Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Klai­pė­do­je ma­žės pės­čių­jų pe­rė­jų.

Miestas 2p.

45 (19 346

PENKTADIENIS, vasario 24, 2012

Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras A.Sek­mo­kas „Gazp­rom’ą“ įsi­leis­tų tik su są­ly­go­mis.

Es­ti­ja pa­skel­bė, kad su­lai­ky­tas sau­gu­mie­tis te­ki­no in­for­ma­ci­ją Ru­si­jos žval­gy­bai.

Lietuva 7p.

Pasaulis 14p.

Ki­nai ke­lia gin­ta­ro kai­ną Bal­ti­jos auk­su va­ di­na­mas gin­ta­ras ne­tru­kus ga­li tap­ ti re­te­ny­be. Gin­ta­ rų rin­ko­je vers­li­nin­ kai įžvel­gia di­de­lių po­ky­čių – jų kai­na išau­go dvi­gu­bai ar­ ba net tri­gu­bai, o pa­ ti rin­ka su­stin­go.

Kaina 1,30 Lt

„Tai – ne triukš­mas, tai – mu­zi­ka.“ Klaip­ėdos sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Kas­ty­tis Ma­ci­jaus­kas tu­ri sa­vo nuo­mo­nę apie mo­to­cik­lų sklei­džia­mus gar­sus.

4p.

Po­sė­džiai po­li­ti­kams – kan­čia Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos na­riams ne­pa­tin­ka sė­dė­ti po­sė­džiuo­se – vos treč­da­lis po­li­ti­kų iš­ken­tė­jo klau­ sy­tis vi­sų pri­sta­to­mų spren­di­mo pro­jek­tų ir apie juos pa­reikš­ti sa­ vo nuo­mo­nę.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Pab­ran­go dvi­gu­bai

To­kius po­ky­čius gin­ta­ro dir­bi­niais pre­kiau­jan­tys vers­li­nin­kai ste­bi pa­ sta­ruo­sius dve­jus tre­jus me­tus. „Rin­ką iš­krei­pė ki­nai. Rin­ka jau bu­vo sta­bi­li, ta­čiau Bal­ti­jos ša­ly­ se pa­si­ro­dė ki­nai ir vis­ką su­jau­kė. Pra­dė­ję siū­ly­ti daug di­des­nę kai­ ną už ža­lia­vą, jie su­kė­lė kai­nas“, – dien­raš­čiui tei­gė šiuo me­tu gin­ta­ro ka­syk­lo­se Mek­si­ko­je vie­šin­tis gin­ ta­ro ga­le­ri­jų sa­vi­nin­kas Ka­zi­mie­ ras Miz­gi­ris. Pa­sak K.Miz­g i­r io, per pa­s ta­ ruo­sius me­tus gin­ta­ro kai­na šok­ te­lė­jo į ne­re­gė­tas aukš­ tu­mas.

4

„„Galimybė: ki­nų mo­te­rys mie­liau puo­šia­si gin­ta­ro ka­ro­liais nei lie­tu­vės, ku­rioms grei­tai šie pa­puo­ša­lai taps

ne­beį­per­ka­mi. 

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Mies­to ta­ry­bos sek­re­to­ria­tas jau iša­na­li­za­vo, kaip mies­to ta­ry­bos na­riai praė­ju­siais me­tais lan­kė po­ sė­džius. Ana­li­zuo­ta ne tik tai, ar po­li­ti­kai į po­sė­džius at­vy­ko, bet ir tai, kiek juo­se pra­lei­do lai­ko. Šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba, ku­ri į pir­mą­jį po­sė­dį su­si­rin­ko per­ nai bir­že­lio 12 d., iš vi­so per me­tus po­sė­džia­vo 11 kar­tų. Į vi­sus po­sė­džius at­vy­ko net 21 iš 31 mies­to ta­ry­bos na­rio. Ta­čiau tik kas ant­ras iš jų su­ge­bė­jo po­sė­ džiuo­se iš­bū­ti nuo pat jų pra­džios iki pa­bai­gos.

2


2

PENKTADIENIS, vasario 24, 2012

miestas

Po­sė­džiai po­li­ti­kams – kan­čia Ki­ti tik už­si­re­gist­ruo­ 1 da­vo, jog at­vy­ko po­sė­ džiau­ti ir po ke­lių klau­si­mų pa­lik­

da­vo sa­lę. Pa­vyz­din­gai po­sė­džiuo­se sė­dė­jo Sau­lius Bu­di­nas, Ar­tū­ras Šul­cas, Arū­nas Barb­šys, Na­tal­ja Is­to­mi­ na, Vy­tau­tas Lu­pei­ka, Alek­sand­ ras Mi­chai­lo­vas, Jo­nas Mi­lie­rius, Il­ma Šiaš­kie­nė, Zi­ta Šli­čy­tė, Via­ čes­la­vas Ti­to­vas. Vi­si šie po­li­ti­kai po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo nuo jų pra­ džios iki pa­bai­gos. Prie pa­vyz­din­gų po­sė­džių lan­ ky­to­jų ga­li­ma pri­skir­ti ir Vy­tau­tą Grub­liaus­ką, Vy­tau­tą Če­pą, Ne­ri­ jų Ča­pą, Va­le­ri­jo­ną Ber­no­tą, Al­gir­ dą Grub­lį, Min­dau­gą Ži­lį – jie po­ sė­džiuo­se pra­lei­do ne ma­žiau nei 90 pro­c. jų truk­mės. „Po­l i­t i­k ų lan­ko­m u­m as tik­rai nė­ra pra­stas, ta­čiau da­ly­va­vi­mas po­sė­džiuo­se ga­lė­tų bū­ti ir ge­res­ nis, nes kai ku­rie po­li­ti­kai neiš­ bū­na nė pu­sės lai­ko“, – kons­ta­ta­ vo mies­to ta­ry­bos sek­re­to­rė Vai­da Žvi­kie­nė. Ta­čiau per­nai bu­vo ir to­kių po­ li­ti­kų, ku­rie pra­lei­do net treč­da­ lį po­sė­džių. Jų ne­lan­ky­mo pir­ mū­n as – Ro­l an­d as Bra­ž ins­kas. Jis mies­to ta­ry­bos na­rio prie­sai­ ką da­vė kiek vė­liau nei ba­lan­džio

12 d., tad įgi­jo tei­sę da­ly­vau­ti de­ vy­niuo­se po­sė­džiuo­se. Tris iš jų po­li­ti­kas pra­lei­do. „Ta­čiau R.Bra­žins­ko el­ge­sio Eti­ kos ko­mi­si­ja ne­svars­tys, nes po­li­ti­ kas po­sė­džius pra­lei­do ne iš ei­lės“, – tei­gė V.Žvi­kie­nė.

11

– tiek mies­to ta­ry­bos po­sė­džių bu­vo su­šauk­ta praė­ju­siais me­tais.Tei­sės ak­tai nu­ma­to baus­mę tris po­sė­džius iš ei­lės pra­lei­du­siam po­ li­ti­kui – Eti­kos ko­mi­si­ja Vy­riau­sia­ jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai ga­li pa­siū­ly­ ti iš pra­vaikš­ti­nin­ko atim­ti mies­to ta­ry­bos na­rio man­da­tą. Du po­sė­džius iš 11 pra­lei­do Ju­ri­ jus Šerš­nio­vas, Li­li­ja Pet­rai­tie­nė, Ar­tū­ras Raz­ba­daus­kas, Aud­rius Vaiš­vi­la, Vy­gan­tas Va­rei­kis, Eu­ ge­ni­jus Gent­vi­las, po vie­ną – Ri­ man­tas Ta­raš­ke­vi­čius, Iri­na Ro­zo­ va ir Vid­man­tas Pleč­kai­tis.

„„Ma­žu­ma: vi­suo­se mies­to ta­ry­bos po­sė­džiuo­se nuo jų pra­džios iki pa­

bai­gos su­ge­bė­jo iš­bū­ti vos treč­da­lis mies­to ta­ry­bos na­rių. 

„„Spren­di­mas: Klai­pė­do­je bus ma­žiau pės­čių­jų pe­rė­jų – pa­nai­kin­tos tos, ku­rios ne­va ne­rei­ka­lin­gos.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Gat­vė­se – ma­žiau pe­rė­jų Pa­rei­gū­nai pro­ble­mą, kad pės­čių­jų pe­rė­ jo­se žūs­ta žmo­nės, pa­siū­lė iš­spręs­ti ga­na dras­tiš­kai – jas nai­kin­ti. Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Va­kar Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pa­rei­gū­nai pa­tei­kė sta­ tis­ti­ką, jog per­nai Klai­pė­do­je ava­ ri­jo­se žu­vo dau­giau žmo­nių nei už­ per­nai – ati­tin­ka­mai de­vy­ni ir še­ši. Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, ava­ri­jo­ se nu­ken­tė­jo ir la­bai daug pės­čių­ jų, ku­riuos au­to­mo­bi­liai par­tren­kė ei­nan­čius per pe­rė­jas. Pa­rei­gū­nai kons­ta­ta­vo, kad šios yra pra­stai ap­švies­tos, to­dėl žmo­ nės ir ne­ga­li sau­giau pe­rei­ti gat­ vių. Ta­čiau, užuo­t spren­dę klau­si­ mą, kaip pės­čių­jų pe­rė­jas pa­da­ry­ti sau­ges­nes, Sau­gaus eis­mo ko­mi­ si­jos na­riai pa­siū­lė jas nai­kin­ti. Pir­mo­ji „au­ka“ – Ši­lu­tės plen­te ties bu­vu­siu „Ne­rin­gos“ res­to­ra­ nu esan­ti pės­čių­jų pe­rė­ja. Pa­rei­ gū­nai pa­siū­lė ją pa­nai­kin­ti, nes to­je vie­to­je yra po­že­mi­nė pe­rė­

ja, ku­rią te­rei­kia su­tvar­ky­ti. „Gal dar jau­ni esa­te ir ne­pri­si­me­na­ te, ko­dėl ta pe­rė­ja bu­vo nu­pieš­

Užuo­t spren­dę klau­ si­mą, kaip pės­čių­ jų pe­rė­jas pa­da­ry­ti sau­ges­nes, Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­ riai pa­siū­lė jas nai­ kin­ti.

ta. Žmo­nės ne­si­nau­do­jo po­že­mi­ ne pe­rė­ja, nes bai­mi­no­si dėl sa­vo sau­gu­mo, ir bėg­da­vo per gat­vę. To­dėl ir bu­vo įreng­ta pe­rė­ja, kad au­to­mo­bi­liai ne­part­renk­tų pės­ čių­jų. Ga­ran­tuo­ju, kad ir da­bar, jei pa­nai­kin­si­me ant­že­mi­nę pe­

rė­ją, žmo­nės vis tiek to­je vie­to­je bėgs per gat­vę“, – sa­vo nuo­mo­ nę reiš­kė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio de­par­ta­men­to di­rek­ to­rius Liud­vi­kas Dū­da. Ta­čiau ki­tų ko­mi­si­jos na­rių emo­ cin­gas val­di­nin­ko pa­si­sa­ky­mas neį­ti­ki­no – dau­gu­ma bal­sa­vo už tai, kad ant­že­mi­nė pe­rė­ja Ši­lu­tės plen­te bū­tų pa­nai­kin­ta. Toks pat li­ki­mas lau­kia ir Nau­jo­ jo­je Uos­to gat­vė­je esan­čios pės­čių­ jų pe­rė­jos. Pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, pe­ rė­jų ne­di­de­lia­me šios gat­vės ruo­že tarp Nau­jo­sios Uos­to ir Nau­jo­jo So­do gat­vių san­kry­žos ir Pi­lies til­ to yra per daug – net trys. To­dėl pa­siū­ly­ta pa­nai­kin­ti vi­du­ri­nią­ją – esan­čią tarp dvie­jų san­kry­žų. „Vaikš­čio­ji­mas yra svei­ka­ta“, – pa­siū­ly­mu nai­kin­ti vie­ną pe­rė­ją, dėl ko žmo­nėms iki ki­tų teks paei­ti apie 80 met­rų, džiau­gė­si Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Kas­ty­tis Ma­ci­jaus­kas. Ko­mi­si­jos na­riai su­ta­rė, jog pės­ čių­jų pe­rė­jų gat­vės ruo­že tik­rai yra per daug, to­dėl vie­ną pa­nai­kin­ti – bū­ti­na.

Universiteto rek­to­riaus is­to­ri­ją narp­lios teis­mai Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ta­ry­ba aukš­to­sios mo­kyk­los rek­to­riaus Vai­du­čio Lau­rė­no li­ki­mą per­lei­do į teis­mų ran­kas.

Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Vin­sas Ja­nu­ šo­nis prieš ke­lias die­nas „Klai­pė­ dai“ tvir­ti­no, jog V.Lau­rė­no li­ki­mą ta­ry­ba spręs ket­vir­ta­die­nio va­ka­ rą – esą jos na­riai tu­rės pa­reikš­ ti nuo­mo­nę dėl rek­to­riaus at­lei­ di­mo. To­kio žings­nio iš Klai­pė­dos uni­ ver­si­te­to rei­ka­lau­ja Vy­riau­sio­ji tar­ ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), ku­ri nu­sta­tė, jog V.Lau­rė­nas su­ pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­ te­re­sus. Jis, bū­da­mas uni­ver­si­te­to ta­ry­bos na­riu, da­ly­va­vo kon­kur­se rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti. Rek­to­ rių ren­ka uni­ver­si­te­to ta­ry­ba.

VTEK aukš­ta­jai mo­kyk­lai iš­siun­ tė rei­ka­la­vi­mą at­leis­ti V.Lau­rė­ną ir nu­ro­dė ter­mi­ną, iki ka­da rei­kia nu­ trauk­ti dar­bo su­tar­tį. Jis bai­gė­si šį ant­ra­die­nį. Ta­čiau Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas ko­mi­si­jai pa­tei­kė at­sa­ky­mą, jog rek­to­riaus at­leis­ti ne­ke­ti­na, nes esą ko­mi­si­ja ne­tu­ri įga­lio­ji­mų to rei­ka­lau­ti. Spręs­ti rek­to­riaus li­ki­mą bu­vo pa­si­ry­žu­si Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ta­ry­ba, ta­čiau jos na­riai, va­kar su­ si­rin­kę į po­sė­dį, nu­lei­do ran­kas. „Pa­si­kon­sul­ta­vo­me su tei­si­nin­ kais ir jie tik pa­tvir­ti­no tai, kas mums bu­vo ži­no­ma. Kons­ti­tu­ci­nis teis­mas yra su­stab­dęs uni­ver­si­te­ tų ta­ry­bų įga­lio­ji­mus spręs­ti rek­to­ riaus dar­bo klau­si­mus, to­dėl ir ne­ ga­lė­jo­me priim­ti jo­kio spren­di­mo“, – tei­gė V.Ja­nu­šo­nis. Jis tvir­ti­no, jog ga­lu­ti­nį taš­ką šio­je is­to­ri­jo­je, ma­tyt, pa­dės teis­

mai. „Rek­to­rius yra, jis dir­ba, o kaip bus to­liau, ma­tyt, spręs teis­ mai“, – svars­tė Klai­pė­dos uni­ver­ si­te­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. V.Lau­rė­nas dar tu­ri dvi sa­vai­ tes, per ku­rias teis­mui ga­li ap­skųs­ ti VTEK spren­di­mą, priim­tą jo at­ žvil­giu. Į teis­mą ke­ti­na kreip­tis ir VTEK, ku­ri nu­si­tei­ku­si to­liau rei­ka­lau­ti rek­to­riaus at­lei­di­mo. Teis­me bus nag­ri­nė­ja­mi ir bu­ vu­sio Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to rek­ to­riaus Vla­do Žul­kaus skun­dai. Dar­bo su­tar­tis su juo bu­vo nu­ trauk­ta sau­sio 23 d. Iš­kart po to bu­vęs uni­ver­si­te­to va­do­vas krei­ pė­si į teis­mą. Jis pa­tei­kė du ieš­ki­nius: dėl ne­ tei­sė­to at­lei­di­mo iš rek­to­riaus pa­ rei­gų ir ne­tei­sė­tų Klai­pė­dos uni­ ver­si­te­to ta­ry­bos nu­ta­ri­mų per­nai, ku­riais su­stab­dy­ta jo kaip va­do­vo veik­la.

„„Tei­sė: V.Lau­rė­nas pa­ts dar tu­ri lai­ko teis­mui ap­skųs­ti Vy­riau­sio­sios

tar­ny­bi­nės eti­kos komisijos spren­di­mą ir rei­ka­la­vi­mą jį at­leis­ti. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


3

PENKTADIENIS, vasario 24, 2012

miestas Vil­ki­kai nak­tį ne­va­žiuos

Su­si­tuo­kė R.Poš­kus

Grei­tis bus vie­no­das

Nuo 21 iki 9 val. Sta­ty­bi­nin­kų pro­spek­tu bus drau­džia­mas sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­ mas – va­kar nu­spren­dė Sau­ gaus eis­mo ko­mi­si­ja. Taip nu­ spręs­ta, nes vil­ki­kai nak­tį ke­ lia triukš­mą, o ry­tais – grės­ mę į mo­kyk­las sku­ban­tiems vai­kams. Drau­di­mas įsi­ga­lios, kai bus pa­sta­ty­ti ženk­lai.

Uos­ta­mies­ty­je va­kar su­si­ tuo­kė ži­no­mas ša­lies fut­ bo­li­nin­kas klai­pė­die­tis Ro­ ber­tas Poš­kus ir jo iš­rink­to­ ji Ata­li­ja. Puo­ta vy­ko vie­na­ me iš uos­ta­mies­čio res­to­ra­ nų. 32 me­tų R.Poš­kus at­sto­ va­vo na­cio­na­li­nei rink­ti­nei. Šiuo me­tu jis žai­džia Azer­ bai­dža­ne.

Vai­ruo­to­jai tu­rės tai­ky­tis prie eis­mo po­ky­čių Bal­ti­jos pro­ spek­te. Sau­gaus eis­mo ko­mi­ si­jos na­riai nu­ta­rė, kad vi­sa gat­ve rei­kės va­žiuo­ti vie­no­du grei­čiu – 60 km/val. Iki šiol Bal­ti­jos pro­spek­to at­ski­ruo­se ruo­žuo­se grei­tis sky­rė­si – bu­ vo lei­džia­ma va­žiuo­ti 50, 60 ar­ba 70 km/val. grei­čiu.

At­ly­dys skan­di­na uostamiestį At­ly­dys uos­ta­mies­ tį pa­ver­tė di­džiu­ le ba­la. Gy­ven­to­ jai skun­džia­si pa­tvi­ nu­siais ga­ra­žais, rū­ siais, kie­mais, ku­rių neį­ma­no­ma pe­rei­ ti. Van­duo den­gia ir da­lį ša­li­gat­vių.

Dienos telegrafas Mu­gė. Penk­ta­d ie­n į pre­k y­bos cent­re „Stud­len­das“ or­ga­n i­z uo­ja­ma ant­ro­ji Klai­pė­dos mo­ki­nių mo­ko­mų­jų bend­ ro­vių mu­gė, ku­rio­je da­ly­vaus bend­ro­ jo ug­dy­mo mo­kyk­lų bei vers­lo ko­man­ dos. Ren­gi­nio pra­džia 11.30 val. Mo­ki­ nių mo­ko­mų­jų bend­ro­vių ir vers­lo ko­ man­dos sten­dai ir pri­si­sta­ty­mai bus ver­ti­na­mi. Kny­ga. Penk­ta­die­n į 17.30 val. „Liu­te­ ro­nų na­muo­se“ Vil­niu­je bus pri­sta­ty­ ta klai­pė­die­čio dr. Kęs­tu­čio De­me­rec­ ko su­da­ry­ta ir iš­leis­ta kny­ga „Klai­pė­ da po ka­ro“. Svei­ka­ta. Klai­pė­die­čiai dar ga­li su­spė­ ti į va­sa­riui – svei­ka­tin­gu­mo mė­ne­siui skir­tas ka­la­ne­ti­kos tre­ni­ruo­tes. Pas­ku­ti­ nė vyks ant­ra­die­nį 10 val. Klai­pė­dos vi­ suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro pa­tal­po­se.

„„Ne­pa­to­gu­mas: dėl ne­spė­jan­čio su­si­ger­ti van­dens pės­tie­ji pri­vers­ti klam­po­ti po ba­las, o individualių namų

rūsiai ir garažai patvino. 

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Dang­čiai už­ša­lę

Įmo­nė „Klai­pė­dos van­duo“ su­lau­ kia vis dau­giau skun­dų iš gy­ven­to­ jų dėl pa­tvi­nu­sių kie­mų ir rū­sių. Anot bend­ro­vės dis­pe­če­ri­nės va­ do­vo Ma­riaus Mar­ty­nai­čio, daug kur ka­na­li­za­ci­jos šu­li­niai yra ap­ sni­gę ir ap­le­dė­ję. Van­duo ne­ga­li nu­bėg­ti, to­dėl kau­pia­si. „Tirps­tan­tis snie­gas – ant­ra pro­ ble­ma po šal­čių. Dau­giau­sia pro­ ble­mų dėl be­si­kau­pian­čio van­dens ky­la kie­muo­se. Žmo­nės skun­džia­ si, kad ne­ga­li jų pe­rei­ti. Va­žiuo­ja­ me at­kas­ti ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nių, kad van­duo nu­bėg­tų. Gat­vė­se to­ kių pro­ble­mų ma­žiau. Jos bu­vo va­lo­mos“, – ko­men­ta­vo M.Mar­

ty­nai­tis. Da­lis ša­li­gat­vių taip pat ta­po ba­la. Ant jų kau­pia­si su­stum­ tų tirps­tan­čių snie­go krū­vų van­ duo. Gi­lios pel­kės su­si­da­ro ir ties pės­čių­jų pe­rė­jo­mis.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

– tvir­ti­no 120 na­mo gy­ven­to­ja. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad į bend­ ro­vės „Klai­pė­dos van­duo“ ava­ ri­nę tar­ny­bą krei­pė­si tris kar­tus, ta­čiau šie aiš­ki­no nie­ko ne­ga­lin­ tys pa­da­ry­ti.

Pat­vi­no rū­siai

Dėl per­pil­dy­tos ka­na­li­za­ci­jos ne­be­ tu­rin­tis kur nu­te­kė­ti van­duo se­mia žmo­nių rū­sius ir ga­ra­žus. Va­kar bu­vo už­tvin­dy­ti Lie­po­jos gat­vė­je esan­čių ke­tu­rių pri­va­čių na­mų – 114, 116, 118, 120 ir 122 – rū­siai. Vie­no na­mo gy­ven­to­ja tvir­ ti­no, kad van­duo į pa­tal­pas pra­dė­ jo te­kė­ti ry­tą. „Rū­sys ap­sem­tas. Ga­ra­žas už­ tvin­dy­tas. Neį­si­vaiz­duo­ju, kas liks iš daik­tų ir au­to­mo­bi­lio. Bai­su ati­ da­ry­ti du­ris, nes ne­ži­no­me, kiek yra van­dens, o jis vis dar tvins­ta“,

Ma­rius Mar­ty­nai­tis:

Tirps­tan­tis snie­gas – ant­ra pro­ble­ma po šal­čių.

„Bai­su pa­gal­vo­ti, kiek van­ dens pri­si­kaups per nak­tį. Ban­dė­ me jung­ti sa­vo siurb­lį, kad iš­pum­ puo­tų van­de­nį. Ta­čiau šis dar­bas be­reikš­mis. Van­duo bė­ga at­gal“,

– pa­sa­ko­jo gy­ven­to­ja. M.Mar­ty­ nai­tis pa­brė­žė, jog ka­na­li­za­ci­jos pil­nos vi­sa­me mies­te. Įren­gi­niai dir­ba vi­su pa­jė­gu­mu. „Pa­tik­ri­no­me ka­na­li­za­ci­ją, ji neuž­si­kim­šu­si. Dau­giau nie­ko ne­ ga­li­me pa­da­ry­ti. Žmo­nėms ga­li­ me pa­siū­ly­ti tik lauk­ti“, – tvir­ti­no M.Mar­ty­nai­tis. Ne­tu­ri van­dens

Nors pa­sta­ruo­ju me­tu spar­čiai tirps­ta snie­gas ir ly­ja, Klai­pė­dai kol kas po­tvy­nis ne­gre­sia. „Vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip tirps snie­gas. Per­nai di­de­lių rū­ pes­č ių ne­k i­l o. Ti­k i­m ės, kad ir šie­met taip bus“, – vy­lė­si Klai­ pė­d os sa­v i­val­d y­b ės Ci­v i­l i­n ės sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Ri­man­ tas Imb­rus.

Dis­ku­si­ja. Tre­čia­die­nį 17.30 val. ka­vi­ nė­je-ga­le­ri­jo­je „Kul­tū­ros na­mai: me­nas ir ka­va“ (Til­tų g. 3) vyks vie­ša dis­ku­si­ ja „Klai­pė­da – tu­ris­ti­nis ar pra­mo­ni­nis mies­tas?“. Mir­tys. Va­kar Klai­pė­dos ci­vi­li­nės met­ ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­tos 4 klai­ pė­die­čių mir­tys. Mi­rė Mar­ta Vir­bins­ kie­nė (g. 1938 m.), Vla­di­mir Na­za­rov (g. 1938 m.), Liu­bov Gu­sia­ti­na (g. 1950 m.), Vil­man­tas Kniukš­ta (g. 1963 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Bro­n is­la­va An­ta­kaus­k ie­nė, Vil­man­ tas Kniukš­ta, Vla­di­mir Na­za­rov, Ana Po­na­ma­rio­va, Ju­ri­jus Ba­la­ga­no­vas. Jo­niš­kės ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Kup­rian Bu­ty­lov, Sta­nis­la­va Ur­bo­nai­tė, Liu­bov Gu­sia­ti­na. Nau­ja­gi­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 8 mo­te­rys. Gi­mė 5 mer­gai­tės ir 3 ber­niu­kai.

Šu­nims – pri­va­lo­mi kur­sai As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na su­stip­rin­ti ag­re­sy­vių šu­nų lai­ky­ mo kont­ro­lę. Jų sa­vi­nin­kai au­gin­ ti­nius pri­va­lės dre­suo­ti ki­no­lo­gi­ jos cent­ruo­se. Tik ta­da gaus lei­di­ mus juos lai­ky­ti.

As­me­nys, ku­rie lai­ko ag­re­sy­vių šu­ nų veis­lėms pri­ski­ria­mus au­gin­ti­ nius, tu­rės rū­pes­čių, no­rė­da­mi tai įtei­sin­ti. Prieš de­vy­ne­rius me­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ ras pa­tvir­ti­no tai­syk­les, kaip įsi­gy­ ti, lai­ky­ti, dre­suo­ti, veis­ti ir pre­ kiau­ti ag­re­sy­viais šu­ni­mis ir jų miš­rū­nais. Ta­čiau lei­di­mai lai­ky­ti

ag­re­sy­vius šu­nis Klai­pė­do­je pra­dė­ ti iš­da­vi­nė­ti tik da­bar. „Tu­riu įga­lio­ji­mus iš­da­vi­nė­ti tuos lei­di­mus, ir jau du esu iš­da­ vu­si. Kai mies­te pra­si­dės kont­ro­lė, mes rei­ka­lau­si­me tų lei­di­mų, ku­ riuos šu­nų sa­vi­nin­kai gaus tik pa­ tvir­ti­nus, kad ki­no­lo­gi­jos cent­re jų šu­nys yra dre­suo­ti pa­gal spe­cia­lią pro­gra­mą,“ – tei­gė sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ša­ka­lie­nė. To­kia dre­sa­vi­mo pro­gra­ma kai­ nuo­ja pu­sant­ro šim­to li­tų. Uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė ke­ti­ na su­stip­rin­ti ag­re­sy­vių ke­tur­ko­ jų kont­ro­lę. Ne­tu­rin­tie­ji to­kio lei­di­ mo šu­nų šei­mi­nin­kai bus bau­džia­mi bau­do­mis iki 2 tūkst. li­tų. Sa­vi­val­dy­ bės duo­me­ni­mis, Klai­pė­do­je yra už­

re­gist­ruo­ta dau­giau nei 5 tūkst. šu­ nų, kiek iš jų ag­re­sy­vių, nė­ra ži­no­ma. Ta­čiau šie skai­čiai neats­pin­di rea­lios si­tua­ci­jos. Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­ mis, šu­nų Klai­pė­do­je lai­ko­ma ke­lis kar­tus dau­giau, nei dek­la­ruo­ja­ma.

Ag­re­sy­vių šu­nų veis­lės ame­r i­k ie­čių pit­bul­ter­je­ras, ban­do­ gas (ame­r i­k ie­čių mas­t i­fas), ame­r i­ kie­čių Sta­ford­šy­ro ter­je­ras, Sta­ford­ šy­ro bul­ter­je­ras, ame­ri­kie­čių bul­do­ gas, Ar­gen­ti­nos do­gas, fi­la bra­si­lei­ro (Bra­zi­lų mas­ti­fas), kan­ga­las (Tur­k ų avi­ga­n is), Kau­ka­zo avi­ga­n is, Pie­t ų Ru­si­jos avi­ga­nis.

„„Moks­lai: ag­re­sy­vių veis­lių šu­nys pri­va­lės lan­ky­ti kur­sus, tik ta­da jų sa­

vi­nin­kai gaus lei­di­mą lai­ky­ti šį au­gin­ti­nį.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


4

penktadienis, vasario 24, 2012

miestas

Ki­nai ke­lia gin­ta­ro kai­ną 1

„Dar už­per­nai ga­lė­da­vau įsi­gy­ti eks­po­na­tų už 80 eu­ro cen­tų už gra­mą. Ta­čiau šian­ dien gra­mo kai­na jau sie­kia 2 eu­ rus“, – tvir­ti­no K.Miz­gi­ris.

Ki­ni­jo­je išau­gu­sią pa­klau­są spe­cia­ lis­tai grin­džia tuo, kad ry­tuo­se gin­ ta­ras yra kur kas la­biau ver­ti­na­mas nei Va­ka­rų ša­ly­se. „Ki­ni­ja gin­ta­rą ver­ti­no nuo se­no. Jie ži­no jo gy­do­mą­sias ir es­te­ti­nes sa­vy­bes. Ki­ni­ja tu­ri ir sa­vo gin­ta­ rų ka­syk­las, tik jo iš­ka­sa la­bai ma­ žai. Mums te­ko po­rą kar­tų bū­ti Ki­ ni­jo­je ir la­bai no­rė­jo­me pa­tek­ti į jų ka­syk­las, ta­čiau ne­ga­vo­me lei­di­mo. Vi­sai ne­se­niai, po il­gų žy­gių, ga­vo­ me pa­tvir­ti­ni­mą, kad pa­ga­liau ga­ lė­si­me ap­lan­ky­ti tas ka­syk­las“, – džiau­gė­si V.Miz­gi­rie­nė. Ki­ni­jo­je po­pu­lia­riau­sios ne­di­de­ lės esą lai­mę ne­šan­čios sta­tu­lė­lės iš gin­ta­ro. Ga­mi­na­mi ne tik šven­tų­jų at­vaiz­dai, bet ir gy­vū­nų, mis­ti­nių bū­ty­bių sta­tu­lė­lės.

ta­ras“ dau­g iau kaip de­šimt­me­t į tie­ jams įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se. Pa­tys di­d žiau­si už­sa­k y­mai ke­l iau­ja į Azi­ ją. Ta­čiau džiū­ga­vę dėl be­sai­k io ki­ nų do­mė­ji­mo­si gin­ta­ru, da­bar vers­ li­n in­k ai pro­g no­z uo­ja, kad rin­kos lau­k ia nuo­smu­k is. Dirb­t i­nai su­kel­ tos gin­ta­ro kai­nos su­stab­dė pir­k i­ mą. „Ki­nai ne­be­per­ka, nes kai­na per aukš­ta“, – tei­gė įmo­nės va­dy­bi­nin­kė Dei­man­tė Kal­vai­tie­nė. Uos­ta­mies­čio cent­re ati­da­rę nau­ją sa­vo pro­duk­ci­ jos par­duo­tu­vę, vers­li­nin­kai vis dar vi­l ia­si, kad su­si­do­mė­ji­mas gin­ta­r u dar neišb­lės tarp tu­ris­tų. „Pran­cū­zai spe­cia­l iai ieš­ko gin­t a­ro ka­ro­l iu­k ų sa­vo vai­kams. Kiek­v ie­nas kū­d i­k is tu­r i ka­ro­l iu­k us, kai tik pra­de­da kal­ tis dan­tu­kai. O mes, lie­tu­viai, vis dar neat­ran­da­me gin­ta­ro“, – ap­gai­les­ta­vo D.Kal­vai­tie­nė. Įmo­nės at­sto­vės tei­g i­

„„Rin­ka: K.Miz­gi­ris šiuo me­tu žval­go­si Mek­si­kos gin­ta­rų ka­syk­lo­se. 

Gin­ta­ro ga­mi­nių no­riai įsi­gy­ja ne tik bu­dis­tai, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu gin­ta­ro ro­ži­nių ieš­ko ir mu­ sul­mo­nai.

Ka­zi­mie­ras Miz­gi­ris:

Rin­ka jau bu­vo sta­ bi­li, ta­čiau Bal­ti­jos ša­ly­se pa­si­ro­dė ki­ nai ir vis­ką su­jau­kė.

Pri­lygs­ta auk­sui

Ro­ži­niai – mu­sul­mo­nams

Uos­ta­mies­čio bend­ro­vė „Pa­jū­rio gin­ kia įvai­r ius gin­ta­ro dir­bi­n ius pir­kė­

Ka­ra­liau­ja Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je

Prieš ke­le­rius me­tus tai, kad ki­nai ma­siš­kai su­per­ka ža­lia­vą ir me­no dir­bi­nius, tik džiu­gi­no lie­tu­vius, o da­bar si­tua­ci­ja ra­di­ka­liai pa­si­ kei­tė. „Ki­nai pir­ko vis­ką. Ne­bu­vo to­ kios die­nos, kad ne­su­lauk­tu­me ga­le­ri­jo­je ki­nų, ku­rie tei­rau­ja­si, ar mes ne­dir­ba­me kaip did­me­ni­ nin­kai par­da­vė­jai. Ki­nai jau ke­ le­rius me­tus sė­di tiek Lie­tu­vo­je, pas gin­ta­ro dir­bi­nių ga­min­to­jus, tiek ei­lė­se Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, kur ka­sa­mas gin­ta­ras“, – aiš­ki­no gin­ta­ro ga­le­ri­jos va­do­vė Vir­gi­ni­ja Miz­gi­rie­nė. Pa­sak pa­šne­ko­vės, di­džiau­sio­ je Bal­ti­jos ša­ly­se gin­ta­ro ka­syk­lo­ je Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je esan­čia­me Jan­tar­nyj mies­te (Pal­vi­nin­kuo­se) ki­nai jau­čia­si lyg na­muo­se. „Jie siū­lo daug ge­res­nę kai­ną už ža­lia­vos ki­log­ra­mą, to­dėl ru­sai mie­lai par­duo­da bran­giau“, – ti­ ki­no K.Miz­gi­ris. Pa­sak V.Miz­gi­rie­nės, ki­nai, iš­si­ ga­ben­da­mi gin­ta­ro ža­lia­vą, tė­vy­ nė­je ga­mi­na dir­bi­nius kur kas pi­ giau, nei tai kai­nuo­tų Eu­ro­po­je. „Ten mil­ži­niš­ka rin­ka, o ir dar­ bo jė­ga kur kas pi­ges­nė. Ne­ti­kiu, kad tie dir­bi­niai grįž­tų į Lie­tu­vą, tai tik­riau­siai – mi­tas. Ne­ga­liu ka­ te­go­riš­kai teig­ti, kad ki­nų dir­bi­ nių Lie­tu­vo­je nė­ra. Ta­čiau jei yra, tai tik la­bai ne­di­de­lis pro­cen­tas, ir tai tė­ra pro­ce­so pra­džia“, – tei­gė V.Miz­gi­rie­nė.

Iš­ve­ža į Azi­ją

„Vi­sa bė­da, kad nė­ra kur to gin­ta­ ro gau­ti. Lie­tu­vo­je juk jo yra Juodk­ ran­tė­je – ir ga­na ne­ma­žai. Ta­čiau jis čia ne­ka­sa­mas ir, ma­nau, kad tei­sin­gai. Kol kas ža­lia­va iš­ka­sa­ ma tik Ka­li­ning­ra­de. Ta­čiau po to­ kių dras­tiš­kų gin­ta­ro kai­nos šuo­lių, ka­žin ar mes, lie­tu­viai, be­ga­lė­si­me jį įpirk­ti“, – ti­ki­no V.Miz­gi­rie­nė. Toks rin­kos po­ky­tis skau­džiai pa­lie­tė to­kius dir­bi­nius Lie­tu­vo­je par­da­vi­nė­jan­čias me­no ga­le­ri­jas. „Eu­ro­pie­tis nė­ra pa­si­ruo­šęs mo­ kė­ti to­kios kai­nos už gin­ta­rą. Gin­ ta­ro kai­na tuoj pa­sieks auk­so kai­ ną, nes pa­pras­tų ap­va­lių, lie­tu­vio va­di­na­mų mo­čiu­tės ka­ro­lių kai­ na ima ste­bin­ti. Vos prieš pus­me­tį to­kių ka­ro­lių kai­na ėmė siek­ti 7–8 eu­rus už gra­mą. Tai tik­rai yra la­bai bran­gu“, – tei­gė V.Miz­gi­rie­nė.

Su ži­no­miau­siais ju­ve­ly­rais dir­ ban­ti mo­te­ris ti­ki­no, kad ko­lek­ ci­nių, įspū­din­go dy­džio gin­ta­rų ga­ba­lų kai­na taip pat smar­kiai šok­ te­lė­jo į vir­šų. „Dėl to išau­go ir dir­bi­nių kai­nos. Anks­čiau ge­rą vė­ri­nį ga­li­ma bu­vo nu­pirk­ti už tūks­tan­tį li­tų, o da­bar jis jau kai­nuo­ja du tūks­tan­čius“, – tvir­ti­no V.Miz­gi­rie­nė. Pa­sak ga­le­ri­jos sa­vi­nin­kės, me­ ni­nin­kai jau ne­be­ga­mi­na auk­so ir gin­ta­ro ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių. „Pats auk­sas ta­po la­bai bran­gus, o ir gin­ta­ro kai­na ši­taip išau­go, to­ dėl jie ne­be­no­ri to­kių dar­bų – Eu­ ro­po­je to­kių pir­ki­nių nie­kas ne­beį­ per­ka. Va­ka­ruo­se vis po­pu­lia­rė­ja gin­ta­ro dir­bi­niai su pa­pras­tu me­ta­ lu, tie­sa, tai ypa­tin­go di­zai­no dir­bi­ niai. Tik taip mė­gi­na­ma įtik­ti pir­ kė­jui „, – ti­ki­no V.Miz­gi­rie­nė. Fil­mai su­do­mi­no pran­cū­zus

Nors ir va­di­na­ma gin­ta­ro ša­li­mi, Lie­tu­va įta­kos rin­kos kai­nai tu­ri ma­žai. Be Ki­ni­jos, stip­rus žai­dė­ jas gin­ta­ro rin­ko­je yra Len­ki­ja. Čia skai­čiuo­ja­ma per 2 tūkst. fir­mų, ku­rios tuo už­sii­ma. Lie­tu­vo­je tė­ra 200 įmo­nių ir pa­vie­nių meist­rų. „Len­ki­ja Gdans­ką pa­si­skel­bė pa­ sau­lio gin­ta­ro sos­ti­ne.Ten yra la­bai se­nos gin­ta­rų ap­dir­bi­mo tra­di­ci­jos. So­vie­ti­niais lai­kais juk fi­zi­niai as­ me­nys pas mus ne­ga­lė­jo dirb­ti su si­dab­ru, o Len­ki­jo­je ši tvar­ka bu­vo li­be­ra­li­zuo­ta“, – tvir­ti­no V.Miz­gi­

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

rie­nė. Kad ir ko­kias gū­džias pro­ gno­zes nu­ma­ty­tų vers­li­nin­kai, V.Miz­gi­rie­nė vis dėl­to pri­pa­ži­no, kad gin­ta­rą at­ran­da vis dau­giau Eu­ro­pos ša­lių. „Be vo­kie­čių, gin­ta­rą at­ra­do ita­ lai. Neb­lo­gai per­ka skan­di­na­vai. Ta­čiau di­džiau­sias ne­ti­kė­tu­mas – di­de­lis pran­cū­zų su­si­do­mė­ji­mas. Pra­dė­jo­me ana­li­zuo­ti, kas ga­lė­ jo da­ry­ti įta­ką“, – svars­tė V.Miz­ gi­rie­nė. Vir­gi­ni­jos vy­ras K.Miz­gi­ris prieš me­tus ėmė bend­ra­dar­biau­ti su pran­cū­zų au­to­riais ir pa­ren­gė ne vie­ną kny­gą apie gin­ta­rą. „Pa­si­ro­do, bu­vo nu­fil­muo­tas ne vie­nas do­ku­men­ti­nis pa­žin­ ti­nis fil­mas apie gin­ta­rą. Jie bu­ vo ro­do­mi per te­le­vi­zi­ją. Paaiš­ kė­jo, kad pran­cū­zai ga­na im­lūs to­kioms ži­nioms. Ap­si­lan­kę Lie­ tu­vo­je jie do­mė­jo­si ir no­rė­jo įsi­ gy­ti gin­ta­ro dir­bi­nių“, – pa­ste­bė­ jo V.Miz­gi­rie­nė. Eu­ro­po­je di­de­lis su­si­do­mė­ji­ mas gin­ta­ru bu­vo net ir po Ste­ve­ no Spiel­ber­go fil­mo „Ju­ros pe­rio­ do par­kas“. „Kad tu­ris­tas va­žiuo­tų į ša­lį, kaž­kas juk tu­ri pa­si­steng­ti. Aš Ka­ zi­mie­rą jau va­di­nu mū­sų ak­to­riu­ mi, nes jis daug pri­si­dė­jo prie to, kad Lie­tu­va už­sie­nie­čio akiai bū­tų pa­trauk­li. O kad gin­ta­ras pa­kil­tų iš liau­dies meist­rų į me­ni­nį ly­gį, te­ko dirb­ti dvi­de­šimt me­tų“, – pri­pa­ži­ no V.Miz­gi­rie­nė.

mu, gin­ta­ro ža­lia­vos kai­na vis dar nė­ ra sta­bi­li. „Mums gin­ta­ras jau tam­pa pra­ban­gos pre­ke. O, pa­vyz­d žiui, Pie­ tų Ko­rė­jo­je kiek­v ie­na nuo­ta­ka per ves­t u­ves gau­na do­va­nų gin­ta­r i­n ių pa­puo­ša­lų. Ti­ki­ma, kad jie at­ne­ša lai­ mę. Tik gin­ta­ras ne­tu­ri bū­ti ter­miš­kai ar kaip ki­taip ap­dirb­tas“, – tei­gė D.Kal­ vai­tie­nė. Ji ti­k i­no, kad šiuo me­tu vy­ rau­ja kla­si­k i­n io di­zai­no ir na­t ū­ra­l ių spal­v ų dir­bi­nių ma­da.

„„Ti­kė­ji­mas: bu­dis­tai ne tik na­mus,

bet ir šven­tyk­las puo­šia gin­ta­ri­ nė­mis Bu­dos sta­tu­lė­lė­mis.

Bai­ke­riai iš­si­ko­vo­jo mies­to cent­rą Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Mo­to­cik­li­nin­kų at­kak­lu­mas lė­ mė, kad jiems bus at­ver­tas mies­to cent­ras – mo­to­cik­lams bus leis­ta va­žiuo­ti Her­kaus Man­to gat­ve iki pat Bir­žos til­to.

Taip va­kar nu­spren­dė Sau­gaus eis­ mo ko­mi­si­ja. Mo­to­cik­li­nin­kai va­ žiuo­ti Man­to gat­ve ga­lės nuo ta­ da, kai bus nuim­ti jų eis­mą iki šiol drau­dę ženk­lai.

Į Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją krei­ pė­si ir ga­li­my­bę leis­ti mo­to­cik­ lams ju­dė­ti Man­to gat­ve ap­svars­ ty­ti pra­šė Mies­to ūkio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Vaiš­vi­la, nes šis klau­si­mas ne kar­tą bu­vo svars­ ty­tas ko­mi­te­te. “Ko­mi­te­to na­rių nuo­mo­ne, jei bū­tų lei­džia­ma mo­to­cik­li­nin­kams va­žiuo­ti Man­to gat­ve nuo Lie­tu­ vi­nin­kų aikš­tės iki Bir­žos til­to, kas da­bar drau­džia­ma, pa­gy­vė­tų se­ na­mies­tis, tu­ris­tams bū­tų leng­ viau orien­tuo­tis mies­to cent­re, be

to, pa­di­dė­tų ir ka­vi­nių apy­var­tos”, – tvir­ti­no A.Vaiš­vi­la. Jis tei­gė, jog vie­nin­te­lė nei­gia­ma ap­lin­ky­bė, dėl ku­rios ga­li pik­tin­tis gy­ven­to­jai, yra mo­to­cik­lų ke­lia­mas triukš­mas. “Mo­to­cik­lams pri­va­lo­ma tech­ni­ nė ap­žiū­ra, yra nu­sta­ty­ti pa­ra­met­ rai, ko­kį triukš­mą trans­por­to prie­ mo­nė ga­li skleis­ti ir mes jų tik­rai ne­vir­ši­ja­me”, – ga­ran­ta­vo mo­to­ cik­li­nin­kų klu­bo “West Coast” at­ sto­vas Au­ri­mas Moc­kus. A.Vaiš­vi­la pa­siū­lė komp­ro­mi­są. “Pats Klai­pė­

do­je gy­ve­nu nuo 1980 m. Bent jau nuo ta­da Man­to gat­ve nie­ka­da ne­ bu­vo leis­ta va­žiuo­ti mo­to­cik­lams, to­dėl net ne­ži­no­me, kaip į šias trans­por­to prie­mo­nes rea­guo­tų gy­ ven­to­jai. Pa­da­ry­ki­me eks­pe­ri­men­ tą, leis­ki­me va­žiuo­ti mo­to­cik­lams, o jei kils žmo­nių pa­si­pik­ti­ni­mas, vėl ko­mi­si­jo­je su­si­ti­ki­me ru­de­nį ir iš nau­jo svars­ty­ki­me šį klau­si­mą”, – ra­gi­no po­li­ti­kas. Tarp sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rių iš pra­džių dar ki­lo dis­ku­si­ja, ar ne­ver­tė­tų mo­to­cik­lams leis­ti ju­

dė­ti Man­to gat­ve, ta­čiau ri­bo­ti eis­ mą – draus­ti va­žiuo­ti nak­tį. Ta­čiau ga­liau­siai ap­si­spręs­ta, jog į to­kius ri­bo­ji­mus nie­kas ne­kreips dė­me­sio, tad jie bū­tų be­pras­miai. Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­riai vie­nin­gai sa­vo spren­di­mu at­vė­rė Man­to gat­vę mo­to­cik­lams. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Via­čes­la­ vas Kar­ma­no­vas tik pa­tiks­li­no, jog mo­to­cik­li­nin­kai pa­grin­di­ne mies­to gat­ve ga­lės va­žiuo­ti tol, kol iš po­li­ ci­jos ne­bus su­lauk­ta in­for­ma­ci­jos apie iš­ki­lu­sias pro­ble­mas.


5

PENKTADIENIS, vasario 24, 2012

JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI

J.Gra­chols­ki jau­čia­si pa­ga­vu­si sėkmę „Gi­mi­mas – ypa­tin­ gas įvy­kis. Tai vi­sa­ da staig­me­na – pir­ mą kar­tą ga­li pa­ma­ ty­ti ma­žą žmo­gu­tį, ku­rio anks­čiau nie­ kas ne­bu­vo re­gė­jęs“, – taip apie vie­ną sak­ ra­liau­sių žmo­gaus gy­ve­ni­mo mo­men­ tų sa­ko Me­tų klai­pė­ die­tės pre­ten­den­ tė – „Šei­mos ge­ro­vės cent­ro“ įkū­rė­ja Jo­vi­ ta Gra­chols­ki. „„Ap­lin­ka: J.Gra­chols­ki džiau­gia­si, kad ji sa­vo cent­re nuo­la­tos ap­sup­ta

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Apie dar­bą

Šim­tai klai­pė­die­čių šiai mo­te­riai dė­kin­gi ne tik už šil­tas emo­ci­jas, bet ir ži­nias bei pa­tir­tį, ku­ri bū­si­miems tė­ve­liams pa­de­da la­biau pa­si­ti­kė­ ti sa­vo jė­go­mis bei tin­ka­mai pa­si­ ruoš­ti nau­jos gy­vy­bės atė­ji­mui. „Tai, kuo už­sii­mu, man yra ir dar­bas, ir gy­ve­ni­mo bū­das, ir ho­ bis. La­bai tuo džiau­giuo­si, nes ne kiek­vie­nam nu­si­šyp­so lai­mė vi­sa tai su­de­rin­ti“, – tei­gė mo­te­ris. Bai­gu­si anuo­me­tę J.Kup­čins­ ko me­di­ci­nos mo­kyk­lą, Jo­vi­ta įgi­jo aku­še­rės spe­cia­ly­bę. Ta­čiau pra­dė­ ti pro­fe­si­nį ke­lią klai­pė­die­tei te­ko ne gim­ti­nė­je, o už­sie­ny­je. Iš­te­kė­ ju­si mo­te­ris iš­vy­ko į Vo­kie­ti­ją, kur tuo me­tu gy­ve­no jos su­tuok­ti­nis. „Tu­rė­jau iš­mok­ti vo­kie­čių kal­ bą, ap­si­gin­ti dip­lo­mą, nes ant­raip tu nie­kam ne­rei­ka­lin­gas. La­bai no­ rė­jau dirb­ti pa­gal spe­cia­ly­bę. Te­ko ne­ma­žai pa­plu­šė­ti, kad įsi­tvir­tin­ čiau“, – šyp­so­jo­si pa­šne­ko­vė. Po aš­tuo­ne­rių me­tų su­tuok­ti­niai grį­žo į Klai­pė­dą, tik jau ke­tu­rie­se. „Da­bar­ti­nis „Šei­mos ge­ro­vės cent­ras“ pra­si­dė­jo nuo idė­jos reng­ ti kur­sus bū­si­mie­siems tė­vams. To­ dėl prieš dvy­li­ka me­tų įkū­riau ne­di­ de­lę mo­kyk­lė­lę. No­rė­jo­si tęs­ti veik­lą ir pri­tai­ky­ti Vo­kie­ti­jo­je įgy­tą pa­tir­ tį. Ten įpras­ta, kad vai­ke­lio lau­kian­ čioms mo­te­rims, po­roms, gy­dy­to­jai re­ko­men­duo­ja aku­še­rius, ku­riuos ga­li­ma kvies­tis į gim­dy­mus, lan­ky­ ti jų kur­sus“, – aiš­ki­no mo­te­ris Ta­čiau, pa­šne­ko­vės žo­džiais, pa­ ti pra­džia bu­vo ne­sal­di.

jau­nų žmo­nių, ku­rie ją įkve­pia. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

„Skep­ti­kų bu­vo ap­sčiai. Daug kas sa­kė – ar tai kam įdo­mu? – pri­si­mi­ nė mo­te­ris. – Ta­čiau pa­ma­žu vis­kas įsi­va­žia­vo. Žmo­nės, iš­klau­sę kur­sus, klaus­da­vo – o kas po gim­dy­mo?“ Tad Jo­vi­ta ėmė­si pa­pil­do­mos veik­los – ėmė siū­ly­ti ma­sa­žus kū­ di­kiams, spor­to už­siė­mi­mus nėš­ čio­sioms, mankš­tą ba­sei­ne bei ki­ tas pa­slau­gas. „Ta­čiau vi­są lai­ką sva­jo­jau apie sa­vo, o ne nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas – bran­di­nau idė­ją su­kur­ti to­kius na­ mus, ku­riuo­se žmo­nės jaus­tų­si kaip na­muo­se. Ir pa­ga­liau ma­no sva­jo­nė iš­si­pil­dė – tik prieš ke­lis mė­ne­sius at­šven­tė­me įkur­tu­ves nau­jo­se pa­ tal­po­se. Ma­to­te, pas mus net kros­ ne­lė ne bu­ta­fo­ri­nė“, – šyp­te­lė­jo pa­ šne­ko­vė. Dar da­žais kve­pian­čio­se pa­tal­po­ se vyks­ta ne tik įvai­rūs už­siė­mi­mai, pa­skai­tos, bet ir ren­gia­mi spek­tak­ liu­kai, ki­ti ren­gi­niai. Šian­dien mo­te­ris ga­li pa­si­džiaug­ ti, kad per 12 me­tų pa­vy­ko su­lau­žy­ti ne­ma­žai tau­tie­čių ste­reo­ti­pų. „Žmo­nės iš čia išei­na ki­to­kie. Ypač – vy­rai. Tie, ku­rie bū­na ap­si­ spren­dę ne­da­ly­vau­ti gim­dy­me, iš­ klau­sę pa­skai­tas, daž­niau­siai pa­ kei­čia sa­vo ap­si­spren­di­mą. Re­tas ku­ris pa­sa­ko, kad tai tik mo­ters rei­ ka­las, – pa­sa­ko­jo Jo­vi­ta. – Per tuos vi­sus me­tus iš­lei­dau tur­būt ne­to­li pu­sant­ro tūks­tan­čio šei­mų. Jie pa­ si­ti­kė­jo ma­ni­mi, pa­ju­to nau­dą.“ Mo­ters kom­piu­te­ry­je yra su­kur­ta net at­ski­ra di­rek­to­ri­ja, ku­rio­je ji sau­ go pa­dė­kos laiš­kus. „La­bai juos vi­sus ver­ti­nu ir bran­gi­nu, – ti­ki­no pa­šne­ko­

vė. – Iš­ties esu lai­min­gas žmo­gus, pa­ ga­vęs sa­vo sėk­mę. Gal­būt dėl to, kad esu nuo­šir­di – ir sau, ir ki­tiems.“

MECENATAS

GENERALINIS RĖMĖJAS

PAGRINDINIS RĖMĖJAS

Apie šei­mą

„La­bai di­džiuo­juo­si sa­vo tė­ve­liais, ku­rie drau­ge jau 56-eri me­tai. Ir net bū­da­mi gar­baus am­žiaus, jie sten­gia­si ne ry­mo­ti prie lan­go, ne de­juo­ti, o yra ku­pi­ni ener­gi­jos ir džiau­gia­si gy­ve­ni­mu. Tai nuo­sta­ būs žmo­nės, jie ma­ny­je išug­dė pa­ rei­gin­gu­mą, at­sa­kin­gu­mo jaus­mą“, – šil­tų žo­džių ne­gai­lė­jo Jo­vi­ta. Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no, jog ir pa­ ti jau­čia­si lai­min­ga, ga­lė­da­ma gy­ ven­ti dar­nio­je šei­mo­je. „Vi­sa­da jau­čiau tvir­tą vy­ro pa­ lai­ky­mą, jis bu­vo tas žmo­gus, ku­ rio dė­ka iš­si­pil­dė ma­no sva­jo­nės“, – at­vi­ra­vo pa­šne­ko­vė. Drau­ge su su­tuok­ti­niu Ro­ber­ tu Jo­vi­ta su­si­lau­kė dvie­jų at­ža­lų: sū­nus Ke­vi­nas – jau stu­den­tas, o duk­ra Ro­ber­ta – sep­tin­to­kė. Apie Klai­pė­dą

Jo­vi­ta yra „gry­nak­rau­jė“ klai­pė­ die­tė – čia gi­mu­si, užau­gu­si. Šia­ me mies­te ji su­ti­ko ir sa­vo mei­lę. Nors po ve­dy­bų aš­tuo­ne­rius me­ tus te­ko pra­gy­ven­ti sve­tur, pa­šne­ ko­vė ti­ki­no, jog su gim­tuo­ju kraš­ tu ry­šiai nie­ka­da ne­bu­vo nu­trū­kę – su­tuok­ti­niai nuo­la­tos grįž­da­vo į Lie­tu­vą, čia su­si­tik­da­vo su ar­ti­ mai­siais, bi­čiu­liais. „Vie­ną die­ną vy­ras pa­sa­kė, kad grįž­ta­me į Klai­pė­dą – čia jis nu­ spren­dė kur­ti vers­lą. Ži­no­ma, bu­ vo šiek tiek gai­la. Vo­kie­ti­jo­je jau

RĖMĖJAI:

„„Ko­man­da: Gra­chols­kių šei­ma bran­gi­na kar­tu pra­leis­tas aki­mir­kas. 

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

jau­čiau­si įsi­tvir­ti­nu­si dar­be, ra­du­ si sa­ve“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Ta­čiau šian­dien dėl anuo­me­čio spren­di­mo Jo­vi­ta nė kiek ne­si­gai­li. Sa­vo sva­jo­nę įgy­ven­di­nu­si mo­te­ris džiau­gia­si nors ma­žy­te da­le­le pri­ si­dė­ju­si prie to, kad ir ki­tiems gy­ ven­ti Klai­pė­do­je bū­tų ge­riau. Apie po­mė­gius

Mo­te­ris ap­gai­les­ta­vo, jog šią va­sa­ rą pri­trū­ko lai­ko mėgs­ta­mam vi­ sos šei­mos po­mė­giui – pa­si­va­ži­ nė­ji­mams dvi­ra­čiu, nes la­bai daug ener­gi­jos te­ko nu­kreip­ti į nau­jo­jo cent­ro kū­ri­mą. „Mėgs­ta­me pa­si­vaikš­čio­ji­mus, ke­liau­ti, sli­di­nė­ti. Apsk­ri­tai esa­me ak­ty­vaus poil­sio ša­li­nin­kai“, – pri­ si­pa­ži­no Jo­vi­ta. Gė­les puo­se­lė­jan­ti mo­te­ris ne­si­ bai­mi­na ir įvai­rių so­do, ūkio dar­ bų, ku­rių gy­ve­nant na­me ne­prit­ rūks­ta. „O iš tie­sų ge­riau­sias ma­no lais­ va­lai­kis ir vi­si po­mė­giai yra čia, šia­me cent­re“, – šyp­te­li Jo­vi­ta. Gy­ve­ni­mo cre­do

„Kaž­ko­kių konk­re­čių tai­syk­lių, nuo­sta­tų ne­tu­riu. Tie­siog ma­nau, kad žmo­gaus poel­giai tu­ri bū­ti drą­ sūs, min­tys ir idė­jos – sva­rios, o šir­ dis – vi­sa­da at­vi­ra vi­siems, ku­riuos su­tin­ki, pa­žįs­ti“, – sa­kė mo­te­ris. Apie Me­tų klai­pė­die­tę

Kaip pri­si­pa­ži­no pa­šne­ko­vė, ži­ nia, kad ji bu­vo įtrauk­ta į kan­di­ da­čių są­ra­šą, trink­te­lė­jo tar­si per­ kū­nas iš gied­ro dan­gaus. Pa­si­ro­do,

„„Ret­ro: bū­ti­nas pra­di­nu­kės at­ri­

bu­tas – pra­ban­gus kas­pi­nas.

tuo pa­si­rū­pi­no Jo­vi­tos bi­čiu­lė, bal­ sa­vi­mo iš­va­ka­rė­se at­siun­tu­si jai ir int­ri­guo­ja­mą SMS ži­nu­tę: „Ry­toj nu­si­pirk laik­raš­tį“. „Ma­ne net iš­py­lė pra­kai­tas“, – šyp­so­jo­si pir­mą­ją ki­to ry­to reak­ci­ ją pri­si­mi­nu­si mo­te­ris. Jo­vi­ta at­vi­ra­vo, jog iki šiol, net iš gau­saus pre­ten­den­čių bū­rio pa­te­ ku­si į fi­na­li­nį sep­ty­ne­tu­ką, ji jau­ čia­si su­glu­mu­si ir kiek ne­jau­kiai. „Už ma­ne, ma­ny­čiau, bal­suo­ja jau­nos šei­mos, su ku­rio­mis su­si­ dū­riau per tuos 12 me­tų. Ki­ti apie ma­no veik­lą gal ne­la­bai ži­no. Iš­ ties ma­nau, kad yra už ma­ne daug ver­tes­nių ir stip­res­nių sa­vo dar­bais mo­te­rų, ku­rios gar­si­na Klai­pė­dą“, – kuk­li­no­si Me­tų klai­pė­die­tės pre­ ten­den­tė.

PARTNERIAI:


6

penktadienis, vasario 24, 2012

nuomonės

Kas nu­te­ki­no in­for­ma­ci­ją?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

D

Liust­ra­ci­ja ar tik iliu­zi­ja? Violeta Juodelienė

L

ie­t u­vo­je iš bu­te­l io pa­ leis­tas la­bai pa­vo­jin­gas dži­n as. Lie­t u­vos gy­ ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­ zis­ten­ci­jos ty­r i­mo cent­ras (LG­ GRTC) pa­v ie­š i­no KGB re­zer­v i­ nin­k ų są­ra­šą su by­lo­mis. Nors ja­me – vi­so la­bo tik 238 pa­ var­dės, po­r ta­lo, ku­r ia­me įkel­tas šis do­k u­men­tas, priei­ga su­t ri­ko per po­rą va­lan­dų nuo nau­jie­nos apie tai pa­sklei­di­mo. Aki­vaiz­du, kad į šią nuo­ro­dą už­ su­ko ne tik pa­t ys re­zer­v i­n in­kai, bet ir tū­las Lie­t u­vos pi­l ie­t is. Juk nie­ka­da ne­ga­l i ži­no­t i, su kuo dir­ bai vie­na­me ce­che, gy­ve­nai vie­ na­me dau­g ia­bu­čio aukš­te. Kla­si­ ki­niuo­se šni­pų fil­muo­se pa­tys pa­ vo­jin­g iau­si vei­kė­jai pa­pras­tai bū­ na tie, ku­rie at­ro­do ne­kal­čiau­si. Ki­taip nei šni­pų fil­mai, KGB už­nuo­ dy­ta mū­sų praei­t is – da­ly­kas ypač rim­tas. Vie­ši­nant KGB veik­lą liu­d i­ jan­čias by­las, anot LGGRTC ge­ne­ra­

Ar to pa­kaks, kad iš tau­tos kū­no bū­tų išo­ pe­ruo­tas pa­grin­di­nis „KGB li­gos“ ži­di­nys? li­nės di­rek­to­rės Bi­r u­tės Bu­raus­kai­ tės, tu­rė­t ų pa­dė­t i at­si­k ra­ty­t i Lie­tu­ vai KGB li­gos. Vi­sa­da ge­r iau ži­no­t i tie­są. Net jei iš pra­džių jos naš­ta bū­ na ypač sun­ki, ta­čiau gy­dy­ti bū­ti­na, juo­lab kad skaus­m in­g ų liu­d i­ji­mų vie­ši­n i­mu esą ga­l i­ma pa­siek­t i pa­ grin­di­nį tiks­lą – kad il­gai­niui ši in­for­ ma­ci­ja bū­tų įdo­mi tik is­to­ri­kams. Gy­dy­mas bus sun­k us. Tas fak­ tas, kad tarp re­zer­vi­nin­k ų mi­ni­mi aukš­tus po­stus spė­ję pa­siek­t i ne­ prik­lau­so­mos Lie­t u­vos vei­kė­jai, jau spė­jo su­kel­t i šo­ką. Ne vie­nai pa­pras­tai pi­lie­tei, nė sap­nuo­se ne­ drį­su­siai pri­si­lies­ti prie po­pu­lia­rio­ jo šla­ge­rio „Tu nu­megzk man, ma­ ma, ke­l ią“ at­l i­kė­jo, ža­dą atė­mė ži­ nia, kad dar ryš­kes­ne KGB žy­me (ne re­zer­vi­nin­ko, o bend­ra­dar­bio!) pa­ženk­lin­ta ir „Lie­tu­vos lakš­tin­ga­ la“, tiks­liau – Kar­ve­lis. Ta­č iau vi­s a tai – tik po­rci­ja nu­ skaus­m i­n a­mų­j ų prieš gre­s ian­

tį sun­k ų gy­dy­mą. Mū­sų dar lau­ kia do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su žval­ gy­ba, kontrž­val­g y­ba, ideo­lo­g i­ne kontrž­val­gy­ba, KGB vei­k i­mo me­ to­di­kos, ver­ba­vi­mo me­cha­niz­mų pa­vie­ši­ni­mas. Tie­sa, apie pa­sta­ruo­sius daug yra pa­ra­šęs tuo­met dar tik is­to­r i­kas Ar­v y­das Anu­š aus­kas sa­vo kny­ go­je „KGB Lie­t u­vo­je: Slap­to­s ios veik­los bruo­žai“, at­sklei­dęs ir vie­ ną ki­tą iliust­ra­ty­vią konk­re­čių as­ me­nų is­to­ri­ją. Ta­čiau pirk­ti ke­lias­ de­š imt li­t ų kai­nuo­jan­čią kny­gą, rung­t is su 252 jos pus­la­piais – di­ de­lė in­ves­ti­ci­ja, ly­gi­nant su ne­mo­ ka­ma priei­ga ir ga­li­my­be pa­reikš­ ti sa­vo nuo­mo­nę ko­kia­me nors so­ cia­li­nia­me tink­le. LGGRTC ti­k i­na: pa­vie­šin­ti bus tik kruopš­čiai pa­t ik­r in­t i duo­me­nys. Lei­d žia su­pras­t i, kad filt­r uo­ja­ma bus pai­sant ne juo­se mi­n i­mų as­ me­nų įta­kos ša­ly­je, bet są­sa­jų su KGB ir tei­sin­g u­mu, kad svar­biau­ sia – ne vie­šai pa­sta­ty­ti prie gė­dos stul­po kai ku­riuos as­me­nis, bet at­ skleis­ti struk­tū­ros veik­lą. Dar yra ga­l i­my­bė iš­slap­t in­t i ir KGB bend­ ra­dar­bius, ku­r ie tuo ne­pri­si­pa­ž i­ no, ta­čiau ke­t i­na užim­t i ati­t in­ka­ mas pa­rei­gas vals­ty­bė­je. Tik ar to pa­kaks, kad iš tau­tos kū­ no bū­t ų išo­pe­r uo­tas pa­g rin­d i­n is „KGB li­gos“ ži­di­nys? At­ro­do, kad po Šat­ri­jos ir Kliu­ge­rio teis­mų, skan­da­lin­g ų­jų ne tiek dėl kal­ti­na­mų­jų suo­le at­si­dū­ru­sių as­ me­ny­bių, kiek dėl baig­ties, ge­riau­ siai sve­t i­mos vals­t y­bės slap­t ų­jų tar­ny­bų veik­lą Lie­tu­vo­je iš­nars­tę is­to­ri­kai ir pa­tys tuo ne­be­ti­k i. Šia te­ma per­ša­si ly­r i­n is nu­k ry­pi­ mas į ša­l į. Pra­si­dė­jus nau­ja­jam, vir­tua­liam, liust­ra­ci­jos eta­pui, pa­ skelb­ti su tuo nie­kaip ne­su­si­ju­sios Vi­daus rei­ka­lų mi­n is­te­r i­jos reng­ tos ap­k lau­sos re­zul­ta­tai. Pap­ra­šy­ti įvar­dy­ti vie­tas, kur jau­ čia­s i ne­s au­g ūs, tau­t ie­č iai vi­s ai pra­šo­vė pro ša­l į. Pa­si­ro­dė, jog la­ biau­siai klys­ta­me ma­ny­da­mi, kad na­muo­se – vi­sų sau­giau­sia. Iliu­zi­ja tai, sa­ko VRM. O gal iliu­z i­ja yra ne tai, ką ma­no­ me mes, bet ką sa­ko VRM, sa­va ap­k lau­sos ir nu­si­kal­t i­mų sta­t is­t i­ kos ana­l i­ze lei­du­si su­pras­t i, kad la­biau­siai sa­vo sau­g u­mu tu­r i­me rū­pin­tys pa­tys? Ar ne­bus iliu­zi­ja ir tai, kad liust­ra­ ci­ja, vyks­tan­t i praė­jus dviem de­ šimt­me­čiams nuo va­g ys­tės, kai iš KGB rū­mų din­go ir iki šiol neat­ gau­ti mai­šai su do­ku­men­tais, dar ga­li pa­dė­ti mums iš­si­va­duo­ti nuo KGB li­gos? Klau­si­mas at­vi­ras. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

As­me­nys, nu­te­ki­nę in­for­ma­ci­ją, yra ne kas ki­ta, o tė­vy­nės iš­ da­vi­kai, to­dėl jie tu­ ri bū­ti nu­baus­ti ypač griež­tai.

ji­mą pa­čia vals­ty­be. Čia ga­li­ma pri­ min­ti, kad už pa­slap­ties nu­te­ki­ni­mą pre­zi­den­to po­sto ne­te­ko R.Pak­sas. O šiuo at­ve­ju mi­nia pik­ti­na­si, jog kaž­kas bu­vo nu­baus­tas už tai, kad

Andriaus Deltuvos karikatūra

pa­da­rė nu­si­kal­ti­mą – nu­te­ki­no slap­ tą in­for­ma­ci­ją ir pa­da­rė iš­da­vys­tę. Kur lo­gi­ka? Mi­nia ne­ži­no, ką da­ro. Ma­tyt, yra kaž­ko­kių vei­kė­jų, ku­rie iš ne­tu­rė­ji­mo ką veik­ti kir­ši­na žmo­nes ir juos aki­na ei­ti į gat­ves pro­tes­tuo­ti ne­ži­nia už ką ir dėl ko. O gal ir pa­ža­ dė­jo po 10 li­tų? Juk nie­kas ne­mi­tin­ guo­ja, kad pa­leis­tų ko­kį nors po­li­ ci­nin­kų su­lai­ky­tą va­gį, pa­si­sa­vi­nu­sį tai, kas jam ne­prik­lau­so. Šiuo at­ve­ju ir­gi įvy­ko va­gys­tė – bu­vo pa­si­sa­vin­ta ir pa­skleis­ta svar­bi in­for­ma­ci­ja. Tu­rė­tų bū­ti kuo grei­čiau išaiš­kin­ ta, kas iš­da­vė (o gal par­da­vė?) vals­ty­ bės pa­slap­tį ir tas as­muo ar­ba as­me­ nys nu­teis­ti lais­vės atė­mi­mo baus­me

be tei­sės ka­da nors dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Nė­ra nei blo­gų, nei ge­rų nu­si­kal­ ti­mų, yra nu­si­kal­ti­mai ir tiek. Už bet ko­kį nu­si­kal­ti­mą tu­ri bū­ti bau­džia­ma vi­su griež­tu­mu. Ypač už vals­ty­bi­nius nu­si­kal­ti­mus ir vals­ty­bės iš­da­vys­tę. As­me­nys, nu­te­ki­nę in­for­ma­ci­ją, yra ne kas ki­ta, o tė­vy­nės iš­da­vi­kai, to­dėl jie tu­ri bū­ti nu­baus­ti ypač griež­tai. Kad bū­tų pa­mo­ka ki­tiems po­ten­cia­liems slap­tos in­for­ma­ci­jos nu­te­kin­to­jams, ku­rių aukš­tuo­se po­stuo­se, ma­tyt, sė­ di ne vie­nas. Ki­taip kaip paaiš­kin­ti vi­ są šį is­te­riš­ką triukš­mą? Mū­sų ša­ly­je vis­kas yra at­virkš­čiai. L.Bū­tė­nas

Se­ną­jį tur­gų rei­kia nai­kin­ti

P

ri­ta­riu tai idė­jai, kad rei­kia pa­nai­kin­ti Se­ną­jį tur­gų. Ir kuo grei­čiau tai da­ry­ti. Nie­ kam jis ne­rei­ka­lin­gas, nes kai­nos ja­me di­des­nės ne­gu par­duo­tu­ vė­se. Tik­riau­siai pre­ky­bi­nin­kai dar­ žo­vių pri­si­per­ka pre­ky­bos cent­ruo­se ir par­da­vi­nė­ja su ant­kai­niu. Žmo­nės yra nai­vūs, per­ka, nes ma­ no, kad tur­gu­je pi­giau. Ab­sur­das. Be to, tur­gūs vi­sa­da vi­lio­ja gir­tuok­ lius, nar­ko­ma­nus ir vi­so­kio plau­ko nu­si­kal­tė­lius, ku­rių ten ga­li su­tik­ti

karštas telefonas

ne vie­ną. Ne kar­tą te­ko ma­ty­ti, kaip pa­va­ka­re neaiš­kūs ti­pai ge­ria deg­ti­ nės bu­te­lį, ku­ris vie­šai ap­žiū­rai pa­ dė­tas tie­siai ant pre­kys­ta­lio. Ne­ma­ lo­nu žiū­rė­ti. Ki­tas da­ly­kas yra tai, kad čia – pa­ts mies­to cent­ras, se­na­mies­tis, pa­ti šir­dis. Tie pur­vi­ni sta­lai, ša­lia ku­rių sto­vi neaiš­kūs as­me­nys, jau se­niai ta­po tik­ra mies­to gė­da. Kur žiū­ri mies­to val­džia, ne­gi ji ne­ma­ to, kas ten vyks­ta? O ko­kie ten sto­vi ap­mu­si­ję pa­sta­tai? Krau­pu žiū­rė­ti.

Re­gis, mes taip pri­pra­to­me prie to ap­si­lei­di­mo, kad jau ne­be­pas­te­bi­ me vi­so to pur­vo. Jį te­ma­to tik tu­ ris­tai. Kar­tais ga­li­ma tik ste­bė­tis, ko jie čia iš­vis at­va­žiuo­ja? Juk pa­ma­tę to­ kią tur­ga­vie­tę su vi­sais jos vei­kė­jais tu­rė­tų tik bėg­ti kuo to­liau, kad ne­ su­ža­lo­tų. Rei­kia kuo grei­čiau spręs­ ti tur­gaus klau­si­mą iš es­mės. Tur­ būt Eu­ro­po­je nė­ra ki­to mies­to, ku­rio cent­re bū­tų toks ob­jek­tas.

Ner­vi­na lė­ti pės­tie­ji

Pa­vo­gė le­syk­lė­lę

Klai­pė­do­je, pa­čia­me cent­re neį­ma­ no­ma iš­si­vers­ti be gu­mi­nių ba­tų. Ša­li­gat­viai pri­me­na di­džiu­les pel­ kes. Dar bai­ses­nė si­tua­ci­ja gy­ve­na­ muo­siuo­se mies­to ra­jo­nuo­se. Ta­ry­ bi­niais lai­kais si­tua­ci­ja bu­vo kur kas ge­res­nė, o da­bar gat­ves va­lo ne­ži­nia kas. Net įmo­nių pa­va­di­ni­mai to­kie, kad ne­sup­ra­si, kuo jos už­sii­ma.

Ma­ne ner­vi­na pės­tie­ji. Vai­ruo­ju jau tre­jus me­tus ir vi­są tą lai­ką ste­biu, kaip jie lė­tai ei­na per pės­čių­jų pe­rė­ jas. Bai­su! Daž­nai net kal­ba te­le­fo­ nais ir ne­ma­to, kad jau at­si­dū­rė gat­ vė­je. O tu­rė­tų bėg­ti per tas pe­rė­jas, kad ne­truk­dy­tų eis­mo. Juk ir eis­mo tai­syk­lė­se pa­ra­šy­ta, kad gat­vę rei­kia pa­rei­ti sku­biu žings­niu. Da­bar gi ei­na per gat­vę, žiop­so į dan­gų, o vai­ruo­ to­jai tu­ri lauk­ti, kol at­si­žiop­sos. Ne tam aš už au­to­mo­bi­lį tūks­tan­čius su­ plo­jau, kad ben­zi­ną prie pe­rė­jų tuš­ čiai de­gin­čiau.

Jo­nas

Žil­vi­nas

397 728

telefonas@kl.lt

Be gu­mi­nių neiš­si­ver­si

R.S.

Ry­tais pa­ke­liui į dar­bą praei­nu vie­ ną mo­kyk­lą. Ne­se­niai pa­si­džiau­giau ant me­džių iš­ka­bin­to­mis le­syk­lė­ lė­mis. Jas tik­riau­siai pa­ga­mi­no pa­ tys vai­kai. Vie­na jų bu­vo ypač gra­ži, me­di­nė. Tad bu­vo pik­ta ir liūd­na, kai po ke­lių die­nų vie­toj gra­žio­sios le­ syk­lė­lės bu­vo li­kę tik ant snie­go iš­ ber­ti grū­dai. Le­syk­los, pa­ga­min­tos iš tuš­čių bu­te­lių ir po­pie­riaus, li­ko, o štai to­ji, me­di­nė, din­go. Ne­ži­nau, kaip tu­ri jaus­tis vai­kas, ne­ra­dęs sa­ vo le­syk­los. Al­do­na Pa­ren­gė Sand­ra Lu­ko­šiū­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

a­bar vi­si triukš­mau­ja dėl at­ leis­tų Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­ mų ty­ri­mo tar­ny­bos va­do­vų. Net mi­tin­gą Vil­niu­je su­ren­ gė. Triukš­mau­ja dar­bo me­tu su­si­rin­ kę vel­tė­džiai. Ta­čiau nie­kas neatk­rei­pė dė­me­sio į tą fak­tą, kad šiaip sau žmo­nės nė­ra at­lei­di­nė­ja­mi. Va­di­na­si, yra la­bai rim­tas pa­grin­das to­ kiam spren­di­mui. Iki šiol neat­sa­ky­ta į klau­si­mą, kaip nu­te­kė­jo in­ for­ma­ci­ja apie tai, kad Lie­ tu­vos ban­kas ruo­šia­si na­cio­ na­li­zuo­ti “Sno­rą”. Juk tai yra vals­ty­bės pa­slap­tis! Ka­ro me­ tu už vals­ty­bi­nės pa­slap­ties iš­da­vi­mą pa­pras­tai su­šau­do be teis­mo. Tai yra bai­sus nu­si­kal­ ti­mas, ku­ris pa­ker­ta pa­si­ti­kė­

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 200. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

penktadienis, vasario 24, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

„Gazprom“ įsileistų su sąlygomis Ru­si­jos du­jų kon­cer­nas „Gazp­ rom“ ga­lė­tų da­ly­vau­ti per­tvar­ kant Lie­tu­vos du­jų sek­to­rių, ta­ čiau tik tuo at­ve­ju, jei du­jas tiek­ tų „tei­sin­go­mis kai­no­mis“. Tai va­ kar pa­reiš­kė ener­ge­ti­kos mi­nist­ ras Ar­vy­das Sek­mo­kas.

„„Ty­ri­mas: iš­da­vi­ko, nu­te­ki­nu­sio in­for­ma­ci­ją apie pla­nuo­ja­mus veiks­mus dėl „Sno­ro“, ieš­ko ir Sei­mo na­

riai, ir tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Skersvėjis – gandonešis In­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mus tei­sė­sau­gos veiks­mus prieš „Sno­ro“ ban­ką ga­lė­jo nu­te­kė­ti ne tik iš posėdyje Generalinėje prokuratūroje da­ly­va­vu­sių pa­rei­gū­nų. „Po­sė­dis ne­bu­vo slap­tas“

„Po­sė­dis, iš ku­rio, ma­no­ma, bu­ vo iš dalies nu­te­kin­ta informaci­ ja, ne­bu­vo slap­tas pro­ku­ra­tū­ro­je. Da­ly­kas, ku­ris la­biau­siai nu­ste­bi­ no, – kad į tą pa­tal­pą, ku­rio­je vy­ ko po­sė­dis, vaikš­čio­jo daug žmo­ nių, bu­vo da­ri­nė­ja­mos du­rys, pa­ts ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ne­pa­nei­ gė, jog in­for­ma­ci­ją bu­vo ga­li­ma iš­girs­ti net už du­rų ar­ba su tam tik­ra įran­ga pro lan­gą“, – po An­ ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos, ti­rian­čios Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vų at­lei­ di­mo ap­lin­ky­bes, po­sė­džio sa­kė šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Li­gi­ tas Ker­na­gis. L.Ker­na­gio tei­gi­mu, pa­si­ta­ri­mas vy­ko ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­ duo­to­jo Da­riaus Rau­lu­šai­čio ka­ bi­ne­te. Ta­čiau ko­kie dar as­me­nys ga­lė­jo iš­girs­ti tei­sė­sau­gos pa­si­ta­ ri­me svars­ty­tus da­ly­kus, L.Ker­na­ gis sa­ko ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti: „Jie ne­pa­ko­men­ta­vo, bet sa­kė, kad bu­ vo da­ri­nė­ja­mos du­rys. Be to, dar vie­nas fak­tas – vi­si po­sė­džio da­ ly­viai tu­rė­jo mo­bi­liuo­sius te­le­fo­ nus, o vi­si ži­no­me apie ga­li­my­bę pa­si­klau­sy­ti, tai­gi po­sė­dis ne­ga­li bū­ti va­di­na­mas slap­tu.“

lei­di­mus dirb­ti su slap­ta in­for­ ma­ci­ja, vė­liau at­lei­do juos iš pa­ rei­gų. FNTT pa­rei­gū­nai šį spren­ di­mą ap­skun­dė teis­mui. FNTT va­do­vų at­lei­di­mo ap­lin­ ky­bes nag­ri­nė­ti ėmu­si An­ti­ko­ rup­ci­jos ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį iš­ klau­sė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro bei at­leis­tų­jų pa­rei­gū­nų, VSD va­do­vų paaiš­ki­ni­mus, ket­vir­ta­die­nį – ge­ ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą Da­rių Va­lį bei jo pa­va­duo­to­ją D.Rau­lu­šai­tį, ki­ tus pa­rei­gū­nus, ta­čiau ki­tą sa­vai­ tę kai ku­riuos jų pla­nuo­ja kvies­ ti pa­kar­to­ti­nai. Taip pat ko­mi­si­ja no­ri ap­klaus­ti ir dau­giau as­me­nų, gal­būt ži­no­ju­sių apie pla­nuo­ja­mus veiks­mus dėl „Sno­ro“, – Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ką Vi­tą Va­si­liaus­ką, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos di­rek­to­rių Ži­man­tą Pa­ ce­vi­čių, vi­sus po­lig­ra­fu tik­rin­tus pa­rei­gū­nus.

o vė­liau juos ir at­leis­ti. „Pla­nuo­ ja­me gau­ti vi­sas pa­žy­mas, su to­ mis pa­žy­momis bus su­pa­žin­din­ti as­me­nys, ku­rie ga­li tai pa­da­ry­ti“, – sa­kė L.Ker­na­gis. Ta­čiau neat­sa­kė, ar VSD va­do­ vy­bė mi­nė­tus do­ku­men­tus pa­ža­ dė­jo pa­teik­ti, tik sam­pro­ta­vo, jog nė­ra prie­žas­čių at­si­sa­ky­ti pa­teik­ ti do­ku­men­tus ko­mi­si­jos na­riams, tu­rin­tiems lei­di­mą dirb­ti su slap­ ta in­for­ma­ci­ja. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas kal­bėjo ir apie pla­tes­nį ty­ri­mą po­lig­ra­fu: „Pla­nuo­ja­me su­da­ry­ti vi­sų gal­ būt su tuo susijusių žmo­nių są­ ra­šą, kad juos vi­sus bū­tų ga­li­ma pa­tik­rin­ti po­lig­ra­fu. Be­je, yra ko­ mi­si­jos ini­cia­ty­va ir pa­tį ge­ne­ra­li­ nį pro­ku­ro­rą pa­tik­rin­ti po­lig­ra­fu, tik ne­ži­no­me, ar ga­li­me to pra­šy­ti, ko ge­ro, pa­siū­ly­ti tai pa­da­ry­ti ga­li tik Pre­zi­den­tė.“

Li­gi­tas Ker­na­gis:

„Re­zul­ta­tai bu­vo pa­lan­kūs“

Vi­si po­sė­džio da­ly­ viai tu­rė­jo mo­bi­liuo­ sius te­le­fo­nus, o vi­si ži­no­me apie ga­li­my­ bę pa­si­klau­sy­ti.

Ieš­ko iš­da­vi­ko

Lapk­ri­čio mė­ne­sį prieš pat na­ cio­na­li­zuo­jant „Sno­rą“ dien­raš­ tis „Lie­tu­vos ry­tas“, ci­tuo­da­mas ano­ni­mi­nius šal­ti­nius, pra­ne­šė, kad Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra jau pa­si­ra­šė lei­di­mus at­lik­ti kra­tas vie­na­me ban­kų ir jo va­do­vų na­ muo­se. Konk­re­taus ban­ko dien­ raš­tis ne­nu­ro­dė, ta­čiau tei­gė, jog tai­ki­nys yra „lie­tu­viš­kas ban­kas“. Dau­giau nei treč­da­lį „Lie­tu­vos ry­ to“ ak­ci­jų val­dė „Sno­ras“. Pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mu Vals­ ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui (VSD) at­li­kus ty­ri­mą dėl in­for­ ma­ci­jos nu­te­kė­ji­mo, vi­daus rei­ ka­lų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­lai­tis pa­nai­ki­no FNTT va­do­vų Vi­ta­li­ jaus Gai­liaus ir Vy­tau­to Gir­ža­do

No­ri tik­rin­ti ir D.Va­lį

„Ko­mi­si­ja nu­spren­dė rink­tis ki­ tą tre­čia­die­nį ir da­ry­ti ant­ras ap­ klau­sas tų, ku­riuos kvie­tėm, nes yra pa­kan­ka­mai tar­pu­sa­vio bend­ ra­vi­mo nea­ti­ti­ki­mų, ir ban­dy­si­ me tiks­lin­tis bei klaus­ti, ko­dėl tie nea­ti­ti­ki­mai at­si­ra­do ir ar tai ga­ li­ma trak­tuo­ti kaip klau­si­mo ne­ sup­ra­ti­mą, ar kaip me­la­vi­mą“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Jis taip pat tvir­ti­no, jog rei­ka­laus ir VSD in­for­ma­ci­jos apie pa­rei­ gū­nų ty­ri­mus po­lig­ra­fu, ku­ri ta­po pa­grin­du vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ rui pa­nai­kin­ti tei­sę FNTT va­do­ vams dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja,

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­ to­jas D.Rau­lu­šai­tis kvai­lys­te va­di­ na spau­do­je pa­skelb­tas prie­lai­das, kad jis ga­lė­jo nu­te­kin­ti in­for­ma­ ci­ją apie pla­nuo­ja­mus veiks­mus prieš ban­ką „Sno­ras“. „Tai ele­men­ta­ri kvai­lys­tė. Ką aš ga­liu pa­sa­ky­ti? Vi­siš­ka kvai­lys­tė ir ne­są­mo­nė“, – ket­vir­ta­die­nį po Sei­ mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­ džio žur­na­lis­tams sa­kė pro­ku­ro­ras. Jis tei­gė bu­vęs tik­rin­tas po­lig­ra­ fu ir tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tai jam bu­ vę pa­lan­kūs. D.Rau­lu­šai­tis sa­kė, kad nu­sta­ty­ ti, kas at­sklei­dė vals­ty­bės pa­slap­ tį, tu­rė­tų at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. „Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­ lie­ka tie pro­ku­ro­rai, ku­rių aš nie­ kaip ne­kont­ro­liuo­ju ir ne­ku­ruo­ju. Ti­kiuo­si, jie ir nu­sta­tys tie­są“, – tvir­ti­no jis. Anot pro­ku­ro­ro, Sei­mo An­ti­ko­ rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­riai ket­vir­ta­ die­nį jo ne­klau­sė, ar tai jis dien­ raš­čiui nu­te­ki­no in­for­ma­ci­ją apie ban­ką „Sno­ras“. BNS inf.

„Iš tik­ro „Gazp­rom“ į tai šian­dien nie­ko nė­ra at­sa­kęs, ir ši­tas pa­siū­ly­ mas yra są­ly­gi­nis. Tai yra pa­siū­ly­ mas da­ly­vau­ti skaid­ria­me, są­ži­nin­ ga­me vers­le, jei­gu „Gazp­rom“ teiks tei­sin­gą du­jų kai­ną Lie­tu­vai“, – in­ ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė A.Sek­mo­ kas. Pa­sak jo, Lie­tu­vos san­ty­kiai su Ru­si­jos du­jų mil­ži­nu tu­ri bū­ti pa­ grįs­ti par­tne­rys­te ir nau­da abiem pu­sėms. Mi­nist­ro tei­gi­mu, kol kas „Gazp­rom“ po­zi­ci­ja yra neeu­ro­ pie­tiš­ka. „Iš tik­rų­jų „Gazp­rom“ mums ir to­liau yra svar­bus kaip tie­kė­jas, ta­čiau su są­ži­nin­go­mis, tei­sin­go­ mis kai­no­mis. O „E.ON Ruhr­gas“, sa­ky­čiau, el­gia­si la­bai eu­ro­pie­tiš­ kai. Jie vyk­do de­ry­bas, ir de­ry­ bos la­bai sėk­min­gai vyks­ta. Nuo­ sa­vy­bės at­sky­ri­mo pla­nui „E.ON Ruhr­gas“ pri­ta­ria ir to­liau vyks­ta de­ry­bos, kaip tai bus įgy­ven­din­ta.

Ta­čiau lau­kia­ma, kad ir „Gazp­ rom“ pri­si­jung­tų prie ši­to pro­ce­ so“, – kal­bė­jo A.Sek­mo­kas. Mi­nist­ras tei­gė, jog Lie­tu­va per­ nai sie­kė de­rė­tis su „Gazp­rom“ dėl pi­ges­nių du­jų, ta­čiau tik šie­met kon­cer­nas nu­sto­jo „ty­lė­ti“. Ta­čiau klau­si­mai dėl du­jų kai­nų, A.Sek­mo­ko nuo­mo­ne, pa­ju­dės, kai Lie­tu­va tu­rės du­jų tie­ki­mo al­ter­na­ ty­vą. „Per­nai de­ry­bi­nė de­le­ga­ci­ja du kar­tus va­žia­vo į Mask­vą, kal­bė­jo, ta­čiau dia­lo­gui bū­ti­nos dvi pu­sės. Bet bu­vo taip, kad Lie­tu­va kal­ba­ si, „Gazp­rom“ ty­li. Ta­čiau šie­met si­tua­ci­ja pra­dė­jo keis­tis – po­nas Med­ve­de­vas („Gazp­rom ex­port“ va­do­vas Alek­sand­ras Med­ve­de­vas – BNS pa­st.) pra­šė­si su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru, at­vy­ko į Lie­tu­vą“, – kal­ bė­jo A.Sek­mo­kas. „Gazp­rom ex­port“ va­do­vas ži­ niask­lai­dai yra tei­gęs, kad dėl su­tar­ ty­je įtvir­tin­tos kai­nos for­mu­lės Lie­ tu­vo­je il­gą lai­ką du­jos kai­na­vo pi­giau nei Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je, ta­čiau da­bar jos yra bran­ges­nės, nes tai­ko­mos san­kci­jos už tai, kad Lie­tu­va ne­nu­ per­ka įsi­pa­rei­go­to du­jų kie­kio. BNS inf.


8

penktadienis, vasario 24, 2012

aktualijos At­ve­žė že­mės ir sprog­me­nį

Pa­vo­gė bran­gų au­to­mo­bi­lį

Lieps­no­jo šal­dy­tu­vas

Va­kar ry­tą Du­by­sos gat­vė­je ties 31 na­mu dir­bę dar­bi­nin­kai at­ vež­tų že­mių krū­vo­je pa­ste­bė­ jo me­ta­li­nio daik­to ga­lą. Išk­vies­ ti iš­mi­nuo­to­jai nu­sta­tė, kad tai 75 mm skersmens Antrojo pa­ sau­li­nio ka­ro vo­kiš­kas ar­ti­le­ri­jos svie­di­nys su sprog­dik­liu. Pa­vo­ jin­gas ra­di­nys su­nai­kin­tas Kai­ rių po­li­go­ne.

Tre­čia­die­nį va­ka­re prie pre­ky­ bos cent­ro Tai­kos pr. 61 Nor­ve­ gi­jo­je gy­ve­nan­ti 30-me­tė lie­tu­ vė ne­be­ra­do sa­vo bran­gios ma­ ši­nos. Din­go 2005 me­tais pa­ga­ min­tas „Au­di A6“, ku­rį sa­vi­nin­ kė įver­ti­no 150 tūkst. li­tų. Au­to­ mo­bi­lis bu­vo pa­žy­mė­tas nor­ve­ giš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais ir ap­draus­tas.

Už­va­kar va­ka­re pen­kios ug­ nia­ge­sių cis­ter­nos sku­bė­jo ge­ sin­ti Ne­mu­no gat­vė­je įsi­kū­ru­ sio­je bend­ro­vė­je esan­čio pra­ mo­ni­nio šal­dy­tu­vo. De­gė įran­ kiai, plasti­kinė ta­ra, me­di­ nės len­ty­nos, ste­la­žai. Ap­de­ gė 15 kvad­ra­ti­nių met­rų sie­ nų bei lu­bų, ap­rū­ko dirb­tu­vių pa­tal­pos.

Fo­tos­tu­di­ją už­tvin­dė van­duo Sa­vi­val­dy­bei pri­ klau­san­čia­me ap­ leis­ta­me so­cia­li­ nia­me bu­te trū­ kus vamz­džiui, bu­ vo už­lie­tos fo­tog­ra­ fo kū­ry­bi­nės dirb­tu­ vės. Vy­ras ste­bė­jo­si, kaip mies­to val­džia ne­si­rū­pi­na griū­ van­čiu sa­vo tur­tu.

„„Ža­la: A.Šeš­to­kas ro­dė, kad van­duo iš bu­to, ku­ria­me trū­ko vamz­dis,

„„Net­var­ka: vaiz­das me­tus lai­ko ne­gy­ve­na­ma­me sa­vi­val­dy­bės būs­te šo­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ar­tū­ro Šeš­to­ko nuo­tr.

sun­kė­si ir per sie­ną. 

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Va­kar ry­tą į kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves, esan­čias Til­žės gat­vė 27, atė­ju­sio fo­tog­ra­fo Ar­tū­ro Šeš­to­ko lau­kė ne­ma­lo­nus siurp­ri­zas. Pa­lei sie­ną iš vir­šaus var­vė­jo van­duo. Jis ver­ žė­si ir pro pa­sta­to sie­ną. Ko­ri­do­ riu­je telk­šo­jo ba­la. Vy­ras iš­kvie­tė san­tech­ni­kus ir, nie­ko ne­lau­kęs,

už­su­ko van­de­nį. Van­den­tie­kio ava­ri­ja įvy­ko ant­ra­ja­me aukš­te esan­čia­me ap­leis­ta­me sa­vi­val­dy­ bės bu­te. Pa­tal­po­je trū­ko vamz­dis. A.Šeš­ to­kas pa­sa­ko­jo, kad bu­tas, ku­ria­ me įvy­ko ava­ri­ja, ne­gy­ve­na­mas jau me­tus. „Keis­ta, kad sa­vi­val­dy­bė ne­si­ rū­pi­na sa­vo tur­tu. Būs­tas ne­šil­do­ mas“, – ste­bė­jo­si klai­pė­die­tis.

Pa­sak A.Šeš­to­ko, kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se bu­vo su­lie­tos me­džia­ gos, elekt­ros prie­tai­sai, ki­li­mas. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nio būs­to sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­ lė Ne­tik­šie­nė pa­sa­ko­jo, jog bu­te vamz­dy­nai se­ni, pa­ts būs­tas nu­ gy­ven­tas. Ta­čiau įta­kos ava­ri­jai tu­rė­jo ir tai, kad vamz­dy­nai ne­ šil­do­mi ne tik pa­čiuo­se bu­tuo­se, bet ir laip­ti­nė­se.

ki­ra­vo. 

Anot D.Ne­tik­šie­nės, bu­tas re­ mon­tuo­tas ne­bu­vo, nes nė­ra ap­si­ spręs­ta, ar tai nau­din­ga. „Tik­riau­siai šio būs­to iš­nuo­ mo­ti kaip so­cia­li­nio ne­bus ga­li­ ma. Sprę­si­me, ar bu­tą nu­ra­šy­ ti“, – tei­gė ve­dė­ja. D.Ne­tik­šie­nė tvir­ti­no, jog su įstai­gos „Klai­pė­ dos bu­tai“ va­do­ve ap­tar­tas ir ža­ los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mas. Ją at­ly­ gin­ti tu­rės sa­vi­val­dy­bė.

„Sprę­si­me ge­ra­no­riš­kai. Tu­ri­me si­tua­ci­jų, kai pa­tal­pos api­pi­la­mos dėl nuo­mi­nin­kų neap­dai­ru­mo – už­ si­kim­šu­sios kriauk­lės ar ne­tvar­kin­ gų mai­šy­tu­vų. Jei bu­tai draus­ti, at­sa­ ko­my­bė krin­ta nuo­mi­nin­kams. Nė­ra bu­vę, kad sa­vi­val­dy­bei tek­tų mo­kė­ti pa­čiai. Ta­čiau šiuo at­ve­ju bu­tas – ne­ gy­ve­na­mas“, – aiš­ki­no ve­dė­ja. Anot jos, ža­los grą­ži­ni­mo pro­ce­dū­ras bus ga­li­ma pra­dė­ti po po­ros die­nų.

Va­gis už­mi­go nu­si­kal­ti­mo vie­to­je Spro­gi­mas nu­griau­dė­jo Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Dai­li­nin­kų są­jun­gos būs­ti­nę Klai­ pė­dos se­na­mies­ty­je nak­tį į ket­vir­ ta­die­nį nu­siau­bęs va­gis ga­lė­tų pre­ ten­duo­ti į di­džiau­sio ne­vy­kė­lio ti­ tu­lą. Jis iš­gė­rė dai­li­nin­kų gė­ri­mus, su­rū­kė aro­ma­tin­gas ci­ga­re­tes, su­ dau­žė ke­ra­mi­nį an­ge­lą ir už­mi­go.

Va­kar ry­tą Me­ni­nin­kų kie­me­ly­je bū­ta šur­mu­lio. Čia at­sku­bė­jo ap­ sau­gi­nin­kai ir po­li­ci­nin­kai. Jie iš­ si­ga­be­no gir­tu­tė­lį 43 me­tų ne kar­tą už va­gys­tes teis­tą Kęs­tu­tį D. Vy­ras ap­tik­tas mie­gan­tis Dai­li­ nin­kų są­jun­gos Klai­pė­dos sky­riaus pa­tal­po­se, Dar­žų ir Baž­ny­čių gat­ vių kam­pi­nia­me na­me. Ša­lia įta­ ria­mo­jo ap­tik­tas iš są­jun­gos ad­ mi­nist­ra­ci­nių pa­tal­pų pa­vog­tas kom­piu­te­rio mo­ni­to­rius. Ati­džiau ap­žiū­rė­ję sa­vo val­das, me­ni­nin­kai su­pra­to, kad va­gis čia šei­mi­nin­ka­ vo vi­są nak­tį. Jis ra­do nuo pa­ro­dos ati­da­ry­mo li­ku­sio bren­džio bei vy­ no, iš­gė­rė vi­sus gė­ri­mus, rū­kė ci­ ga­re­tes ir ge­si­no jas į me­di­nes grin­

dis, žiū­ri­nė­jo, kas su­dė­ta spin­to­se, kui­tė­si dai­li­nin­kų daik­tuo­se. Ge­ro­kai įkau­šęs nu­si­kal­tė­lis už­ kliu­dė ke­ra­mi­nį Dai­niaus Jo­cio an­ge­lą ir jį su­dau­žė. Ban­dy­da­mas išei­ti iš pai­naus pa­sta­to va­gis iš­ dau­žė du­rų stik­lą, bet pa­spruk­ti ne­tu­rė­jo jė­gų ir už­mi­go. Po­li­ci­nin­kai nu­si­kal­tė­lį iš­kart at­ pa­ži­no, nes šis vy­ras dau­gy­bę kar­tų anks­čiau bu­vo teis­tas už va­gys­tes. Pro­fe­sio­na­las ti­ki­no esąs ne­kal­tas. Jis aiš­ki­no iš­va­ka­rė­se vai­ši­nę­sis pir­ma­ja­me pa­sta­to aukš­te esan­čia­ me “Se­na­mies­čio ba­re”, o į ant­rą­ jį aukš­tą už­li­pęs pri­spaus­tas gam­ ti­nio rei­ka­lo, ieš­ko­da­mas tua­le­to. Čia Kęs­tu­tis D. už­mi­gęs. Vy­ras pa­sa­ko­jo pa­bu­dęs tik nak­tį, kai vi­sos du­rys jau bu­vo už­ra­kin­tos. Kai jis pra­dė­jęs vaikš­ti­nė­ti po pa­tal­ pas, su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja, to­dėl vy­ ras iš­jun­gęs elekt­ros sau­gik­lius. Va­ gis aiš­ki­no paė­męs mo­ni­to­rių, nes no­rė­jęs jį pa­si­kiš­ti po gal­va. Ko ge­ro, Kęs­tu­tis D. su­pra­to, kad jo pa­sa­ko­ji­mas la­biau pa­na­šus į pa­ sa­ką ir juo pa­rei­gū­nai ne­pa­ti­kės. Vy­ras guo­dė­si, kad gy­ven­ti lais­vė­je

prie mo­kyk­los Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Nak­tį į ket­vir­ta­die­nį drioks­te­lė­jo spro­gi­mas mo­kyk­los pa­gal­bi­nia­ me pa­sta­te Kre­tin­gos ra­jo­no Dar­ bė­nų mies­te­ly­je.

„„Įsib­ro­vi­mas: pa­var­gęs nuo lais­

vės va­gis nu­spren­dė ap­šva­rin­ti Dai­li­nin­kų są­jun­gos būs­ti­nę.

jam per­ne­lyg sun­ku ir at­vi­ra­vo pa­ siil­gęs gy­ve­ni­mo už gro­tų. Da­li­nin­ kų skai­čia­vi­mu, są­jun­gai pa­da­ry­ta 800 li­tų ža­la. Klai­pė­dos ga­le­ri­jos di­rek­to­rė ir pa­ro­dų koor­di­na­to­rė Vio­le­ta Ju­sio­nie­nė ti­ki­no, kad dėl įvy­kio pa­ty­rė mo­ra­li­nį su­krė­ti­mą. Įta­ria­ma­sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Bu­vo jau po vi­dur­nak­čio, kai Dar­bė­nus su­dre­bi­no spro­gi­mo gar­sas. Lauk­že­mės gat­vė­je, ša­ lia gim­na­zi­jos, iš pa­gal­bi­nio pa­ sta­to rū­ko dū­mai, ta­čiau lieps­nos ne­si­ma­tė. Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­ję ug­nia­ ge­siai kons­ta­ta­vo, kad spro­gi­mas įvy­ko vie­naukš­čio mū­ri­nio pa­sta­ to rū­sy­je. Čia bu­vo su­krau­ti ne­be­ nau­do­ja­mi iš che­mi­jos ka­bi­ne­to at­ neš­ti che­mi­ka­lai. Spė­ta, kad spro­gi­mą su­kė­lė che­ mi­nė reak­ci­ja, ta­čiau įvy­kio vie­ tą ap­žiū­rė­ję gim­na­zi­jos dar­buo­to­ jai ne­ra­do spro­gi­mo šal­ti­nio. Įvy­kio me­tu iš­lū­žo rū­sio du­rys ir de­for­ ma­vo­si vi­di­nė sie­na.

Žmo­nės įvy­kio me­tu ne­nu­ ken­tė­jo. Va­kar gim­na­zi­jos di­rek­to­rės pa­ va­duo­to­ja Dai­va Rač­kaus­kie­nė „Klai­pė­dai“ pa­sa­ko­jo, kad prieš tre­jus me­tus pa­vo­jin­giau­sios che­ mi­nės me­džia­gos bu­vo uti­li­zuo­tos. O prieš po­rą me­tų pra­dė­jus pa­sta­ to re­no­va­ci­ją iš che­mi­jos ka­bi­ne­to iš­neš­ti ir pa­gal­bi­nio pa­sta­to rū­sy­ je su­krau­ti la­bo­ra­to­ri­nių ban­dy­mų me­tu nau­do­ja­mi che­mi­ka­lai. Nuo to lai­ko mo­kyk­lo­je ban­dy­mai neat­ lie­ka­mi. „Ap­žiū­rė­jo­me pa­tal­pą, kur lai­ ko­mos prie­mo­nės. Vi­si bu­te­liu­kai svei­ki, nė vie­nas ne­su­dau­žy­tas. Ne­ma­ty­ti jo­kių spro­gi­mą su­kė­lu­sių reiš­ki­nių. Ti­ki­mės, kad ug­nia­ge­sių spe­cia­lis­tai iš­siaiš­kins, kas su­kė­lė spro­gi­mą. Gal tai at­si­ti­ko dėl su­ si­kau­pu­sių me­ta­no du­jų. Džiau­ gia­mės, kad įvy­kis ne­su­kė­lė gais­ ro, ne­nu­ken­tė­jo ir gre­ta pa­gal­bi­nio pa­sta­to sto­vin­tys mo­kyk­li­niai au­ to­bu­sai“, – tei­gė D.Rač­kaus­kie­nė.


9

penktadienis, vasario 24, 2012

sportas Sporto telegrafas Krepšinis. Šiandien 17 val. Sporto rūmuose (S.Dariaus ir S.Girėno g. 10) vyks Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionato pirmosios ketvirtojo rato rungtynės. Klaipėdos „Lemminkainen“ krepšininkės žais su Kauno rajono „Sirenomis“. Rytoj 16 val. ten pat – Nacionalinės krepšinio lygos pirmenybių susitikimas tarp Klaipėdos „Naftos-Universiteto“ ir Marijampolės „Sūduvos“ penketukų. Futbolas. Šiandien Klaipėdos universiteto sporto salėje (Sportininkų g. 13) vyks lemiamos miesto salės futbolo 2-osios lygos čempionato rungtynės. 20.30 val. dėl 3-iosios vietos žais „Gargždų pramogos-Taškas“ ir Klaipėdos FM, 21.30 val. dėl čempionų vardo kausis „Vakarų Baltija“ ir „LCC“. Rankinis. Rytoj 14 val. Sporto arenoje (Taikos pr. 61A) vyks Lietuvos rankinio lygos čempionato rungtynės. Kovos Klaipėdos „Žemaitijos dragūnas“ ir „Vilnius”. Europoje. Dvejomis rungtynėmis tarp „Marseille“ (Prancūzija) ir Milano „Inter“ (Italija) bei „Basel“ (Šveicarija) ir Miuncheno „Bayern“ (Vokietija) klubų buvo užbaigtas UEFA Čempionų lygos aštuntfinalio pirmųjų mačų maratonas. Nykiai Marselyje vykusi dvikova tarp vietos „Marseille“ ir „Inter“ futbolininkų ilgai tęsėsi be įvarčių. Jau per teisėjo pridėtą laiką, 93 min., prancūzų puolėjas Andre Ayewas po kampinio galva pasiuntė kamuolį į Julio Cesaro ginamus vartus ir dramtiškai išplėšė pergalę 1:0 (0:0). Panašiai klostėsi ir susitikimas Šveicarijoje, kur bene didžiausia šio UEFA Čempionų lygos sezono išsišokėlė „Basel“ komanda savo aikštėje 1:0 (0:0) įveikė „Bayern“ vienuolikę. Įvartį 86 min. iš arti įmušė Valentinas Stockeris. Sugrįžtuvės. 28-erių Carlosas Tevezas turėtų grįžti į aikštę po kelių savaičių, teigė „Manchester City“ strategas Roberto Mancini. Argentinietis nerungtyniauja nuo rugsėjo, kai atsisakė žengti į aikštę Čempionų lygos mače su Miuncheno „Bayern”. Vėliau jis be leidimo išvyko į Argentiną, kurioje išbuvo iki praėjusios savaitės.

„Neptūną“ gelbėti liepta O.Kurauskui „Neptūno“ klubo valdyba sprendimais nustebino krepšinio visuomenę. Atsistatydinus vyriausiajam treneriui Pauliui Juodžiui, komandos vairą netikėtai įdavė pastaruosius du sezonus klubo direktoriumi buvusiam Osvaldui Kurauskui. Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Kartu įpareigojo jį per likusias aštuonerias Lietuvos krepšinio lygos (LKL) reguliaraus čempionato rungtynes laimėti šešis susitikimus. Nuolaidos suteiktos varžybose su Kauno „Žalgiriu“ ir Prienų „Rūdupiu“. „Jei tai nebus įvykdyta, po sezono O.Kurauskui gali tekti atsisveikinti su komanda. Tokia aiški klubo valdybos narių pozicija“, – „Neptūno“ internetiniame puslapyje pabrėžė valdybos pirmininkas mokslų daktaras Eugenijus Gentvilas. P.Juodis atsistatydinimo pareiškimą suraitė posėdžio išvakarėse. Patenkinusi prašymą, valdyba kartu atleido ir jo asistentą Egidijų Ženevičių, kurį į komandą pakvietė buvęs treneris. Trečiadienio vakarą netrūko saliamoniškų sprendimų. Nutarta, kad O.Kurauskui treniruoti komandą padės ekipos kapitonas Martynas Mažeika. „Nusprendėme nestandartiškai, – prisipažino E.Gentvilas. – Sezonui baigiantis surasti gerą trenerį sudėtinga, tad žengėme kiek netikėtą žingsnį.“

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius pabrėžė, kad 2012-aisiais „Neptūnas“ laimėjo vos dvejas rungtynes iš vienuolikos. „Posėdyje akcentavome, kad „Neptūno“ rezultatai netenkina nei mūsų, nei sirgalių, – susirinkimo smulkmenų neslėpė vadovas. – O.Kurauskas Londone neakivaizdžiai studijuoja su sportu susijusią specialybę. Likusios rungtynės jam bus gera praktika.“ Po 14 rungtynių laimėjęs penkis kartus, o pralaimėjęs devynis, „Neptūnas“ LKL čempionate užima aštuntąją vietą tarp 12 komandų. Savotiškas tikslas – bent šeštoji vieta, nes patekus į aštuntuką, tačiau užėmus žemesnę nei šeštąją vietą, atkrintamosiose varžybose tektų susitikti su vienu iš Lietuvos superklubų – Kauno „Žalgiriu“ arba Vilniaus „Lietuvos rytu“. Net ne specialistams aišku, kuo baigtųsi tas susitikimas. Laimėti šešerias rungtynes „Neptūnui“ – nei sunki, nei lengva užduotis. Klaipėdiečiai tikrai yra pajėgūs nugalėti „Palangos“ (buvusio „Naglio“), Utenos „Juventus“, Kauno „Baltų“, Vilniaus „Sakalų“ ir „Kėdainių Triobet“

„„Gelbėtojas: anksčiau treneriams nemažai patarinėjęs O.Kurauskas ga-

lės pats „Neptūną“ vesti į pergales.

(dukart) komandas. Maža vilčių, kad uostamiesčio vyrai sekmadienį Kaune pasieks pergalę žaisdami su „Žalgiriu“, tačiau Prienuose gali nugalėti niekuo nestebinantį „Rūdupį“. Jis neslėpė, kad buvo audžiamos mintys į komandą pasikviesti Gargždų „Bremena-Gargždai“ vyr. trenerį Rytį Vaišvilą ar praėjusio sezono NKL bronzos medalių laimėtojų – „Naftos-Universiteto“ strategą Dainių Miliūną, tačiau galiausiai pasirinktas nestandartinis sprendimas – verstis su esančiais klubo nariais.

Pergalė. NBA čempionato rungtynėse Toronto „Raptors“ klubas be traumuoto Lino Kleizos savo aikštėje susitiko su Detroito „Pistons“ komanda ir nugalėjo ją 103:93. Toronto ekipai tai buvo tik dešimtoji pergalė šį sezoną. Intriga. Finišo tiesę pasiekęs Lietuvos salės futbolo A lygos čempionatas žada atkaklią kovą dėl aukso tarp Kauno „Nautaros“ bei Vilniaus „Bekento“. Likus keturiems turams nugalėtojų titulą ginančiai „Nautarai“ ant kulnų lipa „Bekentas“, nuo daugkartinių čempionų atsiliekantis tik vienu tašku. Kuriozas. NHL rungtynėse tarp vietos „Senators“ ir Vašingtono „Capitals“ klubų buvo pelnytas vienas kurioziškiausių įvarčių per visą lygos istoriją – svečių žaidėjas Mathieu Perreaultas ritulį į vartus nukreipė liežuviu. Šis puolėjo veiksmas buvo atsitiktinis – tiesiog ritulys pataikė kanadiečiui į veidą ir atšokęs įkrito į Craigo Andersono ginamus vartus. Tiesa, puolėjui tai suteikė daugiau skausmo nei džiaugsmo ir jis kurį laiką pragulėjo ant ledo susiėmęs už veido.

Vytauto Petriko nuotr.

LKL komandų rikiuotė Vieta Komanda

1.Vilniaus „Lietuvos rytas“ 2. Kauno „Žalgiris“ 3. Prienų „Rūdupis“ 4. Šiaulių „Šiauliai“ 5.Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 6.Kauno „Baltai“ 7.Utenos „Juventus“ 8.Klaipėdos „Neptūnas“ 9.Kėdainių „Kėdainiai Triobet“ 10.Vilniaus „Sakalai“ 11.Panevėžio „Lietkabelis“ 12.Palangos „Palanga“

Rungt.

Perg.

17 14 16 17 14 15 17 14 14 16 15 17

15 14 13 11 8 8 6 5 4 4 3 2

Trys klaipėdiečiai – jaunių čempionai Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Rungtynės. Baltijos krepšinio lygos Elito divizione „Kėdainių Triobet“ krepšininkai Prienuose 93:83 palaužė „Rūdupio“ komandą.Šiauliuose surengtame Lietuvos jaunių sambo čempionate aukso medaliais pasidabino trys klaipėdiečiai. Dar du mūsų miesto atletai iškovojo sidabro, o trys – bronzos žetonus.

Svorio iki 48 kg grupėje šauniai kovojo broliai Aleksandras ir Andrejus Kravčenkos. Jie, įveikę visus varžovus, susirėmė finale. Po įtemptos kovos pergalę šventė Aleksandras. Nenugalimas buvo ir Andrius Baltonis (iki 60 kg). Klaipėdietis finale susirėmė su nuolatiniu varžovu iš Jurbarko. Nors mūsų atletas patyrė traumą, tačiau sukandęs dantis tęsė kovą ir šventė pergalę. Svorio iki 75 kg grupėje sau lygių neturėjo Rokas Garbačauskas. Paskutinio žingsnio nežengė ir sidabro medaliu turėjo tenkintis Aistis Mačerauskas (56 kg). Trečiąsias vietas užėmė Lukas Paulauskas (iki 60 kg), Severas Stancikas (iki 65 kg) ir Aurelijus Kampas (iki 81 kg). Per pirmenybes vyko atranka į šalies rinktinę, dalyvausiančią Europos jaunių čempionate Bucharešte (Rumunija ). Į ją pateko čempionais tapę uostamiesčio jauniai.

„„Geriausieji: prizininkais tapę jaunieji Klaipėdos sambo imtynininkai.


10

penktADIENIS, vasario 24, 2012

ekon0mika kl.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1915 DB sva­ras ster­lingų 1 4,0802 JAV do­le­ris 1 2,6011 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6041 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9492 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2467 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6060 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7666 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8651

Eko­no­mi­kos ­ au­gi­mas iš­si­lai­kys

De­ga­lų kai­nos pokytis

+0,4754 % –0,8674 % –0,1344 % –0,4511 % –0,0424 % –0,3324 % +0,1783 % +0,1291 % +0,1818 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,83

4,65

2,35

„Apoil“

4,69

4,56

2,33

„Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mas turėtų ­ būti vie­nas spar­čiau­sių vi­so­je ES – kol kas Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja spar­tesnį au­gimą pro­gno­zuo­ja tik Len­ki­jai“, – sakė Lie­tu­vos ban­ ko Eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Min­dau­gas Lei­ka. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja Lie­ tu­vai pro­gno­zuo­ja 2,3 pro­c. BVP au­gimą 2012 m. Trečia pagal augimą ES šiemet turėtų būti Latvija (2,1 proc.). Estijai prognozuojamas 1,2 proc. augimas.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta

106,52 dol. už 1 brl. 124,20 dol. už 1 brl.94

pro­c.

Lie­tu­vos gy­ven­tojų per atei­nan­čius 12 mėne­sių ne­ke­ti­na įsi­gy­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to.

Tak­si vers­lo lau­kia po­ky­čiai „„Kau­pia­si: „Sod­rai“ sko­lin­gos įmonės ne­sku­ba mokė­ti so­cia­li­nio

drau­di­mo įmokų. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Sko­los „Sod­rai“ ėmė sen­ti Naujų skolų „Sod­rai“ jau tris mėne­sius iš eilės bu­vo fik­suo­ja­ ma vis dau­giau. Iki šiol įmonės pa­si­steng­da­vo pa­deng­ti sko­las joms dar per daug ne­pa­se­nus, ta­ čiau va­sarį „Sod­ra“ jas kre­di­ta­vo il­giau nei mėnesį.

Re­mian­tis „Sod­ros“ duo­me­ni­mis, įmo­nių mo­kumą ver­ti­nan­ti bend­ rovė „Cre­dit­re­form Lie­tu­va“ su­ skai­čia­vo, kad 30 dienų pra­delstų skolų su­ma pa­didė­jo nuo 50,4 iki 54,9 mln. litų. „Pas­ta­ruo­sius tris mėne­sius skolų „Sod­rai“ svy­ra­vi­mai didė­jo, kas mėnesį naujų skolų su­mos au­ gi­mas vir­ši­jo 10 pro­c., o il­giau nei 30 dienų pra­delstų skolų su­mos ma­žai keitė­si (svy­ra­vo apie 50 mln. litų)“, – tei­gia bend­rovės „Cre­dit­ re­form Lie­tu­va“ di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jas Ro­mual­das Trum­pa. Pa­sak jo, pa­dėtis pa­si­keitė va­sarį, kai naujų skolų su­mažė­jo, o pa­se­ nu­sių skolų pa­gausė­jo. Vei­kian­čių įmo­nių ei­na­mo­sios sko­los „Sod­rai“ pa­didė­jo dau­ gu­mo­je stam­bių ūkio šakų, ypač ke­lių trans­por­te, pra­monė­je ir

sta­ty­bo­se. „Šio­se įmonė­se pro­ ble­mos kaup­sis ir to­liau“, – pro­ gno­zuo­ja R.Trum­pa. Lėtėja ir biud­že­ti­nių įstaigų ei­ namųjų skolų pa­den­gi­mas – prie praeitą mėnesį pro­blemų turė­ ju­sių svei­ka­tos ap­sau­gos įstaigų šį mėnesį pri­si­jungė ir švie­ti­mo įstai­gos. O elekt­ros, dujų ir ga­ro tie­ki­mo ša­kos įmo­nių ei­na­mo­sios sko­los mažė­ja. Iš vi­so įmonės „Sod­rai“ sko­ lin­gos 490,6 mln. litų: vei­kian­ čių įmo­nių sko­la sie­kia 103,4 mln. litų, o bank­ru­ta­vu­sios ir vei­kian­ čios, bet fi­nan­si­nių pro­blemų tu­ rin­čios įmonės sko­lin­gos 387,2 mln. litų. Nors sko­lingų įmo­nių su­mos didė­ja, skel­bia­ma, kad „Sod­ros“ pa­ja­mos au­ga ir vien sau­sio mė­ nesį įplau­kos bu­vo did­žiau­sios per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus tuo pa­ čiu lai­ko­tar­piu. Didė­jo draudėjų ir ap­draustųjų mokė­tos pri­va­lo­mo­ jo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos bei sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­ menų mo­ka­ma so­cia­li­nio drau­di­ mo įmokų su­ma.

No­rin­tys už­siim­ti tak­si vei­kla galės tai da­ry­ti sa­va­ran­kiš­kai dirb­da­mi pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žymą, ta­čiau jau nuo ge­gužės tak­sis­tai kas­dien ir tiks­liai pri­valės pil­dy­ti spe­cialų žur­nalą. Tak­sis­tams – žur­na­lai

Vals­ty­binė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) in­for­ma­vo, kad šie­met, nuo ge­gužės 1 d. įsi­ga­lio­jus Ke­lei­vių ve­ži­mo leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais tak­si tai­syk­lių pa­kei­ti­mams, turės būti pil­do­mas kiek­vie­no tak­so­met­ ro ka­sos ope­ra­cijų žur­na­las. Jo for­ mą nu­statė VMI. „Sie­kiant, kad tiek tak­si pa­slau­ gas tei­kian­čios įmonės, tiek tak­si in­di­vi­dua­lią veiklą vyk­dan­tys gy­ ven­to­jai tin­ka­mai lai­kytų­si mo­ kes­ti­nių prie­vo­lių bei įtrauktų į ap­skaitą vi­sas gau­na­mas pa­ja­mas, VMI vir­ši­nin­ko įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ tos „Tak­so­met­ro re­gist­ra­vi­mo Vals­ ty­binė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je ir jo do­ku­mentų pil­dy­mo tai­syklės“. Jos nu­sta­to tak­so­metrų re­gist­ra­vi­mo ir Tak­so­met­ro ka­sos ope­ra­cijų žur­na­ lo pil­dy­mo tvarką“, – sakė Artū­ras Kle­raus­kas, VMI vir­ši­nin­ko pa­va­ duo­to­jas. Rei­ka­laus tiks­lu­mo

Pa­sak jo, Tak­so­met­ro ka­sos ope­ ra­cijų žur­na­le turės būti už­re­gist­ ruo­tos vi­sos per dar­bo dieną gau­tos pa­ja­mos. „Tak­so­met­ro ka­sos ope­ ra­cijų žur­na­le tu­ri būti fik­suo­ja­ma pil­dy­mo da­ta ir lai­kas, įplaukų su­ ma, bend­ras dar­bo die­nos nu­va­ žiuotų ki­lo­metrų ir ki­lo­metrų, už

ku­riuos su­mokė­ta, skai­čius, ke­lei­ vių įsėdimų skai­čius. Šie duo­me­nys pa­dės mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riui skland­žiau įgy­ven­din­ti kont­rolės funk­ciją bei už­tik­rins skaid­resnę veiklą šia­me vers­lo sek­to­riu­je“, – aiš­ki­na VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ jas A.Kle­raus­kas.

Duo­me­nys pa­dės skland­žiau įgy­ven­ din­ti kont­rolės funk­ ciją bei už­tik­rins skaid­resnę veiklą šia­ me vers­lo sek­to­riu­je. Atk­rei­p ia­m as dėme­sys, kad Tak­so­met­ro re­gist­ra­vi­mo VMI ir jo do­ku­mentų pil­dy­mo tai­syklė­se nu­ma­ty­ta, jog tuo at­ve­ju, kai tak­ so­met­ras nau­do­ja­mas su spaus­din­ tu­vu, Tak­so­met­ro ka­sos ope­ra­cijų žur­na­las pil­do­mas su­pap­ras­tin­ ta tvar­ka. Galės dirb­ti sa­va­ran­kiš­kai

VMI taip pat in­for­ma­vo, kad gy­ ven­to­jai, no­rin­tys sa­va­ran­kiš­kai vyk­dy­ti ke­lei­vių ve­ži­mo leng­vai­ siais au­to­mo­bi­liais tak­si veiklą, ga­li

re­gist­ruo­ti to­kią in­di­vi­dua­lią veiklą pa­gal pa­žymą. Atk­rei­pia­mas dėme­ sys, kad jei­gu gy­ven­to­jas pa­si­rin­ko tak­si in­di­vi­dua­lią veiklą vyk­dy­ti ją įre­gist­ra­vus mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je, jo pa­ja­moms pri­ski­ria­mos gy­ven­ to­jo pa­ja­mos, ku­rias jis gau­na iš šios in­di­vi­dua­lios veik­los. Atė­mus pa­gal Gy­ven­tojų pa­jamų mo­kes­ čio įsta­tymą leid­žia­mus at­skai­ty­ mus, jos ap­mo­kes­ti­na­mos tai­kant 5 pro­c. gy­ven­tojų pa­jamų mo­kes­ čio ta­rifą. „Pabrėž­ti­na, kad jei­gu gy­ven­to­ jas nu­ma­to iš gautų pa­jamų atim­ ti fak­tiš­kai pa­tir­tas įpras­ti­nes šiai veik­lai iš­lai­das, su­si­ju­sias su per mo­kes­tinį lai­ko­tarpį fak­tiš­kai gau­ to­mis ar­ba už­dirb­to­mis in­di­vi­dua­ lios veik­los pa­ja­mo­mis, to­kios iš­ lai­dos tu­ri būti pa­grįstos įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tais. Fak­tiš­kai pa­tir­tos iš­lai­dos, ma­ži­nan­čios gautų pa­ jamų sumą, api­ma de­galų įsi­gi­ji­ mo iš­lai­das, nuo­mos (jei­gu au­to­ mo­bi­lis nuo­mo­ja­mas), rek­la­mos, palū­kanų, įran­kių įsi­gi­ji­mo iš­lai­ das, so­cia­li­nio drau­di­mo, pri­va­lo­ mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas, pri­va­lo­mas rink­lia­vas, mo­kes­čius ir ki­tas iš­lai­das, su­si­ju­sias su in­di­ vi­dua­lios veik­los pa­jamų ga­vi­mu. Vyk­dy­da­mi tak­si in­di­vi­dua­lią vei­ klą, gy­ven­to­jai prie leid­žiamų at­ skai­tymų ga­li pri­skir­ti ir leng­vo­ jo au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo iš­lai­das, jei­gu au­to­mo­bi­lis nau­do­ja­mas tei­ kiant trans­por­to pa­slau­gas. Iš už­ dirbtų pa­jamų atim­da­mas pa­tir­tas iš­lai­das gy­ven­to­jas tu­ri pil­dy­ti pa­ jamų ir iš­laidų ap­skai­tos žur­nalą“, – teigė VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ ja Vil­ma Vild­žiū­naitė. „Klaipėdos“ inf.

„Klaipėdos“ inf.

15 vei­kian­čių įmo­nių did­žiau­sios sko­los „Sod­rai“* Įmonė, ins­ti­tu­ci­ja „Kau­no duo­na“ „Le­l i­ja“ „War­ta Glass Pa­nevė­ž ys“ „Ait­ra“ „Man­tin­ga“ „Vee­ko“ „Li­tua­ni­ca“ „ERP“ „Ak­me­na“ „Te­r i­na“ „Vo­lun­ta Par­ket“ Šven­čio­nių sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo sky­rius Šiau­l ių apy­gar­dos teis­mas „Mo­r i­ta“ Pa­nevė­ž io apy­gar­dos teis­mas *2012 m. va­sa­r io 23 d. duo­me­nys

Dar­buo­tojų skai­čius 3 1216 377 88 773 63 151 123 163 105 89 20 82 66 72

Sko­la, Lt 1,8 mln. 875 tūkst. 788 tūkst. 779 tūkst. 751 tūkst. 643 tūkst. 634 tūkst. 504 tūkst. 543 tūkst. 574 tūkst. 434 tūkst. 432 tūkst. 431 tūkst. 416 tūkst. 414 tūkst. Šal­ti­nis: „Sod­ra“

„„Aps­kai­ta: nuo ge­gužės tak­sis­tai po kiek­vie­nos dar­bo die­nos turės už­pil­dy­ti žur­nalą, ku­ria­me reiks nu­ro­dy­ti vi-

sų nu­va­žiuotų ki­lo­metrų ir ki­lo­metrų, už ku­riuos su­mokė­ta, bei ke­lei­vių įsėdimų skai­čių. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.


11

penktadienis, vasario 24, 2012

pramogų

gidas

Redaktorė Rita Bočiulytė

Se­na­mies­tį pa­puoš nau­ja skulp­tū­ra

Šeš­ta­die­nį klai­pė­die­čiams bus pri­ sta­ty­tas ne­tra­di­ci­nis pro­jek­tas – bū­si­mo­ji skulp­tū­ra „Se­na­mies­čio šu­niu­kai“, ku­ri ne­tru­kus pa­puoš Klai­pė­dos mies­tą.

„„Su­ma­ny­mas: spek­tak­ly­je „Svei­kas, Čar­li!“ pub­li­ka pa­ma­tys net ke­lis gar­sio­jo ko­mi­ko ant­ri­nin­kus.

Prem­je­ra nu­si­lenks Ch.Chap­li­nui Ki­tą sa­vai­tę Klai­pė­dos mu­zi­ki­nia­me teat­re ram­pų švie­są iš­vys prem­je­ri­ nis spek­tak­lis „Svei­kas, Čar­li!“, skir­tas gar­saus XX a. ko­mi­ko ir ki­no le­gen­dos Charlie’o Chap­li­no kū­ry­bai. Skam­bės ko­mi­ko dai­nos

Dvie­jų da­lių spek­tak­lio kū­rė­jai įsi­ti­ ki­nę, kad Ch.Chap­li­no ne­by­lūs ne­ spal­vo­ti fil­mai ir eks­cent­riš­ki per­ so­na­žai, ta­pę ki­no kla­si­ka, pub­li­kai iš­li­ko pa­trauk­lūs iki šiol. Jie ir da­ bar mus ver­čia juok­tis ir verk­ti, pa­ žvelg­ti į gy­ve­ni­mo ne­sklan­du­mus ki­to­mis aki­mis ir tar­si gar­sia­jam Ch.Chap­li­no fil­mų he­ro­jui val­ka­tai ne­nug­rimz­ti į liū­de­sį – ne­pa­si­duo­ti iš­ky­lan­tiems sun­ku­mams, ku­rie... taip pat ka­da nors pa­si­bai­gia. Yra iš­li­kęs Ch.Chap­li­no afo­riz­ mas: „Vis dėl­to šiek tiek gai­la ne­ by­lio­jo ki­no. Koks bū­da­vo ma­ lo­nu­mas žiū­rė­ti į mo­te­rį, kai ji iš­si­žio­da­vo, o bal­sas taip ir ne­pa­ si­girs­da­vo“. Šį kar­tą, at­li­kė­jams iš­ si­žio­jus, gar­sas pa­si­girs! Pir­mą­syk Lie­tu­vo­je mu­zi­ki­nio teat­ro sce­no­ je skam­bės Ch.Chap­li­no dai­nos, ku­rias jis su­kū­rė sa­vo fil­mams. Tai – „Dai­nuok dai­ną“ (iš ki­no fil­mo „Auk­so karšt­li­gė“, 1925), „Gra­

žios, ža­vin­gos akys“( „Did­mies­ čio ži­bu­riai“, 1931), „Šyp­se­na“ („Nau­jie­ji lai­kai“, 1936), „Krin­ tan­ti žvaigž­dė“ („Di­dy­sis dik­ta­ to­rius“, 1940), „Da­bar, kai vis­kas bai­gė­si“, „Man­do­li­nos se­re­na­da“, „Ver­kian­tys gluos­niai“ („Niu­jor­ko ka­ra­lius“, 1957) ir ki­tos.

lan­kys ir pa­ts Chap­li­nas (Au­re­li­jus Liš­kaus­kas, Val­de­ma­ras Mar­cin­kus, Ar­tū­ras Žen­čius). Va­ka­ro ve­dė­jas – šmaikš­tu­sis pro­vo­ka­to­rius lė­lė Džor­džas (Ro­kas Spa­lin­kas, Vir­gi­ ni­jus Pup­šys). Šią lė­lę pa­gal re­ži­ sie­rės fan­ta­zi­ją su­kū­rė dai­li­nin­kės Ža­ne­ta Jakš­tie­nė ir Jo­lan­ta Gi­pie­nė iš Kau­no. Jų vi­sų pa­si­ro­dy­mui di­ri­ guos Dmit­ri­jus Zlot­ni­kas.

Ch.Chap­li­nas yra sa­kęs, kad ko­me­di­ jai su­kur­ti jam te­ rei­kia par­ko, po­li­ ci­nin­ko ir gra­žios mer­gi­nos.

Vo­de­vi­liui va­do­vaus lė­lė

Pir­mo­ji spek­tak­lio da­lis – vo­de­vi­ lis, ku­ria­me me­lo­din­gas dai­nas at­ liks Ch.Chap­li­no iš­gal­vo­ti ne­by­lio­jo ki­no per­so­na­žai: ban­ki­nin­kas Džo­ nas (Sta­sys Rez­ge­vi­čius, Ša­rū­nas Juš­ke­vi­čius), va­gis Bi­las (My­ko­las Treš­čen­ki­nas, Kęs­tu­tis Ne­vu­lis), nai­vi gra­žuo­lė Ana (Rū­ta Venc­ku­ tė, Bea­ta Ig­na­ta­vi­čiū­tė), dai­ni­nin­kė Es­te­ra (Va­le­ri­ja Bal­sy­tė, Lo­re­ta Ra­ me­lie­nė), liūd­no­ji po­nia Li­za (Re­ gi­na Bag­da­na­vi­čiū­tė, Vi­ta­li­ja Trin­ kė). Jiems akom­pa­nuos, kaip įpras­ta ne­by­lia­ja­me ki­ne, ta­pe­ris (Sau­lius Šiau­čiu­lis, Piot­ras Jev­čen­ka), ap­si­

Šiuo vo­de­vi­liu jau­na klai­pė­die­ tė re­ži­sie­rė Rū­ta Bu­ni­ky­tė (ji – ir lib­re­to au­to­rė) de­biu­tuos Mu­zi­ ki­nio teat­ro sce­no­je. Pa­sak me­ ni­nin­kės, jos „pa­grin­di­nė sie­kia­ my­bė – pub­li­kai su­kur­ti šven­tę ir pa­dė­ti nors lai­ki­nai pa­bėg­ti nuo rū­pes­čių. Ko­miš­kos si­tua­ci­jos žiū­ro­vams leis at­pa­žin­ti sa­ve ir sa­vo poel­gius, o at­pa­ži­nus – su­ pras­ti, kad ne­su­sip­ra­ti­mai daž­ niau yra juo­kin­gi nei tra­giš­ki, tik mes kaž­ko­dėl juos lin­kę per­ne­lyg su­reikš­min­ti“.

Iš ne­by­lio­jo ki­no – į šo­kį

Ant­ro­je va­ka­ro da­ly­je ka­ra­liaus šo­ kis. At­nau­jin­ta­me vie­na­veiks­mio šo­kio spek­tak­ly­je pa­gal V.Mna­ca­ ka­no­vo ba­le­to siui­tą „Čap­lia­na“ ne­by­lio­jo ki­no per­so­na­žus įkū­nys ar­tis­tiš­kie­ji ba­le­to šo­kė­jai. Ma­ty­si­me šo­kant ko­ke­tę, ak­lą­ją, bok­so tei­sė­ją, stip­ruo­lį, mi­li­jo­nie­ rių, pa­da­vė­ją, drau­ges, va­gis, net ke­lis čap­li­nus ir po­li­ci­nin­ką. Cho­ reog­ra­fi­ją šo­kio spek­tak­liui su­kū­ rė Li­ta Bei­ris iš Lat­vi­jos, o pa­sta­ty­ mą at­nau­ji­no teat­ro ba­le­to so­lis­tas Val­de­ma­ras Mar­cin­kus. Iš­raiš­kin­ gos cho­reog­ra­fi­nės kom­po­zi­ci­jos, su­pin­tos su pan­to­mi­mos ir ak­ro­ ba­ti­kos ele­men­tais, pa­pil­dys ro­ man­tiš­kų­jų Ch.Chap­li­no lai­kų pa­ no­ra­mą. Ch.Chap­li­nas tiems, ku­rie nuo­ lat tei­rau­da­vo­si, kaip jam pa­vyks­ta su­gal­vo­ti vis nau­jas ko­miš­kas si­ tua­ci­jas, at­sa­ky­da­vo, kad ko­me­ di­jai su­kur­ti jam „te­rei­kia par­ko, po­li­ci­nin­ko ir gra­žios mer­gi­nos“. Sce­no­je bus vi­si šie kom­po­nen­ tai, iš­sky­rus par­ką – jis šį kar­tą bus me­na­mas ir skam­bant mu­zi­ kai ga­lės sa­vaip driek­tis ir trans­ for­muo­tis kiek­vie­no žiū­ro­vo vaiz­ duo­tė­je. Prem­je­ra – ko­vo 3 d. 18.30 val. Klai­pė­dos mu­zi­ki­nia­me teat­re (Da­ nės g. 19). Bi­lie­tai – po 29, 34, 37, 62 Lt, pla­ti­na „Bi­lie­tai.lt“.

Ren­gi­nys pra­si­dės skulp­tū­ros ma­ ke­to pri­sta­ty­mu, ku­ria­me da­ly­vaus kū­ri­nio au­to­rius jau­nas klai­pė­die­tis skulp­to­rius Do­vy­das Kli­ma­vi­čius bei idė­jos bend­raau­to­ris Vy­tau­ tas Ten­ku­tis. Vė­liau su­si­rin­ku­sie­ ji ga­lės iš­girs­ti spe­cia­liai šiai die­nai pa­ruoš­tą vo­ka­li­nio inst­ru­men­ti­nio an­samb­lio „Flaer“ mu­zi­ki­nę de­di­ ka­ci­ją bei da­ly­vau­ti edu­ka­ci­niuo­se ori­ga­mio už­siė­mi­muo­se „Pa­si­da­ryk sau šu­niu­ką“. Ren­gi­nio me­tu bus ren­ka­mos lė­šos pro­jek­to įgy­ven­di­ ni­mui, to­dėl kiek­vie­nas ga­lės nors ma­žy­te da­li­mi pri­si­dė­ti prie se­na­ mies­čio šu­niu­kų – Ro­kio ir Či­kos – mei­lės is­to­ri­jos įam­ži­ni­mo. Šio pro­jek­to idė­ja – tęs­ti gra­žią se­na­mies­čio ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ ros tra­di­ci­ją bei pa­do­va­no­ti Klai­ pė­dos mies­tui 760 me­tų su­kak­ties pro­ga dar vie­ną trau­kos ob­jek­tą – skulp­tū­rą. Jos at­si­ra­di­mas pa­si­ tar­nau­tų ir nau­jos tra­di­ci­jos su­ kū­ri­mui – gy­vos mies­to is­to­ri­jos fik­sa­vi­mui ir eks­po­na­vi­mui, ma­no ini­cia­to­riai. Skulp­tū­ros vi­zua­li­za­ci­ja pa­grįs­ ta rea­liai eg­zis­tuo­jan­čiais per­so­ na­žais – Klai­pė­dos se­na­mies­ty­ je ne­re­tai su­tin­ka­ma drau­giš­ka pran­cū­ziš­ka šu­niu­kų po­re­le, ku­ri yra pa­žįs­ta­ma dau­ge­liui Klai­pė­dos gy­ven­to­jų. Jų mei­lės is­to­ri­ja pra­si­ dė­jo be­veik prieš dve­jus me­tus bir­ že­lį. Pir­mą­kart su­si­ti­kę Či­ka Či­ki­ta ir Ro­kis Bal­bo ne­be­ga­lė­jo iš­si­skir­ti. Ši is­to­ri­ja, ku­ri bus įam­žin­ta skulp­ tū­ro­je, – tar­si mei­lės, at­si­da­vi­mo ir iš­ti­ki­my­bės sim­bo­lis. Pro­jek­to pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei – va­sa­rio 25 d. 19 val. ba­re „Bo­he­ ma“ (Aukš­to­ji g. 1).

Skulp­tū­ros „Se­na­mies­čio šu­niu­kai“ vi­zua­li­za­ci­ja.


12

penktadienis, vasario 24, 2012

pramogų gidas Kvie­čia Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je, įsi­kū­ru­sia­me Plun­gė­je, ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio dva­ro rū­muo­se, šian­dien ati­da­ro­ma Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tel­šių fa­kul­te­to dai­lės di­zai­no mo­ky­mo rai­ dą at­sklei­džian­ti ret­ros­pek­ty­vi­nė me­ta­lo me­no pa­ro­da. Jo­je bus eks­po­nuo­ja­mi 1974–2000 m. Tai­ko­mo­sios dai­lės tech­ni­ ku­mo ir Aukš­tes­nio­sios tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­los moks­lei­ vių su­kur­ti kur­si­niai bei dip­lo­mi­niai dar­bai. Pa­ro­da veiks iki ba­ lan­džio 30 d. Ją ap­žiū­rė­ti per ati­da­ry­mą ga­li­ma ne­mo­ka­mai, vė­liau – per­kant 2 ar 3 li­tus kai­nuo­jan­tį bi­lie­tą į mu­zie­jų. KUR? Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je Plun­gė­je (Par­ko g. 1). KA­DA? Ver­ni­sa­žas – va­sa­rio 24 d. 16 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Gra­fi­kos ir ke­ra­mi­kos due­tas

Že­mai­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­gos (ŽDS) ga­le­ri­jo­je Klai­pė­do­je šian­dien ati­da­ro­ma šiau­lie­čio dai­li­nin­ko Pet­ro Rakš­ti­ko ir klai­ pė­die­tės kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tės Ra­mu­nės Gra­baus­kie­nės kū­ri­nių pa­ro­da. Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tas P.Rakš­ti­kas (g. 1956) ku­ria gra­fi­ką, skulp­tū­ras, ta­po, yra su­ren­gęs 40 per­so­ na­li­nių pa­ro­dų, iš­lei­dęs tris pro­zos ir poe­zi­jos kny­gas. R.Gra­ baus­kie­nė (g. 1962) dir­ba ap­lin­kos pla­na­vi­mo sri­ty­je, lais­va­ lai­kiu žie­džia ir lip­do iš mo­lio. Pa­ro­do­je šiau­lie­tis pri­sta­tys sa­ vo šil­kog­ra­fi­ją, o klai­pė­die­tė de­biu­tuos kaip ke­ra­mi­kė. KUR? ŽDS ga­le­ri­jo­je (Žve­jų g. 1 / Til­tų g. 2). KA­DA? Ver­ni­sa­žas – va­sa­rio 24 d. 17 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Su žais­min­gos mu­zi­kos or­kest­ru – kū­no per­ku­si­ja Ly­giai prieš tre­jus me­tus star­ta­vęs Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lės edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Žais­min­gos mu­zi­kos or­kest­ras“ jau­nuo­ sius klau­sy­to­jus, jų ar­ti­muo­sius ir pe­da­go­gus šian­dien kvie­čia pa­si­klau­sy­ti jau de­vin­to­sios pro­gra­mos.

„„Dvie­se: kon­cer­ti­nę pro­gra­mą „Poe­to mei­lė“ at­liks pia­nis­tas J.Šer­ve­ni­

kas ir te­no­ras M.Vi­tuls­kis. 

Da­ri­jos Va­si­liaus­kie­nės nuo­tr.

Me­rū­nas dai­nuos apie mei­lę Į ro­man­ti­kos ku­pi­ną kon­cer­tą „Poe­to mei­lė“ tre­čia­die­nį klai­pė­ die­čius kvie­čia jau­no­sios kar­tos me­ni­nin­kai Me­rū­nas Vi­tuls­kis (te­ no­ras) ir Jus­tas Šer­ve­ni­kas (for­te­ pi­jo­nas).

M.Vi­tuls­kis dai­nuo­ja Lie­tu­vos na­ cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro spek­tak­liuo­se, daug kon­cer­tuo­ ja Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Ne­se­niai jis da­ly­va­vo XIX vo­ka­lis­tų ir inst­ ru­men­ta­lis­tų kon­kur­se „So­cie­ta Uma­ni­ta­ria“ Mi­la­ne (Ita­li­ja), pa­ te­ko į fi­na­li­nį pen­ke­tu­ką, su ku­riuo vy­ko į kla­si­ki­nės mu­zi­kos tur­nė po Eu­ro­pą. Mu­zi­kų šei­mo­je gi­męs J.Šer­ve­ni­ kas yra Lie­tu­vos ir Ha­no­ve­rio mu­ zi­kos aka­de­mi­jų ab­sol­ven­tas. Jus­ tas kon­cer­ta­vo įvai­rio­se Lie­tu­vos sa­lė­se su or­kest­rais, o pa­sta­rai­siais me­tais daug dė­me­sio ski­ria ka­me­ ri­niam mu­zi­ka­vi­mui. Me­rū­nas ir Jus­tas prieš ke­le­ tą me­tų kar­tu pa­si­ro­dė Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lė­je, taip pat pri­sta­tė bend­rą pro­jek­tą fes­ti­va­ly­je „Mu­ zi­ka virš se­na­mies­čio“ Vil­niu­je. Bū­si­mo kon­cer­to pro­gra­mos ker­ti­niu ak­me­niu ir be­ne su­dė­ tin­giau­sia in­terp­re­ta­ci­ne už­duo­ ti­mi at­li­kė­jams taps R.Schu­man­ no vo­ka­li­nis cik­las „Poe­to mei­lė“. Skam­bės sep­ty­nios da­lys iš šio kū­ ri­nio, su­kur­to 1840-ai­siais, va­ di­na­mai­siais „dai­nų me­tais“. Jie bu­vo pa­tys lai­min­giau­si kom­po­ zi­to­riaus gy­ve­ni­me. Po il­ga­me­tės ko­vos jis ga­lė­jo bū­ti drau­ge su sa­vo di­džią­ja gy­ve­ni­mo mei­le ir mū­za – pia­nis­te Kla­ra Vyk. Ta­da at­si­sklei­dė R.Schu­man­no kaip vo­ka­li­nio kom­ po­zi­to­riaus ta­len­tas, nes iki tol šis žan­ras jį ma­žai do­mi­no. Per me­tus jis pa­ra­šė net 131 dai­ną bal­sui ir for­

te­pi­jo­nui, t.y. vos ne pu­sę sa­vo vo­ ka­li­nės kū­ry­bos pa­li­ki­mo. „Dai­nų me­tais“ kom­po­zi­to­rius „su­ra­do“ ir sa­vo poe­tus, tarp ku­rių svar­biau­ sią vie­tą užė­mė Hein­ri­chas Hei­ne. Tai ne­nuos­ta­bu, nes R.Schu­man­ nas vi­sa­da ypa­tin­gą dė­me­sį sky­rė teks­tams, o H.Hei­ne tuo­met bu­vo vie­nas žy­miau­sių vo­kie­čių poe­tųro­man­ti­kų. Cik­le „Poe­to mei­lė“ su­kon­cent­ ruo­ti bū­din­giau­si R.Schu­man­no kū­ry­bos bruo­žai: iš­skir­ti­nis dė­me­ sys žo­džiui ir jo me­lo­di­kos per­tei­ ki­mui, su­bti­lūs psi­cho­lo­gi­niai iš­ gy­ve­ni­mai, pri­bloš­kian­tys iki tol ne­re­gė­tu su­dė­tin­gu­mu, prieš­ta­ rin­gu­mu ir gi­lu­mu, vi­sai ati­trūks­ tan­čiu nuo išo­ri­nio pa­sau­lio. M.Vi­tuls­kio ir J.Šer­ve­ni­ko kon­ cer­te taip pat skam­bės ru­sų au­to­ rių kū­ri­niai: M.Glin­kos ro­man­sas „Me­nu aki­mir­ką ža­vin­gą“, iš­trau­ kos iš P.Čai­kovs­kio ope­ros „Eu­ge­ ni­jus One­gi­nas“ bei for­te­pi­jo­ni­nių pje­sių cik­lo „Me­tų lai­kai“. Vo­kiš­ ką­ją li­ni­ją pra­tęs J.Brahm­so „Trys fan­ta­zi­jos“ for­te­pi­jo­nui. Taip pat sva­ri šio­je pro­gra­mo­je bus ita­ lų au­to­rių vo­ka­li­nių kū­ri­nių ret­ ros­pek­ty­va: nuo re­ne­san­so kū­rė­ jų G.B.Pergolesi’o ir A.Stradella’os iki ro­man­ti­kų G.Donizetti’o ir G.Puccini’o mu­zi­kos. Pas­ta­rų­ jų kū­ri­niai – Ne­mo­ri­no ro­man­sas iš ope­ros „Mei­lės elik­sy­ras“ ir Ka­ va­ra­do­sio ari­ja iš ope­ros „Tos­ka“ – efek­tin­gai už­baigs pro­gra­mą. Nuos­ta­bi mu­zi­ka pa­sku­ti­nį žie­ mos va­ka­rą klau­sy­to­jus ap­gaubs ro­man­ti­kos šy­du ir pa­nar­dins pri­ si­mi­ni­muo­se... Kon­cer­tas vyks va­sa­rio 29 d. 18 val. Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lė­je (Šau­lių g. 36). Bi­lie­tai – po 15, 20, 30 Lt, tai­ko­mos nuo­lai­dos.

Ją su Klai­pė­dos ka­me­ri­niu or­kest­ru (me­no va­do­vas Min­dau­gas Bač­kus) pa­ren­gė di­ri­gen­tas Min­dau­gas Pie­ čai­tis ir ypa­tin­gas kon­cer­to sve­čias – Mi­chae­lis Sief­ke (kū­no per­ku­si­ja, Vo­kie­ti­ja). Jo da­ly­va­vi­mą pro­jek­te re­mia Goethe’s ins­ti­tu­tas Vil­niu­je. Pro­fe­sio­na­lus per­ku­si­nin­kas, pe­ da­go­gas, kū­no per­ku­si­jos meist­ras M.Sief­ke į Klai­pė­dą at­vy­ko jau ket­vir­ tą­syk (anks­čiau yra da­ly­va­vęs mu­zi­ kos pe­da­go­gų kon­fe­ren­ci­jo­se ir ve­dęs ten pra­kti­nius se­mi­na­rus). M.Pie­čai­ tis jį iš­gir­do Vo­kie­ti­jo­je ir pa­siū­lė pa­ reng­ti bend­rą edu­ka­ci­nį pro­jek­tą su Klai­pė­dos ka­me­ri­niu or­kest­ru. „Dar ne­bu­vo ban­dy­ta ieš­ko­ti ry­ šio tarp kū­no per­ku­si­jos ir or­kest­ro, to­dėl mes net šiek tiek ri­zi­kuo­ja­me. Kū­no per­ku­si­ja – la­bai mo­der­nus bū­das su­vok­ti rit­mą ir la­vin­ti rit­ mi­nius įgū­džius. Ji su­jun­gia mu­zi­ ką, fi­zi­nę ener­gi­ją ir ju­de­sį. Kū­no per­ku­si­ja šian­dien tam­pa vis po­pu­ lia­res­nė pa­sau­ly­je. Pats nu­stem­bu, kaip su sa­vo mu­zi­ki­ne pa­tir­ti­mi jau­ čiuo­si emb­rio­no sta­di­jo­je, da­ry­da­ mas vi­sus tuos da­ly­kus. Pro­tu su­ pran­ti daug ką, bet kū­nas pa­klūs­ta ne iš kar­to. Ma­nau, kad tai yra ke­lias į sa­vo­tiš­ką vi­di­nę har­mo­ni­ją. Rit­mas su­pa mus vi­sur – nuo įsčio­se pir­mą­ kart iš­girs­to mo­ti­nos šir­dies pla­ki­

mo iki pla­ne­tų, be­si­su­kan­čių ir ju­ dan­čių tam tik­ru rit­mu. Rit­mas yra vi­sos gy­vy­bės pa­grin­das. Be rit­mo nė vie­nas iš mū­sų net ne­bū­tu­me at­si­ra­dę šia­me pa­sau­ly­je“, – ma­no M.Pie­čai­tis.

Min­dau­gas Pie­čai­tis:

Dar ne­bu­vo ban­dy­ ta ieš­ko­ti ry­šio tarp kū­no per­ku­si­jos ir or­kest­ro, to­dėl mes net šiek tiek ri­zi­ kuo­ja­me.

„Žais­min­gos mu­zi­kos or­kest­re IX“ kar­tu su Min­dau­gu, Mi­chae­liu bei Klai­pė­dos ka­me­ri­niu or­kest­ru mu­zi­kuos Klai­pė­dos Vy­dū­no vi­du­ ri­nės mo­kyk­los moks­lei­viai, mo­ ky­to­jos Ing­ri­dos Ber­tu­lie­nės ug­ dy­ti­niai, jau tu­rin­tys da­ly­va­vi­mo šiuo­se ren­gi­niuo­se pa­tir­tį, ir Klai­ pė­dos uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­ to Re­ži­sū­ros ka­ted­ros stu­den­tai. Va­do­vau­ja­mi sa­vo pe­da­go­gų – re­ ži­sie­riaus Va­len­ti­no Ma­sals­kio bei

kom­po­zi­to­rės Ni­jo­lės Sin­ke­vi­čiū­ tės, stu­den­tai pro­jek­te da­ly­vaus pir­mą kar­tą. To­dėl ti­ki­ma­si, kad šį­ syk ren­gi­nys bus įdo­mus ne tik mo­ kyk­li­nio am­žiaus klau­sy­to­jams, bet ir stu­den­tams. M.Sief­ke ir M.Pie­čai­tis vi­są sa­ vai­tę dir­bo su jau­ni­mu. Da­lis jų kū­ no per­ku­si­jos kū­ri­nių bu­vo su­jung­ti ir su ka­me­ri­nio or­kest­ro skam­be­siu. Kon­cer­te skam­bės M.Ra­ve­lio, L.An­ der­so­no, F.Barba’os, M.Siefke’s, gru­pės „Mayu­ma­na“ kom­po­zi­ci­ jos, ku­rių ke­le­tą ne­ti­piš­kai šio va­ka­ ro at­li­kė­jų su­dė­čiai aran­ža­vo M.Pie­ čai­tis. M.Siefke’s nuo­mo­ne, „be­veik vis­ kas mū­sų pa­sau­ly­je ga­li tap­ti inst­ ru­men­tais, ku­riais ga­li­ma kur­ti ir at­lik­ti mu­zi­ką“. To­dėl pro­jek­to da­ ly­viai gros ne tik sa­vo kū­nu, bet ir lie­taus vamz­džiais, plas­ti­ki­niais van­dens ba­kais ir stik­li­nė­mis, skal­ bi­mo len­to­mis, sta­lais, šle­pe­tė­ mis ir kt. „Įsi­ti­kin­si­te, jog iš­ra­din­gų žmo­nių ran­ko­se vi­sa tai ga­li dar­niai skam­bė­ti, o pa­ts mu­zi­ka­vi­mas – su­ kel­ti daug tei­gia­mų emo­ci­jų“, – ti­ ki­no kon­cer­to or­ga­ni­za­to­rė Lo­re­ta Nar­vi­lai­tė. Pra­džia – 18 val. Klai­pė­dos kon­ cer­tų sa­lė­je (Šau­lių g. 36). Bi­lie­tai – po 15 Lt.

„„Kar­tos: jau ta­po tra­di­ci­ja, kad su Klai­pė­dos ka­me­ri­niu or­kest­ru mu­zi­kuo­ja ir vai­kai.Da­ri­jos Va­si­liaus­kie­nės nuo­tr.


13

penktadienis, vasario 24, 2012

pramogų gidas Fes­ti­va­ly­je vai­dins pa­sa­kas

Klai­pė­dos žve­jų rū­muo­se vyks­tan­čia­me 5-aja­me res­pub­li­ki­nia­ me teat­rų fes­ti­va­ly­je vai­kams ir jau­ni­mui „Le­di­nė zy­lu­tė“ ry­toj sve­čiuo­sis Ši­lu­tės ka­me­ri­nis dra­mos teat­ras. Jis pa­ro­dys ry­ tie­tiš­kų ste­buk­lų ku­pi­ną spek­tak­lį vi­sai šei­mai „Sa­va sa­viau­ sia“. Jį re­ži­sa­vo ir sce­nog­ra­fi­ją su­kū­rė Ilo­na Stan­či­kie­nė, cho­ reog­ra­fas – Po­vi­las Fo­ki­nas. Vi­są va­sa­rį vy­ku­sį fes­ti­va­lį sek­ma­ die­nį už­da­rys jo šei­mi­nin­kai – Žve­jų rū­mų jau­ni­mo teat­ras „Be du­rų“ spek­tak­liu vai­kams „Kur tas pa­sau­lio kraš­tas?“ pa­gal Č.Na­va­kaus­ko pa­sa­ką (rež. Ag­ni­sė Juš­ke­vi­čie­nė). KUR? Žve­jų rū­mų teat­ro sa­lė­je (Tai­kos pr. 70). KA­DA? Va­sa­rio 25, 26 d. 12 val. KAI­NA? 15, 10 Lt.

Iš dai­ni­nin­kės sva­jo­nių Sek­ma­die­nį ope­ros dai­ni­nin­kė Ais­ tė Šir­vins­kai­tė lau­kia pub­li­kos sa­vo kū­ry­bos va­ka­re Klai­pė­dos mu­zi­ki­ nio teat­ro ko­lo­nų sa­lė­je. Šia­me teat­ re ji pa­si­ro­dys ne­be pir­mą kar­tą. At­ li­kė­ją ga­li­ma iš­girs­ti dai­nuo­jan­čią ir pa­grin­di­nė­je sce­no­je. Kad ne­bū­tų nuo­bo­du

Šiuo­syk ji pa­ren­gė kla­si­ki­nės vo­ ka­li­nės mu­zi­kos pro­gra­mą, ku­rią drau­ge su so­lis­tu Gin­tau­tu Pla­tū­ kiu (bas-ba­ri­to­nas), kon­cert­meis­ te­re Lo­re­ta Pia­sec­kie­ne ir gi­ta­ris­tu Ka­ro­liu Žiol­ti­ko­vu pri­sta­tys kon­ cer­te „Iš ma­no sva­jo­nių“. Prog­ra­ma la­bai įvai­ri ir įdo­mi – gir­dė­si­me Siu­za­nos ari­ją iš „Fi­ga­ ro ve­dy­bų“, Cer­li­nos ir Don Žua­no due­tą iš W.A.Mo­zar­to „Don Žua­ no“, S.Rach­ma­ni­no­vo vo­ka­li­nius opu­sus „Prie ma­no lan­go“, „Aš lau­ kiu ta­vęs“, „Ne­ti­kėk ma­ni­mi, drau­ ge“, San­tu­cos ari­ją iš P.Mascagni‘o „Kai­mo gar­bės“, kla­si­ki­nės ope­re­ tės ko­ri­fė­jaus F.Le­ha­ro Ha­nos ir Da­ni­los due­tą iš „Links­mo­ sios naš­lės“, ari­ją „Mei­ le, dan­gau ant že­mės“ iš „Pa­ga­ni­nio“, kom­po­ zi­to­rių R.Plan­che­to, A.Catalani’o, L.Denca’os ir ki­tų kū­ri­nius. Pa­sak A.Šir­vins­kai­tės, su­da­ry­da­ma kon­ cer­to pro­gra­mą, ji neap­si­ri­bo­jo vie­ na ku­ria nors mu­zi­kos kryp­ti­mi, kad pa­pras­čiau­siai ne­bū­tų nuo­bo­du. Mu­zi­ki­nia­me teat­re so­lis­tę gir­dė­ si­me ne­be pir­mą kar­tą. Kar­tais ji dai­ nuo­ja pa­grin­di­nį An­dže­li­kos vaid­me­ nį („Se­suo An­dže­li­ka“) G.Puccini’o vie­na­veiks­mių ope­rų „Se­suo An­ dže­li­ka“ ir „Dža­nis Ski­kis“ pa­sta­ty­ me. So­li­nę par­ti­ją jai pa­dė­jo pa­reng­ ti pro­f. Eduar­das Ka­nia­va.

„„So­lis­tė: A.Šir­vins­kai­tė yra pa­

ren­gu­si ir at­li­ku­si ne vie­ną kon­ cer­ti­nę pro­gra­mą.

W.A.Mo­zar­to, G.Hen­de­lio, J.Haid­ no, A.Vi­val­di mu­zi­ka, taip pat Tat­ ja­nos (P.Čai­kovs­kio ope­ra „Eu­ge­ ni­jus One­gi­nas“), Žy­nės (G.Ver­di „Ai­da“) par­ti­jas LNOBT. A.Šir­vins­ kai­tė yra su­ren­gu­si so­li­nius kon­cer­ tus Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lė­je, Ie­vos Si­mo­nai­ty­tės bib­lio­te­ko­je, Pa­lan­gos gin­ta­ro mu­zie­ju­je, tarp­tau­ti­niuo­se kla­si­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­liuo­se Pa­žais­ly­je, Ty­tu­vė­nuo­se, Nor­ve­gi­ jo­je, Šve­di­jo­je ir ki­tur.

Ap­si­gy­ve­no Pa­lan­go­je

A.Šir­vins­kai­tė jau ket­vir­tus me­tus su šei­ma gy­ve­na Pa­lan­go­je. Ke­tu­ rių vai­kų – Pau­liaus, Bi­ru­tės, Ta­do ir Jo­no – ma­mos kū­ry­bi­nė veik­la to­ kia pat tu­ri­nin­ga kaip Vil­niu­je. Sos­ti­nė­je po vo­ka­lo ma­gist­ro stu­ di­jų Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­ de­mi­jo­je, pro­f. Ire­nos Mil­ke­vi­čiū­tės kla­sė­je, ir tre­jų me­tų to­bu­li­ni­mo­si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­ le­to teat­ro (LNOBT) Ope­ros stu­di­ jo­je, ku­riai va­do­va­vo pro­f. Vir­gi­li­jus No­rei­ka, ji kon­cer­ta­vo su pro­f. Al­gir­ do Viz­gir­dos va­do­vau­ja­mu an­samb­ liu „Mu­si­ca hu­ma­na“, gar­siu Šiau­lių vals­ty­bi­niu ka­me­ri­niu cho­ru „Po­li­ fo­ni­ja“, da­ly­va­vo žy­mios ita­lų dai­ni­ nin­kės Re­na­tos Scot­to meist­riš­ku­mo kur­suo­se Len­ki­jo­je, bai­gė Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to mu­zi­kos edu­ko­lo­gi­jos ma­gist­ro stu­di­jas. So­lis­tė pa­ren­gė ir at­li­ko kon­cer­ ti­nes pro­gra­mas, ku­rio­se skam­ba

Au­ga kar­tu su vai­kais

Pak­laus­ta, kaip pa­vyks­ta su­de­rin­ti kū­ry­bi­nę veik­lą su ma­mos pa­rei­go­ mis, A.Šir­vins­kai­tė nu­si­šyp­so­jo ir at­sa­kė, kad jos vai­kai da­ly­vau­ja jos kū­ry­bi­nia­me au­gi­me, ga­li­ma pa­sa­ ky­ti, kad ji au­ga kar­tu su jais. Ži­no­ma, prieš ket­ve­rius me­tus, šei­mai per­si­kė­lus gy­ven­ti iš Vil­niaus į Pa­lan­gą, at­ro­dė, kad vis­kas ap­si­ ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis. Ta­čiau vai­ kai adap­ta­vo­si, du iš jų mo­ko­si Pa­ lan­gos se­no­jo­je gim­na­zi­jo­je, vie­nas – pra­di­nė­je gim­na­zi­jo­je, o jau­niau­ sias, ku­riam dar tik ket­ve­ri, lan­ko vai­kų dar­že­lį. Vy­ras, gar­sus me­di­ kas Ne­ri­jus Ruš­kys džiau­gia­si, kad ji dai­nuo­ja, tik džiau­gia­si ty­liai – juk jis že­mai­tis, gi­męs Klai­pė­do­je. A.Šir­vins­kai­tės kū­ry­bos va­ka­ ras – va­sa­rio 26 d. 17 val. Klai­pė­dos mu­zi­ki­nia­me teat­re (Da­nės g. 19). Bi­lie­tai – po 22 Lt.

Į ma­dą atei­na kor­te­li­nės

Uos­ta­mies­čio Me­no kie­mo dirb­tu­vių lan­guo­se eks­po­nuo­ja­ ma kor­te­li­nių – Lie­tu­vo­je dar neįp­ras­tų ir akį trau­kian­čių ak­ se­sua­rų – pa­ro­da, ku­rią pri­sta­to gru­pė ša­lies di­zai­ne­rių. D.Ur­ bo­na­vi­čiū­tė su­kū­rė dvi ori­gi­na­lias kor­te­li­nes-ran­ki­nes „Ma­ no mei­le, Siu­zi“ – jos šir­dies for­mos kor­te­li­nės dvel­kia mo­ te­riš­ka ele­gan­ci­ja ir aist­ra. Pa­ro­do­je taip pat ga­li­ma pa­ma­ty­ ti J.Dumb­liaus­kie­nės „Swa­rovs­ki“ kris­ta­lų vė­ri­nį-kor­te­li­nę, ku­ riam pa­nau­do­ta per 2000 žė­rin­čių kris­ta­lų, bei stu­di­jos „Mo­ čiu­tės di­zai­nas“ su­kur­tus dėk­lus ban­kų ir lo­ja­lu­mo kor­te­lėms. KUR? Klai­pė­dos me­no kie­me (Baž­ny­čių g. 4). KA­DA? Iki ko­vo 1 d. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

„Trys vie­na­me“: tri­jų re­ži­sie­rių fil­mai „Trys vie­na­me“ – tai Lie­tu­vos ki­no atei­ti­mi va­di­na­mų tri­jų jau­nų re­ži­ sie­rių ir jų dar­bų tu­ras po Lie­tu­vą, ku­ris pra­si­dės šian­dien Vil­niu­je, o iki ko­vos pa­bai­gos ap­lan­kys ir ki­ tus di­džiuo­sius Lie­tu­vos mies­tus, tarp jų Klai­pė­dą.

Ki­no mė­gė­jams be­veik vi­so­je Lie­ tu­vo­je bus pri­sta­ty­ti trys nau­jau­si trum­pa­met­ra­žiai fil­mai: And­riaus Bla­že­vi­čiaus „De­šimt prie­žas­čių“, Jū­ra­tės Sa­mu­lio­ny­tės „Lai­ki­nai“ ir Ro­ko El­ter­ma­no „Pas­ku­ti­nė me­ daus mė­ne­sio die­na“. Ki­no sean­sų „Trys vie­na­me“ žiū­ ro­vai int­ri­guo­ja­mi jau­nų ta­len­tin­gų re­ži­sie­rių pa­sa­ko­ja­mo­mis is­to­ri­jo­ mis. Mei­lės nuo­ty­kiai, dra­ma­tiš­ki ir pa­vy­do „val­do­mi“ žmo­nių san­ ty­kiai, emig­ra­ci­jos pa­lies­tų vai­kų li­ki­mai – vi­sas šias te­mas tik jiems bū­din­ga ma­nie­ra gvil­de­na jau­ni re­ži­sie­riai sa­vo nau­jau­siuo­se kū­ ri­niuo­se. Ki­no kri­ti­kai, ver­tin­da­mi mi­nė­tus fil­mus po jų prem­je­ros Eu­ ro­pos ša­lių ki­no fo­ru­me „Sca­no­ra­ ma“, vis pa­brė­žė, kad šio­se juos­to­ se – tik­ros lie­tu­viš­kos rea­li­jos. Tai, kuo gy­ve­na­me mes, mū­sų gi­mi­nės ir kai­my­nai. A.Bla­že­vi­čiaus „De­šimt prie­ žas­čių“ „Sca­no­ra­mo­je“ bu­vo pri­ pa­žin­tas ge­riau­siu lie­tu­viš­ku fil­mu. Tai pa­sa­ko­ji­mas apie jau­nuo­lių Vy­ to ir Onos mei­lės is­to­ri­ją ti­piš­ka­me

Kad­ras iš A.Bla­že­vi­čiaus fil­mo „De­šimt prie­žas­čių“.

dau­gia­bu­čių na­mų ra­jo­ne; skir­tin­ gą po­žiū­rį į gy­ve­ni­mą ir ne­lauk­tai ap­lan­kiu­sį pa­vy­dą. To­kia to­ji ne­ prog­no­zuo­ja­ma jau­nys­tė... Įver­ti­ni­mo jau yra su­lau­ku­si ir re­ži­sie­rė J.Sa­mu­lio­ny­tė. Jos vai­dy­ bi­nis trum­pa­met­ra­žis fil­mas „Ne­ ru­ti­na“ 2008 m. pel­nė „Si­dab­ri­nės ger­vės ap­do­va­no­ji­mą“ už ge­riau­sią lie­tu­viš­ką trum­po met­ra­žo fil­mą. 2010 m. J.Sa­mu­lio­ny­tės trum­pa­ met­ra­žė do­ku­men­ti­nė juos­ta „Šan­ xai Ban­zai“ bu­vo iš­rink­ta ge­riau­sia „Sca­no­ra­mos“ kon­kur­si­nė­je pro­ gra­mo­je „Nau­ja­sis Bal­ti­jos ki­nas“. Pro­jek­to „Trys vie­na­me“ me­tu ki­ no mė­gė­jai iš­vys nau­jau­sią re­ži­sie­ rės dar­bą „Lai­ki­nai“. Tai jaut­rus ir la­bai rea­lis­tiš­kas pa­sa­ko­ji­mas apie dvi se­se­ris – pen­kio­lik­me­tę Sau­lę ir še­še­rių Liu­ci­ją. Mer­gai­tės gy­ve­na

vie­nos ir lau­kia tė­vų, ku­rie lai­ki­nai iš­vy­ko už­dar­biau­ti į Lon­do­ną. Tre­čia­sis pro­jek­to fil­mas, pa­ ženk­lin­tas rai­de „S“, tai R.El­ter­ ma­no juos­ta „Pas­ku­ti­nė me­daus mė­ne­sio die­na“. Šis re­ži­sie­rius žiū­ro­vus pro­vo­kuos mei­lės nuo­ ty­kiu. Tai fil­mas apie jau­ną po­rą, ku­ri grįž­ta iš po­ves­tu­vi­nės ke­lio­ nės ir pa­ke­liui na­mo pa­ten­ka į ne­ ti­kė­čiau­sias si­tua­ci­jas, iš ku­rių iš­ si­suk­ti ga­li­ma tik tuo­met, jei­gu tik­rai my­li. Jau­nie­ji kū­rė­jai nau­jau­sius sa­vo dar­bus Klai­pė­do­je pri­sta­tys va­sa­rio 29 – ko­vo 3 d. Per­žiū­ros vyks Klai­ pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cent­ ro Pa­ro­dų rū­muo­se (Di­džio­ji Van­ dens g. 2): va­sa­rio 29 d., ko­vo 1 d. 19 val., ko­vo 2 d. 20 val., ko­vo 3 d. 19 val. Įė­ji­mas – 4 Lt.

Pa­lan­go­je – R.Plun­gės fo­tog­ra­fi­jos Šeš­ta­die­nį Pa­lan­go­je du­ris at­vers Ri­man­to Plun­gės pa­ro­da „As­me­niš­ kai“, kvie­čian­ti pa­si­žval­gy­ti po me­ni­ nin­ko fo­tog­ra­fi­nių ieš­ko­ji­mų lau­ką.

Šio­ji R.Plun­gės pa­ro­da yra nuo­sek­ li au­to­riaus nag­ri­nė­ja­mų te­mų tą­ sa – ta­pa­tu­mo (taip pat ir vie­tos), erd­vės įval­dy­mo stra­te­gi­jų (jos pa­ ver­ti­mo vie­ta) bei eko­sis­te­mi­nių kon­teks­tų ana­li­zė. Ap­lin­ka (na­tū­ ra ir kul­tū­ra) au­to­riaus kū­ry­bo­je trak­tuo­ja­ma kaip vien­ti­sa eko­sis­ te­ma, ku­rio­je kar­tu pa­si­reiš­kia fi­zi­ niai, so­cia­li­niai, kul­tū­ri­niai bei ko­ mu­ni­ka­ci­niai kon­teks­tai. R.Plun­gės fo­tog­ra­fi­jos aki­vaiz­ džiai ski­ria­si nuo jo ta­py­bos bei ko­lia­žų – pa­sta­rie­siems bū­din­ga def­rag­men­ta­ci­ja, o fo­to­kū­ri­niai yra vien­ti­si ir la­ko­niš­ki. Juo­se at­si­sa­ ko­ma nuo­tai­kų, ap­švie­ti­mo ref­lek­ si­jų, vi­zua­li­nė kal­ba nu­skur­di­na­ma ir pa­tei­kia­mas aki­mir­kų fik­sa­vi­mas įsi­skver­biant į ob­jek­tų pri­gim­tį. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi tri­jų cik­ lų – „Kau­no at­vi­ru­kų“, „Links­ mad­va­rio ty­lų“, „As­me­niš­kai“ ir „Iš­vyks­ta­mo­jo“ – kū­ri­niai. Fo­to­cik­le „Kau­no at­vi­ru­kai“ (out of ti­me) au­to­rius pa­tei­kia api­bend­ rin­tus Kau­no mies­to pei­za­žus – su­si­lie­ję vaiz­di­niai at­pa­žįs­ta­mi,

Ri­man­tas Plun­gė. Iš cik­lo „Išei­na­ma­sis (IV)“. 2011 m. C ti­po spau­da.

ta­čiau „iš­plau­kęs“ vaiz­das mas­ kuo­ja lai­ko pėd­sa­kus, tar­si pa­vers­ da­mas Kau­no at­vaiz­dus fo­toi­ko­no­ mis, o mies­tą – am­ži­nuo­ju mies­tu. „Links­mad­va­rio ty­lų“ cik­las skir­ tas vie­nam iš Kau­no mies­to ra­jo­ nų. Šal­ti, de­hu­ma­ni­zuo­ti jo pei­za­ žai at­spin­di Lie­tu­vos kas­die­ny­bės nuo­jau­tas. Kū­ri­niuo­se iš cik­lo „As­ me­niš­kai“ au­to­rius pa­tei­kia api­ bend­rin­tus kas­die­ny­bės vaiz­dus, ku­rian­čius as­me­ni­nės mi­to­lo­gi­jos ref­lek­si­jas. „Iš­vyks­ta­ma­sis“ yra

as­me­ny­bės, ap­lin­kos ir lai­ko są­sa­ jų ana­li­zės re­zul­ta­tas. Šia­me cik­le sim­bo­liš­kai at­sklei­džia­ma ke­lio­nės me­ta­fo­ra, at­spin­din­ti au­to­riaus pa­ li­ki­mo, ne­tek­ties nuo­jau­tas ir tam­ pan­ti as­me­ni­nės mi­to­lo­gi­jos da­li­ mi. Eks­po­nuo­ja­mi kū­ri­niai su­kur­ti 2011 ir 2012 m. Ver­ni­sa­žas – va­sa­rio 25 d. 15 val. An­ta­no Mon­čio na­muo­se-mu­zie­ ju­je Pa­lan­go­je (S.Dau­kan­to g. 16), kur R.Plun­gės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da veiks iki ko­vo 18 d.


14

penktadienis, vasario 24, 2012

pasaulis V.Pu­ti­no pa­šlo­vi­ni­mas

Ne­do­ri at­vy­kė­liai

Pers­pė­ji­mas po­li­ti­kams

Vla­di­mi­ro Pu­ti­no rė­mė­jai su­ gu­žė­jo į Mask­vos Luž­ni­kų sta­ dio­ną pa­lai­ky­ti prem­je­ro pre­zi­ den­to rin­ki­muo­se. Iš vi­so į sta­ dio­ną su­si­rin­ko net 130 tūkst. žmo­nių. Ne­ti­kė­tai at­vy­ko ir pa­ts V.Pu­ti­nas, nors iki tol ne­ bu­vo aiš­ku, ar jis pa­si­ro­dys. Prem­je­ras ra­gi­no ša­li­nin­kus su­si­vie­ny­ti.

At­vy­kė­liai iš Ry­tų Eu­ro­pos per­nai Lon­do­ne pa­da­rė dau­ giau kaip 11 tūkst. nu­si­kal­ti­ mų. Pir­mie­ji ne­nau­dė­lių są­ra­ še yra kai­my­nai len­kai, ant­rie­ ji – ru­mu­nai, tre­ti – lie­tu­viai. Lat­vių ar es­tų są­ra­še nė­ra. Iš vi­so už­sie­nie­čiai įvyk­dė ket­vir­ tį vi­sų Lon­do­ne pa­da­ry­tų nu­ si­kal­ti­mų.

Ke­li JAV įsta­ty­mų lei­dė­jai ga­ vo gra­si­na­mus laiš­kus su ne­ kenks­min­gais bal­tais mil­te­liais. Tie­sa, laiš­kuo­se pri­dur­ta, kad tai – tik įspė­ji­mas. 2001 m. laiš­ kai su juod­li­gės bak­te­ri­jo­mis bu­vo at­siųs­ti į dvie­jų de­mok­ra­ tų se­na­to­rių biu­rus ir ke­lių ži­ niask­lai­dos prie­mo­nių re­dak­ci­ jas. Ta­da mi­rė pen­ki žmo­nės.

Es­tai iškapstė dar vie­ną „kur­mį“ Her­ma­nas Sim­mas, bu­vęs ša­lies sau­gu­ mo de­par­ta­men­to va­das, te­ki­nęs Ru­ si­jai slap­tus NA­TO do­ku­men­tus, re­ gis, tu­rės ka­me­ros drau­gą. Juo taps es­ tų su­sek­tas „kur­mis“ Alek­se­jus Dres­se­ nas.

H.Sim­mo skan­da­las „„Tei­sė­sau­gos at­sto­vai tvi­ri­ti­no,

kad A.Dres­se­no at­ve­jis nė­ra su­si­ jęs su nu­teis­to tė­vy­nės iš­da­vi­ko Her­ma­no Sim­mo by­la. „„A.Dres­se­ną ir H.Sim­mą sie­ja tik

tai, kad jie yra kar­tu dir­bę vie­na­me vy­riau­sy­bės ko­mi­te­te, pri­žiū­rin­ čia­me pre­ky­bą ir stra­te­gi­nių ža­lia­ vų tran­zi­tą. „„H.Sim­mui nuo­spren­dis dėl tė­

vy­nės iš­da­vi­mo bu­vo pa­skelb­tas 2009 m. Teis­mas pri­pa­ži­no bu­vu­ sį Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­ną kal­tu vals­ty­bės iš­da­vys­te ir nu­tei­sė ka­lė­ti il­gą lai­ką – 12,5 me­tų. „„Pa­sak sau­gu­mo po­li­ci­jos, H.Sim­ „„Šni­pas: pa­rei­gū­nai tvir­ti­na, kad A.Dres­se­nas ru­sų žval­gy­bai per­da­vi­nė­jo slap­tus Es­ti­jos duo­me­nis. 

Su­lai­kė oro uos­te

Es­ti­jos sau­gu­mo po­li­ci­jos (KA­PO) va­do­vas tvir­ti­na, kad KA­PO vy­ riau­sia­sis ins­pek­to­rius A.Dres­se­ nas ir jo žmo­na Vic­to­ria – Ru­si­ jos šni­pai. Es­ti­jos ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Nor­ma­nas Aa­sas pa­tvir­ti­no, kad Dres­se­nai bu­vo su­lai­ky­ti Ta­li­no oro uos­te tre­čia­die­nį ry­te. Sau­gu­mo dar­buo­to­jas ly­dė­jo sa­vo žmo­ną į lėk­tu­vą, ku­ris ruo­šė­si skris­ti iš Ta­li­no į Mask­vą. Pa­rei­gū­nai, apieš­ ko­ję V.Dres­sen, ra­do in­for­ma­ci­jos laik­me­ną su slap­tais duo­me­ni­mis, to­dėl abu ne­tru­kus bu­vo su­lai­ky­ti. Sau­gu­mo po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Rai­vo Ae­gas at­sklei­dė, kad A.Dres­se­nas slap­tą in­for­ma­ ci­ją per­duo­da­vo Ru­si­jos fe­de­ra­li­ nei sau­gu­mo tar­ny­bai (FST). Pa­sak Es­ti­jos sau­gu­mo še­fo, iš FST sky­riaus, už­sii­man­čio kontrž­val­gy­bos ope­ra­ci­jo­mis, A.Dres­se­ nas gau­da­vo ir nu­ro­dy­mus.

Šni­pi­nė­jo pen­ke­rius me­tus

Pa­rei­gū­nai tvir­ti­na, kad per ty­ri­ mą bus ban­do­ma nu­sta­ty­ti, nuo ka­da ir kiek slap­tos in­for­ma­ci­jos A.Dres­se­nas per­da­vė Ru­si­jai. KA­PO va­do­vas lei­do su­pras­ti, kad šni­pi­nė­ji­mas tę­sė­si net 5 me­tus.

Par­da­vi­nė­ti pa­slap­ tis Ru­si­jai, bend­ra­ dar­biau­ti su Ru­si­jos kontrž­val­gy­ba – tai iš­da­vys­tė.

1968 m. gi­męs A.Dres­se­nas nuo 2007 m. dir­bo vy­riau­siuo­ju spe­cia­ lis­tu ir do­mė­jo­si ra­di­ka­lų te­ma. Iki tol A.Dres­se­no po­zi­ci­ja KA­PO bu­ vo aukš­tes­nė. 1993 m. pra­dė­jęs dirb­ti sau­gu­ mo po­li­ci­jo­je A.Dres­se­nas va­do­

AFP nuo­tr.

va­vo įvai­riems struk­tū­ri­niams pa­ da­li­niams ir tu­rė­jo ga­li­my­bę dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Es­tų pa­rei­ gū­nai ma­no, kad kaip tik tai ga­lė­ jo su­do­min­ti ru­sų žval­gus. R.Ae­gas įta­rė, kad A.Dres­se­no bend­ra­dar­bia­vi­mas su FST pra­si­dė­ jo bū­tent tuo me­tu, kai jis sau­gu­mo po­li­ci­jo­je ėjo aukš­tas pa­rei­gas. Spė­ja­ma, kad Ru­si­jai per­duo­ta in­for­ma­ci­ja dau­giau­sia bu­vo su­si­ ju­si su jo veik­los sri­ti­mis. A.Dres­se­nas su slap­tos in­for­ma­ ci­jos už­sa­ko­vais su­si­tik­da­vo tre­ čio­sio­se ša­ly­se. Šią in­for­ma­ci­ją, pa­sak R.Ae­go, es­tams pa­vy­ko gau­ti iš už­sie­nio ša­ lių kontrž­val­gy­bų. Tie­s a, anot R.Ae­go, nors A.Dres­se­nas už sa­vo ne­tei­sė­tą veik­lą gau­da­vo pi­ni­gų, jis gy­ve­no neiš­tai­gin­gai. „Grei­čiau jie gy­ve­no kuk­liai, sa­ vo bu­te, auk­lė­jo vai­kus. Žmo­na bu­ vo la­biau na­mų šei­mi­nin­kė, nors

šiek tiek už­dar­bia­vo pri­va­čiai, sa­ vo vers­lo in­te­re­sus rea­li­zuo­da­ma ir Ru­si­jos kryp­ti­mi“, – kal­bė­jo KA­PO ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. Po­li­ti­kų ver­ti­ni­mai

Es­ti­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Ke­nas Mar­ti Va­he­ris džiau­gė­si, kad spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms pa­vy­ko at­skleis­ti in­ci­den­tą. Tie­sa, tuoj pat pri­dū­rė, kad tai pa­vyz­dys, liu­di­jan­tis Ru­si­jos spe­ cia­lių­jų tar­ny­bų ar­do­mo­sios veik­ los ak­ty­vė­ji­mą. „Šis at­ve­jis ta­po dar vie­nu Ru­ si­jos ar­do­mo­sios veik­los pa­vyz­ džiu, nuo to, de­ja, nė­ra ap­sau­go­tos ir di­džio­sios vals­ty­bės, – tei­gia­ma iš­pla­tin­ta­me Vi­daus rei­ka­lų mi­ nis­te­ri­jos va­do­vo pa­reiš­ki­me. – Kal­ti­ni­mai vals­ty­bės iš­da­vi­mu – ne­ma­lo­nus ir ap­gai­lė­ti­nas at­ve­jis, bet svar­bu, kad mū­sų spe­cia­lio­sios tar­ny­bos tai at­sklei­dė. Da­bar pro­ ku­ra­tū­ra ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos tu­ri

mas per 13 me­tų per­da­vė Ru­si­jai tūks­tan­čius slap­tų do­ku­men­tų, tarp jų – su­si­ju­sių su NA­TO.

kuo grei­čiau at­lik­ti ty­ri­mą ir nu­ sta­ty­ti ža­los mas­tą.“ Es­ti­jos prem­je­ras And­ru­sas An­ si­pas pa­brė­žė, kad jei kal­ti­ni­mai aukš­tam pa­rei­gū­nui pa­si­tvir­tins, tai ke­lia di­de­lį ne­ri­mą. „Par­da­vi­nė­ti pa­slap­tis Ru­si­jai, bend­ra­dar­biau­ti su Ru­si­jos kontrž­val­gy­ba – tai iš­da­vys­tė, ku­ri nu­ si­pel­no vi­sų žmo­nių, my­lin­čių sa­ vo ša­lį, pa­smer­ki­mo“, – dien­raš­čiui „Pos­ti­mees“ sa­kė prem­je­ras. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ur­ ma­sas Pae­tas pa­brė­žė, kad šis at­ ve­jis pa­ro­dė, jog Ru­si­ja ne­nus­to­jo ak­ty­viai šni­pi­nė­ti Bal­ti­jos ša­ly­se. Es­ti­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas pri­ dū­rė, kad da­bar svar­biau­sia iš­siaiš­ kin­ti, kiek dar to­kių as­me­nų gy­ve­ na ir dir­ba Es­ti­jos val­džio­je. Jei A.Dres­se­nas bus pri­pa­žin­tas kal­tu, už tai bau­džia­ma­sis ko­dek­ sas nu­ma­to lais­vės atė­mi­mo baus­ mę nuo 3 iki 15 me­tų. BNS, „RIA No­vos­ty“, AP, „Reu­ters“ inf.

Su­ge­do traukinio stab­džiai? Sau­sa­kim­šas prie­mies­ti­nis trau­ki­ nys įsi­rė­žė į ge­le­žin­ke­lio už­tva­rą Ar­gen­ti­nos sos­ti­nės On­ce sto­ties plat­for­mos ga­le.

„Trau­ki­nys bu­vo pil­nas, o smū­gis bu­vo di­džiu­lis“, – sa­kė ke­lei­vis, var­du Eze­quie­lis. „Ten bu­vo žmo­ nių, jie bu­vo pri­spaus­ti ir be­vil­tiš­ kai šau­kė. Ma­čiau dau­gy­bę la­vo­nų ir krau­jo“, – pa­sa­ko­jo ki­tas ke­lei­vis Ale­jand­ro Veláz­que­zas. Liu­di­nin­kai pa­sa­ko­jo, kad ke­lei­ viai su­vir­to vie­ni ant ki­tų ir griu­vo ant va­go­nų grin­dų. Kai ku­rie žmo­ nės pra­ra­do są­mo­nę, ki­ti bu­vo sun­ kiai su­ža­lo­ti.

Ar­gen­ti­nos ci­vi­li­nės sau­gos pa­ rei­gū­nai nu­ro­dė, kad per ava­ri­ją su­žeis­ti 675 žmo­nės, iš jų apie 200 – sun­kiai. Ava­ri­ja įvy­ko Sarm­jen­to ge­le­žin­ ke­lio li­ni­jo­je, pri­klau­san­čio­je pri­ va­čiai bend­ro­vei TBA. Ge­le­žin­ke­ lis jun­gia sos­ti­nės cent­rą su tan­kiai gy­ve­na­mu prie­mies­čiu už 70 km į va­ka­rus. Ty­rė­jai tvir­ti­no, kad pir­mi­nė ne­lai­mės ver­si­ja – stab­džiai. Pa­ sak su­si­sie­ki­mo sek­re­to­riaus Jua­ no Pab­lo Schia­vi, trau­ki­nys į sto­ tį įva­žia­vo apie 20 km/val. grei­čiu, ta­čiau ne­ga­lė­jo su­sto­ti. „Mes ma­no­me, kad kaž­kas nu­

ti­ko su stab­džiais“, – sa­kė sek­ re­to­rius. Jis pri­dū­rė, kad 28 me­tų ma­ši­nis­to re­pu­ta­ci­ja bu­vo ne­prie­ kaiš­tin­ga. Ta­čiau, kai ku­rių ke­lei­vių ma­ny­mu, trau­ki­nys sto­ty­je va­žia­vo per grei­tai. Bend­ro­vės TBA at­sto­vai nu­ro­dė kol kas ne­ži­ną ava­ri­jos prie­žas­čių, ta­čiau tei­gė, kad pa­teiks „vi­są in­ for­ma­ci­ją ir vaiz­do įra­šus“. Pas­ta­rą­jį kar­tą Bue­nos Ai­rė­se trau­ki­nio ne­lai­mė įvy­ko vos prieš pen­kis mė­ne­sius. Tą­syk su­si­dū­ rus dviem trau­ki­niams ir au­to­bu­ sui žu­vo 11 žmo­nių, o dau­giau nei 200 bu­vo su­žeis­ti. „Dai­ly Mail“, BBC, BNS inf.


15

penktadienis, vasario 24, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Akcijų biržoje

Biržoje akcijų kainos judėjo žemyn Vilnius, vasario 23 d. (BNS). „Nasdaq Omx“ Vilniaus biržoje ketvirtadienį vyravo kainų smukimo tendencijos, tačiau prekyba akcijomis išliko gana vangi. Lyderio pozicijos atiteko „Lietuvos dujų“ vertybiniams popieriams, kurių perleista daugiau kaip už 75 tūkst. eurų, kiek didesnio dėmesio sulaukė „Teo LT“, „Linas Agro Group“ ir „Aprangos“ akcijos. Biržos skelbiamo „Omx Vilnius“ indekso vertė sumažėjo 0,73 proc. iki 316,69 punkto, Baltijos šalių akcijų rinkų indekso „Omx Baltic Benchmark“ – 0,36 proc. iki 470,16 punkto, dešimties likvidžiausių Baltijos šalių akcijų indekso „Omx Baltic 10“ – 0,03 proc. iki 142,62 punkto. Oficialiojo sąrašo „Lietuvos dujų“ akcijų, kurios atpigo 0,64 proc. iki 0,625 euro, parduota už 88,8 tūkst. eurų, „Teo LT“ akcijų nepakitusia 0,650 euro kaina – už 52 tūkst. eurų, 0,63 proc. iki 0,480 euro pabrangusių „Linas Agro Group“ akcijų – už 48,2 tūkst. eurų. 1,64 proc. iki 1,62 euro atpigusių „Aprangos“ akcijų apyvarta buvo 39,9 tūkst. eurų, 2,30 proc. iki 1,700 euro atpigusių „City Service“ akcijų – 39,2 tūkst. eurų, 0,52 proc. iki 1,910 euro atpigusių „Invaldos“ akcijų – 29,5 tūkst. eurų. 2,79 proc. iki 1,218 euro atpigusių Panevėžio statybos tresto akcijų perleista už 29,1 tūkst. eurų, 1,03 proc. iki 0,192 euro atpigusių Ūkio banko akcijų – už 22,8 tūkst. eurų, 0,43 proc. iki 1,384 euro atpigusių „Rokiškio sūrio“ akcijų – už 8,9 tūkst. eurų. 1,68 proc. iki 1,465 euro atpigusių Vilkyškių pieninės akcijų parduota už 6,9 tūkst. eurų, 3,58 proc. iki 0,269 euro atpigusių Šiaulių banko akcijų – už 6,8 tūkst. eurų. Kitų Oficialiojo sąrašo įmonių akcijų apyvartos buvo mažesnės kaip po 5 tūkst. eurų. Papildomojo sąrašo „Lietuvos jūrų laivininkystės“ akcijų, kurios atpigo 5,41 proc. iki 0,035 euro, perleista už 7,2 tūkst. eurų. Kitų šio sąrašo bendrovių akcijų parduota mažiau kaip po 5 tūkst. eurų. Bendra biržos akcijų apyvarta buvo 396,2 tūkst. eurų, iš jų 380,1 tūkst. eurų teko Oficialiojo sąrašo įmonių akcijoms.

Sveikata, grožis

Medicinos mokslų daktaras, profesorius Borisas Ivnevas koduoja nuo alkoholizmo ir rūkymo. Gydymas vyksta KSPC (buvusi 3-ia vaikų poliklinika) kovo 3 ir 4 d. 9.00 val. Registracija, konsultacija: UAB „SODALITAS“, Debreceno g. 47-1, Klaipėda. Tel. (8 46) 379 922 (14.00-18.00), 8 694 83 005 (10.00-18.00), www.sodalitas.lt. 907449

Mokymas Vairuotojų kursai Alksnynės vairavimo mokykla. B, B(automatas) kategorijos kursai. Nauja grupė kovo 1 d. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt. 904431

Nekilnojamasis turtas Nuoma

Pigiai ilgesniam laikui išsinuomosiu 1-2 kambarių butą centrinėje miesto dalyje, netoli Menų fakulteto (tvarkinga mama su paaugle dukra). Tel. 8 612 44 380. 915628

Tvarkinga dirbanti studentė norėtų išsinuomoti nebrangų 1, 1,5 ar 2 kambarių butą miesto centre. Agentūroms nesikreipti. Tel. 8 675 27 779. 915761

Viešbutyje išnuomojami jaukūs kambariai dviem. Kaina nuo 90 Lt, 3-4 valandos - nuo 50 Lt. Tel. 8 680 43 184. 913765

Nemokama vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūra. Ginekologų, urologų, kardiologų, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. Nėščiųjų priežiūra. Odos vėžio diagnostika naujausiu vokiečių FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Masažai, fizioterapinės procedūros. Naujiena – smegenų kraujagyslių tyrimas. Turintiesiems siuntimą echoskopiją, gastrofibroskopiją, rektoskopiją, neurologo konsultaciją dėl galvos svaigimo, reabilitacines procedūras apmoka ligonių kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profilaktiniai darbuotojų tikrinimai įmonėms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt.

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623. 906526

Parduoda Butus: 3 kambarių Alksnynės g. r. (5/2 a., 165 000 Lt), 3 kambarių Gandrališkės r., Birutės g. (naujos statybos, 7/5 a., įrengtas, saulėtas). Tel. 8 670 07 280. 915266

Naujus butus centre. Perduoti eksploatacijai. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A.lt, tel. 8 652 09 668. 906261

1 kambario butą su balkonu 4/2 a. Taikos pr., prie „Trys mylimos“ (iš dalies suremontuotas), skubiai kambarį bloke 5/3 a. Tel. 8 670 07 280. 915269

1 kambario butą Ginduliuose, 3 km nuo Klaipėdos centro. Autonominis šildymas, tvarkingas. Kaina 69 000 Lt. Tel. 8 678 54 567.

906585

915341

NAUJIENA! Diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai (dėl kraujavimų, gimdos gleivinės ligų). Visos ambulatorinės ginekologinės paslaugos. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, Kuncų g. 12-54, Klaipėda, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt.

12 a sklypą „Vaitelių“ bendrijoje (tuščias, skubiai, yra elektra, netoli miškelis). Tel. 8 612 44 380.

884049

NAUJIENA: procedūros veidui ir kūnui su energizuoto vandens kosmetika. GROŽIUI: Mezoterapija savo krauju – PRP trombocitų plazma: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos priežiūrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija, liekninamosios procedūros. SVEIKATAI: šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malšinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. Vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas. S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493 767, mob. +370 620 67 701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt. 906555

915629

Šiandien gyvename tokiame Pasaulyje, kur dauguma esame tiesiogiai ar netiesiogiai paliesti vėžio – vieni gyvename su juo, kiti turime tokios patirties šeimoje arba tarp draugų. Pasaulinės kovos su vėžiu dienos tikslas – skleisti žinią, jog stiprinant vėžio profilaktiką ir ankstyvąją diagnostiką galima tikėtis geresnių rezultatų kovojant su šia klastinga liga. Kraujo tyrimų laboratorija, prisijungdama prie kovos su vėžiu, skelbia akciją: visą vasario mėnesį mūsų laboratorijų procedūriniuose kabinetuose visiems vėžio žymenims taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinė laboratorija. Informacija tel. 8 607 94 033, 8 46 213 470, 8 699 03 033, Šaulių g. 21 ir Jūreivių g. 19, Klaipėda. 906851

AMBULATORIJA

2 kambarių 30 kv. m butą Kretingos g. r. (3/3 a., be patogumų, be remonto, pigiai), pusę namo Poilsio g. r. (2/1 a., garažas, 4 a žemės, be remonto). Tel. 8 670 07 280. 915262

3 kambarių butą naujos statybos name centrinėje miesto dalyje. Arba išnuomoja. Tel. 8 648 64 100.

913045

Parduodu arba išnuomoju 30 kv. m komercines patalpas Taikos pr. 19 (atskiras įėjimas). Tel. 8 601 05 666. 915690

Tvarkingą 4 kambarių 78 kv. m butą I.Simonaitytės g. 18 (nekampinis, 5/3 a., 1981 m., langai, durys pakeisti, įstiklinti balkonai, 195 000 Lt). Tel. 8 614 06 229. 914340

Perka 2-3 kambarių butą senamiestyje. Mokėsiu iki 170 000 Lt. Tel. 8 619 51 046. 914650

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937.

3 kambarių 68 kv. m butą Dragūnų g. 1 (visiškai įrengtas, baldai, buitinė technika, 7 aukštas, įstiklinta lodžija, 315 000 Lt). Tel. 8 615 17 947. 913399

6,85 a sklypą Mažajame Kaimelyje, Kretingos g., už „Cento“ parduotuvės. Kaina reguliuojama. Tel. 8 670 07 280. 915259

912758

Tarpininkavimas Statinių legalizavimas, perdavimas Valstybinei komisijai. Sklypų matavimai. Detalieji planai. Sodo namelių projektavimas, perdavimas. Tel. 8 676 55 573. 915000

Siūlo darbą Automobilių servisas Klaipėdoje ieško kėbulininko ir paruošėjo-dažytojo. Patirtis būtina. Tel. 8 676 55 146, 8 616 03 525. 915728

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos nustatyti dėvėtų rūbų kainą ir pardavėjoskonsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@ yahoo.com. Tel. 8 613 21 712. 914381

Dirbti Vakarų Europoje reikalingi vairuotojai, turintys E kat. Būtina patirtis. Įmonė siūlo gerą ir laiku mokamą atlyginimą. Tel. 8 689 89 766. 911669

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglų kalba. Privalumas darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900114

Ieškome gamybos vadovo (spaustuvėje). Privalumas - vadovaujamo darbo patirtis, spaudos procesų išmanymas. CV siųsti administracija@klaipedosbanga.lt. Tel. 8 685 23 931. 913662

Kavinei reikalinga virėja. Tel. 8 670 30 555. 915253

Paskolos Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 912349

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637. 914291

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907.

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682.

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934.

911018

913391

907242

913383

Darbas

907469

915518

Geromis kainomis žemės sklypus namų statybai Slengiuose, su komunikacijomis, 3 km iki centrinio pašto. Tel. 8 609 07 270.

Unikali technologija Lietuvoje

Padedu parduoti, pirkti, išnuomoti butus ir kitą nekilnojamąjį turtą, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt.

Krovinių pervežimo kompanijai nuolat dirbti reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją. Tel. 8 640 14 444, 8 640 18 818. 914085

Maisto prekių parduotuvei reikalinga (-as) kasininkė (-as)-pardavėja (-as). CV siųsti irma.akavickiene@gmail.com. Tel. 8 614 36 958. 915871

Maisto prekių parduotuvei reikalinga valytoja. CV siųsti rital@gruste.lt. Tel. 8 614 36 855. 914791

Padangų servisui reikalingas padangų montuotojas. Tel. 8 698 48 140. 913914

907361

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuotojas dirbti Europoje refrižeratoriais. Tel. 8 698 74 876. 912616

Nukelta į 16 p.


16

penktadienis, vasario 24, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos Transporto paslaugos

Darbas Siūlo darbą

Atsakingai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722.

atkelta iš 15 p.

914341

Parduotuvių tinklas „Balionų Šalis“ siūlo perspektyvų, įdomų darbą kūrybingoms, atsakingoms pardavėjoms. Privalumas: 3 metų darbo stažas prekyboje. Gyvenimo aprašymą siųskite rasa@balionusalis.lt arba pristatykite į parduotuvę „Balionų šalis“, esančią PC „Akropolis“. Informacija apie darbą http://www.balionusalis.lt/ karjera/ arba tel. 8 699 80 119.

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija - www.lietuvalondonas.com. 915290

Kita Parduoda

914006

Reikalingas darbuotojas administraciniam darbui. Reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, galimybė darbe naudoti nuosavą automobilį. CV siųsti e. paštu laura@gelna.lt. 915433

Reikalingas šaltkalvis-mechanikas spaudos įrengimų remonto ir priežiūros darbams. CV siųsti administracija@klaipedosbanga.lt. Tel. 8 685 23 931. 913665

Reikalingas gamybos inžinierius, kuris bus atsakingas už darbo brėžinių parengimą, gaminių komplektavimą ir kokybę. CV siųsti audrius.celedinas@opsbaltic.lt. 914094

Reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją ir patirties (darbas maršrutu Lietuva-Rusija). Tel. 8 699 60 728. 915128

913507

Siūlome darbą šaldymo įrangos remonto meistrui ir elektronikos remonto specialistui (arba norinčiam to išmokti). Tel. 8 656 99 099.

Viešbučiui reikalinga (-as) padavėja (-as). Mes tikimės, kad Jūs esate komunikabilus ir paslaugus, mokate užsienio kalbų (anglų, rusų), turite darbo patirties aptarnavimo sferoje bei gebate kurti aukšto lygio aptarnavimo įvaizdį. Mes siūlome: karjeros ir tobulėjimo galimybes, laiku mokamą atlyginimą. CV siųskite adresu restaurant@nationalhotel. lt arba skambinkite tel. 8 655 72 285. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

915286

915832

Reikalingi E kateg. vairuotojai. Tarptautinė įmonė nuolatiniam darbui ieško vairuotojų (RU, BY, ES). Tel. 8 655 28 028, 8 615 50 503. 914360

Siūlome legalų pagalbinį darbą Anglijoje ir Olandijoje - angaruose, sandėliuose, fabrike! Darbas ilgalaikis, darbdavys suteiks gyvenamąjį plotą. Anglų k. nebūtina. Greitas išvykimas! www.darbovartai.lt, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tel. 8 655 57 030. Skubiai reikalingi mūrininkai, tinkuotojai ir kt. statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +324 8637 2176.

Viešbučiui reikalinga vyr. kambarinė. Mes tikimės, kad Jūs turite vadovavimo įgūdžių ir kambarinės darbo patirties viešbutyje, mokate užsienio kalbų (privalumas). Mes siūlome: karjeros ir tobulėjimo galimybes, laiku mokamą ir konkurencingą atlyginimą. CV siųskite adresu gm@nationalhotel.lt arba skambinkite tel. 8 621 77 407. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

914665

915830

914282

Spaustuvei-leidyklai reikalingas spaudėjas. CV siųsti administracija@klaipedosbanga.lt. Tel. 8 685 23 931. 913656

Spaustuvė-leidykla priims į darbą patyrusį projektų vadovą. Privalumas - spaudos procesų išmanymas. CV siųsti administracija@ klaipedosbanga.lt. Tel. 8 685 23 931.

Buitis ir technika Parduoda

910467

Paslaugos

913659

Specializuota statybos bendrovė, dirbanti inžinerinių komunikacijų (vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų, elektros, melioracijos, ryšių statyba) srityse, siūlo darbą: 1. Ekonomikos skyriaus vadovui. 2. Inžinieriui-sąmatininkui. Reikalavimai kandidatams: aukštasis inžinerinis-ekonominis išsilavinimas; darbas su sąmatų skaičiavimo programomis SISTELA ir SES; geri įgūdžiai dirbant kompiuteriu; sąmatų skaičiavim patirtis. CV siųsti info@edrija.lt; vincas@edrija.lt. Tel. 8 652 76 030. 915658

Transporto įmonė Klaipėdoje ieško vairuotojų, turinčių C-E kategoriją, dirbti Lietuvoje, Rusijoje arba Europoje. Vizos ir ADR - privalumas. Tel. 8 645 89 777, e. paštas ks@transkela.lt. 915664

910162

Perka

Kliento namuose remontuojame visų modelių šaldytuvus ir skalbimo mašinas. Suteikiame garantiją. „Pajūrio buitis“. Tel. 8 612 39 577. 914347

Automobiliai Perka Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. 910020

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676. 909993

Tinkuojame kalkiniu skiediniu ir gipsiniais mišiniais, šlifuojame parketą. Tel. 8 603 94 321. 901815

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242. Medinės vidaus durys. Konsultacijos, gamyba, montavimas. Tel. 8 611 17 703. 908088

Meistras atlieka vidaus apdailos darbus. Tel. 8 671 83 813. 915007

Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634. 908368

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI. 895898

Statyba ir statybinės medžiagos

Pigiai: 6, 5, 4 kamerų plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, šarvuotos durys, roletai. UAB „Raipstas“. Tel. 451 678, 8 683 14 620. 908542

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455. 900274

Varžytinės

Statybos paslaugos Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 905498

Atliekame visą ir dalinę apdailą butuose, namuose, sodo nameliuose. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 687 80 439. 915791

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807. 915282

Patyręs meistras atlieka visus apdailos darbus: gipskartonis, parketas, lubų kabinimas, plytelės, glaistymo, dažymo darbai. Tel. 8 690 24 071, 224 405. 913798

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 04 04 10 val. parduoda iš varžytinių Vincui Stonkui priklausanti turtą: 2.2000 ha žemės sklypą Klaipėdos m. sav. buvęs Tauralaukio k. Pradinė varžytinių kaina 230 400 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 914846

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 04 04 11 val. parduoda iš varžytinių Brigitos Mineikytės ir Vidutės Marijos Mineikienės turtą: žemės sklypą 0,1252 ha su gyvenamuoju namu, ūkiniu pastatu, Serviso g. 27, Klaipėda. Pradinė varžytinių kaina 196 000 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 915615

Reikia remonto - skambinkite! Patarsiu, padėsiu supirkti, atvežti medžiagas. Santechniko ir elektriko paslaugos, apdaila, plytelės. Tel. 8 684 15 280. 915804

Nauji šaldytuvai, viryklės, skalbyklės, indaplovės, įmontuojama technika, garintuvai. Kaina sutartinė. Taikos pr. 81 („Pempininkai“). Tel. 340 776.

914576

907962

Suskaldytas, supjaustytas lapuočių malkas ir atraižas. Atvežame. Pjauname statybinę medieną. Perkame mišką. Tel. 8 677 56 339, 8 602 91 939. UAB „Pineka“ dirbti Klaipėdoje reikalingi specialistai, turintys LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatus: vėdinimo, oro kondicionavimo įrenginių montavimo, paleidimo ir derinimo specialiųjų statybos ir techninės priežiūros darbų vadovas, pastatų vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pastatų šildymo specialiųjų statybos darbų vadovas, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo ypatingo statinio projekto dalies ir vykdymo priežiūros vadovų (inžinierių – projektuotojų). Gyvenimo aprašymą siųsti e. p. pineka@pineka.lt., faksu (8 46) 411 914. Pasiteirauti tel. (8 46) 411 913.

Tapetuojame, ruošiame sienas, dedame plyteles, laminatą, gipskartonį, darome arkas, atliekame elektros, santechnikos darbus. Tel. 8 601 15 878, 227 886.

Įvairūs Likviduojama Remigijaus Jociaus įmonė (įmonės kodas 177428986, buvęs kodas 7742898). 915944

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234.

Likviduojama IĮ „Smėlio plyta“ (kodas 302541979, reg. Kretingos r. sav., Kretingos m., J.Šimkaus g. 11).

915534

915627

teatras Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www. kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 2 d. 18 val. – N.Simon. „Saugokite florą“. 2 dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Kovo 3 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys. Kovo 17 d. 18 val. – P.Gladilin. „Iš miglos išniro angelas“. 2 veiksmų komedija. Rež. R.Rimeikis. Kovo 18 d. 18 val. – E.Kishon. „Ei, Džuljeta“. 2 dalių komedija. Rež. A.Vizgirda. Kovo 21 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Vasario 24 d. 18.30 val. – J.Strauss. „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. Vasario 25 d. 18.30 val. – J.Stein, J.Bock, Sh.Harnick „Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas. Vasario 26 d. 17 val. Kolonų salėje – koncertas „Iš mano svajonių“. Kovo 3 d. 18.30 val. – premjera. „Sveikas, Čarli“. 2 d. vodevilis. Kovo 4 d. 15 val. Kolonų salėje – F.Poulenc. „Drambliuko Babaro istorija“. 1 d. muzikinė pasaka. Kovo 8 d. 18.30 val. Kolonų salėje – romansų vakaras. Kovo 9 d. 18.30 val. – A.Abraham. „Balius Savojoje“. 3 v. operetė. Kovo 10 d. 18.30 val. – G.Kuprevičius. „Veronika“. 2 v. miuziklas. Kovo 15 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės. V.Mucharjamov. „Ačiū, Margo!“. Lyrinė komedija. Kovo 16 d. 18 val. – Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės. N.Simon. „Paskutinysis aistringas meilužis“. 1 d. komedija. Kovo 17 d. 18.30 val. – G.Puccini. „Sesuo Andželika, Džanis Skikis“. Vienaveiksmių operų diptikas. Spektaklis skiriamas senjorams ir studentams. Kovo 18 d. 15 val. – A.Kučinskas. „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera vaikams.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Vasario 24 d. 12 val. „Žaismingos muzikos orkestras IX“ – kviečiame muziką mylinčius pedagogus ir jų moksleivius. Būtina išankstinė registracija tel. 411 989 arba e.p. gidone@koncertusale.lt. Vasario 24 d. 18 val. – „Žaismingos muzikos orkestras IX“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Dirigentas M.Piečaitis. Svečias M.Siefke (kūno perkusija, Vokietija). Dalyvaus Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos moksleiviai, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros studentai. Vasario 29 d. 18 val. – „Poeto meilė“. M.Vitulskis (tenoras), J.Šervenikas (fortepijonas). Kovo 2 d. 18 val. – „Tango ritmu“. S.Maigienė (smuikas), J.Punytė (fortepijonas), A.Puplauskis (fagotas), A.Balachovičius (akordeonas), D.Rudvalis (kontrabosas). Kovo 3 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Kaip Šarka ir Pelėdžiukas dūdų klausė“. L.Zubė (aktorius), Klaipėdos brass kvintetas: V.Bružas (meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), S.Sugintas (trombonas), A.Ulteravičius (valtorna), J.Dargis (tūba). Kovo 6 d. 18 val. – „Malda“. P.Vyšniauskas (saksofonas), A.Gotesman (perkusija), R.Karpis (tenoras), D.Mažintas (fortepijonas). Kovo 9 d. 18 val. – „Garsų pilnatvė ir gelmė“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Solistas A.Žlabys (Lietuva–JAV). Kovo 11 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Aukuras ir vaikai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas ir dirigentas A.Vildžiūnas. Dalyvaus S.Šiaučiulis (klavišiniai), V.Timašiov (gitara), „Aukuro“ choristų vaikai. Kovo 13 d. 18 val. – „Skambančios spalvos“. V.Paukštelis (fortepijonas), I.Leščinskaitė (instaliuota tapyba). Kovo 16 d. 18 val. – „Alpių ragas. Kalnų aidai“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Solistas C.Torlontano (alpių ragas, Italija). Kovo 21 d. 18 val. – „Vivaldi Japonijoje“. Rygos saksofonų kvartetas: A.Kazlauskas (sopraninis saksofonas), A.Sīmanis (altinis saksofonas), A.Šablovskis (tenorinis saksofonas), G.Pabērzs (baritoninis saksofonas), H.Hansena (fortepijonas). Kovo 23 d. 18 val. – „Pavasario balsai“. Fortepijoninis trio „Armonų trio“: I.Armonaitė (smuikas), R.Armonas (violončelė), I.Uss (fortepijonas), J.Gedmintaitė (sopranas).

Nukelta į 18 p.


17

penktadienis, vasario 24, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Restorano GIMTADIENIS! Grupės RONDO koncertas! Tortas! Fejerverkai! Vasario 24 d. 19 val. Senoji geroji rokenrolo dvasia ir nepakartojamas šokių vakaras visiems, mylintiems gyvą grupės „Rondo“ atliekamą muziką. Šiandien kartu su grupe dainuoja daugiatūkstantinės žiūrovų minios įvairiose Lietuvos miestuose – padainuokite ir Jūs!

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Beprotiška Fiesta Baltijos jūroje! 2012 03 15 – 05 31 Su egzotiškais artistais iš Kubos, Brazilijos, Argentinos ir Ispanijos! Tik kovo 2–9 dienomis kruizą Ryga– Stokholmas–Ryga mūsų biuruose galėsite įsigyti su specialia net iki 45% nuolaida:

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

Naujas pažintinių kelionių sezonas! Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/

gėlės Tik gėlės

rudens pažintines keliones autobusu ir lėktuvu.

Kaina asmeniui nuo 80 Lt Keturvietė kajutė be lango nuo 370 Lt Keturvietė kajutė su lango nuo 495 Lt Dar ne viskas! Visi, šiuo metu pirksiantys kruizą, dalyvaus loterijoje ir turės galimybę laimėti VASAROS KRUIZĄ KETURIEMS! Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kviečiame pasinaudoti didžiausiomis nuolaidomis iki vasario 15 d.: • Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms kelionėms; • Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms. Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu tik 50 Lt asmeniui; Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

Litamicus

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

karščiausi kelionių pasiūlymai

Teniso arena

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

sportas, sveikata

DĖMESIO KLAIPĖDOS VYRAMS! Nustebinkite savo mylimas moteris nuostabia puokšte iš 50 tulpių, kurią pasiūlysime už ypatingą kainą! Priimami išankstiniai užsakymai. Akcija galioja iki kovo 8 d. Mažmeninė ir didmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gėlėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Liepų g. 54 b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347 112, 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Darbo laikas I–VI nuo 7 iki 18 val. VII nuo 10 iki 15 val.

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

penktadienis, vasario 24, 2012

pramogos teatras Klaipėdos koncertų salė atkelta iš 16 p.

KITI RENGINIAI Kovo 10 d. 18 val. – „Flamenko aistros galia“ su Jose Leonu. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 11 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Šeimyninis įvykis“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 12 d. 19 val. – labdaros koncertas „Iš širdies į širdį“. Dalyvaus Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus), J.Gedmintaitė (sopranas), M.Rojus (baritonas), V.Čaikin (klasikinė gitara). Vakaro vedėja – V.Kochanskytė. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 15 d. 18 val. – premjera. Komedija „Tik kūdikiai gimsta dori“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 18 d. 17 val. – romansų vakaras „Kadais palei mėlyną jūrą“. Dalyvaus L.Nazarenko (vokalas, gitara), R.Smolinskytė (smuikas), M.Rutkauskas (violončelė). Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose V respublikinis teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Ledinė zylutė“ Vasario 25 d. 12 val. teatro salėje – Šilutės kamerinis dramos teatras. Rytietiška pasaka visai šeimai „Sava saviausia“. Rež. I.Stančikienė. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 26 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams pagal Č. Navakausko pasaką „Kur tas pasaulio kraštas?“ Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. KITI RENGINIAI Vasario 24 d. 20 val. didžiojoje salėje – šou „The Beatles Revival“. Bilieto kaina 43–103 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 27 d. 19 val. didžiojoje salėje – „Domino“ teatras. R.Cooney komedija „Meilė pagal grafiką“. Rež. A.Večerskis. Bilieto kaina 30–50 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 29 d. 18 val. didžiojoje salėje – vakaras su aktoriais. Dalyvauja Virginija Kochanskytė, Rolandas Kazlas, Rita Preikšaitė, Artūras Kelpša (gitara) ir instrumentinė grupė. Bilieto kaina 33–53 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 3 d. 12 val. teatro salėje – klounų teatro studija „Dulidu“. Lėlių vaidinimas vaikams „Papūgėlė Žužu“. Rež. K.Kondrotaitė. Bilieto kaina 8 Lt (renginio dieną – 12 Lt). Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 4 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Raganiukė“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas Tiketa. Kovo 4 d. 19 val. didžiojoje salėje – Rusijos teatro ir kino žvaigždės. „Meilė – ne bulvės, per langą neišmesi“. 2 d. komedija. Bilieto kaina 59–139 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Kovo 2 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“–Kėdainių „Kėdainiai Triobet“. Kovo 3 d. 16 val. – LKL žvaigždžių diena. Kovo 8, 9 d. 19 val. – Gytis Paškevičius. Kovo 10 d. 19 val. – Demi Roussos ir simfoninis orkestras. Kovo 16 d. 20 val. – Filipas Kirkorovas. Kovo 17 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“–Utenos „Juventus“. Kovo 23 d. 19 val. – miuziklas „Paryžiaus katedra“. Kovo 31 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“-Kauno „Baltai“.

LCC tarptautinio universiteto Neufeld’o auditorija (Kretingos g. 36) Vasario 29 d. 18 val. – filmas „Liuteris“. Dalyvaus Lietuvos liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, žurnalistas Tomas Valuckas. Nemokamai.

Klaipėdos etnokultūros centras Penktadieniais 16.30 val., šeštadieniais 10 val. Meno kiemo dirbtuvėse (Daržų g. 10) – projekto „Tradicija šeimai“ edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių gamyba“. Registruotis tel. 310 022. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki vasario 26 d. tarptautinė paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“.

KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Vasario 25 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Piešimas ant akmenukų“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@ kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Vasario 24 d. „Vokiečių kino dienos 2012“. Bilieto kaina 4 Lt. Vasario 29-kovo 1 d. 19 val., kovo 2 d. 18 val. – trumpo metražo filmų programa „Trys viename“. Bilieto kaina 4 Lt.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) PARODOS Vasario 27–kovo 30 d. – moksleivių saviraiškos centro „Febas“ animacijos ir kadruočių paroda. Vasario 28 ir kovo 1, 6, 8, 13, 22, 27, 29 d. – atviros animacijos dirbtuvės. Išankstinė registracija e.paštu ruta@kulturpolis.lt; tel. 314 446. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Tapybos kursai suaugusiesiems. Dėstytoja tapytoja I.Leščinskaitė. Trukmė – 1 mėn. Vyks 6 užsiėmimai, vienas užsiėmimas 3 val. Mokama. Registracija tel. 8 603 76 557, e. paštu ilescinskaite@gmail.com.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1, tel. 313 580) Iki kovo 7 d. vilniečių dailininkų tapybos darbų paroda „JUSLINĖPSEUDOPLASTINĖGALTAPYBA“. Autoriai D.Rusys, A.Makarevičius, N.Petrauskas, I.Skauronė.

„Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki kovo 20 d. I a. hole J.Vosyliaus tapybos paroda, III a. hole A.Miežio tapybos paroda.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia P.Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Iki kovo 1 d. tarptautinė kaligrafijos ir rašto meno paroda „Kaligrafija ant burių“, skirta Klaipėdos m. 760 metų sukakčiai.

bibliotekos

Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto savivaldybės savivaldybės viešoji biblioteka

viešoji biblioteka

Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). PARODOS „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki kovo 1 d. Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio vaikų piešinių paroda „Žiemos pasaka“ (auklėtoja M.Bračkienė); Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 4b klasės mokinių piešinių paroda „2012ieji – Drakono metai“ (mokytoja N.Sereikienė); iki kovo 10 d. „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio „Žuvyčių“ grupės auklėtinių Užgavėnių kaukių parodėlė (auklėtoja M.Bračkienė). Vaikų skyrius (Danės g. 7) – vasario 28 d. 17 val. Jaunimo centro dizaino studijos „Kukutis“ ir Vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ keramikos studijos „Lipdutis“ vaikų darbų parodos „Kas arbata būtų skanesnė...“ atidarymas. Veiks iki kovo 28 d. Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9) – iki kovo 5 d. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda (mok. A.Lekavičius). Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – vasario 24 d. 16.30 val. atidaroma I.Polukarovos personalinė paroda „Tai, kas liko neišsakyta“. Veiks iki kovo 31 d. „Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – vasario 28 d. atidaroma Klaipėdos „Versmės“ spec. mokyklosdarželio „Atžalyno“ priešmokyklinio ugdymo grupės ir Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Piešiu gražiausią žodį“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, veiks iki kovo 17 d.

Klaipėdos Klaipėdos apskritiesapskrities ievos simonaitytės Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka (Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) I a. holas – iki kovo 9 d. paroda apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius radijo, televizijos ir ryšių objektuose „Ryšininkai – laisvės sargyboje“. III a. holas – iki kovo 9 d. A. Rutkausko fotografijų paroda „Daiktai palėpėje“. Galerija 1P – iki vasario 29 d. S.Žaltausko vieno paveikslo paroda „M. K. Č“. Galerija 13L – iki kovo 1 d. J.Šalkausko fotografijų paroda „Sakūrų paunksnėje“. Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki vasario 29 d. Spaudinių paroda, skirta 125-osioms S. Šimkaus gimimo metinėms „S. Šimkus buvo ir bus didysis muzikos švyturys mūsų tautai“. Iki kovo 12 d. Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų darbų paroda „Girdžiu pasaulį spalvomis“.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Aki­ra­čiai“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 Bė­dų tur­gus (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Duo­kim ga­ro! 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 23.15 Ki­ne kaip ki­ne. 23.45 Ly­ri­nė apy­sa­ka „And­rius“ (1980 m.).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „Ma­žie­ji Tomas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (8) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.50 Nuo... Iki... (k). 11.00 Fa­rai (N-7) (k). 12.10 „Men­ta­lis­tas“ (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čiakel­nis“ (9). 14.40 „iKar­li“ (9). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (9). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. 19.17 Orai. 19.19 Ma­no vy­ras ga­li. 21.15 Veiks­mo f. „300“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.35 Veiks­mo tri­le­ris „Karš­tis“ (JAV, 1995 m.) (N-14).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Cho­rų ka­rai 2012. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Anim. f. „G bū­rys“ (JAV, 2009 m.). 20.50 Veiks­mo ko­me­di­ja „Lau­ki­niai šer­nai“ (JAV, 2007 m.). 22.50 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Sek­so tu­ras“ (JAV, 2008 m.). 1.00 Ko­me­di­ja „Ten ir at­gal“ (JAV, 1997 m.).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Mi­li­jo­nie­riai“. Hu­mo­ro se­ria­las (k). 8.00 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 9.00 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Dis­ku­si­jų lai­da (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou (k). 18.00 Ži­nios. 18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai.

20.25 Ru­sų ki­nas. „Mei­lė su ants­pau­du „vi­siš­kai slap­tai“ 2“ (2) (N-7). 22.15 Ame­ri­kie­tiš­kos im­ty­nės (N-14). 23.15 Veiks­mo f. „Mir­ti­na dvi­ko­va“ (Viet­na­mas, 2009 m.) (N-14). 1.15–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 12.15 Kraš­to spal­vos. 12.50 Va­ka­ro au­to­gra­fas (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Mė­nu­lis, so­ne­tas ir mu­zi­ka (k). 15.05 Ne­ga­li bū­ti. 15.30 Mo­kyk­los lan­gas (k). 16.00 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. Or­kest­ro mu­zi­kos pus­va­lan­dis. Mu­zi­ki­nė ke­lio­nė į Aust­ri­ją ir Ita­li­ją. Grie­žia Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras (2) (k). 16.30 Du­rys at­si­da­ro. 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kai­mo aka­de­mi­ja. 17.50 Pri­si­min­ki­me. Dai­nuo­ja Ni­jo­lė Ščiu­kai­tė. 18.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 19.00 Dok. f. „Oran­ži­nė le­gen­da“ (k). 19.10 „Gy­ve­ni­mas pa­gal uoš­vius“. 20.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 21.00 LTV auk­so fon­das. „Aš ne­ži­nau, kas esu aš“ (1) (1995 m.). 21.50 Kū­ry­bos me­tas. Me­ni­nin­kas V.Če­ka­si­nas. 22.15 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 23.00 Džia­zo va­ka­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Vaid. f. „Mū­sų ne­daug“ (1996 m.) (N-14) (k).

9.55 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.10 „Iš­li­ki­mas“. 11.10 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (3). 12.10 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“ (4). 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Lė­lių na­mai“. 22.00 „Var­tai“. 23.00 „Anar­chi­jos vai­kai“ (4). 23.55 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“. 0.55 „CSI Ma­ja­mis“. 1.50 „Lė­lių na­mai“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (7) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dvaras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7). 21.00 De­tek­ty­vas „Mid­so­me­rio žmog­žu­dys­tės XIV. Mir­tis ša­li­ke­lėj“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2011 m.) (N-7). 22.50 „Bręs­tan­tis blo­gis“ (3) (N-14). 23.50 „Žvė­ris“ (3) (N-7).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 17.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Pa­dė­ki­me aug­ti. 8.50 Gi­rių ta­kais. 9.20, 18.20 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10, 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.05, 21.00 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7).

15.45, 16.10 Dok. f. „Iš­ny­kęs ko­mu­niz­mo pa­sau­lis“ (2). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 18.55 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 19.55 Dok. f. „Iš­ny­kęs ko­mu­niz­mo pa­sau­lis“ (3). 21.27 Orai. 21.30 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 23.40 „Zo­na“ (N-14). 0.40 Ma­ka­liaus ke­lio­nės.

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 11.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (5) (N-7). 12.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (3). 12.45 Kul­tū­ra +. 13.15 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Di­de­lė ma­žy­tė aš“ (Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, 2010 m.). 14.50 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pui­ky­bė ir prie­ta­rai“ (JAV, 2003 m.). 16.45 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 19.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 22.30 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 20.45 Auksi­nė ko­lek­ci­ja. „Co­co Cha­nel“ (1) (Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 2008 m.). 22.45 Muz. dok. f. „The Doors“: kai esi keis­tas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.20 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

7.00 Mis­ti­nis tri­le­ris „Prieg­lobs­tis“ (JAV, 2010 m.). 9.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (JAV, 2008 m.). 11.00 Ko­me­di­ja „Žmo­nos maiš­tas“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 13.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­šė­lu­si va­ka­rie­nė“ (JAV, 2000 m.). 15.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 2009 m.). 17.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (JAV, 2008 m.). 19.00 Is­to­ri­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Karš­tas krau­jas“ (Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 21.30 Dra­ma „Ame­ri­kos sū­nus“ (JAV, 2008 m.). 23.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­vo­jin­ga­sis Ban­ko­kas“ (JAV, 2008 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ (Šve­di­ja, Da­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.).

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45, 4.50 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Lauk ma­nęs“. 17.50 „Ste­buk­lų lau­kas“. 18.55 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Dvi žvaigž­dės“. 22.50 „Pa­ris­hil­tonp­ro­žek­to­rius“. 23.30 „Yes­ter­day Live“. 0.35 Vaid. f. „Gy­ve­no drą­sus ka­pi­to­nas“. 2.10 Vaid. f. „Iš poil­siau­to­jų gy­ve­ni­mo“. 3.25 Vaid. f. „Ty­le­nis“. 6.20 Mu­zi­ka.

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Ka­ra­liaus tau­rės rung­ty­nės. Fi­na­las. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „As­ta­na“–Ki­je­vo „Bu­divel­nik“. 13.45 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. I pus­fi­na­lis. 15.30 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. II pus­fi­na­lis. 17.15 Ka­ra­liaus tau­rė. Mad­ri­do „Real“–„Ba­lon­ces­to Fuen­lab­ra­da“. 19.15 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. Ma­ža­sis fi­na­las. 21.15 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. Di­dy­sis fi­na­las. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.


19

penktadienis, vasario 24, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su leidykla „Gimtasis žodis“ –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Džeko Londono knygą „Baltoji Iltis“.

Džekas Londonas. „Baltoji Iltis“ – vilkas, užaugęs atšiauriame pasaulyje, patyręs daugybę skriaudų, kiekvieną akimirką kovojęs dėl galimybės išlikti, patenka į visai kitą aplinką, kurioje nubunda geriausios jo prigimties šaknys. Vilkiukas niekad nebuvo matęs žmogaus, tačiau instinktu jautė jo galią. Kažkokiu nesuvokiamu būdu žmoguje jis atpažino gyvybę, kuri išsikovojo pranašumą prieš kitus Tyrų gyventojus. Ne vien savo, bet ir visų savo protėvių akimis žiūrėjo dabar vilkiukas į žmogų, – akimis, kurios kadaise sukinėjosi tamsoje apie daugybę žiemos stovyklų laužų, kurios spoksojo iš tolo arba iš tankumynų gelmės į tą keistą dvikojį gyvį, kuris buvo visų gyvųjų daiktų viešpats.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, vasario 28 d.

Avinas (03 21–04 20). Jūsų idėjos ir mintys bus labai svarbios. Kalbėdamas ar bendraudamas būsite ypač emocionalus. Žmonės lengvai supras, ką galvojate. Jautis (04 21–05 20). Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis ir bendradarbiais. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Jiems taip pat reikalingas nuoširdus jūsų palaikymasį. Dvyniai (05 21–06 21). Nepiktnaudžiaukite draugų, šeimos narių pasitikėjimu – atsakomybė bendraujant su jais svarbi ne mažiau nei darbe. Šiandien prisiimtus įsipareigojimus teks vėliau įvykdyti, tad pažadus dalykite gerai apgalvojęs. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Trūks artimųjų pritarimo ir meilės. Galite susipykti su brangiu žmogumi, todėl patirsite stresą. Jei sugebėsite suprasti, kad tokia būsena greitai praeis, ši situacija jums nesukels pernelyg daug nepatogumų. Liūtas (07 23–08 23). Abejojate savo padėties visuomenėje tvirtumu. O gyvenimas lyg tyčia siūlo naujų galimybių pakeisti situaciją. Tik ar šie pokyčiai verti jūsų pastangų? Priimtas sprendimas gali nepateisinti jūsų lūkesčių. Mergelė (08 24–09 23). Laikas pasinaudoti savo kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte savo idėjas. Jūsų gebėjimas reikšti mintis žavės aplinkinius. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate linkęs viską supaprastinti. Ieškosite ko nors neįprasto, kad galėtumėte atskleisti savo kūrybiškumą. Bet nesistenkite aprėpti to, kas neaprėpiama, juk nuosaikumas ir racionalumas dar niekam nepadarė gėdos. Skorpionas (10 24–11 22). Seksis ieškoti savo idealo ir siekti svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis, bet neužmirškite įgyvendinti savo svajas. Bendradarbiavimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Šaulys (11 23–12 21). Bandysite pasinerti į romantiką, mėgausitės savo jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Išeikite pasivaikščioti arba pasportuokite. Neignoruokite savo norų. Ožiaragis (12 22–01 20). Labai energingas laikotarpis, tinkamas įgyvendinti planus arba rūpintis turimu verslu. Nesižvalgykite atgal, niekuo neabejokite. Vandenis (01 21–02 19). Puikiai seksis dalyti patarimus, remiantis asmenine patirtimi, todėl jūsų populiarumas vis augs. Tinkamai susidorosite su sudėtingomis užduotimis ir pasieksite norimų rezultatų. Žuvys (02 20–03 20). Palanki diena apmąstyti praeities įvykius ir kurti naujas idėjas. Tikėtina trumpa kelionė ar įdomus pokalbis telefonu.


Orai

Šiandien kritulių intensyvumas mažės, šiaurės vakarų, vakarų vėjas rims, gūsiai tik vietomis sieks 15– 18 m/s. Oras šils iki 1–5 laipsnių. Šeštadienį vyraus gana vėjuoti, vietomis su krituliais, nešalti orai. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 0 iki 3 laipsnių šilumos.

Šiandien, vasario 24 d.

+3

+2

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis)

+3

Šiauliai

Klaipėda

+2

Panevėžys

+3

Utena

+4

7.41 17.58 10.17

55-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 311 dienų. Saulė Žuvų ženkle.

Tauragė

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +16 Berlynas +11 Brazilija +25 Briuselis +13 Dublinas +11 Kairas +20 Keiptaunas +27 Kopenhaga +7

kokteilis Ar šam­pa­ną at­kem­ša? Ma­r y­tei ne­duo­d a ra­my­b ės klau­s i­ mas dėl su­var­ž y­tos pre­ky­bos al­ko­ho­ liu. Ne pa­slap­tis, kad įsi­ga­lio­jus drau­ di­mui ir to­l iau da­l is ba­r ų bei res­to­ra­ nų nak­t į par­da­vi­nė­ja al­ko­ho­l į iš­si­neš­ ti. Nuo sau­sio 1-osios vie­šo­jo mai­t i­n i­ mo įstai­gos nak­t į tu­ri par­duo­ti tik ati­ da­r y­t us al­ko­ho­l i­n ių gė­r i­mų bu­te­l ius ir ne­leis­t i žmo­nėms jo iš­si­neš­t i. Ta­ čiau pre­ky­bi­nin­kai, at­k im­šę bu­te­lius, kamš­te­lius pa­de­da ša­l ia, taip pa­brėž­ da­mi, kad pir­kė­jas te­gul pa­ts iš­ma­no, kaip to­l iau elg­tis. „Pa­ti ma­čiau, kaip ati­da­ro deg­ti­nės bu­ te­l ius, – pa­sa­ko­jo mo­te­r is. – Bet smal­ su, ar pre­k y­bi­n in­kai at­kem­š a šam­ pa­no, ati­da­ro alaus bu­te­l ius, nes ten esan­t is skys­tis pu­to­ja. Juk bū­na at­ve­ jų, kai rei­k ia šam­pa­no, o nor­ma­l ios pre­ky­bos lai­kas pa­si­bai­gęs. Tai ką aš da­ry­siu su at­kimš­tu šam­pa­no bu­te­liu, ku­r į no­rė­čiau par­si­neš­ti na­mo?“

„„Pa­gun­da: ne vi­siems pa­vyks­ta

par­neš­ti pil­nus bu­te­lius į na­mus.

Pie­tūs ve­ge­ta­rų šei­mo­je Mo­t i­na šau­k ia sa­vo at­ža­las: – Prie sta­lo, vai­kai. Pie­tūs nu­vys!

Se­nos bai­sios ži­nios Ni­ko­t i­nas, esan­t is ta­ba­ko dū­muo­se, tu­r i įta­kos ate­rosk­le­ro­zės vys­t y­mui­ si, su­ke­l ia krau­j a­g ys­l ių su­s iau­rė­ji­ mą, di­d i­na ad­re­na­l i­no kie­k į krau­jy­je ir pri­ver­čia šir­d į grei­čiau plak­ti, to­dėl šir­dies rau­muo silps­ta, vys­to­si šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mas. Ci­ga­re­čių dū­muo­se esan­tys tok­si­nai di­d i­na krau­jo kre­šu­mą. Su­r ū­k ius dvi ci­ga­re­tes jau po dvie­jų va­lan­dų ga­l i­ ma įro­dy­t i, kad jau­no žmo­gaus krau­ jo kre­šu­mas pa­di­dė­ja. Dėl to vis dau­ giau 40-ties me­tų su­lau­ku­sių žmo­nių iš­t in­ka mio­kar­do in­fark­tas. Tai daž­ niau­siai bū­na daug stre­so pa­ti­rian­tys vy­rai. Mio­kar­do in­fark­tą su­ke­lia stai­ giai su­si­for­ma­vę krau­jo kre­šu­liai, ku­ rie už­kem­ša krau­ja­gys­les.

Links­mie­ji tirš­čiai Pas psi­chiat­rą: – Dak­ta­re, ma­ne kaž­ko­dėl vi­si mu­ša, stum­do, tro­lei­bu­suo­se, pa­var­tė­se, tie­ siog į gat­vę bai­su išei­ti... Gal ma­no vei­ das kaž­koks ne toks? – Hmmm... Tuoj pa­t ik­r in­s i­me, štai žiū­rė­k i­te, žiū­rė­k i­te į plak­t u­kė­l į, ne­si­ dangs­ty­k i­te, se­k i­te jį aki­mis... Opa! At­ leis­k i­te, tie­siog ne­ga­lė­jau su­si­lai­ky­ti... Čes­ka (397 719; ne­ti­kiu, kad al­ko­ho­lis ple­čia krau­ja­gys­les. Gal ne­bent tik ry­šius)

Londonas +15 Madridas +18 Maskva +2 Minskas +4 Niujorkas +17 Oslas +7 Paryžius +15 Pekinas +5

Praha +12 Ryga +4 Roma +17 Sidnėjus +27 Talinas +0 Tel Avivas +19 Tokijas +7 Varšuva +10

Vėjas

4–13 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+2

+2

+2

+2

10

+2

+2

+1

0

10

rytoj

sekmadienį

+1

Vilnius

Marijampolė

+3

Alytus

Vardai Demetrija, Edelbertas, Elmaras, Gedmantas, Goda, Motiejus (Matas)

vasario 24-ąją

Rytas

-1

+2

+4

-1

-2

7

1595 m. Sar­bie­ve, Len­k i­ jo­je, gi­mė poe­tas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­r ius Mo­tie­jus Ka­zi­mie­ras Sar­ bie­vi­jus. Mi­rė 1640 m. 1656 m. Is­pa­ni­ja pa­skel­ bė ka­rą Ang­li­jai. 1887 m. te­le­fo­no ry­šys su­jun­gė dvi pir­mą­sias Eu­ro­pos sos­ti­nes – Briu­ se­lį ir Pa­ry­žių. 1906 m. gi­mė And­r ius Aš­man­tas, lie­tu­v ių kal­ bi­nin­kas. Mi­rė 1941 m. 1918 m. pa­skelb­ta Es­ti­jos ne­prik­lau­so­my­bė.

1947 m. gi­mė džia­zo sak­ so­fo­n i­n in­kas, klar­ne­t i­ nin­kas, kom­p o­z i­to­r ius bei pe­da­go­gas Vla­di­mi­ ras Če­ka­si­nas.

1981 m. Ang­l i­jos prin­ cas Char­les’as ir le­d i Dia­na Spen­cer pa­skel­ bė apie sa­vo su­žie­duo­ tu­ves. 2008 m. Ams­ter­da­me nu­si­lei­do pir­ma­sis ko­ mer­ci­nių oro li­ni­jų lėk­ tu­vas, iš da­l ies va­ro­ mas bio­k u­r u. Bend­ro­ vės „Vir­g in At­l an­t ic“ lėk­tu­vas, ku­rio skry­dis iš Hit­rou oro uos­to bu­ vo pa­va­d in­tas ža­l io­jo ku­ro per­vers­mu, ke­lei­ vių ne­skrai­di­no.

Šve­di­joje – ka­ra­liš­ko­ji nau­ja­gi­mė Va­kar anks­ti ry­te Šve­di­jos sos­to įpė­di­nė prin­ce­sė Vik­to­ri­ja pa­gim­ dė duk­ry­tę, ku­ri da­bar yra ant­ro­ji ei­lė­je į šve­dų ka­rū­ną.

„Šį ry­tą, 4.26 val. (5.26 val. Lie­tu­ vos lai­ku), gi­mė 51 cm ūgio ir 3,280 kg svo­rio la­bai mie­la ma­ža prin­ce­ sė“, – pra­ne­šė prin­cas Da­nie­lis. „Šiuo me­tu ma­no emo­ci­jos lie­ ja­si per kraš­tus“, – sa­kė jis ir pri­ dū­rė, kad ir mo­ti­na, ir vai­kas jau­ čia­si ge­rai. Su­tuok­ti­niai į Ka­ro­lio li­go­ni­nę Sol­nos prie­mies­ty­je at­ vy­ko ke­lios mi­nu­tės prieš 1 val. nak­ties. Nau­ja­gi­mės var­das tu­ri bū­ti pa­skelb­tas ar­ti­miau­sio­mis die­ no­mis. Vik­to­ri­jos ir Da­nie­lio, ne­kil­min­ go jos bu­vu­sio as­me­ni­nio tre­ne­rio ir spor­to klu­bo sa­vi­nin­ko, pa­sa­ kiš­ka san­tuo­kos ce­re­mo­ni­ja įvy­ko 2010 m. bir­že­lio 19 d. Per­nai rugp­ jū­tį ka­ra­liš­kie­ji rū­mai pa­skel­bė, kad Vik­to­ri­ja lau­kia­si. 34-erių Vik­to­ri­ja, ku­ri vie­ną die­ną taps tre­čią­ja Šve­di­jos mo­ nar­che mo­te­ri­mi, ša­ly­je yra la­bai po­pu­lia­ri. Ke­lios per praė­ju­sius me­tus at­lik­tos ap­klau­sos pa­ro­dė,

„„Pa­si­ti­ko: prin­cas Da­nie­lis, sun­kiai tvar­dy­da­mas emo­ci­jas, tė­vy­nai­niams pa­sa­ko­jo apie sa­vo pir­ma­gi­mę duk­

rą, ku­rios atė­ji­mu džiau­gė­si ir ma­žie­ji šve­dai. 

jog dau­gu­ma šve­dų sos­te la­biau no­rė­tų ma­ty­ti ją, o ne nuo 1973ių­jų val­dan­tį jos tė­vą ka­ra­lių Kar­lą XVI Gus­ta­fą, dėl ku­rio per­nai ki­lo ke­li skan­da­lai. Nau­ja­gi­mė yra pir­ma­sis ka­ra­ liaus ir ka­ra­lie­nės vai­kai­tis. Šve­di­ja vi­są nak­tį ne­kant­riai lau­kė nau­jie­

nų apie gi­mi­mą, nes po vi­dur­nak­ čio ka­ra­liš­kie­ji rū­mai pa­tvir­ti­no, kad prin­ce­sė at­si­gu­lė į li­go­ni­nę. Da­nie­lis sa­kė, kad per gim­dy­mą „ga­na smar­kiai ner­vi­no­si“ ir kad nu­kir­po nau­ja­gi­mės virkš­te­lę. Pa­ sak jo, var­das bus pa­skelb­tas vė­ liau šią sa­vai­tę. 1980-ai­siais, praė­

AFP nuo­tr.

jus tre­jiems me­tams po Vik­to­ri­jos gi­mi­mo, Šve­di­ja pa­kei­tė kons­ti­tu­ ci­ją, kad sos­tą ga­lė­tų pa­vel­dė­ti vy­ riau­sias mo­nar­cho vai­kas, ne­prik­ lau­so­mai nuo jo ly­ties. Anks­čiau Šve­di­jos sos­tą ga­lė­da­vo pa­vel­dė­ ti tik vy­rai. BNS inf.

Gre­sia po­tvy­niai? Upė­m is ta­pu­sios gat­vės ir nuo sto­g ų krin­tan­t is snie­gas – Lie­tu­vo­je pra­si­dė­ jęs at­ly­dys su­kė­lė ne­ma­žai rū­pes­čių. Pa­sak Jung­t i­n ių Tau­t ų, vi­sam Ry­t ų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos re­g io­nui, ką tik ken­tė­ ju­siam spi­g i­nan­čius šal­čius, gre­sia po­ tvy­niai. JT įspė­jo, kad Ser­bi­jo­je ir Bul­ga­ ri­jo­je at­ši­lus orams pra­si­dė­ję smar­k ūs po­tvy­niai ga­li pa­rei­ka­lau­ti dau­giau gy­ vy­bių ir pa­da­ry­ti di­de­lių nuo­sto­lių eko­ no­m i­kai. Ypač pa­vo­jus iš­k i­lęs te­r i­to­r i­ joms, ne­t u­r in­čioms pa­kan­ka­mos inf­ rast­ruk­tū­ros, pa­vyz­d žiui, py­li­mų. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

2012-02-24 Klaipeda  

Dienraštis Klaipėda

2012-02-24 Klaipeda  

Dienraštis Klaipėda

Advertisement