Page 1

Miestas Laisvės alėjoje – jaunimo protestas prieš žodžio laisvės internete ribojimą.

4p.

Lietuva

7p.

Sportas

11p. Kaune vykusiame Eurolygos jaunimo turnyre – „Žalgirio“ triumfas.

Par­ti­ją įstei­gu­si K.Bra­zaus­kie­nė sva­jo­ja apie 139 vie­tas Sei­me. Po­li­to­lo­gai juo­kia­si.

Muzikos pasaulis neteko vienos ryškiausių žvaigždžių – W.Houston.

12p.

Pirmadienis vasario 13, 2012 Nr. 36 (19595) Kaunodiena.lt 2 Lt

Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja: tu­ri­me vi­zi­ją ir tiks­lą

„Stiklai­nio“ li­ki­mą spręs teis­mas Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra krei­pė­si į Kau­no apy­lin­kės teis­ mą dėl Lais­vės alė­jos 90-ojo pa­ sta­to ant­sta­to, va­di­na­mo­jo stik­lai­ nio, per­sta­ty­mo ar­ba nu­grio­vi­mo. Teis­mas ieš­ki­nį priė­mė, ka­da bus pa­skelb­tas ver­dik­tas – neaiš­ku. By­lo­je – šim­tai la­pų

„Taip, į teis­mą krei­pė­mės“, – pa­ tvir­ti­no Kau­no apy­gar­dos pro­ ku­ra­tū­ros Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ha­rol­das Ur­bo­na­vi­čius. Ši by­la pa­skir­ta nag­ ri­nė­ti Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­ mo tei­sė­jui Ar­tū­rui Šaf­ro­nui. Per dvi sa­vai­tes at­sa­ko­vai, susi­ pažinę su byla, ga­li pa­ teik­ti at­si­lie­pi­mus.

2

Dienos citata „La­bai sun­ku. To­dėl ir la­ bai įdo­mu. No­rė­jau pa­ žiū­rė­ti: ar sa­ve per­lau­šiu, ar ne“, – pa­sa­ko­jo dai­lės kri­ti­kas Kęs­tu­tis­ Ša­po­ka, ra­šęs įžan­gi­nį žo­dį al­bu­mui „Sta­nis­lo­vas Kuz­ma“. „„De­le­ga­tai: va­kar Kau­ne vy­ku­sia­me nau­jo­sios po­li­ti­nės par­ti­jos stei­gia­ma­ja­me su­va­žia­vi­me už­si­re­gist­ra­vo 1393 da­ly­viai.

„Žal­gi­rio“ are­no­je va­kar įvy­ko stei­gia­ma­ sis nau­jos ša­lies po­li­ti­nės jė­gos – Lie­tu­ vos žmo­nių par­ti­jos – su­va­žia­vi­mas. Nau­ jo­sios par­ti­jos idė­ji­nis va­das vers­li­nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas par­ti­jos pir­mi­nin­ ke pa­siū­lė Joa­ną Ši­ma­naus­kie­nę.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Par­ti­jos gi­mi­mas

„No­riu pa­skelb­ti, kad 2012 m. va­ sa­rio 12 d. į stei­gia­mą­jį su­va­žia­vi­ mą už­si­re­gist­ra­vo 1393 de­le­ga­tai. Su­va­žia­vi­mas pra­de­da­mas“, – su­ skai­čia­vus už­si­re­gist­ra­vu­siuo­sius pa­skel­bė J.Ši­ma­naus­kie­nė. Pa­gal

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

įsta­ty­mus nau­ją par­ti­ją įsteig­ti ga­li ne ma­žiau ne­gu 1000 stei­gė­jų. Pir­miau­sia žo­dis bu­vo su­teik­tas ku­ria­mos par­ti­jos idė­ji­niam va­dui V.Ro­ma­no­vui. „Ne­nuei­si­me tie­sos link, jei ne­su­si­kal­bė­si­me tar­pu­sa­ vy­je, ne­gir­dė­si­me pro­tė­vių bal­so, neį­ver­tin­si­me tūks­tan­čio me­tų iki mū­sų eros kur­tos kul­tū­ ros“, – sakė jis.

2

16p.


2

Pirmadienis, vasario 13, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

50mg/m3

108

„„Va­do­vė: pir­mi­nin­ke iš­rink­ta J.Ši­ma­naus­kie­nė.

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,80

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

107

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

„„Aki­ra­tis: V.Ro­ma­no­vas kal­bė­jo, kad ren­kan­tis ke­lią tie­sos link bū­ti­na at­si­gręž­ti į is­to­ri­ją.

Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja: tu­ri­me vi­zi­ją „Mūsų protėvių kultū­ 1 ra iš­trin­ta ir su­nai­kin­ta pir­ma vo­kie­čių is­to­ri­kų, o da­bar

šiuo­lai­ki­nių moks­li­nin­kų“, – kal­ bė­jo V.Ro­ma­no­vas. „No­riu pa­dė­ti įkur­ti par­ti­ją, ku­ ri ras tei­sy­bę“, – sa­kė V.Ro­ma­no­ vas. Vers­li­nin­kas bu­vo pa­siū­ly­tas į par­ti­jos pir­mi­nin­ko po­stą, ta­ čiau jis man­da­giai at­si­sa­kė, ti­kin­ da­mas, kad ir taip vi­sa šir­di­mi bus su par­ti­ja. „Aš neat­si­sa­kau pa­dė­ti, bet ma­ nau, kad ge­riau­sia kan­di­da­tū­ra bus J.Ši­ma­naus­kie­nės“, – džen­tel­me­ niš­kai pa­siū­lė V.Ro­ma­no­vas. Kau­no bend­ri­jai „Vil­tis“ va­do­ va­vu­si mo­te­ris pri­si­sta­tė kaip tu­ rin­ti daug pa­tir­ties vi­suo­me­ni­nė­je, so­cia­li­nė­je veik­lo­je, 23 me­tus au­ gi­nu­si neį­ga­lų sū­nų. Po­žiū­rį iš­dės­tys kny­go­je

„Kaž­ka­da gy­va­vo mat­riar­cha­tas. Mo­te­rys pui­kiai tvar­kė­si – ne­bu­vo ka­rų“, – šyp­te­lė­jo V.Ro­ma­no­vas, mo­ty­vuo­da­mas sa­vo spren­di­mą par­ti­jos vai­rą per­leis­ti J.Ši­ma­ naus­kie­nei.

Jis neį­var­di­jo, ko­kios Lie­tu­vos po­li­ti­nės jė­gos sa­vo ideo­lo­gi­ja ar­ ti­mos Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jai. „Man ar­ti­mos vi­sos par­ti­jos“, – ta­rė jis. Sa­vo po­žiū­rį V.Ro­ma­no­vas pa­ža­ dė­jo iš­dės­ty­ti šiuo me­tu ra­šo­mo­ je sa­vo kny­go­je, ku­rios amp­li­tu­dė bus pla­ti – nuo re­li­gi­jos iki žmo­ gaus es­mės. „Kas yra są­ži­nė, kas val­do mū­sų pro­tą“, – to­kius at­sa­ ky­mus vers­li­nin­kas ža­da at­skleis­ti nau­jo­je kny­go­je.

Pro­gra­ma skel­bia – ne­pa­si­duo­ti glo­ba­ li­nių val­di­nin­kų pro­pa­gan­dai „skal­ dyk ir val­dyk“. Žmo­giš­kas pa­va­di­ni­mas

„Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja pa­tvir­ti­ na sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą siek­ti lais­ vės, tei­sin­gu­mo, de­mok­ra­ti­jos, kul­tū­ros ir vals­ty­bės ge­ro­vės“, – pri­sta­ty­da­ma pro­gra­mą pa­skel­bė par­ti­jos pir­mi­nin­kė J.Ši­ma­naus­

kie­nė. Ji ne­slė­pė, kad gal­vo­jant pa­ va­di­ni­mą bu­vo rem­ta­si ša­lies pre­ zi­den­tų krei­pi­niu į tau­tą: „Mie­li Lie­tu­vos žmo­nės.“ Su­va­žia­vi­me ak­cen­tuo­tos pa­ grin­di­nės par­ti­jos pro­gra­mos sri­ tys – kul­tū­ra, švie­ti­mas, spor­tas, so­cia­li­nė po­li­ti­ka, vals­ty­bės ūkis. „Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja tu­ri vi­ zi­ją, kaip pa­siek­ti sa­vo tiks­lų ir pa­ keis­ti gy­ve­ni­mą“, – ža­dė­jo par­ti­jos pir­mi­nin­kė. Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos pro­ gra­ma skel­bia – ne­pa­si­duo­ti glo­ ba­li­nių val­di­nin­kų pro­pa­gan­dai „skal­dyk ir val­dyk“, bet ge­rin­ ti san­ty­kius su mū­sų ar­ti­miau­siais kai­my­nais. Nau­jo­ji po­li­ti­nė jė­ga pri­ta­ria, kad ša­liai rei­kia tie­sio­gi­ nių me­rų rin­ki­mų. „Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja – per­ mai­nų spar­nai skry­džiui į ge­ra“, – poe­tiš­kai api­bū­di­no J.Ši­ma­naus­ kie­nė. Vy­riš­ka val­dy­ba

V.Ro­ma­no­vas bu­vo iš­rink­tas į par­ ti­jos val­dy­bą. „Ten­ka ka­riau­ti po­ li­ti­kos pa­sau­ly­je, kur nė­ra nei lo­gi­

„„Su­va­žia­vi­mas: partijos valdybos narys A.Čupkovas nea­be­jo­jo, kad

nau­jo­ji par­ti­ja taps par­la­men­ti­nė.

kos, nei tai­syk­lių. Gal aš tin­ku tai val­dy­bai? Ko­vo­siu, kol gy­vas bū­ siu“, – ne­slėp­da­mas pui­kios nuo­ tai­kos kal­bė­jo vers­li­nin­kas. Su­va­žia­vi­mas iš­rin­ko par­ti­jos val­dy­bą. Jo­je do­mi­nuo­ja vy­riš­ka

kom­pa­ni­ja. „Ti­kiuo­si, kad šią par­ ti­ją Lie­tu­vos žmo­nės priims. Ti­kiu, kad ji ga­li tap­ti par­la­men­ti­ne par­ ti­ja. Ta­pu­si par­la­men­ti­ne par­ti­ja ji ga­lė­tų daug pa­dir­bė­ti Lie­tu­vos žmo­nių la­bui“, – ne­daug­žo­džia­vo

„Stiklai­nio“ li­ki­mą spręs Šioje byloje atsakovai – 1 Kau­no mies­to sa­vi­val­ dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir bend­ro­vė

„Ei­gu­lių to­po­lis“ bei tre­tie­ji as­me­ nys – Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas (KPD), Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­ na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja. „Kiek ži­nau, kaž­kas iš at­sa­ko­ vų bu­vo atė­ję su­si­pa­žin­ti su do­ku­ men­tais, nes pa­pil­do­mi prie­dai su­ da­ro 617 la­pų. Pa­si­ruo­ši­mas by­lai ga­na su­dė­tin­gas. Dar ne­ži­nau, kaip pa­si­suks pro­ce­sas“, – ko­men­ta­vo A.Šaf­ro­nas ir ne­ga­lė­jo pro­gno­zuo­ ti, ka­da ga­lė­tų pra­si­dė­ti by­los nag­ ri­nė­ji­mas teis­me. Vieš­bu­tis jau vei­kia „„Ieš­ki­nys: pro­ku­ra­tū­ra pra­šo teis­mo įpa­rei­go­ti Lais­vės alė­jos 90-ojo

pa­sta­to sa­vi­nin­kus ant­sta­tą per­sta­ty­ti, o ne­pak­lu­sus – nu­griau­ti.Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra ieš­ ki­ny­je su­for­mu­la­vo griež­tą rei­ka­la­ vi­mą: nai­kin­ti ant­sta­tą. Pro­ku­ro­rai pra­šo teis­mo leis­ti bend­ro­vei „Ei­

gu­lių To­po­lis“ per nu­sta­ty­tą ter­ mi­ną pa­gal tin­ka­mai pa­reng­tus do­ ku­men­tus per­sta­ty­ti Lais­vės alė­jos 90-ąjį pa­sta­tą. Jei toks rei­ka­la­vi­mas ne­bū­tų įvyk­ dy­tas, sta­ti­nys bū­tų griau­na­mas sta­ ty­to­jo lė­šo­mis. Pro­ku­ra­tū­ra taip pat pra­šo nai­kin­ti ati­tin­ka­mus anks­čiau iš­duo­tus sta­ty­bos lei­di­mus. Lais­vės alė­jos 90-ojo pa­sta­to, ku­ria­me jau pus­me­tį vei­kia vieš­ bu­tis, sa­vi­nin­kas Ri­man­tas Meš­ ka ne­slė­pė, kad Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros žings­nis jį nu­ste­bi­ no. At­sa­ko­vai ban­dys įro­dy­ti, kad pro­ku­ro­rai yra ne­tei­sūs. Vers­li­nin­kas tei­gė neį­si­vaiz­duo­ jąs teis­mo ver­dik­to, rei­ka­lau­jan­čio ant­sta­tą griau­ti. Sa­vi­nin­kas va­di­na ab­sur­du

„Ma­nau, kad gy­ve­na­me ne Af­ ri­ko­je, o Eu­ro­po­je. Mums, įvyk­

Ri­man­tas Meš­ka:

Mums, įvyk­džiu­ siems vi­sų ins­ ti­tu­ci­jų rei­ka­la­ vi­mus, liep­ti nu­ griau­ti sta­ti­nį bū­ tų ab­sur­das.


3

Pirmadienis, vasario 13, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Pės­čių­jų pe­rė­jo­je „ne­sun­kiai su­ža­lo­tas“ gy­ve­ni­mas mą ir sa­kė, kad tai – ava­ri­jos pa­ da­ri­nys“, – mo­te­ris tram­dė vi­di­nį dre­bu­lį.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

„Man dar ne­su­gi­ju­sios žaiz­dos, o teis­mas pa­skel­bė nuo­spren­dį“, – sun­kiai žo­džius rin­ko Kau­ne pės­ čių­jų pe­rė­jo­je par­trenk­ta jau­na mo­te­ris. Ji nie­kaip ne­ga­li su­pras­ ti, ko­dėl taip sku­bė­ta baig­ti by­lą dėl avarijos, ku­rios pa­da­ri­niai to­ les­nei jos gy­ve­ni­mo ko­ky­bei dar ne­ži­no­mi.

Skir­ta bau­da

Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuo­spren­dį: G.Je­fi­šo­ vą pės­čių­jų pe­rė­jo­je par­tren­ku­ siai Re­dai Li­šaus­kie­nei skir­ta 12 MGL dy­džio bau­da, t.y. 1560 li­ tų, o nu­ken­tė­ju­sia­jai su­teik­ta ga­li­ my­bė kreip­tis į teis­mą dėl ci­vi­li­nio ieš­ki­nio dy­džio nu­sta­ty­mo.

Il­gas gy­dy­mas

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ir tiks­lą

nau­jo­sios par­ti­jos val­dy­bos na­riu iš­rink­tas ži­no­mas ša­lies spor­to ve­ te­ra­nas Ana­to­li­jus Čup­ko­vas. Val­dy­bos na­riu iš­rink­tas ir ki­ tas ge­rai ži­no­mas spor­to pa­sau­ ly­je žmo­gus Vi­tol­das Ma­sals­kis. „Par­ti­jos skel­bia­mi prio­ri­te­tai pa­ lan­kūs ma­no as­me­ny­bei, sri­tims, ku­rias aš ge­riau su­pran­tu. Spor­ tas, kul­tū­ra, mo­kes­čiai – tai klau­ si­mai, ku­riuos pa­mė­gin­siu ku­ruo­ti ar pa­dė­ti spręs­ti“, – ža­dė­jo V.Ma­ sals­kis. Į par­ti­jos val­dy­bą taip pat iš­ rink­ti fut­bo­lo ir beis­bo­lo klu­bo „Kau­nas“ di­rek­to­rius Ro­mual­das Kont­ri­mas, bend­ro­vės „Id­ma­va ir par­tne­riai“ di­rek­to­rius Vac­lo­vas Ma­ci­jaus­kas, Ser­ge­jus Fe­do­to­vas, Jo­li­ta Kai­rie­nė, „Žal­gi­rio“ val­dy­ bos na­rys, „Ūkio ban­ko in­ves­ti­ ci­nės gru­pės“ val­do­mos mol­že­ mio ga­myk­los „Bi­rač“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Mar­ty­nas Ugians­kis, „Žal­gi­rio“ are­nos tech­ni­nio ap­tar­ na­vi­mo di­rek­to­rius Vil­hel­mas Mo­ tie­jū­nas, Gied­rius Gri­ga­lius. Su­va­žia­vi­me taip pat iš­rink­tos eti­kos ir kont­ro­lės ko­mi­si­jos.

teis­mas džiu­siems vi­sų ins­ti­tu­ci­jų rei­ka­ la­vi­mus, liep­ti nu­griau­ti sta­ti­nį, ku­ris pa­sta­ty­tas tei­sė­tai, su sta­ ty­bos lei­di­mu, bū­tų ab­sur­das“, – pasipiktinęs ko­men­ta­vo savininkas R.Meš­ka. O Kau­n o mies­to apy­l in­k ės pro­ku­ra­tū­ra to­liau ti­ria, ar KPD Kau­n o te­r i­to­r i­n io pa­d a­l i­n io ve­ dė­ja Ire­na Vaš­ke­lie­nė ir vy­riau­ sio­ji spe­cia­lis­tė Ry­man­tė Gu­die­ nė ne­p ikt­n au­d žia­vo tar­ny­b i­n e pa­dė­ti­mi. Tei­gia­ma, kad lei­dus re­konst­ ruo­ti pa­sta­tą Laisvės al. 90 bu­ vo pa­žeis­ta vals­ty­bės sau­go­mos vie­to­vės – Kau­no nau­ja­mies­čio – pla­ni­nė struk­tū­ra, ne­gau­tas tuo me­tu vei­ku­sios Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ko lei­di­mas, neat­siž­velg­ ta į šio­je mies­to da­ly­je ga­lio­jan­ čius pa­sta­to aukš­tin­gu­mo ir sto­go konst­ruk­ci­jos reg­la­men­tus.

Dar ir da­bar daž­ nai skau­da gal­vą, gy­dy­to­jai nu­sta­tė kau­lų re­tė­ji­mą ir sa­kė, kad tai – ava­ ri­jos pa­da­ri­nys.

Gi­ne­tai Je­fi­šo­vai ko­vą sueis 24eri. Tą pa­tį mė­ne­sį ji švęs ir duk­ re­lės 4-ąjį gim­ta­die­nį. De­ja, šok­ti per šias šven­tes mo­te­ris dar ne­ ga­lės. Grei­tai bus pu­sė me­tų, kai ji ne­ga­li pa­si­rū­pin­ti duk­re­le. Jai vis dar su­gip­suo­ta kai­rė ko­ja, gy­dy­ to­jų ko­mi­si­ja gy­dy­mą pra­tę­sė iki ba­lan­džio. Jau­nai mo­te­riai ren­ gia­ma­si nu­sta­ty­ti ne­dar­bin­gu­mo ir neį­ga­lu­mo ly­gį. Ne­lai­mė įvy­ko per­nai rugp­ jū­čio 13 d. Apie 10 val. G.Je­fi­šo­ va ėjo švie­so­fo­ru ne­re­gu­liuo­ja­ ma pės­čių­jų pe­rė­ja per Sa­va­no­rių pro­spek­tą. Tuo me­tu vi­so­mis eis­ mo juos­to­mis ju­dė­jo au­to­mo­bi­liai. Dviem pir­mo­sio­mis juos­to­mis va­ žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai su­sto­ jo. Vis­gi pės­čių­jų sa­le­lės mo­te­ris ne­pa­sie­kė. Tre­čia juos­ta le­kian­ti ma­ši­na ją par­tren­kė. Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas jau pa­skel­bė nuo­spren­dį G.Je­fiš­ o­ vą au­to­mo­bi­liu par­tren­ku­siai vai­ ruo­to­jai. „Aš dar neiš­si­kaps­čiau iš pa­tir­tų trau­mų, su ra­men­tais nu­šlub­čio­ ju į teis­mą, nau­jai at­si­ran­dan­čius ne­ga­la­vi­mus gy­dy­to­jai sie­ja su ava­ri­jo­je pa­tir­to­mis trau­mo­mis, o nuo­spren­dis pa­skelb­tas re­mian­tis pir­ma teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ tų iš­va­da, kad man bu­vo ne­sun­ kiai su­trik­dy­ta svei­ka­ta“, – skun­ dė­si kau­nie­tė.

„Taip, toks teis­mo spren­di­mas ma­ne ten­ki­na“, – la­ko­niš­kai at­ sa­kė ne­lai­mės kal­ti­nin­kė R.Li­ šaus­kie­nė. Mo­te­ris at­si­sa­kė ko­ men­tuo­ti ci­vi­li­nio ieš­ki­nio dy­džio ap­lin­ky­bes. „G.Je­fi­šo­vai bu­vo iš­ mo­kė­ta mak­si­ma­li su­ma“, – nie­ ko dau­giau R.Li­šaus­kie­nė ne­tiks­ li­no. Pa­sak G.Je­fiš­ o­vos, drau­di­mas jai iš­mo­kė­jo 8,6 tūkst. li­tų. Teis­mui ji bu­vo pa­tei­ku­si ci­vi­li­nį ieš­ki­nį 40 tūkst. li­tų. „Teis­me ci­vi­li­nį ieš­ki­nį su­ma­ži­no­me iki 31 tūkst. li­tų, nes at­me­tė­me drau­di­mo iš­mo­ką. Be to, ta­rė­mės, kad su­ma ga­lė­tų bū­ti dar ma­žes­nė – 25 tūkst. li­tų. Su­ ti­kau, kad šią su­mą R.Li­šaus­kie­nė mo­kė­tų da­li­mis, ta­čiau nei prieš, nei po nuo­spren­džio apie tai ne­ be­bu­vo jo­kios kal­bos“, – pa­sa­ko­ jo G.Je­fi­šo­va. Ran­kų ne­su­ri­šo

fi­zi­nę trau­mą, jau ne­kal­bant apie emo­ci­nius iš­gy­ve­ni­mus. Kai­rė ko­ja su­gip­suo­ta jau pus­ me­tį. Vi­sai ne­se­niai gy­dy­to­jai lei­ do tru­pu­tį pri­min­ti įtva­re esan­čia ko­ja. Tai bū­ti­na, kad G.Je­fiš­ o­va

pri­si­min­tų, kaip rei­kia vaikš­čio­ti. Po me­tų pri­reiks dar vie­nos ope­ ra­ci­jos esan­tiems su­tvir­ti­ni­mams iš kau­lų išim­ti. „Dar ir da­bar daž­nai skau­da gal­ vą, gy­dy­to­jai nu­sta­tė kau­lų re­tė­ji­

Ava­ri­jos iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kont­ ro­lia­vu­si ir Vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kiu­si pro­ku­ro­rė Vi­li­ja Šal­ čiu­vie­nė pa­brė­žė, kad nu­ken­tė­ ju­sio­ji tu­ri vi­sas ga­li­my­bes skųs­ ti teis­mo nuo­spren­dį. G.Je­fi­šo­va ža­dė­jo tar­tis su ad­vo­ka­tais, ta­čiau kol kas aiš­ku tik tiek, kad dėl ci­vi­ li­nio ieš­ki­nio nu­sta­ty­mo už svei­ ka­tos su­trik­dy­mą ji tik­rai kreip­sis į teis­mą. Pus­me­tį dėl ava­ri­jo­je pa­tir­tų svei­ka­tos su­tri­ki­mų ne­ga­luo­jan­ti jau­na mo­te­ris ti­ki­no ren­kan­ti gy­ dy­to­jų pa­žy­mas apie sa­vo svei­ka­ tos būk­lę ir abe­jo­ja, ar tai ga­li­ma va­din­ti ne­sun­kiu svei­ka­tos su­trik­ dy­mu. „Kal­bė­da­mi apie nu­ken­tė­ju­ sio­sios su­ža­lo­ji­mus mes rė­mė­ mės eks­per­tų pa­teik­ta me­džia­ga. Ten aiš­kiai pa­ra­šy­ta – „ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas“, – dės­tė pro­ku­ro­rė.

ski­ria­mi sun­kiems. Vi­sa tai yra su­ra­ šy­ta Svei­ka­tos mas­to su­trik­dy­mo tai­ syk­lė­se. Ne­ž y­m iems su­ža­lo­ji­mams pri­ski­ria­mi tie, ku­rie svei­ka­tą su­trik­ do iki 10 die­nų – tai ko­kia nors ne­di­ de­lė žaiz­da, odos nu­broz­d i­n i­mas. Ne­s un­k us svei­k a­tos su­t rik­dy­mas nu­sta­to­mas, kai dėl su­ža­lo­ji­mo ar su­

sarg­d i­n i­mo svei­ka­ta su­t rik­do­ma il­ ges­n iam nei 10 die­nų lai­ko­tar­piui, ar­ba nu­ken­tė­ju­sy­sis pra­ran­da iki 30 pro­c. pro­fe­si­nio ar bend­ro dar­bin­gu­ mo. To­kiems daž­niau­siai pri­ski­ria­mi lū­žiai, ypa­tin­ges­nės žaiz­dos, sme­ge­ nų su­krė­ti­mai. Anks­čiau, pa­gal se­ną­ jį Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­są, ne­

sun­k ūs svei­ka­tos su­trik­dy­mai bu­vo va­d i­na­m i apy­sun­k iais. Psi­cho­lo­g iš­ kai žmo­g ui bu­vo priim­t i­niau tas se­ na­sis pa­va­di­ni­mas. Jei­gu žmo­gui nu­ sta­to­mi ko­kie nors lie­ka­mie­ji trau­mos reiš­ki­niai, ga­li­mas to­les­nis ty­ri­mas – net ta­da, kai žmo­gus jau vi­sai bai­gia gy­dy­mą.

Pa­da­ri­niai vi­sam gy­ve­ni­mui

G.Je­fi­šo­vai bu­vo diag­no­zuo­tas sme­ge­nų su­tren­ki­mas, kai­rės ko­ jos lū­žis, su­ža­lo­tas kai­rės ran­kos nykš­tys. Ji ne­si­ti­kė­jo, kad pa­tir­tas trau­mas teks taip il­gai gy­dy­tis. „Neį­si­vaiz­duo­ju, ka­da ga­lė­siu vėl nor­ma­liai gy­ven­ti, džiaug­ tis duk­re­le, ja rū­pin­tis. Kas no­rės trau­muo­tos ir neį­ga­lios dar­buo­ to­jos?“ – emo­ci­jų ne­slė­pė G.Je­ fi­šo­va. Gy­dy­to­jai jau­ną mo­te­rį iš kar­to per­spė­jo, kad lū­žu­sios šei­vi­kau­ lio ir blauz­di­kau­lio gal­vu­tės. O tai reiš­kia, kad su­lau­kus 40-ies G.Je­ fi­šo­vai ga­li tek­ti trau­muo­tą vie­tą vėl ope­ruo­ti, tvar­ky­ti. Ne­ža­dė­jo gy­dy­to­jai ir to, kad, su­gi­jus kau­ lams, mo­te­ris pa­mirš apie pa­tir­tą

„„Sveiks­ta: G.Je­fi­šo­va po ava­ri­jos ne­ga­lė­jo pa­si­rū­pin­ti nei sa­vi­mi, nei

duk­re­le. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Komentaras Žyd­rū­nas Mė­ge­lai­tis

Vals­ty­bi­nės teis­mo me­d i­ci­nos tar­ny­bos Kau­no sky­r iaus vy­res­ny­sis teis­mo me­d i­ci­nos eks­per­tas

S

u­ža­lo­ji­mai skirs­to­mi į ne­ž y­ mius, ne­sun­k ius ir sun­k ius svei­ka­tos su­t rik­dy­mus. Yra są­ra­šas su­ža­lo­ji­mų, ku­rie pri­


4

pirmADIENIS, vasario 13, 2012

miestas

Bėg­te – už žo­džio lais­vę internete Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vo­ je nu­vil­ni­jo pro­tes­tų mi­tin­gai prieš tarp­ tau­ti­nį ko­vos su pi­ra­ ta­vi­mu in­ter­ne­te su­ si­ta­ri­mą „An­ti-Coun­ ter­fei­ting Tra­de Ag­ ree­ment“ (AC­TA). Pa­ si­ra­šy­ta, ta­čiau kol kas ne­ra­ti­fi­kuo­ta su­ tar­tis su­lau­kė daug kri­ti­kos.

jis leis ge­riau ap­sau­go­ti in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę. Pab­rė­žia­ma, kad klas­ to­tės da­ro ža­lą vals­ty­bių eko­no­mi­ kos rai­dai.

Pro­tes­tuo­to­jų įsi­ti­ ki­ni­mu, įsi­ga­lio­jus su­tar­čiai kor­po­ra­ci­ jos per­se­kios kiek­ vie­ną joms neį­ti­ku­sį in­ter­ne­to var­to­to­ją. An­ti­pi­ra­ti­nė pre­ky­bos su­tar­tis AC­TA su­lau­kė kri­ti­kos dėl nea­pib­ rėž­tu­mo, su­ku­rian­čio są­ly­gas ga­ li­miems in­ter­ne­to lais­vės su­var­ žy­mams, nu­ma­to­mos ga­li­my­bės tai­ky­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už au­to­ri­nių ir in­te­lek­ti­nių tei­sių pa­žei­di­mus.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

„„Protestas: savaitgalį ne tik Kaune – visoje Lietuvoje buvo rengiamos akcijos prieš ATCĄ.

Ne­by­lus pro­tes­tas

ną at­sa­kė Vy­tau­tu pri­si­sta­tęs jau­ nuo­lis. Pro­tes­tas Kau­ne vy­ko be kal­ bų. Iš­gir­dę sig­na­lą ak­ci­jos da­ly­viai pa­si­lei­do bėg­te Lais­vės alė­ja. Ki­tas nuai­dė­jęs sig­na­las reiš­kė su­sto­ ji­mą. Taip ak­ci­jos ra­gin­to­jai bu­vo nu­ro­dę da­ry­ti ke­tu­ris kar­tus. Pa­gal jau anks­čiau reng­tas pa­na­ šias ak­ci­jas, ke­tu­rių bė­gi­mų su su­ sto­ji­mais pa­kan­ka įveik­ti vi­są Lais­ vės alė­ją.

Per 200 kau­nie­čių šeš­ta­die­nį su­ si­rin­ko pa­lai­ky­ti Lie­tu­vo­je ir pa­ sau­ly­je vyks­tan­čias ak­ci­jas prieš AC­TA su­si­ta­ri­mą. Vie­ny­bės aikš­tė­ je prie Šv.Ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­ los) baž­ny­čios jau­nuo­liai ėmė bū­ riuo­tis gru­pe­lė­mis ge­ro­kai prieš 16 val. skelb­tą ak­ci­jos pra­džią. Kai ku­rie at­vy­ko už­si­kli­ja­vę bur­ nas lip­nia juos­ta, ant ku­rios bu­ vo už­ra­šai „Stop AC­TA“ ar­ba tik AC­TA. „Pri­ta­riu pa­si­prie­ši­ni­mui dėl lais­vės ri­bo­ji­mo“, – vos gir­di­mai pro lip­nia juos­ta už­kli­juo­tą bur­

Kri­ti­kos ban­ga

Su­si­rin­ku­sie­ji nu­ro­dė pri­ta­rian­tys or­ga­ni­za­to­rių min­čiai, kad pa­si­ra­

šy­tas AC­TA su­si­ta­ri­mas – pi­lie­čių žo­džių ir sa­vi­raiš­kos lais­vę ri­bo­jan­ ti tarp­tau­ti­nė su­tar­tis. Pro­tes­tuo­to­jų įsi­ti­ki­ni­mu, įsi­ ga­lio­jus su­tar­čiai tur­tin­giau­sios pa­sau­lio kor­po­ra­ci­jos seks, tik­ rins ir tei­siš­kai per­se­kios kiek­vie­ ną joms neį­ti­ku­sį in­ter­ne­to var­ to­to­ją. „Aš ne­k lau­s iu, kiek kas ga­l ė­ jo su­mo­kė­ti ko­kiam nors vie­nos ki­tos ES ša­l ies mi­n ist­r ui, da­ly­ va­v u­s iam kaž­ko­k iuo­se slap­t uo­ se ES su­s i­r in­k i­m uo­se, su­gal­vo­ ju­s iuo­s e mums AC­TA su­tar­t į, nes vi­si juk ži­no – mi­nist­rai ky­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

šių nei­ma. Aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad AC­TA yra nu­k reip­tas ne tik prieš pi­ra­t us, bet prieš vi­s us. Ir nuo tos su­tar­t ies nu­ken­t ės vi­s i – ir pen­s i­n in­kai, ir moks­l ei­v iai, ir stu­d en­tai, ir ma­m os, ir ūki­ nin­kai. Vi­s i be išim­č ių. Išs­k y­ rus, aiš­ku, ke­lias suin­te­re­suo­tas gru­pes“ – ra­šo „Stop AC­TA“ pa­ lai­kan­tys in­ter­nau­tai. Su­tar­tis ne­ra­ti­fi­kuo­ta

Lie­tu­va ir dar 21 Eu­ro­pos vals­ty­bė su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šė praė­ju­sį mė­ ne­sį. Ko­vos su klas­to­ji­mu pre­ky­ bo­je su­si­ta­ri­mo au­to­riai sa­ko, kad

„„Bėg­te: ke­li šim­tai pro­tes­tuo­jan­

čių jau­nuo­lių pa­si­lei­do bėg­te Lais­vės alė­ja.

Ant Kauno marių le­do sklei­dė­si bu­rės Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Sa­vait­ga­lį ant Kau­no ma­rių vy­ko buriavimo ant ledo Eu­ro­pos čem­ pio­na­to Lie­tu­vos tu­ras. Šeš­ta­die­nį vė­jas pa­ve­dė su­si­rin­ku­sius spor­ti­ nin­kus, ta­čiau sek­ma­die­nį lei­do at­ si­grieb­ti.

Si­nop­ti­kai sa­vait­ga­lį pro­gno­za­vo žie­miš­kus orus, ta­čiau vien to žie­ mos vė­jo bu­riuo­to­jams ne­pa­ka­ko. Šeš­ta­die­nį dū­mai iš ka­mi­nų ki­lo tie­siai ir gra­žiai į dan­gų, o tai reiš­ kė, kad vė­jo nė­ra. „Mi­ni­ma­lus vė­jo grei­tis mums rei­ka­lin­gas. Bent jau 2 met­rų per se­kun­dę“, – paaiš­ki­no var­žy­bų tei­sė­jas.

Pa­gal pro­gno­zes bu­vo ma­ty­ti, kad šeš­ta­die­nis iki pat su­te­mų bus be vė­jo. Sek­ma­die­nio pro­gno­zės su­tei­ kė vil­čių. Pir­mas star­tas bu­vo duo­ tas dar prieš vi­dur­die­nį. Su­si­rin­ko 19 žie­mos vė­jo bu­riuo­to­jų iš Lie­tu­ vos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos ir Suo­mi­jos.

Bu­ria­vi­mas ant ledo, jė­gos ait­va­rai ir ki­tos vė­ju kin­ko­mos ekst­ re­ma­laus spor­to ša­ kos tam­pa vis po­pu­ lia­res­nės.

Ant Kau­no ma­rių le­do ties Jachtk­ lu­bu bu­vo pa­žy­mė­ta tra­sa. Žiū­ro­vai ga­lė­jo var­žy­bas ste­bė­ti ne nuo kran­to, bet pa­čio­je tra­so­je. Aiš­kiai ma­tė­si, kaip spor­ti­nin­kai pa­si­kin­ko vė­ją. Bu­riuo­to­ jai ant le­do ėmė pieš­ti aš­tuo­niu­kes. Buriavimo ant ledo, jė­gos ait­va­rai ir ki­tos vė­ju kin­ko­mos ekst­re­ma­laus spor­to ša­kos Lie­tu­vo­je tam­pa vis po­ pu­lia­res­nės. Sa­vait­ga­lį Kau­no ma­rių tra­sa bu­vo pil­na ne tik var­žy­bų da­ly­ vių ir jų pa­lai­ky­mo ko­man­dų. Žmo­nės pra­mo­ga­vo. Šei­mos su vai­kais čiuo­ži­nė­jo ro­gu­tė­mis. Pra­ mo­gau­da­mi šei­mi­nin­kai ne­pa­mir­ šo ir sa­vo au­gin­ti­nių. Kau­no ma­rių le­do už­te­ko vi­siems.

„„Vė­jas: sek­ma­die­nį vė­jo stip­ru­mo pa­ka­ko, kad spor­ti­nin­kai ga­lė­tų var­

žy­tis.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


6

Pirmadienis, vasario 13, 2012

Nuomonės

Kas stab­do in­ves­ti­ci­jų srau­tą?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Bend­ra in­ves­ ti­ci­nė ap­lin­ka ir to­liau lie­ka di­de­lė pro­ble­ ma, ku­ri iš es­ mės stab­do in­ ves­ti­ci­jų srau­ tą į mū­sų ša­lį.

Lup­tų la­vo­nų pa­ro­da – vi­sai šei­mai

Saulius Pocius

V

a­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­ mo pa­baig­tu­vių pro­ga ano­ni­mi­niai su­ma­ny­ to­jai lie­t u­v iams tėkš­ te­lė­jo ypač gun­dan­čią pro­vo­ka­ci­ ją – nu­lup­tų ir kon­ser­vuo­tų žmo­ nių la­vo­nų. Tik­rų, ne mu­lia­žų. Tik be odos. Kū­nai iš­da­ri­nė­ti taip, kad tik­ras ES pro­vin­ci­jos pi­lie­tis pa­si­ jus­tų au­ten­tiš­kai – lyg po skers­tu­ vių kai­me. „Sen­sa­ci­ją moks­lo ir me­d i­ci­nos pa­sau­ly­je su­kė­lu­si žmo­nių kū­nų pa­ro­da „The Hu­man Bo­dy Ex­hi­bi­ tion“ pir­mą kar­tą bus ro­do­ma Lie­ tu­vo­je“, skel­bia mė­si­nių at­vaiz­dų

Į ši­tą ne­kro­fi­li­nio eks­ hi­bi­cio­niz­mo šven­tę vi­ lio­ja­mi ne tik su­bren­ dę ša­lies pi­lie­čiai, bet ir šei­mos su vai­kais. Kvie­ čia­mos net ir mo­ki­nių eks­kur­si­jos. pri­far­ši­ruo­ta rek­la­ma, bio­lo­giš­kai pa­k i­bu­si mo­n i­to­r ių ek­ra­nuo­se. Va­di­na­si, ei­ki­te, žmo­nės, ir žiū­rė­ ki­te, pa­ma­ty­si­te, ko dar ne­ma­tę. Tam, kad ši­tai Val­pur­g i­jos šven­ tei bū­tų su­teik­ta ta­ria­ma hu­ma­ niz­mo ir so­li­du­mo do­zė, su­ma­ny­ ti net tam tik­ri mas­kuo­jan­tys pa­ veiks­lė­liai, ku­rie tu­rė­tų nu­kreip­ ti dė­me­sį nuo tik­ro­sios šio rei­ka­lo es­mės. Šių iš­skir­ti­nių skers­tu­vių ap­ra­šy­muo­se, kaip va­dy­bi­niuo­se ak­ci­nės bend­ro­vės ana­luo­se, pa­ teik­tas ir re­gi­nio mi­si­jos api­brė­ži­ mas, į ku­r į po­ten­cia­lus pa­ro­dos žiop­so­to­jas tar­si tu­rė­tų ypač ati­ džiai įsi­skai­ty­t i: „Žmo­gaus kū­no pa­ro­dos mi­si­ja – pa­ska­t in­t i lan­ ky­to­jus gerb­t i sa­vo kū­ną ir su­ teik­ti jiems kuo dau­giau in­for­ma­ ci­jos apie žmo­gaus kū­no moks­lą bei ak­cen­tuo­ti jo gro­žį.“ Tai­gi juo­ du ant bal­to aiš­ki­na­ma, kad siū­lo­ mi re­gi­niai pa­ska­tins gerb­ti sa­ve kaip Die­vo tva­ri­n į. Be to, čia bus ga­li­ma įžvelg­ti ir kū­no gro­ž į, ku­ ris, kaip rei­kia ti­kė­tis, tu­rė­tų su­kel­ ti es­te­ti­nį pa­si­gė­rė­ji­mą.

Na, bū­tent šio­je vie­to­je vėl­gi kaž­ kaip tam­pa ne­pa­to­gu ir ne vi­sai su­pran­ta­ma. Ar­gi nu­lup­ti, už­kon­ ser­vuo­ti nu­mi­rė­liai pra­skės­to­mis ko­jo­mis ir dirb­ti­nai su­for­muo­to­ mis mė­sin­go­mis šyp­se­no­mis ga­ li kel­ti es­te­ti­nį jaus­mą? Jei taip yra iš tie­sų, ko­dėl ta­da mes sa­vo mi­ ru­sie­siems ne­lu­pa­me odos ir iš jų vei­dų ne­l ip­do­me šyp­se­nos? Gal taip „pa­to­bu­lin­ti“ jie bū­tų ža­ ves­n i ir kel­t ų es­te­t i­n į pa­si­ten­k i­ ni­mą gau­siai su­si­rin­ku­siems ge­ dė­to­jams? Šie klau­si­mai, su­pran­ta­ma, pir­ miau­s iai ad­re­s uo­t i suau­g u­s ie­ siems. Lau­k i­n is šių die­nų ža­ve­ sys tam­pa dar įsta­bes­nis, kai pa­ ma­tai, kad į ši­tą ne­kro­fi­li­nio eks­ hi­bi­cio­niz­mo šven­tę vi­lio­ja­mi ne tik su­bren­dę ša­l ies pi­l ie­čiai, bet ir šei­mos su vai­kais. Kvie­čia­mos net ir mo­ki­nių eks­kur­si­jos. „Pa­ro­ do­je mo­ki­niai pa­tirs ne vie­ną jau­ di­nan­čią mo­ky­mo­si aki­mir­ką“, – ci­niš­ku teks­tu rei­ka­lą rek­la­muo­ ja re­g i­n ių or­ga­n i­za­to­r iai. Ir pri­ du­ria: „Pui­kios kū­no nuo­trau­kos bei in­for­ma­ty­vi vaiz­do me­d žia­ ga lan­ky­to­jams pa­liks neiš­dil­do­ mą įspū­dį.“ Čia tai tik­ra tie­sa. Kad vai­kams tų is­te­r iš­k ų įspū­d žių bus tik­rai, tai bet ku­r iam ka­no­pi­n iam žin­ duo­l iui aiš­k u. Jau šian­d ien ga­l i­ ma drą­siai spė­lio­ti, koks pro­cen­ tas ma­ža­me­čių po to­kių „neiš­dil­ do­mų įspū­džių“ do­zės ne­ga­lės už­ mig­ti bent jau po­rą nak­tų. Tai bent jau­di­nan­čios mo­ky­mo­ si aki­m ir­kos! Po to­k io ug­dy­mo pa­ty­ri­mų net sa­vo mo­ti­nai gal­vą nu­pjo­vęs ir į Kur­šių ma­rias ją įme­ tęs Ai­das Pau­la­vi­čius at­ro­do vi­sai nor­ma­lus vai­ki­nas, ku­ris taip pat tik no­rė­jo pa­tir­ti ke­le­tą jau­di­nan­ čių aki­mir­kų. „Il­ge­sys, ta gies­mė“, kaip pa­sa­ky­tų poe­tas. Kai žvelg­da­mas į to­kios pa­ro­dos pro­spek­t us at­si­k ra­tai ne­t i­kė­t u­ mo efek­to, pa­leng­va sme­ge­ny­se iš­ryš­kė­ja ir tik­rie­ji kės­lai. Ypač, kai po alt­ruis­ti­nių ra­gi­ni­mų rū­pin­tis sa­v ų­jų kū­nų svei­ka­ta ir gy­ve­ni­ mo bū­du, pa­ma­tai šios la­vo­nų fies­tos bi­lie­tų kai­nas. Sa­vait­ga­liais bi­l ie­t u­kai suau­g u­s ie­s iems kai­ nuos nuo 55, vai­kams – nuo 40 li­ tų. Dė­me­sio, me­tas hu­ma­niz­mui, – stu­den­tams ir sen­jo­rams tai­ko­ ma 5 li­tų nuo­lai­da. Štai taip, ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­ vos suau­gu­sie­ji, šei­mos ir vai­ku­ čiai pa­bi­ru­čiai. Atei­ki­te, pa­žvel­ki­ te ir, kaip sa­ko or­ga­ni­za­to­riai, pa­ tir­ki­te nuo­sta­bių aki­mir­kų.

informacija:

302 250

And­riaus Del­tu­vos ka­ri­ka­tū­ra

K

as­met gar­siai kal­ba­ma apie už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas, atei­ nan­čias ar ne į Lie­tu­vą. Ypač čia pa­gei­dau­ja­mos ply­no lau­ko in­ves­ti­ci­jos, ku­rios skai­ čiuo­ja­mos, o pa­skui pa­tei­kia­mos kaip tam tik­ri ša­lies lai­mė­ji­mai eko­no­mi­ kos sri­ty­je. Tai su­pran­ta­ma, nes pa­pil­do­mi pi­ ni­gai „iš šo­no“ vi­sa­da pra­ver­čia ne tik vals­ty­bės, bet ir kiek­vie­no žmo­ gaus gy­ve­ni­me. O kur dar su­kur­ tos dar­bo vie­tos, ku­rių iki tol ne­bu­ vo, su­mo­kė­ti mo­kes­čiai, eko­no­mi­kos di­na­miš­ku­mo efek­tas? Vi­sa tai iš­ties la­bai svar­bu. Ta­čiau vi­siš­kai ne­sup­ran­ta­ma, ko­ dėl mū­sų vals­ty­bė ne­no­ri su­da­ry­ ti są­ly­gų toms in­ves­ti­ci­joms ir tam vers­lui iš už­sie­nio atei­ti? Juk bet koks vers­lo žings­nis tuo­jau su­si­du­ria su gro­buo­niš­kais mo­kes­čiais, ne­gai­ les­tin­ga fi­nan­si­nės kont­ro­lės sis­te­ma ir be­ga­li­niu biu­rok­ra­tiz­mu, apie ku­ rį gan­dai jau skam­ba tur­būt per vi­

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

N

e­se­niai viename dienraš­ tyje perskai­čiau, kaip bu­vo at­si­liep­ta apie biu­rok­ra­tus, ku­rie nie­kaip ne­ga­li iš­si­ skir­ti su sa­vo kė­de. Kaip sa­kė vie­nas au­to­rius, „į kė­dę sėd­me­ni­mis įau­gęs val­di­nin­kas“. Ge­ras su­gre­ti­ni­mas, nes dau­gy­bė mū­sų kler­kų yra iš­ties suau­gę su sa­vo pa­ties po­stu. Juk daž­nam žmo­gui ten­ka su­si­dur­ ti su val­di­nin­kų luo­mu. Ži­no­ma, yra tarp jų ir pui­kių žmo­nių, ge­rų ad­mi­ nist­ra­to­rių, ta­čiau, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, dau­gu­ma ta­me dar­be – at­si­tik­ti­niai žmo­nės ar­ba par­ti­jų sta­ty­ti­niai. O tik­ras val­di­nin­kas tu­rė­tų bū­ti jaut­ rus dar­buo­to­jas, be­si­sten­gian­tis su­ pras­ti pas jį atė­ju­sį in­te­re­san­tą. Kar­tais atė­jus į „Sod­rą“ ten­ka gir­ dė­ti dar­buo­to­jų fra­zę: „Aš jums mo­ ku pen­si­ją“... Tai tie­siog įžei­di­mas vi­ są gy­ve­ni­mą dir­bu­siam in­te­re­san­tui. Juk ne dar­buo­to­ja iš sa­vų pi­ni­gų jam

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Re­gi­man­tas Alio­nis

mo­ka iš­mo­ką, o žmo­gus pen­si­jos pa­ vi­da­lu gau­na sa­vo už­dirb­tus pi­ni­gus. Ne­rei­kia pai­nio­ti dvie­jų da­ly­kų: kas yra dar­buo­to­jo ir kas yra in­te­re­san­to. In­te­re­san­to yra vis­kas, nes šiuo at­ve­ju dar­buo­to­jas dar ir gau­na al­gą iš to in­ te­re­san­to už­dirb­tos pen­si­jos da­lies.

Bai­siau­sia, kai žmo­ gus ima ta­pa­tin­ti sa­ve su dar­bo­vie­te. Toks „tar­nau­to­jas“ tam­pa tik­ru monst­ru.

Tai­gi val­di­nin­kai pir­miau­sia yra tar­nau­to­jai, nes juos iš­lai­ko­me vi­si mes. Žo­dis „tar­nau­to­jas“ pa­da­ry­tas iš žo­džio „tar­nau­ti“. Tad pra­smė čia vi­siš­kai aiš­ki: val­di­nin­ko pa­skir­tis –

tar­nau­ti žmo­nėms, ku­rie tam val­di­ nin­kui iš sa­vo už­dirb­tų al­gų ir iš sa­vo gau­na­mų pen­si­jų mo­ka pi­ni­gus. Ši­ to tar­nau­to­jai tik­rai nie­ka­da ne­tu­rė­ tų už­mirš­ti. Deja, už­mirš­ta. Nes taip jiems pa­to­giau dar­buo­tis, taip pa­to­ giau gy­ven­ti dar­bo­vie­tė­je. Daž­nas tar­nau­to­jas ma­no, kad jis tu­ri ne tar­ nau­ti, o val­dy­ti, nes jis esąs val­di­nin­ kas. Tai yra di­džiau­sia jo klai­da. Val­ dy­ti tar­nau­to­jas pri­va­lo pa­val­di­nius, bet ne pas jį atė­ju­sius žmo­nes. Val­di­ nin­kas – tai tik­rai ne val­do­vas. Bai­siau­sia, kai žmo­gus ima ta­pa­ tin­ti sa­ve su dar­bo­vie­te. Čia jau pa­ts ne­ma­lo­niau­sias reiš­ki­nys. Toks „tar­ nau­to­jas“ tam­pa tik­ru monst­ru, ku­ris ma­no, kad įstai­ga, ku­rio­je dir­ba, pri­ klau­so ne žmo­nėms, o jam pa­čiam. Tai siau­bin­ga. Vis dėl­to to­kių žmo­nių yra ne­ma­žai ir jie jau­čia­si ne­pa­kei­čia­ mi. To­kių la­biau­siai rei­kia sau­go­tis. A.Ra­ma­naus­kas

Laiškai ir komentarai neatspindi redakcijos nuomonės

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

MIESTO NAUJIENOS: Aušra Garnienė – Virginija Skučaitė – Arūnas Dambrauskas – Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Saulius Tvirbutas –

ra­tų paaiš­ki­ni­mais, kad pen­si­nin­kai ne­ga­li lauk­ti, kol bus su­mo­kė­ti mo­ kes­čiai, nes jie tie­siog tu­ri bū­ti su­ mo­kė­ti lai­ku. Taip, to­kiuo­se sam­pro­ta­vi­muo­se yra tie­sos. Visgi yra dar ir pro­tin­ gu­mo kri­te­ri­jus, lanks­tu­mas, per­ spek­ty­vos su­vo­ki­mas. Džiu­gu bent tai, kad pa­sta­ruo­ju me­tu Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja sten­gia­ si ne tik baus­ti, bet ir mė­gi­na tai­ky­ ti pro­tin­gu­mo, aiš­ki­ni­mo ir pa­kan­ tu­mo vers­lui kri­te­ri­jus. Tai jau ge­ras ženk­las. Deja, bend­ra in­ves­ti­ci­nė ap­lin­ka ir to­liau lie­ka di­de­lė pro­ble­ma, ku­ ri iš es­mės stab­do in­ves­ti­ci­jų srau­ tą į mū­sų ša­lį. Rei­kė­tų ge­ro­kai li­be­ra­les­nių mo­ kes­ti­nių įsta­ty­mų ir ypač ryš­kių leng­va­tų Lie­tu­voje vis dar no­rin­ tiems investuoti vers­li­nin­kams. Kol jie to ne­pa­jus, tol į mū­sų vals­ty­bę žvelgs įta­riai.

Tar­nau­to­jas tu­ri tar­nau­ti

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

są Eu­ro­pą. Įkur­ti įmo­nę Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se ga­li­ma per ke­lio­li­ka mi­ nu­čių. Pas mus tai truk­tų ne vie­ną die­ną. JAV vei­kia net spe­cia­li­zuo­tos įmo­nės, ku­rios už­sii­ma bend­ro­vių stei­gi­mo veik­la, kad žmo­gui ar ki­tos ša­lies bend­ro­vei ne­rei­kė­tų nu­si­že­mi­ nus brai­džio­ti po klai­džias biu­rok­ra­ ti­jos džiung­les. O Lie­tu­vo­je įdieg­ta to­kia kont­ro­lės sis­te­ma, tik ir žiū­rin­ti, kaip atim­ti pi­ ni­gus iš to, ku­ris juos sėk­min­gai už­ dirbo. Ir vi­sai ne­svar­bu, iš­gy­vens po to įmo­nė su vi­sais jos dar­buo­to­jais ar ne. Kar­tais net ga­li įtar­ti, kad ge­riau jau vals­ty­bė mo­kės pa­šal­pą at­leis­tie­ siems iš dar­bo, nei pa­si­gai­lės įmo­nės, pa­vė­la­vu­sios su­mo­kė­ti PVM. Na, iš­ rei­ka­laus tuos pi­ni­gus, įmo­nė bank­ ru­tuos, o kas pa­skui? Tai ir­gi at­gra­so in­ves­ti­ci­jas, nes to­kia pa­tir­tis ža­lo­ja in­ves­ti­ci­nę ap­ lin­ką. Vals­ty­bės gro­buo­niš­ku­mas daž­ nai pa­tei­si­na­mas „Sod­ros“ biu­rok­

302 273 302 267 302 268 302 266 302 251 302 262 302 243

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 020.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, vasario 13, 2012

lietuva Pre­zi­den­to Al­gir­ do Bra­zaus­ko naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­ nė tu­rės sa­vo par­ti­ ją, su ku­ria ban­dys po­li­ti­nę lai­mę šį ru­ de­nį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

„„Kon­ku­ren­tai: iš pra­džių K.Bra­zaus­kie­nė par­ti­ją ke­ti­no kur­ti su uba­gų ka­ra­liu­mi sa­ve ti­tu­luo­jan­čiu V.Šus­taus­ku, ta­čiau vė­liau jų ke­liai iš­si­sky­rė. 

Ir par­ti­ją kū­rė, ir vai­ši­no­si Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

do­ku­men­tus ir pa­teik­ti iš­va­dą, ar to­kia po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja ga­li bū­ ti ofi­cia­liai įre­gist­ruo­ta.

Su­si­rin­ko į bu­vu­sią „Drau­gys­tę“

Šeš­ta­die­nį apie po­ra šim­tų K.Bra­ zaus­kie­nės ša­li­nin­kų su­si­rin­ko į sos­ti­nės vieš­bu­tį „Crow­ne Pla­za“, bu­vu­sią „Drau­gys­tę“. Jam K.Bra­ zaus­kie­nė ka­dai­se va­do­va­vo, kar­tu su par­tne­riais pri­va­ti­za­vo šį vieš­ bu­tį. Stei­gia­ma­ja­me su­va­žia­vi­me bu­vo įkur­ta De­mok­ra­ti­nė dar­bo ir vie­ny­ bės par­ti­ja (DDVP). Jos stei­gė­jais, pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, ta­po apie 1700 žmo­nių, fo­ru­mo de­le­ga­tus įga­lio­ ju­sių įkur­ti nau­ją po­li­ti­nę jė­gą ir iš­rink­ti jos va­do­vau­jamuo­sius or­ ga­nus. Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus par­ti­ ją ga­li įkur­ti ne ma­žiau kaip 1000 stei­gė­jų. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja tu­ri pa­tik­rin­ti jų są­ra­šus, nau­jo­sios par­ti­jos įsta­tus bei ki­tus stei­gi­mo

Po­sė­džia­vo už už­da­rų du­rų

Kaip ir bu­vo ti­kė­ta­si, K.Bra­zaus­ kie­nė iš­rink­ta DDVP pir­mi­nin­ke. Tai stei­gia­mo­jo su­va­žia­vi­mo de­le­ ga­tai nu­ta­rė vien­bal­siai. DDVP fo­ ru­mas bu­vo už­da­ras. Po jo K.Bra­zaus­kie­nė žur­na­ lis­tams tei­gė, kad nau­jos par­ti­jos tiks­las – „gin­ti pa­pras­tų žmo­nių tei­ses, ak­ty­viai ko­vo­ti su ne­dar­bu, še­šė­li­ne eko­no­mi­ka“. Pap­ra­šy­ta api­bū­din­ti, ku­riai po­ li­ti­nio spekt­ro pu­sei bus pri­ski­ ria­ma nau­jo­ji po­li­ti­nė jė­ga, pre­zi­ den­to naš­lė at­sa­kė: „Tai bus la­biau cent­ro par­ti­ja.“ Ta­čiau K.Bra­zaus­ kie­nė su­ti­ko, kad DDVP pa­va­di­ni­ mas ir pro­gra­mi­nės nuo­sta­tos yra dau­giau kai­rio­sios, so­cia­li­nio po­ bū­džio. „Par­ti­jos pa­va­di­ni­mą nu­

lė­mė pre­zi­den­to A.Bra­zaus­ko įta­ka – jis bu­vo įkū­ręs De­mok­ra­ti­nę dar­ bo par­ti­ją, be to, jis bu­vo tas žmo­ gus, ku­ris su­vie­ni­jo vi­są Lie­tu­vą, tad abu šie da­ly­kai ir yra nau­jo­sios po­li­ti­nės jė­gos pa­va­di­ni­me“, – tei­ gė ji. Opo­zi­ci­jai Sei­me – dvi vie­tos?

K.Bra­zaus­kie­nė de­monst­ra­vo op­ti­ miz­mą dėl DDVP sėk­mės per bū­ si­mus Sei­mo rin­ki­mus. „Kiek juo­ se lai­mė­sim? 139 vie­tas. Li­ku­sias dvi pa­lik­si­me opo­zi­ci­jai“, – kal­ bė­jo nau­jai įsteig­tos par­ti­jos pir­ mi­nin­kė. K.Bra­zaus­kie­nė pik­ti­no­si tvar­ ka, kai į nau­ją­jį Sei­mą ne­per­rink­ tiems bu­vu­siems par­la­men­ta­rams iš­mo­ka­mos išei­ti­nės kom­pen­sa­ci­ jos. „Tam vien šie­met bus iš­leis­ta apie 20 mln. li­tų. Ne kom­pen­sa­ ci­jas rei­kia jiems mo­kė­ti, o iš­vai­ ky­ti su laz­do­mis“, – sa­kė ji. Pa­ti

K.Bra­zaus­kie­nė tvir­ti­no grei­čiau­ siai ban­dy­sian­ti siek­ti Sei­mo na­rio man­da­to. „Bet man bū­tų ge­rai ir Sei­me, ir be Sei­mo“, – tei­gė ji.

Jo­kių pa­žy­mų iš žmo­nių, no­rin­čių įsto­ti į par­ti­ją, ne­rei­ ka­lau­ju. Tie­siog pa­ si­kal­bu su žmo­gu­mi ir ma­tau, ar jis kvaiš­ te­lė­jęs, ar ne. „Jo­kių pa­žy­mų iš žmo­nių, no­ rin­čių įsto­ti į par­ti­ją, ne­rei­ka­lau­ju. Tie­siog pa­si­kal­bu su žmo­gu­mi ir ma­tau, ar jis kvaiš­te­lė­jęs, ar ne. Jau da­bar sto­jan­tys į par­ti­ją pa­tys pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą skirs­to­si į ko­mi­te­tus,

Bu­ria­mos nau­jos par­ti­jos

Po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius (nuotr.) tei­gia, kad pre­zi­den­to naš­lės K.Bra­ zaus­kie­nės ini­ci­juo­tas nau­jos DDVP stei­gi­mas yra be­reikš­mis įvy­kis Lie­tu­ vos po­li­ti­ko­je, o ši or­ga­ni­za­ci­ja tik­riau­ siai gy­vuos tik iki ru­de­nį vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų.

Ar­tė­jant šių me­tų spa­lį vyk­sian­tiems nau­jo­jo Sei­mo rin­ki­mams Lie­tu­vo­je pa­gau­sė­jo stei­gia­mų nau­jų par­ti­jų.

Jis sa­kė neį­si­vaiz­duo­jan­tis, į ko­kį elek­to­ra­tą ga­lė­tų tai­ky­ti K.Bra­zaus­ kie­nės ku­ria­ma po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ ci­ja. „Par­ti­joms, ku­rios no­ri šį tą nu­veik­ ti, rei­kia bent tri­jų da­ly­kų. Pir­ma – tu­ rė­ti pro­gra­mą, ku­ri bū­tų ga­na aiš­kiai api­brė­žia­ma po­li­ti­nia­me lau­ke. Ant­ra

Per­nai gruo­dį bu­vo įkur­tas Vil­niaus me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­mas po­ li­ti­nis ju­dė­ji­mas „Taip“, ža­dan­tis puo­se­ lė­ti li­be­ra­lią­sias ver­ty­bes. Ši par­ti­ja jau pe­rė­jo įre­gist­ra­vi­mo pro­ce­dū­rą. Taip pat gruo­dį at­kur­ta Tau­ti­nin­kų są­ jun­ga, jos va­do­vu iš­rink­tas Sei­mo na­ rys Gin­ta­ras Son­gai­la. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja jau pa­tik­ri­no šios par­ti­jos stei­gi­mo do­ku­men­tus ir pa­tvir­ti­no juos kaip ati­tin­kan­čius įsta­ty­mo rei­ ka­la­vi­mus. Net­ru­kus tau­ti­nin­kai tu­ rė­tų už­baig­ti re­gist­ra­ci­jos pro­ce­są – pa­teik­ti ati­tin­ka­mą pra­šy­mą Ju­ri­ di­nių as­me­nų re­gist­rui.

o pa­skui jie iš­si­rinks vir­šes­nį, ku­ris ga­lė­tų bū­ti de­le­guo­ja­mas į Sei­mą“, – pri­dū­rė K.Bra­zaus­kie­nė. Su V.Šus­taus­ku bu­vo ne pa­ke­liui

Gy­vuos tik iki rin­ki­mų – tu­rė­ti or­ga­ni­za­ci­ją, tre­čia – tu­rė­ti ly­de­ rį. Ši pre­ten­den­tė į par­ti­jas ne­tu­ri nė vie­no iš iš­var­dy­tų po­žy­mių“, – kons­ta­ ta­vo A.Kru­pa­ „Ma­nau, iš es­mės nė­ra jo­kios reikš­ vi­čius. mės, kad to­kia par­ti­ja įsi­kū­rė. Tai bus or­ga­ni­za­ci­ja iki šių me­tų rin­ki­mų ir po jų tik­riau­siai iš­nyks. Dar klau­si­mas, ar ji bus ­re­gist­ruo­ta, ar už­teks stei­gė­jų“, – BNS sa­kė A.Kru­pa­vi­čius, ko­men­tuo­ da­mas šeš­ta­die­nį įvy­ku­sį DDVP stei­ gia­mą­jį su­va­žia­vi­mą.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Stei­gia­ma­ja­me DDVP su­va­žia­vi­me bu­vo ma­ty­ti kai ku­rių bu­vu­sių De­ mok­ra­ti­nės dar­bo par­ti­jos vei­kė­jų ir A.Bra­zaus­ko bend­ra­žy­gių, pa­ vyz­džiui, bu­vęs pre­zi­den­to pa­ta­ rė­jas ir at­sto­vas spau­dai Jo­nas Re­ ke­šius. Po neil­gai ­tru­ku­sio stei­gia­mo­jo su­va­žia­vi­mo jo da­ly­viams vieš­bu­ ty­je bu­vo su­reng­tos vai­šės. Per­nai rugp­jū­tį K.Bra­zaus­kie­nė bu­vo iš­rink­ta skan­da­lin­gai pa­gar­ sė­ju­sios Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (LLS) va­do­ve, ta­čiau lapk­ri­tį, ne­ su­si­ta­ru­si su prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­ mu LLS ly­de­riu Vy­tau­tu Šus­taus­ ku, ji iš šios par­ti­jos pa­si­trau­kė ir pa­skel­bė apie pla­nus steig­ti sa­vo va­do­vau­ja­mą nau­ją po­li­ti­nę jė­gą.

So­cial­de­mok­ra­t ų są­jun­ga ir Cent­ro par­ti­ja. Su­si­vie­ni­ji­mas pa­va­din­tas „Už Lie­tu­vą Lie­tu­vo­je“. Jis ža­da puo­se­lė­ti na­cio­na­li­nes ver­ty­bes.

žia­vi­mą ir ne vė­liau kaip per 6 mė­ne­ sius nuo jo įsi­re­gist­ruo­ti Ju­ri­di­nių as­ me­nų re­gist­re. Per šį lai­ką pri­va­lo bū­ ti at­lik­tos do­ku­men­tų pa­tik­ri­ni­mo pro­ Vers­li­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio va­ ce­dū­ros Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je, taip do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­ pat ki­ti re­gist­ra­vi­mo veiks­mai“, – aiš­ki­ nin­kų są­jun­ga nu­spren­dė pa­ko­re­guo­ no mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė spau­dai Vai­da ti, t. y. mo­der­ni­zuo­ti, sa­vo pa­va­di­ni­mą. Ven­ce­vi­čiū­tė. Bai­gu­si per­re­gist­ra­vi­mo pro­ce­dū­ras ji Vi­si prieš re­gist­ra­ci­ją bū­ti­ni pa­ren­gia­ tu­rė­tų va­din­tis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir mie­ji veiks­mai pa­pras­tai už­t run­ka ža­lių­jų są­jun­ga. apie 1,5–2 mė­ne­sius.

Žu­dy­nė­mis įta­ria­mo Drą­siaus Ke­džio ša­li­nin­kai ir­gi pra­ne­šė apie sa­vo par­ ti­jos stei­gi­mo pro­ce­są. „Drą­sos ke­lio“ par­ti­jai tu­rė­tų va­do­vau­ti bu­vęs ku­ni­ gas Jo­nas Var­ka­la. Nors stei­gia­ma­sis šios par­ti­jos su­va­žia­vi­mas su­reng­tas jau prieš ke­lias sa­vai­tes, Tei­sin­gu­mo Ne­se­n iai Tau­t i­n in­k ų są­jun­ga mi­nis­te­ri­ja ti­ki­na iki šiol ne­tu­rin­ti jo­ pa­skel­bė su­da­ran­ti bend­rą po­ kių jos stei­gi­mo do­ku­men­tų. li­ti­nį blo­ką su ki­to­mis ne­di­de­lė­ „Įs­ta­ty­mai nu­ma­to, kad stei­gia­ma par­ mis po­li­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis – ti­ja pri­va­lo su­šauk­ti stei­gia­mą­jį su­va­

Atk­reip­tas dė­me­sys, kad jei „Drą­sos ke­ lio“ par­ti­ja no­ri da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­ muo­se, ji pri­va­lo ne vė­liau kaip šių me­ tų rugp­jū­čio pra­džio­je bū­ti įre­gist­ruo­ta Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­re. Tai reiš­kia, kad Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai vė­liau­siai bir­že­lį tu­ri bū­ti įteik­ti tvar­kin­gi par­ti­jos stei­gi­mo do­ku­men­tai. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ofi­cia­liai įre­gist­ ruo­tos 39 po­li­ti­nės par­ti­jos. Pen­kioms yra pra­dė­tas lik­vi­da­vi­mo pro­ce­sas.


8

pirmADIENIS, vasario 13, 2012

lietuva Skaid­ru­mas ­ ke­lia abe­jo­nių

Dau­gės ­ pro­tes­tų

lenkai nuo­di­ja ­ at­mos­fe­rą

Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis tei­gia, kad Ru­ si­ja ma­žiau nei po mė­ne­sio vyk­sian­tiems pre­zi­den­to rin­ki­ mams ruo­šia­si pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus, ta­čiau abe­jo­nių dėl šio pro­ce­so skaid­ru­mo dar lie­ ka. Ru­si­jo­je te­be­si­tę­sia pro­tes­ tai, pra­si­dė­ję po ne­skaid­riais lai­ko­mų Dū­mos rin­ki­mų.

43 pro­c. Lie­tu­vos gy­ven­to­ jų ma­no, kad dėl eko­no­mi­nių ne­ra­mu­mų šie­met pa­dau­gės pro­tes­tų ir dar­bo konf­lik­tų. 41 pro­c. gy­ven­to­jų ma­no, kad pro­tes­tų skai­čius ne­si­keis, 7 pro­c. – kad su­ma­žės. Tai pa­ ro­dė ty­ri­mų bend­ro­vių tink­lo „Win-Gal­lup“ eko­no­mi­nių ne­ ra­mu­mų ba­ro­met­ras.

Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai yra ta­pę tik­rų ir įsi­vaiz­duo­ja­mų len­kų ma­žu­mos ly­de­rių įkai­tu. Apie tai ra­šo bri­tų sa­vait­raš­tis „The Eco­no­mist“. „Kol Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai bus vie­tos len­kų, ypač jų gud­rių ly­de­rių, nuo­skau­dų įkai­tu, tol ne­su­ta­ri­ mai nuo­dys at­mos­fe­rą“, – tei­ gia­ma pub­li­ka­ci­jo­je.

Be­ga­lė kry­žių ne­tilps pa­vel­do­sau­gi­nin­kai tu­rė­tų pa­si­ rū­pin­ti vals­ty­bės sau­go­mo Kry­žių kal­no tvar­ky­mu ir pa­reng­ti jo ap­ sau­gos reg­la­men­tą. Tai tei­gia Kul­ tū­ros mi­nis­te­ri­jos Sau­go­mų te­ri­to­ ri­jų ir pa­vel­do ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Ir­ma Gri­gai­tie­nė.

Ne­tei­sė­to kry­žių, pa­mink­lų ir ki­ to­kių ob­jek­tų sta­ty­mo pro­ble­mą Kry­žių kal­ne ap­ta­rę dva­si­nin­kai, Šiau­lių ra­jo­no va­do­vai ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) at­ sto­vai iš­kė­lė idė­ją, kad mi­nis­te­ri­ ja tu­rė­tų pa­keis­ti jo sta­tu­są – esą tuo­met bū­tų ga­li­ma už­tik­rin­ti ob­ jek­to tvar­ky­mą. Ta­č iau mi­n is­te­r i­j os at­s to­vai tvir­ti­na, kad rei­ka­lo keis­ti sta­tu­ są nė­ra, o kal­nui tvar­ky­ti vi­siš­kai pa­kan­ka esa­mos tei­si­nės ba­zės, tik rei­kia im­tis tin­ka­mų prie­mo­ nių. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ir pa­vel­do ap­sau­gos sky­ riaus ve­dė­ja I.Gri­gai­tie­nė BNS sa­ kė, kad šiuo me­tu Kry­žių kal­nui su­teik­tas pa­ts aukš­čiau­sias Lie­tu­ vo­je pa­vel­do­sau­gi­nis sta­tu­sas – jis yra vals­ty­bi­nės reikš­mės is­to­ri­jos, ar­cheo­lo­gi­jos ir kul­tū­ros pa­mink­ las, tad rei­ka­lo keis­ti sta­tu­są esą nė­ra. Ant šio pi­lia­kal­nio bei ša­lia jo ir šiuo me­tu drau­džia­ma bet ką sta­ty­ti. „Ar­cheo­lo­gi­nis ob­jek­tas yra pi­ lia­kal­nis kar­tu su kry­žiais – kil­ no­ja­mo­sio­mis kul­tū­ros ver­ty­bė­ mis. Jie su­da­ro bend­rą komp­lek­są ir tai yra komp­lek­si­nis kul­tū­ros pa­ vel­do ob­jek­tas. Sau­go­mas kar­tu su jam pri­skir­ta te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je jo­ kių sta­ti­nių ne­ga­li bū­ti“, – BNS sa­ kė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė. Anot jos, po­žiū­rį į ne­le­ga­laus kry­žių ir ki­tų ob­jek­tų sta­ty­mo kal­ ne pro­ble­mą tu­rė­tų pa­keis­ti dva­ si­nin­kai ir pa­vel­do­sau­gi­nin­kai, nes šiuo me­tu ne­sii­ma­ma veiks­mų prieš sa­va­va­liš­ką veik­lą – „nie­kas ne­drįs­ta tų ak­me­nų su­rink­ti ir iš­ vež­ti“, nors įsta­ty­mai to­kias ga­li­ my­bes su­tei­kia. „Žmo­nės vis dėl­to no­ri tuos kry­ žius vež­ti ir sta­ty­ti, jie tam tei­ kia sak­ra­li­nę pra­smę. Bet Baž­ny­čia tu­rė­tų gal­vo­ti tru­pu­tį ki­tu kam­pu – kiek, kaip. Nes Kry­žių kal­ne ne­ ga­li tilp­ti be­ga­lė kry­žių, ant­ka­pi­nių pa­mink­lų – tuo la­biau, o dar sta­ tys kaž­ko­kius po­sta­men­tus. Tik­ rai to ne­ga­li­ma, ir tai, rem­da­ma­sis įsta­ty­mu, KPD ga­li už­draus­ti bei rei­ka­lau­ti juos de­mon­tuo­ti“, – sa­ kė I.Gri­gai­tie­nė. BNS inf.


9

pirmADIENIS, vasario 13, 2012

ekonomika Ben­zi­no ­ kai­na ky­la

Siū­lo ma­žin­ti ­ naš­tą vers­lui

Bend­ro­vė „Lu­koil“ 95 mar­kės ben­zi­ną penk­ta­die­nį par­da­vi­nė­jo po 4,78 li­to, ar­ ba 5 cen­tais brangiau nei prieš sa­vai­tę. „Or­len“ ir „Sta­toil“ de­ga­li­nė­se lit­ras ben­ zi­no kai­na­vo ati­tin­ka­mai 4,78 ir 4,79 li­ to – 2 cen­tais dau­giau nei prieš sa­vai­ tę. Dy­ze­li­nas „Lu­koil“ de­ga­li­nė­se per sa­ vai­tę pi­go 5 cen­tais, iki 4,63 li­to už lit­rą, „Or­len“ ir „Sta­toil“ de­ga­li­nė­se bran­go 2 cen­tais – ati­tin­ka­mai iki 4,63 ir 4,64 li­to.

Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją (VMI) siū­lo­ma įpa­rei­go­ti su­pap­ras­tin­ti kai ku­ rias ata­skai­tų for­mas, o Ap­lin­kos, Fi­ nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir VMI tu­rės su­si­tar­ ti, kad duo­me­nys apie ap­lin­kos ter­ši­mą bū­tų tei­kia­mi tik vie­nai ins­ti­tu­ci­jai. So­ cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja tu­ rė­tų ini­ci­juo­ti, kad darb­da­vys at­si­skai­ty­ mo la­pe­lį dar­buo­to­jui įteik­tų tik šiam pa­ rei­ka­la­vus.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1573 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1168 JAV do­le­ris 1 2,6080 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6119 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9412 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1934 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5189 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7088 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8546

pokytis

+0,6760 % +0,0073 % +0,3154 % +0,0191 % +0,0668 % –0,8207 % –0,0906 % –0,3923 % +0,0491 %

Ne­nus­pė­ja­ma pen­si­jų fon­dų ru­le­tė Po­li­ti­kai kri­ti­kuo­ja­mi dėl pa­si­kei­tu­sių pen­ si­jų kau­pi­mo są­ly­gų, ta­čiau ant­ros pa­ko­ pos pen­si­jų fon­dai ne­žlun­ga. No­rin­čių se­nat­vė­je pri­si­dur­ti pa­pil­do­mų lė­šų vis dar at­si­ran­da. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Su­ma­žin­tos ga­li­my­bės

Dau­giau nei treč­da­lis ša­lies gy­ ven­to­jų pri­si­de­da prie sa­vo pen­ si­nio am­žiaus ar­ti­mų­jų iš­lai­ky­ mo, bet tik penk­ta­da­lis gy­ven­to­jų pa­tys se­nat­vė­je no­rė­tų bū­ti iš­lai­ ko­mi. Dau­gu­mos gy­ven­to­jų nuo­ mo­ne, tin­ka­mą pen­si­ją tu­rė­tų už­ tik­rin­ti vals­ty­bė, ta­čiau net 68 pro­c. ne­si­ti­ki, kad „Sod­ros“ mo­ ka­mos pen­si­jos se­nat­vė­je pa­kaks. To­kius ap­klau­sos re­zul­ta­tus pri­ sta­tė Lie­tu­vos gy­vy­bės drau­di­mo įmo­nių aso­cia­ci­ja (LGDĮA). Pa­si­rū­pin­ti oria se­nat­ve gy­ven­ to­jams siū­lo­ma iš anks­to, pa­si­nau­ do­jant ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­ dais. Pa­gal šią sis­te­mą da­lis įmo­kų, mo­ka­mų „Sod­rai“, nu­krei­pia­mos į dir­ban­čių as­me­ni­nę pen­si­jų fon­dų są­skai­tą, o lė­šos ne tik kau­pia­mos, bet ir in­ves­tuo­ja­mos. Prieš ke­le­tą me­tų įmo­kos į pen­ si­jų fon­dus bu­vo su­ma­žin­tos nuo 5,5 iki 2 pro­c., o šie­met nu­spręs­ ta įmo­ką dar su­ma­žin­ti – iki 1,5 pro­c. Tie­sa, jau 2013 m. kau­pia­ mo­sios pen­si­jos įmo­kos ta­ri­fas tu­ rė­tų vėl pa­kil­ti iki 2,5 pro­c. Gy­ven­ to­jų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dais lė­mė ne tik įmo­kų į pen­si­jų fon­dus su­ma­ži­ni­mas, bet ir nei­gia­ma bū­si­mų pen­si­jų in­ves­ ti­ci­nė grą­ža. Pen­si­jų fon­dų val­dy­to­jai tai pri­ pa­žįs­ta ne­no­riai, o kaip ne­sėk­mės prie­žas­tį įvar­di­ja su­ma­žin­tus įmo­ kų ta­ri­fus. LGDĮA pre­zi­den­to Ar­ tū­ro Bak­šins­ko tei­gi­mu, prio­ri­te­tas tei­kia­mas da­bar­ti­niams pen­si­nin­ kams, o bū­si­mi šiek tiek pa­mirš­ta­ mi. Anot jo, jei su­ma­žin­tas ta­ri­fas iš­lik­tų ir atei­ty­je, gy­ven­to­jai ne­ su­kaup­tų rei­kia­mos su­mos pe­rio­ di­nėms (mė­ne­si­nėms) iš­mo­koms, to­dėl di­džio­ji da­lis gau­tų tik vien­ kar­ti­nes iš­mo­kas. Spren­di­mą ap­skųs

Ne­pa­ten­kin­ti pa­si­kei­tu­sio­mis są­ ly­go­mis gy­ven­to­jai su­dė­ję ran­kų ne­lau­kia. Pen­si­jų fon­dų da­ly­vių aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Ka­le­sins­kas sa­kė nor­mos su­ma­ži­ni­mą ver­ti­nan­tis tik nei­gia­ mai. To­dėl aso­cia­ci­ja, anot jo, vi­so­ mis prie­mo­nė­mis sten­gia­si už­kirs­ ti ke­lią esą neap­gal­vo­tiems po­li­ti­kų

spren­di­mams ir sie­kia iš­siaiš­kin­ti, ar su­ma­žin­da­mi nor­mą jie ne­pa­ žei­dė Kons­ti­tu­ci­jos: „Juk di­džio­ji da­lis žmo­nių kaup­ti pen­si­jas ap­si­ spren­dė bū­tent dėl įsta­ty­mo nu­ ma­ty­tų nor­mų.“ Pa­sak jo, aso­cia­ci­ja jau krei­pė­ si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą ir lau­ kia spren­di­mo, ku­ris, ti­kė­ti­na, bus priim­tas va­sa­rą. Paš­ne­ko­vas ne­slė­ pė įta­ri­mų, kad už po­li­ti­kų ne­no­ ro pa­spar­tin­ti pro­ce­są ga­li sly­pė­ti ir po­li­ti­nių in­te­re­sų. „Ga­li bū­ti, jog val­dan­čio­ji dau­ gu­ma ti­ki­si, kad šis klau­si­mas bus spren­džia­mas pa­si­bai­gus jų ka­ den­ci­jai, po rin­ki­mų. Ta­čiau vil­ ki­nant šį rei­ka­lą ga­li sprog­ti fi­ nan­si­nė bom­ba. Jei Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­tvir­tins, kad Kons­ti­tu­ ci­ja bu­vo pa­žeis­ta ir gy­ven­to­jams rei­kia kom­pen­suo­ti pa­tir­tus nuo­ sto­lius, per tą lai­ką kom­pen­suo­ti­ nų lė­šų bus su­si­kau­pę apie 2 mlrd. li­tų“, – sa­kė jis.

Gy­ven­to­jų ne­ pa­si­ti­kė­ji­mą ant­ros pa­ko­ pos pen­si­jų fon­dais lė­mė ne tik įmo­kų į pen­si­jų fon­ dus su­ma­ži­ni­ mas, bet ir nei­ gia­ma bū­si­mų pen­si­jų in­ves­ ti­ci­nė grą­ža.

„„Pers­pek­ty­vos: dau­gu­ma gy­ven­to­jų ne­ti­ki, kad se­nat­vė­je jiems pa­kaks „Sod­ros“

mo­ka­mos pen­si­jos. 

„Avi­va Lie­tu­va“ fi­nan­sų di­rek­to­rė Ri­ta No­gė džiau­gė­si, kad ne­pai­sy­ da­mi ne­nuo­sek­lios vals­ty­bės po­li­ ti­kos gy­ven­to­jai ant­ros pen­si­jų pa­ ko­pos fon­dus ren­ka­si ak­ty­viai. Anot jos, nuo 2009 m. prie šių fon­dų kas­ met pri­si­jun­gia dau­giau nei 10 tūkst. nau­jų klien­tų ir jų skai­čius au­ga. Fi­nan­sų di­rek­to­rės tvir­ti­ni­mu, di­džiau­sia in­ves­ti­ci­ne grą­ža pa­si­ žy­mė­jo kon­ser­va­ty­vaus in­ves­ta­vi­ mo pen­si­jų fon­dai.

Eko­no­mi­kos iš­dai­gų ne­bi­jo

Su­ma­žin­tos nor­mos, anot klu­bo „Pi­ni­gų srau­tas“ pre­zi­den­to And­ riaus Šu­mi­no, ne tik su­klai­di­no gy­ ven­to­jus, bet ir atė­mė iš jų ga­li­my­ bę įsi­gy­ti ak­ci­jų pi­giau: „Kai įmo­kos bu­vo di­des­nės, rin­kos ki­lo. Pra­si­dė­ jus kri­zei įmo­kos bu­vo su­ma­žin­tos. O juk kaip tik tuo me­tu bu­vo ga­li­ma ver­ty­bi­nius po­pie­rius nu­si­pirk­ti pi­ giai ir gau­ti ne­ma­žas pi­ni­gų su­mas. To­kie po­ky­čiai ir juos le­mian­tys vals­ty­bės spren­di­mai tie­siog at­ gra­so žmo­nes, jie pra­de­da ne­pa­si­ ti­kė­ti šia prie­mo­ne.“ Nors kau­pian­čių pen­si­ją pa­dė­tis dar tik spren­džia­si, no­rin­čių se­nat­ vė­je pri­si­dur­ti pa­pil­do­mų lė­šų esą dau­gė­ja. Pen­si­jų fon­dų bend­ro­vės

Pa­tar­ti­na kon­sul­tuo­tis

A.Šu­mi­nas nea­be­jo­jo, kad kaup­ ti pa­pil­do­mas pen­si­jas ver­ta, ta­ čiau gy­ven­to­jams apie šią ga­li­my­bę dar trūks­ta švie­ti­mo. Anot jo, ša­ly­ je esant ne vie­nam pen­si­jų fon­dus val­dan­čiam ban­kui ar bend­ro­vei gy­ ven­to­jui sun­ku at­si­rink­ti ge­riau­sią va­rian­tą iš vi­sų siū­lo­mų. Esą ofi­cia­li bend­ro­vių pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­ka apie su­kaup­tas pen­si­jas yra san­ty­ki­nė, nes ji pri­klau­so nuo ri­zi­kos dy­džių. Anot M.Ka­le­sins­ko, pen­si­jų fon­ dų val­dy­to­jai kar­tais pa­tei­kia neaiš­ kią ar ne­pa­kan­ka­mą in­for­ma­ci­ją, o gy­ven­to­jai skun­džia­si fon­dų val­dy­ to­jų tai­ko­mais mo­kes­čiais ar ki­tais ap­ri­bo­ji­mais gau­ti in­for­ma­ci­jos.

Sau­sį fon­das ne­bu­vo sau­sas Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų vie­ne­to ver­tė šių me­tų sau­sio mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai pa­di­dė­jo 2,93 pro­c. Tei­g ia­mus pen­s i­jų fon­dų vie­ne­to ver­tės po­k y­čius lė­mė op­t i­m iz­mas pa­sau­li­nė­se ak­ci­jų rin­ko­se, su­ma­žė­ jus ne­ri­mui dėl ES ša­lių sko­lų kri­zės, kaip tei­gia­ma Lie­tu­vos ban­ko pra­ne­ ši­me. Sau­sį ri­zi­kin­giau­sių ak­ci­jų pen­si­jų fon­ dų vie­ne­to ver­tė pa­di­dė­jo 4,92 pro­c.,

vi­du­ti­nės ak­ci­jų da­lies fon­dų, ku­riuo­ se pen­si­ją kau­pia 55 pro­c. vi­sų da­ly­ vių, – 3,5 pro­c., ma­žos ak­ci­jų da­lies fon­ dų – 2,18 pro­c., kon­ser­va­ty­vaus in­ves­ ta­vi­mo pen­si­jų fon­dų – 1,03 pro­c. Tei­gia­mą in­ves­ti­ci­nę grą­žą per sau­ sio mė­ne­sį pa­sie­kė vi­si 30 rin­ko­je vei­kiančių ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų. Ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų bend­ra in­ves­ti­ci­nių po­rtfe­lių ver­tė sau­sio pa­ bai­go­je sie­kė 4,221 mlrd. li­tų.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Nau­jau­si ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų veik­los re­zul­ta­tai (proc.) Fon­do pa­va­di­ni­mas

Po­ky­tis nuo me­tų pra­džios Me­tų po­ky­tis

Kon­ser­va­ty­vaus in­ves­ta­vi­mo pen­si­jų fon­dai „Avi­va eu­ro­pen­si­ja“

1,92

3,93

„Kon­ser­va­ty­vaus val­dy­mo Dans­ke pen­si­ja“ 0,67

1,46

„DnB NORD pen­si­ja 1“

1,19

2,45

ER­GO kon­ser­va­ty­vu­sis

1,20

3,24

„Fi­nas­tos“ kon­ser­va­ty­vaus in­ves­ta­vi­mo

1,51

2,56

„Fi­nas­tos“ nuo­sai­kus

0,54

1,05

„Ci­ta­de­le pen­si­ja 1“

0,61

2,33

„MP sta­bi­lo II“

0,44

1,98

„SEB pen­si­ja 1“

0,88

4,19

„Swed­bank pen­si­ja 1“

0,49

1,12

Ma­žos ak­ci­jų da­lies pen­si­jų fon­dai „Avi­va eu­ro­pen­si­ja plius“

2,77

1,10

„DnB NORD pen­si­ja 2“

1,99

0,81

„Fi­nas­tos“ au­gan­čio pa­ja­min­gu­mo

3,94

–0,77

„Swed­bank pen­si­ja 2“

1,82

4,26

Vi­du­ti­nės ak­ci­jų da­lies pen­si­jų fon­dai „Avi­va eu­ro­pen­si­ja ekst­ra“

3,66

–1,95

„Dans­ke pen­si­ja 50“

1,98

–3,20

„DnB NORD pen­si­ja 3“

3,07

–1,06

„ER­GO ba­lans“

3,03

4,02

„Fi­nas­tos“ ak­ty­vaus in­ves­ta­vi­mo

5,43

0,86

„Fi­nas­tos“ su­ba­lan­suo­tas

2,99

0,51

„MP me­dio II“

2,55

–2,35

„Ci­ta­de­le pen­si­ja 2“

2,59

–1,04

„SEB pen­si­ja 2“

4,05

0,55

„Swed­bank pen­si­ja 3“

2,70

2,20

„Swed­bank pen­si­ja 4“

4,24

0,90

Ak­ci­jų pen­si­jų fon­dai „Dans­ke pen­si­ja 100“

2,87

„Fi­nas­tos“ ra­cio­na­lios ri­zi­kos

7,45

–5,62 –5,75

„MP ext­re­mo II“

3,52

–3,93

„SEB pen­si­ja 3“

5,93

–4,50

„Swed­bank pen­si­ja 5“

5,70

– Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ban­kas


10

pirmADIENIS, vasario 13, 2012

sportas Is­pa­nai vėl stipriausi

re­zul­ta­ty­vus per­da­vi­mas

Pra­dė­jo ­ per­ga­lin­gai

Is­pa­nai ket­vir­tą kar­tą iš ei­ les ta­po Eu­ro­pos sa­lės fut­bo­lo čem­pio­nais. Zag­re­be vy­ku­sia­ me fi­na­lo su­si­ti­ki­me Is­pa­ni­jos rink­ti­nė per pra­tę­si­mą 3:1 įvei­ kė Ru­si­ją. Pag­rin­di­nis rung­ty­ nių lai­kas pa­si­bai­gė tai­kiai 1:1. Bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jo Ita­ li­ja, ma­če dėl tre­čios vie­tos 3:1 nu­ga­lė­ju­si kroa­tus.

Sep­ty­nio­lik­tą re­zul­ta­ty­vų per­ da­vi­mą 55-ose NHL re­gu­lia­ raus se­zo­no rung­ty­nė­se at­li­ ko vienintelis Lietuvos atsto­ vas Dai­nius Zub­rus, ta­čiau jo Nau­jo­jo Džer­sio „De­vils“ na­ muo­se 1:3 nu­si­lei­do Flo­ri­dos „Pant­hers“ ko­man­dai ir pa­ty­ rė 24 ne­sėk­mę per 55 su­si­ ti­ki­mus.

Stipriausias šalies tenisi-„ ninkas Ri­čar­das Be­ran­kis (nuotr.) per­ga­le pra­dė­jo ATP se­ri­jos „SAP Open“ te­ni­so tur­ny­ro, ku­rio pri­zų fon­dą su­ da­ro 531 tūkst. JAV do­le­rių, vie­ne­tų var­žy­bų kva­li­fi­ka­ci­ ją. Lie­tu­vis pir­ma­me ra­te 6:4, 6:1 nu­ga­lė­jo 22-ejų ame­ri­kie­tį Jef­fą Gas­tą.

Žy­giuo­ja per­nykš­čiu rit­mu Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai žen­gia praė­ju­sių me­tų gra­fi­ku. Be klup­te­lė­ji­mų per­nai re­ gu­lia­rų­se­zo­ną už­bai­gęs stip­riau­sias ša­lies krep­ši­nio klu­bas šie­met sa­vo są­skai­to­je tu­ri jau 13 per­ga­lių.

Sta­tis­ti­ka „Kė­dai­niai Trio­bet“–„Žal­gi­ris“ 2012 02 11, Kė­dai­nių spor­to mo­kyk­los sa­lė, 820 žiū­ro­vų.

60:74

(19:22, 7:21, 18:16, 16:15) „Kė­dai­niai Trio­bet“:

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Sa­vait­ga­lį ei­li­ne kau­nie­čių au­ka ta­ po „Kė­dai­nių Trio­bet“ klu­bas. Sa­ vo­je aikš­tė­je žai­dę kė­dai­niš­kiai pa­ lū­žo ant­ra­ja­me ket­vir­ty­je. Tuo­met „Žal­gi­ris“ šo­vė į prie­kį ir ra­miai už­bai­gė su­si­ti­ki­mą – 74:60. Šia­me ma­če kau­nie­čiams vis dar ne­pa­dė­jo trau­mas be­si­gy­dan­tys Mar­ko Po­po­vi­čius ir Son­ny Weem­ sas, ta­čiau pui­kią pro­gą at­si­skleis­ti ga­vo Mi­lo­va­nas Ra­ko­vi­čius. Per vos kiek dau­giau nei 16 aikš­tė­je pra­ leis­tų mi­nu­čių ser­bas su­rin­ko 13 taš­kų. Įdo­mu tai, kad šio­je dvi­ko­ vo­je vi­du­rio puo­lė­jas me­tė du kar­ tus nuo tri­taš­kio li­ni­jos, nors iki šio ma­čo LKL pir­me­ny­bė­se to ne­bu­vo da­ręs nė kar­to. Tai bu­vo pa­ts ne­re­zul­ta­ty­viau­ sias šio se­zo­no „Žal­gi­rio“ su­si­ti­ ki­mas ša­lies pir­me­ny­bė­se, ta­čiau tai ne­sut­ruk­dė kau­nie­čiams įsi­ra­ šy­ti ei­li­nės per­ga­lės bei to­liau iš­lai­ ky­ti tvir­tas ly­de­rių po­zi­ci­jas. Įdo­mu, kad Kau­no ir Kė­dai­nių krep­ši­nin­kai dar kar­tą jė­gas iš­mė­ gins penk­ta­die­nį, kai su­si­rems jau

V.Gi­ne­vi­čius 12 taš­kų, E.Dim­ša 11, L.Ki­sie­ lius ir A.Ado­mai­tis po 8, V.Šuls­kis ir V.Ja­si­ ke­vi­čius po 6, T.Če­nec­kis 5, P.Be­lia­vi­čius ir D.McClure‘as po 2.

Re­zul­ta­tas

„Žal­gi­ris“: M.Ra­ko­vi­čius ir M.Kal­nie­tis po 13, D.Ša­len­ ga 11, D.Col­lin­sas 9, P.Jan­kū­nas ir R.Jav­to­ kas po 7, T.De­li­nin­kai­tis 6, T.Kli­ma­vi­čius 5, M.Kuz­mins­kas 2, V.Lip­ke­vi­čius 1.

„Nep­t ū­n as“–„Lie­t u­v os ry­t as“ 85:91 (22:24, 19:22, 18:22, 26:23. M.Ma­žei­k a 19 taš­k ų, A.Bru­n i­n is 17, S.Gal­d i­kas 15/ J.Va­lan­čiū­nas 16, S.Bab­raus­kas ir T.Ri­ce’as (6 re­z ul­ ta­ty­v ūs per­da­vi­mai) po 14.

Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) pus­fi­ na­lio ma­če. Vie­na per­ga­le dau­giau už „Žal­gi­ rį“ tu­ri, ta­čiau jau du kar­tus šį se­ zo­ną su­klu­po Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nin­kai. Šį kar­tą sos­ti­nės eki­pa tu­rė­jo daug var­go rung­ty­nė­se Klai­pė­do­ je. Pau­liaus Juo­džio va­do­vau­ja­mas vie­tos „Nep­tū­nas“ ti­tu­luo­tiems prie­ši­nin­kams me­tė rim­tą iš­šū­kį. Su­si­ti­ki­mą vos su sep­ty­niais krep­ ši­nin­kais bai­gę šei­mi­nin­kai ka­pi­ tu­lia­vo tik pa­čio­mis pa­sku­ti­nė­mis su­si­ti­ki­mo mi­nu­tė­mis – 85:91. „Ne­p ai­s ant pra­l ai­m ė­j i­m o, emo­ci­jos tik­rai yra ne­blo­gos. Me­

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 16/36 (44 pro­c.) ir 22/39 (56 pro­c.), tri­taš­kiai – 4/23 (17) ir 7/23 (30), bau­dų me­ti­mai – 16/24 (67) ir 9/14 (64), at­ko­vo­ti ka­muo­liai – 37 ir 38, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 8 ir 12, klai­dos – 19 ir 19, pe­ rim­ti ka­muo­liai – 7 ir 13.

Turnyro lentelė Komanda

„„Blyks­te­lė­jo: „Žal­gi­rio“ vi­du­rio puo­lė­jas M.Ra­ko­vi­čius LKL čem­pio­na­

te pel­nė pir­mą­jį šio se­zo­no tri­taš­kį.

tė­me rim­tą iš­šū­kį sa­vo prie­ši­nin­ kams. Gai­la, kad var­žo­vų ne­pa­vy­ ko nu­džiu­gin­ti per­ga­le. Dvi­ko­vos pa­bai­go­je mums pri­trū­ko šal­tak­ rau­jiš­ku­mo“, – po ma­čo kal­bė­jo

Aliaus Ko­ro­lio­vo (BFL) nuo­tr.

„Nep­tū­no“ stra­te­gas P.Juo­dis. Tai bu­vo jau penk­ta­sis „Nep­tū­ no“ pra­lai­mė­ji­mas iš ei­lės, ta­čiau ar­ti­miau­siu me­tu dar lau­kia dvi­ ko­va su „Žal­gi­rio“ eki­pa.

1. „Lie­tu­vos ry­tas“ 2. „Žal­gi­ris“ 3. „Rū­du­pis“ 4. „Šiau­liai“ 5. „Pie­no žvaigž­dės“ 6. „Bal­tai“ 7. „Ju­ven­tus“ 8. „Nep­tū­nas“ 9. „Kė­dai­niai Trio­bet“ 10. „Sa­ka­lai“ 11. „Liet­ka­be­lis“ 12. „Pa­lan­ga“

Rungt.

Perg.

Pralaim.

16 13 16 16 14 15 16 14 14 16 15 15

14 13 13 10 8 8 6 5 4 4 3 2

2 0 3 6 6 7 10 9 10 12 12 13

„VI­ČI-Ais­tės“ ap­gy Sa­vait­ga­lį Gar­lia­vo­je praū­žu­sio­ je di­džiu­lė­je krep­ši­nio fies­to­je – Lie­t u­v os krep­š i­n io fe­d e­r a­c i­j os (LKF) tau­rės mo­te­rų tur­ny­ro fi­ na­lo ket­ver­to var­žy­bo­se – trium­ fa­vo daug­kar­ti­nės ša­lies čem­pio­ nės Kau­no „VI­ČI-Ais­tės“. Nors iš­ va­ka­rė­se bu­vo spė­lio­ja­ma, kad am­bi­cin­gos var­žo­vės iš sos­ti­nės ir uos­ta­mies­čio ga­li mes­ti kau­nie­ tėms rim­tą iš­šū­kį, Man­to Šer­niaus auk­lė­ti­nės ap­gy­nė ti­tu­lą. No­ras per­ra­šy­ti is­to­ri­ją

„„Ne­nu­ga­li­mos: „VI­ČI-Ais­tės“ ap­gy­nė prieš me­tus iš­ko­vo­tą tro­fė­jų. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Prieš LKF tau­rės fi­na­lo ket­ver­ to mū­šius ne­ti­kė­tą pra­lai­mė­ji­mą ša­lies čem­pio­na­te prieš Klai­pė­dos „Lem­min­kai­nen“ pa­ty­ru­sios „VI­ ČI-Ais­tės“ sa­vo var­žo­vėms su­tei­ kė pa­si­ti­kė­ji­mo. Tiek klai­pė­die­ tės, tiek kar­tą stip­riau­siai ša­lies eki­pai šie­met ner­vus jau pa­tam­ piu­sios „Ki­birkš­ties-Ti­chės-IKI“

krep­ši­nin­kės į Kau­no ra­jo­ną vy­ko tu­rė­da­mos slap­tų ke­ti­ni­mų nu­ trauk­ti fa­vo­ri­čių do­mi­na­vi­mą. Tie­sa, prieš pa­tek­da­mos į fi­na­lą abi šios eki­pos tu­rė­jo pir­miau­sia san­ty­kius iš­siaiš­kin­ti pus­fi­na­ly­je. Nors įpu­sė­jus dvi­ko­vai prie­ky­ je bu­vo įspū­din­gai ant­rą­jį kė­li­nu­ ką su­žai­du­sios „Lem­min­kai­nen“ krep­š i­n in­k ės, ga­l u­t i­n e per­ga­l e 81:72 džiau­gė­si vil­nie­tės. Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je „VI­ČI-Ais­ tės“ ne­s un­k iai lai­m ė­jo Kau­n o der­bį prieš „LKKA-Ais­čių eki­pą“ 97:45. „Tai bu­vo ge­ra tre­ni­ruo­tė prieš fi­na­lo rung­ty­nes. „LKKAAis­tės“ nė­ra ta ko­man­da, prieš ku­rią lai­mė­jus rei­kė­tų la­bai džiū­ gau­ti. Fi­na­lo rung­ty­nės vyks ki­ tu grei­čiu, o mū­sų lau­kia kur kas pa­jė­ges­nis var­žo­vas“, – nea­be­jo­jo ša­lies čem­pio­nių stra­te­gas M.Šer­ nius.


11

pirmADIENIS, vasario 13, 2012

sportas

„Žal­gi­ris“ kon­ku­ren­ci­jos ne­su­lau­kė Jau­nie­ji Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­ kai iš­lai­kė pir­mą­ jį rim­tą šio se­zo­ no egzaminą. Va­ kar Kau­no „Žal­gi­ rio“ are­no­je vy­ku­ sio­se Eu­ro­ly­gos jau­ ni­mo tur­ny­ro fi­na­ lo rung­ty­nė­se To­ mo Ma­siu­lio auk­lė­ ti­niai 107:60 su­triuš­ ki­no Mask­vos sri­ ties „Chim­ki“ eki­pą.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Iš­ko­vo­jo vie­nin­te­lį bi­lie­tą

Lai­mė­ję šį aš­tuo­nių ko­man­dų tur­ ny­rą žal­gi­rie­čiai iš­ko­vo­jo vie­nin­te­ lį ke­lia­la­pį į pa­grin­di­nį tur­ny­rą, ku­ ris ge­gu­žės 10–13 d. vyks Stam­bu­le (Tur­ki­ja) per Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ ver­to var­žy­bas. Ten kau­nie­čiai sieks pa­kar­to­ti anks­tes­nių me­tų trium­fą. Pir­ma­sis Eu­ro­ly­gos jau­ni­mo tur­ ny­ras bu­vo su­reng­tas 2003-iai­siais Bar­se­lo­no­je. Jį tuo­met lai­mė­jo „Žal­ gi­ris“. Dar kar­tą jau­nie­ji žal­gi­rie­čiai trium­fa­vo 2007-ai­siais Atė­nuo­se. „Dar prieš tur­ny­rą vai­ki­nams pa­sa­kiau, kad po dau­gy­bės me­tų gal­būt šį tur­ny­rą pri­si­min­si­te kaip gra­žų nuo­ty­kį, nuo ku­rio vis­kas pra­si­dė­jo“, – kal­bė­jo „Žal­gi­rio“ jau­ni­mo vai­ri­nin­kas T.Ma­siu­lis. Kon­ku­ren­ci­jos ne­su­lau­kė

Ura­ga­ni­nė­mis ata­ko­mis fi­na­li­nę dvi­ko­vą pra­dė­ję kau­nie­čiai iš kar­ to šo­vė į prie­kį ir pir­ma­vo nuo pat dvi­ko­vos pra­džios iki fi­na­li­nės si­ re­nos. Įs­pū­din­gai per vi­są tur­ny­

„„Triumfas: Kauno „Žalgirio“ klubo savininkas Vladimiras Romanovas (nuotr. kairėje) įteikė nugalėtojų taurę Eurolygos jaunimo turnyre triumfa­

vusios ekipos kapitonui ir naudingiausiam žaidėjui T.Dimšai. 

rą žai­du­sio To­mo Dim­šos ve­da­mi kau­nie­čiai pir­muo­sius du kė­li­nius lai­mė­jo 49:32. Ant­ro­ji rung­ty­nių pu­sė te­bu­vo for­ma­lu­mas. „Žal­gi­ris“ ini­cia­ty­vos iš sa­vo ran­kų neiš­lei­do ir sa­vo sir­ga­ liams bei tre­ne­riams pa­do­va­no­jo la­ biau nei įti­ki­na­mą per­ga­lę 107:60.

Dar prieš tur­ny­ rą vai­ki­nams pa­sa­ kiau, kad po dau­gy­ bės me­tų gal­būt šį tur­ny­rą pri­si­min­si­te kaip gra­žų nuo­ty­kį. Šei­mi­nin­kai iš­ko­vo­jo ne tik įspū­ din­gą tro­fė­jų, ta­čiau ir su­si­rin­ko vi­ są ko­lek­ci­ją in­di­vi­dua­lių ap­do­va­no­ ji­mų. T.Dim­ša ir Ma­rius Gri­go­nis pa­te­ko į sim­bo­li­nį ge­riau­sių žai­dė­jų pen­ke­tu­ką, T.Ma­siu­lis ta­po ge­riau­ siu tre­ne­riu, o tas pa­ts T.Dim­ša dar

at­siė­mė ir nau­din­giau­sio žai­dė­jo pri­ zą. „Šis ap­do­va­no­ji­mas tik­rai užims pa­čią svar­biau­sią vie­tą ma­no tro­fė­jų ko­lek­ci­jo­je“, – kal­bė­jo T.Dim­ša. „No­rė­čiau pa­dė­ko­ti pir­mie­ siems vai­ki­nų tre­ne­riams, ku­rie su jais dir­bo il­gus me­tus ir išug­dė pui­kius krep­ši­nin­kus. Dau­gu­ma jų sa­vo klu­bų ko­man­do­se taip pat nė­ ra tik sta­tis­tai ir šian­dien dar kar­tą pui­kiai įro­dė sa­vo meist­riš­ku­mą“, – po fi­na­lo džiau­gė­si T.Ma­siu­lis. Į fi­na­lą – be skru­pu­lų

Ke­ly­je į fi­na­lą jau­nie­ji žal­gi­rie­čiai nu­šla­vė sa­vo var­žo­vus nuo ke­lio ir iš­ko­vo­jo vi­sas tris per­ga­les triuš­ki­ nan­čiais re­zul­ta­tais. Pir­mą­ją var­ žy­bų die­ną 100:65 bu­vo su­tryp­ta Ver­lio­sės „Vaer­lo­se BBK“ eki­pa iš Da­ni­jos bei to­kiu pa­čiu skir­tu­mu ir la­bai pa­na­šiu re­zul­ta­tu 102:67 įveik­tas Ant­ver­pe­no „Tops­ports­ chool VBL“ iš Bel­gi­jos. Po šių dvie­jų įspū­din­gų per­ga­lių tre­čia­sis gru­pės ma­čas su Pra­hos

Artūro Morozovo nuotr.

„USK Fu­tu­re Stars“ jau nie­ko ne­lė­ mė. Ga­ran­tuo­tą vie­tą fi­na­le tu­rė­ ję kau­nie­čiai dar kar­tą pa­ro­dė pro­ fe­sio­na­lu­mo pa­vyz­dį ir ne­sun­kiai su­triuš­ki­no če­kus 93:63. „Vy­r ų mo­ty­v uo­t i pa­p il­d o­m ai tik­rai ne­rei­kė­jo. Vi­si su­pran­ta, kad žai­džia­me na­muo­se, tad vi­si no­ri pa­si­ro­dy­ti kuo ge­riau. Ma­ čas su če­kais, nors ir nie­ko ne­ lė­mė, bu­vo la­bai ge­ra tre­ni­ruo­tė prieš fi­na­lo dvi­ko­vą“, – kal­bė­jo T.Ma­siu­lis.

Ga­lu­ti­nė ri­kiuo­tė 1. Kau­no „Žal­gi­ris“ (Lie­tu­va), 2.Mask­ vos sri­t ies „Chim­k i“ (Ru­si­ja), 3. Ry­ gos VEF (Lat­vi­ja), 4. Ver­lio­sės „Vaer­ lo­se BBK“ (Da­n i­ja), 5. Las Pal­ma­so „Ca­na­rias Bas­ket­ball Aca­de­my“ (Is­ pa­ni­ja), 6. Ant­ver­pe­no „Tops­ports­ chool VBL“ (Bel­g i­ja), 7. Pra­hos „USK Fu­t u­re Stars“ (Če­k i­ja), 8. Ša­lo­no „Elan Cha­lon“ (Pran­cū­zi­ja).

­nė su­svy­ra­vu­sias po­zi­ci­jas Fi­na­le – at­kak­li dvi­ko­va

Tre­ne­rio nuo­jau­ta neap­ga­vo. Fi­ na­l e „Ki­b irkš­t ies-Ti­c hės-IKI“ komanda me­tė rim­tą iš­šū­kį kau­ nie­tėms. Ant­ra­ja­m e kė­l i­ny­j e sos­t i­n ės krep­ši­nin­kės bu­vo įgi­ju­sios re­ kor­di­nę 9 taš­kų per­sva­rą (37:28), ta­čiau jos iš­sau­go­ti ne­su­ge­bė­jo. Po di­d žio­s ios per­t rau­kos Vi­ tos Kuk­t ie­n ės ve­d a­m os „VI­Č IAis­tės“ įjun­gė aukš­tes­nę pa­va­rą ir ati­to­lo. 13 taš­kų skir­tu­mu lai­ mė­ju­sios tre­čią­jį kė­li­nu­ką kau­ nie­tės nu­lė­mė rung­ty­nių baig­tį. Ga­lu­ti­nis rung­ty­nių re­zul­ta­tas – 73:64. „Po rung­ty­nių mer­gi­noms pa­ dė­ko­jau, kad iš­li­ko­me ko­man­da. Bu­vo ke­li sun­kūs mo­men­tai, ta­ čiau pa­ro­dė­me cha­rak­te­rį, ket­vir­ ta­me kė­li­ny­je pui­kiai pa­tai­kė­me, ati­trū­ko­me ir iš­ko­vo­jo­me per­ga­lę.

Iš­lai­kė­me eg­za­mi­ną – ži­no­jo­me, kad atė­jo­me lai­mė­ti, o ne žais­ti“, – džiau­gė­si M.Šer­nius. „Tu­r ė­jo­m e vie­n in­te­l ę pro­b le­ mą – tre­čia­me kė­li­ny­je ne­puo­lė­ me var­žo­vėms gi­nan­tis aikš­te. Be to, „VI­ČI-Ais­tės“ pa­tai­kė net 9 iš 12 tri­taš­kių. Mums rei­kia iš­mok­ ti lai­mė­ti to­kias rung­ty­nes. Pu­sė ma­no auk­lė­ti­nių to­kį ma­čą žai­ dė tur­būt pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me. Ko­man­da yra vi­siš­kai nau­ja, to­dėl ga­li­ma sa­ky­ti, kad iš šio tur­ny­ro iš­spau­dė­me mak­si­mu­mą“, – po dvi­ko­vos kal­b ė­jo „Ki­b irkš­t iesTi­chės-IKI“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ ris Ta­das Stan­ke­vi­čius. Bron­za – taip pat kau­nie­tėms

Ma­če dėl tre­čios vie­tos „LKKAAis­t ės“ du kė­l i­n ius bu­vo pri­ vers­tos vy­tis sa­vo var­žo­ves, ta­ čiau ga­liau­siai po at­kak­lios ko­vos

85:82 pa­l au­ž ė „Lem­m in­kai­n en“ eki­p ą. Vie­n u me­t u klai­p ė­d ie­t ės bu­vo įgi­ju­sios net 13 taš­kų per­ sva­rą, bet jos neiš­sau­go­jo. „Žai­d ė­jos la­bai no­r ė­jo lai­m ė­ ti ir įro­dy­ti, kad ga­li įveik­ti stip­ res­n ę už sa­ve ko­m an­d ą. Klai­ pė­d ie­t ės tu­r i dau­g iau pa­t ir­t ies ir rung­ty­n iau­ja Eu­ro­p os tau­r ės tur­ny­re. „Lem­m in­kai­n en“ tu­ ri 9–10 ly­gia­ver­čių krep­ši­nin­kių – vi­sos ga­li vie­na ki­tą pa­keis­ti“, – sa­vo auk­l ė­t i­n ė­m is džiau­g ė­s i „LKKA-Ais­č ių“ tre­n e­r is Ri­č ar­ das Ma­cei­na. „Pa­bai­go­je mums pri­t rū­ko ir sėk­mės me­tant bau­das. „LKKAAis­t ės“ su­ž ai­d ė la­bai ge­rai, jos mus pra­n o­ko no­r u ir ko­v in­g u­ mu“, – pra­l ai­m ė­j i­m o prie­ž as­t is ana­l i­za­vo Klai­p ė­d os ko­m an­d os vai­ri­nin­kas Da­lius Ubar­tas. KD inf.

Re­zul­ta­tai „Žal­gi­ris“–„Tops­ports­chool VBL“ 102:67 (19:11, 27:14, 30:15, 26:27). T.Dim­š a 21 taš­kas, L.Le­ka­v i­č ius 17 (3/3 tri­t aš­k iai, 5 re­z ul­t a­t y­ vūs per­da­v i­mai)/S.Ste­ven­s as 17, N.EL Khoun­cha­ras 13, S.He­me­leer­ sas 10. „Žal­g i­r is“–„USK Fu­t u­r e Stars“ 93:63 (26:14, 30:12, 25:18, 12:19). T.Dim­š a 20, S.Ja­nuš­k is 13, M.Gri­ go­n is 11 (9 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai, 6 re­z ul­t a­t y­v ūs per­d a­v i­m ai)/ L.Fešt­ras 15, J.Kri­va­ne­kas 12, P.Sla­ ni­n a 11. „ Žal­g i­r is“–„Chim­k i“ 107:60 (25:14, 24:18, 32:10, 26:18) J.Ta­mu­ lis 21, T.Dim­š a 20, L.Le­ka­v i­č ius 17/ S.Il­n its­k is 12, S.Ana­je­vas 10, R.Ka­ re­n i­nas 9.

Re­zul­ta­tai „„Pus­fi­na­lis. “VI­ČI-Ais­tės“–„LKKA-

Ais­tės“ 97:45 (20:14, 21:14, 22:6, 34:11). V.Si­pa­vi­čiū­tė pel­nė 23 taš­kus (8 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai), T.Lich­ta­ro­vič 17/ J.Mar­mie­nė 10, Š.Ja­siuns­kai­tė ir L.Sva­ry­tė po 9. „„Pus­fin ­ a­lis. „Ki­birkš­tis-Ti­chė-IKI“– „Lem­min­kai­nen“ 81:72 (20:13, 13:28, 28:14, 20:17). G.Šnio­kai­tė 24, G.Pet­ro­ ny­tė 20/ M.Gri­ga­laus­ky­tė 22, I.Vis­ gau­dai­tė 16. „„Dėl 3 vie­tos. „LKKA-Ais­tės“–„Lem­ min­kai­nen“ 85:82 (17:24, 25:19, 27:18, 16:21). J.Mar­mie­nė 17, U.Avi­žie­ny­tė ir K.Bal­čiū­nai­tė po 14/ I.Vis­gau­dai­tė 14, I.Ša­rov­ka ir G.Gut­kaus­kai­tė po 13. „„Fi­na­las. „VI­ČI-Ais­tės“–„Ki­birkš­tis-

„„Ap­do­va­no­jo: nau­din­giau­siai fi­

na­lo ket­ver­to žai­dė­jai V.Kuk­tie­ nei pri­zą įtei­kė LKF gar­bės pre­ zi­den­tas Vla­das Ga­ras­tas.

Ti­chė-IKI“ 73:64 (14:18, 19:20, 26:13, 14:13). V.Kuk­tie­nė 18 taš­kų (7 at­ko­ vo­ti ka­muo­liai, 4/5 tri­taš­kiai), C.Pi­ly­ pai­tis 16 (8 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), V.Si­ pa­vi­čiū­tė 14 / G.Pet­ro­ny­tė 21 (7 at­ko­ vo­ti ka­muo­liai), K.Veng­ry­tė 12, S.Da­ niels 11.


12

pirmADIENIS, vasario 13, 2012

pasaulis Ra­gi­na ­ tai­ky­tis

Įvei­kė ­ vė­žį?

Ati­de­da ­ sta­ty­bas

Po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI pa­ ra­gi­no nu­trauk­ti smur­tą ir krau­jo lie­ji­mą Si­ri­jo­je. Pon­ti­ fi­kas pa­brė­žė, kad Si­ri­jos ly­ de­riai tu­ri pa­si­rink­ti dia­lo­ go ir tai­kos ke­lią. Po­pie­žiaus pa­siun­ti­nys Si­ri­jo­je praė­ju­ sį mė­ne­sį pa­tei­kė pa­siū­ly­mą, kad krikš­čio­nys tar­pi­nin­kau­ tų spren­džiant konf­lik­tą.

Bu­vu­siam Bra­zi­li­jos pre­zi­den­ tui Lui­zui Iná­cio Lu­lai da Sil­vai at­lik­ti ty­ri­mai pa­ro­dė, kad pik­ ty­bi­nis aug­lys jo gerk­lo­se iš­ny­ ko. On­ko­lo­gai tei­gė, kad aug­ lio ne­be­ma­tyti. L.I.Lu­la da Sil­ va šeš­ta­die­nį bu­vo pa­gul­dy­tas į San Pau­lo li­go­ni­nę, nes skun­ dė­si ape­ti­to pra­ra­di­mu ir nuo­ var­giu dėl vė­žio gy­dy­mo.

Len­ki­jos vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­ kos įmo­nių gru­pė (PGE) nu­ro­ dė, kad pir­mo­ji ato­mi­nė elekt­ ri­nė pra­dės veik­ti ne anks­čiau kaip 2025 m. 38 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­ti Len­ki­ja yra pri­klau­so­ma nuo ak­mens ang­li­mis kū­re­na­mų elekt­ri­nių. Elekt­ri­nės sta­ty­bos kon­kur­są PGE tu­rė­jo pa­skelb­ti iki praei­tų me­tų pa­bai­gos.

Tra­giš­ka įspū­din­gos is­to­ri­jos pa­bai­ga „Di­džiau­sias blo­gis esu aš. Ar­ba bū­nu sau ge­ riau­sia drau­gė, ar­ba di­džiau­sia prie­šė“, – kaž­ ka­da sa­kė da­bar ana­pi­lin jau iš­ke­lia­vu­si vie­ na ryš­kiau­sių pa­sau­lio mu­zi­kos as­me­ny­ bių Whit­ney Hous­ton. Įs­pū­din­ga kar­je­ra ne­su­tei­kė jai ra­maus ir il­go gy­ve­ni­mo. Siau­tu­lin­gas gy­ve­ni­mas

W.Hous­ton gy­ve­ni­mas bu­vo aud­ rin­gas. Kaip jos ga­lin­gas bal­sas, už­ bū­ręs pa­sau­lį. Nar­ko­ti­kai, al­ko­ho­lis, va­ka­rė­liai, ve­dy­bos su Bob­by Brow­nu, įklim­ pu­siu į svai­ga­lų liū­ną. Ga­liau­siai fi­nan­si­nės pro­ble­mos, neį­vyk­dy­ ti įsi­pa­rei­go­ji­mai pro­diu­se­riams, blan­kus su­grį­ži­mas į sce­ną. Skir­tin­gai nei dau­giau kaip prieš de­šimt­me­tį, W.Hous­ton pa­var­dė mir­gė­da­vo bul­va­ri­nė­je spau­do­je to­li gra­žu ne dėl at­li­kė­jos kū­ry­bi­ nių pa­sie­ki­mų. La­biau­siai ži­niask­lai­dą do­mi­no aud­rin­gas at­li­kė­jos as­me­ni­nis gy­ ve­ni­mas. Skan­da­lai pra­si­dė­jo 1992 m., kai ji iš­te­kė­jo už B.Brow­no. Šis 9-aja­me de­šimt­me­ty­je ir 10-ojo de­šimt­me­čio pra­džio­je bu­ vo vie­nas įspū­din­giau­sių JAV rit­ menb­liu­zo dai­ni­nin­kų. Ta­čiau nuo to lai­ko ne kar­tą tu­rė­jęs rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga B.Brow­nas sce­no­je ma­ žai ką nu­vei­kė. 1993 m. At­lan­to­je jis su­lai­ky­tas dėl ne­pa­do­raus el­ge­sio, o 1995ai­siais – dėl peš­ty­nių. 1996 m. jis areš­tuo­tas už vai­ra­vi­mą ap­svai­gus, o 2003-ių­jų pa­bai­go­je – už įta­ria­ mą W.Hous­ton su­mu­ši­mą. Dai­ni­nin­kė ir­gi pa­ni­ro į svai­ga­lų liū­ną. Su­ma­žė­jo jos al­bu­mų par­ da­vi­mas. 2007 m. bul­va­ri­nė spau­ da skel­bė, kad ji tu­rė­jo par­da­vi­nė­ti sa­vo dra­bu­žius ir ap­do­va­no­ji­mus. Pa­si­kei­tė W.Hous­ton iš­vaiz­da, pa­ kri­ko ner­vi­nė bū­se­na, jos poel­giai ta­po ne­nus­pė­ja­mi. Po aud­rin­go gy­ve­ni­mo tarps­nio at­li­kė­ja pri­si­pa­ži­no, kad yra pri­ klau­so­ma nuo nar­ko­ti­kų. Nuo ta­ da ji ne kar­tą gy­dė­si rea­bi­li­ta­ci­jos kli­ni­ko­se. „Ku­riant ki­no juos­tą „Šven­ti­ ko žmo­na“ var­to­ti nar­ko­ti­kus bu­ vo kas­die­nis da­ly­kas“, – 2010 m. per in­ter­viu su Op­rah Winf­rey sa­ kė at­li­kė­ja. Ta­da W.Hous­ton dėl dau­ge­lio sa­ vo pro­ble­mų kal­ti­no psi­cho­lo­giš­kai smur­ta­vu­sį ir pa­vy­dų B.Brow­ną. Ji pri­pa­ži­no, kad ma­ri­hua­ną „gar­din­ da­vo“ ko­kai­nu. Tie­sa, po­ra iš­si­sky­ rė 2007 m. Sug­rį­ži­mo tu­ras

2009 m. at­ro­dė, kad W.Hous­ton grįž­ta į di­džią­ją sce­ną. At­li­kė­ja pa­ skel­bė ren­gian­ti su­grį­ži­mo tu­rą,

Mu­zi­kos pa­sau­lis ge­di „Ji tu­rė­jo to­kį bal­są, ku­ris ga­lė­da­vo is­to­ri­ją, me­lo­di­ją pa­vers­ti tie­siog ma­giš­kais ženk­lais.“ Dai­ni­nin­kas Lio­ne­lis Ri­chie „Ji bu­vo le­gen­da. To­kie žmo­nės daž­nai ne­pa­si­ro­ do.“

vie­šai dek­la­ra­vo, kad nė­ra pri­klau­ so­ma nuo kvai­ša­lų. „Tie­siog pa­da­riau per­trau­ką, ku­rios kar­tais rei­kia, – ta­da sa­kė W.Hous­ton. – Tu­ri ži­no­ti, ka­da su­ lė­tin­ti trau­ki­nį, tie­siog mi­nu­tę at­ si­sės­ti ir at­si­pa­lai­duo­ti.“ Ta­čiau su­grį­ži­mas ne­bu­vo toks, ko­kio ti­kė­jo­si at­li­kė­ja ir jos pro­ diu­se­riai. Ke­lis kar­tus W.Hous­ton pa­si­ro­dė kon­cer­tuo­se ap­svai­gu­si, ger­bė­jai pik­ti­no­si, kad ji už­mirš­ ta dai­nų teks­tus, ga­liau­siai kai ku­riuos kon­cer­tų tu­ro pa­si­ro­dy­ mus ap­skri­tai te­ko nu­trauk­ti, nes W.Hous­ton ar­ba ne­pa­si­ro­dė, ar­ba ne­bu­vo pa­jė­gi kon­cer­tuo­ti.

Tu­ri ži­no­ti, ka­da su­ lė­tin­ti trau­ki­nį, tie­ siog mi­nu­tę at­si­sės­ti ir at­si­pa­lai­duo­ti.

At­li­kė­ją ka­dai­se gar­si­nęs ga­lin­gas bal­sas skam­bė­jo blan­kiai. Net­ru­kus W.Hous­ton su­si­dū­rė su fi­nan­si­nė­ mis pro­ble­mo­mis. Šių me­tų sau­ sį bul­va­ri­nė ži­niask­lai­da pa­skel­bė, kad at­li­kė­ją iš­ti­ko bank­ro­tas. Kai ku­rie neo­fic­ ia­lūs šal­ti­niai net sa­kė, kad W.Hous­ton te­ko iš pa­žįs­ta­mų sko­lin­tis 100 do­le­rių. Tie­sa, ta­da at­li­kė­jos at­sto­vai pa­

Te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jas ir pro­diu­se­ris Si­mo­nas Co­wel­las „Sie­lo­juo­si ir aša­ro­ju dėl su­kre­čian­čios sa­vo drau­ gės mir­ties... Ji nie­ka­da ne­bus pa­mirš­ta – kaip vie­ nas nuo­sta­biau­sių bal­sų, ka­da nors pa­ger­bu­sių Že­ mę.“ At­li­kė­ja Ma­riah Ca­rey „Ne­te­ko­me dar vie­nos le­ gen­dos. Mei­lė ir mal­dos Whit­ney šei­mai. Jos il­gė­ sis.“ At­li­kė­ja Chris­ti­na Agui­le­ra „„ Kontrastai: W.Hous­ton gy­ve­ni­me ne­trū­ko nie­ko – nei mei­lės, nei įžy­mių

žmo­nių. Ta­čiau san­tuo­ka su B.Brow­nu (nuotr. apačioje) kė­lė tik pro­ble­mų. 

„Nė­ra žo­džių! Tik aša­ros, Bran­gio­ji Whit­ney.“ At­li­kė­ja Ri­han­na

„Scan­pix“ nuo­tr.

nei­gė to­kias kal­bas. 2009 m. pa­si­ ro­dė jos pa­sku­ti­nis al­bu­mas „I Lo­ ok to You“. Ne­pai­sant to, ži­n iask­l ai­d o­ je vėl ėmė mir­gė­ti ant­raš­tės, kad W.Hous­ton – pri­klau­so­ma nuo svai­ga­lų. Pa­ti at­li­kė­ja to­kius gan­ dus ka­te­go­riš­kai nei­gė. Mįs­lin­ga mir­tis

W.Hous­ton vieš­bu­čio Ber­ve­li Hil­ se kam­ba­ry­je bu­vo ras­ta sek­ma­die­ nio nak­tį. Kaip pa­tvir­ti­no grei­to­sios pa­gal­bos pa­rei­gū­nai, at­li­kė­ja bu­vo

gai­vi­na­ma 20 mi­nu­čių. W.Hous­ton be są­mo­nės vo­nios kam­ba­ry­je ra­do jos ap­sau­gi­nis. Po­li­ci­jai pa­skam­bi­ no kaž­kas iš dai­ni­nin­kės ap­lin­kos žmo­nių. Pa­rei­gū­nai tei­gė, kad tiks­li mir­ ties prie­žas­tis paaiš­kės at­li­kus ty­ ri­mus, nors pri­dū­rė, jog ne­bu­vo jo­kių aki­vaiz­džių smur­to ženk­ lų. Skro­di­mas bus at­lik­tas per dvi die­nas, ta­čiau tok­si­ko­lo­gi­nio ty­ri­ mo iš­va­dų teks lauk­ti 6–8 sa­vai­ tes. Ži­niask­lai­da ėmė spe­ku­liuo­ti, kad at­li­kė­ja ga­lė­jo pa­skęs­ti vo­nio­je

per­do­za­vu­si kvai­ša­lų. Bri­tų „Dai­ ly Mail“ pa­mi­nė­jo, kad vieš­bu­čio kam­ba­ry­je bu­vo ras­ta re­cep­ti­nių vais­tų. Lei­di­nys pri­dū­rė, kad ne­ lai­mės iš­va­ka­rė­se W.Hous­ton šė­ lo to pa­ties vieš­bu­čio ba­re. Ta­me pa­čia­me vieš­bu­ty­je tu­rė­ jo vyk­ti tra­di­ci­nė „Gram­my“ iš­va­ ka­rių va­ka­rie­nė, ku­rio­je tu­rė­jo pa­ si­ro­dy­ti ir W.Hous­ton. „Gram­my“ or­ga­ni­za­to­riams te­ko sku­biai į sek­ ma­die­nio šou sce­na­ri­jų įtrauk­ti ve­ lio­nės pa­ger­bi­mą. „Dai­ly Mail“, CNN, BBC, „Reu­ters“, BNS inf.

Stulbinanti W.Hous­ton kar­je­ra Kad ir koks aud­rin­gas bu­vo W.Hous­ton as­me­ni­nis gy­ve­ni­mas, at­li­kė­ja bu­vo vie­na ryš­kiau­sių pa­ sau­lio mu­zi­kos žvaigž­džių.

W.Hous­ton gi­mė 1963 m. Niuar­ ko mies­te Nau­ja­ja­me Džer­sy­je. Nuo pat vai­kys­tės ją su­po mu­zi­ka. W.Hous­ton mo­ti­na Cis­sy Hous­ton yra gos­pe­lo žvaigž­dė, pus­se­se­rė – dai­ni­nin­kė ir ak­to­rė Dion­ne War­ wick, o se­ne­lė Aret­ha Frank­lin – sou­lo mu­zi­kos gar­se­ny­bė. Kar­je­rą Whit­ney pra­dė­jo paaug­ lys­tė­je – ji bu­vo ma­ne­ke­nė, o pa­ skui įspū­din­gai įsi­ver­žė į mu­zi­kos sce­ną. Su­lau­ku­si 11 me­tų Whit­ney pa­ se­kė mo­ti­nos pė­do­mis – ėmė dai­

nuo­ti baž­ny­čios gos­pe­lo cho­re, akom­pa­na­vo ma­mai per pa­si­ro­dy­ mus klu­buo­se. Vė­liau ta­po at­li­kė­jų Cha­kos Khan, Jer­mai­ne’o Jack­so­no pri­ta­rian­čią­ja vo­ka­lis­te. Tuo me­tu į jau­ną at­li­kė­ją dė­me­ sį at­krei­pė mu­zi­kos pro­diu­se­ris Cli­ve’as Da­vi­sas. Įra­šų bend­ro­vės „Aris­ta“ pre­zi­den­tas W.Hous­ton dai­nuo­jan­čią pir­mą­syk iš­gir­do vie­na­me nak­ti­nia­me klu­be. Pa­de­da­ma C.Da­vi­so at­li­kė­ja sėk­min­gai ko­pė kar­je­ros laip­tais. Kar­je­ros vir­šū­nę W.Hous­ton pa­ sie­kė praė­ju­sio am­žiaus 9-ojo de­ šimt­me­čio pa­bai­go­je. Tuo me­tu ji bu­vo va­di­na­ma mu­zi­kos pa­sau­lio auk­si­ne mer­gai­te. At­li­kė­jos įra­šai bu­vo vie­ni la­biau­siai graibs­to­mų

ne tik JAV, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­ je. 1985 m. pa­si­ro­dęs jos de­biu­ti­ nis al­bu­mas „Whit­ney Hous­ton“ par­duo­tas mil­ži­niš­ku ti­ra­žu. Dai­na „Sa­ving All My Lo­ve for You“ jai at­ne­šė pir­mą­ją „Gram­my“ sta­tu­lė­lę už ge­riau­sią mo­ters vo­ka­ lą. Fan­tas­tiš­ką W.Hous­ton sėk­mę, kaip ir ki­tos po­pmu­zi­kos le­gen­dos Mi­chae­lo Jack­so­no, pa­ska­ti­no ir to me­to nau­jo­vė – vaiz­do kli­pai. 10-ojo de­šimt­me­čio pra­džio­ je at­li­kė­ja pa­su­ko į ki­ną. 1992 m. pa­si­ro­dė ki­no juos­ta „As­mens sar­gy­bi­nis“ („The Bo­dy­guard“) su Ke­vi­nu Cost­ne­riu, ji su­lau­kė di­džiu­lės sėk­mės pa­sau­ly­je. 1995 m. dai­ni­nin­kė at­li­ko pa­grin­ di­nį vaid­me­nį fil­me „Lau­kiant ato­

kvė­pio“ („Wai­ting to Ex­ha­le“), o 1996 m. nu­si­fil­ma­vo ki­no juos­to­je „Šven­ti­ko žmo­na“ („The Prea­cher’s Wi­fe“) su Den­ze­liu Was­hing­to­nu. W.Hous­ton ap­do­va­no­ji­mų ko­ lek­ci­ja – įspū­din­ga. At­li­kė­ja yra lai­mė­ju­si 6 „Gram­my“ sta­tu­lė­les. Tarp jų yra vie­nas Me­tų įra­šas už ne­pap­ras­tą Dol­ly Par­ton „I Will Al­ ways Lo­ve You“ per­dir­bi­nį ir Me­ tų al­bu­mas už „The Bo­dy­guard“. 3 „Gram­my“ ji ga­vo už vo­ka­lą. Dai­ni­nin­kė taip pat yra su­si­žė­ru­ si 22 Ame­ri­kos mu­zi­kos ap­do­va­no­ ji­mus. Jos par­duo­tų al­bu­mų skai­ čius sie­kia 170 mln. 1985–1995 m. 11 W.Hous­ton sing­lų bu­vo iš­ki­lę į pir­mą­ją „Bill­board“ są­ra­šo vie­tą. „Reu­ters“, „Dai­ly Mail“, BNS inf.


pirmADIENIS, vasario 13, 2012

15p.

13

Kai norisi nupjauti vamzdžius.

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Jau­čia­si sa­vo na­mų ka­pi­to­nai Jei ne­nus­tygs­ti neišp­lau­kęs į jū­rą, ma­tyt, ne­nus­to­ji bu­ riuo­ti net bū­da­mas sau­su­mo­je. Gal­būt to­dėl ir bu­ria­vi­mui at­si­da­vu­sių žmo­nių na­mai ko­ne kiek­ vie­no­je ker­tė­je pri­ me­na pa­kel­tas bu­ res, vė­ją, vei­dą gai­ri­ nan­čią sau­lę.

„„Štur­va­las: sve­tai­nė­je do­mi­nuo­ja pa­lu­bė­je įtaisytas mil­ži­niš­kas in­di­vi­dua­liai ga­min­tas švies­tu­vas. 

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Švie­čian­tys me­no kū­ri­niai

„Tai bu­rės, ku­ri su­ply­šo vi­du­ry Ra­ mio­jo van­de­ny­no, da­lis. Mū­sų įgu­la ją pa­si­da­li­jo, ant skiau­čių vi­si pa­si­ ra­šė­me. Čia ir­gi bu­rė, pa­ti jos vir­ šū­nė! Da­bar ji – švies­tu­vo gaub­tas. Šis į ba­lio­ną pa­na­šus gu­mi­nis daik­ tas ka­bi­na­mas už lai­vo bor­to, iš jo ir­gi pa­da­rė­me lem­pą. Šį švies­tu­vą mums pa­ga­mi­no, ta­čiau ja­me ga­ li­ma at­pa­žin­ti jach­tos di­zai­no mo­ ty­vus“, – apie nau­jin­tė­lai­čius sa­vo na­mus ne­sus­to­da­mi ga­li pa­pa­sa­ko­ ti Rū­ta ir Do­mi­ny­kas Viz­ba­rai. Maž­daug 100 kv. m plo­to bu­ tą per du aukš­tus po­ra įsi­gi­jo prieš ge­rą pus­me­tį, tuo­met jis bu­vo tik su da­li­ne ap­dai­la. Sva­jo­nes pa­vers­ ti rea­ly­be jau­nai šei­mai pa­dė­jo in­ ter­je­ro di­zai­ne­rė En­ri­ka Riau­kai­tė, ori­gi­na­lius švies­tu­vus kū­rė Li­nas Ku­ta­vi­čius, o pa­lu­bes ir ki­tas pa­ kam­pes iš­ta­pė dai­li­nin­kas Ar­tio­ mas Be­go­tas. Pla­čiau­siai iš­si­ke­ro­jęs iš dau­ gy­bės švie­čian­čių at­ša­kų su­kom­ po­nuo­tas švies­tu­vas – tar­si lai­vo štur­va­las oku­pa­vo be­to­ni­nes sve­

tai­nės lu­bas. Po juo sto­vin­tis tor­še­ ras – nuo­lan­kai nu­len­kęs gal­vą lyg be­si­sklei­džian­tis žie­das. Ką pri­me­na vir­tu­vės zo­no­je pa­ ki­bę me­džia­gi­niai gaub­tai – dar ne­ži­no nė pa­tys šei­mi­nin­kai. O mie­ga­mą­jį ap­švie­čian­tys „ak­me­ nys“, juo­kė­si Viz­ba­rai, pa­na­šūs ne į ak­me­nis, o į mo­te­riš­kus ap­ va­lu­mus.

Sten­gė­mės iš­gau­ ti iš jū­ros iš­mes­tų me­di­nių pa­ga­liu­kų spal­vą. Pa­sak Viz­ba­rų, bu­vo spe­cia­liai lie­ja­mos plas­ti­ki­nių gaub­tų for­ mos, ka­la­mas me­ta­li­nis tor­še­ ro sto­vas, kas­kart vis ant ki­to­kio kar­ka­so gu­lė au­dek­las. Ori­gi­na­lių švies­tu­vų ap­sup­ty­je bal­dai, at­ro­ do, iš­nyks­ta. Pa­ši­nai sie­ną puo­šia

Me­die­na – dar vie­na šei­mi­nin­kų aist­ra. Jų būs­te de­monst­ruo­ja­mos įvai­riau­sios me­die­nos ga­li­my­bės ir gro­žis. Kur šiuo­lai­ki­nia­me jau­nų

žmo­nių na­muo­se pa­ma­ty­si sie­ną, iš­kal­tą me­di­nė­mis dai­ly­len­tė­mis? Ma­da iš­kal­ti vir­tu­vę len­te­lė­mis bu­ vo ga­ji so­viet­me­čiu, to­kia ap­dai­la spė­jo ge­ro­kai įgris­ti. Ma­ža to, Viz­ba­rų vir­tu­vės sie­nų len­te­lės dar ir šiurkš­čios, pil­nos at­ si­ki­šu­sių pa­ši­nų, sky­lė­tos nuo iš­ kri­tu­sių ša­kų. Dai­ly­len­tės – ne la­ kuo­tos, kaip bu­vo da­ro­ma ka­dai­se, bet nu­da­žy­tos švie­siais ma­ti­niais da­žais. D.Viz­ba­ro pa­ste­bė­ji­mu, už­ sie­ny­je, ypač Skan­di­na­vi­jo­je, gru­ bios dai­ly­len­tės da­bar la­bai ma­ din­gos. Skan­di­na­vai šiuo­lai­ki­niuo­se in­ ter­je­ruo­se nau­do­ja itin daug me­ džio. Šiurkš­čios dai­ly­len­tės, pa­sa­ ko­jo vers­li­nin­kas, po­pu­lia­rios net vo­nios kam­ba­ry­je. „Mū­sų žmo­nės įsi­ti­ki­nę, kad jei in­ter­je­re pa­nau­do­si dai­ly­len­tes, jau­sie­si tar­si sau­no­je. Kai dai­ly­ len­tės nu­da­žo­mos, įspū­dis kaip­ mat pa­si­kei­čia“, – ne vie­ną sa­vo na­mų sve­čią įti­ki­no D.Viz­ba­ras. Vy­ras su šyp­se­na pri­si­me­na, kaip bu­tą įren­gian­tys dar­bi­nin­kai dėl ne­tra­di­ci­nio už­sa­ko­vų sko­nio ir pa­gei­da­vi­mų bu­vo su­ glu­mę.

14

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„„Pri­tai­kė: bur­lai­vio de­ta­lės vir­to šir­džiai bran­giais ak­se­sua­rais.


14

pirmADIENIS, vasario 13, 2012

namai

„„Šil­ta: drėg­mės ne­bi­jan­ti me­die­na už­val­dė vo­nios kam­

ba­rį ir tua­le­tą. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Mū­sų žmo­ nės įsi­ti­ki­ nę, kad jei in­ter­je­re pa­nau­do­ si dai­ly­len­ tes, jau­sie­si tar­si sau­no­ je. Vis dėl­to jei dai­ly­len­ tės nu­da­žo­ mos, įspū­dis kaip­mat pa­ si­kei­čia.

„„Ki­toks: mie­ga­ma­sis pa­da­bin­tas gė­lių or­na­men­tais,

šiuo­lai­kiš­ku­mo jam tei­kia ori­gi­na­lios lem­pos.

„„Funkcija: burės skiautė virto šviestuvo gaubtu.

„„Komanda: sva­jo­nes pa­vers­ti rea­ly­be pa­dė­jo in­ter­je­ro di­zai­ne­rė, švies­tu­vų kū­rėjas ir dai­li­nin­kas.

Jau­čia­si sa­vo na­mų ka­pi­to­nai Štai kad ir me­di­nės 13 grin­d ys ant­ra­j a­m e aukš­­te, R.Viz­ba­rie­nės pa­gei­da­vi­

mu, bū­ti­nai tu­rė­jo bū­ti su tar­pe­ liais tarp len­tų, be jo­kio už­pil­do – kaip se­no­vė­je! Be to, na­tū­ra­lios ąžuo­linės ma­sy­vo len­tos pa­slėp­ tos po sto­ro­ku sluoks­niu itin at­ spa­rių bal­tų da­žų. Tik mie­ga­ma­ja­ me ąžuo­las grin­dys gro­ja vi­so­mis na­to­mis – na­tū­ra­li me­die­na tie­ siog la­biau ti­ko prie mie­ga­mo­jo sti­liaus. Sve­tai­nės zo­no­je ąžuo­li­nės grin­ dys dar ki­to­kios. Jų pa­vir­šius – ne­ ly­gus, vaikš­čio­jant ba­so­mis ga­li­ma jus­ti me­džio rie­vių grio­ve­lius, ša­ ko­tas vie­tas. Čia na­tū­ra­li me­die­na už­tep­ta spe­cia­lia aly­va su pilkš­ vu at­spal­viu. „Sten­gė­mės iš­gau­ti iš jū­ros iš­mes­tų me­di­nių pa­ga­liu­kų spal­vą“, – šyp­so­jo­si me­ die­nai ir jū­rai nea­be­jin­ gas vers­li­nin­kas. Be to, šios grin­dys su­dė­tos raš­ tu, va­di­na­mu pran­cū­ziš­ ką­ja eg­lu­te. „Tik dėl gro­ žio“, – pa­tiks­li­no vy­ras. Ne­si­no­ri išei­ti iš tua­le­to

Vi­sa­pu­siš­kai šil­ta tua­le­te ir vo­nios kam­ba­ry­je, kur vy­rau­ja ne ke­ra­mi­nės ply­te­lės, o me­dis. Vo­ nios kam­ba­rys, kaip ir lai­vai, de­ko­ruo­tas tik­m e­d žiu, at­s pa­

riu ne tik drėg­mei, bet ir ug­niai. Dėl to ti­ko me­die­na drą­siai nau­ do­ta tiek grin­dims, tiek sie­noms, ant ku­rių tyš­ka van­dens purs­lai. Na­tū­ra­li me­džio spal­va, su­de­rin­ ta su mo­der­nia san­tech­ni­ka, vi­ siš­kai ne­dvel­kia kai­miš­ka tro­ba ar sau­na. Sve­tai­nė­je šei­mi­nin­kai lu­bas pa­ li­ko to­kias, ko­kias ra­do, – pli­ką be­ to­ną, ku­rį vi­so la­bo nu­grun­ta­vo. „Iš pra­džių no­rė­jo­si va­di­na­mo­jo lof­to ti­po bu­to“, – pra­si­ta­rė vers­li­nin­ kas. Šal­tu­mo su­tei­kian­tis be­to­nas nė kiek ne­trik­do, nes jį at­sve­ria čia pat esan­ti jau­ki, šil­ta, me­die­na de­ ko­ruo­ta vir­tu­vė. R.Viz­ba­rie­nei mie­las Pro­van­so in­ter­je­ro sti­lius, to­dėl da­lis šiuo­ lai­ki­nių bal­dų leng­vai dvel­kia Pran­cū­zi­ja – me­die­na da­žy­ta švie­siai, me­di­niai bal­dų pa­ vir­šiai sai­kin­gai de­ko­ruo­ti. Švie­sios grin­dys, vos žals­vos sie­nų dai­ly­len­tės, balkš­vi bal­dai vy­rau­ja ma­ žo­sios Ele­nos kam­ba­ry­ je. Tie­sa, me­die­na den­gia tik da­lį sie­nos. Virš kar­ni­ zo – pui­ki vie­ta šmaikš­ tiems dai­li­nin­ko A.Be­go­to pie­ši­niams, ku­rie lyg gė­lės pa­gy­vi­na kam­ba­rį. Na, o tapytą na­mų gy­ven­to­ją ir kar­tu sar­gą Bubokiuką dai­li­nin­kas ap­gy­ven­ di­no po laip­tais, prie pat lau­ko du­rų.

„„Ma­da: gru­bios me­di­nės dai­ly­len­tės už­sie­ny­je, ypač Skan­di­na­vi­jo­je, nau­do­ja­mos in­ter­je­ruo­se.

„„Augintinis: naujintėliuose namuose gerai jaučiasi ir Micius, kuris mėgsta įsitaisyti ant šildomų grindų.


15

pirmADIENIS, vasario 13, 2012

namai

Kaip ištrūkti iš gniauž­tų? Neap­si­ken­tę di­de­lių są­skai­tų už ši­lu­mą, da­lis kau­nie­čių sa­va­ va­liš­kai at­si­jun­gė nuo cent­ra­li­zuo­tų ši­lu­mos tink­lų – nu­pjo­vė vamz­džius. At­si­sa­ky­ti šios pa­slau­gos, ti­kė­ti­na, bus įma­no­ma ir ci­vi­li­zuo­tai. Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Vis­ką įvyk­dę, nie­ko ne­pe­šė

Ir iki šiol eg­zis­ta­vo teo­ri­nė ga­li­ my­bė dau­gia­bu­čiams na­mams at­ si­jung­ti nuo mies­to ši­lu­mos tink­lų. Vis dėl­to la­bai daž­nai, at­ro­do, iš­ pil­dę vi­sus ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, gy­ven­to­jai pa­lai­mi­ni­mo ne­gau­da­ vo. Paaiš­kė­da­vo, kad na­mas yra to­ kioje mies­to vie­to­je, ku­rio­je pa­gal pa­tvir­tin­tą ši­lu­mos ūkio spe­cia­lių­ jų pla­ną yra nu­ma­ty­tas tik cent­ra­ li­zuo­tas ši­lu­mos tie­ki­mas, to­dėl pa­no­ru­siems rink­tis šil­dy­mą gam­ ti­nė­mis du­jo­mis ar ki­to­kiu ku­ru to daryti ne­bū­da­vo lei­džia­ma. Pa­ne­rių gat­vės 8 bu­tų na­mo gy­ ven­to­jai prieš ke­le­rius me­tus pa­ ti­kė­jo įsta­ty­mo nuo­sta­ta, kad gy­ ven­to­jai ga­li pa­si­rink­ti no­ri­mą ši­lu­mos tie­kė­ją ar­ba šil­dy­tis pa­ tys. Mat są­skai­tos jų na­me bū­da­ vo mil­ži­niš­kos, o bu­tuo­se vis tiek šal­ta. Iš­vaikš­čio­ję įvai­rias ins­ti­ tu­ci­jas, įro­dę, kad at­si­jun­gę nuo bend­rų tink­lų nie­kam ne­pa­kenks, na­mo sa­vi­nin­kai ga­liau­siai pa­ma­ tė at­suk­tą špy­gą. „...dau­gia­bu­tis gy­ve­na­ma­sis na­ mas Pa­ne­rių g. 204 yra cent­ra­li­ zuo­to ap­rū­pi­ni­mo ši­lu­ma zo­no­je, ku­rio­je ap­rū­pi­ni­mas ši­lu­ma vyk­ do­mas iš cent­ra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo sis­te­mos“, – to­kį raš­tiš­ką at­sa­ky­mą tuo­met ga­vo gy­ven­to­jai. Pa­pil­do­mai at­sa­ky­me bu­vo tei­gia­ ma, kad at­jun­giant pa­sta­to ši­lu­mos įren­gi­nius nuo cent­ra­li­zuo­to ši­lu­ mos tie­ki­mo tink­lų pa­žei­džia­mos ši­lu­mos var­to­to­jų tei­sės ir tei­sė­ ti in­te­re­sai. Taip pat pa­brė­žia­ma, kad, at­si­ sa­kius cent­ra­li­zuo­to šil­dy­mo, gy­ ve­na­mo­sio­se vie­to­se pa­di­dė­tų oro tar­ša, to­dėl at­si­jung­ti nuo bend­ros sis­te­mos bū­da­vo lei­džia tik tuo at­ ve­ju, jei pa­si­ren­ka­mi at­si­nau­ji­nan­ tys, ap­lin­kai ne­ken­kian­tys ener­gi­jos šal­ti­niai. Pa­vyz­džiui, geo­ter­mi­nis šil­dy­mas, sau­lės ener­gi­ja. Mi­nė­to na­mo gy­ven­to­jams vi­so la­bo pa­siū­ly­ta na­me įreng­ti ma­žos ga­lios ši­lu­mos punk­tą ar­ba ko­lek­to­ ri­nę šil­dy­mo sis­te­mą, įren­giant at­ ski­rus ši­lu­mos ap­skai­tos prie­tai­sus bu­tams. Aš­tuo­nių bu­tų sa­vi­nin­ kai šiais siū­ly­mais ne­pa­si­nau­do­jo. Gy­ven­to­jai guo­džia­si, kad šal­tuo­ju me­tų lai­ku na­me pa­lai­ko­ma vos 16 laips­nių tem­pe­ra­tū­ra, o są­skai­tos – ne itin kuk­lios. Štai 51 kv. m. plo­to bu­tui mo­kes­tis už šil­dy­mą praė­ju­sį gruo­dį sie­kė apie 300 li­tų. Nai­ki­na­mi lig­šio­li­niai ap­ra­šai

Ne­se­niai Kau­ne vie­šė­jęs ener­ge­ti­ kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas pri­mi­nė, kad de­mok­ra­ti­nė­je vi­ suo­me­nė­je, ku­rio­je ga­lio­ja lais­vos rin­kos dės­niai, eg­zis­tuo­ja tei­sė at­ si­jung­ti nuo cent­ra­li­zuo­tos šil­dy­ mo sis­te­mos. Šią nau­jie­ną iš­gir­du­ siems mi­nė­to Pa­ne­rių gat­vės na­mo sa­vi­nin­kams vėl su­ži­bo vil­tis pa­ siek­ti sa­vo tiks­lą. „Ži­n o­m a, ne­n u­l ei­s i­m e ran­ kų ir vėl mė­gin­si­me at­si­jun­gi nuo

bend­rų tink­lų ir įsi­ves­ti au­to­no­ mi­nį du­ji­nį šil­dy­mą“, – kal­bė­jo na­mo gy­ven­to­ja Ri­ma Sa­daus­kie­ nė. Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no, kad dar ne­sku­ba džiaug­tis nuo­gir­do­mis. Ji bai­mi­na­si, kad ei­li­nį kar­tą pa­žars­ to­ma pa­ža­dų, o su­si­dū­rus su rea­ lia si­tua­ci­ja, vis­kas ap­si­vers aukš­ tyn ko­jo­mis. Kau­no mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­ je po­li­ti­kai pri­pa­ži­no ne­te­ku­siais ga­lios anks­tes­nius ta­ry­bos do­ku­ men­tus, ku­rie reg­la­men­ta­vo ši­lu­ mos var­to­to­jų įren­gi­nių at­jun­gi­ mą nuo ši­lu­mos tie­ki­mo sis­te­mos ir pa­tal­pų ar pa­sta­to šil­dy­mo bū­do pa­kei­ti­mą ši­lu­mos var­to­to­jų ini­ cia­ty­va.

Į konk­re­čius klau­si­mus, kas ga­ li­ma, o kas ne, A.Vai­tie­kū­nas at­ sa­ky­mų pa­ta­rė ieš­ko­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­to­se Ši­lu­mos tie­ki­mo ir var­to­ji­mo tai­syk­lė­se. Vis dėl­to, jei na­mas yra cent­ra­li­zuo­to ap­rū­pi­ni­mo ši­lu­ma zo­no­je, leis­ ti ar ne­leis­ti jam at­si­jung­ti, ga­lu­ ti­nį spren­di­mą priims sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Jei pra­šy­mo jis ne­ten­kins, tu­rės mo­ ty­vuo­tai tai pa­grįs­ti. Nau­jo­ji tvar­ ka, A.Vai­tie­kū­no nuo­mo­ne, yra ga­ na ra­cio­na­li.

At­si­jun­gi­mo ap­ra­šas kiek­vie­nu at­si­jun­gi­mo at­ve­ju bus pa­tvir­ti­na­ mas sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riaus įsa­ky­mu.

sėk­min­gai mė­gi­no at­si­jung­ti nuo cent­ra­li­zuo­to šil­dy­mo tink­lų, nes jų na­mas – cent­ra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo zo­no­je. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Apie at­si­jun­gi­mą nuo cent­ra­li­zuo­tų ši­lu­mos tink­lų „„Ši­lu­mos var­to­to­jas dau­gia­bu­čia­me

Al­gir­das Vai­tie­kū­nas:

„„Prie­žas­tis: šio dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai prieš ke­le­rius me­tus ne­

na­me tu­ri tei­sę su ki­tais na­mo bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kais nu­spręs­ti pa­ keis­ti vi­so pa­sta­to, jo sek­ci­jos ar blo­ko šil­dy­mo bū­dą. „„At­jun­giant dau­gia­bu­tį na­mą, rei­kia

pa­teik­ti dau­gia­bu­čio na­mo sa­vi­nin­ kų tei­sės ak­te nu­sta­ty­ta tvar­ka priim­ tą spren­di­mą ir pa­ve­di­mą val­dy­to­jui

at­jung­ti dau­gia­bu­tį na­mą nuo cent­ra­li­ zuo­to šil­dy­mo sis­te­mos. Taip pat rei­ka­ lin­ga ki­tą pa­si­rink­tą ši­lum­ne­šį ar ener­ gi­jos rū­šį tiek­sian­čio ju­ri­di­nio as­mens iš­duo­ta pa­žy­ma apie tech­ni­nes ga­li­ my­bes tiek­ti ki­tą ši­lum­ne­šį ar ener­gi­ jos rū­šį at­jun­gia­mam ob­jek­tui šil­dy­ti. „„At­jun­giant dau­gia­bu­čio na­mo bu­tą

bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos ar tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tos ki­tos ins­ti­tu­ci­jos iš­va­ da, kad dėl bu­to ar ki­tų pa­tal­pų šil­dy­ mo ir karš­to van­dens sis­te­mų at­jun­ gi­mo nuo bend­rų dau­gia­bu­čio sis­te­ mų ki­ti to dau­gia­bu­čio sa­vi­nin­kai ne­ pa­tirs pa­pil­do­mų iš­lai­dų, ar­ba tu­ri bū­ ti pa­teik­ta šių iš­lai­dų iš­klo­ti­nė.

ar ki­tą pa­tal­pą, rei­ka­lin­ga sa­vi­val­dy­

Šal­ti­nis: Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mas, Ši­lu­mos tie­ki­mo ir var­to­ji­mo tai­syk­lės

Ga­lu­ti­nis spren­di­mas – įsa­ky­me

Aukš­tes­ni tei­sės ak­tai – Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mas ir Ši­lu­mos tie­ki­ mo ir var­to­ji­mo tai­syk­lės Lie­tu­vos gy­ven­to­jams lei­džia at­si­jung­ti nuo bend­rų ši­lu­mos tink­lų. Svar­biau­ sia, kad ne­bū­tų pa­žeis­ti ki­tų var­ to­to­jų in­te­re­sai. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ener­ ge­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Al­gir­do Vai­tie­kū­no tei­gi­mu, ta­ry­bos priim­ti spren­di­mai nai­ki­na­mi, nes šis pro­ ce­sas la­bai aiš­kiai reg­la­men­tuo­tas aukš­tes­nių tei­sės ak­tų. „Pa­teik­ tų do­ku­men­tų per­žiū­ra iš­lie­ka, tik tiek, kad at­si­jun­gi­mo ap­ra­šas kiek­ vie­nu at­ve­ju bus pa­tvir­ti­na­mas sa­ vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riaus įsa­ky­mu“, – ko­men­ta­vo jis. Ener­ge­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas aiš­ki­no, kad at­si­jun­gi­mo pro­ce­sas gy­ven­to­jams taps kiek leng­ves­nis ir dėl to, kad per­tvar­kant šil­dy­mo sis­te­mą tai bus lai­ko­ma pa­pras­ tuo­ju re­mon­tu. „Šiek tiek griež­ čiau yra žiū­ri­ma at­jun­giant vie­ ną bu­tą – bus rei­ka­lau­ja­ma vi­sų na­mo bend­ra­tur­čių pri­ta­ri­mo. Jei bus at­jun­gia­mas vi­sas na­mas, už­ teks dau­gu­mos – 50 plius vie­no bal­so pri­ta­ri­mo“, – dės­tė sa­vi­val­ dy­bės at­sto­vas. Pak­laus­tas, ar bet ku­ris Kau­no dau­gia­bu­tis na­mas, ku­rio gy­ven­ to­jų dau­gu­ma ap­si­spręs šil­dy­tis au­to­no­miš­kai, tai ir ga­lės pa­da­ry­ ti, A.Vai­tie­kū­nas šyp­te­lė­jo: „At­si­ jung­ti, pa­sta­ty­ti ka­ti­li­nę... Da­bar, kaip ži­no­me, rei­kės, kad kiek­vie­ nas ka­mi­nas ati­tik­tų ap­lin­ko­sau­ gos rei­ka­la­vi­mus. Sta­ty­bos tech­ ni­nia­me reg­la­men­te ir Sta­ty­bos įsta­ty­me aiš­kiai reg­la­men­tuo­ja­ ma, kaip prie na­mo sta­ty­ti ka­ti­ li­nę, ko­kius do­ku­men­tus rei­kia pa­reng­ti. Var­gu ar bus ra­cio­na­lu sta­ty­ti ka­ti­li­nę dau­gia­bu­čių na­ mų kvar­ta­le.“

Tik KAUNE!

00

00

Raudondvario pl. 131 DIRBAME I–VII 8 –20 INFORMACINIS TEL. +370 37 21 47 77

-30 -30 %

BUITINEI CHEMIJAI Akcija galioja iki vasario 26 d.

%

LAMINATUI

Akcija galioja iki vasario 26 d.

-40 -40 %

GĖLIŲ IR DARŽOVIŲ SĖKLOMS Akcija galioja iki vasario 26 d.

%

UŽUOLAIDOMS IR JŲ AUDINIAMS* *Nuolaida netaikoma ritininėms užuolaidoms, žaliuzėms, markizėms. Akcija galioja iki vasario 26 d.

Nuolaidos nesumuojamos (išskyrus AČIŪ kortelę). Prekių skaičius ribotas.


16

pirmadienis, vasario 13, 2012

menas ir pramogos

Li­te­ra­tū­ra 2011 m.: kny­gų daug, bet ma­žai ryš­kių Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­ kos ins­ti­tu­to moks­li­nin­kai įver­ ti­no per­nai pa­si­ro­džiu­sias gro­ži­ nės li­te­ra­tū­ros kny­gas ir iš­rin­ko kū­ry­biš­kiau­sių­jų dvy­lik­tu­ką.

Lie­tu­vių poe­zi­ ja iš­lie­ka la­bai aukš­to ly­gio, jos lau­ke (prie­šin­gai nei pro­zos) ne­si­ mai­no hie­rar­chi­ jos, do­mi­nuo­ja pa­ty­rę kū­rė­jai.

Pa­si­gen­da iš­skir­ti­nių

Nuo 2003 m. į kas­me­čius kny­ gų ap­ta­ri­mus su­si­ren­kan­tys li­ te­ra­t ū­ro­l o­gai šie­m et kal­b ė­jo­s i int­ri­guo­ja­ma ir žais­min­ga te­ma „Tik­ro lie­tu­vio neieš­kant“, lei­ du­sia ieš­ko­ti ir at­ras­ti svar­biau­ sias šiuo­lai­ki­nės lie­tu­vių li­te­ra­ tū­ros ten­d en­c i­jas. Ryš­k iau­s ia jų, ne­kin­tan­ti jau ke­le­rius me­ tus, – sėk­min­gai kles­tin­ti kny­ gų gau­sė­ji­mo ten­den­ci­ja. Kas­met iš­lei­džia­mų gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kny­gų dau­gė­ja, li­ te­ra­tū­ros įvai­ro­vė ple­čia­si. Ne­ pai­sant to, vis ma­žiau ir ma­žiau iš­lei­džia­ma kny­gų, ku­rios tam­pa įvy­kiu, ar­ba va­di­na­mo­sios rim­ to­sios, itin ko­ky­biš­kos li­te­ra­tū­ ros teks­tų, ma­no eks­per­tai. Tai le­mia ir re­dak­to­riaus kaip li­te­ra­t ū­r i­n io agen­to, cen­z o­ riaus, „ge­ro­sios ran­kos“ mir­tis ir vis la­biau įsi­ga­lin­tis li­te­ra­tū­ ros, ku­riai pri­tai­ko­mi va­dy­bos prin­c i­pai ir re­d a­ga­v i­m as, pa­ tai­kau­jant skai­ty­to­jams, gau­ sė­ji­mas. Anot ins­t i­t u­to va­d o­vo Min­ dau­go Kviet­kaus­ko, šių me­t ų kū­ry­biš­kiau­sių kny­gų dvy­lik­tu­ ko rin­k i­m ai pa­ro­d ė: „Lie­t u­v ių li­te­ra­tū­ros lau­kas tu­ri vis dau­ giau ne­ti­piš­kų žai­dė­jų.“

„Shutterstock“ nuotr.

zi­ja ne­mirš­ta (Il­zė But­ku­tė, Ma­ rius Bu­ro­kas, Ai­das Ju­ra­šius).

Pro­zos ir poe­zi­jos pro­ble­mos

Ap­tar­da­mi 2011 m. pro­zos kny­ gas, ins­ti­tu­to moks­li­nin­kai iš­sky­ rė nau­jas ryš­kė­jan­čias ten­den­ ci­jas: su­stip­rė­ju­si do­ku­men­ti­nė li­te­ra­tū­ra, do­ku­men­ti­nio pa­sa­ ko­ji­mo ver­ži­ma­sis į gro­ži­nės li­ te­ra­tū­ros teks­tus (Aud­ro­nė Gir­ dzi­jaus­kai­t ė „Nu­to­l ę bal­s ai“, Zi­ta Če­pai­tė „Emig­ran­tės die­ no­raš­tis“). Tai le­mia ir spar­tes­ nė žan­rų hib­ri­di­za­ci­ja, lai­min­ti prieš gry­no­jo žan­ro teks­tus. Bu­vo kal­bė­ta ir apie vis la­biau ryš­k ė­jan­t į, gan pa­vo­j in­g ą die­ voieš­kos, re­li­gi­nio ki­čo nau­do­ ji­mo gro­ži­nė­je li­te­ra­tū­ro­je po­ mė­gį. Ver­tin­da­ma 2011 m. pro­zą, li­ te­ra­t ū­ro­l o­g ė Jū­ra­t ė Sprin­dy­ tė pa­ste­bė­jo, kad „mū­sų fik­ci­ ja, ne­pai­sy­d a­m a ryš­k ė­jan­č ios, ypač vy­res­nių­jų ra­šy­to­jų teks­ tuo­se, ko­re­lia­ci­jos su do­ku­men­ ti­ka, tam­pa fik­ciš­kes­nė“. Taip bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į stip­rė­jan­tį nau­ją po­rei­kį kur­ti is­ to­ri­nį pa­sa­ko­ji­mą, pro­zos lau­ke vyks­tan­čias nau­jų is­to­ri­nio ro­ ma­no for­mų paieš­kas. Kal­bant apie 2011 m. poe­zi­jos kny­gas, bu­vo pa­ste­bė­ta, kad lie­ tu­vių poe­zi­ja iš­lie­ka la­bai aukš­ to ly­gio, jos lau­ke (prie­šin­gai nei pro­zos) ne­s i­m ai­n o hie­rar­c hi­ jos, do­m i­n uo­ja pa­ty­r ę kū­r ė­jai. Ryš­kiau­siai ma­to­mi vy­res­nių­jų meist­rų var­dai – Do­nal­das Ka­ jo­kas, An­ta­nas A.Jo­ny­nas, Val­ de­ma­ras Ku­ku­las. Gre­ta jų ryš­kė­ja ir jau­nie­ji poe­ zi­jos kū­rė­jai, sa­vo kū­ry­ba tar­si pa­tei­kian­tys pa­raiš­ką, kad poe­

Ver­ti­no kri­ti­kai, ne rin­ka

Pris­ta­ty­d a­m a praė­j u­s ių me­t ų kū­ry­biš­kiau­sių kny­gų dvy­lik­tu­ ką ins­ti­tu­to Šiuo­lai­ki­nės li­te­ra­ tū­ros sky­riaus va­do­vė Sol­vei­ga Dau­gir­dai­tė pri­pa­ži­no, kad kas­ me­t is li­te­ra­t ū­ros moks­l i­n in­k ų su­da­ro­mas dvy­lik­tu­kas yra „pa­ stan­ga pa­sa­ky­ti, kas yra ge­ra li­ te­ra­tū­ra, re­mian­tis ko­ky­biš­kais li­te­ra­tū­ros kri­te­ri­jais ir vi­siš­kai at­s i­r i­b o­jant nuo tiek kny­g y­n ų, tiek lei­dyk­l ų su­d a­ro­m ų per­ka­

miau­s ių kny­g ų ar au­to­r ių de­ šim­t u­k ų, ku­r ie anaip­tol ne­l iu­ di­ja kny­gos ko­ky­bės“. „Tai aiš­kus įro­dy­mas, kad ne­ bė­ra – ir to­dėl trūks­ta – kny­gos kaip li­te­ra­t ū­ros ver­t i­n i­m o“, – sa­kė ji. Iš­rink­ta­me dvy­lik­tu­ke at­sto­ vau­ja­ma be­veik vi­soms lie­tu­vių ra­š y­to­j ų kar­toms ir be­veik vi­ siems li­te­ra­t ū­ros žan­rams, iš­ sky­rus dra­ma­tur­gi­ją. Tre­čią kar­tą per vi­są dvy­lik­ tu­ko rin­k i­m o is­to­r i­j ą tarp kū­ ry­b iš­k iau­s ių kny­g ų pa­te­ko net dvi po­m ir­t i­n ės poe­z i­jos kny­ gos – poe­to Val­d e­m a­ro Ku­k u­ lo „Sau­l ė­ly­d is ma­n o gies­m ė“ ir dai­li­nin­ko Al­gio Skač­kaus­ko „Ei­lė­raš­čiai, ra­šy­ti ana­to­mi­jos pa­mo­ko­je“. Ne­ma­žai dis­ku­si­jų su­lau­kė ir į dvy­lik­tu­ką ne­pa­te­ku­sios kny­gos: Ra­mū­no Kas­pe­ra­vi­čiaus „De­ca­ me­ron me­d i­c us“, Ma­r iaus Bu­ ro­ko „Iš­m o­kau ne­b ū­t i“, Eu­ge­ ni­jaus Ali­šan­kos „Jei­gu“, Jur­gos Tu­ma­so­ny­tės „Dirb­ti­nė mu­se­ lė“, Her­kaus Kun­čiaus „Lie­tu­ vis Vil­n iu­je“, Vy­tau­to Mar­t in­ kaus „Dvy­li­ka liep­tų“ ir ki­tos. Kū­ry­biš­kiau­sios 2011 m. kny­ gos ir Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­ to­sa­kos ins­ti­tu­to pre­mi­jos lau­ rea­tas bus pa­s kel­tas va­s a­r io 25 d. 13 val. Vil­niaus kny­gų mu­ gė­je, Ra­š y­to­j ų kam­p e. Lau­rea­ tą iš dvy­li­kos kan­di­da­tų slap­tu bal­sa­vi­mu ren­ka Ins­ti­tu­to li­te­ ra­t ū­ro­l o­g ų ver­t i­n i­m o ko­m i­s i­ja, pa­tvir­tin­ta Ins­ti­tu­to ta­ry­bos. KD inf.

Kū­ry­biš­kiau­sios 2011 m. kny­gos Abė­cė­lės tvar­ka:

„„Do­nal­das Ka­jo­kas, Kur­čiam asi­liu­

„„Il­zė But­ku­tė, Ka­ra­va­nų lop­ši­nės:

kui: ei­lė­raš­čiai, Vil­nius: Lie­tu­vos ra­ šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la, 2011.

ei­lė­raš­čiai, Vil­nius: Ty­to al­ba, 2011. „„Lau­ry­nas Kat­kus, Skle­pas ir ki­tos „„Zi­ta Če­pai­tė, Emig­ran­tės die­no­raš­

tis: esė, Vil­nius: Al­ma lit­te­ra, 2011.

esė, Vil­nius: Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­ gos lei­dyk­la, 2011.

„„Aud­ro­nė Gir­dzi­jaus­kai­tė, Nu­to­lę

„„Val­de­ma­ras Ku­ku­las, Sau­lė­ly­dis

bal­sai: po­rtre­tų met­me­nys, Vil­nius: Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­ la, 2011.

ma­no gies­mė: ei­lė­raš­čiai, Vil­nius: Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­ la, 2011.

„„Ro­mual­das Gra­naus­kas, Trys vie­

„„Si­gi­tas Pa­ruls­kis, Prieš mir­tį no­ri­si

nat­vės: no­ve­lių ro­ma­nas, Vil­nius: Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­ la, 2011.

švel­naus: trum­pų teks­tų kny­ga, Vil­ nius: Al­ma lit­te­ra, 2011. „„Un­di­nė Ra­dze­vi­čiū­tė, Ba­den Ba­

„„And­rius Ja­ku­čiū­nas, La­la­gė: ap­

sa­ky­mų vai­ni­kas, Vil­nius: Ty­to al­ ba, 2011.

de­no ne­bus: is­to­ri­jos, Vil­nius: Bal­ tos lan­kos, 2011. „„Al­gis Skač­kaus­kas, Ei­lė­raš­čiai, ra­

„„An­ta­nas A.Jo­ny­nas, Kam­ba­rys: ei­

lė­raš­čiai, Vil­nius: Ty­to al­ba, 2011.

šy­ti ana­to­mi­jos pa­mo­ko­je: ei­lė­raš­ čiai, Vil­nius: Bal­tos lan­kos, 2011.

„„In­dė­lis: al­bu­me „Sta­nis­lo­vas Kuz­ma“ – vi­so gy­ve­ni­mo kū­ry­ba. 

Skulp­to­riaus a lau­kė de­šimt­m Į al­bu­mo „Sta­nis­lo­vas Kuz­ma“ pri­sta­ty­ mo va­ka­rą Tai­ko­mo­sios dai­lės mu­zie­ju­ je Vil­niu­je pri­gu­žė­jo šal­čių ne­pa­bū­gu­sių skulp­to­riaus ta­len­to ger­bė­jų: me­ni­nin­kų ir neme­ni­nin­kų, bi­čiu­lių, drau­gų, gi­mi­nai­ čių, šir­dies chi­rur­gų, il­gus me­tus gy­džiu­ sių ir tau­so­ju­sių jo sveik­atą. Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Pa­si­ju­to lyg bū­tų mi­ręs

„Al­bu­mu esu pa­ten­kin­tas 120 pro­ cen­tų, – iš­vy­dęs lei­di­nį apie sa­ve ir pa­gau­tas emo­ci­jų, lei­dė­jui Rai­ mun­dui Pak­niui sa­kė S.Kuz­ma. – Al­bu­mas pra­no­ko ma­no lū­kes­ čius. Kri­tiš­kai žiū­rė­jau į sa­vo dar­bų komp­lek­tą. Gal­vo­ju, kad Izao­kas Zi­bu­cas ir Arū­nas Bal­tė­nas pa­da­ rė nuo­sta­bų dar­bą.“ Al­bu­mą „Sta­nis­lo­vas Kuz­ma“ iš­ lei­do R.Pak­nio lei­dyk­la. Skulp­to­ riaus kū­ri­nius jam nu­fo­tog­ra­fa­vo A.Bal­tė­nas. Al­bu­mo di­zai­ną su­kū­rė Niu­jor­ke gy­ve­nan­tis Kuz­mų moks­ lad­rau­gis dar iš tuo­me­tės M.K.Čiur­ lio­nio me­no mo­kyk­los lai­kų I.Zi­ bu­cas. Įžan­gi­nį straips­nį pa­ra­šė jau­niau­sios kar­tos me­no­ty­ri­nin­kas Kęs­tu­tis Ša­po­ka. Kny­go­je pa­teik­ta ir pa­ties skulp­to­riaus min­čių. „Tai – kny­gos at­si­ra­di­mo šven­tė. Į kny­gą žiū­riu kaip į me­no kū­ri­nį, ku­ris pa­ro­do me­ni­nin­ką, kaip pa­ts ne­si­ti­ki ir neį­si­vaiz­duo­ji. Ne­la­bai ti­kė­jau­si sa­vo gy­ve­ni­me tą kny­gą pa­ma­ty­ti. To­dėl da­bar, kai į ją žiū­ riu, jau­čiuo­si tar­si jau bū­čiau mi­ ręs“, – po­kšta­vo S.Kuz­ma ir kar­tu dė­ko­jo lei­dė­jams, rė­mė­jams, drau­ gams, ku­rie jį rė­mė prie sie­nos, kad ta kny­ga iš­vys­tų švie­są.

Akis į akį su me­no­ty­ri­nin­ku

„Sta­sys, reng­da­mas tą kny­gą, pa­ sa­kė, kad ne­si­no­ri jo­kių komp­li­ men­tų. Te­gul žmo­nės ją ver­ti­ na pa­gal dar­bus, o ne pa­gal kie­no nors su­for­muo­tą nuo­mo­nę. Mums pa­si­se­kė, – lei­dyk­la pa­rin­ko jau­ ną me­no­ty­ri­nin­ką. Mes jo ne­pa­ žįs­ta­me: nei Sta­sys, nei aš su juo ne­sa­me bend­ra­vę. Tai bus ob­jek­ ty­viau­sias po­žiū­ris į žmo­gų, ku­ ris yra ne tos kar­tos, ku­ri šian­dien reiš­k ia­s i vi­sa jė­ga“, – pa­sa­ko­ jo skulp­to­riaus žmo­na, taip pat me­ni­nin­kė – ke­ra­mi­kė Li­da Kuz­ mie­nė.

Sta­nis­lo­vas Kuz­ma:

Į kny­gą žiū­riu kaip į me­no kū­ri­nį, ku­ris pa­ro­do me­ni­nin­ką, kaip pa­ts ne­si­ti­ki ir neį­si­vaiz­duo­ji. Tik tą va­ka­rą S.Kuz­ma su­si­pa­ ži­no su įžan­gi­nį straips­nį apie jį pa­ra­šiu­siu K.Ša­po­ka ir jie vie­nas ki­tam pa­spau­dė ran­ką. Al­bu­me „Sta­nis­lo­vas Kuz­ma“ me­n o ger­b ė­jai pa­m a­tys Šiau­ liuo­se įkur­din­tą skulp­tū­rą „Šau­


17

pirmadienis, vasario 13, 2012

menas ir pramogos

Til­tas tarp dvie­jų kartų Lai­ma Že­mu­lie­nė Įžan­gi­nį straips­nį al­bu­mui „Sta­ nis­lo­vas Kuzma” pa­ra­šęs jau­no­ sios kar­tos dai­lės kri­ti­kas Kęs­ tu­tis Ša­po­ka sa­kė, kad pro­fe­si­ne pra­sme ra­šy­ti tą teks­tą jam bu­vę ir la­bai sun­ku, ir la­bai įdo­mu. Ki­ta ver­tus, tai bu­vo ir avan­tiū­ra.

„Kai lei­dė­jas R.Pak­nys pa­siū­lė pa­ ra­šy­ti teks­tą al­bu­mui, su­ti­kau ne to­dėl, kad bū­čiau di­de­lis S.Kuz­ mos ger­bė­jas. Prie­šin­gai – man jo kū­ry­ba at­ro­dė sve­ti­ma. Bet bū­tent tuo ir rė­miau­si – tai man bu­vo di­ džiu­lis pro­fe­si­nis iš­šū­kis, – pa­ sa­ko­jo K.Ša­po­ka. – XX a. 8-asis de­šimt­me­tis – va­di­na­mo­ji ty­lio­ jo mo­der­niz­mo epo­cha – man ga­ na to­li­ma.“ Be to, S.Kuz­ma – vie­šų­jų erd­ vių skulp­to­rius, o už­sa­ko­mo­sios

skulp­tū­ros kon­teks­tas jam, kaip dai­lės kri­ti­kui, vi­są lai­ką bū­da­ vęs sve­ti­mes­nis. „Tre­čia, apie pa­tį S.Kuz­mą nė­ra rim­tų me­no­ty­ri­nių straips­nių. Ra­šy­ti teks­tą al­bu­mui ap­siė­miau to­dėl, kad su­pra­tau, jog tai – tam tik­ra avan­tiū­ra. Juk man bus la­bai sun­ku. To­dėl ir la­bai įdo­ mu“,– pa­sa­ko­jo me­no­ty­ri­nin­kas ir pri­si­pa­ži­no, kad dėl dar­bo ke­ lias sa­vai­tes bu­vęs vi­siš­kai pa­ra­ ly­žiuo­tas. R.Pak­nys jam da­vė kom­pak­ti­nę plokš­te­lę, kur su­dė­ti vi­si S.Kuz­ mos kū­ri­niai. Jis per­žiū­rė­jo, bet su­pra­to: ei­ti tuo ke­liu – per skulp­ to­riaus kū­ry­bą – ne­la­bai pa­vyks. Ta­da pra­dė­jo stu­di­juo­ti praė­ju­ sio am­žiaus 8-ąjį de­šimt­me­tį. Ir tai bu­vo rak­tas į S.Kuz­mos kū­ry­ bą. Tas de­šimt­me­tis – lais­vė­ji­mo lai­ko­tar­pis. Ties­mu­kiš­kas so­viet­ me­čio idea­li­za­vi­mas pa­si­trau­kė į

„„ Su­si­ti­ko: su įžan­gi­nio straips­nio au­to­riu­mi K.Ša­po­ka (de­ši­nė­je) skulp­

to­rius su­si­pa­ži­no tik­tai al­bu­mo pri­sta­ty­mo va­ka­re. Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

ant­rą pla­ną – tiek me­no, tiek so­ cia­li­nė­je, tiek bui­ti­nė­je sfe­ro­se. „Kai pra­dė­jau ty­ri­nė­ti tą kon­ teks­tą, at­ra­dau la­bai daug da­ly­ kų ir to lai­ko­tar­pio skulp­tū­ro­je. Bū­tent S.Kuz­ma ir bu­vo tas til­tas tarp 7-ojo ir 8-ojo de­šimt­me­čių skulp­to­rių. Jis vie­nas iš pir­mų­jų skulp­tū­rą pa­krei­pė kur kas me­ ta­fo­riš­kes­ne – tiek plas­ti­kos, tiek tu­ri­nio – link­me, ir ideo­lo­gi­za­vi­ mo skulp­tū­ro­je ne­be­li­ko“, – anot

K.Ša­po­kos, S.Kuz­ma bu­vęs vie­na pir­mų­jų kregž­džių. „Po ke­le­rių me­tų atė­jo ki­ta skulp­to­rių kar­ta: Vla­das Ur­ba­na­ vi­čius, Kse­ni­ja Ja­ro­še­vai­tė, Min­ dau­gas Na­va­kas, Ge­di­mi­nas Ka­ra­ lius. Kai tai iš­siaiš­ki­nau,vėl grį­žau prie S.Kuz­mos kū­ry­bos, ir ta kū­ ry­ba man at­si­vė­rė. Su ja su­ra­dau kon­tak­tą. O kai jį su­ra­dau, tik­rai bu­vo įdo­mu dirbti”, – kal­bė­jo dai­ lė­ty­ri­nin­kas.

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

al­bu­mo me­čius lys“, Sau­sio 13-osios au­koms Vil­ niaus An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se iš­kal­tą „Pie­tą“, įei­gą į Na­cio­na­li­nį dra­ mos teat­rą puo­šian­čias „Mū­zas“ ir dau­ge­lio ki­tų kū­ri­nių fo­tog­ra­ fi­jas. Skai­ty­to­jai ras ne­ma­žai sak­ra­ li­nio me­no pa­vyz­džių, ku­riuos S.Kuz­ma su­kū­rė ke­lioms Lie­tu­vos kai­mų ir mies­tų baž­ny­čioms, ant­ ka­pi­nių pa­mink­lų ži­no­miems ša­ lies žmo­nėms, ma­žų­jų skulp­tū­rų. Iš­leis­ti pa­ra­gi­no vers­li­nin­kai

Kaip at­s i­ra­d o šis al­b u­m as? Be­ ne prieš dve­jus me­tus skulp­to­ riui te­ko bend­rau­ti su už­sa­ko­vais vers­li­nin­kais Bi­ru­te ir Vir­gi­ni­jumi Kan­taus­kais. Kai S.Kuz­ma bai­gė už­sa­ky­tą skulp­tū­rą, jie pa­si­tei­ ra­vo: „O kur al­bu­mas apie jus?“ Skulp­to­rius at­sa­kęs, kad tai daug kai­nuo­ja, kad da­bar – eko­no­mi­ kos kri­zė. Vers­li­nin­kai pa­ra­gi­no: „Jūs tik or­ga­ni­zuo­ki­te. Mes pa­ dė­si­me.“ Kan­taus­kai pa­rė­mė al­ bu­m o lei­dy­b ą, pa­s kui su­ra­d o ir dau­giau rė­mė­jų. „Kai Izao­kas ma­ke­ta­vo kny­gą, pa­lai­kė­me su juo ry­šį elekt­ro­ni­ niu pa­š tu, – pa­sa­ko­jo skulp­to­ riaus žmo­na Li­da. – Jis at­siun­tė ke­lis ma­ke­tus. Dis­ku­ta­vo­me, ku­ rių kū­ri­nių rei­kė­tų, ku­rių ga­li­ma ne­ro­dy­t i, nes fo­tog­ra­fas A.Bal­ tė­nas nuo­trau­kų pa­tei­kė daug – vis­ką la­bai ati­džiai fik­sa­vo dve­jus me­tus. Di­zai­ne­ris su­kū­rė švie­sią kny­gą – pa­ju­to Sta­sio esy­bę.“ Anot L.Kuz­m ie­n ės, skulp­to­ riaus dar­bas – sun­k us, ap­s tu dul­kių, pra­kai­to, o kny­go­je vis­ kas kaip šven­tė – at­ro­do, kad to nė­ra. S.Kuz­mos dar­bai – grakš­ tūs, švel­nūs, pa­ky­lė­ti. „Ren­giant tą kny­g ą aš pra­d ė­jau su­vok­t i, kad al­bu­mas  – at­ski­ra spe­ci­fi­ka, tai – kny­gos me­no da­lis“, – sa­ kė S.Kuz­ma.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Žiniuonė“.

Magija yra. Kas galėtų tuo abejoti, jei yra vaivorykštė ir laukinės gėlės, vėjo muzika ir žvaigždžių tyla? Visi, kurie yra mylėję, patyrė stebuklą. Tai tokia paprasta ir tokia nuostabi mūsų gyvenimo dalis. Esama žmonių, kuriems duota daugiau, kurie buvo pasirinkti naudotis palikimu, perduodamu iš kartos į kartą per amžių amžius. Bunas Sojeris nesitikėjo, kad apsigyvens kaimynystėje moters, kuri bus panaši į jo kuriamų istorijų heroję. Anastasija Donovan dvelkė žaviu moteriškumu, galinčiu išmušti iš vėžių ir pakerėti kiekvieną vyrą... Anastasija iš protėvių paveldėjo neįprastą galią gydyti žmones. Suprasdama, kad tokiais gebėjimais neapdovanotam žaviam rašytojui gali būti sunku su tuo susitaikyti, ji nuslepia tiesą. Tačiau ar ilgam?

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, vasario 21 d.


18 2

pirmaDIENIS, vasario 13, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 18 Paslaugos� ������������������������������������������ 18, 19 Parduoda�������������������������������������������19, 20 Perka� ������������������������������������������������������������ 20 Įvairūs���������������������������������������������������������� 20 Pramogos, šventės, laisvalaikis����������������������������������������������� 20 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 20 Kviečia������������������������������������������������� 20, 21 Pamesta������������������������������������������������������ 21 Informuoja����������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Privačiai maisto prekių parduotuvei reikalingos (-i) pardavėjos (-ai). Tel. 8 673 12 489.

Siūlo darbą

Sezoniniam darbui (6 mėn.) Norvegijoje reikalingas darbininkas (darbas fermoje). Reikalinga anglų kalba. Tel. 8 600 90 075.

911787

Baldų įmonei „Šeimos baldai“ reikalingi baldų surinkėjai, turintys patirties. Tel. 8 601 10 066. 911902

Darbai Tesco sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; narcizų skynimas; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje. Tel. 8 678 58 652, 8 675 86 523, www.ppv.lt. 911770

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025. 903351

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900143

Ieškome: apsaugos, gamybos, sandėlio (1500), salės darbuotojų, vairuotojų, valytojų, fasuotojų, pakuotojų. Tel. 8 674 57 008. 912305

Įmonei reikalinga (-as) apskaitininkė (-as)vadybininkė (-as), turinti (-is) darbo patirties. Kreiptis tel. (8 37) 204 293. 910032

Kavinei reikalinga (-as) kebabų kepėja (-as)padavėja (-as). Yra kambarys pernakvoti. Tel. 8 686 07 408. 911675

Kepyklai Panemunėje reikalinga gaminių pakuotoja (-as). Darbas pamainomis. Pageidaujama darbo patirtis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 912312

Natūralios medicinos centras siūlo konsultanto darbą BMP gydytojui (-ai), terapeutui (-ei), galinčiam dirbti ir išvykose. Būtina galiojanti licencija ir natūraliosios medicinos žinios. Tel. 8 615 57 085, e. paštas vio777la@hotmail.com. 911752

Plečianti veiklą transporto įmonė ieško vairuotojų-ekspeditorių (C kategorija būtina) išvežioti duonos gaminius po prekybos taškus. Skambinti tel. 8 613 09 799 nuo 9 iki 17 val. darbo dienomis. 910065

Reikalinga (-as) siuvėja (-as). Darbas operacijomis. Garliava. Tel. 8 657 89 863, 8 685 58 900, e. paštas vaisba@gmail.com. 904448

Reikalinga (-as) SPAUDOS PARDAVĖJA (-as) Raudondvario plente, ties Lampėdžių karjeru. Lankstus darbo grafikas. Atlyginimas 900 Lt ir priedai. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 223 238. 910035

Reikalinga pardavėja-kasininkė maisto prekių parduotuvėje. Privalumai: imlumas, komunikabilumas, sąžiningumas, atsakingumas. Tel. 8 645 89 082. 909395

Reikalingas vairuotojas, turintis C kategoriją, patirties, dirbti Lietuvoje (išvežioti produkciją po parduotuves). Kontaktinis tel. 8 656 99 307.

912297

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. Skubiai reikalingi mūrininkai, tinkuotojai ir kt. statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +32486372176. 912158

Skubiai reikalingi skrajučių platintojai gerai apmokamam darbui Kaune. Tel. (8 37) 209 002, 8 659 86 909. 911584

UAB „Bėgvirta“ reikia tekintojo. Kaunakiemio g. 5, Kaunas. Tel. 422 567. 911764

UAB „Solotransa“ reikalingi vairuotojaiekspeditoriai (CE kat.) dirbti Lietuvoje. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 23 820. 912146

UAB „Transmiva“ reikalingi automobilių šaltkalviai ir mechanikas. Būtina ne mažesnė kaip 1 m. patirtis. Tel. (8 37) 441 155, 8 676 23 380, 8 676 23 382. 909192

Viešbučiui reikalinga (-as) viešbučio koordinatorė (-ius). Darbo pobūdis: apgyvendinimo paslaugų koordinavimas; rezervacijų vykdymas; konferencijų organizavimas ir ruoša. Darbo patirtis būtina. Tel. 8 656 39 311. 911857

Paslaugos „Biofirst“ klinikoje gyd. homeopatė Vaidilutė Zakarauskienė diagnozuoja ir tradiciniais bei homeopatiniais metodais gydo įvairias ligas. Parenka preparatus imuninei sistemai stiprinti. Gydymą gali pritaikyti tiek kūdikiams, tiek senyvo amžiaus pacientams. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 912252

909890

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 911798

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 907612

ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 907110

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 877269

Akupunktūra, lazerio terapija, elektropunktūrinė diagnostika. Gydomos stuburo, sąnarių, kvėpavimo, virškinimo sistemos ligos, tikai, neuralgijos, migrena. „Altermeda“, V.Putvinskio g. 12. Tel. 323 258, 8 698 80 305. www. altermeda.lt.

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įrangos montavimas, tesioginis įpurškimas. Remontas. Pažymos. Lizingas. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218. Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 905951

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707. 906784

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Buitinės technikos remonto

904789

909287

904560

Automatinių skalbyklių remontas. Garantija. Atvykstame į namus. Tel. 440 387, 8 672 78 279.

Atliekame įvairius vidaus apdailos darbus, dažome sienas ir lubas. Taip pat montuojame įvairaus tipo grindis, dedame gipsą. Mielai užsiimame santechnikos ir elektros instaliavimo, remonto darbais. Tel. 8 607 84 480, (8 37) 332 247, Savanorių pr. 287316, Kaunas, www.Ekstraprojektai.eu.

912230

Automatinių skalbyklių taisymas. Garantija. Atvykstame į namus. Tel. 353 178, 8 682 81 722. 912020

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 899228

907942

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 894356

Atliekame santechnikos, elektros, staliaus darbus. Meistro iškvietimas į namus. Tel. 8 682 06 662, 8 602 44 898. www.meistrasplius.lt. 911183

Taisau televizorius kliento namuose, prijungiu skaitmeninę TV 14 nemokamų programų. Taip pat prijungiu naujus televizorius. Tel. 8 674 42 125. 909507

910445

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. Televizorių (plazminių, LCD, kineskopinių), garso ir vaizdo buitinės technikos remontas. Statybininkų g. 7A, tel. 8 614 22 333, 8 683 33 229. www.RAPASLAUGA.lt. 911970

Kompiuterininkų

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 904603

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 903898

Atlieku kokybiškai ir greitai apdailos darbus: dažau, tapetuoju, klijuoju plyteles; elektros instaliacijos darbai. Padedu įsigyti medžiagas. Tel. 8 674 25 418. 911715

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454. 908596

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 893991

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 908244

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 611 46 629. 910496

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 904490

Statybos, remonto

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

909021

912035

909701

909655

908738

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

898293

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34, tel. 207 396.

912029

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

896182

Medikų

912293

Reikalingos (-i) slaugytojų asistentės (-ai) dirbti Anglijoje, senelių globos namuose. Darbas legalus, suteikiamas gyvenamasis plotas netoli darbo vietos. UAB Įdarbinimo tarpininkavimo centras, Kaunas, Savanorių pr. 241, licencija įdarbinimo tarpininkavimo veiklai Nr. L-106, tel. 8 624 00 637, info@itc.lt.

907052

904939

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija), dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 895116

Gydytoja onkologė-chirurgė L.Šarakauskienė ištiria dermatoskopu ir šalina lazeriu apgamus ir kitus ikivėžinius odos darinius. Tel. 313 900.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

„Ardo“, AEG, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Suteikiame garantiją iki 2 m. Iškvietimas nemokamas. Nuolaida! Tel. 300 744, 8 606 20 200.

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 906119

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 906905

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 906376

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą. Atnaujiname medinius laiptus, palanges, duris, dedame grindis. Kiti apdailos darbai. Tel. 8 638 92 411. 912141

Dabar laiptinės remontas Jums kainuos tik 1800 Lt. Dirbame kokybiškai ir profesionaliai, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162. 906175

Dažau, glaistau, tapetuoju, lyginu, dedu laminatą, suku gipskartonį. Stažas 22 m. Nuperku ir atvežu medžiagas. Tel. 8 646 98 428, 779 732. 911923

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu kampus, klijuoju kamštinę dangą. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046. 911269

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 911892

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 899025

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

Apdailos darbai. Dažymas, gipso montavimas, meninis sienų dekoravimas. www.remontai.lt. Tel. 8 603 98 713.

884758

908475

911713

Gręžiame skyles per mūrą, betoną, akmenį. Atliekame santechnikos, apdailos ir kitus statybos darbus. Tel. 8 675 17 370, 8 681 81 018. 906872

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 900899

Nukelta į 19 p.


19 3

pirmaDIENIS, vasario 13, 2012

klasifikuoti skelbimai Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

Paslaugos Statybos, remonto Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 901879

Kaminų valymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Garantija. Skardinimo darbai. Stogų remontas. Tel. 8 677 96 297. 910094

Kokybiškai remontuoju butus: glaistau, dažau, tapetuoju, lyginu sienas. Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Tel. 8 601 74 951. 912319

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 912272

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt.

910950

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

909221

Kokybiškų vidaus durų ir baldų (virtuvės, vonios, svetainės, biuro) gamyba, projektavimas. Dizainerio paslaugos. Tel. 8 677 18 688. 906416

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905129

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 908990

Šventėms

906072

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821.

Šventėms ir laisvalaikio kelionėms – 16 vietų „MB“ mikroautobusai. Vežame žmonių grupes Lietuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 19 930; dainius@autominute.lt. 907171

912174

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 910259

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 877906

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 911928

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų. Garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail.com. 906736

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 908889

Vidaus įrangos

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, ,,Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 906807

909632

Iš sausos ąžuolo, skroblo, klevo, uosio medienos gaminame laiptus, duris, palanges. Tel. 8 612 12 003, 392 244. 909569

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 906450

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamas. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 910435

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 909082

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 909677

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 907062

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 910105

3 kambarių butą Dainavoje, Partizanų g. (12 a. mūrinio namo 2 a., b. pl. 64 kv. m, tvarkingas, pakeistas vamzdynas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

1 kambario butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 33 kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

2 kambarių butą Vilijampolėje, Neries kr. (5 a. blokinio namo 2 a., vidinis, labai šiltas, tvarkingas, kaina 72000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

2 kambarių butą Centre, A.Mickevičiaus g. (6 a. plytinio namo 4 a., visiškai renovuotas, suremontuotas, nedideli mokesčiai). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

2 kambarių butą Eiguliuose, Kalniečių g. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 37 kv. m, balkonas, vidinis, maži mokesčiai). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

4 kambarių butą Vilijampolėje, Neries kr. (9 a. geltonų plytų namas 6 a., b. pl. 90 kv. m, pigus šildymas, kaina 132000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

3 kambarių butą Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. plytinio namo 2 a., puikus susisiekimas, galimybė rekonstruoti, plėstis). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

3 kambarių butą Vilijampolėje, Sąjungos a. (5 a. blokinis namas, sutvarkytas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

1 kambario butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo 3 a., pakeistas namo stogas, vamzdynas, kaina 61000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

2 kambarių butą Birželio 23-iosios g. (5 a. namo 4 a., plastikiniai langai, šarvo durys, vidinis, pakeisti vamzdynai). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

Namą A.Strazdo g. (labai tvarkingas, renovuota šildymo sistema, nauji vamzdynai, nauji radiatoriai, 6 a žemės). Tel. 8 614 20 820. KNTPA.

Sklypą Kauno r., Raudondvaryje (15 a, vandentiekis – miesto, kanalizacija, privažiavimas asfaltuotu keliu). Tel. 300 915, 8 676 22 528. KNTPA.

Patalpas Kaišiadorių g., A.Šančiuose (2 a. medinio pastato I a., b. pl. 207 kv. m, 6 kabinetai, suremontuotos). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA.

2 kambarių butą Vilijampolėje, K.Griniaus g. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 46 kv. m, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

2 kambarių butą V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 3 a., bendrabutyje, atskiri patogumai, b. pl. 36 kv. m, suremontuotas). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA.

Dalį namo Vilijampolėje, Raudondvario pl. (medinis, per 2 a., apšiltintas, b. pl. 42 kv. m, 1.5 a žemės, kaina 76000 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5/4 a. plytinis, b. pl. 54 kv. m, plast. langai, tvarkingas, kaina 76000 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

1,5 kambario butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 37 kv. m, balkonas, vidinis). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Sklypą Volterio g., Romainiuose (9,43 a, netoli miškas ir Nevėžis, visos miesto komunikacijos, kelias). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. Namą Palemone, Palemono g (2 a. blokinis namas, b. pl. 180 kv. m, kokybiškai įrengtas, autonominis šildymas, 15 a žemės). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 912229

2 kambarių butą Karmėlavoje, Vilniaus g. (5 a blokinio namo 4 a., 48 kv. m b. pl., 1990 m. statybos). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

Buriu paprastomis taro kortomis. Pasakau ateitį ir praeitį. Padedu išspręsti problemas. Tel. 8 646 14 671.

3 kambarių butą Garliavoje, Žaliojoje g. (5 a. plytinio namo 1 a., b. pl. 64 kv. m, natūralus parketas, šarvo durys). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

908915

901439

Išvežame senus baldus, šiukšles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Pjauname medžius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. Sniego valymas ir išvežimas Kaune ir Kauno rajone visą parą. UAB „Aplinkos darbai”, tel. 8 655 55 800 ir 8 655 55 644. 895798

906398

Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482.

2 kambarių butą Palemone, Marių g. (5 a. blokinio I a., b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, arti mokykla, darželis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

Aladino kilimų ir baldų valykla valo čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę. Paimame nemokamai. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432.

910069

Apsauginės, vidinės, plisė ŽALIUZĖS, ROLETAI, MARKIZĖS, ROMANETĖS. Tinkleliai nuo vabzdžių. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688.

2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 44 kv. m, maži šildymo mokesčiai). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

parduoda

10 a sklypą Narsiečių g., Aleksote (gyvenamoji paskirtis, visos miesto komunikacijos, geras privažiavimas). Tel. 395 097, 8 614 22 030. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 1 a., b. pl. 44 kv. m, suremontuota vonia, maži šildymo mokesčiai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 kambarių butą Dainavoje, Birželio 23-iosios g. (9 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 63 kv. m, bendrija, maži šildymo mokesčiai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt. 910904

Dviejų kambarių butą Šilainių mikrorajone (5/4 a., bendr. pl. 50, virtuvė 9 kv. m, tvarkingas). Be tarpininkų. Tel. 8 659 30 392. 910980

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 803790

Parduodu 6 a sklypą Kaune, Aleksote. Yra miesto komunikacijos, asfaltuotas kelias. Kaina 97 000 Lt. Tel. 8 653 48 928. 911091

1 kambario butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 29 kv. m, balkonas, plastikiniai langai). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 61 kv. m, kambariai nepereinami, labai geras). Tel. 300 917, 8 614 93 479. KNTPA. 1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 33 kv. m, sutvarkytas, bendrija, saulėtas). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9 a. blokinio namo 6 a., b. pl. 61 kv. m, plast. langai, bendrija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

4 kambarių butą Žaliakalnyje, Žiemių g. (5 a. plytinio namo 1 a., b. pl. 77 kv. m). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 kambarių butą Bažnyčios g., Centre (3 a. plytinio namo I a., b. pl. 79 kv. m, autonominis šildymas dujomis). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 1 kambario butą Kalniečiuose, P.Plechavičiaus g. (16 a. monolitinio namo 6 a., b. pl. 42 kv. m, suremontuotas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

912231

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 600 27 072. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 45 kv. m, balkonas, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 45 kv. m, šarvo durys, plastikiniai langai, tuščias). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, Sukilėlių pr. (12 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 61 kv. m, kambariai nepereinami). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

3 kambarių butą Žaliakalnyje, Savanorių pr. (5 a. plytinio namo 3 a., jaukus butas, dideli kambariai, renovuotas namas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Iš dalies įrengtą naujos statybos namą Girionyse, SB „Monolitas“, 6 a žemės. Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

2 kambarių tvarkingą butą Kalniečių r., Geležinio Vilko g. (b. pl. 52 kv. m). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA.

Sklypą SB Girionys (6 a, matmenys 19x31 m, elektra, kelias, šalia pastatyti gyvenamieji namai, atstumas nuo Kauno 2 km). Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

912224

4 kambarių butą Kalniečiuose, Šiaurės pr. (9 a. blokinio namo I a., b. pl. 82 kv. m, suremontuotas, 2 balkonai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 2 kambarių butą Vilijampolėje, Raudondvario pl. (4 a. plytinio namo 2 a., b. pl. 41 kv. m, vidinis, šiltas, tvarkingas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Eiguliuose, Ukmergės g. (9 a. blokinio namo 6 a., b. pl. 49 kv. m, tvarkingas, maži šildymo mokesčiai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

Sklypą Ž.Šančiuose, Kranto 7-ojoje g. (15 a, iki Nemuno 100 m, yra namo pamatai, visos miesto komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 912223

Namą Aleksote, Kiečių g. (2 a. plytinis, b. pl. 150 kv. m, suremontuotas, autonominis šildymas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 4 kambarių butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (9 a. blok. namo 5 a., b. pl. 82 kv. m, suremontuotas, su baldais ir buitine technika). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

912232

3 kambarių butą Kalniečiuose, Šiaurės pr. (12 a. blokinio namo 12 a., b. pl. 68 kv. m, butas gero išplanavimo, su dideliu holu). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 1 kambario butą Dainavoje, Draugystės g. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 30 kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 912233

Kauno r., Vilkijos sen., gražiame gamtos kampelyje parduodama sodyba – gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais. Tel. 8 650 15 829. 911983

Buitinė technika BUITEX AKCIJA visai buitinei technikai – NUOLAIDOS IKI 30 %. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 250 Lt. Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570; www.buitex.lt. 910126

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821446

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 911637

Parduodu sausas ąžuolo, skroblo, uosio, klevo, beržo, juodalksnio lentas (5 cm storio, 9 proc.). Tel. 8 612 12 003. 909603

Nukelta į 20 p.


20 2

pirmaDIENIS, vasario 13, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduoda Kitos prekės

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 911905

Akmens anglis, ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 907005

Atvešime beržinių malkų rąstais. Džiovintos ąžuolinės ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 909785

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglims taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 909032

Atvešime per 12 val. kokybiškų baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų, medienos pjuvenų briketų bei granulių (8 mm). Tel. 8 600 25 915. 907757

Atvežame (6 ir 9 kub. m) ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytas). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 908281

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas ir trinkelėmis. Uosio parketo lenteles. Perkame mišką. Tel. 8 608 64 784. 908429

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 907133

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 911757

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508. 903385

Parduodame amerikietiško ąžuolo pjuvenų briketus. Galutinė 1 t kaina 550 Lt. Tel. 8 614 30 428. 911512

Parduodamos BUAB „Daga” debitorių skolos. Skolų bendra suma 4327237,45 Lt. Skolų pradinė pardavimo kaina – 75 proc. skolos sumos. Už šią kainą skolos pardavinėjamos dvi savaites po skelbimo išspausdinimo. Išsamesnę informaciją teikia administratorius tel. 8 678 80 274 ir e. paštu giedriuia@gmail.com. Pasiūlymus dėl skolų pirkimo prašom siųsti faksu (8 37) 551 511, e. paštu giedriuia@gmail.com arba adresu BUAB „Daga“, A.Juozapavičiaus pr. 3A, Kaunas. 912265

Sausos įvairių rūšių lapuočių malkos (ąžuolo, uosio, beržo, skroblo) įvairiais kiekiais ir įpakavimais. Tel. 8 620 29 252. 909544

Skaldytas pusiau sausas beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio malkas. 6 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485, 378 914.

911871

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902876

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902683

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353.

Pirksiu sodybą netoli Kauno. Tel. 8 606 23 992.

910944

VAZ, „Moskvič“, GAZ bei kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

890123

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune (gali būti pirmasis aukštas). Tel. 302 533, 8 676 22 529. Perku trijų, keturių kambarių butą tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, apleistas, su skolomis. Tel. 301 102, 8 676 22 528.

908056

Pramogos Vasario 28 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje „MUZIKINIS VAKARAS SU AKTORIAIS“. Dalyvauja: R.KAZLAS, V.KOCHANSKYTĖ, R.PREIKŠAITĖ, A.KELPŠA. Bilietai parduodami: Kauno filharmonijos kasoje, tel. 200 478; kioske (S.Daukanto g. 17); „Girstupio“ turgaus spaudos kioske; bilietai.lt.

Nebrangiai pirksiu tvarkingą namą, dalį namo Kaune ar arti Kauno. Tel. 8 614 22 030, 8 676 22 955. 912235

911136

903006

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903067

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903943

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 912192

Automobilių supirkimas. Įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 906044

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 907590

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890177

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 905181

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 905168

Įmonė perka miškus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, beržynus, pušynus (1 ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iš karto. Tel. 8 688 82 727.

Įvairūs Išsinuomoja

Paskolos

Kiti

Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053.

909143

Gabenimai Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905125

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 907713

Vežame žmones, įvairius siuntinius, automobilius iš/į Angliją. Tel. 8 673 27 242, e. paštas keliones.keliones@gmail.com.

911081

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 910999

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 899382

Vežame keleivius ir nuomojame 8 vietų „Mercedes“ autobusiuką. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905110

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 905051

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 905031

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 905010

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 906184

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti 0,2716 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 1901/0031:126) Baltų pr. 189 ir 0,0463 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 1901/0031:125) Baltų pr. 191, Kaune, detalusis planas. Planuojama teritorija – Šilainių seniūnijoje; pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypų naudojimo būdas – Baltų pr. 189 – gyvenamosios teritorijos, Baltų pr. 191 – inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Planavimo tikslai: žemės sklypų sujungimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas (daugiabučiam gyvenamajam pastatui statyti), vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planavimo organizatorius: AB „Nuova Invest“, įm. k. 234248570, Vilniaus g. 56, 44289 Kaunas; tel. 8 616 30 092. Detaliojo plano rengėjas: UAB Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai, Raguvos g. 4, Kaunas; tel. 8 687 17 426, e. p. info@ natkevicius.lt. Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus): 2012 m. I ketv. – 2012 m. III ketv. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 912254

kviečia mokytis

907726

Vežame keleivius, krovinius ir automobilius maršrutu Danija–Lietuva–Danija. Tel. 8 614 82 054, 8 659 09 637. Daugiau inf. www.audrena.lt.

897020

kviečia

894179

Perka Automobilių, mikroautobusų, visureigių supirkimas geromis kainomis. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 908146

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 906760

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902811

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902620

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902747

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 912177

Perkame auksą, auksines dantų karūnėles, aukso laužą, auksines monetas, auksinius laikrodžius, aukso dirbinius ir sidabrą. Tel. 8 670 59 488, 8 623 47 249. 910182

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 909135

Pirksiu namą arba žemės sklypą Žaliakalnyje. Tel. 8 659 79 939. 912236

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 906359

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 905197

2012 m. vasario 14 d., antradienį, 15 val., A.Stulginskio universiteto IV rūmuose, antro aukšto 211 salėje (Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.) LR žemės ūkio ministerija organizuoja informacinį seminarą

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITĮ „NACIONALINIS KAIMO TINKLAS“ Renginį ves Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos specialistai. Seminare kviečiami dalyvauti Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav. gyventojai, Lietuvos kaimo tinklo nariai ir visi, kuriems aktuali šio seminaro tema. Seminaras nemokamas. Trukmė: apie 2 val. Užs. 910965


213

pirmaDIENIS, vasario 13, 2012

klasifikuoti skelbimai Pamesta

Laikyti negaliojančiais uždarosios akcinės bendrovės „Karkasiniai sprendimai“ (įmonės kodas 301101560) registravimo pažymėjimą ir bendrovės patvirtintus įstatus. 912218

Pamestą Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų PRC moksleivio pažymėjimą Nr. 0912021, išduotą Julijai Čirbaitei-Jonikienei, laikyti negaliojančiu. 912375

informuoja

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Kviečiame į kelionę po Braziliją, Argentiną, Čilę, Peru, Ekvadorą, Panamą, Kolumbiją ir JAV!

mūsų žiemos ir prisirinkti gyvenimo vertų įspūdžių.

Tai puiki galimybė pasimėgauti nuostabiais sambos ritmais, atsigauti nuo

Kelionės kaina asm. nuo 12 498 Lt.

Kelionė vyks 2012 03 02–28

Programą rasite www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „RM travel“ Poilsinės kelionės iš Kauno gegužės–rugsėjo mėn. Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Įsigykite dabar už mažesnę kainą! Malta – nuo 843 Lt (asm.), Kipras – nuo 941 Lt (asm.),

Maljorka – nuo 812 Lt (asm.), Alikantė – nuo 818 Lt (asm.), Rodo sala – nuo 917 Lt (asm.), Koso sala – nuo 743 Lt (asm.). Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS „SOFA TRAVEL“

Kęstučio g. 86 (bokštas) Tel. (8 37) 244 034, 8 614 77 098 www.sofatravel.lt

VASAROS SEZONAS 2012 m. – KELIONĖS LĖKTUVU! NUOLAIDOS IKI 30% iki vasario 29 d. Turkija, Egiptas, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Portugalija. Naujienos: Kipras, Kroatija, Kosas, Chalkidinė, Malaga, Sicilija.

PAŽINTINĖS KELIONĖS AUTOBUSU 2012 m. ! NUOLAIDA – 15% iki vasario 15 d. *Pradinė įmoka tik 50 Lt. PAŽINTINĖS KELIONĖS LĖKTUVU 2012 m.! NUOLAIDA – 10% iki vasario 15 d. *Pradinė įmoka tik 150 Lt. Pigiau nebūna!

informuoja V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Laisvės al. 57 Vasario 13 d. 17 val. – vakaras „Lietuvos Laisvės kelias: tarp istorinių vingių” (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai). Dalyvaus Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Patackas, knygos „Pastogės Lietuva: Pogrindžio, Sąjūdžio ir Laisvės kronika” autorius. MOKYMŲ CIKLAS SENJORAMS Europos Komisija 2012-uosius metus paskelbė Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Kauno Europos informacijos centras – Europe Direct kartu su partneriais pradeda mokymų ciklą senjorams EUROPA VAKAR, ŠIANDIEN IR RYTOJ. Vasario 15 d. 10 val. – išvažiuojamasis seminaras „ES valdymas – iš arčiau” vyks Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ir Europos Parlamento Informacijos biuro Informacijos centre (Naugarduko g. 10, Vilnius). Vasario 22 d. 11 val. – seminaras „Dabarties iššūkiai Europai”. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2, 322 kab.). Registracija į seminarus tel. (8 37) 324 436. „BERŽELIO“ BIBLIOTEKA Taikos pr. 113B Vasario 14 d. 15 val. prisiminsime ir pagerbsime Vasario 16-osios akto signatarą daktarą JONĄ BASANAVIČIŲ. Skambės Dainavos poetų eilės ir „Brydės” ansambliečių dainos. Pilietinės bendruomenės centras „Dainava”

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Vasario 13 d. 15 val. – šventinė popietė UŽAUGAU LIETUVOJ, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Dalyvauja istorikas Evaldas Bielskus, Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblis „Dailingė” (vadovė Birutė Nemčinskienė), studijų „Linksmoji armonika”, „Kauno bandonija” (vadovas Algirdas Kasperavičius) jaunieji muzikantai. Įėjimas nemokamas. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Kūrybos džiaugsmai”: UŽGAVĖNIŲ KAUKĖS (popieriaus masė). Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Informacija tel. 8 625 65 218. Vasario 14 d. 18 val. – rankdarbių mokymai suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje”: UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ VĖLIMAS. Veda Daiva Vainauskienė. Registracija tel. 8 679 36 715. Vasario 15 d. 18 val. – paskaita ŽALIAS MAISTAS: FERMENTŲ REIKŠMĖ, AUTOLIZĖ. Lektorius Aleksandras Žarskus. DĖMESYS SENJORAMS Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Vytauto pr. 44) ir šiais metais toliau tęsia renginių ciklą, skirtą senjorams. Ypač kviečiami ir laukiami senjorai mokytojai. Kadangi į kai kurias veiklas galime priimti ribotą skaičių dalyvių, todėl prašom registruotis iš anksto. VASARIO MĖNESĮ VYKS: Sveikatos kursas 15 d. 10 val. – paskaita „Organizmo valymas”. Lektorės – A.Sidarienė, T.Nebarak. Registruotis tel. 324 158. 27 d. 16 val. – paskaita „Miego sutrikimai”. Lektorė – profesorė V.Liesienė. Registruotis tel. 200 127. Kūrybinės dirbtuvės 22 d. 11 val. – renginys „Papuošalus kuriame pačios”. Lektorė – mokyt. met. V.Morozienė. Būtina registruotis iš anksto tel. 324 061. Informacinių technologijų kursas 23 d., kovo 1, 8 d. 13 val. – „Kompiuterinis raštingumas”. Lektoriai – mokyt. met. E.Kubilienė, mokyt. met. V.Boska. Būtina registruotis iš anksto. Tel. 324 211. Visi renginiai nemokami. NEMOKAMŲ PASKAITŲ CIKLAS Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ja kvie­čia moks­lei­vius ir jų tė­ve­lius į ne­mo­ka­mų pa­ skai­tų cik­lą, skirtą su­si­pa­žin­ti su TURIZMO IR SPORTO VADYBOS pro­gra­ma. Tai ga­li­ my­bė su­ži­no­ti įdo­mių fak­tų apie tu­riz­mo ir spor­to va­dy­bos sri­tį, pa­si­tar­ti su dės­ty­to­jais apie stu­di­jas bei kar­je­rą. Va­sa­rio 18 d. 11 val. – pa­skai­ta „Eko­no­mi­ka yra ne vien te­ori­ja”(lek­to­rius dr. doc.V.Lie­ sio­nis). Va­sa­rio 25 d. 11 val. – pa­skai­ta „Va­dy­bi­nin­ ko eti­ke­tas tarp­tau­ti­nio pro­to­ko­lo as­pek­ tu”(lek­to­rius dr. doc. V.Mi­se­vi­čius). Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja www.lkka.lt/ add. Pa­si­tei­rau­ti tel. (8 37) 201 476. Se­mi­na­rai vyks Kau­ne, Spor­to g. 6, LKKA cen­tri­nių rū­mų II aukš­te, 232 au­di­to­ri­jo­je. NEMOKAMas RENGINys Kazys Starkevičius kviečia į nemokamą renginį. Vasario 25 d. 11 val. – KAS NAUJO KAUNO SENAMIESTYJE? Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija. Kreiptis į Seimo nario padėjėją Rimą Čepurnienę, tel. 8 689 54 571 (po 17 val.), (8 37) 205 482 (10–12 val.), e. p. r.cepurniene@gmail.com.

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

KURSŲ KIRPYKLA ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10– 14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­di­jo ga­myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.


22

pirmadienis, vasario 13, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

TEATRO KLUBAS

teatras

Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

Mirus klasės seniūnei ir sielai Zitai Lakavičienei-Plūkaitei, nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius. Liūdime kartu. Klasės draugai „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Pla­ tus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priė­ mimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907644

teleloto Lošimo Nr. 827, vasario 12 d. Keturi kampai (2 Lt): 69 09 05 32 45 55 72 10 70 61 47 62 21 34 52 20 33 16 08 14 41 57 44 02 17 50 27 03 39 51 49 18 15 75 01. Eilutė (3 Lt): 19 43 36 54 29. Įstrižainės (12 Lt): 11 68 64 12 31. Visa lentelė (71 022 (1 x 71 022) Lt): 42 23 73 13 65. Papildomi prizai: „Nissan Micra“ (TV) – Vladimiras Vladimirovas; „Peugeot 206+“ – 0265057; „Renault Thalia“ – 0233530; „Chevrolet Spark“ – 0142364; 10 000 Lt (tel. 1634, vasario 6 d.) – Raimondas Giedraitis iš Kauno; 10 000 Lt (tel. 1634, vasario 6 d.) – Arnoldas Lukoševičius iš Šiaulių; 10 000 Lt (tel. 1634, vasario 6 d.) – Klara Sabaliauskienė iš Plungės; 10 000 Lt (tel. 1634, vasario 6 d.) – Anelė Bubnienė iš Marijampolės; 10 000 Lt (tel. 1634, vasario 6 d.) – Rida Andrejūnienė iš Vilkijos. Pakvietimai į TV: 033*722, 059*034, 042*804. Prognozė: Aukso puode bus – 850 000 Lt.

kviečia

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Vasario 14 d. 17 val. – ŠV. VALENTINO DIE­ NOS PROGA. Šolom Aleichemas. MENDELIO MILIJONAI. Vienos dalies komedija. Rež. Algimantas Pociūnas. Spektaklis STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA neįvyks. Bilietai galioja spektakliui MENDE­ LIO MILIJONAI arba juos galima grąžinti iki vasario 28 d. kasoje, kurioje ir įsigijote. 19 val. – ŠV. VALENTINO DIENOS PROGA. Tonino Guerra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vienos dalies komedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Vasario 15 d. 18 val. – Timothee de Fom­ belle. ŠVYTURYS. Vienos dalies monospek­ taklis. Rež. Gintaras Varnas.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Va­sa­rio 14 d. 18 val. – El­to­nas Johnas, Ti­mas Rice. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. SKIRTA MEILĖS DIENAI. Va­sa­rio 17 d. 18 val. – Ga­e­ta­no Do­ni­zet­ti. LIUČIJA DI LAMERMUR. 3 veiks­mų ope­ra.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 14 d. 18 val. – spek­tak­lis, skir­tas Šv. Va­len­ti­no die­nai! D.Če­paus­kai­tė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 15 d. 18 val. – sve­čiuo­se te­at­ras MENS PUBLICA ir VDU te­at­ras. Prem­je­ra! Y.Re­za. TRYS GYVENIMO VERSIJOS. Tra­gi­ ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Vai­di­na: J.Onai­ty­tė, G.Pik­ty­tė, D.Svo­bo­nas, S.Šid­laus­kas, V.Ga­si­liū­nas. Va­sa­rio 16 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­ de­šim­ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

Va­sa­rio 14 d. 19 val. Šv. Va­len­ti­no die­nos pro­ga – PREMJERA! Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Vasario 14 d. 18 val. – Šv. Valentino dienai – jaunimui ir suaugusiesiems! MEDI­ NĖS ŽVAIGŽDĖS (populiarių TV projektų parodijos). Autorius ir režisierius Andrius Þiurauskas.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS”

Va­sa­rio 13 d. 19 val. – Ka­zio Bin­kio te­at­ro spek­tak­lis mei­lės die­nai. Al­do Ni­ko­la­ji. MEILĖ LIGI GRABO LENTOS. Re­ži­sie­rius Ri­ man­tas Šta­ras. Dai­li­nin­kė Ri­mu­tė Sku­čie­nė. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti li­kus 2 val. iki spek­ tak­lio Kul­tū­ros cen­tro ka­so­je.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Vasario 13 d. 15 val. – koncertas MEILĖ – ILGESIO DANGUS, skirtas Šv. Valentino dienai. Jį dovanoja nuotaikingų vyrų due­ tas – Juozas Bakutis ir Virginijus Meškinis bei mėgėjų teatro AIRA skaitovės. Vasario 15 d. 14 val. – šventinis koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Atlikėjai – folkloro ansamblis KANAPIJA ir liaudiškos muzikos kapela BIČIULIAI.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144

Va­sa­rio 13 d. 17 val. – Žil­vi­no Va­lei­kos fo­to­ gra­fi­jų pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Žil­vi­nas Va­lei­ka kū­ry­bi­ne fo­to­gra­fi­ja už­si­i­ma jau sep­ty­ne­rius me­tus. Au­to­rius de­biu­ta­vo 2008 m., su­reng­da­mas pa­ro­dą Rau­dond­va­rio pi­ly­je, o šiais me­tais su­lau­kė ir fo­to­gra­fų ben­druo­me­nės pri­pa­ži­ni­mo – jo dar­bas „eFoto.lt” in­ter­ne­ti­nės sve­tai­nės ir žur­na­lo „Fo­to” skelb­ta­me kon­kur­se bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu te­mo­je „kū­nas”. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­die­nį 10–18 val; penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

S.NĖRIES MEMORIALINIS MUZIEJUS Va­sa­rio 14 d. 14 val. mėgs­tan­čiuo­sius po­ezi­ją kvie­čia į mei­lės ly­ri­kos skai­ty­mų po­pie­tę „TAVĘS AŠ LAUKIU...” Lau­kia­mi vi­si pra­de­dan­tys ir jau pri­pa­žin­ti kū­rė­jai. S.Nė­ ries ei­les skai­tys ak­to­rė Kris­ti­na Ka­za­ke­vi­ čiū­tė. Gi­ta­ra gros ir Mai­ro­nio ly­ri­ką skai­tys Ar­vy­das Pau­laus­kas. Bus de­monst­ruo­ja­mos skaid­rės iš bu­vu­sių su­si­ti­ki­mų.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS

Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

M.Va­lan­čiaus g. 6

Vasario 15 d. 16 val., 19 d. 12 val. – S.Ivanauskaitė. PIEMENĖLĖ IR KAMINKRĖ­ TYS (H.K.Anderseno pasakos motyvais).

Va­sa­rio 14 d. 16 val. – Gin­tau­to Vai­čio ir Ewos Po­hlke pa­ro­dos KELIAS Į MONBLANĄ ati­da­ry­mas.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Ro­tu­šės a. 19 (Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je)

Radastų g. 2, 406 kamb.

Va­sa­rio 19 d. 12 val. – MERGAITĖ IR VILKAS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lius.

Vasario 14 d. 16.30 val. Valentino dienos proga vyks kunigo Vito Kaknevičiaus naujosios knygos „Nuodėmė ir atleidi­ mas” pristatymas. Renginyje taip pat dalyvaus knygos redaktorius akolitas Jonas Žiniauskas ir dailininkė Rima Vilūnienė. Gros gitara ir dainuos Edvinas Aguonis, smuiku grieš Raža Abbas. Bus galima įsigyti leidinių. Įėjimas laisvas.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

Alek­so­te Alek­so­to se­niū­ni­jo­je, VDU Kau­no bo­ta­ni­ kos so­de, Ž.E.Ži­li­be­ro g. 6, Už­ga­vė­nių šven­tė vyks va­sa­rio 19 d. 12 val. Už­ga­vė­nių links­my­ bės: alek­so­tiš­kai rie­bus už­si­ga­vė­ji­mas, per­si­ ren­gė­lių pa­ra­das, šo­kiai ir žai­di­mai, gra­žiau­ sių kau­kių rin­ki­mai, La­ši­ni­nio ir Ka­na­pi­nio mū­šis, Mo­rės de­gi­ni­mas ir at­si­svei­ki­ni­mas su žie­ma. Pir­mą kar­tą Alek­so­te gros re­kor­ di­nis vir­tu­vi­nių mu­ša­mų­jų įran­kių or­kest­ras. Da­ly­vaus vi­si šven­tės da­ly­viai, mu­ša­muo­sius įran­kius – kep­tu­ves, puo­dus, muš­tu­kus ir ki­ ta – bū­ti­na tu­rė­ti, tai jū­sų pa­te­ki­mo į šven­tę bi­lie­tas. Už­ga­vė­nių šven­tę or­ga­ni­zuo­ja VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­das, Alek­so­to se­niū­ni­ja ir Alek­so­to ben­druo­me­nės cen­tras. Dai­na­vo­je Dai­na­vos se­niū­ni­jo­je, Drau­gys­tės par­ke, va­ sa­rio 21 d. 13 val. vyks Už­ga­vė­nių šven­tė „Žie­ma žie­ma, bėk iš kie­mo”. Pro­gra­ma: Už­ ga­vė­nių tra­di­ci­jos, dai­nos, šo­kiai, žai­di­mai. Di­džiau­sio, ap­va­liau­sio bly­no rin­ki­mai ir val­

Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

S.Nė­ries g. 7, Pa­le­mo­nas, tel. 373 606

Laisvės al. 87A

gy­mas. Žie­mos spor­to var­žy­tu­vės. Gra­žiau­sių kau­kių rin­ki­mai. Ka­na­pi­nio ir La­ši­ni­nio dvi­ko­ va. Mo­rės de­gi­ni­mas. Ei­gu­liuo­se Va­sa­rio 20 d. 14 val. Če­čė­ni­jos aikš­tė­je Ei­gu­ lių ir Kal­nie­čių ben­druo­me­nių cen­trai ren­gia Už­ga­vė­nių šven­tę. Da­ly­vaus Kau­no tu­ris­tų klu­bas, Ei­gu­lių se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je esan­čių mo­kyk­lų mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai. De­gin­si­me Mo­rę, ste­bė­si­me Ka­na­pi­nio ir La­ši­ni­nio kau­ ty­nes, šok­si­me, vai­šin­si­mės ar­ba­ta ir bly­nais. Lam­pė­džiuo­se Lam­pė­džių ben­druo­me­nės cen­tras kvie­čia vi­ sus, vi­sus, jau­nus ir se­nus, gi­mi­nes ir kai­my­ nus, tuos, ku­rie mėgs­ta bly­nus, drau­ge su­si­ bėg­ti ir Už­ga­vė­nių šven­tė­je pa­si­ga­vė­ti, žie­mą pa­va­ri­nė­ti! Vi­si kau­nie­čiai ir mies­to sve­čiai lau­kia­mi va­sa­rio 19 d. 12 val. Lam­pė­džių pu­ šy­ne, ties 9 marš­ru­to au­to­bu­so ga­li­ne sto­te­ le. Bus daug šo­kių ir links­my­bių, kep­sim sto­ rus, gar­džius bly­nus. Kon­cer­tuos liau­diš­kos mu­zi­kos an­sam­blis ,,Bo­čiai”, va­do­vas Vin­ cen­tas Kur­sa. Šven­tės me­tu – liau­dies žai­di­ mai, kau­kių var­žy­tu­vės, Mo­rės de­gi­ni­mas.

KAUNO KULTŪROS CENTRas „TAUTOS NAMAI“

renginiai

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖS SENIŪNIJOSE

Va­sa­rio 13 d. 19 val. – B.Nu­ši­čiaus mi­nia­ tiū­rų ko­me­di­ja ŠEIMOS PATARĖJAS. Va­sa­rio 14 d. 19 val. – MIGLOKO jazz kom­ po­zi­ci­jos. Va­sa­rio 15 d. 19 val. – JIS IR JI. Pa­gal J.Bi­ liū­no ir jo žmo­nos laiš­kus ir kū­ry­bą. Va­sa­rio 18 d. 12 val. – spek­tak­lis-im­pro­vi­za­ ci­ja šei­mai GIMIMO DIENA.

DOMINO TEATRAS Va­sa­rio 14 d. 19 val. – ko­me­di­ja MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Va­sa­rio 17 d. 18 val. – ko­me­di­ja VILNIUSDAKARAS. Re­ži­sie­rius K.Smo­ri­gi­nas. Va­sa­rio 18 d. 18 val. – spek­tak­lis ŠEIMYNI­ NIS ĮVYKIS. Re­ži­sie­rius M.Sla­wins­ki. ANŽELIKOS CHOLINOS ŠOKIO TEATRAS Va­sa­rio 15 d. 19 val. – spek­tak­lis ANA KARENINA. Cho­re­og­ra­fė A.Cho­li­na. KITOKS TEATRAS Va­sa­rio 19 d. 18 val. – gy­vo gar­so mu­zi­ki­nė ko­me­di­ja MEILĖ IR TAIKA.

TEATRO KLUBAS

14 d. 19 val.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Sa­la­ko g. 18, tel. 732 498

Va­sa­rio 14 d. pra­dės veik­ti Kau­no A.Mar­ ti­nai­čio dai­lės mo­kyk­los mo­ki­nių dai­lės dar­bų pa­ro­da, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Vasario 15 d. 16 val. – fleitos ir fortepijono muzikos koncertas, skirtas Lietuvos Valsty­ bės atkūrimo dienai paminėti. Koncertuos

DOMINO TEATRAS

14 d. 19 val.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos ir Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.

KAUNO MIESTO ROTUŠĖ Rotušės a. 15

Vasario 15 d. 13 val. Kauno miesto muzie­ jus Rotušėje rengia Vasario 16-osios Nepri­ klausomybės akto signataro, Kauno miesto burmistro Jono Vileišio 140-ųjų gimimo metinių minėjimą. Daugiau informacijos rasite http://kaunomuziejus.lt/

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Mei­lės prie­sai­ka“ – iki 16 d. 12.50, 15, 17.15, 19.30, 21.45 val.; 14 d. 19.30 val. – Ežio vi­za ki­no se­an­sas, kai­na 13 Lt; 15 d. 12.30 val. – Ma­my­čių aka­de­mi­jos se­an­sas, kai­na 9 Lt (vai­ku­čiams iki 5 m. ne­mo­ka­ mai). „Ne­sau­gus prie­globs­tis“ – iki 16 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Jū­ros ko­man­da“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 12.40 val. „Mes“ – iš­anks­ti­nis se­an­sas tik 14 d. 19 val. Su „Lais­va­lai­kio“ kor­te­le – 2 bi­lie­tai už vie­no kainą! „7 die­nos ir nak­tys su Ma­ri­lyn Mon­roe“ – iki 16 d. (tik 14 d. du bi­lie­tai už vie­no kainą!) 16.30 val.; 14 d. 19.15 val. „Tai reiš­kia karą“ – iš­anks­ti­nis se­an­sas tik 16 d. 19 val.! „Kelionė į paslaptingąją salą 2“ 3D – iš­anks­ti­nis se­an­sas tik 16 d. 16 val. „Vaizdo dienoraštis“ – 16.00*, 20.15, 22.15** val. (*išsk. 16 d., **išsk. 13–15 d.). „Ko­rio­la­nas“ – iki 16 d. 11 val. „Ki­tas pa­sau­ lis. Pa­bu­di­mas“ 3D – 13–15 d. 22.15 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – iki 16 d. 14.30, 19*, 21.30 val. (*išsk. 14, 16 d.). „Dže­kas ir Dži­lė“ – iki 16 d. 18.35* val. (*išsk. 14 d.). „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ ruo­te“ – iki 16 d. 13.30 val. „Šer­lo­kas Holm­ sas 2: še­šė­lių žai­di­mas“ – iki 16 d. 20.45* val. (*išsk. 14 d.); 14 d. 21.35 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – iki 16 d. 12, 14, 18* val. (*išsk. 16 d.). „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 10.45, 17 val. „Al­ vi­nas ir bu­run­du­kai 3“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 11 val. „Ta­das Blin­da. Pra­džia“ – 16 d. 18 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Meilės priesaika“ (premjera) – iki 16 d. 11.45, 14, 16.45, 19, 21.30 val. „Nesaugus prieglobstis“ (premjera) – iki 16 d. 10.15, 13, 15.30, 18, 20.45 val. „Mano didysis O!“ (premjera) – iki 16 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21.15 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ 3D (išankstinis seansas) – 14–16 d. 12.30, 22 val. COSMO VIP ir POWER HIT RADIO seansas. „Tai reiškia karą“ – 14 d. 21.20 val. POWER HIT RADIO seansas. „Tai reiškia karą“ – 15–16 d. 18.30 val.; 14 d. 21.20 val. „Sniegynų įkaitai“ – iki 16 d. 15.45, 18.15, 21 val. „Geležinė ledi“ – iki 16 d. 15.15, 20.15 val. „Vaizdo dienoraš­ tis“ – 13 d. 12.30 val.; iki 16 d. 19.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – iki 16 d. 10.45, 17 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – 16 d. 10.30 val.; iki 16 d. 17.45 (seansas nevyks 14 d.) „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – 16 d. 11 val.; iki 16 d. 13.30 val. „Karo žirgas“ – iki 16 d. 13.15 val.; iki 14 d. 18.30 val. „Ant ribos“ – iki 16 d. 16.15 val.; 21.45 (seansas nevyks 14 d.) val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – iki 16 d. 10, 14.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – iki 16 d. 12.45 val. „Kitas pasaulis. Pabudi­ mas“ 3D – 13 d. 22 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Tamsiai mėlyna, beveik juoda“ – 14 d. 17.45 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduo­ dami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

VOKIEČIŲ KINO DIENOS Va­sa­rio 13 d. 18 val. – „Dai­na ma­ny­je” (2010 m., dra­ma). 20 val. – „Ne­ma­to­mo­ji” (2010 m., dra­ma). Va­sa­rio 14 d. 18 val. – „Su­sto­ ji­mas pu­siau­ke­lė­je” (2011 m., dra­ma). 20 val. – „Al­ma­nya” (2011 m., ko­me­di­ja). Va­ sa­rio 15 d. 18 val. – „Sky­riaus pi­ra­tai” (2010 m., dra­ma). 20 val. – „Ne­ty­čia pa­gro­bus po­nią El­frydę Ot” (2010 m., ko­me­di­ja).

KINO TEATRAS „ROMUVA“

13 d. 18 val.


23

pirmadienis, vasario 13, 2012

kas, kur, kada TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. Orai. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (4). 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pasau­liai“ (5). „Ver­ty­bių res­pub­li­ka“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (k).

6.20 Anim. s. „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Ma­žo­ji iš­ra­dė­ja Do­ra“ (1) (JAV, 2002 m.). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja 2. Pir­mo­ji už­duo­tis“ (JAV, 1985 m.) (k). 11.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ma­ma į sko­lą“ (JAV, 2008 m.) (N-7) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 S. „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (1) (JAV, 1999 m.). 14.40 Hu­mo­ro s. „iKar­li“ (1) (JAV, 2008 m.). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (1) (2010 m.). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no meile! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.30 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.19 Spor­tas. Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (8) (N-7). 0.30 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Muzikinė ro­man­ti­nė dra­ma „Šo­kis hip­ho­po rit­mu 2. Gat­vės“ (JAV, 2008 m.). 12.45 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Praimas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je.

LTV 18.45 val.

DATOS (vasario 13 d.) 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. Orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „Pel­kė“ (3). 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 9.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cisti­kos lai­da (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­noti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Mi­li­jo­nie­riai“. 21.05 „Men­tai“ (N-7). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 Tau­ro ra­gas (N-7) (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“.

8.00 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.10 Spor­to pa­no­ra­ma. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Teat­ro po­pie­tė. Juo­zas Gru­šas. „Gin­ta­ri­nė vi­la“ (1995 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Tik­ros is­to­ri­jos. 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 18.20 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir nemate­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (2) (2003 m.). 19.30 Kul­tū­ra. Di­ri­gen­tas, pe­da­go­gas Juo­zas Mi­ku­ta­vi­čius. 19.55 Kai mū­zos pra­by­la. Wi­sława Szym­bors­ka. „Nuos­ta­ba“. Skai­to Da­lia Mi­che­le­vi­čiū­tė. 20.45 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 21.10 Fan­tas­ti­nis siau­bo f. „Ki­tas pa­sau­lis“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 23.10 Tūks­tant­me­čio aki­mir­kos. Gy­vo­ji is­to­ri­ja. Vil­niaus til­tai (k). 23.25 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Mei­lės atvi­ru­kas. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las. Kul­tū­ra. Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pi­ni­gų kar­ta.

9.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.45 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.15 „Iš­li­ki­mas“. 11.15 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Kob­ra 11“. 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“.

LNK 14.40 val.

20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Siau­bo f. „Bal­sai iš ana­pus 2“ (JAV, Ka­na­da, 2007 m.). 0.35 „Kob­ra 11“. 1.25 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05 8.40 9.10 9.35

Te­le­par­duo­tu­vė. „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“ (2). „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (9). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (5) (N-7). 21.00 Ne­maRUS ki­nas. Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Tar­ny­bi­nis ro­ma­nas“ (1) (Ru­si­ja, 1977 m.). 22.45 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.45 Svei­ka­tos ABC (k).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.20 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59 7.15 7.45 8.15 8.50 9.20 9.52

TV par­duo­tu­vė. Te­le­ta­biai. Griūk ne­gy­vas! (N-7). Na­mų dak­ta­ras. Ma­ka­liaus ke­lio­nės. Su­per L.T. Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las. Ku­li­na­ri­nių ke­lio­nių lai­da. 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.00 TV par­duo­tu­vė. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45 Dok. f. „Ber­ly­no sie­nos griū­tis“ (1). 16.00 Ži­nios. Orai. 16.10 Dok. f. „Ber­ly­no sie­nos griū­tis“ (1). 17.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.00 Ži­nios. Orai. 18.20 Su­per L.T. 18.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 18.55 VTB vie­nin­go­ji ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–Gdy­nės „Asseco Pro­com Trefl“ (Len­ki­ja). Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vil­niaus. 21.00 Re­por­te­ris. 21.52 Orai. 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 22.30 Su­per L.T. 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 0.05 Re­por­te­ris. 0.57 Orai. 1.00 Dok. f. „Ber­ly­no sie­nos griū­tis“ (1).

TV3 22.00 val.

9.00 Ki­no eksp­re­sas. 9.30 Nuo­ty­kių f. „De­tek­ty­vas Dy ir ug­nies vai­duok­lio pas­lap­tis“ (N-7). 11.35 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis (k). 12.05 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kai mes su­si­ti­ko­me…“ (N-7). 14.30 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Ro­man­ti­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“ (N-7). 17.30 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Gy­ve­nu čia. 18.55 Ro­man­ti­nė dra­ma „Tie­siog kar­tu“ (N-7). 20.30 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Dra­ma „Že­mės šir­dis“ (N-7). 23.05 Ži­nios (k). 23.25 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­si no­ri bū­ti ita­lais“ (N-7).

1571 m. mirė italų skulptorius ir rašytojas Benvenuto Cellini. 1883 m. Venecijoje mirė vokiečių kompozitorius Richardas Vagneris. 1906 m. gimė Adolfas Šapoka, lietuvių istorikas, „Lietuvos istorijos“ autorius. 1933 m. gimė prancūzų mados dizaineris Emanuelis Ungaro. 1953 m. gimė garsi teatro ir televizijos aktorė Kristina Kazlauskaitė. 1972 m. gimė lietuvių atletas, disko metikas Virgilijus Alekna. 1974 m. gimė Robbie Williamsas. 1978 m. Vilniuje gimė dainininkas, prodiuseris, grupės „Skamp“ narys Viktoras Diawara. 2007 m. Čikagoje mirė garsus lietuvių išeivijos žurnalistas, literatūros tyrinėtojas, kultūrologas Liūtas Mockūnas.

horoskopai 6.55 Dienos programa. 7.00 Muzika. 7.45 „Muzikinė vaivorykštė“ (k). 8.45 „Kauniečių akimis“ (k). 9.00 „Kontaktas“ (k). 10.05 Anim. s. „Laiko policija“. 10.30 Pasimatymų šou „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 „Teleparduotuvė“. 16.00 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 „Kauniečių akimis“. 18.30 „Kontaktas“. 19.30 „Kultūros alėja“ (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 „Kauniečių akimis“ (k). 20.30 Muzika. 21.00 Romantinė komedija „Tarnybinis romanas“. 22.45 „Arti namų“. 23.45 „Sveikatos ABC“ (k).

8.00 Veiks­mo f. „Pa­ti­ki­ma ap­sau­ga“ (JAV, Aust­ra­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 2007 m.). 9.35 Nuo­ty­kių f. „Gat­vės lenk­ty­nės“ (Ru­si­ja, 2007 m.). 11.30 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­sie­nio mies­tas“ (JAV, 2006 m.). 18.30 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ša­lin ran­kas nuo Mi­si­si­pės“ (Vo­kie­ti­ja, 2007 m.). 20.15 Fan­tas­ti­nis f. „Dak­ta­ras St­rein­džas“ (JAV, 2007 m.). 21.40 Siau­bo f. „Tam­sa“ (Vo­kie­ti­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 2005 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos sri­ties „Chim­ki“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 13.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis R.Ta­mu­lio bok­so tur­ny­ras. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Val­la­do­lid“–„Uni­ca­ja“. 17.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­gos rung­ty­nės. 19.00 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45 Spor­tas LT. Kik­bok­so tur­ny­ras „K-1 ka­riai. per­vers­mas“. 20.45 Ži­nios +. 21.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„As­se­co Pro­kom“. 23.00 Ži­nios +. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas. W.Wrigh­tas ir S.Mos­ley.

BTV 20.25 val.

Avinas (03 21–04 20). Savaitės pradžia bus rami, triūsiant prie kasdienių darbų gali kilti gerų idėjų, nenumokite į jas ranka. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Jautis (04 21–05 20). Aplinkiniai gali neįvertinti jūsų svajingumo ir nesutikti su jūsų idėjomis. Didelė nesusipratimų ar net konfliktų darbe tikimybė. Būkite atidus tvarkydamas dokumentus, pasirašydamas sutartis. Dvyniai (05 21–06 21). Esate nepatenkintas jus supančiu pasauliu. Nejaučiate meilės aplinkiniams ir pats jaučiatės nemylimas. Neišsigąskite, tai trumpalaikė būsena. Vėžys (06 22–07 22). Šis laikas nėra itin sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti tam tikra idėja. Patirsite psichologinį aplinkinių spaudimą. Liūtas (07 23–08 23). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Būsite suprastas ir sulauksite pagalbos iš tų, iš kurių jos nesitikite. Mergelė (08 24–09 23). Didelė ginčų su aplinkiniais tikimybė. Nesulauksite jų pritarimo, gali paaiškėti, kad kai kurie žmonės išvis nebenori jūsų remti. Kas nors gali jums mesti iššūkį, tad būkite tam pasiruošęs. Svarstyklės (09 24–10 23). Galvosite apie tai, kiek daug turite žmonių, kuriems esate dėkingas už tai, koks esate. Šiandien ne pats tinkamiausias laikas įsigyti naujų daiktų, nes ryt galite tiesiog persigalvoti. Skorpionas (10 24–11 22). Būsite pozityviai nusiteikęs, norėsite padėti kitiems. Paskambinkite seniai matytiems draugams, pakvieskite juos kavos ir puikiai praleiskite laiką. Šaulys (11 23–12 21). Svajokite, stebėkite žvaigždes, juk ne taip dažnai pasitaiko tokių galimybių, todėl nepraleiskite progos ir pasitelkite savo vaizduotę. Gera knyga ar filmas padės atitrūkti nuo realybės. Ožiaragis (12 22–01 20). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų ir kantrybės bendraujant su kitais. Pasistenkite nieko neužsipulti, o susikaupusią neigiamą energiją išnaudokite sporto salėje. Vandenis (01 21–02 19). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Vakarą skirkite klasikinei muzikai. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kieno nors nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti konfliktas. Daugelis tikėsis, kad būsite tas, kuris pateiksite saliamonišką sprendimą.


Orai

Savaitės pradžioje numatomas nedidelis sniegas, orai pamažu pradės šilti. Šiandien daug kur pasnigs, oro temperatūra sieks nuo 0 laipsnių pajūryje iki 8 laipsnių šalčio didžiuosiuose miestuose. Rytoj numatomas nedidelis sniegas, temperatūra – 1–7 laipsniai šalčio.

Šiandien, vasario 13 d.

–3

0

Telšiai

–4

Šiauliai

Klaipėda

–6

Panevėžys

–10

Utena

–4

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.46 17.20 9.34 0.03 9.18

44-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 322 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

–7

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +15 Berlynas –1 Brazilija +20 Briuselis +2 Dublinas +9 Kairas +24 Keiptaunas +22 Kopenhaga +1

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+6 +8 –20 –10 +3 –6 +6 +9

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

–5 –6 +3 +25 –9 +20 +10 –5

–8

–7

Vėjas

1–5 m/s

Marijampolė

Vilnius

–7

Alytus

Vardai Algaudas, Benignas, Kotryna, Loreta, Ugnė.

Užšalęs Dunojus

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–10

–7

–7

–7

3

–7

–4

–6

–7

4

–8

–6

–9

–12

7

rytoj

poryt

Dunojus pirmąsyk per pastaruosius 20 metų visiškai užšalo ties Bulgarijos uostamiesčiu Silistra. Pastarąjį kartą upė Bulgarijoje buvo visiškai buvo užšalusi 1984–1985 m. žiemą. Ištisinis ledas be jokių properšų šeštadienį buvo padengęs 11 km ruožą. Dunojumi eina 450 km šiaurinės Bulgarijos sienos. Laivyba upe buvo sustabdyta, nes Bulgarija neturi nė vieno Dunojuje tinkamo dirbti ledlaužio. Dėl šalčių laivybą šia 2860 km ilgio upe teko sustabdyti ir kitoms Europos šalims, iš jų – Austrijai, Kroatijai, Serbijai ir Vengrijai. BNS inf., „Reuters“ nuotr.

įvairenybės

Vie­nos po­ky­ly­je – ir val­sas, ir kad­ri­lis Vie­nuo­lik­tą­jį kar­tą Vil­niaus ro­tu­ šė­je su­reng­tas lab­da­rin­gas Vie­nos po­ky­lis. Va­ka­ri­nė­mis su­kne­lė­mis pa­si­puo­šu­sios da­mos ir smo­kin­gus vil­kin­tys po­nai val­so rit­mu ne­nus­ to­jo su­ktis ir po vi­dur­nak­čio. Po­ky­lio pra­džią tra­di­ciš­kai pa­ skel­bė de­biu­tan­tų po­ros. Vie­nos po­ky­lio sve­čius svei­ki­no va­ka­ro Gar­bės sve­čias, pir­ma­sis ne­pap­ ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis Aust­ri­jos Res­ pub­li­kos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je dr. Flo­ria­nas Hau­gas. Va­ka­ro me­tu bu­vo ren­ka­ma lab­ da­ra Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Kau­no kli­ni­kų pe­ri­ na­ta­li­nio cent­ro funk­ci­nei dvy­nių slau­gos šil­do­mai lo­ve­lei įsi­gy­ ti. Su­rink­tos lė­šos bus ski­ria­mos ir re­gė­ji­mą pra­ra­du­siems vai­kams gy­dy­ti. Sve­čiams kon­cer­ta­vo Bi­ru­tė Damb­raus­kai­tė, Ed­mun­das Sei­lius, In­ga Va­lins­kie­nė, Rai­mon­da Tal­ lat-Kelp­šai­tė, Vai­das Vyš­niaus­kas, Kris­ti­na Zmai­lai­tė, No­me­da Vil­ka­ naus­kai­tė. Į Vie­nos po­ky­lį su­si­rin­kę ži­no­ mi Lie­tu­vos vers­li­nin­kai, po­li­ti­ kai ir me­ni­nin­kai dau­giau­sia šo­ko kla­si­ki­nius šo­kius – val­są, fokst­ro­ tą, tan­go, o laik­ro­džio ro­dyk­lei pa­ ro­džius vi­dur­nak­tį bu­vo šo­ka­mas kad­ri­lis pa­gal Jo­han­no Straus­so ope­re­tės „Šikš­nos­par­nis“ mu­zi­ką. Bu­vo su­reng­ta ir lab­da­ros lo­te­ri­ ja. Jo­je bu­vo ga­li­ma lai­mė­ti auk­so žie­dą, ku­rį do­va­no­jo ju­ve­ly­ras Sta­ sas Chai­lo­vas ir „Ma­žo­sios ga­le­ri­ jos“ sa­vi­nin­kė dai­li­nin­kė gra­fi­kė Vo­lan­da. Po­ky­lio pa­bai­go­je šven­

„„Svečiai: į 11-ąjį Vienos pokylį rinkosi ilgam šokių maratonui nusiteiku-

sios poros ir pavieniai dalyviai.

tės da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į res­ to­ra­ną „Stik­liai“ tra­di­ci­nių nak­ ti­pie­čių – gu­lia­šo ir alaus. Šie­met bi­lie­tas į Vie­nos po­ky­lį po­rai kai­

Simono Švitros nuotr.

na­vo 300 li­tų, stu­den­tams – 100 li­tų. Pir­ma­sis Vie­nos po­ky­lis Vil­ niu­je įvy­ko 1999 m. KD inf.

2012-02-13 Kauno diena  

Partiją įsteigusi K.Brazauskienė svajoja apie 139 vietas Seime. Politologai juokiasi. Muzikos pasaulis neteko vienos ryškiausių žvaigždžių –...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you