Page 1

lietuva Sei­mą ir­ pre­zi­den­tū­rą­ toliau­ dre­bi­na­ iš­da­vi­ko­ paieš­kos.

7p.

pasaulis Vokietijos kanclerei ­ A.Merkel teko ­ nusileisti ­ dėl J.Gaucko ­ kandidatūros ­ į prezidentus.

9p.

turtas

Do­ku­men­ti­nio fil­mo sean­sas – B.Gal­di­kas glo­bo­ja­miems­ oran­gu­ta­nams.

12p.

AC­TA per­spek­ty­vos ­ Lie­tu­vo­je: ­ nau­jos ­ tai­syk­lės ­ tvar­kos ra­di­ka­liai nepa­keis­tų?

24p.

Ketvirtadienis vasario 23, 2012 Nr. 44 (19603) Kaunodiena.lt 2 Lt

Vers­lui – dar vie­nas kir­tis

Vil­nie­čiai ne­rims­ta dėl dvi­mies­čio Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš­pla­ ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me ap­kal­ti­no Kau­no va­do­vus, kad jie vil­ki­na dvi­ mies­čio pro­jek­to gai­vi­ni­mą. Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­kas to­kius kal­ti­ni­mus pa­va­di­no po­li­ti­ka­vi­mu. Po­li­ti­kams trūks­ta dė­me­sio?

„Ma­tyt, kaž­kam trūks­ta dė­me­sio, to­dėl ir ra­šo to­kius pra­ne­ši­mus. Iš Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės tik­rai esa­me ga­vę ke­lis raš­tus su siū­ly­mais or­ga­ni­zuo­ti bend­rą pa­si­ta­ri­mą dėl to­les­nių dvi­mies­čio pro­jek­to veiks­ mų. Ta­ry­bos sek­re­to­riui Min­dau­gui Ši­vic­kui bu­vo per­duo­ti šie raš­tai. Ap­ta­rė­me, kad po 2012 m. biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo toks su­si­ti­ki­mas tu­rė­ tų bū­ti su­reng­tas“, – sa­ kė A.Kup­čins­kas.

3

Dienos citata „Su­ti­kau daug pa­ke­lei­vių, ku­rie su­ti­ko, kad rei­kia kaž­ ką keis­ti“, – sa­ko vie­nas iš nau­jo­sios mu­zi­kos­ kū­rė­jų or­ga­ni­za­ci­jos „Na­ta“­ ini­cia­to­rių Rai­gar­das Tau­tkus. „„Vi­lio­ja: jud­rio­se vie­to­se esan­tys dau­gia­bu­čiai – ga­na pa­trauk­li vie­ta vers­lui. 

Mažoms par­duo­tu­vėms, kir­pyk­loms, so­lia­ riu­mams, vei­kian­tiems dau­gia­bu­čiuo­se, at­si­ra­do nau­jas rei­ka­la­vi­mas – min­ti biu­ rok­ra­tų slenks­čius ir keis­ti pa­tal­pų pa­skir­ tį. Vers­li­nin­kai ne­su­vo­kia, kam to rei­kia.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Ne­tik­ru­mo prie­žas­tis – nuo sausio 1 d. įsi­ga­lio­ju­sios Vi­suo­me­nės svei­ ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo (VSPĮ) kai ku­rios nuo­sta­tos, reg­la­men­tuo­jan­ čios dau­gia­bu­čiuo­se įsi­stei­gu­sių įmo­nių veik­lą. „Ma­nau, sie­kia­ma

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

už­da­ry­ti kuo dau­giau ma­žų ob­jek­ tų, ku­rie truk­do mo­no­po­li­jų plėt­ rai. Vi­sa­me pa­sau­ly­je yra prie­šin­gai – vi­sur pir­mie­ji aukš­tai yra užim­ti smul­kių­jų įmo­nių“, – tvir­ti­no Kau­ no re­gio­no smul­kių­jų ir vi­du­ti­nių vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos (KRSVVA) val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ar­tu­ras Mac­ke­vi­čius.

2

16p.


2

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

22

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,38

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

45

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Mu­zi­ki­nis teat­ras de­gė neapd­raus­tas Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

„Kol kas tik už­lo­pė­me sto­gą, kad lie­tus ne­ly­tų“, – nu­slū­gus emo­ ci­joms po ki­lu­sio gais­ro Kau­no vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­me teat­ re sa­kė teat­ro di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­jas kul­tū­rai ir bend­rie­siems rei­ka­lams Ri­man­tas Le­ka­vi­čius.

Mu­zi­ki­nio teat­ro ad­mi­nist­ra­ci­ja gais­ro pa­da­ry­tą ža­lą ža­da ver­tin­ ti po to, kai bus pa­si­rink­tas pro­ ble­mos spren­di­mo ke­lias.

Klau­si­mas – su­tvar­ ky­ti ir pa­lik­ti taip, kaip bu­vo, ar pa­da­ ry­ti taip, kaip tu­rė­ tų bū­ti. „Pag­rin­di­nis šiuo me­tu ke­ lia­mas klau­si­mas – su­tvar­ky­ti ir pa­lik­ti taip, kaip bu­vo, ar pa­ da­ry­ti taip, kaip tu­rė­tų bū­ti“, – aiš­ki­no R.Le­ka­vi­čius. Nuo šio spren­di­mo, ku­ris bus priim­tas su­lau­kus eks­per­tų ir ar­chi­tek­ tų iš­va­dų, pri­klau­sys su­ma, ku­ rią teks in­ves­tuo­ti ša­li­nant gais­ ro pa­da­ri­nius. Gais­rų ty­rė­jai nu­sta­tė, kad gais­ro Kau­no mu­zi­ki­nia­me teat­re prie­žas­tis bu­vo ge­di­mas elekt­ros ins­ta­lia­ci­jo­je. Prieš 15 me­tų re­ konst­ruo­jant sto­gą bu­vo nu­tar­ta pa­tau­py­ti lė­šas ir ne­nuar­dy­ti se­ no­jo sto­go, o tie­siog už­klo­ti nau­ ja skar­da.

Se­no­jo sto­go konst­ruk­ci­jo­se li­kę se­ni lai­dai ir su­kė­lė gais­rą. „Šiuo me­tu, vyk­dy­da­mi re­konst­ ruk­ci­ją, ins­ta­lia­ci­ją kei­čia­me, o se­ną­ją at­jun­gia­me. To­je vie­to­je, kur ki­lo gais­ras, net ne­bu­vo ga­ li­ma pa­siek­ti lai­dų“, – si­tua­ci­ją aiš­ki­no te­atro di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­jas. Mu­zi­ki­nio teat­ro ad­mi­nist­ra­ ci­ja tvir­ti­na, kad sto­gas ne­su­ de­gė. Jis bu­vo iš­plėš­tas tam, kad ug­nia­ge­siai at­ras­tų ir už­ge­sin­tų gais­ro ži­di­nį. R.Le­ka­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad šiuo me­tu Kau­no vals­ty­bi­nio mu­ zi­ki­nio teat­ro pa­sta­tas nė­ra ap­ draus­tas. „Po­r ą me­t ų mes bu­vo­m e ap­ drau­d ę teat­r ą iš sa­v ų pa­p il­d o­ mų lė­š ų, bet kai su­s i­d ū­r ė­m e su tam tik­ro­m is ele­m en­ta­r io­ mis pro­b le­m o­m is, tai iš drau­ di­m o nie­k o ne­ga­vo­m e. Šiuo at­ve­j u mes drau­d i­m ui bū­t u­m e su­m o­k ė­j ę kur kas dau­g iau“, – R.Le­ka­v i­č ius tvir­t i­n o, kad nė­ ra bend­ros vals­ty­b i­n ės to­k ių įstai­g ų drau­d i­m o fi­n an­sa­v i­m o po­l i­t i­kos. Teat­ro ko­lek­ty­vas bu­vo ma­lo­ niai nu­ste­bin­tas, kai pa­skli­dus pir­mo­sioms ži­nioms apie gais­rą Mu­zi­ki­nia­me teat­re ėmė skam­ bin­ti kau­nie­čiai ir siū­ly­ti pa­gal­bą bei pa­ra­mą. „Pas mus teat­re pa­na­šiai kaip fil­muo­se. Bu­dė­to­jas vi­sas pa­tal­ pas apei­na ne tik vi­du­je, bet ir iš lau­ko. Bu­din­tis bu­di ir nak­tį. Bū­tent to­dėl teat­ras ir ne­su­de­ gė iki pa­ma­tų“, – lai­min­gai pa­ si­bai­gu­sią ne­lai­mę ver­ti­no pa­va­ duo­to­jas.

„„Kon­ku­ren­ci­ja: pir­muo­siuo­se aukš­tuo­se įsi­kū­ru­sių smul­kių įmo­nių tink­las sten­gia­si ne­su­ma­žin­ti sa­vo te­ri­to­ri­j

Vers­lui – dar vie VSPĮ 21 straips­nio 7 da­ 1 lies 4 punk­tas nu­sta­ to, kad lei­di­mas – hi­gie­nos pa­sas

neiš­duo­da­mas, jei ne­pa­kei­čia­ma pa­tal­pų pa­skir­tis. Pas­kir­tį rei­kia keis­ti, jei pa­gal ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to re­gist­ro duo­me­nis pa­tal­pos nea­ ti­tin­ka ūki­nės ko­mer­ci­nės veik­los, ku­riai pra­šo­ma lei­di­mo. Vers­li­nin­kai su­tri­kę

Pa­tal­pų pa­skir­ties kei­ti­mas – daug lai­ko ir fi­nan­si­nių są­nau­dų rei­ka­ lau­jan­ti pro­ce­dū­ra, ku­ri ge­ro­kai ap­sun­kin­tų smul­kių ir vi­du­ti­nių vers­lo įmo­nių veik­lą ir per­spek­ty­ vas. Vers­li­nin­kai sa­kė ap­skri­tai ne­ sup­ran­tan­tys nau­jų rei­ka­la­vi­mų lo­ gi­kos ir es­mės. „Apie nau­jus rei­ka­la­vi­mus su­ ži­no­jau ne­se­niai. Mes tu­ri­me ne vie­ną par­duo­tu­vę dau­gia­bu­ty­ je. Rei­kia pa­si­žiū­rė­ti, ka­da bai­gia­ si hi­gie­nos pa­sų ga­lio­ji­mo ter­mi­ nai. Ne­sup­ran­tu, ko­kia ap­skri­tai ga­li bū­ti pa­tal­pų pa­skir­ties kei­ti­ mo lo­gi­ka, nes pa­tal­pos daž­niau­ siai bū­na tik gy­ve­na­mo­sios ir ko­

mer­ci­nės. Sup­ran­ta­ma, kad mū­sų pa­tal­pos – ko­mer­ci­nės, tad neaiš­ ku, ką čia rei­kė­tų keis­ti“, – svars­tė bend­ro­vės „Mais­tas spor­tui“ va­ do­vas Min­dau­gas Var­nas. Ne­sup­ran­ta ir val­di­nin­kai

Keis­čiau­sia tai, kad nau­jų nor­mų, re­gis, ne­sup­ran­ta ir val­di­nin­kai. Tuo tei­gė įsi­ti­ki­nęs fa­suo­tų pro­ duk­tų par­duo­tu­vę dau­gia­bu­ty­ je tu­rin­tis vers­li­nin­kas iš Birš­to­no Rim­vi­das Sko­rups­kis. Pa­sak jo, pa­ tal­pos, ku­rio­se dau­gia­bu­ty­je pre­ kiau­ja­ma fa­suo­tais pro­duk­tais, yra ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­skir­ties. „Pa­si­ro­džius nau­joms nor­moms, ne­su­sip­ra­ti­mų il­gai lauk­ti ne­rei­kė­jo – kai­my­nas ma­ne ap­skun­dė po­li­ci­ jai, kad pa­tal­pų pa­skir­tis nea­ti­tin­ ka vyk­do­mos veik­los. Nau­ją lei­di­ mą ga­vau be pro­ble­mų, nes fa­suo­tų pro­duk­tų pre­ky­bai ne­tai­ko­mi jo­ kie ypa­tin­gi ap­ri­bo­ji­mai. No­rė­da­ mas ap­si­draus­ti nuo ne­ti­kė­tu­mų atei­ty­je, raš­tu krei­piau­si į ūkio mi­ nist­rą, pra­šy­da­mas paaiš­kin­ti, kaip ma­no pa­tal­pų veik­lą reg­la­men­tuo­

ja nau­jo­sios įsta­ty­mo nuo­sta­tos. Paaiš­kė­jo, kad Ūkio mi­nis­te­ri­jo­ je to nie­kas ne­ga­li paaiš­kin­ti – net smul­kio­jo vers­lo po­li­ti­ką for­muo­ jan­tis mi­nis­te­ri­jos Smul­kio­jo ir vi­ du­ti­nio vers­lo de­par­ta­men­tas“, – ste­bė­jo­si R.Sko­rups­kis. Jis pa­sa­ko­jo, kad at­sa­ky­mo te­ko lauk­ti ke­lis mė­ne­sius. Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo de­par­ta­men­to at­ sa­ky­me bu­vo pa­tar­ta in­for­ma­ci­jos ieš­ko­ti vie­šo­jo­je įstai­go­je „Vers­ li Lie­tu­va“. „Iš šios įstai­gos ga­vau nu­ro­dy­ mus į tei­sės ak­tus, ku­rie man bu­vo ge­rai ži­no­mi, ir pa­ta­ri­mą kreip­tis į vie­ną Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­ cia­lis­tę. Spe­cia­lis­tė pa­ra­šė, ko­kiais tei­sės ak­tais tu­rė­čiau do­mė­tis. Tai­ gi tie­saus at­sa­ky­mo ne­ga­vau, tad įsi­vaiz­duo­ki­te, į ko­kią keb­lią si­tua­ ci­ją da­bar pa­ten­ka vers­li­nin­kai“, – kal­bė­jo bend­ro­vės „Aro­ma Rex“ va­do­vas R.Sko­rups­kis. Ga­li su­jauk­ti pla­nus

KRSVVA val­dy­bos pir­mi­nin­kas A.Mac­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad dėl

Gat­vė­se trykšta žie­mos fo Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Šv.Gert­rū­dos gat­vė­je prie at­si­vė­ru­ sios duo­bės il­gai tryš­ko fon­ta­nė­lis. Ša­lia vei­kian­čių įmo­nių dar­buo­to­ jai tei­gė, kad van­duo gat­vė­je pro ply­šį stip­ria sro­ve ver­žia­si jau tre­ čia die­na.

„„Pa­da­ri­niai: kiek lė­šų rei­kės gais­rą iš­gy­ve­nu­siam Kau­no mu­zi­ki­niam

teat­rui žaiz­doms gy­dy­tis – dar neaiš­ku.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Van­dens srau­tas sro­ve­na že­myn ir už­si­su­ka į Jo­na­vos gat­vę, o ten su­ te­ka į di­de­les ba­las. Ne­to­lie­se įsi­ kū­ru­sios drau­di­mo bend­ro­vės

dar­buo­to­jai tvir­ti­no, kad dar pir­ ma­die­nį apie van­den­tie­kio ava­ ri­ją pra­ne­šė įmo­nei „Kau­no van­ de­nys“. „Ten mums pa­sa­kė, kad ge­di­mas už­fik­suo­tas, bet ava­ri­ nė čia dar neat­va­žia­vo. Keis­ta, kai taip ne­tau­po­mi iš­tek­liai“, – ste­bė­ jo­si jie. „Kau­no van­de­nų“ ava­ri­nės tar­ ny­bos dis­pe­če­rė sa­vo ruož­tu tei­gė, kad pra­ne­ši­mas apie vamz­džio ge­ di­mą gau­tas tik ant­ra­die­nio va­ka­rą. „Die­ną dar­bi­nin­kai ne­ga­lė­jo dirb­ ti dėl in­ten­sy­vaus eis­mo, taip pat

Pra­si­dė­jus at­ši­li­mui to­kių ava­ri­jų pa­dau­gė­ja. rei­kė­tų iš­jung­ti van­dens tie­ki­mą gy­ven­to­jams ir įmo­nėms. Re­mon­ to dar­bus dar­bi­nin­kai at­liks tre­ čia­die­nį 21 va­lan­dą“, – va­kar sa­ kė dis­pe­če­rė. Pa­sak „Kau­no van­de­nų“ ava­ri­ nės spe­cia­lis­tų, pra­si­dė­jus at­ši­li­ mui to­kių ava­ri­jų pa­dau­gė­ja, nes


3

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Vil­nie­čiai ne­rims­ta dėl dvi­mies­čio Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės 1 iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad jie jau tre­čią kar­tą

krei­pė­si į Kau­no me­rą ir ta­ry­bą, kad Kau­ne bū­tų įkur­ta dvi­mies­ čio pro­jek­to stra­te­gi­nio pla­na­vi­ mo ko­mi­si­ja. Vil­niu­je to­kia ko­mi­si­ja vei­kia nuo spa­lio, jos na­riai esą nag­ ri­nė­ja si­tua­ci­ją dėl pra­dė­tų, ta­ čiau pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­ tus ne­plė­to­tų dvie­jų di­džiau­sių Lie­tu­vos mies­tų bend­ra­dar­bia­ vi­mo pro­jek­tų. Prie ko­mi­si­jos Vil­niu­je veik­los pri­si­jun­gė ir mi­nist­ro pir­mi­nin­ko tar­ny­bos at­sto­vas.

čių vil­ki­na pro­jek­tą, ne­pa­teik­da­ ma jo­kios sa­vo po­zi­ci­jos dėl šios idė­jos atei­ties“, – sa­kė Ed­ga­ras Sta­n i­š aus­kas, Vil­n iaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Vil­ niaus ir Kau­no dvi­mies­čio stra­ te­gi­nio pla­na­vi­mo ko­mi­si­jos pir­ mi­nin­kas.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­ bės pra­ne­ši­me tei­ gia­ma, kad jie jau tre­čią kar­tą krei­pė­ si į Kau­no me­rą ir ta­ry­bą.

Be biu­dže­to – be­pras­miš­ka

„Jau ke­tu­ris mė­ne­sius kvie­čia­me Kau­no va­do­vus ir ta­ry­bą priim­ ti bū­ti­nus spren­di­mus, kad ga­ lė­tu­me drau­ge pra­dė­ti įgy­ven­ din­ti dvi­mies­čio pro­jek­tą. De­ja, lai­ki­no­sios sos­ti­nės val­džia dėl mums ne­sup­ran­ta­mų prie­žas­

j­ų. 

A.Kup­čins­kas kal­ti­ni­mus dvi­ mies­čio pro­jek­to gai­vi­ni­mo vil­ki­ ni­mu nei­gia. „Kol ne­pat­vir­ti­no­me šių me­ tų biu­dže­to, mums ne­bu­vo jo­ kios pra­smės kal­bė­ti apie pro­jek­

to plė­to­ji­mą. Po ta­ry­bos po­sė­džio ga­lė­si­me su­tar­ti da­tą, ka­da ga­lė­ tų įvyk­ti bend­ras vi­sų ša­lių su­ si­ti­ki­mas“, – ko­men­ta­vo Kau­no me­ras. Gi­mė prieš de­šimt­me­tį

Be­veik prieš de­šimt­me­tį pra­dė­to įgy­ven­din­ti dvi­mies­čio pro­jek­to tiks­las – su­jung­ti abie­jų mies­tų inf­rast­ruk­tū­rą, pa­ge­rin­ti su­si­sie­ ki­mą, ska­tin­ti bend­ra­vi­mą, kul­tū­ ros ir ki­to­kių ren­gi­nių bend­rą or­ ga­ni­za­vi­mą. Bu­vo ak­cen­tuo­ja­ma, kad tu­rint tvir­tus par­tne­rys­tės ry­šius bū­tų ga­li­ma kon­ku­ruo­ti su ša­lia esan­ čiais di­džiai­siais po­liais – Ry­ga ar Mins­ku. Vil­n iaus ir Kau­n o bend­ra­ dar­bia­vi­mo ke­ti­ni­mų pro­to­ko­ las bu­vo pa­s i­ra­š y­tas 2002 m. Pro­to­ko­le nu­ma­ty­ta, kad abie­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bės kar­tu for­ muos eu­ro­pi­nės reikš­mės ur­ba­ nis­ti­nį cent­rą.

Tomo Raginos nuotr.

e­nas kir­tis vers­li­nin­kams ne­pa­lan­kių įsta­ty­ mo nuo­sta­tų iš­siųs­tas pro­tes­to raš­ tas Sei­mo val­dy­bai, Vy­riau­sy­bei ir Ūkio mi­nis­te­ri­jai. „De­ja, nie­kas į mū­sų raš­tą neatk­ rei­pė dė­me­sio. Su­si­do­mė­jo tik vie­ nas Sei­mo na­rys. Jis pri­ta­ria mū­sų nuo­mo­nei, kad vers­lą ri­bo­jan­čias nuo­sta­tas rei­kia per­svars­ty­ti atei­ nan­čio­je Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je“, – kal­bė­jo A.Mac­ke­vi­čius. Jo tvir­ti­ni­mu, dėl nau­jų nor­mų dau­giau­siai ne­pa­to­gu­mų pa­tirs ne tik tie vers­li­nin­kai, ku­riems ar­ti­ miau­siu me­tu pa­si­baigs hi­gie­nos pa­sų ga­lio­ji­mas, bet ir pla­nuo­jan­ tys keis­ti sa­vo įmo­nės veik­los po­ bū­dį. „Vie­nas iš smul­kio­jo vers­lo pri­ va­lu­mų – mo­bi­lu­mas. Pa­vyz­džiui, vers­li­nin­kas po ku­rio lai­ko ga­ li nu­spręs­ti už­da­ry­ti kir­pyk­lą ir jos vie­to­je įsteig­ti siu­vyk­lą. Dėl nau­ jų nor­mų tai bus la­bai ne­leng­vai įgy­ven­di­na­ma ir bran­giai kai­nuo­ jan­ti už­duo­tis“, – ti­ki­no smul­kio­ jo vers­lo su­var­žy­mų įžvel­gian­tis A.Mac­ke­vi­čius.

Ne­ri­mau­ja dėl Se­na­mies­čio Vers­l i­n in­k ų veik­l ą gy­ve­na­muo­ siuo­se na­muo­se var­žan­čios nuo­ sta­tos ke­l ia ne­r i­mo ir vers­lo Kau­ no se­na­m ies­t y­je at­gai­v i­n i­mo ini­ cia­to­r iui, vie­šo­sios įstai­gos „Han­ za Kau­nas 2011“ di­rek­to­rius Da­riui Rum­šui. „Vi­sus džiu­gi­na at­gi­jęs Kau­no se­na­ mies­tis. Tai pa­siek­ta ak­ty­vių smul­ kių­jų vers­li­nin­k ų dė­ka. Jei ne­pag­ rįs­tai bus pra­dė­ta var­ž y­ti jų veik­la gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se, Kau­ no se­na­mies­ty­je vėl ga­l i įsi­vy­rau­ ti stag­na­ci­ja. Esu ge­rai su­si­pa­ž i­ nęs su Vroc­la­vo pa­t ir­t i­m i. Puo­se­ lė­jant smul­k ų­jį vers­lą, čia sten­g ia­ ma­si su­da­ry­ti są­ly­gas, lei­džian­čias be di­de­lių kliū­čių steig­ti įmo­nes se­ na­mies­čio pa­sta­tuo­se“, – pa­ly­g i­no D.Rum­šas len­k iš­ką vers­lo ska­t i­n i­ mo stra­te­g i­ją su lie­tu­viš­ką­ja.

A.Kup­čins­ku dėl dvi­mies­čio idė­jos gai­vi­ni­mo. 

Gedimino Bartuškos, Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Links­mi­no­si dau­žy­da­mi au­to­mo­bi­lius Įsi­siau­tė­ję jau­nuo­liai Kau­ne ap­ ga­di­no še­šis gat­vė­je sto­vė­ju­sius au­to­mo­bi­lius. Pra­ne­ši­mą apie keis­tai be­siel­gian­čius jau­nuo­ lius po­li­ci­ja už­fik­sa­vo apie 3.30 val. nak­ties.

on­ta­nai šy­lan­tis grun­tas ima ju­dė­ti ir pa­ žei­džia la­biau­siai su­si­dė­vė­ju­sias vamz­dy­nų vie­tas. Dėl trū­k u­s io van­d en­t ie­k io vamz­d žio ir už­š a­l u­s ios lie­taus ka­n a­l i­za­c i­jos šu­l i­n io tre­č ia­d ie­ nį van­d uo bu­vo už­s ė­m ęs ir Že­ mai­čių plen­tą. Iš­va­lę ka­na­li­za­ci­ ją dar­b i­n in­kai ne­ga­l ė­jo tvar­k y­t i van­den­tie­kio vamz­džio, nes už­ suk­t i van­d ens tie­k i­m ą ne­l ei­ do Ši­lai­nių po­lik­li­ni­kos va­do­vai. Vamz­d is pra­d ė­tas tvar­k y­t i vė­l ai va­ka­re.

„„Tiks­las: Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas (nuotr. kairėje) ver­žia­si su­kirs­ti ran­ko­mis su Kau­no va­do­vu

„„ Ava­ri­jos: pa­sta­ruo­ju me­tu Kau­ne

pa­dau­gė­jo van­den­tie­kio vamz­dy­ nų ge­di­mų. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Pa­rei­gū­nams pa­skam­bi­nęs kau­ nie­tis skun­dė­si, kad du jau­nuo­ liai triukš­mau­ja Vei­ve­rių plen­te, dau­žo gat­vė­je pa­lik­tus au­to­mo­ bi­lius. Nu­vy­kę nu­ro­dy­tu ad­re­su pa­rei­ gū­nai ra­do ap­ga­din­tus „Iž Com­ bi“, „Peu­geot“, du „Ford Tran­ sit“, „VW LT 35“ ir „GAZ 52“ au­to­mo­bi­lius. Net­ru­kus bu­vo su­lai­ky­ti ir ne­ blai­vūs įta­ria­mie­ji – 20-me­tis A.R. ir 25-erių V.M. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vy­ru­kai au­to­mo­bi­

„„Derlius: per naktį chuliganai apgadino šešis automobilius.

lius dau­žė iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­ tų, ne­kerš­tau­da­mi. Pa­rei­gū­nai kol kas ne­pa­tei­ kia au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kų pa­ tir­tos ža­los dy­džio. Šie skai­čiai

dar tiks­li­na­mi. Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­ nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. KD inf.


4

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

miestas

Psichologė: žmones ei­ti ne Kas de­šim­tas su­žeis­tas pės­čia­sis kal­tas pa­ts. Už tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mą ir su­kel­tas ava­ri­jas pės­tie­siems nu­ma­ty­tos bau­dos iki 500 li­tų. De­ja, ne­draus­min­gų pės­čių­jų ne­ma­žė­ja. Psi­cho­lo­gų nuo­mo­ne, įsi­se­nė­ ju­siems įpro­čiams pa­keis­ti neuž­teks net ir ke­lių de­šimt­me­čių.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Ri­zi­ka­vo gy­vy­be, nes sku­bė­jo

Vai­ruo­to­jui per­spė­jus, kad jis ga­lės su­sto­ti tik ge­ro­kai toliau už san­ kry­žos, jau­nam vy­rui at­ro­dė la­bai lo­giš­kas spren­di­mas iš mik­roau­to­ bu­so iš­lip­ti šiam su­sto­jus san­kry­ žo­je, kai iki ša­li­gat­vio – net ke­lios eis­mo juos­tos. Ke­lei­viui iš­li­pant vai­ruo­to­jas su­si­grie­bė už gal­vos: „Bep­ro­tis!“ Bu­vo pi­ko me­tas, tam­su ir sni­ go taip, kad bu­vo sun­ku įžiū­rė­ ti pra­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių spal­vą, ką jau kal­bė­ti apie tam­ siai ap­si­ren­gu­sį žmo­gų, stai­ga iš­ dy­gu­sį jud­rios gat­vės vi­du­ry­je. De­ja, to­kiems ri­zi­kin­giems poel­ giams ryž­ta­si nemažai kau­nie­čių.

Per­nai Kau­ne nu­baus­ta net 2 800 ne­draus­min­gų pės­čių­jų. Eis­mo įvy­kiuo­se praė­ju­siais me­tais nu­ ken­tė­jo 116 pės­čių­jų, iš jų 15 – dėl sa­vo kal­tės. Daž­niau­sias ne­draus­min­gų pės­ čių­jų pa­si­tei­si­ni­mas: „Sku­bė­jau.“ Ali­bi – gar­bus am­žius

„Ką tik bu­vau ren­gi­ny­je. Ten dau­ giau kaip pus­va­lan­dį kal­bė­jau apie pės­čių­jų pa­rei­gas. De­ja, taip ir ne­ su­ge­bė­jau pa­keis­ti ten da­ly­va­vu­sių pa­gy­ve­nu­sių mo­te­rų įsi­ti­ki­ni­mo, kad gat­vė­je vi­si ki­ti jas tu­ri sau­go­ ti, bet tik ne jos pa­čios sa­ve. Joms sun­ku vaikš­čio­ti, to­dėl per gat­vę ga­li ei­ti bet ku­rio­je vie­to­je. Ir po­li­ ci­nin­kai jas už pa­žei­di­mus tu­ri ne baus­ti, o pa­dė­ti pe­rei­ti gat­vę jų pa­ si­rink­to­je vie­to­je“, – ne­ga­lė­jo at­si­

„„Ge­du­las: nea­ti­du­mas ke­ly­je ga­li bran­giai kai­nuo­ti. 

ste­bė­ti Kau­no ap­skri­ties VPK Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos spe­cia­lis­tė Gra­ ži­na Le­ka­vi­čie­nė. Vie­na pės­čių­jų pa­rei­gų yra įženg­ti į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį tik įver­ ti­nus at­stu­mą iki ar­tė­jan­čių trans­ por­to prie­mo­nių ir įsi­ti­ki­nus, kad gat­vė­je – sau­gu. Va­žiuo­ja­mo­jo­ je da­ly­je pės­čia­sis ne­tu­ri dels­ti ar sto­vi­niuo­ti.

Pės­čio­jo sau­gu­mas di­des­nis, jei jis tam­siuoju pa­ros me­tu yra pri­si­ se­gęs at­švai­tą. Pa­vo­jin­giau­sios gat­vės

Pa­sak Kau­no ap­skri­ties VPK Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos Tar­ny­bos or­ga­ ni­za­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­ko Taut­ vy­do Pu­čiaus, ne­draus­min­gi pės­ tie­ji vi­sų pir­ma ke­lia grės­mę sau.

„Ti­ki­my­bė pės­čia­jam iš­lik­ti gy­ vam, kai jį par­tren­kia 80 km/val. grei­čiu va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­ lis, ly­gi be­veik nu­liui. Net ir ei­nant per pės­čių­jų pe­rė­ją, rei­kia bū­ti at­ sar­giems. Pa­vyz­džiui, stai­ga iš­bė­ gęs į pės­čių­jų pe­rė­ją pės­čia­sis yra ne­tei­sus ir jei dėl to­kių jo veiks­mų kil­tų eis­mo įvy­kis, bū­tų nu­baus­tas pės­čia­sis“, – sa­kė T.Pu­čius.

Dvi­ko­va: Kau­no sa­vi­val­dy­bė prieš KTE Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Šian­dien mies­to ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė­je įtrauk­tas slap­tas klau­si­mas – jo­kios in­for­ma­ci­jos apie jį ras­ti ne­ga­li­ma. Klau­si­mas pri­sta­to­mas taip: „In­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mas apie veiks­mų pro­gra­ mą dėl bend­ro­vės Kau­no ter­mo­fi­ ka­ci­nės elekt­ri­nės (KTE) su­si­ta­ri­ mo są­ly­gų ne­vyk­dy­mo“. Po­li­ti­nės pa­slap­tys

Ko­kia ta veiks­mų pro­gra­ma, ku­rios bus im­ta­si KTE at­žvi­lgiu, „Kau­no die­nai“ iš­siaiš­kin­ti ne­pa­vy­ko. Nei ži­ niask­lai­dai, nei elekt­ri­nės at­sto­vams jo­kia in­for­ma­ci­ja ne­pa­tei­kia­ma. Ži­no­ma tik tai, kad Kau­no val­ dan­čio­ji dau­gu­ma pa­sa­kė ve­to KTE de­ta­lia­jam pla­nui. Ofi­cia­lus mo­ ty­vas – KTE ne­vyk­do in­ves­ti­ci­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Va­kar KTE iš­pla­ti­no vie­šą pra­ne­ ši­mą ži­niask­lai­dai. Tei­gia­ma, kad šiuo me­tu jau įsi­bė­gė­jo ir pa­lan­kiai vyks­ta de­ry­bos su bend­ro­ve „Kau­no ener­gi­ja“ dėl in­ves­ti­ci­jų sie­kiant re­ konst­ruo­ti Ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nės įren­gi­nius. Pra­ne­ši­me pa­brė­žia­ma, kad KTE at­sto­vai ne kar­tą krei­pė­ si į mies­to ta­ry­bos na­rius, no­rė­da­ mi įro­dy­ti, kad neat­si­sa­ko ke­ti­ni­mų at­nau­jin­ti ši­lu­mos ga­my­bos įren­gi­ nius ir da­lį jų pri­tai­ky­ti bio­ku­rui, ta­ čiau šis pra­šy­mas iš­girs­tas ne­bu­vo. Kai­na ma­žė­tų ket­vir­ta­da­liu?

KTE var­di­ja daug Kau­nui pa­trauk­ lių da­ly­kų. Kaip an­tai – šiuo me­

tu de­ra­ma­si dėl vie­no iš esa­mų ga­ro ka­ti­lų re­konst­ruk­ci­jos pri­tai­kant jį bio­ku­rui de­gin­ti – da­bar ga­ro ka­ti­ lai pri­tai­ky­ti de­gin­ti tik du­jas. Ga­ro ka­ti­lui re­konst­ruo­ti nu­ma­ty­ta skir­ ti iki 300 mln. li­tų. Tiks­lios in­ves­ti­ci­jos, tei­gia KTE, elekt­ri­nė­je su­for­muo­tos pa­de­dant Eu­ro­pos eks­per­tams – bu­vo įver­ tin­ta esa­mų įren­gi­nių būk­lė ir ga­ li­my­bės juos re­konst­ruo­ti, per­dir­ bant du­ji­nius ka­ti­lus į de­gi­nan­čius bio­ku­rą. To­kio ti­po re­konst­ruk­ci­jos jau at­lik­tos ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­ nė­se Len­ki­jo­je, Da­ni­jo­je, Šve­di­jo­je, ki­to­se ša­ly­se. Elekt­ri­nės at­sto­vai pa­brė­žia – jei KTE re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tui neat­si­ras po­li­ti­nių truk­džių, nau­ do­ti bio­ku­rą ji pra­dė­tų 2014 m. Elekt­ri­nės va­do­vai tei­gia, kad ši­lu­ mos kai­na kau­nie­čiams su­ma­žė­tų ket­vir­ta­da­liu. Pri­tai­kius ga­ro ka­ti­ lą bio­ku­rui, jo ter­ša­lų emi­si­ja bū­tų ma­žes­nė už Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vos pri­va­lo­mus rei­ ka­la­vi­mus, ku­rie įsi­ga­lios 2016 m. Re­konst­r uk­c i­jos in­ves­t i­c i­jos siek­tų apie 40 mln. li­tų. Ka­ti­lą ruoš­tų bio­ku­rui

„Mū­sų siū­lo­mi pro­jek­tai pi­ges­ ni ne­gu kon­ku­ruo­jan­tys. Taip pat jie grei­čiau­siai įgy­ven­di­na­mi, nes jau yra vi­sa inf­rast­ruk­tū­ra, yra ir ka­ti­lai, juos rei­kia tik re­konst­ruo­ ti. Įgy­ven­di­nus pla­nuo­ja­mus re­ konst­ruk­ci­jų pla­nus ši­lu­mos kai­na su­ma­žės iki 25 pro­c. Esa­me ap­skai­ čia­vę, kad tai Kau­no gy­ven­to­jams leis­tų su­tau­py­ti iki 40 mln. li­tų per

me­tus. To­dėl keis­ta, kad, vyks­tant de­ry­boms su „Kau­no ener­gi­ja“, ta­ry­bos na­riams pa­ruo­šia­ma in­ for­ma­ci­ja dėl ne­va ne­vyk­do­mų in­ ves­ti­ci­jų. Juo­lab kad pla­nams pra­ dė­ti re­konst­ruk­ci­ją nuo bio­ku­ro pa­nau­do­ji­mo pri­ta­rė ir KTE vie­ šė­jęs ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­ das Sek­mo­kas“, – pe­čiais gūž­čio­jo KTE ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius An­ta­ nas Pran­cu­lis. Pa­sak KTE di­rek­to­riaus, yra nu­ ma­ty­ta, kad ga­ro ka­ti­lui „BKZ420“ re­konst­ruo­ti bus skir­ta iki 300 mln. li­tų. Ka­ti­lo re­konst­ruk­ ci­ja už­truk­tų dve­jus me­tus, ją bai­ gus, jau 2014 m., elekt­ri­nė bus pa­ si­ruo­šu­si nau­do­ti bio­ku­rą. At­sa­ky­mai – šian­dien

Ko­kius ar­gu­men­tus pa­teiks Kau­ no val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ran­ tys po­li­ti­kai, paaiš­kės šian­dien per mies­to ta­ry­bos po­sė­dį. Kaip ga­li­ma spė­ti iš ta­ry­bos po­ sė­džio dar­bot­var­kė­je pa­tei­kia­mo „slap­to­jo klau­si­mo“, šian­die­nos ta­ry­bos po­sė­dy­je in­ves­ti­ci­joms bus ne tik ne­pri­ta­ria­ma, bet ir ima­ma­ si veiks­mų, kad šie pla­nai ne­bū­tų įgy­ven­din­ti. Ar­gu­men­tai – la­ko­niš­ki. „KTE in­ves­ti­ci­jos vyks­ta, bet jos – vė­luo­ ja“, – dien­raš­čiui paaiš­ki­no Kau­ną val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vas, de­ry­bų su KTE gru­pės na­rys Žid­ rū­nas Garš­va. „Tam ir bu­vo su­kur­ta de­ry­ bų gru­pė, sie­kiant su­pras­ti, ar vis dėl­to bus in­ves­tuo­ja­ma, ar ne, – aiš­ki­no jis. – Kol kas pra­šo­ma in­

„„Re­bu­sas: Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nės (KTE) va­do­vai sa­ko ne­su­vo­

kian­tys, ar mies­to val­džia no­ri pi­ges­nės ši­lu­mos, ar tu­ri ko­kių nors ki­ to­kių mo­ty­vų.  Artūro Morozovo nuotr.

ves­ti­ci­jų pa­kei­ti­mo pla­no, o bio­jė­ gai­nės sta­ty­mą no­ri­ma nu­kel­ti iki 2017 m., nes KTE ne­tu­ri ant ko jos sta­ty­ti – sa­vi­val­dy­bė at­šau­kė de­ta­ lų­jį pla­ną.“ „Svar­biau­sia, kad Kau­nui bū­ tų ge­riau ir kad ši­lu­ma tap­tų pi­ ges­nė“, – sa­vo nuo­sta­tą api­bū­di­ no mies­to ta­ry­bos na­rys. Mo­ty­vų ne­sup­ran­ta

Pa­sak KTE at­sto­vų, Kau­no me­ ras And­r ius Kup­č ins­kas dar anks­čiau Kau­no apy­gar­dos ad­ mi­nist­ra­ci­niam teis­mui, nag­ri­ nė­ju­siam skun­dą dėl mies­to ta­ ry­bos spren­di­mo, ku­riuo tu­rė­jo bū­ti tvir­ti­na­mas elekt­ri­nės de­ ta­lu­sis že­mės skly­po pla­nas, pa­ teik­ta­me at­si­lie­pi­me iš­dės­tė po­ zi­ci­ją. KTE at­sto­vų tei­gi­mu, jos es­mė ta, kad sa­vi­val­dy­bę ten­ki­ na si­tua­ci­ja, kai KTE ne­tu­ri tei­

sės nie­ko sta­ty­ti ar mo­der­ni­zuo­ti. To­kios po­zi­ci­jos, re­gis, nė kiek ne­kei­čia Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos Di­rek­ty­vos – nuo 2016ųjų įsi­ga­lio­sian­tys rei­ka­la­vi­mai dėl tar­šos emi­si­jos. „Toks po­žiū­ris ir neaiš­kūs mo­ ty­vai – ne­sup­ran­ta­mi. Mes nuo­lat gir­dė­jo­me rei­ka­la­vi­mus in­ves­tuo­ti į įren­gi­nių mo­der­ni­za­vi­mą tam, kad, atė­jus 2016 m., Lie­tu­vai ne­grės­ tų san­kci­jos. Pra­dė­jus konk­re­čius veiks­mus dėl in­ves­ti­ci­jų su­si­ta­ri­mo vyk­dy­mo, Kau­no me­ro pa­reiš­ki­mai ir ta­ry­bos veiks­mai ro­do ką ki­ta – kaip tik už­ker­ta­mas ke­lias sie­kiams mo­der­ni­zuo­ti įren­gi­nius ir ši­lu­mos ga­my­bai pra­dė­ti nau­do­ti bio­ku­rą. Ne­pai­sant vis­ko, ti­ki­me, kad Kau­ no ta­ry­ba at­sa­kin­gai ver­tins su­si­ da­riu­sią si­tua­ci­ją ir ne­siims po­pu­ lis­ti­nių veiks­mų“, – iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gė A.Pran­cu­lis.


5

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

per pe­rė­ją ver­čia įprotis Eis­mo įvy­ kiuo­se per­ nai nu­ken­ tė­jo 116 pės­ čių­jų, iš jų 15 – dėl sa­vo kal­tės.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Pa­vo­j in­g iau­s io­m is zo­n o­m is pės­t ie­s iems Kau­n e lai­ko­m i Sa­ va­n o­r ių ir Tai­k os pro­s pek­tai, Vei­ve­r ių, K.Bar­š aus­k o, Ko­vo 11-osios, R.Ka­l an­tos, Var­n ių, Bal­t i­j os gat­v ės, Rau­d ond­va­r io plen­tas. Pas­te­bė­tas dės­nin­gu­mas – dau­ gu­ma ava­ri­jų įvy­ko pe­rė­jo­se ša­lia pre­ky­bos cent­rų.

So­cia­li­nės nor­mos ir pri­gim­tis

Psi­cho­lo­gė Gied­rė Gu­tau­tė Kli­mie­ nė tei­gė, kad žmo­gus iš pri­gim­ties vi­sa­da sten­gia­si iš­veng­ti tai­syk­lės, jei jam bus pa­to­giau ir nau­din­giau (jo as­me­ni­niu po­žiū­riu) jos ne­si­ lai­ky­ti. „Be abe­jo, la­bai svar­bios ir so­ cia­li­nės nor­mos, ko­kius da­ly­kus jos skie­p i­ja. Žmo­n ės nė­ra lin­

„„Grės­mė: T.Pu­čius aiš­ki­no, kad ne­draus­min­gi pės­tie­ji ri­zi­kuo­ja sa­vo gy­vy­be.

kę lai­k y­t is tai­syk­l ių ir pa­k lus­ ti au­to­ri­te­tų, val­džios rei­ka­la­vi­ mams, jei nė­ra įsi­ti­ki­nę tai­syk­lių ir rei­ka­la­vi­mų tei­sin­gu­mu ir bū­ ti­nu­mu, o ne­si­lai­ky­mo pa­da­ri­niai at­ro­d o ma­ž es­n i, nei pa­t i­r ia­m a nau­da. Juo la­biau, kai ne­pak­lu­ si­mas vie­nai ar ki­tai tai­syk­lei yra so­c ia­l iai priim­t i­n as“, – aiš­k i­n o G.G.Kli­mie­nė.

Pa­sak psi­cho­lo­gės, bū­tent tai at­spin­di at­ve­jai, kai žmo­gus ryž­ ta­si kirs­ti gat­vę ne pa­ženk­lin­to­ je vie­to­je, o ten, kur jam ar­čiau ir grei­čiau. „Žmo­n ės įpra­t ę vaikš­č io­t i ne per pe­r ė­jas, nes tai yra so­c ia­l iai priim­t i­n as veiks­m as. Ko­d ėl taip yra? Gal­būt dėl to, kad taip el­gė­ si jų tė­vai ir se­n e­l iai – dar ta­d a,

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

kai au­to­m o­b i­l ių srau­tas ne­b u­vo toks di­de­lis kaip dabar. Šiais lai­ kais lai­k y­t is Ke­l ių eis­m o tai­syk­ lių da­ro­s i vis ak­t ua­l iau, ta­č iau nuo­s ta­tas ir įsi­t i­k i­n i­m us, at­ si­n eš­t us iš vai­k ys­t ės, nė­ra taip leng­va pa­keis­t i. Juo la­b iau kai to­k į ki­t ų el­ge­s į pa­tys pa­l ai­ko­m e jį to­l e­r uo­d a­m i“, – sa­k ė G.G.Kli­ mie­n ė.

Mokykloje karaliavo krepšinis Saulius Tvirbutas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Lapių pagrindinėje mokykloje vaikai į pamokas galėjo ateiti apsirengę sportiniais drabužiais, apsiginklavę krepšinio aistruoliai atributais, o pamokose jiems buvo kalbama apie krepšinį. Mat vakar čia startavo visame Kauno rajone vyksiantis projektas „Krepšinio diena mano mokykloje“. Nurungė krepšininką

Su krepšiniui skirta diena moksleivius ir pedagogus pasveikino Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. „Noriu palinkėti gražios šventės, tegu šiandien karaliauja krepšinis“, – kalbėjo meras. Mokykloje lankėsi krepšinio treneris Vladas Garastas, krepšininkas Jonas Mačiulis, Lietuvos krepšinio federacijos atstovas, projekto „Krepšinio diena mano mokykloje“ vadovas Darius Pancekauskas. Taip pat Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Raminta Popovienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė, Lapių seniūnas Rimas Stankus. Šventė prasidėjo varžybomis. Iššūkį krepšininkui J.Mačiuliui metė 14-metis Povilas Stankūnas. Iš pradžių jie įmetė po vienodą skaičių baudinių – po 6 iš 10. Todėl prireikė pratęsimo, kuria-

me mesti 5 baudiniai. J.Mačiulis pataikė 3, o P.Stankūnas – 4 baudas. „Jei ne jaudulys, turbūt būčiau įmetęs daugiau. Per mokykloje surengtą atranką dvikovai su J.Mačiuliu iš 10 pataikiau 9“, – pasakojo vaikinas. Po baudinių rungties J.Mačiulis pamokė moksleivius metimo į krepšį technikos. „Ne, kol kas trenerio pašaukimo po šios pamokos nepajutau“, – šypsojosi J.Mačiulis. Jis sakė mielai dalyvausiąs ir kitose rajono mokyklose, kur vyks krepšinio dienos. Netradicinės pamokos

V.Garastas istorijos pamokoje aštuntokams papasakojo apie Lietuvos krepšinio ištakas. „Šiemet sukanka 90 metų, kai į mūsų šalį atkeliavo šis žaidimas. Paminėjau ir svarbiausius šių laikų rinktinės laimėjimus“, – kalbėjo legendinis treneris. Taip pat vaikams buvo parodytas dokumentinis filmas „Kita svajonių komanda“ apie pirmąją mūsų krepšininkams olimpiadą po nepriklausomybės atkūrimo. Tada 1992 m. krepšininkai laimėjo bronzą. 9-10 klasių moksleiviams biologijos pamoką vedė „Žalgirio“ dublerių fizinio rengimo treneris Justas Grainys. Dailės pamokoje vaikai piešė krepšinio tema, matematikos

„„Šventė: Kauno„ rajono„ meras„V.Makūnas,„ krepšininkas„J.Mačiulis„ ir„ treneris„V.Garastas„ buvo„ šiltai„ sutikti„

moksleivių.„

– sprendė užduotis susijusias su krepšinio aikštelės plotu, kamuolių apimtimi ir pan. Lapių pagrindinės mokyklos direktorė Vaida Trofimišinienė sakė, kad moksleiviams ši diena buvo didelė šventė. „Jie negalėjo patikėti, kad bendraus su krepšinio pasaulio žmonėmis, galės atsinešti tarškynes, kitą sirgalių atributiką. O mokytojai ir krepšinio federacijos atstovai labai atsakingai rengėsi šios dienos pamokoms“, – teigė direktorė. Keliaus per mokyklas

Lapių pagrindinėje mokykloje prasidėjęs projektas „Krepšinio diena

Tomo„Raginos„nuotr.

mano mokykloje“ toliau keliaus per vienuolika Kauno rajono ugdymo įstaigų. Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas yra sakęs, kad integruotos pamokos padės vaikus labiau sudominti krepšiniu ir apskritai kūno kultūros pamokomis, ypač mergaites. Kūno kultūros pamokose talkins „Žalgirio“, rajono krepšinio klubų žaidėjai, „Sirenos“ krepšininkės. Integruotos pamokos Kauno rajono mokyklose vyks du kartus per mėnesį. Užs. 914745

„„Pamoka: J.Mačiulis„pamokė„vai-

kus„metimo„į„krepšį„technikos.„


6

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

nuomonės

Kaip mus va­da­vo iš ener­ge­ti­nės pri­klau­so­my­bės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Nu­siš­luos­tom aša­ras ir dir­bam Ir­ma Ver­bie­nė

V

is ver­kę ir rau­do­ję dėl ko­ne pri­vers­ti­nės bran­ daus am­žiaus dar­bin­gų Lie­tu­vos pi­lie­čių ne­va sa­va­no­riš­kos trem­ties į žu­vų fab­ ri­kus ar man­da­ri­nų so­dus, po­li­ti­ kai su­si­zgri­bo ir, kaip sa­ko­ma, vei­ du at­si­grę­žė į jau­ni­mą. Gal­būt ti­kė­ jo­si pa­si­sem­ti verž­laus op­ti­miz­mo, ta­čiau jis se­no­kai iš­ga­ra­vęs. Pa­s i­ro­do, Lie­t u­vai, tiks­l iau, jos dar­bo rin­kai, nei jau­nas, nei se­ nas ne­rei­ka­l in­gas, o bran­d žiam per ma­žai mo­ka.

Kai ku­rie eko­no­mi­kos eks­per­tai ne tik Lie­tu­ vos, bet ir vi­sos Eu­ro­ pos jau­ni­mą pra­de­da va­din­ti pra­ras­tą­ja kar­ ta. Jau­ni, iš­si­la­vi­nę, gra­žūs ir ne­rei­ka­lin­gi dar­bo rin­kai. Skel­bia­ma, kad Lie­tu­vo­je dar­bo ne­t u­r i per 60 tūkst. jau­nuo­l ių. Tę­siant kal­bą apie skai­čius, jau­ ni­mo ne­dar­bas vir­ši­ja 30 pro­c., tai yra kas tre­čias as­muo nuo 16 iki 29 me­tų tu­rė­tų vars­ty­ti dar­bo bir­žos du­ris. Nau­jau­sia ži­nia: spe­ cia­li dar­bo gru­pė prem­je­rui iki ko­ vo vi­du­rio tu­ri sku­biai pa­teik­ti bū­ dus, kaip ši­tą rei­ka­lą iš­spręs­ti. Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ ry­ba (Li­JOT) to­kių pa­siū­ly­mų jau pa­tei­kė. Juos ana­l i­z uo­jant, tie­ są sa­kant, pies­tu sto­ja­si plau­kai. Pra­dė­jus skai­ty­ti pir­ma min­tis – o kaip jūs, ger­bia­mi jau­nuo­liai, ga­li­ te ras­ti dar­bą, jei taip kal­ba­te, taip ra­šo­te? Rei­k ia pa­v yz­d žių? Pra­ šau. „Da­bar­ti­nę su­si­klos­čiu­sią si­ tua­ci­ją ra­g i­na­me spręs­t i dviem eta­pais: pir­mo­jo sku­bu­mo bū­ti­no­ mis prie­mo­nė­mis, ku­rios spren­ džia prie­žas­t ies su­kel­tus klau­si­ mus, bei sis­te­mi­niais po­ky­čiais.“ Tie­są sa­kant, nė­ra pra­sti Li­JOT pa­ siū­ly­mai, o nu­ri­jus kar­tė­lį dėl klai­ kios kal­bos ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad jau­ni­mas de­ri­na­si prie vy­res­nių biu­rok­ra­tų, pe­ri­ma jų bend­ra­vi­mo ma­nie­ras ir tuš­čia­žo­dys­tės me­ną. Taip ir tu­ri­me jau­ną žmo­gų, ku­ ris ge­riau už­sie­ny­je lenks nu­ga­rą,

bet, gink Die­ve, ne­sės į „Maxi­mos“ ar „Nor­fos“ ka­są ar­ba ge­riau bus neaiš­kiu va­dy­bi­nin­ku neaiš­kio­je įmo­nė­je, nei, tar­ki­me, įsi­gis vers­ lo liu­di­ji­mą ir va­lys na­mus, tai yra dirbs sau ir bus pa­ts sau po­nas. Taip jau nu­ti­ko Lie­tu­vo­je, kad „va­ dy­bi­nin­kas“ skam­ba be­veik kaip „di­rek­to­rius“, o „pa­ten­ti­nin­kas“ – vos ne pra­sčiau nei „vel­tė­dis“. Dirb­ ti Ga­riū­nuo­se yra gė­da, o sė­dė­ti tė­ vams ant spran­do ir keik­ti sis­te­mą – ne­tgi ro­man­tiš­ka. Ir nė­ra ko kal­tin­ti jau­nų­jų be­dar­bių, kai net kai ku­rie eko­no­mi­kos eks­ per­tai ne tik Lie­tu­vos, bet ir vi­sos Eu­ro­pos jau­ni­mą pra­de­da va­din­ ti pra­ras­tą­ja kar­ta. Jau­ni, iš­si­la­vi­nę, gra­žūs ir ne­rei­ka­lin­gi dar­bo rin­kai. Tik ar tik­rai to­k ia ne­dar­bo tra­ge­ di­ja iš­ti­ku­si Lie­tu­vos jau­ną­ją kar­ tą? Ar tik­rai tai sis­te­m i­nė ne­lai­ mė, ar tie­siog tin­g i­nys­tė? Jei ti­kė­si­me darb­da­viais, vis ma­ žiau jau­nų žmo­nių dėl sva­jo­nių dar­bo pa­si­ry­žę me­tus (o gal ir ne vie­nus) ne­šio­ti ka­vą ir už­dirb­ti gra­ šius. Sva­jo­nės nu­ki­ša­mos į pa­są­mo­ nės už­ka­bo­rius, nes už ka­vos ne­šio­ ji­mą Lon­do­no ba­re mo­ka daug dau­ giau nei, tar­ki­me, ko­kio­je nors rek­ la­mos agen­tū­ro­je Vil­niu­je. Ta­čiau, žmo­nės, Lon­do­ne yra tik ka­va, o Vil­niu­je ka­va su per­spek­ty­va... Ki­t a ver­t us, ne­v il­t is tur­būt už­ kre­čia­ma. Tė­vai kei­k ia sis­te­mą ir emig­r uo­ja, pa­do­r iau­s i pa­s ii­ ma vai­k us kar­t u. Jei vai­k us au­ gi­na se­ne­l iai, na­mie ir mo­k yk­lo­ je jie gir­di, kaip čia, Lie­tu­vo­je, vis­ kas be­vil­tiš­ka. Pen­si­nin­kai rau­da, mo­k y­to­jai strei­k uo­ja, prie jų pri­ si­de­da ir dės­t y­to­jai, oriai kons­ ta­tuo­jan­tys, kad vi­sam švie­t i­mo sek­to­riui pa­da­ry­ta di­d žiu­lė ža­la. „Mes, aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­ jai, aiš­k iai ma­to­me, kad bend­ras Lie­t u­vos moks­lei­v ių ži­n ių ly­g is ge­ro­kai nu­kri­to, pa­blo­gė­jo stu­di­jų ko­ky­bė, moks­las tar­nau­ja ne vals­ ty­bės eko­no­mi­kos ir vi­suo­me­nės ge­ro­vės kė­li­mo tiks­lams, o vi­sos jė­gos me­ta­mos kie­ky­bi­niams ro­ dik­l iams pa­ge­r in­t i, pa­v yz­d žiui, moks­l i­n ių straips­n ių, tu­r in­č ių ci­ta­v i­mo in­dek­sų, skai­čiui pa­d i­ din­ti“, – to­k į mo­ky­to­jų strei­ką pa­ lai­kan­t į pra­ne­ši­mą iš­pla­ti­no Lie­ tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­ jai. Tai, ger­bia­mi mo­ky­to­jai ir dės­ ty­to­jai, ar be jū­sų pa­gal­bos Lie­tu­ vos jau­nų žmo­nių ži­nių ly­g is nu­ kri­to? Ar ne jūs prie­ši­na­tės per­ mai­noms, pa­vyz­džiui, per­pus su­ ma­ž in­ti uni­ver­si­te­tų skai­čių ma­ žy­tė­je Lie­tu­vo­je? Gal tai ir yra bū­ das su­ma­žin­ti jau­ni­mo ne­dar­bą – vie­ni nor­ma­liai iš­mok­tų ama­to, o ki­ti tap­tų tik­rais moks­li­nin­kais.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

Pa­da­ri­niai Lie­tu­vai dėl nuo­lat brangs­tan­ čių du­jų – tie­siog ap­ verk­ti­ni. Šis ne­veik­lu­mas da­ro­si vi­siš­kai ne­juo­kin­gas. Pa­da­ri­niai Lie­tu­vai dėl nuo­lat brangs­tan­čių du­jų – tie­ siog ap­verk­ti­ni. Pen­si­nin­kai ir ma­ žai už­dir­ban­tys žmo­nės jau ne­be­ga­ li ap­mo­kė­ti šil­dy­mo są­skai­tų, jau­nos šei­mos emig­ruo­ja. Nuo­lat brangs­ tan­čios du­jos ke­lia ne tik šil­dy­mo kai­nas, bet ir bran­gi­na mais­to pro­ duk­tų bei pa­slau­gų kai­nas, au­gi­na inf­lia­ci­ją. Lie­tu­va tam­pa per bran­gi ša­lis gy­ven­ti. San­ty­kius ener­ge­ti­kos sri­ty­je su­ ge­bė­ta su­ga­din­ti ne tik su Ru­si­ja, bet ir su ar­ti­miau­siais kai­my­nais: Len­ki­ ja ir Lat­vi­ja. Lat­viai blo­ka­vo ES pa­ siū­ly­mą dėl sinch­ro­ni­nio Bal­ti­jos ša­ lių pri­si­jun­gi­mo prie Va­ka­rų Eu­ro­pos elekt­ros tink­lų, o Len­ki­ja su­stab­dė

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Nuo­mo­nė: anot B.Vė­sai­tės, san­ty­kius ener­ge­ti­kos sri­ty­je su­ge­bė­ta su­ga­

din­ti ne tik su Ru­si­ja, bet ir su Len­ki­ja ir Lat­vi­ja.

sa­vo da­ly­va­vi­mą Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­te, iš­reiš­kė abe­jo­ nes dėl Lie­tu­vos ir Len­ki­jos du­jo­tie­ kio atei­ties. Iro­niš­kai skam­ba kon­ser­va­to­rių dek­la­ruo­ja­ma ener­ge­ti­nė ne­prik­ lau­so­my­bė, kai Vy­riau­sy­bei teks pa­ ten­kin­ti „Nu­kem“ rei­ka­la­vi­mus ir su­mo­kė­ti šiai Ru­si­jos ka­pi­ta­lo bend­ ro­vei 72 mln. eu­rų iš 2007–2013 m. ES biu­dže­te IAE už­da­ry­mui nu­ma­ ty­tų asig­na­vi­mų. Dar prieš me­tus su­ma ga­lė­jo bū­ti 20 mln. eu­rų ma­ žes­nė, o pro­jek­to ran­go­vai rei­ka­lau­ja pa­deng­ti nuo­sto­lius, ku­rie ne­va su­ si­da­rė dėl gau­sy­bės Lie­tu­vo­je pa­ti­ ria­mų biu­rok­ra­ti­nių kliū­čių... At­sa­ kin­gų už to­kią si­tua­ci­ją, kaip vi­sa­da, ne­bus? Apie ener­ge­ti­kos mi­nist­ro va­do­ va­vi­mo „ge­bė­ji­mus“ skai­čiai by­lo­ ja pa­tys už sa­ve. Ener­ge­ti­kos sek­to­ riu­je, ku­rio sta­bi­liam vei­ki­mui ypač svar­b i spe­c ia­l is­t ų kom­p e­ten­c i­ja, kad­rų, taip pat ir va­do­vy­bės kai­ta, de­ja, yra mil­ži­niš­ka. Per pus­ket­vir­ tų me­tų, kai val­do ši kon­ser­va­to­rių va­do­vau­ja­ma dau­gu­ma, ener­ge­ti­ kos sek­to­riu­je pa­si­kei­tė trys Ig­na­li­ nos ato­mi­nės elekt­ri­nės di­rek­to­riai, du „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ di­rek­to­riai, du Elekt­rė­nų elekt­ri­nės di­rek­to­riai ir du Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­ mi­nist­rai. Ko­kios šios kai­tos prie­ žas­tys? Ar skir­ti ne­kom­pe­ten­tin­gi

Gedimino Bartuškos nuo­tr.

ir ne­są­ži­nin­gi va­do­vai, ar jie ne­ pak­lu­so ener­ge­ti­kos mi­nist­ro dik­ ta­tui ir at­si­sa­kė ak­lai vyk­dy­ti įsa­ky­ mus? Iš tik­rų­jų per­mai­nų koa­li­ci­ja, nes tik va­do­vų kai­ta ne­pi­giai kai­ nuo­ja vi­siems mo­kes­čių mo­kė­to­ jams. Kas at­sa­kin­gas už bu­vu­siam Ig­na­li­nos ato­mi­nės elekt­ri­nės va­ do­vui Os­val­dui Čiuk­šiui iš­mo­kė­ tą kom­pen­sa­ci­ją? Su­da­ry­ta tai­kos su­tar­tis lei­džia įtar­ti, kad Ener­ge­ ti­kos mi­nis­te­ri­ja, at­leis­da­ma šį va­ do­vą, bu­vo ne­tei­si. Ne­ti­kiu kon­ser­va­to­rių ener­ge­ti­ nės ne­prik­lau­so­my­bės dek­la­ra­ci­jo­ mis. Tai nė­ra nuo­šir­du. Ko­dėl 2012 m. vals­ty­bės biu­dže­te nė­ra nė vie­no li­to, skir­to sa­vi­val­dy­bių bio­ku­ro ka­ ti­li­nėms? Juk bio­ku­ro ruo­ši­mas – tai nau­jos dar­bo vie­tos Lie­tu­vos žmo­ nėms, tai ma­žes­nis du­jų ir elekt­ ros ener­gi­jos im­por­tas iš Ru­si­jos, tai treč­da­liu pi­ges­nis šil­dy­mas. Ko­ dėl per pus­ket­vir­tų me­tų kon­ser­va­ to­rių val­dy­mo lai­ko­tar­pį re­no­vuo­tas tik vie­nas dau­gia­bu­tis na­mas? Juk re­no­va­ci­ja – tai ener­gi­jos tau­py­mas, tai ma­žes­nis du­jų im­por­tas iš Ru­si­ jos, pi­ges­nės šil­dy­mo kai­nos. De­ja, ener­ge­ti­nė ne­prik­lau­so­my­ bė kon­ser­va­to­rių re­to­ri­ko­je – tai tik ma­sa­las pa­tik­liems rin­kė­jams, veik­ los imi­ta­ci­ja ir vi­siš­kas ne­ge­bė­ji­mas tar­nau­ti pi­lie­čiams. Bi­ru­tė Vė­sai­tė, Sei­mo na­rė

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

E

ner­ge­ti­kos sek­to­riu­je vy­rau­ ja vi­siš­kas tei­si­nis ni­hi­liz­mas. Ig­na­li­nos ato­mi­nės elekt­ri­ nės ant­ra­sis blo­kas už­da­ry­ tas, ne­pa­si­rū­pi­nus šiam už­da­ry­mui skir­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­ šo­mis, ne­bu­vo priim­tas spe­cia­lus įsta­ty­mas, nors pir­ma­jam blo­kui toks įsta­ty­mas bu­vo priim­tas. Ar tai ne­ su­da­rys la­bai rim­tų pro­ble­mų ES fi­ nan­sa­vi­mui gau­ti? 2012 m. bai­gia ga­lio­ti 2007 m. so­ cial­de­mok­ra­tų Vy­riau­sy­bės priim­ta Ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ja. Nau­jo­ji ener­ ge­ti­kos stra­te­gi­ja ne­pat­vir­tin­ta. Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės įmo­ nė su­kur­ta be jo­kios tei­si­nės ba­zės. Ne­bu­vo jo­kios dis­ku­si­jos nei su vi­ suo­me­ne, nei Sei­me, vis­kas sle­pia­ ma po di­džiau­sios pa­slap­ties šy­du. Neaiš­ki nei bū­si­mos ki­lo­vat­va­lan­ dės kai­na, nei Lie­tu­vos bei par­tne­ rių fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, nei pa­sko­los pa­lū­ka­nos. Nė­ra įsta­ty­mo dėl nau­jo­sios ato­mi­nės elekt­ri­nės, neaiš­kūs ir Vy­riau­sy­bės spren­di­mai, ku­rie už­guls bū­si­mų­jų vy­riau­sy­bių pe­čius. Kas už tai at­sa­kin­gas? Kon­ser­va­to­riai pa­niš­kai ven­gia de­ ry­bų su Ru­si­ja, nors ši ša­lis yra pa­ grin­di­nė ener­ge­ti­nių iš­tek­lių tie­kė­ja. Ener­ge­ti­kos sri­ty­je jo­kių kon­tak­ tų, de­ry­bų ir su­si­ti­ki­mų pa­kan­ka­mai aukš­tu ly­giu ne­bu­vo, nors iš Ru­si­jos per­ka­me dau­giau kaip 60 pro­c. vi­sos elekt­ros ener­gi­jos. Du­jų sek­to­riu­je su­si­ti­ki­mas su „Gazp­rom“ va­do­vy­be įvy­ko tik šiai pri­myg­ti­nai to sie­kiant. Nei dėl kai­ nų, nei ki­tų gin­čy­ti­nų pro­ble­mų de­ ry­bos ne­vy­ko. Be­je, And­riui Ku­bi­liui ne­de­rė­tų pri­siim­ti sve­ti­mų nuo­pel­nų dėl pi­ges­nių du­jų „Ache­mai“...

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė – Sveikata: Marijana Jasaitienė – Laima Žemulienė – Ratai: Violeta Juodelienė –

302 265 302 263 (8 5) 219 1374 302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 010.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

KetvirtADIENIS, vasario 23, 2012

lietuva Komentarai

Po pre­zi­dentū­ ros lan­gais skam­bėjo ra­gi­ ni­mai „ne­leis­ ti ža­gin­ti vals­ tybės“, o par­la­ men­te li­gi su­ temų ko­mi­tetų du­ris vars­tė spe­cia­liųjų tar­ nybų va­do­vai. Iš­da­vi­ko, nu­te­ ki­nu­sio slap­ tą in­for­ma­ciją apie „Snorą“, paieš­kos va­kar Sei­me už­sitęsė iki su­temų.

Ire­na De­gu­tienė Sei­mo pir­m i­n inkė

G

albūt aš tu­r iu ma­ž iau in­ for­ma­ci­jos, ne­gu tu­ri Pre­zi­ dentė, todėl natū­ra­lu, kad man ir ky­la kai ku­rie klau­ si­mai; jie ky­la ir dau­ge­liui vi­suo­menės na­rių bei po­li­tikų. Ky­la pa­si­pik­ti­ni­mas, ky­la klau­si­mas, kodėl ge­rai dir­ban­čios ins­ti­tu­ci­jos (FNTT – red. pa­st.) va­do­vai, tik­rai ge­rai ži­no­mi ir au­to­ri­te­tin­gi ko­vo­ to­jai su kri­mi­na­li­niu pa­sau­liu, at­leid­ žia­mi ne­pa­tei­kiant aiš­kių at­sa­kymų. Kai tu tos in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri pa­kan­ ka­mai, ne­ga­l i turė­t i tvir­tos po­z i­ci­jos ar nuo­monės, kaip čia yra – ar šiuo at­ ve­ju ne­teisūs at­leis­t i FNTT va­do­vai, ar mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­lai­tis, kad juos at­lei­do.

„„Ma­ka­lynė: į mi­tingą prie pre­zi­dentū­ros su­si­rin­ku­sią mi­nią vie­ni­jo pyk­tis vald­žiai ir teisė­sau­gai, to­li gra­žu ne tik sie­

kis pa­lai­ky­ti at­sta­ty­dintą FNTT va­do­vybę. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Rai­mun­das Pa­lai­tis Vi­daus rei­kalų mi­n ist­ras

Valdžią dre­bi­na iš­da­vi­ko paieš­kos S Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

At­sa­kymų paieš­kos užt­ru­ko

Kas nu­te­ki­no in­for­ma­ciją apie na­ cio­na­li­zuo­jamą „Sno­ro“ banką? Kas sa­ko ne­tiesą – vi­daus rei­kalų mi­nist­ras ar Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ timų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­ do­vybė? Kokį vaid­menį čia at­li­ko Vals­tybės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD)? Į šiuos klau­si­mus at­sa­kymų va­kar iki vėlu­mos ieš­ko­jo ke­li Sei­ mo ko­mi­te­tai, o Dau­kan­to aikštė­je aidė­jo mi­tin­guo­tojų bal­sai. Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos du­ris va­kar varstė aukš­čiau­sia VSD va­do­vybė – di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Gri­na ir jo pa­va­duo­to­jas Ro­mual­ das Vaiš­no­ras, at­leis­ta FNTT va­do­ vybė, vi­daus rei­kalų mi­nist­ras Rai­ mun­das Pa­lai­tis. FNTT va­do­vai dar­syk pa­kar­to­ jo, kad jų at­lei­di­mo ap­lin­ky­bes tu­ ri aiš­kin­tis teis­mas, o mi­nist­ras pa­reiškė neat­sis­ta­ty­din­siąs. Tie­ sa, paaiškė­jo, kad VSD, aiš­kin­da­ ma­sis, kas dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ry­tas“ nu­te­ki­no in­for­ma­ciją, me­ lo de­tek­to­riu­mi (po­lig­ra­fu) tik­ri­ no ir pro­ku­ro­rus, ne tik FNTT va­ do­vybę. O po ne­tikė­tai su­reng­to po­sėdžio Sei­me VSD ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius G.Gri­na te­pa­sakė, kad Pre­zi­dentė, Sei­mo pir­mi­ninkė ir prem­je­ras ga­ vo vie­nodą VSD in­for­ma­ciją, kas galė­jo nu­te­kin­ti ži­nias apie teisė­ sau­gi­ninkų pla­nuo­ja­mus veiks­mus ban­ko „Sno­ras“ at­žvil­giu. Nea­py­kan­ta lie­jo­si lais­vai

„Vals­tybė oku­puo­ta iš vi­daus“, „Par­ti­niai kla­nai val­do vals­tybę“, „Grąžin­ki­te į po­stus at­leistą FNTT va­do­vybę“, – į Dau­kan­to aikštė­je su­rengtą mi­tingą va­kar vi­dur­dienį su­kviestą mi­nią, re­gis, su­vie­ni­jo

pyk­tis vald­žiai, teisė­sau­gos ins­ti­ tu­ci­joms ir tikė­ji­mas be­veik be­ri­ be D.Gry­baus­kaitės ga­lia. Ant sce­nos lipę kalbė­to­jai pa­lietė pa­čias įvai­riau­sias te­mas ir pro­ble­ mas. Vie­ni kalbė­jo apie Eglės Ku­ saitės bylą, ki­ti skelbė, kad „mūsų vals­tybė jau oku­puo­ta iš vi­daus“. Mi­nia gar­siau­siai su­ūžė, kai nuo sce­nos bu­vo pra­bil­ta apie kalė­ji­ mo gro­tas. „Žmonės lau­kia, ka­da pra­si­dės areš­tai. Ne­leis­ki­me ža­gin­ti tėvy­ nės. Ga­liu ir ki­taip pa­sa­ky­ti, kaip vie­nas per­so­na­žas: „Už­teks šio­ je vals­tybė­je ravė­ti šieną“, – šie vi­suo­me­ni­nin­ko Aud­riaus Na­ko, tink­la­la­pio eks­per­tai.eu įkūrėjo žod­žiai la­biau­siai su­dir­gi­no mi­nią. Šarū­nas Va­len­ti­na­vi­čius, pri­si­ statęs Na­cio­na­li­nio de­mok­ra­ti­nio judė­ji­mo at­sto­vu, tie­siog kons­ta­ ta­vo, kad „mūsų vals­tybę už­valdė vals­ty­bi­nin­kai“, nuo tribū­nos lie­ jo­si pyk­tis na­cio­na­li­nio trans­liuo­ to­jo pusėn. Skelbė ka­te­go­riš­kus rei­ka­la­vi­mus

Vi­suo­me­ni­nin­kas Da­rius Kuo­lys, pra­dėda­mas ilgą kalbą, ak­cen­ta­vo tie­sos ir laisvės ver­ty­bes, pa­garbą Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jai. Ta­čiau čia pat ul­ti­ma­ty­viai sa­vo at­sto­vau­ja­mo vi­suo­me­ni­nio sam­būrio var­du iš Pre­zi­dentės, Sei­mo pir­mi­ninkės ir prem­je­ro pa­rei­ka­la­vo grąžin­ti į pa­ rei­gas vi­daus rei­kalų mi­nist­ro R.Pa­ lai­čio at­leis­tus FNTT va­do­vus. „Vil­niaus die­na“ pri­me­na, kad FNTT di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ ti tu­ri būti ren­gia­mas kon­kur­sas, o ga­lu­tinį žodį ta­ria vi­daus rei­kalų mi­nist­ras, sa­vo įsa­ky­mu ski­rian­ tis FNTT va­do­vybę. Nei prem­je­ ras, nei Sei­mo pir­mi­nin­kas, juo­lab Pre­zi­dentė ski­riant pa­reigū­nus, re­ mian­tis įsta­ty­mu, įta­kos turė­ti ne­ ga­li.

D.Kuo­lys ka­te­go­rišką rei­ka­la­vimą grąžin­ti at­leis­tus pa­reigū­nus at­gal į darbą mi­niai paaiš­ki­no ši­taip: „At­ leis­ti vy­rus, ku­rie kon­sul­tuo­ja ir ko­le­gas už­sie­ny­je dėl su­dėtin­giau­ sių nu­si­kal­timų, tik pa­sa­kant, kad jie ne­la­bai gra­žiai pa­si­rodė, ma­no su­pra­ti­mu, ne­pa­do­ru.“

Pre­zi­dentė, Sei­mo pir­mi­ninkė ir prem­je­ ras ga­vo vie­nodą VSD in­for­ma­ciją, kas galė­ jo nu­te­kin­ti ži­nias. D.Kuo­lys su­si­rin­ku­sie­siems pa­ skelbė, kad būtent buvę FNTT va­ do­vai Vi­ta­li­jus Gai­lius ir Vy­tau­tas Gir­ža­das anks­čiau yra pri­si­dėję prie Bres­te, Bal­ta­ru­si­jo­je, žu­vu­sio VSD pul­ki­nin­ko Vy­tau­to Po­ciū­no by­los ty­ri­mo: „Tir­da­mi šią bylą šie vy­rai pa­tys pir­mie­ji at­skleidė ne­pa­do­rius kai ku­rių VSD pa­reigūnų dar­bus.“ Jo­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos apie bu­vu­sių FNTT va­dovų įdirbį V.Po­ ciū­no by­lo­je nėra, to nėra pa­tvir­tinę nei pa­ts V.Gai­lius, nei V.Gir­ža­das. Be ki­ta ko, rei­ka­lau­ta kuo sku­ biau pa­skelb­ti po­li­ti­nių par­tijų ry­ šius su galbūt nu­si­kals­ta­mo­mis gru­puotė­mis, pa­vie­šin­ti teisė­sau­ go­je dir­ban­čius pa­reigū­nus, galbūt pra­turtė­ju­sius ne­teisė­tai. Pub­li­ka – itin mar­ga

Sambū­ris prie pre­zi­dentū­ros neap­ siė­jo be in­ci­dentų. Mi­tin­go or­ga­ ni­za­to­rius er­zi­no ir pa­si­rodęs ult­ ra­ra­di­ka­las Vis­val­das Ma­žo­nas su kom­pa­ni­ja, ir Nep­rik­lau­so­mybės Ak­to sig­na­ta­ras, buvęs VSD di­rek­ to­rius Me­čys Lau­rin­kus. Jiems mi­ tin­go or­ga­ni­za­to­riai kli­ja­vo pro­vo­ ka­to­rių eti­ketę.

Kaip įpras­ta, pro­gos pa­si­rek­la­ muo­ti ne­pra­lei­do ir kai ku­rie po­li­ ti­kos už­ri­bio veikė­jai. Čia pat, prie tribū­nos, galbūt tikė­da­mie­si pa­si­ sa­ky­ti nuo pa­ky­los būria­vo­si Sei­ mo kon­ser­va­to­rių frak­ci­jai pri­ klau­san­tys ta­li­bais dėl sa­vo ašt­rių pa­si­sa­kymų pra­min­ti par­la­men­ta­ rai Sau­lius Sto­ma, Au­re­li­ja Stan­ci­ kienė, Nag­lis Pu­tei­kis, taip pat bu­ vęs Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­ gi­man­tas Ma­tu­le­vi­čius. N.Pu­tei­kis, „Vil­niaus die­nos“ ži­nio­mis, nuo pat ry­to ko­le­goms mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu siun­tinė­jo trumpą­sias ži­nu­tes ir kvietė atei­ ti prie pre­zi­dentū­ros bei pa­lai­ky­ti FNTT va­do­vus. Ta­čiau juos at­lei­ dusį mi­nistrą R.Pa­laitį juk pa­si­rin­ ko N.Pu­tei­kio par­ti­jos pir­mi­nin­kas A.Ku­bi­lius. Pre­zi­dentė šūksnių ne­girdė­jo

„Pre­zi­dentė, kiek ži­nau, yra la­bai smal­si, ma­nau, kad tik­rai bent pa­ žiūrės pro langą“, – žval­gy­da­ma­ si į Dau­kan­to aikštės rūmus vylė­si Nep­rik­lau­so­mybės Ak­to sig­na­tarė Ni­jolė Ože­lytė. Ta­čiau D.Gry­baus­ kaitė tuo me­tu rengė pri­ėmimą lie­ tu­vių li­te­ratū­ros kūrėjams. „Ne, tik­rai nie­ko (mi­nios šūksnių pre­zi­dentū­ros pa­sta­te – red. pa­st.) ne­si­girdė­jo“, – „Vil­niaus die­nai“ pa­tvir­ti­no Da­lia Ul­bi­naitė, Pre­zi­ dentės at­stovė spau­dai, tuo me­tu bu­vu­si ša­lia Pre­zi­dentės. D.Ul­bi­ naitė taip pat nu­rodė, kad „mi­tingų pre­zi­dentū­ra ne­ko­men­tuo­ja“. Va­kar po­piet į pre­zi­dentū­ros kan­ce­lia­riją vi­suo­me­ni­nin­kas Al­ vy­das Me­da­lins­kas at­nešė ir vie­ šą mi­tin­go da­ly­vių pa­reiš­kimą, re­ miantį FNTT va­do­vybę. Pe­ti­ci­ja bu­vo už­re­gist­ruo­ta ir, pa­sak pre­zi­ dentū­ros at­stovų, bus nag­rinė­ja­ma įpras­ta tvar­ka.

ei­mo pir­mi­ninkė ir mi­nist­ras pir­mi­nin­kas nėra vi­daus rei­ kalų mi­n ist­ras. Priim­da­mas tokį spren­dimą (at­leis­ti FNTT va­do­vus – red. pa­st.), aš rėmiau­si tu­ri­ ma in­for­ma­ci­ja ir esu įsi­ti­kinęs, kad in­ for­ma­ciją nu­te­ki­no kaž­kas iš FNTT. Ne­ ke­ti­nu at­si­sta­ty­din­ti, nes aš pri­ėmiau svarbų ir ryž­t ingą žingsnį, kad to­k ie pa­reigū­nai ne­galėtų dirb­ti FNTT, nes tai yra vie­na iš pa­grin­di­nių ins­ti­tu­cijų, ku­ri ir to­liau ti­ria „Sno­ro“ bylą.

Vi­ta­li­jus Gai­lius

At­leis­tas FNTT di­rek­to­r ius

K

aip ga­liu pa­ko­men­tuo­ti Pre­ zi­dentės žod­žius? Aš ger­biu Pre­zi­dentės nuo­monę. Jei­gu aš ne­gra­žus... Žmo­nai – gra­ žus. Aš ne­po­li­ti­ka­vau, mes tik ban­do­ me ap­si­gin­ti. Mes ti­riam nu­si­kal­ti­mus, o ne kaž­ko­kias par­ti­jas. Daug ką tyrė­me ir daug ką iš­tyrė­me. Ir te­be­ti­ria­me.

Vy­tau­tas Gir­ža­das

At­leis­tas FNTT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas

N

e­no­r iu vel­t is į žod­ž ių ka­ rą su Pre­zi­den­te ar vi­daus rei­kalų mi­n ist­ru. Kas jau­ čia­si tei­sus – te­gul pa­ro­do tei­si­nis pro­ce­sas. Ga­liu pa­sa­ky­ti vie­na: tei­sus ga­li jaus­tis kas no­ri, bet tei­sin­ gumą Lie­tu­vo­je vyk­do teis­mai. Jei­gu Lie­t u­vo­je tei­sin­g umą vyk­dys po­l ig­ ra­fas, ta­da ne­be­reikės teismų, ne­be­ reikės biud­že­to pi­nigų.


8

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Bal­ti­jos ša­lims trūks­ta vie­ny­bės Mask­vo­je vei­kian­čio Po­li­ti­kos tech­no­lo­gi­jų cent­ro (PTC) Vie­šų­ jų ry­šių pro­jek­tų de­par­ta­men­to va­do­vės Ol­gos Me­fod­je­vos tei­ gi­mu, ES ir Bal­ti­jos ša­lių po­li­ti­ka Ru­si­jos at­žvil­giu nė­ra vie­no­da.

„Aš at­skir­čiau ES po­li­ti­ką ir Bal­ ti­jos ša­lių po­li­ti­ką Ru­si­jos at­žvil­ giu“, – sa­kė po­li­ti­kos tech­no­lo­ gi­jų spe­cia­lis­tė, api­bū­din­da­ma konk­re­čiai Bal­ti­jos ša­lių ir ap­skri­ tai ES po­li­ti­ką bei veiks­mus, su­si­ ju­sius su Ru­si­ja. „Dėl Bal­ti­jos ša­lių veiks­mų, tai, ma­no nuo­mo­ne, kiek­vie­ną vals­ ty­bę, at­sto­vau­jan­čią šiam blo­ kui, rei­kia ver­tin­ti at­ski­rai. Net ti­riant Bal­ti­jos vals­ty­bių po­li­ ti­ką išei­vių iš Ru­si­jos at­žvil­giu, ma­tyt, vi­siš­kai api­bend­rin­ti šių ša­lių ne­rei­kė­tų“, – sa­kė ži­no­ma PTC eks­per­tė. Ana­li­ti­kės nuo­mo­ne, „kal­bant apie pa­čias bend­riau­sias ka­te­go­ ri­jas, Bal­ti­jos ša­lių po­li­ti­ka Ru­ si­jos at­žvil­giu – tai mė­gi­ni­mas at­gau­ti na­cio­na­li­nę ta­pa­ty­bę, pa­ trio­ti­nė­mis spal­vo­mis nu­spal­vin­ tą sa­vo iš­di­du­mą, prieš­prie­ši­nant sa­ve Ru­si­jai ir so­vie­ti­nei oku­pa­ ci­jai. Bal­ti­jos ša­lių veiks­mus ap­ skri­tai ga­li­ma pa­ly­gin­ti su psi­ cho­l o­g i­n ė­m is kom­p en­sa­v i­m o reak­ci­jo­mis į su­vo­kia­mą / ne­su­ vo­kia­mą komp­lek­są“. „Ir rei­kia pa­mi­nė­ti, kad dėl šios po­li­ti­kos ken­čia, vi­sų pir­ma, ru­sa­kal­biai gy­ven­to­jai. Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je – dau­giau, Lie­tu­vo­je – ma­žiau, kaip pa­ro­dė PTC at­lik­ tas so­cio­lo­gi­nis ty­ri­mas. Vals­ ty­bės ly­giu Bal­ti­jos ša­ly­se pa­gal ten gy­ve­nan­čių eks­per­tų ir pi­ lie­čių su­vo­ki­mą for­muo­ja­si Ru­ si­jos kaip prie­šės įvaiz­dis, o tai, be abe­jo, da­ro nei­gia­mą po­vei­kį Ru­si­jos eli­tui“, – pa­brė­žė O.Me­ fod­je­va.

„O ES stra­te­gi­ja, ma­no nuo­mo­ ne, tai – geo­po­li­ti­nės įta­kos plė­ ti­mo stra­te­gi­ja, pa­gal ku­rią Ru­si­ja yra na­tū­ra­li opo­nen­tė kai ku­riais klau­si­mais. Tai ypač pa­sa­ky­ti­na apie ang­lia­van­de­ni­lių tie­ki­mą, Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­ mą, ki­ši­mą­si į kai ku­rių ša­lių, pa­ vyz­džiui, Li­bi­jos, Si­ri­jos, rei­ka­lus ir t. t. Nors ki­ši­mo­si klau­si­mas yra Jungtinių Tautų kom­pe­ten­ ci­ja, kaip ži­no­ma, bū­tent įta­kin­ giau­sių ES ša­lių – Pran­cū­zi­jos ir Vo­kie­ti­jos – po­zi­ci­jos da­ro įta­ką vi­suo­me­ni­niam po­li­ti­niam dis­ kur­sui dėl šių pro­ble­mų“, – pa­ brė­žė po­li­ti­kos tech­no­lo­gė. „Ki­ta ver­tus, Ru­si­jos ir ES su­ de­rin­tų veiks­mų, pa­vyz­džiui, sie­ kiant drau­ge įveik­ti fi­nan­sų kri­ zę, ga­li­my­bės neat­me­ta bent jau Ru­si­jos eli­tas“, – api­bend­ri­no O.Me­fod­je­va.

Pa­gal eks­per­tų ir pi­lie­čių su­vo­ki­mą for­muo­ja­si Ru­si­jos kaip prie­šės įvaiz­ dis, o tai, be abe­jo, da­ro nei­gia­mą po­ vei­kį Ru­si­jos eli­tui. Igo­rio Bu­ni­no va­do­vau­ja­mas PTC – vie­na svar­biau­sių Ru­si­jos kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vių po­li­ti­nės ana­li­zės ir vie­šų­jų ry­šių rin­ko­je. Re­mian­tis in­for­ma­ci­ja iš ofi­ cia­laus tink­la­la­pio, tarp cent­ro klien­tų yra Ru­si­jos pre­zi­den­to ad­mi­nist­ra­ci­ja, Fe­de­ra­ci­jos Ta­ ry­ba, mi­nis­te­ri­jos, už­sie­nio vals­ ty­bių dip­lo­ma­ti­nės mi­si­jos, taip pat Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos am­ba­ sa­dos. BNS, KD inf.

Eti­kos sar­gai pri­ pa­ži­no, kad Ra­sei­ nių me­ras Re­mi­gi­ jus Ačas su­pai­nio­ jo in­te­re­sus, ta­čiau jis pa­ts tvir­ti­na lai­ kę­sis įsta­ty­mų. Ra­ sei­nių ta­ry­bos opo­ zi­ci­ja pla­nuo­ja tar­ tis dėl in­ter­pe­lia­ci­ jos, nors abe­jo­ja jos sėk­me.

„„At­sa­ko­my­bė: nors VTEK pri­pa­ži­no R.Ačą su­pai­nio­jus vie­šuo­sius ir pri­

va­čiuo­sius in­te­re­sus, jis pa­ts šias iš­va­das nei­gia.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Braš­ka Ra­sei­nių me­ro kė­dė Po ne­pa­lan­kaus Vy­riau­sio­sios tar­ ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) spren­di­mo Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jai pri­klau­san­tis Ra­sei­nių me­ ras pa­skel­bė pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me sa­ko dėl jo ap­gai­les­tau­jan­tis ir tvir­ ti­na, jog griež­tai lai­kė­si tei­sės ak­tų bei švie­ti­mo mi­nist­ro įsa­ky­mų, pa­ gal ku­riuos ra­jo­ne bu­vo komp­lek­ tuo­ja­mos mo­kyk­lų kla­sės ir iki­mo­ kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės. Me­ras aiš­ki­na, kad ne­nu­si­ša­li­ no prii­mant spren­di­mą dėl svai­ nės va­do­vau­ja­mo lop­še­lio-dar­že­ lio, nes tai esą bu­vo komp­lek­si­nis klau­si­mas, o „konk­re­čiai įstai­gai ne­bu­vo da­ro­ma jo­kių išim­čių“. „Pa­si­ro­do, tam ne­ga­lė­jau pri­tar­ ti bal­suo­da­mas, nes vie­no­je iš šių įstai­gų dir­ba ma­no svai­nė, ir ne­ svar­bu, kad tai bu­vo komp­lek­si­nis klau­si­mas, api­man­tis vi­sas švie­ ti­mo įstai­gas, ir konk­re­čiai įstai­ gai ne­bu­vo da­ro­ma jo­kių išim­čių, o kla­sių komp­lek­tai ir pi­ni­gai už ne­pa­nau­do­tą ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­ mą bu­vo skai­čiuo­ja­mi pa­gal tą pa­ čią for­mu­lę vi­soms švie­ti­mo įstai­ goms“, – pa­reiš­ki­me sa­ko me­ras. R.Ačo ver­ti­ni­mu, jis pa­žei­dęs įsta­ty­mą VTEK pri­pa­žin­tas bū­tent dėl to, kad „vyk­dy­da­mas tei­sės ak­ tus rū­pi­no­si sa­vi­val­dy­be ir vals­ty­ be“. VTEK pir­ma­die­nį priė­mė spren­ di­mą, kad Ra­sei­nių ra­jo­no me­ras R.Ačas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­ sė­dy­je spręs­da­mas klau­si­mus, su­ si­ju­sius su jo svai­nės va­do­vau­ja­ ma įstai­ga, su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čiuo­sius in­te­re­sus. „Me­ras svars­tė ir priė­mė spren­ di­mus dėl Ra­sei­nių lop­še­lio-dar­

že­lio „Lie­pai­tė“ mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų pa­skirs­ty­mo, įstai­gos dar­bo va­sa­rą ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių skai­čiaus. Be to, R.Ačas, nau­do­da­ma­sis sa­vo kaip me­ro pa­ rei­go­mis, ga­lia ir var­du, truk­dė stei­gia­ma­jam mi­nė­to dar­že­lio pro­ fe­si­nės są­jun­gos su­si­rin­ki­mui“, – tei­gia­ma VTEK pra­ne­ši­me.

Re­mi­gi­jus Ačas:

Tai bu­vo komp­lek­ si­nis klau­si­mas, api­ man­tis vi­sas švie­ ti­mo įstai­gas, ir konk­re­čiai įstai­gai ne­bu­vo da­ro­ma jo­ kių išim­čių.

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja prieš penk­ta­die­nį nu­ma­ty­tą po­sė­dį pla­ nuo­ja pa­si­ta­ri­mą, ku­ria­me ap­tars ga­li­my­bę ini­ci­juo­ti bal­sa­vi­mą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo. Ta­čiau vie­nas jos at­sto­vų so­cial­de­mok­ra­tas Gin­tau­ tas Mi­ko­lai­tis abe­jo­ja ini­cia­ty­vos sėk­me. „Penk­ta­die­nį kaip tik pla­nuo­ja­ mas po­sė­dis, mes, opo­zi­ci­jos at­ sto­vai, prieš tai pla­nuo­ja­me su­ si­rink­ti ir ap­tar­ti to­kią ga­li­my­bę. Kal­bė­si­me ir su at­ski­rais val­dan­ čio­sios koa­li­ci­jos na­riais, ar jie pa­ rem­tų, bet dau­gu­ma, kaip čia pa­ sa­ky­ti, yra la­bai su­si­vie­ni­ju­si, ir at­sta­ty­din­ti me­rą tik­rai bū­tų sun­ ku“, – sa­kė G.Mi­ko­lai­tis.

„Ma­nau, me­ro gar­bės rei­ka­las bū­tų pa­čiam at­si­sta­ty­din­ti“, – pri­ dū­rė so­cial­de­mok­ra­tas. Ra­sei­nių ra­jo­no ta­ry­bo­je opo­zi­ ci­niai so­cial­de­mok­ra­tai ir Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja tu­ri 11 bal­sų iš 25 ta­ry­bos na­rių. Di­džiau­sios Tvar­kos ir tei­sin­gu­ mo par­ti­jos par­tne­rės, 6 bal­sus tu­ rin­čios koa­li­ci­jos „Ra­sai“, at­sto­vė Kris­ti­na Bart­ku­tė sa­kė, kad val­ dan­tie­ji me­ro dar­bu yra pa­ten­kin­ti ir jo at­sta­ty­di­ni­mo klau­si­mo ne­ke­ lia, o VTEK spren­di­mą sa­kė esant ne­tei­sin­gą. „Mū­sų koa­li­ci­ja klau­si­mo dėl me­ro ne­ke­lia, nes mes pa­tys ži­no­ me si­tua­ci­ją, kaip vis­kas bu­vo. Mes vi­si prii­ma­me spren­di­mus, kar­ tais tei­sin­gus, kar­tais ne­tei­sin­gus, o ne­tei­sin­gus – dėl in­for­ma­ci­jos sto­kos ir šiuo at­ve­ju, ma­no ma­ny­ mu, VTEK spren­di­mas bu­vo bū­ tent toks“, – sa­kė koa­li­ci­jos „Ra­ sai“ at­sto­vė. Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga yra pa­skel­bu­si, kad me­ras esą ban­dė įbau­gin­ti pro­ fe­si­nę są­jun­gą jo svai­nės va­do­vau­ ja­ma­me dar­že­ly­je sie­ku­sius įsteig­ ti dar­buo­to­jus. Koa­li­ci­jos „Ra­sai“ na­rė K.Bart­ku­tė tvir­ti­no, esą su­ si­rin­ki­mas bu­vo ne­sank­cio­nuo­tas, į dar­že­lį bu­vo su­si­rin­kę pa­ša­li­niai as­me­nys. „Pa­si­ro­do, ten, kur mū­sų ma­ žiau­si pi­lie­čiai, ga­li atei­ti bet kas, ne­pra­ne­šus va­do­vy­bei ren­gia­mas su­si­rin­ki­mas, tai apie ko­kį sau­gu­ mą iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­ je ga­li­ma kal­bė­ti?“ – sa­kė Ra­sei­nių ra­jo­no ta­ry­bos na­rė K.Bart­ku­tė. BNS inf.


9

ketvirtADIENIS, vasario 23, 2012

pasaulis Sank­ci­jos Veng­ri­jai

Ban­dė ­ pa­mie­go­ti

Ky­la ­ nau­sė­di­jos

Briu­se­lis siū­lo įšal­dy­ti 495 mln. eu­rų, ku­riuos bu­vo nu­ ma­ty­ta skir­ti Veng­ri­jai atei­ nan­čiais me­tais. Pa­sak Eu­ro­ pos Ko­mi­si­jos at­sto­vų, Veng­ ri­ja ne­siė­mė „tva­rių ir pa­ti­ki­ mų“ prie­mo­nių sa­vo biu­dže­ to de­fi­ci­tui su­ma­žin­ti, kad šis 2011 m. ne­vir­šy­tų nu­ma­ ty­tų 3 pro­c. BVP.

Šve­das Pe­te­ris Skyll­ber­ gas, už­pus­ty­ta­me au­to­mo­bi­ ly­je pra­lei­dęs du mė­ne­sius, paaiš­ki­no, kad ne­no­rė­jo lip­ ti iš au­to­mo­bi­lio ir no­ri mie­ go­ti žie­mos mie­gu. Paaiš­kė­ jo, jog vy­rą ra­du­siems snie­go mo­to­cik­lais va­žia­vu­siems vy­ rams P.Skyll­ber­gas pa­ts nu­ ro­dė pa­lik­ti jį mie­go­ti.

Nors pa­sau­lis žy­dų nau­sė­di­ jų sta­ty­bas lai­ko ne­le­ga­lio­mis, Iz­rae­lis pla­nuo­ja, kad Va­ka­ rų Kran­te iš­kils dar 500 nau­ jų na­mų. Be to, žy­dai ke­ti­na Ši­ lo nau­sė­di­jo­je Va­ka­rų Kran­te įtei­sin­ti dau­giau nei 200 be lei­ di­mo pa­sta­ty­tų na­mų. Iz­rae­ lis sa­ko, kad to ne­va rei­kia „dėl hu­ma­ni­ta­ri­nių prie­žas­čių“.

Kaltinimai minist­rui

Nes­var­bu, kad esi įta­kin­giau­sia Eu­ ro­pos po­li­ti­kė. Na­ mie ne vis­kas ro­ žė­mis klo­ta. Vo­kie­ ti­jos kanc­le­rė An­ge­ la Mer­kel tu­rė­jo su­ si­tai­ky­ti, kad pre­ zi­den­to po­stas ati­ teks opo­zi­ci­jos kan­ di­da­tui.

Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ ras – ame­ri­kie­čių šni­pas? Bent taip tvir­ti­na „Wi­ki­Leaks“.

„„Akis­ta­ta: A.Mer­kel 2010 m. J.Gauc­kui už­kir­to ke­lią tap­ti ša­lies pre­zi­den­tu, ta­čiau šį kar­tą kanc­le­rei te­ko

nu­si­leis­ti. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Pra­lai­mė­ta ko­va, bet ne ka­ras? Pra­ra­do są­jun­gi­nin­ką

Iš Ry­tų Vo­kie­ti­jos ki­lęs liu­te­ro­nų evan­ge­li­kų pa­sto­rius ir žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tas Joa­chi­mas Gauc­ kas nė­ra val­džio­je esan­čių A.Mer­ kel kon­ser­va­to­rių są­jun­gi­nin­kas. Ki­taip nei Chris­tia­nas Wulf­fas, ku­ris praė­ju­sią sa­vai­tę nu­ta­rė pa­ si­trauk­ti iš pre­zi­den­to po­sto dėl jį per­se­kio­jan­čių skan­da­lų. Re­gis, šį kar­tą A.Mer­kel te­ko rink­tis iš blo­go ir blo­ges­nio. Jei ne­bū­tų pri­ta­ru­si J.Gauc­ko kan­ di­da­tū­rai – neišp­lau­tų su­tep­to mun­du­ro. Juk Ch.Wulf­fas, bu­vęs A.Mer­kel fa­vo­ri­tas, neiš­si­kaps­to iš skan­da­lų. Iš pra­džių vo­kie­čių ži­niask­lai­ da iš­kaps­tė in­for­ma­ci­jos apie jo ry­šius su tur­tin­gais vers­li­nin­kais tuo me­tu, kai jis bu­vo Že­mu­ti­nės Sak­so­ni­jos ly­de­ris. Vė­liau dar­bo ėmė­si pro­ku­ro­rai. Jie įta­rė, kad Ch.Wulf­fas pa­si­nau­ do­jo drau­go, fil­mų pro­diu­se­rio, pa­slau­go­mis, o pa­skui tas drau­ gas ga­vo pa­sko­los ga­ran­ti­jas, ku­ rių sie­kė. Tei­sė­sau­ga ėmė­si veiks­ mų pa­nai­kin­ti pre­zi­den­to tei­si­nį imu­ni­te­tą. Po­li­ti­niai žai­di­mai

Vis dėl­to opo­zi­ci­jos kan­di­da­tas J.Gauc­kas A.Mer­kel ne­pa­lan­kus. Ko­dėl kanc­le­rė nu­si­lei­do? Vo­kie­ ti­jos spau­da ma­no, kad A.Mer­kel sie­kė su­ma­žin­ti įtam­pą. Grai­ki­jo­je, Ita­li­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­ je, Is­pa­ni­jo­je bu­vę vy­riau­sy­bių va­ do­vai jau at­si­svei­ki­no su po­stais. Net Pran­cū­zi­jos da­bar­ti­nis va­do­ vas Ni­co­las Sar­ko­zy var­gu ar ga­li jaus­tis ra­mus prieš rin­ki­mus.

Tie­sa, A.Mer­kel ne­gre­sia bū­ ti nu­vers­tai dėl to, kad Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­ka šlu­buo­ja. Ta­čiau ne vis­kas, ką vyk­do jos vy­riau­sy­bė, vo­kie­čiams pa­tin­ka. Vis­gi kon­ser­va­to­riai iš pra­džių prie­ši­no­si J.Gauc­ko kan­di­da­tū­ rai, nes lai­kė jį žmo­gu­mi, ne­tu­rin­ čiu au­to­ri­te­to, ir po­li­ti­ne do­va­nė­ le opo­zi­ci­jai.

Tai gai­vaus oro gurkš­nis Vo­kie­ti­jos po­li­ti­ko­je, o J.Gauc­ kas su­teiks ga­li­my­ bę nau­jam po­li­ti­kos sti­liui. „Der Spie­gel“ pri­pa­ži­no, kad J.Gauc­kas – il­gai lauk­ta opo­zi­ci­ jos per­ga­lė. Be­je, šį po­li­ti­ką į pre­zi­den­to po­ stą opo­zi­ci­jo­je esan­čios so­cial­de­ mok­ra­tų ir ža­lių­jų par­ti­jos ban­dė pra­stum­ti ir 2010 m. Ta­da du įta­ kin­giau­si ša­lies ži­niask­lai­dos lei­ di­niai – sa­vait­raš­tis „Der Spie­gel“ ir dien­raš­tis „Bild“ – api­bū­di­no jį kaip „ge­res­nį pre­zi­den­tą“ ir „šir­ džių pre­zi­den­tą“. Be­je, tas pa­ts „Bild“ da­bar ne­ ma­žai pri­si­dė­jo, kad Ch.Wulf­fas bū­tų nu­ša­lin­tas. Ta­čiau prieš dve­jus me­tus opo­ zi­ci­nių par­ti­jų re­mia­mas J.Gauc­kas A.Mer­kel pa­stan­go­mis ne­ bu­vo pri­leis­tas prie ša­lies va­do­vo po­sto, nors ap­klau­sos ro­dė, kad vo­kie­čiai pa­lai­kė bū­tent jį, o ne

krikš­čio­nį de­mok­ra­tą Ch.Wulf­ fą. Ne­nuos­ta­bu, kad, nors ir tu­ rė­da­mas tvir­tą A.Mer­kel pa­ra­mą, Ch.Wulf­fas bu­vo iš­rink­tas tik per tre­čią bal­sa­vi­mą. Šį kar­tą Vo­kie­ti­jos spau­da su­ sku­bo džiaug­tis, kad J.Gauc­kas su­ge­bės pa­tai­sy­ti su­tep­tą pre­zi­ den­to ins­ti­tu­ci­jos re­pu­ta­ci­ją. „Tai gai­vaus oro gurkš­nis Vo­ kie­ti­jos po­li­ti­ko­je, o J.Gauc­kas su­teiks ga­li­my­bę nau­jam po­li­ti­ kos sti­liui“, – ra­šė „Bild“. Bu­vo nu­ste­bęs

Pre­zi­den­tą spe­cia­lus su­si­rin­ki­ mas, ku­rį su­da­rys par­la­men­to na­riai ir ki­ti aukš­to ran­go po­li­ti­ kai, rinks ko­vo 18 d. Tie­sa, pre­zi­ den­to po­stas Vo­kie­ti­jo­je – rep­re­ zen­ta­ci­nis. Re­tas ku­ris abe­jo­ja, kad J.Gauc­kas ne­lai­mės rin­ki­mų. Pa­rem­ti po­li­ti­ko kan­di­da­tū­rą at­si­sa­kė tik kai­rio­ji par­ti­ja „Kai­rė“ (vok. – „Die Lin­ke“), ku­riai pri­klau­so ke­li bu­vę Ry­tų Vo­kie­ti­jos ko­mu­nis­tai. Pats J.Gauc­kas, ke­tu­rių vai­ kų tė­vas, gy­ve­nan­tis su il­ga­ me­te gy­ve­ni­mo drau­ge Da­nie­la Schadt, pri­si­pa­ži­no, kad bu­ vo ap­stul­bęs ir šiek tiek su­tri­kęs, kai bu­vo iš­kel­ ta jo kan­di­da­tū­ra. „Man tai la­bai ypa­ tin­ga die­na, ne­tgi gy­ ve­ni­me, per ku­rį pa­ ty­riau ke­le­tą to­kių“, – sa­kė jis. J.Gauc­kas pri­dū­ rė, kad jam ma­lo­nu, jog „žmo­gus, gi­męs per siau­bin­gą ka­rą ir gy­ve­nęs

50 me­tų dik­ta­tū­ro­je, <...> ga­lė­ jo bū­ti šian­dien pa­kvies­tas tap­ti vals­ty­bės va­do­vu“. Jis tei­gė no­rin­tis pa­dė­ti at­kur­ti vo­kie­čių „ti­kė­ji­mą sa­vo stip­ry­be“ siau­čiant eu­ro zo­nos fi­nan­sų kri­ zei. Tie­sa, čia pat pri­pa­ži­no, kad nė­ra „nei Su­per­me­nas, nei žmo­ gus be trū­ku­mų“. „Der Spie­gel“, „Bild“, BNS inf.

Įdomūs faktai „„1940 m. Vo­kie­ti­jos šiau­rės ry­tuo­

se, Ros­to­ko mies­te, gi­męs J.Gauc­kas bu­vo vie­nas svar­bių vei­kė­jų per tai­kią re­vo­liu­ci­ją, nu­ver­tu­sią Ber­ly­no sie­ną 1989 m. Jo tė­vas so­ viet­me­čiu bu­vo iš­trem­tas į Si­bi­ro la­ge­rį, kur pra­lei­do 25 me­tus. „„Ne­nuos­ta­bu, kad J.Gauc­kas vie­

na­me in­ter­viu pabrėžė: „Bū­da­mas vos de­vy­ne­rių ži­no­jau, kad so­cia­ liz­mas yra ne­tei­sin­ga sis­te­ma.“ „„Po­li­ti­kas ban­dė tap­ti žur­na­lis­tu,

ta­čiau jam ne­bu­vo leis­ta stu­ di­juo­ti vo­kie­čių kal­bos. To­ dėl J.Gauc­kas ėmė­si teo­lo­ gi­jos stu­di­jų ir 1967 m. bu­vo įšven­tin­tas į ku­ni­gus. „„Vo­kie­ti­jai su­si­

vie­ni­jus, J.Gauc­kas, ku­rį anks­ čiau bud­r iai se­k ė vals­t y­ bės sau­g u­ mas „Šta­zi“, bu­vo pa­skir­ tas va­do­vau­ ti rū­š iuo­j ant mi­li­jo­nus jos by­ lų ir ruo­šiant jas vie­šin­ti.

Tink­la­la­pis pla­nuo­ja pa­vie­šin­ti do­ku­men­tų, įro­dan­čių, kad Car­las Bild­tas (nuotr.) dir­ba JAV. Po šio pa­reiš­ki­mo Šve­di­jo­je ki­lo dis­ku­si­jų ban­ga. Ar „Wi­ki­Leaks“ sie­kia su­trik­dy­ti po­rta­lo va­do­ vo Ju­lia­no As­san­ge’o ekst­ra­di­ci­ją Jung­ti­nėms Vals­ti­joms, ar in­for­ ma­ci­ja – tik­ra? Tink­la­la­pio vi­di­nė­je ži­nu­tė­ je tvir­ti­na­ma, kad esa­ma įslap­tin­ to do­ku­men­to, ku­ria­me tei­gia­ma, jog C.Bild­tas yra JAV in­for­ma­to­rius nuo praei­to am­žiaus 8-ojo de­šimt­ me­čio. Su slap­ta me­džia­ga nu­ro­dė su­ si­pa­ži­nęs šve­dų dien­raš­tis „Exp­res­sen“. „C.Bild­tas tu­rės at­si­sta­ty­din­ti. Tai bus jo po­li­ti­nės kar­je­ros ga­las“, – „Exp­res­sen“ ci­ta­vo vie­ną neį­var­ dy­tą as­me­nį, su­si­pa­ži­nu­sį su šiuo dar ne­skelb­tu do­ku­men­tu. Do­ku­men­te, ku­rį pla­nuo­ja pa­ skelb­ti „Wi­ki­Leaks“, tvir­ti­na­ma, kad C.Bild­tas in­for­ma­to­riu­mi ta­ po 1973 m., jį už­ver­ba­vęs agen­tas esą bu­vo ne kas ki­tas, o res­pub­li­ ko­nų stra­te­gas ir bu­vu­sio JAV pre­ zi­den­to Geor­ge’o W.Bus­ho po­li­ti­ nis gu­ru Kar­las Ro­ve’as. Tie­sa, „Wi­ki­Leaks“ at­sto­vas Kris­tin­nas Hrafns­so­nas tik pa­tvir­ ti­no, kad tu­ri do­ku­men­tą, ro­dan­tį glau­dų C.Bild­to ir Va­šing­to­no vi­di­ nių vei­kė­jų ry­šį, nors de­ta­liau do­ ku­men­to tu­ri­nio ne­ko­men­ta­vo. C.Bild­tas pa­ra­gi­no tink­la­la­pį kuo sku­biau pa­skelb­ti do­ku­men­tus. „Kai tai nu­tiks, ši jų su­pla­nuo­ tos šmeiž­to kam­pa­ni­jos da­lis grei­ tai su­by­rės į šu­kes“, – sa­vo as­ me­ni­nia­me tink­la­la­py­je pa­reiš­kė C.Bild­tas. J.As­san­ge’as Di­džio­jo­je Bri­ta­ ni­jo­je prie­ši­na­si sa­vo ekst­ra­di­ci­jai į Šve­di­ją, kur jį no­ri­ma ap­klaus­ ti by­lo­je dėl įta­ria­mo iš­ža­gi­ni­mo ir ly­ti­nės prie­var­tos. „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jas tvir­ti­na, kad Stok­hol­mas ne­tru­kus jį per­duos Va­šing­to­nui. Ame­ri­kie­čiai sie­kia suim­ti „Wi­ ki­Leaks“ įkū­rė­ją nuo to lai­ko, kai jo or­ga­ni­za­ci­ja pa­vie­ši­no šim­tus tūks­tan­čių kon­fi­den­cia­lių JAV dip­ lo­ma­ti­nių do­ku­men­tų. BNS inf.


10

Ketvirtadienis, vasario 23, 2012

Sportas

D.Blat­tas: „Žal­gi­ris“ „„Įver­ti­ni­mas: K.Bart­ke­vi­čius (de­ši­nė­je) džiau­gė­si, kad 5-ojo da­no

ser­ti­fi­ka­tą jam per­da­vė bend­ra­žy­gis A.Vil­ki­nas. 

LŠKF nuo­tr.

Ka­ra­tė pra­di­nin­kui – tarp­tau­ti­nis įver­ti­ni­mas Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Pa­ne­vė­žy­je su­reng­tas Bal­ti­jos ša­lių šo­to­kan ka­ra­tė klu­bų čem­ pio­na­tas – neei­li­nis Lie­tu­vos šo­to­ kan fe­de­ra­ci­jos (LŠKF) pre­zi­den­ tui Ka­zi­mie­rui Bart­ke­vi­čiui: jam įteik­tas 5-ojo da­no ser­ti­fi­ka­tas. Mo­ky­to­jų mo­ky­to­jas

„Penk­ta­sis da­nas – tai ka­ra­ tė meist­rų pu­siau­ke­lė, – sa­kė K.Bart­ke­vi­čius. – Šį ser­ti­fi­ka­tą tu­rin­tis as­muo va­di­na­mas san­sai, ar­ba mo­ky­to­ju. Iki tre­čio­jo da­no, ar­ba sen­pai, – spor­ti­nis meist­ ro įver­ti­ni­mas, o man su­teik­ta­ sis ser­ti­fi­ka­tas – už ži­nias, ka­ra­tė plė­to­ji­mą ir šios spor­to ša­kos po­ pu­lia­ri­ni­mą.“ Gar­bin­gą laips­nį LŠKF pre­ zi­den­tui už 35-erių me­tų veik­lą su­tei­kė Pa­sau­lio šo­to­kan ka­ra­tė aka­de­mi­ja (W.A.S.K.). K.Bart­ ke­vi­čius – vie­nas iš ka­ra­tė pra­di­ nin­kų Lie­tu­vo­je. „W.A.S.K. at­li­ko di­de­lį dar­bą – su­rin­ko duo­me­nis apie po­so­vie­ti­ nių ša­lių ka­ra­tė spe­cia­lis­tus. Mū­ sų spor­to ša­ko­je la­bai daug jau pri­mirš­tų žmo­nių, nes ne vis­kas lai­ku bu­vo pa­ste­bė­ta ir už­fik­suo­ ta“, – kal­bė­jo K.Bart­ke­vi­čius. Tra­di­ci­jų ga­lia

Jau­nes­nie­ji ka­ra­tė meist­rai da­ no ka­te­go­ri­jas gi­na­si per eg­za­mi­ nus, o vy­res­nie­ji, anot K.Bart­ke­ vi­čiaus, per ke­tu­rias­de­šimt, ar­ba sen­jo­rai, meist­riš­ku­mo laips­nį gau­na už dar­bus. „Kar­tais rei­kia pa­ra­šy­ti ko­kį nors re­fe­ra­tą, bet di­de­lių fi­zi­nių pa­stan­gų ne­pri­rei­kia, – pa­ste­bė­ jo LŠKF va­do­vas. – Man ne­tru­kus su­kaks 58-eri, tad, jei pri­reik­tų, jau ne­ga­lė­čiau per eg­za­mi­ną at­ lik­ti vis­ko kaip jau­ni­mas. Svar­ biau­sia, kad žmo­gus žen­gia ka­ ra­tė ke­liu ir ža­di­na ki­tus.“ K.Bart­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad anks­čiau bu­vo tai­ko­ma me­to­di­ ka, kai mo­ki­nio pa­sie­ki­mai au­to­ ma­tiš­kai da­rė įta­ką ir mo­ky­to­jo kva­li­fi­ka­ci­jos ly­giui. „Tar­ki­me, jei­gu mo­ky­to­jas pa­ ruoš­da­vo 1-ojo da­no meist­rą,

Re­zul­ta­tai Bal­ti­jos ša­lių šo­to­kan ka­ra­tė čem­ pio­na­te da­ly­va­vo dau­g iau nei 380 spor­t i­n in­k ų iš 30-ies ša­l ies ir už­sie­nio klu­bų. Sėk­m in­g iau­siai pa­si­ro­dė Lat­v i­ jos LKT ko­man­da (va­do­vas V.Mi­ ši­nas, 100 taš­k ų). Ant­rą­ją vie­t ą užė­mė Rad­v i­l iš­k io „Ken­t au­ras“ (va­do­vas A.Ma­s als­k is, 96), tre­ čią­ją – Kau­no „Era“ (va­do­vė A.Ur­ bo­nie­nė, 71). 6 čem­pio­nus išug­dė Kau­no ka­ ra­tė klu­b o „Sa­mu­ra­jus“ tre­ne­ riai M.Kaz­laus­kas, G.Pa­čiui­pis ir R.Kes­m i­nas, 4 – klu­bas „Ken­tau­ ras“, 3 – Rad­vi­liš­k io „Ry­tų ko­vo­to­ jas“ (va­do­vas E.Mon­čiaus­kas).

ati­tin­ka­mai bū­da­vo pa­ke­lia­mas ir jo laips­nis. Mo­ky­to­jas pri­va­ lo bū­ti dviem laips­niais aukš­čiau už mo­ki­nį. To­kiu bū­du iš­lai­ko­ mos tra­di­ci­jos ir pa­gar­ba mo­ky­ to­jo įkur­tai mo­kyk­lai. Ja­po­ni­jo­je iki šiol vei­kia to­kia sis­te­ma“, – pa­sa­ko­jo ka­ra­tė meist­ras. Su­si­ti­ko su bend­ra­žy­giu

Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ros“ ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Da­vi­das Blat­tas va­ di­na Kau­no „Žal­gi­rį“ pa­vo­jin­gu var­žo­vu, o šian­dien vyk­sian­tį ma­čą pa­ly­gi­no su gla­dia­to­rių kau­ty­nė­mis.

LŠKF pre­zi­den­tas pa­ste­bė­jo, kad per 35-erius me­tus ka­ra­tė vis kei­tė­si, bet ker­ti­niai da­ly­kai iš­li­ ko tie pa­tys. „Daug ką pa­kei­tė tai­syk­lės. Vis dėl­to ka­ra­tė nė­ra vien spor­ tas – tre­ni­ruo­tės, var­žy­bos ar re­zul­ta­tai. Mo­ky­mo me­to­di­ka ir tech­ni­nės de­ta­lės pa­si­kei­tė la­ bai ne­daug, bet at­si­ra­do tak­ti­ kos nau­jo­vių“, – tei­gė K.Bart­ke­ vi­čius. 5-ojo da­no ser­ti­fi­ka­tą LŠKF va­do­vui per­da­vė And­re­jus Vil­ki­ nas – ko­le­ga iš Bal­ta­ru­si­jos. „Jis yra ma­no bend­ra­žy­gis, nu­ si­pel­nęs tre­ne­ris, W.A.S.K. val­ dy­bos na­rys, – sa­kė K.Bart­ ke­vi­čius. – Nu­va­žiuo­da­vau į Bal­ta­ru­si­ją va­do­vau­ti se­mi­na­ rams, to­dėl And­re­jus ir bu­vo įga­ lio­tas įteik­ti man ser­ti­fi­ka­tą, kad man ne­rei­kė­tų bels­tis į ki­tą pa­ sau­lio kraš­tą.“

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

„Žal­gi­ris“ pri­va­lo lai­mė­ti

Ke­t u­r ios ne­s ėk­m ės Eu­ro­ly­gos „Top-16“ eta­pe kau­nie­čių ryž­to ne­nus­lo­pi­no – „Žal­gi­ris“ vis dar tu­ri vil­ties pra­si­brau­ti tarp aš­tuo­ nių stip­riau­sių že­my­no ko­man­dų. Žal­g i­r ie­č iai šian­d ien pri­va­ lo Tel Avi­vo „No­kia“ are­nos pra­ ga­re įveik­ti „Mac­ca­bi Elect­rą“, o ki­tą sa­vai­tę sa­vo­je aikš­tė­je at­si­re­ van­šuo­ti Kan­tu „Ben­net“ ko­man­ dai ir ti­kė­tis, kad ir var­žo­vai li­ku­ sias rung­ty­nes su­žais kau­nie­čiams pa­lan­kiais re­zul­ta­tais. „Kau­si­mės ne­gai­lė­da­mi šir­dies ir pa­si­steng­ si­me ne­kar­to­ti pir­mų­jų ket­ve­rių rung­ty­nių klai­dų. Gai­la, kad vis­ kas su­si­klos­tė taip ir šiuo me­ tu esa­me ant pra­ra­jos, ta­čiau Tel Avi­ve steng­si­mės iš vi­sų jė­gų“, – prieš iš­vyk­da­mas į Iz­rae­lį ža­dė­ jo „Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­sis tre­ne­

ris A.Tri­fu­no­vi­čius. Šį Eu­ro­ly­gos se­zo­ną sa­vo­je are­no­je „Mac­ca­bi Elect­ra“ tik kar­tą iš­kė­lė bal­tą vė­ lia­vą, kai 57:71 nu­si­lei­do „Bar­ce­ lo­nos Re­gal“ eki­pai. At­pil­das – per­ga­lė

Tel Avi­vo ko­man­dos stra­te­gas Da­ vi­das Blat­tas pri­pa­ži­no, kad ne­ra­ miai lau­kia dvi­ko­vos su kau­nie­ čiais. „Žal­gi­ris“ dar ne­lai­mė­jo nė vie­ no ma­čo šia­me eta­pe, bet vi­suo­se bu­vo la­bai ar­ti per­ga­lės. Ata­kuo­da­ ma ši ko­man­da tu­ri daug grės­min­ gų gink­lų, o šį­kart jie grei­čiau­siai jau ne­tu­rės ko pra­ras­ti, nes šan­sai pra­ si­brau­ti į ket­virt­fi­na­lį – mi­ni­ma­lūs. Toks var­žo­vas vi­suo­met bū­na pa­vo­ jin­gas. Mū­sų se­zo­nas – in­ten­sy­vus, ta­čiau mes it gla­dia­to­riai tu­ri­me ži­no­ti, kaip kau­tis kiek­vie­ną die­ną, kad ga­liau­siai su­lauk­tu­me at­pil­ do – tap­tu­me nu­ga­lė­to­jai“, – kal­ bė­jo „Mac­ca­bi Elect­ros“ tre­ne­ris.

„„Stra­te­gas: D.Blat­tas – vie­nas iš pa­gr

Iš­ko­vo­jo Iz­rae­lio tau­rę

Tel Avi­vo eki­pa, kaip ir „Žal­gi­ris“, ką tik pa­pil­dė sa­vo spor­ti­nių tro­ fė­jų ko­lek­ci­ją – 82:69 Iz­rae­lio tau­ rės var­žy­bų fi­na­le įvei­kė Ri­šon LeCio­no „Mac­ca­bi“ ir iš­ko­vo­jo šį pri­zą 39-ąjį kar­tą klu­bo is­to­ri­jo­je. „Se­zo­nas klos­to­si pui­kiai. „Mac­ca­

Vil­nie­čių li­ki­mas paaiš Eu­r o­p os vy­r ų krep­š i­n io tau­r ės tur­ny­re paaiš­kė­jo pir­mie­ji ke­tu­ri at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų da­ly­viai, ta­čiau tarp jų kol kas nė­ra Vil­ niaus „Lie­tu­vos ry­to“ ko­man­dos. Pra­lai­mė­jo sa­vo are­no­je

Vil­nie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­ko­ vo­ti ke­lia­la­pį į aš­tunt­fi­na­lį „Last 16“ eta­po penk­ta­ja­me tu­re – te­ rei­kė­jo sa­vo aikš­tė­je įveik­ti Kras­ no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ eki­ pą, bet Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nai pra­lai­mė­jo 78:82. Ant­ra­ja­m e kė­l i­ny­j e Vil­n iaus krep­ši­nin­kai pir­ma­vo 37:29, bet Ru­si­jos at­sto­vai pe­rė­mė ini­cia­ty­ vą ir tre­čia­ja­me kė­li­ny­je per­svė­ rė re­zul­ta­tą sa­vo nau­dai – 53:51. Ket­v ir­ta­ja­m e kė­l i­ny­je žai­d i­m o są­ly­gas dik­ta­vo „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ ban“. „Pra­lai­mė­jo­me rung­ty­nes, ku­ rioms bu­vo­m e ge­rai pa­s i­ren­g ę. Ne­sėk­mę lė­mė ke­lios mū­sų gy­ ny­bos klai­dos“, – po ma­čo kal­ bė­jo vil­nie­čių vy­riau­sia­sis tre­ne­ ris Alek­sand­ras Dži­ki­čius.

„Prieš dvi­ko­vą bu­vo šiek tiek ne­ri­mo – to­kio svar­baus ma­čo šį se­zo­ną dar ne­te­ko žais­ti. Du kė­li­ nius jau­di­no­mės ir rung­ty­nia­vo­me pra­stai, bet ge­rai gy­nė­mės be­veik 35 mi­nu­tes. Pui­kiai ži­no­jo­me, kad tik pa­ti­ki­ma gy­ny­ba pa­dės at­lik­ti svar­biau­sią už­duo­tį – lai­mė­ti“, – svars­tė Kras­no­da­ro eki­pos stra­te­ gas Bo­ži­da­ras Malj­ko­vi­čius.

Rimas Kurtinaitis:

Pri­va­lo­me žais­ ti ge­riau, nes mū­ sų tai­ki­nys – Eu­ro­ pos tau­rė. „Lie­tu­vos ry­to“ li­ki­mas paaiš­ kės va­sa­rio 28-ąją Ita­li­jo­je, kur Vil­niaus krep­ši­nin­kai žais pa­sku­ ti­nio – 6-ojo – tu­ro rung­ty­nes su Tre­vi­zo „Be­net­ton“ ko­man­da. Sa­ vo aikš­tė­je vil­nie­čiai įvei­kė „Be­ net­ton“ 78:69.

Ita­li­jos at­sto­vai ant­ra­die­nį sve­ čiuo­se ne­lauk­tai 74:83 (16:26, 18:15, 22:6, 18:36) pra­lai­mė­jo gru­pės aut­ sai­de­rei Ber­ly­no „Al­ba“ eki­pai. Tai­ki­nys – Eu­ro­pos tau­rė

Vie­tą at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­ se jau už­si­tik­ri­no Ri­mo Kur­ti­nai­ čio tre­ni­ruo­ja­ma Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ ko­man­da. Ru­si­jos at­sto­vai J gru­pė­je 88:72 (22:22, 26:16, 22:16, 18:18) įvei­kė Sa­lo­ni­kų „Aris BSA 2003“ krep­ši­ nin­kus. Tai bu­vo ket­vir­to­ji R.Kur­ ti­nai­čio auk­lė­ti­nių per­ga­lė. Tiek pat rung­ty­nių lai­mė­ju­si uk­ rai­nie­čių „Do­neck“ eki­pa taip pat pra­si­bro­vė į aš­tunt­fi­na­lį. „Per su­si­ti­ki­mą su Grai­ki­jos klu­ bu mes sau kė­lė­me du tiks­lus: pa­ tik­rin­ti ko­vo­je vi­sus žai­dė­jus ir nu­ ga­lė­ti. Gal­būt ne vis­kas su­si­klos­tė taip, kaip no­rė­jo­me, kai ku­rie epi­ zo­dai ne­tgi kė­lė ne­ri­mo, bet svar­ biau­sia, kad lai­mė­jo­me. Pri­va­lo­me žais­ti ge­riau, nes mū­sų tai­ki­nys – Eu­ro­pos tau­rė“, – tvir­ti­no „Chim­ ki“ stra­te­gas R.Kur­ti­nai­tis.


11

Ketvirtadienis, vasario 23, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

– pa­vo­jin­gas“

Mask­vo­je sir­ga­liai su šal­čiu ko­vo­jo nio­ko­da­mi sta­dio­ną Ma­rius Bag­do­nas Eu­ro­pos fut­bo­lo gran­das Mad­ ri­do „Real“ stab­te­lė­jo Mask­vo­je: per Čem­pio­nų ly­gos aš­tunt­fi­na­ lio rung­ty­nes Jo­se Mou­rin­ho ka­ riau­na, su­si­dū­ru­si su ru­siš­ka žie­ ma ir CSKA eki­pa, ten­ki­no­si ly­gio­ sio­mis. Iš­gel­bė­jo nau­jo­kas

rin­di­nių „Mac­ca­bi Elect­ros“ sėk­mės ga­ran­tų. AFP nuo­tr.

bi Elect­ra“ yra klu­bas, ku­rio tiks­las vie­nas – ti­tu­lai. Vie­ną tro­fė­jų jau tu­ri­me, ta­čiau su­sto­ti ne­ke­ti­na­me. Tau­rės fi­na­las bu­vo pui­ki re­pe­ti­ci­ ja prieš Eu­ro­ly­gos dvi­ko­vą su „Žal­ gi­riu“, ku­rio­s per­ga­lė mums taip pat bus gy­vy­biš­kai svar­bi“, – tei­ gė D.Blat­tas.

Per­nai tik Eu­ro­ly­gos fi­na­le su­klu­ pu­sio „Mac­ca­bi Elect­ros“ va­do­vai jau gal­vo­ja apie atei­tį. D.Blat­tas pra­ si­ta­rė, kad jam Tel Avi­vo klu­bas siū­lo pra­tęs­ti su­tar­tį dar dviem se­zo­nams. Stra­te­gas, at­ro­do, yra lin­kęs lik­ti Pa­ ža­dė­to­je že­mė­je ir pa­ga­liau įgy­ven­ din­ti sva­jo­nę – lai­mė­ti Eu­ro­ly­gą.

Mask­vos „Luž­ni­kų“ sta­dio­ne įvy­ ku­si Dei­vi­do Šem­be­ro at­sto­vau­ja­ mo CSKA ir „Real“ dvi­ko­va pa­si­ bai­gė tai­kiai – 1:1. Nei­gia­ma tem­pe­ra­tū­ra ir dirb­ ti­nės dan­gos aikš­tę kaus­tęs šal­ tu­kas ge­ro­kai ap­ri­bo­jo abie­jų ko­ man­dų fut­bo­li­nin­kų veiks­mus, bet ir to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis Is­ pa­ni­jos čem­pio­na­te tvir­tai pir­ mau­jan­tis „Real“ tu­rė­jo pui­ kią pro­gą iš­plėš­ti per­ga­lę. 28-ąją mi­nu­tę šiurkš­čia bro­lių Be­re­zuc­ kių klai­da pa­si­nau­do­jęs Cris­tia­ no Ro­nal­do pa­siun­tė ka­muo­lį į CSKA var­tus. Vis dėl­to mask­vie­ čiams ste­buk­lin­gai pa­vy­ko iš­si­ gel­bė­ti. 3-ią­ją pa­pil­do­mo lai­ko mi­nu­tę CSKA nau­jo­kas iš Šve­di­ jos Pon­tu­sas Wernb­loo­mas re­zul­ ta­tą iš­ly­gi­no. D.Šem­be­ras ma­čą ste­bė­jo nuo at­sar­gi­nių suo­le­lio. Ag­re­sy­viai el­ gė­si CSKA ger­bė­jai – jie sta­dio­ ne su­lau­žė be­veik 2 000 kė­džių, nuo­sto­lis – maž­daug pu­sė mi­li­ jo­no rub­lių. CSKA tu­ri sva­jo­nę

Tai bu­vo pir­ma­sis kar­tas, kai J.Mou­rin­ho va­do­vau­ja­mai eki­

š­kės Ita­li­jo­je VEF te­be­tu­ri šan­są

Vil­čių da­ly­vau­ti aš­tunt­fi­na­ly­je te­ be­tu­ri Ra­mū­no Bu­tau­to va­do­vau­ ja­ma Ry­gos VEF ko­man­da, ku­riai at­sto­vau­ja ir An­ta­nas Ka­va­liaus­ kas bei Do­na­tas Za­vac­kas. I gru­pė­je VEF krep­ši­nin­kai Če­ ki­jo­je po pra­tę­si­mo 84:80 (25:23, 13:14, 19:9, 13:20, 16:12) įvei­kė Nim­ bur­ko ČEZ (2 per­ga­lės ir 3 pra­lai­mė­ ji­mai) bei pa­ki­lo į 2-ąją vie­tą (3, 2). Abu lie­tu­viai nu­ga­lė­to­jams pel­nė po 8 taš­kus. Be to, A.Ka­va­liaus­kas at­ko­vo­jo 7 ir pe­rė­mė 1 ka­muo­lį, o D.Za­vac­kas at­ko­vo­jo 11 ka­muo­lių. Pir­mą­ją vie­tą I gru­pė­je už­si­tik­ri­ no penk­tą­ją per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­ ju­si Va­len­si­jos „Bas­ket“ – ji 79:61 (19:19, 22:17, 13:9, 25:16) įvei­kė Grav­li­no-Diun­ke­rio BCM eki­pą. 6-aja­me tu­re VEF sa­vo aikš­tė­ je su­si­tiks su Is­pa­ni­jos at­sto­vais, o BCM krep­ši­nin­kai – su Nim­bur­ko klu­bu. Jei­gu ry­gie­čiai pra­lai­mė­tų, o Če­ki­jos ko­man­da iš­ko­vo­tų per­ga­lę, į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas pa­tek­tų ČEZ, ku­ri pir­ma­ja­me ma­če įvei­kė Lat­vi­jos eki­pą 91:81.

Sportas

pai ne­pa­vy­ko įveik­ti Ru­si­jos klu­ bo, bet „Real“ tre­ne­ris to ne­dra­ ma­ti­za­vo. „Ly­gio­sios sve­čiuo­se ir žai­ džiant spau­džiant to­kiam šal­čiui nė­ra blo­gai. Ne­sa­kau, kad džiau­ giuo­si, ta­čiau ir ne­liū­džiu. Var­ žo­vai tu­rė­tų bū­ti pa­ten­kin­ti tuo, kaip iš­si­gel­bė­jo“, – po dvi­ko­vos ne­daug­žo­džia­vo po­rtu­ga­las. CSKA stra­te­gas Leo­ni­das Sluc­ kis ne­slė­pė pa­si­ten­ki­ni­mo. „Įvar­ tis per pa­pil­do­mą lai­ką mums su­tei­kė šan­są. Da­bar vyk­si­me į Mad­ri­dą ti­kė­da­mie­si, kad ga­li­me įgy­ven­din­ti sva­jo­nę“, – kal­bė­jo mask­vie­čių tre­ne­ris. At­sa­ko­ma­sis „Real“ ir CSKA su­si­ti­ki­mas vyks ko­vo 14-ąją Is­ pa­ni­jo­je, „San­tia­go Ber­na­beu“ sta­dio­ne.

Leo­ni­das Sluc­kis:

Vyk­si­me į Mad­ri­ dą ti­kė­da­mie­si, kad ga­li­me įgy­ven­din­ti sva­jo­nę. „Chel­sea“ kra­chas tę­sia­si

Dar vie­ną an­tau­sį pa­ty­rė pa­sta­ ruo­ju me­tu ago­ni­jos ka­muo­ja­ mas Lon­do­no „Chel­sea“ klu­bas. Ang­lus pa­že­mi­no pa­ki­liai sa­vo­ je aikš­tė­je žai­dęs ita­lų „Na­po­ li“ – 3:1. And­rea Vil­la­so-Boa­so auk­lė­ ti­niai pir­mie­ji iš­si­ver­žė į prie­kį, kai pa­s i­ž y­m ė­jo Jua­n as Mat­ta,

Sta­tis­ti­ka Mask­vos CSKA–Madrido „Real“ 1:1 (0:1). 70000 žiū­ro­v ų. Įvar­čiai: 90 min. P.Wernb­loo­mas (CSKA)/28 min. C.Ro­nal­do („Real). „Na­po­li“–Londono „Chel­sea“ 3:1 (2:1). 52 495 žiū­ro­vai. Įvar­čiai: 39 ir 65 min. E.La­vez­zi, 45 min. E.Ca­va­ ni (abu – „Na­po­l i“)/27 min. J.Ma­ta („Chel­sea).

ta­čiau po to – trys re­zul­ta­ty­vūs šei­mi­nin­kų dū­riai, ir „Chel­sea“ bu­vo pri­vers­tas ka­p i­t u­l iuo­t i. Per pa­s ku­t i­n ius sep­ty­n is ma­ čus „mė­ly­nie­ji“ per­ga­lę šven­tė vos kar­tą. „Na­p o­l i“ eki­pai šia­m e ma­ če va­do­va­vo Ni­co­lo Frus­ta­lu­pi, nes vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Wal­te­ ris Maz­zar­ri disk­va­li­fi­kuo­tas už tai, kad per gru­pės var­žy­bas su­ si­stum­dė su „Vil­lar­real“ fut­bo­ li­nin­ku Nil­ma­ru. Po ma­čo ita­las pa­reiš­kė, kad jam la­bai pa­ti­ko iš tri­bū­nų ma­ty­tas vaiz­das. „Ma­no vai­ki­nai ma­lo­niai nu­ ste­bi­no. Mes net ga­lė­jo­me įmuš­ ti ket­vir­tą­jį įvar­tį ir jau tu­rė­tu­me bi­lie­tą į ket­virt­fi­na­lį“, – ap­gai­ les­ta­vo ir tuo pat me­tu džiau­gė­ si W.Maz­za­ri. Va­kar pir­m ą­s ias aš­t unt­f i­ na­l io rung­ty­n es žai­d ė Mar­se­ lio „Olym­pi­que“ ir Mi­la­no „In­ ter“ bei „Ba­sel“ ir Miun­che­no „Bayern“.

Sta­tis­ti­ka „Lie­tu­vos ry­tas“–„Lo­ko­mo­tiv-Ku­ ban“ 78:82 (21:20, 21:16, 16:25, 20:21). 7 300 žiū­ro­vų. J.Va­lan­čiū­nas 17 taš­ kų (10 at­ko­vo­t ų ka­muo­l ių), R.Sei­ bu­tis 12, L.Ro­bert­sas 9/A.Trao­re 18, S.By­ko­vas 15, J.Mas­sey 13.

L gru­pė Komanda

1. „Liet. ry­tas“ 2. „Lo­ko.-Ku­ban“ 3. „Be­net­ton“ 4. „Al­ba“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

3 3 3 1

2 2 2 4

388:369 393:382 373:371 363:395

„Ti­kė­tis, kad Va­len­si­jos ko­man­ da su mu­mis žais pu­se jė­gos – tas pa­ts, kas pūs­ti mui­lo bur­bu­lą“, – pa­reiš­kė R.Bu­tau­tas. Iš K gru­pės į aš­tunt­fi­na­lį jau įžen­gė pen­kias per­ga­les sa­vo są­ skai­to­je tu­rin­tis Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“ klu­bas. KD inf.

„„Snai­pe­ris: net aky­lai pri­žiū­ri­mas C.Ro­nal­do (bal­ta ap­ran­ga) ra­do ke­lią CSKA var­tų link. 

AFP nuo­tr.


12

ketvirtADIENIS, vasario 23, 2012

14p.

Bū­si­mi pen­si­nin­kai už­dir­bo ne­daug.

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Žvirblytė

turtas

AC­TA: to­bu­los, bet su­var­žy

Tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos su­si­ta­ri­mas dėl ko­vos su klas­to­ji­mu, va­di­na­ma­sis AC­TA, esą lie­tu­vių gy­ve­ni­mo aukš­tyn ko­jo­mis neap­vers. Nes Lie­tu­vo­je jau ir da­bar ga­lio­ja vi­ sos ga­li­mos bau­džia­mo­sios ir ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės prie­mo­nės už in­te­lek­ti­nės nuo­ sa­vy­bės klas­to­ji­mą ko­mer­ci­niais tiks­lais. Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Ne­si­ti­kė­jo to­kios reak­ci­jos

Gir­dė­da­mi to­kius ar­gu­men­tus su­ si­ta­ri­mo kri­ti­kai at­rė­žia: „Tai ir ne­ rei­kia AC­TA.“ Tei­gia­ma, kad AC­TA – tai di­de­lių kor­po­ra­ci­jų prie­mo­nė, skir­ta tam tik­roms in­ter­ne­to sve­ tai­nėms už­da­ry­ti. O ša­li­nin­kai rė­kia dar gar­siau: „In­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­ bės tei­si­nės ap­sau­gos ly­gis tu­ri bū­ ti su­vie­no­din­tas vi­sa­me pa­sau­ly­je.“ Ir dar pri­du­ria: „Klas­to­tės da­ro ža­lą vals­ty­bių eko­no­mi­nei rai­dai.“ Nuo su­tar­ties, ku­rią anks­čiau ar vė­liau tu­rės ra­ti­fi­kuo­ti pa­sau­lio ša­lių par­la­men­tai, svars­ty­mo at­ si­trau­ku­si Lie­tu­vos val­džia lau­kia ru­de­nį vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų. Bū­ti už AC­TA šiuo me­tu ne­po­pu­ lia­ru ir reiš­kia ei­ti prieš vi­suo­me­ nę. Lie­tu­vos po­li­ti­kams AC­TA ta­po sa­vo­tiš­ka vie­šų­jų ry­šių prie­mo­ne, lei­sian­čia pel­ny­ti rin­kė­jų bal­sų. Prieš sa­vai­tę Vy­riau­sy­bė ini­ci­ja­vo AC­TA svars­ty­mą ir šiuo klau­si­mu karš­tai dis­ku­ta­vo, nors prieš tai pa­ti bu­vo įga­lio­ju­si as­me­nį sau­sio pa­bai­ go­je To­ki­ju­je su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šy­ti. Bu­vo nu­spręs­ta ne­ra­gin­ti Sei­mo kuo grei­čiau ra­ti­fi­kuo­ti AC­TA ir pra­tęs­ti dis­ku­si­jas su vi­suo­me­ne, ar šis su­ si­ta­ri­mas priim­ti­nas, ar jis ga­li bū­ti įgy­ven­di­na­mas. Or­ga­ni­zuo­ti dis­ku­ si­jas dėl AC­TA įpa­rei­go­ta Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Įsik­lau­sys ar­ba įkal­bės

Praė­ju­sį ant­ra­die­nį Už­sie­nio rei­ ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je rin­ko­si da­ly­va­vę de­ri­nant su­si­ta­ri­mą ir ki­tų suin­te­ re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai. Pir­ ma­me dar­bo gru­pės su­si­ti­ki­me bu­vo spren­džia­ma dėl dis­ku­si­jų su vi­suo­me­ne or­ga­ni­za­vi­mo.

Kaip dienraštį informavo, Už­ sienio reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Lašas, sutarta kreiptis į ministro pirmininko tarnybą dėl formalios tarpinstitucinės darbo grupės steigimo, kuri būtų atsakin­ ga už pasirengimą tolesnėms disku­ sijoms su visuomene ACTA nuosta­ tų įgyvendinimo Lietuvoje tema.

vi­zi­ją, o pro­tes­tuo­to­jai or­ga­ni­zuos mi­tin­gus, kol Briu­se­ly­je bus nu­ spręs­ta, kaip tu­ri bū­ti, ir ta­da mū­ sų Vy­riau­sy­bė pa­pras­čiau­siai nu­si­ lenks Briu­se­liui. S.Jat­ko­nio ma­ny­mu, da­bar ga­li­ mas dvie­jų ar ke­tu­rių sa­vai­čių ty­los pe­rio­das, o ta­da esą pra­dės aiš­kė­ ti, ko­kia link­me ju­da dėl AC­TA pa­ si­ta­ru­sios ir nuo ra­ti­fi­ka­vi­mo šiuo me­tu at­si­trau­ku­sios Eu­ro­pos ša­ lys. „Jei in­ter­ne­to lais­vių gy­nė­jams pa­si­ro­dys, kad ta kryp­tis ne­tin­ka­ ma, vi­są že­my­ną su­dre­bins ke­lias­ de­šimt kar­tų di­des­ni pro­tes­tai“, – įsi­ti­ki­nęs pa­šne­ko­vas. Žmo­nės ne­kvai­li

Si­mo­nas Jat­ko­nis:

Vi­suo­me­nės da­lis, ku­ ri prie­ši­na­si kor­po­ ra­ci­jų do­mi­na­vi­mui mū­sų vals­ty­bė­je, ne­ si­ruo­šia trauk­tis nė cen­ti­met­ro. Pa­sip­rie­ši­ni­mo ju­dė­ji­mo Lie­tu­ vo­je „Stop AC­TA“ at­sto­vo Si­mo­no Jat­ko­nio tei­gi­mu, vi­suo­me­nės da­ lis, ku­ri prie­ši­na­si kor­po­ra­ci­jų do­ mi­na­vi­mui mū­sų vals­ty­bė­je, ne­si­ ruo­šia trauk­tis nė cen­ti­met­ro. „Aš as­me­niš­kai esu prieš bet ko­kias de­ ry­bas, kol bus kal­ba­ma apie tei­sė­ tu­mą, o ne apie tei­sin­gu­mą“, – sa­ kė vie­nas pa­si­prie­ši­ni­mo ak­ty­vis­tų. Pa­sak jo, po­li­ti­kai kal­bės per te­le­

AC­TA kri­ti­kai la­biau­siai ne­ri­mau­ ja, kad, įsi­ga­lio­jus do­ku­men­tui, bus įžū­liai brau­na­ma­si į žmo­nių as­ me­ni­nį gy­ve­ni­mą, pa­vyz­džiui, oro uos­tų mui­ti­nės zo­no­se reiks ati­ duo­ti pa­tik­rin­ti kom­piu­te­rius, mo­ bi­liuo­sius te­le­fo­nus ar ki­tas elekt­ro­ni­nes laik­me­nas. Ta­čiau AC­TA ša­li­nin­kai pa­brė­žia, kad, kaip ir da­bar, tai bus da­ro­ma tik tuo­met, kai kils įta­ri­mas, ar var­to­ to­jai ne­tu­ri tiks­lų ne­le­ga­liai pa­si­ pel­ny­ti. Esą ir da­bar mui­ti­nės zo­no­ se su­stab­do­mi ke­lei­viai, su sa­vi­mi ga­be­nan­tys ke­lias de­šim­tis kom­ piu­te­rių ar MP3 gro­tu­vų. Sup­rask, jei ne­kel­si įta­ri­mo, ga­lė­si ir to­liau skris­da­mas lėk­tu­vu klau­sy­ti sa­vo mėgs­ta­mos iš in­ter­ne­to par­si­siųs­ tos mu­zi­kos MP3 gro­tu­vu. Ta­čiau vi­suo­me­nės ne­pa­si­ti­kė­ji­mą esą ke­ lia itin pai­nius do­ku­men­to teks­tas, ku­ris bu­vo ku­rį lai­ką įslap­tin­tas. Pa­sak S.Jat­ko­nio, pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl ki­lo eu­ro­pie­čių pa­si­prie­ši­ni­mas, – slap­tu­mas. „Tai la­bai kri­to į akis, kai at­si­sta­ty­di­no Eu­ro­pos Par­la­men­to pra­ne­šė­jas

AC­TA klau­si­mais Ka­de­ras Ari­fas. Ne tik at­si­sta­ty­di­no, bet ir vie­šai iš­reiš­kė pa­si­bai­sė­ji­mą, ko­kiais me­ to­dais AC­TA stu­mia­mas Eu­ro­pos Par­la­men­to ko­ri­do­riais. Žmo­nės ne­kvai­li, jie su­pran­ta, kad pa­sau­ li­nės kor­po­ra­ci­jos da­ro tie­sio­gi­nę įta­ką vi­sų mū­sų vy­riau­sy­bėms. Ir žmo­nėms pa­pras­čiau­siai at­si­bo­do, kad to­kie da­ly­kai vyks­ta“, – tei­gė vie­no­je rek­la­mos agen­tū­ro­je kū­ry­ bi­nin­ku dir­ban­tis S.Jat­ko­nis. Pro­tes­tai ap­nuo­gi­no pro­ble­mas

„Dis­ku­si­jų su vi­suo­me­ne ne­vy­ko, nes AC­TA su­si­ta­ri­mas – tik for­ ma­lu­mas. Su­tar­tis, ku­ri įpa­rei­go­ja keis­ti tei­sės ak­tus, Lie­tu­vo­je iš es­ mės nie­ko ne­kei­čia“, – sa­kė Lie­tu­ vos au­to­rių tei­sių gy­ni­mo aso­cia­ci­ jos-agen­tū­ros (LAT­GA-A) Mu­zi­kos sky­riaus ve­dė­jas Ma­rius Kuz­mi­nas. Pa­sak jo, ne­tgi tą die­ną, kai su­tar­tis bus ra­ti­fik ­ uo­ta Lie­tu­vos Sei­mo, nie­ kas ne­pa­si­keis. Esą vė­liau ga­li tek­ ti to­bu­lin­ti kai ku­riuos tei­sės ak­tus, bet jie bus tik tiks­li­na­mi, ir tuo­met bus bū­ti­na tar­tis su vi­suo­me­ne. „Pa­vyz­džiui, ga­li tek­ti pa­tiks­lin­ ti Bau­džia­mą­jį ko­dek­są ir ja­me nu­ ro­dy­ti, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė bū­tų tai­ko­ma už ne­tei­sė­tą at­ga­mi­ ni­mą ir pla­ti­ni­mą ne tik va­di­na­mo­ jo­je off li­ne erd­vė­je, kai ko­pi­juo­ja­mi kom­pak­ti­niai CD ar DVD dis­kai, bet ir už in­for­ma­ci­jos at­ga­mi­ni­mą in­ter­ ne­te. Bet tai ne­reiš­kia, kad ta at­sa­ ko­my­bė nu­kreip­ta prieš var­to­to­jus, ku­rie sa­vo po­rei­kiams siun­čia­si pi­ ra­ti­nės pro­duk­ci­jos. Yra tam tik­ra ri­ ba, kai tai­ko­ma at­sa­ko­my­bė, pa­vyz­ džiui, pa­da­rius 100 MGL (13 tūkst. li­tų) ža­lą“, – paaiš­ki­no M.Kuz­mi­ nas. Pa­sak jo, Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga ir da­bar ga­lė­tų ak­ty­viau veik­ti prieš pi­ra­ti­nius in­ter­ne­to po­rta­lus. „Kai

„„Pa­sip­rie­ši­ni­mas: nu­vil­ni­jus pir­ma­ja

at­si­ras AC­TA, bus aiš­kes­nis reg­la­ men­ta­vi­mas ir ak­ty­ves­nių veiks­mų ga­lės im­tis at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos“, – ma­no pa­šne­ko­vas. Jam pri­ta­rė ir Lie­tu­vos gre­tu­ti­ nių tei­sių aso­cia­ci­jos (AGA­TA) di­ rek­to­rė Ag­nė Ma­sals­ky­tė. Pa­sak jos, pra­kti­ko­je vis­kas su­dė­tin­giau dėl to, kad in­ter­ne­tas yra tarp­tau­ ti­nis. To­dėl ji vi­lia­si, kad, kai ACTA bus priim­tas, ki­tos ša­lys pa­si­temps iki Lie­tu­vos ir ES ly­gio, o tuo­met ir Lie­tu­vos at­li­kė­jai bus la­biau ap­ sau­go­ti. „Svar­bu ir tai, kad dėl AC­ TA su­si­ta­ri­mo ap­skri­tai im­ta dau­ giau dis­ku­tuo­ti apie in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę. Kuo dau­giau žmo­nių su­pras, kad mu­zi­ka ar fil­mai neat­ si­ran­da iš nie­ko, kad jiems su­kur­ ti iš­lei­džia­ma ne­ma­žai pi­ni­gų, tuo bus ge­riau. Juk jei­gu už tu­ri­nį nie­ kas nie­ko nie­kam ne­mo­kė­tų, ne­

10 mi­tų apie AC­TA 1. Bus ri­bo­ja­ma priei­ga prie in­ter­ne­to ir cen­zū­ruo­ja­mos in­ter­ne­to sve­tai­nės. Su­si­ta­ri­me nė­ra nė vie­no straips­nio, ku­ ris pa­grįs­tų šį tei­gi­nį. AC­TA skir­tas ko­ vo­ti su pla­taus mas­to daž­nai nu­si­kals­ ta­mų gru­puo­čių vyk­do­ma ne­tei­sė­ta veik­la. Šis su­si­ta­ri­mas ne­su­si­jęs su kas­ die­niu in­ter­ne­to nau­do­ji­mu. In­ter­ne­to nau­do­to­jai ga­li to­liau da­ly­tis ne­pi­ra­ti­ne me­džia­ga ir in­for­ma­ci­ja in­ter­ne­te. 2. Bus rei­ka­lau­ja­ma pa­sie­ny­je tik­rin­ ti ke­lei­vių ne­šio­ja­muo­sius kom­piu­te­ rius ir bus kont­ro­liuo­ja­mas in­ter­ne­tu per­duo­da­mų duo­me­nų srau­tas.

Su­si­ta­ri­me aiš­kiai pa­mi­nė­tas es­mi­nis yra vi­siems priei­na­mas. Lie­tu­viš­kas su­ jo prin­ci­pas – už­tik­rin­ti, kad bū­tų ger­ tar­ties teks­tas bu­vo pa­skelb­tas Sei­mo tei­ bia­mos pa­grin­di­nės su pri­va­tu­mu, žo­ sės ak­tų duo­me­nų ba­zė­je. De­ry­bos dėl jo džio lais­ve ir duo­me­nų ap­sau­ga su­si­ju­ ne­si­sky­rė nuo de­ry­bų dėl bet ko­kio ki­to sios tei­sės. AC­TA ne­tgi konk­re­čiai nu­ro­ tarp­tau­ti­nio su­si­ta­ri­mo. De­ry­bas pri­žiū­ do­ma, kad ke­liau­to­jai ne­bus tik­ri­na­mi, rė­jo ir ES po­zi­ci­jos koor­di­na­vi­mo pro­ce­ jei pa­žei­džiant in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­ se taip pat da­ly­va­vo Lie­tu­vos už­sie­nio bės tei­ses pa­ga­min­tos pre­kės yra ne­ rei­ka­lų, Tei­sin­gu­mo, Kul­tū­ros, Ūkio mi­ ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ir ne­vyk­do­ma nis­te­ri­jos, Pa­ten­tų biu­ras, Mui­ti­nės de­ di­de­lio mas­to ne­tei­sė­ta pre­ky­ba. par­ta­men­tas, In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės 3. Tai slap­tas su­si­ta­ri­mas. De­ry­bos plėt­ros ko­mi­te­tas ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. dėl jo bu­vo ne­skaid­rios ir vy­ko už 4. Įsi­ga­lio­jus AC­TA bus pra­dė­ta tai­ky­ už­da­rų du­rų. ti va­di­na­mo­ji tri­jų kir­čių at­jun­gi­mo AC­TA teks­tas bu­vo pa­skelb­tas vie­šai ir sis­te­ma, sie­kiant ko­vo­ti su pa­žei­di­

mais in­ter­ne­te, ar­ba bus rei­ka­lau­ja­ ma, kad in­ter­ne­to pa­slau­gų tei­kė­jai kont­ro­liuo­tų ar filt­ruo­tų sa­vo siun­ čia­mus duo­me­nis. Su­si­ta­ri­mu ne­rei­ka­lau­ja­ma, kad in­ter­ ne­to pa­slau­gų tei­kė­jai kont­ro­liuo­tų ar­ ba filt­ruo­tų sa­vo nau­do­to­jų in­for­ma­ci­ jos tu­ri­nį. AC­TA vi­siš­kai ati­tin­ka da­bar­ ti­nį nuo 2000 m. ga­lio­jan­tį ES tei­sės ak­ tą – Elekt­ro­ni­nės pre­ky­bos di­rek­ty­vą – ir ne­kei­čia nė vie­no jo žo­džio. 5. Su­si­ta­ri­mo nuo­sta­tos dėl bau­džia­ mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­žei­dus in­te­ lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­ses rei­ka­lau­

ja priim­ti pa­pil­do­mus griež­tes­nius tei­sės ak­tus. AC­TA neį­pa­rei­go­ja ES keis­ti tei­ sės nor­mų, nes ES tei­ sė jau da­bar yra ge­ ro­kai pa­žan­ges­nė nei tarp­tau­ti­niai stan­dar­ tai. Lie­tu­vai taip pat ne­ rei­kės pri­tai­ky­ti na­cio­ na­li­nių tei­sės ak­tų, su­si­ ju­sių su bau­džia­mą­ja at­ sa­ko­my­be, kad ga­lė­tų įgy­ ven­din­ti pri­siim­tus įsi­pa­rei­ go­ji­mus. O ki­tos su­si­ta­ri­mo


13

ketvirtADIENIS, vasario 23, 2012

turtas svars­tys ­ ES teis­mas

Pa­sip­rie­ši­ni­mo mas­tai

Neįž­vel­gia ­ pro­ble­mų

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tre­čia­die­ nį nu­ro­dė pa­pra­šiu­si aukš­ čiau­sios ES teis­mo ins­ti­tu­ci­ jos pa­teik­ti iš­va­dą dėl prieš­ ta­rin­gai ver­ti­na­mo pre­ky­bos su­si­ta­ri­mo, su­si­ju­sio su au­to­ riaus tei­sių ap­sau­ga ir in­ter­ ne­to lais­ve, tei­sė­tu­mo. Tei­si­ nį išaiš­ki­ni­mą teiks Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas.

Pa­sip­rie­ši­ni­mas AC­TA Eu­ro­ pos ly­giu vyks­ta ga­na pla­čiai. Pir­miau­sia su­ki­lo Len­ki­ja, kur par­la­men­tas jau nu­trau­kė su­tar­ties ra­ti­fi­ka­vi­mą. Bal­ka­ nų ša­ly­se, Vo­kie­ti­jo­je, Lat­vi­jo­ je, Es­ti­jo­je taip pat ki­lo di­de­lis bruz­de­sys ir ten par­la­men­tai vie­nas po ki­to nu­trau­kia ar­ba pri­stab­do AC­TA ra­ti­fi­ka­vi­mą.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė įsi­ti­ki­nu­si, kad Tarp­tau­ti­nis pre­ky­bos su­si­ta­ri­mas dėl ko­ vos su klas­to­ji­mu (AC­TA) ne­ tu­rės įta­kos nei ES, nei Lie­tu­ vos tei­si­nei ba­zei. Pre­zi­den­tė su­tar­ties punk­tuo­se, ku­riuo­ se kal­ba­ma apie ko­vą su pi­ ra­ta­vi­mu in­ter­ne­te, pro­ble­mų neįž­vel­gia.

y­tos vi­suo­me­nės link?

Komentaras

Al­ber­tas Šekš­te­lo

Ad­vo­ka­t ų pro­fe­si­nė bend­r i­ja „NOR­DIA BAUB­LYS & Part­ners“

D

ai pro­tes­tų ban­gai, kai ku­rios ša­lys, tarp jų – Lie­tu­va, pa­reiš­kė, kad ne­sku­bės ra­ti­fi­kuo­ti su­si­ta­ri­mo. 

bū­tų ir pa­ties tu­ri­nio“, – kal­bė­jo A.Ma­sals­ky­tė. Pa­sak jos, nuo­sto­liai dėl in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės pa­žei­ di­mų skai­čiuo­ja­mi šim­tais mi­li­jar­ dų, net ir ne­di­de­lis pa­žei­di­mų su­ ma­žė­ji­mas bū­tų reikš­min­gas. Ar­gu­men­tai neį­ti­ki­na

Pa­sip­rie­ši­ni­mo ju­dė­ji­mo „Stop AC­TA“ at­sto­vo S.Jat­ko­nio tei­gi­ mu, Vy­riau­sy­bės ir kor­po­ra­ci­jų ar­ gu­men­tai tė­ra ban­dy­mas pri­vers­ ti pa­klus­ti ir ne­si­prie­šin­ti tam, ką da­ro kor­po­ra­ci­jos. „Pa­tys ar­gu­men­tai vi­siš­kai ne­ svar­būs, svar­bu, kaip tai vei­kia vi­ suo­me­nę ir ko sie­kia tie, ku­rie ar­ gu­men­tuo­ja. O sie­kia jie pa­pras­to da­ly­ko – įti­kin­ti vi­sus mus, kad tarp­tau­ti­nių kor­po­ra­ci­jų slap­ ta stu­mia­mi ap­ri­bo­ji­mai yra ge­rai. Tai pa­pras­čiau­siai ab­sur­diš­ka, kai

ša­lys, pa­si­ra­šiu­sios AC­TA, pri­va­lo in­te­ lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­sių įgy­ven­ di­ni­mo ly­gį priar­tin­ti prie da­bar­ti­ nio ES ly­gio. 6. Su­si­ta­ri­mu ska­ti­na­ma jo de­ ri­ni­mą vyk­dy­ti ne­tie­sio­gi­niais bū­dais. Iš Eu­ro­pos Par­la­men­ to Tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos ko­ mi­te­to už­sa­ky­to uni­ver­ si­te­ti­nio ty­ri­mo paaiš­kė­jo, kad dėl AC­TA rei­ kės keis­ti su tei­ sių vyk­dy­mo už­tik­ri­

pa­žiū­ri ra­cio­na­liai, be emo­ci­jų“, – kal­bė­jo S.Jat­ko­nis. Pa­sak Ario Meš­ kaus­ko, vie­šo­sios įstai­gos Elekt­ro­ ni­nio vers­lo ir ino­va­ci­jų agen­tū­ros di­rek­to­riaus, tie, ku­rie sa­ko, kad

Ag­nė Ma­sals­ky­tė:

Kai AC­TA bus priim­ tas, ki­tos ša­lys pa­si­ temps iki Lie­tu­vos ir ES ly­gio, o tuo­met ir Lie­tu­vos at­li­kė­jai bus la­biau ap­sau­go­ti. AC­TA nie­ko ne­kei­čia, esą tik pa­ vir­šu­ti­niš­kai per­skai­tė AC­TA do­ku­ men­tą. „Jie ar­ba me­luo­ja, ar­ba gi­

ni­mu su­si­ju­sius ES tei­sės ak­tus ir (ar­ ba) na­cio­na­li­nius įsta­ty­mus. AC­TA nuo­sta­tos ne­prieš­ta­rau­ja ga­lio­ jan­tiems ES tei­sės ak­tams. AC­TA ne­bus rei­ka­lau­ja­ma per­žiū­rė­ti ES tei­sės ak­tų ar juos pri­tai­ky­ti ir ne­bus rei­ka­lau­ja­ ma, kad vals­ty­bės na­rės per­žiū­rė­tų sa­ vo prie­mo­nes, ku­rio­mis jos įgy­ven­di­na su­si­ju­sius ES tei­sės ak­tus. 7. Bus už­kirs­tas ke­lias pi­gių vais­tų pre­ky­bai su ne­tur­tin­go­mis ša­li­mis. Nė vie­na AC­TA nuo­sta­ta nė­ra tie­sio­giai ar­ba ne­tie­sio­giai da­ro­ma įta­ka tei­sė­tai ge­ne­ri­nių vais­tų pre­ky­bai ar­ba, ap­skri­

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

na ko­kį nors in­te­re­są. Ar­gu­men­tai „už“ yra jo­kie. Iš tik­rų­jų tai ne au­ to­rius bus ap­sau­go­tas, o jo iš­nau­ do­to­jas, t. y. vers­las, ku­ris pla­ti­na au­to­rių su­kur­tą tu­ri­nį“, – įsi­ti­ki­nęs A.Meš­kaus­kas. Jo nuo­mo­ne, žmo­ gaus lais­vių mo­ky­tis iš ki­tų ir kur­ ti su­var­žy­mas il­gai­niui ga­li pa­kenk­ ti vi­suo­me­nės pro­gre­sui. „Juk mes mo­ko­mės ko­pi­juo­da­mi ki­tus. Keis­ ta, nes at­ro­do, kad net dvi­ra­čio ne­ bus ga­li­ma mo­di­fi­kuo­ti, nes jį jau kaž­kas iš­ra­do. Na, ne­bent reiks iš­ ras­ti nau­ją dvi­ra­tį“, – iro­ni­za­vo A.Meš­kaus­kas. Jo nuo­mo­ne, AC­ TA – tai tik pre­ce­den­tas. „Tai tik su­dė­ti­nė lais­vių su­var­žy­ mo da­lis. Ju­da­me iki vi­suo­me­nės, ku­rio­je vis­kas to­bu­la, bet vien to­ dėl, kad žmo­nės ne­ga­li nie­ko blo­ ga pa­da­ry­ti“, – api­bend­ri­no pa­ šne­ko­vas.

Var­to­to­jų nuo­mo­nė dėl AC­TA ra­ti­fi­ka­vi­mo Lie­tu­vo­je (pro­c.)

tai kal­bant, vi­suo­me­nės svei­ka­tai pa­ sau­ly­je. 8. Su­da­ro­mos pa­lan­kes­nės są­ly­gos in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­sių tu­ rė­to­jams. AC­TA pa­nai­ki­na­mos tarp­ tau­ti­nės tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tos ap­sau­gos prie­mo­nės ir išim­tys. Prie­šin­gai, AC­TA su­si­ta­ri­mas su­da­ry­ tas la­bai lanks­čiai ir ja­me nu­sta­ty­tos bū­ti­nos ap­sau­gos prie­mo­nės, kad ša­ lys ras­tų tin­ka­mą vi­sų su­si­ju­sių tei­sių ir in­te­re­sų pu­siaus­vy­rą, at­si­žvelg­da­mos į sa­vo eko­no­mi­nius, po­li­ti­nius ir so­cia­li­ nius tiks­lus bei tei­sės tra­di­ci­jas. Te­be­ga­

lio­ja vi­sos ap­sau­gos prie­mo­nės ir išim­ tys, nu­sta­ty­tos ES tei­sės ak­tuo­se ar­ba Su­tar­ty­je dėl in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­sių as­pek­tų, su­si­ju­sių su pre­ky­ba. 9. Dėl AC­TA bu­vo de­ra­ma­si kaip dėl sa­va­ran­kiš­ko su­si­ta­ri­mo, sie­kiant iš­ veng­ti dau­gia­ša­lių de­ry­bų pla­taus mas­to fo­ru­me, ku­ria­me bū­tų ga­lė­ju­si da­ly­vau­ti Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­ za­ci­ja (PPO) ar­ba Pa­sau­li­nė in­te­lek­ti­ nės nuo­sa­vy­bės or­ga­ni­za­ci­ja (PI­NO). Ko­mi­si­ja no­rė­jo su in­te­lek­ti­nės nuo­sa­ vy­bės tei­sių vyk­dy­mo už­tik­ri­ni­mu su­ si­ju­sias pro­ble­mas spręs­ti su PPO ar­ba

Nepritaria

63

%

20 17

Pritaria

Neturi nuomonės

Šal­ti­nis: ty­ri­mų bend­ro­vė „Sprin­ter ty­ri­mai“

e­ry­bas dėl AC­TA, ki­taip va­ di­na­mo su­si­ta­ri­mu dėl ko­ vos su klas­to­ji­mu (angl. – An­t i-coun­ter­fei­t ing Tra­de Ag­ree­ment), dar 2007 m. ini­ci­ja­vo Eu­ ro­pos Ko­m i­si­ja, siek­da­ma tarp­tau­t i­ nius in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės ap­sau­ gos stan­dar­tus priar­tin­ti prie ES ly­gio. AC­TA šiuo me­tu dar nė­ra įsi­ga­lio­jęs ir Lie­tu­va jo ne­ra­ti­fi­ka­vo. Tai reiš­kia, kad AC­TA dar nė­ra Lie­tu­vos tei­si­nės sis­te­ mos da­lis. AC­TA nuo­sta­tos yra la­bai bend­ro po­ bū­džio – jos yra gai­rės vals­ty­bėms na­ rėms su­de­r in­t i sa­vo tei­sės ak­tus su su­si­ta­r i­mo rei­ka­la­v i­mais. No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad Lie­tu­vos tei­sės ak­tai, ati­ tin­kan­tys ES rei­ka­la­vi­mus, dar griež­ tes­ni ne­gu AC­TA. Vie­šo­jo­je erd­vė­je sklan­do daug mi­tų apie AC­TA, net yra at­ski­ras ju­dė­ji­mas „Stop AC­TA“. Ta­čiau, de­ta­liau pa­ž vel­ gę į šį su­si­ta­ri­mą, prie­šin­gai ne­gu es­ka­ luo­ja­ma, ja­me ne­ras­tu­me nei priei­gos prie in­ter­ne­to ri­bo­ji­mo, nei in­ter­ne­ to sve­tai­nių cen­z ū­ra­vi­mo, nei tei­sės mui­ti­nė­je tik­rin­ti ke­lei­vių as­me­ni­nius kom­piu­te­rius, mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, nei rei­ka­la­v i­mų in­ter­ne­to pa­slau­g ų tei­kė­jams kont­ro­liuo­ti (filt­ruo­ti) siun­ čia­mus duo­me­nis ir pan. Be to, AC­TA ak­cen­tuo­ja, kad jo tai­ky­mas ne­tu­ri pa­ žeis­ti to­kių pa­grin­di­nių prin­ci­pų, kaip an­tai žo­džio lais­vės, tei­sės į ne­ša­liš­ką pro­ce­są ir pri­va­tu­mo ap­sau­gą. Tai­g i, pa­ts AC­TA su­si­ta­ri­mas ne­ke­lia jo­kios grės­mės žmo­gaus pa­g rin­di­nėms tei­ sėms – vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip konk­re­čios vals­ty­bės na­rės in­terp­re­ tuos AC­TA nuo­sta­tas ir kaip jas per­ kels į na­cio­na­li­nius tei­sės ak­tus. Pa­pil­do­mai no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, kad, įsi­ga­lio­jus AC­TA, bet ku­ri vals­ty­bė na­ rė tu­rė­tų tei­sę iš­sto­ti ar­ba siū­ly­ti spe­ cia­liai įsteig­tam ko­mi­te­tui šio su­si­ta­ ri­mo pa­tai­sas.

PI­NO ir šiuo tiks­lu pa­tei­kė daug pa­siū­ ly­mų. Vis dėl­to kai ku­rios mi­nė­tų or­ ga­ni­za­ci­jų na­rės pa­si­prie­ši­no bet ko­ kiam dia­lo­gui šia te­ma. AC­TA nu­sta­ to­mi tarp­tau­ti­niai su in­te­lek­ti­nės nuo­ sa­vy­bės tei­sė­mis su­si­ję stan­dar­tai, ir ki­tos ša­lys kvie­čia­mos pri­si­jung­ti prie šios dau­gia­ša­lės su­tar­ties. 10. Įt­rau­ku­si AC­TA nuo­sta­tas į lais­vo­ sios pre­ky­bos su­si­ta­ri­mus, ES pri­mes jas tre­čio­sioms ša­lims. To da­ry­ti ne­ke­ti­na­ma ir tai ne­bu­vo pa­siū­ ly­ta ES dvi­ša­lė­se pre­ky­bos de­ry­bo­se. Šal­ti­nis: Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja


14

ketvirtADIENIS, vasario 23, 2012

turtas

20 pro­c.

– tiek per­nai šok­te­lė­jo pre­ky­bi­nių pa­tal­pų nuo­mos kai­nos da­ly­je pa­grin­di­nių Kau­no gat­vių.

Pra­mo­nės au­gi­mas nu­ste­bi­no Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je šiek tiek stab­te­lė­ju­si, šie­met Lie­tu­vos pra­ mo­nė vėl įjun­gė sa­vo pa­jė­gu­mus.

Pra­mo­nės pro­duk­ci­jos ga­my­ba ir par­da­vi­mas Lie­tu­vo­je šių me­ tų sau­sį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2011 m. mė­ne­siu, pa­di­dė­jo 4 pro­c. iki 5,939 mlrd. li­tų. Pa­ša­li­nus dar­ bo die­nų įta­ką, pra­mo­nės me­ti­nis au­gi­mas bu­vo 2,3 pro­c. Sau­sį, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­ tų gruo­džiu, pra­mo­nės pro­duk­ci­jos ga­my­ba ir par­da­vi­mas su­ma­žė­jo 1,9 pro­c., ta­čiau, pa­ša­li­nus dar­bo die­ nų įta­ką, išau­go 3,6 pro­c., kaip pra­ ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Re­zul­ta­tai švie­ses­ ni po praė­ju­sių me­tų ket­vir­čio, kai pra­mo­ nė svy­ra­vo ties nu­ lio ri­ba ar ne­tgi bu­vo įsmu­ku­si į mi­nu­są. „At­ro­do, re­zul­ta­tai švie­ses­ni po praė­ju­sių me­tų ket­vir­čio, kai pra­ mo­nė svy­ra­vo ties nu­lio ri­ba ar ne­tgi bu­vo įsmu­ku­si į ma­žą mi­nu­są. Da­ bar tu­ri­me ge­rą au­gi­mo re­zul­ta­tą, ypač ap­dir­ba­mo­jo­je pra­mo­nė­je be naf­tos pro­duk­tų, tik­rai įspū­din­gas prieau­gis – dau­giau nei 10 pro­c.“ – sa­kė SEB ban­ko vy­riau­sio­ji ana­li­ti­ kė Vi­li­ja Tau­rai­tė, ko­men­tuo­da­ma nau­jau­sius sta­tis­ti­kų duo­me­nis. SEB ban­ko ana­li­ti­kė kal­bė­jo, kad ver­ti­nant anks­čiau skelb­tus trans­ por­to sek­to­riaus duo­me­nis, ypač su­ma­žė­ju­sį kro­vi­nių ga­be­ni­mą ge­ le­žin­ke­liais, bu­vo ti­kė­ta­si pra­stes­ nių sau­sio re­zul­ta­tų. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų ru­de­niu, šie­met tru­pu­tį pa­ge­rė­ju­sios ir pra­mo­ni­ nin­kų nuo­tai­kos. V.Tau­rai­tė kal­bė­jo, kad vi­daus pa­klau­sa, jei tik ji ne­strigs, bus tik ma­žas rams­tis, o eks­por­to rin­ko­ se, ku­rio­se Lie­tu­vos pra­mo­nė rea­ li­zuo­ja apie 70 pro­c. pro­duk­ci­jos, ša­lies įmo­nėms ne­trūks iš­šū­kių. „Vi­daus rin­ka ga­li bū­ti tik ne­di­ de­lė at­sva­ra, jei pas mus bus vis­kas ge­rai. Lie­tu­vo­je vi­daus rin­ka dar neiš­li­po iš gi­laus nuo­smu­kio dug­ no, tai, ką ma­tė­me praė­ju­siais me­ tais, – tik tam tik­ras su­tvir­tė­ji­mas, bet po­ten­cia­las vis dėl­to iš­lie­ka, tu­rint ome­ny­je, kad ti­ki­mės šio­kio to­kio ne­dar­bo ma­žė­ji­mo, ne­di­de­ lio, bet vis dėl­to pa­ja­mų di­dė­ji­mo ir gal­būt ant­ro­je me­tų pu­sė­je ar vi­ du­ry­je – ir ge­res­nių var­to­to­jų lū­ kes­čių“, – kal­bė­jo ana­li­ti­kė. BNS, KD inf.

Oro uos­tas pa­skel­bė auk­cio­ną

Ry­šio abo­nen­tai mig­ra­vo

Va­kar Kau­no oro uos­tas pa­skel­bė dar vie­ ną že­mės skly­po nuo­mos auk­cio­ną. Ko­ vo 13 d. jis ke­ti­na 50-iai me­tų iš­nuo­mo­ ti skly­pą, skir­tą or­lai­vių lai­ky­mo ir tech­ni­ nio ap­tar­na­vi­mo an­ga­ro sta­ty­bai. Pra­di­nis me­ti­nis 3,7 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų plo­ to že­mės skly­po nuo­mos mo­kes­tis sie­kia 2,9 tūkst. li­tų. Ko­vo 1 d. taip pat pla­nuo­ jama iš­nuo­mo­ti 12 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­ rų plo­to že­mės skly­pą.

Sau­sį dėl nu­me­rio per­kė­li­mo pa­slau­gos, su­su­ma­vus atė­ju­sius ir išė­ju­sius abo­nen­ tus, kaip ir anks­tes­niais mė­ne­siais pa­dau­ gė­jo tik mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­rės „Te­ le2“ abo­nen­tų. Ki­tų ope­ra­to­rių – „Om­ni­ tel“ ir „Bi­tės“ – klien­tų skai­čius ir to­liau ma­žė­jo. Dėl nu­me­rio per­kė­li­mo pa­slau­ gos „Tele2“ abo­nen­tų skai­čius pa­di­dė­ jo 3408, „Bi­tės“ su­ma­žė­jo 710, o „Om­ni­ tel“ – 2781.

Pen­si­nin­kai už­dir­bo ne­daug Dau­giau nei mi­li­jo­ną da­ly­vių tu­rin­čių ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų val­do­mą tur­ tą 2011 m. di­di­no „Sod­ros“ per­ve­da­mos lė­šos, ta­čiau nei­gia­ma fon­dų in­ves­ti­ci­jų grą­ža ga­li­mą tur­to prieau­gį su­ma­ži­no. „Sod­ra“ ant­ros pa­ko­pos pen­si­ jų fon­dams per­nai per­ve­dė 380,8 mln. li­tų, ar­ba 17,3 pro­c. dau­giau nei 2010-ai­siais, ta­čiau dėl nei­gia­ mos in­ves­ti­ci­jų grą­žos fon­dų tur­ tas per me­tus pa­di­dė­jo tik 224,7 mln. li­tų (5,8 pro­c.), iki 4,08 mlrd. li­tų, kaip tei­gia­ma Lie­tu­vos ban­ko pra­ne­ši­me. „Per­nai „Sod­ros“ per­ve­di­mus į pen­si­jų fon­dus di­di­no pa­ki­lęs vi­ du­ti­nis mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­ tis, ta­čiau to­kiu pat tem­pu au­gin­ti pen­si­jų sis­te­mos da­ly­vių tur­to ne­ lei­do pra­stes­ni in­ves­ta­vi­mo re­zul­ta­ tai ir iš­mo­kos sis­te­mą pa­lie­kan­tiems da­ly­viams“, – sa­kė Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos Fi­nan­si­nių pa­slau­gų ir rin­kų prie­žiū­ros de­par­ta­ men­to di­rek­to­rius Vi­lius Ša­po­ka. Per­nai vi­du­ti­nė vi­sų ant­ros pa­ ko­pos pen­si­jų fon­dų vie­ne­to ver­tė su­ma­žė­jo 2,9 pro­c. Nei­gia­mą grą­ žą fik­sa­vo 18 iš 30 rin­ko­je vei­kian­ čių ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų, ta­čiau ket­vir­tą praė­ju­sių me­tų ket­ vir­tį įvy­ko lū­žis ir 23 fon­dų grą­ža bu­vo tei­gia­ma. Rin­ko­se tvy­ro­ju­sios slo­gios nuo­ tai­kos dėl pro­ble­mų, ky­lan­čių dėl eu­ro zo­nos ša­lių sko­lų, la­biau­siai pa­vei­kė ri­zi­kin­ges­nių fon­dų re­zul­ ta­tus. Per­nai ma­žos ak­ci­jų da­lies pen­si­jų fon­dų vie­ne­to ver­tė vi­du­ ti­niš­kai su­ma­žė­jo 0,4 pro­c., vi­ du­ti­nės ak­ci­jų da­lies fon­dų – 4,2 pro­c., o ak­ci­jų fon­dų – net 10,8 pro­c. 2011 m. tik kon­ser­va­ty­viai in­ves­tuo­jan­čių pen­si­jų fon­dų grą­ ža bu­vo tei­gia­ma, jų vie­ne­to ver­tė vi­du­ti­niš­kai pa­di­dė­jo 1,4 pro­c. „At­siž­velg­da­mi į 2011 m. pa­sau­ lio fi­nan­sų rin­kų įvy­kius ir siek­da­ mi ap­sau­go­ti pen­si­jų fon­dų da­ly­ vių tur­tą, fon­dų val­dy­to­jai, ku­rie da­lį lė­šų anks­tes­niais me­tais in­ ves­ta­vo į šiuo me­tu ri­zi­kin­go­mis lai­ko­mų ša­lių Grai­ki­jos, Is­pa­ni­jos, Por­tu­ga­li­jos, Ita­li­jos ir Ai­ri­jos ver­ ty­bi­nius po­pie­rius, per­nai kur kas dau­giau pi­ni­gų in­ves­ta­vo Lie­tu­vo­ je“, – kons­ta­ta­vo V.Ša­po­ka.

380,8 mln. li­tų

ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dams per­nai per­ve­dė „Sod­ra“.

Tie­sio­gi­nių ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų in­ves­ti­ci­jų (ak­ci­jos, ob­li­ga­ci­jos, Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­ niai po­pie­riai (VVP) Lie­tu­vo­je da­ lis per praė­ju­sius me­tus pa­di­dė­jo nuo 53,03 iki 64,47 pro­c. La­biau­ siai to­kį šuo­lį lė­mė 30,3 pro­c., iki 978,86 mln. li­tų, pa­di­dė­ju­sios in­ ves­ti­ci­jos į Lie­tu­vos VVP. Iš vi­so praė­ju­siais me­tais Lie­ tu­vo­je in­ves­tuo­ta 31,72 pro­c. (1,29 mlrd. li­tų) ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų tur­to, o 2010 m. šis ro­dik­lis bu­vo 28,04 pro­c. 2011 m. ir to­liau po­pu­lia­riau­si bu­vo vi­du­ti­nės ak­ci­jų da­lies pen­ si­jų fon­dai – juose kau­pė dau­ giau nei 581 tūkst. žmo­nių, ar­ba 55,1 pro­c. da­ly­vių, o jų tur­to ver­tė su­da­rė 2,102 mlrd. li­tų, ar­ba 51,5 pro­c. vi­so ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų tur­to. Per­nai da­ly­vių, pen­ si­ją kau­pian­čių ak­ci­jų fon­duo­ se, da­lis ūg­te­lė­jo nuo 8,05 iki 8,91 pro­c.

„„Ne­ri­zi­kuo­ja: tarp kau­pian­čių bū­si­mas pen­si­jas pen­si­jų fon­duo­se po­

BNS, KD inf.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

pu­lia­riau­si vi­du­ti­nės ak­ci­jų da­lies fon­dai. 

Nau­jau­si ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų veik­los re­zul­ta­tai Fon­do pa­va­di­ni­mas

Vie­ne­to ver­tės. Vie­ne­to ver­tės po­ky­tis 2011 m. IV ketv. po­ky­tis 2011 m. Kon­ser­va­ty­vaus in­ves­ta­vi­mo pen­si­jų fon­dai „Avi­va eu­ro­pen­si­ja“ –1,4 +0,6 „Kon­ser­va­ty­vaus val­dy­mo Dans­ke pen­si­ja“ 0 +0,4 „DnB NORD pen­si­ja 1“ –0,7 +1,1 „ER­GO kon­ser­va­ty­vu­sis“ –0,6 +1,4 „Fi­nas­tos“ kon­ser­va­ty­vaus in­ves­ta­vi­mo –0,4 +0,7 „Fi­nas­tos“ nuo­sai­kus –0,3 +0,3 –0,1 „Ci­ta­de­le pen­si­ja 1“ +1,8 „MP sta­bi­lo II“ +0,2 +1,5 „SEB pen­si­ja 1“ –0,3 +2,4 „Swed­bank pen­si­ja 1“ 0 +0,7 Ma­žos ak­ci­jų da­lies pen­si­jų fon­dai „Avi­va eu­ro­pen­si­ja plius“ +0,7 –2,9 „DnB NORD pen­si­ja 2“ +1 –1,8 „Fi­nas­tos“ au­gan­čio pa­ja­min­gu­mo +0,5 –5 „Swed­bank pen­si­ja 2“ +2,1 +1,6 Vi­du­ti­nės ak­ci­jų da­lies pen­si­jų fon­dai „Avi­va eu­ro­pen­si­ja ekst­ra“ +3 –6,5 „Dans­ke pen­si­ja 50“ +1,8 –5,4 „DnB NORD pen­si­ja 3“ +2,4 –5,1 „ER­GO ba­lans“ +2,4 –7,5 „Fi­nas­tos“ ak­ty­vaus in­ves­ta­vi­mo +1,9 –5,7 „Fi­nas­tos“ su­ba­lan­suo­tas +3,4 –2,8 „MP me­dio II“ +5,1 –6,6 „Ci­ta­de­le pen­si­ja 2“ +2,2 –4 „SEB pen­si­ja 2“ +3,1 –4,8 „Swed­bank pen­si­ja 3“ +3,4 –1,4 „Swed­bank pen­si­ja 4“ +5,5 –6,1 Ak­ci­jų pen­si­jų fon­dai „Dans­ke pen­si­ja 100“ +3 –9,3 „Fi­nas­tos“ ra­cio­na­lios ri­zi­kos +5,2 –13,6 „MP ext­re­mo II“ +7,4 –9,3 „SEB pen­si­ja 3“ +5,8 –11,6 „Swed­bank pen­si­ja 5“ +7,3 –

Ly­gi­na­mo­jo in­dek­so po­ky­tis 2011 m. +0,7 +3 +0,2 +1,2 +1,3 +0,7 +4,2 –2,5 +3,3 +1,6 –0,9 –2 –10,4 +1,2 –2,6 +0,3 –4,4 –5,9 –19,3 +0,3 –3,6 +0,1 –2,7 –1,5 –5,1 –3,2 –37 –6,1 –7,6 – Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ban­kas


15

ketvirtADIENIS, vasario 23, 2012

OMX Vilnius

900

–0,44 %

OMX Riga

–1,08 %

–0,35 %

Mi­ni­ma­li al­ga – ­ vie­na ma­žiau­sių Mi­ni­ma­lus mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas (MMA) Lie­tu­vo­je yra vie­nas ma­žiau­sių Eu­ro­po­je, kaip skel­bia Eu­ros­ta­tas. 800 li­tų sie­kian­ tis MMA ap­len­kė tik mi­ni­ma­lų at­ly­gį Bul­ ga­ri­jo­je (476 li­tai) ir Ru­mu­ni­jo­je (559 li­ tai). Di­džiau­sias mi­ni­ma­lus at­ly­gis bu­vo Liuk­sem­bur­ge – 6218 li­tų. Lie­tu­vo­je MMA ir vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo san­ty­kis 2010 m. sie­kė 42 pro­c. Ki­to­se ša­ly­se MMA svy­ra­vo nuo 32 iki 50 pro­c. vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo.

li­tų už va­lan­dą Lie­tu­va mo­ka už ad­vo­ka­tų pa­slau­gas gin­če su „Gazp­rom“.

ekonomika

OMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1764 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1159 JAV do­le­ris 1 2,6046 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6159 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9513 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2742 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5978 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7553 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8599

pokytis

+0,7677 % –0,4426 % –0,0882 % –0,2060 % +0,0849 % –0,0556 % –0,0652 % +0,0915 % –0,0035 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,80

4,64

2,37

„Va­koil“

4,81

4,64

2,37

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta105,80 dol. už 1 brl. 121,75 dol. už 1 brl.

Var­žy­tu­vės dėl ne­tek­ties Nors Kė­dai­niuo­se jau be­veik pus­me­tį vei­kia pir­ma­sis Lie­tu­ vo­je kre­ma­to­riu­mas, sa­vo mi­ru­sius ar­ti­muo­sius kre­muo­ti no­ rin­čius žmo­nes lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės te­ be­siun­čia į kai­my­nę Len­ki­ją. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Sie­kis pa­si­pel­ny­ti

Šių me­tų pra­džio­je to­li­mo gi­mi­nai­ čio ne­te­kęs dien­raš­čio skai­ty­to­jas Ar­nas F. iš Kau­no pa­pa­sa­ko­jo, kad vie­toj užuo­jau­tos jis su­si­dū­rė su lai­do­ji­mo pa­slau­gų bend­ro­vės sie­ kiu pa­si­pel­ny­ti. Esą vis­kas pra­si­dė­ jo tuo­met, kai gi­mi­nė nu­ta­rė pra­ ras­tą ar­ti­mą­jį kre­muo­ti. Ar­nas pri­pa­ži­no, kad, iš­ti­kus ne­ lai­mei, do­mė­tis lai­do­ji­mo pa­slau­ gų kai­no­mis ir ypa­tu­mais nė­ra lai­ ko: „Nu­ti­kus ne­lai­mei, va­žiuo­ji į bet ku­rią lai­do­ji­mo įmo­nę, ku­ri yra pa­ke­liui. Ta­čiau su­pra­tau, nors tai ir nė­ra pa­slap­tis, kad joms ne­tek­ tis yra pa­pras­čiau­sias vers­las, ga­ li­my­bė pa­si­nau­do­ti žmo­gaus silp­ nu­mu.“ Paš­ne­ko­vas tei­gė, kad kreip­da­ ma­si į lai­do­ji­mo pa­slau­gų bend­ro­vę mi­ru­sio­jo gi­mi­nė ži­no­jo apie Kė­ dai­niuo­se ati­da­ry­tą nau­ją kre­ma­ to­riu­mą: „Lai­do­ji­mo įmo­nė pa­ti­ki­ no, kad į Kė­dai­nius nu­vež­ti ve­lio­nį nė­ra jo­kių pro­ble­mų, ta­čiau jau po va­lan­dos ėmė kal­bė­ti ki­taip.“ Anot dien­raš­čio skai­ty­to­jo, po va­lan­dos grį­žu­siems į bend­ro­vę gi­mi­nai­čiams bu­vo pa­sa­ky­ta, kad Kė­dai­niuo­se ir Len­ki­jo­je kre­ma­vi­ mo pa­slau­ga kai­nuo­ja tiek pat, tik Lie­tu­vo­je rei­kia už­pil­dy­ti di­džiu­lį pluoš­tą do­ku­men­tų. To­dėl įmo­nės dar­buo­to­jai esą ra­gi­no ki­tos die­ nos ry­tą vyk­ti į Len­ki­ją, kur kre­ muo­jant pa­kan­ka įga­lio­ji­mo. „Nusp­ren­dus vis dėl­to pa­si­rink­ti Kė­dai­nių kre­ma­to­riu­mą, dar­buo­to­ ja su­kan­du­si dan­tis pra­dė­jo pil­dy­ti do­ku­men­tus, ku­rių iš tie­sų ne­bu­vo tiek daug – rei­kė­jo gal pen­kių pa­ žy­mų, jas už­pil­dy­ti už­tru­ko­me apie va­lan­dą“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Anot jo, Kė­dai­nių kre­ma­to­ riu­mas kai­ną dek­la­ruo­ja vie­šai ir aiš­kiai, to­dėl lai­do­ji­mo pa­slau­gų bend­ro­vė iš klien­to ga­li pa­si­pel­ny­ti tik už pa­lai­kų nu­ve­ži­mą. To­dėl, pa­ šne­ko­vo ma­ny­mu, bend­ro­vė suin­ te­re­suo­ta vež­ti į už­sie­nį.

Vil­niu­je įsi­kū­ru­sių lai­do­ji­mo na­ mų „Nut­rū­ku­si sty­ga“ di­rek­to­rė Gra­ži­na Tu­mo­sie­nė sa­kė pa­sta­rai­ siais mė­ne­siais pa­ste­bė­ju­si ten­ den­ci­ją ar­ti­muo­sius lai­do­ti ne tra­ di­ciš­kai, o kre­muo­ti: „Daž­niau­siai žmo­nės taip iš­sau­go kap­vie­tė­je vie­ tos, ki­taip ta­riant, vie­no­je kap­vie­tė­ je ga­li pa­lai­do­ti ke­lias ur­nas. Be to, gi­mi­nė at­si­žvel­gia į ar­ti­mų­jų no­rus po mir­ties bū­ti kre­muo­tiems.“

Vy­te­nis La­ba­naus­kas:

Ne­tin­ka­mai ar ne vi­ sai šva­riai dir­ban­čios įmo­nės pikt­nau­džiau­ ja kre­ma­vi­mo pa­slau­ gų kai­nų skir­tu­mais. Praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį Kė­dai­ niuo­se įsi­kū­rus kre­ma­to­riu­mui, dau­gu­ma lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­ kian­čių bend­ro­vių pri­pa­ži­no, kad jis ėmė kon­ku­ruo­ti su Len­ki­jos ir Lat­vi­jos kre­ma­to­riu­mais. Ta­čiau Kau­ne esan­čio lai­do­ji­mo biu­ro „Eg­val­da“ di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Ro­lan­do Gry­bo ma­ny­mu, kre­ma­ vi­mo pa­slau­gos priei­na­mu­mas nuo to ne­pa­si­kei­tė. Anot jo, net to­li į už­sie­nį ve­žant pa­lai­kus, ga­lu­ti­nė su­ma yra ke­ liais šim­tais ma­žes­nė nei kre­muo­ jant Lie­tu­vo­je: „Žmo­nės ma­no, kad įkū­rus kre­ma­to­riu­mą Lie­tu­vo­je lai­ do­ti žmo­gų kai­nuos ma­žiau, ta­čiau taip nė­ra. Len­ki­jo­je vis­kas pi­giau, o Lie­tu­vo­je žmo­nės no­ri, kad vers­las grei­tai at­si­pirk­tų ir iš kar­to duo­tų daug pel­no. To­kia mū­sų kul­tū­ra.“ Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, šiuo me­ tu kre­ma­vi­mo pa­slau­ga Len­ki­jo­je kai­nuo­ja apie 500 li­tų, o Lie­tu­vo­je – ke­liais šim­tais li­tų bran­giau, ta­ čiau jis ne­nu­ro­dė konk­re­čių trans­ por­ta­vi­mo iš­lai­dų. G.Tu­mo­sie­nė pa­ti­ki­no, kad Len­ki­jo­je kai­nos yra tris kar­tus ma­žes­nės nei Lie­tu­vo­ je, ta­čiau at­si­sa­kė pa­teik­ti konk­re­ čius skai­čius.

Gin­či­ja­si dėl kai­nų

Lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės dar ne­tu­ri vie­nos nuo­ mo­nės, ar kre­muo­ti mi­ru­siuo­sius yra nau­jai be­si­ku­rian­ti lai­do­ji­mo tra­di­ci­ja. Ta­čiau be­ne vi­sos jos su­ ti­ko, kad klien­tams ren­kan­tis kre­ ma­to­riu­mą daž­niau­siai orien­tuo­ja­ ma­si į kai­nas.

Ba­do pirš­tais vie­ni į ki­tus

Nors lai­do­ji­mo pa­slau­gų bend­ro­ vės pa­tei­kia skir­tin­gas kai­nas už­ sie­ny­je ir ša­ly­je, Kė­dai­nių kre­ma­ to­riu­mo K2 LT di­rek­to­rius Vy­te­nis La­ba­naus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad bend­ ros kre­ma­vi­mo iš­lai­dos iš tie­sų pa­ na­šios. Jo tei­gi­mu, kre­ma­vi­mas su

vi­so­mis ki­to­mis su­si­ju­sio­mis pa­ slau­go­mis Kė­dai­niuo­se kai­nuo­ ja 1650 li­tų, taip pat vi­du­ti­niš­kai 500 li­tų kai­nuo­ja trans­por­ta­vi­mas ir kars­tas. „Ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad mes klien­tui nu­ro­do­me vi­są kai­ną, kar­ tu su PVM ir pan., o ne­tin­ka­mai ar ne vi­sai šva­riai dir­ban­čios įmo­ nės pikt­nau­džiau­ja kre­ma­vi­mo pa­ slau­gų kai­nų skir­tu­mais. Jos pa­ly­gi­ na mū­sų ir ki­tų ša­lių kre­ma­to­riu­mų kai­nas, bet ne­nu­ro­do iš­lai­dų už do­ ku­men­tų tvar­ky­mą, pa­lai­kų nu­ve­ ži­mą. Len­ki­jo­je ne­tgi rei­ka­lau­ja­ma spe­cia­lių kars­tų. Tai­gi kai ku­rios įmo­nės kre­ma­vi­mo pa­slau­gas ne pa­siū­lo, bet pa­ža­da at­lik­ti pi­giau, ta­čiau klien­tas iš tie­sų su­mo­ka dau­ giau“, – sa­kė V.La­ba­naus­kas. Skai­čiuo­ja­ma, kad kre­ma­vi­mas Len­ki­jo­je, ve­žant iš Kau­no, iš vi­ so kai­nuo­ja 2,3–2,5 tūkst. li­tų, ta­ čiau tik tuo at­ve­ju, jei nė­ra tvar­ko­ mi ofi­cia­lūs do­ku­men­tai. Vis dėl­to pirš­tais ba­dy­ti į lai­do­ji­ mo bend­ro­ves rei­kė­tų at­sar­giai, nes kai­noms di­de­lę įta­ką da­ro ir mies­tų geog­ra­fi­nė pa­dė­tis. Lie­tu­vos ri­tua­li­ nių pa­slau­gų aso­cia­ci­jos veik­los or­ ga­ni­za­to­rė Ing­ri­da Pet­ri­kie­nė pa­brė­ žė, kad pa­sie­niuo­se įsi­kū­ru­sių mies­tų gy­ven­to­jams kirs­ti sie­ną ir kre­muo­ti ve­lio­nius už­sie­ny­je ga­li bū­ti pi­giau, nei tai da­ry­ti ki­to­je Lie­tu­vos pu­sė­je esan­čiuo­se Kė­dai­niuo­se. I.Pet­ri­kie­nė taip pat pa­ti­ki­no, kad lai­do­ji­mo pa­slau­gų bend­ro­ vės, kaip ir vi­sos vers­lo įmo­nės, ve­ da de­ry­bas, nuo ku­rių kre­ma­vi­mo

„„Iš­ban­dy­mas: ar­ti­mo­jo ne­tek­ties su­krės­ti gy­ven­to­jai tu­ri ne­pra­ras­ti

bud­ru­mo ir pa­tys ieš­ko­ti, kur kre­muo­ti ve­lio­nį kai­nuo­ja pi­giau – ša­ly­ je ar už­sie­ny­je.  And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

kai­nos taip pat pri­klau­so. O šias, anot jos, le­mia bend­ro­vės pla­nuo­ ja­ma kre­ma­vi­mo apim­tis. Kre­muo­da­mas ne­su­tau­py­si

E.R.Gry­bo tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je no­ rin­čių kre­muo­ti sa­vo mi­ru­sius ar­ ti­muo­sius dar nė­ra daug, to­dėl apie nau­jų lai­do­ji­mo tra­di­ci­jų for­ma­vi­ mą­si esą per anks­ti kal­bė­ti.

Vis dėl­to Kė­dai­nių kre­ma­to­riu­mo di­rek­to­rius V.La­ba­naus­kas pa­ti­ki­ no, kad pa­slau­gų pa­klau­sa ati­tin­ka pla­nus ir prieš ke­le­tą me­tų at­lik­ tą vi­suo­me­nės ap­klau­są. Ji pa­ro­ dė, kad no­rin­čių bū­ti kre­muo­tiems ša­ly­je yra apie 20 pro­c. Paš­ne­ko­vo skai­čia­vi­mu, per mė­ne­sį įvyk­do­ mos vi­du­ti­niš­kai še­šios sep­ty­nios kre­ma­vi­mo pro­ce­dū­ros.


16

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

menas ir pramogos

Ta­py­ba – kaip kal­nas be vir­šū Ži­nau, kad tuš­tu­ma – ne­rea­li, tai to­bu­ly­bės sie­kia­my­ bė, juk ir va­kuu­mas nė­ra tuš­ tu­ma, jo­je yra elekt­ ro­mag­ne­ ti­nių da­le­ lių.

ne­su­si­veik­tos li­gos. Be­je, me­ni­nin­ kai ir pa­tys mėgs­ta iro­niš­kai pa­juo­ kau­ti, kai yra pa­ly­gi­na­mi su neį­ga­ liai­siais: „Taip, mes vi­si sa­vo­tiš­kai neį­ga­lūs.“ Įk­vėpė­jas – V.Pe­le­vi­nas

Ro­ma­nas Ave­rin­ce­vas. Iva­nas kvai­le­lis ne­ša Ma­ri­ją.

Ro­ma­nas Ave­rin­ce­vas. Au­to­port­re­tas.

„Pra­džio­je bu­vo žo­dis, spal­vos tik pa­skui ėmė brėkš­ti ir sa­vaip dė­lio­tis“, – sa­ko ta­py­to­ jas Ro­ma­nas Ave­rin­ce­vas, spal­vo­mis, for­ma sie­kian­tis nu­ta­py­ti tuš­tu­mą. Jo per­so­ na­li­nė pa­ro­da „Ke­lio­nė į tuš­tu­mą“ eks­po­nuo­ja­ma Ire­nos Mi­ku­li­čiū­tės dai­lės ga­le­ri­jo­je. En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Kur yra tuš­tu­ma?

Pa­siek­ti pa­veiks­lo tuš­tu­mą (ar­gi tai įma­no­ma?) ją ar­ba jį nu­ta­pant, o gal­būt ne­pa­siek­ti tuš­tu­mos, gal tik prie jos pri­si­lies­ti, pa­ga­liau – jos siek­ti, mąs­ty­ti, ži­no­ti, kad ji yra. Be jo­kios abe­jo­nės, tai – vie­

nas skaus­min­giau­sių, dra­ma­tiš­ kiau­sių ieš­ko­ji­mų. „Gal­būt man tai rū­pi, nes esu li­ go­nis, ser­gu psi­chi­kos li­ga“, – at­ vi­rai pri­si­pa­žįs­ta me­ni­nin­kas. „Kad ir kaip bū­tų, ji mai­ti­na ma­no kū­ ry­bą ir lei­džia iš­gy­ven­ti, nes gau­ nu neį­ga­lu­mo iš­mo­ką“, – kal­ba R.Ave­rin­ce­vas, ta­čiau me­ni­nin­ko ap­mąs­ty­mai, gi­lios įžval­gos ver­

čia sua­be­jo­ti, kas iš tie­sų yra psi­ chiš­kai svei­kas žmo­gus ir kas – ne­ lai­mė? Šiuo at­ve­ju ne­lai­mė – pra­ras­ti kū­ry­bos do­va­ną, o svei­kas žmo­gus taip daž­nai pa­si­ten­ki­na tik ri­bo­tais bui­ti­niais po­rei­kiais ir į dva­si­nius ieš­ko­ji­mus nė ne­ženg­te­lė­ja. Ki­ta ver­tus, at­si­sklei­džia ir ki­ta pro­ble­ ma – me­ni­nin­kas, jei nė­ra li­go­nis,

tie­siog neiš­gy­ve­na, nes jo kū­ry­ ba daž­nai yra neap­mo­ka­ma, dar­gi daž­nai rei­kia ir pa­čiam su­si­mo­kė­ ti už pa­ro­dos erd­vę, kny­gos lei­dy­ bą etc., to­dėl ne vie­nas me­ni­nin­kas džiau­gia­si sun­kiai ser­gąs. Ne­se­niai te­ko gir­dė­ti ir to­kį ra­ šy­to­jo pa­si­džiau­gi­mą: „Ačiū Die­ vui, tu­riu šir­dies ydą, ki­taip se­niai bū­čiau mi­ręs.“ Ir mi­ni­mos tik­ros,

Tai­gi ieš­ko­ti tuš­tu­mos – drą­sus, don­ki­cho­tiš­kas už­siė­mi­mas ir tai, ko ge­ro, ga­li da­ry­ti vien me­ni­ nin­kas. Ir tai, ko ge­ro, uži­ma vi­są gy­ve­ni­mą. Ir tai, turbūt, yra pra­ smin­ga, nes ieš­kant pri­si­lie­čia­ma prie slė­pi­nin­giau­sių žmo­gaus sie­ los gel­mių, ir kai tas pri­si­lie­ti­mas įvyks­ta, kai juo dar ir pa­si­da­li­ja­ma – tuo­met at­si­ve­ria akys (sie­la) dar dau­gy­bei, o ta dau­gy­bė pa­ty­ri­mą per­duo­da ki­tai dau­gy­bei. Tuo­met tuš­tu­ma (ar jos ieš­ko­ji­mas) iš­tuš­ ti­na bu­vi­mą be­pras­my­bė­je. „Vie­nas ma­no dar­bų „Ke­tur­ ra­tis“. Nu­ta­piau jį, nes prie ma­ no na­mų tais ke­tur­ra­čiais nuo­lat va­ž i­n ė­ja paaug­l iai. Die­n ų die­ nas, pir­myn at­gal. Ma­no aki­mis – toks be­pras­miš­kas už­siė­mi­mas“, – stab­te­lė­ja prie sa­vo pa­veiks­lo R.Ave­rin­ce­vas. Di­džiu­mą pa­ro­do­je eks­po­nuo­ ja­mų ta­py­bos dar­bų įkvė­pė šiuo­ lai­ki­nės ru­sų li­te­ra­tū­ros kla­si­kas Vik­to­ras Pe­le­vi­nas, ypač jo kny­ga „Čia­pa­je­vas ir Pus­to­ta“.

„Na­tos“ įkū­ri­mu mes­tas iš­šū­kis LAT­GA Ug­nė Ka­ra­liū­nai­tė

u.karaliunaite@diena.lt

Jau­nų­jų kū­rė­jų maiš­tą prieš Lie­tu­ vos au­to­rių tei­sių gy­ni­mo aso­cia­ci­ jos agen­tū­rą (LAT­GA-A) įtvir­ti­no va­kar sos­ti­nė­je įsteig­ta mu­zi­kos au­to­rių tur­ti­nių tei­sių ad­mi­nist­ra­ vi­mo aso­cia­ci­ja „Na­ta“.

Vie­nas iš nau­jo­sios or­ga­ni­za­ci­jos ini­cia­to­rių Rai­gar­das Taut­kus tei­ gė, kad įkur­ti aso­cia­ci­ją bu­vo il­gai ruoš­ta­si, prie jos stei­gi­mo pri­si­dė­ jo ne tik mu­zi­kos kū­rė­jai, bet ir au­ to­rių tei­sių ži­no­vai. „Prieš ket­ve­rius me­tus bu­vau tie­siog ak­ty­viai dir­ban­tis au­to­rius, teks­tų kū­rė­jas, ku­ris lin­dė­jo gar­ so įra­šų stu­di­jo­je. Vė­liau au­to­rių

bu­vau iš­spir­tas į LAT­GA-A ta­ry­ bą, pra­dė­jau do­mė­tis, kas yra au­ to­riaus tei­sė, su­ti­kau daug pa­ke­lei­ vių, ku­rie su­ti­ko, kad rei­kia kaž­ką keis­ti“, – pa­sa­ko­jo kau­nie­tis.

Su­ti­kau daug pa­ke­ lei­vių, ku­rie su­ti­ ko, kad rei­kia kaž­ką keis­ti.

Anot R.Taut­kaus, „Na­ta“ tu­ ri daug per­spek­ty­vų kaip in­te­lek­ tua­li­nių tur­ti­nių tei­sių aso­cia­ci­ja. Nau­jai ku­ria­mos mu­zi­kos ir teks­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­jos na­riais ga­lės tap­

ti kom­po­zi­to­riai, teks­tų au­to­riai, jų tei­sių pa­vel­dė­to­jai ir mu­zi­kos kū­ ri­nių lei­dė­jai. „Na­ta“ tei­si­nius as­ pek­tus aiš­ki­nu­si bu­vu­si LAT­GA-A dar­buo­to­ja Ger­da Leo­na­vi­čie­nė ti­ ki­no, kad į aso­cia­ci­ją bus ga­li­ma įsto­ti ar ją pa­lik­ti vos pa­tei­kus pra­ šy­mą. „Ne­rei­kės lauk­ti, kol ko­kia nors val­dy­ba įsto­ji­mą ar pa­si­trau­ ki­mą svars­tys ar pa­tvir­tins“, – tei­gė au­to­riaus tei­sių spe­cia­lis­tė. „Na­ta“ įkur­ta ad­mi­nist­ruo­ti au­ to­rių tur­ti­nes tei­ses: rink­ti, skirs­ ty­ti ir iš­mo­kė­ti au­to­riaus at­ly­gi­ ni­mus. Pag­rin­di­niu or­ga­ni­za­ci­jos val­dy­mo or­ga­nu taps vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas. Bus su­da­ry­ta sep­ty­nių na­rių val­dy­ba, ku­ri sa­vo pa­rei­gas tu­rės at­lik­ti tre­jus me­tus. Ža­da­ma, kad į ją pa­teks dau­giau­

sia už­dir­bę mu­zi­kos kū­rė­jai. „Kol kas pir­miems me­tams bus ren­ka­ma lai­ki­no­ji val­dy­ba, nes no­rint su­ži­no­ti na­rių at­ly­gius ne­ga­li­me rem­tis ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis“, – aiš­ ki­no G.Leo­na­vi­čie­nė. Su val­dy­ba „Na­tai“ va­do­vaus aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, ku­ris šių pa­rei­gų ne­ga­lės at­lik­ti il­giau nei dvi ka­den­ci­jas. Nau­jos aso­cia­ci­ jos ini­cia­to­riai ypač di­džiuo­ja­si, kad or­ga­ni­za­ci­jo­je veiks ir Prie­žiū­ ros ko­mi­te­tas, ku­ris tu­rės už­tik­rin­ ti są­ži­nin­gą ir efek­ty­vią val­dy­bos veik­lą. Stei­gia­ma­ja­me su­si­rin­ki­me Vil­niaus mo­ky­to­jų na­muo­se bu­vo ma­ty­ti daug ži­no­mų mu­zi­kos kū­ rė­jų, ku­rių tei­ses iki šiol gy­nė LAT­ GA-A. Tarp ži­no­mų vei­dų – ir Rū­ta Ščio­go­le­vai­tė, Sta­nis­lo­vas Sta­vic­

kis (Sta­no), Ar­nol­das Lu­ko­šius, Dei­vi­das Zvon­kus, Ala­nas Choš­ nau, Vik­to­ras Dia­wa­ra ir kt. „Na­tos“ ini­cia­to­rių tei­gi­mu, prie nau­jos aso­cia­ci­jos tu­rė­tų pri­ si­jung­ti apie 400 mu­zi­kos ir dai­nų žo­džių kū­rė­jų. Dar prieš stei­gia­ mą­jį „Na­tos“ su­si­rin­ki­mą kal­bin­tas LAT­GA-A ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jo­nas Li­niaus­kas dien­raš­čio žur­ na­lis­tams tei­gė, kad daug ko­men­ tuo­ti apie nau­jai ku­ria­mą aso­cia­ci­ją ne­ga­li, nes jam trūks­ta in­for­ma­ ci­jos. Net ir ap­si­lan­kęs Mo­ky­to­ jų na­muo­se ra­šy­to­jas sa­kė ma­žai su­pra­tęs apie nau­jos or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą. „Ne­ga­liu nie­ko ko­men­tuo­ti, nes ne­ma­čiau įsta­tų, ne­ži­nau, kas yra stei­gė­jai. Iš to, kas bu­vo kal­bė­ta net ne­sup­ra­tau, ar teks­to au­to­riai


17

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

menas ir pramogos kaunodiena.lt/naujienos

ū­nės

Pas­kelb­tos knygos – Pa­trio­tų pre­mi­jos lau­rea­tės Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos lei­dė­jų aso­cia­ci­jos or­ga­ ni­zuo­ja­ma­me Pat­rio­tų pre­mi­jos kon­kur­se šie­met nu­ga­lė­jo lie­tu­ vių kil­mės JAV pi­lie­tės Rū­tos Še­ pe­tys ir dai­li­nin­kės No­me­dos Mar­ čė­nai­tės kny­gos.

Ro­ma­nas Ave­rin­ce­vas. Tri­kin­kė.

Siek­ti to­bu­ly­bės

Pen­ki ga­le­ri­jo­je, au­to­riui pa­gei­ dau­jant, neįp­ras­tai že­mai pa­ka­ bin­ti R.Ave­rin­ce­vo pa­veiks­lai ei­na kaip ke­lias, ki­ti pen­ki žy­mi ir at­ sto­vau­ja tai ne­pa­sie­kia­ma­jai tuš­tu­ mai. „Vis­ką da­li­ju pu­siau, kaip ir tą as­me­ny­bę, ku­ri yra lin­ku­si dve­jin­ tis. Apie tą pa­tį dve­ji­ni­mą­si kal­bu ir aš, ir V.Pe­le­vi­nas, ir vi­si psi­chiat­ rai. Tai tiek bū­tų tų pa­ra­nor­ma­lių­jų aiš­ki­ni­mų“, – sa­vo pa­ro­dą san­tū­ riai pri­sta­to ta­py­to­jas, 2011 m. ap­ do­va­no­tas Mol­do­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos dip­lo­mu. „Ži­nau, kad tuš­tu­ma – ne­rea­ li, tai to­bu­ly­bės sie­kia­my­bė, juk ir va­kuu­mas nė­ra tuš­tu­ma, ja­me yra elekt­ro­mag­ne­ti­nių da­le­lių, – mąs­ liai kal­ba R.Ave­rin­ce­vas. – Bet juk kur kas įdo­miau kop­ti į kal­ną, ku­ ris ne­tu­ri vir­šū­nės.“ Iš­ties neap­nin­ka be­pras­my­bės nuo­jau­ta, klai­din­gas jaus­mas, kad kaž­ko pa­sie­kei, nu­ga­lė­jai, įvei­kei, neuž­duo­da­mas tuš­čias ir sta­tiš­kas klau­si­mas: „O kas da­bar?“ kas: R.Ave­rin­ce­vo dar­bų pa­ro­da. kur: I.Mi­ku­li­čiū­tės dai­lės ga­le­ri­jo­je. kada: vei­kia iki va­sa­rio 29 d. su­si­ta­rus tel. 8 686 24 016.

A-A patenka į aso­cia­ci­ją. Šis plė­šy­ma­ sis, kad mu­zi­kan­tus ir kom­po­zi­to­ rius ad­mi­nist­ruos vie­ni, teks­to au­ to­rius – ki­ti, su­kels chao­są. Tiems, ku­rie mo­ka už kū­ri­nių trans­lia­vi­mą bus daug blo­giau, nes jie suin­te­re­ suo­ti mo­kė­ti vie­nam“, – sa­vo po­ zi­ci­ją gy­nė J.Li­niaus­kas. LAT­GA-A ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius tei­gė ma­nąs, kad „Na­tos“ įkū­ri­mą la­biau lė­mė ne or­ga­ni­za­ci­jos bū­ti­ ny­bė, o tam tik­rų as­me­nų am­bi­ ci­jos, no­ras tap­ti aso­cia­ci­jos pre­ zi­den­tais ar val­dy­bos na­riais. Jo tei­gi­mu, net pa­si­trau­kus iš LAT­ GA-A vi­siems po­pu­lia­rio­sios mu­ zi­kos kū­rė­jams or­ga­ni­za­ci­ja ne­ žlug­tų. Iki šiol to­kie kū­rė­jai su­da­rė 25 pro­c. agen­tū­ros na­rių ir duo­da­ vo 15 pro­c. pa­ja­mų.

Pat­rio­tų pre­mi­jos bus įteik­tos šian­dien pra­si­de­dan­čio­je Vil­niaus kny­gų mu­gė­je. Suau­gu­sių­jų ka­te­ go­ri­jo­je nu­ga­lė­jo R.Še­pe­tys ro­ma­ nas „Tarp pil­kų de­be­sų“, o vai­kų kny­gos ka­te­go­ri­jo­je ko­mi­si­ja vien­ bal­siai iš­rin­ko No­me­dos Mar­čė­ nai­tės kny­gą „Lė­lė“. „R.Še­pe­tys pa­ro­dė, kad mei­ lė tė­vų, se­ne­lių kraš­tui, jo is­to­ri­jai ga­li įkvėp­ti di­de­liems dar­bams. Jos kny­ga lyg led­lau­žis pra­kir­to trem­ čių is­to­ri­joms lan­gą į ma­žai ką apie tai ži­nan­tį pa­sau­lį, esu tik­ra, kad tai tik pra­džia, kad daug ki­tų is­to­ ri­jų pa­sieks su­si­do­mė­ju­sių­jų šir­

dis“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­ nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė. R.Še­pe­tys kny­ga „Tarp pil­kų de­ be­sų“ už­sie­ny­je su­lau­kė pri­pa­ži­ ni­mo – ji pa­skelb­ta me­tų jau­ni­mo ro­ma­nu Pran­cū­zi­jos žur­na­lo „Li­ re“ rin­ki­muo­se, įtrauk­ta į ame­ ri­kie­čių dien­raš­čio „New York Ti­mes“ 2011 m. žy­mių kny­gų vai­ kams są­ra­šą. Lie­tu­vo­je ši kny­ga ver­ti­na­ma prieš­ta­rin­gai: li­te­ra­tai kri­ti­kuo­ja jos me­niš­ku­mą, trem­ti­niai – dėl su­ba­na­lin­to tu­ri­nio ir iš­krai­py­tos au­ten­ti­kos. Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, spren­ džiant, kam tu­rė­tų ati­tek­ti Pat­ rio­tų pre­mi­ja suau­gu­sių­jų ka­te­ go­ri­jo­je, ko­mi­si­jos na­rių nuo­mo­nė ne­bu­vo vie­nin­ga. Jų bal­sai pa­si­ skirs­tė tarp R.Še­pe­tys kū­ri­nio, Klau­di­jaus Dris­kiaus ir Gin­ta­ro Druč­kaus kny­gos „Su­te­mų ke­lei­ viai“ bei kau­nie­čio Pet­ro Venc­lo­

vo ro­ma­no po­ka­rio par­ti­za­nų te­ ma „Kar­ty­bių tau­rė – iki dug­no“. Pas­ta­rų­jų dvie­jų kny­gų au­to­riams mi­nist­rė įteiks pa­dė­kas. Pa­sak pra­ne­ši­mo, ver­tin­da­ma kny­gas ko­mi­si­ja at­si­žvel­gė į kū­ri­ nio pi­lie­tiš­ku­mą ir pa­trio­tiš­ku­mą, kū­ri­nio ak­tua­lu­mą, me­ni­nę, edu­ ka­ci­nę ir iš­lie­ka­mą­ją ver­tę. Ver­ ti­ni­mo ko­mi­si­jo­je dir­bo An­ta­nas Gai­lius, Ra­sa Draz­daus­kie­nė, Do­ na­ta Mi­tai­tė, Ug­nė Nau­jo­kai­ty­tė, Val­das Ra­ku­tis, Kęs­tu­tis Ur­ba ir Lo­re­ta Žvi­ro­nai­tė-Ud­rie­nė. Kon­kur­sui bu­vo pa­teik­tos praė­ ju­siais me­tais iš­leis­tos 33 skir­tin­gų žan­rų kny­gos, iš jų – pen­kios kny­ ge­lės vai­kams. Kon­kur­sas, ku­riuo sie­kia­ma ska­ tin­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio au­to­rius ra­šy­ti pi­lie­tiš­ku­mo ir pa­trio­tiz­mo te­ma­ti­ka, pir­mą kar­tą su­reng­tas 2011 m. KD, BNS inf.

kryžiažodis

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Kerėtoja“. Ypatingų galių turinčios Morganos Donovan krautuvėlės slenkstį peržengia Nešas Kirklandas. Garsus siaubo filmų scenaristas pasiūlo Morganai imtis bendro darbo: padėti jam parašyti scenarijų filmui apie šiuolaikinę raganą. Bet išdidžioji Morgana neketina leisti kažkokiam plevėsai lengvabūdiškai vertinti jos išskirtinius gebėjimus. Jos galioje – ne tik stichijos jėgos, ji geba valdyti ir žmogaus likimą. Tiesa, to, kas nutinka susidūrus su Nešu, nepajėgia sutramdyti jokie kerai... Tik Nora Roberts galėjo sukurti įstabų pasakojimą apie Donovanų šeimą. Kerintys ir paslaptingi Donovanų palikuonys saugo iš kartos į kartą perduodamą paslaptį, kuri išskiria juos iš kitų.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, vasario 28 d.


18 2

ketvirtaDIENIS, vasario 23, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 18 Paslaugos� ������������������������������������������ 18, 19 Parduoda��������������������������������������������������� 19 Perka� �����������������������������������������������������19, 20 Įvairūs��������������������������������������������������� 20, 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 21 Kviečia�������������������������������������������������������� 20 Kviečia mokytis����������������������������������� 21 Rasta�������������������������������������������������������������� 21 Pamesta������������������������������������������������������ 21 Informuoja����������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

DARBo skelbimai Siūlo darbą Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900146

Ieškome: apsaugos, gamybos, sandėlio (1500), salės darbuotojų, vairuotojų, valytojų, fasuotojų, pakuotojų. Tel. 8 674 57 008. 914818

Reikalingi konditeriai (sausainių, tortų, mielinių gaminių gamyba) ir kepėjai. Tel. 8 656 99 184. 914799

Reikalingi vairuotojai dirbti taksi su firmos automobiliais. Pirmenybė teikiama dirbusiems tokį darbą. Tel. 8 606 39 767. 914612

Reikalingos (-i) pievagrybių rinkėjos (-ai) dirbti Anglijoje. Darbas legalus, suteikiamas gyvenamasis plotas netoli darbo vietos. UAB Įdarbinimo tarpininkavimo centras, Kaunas, Savanorių pr. 241, licencija įdarbinimo tarpininkavimo veiklai Nr.L-106, tel. 8 624 00 637, info@itc.lt. 913649

Restoranui Kaune (90 s. v.) reikalingi: VIRTUVĖS ŠEFAS (-Ė) ir VIRĖJAS (-A) (karšti patiekalai) vasaros sezonui. T.Masiulio g. 18E, Kaunas. Tel. 8 698 34 504, skambinti I–V 9–17 val. 913441

Siūlome legalų pagalbinį darbą Anglijoje ir Olandijoje – angaruose, sandėliuose, fabrike! Darbas ilgalaikis, darbdavys suteiks gyvenamąjį plotą. Anglų k. nebūtina. Greitas išvykimas! www.darbovartai.lt, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tel. 8 655 57 030. 914263

Siuvėjoms – nuolatinį darbą Domeikavoje (23 miesto autobusas). Pastovios operacijos, atlyginimas nuo 1200 Lt, visada laiku. Tel. (8 37) 554 071, 8 699 75 052, e. paštas erlandod@takas.lt. 914857

Skubiai reikalingi mūrininkai, tinkuotojai ir kt. statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +3248 6372176. 914523

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C kat., patirtis būtina). Tel. 210 777. 912698

UAB „Transmiva“ reikalingi automobilių šaltkalviai ir mechanikas. Būtina ne mažesnė kaip 1 m. patirtis. Tel. (8 37) 441 155, 8 676 23 380, 8 676 23 382. 909196

Ieško darbo Betonuotojas ir betono glaistytojas, apdailininkas, ieško darbo Lietuvoje ir Vokietijoje. Turi automobilį ir įrankius. Tel. 8 673 36 319. 914851

Jauna, tvarkinga moteris ieško kambarinės, valytojos darbo Kauno mieste. Tel. 8 638 86 401. 915172

Paslaugos

„Biofirst“ klinikoje konsultuoja vaikų ir suaugusiųjų ORTOPEDAI-TRAUMATOLOGAI. Medicinos mokslų daktaras, ortopedas-traumatologas Viktoras Gerulis atlieka vaikų profilaktinius patikrinimus, diagnozuoja ir gydo įgimtus ir įgytus vaikų ortopedinius susirgimus, potraumines būkles, klubų, galūnių, pėdų, stuburo deformacijas, naujagimių klubų patologijas ir kt. ortopedines ligas. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 914423

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 908843

913148

Autoservisas „Pilotas’’ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310. 912489

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 914811

Remontuojame mechanines ir automatines pavarų dėžes, variklius, važiuoklę, elektrą. Tel. 8 620 64 703.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 884766

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. A.Urvikienė, gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val. 913274

Kojų venų tyrimas „Venoscan“ aparatu. „Venotrain“ kompresinės kojinės. Individualus parinkimas. M.Daukšos g. 29, Kaunas. Registracija tel. 204 337. 912055

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektro-stimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt.

899180

ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 907112

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905865

Automobilininkams

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 905957

Apdailos darbai. Dažymas, gipso montavimas, meninis sienų dekoravimas. www.remontai.lt. Tel. 8 603 98 713.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 912442

914277

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 904568

Atliekame visus griovimo darbus: pastatų, sienų, pertvarų, pamatų, grindų. Angų pjovimas ir kirtimas, sąramų montavimas. Statybinio laužo išvežimas. Tel. 8 662 27 745.

Kaminų valymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Garantija. Skardinimo darbai. Stogų remontas. Tel. 8 677 96 297. 910097

Klijuoju plyteles. Atlieku smulkius santechnikos darbus. Tel. 8 670 93 944. 914840

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449. 915212

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162.

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162.

913375

903903

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Atlieku įvairius STATYBOS, REMONTO IR APDAILOS darbus. Tel. 8 612 34 050.

Buitinės technikos remonto

904611

914487

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 914455

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 907411

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 914434

Kompiuterininkų Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811.

895351

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 906913

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 906384

Be dulkių šlifuojame, lakuojame, dedame parketą, grindis, medinius laiptus, duris. Kiti apdailos darbai. Tel. 8 638 92 411, 8 608 97 782. 913840

Dažytoja dažo, glaisto, tapetuoja, dekoruoja, dengia sienas vidaus, reljefiniu, Venecijos struktūriniu tinku. Aliejiniais dažais nedažo. Tel. 8 674 94 683, 8 606 21 878. 904119

Elektros darbai. Gedimų šalinimas. Naujos instaliacijos pridavimas. Įžeminimo darbai, varžų matavimai. Projektų rengimas. Tel. 8 600 01 611. 914777

Elektros instaliacijos montavimo darbai, apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos, žaibosauga, varžų matavimai. Tel. (8 37) 261 486, 8 698 41 077.

893999

912713

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917.

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu kampus, klijuoju kamštinę dangą. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046.

908205

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Skubus kėbulų, duslintuvų virinimas, dažymas. Važiuoklės ir transmisijos remontas. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

914579

906126

904585

907614

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

900586

908745

903528

Medikų

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 611 46 629. 913607

Statybos, remonto Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 914241

Atliekame santechnikos, elektros, staliaus darbus. Meistro iškvietimas į namus. Tel. 8 682 06 662, 8 602 44 898. www.meistrasplius.lt. 911187

914917

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju. Kokybę garantuoju. Tel. 8 674 27 718. 914788

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734.

907923

Plytelių klojimas, dažymas, tapetavimas, laminuotų grindų dėjimas, betonavimas, langokraščių apdaila. Tel. 8 646 82 724. 915203

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 910266

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 877884

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 678 24 460. 915222

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, unitazus, vonias, dušo kabinas, radiatorius, maišytuvus. Dirba be poilsio dienų. Tel. 8 604 95 971. 914996

Santechnikos, šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos. Katilinių įrengimas, katilų keitimas. Kiaurymių gręžimas. Tel. (8 37) 261 486, 8 698 41 077. 912720

Sienų šiltinimas užpildant oro tarpą termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 908648

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 909662

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, užpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 907990

Statybos, remonto darbai: gipskartonis, glaistymas, dažymas, tapetavimas, plytelės, įvairių grindų klojimas, elektros, santechnikos darbai. Tel. 8 616 23 924. 915324

907085

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 906079

Stogo dangos įrengimas ir renovacija. Fasadų šiltinimas ir apdaila. Skardos lankstinių gamyba ir montavimas. Tel. 8 650 76 903, e. paštas tomaudris@gmail.com. 913808

Nukelta į 19 p.


19 3

ketvirtaDIENIS, vasario 23, 2012

klasifikuoti skelbimai AutomobiliĹł servisÄ&#x2026; DraugystÄ&#x2014;s g. (4 keltuvai, oro linija, 11 m duobÄ&#x2014;, ÄŻrengtas, yra WC, duĹĄas ir kt. pagalbinÄ&#x2014;s patalpos). Kaina 750 000 Lt. Tel. 8 659 23 788.

Paslaugos Statybos, remonto Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 914010

StogĹł dengimas, rekonstrukcija, skardinimo darbai. KarkasiniĹł namĹł statymas. Gipskartonio montavimas. DailylenÄ?iĹł kalimas. Tel. 8 689 47 224. 911056

Vidaus ÄŻrangos

915238

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius. daugela@dnbbustas.lt. 910911

Maisto prekÄ&#x2014;s

BerĹžinÄ&#x2014;s, uosinÄ&#x2014;s, Ä&#x2026;ĹžuolinÄ&#x2014;s skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

Parduodu bulves, morkas, burokÄ&#x2014;lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ&#x2026;, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 904257

Kitos prekÄ&#x2014;s

BaldĹžiĹł Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 910441

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; dirbtuvÄ&#x2014;se ir pas klientÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

910118

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ&#x2026;. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 913285

VirtuvÄ&#x2014;s, svetainÄ&#x2014;s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija. Gaminame iĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 908997

Parduodame sausas Ä&#x2026;Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas ir atraiĹžas. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233.

915060

900629

Parduodamas 2 kambariĹł butas T.Masiulio g. (bendr. pl. 52 kv. m, plytinio namo I a., plastikiniai langai, ĹĄarvo durys, su baldais ir integruota buitine technika). Tel. 8 699 83 228.

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ&#x2014;n. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujamacreditâ&#x20AC;&#x153;.

Parduodamas gerai suremontuotas 2 kambariĹł butas Ĺ˝aliakalnyje, PaĹĄilÄ&#x2014;s g. (50 kv. m, 5/1 a., mĹŤrinis namas), uĹž gerÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;. Kreiptis tel. 8 686 50 799.

Sausas uosio malkas (7 kub.m â&#x20AC;&#x201C; 780 Lt) ÄŻ kiekvienus namus. Galima derÄ&#x2014;tis. Tel. 8 618 16 089, 391 164, Vylius.

913561

905859

915015

912497

Perka

Parduodami modernĹŤs naujai statomi namai prestiĹžinÄ&#x2014;je KleboniĹĄkio gyvenvietÄ&#x2014;je, pamiĹĄkÄ&#x2014;je (vaizdas ÄŻ NerÄŻ). NamĹł plotas nuo 130 iki 180 kv. m. Tai puikus pasirinkimas ĹžmonÄ&#x2014;ms, ieĹĄkantiems bĹŤsto iĹĄskirtinio kraĹĄtovaizdĹžio apsuptyje. Kreiptis tel. 8 698 35 608.

Ĺ ventÄ&#x2014;ms ir laisvalaikio kelionÄ&#x2014;ms â&#x20AC;&#x201C; 16 vietĹł â&#x20AC;&#x17E;MBâ&#x20AC;&#x153; mikroautobusai. VeĹžame ĹžmoniĹł grupes Lietuvoje ir uĹžsienyje. Tel. 8 612 19 930; dainius@autominute.lt. 907166

Kitos â&#x20AC;&#x17E;AUJAMAâ&#x20AC;&#x153; VERTÄ&#x2013;JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel.  

â&#x20AC;&#x17E;ABDONOâ&#x20AC;&#x153; kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, â&#x20AC;&#x17E;Bauerâ&#x20AC;&#x153; ir kt. patalynÄ&#x2122; sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB ,,ABDONASâ&#x20AC;&#x153; (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt.

908182

â&#x20AC;&#x17E;Metrampaâ&#x20AC;&#x153; brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, variklius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

Parduodu sklypÄ&#x2026; Kaune, Aleksote. Kaina 95000 Lt. Tel. 8 611 58 337.

906767

915157

Vieno kambario butÄ&#x2026; A. ir J.GravrogkĹł g., netoli PanemunÄ&#x2014;s pÄ&#x2014;sÄ?iĹłjĹł tilto (5 a. mĹŤrinio namo 1 a., bendr. pl. 30 kv. m, reikia remonto). Kaina 53 000 Lt. Tel. 8 617 89 830.

BuitinÄ&#x2014; technika Nauja ir nukainota buitinÄ&#x2014; technika (orkaitÄ&#x2014;s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ&#x2014;s reikmenys. Atidavus senÄ&#x2026; buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; nuolaida iki 200 Lt! AEG, â&#x20AC;&#x17E;Boschâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Liebherrâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Siemensâ&#x20AC;&#x153; ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821453

StatybinÄ&#x2014;s medĹžiagos

AKCIJA â&#x20AC;&#x201C; PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenĹł briketus, durpiĹł briketus. AtveĹžame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 911913

AtveĹĄime berĹžiniĹł malkĹł rÄ&#x2026;stais. DĹžiovintos Ä&#x2026;ĹžuolinÄ&#x2014;s ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 909792

AtveĹĄime geros kokybÄ&#x2014;s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, akmens anglims taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. AtveĹžame skubiai, nebrangiai medienos pjuvenĹł briketĹł, granuliĹł, durpiĹł briketĹł (Baltarusija), saulÄ&#x2014;grÄ&#x2026;Şų lukĹĄtĹł briketĹł (Rusija). Tel. 8 600 25 915. BerĹžines, uosines, puĹĄines, juodalksnio malkas â&#x20AC;&#x201C; skaldytas arba trinkelÄ&#x2014;mis. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 911759

Malkas â&#x20AC;&#x201C; lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130.

911656

914279

906814

IĹĄveĹžame senus baldus, ĹĄiukĹĄles ir kt. NEMOKAMAI â&#x20AC;&#x201C; nereikalingÄ&#x2026; metalo lauĹžÄ&#x2026;, buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;. Pjauname medĹžius, tvarkome aplinkÄ&#x2026;. Tel. 8 601 99 230. 913068

AB â&#x20AC;&#x17E;ĹŞkio bankasâ&#x20AC;&#x153; LT607010400010467777

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 2 kambariĹł 68,75 kv. m butÄ&#x2026; senamiestyje, Palangos g. (1 a., aukĹĄtos lubos, rakinamas kiemas, smetoninis parketas, tinka komercijai). Kaina 205 000 Lt. Tel. 8 616 17 927. 914553

20 a namĹł valdos sklypÄ&#x2026; JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ&#x2014; elektra, arti dujos, galimybÄ&#x2014; prijungti kanalizacijÄ&#x2026;). Tel. 8 699 83 228. 913563

8 a namĹł valdos sklypÄ&#x2026; Islandijos pl., netoli parduotuvÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iaurinÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (elektra, ĹĄalia vandentiekis). Kaina 73 000 Lt. Tel. 8 699 83 228. 913571

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, elektros variklius, nichromÄ&#x2026;. BirĹželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, elektros variklius. IĹĄsiveĹžame metalÄ&#x2026;. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 903012

UĹžpildÄ&#x2122; kvitÄ&#x2026;, prenumeratÄ&#x2026; galite uĹžsisakyti â&#x20AC;&#x17E;Kauno spaudosâ&#x20AC;&#x153; kioskuose.

AlavÄ&#x2026;, nichromÄ&#x2026;, nerĹŤdijantÄŻ ir instrumentinÄŻ plienÄ&#x2026;, elektros variklius, generatorius, starterius ir ÄŻvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903073

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis ElektrÄ&#x2014;nĹł g. 8, 8.30â&#x20AC;&#x201C;17 val., tel. 8 686 83 409. 903949

AutomobiliĹł supirkimo ÄŻmonÄ&#x2014; perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iĹĄ karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ&#x2014;bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 907598

Brangiai juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;: aliuminÄŻ, varÄŻ, ĹžalvarÄŻ, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890185

Brangiai superkame visĹł markiĹł lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkveĹžimius. IĹĄsiveĹžame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597. 914534

902817

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, elektros variklius, nichromÄ&#x2026;. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902626

909039

913846

ÄŽvairiÄ&#x2026; statybinÄ&#x2122; medienÄ&#x2026;, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraiĹžas. Transporto paslaugos. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858.

902690

912671

AutomobiliĹł, mikroautobusĹł, visureigiĹł supirkimas geromis kainomis. Gali bĹŤti dauĹžti ar su defektais. IĹĄsiveĹža. Tel. 8 620 24 539.

915289

915245

Ĺ ventÄ&#x2014;ms

NebrangĹŤs baltarusiĹĄki durpiĹł briketai (sufasuoti didmaiĹĄiuose po 500 kg). AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 600 79 065.

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, elektros variklius, senus automobilius. VokieÄ?iĹł g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

911520

907069

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ&#x2014;s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

896999

Parduodame amerikietiĹĄko Ä&#x2026;Ĺžuolo pjuvenĹł briketus. GalutinÄ&#x2014; 1 t kaina 550 Lt. Tel. 8 614 30 428.

GaraĹžÄ&#x2026; netoli â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iaurinÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; parduotuvÄ&#x2014;s. Tel. 8 671 72 206.

909591

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelÄ&#x2014;mis ir skaldytas. Tel. 8 604 43 132.

900420

Domina parduodami butai, namai, sodybos, sklypai Kaune arba ĹĄalia Kauno. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 657 53 810, Martynas. 906928

PigĹŤs LAIPTAI iĹĄ sausos Ä&#x2026;Ĺžuolo, uosio, klevo medienos (projektuoju, gaminu, montuoju). Tel. 8 610 75 452.

911110

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalÄ&#x2026;. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

ÄŽvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kÄ&#x2014;bulus. Pasiimame patys, iĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 912186

Perka ÄŻvairiÄ&#x2026; ĹžemÄ&#x2122; Lietuvoje, gali bĹŤti nedirbama, su bendraturÄ?iais, iĹĄnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;. Tel. 8 652 56 600. 910344

Perkame degalinÄ&#x2122; arba sklypÄ&#x2026; degalinei Kaune. Tel. 8 655 22 108.

902753

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, elektros variklius, senus automobilius. VeiveriĹł g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902882

914415

Perkame gintarÄ&#x2026; (ÄŻvairaus dydĹžio gabalus, skulptĹŤrÄ&#x2014;les, papuoĹĄalus, neapdirbtÄ&#x2026; ĹžaliavÄ&#x2026;). Tel. 8 687 91 310, (8 37) 201 783 9â&#x20AC;&#x201C;19 val. 915275

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

ketvirtaDIENIS, vasario 23, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

kviečia

UAB „Baltic metal“ aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

Kauno turistų klubas kviečia visus į žygį slidėmis „Snaigė-2012“ Kleboniškio miške (kitas maršrutas). Žygio startas vasario 25 d. (šeštadienį) 11–13 val. pamiškėje ties „Statoil“ degalinės aikštele (netoli „Tėvynės“ restorano). Išsamesnė informacija tel. 8 685 73 005 ir www.kaunoturistuklubas.lt. 914969

909951

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 905204

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

890131

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Gali būti bendrabutis. Tel. 8 676 22 955, 8 600 41 775. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune (su miesto patogumais). Tel. 302 533, 8 614 22 030. Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune. Tel. 302 536, 8 614 21 015. 913961

Įvairūs Akcininkams! Kredito unijos „Moterų taupa“ nariams! 2012 m. kovo 14 d. 15 val. KU „Moterų taupa“ patalpose (Parodos g. 103, Kaunas) KU „Moterų taupa“ šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę: 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 5. Metinės finansinės atskaitomybės ir nuostolių dengimo projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl nuostolių dengimo priėmimas. 6. 2012 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 7. Kredito unijos valdybos pirmininko rinkimas. 8. Revizoriaus atlyginimo dydžio nustatymas. Teirautis tel. 324 457. Valdyba.

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

915169

UAB „Dainavos turgavietė“ akcininkams! 2012 m. kovo 26 d. 12 val. administracijos patalpose, Sartų g. 20, Kaunas, vyks UAB „Dainavos turgavietė“ metinis ataskaitinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Valdybos ataskaita; 2. Metinis balanso tvirtinimas; 3. Ataskaitinių metų veiklos rezultatų tvirtinimas. 915155

Nuomoja Nebrangiai nuomojamos patalpos Kaune, tinkamos biurams, gaminti, prekiauti ir sandėliuoti. Tel. 8 687 44 700, 8 687 99 669, (8 37) 314 014. 899940

Nukelta į 21 p.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


21 3

ketvirtaDIENIS, vasario 23, 2012

klasifikuoti skelbimai Pramogos, šventės, laisvalaikis

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymai

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Kviečiame į kelionę po Braziliją, Argentiną, Čilę, Peru, Ekvadorą, Panamą, Kolumbiją ir JAV!

908064

Šokiai Šokių klubas „Viena linija“ kviečia šokti linijinius šokius! Čia poros nereikia! Linksmi ir nesudėtingi šokiai pakelia nuotaiką ir suteikia energijos! Pradedame nuo vasario 23 dienos ir iki vasaros išmokstame smagius merenga, cumbia, salsa, mambo, čia čia, rumba šokius. Pradedančiųjų grupės Centre, Vilijampolėje ir Aleksote. Registracija tel. 8 615 93 665, 240 633. www.line-dance.lt.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

ti nuostabiais sambos ritmais, atsi-

Pramogos

Kviečia mokytis Anglų k. specialistė Centre moko šnekamosios kalbos ir gramatikos suaugusiuosius, moksleivius, vaikus bei vykstančiuosius į užsienį. Tel. 8 680 18 829.

915062

Programą rasite www.krantas.lt

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Ispanija – nuo 917 Lt (asm.)

Bulgarija – nuo 1150 Lt (asm.)

Graikija – nuo 741 Lt (asm.)

Turkija – nuo 1329 Lt (asm.)

AKCIJA! Iki vasario 29 d. visoms

Poilsinės kelionės iš Kauno:

pažintinėms kelionėms autobusu

Malta – nuo 932 Lt (asm.)

– 15% nuolaida!

Kipras – nuo 1046 Lt (asm.)

Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Pamesta

Sportas

913019

Kelionės kaina asm. nuo 12 498 Lt.

Kelionės iš Vilniaus:

915235

Kauno bridžo klubas kviečia į nemokamus sportinio bridžo kursus, kurie vyks Jonavos g. 40, „Undinėje“, salėje 2 aukšte, ketvirtadieniais nuo 18 val. Įvadinės paskaitos vasario 23 ir kovo 1 d., turinčiuosius bridžo pagrindus kviečiame prisijungti nuo balandžio 5 d., gegužės mėnesį vyks naujokų turnyrai. Informacija tel. 8 687 60 254, 8 682 17 227, www.bridzas.lt.

Kelionė vyks 2012 03 02–28

Kelionių AgentūrA „RM travel“

912390

Kauno šokio teatras AURA kovo 1 d. 19 val. kviečia į „Girstučio“ kultūros ir sporto centre vyksiantį vieną iš aštriausių ir labiausiai provokuojančių teatro spektaklių „MEDĖJOS“. Choreografė, idėjos autorė – Birutė Letukaitė, kompozitorius – Antanas Jasenka, soprano partiją atlieka Skaidra Jančaitė. Bilietus galima įsigyti visose bilietai.lt kasose ir 1 val. prieš renginį. Daugiau informacijos www.aura.lt ir tel. 202 062.

Tai puiki galimybė pasimėgau-

gauti nuo mūsų žiemos ir prisirinkti gyvenimo vertų įspūdžių.

Dingusį ginklo leidimą, išduotą nešiotis ir savigynai, Nr. 0000038, laikyti negaliojančiu. 915204

UAB „Axis Technologies“, vykdydama projektą (kodas VP2-1.3-ŪM02-K-02-044) „Ardyninės pakuros su katilu bei automatizuota kuro padavimo sistema, kūrenamos alternatyviomis biokuro rūšimis, sukūrimas“, skelbia konkursą katilo ir suodžių valymo sistemai pirkti. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais ir konkurso sąlygomis. Pirkimo konkurso dokumentus galima gauti pateikus prašymą e. paštu laurencas.raslavicius@axistechnologies.lt arba atsiuntus raštišką užklausimą faksu (8 37) 424 516. Informacija konkurso dalyviams teikiama tel. (8 37) 424 514. Pasiūlymai, parengti pagal konkurso sąlygas, privalo būti pateikti UAB „Axis Technologies“, Kulautuvos g. 45A, Kaunas. Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas – kovo 8 d. 13 val. Lietuvos laiku. Pirkimų komisijos pirmininkas Giedrius Vaitkevičius

Jurij Michailovič išduotą UAB „Kvintencija“ darbo pažymėjimą ir apsaugos pažymėjimą Nr. 0000918 laikyti negaliojančiais. 915044

LSMU studento knygelę Nr. KMU090086, išduotą Rolandui Radžiūnui, laikyti negaliojančia.

914773

Pamestą Garliavos J.Lukšos gimnazijos mokinio pažymėjimą MP Nr. 1348039, išduotą 2010 09 10 Deimantei Vaičiūtei, laikyti negaliojančiu. 915211

Pamestą UAB „BEMS LT“, įmonės kodas 132939467, antspaudą laikyti negaliojančiu. 914772

informuoja

Įvairūs

Paskolos

Nuomoja Tvarkingiems žmonėms išnuomosiu keturių kambarių butą Šilainiuose, Žiemgalių g. Mokestis tik už komunalinius patarnavimus. Tel. 8 606 41 256. 914847

Išsinuomoja Tvarkinga pora norėtų išsinuomoti vieno arba dviejų kambarių butą Kaune ilgalaikei nuomai. Tel. 8 603 47 513.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905118

914736

Gabenimai Baldų, pianinų perkraustymas (krauname, montuojame). Vežame krovinius talpiu sunkvežimiu MB (4,5 t, 25 kub. m liftas) ir mikroautobusu „Sprinter“. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 909751

Kelionės

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 905058

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 905038

Keleivių pervežimas į Vokietiją. Gabename siuntinius, automobilius. Tel. 8 699 01 428. 898105

Kiti 2012 m. kovo 6 d. 11 val. K.Donelaičio g. 62/53, Kaune, vyks BUAB „Bajorkiemis“ kreditorių susirinkimas. Su darbotvarke galima susipažinti Savanorių pr. 262–105, Kaune, iš anksto susitarus. Informacija teikiama tel. 8 686 83 541, 8 662 24 635. 915308

Pranešame, kad detali informacija apie UAB „Nuaras“ sugautus gyvūnus, kurių savininkų neįmanoma nustatyti, teikiama tel. 322 333 ir www.anima.lt. 874474

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 905017

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 906192

RASTA Va­sa­rio 21 d. mies­to cen­tre ras­ta PINIGINĖ. Tel. 743 635.

KAUNO RUONIAI-2012

PASISEMKIME SVEIKATOS

Va­sa­rio 25 d., šeš­ta­die­nį, Pa­ne­mu­nė­je, A.Sme­to­nos al. pra­džio­je, pu­šy­ne prie Ne­ mu­no, Kau­no jung­ti­nis svei­ka­tos klu­bas, „Žo­lin­čių aka­de­mi­ja” ir Pa­ne­mu­nės ben­ druo­me­nės cen­tras ren­gia tra­di­ci­nę grū­di­ ni­mo­si ir svei­ka­ti­ni­mo šven­tę. Vi­sų ren­gi­nių pra­džia 11 val. Kas vaikš­čios su laz­do­mis, kas be jų, kas mankš­tin­sis (bus pui­kūs va­do­ vai), kas sli­di­nės, kas ro­gu­tė­mis va­ži­nės, o kas bent pu­šy­no oru pa­kvė­puos. Tie kas už­ si­grū­di­nę ir tin­ka­mai pa­si­ruo­šę, apie 12 val. pūkš­tels į Ne­mu­ną. Ant kran­to veiks pir­te­lė; į ją pir­miau­sia pa­teks tie, ku­rie iš­si­mau­dys svei­kuo­liš­kai, o jau po jų – ir ki­ti. Lau­kia­me vi­sų! Pa­si­tei­rau­ti ga­li­ma tel. 8 685 53 648 (Pet­ras), 8 615 72 600 (Da­nu­tė).

Žolinčiai ir Kauno sveikuoliai kviečia į žygį PASISEMKIME SVEIKATOS. Žygis vyks J.Basanavičiaus šile, Panemunėje. Eisime šiaurietišku ėjimu su lazdomis. Atvyks instruktoriai pamokyti, jei kas dar nemoka.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, www.ktkc.lt Va­sa­rio 23 d. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems PRIE MOLBERTO. Ve­da dai­ li­nin­kas Gvi­das La­ta­kas. Va­sa­rio 25 d. 16 val. – pa­skai­ta SĄMONINGAS VIRSMAS. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. 18 val. – pa­skai­ta PASAKOS APIE JĖGĄ: NUO TAUTOSAKOS IKI FILOSOFIJOS. Da­ly­vau­ja is­ to­ri­kas Kęs­tu­tis Kas­pa­ras. Va­sa­rio 27 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­mai jau­ ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­ mai”: IŠ PRAEITIES (na­tiur­mor­tas, ta­py­ba). Ve­da dai­li­nin­kė Da­lia Žiur­ke­lie­nė. In­for­ma­ ci­ja tel. 8 625 65 218. Va­sa­rio 28 d. 18 val. – rank­dar­bių mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je”: ŠALIKO VĖLIMAS. Ve­da Dai­va Vai­naus­kie­nė. Re­gist­ra­ci­ja tel. 8 679 36 715.

Renkamės vasario 25 d., šeštadienį, 11 val. prie pliažo aikštelės, A.Smetonos al. pradžioje. Registruotis ir pasiteirauti tel. 8 615 72 600, Danutė. NEMOKAMA EKSKURSIJA PO KAUNĄ! Vasario 25 d. 12 val. „Mūsų odisėjos” gidų kursų absolventė ves nemokamą ekskursiją po Kauno senamiestį. Nepraleiskite progos daugiau sužinoti apie Kauno miesto vardo kilmę, pilies statybos istoriją, Rotušės aikštėje buvusias vaško lydymo krosnis ir kt. Renkamės prie Kauno pilies. Informacija M.Valančiaus g. 19. Tel. 207 879, 8 698 03 091, www.musuodiseja.lt info@turinfo.lt. NEMOKAMŲ PASKAITŲ CIKLAS Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ja kvie­čia moks­lei­vius ir jų tė­ve­lius į ne­mo­ka­mų pa­ skai­tų cik­lą, skirtą su­si­pa­žin­ti su TURIZMO IR SPORTO VADYBOS pro­gra­ma. Tai ga­li­ my­bė su­ži­no­ti įdo­mių fak­tų apie tu­riz­mo ir spor­to va­dy­bos sri­tį, pa­si­tar­ti su dės­ty­to­jais apie stu­di­jas bei kar­je­rą. Va­sa­rio 25 d. 11 val. – pa­skai­ta „Va­dy­bi­nin­ ko eti­ke­tas tarp­tau­ti­nio pro­to­ko­lo as­pek­ tu”(lek­to­rius dr. doc. V.Mi­se­vi­čius). Ko­vo 3 d. 11 val. – pa­skai­ta „Spor­to ren­ gi­nių va­dy­bos ypa­tu­mai” (lek­to­rius M.Go­ bi­kas). Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja www.lkka.lt/ add. Pa­si­tei­rau­ti tel. (8 37) 201 476. Se­mi­na­rai vyks Kau­ne, Spor­to g. 6, LKKA cen­tri­nių rū­mų II aukš­te, 232 au­di­to­ri­jo­je.

KAUNO ALZHEIMERIO KLUBAS va­sa­rio 23 d. 17.30 val. kvie­čia į su­si­rin­ki­ mą. Su­si­rin­ki­mas vyks Dai­na­vos po­li­kli­ni­ko­ je, Jau­ni­mo cen­tro sa­lė­je (bu­vu­si vais­ti­nė). Lau­kia­me vi­sų, ku­rie slau­go sa­vo ar­ti­muo­ sius, ser­gan­čius at­min­ties su­tri­ki­mais. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis”, Rau­dond­va­rio pl. 150 (Vi­li­jam­po­lė, 7, 11 tro­lei­bu­su iki „Vy­žuo­ nos” sto­te­lės), kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Va­sa­rio 23 d. 16–17.30 val. – Pran­ciš­kus JAKUBAUSKAS, ma­lū­ninin­kas. NATŪRALUS IR SVEIKAS MAISTAS: MALŪNININKO PATARIMAI. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. DĖMESYS SENJORAMS Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Vytauto pr. 44) ir šiais metais toliau tęsia renginių ciklą, skirtą senjorams. Ypač kviečiami ir laukiami senjorai mokytojai. Kadangi į kai kurias veiklas galime priimti ribotą skaičių dalyvių, todėl prašom registruotis iš anksto. VASARIO MĖNESĮ VYKS: Sveikatos kursas 27 d. 16 val. – paskaita „Miego sutrikimai”. Lektorė – profesorė V.Liesienė. Registruotis tel. 200 127. Kūrybinės dirbtuvės 23 d., kovo 1, 8 d. 13 val. – „Kompiuterinis raštingumas”. Lektoriai – mokyt. met. E.Kubilienė, mokyt. met. V.Boska. Būtina registruotis iš anksto. Tel. 324 211. Visi renginiai nemokami. KURSŲ KIRPYKLA ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10– 14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­di­jo ga­myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.


22

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

kas, kur, kada teatras

Birutė Dobilienė

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

(1957–2012)

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2012 m. vasario 20 d. po sunkios ligos į amžinybę išėjo Kauno specialiosios mokyklos vyresnioji mokytoja Birutė Dobilienė (Valai­ tytė). B.Dobilienė gimė 1957 m. gruodžio 5 d. Kauno r. Vilkijos miestelyje, inte­ ligentų tremtinių šeimoje. Baigusi mokyklą išvyko studijuoti į Vilniaus valsty­ binį pedagoginį institutą, Užsienio kalbų fakultetą. 1980 m. sėkmingai baigė vokiečių kalbos studijas ir pradėjo dirbti Kauno r. Batniavos mokykloje, po to – Kauno specialiojoje mokykloje vokiečių kalbos mokytoja ir dirbo nuo 1983 m. iki mirties. Mokytoja Birutė buvo pareiginga, stropi, darbšti, teisinga, atsakinga ir mylinti savo darbą pedagogė, ilgametė Mokytojų tarybos sekretorė. Buvo mokinių mylima klasės vadovė, išleido į gyvenimą ne vieną abiturientų lai­ dą. Turėjo meninių gebėjimų, išlavintą estetinį jausmą, dalyvaudavo rank­ darbių parodose. Buvo nuoširdi dukra, mylinti žmona, atsidavusi šeimai mama, užaugino sūnų Vytautą. Birutė Dobilienė amžinai liks mūsų širdyse. Kauno specialiosios mokyklos mokytojai

B.Dobilienė bus šarvojama vasario 25 d. (šeštadienį), Kaune, A.Juozapavičiaus g. 1. Laidojama vasario 26 d. (sekmadienį) 11.30 val. Kau­ no r. Vilkijos kapinėse.

Vasario 23 d. 18 val. – Yukio Mishima. MARKIZĖ DE SAD. Dviejų dalių ironiška fantazija. Režisierius Artūras Areima. Rūtos salė. 19 val. – Inger Hagerup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vienos dalies komedija. Rež. Danutė Juronytė. Mažoji scena. Vasario 24 d. 18 val. – Sofi Aksanen. APSI­ VALYMAS. Vienos dalies drama. Rež. Jonas Jurašas. Rūtos salė. Va­sa­rio 25 d. 12 val. – Ag­nė Sun­klo­dai­tė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vie­nos da­lies mu­zi­ki­nis spek­tak­lis vai­kams pa­gal Liud­vi­ko Ja­ki­ma­ vi­čiaus kny­ge­lę „La­pė ir ka­lio­šai”. Rež. Ag­nė Sun­klo­dai­tė. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – Je­anas Dellas ir Ge­raldas Sib­le­y­ras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vie­nos da­lies ko­me­ di­ja. Rež. Ri­čar­das Vit­kai­tis. Penk­to­ji sa­lė. 18 val. – Auš­ra Ma­ri­ja Sluc­kai­tė. ANTIGONĖ SIBIRE. Vie­nos da­lies dra­ma pa­gal Je­an ­o Anou­ilh’o „An­ti­go­nę”. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Il­go­ji sa­lė. Va­sa­rio 26 d. 17 val. – Ma­rius von Ma­y­en­ burgas. BJAURUSIS Skal­pe­lio pjū­vis. Rež. Vi­lius Ma­li­naus­kas. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – PREMJERA! Bianas Frielas. STEBU­ KLINGASIS TENESIS. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Amžinąjį atilsį

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Mirus ilgametei sodo bendrijos „Dobilėlis“ narei Genovaitei RIAUBIENEI, jos dukrą su šeima nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi bendrijos nariai.

Mirus buvusiam Kauno „Žalgirio“ krepšininkui, ilgamečiam Lietuvos krepšinio federacijos prezidentui, LKKA profesoriui Stanislovui Stonkui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Kauno rajono savivaldybės vardu – meras Valerijus Makūnas

Mirus žemiečiui Stanislovui STONKUI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno žemaičių bendrijos nariai.

Šią valandą didžiosios nevilties Pasidalykim sielvartą per pusę... Virginiją Antanaitienę ir jos artimuosius netekties valandą, mirus mylimai Mamytei, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Kauno valstybinio dramos teatro bendruomenė.

Skaudžią netekties valandą, mirus tėveliui, Jolantą MORKVĖNIENĘ nuoširdžiai užjaučia UAB „Bipa“ kolektyvas.

Vasario 23 d. 18 val. – Leo Fallis. MADAM POMPADUR. 2 dalių operetė. Režisierė ir choreografė Anželika Cholina, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Marijus Jacovskis, kostiumų ir grimo dailininkas Juozas Statkevičius. Vasario 24 d. 18 val. – Cy Colemanas. MIELOJI ČARITI. 2 dalių miuziklas. Vasario 25 d. 18 val. – Imre Kalmanas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. 3 veiksmų operetė. Vasario 26 d. 12 val. – SNIEGO KARALIENĖ. 2 dalių baleto spektaklis vaikams H.Ch.An­ derseno pasakos motyvais, pagal Edvardo Griego ir Jeano Sibelius muziką. 18 val. – Giuseppe Verdi. ATILA. 2 dalių opera. Dainuoja Tadas GIRININKAS, Sandra JANUŠAITĖ, Erikas FENTONAS (JAV), Dainius STUMBRAS.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 23 d. 18 val. – M.Walc­zakas. PIRMASIS KARTAS. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 24 d. 18 val. – M.Walc­zakas. PIRMASIS KARTAS. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 25 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­ de­šim­ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 26 d. 18 val. – C.Fre­chette. ŽANAS IR BEATRIČĖ. Me­lo dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­ bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli ir sielvarte sušildytų, paguostų... Nuoširdžiai užjaučiame Kauno „Versmės“ vidurinės mokyklos mokytoją Laurą ŠIMAITYTĘ-VALAITIENĘ dėl mylimo tėvelio mirties. Kauno „Versmės“ vidurinės mokyklos bendruomenė

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907650

„Sielvartas“ – laidojimo paslaugos visoje Lietuvoje. KREMA­ VIMAS. Mirusiųjų paėmimas iš namų, ligoninių, įstaigų. Doku­ mentų sutvarkymas. Laidojame už valstybės pašalpas. Drabužiai, karstai, atributika. Mus rasite Žaibo g. 4, Šilainiuose (šalia Šven­ tosios Dvasios bažnyčios). Tel. (8 37) 237 722, 8 650 91 647. Dirbame visą parą.

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 24 d. 19 val. – Gre­go­ry Bur­ke. GAGARINO GATVĖ. Rež. V.Bal­sys. Va­sa­rio 25 d. 18 val. – Lau­ra de Weck. MYLIMIAUSI. Rež. V.Bal­sys. Va­sa­rio 26 d. 14 val. – spek­tak­lis vai­kams. A.Di­ly­tė. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. A.Di­ly­tė. 19 val. – A.Di­ly­tė. LAUROS KOSMOSAS. Rež. A.Di­ly­tė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Vasario 25 d. 12 val. – NYKŠTUKAS NOSIS, rež. A.Stankevičius (apie tai, ką gali padary­ ti pyktis), nuo 5 metų. Vasario 26 d. 12 val. – ŠEIMYNĖLĖ IŠ

DIDŽIOSIOS GIRIOS, rež. O.Žiugžda (žaisminga pasaka apie vienos dienos Kaukų šeimos nuotykius), nuo 3 m. 16 val. – Tauragės asociacijos „Mažoji scena” teatro spektaklis. Aivano Menche­ lio KAPINIŲ KLUBAS. Režisierė Genovaitė Urmonaitė (apie moterų tvirtą ir jautrią draugystę bei amžiną gyvenimo ir mirties prasmės ieškojimą).

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Va­sa­rio 26 d. 15 val. – TYLA?! – NIEKO BAISAUS... Is­to­ri­ja apie kur­čią mer­gaitę.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Va­sa­rio 25 d. 18 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­me­di­ ja MEILĖ PARYŽIUJE.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Vasario 26 d. 12 val. – S.Ivanauskaitė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.Anderseno pasakos motyvais).

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19 (Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je)

Va­sa­rio 26 d. 12 val. – KATINĖLIS IR GAIDELIS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lius.

renginiai J.TUMO-VAIŽGANTO MUZIEJUS Alek­so­to g. 10-4

Va­sa­rio 23 d. 17 val. – ku­ni­go ir po­eto Ri­ čar­do Mi­ku­ta­vi­čiaus 77-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mas. Da­ly­vau­ja Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus va­do­vė Al­do­na Ru­sec­kai­tė, po­etas Vik­to­ras Ru­džians­kas, Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas. R.Mi­ku­ta­vi­čiaus kū­ry­ bą skai­tys ak­to­rė Lai­ma Rup­šy­tė ir skai­to­vė Zi­ta Kli­ba­vi­čie­nė.

J.GRUŠO MEMORIALINIS MUZIEJUS Kalniečių g. 93, tel. 330 860

Vasario 23 d. 17 val. – Kauno 1-osios muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Sauluva” koncertas. Vadovė Ramunė Giedrė Pečiulienė.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Va­sa­rio 23 d. 18 val. – džia­zo kvar­te­to „2 + 2” pro­gra­ma NO LIMIT. Gros Mo­tie­jus Ba­za­ras (kla­vi­ši­niai), To­mas Bo­ty­rius (sak­ so­fo­nai), Ar­vy­das Jof­fė (mu­ša­mie­ji), My­ ko­las Ba­za­ras (bo­si­nė gi­ta­ra). Pro­gra­mo­je – ži­no­mų pa­sau­lio kom­po­zi­to­rių bei pa­čių at­li­kė­jų džia­zi­nės kom­po­zi­ci­jos. Kvar­te­to „2 + 2” mo­to – im­pro­vi­za­ci­jos, ku­rių me­tu gims­ta įvai­rios džia­zi­nės te­mos, lie­ja­si lais­vas kū­ry­bi­nis pro­ce­sas, su­jun­ gia­mas kiek­vie­no mu­zi­kan­to uni­ka­lu­mas ir meist­riš­ku­mas. Tai – kū­ry­ba ir ben­dras vyks­mas sce­no­je.

VDU „MENŲ VIRTUVĖ“ Lais­vės al. 53, Me­nų ga­le­ri­jos „101“ pa­tal­po­se

Va­sa­rio 24 d. 18 val. ati­da­ro­ma jau­no­sios kar­tos dai­li­nin­ko VULOVAK (dar ži­no­mo, kaip Mor­fai) dar­bų pa­ro­da „Me­ni­nin­kas yra di­des­nis prak­ti­kas nei pa­ty­ręs sta­lius”. Eks­po­zi­ciją su­da­ro nau­jau­si jau­no­jo me­ ni­nin­ko ta­py­bos kū­ri­niai, gi­mę ste­bint ei­li­nius gat­vių pra­ei­vius ir žmo­nių gy­ve­ni­ mus ur­ba­nis­ti­nė­se erd­vė­se. Kaip tei­gia pats au­to­rius, ta­py­ba jam yra kaip mąs­ty­mas. Tik jei tai bū­tų mąs­ty­mas be ta­py­bos, jis nu­ei­tų į nie­kur.

KTU HUMANITARINIS FAKULTETAS Gedimino g. 43, 102 aud.

Va­sa­rio 25 d. 11 val. Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų mo­te­rų aso­cia­ci­ja (LUMA Kau­no sky­rius) kvie­čia į su­si­ti­ki­mą-dis­ku­si­ją su gy­dy­to­ja

on­ko­lo­ge, LUMA na­re Re­gi­na Nu­tau­tie­ne. Te­ma „Daž­niau­sios mo­te­rų on­ko­lo­gi­nės li­gos ir nau­ja vil­tis gy­ven­ti”. Po su­si­ti­ki­mo kon­cer­tuos Lie­tu­vos pa­gy­ve­ nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Kau­no sky­riaus mo­te­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Ie­va” (vad. Ge­no­vai­tė Ka­na­pie­nė).

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO DIDŽIOJI AULA Gim­na­zi­jos g. 7

Di­džio­sios au­los mu­zi­kos drau­gi­ja kvie­čia į MUZIKOS VAKARUS. Va­sa­rio 28 d. 18 val. – NUO BAROKO IKI DŽIAZO. Ori­gi­na­lios at­li­ki­mo ma­nie­ros pia­nis­to Ri­čar­do Me­kio­nio im­pro­vi­za­ci­jų va­ka­ras. Da­ly­vau­ja Ele­o­no­ra Ur­be­ly­tė (smui­kas, Kau­no ap­skri­ties J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­ na­zi­ja). Bi­lie­tai par­duo­da­mi Kau­no vals­ty­bi­nio mu­ zi­ki­nio te­at­ro ka­so­je ir 1 val. prieš kon­certą Gim­na­zi­jos g. 7, VDU Te­olo­gi­jos fa­kul­te­te.

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI Vydūno al. 2, tel. 798 995

Tekstilininkės Ramintos Baltrušytės paroda IŠBALINTI pratęsiama iki vasario 29 d.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą” 3D – 23 d. 12.15, 16.15, 18.15, 20.15 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą” – 23 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 val. „Tai reiš­kia karą” – 23 d. 11.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.50, 22 val. „Mei­lės prie­sai­ka” – 23 d. 14.30, 16.45, 19.30, 21.45 val. „Ne­sau­gus prie­globs­tis” – 23 d. 11.05, 13.35, 16, 18.30, 21 val. „Jū­ros ko­man­da” (liet. k.) – 23 d. 12.40 val. „Vaiz­do die­no­raštis” – 23 d. 22.15 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė” – 23 d. 19, 21.30 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis” 3D (liet. k.) – 23 d. 14.15 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis” (liet. k.) – 23 d. 10.45 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tai reiškia karą“ (premjera) – 23 d. 11, 13.30, 15.45, 18.30, 21 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ 3D (prem­ jera) – 23 d. 10.15, 13, 15.30, 23 d. 18.15, 20.45 val. „Šėtonas manyje“ (premjera) – 23 d. 14, 16, 18, 20, 22 val. „Meilės priesaika“ – 23 d. 15.15, 17.45, 20.30 val. „Mano didysis O!“ – 23 d. 11.30, 16.45, 21.30 val. „Karo žirgas“ – 23 d. 12, 17.30 val. „Sniegynų įkaitai“ – 23 d. 15, 20.30 val. „Geležinė ledi“ – 23 d. 14.45, 20.15 val. „Nesaugus prieglobstis“ – 23 d. 14.15, 19 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – 23 d. 12.30, 17.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 23 d. 11.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – 23 d. 12.45 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Va­sa­rio 24 d. 15 val. – „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją”. Do­ku­men­ti­nis fil­mas. Va­sa­rio 25 d. 13 val. – „Pe­pė Il­ga­ko­ji­nė”. Ani­ma­ci­nis fil­mas vi­sai šei­mai. 14.30 val. – „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją”. Do­ku­men­ ti­nis fil­mas. 16 val. – „Apie ką dar gal­vo­ja vy­rai”. Ru­sų ko­me­di­ja. 18 val. – „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją”. Do­ku­men­ti­nis fil­mas. 19 val. – „9/11 Pa­gal Fa­ren­geitą“. Do­ku­ men­ti­nis fil­mas. Dra­ma. Va­sa­rio 26 d. 13 val. – „Pe­pė Il­ga­ko­ji­nė”. Ani­ma­ci­nis fil­mas vi­sai šei­mai. 14.30 val. – „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ciją”. Do­ku­men­ ti­nis fil­mas. 16 val. – „Apie ką dar kal­ba vy­rai”. Ru­sų ko­me­di­ja.

912997

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Adresas Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 677 87 160, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ (TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS). 894657

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

23 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

24 d. 18 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

23 d. 18 val.


23

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

kas, kur, kada TV programa 6.00 La­bas ry­tas 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Įž­val­gos (k). 12.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 13.20 Eu­ro­pos vi­du­ry (k). 14.05 Kraš­to spal­vos (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.45 Ke­lias į UEFA EURO 2012. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Pro­to štur­mas“ (7, 8).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“ (9). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (7) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Neiš­galvo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (8). 14.40 „iKar­li“ (8). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (8). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7). 23.35 „Už­mirš­tie­ji“ (N-7). 0.35 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 Svei­ka­tos ABC (k).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Meilės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Akis­ta­ta. 11.50 Prieš sro­vę. 12.35 Bai­mės akys. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai.

LTV 19.45 val.

DATOS (vasario 23 d.) 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (4). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Pel­kė“ (8). 0.00 „Eu­re­ka“ (6). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou. „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 9.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da. 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ko­me­di­ja „Su­ras­ti Le­nį“ (JAV, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka, 2009 m.) (N-7). 22.20 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 23.20 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 23.50 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 0.50 Sta­ty­bų TV (k). 1.20–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 8.45, 17.10 Mies­to ko­das. 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 LNOBT spek­tak­lis. Ba­le­tas „Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė“. Cho­reo­gra­fė ir lib­re­to au­to­rė A.Cho­li­na, dai­li­nin­kas M.Ja­covs­kis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kas J.Stat­ke­vi­čius, di­ri­gen­tas R.Šer­ve­ni­kas (k). 13.40 „Mei­lės sko­nis“. 14.35 An­ta­no Ven­grio 100-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Ke­lio­nė į bū­tą­jį lai­ką. Nuo vai­dyk­los iki vals­ty­bės teat­ro (k). 15.20 An­ta­no Ven­grio 100-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Teat­ro ins­tink­tas. „Sce­nos ri­te­ris“ (1, 2) (k). 15.50 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­men­ti­ka. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tai. An­ta­nas Sme­to­na, Ka­zys Gri­nius, Alek­sand­ras Stul­gins­kis (1997 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.25 Kraš­to spal­vos. 18.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 19.00 Pri­si­min­ki­me. Skam­bi­na Ba­lys Dva­rio­nas (1970 m.). 19.10 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“. 20.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 21.00 Ke­liai ir kryž­kelės. Ak­to­rė T.Vai­čiū­nie­nė (1989 m.). 21.25 Mu­zi­ka ir poe­zi­ja. R.Ke­tu­ra­kio ei­les skai­to A.Ko­ver­ka.

LNK 17.40 val.

21.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Drama „Mū­sų ne­daug“ (1996 m.) (N-14). 23.20 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. Or­kest­ro mu­zi­kos pus­va­lan­dis. Mu­zi­ki­nė ke­lio­nė į Aust­ri­ją ir Ita­li­ją. Grie­žia Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras (2). 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Va­ka­ro au­to­gra­fas.

9.55, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.10, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.10, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.10, 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00, 21.00 „Re­zi­den­tai“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.30 Tri­le­ris „Nak­ti­nis rei­sas“ (JAV, 2005 m.). 22.10 Eu­ro­ly­gos rung­ty­nės. Še­šio­lik­tu­kas. Tel Avi­vo „Mac­ca­bi“–Kau­no „Žal­gi­ris“. Vaiz­do įra­šas. 1.00 „Fu­tu­ra­ma“. 2.00 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (6) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 23.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7). 21.00 „Vin­cen­tas“ (2) (N-14). 22.30 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 Laba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Gon­go Gan­gas. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50, 18.55 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10, 19.55, 1.00 Dok. f. „Iš­ny­kęs ko­mu­niz­mo pa­sau­lis“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 21.52, 0.57 Orai.

TV3 19.10 val.

23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7).

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Tri­le­ris „Du už vie­no kai­ną“ (N-7). 11.25 Jė­ga, gro­žis, svei­ka­ta (k). 11.55 Mis­ti­nis tri­le­ris „Ne­ma­to­mas“ (N-7). 13.45 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“ (N-7). 17.30 Lie­tu­vos me­ni­nin­kų port­re­tai (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 19.00 Nuo­mo­nės. 20.00 Svei­kas žmo­gus. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 „Dak­ta­rės die­noraš­tis“. 23.00 Ži­nios (k). 23.20 Ko­me­di­ja „Za­kas ir Mi­ri ku­ria por­no“ (N-14).

1685 m. gimė vokiečių kompozitorius George‘as Friedrichas Händelis. 1878 m. gimė rusų tapytojas, meno teoretikas Kazimiras Malevičius. 1883 m. gimė vokiečių filosofas Karlas Jaspersas. 1891 m. gimė Petras Klimas, istorikas, diplomatas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. 1930 m. mirė kalbininkas Jonas Jablonskis, žmonių vadinamas Lietuvių kalbos tėvu. Gimė 1860 m. 1945 m. mirė rusų poetas ir rašytojas Aleksejus Tolstojus. 1958 m. gimė buvęs futbolininkas Vaclovas Jurkus. 1965 m. gimė amerikiečių aktorė Kristin Davis, išgarsėjusi vaidmeniu seriale „Seksas ir miestas“. 2008 m. Vilniuje po sunkios ligos mirė tapytojas Raimundas Sližys.

horoskopai 7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kontaktas. 8.00 Muzika. 10.05 „Marvel animė. Ernis“. 10.30 „Būk mano meile“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 „Teleparduotuvė“. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 „Vincentas“. 22.30 „Arti namų“. 22.30 „Pasaulio Guinnesso rekordai“.

8.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis šan­sas įsi­my­lė­ti“ (JAV, 2008 m.). 9.35 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kai mes su­si­ti­ko­me“ (In­di­ja, 2007 m.). 12.05 Ko­me­di­ja „Pri­lai­kyk lie­žu­vį“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2005 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Vi­sa tie­sa apie mei­lę“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2004 m.). 20.10 Ko­me­di­ja „Mer­gi­šius“ (JAV, 2009 m.). 22.45 Siau­bo f. „Pan­do­rum“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.).

8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Pa­ler­mo“–„La­zio“. 11.45 Ka­ra­liaus tau­rės rung­tynės. II pus­fin­ a­lis. 13.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXIV tu­ro apž­val­ga. 14.30 Ad­re­na­li­nas. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ro­ma“–„Par­ma“. 17.15 Ka­ra­liaus tau­rė. „Uni­ca­ja“–„Ban­ca Ci­vi­ca“. 19.15 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (va­sa­ris). 19.45 Fut­bo­lo die­vai. D.Ma­ra­do­na. 20.15 Fut­bo­lo die­vai. M.van Bas­te­nas. 21.00 Ka­ra­liaus tau­rės rung­ty­nės. Fi­na­las. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

BTV 20.25 val.

Avinas (03 21–04 20). Daugiau laiko skirkite seniai matytiems draugams, giminaičiams. Mielai padėsite aplinkiniams. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Jautis (04 21–05 20). Labai sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, apmąstykite veiksmus ir gyvenimą. Gerai suprasite aplinkinių emocijas, tačiau tai nesuteikia jums teisės kištis į jus supančių žmonių gyvenimą, venkite neapgalvotų žodžių ir vertinimų. Dvyniai (05 21–06 21). Tikėtina, kad bendraudamas su autoritetingu asmeniu patirsite emocinį konfliktą. Demonstruosite profesinį meistriškumą, ištvermę, drausmingumą ir visa tai padės darbams sklandžiai judėti į priekį. Vėžys (06 22–07 22). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti savo pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės. Perpildęs kantrybės taurę pridarysite daugiau žalos negu naudos. Liūtas (07 23–08 23). Aplinkinių elgesys prieštaraus jūsų vertybinėms nuostatoms, o jūsų troškimai bus ignoruojami. Teisingai įvertinkite susidariusią padėtį ir kritiškai pažvelkite ir į save. Mergelė (08 24–09 23). Galite pakenkti kam nors, jei nesugebėsite paaiškinti savo ketinimų. Kils sunkumų kuriant naujus planus. Nesiginčykite ir nebandykite spaudimu pasiekti savo. Svarstyklės (09 24–10 23). Palanki diena bendrauti su jaunais žmonėmis, vaikais. Puikiai praleisite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį. Nesidrovėkite savo minčių ir darbų. Skorpionas (10 24–11 22). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o jaunesni kolegos nepateisins vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Šaulys (11 23–12 21). Galite tikėtis nedidelės pagalbos, paramos. Pajusite, kad santykiai su aplinkiniais tampa harmoningi. Jūsų problemos yra išsprendžiamos. Ožiaragis (12 22–01 20). Jausite šeimos, draugų ir pažįstamų paramą. Tik nepiktnaudžiaukite tuo. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Vandenis (01 21–02 19). Nauji bendravimo būdai padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Būsite kalbus, lengvai ir sklandžiai reikšite savo mintis. Žuvys (02 20–03 20). Neįvertinsite aplinkinių emocijų ir energijos, todėl jie gali likti nepatenkinti. Tokia situacija gali sukelti nelabai malonių jausmų. Verčiau kuriam laikui atsiribokite nuo nemielų dalykų.


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja intensyvius kritulius ir stiprų vėją. Šiandien laukiama šlapdriba ir lietus. Temperatūra bus 1–3 laipsniai šilumos. Penktadienį vėjas ir lietus kiek aprims. Temperatūra naktį gali nukristi iki 2 laipsnių šalčio, dieną pakils iki 3 laipsnių šilumos.

Šiandien, vasario 23 d.

+3

+3

Telšiai

+3

Šiauliai

Klaipėda

+2

Panevėžys

+1

Utena

+3

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.24 17.41 10.17 7.20 19.56

54-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 312 dienų. Saulė Žuvų ženkle.

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +13 Berlynas +10 Brazilija +24 Briuselis +12 Dublinas +15 Kairas +21 Keiptaunas +26 Kopenhaga +7

Londonas +16 Madridas +17 Maskva +1 Minskas +3 Niujorkas +12 Oslas +8 Paryžius +12 Pekinas +7

orai kaune šiandien

Praha +7 Ryga +4 Roma +18 Sidnėjus +27 Talinas +3 Tel Avivas +20 Tokijas +11 Varšuva +6

+2

+2

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+2

Alytus

7–14 m/s

Vardai Alvyra, Butvilė, Gantautas, Polikarpas, Romana (Roma), Severinas.

Pe­li­ka­nų gel­bė­ji­mas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+2

+3

+3

+4

8

+2

+4

+3

+1

5

+2

+4

+2

+3

5

rytoj

poryt

Ru­si­jos pa­rei­g ū­nai Da­ges­ta­ne gel­bė­ ja šim­t us re­t ų gar­ba­no­t ų­jų pe­l i­ka­nų, įstri­g u­sių už­ša­lu­sio­je Kas­pi­jos jū­ro­je. Apie 20 paukš­čių jau nu­dvė­sė iš ba­do. Paukš­čiai praė­ju­sią sa­vai­tę at­skri­do į te­r i­to­r i­ją ne­to­l i Ma­chač­ka­los mies­to. Pie­t ų Ru­si­jo­je gy­ve­na apie 1,4 tūkst. gar­ba­no­t ų­jų pe­l i­ka­nų – gau­siau­sios pe­l i­ka­nų rū­š ies pa­s au­ly­je. Da­ges­t a­ no gam­tos ap­sau­gos mi­n is­te­r i­ja kiek­ vie­n ą die­n ą pe­l i­k a­n ams at­g a­b e­n a šim­t us ki­log­ra­mų žu­v ų. Be to, vie­tos gy­ven­to­jai pa­de­da le­sin­t i paukš­čius, nors iš pra­d žių val­d žia drau­dė žmo­ nėms ar­t in­t is prie šios te­r i­to­r i­jos. BBC inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Oran­gu­ta­nams – spe­cia­lus ki­no sean­sas

„„At­ra­di­mai: moks­li­nin­kai vi­lia­si, kad po pe­le­nais glū­din­tis prie­šis­to­

ri­nis miš­kas ge­rai iš­si­lai­kė ir at­skleis ne vie­ną pa­slap­tį.

„Shutterstock“ nuotr.

Ras­tas prie­šis­to­ri­nis miš­kas Moks­li­nin­kai Šiau­rės Ki­ni­jo­je po sto­ru pe­le­nų sluoks­niu, iš­kri­tu­ siu prieš 300 mln. me­tų, ap­ti­ko miš­ką. Vi­di­nės Mon­go­li­jos re­gio­ne ras­tas miš­kas, pa­lai­do­tas po pe­ le­nais, pri­me­na Ita­li­jos mies­to Pom­pė­jos li­ki­mą. Ty­rė­jai ge­bė­jo at­kur­ti be­veik 1000 kv. m me­džiais ir ki­ta au­ga­ li­ja apau­gu­sios te­ri­to­ri­jos. Šis ra­ di­nys su­tei­kia ga­li­my­bę įsi­vaiz­ duo­ti, kaip mi­nė­ta­sis re­gio­nas at­ro­dė prieš mi­li­jo­nus me­tų. Kai ku­rie au­ga­lai po 1 m pe­le­ nų sluoks­niu iš­si­lai­kė ypač ge­rai – pe­le­nų svo­ris ne­bu­vo per­ne­lyg di­de­lis ir di­de­lė da­lis au­ga­li­jos

ne­bu­vo pa­žeis­ta, ra­šo bbc.co.uk. „Miš­kas pui­kiai iš­si­lai­kęs“, – džiau­gė­si ty­ri­mo bend­raau­to­ris Her­man­nas Pfef­fer­kor­nas iš Pen­ sil­va­ni­jos uni­ver­si­te­to JAV. „Ran­da­me vie­ną ša­ką su la­pais – nu­džiun­ga­me, tuo­met at­ran­da­ me dar vie­ną, ir dar, ir dar vie­ną, kol ga­liau­siai at­ka­sa­me vi­są stie­ bą. Tai nuo­sta­bu“, – ne­si­tvė­rė nuo­sta­ba ty­rė­jas. Moks­li­nin­kų gru­pė ras­tą au­ga­ li­ją jau spė­jo su­skirs­ty­ti į ati­tin­ ka­mas ka­te­go­ri­jas. Su­da­ry­tos 6 gru­pės nuo pa­že­me au­gu­sių pa­ par­čių iki 25 m aukš­tį sie­ku­sių me­džių. lrt.lt inf.

In­do­ne­zi­jos oran­gu­ta­nams bus su­ reng­tas spe­cia­lus ki­no sean­sas, ku­ ria­me jie iš­vys sa­ve, įam­žin­tus do­ ku­men­ti­nia­me fil­me. 40 mi­nu­čių truk­mės juos­ta „Gi­ mę lais­vi“ pa­sa­ko­ja apie oran­gu­ta­ nų ir dramb­lių jau­nik­lių, ku­rie ne­ te­ko tė­vų, gy­ve­ni­mą. Dau­ge­lis Bor­neo sa­lo­je gy­ve­nan­ čių oran­gu­ta­nų yra įam­žin­ti šia­me fil­me. Jo pro­diu­se­ris ir sce­na­ris­ tas Drew Fell­ma­nas pa­reiš­kė no­ rįs su­ži­no­ti, kaip žmog­bež­džio­nės rea­guos į fil­mo vaiz­dus. Be to, jis pa­žy­mė­jo, kad, su­ren­gę ki­no per­ žiū­rą oran­gu­ta­nams, ki­no kū­rė­jai taip pa­ro­dys gy­vū­nams sa­vo dė­ kin­gu­mą ir pa­gar­bą. Fil­mas „Gi­mę lais­vi“ JAV ek­ ra­nuo­se pra­dė­tas ro­dy­ti 2011 m. Jis pa­sa­ko­ja apie lie­tu­vių kil­mės moks­li­nin­kės, ant­ro­po­lo­gi­jos pro­ fe­so­rės Bi­ru­tės Gal­di­kas veik­lą Bor­neo sa­lo­je ir zoo­lo­gės Daph­ne M.Sheld­rick veik­lą Ke­ni­jo­je. „War­ner Bros“ ir IMAX su­kur­tą do­ku­men­ti­nį fil­mą įgar­si­no gar­sus ak­to­rius Mor­ga­nas Free­ma­nas. Fil­ mas pa­sa­ko­ja dvie­jų mo­te­rų, ku­rios prie­šin­guo­se Že­mės ru­tu­lio vie­to­ se įstei­gė prie­glau­das gy­vū­nams, is­to­ri­jas. D.M.Sheld­rick vi­są gy­ve­ni­mą pa­sky­rė glo­bai Ke­ni­jos dramb­lių jau­nik­lių, ku­rių mo­ti­nas dėl il­čių su­me­džio­da­vo bra­ko­nie­riai. Ka­na­dos lie­tu­vė B.Gal­di­kas į In­ do­ne­zi­ją at­vy­ko aš­tun­ta­ja­me de­ šimt­me­ty­je. Jos įkur­ta­me rū­py­bos cent­re Tan­jung Pu­tin­go na­cio­na­ li­nia­me par­ke šian­dien glo­bo­ja­ ma dau­giau kaip 300 jau­nų oran­ gu­tanų.

„„He­ro­jai: oran­gu­ta­nų ty­ri­nė­to­jos B.Gal­di­kas glo­bo­ja­mos žmog­bež­džio­

nės iš­vys sa­ve, įam­žin­tas do­ku­men­ti­nia­me fil­me.

B.Gal­di­kas sa­kė, kad yra pa­ten­ kin­ta fil­mu, ku­ris praė­ju­siais me­ tais su­ža­vė­jo JAV žiū­ro­vus ir ga­lų ga­le pra­si­sky­nė ke­lią na­mo. „Jis pa­de­da kel­ti są­mo­nin­gu­ mą, – sa­kė 65-erių pri­ma­to­lo­gė. – Pap­ras­ti In­do­ne­zi­jos gy­ven­to­jai vis dar ne­sup­ran­ta, kad oran­gu­ta­

„Reuters“ nuo­tr.

nai yra ar­ti­mi jų gi­mi­nai­čiai, jog jie yra sau­go­ma rū­šis, at­si­dū­ru­si ties iš­ny­ki­mo ri­ba.“ Oran­gu­ta­nų po­pu­lia­ci­ja pa­sau­ ly­je nyks­ta. Da­bar jų pri­skai­čiuo­ ja­ma 50–60 tūkst.; 90 pro­c. oran­ gu­ta­nų gy­ve­na In­do­ne­zi­jo­je. BNS inf.

2012-02-23 Kauno diena  

Dienraštis Kauno diena

2012-02-23 Kauno diena  

Dienraštis Kauno diena

Advertisement