Page 1

tvdiena@diena.lt Redaktorė Agnė Klimčiauskaitė

2012 m. vasario 11 d.

Tiražas 31 070

Iš­ban­dy­mai: tik­rais įvy­kiais pa­rem­tas fil­mas „Meilės prie­sai­ka“ pa­sa­ ko­ja apie dar­nios po­ros laimę, ku­rią į ši­pu­lius su­dau­žo ne­tikė­ta ava­ri­ja ir jau­nos žmo­nos at­min­ ties pra­ra­di­mas. 3p.

Ma­lo­nu­mas: mus pa­ siekė juos­ta, ku­ri vie­nus pri­vers kva­to­tis, o ki­tus – smar­kiai pa­rau­do­nuo­ ti. „Ma­no di­dy­sis O!“ pa­sa­ko­ja apie at­si­tik­ti­ nai iš­rastą elekt­ro­me­ cha­ninį vib­ra­to­rių. 6p.

Is­to­ri­ja: Pir­mo­jo Bal­ti­jos ka­na­lo duoklė Lie­tu­vos vals­tybės at­kūri­mo die­ nai – re­ži­sie­riaus Al­gio Kuz­mic­ko do­ku­men­tinė apy­brai­ža „Nep­rik­lau­so­ mybės ak­tas. Neį­min­ta mįslė“. 10p.

Bai­siai juo­kin­ga

avan­tiū­ra

Pa­likęs TV3 „Spor­to ži­nias“ ko­men­ta­to­ rius Ro­ber­tas Pet­ raus­kas pa­si­nėrė į pra­mo­ginės lai­dos avan­tiūrą – ve­da naują šio ka­na­lo šou „Baimės akys“. Šou, ku­ria­me žmonės su­si­du­ria su did­žiausiais sa­vo vaiz­duotės monst­rais ir juos įvei­kia kel­da­mi juoką ki­tiems. Šou, ku­ria­me R.Pet­raus­ kas pa­ts ne­drįstų da­ly­vau­ti. 9p. 

TV3 nuotr.


3 Su­laukė sūnaus

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas! „Scan­pix“ nuo­tr.

Ak­to­riaus Ro­ber­to Dow­ney jau­nes­nio­jo šir­ dis ku­pi­na džiaugs­mo – ant­ra­die­nio rytą jo žmo­na Su­san Los And­že­le pa­gimdė sūnų Ex­toną Eliasą Dow­ney. Vai­kas taip pa­ va­din­tas sa­vo se­ne­lio Ro­ber­to Dow­ney (ku­rio tik­ras var­das – Ro­ber­tas Joh­nas Elia­sas) gar­bei. „Ge­le­ži­nio žmo­gaus“ žvaigž­ dė jau prie­š po­rą metų yra at­vi­rai dėstęs apie norą su­lauk­ti vai­ ko ir juo­ka­vo tikįs, kad ne­tru­kus bus iki kak­lo ap­si­krovęs saus­ kelnė­mis. O pra­ėjusį rugpjūtį R.Dow­ney jau­nes­ny­sis ir jo žmo­ na, ki­no pro­diu­serė, pa­skelbė, kad po 6 metų san­tuo­kos lau­kia gims­tant sa­vo pir­mo­jo vai­ko. Ak­to­rius dar tu­ri 18-metį sūnų In­ dio iš anks­tesnės san­tuo­kos su ak­to­re De­bo­rah Fal­co­ner.

Tik­ra meilė įvei­kia vi­sas kliū­tis

„Meilės prie­sai­ka“ pla­tin­tojų pri­sta­to­ma kaip idea­lus fil­mas Šv. Va­len­ti­no die­nai – is­to­ri­ja apie tyrą, gra­žią, jaut­rią, nuo­šird­žią, ne­nuspė­ jamą ir bai­ siau­sius sun­ku­mus įvei­kian­čią meilę.

„„Įma­no­ma: fil­mas „Meilės prie­sai­ka“ pa­rem­tas tik­ra is­to­ri­ja apie ava­ri­jos išs­kir­tus jau­na­ved­žius ir po dau­gybės pa­stangų vėl at­rastą jų meilę vie­nas ki­tam. 

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas Tra­ge­di­ja me­daus mėnesį

Ke­lias ki­no is­to­ri­jas apie meilę filmų pla­tin­to­jai mums pa­ruošė ir šie­met, vie­na jų – „Meilės prie­sai­ka“. Pap­ ras­tai me­lod­ra­mos (kaip ir gra­žios pa­sa­kos apie prin­ ce­ses) bai­gia­si ves­ tuvė­m is ir po­sa­ kiu „jie gy­ve­no

Kad­rai iš fil­mo

il­gai ir lai­min­gai“. Bet „Meilės prie­ sai­kai“ šis tra­fa­re­tas tin­ka tik iš da­ li­es. Nes iš di­delės meilės su­si­ tuo­ku­siems Leo (akt. Chan­nin­gas Ta­tu­mas) ir Peidž (akt. Ra­chel McA­ dams) ne­gai­les­tin­gas li­ki­mas pa­tei­ kia di­delį jausmų iš­ban­dymą. Per me­daus mėnesį įsi­mylėjė­liai pa­ten­ ka į au­toa­va­riją. Vis­kas iš pra­džių

Vy­ru­kas at­si­per­ka tik ke­liais nu­ broz­di­ni­mais ir grei­tai gy­jan­čio­ mis mėlynė­mis, o jo žmo­na Peidž nu­grimz­ta į komą. Gy­dy­to­jai ga­ na grei­tai at­gai­vi­na ža­vią mo­terį, ta­č iau di­d e­l io džiaugs­mo tai neat­ne­ša. Peidž vi­s iš­k ai nie­ko ne­pri­si­me­na. Nei prie­š ke­l ias die­n as be­p ro­t iš­kai mylė­to vy­ro, nei ste­buk­ lin­gos ves­tu­vių ce­re­mo­ni­-

jos, nei iš­kil­mingų įžadų, nei bend­rų sva­jo­nių. Iš jau­nos mo­ters at­ min­ties baisūs ava­ri­jos pa­da­ri­niai išt­r ina vi­s us pa­s tarųjų pen­ke­r ių metų įvy­kius.

Šv. Va­len­ti­no dieną anks­ti pa­si­tin­ka did­žiu­lis triukš­mas, su­kel­tas ir ži­niask­lai­ dos, ir pre­ky­bi­ninkų, ir, ži­no­ma, ki­ne­ma­tog­ra­fi­ninkų. Mi­si­ja – vėl pri­vers­ti pa­mil­ti

Pa­na­ši tra­ge­di­ja ki­ne (ypač TV se­ ria­luo­se) – ne to­kia jau di­delė re­ te­nybė, ir gal tik Ped­ro Al­modó­va­ rui fil­me „Pa­si­kalbėk su ja“ (2002 m.) pa­vy­ko iš­veng­ti daž­nai pa­si­tai­

kan­čių to­kios siu­že­to konst­ruk­ci­jos štampų ir ba­na­ly­bių. „Meilės prie­ sai­kos“ au­to­riai ri­zi­kingų sti­lis­ti­nių eks­pe­ri­mentų ven­gia ir la­biau lin­ kę pa­si­kliau­ti sen­ti­men­ta­liems žiū­ ro­vams pa­tin­kan­čiu tei­gi­niu „Tik­ra meilė įvei­kia vi­sas kliū­tis“. Ka­dan­gi Peidž gy­ve­ni­mas po ko­ mos tam­pa ta­bu­la ra­sa, šia­me šva­ ria­me pus­la­py­je fil­mo sce­na­ris­tai

punk­ty­ru pir­miau­sia nu­žy­mi meilės tri­kam­pio kontū­rus. Pa­si­nau­do­da­mas idea­lia pro­ga į Peidž gy­ve­nimą ban­ do su­grįžti anks­tes­nis jos su­žadė­ti­ nis Dže­re­mis (akt. Scot­tas Speed­ma­ nas), kurį ji bu­vo at­stūmu­si ir iš­vi­ju­si už neiš­ti­ki­mybę. Bet Leo ne­si­ruo­šia su­si­tai­ky­ti su pra­ra­di­mu ir taip leng­ vai pra­laimė­ti. Jis da­ro viską, kad Pei­ dž vėl jį įsi­mylėtų.

„Meilės prie­sai­ka“ („The Vow“) Me­lod­ra­ma. JAV, 2012 m. Rež. Mi­chae­las Suc­sy. Vai­di­na Ch.Ta­tu­mas, R.McA­dams, S.Speed­ma­nas, Jes­si­ca Lan­ge, Sa­mas Neil­las.

veiksmas

iii

humoras

iii įtampa

iii erotika

iii siaubas

iii

3

Nep­rik­lau­so­mybės die­na prie­š meilės šventę Jau ne­be pir­m i me­tai ma­to­me tą pa­ net apie būsimą stintų šventę Pa­lan­ čią si­tua­ciją – nuo va­sa­r io pra­d žios ži­ go­je), bet va­sa­rio 14-oji, ku­ri pa­ niask­lai­do­je suak­t yvė­ja mėne­sio vi­ pras­tai va­d i­na­ma Šv. Va­len­t i­ du­r y­je šven­č ia­mos šventės pro­pa­ no die­na. gan­da. Daž­n iau maigantys TV dis­ Ši šventė gimė ne Ame­ri­ko­je, tan­ci­n io val­dy­mo pul­telį ge­rai ži­no, kaip daž­nai ma­no­ma, o krikš­ kad dau­g iau­sia dėme­sio šiuo lai­ko­ čio­niš­ko­sios Eu­ro­pos cent­re. tar­piu nu­si­pel­no vi­sai ne va­sa­r io 16- Kai Ro­mos im­p e­r iją valdė oji (daž­niau nei apie ją, re­g is, kal­ba­ma Klau­di­jus I, jis bu­vo užd­rau-

dęs sa­vo ka­rei­v iams tuok­t is, kad šie gal­votų ne apie na­muo­se pa­liktą šei­ mą, o au­kotųsi tėvy­nei. Ta­čiau ne­pai­ sy­da­mas drau­d imų ku­n i­gas Va­len­t i­nas slap­t a su­t uok­ da­vo įsi­mylė­ju­sius ir pa­ dėda­vo jiems ra­š y­t i gra­ž ius meilės laiš­kus. Bet kartą ši an­ti­vals­

ty­binė klas­ta išaiškė­jo, ir meilės apaš­ vių taip įsišėls­ta, kad ši šven­tinė eu­fo­ ta­las bu­vo nu­teis­tas mir­ti. 496 m. va­ ri­ja už­go­žia va­sa­rio 16-osios pra­smę. sa­rio 14-ąją Ro­mos po­pie­žius pa­skelbė O ar galėtų būti ki­taip? Juk šv. Va­len­ šv. Va­len­ti­no die­na baž­ny­čios ka­no­ni­ ti­no dieną anks­t i pa­si­t in­ka did­ž iu­l is zuo­to krikš­čio­nių kan­k i­nio gar­bei. triukš­mas, su­kel­tas ir ži­n iask­lai­dos, Da­bar šiuos is­to­ri­nius fak­tus pri­si­me­ ir pre­k y­bi­n inkų, ir, ži­no­ma, ki­ne­ma­ na ne­dau­ge­lis. Už­tat vi­siems ži­no­ma, tog­ra­fi ­n inkų, ku­r ie kas­met šią šventę kad va­sa­rio 14-oji yra tarp­tau­tinė mei­ pa­si­t in­ka ro­man­t iš­ko­m is meilės is­to­ lės die­na. Artė­jant jai dau­gu­ma lie­tu­ ri­jo­m is.


5 Kiau­laitė ce­re­mo­ni­meistrė

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas! „Scan­pix“ nuo­tr.

„Ma­petų šou“ kiau­laitė taps vie­na iš Bri­ta­ni­jos ki­no ir te­le­vi­zi­jos aka­de­mi­jos ap­do­va­no­jimų (BAF­TA) ce­re­mo­ni­jos vedėjų. Ji su­tiks ren­gi­nio sve­čius ant rau­do­no­jo ki­li­mo. Gar­sio­ ji kiau­laitė pa­si­ruo­šu­si pa­de­monst­ruo­ti vi­sus flir­to įgūdžius ir ašt­riais klau­si­mais api­ber­ti ge­riau­sio vy­ro vaid­mens ka­te­go­ ri­jo­je no­mi­nuo­tus ak­to­rius Bradą Pittą, Ga­ry Old­maną, Jea­ ną Du­jar­diną, Mi­chaelą Fass­ben­derį ir ypač Geor­ge’ą Cloo­ney. „Aš nei­nu im­ty­nių su drau­gužė­mis (turė­da­ma ome­ny­je naują G.Cloo­ney meilę im­ty­ni­ninkę Sta­cy Keib­ler – red. pa­st.), bet jei Geor­ge’as no­ri pamė­gin­ti, lau­kiu! Laimė­to­jas lai­mi ir va­ka­ rienę, ar ne?“ – mirksė­jo būsi­ma vie­na ce­re­mo­ni­jos vedėjų.

Šią sa­vaitę da­lis Lie­tu­vos ki­no pra­ monės pro­fe­sio­nalų iš­vy­ko į 62-ąjį Tarp­ tau­tinį Ber­ly­no ki­no fes­ti­valį, kur mūsų ša­lies juos­tos ant­ rus me­tus iš eilės pri­sta­to­mos pres­ ti­žinė­je Eu­ro­pos filmų mugė­je.

„„Sklai­da: da­ly­vau­da­mi vie­no­je svar­biau­sių pa­sau­ly­je Eu­ro­pos filmų mu­gių Lie­tu­vos ki­no pro­fe­sio­na­lai ti­ki­si, kad mūsų ša­lies juos­tos leng­viau skin­

sis ke­lią tarp­tau­tinė­se rin­ko­se. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Lie­tu­vos ki­nui vis­kas įma­no­ma(?) Vie­na svar­biau­sių pa­sau­ly­je

Tarp­tau­ti­nis Ber­ly­no ki­no fes­ti­va­lis ir per jį kas­met vyks­tan­ti Eu­ro­pos fil­ mų mugė (EFM) yra vie­ni se­niau­sių ir reikš­min­giau­sių ki­no ren­gi­nių Eu­ ro­po­je ir pa­sau­ly­je. Ša­lys ir ki­no bend­rovės pri­sta­to sa­vo pro­duk­ciją ir pa­slau­gas mugė­ je bei spe­cia­lio­se filmų per­žiū­ro­se, ren­gia ne­for­ma­laus po­būdžio su­ si­ti­ki­mus, pri­ėmi­mus. Fes­ti­va­ly­je vyks­ta pro­fe­sio­na­lams skir­ti ren­ gi­niai, mo­ky­mai, dis­ku­si­jos, kon­ kur­sai. Pa­sak Be­ki Probs­to, EFM di­rek­ to­riaus, mugė kas­met su­lau­kia vis dau­giau dėme­sio, au­ga ir ša­lių po­ rei­kis pri­si­sta­ty­ti. Jo tei­gi­mu, būtent mugė­je gims­ta nau­ji di­de­li ki­no pro­ jek­tai ir ša­lių bei kūrėjų bend­ra­dar­

bia­vi­mo mo­de­liai. „Pag­rin­di­nis tiks­ las iš­lie­ka sie­kis da­ly­viams pa­si­ūly­ti to­kią erdvę ir inf­rast­ruktūrą, kad ji ati­tiktų aukš­čiau­sius ir mo­der­niau­ sius ki­no pri­sta­ty­mo stan­dar­tus“, – pa­sa­ko­jo mugės va­do­vas. Pa­žan­gios ša­lies įspūdis

Šio­je ki­no mugė­je nuo va­sa­rio 9 iki 16 d. pa­sau­lio ki­no pra­mo­nei du­ris at­ve­ria mo­der­nus na­cio­na­li­nis Lie­ tu­vos ki­no sten­das. Jis šie­met pa­sau­ lio ki­no pra­monės at­sto­vus pa­si­tin­ka su šūkiu „Vis­kas įma­no­ma“. Sten­do in­ter­je­ras ir jo ap­švie­ti­mas įreng­tas itin mo­der­niai, sie­kiant su­da­ry­ti ki­ no sri­ty­je pa­žan­gios ša­lies įspūdį. Tri­juo­se di­de­liuo­se ek­ra­nuo­se pri­ sta­to­mos Lie­tu­vos ki­no nau­jie­nos: ša­ly­je su­kur­ti nau­ji fil­mai, įvykę fes­

ti­va­liai ir kt. Taip pat pla­nuo­ja­ma ir ofi­cia­lių ren­gi­nių bei dau­gybė ne­for­ ma­lių ren­gi­nių ir su­si­ti­kimų.

Rei­kia ko­le­goms už­sie­ny­je dar kartą pri­min­ti, kad mūsų ša­ly­je yra vi­sos sąly­gos pro­fe­sio­na­ liam ki­nui kur­ti. Na­cio­na­linį Lie­tu­vos ki­no stendą fi­nan­suo­ja ir or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kultū­ros mi­nis­te­ri­ja, VšĮ „Vers­li Lie­tu­va“, „ME­DIA Desk Lie­ tu­vos“ biu­ras ir Nep­rik­lau­somų pro­ diu­se­rių aso­cia­ci­ja.

Šie­met Lie­tu­vai at­sto­vau­ja 26 or­ ga­ni­za­ci­jos, o EFM or­ga­ni­za­to­riai skelbė lau­kian­tys apie 6900 da­ly­vių iš 90 ša­lių. Būti­na pa­si­gir­ti re­zul­ta­tais

Kultū­ros mi­nist­ras Arū­nas Gelū­ nas, ver­t in­d a­m as Lie­t u­vos ki­n o žings­nius tarp­tau­tinė­je ki­no are­ no­je, sakė: „Vi­sa­da tei­gia­mai ver­ ti­nu bend­ros ga­my­bos su ki­to­mis Eu­ro­pos ar pa­sau­lio ša­li­mis kūri­ nius, o EFM – pui­ki vie­ta su­si­ras­ti ir par­tne­rių, ir pla­tin­tojų. Da­ly­va­ vi­mas ypač reikš­min­gas šiais me­ tais ži­nant, kad jau grei­tai pra­dės veik­ti Lie­tu­vos ki­no cent­ras, tikė­ti­ nos fis­ka­linės ska­ti­ni­mo prie­monės ki­nui. 2011 m. te­ko lan­ky­tis Ber­ly­ ne ir Lie­tu­vos sten­de. Džiau­giuo­si,

kad Lie­tu­vos ki­nui taip pro­fe­sio­na­ liai at­sto­vau­ja­ma.“ Lie­tu­vos ki­nui 2011-ie­ji bu­vo tar­ si lūžio me­tai: priim­tas LR ki­no įsta­ ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas, įsteig­tas Vil­niaus ki­no biu­ras, pirmą kartą lie­ tu­viš­kas fil­mas („Ta­das Blin­da. Prad­ žia“) pa­siekė vi­sus lan­ko­mu­mo ir pa­jamų re­kor­dus. „Rei­kia apie tai pa­ pa­sa­ko­ti ko­le­goms už­sie­ny­je ir dar kartą jiems pri­min­ti, kad mūsų ša­ly­ je yra vi­sos sąly­gos pro­fe­sio­na­liam ki­nui kur­ti“, – sakė Do­mi­ny­kas Šir­vins­ kas, „ME­DIA Desk Lie­tu­vos“ biu­ro va­ do­vas. Anot jo, Lie­tu­vos ki­nui, ak­ty­ viai žen­gian­čiam į tarp­tau­ti­nes rin­kas ir sie­kian­čiam pri­trauk­ti už­sie­nio ki­no kūrėjų kur­ti mūsų ša­ly­je, da­ly­vau­ti to­ kio­se mugė­se yra gy­vy­biš­kai svar­bu. „TV die­nos“ inf.

Kvie­čia pri­si­jung­ti prie fes­ti­va­lio šei­mos Pa­ma­ty­ti fes­ti­va­lio fil­mus, jo gar­ bius sve­čius, ki­no kūrėjus, ak­to­ rius ir, ži­no­ma, už­ku­li­sius – tai ak­ty­ viems, kiną my­lin­tiems žmonėms siū­lo Vil­niaus tarp­tau­ti­nio ki­no fes­ ti­va­lio „Ki­no pa­va­sa­ris“ rengė­jai.

„„Po­pu­lia­ru­mas: per­nai no­rin­čių pa­tek­ti į „Ki­no pa­va­sa­rio“ sa­va­no­rių

ko­mandą bu­vo dau­giau nei 300, šiais me­tais iš dar di­des­nio būrio lai­ mė nu­si­šyp­sos tik šim­tui.  Au­ri­mo Zda­na­vi­čiaus nuo­tr.

„Praė­ju­siais me­tais fes­ti­va­ly­je per 25 die­nas ap­si­lankė net 64 tūkst. žmo­ nių. Tokiai gau­sai ki­no mylė­tojų ir at­vyks­tan­tiems re­ži­sie­riams, ak­to­ riams bei pro­diu­se­riams rei­kia tik­rai daug dėme­sio, ener­gi­jos ir šyp­senų. Jau­nie­ji mūsų sa­va­no­riai pui­kiai įgy­ ven­di­na šias už­duo­tis ir yra did­žiulė pa­gal­ba vyks­tant fes­ti­va­liui“, – sa­ va­no­rių dar­bu džiau­gia­si „Ki­no pa­ va­sa­rio“, vyk­sian­čio ko­vo 15–29 d., di­rek­torė Vi­da Ra­maš­kienė.

„Ki­no pa­va­sa­rio“ sa­va­no­riai tu­ri ga­li­mybę įgy­ti ne­įkai­no­ja­mos pa­tir­ ties ir įsi­lie­ti į did­žiau­sio ki­no ren­gi­ nio Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­vimą, pa­ma­ty­ti nau­jau­sius ne­prik­lau­somų ki­no kū­ rėjų dar­bus, da­ly­vau­ti „Ki­no pa­va­ sa­rio“ ren­gi­niuo­se ir įdo­mio­se dis­ ku­si­jo­se bei už­megz­ti daug naujų pa­žin­čių. Šiais me­tais 17-asis „Ki­no pa­va­sa­ris“ vėl burs di­delę – net 100 – sa­va­no­rių ko­mandą. Per­nai no­rin­čių į ją pa­tek­ti bu­vo dau­giau nei 300. Fes­ ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si to­kia no­rin­čių gau­sa, ta­čiau pri­pažįs­ta, kad dėl šios prie­žas­ties at­si­rink­ti reikia­ mą skai­čių sa­va­no­rių ne­leng­va. Sa­va­no­riai kvie­čia­mi pri­si­jung­ ti prie fes­ti­va­lio ko­man­dos kas­met nuo 2004-ųjų. Praė­ju­siais me­tais iš

95 sa­va­no­rių net 34 dar­ba­vo­si „Ki­ no pa­va­sa­ry­je“ ant­rą ar tre­čią kar­ tą. Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai pa­ste­bi, kad sa­va­no­riai ne tik čia bai­gia sa­vo­ tišką iš­ban­dymų mo­kyklą, bet ir vė­ liau sa­vo gy­ve­nimą su­sie­ja su ki­nu. Įkvėpti dar­bo šia­me did­žiu­lia­me ki­ no ren­gi­ny­je, jie už­si­de­ga no­ru stu­ di­juo­ti kiną Lie­tu­vo­je ar už­sie­ny­je. Sa­va­no­riams dar­bas „Ki­no pa­va­sa­ ry­je“ tam­pa ne tik pui­kia pa­tir­ti­mi, bet ir ga­li­my­be su­lauk­ti or­ga­ni­za­to­ rių re­ko­men­da­cijų sto­jant į aukštą­ sias mo­kyk­las mo­ky­tis ki­no me­no. No­rin­tys tap­ti „Ki­no pa­va­sa­rio“ da­li­mi iki va­sa­rio 19 d. kvie­čia­mi re­ gist­ruo­tis ad­re­su: www.ki­no­pa­va­sa­ ris.lt/pri­si­junk. „TV die­nos“ inf.


6 Šni­pinė­ja bu­vu­siuo­sius

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas! „Scan­pix“ nuo­tr.

Ak­torė Ree­se Wit­h ers­poon sa­vo gerbė­jus įti­ki­no, kad yra to­kia pa­ti kaip ir jie – at­vi­rai pri­pa­ži­no, kad bu­vu­sius my­li­muo­sius šni­pinė­ja so­cia­li­nia­me tink­le. Ne­se­niai už agen­to Ji­mo Tot­ho iš­tekė­ju­si mo­te­ris ne­ma­to nie­ko blo­ga, kad smal­ sau­ja, kaip klos­to­si jų gy­ve­ni­mas, – esą taip šiais in­for­ma­ci­ jos klestė­ji­mo lai­kais da­ro vi­si. „Ži­no­ma, kad pa­si­žiū­riu sa­vo mo­kyk­los laikų mei­lių pro­fi­lius – man įdo­mu, kaip jiems se­ka­ si. Kas taip ne­da­ro?“ – stebė­jo­si R.Wit­hers­poon. Tik štai pa­ šni­pinė­ju­si sa­vo bu­vu­sio vy­ro ir dviejų vaikų tėvo Rya­no Phil­li­ pe’o biog­ra­fiją ak­torė turė­jo ne­ma­lo­niai nu­steb­ti – apie ją čia nė žo­de­liu neuž­si­min­ta.

Apie seną pa­ti­kimą is­te­ri­jos gy­d Kaip to­li esa­me pa­ žengę nuo tų laikų, kai net vais­tinė­ se vie­na in­ty­maus gy­ve­ni­mo prie­monė bu­vo dro­viai va­di­na­ma „gu­mi­niu ga­mi­niu Nr. 2“. Ir vi­siems bu­vo aiš­ku, kad tai ne ka­lio­šai...

„„Ro­man­ti­ka: fil­mo kūrėjai sa­ko, kad pi­kan­tiš­ko­je ko­me­di­jo­je apie elekt­ro­me­cha­ni­nio vib­ra­to­riaus iš­ra­dimą vis dėlto trium­fuo­ja meilė – esą rei­kia pri­pa­žin­ti, kad

joks, net ste­buk­lin­gas, daik­tas ne­ga­li pa­keis­ti vy­ro. 

Šv. Va­len­ti­no die­nos iš­va­karė­se pa­daugė­ ja spe­cia­liai mo­te­ rims skirtų ro­man­ ti­nių ko­me­dijų. Ir šį kartą turė­si­me vieną do­vanėlę – „Ma­no didįjį O!“, ku­ri vie­niems su­kels šyp­ seną, o ki­tus pri­vers smar­ kiai pa­rau­do­ nuo­ti.

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas Tikrų tik­riau­sia is­to­ri­ja

Dar prie­š pra­si­de­dant fil­mui „Ma­no di­dy­sis O!“ (ori­gi­na­lus pa­va­di­ni­mas daug pa­pras­tes­nis – „Is­te­ri­ja“) žiū­ ro­vai įspėja­mi, kad bus ro­do­ma rea­li is­to­ri­ja. Tokį įrašą pra­di­niuo­se fil­mo tit­ruo­se re­gi­me daž­nai. Todėl au­to­ riai jį dar sykį pa­tvir­ti­na la­ko­niš­ku prie­ra­šu: „Tik­rai.“ Fil­mas pra­de­da­mas 1880-ai­siais Lon­d o­n e gy­dy­to­jo Ro­b er­to Dal­rymp­lo (akt. Jo­nat­ha­nas Pry­ce’as) ka­bi­ne­te įvai­raus am­ž iaus damų in­ty­m iais skun­dais dėl sa­vo sek­sua­li­ nio ne­pa­si­ten­ki­ni­mo. Vi­sas šias at­vi­ras iš­pa­žin­tis vai­ni­ kuo­ja ta pa­ti gy­dy­to­jo į pa­ cien­čių li­gos knygą įra­šo­ma diag­nozė – „is­te­ri­ja“.

Kad­rai iš fil­mo

ne­rimą, o kaip ra­di­ka­liai gy­dy­ti šią ligą, ta­da nie­kas ne­ži­no­jo. Net žo­ dis „sep­sis“ anuo­met bu­vo ži­no­ mas ne vi­soms me­di­ci­nos se­selėms, o gy­dy­to­jai nuo visų ligų re­ko­men­ da­vo ste­buk­lin­gas Pik­ma­no tab­le­ tes ir dar tris efek­tin­gas mo­der­nio­ sios me­di­ci­nos prie­mo­nes: vi­sišką

ra­mybę, lo­vos re­žimą ir re­gu­liarų krau­jo nu­lei­dimą. Turbūt nėra ko stebė­tis, kad ta­da ir at­si­ra­do pra­ ktiš­kas pa­pro­tys mor­gus sta­ty­ti ša­lia li­go­ni­nių. Prieš to­kią pa­dėtį maiš­tau­ja vie­ nin­te­lis žmo­gus – jau­nas Vest­mins­ te­rio kli­ni­kos gy­dy­to­jas Mor­ti­me­

Atodū­siai ek­ra­ne, juo­kas salė­je

Ra­di­ka­lus gy­dy­mo būdas

Me­d i­kams šis tarp mo­ terų pa­plitęs ne­ga­ la­vi­mas kėlė di­delį

ras Gran­vi­lis (akt. Hugh Dan­cy), dar neuž­sikrėtęs me­di­kams vi­sais lai­kais būdin­ga ci­niz­mo ba­ci­la ir neiš­barstęs jau­nat­viš­ko idea­liz­mo. Būtent jam bus lem­ta iš­ras­ti ra­di­kalų is­te­ri­jos gy­dy­mo būdą ir su­konst­ruo­ti prie­ taisėlį (jis pre­kių rin­ko­je at­si­ra­do de­ šimt metų anks­čiau už dul­kių siurblį ir elekt­rinį ly­gin­tuvą).

„„In­va­zi­ja: „Ma­no di­dy­sis O!“ pa­sa­ko­ja ne­įti­ki­mai skam­ban­čią, bet tikrą is­

to­riją apie is­te­ri­jos ir dep­re­si­jos gy­dy­mo būdą, tai­kytą prie­š šimt­metį.

Kaip is­te­riją mo­te­rims gydė Ro­ber­tas Dal­rymp­las, rei­kia pa­ma­ty­ti! Anot pa­ties gy­dy­to­jo, tai pa­ts tie­siau­sias ir efek­tin­giau­sias kon­tak­ti­nis gy­dy­mo būdas, pa­na­šus į tai, ką dak­ta­ras api­ būdi­na kaip „gal­vos glos­tymą ir pil­ vo ka­symą tuo pat me­tu“. To­kią te­ ra­piją, pa­si­ro­do, dar XVI a. me­di­kas Pi­te­ris van Fo­res­tas re­ko­men­da­vo našlėms ir Die­vui pa­si­šven­tu­sioms mo­te­rims. Pirmą sykį ap­si­lankęs dak­ta­ro Dal­ rymp­lo ka­bi­ne­te Mor­ti­me­ras sa­vo aki­mis pa­ma­to šio me­to­do tech­no­lo­ giją ir aki­vaizdų efektą – pa­dažnė­jusį kvėpa­vimą, odos pa­rau­dimą, daž­

Praė­ju­sio sa­vait­ga­lio po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos ki­no teatrų fil­mai

1. „Snie­gynų ­ įkai­tai“

2. „Mie­gan­čių ­ dru­ge­lių tvir­tovė“

3. „Ba­tuo­tas ­ ka­ti­nas Pūkis“

4. „Vaiz­do ­ die­no­raš­tis“

5. „Ge­le­žinė ­ le­di“

6. „Ka­ro ­ žir­gas“

Žiū­rovų skai­čius

4437

2776

2903

2725

1794

1115

7. „Al­vi­nas ir ­ bu­run­du­kai 3“ 1115

Ro­dy­mo sa­vaitė

1

4

7

1

1

2

8

64 396 li­tai

38 495 li­tai

40 243 li­tai

37 175 li­tai

27 316 litų

16 427 li­tai

16 427 li­tai

67 133 li­tai

59 160 litų

35 315 litų

20 360 litų

67 116 litų

515 611 litų

2 010 546 li­tai

37 175 li­tai

29 579 li­tai

70 356 li­tai

513 697 li­tai

Fil­mas

Pajamos

Va­sa­rio ­ 5–7 d. Sau­sio ­ 27–29 d. Bend­ros pa­ja­mos


7 kinas Išei­na į pen­siją

Vilnius

Dže­ko Ra­s e­lo ter­je­ras Ugis, su­vai­

Kad­ras iš fil­mo

dinęs ne­by­lia­ja­me Mi­che­lio Ha­za­na­vi­ciaus fil­me „Ar­tis­tas“ ir už­ka­riavęs ne ma­žiau mo­terų šird­žių nei juos­tos žvaigždė Jea­nas Du­jar­di­nas, išei­na už­tar­nau­to poil­sio. Jo dre­suo­to­jas Oma­ ras Von Mul­le­ris at­skleidė, kad 10-me­tis ke­tur­ ko­jis ser­ga pa­slap­tin­ga nervų li­ga, ku­ri su­ke­ lia dre­bulį, todėl jam ge­riau­sia būtų išei­ti į pen­ siją ir ilsė­tis. Tie­sa, prie­š tai Ugis at­liks pa­sku­ tinę mi­siją ir „Ar­tis­to“ žvaigž­des pa­lydės į „Os­ karų“ ce­re­mo­niją.

­dy­mo būdą Lie­tu­vių dro­vu­mas – mi­tas! Kaip iš­ra­din­gai sa­vo pro­duk­ciją rek­ la­muo­ti su­gal­vo­ja mūsų filmų pla­tin­ to­jai! Kar­tais jie pa­ra­g i­na į ki­no teat­ rus atei­t i ap­si­ren­g us pi­ra­tais ar at­si­ ves­t i kokį ke­t ur­kojį au­g in­t inį. Ypač įky­r iai to­k ias ak­ci­jas bru­ka vie­nas mo­te­r ims skir­t as žur­na­l as (pa­va­ di­n i­mas re­dak­ci­jai ži­no­mas – red. pa­st.), daž­nai pri­si­de­dan­t is prie fil­ mų rek­la­mos. Į kai ku­r ių filmų prem­ je­ras šio lei­di­nio va­do­vai vis siū­lo ką nors at­si­neš­ti: Char­lot­te Bron­të kny­ gą („Džeinė Eir“), laik­rodį su ge­g u­te („Ke­l iau­to­jo lai­k u žmo­na“), net tikrą špagą („Trys muš­k ie­ti­nin­kai“). Bet vi­sa tai – ne­kal­t i žai­d i­mai, pa­ly­ gin­t i su fan­ta­z i­jos ne­sto­ko­jan­čio ko­ lek­ty­vo iš­mo­ne. Prieš po­rą sa­vai­čių ne­pa­t ikė­jau sa­vo aki­mis, per­skaitęs fil­mo pla­t in­tojų vi­s ais ka­na­lais iš­ siun­t inėtą tokį pa­si­ū lymą mo­te­rims: „Nep­ra­leisk išanks­t i­nių gun­dan­čios ko­me­di­jos „Ma­no di­dy­sis O!“ seansų! At­si­nešk į kiną vib­ra­to­r ių.“

ir ro­do jį ki­no teat­ro ka­si­n in­k ui. Die­ va­ž i, tai bu­vo toks juo­k in­g as eks­ hi­bi­c io­n is­t i­n is „ki­n as“ vaiz­duotė­j e, kad pa­t ikė­t i jo rea­l is­t iš­k u­mu neuž­ te­ko net ir la­k ios fan­ta­z i­jos. Maniau, kad ši rek­la­mos ak­ci­ja tie­ siog pa­smerk­ta žlug­t i. Vis dar slap­ta tikė­jau­si, jog dro­v io­sios lie­t uvės iš­ did­ž iai ig­no­r uos tokį ne­pa­dorų pa­ si­ū lymą. Bet te­ko pri­pa­ž in­t i, kad va­ do­vau­juos be­v il­t iš­k ai pa­s e­nu­s iais ste­reo­t i­pais. Anot šios ak­ci­jos or­ga­ ni­za­to­r ių, re­z ul­ta­tas pra­no­ko lūkes­ čius. Pasak jų, „be­veik kiek­v ie­na lie­ tuvė jų (pa­t ys su­pran­t a­te ko) tu­r i ma­ž iau­siai vieną“. Į fil­mo prem­jerą su­si­r in­k u­sios žiū­rovės „mo­ja­vo vib­ ra­to­r iais per sean­sus nė kiek ne­si­ drovė­da­mos“. Pa­s ak or­ga­n i­za­to­r ių, drąsiau­siai pa­si­rodė Pa­nevė­žio mer­ gi­nos – dau­g u­ma jų turė­jo net po du vib­ra­to­r ius. Nuo jų neat­si­l i­ko šiau­ lietės, ku­r ios kalbė­jo apie seksą ne­ rau­do­nuo­da­mos, o aly­tiškės ste­bi­no sek­sua­l i­n iu išp­r u­si­mu. Pa­si­ro­do, lie­ tuvės drąsiai kal­ba apie or­gazmą ir ne­si­gėdi­ja sa­vo sek­sua­lu­mo!

Ne­tekęs ža­do pa­gal­vo­jau, kad tuoj pat į vi­s as ins­tan­ci­jas pa­si­pils pa­si­ pik­t i­nu­sių pa­ne­l ių ir po­n ių pro­tes­tai prie­š to­k ią vie­šai skel­biamą ne­švan­ Pers­k aitęs to­k ią džiaugs­m ingą ata­ kybę. Bet spau­do­je ir in­ter­ne­te bu­vo skaitą apie la­b ai pa­v y­k usį ren­g inį mir­t i­na ty­la. Ta­da vaiz­duotė­je ėmė ne­te­k au ža­d o. „O tem­p o­r a, o mo­ gim­t i fan­tas­ma­go­r iš­k i re­g i­n iai, kaip res!“ (O lai­k ai, o pa­p ro­č iai! – lot.). sti­l in­gais kai­l i­n iais pa­s i­da­bi­nu­s ios Kaip to­l i esa­m e pa­ž engę nuo tų po­n ios ir pa­nelės, pirk­da­mos bi­l ietą laikų, kai net vais­t inė­s e vie­n a in­ į išanks­t inį VIP seansą ir lauk­da­mos ty­m aus gy­ve­n i­m o prie­m onė bu­ pa­ž adė­tos do­va­nos, ap­s i­dai­r iu­s ios vo dro­v iai va­d i­n a­m a „gu­m i­n iu ga­ ap­l ink, išt­rau­k ia iš ran­k i­nu­ko sek­ mi­n iu Nr. 2“. Ir vi­s iems bu­vo aiš­k u, so par­duo­t uvė­je įsi­g ytą „daik­č iuką“ kad tai ne ka­l io­š ai...

ną blaks­tienų dre­bulį ir nuo mo­ters tem­pe­ra­men­to pri­klau­san­čią gar­sinę reak­ciją po gerą pus­va­landį trun­kan­ čio sean­so. Kad me­di­kams toks pa­cien­čių ma­ lo­nu­mas kai­nuo­ja daug pra­kai­to, su­ pra­to ir žiū­ro­vai, ir pa­ts Mor­ti­me­ras. Todėl vy­ru­kas ėmė gal­vo­ti, kaip šį pro­cesą pa­leng­vin­ti. O at­si­tik­ti­nu­ mas ir ta­da vi­sai nau­jas iš­ra­di­mas – elekt­ra – pa­si­ūlė tech­ninį pro­ble­mos spren­dimą. Pa­sek­mes ne­se­niai su­ži­ no­jo­me ir mes...

„Ma­no di­dy­sis O!“ („Hys­te­ria“) Ro­man­tinė ko­me­di­ja. JAV, 2011 m. Rež. Ta­nya Wex­ler. Vai­di­na H.Dan­cy, J.Pry­ce’as, Mag­gie Gyl­len­haal, Ru­per­tas Eve­ret­tas, Fe­li­ci­ty Jo­nes, Ash­ley Jen­sen, Gem­ma Jo­nes.

veiksmas

iii

humoras

iii įtampa

iii erotika

iii siaubas

iii

4

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ki­no industrijos aso­cia­ci­ja

8. „7 die­nos ir nak­tys su Ma­ri­lyn Mon­roe“

9. „Ant ri­bos“

10. „Ki­tas pa­sau­lis. ­ Pa­bu­di­mas“

1151

1001

808

3

2

3

16 145 li­tai

14 996 li­tai

14 972 li­tai

27 986 li­tai

36 765 li­tai

42 930 litų

157 839 li­tai

72 097 li­tai

238 954 li­tai

FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

„Meilės priesaika“ – Premjera. Iki 16 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.40 val. „Mano didysis O!“ – Premjera. Iki 16 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.30, 21 val. „Nesaugus prieglobstis“ – Premjera. Iki 16 d. 11.15, 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Kelionė į paslaptingą salą“ (3D) – Išankstinis seansas. 14–16 d. 14.45, 19.45 val. „Tai reiškia karą“ – „Cosmo“ VIP ir „Power Hit Radio“ seansas. 14 d. 18.20 val. „Tai reiškia karą“ – „Power Hit Radio“ seansai. 14–16 d. 18 val. „Sniegynų įkaitai“ – Iki 16 d. 10.45, 13.15, 16, 18.45, 21.15 val. „Vaizdo dienoraštis“ – Iki 16 d. 12.30, 19.45, 21.50 val. „Caraitis Ivanas ir Vilkas Pilkas“ – Iki 16 d. 10.30, 12.45, 17.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 16 d. 11, 17 val. „Geležinė ledi“ – Iki 16 d. 15.15, 20.15 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Iki 16 d. 13.30, 18 (seansas nevyks 14–16 d.) val. „Ant ribos“ – Iki 16 d. 15.45, 20.30 val. „Karo žirgas“ – Iki 16 d. 17.15, 20.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 16 d. 10.15, 14.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 11, 12, 16 d. 12.15 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 16 d. 15 val.

FORUM CINEMAS VINGIS Savanorių pr. 7

„Meilės priesaika“ – Premjera. Iki 16 d. 11.50, 14.20, 17, 19.30, 22 val. „Mano didysis O!“ – Premjera. Iki 16 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Nesaugus prieglobstis“ – Premjera. Iki 16 d. 11.45, 15, 18, 21 val. „Kelionė į paslaptingą salą“ (3D) – Išankstinis seansas. 14–16 d. 13.30, 18.45 val. R.Wagnerio opera „Dievų žūtis“ (tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos teatro) – 11 d. 19 val. „Tai reiškia karą“ – „Power Hit Radio“ seansai. 14–16 d. 18.30 val. „Geležinė ledi“ – Iki 16 d. 11 (seansas vyks 11, 12, 16 d.), 13.30, 16, 18.40, 21.10 val. „Sniegynų įkaitai“ – Iki 16 d. 11.20 (seansas vyks 11, 12, 16 d.), 13.50, 16.20, 19, 21.30 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 16 d. 11.15, 14.30, 16, 19.20 (seansas nevyks 11 d.), 20.45 val. „Vaizdo dienoraštis“ – Iki 16 d. 16.15, 18.45 (seansas nevyks 14–16 d.), 21.15 val. „Karo žirgas“ – Iki 16 d. 14.50, 20 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Iki 16 d. 13.30 (seansas nevyks 14–16 d.), 21.50 (seansas nevyks 11 d.) val. „Ant ribos“ – Iki 16 d. 13.45, 18.30 (seansas nevyks 14–16 d.) val. „Tadas Blinda. Pradžia“ – Iki 16 d. 12.10, 17 (seansas nevyks 11 d.) val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 16 d. 12.30 (seansas vyks 11, 12, 16 d.), 17.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 16 d. 11 val. SEANSAI UŽ SPECIALIĄ KAINĄ „Purvini žaidimai“ – Iki 16 d. 13.50, 18.20 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Iki 16 d. 16, 20.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 16 d. 11.40 (seansas vyks 11, 12, 16 d.), 14 val. „Artistas“ – Iki 16 d. 16.10, 18.30 val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – Iki 16 d. 20.40 val.

MULTIKINO Ozo g. 18

„Meilės priesaika“ – Premjera. 12–14 d. 10.20, 12.45, 16.45, 19, 21.15 (seansas nevyks 14 d.), 21.30 (seansas vyks 14 d.) val., 15 d. 12 (seansas su mažyliais), 12.45, 16.45, 19, 21.15 val., 16 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Nesaugus prieglobstis“ – Premjera. Iki 16 d. 11–13, 15 d. 11, 13.30, 16.10, 18.45, 21.15 val., 14, 16 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val. „Kai mes žaidėme revoliuciją“ – Premjera. 16 d. 18 val. „Mes tikime meile“ – 14 d. 19 val. „Jūros komanda“ – Iki 16 d. 10.10, 12, 13.45, 15.30, 17.20 (seansas nevyks 16 d.) val. „Tai reiškia karą“ – „Omni ID“ premjera. 16 d. 19 val. „Vaizdo dienoraštis“ – Iki 16 d. 15.20, 17.30, 19.30, 21.30 val. „Sena gera orgija“ – Iki 16 d. 15, 19.10 (seansas nevyks 14 d.) val.

„Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ – Iki 15 d. 16.15 val., 16 d. 13.30, 21.15 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Iki 15 d. 21.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 16 d. 19.15, 21.45 (seansas vyks 16 d.) val. „Džekas ir Džilė“ – Iki 15 d. 18, 20, 22 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – Iki 15 d. 21.15 val., 16 d. 20.30 val. „Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių žaidimas“ – Iki 16 d. 10.45, 13 (seansas nevyks 16 d.), 16.15 (seansas vyks 16 d.), 19, 21.40 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 16 d. 11.20, 13.20 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 11–14 d. 10.45, 12.45, 14.45, 17 val., 15 d. 10.20, 14.45, 17 val., 16 d. 10.45, 13, 15, 17.20 val. „Alvinas ir burundukai 3“ – Iki 16 d. 11.50, 14, 16 val.

SKALVIJA A.Goštauto g. 2 / 15

„Yves Saint Laurent. Beprotiška meilė“ – 11 d. 16.40 val., 12 d. 17 val., 13 d. 19.20 val., 14 d. 21.20 val., 15 d. 17 val., 16 d. 19.10 val. „Mylimieji“ – 11 d. 18.40 val., 12 d. 20.50 val., 13 d. 16.50 val., 14 d. 18.50 val., 15 d. 20.50 val., 16 d. 16.50 val., 17 d. 16.30 val. „Įsivaizduojamos meilės“ – 11 d. 21.10 val., 12 d. 19 val., 13 d. 21.10 val., 14 d. 17 val., 15 d. 19 val., 16 d. 21.10 val. „Aš aptarnavau Anglijos karalių“ – Seansas senjorams. 13 d. 14.30 val. „Policininkas“ – 17 d. 19 val. „Havras“ – 17 d. 21 val. CIKLAS „KARLSONO KINAS“ „Eleonoros paslaptis“ – 11 d. 15 val. „Krokodilai“ – 12 d. 15 val.

PASAKA Šv. Ignoto g. 4 / 3

Savaitgalis su pasaka. Garsų meistras – 11 d. 15 val. „Artūras ir dviejų pasaulių karas“ – 11 d. 16 val. „Turime popiežių!“ – 11 d. 17 val., 12 d. 17 val., 14 d. 17 val., 17 d. 19 val. „Mylimieji“ – 11 d. 18, 20.45 val., 12 d. 15.30, 18 val., 13 d. 18, 20.30 val., 14 d. 18 val., 15 d. 18, 20.30 val., 16 d. 21 val., 17 d. 19.15 val. „Nes tai gražu“ – 11 d. 19 val., 12 d. 19 val., 13 d. 18.30 val., 16 d. 21.30 val., 17 d. 17.15 val. „Važiuok“ – 11 d. 21 val., 15 d. 21.15 val., 16 d. 19.30 val. „Čiko ir Rita“ – 11 d. 21.30 val., 16 d. 18.45 val., 17 d. 17.30 val. „Virpantys kūnai“ – Vintažinis sekmadienis. 12 d. 21 val. „Ronaldas Reaganas: amerikietiška kelionė“ – 13 d. 18 val. „Miego mokslas“ – 14 d. 16 (beibikinas) val. „Prie jūros“ – 15 d. 18.30 val. „Nesveikai laiminga“ – 15 d. 19.30 val., 17 d. 22 val. „Viena diena“ – 15 d. 20 val., 16 d. 20.30 val., 17 d. 21.15 val. „Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ – 16 d. 17 val. „Pragaro marimbos“ – 16 d. 17.15 val. „Policininkas“ – 16 d. 17.30 val., 17 d. 17 val. „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ – 16 d. 19.45 val., 17 d. 19.30 val. „Mes tikime meile“ – 17 d. 21 val. MYLINTIEMS IR MYLIMIEMS „Džeinė Eir“ – 11 d. 16.45 val. „Nuodėmės užkalbėjimas“ – 11 d. 19.30 val. „Nesveikai laiminga“ – 11 d. 23 val., 14 d. 21.30 val. „Linksmosios pėdutės 2“ – 12 d. 15 val. „Miego mokslas“ – 12 d. 15.45 val. „Jausmai“ – 12 d. 17.45 val. „Kartą“ – 12 d. 19.45 val. „Vidurnaktis Paryžiuje“ – 12 d. 21.15 val. „Undinė“ – 13 d. 18.45 val. „Važiuok“ – 13 d. 20.45 val. „Emos laimė“ – 13 d. 21 val. „Laiškai Džuljetai“ – 14 d. 15 val. „Gabalėlis dangaus“ – 14 d. 18.15 val. „Coco Chanel ir Igoris Stravinskis“ – 14 d. 19 val. „Viena diena“ – 14 d. 20.15 val. „Mylimieji“ – 14 d. 20.30 val.

Kaunas FORUM CINEMAS Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

„Meilės priesaika“ – Premjera. Iki 16 d. 11.45, 14, 16.45, 19, 21.30, 23.59 (seansas vyks 11 d.) val. „Nesaugus prieglobstis“ – Premjera. Iki 16 d. 10.15, 13, 15.30, 18, 20.45, 23 (seansas vyks 11 d.) val. „Mano didysis O!“ – Premjera. Iki 16 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21.15, 23.15 (seansas vyks 11 d.) val.

„Kelionė į paslaptingą salą“ (3D) – Išankstinis seansas. 14–16 d. 12.30, 22 val. R.Wagnerio opera „Dievų žūtis“ (tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos teatro) – 11 d. 19 val. „Tai reiškia karą“ – „Cosmo“ VIP ir „Power Hit Radio“ seansai. 14 d. 21.20 val. „Tai reiškia karą“ – „Power Hit Radio“ seansai. 14 d. 21.20 val., 15, 16 d. 18.30 val. „Tamsiai mėlyna, beveik juoda“ – Kitokio kino klubas. 14 d. 17.45 val. „Sniegynų įkaitai“ – Iki 16 d. 15.45, 18.15, 21, 23.30 (seansas vyks 11 d.) val. „Geležinė ledi“ – Iki 16 d. 15.15, 20.15 val. „Vaizdo dienoraštis“ – Iki 16 d. 12.30 (seansas nevyks 14–16 d.), 19.45 (seansas nevyks 11 d.) val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 16 d. 10.45, 17 (seansas nevyks 11 d.) val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Iki 16 d. 10.30 (seansas vyks 11, 12, 16 d.), 17.45 (seansas nevyks 14 d.) val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 16 d. 11 (seansas vyks 11, 12, 16 d.), 13.30 val. „Karo žirgas“ – Iki 16 d. 13.15, 18.30 (seansas nevyks 15, 16 d.) val. „Ant ribos“ – Iki 16 d. 16.15, 21.45 (seansas nevyks 14 d.) val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 16 d. 10, 14.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 16 d. 12.45 val. „Džekas ir Džilė“ – 11 d. 23.45 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – 12, 13 d. 22 val.

CINAMON PLC „Mega“

„Meilės priesaika“ – Premjera. Iki 16 d. 12.30 (mamyčių akademijos seansas vyks 15 d.), 12.50, 15, 17.15, 19.30 (14 d. vyks „Ežio Visa“ seansas), 21.45 val. „Nesaugus prieglobstis“ – Premjera. Iki 16 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Jūros komanda“ – Iki 16 d. 12.40 val. „Mes tikime meile“ – Išankstinis seansas. 14 d. 19 val. „Kelionė į paslaptingą salą“ (3D) – Išankstinis seansas. 16 d. 16 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Iki 16 d. 16.30, 19.15 (seansas vyks 14 d.) val. „Tai reiškia karą“ – Išankstinė „Omni ID“ premjera. 16 d. 19 val. „Vaizdo dienoraštis“ – Iki 16 d. 16 (seansas nevyks 16 d.), 20.15, 22.15 (seansas nevyks 13–15 d. val. „Kariolanas“ – Iki 16 d. 11 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – 13–15 d. 22.15 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 16 d. 14.30, 19 (seansas nevyks 14, 16 d.), 21.30 val. „Džekas ir Džilė“ – Iki 13 d., 15, 16 d. 18.35 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – Iki 16 d. 13.30 val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – Iki 16 d. 20.45 (seansas nevyks 14 d.), 21.35 (seansas vyks 14 d.) val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D, lietuviškai) – Iki 16 d. 12, 14, 18 (seansas nevyks 12, 16 d.) val. „Batuotas katinas Pūkis“ (lietuviškai) – Iki 16 d. 10.45, 17 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 16 d. 11 val. „Tadas Blinda. Pradžia“ – 12, 16 d. 18 val.

Klaipėda FORUM CINEMAS Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Meilės priesaika“ – Premjera. Iki 16 d. 11.30, 14, 16.45, 19.15, 21.45 val. „Mano didysis O!“ – Premjera. Iki 16 d. 12.15, 16.30, 19, 21.15 val. „Nesaugus prieglobstis“ – Premjera. Iki 16 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21.30 val. „Kelionė į paslaptingą salą“ (3D) – Išankstinis seansas. 14–16 d. 18 val. „Tai reiškia karą“ – „Cosmo“ VIP ir „Power Hit Radio“ seansai. 14 d. 18.15 val. „Tai reiškia karą“ – „Power Hit Radio“ seansai. 14–16 d. 18.15 val. „Sniegynų įkaitai“ – Iki 16 d. 14.45, 19.30 val. „Geležinė ledi“ – Iki 16 d. 17.15, 22 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 16 d. 13, 18 (seansas nevyks 14–16 d.) val. „Vaizdo dienoraštis“ – Iki 16 d. 15.45, 20.45 val. „Ant ribos“ – Iki 16 d. 12.45, 18.15 (seansas nevyks 14–16 d.) val. „Karo žirgas“ – Iki 16 d. 15, 20.30 val. „Caraitis Ivanas ir Vilkas Pilkas“ – Iki 16 d. 10.15, 14.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – 11, 12, 16 d. 10.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 16 d. 10.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 16 d. 12.30 val.


8 Sug­rį­ži­mas Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da „Są­moks­lo teo­ri­ ja“ grįž­ta į Bal­ti­jos te­le­vi­zi­jos ete­rį. Jos ve­dė­jas Ar­nas Kli­več­

Jauskis patogiai. Rask, kas patinka! BTV nuo­tr.

ka ža­da to­liau lai­ky­tis svar­biau­sio prin­ci­po – kal­bė­ti apie tai, kas ak­tua­liau­sia žmo­nėms, sa­ko, kad Lie­tu­vo­je dar ap­stu ne­ tei­sy­bės, tad bū­ti­na už­duo­ti ne­pa­to­gius klau­si­mus. Di­de­lių po­ky­čių žiū­ro­vai neiš­vys – A.Kli­več­ka juo­kau­ja, kad pa­ts dien­ raš­tis „The Ti­mes“ sa­vo šrif­to ne­kei­čia jau gal 150 me­tų, nes tur­būt pra­ras­tų pu­sę skai­ty­to­jų, tad ir „Są­moks­lo teo­ri­ja“ ne­ si­keis. Jau pir­mo­ji lai­da įpy­lė ži­ba­lo – gi­lin­ta­si į kont­ro­ver­siš­ kiau­sią pa­sta­rų­jų me­tų, va­di­na­mą­ją Kau­no pe­do­fi­li­jos, by­lą ku­ri vėl bus at­vers­ta va­sa­rio 13 d.

LNK Va­len­ti­nas – su tris­pal­ve ke­pu­re

Pat­rio­tams tri­mi­tuo­jant, kad Šv. Va­len­ti­no die­nos at­ri­bu­ti­ka – šir­dys, meš­ki­nai ir ki­ti „švel­nu­kai“ – nu­stel­bia Nep­rik­lau­so­my­bės die­ną aukš­tai iš­kel­tas vė­lia­vas, LNK pa­skel­bė vi­suo­ti­nės mei­lės sa­vai­tę. Ie­va Ja­na­vi­čie­nė

Tė­vy­nei – tau­tiš­ka dis­ku­si­ja

Pir­mo­sios su­ža­dė­tu­vės

Ka­na­las pa­si­gy­rė, kad vi­są atei­nan­čią sa­vai­tę skirs mei­lei – ne tik tai, ku­ri pie­šia­ma rau­do­no­mis šir­du­tė­mis, bet ir tai, ku­ri yra tris­pal­vė ir ku­rios ob­ jek­tas – Lie­tu­va. Kai kon­ku­ren­tai Šv. Va­len­ti­no die­ną ig­no­ruos ar­ba įsi­my­lė­jė­lius links­mins, o ne­ran­dan­čius ant­ rosios pu­sės guos ro­man­tiš­kų fil­ mų po­rci­ja, LNK pa­si­ma­ty­mų lai­ da „Būk ma­no mei­le“ su­rengs tik­ras su­ža­dė­tu­ves. Lai­dos ve­dė­jų – ak­to­ rės In­gos Nor­ku­tės, ast­ro­lo­gės Vai­ vos Bud­rai­ty­tės ir re­ži­sie­riaus Vy­ te­nio Pau­liu­kai­čio – pa­ta­ri­mai da­vė vai­sių: stu­di­jo­je tau­ra­giš­kis Al­gir­ das Šau­lys pa­si­pir­šo šio­je lai­do­je vos prieš mė­ne­sį su­tik­tai klai­pė­die­tei Jū­ ra­tei Mi­la­šiū­tei. Jų įža­dų liu­di­nin­kais ta­po dai­ni­nin­kai Ire­na Sta­ro­šai­tė ir Žil­vi­nas Žva­gu­lis. Pir­tis, an­tau­siai ir ves­tu­vės

O be­lau­kiant šios po­ros ves­tu­vių LNK jų pa­siū­lys net tre­jas. Va­sa­rio 14-osios va­ka­rui žiū­ro­vams su­kū­ rė spe­cia­lų mu­zi­ki­nį fil­mą „Či­li­nam Šv. Va­len­ti­ną, ar­ba De­vy­ni an­tau­siai ir tre­jos ves­tu­vės“. Ne­sun­ku nu­ma­ ny­ti, kad pa­grin­di­niais jo ak­to­riais taps gru­pės „Či­li­nam“ tri­ju­lė: Ma­ rius Jam­pols­kis, Ra­mū­nas Ru­do­kas ir Sta­no. Jų mei­lės kū­ri­nį bū­tų ga­li­ma api­bū­din­ti kaip šiuo tuo pa­na­šų į „Li­

ka­ bin­t i mer­ gin ­ a s, ir iš­si­juo­sę gi­ria­si. Be­ veik vi­si dvy­ li­ka pa­sa­ko­ji­mų bai­gia­si an­tau­ siais“, – taip LNK rek­la­muo­ja sa­vo fil­mą. Dar rei­kia pri­dė­ti čia įsi­ ter­pu­sius dai­ni­nin­kų mu­ zi­ki­nius mei­lės lin­kė­ji­mus. O už­ku­li­siuo­se an­tau­sių fe­ti­šis­tu pra­var­džiuo­tas ak­to­rius M.Jam­pols­kis. At­si­ga­vęs po sa­vo my­li­mo­sios Re­na­tos an­tau­sių, skir­tų ne už „nuo­pel­nus“, o pa­gal sce­na­ri­ jų, jis pri­si­pa­ži­no, kad bai­gia pri­pras­ ti prie to­kios da­lios – an­tau­sių jam ne kar­tą at­sei­kė­jo ir teat­ro ak­to­rės, ir „Žvaigž­džių due­tų“ par­tne­rė Irū­na.

k i ­m o i r o ­n i ­j ą , ar­ba Po pir­ ties“, „Pa­g i­ rias“, tra­d i­c i­ nį LNK ži­bu­rė­lį ir svei­ki­ni­mų kon­ cer­tą. „Trys drau­gai tu­ri tra­ di­ci­ją prieš kiek­vie­ną Šv. Va­ len­ti­no die­ną su­si­tik­ti pir­ty­je, o šią – dar ir jų vi­sų tri­jų bern­va­ka­ris. Vai­ki­nai įdė­jo skel­bi­mus in­ter­ne­te, pa­ si­skel­bė vi­so­se įma­no­mo­se ra­di­jo sto­ ty­se ti­kė­da­mie­si su­si­ras­ti mer­gi­nų pa­ sku­ti­niam lais­vam va­ka­rui. Kol vai­ki­nai ne­su­lau­kia nei sve­čių, nei už­sa­ky­to strip­ti­zo, da­li­ja­si pa­ta­ri­mais, kaip rei­kia

Šv. Va­len­ti­no die­ną LNK vai­ni­kuos se­n a mei­l ės is­to­r i­ja su dai­n i­n in­ke Whit­n ey Hous­ton ir jos as­m ens sar­g y­b i­n iu, ku­r io vaid­m e­n į at­l ie­ ka Ke­v i­n as Cost­n e­r is. Va­sa­r io 15ąją LNK pri­m ins, kad ne ma­ž iau aist­r in­ga mei­l ė yra ir pi­n i­gams – ka­n a­l as ro­dys le­gen­d i­n į Leo­n i­ do Gai­d a­jaus fil­m ą „12 kė­d žių“. Žiū­ro­v ų mei­l ės LNK taip pat ti­ ki­s i ani­m a­c i­n iu fil­m u „Al­v i­n as ir bu­r un­d u­kai 2“, fil­m ais „Bu­č iuok bu­čiuok, šauk šauk“, „Di­dysis Le­ bovs­k is“ ir kt.

LNK pa­si­gy­rė, kad vi­są atei­nan­čią sa­ vai­tę skirs mei­lei.

O kur ža­dė­ta mei­lė Tė­vy­nei ir tris­pal­vei? Pa­si­ro­do, kad LNK ją įkai­no­jo nei daug, nei ma­žai – Va­ sa­rio 16-ąją LNK žvaigž­dė Rū­ta Mi­ kel­ke­vi­čiū­tė pa­kvies į spe­cia­lią po­ kal­bių lai­dą „Va­lan­da su Rū­ta“ ir pro­vo­kuos pa­dis­ku­tuo­ti apie pa­ trio­tiš­ku­mą bei so­cio­lo­gi­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tus, kad 70 pro­c. žmo­nių la­ biau rink­tų­si eko­no­mi­nę ge­ro­vę nei lais­vę. Duok­lę tau­tiš­ku­mui LNK taip pat ati­duos re­ži­sie­riaus Al­gi­ man­to Pui­pos fil­mu „Nuo­dė­mės už­kal­bė­ji­mas“.

Ryš­kė­ja „TV3 my­li­miau­sių“ ly­de­riai Va­sa­rio 1-ąją pra­si­dė­ju­siuo­se tra­ di­ci­niuo­se rin­ki­muo­se „TV3 my­ li­miau­si“ sa­vo bal­sus my­li­miau­ siems TV3 te­le­vi­zi­jos pro­jek­tams, šou ve­dė­jams, nuo­mo­nių lai­doms ir se­ria­lams ati­da­vė jau dau­giau nei 5 tūkst. žiū­ro­vų.

Ne­sus­ku­bę tai ga­li pa­da­ry­ti iki va­sa­ rio 13 d., pir­ma­die­nio, vi­dur­nak­čio. Rin­ki­mus Mei­lės die­ną vai­ni­kuos šven­ti­nė spe­cia­liai Šv. Va­len­ti­no die­ nai de­di­kuo­ta TV3 pro­gra­ma ir TV3 my­li­miau­sių pa­skel­bi­mas. Šven­čių ir šei­mos te­le­vi­zi­ja kvie­čia rink­ti my­li­miau­sius aš­tuo­nio­se ka­te­ go­ri­jo­se: TV3 pro­jek­tas, pra­mo­gi­nė ir gy­ve­ni­mo bū­do lai­da, spe­cia­li­zuo­ ta lai­da, nau­jie­nų ir nuo­mo­nių lai­da, pro­jek­to ve­dė­jas ir ve­dė­ja, lie­tu­viš­kas ir už­sie­nio se­ria­las. Tar­pi­niai rin­ki­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad my­li­miau­sio TV3 pro­jek­to ka­te­ go­ri­jo­je triuš­ki­nan­čia 47 pro­c. per­

sva­ra ki­tus TV3 pro­jek­tus no­kau­tuo­ja tre­jus me­tus iš ei­lės TV3 ete­ry­je ro­ do­mas po­pu­lia­riau­sias šo­kių pro­jek­ tas Lie­tu­vo­je „Šok su ma­ni­mi“. Gy­ve­ni­mo bū­do žur­na­las „Gy­ ve­ni­mas yra gra­žus“ my­li­miau­sios TV3 pra­mo­gi­nės ir gy­ve­ni­mo bū­do lai­dos ka­te­go­ri­jo­je į prie­kį iš­si­ver­ žė su­rin­kęs 36 pro­c. bal­sų, o my­li­ miau­sia spe­cia­li­zuo­ta lai­da TV3 te­ le­vi­zi­jos žiū­ro­vams yra jau per pir­mą se­zo­ną dau­giau­sia žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų su­lau­ku­si ku­li­na­ri­jos pa­slap­čių lai­da „Bea­tos vir­tu­vė“ – už ją jau bal­sa­vo 51 pro­c. TV3 bi­čiu­lių! My­li­miau­sių nau­jie­nų ir nuo­mo­nių lai­dų ka­te­go­ ri­jo­je, kaip ir per­nai, – TV3 „Ži­nios“, ku­rios jau su­rin­ko 49 pro­c. bal­sų. Ne kar­tą vie­šo­se dis­ku­si­jo­se ša­ lies te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vai my­li­miau­sių TV vei­dų bal­sa­vi­muo­se iš­rin­kę įvai­ rių TV3 pro­jek­tų (šiuo me­tu jie ve­da „Cho­rų ka­rus“) ve­dė­jus Jur­gi­tą Jur­ ku­tę ir Vy­tau­tą Šap­ra­naus­ką, pa­lai­

ko juos ir „TV3 my­li­miau­sių“ rin­ki­ muo­se – šie pra­mo­gi­nių lai­dų ve­dė­jai sa­vo ka­te­go­ri­jo­se ati­tin­ka­mai su­rin­ ko 65 ir 56 pro­c. bal­sų. My­li­miau­sio lie­tu­viš­ko se­ria­lo ka­ te­go­ri­jo­je var­žo­si du ryš­kūs ly­de­riai – „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“ ir se­ ria­lų tri­lo­gi­ja „Ne­my­li­mi“, „Sve­ti­ mi“ bei „Pas­merk­ti“. TV3 žiū­ro­vių itin pa­mėg­tas už­sie­ nio kul­ti­nis se­ria­las „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“ jau su­rin­ko 43 pro­c. bal­sų ir kol kas trium­fuo­ja sa­ vo ka­te­go­ri­jo­je. Iki „TV3 my­li­miau­ sių“ rin­ki­mų pa­bai­gos dar li­ko šiek tiek lai­ko. Tai­gi, jei jū­sų my­li­miau­ si mi­na ly­de­riams ant kul­nų, sto­ko­ da­mi tru­pu­tė­lio bal­sų, ga­li­te pa­dė­ti jiems iš­si­verž­ti į prie­kį balsuodami svetainėje www.tv3.lt/mylimiausi. Be­je, per­nai „TV3 my­li­miau­sių“ rin­ki­muo­se da­ly­va­vo dau­giau nei 15 tūkst. TV3 žiū­ro­vų. „TV die­nos“ inf.

„„Tik­sė­ji­mas: ati­duo­ti bal­sus už sa­vo fa­vo­ri­tus ir pa­keis­ti tar­pi­nius TV3

my­li­miau­sių­jų rin­ki­mų re­zul­ta­tus žiū­ro­vai tu­ri lai­ko iki pir­ma­die­nio. 

TV3 nuo­tr.


9

Kad­ras iš se­ria­lo

„Dak­ta­rui Hau­sui“ – ga­las

„Lie­tu­vos bal­so“ ma­ma

Gar­sia­jam TV se­ria­lui „Dak­ta­ras Hau­sas“ pa­skelb­ tas nuo­spren­dis – pa­sku­ti­nė jo se­ri­ja ek­ra­nuo­se pa­si­ro­dys 2012-ųjų gegužę. Se­ria­lo pro­diu­se­riai pa­skel­bė, kad ak­to­rius Hugh Lau­rie vi­sam lai­kui pa­de­da ste­tos­ko­pą – po aš­tun­to se­ zo­no „Dak­ta­ras Hau­sas“ ne­be­bus tę­sia­mas (šiuo me­tu TV3 ro­do šeš­tą se­zo­ną). Se­ria­lo kū­rė­jai ti­ki­na ap­gai­les­tau­jan­tys dėl to­kio spren­di­mo, bet esą vi­siems aiš­ku, kad ge­riau pa­si­ trauk­ti, kai esi my­li­mas, nei tuo­met, kai nu­si­bo­dai. Prie­žas­čių pa­si­trauk­ti lyg ir yra – pir­ma, H.Lau­rie pa­ts pa­reiš­kė ne­be­ke­ ti­nąs pra­tęs­ti su­tar­ties, ant­ra, praė­ju­sį se­zo­ną se­ria­lo žiū­ro­vų skai­čius vien JAV su­ma­žė­jo per­pus.

Dai­ni­nin­kė Ele­na Pui­do­kai­tė-At­lan­ta at­si­dū­rė ki­to­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je – pri­si­jun­gė prie LNK pro­jek­to „Lie­tu­ vos bal­sas“ ne kaip da­ly­vė, o kaip jo ta­len­tų ieš­ko­to­ja. Jos pa­ rei­gos – „ma­ma“, t. y. At­lan­tai rei­kia pa­si­rū­pin­ti pro­jek­to da­ ly­viais nuo šou tai­syk­lių aiš­ki­ni­mo ir dai­na­vi­mo pa­ta­ri­mų iki aša­rų – džiaugs­mo ar liū­de­sio – šluos­ty­mo. Nors anks­čiau jai ne­te­ko pri­si­dė­ti prie di­de­lio TV pro­jek­to kū­ri­mo, dai­ni­nin­kė ma­no tu­rin­ti tam kom­pe­ten­ci­jos: pir­ma, pa­ti jau ke­lio­li­ka me­ tų dai­nuo­ja, ant­ra, ne­tru­kus taps dip­lo­muo­ta mu­zi­ki­nių ren­gi­ nių va­dy­bos ma­gist­re, tre­čia, ma­miš­ku­mo nuo­lat mo­ko­si au­ gin­da­ma ket­ve­rių duk­ry­tę Sau­lę.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Bai­siai juo­kin­ga avan­tiū­ra

Spor­to ko­men­ta­to­rius Ro­ber­tas Pet­raus­ kas po kū­ry­bi­nių ato­sto­gų su­grį­žo ne į TV3 „Spor­to ži­nias“, o į nau­ją šio ka­na­lo šou „Bai­mės akys“, ku­rio da­ly­viai lei­džia­si į nuo­ty­kius ir ak­li­no­je tam­so­je ko­vo­ja su sa­ vo vaiz­duo­tės monst­rais. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

„Tai – vien­kar­ti­nė avan­tiū­ra ir ban­ dy­mas da­ry­ti ką nors ki­ta. Tai – kaip ly­ri­nis sa­vi­raiškos nu­kry­pi­mas į šo­ ną. Ma­nau, gy­ve­ni­me vis­ko rei­kia pa­ban­dy­ti, pa­ra­gau­ti, su­ži­no­ti, kas tin­ka, o kas – ne. Blo­giau­sia, tur­būt yra veik­ti vie­ną ir tą pa­tį“, – „TV die­ nai“ aiš­ki­no R.Pet­raus­kas, pa­klaus­ tas, ko­dėl ap­lei­do „Spor­to ži­nias“ ir at­si­dū­rė pro­jek­te „Bai­mės akys“.

– Sa­ko­te, kad nau­jas jū­sų amp­ lua – avan­tiū­ra. Ar taip pat im­ tu­mė­tės ban­dy­ti po­kal­bių šou ar­ba lai­dos apie svei­ka­tą ve­dė­ jo kė­dę? – Ne. Man tie­siog pa­ti­ko nau­jo pro­ jek­to žan­ras. Ma­no mi­si­ja lai­do­ je ne­di­de­lė, gal net kiek spor­tiš­ka, o vis­kas pri­klau­so nuo da­ly­vių, nuo jų ne­su­vai­din­tų emo­ci­jų at­si­dū­rus ak­ li­no­je tam­so­je. Aiš­ku, ne vi­sos lai­dos bus la­bai links­mos, bet kai ku­rios jų to­kios, kad kva­to­jau ir ne­si­gai­lė­jau pa­te­kęs į šį pro­jek­tą. O kaip bus to­ liau, lai­kas pa­ro­dys. – Ban­dė­te pa­ts tam­so­je su­si­do­ ro­ti su lai­dos da­ly­viams pa­ruoš­ to­mis už­duo­ti­mis? – Pa­ban­džiau tik įei­ti į tą kam­ba­ rį ir ja­me pa­bū­ti. Tik­rai ne­jau­ku, nors ma­no fan­ta­zi­ja ir bu­vo už­blo­ kuo­ta – iš anks­to ži­no­jau, kas da­ ly­vių lau­kia, kas ten pa­dė­ta, ju­da. O ką jau kal­bė­ti apie žmo­gų, ku­ris tie­ siog įme­ta­mas į ab­so­liu­čią tam­są – ne to­kią, prie ku­rios akys vė­liau pri­ pran­ta ir imi ma­ty­ti še­šė­lius. Ji iš­ ties pa­ža­di­na mū­sų vaiz­duo­tę, bai­ mes, ku­rios gy­ve­na pa­si­slė­pu­sios už įvai­rių gy­ve­ni­mo pa­tir­čių. O vaiz­ duo­tė yra ga­lin­gas da­ly­kas. – Pats ryž­tu­mė­tės da­ly­vau­ti „Bai­mės aky­se“ ar ko­kia­me nors „Bai­mės fak­to­riu­je“? – Na, ne­ga­li­ma šios lai­dos ly­gin­ ti su „Bai­mės fak­to­riu­mi“. Čia nė­ ra pa­bai­sų ar šlykš­čių da­ly­kų, ku­ riuos rei­kia įveik­ti per­li­pant per sa­ vo išanks­ti­nes nuo­sta­tas. Čia rei­ kia įveik­ti sa­vo vaiz­duo­tę. Da­ly­vių bai­mės bu­vo su­si­kur­tos, o „Bai­mės akys“ yra links­ma at­rak­ci­ja – kuo la­biau da­ly­viai bi­jo pliu­ši­nio meš­ kiu­kio ar an­čiu­ko, tuo juo­kin­giau vis­kas at­ro­do. Aš pa­ts to­kio­je lai­

do­je ne­da­ly­vau­čiau. Vi­si da­ly­viai atė­jo ne­ži­no­da­mi, kas jų lau­kia, o aš staig­me­nų ne­mėgs­tu, no­riu ži­ no­ti, kur ei­nu. Bet kiek­vie­nas žmo­ gus skir­tin­gas. – Ko­kios yra jū­sų di­džiau­sios bai­mės? – Aš bi­jau aukš­čio. Jei kal­bė­tu­me apie ira­cio­na­lias, ne­paaiš­ki­na­mas bai­mes, kai vie­ni žmo­nės bi­jo vo­ riu­ko, nors jis ma­žas, tu­pi kam­pe ir nie­ko ne­da­ro, man tai bū­tų aukš­tis. Į Ei­fe­lio bokš­tą jau ne­pa­kil­čiau. O ki­ tos – na­tū­ra­lios, žmo­giš­kos.

Labai nemėgstu gailėtis to, kas atsitiko, ir bijoti to, kas gali atsitikti. Tai – beprasmiška.

– Kri­ti­kos bai­mė jums pa­žįs­ta­ ma? – Ne­ži­nau, ar pa­va­din­čiau tai bai­ me. Tai – pro­ce­sas, kai įsi­jun­gia sa­ vi­sau­gos ins­tink­tas. Kri­ti­ka yra da­ly­ kas, prie ku­rio ga­li pri­pras­ti, ku­rį ga­ li įver­tin­ti ga­na ra­cio­na­liai. Tar­ki­me, po­li­ti­kai – jie ei­na į sri­tį, ku­rio­je yra pri­vers­ti pa­tik­ti ki­tiems. Pa­tik­ti vi­ siems, bū­ti ge­ram vi­siems – neį­ma­ no­ma, to­dėl na­tū­ra­liai su­lau­kia­ma kri­ti­kos. Kar­je­ros pra­džio­je į ją, ma­ tyt, rea­guo­ja skau­džiau, o kuo il­giau po­li­ti­ko­je bū­na, tuo ra­miau ją prii­ma. Taip ir aš. Kai pra­dė­jau ko­men­tuo­ti krep­ši­nį, su­lauk­da­vau daug kri­ti­kos. Aiš­ku, ne­sma­gu, bet ką pa­da­ry­si. Yra toks po­sa­kis: jei Die­vas že­mė­je gy­ven­ tų, žmo­nės jam lan­gus iš­dau­žy­tų. O mes – ne die­vai, tik žmo­nės. – O to­kios bai­mės kaip se­nat­vės ar su­sto­rėti? – Apie se­nat­vę dar ne­pa­gal­vo­ jau. Se­nat­vė yra toks da­ly­kas, ku­ris atei­na ne­pas­te­bė­tas ir ku­rio atė­ji­ mo kar­tais net ne­jau­ti. O su­sto­rėti man, tfu tfu tfu, ne­gre­sia. Šiuo at­ ve­ju jau­čiuo­si pri­vi­le­gi­juo­tas – ga­liu val­gy­ti, ką no­riu ir kiek no­riu. – Ko­kias ak­tua­liau­sias jums žmo­giš­ką­sias bai­mes iš­var­dy­ tu­mė­te?

„„At­sar­gu­mas: nors pro­jek­te „Bai­mės akys“ su­tik­ti monst­rai tė­ra pliu­ši­niai meš­kiu­kai, gu­mi­niai an­čiu­kai, ko­

kok­so rie­šu­tai ar iš­kam­šos, R.Pet­raus­kas ja­me da­ly­vau­ti ne­si­ryž­tų – sa­ko to­kių staig­me­nų, te­gu ir links­mų, pa­ts ne­mėgs­tąs.  Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr. ir kad­rai iš lai­dos

– Vi­si tu­ri­me pla­nų, vil­čių, sva­jo­ nių, no­ri­me, kad tai iš­si­pil­dy­tų, bi­ jo­me, kad vis­kas ne­sug­riū­tų. Na­tū­ ra­lios bai­mės dėl vai­kų, li­gos, pra­ ras­tos mei­lės, gy­vū­nų ir kt. Bet juk ne­ga­li gy­ven­ti bi­jo­da­mas, kad ga­ li nu­tik­ti kas nors blo­ga. Pe­si­mis­tai ma­no, kad ap­skri­tai nie­ko ge­ra nė­ ra, kad vis­kas, kas pra­si­dės, baig­ sis blo­gai. Su to­kiu po­žiū­riu rei­kia tvar­ky­tis, tik ne iš anks­to pro­gno­ zuo­jant blo­gy­bes. La­bai ne­mėgs­tu gai­lė­tis to, kas at­si­ti­ko, ir bi­jo­ti to, kas ga­li at­si­tik­ti. Tai – be­pras­miš­ka. Jei jau patekai į si­tua­ci­ją, ku­rio­je tau ne­si­se­ka ir ku­rios ne­ga­li pa­keis­ti, be­pras­miš­ka grauž­tis. Ir kam bi­jo­ti kaž­ko, kas ga­lė­tų nu­tik­ti, – jei nu­

tiks, ta­da ir sprę­si pro­ble­mą. Juk ne­ ga­li svars­ty­ti, ką da­ry­tum, jei miš­ke su­tik­tum vil­ką. Bet jei su­si­dur­tum su juo, ma­tyt, veik­tum – gal įšok­tum į me­dį, į ku­rį įpras­to­mis ap­lin­ky­bė­mis neį­si­ropš­tum. Tik­rai ga­lė­čiau pa­va­ din­ti sa­ve žmo­gu­mi, ku­ris ne­bi­jo su­ tik­ti ry­to­jaus, kad ir koks jis bū­tų. – O kaip šian­dien jū­sų rei­ka­lai susiję, su spor­tu ir is­to­ri­ja, kny­ gų ra­šy­mu? – Be­bai­miš­ki. Va­žiuo­ju ko­men­tuo­ ti krep­ši­nio rung­ty­nių, kaip ir anks­ čiau. O su is­to­ri­ja by­li­nė­juo­si. Kar­ tais lai­miu, kar­tais pra­lai­miu, bet tę­sia­me. Kal­bant apie is­to­ri­nės kny­ gos ra­šy­mą, sun­ku nu­sta­ty­ti ko­kius

nors ter­mi­nus – tik bend­ro­vei ga­ li­ma pa­teik­ti ter­mi­ną, per kiek lai­ ko na­mas tu­ri bū­ti pa­sta­ty­tas, pri­ duo­tas ir pan. Kny­ga yra me­no kū­ di­kis, ir ne­ži­nai, kiek lai­ko pri­reiks jai iš­ne­šio­ti. Bū­na, kad ima ne­pa­ tik­ti tai, ką pa­ra­šei, – iš­me­tei ir vėl pra­de­di. Kaip bus, taip bus. Aiš­ku tik, kad bus, nes jau­čiu pir­mos kny­ gos skai­ty­to­jų įpa­rei­go­ji­mą, o ir pa­ts is­to­ri­ją nu­trau­kiau su min­ti­mi, kad ji bus pra­tęs­ta, tad esu įsi­pa­rei­go­ jęs ją tęs­ti. Tai – iš­šū­kis, ku­rį rei­ kia įveik­ti.

„Bai­mės akys“ –

ant­ra­die­niais 20.30 val. per TV3.


10 Ro­dys „Nic­ke­lo­deon“ pro­duk­ci­ją

Jauskis patogiai. Rask, kas patinka! Kad­ras iš fil­mo

LNK te­le­vi­z i­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį su vie­na di­džiau­sių ani­ ma­ci­jos ga­min­to­jų pa­sau­ly­je „Nic­ke­lo­deon“ ir jau ki­tą sa­vai­ tę pra­dės ro­dy­ti po­pu­lia­riau­sius šios bend­ro­vės ani­ma­ci­nius fil­mus. Nuo 1979-ųjų sėk­min­gai dir­ban­ti bend­ro­vė pa­sta­ruo­ sius 16 me­tų žiū­ro­vų pri­pa­žįs­ta­ma kaip ge­riau­sia vai­kų ka­be­ li­nė te­le­vi­zi­ja, o jos pro­duk­ci­ja ro­do­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je. Kas­ dien nuo 14 val. LNK ma­žų­jų žiū­ro­vų lauks ani­ma­ci­niai se­ria­lai „Smal­su­tė Do­ra“ (nuo­tr.), „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“, „Kung Fu pan­da“, „Ma­da­gas­ka­ro ping­vi­nai“ ir kt. O paaug­liams ski­ ria­mas hu­mo­ro se­ria­las „iKar­li“ apie mer­gai­tę iš Siet­lo, ku­ri su sa­vo drau­gais ku­ria TV šou in­ter­ne­te.

Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to de­tek­ty­vas

Pir­ma­sis Bal­ti­jos ka­ na­las (PBK) Lie­tu­ vos vals­ty­bės at­kū­ ri­mo die­ną, va­sa­rio 16-ąją, pa­mi­nės re­ži­ sie­riaus ir sce­na­ris­ to Al­gio Kuz­mic­ko nau­jau­siu dar­bu „Nep­rik­lau­so­my­bės ak­tas. Neį­min­ta mįs­ lė“ – do­ku­men­ti­ne apy­brai­ža su de­tek­ ty­vo ele­men­tais.

Do­ku­men­ti­nių juos­tų au­to­rius, anks­ čiau ro­dy­tos lai­dos „Po­žiū­ris“ kū­rė­ jas ir žur­na­lis­tas A.Kuz­mic­kas dar ži­no­mas kaip fil­mų „Pa­verg­tų­jų su­ ki­li­mas“ ir „Ne­ži­no­mi did­vy­riai“ re­ ži­sie­rius. Abu šie fil­mai su­lau­kė itin pa­lan­kaus vi­suo­me­nės įver­ti­ni­mo. Komp­li­men­tų jų kū­rė­jui bei kū­ry­ bi­nei gru­pei ne­gai­lė­jo ir aukš­čiau­ si ša­lies va­do­vai – Pre­zi­den­tė Da­ lia Gry­baus­kai­tė, pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, par­la­men­to na­riai, taip pat kul­tū­ro­lo­gai, is­to­ri­kai. Juos­to­je „Nep­rik­lau­so­my­bės ak­ tas. Neį­min­ta mįs­lė“ A.Kuz­mic­kas ban­do jei ne įmin­ti vie­ną di­džiau­ sių XX a. Lie­tu­vos mįs­lių – kur pa­ slėp­tas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to ori­gi­na­las, – tai bent priar­tė­ti prie jos. Apie pai­nias is­to­ri­jos mįs­ les, is­to­ri­nių įvy­kių re­konst­ruk­ci­ jas ir įdo­miau­sias fil­mo kū­ri­mo aki­ mir­kas kal­bė­jo­mės su jo au­to­riu­mi A.Kuz­mic­ku.

– Kaip ki­lo idė­ja ieš­ko­ti din­gu­ sio Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to? – Im­tis šios te­mos ma­ne pa­ska­ ti­no is­to­ri­ko Rai­mun­do Kli­ma­vi­ čiaus kny­ga „Neį­min­ta XX am­ žiaus Lie­tu­vos is­to­ri­jos mįs­lė“, ja iš da­lies ir rė­miau­si kur­da­mas fil­ mą. Jau pats pa­va­di­ni­mas nu­sa­ ko, ko­kia au­ra su­pa tą is­to­ri­nį įvy­ kį. Kaip ži­no­ma, ak­tas ir jo dub­li­ka­ tas yra din­gę. Spau­do­je iki šiol ma­ to­me 1918 m. va­sa­rio 19 d. iš­leis­to laik­raš­čio „Lie­tu­vos ai­das“ pir­mą­ jį pus­la­pį. O ki­tas is­to­ri­nis šal­ti­nis yra dvi ak­to dub­li­ka­to fak­si­mi­lės, ku­rios taip pat yra pub­li­kuo­ja­mos ir ku­rias vi­si mes esa­me pra­tę ma­ty­ti – su pa­ra­šais, su teks­tu, su šio­kio­ mis to­kio­mis klai­do­mis. Bet ori­gi­ na­lų ne­tu­ri­me. O dub­li­ka­to paieš­kos jau ta­po tik­ru de­tek­ty­vu. Bet fil­me bus kal­ba­ma ne tik apie ak­to paieš­

„„Raiz­gy­nė: juos­ta „Nep­rik­lau­so­my­bės ak­tas. Neį­min­ta mįs­lė“ ban­do jei ne įmin­ti vie­ną di­džiau­sių XX a. Lie­tu­vos mįs­lių – kur pa­slėp­tas Lie­tu­vos

Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to ori­gi­na­las, – tai bent priar­tė­ti prie jos. 

kas. Pa­mė­gin­siu re­konst­ruo­ti ir ak­ to priė­mi­mo ap­lin­ky­bes. – Ži­no­ma, at­si­ras žmo­nių, sa­ ky­sian­č ių, kad va­sa­rio 16osios ne­prik­lau­so­my­bės ak­ to te­ma jau vis­kas pa­sa­ky­ta. Ką ma­no­te jūs? – Iš tie­sų, pra­dė­jęs kurti fil­mą, su­ si­dū­riau su žmo­nė­mis, ku­rie sa­ kė: „Na, ką čia da­bar ga­li­ma nau­ ja apie tai pa­sa­ky­ti? Vis­kas jau pa­ sa­ky­ta, vis­kas jau pa­ra­šy­ta.“ Bū­da­ vo ir ka­te­go­riš­kes­nių ver­ti­ni­mų, ne­va kiek ga­li­ma apie tą pa­tį kal­bė­ti? Aš vi­siš­kai ne­su­tin­ku su to­kia nuo­mo­ ne, nes tai yra is­to­ri­nis įvy­kis, apie ku­rį rei­kia ir bū­ti­na kal­bė­ti. Pri­ta­riu tiems, ku­rie ma­no, kad va­sa­rio 16oji yra pa­ts svar­biau­sias įvy­kis Lie­ tu­vos is­to­ri­jo­je. Vis dėl­to va­sa­rio 16osios ak­tu mes at­kū­rė­me sa­vo Lie­tu­ vą, ta­po­me vals­ty­be. Tad, be abe­jo, to­ji reikš­mė ne­pap­ras­tai di­de­lė. Šio­ je is­to­ri­jo­je dar yra dau­gy­bė neatsk­ leis­tų de­ta­lių, ga­li­ma la­bai įdo­mių, in­for­ma­ty­vių da­ly­kų at­ras­ti. – Ko­kias įdo­miau­sias ak­to din­ gi­mo ver­si­jas at­sklei­džia­te fil­ me?

– Pra­dė­si­me nuo Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to – Vi­lei­šių rū­mų, ku­riuo­se yra bu­vęs Jo­no Ba­ sa­na­vi­čiaus dar­bo ka­bi­ne­tas. Pa­gal vie­ną ver­si­ją J.Ba­sa­na­vi­čius ga­lė­ jo ak­tą pa­slėp­ti kur nors tarp gau­ sy­bės sa­vo do­ku­men­tų ar­ba slėp­tu­ vė­je sie­no­je. Kai vy­ko rū­mų re­konst­ ruk­ci­ja, slėp­tu­vė bu­vo su­ras­ta, ta­ čiau ten ak­to ne­bu­vo. Ant­ro­ji gar­si ver­si­ja su­si­ju­si su dub­li­ka­tu. Yra ži­no­ma, kad tar­pu­ ka­rio Lie­tu­vo­je iki 1940 m. bir­že­lio 15 d. jis bu­vo sau­go­mas Kau­ne. Jo fak­si­ mi­lė pir­mą kar­tą spau­do­je pub­li­kuo­ ta 1928 m. Tai­gi ky­la klau­si­mas – kur jis tiks­liai bu­vo Kau­ne? Vie­ni tvir­ti­ na, kad Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jo­je, ki­ti – kad Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je. Taip pat ma­no­ma, kad jis ga­lė­jo ati­ tek­ti tuo me­tu Lie­tu­vą oku­pa­vu­siems so­vie­tams. Dar ki­ti tvir­ti­na, kad Pre­ zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai jį iš­si­ve­žė ma­ny­da­mi, kad pa­si­trauk­da­ mas į už­sie­nį An­ta­nas Sme­to­na dub­ li­ka­tą taip pat iš­veš. Bet yra ver­si­jų, kad ak­tas vis­gi li­ kęs Lie­tu­vo­je. Pir­mo­ji – Biels­kių so­ dy­ba Bal­su­piuo­se prie Ma­ri­jam­po­lės, ku­rio­je ka­dai­se gy­ve­no knyg­ne­šys. Jo bro­lis, tuo me­tu dir­bęs Pre­zi­den­

Kad­rai iš fil­mo

to kan­ce­lia­ri­jo­je, jam per­da­vęs ak­tą. Ka­dan­gi knyg­ne­šys tu­rė­jo daug slėp­ tu­vių, jis ak­tą ga­lė­jo pa­slėp­ti Biels­kių so­dy­bo­je po ka­mi­nu. 2000 m. čia bu­ vo at­lik­ti komp­lek­si­niai ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai, bet ak­tas ne­bu­vo su­ras­tas.

Šioje istorijoje dar yra daugybė neatskleistų detalių, galima labai įdomių, informatyvių dalykų atrasti.

Ki­ta vie­ta taip pat Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je – Gu­de­lių mies­te­lio ka­pi­nė­se. Spė­ja­ma, kad po ka­ro ak­tas bu­vo pa­lai­do­tas vie­na­me ka­pe. 1993 m. ka­pi­nė­se vy­ko paieš­ kos, bet ir vėl ne­sėk­min­gai. Ten pa­ lai­do­tų žmo­nių ar­ti­mie­ji tvir­ti­na, kad ka­si­nė­ji­mai bu­vo vyk­do­mi dar anks­ čiau. Tai­gi da­ro­ma prie­lai­da, kad ak­ to paieš­ko­se da­ly­vau­ja ne vien vals­ ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos. Ir gal­būt jis jau su­ras­tas, kaž­kas jį tu­ri, tik pa­pras­ čiau­siai ne­pa­ro­do.

– Ban­dy­da­mi įmin­ti is­to­ri­nes mįs­les, ty­rė­jai pa­pras­tai su­si­ du­ria su ne­ti­kė­tais fak­tais, ra­di­ niais. Ką jums as­me­niš­kai pa­vy­ ko at­ras­ti įdo­maus? – Įdo­miau­sia bu­vo ap­lin­ky­bės, ku­rių ne­si su­pla­na­vęs. Ins­ti­tu­te dar­buo­to­ ja at­ne­šė kar­to­ni­nę dė­žu­tę su už­ra­šų kny­gu­tė­mis, nuo­trau­ko­mis, do­ku­ men­tais. Pa­si­ro­dė, kad tai J.Ba­sa­na­ vi­čiaus as­me­ni­niai daik­tai. Neat­sis­ py­riau pa­gun­dai ir paė­miau tas re­ lik­vi­jas į sa­vo ran­kas. Be­var­tant vie­ ną kny­gu­tę apė­mė džiaugs­mas – ra­ dau ka­lig­ra­fiš­kai, pui­kiai įskai­to­mu raš­tu, va­sa­rio 16 d. įra­šy­tą la­ko­niš­ ką įra­šą: šian­dien (be­je, pa­ra­šy­ta, ka­ da jis at­si­gu­lė, ka­da at­si­kė­lė, ko­kia jo svei­ka­ta) 20 Ta­ry­bos na­rių priė­mė­me Va­sa­rio 16-osios ak­tą. Ir dar pri­dė­ta, kad tuo me­tu Vil­niu­je oro tem­pe­ra­tū­ ra bu­vo 10 ir 12 laips­nių. Pir­mi­nė fik­ sa­ci­ja, pri­si­lie­ti­mas prie tos au­ten­ti­ kos la­bai jaut­riai nu­tei­kia. Esu įsi­ti­ki­ nęs, kad bet ku­ris ra­šy­to­jas, žur­na­lis­ tas, fil­mų kū­rė­jas, bet kas, ku­ris im­sis Va­sa­rio 16-osios ak­to te­mos ir pa­mė­ gins ją paa­na­li­zuo­ti, tik­rai ras įdo­mių mo­men­tų, si­tua­ci­jų ar to­kių pa­čių at­ ra­di­mų, ko­kie pa­si­tai­kė man. „TV dienos“ inf.


11

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Pri­sis­li­di­nė­jo

Ga­lin­ga BTV bom­ba

TV3 lai­dos „Be ko­m en­ta­rų“ ve­dė­jas Džiu­gas Siau­ ru­sai­tis praė­ju­sio šeš­ta­die­nio pra­mo­gas dar il­gai jaus – sli­di­ nė­da­mas jis pa­ty­rė ko­jos trau­mą ir at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je. Leis­ da­ma­sis Vil­niaus Liep­kal­nio sli­di­nė­ji­mo tra­sa vyras at­si­tren­ kė į me­dį. Diag­no­zė – su­tru­pė­jęs ke­lio są­na­rys. Pra­mo­gau­ ti Dž.Siau­ru­sai­tis nu­spren­dė dirb­da­mas – pi­kan­tiš­kas „Be ko­ men­ta­rų“ ži­nias ves­da­mas tie­siai iš li­go­ni­nės lo­vos. Vyks­tant lai­dai bu­vo įjung­tas te­le­til­tas tarp jo ir par­tne­rės Sand­ros Dauk­šai­tės, o Džiu­gas da­li­jo pa­ta­ri­mus „žiop­liems“ sli­di­nin­ kams. Taip šmaikš­tau­ti Dž.Siau­ru­sai­tis ke­ti­na ir to­liau, jei gy­ dy­to­jai ki­tą sa­vai­tę jo neiš­ra­šys iš li­go­ni­nės.

De­šim­ties da­lių se­ria­las „Jū­rų pės­ti­nin­kai“ – bend­ras aist­rin­gų ka­ro is­to­ri­jos ger­bė­jų, Ho­li­vu­do gran­dų Ste­ve­no Spiel­ber­go ir To­mo Hank­so dar­bas. Ir įver­tin­ti jį sa­vo žiū­ro­vams siū­lo Bal­ti­jos te­le­vi­zi­ja. Se­ria­las su­kur­tas re­mian­tis tik­ra is­to­ri­ja apie tri­jų Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų jū­rų pės­ti­ nin­kų gy­ve­ni­mą Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais ir jų ko­vas Ra­ mia­ja­me van­de­ny­ne. Šie trys vy­rai kar­tu su ki­tais ko­vos drau­ gais pa­ky­la į ko­vą 1942 m. ti­kė­da­mie­si, kad ka­ras il­gai ne­ truks. Ta­čiau na­mo jie grįž­ta tik po tre­jų me­tų. „Jū­rų pės­ti­nin­ kų“ biu­dže­tas sie­kė 150 mln. JAV do­le­rių, o 2010 m. se­ria­las bu­vo no­mi­nuo­tas 23 „Em­my“ ap­do­va­no­ji­mams.

Kad­ras iš se­ria­lo

DVD nau­jie­nos „Ne­rea­li mo­ky­to­ja“ („Bad Tea­cher“)

bet Hel­si, aiš­ku iš jos pir­mo pa­si­ro­ dy­mo mo­ky­to­jų kam­ba­ry­je, pe­da­go­ gams ap­ta­riant ką tik pa­si­bai­gu­sių

moks­lo me­tų re­zul­ta­tus. Net sa­vo ryš­kia gel­to­na su­kne­le ji iš­si­ski­ria iš ka­ri­ka­tū­riš­kai pa­vaiz­duo­tų ko­le­gų bū­rio. Apie ma­nie­ras nė­ra ką ir kal­ bė­ti. Tra­di­ci­jas ir tai­syk­les (net eis­ mo) pa­ne­lė mo­ky­to­ja pa­žei­džia kiek­ vie­na­me žings­ny­je. Akip­lė­ša ir sta­čio­kė, me­la­gė ir ne­ praus­ta­bur­nė (pa­na­šių epi­te­tų są­ ra­šą ga­li­ma il­gai tęs­ti) – to­kia, anot fil­mo au­to­rių, ir tu­ri bū­ti šiuo­lai­ki­nė pe­da­go­gė, įsi­kū­ni­jęs iš­šū­kis vis­kam, kas mo­kyk­lo­je kaž­ka­da bu­vo va­di­na­ ma tra­di­ci­jo­mis. Ji tik­rai ne­per­vargs­ ta per pa­mo­kas au­šin­da­ma bur­ną (iki pat skam­bu­čio lei­džia vai­kams žiū­ rė­ti TV se­ria­lus), o jei ret­sy­kiais ir iš­ si­žio­ja, tai grei­čiau nuo žio­vu­lio ar­ ba kad pa­žer­tų nau­ją keiks­ma­žo­džių po­rci­ją. O jie iš mo­ky­to­jos lū­pų daž­ nai ver­žia­si kar­tu su stip­riu al­ko­ ho­lio ar ne­se­niai rū­ky­tos „žo­ly­tės“ tvai­ku.

(1985 m., rež. Ro­ge­ris Youn­gas), ku­ ria­me iš ru­sų ka­lė­ji­mo į lais­vę bė­go šni­pi­nė­ji­mu ap­kal­tin­tas ame­ri­kie­

tis TV re­por­te­ris Mi­kis Al­mo­nas. XXI a. pra­džio­je Vo­kie­ti­jo­je su­kur­ tas fil­mas „Taip to­li, kiek ko­jos ne­ ša“ (rež. Har­dy Mar­tin­sas) pa­sa­ko­jo ne ma­žiau jau­di­nan­čią is­to­ri­ją, kaip iš Ko­ly­mos griež­to­jo re­ži­mo ka­lė­ji­ mo po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro į lais­ vę ry­žo­si bėg­ti vo­kie­tis Kle­men­sas Fo­re­lis. Abu mi­nė­ti fil­mai su­kur­ti re­mian­ tis tik­rais įvy­kiais pa­gal kny­gas, ku­ rio­se ap­ra­šy­tos šios is­to­ri­jos. Pa­gal ro­ma­ną, pa­ra­šy­tą Sła­vo­mi­ro Ra­ wic­ziaus, su­kur­tas ir fil­mas „Ke­lias na­mo“. Tie­sa, iš­ty­ru­si šios kny­ gos tu­ri­nio au­ten­tiš­ku­mą, bri­tų TV bend­ro­vė BBC įro­dė, kad tai pra­ma­ ny­ta is­to­ri­ja. 1940-ie­ji. Iš Si­bi­ro ka­lė­ji­mo pa­ vy­ko iš­trūk­ti še­šiems ze­kams. Da­bar bėg­liams teks įveik­ti 6400 ki­lo­met­ rų, nes jie per Mon­go­li­ją ti­ki­si nu­ kak­ti į In­di­ją.

Ko­me­di­ja. JAV, 2011 m. Rež. Ja­ke’as Kas­da­nas. Vai­di­na Ja­so­nas Se­ge­lis, Ca­me­ron Diaz, Jus­ti­nas Tim­ber­la­ ke’as, Lu­cy Punch. DVD: „Vi­deo­li­ ne“. 19,99 Lt.

„„Pat­rio­tiš­ku­mas: Ai­ri­jo­je gar­saus gos­pe­lo cho­ro dai­ni­nin­kė R.Ma­siu­ly­

tė at­si­sa­kė da­ly­vau­ti šios ša­lies ta­len­tų kon­kur­se, kad sa­vo ta­len­tu ža­ vė­tų Lie­tu­vos pub­li­ką.  LNK nuo­tr.

Tė­vy­nė šau­kia Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Rea­ly­bės šou „Dan­gus“ ir prieš dve­ jus me­tus „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­ko­ je iš­po­pu­lia­rė­ju­si dai­ni­nin­kė Rai­ mon­da Ma­siu­ly­tė pa­no­ro iš­ban­ dy­ti jė­gas „Lie­tu­vos bal­se“. Ir tam ne­kliu­do nė fak­tas, kad į pa­mo­kas rei­kės skrai­dy­ti iš Ai­ri­jos, kur šiuo me­tu ji gy­ve­na.

„Ga­vau pa­siū­ly­mą da­ly­vau­ti ana­lo­ giš­ka­me ai­rių kon­kur­se „The Voi­ce of Ire­land“, bet pa­si­rin­kau lie­tu­viš­ką va­rian­tą ir no­riu iš­ban­dy­ti sa­ve tė­ vy­nė­je“, – „TV die­nai“ sa­kė R.Ma­ siu­ly­tė, dėl LNK pro­jek­to trum­pam ati­trū­ku­si nuo dar­bo su Dub­li­no gos­ pe­lo cho­ru.

– Gy­ve­na­te, dir­ba­te Ai­ri­jo­je, dai­nuo­ja­te pres­ti­ži­nia­me gos­ pe­lo cho­re. Ne vie­nas tau­tie­tis ste­bi­si, kam dar „Lie­tu­vos bal­ so“ pri­rei­kė? – Pir­miau­sia, „Lie­tu­vos bal­sas“ – la­bai ge­ras pro­jek­tas, tai – ge­rai gy­ vai dai­nuo­jan­čių žmo­nių kon­kur­sas. To­dėl, ga­vu­si pa­siū­ly­mą ja­me da­ly­ vau­ti, il­gai svars­čiau, bet nu­spren­ džiau at­vyk­ti. Dub­li­ne yra ma­no gos­pe­lo cho­ras, džia­zas ir daug ki­tos veik­los, bet na­mai yra na­mai. Ma­ nau, kad ir Lie­tu­vo­je ga­lė­čiau to­liau plė­to­ti sa­vo mu­zi­ki­nę kar­je­rą. Tam la­bai ge­rai tin­ka kon­kur­sas, ku­ria­me dė­me­sys krei­pia­mas bū­tent į bal­są. – Ko­dėl mo­ky­to­ju pa­si­rin­ko­te Me­rū­ną? – Jis – jau­nas žmo­gus, bet jo vo­ka­ li­nis pa­si­ruo­ši­mas la­bai stip­rus, to­ dėl ma­nau, kad jis ga­lė­tų man per­ teik­ti daug ži­nių. – Ko ti­ki­tės iš šio pro­jek­to? – La­bai ge­rai pa­si­ro­dy­ti – dėl to esu pa­si­ren­gu­si daug ir in­ten­sy­viai dirb­ ti. Siek­siu ge­riau­sio re­zul­ta­to, svar­ biau­sia – kad pa­stan­gos bū­tų įver­

tin­tos. Ma­no tiks­las nė­ra lai­mė­ti. Jei nu­ga­lė­čiau, bū­tų pui­ku, tai – di­de­lis lai­mė­ji­mas kiek­vie­no žmo­gaus kar­ je­ro­je, bet sau, kaip vo­ka­lis­tei, ke­liu ki­tus rei­ka­la­vi­mus ir tiks­lus.

Dubline yra mano gospelo choras, džiazas ir daug kitos veiklos, bet namai yra namai. – Iš tie­sų svars­to­te grįž­ti į Lie­ tu­vą, kaip bu­vo­te už­si­mi­nu­si anks­čiau? – Ma­nau, ka­da nors vi­si grį­ši­me na­mo. Neiš­vy­kau vi­sam lai­kui – tik pa­stu­di­juo­ti, pa­si­sem­ti pa­tir­ties, dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių. – Ma­no­te, Lie­tu­vo­je yra pa­kan­ ka­mai erd­vės gos­pe­lo, džia­zo dai­ni­nin­kams? – Taip ne­ma­nau, bet ir ne­dai­nuo­ju vien gos­pe­lo ir džia­zo, at­lie­ku ir ki­ to­kio žan­ro kū­ri­nių. Įvai­ria­pu­siš­ku­ mas, ma­nau, bū­ti­nas kiek­vie­nam iš­ si­la­vi­nu­siam dai­ni­nin­kui. – Jū­sų bal­są pui­kiai įver­ti­no ir „Lie­tu­vos bal­so“ mo­ky­to­jai, ir pub­li­ka. O pa­ti sau tu­ri­te prie­ kaiš­tų? – Tu­riu daug min­čių, kaip pa­ge­rin­ti sa­vo pa­si­ro­dy­mą ki­tą kar­tą, kai vyks dvi­ko­vos. Ži­no­ma, tu­riu sau pa­sta­ bų dėl jau­du­lio, kai dėl jo su­vir­pė­jo bal­sas, bet dai­na man ar­ti­ma, pa­ sa­ky­čiau, kad esu pa­ten­kin­ta, man pa­si­ro­dy­mas pa­ti­ko, nes įdė­jau daug pa­stan­gų ir šį­kart net ne­bi­jo­jau lip­ ti ant sce­nos.

„Lie­tu­vos bal­sas“ –

sek­ma­die­niais 19 val. per LNK.

Dar slen­kant „Ne­rea­lios mo­ky­to­jos“ pra­di­niams tit­rams, ret­ro ma­nie­ra mir­ga spal­vo­ti, nespalvoti ir net ani­ ma­ci­niai kad­rai, ku­riuo­se mo­ki­nius my­lin­tys pe­da­go­gai su jau­ną­ja kar­ ta da­li­ja­si sa­vo iš­min­ti­mi, o už kad­ ro skam­ba nos­tal­giš­kus pri­si­mi­ni­mus ža­di­nan­ti aš­tun­to­jo de­šimt­me­čio bri­ tų gru­pės „Rock­pi­le“ dai­na „Mo­ky­ to­jau, iš­mo­kyk ma­ne mei­lės“ (angl. – „Tea­cher, tea­cher, teach me lo­ve“). Ko ga­li iš­mo­ky­ti ak­to­rės C.Diaz bra­vū­riš­kai vai­di­na­ma pa­ne­lė Eli­za­ „Ke­lias na­mo“ („The Way Back“)

Dra­ma. JAV, 2010 m. Rež. Pe­te­ris Wei­ras. Vai­di­na Edas Har­ri­sas, Ji­ mas Stur­ges­sas, Co­li­nas Far­rel­las, Mar­kas Stron­gas. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt.

Apie pa­bė­gi­mus iš sta­li­ni­nių ka­lė­ji­ mų, va­di­na­mų gu­la­gais (ši ab­re­via­ tū­ra XX a. kal­bo­je at­si­ra­do su­trum­ pi­nus ru­siš­ką pa­va­di­ni­mą Vy­riau­sio­ji la­ge­rių val­dy­ba), su­kur­ta ne­ma­žai fil­mų. Anks­čiau jie bu­vo ku­ria­mi tik už So­vie­tų Są­jun­gos ri­bų ir daž­niau­ siai fil­muo­ja­mi Ka­na­do­je ar Suo­mi­ jo­je, nes šių ša­lių gam­ta pa­na­ši į Si­ bi­ro pei­za­žus. De­vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je reikš­ min­giau­siu šios te­mos pa­vyz­džiu bu­vo lai­ko­mas fil­mas „Gu­la­gas“ DiaryOfAWimpyKid2 dvd lit_01.qxd

17.10.2011

15:31

Page 1

„Ne­vy­kė­lio die­no­raš­tis 2“ („Dia­ry of a Wim­py Kid: Rod­rick Ru­les“)

Ko­me­di­ja. JAV, 2011 m. Rež. Da­vi­ das Bo­wer­sas. Vai­di­na De­vo­nas Bos­tic­kas, Za­cha­ry Gor­do­nas, Ste­ ve’as Zah­nas, Ra­chael Har­ris. DVD: „Vi­deop­la­net“. 19,99 Lt.

2010 m. pa­sau­lio ek­ra­nuo­se pa­si­ro­ dė ko­me­di­ja „Ne­vy­kė­lio die­no­raš­ tis“ (rež. Tho­ras Freu­dent­ha­lis), ir ji la­bai pa­ti­ko jau­ni­mui. Tai bu­vo pir­ mas fil­mas, su­kur­tas pa­gal JAV ra­ šy­to­jo Jef­fo Kin­ney kny­gas, ku­rio­se vei­kia tie pa­tys pa­grin­di­niai per­so­ 50986 na­žai – moks­lei­viai Gre­gas Hef­lis ir Rou­lis Dže­fer­so­nas. Gre­gą ir Rou­lį vie­ni­jo no­ras iš­si­ko­ vo­ti au­to­ri­te­tą bend­ra­moks­lių aky­se. Žais­min­gas siu­že­tas, be­ga­lė juo­kin­gų si­tua­ci­jų, ge­rai api­brėž­ta šiuo­lai­ki­ www.diaryofawimpykidmovie.com www.foxinternational.com

TRUKMË: 95 min. • REGIONAI: 2 ir 5 • ÁGARSINIMAS: anglø, rusø, èekø, vengrø, lenkø k. • SUBTITRAI: lietuviø, latviø, estø, anglø, rusø, arabø, bulgarø, kroatø, èekø, graikø, hebrajø, vengrø, island, lenkø, portugalø, rumunø, serbø, slovënø, ukrainieèiø k.

© 2011 Twentieth Century Fox Film Corporation and Dune Entertainment III LLC. All Rights Reserved. DIARY OF A WIMPY KID, WIMPY KID and Greg Heffley image are trademarks of Wimpy Kid, Inc. © 2011 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved. TWENTIETH CENTURY FOX, FOX and associated logos are trademarks of Twentieth Century Fox Film Corporation and its related entities. The views expressed in the interviews and commentary are solely those of the individuals providing them and do not reflect the opinions of Twentieth Century Fox Film Corporation, its affiliates or employees. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. ÁSPËJIMAS! Tik asmeniniam naudojimui! Lietuvos Autoriniø teisiø ástatymas gina ðiame DVD diske esanèià informacijà. Bet koks ðio DVD disko dauginimas, platinimas, vieðas rodymas, skolinimas, pardavimas ar kiti panaðûs veiksmai be autoriniø teisiø savininko leidimo grieþtai draudþiami. Autoriniø teisiø savininko teisiø paþeidimas ápareigoja imtis juridiniø priemoniø ir iðkelti baudþiamàjà bylà. Ðis DVD diskas negali bûti parduodamas, nuomojamas, eksportuojamas nei kitaip platinamas be Twentieth Century Fox Home Entertainment licencijos. Platintojas:

Þygio g. 91-59, Vilnius, LIETUVA, Tel. (85) 2603415. Pirkite www.filmuparduotuve.lt

nius paaug­lius ka­muo­jan­čių pro­ble­ mų gru­pė pa­ti­ko jau­ni­mui, nes mo­kė ver­tin­ti drau­gys­tę ir skie­pi­jo pa­pras­ tą mo­ra­lą „Vi­sa­da būk sa­vi­mi!“.

„Ne­vy­kė­lio die­no­raš­čio“ tę­si­ny­je Gre­gas Hef­lis pra­de­da lan­ky­ti sep­ tin­tą kla­sę, tai­gi da­bar jis jau ge­ro­kai la­biau pa­si­ti­ki sa­vi­mi, tu­ri dau­giau drau­gų nei anks­čiau. Be to, jam į akį krin­ta mies­to nau­jo­kė – Ho­lė Hils. Ta­čiau na­muo­se vis­kas ei­na­si ne itin sklan­džiai, ypač jam ne­si­se­ka su vy­ res­niuo­ju bro­liu Rod­ri­ku. Gre­gui net ima at­ro­dy­ti, kad jo pa­ties šei­ma bai­ ses­nė už vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Kaip daž­nai bū­na pa­sku­bo­mis ku­ riant po­pu­lia­rių fil­mų tę­si­nius, ant­ ro­je da­ly­je dau­ge­lis da­ly­kų jau ne­ beat­ro­do to­kie ori­gi­na­lūs. Jun­ta­mas sce­na­ri­jaus dirb­ti­nu­mas ir no­ras žūt­ būt pri­gal­vo­ti daug paaug­liams su­ pran­ta­mų si­tua­ci­jų. Abu fil­mai ski­ria­mi šei­my­ni­nei au­ di­to­ri­jai. Nes už eks­cent­riš­kų nuo­ ty­kių sly­pi visiems žinomas mo­ra­las „Na­mai – pra­ga­rai, be na­mų ne­ge­ rai!“. Pa­rengė Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas


12 šeštadienis 13.05 1 Baltijos

21.30 1 Baltijos

„Rudeninės gėlės“ („Осенние цветы“)

„Sakalo akis“ („Eagle Eye“)

Serialas. Ukraina, 2009 m. Rež. Achtemas Seitablajevas. Vaidina Liudmila Čiursina, Viktorija Isakova, Svetlana Nemoliajeva, Aleksejus Kortnevas, Valentinas Gaftas.

Trileris. JAV, 2008 m. Rež. D.J.Caruso. Vaidina Shia LaBeoufas, Michelle Monaghan, Billy Bobas Thorntonas, Rosario Dawson, Williamas Sadleris.

Aktore svajojanti tapti jauna moteris Anastasija laikinai įsidarbina Teatro ir kino veteranų namuose. Jos dėmesio centre atsiduria dvi moterys, kadaise buvusios populiarios kino aktorės – Edita Bereš ir Leda Nežina. Anksčiau moterys nebuvo pažįstamos. Nusprendžiama sukurti filmą apie neįprastą šių moterų gyvenimą.

Džerio Šo ir Reičel Holoman gyvenimai akimirksniu pasikeičia, kai jiems į mobiliuosius telefonus paskambina nepažįstama moteris. Toliau dar baisiau – šūviai, sprogimai, FTB tardymai, o abi visiškai susipainiojusios rafinuoto šantažo aukos planingai stumiamos į žiauraus nusikaltimo pinkles.

Lietuviškos 0.55 Fan­tas­ti­nė dra­ma „Ves­ten­de­ris“ (JAV, 2003 m.). 8.15 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 8.30 Gim­to­ji že­mė. 9.00 „Ta­ra Dan­kan“. 9.25 „Dže­ro­ni­mas“. 9.50 „Aviu­kas Šo­nas“. 10.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 10.30 Pul­sas. 11.00 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. 12.00 Du­rys at­si­da­ro. 12.30 „Mu­zie­jų sau­gyk­lų pas­lap­tys“ (6). 13.00 „Val­gy­mo me­nas“ (6). 13.30 IX tarp­tau­ti­nis cir­ko fes­ti­va­lis „Cir­co Mas­si­mo“ (3, 4). 15.30 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma. 16.00 Ži­nios (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 16.05 Orai. 16.10 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas. 18.30 „Fros­to pri­si­lie­ti­mas“ (N-7). 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. Spor­tas. Orai. 21.00 „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so na­cio­na­li­nė at­ran­ka. 23.30 Dra­ma „Gos­fordo par­kas“ (JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 2001 m.) (N-14).

6.30 „Deks­te­rio la­bo­ra­to­ri­ja“. 6.55 „Kau­kė“. 7.20 „Ne­nuo­ra­ma Džiu­nė Ly“. 7.45 „Bur­ti­nin­kai“ (9). 8.10 „Be­nas Te­nas“. 8.35 „Žmo­gus vo­ras“ (7). 9.00 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 9.30 Gi­rių ho­ri­zon­tai. 10.00 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja 2. Pir­mo­ji už­duo­tis“ (JAV, 1985 m.). 11.45 Veiks­mo f. „Ker­šy­to­jai“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 13.30 Pri­čiu­pom! (N-7) (k). 13.55 Būk ma­no mei­le! (N-7) (k). 14.55 „Šir­dies bal­sas“ (5). 15.54 Ki­to­kie? 16.00 „Šir­dies bal­sas“ (6). 17.00 Va­lan­da su Rū­ta (k). 18.45 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.00 Žvaigž­džių due­tai 6. 21.30 Veiks­mo tri­le­ris „Mer­ku­ri­jaus ko­das“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 23.50 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Kvai­šos ke­liau­ja pas pre­zi­den­tą“ (JAV, 1995 m.) (N-14). 1.40 Veiks­mo tri­le­ris „Ekst­re­ma­lus grei­tis“ (JAV, Aust­ra­li­ja, 2004 m.) (N-7) (k).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Per­la“. 7.30 „Ka­ta­šu­nis“. 8.00 „Ba­ku­ga­nas“. 8.30 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 9.00 Ke­tur­ko­jis šou. 9.30 Ma­my­čių klu­bas. 10.00 „Ro­bin­zo­nas Kru­zas“. 11.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Žai­di­mų aikš­te­lė. Ke­lio­nė na­mo“ (JAV, 2007 m.). 12.50 Fan­tas­ti­kos f. „Pa­dan­gių sk­ra­jū­nai“ (JAV, 2009 m.). 14.40 Muz. dra­ma „Šo­kis hip­ho­po rit­mu“ (JAV, 2006 m.). 16.40 „Kast­las“. 17.40 BMW 3 prem­je­ra Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.00 Anim. ko­me­di­ja „Šre­kas“ (JAV, 2001 m.). 20.40 Ko­me­di­ja „Juo­da­sis ri­te­ris“ (JAV, 2001 m.). 22.30 Veiks­mo f. „De­ža­vu“ (JAV, 2006 m.).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 „Lie­tuvos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da (k). 8.00 „Ty­los ri­ba“ (N-7). So­cia­li­nė dra­ma (k). 8.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou (k). 9.30 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las. 10.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 12.00 „Pra­ga­ro kan­jo­nas“ (N-7). 13.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 14.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 15.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 16.00 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos jaunimo at­ran­kos tur­ny­ras. „USK Fu­tu­re Stars“ (Pra­ha)–„Žal­gi­ris“ (Kau­nas). Tie­sio­gi­nė rung­ty­nių trans­lia­ci­ja iš Kau­no. 18.00 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7). 19.00 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7). 19.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7). 20.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 20.20 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7). 21.20 Veiks­mo dra­ma „Pas­ku­ti­nis sk­ry­dis“ (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, 2006 m.) (N-14). 23.25 Siau­bo f. „Įsi­leisk ma­ne“ (JAV, 2010 m.) (S). 1.40–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. 9.15 Tik­ros is­to­ri­jos (k). 9.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 10.00 Mies­to ko­das. 10.45 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 11.30 Jau­nų­jų ta­len­tų kon­kur­sas „Vun­der­kin­dai.lt“. 12.50 Lai­da S (k). 13.15 Šven­ta­die­nio min­tys. 13.45 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Sa­rių kai­mo et­no­gra­fi­nis an­samb­lis (k). 14.10 Poe­to Ka­zio Bra­dū­no 95-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Poe­to Ka­zio Bra­dū­no ei­lė­raš­čiai. 14.30 Re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Teat­ro po­pie­tė. Juo­zas Gru­šas. „Gin­ta­ri­nė vi­la“ (1995 m.). 16.50 Poe­to Ka­zio Bra­dū­no 95-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Bry­dė. Poe­tas Ka­zys Bra­dū­nas. 17.20 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Val­sų ka­ra­lius J.St­raus­sas (Post sc­rip­tum) (k). 18.00 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Bas­so can­tan­te“ (1984 m.), „Sė­džiu po lan­ge­liu“ (1986 m.). 19.00 Mu­zi­ka gy­vai. Kon­cer­tuo­ja jau­nie­ji pia­nis­tai, M.Rost­ro­po­vi­čiaus fon­do sti­pen­di­nin­kai. 20.25 Poe­to Ka­zio Bra­dū­no 95-osioms gi­mi­mo me­tinėms. Kū­ry­bos va­ka­ras. Su­si­ti­ki­mas su poe­tu Ka­ziu Bra­dū­nu Me­ni­nin­kų rū­muo­se. 22.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. Ka­kie­mo­nas. Ne­si­bai­gian­ti ke­lio­nė. Ja­po­niš­kas por­ce­lia­nas, il­gam pa­ke­rė­jęs Eu­ro­pą (Ja­po­ni­ja). 23.00 Pa­no­ra­ma (k). 23.20 Spor­tas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 LNOBT spek­tak­lis. G.Bi­zet. Ope­ra „Kar­men“. So­lis­tai I.Prud­ni­ko­vai­tė, V.Vyš­niaus­kas, L.Nor­vai­šas, R.Kar­pis ir ki­ti.

9.15 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Vie­nam ga­le kab­lys. 10.00 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 11.00 „Top­mo­de­liai“. 12.00 Ma­dos rei­das. 12.30 J.Oli­ve­rio ku­li­na­ri­nės ke­lio­nės. 13.30 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.55, 17.00 „Jo­kių kliū­čių!“ 15.00 Aukš­čiau­sia pa­va­ra. 16.10, 0.55 „An­ge­las“. 18.10 „Le­do ke­lias“. 19.05 Nuo­ty­kių f. „Pas­ku­ti­nis tamp­lie­rius“ (JAV, 2008 m.). 20.40 „Simp­so­nai“. 21.05, 1.45 „Lė­lių na­mai“. 22.00 „Var­tai“. 23.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Anar­chi­jos vai­kai“ (1) (JAV, 2008 m.). 0.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“ (3).

8.05, 15.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.35 „Dai­li­nin­kas R. Sli­žys“. Cik­las „Me­ni­nin­kų port­re­tai“ (1998 m.). 9.05 Ma­la­cho­vas +. 10.00 „Ti­grų sa­la“ (9, 10). 11.00 „Kas na­mie šei­mi­nin­kas?“ 12.00 „Lie­žu­vau­to­ja“ (N-7). 13.00 „Pas­ku­ti­nis jau­na­ve­džių iš­ban­dy­mas“. 14.00 „Se­no­sios Kris­ti­nos nu­ti­ki­mai“. 15.30 Pa­si­vaikš­čio­ji­mai su Gin­ta­ru Gra­jaus­ku. 16.00 „Bu­čiuo­tis, ves­ti, veng­ti?“ (N-7). 17.00 „Go­ko dra­bu­žių ke­lio­nė“. 18.00 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“ (N-7). 19.00 „Pro­to bū­se­na“ (5) (N-7). 20.00 „Gy­nė­jai“ (6) (N-7). 21.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės įkai­tai“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 23.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 0.00 „Pas­ku­ti­nis jau­na­ve­džių iš­ban­dy­mas“.

10.30 Iš­min­ties rak­čiu­kai. 11.00 Ma­my­čių klu­bas. 11.30 Sva­jonių so­dai. 12.15 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 13.10 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 15.10 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 18.05 Mart­hos Stewart šou. 20.00 Dra­ma „Le­di­nės šir­dys“ (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.).

8.45 9.00 9.15 10.15

Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 11.15 „Ką mes val­go­me?“ 11.45 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 12.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 12.45 Kul­tū­ra +. 13.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 14.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 15.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (2). 15.45 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lei rei­kia dvie­jų“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.) (N-7). 17.35 Muz. dok. f. „Šviesk!“ (JAV, 2008 m.) (N-7).

Filmai 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (3) (N-7). 21.00 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 22.00 Ko­miš­ka ro­man­ti­nė dra­ma „Mil­ži­niš­kos staig­me­nos“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.50 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 0.50 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k).

6.49 TV par­duo­tu­vė. 7.05, 11.30, 21.00 Re­por­te­ris. 7.35 Te­le­ta­biai. 8.30 Šian­dien kim­ba. 9.00, 18.20 Griūk ne­gyvas! (N-7). 10.00 Pa­dė­ki­me aug­ti. 10.35 Eko­vi­zi­ja. Ža­lio­ji idė­ja. 12.05 Sko­nio rei­ka­las. Ku­li­na­ri­nių ke­lio­nių lai­da. 13.05 Dok. f. „Pa­vo­jin­giau­si pa­sau­lio gy­vū­nai“. „Aust­ra­li­ja“. 14.10 BBC pris­ta­to. „Jau­nik­liai“. 14.50 Dok. s. „Bai­ka­lo le­gen­dos: trem­ti­nių ir nuo­ty­kių ieš­ko­to­jų ke­lias – iki Mon­go­li­jos“ (1, 2). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 16.05 Su­per L.T. 16.57 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 17.05 Il­gai ir lai­min­gai. 19.00 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 20.00 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 21.28 Orai. 21.30 Šeš­ta­die­nio de­tek­ty­vas. „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (1) (N-7). 23.40 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Va­len­ti­no die­nos gies­mė“ (Ka­na­da, 2007 m.) (N-7).

7.00 Ko­miš­ka dra­ma „Sal­džių sap­nų“ (N-7). 9.00 Ži­nios (k). 9.20 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 9.50 Nuo­ty­kių f. „Pra­ras­tų sie­lų sa­la“ (N-7). 11.35 Nuo­mo­nės (k). 12.30 Žai­di­mų la­bi­rin­tas. 13.00 Ka­ro ir po­ka­rio vai­kai (k). 13.30 Veiks­mo ko­me­di­ja „Tak­si 4“ (N-7). 15.05 Te­le­laik­raš­tis. 15.55 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Tai mer­gi­na ar vai­ki­nas?“ (N-7). 17.30 Ža­lio­ji aka­de­mi­ja. 18.00 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 18.50 Dok. muz. f. „Ga­li bū­ti triukš­mo!“ (N-7). 20.30 Nuo­ga tie­sa. 21.00 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio. 21.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Man per bran­gu...“ (N-14). 23.05 Tri­le­ris „Sek­lys“ (N-14). 0.30 Veiks­mo f. „Nie­ka­da ne­pa­si­duok“ (N-14).

8.00 Tri­le­ris „Lem­tin­gas ke­lias“. 9.45 Ko­me­di­ja „Snie­go žmo­gaus pė­do­mis“ (JAV, 2008). 11.15 Dra­ma „Her­co­gie­nė“ (JAV, 2008 m.). 13.10 Kome­di­ja „Vai­kai val­do“ (Pran­cū­zi­ja, 2007 m.). 14.50 Tri­le­ris „Gy­nė­jas“ (Tai­lan­das, 2005 m.). 16.20 Anim. f. „Zeb­riu­kas Dry­žius“ (JAV, 2005 m.). 18.30 Dra­ma „Tie­siog kar­tu“ (Pran­cū­zi­ja, 2007 m.). 20.10 Ko­me­di­ja „Vi­sa tie­sa apie mei­lę“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2004 m.). 21.50 Tri­le­ris „Ad­re­na­li­nas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2006 m.).

7.00 Veiks­mo f. „Gat­vių ko­vo­to­ja: Čun-Li le­gen­da“. 9.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pran­cū­ziš­ka ap­gau­lė“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 11.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Dra­ma „Že­mės šir­dis“. 15.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Me­dis“. 17.00 Dra­ma „Lūš­ny­nų mi­li­jo­nie­rius“. 19.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­šė­lu­si va­ka­rie­nė“ (JAV, 2000 m.). 21.00 Is­to­ri­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Karš­tas krau­jas“ (Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 23.30 Siau­bo ko­me­di­ja „Pats bai­siau­sias Dei­lo ir Ta­ke­rio fil­mas“ (JAV, Ka­na­da, 2010 m.). 1.00 Mis­ti­nis siau­bo tri­le­ris „Įka­lin­ta pra­ga­re“ (JAV, 2009 m.).

2.00 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Mat­ri­ca: perk­rau­ta“. 4.30 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Mies­tas prie jū­ros“.

9.00 Televitrina. 10.00 Žinios +. 10.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–„Astana“. 12.00 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“. 13.55 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“ – „Napoli“. 15.55 Sportas LT. Lotynų Amerikos šokių profesionalų Europos čempionatas. 16.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–„Krasnyje Krylja“. Tiesioginė transliacija. 18.55 Italijos „Serie A“ lyga. „Undinese“–„Milan“ Tiesioginė transliacija. 21.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Lazio“–„Cesena“. 23.00 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Vilniaus „Lietuvos rytas“.

9.10 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Ana­do­lu Efes“–„Olym­pia­cos“. 11.00 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Bil­bao Bas­ket“–„Real“. 12.50 Fut­bo­las. Vo­kie­ti­jos tau­rė. „Stutt­gart“–„Bayern“. 14.40 „Man­ches­ter Uni­ted“–„Li­ver­pool“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 16.40 Bok­sas. Y.P.Her­nan­de­zas ir S.Cun­ning­ha­mas. 17.40 Bok­sas. J.C.Cha­ve­zas jau­nes­ny­sis ir M.A.Ru­bio. 18.40 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos apž­val­ga. 19.10 „Man­ches­ter Uni­ted“–„Li­ver­pool“. 21.00 Po­ke­ris. Eu­ro­pos tu­ras.

21.55 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos ly­ga. „Ren­nais“–„So­chaux“. 0.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės rung­ty­nės.

9.30, 11.15 Slidinėjimo dvikovė. 10.00, 11.45 Kalnų slidinėjimas. 12.30, 14.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 13.15 Slidinėjimas. Moterys. 15 km lenktynės. 15.15 Slidinėjimas. Vyrai. 30 km lenktynės. 16.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 17.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Komandų varžybos. 18.45 Teniso turnyras Paryžiuje. Pusfinaliai. 20.30 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Rungtynės dėl III vietos. 23.00 Kovos klubas. 0.00 Europos salės futbolo čempionato finalas. 1.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 2.15 Biatlonas.

8.15 TV parduotuvė. 10.15 Raitelių TV. 10.45, 19.00 Dokumentika. 11.45 Golfo žurnalas. 12.15 Normalu. 12.45 Futbolas. Bundeslyga. 13.55 Reklaminė laida. 14.00 Pokalbių laida. 15.00 Žiemos sportas. 15.30 Rankinis. Bundeslyga. 17.45 Futbolo analizė. 19.45 Ekstremalus sportas. 21.00 Krepšinis. BBL. 23.05 WWE žvaigždės.

muzika 7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 11.00 100 proc. MTV 13.00 Evoliucija. 14.00 „Eilinė Onutė“. 18.00 Merginų muzikos grupė. 18.30 Ekstremalūs išbandymai.

22.30 T V3

22.45 NTV mir

„Leonidas Bronevojus. Žavesio formulė“ („Леонид Броневой. Формула обаяния“)

Tirdamas laivo susprogdinimo bylą specialusis policijos agentas Dagas Karlinas susipažįsta su pirmaisiais įkalčiais. Svarbiausias jų – jaunos moters kūnas. Traumos ir nudegimai liudija, kad ji – tikrų tikriausia sprogimo auka. Tik surasta ji buvo anksčiau, nei laivas buvo susprogdintas. Ką tai galėtų reikšti?

4.00 „Ves­tu­vi­nis šo­kis“. 5.40 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 7.20 „Žai­di­mai“. 9.10 „Mei­lės tik­ro­vė“. 10.40 „Kvai­la teo­ri­ja“. 12.20 „Aist­ros ra­di­jo ban­go­mis“. 13.50 „Klaus­ki­te Sin­dės“. 15.25 „Raš­te­lis bu­te­ly­je“. 17.30 „Ma­mos vai­ku­čiai“. 19.00 „Alek­sas ir Ema“. 20.40 „Ala­vi­nė tau­rė“. 22.50 „Mil­ži­niš­kas ūgis“. 0.20 „Su­si­ra­ši­nė­ji­mo ro­ma­nas“.

sportas

„Dežavu“ („Deja Vu“) Veiksmo filmas. JAV, 2006 m. Rež. Tony Scottas. Vaidina Denzelis Washingtonas, Paula Patton, Valas Kilmeris, Jamesas Caviezelis, Mattas Cravenas.

6.30 Dra­ma „Aš esu Se­mas“. 8.50 Ko­me­di­ja „Va­dy­bi­nin­kai“. 10.30 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“. 12.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ma­no pa­sa­kų prin­cas“. 14.20 Ko­me­di­ja „Pro­vin­cia­lai Niu­jor­ke“. 16.10 Dra­ma „Sal­džių sap­nų“. 18.00 Dra­ma „Nuos­ta­bus pro­tas“. 20.25 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Mat­ri­ca: perk­rau­ta“. 22.45 Dra­ma „Tie­siog kar­tu“. 0.30 Dra­ma „Ki­tas vy­ras“.

19.00 Čelsės gyvenimas. 19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Eilinė Onutė“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 Slapta kamera. 23.30 „Mirties slėnis“. 0.00 „Džersio pakrantė“. 1.00 „World Stage“. 2.00 Muzikos kokteilis.

Dokumentinis filmas. Rusija, 2008 m. Rež. Jelena Jegoryčeva.

Didžiausio populiarumo rusų aktorius L.Bronevojus sulaukė suvaidinęs gestapo šefą Miulerį seriale „Septyniolika pavasario akimirkų“. Charizmatiškas, nenuspėjamas, aštrialiežuvis, paradoksalus, kartais kandus ir savimi nepasitikintis – tokį jį TV žiūrovai pamatys pirmą kartą.


13 2012 02 11

Lietuvos dailės muziejus

21.30 LNK

„Merkurijaus kodas“ („Mercury Rising“) Veiksmo trileris. JAV, 1998 m. Rež. Haroldas Beckeris. Vaidina Bruce’as Willisas, Alecas Baldwinas, Miko Hughesas, Kim Dickens, Richardas Riehle’as.

FTB agentas Artas Džefris po vienos nesėkmingos operacijos gauna užduotį sergėti autizmu sergantį berniuką, kurio tėvai buvo žiauriai nužudyti. Senas žvalgybos asas jaučia, kad berniukui gresia pavojus. Spėliojimai pasitvirtina, kai Artas sužino, jog berniukas atskleidė slaptą vyriausybės karinių operacijų kodą.

Užsienio 6.10 „Gei­džia­mo­ji“. 7.45 „Ka­rei­viai“. 9.25 Go­du­mas. 10.20 Me­cha­ni­nis apel­si­nas. 11.15 Žiū­rė­ki­te vi­si! 12.10, 13.50 Bran­gi lai­da. 12.30 Pi­ko va­lan­da. 12.55 Dar ne va­ka­ras. Ra­ga­nų že­mė. 14.00 Apo­ka­lip­sė. Mė­nu­lis. 14.55 Apo­ka­lip­sė. Sau­lė. 15.50 Apo­ka­lip­sė. Gel­bė­ji­mo pas­lap­tis. 16.45 Gy­va te­ma. Šuns pro­tas. 17.40 Spe­cia­lu­sis pro­jek­tas. 19.35 Slap­tos te­ri­to­ri­jos. 20.30 Žiū­rė­kite vi­si! 21.30 Vaid. f. „Ne­sa­ky­siu“. 23.35 Keis­te­ny­bės. Pa­ly­do­vo lai­kas. 0.30 Sa­vai­tė.

7.00, 9.00, 11.00 Nau­jie­nos. 7.25 Grok, ar­mo­ni­ka! 8.00 Gud­ru­čiai ir gud­ru­tės. 8.45 Ga­ny­to­jo žo­dis. 9.20 Ska­nės­tas. 10.00 „Alek­se­jus Mi­ši­nas. Tarp žvaigž­džių“. 11.20 Hu­mo­ro fes­ti­va­lis „Jūr­ma­la 2011“. 12.05 Gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka. Grožio kai­na. 13.05, 16.25 „Ru­de­ni­nės gė­lės“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 17.35 „Vi­siš­ko­je tam­so­je“. 18.45, 20.35 „Pro­fe­sio­na­lų tau­rė“. 20.00 Lai­kas. 21.30 Trileris „Sa­ka­lo akis“. 23.55 „Pir­ma kla­sė“ su I.O­ch­lo­bys­ti­nu. 0.50 „Ani­ma­ci­nės as­me­ny­bės“. 1.15 Vaid. f. „Pū­ga“. 2.35 „Ru­de­ni­nės gė­lės“. 5.35 Mu­zi­ka.

5.10 Pra­ras­to sek­so paieš­kos. Mo­te­rys. 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 6.20 Me­tų lai­kai su te­tu­le Pe­lė­da. 6.30 Ap­žiū­ra. 7.00 Pa­grin­di­nis ke­lias. 7.30 Ga­mi­na­me mais­tą. 8.20 Ru­siš­kas įda­ras. 8.55 Ku­li­na­rų dvi­ko­va. 9.55 Būs­to klau­si­mas. 11.25 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“. 13.15 Mū­siš­kiai. 14.25 „Ty­ri­mą at­li­ko...“ 15.20 Akis­ta­ta. 16.20 A.Žur­bi­nas. At­min­ti­nos me­lo­di­jos. 17.30 Pro­fe­si­ja – re­por­teris. 18.00 Pro­gra­ma mak­si­mum. 19.00 Ru­siš­kos sen­sa­ci­jos. 19.55 Tu ne­pa­ti­kė­si! 20.50 „Ša­ma­nas“. 22.45 „Leonidas Bro­ne­vo­jus. Ža­ve­sio for­mu­lė“. 23.50 „Ke­lių pat­ru­lis“. 1.40 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 2.40 „Gar­bės ko­dek­sas“.

4.00, 12.30 Vi­sa Ru­si­ja. 4.10 Kon­cer­tas su E.Efi­ro­vu. 4.40 M.Žva­nec­kio au­to­ri­nis va­ka­ras. 6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Ži­nios. 6.15 Vaid. f. „Ru­dens rū­pes­čiai“. 7.50 Aki­vaiz­du, bet neį­ti­ki­ma. 8.20 Šeš­ta­die­nio tal­ka. 9.20 Vaid. f. „Cir­kas“. 11.05 Na­cio­na­li­nis in­te­re­sas. 12.40 Są­ži­nin­gas de­tek­ty­vas. 13.10 Mies­te­lis. 13.40 Fak­to val­džia.

14.30, 1.10 Vaid. f. „Kar­tą po dvi­de­šim­ties me­tų“. 16.05 Šeš­ta­die­nio va­ka­ras. 18.45 Vaid. f. „Dvi­ko­va“. 20.35 „Ke­lių pat­ru­liai“. 22.50 „Mer­gi­nos“. 23.25 Vaid. f. „Je­ka­te­ri­na Vo­ro­ni­na“. 2.25 Juo­ko kam­ba­rys.

5.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00 By­la. 9.00, 10.00, 19.00, 21.00 „Va­ro­vai“. 11.00 Niu­jor­ke su V.To­pa­le­ru. 12.00 Vaid. f. „Ri­zi­kos laips­nis“. 13.30 Gy­vas žo­dis. 14.00 „Iva­no­vas ir Ra­bi­no­vi­čius“. 15.00, 0.30 Ame­ri­kie­čių ne­raš­tin­gu­mo lik­vi­da­vi­mas. 15.30 Sa­vai­tės ai­das. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 17.00 Slap­tas ko­das. 18.00 Per­ga­lės kai­na. 20.00 Iz­rae­lis per sa­vai­tę. 22.00 Vaid. f. „Res­pub­li­kos pa­vel­das“.

11.25 „Geri laikai, blogi laikai“. 13.55 Vokietija ieško supertalentų. 14.55 „Gyvenimo sūkuryje“. 15.50 „Įtartini atsitikimai“. 16.45 „Šeimos dėmesio centre“. 17.45 Vokietija ieško supertalentų. 19.45 Savaitgalio žinios. 20.05 TV žurnalas „Kaip sprogmenys“. 21.15 Vokietija ieško superžvaigždės. 23.15 Humoro laidos.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės. Pran­cū­zi­jos pie­tūs. 11.00 Ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jai. Na­mi­bi­ja. 12.00 Ke­liau­to­jas. Hon­dū­ras. 13.00 Kelio­nė į In­di­ją. Mum­ba­jus, Na­si­kas. 14.00 Ap­leis­tas kem­pin­gas. Is­pa­ni­ja. 15.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. Mi­la­nas. 16.00 Ke­liau­to­jas. Le­do žy­giai. 17.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lais. 66-asis ke­lias. 18.00 Ke­lio­nė krui­zi­niu lai­vu. 18.30 Ke­lio­nė į Gru­zi­ją. 19.00 Ke­liau­to­jas. Ja­va ir Su­mat­ra. 20.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. An­tig­va ir Bar­bu­da. 20.30 Ke­lio­nė į Kai­ma­nų sa­las. 21.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Bots­va­na. 22.00 Ke­liau­to­jas. Pie­tų Af­ri­ka. 23.00 Ke­liau­to­jas. Įdo­miau­sios ke­lio­nės. 0.00 Spor­to pla­ne­ta. Ja­po­ni­ja. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 6.30, 12.30 „San­kir­ta“. 7.00, 13.00, 19.00 „Ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no na­rai“. 7.30, 13.30, 19.30 „Vy­riš­ki dar­bai“. 8.00, 14.00 „Gy­dan­čio­ji mir­tis“. 9.00, 15.00 „Iš Sid­nė­jaus į To­ki­ją bet ko­kia kai­na“. 10.00, 16.00 „Spe­cia­lio­sios pa­jė­gos: did­vy­riai“. 11.00, 17.00 „Gy­vu­lių ūkis“. 18.00 „Te­ch­ni­kos ste­buk­lai“. 20.00 „Tarp mū­sų, spor­ti­nin­kų...“

21.00 „Ekst­re­ma­las So­me­ris“. 22.00 „Vie­ni me­tai sus­tip­rin­to re­ži­mo ka­lė­ji­me“. 23.00 „Ant gy­vo­sios dro­bės“.

8.00 „Vi­val­di pė­do­mis“. 9.00 „Sak­ra­li­nė muzi­ka“. 10.00, 18.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 11.00 „Hen­de­lis – pop­mu­zi­kos le­gen­da“. 12.00 „Ang­li­jos pi­lie­ti­nis ka­ras“. 14.00, 22.00 „Ed­var­do lai­kų ūki­nin­kai“. 15.00 „Azi­jie­čiai Ho­li­vu­do aki­mis“. 16.00 „Šven­tie­ji fa­rao­nų gy­vū­nai“. 17.00 „Ru­si­jos me­nas“. 19.00 „Di­džio­jo ek­ra­no žvaigž­dės“. 20.00 „Tik­ra­sis Ka­zi­no Roya­le“. 21.00 „Atė­nai: vi­sa tie­sa apie de­mok­ra­ti­ją“. 23.00 „S.Do­ne­nas: gy­ve­ni­mas kaip miu­zik­las“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00, 11.00 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 7.25 Mi­kae­los zoo­lo­gi­jos tu­ras. 8.15 Kro­ko­di­lų me­džio­to­jas. Plau­ki­mas su ali­ga­to­riais. 9.10 Me­džio­to­jai iš pri­gim­ties. Grei­tis. Išt­ver­min­gu­mas. 10.05 „Lau­ki­nis šou“. 11.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Sva­jo­nės įsi­kū­ni­ji­mas. 11.25 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 11.55 J.Corwi­no nuo­ty­kiai. Ali­ga­to­riaus riau­mo­ji­mas (gar­sas). 12.50 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Gy­vo­ji gam­ta ži­bu­rių mies­te. 13.45 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos.

14.40 Sim­pa­tiš­kiau­si Ame­ri­kos au­gin­ti­niai. 15.35 Bil­las Bai­ley ir ba­bui­nai. 16.30 Pa­vo­jin­gi Mak­so marš­ru­tai. 17.25 Gy­ve­ni­mas ban­do­je. Su­grį­ži­mas na­mo. 18.20 In­di­jo­je. Va­ka­rų Gha­tai: mu­so­ni­niai kal­nai. 19.15 Neįp­ras­ti iš­ra­di­mai gy­vū­nams. 20.10 N.Ba­ke­rio gy­vū­nai. Drie­žas, ver­kian­tis kru­vi­no­mis aša­ro­mis. 21.05 A.Ste­ven­sas: pa­vo­jin­giau­sie­ji. Gi­gan­tiš­ko drie­žo ieš­ko­ji­mas. 22.00 Ka­ri­na: lau­ki­nis sa­fa­ris. 22.55 Gro­bis – žmo­gus. Ryk­liai žu­di­kai. 23.50 Slap­tie­ji agen­tai. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Dvi­gu­bas už­puo­li­mas.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Ka­lė­ji­mas. Ko­kai­no spąs­tai. 11.00 Pa­šė­lę iš­ra­dė­jai. 12.00 Aust­ra­li­jos gė­lų­jų van­de­nų val­do­vas. 13.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 14.00 Din­gę iš Al­kat­ra­zo ka­lė­ji­mo. 15.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Ka­lė­ji­mas. 16.00 Is­to­ri­jos pas­lap­tys. Vai­ke­lis Bi­lis. A.Lin­col­nas. 17.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Met­ro. 18.00 Lėk­tu­vo ava­ri­jų ty­ri­mai. 19.00 Ka­lė­ji­mas. Agen­tas per prie­var­tą. 20.00 Ka­lė­ji­mo sun­ku­mai. Gau­jos. 21.00 Drau­di­mai. No­riu bū­ti gra­ži. 22.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 23.00 Lėk­tu­vo ava­ri­jų ty­ri­mai. 0.00 Ka­lė­ji­mas. Agen­tas per prie­var­tą. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

23.30 LTV

„Gosfordo parkas“ („Gosford Park“) Drama. JAV, D.Britanija. 2001 m. Rež. Robertas Altmanas. Vaidina Maggie Smith, Kristin Scott-Thomas, Charlesas Dance’as, Bobas Balabanas, Emily Watson.

1932 m. lapkritį seras Viljamas Makordlas ir jo žmona Silvija pasikviečia pamedžioti į savo puikų Gosfordo parką nemažą pulką artimiausių draugų ir pažįstamų. Tačiau kai kurie neramūs ženklai vis dažniau primena, kad ne viskas čia gražu, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tragiškos kulminacijos ilgai laukti nereikės.

Darbo laikas: Antradieniais–šeštadieniais 11.00–18.00 Sekmadieniais ir prieš valstybines šventes 11.00–16.00 Nedirba pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis Rėmėjai:


14 sekmadienis 12.20 LNK

12.25 1 Baltijos

„Simona“ („S1m0ne“)

„XX amžiaus piratai“ („Пираты ХХ века“)

Fantastinė komedija. JAV, 2002 m. Rež. Andrew Niccolas. Vaidina Alas Pacino, Rachel Roberts, Benjaminas Salisbury, Winona Ryder, Catherine Keener.

Veiksmo filmas. Rusija, 1979 m. Rež. Borisas Durovas. Vaidina Nikolajus Jeriomenka, Piotras Veljaminovas, Talgatas Nigmatulinas, Dilorom Kambarova.

Kasmet modernėjantys kompiuteriniai efektai ir anksčiau neregėtos galimybės vaizduoti virtualią erdvę patinka žiūrovams, bet varo iš proto kino žvaigždes. Nes jos jaučia, kad ateis diena, kai gyvus aktorius išstums jų virtualūs antrininkai. Panašią situaciją ir modeliuoja režisierius A.Niccolas „Simonoje“.

Pelningiausias sovietinis filmas pasakoja ne apie praėjusių epochų piratus, bet apie šiais laikais jūrų platybėse sutinkamus plėšikus. Dabar jie medžioja ne auksą ar kitas brangenybes. Viena tokia grupuotė užpuola sovietinį laivą, nes žino, kad juo gabenama vaistų pramonei reikalinga opijaus siunta.

Lietuviškos 8.30 Kai­mo aka­de­mi­ja. 9.00 „Ta­ra Dan­kan“. 9.25 „Dže­ro­ni­mas“. 9.50 „Aviu­kas Šo­nas“. 10.00 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 10.30 Jau­nų­jų ta­len­tų kon­kur­sas „Vun­der­kin­dai.lt“. 12.00 „Eko­lo­giš­kiau­si pa­sau­lio na­mai“. 12.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pa­sau­liai“ (5). „Ver­ty­bių res­pub­li­ka“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.). 13.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 15.30 Šven­ta­die­nio min­tys. 16.00 Ži­nios (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 16.05 Orai. 16.10 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu. 16.45 Įž­val­gos. 17.15 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. Atei­ties pro­fe­si­ja. 17.45 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 18.30 Sti­lius. 19.30 Bė­dų tur­gus. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.35 Spor­tas. 20.40 Orai. 20.45 Sa­vai­tė. 21.15 Veiks­mo tri­le­ris „Už­marš­ties smė­ly­nai“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 23.15 Fan­tas­ti­nis siau­bo f. „Ki­tas pa­sau­lis“ (JAV, 2003 m.) (N-14).

6.30 „Deks­te­rio la­bo­ra­to­ri­ja“. 6.55 „Kau­kė“. 7.20 „Ne­nuo­ra­ma Džiu­nė Ly“. 7.45 „Bur­ti­nin­kai“. 8.10 „Be­nas Te­nas“. 8.35 „Žmo­gus vo­ras“ (8). 9.00 Svei­ka­tos ABC. 10.00 Nuo­ty­kių f. „Gais­ri­nės šuo“ (Ka­na­da, JAV, 2007 m.). 12.20 Fan­tas­ti­nė ko­me­di­ja „Si­mo­na“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 14.50 „Šir­dies balsas“ (7, 8). 17.00 Ne vie­nas ke­ly­je. 17.45 Te­le­lo­to. 18.45 Ži­nios. 18.55 Spor­tas. 18.58 Orai. 19.00 Lietuvos balsas. Aklosios perklausos. 21.10 Romantinė komedija „Mama į skolą“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.15 Kriminalinis trileris „Paveikslo vagystė“ (JAV, Ispanija, 2005 m.) (N-7). 1.20 Farai (N-7) (k).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Per­la“. 7.30 „Ka­ta­šu­nis“. 8.00 „Ba­ku­ga­nas“. 8.30 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 9.00 Svei­kas žmo­gus. 10.00 Sva­jo­nių so­dai. 11.00 Anim. f. „Anas­ta­si­ja“ (JAV, 1996 m.). 12.40 Ko­me­di­ja „Ur­mu pi­giau“ (JAV, 2003 m.). 14.35 Ro­man­ti­nė dra­ma „Šo­kis hip­ho­po rit­mu 2. Gat­vės“ (JAV, 2008 m.). 16.15 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 16.40 „Kast­las“. 17.40 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 18.55 TV3 spor­tas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Sa­vai­tės ko­men­ta­rai.

19.30 Cho­rų ka­rai 2012. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 22.30 Veiks­mo tri­le­ris „Ug­ni­kal­nis“ (JAV, 1997 m.). 0.30 Ko­me­di­ja „Žan­da­ras iš Sen Tro­pe­zo“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 1964 m.).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 8.00 Sma­giau­sios aki­mir­kos. 8.30 Tau­ro ragas (N-7). 9.00 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las. 9.30 Sta­ty­bų TV. 10.00 Sek­ma­die­nio ry­tas. 11.00 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na. 12.00 „Grės­min­gi me­džio­to­jai. Me­džiok­lė bū­riais“. 13.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 14.00 Svei­ki­ni­mai. 16.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 17.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 18.00 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7). 19.00 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las. 20.00 Ži­nios. 20.16 Spor­tas. 20.19 Orai. 20.20 Šeš­ta­sis po­jū­tis. 21.20 Me­lod­ra­ma „Lai­mės kū­di­kiai“ (Vo­kie­ti­ja, 2011 m.) (N-7). 23.20 Ko­me­di­ja „Ki­to­je lo­vos pu­sė­je“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.) (N-7) (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių dai­nų TV kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė 2004“ lau­rea­tų kon­cer­tas (2). 9.30 Mo­kyk­los lan­gas. 10.00 Mies­to ko­das (k). 10.45 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. 11.30 „Fros­to pri­si­lie­ti­mas“ (N-7). 13.15 Pul­sas. 13.40 Bū­to­vės slė­pi­niai (k). 14.30 Ki­ne kaip ki­ne. 14.55 Tra­gi­ko­me­di­ja „Suau­gu­sių žmo­nių žai­di­mai“ (1967 m.). 16.10 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Ali­nos Or­lo­vos kon­cer­tas (k). 17.00 „Tei­sin­gu­mo kar­das“ (6) (N-7). 17.45 Tūks­tant­me­čio aki­mir­kos. Gy­vo­ji is­to­ri­ja. Vil­niaus til­tai. 18.00 Vei­dai. Lietu­vių do­ku­men­ti­ka. „Mes – Ta­vo vai­kai“ (2008 m.). 18.50 Ma­ri­jos Re­mie­nės kny­gos „JAV lie­tu­vių kul­tū­ros ke­liuo­se“ pris­ta­ty­mas Vil­niaus pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je. 20.15 Džia­zo va­ka­ras (k). 21.15 Dra­ma „Gos­ford par­kas“ (JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 2001 m.) (N-14). 23.30 Pa­no­ra­ma (k). 23.40 Spor­tas (k). 23.43 Orai (k). 23.45 „Mu­zie­jų sau­gyk­lų pas­lap­tys“ (6). 0.15 „Val­gy­mo me­nas“ (6). 0.45 LNOBT spek­tak­lis. Her­ma­nas Løvens­kiol­das. Ba­le­tas „Sil­fi­dė“. I.O.Vi­no­gra­do­vo pas­ta­ty­mas. Šo­ka L.Bar­tu­se­vi­čiū­tė, J.Ka­ta­ki­nas, A.Sa­ro­kai­tė ir ki­ti (1985 m.) (k).

9.15 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.00 Vie­nam ga­le kab­lys. 10.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 11.00 J.Oli­ve­rio ku­li­na­ri­nės ke­lio­nės.

12.00 Ma­dos rei­das. 12.30 „Top­mo­de­liai“. 13.30 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.55 „Jo­kių kliū­čių!“ 15.00 „Le­do ke­lias“. 16.00 „An­ge­las“. 16.55 „Jo­kių kliū­čių!“ 18.05 Aukš­čiau­sia pa­va­ra. 19.05 Nuo­ty­kių f. „Pas­ku­ti­nis tamp­lie­rius“ (JAV, 2008 m.). 20.40 „Simp­so­nai“. 21.35 „Klyv­len­do šou“. 22.00 „Var­tai“. 23.00 Eu­ro­pos po­ke­rio tu­ras. 0.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“ (4). 0.55 „An­ge­las“. 1.50 „Klyv­len­do šou“. 2.15 „Simp­so­nai“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.35 „Dai­li­nin­kė T. Ro­žans­kai­tė“. Cik­las „Me­ni­nin­kų port­re­tai“ (1998 m.). 9.05 Ma­la­cho­vas +. 10.00 „Ti­grų sa­la“. 11.00 „Kas na­mie šei­mi­nin­kas?“ 12.00 „Lie­žu­vau­to­ja“ (N-7). 13.00 „Pas­ku­ti­nis jau­na­ve­džių iš­ban­dy­mas“. 14.00 „Se­no­sios Kris­ti­nos nu­ti­ki­mai“. 15.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.30 KTV – ki­no ir te­le­vir­tu­vė. 16.00 „Bu­čiuo­tis, ves­ti, veng­ti?“ (N-7). 17.00 „Go­ko dra­bu­žių ke­lio­nė“. 18.00 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“ (N-7). 19.00 „Pro­to bū­se­na“ (6) (N-7). 20.00 „Gy­nė­jai“ (7) (N-7). 21.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Al­pių kli­ni­ka. Ri­zi­kin­gas sp­ren­di­mas“ (Vo­kie­ti­ja, Aust­ri­ja) (N-7). 22.50 Pa­si­vaikš­čio­ji­mai su Gin­ta­ru Gra­jaus­ku (k). 23.25 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 0.25 KTV – ki­no ir te­le­vir­tu­vė.

10.30 Ma­dos rei­das. 11.00 Bea­tos vir­tu­vė. 11.45 Ke­tur­ko­jis šou. 12.15 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 13.10 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 15.10 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 17.05 Mart­hos Stewart šou. 20.00 Dra­ma „Au­ro­ra“ (Uk­rai­na, 2006 m.).

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 10.00 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 11.00 Re­zo­nan­sas (k). 12.00 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 12.30 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 13.00 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 14.00 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 15.00 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 15.15 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių dra­ma „To­mo vidur­nak­čio par­kas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, Ja­po­ni­ja, 1999 m.). 17.00 Ko­me­di­ja „Ma­dam Ir­ma“ (Pran­cū­zi­ja, 2006 m.) (N-7). 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 20.00 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 21.00 VIP sean­sas. „Spąs­tai“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2011 m.) (N-14).

Filmai 22.40 „Ką mes val­go­me?“ 23.10 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 23.40 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 0.10 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (2).

6.49 TV par­duo­tu­vė. 7.05, 11.30 Re­por­te­ris. 7.35 Te­le­ta­biai. 8.30 Na­mų dak­ta­ras. 9.00, 18.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 10.00 Te­ri­to­ri­ja. 10.30 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 11.00 Šian­dien kim­ba. 12.05 „Mi­tų grio­vė­jai“. 13.10 BBC pris­ta­to. „Jau­nikliai“. 13.50 „Auš­vi­cas“ (2). 14.50 „Bai­ka­lo le­gen­dos: trem­ti­nių ir nuo­ty­kių ieš­ko­to­jų ke­lias – iki Mon­go­li­jos“ (3, 4). 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 Ži­nios. Orai. 16.05 Su­per L.T. 16.57 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 17.05 Gon­go Gan­gas. 19.00 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 20.00 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 21.13 Švie­sios nau­jie­nos. 21.15 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 22.15 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7). 23.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­sa tie­sa apie mei­lę“ (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, 2004 m.) (N-7).

7.00 Ko­me­di­ja „Mol­je­ras: tep­ra­si­de­da ko­me­di­ja“ (N-7). 9.00 Nuo­ga tie­sa (k). 9.30 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 10.00 Svei­kas žmo­gus (k). 11.00 Ža­lio­ji aka­de­mi­ja (k). 11.30 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (N-7). 13.15 Ko­me­di­ja „Kon­cer­tas“ (N-7). 15.20 Te­le­laik­raš­tis. 16.00 Ker­ti­nis ak­muo. 16.30 An­samb­lio „Ai­niai“ kon­cer­tas. 17.30 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kai mes su­si­ti­ko­me...“ (N-7). 20.30 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis. 21.00 Nuo­ty­kių f. „De­tek­ty­vas Dy ir ug­nies vai­duok­lio pas­lap­tis“ (N-7). 23.05 Tri­le­ris „Elos slė­ny­je“ (N-14).

8.00 Dra­ma „Tie­siog kar­tu“ (Pran­cū­zi­ja, 2007 m.). 9.40 Ko­me­di­ja „Vi­sa tie­sa apie mei­lę“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2004 m.). 11.20 Tri­le­ris „Ad­re­na­li­nas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2006 m.). 12.50 Ro­man­ti­nė dra­ma „My­liu ta­ve, Pa­ry­žiau“ (Pran­cū­zi­ja, Li­ch­tenš­tei­nas, Švei­ca­ri­ja, 2006 m.). 14.55 Tri­le­ris „Ne­ži­no­my­bė“ (JAV, 2006 m.). 16.30 Dra­ma „Lapk­ri­tis“ (JAV, 2004 m.). 18.30 Veiks­mo f. „Pa­ti­ki­ma ap­sau­ga“ (JAV, Aust­ra­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Is­pa­ni­ja, D.Bri­tani­ja, 2007 m.). 20.05 Nuo­ty­kių f. „Gat­vės lenk­ty­nės“ (Ru­si­ja, 2007 m.). 22.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­sie­nio mies­tas“ (JAV, 2006 m.).

7.00 Ko­me­di­ja „Žmo­nos maiš­tas“. 9.00 Muz. me­lod­ra­ma „Mu­zi­ka, su­ra­du­si mus“ (JAV, 2007 m.). 11.00 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“. 13.00 Is­to­ri­nė nuo­ty­kių dra­ma „De­vin­to­jo le­gio­no ere­lis“. 15.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Dvi die­nos Pa­ry­žiu­je“ . 17.00 Dra­ma „Ba­ri­ja“ (Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 19.25 Ko­me­di­ja „La­bas ir su­die!“ (Pran­cū­zi­ja, Iz­rae­lis, Ita­li­ja, 2008 m.). 21.00 Tri­le­ris „Gun­dan­ti klas­ta“ (JAV, 2008 m.). 23.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 2009 m.). 1.00 Siau­bo tri­le­ris „P2“ (JAV, 2007 m.).

2.00 Ko­me­di­ja „Bū­rys Ame­ri­ka: dre­bėk, pa­sau­li!“ 3.50 Dra­ma „Nuos­ta­bus pro­tas“. 6.25 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ma­no pa­sa­kų prin­cas“.

8.15 Ko­me­di­ja „Pro­vin­cia­lai Niu­jor­ke“. 10.00 Dra­ma „Sal­džių sap­nų“. 11.40 Dra­ma „Šiuo­lai­ki­niai gla­dia­to­riai“. 14.30 Ko­me­di­ja „Jei tai bū­tų tie­sa“. 16.10 Dra­ma­ti­nis tri­le­ris „Pe­lė­dos klyks­mas“. 18.00 Dra­ma „Ci­vi­li­nis ieš­ki­nys“. 20.10 Ko­me­di­ja „Bū­rys Ame­ri­ka: dre­bėk, pa­sau­li!“ 22.00 Dra­ma „Ki­tas vy­ras“. 23.40 Ves­ter­nas „Me­nan­tis pik­ta“.

4.00 „Pa­gro­bi­mas“. 5.40 „Klaus­ki­te Sin­dės“. 7.20 „Raš­te­lis bu­te­ly­je“. 9.30 „Su­si­ra­ši­nė­ji­mo ro­ma­nas“. 11.00 „Ma­mos vai­ku­čiai“. 12.30 „Alek­sas ir Ema“. 14.10 „Mil­ži­niš­kas ūgis“. 15.40 „Ves­tu­vių dai­ni­nin­kas“. 17.20 „Lie­žu­vau­to­ja“. 18.10 „Tė­vai“. 19.00 „Ame­ri­kie­tiš­kos sky­ry­bos“. 20.45 „Vien­gun­gis“. 22.25 „Kvai­la teo­ri­ja“. 0.00 „Aist­ros ra­di­jo ban­go­mis“.

sportas 21.55 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos ly­ga. „Tou­lou­se“–„Saint-Etien­ne“. 0.00 „Man­ches­ter Uni­ted“–„Li­ver­pool“. 8.30 Televitrina. 9.30 Automoto. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 Adrenalinas. 11.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–„Krasnye Kryliya“. 12.45 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (sausis). 13.25 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Mutua Joventut“–„Barcelona Regal“. 15.25 Sportas LT. Tarptautinės ugniagesių lipimo į dangoraižį varžybos. 15.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Khimki–Kijevo „Budivelnik“. Tiesioginė transliacija. 17.45 Sportas LT. Atviras Lietuvos kultūrizmo čempionatas. 18.55 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Banca Civica“–Madrido „Real“. Tiesioginė transliacija. 21.00 Sportas LT. LMKL žvaigždžių diena. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Mutua Joventut“–„Barcelona Regal“.

9.30 Kalnų slidinėjimas. Vyrai. 10.15 Slidinėjimo dvikovė. 10.45 Kalnų slidinėjimas. Moterys. 11.30 Slidinėjimo dvikovė. 12.00, 17.30 Slidinėjimas. Moterų estafetė 4 × 5 km. 13.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. 14.45 Rogučių sportas. Pasaulio čempionatas. 15.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 18.00 Lengvosios atletikos varžybos Karlsrūhėje (Vokietija). 19.30 Teniso turnyro Paryžiuje finalas. 20.30 Sporto įvykių apžvalga. 20.45 Futbolas. Afrikos tautų taurės finalas. 23.00 Rytų dvikovos. „Strikeforce“ dvikova. 1.00 Futbolas. Afrikos tautų taurės finalas.

9.35 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės apž­val­ga. 10.05 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos ly­ga. „Ren­nais“–„So­chaux“. 11.55 „Man­ches­ter Uni­ted“–„Li­ver­pool“. 13.45 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Mon­te­pas­chi“–„Uni­ca­ja“. 15.35 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Pa­nat­hi­nai­kos“–„Fe­ner­bah­ce Ül­ker“. 17.25 Fut­bo­las. Vo­kie­ti­jos tau­rės var­žy­bų apž­val­ga. 17.55 „As­ton Vil­la“–„Man­ches­ter Ci­ty“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 20.00 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Žal­gi­ris“–„Bar­ce­lo­na“.

7.45 TV parduotuvė. 9.30 Laivas. 10.00 Golfo žurnalas. 10.30, 16.30 Futbolas. Bundeslyga. 12.00 Pokalbių laida. 14.00 Futbolas. Bundeslygos apžvalga. 15.35 Turbo. 18.00 Rankinis trumpai. 18.30 Rankinis. Bundeslyga. 20.00, 21.30, 23.00, 0.45 „Sport1“ naujienos. 20.15 HT. Internetinis futbolas. Žurnalas. 22.00 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 23.30 Futbolas. Bundeslyga. 1.00 Nakties programa.

muzika 7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00 Evoliucija. 13.00 Aš turiu antsvorio. 18.00 Ekstremalūs išbandymai.

18.30 Čelsės gyvenimas. 19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Eilinė Onutė“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 23.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.00 Muzikos kokteilis.

21.15 LTV

22.30 TV3

„Užmaršties smėlynai“ („Sands of Oblivion“)

„Ugnikalnis“ („Volcano“)

Veiksmo trileris. JAV, 2007 m. Rež. Davidas Floresas. Vaidina Morena Baccarin, Adamas Baldwinas, Victoras Websteris, George’as Kennedy, Johnas Anistonas.

Veiksmo trileris. JAV, 1997 m. Rež. Mickas Jacksonas. Vaidina Tommy Lee-Jonesas, Anne Heche, Gaby Hoffman, Donas Cheadle’as, Keithas Davidas.

1923 m. legendinis Holivudo režisierius C.B.De Mille’is Kalifornijos dykumoje pastatė milžiniškas senovės Egipto dekoracijas filmui „Dešimt Dievo įsakymų“. Kai filmavimas buvo baigtas, jis įsakė visas dekoracijas palaidoti. Kodėl taip buvo pasielgta, niekas nežino. Šią paslaptį atskleisti ryžtasi mūsų laikų archeologai.

Nors Los Andžele nėra ugnikalnių, filmo kūrėjai kutena žiūrovų nervus fantastiniu reginiu apie žemės gelmėje pažadintas jėgas. Pirmieji pavojų pajunta naują metro tunelį rausiantys darbininkai. Staiga pakyla temperatūra miesto vidury esančiame ežere. O paskui prasideda tikra įsismarkavusios stichijos fiesta.


15 2012 02 12 21.10 LNK

„Mama į skolą“ („Baby Mama“) Romantinė komedija. JAV, 2008 m. Rež. Michaelas McCullers. Vaidina Tina Fey, Sigourney Weaver, Gregas Kinnearas, Steve’as Martinas, Jamesas Rebhornas.

Karjeristė Keitė Holbruk suvokia, kad savo biologinio laikrodžio tiksėjimo jau nebegali nepaisyti. Ir jei iš tikrųjų nori įgyvendinti svajonę turėti kūdikį, ilgiau delsti negali. Tačiau bėda viena nevaikšto. Apsisprendusi atsidėti motinystės džiaugsmams, ligoninėje ji sužino, kad galimybių pastoti turi labai nedaug.

Užsienio 6.00 „Gei­džia­mo­ji“. 6.45 „Vien­gun­giai“. 7.30 „Ka­rei­viai“. 9.30 Vi­sa tie­sa apie Van­gą (1, 2). 11.15 „Inst­ruk­to­rius“. 12.25 Dar ne va­ka­ras. 13.30 Re­por­te­rio is­to­ri­jos. 13.55 Apo­ka­lip­sė. Vi­sa­ta. 14.50 Apo­ka­lip­sė. Že­mė. 15.40 Žiū­rė­ki­te vi­si! 16.40 Ka­ri­nė pas­lap­tis. 18.05 Slap­tos te­ri­to­ri­jos. 19.00 Pa­sau­lio pas­lap­tys su Ana Chap­man. Su­per­gink­las. 20.00 Pra­ga­ro vir­tu­vė. 21.20 „Krui­zas“. 23.20 „Ko­vo­to­jas“. 1.00 Gy­va te­ma. Šuns pro­tas.

6.55, 9.00, 11.00 Nau­jie­nos. 7.20 „Ar­mi­jos par­duo­tu­vė“. 7.50 „No­riu žino­ti“ su M.Šir­vind­tu. 8.15 Svei­ka­ta. 9.20 Pad­ri­ki už­ra­šai. 9.35 Kol vi­si na­mie. 10.30 Fa­zen­da. 11.20 Hu­mo­ro fes­ti­va­lis „Jūr­ma­la 2011“. 12.25 Veiksmo f. „XX am­žiaus pi­ra­tai“. 14.15 „Bri­lian­tų me­džio­to­jai“. 18.45 „Liau­diš­kas pre­kės ženk­las“ Krem­liu­je. 20.00 Lai­kas. 21.10 „Mi­nu­tė šlo­vės. Sva­jo­nės pil­do­si!“ 23.00 „Yes­ter­day li­ve“. 0.10 „Pi­lie­tis Gor­do­nas“. 1.00 Vaid. f. „Nie­kam ti­ku­si“. 2.35 „Bri­lian­tų me­džio­to­jai“. 6.00 Mu­zi­ka.

5.30 Laik­ro­dis su tit­rais. 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 6.20 Ge­ro el­ge­sio pa­mo­kos su te­tu­le Pe­lė­da. 6.45 Pir­ma pa­va­ra. 7.15 Mi­mi­no. Le­gen­dos gi­mi­mas. 8.25 Jų pap­ro­čiai. 9.00 Bep­ro­tiš­ka die­na. 9.20 Val­go­me na­mie. 9.55 Va­sar­na­miai. 11.25 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“. 13.10 Ru­siš­kos sky­ry­bos. 14.25 „Ty­ri­mą at­li­ko...“ 15.20 Ir vėl – svei­ki! 16.20 Auk­so dul­kės. 18.00 Nuo­šir­dus pri­si­pa­ži­ni­mas. 18.45 Cent­ri­nė te­le­vi­zi­ja. 19.50 Slap­tas šou vers­las. 20.45 „Ša­ma­nas“. 22.35 NTV dis­ku­si­jų are­na. 23.40 „Ke­lių pat­ru­lis“. 1.30 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 2.00 „Nuo Ru­si­jos iki Ru­si­jos“. N.Ba­no­vos kon­cer­tas. 3.35 Juo­kas į na­mus.

4.00 „Ke­lių pat­ru­liai“. 5.50 Vaid. f. „Dvi­ko­va“. 7.35 Ry­to paš­tas. 8.10 Pats sau re­ži­sie­rius. 9.00, 12.00, 18.00 Ži­nios. 9.55 Juo­ko pa­no­ra­ma. 10.20 Anim. f. 10.30 Vaid. f. „Auk­si­nė mo­te­ris“. 12.30 Nau­juo­se na­muo­se. 12.40, 2.35 Ma­jai. Apo­ka­lip­sės pra­na­šai. 13.20 Mies­te­lis.

14.20, 23.25 Vaid. f. „Per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nės“. 16.05 Juok­tis lei­džia­ma. 19.05 Vaid. f. „Lai­mės lai­kas“. 20.55 Vaid. f. „Pi­ra­ni­jos me­džiok­lė“. 1.05 Juok­tis lei­džia­ma.

5.00, 7.00, 15.30 Anim. f. 6.00 Vaid. f. vai­kams. 8.00 Liau­dis prieš. 9.00, 10.00, 19.00, 21.00 „Va­ro­vai“. 11.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 12.00 Vaid. f. „Jei­gu tu tei­sus“. 13.30 „Glo­bal 3000“. 14.00 „Iva­no­vas ir Ra­bi­no­vi­čius“. 15.00, 0.30 ART na­vi­ga­to­rius. 16.00 Do­ku­men­ti­nis ek­ra­nas. „Šan­ta­žas gai­les­tin­gu­mu“. 17.00 „Be kvai­lių“. 18.00 Sa­vai­tės briau­nos. 20.00 Niu­jor­ke su V.To­pa­le­ru. 22.00 „Sla­vians­kij ba­zar Vi­tebs­ke 2009“. Kon­cer­tas „Dvi se­se­rys – Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja“.

12.05 Vaid. f. „Tik desertai“ (JAV, 2004 m.). 13.45 Vokietija ieško superžvaigždės. 16.45 Svajonių vyras ieško didžiosios meilės. 17.45 Račas, restoranų testuotojas. 18.45 TV žurnalas „Įžymybės“. 19.45 Savaitgalio žinios. 20.05 Ieškoma marti. 21.15 Vaid. f. „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“ (JAV, Naujoji Zelandija, 2003 m.). 1.00 Nakties programa.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. Kip­ras. 11.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lais. 66-asis ke­lias. 12.00 Ke­liau­to­jas. Le­do žy­giai. 13.00 Ke­lio­nė krui­zi­niu lai­vu. 14.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Bots­va­na. 15.00 Ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jai. Na­mi­bi­ja. 16.00 Ke­liau­to­jas. Di­die­ji gam­tos ste­buk­lai. 17.00 Spor­to pla­ne­ta. Ja­po­ni­ja. 18.00 Ap­leis­tas kem­pin­gas. Is­pa­ni­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Įdo­miau­sios ke­lio­nės. 20.00 Ke­liau­ki­te da­bar. Va­sa­ris. 20.30 Ke­lio­nė į Van­ku­ve­rį. 21.00 Ke­lias į Šao­li­ną. 22.00 Ban­koko pas­lap­tys. 23.00 Ke­liau­to­jas. 0.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. Kip­ras. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Te­ch­ni­kos ste­buk­lai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no na­rai“. 7.30, 13.30 „Vy­riš­ki dar­bai“. 8.00, 14.00 „Tarp mū­sų, spor­ti­nin­kų...“ 9.00, 15.00 „Ekst­re­ma­las So­me­ris“. 10.00, 16.00, 22.00 „Vie­ni me­tai sus­tip­rin­to re­ži­mo ka­lėji­me“. 11.00, 17.00, 23.00 „Ant gy­vo­sios dro­bės“.

18.00 „Ele­gan­tiš­kiau­si au­to­mo­bi­liai“. 19.30 „Pa­si­vaikš­čio­ji­mas su di­no­zau­rais: gel­mių pa­bai­sos“. 21.00 „Iš Sid­nė­jaus į To­ki­ją bet ko­kia kai­na“.

8.00 „Šven­tie­ji fa­rao­nų gy­vū­nai“. 9.00 „Ru­si­jos me­nas“. 10.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 11.00 „Di­džio­jo ek­ra­no žvaigž­dės“. 12.00 „Tik­ra­sis Ka­zi­no Roya­le“. 13.00 „Atė­nai: vi­sa tie­sa apie de­mok­ra­ti­ją“. 14.00 „Ed­var­do lai­kų ūki­nin­kai“. 15.00 „S.Do­ne­nas: gy­ve­ni­mas kaip miu­zik­las“. 16.00 „Geo­gra­fi­niai at­ra­di­mai“. 17.00 „Imp­re­sio­nis­tai“. 18.00 „0,9 am­pe­ro“. 19.00 „Tri­le­ris Ma­ni­lo­je“. 20.30 „Pre­ra­fae­li­tai – Vik­to­ri­jos epo­chos re­vo­liu­cio­nie­riai“. 21.00 „Na­mų šei­mi­nin­kės die­no­raš­tis“. 22.30 „Di­die­ji bri­tų ka­ro va­dai“. 23.00 „Fil­muo­ja­me ka­rą“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00, 11.00 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 7.25 Mi­kae­los zoo­lo­gi­jos tu­ras. 8.15 Ra­mio­jo van­de­ny­no pie­tų pak­ran­tė. 9.10 Pan­dos nuo­ty­kiai. 10.05 „Lau­ki­nis šou“. 11.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Nau­ji drau­gai, se­ni drau­gai.

11.25 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 11.55 J.Corwi­no nuo­ty­kiai. Kup­ra­nu­ga­rio kup­ra (ekst­ri­mas). 12.50 Neįp­ras­ti iš­ra­di­mai gy­vū­nams. 13.45 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 14.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 15.35 Šu­nys prieš ka­tes. 16.30 Ka­čių neį­ma­no­ma ne­my­lė­ti. 17.25 Ka­rū­nuo­tie­ji au­gin­ti­niai. Ka­tės. 18.20 „Di­džio­jo pen­ke­tu­ko“ iš­šū­kis. Pa­žin­ties die­na. 19.15 Ve­te­ri­na­ras lau­ki­nė­je gam­to­je. Zam­bi­ja. 20.10 N.Ba­ke­rio gy­vū­nai. Ban­gi­ni­nis ryk­lys. 21.05 A.Ste­ven­sas: pa­vo­jin­giau­sie­ji. 22.00 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Al­pių vir­šu­kal­nės. 22.55 Dra­ko­nų iršt­vo­je. 23.50 Mar­ga­rit­kos gel­bė­ji­mas. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Ryk­lių už­puo­li­mai.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Met­ro. 11.00 Keis­čiau­sias mo­to­cik­las. Mė­nu­lei­gis. 12.00 Pa­vo­jin­gi su­si­ti­ki­mai. 13.00 Ka­la­ha­rio dy­ku­mos ka­tės. 14.00 Cheop­so pi­ra­mi­dės. 15.00 Cent­ri­nė Niu­jor­ko sto­tis. 16.00 Ei­fe­lio bokš­tas. 17.00 Keis­čiau­sias mo­to­cik­las. Mė­nu­lei­gis. 18.00 JAV slap­to­sios tar­ny­bos. JT pas­ta­to sar­gy­ba. 19.00 Hen­ry Kis­sin­ge­ris. 21.00 Kris­taus me­teo­ri­tas. 22.00 Hen­ry Kis­sin­ge­ris. 0.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Met­ro. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

0.30 TV3

„Žandaras iš Sen Tropezo“ („Le Gendarme de Saint-Tropez“) Komedija. Prancūzija, Italija, 1964 m. Rež. Jeanas Girault. Vaidina Louis de Funesas, Genevive Grad, Michelis Galabru, Danielis Cauchy, Jeanas Lefebvre’as.

Policijos seržantas Liudvikas Kriušo perkeliamas į aukštesnes pareigas ir paskiriamas į nuostabų kurortinį miestelį Sen Tropezą. Palaikyti tvarką pavyzdiniame kurorte tikrai nelengva: žandarai amžinai pakliūva į kvailiausias situacijas. Bet kur kas daugiau problemų tėtušiui Kriušo kelia jo dukros Nikolės lengvabūdiškumas.


16 pirmadienis 11.00 T V3

18.00 T V1000

„Šokis hiphopo ritmu 2. Gatvės“ („Step Up 2: The Streets“)

„Tarp dviejų mylimųjų“ („Two Lovers“)

Muzikinė romantinė drama. JAV, 2008 m. Rež. Jonas Chu. Vaidina Robertas Hoffmanas, Briana Evigan, Willas Kempas, Telisha Shaw, Jennifer Rouse.

Romantinė drama. JAV, 2008 m. Rež. Jamesas Gray. Vaidina Joaquinas Phoenixas, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw, Isabella Rossellini, Elias Koteas.

Maištingoji gatvės šokėja Endė įstoja į elitinę Merilando meno mokyklą. Sunkiai naujoje vietoje pritampanti mergina netrukus susibičiuliauja su Čeisu – geidžiamiausiu vaikinu mokykloje. Jie abu pradeda treniruotis kartu, nes ryžtasi dalyvauti pogrindiniame Baltimorės šokių čempionate, kuris vadinasi tiesiog „Gatvės“.

Išgyvenimų prislėgtas jaunas fotografas Leonardas bando nusižudyti. Laimė, gyvenimo geismas įveikia lengvos mirties pagundą, o realybė tuoj pat pasiūlo Leonardui net dvi galimybes gydyti širdies žaizdas. Tėvai ima piršti savo pažįstamų dukrą Sandrą. Netrukus jis susipažįsta su greta apsigyvenusia Mišele.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (4). 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pasau­liai“ (5). „Ver­ty­bių res­pub­li­ka“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (k).

6.20 Anim. s. „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Ma­žo­ji iš­ra­dė­ja Do­ra“ (1) (JAV, 2002 m.). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja 2. Pir­mo­ji už­duo­tis“ (JAV, 1985 m.) (k). 11.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ma­ma į sko­lą“ (JAV, 2008 m.) (N-7) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 S. „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (1) (JAV, 1999 m.). 14.40 Hu­mo­ro s. „iKar­li“ (1) (JAV, 2008 m.). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (1) (2010 m.). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no meile! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.30 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (8) (N-7). 0.30 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Muzikinė ro­man­ti­nė dra­ma „Šo­kis hip­ho­po rit­mu 2. Gat­vės“ (JAV, 2008 m.). 12.45 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai.

13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Praimas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. Orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „Pel­kė“ (3). 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 9.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cisti­kos lai­da (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­noti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Mi­li­jo­nie­riai“. 21.05 „Men­tai“ (N-7). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 Tau­ro ra­gas (N-7) (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.10 Spor­to pa­no­ra­ma. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Teat­ro po­pie­tė. Juo­zas Gru­šas. „Gin­ta­ri­nė vi­la“ (1995 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Tik­ros is­to­ri­jos. 18.20 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir nemate­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (2) (2003 m.). 19.30 Kul­tū­ra. Di­ri­gen­tas, pe­da­go­gas Juo­zas Mi­ku­ta­vi­čius. 19.55 Kai mū­zos pra­by­la. Wi­sława Szym­bors­ka. „Nuos­ta­ba“. Skai­to Da­lia Mi­che­le­vi­čiū­tė. 20.45 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 21.10 Fan­tas­ti­nis siau­bo f. „Ki­tas pa­sau­lis“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 23.10 Tūks­tant­me­čio aki­mir­kos. Gy­vo­ji is­to­ri­ja. Vil­niaus til­tai (k). 23.25 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Mei­lės atvi­ru­kas. 0.00 Pa­no­ra­ma (k).

0.20 Vers­las. Kul­tū­ra. Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pi­ni­gų kar­ta.

9.30, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.45 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.15, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.15, 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 12.15, 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 17.00, 0.35 „Kob­ra 11“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Siau­bo f. „Bal­sai iš ana­pus 2“ (JAV, Ka­na­da, 2007 m.). 1.25 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“ (2). 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (9). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (5) (N-7). 21.00 Ne­maRUS ki­nas. Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Tar­ny­bi­nis ro­ma­nas“ (1) (Ru­si­ja, 1977 m.). 22.45 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.45 Svei­ka­tos ABC (k).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“.

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 9.30 Rea­ly­bės do­ku­menti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 10.30, 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 11.00 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 12.00 Muz. dok. f. „Šviesk!“ (JAV, 2008 m.). 14.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 14.45 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 15.45 Anim. nuo­ty­kių f. „Pak­ran­tės pa­sa­kos“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2008 m.). 17.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas. 18.15 „Mar­selio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 19.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“.

Filmai 20.00, 23.40 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Ką mes val­go­me?“ 20.45 Ki­no­ma­no už­ra­šai. 21.00 Ki­no aka­de­mi­ja. „Pra­na­šas“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 2009 m.) (N-14). 23.55 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 0.55 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 1.55 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Na­mų dak­ta­ras. 8.50 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las. Ku­li­na­ri­nių ke­lio­nių lai­da. 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Ber­ly­no sie­nos griū­tis“ (1). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 18.55 VTB vie­nin­go­ji ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–Gdy­nės „Asseco Pro­com Trefl“ (Len­ki­ja). Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vil­niaus. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai. 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 1.00 Dok. f. „Ber­ly­no sie­nos griū­tis“ (1).

9.00 Ki­no eksp­re­sas. 9.30 Nuo­ty­kių f. „De­tek­ty­vas Dy ir ug­nies vai­duok­lio pas­lap­tis“ (N-7). 11.35 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis (k). 12.05 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kai mes su­si­ti­ko­me…“ (N-7). 14.30 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Ro­man­ti­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“ (N-7). 17.30 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Gy­ve­nu čia. 18.55 Ro­man­ti­nė dra­ma „Tie­siog kar­tu“ (N-7). 20.30 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Dra­ma „Že­mės šir­dis“ (N-7). 23.05 Ži­nios (k). 23.25 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­si no­ri bū­ti ita­lais“ (N-7).

8.00 Veiks­mo f. „Pa­ti­ki­ma ap­sau­ga“ (JAV, Aust­ra­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 2007 m.). 9.35 Nuo­ty­kių f. „Gat­vės lenk­ty­nės“ (Ru­si­ja, 2007 m.). 11.30 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­sie­nio mies­tas“ (JAV, 2006 m.). 18.30 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ša­lin ran­kas nuo Mi­si­si­pės“ (Vo­kie­ti­ja, 2007 m.). 20.15 Fan­tas­ti­nis f. „Dak­ta­ras St­rein­džas“ (JAV, 2007 m.). 21.40 Siau­bo f. „Tam­sa“ (Vo­kie­ti­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 2005 m.).

7.00 Ka­ri­nė dra­ma „Ste­buk­las prie San­ta Anos“ (JAV, Ita­li­ja, 2008 m.). 9.35 Anim. nuo­ty­kių f. „Al­fa ir Ome­ga“. 11.00 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Pa­sip­rie­ši­ni­mas“ (JAV, 2008 m.). 13.20 Ro­man­ti­nė ko­miš­ka dra­ma „Vi­ki Kris­ti­na Bar­se­lo­na“. 15.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ni­mės sa­la“. 17.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ka­ro­li­na“. 19.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Co­co prieš Cha­nel“ (Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, 2009 m.). 21.00 Mis­ti­nis ro­man­ti­nis tri­le­ris „Ke­lei­viai“ (JAV, Ka­na­da, 2008 m.). 23.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Blo­gas po­li­ci­nin­kas“ (JAV, 2009 m.). 1.05 Dra­ma „Kaž­kur tarp ten ir čia“.

2.00 Veiks­mo dra­ma „Pas­ku­ti­nis iš gy­vų­jų“. 3.50 Dra­ma „Ci­vi­li­nis ieš­ki­nys“. 5.50 Dra­ma „Šiuo­lai­ki­niai gla­dia­to­riai“. 8.30 Ko­me­di­ja „Jei tai bū­tų tie­sa“. 10.10 Dra­ma­ti­nis tri­le­ris „Pe­lė­dos klyks­mas“.

11.50 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vie­ni­šius“. 13.25 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Avia­to­rius“. 16.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lė ir ki­tos ne­lai­mės“. 18.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Tarp dvie­jų my­li­mų­jų“. 20.00 Veiks­mo dra­ma „Pas­ku­ti­nis iš gy­vų­jų“. 0.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Kaip van­duo šo­ko­la­dui“. 21.55 Ves­ter­nas „Me­nan­tis pik­ta“.

4.00 „Po­kal­bis su vai­duok­liu“. 5.30 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.40 „Ateivių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 9.30 „Aist­ros ra­di­jo ban­go­mis“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Nuo mo­kyk­los lai­kų“. 14.55 „Žai­di­mai“. 19.00 „Raš­te­lis bu­te­ly­je“. 21.05 „Ma­no mer­gi­nos vai­ki­nas“. 22.30 „Džor­da­na ti­ria by­lą“. 0.00 „Bū­ti Eri­ka“. 0.50 „Mei­lės rea­li­jos“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos sri­ties „Chim­ki“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 13.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis R.Ta­mu­lio bok­so tur­ny­ras. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Val­la­do­lid“–„Uni­ca­ja“. 17.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­gos rung­ty­nės. 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45 Spor­tas LT. Kik­bok­so tur­ny­ras „K-1 ka­riai. per­vers­mas“. 21.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„As­se­co Pro­kom“. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas. W.Wrigh­tas ir S.Mos­ley.

11.00 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos „Li­gue 1“ rung­ty­nių apž­val­ga. 12.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­gos apž­val­ga. 13.00 Fut­bo­las. Vo­kie­ti­jos tau­rės var­žy­bų apž­val­ga. 13.30 Ekst­re­ma­lus spor­tas. „Red Bull“ ledo lenk­ty­nės. 14.45 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos ly­ga. „Ren­nais“–„So­chaux“. 16.35 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Bil­bao Bas­ket“–„Real“. 18.25 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Mon­te­pas­chi“–„Uni­ca­ja“.

20.15 „Man­ches­ter Uni­ted“–„Li­ver­pool“. 22.05 „As­ton Vil­la“–„Man­ches­ter Ci­ty“. 23.55 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Žal­gi­ris“–„Bar­ce­lo­na“.

9.30 Leng­vo­sios atleti­kos var­žy­bos Karls­rū­hė­je (Vo­kie­ti­ja). 10.15, 14.30 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rės fi­na­las. 11.30 Sli­di­nė­ji­mas. Mo­te­rų es­ta­fe­tė 4 × 5 km. 12.15 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 13.30 Biat­lo­nas. Pa­sau­lio tau­rė. 15.45 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 18.45 Gra­žiau­si Eu­ro­pos fut­bo­lo įvar­čiai. 19.45 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rės fi­na­las. 21.00 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 21.45 Spor­to įvy­kių apž­val­ga. 22.00 Ame­ri­kie­tiš­ko­sios im­ty­nės. 22.45 Ame­ri­kie­tiš­ko­sios im­ty­nės. „Vin­ta­ge Col­lec­tion“. 23.45 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 1.30 Gra­žiau­si Eu­ro­pos fut­bo­lo įvar­čiai.

9.00, 12.30 TV par­duo­tu­vė. 12.00 Nor­ma­lu. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­ga. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.15 HT. In­ter­ne­ti­nis fut­bo­las. 23.15 „LIGA to­tal!“ Fut­bo­lo ana­li­zė. 0.30 „Sport1“ nau­jie­nos. 0.45 Gol­fo nau­jie­nos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00, 0.30 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00, 1.00 10 ge­riau­sių šios sa­vai­tės dai­nų. 14.00 Di­džiau­sias! Nau­jau­sias! Gar­siau­sias! 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 20.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 20.30 Drau­gai. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 TV šou „In­ter­ne­to kvai­liai“.

21.05 1 baltijos

21.20 Init

„Maskvos kiemelis“ („Московский дворик“)

„Žemės širdis“ („El corazón de la tierra“)

Serialas. Rusija, 2009 m. Rež. Vladimiras Ščegolkovas. Vaidina Dmitrijus Muliaras, Klavdija Koršunova, Madlen Džabrailova, Natalija Nikulenko, Ksenija Karajeva.

Drama. Ispanija, D.Britanija, 2007 m. Rež. Antonio Cuadri. Vaidina Catalina Sandino Moreno, Sienna Guillory, Joaquimas de Almeida, Philipas Winchesteris.

Maskva, 1937 m. Inžinierius Nikolajus Zotovas sužino, kad netrukus bus suimtas. Norėdamas išvengti arešto jis išvažiuoja į tylų provincijos miestelį ir gamykloje įsidarbina šaltkalviu. Namie likusi Liudmila patenka į nemalonią padėtį: ji liko viena su dviem vaikais, artimieji nuo jos nusisuko. O prieš akis – baisūs 1941-ieji.

1888-ieji. Mažą Andalūzijos miestelį valdo britų kalnakasių bendrovė, iš žemės gelmių išgaunanti vario rūdą. Šachtininkai negailestingai išnaudojami, net vaikai nuo mažens įtraukiami į sveikatai pavojingą darbą. Viskas ima keistis, kai į miestelį atvyksta jaunas maištininkas Maksimilijanas, pasiryžęs čia pradėti tikrą revoliuciją.


17 2012 02 13 21.00 TV1

„Tarnybinis romanas“ („Служебный роман“) Romantinė komedija. Rusija, 1977 m. Rež. Eldaras Riazanovas. Vaidina Alisa Freindlich, Andrejus Miagkovas, Svetlana Nemoliajeva, Olegas Basilašvilis, Lija Achedžakova.

Statistikos įstaigos direktorės Liudmilos Kaluginos pavaduotojas Jurijus Samochvalovas įtikina savo jaunystės draugą Anatolijų Novoselcevą karjeros sumetimais su paniurėle šefe per vakarėlį užmegzti šiltesnius santykius. Tačiau šalta it ledkalnis Kalugina tokioms „provokacijoms“ nepasiduoda. Bent jau iš pradžių...

Užsienio 5.55 Pi­ko valan­da. 6.20 Me­cha­ni­nis apel­si­nas. 7.10 Fe­de­ra­ci­jos. Če­čė­ni­jos Res­pub­li­ka. 7.55 To­li­mi gi­mi­nai­čiai. 8.05 Apo­ka­lip­sė. Že­mė. 9.00 Teis­mo va­lan­da. 10.15 Dar ne va­ka­ras. 11.10 Są­ži­nin­gai. 12.05, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 13.05 S. „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 13.30 S. „Kam tau ali­bi? (1–3). 16.25 Pra­ga­ro vir­tu­vė. 17.50 Keis­te­ny­bės. Eks­pe­ri­men­tas „Že­mė“. 18.45 Šei­mos dra­mos. 20.55 Slaptos te­ri­to­ri­jos. 22.00 „Ko­man­da Če“. 23.55 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 0.25 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“. 1.05 Nau­jie­nos 24.

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.30 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45, 5.10 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.15 „Rin­ki­mai 2012“. 17.00, 1.55 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.45 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Mask­vos kie­me­lis“. 22.20 T.Ta­ra­so­va: „Ma­no šir­dis – ne le­di­nė“. 23.30 Va­ka­ro nau­jie­nos.

23.45, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.10 Poz­ne­ris. 1.00 „Gy­ny­bos tei­sė“. 2.50 Ko­me­di­ja „Pa­va­sa­rio ma­ra­to­nas“. 4.20 „Mask­vos kie­me­lis“.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 A.Žur­bi­nas. At­min­ti­nos me­lo­di­jos. 9.05 Pro­gra­ma mak­si­mum. 10.05 Ru­siš­kos sen­sa­ci­jos. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 S. „Mask­va. Cent­ro apy­gar­da“ (1, 2). 21.40 „Gar­bės ko­dek­sas“. 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.20 Są­ži­nin­gas pir­ma­die­nis. 1.10 S. „Ieš­ko­ma­sis“ (1). 2.05 „Jū­rų vel­niai“. 3.45 Juo­kas į na­mus.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00 Ma­no si­dab­ri­nis ru­tu­lys. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tin­gas li­ki­mo ry­to­jus“.

19.40 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 22.30 Ša­lies bu­din­ty­sis.

5.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 6.00 Anim. f. 7.00 Per­ga­lės kai­na. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Sa­vai­tės briau­nos. 11.00 2012-ie­ji. 12.00 Vaid. f. „Le­nin­gra­das. Lapk­ri­tis“. 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 By­la. 19.00 Ske­ne­ris. 20.00 „Tei­sin­gu­mo tu­zi­nas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Tris­kart apie mei­lę“.

8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 „Kas taps mi­li­jo­nie­riu­mi?“ 22.15 Ra­čas, res­to­ra­nų tes­tuo­to­jas. 23.15 Ekst­ra. 0.30 Re­por­ta­žas. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Japo­ni­ja. 11.00 Nau­jas res­to­ra­nas Los An­dže­le. 11.30 Kem­pin­gas po snie­gu. 12.00 Ke­liau­to­jas. Di­die­ji gam­tos ste­buk­lai. 13.00 Ke­liau­ki­te da­bar. Va­sa­ris. 13.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Grai­ki­ja. 14.00 Ke­liau­to­jas. 15.00 Ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jai. Ek­va­do­ras. 16.00 Ke­liau­to­jas. Va­ka­rų Ka­na­da. 17.00 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Ja­po­ni­ja. 17.30 Mek­si­kos sko­nis. 18.00 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­nyje. Ja­po­ni­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Ju­ta ir lau­ki­niai Va­ka­rai. 20.00 Ke­lio­nė į Ka­na­dą. 20.30 Va­sa­rio krui­zas. 21.00 Ke­lio­nės jū­ro­mis. Ak­me­ni­niai mil­ži­nai. 22.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. Bue­nos Ai­rės. 22.30 Ke­lio­nė į Stok­hol­mą. 23.00 Ke­liau­to­jas. An­tark­ti­da. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. Sin­ga­pū­ras. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Elegan­tiš­kiau­si au­to­mo­bi­liai“. 7.00, 13.00 „Ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no na­rai“. 7.30, 13.30 „Pa­si­vaikš­čio­ji­mas su di­no­zau­rais: gel­mių pa­bai­sos“. 9.00, 15.00 „Iš Sid­nė­jaus į To­ki­ją bet ko­kia kai­na“.

10.00, 16.00 „Vie­ni me­tai sus­tip­rin­to re­ži­mo ka­lė­ji­me“. 11.00, 17.00 „Ant gy­vo­sios dro­bės“. 18.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 18.30 „San­kir­ta“. 19.00 „Ka­rių paieš­ka“. 20.00 „2011-ie­ji: tor­na­dų šėls­mas“. 21.00 „Žve­jų nuo­ty­kiai“. 22.00 „Northwest Air­li­nes“ 253-ia­sis rei­sas: neį­vy­kęs te­ro­ro iš­puo­lis“. 23.00 „Žu­di­kai ma­nia­kai“.

8.00, 16.00 „Geo­gra­fi­niai at­ra­di­mai“. 9.00 „Imp­re­sio­nis­tai“. 10.00 „0,9 am­pe­ro“. 11.00 „Tri­le­ris Ma­ni­lo­je“. 12.30 „Pre­ra­fae­li­tai – Vik­to­ri­jos epo­chos re­vo­liu­cio­nie­riai“. 13.00 „Na­mų šei­mi­nin­kės die­no­raš­tis“. 14.30 „Di­die­ji bri­tų ka­ro va­dai“. 15.00 „Fil­muo­ja­me ka­rą“. 17.00 „Is­to­ri­jos pas­lap­tys“. 18.00 „Di­die­ji moks­li­nin­kai“. 19.00 „Pio­nie­riai, ta­pę mi­li­jo­nie­riais“. 20.00 „Ger­ma­nų gen­tys“. 21.00 „Gy­ny­ba pa­gal Ga­rou“. 22.00 „Pas­lap­tin­go­sios žmog­žu­dys­tės“. 23.00 „Pas­ku­ti­nis lei­te­nan­to Es­ti­lo sk­ry­dis“.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Pa­vo­jin­gas su­sirė­mi­mas. 7.25 Kaip tap­ti... dramb­liu. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 9.10 Šu­nys prieš ka­tes. 10.05 De­nie­lis ir ka­tės. 11.00 Mi­kae­los zoologijos ­tu­ras.

11.55 Ško­ti­jos gy­vū­nų ap­sau­gos drau­gi­ja. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Gy­vū­nų te­ri­to­ri­ja. 13.45 Pra­ras­tos le­te­nos pas­lap­tis. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Ai­das ir Am­boze­lio dramb­liai. 16.30 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 17.00 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 17.25 Fe­li­no­lo­gi­ja. 18.20 Ka­čių neį­ma­no­ma ne­my­lė­ti. 19.15 Go­ri­lų mo­kyk­la. Punk­tas. 21.05 Že­mės dre­bė­ji­mas. Pan­dų gel­bė­ji­mas. 22.00 Skun­kų tram­dy­to­jas. Ne­das sku­ba į pa­gal­bą. Nu­ken­tė­jė­lis Ok­la­ho­mo­je. 22.55 Ka­ri­na: lau­ki­nis sa­fa­ris. 23.50 Pot­vy­nis. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. At­si­ti­ki­mas Ber­ly­no zoo­lo­gi­jos so­de.

10.00 „Du­ca­ti“ mo­to­cik­lai. 11.00 H.Kis­sin­ge­ris. 13.00 Vis­kas apie gy­va­tes. 14.00 Lau­ki­nė Ru­si­jos gam­ta. 15.00 Ma­ža­me­tis kont­ra­ban­di­nin­kas. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Kro­vi­ni­nis lėk­tu­vas. 17.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 18.00 „Dod­ge Chal­len­ger“ au­to­mo­bi­liai. 19.00, 22.00 Ka­lė­ji­mas. Jau­na­sis nar­ko­ti­kų per­ve­žė­jas. 20.00 Tra­ge­di­ja ant vir­vių til­to. 21.00 Drau­di­mai. Pri­si­lie­ti­mas prie mir­ties. 23.00 Tra­ge­di­ja ant vir­vių til­to. 0.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

21.30 TV6

„Balsai iš anapus 2“ („Stir of Echoes: The Homecoming“) Siaubo filmas. JAV, Kanada, 2007 m. Rež. Ernie Barbarashas. Vaidina Robas Lowe, Marnie McPhail, Benas Lewisas, Tatiana Maslany, Shawnas Robertsas.

Grįžęs iš karo Irake Tedas Koganas niekaip negali pamiršti neseniai išgyventų košmarų. Į vaikino sąmonę skverbiasi jo akivaizdoje žuvusių žmonių vaiduokliai. Tedo sąžinę slegia vienas įvykis, kai jam teko atiduoti komandą apšaudyti furgoną. Tada žuvo maža mergaitė, kurios Tedas nespėjo išgelbėti.


18 antradienis 20.20 TV1000

20.25 Mikrovisata

„Pakartota žmogžudystė“ („Double Jeopardy“)

„Nuotaka paštu“ („Mail Order Wife“)

Trileris. JAV, Vokietija, 1999 m. Rež. Bruce’as Beresfordas. Vaidina Tommy Lee Jonesas, Ashley Judd, Annabeth Gish, Jay Brazeau, Bruce’as Greenwoodas.

Komedija. JAV, 2004 m. Rež. Huckas Botko, Andrew Gurlandas. Vaidina A.Gurlandas, Eugenia Yuan, Adrianas Martinezas, Deborah Teng, Natalie Caron.

Po nakties, praleistos jachtoje, Libė Parsons buvo apkaltinta nužudžiusi savo vyrą. Kalėjime moteris sužino, kad vyras gyvas ir gyvena su geriausia jos drauge. Dabar Libė turi tik vieną tikslą – pabėgti iš kalėjimo, susirasti nedorėlį ir iš tikrųjų jį nužudyti. Juk Amerikoje už tą patį nusikaltimą du kartus nebaudžiama.

Kvinse gyvenantis storulis Adrianas nusprendžia vesti ir nuotaką išsirenka iš spalvingo katalogo „Rojaus merginos“. Iš laimės vyrukas net sutinka, kad apie šį jo sėkmingą pasirinkimą būtų sukurtas filmas. Pasirinkęs Birmoje užaugusią gražuolę Ličę Adrianas dar nenutuokia, kokių staigmenų jam paruošė likimas.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so na­cio­na­li­nė at­ran­ka (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Ma­žo­ji iš­ra­dė­ja Do­ra“ (2). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 Anim. s. „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (1) (JAV, 1999 m.) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ma­no vy­ras ga­li (k). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vaikų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (2). 14.40 „iKar­li“ (2). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (2). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 „Či­li­nam Šv. Va­len­ti­ną, ar­ba De­vy­ni an­tau­siai ir tre­jos ves­tu­vės“. Muz. fil­mas apie mei­lę, an­tau­sius ir ves­tu­ves. 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Ro­man­ti­nė dra­ma „As­mens sar­gy­bi­nis“ (JAV, 1992 m.) (N-7). 1.20 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.35 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“.

17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Bai­mės akys. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Gal tai mei­lė?“ (JAV, 2005 m.). 0.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.05 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00 9.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). Sek­ma­die­nio ry­tas (k). „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Pra­ga­ro kan­jo­nas“. Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou (N-7). 21.10 „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-14). 22.10 San­re­mo mu­zi­kos fes­ti­va­lis 2012. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Ita­li­jos. 0.40 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 Te­le bim-bam. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Bū­to­vės slė­pi­niai. 12.20 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 12.45 Ry­to suk­ti­nis. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meist­rai. Juo­zas Do­mar­kas (k). 16.00 Lai­da S. 16.25 Lai­ko port­re­tai. Ja­nas Fab­rė: aš esu klai­da (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Gim­to­ji že­mė. 18.25 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 19.00 Poe­to Ber­nar­do Braz­džio­nio 105-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Ber­nar­das Braz­džio­nis. „Su­grį­ži­mas“ (1998 m.). 19.50 Poe­to Ber­nar­do Braz­džio­nio 105-osioms gi­mimo me­ti­nėms. Ber­nar­do Braz­džio­nio poe­zi­ja. „Ieš­ko­jau tė­viš­kės juo­doj nak­ty...“ 20.05 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (4). 21.10 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Di­dy­sis kan­ka­nas. 21.40 Ra­di­jo sto­ties „Opus 3“ pen­ke­rių me­tų gim­ta­die­nis. 23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“ (9). „Bu­dis­tų kal­nų die­vų bu­vei­nė. Bu­ta­nas“ (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.).

23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. For­te­pi­jonų mu­zi­kos žvaigž­dės. Gro­ja pia­nis­tas A.Gry­niu­kas (2). 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“.

9.30, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.45 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.15, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.15, 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 12.15, 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00, 21.00 „Re­zi­den­tai“. 17.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių s. „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (1) (JAV, 2009 m.). 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.35 UEFA čem­pio­nų ly­gos rung­ty­nės. „Bayer 04 Le­ver­ku­sen“–„FC Bar­ce­lo­na“. Tie­sio­gi­nė translia­ci­ja. 23.40 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Gryn Ri­ve­rio žu­di­ko gau­dy­nės“ (JAV, 2008 m.). 1.20 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių s. „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (1) (JAV, 2009 m.). 2.10 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“ (3). 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (6) (N-7). 21.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Įsi­my­lė­ju­si ke­tu­rias­de­šimt­me­tė“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 22.45 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.45 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“.

8.45 9.00 9.15 9.45 10.15

Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. „Ką mes val­go­me?“ Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7).

Filmai 11.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 11.45 Pramo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 12.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 13.15 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 14.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (3) (N-7). 15.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 16.15 Re­zo­nan­sas (k). 17.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 17.45, 0.00 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 19.15 Kul­tū­ra +. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 21.45 „Bal­ticum TV“ ži­nios. 20.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka. 20.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 22.00 Me­lod­ra­ma „Kar­tu / sal­du“ (Tai­lan­das, JAV, 2009 m.).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 „Mi­tų grio­vė­jai“. 12.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 0.40 Dok. f. „Ber­ly­no sie­nos griū­tis“ (2). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.52, 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­so fi­na­las. 19.55 „Niutonas. Paslaptingasis eretikas“. Dokumentinis filmas. 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55, 0.05 Lie­tu­va tie­sio­giai.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Dra­ma „Že­mės šir­dis“ (N-7). 11.05 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 11.35 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­si no­ri bū­ti ita­lais“ (N-7). 13.20 Te­le­laik­raš­tis. 15.55 Ko­miš­ka dra­ma „Sal­džių sap­nų“ (N-7). 17.30 Nuo­ga tie­sa (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.30 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“. 20.30 I.Prud­ni­ko­vai­tė ir J.Mi­lius kon­cer­te „Iš­tark man – my­liu“. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“. 23.10 Ži­nios (k). 23.30 Ko­me­di­ja „Za­kas ir Mi­ri ku­ria por­no“ (N-14).

8.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ša­lin ran­kas nuo Mi­si­si­pės“ (Vo­kie­ti­ja, 2007 m.). 9.45 Fan­tas­ti­nis f. „Dak­ta­ras St­rein­džas“ (JAV, 2007 m.). 11.10 Tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“ (JAV, P.Af­ri­ka, 2008 m.). 18.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ma­no ge­riau­sio drau­go mer­gi­na“ (JAV, 2006 m.). 20.25 Ko­me­di­ja „Nuo­ta­ka paš­tu“ (JAV, 2004 m.). 22.05 Dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.).

7.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ka­ro­li­na“. 9.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Co­co prieš Cha­nel“ (Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, 2009 m.). 11.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Žmo­gus, ku­ris my­li“ (Ita­li­ja, 2008 m.). 13.00 Dra­ma „Kvie­čia­me pas Rai­lius“. 15.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“. 19.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ma­no ge­riau­sio drau­go mer­gi­na“. 21.00 Kri­mi­nali­nis tri­le­ris „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“. 23.35 Ko­me­di­ja „Pasp­rin­gęs“. 1.05 Tri­le­ris „Gun­dan­ti klas­ta“.

2.00 Dra­ma­ti­nis tri­le­ris „Pa­kar­to­ta žmog­žu­dys­tė“. 3.50 Ro­man­ti­nė dra­ma „Tarp dvie­jų my­li­mų­jų“. 5.50 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vie­ni­šius“. 7.30 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Avia­to­rius“. 10.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lė ir ki­tos ne­lai­mės“.

12.20 Dra­ma „As­me­ni­niai Pi­pos Li gy­ve­ni­mai“. 14.10 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“. 16.20 Ko­me­di­ja „Jei tai bū­tų tie­sa“. 18.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ži­nu­tė bu­te­ly­je“. 20.20 Tri­le­ris „Pa­kar­to­ta žmog­žu­dys­tė“. 22.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Kaip van­duo šo­ko­la­dui“. 0.10 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Sek­sas, nar­ko­ti­kai ir ro­ken­ro­las“.

4.00 „Pa­gro­bi­mas“. 5.30 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Ves­tu­vių šo­kis“. 9.30 „Mei­lės rea­li­jos“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Alek­sas ir Ema“. 15.10 „Klaus­ki­te Sin­dės“. 19.00 „Ves­tu­vių dai­ni­nin­kas“. 20.35 „Ma­mos vai­ku­čiai“. 22.05 „Lie­žu­vau­to­ja“. 23.00 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 23.50 „Bū­ti Eri­ka“. 0.40 „Slap­ti nu­si­kal­ti­mai“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 23.00 Ži­nios +. 10.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ry­gos VEF–„Kras­nye Kry­liya“. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„As­se­co Pro­kom“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­gos rung­ty­nės. 15.30 Lietuvos krep­ši­nio ly­ga. Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 17.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Val­la­do­lid“–„Uni­ca­ja“. 19.10 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Ry­gos VEF. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 21.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Ban­ca Ci­vi­ca“–Mad­ri­do „Real“. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas. C.Broc­kas ir T.Ib­ra­gi­mo­vas.

10.50 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės apž­val­ga. 11.20 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos ly­ga. „Tou­lou­se“–„Saint-Etien­ne“. 13.10 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Pa­nat­hi­nai­kos“– „Fe­ner­bah­ce Ul­ker“. 15.00 „As­ton Vil­la“–„Man­ches­ter Ci­ty“. 16.50 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Mac­ca­bi“–„Ben­net“. 18.40 Bok­sas. Y.P.Her­nan­de­zas ir S.Cun­ning­ha­mas.

19.40 Bok­sas. J.C.Cháve­zas jau­nes­ny­sis ir M.A.Ru­bio. 20.40 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA taurės apž­val­ga. 21.10 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos apž­val­ga. 21.40 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „Lyon“–APOEL. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „Bayer“–„Bar­ce­lo­na“. 1.30 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos die­nos apž­val­ga.

9.30 Gra­žiau­si Eu­ro­pos fut­bo­lo įvar­čiai. 10.30 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 12.30 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Katare. 16.15 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 18.45 Spor­to įvy­kių apž­val­ga. 19.00 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. Pa­sau­lio tau­rė. 20.00 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 0.00 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Ka­ta­re. 1.30 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­ga. 19.00, 0.30 Fut­bo­las. Se­ri­ja A. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 21.15 Fut­bo­las. Po­kal­bių lai­da. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00, 0.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00, 1.00 „Eu­ro Hit List“. 14.00 10 ge­riau­sių įra­šų. 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 20.00 Drau­gai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.30 TV šou „In­ter­ne­to kvai­liai“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

22.35 LNK

23.40 TV6

„Asmens sargybinis“ („The Bodyguard“)

„Gryn Riverio žudiko gaudynės“ („The Capture of the Green River Killer“)

Romantinė drama. JAV, 1992 m. Rež. Mickas Jacksonas. Vaidina Kevinas Costneris, Whitney Houston, Gary Kempas, Billas Cobbsas, Tomas Arana.

Kriminalinė drama. JAV, 2008 m. Rež. Norma Bailey. Vaidina Tomas Cavanaghas, Currie Grahamas, Amy Davidson, Ingrid Rogers, Jessica Harmon.

Garsi estrados žvaigždė Reičel Maron turi viską, ko gali geisti širdis: simpatišką sūnelį, publikos meilę, milijonines sutartis, net gauna „Oskarą“ už vaidmenį kine. Tačiau ramiai gyventi neleidžia kažkoks maniakas, kuris vis siunčia anoniminius laiškus su grasinimais nužudyti. Saugoti žvaigždę ima sargybinis Frenkas Farmeris.

Netoli upės randami dviejų merginų palaikai. Policija pradeda įtariamųjų paiešką. Tačiau panašios žudynės tęsiasi ir, atrodo, niekas negali jų nutraukti. Policija ilgai ieško serijinio maniako, ir tik 2001-aisiais Harį Ridžvėjų šerifo Deivo Reičerto dėka pavyksta suimti.


19 2012 02 14 21.00 TV1

22.00 T V3

„Įsimylėjusi keturiasdešimtmetė“ („Flirting with Forty“)

„Gal tai meilė?“ („A Lot Like Love“)

Romantinė komedija. JAV, 2008 m. Rež. Mikaelas Salomonas. Vaidina Heather Locklear, Robertas Buckley, Vanessa Williams, Cameronas Bancroftas, Anne Hawthorne.

Romantinė komedija. JAV, 2005 m. Rež. Nigelas Cole’as. Vaidina Amanda Peet, Ashtonas Kutcheris, Taryn Manning, Aimee Garcia, Lee Garlington.

Išsiskyrusi dviejų vaikų motina Džekė Laurens savo keturiasdešimto gimtadienio iš­ vakarėse išvyksta atostogauti į Havajus. Čia ji susipažįsta su jaunu banglenčių spor­ to instruktoriumi Kailu Hamiltonu. Vienos nakties nuotykis nelauktai perauga į stip­ rų abipusį jausmą. Ką daryti, jei atostogos baigiasi, o skirtis nesinori?

Dešimties kilometrų aukštyje skrendančiame lėktuve ką tik koledžą baigusiam Oli­ veriui prireikia ten, kur karaliai pėsti vaikšto. Po kelių sekundžių į tą patį tualetą tar­ si uraganas įsibrauna jauna panelė Emilė. Prabėga septyneri metai, likimas hero­ jus ne kartą suveda, tačiau kas kartą vis nevykusiomis aplinkybėmis.

dokumentika

Užsienio 6.00 „Links­ma kom­pa­ni­ja“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.15 „Vien­gun­giai“. 8.05 Ko­me­di­ja „Ne­vy­kė­lio uoš­vė“. 10.15 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.45, 0.10 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“. 11.40, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.45 Apo­ka­lip­sė. Sau­lė. 13.35 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 14.05 Neš­va­rūs pi­ni­gai. 15.00 „Ko­vo­to­jas“. 16.50 „Ko­man­da Če“. 18.50 Šei­mos dra­mos. 20.55 Ka­ri­nė pas­lap­tis. 22.25 Me­lod­ra­ma „Ves­tu­vės kei­čian­tis“. 0.55 Nau­jie­nos 24.

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.30 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.15 „Rinkimai 2012“. 17.00 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.45 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Mask­vos kie­me­lis“. 22.20 „Nuo ko­jų ant gal­vos“. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.50, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.05 „Gy­ny­bos tei­sė“. 1.10 „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ su A.Ma­ka­ro­vu. 1.50 Sup­ras­ti. At­leis­ti.

2.45 Vaid. f. „Nuo­mo­ja­mas bu­tas su vai­ku“. 4.00 „Mask­vos kie­me­lis“. 4.55 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 6.20 Mu­zi­ka.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Ku­li­na­rų dvi­ko­va. 9.35 Gro­žio aka­de­mi­ja. 10.05 „Sio­mi­nas“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „Mask­va. Cent­ro apy­gar­da“. 21.40 „Gar­bės ko­dek­sas“. 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.20 Kie­ti 2000-ie­ji. 1.10 „Ieš­ko­ma­sis“. 2.05 „Jū­rų vel­niai“. 3.45 Juo­kas į na­mus.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tin­gas li­ki­mo ry­to­jus“.

19.40 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 22.30 „Ge­ne­ro­lo Kor­ni­lo­vo by­la. Vie­nos iš­da­vys­tės is­to­ri­ja“.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 ART na­vi­ga­to­rius. 10.30 Ame­ri­kie­čių ne­raš­tin­gu­mo lik­vi­da­vi­mas. 11.00 Ske­ne­ris. 12.00 Vaid. f. „Tris­kart apie mei­lę“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 J.Al­bac lai­da. 19.00 Di­džio­ji sar­gy­ba. 20.00 „Tei­sin­gu­mo tu­zi­nas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Tik dvie­se“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 „CSI Ma­ja­mis“. 23.15 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“. 0.10 „Mon­kas“.

20.00 „Vi­ru­sų me­džio­to­jai“. 22.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“. 23.00 „Ame­ri­kie­tiš­kas okul­tiz­mas“. 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ma­ro­kas. 11.00 Mek­si­kos sko­nis. 11.30 Dvi­ra­čiu į Ba­bi­no kal­ną. 12.00 Ke­liau­to­jas. Va­ka­rų Ka­na­da. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pries­ko­niai. 14.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiu į Pie­tus. Bue­nos Ai­rės. 14.30 Ke­lio­nė į Stok­hol­mą. 15.00 Ke­lio­nės jū­ro­mis. Ak­me­ni­niai mil­ži­nai. 16.00 Ke­liau­to­jas. Pa­na­ma ir Ko­lum­bi­ja. 17.00 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. 17.30 Mek­si­kos sko­nis. Van­de­ny­no pak­ran­tė. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ma­ro­kas. 19.00 Ke­liau­to­jas. An­tark­ti­da. 20.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Ba­ha­mos. 21.00 Ke­liau­to­jas. Tur­ki­ja. 22.00 Spor­to pla­ne­ta. Tur­ki­ja. 23.00 Ke­liau­to­jas. Tur­ki­ja. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. Bar­se­lo­na. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 6.30, 12.30 „San­kir­ta“. 7.00, 13.00 „Ka­rių paieš­ka“. 8.00, 14.00 „2011-ie­ji: tor­na­dų šėls­mas“. 9.00, 15.00, 21.00 „Žve­jų nuo­ty­kiai“. 10.00, 16.00 „Northwest Air­li­nes“ 253-ia­sis rei­sas: neį­vy­kęs te­ro­ro iš­puo­lis“. 11.00, 17.00 „Mir­ti­nas ruo­žas“. 18.00 „Tan­kų dirb­tu­vė“. 19.00 „Ka­ri­nės pra­ty­bos“.

8.00, 16.00 „Geo­gra­fi­niai at­ra­di­mai“. 9.00 „Is­to­ri­jos pas­lap­tys“. 10.00 „Di­die­ji moks­li­nin­kai“. 11.00 „Pio­nieriai, ta­pę mi­li­jo­nie­riais“. 12.00 „Ger­ma­nų gen­tys“. 13.00 „Gy­ny­ba pa­gal Ga­rou“. 14.00 „Pas­lap­tin­go­sios žmog­žu­dys­tės“. 15.00 „Pas­ku­ti­nis lei­te­nan­to Es­ti­lo sk­ry­dis“. 17.00 „Bar­ba­rai pa­gal Ter­ry Jo­ne­są-Pi­to­ną“. 18.00 „Le­gen­da apie Po­ka­hon­tos ir ka­pi­to­no Joh­no Smit­ho mei­lę“. 19.00 „Įsi­my­lė­ję J.Aus­ten“. 20.00 „J.Aus­ten: as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo ne­sėk­mės“. 21.30 „Bri­git­te Bar­dot – Pran­cū­zi­jos sim­bo­lis“. 22.00 „Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras – spal­vo­tai“. 23.00 „Nus­lėp­ta tie­sa“.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Punk­tas. 7.25, 16.30 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 7.50, 17.00 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 9.10 Ka­čių neį­ma­no­ma ne­my­lė­ti. 10.05 Že­mės dre­bė­ji­mas. Pandų gel­bė­ji­mas. 11.00 Mi­kae­los zoo­logijos tu­ras. 11.55 Ško­ti­jos gy­vū­nų ap­sau­gos drau­gi­ja.

12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Skun­kų tram­dy­to­jas. Ne­das sku­ba į pa­gal­bą. Nu­ken­tė­jė­lis Ok­la­ho­mo­je. 13.45 Šu­nų veis­li­nin­kas. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Ai­das ir Am­bo­ze­lio dramb­liai. 17.25 Fe­li­no­lo­gi­ja. 18.20 Ka­rū­nuo­tie­ji au­gin­ti­niai. Šu­nys. 19.15 Go­ri­lų mo­kyk­la. Šei­mos su­kū­ri­mas. 21.05 Dramb­lių ka­ra­lys­tė. 22.00 Ve­te­ri­na­ras lau­ki­nė­je gam­to­je. Zam­bi­ja. 22.55 Nuo­dų me­džio­to­jai. Įtū­žis. 23.50 Kvė­puok! 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Žai­di­mai su ryk­liais.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Hei­ne­ken“ alaus ga­myk­los. 11.00 Ka­lė­ji­mas. Jau­na­sis nar­ko­ti­kų per­ve­žė­jas. 12.00 Tra­ge­di­ja ant vir­vių til­to. 13.00 Gy­ve­ni­mas su di­džio­sio­mis ka­tė­mis. 14.00 Lau­ki­nė Ru­si­jos gam­ta. 15.00 Ka­lė­ji­mas. Nėš­čia mo­te­ris. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Ku­po­lai. 17.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 18.00 „Ma­se­rat­ti“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Ka­lė­ji­mai. 20.00 Elekt­ri­nis erd­vė­lai­vis. Žmo­gus van­dens ra­ke­ta. 21.00 Drau­di­mai. Ekst­re­ma­lus gy­dy­mas. 22.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Ka­lė­ji­mai. 23.00 Elekt­ri­nis erd­vėlai­vis. Žmo­gus van­dens ra­ke­ta. 0.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.


20 trečiadienis 18.00 TV1000

20.00 LNK

„Vienišas vyras“ („A Single Man“)

„Dvylika kėdžių“ („Двенадцать стульев“)

Drama. JAV, 2009 m. Rež. Tomas Fordas. Vaidina Colinas Firthas, Julianne Moore, Matthew Goode’as, Ginnifer Goodwin, Nicholas Houltas.

Komedija. Rusija, 1971 m. Rež. Leonidas Gaidajus. Vaidina Arčilas Gomiašvilis, Sergejus Filipovas, Natalja Kračkovskaja, Michailas Pugovkinas, Jurijus Nikulinas.

1962 m. lapkričio 30-oji. Keturiasdešimtmečiam britui Džordžui Falkoneriui, Los Andželo koledžo anglų kalbos dėstytojui, viskas krenta iš rankų. Jo gyvenimo partneris Džimas žuvo automobilio avarijoje važiuodamas pas artimuosius. Džordžas nusprendžia sutvarkyti visus reikalus ir vakare nusižudyti.

Didysis kombinatorius Ostapas Benderis su Ipolitu Matvejevičiumi Vorobjaninovu ieško kėdžių, kuriose „rusų demokratijos tėvo“ tetulė po revoliucijos paslėpė šeimos deimantus. Šioje šeimyninių relikvijų medžioklėje Benderis bus priverstas apsimesti jaunikiu, dailininku ir net šachmatų čempionu.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Šv. Va­len­ti­no die­na ki­taip. Kon­cer­tas. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Ma­žo­ji iš­ra­dė­ja Do­ra“ (3). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (2) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.40 Lie­tu­vos bal­sas. Ak­lo­sios perk­lau­sos (k). 11.40 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žieji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (3). 14.40 „iKar­li“ (3). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (3). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.00 Ko­me­di­ja „Dvy­li­ka kė­džių“ (Ru­si­ja, 1971 m.). 23.15 Dra­ma „Nuo­dė­mės už­kal­bė­ji­mas“ (Lie­tu­va, 2006 m.) (N-14). 1.25 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Ko­dėl? 11.50 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.40 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas.

19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Pel­kė“ (4). 0.05 Dra­ma „Eu­re­ka“ (1) (JAV, 2010 m.). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Grės­min­gi me­džio­to­jai. Me­džiok­lė bū­riais“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. 18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.05 Ka­ro vil­kai. „Jū­rų pės­ti­nin­kai“ (N-14). 22.10 San­re­mo mu­zi­kos fes­ti­va­lis 2012. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Ita­li­jos. 0.40 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

8.00 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Mū­sų mies­te­liai. Al­vi­tas. 12.25 Pul­sas. 12.50 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (2) (2003 m.) (k). 15.45 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Bas­so can­tan­te“ (1984 m.), „Sė­džiu po lan­ge­liu“ (1986 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Ug­nies skulp­tū­rų ma­gi­ja. 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 18.25 Du­rys at­si­da­ro. 18.50 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Švie­sos akor­das. 19.34 Lai­ko port­re­tai. Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rė Bi­ru­tė Va­lio­ny­tė ir Di­džio­ji Lie­tu­va (2008 m.). 20.05 Smil­gos uo­ga (2011 m.).

20.30 „Nesku­bėk gy­ven­ti“. 21.15 Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus 85-osioms mir­ties me­ti­nėms. Lai­ko ženk­lai. 22.10 Eli­to ki­nas. Ro­man­ti­nė dra­ma „Emos lai­mė“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.) (N-14). 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Kai mū­zos pra­by­la. Wi­sława Szym­bors­ka. „Nuos­ta­ba“ (k).

10.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15 „Išliki­mas“. 11.15 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (2). 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.35 UEFA čem­pionų ly­gos rung­ty­nės. „AC Mi­lan“–„Ar­se­nal FC“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Gryn Ri­ve­rio žu­di­ko gau­dy­nės“ (JAV, 2008 m.). 1.20 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (2). 2.10 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05 8.40 9.10 9.35

Te­le­par­duo­tu­vė. „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“ (4). „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kaltimo mo­ty­vai“ (7) (N-7). 21.00 Veiks­mo f. „Čem­pio­nas 2“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 22.55 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.55 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.20 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

Filmai 8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 9.45, 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 11.15 Spor­to dra­ma „Tai­kus ka­rys“ (Vo­kie­ti­ja, JAV, 2006 m.) (N-7). 13.30 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 13.45 „Ką mes val­go­me?“ 14.15 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 15.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 15.45 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (2). 16.15 Kul­tū­ra +. 16.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 18.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 20.00, 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 21.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (4) (N-7). 22.30 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 23.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 0.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

7.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“. 9.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 11.00 Dra­ma „Ka­lė­dų na­me­lis“. 13.00 Ko­me­di­ja „Eg­lutės“. 15.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Iš­da­vi­kas“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“ (Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2009 m.). 19.00 Is­to­ri­nė dra­ma „Her­co­gie­nė“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ita­li­ja, 2008 m.). 21.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Mer­gi­na, ku­ri žai­dė su ug­ni­mi“ (Šve­di­ja, Da­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 23.10 Siau­bo tri­le­ris „P2“. 1.00 Muz. dra­ma „Gat­vės šo­kiai“.

2.00 Ko­me­di­ja „Nuož­mi ma­ši­na“. 3.50 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ži­nu­tė bu­te­ly­je“. 6.10 Dra­ma „As­me­ni­niai Pi­pos Li gy­ve­ni­mai“.

8.00 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“. 10.10 Ko­me­di­ja „Jei tai bū­tų tie­sa“. 12.00 Nuo­ty­kių f. „Ka­ra­liaus sar­gy­bi­nis“. 13.40 Nuo­ty­kių f. „Ma­ve­ri­kas“. 16.00 Dra­ma „Pa­si­lik pas­ku­ti­nį šo­kį“. 18.00 Dra­ma „Vie­ni­šas vy­ras“. 19.55 Ko­me­di­ja „Nuož­mi ma­ši­na“. 22.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Sek­sas, nar­ko­ti­kai ir ro­ken­ro­las“. 0.20 Ko­me­di­ja „Die­ni­nis sean­sas“.

4.00 „Ant­ras ban­dy­mas“. 5.30 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Ap­gau­lės žie­das“. 9.30 „Nuo mo­kyk­los lai­kų“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 15.00, 19.50, 23.55 „Bū­ti Eri­ka“. 15.50 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 20.35 „Tė­vai“. 21.25 „Kvai­la teo­ri­ja“. 23.05 „Džor­da­na ti­ria by­lą“. 0.45 „Ma­no mer­gi­nos vai­ki­nas“.

sportas 6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 12.40 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­so fi­na­las. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10, 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 12.05, 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Oba­ma. Jo is­to­ri­ja“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 19.55 Dok. f. „Kai Kei­tė su­ti­ko Wil­ja­mą. Pa­sa­ka apie du gy­ve­ni­mus“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai.

9.00, 18.00, 23.10 Ži­nios. 9.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Tie­siog kar­tu“ (N-7). 10.55 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 11.45 Nuo­ty­kių f. „Sa­cha­ra“ (N-7). 13.45 Te­le­laik­raš­tis. 15.30 Ko­me­di­ja „Kū­di­kis už 30 000 000“ (N-7). 17.30 Gy­ve­nu čia (k). 18.20 Si­gi­tos vir­tu­vė. 18.40 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (k). 20.30 Ko­vo­to­jas. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Mis­ti­nis tri­le­ris „Ne­ma­to­mas“ (N-7). 23.30 Tri­le­ris „Gy­va­tė“ (N-14).

8.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ma­no ge­riau­sio drau­go mer­gi­na“ (JAV, 2006 m.). 9.55 Ko­me­di­ja „Nuo­ta­ka paš­tu“ (JAV, 2004 m.). 11.35 Dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Svei­ki at­vy­kę“ (In­di­ja, 2007 m.). 21.15 Veiks­mo drama „Nie­ka­da ne­pa­si­duok“ (JAV, 2008 m.). 23.10 Siau­bo dra­ma „Krau­jas ir šo­ko­la­das“ (JAV, 2007 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­gos rung­ty­nės. 12.00 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Val­la­do­lid“–„Uni­ca­ja“. 13.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­giris“–Ry­gos VEF. 15.30 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Ban­ca Ci­vi­ca“–Mad­ri­do „Real“. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos sri­ties „Chim­ki“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 19.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„As­se­co Pro­kom“. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 22.00 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis Da­no Poz­nia­ko bok­so tur­ny­ras. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas. O.De La Hoya ir F.Mayweat­he­ris.

10.35 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „Bayer“–„Bar­ce­lo­na“. 12.25 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „Lyon“–APOEL. 14.15 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­gos apž­val­ga. 15.15 Fut­bo­las. Vo­kie­ti­jos tau­rė. „Stutt­gart“–„Bayern“. 17.05 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „Bayer“–„Bar­ce­lo­na“. 18.55 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „Ze­nit“–„Ben­fica“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 21.10 „Fut­bol Mun­dial“ žur­na­las.

21.40 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „Mi­lan“–„Ar­se­nal“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40 Le­do ri­tu­lys. KHL. SKA–Ry­gos „Di­na­mo“. 1.40 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos die­nos apž­val­ga.

9.30 Spor­to įvy­kių apž­val­ga. 9.45 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 10.45 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 12.30 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Ka­ta­re. 16.15 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 18.45 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 20.55 Jo­ji­mo tur­ny­ras Palm Bi­če (JAV). 22.00 Ja­ch­tų klu­bas. 22.05 Gol­fo nau­jie­nos. 22.15 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 0.00 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 1.15 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 2.00 Olim­pi­nis žur­na­las.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos hi­tai. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.15 Ran­ki­nis. Bun­des­ly­ga. 20.30 Ran­ki­nis. „Fue­ch­se Ber­lin“–„SC Mag­de­burg“. 22.15 Do­ku­men­ti­ka. 1.00 Nak­ties pro­grama.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00, 1.00 „Hit List UK“. 14.00 Ge­riau­sios dai­nos. 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 20.00 Drau­gai. 21.00 Ak­las pa­si­maty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 „Mir­ties slė­nis“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.20 Init

23.15 LNK

„Nematomas“ („The Invisible“)

„Nuodėmės užkalbėjimas“

Mistinis trileris. JAV, 2007 m. Rež. Davidas S.Goyeris. Vaidina Justinas Chatwinas, Margarita Levieva, Marcia Gay Harden, Chrisas Marquette’as, Alexas O’Loughlinas.

Drama. Lietuva, 2006 m. Rež. Algimantas Puipa. Vaidina Rasa Samuolytė, Nelė Savičenko, Kostas Smoriginas, Aleksas Kazanavičius, Remigijus Sabulis.

Atrodė, kad Niko Paulo ateities neturėjo aptemdyti jokie tamsūs debesys. Tačiau dėl nelemto atsitiktinumo vaikinas tapo ginkluoto užpuolimo auka. Bet vaikinas nežuvo, tik jo siela apleido kūną ir pasiklydo kažkur tarp gyvenimo ir mirties. Su buvusiu gyvenimu Niką sieja tik motina, jaučianti sūnaus siunčiamus prašymus padėti.

Pagal Jurgos Ivanauskaitės romanus sukurtas filmas, anot režisieriaus, „tai istorija apie vyrų pažemintas, maištaujančias moteris, kurios išsivaduoja tik kitoje realybėje – skausminga jaunos moters aistra kunigui ir gyvenimo vidurio sulaukusios psichoterapeutės intymus dienoraštis, kurį leista perskaityti visiems norintiems“.


21 2012 02 15 21.15 Mikrovisata

„Niekada nepasiduok“ („Never Back Down“) Veiksmo drama. JAV, 2008 m. Rež. Jeffas Wadlow. Vaidina Seanas Farisas, Amber Heard, Camas Gigandetas, Leslie Hope, Djimonas Hounsou.

Anksti be tėčio likęs paauglys Džeikas Teiloras koledže gauna į kaulus už tai, kad drįso „pakabinti“ svetimą merginą. Tačiau šis šaltas dušas vaikino neatvėsina. Atvirkščiai, jis nenuleidžia rankų, susiranda Rytų dvikovų mokytoją ir po gausybės alinančių treniruočių atgauna pasitikėjimą savo jėgomis.

Užsienio 6.00 „Links­ma kom­pa­ni­ja“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.15 „Vien­gun­giai“. 8.05 Teis­mo va­lan­da. 9.00 Go­du­mas. 10.15, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.50, 0.30 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“. 11.40, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.45 Gy­va te­ma. Šuns pro­tas. 13.40 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 14.05 Slap­tos te­ri­to­ri­jos. 15.00 „Krui­zas“. 16.55 Ener­ge­ti­ka. 17.45, 20.55 Neš­va­rūs pi­ni­gai. 18.50 Šei­mos dra­mos. 22.30 „Dan­gaus teis­mas“. 23.30 Gy­va te­ma. Ne iki juo­ko. 1.15 Nau­jie­nos 24.

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.35 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.45 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Mask­vos kie­me­lis“. 22.20 Gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka. „Lai­mės paukš­tis“. 23.30 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.50, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.00 „Žvel­giant į nak­tį“. 0.55 „Gy­ny­bos tei­sė“.

1.50 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.45 Vaid. f. „Sie­la“. 4.15 „Mask­vos kie­me­lis“. 5.05 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.25 Šian­dien. 8.25 Būs­to klau­si­mas. 9.30 Ru­siš­kas įda­ras. 10.05 „Sio­mi­nas“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.40 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.45 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.35 „Mask­va. Cent­ro apy­gar­da“. 21.50 „Gar­bės ko­dek­sas“. 23.40 Sa­vas žai­di­mas. 0.30 Dok. f. „Ru­sų ka­ras Pa­ry­žiu­je“ (1). 1.20 „Ieš­ko­ma­sis“. 2.15 „Jū­rų vel­niai“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tin­gas li­ki­mo ry­to­jus“. 19.40 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 22.30 A.Sol­že­ni­cy­nas. Iš­gel­bė­tas in­ter­viu.

23.25 Ži­nios +. 23.40 „Ins­pek­to­rius Lo­se­vas“ (3). 1.05 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Iz­rae­lis per sa­vai­tę. 11.00 Di­džio­ji sar­gy­ba. 12.00 Vaid. f. „Tik dvie­se“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 Liau­dis prieš. 19.00 Švie­sos ra­te. 20.00 „Tei­sin­gu­mo tu­zi­nas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Už­mi­gęs ke­lei­vis“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 Vo­kie­ti­ja ieš­ko su­perž­vaigždės. 22.15 Rea­ly­bės šou. 23.15 „Stern TV“. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

dokumentika 22.00 „Dvi­gu­ba žmog­žu­dys­tė“. 23.00 „Va­ka­rie­nė su mir­ti­mi“. 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Vo­kie­ti­ja. 11.00 Mek­si­kos sko­nis. Ma­jai. 11.30 Bu­ga­bu par­ko kal­nai. 12.00 Ke­liau­to­jas. Pa­na­ma ir Ko­lum­bi­ja. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Skan­di­na­vi­ja. 14.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Ba­ha­mos. 15.00 Ke­liau­to­jas. Tur­ki­ja. 16.00 Ke­liau­to­jas. Kre­ta ir Kip­ras. 17.00 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Du­ba­jus. 17.30 Meksi­kos sko­nis. Pie­tūs. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Vo­kie­ti­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Tur­ki­ja. 20.00 Ban­ko­ko pas­lap­tys. 21.00 Ke­lio­nė į In­di­ją. Noa, Ban­ga­lo­ras, Ke­ra­la. 22.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Ko­lum­bi­ja. 23.00 Ke­liau­to­jas. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. Stam­bu­las. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Tan­kų dirb­tu­vė“. 7.00, 13.00, 19.00 „Ka­ri­nės pra­ty­bos“. 8.00, 14.00 „Vi­ru­sų me­džio­to­jai“. 9.00, 15.00 „Žve­jų nuo­ty­kiai“. 10.00, 16.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“. 11.00, 17.00 „Bren­so­nai: per ug­nį ir van­de­nį“. 18.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 18.30 „San­kir­ta“. 20.00 „Mi­si­ja „Mė­nu­lis“. 21.00 „Lai­mės kū­di­kiai“.

8.00, 16.00 „Geo­grafi­niai at­ra­di­mai“. 9.00 „Bar­ba­rai pa­gal Ter­ry Jo­ne­są-Pi­to­ną“. 10.00 „Le­gen­da apie Po­ka­hon­tos ir ka­pi­to­no Joh­no Smit­ho mei­lę“. 11.00 „Įsi­my­lė­ję J.Aus­ten“. 12.00 „J.Aus­ten: as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo ne­sėk­mės“. 13.30 „Bri­git­te Bar­dot – Pran­cū­zi­jos sim­bo­lis“. 14.00 „Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras – spal­vo­tai“. 15.00 „Nus­lėp­ta tie­sa“. 17.00 „Chai­mas Sou­ti­ne“. 18.00 „Pir­mo­jo Me­si­jaus beieš­kant“. 19.00 „Pionie­riai, ta­pę mi­li­jo­nie­riais“. 20.00 „Ka­ras išt­vir­ki­mui – Ma­ry Whi­te­hou­se is­to­ri­ja“. 21.30 „Neš­va­rūs rei­ka­liu­kai“. 22.00 „Hit­le­rio ka­ras su Ame­ri­ka“. 23.00 „Gu­gė – se­no­vės Ti­be­to ka­ra­lys­tė“.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Šei­mos su­kū­ri­mas. 7.25 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 7.50 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 9.10 Ka­rū­nuo­tie­ji au­gin­ti­niai. Šu­nys. 10.05 Dramb­lių ka­ra­lys­tė. 11.00 Mi­kae­los zoologijos ­tu­ras.

11.55 Ško­ti­jos gy­vū­nų ap­sau­gos drau­gi­ja. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Šu­nys po­li­ci­nin­kai. Dar­bas po­ro­je. 13.45 Tra­ge­di­ja vil­ki­kų par­ke. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Ai­das ir Am­bo­ze­lio dramb­liai. 16.30 Van­dens pa­saulis. 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 19.15 Go­ri­lų mo­kyk­la. Su­si­pa­žin­ki­te su gi­mi­nai­čiais. 21.05 Rū­šių gel­bė­ji­mas. Go­ri­los. 22.00 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Tarp uo­los ir van­de­ny­no. 22.55 Af­ri­ko­je. Na­mi­bi­ja. 23.50 Šauks­mas. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Ka­tast­ro­fos.

10.00 Le­go kubelių ga­myk­los. 11.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Ka­lėjimai. 12.00 Elekt­ri­nis erd­vė­lai­vis. Žmo­gus van­dens ra­ke­ta. 13.00 Ryk­lių ar­mi­ja. 14.00 Lau­ki­nė Ru­si­jos gam­ta. 15.00 Ame­ri­kie­tė Ja­po­ni­jos ka­lė­ji­me. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Dan­gaus ra­tas. 17.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 18.00 „Mer­ce­des“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 20.00 Mi­ti­nės bū­ty­bės. Mon­go­li­ja. 21.00 Drau­di­mai. Ats­tum­tie­ji. 22.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 23.00 Mi­ti­nės bū­ty­bės. Mon­go­li­ja. 0.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

37O OFFICIAL PROFILE ON FACEBOOK

0.30 NTV mir

„Rusų karas Paryžiuje“ („Русская война в Париже“) Dokumentinis filmas. Rusija, 2003 m. Rež. Jurijus Zaicevas, Galina Ogurnaja.

Dabar vis plačiau atsiveria istoriniai archyvai, iš kurių dokumentinių filmų kūrėjai semia daugelį metų įslaptintas istorijas, susijusias su Rusijos specialiųjų tarnybų operacijomis. „Rusų karas Paryžiuje“ paviešina kelias tokias bylas: apie paslaptingą barono Vrangelio žūtį, generolo Kutepovo pagrobimą ir panašias istorijas. Visas jas praeito amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje Europoje įvykdė NKVD agentai.

FACEBOOK.COM/370MAGAZINE Čia visada rasi PDF versiją


22 ketvirtadienis 14.45 LNK

16.10 T V1000

„Džeru deimantas“ („Diamond of Jeru“)

„Uždelsta meilė“ („Failure to Launch“)

Nuotykių filmas. Australija, JAV, 2001 m. Rež. Ianas Barry, Dickas Lowry. Vaidina Billy Zane’as, Paris Jefferson, Keithas Carradine’as, Jacksonas Raine’as, Peteris Carrollas.

Romantinė komedija. JAV, 2006 m. Rež. Tomas Dey. Vaidina Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Kathy Bates, Bradley Cooperis.

Avantiūristas Maikas Kardekas sutinka lydėti mokslininką Laklaną ir jo žmoną į Borneo salos džiungles, kur porelė tikisi surasti legendinį Džeru deimantą. Apie šią brangenybę amerikiečiams papasakojo kažkoks piratas. Klastą galima buvo pajusti iš karto. Tačiau tai Džonas ir Helena supranta tik tapę karingos genties įkaitais.

Į ketvirtą dešimtį įžengęs plevėsa Tripas, regis, turi tik vieną rimtą trūkumą – jis nenori palikti savo tėvų namų. Užuot pradėjęs kurti nepriklausomą ateitį, Tripas susigalvoja šimtus priežasčių, dėl kurių įprasto gyvenimo ritmo visai nereikia ardyti. Kai tėvams atsibosta jiems ant sprando sėdintis veltėdis, jie griebiasi klastos.

Lietuviškos 7.00 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio da­tos. 8.30 „Ke­lio­nė į van­de­ny­no gel­mes“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2009 m.). 10.00 Dok. f. „Va­sa­rio 16-oji – mįs­lės ir ieš­ko­ji­mai“ (1999 m.). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Vil­niu­je, S.Dau­kan­to aikš­tė­je. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kal­ba. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 12.30 Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na – Va­sa­rio 16-oji. Šv. Mi­šių tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos. 13.30 Kon­cer­tas „Iš­sau­go­ta per am­žius“. 14.00 Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas prie Lie­tu­vos nep­rik­lau­so­my­bės sig­na­ta­rų na­mų. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 14.25 Kon­cer­tas „Iš­sau­go­ta per am­žius“. 15.00 Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų tei­ki­mo iš­kil­mės LR pre­zi­den­to rū­muo­se. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 16.00 Kon­cer­tas „Tė­vy­nė dai­nų ir ar­to­jų“. Dai­nos pa­gal Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus žo­džius. 17.15 Dok. f. „Prie ru­gių ir prie ug­nies“ (2010 m.). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.20, 20.50 Spor­tas. Orai. 18.30 Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus 85-osioms mir­ties me­ti­nėms. Dok. apyb­rai­ža „Dak­ta­ras Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius“ (2011 m.). 19.00 Iš­kil­min­gas Va­sa­rio 16-osios kon­cer­tas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 21.00, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.30 Kon­cer­tas „Mū­sų Lie­tu­va“. Dai­nuo­ja Ve­ro­ni­ka Po­vi­lio­nie­nė.

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Ma­žo­ji iš­ra­dė­ja Do­ra“ (4). 6.45 Anim. f. „Bar­bė. Un­di­nės pa­sa­ka“ (JAV, 2010 m.). 8.15 Nuo­ty­kių f. „Dra­ko­no šir­dis. Nau­ja pra­džia“ (JAV, 2000 m.). 9.55 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pe­le­nės is­to­ri­ja“ (JAV, Ka­na­da, 2004 m.). 12.00 Veiks­mo f. „Kū­di­kis už 30 000 000“ (Hon­kon­gas, 2006 m.) (N-7). 14.45 Nuo­ty­kių f. „Dže­ru dei­man­tas“ (Aust­ra­li­ja, JAV, 2001 m.) (N-7). 16.35 Nuo­ty­kių f. „Du bro­liai – ti­grės vai­kai“ (D.Bri­ta­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 2004 m.). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 18.55 Spor­tas. Orai. 19.00 Va­lan­da su Rū­ta. Va­sa­rio 16-oji. Spe­cia­li po­kal­bių lai­da. 20.30 Nuo­ty­kių f. „Al­vi­nas ir bu­run­di­kai 2“ (JAV, 2009 m.). 22.20 Veiks­mo ko­me­di­ja „Ma­ve­ri­kas“ (JAV, 1994 m.) (N-7). 1.00 Svei­ka­tos ABC (k).

6.50 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.05 „Simp­so­nai“.

7.35 Ko­me­di­ja „Ka­lė­dų karš­ti­nė“ (JAV, 1996 m.). 9.10 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „As­te­rik­sas ir Obe­lik­sas. Mi­si­ja „Kleo­pat­ra“ (Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, 2002 m.). 11.15 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Trys vy­rai ir ma­žo­ji da­ma“ (JAV, 1990 m.). 13.20 „Ha­na Mon­ta­na ir Mi­ley Cy­rus. Ge­riau­sias jų kon­cer­tas“ (JAV, 2008 m.). 14.45 Anim. f. „Trys did­vy­riai ir Ša­ma­chan­do prin­ce­sė“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 16.10 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Il­gai ir lai­min­gai. Pe­le­nės is­to­ri­ja“ (JAV, 1998 m.). 18.35 Su­si­ti­ki­me virtuvė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 18.50 TV3 spor­tas. 18.55 TV3 orai. 19.00 Ko­me­di­ja „Ke­tur­ko­jis her­co­gas“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ka­na­da, 1999 m.). 20.40 Ka­ri­nė dra­ma „Perl Har­bo­ras“ (JAV, 2001 m.). 0.10 „Eu­re­ka“ (2). 1.10 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou (N-7). „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 9.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da. 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 Dra­ma „Ber­ly­no ste­buk­las“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.) (N-7). 16.30 „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). 17.00, 18.10 Dok. f. „Vals­ty­bės ke­lias. Va­sa­rio 16-oji“ (1, 2). 18.00 Ži­nios. 18.55 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. Vers­las. 20.19 Spor­tas. Orai. 20.25 Veiks­mo ko­me­di­ja „Mi­si­ja: ves­tu­vės“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2003 m.) (N-7). 22.10 San­re­mo mu­zi­kos fes­ti­va­lis 2012. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Ita­li­jos. 0.40 Sta­ty­bų TV (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Šven­ti­nis kon­cer­tas. 9.00 Kal­bos va­ka­ras. Mu­zie­jaus me­tus at­ver­ki­me! 10.45 Dai­nuo­ja Vir­gi­li­jus No­rei­ka ir Mar­ta Lu­ko­šiū­tė. 12.00 Vil­niaus aka­de­mi­nio dra­mos teat­ro spek­tak­lis. Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus „Min­dau­gas“. 14.25 Kul­tū­ros is­to­ri­jos va­ka­ras, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai. Tau­ti­nis lie­tu­vių at­gi­mi­mas ir vals­ty­bės at­kū­ri­mas 1918 m. 15.40 Dok. f. „1918 m. Va­sa­rio 16-osios Ak­to sig­na­ta­rai“ (2009 m.). 17.00 Kry­žiai yra do­ry­bės ženk­las, o st­rė­lė – per­ga­lės... Sa­pie­gos – vals­ty­bi­nin­kai, me­no me­ce­na­tai ir ko­lek­ci­nin­kai. Tarp­tau­ti­nės pa­ro­dos ati­da­ry­mas Vil­niaus pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.

18.00 LNOBT spek­tak­lis. Ba­le­tas „Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė“. 20.10 Me­tai be Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus. At­mi­ni­mo va­ka­ras Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je. 21.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­tyva. Dra­ma „Lais­vė“ (2000 m.) (N-7). 23.15 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“. „Ad­žan­tos Ur­vų še­dev­rai. In­di­ja“. 23.45 Gy­vo­ji is­to­ri­ja. Apie Lie­tu­vos nep­rik­lau­so­my­bės pri­pa­ži­ni­mą po 1918 m. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Spor­tas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų tei­ki­mo iš­kil­mės LR pre­zi­den­to rū­muo­se (k). 1.30 Auk­si­nės me­lo­dijos. Mei­lės at­vi­ru­kas (k).

10.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15 „Iš­li­ki­mas“. 11.15 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (3). 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Fan­tas­ti­nė veiks­mo dra­ma „Pa­sau­lių ka­ras“ (JAV, 2005 m.). 23.50 „Fu­tu­ra­ma“. 0.20 „CSI Ma­ja­mis“. 1.10 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (4). 2.00 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“ (5). 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 Anim. f. „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (1) (Ja­po­ni­ja, 2010 m.) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Ko­me­di­ja „Trys nind­zės su­grįž­ta“ (JAV, Ja­po­ni­ja, 1994 m.). 17.20 Anim. f. „Kri­mi­na­li­nė Rau­don­ke­pu­rai­tės is­to­ri­ja“ (JAV, 2005 m.). 18.53 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 19.55 Ko­me­di­ja „Dvy­niai“ (JAV, 1988 m.) (N-7). 21.00 Veiks­mo tri­le­ris „Da Vin­čio ko­das“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.50 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7) (k).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drąsūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

Filmai 8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Kul­tū­ra +. 9.45, 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 11.15 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 12.15 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 13.15 Reidas. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 13.45 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ne­pa­pras­ti Ade­lės Blank-Sek nuo­ty­kiai“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 15.45 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 16.45 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (4) (N-7). 18.15 „Ką mes val­go­me?“ 18.45 Re­zo­nan­sas. Tie­sio­gi­nė lai­da. 20.00, 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 21.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 22.30 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Lieps­na ir Cit­ri­na“ (Da­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, Nor­ve­gi­ja, 2008 m.) (N-14). 0.50 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 1.50 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

7.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“ (Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2009 m.). 9.00 Is­to­ri­nė dra­ma „Her­co­gie­nė“. 11.00 Anim. f. „Iliu­zio­nis­tas“ (D.Bri­ta­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 13.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Vėž­liu­ko Se­mio nuo­ty­kiai“ (Bel­gi­ja, 2010 m.). 15.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pran­cū­ziš­ka ap­gau­lė“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 17.00 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­degink“ (JAV, D.Bri­ta­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 19.00 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Ša­lu­ti­nis efek­tas“ (JAV, 2011 m.). 21.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Mer­gi­na, ku­ri užk­liu­dė šir­šių liz­dą“ (Šve­di­ja, Da­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 23.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lė di­de­lia­me mies­te 2“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 1.00 Mis­ti­nė siau­bo dra­ma „Įsi­leisk ma­ne“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2010 m.).

2.00 Krimina­li­nė dra­ma „Iš­da­vi­kas“. 4.00 Dra­ma „Vie­ni­šas vy­ras“. 6.00 Nuo­ty­kių f. „Ka­ra­liaus sar­gy­bi­nis“.

7.30 Te­le­ta­biai. 8.00 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.55 Vaid. f. „Zeb­riu­kas Dry­žius“. 10.55 Vaid. f. „Iš­ti­ki­mas drau­gas“. 12.50 Nuo­ty­kių dra­ma „Apo­ka­lip­to“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Sta­li­nas. Ki­ta te­ro­ro pu­sė“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Dok. f. „Mur­do­cho im­pe­ri­jos už­ku­li­siai“. 18.20 Su­per L.T. 19.00 2012 m. Ame­ri­kos mu­zi­kos „Gram­my“ ap­do­va­no­ji­mai. Vaiz­do įra­šas iš Los An­dže­lo. 23.25 „Vil­ja­mas ir Kei­tė. Šimt­me­čio mei­lės is­to­ri­ja“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2011 m.).

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Mis­ti­nis tri­le­ris „Ne­ma­to­mas“. 11.10 Ko­vo­to­jas (k). 11.40 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“ (N-7). 13.15 Svei­kas žmo­gus. 14.15 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­nas ir po­nia Smi­tai“ (N-7). 16.15 Te­le­laik­raš­tis. 16.30 Lie­tu­vos me­ni­nin­kų port­re­tai (k). 17.00 Nuo­mo­nės. 18.00 Dok. f. „Le­do vai­kai“. 18.30 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 19.00 J.Mar­cin­ke­vi­čiaus dra­ma „Maž­vy­das“. 21.00 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“. 22.45 Dra­ma „Lem­tin­gas ke­lias“ (N-14).

8.00 Ko­me­di­ja „Svei­ki at­vy­kę“. 10.45 Veiks­mo f. „Nie­ka­da ne­pa­si­duok“ (JAV, 2008 m.). 12.40 Tri­le­ris „Pa­si­ruo­šu­si kil­ti“ (Pran­cū­zi­ja, Liuk­sem­bur­gas, 2007 m.). 14.35 Ko­me­di­ja „De­vin­tam dan­guj“. 16.15 Muz. dra­ma „Šo­kis hip­ho­po rit­mu“ (JAV, 2006 m.). 18.30 Fan­tas­ti­nė dra­ma „Pa­no la­bi­rin­tas“ (Is­pa­ni­ja, Mek­si­ka, JAV, 2006 m.). 20.30 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Sa­cha­ra“ (D.Bri­ta­ni­ja, Is­pa­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, JAV, 2005 m.). 22.35 Siau­bo f. „Bau­bas“ (JAV, 2005 m.).

7.40 Nuo­ty­kių f. „Ma­ve­ri­kas“. 10.00 Dra­ma „Pa­si­lik pas­ku­ti­nį šo­kį“. 11.55 Ko­me­di­ja „At­vi­ras ke­lias“. 13.35 Moks­li­nės fan­tas­ti­kos f. „Dirb­ti­nis in­te­lek­tas“. 16.10 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Už­dels­ta mei­lė“. 18.00 Ko­me­di­ja „Ko no­ri mo­te­rys?“ 20.20 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Iš­da­vi­kas“. 22.20 Ko­me­dija „Die­ni­nis sean­sas“. 0.10 Ko­me­di­ja „Žo­lės la­pai“.

4.00 „Slap­ti nu­si­kal­ti­mai“. 5.30 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Ak­las pa­si­ti­kė­ji­mas“. 9.30 „Klaus­ki­te Sin­dės“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Bran­gi Pru­dens“. 15.00 „Kvai­la teo­ri­ja“. 19.00 „Lie­žu­vauto­ja“. 19.45 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 20.30 „Ala­vi­nė tau­rė“. 22.45 „Džor­da­na ti­ria by­lą“. 23.35 „Bū­ti Eri­ka“. 0.25 „Kal­las vi­sa­da“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 Ži­nios +. 10.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos sri­ties „Chim­ki“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“– Ry­gos VEF. 13.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„As­se­co Pro­kom“. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ry­gos VEF–„Kras­nje Kry­lja“. 17.15 Ita­li­jos Se­rie A ly­gos rung­ty­nės. 19.00 Ad­re­na­li­nas. 19.30 Au­to­mo­to. 19.55 Ka­ra­liaus tau­rė. „Ca­ja La­bo­ral“–„La­gun Aro GBC“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 21.55 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 22.25 Ka­ra­liaus tau­rė. „Bar­ce­lo­na Re­gal“–„Lu­cen­tum Ali­can­te“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.

ly­ga. „Por­to“–„Man­ches­ter Ci­ty“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 0.00 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „Bayer“–„Bar­ce­lo­na“.

9.30 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 11.00 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 12.30 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Ka­ta­re. 14.30 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Ka­ta­re. Aš­tunt­fi­na­lis. 15.15 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 18.45 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Ka­ta­re. Aš­tunt­fi­na­lis. 21.00 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 22.00 Spor­ti­nis po­ke­ris. Eu­ro­pos tu­ras. 1.00 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Gol­fo nau­jie­nos. 19.00 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos hi­tai. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.00 Spor­ti­nis po­ke­ris. 22.00 Smi­gi­nis. „Pre­mier“ ly­ga (2). 0.40 „Sport1“ žai­di­mai. 0.45 Gol­fo nau­jie­nos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

11.00 „Trans World Sport“ žur­na­las. 12.00 Te­ni­sas. „ABN AMRO World“ tur­ny­ras. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 17.55 Le­do ri­tu­lys. KHL. SKA–Ry­gos „Di­na­mo“. 19.55 Fut­bo­las. UEFA Eu­ro­pos ly­ga. „Ajax“–„Man­ches­ter Uni­ted“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 22.00 Fut­bo­las. UEFA Eu­ro­pos

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00, 1.00 „Ba­se UK Chart“. 14.00 Pir­ma­sis hi­tas. 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 20.00 Drau­gai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 Slap­ta ka­me­ra. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.00 TV1

21.30 T V6

„Da Vinčio kodas („The Da Vinci Code“)

„Pasaulių karas“ („War of the Worlds“)

Veiksmo trileris. JAV, 2006 m. Rež. Ronas Howardas. Vaidina Tomas Hanksas, Audrey Tautou, Ianas McKellenas, Alfredas Molina, Jeanas Reno.

Fantastinė veiksmo drama. JAV, 2005 m. Rež. Stevenas Spielbergas. Vaidina Tomas Cruise’as, Dakota Fanning, Justinas Chatwinas, Timas Robbinsas, Miranda Otto.

Dano Browno romano ekranizacijoje Harvardo universiteto profesorius Robertas Lengdonas atvyksta į Paryžių susitikti su Luvro kuratoriumi Žaku Sonjeru, bet naktį šis buvo nužudytas. Kartu su velionio anūke Sofi, dirbančia policijoje kriptologe, Robertas imasi aiškintis tiesą, kuri gali sudrebinti Katalikų bažnyčią.

Pagal Herberto G.Wellso romaną sukurtame filme Žemė tampa nuožmių kosminių ateivių invazijos zona. Žmonių rasei iškyla grėsmė tapti naujųjų agresorių vergais. Pačiame netikėtai atsivėrusio pragaro centre atsiduria Ferjė šeima – Rėjus, Merė En ir jų mažoji dukrelė Reičelė. Jie vis dar negali patikėti tuo, kas vyksta.


23 2012 02 16 20.40 T V3

„Perl Harboras“ („Pearl Harbor“) Karinė drama. JAV, 2001 m. Rež. Michaelas Bay. Vaidina Benas Affleckas, Joshas Hartnettas, Kate Beckinsale, Cuba Goodingas jaunesnysis, Jonas Voightas.

Per Antrąjį pasaulinį karą pilotas Reifas Makoulis įsimyli medicinos seselę Eveliną. Ta­ čiau už meilę stipresnis noras kariauti veja vaikiną į mūšį. Slapta nuo Evelinos Reifas išskrenda padėti britams, o pasirūpinti mylimąja paprašo savo draugo Denio Vokerio. Bet visus meilės reikalus į antrą planą nustumia armagedonas Perl Harbore.

Užsienio 6.00 „Links­ma kom­pa­ni­ja“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.15 „Vien­gun­giai“. 8.05 Teis­mo va­lan­da. 9.05 Keis­te­ny­bės. Eks­pe­ri­men­tas „Že­mė“. 10.15, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.50 Šei­mos dra­mos. 11.45, 19.50 Kvies­ti­nė vaka­rie­nė. 12.45 Apo­ka­lip­sė. Že­mė. 13.40 Sau­gu­mo ta­ry­ba. 13.45 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 14.15 Sau­gu­mo ta­ry­ba. 14.20 Ener­ge­ti­ka. 15.05 Spe­cia­lus pro­jek­tas. 16.50, 20.55 Neš­va­rūs pi­ni­gai. 17.50, 22.30 „Dan­gaus teis­mas“. 18.50 Šei­mos dra­mos. 23.30 Go­du­mas. 0.30 Me­lod­ra­ma „Ves­tu­vės kei­čian­tis“. 1.10 Nau­jie­nos 24.

7.00 Labas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.35 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45, 5.05 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55, 2.15 „Sup­ras­ti. At­leis­ti“. 17.45 Su­si­tuo­ki­me. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. 21.00 „Mask­vos kie­me­lis“. 23.10 „Nep­rik­lau­so­my­bės ak­tas. Neį­min­ta mįs­lė“. 23.35 „Žmo­gus ir įs­ta­ty­mas“ su A.Pi­ma­no­vu.

23.50 Va­ka­ro nau­jie­nos. 0.10 „Kon­teks­tas“. 1.05 „Gy­ny­bos tei­sė“. 2.00 Žvaigž­dė­lai­vis. 3.10 Ko­me­di­ja „Bep­ro­tiš­ka die­na“. 4.15 „Mask­vos kie­me­lis“.

6.40 Pas­lap­tin­ga Ru­si­ja. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.25 Šian­dien. 8.25 Va­sar­na­miai. 9.35 Me­di­ci­nos pas­lap­tys. 10.05 „Sio­mi­nas“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.40 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.45 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.35 „Mask­va. Cent­ro apy­gar­da“. 21.50 „Gar­bės ko­dek­sas“. 23.40 Sa­vas žai­di­mas. 0.30 „Ru­sų ka­ras Pa­ry­žiu­je“ (2). 1.20 „Ieš­ko­ma­sis“. 2.15 „Jū­rų vel­niai“.

8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tin­gas li­ki­mo ry­to­jus“. 19.40 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 22.30 I.Si­kors­kis. Dan­gaus kar­žy­gys.

23.20 Ži­nios +. 23.40 Vaid. f. „Gy­ven­ti iš nau­jo“. 1.05 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 11.00 Švie­sos ra­te. 12.00 Vaid. f. „Už­mi­gęs ke­lei­vis“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 Ar­ti­ma ko­va. 19.00 Sa­vo aki­mis. 20.00 S. „Su­du­žu­sių ži­bin­tų gat­vės“ (1). 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Gy­ve­ni­mo kva­pas“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 18.00 „Mo­kyk­los de­tek­ty­vas“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 „Ap­ga­vi­kas“. 22.15 „Me­džiok­lė pra­si­de­da“. 23.15 „CSI kri­mi­na­lis­tai“. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

dokumentika 22.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“. 23.00 „Va­ka­rie­nė su mir­ti­mi“. 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pie­tų In­di­ja. 11.00 Mek­si­kos sko­nis. 11.30 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Ja­po­ni­ja. 12.00 Ke­liau­to­jas. Kre­ta ir Kip­ras. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Grai­ki­ja. 14.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Ko­lum­bi­ja. 15.00 Ke­lio­nė į In­di­ją. Noa, Ban­ga­lo­ras, Ke­ra­la. 16.00 Ke­liau­to­jas. Ge­riau­sios ke­lio­nės. 17.00 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Is­lan­di­ja. 17.30 Či­lės sko­nis. Šiau­rė. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pie­tų In­di­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. 20.00 Spor­to pa­sau­lis. 21.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. 66-asis ke­lias. 22.30 Ke­lio­nė į Ame­ri­ką. 22.30 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Ku­ba. 23.00 Ke­liau­to­jas. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. Bra­zi­li­ja. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 6.30, 12.30 „San­kir­ta“. 7.00, 13.00, 19.00 „Ka­ri­nės pra­ty­bos“. 8.00, 14.00 „Mi­si­ja „Mė­nu­lis“. 9.00, 15.00, 21.00 „Lai­mės kū­di­kiai“. 10.00, 16.00 „Dvi­gu­ba žmog­žu­dys­tė“. 11.00, 17.00 „Va­ka­rie­nė su mir­ti­mi“. 18.00 „Pel­nin­gos griu­ve­nos“. 20.00 „Žvaigž­džių ka­rai“ moks­liniu pjū­viu“.

8.00, 16.00 „Geo­gra­fi­niai at­ra­di­mai“. 9.00 „Chai­mas Sou­ti­ne“. 10.00 „Pir­mo­jo Me­si­jaus beieš­kant“. 11.00 „Pio­nie­riai, ta­pę mi­li­jo­nie­riais“. 12.00 „Ka­ras išt­vir­ki­mui – Ma­ry Whi­te­hou­se is­to­ri­ja“. 13.30 „Neš­va­rūs rei­ka­liu­kai“. 14.00 „Hit­le­rio ka­ras su Ame­ri­ka“. 15.00 „Gu­gė – se­no­vės Ti­be­to ka­ra­lys­tė“. 17.00 „Kaip me­nas pa­kei­tė pa­sau­lį“. 18.00 „Di­die­ji moks­li­nin­kai“. 19.00 „Di­džio­jo ek­ra­no žvaigž­dės“. 20.00 „Us­ti­kos są­moks­las“. 21.00 „Ele­na iš Tro­jos“. 22.00 „1066-ie­ji“. 23.00 „In­kų vai­kų mu­mi­jos“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Su­si­pa­žin­ki­te su gi­mi­nai­čiais. 7.25 Van­dens pa­sau­lis. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 9.10, 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 10.05 Rū­šių gel­bė­ji­mas. Go­ri­los. 11.00 Mi­kae­los zoologijos ­tu­ras. 11.55 Ško­ti­jos gy­vū­nų ap­sau­gos drau­gi­ja. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Alias­ka: ve­te­ri­na­ri­nė gy­dyk­la lau­ki­nia­me už­kam­py­je.

13.45 Ke­lių pat­ru­lis. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Ai­das ir Am­bo­ze­lio dramb­liai. 16.30 Pan­dos nuo­ty­kiai. 18.20 Klo Hilo ka­tės. 18.45 Neįp­ras­ti šu­nys. Jė­ga ju­dė­ji­me. 19.15 Go­ri­lų mo­kyk­la. 21.05 Kaip gy­vū­nams iš­gy­ven­ti? Gė­las van­duo. 22.00 Žvė­rių že­mė su D.Sal­mo­nu. Dramb­liai žu­di­kai. 22.55 Gy­va­čių gel­bė­to­jas. Kob­ros ža­ve­sys. Kro­ko­di­lai ka­ni­ba­lai. 23.50 Į lais­vę su pit­bu­liu. Din­gi­mas. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Lo­kys spąs­tuo­se.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Bu­gat­ti“ au­to­mo­bi­liai. 11.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 12.00 Mi­ti­nės bū­ty­bės. Mon­go­li­ja. 13.00 Ra­ga­no­sių su­grį­ži­mas. 14.00 Lau­ki­nė Ru­si­jos gam­ta. 15.00 Iš Ja­mai­kos – į ka­lė­ji­mą. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Pa­na­mos ka­na­las. 17.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 18.00 „Ja­guar XJ“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Lau­ki­niai šiau­rės gy­vū­nai. Gamtos šauks­mas. 20.00 Žu­vys gro­buo­nės. 21.00 Drau­di­mai. Su­dar­ky­tas kū­nas. 22.00 Lau­ki­niai šiau­rės gy­vū­nai. Gam­tos šauks­mas. 23.00 Žu­vys gro­buo­nės. 0.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

22.20 LNK

„Maverikas“ („Maverick“) Veiksmo komedija. JAV, 1994 m. Rež. Richardas Donneris. Vaidina Melas Gibsonas, Jodie Foster, Jamesas Garneris, Grahamas Greene’as, Jamesas Coburnas.

Pokerio lošėjas Bretas Maverikas laukiniuose Vakaruose garsėja kaip puikus kor­ tuotojas, o šerifas Zeinas Kuperis įsitikinęs, kad jis paprasčiausias sukčius, bet, kaip sakoma, už rankos nepagautas – ne vagis. Greitai Bretas sutinka savęs vertą part­ nerę Anabelę ir nusprendžia dalyvauti tarptautiniame pokerio turnyre.


24 penktadienis 19.10 T V3

20.15 BTV

„Seni vilkai“ („Old Dogs“)

„Meilė su antspaudu „Visiškai slaptai“ („Любовь под грифом „Совершенно секретно“)

Komedija. JAV, 2009 m. Rež. Waltas Beckeris. Vaidina Johnas Travolta, Robinas Williamsas, Kelly Preston, Sethas Greenas, Mattas Dillonas.

Žmonos paliktas Denas ir užkietėjęs senbernis Čarlis yra geriausi draugai. Vieną dieną bičiuliams ant galvų beveik tiesiogine to žodžio prasme nukrenta septynmečiai dvyniai, kuriais Čarlis ir Denas privalo pasirūpinti. Tačiau kaip tai padaryti, kai vaikų auginimo patirties abiejų gyvenime nė su didinamuoju stiklu nerasi?

Trileris. Rusija, 2008 m. Rež. Aleksejus Gusevas. Vaidina Sergejus Selinas, Žana Eplė, Aleksejus Nilovas, Michailas Jevlanovas, Sergejus Šcerbinas.

Po nepavykusios operacijos, kai smogiamojo būrio pulkininkas Selinas buvo priverstas nužudyti tėvą jo dukrelės akyse, jis ketina palikti tarnybą. Bet kaip tik dabar Selinas gauna naują svarbią užduotį.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Aki­ra­čiai“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 Bė­dų tur­gus (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Duo­kim ga­ro! 23.15 Ki­ne kaip ki­ne. 23.45 Is­to­ri­nė dra­ma „Her­kus Man­tas“ (1, 2) (1972 m.).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Ma­žo­ji iš­ra­dė­ja Do­ra“ (5). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (3) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Pri­čiu­pom! (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (4). 14.40 „iKar­li“ (4). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (4). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. 19.17 Orai. 19.19 Ma­no vy­ras ga­li. 21.10 Fantastinis trileris „Iš­rink­tų­jų me­džiok­lė“ (Ka­na­da, JAV, 2009 m.) (N-7). 23.25 Tri­le­ris „Gi­mę žu­dy­ti“ (JAV, 1994 m.) (S). 1.55 Tri­le­ris „Dak­ta­ro Mo­ro sa­la“ (JAV, 1996 m.) (N-14).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Ba­ku­ga­nas“. 7.30 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „As­te­rik­sas ir Obe­lik­sas. Mi­si­ja „Kleo­pat­ra“ (Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, 2002 m.). 13.10 Anim. f. „Trys did­vy­riai ir Ša­ma­chan­do prin­cesė“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios.

19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ko­me­di­ja „Se­ni vil­kai“ (JAV, 2009 m.). 20.55 Ko­me­di­ja „Tai bent ma­my­tė!“ (JAV, 2007 m.). 22.40 Ko­me­di­ja „Karš­ta pu­py­tė“ (JAV, 2002 m.). 0.40 Veiks­mo f. „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris. Iš­ban­dy­mas ug­ni­mi“ (JAV, 2005 m.).

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 9.00 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Dis­ku­si­jų lai­da (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou. 20.00 Ži­nios. 20.15 Ru­sų ki­nas. Tri­le­ris „Mei­lė su ants­pau­du „Vi­siš­kai slap­tai“ (1) (Ru­si­ja, 2008 m.) (N-7). 22.10 San­re­mo mu­zi­kos fes­ti­va­lis 2012. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Ita­li­jos. 0.40 Ame­ri­kie­tiš­kosios im­ty­nės (N-14). 1.40–6.00 „Bam­ba“.

8.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 12.15 Kraš­to spal­vos. 12.50 Va­ka­ro au­to­gra­fas. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Švie­sos akor­das (k). 15.10 Ne­ga­li bū­ti. 15.35 Mo­kyk­los lan­gas (k). 16.05 Smil­gos uo­ga (2011 m.) (k). 16.30 Du­rys at­si­da­ro. 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kai­mo aka­de­mi­ja. 17.55 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 18.25 Pi­nigų kar­ta. 19.15 „Gy­ve­ni­mas pa­gal uoš­vius“. 20.05 Re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo ju­bi­lie­jui. LTV auk­so fon­das. „Ir­kos tra­ge­di­ja“ (1987 m.). 21.05 Dai­nuo­ja Vir­gi­li­jus No­rei­ka ir Mar­ta Lu­ko­šiū­tė (k). 22.20 Kū­ry­bos me­tas. Čia ir da­bar. Ra­šy­to­ja Jur­ga Iva­naus­kai­tė (2002 m.). 22.45 Ber­nar­do Braz­džio­nio poe­zi­ja. „Ieš­ko­jau tė­viš­kės juo­doj nak­ty...“ (k). 23.00 Džia­zo va­ka­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k).

0.25 0.30 0.35 0.40

Kul­tū­ra (k). Spor­tas (k). Orai (k). Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Dra­ma „Lais­vė“ (2000 m.) (N-7) (k).

10.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15 „Iš­li­ki­mas“. 11.15 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (4). 18.00 LKF tau­rės tur­ny­ro fi­na­lo ket­ver­tas. I pus­fi­na­lio rung­ty­nės. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Kau­no. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 LKF tau­rės tur­ny­ro fi­na­lo ket­ver­tas. II pus­fin­ a­lio rung­ty­nės. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Kau­no. 23.00 „Anar­chi­jos vai­kai“ (2). 0.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“. 1.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“ (5). 1.50 Dok. f. „Grei­čiau, aukš­čiau, tvir­čiau“ (JAV, 2004 m.).

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“ (6). 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (2) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (8) (N-7). 21.00 De­tek­ty­vas „Mid­so­me­rio žmog­žu­dys­tės XII. Pas­lap­tys ir šni­pai“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2009 m.) (N-7). 23.00 „Bręs­tan­tis blo­gis“ (2) (N-14). 0.00 „Žvė­ris“ (2) (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.20, 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“.

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 11.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (4) (N-7). 12.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (2).

Filmai 12.45 Kul­tū­ra +. 13.15 Ko­me­di­ja „Ma­dam Ir­ma“ (Pran­cū­zi­ja, 2006 m.) (N-7). 15.00 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 15.15 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ki­tas!“ (Pran­cū­zi­ja, 2005 m.) (N-7). 16.45 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 19.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 22.50 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 20.45 Auk­si­nė ko­lek­ci­ja. „Kra­ba­tas: bur­ti­nin­ko mo­ki­nys“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.) (N-7). 23.05 Siau­bo tri­le­ris „Pi­ra­ni­jos“ (JAV, 2010 m.) (S). 0.40 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 17.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Pa­dė­ki­me aug­ti. 8.50 Te­ri­to­ri­ja. 9.20 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.05, 21.00 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Kai Kei­tė su­ti­ko Vil­ja­mą. Pa­sa­ka apie du gy­ve­ni­mus“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 18.20 Su­per L.T. 18.55 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 19.55 Dok. f. „Be­ri­ja – Sta­li­no įran­kis“. 21.27 Orai. 21.30 Ver­tas ki­nas. „Vam­py­ro še­šė­lis“ (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, JAV, Liuk­sem­bur­gas, 2000 m.) (N-14). 23.30 „Zo­na“ (N-14). 0.30 Ma­ka­liaus ke­lio­nės.

9.00 Dok. f. „Le­do vai­kai“ (k). 9.30 Dra­ma „Vir­šū­nė“ (N-7). 11.20 Nuo­mo­nės (k). 12.20 Ko­me­di­ja „2 die­nos Pa­ry­žiu­je“ (N-7). 14.00 Te­lelaik­raš­tis. 15.55 Ko­me­di­ja „Bam­bu“ (N-7). 17.30 Žai­di­mų la­bi­rin­tas (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Eu­ro­pos ke­lias (k). 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (k). 20.30 Ka­ro ir po­ka­rio vai­kai. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Žiū­ro­vų iš­rink­tas fil­mas. 23.00 Ži­nios (k). 23.20 Dra­ma „P. S. My­liu ta­ve“ (N-14). 1.25 Dra­ma „Van­duo“ (N-14).

8.00 Fan­tas­ti­nė dra­ma „Pa­no la­bi­rin­tas“ (Is­pa­ni­ja, Mek­si­ka, JAV, 2006 m.). 10.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Sa­cha­ra“ (D.Bri­ta­ni­ja, Is­pa­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, JAV, 2005 m.). 12.05 Ro­man­ti­nė dra­ma „Šo­kis hip­ho­po rit­mu 2“ (JAV, 2008 m.). 18.30 Veiks­mo ko­me­di­ja „Ga­lin­ga­sis Ste­nas“ (JAV, 2007 m.). 20.20 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „In­filt­ruo­ti“ (JAV, 2006 m.). 22.50 Siau­bo f. „Vel­nio ats­tum­tie­ji“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2005 m.).

7.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pran­cū­ziš­ka ap­gau­lė“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 9.00 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“. 11.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 2009 m.). 13.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (JAV, 2008 m.). 15.00 Mis­ti­nis tri­le­ris „Prieg­lobs­tis“. 17.00 Melod­ra­ma „Mei­lė nu­tin­ka“. 19.00 Veiks­mo f. „Gat­vių ko­vo­to­ja: Čun-Li le­gen­da“ (Ka­na­da, In­di­ja, JAV, 2009 m.). 21.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­si no­ri bū­ti ita­lais“ (JAV, 2007 m.). 23.00 Mis­ti­nis siau­bo tri­le­ris „Įka­lin­ta pra­ga­re“ (JAV, 2009 m.). 1.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (JAV, 2008 m.).

2.00 Bio­gra­fi­nis f. „Pra­džia“. 4.00 Ko­me­di­ja „Ko no­ri mo­te­rys?“ 6.10 Ko­me­di­ja „At­vi­ras ke­lias“. 7.50 Moks­li­nės fan­tas­ti­kos f. „Dirb­ti­nis in­te­lek­tas“.

10.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja„Už­dels­ta mei­lė“. 12.10 Dra­ma „Tie­siog kar­tu“. 14.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Pi­ko va­lan­da“. 15.50 Ko­me­di­ja „Eli­za­bet­tau­nas“. 18.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pa­bė­gu­si nuo­ta­ka“. 20.10 Bio­gra­fi­nis f. „Pra­džia“. 22.15 Ko­me­di­ja „Žo­lės la­pai“. 0.20 Dra­ma „Pa­aug­liai“.

4.00 „Ap­gau­lės žie­das“. 5.30 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.30 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Me­lo vo­ra­tink­lis“. 9.30 „Lem­tin­gas pra­si­ver­ži­mas“. 12.40 „Sek­lys“. 13.30 „Aist­ros ra­di­jo ban­go­mis“. 15.00 „Lie­žu­vau­to­ja“. 17.15 „Sek­lys“. 19.00 „Tė­vai“. 19.45 „Vien­gun­gis“. 21.25 „Gy­ve­nimas už­sie­ny­je“. 22.55 „Džor­da­na ti­ria by­lą“. 23.45 „Bū­ti Eri­ka“. 0.35 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“.

sportas 0.30 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­ga. „Mi­lan“–„Ar­se­nal“. 9.15 Te­le­vit­ri­na. 10.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Ban­ca Ci­vi­ca“–Mad­ri­do „Real“. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ry­gos VEF–„Kras­nyje Kry­lja“. 13.45 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­gos rung­ty­nės. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„As­se­co Pro­kom“. 17.15 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 17.55 DNB LKF tau­rės fi­na­li­nis ket­ver­tas. I pus­fi­na­lis. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 19.55 Ka­ra­liaus tau­rė. „Uni­ca­ja“–„Ban­ca Ci­vi­ca“. 21.55 Ad­re­na­li­nas. 22.25 Ka­ra­liaus tau­rė. Mad­ri­do „Real“–„Ba­lon­ces­to Fuen­lab­ra­da“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja.

10.55 Te­ni­sas. „ABN AMRO World“ tur­ny­ras. 14.55 Le­do ri­tu­lys. KHL. „Sa­la­vat Yu­laev“–„Tor­pe­do“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 17.25 Le­do ri­tu­lys. KHL. Maskvos „Spar­tak“–Ry­gos „Di­na­mo“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 20.00 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos apž­val­ga. 20.30 Le­do ri­tu­lys. KHL. „Sa­la­vat Julajev“–„Tor­pe­do“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 22.30 Le­do ri­tu­lys. KHL. „Spar­tak“–Ry­gos „Di­na­mo“.

9.30 Ro­gu­čių spor­tas. Pa­sau­lio čem­pio­na­tas. 10.30 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 11.30 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. 13.00 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Ka­ta­re. 14.30 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 15.30 Sli­di­nė­ji­mas. Sp­rin­to lenk­ty­nės. 17.00 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Ka­ta­re. Ket­virt­fi­na­lis. 19.00 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 20.00 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas. Ket­virt­fi­na­lis. 0.00 Šuo­liai su sli­dė­mis nuo tramp­li­no. 0.30 Mo­te­rų te­ni­so tur­ny­ras Ka­ta­re. Ket­virt­fi­na­lis. 1.30 At­vi­ras Vel­so bi­liar­do čem­pio­na­tas.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00 Spor­to vik­to­ri­na. 12.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Le­do ri­tu­lys. 19.00 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos hi­tai. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.55 Rek­la­mos lai­da. 21.00 „Sport1“ repor­ta­žas. 23.05, 0.45 „Sport1“ nau­jie­nos. 23.30 HT. In­ter­ne­ti­nis fut­bo­las. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00 „Ma­de“. 12.00 „Top 10“. 13.00 Šo­kių mu­zi­ka. 14.00 Pa­gar­sin­ki­te!

15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 18.00 „Ma­de“. 20.00 Drau­gai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 Šo­kių aikš­te­lė. 1.00 „World Sta­ge“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

23.05 NTV mir

23.25 LNK

„Sibirietis“ („Сибиряк“)

„Gimę žudyti“ („Natural Born Killers“)

Veiksmo filmas. Rusija, 2011 m. Rež. Igoris Moskvitinas. Vaidina Jegoras Pazenka, Jekaterina Proskurina, Romanas Žilkinas, Konstantinas Solovjovas, Ana Azarova.

Trileris. JAV, 1994 m. Rež. Oliveris Stone’s. Vaidina Woody Harrelsonas, Juliette Lewis, Robertas Downey jaunesnysis, Tommy Lee Jonesas, Tomas Sizemore’as.

Prieš kelerius metus Andrejus Molotovas kartu su žmona iš Sibiro atvyko į Piterį. Čia su naujuoju partneriu Artiomu Šuvalovu Andrejus ėmėsi verslo. Netrukus jųdviejų bendrovė tampa statybų lydere. Konkurentas Marmylevas pasiūlo draugams parduoti jų verslą, o kai šie atsisako, prasideda didelės kriminalinės bėdos.

Pagal Quentino Tarantino scenarijų sukurtas filmas pasakoja kraupią istoriją apie įsimylėjėlių porelę, kuri įsivaizduoja esanti šiuolaikiniai Boni ir Klaidas. Melori ir Mikis keliauja po Ameriką ir paskui save palieka kraujo klanus. O žudikų pėdomis sekantys žiniasklaidos atstovai net išsijuosdami iš jų daro naujųjų laikų superherojus.


25 2012 02 17 21.10 LNK

„Išrinktųjų medžioklė“ („Push“) Fantastinis trileris. JAV, Kanada, 2009 m. Rež. Paulas McGuiganas. Vaidina Chrisas Evansas, Dakota Fanning, Camilla Belle, Cliffas Curtisas, Djimonas Hounsou.

Per Antrąjį pasaulinį karą nacių mokslininkai eksperimentavo su savo kareivių psichika. Taip atsirado naujos rūšies agentai, kuriems nėra nieko neįmanoma. Filmo autoriai teigia, kad tokie eksperimentai vykdomi ir dabar. Grupelė antgamtinių galių turinčių jaunų amerikiečių ryžtasi atsikratyti savo auklėtojų globos.

Užsienio 6.05 „Links­ma kom­pa­ni­ja“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.10 „Vien­gun­giai“. 8.00 Dar ne va­ka­ras. Žvaigž­dės pen­si­jo­je. 9.00 Apo­ka­lip­sė. Mė­nu­lis. 10.15 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.45 Šei­mos dra­mos. 11.40, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.40 Bran­gi lai­da. 12.50 Dar ne vaka­ras. Dru­ge­lio efek­tas. 13.50 „Pa­gal įs­ta­ty­mą“. 14.20 Me­lod­ra­ma „Ves­tu­vės kei­čian­tis“. 15.55 Re­por­te­rio is­to­ri­jos. 16.25 Sau­gu­mo ta­ry­ba. 16.30 Gar­si by­la. 16.55, 23.05 Neš­va­rūs pi­ni­gai. 17.50 „Dan­gaus teis­mas“. 18.50 Šei­mos dra­mos. 20.55 Keis­te­ny­bės. Už pro­to ri­bų. 22.00 Pa­sau­lio pas­lap­tys su Ana Chap­man. 0.05 Žiū­rė­ki­te vi­si! 1.00 Re­por­te­rio is­to­ri­jos.

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.30 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Lauk ma­nęs“. 17.50 „Ste­buk­lų lau­kas“. 18.55 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Dvi žvaigž­dės“. 22.50 „Pa­ris­hil­tonp­ro­žek­to­rius“. Hu­mo­ro lai­da.

23.30 Tragikomedija „Kar­ta P“. 2.25 Vaid. f. „Nie­kam ti­ku­si“. 3.55 Vaid. f. „Kant­ry­bės tau­rė“. 5.20 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Pas­lap­tin­ga Ru­si­ja. Sankt Pe­ter­bur­gas. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 8.25 Ru­siš­kos sky­ry­bos. 9.25 Gel­bė­to­jai. 10.00 „Sio­mi­nas“. 11.35 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 12.45 Mo­te­riš­kas žvilgs­nis. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.35 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.45 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.35 „Mask­va. Cent­ro apy­gar­da“. 21.30 Lo­li­ta. Po­nia pre­zi­den­tė. 23.05 Veiksmo f. „Si­bi­rie­tis“. 0.55 Pikt­žo­džia­vi­mo mo­kyk­la. 1.40 Tri­le­ris „Ne­vil­ties die­na“. 3.30 Tran­zi­tas „Mask­va–Jal­ta“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 20.35 Krei­vas veid­ro­dis. 22.40 Vaid. f. „Ieš­kau ta­vęs“.

0.25 Vaid. f. „Il­gas ke­lias sa­vęs link“. 1.45 Ves­ti.ru. 2.15 Juo­ko kam­ba­rys.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Sa­vo aki­mis. 11.00 Ar­ti­ma ko­va. 12.00 Vaid. f. „Gy­ve­ni­mo kva­pas“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 2012-ie­ji. 19.00 Vis­kas taip. 20.00 „Su­du­žu­sių ži­bin­tų gat­vės“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 0.00 ART na­vi­ga­to­rius. 0.30 Anim. f. suau­gu­sie­siems.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 Kas taps mi­li­jo­nie­riu­mi? 22.15 Pra­mo­gi­nė lai­da.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Bra­zi­li­ja. 11.00 Mek­si­kos sko­nis. Šiau­rė. 11.30 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. Ku­ba. 12.00 Ke­liau­to­jas. Ge­riau­sios ke­lio­nės. 13.00 Žmo­ni­jos val­giai. Li­ba­nas. 14.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. 66-asis ke­lias. 15.00 Ke­liau­to­jas. Ka­na­dos šiau­rė. 16.00 Ke­liau­to­jas. Flo­ri­da ir Ba­ha­mos. 17.00 Gy­ve­ni­mas kaip ke­lio­nė. N.Ze­lan­di­ja. 17.30 Či­lės sko­nis. Cent­ri­nis slė­nis. 18.00 Žmo­ni­jos val­giai. Bra­zi­li­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. 20.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Ko­lum­bi­ja. 21.00 Spor­to pla­ne­ta. Tur­ki­ja. 22.00 Ke­lio­nės jū­ro­mis. Ak­me­ni­niai mil­ži­nai. 23.00 Ke­liau­to­jas. Pra­nyks­tan­čios vie­tos. 0.00 Vi­rė­jo nuoty­kiai už­sie­ny­je. Ja­po­ni­ja. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Pel­nin­gos griu­ve­nos“. 7.00, 13.00 „Ka­ri­nės pra­ty­bos“. 8.00, 14.00 „Žvaigž­džių ka­rai“ moks­li­niu pjū­viu“. 9.00, 15.00 „Lai­mės kū­di­kiai“. 10.00, 16.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“. 11.00, 17.00 „Va­ka­rie­nė su mir­ti­mi“. 18.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 18.30 „San­kir­ta“. 19.00 „Le­do pat­ru­lis“. 20.00 „Ri­char­das Gar­riot­tas: mi­si­ja įma­no­ma“.

21.00 „Iš Sid­nė­jaus į To­ki­ją bet ko­kia kai­na“. 22.00 „Spe­cia­lio­sios pa­jė­gos: did­vy­riai“. 23.00 „Gy­vu­lių ūkis“.

8.00 „Geo­gra­fi­niai at­ra­di­mai“. 9.00 „Kaip me­nas pa­kei­tė pa­sau­lį“. 10.00 „Di­die­ji moks­li­nin­kai“. 11.00 „Di­džio­jo ek­ra­no žvaigž­dės“. 12.00 „Us­ti­kos są­moks­las“. 13.00 „Ele­na iš Tro­jos“. 14.00 „1066-ie­ji“. 15.00 „In­kų vai­kų mu­mi­jos“. 16.00 „Be­et­ho­ve­no beieš­kant“. 17.00 „Sak­ra­li­nė mu­zi­ka“. 18.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 19.00 „Džia­zo ba­ro­nie­nė“. 20.30 „Vi­deo Kil­led the Ra­dio Star“. 21.00 „Ele­na iš Tro­jos“. 22.00 „Ed­var­do lai­kų ūki­nin­kai“. 23.00 „A.Cor­bij­nas: iš fo­to­gra­fi­jos į re­ži­sū­rą“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. 7.25 Pan­dos nuo­ty­kiai. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 8.10 Klo Hilo ka­tės. 9.35 Neįp­ras­ti šu­nys. Jė­ga ju­dė­ji­me. 10.05 Kaip gy­vū­nams iš­gy­ven­ti? Gė­las van­duo. 11.00 Mi­kae­los zoologijos­tu­ras. 11.55 Ško­ti­jos gy­vū­nų ap­sau­gos drau­gi­ja. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS.

12.50 Iš­gel­bė­ti lau­ki­nę Af­ri­kos gam­tą. 13.45 Gi­mę skers­gat­vy­je. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Ai­das ir Am­bo­ze­lio dramb­liai. 16.30 Kaip išau­gin­ti ge­par­dus. 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 18.20 Jū­sų nu­my­lė­ti­niui pa­tiks! 19.15 Go­ri­lų mo­kyk­la. Kraš­tu­ti­nės prie­mo­nės. 21.05 Kaip gy­vū­nams iš­gy­ven­ti? Ly­gu­mos ir sa­va­nos. 22.00 Oro nas­rai. 22.55 Lau­ki­nis kri­mi­na­las. Di­de­lės ka­tės. 23.50 Į lais­vę su pit­bu­liu. 0.45 Lau­ki­niai ir pavo­jin­gi. Ban­gi­nių pat­ru­lis.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Dod­ge Vi­per“ au­to­mo­bi­liai. 11.00 Lau­ki­niai šiau­rės gy­vū­nai. 12.00 Žu­vys gro­buo­nės. 13.00 Ban­gi­niai mo­ko­si me­džio­ti. 14.00 Keis­tas gy­vū­nų el­ge­sys. 15.00 Ka­lė­ji­mas. De­lis. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Led­lau­žiai. 17.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 18.00 „Eu­ro­figh­ter“ naikin­tu­vai. 19.00 Ka­lė­ji­mas. Ko­kai­no spąs­tai. 20.00 Ve­zu­vi­jaus ug­ni­kal­nis – už­dels­to vei­ki­mo bom­ba. 21.00 Drau­di­mai. Ge­riau­sia – vai­kams? 22.00 Ka­lė­ji­mas. Ko­kai­no spąs­tai. 23.00 Ve­zu­vi­jaus ug­ni­kal­nis – už­dels­to vei­ki­mo bom­ba. 0.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

23.30 1 Baltijos

„Karta P“ („Generation П“) Tragikomedija. Rusija, 2011m. Rež. Viktoras Ginzburgas. Vaidina Vladimiras Jepifancevas, Andrejus Fominas, Michailas Jefremovas, Aleksandras Gordonas, Renata Litvinova.

1990-ųjų pradžia. Baigęs Literatūros institutą jaunuolis Vavilenas Tatarskis ima kioske pardavinėti cigaretes. Greitai per laimingą atsitiktinumą jis patenka į reklamos pasaulį ir atranda savyje talentą – kurti įsimintinus prekių šūkius. Karjera kyla kaip ant mielių, o su ja – ir klausimas, kas valdo šį beprotišką reklamos pasaulį?


26 Kryžiažodis

Parengė Danutė Šulcaitė

Mielieji skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Remigijaus Karpuškos knygą „Paukščių stebėjimas“. Išrinksime tris laimėtojus. Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Praėjusios savaitės prizą laimėjo Sandė Trubilaitė iš Kauno, Henrikas Kazlauskas iš Klaipėdos ir Rima Jevgenjeva iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Vasario 4 d. spausdintų kryžiažodžių atsakymai Panoraminis kryžiažodis 23 x 21 Vertikaliai: Abortas. Idealizuoti. Kontrastingas. Avies. Loginiai. Besi. Ragus. Arus. Dinasas. Dėvi. Tyloj. Bajorės. Asėkas. Įdukra. Chrizantema. Kvadratas. Izidė. Lepina. Rosinis. Adyti. Stotelė. Tuos. Ožinis. Padarė. Grėbs. Anona. Okapija. Morsas. Arasas. Skaitovė. Ėriškiai. Suteka. Ūda. Melo. Etosas. Gvatemala. Inaris. Peš. Aralas. Sutiko. Abelis. Įstrižas. Šiais. Marias. Iksas. Ausis. Gerasis.

Horizontaliai: Biologija. Raktuvas. Juristė. Arti. Irako. Iziubris. Tark. Taranas. Razinos. Tunelis. Aviganė. Adis. Mot. Maža. Susiaus. Senės. Lovelasas. Teis. Rėk. Bis. Takelažas. Amas. Badys. Medina. Ušu. Išgverėlė. Apynosė. Litis. Suvokė. Itin. Ruoniai. Eksmisija. Knisa. Akis. Sava. Iššeros. „Spo:)“. Takai. Esame. Dirvodara. Bar. Tapai. Opera. Ketleris. Ūselis. Lėja. Dašiai. Savidrausmė. Astas. SSS.

Pažymėtuose langeliuose: Specialisto padėjėjas. Klasikinis kryžiažodis 15 x 15 Vertikaliai: 1. Tigrai. 2. Glėbys. 3. Ostija. 4. Yrimas. 5. Etapas. 6. Arbata. 7. Įdukra. 14. Vagis. 15. Koala. 16. Vaida. 18. Tylus. 19. Rusnė. 20. Italė. 24. Viltis. 25. Regbis. 26. Slidus. 27. Piemuo. 28. Įkasti. 29. Išnešė. 30. Dekanė. Horizontaliai: 3. Onyte. 8. Mielės. 9. Tirada. 10. Taiga.11.

Grybai. 12. Plauką. 13. Joana. 14. Viksva. 17. Starai. 21. Gralis. 22. Klasta. 23. Svaras. 28. Įsiėdė. 31. Leisk. 32. Blogai. 33. Arnika. 34. Demis. 35. Pigiau. 36. Tošinė. 37. Stovi. Pažymėtuose langeliuose: Turbanas. Sudoku 8 + 5 + 4 = 17


2012-02-11 TV diena  

Palikęs TV3 „Sporto žinias“ komentato­ rius Robertas Pet­ rauskas pasinėrė į pramoginės laidos avantiūrą – veda naują šio kanalo šou „Baimės...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you