Page 1

miestas Užgavėnių linksmybių sniegu besisvaidanti žiema neužgniaužė.

2p.

sportas

8p.

pasaulis

10p. Latviai tarė griežtą „ne“ – rusų kalba antrąja valstybine Latvijoje niekuomet nebus.

Kauno „Žalgiris“ iškovojo pirmąjį sezono trofėjų – LKF taurę.

Pirmadienis vasario 20, 2012 Nr. 41 (19600) Kaunodiena.lt 2 Lt

„Kau­no šva­ra“ lai­ko­si įsa­ko: sek­ma­die­nį švęsk

Pre­kiau­to­jai bul­vė­mis nu­si­mi­nę Arū­nas Damb­raus­kas Bul­vių pa­klau­sa Kau­no tur­guo­ se šią žie­mą – ap­gai­lė­ti­na. Taip „Kau­no die­nai“ tvir­ti­no ge­ro­kai su­p ras­t ė­j u­s ius pre­k y­b os re­z ul­ ta­tus fik­suo­jan­tys ūki­nin­kai. Jų ma­ny­mu, tai by­lo­ja apie emig­ra­ ci­jos mas­tą. At­pi­go dau­giau nei du­kart

Praė­ju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­ tar­piu Kau­ne vei­kian­čio­se tur­ga­ vie­tė­se bul­vės kai­na­vo dvi­gu­bai bran­giau. „Per­n ai žie­m ą už ki­l og­ra­m ą bul­vių pra­šiau li­to ir 80 cen­tų, da­bar – tik 80 cen­tų, ta­čiau pir­ kė­jų be­veik nė­ra. Ne­ži­nau, kas at­ si­ti­ko“, – kal­bė­jo Kau­no sto­ties tur­gaus pre­ky­bi­nin­kas Ri­mas.

2

Dienos citata „Pir­ma­die­nį se­niū­ni­jo­se bus pa­sta­ty­tos bal­sa­dė­žės. Į jas žmo­nės mes už­pil­dy­tus ap­klau­sos biu­le­te­nius“, – Kau­no se­niū­nų suei­gos pir­mi­nin­kas ir Pet­ra­šiū­nų se­niū­nas Al­gi­man­tas Vil­ke­vi­čius pra­ne­šė apie se­niū­nai­čių rin­ki­mus. „„Pa­da­ri­niai: ap­snig­ta­me ke­ly­je au­to­mo­bi­lis „Seat“ nu­sly­do į prie­šin­go eis­mo juos­tą ir su­kė­lė ava­ri­ją. 

Snie­gu pa­deng­to­se Kau­no gat­vė­se sek­ma­ die­nio po­pie­tę au­to­mo­bi­liai tran­kė­si vie­ ni į ki­tus, nuo­kal­nė­se dau­žė ke­lio ženk­lus, ati­tva­rus. Gau­siau iš­kri­tęs snie­gas mies­to tvark­da­riams, re­gis, bu­vo staig­me­na.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Ne­ri­ma­vo ir ir­zo

„Kur tos iš­rek­l a­m uo­tos „Kau­n o šva­ros“ pa­j ė­gos, ta žie­m os se­ zo­n ui iš­r i­k iuo­ta tech­n i­ka, ku­ ri, kaip bu­vo ofi­c ia­l iai ža­d a­m a, dirbs die­n ą nak­t į?“ – klau­s ė į

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Kau­n o die­n os“ re­d ak­c i­j ą pa­ skam­b i­n ęs kau­n ie­t is Al­v y­d as Mie­l iaus­kas. Vy­ras bu­vo pik­tas. Jo „Maz­d a“, pa­s ly­d u­s i ant ne­ va­ly­tos ke­l io dan­gos, at­s i­t ren­k ė į ap­švie­ti­mo stul­pą. Kau­no tak­sis­tai ar­tė­jant va­ka­rui ne­slė­pė di­dė­jan­čio ne­ri­ mo ir su­sier­zi­ni­mo.

2

4p.


2

pirmADIENIS, vasario 20, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

50mg/m3

67

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,56

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

70

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Pū­ga ne­nus

„„Po­ky­čiai: bul­vės šią žie­mą du­kart pi­ges­nės nei praė­ju­sią. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Nors ir tal­žo­mi įsi­ smar­ka­vu­sių vė­jo ir snie­go gū­sių, sek­ ma­die­nį links­mai nu­si­tei­kę kau­nie­čiai rin­ko­si į kas­me­ tį šven­ti­nį Už­ga­vė­ nių ri­tua­lą – žie­mos iš­va­ry­mą.

Pre­kiau­to­jai bul­vė­mis nu­si­mi­nę Pa­sak prekiautojo Ri­ 1 mo, praė­ju­siais me­tais bul­vių net pri­stig­da­vo, nes di­de­

lius jų kie­kius nu­pirk­da­vo klien­tai iš Ru­si­jos, ku­rio­je dėl ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų tuo­me­tis bul­vių der­lius bu­vo la­bai blo­gas. Smar­kiai su­ma­žė­jo pir­kė­jų

Ža­lia­kal­nio tur­gu­je bul­ves (ki­ log­ra­mas – 80 cen­tų) par­da­vi­ nė­jan­tis Ša­kių ra­jo­no ūki­nin­ kas Vir­gi­ni­jus Gu­de­le­vi­čius taip pat ge­ru žo­džiu mi­nė­jo praė­ju­ siais me­tais bul­ves pir­ku­sius ru­ sus ir pa­sa­ko­jo, kad šie me­tai pre­ ky­bos pra­sme yra la­bai skur­dūs. Jo pa­ste­bė­ji­mu, Lie­tu­vo­je ap­

skri­tai ma­žė­ja pir­kė­jų. To­kio reiš­ ki­nio prie­žas­tis, vy­ro ma­ny­mu, – emig­ra­ci­ja. „Daž­niau­siai bul­ves per­ka pa­ gy­ve­n ę žmo­n ės, nes į už­s ie­n į neiš­va­ž iuo­ja tik se­n e­l iai. La­bai re­tai pa­s i­tai­ko, kad koks nors jau­nas vy­ras pirk­tų ke­lis mai­šus bul­v ių sa­vo šei­m ai“, – da­l i­jo­ si pa­ste­bė­ji­mais ūki­nin­kas, per die­ną par­duo­dan­tis apie 300 ki­ log­ra­mų bul­vių. Tai ke­le­tą kar­tų ma­žiau nei praė­ju­siais me­tais. Neap­si­mo­ka pre­kiau­ti

Ša­lia Kau­no pi­lies vei­kian­čia­me ūki­nin­kų tur­ge­ly­je bul­vės kai­ nuo­ja šiek tiek bran­giau nei ki­to­

se Kau­no tur­ga­vie­tė­se – li­tas už ki­log­ra­mą. De­šim­ties hek­ta­rų plo­to lau­ ke bul­ves au­gi­nan­tis ūki­nin­kas iš Prie­nų sa­kė, kad šiais me­tais pre­ kiau­ti prie Kau­no pi­lies yra nuo­ sto­lin­ga. „Pir­kė­jų la­bai ne­daug. Gal jie ren­ka­si pre­ky­bos cent­rus? Per die­ną par­duo­du tik apie 200 ki­ log­ra­mų. Dėl to­kios pre­ky­bos iš Prie­nų į Kau­ną ne­ver­ta net va­ žiuo­ti. Gau­tų pi­ni­gų vos už­ten­ ka už ke­lio­nę ir už pre­ky­bos vie­ tą su­si­mo­kė­ti. Kad bū­tų nors kiek pel­no, per die­ną rei­kė­tų par­duo­ti bent pu­sę to­nos“, – tvir­ti­no ūki­ nin­kas iš Prie­nų.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

„„Ne­su­tai­ko­mi: kaip ir kas­met, sa­vo s

Ypač spal­vin­gai ši šven­tė vy­ko Alek­so­to se­niū­ni­jo­je, kur su­si­tel­kė tik­ras per­si­ren­gė­lių pa­ra­das. Žmo­ nės, skan­duo­da­mi tra­di­ci­nį „Žie­ ma, žie­ma, bėk iš kie­mo“, dau­ žė šaukš­tais į puo­dus, kep­tu­ves, dang­čius ir rei­ka­la­vo gam­tos jė­gų grei­čiau su­si­lpnin­ti šal­to­jo lai­ko­ tar­pio ga­lias. Žie­mą va­ran­tys šūks­niai ai­dė­jo ir ki­to­se Kau­no se­niū­ni­jo­se – Pa­ne­ mu­nė­je, Lam­pė­džiuo­se, kur į tra­ di­ci­nę šven­tę bend­ruo­me­nė rin­ko­ si jau dvy­lik­tą kar­tą. Bu­vo daug mu­zi­kos, dai­nų, et­ nog­ra­fin ­ ių žai­di­mų, spal­vin­gų per­ so­na­žų ir žvar­bia­me ore pa­de­dan­ čių ne­sus­tir­ti vai­šių – karš­tų bly­nų

ir ar­ba­tų, pa­stip­rin­tų įvai­riau­sių sko­nių trauk­ti­nė­mis. Lie­tu­vos Už­ga­vė­nių sos­ti­ne tra­ di­ciš­kai ta­po Rum­šiš­kės, kur su­ si­rin­ko tūks­tan­čiai na­muo­se ant kros­nies ne­no­rin­čių sė­dė­ti ir pū­ go­je pa­si­links­min­ti nu­si­tei­ku­sių žmo­nių. Dar ne­pra­dė­jus tem­ti, bu­ vo pa­siek­ta šven­tės kul­mi­na­ci­ja – lieps­no­se su­pleš­kė­jo žie­mos ir vi­ sų blo­gy­bių sim­bo­lis Mo­rė. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, Lie­ tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­jaus priei­go­se nu­si­drie­kė au­to­mo­bi­lių ei­lės. Eis­mą re­gu­lia­vo ke­li po­li­ci­ jos eki­pa­žai. Ma­gist­ra­lė­je Vilnius– Kaunas ke­lis ki­lo­met­rus iki Rum­ šiš­kių bu­vo ri­bo­ja­mas grei­tis.

„Kau­no šva­ra“ l „Snig­ti ne­si­liau­ja, o Kau­ 1 no gat­vių būk­lė to­kia, kad jau aiš­ku – bus bė­dų“, – iš­klau­sė jų pro­gno­zes dien­raš­čio ko­res­po­nden­tai. Būgš­ta­vi­mai pa­si­tvir­ti­no. Sly­do ir tren­kė­si

„„Praei­tis: Ža­lia­kal­nio tur­ge­ly­je bul­ves par­da­vi­nė­jan­tis V.Gu­de­le­vi­čius ge­ru žo­džiu mi­nė­jo praė­ju­sius me­tus.

Stin­tos Kau­ną pa­sieks šią sa­vai­tę Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Pas­ka­nau­ti stin­tų šį sa­vait­ga­lį bu­ vo ga­li­ma tik Pa­lan­go­je ir Ni­do­je su­reng­to­se stin­tų šven­tė­se. Pre­ kys­ta­lių Kau­no tur­guo­se šios žu­ vys dar ne­pa­sie­kė.

„Stin­to­mis pra­dė­si­me pre­kiau­ti šią sa­vai­tę. Jei bū­tu­me ban­dę jas par­da­vi­nė­ti anks­čiau, kai­nos bū­tų kos­mi­nės“, – „Kau­no die­nai“ tei­ gė Ža­lia­kal­nio tur­gu­je žu­vų kios­ke dir­ban­ti Lai­ma. Sa­vait­ga­lį ant jos pre­kys­ta­lio do­mi­na­vo šal­dy­tos žu­vys, vie­ nin­te­lė švie­žia pre­kė – ma­žy­tės stri­me­lės.

„Stri­m e­l ės da­bar la­bai pa­ klau­sios, nes la­bai pi­gios. Sa­ vai­tės pra­džio­je kios­ke­lio du­rys neuž­si­da­rė nuo tie­kė­jų, siū­lan­ čių at­vež­ti švie­žių stin­tų, ku­ rių ki­log­ra­mas kai­nuo­tų 19,9 li­ to. Po stin­tų šven­čių Pa­lan­go­je ir Ni­do­je šių žu­vų bus ga­li­ma gau­ ti ge­ro­kai pi­giau. Taip yra kiek­ vie­nais me­tais. Nuo pir­ma­die­nio ar ant­ra­die­nio stin­tų jau tu­rė­si­ me ir jų ki­log­ra­mas, ma­nau, kai­ nuos apie 7 li­tus“, – svars­tė pre­ ky­bi­nin­kė Lai­ma. Pa­na­šiais pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si ir ki­tų tur­gų pre­kiau­to­jai, tvir­ti­nę, kad stin­tų ant pre­kys­ta­lių Kau­ne tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti maž­daug nuo ant­ra­die­nio.

Ti­piš­ka ava­ri­ja įvy­ko ne­to­li Kau­ no kli­ni­kų esan­čio­je Su­ki­lė­lių pro­ spek­to at­kar­po­je: vi­siš­kai ne­su­dė­ tin­go­je si­tua­ci­jo­je slys­ti pra­dė­jęs „Seat“ tren­kė­si į prie­šin­go eis­mo juos­ta va­žiuo­jan­tį ope­lį, ku­ris nu­ lė­kė ant ša­li­gat­vio. Ava­ri­jo­je nu­ ken­tė­jo ir pa­skui ope­lį va­žia­vęs folks­va­ge­nas. Pa­sak „Opel Cor­sa“ vai­ruo­to­ jo Da­riaus, ava­ri­ja ga­lė­jo tu­rė­ti ir skau­des­nių pa­da­ri­nių. „Va­žia­vau ant­rą­ja eis­mo juos­ ta. Ge­rai, kad nie­kas ne­va­žia­vo ša­ lia pir­mą­ja, tuo­met pa­da­ri­niai bū­tų dar bjau­res­ni“, – kal­bė­jo į ne­ma­lo­ nią si­tua­ci­ją pa­te­kęs Da­rius. Jis sa­ kė va­žia­vęs į dar­bą. „Ka­žin ar ta ma­ši­na ga­lė­siu va­ žiuo­ti dar­bą – neaiš­ku, ko­kia jos būk­lė. Gal po ke­lių ki­lo­met­rų nu­ kris ra­tas“, – svars­tė „Opel Cor­sa“ vai­ruo­to­jas. Re­gist­ra­vo eis­mo įvy­kius

„„Pa­tir­tis: pardavėja Lai­ma pa­pa­

sa­ko­jo apie pre­ky­bos stin­to­mis sa­vi­tu­mus. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pa­sak Kau­no ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nų, sek­ma­die­nį už­fik­suo­ta ge­ro­ kai dau­giau eis­mo įvy­kių nei įpras­ tą die­ną.

„Daž­niau­siai au­to­mo­bi­liai at­si­ tren­kia į eis­mo re­gu­lia­vi­mo ženk­ lus. Vai­ruo­to­jai kal­ti­na sli­du­mą, ta­čiau mes no­ri­me pri­min­ti, kad to­kio­mis są­ly­go­mis svar­biau­sia neuž­mirš­ti pa­grin­di­nės tai­syk­lės – ap­dai­riai pa­si­rink­ti sau­gų grei­tį. Tik taip įma­no­ma iš­veng­ti si­tua­ ci­jos, kai tam­pa sun­ku su­val­dy­ ti au­to­mo­bi­lį“, – pa­brė­žė Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos Eis­mo įvy­kių re­gist­ra­vi­mo spe­cia­ lis­tas Da­rius Gel­čys.

Va­žiuo­jant Ša­kių link ke­lias bu­vo nu­ va­ly­tas, o mies­te vi­ sos gat­vės pa­deng­ tos snie­gu.

Pa­sak pa­rei­gū­no, net ke­li eis­mo įvy­kiai va­kar bu­vo už­re­gist­ruo­ti ties Jo­na­vos ir Ei­gu­lių gat­vių san­ kry­ža. Į ava­ri­ją va­kar pa­te­kę vai­ruo­to­ jai da­li­jo­si pa­ste­bė­ji­mais, kad Kau­ no gat­vės bu­vo ne­va­ly­tos. „Pa­vyz­džiui, va­žiuo­jant Ša­kių link ke­lias bu­vo nu­va­ly­tas, o mies­ te vi­sos gat­vės pa­deng­tos snie­gu“, – sa­kė į ava­ri­ją pa­te­kęs Da­rius.


3

pirmADIENIS, vasario 20, 2012

miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

s­lo­pi­no no­ro vy­ti žie­mą

Van­dens su­lauks pa­va­sa­rį Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Vy­tė­nų gat­vės 93-io­jo ir 95-ojo dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­ jams jau sen­ka ir kant­ry­bė, ir vil­tis su­lauk­ti van­dens. Tuoj bus dvi sa­vai­tės, kai iš čiau­po – nė la­šo.

san­ty­kius klas­tin­gais smū­giais aiš­ki­no­si La­ši­ni­nis ir Ka­na­pi­nis.

„„Pa­pil­dai: Alek­so­te pa­si­telk­tos Už­

ga­vė­nių dak­ta­rė­lių pa­jė­gos.

Sek­ma­die­nį – pa­to­giau Už­ga­vė­nės šven­čia­mos li­k us sep­ ty­nioms sa­vai­tėms iki Ve­ly­kų, tarp va­sa­rio 5 ir ko­vo 8 d.

„„Šil­dė­si: Lam­pė­džiuo­se žvar­bą kau­nie­čiai vai­kė „Bo­čių“ an­samb­lio dai­

no­mis, šo­kiais, ge­ra nuo­tai­ka. 

Dar XX a. pra­d žio­je Už­ga­vė­nės švęs­tos tris die­nas – sek­ma­d ie­n į, pir­ma­d ie­n į ir ant­ra­d ie­n į, vė­l iau – tik ant­ra­die­n į, 46 die­ną prieš Ve­ly­ kas. Už­ga­vė­nių šven­tei daž­niau­siai pa­s i­ren­ka­mas sek­ma­d ie­n is, nes tik­ra­sis Už­ga­vė­n ių me­tas – ant­ra­ die­nis – dar­bo die­na.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus, To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„„Ga­las: Lie­tu­vių liau­dies bui­ties

mu­zie­ju­je pa­skelb­ta: Mo­rė – ug­ ny­je, žie­ma – pa­vo­ju­je.

ai­ko­si įsa­ko: sek­ma­die­nį švęsk

Nepa­to­gu­mų iš­se­kin­ti žmo­nės ne­ri­mau­ja ir dėl to, kas bus, kai jų au­to­no­mi­nė­je šil­dy­mo sis­te­ mo­je pa­si­baigs van­duo. „Krei­pė­mės vi­sur, bet van­ dens kaip nė­ra, taip nė­ra“, – re­ziu­ma­vo „Kau­no die­nos“ re­ dak­ci­jai pa­skam­bi­nęs Vy­tė­nų gat­vė­je gy­ve­nan­tis kau­nie­tis. „Bu­vo­m e nu­va­ž ia­v ę, ban­ dė­m e at­š il­dy­t i vamz­dy­n ą su spe­cia­lia tech­ni­ka – ne­pa­vy­ ko. Žmo­nėms lie­ka lauk­ti, kol at­š ils orai, tvar­k y­t is do­k u­ men­tus ir reng­tis klo­ti nau­ją vamz­dy­no tra­są. Gy­ven­to­jų si­ tua­ci­ja ne­pa­vy­dė­ti­na, bet ga­ li­me pa­siū­ly­ti tik to­kią pa­gal­ bą – at­siųs­ti van­den­ve­žį, kad jie ga­lė­tų pa­si­pil­dy­ti van­dens tal­pyk­las. Apie tai in­for­ma­vo­ me gy­ven­to­jus, ta­čiau kol kas jie to­kios pa­gal­bos ne­pa­gei­da­ vo“, – kal­bė­jo „Kau­no van­de­ nų“ Tink­lų ce­cho vir­ši­nin­kas Vy­tau­tas Ru­dys. Pa­sak jo, Vy­tė­nų gat­vės 93-ia­ja­me ir 95-aja­me dau­gia­ bu­čiuo­se iki pa­va­sa­rio iš čiau­ po van­duo ne­bėgs, nes už­ša­lu­ si van­den­tie­kio da­lis. Ji nie­kam ne­prik­lau­so ir yra tech­niš­ kai ne­tvar­kin­ga. „Kau­no van­ de­nims“ pri­klau­so vamz­dy­ nas, be­si­tę­sian­tis tik iki Vy­tė­nų gat­vės 91-ojo na­mo. Į bė­dą pa­ puo­lę 93-ia­sis ir 95-asis na­mai van­de­nį gau­na nein­ven­to­ri­zuo­ ta, t.y. do­ku­men­tuo­se neeg­zis­ tuo­jan­čia li­ni­ja, ku­ri iki jų nu­ ties­ta iš 91-ojo na­mo. „Abo­nen­tų prie­vo­lė yra pri­ žiū­rė­ti jų ži­nio­je esan­čius van­ den­tie­kio tink­lus. Net jei­gu mums ir bū­tų pa­vy­kę at­šil­dy­ ti vamz­dy­ną, neaiš­ku, ko­kia jo būk­lė. Nie­kas ne­ga­ran­tuo­tas, kad vamz­dis nė­ra trū­kęs. Ta­da tek­tų vis tiek at­jung­ti van­de­nį“, – aiš­ki­no V.Ru­dys.

„„Sausra: apie atgijusius čiau­ „„Ne­pa­to­gu­mai: ap­snig­to­se gat­vė­se au­to­mo­bi­liai bu­vo sun­kiai su­val­do­mi. 

Tomo Raginos nuotr.

pus du Vytėnų daugiabučiai gali tik svajoti.


4

pirmADIENIS, vasario 20, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Į se­niū­nai­čius – 139 kan­di­da­tai Sau­lius Tvir­bu­tas

po 5–8 se­niū­nai­čius. Rin­ki­mų re­ zul­ta­tai bus pa­skelb­ti ko­vo 2 d.

Nuo šios sa­vai­tės kau­nie­čiai kvie­ čia­mi į se­niū­ni­jas ati­duo­ti bal­ sų už pa­ti­ku­sius kan­di­da­tus į se­ niū­nai­čius. Pa­si­ro­do, šios vi­suo­ me­ni­nės pa­rei­gos daug kam pa­ si­ro­dė ga­na pa­trauk­lios.

Nuo­mo­nės – įvai­rios

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kan­di­da­tų ne­prit­rū­ko

Kai ru­de­nį Kau­no sa­vi­val­dy­bė ap­ si­spren­dė skelb­ti se­niū­nai­čių rin­ ki­mus, kai ku­rie se­niū­nai abe­jo­jo, ar at­si­ras en­tu­zias­tų, ku­rie dirb­tų vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais. Va­kar pa­si­bai­gus kan­di­da­tų re­gist­ra­ci­ jai paaiš­kė­jo, kad vi­so­se bū­si­mo­se se­niū­nai­ti­jo­se rink­tis bus iš ko. Iš vi­so 11-oje se­niū­ni­jų už­si­ re­gist­ra­vo 139 kan­di­da­tai. Dau­ giau­sia kan­di­da­tų su­lau­kė Ei­ gu­lių se­niū­ni­ja – 20. Ma­žiau­siai no­rin­čių­jų tap­ti se­niū­nai­čiais bu­ vo Pet­ra­šiū­nuo­se ir Gri­čiu­py­je – ten su­lauk­ta po 6 kan­di­da­tus. Kai ku­rio­se bū­si­mo­se se­niū­nai­ ti­jo­se at­si­ra­do vos po vie­ną kan­ di­da­tą, bet kai kur var­žy­sis net 7 kon­ku­ren­tai. Re­zul­ta­tai – pa­va­sa­rį

„Pir­ma­die­nį se­niū­ni­jo­se bus pa­ sta­ty­tos bal­sa­dė­žės. Į jas žmo­nės mes už­pil­dy­tus ap­klau­sos biu­le­ te­nius. Tik Pet­ra­šiū­nų se­niū­ni­ jos Nau­ja­so­džio ra­jo­ne dėl ma­ žo gy­ven­to­jų skai­čiaus – ma­žiau nei 500 – va­sa­rio 28 d. bus ren­ gia­mas su­si­rin­ki­mas. Ja­me se­ niū­nai­čius žmo­nės rinks at­vi­ ru bal­sa­vi­mu“, – kal­bė­jo Kau­no se­niū­nų suei­gos pir­mi­nin­kas ir Pet­ra­šiū­nų se­niū­nas Al­gi­man­tas Vil­ke­vi­čius. Rin­ki­mai bus lai­ko­mi įvy­ku­ siais, jei į juos ateis ir ap­klau­so­je da­ly­vaus ne ma­žiau kaip 20 žmo­ nių, dek­la­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą se­niū­ni­jo­je, ku­rio­je ren­ka­ mi se­niū­nai­čiai. Kan­di­da­tus ga­lė­jo kel­ti bend­ ruo­me­nių cent­rai, ki­tos or­ga­ni­ za­ci­jos, taip pat se­niū­ni­jų gy­ven­ to­jai, su­rin­kę 50 juos pa­lai­kan­čių kai­my­nų pa­ra­šų. Vi­du­ti­niš­kai mies­to se­niū­ni­jo­se bus iš­rink­ta

A.Vil­ke­vi­čius ti­ki­si, kad se­niū­nai­ čiai bus ge­ri pa­gal­bi­nin­kai skirs­ tant se­niū­ni­jų lė­šas. Mat nuo šių me­tų Kau­no se­niū­ni­jos jau ga­ lės tu­rė­ti sa­vus biu­dže­tus. Ko­kie bus jų dy­džiai, spręs Kau­no mies­ to ta­ry­ba. „Šios lė­šos bus nau­do­ ja­mos te­ri­to­ri­joms tvar­ky­ti: šie­ nau­ti, me­džiams ge­nė­ti, vai­kų ir lais­va­lai­kio aikš­te­lėms su­tvar­ky­ ti“, – aiš­ki­no A.Vil­ke­vi­čius. Kau­no bend­ruo­me­nių cent­rų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ra­mū­nas Na­vic­kas ma­no, kad se­niū­nai­čio pa­rei­gy­bė dub­liuo­sis su bend­ruo­ me­nių cent­rais. Be to, bend­ruo­ me­nėms ne­ri­mą ke­lia nuo­sta­tos, kad se­niū­nai­čiai ver­tins, ar tik­ rai bū­ti­ni ren­gia­mi bend­ruo­me­ nių cent­rų pro­jek­tai.

Ra­mū­nas Na­vic­kas:

Tai iš anks­to nu­le­mia konf­lik­tus. Bet įsta­ty­mas yra įsta­ty­mas. „Tai iš anks­to nu­le­mia konf­lik­ tus. Bet įsta­ty­mas yra įsta­ty­mas, to­dėl Kau­no bend­ruo­me­nės nu­ spren­dė pa­čios ak­ty­viai da­ly­vau­ ti se­niū­nai­čių rin­ki­muo­se ir kel­ti sa­vus kan­di­da­tus. Taip pat pa­ sie­kė­me, kad ga­lė­tu­me ste­bė­ti, kaip se­niū­ni­jo­se bus skai­čiuo­ja­ mi bal­sai, nes įsta­ty­me ste­bė­to­ jų funk­ci­jos ne­nu­ma­ty­tos“, – sa­ kė R.Na­vic­kas. Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Kau­no ap­skri­ty­je Ra­sa No­rei­kie­nė įsi­ti­ ki­nu­si, kad se­niū­nai­čiai ga­li su­ stip­rin­ti sa­vi­val­dą. „Bend­ruo­me­ nių cent­rai iš­ties da­ro daug ge­rų dar­bų, ta­čiau jie neats­to­vau­ja vi­ siems gy­ven­to­jams, o tik aso­cia­ ci­jos na­riams. Kai ku­rie cent­ rai dar ir po­li­ti­zuo­ti. O iš tik­rų­jų bend­ruo­me­nė – vi­si žmo­nės, gy­ ve­nan­tys tam tik­ro­je te­ri­to­ri­jo­je“, – aiš­ki­no ji.

„„ Ne­s au­go­m as: per dvi de­šim­tis me­tų prie VI for­to su­si­for­ma­vęs kry­žių kal­ne­lis ne­tu­ri nei sta­tu­so, nei„

šeimininko. 

Kry­žių kal­ne­lis – nie­kie­no ob­jek­tas Kau­ne, prie VI for­to, so­vie­ti­nio tan­ko vie­ to­je sa­vai­me išau­gę ke­lios de­šim­tys kry­ žių, kop­lyts­tul­pių te­bė­ra neį­tei­sin­tas be­ šei­mi­nin­kis ob­jek­tas. Jį sau­go ir pri­žiū­ri tik pa­tys gy­ven­to­jai. Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Rū­pi­na­si ge­ros va­lios žmo­nės

„Kal­ne­lis mums ne­prik­lau­so, mes tik ad­mi­nist­ruo­ja­me tą te­ri­to­ri­ją“, – kons­ta­ta­vo Pet­ra­šiū­nų se­niū­nas Al­gi­man­tas Vil­ke­vi­čius. Šiai vie­ tai pri­žiū­rė­ti joks fi­nan­sa­vi­mas ne­ski­ria­mas, jį tvar­ko ge­ros va­lios žmo­nės. Šie kry­žiai neįt­rauk­ti nei į pa­mink­lų są­ra­šą, nei į kul­tū­ros pa­ vel­do re­gist­rą.

Ze­no­nas Gir­čys:

Kry­žiai at­si­ra­do sa­ va­va­liš­kai, po to, kai bu­vo iš­vež­tas tan­kas. Jie yra to­le­ruo­ja­mi, ne­griau­na­mi.

„„Vil­tis: Pet­ra­šiū­nų se­niū­nas A.Vil­ke­vi­čius ti­ki­si, kad se­niū­nai­čiai bus

ge­ri se­niū­nų pa­gal­bi­nin­kai. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Ka­dan­gi kal­ne­lis prie pat trans­ por­to žie­do, jis la­bai ge­rai ma­to­mas. Net ne­ga­lė­tum jo ap­leis­ti. Kai nu­ lū­žo kry­žius, iki pie­tų pa­skam­bi­no ma­žiau­siai sep­ty­ni žmo­nės“, – kau­ nie­čių rū­pes­čiu nea­be­jo­ja se­niū­nas.

Tą­kart, kai bu­vo nu­lū­žęs me­di­nis kry­žius, pri­si­mi­nė A.Vil­ke­vi­čius, jis bu­vo tvar­ko­mas per sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­rių. Re­gu­lia­raus kry­žiaus kal­ne­lio tvar­ky­mo se­niū­ ni­ja neor­ga­ni­zuo­ja, ta­čiau pe­rio­diš­ kai vyks­ta tal­kos. Se­niū­nas pa­sa­ko­ jo, kad tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją kvie­čia­mi moks­lei­viai, pri­si­de­da Pet­ra­šiū­nų pa­ra­pi­jos at­sto­vai. Žo­lė šie­nau­ja­ma kaip ir ki­to­se mies­to vie­to­se.

kau­nie­čiai pa­sta­tė 1990 m. bir­že­lio 14 d. Anks­čiau šio­je vie­to­je, prie VI for­to, ant pje­des­ta­lo sto­vė­jo tan­ kas, ku­ris bu­vo pa­sta­ty­tas 1964 m. ir jis įam­ži­no Kau­no „iš­va­da­vi­mą“. Jis iš­ga­ben­tas 1989-ai­siais. 1990 m. gruo­dį me­di­nis kry­ žius bu­vo nu­pjau­tas ir iš­vež­tas, jo nuo­lau­žos vė­liau ras­tos Ma­ ri­jam­po­lės ra­jo­ne. Me­di­nio kry­ žiaus vie­to­je pa­sta­ty­tas me­ta­li­ nis kry­žius, il­gai­niui čia at­si­ra­do dar ke­lios de­šim­tys kry­žių, kop­ lyts­tul­pių. Dau­gu­ma jų sta­ty­ta po­li­ti­niams ka­li­niams ir trem­ti­niams. Vie­ nas kry­žius įpras­mi­no po­pie­žiaus Jo­no Pau­liaus II vi­zi­tą Lie­tu­vo­ je 1993 m.

Sa­va­va­liš­kas, bet to­le­ruo­ja­mas

Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo Ze­no­ no Gir­čio tei­gi­mu, kal­ne­lis yra pa­ vo­jin­go­je vie­to­je, virš aukš­to slė­gio van­den­tie­kio vamz­džio. Di­de­lio dia­met­ro van­den­tie­kio vamz­dis bu­vo ne­la­bai se­niai re­ mon­tuo­ja­mas, įvilk­tas į va­di­na­ mą­ją ran­ko­vę – ne­rei­kė­jo vamz­ džio šio­je vie­to­je iš­kas­ti, kry­žiai li­ko sto­vė­ti kur sto­vė­ję. „Kry­žiai at­si­ra­do sa­va­va­liš­kai, po to, kai bu­vo iš­vež­tas tan­kas. Jie yra to­le­ruo­ja­mi, ne­griau­na­mi“, – pri­ dū­rė sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas. Kry­žių – jau ke­lios de­šim­tys

Įk­vėp­ti ša­lies ne­prik­lau­so­my­bės sie­kio, pir­mą­jį kry­žių šio­je vie­to­je

„„Bešeimininkis: objektą sau­go ir

pri­žiū­ri tik pa­tys gy­ven­to­jai.


5

pirmADIENIS, vasario 20, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Spręs dėl Kri­ti­ka – ir sa­viems, ir prie­ši­nin­kams Opo­zi­ci­nės Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų šeimos So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja (SADM) siū­lo Vy­riau­ sy­bei pa­lai­ky­ti Sei­mo pir­mi­nin­ kės Ire­nos De­gu­tie­nės ini­ci­juo­ ja­mą Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ku­ri vie­na­reikš­miai su­sie­tų šei­mą ir san­tuo­ką.

SADM pa­reng­ta­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­te sa­ko­ma, kad Sei­me svars­to­mo­mis Kons­ti­tu­ ci­jos pa­tai­so­mis vals­ty­bė re­gu­ liuo­ja tik tei­si­nius šei­mos san­ty­ kius ir ne­si­ki­ša į pri­va­tų as­me­nų gy­ve­ni­mą. Be to, šios pa­tai­sos esą „neuž­ ker­ta ke­lio vals­ty­bei vie­no­dai ir ne­disk­ri­mi­nuo­jant sau­go­ti vai­ kus, ne­svar­bu, jie gi­mė su­si­tuo­ ku­siems ar ne­su­si­tuo­ku­siems tė­vams“, nes Kons­ti­tu­ci­jo­je vai­kys­tė įvar­di­ja­ma sa­va­ran­kiš­ ku vals­ty­bės sau­go­mu ir glo­bo­ ja­mu ins­ti­tu­tu. Dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos prieš tei­kiant ją Sei­mui dar tu­rės su­ tar­ti Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas. Val­dan­tie­ji kon­ser­va­to­riai po Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) išaiš­ ki­ni­mo, kad san­tuo­ka yra iš­skir­ ti­nės ver­tės, bet ne vie­nin­te­lis šei­mos mo­de­lis, sie­kia pa­keis­ ti Kons­ti­tu­ci­ją – jo­je įra­šy­ti tie­ sio­gi­nę šei­mos kil­mės iš san­tuo­ kos nuo­sta­tą. Šiam pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo jau pri­tar­ta Sei­me. Pa­tai­sa nu­ma­to, kad „šei­ma su­ku­ria­ma lais­vu vy­ro ir mo­ters su­ta­ri­mu su­da­rius san­tuo­ką“. Pa­tai­są 98 par­la­men­ta­rai pa­ tei­kė po to, kai KT rug­sė­jį pa­ skel­bė, jog 2008 m. priim­tos Vals­ty­bi­nės šei­mos po­li­ti­kos kon­cep­ci­jos nuo­sta­tos, šei­ma pri­pa­žįs­tan­čios tik gy­ve­nan­čius san­tuo­ko­je žmo­nes, prieš­ta­rau­ ja Kons­ti­tu­ci­jai. Nu­ta­ri­me KT pa­brė­žė, kad san­tuo­kos ins­ti­tu­tas yra „is­to­ riš­kai su­si­klos­tęs šei­mos mo­de­ lis, nea­be­jo­ti­nai tu­rin­tis iš­skir­ti­ nę ver­tę vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, už­tik­ri­nan­tis tau­tos ir vals­ty­bės gy­vy­bin­gu­mą bei is­to­ri­nį iš­li­ki­ mą“. Ta­čiau taip pat teis­mas pa­ skel­bė, kad šei­ma ga­li bū­ti su­ kur­ta ne tik san­tuo­kos pa­grin­du, o san­ty­kių iš­raiš­kos for­ma kons­ ti­tu­ci­nei šei­mos sam­pra­tai es­ mi­nės reikš­mės ne­tu­ri. Šiuo me­ tu Kons­ti­tu­ci­jos 38 straips­nis sa­ko, kad šei­ma yra vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės pa­grin­das, vals­ty­bė sau­go ir glo­bo­ja šei­mą, mo­ti­nys­ tę, tė­vys­tę ir vai­kys­tę, o san­tuo­ ka su­da­ro­ma lais­vu vy­ro ir mo­ ters su­ta­ri­mu. BNS už­sa­ky­mu spa­lį at­lik­ tos vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ap­ klau­sos duo­me­ni­mis, 46 pro­c. ap­klaus­tų gy­ven­to­jų re­mia KT po­zi­ci­ją, jog šei­ma ga­li bū­ti su­ da­ry­ta ne tik san­tuo­kos pa­grin­ du, o 41 pro­c. to­kiai api­brėž­čiai ne­pri­ta­ria. Li­kę 13 pro­c. šiuo klau­si­mu ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės. Bend­ro­vės RAIT at­lik­tas ty­ri­mas at­sklei­dė, kad šei­mos api­brėž­ tį tik per san­tuo­ką la­biau pa­lai­ ko vy­res­ni žmo­nės. KT išaiš­ki­ ni­mui pri­ta­rė 64 pro­c. nuo 25 iki 34 me­tų ap­klaus­tų­jų. Tarp 65– 74 me­tų pri­ta­rian­čių bu­vo 24 pro­c. BNS inf.

par­ti­jos (LSDP) ta­ry­bo­je šeš­ta­die­nį iš re­ gio­nų at­vy­kę par­ti­jos na­riai par­ti­jos kan­ di­da­tų są­ra­šo dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­ do­je su­da­ry­mą kri­ti­ka­vo kaip ne­skaid­rų. Pa­si­ge­do skaid­ru­mo

Sky­riai dar 2011 m. pa­bai­go­je rei­ tin­ga­vo kan­di­da­tus, ta­čiau šio rei­ tin­ga­vi­mo re­zul­ta­tai ne­skel­bia­ mi nei vie­šai, nei pla­čiau par­ti­jo­je. Ga­lu­ti­nį są­ra­šą nu­ma­to­ma pa­tvir­ tin­ti ba­lan­dį. LSDP Ši­lu­tės sky­riaus pir­mi­nin­ kas Al­vi­das Ši­me­lio­nis iš tri­bū­nos dės­tė šia­me pro­ce­se pa­si­gen­dan­tis skaid­ru­mo. „Po įvai­rios in­for­ma­ci­jos, ku­rią su­ži­no mū­sų par­ti­jos na­riai neo­ fi­cia­liai, išaiš­kė­ja ne vi­sai gal­būt ge­rų, skaid­rių da­ly­kų ir dau­ge­lis žmo­nių yra ne­lai­min­gi. Kiek­vie­ nas ne­lai­min­gas ki­taip. Ne­bū­ti­nai dėl sa­vo vie­tų. Svar­bus po­žiū­ris į pa­čią pro­ce­dū­rą, į rei­tin­ga­vi­mą, ga­lų ga­le į sky­rių ar­ba į kan­di­da­ tą“, – tei­gė jis. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad rei­tin­ga­vi­ mas li­ko „už­slap­tin­tas, ka­žin, ar skaid­rus“. Aiš­ki­no tai­syk­les

LSDP rin­ki­mų šta­bo pir­mi­nin­kas Juo­zas Ole­kas par­ti­jos na­riams ta­ ry­bo­je šeš­ta­die­nį aiš­ki­no, kad su rei­tin­ga­vi­mo sky­riuo­se re­zul­ta­tais bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti po rin­ki­mų – „kad da­bar ne­bū­tų įtam­pos, nes tik­rai kai ku­rie sky­riai ta­rė­si vie­ni su ki­tais, kad vie­ni pa­žy­mė­tų vie­ nus, ki­ti ki­tus, ir tai la­bai aiš­kiai at­ si­spin­dė­jo kai ku­riuo­se sky­riuo­se,

o kai ku­riuo­se sky­riuo­se at­si­spin­ dė­jo net ir šio­kia to­kia bi­čiu­liš­ka žo­džio ne­si­lai­ky­mo da­lis“. „Mū­sų tai­syk­lės nu­ma­to griež­tas kvo­tas – mū­sų vie­na­me de­šim­tu­ke tu­ri bū­ti ne dau­giau kaip 60 pro­c. vie­nos ly­ties at­sto­vų: kiek­vie­na­me de­šim­tu­ke yra ar­ba ke­tu­ri vy­riš­kiai, ar­ba ke­tu­rios mo­te­rys. Ir kiek­vie­ na­me de­šim­tu­ke yra vie­na vie­ta mū­sų jau­ni­mui“, – prin­ci­pus, ku­ riais re­mian­tis at­li­kus rei­tin­ga­vi­mą sky­riuo­se dar tiks­li­na­mas są­ra­šas, žur­na­lis­tams aiš­ki­no J.Ole­kas.

Al­vi­das Ši­me­lio­nis:

Išaiš­kė­ja ne vi­sai gal­ būt ge­rų, skaid­rių da­ ly­kų ir dau­ge­lis žmo­ nių yra ne­lai­min­gi. At­siž­vel­gė į re­zul­ta­tus

LSDP pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ ke­vi­čius tei­gė, kad su rei­tin­ga­vi­ mo re­zul­ta­tais ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ir da­bar par­ti­jos būs­ti­nė­je, bei sa­ kė, kad vie­šai rei­tin­ga­vi­mo re­zul­ta­ tai ne­bus skel­bia­mi, bus vie­šas tik ga­lu­ti­nis kan­di­da­tų dau­gia­man­da­ tė­je apy­gar­do­je są­ra­šas. „Pra­šom, būs­ti­nė­je yra są­ra­šas, tie, ku­rie me­rai bu­vo at­vy­kę, vi­

„„Ne­su­ta­ri­mai: so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­riams A.But­ke­vi­čiui ir J.Ole­kui sa­

vait­ga­lį te­ko at­sa­ki­nė­ti į par­ti­jos ko­le­gų prie­kaiš­tus.siems pa­ro­dė­me. Juos su­rin­ko­me ir jos tu­ri­me. Ga­liu pa­sa­ky­ti – lai­ ko­ma­si ir tei­sin­gu­mo prin­ci­po. Ko­ kie bū­tu­me so­cial­de­mok­ra­tai, jei­gu pa­slėp­tai ką nors da­ry­tu­me. Bu­vo rei­tin­ga­vi­mas ir po jo vis dėl­to dar bu­vo at­lik­ta iš­sa­mi ana­li­zė: bu­vo pa­si­žiū­rė­ta, ko­dėl vie­ni šo­ko į prie­ kį, ki­ti – at­gal, apie tai ne­no­riu kal­ bė­ti. Bet bu­vo ir at­si­žvelg­ta į rea­lius fak­tus – pa­sta­rų­jų tre­jų Sei­mo rin­ ki­mų ir sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų re­zul­ ta­tus“, – ta­ry­bo­je į par­ti­jos ko­le­gų prie­kaiš­tus at­sa­kė A.But­ke­vi­čius. Jis dės­tė, kad, per tre­jus rin­ki­ mus ne­ga­vus žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mo, var­gu ar per ket­vir­tus rin­ki­mus ga­ li įvyk­ti ste­buk­las. Pa­ly­gi­no su Grai­ki­ja

Į ta­ry­bos po­sė­dį su­si­rin­kę so­cial­ de­mok­ra­tai kri­ti­ka­vo ne tik vie­ni ki­tus, bet ir val­dan­čių­jų po­li­ti­ką.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

A.But­ke­vi­čius kal­bė­jo, kad sko­lin­ da­mie­si val­dan­tie­ji at­ve­dė Lie­tu­vą į si­tua­ci­ją, ku­ri pa­na­ši į su­si­klos­ čiu­sią Grai­ki­jo­je. „Kon­ser­va­to­rių pa­si­rink­ti kri­zės su­val­dy­mo bū­dai, – verž­ti dir­žus, tau­py­ti ma­ži­nant pen­si­jas ir so­ cia­li­nes iš­mo­kas, – dau­gu­mai mū­ sų ša­lies gy­ven­to­jų ta­po ka­tast­ro­fa. Nak­ti­nė mo­kes­čių re­for­ma ne­pa­ di­di­no pa­ja­mų į biu­dže­tą. Rei­kė­jo sko­lin­tis ir, de­ja, sko­li­nta­si bu­vo ne pa­čio­mis pa­lan­kiau­sio­mis są­ly­go­ mis. Štai Grai­ki­ja sko­li­no­si sto­da­ ma į eu­ro zo­ną 2001 m., sko­li­no­si ir to­liau. Tai la­bai pa­vo­jin­gas ke­ lias, tiks­liau, ak­la­gat­vis, duo­dan­ tis trum­pa­lai­kių re­zul­ta­tų, ta­čiau su­ku­rian­tis il­ga­lai­kes pro­ble­mas. Lie­tu­vo­je ma­to­me la­bai pa­na­šią si­ tua­ci­ją“, – LSDP ta­ry­bos po­sė­dy­je dės­tė A.But­ke­vi­čius. BNS inf.


6

pirmADIENIS, vasario 20, 2012

nuomonės

Vie­nos iš­da­vys­tės is­to­ri­ja

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

V

Vir­tu­vi­nis pa­trio­tiz­mas Saulius Pocius

P

ik­t i mi­t in­gai ir grės­min­ gos pa­si­prie­š i­n i­mo ak­ ci­j os pas mus vyks­t a vir­t u­vė­s e ir už­s ta­l ė­ se. Ne tik mi­ne­ra­l i­n iais van­de­ ni­m is at­s i­g ai­v i­nę pi­l ie­č iai bui­ ti­n į pa­va­ka­r ių pei­z a­ž ą paį­vai­r i­ na ašt­r io­m is kaip skal­p e­l is kal­ bo­m is apie su­g riau­t us ko­lū­k ius, va­g ian­t į val­d žios kla­n ą ir šiaip vi­so­k ias nū­d ie­nos bai­s y­b es. Ta lais­v a kal­b ė­s e­n a nuo vie­š ų­j ų pra­tar­m ių iš­si­ski­r ia ne tik pa­kel­ tu to­nu, bet ir grės­m in­gais epi­te­ tais bei mo­ja­v i­mais duon­r ie­k iu Sei­mo pu­s ėn: „ Svo­la­č iai , par­da­ vė Lie­t u­vą!“ Kaž­ka­da la­bai raiš­k iai to­k į įpro­ tį mi­t in­g uo­t i pri­sė­dus na­m ie ant ta­bu­re­tės api­bū­d i­no pa­t s šių lai­ kų pa­t riar­c has, ku­r į įsiu­tę tau­ tie­č iai bui­t y­je ne­s i­b o­d i ta­pa­t in­ ti su vie­nu ka­no­pi­n iu gy­v ū­nu: „Į kai­mą neat­ve­žė drus­kos – kal­tas Lands­b er­g is.“

Žmo­nės vis dar la­bai bi­jo. Bai­mė go­žia no­rą iš­reikš­ti šio­kį to­kį sa­vo as­me­nį ir vie­šai ieš­ko­ ti tie­sos. Vis dėl­t o per­ž en­g us na­m ų slenks­t į į vie­šu­mą ug­n in­gos kal­ bos, pa­s a­k y­tos tarp lėkš­č ių ir stik­lai­n ių, įstrin­ga mi­t in­g uo­to­jų gerk­lė­s e. Tuo­met jie tam­p a no­ mi­n a­l iais pi­l ie­č iais, bi­j an­č iais ait­res­n į žo­d į rėž­t i ki­t ų to­k ių pat no­m i­na­l ių pi­l ie­č ių aki­vaiz­do­j e. Tas tik ką lyg V.Čia­pa­je­vas vir­t u­ vė­je ka­rin­gai bu­te­liu mo­ja­vęs he­ ro­jus virs­ta ny­k u­ma, tar­si jo drą­ są kas nors bū­t ų kaip kok­tei­l į iš­ siur­b ęs pro šiau­de­l į. Į ata­ką šau­ ku­si iš­kal­ba pa­lei­d žia pa­sku­t i­n į kva­pą, ir iš ša­l ies jau ne­be­sun­k u įžvelg­t i tą pa­t į Aka­k i­jų Aka­k i­je­ vi­čių, ku­r is N.Go­go­l io va­l ia val­gė ne­pa­kel­da­mas gal­vos net ir ta­da, kai ant jo mais­to žvit­r iai nu­t ūp­ da­vo mu­s ės. „Ma­ž as žmo­g us“, – įpro­t į bū­t i nie­k uo so­cia­l iz­mo lai­ kais api­brėž­da­vo li­te­ra­t ū­ros kri­ ti­kai. Re­g is, įpro­t is bū­t i tuo ma­ž u žmo­g u­m i iš­t ies yra toks tva­r us,

kad vie­š u­mo­j e jaus­t is tuš­č ia­v i­ du­re, nie­ko ne­le­m ian­č ia vi­du­t i­ ny­be ta­po bū­t i­nu ir šių die­nų at­ ri­bu­tu, ku­r io neį­vei­kė nei lais­vės vė­jai, nei pa­g ie­ž a, ky­lan­t i iš aki­ vaiz­d žios ar su­si­gal­vo­tos so­cia­l i­ nės ne­tei­sy­b ės. „Šiek tiek ki­to­k ie tie lie­t u­v iai“, kaip ei­lė­se kons­t a­ ta­vo Vla­d i­m i­ras Ro­ma­no­vas. Iš­t ies vie­š u­mo­je mū­s ų žmo­nės tam­pa tar­s i ki­tos ko­k y­b ės. Juos ap­val­do ano­n i­m iš­k u­mo po­rei­ kis, am­bi­ci­jos su­nyks­ta, o įsiū­t is, do­m i­na­vęs ag­re­sy­v iuo­se vir­t u­ vi­n iuo­s e trans­p a­ran­t uo­s e, vos išė­jus į gat­vę, virs­t a gai­l iu pri­s i­ tai­kė­l iš­k u­mu. Vis dėl­to ra­my­b ės ne­duo­dan­t is so­c ia­l i­n is ne­r i­m as ve­š i ano­n i­ mi­n iuo­se skam­bu­č iuo­se ar raš­ lia­vo­je, ku­r ios tiek daug at­skrie­ ja į kont­ro­l iuo­jan­čių įstai­g ų ar re­ dak­ci­jų pa­š to dė­ž u­tes. Vien ko ver­t i pa­g ie­ž a gau­siai pa­ sū­dy­t i laiš­k ai, pa­s i­ra­š y­t i kons­ pi­ra­c i­n iais sla­py­var­d žiais: „Ge­ ro no­r in­t is“, „Ste­b ė­to­j as“ ar tie­ siog „Pen­si­n in­kė“, „Rin­kė­ja“? To­ kio­je raš­t i­jo­je, pri­si­den­g us ko­d i­ niais žo­d žiais „vi­suo­me­nė“, „tau­ ta“, „ne­tei­sy­b ė“, daž­n iau­siai skel­ bia­m i be­pro­t iš­k i pa­mo­k y­mai ki­ tiems, val­d žiai ar­ba ap­skri­tai vi­ sai že­mės gy­vas­č iai. Iš tie­s ų tie ano­n i­m i­n iai ma­n i­ fes­t ai su­tei­k ia ga­l i­my­b ę jų ra­ šy­to­jams pa­si­jus­t i reikš­m in­ges­ niems, nei jie rea­l iai yra sa­vo pa­č ių gy­ve­n i­me. Nes vie­š u­mo­ je pub­l i­k uo­j ant sa­vo pa­v ar­d ę ir vei­d ą, dek­la­r uo­t i tai, ką iš­t ies ma­no, ryž­t a­s i ne­d au­ge­l is. Drą­ ses­n i pa­reiš­k i­m ai daž­n iau­s iai skam­b a pri­s i­d en­g us po­p u­l ia­ riu for­mu­luo­č ių bu­fe­r iu „iš­reiš­ kiau kai ku­r ių žmo­n ių nuo­mo­ nę“. Sup­rask – ne sa­vo min­t is, o kaž­k ie­no, pa­t s aš čia, at­si­pra­š au, nie­k uo dė­tas. Šis sla­pu­ka­vi­mas ir kli­ni­ki­nis po­ trau­k is lik­t i ano­n i­mu by­lo­ja apie tai, kad žmo­nės vis dar la­bai bi­jo. Bi­jo vis­ko: kad ne­su­ma­žin­tų pen­ si­jos, kad ne­pa­duo­tų į teis­mą, kad ne­skir­tų bau­dos. Bai­mė go­žia no­ rą iš­reikš­ti šio­k į to­k į sa­vo as­me­n į ir vie­šai ieš­ko­t i tie­sos. Šiuo po­ž iū­r iu ne­v ir­t u­v i­nės drą­ sos ver­ta pa­si­mo­k y­t i iš to pa­t ies V.Lands­ber­g io. Jis ne­pa­bi­jo­jo net Va­s a­r io 16-osios pro­ga tėkš­te­lė­ ti sme­g e­n is rė­ž ian­č ių me­t a­fo­ rų. „Jei­g u no­r i­me, kad bū­t ų Lie­ tu­va, pi­l ie­č iai tu­r i lik­t i Lie­t u­vo­je ir sau­sin­t i pel­kę. Rei­k ia daug pri­ si­min­t i, nie­ko ne­pa­mirš­t i, sau­go­ ti ir gin­t i svar­biau­sią­ją pi­l į – Lie­ tu­vos gar­bę“, – šven­tėms pri­mi­nė ne­prik­lau­so­my­b ės ar­chi­tek­tas.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Ver­si­ja: iš len­kiš­kų pro­duk­tų pa­ga­min­ti lie­tu­viš­ki šal­ti­barš­čiai – pi­ges­ni

nei iš lie­tu­viš­kų.

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

mo­kes­čių leng­va­tų, bet kad skir­tu­ mas bū­tų toks di­džiu­lis... Vie­na, ko Len­ki­jo­je tik­rai ne­ra­do­ me (ne­sa­kau, kad nė­ra, bet ne­ra­do­ me net ke­lio­se par­duo­tu­vė­se) – eko­ lo­giš­kų pro­duk­tų: pie­no ga­mi­nių, deš­re­lių. Gal tai yra ta ni­ša už­sie­nio rin­ko­je, ku­rią dar ga­li už­pil­dy­ti mū­sų ga­min­to­jai. Na, o kol mū­sų ga­min­ to­jai vi­lios už­sie­nie­čius, mes leng­vai pa­si­duo­si­me len­kų vi­lio­nėms. Žie­ma trau­kia­si, ne už kal­nų Ve­ ly­kos – jau ži­nau, kur pirk­siu nau­ ją par­ti­ją cuk­raus, mil­tų, sul­čių.

Ap­si­mo­ka net ir su­skai­čia­vus iš­lai­ das de­ga­lams. O jei dar su pus­se­se­ re su­si­koo­pe­ruo­si­me, ko­kiai kai­my­ nei par­ve­šiu – nau­da aki­vaiz­di kaip to­je rek­la­mo­je. Tra­di­ci­niai lie­tu­viš­ki šal­ti­barš­čiai iš len­kiš­ko ke­fy­ro – su Len­ki­jo­je pirk­to­mis bul­vė­mis – pi­ ges­ni, nei pa­ga­min­ti iš vie­ti­nių pro­ duk­tų? Spė­ju, kad taip. Iš­da­viau sa­vus ga­min­to­jus. Sug­rį­ šiu prie šū­kio „Rin­kis pre­kę lie­tu­viš­ ką“ tik ta­da, kai pa­ma­ty­siu, kad jie to ver­ti. Mo­ni­ka Šiau­lie­nė

Dėkingi už pa­gal­bą

Š

ie­met va­sa­rio 5 d. iš­gy­ve­no­ me la­bai ne­ma­lo­nų įvy­kį. Esa­ me pen­kių as­me­nų šei­ma. Po sek­ma­die­nio pie­tų, apie 15.30 val., ruo­šė­mės mig­dy­ti sa­vo tre­ jų me­tų jau­nė­lį sū­nų. Vi­si bu­vo­me at­si­pa­lai­da­vę. Nup­rau­sė­me ma­žių, pa­gul­dė­me į lo­vą – ir iš­gir­do­me tė­ čio riks­mą bei sig­na­li­za­ci­jos kau­ki­mą vie­nu me­tu: „Bė­ki­te de­gam!“ Žvilg­ te­lė­ju­si iš ant­ro aukš­to pa­ma­čiau juo­dų dū­mų de­be­sis, apė­mė be­ga­li­ nė pa­ni­ka. Ba­si, pus­nuo­giai iš­lė­kė­me į lau­ką, su­vok­da­mi mi­nu­čių svar­bą ir kad ga­li sprog­ti du­jų ka­ti­las. Pak­ vie­tė­me į pa­gal­bą ug­nia­ge­sius, at­bė­ go kai­my­nai. No­ri­me nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti kai­ my­nams iš Va­sar­vie­tės gat­vės už ge­ru­mą, at­jau­tą, pa­gal­bą ir reak­ci­ją ne­lai­mės at­ve­ju. Jie iš na­mų gel­bė­jo vis­ką, kas įma­no­ma. Ačiū ir vi­siems mū­sų gat­vės kai­my­nams, ku­rie grei­ tai orien­ta­vo­si, iš­jun­gė du­jas, taip ap­sau­go­da­mi nuo spro­gi­mo, elekt­rą nuo de­gi­mo, mus pri­glau­dė, pa­dė­jo, va­lė, ne­šė. Tik ne­lai­mė­je ga­li­ma pa­ ma­ty­ti, kiek ge­ru­mo, at­jau­tos, vie­

ny­bės yra mū­sų šir­dy­se. Nuo­šir­džiai ačiū, nors žo­džiais iš­sa­ky­ti yra la­bai sun­ku, bet šir­dy­je tai lie­ka vi­sam gy­ ve­ni­mui. Ačiū kai­my­nų šei­mai Lau­ rai ir Gir­man­tui, ku­rie su­tei­kė mums jau­kią ir šil­tą pa­sto­gę.

Tik ne­lai­mė­je ga­li­ ma pa­ma­ty­ti kiek ge­ ru­mo, at­jau­tos, vie­ny­ bės yra mū­sų šir­dy­se.

Ačiū Kau­no mies­to gais­ri­nės vy­ rams. Bu­vo at­vy­kę ke­tu­rios ko­ man­dos: 1-oji, 2-oji, 3-io­ji ir 4-oji. Dirb­da­mi grei­tai, nuo­šir­džiai ir pro­ fe­sio­na­liai jie nu­mal­ši­no gais­rą ir ap­sau­go­jo nuo to­les­nių jo pa­da­ri­ nių. Li­ko­me nu­ste­bin­ti, kiek daug ge­ru­mo, at­jau­tos, su­pra­tin­gu­mo yra mū­sų žmo­nių šir­dy­se. Vi­siems gais­rą mal­ši­nu­siems vy­rams, ku­rių nei var­ dų, nei pa­var­džių mes ne­ži­no­me, dė­ ko­ja­me, kad pa­tys ri­zi­kuo­da­mi sa­vo

gy­vy­be ir pa­tir­da­mi trau­mų sten­gė­ si pa­dė­ti mums. Esa­me la­bai dė­kin­gi ir vi­du­ri­nė­lio vai­ko mo­kyk­lai-dar­že­liui „Rū­te­lė“. No­ri­me la­bai pa­dė­ko­ti mo­kyk­los di­ rek­to­rei Ai­dai Ši­mai­tie­nei už dė­me­ sį, at­jau­tą, šil­tus žo­džius, pa­lai­ky­mą. Pir­mi žo­džiai iš di­rek­to­rės lū­pų, iš­ gir­dus apie ne­lai­mę, bu­vo: „O kaip Jo­kū­bas?“ Jis toks jaut­rus vai­kas... Mo­ky­to­ja Al­ma Ba­lan­die­nė yra mo­ ky­to­ja iš di­džio­sios rai­dės, mo­kan­ti, nu­ste­bin­ti kiek­vie­ną vai­ką, pa­lai­ky­ ti, su­pras­ti. Iš­gir­du­si apie ne­lai­mę ir pra­leis­tas pa­mo­kas, ji su­pra­to ir pa­ dė­jo. Vi­sai mo­kyk­los bend­ruo­me­nei, mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vui, 4b kla­sės mo­ ki­niams ir jų tė­ve­liams esa­me la­bai dė­kin­gi už pa­gal­bą, su­pra­ti­mą ir be­ ga­li­nį jų šir­džių ge­ru­mą. Taip pra­de­ di su­pras­ti, kad mes vis dėl­to esa­me la­bai vie­nin­gi, ge­ri, mo­ka­me pa­dė­ti ir pa­lai­ky­ti ki­tus. No­ri­si pa­sa­ky­ti daug dau­giau, ta­ čiau trūks­ta žo­džių, ku­riais ga­li­ma iš­reikš­ti tai, ką mes jau­čia­me. No­me­da ir Sau­lius Pet­ra­vi­čiai ir jų vai­kai – Jus­ti­nas, Jo­kū­bas ir Po­vi­liu­kas

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

i­sa­da sa­ky­da­vau, kad rei­ kia rem­ti Lie­tu­vos ga­min­ to­jus, rink­tis pre­kę lie­tu­ viš­ką. De­ja, po vie­no įvy­kio ėmė keis­tis ma­no mąs­ty­mo kam­pas ir pir­ki­mo įpro­čiai. Tas įvy­kis – sa­vait­ ga­lis, pra­leis­tas Ma­ri­jam­po­lė­je. Ten gy­ve­nan­ti ma­no pus­se­se­rė pri­myg­ ti­nai siū­lė man kar­tu nu­vyk­ti į Len­ ki­ją ap­si­pirk­ti. Tai, ką pa­ma­čiau, ma­ ne ge­ro­kai su­krė­tė. Ne­si­pik­tin­siu lie­tu­viais, ku­rie bū­ riais it skė­riai už­puo­lė pir­mą­jį pa­ ke­liui pa­si­tai­kiu­sį Su­val­kų did­cent­ rį – jie el­gė­si ga­na man­da­giai. Nors, ži­no­ma, ga­lė­jo už­leis­ti ei­lę toms ke­ lioms len­kų po­nioms, ku­rios pir­ ko vi­so la­bo vy­nuo­gių ke­kę ir varš­ kės, ki­ta – bul­vių mai­še­lį, bet ei­lė­je prie ka­sos tu­rė­jo lauk­ti, kol lie­tu­viai su­si­mo­kės už skli­di­nus pre­kių ve­ži­ mė­lius. Pa­ma­čius te­nykš­tes kai­nas, ga­li­ma pa­mirš­ti ne tik ele­men­ta­raus man­da­gu­mo tai­syk­les, bet ir sai­ko nuo­vo­ką. Tet­ra­pa­kais par­da­vi­nė­ja­mos sul­ tys – ke­tu­ris kar­tus pi­giau nei Lie­ tu­vos did­cent­riuo­se (tie pa­tys pre­kių ženk­lai!), varš­kė, svies­tas, sil­kė, cuk­ rus – ge­ro­kai pi­giau nei pas mus. Ne­ kal­bant jau apie mė­są, mil­tus. Pas­ ta­rie­ji net per di­džiau­sias pla­čiau­siai iš­rek­la­muo­tas ak­ci­jas pas mus kai­ nuo­ja ge­ro­kai (pvz., li­tu) bran­giau nei Su­val­kuo­se. Ma­tyt, neat­si­tik­ti­nai ir mū­sų par­duo­tu­vė­se jau ma­čiau len­ kiš­kų mil­tų – ži­no­ma, tik per plau­ką pi­ges­nių nei lie­tu­viš­ki. Sup­ran­tu, kad Len­ki­jo­je di­des­nė rin­ka, yra kaž­ko­kių

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė – Sveikata: Marijana Jasaitienė – Laima Žemulienė – Ratai: Violeta Juodelienė –

302 265 302 263 (8 5) 219 1374 302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 030.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmadieniS, vasario 20, 2012

ekonomika De­ga­lai bran­go ­ ne­smar­kiai

Ne­dar­bas ­ trau­kė­si van­giai

Praė­ju­sią sa­vai­tę bend­ro­vė „Lu­koil“ 95 mar­kės ben­zi­ną pa­bran­gi­no 1 cen­tu, iki 4,79 li­to. „Or­len“ de­ga­li­nė­se jis bran­go 2 cen­tais, iki 4,81 li­to, o „Sta­toil“ – 3 cen­tais, iki 4,82 li­to. Dy­ze­li­no kai­nos „Lu­koil“ tink­las ne­kei­ tė, ji li­ko 4,63 li­to, „Or­len“ ir „Sta­toil“ pa­di­di­ no 2 cen­tais, iki ati­tin­ka­mai yra 4,65 ir 4,66 li­to. Sus­kys­tin­tų du­jų kai­ną „Lu­koil“ ir „Or­ len“ su­ma­ži­no 2 cen­tais, iki 2,37 li­to. „Sta­ toil“ du­jų kai­nos ne­kei­tė, ji iš­li­ko 2,37 li­to.

Ne­dar­bo ly­gis Lie­tu­vo­je per­nai bu­vo 15,4 pro­c., ar­ba 2,4 pro­c. ma­žes­nis nei 2010 m., kaip pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­ men­tas. Gy­ven­to­jų užim­tu­mo sta­tis­ti­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 2011 m. ša­lies ūky­ je dir­bo 1,371 mln. gy­ven­to­jų, jų skai­čius per me­tus pa­di­dė­jo 27,2 tūkst. Per me­ tus užim­tų­jų skai­čius la­biau­siai pa­di­dė­ jo trans­por­to bei sau­go­ji­mo sri­ty­je (9,9 tūkst.) ir pra­mo­nė­je (5,3 tūkst.).

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1395 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1532 JAV do­le­ris 1 2,6278 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6388 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9423 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2340 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5925 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7680 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8591

+0,4351 % +0,7447 % +0,1983 % +0,1594 % –0,0182 % –0,5075 % +0,1898 % +0,1634 % –

Nuo vers­lo nuė­mė, gy­ven­to­jams už­dė­jo Ki­tą­met su­su­ma­vus ko­mer­ci­nio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) ir šie­ met gy­ven­to­jams įves­to NT mo­kes­čio įplau­kas, at­ro­do, bend­ro­ je NT mo­kes­čio ei­lu­tė­je su­ma net su­ma­žės, nes už ko­mer­ci­nį NT vers­las kas­met mo­ka vis ma­žiau. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Su­rinks ma­žiau

Iki šio mė­ne­sio pra­džios gy­ven­to­ jai ir įmo­nės tu­rė­jo su­mo­kė­ti NT mo­kes­tį už ko­mer­ci­nės pa­skir­ties tur­tą ar­ba NT, nau­do­ja­mą in­di­vi­ dua­lia­jai veik­lai. Praė­ju­siais me­ tais šio mo­kes­čio bu­vo su­rink­ta 275 mln. li­tų, ar­ba 23 mln. li­tų ma­ žiau nei 2010 m., kai bu­vo su­rink­ ta 298 mln. li­tų. Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pro­gno­zuo­ja, kad šiais me­tais už ko­mer­ci­nės pa­skir­ties NT gy­ ven­to­jai ir vers­li­nin­kai su­mo­kės dar ma­žiau – apie 263 mln. li­tų. O po­ li­ti­kai sva­jo­ja, kad šie­met gy­ven­to­ jams įve­dus gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ ties NT mo­kes­tį vals­ty­bės biu­dže­tą pa­vyks pa­pil­dy­ti 17 mln. li­tų su­ma. Ta­čiau, kai vie­ni po­li­ti­kai mo­kes­čius di­di­na, ki­ti juos ma­ži­na, at­ro­do, kad iš vi­so bus su­rink­ta ne dau­giau kaip

280

mln. li­tų

šie­met pla­nuo­ja­ma su­ rink­ti NT mo­kes­čio iš vers­li­nin­kų ir gy­ven­to­jų.

280 mln. li­tų. VMI at­sto­vas spau­dai Da­rius Bu­ta sa­kė, kad šie­met ti­ki­ ma­si ma­žiau lė­šų iš ko­mer­ci­nio NT mo­kes­čio su­rink­ti dėl nau­jų sa­vi­ val­dy­bių ta­ry­bų spren­di­mų. „Kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos priė­mė nau­jus spren­di­mus dėl NT mo­kes­ čio leng­va­tų ir su­ma­ži­no NT mo­ kes­čio ta­ri­fus“, – sa­kė jis. Ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, Vil­niaus mies­te ir ra­jo­ne ta­ri­fai svy­ruo­ja 0,5–1 pro­c., Kau­no mies­te ir ra­jo­ ne 0,3–1 pro­c., Klai­pė­dos mies­te ir ra­jo­ne – 0,3–1 pro­c. Kren­ta ta­ri­fai ir ver­tė

Pa­sak D.Bu­tos, NT mo­kes­čio su­ rin­ki­mas ma­žė­ja ne tik dėl ma­ žes­nių ta­ri­fų, bet dėl įsi­ga­lio­ju­sios nau­jos tur­to mo­kes­ti­nės ver­tės. Ji pa­si­kei­tė 2011 m. sau­sį ma­siš­kai įver­ti­nus NT. Bend­ro­vės „Ober-Haus“ Ver­ ti­ni­mo ir rin­ko­ty­ros sky­riaus va­ do­vas Sau­lius Va­go­nis sa­kė, kad ma­žes­nė mo­kes­čių su­ma ga­li bū­ ti pro­gno­zuo­ja­ma ir dėl ke­lių ki­tų prie­žas­čių. Anot jo, tur­to sa­vi­nin­ kai, praė­ju­siais me­tais mo­kes­čius mo­kė­ję nuo 2011 m. nu­sta­ty­tos mo­kes­ti­nės ver­tės, šiais me­tais ga­li pa­ban­dy­ti mo­kes­čius su­si­ma­žin­ti. „Rin­ko­je kai­nos per 2011 m. ne­ ma­žė­jo, ta­čiau gal­būt tur­to sa­vi­nin­ kai, ma­ty­da­mi ga­li­my­bę su­si­ma­žin­ ti mo­kes­tį ir, pa­si­ta­rę su tei­si­nin­kais bei tur­to ver­tin­to­jais, šiais me­tais iš­drįs ar su­spės per­skai­čiuo­ti mo­

kes­ti­nę ver­tę, jei to ne­pa­da­rė 2011 m.“, – svars­tė S.Va­go­nis. Jis pa­ brė­žė, kad ki­tas ma­si­nis tur­to ver­ ti­ni­mas bus at­lik­tas tik 2016 m., o mo­kes­čių mo­kė­to­jai in­di­vi­dua­liai įver­tin­ti sa­vo tur­tą ga­li kas­met. S.Va­go­nis at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, kad NT rin­ka bei ša­lies eko­no­mi­ka dar nė­ra la­bai stip­ri. To­dėl da­lis įmo­ nių, praė­ju­siais me­tais dar su­ge­bė­ju­ sių iš­gy­ven­ti ir mo­kė­ti NT mo­kes­tį, šiais me­tais esą to ga­li ne­be­pa­jėg­ti. Yra ti­ki­my­bė, kad ma­žiau ko­ mer­ci­nės pa­skir­ties NT mo­kes­čio su­mo­ka­ma, nes ma­žė­ja šių mo­ kes­čių mo­kė­to­jų. „Gal­būt di­des­ nės įmo­nės anks­tes­niais me­tais dar gy­ve­no, o per­nai ar šie­met pra­dė­jo bank­ro­to pro­ce­dū­rą. Net jei įmo­nė ne bank­ru­tuo­ja, o tie­siog jos silp­ ni pi­ni­gi­niai srau­tai ir ji ne­pa­jė­gia vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų VMI, iš jos gal­būt pla­nuo­ja­ma mo­kes­čius su­ rink­ti ne šiais, o ki­tais me­tais“, – svars­tė S.Va­go­nis. VMI duo­me­ni­mis, ko­mer­ci­ nės pa­skir­ties NT mo­kes­čių praė­ ju­siais me­tais ne­su­si­mo­kė­jo 9,5 tūkst. vers­li­nin­kų ir gy­ven­to­jų, o jų bend­ra sko­la sie­kia 29,5 mln. li­tų. Už lof­tus – ga­li­my­bė ne­mo­kė­ti

Vis po­pu­lia­rė­jant na­mų liz­dą su­kti anks­čiau bu­vu­sio­se ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se, va­di­na­muo­siuo­se lof­ tuo­se, juo­se gy­ve­nan­tys taip pat tu­ri mo­kė­ti ko­mer­ci­nės pa­skir­ ties NT mo­kes­tį. Tie­sa, jis ga­li bū­

„„Kont­ras­tas: pro­gno­zuo­ja­ma, kad šie­met ko­mer­ci­nės pa­skir­ties NT mo­

kes­čio bus su­rink­ta 12 mln. li­tų ma­žiau nei per­nai, bet vi­lia­ma­si, kad pa­vyks su­rink­ti 17 mln. li­tų gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties NT mo­kes­čio. 

ti ma­žes­nis nei nuo šie­met įves­tas 1 pro­c., ta­čiau sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ ty­tą mo­kes­tį gy­ve­nan­tiems lof­tuo­ se rei­kia mo­kė­ti nuo vi­sos tu­ri­mo tur­to ver­tės. D.Bu­tos tei­gi­mu, tam tik­rais at­ ve­jais bū­na išim­čių ir lof­tų gy­ven­ to­jams ko­mer­ci­nės pa­skir­ties NT mo­kes­čio mo­kė­ti ne­rei­kia. „Klau­si­mas dėl pa­tal­pų ap­mo­ kes­ti­ni­mo spren­džia­mas at­si­žvel­ giant į rea­lią jų pa­skir­tį, o ne vien for­ma­liai ver­ti­nant Re­gist­rų cent­ ro pa­žy­mo­je nu­ro­dy­tą pa­sta­to pa­skir­tį. Pag­rin­di­nė są­ly­ga, lei­džian­ti neap­mo­kes­tin­ti to­kių pa­tal­pų NT mo­kes­čiu, yra įro­dy­mas, kad pa­tal­ pos, ku­rių for­ma­li pa­skir­tis yra ga­ my­bi­nė, rea­liai yra vie­nin­te­lė gy­ve­ na­mo­ji vie­ta“, – sa­kė D.Bu­ta. Anot jo, šį fak­tą ga­li pa­grįs­ti do­ku­men­tai,

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

įro­dan­tys, kad tai yra as­mens fak­ti­ nis ir vie­nin­te­lis gy­ve­na­ma­sis būs­ tas, taip pat ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mas šiam būs­tui.

Mo­kes­čio su­rin­ki­mas (mln. li­tų)*

Su­rink­ta Pla­nuo­ja­ma 2011 m. 2012 m.

Vil­nius

106,5

110,5

Kau­nas

49,9

44

Klai­pė­da

23,7

22,1

Lie­tu­va

275,3

263,4

* Ko­mer­ci­nės pa­skir­ties NT Šal­ti­nis: Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja

Bendrovei „Gridin’s Enterprise LT“ — valstybinės reikšmės apdovanojimas Viena iš įmonių grupės „Gridin’s Group“ bendrovių – pramoninio alpinizmo paslaugas teikianti UAB „Gridin’s Enterprise LT“ – už pastangas mažinant jaunimo nedarbą Lietuvoje buvo įvertinta valstybinių institucijų.

Socialinės apsaugos ir darbo mi­ nisterijos (SADM) kartu su Lietu­ vos darbo birža (LDB) rengiamuose kasmečiuose darbdavių apdovano­ jimuose už naujų darbo vietų kūri­ mą bendrovė „Gridin’s Enterprise LT“ kategorijoje „Už jaunimo in­ tegraciją į darbo rinką 2011“ tapo trečios vietos laimėtoja. Kasme­ čiame renginyje Lietuvos įmonių atstovai buvo apdovanoti ketu­ riose kategorijose: už naujų darbo vietų sukūrimą didžiausio nedar­ bo teritorijose, už socialiai pažei­ džiamų žmonių integraciją į darbo

„„UAB „Gridin’s Enterprise LT“ di­

rektoriui I.Pupšiui įteikiamas ap­ dovanojimas „Už jaunimo inte­ graciją į darbo rinką“.

„„„Gridin’s Group“ tarptautinis mo­

rinką, už jaunimo integraciją į dar­ bo rinką ir už iniciatyvą pradėti bei plėtoti verslą. Per 2011 m. „Gridin’s Enterpri­ se LT“ darbo vietas sukūrė 16ai jaunų žmonių, jie buvo mokyti „Gridin’s Group“ tarptautiniame

mokymo centre. Šiame tarptau­ tiniame mokymo centre jau bu­ vo surengta daugiau nei 60 IRATA (Tarptautinė pramoninio alpinizmo asociacija) mokymų kursų Lietuvos ir užsienio specialistams iš Egipto, Moldavijos, Latvijos, Estijos, Rusi­

kymo centras Plikiuose.

„„Viena „Gridin’s Group“ bendrovių

„Gridin’s Enterprise LT“ teikia pra­ moninio alpinizmo paslaugas.

jos, Azerbaidžano, Turkijos, Švedi­ jos, Danijos. Mokymo centre tobu­ linosi ir kvalifikaciją kėlė daugiau kaip 600 specialistų. „Mums, kaip jaunai bendrovei, šis įvertinimas yra neabejotinai labai reikšmingas. Tai – įrodymas, kad

einame teisinga kryptimi, ir puiki motyvacija siekiant iškeltų sau tiks­ lų“, – teigė „Gridin’s Enterprise LT“ direktorius Ivanas Pupšys. „Norin­ čių dirbti – nemažai. Tikrai dar ne visas jaunimas emigravo. Ieškoda­ mi darbuotojų daugiausia dėmesio skiriame anglų kalbos žinioms ir fi­ ziniam pasirengimui, o kitų, profe­ sinių, žinių jaunimas įgyja mokymo centro kursuose. Per mėnesį šiame centre surengiame po vieną kursą, kuriame mokosi apie 10 žmonių“, – pasakojo „Gridin’s Enterprise LT“ direktorius. „Gridin’s Group“ – įmonių gru­ pė, teikianti laivų statybos ir re­ monto, pramoninio alpinizmo, mo­ kymų centro, neardomos kontrolės, pastolių montavimo paslaugas. Šiuo metu bendrovėje dirba 700 darbuo­ tojų įvairiose pasaulio šalyse. Užs. 913996


8

pirmADIENIS, vasario 20, 2012

sportas

Pir­ma­sis „Žal­gi­rio“ se­zo­no tro­f

„„For­ma­lu­mas: Pas­va­lio krep­ši­nin­kai fi­na­le bu­vo be­jė­giai prieš triuš­ki­

nan­čias žal­gi­rie­čių ata­kas.

Kau­no „Žal­gi­ris“ dar kar­tą įro­dė, kad šiuo me­tu ša­lies krep­ši­ny­je yra vi­sa gal­va aukš­čiau už sa­vo prie­ši­nin­kus. Be pro­ ble­mų Lie­tu­vos pir­me­ny­bė­se vi­sus var­žo­ vus nuo sa­vo ke­lio šluo­jan­tys kau­nie­čiai iš­ko­vo­jo pir­mą­jį se­zo­no tro­fė­jų – lai­mė­jo Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) tau­rę. „„Trium­fas: „Žal­gi­ris“ ne­sun­kiai ap­gy­nė prieš me­tus iš­ko­vo­tą ti­tu­lą.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Leng­vas gro­bis

Dėl to, kad tau­rė ant­rus me­tus iš ei­lės ir ket­vir­tą kar­tą tur­ny­ro is­to­ ri­jo­je ati­teks Alek­sand­ro Tri­fu­no­ vi­čiaus tre­ni­ruo­ja­miems žal­gi­rie­ čiams klau­si­mų nie­kam ne­ki­lo dar ge­ro­kai iki fi­na­lo ket­ver­to pir­mų­jų rung­ty­nių. Pag­rin­di­niam kon­ku­ ren­tui Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“ su­ren­gus po­li­ti­nį de­mar­šą ir at­si­ sa­kius da­ly­vau­ti var­žy­bo­se, „Žal­ gi­riui“ be­li­ko at­lik­ti for­ma­lu­mus. Kau­nie­čiai tai ne­sun­kiai pa­da­ rė. Tiek pus­fi­na­ly­je su­tik­tas „Kė­ dai­nių Trio­bet“, tiek fi­na­le ke­lią pa­sto­ti mė­gi­nęs Pas­va­lio „Pie­no žvaigž­džių“ klu­bas ta­po leng­vu fa­ vo­ri­tų gro­biu. Ke­ly­je į fi­na­lą kė­dai­nie­čiai de­ monst­ra­vo ko­vin­gu­mą ir, ne­pai­sant pra­lai­mė­ji­mo 73:87, nu­si­pel­nė pa­gy­ rų, o le­mia­mo­je dvi­ko­vo­je su „Pie­no žvaigž­dė­mis“ šei­mi­nin­kai nuo pat dvi­ko­vos pra­džios stvė­rė jau­tį už ra­ gų ir ne­pa­li­ko jo­kių šan­sų, iš­ko­vo­da­ mi įspū­din­gą per­ga­lę 99:62. Pir­ma­sis tro­fė­jus are­no­je

Tai bu­vo pir­ma­sis Kau­no eki­pos iš­ko­vo­tas tro­fė­jus nau­jo­jo­je, tik praė­ju­sią va­sa­rą pa­sta­ty­to­je „Žal­ gi­rio“ are­no­je. „Kiek­vie­nas ti­tu­las yra la­bai svar­bus ir ke­lia di­džiu­lį pa­si­ten­ki­ ni­mą. Sma­gu, kad iš­ko­vo­jo­me pir­ mą­jį se­zo­no tro­fė­jų. Esu pa­ten­kin­ tas žai­dė­jų nu­si­tei­ki­mu. Dė­ko­ju sir­ga­liams ir var­žo­vams, ku­rie va­ kar kai ku­riuos nu­ste­bi­no. Jie tu­ ri ge­rą su­dė­tį, yra mo­ty­vuo­ti nau­ jo­kai ir pus­fi­na­ly­je šven­tė pel­ny­tą

per­ga­lę. Gal­būt dėl emo­ci­jų per­ kro­vos „Pie­no žvaigž­dės“ ne­su­ge­ bė­jo per­sio­rien­tuo­ti fi­na­lui“, – po dvi­ko­vos kal­bė­jo „Žal­gi­rio“ vai­ri­ nin­kas Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius. Na­c io­n a­l i­n į krep­š i­n io tau­ rės tur­ny­rą LKF at­gai­vi­no 2007 m. Tuo­met fi­na­lo ket­ver­tas vy­ko Klai­pė­do­je. 2008-ai­siais tur­ny­ rą priė­mė Šiau­liai, 2009-ai­siais – Pa­ne­vė­žys, 2010-ai­siais – Vil­nius, 2011-ai­siais – Aly­tus.

Kiek­vie­nas ti­tu­las yra la­bai svar­bus ir ke­lia di­džiu­lį pa­si­ ten­ki­ni­mą. 2007, 2008 ir 2011 m. LKF tau­rę iš­ko­vo­jo „Žal­gi­ris“, o 2009-ai­siais ir 2010-ai­siais tro­fė­ju­mi džiau­gė­si „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nin­kai. „Prieš dvi­ko­vą sa­vo žai­dė­jams pa­sa­kiau, kad esa­me ge­ra eki­pa, bet tu­ri­me tap­ti pui­kia ko­man­da, o no­rint to­kiai bū­ti, rei­kia vi­suo­met taip žais­ti kiek­vie­no­se rung­ty­nė­se. Džiau­giuo­si, kad fi­na­le vy­rai ne­sto­ ko­jo mo­ty­va­ci­jos, ko­vė­si iš vi­sos šir­ dies ir pa­ro­dė ko­vin­gu­mą“, – sa­vo auk­lė­ti­nius gy­rė A.Tri­fu­no­vi­čius. Drau­gus pa­vai­šins va­ka­rie­ne

Nau­din­giau­siu fi­na­lo ket­ver­to žai­ dė­ju iš­rink­tas „Žal­gi­rio“ eki­pos ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas. Sa­ vo eki­pą į prie­kį trau­kęs ir vi­sus sep­ty­nis dvi­taš­kius įme­tęs puo­lė­ jas as­me­ni­nio ap­do­va­no­ji­mo ne­su­ reikš­mi­no bei la­biau džiau­gė­si ko­ man­dos sėk­me.

„Tik­rai ne­su­reikš­mi­nu as­me­ ni­nių ap­do­va­no­ji­mų. Svar­biau­sia yra ko­man­dos per­ga­lė, o as­me­ni­ niai pa­sie­ki­mai – ant­raei­lis da­ly­ kas“, – sa­kė „Žal­gi­rio“ ka­pi­to­nas. – Ar fi­na­lo dvi­ko­vai nu­si­tei­kė­te ge­riau nei pus­fi­na­lio ma­čui su „Kė­dai­niais Trio­bet? – pa­klau­ sė­me puo­lė­jo. – Be abe­jo­nės, vis dėl­to tai bu­vo fi­ na­lo ma­čas. Vy­rai tai su­pra­to ir nuo pat pra­džių pra­dė­jo­me la­bai ge­rai. Jei blo­gai nu­si­teik­si, ga­li pri­si­juo­kau­ti. – Ar var­žo­vai ne­pa­ro­dė vis­ko, ką su­ge­ba, ar vis­gi meist­riš­ku­ mo skir­tu­mas tarp ko­man­dų yra toks di­džiu­lis, ko­kį at­spin­ di ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas? – Šian­dien bu­vo­me tik­rai stip­res­ ni. Nea­be­jo­ju, kad bus ki­tų var­žy­ bų, bus ir ki­tas re­zul­ta­tas. Fi­na­le bu­vo­me tin­ka­mai nu­si­tei­kę, žai­dė­ me pa­lai­ko­mi sa­vo sir­ga­lių ir ži­no­ jo­me, ką tu­ri­me pa­da­ry­ti. Spau­dė­ me juos nuo rung­ty­nių pra­džios ir įvy­ko tai, kas tu­rė­jo įvyk­ti.

„„Le­gen­da: nau­din­giau­siam žai­dė­jui skir­tą pri­zą P.Jan­kū­nas at­siė­mė iš

LKF pre­zi­den­to Ar­vy­do Sa­bo­nio ran­kų.

– Ar dėl to, kad tur­ny­re ne­bu­ vo „Lie­tu­vos ry­to“, tru­pu­tį ma­ žiau džiaugs­mo? – Su „Lie­tu­vos ry­tu“ žai­džiant vi­ si dar la­biau su­si­kau­pia, ir fi­na­ las bū­na vi­sai ki­toks. Bet čia bu­vo jų va­lia. Jų va­do­vai taip nu­spren­dė, ir mes nie­ko ne­ga­li­me pa­da­ry­ti. – Kur iš­lei­si nau­din­giau­siam tur­ny­ro žai­dė­jui skir­tą 3000 li­tų ver­tės pri­zą? – Ne­ži­nau (šyp­so­si). Gal­būt ko­ man­dos drau­gus pa­kvie­siu kar­tu pa­va­ka­rie­niau­ti.

„„Auk­sas: me­da­lis įteik­tas ir klu­bo

sa­vi­nin­kui Vla­di­mi­rui Ro­ma­no­vui.

„„Šei­ma: vie­na pir­mų­jų, iš­ko­vo­jus ti­tu

gai­lė su duk­re­le.


9

pirmADIENIS, vasario 20, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

­fė­jus – la­biau nei už­tik­rin­tas Komentaras

Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas Kau­no „Žal­g i­r io“ krep­ši­n io klu­bo sa­v i­n in­kas

P

ir­ma se­zo­no per­ga­lė – la­bai sal­di. Pa­ti­ko ne tik iš­ko­vo­tas tro­fė­jus, bet ir „Žal­gi­rio“ kaip ko­man­dos žai­d i­mas. Bu­vo pa­de­monst­ruo­ta to­kių gra­ž ių kom­bi­ na­ci­jų, ko­kių anks­čiau net ne­te­ko ma­ ty­ti. Sėk­min­gai sun­kio­jo kraš­to po­zi­ ci­jo­je žai­dė Min­dau­gas Kuz­mins­kas. Dar sy­kį įsi­ti­ki­no­me, kad Mar­ko Po­po­ vi­čiui pa­tin­ka įžai­dė­jo po­zi­ci­ja. Jo ge­ ras aikš­te­lės ma­ty­mas, ka­muo­lio va­ry­ mas ir įspū­din­gi ka­muo­lio per­da­vi­mai

par­t ne­r iams tik su­stip­r i­no „Žal­g i­r io“ ko­man­di­nį žai­di­mą. Ak­ty­vus bu­vo ir Mi­lo­va­nas Ra­ko­vi­čius, ku­ris taik­liais pa­tai­k y­mais drą­siai ėmė­si žai­d i­mo po krep­šiu ini­cia­ty­vos. Ne­nus­te­b au, kad „Lie­t u­vos ry­t as“ at­ si­s a­kė žais­t i įdo­m io­se LKF fi­na­lo ket­ ver­to var­ž y­b o­s e. Vil­n iaus ko­m an­d a tur­būt abe­j o­j o, ar nu­g a­lė­t ų bent vie­ ną ko­m an­d ą iš ke­t u­r ių. Nusp­ren­du­ si ne­d a­ly­vau­t i tur­ny­re, ji pa­ž e­m i­no tik sa­ve. Gal „Lie­t u­vos ry­t as“ ti­kė­j o, kad „Pie­no žvaigž­dės“ su­ga­d ins nuo­ tai­k ą ir „Žal­g i­r iui“? Ta­č iau Pas­v a­l io ko­m an­d a, ku­r iai at­s to­v a­vo pen­k i le­g io­n ie­r iai ir bu­vę „Lie­t u­vos ry­to“ įžai­d ė­j ai, ati­d a­vė vi­s as jė­g as pus­f i­ na­ly­j e su Prie­nų „Rū­du­piu“, to­dėl fi­ na­le ne­s u­ge­b ė­j o pa­s i­prie­š in­t i mū­s ų krep­š i­n in­k ams. Kaip sa­ko­ma, nė­ra to blo­go, kas nei­ šei­tų į ge­ra – be „Lie­tu­vos ry­to“ tei­sė­jai pra­ktiš­kai dir­bo be klai­dų ir ne­su­lau­ kė pre­ten­zi­jų.

Po rungtynių Son­ny Weem­sas „Žal­gi­rio“ puo­lė­jas

„„Ko­lek­ci­nin­kas: ei­li­nis čem­pio­

niš­kas krep­šio tink­le­lis iš­ke­lia­vo į T.De­li­nin­kai­čio na­mus.

Jau­čiuo­si tik­rai ge­rai ir esu la­bai lai­ min­gas dėl sa­vo ko­man­dos. Sma­gu, kad lai­mė­jo­me ti­t u­lą, o aš bu­vau to da­l is. Mo­t y­va­ci­jos šio­se rung­t y­nė­ se tik­rai ne­sti­go, nes tai bu­vo fi­na­ las. Ne­gal­vo­jau, kad per­sva­ra bus to­ kia di­d žiu­lė, bet svar­bu, kad lai­mė­ jo­me ir iš­ko­vo­jo­me ti­tu­lą. Da­bar rei­ kia kuo ge­riau pa­si­reng­ti ket­vir­ta­die­ nį vyk­sian­čiam Eu­ro­ly­gos ma­čui su Tel Avi­vo „Mac­ca­bi“.

Man­tas Kal­nie­tis

To­mas De­li­nin­kai­tis „Žal­gi­rio“ gy­nė­jas

Ži­no­ma, kad sma­giau bū­tų bu­vę fi­na­ le įveik­ti Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ ši­nin­kus. Tuo­met ta per­ga­lė bū­tų dar svar­bes­nė, ta­čiau ką pa­da­ry­si. Ne mes ren­ka­mės sa­vo var­žo­vus.

Vy­te­nis Lip­ke­vi­čius „Žal­gi­rio“ puolėjas

Ant­ro­jo kė­li­nio vi­du­ry­je spur­ta­vo­me, ati­trū­ko­me di­de­le per­sva­ra ir per­lau­ žė­me rung­ty­nių ei­gą sa­vo nau­dai. Tuo­ met var­žo­vai jau pra­ra­do ti­kė­ji­mą, kad ga­li ką nors pa­keis­ti..

„Žal­gi­rio“ gy­nė­jas

Pas­va­lio ko­man­da sun­kiai ko­vo­jo pus­fi­na­ly­je ir jiems fi­na­le pri­trū­ko jė­ gų. Mū­sų tre­ne­ris daž­nai kei­tė žai­dė­ jus, sten­gė­mės var­žo­vams ne­pa­lik­ ti jo­kių šan­sų, bu­vo­me ge­rai nu­si­tei­ kę ir fi­na­li­nę per­ga­lę iš­ko­vo­jo­me ne­ sun­kiai.

Ro­ber­tas Jav­to­kas „Žal­gi­rio“ vi­du­rio puo­lė­jas

Gal­būt vis­kas bū­tų bu­vę ki­taip, jei­gu bū­tų žai­dęs „Lie­tu­vos ry­tas“. Ta­čiau yra kaip yra. Žai­dė vi­si stip­riau­si iš tų, kas no­rė­jo. Gal­būt ši per­ga­lė ir ti­tu­las mums pri­dės pa­si­ti­kė­ji­mo atei­ties ko­ voms.

De­Jua­nas Col­lin­sas „Žal­gi­rio“ gynėjas

„„Lai­min­gas: A.Tri­fu­no­vi­čius (dešinėje) džiau­gia­si pir­muo­ju su Kau­no

eki­pa iš­ko­vo­tu tro­fė­ju­mi.

u­lą, M.Kal­nie­tį pa­svei­ki­no žmo­na Min­

Nors fi­na­las ir ne­bu­vo sun­kus, tai bu­vo dar vie­na is­to­ri­nė per­ga­lė, tro­ fė­jus, nau­jas pa­sie­ki­mas. Kai ku­rie mū­sų ko­man­dos žai­dė­jai šio ti­tu­lo sa­vo ko­lek­ci­jo­je dar ne­tu­rė­jo. Aiš­ ku, jei var­žy­bo­se bū­tų da­ly­va­vęs „Lie­tu­vos ry­tas“ per­ga­lės sko­nis bū­ tų sal­des­nis. .

„„Legionieriai: tro­fė­ju­mi džiau­gia­si bu­vu­sios Ju­gos­la­vi­jos krep­ši­nio mo­kyk­

los at­sto­vai – ser­bas M.Ra­ko­vi­čius (dešinėje) ir kroa­tas M.Po­po­vi­čius.

Ro­ber­tas Štel­ma­he­ris „Pie­no žvaigž­džių“ vyr. tre­ne­ris

No­riu pa­svei­kin­ti sa­vo klu­bą, ku­ ris iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Tai mū­sų ko­man­dai la­bai di­de­lis pa­sie­ki­mas. Nors fi­na­le ir pra­lai­mė­jo­me, tai ne­ bu­vo prie­žas­tis, ko­dėl tu­rė­tu­me liū­ dė­ti, nes šio­se var­žy­bo­se ir taip pa­da­ rė­me la­bai daug.

Rung­ty­nių re­zul­ta­tai Pus­fi ­na­lis. Kau­no „Žal­g i­r is“–„Kė­ dai­n iai-Trio­bet“ 87:73 (25:16, 26:18, 13:17, 23:22). R.Jav­to­kas (8 at­ko­vo­t i ka­muo­liai) ir S.Weem­sas po 15 taš­ kų, M.Ra­ko­vi­čius 14, M.Kal­nie­tis 13 (5 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai)/E.Dim­ša 18 (7 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai), P.Be­l ia­v i­ čius 12 (4 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai, 4 re­ zul­ta­ty­v ūs per­da­v i­mai), V.Gi­ne­v i­ čius 10. Pus­f i­n a­l is. Prie­nų „Rū­du­p is“ – Pas­va­l io „Pie­no žvaigž­dės“ 67:68 (15:16, 20:15, 18:15, 14:22). „Rū­du­pis“: G.Ka­d žiu­l is 20, A.Mi­lak­n is ir A.La­ buc­kas po 12 / T.Hug­he­sas 23 (6/10 tri­t aš­k ių), S.Mor­g a­n as 17, E.Ben­ džius 8. Dėl 3 vie­tos. Prie­nų „Rū­du­pis“ –„Kė­dai­n iai Trio­bet“ - 65:69 (10:19, 15:20, 18:9, 22:21). G.Ka­d žiu­l is 21, Ar­t ū­ras Mi­lak­n is 9, Po­v i­las But­ke­ vi­čius 8 (10 at­ko­vo­t ų ka­muo­l ių) / V.Gi­ne­v i­čius ir D.McClure‘as po 15, E.Dim­ša 14.

Statistika „Žal­gi­ris“ – „Pie­no žvaigž­dės“ 2012 02 18, Kau­no „Žal­gi­rio“ are­na, 9000 žiū­ro­vų.

99:62

(20:9, 27:8, 26:23, 26:22) „Žal­gi­ris“: P.Jan­kū­nas 14 (7/7 dvi­taš­kiai), M.Ra­ ko­vi­čius 11, M.Po­po­vi­čius 10, V.Lip­ke­vi­ čius 10, M.Kal­nie­tis 10, T.De­li­nin­kai­tis 10, R.Jav­to­kas 10, M.Kuz­mins­kas 9, T.Kli­ ma­vi­čius 7, D.Ša­len­ga 4, S.Weem­sas 2, D.Col­lin­sas 2.

„Pie­no žvaigž­dės“: E.Ben­džius 16, A.Kie­ža 12, Ž.Ke­lys 7, T.Hug­ he­sas 5 (10 klai­dų), D.Leo­nar­das 4, P.Mor­ ke­liū­nas 4, P.Pres­te­sas 4, L.Nob­le­sas 3, S.Mor­ga­nas 2.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 36/49 (74 pro­c.) ir 19/40 (48 pro­c.), tri­taš­kiai – 4/20 (20) ir 7/21 (33), bau­dų me­ti­mai – 15/20 (75) ir 3/5 (60), at­ko­vo­ti ka­muo­liai – 33 ir 32, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 23 ir 12, klai­dos – 12 ir 27, pe­rim­ti ka­muo­liai – 12 ir 7.

„„Dra­bu­ži­nė: tas sal­dus per­ga­lės sko­nis.

To­mo Ra­gi­nos, Vai­do­to Gri­go nuo­tr.


10

pirmADIENIS, vasario 20, 2012

pasaulis Nuomonės

Ive­ta

„„Ne­pa­lai­kė: dau­ge­lis lat­vių bal­sa­vi­mo die­ną bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad ru­sų kal­ba nie­kuo­met ne­bus ant­ro­ji vals­ty­bi­nė jų ša­ly­je. 

Man­to Stan­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Lat­viai ap­gy­nė sa­vo kal­bą

Vie­na tau­ta – vie­na kal­ba ir ki­taip ne­bus. Toks Lat­vi­jos gy­ven­to­jų ver­dik­tas. Is­to­ri­nis re­fe­ren­du­mas jo ini­cia­to­riams bai­gė­si fias­ko. Va­len­ti­nas Ber­ž iū­nas Ry­ga (Lat­v i­ja)

Ant­ros kal­bos ne­rei­kia

„Lat­vi­ja – per ma­ža, kad tu­rė­tų dvi kal­bas“, – tai pa­brė­žė dau­ge­lis lat­ vių, ei­nan­čių į re­fe­ren­du­mą gin­ti sa­vo gim­to­sios kal­bos. Vie­ni pik­ti­no­si pro­vo­ka­ci­ja, ku­ ria va­di­no re­fe­ren­du­mą, ki­ti plie­ kė jo ini­cia­to­rius, kad šie skal­do vi­ suo­me­nę. „Ma­nau, kad ši ini­cia­ty­va – ab­ sur­diš­ka. Net neį­si­vaiz­duo­ju, kam mums rei­kia dvie­jų kal­bų. Kal­bė­ti ru­siš­kai juk ga­li­ma, ta­čiau ne­bū­ti­ na, kad ši kal­ba bū­tų ofi­cia­li. Tik­rai ne­ma­nau, kad Lat­vi­jo­je ka­da nors bus dvi kal­bos. Jei tai nu­tik­tų, vie­ tos ru­sa­kal­bių ir lat­vių san­ty­kiai tik blo­gė­tų“, – dien­raš­čiui sa­kė bal­ suo­ti atė­ju­si Kris­ti­na. Bu­vo ir to­kių, ku­rie sa­vo pro­ tes­tą iš­reiš­kė dai­na, lyg re­fe­ren­ du­mas bū­tų ant­ra Dai­nuo­jan­ti re­ vo­liu­ci­ja. Gru­pe­lė žmo­nių, ne­ši­na Lat­vi­jos vė­lia­vė­lė­mis, su­sto­jo prie bal­sa­vi­ mo apy­lin­kės pa­čia­me Ry­gos cent­ re ir su­dai­na­vo ke­lias tau­ti­nes dai­ nas. Tuo pat me­tu gat­ve pra­švil­pė mik­roau­to­bu­sas su ple­vė­suo­jan­čia di­džiu­le Lat­vi­jos vė­lia­va. At­ro­dė, kad Lat­vi­jos žmo­nės su­ si­bū­rė drau­gėn, kaip prieš dau­giau nei dvi­de­šimt­me­tį skel­biant ne­ prik­lau­so­my­bę. Prem­je­ras bal­sa­vo prieš

Lat­vi­jos prem­je­ras Val­dis Domb­ rovs­kis in­ter­viu dien­raš­čiui sa­kė,

jog bal­sa­vo prieš tai, kad ru­sų kal­ ba bū­tų ant­ro­ji vals­ty­bi­nė. „Vy­riau­sy­bė ne­pa­lai­kė šios ini­ cia­ty­vos nuo pat pra­džių. Kad ir kaip bū­tų, ini­cia­ty­va skal­do vi­ suo­me­nę, o kai ku­rie ją iš­nau­do­jo siek­da­mi gau­ti dau­giau po­li­ti­nių taš­kų, – pa­brė­žė Lat­vi­jos vy­riau­ sy­bės va­do­vas. – Ta­čiau šio re­fe­ ren­du­mo pliu­sas yra tai, kad Lat­ vi­jo­je pa­sta­ruo­ju me­tu įsi­plies­kė la­bai ak­ty­vios dis­ku­si­jos dėl mū­ sų ša­lies kons­ti­tu­ci­nių pa­grin­dų – de­mok­ra­ti­jos prin­ci­pų, pi­lie­čių ir žmo­gaus tei­sių, te­ri­to­ri­nio in­teg­ ra­lu­mo, ga­liau­siai kal­bos. Lat­vių kal­ba – vie­nin­te­lė vals­ty­bi­nė kal­ ba Lat­vi­jo­je, Lat­vi­ja – vie­nin­te­lė vie­ta, ku­rio­je mes ga­li­me puo­se­lė­ ti sa­vo kal­bą ir kul­tū­rą.“ V.Domb­rovs­kis pa­brė­žė dė­ko­jan­ tis žmo­nėms, kad jie ak­ty­viai da­ly­ va­vo re­fe­ren­du­me ir ne­li­ko abe­jin­ gi sa­vo kal­bai. „Ak­ty­vu­mas bu­vo di­de­lis, kur kas di­des­nis nei anks­tes­nia­me re­ fe­ren­du­me. Esu tik­ras, kad žmo­nės įti­ki­na­mai at­mes šią ini­cia­ty­vą“, – vyks­tant bal­sa­vi­mui sa­kė V.Domb­ rovs­kis. Jis pri­dū­rė, jog la­bai svar­bu bu­ vo ir tai, kad dau­ge­lis tau­ti­nių ma­ žu­mų at­sto­vų taip pat pa­sa­kė aiš­ kų „ne“ šiai ini­cia­ty­vai. Kal­bė­da­mas apie san­ty­kius su Ru­si­ja, nuo­lat kri­ti­kuo­jan­čią Ry­ gą dėl ru­sa­kal­bių tei­sių Lat­vi­jo­je, V.Domb­rovs­kis pa­brė­žė, kad Lat­ vi­jos po­zi­ci­ja ne­si­keis. „Kol kas tik­rai ne­ma­to­me ko­ kių nors reikš­min­gų lū­žių mū­sų

san­ty­kiuo­se. Lat­vi­ja jau ku­rį lai­ką for­muo­ja ge­rus po­li­ti­nius ir eko­no­ mi­nius san­ty­kius su Ru­si­ja. Tik­rai reikš­min­gų po­ky­čių nė­ra“, – tvir­ ti­no lat­vių prem­je­ras.

Kal­bė­ti ru­siš­kai juk ga­li­ma, ta­čiau ne­bū­ ti­na, kad ši kal­ba bū­ tų ofi­cia­li. San­tar­vės cent­ras pra­lai­mė­jo?

Lat­vi­jos Saei­mos de­pu­ta­tas ir bu­ vęs Lat­vi­jos tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ins­ti­tu­to va­do­vas Atis Le­ji­nis dien­ raš­čiui pa­brė­žė, kad bal­sa­vi­mo re­ zul­ta­tai – pui­kūs. „Re­zul­ta­tas – la­bai la­bai pui­kus. Ne­li­ko ga­li­my­bės, kad ru­sų kal­ba taps ofi­cia­li. Tai ge­ra ži­nia ne tik mums, bet ir Eu­ro­pai“, – džiau­gė­ si Saei­mos na­rys. Ma­ža to, pa­sak A.Le­ji­nio, po­li­ ti­kams, agi­ta­vu­siems už re­fe­ren­ du­mą, po to­kio re­zul­ta­to bus sun­ ku pri­trauk­ti ne tik lat­vių, ta­čiau ir ru­sa­kal­bių dė­me­sį. „Net Ry­go­je, ku­rio­je gy­ve­na 50 pro­c. ru­sa­kal­bių ir 50 pro­c. lat­vių, vos treč­da­lis bal­sų bu­vo už. Po­ nui Ni­lui Uša­ko­vui (Ry­gos me­ras – red. pa­st.) tai yra blo­gos ži­nios. Aki­vaiz­du, kad po vi­so ši­to lat­viai tik­rai ne­bal­suos už jo va­do­vau­ja­mą San­tar­vės cent­rą. Be to, ne­bal­suo­ti ga­li ir ru­sa­kal­biai, nes rink­sis ra­di­ ka­les­nes ru­sų par­ti­jas, – pro­gno­za­ vo A.Le­ji­nis. – Bū­tent N.Uša­ko­

vas at­sa­kin­gas už re­fe­ren­du­mą, jis už tai ir su­mo­kės. Tai jo stra­te­gi­ nė klai­da.“ A.Le­ji­nis pri­dū­rė, kad N.Uša­ko­ vas tu­ri ir ki­tų bė­dų. Tai ir ry­šiai su ru­sų dip­lo­ma­tais, ku­rie kai ku­rio­se ša­ly­se bu­vo pa­skelb­ti per­so­na non gra­ta, ir praė­ju­sių me­tų rin­ki­mų fi­ nan­sa­vi­mas. „Lat­vi­jo­je pa­sta­ruo­ju me­tu vyks­ ta dis­ku­si­jos, kiek pi­ni­gų San­tar­ vės cent­ras ga­vo rin­ki­mams. Par­ ti­jos at­sto­vai tvir­ti­no, jog su­rin­ko ke­lis šim­tus tūks­tan­čių, ta­čiau da­ bar aiš­kė­ja, kad su­mos sie­kė mi­li­ jo­nus la­tų. To­dėl vyks­ta ty­ri­mas“, – sa­kė A.Le­ji­nis. Po­li­ti­kas pa­brė­žė, jog re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tai at­sklei­ dė, kad Lat­vi­jos po­li­ti­kai tu­ri daug dė­me­sio skir­ti ry­ti­niams ša­lies re­ gio­nams, ypač Lat­ga­lai. „Lat­ga­la – di­džiu­lė pro­ble­ma. Mes tu­ri­me kuo sku­biau reng­ti stra­ te­gi­ją šiam re­gio­nui. Ypač svar­bu in­for­muo­ti vi­suo­me­nę. Kai ku­rio­ se Lat­ga­los vie­to­se žmo­nės net ne­ ga­li ma­ty­ti Lat­vi­jos na­cio­na­li­nės te­ le­vi­zi­jos ir klau­sy­ti ra­di­jo. Iki šiol šią sri­tį „pri­žiū­rė­jo“ San­tar­vės cent­ras ir oli­gar­chi­nės po­li­ti­nės jė­gos. Ta­ čiau ne­se­niai par­la­men­te iš­rin­ko­me nau­jus prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos at­sto­ vus. Jie iš nau­jo įver­tins si­tua­ci­ją. Ki­taip sa­kant, tu­ri­me in­ves­tuo­ti į Lat­ga­lą“, – sa­kė par­la­men­ta­ras. In­ter­viu su Lat­vi­jos mi­nist­ru pir­mi­nin­ku V.Domb­rovs­kiu – šeštadienio priede

pasaulis

Is­to­ri­nis re­fe­ren­du­mas

Ra­gi­na im­tis re­for­mų

„„74,8 pro­c. iš dau­giau nei mi­li­jo­no re­

Lat­vi­jos pre­zi­den­tas And­ris Bėr­zi­nis (nuotr.) pa­reiš­kė, kad rei­kia pra­dė­ti rim­tą dis­ku­si­ją dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­ grin­dų stip­ri­ni­mo ir val­džios mo­de­lio pa­kei­ti­mo.

fe­ren­du­me da­ly­va­vu­sių Lat­vi­jos pi­ lie­čių bal­sa­vo prieš tai, kad ru­sų kal­ba bū­tų ant­ro­ji vals­ty­bi­nė kal­ba ša­ly­je, 24,63 pro­c. to­kiam siū­ly­mui pri­ta­rė. „„Ru­s a­k al­b ių do­m i­n uo­j a­m i Ry­t ų

Lat­vi­jos re­gio­nai pa­lai­kė ini­cia­ty­vą. Daug­pi­ly­je pri­ta­ri­mą iš­reiš­kė 85,15 pro­c. gy­ven­to­jų, ry­ti­nia­me Lat­vi­jos Rė­zek­nės mies­te – 60,29 pro­c. rin­kė­ jų, su Ru­si­ja be­si­ri­bo­jan­čia­me Zi­lu­ pės ra­jo­ne – 90,25 pro­c. vi­sų šio ra­jo­ no rin­kė­jų. „„Re­fe­ren­du­me iš vi­so da­ly­va­vo

1 087 284 Lat­vi­jos pi­lie­čiai, ar­ba apie 70,37 pro­c. vi­sų rin­ki­mų tei­sę tu­rin­ čių Lat­vi­jos gy­ven­to­jų. Tai – di­džiau­ sias rin­kė­jų skai­čius Lat­vi­jo­je, koks bu­vo re­fe­ren­du­muo­se per vi­są ne­ prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį.

„Re­fe­ren­du­mas – tai ne star­to ir ga­lu­ti­ nė ri­ba. Tai bu­vo rim­tas iš­ban­dy­mas ir pa­mo­ka mums vi­siems. Bal­sa­vi­mas už ant­rą­ją vals­ty­bi­nę kal­bą kė­lė grės­mę vie­nam šven­tų Kons­ti­tu­ci­jos pa­grin­dų. To­dėl da­bar atė­jo lai­kas rim­tai dis­ku­si­ jai, kaip stip­rin­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­grin­dus ir pa­keis­ti val­džios mo­de­lį, sie­kiant vie­ nin­te­lio tiks­lo – su­stip­rin­ti Lat­vi­jos vals­ ty­bę ir pa­gal ga­li­my­bes ap­si­draus­ti nuo bet ku­rių grės­mių vals­ty­bės pa­grin­ dams atei­ty­je“, – pa­brė­žė pre­zi­den­tas. Jis pri­dū­rė, kad po re­fe­ren­du­mo nie­ kas ne­si­bai­gia.

„Vi­siems, ku­rie no­ri čia gy­ven­ti tar­pu­ sa­vio su­pra­ti­mo ir ger­bi­mo ap­lin­ko­je, rei­kia ne­del­siant pra­dė­ti dis­ku­si­ją, ar rei­kia dia­lo­go, kaip at­si­kra­ty­ti įta­ri­mų, nuo­skau­dų ir ne­sup­ra­ti­mo. Prie­šin­gu at­ve­ju mū­sų vi­suo­me­ne steng­sis ma­ ni­pu­liuo­ti tie, ku­rie iš­reiš­kia ekst­re­ mis­ti­nes nuo­mo­nes, kaip tai ne­re­tai bu­vo iki šiol“, – sa­kė Lat­vi­jos va­do­vas. BNS inf., „Scan­pix“ nuo­tr.

Ma­nau, kad Lat­vi­jo­je tu­ri bū­ti tik vie­na kal­ba. To­dėl esu prieš to­kią ini­cia­ty­vą. Mū­sų ša­lis – la­bai ma­ža, to­dėl mums tik­rai ne­bū­ti­na tu­rė­ ti ant­ros kal­bos. Be to, ti­kiu, jog tie žmo­nės, ku­rie ini­ci­ja­vo šį re­fe­ren­ du­mą, taip pat ne­no­rė­tų, kad ru­sų kal­ba bū­tų ant­ra ofi­cia­li kal­ba Lat­ vi­jo­je. Esu tik­ra, jog taip jie pa­pras­ čiau­siai sie­kė at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad ne­va jie Lat­vi­jo­je vi­saip disk­ri­ mi­nuo­ja­mi.

Al­gis ir Al­do­na Ži­no­ma, kad bal­sa­vo­me tik už lat­ vių kal­bą, tad prieš ini­cia­ty­vą. Mes pri­pra­tę prie lat­vių kul­tū­ros, kal­bos, nors ne­sa­me lat­vių kil­mės. Nie­kas ne­si­ti­kė­jo, kad toks re­fe­ren­du­mas ap­skri­tai įvyks, kad jie (ru­sa­kal­biai) taip su­kils, ta­čiau kai ku­rie po­li­ti­kai, tarp jų net Ry­gos me­ras, pa­skel­bė, jog bal­suos, tai kas be­li­ko. Juk ru­ sa­kal­bių čia be­ga­ly­bė. Jie vi­są lai­ką skun­džia­si, bet, leis­ki­te pa­klaus­ti, ko jiems trūks­ta? Ži­no­te, ne­se­niai bu­vo iš Mask­vos at­va­žia­vu­si vie­na di­si­den­tė. Ji sa­ kė: „Jūs bū­ki­te, ru­sai, čia lai­min­gi, kaip jums čia ge­rai.“ Ta­čiau jiems vis vien ne­ge­rai. Jie pyks­ta, kad pi­lie­ty­ bės ne­ga­vo. Lie­tu­vo­je – ki­taip, ten vi­ si jie ga­vo pi­lie­ty­bę, bet ir ru­sa­kal­bių ma­žiau bu­vo. O kas Lat­vi­jo­je bus, kai jie įves sa­vo kal­bą? Juo­kas juo­kais, ta­čiau to­kiu at­ve­ju mes tai tik­rai va­ žiuo­si­me į Lie­tu­vą gy­ven­ti.

Gin­tas Aiš­k u, kad esu prieš šiuos po­k y­ čius. Tai prieš­t a­r au­j a mū­s ų pa­ grin­d i­n iam įsta­t y­m ui, ku­r ia­m e įtvir­tin­ta vie­nin­te­lė kal­ba – lat­vių. Lat­vi­ja tu­ri vie­ną kal­bą. Ta kal­ba ir taip ma­žai kal­ban­čių, to­dėl tai eg­ zis­ten­ci­nis klau­si­mas. La­bai liūd­ na, kad šis klau­si­mas nuo­lat ke­lia­ mas. Ma­nau, kad Lat­vi­jo­je žmo­nės tu­rė­tų skir­ti dau­giau dė­me­sio eko­ no­mi­nei si­tua­ci­jai, taip pat so­cia­li­ nei ge­ro­vei. Ta­čiau kai aukš­ti po­li­ ti­kai nuo­lat kal­ba apie ru­sa­kal­bių tei­ses, jie skal­do vi­suo­me­nę į dvi gru­pes. Ma­nau, kad jau bū­tų pa­ts lai­kas mes­t i tuos vi­s us tau­t i­n ius klau­ si­mus ir rū­pin­tis vals­ty­bės rai­da. Aiš­ku, ga­li­ma sa­ky­ti, jog Ru­si­ja tu­ri įta­kos, ta­čiau aki­vaiz­du, kad tai bu­ vo vie­tos po­li­ti­kų ini­cia­ty­va. Ga­li­ me pa­žvelg­ti į pa­ra­šus – vi­si pa­si­ ra­šę yra Lat­vi­jos pi­lie­čiai. Aki­vaiz­ du, kad šiems po­li­ti­kams rei­kia pa­ lai­ky­mo per ki­tus rin­ki­mus. Tau­ti­ nis klau­si­mas – leng­vas bū­das su­si­ rink­ti po­li­ti­nių taš­kų.


11

pirmADIENIS, vasario 20, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Šil­dy­ti ga­li ne tik ra­dia­to­riai Gelbs­ti gel­to­na spal­va

Ra­dia­to­riai karš­ti, ko­jos – su vil­ no­nė­mis ko­ji­nė­mis, ant pe­čių – vil­no­nė lie­me­nė. Bet kū­nas vis tiek su­stin­gęs, ne­ran­gus. Vis dėl­to yra gud­ry­bių, ku­rios gal­būt pa­dės pa­ si­jus­ti šil­čiau. Vi­sų pir­ma pa­ta­ria­ma dra­bu­ žius rink­tis ne tik pa­gal su­dė­tį, bet ir spal­vą. Ap­si­ren­gę švie­siais, šil­tų to­nų dra­bu­žiais jau­si­tės šil­čiau, nei vil­kė­da­mi tam­siai, juo­dai. Bū­da­mi na­muo­se, spal­vo­mis ga­li­te pa­šil­ tin­ti ir in­ter­je­rą – ypač tam tin­ka gel­to­na spal­va. Šil­tes­nė, ryš­kes­nė gel­to­na pa­tal­ pai su­teiks gy­vy­bin­gu­mo ir ener­gi­ jos, o švel­nes­nė, blan­kes­nė gels­va su­kurs jau­kią at­mos­fe­rą, pri­me­nan­ čią sau­lė­tas, šil­tas die­nas. Vien dėl trum­pa­lai­kio ši­lu­mos sty­giaus per­ da­žy­ti sie­nas ar per­trauk­ti bal­dus ne­bū­ti­na, ta­čiau tam ga­lima pa­si­ telk­ti už­tie­sa­lus, užuo­lai­das, pa­gal­ vė­les, in­dus, ki­tus ak­se­sua­rus. Spe­cia­lis­tai per­spė­ja, kad gry­ na gel­to­na – itin in­ten­sy­vi, dėl to ji re­čiau nau­do­ja­ma in­ter­je­re. Pa­ tal­pą de­ko­ruo­ti vien gel­to­nai ne­ pa­tar­ti­na, nes kai jos per daug, tai

ga­li su­kel­ti gal­vos skaus­mą ir py­ki­ ni­mą. Be to, gel­to­na spal­va var­gi­na akis. Švie­sių to­nų gel­to­na tin­ka be­ maž kiek­vie­nam in­ter­je­rui. Gel­to­na su­tei­kia kam­ba­riui ši­lu­mos, gau­su­ mo ir lai­mės efek­tą.

Ap­si­ren­gę švie­ siais, šil­tų to­nų dra­ bu­žiais jau­si­tės šil­ čiau, nei vil­kė­da­mi tam­siai, juo­dai. Šil­do ir ši­lu­ma, ir sko­nis

Bet ku­ris šil­tas gė­ri­mas šil­do, ta­čiau kai ku­rios ar­ba­tos tu­ri dar stip­res­nį šil­dy­mo po­vei­kį nei pa­pras­tas kas­ die­nis karš­tas gė­ri­mas. Ar­ba­tą su im­bie­ru, cit­ri­na ir me­du­mi ga­li­ma ger­ti ne­bū­ti­nai su­si­rgus ar pro­fi­ lak­tiš­kai, šis ait­ro­kas gė­ri­mas kar­ tu yra ir ne­blo­gas šil­dy­tu­vas. Ci­na­mo­nas ga­li bū­ti nau­do­ja­ mas ne tik kon­di­te­ri­jo­je. Ci­na­mo­ no ar­ba­tos ge­ria­mos ser­gant gri­pu, per­ša­lus, ko­sė­jant ar tie­siog apė­ mus silp­nu­mui: vie­na­me puo­de­ ly­je van­dens iš­vir­ki­te vie­ną ar­ba­ti­

nį šaukš­te­lį ci­na­mo­no. Vir­ti rei­kia tol, kol van­dens su­ma­žės per­pus. Ži­no­ma, ci­na­mo­nas ir šil­do. Dar vie­nas ne­pa­mai­no­mas ska­ nin­to­jas – kar­da­mo­nas. Jis taip pat mėgs­ta­mas ry­tie­čių ku­li­na­ri­jo­je. Jis ge­ri­na krau­jo apy­ta­ką, virš­ki­ ni­mą, lai­ko­mas stip­riu af­ro­di­zia­ ku. Kar­da­mo­nas, iš­ver­tus iš ara­ bų kal­bos, reiš­kia „šil­dy­ti“. Šia­me au­ga­le esan­tys ete­ri­niai alie­jai da­ ro or­ga­niz­mui šil­dan­tį po­vei­kį, gy­ do nuo ko­su­lio ir per­ša­li­mo. Kar­ da­mo­no ga­li­ma dė­ti tie­siog į ka­vą ar į šil­tą pie­ną su me­du­mi. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, ne­rei­kė­ tų pa­mirš­ti ir mū­sų kraš­tuo­se au­ gan­čių žo­le­lių, jų ar­ba­tų. Jau­si­tės šil­čiau ir ak­ty­vūs iš­gė­rę ar­ba­tos iš avie­čių, že­muo­gių la­pų, jaz­mi­no žie­dų, cit­ri­ni­nės kat­žo­lės. Šil­dan­ čią, bet ra­mi­nan­čią ar­ba­tą ga­li­te pa­si­ga­min­ti iš pi­pir­mė­tės, avie­čių la­pų, bar­kū­no, ša­la­vi­jo, jaz­mi­no žie­dų, ra­mu­nė­lių, me­li­sų. Ne tik sal­diems pa­tie­ka­lams

Na­mus tie­sio­gi­ne pra­sme šil­do ne tik ra­dia­to­riai, bet ir pa­tie­ka­lų ga­my­ba.

12

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Žie­mą ge­riau­ siai šil­do my­li­mo žmo­gaus glė­bys ar ant ke­lių su­ si­ran­gęs au­gin­ ti­nis, bet ne vi­si juos tu­ri, ne vi­sa­ da jie ša­lia.

Šil­dan­tys gė­ri­mai Im­bie­ri­nė ar­ba­ta Į puo­de­l į įdė­k i­te šaukš­te­l į tar­kuo­tos im­bie­ro šak­n ies, skil­te­lę cit­r i­nos, šaukš­te­l į me­daus ir už­pil­k i­te karš­tu (ne ver­dan­čiu) van­de­niu. Ar­ba­ta su kar­da­mo­nu Van­de­ny­je pa­v ir­k i­te žiups­ne­l į kar­ da­mo­no, ci­na­mo­no, ke­le­tą gvaz­di­kė­ lių ir juo­dų­jų pi­pi­rų, ga­liau­siai įber­ki­ te ar­bat­žo­lių ir įpil­k i­te pie­no. Po ke­

lių mi­nu­čių per­koš­ki­te, pa­gar­din­ki­te me­du­mi ir gė­ri­mas pa­ruoš­tas. Šaf­ra­no pie­nas Sus­mul­k in­k i­te 12 šaf­ra­no plau­še­l ių grūs­t u­vė­je ar ka­va­ma­lė­je. Už­v i­r in­ ki­te 1 lit­rą pie­no su šaf­ra­nu. Su­ma­ž i­ nę ug­n į, pa­v ir­k i­te 5 mi­nu­tes. Nu­kė­ lus puo­dą nuo ug­n ies ir at­vė­si­nus iki 40 laips­n ių, rei­k ia įdė­t i 2 šaukš­ tus me­daus ar­ba cuk­raus.


12

pirmADIENIS, vasario 20, 2012

namai

Šil­dy­ti ga­li ne tik ra­dia­to­riai Tad kū­ry­ba vir­tu­ 11 vė­je tu­ri ke­lia­gu­ bą pra­smę. Jei dar ga­mi­na­

mas šil­dan­tis pa­tie­ka­las, jis ne tik pa­so­tins, bet ir kai­ tins kū­ną iš vi­daus. Žie­mą pa­ta­ria­ma val­ gy­ti kuo dau­giau rau­do­ nos ir vio­le­ti­nės spal­vos dar­žo­vių bei vai­sių, nes jie, pa­sak spe­cia­lis­tų, tei­ gia­mai vei­kia krau­ja­gys­ les. Šal­čiui neats­pa­riems žmo­nėms re­ko­men­duo­ja­ ma daž­niau valgyti gri­kių, ne­skal­dy­tų grū­dų duo­nos. Prieš išei­nant į lau­ką pra­ var­tu su­val­gy­ti šil­tos sriu­ bos ar sul­ti­nio. Pa­tie­ka­lams ypa­tin­go šil­do­ mo po­vei­kio su­tei­kia tam tik­ri prie­sko­niai. Pa­tie­ka­lams ga­minti ga­li bū­ti nau­do­ja­mi jau anks­čiau mi­nė­tie­ji kū­ną šildantys priesko­ niai – im­bie­ras, ci­na­mo­nas, kar­ da­mo­nas. Dar vie­nas gar­bus prie­sko­nis – gvaz­di­kė­liai. Nuo se­no jie var­to­ ja­mi ne tik kaip prie­sko­niai, bet ir kaip vais­tai, pa­si­žy­min­tys an­ti­

Tik KAUNE!

00

00

Raudondvario pl. 131 DIRBAME I–VII 8 –20 INFORMACINIS TEL. +370 37 21 47 77

-30 -30 %

BUITINEI CHEMIJAI Akcija galioja iki vasario 26 d.

%

LAMINATUI

Akcija galioja iki vasario 26 d.

-40 -40 %

GĖLIŲ IR DARŽOVIŲ SĖKLOMS Akcija galioja iki vasario 26 d.

%

UŽUOLAIDOMS IR JŲ AUDINIAMS* *Nuolaida netaikoma ritininėms užuolaidoms, žaliuzėms, markizėms. Akcija galioja iki vasario 26 d.

Nuolaidos nesumuojamos (išskyrus AČIŪ kortelę). Prekių skaičius ribotas.

„„Po­rei­kis: šal­tuo­ju me­tų lai­ku no­ri­si karš­tų gė­ri­mų, sriu­bos, ašt­ro­kų

pa­tie­ka­lų. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

sep­ti­nė­mis sa­vy­bė­mis. Jie daž­nai nau­do­ja­mi kon­di­te­ri­jo­je. Tra­di­ ci­nis prie­sko­nių de­ri­nys – gvaz­ di­kė­liai su ci­na­mo­nu, kar­da­mo­ nu ir mus­ka­tu – ne­pa­mai­no­mas ruo­šiant pi­kan­tiš­kus pa­tie­ka­lus. La­bai tin­ka ry­žių, ma­ka­ro­nų, ko­ pūs­t ų pa­t ie­ka­l ams, pa­d a­ž ams, ma­ri­na­tams. Ašt­raus, gai­žo­ko sko­nio mus­ ka­tas stip­ri­na or­ga­niz­mą, mal­ši­ na skaus­mą, ra­mi­na ner­vus, ge­ri­ na ke­pe­nų dar­bą, skys­ti­na krau­ją ir tirp­do rie­ba­lus. Jo ga­li­ma dė­ ti ne tik į sal­džiuo­sius pa­tie­ka­ lus – pu­din­gus, kre­mus, sal­du­ my­nus, įvai­rius ke­pi­nius, varš­kės pa­tie­ka­lus, uo­gie­nes, jis de­ra ir su dar­žo­vė­mis: bul­vė­mis, mo­liū­gais, ro­pė­mis, sa­lie­rais, mor­ko­mis ir ki­to­mis. Mus­ka­tu ga­li­ma ska­nin­ ti ir mė­są.

any­žius tin­ka pa­da­žams, sriu­ boms, dar­žo­vių val­giams, troš­ki­ niams, ašt­riems pa­gar­dams, įei­na į dau­gy­bės gar­sių prie­sko­nių mi­ ši­nių su­dė­tį.

Kvap­nu ir gra­žu

Dar vie­nas šil­dan­tis prie­sko­nis – ci­ber­žo­lė. Ji daž­nai su­tin­ka­ma in­ dų vir­tu­vė­je. Be to, kad su­tei­kia sko­nio, ji pa­de­da re­gu­liuo­ti virš­ ki­na­mo­jo trak­to veik­lą, ska­ti­na žar­ny­no mik­rof­lo­ros ak­ty­vu­mą. Šis švel­niai kar­tus ir ait­rus prie­ sko­nis pla­čiai nau­do­ja­mas ka­rio ir ki­tiems pa­da­žams, gars­ty­čioms ruoš­ti, ypač de­ra su ry­žiais – nu­ da­žo juos gel­to­nai. Net tik kvap­nus, bet ir de­ko­ ra­ty­vus prie­sko­nis – žvaigž­di­nis any­žius. Tai mag­no­li­jos su­me­dė­ję vai­siai. Jie ge­ri­na virš­ki­ni­mą, ska­ ti­na lak­ta­ci­ją, tul­žies iš­si­sky­ri­mą, ma­ži­na vi­du­rių pū­ti­mą. Mal­ši­na kvė­pa­vi­mo ta­kų už­de­gi­mą, ska­ ti­na glei­vių ir skrep­lių su­si­da­ ry­mą. Re­gu­liuo­ja šir­dies rit­mą, ra­mi­na ner­vus. Ma­lo­nus žvaigž­ di­nių any­žių alie­jaus aro­ma­tas iš­ sklai­do nuo­var­gį ir stre­są, su­tei­ kia ener­gi­jos. Šis prie­sko­nis pas mus la­biau nau­do­ja­mas de­ser­tams, o Ki­ni­ jo­je, Viet­n a­m e jis nau­d o­ja­m as ir pa­grin­di­niams, pi­kan­tiš­kiems pa­tie­ka­lams ruoš­ti. Žvaigž­di­nis

Bran­gus, bet ver­tin­gas

Dar vie­nas ug­ni­nis pa­gar­das, va­ di­na­mas prie­sko­nių ka­ra­liu­mi, – šaf­ra­nas. Šis bran­giau­sias prie­ sko­n is pa­sau­ly­je tu­r i dau­g y­b ę svei­ka­tai nau­din­gų sa­vy­bių.

Šal­čiui neats­pa­ riems žmo­nėms re­ ko­men­duo­ja­ma daž­ niau var­to­ti gri­kių, ne­skal­dy­tų grū­dų duo­nos. Prieš išei­ nant į lau­ką pra­var­ tu su­val­gy­ti šil­tos sriu­bos ar sul­ti­nio. Šaf­ra­no de­da­ma į įvai­rius sal­ džius ke­pi­nius, vai­si­nius pa­da­žus, le­dus. Kai ku­rio­se ša­ly­se nau­do­ ja­mas alie­jų, sū­rių ir gė­ri­mų gel­ to­nai spal­vai iš­gau­ti. Šaf­ra­nu da­ žo­mi dar­žo­vių ir žu­vų sul­ti­niai, de­da­ma į ry­žius. No­rint su­teik­ ti iš­skir­ti­nio aro­ma­to ir gra­žaus gel­to­no at­spal­vio, šio prie­sko­ nio de­da­ma į ėriu­ko mė­są, žu­vis ir paukš­tie­ną. Jis tin­ka ir prie po­ mi­do­rų, ma­ka­ro­nų pa­tie­ka­lų. Šaf­ra­nas pui­kiai de­ra su ki­tais prie­sko­niais – kar­da­mo­nu, ci­ na­mo­nu, im­bie­ru, gvaz­di­kė­liais, juo­dai­siais pi­pi­rais. Var­to­jant šaf­ ra­ną kaip prie­sko­nį ar vais­tą, la­ bai svar­bu jo ne­pa­dau­gin­ti: ge­riau ma­žiau nei per daug. Be­je, šaf­ra­nas daž­nai klas­to­ja­ mas. Tik­ra­sis šaf­ra­nas gau­na­mas iš dar­ži­nių kro­kų pur­kų. Vie­nam ki­log­ra­mui šaf­ra­no ža­lia­vos rei­kia apie 150–200 tūks­tan­čių žie­dų. Pa­ren­gė Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė


13

pirmadienis, vasario 20, 2012

menas ir pramogos

Pa­ro­do­je – Sa­pie­gų gy­ve­ni­mas ir dar­bai Vil­niaus pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je, Chod­ke­ vi­čių rū­muo­se, du­ ris at­vė­rė tarp­tau­ti­ nė pa­ro­da „Kry­žiai yra do­ry­bės ženk­ las, o Strė­lė – per­ga­ lės... Sa­pie­gos – vals­ ty­bi­nin­kai, me­no me­ce­na­tai ir ko­lek­ ci­nin­kai“. Į pa­ro­dos ati­da­ry­mą at­vy­ko šios gi­mi­nės at­sto­ vas – Bel­gi­jo­je gy­ve­ nan­tis ku­ni­gaikš­tis My­ko­las Sa­pie­ga.

Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Grį­ži­mas – po 200 me­tų

Vie­nai gar­siau­sių ru­sė­nų kil­mės LDK di­di­kų gi­mi­nių – ku­ni­gaikš­čiams Sa­ pie­goms skir­ta pa­ro­da ati­da­ry­ta Lie­ tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną. Tai – ga­nė­ti­nai sim­bo­liš­ka: Sa­pie­gų gi­ mi­nės is­to­ri­ja, Lie­tu­vos ir Len­ki­jos is­to­ri­ja – glau­džiai su­si­py­nu­sios. „Ši pa­ro­da – la­bai bran­gus kul­ tū­ros pro­pa­ga­vi­mo pro­jek­tas“, – ne­slė­pė Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Ro­mual­das Bud­rys. Eks­po­na­tus jai pa­sko­li­no 9 Lie­tu­ vos ir 4 Len­ki­jos mu­zie­jai, tarp jų – ir Va­ve­lio pi­lis Kro­ku­vo­je. Pa­ro­ dos ati­da­ry­mo pro­ga iš­leis­tas so­li­ dus moks­li­nis ka­ta­lo­gas su įva­di­ niais straips­niais. Ku­ni­gaikš­čių Sa­pie­gų gi­mi­ nė nuė­jo il­gą is­to­ri­nį ke­lią – nuo XV a. Lie­tu­vos bei Mask­vos vals­ ty­bių pa­ri­bio ne­ži­no­mų ba­jo­rų iki XVII a. pa­bai­gos LDK he­ge­mo­nų ir XX–XXI a. pa­sau­lio pi­lie­čių. Ku­ni­ gaikš­čio M.Sa­pie­gos vi­zi­tas – tai gi­mi­nės grį­ži­mas į Lie­tu­vą po be­ veik 200 me­tų. „Kal­bė­da­mi apie Sa­pie­gas, pir­ miau­sia pri­si­me­na­me Leo­ną Sa­ pie­gą, ku­ris neat­sie­ja­mas nuo Lie­tu­vos vals­ty­bės. Tai – vie­nas žy­miau­sių vi­sų lai­kų Lie­tu­vos vals­ ty­bi­nin­kų. L.Sa­pie­ga tie­siog pa­si­ sta­tė sau pa­mink­lą, su­kur­da­mas ir pa­skelb­da­mas Tre­čią­jį Lie­tu­vos sta­tu­tą, ku­ris iš­li­ko il­giau už pa­ čią vals­ty­bę“, – sa­kė Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ ni­gaikš­tys­tės Val­do­vų rū­mų di­rek­ to­rius Vy­das Do­lins­kas. Aukš­ti vals­ty­bės pa­rei­gū­nai

Per 17 is­to­riš­kai ap­rė­pia­mų kar­tų yra ži­no­ma 380 Sa­pie­gų ir Sa­pie­ gai­čių. Per 400 me­tų net 51 Sa­pie­ gų gi­mi­nės at­sto­vas bu­vo aukš­tas vals­ty­bės pa­rei­gū­nas, 30 iš jų – Lie­tu­vos vals­ty­bės se­na­to­riai, net 11 – Lie­tu­vos kanc­le­rių ir pa­kanc­

Jau XVIII a. Ro­mos po­pie­ žiai pri­pa­ži­no tiek Ko­de­nio šv. Onos, tiek Vil­niaus šv. Ar­ kan­ge­lo My­ ko­lo baž­ny­čių Die­vo Mo­ti­nos pa­veiks­lų, glo­ bo­ju­sių Sa­pie­ gų gi­mi­nę, iš­ skir­ti­nu­mą.

Pla­ti edu­ka­ci­nė pro­gra­ma Nuo va­s a­r io 28 d. pa­ro­dos or­ga­ ni­z a­to­r iai kvie­č ia da­ly­vau­t i ne­ mo­ka­muo­se te­m i­n iuo­se kul­t ū­ros va­ka­r uo­se, lan­k y­t i pa­ro­dą su ku­ ra­to­r iais. Be to, siū­lo­ma gau­si edu­ ka­c i­nė pro­g ra­m a moks­lei­v iams bei šei­moms. Dau­g iau in­for­ma­ci­ jos – www.kau­no­d ie­na.lt

„„Tur­tai: pa­ro­dos lan­ky­to­jai ga­lės pa­ma­ty­ti 72 Sa­pie­gų po­rtre­tus, jiems pri­klau­siu­sių ta­py­bos ir teks­ti­lės kū­

ri­nių, sak­ra­li­nio me­no ko­lek­ci­ją, kny­gų bei do­ku­men­tų. 

le­rių, t. y. fak­ti­nių LDK vy­riau­sy­ bės va­do­vų. Užim­tų svar­biau­sių po­stų Lie­tu­vo­je skai­čiu­mi Sa­pie­ gos nu­si­lei­do tik ki­tai gar­siai gi­ mi­nei – Rad­vi­loms. Sa­pie­gų pa­dė­ties iš­skir­ti­nu­mą pa­tvir­ti­na ir jų gi­mi­nys­tės ry­šiai su ki­to­mis iš­ki­liau­sio­mis Lie­tu­vos ir Len­ki­jos gi­mi­nė­mis: Rad­vi­lo­mis, Chod­ke­vi­čiais, Tiš­ke­vi­čiais, Pa­cais. Tai, kad Sa­pie­goms skir­ta pa­ro­da su­reng­ta is­to­ri­niuo­se gra­fų Chod­ ke­vi­čių rū­muo­se, nė­ra at­si­tik­ti­nis da­ly­kas. Net aš­tuo­nio­mis ve­dy­bo­ mis Sa­pie­gos bu­vo su­si­gi­mi­nia­vę su Chod­ke­vi­čiais, taip pat Po­toc­ kiais ir Bra­nic­kiais. Pa­lai­mi­no Ro­mos po­pie­žius

Pa­ro­dos dė­me­sio cent­re – Sa­pie­ gų gi­mi­nės ge­nea­lo­gi­ja, vals­ty­bi­nė veik­la, me­nų ir moks­lų me­ce­na­vi­ mas, fun­da­ci­ja, ko­lek­cio­na­vi­mas. Jo­je eks­po­nuo­ja­mi 72 Sa­pie­gų gi­ mi­nės at­sto­vų po­rtre­tai, apie 200 do­ku­men­tų bei kny­gų, Sa­pie­goms pri­klau­siu­sių ta­py­bos, teks­ti­lės, gra­fik ­ os, auk­sa­ka­lys­tės ir ki­tų me­ no kū­ri­nių, taip pat gink­lų bei ki­tų is­to­ri­nių re­lik­vi­jų.

Port­re­tų eks­po­zi­ci­ja – lyg gi­mi­ nės vi­zi­ti­nė kor­te­lė. Ji by­lo­ja ne tik apie gi­mi­nės is­to­ri­ją, bet ir apie jos at­sto­vų vals­ty­bi­nę veik­lą LDK, jų pa­sky­ri­mus į aukš­čiau­sius vals­ ty­bės po­stus. Žy­miau­sia gi­mi­nės as­me­ny­bė – Lie­tu­vos kanc­le­ris, et­mo­nas ir Vil­niaus vai­va­da L.Sa­ pie­ga, ak­ty­viai da­ly­va­vęs ku­riant 1588 m. Tre­čią­jį Lie­tu­vos sta­tu­tą ir jį pa­skel­bęs. Pa­ro­do­je lan­ky­to­jai ga­lės iš­vys­ ti ir Sa­pie­goms pri­klau­siu­sių sak­ ra­li­nės dai­lės kū­ri­nių. Ne­daug ne tik di­di­kų, bet ir Eu­ro­pos val­do­ vų gi­mi­nių ga­lė­tų pa­si­di­džiuo­ ti, kad net du joms pri­klau­sę Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos pa­veiks­lai bu­ vo vai­ni­kuo­ti po­pie­žių ka­rū­no­ mis. Jau XVIII a. Ro­mos po­pie­žiai pri­pa­ži­no tiek Ko­de­nio šv. Onos, tiek Vil­niaus šv. Ar­kan­ge­lo My­ ko­lo baž­ny­čių Die­vo Mo­ti­nos pa­ veiks­lų, gar­sė­ju­sių ma­lo­nė­mis ir glo­bo­ju­sių Sa­pie­gų gi­mi­nę, iš­ skir­ti­nu­mą. Kny­gos, do­ku­men­tai, gra­fi­kos dar­bai ir pie­ši­niai by­lo­ja apie Sa­ pie­gų re­zi­den­ci­jo­se bu­vu­sių bib­ lio­te­kų tur­tus.

kas: Pa­ro­da „Kry­žiai yra do­ry­bės ženk­las, o Strė­lė – per­ga­lės... Sa­pie­gos – vals­t y­bi­nin­kai, me­no me­ce­na­tai ir ko­lek­ci­nin­kai“. kur: Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­ju­je, Vil­niaus pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je (Di­džio­ji g. 4, Vil­niu­je). kada: iki ge­gu­žės 20 d.

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.


14

pirmadienis, vasario 20, 2012

menas ir pramogos

Kom­po­zi­to­rės kū­ry­bos nuo­jau­tos Va­ka­ro pro­gra­mos cent­ri­nė ašis – kū­ri­nys „Bū­se­nos“ – žmo­gaus emo­ci­nių krei­vių at­vaiz­da­vi­ mas, kū­rė­jo dva­si­niai iš­ gy­ve­ni­mai.

Kau­nie­tė kom­po­zi­to­rė Gied­rė Pau­ liu­ke­vi­čiū­tė-Da­buls­kie­nė kvie­ čia į sa­vo kū­ry­bos va­ka­rą-kon­cer­ tą „Nuo­jau­tos“. Su­reng­ti jau ant­rą­ jį per pus­me­tį su­si­ti­ki­mą su mu­ zi­kos my­lė­to­jais kom­po­zi­to­rę pa­ ska­ti­no min­tis, pa­si­tel­kus nuo­jau­ tas, mu­zi­kos gar­sais at­vaiz­duo­ti kū­ry­bos pro­ce­są.

„„Vi­siems: G.Pau­liu­ke­vi­čiū­tė-Da­buls­kie­nė sa­ko sie­kian­ti, kad jos mu­zi­ką su­pras­tų ir no­

rė­tų klau­sy­ti ne tik mu­zi­kai pro­fe­sio­na­lai. 

kryžiažodis

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Kerėtoja“. Ypatingų galių turinčios Morganos Donovan krautuvėlės slenkstį peržengia Nešas Kirklandas. Garsus siaubo filmų scenaristas pasiūlo Morganai imtis bendro darbo: padėti jam parašyti scenarijų filmui apie šiuolaikinę raganą. Bet išdidžioji Morgana neketina leisti kažkokiam plevėsai lengvabūdiškai vertinti jos išskirtinius gebėjimus. Jos galioje – ne tik stichijos jėgos, ji geba valdyti ir žmogaus likimą. Tiesa, to, kas nutinka susidūrus su Nešu, nepajėgia sutramdyti jokie kerai... Tik Nora Roberts galėjo sukurti įstabų pasakojimą apie Donovanų šeimą. Kerintys ir paslaptingi Donovanų palikuonys saugo iš kartos į kartą perduodamą paslaptį, kuri išskiria juos iš kitų.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, vasario 28 d.

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

„Pra­džia yra Min­tis. Kū­ry­ba yra Min­tys. Jos su­stab­do Aki­mir­ką, ver­čia su­klus­ti, au­gi­na prieš­ta­ra­ vi­mus, griau­na ir vėl ku­ria har­ mo­ni­ją, mes vi­si iš­skai­dy­ti į be­ga­ li­nius „o“, „bet“, „ta­čiau“, „gal“ – ir vis dėl­to esa­me har­mo­nin­gi... Mū­sų Min­tys – mū­sų Nuo­jau­tos... Ma­no Nuo­jau­tos – ma­no Kū­ry­ba... Te­no­riu pa­si­da­ly­ti šia Min­ti­mi su ju­mis!“ – sa­ko kom­po­zi­to­rė. At­vi­ra kū­ry­bi­niams ieš­ko­ji­mams, sėk­min­gai bend­ra­dar­biau­jan­ti su pro­fe­sio­na­liais mu­zi­kos at­li­kė­jais, plė­to­jan­ti kū­ry­bi­nę bend­rys­tę su per­spek­ty­viais jau­nai­siais me­ni­ nin­kais G.Pau­liu­ke­vi­čiū­tė-Da­buls­

kie­nė ir džiau­gia­si ren­gi­nio da­ly­ viais: Kau­no for­te­pi­jo­ni­niu trio, „DUO Stri­mai­tis“, sop­ra­no bal­so sa­vi­nin­ke Skaid­ra Jan­čai­te, smui­ ki­nin­ke Kris­ti­na Ka­ta­vi­čiū­te, klar­ ne­ti­nin­ku Vi­ta­liu­mi Že­mai­čiu. Kū­ry­bos va­ka­ro „Nuo­jau­tos“ mu­zi­ki­nė pro­gra­ma at­ve­ria nau­ jus ir jau pa­žįs­ta­mus kom­po­zi­to­rės mu­zi­ki­nių idė­jų la­bi­rin­tus, at­sklei­ džia as­me­ny­bės bran­du­mą, kvie­čia kar­tu klai­džio­ti min­čių ir kin­tan­čių jaus­mų ke­liais, mu­zi­kos gar­sų pa­ le­tė­je ieš­ko­ti at­sa­ky­mų į am­ži­nuo­ sius klau­si­mus. Kū­ry­bos va­ka­re neat­si­tik­ti­nai skam­bės bend­ros kū­ry­bi­nės idė­jos su­jung­ti ka­me­ri­nės mu­zi­kos kū­ri­ niai, vien­ti­są pro­gra­mą su­da­ran­tys opu­sai. Ren­gi­nio pra­džio­je – for­te­ pi­jo­ni­nis kū­ri­nys „Min­tis“ – sim­ bo­liš­ka „Nuo­jau­tų“ uver­tiū­ra. To­l iau skam­b ė­s ian­tys inst­ ru­men­ti­niai kū­ri­niai – „Nak­ti­ nio dru­gio skry­dis“, „Be­var­džiai me­džiai“ (ele­gi­ja for­te­pi­jo­nui), „Van­dens paukš­čiai“ (for­te­pi­jo­ ni­nis trio) taps sa­vo­tiš­kais kū­ry­bi­ nio pro­ce­so laip­te­liais, eta­pais. Jų mu­zi­ki­nės fak­tū­ros, tem­pas, gar­ si­nė struk­tū­ra sim­bo­li­zuo­ja kom­ po­zi­to­rę vi­sa­da ža­vė­ju­sias skir­tin­ gas sti­chi­jas. Kū­ri­nys „Pa­sau­lio su­tvė­ri­mas“ – mu­zi­ki­nių mi­nia­tiū­rų spekt­ras, ku­riuo ku­ria­ma kom­po­zi­to­riaus ir dai­li­nin­ko Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­ no Čiur­lio­nio pa­veiks­lų cik­lo „Pa­ sau­lio su­tvė­ri­mas“ in­terp­re­ta­ci­ja. „Pa­sau­lio su­tvė­ri­mą“ kom­po­zi­to­rė su­pran­ta ne kaip pre­ten­zin­gą no­rą pa­keis­ti pa­sau­lį, bet kaip nuo­la­ti­ nį at­si­nau­ji­ni­mo sie­kį ir pri­gim­ti­nį žmo­gaus ver­ži­mą­si gė­rio link. Va­ka­ro pro­gra­mos cent­ri­nė ašis – kū­ri­nys „Bū­se­nos“ – žmo­gaus emo­ci­nių krei­vių at­vaiz­da­vi­mas, kū­rė­jo dva­si­niai iš­gy­ve­ni­mai, pa­ tir­tis at­kak­liai ieš­kant kū­ry­bos ir bū­ties pra­smės. Teks­tų au­to­rė poe­ tė Da­lia Sau­kai­ty­tė. KD inf.

kas: kom­po­zi­to­rės G.Pau­liu­ke­vi­čiū­tės-Da­buls­kie­nės kū­ry­bos va­k a­ras „Nuo­jau­tos“. kur: Kau­no vals­t y­bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je. kada: va­sa­rio 21 d. 18 val.

Apie kom­po­zi­to­rę „„Kau­nie­tės, ku­ri kom­po­zi­ci­jos me­

no mo­kė­si pas pro­fe­so­rius Bro­nių Ku­ta­vi­čių, Ju­lių Ju­ze­liū­ną, Os­val­dą Ba­la­kaus­ką, kū­ry­bi­nė­je biog­ra­fi­jo­je – ir šiuo­lai­ki­nė aka­de­mi­nė mu­zi­ka, ir mu­zi­ka Lė­lių teat­ro spek­tak­liams, jau­ni­mo me­nų sin­te­zės ren­gi­niams, imp­ro­vi­za­ci­jos šiuo­lai­ki­nės elekt­ro­ ni­nės mu­zi­kos pro­jek­tuo­se. „„G.Pau­liu­ke­vi­čiū­tės-Da­buls­kie­nės

kū­ri­niai yra skam­bė­ję ir Bal­ti­jos ša­ lių kom­po­zi­to­rių mu­zi­kos skil­ty­je fes­ti­va­ly­je „Iš ar­ti“, „Gra­dus ad Ter­ ram“, „Can­ta­te Do­mi­no“. Per­nai pa­ va­sa­rį ji pri­sta­tė mu­zi­ki­nę mal­dą smui­kams „Ora­tio“. „„Kom­po­zi­to­rės kū­ri­niams bū­din­

ga ro­man­tiš­ka dva­sia, šiuo­lai­ki­niai ne­tra­di­ci­niai su­ma­ny­mai, ori­gi­na­ lus mi­ni­ma­liz­mas, švel­ni ir mo­te­ riš­ka gar­sų in­terp­re­ta­ci­ja. „Sie­kiu, kad ma­no mu­zi­ką su­pras­tų ir no­rė­ tų klau­sy­ti ne tik mu­zi­kai pro­fe­sio­ na­lai“, – sa­vo cre­do įvar­di­ja kū­rė­ja.


153

pirmaDIENIS, vasario 20, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 15 Paslaugos� ������������������������������������������� 15, 16 Parduoda��������������������������������������������������� 16 Perka� ������������������������������������������������������ 16, 17 Įvairūs������������������������������������������������������������17 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������������17 Karščiausi kelionių pasiūlymai��������������������������17 Kviečia mokytis������������������������������������17 Atsiliepkite!� ����������������������������������������������17 Pamesta�������������������������������������������������������17 Informuoja������������������������������������������������17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987.

Siūlo darbą

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 612 81 392.

913028

AB „Žemaitijos pienas“ reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai (C kat.), vairuotojas-vadybininkas (C kat.). Darbas Kaune. CV siųsti e. paštu z.ramilis@zpienas.lt. Tel. 8 616 46 983. 913228

Automobilių plovyklai Panerių g. reikalingi plovėjai (-os), automobilių valyklai – valytojai. Nemokančius apmokome. Atlyginimas – nuo 1200 Lt (į rankas). Tel. 201 530, 8 683 12 123. 913558

Darbai Tesco sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; narcizų skynimas; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje. Tel. 8 678 58 652, 8 675 86 523, www.ppv.lt.

913126

Reikalingos (-i) valytojos (-ai). Darbas PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 016.

913011

Reikia siuvėjų. Darbas Vilijampolėje. Silpnai mokančias apmokome. Tel. 8 641 95 657.

913114

Statybos įmonei reikalingi BETONUOTOJAI, BETONUOTOJŲ BRIGADOS. Tel. 8 620 84 733.

912069

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (C kat., patirtis būtina). Tel. 210 777. 912695

913754

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

903353

Gamybinei įmonei reikalinga (-as) administratorė (-ius). Savanorių pr. 241, tel. 8 624 00 637, info@itc.lt. 913646

Ieškome: apsaugos, gamybos, sandėlio (1500), salės darbuotojų, vairuotojų, valytojų, fasuotojų, pakuotojų. Tel. 8 674 57 008.

913857

Jau 11 metų sėkmingai dirbančiai kirpyklai (Kovo 11-osios g.) reikalinga manikiūrininkė dirbti kas antrą dieną. Tel. 8 621 20 490. 913259

Kavinei reikalinga (-as) kebabų kepėja (-as)padavėja (-as). Yra kambarys pernakvoti. Tel. 8 686 07 408. 911676

Natūralios medicinos centras siūlo konsultanto darbą BMP gydytojui (-ai), terapeutui (-ei), galinčiam dirbti ir išvykose. Būtina galiojanti licencija ir natūraliosios medicinos žinios. Tel. 8 615 57 085, e. paštas vio777la@hotmail.com. 911756

Parfumerijos-kosmetikos skyriui reikalinga pardavėja (-as) dirbti 0,5 etato. Tel. 8 674 39 250. 913890

Reikalinga (-as) siuvėja (-as). Darbas operacijomis. Garliava. Tel. 8 657 89 863, 8 685 58 900, e. paštas vaisba@gmail.com. 904449

Reikalinga (-as) užsakymų priėmėja (-as). Tel. 8 687 35 352.

913652

Reikalinga pardavėja-kasininkė maisto prekių parduotuvėje. Privalumai: imlumas, komunikabilumas, sąžiningumas, atsakingumas. Tel. 8 645 89 082. 909397

Reikalinga sukirpėja (-as) individualiems rūbams kirpti. Asortimentas – viršutiniai rūbai. Privalumas – mokėjimas kirpti diskine mašina. Tel. 8 686 64 384. 913330

Reikalingi autovežių vairuotojai dirbti naujais autovežiais. Maršrutas Lietuva–Vakarų Europa. Darbo patirtis autovežiais būtų privalumas. Neturinčius patirties galime apmokyti. Siūlome geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą. Tel. 8 686 79 004, e. paštas litaksa@autominute.lt, egidijus088@gmail.com. 913781

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 895119

Reikalingi taksi vairuotojai, dispečerės, vadovas, administratorė dirbti pagal naują sistemą. CV siųsti info@simokusilas.lt, tel. 8 646 46 366. 913712

Paslaugos

Prisirašiusiesiems klinikoje „Neuromeda“ – nemokamos paslaugos: šeimos gydytojo konsultacija, kraujo tyrimai, elektrokardiograma, visos nemokamos valstybinės sveikatos patikrų programos, skiepai vaikams, vaistų injekcijos, siuntimai. Tvirtovės al. 90A, Kaunas. Tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromedicina.lt. 907619

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val. 913267

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

„Biofirst“ klinikoje gyd. homeopatė Vaidilutė Zakarauskienė diagnozuoja ir tradiciniais bei homeopatiniais metodais gydo įvairias ligas. Parenka preparatus imuninei sistemai stiprinti. Gydymą gali pritaikyti tiek kūdikiams, tiek senyvo amžiaus pacientams. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 913402

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 877271

Akupunktūra, lazerioterapija, elektropunktūrinė diagnostika. Gydomos stuburo, sąnarių, kvėpavimo, virškinimo sistemos ligos, tikai, neuralgijos, migrena. „Altermeda“, V.Putvinskio g. 12. Tel. 323 258, 8 698 80 305. www. altermeda.lt. 909656

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

896177

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 905955

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

909893

ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 907111

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 893996

908247

913604

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 904486

Statybos, remonto

906786

912578

Buitinės technikos remonto

911926

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes. Tel. 8 679 25 533. 913830

Greitai ir kokybiškai dedu laminuotas grindis, statau duris, dedu spynas. Tel. 8 603 65 248. 913241

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

913876

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 906123

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486.

904790

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 904565

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

Atliekame įvairius vidaus apdailos darbus, dažome sienas ir lubas. Taip pat montuojame įvairaus tipo grindis, dedame gipsą. Mielai užsiimame santechnikos ir elektros instaliavimo, remonto darbais. Tel. 8 607 84 480, (8 37) 332 247, Savanorių pr. 287– 316, Kaunas, www.Ekstraprojektai.eu.

913372

907937

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Atliekame santechnikos, elektros, staliaus darbus. Meistro iškvietimas į namus. Tel. 8 682 06 662, 8 602 44 898. www.meistrasplius.lt.

909291

911185

Taisau televizorius kliento namuose, prijungiu skaitmeninę TV 14 nemokamų programų. Taip pat prijungiu naujus televizorius. Tel. 8 674 42 125.

Atliekame statybos apdailos darbus: dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas. Grindų laminatas. Tel. 8 686 47 904.

909508

906381

Dažau, glaistau, tapetuoju, lyginu, dedu laminatą, suku gipskartonį. Stažas 22 m. Nuperku ir atvežu medžiagas. Tel. 8 646 98 428, 779 732.

912439

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

911895

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Kokybiškai ir nebrangiai klijuoju plyteles, darau uždengimus. Patirtis 20 m. Tel. 8 685 43 279.

899028

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

913092

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

900903

912487

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

904608

Atlieku visus vidaus darbus: plytelių klijavimas, gipskartonio, grindų dėjimas, tapetavimas. Tel. 8 645 50 686, 8 682 71 222.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

913145

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162.

906910

Autoservisas „Pilotas’’ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310.

884763

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

Kompiuterininkų

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 611 46 629.

909023

907053

912421

Automobilių dujų įrangos montavimas, tiesioginis įpurškimas. Remontas. Pažymos. Lizingas. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. Gydytoja onkologė-chirurgė L.Šarakauskienė ištiria dermatoskopu ir šalina lazeriu apgamus ir kitus ikivėžinius odos darinius. Tel. 313 900.

912881

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

908742

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34, tel. 207 396.

912824

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917.

913904

Medikų

Skalbyklių remontas, prijungimas, konsultacijos. Dirbu ir šeštadieniais. Tel. 423 798, 8 687 53 111, Rimantas Motuzas.

912679

Kokybiškai remontuoju butus: glaistau, dažau, tapetuoju, lyginu sienas. Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Tel. 8 601 74 951. 913210

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 906076

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 913346

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 910263

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 877886

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 911929

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų. Garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail. com. 906739

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205. 914007

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 908892

Nukelta į 16 p.


16 2

pirmaDIENIS, vasario 20, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Vidaus įrangos

Apsauginės, vidinės, plisė ŽALIUZĖS, ROLETAI, MARKIZĖS, ROMANETĖS. Tinkleliai nuo vabzdžių. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 906402

Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 913430

Gaminu ir montuoju medinius laiptus, palanges. Tel. 8 603 65 248. 913237

Iš sausos ąžuolo, skroblo, klevo, uosio medienos gaminame laiptus, duris, palanges. Tel. 8 612 12 003, 392 244. 909572

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 912371

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 906453

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus (keičiame spyruokles, vatiną, poroloną, audinį). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219. 913886

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 910438

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB ,,ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 906811

Aladino kilimų ir baldų valykla valo čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę. Paimame nemokamai. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 908919

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Antstolis M.Petrovskis skelbia S.Šimkevičiaus firmos turto pardavimą iš pakartotinių 1-ųjų varžytinių. Parduodamas 5,42 ha ž. ū. paskirties žemės sklypas, našumas 47,4, un. Nr. 4400-0458-5366, Virbaliūnų k., Kauno r. Dėl turto apžiūros kreiptis į S.Šimkevičių (tel. 8 678 00 550) ar antstolį M.Petrovskį (tel. (8 37) 227 214). Turto varžytinės vyks 2012 03 27 11 val. A.Mickevičiaus g. 56– 18, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 16 000 Lt. Varžytinių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT697044060003715993, SEB bankas, 1600 Lt. Turto nuosavybės apribojimai: turto areštas. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių privalo pranešti antstoliui M.Petrovskiui (A.Mickevičiaus g. 56–18, Kaunas, tel. (8 37) 227 214) ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 913323

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

Atliekame žemės, pastatų kadastrinius matavimus, topografinius planus, detaliuosius planus, ruošiame statinių įteisinimo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, (8 37) 222 696, info@georaimonda.lt

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

913671

909681

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 907066

Aukštos kvalifikacijos meistrai greitai ir kokybiškai remontuoja minkštuosius baldus. Transportas nemokamas. Tel. 267 408, 8 685 46 049. 913266

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 910109

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 913282

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 912522

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

909224

Kokybiškų vidaus durų ir baldų (virtuvės, vonios, svetainės, biuro) gamyba, projektavimas. Dizainerio paslaugos. Tel. 8 677 18 688. 906419

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905130

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 908994

Kitos Išvežame senus baldus, šiukšles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Pjauname medžius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 913060

Sniego valymas ir išvežimas Kaune ir Kauno rajone visą parą. UAB „Aplinkos darbai”, tel. 8 655 55 800, 8 655 55 644. 895802

913716

910908

3 kambarių butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9 a. blokinio namo 6 a., b. pl. 61 kv. m, plast. langai, bendrija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 45 kv. m, šarvo durys, plastikiniai langai, tuščias). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 44 kv. m, maži šildymo mokesčiai). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

3 kambarių butą Eiguliuose, Sukilėlių pr. (12 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 61 kv. m, kambariai nepereinami). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

2 kambarių tvarkingą butą Kalniečių r., Geležinio Vilko g. (b. pl. 52 kv. m). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA.

Iš dalies įrengtą naujos statybos namą Girionyse, SB „Monolitas“, 6 a žemės. Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

Namą Ramučiuose, Gluosnių g. (b. pl. 703 kv. m, labai gerai įrengtas). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA.

Namų valdos sklypą (8.4 a) naujai suformuotame kvartale Romainiuose, prie Lubinų g. (31x25 m, visos komunikacijos šalia). Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

3 kambarių butą Eigulių r, Ukmergės g. (9 a. blokinio namo 8 a., b. pl. 61 kv. m, tamsus kambarėlis). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA. 1 kambario butą Dainavoje, Draugystės g. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 30 kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Birželio 23-iosios g. (5 a. plyt. namo I a., b. pl. 50 kv. m, plast. langai, vidinis, bendrija). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 44 kv. m, tvarkingas, vidinis, šiltas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Sklypą Volterio g., Romainiuose (9,43 a, netoli miškas ir Nevėžis, visos miesto komunikacijos, kelias). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 913878

1 kambario butą Kalniečiuose, P.Plechavičiaus g. (16 a. monolitinio namo 6 a., b. pl. 42 kv. m, suremontuotas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 3 kambarių butą Žaliakalnyje, Savanorių pr. (5 a. plytinio namo 3 a., jaukus butas, dideli kambariai, renovuotas namas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 3 kambarių butą Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. plytinio namo 2 a., puikus susisiekimas, galimybė rekonstruoti, plėstis). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

Dviejų kambarių butą Šilainių mikrorajone (5/4 a., bendr. pl. 50, virtuvė 9 kv. m, tvarkingas). Be tarpininkų. Tel. 8 659 30 392.

2 kambarių butą Birželio 23-iosios g. (5 a. namo 4 a., plastikiniai langai, šarvo durys, vidinis, pakeisti vamzdynai). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

1 kambario butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo 3 a., pakeistas namo stogas, vamzdynas, kaina 60000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

2 kambarių butą Vilijampolėje, K.Griniaus g. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 46 kv. m, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

2 kambarių butą Partizanų g. (5 a. blok. namo 1 a., grotuotas balkonas, šiltas, vidinis, kaina 74000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

Dalį namo Vilijampolėje, Raudondvario pl. (medinis, per 2 a., apšiltintas, b. pl. 42 kv. m, 1.5 a žemės, kaina 76000 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

4 kambarių butą Ašigalio g. (9 a. blok. namo 9 a., labai tvarkingas, langai plastikiniai į rytų-vakarų pusę). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5/4 a. plytinis, b. pl. 54 kv. m, plast. langai, tvarkingas, kaina 76000 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

2 kambarių butą Vilijampolėje, Raudondvario pl. (4 a. plytinio namo 2 a., b. pl. 41 kv. m, vidinis, šiltas, tvarkingas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

3 kambarių butą Eiguliuose, P.Plechavičiaus g. (16 a. monolitinio namo 11 a., 1984 m. statybos, b. pl. 70 kv. m, 2 balkonai). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

914071

2 kambarių butą Eiguliuose, Ukmergės g. (9 a. blokinio namo 6 a., b. pl. 49 kv. m, tvarkingas, maži šildymo mokesčiai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Palemone, Marių g. (5 a. blokinio I a., b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, arti mokykla, darželis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1,5 kambario butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (5 a. blokinio namo 1 a., b. pl. 37 kv. m). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 kambarių butą Kalniečiuose, V.Landsbergio-Žemkalnio g. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 60 kv. m, virtuvė). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

1,5 kambario butą Eiguliuose, Žeimenos g. (5 a.blokinio namo 1 a., b. pl. 38 kv. m, labai tvarkingas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. Dalį namo Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. rąstinio apmūryto namo 1 a., b. pl. 55 kv. m, 3 kambariai, autonominis šildymas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 913889

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

1 kambario butą Senamiestyje, Šv. Gertrūdos g. (4 a. plytinio namo 3 a., b. pl. 30 kv. m, kambarys, virtuvė 6 kv. m). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 600 27 072. KNTPA.

3 kambarių butą Bažnyčios g., Centre (3 a. plytinio namo I a., b. pl. 79 kv. m, autonominis šildymas dujomis). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 33 kv. m, sutvarkytas, bendrija, saulėtas). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 45 kv. m, balkonas, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

913885

2 kambarių butą Jonavoje, Chemikų g. (9 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 51 kv. m, maži šildymo mokesčiai). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 913877

Namą Palemone, Palemono g. (2 a. blokinis namas, b. pl. 180 kv. m, kokybiškai įrengtas, autonominis šildymas, 15 a žemės). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 4 kambarių butą Kalniečiuose, Šiaurės pr. (9 a. blokinio namo I a., b. pl. 82 kv. m, suremontuotas, 2 balkonai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 2 kambarių butą Fredoje, Vinčų g. (5 a. plytinio namo 4 a., b. pl. 46 kv. m, plastikiniai langai, plūdrusis parketas). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 bl./5 a., suremontuotas stogas, su visais baldais ir buit. technika). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 3 kambarių butą Karmėlavoje, Topolių g. (2 a. rąstinio namo 1 a., b. pl. 63 kv. m, autonominis šildymas, garažas, sandėliukas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 3 kambarių butą Dainavoje, Partizanų g. (12 a. mūrinio namo 2 a., b. pl. 64 kv. m, tvarkingas, pakeistas vamzdynas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 2 kambarių butą Centre, A.Mickevičiaus g. (6 a. plytinio namo 4 a., renovuotas, suremontuotas, nedideli mokesčiai). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 2 kambarių butą Šilainiuose, Baltijos g. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 50 kv. m, tvarkingas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 2 kambarių butą Karmėlavoje, Vilniaus g. (5 a blokinio namo 4 a., 48 kv. m b. pl., 1990 m. statybos). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 3 kambarių butą Garliavoje, Žaliojoje g. (5 a. plytinio namo 1 a., b. pl. 64 kv. m, natūralus parketas, šarvo durys). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 913880

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 58 kv. m naujos statybos butą Šventojoje, 150 m iki jūros. Tel. 8 659 11 022. 913315

Buitinė technika BUITEX AKCIJA visai buitinei technikai – NUOLAIDOS IKI 30 %. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 250 Lt. Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570; www.buitex.lt. 910130

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821450

Statybinės medžiagos

Akmens anglis, ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 907008

Atvešime beržinių malkų rąstais. Džiovintos ąžuolinės ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 909789

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglims taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 909036

Atvežame (6 ir 9 kub. m) ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytas). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 908284

Atvežame skubiai, nebrangiai medienos pjuvenų briketų, granulių, durpių briketų (Baltarusija), saulėgrąžų lukštų briketų (Rusija). Tel. 8 600 25 915. 913841

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas ir trinkelėmis. Uosio parketo lenteles. Perkame mišką. Tel. 8 608 64 784. 908430

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 911102

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 911762

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508. 903389

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg). Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 900419

Parduodame amerikietiško ąžuolo pjuvenų briketus. Galutinė 1 t kaina 550 Lt. Tel. 8 614 30 428. 911517

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 897233

Perka Automobilių, mikroautobusų, visureigių supirkimas geromis kainomis. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 908150

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 906764

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902814

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902623

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902750

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902879

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902687

Parduodu sausas ąžuolo, skroblo, uosio, klevo, beržo, juodalksnio lentas (5 cm storio, 9 proc.). Tel. 8 612 12 003. 909604

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 911910

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 903009

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903070

Nukelta į 17 p.


17 3

pirmaDIENIS, vasario 20, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

Įvairūs

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903946

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 912668

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 907595

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

informuoja

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Teismo informacija Kauno rajono 5-ajame notaro biure vedama paveldėjimo byla po Kosto MAZALO, mirusio 2010 02 18, mirties. Įpėdinis atstovavimo teise (mirusiojo vaikaitis) įstatymo nustatytu terminu į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. Prašom šį asmenį per 14 kalendorinių dienų nuo šio viešo skelbimo dienos dėl Kosto MAZALO palikimo kreiptis į Kauno rajono 5-ąjį notaro biurą, Gedimino g. 47, Kaunas. Tel. 393 083, e. paštas lijana. gacioniene@notarai.lt. 913333

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053.

UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖS SENIŪNIJOSE

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Tai puiki galimybė pasimėgauti nuos-

tabiais sambos ritmais, atsigauti nuo mūsų žiemos ir prisirinkti gyvenimo Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

vertų įspūdžių.

Kviečiame į kelionę po Braziliją, Argentiną, Čilę, Peru, Ekvadorą, Panamą, Kolumbiją ir JAV!

Kelionės kaina asm. nuo 12 498 Lt.

Ei­gu­liuo­se Va­sa­rio 20 d. 14 val. Če­čė­ni­jos aikš­tė­je – Už­ga­vė­nių šven­tė. Da­ly­vaus Kau­no tu­ris­tų klu­bas su Už­ga­vė­nių programa, Ei­gu­lių se­ niū­ni­jos mo­kyk­lų ir darželių auklėtiniai su kaukėmis. Šoksim, dainuosim, kovos Kanapinis su Lašininiu, deginsim Morę. Skanausim blynus su karšta arbata. Jeigu turite kaukę, ateikite su ja. Varžysimės dėl išradingiausios kaukės prizo.

Kelionė vyks 2012 03 02–28

Programą rasite www.krantas.lt

909145

890182

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 905184

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 905171

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 912183

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Gabenimai

Kelionių AgentūrA „RM travel“ Poilsinės kelionės iš Kauno:

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 899368

Vežame keleivius ir nuomojame 8 vietų „Mercedes“ autobusiuką. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 907729

Vežame keleivius, krovinius ir automobilius maršrutu Danija–Lietuva–Danija. Tel. 8 614 82 054, 8 659 09 637. Daugiau inf. www.audrena.lt.

897021

Paskolos

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt Kelionės iš Vilniaus: Bulgarija – nuo 1150 Lt (asm.) Turkija – nuo 1329 Lt (asm.)

910334

Perkame auksą, auksines dantų karūnėles, aukso laužą, auksines monetas, auksinius laikrodžius, aukso dirbinius ir sidabrą. Tel. 8 670 59 488, 8 623 47 249. 910184

Perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Geros atsiskaitymo sąlygos. Tel. 8 679 66 612, e. paštas uabaltma@gmail.com. 894149

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 909137

Perku mišką. Tel. 8 659 30 391.

914073

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 906362

Superkame naudoti netinkamus automobilius, pasiimame, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 340 051, 8 687 30 800. 913407

905201

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890128

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune (gali būti pirmasis aukštas). Tel. 8 678 42 261, 8 614 23 050. Perku trijų, keturių kambarių butą tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, apleistas, su skolomis. Tel. 301 102, 8 676 22 528. Nebrangiai pirksiu tvarkingą namą, dalį namo Kaune ar arti Kauno. Tel. 395 004, 8 614 22 030. 913891

Pa­le­mo­ne Va­sa­rio 21 d. 16 val. Pa­le­mo­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los sta­dio­ne, Ma­rių g. 37, vyks Už­ga­ vė­nių šven­tė. Da­ly­vius vai­šin­si­me ka­rei­viš­ka ko­še ir kvap­nia ar­ba­ta. Spe­cia­lio­sios kuo­pos at­sto­vai pa­de­monst­ruos pa­ro­do­mą­sias pra­ ty­bas ir pa­ro­do­mą­ją pro­gra­mą su ki­no­lo­gų tar­ny­bi­niais šu­ni­mis. Dai­nuos fol­klo­ro an­ sam­blis „Žai­sa”, va­ži­nė­si­me ar­kliais kin­ky­tu ve­ži­mu, de­gin­si­me Mo­rę.

AKCIJA! Iki vasario 29 d. visoms pažintinėms kelionėms autobusu – 15% nuolaida! Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Mokymai

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905115

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960.

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Sportas Kauno bridžo klubas kviečia į nemokamus sportinio bridžo kursus, kurie vyks Jonavos g. 40, „Undinėje“, salėje 2 aukšte, ketvirtadieniais nuo 18 val. Įvadinės paskaitos vasario 23 ir kovo 1 d., turinčiuosius bridžo pagrindus kviečiame prisijungti nuo balandžio 5 d., gegužės mėnesį vyks naujokų turnyrai. Informacija tel. 8 687 60 254, 8 682 17 227, www.bridzas.lt.

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 905035

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 905014

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 906189

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt.

Kiti Likviduojama Pajiesio melioracijos sistemų naudotojų asociacija (kodas 302466494, buveinė – Išlaužo k., Prienų r. sav., registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Kauno filialas). Tel. 8 652 70 200.

VELNIŲ MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 64 Va­sa­rio 21 d. 11 val. – links­ma Už­ga­vė­nių šven­tė vi­siems ma­žie­siems mu­zie­jaus lan­ ky­to­jams. Su­si­bū­rę kar­tu su Kau­no „Var­pe­ lio“ pra­di­nės mo­kyk­los fol­klo­ro an­sam­bliu „Žio­ge­liai” šok­si­me ir dai­nuo­si­me, links­ min­si­mės su Už­ga­vė­nių per­si­ren­gė­liais, ste­ bė­si­me La­ši­ni­nio ir Ka­na­pi­nio mū­šį. Dai­ no­mis, šo­kiais, pokš­tais ir ge­ra nuo­tai­ka va­ry­si­me šal­tą žie­mą iš kie­mo! Ne­pa­mirš­ ki­te bly­nų! Vi­sus no­rin­čius švęsti kvie­čia­me re­gist­ruo­tis tel. (8 37) 221 587.

908061

905055

896675

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val.

Malta – nuo 932 Lt (asm.) Kipras – nuo 1046 Lt (asm.) Ispanija – nuo 917 Lt (asm.) Graikija – nuo 741 Lt (asm.)

Pramogos, šventės, laisvalaikis

905126

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

Gri­čiu­pio Gri­čiu­pio se­niū­ni­ja kar­tu su ben­druo­me­ne „Girs­ta” va­sa­rio 21 d. 10 val. Gri­čiu­pio g. 11, ben­druo­me­nės „Girs­ta” pa­tal­po­se, vyks Už­ ga­vė­nių šven­tė.

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 907716

Dai­na­vo­je Dai­na­vos se­niū­ni­jo­je, Drau­gys­tės par­ke, va­sa­rio 21 d. 13 val. vyks Už­ga­vė­nių šven­ tė „Žie­ma žie­ma, bėk iš kie­mo”. Pro­gra­ma: Už­ga­vė­nių tra­di­ci­jos, dai­nos, šo­kiai, žai­di­ mai. Di­džiau­sio, ap­va­liau­sio bly­no rin­ki­mai ir val­gy­mas. Žie­mos spor­to var­žy­tu­vės. Gra­ žiau­sių kau­kių rin­ki­mai. Ka­na­pi­nio ir La­ši­ni­ nio dvi­ko­va. Mo­rės de­gi­ni­mas.

913016

kviečia mokytis

UŽGAVĖNĖS KAUNO PILYJE Va­sa­rio 21 d. Kau­no mies­to mu­zie­jus kvie­čia į Kau­no pi­lį. Nuo 14 iki 17 val. vir­šu­ti­niuo­se pi­lies bokš­to aukš­tuo­se vyks „Eb­ru Už­ga­vė­ nės” – vi­si no­rin­tys ga­lės pa­tys iš­ban­dy­ti eb­ ru me­ną – ta­py­mą ant van­dens – ir pa­si­gro­ žė­ti šia tech­ni­ka su­kur­tų dar­bų pa­ro­da. 17 val. pi­lies po­že­miuo­se bus pri­sta­to­ma Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų su­kur­tų Už­ga­vė­nių kau­kių pa­ro­da; ją pri­sta­tys Lie­tu­vos tau­to­ dai­li­nin­kų są­jun­gos Kau­no ben­dri­jos pir­mi­ nin­kas Va­len­ti­nas Je­zers­kas. TARPTAUTINĖS GIDO DIENOS MINĖJIMAS KARTU SU „MŪSŲ ODISĖJA“

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 907978

Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija priima motyvuotus gimnazistus į I–IV klases. Čia padedama užtikrintai pasiruošti studijoms Lietuvos ir užsienio universitetuose. Gimnazija pasižymi itin aukštais brandos egzaminų rezultatais. Gyvenamąja vieta neaprūpinama. Mokslas mokamas. Yra galimybė gauti stipendiją. Informacija tel. 8 698 31 331, www.saulevilnius.lt.

912896

Va­sa­rio 21 d. 16 val. vi­sus gi­dus kvie­čia­me da­ly­vau­ti Tarp­tau­ti­nės gi­do die­nos mi­nė­ji­ mo šven­tė­je, ku­rio­je vyks ne tik iš­kil­min­ga ge­riau­sių Lie­tu­vos gi­dų ap­do­va­no­ji­mų ce­ re­mo­ni­ja, bet ir daug nau­jo su­ži­no­si­te apie „Žal­gi­rio” are­ną, Jė­zui­tų vie­nuo­ly­no te­ra­si­ nę ap­žval­gos aikš­te­lę, da­ly­vau­si­te vi­du­ram­ žių šo­kių pa­mo­kė­lė­je... Tai pui­ki pro­ga pra­ tur­tin­ti sa­vo pro­fe­si­nes ži­nias ir ma­lo­niai pra­leis­ti lai­ką. Iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja bū­ti­na tel. (8 37) 207 879, 8 698 03 091, e. paštu in­fo@tu­rin­fo.lt ar­ba ad­re­su M.Va­lan­čiaus g. 19, Kau­nas. VAIDOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA Vai­do­to g. 115

913556

Likviduojama Šventupės melioracijos sistemų naudotojų asociacija (kodas 302466462, buveinė – Išlaužo k., Prienų r. sav., registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Kauno filialas). Tel. 8 652 70 200.

Va­sa­rio 22 d. 17.30 val. – pa­skai­ta ENERGIJOS MUMS REIKIA KIEKVIENAME ŽINGSNYJE. Lek­to­rius bio­e­ner­ge­ti­kas dak­ta­ras Al­gi­ man­tas Jo­nas Dai­naus­kas.

913553

VŠĮ „Vaišnavų kultūros centras“ (Savanorių pr. 37, Kaunas, kodas 302595813, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) pavadinimas keičiamas į VŠĮ Kauno vaikų darželis „Medutis“. 913832

Atsiliepkite!

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

Pamesta Dingusį Kauno Dainavos vidurinės mokyklos moksleivio pažymėjimą Nr. MP 0835492, išduotą 2009 09 29 Ievai Tamulytei, laikyti negaliojančiu.

913829

Gal kas padovanotų nereikalingų daiktų šeimai, nukentėjusiai nuo gaisro. Tel. 8 646 05 530. 914034

Dingusį Kauno politechnikos instituto diplomą PB Nr.167346, išduotą Mindaugui Arlauskui, laikyti negaliojančiu. 913825

Pamestą Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos (į. k. 302633089) apskritą antspaudą laikyti negaliojančiu.

914037

A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Vasario 20 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems ,,Kūrybos džiaugsmai”: UŽGAVĖNIŲ KAUKĖS (popieriaus masės plastika). Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Informacija tel. 8 625 65 218. Vasario 21 d. 11 val. Juozo Grušo memorialiniame muziejuje (Kalniečių g. 93) – Užgavėnių šventė VAI TAI DYVAI. Renginį veda Zita Jakinevičienė.


18

pirmadienis, vasario 20, 2012

kas, kur, kada teatras

Bronislovas Matulis

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

(1928–2012)

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Eidamas aštuoniasdešimt ketvirtuosius metus mirė buvęs ilgametis Kauno politechnikos instituto (dabar KTU) docentas Bronislovas Matulis. Docentas B.Matulis gimė 1928 m. balandžio 6 d. Ukmergės r. Algirdų kaime. 1947 m. baigė Ukmergės 1-ąją berniukų gimnaziją, o 1952 m. su pagyrimu – Kauno politechnikos ins­ tituto Cheminės technologijos fakultetą ir įgijo silikatų technologijos inžinie­ riaus technologo kvalifikaciją. Dirbo Akmenės cemento gamykloje, vėliau – „Bituko“ silikatinių dirbinių gamykloje Kaune. Studijavo LMA Statybos ir ar­ chitektūros instituto aspirantūroje ir 1961 m. apgynė technikos mokslų kandi­ dato disertaciją. Nuo 1963 iki 1993 m. dirbo KPI Cheminės technologijos fa­ kulteto Neorganinės chemijos katedros docentu. Aktyviai dirbo mokslinį darbą silikatinių medžiagų tyrimų ir panaudojimo srityje. Jam vadovaujant buvo apgintos 4 technikos mokslų kandidatų diser­ tacijos. Paskelbė per 70 mokslinių straipsnių. Patentavo 3 išradimus. Daug dėmesio skyrė pedagoginiam darbui. Dėstė neorganinės chemijos kursą KPI Cheminės technologijos fakulteto studentams, vadovavo studentų moksliniams darbams. Yra 3 vadovėlių, daugybės metodinių leidinių, moko­ mųjų knygų autorius ir bendraautoris. Daugelis studentų jį prisimins kaip rei­ klų dėstytoją, kuris niekada neatsisakydavo jų konsultuoti. Rūpinosi vidurinių mokyklų chemijos mokytojų kvalifikacija, padėjo jiems gilinti profesines žinias, todėl dažnai skaitė įvairių chemijos sričių paskaitas, vadovavo seminarams, dalyvavo rengiant Lietuvos vidurinių mokyklų chemi­ jos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus. Katedroje vidurinių mokyklų moks­ leiviams įkūrė chemijos eksperimentų būrelį. Kolegų atmintyje ir širdyse jis išliks kaip ypač darbštus, principingas, dė­ mesingas ir supratingas žmogus. Liūdime prislėgti skaudžios netekties ir nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius. Velionis pašarvotas Kaune, Radvilėnų pl. 15A. Karstas išnešamas vasario 20 d. 13 val. Laidojama Ledos kapinėse. Bendradarbiai

Amžinąjį atilsį Mirus docentui Bronislovui Matuliui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. KTU Cheminės technologijos fakulteto ir Neorganinės chemijos katedros darbuotojai Nuoširdžiai užjaučiame Anną FALEJEVĄ dėl mamytės mirties. UAB „Ortopedijos klinika“ bendradarbiai Sunkią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame LKKA Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros profesorių Valentiną NAVICKĄ, šeimą ir artimuosius. LKKA bendruomenė „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Pla­ tus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priė­ mimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907648

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Lai­ dojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dir­ bame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 892060

teleloto Lošimo Nr. 828, vasario 19 d. Keturi kampai (2 Lt): 06 58 07 15 70 66 01 19 25 35 67 32 44 65 31 49 17 38 12 55 63 56 71 60 46 29 18 53 43 10 23 47 48 59 62. Eilutė (3 Lt): 74 50 39 28 75. Įstrižainės (9 Lt): 08 33 30 22 13. Visa lentelė (81 554 (1 x 81 554) Lt): 40 02 69. Papildomi prizai: „Škoda Fabia“ (TV) – Ingrida Baškienė; „Peugeot 206+“ (TV) – Ša­ rūnas Juškauskas; „Nissan Juke“ – 0590844; „Fiat Grande Punto“ – 0631587; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 13 d.) – Antanina Kirvelienė iš Pakruojo; 5 000 Lt (tel. 1634, va­ sario 13 d.) – Rožė Danilevičienė iš Šeduvos; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 13 d.) – Inga Noreikienė iš Mažeikių; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 13 d.) – Gediminas Rinkevičius iš Zarasų; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 13 d.) – Janina Urbelytė iš Raseinių; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 13 d.) – Bronislovas Bendikas iš Jurbarko; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 13 d.) – Rasa Valentukevičienė iš Varėnos; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 13 d.) – Stasys Rat­ kus iš Žagarės; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 13 d.) – Milda Banienė iš Anykščių; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 13 d.) – Adomas Vaišnoras iš Kelmės; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 13 d.) – Aušra Mižutavičiūtė iš Kelmės; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 13 d.) – Algirdas Sa­ vinčius iš Panevėžio. Pakvietimai į TV: 014*490, 056*924, 063*988. Prognozė: Aukso puode bus – 1 000 000 Lt.

Vasario 21 d. 18 val. – Abi Morgan. MAŽU­ TIS DINAMITAS. Vienos dalies spektaklis. Rež. Gintaras Varnas. Penktoji salė. 18 val. – Antonas Čechovas. PALATA. Vienos dalies spektaklis. Inscenizacijos autorius ir režisierius Rolandas Kazlas. Ilgoji salė. Vasario 22 d. 18 val. – Henrikas Ibsenas. ŠMĖKLOS. Dviejų dalių drama. Rež. Artūras Areima. Penktoji salė. 19 val. – Juhanas Smuulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vienos dalies anekdo­ tas. Rež. Danutė Juronytė. Mažoji scena. Vasario 23 d. 18 val. – Yukio Mishima. MARKIZĖ DE SAD. Dviejų dalių ironiška fantazija. Režisierius Artūras Areima. Rūtos salė. 19 val. – Inger Hagerup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vienos dalies komedija. Rež. Danutė Juronytė. Mažoji scena. Vasario 24 d. 18 val. – Sofi Aksanen. APSI­ VALYMAS. Vienos dalies drama. Rež. Jonas Jurašas. Rūtos salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Vasario 22 d. 18 val. – Eltonas Johnas, Timas Rice’as. AIDA. 2 dalių miuziklas. Vasario 23 d. 18 val. – Leo Fallis. MADAM POMPADUR. 2 dalių operetė. Režisierė ir choreografė Anželika Cholina, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Marijus Jacovskis, kostiumų ir grimo dailininkas Juozas Statkevičius. Vasario 24 d. 18 val. – Cy Colemanas. MIELOJI ČARITI. 2 dalių miuziklas. Vasario 25 d. 18 val. – Imrė Kalmanas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. 3 veiksmų operetė. Vasario 26 d. 12 val. – SNIEGO KARALIENĖ. 2 dalių baleto spektaklis vaikams H.Ch.An­ derseno pasakos motyvais, pagal Edvardo Griego ir Jeano Sibelius muziką. 18 val. – Giuseppe Verdi. ATILA. 2 dalių opera. Dainuoja Tadas GIRININKAS, Sandra JANUŠAITĖ, Erikas FENTONAS (JAV), Dainius STUMBRAS.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 21 d. 10 val. – D.Če­paus­kai­tė. LAPĖ IR VIŠTA. Spek­tak­lis vai­kams. 12 val. – D.Če­paus­kai­tė. LAPĖ IR VIŠTA. Spek­tak­lis vai­kams. Va­sa­rio 23 d. 18 val. – M.Walc­zakas. PIRMASIS KARTAS. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 24 d. 18 val. – M.Walc­zakas. PIRMASIS KARTAS. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 25 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­ de­šim­ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 26 d. 18 val. – C.Fre­chette. ŽANAS IR BEATRIČĖ. Me­lo dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­ bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 24 d. 19 val. – Gre­go­ry Bur­ke. GAGARINO GATVĖ. Rež. V.Bal­sys. Va­sa­rio 25 d. 18 val. – Lau­ra de Weck. MYLIMIAUSI. Rež. V.Bal­sys. Va­sa­rio 26 d. 14 val. – spek­tak­lis vai­kams. A.Di­ly­tė. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. A.Di­ly­tė. 19 val. – A.Di­ly­tė. LAUROS KOSMOSAS. Rež. A.Di­ly­tė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Vasario 21 d. 18 val. „Laimingi žmonės” pristato spektaklį suaugusiesiems – Vytauto V.Landsbergio ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU, ARBA – VISIŠKAS RUDNOSIU­ KAS. Režisierius Vytautas V.Landsbergis. Vaidina Ainis Storpirštis. Bilietai parduoda­ mi www.tiketa.lt ir prieš spektaklį teatro kasoje. Vasario 22 d. 18 val. „Laimingi žmonės” pristato 2 dalių romantinę komediją KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU. Režisierius Arvydas Lebeliūnas. Dailininkas Artūras Ši­ monis. Vaidina Aldona Bendoriūtė, Aleksas Kazanavičius. Bilietai parduodami www.tiketa.lt ir prieš spektaklį teatro kasoje.

Vasario 25 d. 12 val. – NYKŠTUKAS NOSIS, rež. A.Stankevičius (apie tai, ką gali padary­ ti pyktis), nuo 5 metų. Vasario 26 d. 12 val. – ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS, rež. O.Žiugžda (žaisminga pasaka apie vienos dienos Kaukų šeimos nuotykius), nuo 3 m. 16 val. – Tauragės asociacijos „Mažoji scena” teatro spektaklis. Aivano Menche­ lio KAPINIŲ KLUBAS. Režisierė Genovaitė Urmonaitė (apie moterų tvirtą ir jautrią draugystę bei amžiną gyvenimo ir mirties prasmės ieškojimą).

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Va­sa­rio 26 d. 18 val. – TYLA?! – NIEKO BAISAUS... Is­to­ri­ja apie kur­čią mer­gaitę.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Va­sa­rio 20 d. 19 val. – B.Nu­ši­čiaus mi­nia­ tiū­rų ko­me­di­ja ŠEIMOS PATARĖJAS. Va­sa­rio 22 d. 19 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­me­di­ ja BRENDŽIO TRIMS! Va­sa­rio 25 d. 18 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­me­di­ ja MEILĖ PARYŽIUJE.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Vasario 22 d. 16 val. – S.Ivanauskaitė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.Anderseno pasakos motyvais). Vasario 26 d. 12 val. – S.Ivanauskaitė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.Anderseno pasakos motyvais).

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19 (Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je)

Va­sa­rio 26 d. 12 val. – KATINĖLIS IR GAIDELIS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lius.

renginiai KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Ger­trū­dos g. 58, tel. 426 680

Va­sa­rio 20 d. 18 val. – Eg­lės Kast­ra­vic­kie­ nės ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos VARPELIŲ MU­ ZIKA ati­da­ry­mas. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. (8 37) 223 144

Va­sa­rio 20 d. 18 val. – Gin­tau­to La­ba­naus­ ko po­ezi­jos kny­gos „Iš­girs­ti ty­lą” su­tik­tu­vės. Da­ly­vaus: au­to­rius, Lė­lių te­at­ro ak­to­rė Lai­ma Rup­šy­tė-Straz­daus­kie­nė, kny­gos re­ dak­to­rė An­ta­ni­na Med­vie­de­vie­nė. Kon­cer­ tuos: kla­si­ki­nės mu­zi­kos du­e­tas – Jus­ti­nas Gra­žu­lis (kla­si­ki­nė gi­ta­ra) ir Ona Pei­čiū­tė (flei­ta); Kau­no 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los moks­lei­viai, tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­ tai: Gre­ta Kve­de­rai­tė, Si­mo­nas Pau­laus­kas, Ores­tas Ur­bo­nas, Ma­tas Kau­nie­tis (mo­ky­to­ ja-eks­per­tė Ma­ri­ja Mar­tin­kie­nė); ro­man­sus pa­gal G.La­ba­naus­ko ei­les dai­nuos Ri­ma Ka­ zė­nie­nė, akom­pa­nuos Liud­mi­la Su­cho­nic­ ka­ja. Ren­gi­nį ves ak­to­rius Pet­ras Ven­slo­vas. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki vasario 24 d. eksponuojama Kauno tautinės kultūros centro auklėtinių paroda DŽIAUGSMELIAI. Vadovas – dailininkas Gvidas Latakas. Įėjimas nemokamas.

VDU MENŲ GALERIJA „101“ Lais­vės al. 53

Va­sa­rio 21 d. 19 val. – stu­den­tiš­ko trum­pa­ met­ra­žio fil­mo „Ge­ras Pa­žįs­ta­mas” prem­ je­ra. „Ge­ras Pa­žįs­ta­mas” – tai 21 mi­nu­tės truk­mės fil­mas, ku­ris pa­sa­ko­ja apie dvie­jų kai­my­nų san­ty­kius, nag­ri­nė­jant pri­va­tu­mą ir in­ter­ne­to įta­ką mū­sų kas­die­ny­bė­je. Fil­mo au­to­rius – VDU nau­jų­jų me­di­jų me­no an­tro kur­so stu­den­tas Min­dau­gas Ba­nys, ku­ris su sa­vo kū­ry­bi­ne gru­pe fil­mą kū­rė ne­tu­rė­da­mas jo­kio biu­dže­to. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti ir įver­tin­ti stu­den­tų dar­bą. Iki vasario 24 d. veikia debiutinė Artūro Morozovo fotografijų paroda „GRUZIJA. 08 08 08”. Joje eksponuojamos fotografijos, įamžinusios karinį konfliktą tarp Rusijos ir Gruzijos. Fiksuoti dviejų valstybių konfliktą A.Morozovas išvyko 2008 m. ir tai buvo pir­ moji fotografo patirtis karo zonoje. Per šią kelionę autorius sukūrė keletą reportažų, pasakojančių apie konkrečius įvykius ir at­ skleidžiančius žmonių asmenines istorijas, kurias tarpusavyje sieja bendras tarpvalsty­

binio karinio konflikto kontekstas. VDU Menų fakulteto absolventas A.Morozovas jau penkerius metus bendradarbiau­ ja su įvairiomis Lietuvos ir užsienio naujie­ nų agentūromis bei spaudos leidiniais.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Va­sa­rio 22 d. 17 val. – po­eto, pro­zi­nin­ko, ver­tė­jo Al­bi­no Žu­kaus­ko 100-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mas. Da­ly­vau­ja li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas pro­fe­so­rius Kęs­tu­tis Nas­top­ka, ra­šy­ to­jo duk­ra Gied­rė Žu­kaus­kai­tė-No­gie­nė, ki­ti ra­šy­to­jo gi­mi­nės, ak­to­rius An­drius Žiu­raus­ kas, kan­kli­nin­kė Jur­ga Sen­ku­tė. Prieš ren­gi­nį kvie­čia­me ap­lan­ky­ti pa­ro­dą „Vi­są kraš­tą už­sė­siu ei­lė­raš­čiais...” (Al­bi­nui Žu­kaus­kui – 100).

J.GRUŠO MEMORIALINIS MUZIEJUS Kalniečių g. 93, tel. 330 860

Vasario 23 d. 17 val. – Kauno 1-osios muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Sauluva” koncertas. Vadovė Ramunė Giedrė Pečiulienė.

VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUS K.Donelaičio g. 13, tel. 206 488

Kviečiame 4–8 klasių moksleivius kovo 21 d. 13 val. dalyvauti poetinės kompozicijos konkurse, skirtame Maironio 150-me­ čiui. Kviečiame pasirinkti ir deklamuoti Maironio eilėraščius, poemų ištraukas. Pageidautina, kad kompoziciją atliktų ne daugiau kaip 5 skaitovai. Prašom registruotis iki kovo 13 d. Informacija tel. 206 488, e. paštu vaikai@maironiomuziejus.lt.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Mes ti­ki­me mei­le” – 20, 22 d. 21.30 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą” 3D – iki 23 d. 12.15, 16.15, 18.15, 20.15 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą” – iki 23 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 val. „Tai reiš­kia karą” – iki 23 d. 11.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.50, 22 val. „Mei­lės prie­sai­ka” – iki 23 d. 14.30, 16.45, 19.30, 21.45 val. „Ne­sau­gus prie­globs­tis” – iki 23 d. 11.05, 13.35, 16, 18.30, 21 val. „Jū­ros ko­man­da” (liet. k.) – iki 23 d. 12.40 val. „Vaiz­do die­no­raštis” – iki 23 d. 22.15 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė” – iki 23 d. 19, 21.30* val. (*išsk. 20, 22 d.). „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis” 3D (liet. k.) – iki 23 d. 14.15 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis” (liet. k.) – iki 23 d. 10.45 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tai reiškia karą“ (premjera) – iki 23 d. 11, 13.30, 15.45, 18.30, 21 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ 3D (premje­ ra) – iki 23 d. 10.15, 13, 15.30 val.; iki 23 d. 18.15, 20.45 (seansas nevyks 22 d.) val.; 22 d. 21.15 val. „Šėtonas manyje“ (premjera) – iki 23 d. 14, 16, 18, 20, 22 val. DELFI.LT seansas. „Tamsos baikeris: keršto demonas“ 3D – 22 d. 19 val. „Meilės priesaika“ – iki 23 d. 15.15, 17.45, 20.30 val. „Mano didysis O!“ – iki 23 d. 11.30, 16.45, 21.30 val. „Karo žirgas“ – iki 23 d. 12, 17.30 val. „Sniegynų įkaitai“ – iki 23 d. 15, 20.30 val. „Geležinė ledi“ – iki 23 d. 14.45, 20.15 val. „Nesaugus prieglobstis“ – iki 23 d. 14.15, 19 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – iki 23 d. 12.30 val.; 20, 22, 23 d. 17.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – iki 23 d. 11.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – iki 23 d. 12.45 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Repriza“ – 21 d. 17.30 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, salė

Vasario 21 d. 18 val. – mėgėjiškų trum­ pametražių filmų festivalio-konkurso „KINOMANAI 2012” filmų peržiūra. Įėjimas nemokamas.


19

pirmadienis, vasario 20, 2012

kas, kur, kada TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (5). 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pasau­liai“ (6). „Žmo­gaus ir Die­vo mies­tas“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (k).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“ (6). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (4) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja 3. Vėl ap­mo­ky­muose“ (JAV, 1986 m.) (N-7) (k). 11.30 Nuo­ty­kių f. „Am­ži­nai jau­nas“ (JAV, 1992 m.) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (5). 14.40 „iKar­li“ (5). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (5). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.30 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (9) (N-7). 0.35 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė . 6.55 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55, 8.25 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Dar ne­bu­čiuo­ta“ (JAV, 1999 m.). 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“.

LTV 19.45 val.

DATOS (vasario 20 d.) 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 S. „Vy­no ke­lias“ (1) (Lie­tu­va, Gru­zi­ja, 2012 m.). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. Orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „Pel­kė“ (5). 0.00 „Eu­re­ka“ (3). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 9.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Mi­li­jo­nie­riai“. Hu­mo­ro se­ria­las. 21.05 „Men­tai“ (N-7). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7) (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 „Ke­lias“. Lai­da evan­ge­li­kams. 9.00 La­bas rytas (k). 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.10 Kul­tū­ra. Dai­li­nin­kas Va­len­ti­nas An­ta­na­vi­čius. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Vil­niaus aka­de­mi­nio dra­mos teat­ro spek­tak­lis. Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus „Min­dau­gas“ (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Tik­ros is­to­ri­jos. 18.20 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (3) (2003 m.). 19.30 Kai mū­zos pra­by­la. Hen­ri­kas Ra­daus­kas. Šim­tas me­tų vie­nat­vės. Skai­to ak­to­rius And­rius Bia­lob­žes­kis. 20.05 Ar­chi­tek­to, skulp­to­riaus An­ta­no Vi­vuls­kio 135-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Lai­ko ženk­lai. An­ta­nas Vi­vuls­kis. 20.55 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 21.20 Is­to­ri­nė dra­ma „Mak­sas Ma­nu­sas“ (Nor­ve­gi­ja, 2008 m.) (N-7). 23.15 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Ar vien tik ret­ro. Dai­ni­nin­kė Ja­ni­na Miš­čiu­kai­tė. 0.00 Pa­no­ra­ma (k).

LNK 20.30 val.

0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

Vers­las (k). Kul­tū­ra (k). Spor­tas (k). Orai (k). Pi­ni­gų kar­ta.

9.15, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00, 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 11.55 Dok. f. „Grei­čiau, aukš­čiau, tvir­čiau“ (JAV, 2004 m.). 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos namų vaiz­de­liai. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Siau­bo f. „Veid­ro­džiai“ (JAV, Ru­mu­ni­ja, 2008 m.). 23.45 „Fu­tu­ra­ma“. 0.15 „CSI Ma­ja­mis“. 1.05 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 1.55 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“ (7). 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (3) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­tojo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (9) (N-7). 21.00 Ne­maRUS ki­nas. „Tar­ny­bi­nis ro­ma­nas“ (2). 22.30 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.30 Svei­ka­tos ABC (k).

10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Na­mų dak­ta­ras. 8.50 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las. 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Be­ri­ja – Sta­li­no įran­kis“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Šių die­nų pi­ra­tai“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai.

TV3 21.00 val.

9.00 Si­gi­tos vir­tu­vė (k). 9.30 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“ (N-7). 11.35 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis (k). 12.05 Nuo­ty­kių f. „De­tek­ty­vas Dy ir ug­nies vai­duok­lio pas­lap­tis“ (N-7). 14.10 Te­le­laik­raš­tis. 15.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kai mes su­si­ti­ko­me...“ (N-7). 17.30 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Gy­ve­nu čia. 18.50 Dra­ma „Že­mės šir­dis“ (N-7). 20.30 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Dra­ma „Grei­sė“ (N-7). 22.55 Ži­nios (k). 23.15 Ro­man­ti­nė dra­ma „Tie­siog kar­tu“ (N-7).

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė. 8.45 Kauniečių akimis. 9.00 Kontaktas. 10.05 „Marvel animė. Ernis“. 10.30 „Būk mano meile“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Kontaktas. 19.30 Kultūros alėja. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 Romantinė komedija „Tarnybinis romanas“. 22.30 „Arti namų“. 23.30 Sveikatos ABC.

8.00 Ko­me­di­ja „Pasp­rin­gęs“ (JAV, 2008 m.). 9.35 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nes aš taip ne­sa­kiau“ (JAV, 2007 m.). 11.20 Dra­ma „Mei­lės šven­tė“ (JAV, 2007 m.). 18.30 Ka­ri­nė dra­ma „Iš­mi­nuo­to­jų bū­rys“ (JAV, 2008 m.). 20.45 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Iš­rink­tų­jų me­džiok­lė“ (JAV, 2009 m.). 22.40 Fan­tas­ti­nis f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (JAV, 2008 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. I pus­fi­na­lis. 11.45 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. II pus­fi­na­lis. 13.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXIII tu­ro apž­val­ga. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Ka­ra­liaus tau­rė. „Ca­ja La­bo­ral“–„La­gun Aro GBC“. 17.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ro­ma“–„Par­ma“. 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45 Fut­bo­lo die­vai. P.Mal­di­ni. 20.15 Fut­bo­lo die­vai. Pla­ti­ni. 21.00 Ka­ra­liaus tau­rės rung­ty­nės. I pus­fi­na­lis. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.

BTV 20.25 val.

1916 m. gimė kompozitorius Julius Juzeliūnas. 1963 m. gimė NBA krepšininkas Charlesas Barkley. 1966 m. gimė supermodelis Cindy Crawford. 1975 m. gimė Lietuvos ilgų nuotolių ėjikė Kristina Saltanovič. 1988 m. Barbadose gimė dainininkė Rihanna. 1993 m. mirė italų automobilių dizaineris Ferruccio Lamborghini. 2008 m. mirė lietuvių estrados žvaigždė Janina Miščiukaitė.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Nepraraskite pasitikėjimo savimi Jautis (04 21–05 20). Viską vertinsite ir branginsite, o problemų sprendimas jums teiks malonumą. Tačiau neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite tvarkyti savo reikalus, nes artėja nelabai palankus laikotarpis. Dvyniai (05 21–06 21). Būsite susikaupęs ir greitas, o žodžiai bus vienintelis ginklas, kurio jums prireiks. Esate jautrus, tad kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Vėžys (06 22–07 22). Nesėkmingas laikas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti tam tikra idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Kruopščiai atlikite savo pareigas ir neapsikraukite naujomis idėjomis. Liūtas (07 23–08 23). Teks rinktis – įrodyti savo tiesą ar išsaugoti draugystę. Norėsite prieštarauti kitokiai nuomonei, plaukti prieš srovę. Nieko svarbaus nespręskite, ypač jei jaučiate, kad ne iki galo supratote situaciją. Mergelė (08 24–09 23). Susidursite su žmogumi, kurio požiūris labai skirsis nuo jūsų. Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kaip įsivaizdavote. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Palankus metas kūrybai Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti diskusijos ar net kivirčo priežastimi. Tai ne jūsų diena, bet kantrybė ir ramumas taps jūsų sąjungininkais. Skorpionas (10 24–11 22). Susidursite su žmogumi, kurio planai nesiderins su jūsų mintimis ir idėjomis. Stengsitės kovoti su jo elgesiu ir veiksmais. Stabtelėkite ir apgalvokite savo elgesį, nes spaudimas tikrai nepadės Šaulys (11 23–12 21). Neskubėkite, ypač jei kas nors jums trukdo. Patirsite sunkumų bendraudamas arba liksite nesuprastas. Jeigu pasitelksite į pagalbą savo darbštumą, ši diena gali būti visai sėkminga. Ožiaragis (12 22–01 20). Nauji bendravimo būdai padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Kad ir kokias temas ir problemas spręsite, jūsų vis tiek įdėmiai klausys. Vandenis (01 21–02 19). Teigiamai vertinsite susiklosčiusias aplinkybes. Lengvai pavyks išspręsti netikėtai iškilusias problemas. Tik neskubėkite daryti išvadų. Žuvys (02 20–03 20). Susidursite su skaudžiais dalykais, kurie turės įtakos jūsų artimiesiems. Nepavyks su aplinkiniais pasidalyti išgyvenimais. Niekas nenorės ir negalės suprasti jūsų jausmų. Neprovokuokite konfliktų, galbūt neteisus esate būtent jūs.


Orai

Šiandien daug kur prognozuojami krituliai – šlapdriba ir sniegas. Temperatūra bus nuo 0 iki 2 laipsnių šilumos. Antradienį taip pat daug kur pasnigs, vietomis šlapdriba. Temperatūra naktį 2–9 laipsniai šalčio, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 1 šilumos.

Šiandien, vasario 20 d.

0

+2

+1

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

0

Panevėžys

+1

Utena

+1

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

7.31 17.35 10.04 6.26 16.14

51-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 315 dienų. Saulė Žuvų ženkle.

+1

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +13 Berlynas +5 Brazilija +27 Briuselis +6 Dublinas +9 Kairas +17 Keiptaunas +27 Kopenhaga +4

Londonas +9 Madridas +12 Maskva –7 Minskas –1 Niujorkas +8 Oslas +3 Paryžius +7 Pekinas +3

orai kaune šiandien

Praha +3 Ryga +3 Roma +13 Sidnėjus +23 Talinas 0 Tel Avivas +15 Tokijas +11 Varšuva +4

0

+1

Vėjas

4–8 m/s

Marijampolė

Vilnius

+1

Alytus

Vardai Aidas, Eitminas, Eitvydė, Eucherijus, Leonas, Viskintas.

Pražūtinga sausra

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

0

+1

-3

-9

3

-3

0

-1

-3

6

-2

+1

0

0

4

rytoj

poryt

Sausra ir didelės maisto kainos milijonams Nigerio gyventojų grasina badu. Pasak pagalbos organizacijų darbuotojų, šalyje ties bado riba yra apie 5,4 mln. gyventojų. Nors kol kas krizė Nigeryje pasiekė pirmą pavojaus laipsnį, pasak pareigūnų, padėtis greitai prastėja. Maisto kainų šuolį sukėlė karinis konfliktas Malyje. Žmonės iš čia priversti bėgti į gretimas šalis. Maisto taip pat stinga Čade, Burkina Fase, Mauritanijoje. Kritulių stygius smarkiai smogė žemės ūkiui. Pasak pareigūnų, Nigeryje žmonės kovoja dėl kiekvieno lašo vandens. CNN inf., AFP nuotr.

įvairenybės

Mau­dė­si du šim­tai, ste­bė­jo tūks­tan­čiai

„„Int­ri­ga: O.Bal­že­kie­nė iš­da­li­jo ke­lis šim­tus neįp­ras­tų bly­nų. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Onos bly­nai – su dra­ko­no kiau­ši­niais Arū­n as Damb­raus­k as a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Va­kar va­ry­ti žie­mos į Bo­ta­ni­kos so­de vy­ku­sias alek­so­tiš­kių Už­ ga­vė­nes su­si­rin­kę žmo­nės bu­vo vai­ši­na­mi neįp­ras­tais bly­nais. Prie di­džiu­lės kep­tu­vės be­si­ dar­buo­jan­ti Alek­so­to bend­ruo­ me­nės ak­ty­vis­tė, mies­to ta­ry­ bos na­rė Ona Bal­že­kie­nė ti­ki­no, kad jos kep­ti bly­nai – su juo­do­ jo dra­ko­no kiau­ši­niais. „Vai­šin­da­ma bly­nais, vi­siems lin­k iu įgy­t i tų sa­v y­b ių, ku­r io­ mis pa­si­žy­mi šiuos me­tus sim­ bo­li­zuo­jan­tis Juo­da­sis dra­ko­nas – jė­gos, ryž­to, drą­sos, kū­ry­bi­ nės ener­gi­jos ir po­lė­kio“, – sa­ kė O.Bal­že­kie­nė. Pak­laus­ta, iš kur ga­vo to­kių eg­zo­tiš­kų kiau­ši­nių, mo­te­ris at­ šo­vė, kad šiais lai­kais vis­ko ga­

li­ma gau­ti, tik rei­kia pa­kru­tė­ti. Int­ri­gą su­kė­lu­sius bly­nus mies­ to ta­ry­b os na­rei pa­d ė­jo kep­ ti duk­tė Si­gu­tė ir še­še­rių me­tų anū­kė Ag­nė. Į Alek­so­te esan­č ią Bo­ta­n i­ kos so­do te­ri­to­ri­ją su­si­rin­kę ke­ li šim­tai per­si­ren­gė­lių ir šiaip links­mai nu­si­tei­ku­sių žmo­nių pa­ju­to nuo­žmų pa­si­trauk­ti ne­ no­rin­čios žie­mos bū­dą – ji pik­ tai svai­dė­si snie­go gū­siais ir il­gai ne­lei­do už­deg­ti lau­žo, ant ku­rio tu­rė­jo su­pleš­kė­ti žie­mos sim­bo­ lis Mo­rė. Pa­s i­so­t i­n ę neįp­ras­t ų bly­n ų, šil­do­mi iš­ra­din­gų et­nog­ra­fi­nių ko­lek­ty­vų ir pa­lai­ko­mi kū­ry­bin­ gų Alek­so­to bend­ruo­me­nės ak­ ty­vis­tų alek­so­tiš­kiai įsu­ko sma­ gią links­my­bių ka­ru­se­lę, ku­rio­je pui­kiai jau­tė­si ir vai­kai, ir jau­ni­ mas, ir suau­gu­sie­ji.

„„En­tu­ziaz­mas: nu­si­me­tę dra­bu­žius vy­rai ir mo­te­rys džiau­gė­si žie­mos pra­mo­ga. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

As­ta Dy­ko­vie­nė

a.dykoviene@diena.lt

Sa­vait­ga­lį Pa­lan­go­je į le­di­nę Bal­ti­jos jū­rą nar­siai nė­rė per 200 svei­kuo­ lių. Ke­lio­li­ka tūks­tan­čių at­vy­kė­lių atė­jo pa­spok­so­ti į be­si­mau­dan­čius nar­suo­lius, va­di­na­mus ruo­niais. „Pir­mo­sios ruo­nių mau­dy­nės Pa­lan­go­je įvy­ko 1987 m., tuo­met į jū­rą nė­rė 10 svei­kuo­lių, į juos nuo til­to žiū­rė­jo apie 100 at­vy­kė­lių. Šian­dien mau­dė­si be­veik pust­re­ čio šim­to žmo­nių, o žiū­ro­vų kiek, net ne­ga­liu su­skai­čiuo­ti“, – sa­kė idė­ji­nis svei­kuo­lių ly­de­ris Dai­nius Ke­pe­nis. Jis ti­ki­na, kad per ket­vir­tį am­žiaus svei­kuo­lių gre­tos iš­au­go. Pa­si­tei­ra­vus, ar ka­da nors kas nors mė­gi­no už­gniauž­ti šią ini­cia­ty­vą,

svei­kuo­liai at­sa­kė klau­si­mu: „Ar­gi įma­no­ma su­stab­dy­ti ug­ni­kal­nį?“ Į mau­dy­nes Bal­ti­jos jū­ro­je šie­ met į Pa­lan­gą at­va­žia­vo ruo­niai iš įvai­riau­sių Lie­tu­vos mies­tų. Tarp jų bu­vo ir iš Kė­dai­nių ra­jo­no Dot­

nu­vos mies­te­lio at­vy­kęs mo­kyk­los di­rek­to­rius su gru­pe moks­lei­vių. Mo­kyk­los va­do­vas ruo­nių mau­dy­ nė­se da­ly­va­vo jau 21 kar­tą. Šia aist­ ra pe­da­go­gas už­krė­tė ir sa­vo mo­ ki­nius.

2012-02-20 Kauno diena  
2012-02-20 Kauno diena  

Latviai tarė griežtą „ne“ – rusų kalba antrąja valstybine Latvijoje niekuomet nebus. 4p. „Pirmadienį seniūnijose bus pastatytos balsadėžės....

Advertisement