi.

Išsiskyrusiam Niujorko reporteriui Džekui Teilorui tenka rūpintis dukrele Mege, nes buvusi žmona išteka už kito ir ruošiasi vykti į povestuvinę kelionę. Nelengva ir projektų biure dirbančiai Melani Parker, kuri viena augina sūnų Semą ir yra amžinai apsikrovusi nepabaigiamais darbais. Vieną gražią dieną Džekas ir Melani susitinka.

Užsienio 5.50 „Gei­džia­mo­ji“. 7.20 „Ka­rei­viai“. 9.00 Vals­ty­bi­nės svar­bos atei­viai. 10.05 Me­cha­ni­nis apel­si­nas. 11.00, 20.20 Žiū­rė­ki­te vi­si! 12.15 Pi­ko va­lan­da. 12.45 Go­du­mas. 13.40 Są­mo­nės štur­mas. Ki­ta vi­sa­tos pu­sė. 14.35 „Ko­man­da Če“. 15.25 M.Za­dor­no­vo kon­cer­tas. 18.30 Są­mo­nės štur­mas. Nau­jos Že­mės paieš­kos. 19.25 Slap­tos te­ri­to­ri­jos. 21.30 Me­lod­ra­ma „Ati­da­ry­ki­te: Se­ne­lis Šal­tis!“ 23.25 Keis­te­ny­bės. 0.25 Sa­vai­tė.

7.00, 9.00, 11.00 Nau­jie­nos. 7.25 Grok, ar­mo­ni­ka! 8.00 Gud­ru­čiai ir gud­ru­tės. 8.45 Ga­ny­to­jo žo­dis. 9.20 Ska­nės­tas. 10.00 Ni­ko­la­jus Ras­tar­gu­je­vas. „Už gy­ve­ni­mą!“ 11.20 Gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka. „Ne­tik­ra pre­kė“. 12.20 Vaid. f. „Aukš­tis“. 14.20, 16.25 „Ir vis dėl­to aš my­liu...“ 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 19.20, 20.35 „Pro­fe­sio­na­lų tau­rė“. 20.00 Lai­kas. 22.25 „Vi­siš­ko­je tam­so­je“. 23.35 Drama „Pi­raMMMi­dė“. 1.35 Vaid. f. „Ri­kiuo­tei ne­tin­ka­mas“. 2.55 „Ir vis dėl­to aš my­liu...“ 6.15 Mu­zi­ka.

5.25 Vaid. f. „Ir bu­vo nak­tis“. 5.55 Laik­ro­dis su tit­rais. 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 6.20 Me­tų lai­kai su te­tu­le Pe­lė­da. 6.30 Ap­žiū­ra. 7.00 Pa­grin­di­nis ke­lias. 7.30 Ga­mi­na­me mais­tą. 8.20 Ru­siš­kas įda­ras. 8.55 Ku­li­na­rų dvi­ko­va. 9.55 Būs­to klau­si­mas. 11.25 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“. 13.15 Mū­siš­kiai. 14.25 Li­ki­mo ve­ži­mas. 15.20 Akis­ta­ta. 16.20 A.Žur­bi­nas. At­min­ti­nos me­lo­di­jos. 17.30 Pro­fe­si­ja – re­por­te­ris. 18.00 Pro­gra­ma mak­si­mum. 19.00 Ru­siš­kos sen­sa­ci­jos. 19.55 Tu ne­pa­ti­kė­si! 20.50 Melodrama „Afe­ris­tė“. 22.40 R.Ze­lio­na­ja. Než­mo­giš­ki vaid­me­nys. 23.25 „Ke­lių pat­ru­lis“. 1.15 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 1.45 „Gar­bės ko­dek­sas“.

4.05 Vi­sa Ru­si­ja. 4.05 Hu­mo­ro fes­ti­va­lis „Jūr­ma­la“. 6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Ži­nios. 6.15 Ko­me­di­ja „Tė­vai ir se­ne­liai“. 7.50 Aki­vaizdu, bet neį­ti­ki­ma. 8.20 Šeš­ta­die­nio tal­ka. 9.15 Anim. f. 9.20 Vaid. f. „Mei­lės me­lo­di­ja“. 11.05 Na­cio­na­li­nis in­te­re­sas. 12.30 Vi­sa Ru­si­ja. 12.40 Są­ži­nin­gas de­tek­ty­vas.

13.15 Fak­to val­džia. 13.55, 1.05 Vaid. f. „Keis­ti žmo­nės“. 15.55 Šeš­ta­die­nio va­ka­ras. 18.45 Vaid. f. „Bu­vo ta­vo my­li­mo­ji“. 22.35 Mer­gi­nos. 23.10 Vaid. f. „Skir­tin­gi li­ki­mai“. 2.45 Juo­ko kam­ba­rys.

5.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00 By­la. 9.00, 10.00, 19.00, 21.00 „Va­ro­vai“. 11.00 Niu­jor­ke su V.To­pa­le­ru. 12.00 Vaid. f. „Mak­si­mas Pe­re­pe­li­ca“. 13.30 Gy­vas žo­dis. 14.00 „Idea­li po­ra“. 15.00, 0.00 Ame­ri­kie­čių ne­raš­tin­gu­mo lik­vi­da­vi­mas. 15.30 Sa­vai­tės ai­das. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 17.00 Slap­tas ko­das. 18.00 Per­ga­lės kai­na. 20.00 Iz­rae­lis per sa­vai­tę. 22.00 Vaid. f. „Svei­ki!“ 0.30 Anim. f. suau­gu­sie­siems.

6.15 Ryto programa. 11.25 „Geri laikai, blogi laikai“. 13.55 Vokietija ieško supertalentų. 15.50 „Įtartini atsitikimai“. 16.45 „Šeimos dėmesio centre“. 17.45 Vokietija ieško supertalentų. 19.45 Savaitgalio žinios. 20.05 TV žurnalas „Kaip sprogmenys“. 21.15 Vokietija ieško superžvaigždės. 0.05 Nakties programa.

dokumentika 10.00 Įdo­miau­sios ke­lio­nės. Pie­tų Af­ri­ka. 10.30 Įdo­miau­sios ke­lio­nės. Keip­tau­nas. 11.00 Ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jas. Las Ve­ga­sas. 12.00 Ke­liau­to­jas. An­tark­ti­da. 13.00 Ke­lio­nė į In­di­ją. Kal­ku­ta, Dar­dži­lin­gas. 14.00 Ke­lias į Šao­li­ną. 15.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. Ko­pen­ha­ga. 16.00 Ke­liau­to­jas. Tur­ki­ja. 17.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. Aust­ra­li­ja. 18.00 Se­no­vės Ki­ni­jos pas­lap­tys. 19.00 Ke­liau­to­jas. Tai­tis ir Sa­moa. 20.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. 20.30 Ke­liau­ki­te da­bar. Va­sa­ris. 21.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Mum­ba­jus. 22.00 Ke­lio­nė Ama­zo­ne. 23.00 Ke­liau­to­jas. Pa­na­ma ir Ko­lum­bi­ja. 0.00 Spor­to pla­ne­ta. In­do­ne­zi­ja. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 6.30, 12.30 „San­kir­ta“. 7.00, 13.00 „Le­do pat­ru­lis“. 8.00, 14.00, 20.00 „Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų mi­si­jos“. 9.00, 15.00 „Ne­jau­gi tai dy­ze­lis?“ 10.00, 16.00 „Spe­cia­lio­sios pa­jė­gos: did­vy­riai“. 11.00, 17.00 „Le­gen­dos apie Alias­kos pa­bai­sas“.

18.00 „Te­ch­ni­kos ste­buk­lai“. 19.00 „Šiau­rės jū­ra“. 21.00 „Kaip Bru­ce Lee pa­kei­tė pa­sau­lį“. 22.00 „Slap­to­sios ope­ra­ci­jos“. 23.00 „Tik­ra­sis Ami­ti­vi­lio siau­bas“.

8.00, 16.00 „Ko­lo­ni­ja“. 9.00 „Sak­ra­li­nė mu­zi­ka“. 10.00, 18.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 11.00 „Si­nat­ra: tam­sio­ji žvaigž­dė“. 12.00 „Juo­do­ji mir­tis“. 13.00 „Ak­mens am­žiaus pa­mo­kos“. 14.00, 22.00 „Ed­var­do lai­kų ūki­nin­kai“. 15.00 „Pa­sau­lis pa­gal Len­no­ną“. 17.00 „Sal­va­do­ras Da­li: pa­sa­ko­ji­mas apie du mies­tus“. 19.00 „Pir­mo­jo Tan­za­ni­jos pre­zi­den­to pa­li­ki­mas“. 20.00 „Jū­rų im­pe­ri­ja“. 21.00 „Gla­dia­to­riai: pri­si­kė­li­mas“. 23.00 „Go­dar­das: Pa­ga­min­ta JAV“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 7.25 Cu­na­mi. 8.15 Kro­ko­di­lų me­džio­to­jas. Pra­ras­to kon­ti­nen­to rep­ti­li­jos. 9.10 Me­džio­to­jai iš pri­gim­ties. Jė­ga. Pa­sa­la. 10.05, 12.50 „Lau­ki­nis šou“. 11.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Pa­vo­jin­gi su­si­dū­ri­mai. 11.25 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 11.55 J.Corwi­no nuo­ty­kiai. Šim­pan­zių po­li­ti­niai žai­di­mai (tar­pu­sa­vio san­ty­kiai).

13.45 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 14.40 Ka­čių neį­ma­no­ma ne­my­lėti. 15.35 Ka­rū­nuo­tie­ji au­gin­ti­niai. Šu­nys. 16.30 „Di­de­lio pen­ke­to“ iš­šū­kis. Dramb­lio die­na. 17.25 Ve­te­ri­na­ras lau­ki­nė­je gam­to­je. Kos­ta Ri­ka. 18.20 „Pa­na­šūs į žmo­nes“ su J.Goo­dall. 19.15 Am­ba, ru­siš­kas ti­gras. 20.10 N.Ba­ke­ro gy­vū­nai. Kur­mis. 21.05 A.Ste­ven­sas: pa­vo­jin­giau­sie­ji. Gy­va­čių slė­nis. 22.00 Ka­ri­na: lau­ki­nis sa­fa­ris. 22.55 Skun­kų tram­dy­to­jas. Ma­žy­liai. Stor­mis pa­var­go. 23.50 Kvė­puok! 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Mar­li­no už­puo­li­mas.

10.00 Jau­na­sis nar­ko­ti­kų per­par­da­vi­nė­to­jas. 11.00 Pa­šė­lę iš­ra­dė­jai. Elekt­ri­nis lėk­tu­vas. 12.00 Žu­vys pa­bai­sos. 13.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 14.00 Cha­si­dų pa­sau­ly­je. 15.00 Je­ru­za­lės šven­to­vė. 16.00 Is­to­ri­jos pas­lap­tys. Ka­pi­to­nas Ki­das. Ara­bi­jos Lo­ren­sas. 17.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Trau­ki­niai. 18.00 Lėk­tu­vo ava­ri­jų ty­ri­mai. Dis­pe­če­rio klai­da. 19.00 Ka­lė­ji­mas. Ko­kai­no spąs­tai. 20.00 Mies­tas, esan­tis ka­lė­ji­me. 21.00 Drau­di­mai. Pa­vo­jin­gus triu­kus at­lie­kan­tys ar­tis­tai. 22.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 23.00 Lėk­tu­vo ava­ri­jų ty­ri­mai. 0.00 Ka­lė­ji­mas. Ko­kai­no spąs­tai. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

0.05 LNK

„Tango ir Kešas“ („Tango & Cash“) Veiksmo komedija. JAV, 1989 m. Rež. Andrejus Končalovskis. Vaidina Sylvesteris Stallone, Kurtas Russellas, Teri Hatcher, Jackas Palance’as, Brionas Jamesas.

Du policininkai Rėjus Tango ir Gabrielis Kešas sėkmingai kovoja su Los Andželo nusikaltėliais skirtingose apygardose ir žino savo vertę – kiekvienas mano, kad yra pats kiečiausias. Supratęs, jog šių vyrukų niekaip negalima įveikti, narkotikų mafijos bosas nusprendžia juos sukompromituoti. Taip konkurentai tampa porininkais.


12 sekmadienis 11.20 1 Baltijos

20.45 NTV mir

„Nuomininkė“ („Квартирантка“)

„Nesugriaunama sąjunga“ („Cоюз нерушимый“)

Drama. Rusija, 2008 m. Rež. Ana Fenčenko. Vaidina Alina Sergejeva, Sergejus Gorobčenka, Jekaterina Judina, Mariana Šulc, Olegas Filipčikas.

Melodrama. Rusija, 2010 m. Rež. Ivanas Savenkovas. Vaidina Olga Aroseva, Levas Durovas, Ilja Oleinikovas, Vladimiras Dolinskis, Arijus Čiumakovas.

Mokytoja Rita atvyksta į Maskvą laimės ieškoti. Apsistoti mergina ketina pas savo draugę Liudmilą, bet ši jau nebegyvena su savo vyru. Kadangi jis nesutinka keisti bendro buto, Liudmila sugalvoja gerą keršto planą. Taip Olego bute atsiranda nauja nuomininkė, kuri šeimininkui pradžioje visai nepatinka.

Iš Zmamenkos gyvenvietės žmonės priversti kraustytis į naujus butus, nes visą apylinkės žemę supirko apsukrus verslininkas, ketinantis čia statyti pramogų kompleksą ir įrengti golfo aikštę. Bet pensininkė Marija Timofejevna ir senas jos draugas Abelis Petrovičius nenori trauktis ir pasipriešina įžūliai savivalei.

Lietuviškos 8.30 Kai­mo aka­de­mi­ja. 9.00 „Ta­ra Dan­kan“. 9.25 „Dže­ro­ni­mas“ (6). 9.50 „Aviu­kas Šo­nas“. 10.00 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 10.30 Jau­nų­jų ta­len­tų kon­kur­sas „Vun­der­kin­dai.lt“. 12.00 „Eko­lo­giš­kiau­si pa­sau­lio na­mai“. 12.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Ha­ni­ba­las“ (1) (D.Bri­ta­ni­ja, 2006 m.). 13.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 15.30 Šven­ta­die­nio min­tys. 16.00 Ži­nios (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 16.05 Orai. 16.10 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu. 16.45 Įž­val­gos. 17.15 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. Atei­ties pro­fe­si­ja. 17.45 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 18.30 Sti­lius. 19.30 Bė­dų tur­gus. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.35 Spor­tas. 20.40 Orai. 20.45 Sa­vai­tė. 21.15 Muz. ko­me­di­ja „Ap­si­šau­kė­lių or­kest­ras“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, Ru­mu­ni­ja, 2009 m.) (N-7). 23.35 Fan­tas­ti­nis siau­bo tri­le­ris „De­vin­tie­ji var­tai“ (Is­pa­ni­ja, Pran­cū­zija, JAV, 1999 m.) (N-14).

6.30 „Pin­kis, El­mi­ra ir Ma­kau­lė“ (4). 6.55 „Kau­kė“. 7.20 „Las­lo sto­vyk­la“. 7.45 „Bur­ti­nin­kai“. 8.10 „Be­nas Te­nas“. 8.35 „Žmo­gus vo­ras“. 9.00 Svei­ka­tos ABC. 10.00 „Iš­lais­vin­ti Vi­lį 3“ (JAV, 1997 m.). 11.45 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ma­mos vai­ku­čiai“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 13.45 Būk ma­no mei­le! (N-7) (k). 14.50 „Šir­dies bal­sas“. 17.00 Ne vie­nas ke­ly­je. 17.45 Te­le­lo­to. 18.45 Ži­nios. 18.55 Spor­tas. 18.58 Orai. 19.00 Sa­vai­tės įvy­kių TOP 5. 19.30 Lie­tu­vos bal­sas. Ak­lo­sios perk­lau­sos. 22.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Va­giant gy­ve­ni­mus“ (Ka­na­da, Aust­ra­li­ja, JAV, 2004 m.) (N-14). 0.10 Fa­rai (N-7) (k).

6.45 Te­le­par­duo­tuvė. 7.00 „Per­la“. 7.30 „Ka­ta­šu­nis“. 8.00 „Ba­ku­ga­nas“. 8.30 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 9.00 Svei­kas žmo­gus. 10.00 Sva­jo­nių so­dai. 11.00 Ko­me­di­ja „Dak­ta­ras Do­lit­lis 4. Pre­zi­den­to šuo“ (JAV, Ka­na­da, 2008 m.). 12.35 Dra­ma „Ab­so­liu­tus nu­lis“ (Ka­na­da, 2005 m.). 14.15 Ko­me­di­ja „Vien­gun­gis“ (JAV, 1999 m.). 16.10 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 16.40 „Kast­las“. 17.40 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vėje. 18.45 TV3 ži­nios. 18.55 TV3 spor­tas.

18.58 TV3 orai. 19.00 Sa­vai­tės ko­men­ta­rai. 19.30 Cho­rų ka­rai 2012. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 22.30 Ka­ri­nė dra­ma „Prie­šas už var­tų“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, D.Bri­ta­ni­ja, Ai­ri­ja, 2001 m.). 0.55 Ko­me­di­ja „Žan­da­ras ve­da“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 1968 m.).

6.30 7.00 8.00 8.30

Te­le­vit­ri­na. „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). Smagiau­sios aki­mir­kos. „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7). 9.00 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las. 9.30 Sta­ty­bų TV. 10.00 Sek­ma­die­nio ry­tas. 11.00 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na. 12.00 „Ypa­tin­gos sa­vy­bės“. 13.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 14.00 Svei­ki­ni­mai. 16.30 „Mi­li­jo­nie­riai“. Hu­mo­ro se­ria­las (k). 17.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 18.00 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7). 19.00 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las. 20.00 Ži­nios. 20.16 Spor­tas. 20.19 Orai. 20.20 Šeš­ta­sis po­jū­tis. 21.20 Me­lod­ra­ma „Lau­ki­niai ark­liai Hi­le­zun­de“ (Vo­kie­ti­ja, 2011 m.) (N-7). 23.20 Ko­me­di­ja „Su­ras­ti Le­nį“ (JAV, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka, 2009 m.) (N-7) (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00 Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių dainų TV kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė 2006“ lau­rea­tų kon­cer­tas (1). 9.30 Mo­kyk­los lan­gas. 10.00 Mies­to ko­das (k). 10.45 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. 11.30 „Fros­to pri­si­lie­ti­mas“ (N-7). 13.15 Pul­sas. 13.40 Bū­to­vės slė­pi­niai. 14.35 Ki­ne kaip ki­ne. 15.00 Ly­ri­nė apy­sa­ka „And­rius“ (1980 m.). 16.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 17.00 „Tei­sin­gu­mo kar­das“ (8) (N-7). 18.00 Dok. f. „Greimas“ (1991 m.). 19.00 Džia­zo va­ka­ras (k). 20.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 21.00 Dra­ma „Ho­vards En­das“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ja­po­ni­ja, 1992 m.) (N-7). 23.15 Pa­no­ra­ma (k). 23.25 Spor­tas (k). 23.28 Orai (k). 23.30 „Mu­zie­jų sau­gyk­lų pas­lap­tys“ (8). 0.00 „Val­gy­mo me­nas“ (8). 0.30 LNOBT spek­tak­lis. Bo­ri­sas Eif­ma­nas. Ba­le­tas „Rau­do­no­ji Ži­zel“.

9.15 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.00 Vie­nam ga­le kab­lys. 10.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 11.00 „Džei­mis Oli­ve­ris Ame­ri­ko­je“ (2). 12.00 Ma­dos rei­das. 12.30 „Top­mo­de­liai“.

13.25 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.55 „Jo­kių kliū­čių!“ 15.00 „Le­do ke­lias“. 16.00 „An­ge­las“. 17.00 „Jo­kių kliū­čių!“ 18.10 Aukš­čiau­sia pa­va­ra. 19.10 Ko­me­di­ja „Dril­bi­tas“ (JAV, 2008 m.). 21.00 „Simp­so­nai“. 21.30 „Klyv­len­do šou“. 22.00 „Var­tai“. 23.00 Eu­ro­pos po­ke­rio tu­ras. 0.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“. 0.55 „An­ge­las“. 1.50 „Klyv­len­do šou“. 2.20 „Simp­so­nai“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.35 Ret­ros­pek­ty­va. „Vit­ra­žis­tas Ka­zi­mie­ras Mor­kū­nas“. Cik­las „Me­ni­nin­kų port­re­tai“ (1998 m.). 9.05 Ma­la­cho­vas +. 10.00 „Šam­va­ris. Tei­sė gy­ven­ti lais­vam“ (5, 6). 11.00 „Kas na­mie šei­mi­nin­kas?“ 12.00 „Lie­žu­vau­to­ja“ (N-7). 13.00 „Pu­ma“ (4). 14.00 „Se­no­sios Kris­ti­nos nu­ti­ki­mai“. 15.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.30 Ki­no ir te­le­vir­tu­vė. 16.00 „De­šim­čia me­tų jau­nes­ni per 10 die­nų“ (2, 3). 16.30 „Bu­čiuo­tis, ves­ti, veng­ti?“ (N-7). 17.00 „Go­ko dra­bu­žių ke­lio­nė“. 18.00 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“ (N-7). 19.00 „Ma­no slap­tas mir­ti­nas prie­šas“ (2) (N-7). 20.00 „Gy­nė­jai“ (N-7). 21.00 „Al­pių kli­ni­ka. Šir­dies bal­sas“ (N-7). 22.50 Pa­si­vaikš­čio­ji­mai su ki­no re­ži­sie­riu­mi Emi­liu Vė­ly­viu (k). 23.20 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7).

10.30 Ma­dos rei­das. 11.00 Bea­tos vir­tu­vė. 11.45 Ke­tur­ko­jis šou. 12.15 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 13.10 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 15.10 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 17.05 Mart­hos Stewart šou. 20.00 Dra­ma „Di­džiau­sias prie­šas“ (Ru­si­ja, 2008 m.).

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 10.00 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 11.00 Re­zo­nan­sas (k). 12.00 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 12.30 Žemai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 13.00 Veiks­mo s. „Kri­ti­nė ri­ba“ (1) (Olan­di­ja, 2008 m.) (N-7). 14.00 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 15.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ste­buk­lin­ga­sis si­dab­ras“ (Nor­ve­gi­ja, 2009 m.). 16.30 Dra­ma „Du už vie­no kai­ną“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 21.00 VIP seansas. „Kak­tu­sas“ (Pran­cū­zi­ja, 2005 m.) (N-7). 22.45 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (1).

Filmai 23.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 23.45 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 0.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (4).

6.49 TV par­duo­tu­vė. 7.05 Re­por­te­ris. 7.35 Te­le­ta­biai. 8.30 Na­mų dak­ta­ras. 9.00 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 10.00 Te­ri­to­ri­ja. 10.30 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 11.00 Šian­dien kim­ba. 11.30 Re­por­te­ris. 12.05 „Mi­tų grio­vė­jai“. 13.10 BBC pris­ta­to. „Jau­nik­liai“. 13.50 „Auš­vi­cas. Na­cių pla­nas“ (4). 14.50 Dok. f. „Be­ri­ja – Sta­li­no įran­kis“. 16.00 Ži­nios. Orai. 16.05 Su­per L.T. 17.00 Ži­nios. Orai. 17.05 Gon­go Gan­gas. 18.00 Ži­nios. 18.18 Orai. 18.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 19.00 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 20.00 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 21.00 Ži­nios. 21.11 Orai. 21.13 Švie­sios nau­jie­nos. 21.15 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 22.15 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7). 23.20 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (JAV, 2006 m.) (N-7).

7.00 Ko­me­di­ja „Kon­cer­tas“ (N-7). 9.00 Nuo­ga tie­sa (k). 9.30 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 10.00 Svei­kas žmo­gus (k). 11.00 Ža­lio­ji aka­de­mi­ja (k). 11.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kai mes su­si­ti­ko­me...“ (N-7). 14.00 Dok. muz. f. „Ga­li bū­ti triukš­mo!“ (N-7). 15.45 Te­le­laik­raš­tis. 16.00 Ker­ti­nis ak­muo. 16.30 J.Lei­tai­tės kon­cer­tas „Tau, ma­no an­ge­le“. 18.00 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.25 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“ (N-7). 20.30 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis. 21.00 Roman­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (N-7). 22.35 Tri­le­ris „Gy­va­tė“ (N-14).

8.00 Veiks­mo f. „Kryž­mi­nė ug­nis“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 9.40 Tri­le­ris „Mes val­do­me nak­tį“ (JAV, 2007 m.). 11.45 Dra­ma „Kve­pa­lai. Vie­no žu­di­ko is­to­ri­ja“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, Is­pa­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 2006 m.). 14.15 Nuo­ty­kių f. „Dan­gaus vai­kai“ (JAV, 2008 m.). 16.00 Bio­gra­fin­ ė dra­ma „Nuos­ta­bi ma­lo­nė“ (JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 2006 m.). 18.30 Nuo­ty­kių f. „Se­ne­lės ber­niu­kas“ (JAV, 2006 m.). 20.10 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Didelis ir šal­tas“ (Vo­kie­ti­ja, Ka­na­da, JAV, N.Ze­lan­di­ja, 2005 m.). 22.00 Tri­le­ris „Pa­to­lo­gi­ja“ (JAV, 2008 m.).

7.00 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“. 9.00 Is­to­ri­nė nuo­ty­kių dra­ma „De­vin­to­jo le­gio­no ere­lis“. 11.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Dvi die­nos Pa­ry­žiu­je“. 13.00 Dra­ma „Ba­ri­ja“. 15.25 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kad ir kas nu­tik­tų“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 17.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­si no­ri bū­ti ita­lais“ (JAV, 2007 m.). 19.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Nau­ja pra­džia“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Auk­si­nė prem­je­ra. Ko­me­di­ja „Gam­tos keis­te­ny­bės“ (JAV, 2008 m.). 23.00 Mu­z. me­lod­ra­ma „Mu­zi­ka, su­ra­du­si mus“ (JAV, 2007 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Mer­gi­na, ku­ri užk­liu­dė šir­šių liz­dą“.

2.00, 20.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Mies­tas prie jū­ros“. 4.00 Dra­ma „Mil­kas“. 6.20 Dra­ma „Ve­ro­ni­ka ryž­ta­si mir­ti“.

8.10 Dra­ma­ti­nis tri­le­ris „Pe­lė­dos klyks­mas“. 10.00 Dra­ma „Ci­vi­li­nis ieš­ki­nys“. 12.00 Dra­ma „Sal­džių sap­nų“. 13.40 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“. 15.40 Dra­ma „Nuos­ta­bus pro­tas“. 18.00 Veiks­mo tri­le­ris „Juodin­tas plie­nas“. 22.05 Dra­ma „Pa­aug­liai“. 0.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis no­ve­lės pus­la­pis“.

4.00, 17.25 „Šauk­ti­niai po­li­ci­nin­kai“. 6.20, 15.55 „Bū­ti Eri­ka“. 7.05, 14.15 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 7.55, 15.05 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 8.45 „Sek­lys“. 10.15, 18.10 „Tė­vai“. 11.00 „No­ra Ro­berts. Karš­ta po­pie­tė“. 12.35 „Ka­lė­dos“. 16.40 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 19.00 „Dže­kės se­suo“. 20.30 „Pe­te­rio drau­gai“. 22.05 „Trys upės“. 23.35 „Džor­da­na ti­ria by­lą“. 0.20 „No­ra Ro­berts. Šiau­rės paš­vais­tė“.

sportas 8.30 Te­le­vit­ri­na. 9.30 Au­to­mo­to. 10.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 10.30 Ad­re­na­li­nas. 11.00 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­gos rung­ty­nės. 12.55 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (va­sa­ris). 13.25 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­gos rung­ty­nės. Madrido „Real“–„Gran Canaria 2014“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 15.25 Fut­bo­lo die­vai. Sir B.Charl­to­nas. 15.55 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­gos rung­ty­nės. „Atalanta“–„Roma“. 17.55 Fut­bo­lo die­vai. Zi­co. 18.25 Fut­bo­lo die­vai. Z.Zi­da­ne. 18.55 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio lygos rung­ty­nės. „Unicaja“–„Valencia Basket“. 21.00 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXIV tu­ro apž­val­ga. 22.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 22.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“.

9.00 „Trans World Sport“ žur­na­las. 10.00 Te­ni­sas. Mor­ga­no Ke­ega­no čem­pio­na­to pus­fi­na­lis. 12.30 Te­ni­sas. Mor­ga­no Ke­ega­no čem­pio­na­to pus­fi­na­lis. 14.55 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos apž­val­ga. 15.25 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­ga. „Ar­se­nal“–„Tot­ten­ham“. 17.30 Le­do ri­tu­lys. KHL. Ry­gos „Di­na­mo“–„Amur“. 19.35 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės apž­val­ga. 20.05 Bok­sas. Y.P.Her­nan­de­zas ir S.Cun­ning­ha­mas.

21.10 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­ga. „Ar­se­nal“–„Tot­ten­ham“. 23.00 Te­ni­sas. Mor­ga­no Ke­ega­no čem­pio­na­to fi­na­las.

5.45, 18.00 Žiedinės motociklų lenktynės Australijoje. 9.30, 15.00, 1.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 10.00, 13.30 Slidinėjimo dvikovė. 10.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Vyrai. 12.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Moterys. 14.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Vyrai. 16.45 Moterų teniso turnyras Dubajuje. Finalas. 20.15 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio čempionatas. 21.30 Profesionalų boksas. „The Biggers Better“ turnyras. 23.00 Kovos menai. „Strikeforce“ turnyras.

7.45 TV parduotuvė. 9.30 Laivas. 10.00 Golfo žurnalas. 10.30, 23.30 Futbolas. Bundeslyga. 12.00 Pokalbių laida. 14.00 Futbolas. Bundeslygos apžvalga. 15.00 Sportinis pokeris. 17.00, 20.00 Futbolo analizė. 17.55 Futbolas. Finalas. „Cardiff City“–„FC Liverpool“. 20.15 HT. Internetinis futbolas. 21.30, 23.00, 0.45 „Sport 1“ naujienos. 22.00 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 1.00 Nakties programa.

muzika 7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00, 21.30 Evoliucija. 13.00 Draugai. 15.00, 18.30 Čelsės gyvenimas.

18.00 Ekstremalūs išbandymai. 19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Eilinė Onutė“. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 23.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.00 Muzikos kokteilis.

22.00 LNK

22.30 T V3

„Vagiant gyvenimus“ („Taking Lives“)

„Priešas už vartų“ („Enemy at the Gates“)

Kriminalinis trileris. Kanada, Australija, JAV, 2004 m. Rež. D.J.Caruso. Vaidina Angelina Jolie, Ethanas Hawke’as, Kieferis Sutherlandas, Olivier Martinezas, Gena Rowlands.

Karinė drama. JAV, Vokietija, D.Britanija, Airija, 2001 m. Rež. Jeanas Jacques’as Annaud. Vaidina Jude’as Law, Edas Harrisas, Rachel Weisz, Josephas Fiennesas.

Kanados policija susiduria su keistais kriminaliniais reiškiniais. Tai vienoje, tai kitoje šalies vietoje įvykdomi nesuprantami nusikaltimai: lavonų daugėja, bet kartu auga ir įtarimas, kad ne visi numirėliai iškeliauja į amžinojo poilsio karalystę. Tirti „pavogtų gyvenimų“ bylą imasi FTB pareigūnė Ileana Skot.

Uralo kalnuose gimęs Vasilijus Zaicevas, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, per keletą savaičių nušovė daugiau nei šimtą vokiečių. Gandas apie nenugalimą rusų snaiperį pasiekė paties Adolfo Hitlerio ausis, ir ne juokais susirūpinęs fiureris siunčia į Stalingradą profesionalų nacių snaiperį maršalą Kionigą.


13 2012 02 26 21.10 1 Baltijos

„Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ („Служебный роман. Наше время“) Komedija. Rusija, 2011 m. Rež. Sarikas Adreasianas. Vaidina Svetlana Chodčenkova, Vladimiras Zelenskis, Maratas Bašarovas, Anastasija Zavorotniuk, Pavelas Volia.

Tai režisieriaus Eldaro Riazanovo komiškos melodramos „Tarnybinis romanas“ (1977 m.) perdirbinys. Liudmila Kalugina dabar vadovauja didelei bendrovei. O Anatolijus Novoselcevas – kuklus finansų analitikas, fanatiškas baikeris ir dviejų dukrų tėvas.

Užsienio 5.55 „Gei­džia­mo­ji“. 7.30 „Ka­rei­viai“. 10.05 S. „Enig­ma“ (1–15). 23.40 „Krui­zas“.

7.00, 9.00, 11.00 Nau­jie­nos. 7.25 „Ar­mi­jos par­duo­tu­vė“. 7.55 Anim. f. 8.15 Svei­ka­ta. 9.20 Pad­ri­ki už­ra­šai. 9.35 Kol vi­si na­mie. 10.30 Fa­zen­da. 11.20 Drama „Nuo­mi­nin­kė“. 13.20, 2.15 „Gast­ro­no­mo Nr. 1 by­la“. 17.25 „Links­mų­jų ir iš­ra­din­gų­jų klu­bas“. Aukš­čiau­sio­ji ly­ga. 20.00 Lai­kas. 21.10 Ko­me­di­ja „Tar­ny­bi­nis ro­ma­nas. Da­bar­ti­niai lai­kai“. 23.15 „Ani­ma­ci­nės as­me­ny­bės“. 23.55 „Pi­lie­tis Gor­do­nas“. 0.45 Ko­me­di­ja „Ak­se­le­ra­tė“. 5.20 Mu­zi­ka.

5.05 NTV žvaigž­dės. 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 6.20 Ge­ro el­ge­sio pa­mo­kos su te­tu­le Pe­lė­da. 6.40 F. „Gy­ve­ni­mas dėl džin­sų“. 7.30 A.Žur­bi­nas. At­min­ti­nos me­lo­di­jos.

8.20 Jų pap­ro­čiai. 9.00 Bep­ro­tiš­ka die­na. 9.20 Val­go­me na­mie. 9.55 Va­sar­na­miai. 11.25 „Mu­ch­ta­ro su­grįži­mas“. 13.10 Ru­siš­kos sky­ry­bos. 14.25 Ty­ri­mą at­li­ko... 15.20 Ir vėl – svei­ki! 16.20 Auk­so dul­kės. 18.00 Nuo­šir­dus pri­si­pa­ži­ni­mas. 18.45 Cent­ri­nė te­le­vi­zi­ja. 19.50 Džu­na. „Ma­no iš­pa­žin­tis“. 20.45 Melodrama „Nesugriaunama są­jun­ga“. 22.35 A.Hit­le­ris. Ly­de­ris. Žmo­nės. Na­ci­ja. 23.40 „Ke­lių pat­ru­lis“. 1.30 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 2.00 „Gar­bės ko­dek­sas“. 3.40 Gel­bė­to­jai.

3.55 Vi­sa Ru­si­ja. 4.10 Vaid. f. „Bu­vo ta­vo my­li­mo­ji“. 7.35 Ry­to paš­tas. 8.10 Pats sau re­ži­sie­rius. 9.00, 12.00, 18.00 Ži­nios. 9.55 Juo­ko pa­no­ra­ma. 10.20 Anim. f. 10.25 Vaid. f. „Sve­ti­mo­je šven­tė­je“. 12.30 Nau­juo­se na­muo­se. 12.40, 2.40 O.Ba­si­laš­vi­lis. Bai­gia­ma­sis žo­dis. 13.30 Mies­te­lis. 14.00, 1.05 Muz. f. „Trem­bi­ta“. 15.55 Juok­tis lei­džia­ma. 19.05 Vaid. f. „Įsa­ky­ti ves­ti“. 21.05 Vaid. f. „Ka­zo­kai plė­ši­kai“.

23.30 Vaid. f. „Do­nas neiš­duo­da“. 3.30 Mies­te­lis.

5.00, 7.00, 15.30 Anim. f. 6.00 Vaid. f. vai­kams. 8.00 Liau­dis prieš. 9.00, 10.00, 19.00, 21.00 „Va­ro­vai“. 11.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 12.00 Vaid. f. „Sil­va“. 13.30 „Glo­bal 3000“. 14.00 „Idea­li po­ra“. 15.00, 0.00 ART na­vi­ga­to­rius. 16.00 Do­ku­men­ti­nis ek­ra­nas. „Že­mės vei­das“. 17.00 Be kvai­lių. 18.00 Sa­vai­tės briau­nos. 20.00 Niu­jor­ke su V.To­pa­le­ru. 22.00 „Sla­vians­kij ba­zar Vi­tebs­ke“. „Tu­rec­kio cho­ro“ ir „10 sop­ra­nų“ kon­cer­tas. 0.30 Anim. f. suau­gu­sie­siems.

6.10 Ryto programa. 10.35 „Monkas“. 12.15 Vokietija ieško superžvaigždės. 17.45 Račas, restoranų testuotojas. 18.45 TV žurnalas „Įžymybės“. 19.45 Savaitgalio žinios. 20.05 Ieškoma marti. 21.15 Anim. f. „Alvinas ir Burundukai 2“ (JAV, 2009 m.). 23.05 „Spiegel TV“. 23.45 Didysis reportažas. 0.20 Nakties programa.

dokumentika 22.00 „Gink­luo­to­ji na­ci­ja“. 23.00 „San Pau­las – pa­gro­bė­jų mies­tas“. 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. Ber­ly­nas. 11.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­ciklu. Aust­ra­li­ja. 12.00 Ke­liau­to­jas. Tur­ki­ja. 13.00 Ke­lio­nė Ama­zo­ne. 14.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Mum­ba­jus. 15.00 Ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jai. Las Ve­ga­sas. 16.00 Ke­liau­to­jas. 17.00 Spor­to pla­ne­ta. In­do­ne­zi­ja. 18.00 Ke­lio­nė Ama­zo­ne. 19.00 Ke­liau­to­jas. Pa­na­ma ir Ko­lum­bi­ja. 20.00 Ke­lio­nė į Gru­zi­ją. 20.30 Ke­lio­nė į Li­be­ri­ją. 21.00 Pa­žin­tis su To­ki­ju­mi. 22.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­ciklu. Aust­ra­li­ja. 23.00 Ke­liau­to­jas. 0.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Te­ch­ni­kos ste­buk­lai“. 7.00, 13.00 „Šiau­rės jū­ra“. 8.00, 14.00 „Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų mi­si­jos“. 9.00, 15.00, 21.00 „Kaip Bru­ce Lee pa­kei­tė pa­sau­lį“. 10.00, 16.00 „Slap­to­sios ope­ra­ci­jos“. 11.00, 17.00 „Miun­che­nas: tik­rie­ji žu­di­kai“. 18.00 „Įran­kių ar­se­na­las“. 19.00 „Šiau­rės jū­ra“. 20.00 „Reak­ty­vi­nė ma­ni­ja“.

8.00, 16.00 „Ko­lo­ni­ja“. 9.00 „Sal­va­do­ras Da­li: pa­sa­ko­ji­mas apie du mies­tus“. 10.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 11.00 „Pir­mo­jo Tan­za­ni­jos pre­zi­den­to pa­li­ki­mas“. 12.00 „Jū­rų im­pe­ri­ja“. 13.00 „Gla­dia­to­riai: pri­si­kė­li­mas“. 14.00 „Ed­var­do lai­kų ūki­nin­kai“. 15.00 „Go­dar­das: Pa­ga­min­ta JAV“. 17.00 „Neat­ras­ta­sis Ham­le­tas“. 18.00 „Ab­so­liu­tus nu­lis“. 19.00 „Hit­le­ris ir ty­ri­nė­to­jai“. 20.00 „Kra­ka­tau: pas­ku­ti­nės die­nos“. 21.00 „Den­dis Bra­me­lis“. 22.30 „Gy­vū­nai, pa­kei­tę is­to­ri­ją“. 23.00 „Die­na po il­gos nak­ties“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 7.25 Bro­liai. 8.15 Kad­re. 9.10 Pan­dos nuo­ty­kiai. 10.05 „Lau­ki­nis šou“. 11.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Punk­tas. 11.25 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 11.55 J.Corwi­no nuo­ty­kiai. Sar­di­nių mi­gra­ci­ja (ap­sau­ga). 12.50 Da­nie­lis ir ka­tės. 13.45 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 14.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 15.35 Skun­kų tram­dy­to­jas. Ma­žy­liai. Stor­mis pa­var­go.

16.30 Ka­čių neį­ma­no­ma ne­my­lė­ti. 17.25 Sim­pa­tiš­kiau­si au­gin­ti­niai Ame­ri­ko­je. 18.20 „Di­džio­jo pen­ke­tu­ko“ iš­šū­kis. Ra­ga­no­sio die­na. 19.15 Ve­te­ri­na­ras lau­ki­nė­je gam­to­je. Tai­lan­das. 20.10 N.Ba­ke­rio gy­vū­nai. Raukš­lė­to­ji var­lė. 21.05 A.Ste­ven­sas: pa­vo­jin­giau­sie­ji. Li­ki­mo gy­va­tė. 22.00 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. De­gi­nan­čio­je sau­lė­je. 22.55 Kro­ko­di­lai žu­di­kai. 23.50 Riks­mas. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Ge­par­do užpuo­li­mas.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Trau­ki­niai. 11.00 Kaip tai pa­da­ry­ti? Sk­rai­dan­tis na­mas. 12.00 Ryk­lys, iš­ni­ręs iš be­dug­nės. 13.00 Jū­rų vel­nio pas­lap­tis. 14.00 Pa­bė­gi­mas. Pits­bur­go še­še­tu­kas. 15.00 Pa­bė­gi­mas. 16.00 Pa­grin­di­nis Oha­jo bėg­lys. 17.00 Kaip tai pa­da­ry­ti? Sk­rai­dan­tis na­mas. 18.00 JAV slap­to­sios tar­ny­bos. Fron­to li­ni­ja – Niu­jor­kas. 19.00 Įkai­tų žū­tis. 20.00 FARC įkai­tų va­da­vi­mas. 21.00 Moks­las apie kos­mo­so tu­riz­mą. 22.00 Įkai­tų žū­tis. 23.00 FARC įkai­tų va­da­vi­mas. 0.00 Moks­las apie kos­mo­so tu­riz­mą. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

23.35 LTV

„Devintieji vartai“ („The Ninth Gate“) Fantastinis siaubo trileris. Ispanija, Prancūzija, JAV, 1999 m. Rež. Romanas Polańskis. Vaidina Johnny Deppas, Frankas Langella, Lena Olin, Emmanuelle Seigner.

Kartą bukinistines retenybes parduodančiam Dinui Korsui turtuolis Borisas Balkanas pasiūlo gerą atlygį už tris knygos „Devintieji Šešėlių karalystės vartai“ egzempliorius. Ant laužo 1666 m. sudeginto autoriaus Aristido Torchijos knygose yra senovinių graviūrų, kuriose detaliai iliustruotas šėtono iškvietimo ritualas.


14 pirmadienis 11.00 T V3

11.30 LNK

„Viengungis“ („The Bachelor“)

„Deivas“ („Dave“)

Komedija. JAV, 1999 m. Rež. Gary Sinyoras. Vaidina Chrisas O’Donnellas, Renée Zellweger, Peteris Ustinovas, Edwardas Asneris, Mariah Carey.

Komedija. JAV, 1993 m. Rež. Ivanas Reitmanas. Vaidina Kevinas Kline’as, Sigourney Weaver, Frankas Langella, Benas Kingsley, Kevinas Dunnas.

Susirūpinęs ilgokai užsitęsusia savo anūko Džimio Šenono viengungyste, ekscentriškas milijonierius paskelbia tokį testamentą: vaikinas gali tikėtis šimto milijonų dolerių palikimo tik tuomet, jei iki trisdešimtojo savo gimtadienio susituoks. Džimui tenka paskubėti. Juk iki testamente minimos datos lieka vos 24 valandos.

Per oficialią kelionę po Jungtines Amerikos Valstijas šalies prezidentą Bilą Mičelą ištinka širdies smūgis. Artimiausi prezidento patarėjai nusprendžia neskelbti tautai šio įvykio ir puola ieškoti žmogaus, kuris būtų panašus į šalies vadovą. Taip laikinuoju prezidentu tampa įdarbinimo kontoroje dirbantis Deivas Kovakas.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (6). 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. Is­to­ri­nis dok. s. „Ha­ni­ba­las“ (1) (D.Bri­ta­ni­ja, 2006 m.) (N-7) (k).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (9) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja 4. Ci­vi­liai pat­ru­liai“ (JAV, 1987 m.) (k). 11.30 Ko­me­di­ja „Dei­vas“ (JAV, 1993 m.) (N-7) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.30 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (N-7). 0.35 Veiks­mo s. „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Ko­me­di­ja „Vien­gun­gis“ (JAV, 1999 m.). 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“.

14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (5). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „Pel­kė“ (9). 0.00 „Eu­re­ka“ (7). 1.00 „Penk­ta­die­nio vaka­ro ži­bu­riai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 9.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Mi­li­jo­nie­riai“. 21.05 „Men­tai“ (N-7). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7) (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.15 Kul­tū­ra. Operos so­lis­tas Kęs­tu­tis Al­čaus­kis. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Klai­pė­dos dra­mos teat­ro spek­tak­lis. S.She­par­das. „Tik­rie­ji va­ka­rai“ (1995 m.) (k). 16.00 Dok. f. „Grei­mas“ (1991 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Tik­ros is­to­ri­jos. 18.20 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (4) (2003 m.). 19.30 Kai mū­zos pra­by­la. Justi­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­les skai­to tru­pė „Liū­di“. 20.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 20.35 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 21.00 Fan­tas­ti­nis siau­bo tri­le­ris „De­vin­tie­ji var­tai“ (Is­pa­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, JAV, 1999 m.) (N-14). 23.10 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Ta­vo zo­na. Sau­lės klio­šas. 0.00 Pa­no­ra­ma (k).

0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

Vers­las (k). Kul­tū­ra (k). Spor­tas (k). Orai (k). Pi­ni­gų kar­ta.

9.15, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 Kri­mi­na­li­nis s. „Me­lo teo­ri­ja“ (1) (JAV, 2009 m.). 19.00, 23.40 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Siau­bo f. „Juo­do­jo eže­ro pas­lap­tis 2“ (JAV, 2007 m.). 23.10, 0.30 „Fu­tu­ra­ma“. 1.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tęsia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (8) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neįsa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 21.00 Ne­maRUS ki­nas. Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mask­va ne­ti­ki aša­ro­mis“ (1) (Ru­si­ja, 1980 m.) (N-7). 22.25 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.25 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 0.25 Svei­ka­tos ABC (k).

10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20, 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“.

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 9.30 Rea­ly­bės do­kumen­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 10.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 11.00 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 12.00 Re­zo­nan­sas (k). 13.00 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 14.00 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (5) (N-7). 15.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Dvie­jų per daug“ (JAV, Is­pa­ni­ja, 1995 m.).

Filmai 17.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas. 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Veiks­mo s. „Kri­ti­nė ri­ba“ (1) (Olandi­ja, 2008 m.) (N-7). 19.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (2). 20.45 Ki­no­ma­no už­ra­šai. 21.00 Ki­no aka­de­mi­ja. „Šeš­ta­die­nio va­ka­ras ma­ža­me mies­te“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 22.45 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 23.00 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 0.00 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 1.00 Hu­mo­ro laida „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Na­mų dak­ta­ras. 8.50 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las. 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.30 „So­do de­tek­tyvės“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Iš­ny­kęs ko­mu­niz­mo pa­sau­lis“ (3). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Či­lės ang­lia­ka­siai. Gy­ve­ni­mas dė­me­sio cent­re“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai.

9.00 Ki­no eksp­re­sas (k). 9.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (N-7). 11.00 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis (k). 11.30 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“ (N-7). 13.35 Te­le­laik­raš­tis. 15.20 Nuo­ty­kių f. „De­tek­ty­vas Dy ir ug­nies vai­duok­lio pas­lap­tis“ (N-7). 17.30 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Gy­ve­nu čia. 18.55 Dra­ma „Grei­sė“ (N-7). 20.30 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kar­tu / sal­du“ (N-7). 23.10 Ži­nios (k). 23.30 Dra­ma „Že­mės šir­dis“ (N-7).

8.00 Nuo­ty­kių f. „Se­ne­lės ber­niu­kas“ (JAV, 2006 m.). 9.40 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Di­de­lis ir šal­tas“ (Vo­kie­ti­ja, Ka­na­da, JAV, N.Ze­lan­di­ja, 2005 m.). 11.30 Tri­le­ris „Pa­to­lo­gi­ja“ (JAV, 2008 m.). 18.30 Veiks­mo f. „Ki­tos die­nos paš­tas“ (JAV, 2009 m.). 20.00 Kri­mi­na­li­nis f. „Ka­ro die­vas“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2005 m.). 22.05 Dra­ma „Ba­ade­rio–Mein­hof komp­lek­sas“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.).

7.00 Muz. dra­ma „Gat­vės šo­kiai“. 9.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Žmo­gus, ku­ris my­li“ (Ita­li­ja, 2008 m.). 11.00 Dra­ma „Kvie­čia­me pas Rai­lius“. 13.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“ (Pran­cū­zi­ja, JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 2008 m.). 15.00 Ka­ri­nė dra­ma „Ste­buk­las prie San­ta Anos“ (JAV, Ita­li­ja, 2008 m.). 17.35 Anim. nuo­ty­kių f. „Al­fa ir Ome­ga“ (JAV, In­di­ja, 2010 m.). 19.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Pa­bai­sa“ (JAV, 2011 m.). 23.00 Ro­man­ti­nė nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Sek­so tu­ras“ (JAV, 2008 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­vo­jin­ga­sis Ban­ko­kas“ (JAV, 2008 m.).

2.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis no­ve­lės pus­la­pis“. 4.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pas­ku­ti­nės atos­to­gos“.

6.00 Dra­ma „Sal­džių sap­nų“. 8.00 Ko­me­di­ja „Die­ni­nis sean­sas“. 10.00 Ko­me­di­ja „Chao­so teo­ri­ja“. 12.00 Ko­me­di­ja „Jei tai bū­tų tie­sa“. 14.00 Dra­ma „Skirs­ty­mas“. 15.40 Dra­ma „Snie­gas krin­ta ant ked­rų“. 18.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Žie­dų val­do­vas. Žie­do bro­li­ja“. 21.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis no­ve­lės pus­la­pis“. 23.00 Mistinis tri­le­ris „Vel­nio ad­vo­ka­tas“.

4.00 „Nora Ro­berts. Karš­ta po­pie­tė“. 5.30 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 7.55 „No­ra Ro­berts. Pra­keik­ti van­de­nys“. 9.30 „Skar­let“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Ka­lė­dos“. 15.10 „Da­žy­to­mis lū­po­mis“. 19.00 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 19.45 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 20.30 „Dže­kės se­suo“. 23.30 „Bū­ti Eri­ka“. 0.15 „Džor­da­na ti­ria by­lą“.

sportas 1.00 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos „Li­gue 1“ rung­ty­nių apž­val­ga. 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„Kras­nye Kryl­ja“. 13.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXIV tu­ro apž­val­ga. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ata­lan­ta“–„Ro­ma“. 17.15 Ka­ra­liaus tau­rė. „Ca­ja La­bo­ral“–„La­gun Aro GBC“. 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (lapk­ri­tis). 20.15 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (gruo­dis). 21.00 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Mi­lan“–„Ju­ven­tus“. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

11.00 Mo­to­cik­lų spor­tas. „Nas­car–Day­to­na“. 500 my­lių lenk­ty­nių apž­val­ga. 12.00 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 16.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­gos apž­val­ga. 17.00 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. Tie­sioginė trans­lia­ci­ja. 21.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­gos apž­val­ga.

9.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 10.30 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Du­ba­ju­je. 12.30 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 13.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 16.30 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Du­ba­ju­je. Fi­na­las. 17.30 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 18.30 Gra­žiau­si Eu­ro­pos fut­bo­lo įvar­čiai. 19.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 20.45 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. Pa­sau­lio čem­pio­na­tas. 22.00 Ame­ri­kie­tiš­kos im­ty­nės. 23.45 Gra­žiau­si Eu­ro­pos fut­bo­lo įvar­čiai. 0.45 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 2.15 Gra­žiau­si Eu­ro­pos fut­bo­lo įvar­čiai.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00, 12.30 TV par­duo­tu­vė. 12.00 Nor­ma­lu. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­ga. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.45 HT. In­ter­ne­ti­nis fut­bo­las. 23.15 „LIGA to­tal!“ Fut­bo­lo ana­li­zė. 0.30 „Sport 1“ nau­jie­nos. 0.45 Gol­fo nau­jie­nos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00, 0.30 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00, 1.00 10 ge­riau­sių šios sa­vai­tės dai­nų. 14.00 Di­džiau­sias! Nau­jau­sias! Gar­siau­sias! 20.00 Draugai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 TV šou „In­ter­ne­to kvai­liai“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.30 T V6

21.40 NTV mir

„Juodojo ežero paslaptis 2“ („Lake Placid 2“)

„Sprogdintojas“ („Бомбила“)

Siaubo filmas. JAV, 2007 m. Rež. Davidas Floresas. Vaidina Johnas Schneideris, Cloris Leachman, Samas McMurray, Sarah LaFleur, Alicia Ziegler.

Kriminalinis serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Čingizas Zakirovas. Vaidina Dmitrijus Mileris, Maksimas Ščiogolevas, Ana Banščikova, Tatjana Sidorenko, Sergejus Nikonenka.

Juodojo ežero vandenį vėl sudrumsčia neregėta pabaisa. Kai miestelio gyventojai netoli ežero aptinka apgraužtus žmogaus palaikus, vietos šerifas Džeimsas Railis ima tikinti visus, kad čia apsigyveno dar vienas kraujo ištroškęs milžiniškas krokodilas. Jis suburia savanorių komandą ir pradeda medžioklę.

Buvęs specialiųjų pajėgų karys Artiomas Gorochovas kaltinamas stambaus verslininko nužudymu. Niekas netiki, kad Artiomas – eilinis vyrukas, o ne profesionalus žudikas. Bet nepasiduodantis vyras randa išeitį iš bet kokios situacijos. Ištvermė ir humoras padeda nenusiminti net sudėtingomis sąlygomis.


15 2012 02 27

Lietuvos dailės muziejus

21.00 TV1

„Maskva netiki ašaromis“ („Москва слезам не верит“) Romantinė komedija. Rusija, 1980 m. Rež. Vladimiras Menšovas. Vaidina Vera Alentova, Aleksejus Batalovas, Irina Muravjova, Aleksandras Fatiušinas, Olegas Tabakovas.

Maskva, 1958-ieji. Iš provincijos į sostinę atvykusios trys draugės ketina jeigu ne užkariauti spindintį metropolį, tai bent susirasti tinkamus jaunikius. Kuklioji Tonia pirmoji atšoka vestuves su paprastu darbininku. Katia ruošiasi šturmuoti mokslo bastionus. O Liudmila negaišta laiko svajonėms apie princą. Ji veikia.

Užsienio 2.50 Ko­me­di­ja „Ei­li­nio De­do­vo va­sa­ra“. 3.55 „Tė­tu­šiai“. 5.55 Pi­ko va­lan­da. 6.20 Me­cha­ni­nis apel­si­nas. 7.10 Ar­mi­ja. 7.55 To­li­mi gi­mi­nai­čiai. 8.00 Neš­va­rūs pi­ni­gai. 9.00 Teis­mo va­lan­da. 10.15 Me­lod­ra­ma „Ati­da­ry­ki­te: Se­ne­lis Šal­tis!“ 12.05, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 14.15 „Ko­vo­to­jas“. 16.55 Vals­ty­bi­nės svar­bos atei­viai. 17.50 Keis­te­ny­bės. Vi­sa­ta. Kos­mo­so pul­sas. 18.50 Šei­mos dra­mos. 20.55 Slap­tos te­ri­to­ri­jos. 22.00 „Ko­man­da Če“. 0.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 0.30 Nau­jie­nos 24. 0.55 Kas vyks­ta?

7.00 Hu­mo­ro fes­ti­va­lis „Jūr­ma­la 2011“. 7.50 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45, 4.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.15 Rin­ki­mai – 2012. 17.00, 1.55 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.45 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00, 23.45, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Tė­tu­šiai“. 22.20 Dok. f. „Ole­gas Jan­kovs­kis“. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 0.10 „Pir­ma kla­sė“ su Iva­nu O­ch­lo­bys­ti­nu. 1.00 „Gy­nybos tei­sė“.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Pas­lap­tin­ga Ru­si­ja. Oms­ko sri­tis. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 A.Žur­bi­nas. At­min­ti­nos me­lo­di­jos. 9.05 Pro­gra­ma mak­si­mum. 10.05 Ru­siš­kos sen­sa­ci­jos. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „Mask­va. Cent­ro apy­gar­da“. 21.40 Kriminalinis serialas „Sprogdintojas“ (1, 2). 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.20 Se­no­jo pa­sau­lio pa­bai­ga. 0.55 „Ieš­ko­ma­sis“. 1.50 „Jū­rų vel­niai“. 3.50 Juo­kas į na­mus.

8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00 Ma­no si­dab­ri­nis ru­tu­lys. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tin­gas li­ki­mo ry­to­jus“. 19.40 S. „Iš­da­vys­tė“. 21.35 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 22.30 Rin­ki­mai 2012.

23.30 „L.Troc­kis. Pa­sau­li­nės re­vo­liu­ci­jos pas­lap­tis“ (1). 0.25 Ži­nios +. 0.45 F. „Sek­ma­die­nis, pu­sė sep­ty­nių“ (1). 2.00 Ves­ti.ru.

5.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 6.00 Anim. f. 7.00 Per­ga­lės kai­na. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Sa­vaitės briau­nos. 11.00 2012-ie­ji. 12.00 Vaid. f. „Svei­ki!“ 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 By­la. 19.00 Ske­ne­ris. 20.00 „Su­du­žu­sių ži­bin­tų gat­vės“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Se­nos sko­los“.

8.30, 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi laikai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 21.15 „Kas taps mi­li­jo­nie­riu­mi?“ 22.15 Žmo­nės. 23.15 Ekst­ra. 0.30 Re­por­ta­žas.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ma­ro­kas. 11.00 Či­lės sko­nis. 11.30 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Terk­sas ir Kai­ko­sas. 12.00 Ke­liau­to­jas. Stam­bu­las. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Bra­zi­li­ja. 14.00 Ke­liau­to­jas. Apie Aust­ra­li­ją. 15.00 Ge­riausios ke­lio­nės mo­to­cik­lais. Aust­ra­li­ja. 16.00 Ke­liau­to­jas. 17.00 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Ba­ha­mų sa­los. 17.30 Pe­ru sko­nis. Dy­kas kran­tas. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ma­ro­kas. 19.00 Ke­liau­to­jas. Apie Aust­ra­li­ją. 20.00 Gam­tos pa­sau­lis. 21.00 Ke­lio­nės jū­ro­mis. Po­li­ne­zi­jos gy­ven­to­jai. 22.00 Ke­lio­nė Ama­zo­ne. 23.00 Ke­liau­to­jas. Apie Mek­si­ką. 0.00 Kas su­gaus dau­giau­sia jū­rų ežių. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Įran­kių ar­se­na­las“. 7.00, 13.00 „Šiau­rės jū­ra“. 8.00, 14.00 „Reak­ty­vi­nė ma­ni­ja“. 9.00, 15.00 „Kaip Bru­ce Lee pa­kei­tė pa­sau­lį“. 10.00, 16.00 „Gink­luo­to­ji na­ci­ja“. 11.00, 17.00 „Juo­da­sis auk­sas“. 18.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 18.30 „San­kir­ta“. 19.00 „Jū­rų kau­bo­jai“. 20.00 „Moks­las apie ura­ga­nus“. 21.00 „Kaukis ar­ba bėk“. 22.00 „Kri­mi­na­lis­ti­kos pa­sau­ly­je“. 23.00 „NSO by­los“.

8.00, 16.00 „Ko­lo­ni­ja“. 9.00 „Neat­ras­ta­sis Ham­le­tas“. 10.00 „Ab­so­liu­tus nu­lis“. 11.00 „Hit­le­ris ir ty­ri­nė­to­jai“. 12.00 „Kra­ka­tau: pas­ku­ti­nės die­nos“. 13.00 „Den­dis Bra­me­lis“. 14.30 „Gy­vū­nai, pa­kei­tę is­to­ri­ją“. 15.00 „Die­na po il­gos nak­ties“. 17.00 „Is­to­ri­jos pas­lap­tys“. 18.00 „Ma­si­nio nai­ki­ni­mo gink­lai“. 19.00 „Pio­nie­riai, ta­pę mi­li­jo­nie­riais“. 20.00 „42 pa­si­kė­si­ni­mai į Hit­le­rį“. 21.00 „Gy­ny­ba pa­gal Ga­rou“. 22.00 „Pas­lap­tin­go­sios žmog­žu­dys­tės“. 23.00 „Rut­ka: ho­lo­kaus­to die­no­raš­tis“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Sve­ti­mas. 7.25 Kaip tap­ti dė­mė­tuo­ju leo­par­du. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 9.10 Jū­sų nu­my­lė­ti­niui pa­tiks! 10.05 Kaip gy­vū­nams iš­gy­ven­ti? Tirps­tan­tys le­dy­nai. 11.00 Nau­jo­sios kar­tos ve­te­ri­na­rai su S.Irwi­nu. Cu­na­mis. 11.55 Gy­vū­nų ap­sau­gos sky­rius. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Gy­vū­nų te­ri­to­ri­ja. 13.45 Gy­vū­nų ap­sau­ga. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Šam­va­ri: gy­ve­ni­mas lais­vė­je.

16.30 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos sodas. 17.00 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 18.20 Pra­ga­riš­ka ka­tė. 19.15 Oran­gu­ta­nų sa­la. Din­gęs. 21.05 Pas ma­ne ap­si­gy­ve­no ra­ga­no­sis. 22.00 Skun­kų tram­dy­to­jas. Gy­va­tės, pe­lė­dos ir bi­tės. Stor­mis su­pyks­ta. 22.55 Ka­ri­na: lau­ki­nis sa­fa­ris. 23.50 Su­grį­ži­mas į gy­ve­ni­mą. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Ryk­lių už­puo­li­mas.

10.00 Ne­pa­pras­tas šve­dų au­to­mo­bi­lis. 11.00 Įkai­tų žū­tis. 12.00 FARC įkai­tų iš­va­da­vi­mas. 13.00 Chao­sas, ku­rį su­kė­lė ken­gū­ros. 14.00 Neįp­ras­tas gy­vū­nų el­ge­sys. 15.00 Ka­lin­tys už­sie­ny­je. Agen­tas per prie­var­tą. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Plat­for­ma. 17.00 Sraig­tas­par­nių dvi­ko­vos dy­ku­mo­je. 18.00 „Apa­che“ sraig­tas­par­nių ga­myk­los. 19.00 Ka­lin­tys už­sie­ny­je. Tik­rasis H.Hi­las. 20.00 Su­si­dū­ri­mas ore. 21.00 Drau­di­mai. Ekst­re­ma­lios bau­dos. 22.00 Ka­lin­tys už­sie­ny­je. Tik­ra­sis H.Hi­las. 23.00 Su­si­dū­ri­mas ore. 0.00 Sraig­tas­par­nių dvi­ko­vos dy­ku­mo­je. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

23.00 T V1000

„Velnio advokatas“ („The Devil’s Advocate“) Mistinis trileris. JAV, Vokietija, 1997 m. Rež. Tayloras Hackfordas. Vaidina Alas Pacino, Keanu Reevesas, Charlize Theron, Craigas T.Nelsonas, Judith Ivey.

Jaunas Floridos teisininkas Kevinas Lomaksas dar nepralaimėjo nė vienos bylos. Dėl savo neeilinių gebėjimų vaikinas kartą gauna viliojantį pasiūlymą padirbėti advokatu Niujorke. Ambicingas jaunuolis tik gerokai vėliau sužino, kad už tai teks sumokėti savo nemirtinga siela. Bet tada, kaip sakoma, šaukštai po pietų.

Darbo laikas: Antradieniais–šeštadieniais 11.00–18.00 Sekmadieniais ir prieš valstybines šventes 11.00–16.00 Nedirba pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis Rėmėjai:


16 antradienis 10.05 NTV mir

16.00 T V1000

„Kilpa“ („Петля“)

„Frenkė ir Džonis“ („Frankie & Johnny“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Aleksandras Pavlovskis. Vaidina Andrejus Frolovas, Anatolijus Rudenka, Sergejus Šechovcevas, Anastasija Panina, Jana Čigir.

Melodrama. JAV, 1991 m. Rež. Garry Marshallas. Vaidina Alas Pacino, Michelle Pfeiffer, Hectoras Elizondo, Nathanas Lane’as, Kate Nelligan.

Viename Maskvos rajone padaugėjo butų vagysčių. Jaunam tyrėjui Sergejui Svešnikovui pasirodo keista, kad per vieną apiplėšimą namie buvęs šeimininko šuo net nereagavo į užpuolikus. Kartu su pulkininku Valerijumi Fiodorovu Sergejus įtaria neseniai iš kalėjimo išėjusį ir santechniku dirbantį Igorį Luniovą.

Iš kalėjimo išėjęs Džonis įsidarbina virėju vienoje Niujorko užkandinėje. Čia dirba ir padavėja vardu Frenkė. Abu jie nusivylę gyvenimu ir nieko gera iš jo nebelaukia. Vadinasi, pasižiūrėsime dar vieną mielą melodramą apie tai, kad kiekvienas, kas seniai ilgisi nuoširdžios meilės, būtinai jos sulaukia.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so na­cio­na­li­nė at­ran­ka (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ma­no vy­ras ga­li (k). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. 19.17 Orai. 19.19 Abi­pus sie­nos. 20.30 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.19 Spor­tas. 22.23 Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „At­suk­tu­vas“ su te­ki­la“ (JAV, 1988 m.) (N-7). 0.55 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (2) (N-7). 1.50 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.35 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“.

16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Bai­mės akys. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (6). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Pa­bė­gi­mo ka­ra­liai“ (2). 23.00 „Pel­kė“. 0.00 „Eu­re­ka“ (8). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00 9.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). Sek­ma­die­nio ry­tas (k). „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Karš­čiu al­suo­jan­ti Sa­ha­ra“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 „Ne­rea­lu!“ 21.05 „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-14). 22.00 „Sos­tų ka­rai“ (N-14). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00, 17.55 Te­le bim-bam. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Bū­to­vės slė­pi­niai (k). 12.20 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 12.45 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012 (k). 15.55 Lai­da S. 16.25 Lai­ko port­re­tai. Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus iš­mo­nės (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Gim­to­ji že­mė. 18.25 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 19.00 Pul­sas. 19.25 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 20.05 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (6). 21.10 Vi­zi­jos ir tik­ro­vė. Šv. Ka­zi­mie­ro as­me­ny­bė (1998 m.). 22.00 Mū­sų mies­te­liai. Ka­ma­jai. 22.55 Liau­dies kū­ry­ba. Diev­dir­bys V.Svirs­kis ir jo še­dev­rai. 23.25 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. Or­kest­ro mu­zi­kos pus­va­lan­dis. Mu­zi­ki­nė ke­lio­nė į Aust­ri­ją ir Ita­li­ją (3). Grie­žia Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras.

0.00 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

Pa­no­ra­ma (k). Vers­las (k). Kul­tū­ra (k). Spor­tas (k). Orai (k). At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“.

9.15, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (5). 12.00 Kri­mi­na­li­nis f. „Me­lo teo­ri­ja“ (1) (JAV, 2009 m.). 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00, 21.00 „Re­zi­den­tai“. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (6). 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (2). 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.30 Ko­me­di­ja „Ma­no pusb­ro­lis Vi­nis“ (JAV, 1992 m.). 23.50, 1.10 „Fu­tu­ra­ma“. 0.20 „CSI Ma­ja­mis“. 1.40 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (9) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­timo mo­ty­vai“ (N-7). 21.00 Veiks­mo f. „Pri­vers­tas žu­dy­ti“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 22.45 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.45 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (2). 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 Veiks­mo s. „Kri­ti­nė ri­ba“ (1) (Olan­di­ja, 2008 m.) (N-7). 11.15 Že­mai­tijos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (kart.). 11.45 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 12.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“.

Filmai 13.15 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 14.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 15.15 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 15.30 Muz. dok. f. „Šviesk!“ (JAV, 2008 m.). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 19.15 Kul­tū­ra +. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka. 20.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 21.45 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 22.00 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 23.00 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (5) (N-7). 0.00 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 11.00 „Mi­tų grio­vė­jai“. 12.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10 Dok. f. „Či­lės ang­lia­ka­siai. Gy­ve­ni­mas dė­me­sio cent­re“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.20 Su­per L.T. 18.55 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 20.25 Europos krepšinio taurės antrojo etapo rungtynės. Trevizo „Benetton“ (Italija) - Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva). Tiesioginė transliacija iš Italijos. Per pertrauką – Žinios. 22.30 Su­per L.T. 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 0.05 Lie­tu­va tie­sio­giai. 0.40 Dok. f. „Či­lės ang­lia­ka­siai. Gy­ve­ni­mas dė­me­sio cent­re“.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kar­tu / sal­du“ (N-7). 11.10 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 11.40 Dra­ma „Grei­sė“ (N-7). 13.15 Te­le­laik­raš­tis. 15.45 Dra­ma „Že­mės šir­dis“ (N-7). 17.30 Nuo­ga tie­sa (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.30 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“. 20.30 Lie­tu­vos me­ni­nin­kų portretai. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“. 23.10 Ži­nios (k). 23.30 Tri­le­ris „Ant­ra­sis kvė­pa­vi­mas“ (N-14).

8.00 Veiks­mo f. „Ki­tos die­nos paš­tas“ (JAV, 2009 m.). 9.30 Kri­mi­na­li­nis f. „Ka­ro die­vas“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2005 m.). 11.35 Dra­ma „Ba­ade­rio–Mein­hof komp­lek­sas“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 18.30 Tri­le­ris „Švar­ke­lis“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2005 m.). 20.15 Dra­ma „Elos slė­ny­je“ (JAV, 2007 m.). 22.25 Ko­me­di­ja „Pa­ža­dėk man tai“ (Ser­bi­ja, Pran­cū­zi­ja, 2007 m.).

7.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Al­fa ir Ome­ga“. 9.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 11.00 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“. 13.00 Dra­ma „Ka­lė­dų na­me­lis“. 15.00 Ko­me­di­ja „Eg­lu­tės“. 17.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“ (Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2009 m.). 19.00 Is­to­ri­nė dra­ma „Her­co­gie­nė“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ita­li­ja, 2008 m.). 21.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Ame­ri­kie­tis“ (JAV, 2010 m.). 23.00 Siau­bo ko­me­di­ja „Pats bai­siau­sias Dei­lo ir Ta­ke­rio fil­mas“ (JAV, Ka­na­da, 2010 m.). 1.00 Is­to­ri­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Karš­tas krau­jas“ (Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, 2008 m.).

2.00 Dra­ma „De­gan­ti ly­gu­ma“. 4.00 Ko­me­di­ja „Die­ni­nis sean­sas“. 6.00 Ko­me­di­ja „Jei tai bū­tų tie­sa“. 7.40 Dra­ma „Skirs­ty­mas“. 9.30 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Žie­dų val­do­vas. Žie­do bro­li­ja“.

12.40 Ko­me­di­ja „Mis slap­to­ji agen­tė“. 14.30 Ko­me­di­ja „Na­po­leo­nas Di­na­mi­tas“. 16.00 Melodra­ma „Fren­kė ir Džo­nis“. 18.00 Dra­ma „Pa­lai­do­tas“. 20.00 Dra­ma­ti­nis tri­le­ris „Vel­nio ad­vo­ka­tas“. 22.30 Dra­ma „De­gan­ti ly­gu­ma“. 0.30 Ko­me­di­ja „Na­po­leo­nas Di­na­mi­tas“.

4.00, 9.30 „Skar­let“. 5.30, 22.40 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 7.55 „No­ra Ro­berts. Pa­vel­dė­ta žmog­žu­dys­tė“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Nau­jas tė­vas“. 15.00 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 15.50 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 19.00 „Vi­si ma­no drau­gai iš­vyks­ta iš Bris­be­no“. 20.20 „Šauk­ti­niai po­li­ci­nin­kai“. 21.05 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 21.50 „Bū­ti Eri­ka“. 23.25 „Dže­kės se­suo“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Ži­nios +. 10.15 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. I pus­fi­na­lis. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „As­ta­na“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Mi­lan“–„Ju­ven­tus“. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„Lo­ko­motiv-Ku­ban“. 17.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Uni­ca­ja“–„Va­len­cia Bas­ket“. 19.15 Ka­ra­liaus tau­rė. „Re­gal Bar­ce­lo­na“–„Lu­cen­tum Ali­can­te“. 21.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Gran Ca­na­ria 2014“. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

10.55 Bok­sas. Y.P.Her­nan­de­zas ir S.Cun­ning­ha­mas. 12.00 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. Tie­sio­gi­nė trans­liaci­ja. 16.00 Mo­to­cik­lų spor­tas. „Nas­car–Day­to­na“. 500 my­lių lenk­ty­nių apž­val­ga. 17.00 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 21.00 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. 1.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­gos apž­val­ga.

9.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 11.30 Gra­žiau­si Eu­ro­pos fut­bo­lo įvar­čiai. 11.45 Šuo­liai su sli­dėmis nuo tramp­li­no. 12.45 Sli­di­nė­ji­mo dvi­ko­vė. 13.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 16.30 Gra­žiau­si Eu­ro­pos fut­bo­lo įvar­čiai. 17.30 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Du­ba­ju­je. Fi­na­las. 18.30 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. Pa­sau­lio čem­pio­na­tas. 19.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 21.00 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas. „To­tal KO“. 22.00 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas. A.Po­vet­ki­nas (Ru­si­ja) ir P.Boswel­las (JAV). 0.00 Por­tu­ga­li­jos ra­lis. 0.30 Žie­di­nės mo­to­cik­lų lenk­ty­nės Aust­ra­li­jo­je. 1.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos hi­tai. 19.00 Fut­bo­las. Se­ri­ja A. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 21.00 Ran­ki­nis. 23.30 Fut­bo­las. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00, 0.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00, 1.00 „Eu­ro Hit List“. 14.00 10 ge­riau­sių įra­šų. 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 20.00 Drau­gai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.30 TV šou „In­ter­ne­to kvai­liai“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.30 T V6

22.35 LNK

„Mano pusbrolis Vinis“ („My Cousin Vinny“)

„Atsuktuvas“ su tekila“ („Tequila Sunrise“)

Komedija. JAV, 1992 m. Rež. Jonathanas Lynnas. Vaidina Joe Pesci, Ralphas Macchio, Marisa Tomei, Mitchellas Whitfieldas, Fredas Gwynne’as.

Veiksmo filmas, JAV, 1988 m. Rež. Robertas Towne’as. Vaidina Melas Gibsonas, Michelle Pfeiffer, Kurtas Russellas, Raulis Julia, J.T.Walshas.

Du koledžo bendramoksliai Bilas Gambinis ir Stenas Rotenšteinas keliauja po Ameriką. Viename labai mielame miestelyje abu vaikinai areštuojami ir paskelbiami seniai ieškomais nusikaltėliais. Bandydamas gelbėtis iš bjaurios situacijos, Bilas susisiekia su vieninteliu šeimoje teisininku pusbroliu Viniu, Niujorko advokatu.

Deilas Makjuzikas jau penkiolika metų verčiasi narkotikų prekyba ir dabar nori „užraukti“ šią veiklą, o Nikas Freskija vis dar nepraranda vilties pričiupti Deilą nusikaltimo vietoje. Abu vyrus sieja ne tik šie profesiniai ryšiai, bet ir simpatija tai pačiai moteriai – italų restorano savininkei Džoanai Valenari.


17 2012 02 28 21.00 TV1

„Priverstas žudyti“ („Out for a Kill“) Veiksmo filmas. JAV, 2003 m. Rež. Michaelas Oblowitzas. Vaidina Stevenas Seagalas, Michelle Goh, Corey Johnson, Elaine Tan, Kevinas Dunnas.

Archeologas Robertas Bernsas atsitiktinai sužino, kaip mafija per Kinijos sieną gabena kvaišalus. Narkobarono Vongo Dajaus smogikai negailestingai žudo visus, kurie tik pasipainioja šiame kelyje. Kai žūsta Bernso žmona, mokslininkas prisiekia dar iki velionės laidotuvių sunaikinti tuos, kurie tapo jos mirties kaltininkais.

Užsienio 5.05 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 6.30 Mu­zi­ka. 6.05 „Loš­ti kvai­lį“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.15 „Vien­gun­giai“. 8.05 Go­du­mas. 9.00 Teis­mo va­lan­da. 10.10, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.40 Šei­mos dra­mos. 11.40, 19.55 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.40, 14.00, 22.25 Są­mo­nės štur­mas. 13.35 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 14.55 Vals­ty­bi­nės svar­bos atei­viai. 16.45 „Ko­man­da Če“. 18.50 Šei­mos dra­mos. 20.55 Ka­ri­nė pas­lap­tis. 22.50 Lė­li­nin­kų suo­kal­bis. 23.45 Re­vo­liu­ci­jos der­lius. 0.50 Nau­jie­nos 24.

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.15 Rin­ki­mai – 2012. 17.00, 1.50 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.45 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Tegul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Tė­tu­šiai“. 22.20 „Tat­ja­na Va­sil­je­va. Aš mo­ku at­lai­ky­ti smū­gį“. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.55, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.05 „Gy­ny­bos tei­sė“. 1.05 „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ su A.Ma­ka­ro­vu. 2.45 Drama „Gy­ve­no drą­sus ka­pi­to­nas“. 4.15 „Tė­tu­šiai“.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Pas­lap­tin­ga Ru­si­ja. Ja­ma­lo Nen­cų au­to­no­mi­nė apy­gar­da. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Ku­li­na­rų dvi­ko­va. 9.35 Gro­žio aka­de­mi­ja. 10.05 De­tek­ty­vi­nis s. „Kil­pa“ (1). 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­kuroro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „Mask­va. Cent­ro apy­gar­da“. 21.40 „Bom­bi­la“. 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.20 Kie­ti 2000-ie­ji. 1.10 „Ieš­ko­ma­sis“. 2.05 „Jū­rų vel­niai“. 3.45 Juo­kas į na­mus.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biausia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tin­gas li­ki­mo ry­to­jus“. 19.40 „Iš­davys­tė“. 22.30 Rin­ki­mai 2012. 23.30 „L.Troc­kis. Pa­sau­li­nės re­vo­liu­ci­jos pas­lap­tis“ (2).

0.25 Ži­nios +. 0.45 „Sek­ma­die­nis, pu­sė sep­ty­nių“ (2). 2.00 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 ART na­vi­ga­to­rius. 10.30 Ame­ri­kie­čių ne­raš­tin­gu­mo lik­vi­da­vi­mas. 11.00 Ske­ne­ris. 12.00 Vaid. f. „Se­nos sko­los“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 J.Al­bac lai­da. 19.00 Di­džio­ji sar­gy­ba. 20.00 „Su­du­žu­sių ži­bin­tų gat­vės“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Ke­lias“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 „CSI Ma­ja­mis“. 23.15 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“. 0.10 „Mon­kas“. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

dokumentika 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pie­tų In­di­ja. 11.00 Či­lės sko­nis. Pa­ta­go­ni­ja. 11.30 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Ai­ri­ja. 12.00 Ke­liau­to­jas. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Sin­ga­pū­ras. 14.00 Ke­lio­nė Ama­zo­ne. 15.00 Ke­lio­nės jū­ro­mis. Po­li­ne­zi­jos gy­ven­to­jai. 16.00 Ke­liau­to­jas. Nyks­tan­čios vie­tos. 17.00 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Los An­dže­las ir Las Ve­ga­sas. 17.30 Pe­ru sko­nis. Šiau­ri­nė pak­ran­tė. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pie­tų In­di­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Mek­si­ka. 20.00 Pra­bangios ke­lio­nės. In­di­ja. 21.00 S.Greg­son lan­ko­si Tai­lan­de. Vie­na nak­tis Ban­ko­ke. 22.00 Spor­to pla­ne­ta. Či­lė. 23.00 Ke­liau­to­jas. Is­pa­ni­jos sa­los. 0.00 Ug­ni­nių pa­da­žų fes­ti­va­ly­je. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 6.30, 12.30 „San­kir­ta“. 7.00, 13.00, 19.00 „Jū­rų kau­bo­jai“. 8.00, 14.00 „Moks­las apie ura­ga­nus“. 9.00, 15.00 „Kau­kis ar­ba bėk“. 10.00, 16.00 „Kri­mi­na­lis­ti­kos pa­sau­ly­je“. 11.00, 17.00 „Juo­da­sis auk­sas“. 18.00 „Tan­kų dirb­tu­vė“. 20.00 „Su­per­vul­ka­nas“. 21.00 „Pra­ga­ras jū­ro­je“. 22.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“. 23.00 „NSO by­los“.

8.00 „Ko­lo­ni­ja“. 9.00 „Is­to­ri­jos pas­lap­tys“. 10.00 „Ma­si­nio nai­ki­ni­mo gink­lai“. 11.00 „Pio­nie­riai, ta­pę mi­li­jonie­riais“. 12.00 „42 pa­si­kė­si­ni­mai į Hit­le­rį“. 13.00 „Gy­ny­ba pa­gal Ga­rou“. 14.00 „Pas­lap­tin­go­sios žmog­žu­dys­tės“. 15.00 „Rut­ka: ho­lo­kaus­to die­no­raš­tis“. 16.00 „Ra­siz­mo is­to­ri­ja“. 17.00 „Bar­ba­rai pa­gal „pi­to­ną“ Ter­ry Jo­ne­są“. 18.00 „Se­niai pa­mirš­tos die­tos“. 19.00 „Ar­tu­ras Ru­bins­tei­nas“. 20.00 „Iš Ry­tų į Va­ka­rus“. 21.00 „Egip­tas“. 22.00 „778-ie­ji: Ro­lan­do gies­mė“. 23.00 „Tikro­ji dak­ta­ro Dže­ki­lo ir po­no Hai­do is­to­ri­ja“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Oran­gu­ta­nų sa­la. Din­gęs. 7.25, 16.30 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 7.50, 17.00 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 9.10 Pra­ga­riš­ka ka­tė. 10.05 Pas ma­ne ap­si­gy­ve­no ra­ga­no­sis! 11.00 Nau­jo­sios kar­tos ve­te­ri­na­rai su S.Irwi­nu. Bro­liai. 11.55 Gy­vū­nų ap­sau­gos sky­rius. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Skun­kų tram­dy­to­jas. Gy­va­tės, pe­lė­dos ir bi­tės. Stor­mis su­pyks­ta. 13.45 Fe­nik­so po­li­ci­ja. Ant­kak­lis kil­pa.

14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Šam­va­ri: gy­ve­ni­mas lais­vė­je. 17.25 Fe­li­no­lo­gi­ja. 18.20 Ki­no­lo­gi­ja. 19.15 Oran­gu­ta­nų sa­la. Pa­mo­kos. 21.05 Am­ba, ru­siš­kas ti­gras. 22.00 Ve­te­ri­na­ras lau­ki­nė­je gam­to­je. Tai­lan­das. 22.55 Nuo­dų me­džio­to­jai. Ka­ras pa­sie­ny­je. 23.50 Mir­ti­nas pa­vo­jus. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Grei­tai ve­sian­čios ti­grės gel­bė­ji­mas.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Bent­ley“ au­to­mo­bi­liai. 11.00 Ka­lin­tys už­sie­ny­je. Tik­ra­sis H.Hi­las. 12.00 Su­si­dū­ri­mas ore. 13.00 Vis­kas apie šliu­žus. 14.00 Neįp­ras­tas gy­vūnų el­ge­sys. 15.00 Ka­lin­tys už­sie­ny­je. Kont­ra­ban­dos ga­be­ni­mo pla­nas kaip fil­me. 16.00 Tai­pė­jaus bokš­tai. 17.00 Už­sie­nie­čių le­gio­nas iš ar­ti. 18.00 „Lom­barg­hi­ni“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Kom­piu­te­ri­nis žai­di­mas „FIFA 2012“. 20.00 Sun­kus dar­bas. Gi­lia­van­de­nis ro­bo­tas. 21.00 Drau­di­mai. Keis­ti kū­nai. 22.00 Kom­piu­te­ri­nis žai­di­mas „FIFA 2012“. 23.00 Sun­kus dar­bas. Gi­lia­van­de­nis ro­bo­tas. 0.00 Už­sie­nie­čių le­gio­nas iš ar­ti. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

2.45 1 Baltijos

„Gyveno drąsus kapitonas“ („Жил отважный капитан“) Drama. Rusija, 1985 m. Rež. Rudolfas Fruntovas. Vaidina Aleksandras Kuliaminas, Margarita Sergeječeva, Igoris Jasulovičius, Andrejus Gusevas, Klara Lučko.

1944-ieji. Tosia vadinamas devyniolikmetis leitenantas Anastasijus Čižovas paskiriamas laivo „Žvėris“ kapitonu. Prieš karą „Žvėris“ buvo paprastas žvejų laivas, bet dabar jis ginkluotas patrankomis ir giluminėmis bombomis. Jau pirmas laivo reisas į Šiaurės jūrą yra sėkmingas – pavyksta pamušti priešų lėktuvą.


18 trečiadienis 18.00 TV1000

18.30 Mikrovisata

„Forestas Gampas“ („Forrest Gump“)

„Meilės šventė“ („Feast of Love“)

Komiška drama. JAV, 1994 m. Rež. Robertas Zemeckis. Vaidina Tomas Hanksas, Sally Field, Robin Wright, Gary Sinise’as, Rebecca Williams.

Drama. JAV, 2007 m. Rež. Robertas Bentonas. Vaidina Morganas Freemanas, Gregas Kinnearas, Radha Mitchell, Billy Burke’as, Selma Blair.

Šešiais „Oskarais“ apdovanotas filmas pasakoja amerikietišką Jonelio kvailelio istoriją. Vaikystėje Forestas vos neatsidūrė specialioje nevispročių mokykloje, bet nuo šios lemties berniuką išgelbėjo motina. Jos pasiaukojanti meilė ir išmintingi patarimai taip paveikė Foresto likimą, kad jis tapo visai kitu žmogumi.

Oregono valstijos miestelio gyventojai susiburia į Hario Stivensono vadovaujamą būrelį, kad pamėgintų atsakyti į klausimus, kaip išmokti mylėti ir kas yra toji meilė. Niekas neįtaria, kad Harį Skotą, gerbiamą filosofijos daktarą, jau daugelį metų kankina sena širdies žaizda – jis save kaltina dėl sūnaus mirties.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Vie­ša pas­lap­tis (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to bei ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Lie­tu­vos bal­sas. Ak­lo­sios perk­lau­sos (k). 12.10 Nuo... Iki... (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.30 LT aist­ra (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „Spe­cia­lis­tas“ (JAV, Pe­ru, 1994 m.) (N-7). 0.50 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (3). 1.45 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Ko­dėl? 11.55 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.35 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 Anim. s. „An­čiu­kų is­to­ri­jos“ (1) (JAV, 1989 m.). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“.

15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (7). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Pel­kė“. 0.05 „Eu­re­ka“ (9). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ypa­tin­gos sa­vy­bės“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.05 Ka­ro vil­kai. „Jū­rų pėstinin­kai“ (N-14). 22.05 „Tik­ras krau­jas“ (N-14). 23.10 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.10 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.40 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Mū­sų mies­te­liai. Ka­ma­jai (k). 12.25 Pul­sas. Pub­li­cis­ti­nė svei­ka­tos lai­da. 12.50 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (4) (2003 m.) (k). 15.35 Mu­zi­ka ir poe­zi­ja. R.Ke­tu­ra­kio ei­les skai­to A.Ko­ver­ka (k). 15.50 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Mar­šas dū­dų mies­tan“ (1974 m.), „Ne­be­tel­pam ar­mo­ni­kos rė­muos“ (1977 m.), „Me­lo­di­ja rug­pjū­ty“ (1991 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Gy­vas van­duo. 18.25 Du­rys at­si­da­ro. 18.50 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Tri­se su... J.Brahm­su. 19.35 Lai­ko port­re­tai. Ty­lūs ir ne­ma­to­mi. 20.15 LNOBT spek­tak­lis. Piot­ro Čai­kovs­kio ba­le­tas „Sp­rag­tu­kas“. 21.50 Kū­ry­bos me­tas. Min­dau­gas Bau­žys.

22.20 Ter­ra mu­zi­ka. So­lis­tė Ire­na Milke­vi­čiū­tė (1997 m.). 23.00 Eli­to ki­nas. Tri­le­ris „Ki­to­je dan­gaus pu­sė­je“ (Mek­si­ka, 2006 m.) (S). 0.45 Pa­no­ra­ma (k). 1.05 Vers­las (k). 1.10 Kul­tū­ra (k). 1.15 Spor­tas (k). 1.20 Orai (k). 1.25 Kai mū­zos pra­by­la. Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­les skai­to tru­pė „Liū­di“ (k).

9.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (6). 12.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (2). 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (7). 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (3). 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Veiks­mo tri­le­ris „Už prie­šo li­ni­jos 2“ (JAV, 2006 m.). 23.25 Eu­ro­ly­gos rung­ty­nės. Šešio­lik­tu­kas. Kau­no „Žal­gi­ris“–Kan­tu „Ben­net“. Vaiz­do įra­šas. 1.00 „Fu­tu­ra­ma“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė širdis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 0.15 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 21.00 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Ho­li­vu­do žmog­žu­dys­čių sky­rius“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 23.15 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00, 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

Filmai 10.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 11.15 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ne­pa­pras­ti Ade­lės Blank-Sek nuo­ty­kiai“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 13.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 13.45 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (2). 14.15 Veiks­mo s. „Kri­ti­nė ri­ba“ (1) (Olan­di­ja, 2008 m.) (N-7). 15.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 15.45 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (4). 16.15 Kul­tū­ra +. 16.45 Re­zo­nan­sas. Dis­ku­si­jų lai­da (k). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 20.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 21.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (6) (N-7). 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 22.30 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 23.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 0.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 12.40 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.05, 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Adolfas Hitleris“. 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 19.55 Dok. f. „Mar­kas Zuc­ker­ber­gas. „Fa­ce­boo­ko“ už­ku­li­siai“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ko­me­di­ja „As­te­rik­sas olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se“ (N-7). 11.15 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 12.05 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Ap­vog­ti va­gį“ (N-7). 13.45 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Nuo­ty­kių f. „To­mo vi­dur­nak­čio par­kas“ (N-7). 17.30 Gy­ve­nu čia (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Si­gi­tos vir­tu­vė. 18.40 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (k). 20.30 Ko­vo­to­jas. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­šė­lu­si va­ka­rie­nė“ (N-7). 23.00 Ži­nios (k). 23.20 Tri­le­ris „Du už vie­no kai­ną“ (N-7).

8.00 Tri­le­ris „Švar­ke­lis“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2005 m.). 9.45 Dra­ma „Elos slė­ny­je“ (JAV, 2007 m.). 11.55 Ko­me­di­ja „Pa­ža­dėk man tai“ (Ser­bi­ja, Pran­cū­zi­ja, 2007 m.). 18.30 Dra­ma „Mei­lės šven­tė“ (JAV, 2007 m.). 20.20 Fan­tas­ti­nis f. „Sve­tim­ša­lis“ (JAV, 2008 m.). 22.20 Ko­me­di­ja „Su­kur­tas Ha­rol­das“ (JAV, 2006 m.).

7.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“ (Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2009 m.). 9.00 Is­to­ri­nė dra­ma „Her­co­gie­nė“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ita­li­ja, 2008 m.). 11.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Mis­ti­nis trile­ris „Prieg­lobs­tis“ (JAV, 2010 m.). 15.00 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Ša­lu­ti­nis efek­tas“ (JAV, 2011 m.). 17.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lė di­de­lia­me mies­te 2“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 19.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Vėž­liu­ko Se­mio nuo­ty­kiai“ (Bel­gi­ja, 2010 m.). 21.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Sve­tim­ša­lis“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 23.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ele­gi­ja“ (JAV, 2008 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruote“ (Šve­di­ja, Da­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.).

2.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Iš­da­vi­kas“. 4.00 Dra­ma „Pa­lai­do­tas“. 6.00 Ko­me­di­ja „Mis slap­to­ji agen­tė“.

8.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Kaip van­duo šo­ko­la­dui“. 10.00 Dra­ma „Fren­kė ir Džo­nis“. 12.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“. 14.00 Dra­ma „Her­co­gie­nė“. 16.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis žo­dis“. 18.00 Ko­miška dra­ma „Fo­res­tas Gam­pas“. 20.30 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Iš­da­vi­kas“. 22.30 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Bu­čiuo­ti mer­gi­nas“. 0.20 Tri­le­ris „Pa­bė­gi­mas iš Los An­dže­lo“.

4.00, 9.30 „Skar­let“. 5.30 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Pa­vog­tas ro­jus“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Sau­gus uostas“. 15.00, 19.50 „Bū­ti Eri­ka“. 15.50 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 20.35 „Tė­vai“. 21.20 „Pi­te­rio drau­gai“. 23.00 „Dže­kės se­suo“. 0.30 „Ap­si­nuo­gi­ni­mas“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. II pus­fi­na­lis. 12.00 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Gran Ca­na­ria 2014“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ata­lan­ta“–„Ro­ma“. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„Kras­nye Kryl­ja“. 17.15 Ka­ra­liaus tau­rė. „Uni­ca­ja“–„Ban­ca Ci­vi­ca“. 19.15 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (sau­sis). 19.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXV tu­ro apž­val­ga. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (va­sa­ris). 22.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 22.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

10.55 Bok­sas. A.Po­vet­ki­nas ir M.Huc­kas. 12.00 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. Aš­tunt­fi­na­lis. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 16.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės apž­val­ga. 16.30 „Fut­bol Mun­dial“ žur­na­las. 16.55 Le­do ri­tu­lys. KHL. Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jos ket­virt­fi­na­lis. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 19.30 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. Aš­tunt­fi­na­lis.

21.40 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­ga. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­ga. 1.30 Fut­bo­las. Drau­giš­kos rung­ty­nės. Ang­li­ja ir Olan­di­ja.

9.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 11.30 Gra­žiau­si Eu­ro­pos fut­bo­lo įvar­čiai. 12.30 Biat­lo­nas. Pa­sau­lio tau­rė. 13.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 16.30 Olim­pi­nis žur­na­las. 16.45 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. Pa­sau­lio čem­pio­na­tas. 18.00 Biat­lo­nas. Pa­sau­lio tau­rė. 19.15 Jo­ji­mo var­žy­bos Šve­di­jo­je. 21.20 Pa­sau­lio gol­fo čem­pio­na­tas. 22.25 Ja­ch­tų klu­bas. 22.30 Spor­to ke­lio­nės. Šuo­liai į van­de­nį. 22.35 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 0.00 Kont­ro­li­nės fut­bo­lo rung­ty­nės. Ang­li­ja–Olan­di­ja. 1.00 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas.

9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Gol­fo žur­na­las. 19.00 Fut­bo­las. Kva­li­fi­ka­ci­nės var­žy­bos. Vo­kie­ti­ja–Grai­ki­ja. 21.15 Tur­bo. 22.15 Do­ku­men­ti­ka. 0.45 „Sport 1“ žai­di­mai. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00, 1.00 „Hit List UK“. 14.00 Ge­riau­sios dai­nos. 18.00 „Ma­de“. 20.00 Drau­gai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džersio pak­ran­tė“. 0.00 „Mir­ties slė­nis“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.30 TV6

22.35 LNK

„Už priešo linijos 2“ („Behind Enemy Lines II: Axis of Evil“)

„Specialistas“ („The Specialist“)

Veiksmo trileris. JAV, 2006 m. Rež. Jamesas Dodsonas. Vaidina Nicholas Gonzalezas, Mattas Bushellas, Keithas Davidas, Denis Arndtas, Benas Crossas.

Veiksmo filmas. JAV, Peru, 1994 m. Rež. Luisas Llosa. Vaidina Sylvesteris Stallone, Sharon Stone, Jamesas Woodsas, Rodas Steigeris, Ericas Robertsas.

Žlugus misijai sunaikinti Šiaurės Korėjos raketų bazę, keturi JAV karinio jūrų laivyno specialiosios paskirties pajėgų būrio nariai, vadovaujami leitenanto Bobio Džeimso, atsiduria priešo teritorijoje. Likimo valiai palikti amerikiečiai grumiasi su priešiškai nusiteikusiais korėjiečiais, grasinančiais sunaikinti visą pasaulį.

Buvęs CŽV agentas ir sprogdinimų specialistas Reimondas Kvikas įsipainioja į pavojingą žaidimą ir ilgai nesuvokia jo taisyklių. O prasidėjo viskas nuo „esminio instinkto“, kai supermenas neatsispyrė seksualios blondinės Mėj Munro gundymams. Tik vėliau Rėjus suvoks, kad tapo ne meilės auka, o keršto įrankiu.


19 2012 02 29 21.00 TV1

„Holivudo žmogžudysčių skyrius“ („Hollywood Homicide“) Kriminalinė komedija. JAV, 2003 m. Rež. Ronas Sheltonas. Vaidina Harrisonas Fordas, Joshas Hartnettas, Lena Olin, Bruce’as Greenwoodas, Lolita Davidovich.

Detektyvas Džo Gavilanas dukart išsiskyręs, jį paliko nauja draugė, o kišenėse švilpia vėjai. Jaunąjį detektyvo kolegą Koldeną kamuoja kitokios bėdos. Po darbo šis moko jogos ir flirtuoja su savo mokinėmis. Bet iš tikrųjų jis trokšta tapti aktoriumi, todėl bando sužavėti kino agentus ir aktorių atrankų rengėjus.

Užsienio 6.05 „Loš­ti kvai­lį“. 6.50 „Diat­lo­vai“. 7.10 „Vien­gun­giai“. 8.00 Teis­mo va­lan­da. 9.00 Są­mo­nės štur­mas. 10.10, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.40 Šei­mos dra­mos. 11.40, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.45 Gy­va te­ma. Ka­čių ra­sė. 13.40 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 14.05 Vals­ty­bi­nės svar­bos atei­viai. 14.55 „Krui­zas“. 16.50 Re­vo­liu­ci­jos der­lius. 17.45, 20.55 Lė­li­nin­kų suo­kal­bis. 18.50 Šei­mos dra­mos. 22.30 „Ka­ra­va­nų me­džio­to­jai“. 23.35 Gy­va te­ma. Gel­mių pro­tas. 0.35 Nau­jie­nos 24. 1.00 „Ty­rė­jai“.

10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45, 5.05 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.15 Rin­ki­mai – 2012. 17.00 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.45 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Tė­tu­šiai“. 22.20 Gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.55, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.05 „Žvel­giant į nak­tį“. 1.00 „Gy­ny­bos tei­sė“.

1.55 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.50 Vaid. f. „Ger­vė dan­gu­je“. 4.15 „Tė­tu­šiai“. 6.30 Mu­zi­ka.

22.30 Rin­ki­mai 2012. 23.30 Pa­mirš­tas va­das. A.Ke­rens­kis. 0.25 „Sek­ma­die­nis, pu­sė sep­ty­nių“ (3). 0.45 Ves­ti.ru.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Pas­lap­tin­ga Ru­si­ja. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­kimas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Būs­to klau­si­mas. 9.35 Ru­siš­kas įda­ras. 10.05 „Kil­pa“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „Mask­va. Cent­ro apy­gar­da“. 21.40 „Bom­bi­la“. 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.20 Do­mi­no efek­tas. Va­sa­rio re­vo­liu­ci­ja Ru­sijos li­ki­me. 1.25 „Ieš­ko­ma­sis“. 2.20 „Jū­rų vel­niai“.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­sino gy­ny­ba“. 10.00 Iz­rae­lis per sa­vai­tę. 11.00 Di­džio­ji sar­gy­ba. 12.00 Vaid. f. „Ke­lias“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 Liau­dis prieš. 19.00 Švie­sos ra­te. 20.00 „Su­du­žu­sių ži­bin­tų gat­vės“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Ban­gų mū­šo­je“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tin­gas li­ki­mo ry­to­jus“. 19.40 „Iš­da­vys­tė“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 Gy­ve­ni­mo bū­do žur­na­las. 23.15 „Stern TV“. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pran­cū­zi­ja. 11.00 Pe­ru sko­nis. Al­tip­la­no plokš­čia­kal­nis. 11.30 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Ško­ti­ja. 12.00 Ke­liau­to­jas. Nyks­tan­čios vie­tos. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Bar­se­lo­na. 14.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. In­di­ja. 15.00 S.Greg­son lan­ko­si Tai­lan­de. Vie­na nak­tis Ban­ko­ke. 16.00 Ke­liau­to­jas. Kre­ta ir Kip­ras. 17.00 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Ar­gen­ti­na. 17.30 Pe­ru sko­nis. Pie­tūs. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pran­cū­zi­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Is­pa­ni­jos sa­los. 20.00 Pa­žin­tis su To­ki­ju. 21.00 Ke­lio­nė į In­di­ją. Ha­rid­va­ras, De­lis, Ar­mit­sa­ras. 22.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. La­dak­has. 23.00 Ke­liau­to­jas. Mo­zam­bi­kas, Ma­la­vis ir Zam­bi­ja. 0.00 Ke­pė­jų var­žy­bos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Tan­kų dirb­tu­vė“. 7.00, 13.00, 19.00 „Jū­rų kau­bo­jai“. 8.00, 14.00, 20.00 „Su­per­vul­ka­nas“. 9.00, 15.00 „Pra­ga­ras jū­ro­je“. 10.00, 16.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“.

11.00, 17.00 „Juo­da­sis auk­sas“. 18.00 „Au­to­mo­bi­lių res­tau­ra­to­riai“. 21.00 „Pir­ma­sis kon­tak­tas“. 22.00 „Kri­mi­na­lis­ti­kos pa­sau­ly­je“. 23.00 „Va­ka­rie­nė su mir­ti­mi“.

8.00, 16.00 „Ra­siz­mo is­to­ri­ja“. 9.00 „Bar­ba­rai pa­gal „pi­to­ną“ Ter­ry Jo­ne­są“. 10.00 „Se­niai pa­mirš­tos die­tos“. 11.00 „Ar­tu­ras Ru­bins­tei­nas“. 12.00, 20.00 „Iš Ry­tų į Va­ka­rus“. 13.00, 21.00 „Egip­tas“. 14.00 „778-ie­ji: Ro­lan­do gies­mė“. 15.00 „Bul­vės is­to­ri­ja“. 17.00 „Prieš­ta­rin­ga­sis Tols­to­jus“. 18.30 „Gy­vū­nai, pa­kei­tę is­to­ri­ją“. 19.00 „Pon­ci­jus Pi­lo­tas – žmo­gus, nu­žu­dęs Kris­tų“. 22.00 „In­do­ki­ni­ja – ko­vos už lais­vę“. 23.00 „Po­že­mi­nė Ro­ma“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Oran­gu­ta­nų sa­la. Pa­mo­kos. 7.25 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 7.50 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Claw Hil­lo ka­tės. 9.10, 18.20 Ki­no­lo­gi­ja. 10.05 Am­ba, ru­siš­kas ti­gras. 11.00 Nau­jo­sios kar­tos ve­terina­rai su S.Irwi­nu. Teis­mo me­di­ci­na. 11.55 Gy­vū­nų ap­sau­gos sky­rius. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Šu­nys po­li­ci­nin­kai. Karš­tis. 13.45 Fe­nik­so po­li­ci­ja. Nie­žai.

14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Šam­va­ri: gy­ve­ni­mas lais­vė­je. 16.30 Gy­vū­nų rung­ty­nės. 17.25 Fe­li­no­lo­gi­ja. 19.15 Oran­gu­ta­nų sa­la. Bė­gi­mas. 21.05 Bež­džio­nių ly­ga. 22.00 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Tūks­tan­čio ežerų kraš­tas. 22.55 Af­ri­ko­je. Zam­bi­ja. 23.50 Sėk­min­gi ma­žy­liai. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Bu­liaus Šor­čio kerš­tas.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Har­ley Da­vid­son“ mo­to­cik­lai. 11.00 Kom­piu­te­ri­nis žai­di­mas „FIFA 2012“. 12.00 Sun­kus dar­bas. Gi­lia­van­de­nis ro­bo­tas. 13.00 Lau­ki­nė Ka­li­for­ni­jos pak­ran­tė. 14.00 Šu­nų mies­tas. 15.00 Ka­lintys už­sie­ny­je. Ko­kai­no spąs­tai. 16.00 To­li­mo­jo kos­mo­so ste­bė­to­jai. 17.00 Už­sie­nie­čių le­gio­nas iš ar­ti. 18.00 „Pors­che“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 20.00 Mi­ti­nės bū­ty­bės. Koš­ma­ras Ama­zo­nė­je. 21.00 Drau­di­mai. Ekst­re­ma­lūs ri­tua­lai. 22.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 23.00 Mi­ti­nės bū­ty­bės. Koš­ma­ras Ama­zo­nė­je. 0.00 Už­sie­nie­čių le­gio­nas iš ar­ti. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

37O OFFICIAL PROFILE ON FACEBOOK

23.00 LTV2

„Kitoje dangaus pusėje“ („Fuera del cielo“) Trileris. Meksika, 2006 m. Rež. Javieras ‚Fox‘ Patrónas. Vaidina Demiánas Bichiras, Armando Hernándezas, Damiánas Alcázaras, Isela Vega, Dolores Heredia.

Didžiuliame Meksiko mieste susitinka du broliai, nematę vienas kito penkerius metus. Vilčių teikiantis jaunas boksininkas Kuku švenčia savo dvidešimt antrąjį gimtadienį, kai jį aplanko iš kalėjimo išėjęs vyresnysis brolis Malboras. Šis sužino, kad jaunėlis taip pat pasuko slidžiu nusikalstamo gyvenimo keliu.

FACEBOOK.COM/370MAGAZINE Čia visada rasi PDF versiją


20 ketvirtadienis 20.00 TV1000

20.25 BTV

„Pabėgimas iš Los Andželo“ („Escape from L.A.“)

„Širdžių ėdikas“ („L’arnacoeur“)

Trileris. JAV, 1996 m. Rež. Johnas Carpenteris. Vaidina Kurtas Russellas, Steve’as Buscemi, Stacy Keachas, Cliffas Robertsonas, Valeria Golino.

Romantinė komedija. Prancūzija, Monakas, 2010 m. Rež. Pascalis Chaumeilis. Vaidina Romainas Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier, François Damiensas.

2013-ieji. Los Andželas virto tikra nusikaltimų Sodoma ir Gomora. Miesto griuvenas supa gerai saugomos sienos, už kurių tremiami nusikaltėliai. Šiame aptvare įkalintas ir vienakis karo didvyris Pliskinas, pramintas Gyvate. Jo sugebėjimų prireiks, kai reikės surasti pagrobtą JAV prezidento dukrą.

Alekso Lipio profesija – padėti moterims surasti savo laimę. Tiesa, veikia vyrukas itin rafinuotai. Darbus jis pradeda tik su sąlyga – bent vienas iš partnerių turi jaustis nelaimingas. Aleksas gali išskirti bet kurią porą. Kartą širdžių ėdikas gauna užsakymą nutraukti gėlių magnato dukros Žiuljetos van der Bek sužadėtuves.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Įž­val­gos (k). 12.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 13.20 Eu­ro­pos vi­du­ry (k). 14.05 Kraš­to spal­vos (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.45 Spor­to pa­no­ra­ma. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Dok. s. „Vie­nuolio pa­šau­ki­mas“ (1, 2) (Suo­mi­ja, 2007–2008 m.).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7). 23.35 „Už­mirš­tie­ji“ (N-7). 0.35 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (4) (N-7). 1.30 Svei­ka­tos ABC (k).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 Ką ma­nai? 11.00 Akis­ta­ta. 11.50 Prieš sro­vę. 12.35 Bai­mės akys. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“ (2). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“.

17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (8). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Pel­kė“. 0.00 „Eu­re­ka“. 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou. „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 9.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da. 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Šir­džių ėdi­kas“ (Pran­cū­zi­ja, Mo­na­kas, 2010 m.) (N-7). 22.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 23.30 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.00 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 1.00 Sta­ty­bų TV (k). 1.30–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00, 17.55 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 LNOBT spek­tak­lis. Bo­ri­sas Eif­ma­nas. Ba­le­tas „Rau­do­no­ji Ži­zel“ (k). 13.00 Kū­ry­bos me­tas. Min­dau­gas Bau­žys (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tų pa­ger­bi­mo ir kū­ry­bos pris­ta­ty­mo ren­gi­nys Sei­mo pa­ro­dų ga­le­ri­jo­je. 15.40 Kul­tū­ra. Ope­ros so­lis­tas Kęs­tu­tis Al­čaus­kis (k). 15.55 Dok. f. „Grei­mas“ (1991 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kraš­to spal­vos. 18.20 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. 19.10 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“. 20.00 Kul­tū­ra. Poe­tas, ver­tė­jas Al­mis Gry­baus­kas. 20.15 Nu­si­lenk, praei­vi, žo­ly­tei prie ta­ko... J. Balt­ru­šai­tis (1998 m.). 20.40 Ri­man­to Di­cha­vi­čiaus 75-me­čiui. Vei­dai. Po­kal­bis su Ri­man­tu Di­cha­vi­čiu­mi (1990 m.).

21.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Drama „Na­mai“ (1997 m.) (N-14). 23.40 Ri­man­to Di­cha­vi­čiaus 75-me­čiui. Kul­tū­ra. Fo­to­me­ni­nin­kas Ri­man­tas Di­cha­vi­čius. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Va­ka­ro au­to­gra­fas.

9.45, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (7). 12.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (3). 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (8). 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (4). 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Veiks­mo dra­ma „Ke­tu­ri bro­liai“ (JAV, 2005 m.). 23.40 „Fu­tu­ra­ma“. 0.10 „CSI Ma­ja­mis“. 1.00 „Fu­tu­ra­ma“. 1.30 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­tojo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 21.00 „Vin­cen­tas“ (3) (N-14). 22.30 „Iš­rink­tie­ji“ (N-14). 23.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­terys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

8.45 9.00 9.15 9.45 10.15 11.15

Ieš­ko­ki­me geriau­sio! „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. Kul­tū­ra +. Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7).

Filmai 12.15 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 13.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 13.45 Me­lod­ra­ma „Kar­tu / sal­du“ (Tai­lan­das, JAV, 2009 m.). 15.45 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 16.45 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (6) (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Maski šou“. 18.15 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (2). 18.45 „Re­zo­nan­sas“. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 21.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 21.45 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 22.00 Siau­bo tri­le­ris „Pa­si­imk ma­no sie­lą“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 23.55 Veiks­mo s. „Kri­ti­nė ri­ba“ (1) (Olan­di­ja, 2008 m.) (N-7). 0.55 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Gon­go Gan­gas. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­polio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Mar­kas Zuc­ker­ber­gas. „Fa­ce­boo­ko“ už­ku­li­siai“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Il­gai ir lai­min­gai. 19.55 Dok. f. „Le­do že­mė. Žai­di­mas su ug­ni­mi“. 21.52, 0.57 Orai. 23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7).

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­šė­lu­si va­ka­rie­nė“ (N-7). 11.00 Ko­vo­to­jas (k). 11.30 Tri­le­ris „Du už vie­no kai­ną“ (N-7). 13.35 Te­le­laik­raš­tis. 15.40 Mis­ti­nis tri­le­ris „Ne­ma­to­mas“ (N-7). 17.30 Lie­tu­vos me­ni­nin­kų port­re­tai (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 19.00 Nuo­mo­nės. 20.00 Svei­kas žmo­gus. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“. 23.00 Ži­nios (k). 23.20 Ko­me­di­ja „Snie­go žmo­gaus pė­do­mis“ (N-14).

8.00 Dra­ma „Mei­lės šven­tė“ (JAV, 2007 m.). 9.50 Fan­tas­ti­nis f. „Sve­tim­šalis“ (JAV, 2008 m.). 11.50 Ko­me­di­ja „Su­kur­tas Ha­rol­das“ (JAV, 2006 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Ma­no ge­riau­sio drau­go mer­gi­na“ (JAV, 2008 m.). 20.30 Tri­le­ris „Ne­su­se­ka­mas“ (JAV, 2008 m.). 22.15 Dra­ma „Ele­gi­ja“ (JAV, 2008 m.).

7.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lė di­de­lia­me mies­te 2“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 9.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Vėž­liu­ko Se­mio nuo­ty­kiai“ (Bel­gi­ja, 2010 m.). 11.00 Fantas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Anim. f. „Iliu­zio­nis­tas“. 15.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pran­cū­ziš­ka ap­gau­lė“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 17.00 Me­lod­ra­ma „Mei­lė nu­tin­ka“. 19.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 2009 m.). 21.00 Fan­tas­ti­nis ves­ter­nas „Ka­rio ke­lias“ (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, 2010 m.). 23.00 Veiks­mo f. „Gat­vių ko­vo­to­ja: Čun-Li le­gen­da“. 1.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Mer­gi­na, ku­ri žai­dė su ug­ni­mi“.

2.00 Dra­ma „Nuos­ta­bus pro­tas“. 4.30 Ko­miš­ka dra­ma „Fo­res­tas Gam­pas“. 6.50 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“. 8.50 Dra­ma „Her­co­gie­nė“.

10.40 Ko­me­di­ja „Tė­tis grįž­ta“. 12.20 Ko­me­di­ja „Šeš­ta­sis elemen­tas“. 14.00 Tri­le­ris „Agen­tas prieš agen­tą“. 15.50 Fan­tas­ti­nis veiks­mo f. „Bet­me­nas“. 18.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Bu­čiuo­ti mer­gi­nas“. 20.00 Tri­le­ris „Pa­bė­gi­mas iš Los An­dže­lo“. 22.00 Ko­me­di­ja „Alaus ly­ga“. 23.50 Nuo­ty­kių dra­ma „Iš­li­kę gy­vi“.

4.00, 9.30 „Skar­let“. 5.30, 22.10 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Nie­ka­da ne­pa­si­duok“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Lin­kė­ji­mai iš pak­ran­tės“. 15.20 „Vi­si ma­no drau­gai iš­vyks­ta iš Bris­be­no“. 19.00 „Šauk­ti­niai po­li­ci­nin­kai“. 19.45 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 20.30 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 21.20 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 23.00 „Dže­kės se­suo“. 0.30 „Me­lo de­tek­to­rius“.

sportas 8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 19.00, 21.00, 23.00 Ži­nios +. 10.00 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. Ma­ža­sis fi­na­las. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio lyga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“. 13.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXV tu­ro apž­val­ga. 14.30 Ad­re­na­li­nas. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Uni­ca­ja“–„Va­len­cia Bas­ket“. 17.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Mi­lan“–„Ju­ven­tus“. 19.15 Ka­ra­liaus tau­rė. Mad­ri­do „Real“–„Ba­lon­ces­to Fuen­lab­ra­da“. 21.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ata­lan­ta“–„Ro­ma“. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

11.00 Gol­fas. Eu­ro­pos tu­ro sa­vai­tės apž­val­ga. 11.30 „Pre­mier Lea­gue World“ žur­na­las. 12.00 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. Ket­virt­fi­na­lis. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 16.00 „Trans World Sport“ žur­na­las. 16.55 Le­do ri­tu­lys. KHL. Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jos ket­virt­fi­na­lis. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.

19.30 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. Ket­virt­fina­lis. 21.40 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­ga. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­ga.

9.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 11.30 Biat­lo­nas. Pa­sau­lio tau­rė. 12.30 Kont­ro­li­nės fut­bo­lo rung­ty­nės. Ang­li­ja–Olan­di­ja. 13.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 16.30 Pa­sau­lio biat­lo­no čem­pio­na­tas. Miš­ri es­ta­fe­tė. 18.15, 19.15, 20.00 Kont­ro­li­nių fut­bo­lo rung­ty­nių sant­rau­ka. 21.00 Ko­vos me­nai. Ko­vos klu­bas. 0.00 Spor­ti­nis po­ke­ris. 1.00 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas.

9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos hi­tai. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.55 „Sport 1“ žai­di­mai. 21.00 Spor­ti­nis po­ke­ris. 23.00 Smi­gi­nis. „Pre­mier“ ly­ga, 4 va­ka­ras. 0.45 Gol­fo nau­jie­nos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00, 1.00 „Ba­se UK Chart“. 14.00 Pir­ma­sis hi­tas. 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 20.00 Drau­gai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 Slap­ta ka­me­ra. 2.00 Mu­zi­kos koktei­lis.

21.40 LTV2

22.15 Mikrovisata

„Namai“

„Elegija“ („Elegy“)

Drama. Lietuva, Prancūzija, Portugalija, 1997 m. Rež. Šarūnas Bartas. Vaidina Francisco Nascimento, Alexas Descas, Leosas Caraxas, Valerija Bruni-Tedeschi, Leonardas Zelčius.

Drama. JAV, 2008 m. Rež. Isabel Coixet. Vaidina Penélope Cruz, Benas Kingsley, Dennis Hopperis, Peteris Sarsgaardas, Patricia Clarkson.

Š.Bartas savo filmą pristatė taip: „Mano namas. Aš negaliu pasakyti, kokiame pasaulio krašte jis yra. Jame gyveno daugybė žmonių. Kartais name labai šalta. Aš noriu sužinoti, kiek jame žmonių. Bet tai sunku – žmonės dažnai pereina iš vieno kambario į kitą. Nepajėgiu jų suskaičiuoti. Bet dar yra laiko išsiaiškinti, kas čia gyvena.“

Literatūros profesorius Deividas Kepešas seniai iškeitė nuobodų šeimyninį gyvenimą į laisvo menininko privilegijas. Kartą auditorijoje jis atkreipia dėmesį į juodaplaukę studentę Konsuelą. Netrukus jųdviejų santykiai peržengia tą ribą, už kurios prasideda rimtos psichologinės komplikacijos.


21 2012 03 01 21.30 T V6

„Keturi broliai“ („Four Brothers“) Veiksmo drama. JAV, 2005 m. Rež. Johnas Singletonas. Vaidina Markas Wahlbergas, Tyrese’as Gibsonas, André Benjaminas, Terrence’as Howardas, Sofía Vergara.

Bobis, Endželas, Džeremis ir Džekas yra skirtingų rasių vyrukai, bet visi jie – tikri broliai, užauginti vienos motinos Evelinos Merser. Kai vargšė Evelina nužudoma per vienos parduotuvės apiplėšimą, broliai susirenka į laidotuves. Čia jie nusprendžia rasti žudiką ir atsiteisti už motinos mirtį.

Užsienio 6.05 „Loš­ti kvai­lį“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.15 „Vien­gun­giai“. 8.00 Sau­gu­mo ta­ry­ba. 8.05 Vals­ty­bi­nės svar­bos atei­viai. 9.05 Keis­te­ny­bės. Kos­mo­so pul­sas. 10.15, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.40 Šei­mos dra­mos. 11.40, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.35 Są­mo­nės štur­mas. Pla­ne­tų ko­va. 13.30 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 13.55 Re­vo­liu­ci­jos der­lius. 14.50 Spe­cia­lu­sis pro­jek­tas. Ro­ma­novai. Mo­nar­chi­jos žlu­gi­mas. 16.35 Pi­ko va­lan­da. 17.00, 20.55 Lė­li­nin­kų suo­kal­bis. 17.55, 22.30 „Ka­ra­va­nų me­džio­to­jai“. 18.55 Šei­mos dra­mos. 23.25 Go­du­mas. 0.20 Nau­jie­nos 24. 0.45 „Ty­rė­jai“.

10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45, 5.10 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.40 Ko­me­di­ja „Sam­do­mas my­li­ma­sis“. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00, 23.55, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Tė­tu­šiai“. 22.20 „Žmo­gus ir įs­ta­ty­mas“ su A.Ma­la­cho­vu. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 0.05 „Kon­teks­tas“. 1.00 „Gy­ny­bos tei­sė“.

1.55 Žvaigž­dė­lai­vis. 2.10 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.40 Vaid. f. „Ad­mi­ro­las Uša­ko­vas“. 4.20 „Tė­tu­šiai“.

6.40, 0.20 Pas­lap­tin­ga Ru­si­ja. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 8.25 Va­sar­na­miai. 9.35 Me­di­ci­nos pas­lap­tys. 10.05 „Kil­pa“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „Mask­va. Cent­ro apy­gar­da“. 21.40 „Bom­bi­la“. 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 1.10 „Ieš­ko­ma­sis“. 2.05 „Jū­rų vel­niai“. 3.45 Juo­kas į na­mus.

8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tin­gas li­ki­mo ry­to­jus“. 19.40 „Iš­da­vys­tė“. 22.30 Rin­ki­mai 2012. 23.30 Žie­mos rū­mų šturmas. Pa­nei­gi­mas. 0.25 Ži­nios +.

0.45 „Sek­ma­die­nis, pu­sė sep­ty­nių“ (4). 2.00 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 11.00 Švie­sos ra­te. 12.00 Vaid. f. „Bangų mū­šo­je“. 16.00 S. „Kri­mi­na­li­nis vaiz­do įra­šas“. 18.00 Ar­ti­ma ko­va. 19.00 Sa­vo aki­mis. 20.00 „Su­du­žu­sių ži­bin­tų gat­vės“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Sve­ti­mo­je šven­tė­je“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 18.00 „Mo­kyk­los de­tek­ty­vas“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 „Ap­ga­vi­kas“. 22.15 „Me­džioklė pra­si­de­da“. 23.15 „C.S.I. kri­mi­na­lis­tai“. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ita­li­ja. 11.00 Pe­ru sko­nis. Ato­grą­žų miš­kas. 11.30 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Ba­ha­mų sa­los. 12.00 Ke­liau­to­jas. Kre­ta ir Kip­ras. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Iz­rae­lis ir Pa­les­ti­na. 14.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. La­dak­has. 15.00 Ke­lio­nė į In­di­ją. Ha­rid­va­ras, De­lis, Ar­mit­sa­ras. 16.00 Ke­liau­tojas. Mad­ri­do gi­das. 17.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. Fer­bank­sas ir Bo­go­ta. 17.30 Pe­ru sko­nis. An­dai. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ita­li­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Mo­zam­bi­kas, Ma­la­vis ir Zam­bi­ja. 20.00 Pie­tų Ki­ni­jos jū­ros krui­zas. 21.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. Aust­ra­li­ja. 22.30 Ke­lio­nė į Ke­ni­ją. 22.30 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Is­lan­di­ja. 23.00 Ke­liau­to­jas. Ug­ni­kal­niai. 0.00 Kol­dū­nų var­žy­bos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Au­to­mo­bi­lių res­tau­ra­to­riai“. 7.00, 13.00 „Jū­rų kau­bo­jai“. 8.00, 14.00 „Su­per­vul­ka­nas“. 9.00, 15.00 „Pir­ma­sis kon­tak­tas“. 10.00, 16.00 „Kri­mi­na­lis­ti­kos pa­sau­ly­je“. 11.00, 17.00 „Juo­da­sis auk­sas“.

18.00 „Pel­nin­gos griu­ve­nos“. 19.00 „JAV lėk­tuv­ne­šis ka­re“. 20.00 „Kaip au­ga lai­vai“. 21.00 „Tai­lan­do bok­sas: trys is­to­ri­jos“. 22.00 „Ka­tor­ga Ari­zo­nos ka­lė­ji­me“. 23.00 „Va­ka­rie­nė su mir­ti­mi“.

8.00, 16.00 „Ra­siz­mo is­to­ri­ja“. 9.00 „Prieš­ta­rin­ga­sis Tols­to­jus“. 10.30 „Gy­vū­nai, pa­kei­tę is­to­ri­ją“. 11.00 „Pon­ci­jus Pi­lo­tas – žmo­gus, nu­žu­dęs Kris­tų“. 12.00 „Iš Ry­tų į Va­ka­rus“. 13.00 „Egip­tas“. 14.00 „Pra­ras­ta kry­žiuo­čių tvir­to­vė“. 15.00 „Po­že­mi­nė Roma“. 17.00 „Kaip me­nas pa­kei­tė pa­sau­lį“. 18.00 „Se­niai pa­mirš­tos die­tos“. 19.00 „Mar­cas Fors­te­ris – lei­di­mas fil­muo­ti“. 20.00 „Kriš­to­li­nė nak­tis“. 21.00 „Bib­li­jos mįs­lės“. 22.00 „1066-ie­ji“. 23.00 „Vi­kin­gų is­to­ri­jos“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Oran­gu­ta­nų sa­la. Bė­gi­mas. 7.25 Gy­vū­nų rung­ty­nės. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Claw Hil­lo ka­tės. 9.10 Ki­no­lo­gi­ja. 10.05 Bež­džio­nių ly­ga. 11.00 Nau­jo­sios kar­tos ve­te­ri­na­rai su S.Irwi­nu. Dirb­ti­nė akis. 11.55 Gy­vū­nų ap­sau­gos sky­rius. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Cu­na­mis.

13.45 Fe­nik­so po­li­ci­ja. Ko­va dėl gy­vy­bės. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Šam­va­ri: gy­ve­ni­mas lais­vė­je. 16.30 Pan­da­mo­niu­mas. Svei­ki at­vy­kę į Vo­lon­gą. 17.25 Fe­li­no­lo­gi­ja. 18.20 Neįp­ras­ti šu­nys. Uni­ka­li klau­sa. La­biau nei iš­ti­ki­my­bė. 19.15 Oran­gu­ta­nų sa­la. Au­gi­mo li­gos. 21.05 Mar­ve­nas pa­sa­ko­ja apie žiur­kes. 22.00 Žvė­rių že­mė su D.Sal­mo­nu. Ti­grai žu­di­kai. 22.55 Gy­va­čių gel­bė­to­jas. Žu­vies pjūk­lo gel­bė­ji­mas. Gy­va­tės pėd­sa­kai. 23.50 Į lais­vę su pit­bu­liu. Kas ką. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Mar­li­no už­puo­li­mas.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Vil­ki­kų ga­myk­los. 11.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 12.00 Mi­ti­nės bū­ty­bės. Koš­ma­ras Ama­zo­nė­je. 13.00 Bai­mės sa­los lo­kiai. 14.00 Šu­nų mies­tas. 15.00 Ka­lin­tys už­sie­ny­je. Nar­ko­ti­kų pre­kiau­to­jo kerš­tas. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Sid­nė­jaus ope­ros teat­ras. 17.00 Už­sie­nie­čių le­gio­nas iš ar­ti. 18.00 „Rolls-Roy­ce“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 20.00 Di­no­zau­rų ma­ni­ja. 21.00 Drau­di­mai. Pros­ti­tu­ci­ja. 22.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 23.00 Di­no­zau­rų ma­ni­ja. 0.00 Už­sie­nie­čių le­gio­nas iš ar­ti. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

23.20 Init

„Sniego žmogaus pėdomis“ („Strange Wilderness“) Komedija. JAV, 2008 m. Rež. Fredas Wolfas. Vaidina Steve’as Zahnas, Allenas Covertas, Jonah Hillas, Harry Hamlinas, Robertas Patrickas.

Televizijos šou apie gamtą išgyvena ne pačius geriausius laikus. Reitingai krinta, tad naujieji laidos savininkai Piteris ir Fredas nusprendžia šiek tiek pakeisti „Keistos laukinės gamtos“ koncepciją. Jiems šauna į galvą, kad šou gali išgelbėti tik amžiaus sensacija – sniego žmogus. Belieka jį surasti Pietų Amerikoje.


22 penktadienis 21.15 LNK

20.25 BTV

„Saugotojas“ („Keeper“)

„Miražas“ („Мираж“)

Veiksmo filmas. JAV, 2009 m. Rež. Keoni Waxmanas. Vaidina Stevenas Seagalas, Arronas Shiveris, Liezl Carstens, Johnny Hectoras, Stephanas Duvallis.

Nuotykių filmas. Rusija, 2008 m. Rež. Tigranas Keosajanas. Vaidina Aleksejus Čadovas, Dmitrijus Marjanovas, Jelena Chmelnickaja, Natalija Naumova, Aleksejus Paninas.

Buvusiam policininkui Rolandui Selindžeriui dažnai koją kaišioja jo paties porininkas, kol galiausiai jokių kompromisų nepripažįstantis pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos. Tada nuo Rolando nusisuka draugai ir artimieji. Kartą jo pagalbos paprašo įtakingas verslininkas – reikia apsaugoti jo dukrą nuo įžūlių nusikaltėlių.

Trys jaunos rusės, susigundžiusios pelningu darbu Artimuosiuose Rytuose, patenka į vergiją. Bet du pasiklydę turistai padeda joms pabėgti. Bėgliai prisiglaudžia apleistoje teroristų bazėje prie jūros. Šiame mirusiame mieste pilna ginklų ir narkotikų. Tačiau iki ausų ginkluoti banditai jau gavo įsakymą sunaikinti nekviestus svečius.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Aki­ra­čiai“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 Bė­dų tur­gus (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Duo­kim ga­ro! 23.15 Ki­ne kaip ki­ne. 23.45 Lie­tu­vių ki­no auk­so fon­das. Dra­ma „Kai aš ma­žas bu­vau“ (1968 m.).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Dora“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Va­lan­da su Rū­ta (k). 11.25 Ne vie­nas ke­ly­je (k). 12.10 „Men­ta­lis­tas“ (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. Orai. 19.19 Ma­no vy­ras ga­li. 21.15 Veiks­mo f. „Sau­go­to­jas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.10 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vy­riš­kas auk­lė­ji­mas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 1.20 Tri­le­ris „Mir­ti­na ty­la“ (JAV, Aust­ra­li­ja, 1989 m.) (N-14).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 Ką ma­nai? 11.00 Cho­rų ka­rai 2012. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“ (3). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ko­me­di­ja „Įsi­vaiz­duok tai“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 21.15 Veiks­mo f. „Tak­si“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2004 m.).

23.10 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Tri­se plaus­te. Gam­tos šauks­mas“ (JAV, 2009 m.). 1.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ke­ly­je su „Dar­džy­lin­gu“ (JAV, 2007 m.).

6.30 7.00 7.25 8.00 9.00

Te­le­vit­rina. Ži­nios (k). „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Dis­ku­si­jų lai­da (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pramo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ne­rea­lu!“ (N-7). Pa­ro­di­jų šou (k). 18.00 Ži­nios. 18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ru­sų ki­nas. Nuo­ty­kių f. „Mi­ra­žas“ (Ru­si­ja, 2008 m.) (N-7). 22.05 Ame­ri­kie­tiš­kos im­ty­nės (N-14). 23.05 Veiks­mo f. „Ka­ro ke­lias“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.50–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 12.15 Kraš­to spal­vos. 12.50 Va­ka­ro au­to­gra­fas (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Mu­zi­kos isto­ri­jos. Tri­se su... J.Brahm­su (k). 15.05 Ne­ga­li bū­ti. 15.30 Mo­kyk­los lan­gas (k). 16.00 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. Or­kest­ro mu­zi­kos pus­va­lan­dis. Mu­zi­ki­nė ke­lio­nė į Aust­ri­ją ir Ita­li­ją (2) (k). 16.30 Du­rys at­si­da­ro. 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kai­mo aka­de­mi­ja. 17.55 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 18.20 Pi­ni­gų kar­ta. 19.10 Tai mū­sų pa­sau­lis. Lie­tu­va ir Jung­ti­nės Tau­tos (2001 m.). 20.05 LTV auk­so fon­das. „Aš ne­ži­nau, kas esu aš“ (2). 20.55 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meist­rai. Juo­zas Do­mar­kas. 22.30 Sie­ty­nas. Dai­li­nin­kas A.Ind­ra­šius (2003 m.). 23.00 Džia­zo va­ka­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Vaid. f. „Na­mai“ (1997 m.) (N-14) (k).

9.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (8). 12.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (4). 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (9). 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“ (5). 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Lė­lių na­mai“. 22.00 „Var­tai“. 23.00 „Anar­chi­jos vai­kai“ (6). 0.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“. 1.00 „CSI Ma­ja­mis“. 1.55 „Lė­lių na­mai“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7). 21.00 De­tek­ty­vas „Mid­so­me­rio žmog­žu­dys­tės XIV. Šiur­pios pas­lap­tys“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2011 m.) (N-7). 23.00 „Bręs­tan­tis blo­gis“ (4) (N-14). 0.00 „Žvė­ris“ (4) (N-7).

10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

8.45, 13.15 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 11.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (6) (N-7). 12.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (4). 12.45 Kul­tū­ra +. 13.30 Anim. nuo­ty­kių f. „Pak­ran­tės pa­sa­kos“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2008 m.). 15.00 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių dra­ma „To­mo vi­dur­nak­čio par­kas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, Ja­po­ni­ja, 1999 m.).

Filmai 16.45 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 18.45 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 20.45 Auk­si­nė ko­lek­ci­ja. „Co­co Cha­nel“ (2). 22.30 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 22.45 Tri­le­ris „Spąs­tai“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2011 m.) (N-14). 0.25 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Pa­dė­ki­me aug­ti. 8.50 Te­ri­to­ri­ja. 9.20 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 11.10 Il­gai ir lai­min­gai. 12.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10 Dok. f. „Le­do že­mė. Žai­di­mas su ug­ni­mi“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 18.20 Su­per L.T. 18.55 LKL čem­pio­na­tas. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–Pas­va­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vil­niaus. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 21.00 Re­por­te­ris. 21.27 Orai. 21.30 Ver­tas ki­nas. Tri­le­ris „Part­ne­riai mir­ti“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.35 „Zo­na“ (N-14). 0.35 Ma­ka­liaus ke­lio­nės.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nes aš taip pa­sa­kiau“ (N-7). 11.00 Nuo­mo­nės (k). 12.00 Nuo­ty­kių f. „Pra­ras­tų sie­lų sa­la“ (N-7). 13.45 Te­le­laik­raš­tis. 15.45 Ko­me­di­ja „Dvi die­nos Pa­ry­žiu­je“ (N-7). 17.30 Žai­di­mų la­bi­rin­tas (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Eu­ro­pos ke­lias. 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (k). 20.30 Ka­ro ir po­ka­rio vai­kai. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Tri­le­ris „Mes val­do­me nak­tį“ (N-14). 23.20 Ži­nios (k). 23.40 Ko­me­di­ja „Nuo­ta­ka paš­tu“ (N-14). 1.15 Veiks­mo f. „Ma­fio­zai“ (N-14).

8.00 Ko­me­di­ja „Ma­no ge­riau­sio drau­go mer­gi­na“ (JAV, 2008 m.). 10.00 Tri­le­ris „Ne­su­se­ka­mas“ (JAV, 2008 m.). 11.45 Dra­ma „Ele­gi­ja“ (JAV, 2008 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Rob-b-hood“ (Hon­kon­gas, 2006 m.). 20.35 Dra­ma „Grei­čio sva­jo­nė“ (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, JAV, Švei­ca­ri­ja, Japo­ni­ja, 2005 m.). 22.45 Tri­le­ris „Jo­kių stab­džių“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.).

7.00 Me­lod­ra­ma „Mei­lė nu­tin­ka“. 9.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 2009 m.). 11.00 Muz. me­lod­ra­ma „Mu­zi­ka, su­ra­du­si mus“ (JAV, 2007 m.). 13.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Me­dis“. 15.00 Ko­me­di­ja „Žmo­nos maiš­tas“. 17.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­šė­lu­si va­ka­rie­nė“ (JAV, 2000 m.). 19.00 Ko­me­di­ja „La­bas ir su­die!“ (Pran­cū­zi­ja, Iz­rae­lis, Ita­li­ja, 2008 m.). 21.00 Ko­me­di­ja „Du vie­na­me“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 23.00 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“ (JAV, 2008 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Mer­gi­na, ku­ri užk­liu­dė šir­šių liz­dą“ (Šve­di­ja, Da­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.).

2.00 Ko­me­di­ja „Damų nu­my­lė­ti­nis“. 4.00 Ko­me­di­ja „Alaus ly­ga“. 6.00 Ko­me­di­ja „Šeš­ta­sis ele­men­tas“. 8.00 Tri­le­ris „Agen­tas prieš agen­tą“.

10.00 Fan­tas­ti­nis veiks­mo f. „Bet­me­nas“. 12.10 Ko­miš­ka dra­ma „Bu­gi-vu­gi“. 14.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Avia­to­rius“. 16.50 Fan­tas­ti­nis veiks­mo f. „Bet­me­no su­grį­ži­mas“. 19.00 Ko­me­di­ja „Pe­rei­na­ma­sis am­žius“. 20.30 Dra­ma „Ana­pus sie­nų“. 22.40 Veiks­mo ko­me­di­ja „Ga­linga­sis Ste­nas“. 0.30 Ko­me­di­ja „Pe­rei­na­ma­sis am­žius“.

4.00 „Skar­let“. 5.30 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Pas­lap­tin­gos Ka­lė­dos. Še­šė­lių sa­los pas­lap­tis“. 9.30 „Nau­jas tė­vas“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „At­vi­ras na­mas“. 15.00 „Šauk­ti­niai po­li­ci­nin­kai“. 19.00 „Tėvai“. 19.45 „Dže­kės se­suo“. 22.50 „Mir­ties kva­pas“. 0.20 „Me­lo ra­tas“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Ži­nios +. 10.15 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. Di­dy­sis fi­na­las. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krepšinio ly­ga. „As­ta­na“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 13.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„Kras­nye Kryl­ja“. 15.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Gran Ca­na­ria 2014“. 17.15 Ka­ra­liaus tau­rės rung­ty­nės. I pus­fi­na­lis. 19.15 Ka­ra­liaus tau­rės rung­ty­nės. II pus­fi­na­lis. 21.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Uni­ca­ja“–„Va­len­cia Bas­ket“. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

10.40 Gol­fas. PGA tu­ro už­ku­li­siai. 11.10 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­ga. 13.00 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. Ket­virt­fi­na­lis. 15.00 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. Pus­fi­na­lis. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 20.00 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos apž­val­ga. 20.30 Bok­sas. A.Po­vet­ki­nas ir M.Huc­kas. 21.35 Te­ni­sas. „The Du­bai Du­ty Free“ čem­pio­na­tas. Pus­fin­ a­lis.

9.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 11.30 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. Pa­sau­lio čem­pio­na­tas. 12.30 Sli­di­nė­ji­mo dvi­ko­vė. 13.30 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 16.15 Sli­di­nė­ji­mo dvi­ko­vė. Pa­sau­lio tau­rė. 17.00 Kont­ro­li­nės fut­bo­lo rung­ty­nės. 18.00 Pa­sau­lio biat­lo­no čem­pio­na­tas. Miš­ri es­ta­fe­tė. 19.00 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. Pa­sau­lio tau­rė. 20.00 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas. 21.30, 22.30, 23.15 Kont­ro­li­nių fut­bo­lo rung­ty­nių sant­rau­ka. 0.00 Kont­ro­li­nių fut­bo­lo rung­ty­nių apž­val­ga. 1.00 At­vi­ras Ki­ni­jos bi­liar­do čem­pio­na­tas.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00 Spor­to vik­to­ri­na. 12.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 „Sport 1“ re­por­ta­žas. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.40 „LIGA to­tal!“ Su­per­fa­nai. 21.15 „Sport 1“ re­por­ta­žas. 22.15 Po­kal­biai su žvaigž­dė­mis. 23.20, 0.45 „Sport 1“ nau­jie­nos. 23.30 HT. In­ter­ne­ti­nis fut­bo­las. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gimta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00 „Ma­de“. 12.00 „Top 10“.

13.00 Šo­kių mu­zi­ka. 14.00 Pa­gar­sin­ki­te! 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 18.00 „Ma­de“. 20.00 Drau­gai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 Šo­kių aikš­te­lė. 1.00 „World Sta­ge“.

0.30 1 Baltijos

1.00 TV3

„Žmogus, kuris ėmė interviu“ („Человек, который брал интервью“)

„Kelyje su „Dardžylingu“ („The Darjeeling Limited“)

Nuotykių filmas. Rusija, 1986 m. Rež. Jurijus Maruchinas. Vaidina Aristarchas Livanovas, Andrejus Miagkovas, Melikas Dadaševas, Aleksejus Zaicevas, Hasanas Mamedovas.

Nuotykių komedija. JAV, 2007 m. Rež. Wesas Andersonas. Vaidina Owenas Wilsonas, Adrienas Brody, Jasonas Schwartzmanas, Natalie Portman, Anjelica Huston.

Afganistane dirbantis rusų žurnalistas Aleksejus Rusanovas pastebi keistos infekcijos protrūkį. Staiga išplitusio užkrato kaltininkai yra anksčiau nematyti uodai. Norėdamas ištirti paslaptingą reiškinį Aleksejus vyksta į Sindabadą. Čia jis prasiskverbia į slaptą laboratoriją, kurioje CŽV užsakymu gaminamas bakteriologinis ginklas.

Trys broliai Vaitmanai – Frensis, Piteris ir Džekas – jau daugybę metų nebendrauja. Tačiau vieną dieną, pamiršę visas nuoskaudas, jie ryžtasi atnaujinti savo ryšius. Ilga kelionė traukiniu per visą Indiją – pats tinkamiausias būdas praeities žaizdoms užgydyti. Nes niekas taip nestiprina draugystės, kaip kartu patiriami sunkumai.


23 2012 03 02 21.30 Lietuvos ryto TV

„Partneriai mirti“ („War“) Trileris. JAV, 2007 m. Rež. Philipas G.Atwellas. Vaidina Jetas Li, Jasonas Stathamas, Johnas Lone’as, Luisas Guzmánas, Saulas Rubinekas.

FTB agentas Džekas Kroufordas su porininku sudorojo begalę nusikaltėlių. Tačiau ir šie kieti riešutėliai kartą priverčiami pripažinti, kad teisingumas ir įstatymas yra bejėgiai prieš visišką blogį. Kai nužudomas Tomas Lounas ir jo šeima, Džekui nelieka nieko kita, kaip griebtis smurto prieš nuožmų žudiką.

Užsienio 6.05 „Loš­ti kvai­lį“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.20 „Vien­gun­giai“. 8.05 To­li­mi gi­mi­nai­čiai. 8.15 Svei­ka­tos ap­sau­ga. 9.00 Gy­va te­ma. 10.15 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.45 Šei­mos dra­mos. 11.40, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.40 Dar ne va­ka­ras. 13.35 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 14.00, 0.05 Žiū­rė­ki­te vi­si! 14.55 Vals­ty­bi­nės svar­bos atei­viai. 15.50 Ka­ri­nė pas­lap­tis. 17.10, 23.05 Lė­li­nin­kų suo­kal­bis. 18.00 „Ka­ra­va­nų me­džio­to­jai“. 18.55 Šei­mos dra­mos. 20.55 Keis­te­ny­bės. Ru­si­ja. Juo­die­ji du­bu­riai. 22.00 Pa­sau­lio pas­lap­tys su Ana Chap­man. Mal­dos pas­lap­tis. 1.05 Ty­rė­jai.

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45, 4.25 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Lauk ma­nęs“. 17.50 „Ste­buk­lų lau­kas“. 18.55 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Dvi žvaigž­dės“. 22.45 „Pa­ris­hil­tonp­ro­žek­to­rius“. Hu­mo­ro lai­da.

23.25 „Di­de­lis skir­tu­mas“. 0.30 Nuo­ty­kių f. „Žmo­gus, kuris ėmė in­ter­viu“. 1.55 Muz. ko­me­di­ja „Na­gi, se­ne­liai!“ 3.20 Ko­me­di­ja „Uoš­vė“. 5.50 Mu­zi­ka.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Pas­lap­tin­ga Ru­si­ja. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 8.25 Ru­siš­kos sky­ry­bos. 9.30 Gel­bė­to­jai. 10.05 „Kil­pa“. 11.35 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 12.45 Mo­te­riš­kas žvilgs­nis. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.35 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.45 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.35 „Mask­va. Cent­ro apy­gar­da“. 21.30 Tri­le­ris „B.B. Bu­vęs bend­ra­dar­bis“. 23.15 Pikt­žo­džia­vi­mo mo­kyk­la. 0.05 Mi­chae­lis S­chu­ma­che­ris. 1.05 „Jū­rų vel­niai“. 2.45 Tran­zi­tas „Mask­va–Jal­ta“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 Bal­to­ji gvar­di­ja.

20.30 Vaid. f. „Jos šir­dis“. 22.30 Rin­ki­mai 2012. 23.30 Vaid. f. „Kan­da­ga­ras“. 1.20 Ves­ti.ru. 1.55 Vaid. f. „Auk­so kal­no pas­lap­tis“.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Sa­vo aki­mis. 11.00 Ar­ti­ma ko­va. 12.00 Vaid. f. „Sve­ti­mo­je šven­tė­je“. 16.00 „Kri­mi­na­li­nis vaiz­do įrašas“. 18.00, 0.00 2012-ie­ji. 19.00 Vis­kas taip. 20.00 „Su­du­žu­sių ži­bin­tų gat­vės“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 0.00 ART na­vi­ga­to­rius.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būstas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 5 prieš Jau­chą. 23.15 Pra­mo­gi­nė lai­da.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pie­tų Mek­si­ka. 11.00 Pe­ru sko­nis. Li­ma. 11.30 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Los An­dže­las ir Las Ve­ga­sas. 12.00 Ke­liau­to­jas. Mad­ri­das. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Stam­bu­las. 14.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. Aust­ra­li­ja. 15.00 Ke­lio­nė į Pe­ru. 15.30 Ke­lio­nė į Ju­ko­ną. 16.00 Ke­liau­to­jas. Le­do žygiai. 17.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. Rič­mon­das ir Ka­ra­ka­sas. 17.30 Is­pa­ni­jos sko­nis. Nau­jo­ji Is­pa­ni­ja. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pie­tų Mek­si­ka. 19.00 Ke­liau­to­jas. Ug­ni­kal­niai. 20.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. La­dak­has. 21.00 Spor­to pla­ne­ta. Či­lė. 22.00 Ke­lio­nė jū­ro­mis. Po­li­ne­zi­jos gy­ven­to­jai. 23.00 Ke­liau­to­jas. Bež­džio­nių pla­ne­ta. 0.00 Vy­nuo­gių der­lius. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Pel­nin­gos griu­ve­nos“. 7.00, 13.00 „JAV lėk­tuv­ne­šis ka­re“. 8.00, 14.00 „Kaip au­ga lai­vai“. 9.00, 15.00 „Tai­lan­do bok­sas: trys is­to­ri­jos“. 10.00, 16.00 „Ka­tor­ga Ari­zo­nos ka­lė­ji­me“. 11.00, 17.00 „Juo­da­sis auk­sas“. 18.00 „Su­per­lėk­tuv­ne­šis“.

19.00 „Le­do pat­ru­lis“. 20.00 „Blo­gio moks­las“. 21.00 „Bro­liai Jo­ne­sai Ama­zo­nės miš­kuo­se“. 22.00 „Spe­cia­lio­sios pa­jė­gos: did­vy­riai“. 23.00 „Sek­tos žu­di­kas“.

8.00 „Ra­siz­mo is­to­ri­ja“. 9.00 „Kaip me­nas pa­kei­tė pa­sau­lį“. 10.00 „Se­niai pa­mirš­tos die­tos“. 11.00 „Mar­cas Fors­te­ris – lei­di­mas fil­muo­ti“. 12.00 „Kriš­to­li­nė nak­tis“. 13.00, 21.00 „Bib­li­jos mįs­lės“. 14.00 „1066-ie­ji“. 15.00 „Vi­kin­gų is­to­ri­jos“. 16.00 „Me­di­ci­nos pio­nie­riai“. 17.00 „Vi­sa tie­sa apie Van Gog­hą“. 18.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 19.00 „Si­nat­ra: tam­sio­ji žvaigž­dė“. 20.00 „Mao: ki­niš­ka is­to­ri­ja“. 22.00 „Ed­var­do lai­kų ūki­nin­kai“. 23.00 „9-ojo de­šimt­me­čio mu­zi­ka“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Oran­gu­ta­nų sa­la. Au­gi­mo li­gos. 7.25 Pan­da­mo­niu­mas. Svei­ki at­vy­kę į Vo­lon­gą. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Claw Hil­lo ka­tės. 9.10 Neįp­ras­ti šu­nys. Uni­ka­li klau­sa. La­biau nei iš­ti­ki­my­bė. 10.05 Mar­ve­nas pa­sa­ko­ja apie žiur­kes. 11.00 Nuo­ty­kiai Aust­ra­li­jo­je. 11.55 Gy­vū­nų ap­sau­gos sky­rius.

12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Iš­gel­bė­ti lau­ki­nę Af­ri­kos gam­tą. 13.45 Fe­nik­so po­li­ci­ja. Gy­vy­bė ir mir­tis. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Šam­va­ri: gy­ve­ni­mas lais­vė­je. 16.30 Kaip tap­ti... ken­gū­ros ma­ma. 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 18.20 Jū­sų pir­mas šuns jau­nik­lis. 19.15 Oran­gu­ta­nų sa­la. Grei­to­ji pa­gal­ba oran­gu­ta­nams. 21.05 J.Goo­dall su­grįž­ta į Gom­bę. 22.00 Ryk­liai nak­ties prie­dan­go­je. 22.55 Lau­ki­nis kri­mi­na­las. Ryk­liai. 23.50 Į lais­vę su pit­bu­liu. Ga­lu­ti­nis nuosp­ren­dis. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Ge­par­do už­puo­li­mas.

9.00 Ryto pro­gra­ma. 10.00 „Fer­ra­ri“ au­to­mo­bi­liai. 11.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 12.00 Di­no­zau­rų ma­ni­ja. 13.00 Žu­vys gro­buo­nės. 14.00 Šu­nų mies­tas. Pit­bu­liai. 15.00 Ka­lin­tys už­sie­ny­je. Jau­na­sis nar­ko­ti­kų per­par­da­vi­nė­to­jas. 16.00 Hon­kon­go oro uos­tas. 17.00 Ge­ne­ro­lų ka­ras. Mies­tas Egip­to šiau­rė­je. 18.00 „Au­di“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Pa­sie­nis. Pa­sa­la dy­ku­mo­je. 20.00 Moks­las apie Mėnu­lio ap­gy­ven­di­ni­mą. 21.00 Drau­di­mai. Sek­so mar­gi­na­lai. 22.00 Pa­sie­nis. Pa­sa­la dy­ku­mo­je. 23.00 Moks­las apie Mė­nu­lio ap­gy­ven­di­ni­mą. 0.00 Ge­ne­ro­lų ka­ras. Mies­tas Egip­to šiau­rė­je. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

1.20 LNK

„Mirtina tyla“ („Dead Calm“) Trileris. JAV, Australija, 1989 m. Rež. Phillipas Noyce’as. Vaidina Nicole Kidman, Samas Neillas, Billy Zane’as, Rodas Mullinaras, Joshua Tildenas.

Neseniai vienturčio sūnaus per autoavariją netekę sutuoktiniai Rėj ir Džonas Ingremai prabangia jachta išplaukia į atvirą jūrą. Kelias dienas vienui vieni tarp ramių bangų jie iš tikrųjų vėl jaučiasi laimingi. Tačiau staiga horizonte pasirodo kažkoks nelaimės ištiktas laivas. Rėj ir Džonas išgelbėja vienintelį gyvą šio laivo keleivį Hjugį.


24 Kryžiažodis

Parengė Danutė Šulcaitė

Mielieji skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti knygą „Garsiausios pasaulio bylos“. Išrinksime tris laimėtojus. Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Praėjusios savaitės prizą laimėjo Adelė Matulevičienė iš Kauno, Kazytė Danylienė iš Klaipėdos ir Vytautas Jonaitis iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Vasario 18 d. spausdintų kryžiažodžių atsakymai Panoraminis kryžiažodis 23 x 21 Vertikaliai: Šampinionas. Eskalada. Kobra. Alka. Ėjikė. „Garfildas“. Eos. Asorti. TSI. Ananasas. Ren. Įvarė. Islandija. Įspėjo. Onorė. Regiu. Ožka. Orka. Vendeta. Paleis. Vien. Savęs. Omarai. Aura. Čerkesė. Skės. Doras. Imtinai. Aras. Įnaras. Kaltins. Sesės. Arama. Otai. Griaus. Nikelis. Jogaila. Soda. Ola. Geba. Siūlyti. Šok. Gyvensena. Akyse. Avino. Atnara. Itakė. Ikas. Susiaus.

Vaisa. Yrėsi. Horizontaliai: Žmuidzinavičius. Jogas. Leonardas. Gyvis. Korėja. Neseseras. Ignas. Tasas. Lesti. Išravės. Įgabena. Anau. Augustinai. Ars. Nuokalnė. Mara. Įsupo. Traukia. Sarafanas. Amžiams. Ūkia. Alisa. Puola. NSA. Lyti. Klostė. Žeria. Sysas. Eskadra. Jokia. Ikonoteka. Ats. Onasis. Atidi. Tarėsi. Plaka. Varovas. Tie. Vir. Salietra. Ėriukai. Lošikė. Koserė. Kerė. Nailonas. Pavėsinė. Ma-

nasis. Sakosi. Pažymėtuose langeliuose: Sistemos pertvarkymas. Klasikinis kryžiažodis 15 x 15 Vertikaliai: 1. Piroga. 2. Tuja. 4. Ožka. 5. Epušės. 6. Krėvė. 7. Delta. 8. Fundamentas. 9. Sumuštiniai. 13. Ūksmė. 14. Nafta. 19. Angina. 20. Pušis. 21. Romeo. 22. Skamba. 26. Inga. 27. Štiš.

Horizontaliai: 1. Pilotė. 3. Rojuje. 8. Fejerverkas. 10. Gena. 11. Kvota. 12. Imrė. 15. Kauke. 16. Maiše. 17. Gelmė. 18. Ateik. 23. Natą. 24. Dujos. 25. Pink. 28. Sentimentai. 29. Ajeras. 30. Išvyka. Pažymėtuose langeliuose: Sfinksai. Sudoku 7 + 4 + 2 = 13


2012-02-25 TV diena  

2012 m. vasario 25 d. tvdiena@diena.lt Redaktorė Agnė Klimčiauskaitė Prancūziško kino mylėtojus džiugina į Lietuvą at­ keliavusi romantiška...

2012-02-25 TV diena  

2012 m. vasario 25 d. tvdiena@diena.lt Redaktorė Agnė Klimčiauskaitė Prancūziško kino mylėtojus džiugina į Lietuvą at­ keliavusi romantiška...

Advertisement