Page 1

lietuva Pir­mas A.Ku­bi­liaus ir „Gazp­rom ex­port“ va­do­vo A.Med­ve­de­vo po­kal­bis – be re­zul­ta­tų.

7p.

pasaulis

12p.

Negavę rusiškų dujų šąlantys italai šalyje paskelbė kritinę padėtį.

Ratai

Vėmimą sukeliančio kilimo paslaptis – jo raštas.

13p.

Baltojo „Peugeot“ detektyvo tęsinys: Europoje siautėja automobilius klonuojantys sukčiai.

24p.

Trečiadienis vasario 8, 2012 Nr. 32 (19591) Kaunodiena.lt 2 Lt

Kau­no nau­ja­mies­ty­je – ne­vil­ties ir ne­ži­nios sa­los

So­cia­li­nio bend­ra­bu­čio tur­tuo­liai Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Paž­vel­gus į Par­ti­za­nų gat­vė­je esan­ čio bend­ra­bu­čio penk­tą aukš­tą pa­ ma­ny­tum, kad da­bar tvy­ro va­sa­ ros karš­čiai, o ne kaus­tan­tis spei­ gas – vie­na­me iš kam­ba­rių esan­tis lan­gas nuo sau­sio pra­džios pla­čiai at­ver­tas ir die­ną, ir nak­tį. Nuo­lat at­ vi­ros ir laip­ti­nės du­rys.

Par­ti­za­nų gat­vės 5-aja­me pa­sta­te įsi­kū­ręs Kau­no so­cia­li­nių pa­slau­ gų cent­ras, sa­ma­rie­čių bend­ri­jos mais­to pro­duk­tų lab­da­ros punk­ tas, nak­vy­nės na­mai, „Ca­ri­tas“ lab­da­rin­ga sriu­bos val­gyk­la. Ki­ tuo­se aukš­tuo­se įreng­ti sa­vi­val­dy­ bės so­cia­li­niai būs­tai skur­džiai gy­ ve­nan­čioms šei­moms ir žmo­nėms, pa­li­ku­siems vai­kų glo­ bos na­mus.

3

Dienos citata „Ga­vęs pa­siū­ly­mą šok­ti Pan­to­mi­mos teat­re, ne­su­ ge­bė­jau at­si­spir­ti, no­rė­jau pa­ban­dy­ti sa­ve rea­li­zuo­ti ir ki­to­je veik­lo­je“, –

„„Si­tua­ci­ja: mil­ži­niš­ki „Per­ga­lės kon­cer­no“ pa­sta­tai iš­si­dės­tę dau­giau kaip 5 ha skly­pe; sa­vi­nin­kai ti­ki­na, kad ga­my­ba te­be­vyks­ta.

De­šim­tys hek­ta­rų, nu­sags­ty­tų ne­gy­vais gi­gan­tais, stūk­so pa­čia­me Kau­no cent­re, bet jų sa­vi­nin­kams vi­sai ne gė­da. Šių įšal­ dy­tų pa­sta­tų ir skly­pų di­din­gus pri­si­kė­li­ mo pla­nus su­žlug­dė pi­ni­gų sty­gius.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Ga­my­bos apim­tys nu­slo­po

Kau­ne ap­stu pa­vie­nių ap­leis­tų ob­ jek­tų, ta­čiau va­di­na­ma­ja­me Kar­ me­li­tų kvar­ta­le be­jė­giškumas pul­ suo­te pul­suo­ja. Čia no­ri ne­no­ri kraups­ti nuo ne­vil­ti­mi al­suo­jan­čių

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

vaiz­dų ir ieš­kai at­sa­ky­mo: ko­dėl be­ maž pa­čia­me mies­to cent­re lei­džia­ ma sto­vė­ti to­kiems vai­duok­liams? Ko­dėl jų sa­vi­nin­kai nie­ko ne­da­ro? Šie klau­si­mai Kau­ne jau įpras­ti, nors „ko­dėl“ kar­to­ja ir kau­nie­čiai, ir mies­to sve­čiai. Regis, miestas, nusėtas votimis, nesi­ rengia greitai sveikti.

sa­ko šo­kė­jas Sau­lius Skam­bi­nas, vai­di­nan­tis spek­tak­ly­je „Ka­ma­sut­ra“.

22p.

2

ekonomika 9p.

Ryšio rinką atgaivins išmanieji


2

trečiadienis, vasario 8, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 55 50mg/m

0

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,96

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

46

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kau­no nau­ja­mies­ty­je – ne­vil­ties ir Dau­giau nei 5 ha te­ri­to­ri­ 1 jo­je iš­si­plė­tu­si bend­ro­vė „Per­ga­lės kon­cer­nas“. Ši ga­myk­la

tu­ri gi­lias šak­nis, dar XIX a. ją ant ko­jų pa­sta­tė vo­kie­čių fab­ri­kan­tai bro­liai Til­man­sai. So­viet­me­čiu se­ nus sta­ti­nius ap­raiz­gė ir pa­pil­do­mi gi­gan­tai, su­si­kū­rė mil­ži­niš­kas pra­ mo­ni­nis komp­lek­sas, gar­sė­jęs me­ ta­lo ga­mi­niais. Jau se­n o­kai ne­m a­ty­t i, kad iš mil­ž i­n iš­ko ka­m i­n o virs­t ų dū­ mai, ne­g ir­d ė­t i, kad už tvo­ros kun­k u­l iuo­t ų ga­my­b a, ne­s i­t i­k i, kad virš tvo­ros ky­šan­tys už­rū­di­ ję me­c ha­n iz­m ai at­g is. Iš­d au­ž y­ ti lan­gų stik­lai by­lo­ja apie ob­jek­ to žlu­gi­mą.

Pen­ki iš try­li­kos čia re­gist­ ruo­tų sta­ ti­nių yra įtrauk­ti į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.

„Kaž­ką ka­la­me, su­ka­me “

Fab­ri­ke šei­mi­nin­kau­jan­čios bend­ ro­vės „Per­ga­lės kon­cer­nas“ at­ sto­vai tvir­ti­no, kad ga­my­ba te­be­ vyks­ta. Ad­re­su Kau­na­kie­mio g. 5 re­gist­ruo­ta be­veik trys de­šim­tys pa­sta­tų, tu­rin­čių uni­ka­lius nu­me­ rius. Vie­nas įmo­nės ak­ci­nin­kų Al­ fon­sas Jan­kaus­kas aiš­ki­no, kad yra ir nau­do­ja­mų, ir ne­nau­do­ja­mų sta­ ti­nių. „Kai tik bus pi­ni­gų, kai tik bus no­rin­čių­jų dau­giau čia ką nors da­ ry­ti, ta­da dar­bai ir pa­ju­dės. Pas­ku­ ti­nės vi­zi­jos bu­vo 2008 m. rug­sė­jį – kol atė­jo kri­zė. Kiek su­ge­ba­me, tiek ir tvar­ko­mės“, – kal­bė­jo vie­ nas sa­vi­nin­kų. Vers­li­nin­kas džiau­gia­si, kad dau­ gu­ma stak­lių yra iš­li­ku­sios ir ga­ myk­la vyk­do šio­kią to­kią ga­my­bą. „Kaž­ką ka­la­me, su­ka­me, grę­žia­ me, fre­zuo­ja­me. Mums la­bai ge­ rai“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vas. Kon­ cer­no pa­sta­tų būk­lę jis pri­ly­gi­no bend­rai Lie­tu­vos eko­no­mi­nei si­ tua­ci­jai. Tiems, kuriems ga­myk­la at­ro­do ne­pat­rauk­liai, A.Jan­kaus­ kas siū­lo nu­pirk­ti ob­jek­tą ir „pa­ da­ry­ti gra­žų“. Jis pra­si­ta­rė, kad bu­vu­sio­je ga­ myk­lo­je bu­vo kal­ba­ma ir apie va­di­ na­mų­jų lof­tų įren­gi­mą. „Tau­ta ne­ tu­ri pi­ni­gų, iš kur jie bus? Di­de­lių pla­nų sau ne­ke­lia­me, gy­ve­na­me. Kol kas mo­kes­čius dar su­si­mo­ka­ me, kol jie pro­to ri­bo­se“, – ko­men­ ta­vo vers­li­nin­kas. Kiek ten­ka pa­klo­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, A.Jan­kaus­kas tei­ gė tiks­liai ne­ži­nan­tis, nes ne jis yra įmo­nės va­do­vas.

„„Tradicija: Kaune dažnai piktinamasi naujomis statybomis, tačiau seni pastatai, regis, niekam netrukdo.

Kiek žmo­nių dir­ba įmo­nė­je, vie­ nas sa­vi­nin­kų taip pat tei­gė tiks­liai ne­ži­nan­tis, bet ma­no, kad ne ma­ žiau kaip šim­tas. Be to, pa­tal­pos nuo­mo­ja­mos maž­daug 40 smul­ kių nuo­mi­nin­kų. Mo­kes­čiai ne­ska­ti­na tvar­ky­tis

Su­ži­no­ti, ko­kius ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čius tu­ri su­mo­kė­ti to­ kie vos gy­vų ar­ba vi­sai ne­nau­do­ja­ mų pa­sta­tų sa­vi­nin­kai, ne­leng­va. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai tei­gia vi­so la­bo nu­sta­tan­tys mo­kes­čio koe­ fi­cien­tą. Jei pa­sta­tas pri­pa­žin­tas ap­leis­tu, jo šei­mi­nin­kai tu­ri mo­ kė­ti 1 pro­c. tur­to ver­tės, jei neap­ leis­tas – mo­kes­tis 0,9 pro­c. Leng­ va­ti­nį – 0,6 pro­c. ta­ri­fą tu­ri tik kai ku­rios Lais­vės alė­jos ir Se­na­mies­ čio įmo­nės. „Per­ga­lės kon­cer­no“ pa­sta­tai į ap­leis­tų ob­jek­tų są­ra­šą nė­ra įtrauk­ ti, tad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­ tis tu­rė­tų bū­ti 0,9 pro­c. Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ne­ga­ li at­skleis­ti, kiek įmo­nės su­mo­ka ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, ta­ čiau skelb­ti bend­rą su­mo­kė­tų mo­ kes­čių su­mą ne­drau­džia­ma. VMI duo­me­ni­mis, bend­ro­vė „Per­ga­lės kon­cer­nas“ 2010 m. su­ mo­kė­jo 87 tūkst. 315 li­tų mo­kes­ čių ir ki­tų įmo­kų, o 2011 m. – 185 tūkst. 120 li­tų. Šias su­mas su­da­ ro pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis, gy­ ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis, ne­kil­no­

ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis ir mo­kes­tis į Ga­ran­ti­nį fon­dą. At­siž­vel­giant į tai, kad maž­daug 5 ha te­ri­to­ri­jo­je yra ke­lios de­šim­ tys pa­sta­tų, ir į tai, kad „Per­ga­lės kon­cer­nas“ vyk­do veik­lą, su­mo­ kė­tų mo­kes­čių su­ma, at­ro­do, nė­ra ta, ku­ri ska­tin­tų įmo­nę at­si­kra­ty­ ti įspū­din­gu kie­kiu ne­kil­no­ja­mo­ jo tur­to.

ki­ta ko, bū­tų spor­to klu­bas, gy­ ve­na­mie­ji apar­ta­men­tai nuo­mai, vieš­bu­tis, po­že­mi­nė au­to­mo­bi­ lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Pra­si­dė­jus eko­no­mi­nei kri­zei, pla­nų įgy­ven­ di­ni­mas su­sto­jo. „Kai are­na pa­sta­ty­ta ir funk­cio­ nuo­ja, ma­to­me, kad yra po­rei­kis at­si­ras­ti to­kiam komp­lek­sui“, – ko­men­ta­vo vers­li­nin­kas.

Are­na įžie­bė en­tu­ziaz­mo

Pir­kė­jų ieš­ko var­žy­ti­nė­se

Ka­dai­se tam pa­čiam me­ta­lo fab­ri­ kui pri­klau­sė ir gre­ti­mas se­no­vi­nis pa­sta­tas – fab­ri­ko dar­bi­nin­kų klu­ bas, sa­vo­tiš­ki kul­tū­ros na­mai. Jį 2007 m. įsi­gi­jo Vil­niu­je re­gist­ruo­ ta bend­ro­vė „Ek­fi­ta“.

Tau­ta ne­tu­ri pi­ni­gų, iš kur jie bus? Di­de­ lių pla­nų sau ne­ke­ lia­me, gy­ve­na­me.

„Ek­fi­tos“ di­rek­to­rius Igo­ris Po­ no­ma­rio­vas pa­ti­ki­no, kad ne­ke­ ti­na­ma pa­sta­tų at­si­kra­ty­ti. Dar 2009 m. įmo­nė pa­ren­gė vi­zi­ją. Į Kul­tū­ros pa­vel­do re­gist­rą pa­sta­tai neį­ra­šy­ti. Da­lį pa­sta­tų nu­grio­vus, o da­lį se­no­vi­nių frag­men­tų iš­sau­ go­jus, ke­ti­na­ma pa­sta­ty­ti dau­gia­ funk­ci­nį komp­lek­są, ku­ria­me, be

Ki­to­je Kau­na­kie­mio gat­vės pu­ sė­je, prie­šais „Per­ga­lės kon­cer­ ną“, stūk­so dar liūd­nes­ni „Sa­ni­ to“ ga­myk­los li­ku­čiai. Už šiuos „griu­vė­sius“ jo­kie mo­kes­čiai ne­ mo­ka­mi, nes ir veiks­naus šei­mi­ nin­ko ne­be­tu­ri. Pas­ta­tus anks­čiau įsigi­j u­s iai bend­ro­vei „Lai­k i­n o­ sios sos­ti­nės pro­jek­tai“ yra iš­ kel­ta bank­ro­to by­la. Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius Arū­ nas Ge­dei­kis „Kau­no die­nai“ pa­sa­ ko­jo, kad kol kas ne­par­duo­ti be­veik vi­si prieš še­šerius me­tus įsi­gy­ti bu­vę ga­myk­los „Sa­ni­tas“ pa­sta­tai. Tik vie­nas ob­jek­tų, sto­vė­ju­sių ties Vy­tau­to pro­spek­tu, bu­vo pa­vers­ tas sep­ty­nių aukš­tų dau­gia­bu­čiu na­mu, ku­ria­me bu­tai par­duo­ti. Tur­tas įkeis­tas ban­kui, bent da­lį pi­ni­gų sie­kia­ma su­si­grą­žin­ti. Kre­ di­to­rių spren­di­mu, skly­pą ir ja­me esan­čius sta­ti­nius sie­kia­ma par­ duo­ti kaip vien­ti­są ob­jek­tą, ne­ skai­dant jo. Ja­me – 18 įvai­raus dy­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

džio ir pa­skir­ties sta­ti­nių, bend­ras plo­tas sie­kia 30 tūkst. kv. m. Dve­jo­se var­ž y­t i­n ė­se pir­k ė­j ų neat­si­ra­do, pra­di­nė kai­na bu­vo apie 14,5 mln. li­tų. Da­bar nu­spręs­ta kai­ ną nu­leis­ti 1 mln. li­tų ir par­da­vi­nė­ ti tur­tą to­liau. Ver­tin­gi na­mai mer­di

Dar vie­na ne­vil­ties sa­la – Kau­na­ kie­mio gat­vė 1. Sen­bu­viai šią vie­ tą ži­no kaip Kau­no pie­no cent­rą. Tie­sa, pie­no pro­duk­tų ga­my­ba se­ niai iš čia iš­kel­ta. Pen­ki iš try­li­kos čia re­gist­ruo­tų sta­ti­nių yra įtrauk­ti į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą. Lenk­tą ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­ tą 1938 m. pro­jek­ta­vo ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Lands­ber­gis-Žem­kal­nis. Pas­ta­to būk­lė, pa­vel­do spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mu, pa­ten­ki­na­ma. To pa­ties au­to­riaus pro­jek­tuo­tao pie­ni­nė – ir­gi dar sto­vi. Pa­ten­ki­na­ma būk­le įver­tin­tas ar­chi­tek­to Jo­no Ko­vosKo­vals­kio pro­jek­tuo­tas san­dė­lis bei ar­chi­tek­to Bro­niaus Els­ber­go kur­ tas šal­dy­tu­vo pa­sta­tas. Tarp jud­rių gat­vių at­si­dū­ru­sio­ je bu­vu­sio Pie­no cent­ro sa­lo­je, at­ ro­do, šmė­žuo­ja gy­vy­bė, bet vi­so už­da­ro kvar­ta­lė­lio atei­tis neaiš­ki. Prieš ke­le­rius me­tus šis komp­lek­ sas su ki­tais mies­to pro­jek­tais bu­ vo pri­sta­to­mas tarp­tau­ti­nė­je ne­kil­ no­ja­mo­jo tur­to pa­ro­do­je Ka­nuo­se. Ma­ty­ti, kad tai ne­pa­dė­jo jam su­ kles­tė­ti.

Pa­ne­mu­nės ši­l Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Pa­ne­mu­nės ši­le ak­ci­jos „Da­rom“ ko­man­da, pa­de­dant jau­nie­siems al­pi­nis­tams ir or­ni­to­lo­gams, va­ kar pa­ka­bi­no nau­jus in­ki­lus na­mi­ nėms pe­lė­doms. Jos nuo šiol čia ga­lės ras­ti sa­vo na­mus.

„„Vil­tis: ti­ki­ma­si, kad įren­gus nau­jus na­mus pe­lė­dos su­grįš į Pa­ne­mu­nę. 

„„Tal­ka: ak­ci­jai pri­rei­kė jau­nų­jų al­pi­nis­tų pa­gal­bos.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Pa­gel­bė­ti pe­lė­doms rei­kia to­ dėl, kad vėt­ra, ku­ri siau­tė­jo Kau­ ne, iš­lau­žė dau­gy­bę me­džių, ku­ riuo­se pe­rė­jo šie paukš­čiai. Prieš po­rą me­tų Pa­ne­mu­nės ši­le pe­rė­jo bent trys pe­lė­dų po­ros, o šiuo me­ tu nė­ra nė vie­nos. Kel­da­mi in­ki­lus ti­ki­mės, kad tai bus nau­ja pe­rė­ji­ mo vie­ta ir taip pe­lė­dų po­pu­lia­ci­ja miš­ke vėl at­si­gaus. Šiuo me­tu ša­lia Pa­ne­mu­nės ši­lo pe­ri tik vie­nas ma­


3

trečiadienis, vasario 8, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ne­ži­nios sa­los Sta­ti­niai pri­klau­so tuo pa­čiu ad­ re­su įsi­kū­ru­siai bend­ro­vei „KPC ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas“. Šiuo me­tu ren­gia­mas skly­po de­ta­lu­sis pla­nas. Men­ka­ver­čius sta­ti­nius pla­nuo­ja­ ma griau­ti, o ver­tin­gus – iš­sau­go­ ti. Bu­vu­sio­se pra­mo­ni­nė­se erd­vė­se nu­ma­ty­ta įreng­ti va­di­na­muo­sius lof­tus, o ki­tur – biu­rus, par­duo­ tu­ves. „KPC ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to“ at­ sto­vai tei­gė, kad be­ne la­biau­ siai ap­leis­tas, griū­van­tis kam­pi­ nis kvar­ta­lo pa­sta­tas pri­klau­so ki­tiems sa­vi­nin­kams – bend­ro­vei „Ka­mes­ta“. Ga­li su­griež­tė­ti rei­ka­la­vi­mai

Be to, kad įmo­nės skun­džia­si pra­ sta eko­no­mi­ne si­tua­ci­ja, ne­se­niai drioks­te­lė­jo ži­nia, kad šią sto­ties priei­gų te­ri­to­ri­ją nu­ma­to­ma pri­ jung­ti prie ur­ba­nis­ti­nės ver­ty­bės – Nau­ja­mies­čio. Va­di­na­si, at­si­ras­tų tam tik­rų ap­ ri­bo­ji­mų šio­je te­ri­to­ri­jo­je plė­to­ti nau­jus pro­jek­tus. Kau­no ar­chi­tek­tai su­ki­lo prieš to­kius už­mo­jus, sa­vi­val­dy­bė krei­ pė­si į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­ men­tą (KPD) at­kreip­da­ma dė­me­ sį, kad ly­giag­re­čiai su Nau­ja­mies­čio ri­bų pa­tiks­li­ni­mu bū­tų pa­reng­tas ir šios te­ri­to­ri­jos reg­la­men­tas, ku­ris nu­ro­dy­tų, kas leis­ti­na šio­je te­ri­to­ ri­jo­je, kas ne.

Komentaras Ne­ri­jus Va­lat­ke­vi­čius

Mies­to Ur­ba­n is­t i­kos sky­r iaus ve­dė­jas

M

a­no nuo­mo­ne, są­ly­g as rei­kė­t ų kiek įma­n o­m a leng­v in­t i. Gal ma­ž in­ ti mo­kes­č ius? Yra ir ki­ ta nuo­m o­n ė – di­d in­t i mo­kes­č ius. Tie, kas bu­vo anks­č iau pa­ren­g ę de­ ta­l iuo­s ius pla­n us, pa­p ras­č iau­s iai bank­r u­t a­vo. Pa­b an­dy­k i­m e dar la­ biau už­s paus­t i – bank­r u­t uos ir nau­ ji sa­v i­n in­k ai. Ži­no­m a, ga­l i­m a priim­t i įsta­t y­mus, atim­t i ap­leis­t us pa­s ta­t us ir ati­duo­t i pa­j ė­g iems juos tvar­k y­t i. Me­to­dų yra įvai­r iau­s ių. Pa­v yz­d žiui, jei su­m a­ž i­nus mo­kes­č ius vers­l i­n in­ kui su­tei­k ia­mas šan­s as pa­s ta­t y­t i pa­ sta­t us, su­k ur­t i vers­lą, vė­l iau su­g rįž­ta di­des­n i mo­kes­č iai. Vie­n as sėk­m in­ gas vers­l as pri­ke­l ia ap­l in­k i­n ius, pa­ ska­t i­n a juos tvar­k y­t is. Te­r i­to­r i­j a ap­ link Kau­n a­k ie­m io gat­vę – tai Cent­ro tą­s a. Be­veik vi­s o­j e te­r i­to­r i­j o­j e yra su­for­muo­t i de­t a­l ie­j i pla­n ai, no­r i­m a įreng­t i gy­ve­n a­mo­s ios, ko­mer­c i­n ės pa­s kir­t ies pa­s ta­t us. Ka­d an­g i atei­t y­ je gal­vo­j a­m a Ka­r a­l iaus Min­d au­g o pro­s pek­te or­g a­n i­z uo­t i vie­š ą­j į trans­ por­t ą, su­s i­s ie­k i­m as tu­rė­t ų bū­t i la­ bai pa­to­g us. Ki­t a ver­t us, ži­n ant, kad žmo­n ių Kau­ne yra ge­ro­k ai su­m a­ž ė­ ję, var­g u ar nau­j am gy­ve­n i­mui pri­ kel­t ų te­r i­to­r i­j ų pri­reik­t ų.

„„Švais­ty­mas: vi­są mė­ne­sį per šal­čius at­ver­tas Par­ti­za­nų g. 5-ojo na­mo langas įstai­gų ir gy­ven­to­jų ne­jau­

di­na. 

So­cia­li­nio bend­ra­bu­čio tur­tuo­liai „Kas­dien ry­tą ir va­ka­rą 1 pro šį bend­ra­bu­tį praei­ nu ve­džio­da­ma šu­nį. Jau vi­sas

mė­nuo ne­ga­liu at­si­ste­bė­ti at­vi­ru lan­gu. Aki­vaiz­du, kad ta­me bu­te nie­kas ne­gy­ve­na, bet ko­dėl nie­ kuo ne­si­do­mi to bu­to kai­my­nai, ne­gi šal­tis ne­pra­sisk­ver­bia iki jų?“ – ste­bė­jo­si į „Kau­no die­nos“ re­ dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si gre­ti­mo na­ mo gy­ven­to­ja Ri­ma. Spe­cia­lis­tai tei­gia: kuo dau­giau pa­sta­te at­vi­rų lan­dų šal­čiui, tuo di­des­nės są­skai­tos atei­na vi­so na­ mo gy­ven­to­jams. Par­ti­za­nų gat­vės 5-aja­me na­me, re­gis, įsi­kū­rę vie­ ni tur­tuo­liai. Jiems šil­dy­mo kai­na – ne­svar­bi. Pil­na tuš­čių bu­tų

„„Abejonė: N.Valatkevičius nėra tikras, ar prikelti kvartalai Kaune, kurio

gyventojų mažėja, reikalingi.

l­ e – jaukūs na­mai pe­lė­doms ža­sis apuo­kas“, – apie ak­ci­ją pa­sa­ ko­jo Juo­zas Miš­ki­nis, Lie­tu­vos or­ ni­to­lo­gų drau­gi­jos na­rys.

Ar ap­si­gy­vens in­ki­ luo­se, nu­spręs pa­ čios pe­lė­dos. Pa­ne­mu­nės ši­le ak­ci­jos or­ga­ni­ za­to­riai pa­ka­bi­no tris nau­jus in­ki­ lus. Vie­tą in­ki­lams pa­dė­jo pa­rink­ ti or­ni­to­lo­gai, bet ar ap­si­gy­vens tuo­se in­ki­luo­se, nu­spręs pa­čios pe­lė­dos. In­ki­lai spe­cia­liai yra ga­mi­na­ mi pa­gal pe­lė­dų dy­dį, kad tik­tų tik joms. Vi­di­nis in­ki­lo aukš­tis yra apie pu­sę met­ro, at­stu­mas iki lan­

dos – apie 30 cen­ti­met­rų, o lan­dos dia­met­ras – 12 cen­ti­met­rų. In­ki­las sve­ria apie 20 ki­log­ra­mų. Kau­nie­čiai, gy­ve­nan­tys ne­to­ li Pa­ne­mu­nės ši­lo, nea­be­jo­ja, kad pe­lė­dų dar li­kę. Žmo­nės ti­ki, kad jos grįš gy­ven­ti į ši­lą. Ak­ci­jos or­ ga­ni­za­to­riai pa­ti­ki­no, kad jei­gu pe­ lė­dos grįš į ši­lą ir dau­gin­sis, in­ki­lų bus pa­ka­bin­ta ir dau­giau. Ak­ci­jos „Da­rom“ Kau­no ap­skri­ ties koor­di­na­to­rius Ne­mu­nas Tu­ ma­vi­čius pri­mi­nė, kad per­nai lai­ki­ no­jo­je sos­ti­nė­je bu­vo pa­ka­bin­ta 50 in­ki­lų, ku­riuos pa­ga­mi­no mies­to moks­lei­viai, to­dėl ši ak­ci­ja yra tęs­ ti­nė. Be to, ko­vo mė­ne­sį su vi­so­mis Kau­no mo­kyk­lo­mis Pa­ne­mu­nės ši­ le ir Bo­ta­ni­kos so­de „Da­rom“ su­ rengs dar vie­ną ak­ci­ją „Paukš­čiai grįž­ta į na­mus“.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Bu­tas at­ver­tu lan­gu yra penk­ta­ me bend­ra­bu­čio aukš­te. Ten gy­ ve­na pa­li­kę glo­bos na­mus suau­gę naš­lai­čiai. Į kiek­vie­ną bend­ra­bu­čio aukš­ tą pa­ten­ka­ma pro šar­vuo­tas ra­ ki­na­mas du­ris. Pas­ku­ti­nio aukš­to du­rys nu­ste­bi­no nu­lauž­ta me­ta­ li­ne ran­ke­na, ku­rią bu­vo ne­leng­ va pa­suk­ti. Pa­tek­ti į kam­ba­rį su at­vi­ru lan­ gu ne­pa­vy­ko – jis bu­vo už­ra­kin­ tas. Be­je, šio būs­to du­rys bu­vo vie­nos iš tvar­kin­giau­sių. Kai ku­ rios ki­tos – be ran­ke­nų, ap­dau­ žy­tais ap­va­dais, ma­tyt, ne kar­ tą lauž­tos. Iš to­les­nio bu­to išė­ju­si jau­na mo­te­ris paaiš­ki­no, kad mus su­ do­mi­nęs būs­tas se­niai ne­gy­ve­ na­mas. „Nie­ko ne­ra­si­te ir ša­lia jo esan­čiuo­se dar ke­tu­riuo­se bu­ tuo­se, to­dėl ir sie­nos nie­kam ne­ per­šą­la. O apie at­ver­tą lan­gą tik iš jū­sų ir su­ži­no­jau“, – tei­gė bend­ra­ bu­čio gy­ven­to­ja. Ne­ži­no­jo ir šei­mi­nin­kai

So­cia­li­nius būs­tus ad­mi­nist­ruo­ jan­čios įmo­nės „Kau­no ko­mu­ na­li­nis ir bu­tų ūkis“ ad­mi­nist­ ra­vi­mo sky­riaus di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ber­ta­šius tei­gė, kad to­kių at­ve­jų, kai pa­ lie­ka­mi at­ver­ti lan­gai, bū­ta ne vie­no. „Bū­ na, kad gy­ven­ to­jai iš­vyks­ta į už­s ie­n į, o lan­gai l i e ­k a at­

ver­ti. Esa­me kvie­tę ir kel­tu­vus, ir šau­kę ant­sto­lius, kad ga­lė­tu­me le­ga­liai įsi­lauž­ti vi­dun. Apie jū­sų mi­ni­mą lan­gą dar ne­su gir­dė­jęs“, – tei­gė jis. Kau­no sa­vi­val­dy­bės Nuo­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo po­sky­rio ve­dė­ jas Vy­tau­tas Pet­rai­tis taip pat tei­ gė ne­ga­vęs pra­ne­ši­mo apie at­vi­rą spei­gams bu­tą, bet ti­ki­no bū­ti­ nai nu­ro­dy­siąs ad­mi­nist­ruo­jan­ čiai įmo­nei į tai rea­guo­ti. Ve­dė­jas aiš­ki­no, kad kai ku­rių bu­tų gy­ven­to­jai ga­li bū­ti iš­vy­kę dirb­ti į už­sie­nį, to­dėl ir ra­do­me ne­gy­ve­na­mų pa­tal­pų. „Jie neiš­ kel­di­na­mi iš būs­tų, jei apie tai iš anks­to pra­ne­ša ir tvar­kin­gai mo­ka mo­kes­čius, nes to­kiems žmo­nėms rei­kia pa­lik­ti ga­li­my­bę su­grįž­ti“, – ma­no ve­dė­jas. Da­lis būs­tų neap­gy­ven­din­ti dėl juo­se neat­lik­to re­mon­to. „Per­nai rei­kė­jo at­nau­jin­ti 35 so­cia­li­nius būs­tus, iš jų pu­sę – bend­ra­bu­ čiuo­se, ta­čiau mies­to ta­ry­ba tam ne­sky­rė lė­šų ir į tuos bu­tus ne­ga­ li­me įleis­ti nuo­mi­nin­kų“, – sa­ kė V.Pet­rai­tis. Vie­nam bu­tui re­ mon­tuo­ti vi­du­ti­niš­kai rei­kė­tų 5 tūkst. li­tų. Duo­tą tur­tą nio­ko­ja

Bend­ra­bu­čių gy­ven­to­jai mo­ka 25 li­tų nuo­mos mo­kes­tį ir vi­du­ti­niš­ kai apie 200 li­tų ko­mu­na­li­nių mo­ kes­čių. „Sko­li­nin­kų tu­ri­me nuo­ la­tos, jiems iš pra­džių lei­džia­ma mo­kė­ti sko­las da­li­mis, o jei ir ta­da neiš­rei­ka­lau­ja­me pi­ ni­gų už pa­slau­gas, pra­ šo­me sa­vi­val­dy­bės to­kius iš­kel­din­ti“, – sa­kė V.Ber­ta­ šius. V. Pe t ­ r a i t­ i s ti­

ki­no, kad pa­vy­ko pa­ža­bo­ti chu­li­ ga­niz­mą, ku­ris kė­lė daug rū­pes­ čių sa­vi­val­dy­bės bend­ra­bu­čiuo­se. „Bet, su­pran­ta­ma, sa­vi­val­dy­bės su­teik­tas tur­tas nė­ra puo­se­lė­ja­ mas ir da­bar. Ypač grei­tai su­dė­vi­ ma san­tech­ni­ka, o ge­res­ni ga­mi­ niai du­šuo­se, tua­le­tuo­se grei­tai išar­do­mi ir pa­va­gia­mi. Da­bar li­kę žmo­nės ke­lia daug ma­žiau pro­ble­ mų, nes ten jau nė­ra aso­cia­lių as­ me­nų ir bu­vu­sių ka­li­nių“, – kal­ bė­jo V.Pet­rai­tis.

Kuo dau­giau pa­sta­ te at­vi­rų lan­dų šal­ čiui, tuo di­des­nės są­skai­tos vi­so na­ mo gy­ven­to­jams. Ei­l ė­je ap­s i­g y­ven­t i bend­ra­ bu­čiuo­se lau­kia 341 so­cia­liai rem­ti­na šei­ma ir 188 naš­lai­ čiai. „Iš tik­rų­jų jų daug ma­ž iau, nes di­d e­l ė da­lis iš­vy­ko į už­ sie­nį“, – ofi­cia­ lius skai­č ius ­ ė pan ­ eig V. P e t ­ rai­tis.


4

Trečiadienis, vasario 8, 2012

Miestas

Dvi­gu­bai dau­giau su­ža­lo­tų pės­čių­jų Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų sau­ siu, šie­met Kau­no gat­vė­se nu­ken­ tė­jo dvi­gu­bai dau­giau pės­čių­jų. Nuo pu­sės sau­sio ko­ne kas­dien mies­te im­ta fik­suo­ti kru­vi­ną­ją eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ką.

Pir­ma­die­nį apie 17.50 val. Kau­ne ne­re­gu­liuo­ja­mo­je pės­čių­jų pe­rė­ jo­je su­ža­lo­tas 50-me­tis pės­čia­sis. Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) duo­me­ni­mis, A.Juo­za­pa­vi­čiaus pro­spek­tu nuo Siū­lų gat­vės Ge­le­žin­ke­lio gat­vės link va­žia­vo au­to­mo­bi­lis „Vol­vo S60“. 38-erių vai­ruo­to­jas par­ bloš­kė ir su­ža­lo­jo per va­žiuo­ja­ mą­ją ke­lio da­lį ne­re­gu­liuo­ja­mo­je pės­čių­jų pe­rė­jo­je ei­nan­tį 50-me­ tį vy­rą.

Gra­ži­na Le­ka­vi­čie­nė:

Skau­džios ne­lai­mės ke­liuo­se pra­si­dė­jo spus­te­lė­jus pir­mam šal­tu­kui. Nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl trau­mos nu­vež­tas į li­go­ni­nę. Kau­no ap­ skri­ties VPK pra­dė­tas iki­teis­mi­ nis ty­ri­mas. To­kie ir pa­na­šūs pra­ne­ši­mai nuo sau­sio vi­du­rio ėmė kar­to­tis

2012 sau­sis 47 – tiek eis­mo įvy­k ių, per ku­ riuos nu­ken­tė­jo žmo­nės, už­fi k­ suo­ta Kau­no ap­skri­ty­je. 4 – žmo­nės žu­vo, iš jų – 2 pės­tie­ji. 56 – su­žeis­ti, iš jų – 20 pės­čių­jų. Šal­t i­n is: Kau­no ap­skri­t ies VPK.

18

– tiek pėsčiųjų Kaune nukentėjo vien per sausio mėnesį. be­veik kas­dien. „Skau­džios ne­ lai­mės ke­liuo­se pra­si­dė­jo spus­ te­lė­jus pir­mam šal­tu­kui, maž­ daug nuo sau­sio 10-osios. Nuo tos die­nos po­li­ci­ja ko­ne kiek­vie­ ną die­ną re­gist­ra­vo nu­ken­tė­ju­sius pės­čiuo­sius“, – pa­ste­bė­jo Kau­no VPK at­sto­vė spau­dai Gra­ži­na Le­ ka­vi­čie­nė. Sta­tis­ti­ka šo­ki­ruo­jan­ti: per sau­sį Kau­ne nu­ken­tė­jo 18 pės­čių­ jų. Per­nai sau­sį bu­vo tik 6 su­žeis­ tie­ji. Kau­no gat­vė­se šių­me­tį sau­sį nu­ken­tė­jo 8 vai­kai – dviem dau­ giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­ tar­pį. Pa­rei­gū­nai mi­ni pa­grin­di­nes eis­mo įvy­kių prie­žas­tis – sau­gaus grei­čio ne­si­lai­ky­mas, rei­ka­la­vi­mo duo­ti ke­lią ne­vyk­dy­mas, da­ro­mi pa­žei­di­mai per­va­žiuo­jant pės­čių­jų pe­rė­jas, vai­ra­vi­mas ne­blai­viems, o taip pat ir pės­čių­jų da­ro­mi Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. „Pės­tie­ji taip pat tu­ri ne­pa­ mirš­ti, kad pri­va­lo lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ir į va­žiuo­ja­mą­ ją da­lį ženg­ti tik įsi­ti­ki­nę, kad tai da­ry­ti sau­gu“, – pri­mi­nė G.Le­ka­ vi­čie­nė. Daž­nai vai­ruo­to­jai ir pės­tie­ji keiks­no­ja vie­ni ki­tus. Vie­ni – už tai, kad ei­na nie­kur ne­žiū­rė­da­mi, ki­ti – kad le­kia kaip pa­puo­la. Pa­ rei­gū­nai pri­ta­ria, kad kri­ti­kos nu­ si­pel­nė abi pu­sės: pės­tie­ji pri­va­lo daž­niau ap­si­žval­gy­ti, neig­no­ruo­ ti at­švai­tų ir bū­ti ma­to­mi ke­ly­je, o vai­ruo­to­jai – su­ma­žin­ti grei­tį prie kiek­vie­nos pe­rė­jos.

„„Upė: pro­per­ša iš­pro­vo­ka­vo kau­nie­čių su­si­do­mė­ji­mą ir svars­ty­mus. 

Ne­ries le­das su­kė

Ko­dėl Ne­ris kai ku­rio­se vie­to­se neuž­ša­lo? Pa­si­ro­do, į šį klau­si­mą ban­do at­sa­ky­ti ne tik kai ku­rie aky­les­ni kau­ nie­čiai, bet ir Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­ nin­kas Jo­nas Ši­mė­nas. Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Nuo­gąs­tau­ja dėl tar­šos

Nors Ne­mu­ną ir Ne­rį Kau­ne jau pa­ den­gė le­do šar­vai, ta­čiau kai ku­rios vie­tos iki šiol dar li­ko neuž­ša­lu­sios. Pas­ta­bes­nius kau­nie­čius tai ste­bi­ na ir net ke­lia jiems įta­ri­mų dėl ga­ li­mo ap­lin­kos ter­ši­mo iš ne­le­ga­lių ka­na­li­za­ci­jos vamz­džių. Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vy­ras ste­bė­jo­si: „Keis­tai ir ne­sup­ran­ta­ mai at­ro­do ties Kle­bo­niš­kiu neuž­ ša­lęs Ne­ries ruo­žas. Jis yra pa­čia­ me upės va­gos vi­du­ry­je. At­si­me­nu, vai­kys­tė­je šio­je vie­to­je ant le­do žais­da­vo­me. Įdo­mu, kas at­si­ti­ko, kad da­bar to­je vie­to­je ne­ga­li su­si­ for­muo­ti le­das?“ Į neuž­ša­lu­sią pro­per­šą upė­je yra at­krei­pęs dė­me­sį ir bend­ro­vės „Kau­no van­de­nys“ va­do­vas Vi­lius Bu­ro­kas. „Daž­nai va­žiuo­ju au­tost­ra­dos til­tu ir pa­ste­bė­jau, kad Kle­bo­niš­kio

pu­sė­je yra ke­lių šim­tų met­rų neuž­ ša­lęs ruo­žas upės va­gos vi­du­ry­je. Ma­nau, taip yra dėl kaž­ko­kių sro­ vės ypa­tu­mų. Mū­sų bend­ro­vė šio­ je vie­to­je ne­tu­ri jo­kių ko­mu­ni­ka­ ci­jų, ku­rios ga­lė­tų šil­dy­ti van­de­nį. Ma­žai ti­kė­ti­na, kad le­das neuž­sit­ rau­kė dėl ko­kios ne­le­ga­lios ka­na­ li­za­ci­jos. Ne­ma­nau, kad to­kią ka­ na­li­za­ci­ją bū­tų ga­li­ma nu­ties­ti iki upės vi­du­rio. Daž­niau­siai to­kie da­ ly­kai da­ro­mi pa­kran­tė­se“, – da­li­jo­ si pa­ste­bė­ji­mais V.Bu­ro­kas. Ne­ri­mau­ja ir Vil­niu­je

„Tas klau­si­mas ne mums, bet Die­ vu­liui“, – šmaikš­ta­vo žur­na­lis­to klau­si­mą dėl pro­per­šos Ne­ries le­de iš­gir­dęs bend­ro­vės „Kau­no ener­gi­ ja“ at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne Ūd­rys Sta­sel­ka. Jis pa­brė­žė, kad Ne­rį ker­tan­tys „Kau­no ener­gi­jos“ tink­lai su upės van­de­niu ne­tu­ri jo­kio są­ly­čio. „Vi­sos ko­mu­ni­ka­ci­jos nu­ties­tos po til­to apa­čia. Jos ne­se­niai bu­vo

at­nau­jin­tos, pa­si­žy­mi aukš­ta ko­ ky­be ir jo­kio šil­do­mo po­vei­kio ap­ lin­kai tik­rai ne­tu­ri“, – sa­kė bend­ ro­vės at­sto­vas. Paaiš­kė­jo, kad kai ku­rios neuž­ša­ lu­sios Ne­ries vie­tos ke­lia įta­ri­mų ir vil­nie­čiams.

Alek­sand­ras Ka­ju­tis:

Upė­se su­si­da­ro va­ di­na­mo­sios srau­jy­ mės – ne­gi­lios vie­ tos, ku­rio­se sro­vė tam­pa la­bai stip­ri.

„Į ma­ne krei­pė­si Sei­mo Ap­lin­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas J.Ši­mė­nas. Pra­šė paaiš­kin­ti, ko­dėl Vil­niu­je ties vie­nu vin­giu Ne­ris neuž­ša­lu­si. Aš paaiš­ki­nau, bet jis ne­pa­ti­kė­jo“, – sa­kė Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­

Kau­no tak­sis­tai tikina: Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Vil­niaus tak­sis­tus pur­tan­ti kal­ti­ ni­mų ban­ga dėl įvai­rių nu­si­kals­ta­ mų epi­zo­dų mū­sų mies­to dar ne­ pa­sie­kė. Nors Kau­no tak­sis­tai kol kas tik ati­džiai se­ka ko­le­gų li­ki­mą sos­ti­nė­je, tik­ri­ni­mai ga­li pa­siek­ti ir kau­nie­čius.

„„Sto­ka: pa­rei­gū­nai kons­ta­ta­vo, kad ir vai­ruo­to­jams, ir pės­tie­siems

trūks­ta ati­du­mo. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) vyk­do­mas pro­jek­tas „Ke­ lei­vių ve­ži­mas ir tak­si“ api­ma ne tik Vil­nių, bet ir Kau­ną bei Klai­pė­ dą. Ope­ra­ci­ja, su­reng­ta su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to kri­mi­na­li­niu biu­ru, vy­ko tik Vil­niu­je“, – sa­kė VMI prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos vir­ši­nin­ko pa­ va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas. Jis lei­do su­pras­ti: nors ope­ra­ci­jos su kri­mi­na­lis­tais Kau­ne dar ne­bu­

Policija, prokuratūra ir VMI Vilniaus mieste ir jo apylinkėse pirmadienį atliko daugiau nei

60 kratų.

vo, bet ste­bi­mos vi­sos di­džių­jų ša­ lies mies­tų tak­si bend­ro­vės. Pa­tik­ ri­ni­mai – tik lai­ko klau­si­mas. Tai pa­tvir­ti­na­ma ir vyk­do­mo pro­jek­ to ap­ra­še. Ja­me, be ki­ta ko, tei­gia­ ma: „Bus sie­kia­ma, kad iš klien­tų gau­na­mi pi­ni­gai bū­tų ap­skai­to­ mi ir mo­kes­čiai su­mo­ka­mi.“ Kau­

no leng­vų­jų tak­si aso­cia­ci­jos va­do­ vas Ze­no­nas Šlei­nius pa­si­džiau­gė, kad Kau­ne jo­kių rei­dų su kri­mi­na­ lis­tais ne­bu­vo. Daug la­biau jį jau­ di­na kit­kas. Aso­cia­ci­jos va­do­vas pa­pra­šė pa­ gal­bos – pa­sak jo, jau du mė­ne­siai kai ku­rie, o ypač tik ne­se­niai įsi­ dar­bi­nę įmo­nė­se, tak­sis­tai ne­ga­li pra­dė­ti dirb­ti. Prob­le­ma įpras­ta – val­džios biu­rok­ra­tiz­mas. „Nuo gruo­džio 4 d. ma­ši­nos ne­ga­li pa­ju­dė­ti. Nuo šios die­nos li­cen­ci­jas pa­kei­tė lei­di­mai, bet ne­nus­ta­ty­ta jų kai­na. Be jos nie­kas ir ne­ga­li jo nu­si­ pirk­ti. Jau du mė­ne­sius vyks­ta de­ry­ bos su val­di­nin­kais, o ma­ši­nos sto­ vi. Ava­ri­ją pa­da­ręs vai­ruo­to­jas ne­ga­li įsi­gy­ti lei­di­mo ki­tai ma­ši­nai, nes tie­ siog nė­ra jo kai­nos. Krei­pė­mės į vi­ sas ins­tan­ci­jas, bet nie­kas ne­spren­ džia­ma“, – skun­dė­si Z.Šlei­nius.


5

Trečiadienis, vasario 8, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Vai­kys­tė­ je šio­je vie­ to­je ant le­do žais­da­vo­me. Kas at­si­ti­ko, kad da­bar to­je vie­to­je ne­ga­li su­si­ for­muo­ti le­ das?

La­biau­siai ši­lu­ma tuš­tins kau­nie­čių ki­še­nes? Komentaras Ūd­rys Sta­sel­ka

AB „Kau­no ener­g i­ja“ at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne

L

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ė­lė įta­ri­mų jos tar­ny­bos hid­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Alek­sand­ras Ka­ju­tis. Le­mia sro­vės ypa­tu­mai

„Vil­niu­je ties po­sū­kiu Ne­ries sro­ vė su­si­me­ta į vie­ną kraš­tą ir tam­pa ge­ro­kai srau­nes­nė nei vi­so­je upė­ je. Be to, srau­nu­mos vie­to­se su­si­ da­ro la­bai ne­ly­gus dug­nas, dėl to van­dens tėk­mė tam­pa ge­ro­kai di­ na­miš­kes­nė, dar sun­kiau pa­si­duo­ dan­ti le­do gniauž­tams. Bū­tent tai ir paaiš­ki­nau Sei­mo Ap­lin­kos ap­ sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Ta­ čiau jis at­rė­žė – vis tiek ne­ti­kiu“, – sa­kė A.Ka­ju­tis. Spe­cia­lis­to įsi­ti­ki­ni­mu, bū­tent dėl upės sro­vės ypa­tu­mų su­si­for­ ma­vo le­do pro­per­ša ir ties Kle­bo­ niš­kiu. „Upė­se su­si­da­ro va­di­na­mo­sios srau­jy­mės – ne­gi­lios vie­tos, ku­rio­ se sro­vė tam­pa la­bai stip­ri. To­kias vie­tas ypač ge­rai yra iš­stu­di­ja­vę žu­vi­nin­kai, nes bū­tent srau­jy­mė­ se la­ši­ši­nės žu­vys de­da ik­rus. Čia yra ik­rams rei­ka­lin­go žvy­ro, ku­ris at­si­ran­da sro­vei nu­plo­vus dumb­ lą. Esu ga­ran­tuo­tas, kad pro­per­ša Ne­ry­je prie Kle­bo­niš­kio at­si­ra­do dėl sro­vės“, – ti­ki­no pro­fe­sio­na­lus hid­ro­lo­gas. Pa­sak A.Ka­j u­č io, ne­s un­k iai paaiš­ki­na­ma ir ap­lin­ky­bė, kad prieš ke­lio­li­ka me­tų ta vie­ta vi­siš­kai už­ šal­da­vo.

Tėk­mė – ne­nus­pė­ja­ma

„Upės tėk­mė la­bai ne­vie­no­da. Upė tai skver­bia­si į gy­lį, tai ple­čia­si į šo­nus. To­dėl nuo­lat su­si­for­muo­ ja nau­jos srau­jy­mės, ku­rios po il­ ges­nio lai­ko ga­li ir iš­nyk­ti. Ga­li bū­ ti, kad prieš ke­lio­li­ka me­tų Ne­ris prie Kle­bo­niš­kio bū­da­vo už­ša­lu­ si iš­ti­sai. Įdo­mu tai, kad dėl srau­jy­ mių su­si­da­riu­sios pro­per­šos vė­liau la­bai sun­kiai už­šą­la, nors ir spau­ džia itin stip­rus šal­tis. Le­das su­si­ for­muo­ja iš ižo. Kai ižas su­da­ro 80 pro­cen­tų upės tėk­mės, pra­si­de­da su­ki­bi­mo pro­ce­sas, ir ižas virs­ta le­ du. Dėl srau­jy­mės su­si­da­riu­sio­je le­ do pro­per­šo­je ižo kon­cent­ra­ci­ja la­ bai sun­kiai pa­sie­kia kri­ti­nę ma­sę, nes stip­ri sro­vė ižą nu­ne­ša po le­du, to­dėl van­duo ne­ga­li už­šal­ti“, – apie le­do su­si­da­ry­mo ypa­tu­mus kal­bė­ jo A.Ka­ju­tis. Hid­ro­lo­gi­jos spe­cia­lis­tas už­si­ mi­nė, kad gat­ves bars­tant smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu daug drus­kos pa­ ten­ka į lie­taus ka­na­li­za­ci­ją. „Lie­tu­vo­je to­kios nuo­te­kos ne­ va­lo­mos. Teo­riš­kai svars­tant, į upę pa­te­ku­sios drus­kų nuo­te­kos ga­lė­tų tirp­dy­ti le­dą. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­ mis ne­bu­vo jo­kių at­ly­džių, to­dėl teo­ riš­kai įma­no­mą drus­kos po­vei­kį ten­ ka at­mes­ti“, – pa­brė­žė A.Ka­ju­tis. Iki šiol li­ko neuž­ša­lu­si ne­di­de­lė Ne­mu­no at­kar­pa ne­to­li Č.Ra­dzi­ naus­ko til­to ties Lam­pė­džiais.

„„Prog­no­zės: tik­rą žie­mą pa­kvie­tęs sau­sis mies­tie­čiams bran­giai kai­

nuos. 

Dau­giau­sia už sau­sį su­var­to­tą ši­ lu­mą mo­kės kau­nie­čiai, ma­žiau­ siai – Pa­ne­vė­žio gy­ven­to­jai. To­ kią ši­lu­mos su­var­to­ji­mo sta­tis­ti­ ką di­džiau­sių ša­lies mies­tų se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se pa­tei­kė Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ ja (LŠTA).

„Di­džio­ji da­lis dau­gia­bu­čių yra se­ni ir ne­re­no­vuo­ti vi­suo­se ša­lies mies­tuo­se, to­dėl ir ši­lu­mos su­var­ to­ji­mo sta­tis­ti­ka la­bai pa­na­ši. Va­ di­na­si, mo­kes­čių už šil­dy­mą dy­dį lems ši­lu­mos kai­na. Kuo ji aukš­ tes­nė, tuo di­des­nės są­skai­tos lau­ kia“, – sa­kė LŠTA pre­zi­den­tas Vy­ tau­tas Sta­siū­nas. LŠTA skai­čia­vi­mu, sau­sio mė­ ne­sį 1 kv. m ap­šil­dy­ti pri­rei­kė vi­ du­ti­niš­kai 25 kWh ši­lu­mos. 60 kv. m plo­to bu­tams ap­šil­dy­ti di­džių­jų ša­lies mies­tų se­nuo­se ir ne­re­no­ vuo­tuo­se na­muo­se pri­rei­kė vi­du­ ti­niš­kai 1500 kWh ener­gi­jos. Kau­ ne ši­lu­ma sau­sio mė­ne­sį kai­na­vo 31,47 ct/kWh, to­dėl 60 kv. m plo­ to bu­to šil­dy­mui vi­du­ti­niš­kai teks iš­leis­ti apie 472 li­tus, tei­gia LŠTA.

jų ne­lai­mė – val­džia

„„Prob­le­ma: kol kas Kau­no tak­si fir­mų po­li­ci­ja ne­lan­ko, bet gy­ve­ni­mą nuo­di­ja biu­rok­ra­tai.

Gedimino Bartuškos nuo­tr.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Tuo me­tu Vil­niu­je šil­dy­mo kai­ na sie­kė 29,23 ct/kWh, tai­gi sos­ ti­nės gy­ven­to­jai už 60 kv. m plo­to bu­to šil­dy­mą mo­kės vi­du­ti­niš­kai 440 li­tų.

Gam­ti­nes du­jas var­to­jan­čiuo­se Lie­ tu­vos mies­tuo­se vi­ du­ti­nė ši­lu­mos kai­ na sau­sio mė­ne­sį su­da­rė 30 ct/kWh. Pa­ne­vė­žy­je ši­lu­ma sau­sį kai­na­vo 24,05 ct/kWh, to­dėl pa­ne­vė­žie­ čiai už 60 kv. m plo­to bu­to šil­dy­ mą mo­kės ma­žiau­siai tarp di­džių­ jų mies­tų – vi­du­ti­niš­kai 361 li­tą. Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, gam­ti­nes du­jas var­to­jan­čiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se vi­du­ti­nė ši­ lu­mos kai­na sau­sio mė­ne­sį su­da­ rė 30 ct/kWh, bio­ku­ru šil­do­muo­ se – 20 ct/kWh. KD inf.

ŠTA pra­ne­ši­me, kad są­skai­ tos už ši­lu­mą, su­var­to­tą sau­ sio mė­ne­sį, ne­va la­biau­siai tuš­t ins kau­n ie­čių ki­še­nes, pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja nė­ra tiks­li, nes ši­ lu­mos kai­na Kau­ne nė­ra di­džiau­sia. Yra ke­le­tas Lie­tu­vos mies­tų, ku­riuo­ se ši­lu­mos kai­na yra di­des­nė. Tei­gia­ ma, kad „dau­giau­sia už sau­sio mė­ne­ sį su­var­to­tą ši­lu­mą mo­kės kau­nie­čiai, ma­žiau­siai – Pa­ne­vė­žio gy­ven­to­jai. (...) Kau­ne ši­lu­ma sau­sio mė­ne­sį kai­na­vo 31,47 ct/kWh, to­dėl 60 kv. m plo­to bu­ to šil­dy­mui vi­du­t i­niš­kai teks iš­leis­ ti apie 472 li­tus“. AB „Kau­no ener­gi­ja“ kol kas ne­ga­li šių duo­me­nų pa­tvir­tin­ ti, nes sau­sio duo­me­nys dar ne­pa­teik­ ti. Ana­li­zė dar tik at­lie­ka­ma. Iš kur bu­ vo gau­ti pra­ne­ši­me mi­ni­mi skai­čiai, bend­ro­vei ne­ži­no­ma. Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, vi­du­ti­niai mo­kė­ji­mai už šil­dy­mą 2011 m. gruo­džio mė­ne­sį bu­ vo apie 22–24 pro­c. ma­žes­ni nei 2012 m. sau­sį. Pra­ne­ši­me mi­ni­ma AB „Kau­ no ener­gi­ja“ tie­kia­mos ši­lu­mos kai­na yra tei­sin­ga, ta­čiau ji anaip­tol nė­ra di­ džiau­sia Lie­tu­vo­je. Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja pa­ tei­kia ši­lu­mos kai­nas vi­suo­se Lie­tu­ vos mies­tuo­se. Aki­vaiz­džiai ma­to­me, kad ši­lu­mos kai­na di­des­nė Drus­ki­nin­ kuo­se, Tra­kuo­se, Anykš­čiuo­se, Aly­tu­ je, Jo­niš­ky­je, Bir­žuo­se, Pak­ruo­jy­je ir Prie­nuo­se. Šie duo­me­nys ro­do ir tai, kad „Kau­no ener­gi­jos“ tie­kia­mos kai­ nos pa­sto­vio­ji de­da­mo­ji (bend­ro­vės veik­los kaš­tai) yra vie­na ma­žiau­sių Lie­tu­vo­je. Tai reiš­kia, kad bend­ro­vės veik­la yra vie­na efek­ty­viau­sių. Ma­ žes­nės tik Jo­na­vos ir Klai­pė­dos ši­lu­ mos tie­ki­mo įmo­nių iš­lai­dos. Bet kin­ ta­mo­ji de­da­mo­ji, ku­rią su­da­ro ku­ro ir iš Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nės per­ka­mos ši­lu­mos kai­na, yra di­džiau­ sia Lie­tu­vo­je. Šiuo me­tu ji su­da­ro net 82,91 pro­c. ga­lu­ti­nės var­to­to­jams tie­ kia­mos ši­lu­mos kai­nos. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų gruo­džiu, ji bu­vo 4,7 pro­c. di­des­nė. Jei ši de­da­mo­ji bū­tų ma­žes­nė, kau­nie­čiams tie­kia­mos ši­ lu­mos kai­na taip pat bū­tų ma­žes­nė.


6

trečiadienis, vasario 8, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

(Ne)reikš­min­gi pre­zi­den­to rin­ki­mai?

Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

D

ū­mos rin­k i­mai Ru­si­jo­ je, re­g is, taip ir bū­tų bu­ vę ei­li­niai, jei ne pro­tes­ tai po jų. Ką šie įvy­k iai, ku­riuos jau spė­ta įvar­dy­ti kaip ru­ sų vi­suo­me­nės są­mo­nės nu­švi­ti­ mą, reiš­k ia? Nuo 1999 m., kai Vla­di­mi­ras Pu­ti­ nas ir jo ap­lin­ka ėmė kon­so­li­duo­ ti val­d žią, nė vie­nas reikš­min­gas pro­tes­tas ša­ly­je ne­bu­vo ki­lęs tie­ siog „iš gat­vės“. Tad net rim­t ai į opo­z i­c i­jos iš­ šū­k ius ne­ž iū­rė­jęs Krem­l ius su­ sku­b o rea­g uo­t i. Tiek pre­z i­den­ tas Dmit­r i­jus Med­ve­de­vas, tiek prem­je­ras V.Pu­t i­nas ėmė da­ly­t i pa­ža­dus. Jie pa­ža­dė­jo vi­suo­me­ nei sva­r ų bal­są, eko­no­mi­nes bei so­cia­li­nes re­for­mas, lais­vę reikš­ti nuo­mo­nę ir t. t. Vei­k iau­siai pa­ža­ dai bus da­l i­ja­mi iki pat pre­zi­den­ to rin­k i­mų...

G.Ziu­ga­no­vo tiks­las – ant­ra­sis tu­ras. Kad jis įvyk­tų, rin­ki­mai tu­ri bū­ti ak­ty­vūs. O šių re­z ul­ta­tas – nu­spė­ja­mas. V.Pu­t i­nas, re­g is, lai­mės. Įdo­mu tik, ar pir­ma­me tu­re? Ki­tas klau­ si­mas – jei V.Pu­ti­nas lai­mės, ko­kiu ke­liu ša­lies vi­daus ir už­sie­nio po­ li­t i­ko­je su­ks Krem­l ius? Kal­bant apie pa­te­k i­mo į ant­rą­jį tu­rą ti­k i­my­bę, iš vi­sų re­g ist­r uo­ tų kan­di­da­tų į pre­z i­den­tus Ru­si­ jos ko­mu­nis­tų ved­lio Ge­na­di­jaus Ziu­ga­no­vo po­z i­ci­jos – tvir­č iau­ sios. Ti­kė­ti­na, kaip tik jis ir mes­tų iš­šū­k į V.Pu­ti­nui ant­ra­ja­me tu­re. Iki šiol G.Ziu­ga­no­vą, re­g is, ten­k i­ no „ant­ro­jo“ sta­t u­sas. Ta­čiau ko­ mu­nis­tų ved­lys vi­sai ne­se­niai iš­ kė­lė ke­l is įdo­m ius pa­siū­ly­mus: pir­ma, jis pa­ža­dė­jo, kad iš­rink­tas į pre­z i­den­t us pa­leis da­bar­t i­nę Dū­mą, ku­r io­je do­mi­nuo­ja Krem­ liui pa­lan­k i „Vie­n in­go­ji Ru­si­ja“, ir su­rengs nau­jus rin­k i­mus; ant­ra – jis pa­ža­dė­jo po­l i­t i­nes re­for­mas – pa­keis­t i gu­ber­na­to­r ių rin­k i­mo tvar­ką, bei, pa­kei­čiant kons­t i­t u­

ci­ją, su­ma­ž i­nant vyk­do­mo­s ios val­d žios ga­l ias; tre­čia – G.Ziu­ga­ no­vas pa­mė­g i­no kon­s o­l i­duo­t i opo­z i­ci­nes Krem­l iui jė­gas – tiek tuos, ku­r ie pro­tes­t uo­ja gat­vė­je, tiek va­di­na­mą­ją for­ma­lią­ją Ru­si­ jos opo­zi­ci­ją. Po­li­ti­ko tiks­las – ant­ra­sis tu­ras. Ta­ čiau rei­kia, kad jis įvyk­tų. To­dėl rin­ ki­mai tu­ri bū­ti ak­ty­vūs ir skaid­rūs. Ki­taip sa­kant, tie ru­sai, ku­rie nė­ra pa­ten­kin­ti V.Pu­ti­nu, tu­rė­tų bent jau atei­ti bal­suo­ti už ki­tus kan­di­ da­tus. G.Ziu­ga­no­vo stra­te­gi­ja aiš­ ki – agi­ta­ci­ja da­ly­vau­ti rin­ki­muo­ se ir bal­sa­vi­mo ste­bė­ji­mas. Tie­s a, kol kas aki­v aiz­du, kad Ru­s i­j os vi­s uo­me­nė vei­k iau­s iai reikš pro­tes­t ą ne­b al­s uo­d a­m a. Ne­s ik­l i­j uo­j a ir vie­n in­g a opo­z i­ ci­j a, ga­l in­t i prie­š in­t is pa­ž ei­d i­ mams per rin­k i­mus. Taip pat ky­la klau­si­mas – kaip kei­s is Krem­l iaus po­l i­t i­k a tiek vals­ty­bės vi­du­je, tiek už­sie­ny­je, jei V.Pu­t i­nas lai­mės? Vie­na ver­ tus, gat­vės ir ki­tų opo­zi­ci­nių jė­g ų pro­tes­tai ga­li iš­si­kvėp­ti sa­vai­me. Ki­ta ver­t us, po rin­k i­mų Ru­si­jos aukš­čiau­sio­ji va­do­v y­bė ga­l i im­ tis rep­re­si­jų prieš opo­z i­ci­ją. Pir­ muo­ju at­ve­ju re­for­mos Ru­s i­jo­ je vyk­t ų se­lek­ty­v iai, kiek tai pa­ ran­ku Krem­liui. Reikš­min­g ų po­ ky­čių ne­bū­tų ir už­sie­nio po­li­ti­ko­ je. Ant­ruo­ju at­ve­ju Krem­liaus to­ nas griež­tė­tų tiek vi­daus, tiek išo­ rės po­li­ti­kos klau­si­mais. Ki­tas sce­na­r i­jus – so­cia­l i­nės bei eko­n o­m i­n ės sis­te­mos pro­ble­ mos Ru­s i­j o­j e pa­s ka­t ins po­l i­t i­ nės sis­te­mos ai­ž ė­ji­m ą, o tai ga­ lė­t ų lem­t i tiek va­d i­na­mą­jį rū­mų per­vers­m ą (eli­to na­r iai su­k il­t ų prieš aukš­č iau­sią po­l i­t i­nę va­do­ vy­b ę), tiek ne­val­do­mą po­l i­t i­nės sis­te­mos griū­t į. Vis­g i šie du sce­na­ri­jai – ma­žai ti­ kė­ti­ni. „Rū­mų per­vers­mo“ sce­na­ ri­jus abe­jo­t i­nas dėl aki­vaiz­d žiai stip­r ios eli­to kont­ro­lės, o ne­val­ do­mos griū­t ies sce­na­r i­jus – dėl Ru­si­jos eko­no­m i­nės bei so­cia­l i­ nės sis­te­mos pa­dė­t ies, ku­r i dar nė­ra kri­zi­nė. Tie­sa, eko­no­m i­nė bei so­cia­l i­nė si­t ua­ci­ja Ru­si­jo­je, jei ne­bus im­ ta­si ryž­t in­g ų re­for­mų, pa­laips­ niui blo­gės. Ma­ža to, eko­no­mi­kai, ypač ža­lia­vų sek­to­riui, ga­li smog­ ti ir pa­sau­li­nė kri­zė. Kol kas pro­ gno­zuo­ti, ka­da Ru­si­jos eko­no­mi­ nė bei so­cia­l i­nė sis­te­ma pa­sieks kri­ti­n į ly­g į, – su­dė­tin­ga. Tad bent jau trum­puo­ju ir vi­du­ti­niu lai­ko­ tar­piu reikš­min­gų po­li­ti­nių po­ky­ čių, re­g is, ne­bus.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

A

nt­ra­die­nio (va­sa­rio 7-osios) „Kau­no dienoje“ iš­spaus­ din­ta­me straips­ny­je „Tė­vų su­si­rin­ki­mas ta­po po­li­ti­ kių agi­ta­ci­jos tri­bū­na“ skai­ty­to­jams ban­dy­ta su­da­ry­ti įspū­dį, kad so­cial­ de­mok­ra­tės – Sei­mo na­rė Bi­ru­tė Vė­ sai­tė ir jos pa­dė­jė­ja, Kau­no sa­vi­val­ dy­bės ta­ry­bos na­rė Orin­ta Lei­pu­tė, at­seit įsi­bro­vu­sios į „Ąžuo­lo“ ka­ta­ li­kiš­ko­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ku­ sį tė­vų su­si­rin­ki­mą agi­ta­vo bal­suo­ ti už so­cial­de­mok­ra­tus, ža­dė­jo, kad, jų par­ti­jai lai­mė­jus, vi­soms mo­kyk­ loms bus su­teik­tas ne­mo­ka­mas mai­ ti­ni­mas. Šis mi­nė­tos pub­li­ka­ci­jos tei­gi­nys, švel­niai ta­riant, ge­ro­kai pra­si­len­kia su tik­ro­ve. Apie Sei­mo na­rės su­si­ti­ ki­mą su Ši­lai­nių vi­du­ri­nės mo­kyk­los tė­vais, mo­ky­mo įstai­gos va­do­vui lei­ dus, bu­vo pra­neš­ta iš anks­to at­ski­ru skel­bi­mu ir ne­pa­gei­dau­jan­tie­ji ja­me da­ly­vau­ti, prieš tai ap­ta­rus mo­kyk­los rei­ka­lus su pe­da­go­gais, ga­lė­jo išei­ti. No­rė­čiau ta pa­čia pro­ga pri­min­ti, kad Sei­mo na­rių su­si­ti­ki­mai su rin­ kė­jais – ne tik par­la­men­ta­rų tei­sė, bet ir pa­rei­ga, ku­ri yra įtvir­tin­ta Kons­ti­ tu­ci­jo­je ir Sei­mo sta­tu­te. Sei­mo na­ riai pri­va­lo su­si­tik­ti su rin­kė­jais, iš­ klau­sy­ti jų nuo­mo­nę, pa­gei­da­vi­mus, po­žiū­rį į jau priim­tus ir ren­gia­mus įsta­ty­mus, to­dėl ver­tin­ti to­kius su­ si­ti­ki­mus kaip po­li­ti­nę agi­ta­ci­ją, juo la­biau kai iki rin­ki­mų dar vi­si de­vy­ni mė­ne­siai, ma­žų ma­žiau­sia yra ne­ko­ rek­tiš­ka. Apsk­ri­tai no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad so­cial­de­mok­ra­tai vi­sa­da ta­ria­si su sa­vo rin­kė­jais, ne taip, kaip nak­ti­nių re­for­mų au­to­riai, per vie­ną nak­tį, slap­ta nuo tau­tos su­jau­kę vi­ są ša­lies mo­kes­čių sis­te­mą, įstū­mę dau­ge­lį žmo­nių į skur­dą. Su­si­ti­ki­muo­se su tė­vais iš tie­sų kal­bė­ta ir apie ne­mo­ka­mą pra­di­nu­kų mai­ti­ni­mą. Kaip Sei­mo na­rė no­rė­ jau pa­si­tar­ti, kaip mo­ki­nių tė­vai žiū­

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Su­si­ti­ki­ muo­se su tė­vais iš tie­sų kal­ bė­ta ir apie ne­mo­ka­ mą pra­di­ nu­kų mai­ ti­ni­mą.

„„At­gar­sis: B.Vė­sai­tės tei­gi­mu, „Ąžuo­lo“ ka­ta­li­kiš­ko­je vi­

du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je ji su­si­ti­ko ne su mo­ki­niais, o su jų tė­ vais. Tau­pant žmo­nių lai­ką ren­gi­niai bu­vę su­de­rin­ti. 

Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

ri į ne­mo­ka­mą pra­di­nu­kų mai­ti­ni­mą ir ar jis yra rei­ka­lin­gas. Toks mo­ki­nių mai­ti­ni­mas jau bu­vo įtei­sin­tas, bet po mi­nė­tų da­bar­ti­nės Sei­mo dau­gu­mos nak­ti­nių re­for­mų da­bar pa­nai­kin­tas. Dau­gu­ma tė­vų pri­ta­rė, kad ne­mo­ka­ mas pra­di­nu­kų mai­ti­ni­mas vėl bū­ tų su­grą­žin­tas. To­kią pat nuo­mo­nę gir­dė­jau ir ki­to­se Lie­tu­vos mo­kyk­ lo­se, kur anks­čiau ne­mo­ka­mu mai­ ti­ni­mu nau­do­jo­si net 78 pro­c. pra­ di­nių kla­sių mo­ki­nių. To­dėl Sei­me tik­rai siū­ly­si­me įtei­sin­ti Lie­tu­vo­je ne­mo­ka­mą mo­ki­nių mai­ti­ni­mą, įra­ šy­si­me tai į sa­vo par­ti­jos pro­gra­mą. Par­la­men­ta­rai ne­tu­ri ko­kių nors

sa­lių ar di­des­nių pa­tal­pų, kur ga­lė­ tų su­kvies­ti rin­kė­jus pa­si­kal­bė­ti, pa­ si­tar­ti, to­dėl pri­vers­ti nau­do­tis ta­me mik­ro­ra­jo­ne esan­čio­mis pa­tal­po­mis, o sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo pa­si­rū­pin­ti, kad Sei­mo na­rių su­si­ti­ki­mams su rin­kė­ jais bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos. „Ąžuo­lo“ ka­ta­li­kiš­ko­je vi­du­ri­nė­ je mo­kyk­lo­je Sei­mo na­rė su­si­ti­ko ne su mo­ki­niais, o su jų tė­vais, o tai, kad tau­pant žmo­nių lai­ką ren­gi­niai bu­vo su­de­rin­ti – joks nu­si­kal­ti­mas ir ieš­ ko­ti čia ko­kios nors sen­sa­ci­jos, švais­ tan­tis kal­ti­ni­mais dėl po­li­ti­nės agi­ta­ ci­jos, tik­rai ne­bu­vo pa­grin­do. Bi­ru­tė Vė­sai­tė, Seimo narė

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

MIESTO NAUJIENOS: Aušra Garnienė – Virginija Skučaitė – Arūnas Dambrauskas – Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Saulius Tvirbutas –

Gedimino Bartuškos nuotr.

Su­si­ti­ki­mas su rin­kė­jais – ne­bū­ti­nai po­li­ti­nė agi­ta­ci­ja

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Darbas: Sei­mo na­rių su­si­ti­ki­mai su rin­kė­jais – ne tik par­la­men­ta­rų tei­sė, bet ir pa­rei­ga.

302 273 302 267 302 268 302 266 302 251 302 262 302 243

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 060.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiadienis, vasario 8, 2012

lietuva Al­ga bent kol kas ne­di­dės

Dar vie­nas ­ vi­ce­mi­nist­ras

A.Še­me­ta ­ ma­žai ži­no­mas

Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas va­kar pri­ ta­rė, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) eta­tų skai­ čius pa­di­dė­tų 12-a dar­buo­to­ jų. VPT eta­tų skai­čius di­di­na­ mas nuo 72 iki 84-ių. Ga­li­mo VPT va­do­vo Žyd­rū­no Plyt­ni­ko at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nio po­sė­ dy­je ne­svars­tė.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­ je bus įsteig­ta ket­vir­to­jo vi­ce­ mi­nist­ro pa­rei­gy­bė. Vy­riau­sy­ bės na­riams bal­suo­jant dėl šio nu­ta­ri­mo su­si­lai­kė tik fi­ nan­sų mi­nist­rė Ing­ri­da Ši­mo­ ny­tė. Šiuo me­tu vi­ce­mi­nist­ro pa­rei­gas ei­na As­ta Skais­gi­ry­ tė-Liauš­kie­nė, Egi­di­jus Mei­lū­ nas ir Eval­das Ig­na­ta­vi­čius.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rys Al­ gir­das Še­me­ta Lie­tu­vo­je ži­ no­mas ma­žiau nei dau­gu­ ma ki­tų eu­ro­ko­mi­sa­rų sa­vo gim­ti­nė­se, kaip ro­do ap­klau­ sos re­zul­ta­tai. Eu­ro­ba­ro­met­ ro ap­klau­so­je, ar pa­sta­ruo­ ju me­tu ži­niask­lai­do­je gir­dė­jo apie A.Še­me­tą, tei­gia­mai at­ sa­kė 19 pro­c. res­pon­den­tų.

De­ry­bos kol kas be re­zul­ta­tų Ru­si­jos gam­ti­nių du­jų gi­gan­to „Gazp­rom“ at­sto­vo su­si­ti­ki­mas su Lie­tu­vos prem­je­ru kol kas ne­da­vė jo­kių ap­čiuo­pia­mų re­zul­ ta­tų. Abi ša­lys ža­da, kad po­kal­biai vyks ir to­liau. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Kal­bė­jo­si dvi va­lan­das

Ant­ra­die­nį Vil­niu­je dau­giau kaip dvi va­lan­das tru­ko Lie­tu­vos Vy­riau­sy­ bės va­do­vo And­riaus Ku­bi­liaus su­ si­ti­ki­mas su „Gazp­rom“ ant­ri­nės įmo­nės „Gazp­rom ex­port“ ge­ne­ ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Alek­sand­ru Med­ve­de­vu. Ru­sai pa­gei­dau­ja, kad Lie­tu­va ati­dė­tų ES di­rek­ty­vos dėl du­jų sek­to­riaus per­tvar­kos įgy­ven­ di­ni­mą. Ta­čiau Lie­tu­va bent kol kas ne­kei­čia sa­vo prin­ci­pi­nės po­zi­ci­jos, kad ši per­tvar­ka bū­tų įvyk­dy­ta jau ki­tą­met. „Jei kal­bė­si­me trum­pai – tai bu­vo konst­ruk­ty­vus, at­vi­ras po­kal­bis, su­ku­rian­tis ne­blo­gas ga­ li­my­bes to­liau tęs­ti po­kal­bius dėl Lie­tu­vai ir kon­cer­nui „Gazp­rom“ svar­bių klau­si­mų“, – tei­gė A.Ku­bi­ lius po su­si­ti­ki­mo. Jis pa­kar­to­jo, kad Lie­tu­va, kaip ES vals­ty­bė, tu­ri iki 2014 m. pa­bai­ gos įgy­ven­din­ti va­di­na­mą­jį Tre­čią­ jį ener­ge­ti­kos pa­ke­tą, ku­riuo nu­ ma­to­ma du­jų tie­ki­mą at­skir­ti nuo šios ža­lia­vos par­da­vė­jų. Pa­gal per­ nai Sei­mo priim­tą Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mą ši per­tvar­ka Lie­tu­vo­je tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ta 2013-ai­siais.

ener­ge­ti­kos klau­si­mais ti­kiu, kad dvi­ša­lė­mis de­ry­bo­mis su Lie­tu­va pa­jėg­si­me iš­spręs­ti vi­sus ak­tua­ lius klau­si­mus“, – kal­bė­jo jis, pa­ klaus­tas, ar „Gazp­rom“ sie­kia, kad būtų atidėtas Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to įgy­ven­di­ni­mas. „Lie­tu­va – ne tik stam­bi mū­sų tie­kia­mų du­jų var­to­to­ja, bet ir tran­ zi­to ša­lis, nes per ją tie­kia­mos du­ jos Ka­li­ning­ra­dui. Sau­gaus du­jų tie­ ki­mo klau­si­mas la­bai svar­bus, ypač da­bar, kai to­kie di­de­li šal­čiai vi­so­je Eu­ro­po­je“, – sa­kė A.Med­ve­de­vas. „Ma­nau, ga­lė­si­me iš­spręs­ti da­ bar iš­ki­lu­sius klau­si­mus. Rea­li­zuo­ jant Tre­čią­jį ener­ge­ti­kos pa­ke­tą tu­ri bū­ti at­si­žvelg­ta į vi­są du­jų klau­si­mų pa­ke­tą Lie­tu­vo­je“, – tei­gė jis.

A.Med­ve­de­vas:

Nie­kas nie­kam jo­kių są­ly­gų ne­ke­lia, mes tik pa­ro­do­me vi­sas įma­no­mas de­rė­ji­mo­si ga­li­my­bes.

„Tai­ko­ma kai­nos for­mu­lė“

Pa­teiks sa­vo pa­siū­ly­mus

„Ti­kiu, kad no­ri­me konst­ruk­ty­ vių spren­di­mų vi­sais do­mi­nan­ čiais klau­si­mais. Įtei­kiau „Gazp­ rom“ va­do­vy­bei sa­vo prin­ci­pi­nius pa­siū­ly­mus“, – sa­kė prem­je­ras. A.Ku­bi­lius tei­gė, kad Lie­tu­va, kai bus at­skir­tos veik­los du­jų sek­to­riu­ je, no­ri ma­ty­ti „Gazp­rom“ ne tik par­da­vi­mo, bet ir per­da­vi­mo veik­ lo­je. Ki­taip ta­riant, Ru­si­jos kon­cer­ nas ga­lės in­ves­tuo­ti į du­jų tie­ki­mo vamz­dy­nus Lie­tu­vo­je, ta­čiau juos val­dys jau ne­be šis gi­gan­tas, bet ki­tos įmo­nės, ku­rioms vamz­dy­nai įvyk­džius at­sky­ri­mą bus per­duo­ti. „Mes su­pran­ta­me, kad „Gaz­p­rom“ rū­pi tran­zi­tas į Ka­li­ning­ra­ dą, stra­te­gi­niai du­jų ap­rū­pi­ni­mo klau­si­mai, ma­nau, kad ir tais klau­ si­mais ga­li­me ras­ti konst­ruk­ty­vų su­ta­ri­mą“, – sa­kė A.Ku­bi­lius. Pa­sak A.Med­ve­de­vo, vyks­tant de­ry­boms su­tar­ta, kad to­li­mes­ niems po­kal­biams „Gazp­rom“ pa­ rengs sa­vo tei­kia­mus pa­siū­ly­mus ir lauks Lie­tu­vos at­sa­ky­mų į juos. „Po po­kal­bių su Eu­ro­pos vi­ce­ko­mi­sa­ru

Anot prem­je­ro, su­si­ti­ki­me kel­tas ir du­jų kai­nos klau­si­mas. Lie­tu­va ma­no, kad da­bar kaina ša­lies var­ to­to­jams nė­ra tei­sin­ga ir nea­ti­tin­ka du­jų sek­to­riaus pri­va­ti­za­vi­mo su­ tar­ties nuo­sta­tų, nes Lie­tu­va mo­ka dau­giau už ša­lis kai­my­nes. „Atk­rei­pė­me dė­me­sį, kad Lie­tu­ va mo­ka bran­giau už kai­my­nus ir už dau­ge­lį var­to­to­jų Eu­ro­po­je. Ga­lė­tu­ me tęs­ti po­kal­bius šiais klau­si­mais. Ti­kiu, kad jie bus tę­sia­mi konst­ruk­ ty­viai“, – sa­kė A.Ku­bi­lius. „Gazp­rom“ at­sto­vas ti­ki­no, kad Lie­tu­vai tai­ko­ma du­jų kai­na „ati­ tin­ka nu­sta­ty­tas for­mu­les“. Be to, pa­sak jo, ne­de­rė­tų Tre­čio­jo pa­ke­ to įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mo, tai yra du­jų tie­ki­mo vamz­džių atė­mi­mo iš „Gazp­rom“, sie­ti su ža­lia­vos tie­ki­ mo kai­na. „Gazp­rom“ in­ves­ti­ci­niai klau­si­mai ir kai­nų klau­si­mai ne­su­ si­ję ir ne­ga­li bū­ti su­si­ję“, – sa­kė jis. „Nie­kas nie­kam jo­kių są­ly­gų ne­ke­lia, mes tik pa­ro­do­me vi­sas įma­no­mas de­rė­ji­mo­si ga­li­my­bes“, – pri­dū­rė A.Med­ve­de­vas. Jis in­for­ ma­vo, kad ne­se­niai baig­tos de­ry­bos

„„Dia­lo­gas: A.Ku­bi­lius „Gazp­rom ex­port“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui A.Med­ve­de­vui įtei­kė prin­ci­pi­nius Lie­tu­vos

rei­ka­la­vi­mus. Da­bar tą pa­tį ke­ti­na pa­da­ry­ti ir ki­ta pu­sė. 

su „Ache­ma“ dėl šiai įmo­nei tie­ kia­mų du­jų kai­nų su­ma­ži­ni­mo. Be to, du­jų kai­na pa­ko­re­guo­ta ir lat­viams: „Kai­nos ko­re­ga­vi­mas Lat­vi­jo­je bu­vo su­de­rin­tas, nes bu­ vo su­tar­ta dėl di­des­nės du­jų tie­ ki­mo apim­ties ir il­ges­niam lai­kui. Pa­na­šios de­ry­bos vyks­ta bend­ro­ vė­je „Lie­tu­vos du­jos“ ir jos vyks pa­gal kont­rak­tą bei mū­sų įsi­pa­rei­ go­ji­mus.“ „Kuo di­des­nė apim­tis, tuo dau­giau ma­nev­rų par­da­vė­jui.

Kai­nos klau­si­mu jo­kios disk­ri­mi­ na­ci­jos nė­ra ir ne­ga­li bū­ti. Kol kas jo­kių de­ry­bų pa­pras­čiau­siai ne­bu­ vo“, – kal­bė­jo A.Med­ve­de­vas. Val­do 38 pro­c. ak­ci­jų

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė ke­ti­na pa­ gal Tre­čią­jį ener­ge­ti­kos pa­ke­tą per­ tvar­ky­ti bend­ro­vę „Lie­tu­vos du­jos“, ku­rios 38 pro­c. ak­ci­jų pa­ke­tą val­do „Gazp­rom“, ir at­skir­ti du­jų per­da­ vi­mo, skirs­ty­mo bei tie­ki­mo veik­las.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Vy­riau­sy­bė sie­kia, kad ma­gist­ra­li­nių vamz­dy­nų val­dy­mas ati­tek­tų Lie­tu­ vos vals­ty­bei, gal­būt kar­tu su ki­tu stra­te­gi­niu par­tne­riu. To­kia per­tvar­ ka sie­kia­ma pa­nai­kin­ti Ru­si­jos ener­ ge­ti­kos mil­ži­no „Gazp­rom“ mo­no­ po­li­nę įta­ką, to­dėl su to­kia per­tvar­ka ne­su­tin­ka pa­ts „Gazp­rom“. Lie­tu­va tvir­ti­na, kad Ru­si­jos bend­ro­vė ne­są­ ži­nin­gai nu­sta­to du­jų kai­nas Lie­tu­ vai, nes jos 15 pro­c. di­des­nės nei Lat­ vi­jai ir Es­ti­jai.

Ra­gi­na pa­ro­dy­ti lanks­tu­mą Opo­z i­ci­ja pa­ra­g i­no prem­je­rą pa­ro­ dy­t i lanks­t u­mą de­r y­bo­se su „Gazp­rom“, kad bū­tų pa­siek­ti su­si­ta­ri­mai dėl du­jų kai­nos su­ma­ž i­n i­mo Lie­t u­ vai. So­cial­de­mok­ra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė ma­ no, kad A.Ku­bi­l ius tu­rė­t ų „elg­t is ap­ gal­vo­tai ir pra­gma­tiš­kai, nes nuo šių de­ry­bų re­zul­ta­to ga­li pri­klau­sy­ti to­li­ mes­nė du­jų kai­na Lie­tu­vai, o kar­tu – šil­dy­mo kai­na var­to­to­jams“. „Ne kar­tą ra­g i­no­me ener­ge­t i­kos mi­ nist­rą Ar­v y­dą Sek­mo­ką ir mi­n ist­rą pir­m i­n in­ką su­da­r y­t i de­r y­bų gru­pę dėl du­jų kai­nos Lie­tu­vai, ta­čiau, kiek mums ži­no­ma, iki šiol to­k ios gru­pės ne­bu­vo, o ir de­r y­bų re­z ul­t a­t ai to­ li gra­ž u ne­d žiu­g i­na. Nuo­lat brangs­ tan­tis šil­dy­mas vis la­biau sle­g ia Lie­

tu­vos var­to­to­jus. Pa­ga­liau prem­je­ras ry­žo­si su­si­tik­ti su vie­nu iš „Gazp­rom“ va­do­v ų. No­rė­tų­si ti­kė­t i, kad šios de­ ry­bos il­gai­niui duos vai­sių“, – sa­kė So­ cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos Sei­ me na­rė B.Vė­sai­tė. Jos tei­gi­mu, „Lie­tu­vos žmo­nės jau ir taip pra­ra­do la­bai daug, mo­kė­da­mi už du­jas bran­giau ne­gu Lat­vi­ja ir Es­ ti­ja“. Po­l i­t i­kė pri­m i­nė, kad gam­t i­n ių du­jų kai­na su­da­ro 70 pro­c. vi­sos ši­lu­ mos kai­nos. To­dėl par­la­men­ta­rė pa­ ra­g i­no prem­je­rą „elg­tis pra­gma­tiš­kai ir bea­to­dai­riš­kai ne­pri­siim­ti ES rei­ka­ la­vi­mų“. Pa­sak Sei­mo na­rės, „Tre­čia­sis ener­ ge­t i­kos pa­ke­tas yra pa­t s griež­čiau­ sias, nei Lat­v i­ja, nei Es­t i­ja, nei Suo­ mi­ja, ku­r ios taip pat tu­r i izo­l iuo­tas

du­jų rin­kas ir vie­ną tie­kė­ją, ne­pri­ siė­mė šio įsi­pa­rei­go­ji­mo, kol neiš­sp­ręs­tos vi­sos pro­ble­mos“. „O pro­ble­mos bū­tų iš­spręs­tos, jei Lie­ tu­va bū­tų pe­rė­ju­si prie bio­ku­ro, jei šių me­tų biu­dže­te bū­tų bu­vęs nu­ma­ty­tas bio­ku­ro ka­ti­li­nių įren­gi­mas di­des­niu mas­tu. Aš pa­ti siū­liau, kad bio­ku­ro ka­ ti­li­nėms įreng­ti bū­tų skir­ta 150 mln. li­ tų. De­ja, į pa­siū­ly­mą ne­bu­vo at­si­žvelg­ ta, o ES lė­šos iš­tir­po kaip cuk­rus, nes apy­tiks­liai rei­kė­tų ko­kių 4 mlrd. li­tų. Tad kol ne­sa­me pa­si­ruo­šę ši­lu­mą ga­ min­ti iš at­si­nau­ji­nan­čių vie­tos šal­ti­nių, tol ne­rei­kė­tų sku­bė­ti įgy­ven­din­ti Tre­ čio­jo pa­ke­to. Siū­lo­me pa­si­gai­lė­ti Lie­tu­ vos žmo­nių, ypač gy­ve­nan­čių dau­gia­ bu­čiuo­se, nes šil­dy­mas pra­ry­ja vi­sas pen­si­nin­kų ir jau­nų šei­mų pa­ja­mas“, – tei­gė so­cial­de­mok­ra­tė.


8

trečiADIENIS, vasario 8, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

No­ri įver­tin­ti stu­di­jų ly­gį Rei­tin­guo­jant aukš­tą­sias mo­kyk­las tu­rė­tų bū­ti svar­bus ir at­ski­rų stu­di­ jų sri­čių rei­tin­gas, ku­ris ro­dy­tų tos pa­čios stu­di­jų kryp­ties ly­gį skir­tin­ go­se įstai­go­se. To­kios nuo­mo­nės lai­ko­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius (nuo­tr.).

„De­ja, vis dar tu­ri­me kons­ta­tuo­ti, kad tos pa­čios stu­di­jų kryp­ties ly­gis uni­ver­si­te­tuo­se ar ko­le­gi­jo­se ne­ma­ žai ski­ria­si, to­dėl tu­rė­tų bū­ti svar­ bus ir toks rei­tin­gas, ku­ris leis­tų pa­ly­gin­ti ne tik aukš­tą­sias mo­kyk­ las tar­pu­sa­vy­je, bet ir konk­re­čios spe­cia­ly­bės ar pro­fe­si­nės sri­ties as­ pek­tu“, – ant­ra­die­nį kon­fe­ren­ci­jo­je apie rei­tin­gų įta­ką aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bei sa­kė mi­nist­ras. „Po 2009 m. sto­ji­mo kon­kur­ so bu­vo su­reng­ta pir­ma­kur­sių ap­ klau­sa, ir ji at­sklei­dė, kad dau­ge­lis pir­ma­kur­sių pa­si­ge­do spe­ci­fi­nės in­for­ma­ci­jos apie aukš­tų­jų mo­ kyk­lų ir stu­di­jų pro­gra­mų pra­na­ šu­mus. Iš aukš­tų­jų mo­kyk­lų rei­tin­ gų, ži­no­ma, ne­ga­li­ma ti­kė­tis, kad jie at­skleis vi­są ob­jek­ty­vią si­tua­ci­ ją ir pa­teiks vi­są in­for­ma­ci­ją, ta­čiau la­bai svar­bu, kad abi­tu­rien­tai pa­tys ga­lė­tų su­si­ras­ti in­for­ma­ci­jos, kaip ver­ti­na­mos juos do­mi­nan­čios stu­ di­jų pro­gra­mos“, – kal­bė­jo G.Ste­ po­na­vi­čius. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ jos va­do­vas taip pat sa­kė, kad bū­tų nau­din­gas rei­tin­gas, pa­gal ku­rį bū­ tų ga­li­ma pa­ly­gin­ti, už kiek ir ko­ kios ko­ky­bės dip­lo­mą ga­li­ma įgy­ti

Lie­tu­vos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ir daž­niau­siai abi­tu­rien­tų pa­si­ren­ka­ muo­se už­sie­nio uni­ver­si­te­tuo­se. „Ne ma­žiau svar­bus bū­tų ir toks pa­ly­gi­ni­mas, ku­ris pa­dė­tų su­vok­ti, už kiek ir ko­kio­mis stu­di­jų są­ly­go­ mis ko­kios ko­ky­bės dip­lo­mą ga­li­ ma įgy­ti Lie­tu­vo­je ir to­se už­sie­nio ša­ly­se, į ku­rias žval­go­si mū­sų stu­ den­tai“, – sa­kė mi­nist­ras. BNS inf.

Iš­gir­do kur­čiuo­sius Ant­ra­die­nį prie Sei­ mo vy­ko ne­by­lus mi­tin­gas – dau­giau na­cio­na­li­nio trans­ liuo­to­jo lai­dų su ver­ti­mu į ges­tų kal­ bą rei­ka­la­vo tu­rin­ tys klau­sos ne­ga­lią.

Prieš disk­ri­mi­na­ci­ją dėl in­for­ma­ ci­jos priei­na­mu­mo sos­ti­nė­je mi­ tin­ga­vo per šim­tą žmo­nių, jie lai­kė pla­ka­tus su už­ra­šais: „Ati­da­ry­ki­ te in­for­ma­ci­jos lan­gą į pa­sau­lį“, „Disk­ri­mi­na­ci­jai – ne“. Kur­tie­ji pik­ti­na­si, kad vie­toj anks­čiau bu­vu­sių ke­lių kur­tie­ siems ver­čia­mų Lie­tu­vos te­le­vi­ zi­jos lai­dų li­ko vie­nin­te­lė – ži­nios, o Neį­ga­lių­jų de­par­ta­men­tui prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­jos (SADM) įsi­gi­jus įran­ gą te­le­vi­zi­jos lai­doms su­btit­ruo­ti kur­tie­ji jiems pri­tai­ky­tų lai­dų vis dar ne­su­lau­kė. SADM prieš pra­si­de­dant mi­tin­ gui iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad atei­ty­je su­btit­ruo­tų lai­dų klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms pa­dau­gės.

„„Pa­ža­das: atei­ty­je su­btit­ruo­tų lai­dų klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­

nėms pa­dau­gės. 

„Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­ men­tas prie SADM 2011 m. pa­ bai­go­je įsi­gi­jo spe­cia­lią įran­gą te­ le­vi­zi­jos lai­doms tit­ruo­ti. To­dėl jau šią sa­vai­tę, Lie­tu­vos na­cio­na­ li­nia­me ra­di­ju­je ir te­le­vi­zi­jo­je ga­ lu­ti­nai įdie­gus šią įran­gą, ne­ga­lią tu­rin­tiems žiū­ro­vams bus su­da­ ry­ta ga­li­my­bė žiūrėti tit­ruo­ja­ mas lai­das“, – tei­gia­ma SADM

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

pra­ne­ši­me. Re­mian­tis pra­ne­ši­ mu, kur­čių­jų pa­gei­da­vi­mu bus su­btit­ruo­ja­mos lai­dos „Po­pie­tė su Če­kuo­liu“, „Gus­ta­vo en­cik­lo­ pe­di­ja“, „Bė­dų tur­gus“ ir „Tūks­ tant­me­čio vai­kai“. SADM tei­gi­mu, LRT lai­doms su­btit­ruo­ti įsi­gy­ta įran­gos už be­ veik 300 tūkst. li­tų BNS inf.


9

trečiadienis, vasario 8, 2012

OMX Vilnius

+0,04 %

OMX Riga

+0,69 %

9,5 pro­c.,

iki 1,7 mlrd. li­tų, per­nai au­go Lie­tu­vos drau­di­mo rin­ka.

ekonomika

OMX Tallinn

+1,91 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Ino­va­ci­jų aut­sai­de­riai

Per kri­zės me­tus Lie­tu­va ino­va­ci­jų sri­ ty­je at­si­dū­rė pra­sčiau­siai ver­ti­na­mų ES vals­ty­bių gru­pė­je, kaip ro­do ant­ra­die­nį pa­skelb­ta Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ata­skai­ta. Pras­čiau nei Lie­tu­va įver­tin­tos tik dvi ša­ lys – Lat­vi­ja ir Bul­ga­ri­ja. Šios vals­ty­bės kar­tu su Ru­mu­ni­ja va­di­na­mos kuk­lio­mis ino­va­to­rė­mis. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­ lius sa­ko, kad jo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­ bė sieks pa­žan­gos ino­va­ci­jų sri­ty­je.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1380 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1545 JAV do­le­ris 1 2,6265 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6374 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9426 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2808 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5266 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7616 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8625

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,3325 % –0,1370 % –0,3793 % –0,4078 % +0,1824 % –0,2890 % –0,3017 % +0,4414 % +0,0874 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,75

4,60

2,41

„Va­koil“

4,73

4,58

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta96,40 dol. už 1 brl. 116,78 dol. už 1 brl.

Tink­lų ope­ra­to­rius gel­bės iš­ma­nie­ji Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų rin­ka ne­ga­li pa­si­gir­ti au­gan­čio­mis pa­ja­mo­ mis, ta­čiau var­to­to­jų įpro­čiai jai tei­kia vil­čių, nes di­dė­jan­tis iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų skai­čius klien­tų ran­ko­se ža­da di­des­nes są­skai­tas už pa­slau­gas. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Rin­ka ir to­liau trau­kia­si

Nors klien­tai te­le­fo­nu šne­ka dau­ giau, ry­šio pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės pa­ja­mų au­gi­mą ža­da tik ki­tą­met. Bend­ro­vės „Tele2“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Pet­ro Ma­siu­lio tei­gi­ mu, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vių pa­ja­mos pa­sta­rai­siais me­tais ne­pa­ di­dė­jo. Esą tai lė­mė vis ne­ge­rė­jan­ti gy­ven­to­jų fi­nan­si­nė pa­dė­tis. Bend­ro­vės va­do­vas tei­gė, kad te­ le­ko­mu­ni­ka­ci­jų rin­ko­je vie­nin­te­lei bend­ro­vei „Tele2“ praė­ju­siais me­ tais pa­vy­ko iš­lai­ky­ti pa­ja­mų au­gi­ mą, nors jios ir ne­sie­kė 2007 m. ly­gio. „Bend­ro­vės pa­ja­mos au­go 2 pro­c. ir sie­kė 481,7 mln. li­tų. Nors au­gi­mas ne­la­bai di­de­lis, bet jis – verž­lus, nes kai vi­sa rin­ka smun­ka, kil­ti la­bai sun­ku. Pa­ja­mų ro­dik­liai la­biau­siai nu­ken­tė­jo nuo su­ma­žin­ to tink­lų su­jun­gi­mo mo­kes­čio, ta­ čiau di­dė­jan­tis var­to­to­jų skai­čius tai at­svė­rė.“ Anot P.Ma­siu­lio, vie­nas svar­ biau­sių bend­ro­vės kon­ku­ren­cin­gu­ mo veiks­nių yra ma­žes­nės pa­slau­ gų kai­nos, esą var­to­to­jams kai­na iš­lie­ka vie­nu svar­biau­sių tink­lo pa­ si­rin­ki­mo veiks­nių: „Nors žmo­gui te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų rin­ka pa­gal svar­ bą yra 10 vie­to­je ir tai yra la­bai ma­ žų iš­lai­dų gru­pė, žmo­nėms su­tau­ py­ti tik­rai pa­tin­ka.“ Pe­ša­si dėl klien­tų

Bend­ro­vė „Om­ni­tel“ dar ne­skel­bia iš­sa­mių sa­vo veik­los ro­dik­lių, ta­ čiau jau pra­ne­ša, kad 2011-ai­siais už­dir­bo 555 mln. li­tų. Vis dėl­to iš­ pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai ne­ nu­ro­do­ma, bend­ro­vės pa­ja­mos au­ go ar kri­to. P.Ma­siu­lio tei­gi­mu, nors vi­sa te­ le­ko­mu­ni­ka­ci­jų rin­ka smu­ko apie 10–12 pro­c., pa­slau­gų kai­nos taip pat kri­to. Pas­ka­tin­ti pa­trauk­les­nių kai­nų gy­ven­to­jai per me­tus mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu kal­bė­jo dau­giau mi­nu­čių: „Va­di­na­si, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų pa­ slau­gos gy­vy­bin­gos, ta­čiau ma­žė­ jant kai­noms žmo­nės iš­lei­džia ma­ žiau.“

Vis dėl­to klien­tų skai­čius, anot jo, iš­lie­ka sta­bi­lus ir te­le­ko­mu­ni­ ka­ci­jų bend­ro­ves ver­čia pa­si­temp­ ti: „Klien­tų skai­čius, ypač išanks­ ti­nio mo­kė­ji­mo rin­ko­je, ne­si­kei­čia. Apsk­ri­tai var­to­to­jai laks­to iš vie­no tink­lo į ki­tą. Nau­jų klien­tų nė­ra, to­dėl vyks­ta peš­ty­nės dėl esa­mų.“

Pet­ras Ma­siu­lis:

Kai vi­sa rin­ka smun­ ka, kil­ti la­bai sun­ku.

At­gai­vins te­le­fo­nai

P.Ma­siu­lis pro­gno­za­vo, kad šiais me­tais te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų rin­ka trauk­sis, kaip ir pa­sta­ruo­sius tre­ jus me­tus, ta­čiau ne taip spar­čiai. Anot jo, pa­grin­di­nė rin­kos su­si­ trau­ki­mo prie­žas­tis yra su­ma­žin­ tas tink­lų su­jun­gi­mo mo­kes­tis. Ki­ta ver­tus, ge­ras per­spek­ty­vas esą ža­da di­dė­jan­tis iš­ma­nių­jų te­ le­fo­nų skai­čius, ku­ris te­le­ko­mu­ ni­ka­ci­jų bend­ro­vėms at­neš dau­ giau pa­ja­mų. Dėl to šios drą­siai ima­si in­ves­ti­ci­jų ir ne­džiu­gi­nan­ čius rin­kos po­ky­čius ban­do ig­no­ ruo­ti. P.Ma­siu­lis pri­si­mi­nė, kad pra­si­ dė­jus kri­zei bend­ro­vė svars­tė, kaip elg­tis to­liau, ir nu­spren­dė į kri­zę nu­mo­ti ran­ka, o sa­vo veik­los, kaip ir in­ves­ti­ci­jų, neap­ri­bo­ti: „Nus­ p­ren­dė­me per kri­zę ei­ti pir­myn kaip bul­do­ze­ris: to­liau in­ves­tuo­ti, dirb­ti, leis­ti pi­ni­gus, plės­ti tink­lą, ge­rin­ti ko­ky­bę. Juk kri­zė atei­na ir išei­na.“ Jo tei­gi­mu, bū­tent 2009– 2011 m. bend­ro­vės in­ves­ti­ci­jos bu­ vo re­kor­di­nės ir jų ma­žin­ti ne­ke­ti­ na­ma.

Bend­ro­vė „Om­ni­tel“, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, per praė­ju­sius me­ tus iš vi­so in­ves­ta­vo 118 mln. li­tų, net 108 pro­c. dau­giau nei per 2010 m. Dau­giau­sia ji in­ves­ta­vo į mo­bi­ lio­jo in­ter­ne­to vers­lą, ku­ris praė­ ju­siais me­tais bend­ro­vės pa­ja­mas au­gi­no la­biau­siai. Pra­ne­ša­ma, kad iš šio vers­lo – mo­bi­lio­jo in­ter­ne­ to pa­slau­gų ir iš­ma­nio­sios įran­ gos, ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių ir mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to mo­de­mų par­ da­vi­mo – praė­ju­siais me­tais ben­d­ro­vė už­dir­bo 32 pro­c. dau­giau nei 2010 m. „Prog­no­zuo­ja­me, kad la­bai di­ dės iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų skai­čius, taip pat in­ter­ne­to nau­do­ji­mas. To­dėl ma­nau, kad rin­ka ki­tais me­ tais jau pra­dės aug­ti. Tai ma­to­me iš Šve­di­jos pa­vyz­džio, kur pa­dau­ gė­jus iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ir esant tam pa­čiam var­to­to­jų skai­čiui te­ le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vių pa­ja­ mos di­dė­ja. Pa­pil­do­mos pa­slau­gos vi­suo­met at­ne­ša pa­pil­do­mų pa­ja­ mų“, – sa­kė P.Ma­siu­lis. Vis dėl­to, anot jo, kol kas iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai rin­ko­je su­da­ro tik la­bai ma­žą da­lį – vos 16 pro­c. Jis taip pat pa­ti­ki­no, kad ypač spar­čiai, nors ir ne­prog­no­zuo­ja­mai, dau­gė­ja te­le­ko­mu­ni­ka­ci­nių įren­gi­ nių, pa­vyz­džiui, ap­sau­gos sis­te­ mų, nau­do­ji­mas. Anot P.Ma­siu­lio, bend­ro­vei daug pa­ja­mų at­ne­ša įvai­ rių te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų įren­gi­nių nau­ do­ji­mas au­to­bu­suo­se, tak­si ir ki­to­se trans­por­to prie­mo­nė­se. Pirk­da­mi įsi­sko­li­na

Nors au­gan­tis iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų skai­čius džiu­gi­na te­le­ko­mu­ni­ka­ ci­jų bend­ro­ves, gy­ven­to­jai ne­re­tai te­le­fo­nus įsi­gy­ja ne pa­gal sa­vo fi­ nan­si­nes ga­li­my­bes ir įsi­sko­li­na te­ le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vėms. Kaip ro­do Ma­noc­re­di­tin­fo.lt at­ lik­ta ana­li­zė, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vėms gy­ven­to­jai praė­ju­siais me­tais del­sė su­mo­kė­ti iš vi­so 82,2 mln. li­tų, o 2010 m. ši su­ma sie­kė 69,3 mln. li­tų. Nors, kaip sa­kė Ma­ noc­re­di­tin­fo.lt as­me­ni­nės kre­di­to is­to­ri­jos sis­te­mos va­do­vas Ma­rius Zai­kaus­kas, tai pa­ly­gin­ti ne­di­de­ lė su­ma, ta­čiau di­džiau­sią šios su­ mos da­lį su­da­ro sko­los dėl iš­si­mo­

„„Sai­kas: te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės ti­ki­si, kad iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus

į ran­kas ga­vę žmo­nės pa­slau­goms iš­leis dau­giau.

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

kė­ti­nai įsi­gy­tų te­le­fo­nų. „Tai yra sa­vo­tiš­kas 2009 ar 2010 m. su­da­ ry­tų su­tar­čių ai­das. Na­tū­ra­lu, kad klien­tas pus­me­tį ar net me­tus su­ ge­bė­jo įmo­kas mo­kė­ti lai­ku, ta­čiau dėl eko­no­mi­nio sunk­me­čio ne­te­ko da­lies pa­ja­mų ir 2011 m. jau ne­be­ ga­lė­jo vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų“, – sa­kė M.Zai­kaus­kas. To­dėl, anot pa­šne­ko­vo, rei­kė­tų ap­gal­vo­tai pa­ma­tuo­ti sa­vo fi­nan­ si­nes ga­li­my­bes prieš pri­sii­mant

įsi­pa­rei­go­ji­mus, esą ki­tu at­ve­ju pa­da­ri­niai sko­li­nin­ką ga­li ly­dė­ti vi­są gy­ve­ni­mą: „Pa­da­ri­niai žmo­ gaus kre­di­to is­to­ri­jo­je yra ga­nė­ ti­nai rim­ti. Jei­gu su­si­da­ro sko­la, ji iš kre­di­tų biu­ro ne­pa­ša­li­na­ma, iki yra pa­den­gia­ma. To­dėl ga­li­ma sa­ky­ti, kad ne­grą­ži­nta sko­la kre­ di­to biu­ro da­ly­viams bus ma­to­ma vie­šai vi­są gy­ve­ni­mą. Net ir su­ mo­kė­ta sko­la bus ma­to­ma dar 10 me­tų.“

Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vių ver­tė* Bend­ro­vė

Ver­tė (mln. li­tų)

UAB „Tele2“

1002

UAB „Om­ni­tel“

870

UAB „Bi­tė Lie­tu­va“

147 * 2011 m. sau­sio 1 d. duo­me­nys Šal­ti­nis: In­ves­ti­ci­jų ban­kas „GILD Ban­kers“


10

Trečiadienis, vasario 8, 2012

Sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Krep­ši­nin­kai žais­ti balose nenorėjo Po per­trau­kos vėl vyks­tan­čia­ me Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio ly­gos (LSKL) čem­pio­na­te už­fik­ suo­tas nau­jas re­kor­das, o vie­nos rung­ty­nės dėl aikš­tė­je telk­šo­ju­ sios ba­los net ne­pra­si­dė­jo.

Šiau­liuo­se jė­gas iš­mė­gi­no vie­tos uni­ver­si­te­to ir My­ko­lo Ro­me­ rio uni­ver­si­te­to (MRU) ko­man­ dos. Per­ga­lę po ke­tu­rių pra­tę­si­ mų 100:96 iš­ko­vo­jo sep­ty­nie­se žai­dę šiau­lie­čiai. Iki ket­vir­to­jo pra­tę­si­mo pa­bai­ gos li­kus ma­žiau nei 2 mi­nu­tėms, re­zul­ta­tas dar bu­vo ly­gus – 92:92, bet ŠU žai­dė­jas Kli­mas Ar­ta­mo­ no­vas pa­tai­kė du bau­dos me­ti­ mus, o Ai­ri­das Ku­raus­kas – tri­ taš­kį, ir vil­nie­čiai ka­pi­tu­lia­vo. „Bu­vo ner­vų ka­ras. Rung­ty­nių pa­bai­ga pri­mi­nė gim­dy­mą. Po ma­čo mū­sų žai­dė­jai ne­tu­rė­jo jė­ gų džiaug­tis per­ga­le – vi­si bu­vo iš­sunk­ti it cit­ri­nos“, – sa­kė Šiau­ lių eki­pos tre­ne­ris Ro­lan­das Vai­ čiū­nas. Kau­ne, Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jos (LKKA) spor­to sa­lė­ je, tu­rė­jo su­si­tik­ti LKKA ir Lie­ tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) ko­man­dos, bet kau­nie­čiai ne­su­ge­bė­jo pa­reng­ti aikš­tės – jo­je telk­šo­jo van­duo. Sie­kiant iš­veng­ ti trau­mų, nu­spręs­ta rung­ty­nių nė ne­pra­dė­ti. Ga­li bū­ti taip, kad LKKA eki­pa bus nu­baus­ta pi­ni­ gi­ne bau­da. Daug­kar­ti­niai Lie­tu­vos ir Eu­ro­ pos čem­pio­nai Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) krep­ši­nin­kai sve­čiuo­se 91:81 įvei­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) stu­den­tus. Ko­ vą dėl ka­muo­lio kau­nie­čiai lai­ mė­jo 53:36. „Prie­ši­no­mės iš vi­sų jė­gų. Vi­ si, ku­rie bu­vo aikš­tė­je, žai­dė pa­ siau­ko­ja­mai, ta­čiau no­rint nu­ga­ lė­ti VDU rei­kia ne tik ge­rai žais­ti, bet ir ypa­tin­gos sėk­mės. Kau­nie­ čių ir mū­sų žai­dė­jų meist­riš­ku­ mas – skir­tin­gas. Kai pa­ma­tė­me, kad VDU at­vy­ko pa­jė­giau­sios su­ dė­ties, pa­sa­kiau sa­viš­kiams, kad rei­kia su­žais­ti bent gar­bin­gai. Džiau­giuo­si, kad tai pa­vy­ko“, – kal­bė­jo VU rink­ti­nės tre­ne­ris Ri­ man­tas Ka­mins­kas.

Sta­tis­ti­ka Šiau­lių uni­ver­si­te­tas (ŠU)–My­ kolo Ro­m e­r io uni­ver­s i­te­t as (MRU) 100:96 (17:16, 16:16, 18:21, 16:14, 2:2, 6:6, 10:10, 15:11). A.Gurk­ lys 28 taš­kai (15 at­ko­vo­tų ka­muo­ lių)/Š.Ku­le­vi­čius 25. Vil­n iaus uni­ver­s i­te­t as (VU)– Vytauto Di­d žio­j o uni­ver­s i­te­ tas (VDU) 81:91 (27:20, 21:29, 17:18, 16:24). A.But­ke­vi­čius 19/Ž.Ja­na­vi­ čius 21. Vil­n iaus Ge­d i­m i­no tech­n i­kos uni­ver­s i­te­t as (VGTU)–Klaipė­ dos uni­ver­s i­te­t as (KU) 67:78 (14:14, 18:24, 23:19, 12:21). A.Lu­ka­ še­vi­čius 20/E.Leng­vi­nas 17. Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­ si­te­tas (ASU)–Kauno tech­no­lo­ gi­jos uni­ver­si­te­tas (KTU) 72:86 (20:28, 21:11, 15:25, 16:22). Š.Dim­ša 19/E.Sta­nio­nis 18.

Turnyro lentelė Komanda

Rungt.

Perg.

Pralaim.

1. ŠU 2. VDU 3. MRU 4. LEU 5. VU 6. KU 7. KTU 8. LKKA 9. VGTU 10. ASU

10 10 10 9 10 10 10 9 10 10

7 7 6 7 5 5 4 5 3 0

3 3 4 2 5 5 6 4 7 10

LSKL aut­sai­de­rė Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to (ASU) eki­pa at­kak­liai pa­si­prie­ši­no Kau­ no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tui (KTU) – 72:86, o Klai­pė­dos uni­ ver­si­te­to (KU) at­sto­vai sos­ti­nė­ je 78:67 nu­ga­lė­jo Vil­niaus Ge­ di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tą (VGTU). „Jei iš 22 bau­dų me­ti­mų ko­ man­da pa­tai­ko vos 10, sun­ku ti­ kė­tis per­ga­lės“, – po dvi­ko­vos su klai­pė­die­čiais sa­kė VGTU krep­ši­ nin­kų tre­ne­ris Gin­ta­ras Šerkš­nas.

R.Kau­kė­nas nuspr li­ki­mo nu­skriaus­t Pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tos į tė­vy­nę grį­žęs Lie­tu­ vos rink­ti­nės krep­ši­nin­kas Ri­man­tas Kau­ kė­nas at­ra­do lai­ko pri­sta­ty­ti ir sa­vo pa­ ra­mos gru­pę, ku­ri dau­giau­sia dė­me­sio skirs sun­kio­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

– Ri­man­tai, ar il­gam su­grį­žo­ te? – pa­klau­sė­me R.Kau­kė­no. – At­vy­kau pas gy­dy­to­ją Rim­tau­ tą Gu­dą pa­si­tik­rin­ti, kaip po ope­ ra­ci­jos gy­ja ke­lis. Be to, rei­kė­jo su­ tvar­ky­ti ma­no pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­do rei­ka­lus. Džiau­giuo­si, kad pa­vy­ko vis­ką at­lik­ti. Fon­do idė­ja su­bren­do se­niai. Ma­ nau, kad yra ne­daug šei­mų, ku­rios vie­naip ar ki­taip ne­su­si­dū­rė su vė­ žiu. Tie, ku­rie neiš­ven­gė tos akis­ ta­tos, pa­tir­da­vo mo­ra­li­nį šo­ką, iš pra­džių ne­ži­no­da­vo, kaip elg­tis  – ar mels­tis Die­vui, ar gy­dy­to­jui, ku­ris ga­li iš­ras­ti vais­tą. Ma­no idė­ ja – or­ga­ni­zuo­ti svei­ka­tos tik­ri­ni­ mo ak­ci­jas ir už­bėg­ti li­gai už akių. Sa­vo ko­man­do­je tu­ri­me gy­dy­to­ją, che­mo­te­ra­pi­jos spe­cia­lis­tę. Ji kiek­ vie­ną die­ną ma­to, kas vyks­ta Lie­tu­ vo­je. No­ri­me su­teik­ti vil­ties sun­kio­ mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams, iš­pil­dy­ti jų sva­jo­nes – ne­svar­bu, ar tai bū­tų žais­liu­kas, te­le­fo­nas, su­ si­ti­ki­mas su to­li gy­ve­nan­čiais ar­ ti­mai­siais ar ži­no­mu žmo­gu­mi. – Ko­dėl pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tos par­vy­ko­te į Lie­tu­vą? Ar jū­sų

ne­ten­ki­na Ita­li­jos me­di­kų kom­ pe­ten­ci­ja? – Po pir­mo­sios ke­lio kryž­mi­nių raiš­čių trau­mos taip pat gy­džiau­ si pas R.Gu­dą. Jis ma­ne nuo­lat pri­ žiū­ri, ita­lai – taip pat, ta­čiau vi­ sa­da ge­rai ži­no­ti dvi nuo­mo­nes. Jau­čiuo­si sau­giau, jei abu gy­dy­to­ jai sa­ko, kad vis­kas ge­rai. Ita­lai kol kas pa­ten­kin­ti si­tua­ci­ja, nors vis­ kas ga­lė­tų bū­ti ir ge­riau. – Sun­kiau­sias rea­bi­li­ta­ci­jos lai­ ko­tar­pis jau bai­gė­si? – Fi­ziš­kai rea­bi­li­ta­ci­ja tik sun­kės, o mo­ra­li­nis sun­ku­mas, ma­nau, jau praė­jo. Tik­rai bū­da­vo sun­ku, kai ne­ga­lė­da­vau vie­naip ar ki­taip at­ si­sto­ti. Tu­rė­jau pri­si­tai­ky­ti prie trau­mos. Sun­kiau­sia tai, kad iš vie­ no ke­lio ėmė raiš­tį ir dė­jo į ki­tą, tad pa­žeis­ti abu. Sun­ku pri­vers­ti sa­ve tei­sin­gai at­lik­ti pra­ti­mus vie­nam ke­liui, o ki­tam – vi­siš­kai ki­to­kius. Pra­ti­mų la­bai daug, kar­tais jiems net kant­ry­bės pri­trūks­ta. – Kiek lai­ko ski­ria­te mankš­tai? – Du kar­tus per die­ną po dvi ar tris va­lan­das, o ki­tas ke­lis rei­ka­lau­ja dar šiek tiek lai­ko, tad – vi­sa dar­ bo die­na. Dar­buo­tis rei­kia ne pen­kis kar­tus per sa­vai­tę, o sep­ty­nis.

Vie­ne­tų var­žy­bo­se sėk­mė ly­dė­ jo Bea­tą Zy­kie­nę (am­žiaus gru­pė 35+), Ta­dą Ta­ra­se­vi­čių (am­žiaus gru­pė 50+), Emi­lį Su­ba­tą (55+), Jo­ną Les­ke­vi­čių (65+), dve­je­tų tur­ny­re – Lui­džį Pa­ku­lą ir Gied­ rių Vė­že­lį (35+) bei Ma­rių Ku­ke­ nį ir Sau­lių Žič­kų (50+). Di­de­lio dė­me­sio su­lau­kė vy­rų (40+) vie­ne­tų var­žy­bų fi­na­las, ku­ria­me jė­gas iš­mė­gi­no 22-oji pa­sau­lio sen­jo­rų te­ni­so ra­ke­ tė ka­li­ning­ra­die­tis Igo­ris Cir­ku­ nas ir len­kas Ma­cie­jus Piec­zon­

– Ką pro­gno­zuo­ja gy­dy­to­jai? – Jie ir da­bar nė­ra la­bai kal­būs. Sun­ku ką nors pa­sa­ky­ti. Gal­būt bus leng­viau, kai pra­dė­siu leng­vai bė­gio­ti, ta­čiau iki to eta­po dar ne­ priė­jo­me. Nes­ku­ba­me. – Ar jū­sų ne­nus­te­bi­no ko­le­gos Kšyš­to­fo Lav­ri­no­vi­čiaus pui­ki spor­ti­nė for­ma po trau­mos? – Ne­nus­te­bi­no. Kar­tu dir­bo­me, ma­ čiau, kaip jis sten­gė­si. Ma­tyt, nu­ga­ ros skaus­mai jį bu­vo nu­va­rę į ne­vil­tį. Po ope­ra­ci­jos, ma­nau, jis pa­si­jau­tė tar­si de­vin­ta­me dan­gu­je. Mo­ty­vų,

L.Klei­za Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

KD, LSKL inf.

Li­nas Klei­za siun­čia aiš­kią ži­nu­ tę vi­siems bū­si­miems mū­sų ša­ lies rink­ti­nės var­žo­vams: po trau­ mos at­si­ga­vęs puo­lė­jas pa­sta­ruo­ ju me­tu NBA aikš­tė­se – sun­kiai su­ stab­do­mas.

Sen­jo­rų var­žy­bo­se – at­kak­lios dvi­ko­vos Vil­n iaus SEB are­n o­j e su­r eng­t a­ me tarp­t au­t i­n ia­m e sen­j o­r ų te­ ni­s o tur­n y­r e „LE­X US cup“ še­š is fi­n a­l ų ma­č us iš 11 lai­m ė­j o lie­ tu­v iai.

„„Įtam­pa: R.Kau­kė­nas no­ri grįž­ti į krep

ka (ITF-31). Dvi­ko­vą, ku­ri tru­ko be­veik ke­tu­rias va­lan­das, lai­mė­ jo Len­ki­jos te­ni­si­nin­kas. Lie­tu­vis Vy­tau­tas Ma­tu­liaus­kas šio­je gru­ pė­je užė­mė 3-ią­ją vie­tą. „Šie­met su­lau­kė­me la­bai stip­ rių žai­dė­jų. Džiau­gia­mės, kad po iš­ties la­bai su­dė­tin­gų ir azar­tiš­ kų ma­čų mū­sų ša­lies te­ni­si­nin­ kai užė­mė ga­na daug pir­mų­jų vie­tų“, – tei­gė tur­ny­ro di­rek­to­rė Au­gus­ti­na Ra­mo­nie­nė. „LE­XUS cup“ – ket­vir­to­sios ka­te­go­ri­jos Tarp­tau­ti­nės te­ni­so fe­de­ra­ci­jos (UTF) sen­jo­rų tur­ny­ ras, su­reng­tas Vil­niu­je ant­rą kar­ tą. Ja­me var­žė­si 202 te­ni­si­nin­kai nuo 35 iki 78 me­tų, tarp jų – 60 sve­čių iš už­sie­nio. KD inf.

Per ma­čą – 30 taš­kų

„„Įsi­žai­dė: L.Klei­za (kai­rė­je) vis la­biau pa­si­ti­ki sa­vo jė­go­mis.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Sau­sio 5-ąją lie­tu­vis pa­gir­ti­nai grū­mė­si su NBA vi­ce­čem­pio­no Ma­ja­mio „Heat“ klu­bo žvaigž­dė­ mis – LeB­ro­nu Ja­me­su, Dway­ne’u Wa­de’u ir Chri­su Bos­hu, o pir­ma­ die­nį su­žai­dė kol kas ge­riau­sias sa­ vo rung­ty­nes šį se­zo­ną. De­ja, per ma­čą su Va­šing­to­no „Wi­zards“ eki­pa lie­tu­vio su­rink­ ti 30 taš­kų neiš­gel­bė­jo To­ron­to „Rap­tors“ ko­man­dos nuo ne­sėk­ mės – „di­no­zau­rai“ kri­to po pra­tę­ si­mo 108:111 ir su 8 per­ga­lė­mis bei 18 pra­lai­mė­ji­mų Ry­tų kon­fe­ren­ci­ jo­je uži­ma 12-ąją vie­tą. „Rap­tors“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ ris Dwa­ne’as Ca­sey vis la­biau pa­ si­ti­ki Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­riu. Nors ma­čą su „Wi­zards“ L.Klei­ za vėl pra­dė­jo bū­da­mas ant at­sar­


11

Trečiadienis, vasario 8, 2012

Sportas

rendė pa­dė­ti ie­siems

Krep­ši­nin­ko dos­jė R.Kau­kė­nas gi­mė 1977 m. ba­lan­ džio 11 d. Vil­niu­je. Bai­gė Si­ton Ha­lo uni­ver­si­te­tą (JAV). Pir­ma­sis pro­fe­ sio­na­lus klu­bas – Ga­l il Elio­no „Ha­ poel“ (Iz­rae­l is), ku­r iam at­sto­va­vo 2000-2001 m. Šiuo me­t u su­sie­tas kont­rak­t u su Sie­nos „Mon­te­pas­ chi“ (Ita­l i­ja). Lie­t u­vos čem­pio­nas (2002 m.), Ita­li­jos čem­pio­nas (2007, 2008, 2009, 2011 m.), Eu­ro­ly­gos 3-io­sios vie­tos lai­mė­to­jas su „Mon­ te­pas­chi“ (2008 m.), Eu­ro­pos čem­ pio­na­to bron­zos me­da­lio lai­mė­to­ jas su Lie­tu­vos rink­ti­ne (2007 m.).

aš. Kei­tė­si žai­di­mo brai­žas, ma­ nau, iš­si­de­ri­no ko­man­dos rit­mas. Ta­čiau vis­kas yra pa­tai­so­ma, vy­rai pui­kiai dar­buo­ja­si. Ar už­teks mū­sų ko­man­dai jė­gų mes­ti iš­šū­kį to­kiems gran­dams, kaip CSKA? Vis­kas yra įma­no­ma, tik rei­kia pa­siek­ti tam tik­rą ly­gį. Ti­kiuo­si, kad pa­kliū­si­me į Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­tą.

p­ši­nio aikš­tę, ta­čiau kol kas ne­ži­no, ka­da ga­lės tai pa­da­ry­ti.

– Kaip ver­ti­na­te Kau­no „Žal­gi­ rio“ žai­di­mą? – Kau­no ko­man­da pa­sta­ruo­ju me­ tu pra­dė­jo ge­riau žais­ti. Pu­sant­ ro mė­ne­sio – tar­si iš na­tų. Ma­nau, žais dar ge­riau. Ži­no­ma, jiems nė­ ra leng­va, nes ko­lek­ty­vas – nau­jas. Vi­si pui­kiai su­pran­ta, kad su­si­ce­ men­tuo­ti ko­man­dai yra itin sun­ku.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Fi­ziš­kai rea­bi­li­ta­ ci­ja tik sun­kės, o mo­ra­li­nis sun­ku­ mas, ma­nau, jau praė­jo. ku­rie ska­tin­tų grįž­ti į aikš­tę, ga­lė­ čiau iš­var­dy­ti dau­gy­bę. Ži­nau, ką tai reiš­kia. Pa­siil­gau tre­ni­ruo­čių, no­riu žais­ti. Džiau­giuo­si, kad įveik­ ti įtam­pą pa­de­da šei­ma. Neį­si­vaiz­

duo­ju, kas bū­tų, jei ša­lia ne­bū­tų šei­ mos, kai žiū­riu Eu­ro­ly­gos rung­ty­nes: ma­ny­je vis­kas kun­ku­liuo­ja, bet vai­ kai at­bė­ga ir įtam­pa nu­slūgs­ta. – Jū­sų at­sto­vau­ja­ma Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ ko­man­da Eu­ ro­ly­go­je at­ro­do ne­blo­gai, ta­ čiau ki­to­se var­žy­bo­se jos žai­ di­mas strin­ga. Kas at­si­ti­ko? – Bu­vo trau­mų, atė­jo ke­li nau­ji žai­ dė­jai. Ma­nau, nuo­var­gis ir su­si­ žai­di­mo trū­ku­mas pa­ki­šo ko­ją. Iš ri­kiuo­tės bu­vo iš­kri­tę Bo McCa­leb­ bas, Kšyš­to­fas, kol kas už bor­to esu

– At­ran­kos į olim­pi­nes žai­dy­nes tur­ny­re Lie­tu­vos rink­ti­nei teks var­žy­tis su Ve­ne­sue­los ir Ni­ge­ ri­jos eki­po­mis. Kaip ver­ti­na­te bū­si­muo­sius kon­ku­ren­tus? – Svar­biau­sias da­ly­kas, ku­ris mums tu­ri rū­pė­ti – ar var­žo­vai su­ rinks ge­riau­sius žai­dė­jus. Ni­ge­ri­ja tu­ri daug ge­rų krep­ši­nin­kų, rung­ ty­niau­jan­čių ir NBA, ir Eu­ro­po­ je, ta­čiau neaiš­ku, ar jie vi­si pa­dės na­cio­na­li­nei ko­man­dai. Tu­rė­ki­me gal­vo­je ir tai, kad ve­ne­sue­lie­čiai žais na­muo­se. Jei no­ri­me pa­tek­ti į olim­pia­dą, at­ran­kos tur­ny­re pri­va­ lė­si­me įveik­ti vi­sus var­žo­vus.

Dvi­ra­ti­nin­kės iš­mė­gins olim­pi­nį Londono tre­ką Ge­riau­sia Lie­tu­vos tre­ko dvi­ra­ti­ nin­kė Si­mo­na Kru­pec­kai­tė ki­tą sa­vai­tę da­ly­vaus Lon­do­ne vyk­ sian­čių pa­sau­lio tau­rės var­žy­bų pa­sku­ti­nia­ja­me – ket­vir­ta­ja­me – eta­pe.

Pa­sak spor­ti­nin­kės, eta­pas Lon­ do­ne ga­li bū­ti ne tik vie­nas at­kak­ liau­sių, bet ir pui­ki ga­li­my­bė iš­ ban­dy­ti sa­vo jė­gas tre­ke, ku­ria­me dvi­ra­ti­nin­kai var­žy­sis per va­sa­ros olim­pia­dą. „Lon­do­no var­žy­bos bus sun­ kios. Tuo esa­me be­veik tik­ri, nes var­žo­vių for­ma aki­vaiz­džiai ky­ la. At­li­kę Pe­ki­no eta­po ana­li­zę, ga­li­me drą­siai pa­sa­ky­ti, kad tre­ ko pro­fe­sio­na­lai de­monst­ruo­ja aukš­čiau­sią pa­si­ren­gi­mą“, – sa­ ko S.Kru­pec­kai­tė. Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kė iš tre­čio­ jo pa­sau­lio tau­rės eta­po, įvy­ku­sio Ki­ni­jo­je, par­si­ve­žė tris me­da­lius. S.Kru­pec­kai­tė kei­ri­no ir sprin­ to rung­ty­se iš­ko­vo­jo si­dab­rą bei užė­mė ant­rą­ją vie­tą ko­man­di­nio sprin­to rung­ty­je su Gin­ta­re Gai­ ve­ny­te. Į Lon­do­ną S.Kru­pec­kai­tė su tre­ne­riu Dmit­ri­ju­mi Leo­pol­du bei dvi­ra­ti­nin­kė­mis Gin­ta­re Gai­ ve­ny­te ir Gab­rie­le Jan­ku­te iš­vyks va­sa­rio 15-ąją. Iki iš­vy­kos spor­ti­ nin­kės tre­ni­ruo­sis Pa­ne­vė­žio dvi­ ra­čių tre­ke. „Lon­do­ne bus pa­sku­ti­nė pro­ ga įver­tin­ti sa­vo var­žo­ves prieš olim­pia­dą, taip pat įsi­ti­kin­ti, ar pa­si­ruo­ši­mo tak­ti­ka bu­vo tin­ ka­ma. Šį se­zo­ną pro­fe­sio­na­lu­mo kar­te­lė iš­kel­ta aukš­tai, to­dėl tre­ ni­ruo­juo­si la­bai at­sa­kin­gai ir in­

ten­sy­viai“, – tvir­ti­no S.Kru­pec­ kai­tė. Spor­ti­nin­kės vy­ro ir tre­ne­rio D.Leo­pol­do tei­gi­mu, į šį eta­pą lie­ tu­vės vyks­ta ne tik ko­vo­ti dėl pri­ zi­nių vie­tų, bet ir iš­ban­dy­ti jė­gas olim­pi­nia­me Lon­do­no tre­ke. „Me­da­lis vi­suo­met la­bai svar­ bus, ta­čiau ne ma­žiau svar­bu su­si­ pa­žin­ti su are­na, ku­rio­je teks kau­ tis per olim­pia­dą. Ma­nau, kad to sieks ir ki­tų ša­lių dvi­ra­ti­nin­kės, tad šios var­žy­bos bus iš­ties pui­ki ga­ li­my­bė ne tik iš­ban­dy­ti mū­sų ko­ man­dą, bet ir pa­žin­ti var­žo­ves, jų tak­ti­ką“, – kal­bė­jo D.Leo­pol­das.

Si­mo­na Kru­pec­kai­tė:

Tai bus pa­sku­ti­nė pro­ga įver­tin­ti sa­vo var­žo­ves prieš olim­ pia­dą, taip pat įsi­ ti­kin­ti, ar pa­si­ruo­ ši­mo tak­ti­ka bu­vo tin­ka­ma. Po tri­jų pa­sau­lio tau­rės var­žy­ bų eta­pų S.Kru­pec­kai­tė bend­ro­ je įskai­to­je pir­mau­ja tarp sprin­ te­rių ir kei­ri­no rung­ties da­ly­vių. 500 m at­ski­ro­jo star­to lenk­ty­nė­ se da­ly­vau­jan­ti G.Gai­ve­ny­tė kol kas – sep­tin­ta, o Auš­ri­nė Tre­bai­ tė dau­gia­ko­vės (om­niu­mo) var­žy­ bų bend­ro­je įskai­to­je – penk­ta. Ko­man­di­nio sprin­to ir per­se­ kio­ji­mo rung­ties įskai­to­se Lie­tu­ vos eki­pa – šeš­ta. KD inf.

a: „Jau­čiuo­si vis ge­riau“ gi­nių suo­lo, le­mia­mo­mis dvi­ko­vos mi­nu­tė­mis ka­muo­lys daž­nai at­si­ dur­da­vo lie­tu­vio ran­ko­se. Iki ket­vir­to­jo kė­li­nio pa­bai­gos li­kus žais­ti 1 min. 40 sek., Li­nas dvi­taš­kiu iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą, o ne­ tru­kus pa­tai­kė tri­taš­kį ir iš­ve­dė „Rap­tors“ į prie­kį – 101:100. Per pra­tę­si­mą sėk­mė ly­dė­jo Va­šing­ to­no krep­ši­nin­kus, nors ka­na­die­ čiai ga­lė­jo iš­si­gel­bė­ti, bet is­pa­no Jo­sé Ma­nue­lio Cal­de­ro­no tri­taš­kis skrie­jo pro ša­lį. Jau­čia­si vis ge­riau

Per dau­giau nei 35 žai­di­mo mi­nu­tes L.Klei­za pa­tai­kė 4 tri­taš­kius iš 8, 7 dvi­taš­kius me­ti­mus iš 8 bei rea­li­za­ vo 4 bau­dų me­ti­mus iš 8. Be to, at­ ko­vo­jo 2 ir pe­rė­mė 2 ka­muo­lius, at­ li­ko re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, tris­kart su­kly­do bei su­rin­ko 4 pra­žan­gas. 27-erių 203 cm ūgio L.Klei­za sa­ vo šio se­zo­no re­zul­ta­ty­vu­mo re­kor­ dą pa­ge­ri­no pen­kiais taš­kais. „Ant­rą die­ną iš ei­lės žais­ti tik­rai bu­vo sun­ku. Var­žo­vai nuo pat pra­ džių ati­trū­ko, o mums be­li­ko tik juos vy­tis. Jau­čiu, kad spor­ti­nė for­ma vis ge­rė­ja, ko­jos skaus­mų vis ma­žiau, at­gau­nu pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo jė­go­mis.

Šį kar­tą ko­man­dos drau­gai su­ras­ da­vo ma­ne lais­vą, o aš ne­blo­gai pa­ tai­kiau. Vis dėl­to per pra­tę­si­mą per daug kly­do­me ir tai lė­mė ne­sėk­mę“, – po dvi­ko­vos kal­bė­jo L.Klei­za. Vi­sų lai­kų re­zul­ta­ty­viau­sias rung­ty­nes NBA ly­go­je L.Klei­za su­ žai­dė 2008-ųjų sau­sį, kai, vil­kė­da­ mas Den­ve­rio „Nug­gets“ marš­ki­ nė­lius, per ma­čą su Ju­tos „Jazz“ su­rin­ko 41 taš­ką. K.Bryan­tui – svei­ki­ni­mai

Dar vie­nu įra­šu įspū­din­go­je pro­ fe­sio­na­lo kar­je­ro­je džiau­gė­si Ko­be Bryan­tas. 33-ejų krep­ši­nin­kas vi­ sų lai­kų re­zul­ta­ty­viau­sių NBA ly­ gos žai­dė­jų są­ra­še pa­ki­lo į penk­tą­ją vie­tą, ta­čiau Los An­dže­lo „La­kers“ sve­čiuo­se 90:95 nu­si­lei­do šie­met sėk­min­gai rung­ty­niau­jan­čiai Fi­la­ del­fi­jos „76ers“. 28 taš­kus pel­nęs K.Bryan­tas bend­ro­je re­zul­ta­ty­viau­sių ly­gos žai­dė­jų ri­kiuo­tė­je ap­len­kė Sha­quil­ le’ą O’Nea­lą. Da­bar „La­kers“ ly­de­ rio są­skai­to­je – 28601 taš­kas. Po dvi­ko­vos krep­ši­nin­kas di­džia­vo­si gar­bin­gu pa­sie­ki­mu, o Sh.O’Nea­ las iš­kart pa­svei­ki­no bu­vu­sį ko­ man­dos drau­gą.

Re­zul­ta­tai Va­š ing­to­n o „Wi­z ards“–Toronto „Rap­tors“ 111:108, Or­lan­do „Ma­g ic“– Los An­d že­lo „Clip­pers“ 102:107, Fi­ la­del­fi­jos „76ers“–Los An­d že­lo „La­ kers“ 95:90, At­lan­tos „Hawks“–Fi­ nikso „Suns“ 90:99, Nau­jo­jo Džer­ sio „Nets“–Čikagos „Bulls“ 87:108, Niu­j or­ko „Knicks“–Jutos „Jazz“ 99:88, Mem­fio „Grizz­l ies“–San An­ to­n i­j aus „Spurs“ 84:89, Nau­j o­j o Or­lea­n o „Hor­n ets“–Sakramento „Kings“ 92:100, Den­ve­rio „Nug­gets“– Hjustono „Roc­kets“ 90:99, Port­ lan­do „Trail Bla­zers“–Oklahomos „Thun­der“ 107:111.

Ly­de­riai Ry­t ų kon­fe­ren­c i­j a: 1. Či­k a­gos „Bulls“ (21 per­ga­lė, 6 pra­lai­mė­ji­mai), 2. Ma­ja­mio „Heat“ (18, 6), 3. Fi­la­del­fi­ jos „76ers“ (18, 7). Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­ja: 1. Ok­la­ho­ mos „Thun­der“ (19, 5), Los An­d že­lo „Clip­pers“ (15, 7), 3.San An­to­n i­jaus „Spurs“ (17, 9).

„„Lyderė: po trijų etapų S.Krupeckaitė pirmauja sprinto ir keirino

rungčių bendrosiose įskaitose. 

pedalmag.com nuotr.


12

trečiADIENIS, vasario 8, 2012

pasaulis

2697 me­tai

– to­kia ka­lė­ji­mo baus­mė gre­sia „Cos­ta Con­cor­dios“ ka­pi­to­nui Fran­ces­co Schet­ti­no.

Pas­lap­tin­gas vi­zi­tas

Skal­dyk ­ ir val­dyk

Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ser­ge­ jus Lav­ro­vas ant­ra­die­nį at­vy­ko į Da­mas­ką de­ry­bų su Si­ri­jos pre­zi­den­tu Bas­ha­ru al As­sa­du. Tūks­tan­čiai re­ži­mo ša­li­nin­kų, mo­ juo­jan­čių Si­ri­jos vė­lia­vo­mis, už­plū­do gat­ ves, ku­rio­mis iš oro uos­to va­žia­vo kor­te­ žas. Ru­si­jos mi­nis­te­ri­ja ne­pa­tei­kė dau­giau de­ta­lių apie šį vi­zi­tą. Taip pat neaiš­ku, ko­ kį vaid­me­nį šia­me vi­zi­te at­lie­ka išo­ri­nės žval­gy­bos va­do­vas Mi­chai­las Frad­ko­vas.

Iz­rae­lio mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu (nuotr.) per­spė­jo, kad pa­les­ti­ nie­čių pre­zi­den­tas Mah­mou­das Ab­ba­sas iš­ si­ža­dės tai­kos, jei­gu įgy­ven­dins pa­si­ra­šy­tą su­si­ta­ri­mą su „Ha­mas“. Šis Iz­rae­lio per­spė­ ji­mas nu­skam­bė­jo ne­tru­kus po to, kai M.Ab­ ba­sas ir „Ha­mas“ va­do­vas Kha­le­das Mes­ haa­las Ka­ta­re pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą, ku­ris Pa­ les­ti­nos pre­zi­den­tui nu­ma­to prem­je­ro po­stą na­cio­na­li­nio su­si­tai­ky­mo vy­riau­sy­bė­je.

Grai­kai vėl lie­jo įtū­žį Kol Grai­ki­jos vy­riau­sy­bė karšt­li­giš­ kai de­rė­jo­si su kre­di­to­riais dėl pa­sko­lų, bū­ti­nų, kad Atė­nai ne­bank­ru­ tuo­tų, žmo­nės ėjo į gat­ves.

Va­kar ša­ly­je pra­si­dė­jo vi­suo­ti­nis strei­kas, ku­rį or­ga­ni­za­vo di­džiau­ sios pro­fsą­jun­gos, ko­vo­jan­čios su nau­jo­mis tau­py­mo prie­mo­nė­mis, dėl ku­rių vy­riau­sy­bė šiuo me­tu de­ ra­si su ES ir Tarp­tau­ti­niu va­liu­tos fon­du (TVF). Kre­di­to­riai Atė­nams pa­ža­dė­ jo skir­ti 130 mlrd. eu­rų pa­ra­mą, jei Grai­ki­ja įgy­ven­dins nau­jas biu­ dže­to kar­py­mo prie­mo­nes. O lai­kas vy­riau­sy­bę spau­džia vis la­biau. Jei iki ko­vo 20 d. Atė­nai ne­gaus TVF ir ES pi­ni­gų, ša­lį iš­tiks bank­ro­tas. Ta­čiau pro­fsą­jun­goms vy­riau­sy­bės de­ry­bos – nė mo­tais. Strei­kas pra­si­ dė­jo va­kar, o bai­gė­si šian­dien. Pro­ tes­to šū­kis – „Ga­na – dau­giau taip ne­be­ga­li­me“. Pro­tes­tuo­to­jai, ku­rių bu­vo apie 10 tūkst., tra­di­ciš­kai už­ tvin­dė Atė­nų cent­ri­nę Kons­ti­tu­ci­jos aikš­tę, ki­lo su­si­rė­mi­mų su po­li­ci­ja. „Tai bru­ta­lus, ci­niš­kas vi­sos tau­ tos re­ke­ta­vi­mas. Tai – ne de­ry­ bos“, – pik­ti­no­si pri­va­čio­jo sek­to­ riaus pro­fsą­jun­gos va­do­vas Yian­nis Pa­na­go­pou­lo­sas. Mo­kyk­los, mi­nis­te­ri­jos, li­go­ni­nės ir ban­kai vei­kė ma­žiau­siu pa­jė­gu­mu, o Atė­nų vie­šo­jo trans­por­to ke­lei­ viams te­ko il­giau lauk­ti vė­luo­jan­čių au­to­bu­sų ir met­ro­po­li­te­no trau­ki­ nių. Grai­ki­jo­je įstri­go ir tu­ris­tai, jie ne­ga­lė­jo iš­plauk­ti iš Pi­rė­jo uos­to. Ša­ly­je ne­sut­ri­ko tik skry­džiai. Tie­sa, kai ku­rie ES at­sto­vai jau pra­si­ta­rė, kad grai­kams bank­ru­ ta­vus tra­ge­di­jos ne­bus. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­ to­ja Nee­lie Kroes dien­raš­čiui „De Volksk­rant“ sa­kė: „Jei­gu kas nors pa­lik­tų eu­ro zo­ną, tai ne­bū­tų trau­ ki­nio ka­tast­ro­fa. Vis dar sa­ko­ma, kad jei­gu vie­nai ša­liai lei­si­me pa­ si­trauk­ti ar­ba pa­pra­šy­si­me išei­ti, vi­sa struk­tū­ra su­grius. Tai pa­pras­ čiau­siai ne­tie­sa.“ AFP, „Reu­ters“, BNS inf.

„„Įsiū­tis: per pro­tes­tą pleš­kė­jo ir

di­džiau­sios Grai­ki­jos kre­di­to­rės Vo­kie­ti­jos vė­lia­va.  AFP nuo­tr.

„„Pri­su­ko: Ru­si­jai su­ma­ži­nus du­jų tie­ki­mą į Eu­ro­pą, Se­no­jo že­my­no gy­ven­to­jai iš­si­gan­do, kad mir­ti­nai su­stirs. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Be­si­šil­dan­ti Ru­si­ja su­šal­dė Eu­ro­pą

Eu­ro­pie­čiai ge­rai pa­me­na tarp Ru­si­jos ir jos kai­my­nių Uk­rai­nos bei Bal­ta­ru­si­jos ki­lu­ sius du­jų ka­rus. Šį kar­tą ka­ras ne­ki­lo. Dau­giau ši­lu­mos pa­no­ro Ru­si­ja, to­dėl „Gazp­rom“ su­ma­ži­no du­jų tie­ki­mą eu­ro­pie­čiams. Eu­ro­po­je trūks­ta du­jų

Pa­vo­jaus var­pais gar­siau­siai ėmė skam­bin­ti vos 10 laips­nių šal­tu­ ko išsigandę Pie­tų Eu­ro­pos gy­ ven­to­jai. Šios sa­vai­tės pra­džio­je Ita­li­jos, ku­ri im­por­tuo­ja iš Ru­si­jos apie 30 pro­c. su­var­to­ja­mų du­jų, du­jo­ta­kių pri­žiū­rė­to­ja „Snam Re­te Gas“ pa­ skel­bė iš „Gazp­rom“ ne­su­lau­ku­si net 30 pro­c. du­jų. Du­jų tie­ki­mas iš Ru­si­jos į Eu­ ro­pą ėmė trū­ki­nė­ti dar praė­ju­sį ant­ra­die­nį. Nuo to lai­ko Ita­li­ja iš Ru­si­jos ne­ga­vo 150 mln. ku­bi­nių met­rų du­jų už maž­daug 61 mln. JAV do­le­rių. Dėl šal­čių du­jų po­rei­kis Ita­li­jo­je šok­te­lė­jo iki re­kor­di­nių aukš­tu­mų – 440 mln. ku­bi­nių met­rų per pa­ rą. To­dėl Ita­li­jos eko­no­mi­kos vys­ ty­mo­si, inf­rast­ruk­tū­ros ir trans­ por­to mi­nist­ras Cor­ra­do Pas­se­ra pa­skel­bė, kad pa­dė­tis kri­ti­nė. „Si­tua­ci­ja – kri­ti­nė, nes Ru­si­ja ir Pran­cū­zi­ja su­ma­ži­no du­jų tie­ki­ mą. Vis dėl­to mes kont­ro­liuo­ja­me pa­dė­tį“, – tvir­ti­no mi­nist­ras. Ka­dan­gi du­jų su­var­to­ji­mas tik šią sa­vai­tę pa­sie­kė pi­ką, ita­lams te­ko lai­ki­nai įjung­ti ma­zu­tu kū­re­ na­mas elekt­ri­nes, pum­puo­ti dau­ giau du­jų iš re­zer­vo, pirk­ti dau­ giau du­jų iš al­ter­na­ty­vių tie­kė­jų, taip pat ri­bo­ti du­jų tie­ki­mą kai ku­ riems pra­mo­nės komp­lek­sams. Tie­sa, Ita­li­jos, ku­ri im­por­tuo­ ja net 90 pro­c. vi­sų su­var­to­ja­mų

du­jų, vy­riau­sy­bė ra­mi­no žmo­nes, kad na­mams šil­dy­ti ku­ro pa­kaks. „Mes pa­di­di­no­me du­jų im­por­ tą iš Al­žy­ro ir Šiau­rės Eu­ro­pos per Švei­ca­ri­ją, tai­gi ki­tas ke­lias die­nas pro­ble­mų ne­bus. Ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį tiks­lin­si­me in­for­ ma­ci­ją“, – pa­brė­žė Pao­lo Sca­ro­ ni, Ita­li­jos ener­ge­ti­kos bend­ro­vės „Eni“ at­sto­vas. Du­jų sty­gių Eu­ro­po­je per pa­sta­ rą­sias die­nas ju­to ne tik Ita­li­ja, bet ir ki­tos Eu­ro­pos vals­ty­bės. Vo­kie­ti­jos E.ON AG, taip pat OMV AG, di­džiau­sia Vi­du­rio Eu­ ro­pos ener­ge­ti­kos įmo­nė, pa­tvir­ti­ no ne­ga­vu­sios iš „Gazp­rom“ apie 30 pro­c. du­jų. Ma­žes­nį du­jų kie­kį ga­vo Bul­ga­ri­ja, Slo­va­ki­ja, Aust­ri­ja, Veng­ri­ja, Len­ki­ja ir Grai­ki­ja. Svar­biau – vi­daus var­to­to­jai

„Gazp­rom“ pri­pa­ži­no, kad bu­vo apie 10 pro­c. su­ma­ži­nęs į Eu­ro­pą pum­puo­ja­mų du­jų kie­kį, bet va­kar pa­tvir­ti­no, kad jau tie­kia du­jas pa­ gal su­tar­tis. Ru­sų du­jų mil­ži­no at­sto­vai ar­ gu­men­ta­vo, kad smar­kiai išau­gus du­jų su­var­to­ji­mui Ru­si­jo­je pir­ miau­sia bu­vo ap­rū­pi­na­mi vi­daus var­to­to­jai, o pa­skui – Eu­ro­pos. Be to, „Gazp­rom“ at­sto­vai pa­ kar­to­jo, jog ne­tu­ri ga­li­my­bių tiek­ ti Eu­ro­pai pa­pil­do­mų du­jų, nors to pra­šė kai ku­rios ša­lys. Aiš­kin­tis si­tua­ci­ją te­ko ir Ru­si­ jos prem­je­rui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui.

Šis, su­si­ti­kęs su „Gazp­rom“ va­do­ vy­be, nu­ro­dė, kad Ru­si­jos var­to­ to­jai – prio­ri­te­tas. „Pra­šau jū­sų pa­si­steng­ti, kad bū­tų pa­ten­kin­ti mū­sų par­tne­rių už­sie­ny­je po­rei­kiai, ne­pa­mirš­tant, kad pir­miau­sia Ru­si­jos ener­ge­ti­kos bend­ro­vių ir „Gazp­rom“ už­duo­tis – pa­ten­kin­ti Ru­si­jos vi­daus po­rei­ kius, – sa­kė V.Pu­ti­nas po su­si­ti­ki­ mo su „Gazp­rom“ kon­cer­no vi­ce­ pir­mi­nin­ku Alek­sand­ru Krug­lo­vu. – Tai prio­ri­te­ti­nė už­duo­tis.“

ją, Len­ki­ją ir Grai­ki­ją nor­ma­li­za­ vo­si“, – sa­kė pa­rei­gū­nė. Tie­sa, M.Holz­ner pri­dū­rė, kad Ita­li­jai, Vo­kie­ti­jai ir Ru­mu­ni­jai du­ jų tie­ki­mas sa­vai­tės pra­džio­je ne­ bu­vo iki ga­lo už­tik­rin­tas. „Si­tua­ci­ja nė­ra kri­ti­nė, ji val­do­ ma, nes nau­do­ja­mos du­jos iš sau­ gyk­lų. Ypa­tin­go­ji pa­dė­tis Eu­ro­po­je dėl var­to­to­jų ap­rū­pi­ni­mo du­jo­mis ne­su­si­da­rė – du­jas jie gau­na kaip įpras­tai“, – sa­kė M.Holz­ner. Nau­jo du­jų ka­ro nė­ra

Si­tua­ci­ja – kri­ti­nė, nes Ru­si­ja ir Pran­ cū­zi­ja su­ma­ži­no du­ jų tie­ki­mą. Vis dėl­to mes kont­ro­liuo­ja­ me pa­dė­tį. Tie­ki­mas at­kur­tas

Į du­jų tie­ki­mo su­tri­ki­mą rea­ga­vo ir ES. Už ener­ge­ti­ką at­sa­kin­go ES ko­mi­sa­ro Günthe­rio Oet­tin­ge­rio at­sto­vė spau­dai Mar­le­ne Holz­ner pir­ma­die­nį džiau­gė­si, kad ru­siš­kų du­jų tie­ki­mas da­liai Eu­ro­pos ša­lių, su­ma­žė­jęs praė­ju­sią sa­vai­tę, nor­ ma­li­zuo­ja­si. „Mes nuo­lat kon­tak­tuo­ja­me su ES na­rė­mis, ir jos mus in­for­ma­vo, kad du­jų tie­ki­mas iš Ru­si­jos į Bul­ ga­ri­ją, Slo­va­ki­ją, Aust­ri­ją, Veng­ri­

Dėl du­jų tie­ki­mo su­ma­žė­ji­mo te­ko aiš­kin­tis ir Uk­rai­nai. Tarp Ki­je­vo ir Mask­vos 2006 ir 2009 m. ki­lę va­di­na­mie­ji du­jų ka­rai bu­vo pa­li­kę Se­ną­jį že­my­ną be žyd­ro­jo ku­ro. Bet Uk­rai­nos prem­je­ras My­ko­la Aza­ro­vas ti­ki­no, kad šį kar­tą du­jų tie­ki­mas kai ku­rioms Eu­ro­pos vals­ ty­bėms su­ma­žė­jo ne dėl Uk­rai­nos, kaip tran­zi­to vals­ty­bės, kal­tės. „Mū­sų pai­ma­mi du­jų kie­ kiai griež­tai ati­tin­ka su­tar­ty­je su „Gazp­rom“ nu­ma­ty­tus. Ta­čiau dėl to, kad Ru­si­ja du­jas pra­dė­jo tiek­ti ne vi­sa apim­ti­mi, ma­žiau nei tu­ rė­tų du­jų gau­na ir Eu­ro­pa“, – sa­kė Uk­rai­nos vy­riau­sy­bės va­do­vas. Jis pri­dū­rė: „Pa­gal tech­ni­nį su­ si­ta­ri­mą du­jų tran­zi­tas per Uk­rai­ ną į Eu­ro­pą ga­li siek­ti 490 mln. ku­bi­nių met­rų per pa­rą, ta­čiau da­bar jis – apy­tik­riai 415 mln. ku­ bi­nių met­rų.“ BBC, „RIA No­vos­ty“, „Bu­si­ness­Week“ inf.


13

trečiadienis, vasario 8, 2012

15p.

ratai

Patyrusio lenktynininko patarimai vairuotojams.

ratai@diena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

De­tek­ty­vas apie bal­tą „Peu­geot“: nau­ja se­ri­ja

J.Nau­džiui pa­ta­riau teis­mui pa­ teik­ti ir pa­ pil­do­mai gau­tą me­ džia­gą apie ga­lbūt ki­ tą au­to­mo­ bi­lį.

„„Skir­tu­mai: Lie­tu­vo­je ir Nor­ve­gi­jo­je va­ži­nė­jan­tis bal­tas „Peu­geot“ ski­ria­si ne­daug. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Kau­no die­na“ ra­šė apie Jo­no Nau­džiaus rū­pes­tį – iš Nor­ve­gi­jos gau­na­mus bau­dos kvi­ Iden­tiš­ka is­to­ri­ja tus ir rei­ka­la­vi­mus su­si­mo­kė­ti už tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Nie­ka­da šio­je ša­ly­je ne­bu­vu­ Laiš­kus su­si­mo­kė­ti bau­das už pa­ siam kau­nie­čiui Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga nie­kuo ne­ga­li pa­dė­ti. Ty­ri­mo tę­si­nys at­sklei­dė žei­di­mus Nor­ve­gi­jos ke­liuo­se ga­vo ir vie­na Kau­ne vei­kian­ti Pa­ne­vė­žio ga­li­mą nu­si­kal­ti­mo sche­mą: po Eu­ro­pą ra­miai va­ži­nė­ja­ma kau­nie­čio au­to­mo­bi­lio bend­ro­vė (pa­va­di­ni­mas re­dak­ci­jai ži­no­mas). Bend­ro­vės ad­mi­nist­ra­ci­ ant­ri­nin­ku. jai, taip pat kaip ir J.Nau­džiui, laiš­ Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Tei­sėt­var­ka be­jė­gė

Ra­gi­ni­mus su­mo­kė­ti bau­das už va­ži­nė­ji­mą mo­ka­mais Nor­ve­gi­ jos ke­liais J.Nau­džius pa­štu ėmė gau­ti 2011 m. Bau­dų rei­ka­lau­jan­ čios už­sie­nio bend­ro­vės skai­čia­vi­ mu, kau­nie­tis esą pri­si­va­ži­nė­jo už tūks­tan­tį li­tų. Vy­rui pre­ten­zi­jas ėmę reikš­ ti nor­ve­gai nu­ro­dė, kad duo­me­ nis, kam pri­klau­so bal­tas „Peu­ geot“ su vals­ty­bi­niais nu­me­riais EBK 910, jiems pa­tei­kė Vals­ty­bės įmo­nė „Re­git­ra“. Jos at­sto­vai už­tik­ri­no, esą klai­ dos, kad bu­vo pa­ga­min­ti du vie­no­di do­ku­men­tai ar vals­ty­bi­niai nu­me­ riai, ne­ga­li bū­ti. Tą­syk J.Nau­džius krei­pė­si į Kau­no cent­ro po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ria­to Alek­so­to nuo­va­dą. Žmo­gus įta­ria, kad kaž­kas Nor­ve­ gi­jo­je va­ži­nė­ja pa­dirb­tais vals­ty­bi­ niais nu­me­riais. Vis­ dėlto iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas ne­bu­vo pra­dė­tas.

Kau­nie­čiui paaiš­kin­ta, kad nė­ ra duo­me­nų apie su­klas­to­tus nu­ me­rius ir kad jais nau­do­ja­si ki­tas žmo­gus. Taip pat nė­ra duo­me­nų, kad pa­ts J.Nau­d žius nė­ra bu­v ęs už­s ie­ny­je. Pa­gal­b os J.Nau­d žius krei­p ė­s i į Kau­n o mies­to apy­l in­ kės pro­k u­ra­t ū­r ą, ta­č iau ir čia nie­ko ne­pe­šė. Pro­ku­ro­ras pa­li­ko ga­l io­t i Alek­s o­to nuo­va­d os nu­ tar­tį. Do­ku­men­tai be­veik iden­tiš­ki

To­les­nis žur­na­lis­tų ty­ri­mas at­ sklei­dė: bal­tas „Peu­geot“ su nu­ ro­dy­tais vals­ty­bi­niais nu­me­riais va­žia­vo iš Vo­kie­ti­jos į Nor­ve­gi­ ją. Au­to­mo­bi­lis bu­vo su­stab­dy­ tas ir pa­tik­rin­tas. Juo va­žia­vo du jau­nuo­liai, abie­jų var­dai Pau­lius. „Kau­no die­nos“ šal­ti­nio duo­me­ ni­mis, abu lie­tu­viai – po­li­ci­jai ži­ no­mi as­me­nys. Pa­ly­gi­nus re­dak­ci­jai at­siųs­tas Pau­lių au­to­mo­bi­lio ir jų nau­do­tų do­ku­men­tų nuo­trau­kas bei tik­rą­ jį J.Nau­džiaus „Peu­geot“ ir do­ku­

men­tus, ma­ty­ti, kad klas­to­tės la­ bai men­kai ski­ria­si nuo au­ten­tiš­kų ob­jek­tų. Nea­ti­ti­ki­mų esa­ma tik re­ gist­ra­ci­jos liu­di­ji­me.

Klo­nuo­ti au­to­mo­ bi­liai – ne nau­jie­na. Vals­ty­bės sie­nos ap­ sau­gos tar­ny­bos su to­kiais at­ve­jais jau yra su­si­dū­ru­sios.

„Nie­ka­da ne­bu­vau ko­jos iš Alek­ so­to iš­kė­lęs“, – sa­vo ir Vo­kie­ti­jo­je bu­vu­sio au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mą ly­gin­da­mas J.Nau­džius ne­slė­pė šyp­se­nos. Už­sie­ny­je už­ fik­suo­to „Peu­geot“ re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­me nu­ro­dy­ta sa­vi­nin­ko gy­ ve­na­mo­ji vie­ta – Tau­ra­gė. Gat­vių pa­va­di­ni­mai abie­juo­se do­ku­men­ tuo­se vie­no­di: gat­vė, ku­rio­je Kau­

ne gy­ve­na J.Nau­džius, yra ir Tau­ ra­gė­je. Re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­me taip pat nea­ti­tin­ka pir­mos re­gist­ra­ci­jos da­ta. Ta­čiau la­bai ne­daug. Ski­ria­si tik die­na – vie­nur 7, o ki­tur 27. Taip pat nu­ro­dy­tas skir­tin­gas vie­tų au­ to­mo­bi­ly­je skai­čius. Dvi­gu­bi au­to­mo­bi­liai

„Ne­ga­liu pa­ti­kė­ti. Kaip čia da­bar yra?“ – iš žur­na­lis­tų su­ži­no­jęs de­ tek­ty­vo tę­si­nį klau­sė J.Nau­džius. Pas­te­bė­jęs, kad bal­tą­jį „Peu­geot“ jis pir­ko Tau­ra­gė­je, vy­ras net ėmė ieš­ko­ti sa­vo kal­tės. Gal jis, tvar­ky­ da­mas ma­ši­nos do­ku­men­tus, ką nors su­mai­šė, ta­čiau tuoj pat su­ si­grie­bė, kad gy­ve­na­mo­sios vie­ tos ad­re­so do­ku­men­tuo­se dar nė­ ra su­mai­šęs. „Kau­no die­nos“ šal­ti­nio duo­ me­ni­mis, klo­nuo­ti au­to­mo­bi­liai – ne nau­jie­na. Esą Vals­ty­bės sie­ nos ap­sau­gos tar­ny­bos su to­kiais at­ve­jais jau yra su­si­ dū­ru­sios.

14

kuo­se nu­ro­dy­ta, kad ga­li­ma pri­si­ jung­ti prie sis­te­mos www.epcplc. com ir pa­žiū­rė­ti įvy­kio nuo­trau­kas. „Tą pa­da­rė­me ir pa­ma­tė­me, kad ten įdė­tos nuo­trau­kos au­to­mo­bi­lio su to­kiais pa­čiais vals­ty­bi­niais nu­me­ riais kaip ir mū­sų įmo­nei pri­klau­ san­čio au­to­mo­bi­lio“, – sa­kė įmo­nės ad­mi­nist­ra­to­rė. Ad­mi­nist­ra­to­rė už­tik­ri­no, kad įmo­ nės au­to­mo­bi­lis bau­dos kvi­tuo­se nu­ro­dy­tu lai­ku tik­rai ne­bu­vo Nor­ ve­gi­jo­je. Apie ga­li­mą vals­ty­bi­nių nu­ me­rių klas­to­ji­mą įmo­nė in­for­ma­vo Kau­no po­li­ci­ją ir Lie­tu­vos am­ba­sa­ dą Nor­ve­gi­jo­je. Pa­rei­gū­nų at­sa­ky­mas bu­vo la­bai pa­ na­šus į tą, ko­kį ga­vo J.Nau­džius. Bend­ ro­vė in­for­muo­ta, kad ga­li­ma vei­ka įvyk­dy­ta ne Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, o iš Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tės ne­gau­ta tei­si­ nės pa­gal­bos pra­šy­mo dėl au­to­mo­bi­ lių vals­ty­bi­nių nu­me­rių su­ta­pi­mo. Be to, dėl ne­ko­ky­biš­kų ta­ria­mo pa­žei­di­ mo nuo­trau­kų ne­ga­li­ma tiks­liai teig­ti, kad au­to­mo­bi­liai yra iden­tiš­ki. Bend­ro­vė krei­pė­si ir į už­sie­nio įstai­ gą, pa­ra­šiu­sią ra­gi­ni­mą su­si­mo­kė­ti bau­das, ta­čiau kol kas jo­kio at­sa­ky­ mo ne­ga­vo.


14

trečiadienis, vasario 8, 2012

ratai

De­tek­ty­vas apie bal­tą „Peu­geot“: nau­ja se­ri­ja „Dvi­gu­bas“ au­to­mo­ 13 bi­lis reiš­kia ne tik pa­ dirb­tus vals­ty­bi­nius nu­me­rius,

tech­ni­nį pa­są (ar re­gist­ra­ci­jos do­ ku­men­tus), bet ir kė­bu­lo bei kai ku­riuos ki­tus au­to­mo­bi­lio iden­ tifikavimo ženklus, pa­gal rea­liai eg­zis­tuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio duo­ me­nis. J.Nau­džius be­veik nea­be­jo­ja, kad Eu­ro­po­je va­ži­nė­ja jam ei­bių pri­ da­ręs bal­tas „Peu­geot“. Pas­ku­ti­ nį bau­dos kvi­tą kau­nie­tis ga­vo už 2011 m. lapk­ri­tį pa­da­ry­tą nu­si­žen­ gi­mą. Tuo me­tu jis jau bu­vo pa­kei­ tęs sa­vo­jo au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nius nu­me­rius. Ar Nor­ve­gi­jos ke­lių pri­žiū­rė­to­ jai dar kar­tą tiks­lin­sis VĮ „Re­git­ra“ duo­me­nų ba­zė­je, kam pri­klau­so įžū­liai vai­ruo­ja­mas bal­tas „Peu­ geot“ su vals­ty­bi­niu nu­me­riu EBK 910? J.Nau­džius vi­lia­si, kad taip. Nie­kam neį­do­mu?

Šio­je „dvi­gu­bų“ au­to­mo­bi­lių is­ to­ri­jo­je J.Nau­džius li­ko vie­ni­šas ka­rei­vis. Kau­no mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra taip pat ne­siė­mė tir­ ti kau­nie­čio pra­šy­mo. Pro­ku­ro­ras Do­na­tas Ja­čiaus­kas išaiš­ki­no, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė nu­ma­ ty­ta tam, kas su­klas­to­jo trans­por­ to prie­mo­nės iden­ti­fi­ka­vi­mo nu­ me­rius. Šiuo at­ve­ju ne­nus­ta­ty­tas as­ muo au­to­mo­bi­liu „Peu­geot 806“ su su­klas­to­tais vals­ty­bi­niais nu­ me­riais EKB 910 nau­do­ja­si Nor­ ve­gi­jos Ka­ra­lys­tė­je, to­dėl jis pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­ są neat­sa­ko. J.Nau­džius žen­gė dar vie­ną žings­nį – krei­pė­si į Kau­no mies­ to apy­lin­kės teis­mą. Teis­mas aiš­ ki­na­si si­tua­ci­ją. Pro­ku­ra­tū­ra ga­vo teis­mo pra­šy­mą at­siųs­ti vi­są by­los me­džia­gą. „J.Nau­džiui pa­ta­riau teis­mui pa­ teik­ti ir pa­pil­do­mai „Kau­no die­ nos“ gau­tą me­džia­gą apie ga­lbūt ki­tą au­to­mo­bi­lį“, – pa­tvir­ti­no pro­ ku­ro­ras D.Ja­čiaus­kas.

„„Dokumentai: tikrojo „Peugeot“ ir jo antrininko registracijos liudijimuose ypač daug panašumų.

Bu­to Vil­niu­je ver­tės au­to­mo­bi­liai Dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no li­tų už „May­bach 62“ ar „Fer­ra­ri 612 Scag­ liet­ti“. To­kie bran­giau­si au­to­mo­ bi­liai bu­vo par­duo­da­mi per­nai. Šie­met bran­giau­siai par­ duo­da­mo nau­do­to au­ to­mo­bi­lio kai­na vir­ši­ja 430 tūkst. li­tų, nau­jo ji yra dvi­gu­bai di­des­nė.

„„Prabanga: tarp pernai Lietuvoje brangiausiai parduotų automobilių ir „Fer­ra­ri 612 Scag­liet­ti“.

Pa­sak po­rta­lo Au­top­ lius.lt, šiuo me­tu bran­ giau­sias nau­jas au­to­ mo­b i­l is, ku­r į ga­l i­m a ofi­c ia­l iai nu­s i­p irk­t i Lie­tu­vo­je, – „Mer­ ce­des-Benz“ CL 65 AMG. Jo ba­zi­nės komp­lek­ ta­ci­jos kai­na 804 tūkst. li­tų. Ne ma­žiau už nau­jas ir pra­ban­ gias trans­por­to prie­mo­nes kai­nuo­

ja ir is­to­ri­niai au­to­mo­bi­liai ar mo­ to­cik­lai. Is­to­ri­nio au­to­mo­bi­lio sta­tu­są ga­ lė­tų gau­ti au­to­mo­bi­liai, pa­ga­min­ ti se­niau nei prieš 30 me­tų ir jau 15 me­tų ne­be­ga­mi­na­mi. Įver­ti­nus Au­top­lius.lt duo­me­nis, šiuo me­tu bran­giau­siai par­duo­da­mas yra 1933 m. pa­ga­min­tas „Mer­ce­des-Benz“ kab­rio­le­tas. Aš­tun­tą­jį de­šimt­me­tį bai­gian­tis ele­gan­tiš­kas „se­nu­kas“, ku­rio va­ri­kio tū­ris tė­ra 1,5 lit­ro, įver­tin­tas 165,7 tūkst. li­tų. Tarp bran­giau­sių mo­to­cik­lų iš­ si­ski­ria nau­jas, tik per­nai pa­ga­ min­tas „Can-Am Spy­der“. Ke­tur­ ra­čio mo­to­cik­lo kai­na 83,2 tūkst. li­tų. Skel­bi­me nu­ro­do­ma, kad ke­ tur­tak­tis 990 ku­b. cm va­rik­lis ga­li pa­siek­ti 100 AG. KD inf.


15

trečiadienis, vasario 8, 2012

ratai

„„Svarbu: anot S.Januškos, vairuotojai gali pajausti, kada mašina pati įspėja apie pavojingą situaciją kelyje. 

„Shutterstock“ nuotr.

Pa­gal­ba au­to­mo­bi­liui žie­mą – gars­ty­čios, eg­li­ša­kės ir vir­ve­lės Kaip ir mū­sų ke­li­nin­kus, taip ir dau­gu­mą vai­ruo­to­jų, žie­ma daž­ niau­siai už­klum­pa ne­ti­kė­tai ir ne­pa­si­ruo­šu­sius. Aku­mu­lia­to­rius iš­si­krau­na, nuo sli­daus ke­lio ma­ši­na įle­kia į pus­nį, kar­tais pra­kiū­ ra ir ra­dia­to­rius. Prak­ti­niai pro­fe­sio­na­lo pa­ta­ri­mai – neį­kai­no­ ja­mi jau pa­te­kus į bė­dą ke­ly­je.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Tin­ka ir gars­ty­čios

„Pa­me­nu to­kį nu­ti­ki­mą, kai man žie­mą pra­kiu­ro ra­dia­to­rius. Bu­vo 25 laips­niai šal­čio, Mask­va, su­si­ tai­sy­ti ne­bu­vo kur, tad ga­vau vie­ no­je val­gyk­lo­je stik­li­nę gars­ty­ čių. Su­mai­šiau jas su van­de­niu, su­py­liau į ra­dia­to­rių iki vir­šaus ir pa­va­žia­vau, kad jos šiek tiek nu­ sės­tų. Dar šiek tiek pa­va­žia­vęs, pri­py­liau van­dens iki vir­šaus, o grį­žęs į vieš­bu­tį iš­lei­dau iš ra­dia­ to­riaus karš­tą van­de­nį. Ry­tą pri­ si­py­lęs van­dens į ra­dia­to­rių par­ va­žia­vau į Kau­ną – neiš­bė­go nei la­šas van­dens iš ra­dia­to­riaus. Ži­ no­ma, toks me­to­das ga­lio­ja tik pro­ble­mą spren­džiant lai­ki­nai“, – pri­si­mi­nė ra­lio ve­te­ra­nas ir Lie­tu­ vos au­to­mo­bi­lių spor­to fe­de­ra­ci­ jos sen­jo­rų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Si­gi­tas Ja­nuš­ka. Pa­sak S.Ja­nuš­kos, jos pa­de­da, kai po ran­ka nė­ra spe­cia­lios prie­ mo­nės ra­dia­to­riui san­da­rin­ti. Ži­ no­ma, gars­ty­čios neuž­lo­pys pra­ muš­to ra­dia­to­riaus, ta­čiau jos vi­sa­da padėdavo ra­lio lenk­ty­ni­ nin­kams.

Ūžian­čiam ga­li­niam til­tui ir re­ duk­to­riui vi­sa­da pa­dė­da­vo vy­no bu­te­lio kamš­tis. Už­tek­da­vo jo pa­ smul­kin­ti ir, aly­vai su­si­mai­šius su šiais tru­pi­niais, ūži­mas ding­da­vo – ta­čiau tai taip pat lai­ki­na re­duk­ to­rių pa­ge­ri­nanti prie­mo­nė. Iš­sik­ro­vu­sį aku­mu­lia­to­rių žie­ mą ga­li­ma atsinešti iš va­ka­ro į šil­ tą pa­tal­pą. Jei jis ne­nau­jas – bū­ti­ na pa­tik­rin­ti jo tal­pu­mą ir iki ga­lo pa­krau­ti. Jei ne­tu­ri­te ga­li­my­bės ma­ši­nos pastatyti šil­toje pa­tal­ poje, va­rik­lį ga­li­ma už­klo­ti se­na, ne­rei­ka­lin­ga ant­klo­de tik grį­žus iš kur nors ir kol dar va­rik­lis yra šil­tas.

žie­mo­mis ir vi­sa­da tai pa­si­tvir­ tin­da­vo. Užk­lim­pus snie­ge nie­ ka­d a ne­ga­l i­m a leis­t i va­ro­m ie­ siems ra­tams pra­s i­s uk­t i – taip ka­si­tės tik gi­lyn. Rei­kia pro­vė­ža po tru­pu­tį ju­dė­ti pir­myn ir at­gal, kol ma­ši­na įsiū­buo­ja­ma, kad ra­tas vo­luo­tų snie­gą. Tas pa­ts ga­lio­ ja ir už­klim­pus smė­ly­je – rei­kia, kad ra­tas ju­dė­tų lė­tai“, – pa­ta­rė S.Ja­nuš­ka.

Si­gi­tas Ja­nuš­ka:

Užk­lim­pus pa­ts pir­mas ir vie­nin­te­lis vais­tas – vo­la­vi­mas.

Eg­li­ša­kės ir vo­la­vi­mas

S.Ja­n uš­ka pri­m i­n ė ir mo­te­r ų mėgs­ta­mų au­to­ma­ti­nių grei­čio dė­žių pro­ble­mą – žie­mą ar va­sa­ rą to­kią ma­ši­ną ga­li­ma temp­ti ne dau­giau nei 40 km ir ne di­des­niu kaip 30 km per va­lan­dą grei­čiu. Taip pat ne­re­ko­men­duo­ja­ma su to­kiu au­to­mo­bi­liu vilk­ti ki­to au­ to­mo­bi­lio, nes au­to­ma­ti­nė grei­ čių dė­žė – itin tra­pi. „Užk­lim­pus pa­ts pir­mas ir vie­ nin­te­lis vais­tas – vo­la­vi­mas. Iš­ mai­šė­me vi­są Ru­si­ją, va­žia­vo­me

Jo tei­g i­m u, už­k lim­p us svar­ biau­sia pa­tys pir­mie­ji veiks­mai – rei­kia įjung­ti at­bu­li­nę pa­va­rą, pa­ va­žiuo­ti tiek, kiek įma­no­ma. Taip vi­siems ke­tu­riems ra­tams su­si­da­ rys snie­go kal­ne­liai. To­liau rei­kė­ tų vėl pa­ju­dė­ti iš lė­to pir­myn ir šį veiks­mą kar­to­ti. Taip pat rei­kia ap­si­dai­ry­ti, kur bū­tų ga­li­ma iš­ va­žiuo­ti – jei ne­pa­vyks prie­kin, vi­sa­da ga­li­ma grįž­ti to­mis pa­čio­

mis pro­vė­žo­mis, ku­rio­mis at­va­ žiuo­ta. Ba­ga­ži­nė­je vi­sa­da pra­vers ka­ rei­v iš­kas su­l anks­to­m as kas­t u­ vė­l is, ku­r į ga­l i­m a įsi­g y­t i spe­ cia­l i­z uo­t o­s e par­d uo­t u­v ė­s e. Užk­lim­pus miš­ke, su juo ga­li­ma ne tik iš­kas­ti po ra­tais snie­gą ir taip pa­s iek­t i žvy­r ą ar ko­k į ki­t ą kie­tes­nį grun­tą, bet ir pri­si­kirs­ti eg­li­ša­kių. Pa­dė­ję jų po už­klim­ pu­sios ma­ši­nos ra­tais ga­ran­tuo­ tai iš­va­žiuo­si­te. Pirš­ti­nėms – taip

„Ge­ros vai­ra­vi­mo pirš­ti­nės – tik­rai taip. Tai svar­bus ir bū­ti­nas vai­ra­vi­ mo ele­men­tas. Ra­ly­je mes na­tū­ra­ lia oda ap­si­siū­da­vo­me vai­rą. Vie­no gar­siau­sių lenk­ty­ni­nin­kų bra­zi­lo Emer­so­no Fit­ti­pal­džio vai­ras bu­ vo ap­siū­tas ge­ros ko­ky­bės na­tū­ra­ lia oda ir va­di­na­mas vai­rų vai­ru“, – pa­tvir­ti­no ra­lio ve­te­ra­nas. Pa­sak jo, pirš­ti­nės – tai ne ma­dos rei­ka­las. Ge­ros vai­ra­vi­mo pirš­ti­ nės ga­ran­tuo­ja, kad ran­kos itin ge­ rai su­kibs su vai­ru, ne­slys ir ava­ri­ nė­je si­tua­ci­jo­je tai ga­li iš­gel­bė­ti net gy­vy­bę. Pirš­ti­nės lei­džia at­lik­ti to­ kį ma­nev­rą, ko­kio vai­ruo­to­jas no­ri, – jos ne tik leis tvir­tai lai­ky­ti vai­ rą, bet ir at­lie­kant po­sū­kį iš­lai­ky­ ti su­ki­bi­mą. Vai­ra­vi­mo sė­dė­se­na, pa­sak S.Ja­ nuš­kos, itin svar­bi. Ran­kos tu­ri bū­ti pu­siau iš­ties­tos – vai­ruo­to­ jo no­sis ne­ga­li bū­ti prie stik­lo. Jei pa­li­jo ar sli­du, ne­ga­li­ma ati­trauk­ ti nu­ga­ros nuo vai­ruo­to­jo sė­dy­ nės at­kal­tės. Tik taip vai­ruo­to­jas ir au­to­mo­bi­lis taps vie­na vi­su­ma ir nu­ga­ra bus ga­li­ma pa­jus­ti pa­ čius pir­muo­sius au­to­mo­bi­lio sly­ di­mo po­žy­mius.

„Jei tu­ri kon­tak­tą su at­kal­te ir vai­ruo­ji, va­di­na­si, jau­ti, kai pa­ ti ma­ši­na ta­ve įspė­ja. Kai žmo­ gus sa­ko, kad su­mė­tė, ne­su­ge­bė­ jo iš­tie­sin­ti au­to­mo­bi­lio ir įlė­kė, sa­ky­kim, į krū­mus, tai – nu­ga­ros ati­trau­ki­mo prie­žas­tis ir kon­tak­ to ne­tu­rė­ji­mas su au­to­mo­bi­liu. Taip pat su­mė­tant ne­ga­li­ma tie­ sin­ti au­to­mo­bi­lio tik tru­pu­tį vai­ rą su­kant į kai­rę ir į de­ši­nę – rei­ kia tai at­lik­ti vie­nu tvir­tu ir to­ly­giu su­ki­mu į kai­rę ar į de­ši­nę, nea­tit­ rau­kiant ran­kų nuo vai­ro. Po tru­ pu­tį vai­rą su­kio­jant pra­ran­da­mas lai­kas ir daž­nai at­si­du­ria­ma grio­ vy­je“, – aiš­ki­no S.Ja­nuš­ka. Ba­ga­ži­nės tu­ri­nys

Vi­sa­da reikė­tų tu­rė­ti ne tik vais­ti­ nė­lę, ge­sin­tu­vą, lie­me­nę su at­švai­ tais, ava­ri­nį ženk­lą, bet ir jau mi­ nė­tą ka­riš­ką kas­tu­vė­lį, gran­di­nes, taip pat kel­tu­vą bei vilk­tį, ku­rių vai­ruo­to­jai daž­nai ne­si­ve­žio­ja, vi­ sa­da pra­ver­čia ir pei­lis. Re­ko­men­ duo­ja­ma ve­žio­tis ir pa­pras­tos kap­ ro­ni­nės vir­vės. Žie­mą už­klim­pus, jei nė­ra gran­di­nių, ją ga­li­mą už­ner­ ti pro rat­lan­kius ant va­ro­mų­jų ra­ tų – taip pa­pras­tas ra­tas gau­na na­ tū­ra­lų grybš­nį, ku­ris la­bai pa­di­di­na pra­va­žu­mą. S.Ja­nuš­ka vi­siems, ku­rie no­ ri ge­riau iš­mok­ti val­dy­ti sa­vo au­ to­mo­bi­lį žie­mą, re­ko­men­da­vo su­ si­ras­ti nuo­ša­lią ap­ša­lu­sią aikš­te­lę ir ten iš­ban­dy­ti, kaip au­to­mo­bi­lis slys­ta į vie­ną ar ki­tą pu­sę ir kaip su­ge­ba­ma at­sta­ty­ti jį į tie­sią pa­dė­ tį. Jei tai pa­vyks pa­da­ry­ti aikš­te­ lė­je – pa­vyks ir sli­džia­me ke­ly­je. Ga­li­ma su­si­sta­ty­ti ir įsi­vaiz­duo­ ja­mas kliū­tis ir pa­ban­dy­ti iš­la­vi­ ruo­ti tarp jų.


16 2

trečiaDIENIS, vasario 8, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 16 Paslaugos� ������������������������������������������� 16, 17 Parduoda�������������������������������������������� 17, 18 Perka� ������������������������������������������������������������� 18 Įvairūs��������������������������������������������������� 18, 19 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 18 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 19 Kviečia mokytis����������������������������������� 18 Pamesta������������������������������������������������������ 18 Informuoja����������������������������������������������� 19

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose, slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje. Tel. 8 675 86 523, www.ppv.lt. 908899

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

903350

Įmonei reikalinga (-as) apskaitininkė (-as)vadybininkė (-as), turinti (-is) darbo patirties. Kreiptis tel. (8 37) 204 293. 910030

Įmonei reikalingi darbininkai dirbti miške. Tel. 8 686 68 475, 8 699 09 303.

„Psichoterapijos konsultacijų centras“ teikia konfidencialias psichiatro ir psichologo konsultacijas. Medikamentinis ir psichoterapinis gydymas. Individuali ir grupinė psichoterapija. K.Donelaičio g. 60, Kaunas. Tel. 222 903, 8 653 80 605, www.konsultuojam.lt. 906235

„Biofirst“ klinikoje vasario mėn. su ,,Eurovaistinės“ kortele „Medus“ taikoma 20 proc. NUOLAIDA akušerės-GINEKOLOGĖS konsultacijoms su echoskopijomis! Gyd. ginekologė Onutė Černiauskaitė konsultuoja ir gydo nėščiąsias ir įvairaus amžiaus ginekologinėmis ligomis sergančias ligones (mergaites, paaugles ir suaugusias). Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 909914

909627

Kaune „PREZO“ kepyklėlių tinklui reikalingi konditeriai, formuotojai. Patirtis būtina. Skambinti tel. 8 672 09 096 10–19 val., e. paštas uab_prezo@yahoo.com. 910538

Kavinei Kaune reikalinga virėja, turinti darbo patirties ir galinti dirbti savarankiškai. Tel. 8 685 81 122. 906477

Plečianti veiklą transporto įmonė ieško vairuotojų-ekspeditorių (C kategorija būtina) išvežioti duonos gaminius po prekybos taškus. Skambinti tel. 8 613 09 799 nuo 9 iki 17 val. darbo dienomis. 910063

Reikalinga (-as) sandėlio darbininkė (-as). Savanorių pr. 241, tel. 8 624 00 637.

909209

Reikalingas autovežio vairuotojas, turintis patirties, trumpiems reisams po Europą. Tel. 8 683 68 316, e. paštas mindizk@meganet.lt. 910039

Reikalingas suvirintojas elektra ir dujomis. Kreiptis tel. 8 687 85 894, 8 680 46 925.

907633

Reikalingas tarptautinių reisų vairuotojas dirbti refrižeratoriumi. Maršrutas Olandija–Rusija. Tel. 8 614 85 010. 910285

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 895114

Reikalingi: fasuotojai, komplektuotojai, sandėlio, gamybos, apsaugos darbuotojai, valytojos, vairuotojai. Tel. 8 600 37 610. 910377

Siūlome darbą Kaune maršrutinio taksi vairuotojams. Tel. 8 672 23 577, 8 672 23 777.

„Biofirst“ klinikoje vasario mėn. su ,,Eurovaistinės“ kortele „Medus“ taikoma 20 proc. NUOLAIDA endokrinologo konsultacijoms su echoskopijomis! ENDOKRINOLOGĖS Audronės Rutkauskienės profesinio domėjimosi kryptys: skydliaukės ligos, cukrinis diabetas, antinksčių ligos, hipofizės ligos, metaboliniai sutrikimai (osteoporozė, metabolinis sindromas), ginekologinė endokrinologija (menstruacinio sindromo sutrikimai, hiperandrogenizmas, klimakterinis laikotarpis). Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 909915

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 877268

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

904937

Trikotažo įmonei Garliavoje reikalingos (-i) siuvėjos(-a) overlokais. Priimame tik turinčias darbo patirties. Teirautis darbo dienomis tel. 393 804, 393 893. 909849

Viršutinio trikotažo siuvimo įmonė siūlo darbą siuvimo meistrei. Reikalinga darbo patirtis. Darbas Vilijampolėje. Atlyginimas geras. Darbo sąlygos puikios. Tel. 338 588, 8 615 71 100. 910002

Paslaugos Medikų Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 884755

902393

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 899188

909020

GYDYMAS DĖLĖMIS – efektyvus sergant ginekologinėmis, urologinėmis ligomis, venų varikoze, hipertonija, parodontoze, migrena, klausos neuritu. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 907100

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 909889

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 907605

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 910072

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 899174

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 893987

Remontuoju ir parduodu naudotus, nešiojamuosius bei stacionarius kompiuterius. Pildau spausdintuvus. Superku. Atvykstu. Tel. 8 667 72 222. Vytauto pr. 23–106, UAB „Eitara“. 902585

Statybos, remonto

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740. 907771

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 603 95 199.

905947

908580

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Gręžiame skyles per mūrą, betoną, akmenį. Atliekame santechnikos, apdailos ir kitus statybos darbus. Tel. 8 675 17 370, 8 681 81 018. 906870

898290

Buitinės technikos remonto

906372

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų).

908304

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

906783

906901

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

909512

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Buto remontas. Griovimo, santechnikos, elektros, plytelių, gipskartonio, apdailos, laiptinių dažymo darbai. Tinko, mūro, betonavimo darbai. Tel. 8 648 23 501.

Automobilininkams

Griovimo darbai: pastatų išmontavimas, mūrinių, betoninių sienų ir angų pjovimas, pamatų ir stogų ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056. AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 906116

908868

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 900897

908735

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34, tel. 207 396.

910484

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014.

Odontologijos paslaugos su nuolaidom. Metalo keramikos protezams – nuolaida 50%. Be eilės, nemokamai protezuojame pacientams su ligonių kasos iškvietimais. Maironio g. 26A, Kaunas, tel. 203 101, 8 672 44 348.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 907739

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201. 908472

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 909283

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, televizorių taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492.

908756

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

910147

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 910442

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 909698

Kompiuterininkų

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Kaminų valymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Garantija. Skardinimo darbai. Stogų remontas. Tel. 8 677 96 297.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Kokybiškai dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Staliaus, santechnikos, elektros darbai. Prieinamos kainos. Patirtis, garantija. Medžiagoms taikomos nuolaidos. Tel. 8 679 72 024.

899023

908242

Kaminų įdėklai, valymas. Stogų dengimas, rekonstrukcija, skardinimas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895. 907764

904793

904556

Atliekame griovimo darbus: pamatų, sienų, pertvarų, stogų ardymas, sąramų montavimas. Statinių griovimas. „Bobcat“ – savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 901162

Atliekame įvairius vidaus apdailos darbus, dažome sienas ir lubas. Taip pat montuojame įvairaus tipo grindis, dedame gipsą. Mielai užsiimame santechnikos ir elektros instaliavimo, remonto darbais. Tel. 8 607 84 480, (8 37) 332 247, Savanorių pr. 287– 316, Kaunas, www.Ekstraprojektai.eu. 907932

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 894352

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 904599

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917.

901876

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454. 908594

910093

909936

Nebrangiai ir greitai atlieku visą namo bei buto vidaus remontą. Kloju plyteles, dedu gipskartonį, atlieku kitus darbus. Tel. 8 677 14 549. 910233

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 910531

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905845

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 906069

Plytelių klijavimas. Dušo kabinų montavimas, santechnikos keitimas, vamzdžių dengimas. Gipskartonio montavimas, sienų lyginimas. Tel. 8 691 85 440, 711 659. 910173

Nukelta į 17 p.


17 3

trečiaDIENIS, vasario 8, 2012

klasifikuoti skelbimai Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt.

Paslaugos Statybos, remonto Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 910373

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 901346

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 877903

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 898818

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 678 24 460. 908453

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų. Garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail.com. 906734

Santechnikos suvirinimo, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, vamzdynų, prietaisų keitimo, griovimo, rekonstrukcijos, elektros darbai. Tel. 8 648 27 119. 908301

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 908888

Vidaus apdailos darbai: plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, laminato klojimas. Tel. 8 679 79 148.

909167

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 909631

Iš sausos ąžuolo, skroblo, klevo, uosio medienos gaminame laiptus, duris, palanges. Tel. 8 612 12 003, 392 244. 909567

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 906449

908987

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

898508

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 906804

Buriu paprastomis taro kortomis. Pasakau ateitį ir praeitį. Padedu išspręsti problemas. Tel. 8 646 14 671. 901437

Išvežame senus baldus, šiukšles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Pjauname medžius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 906970

Sniego valymas ir išvežimas Kaune ir Kauno rajone visą parą. UAB „Aplinkos darbai”, tel. 8 655 55 800 ir 8 655 55 644. 895795

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

„Dainiaus baldai“. Nestandartinių baldų gamyba. Virtuvės spintos, vaikų kambario baldai ir kt. Interneto tinklapis www.dainiausbaldai.lt; tel. 8 678 33 560. 909942

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

909857

2012 m. kovo 14 d. 10.15 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varžytinės Linai Jokubėnienei priklausančių 37/100 dalių gyvenamojo namo 1A1p (bendras namo plotas 82,47 kv. m) su 37/100 dalimis ūkinio pastato (užstatytas plotas 13,00 kv. m) ir kiemo statinių, esančių Krosnos g. 16, Kaune. Yra nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarka. Pradinė parduodamo turto kaina 28 000 Lt. Norintieji dalyvauti varžytinėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytinių dalyvio mokestį – 2800 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į Liną Jokubėnienę, tel. 8 602 30 113. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 909885

1 ha ploto žemės sklypą Ražių k., Kauno r. (250 000 Lt) ir, kaip vieną objektą, 15 žemės sklypų su 9 nebaigtais statiniais Radikių k., Kauno r. (703 000 Lt). Daugiau informacijos tel. (8 37) 201 433.

910169

1 k. butą Partizanų g. (5/4 a., plyt., 18 kv. m, tvarkingas, patogumai bendri, prie pat „Hyper Maxima“, „Topo centras“, Aklųjų kombinatas). Kaina 13999 Lt. Tel. 8 678 00 678. 906720

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 899442

1/2 dalį namo su 4,2 a žemės sklypu šalia Botanikos sodo (bendr. pl. 120 kv. m, apmūrytas, yra atskiri įėjimai, sklypas atitvertas, visos miesto komunikacijos, kūrenamas dujomis). Kaina 140 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 909047

Baldžių

2012 m. kovo 14 d. 10 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks antrosios varžytinės Dianai Ambrazienei ir Gintautui Ambrazai priklausančio buto/patalpos – kambario 11–2 (16,50 kv. m), patalpos: 11–1 (0,5 nuo 2,75 kv. m), 11–3 (0,5 nuo 0,96 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, esančiomis Tilžės g. 11–11, Kaune. Pradinė parduodamo turto kaina 14 400 Lt. Norintieji dalyvauti varžytinėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytinių dalyvio mokestį – 1920 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į Gintautą Ambrazą, tel. 8 639 00 338. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053.

3 kambarių butą su 1/2 ūkinio pastato dalimi Jūrės mstl. (bendr. pl. 61 kv. m, kambariai 16, 14, 14 kv. m, virtuvė 8 kv. m, daliniai patogumai, WC lauke, vanduo iš šulinio, 3 a žemės, reikalingas remontas, šildymas krosnimi). Kaina 26 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 909009

2012 m. kovo 14 d. 9.45 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks antrosios pakartotinės varžytinės Gediminui Vaitiekūnui priklausančių 3/16 dalių 3 kambarių buto (bendras buto pl. 55,51 kv. m; su rūsiu 6,69 kv. m), esančio Kulvos g. 14A–23, Kaune. Pradinė parduodamo turto kaina 11280 Lt. Norintieji dalyvauti varžytinėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB banke 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytinių dalyvio mokestį – 1128 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į Gediminą Vaitiekūną, tel. 8 674 11 009. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 909920

Naujos statybos butai Kaune (autonominis šildymas, židiniai, panoraminiai langai, lodžijos, šalia PC, autoservisas, mokykla, vaikų darželis, WC šildomomis grindimis, domofonai, internetas, TV, sandėliukai, nuosava vieta automobiliui). Dėmesio, derėtis reikia apžiūrėjus prekę. Tel. 8 698 09 808. 910053

Bankrutuojančios AB „Alytaus kranai“, UAB „DROBĖ LT“, UAB „Tartuva“, UAB „MA DIDMENA“, UAB „SKP investicijos“, UAB „Barasta“ ir UAB „Ekasta ir Ko“ išparduoda nekilnojamąjį, ilgalaikį kilnojamąjį ir trumpalaikį turtą bei reikalavimo teises į įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, 8 655 44 551, faksas (8 37) 308 948, www.adminbiuras.lt, e. paštas biuras@adminbiuras.lt.

3 kambarių butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9 a. blokinio namo 6 a., b. pl. 61 kv. m, plast. langai, bendrija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 1 kambario butą Šilainiuose, Rasytės g. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 36 kv. m, renovuotas stogas, šiltas, tvarkingas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio 5 a., suremontuotas stogas, butas parduodamas su visais baldais ir buitine technika). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

909930

Dalį namo Vilijampolėje, Raudondvario pl. (medinis, per 2 a., apšiltintas, b. pl. 42 kv. m, 1,5 a žemės, kaina 76000 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 910177

Gamybines patalpas Draugystės g. 19, Kaunas (157,74 kv. m, un. Nr. 1996-80054017:0120), kartu su elektros apskaitos skydu, praėjimo kontrolės įrenginiu, vėdinimo sistema, oro kondicionieriais ir plastikinėmis pertvaromis – už 200 000 Lt. Norinčiųjų pirkti prašymai priimami iki 2012 02 13 e. paštu info@administravimas.lt, faksu (8 37) 261 122 arba Raudondvario pl. 99, LT-47184 Kaunas, UAB „Verslo konsultantai“. Tel. (8 37) 201 433. 910167

Geriausia investicija. Sklypai (11–20 a) Domeikavoje. Namo projektas, graži, rami vieta. Iki „Megos“ 5,5 km, 1,5 km iki mokyklos, parduotuvės ir t.t. Butai naujame daugiabutyje (autonominis šildymas), 1 kv. m kaina 2500 Lt. Įvairios kvadratūros plotai, galima rezervacija. Tel. 8 612 23 323. 907023

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 803786

Parduoda 12 arų žemės sklypą Sargėnuose. Visos komunikacijos sklype. Be tarpininkų. Tel. 8 647 85 086. 904735

Parduodu dviejų kambarių butą Kaune, Draugystės g. (bendr.pl. 45 kv. m, II a.). Arba keičiu į namą, kotedžą Kaune arba Kauno r., gali būti nebaigtos statybos. Tel. 8 600 06 078.

Dalį namo Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. rąstinio apmūryto namo 1 a., b. pl. 55 kv. m, 3 kambariai, autonominis šildymas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 1 kambario butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5/1 a., b. pl. 50 kv. m, tvarkingas, pakeistas vamzdynas, plastikiniai langai). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 1 kambario butą Vilijampolėje, Demokratų g. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 30 kv. m, maži šildymo mokesčiai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Namą Giraitėje, Liepų g. (2 a., plytinis, pritaikytas gyventi dviem šeimoms, atskiri įėjimai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 910176

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 676 22 528. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinis namas, b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

910120

2 kambarių butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 45 kv. m, balkonas, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Vieno aukšto gyvenamojo namo dalį Balbieriškio g. (b. pl. 50 kv. m, mūrinis, šildomas kietuoju kuru). 4 a sklypas. Be tarpininkų. Kaina 74 000 Lt. Tel. 8 687 45 815.

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 45 kv. m, šarvo durys, plastikiniai langai, tuščias). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

1 kambario butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo 3 a., pakeistas namo stogas, vamzdynas, kaina 60000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

3 kambarių butą Eiguliuose, Sukilėlių pr. (12 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 61 kv. m, kambariai nepereinami). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

903638

Namą A.Strazdo g. (labai tvarkingas, renovuota šildymo sistema, nauji vamzdynai, nauji radiatoriai, 6 a žemės). Tel. 8 614 20 820. KNTPA. 3 kambarių butą Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. plytinio namo 2 a., puikus susisiekimas, galimybė rekonstruoti, plėstis). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

2 kambarių tvarkingą butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (5 a. blokinio namo 1 a, b. pl. 52 kv. m, bendrija). Tel. 300 917, 8 614 93 479. KNTPA. 1 kambario butą Dainavoje, Draugystės g. (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 30 kv. m, plast. langai, šarvo durys, kaina 63000 Lt). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Nukelta į 18 p.

909080

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

909674

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 907059

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 910102

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

909217

Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, komodos, spintos, spintos su stumdomomis durimis, sekcijos ir kt. Atvežame, montuojame nemokamai. Tel. 8 676 20 685. 898366

Spintų, drabužinių, pertvarų su stumdomomis durimis ir nestandartinių baldų gamyba. Tel. 8 674 51 779, Arvydas. 909014

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


18 2

trečiaDIENIS, vasario 8, 2012

klasifikuoti skelbimai Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508.

parduoda

903383

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai

3 kambarių butą Bažnyčios g., Centre (3 a. plytinio namo I a., b. pl. 79 kv. m, autonominis šildymas dujomis). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

910175

908052

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Kiti

Įvairūs

Parduodamas modernus 1 kambario butas (30 kv. m, pirmajame aukšte) Palangoje, Janonio g. Tel. 8 682 42 425.

Nuomoja

909202

Šilainiuose, Žiemgalių g., nuomojamas 4 kambarių butas su baldais. Tel. 8 606 41 256.

Buitinė technika BUITEX AKCIJA visai buitinei technikai – NUOLAIDOS IKI 30 %. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 250 Lt. Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570; www.buitex.lt. 910123

Buitinės technikos išparduotuvė! Prekiaujame nauja ir su defektais buitine technika iki 50% pigiau. Skalbimo mašinos BOSCH, AEG – tik nuo 599 Lt. Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 674 08 983. 908975

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821443

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 899071

Akmens anglis, ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884.

909535

Gabenimai Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

Perka

909782

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglims taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 909029

Atvešime per 12 val. kokybiškų baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų, medienos pjuvenų briketų bei granulių (8 mm). Tel. 8 600 25 915. 907754

Atvežame (6 ir 9 kub. m) ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytas). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 908279

Atvežame miškavežiu malkų (3 m ilgio, beržas, juodalksnis, ąžuolas). Mažiausias kiekis – 18 metrų. Tel. 8 617 15 896. 907565

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas ir trinkelėmis. Uosio parketo lenteles. Perkame mišką. Tel. 8 608 64 784. 908427

Ąžuolo, uosio, beržo, drebulės, alksnio, eglės malkas trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 5 arba 8 erdmetrius). Tel. 8 682 86 242. 908825

Bankrutavusi UAB „Dimidė“ už didžiausią pasiūlytą kainą parduoda trumpalaikį turtą. Tel. 8 687 85 602. 909715

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 907131

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 906159

Parduodame amerikietiško ąžuolo pjuvenų briketus. Galutinė 1 t kaina 550 Lt. Tel. 8 614 30 428. 905407

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–18 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 897228

909563

Vasario 25 d. 12 val. J.Borutos g. 13–4, Kaune, šaukiamas BSB „Ąžuolas-3“ narių visuotinis bendrijos atkuriamasis susirinkimas. Darbotvarkėje: naujos įstatų redakcijos tvirtinimas ir pirmininko rinkimai. 910269

901183

Automobilių, mikroautobusų, visureigių supirkimas geromis kainomis. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539. 908180

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 906757

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902807

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902616

907003

Atvešime beržinių malkų rąstais. Džiovintos ąžuolinės ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt.

Ieškau partnerio verslui plėtoti. Turiu taksi dažnius, išreklamuotus tel. Nr., kompetencijos pažymėjimą, generalinę licenciją, dispečerinę geroje Kauno vietoje. Tel. (8 37) 333 555, 8 618 84 422.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902743

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Baldų, pianinų perkraustymas (krauname, montuojame). Vežame krovinius talpiu sunkvežimiu MB (4,5 t, 25 kub. m liftas)ir mikroautobusu „Sprinter“. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

907711

905179

905166

Butą ar namą Kaune (be tarpininkų). Mokėsiu iki 80 000 Lt (atsiskaito iš karto). Tel. 8 679 53 687. 909726

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905852

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

896120

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 899363

Vežame keleivius ir nuomojame 8 vietų „Mercedes“ autobusiuką. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 907724

Vežame keleivius, krovinius ir automobilius maršrutu Danija–Lietuva–Danija. Tel. 8 614 82 054, 8 659 09 637. Daugiau inf. www.audrena.lt.

897019

Paskolos

906357

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902872

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902679

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 903002

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903064

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903940

Automobilių supirkimas. Įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 905194

VAZ, „Moskvič“, GAZ bei kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890119

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 395 097, 8 676 22 529. Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių rajone, tarpiniame aukšte. Tel. 302 535, 8 600 41 775. Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune. Tel. 395 004, 8 614 22 030. 909348

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905106

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 905048

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 905028

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

907586

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890173

910431

905007

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Kviečia mokytis

906181

Ieškau užšalusių pinigų „Snore“. Kaina sutartinė. Moku iš karto, kai įvykdoma užskaita. Suma nuo 0,4 mln., gali būti ir įmonė. Tel. 8 663 55 041, 2007klp@gmail.com. 909853

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt. 896670

906041

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Informacija apie vandens skaitiklių priežiūrą. UAB „Kauno vandenys“, įgyvendindama Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) nuostatas, daugiabučių namų butuose ir pastatų įvaduose šalto vandens skaitiklius keičia ir įrengia savo lėšomis. Karšto vandens skaitiklių daugiabučių namų butuose priežiūra priklauso nuo daugiabučio namo butų gyventojų apsirūpinimo karštu vandeniu būdo. Jeigu daugiabučio namo gyventojai yra pasirinkę karšto vandens tiekėju AB „Kauno energija“, karšto vandens skaitiklių priežiūrą atlieka AB „Kauno energija“ savo lėšomis. Jeigu daugiabučio namo gyventojai nusprendę, kad karšto vandens tiekėja yra bendrija, karšto vandens skaitiklių priežiūrą atlieka bendrija savo lėšomis. Jeigu daugiabučio namo gyventojai už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti atsiskaito su bendrove „Kauno vandenys“, tuomet karšto vandens skaitiklių priežiūrą savo lėšomis atlieka butų savininkai. Šiuo atveju vartotojai prieš keisdami sugedusius arba pažeistus karšto vandens skaitiklius apie numatomą keitimą turėtų informuoti UAB „Kauno vandenys“ bendruoju informacijos telefonu (8 37) 301 777 papildomas – 2. Pakeistus karšto vandens skaitiklius vartotojas turi išsaugoti iki tol, kol bendrovės „Kauno vandenys“ darbuotojas atvyks užplombuoti naujai pastatytus karšto vandens skaitiklius. Bendrovės „Kauno vandenys“ darbuotojo surašytą karšto vandens skaitiklio plombavimo aktą ar jo kopiją vartotojas turi pateikti AB „Kauno energija“ (Raudondvario pl. 84, Kaunas). Dėl šalto vandens skaitiklių gedimų abonentai ir vartotojai turėtų kreiptis į bendrovės „Kauno vandenys“ Vandens apskaitos prietaisų tarnybą bendruoju informacijos telefonu (8 37) 301 777 papildomas – 1 arba tel. (8 37) 301 885, 301 786, 8 611 29 528. UAB „Kauno vandenys“ informacija

Pamesta

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 907974

B kategorijos vairavimo mokymas, įgūdžių tobulinimas. Vytauto pr. 44–106, Kaunas. Tel. 8 699 39 792, 8 650 32 955.

Dingusius Kauno technologijos universiteto diplomus Nr. A 011643 (išd. 1997 m.), A 06956 (išd. 1995 m.), A 008339 (išd. 1996 m.), išduotus Raimundui Budriui, laikyti negaliojančiais. 910171

910154

Individualiai mokau anglų kalbos studentus, mokinius ir suaugusiuosius. Taip pat organizuojamos grupės pradedantiesiems ir pažengusiesiems. Tel. 8 616 36 739. 910288


193

trečiaDIENIS, vasario 8, 2012

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Kviečiame į kelionę po Braziliją, Argentiną, Čilę, Peru, Ekvadorą, Panamą, Kolumbiją ir JAV!

mūsų žiemos ir prisirinkti gyvenimo vertų įspūdžių.

Tai puiki galimybė pasimėgauti nuostabiais sambos ritmais, atsigauti nuo

Kelionės kaina asm. nuo 12 498 Lt.

Kęstučio g. 86 (bokštas) Tel. (8 37) 244 034, 8 614 77 098 www.sofatravel.lt

informuoja V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Laisvės al. 57 Vasario 13 d. 17 val. – vakaras „Lietuvos Laisvės kelias: tarp istorinių vingių” (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai). Dalyvaus Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Patackas, knygos „Pastogės Lietuva: Pogrindžio, Sąjūdžio ir Laisvės kronika” autorius. MOKYMŲ CIKLAS SENJORAMS Europos Komisija 2012-uosius metus paskelbė Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Kauno Europos informacijos centras – Europe Direct kartu su partneriais pradeda mokymų ciklą senjorams EUROPA VAKAR, ŠIANDIEN IR RYTOJ. Vasario 8 d. 11 val. – pirmasis seminaras vyks Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakultete (Puodžių g. 11, Kaunas). Vasario 15 d. 10 val. – išvažiuojamasis seminaras „ES valdymas – iš arčiau” vyks Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ir Europos Parlamento Informacijos biuro Informacijos centre (Naugarduko g. 10, Vilnius). Vasario 22 d. 11 val. – seminaras „Dabarties iššūkiai Europai”. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2, 322 kab.). Registracija į seminarus tel. (8 37) 324 436.

Kauno turistų klubas kviečia visus į žygį slidėmis „Snaigė-2012“ Romainiuose. Žygio startas vasario 11 d. (šeštadienį) 11–13 val. aikštelėje prie Kauno miškų urėdijos. Išsamesnė informacija tel. 8 650 39 780 ir www.kaunoturistuklubas.lt. Esant nepalankioms oro sąlygoms, žygis gali neįvykti. 910554

Kelionė vyks 2012 03 02–28

Programą rasite www.krantas.lt

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS „SOFA TRAVEL“ VASAROS SEZONAS 2012 m. – KELIONĖS LĖKTUVU! NUOLAIDOS IKI 30% iki vasario 29 d. Turkija, Egiptas, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Portugalija. Naujienos: Kipras, Kroatija, Kosas, Chalkidinė, Malaga, Sicilija.

Kviečia

PAŽINTINĖS KELIONĖS AUTOBUSU 2012 m. ! NUOLAIDA – 15% iki vasario 15 d. *Pradinė įmoka tik 50 Lt. PAŽINTINĖS KELIONĖS LĖKTUVU 2012 m.! NUOLAIDA – 10% iki vasario 15 d. *Pradinė įmoka tik 150 Lt. Pigiau nebūna!

Vasario 10 d., penktadienį, 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje

Orkestro gimtadienio koncertas

KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS (orkestro vadovas Algimantas Treikauskas)

Solistai:

Vasario 8 d., trečiadienį, 18 val. Mažojoje salėje Vakaras su V.A.Mocartu KAUNO STYGINIŲ KVARTETAS Karolina Beinarytė (I smuikas) Dalia Terminaitė (II smuikas) Eglė Lapinskė (altas) Saulius Bartulis (violončelė) Dalyvauja DOVILĖ JUOZAPAITIENĖ (altas) Bilieto kaina 10 Lt

Vasario 12 d., sekmadienį, 14 val. Muzikinė popietė visai šeimai – Brazilijos mitai Dalyvauja ANSAMBLIS „GIUNTER PERCUSSION IR PAVEL GIUNTER“ Pavel Giunter Tomas Kulikauskas Sigitas Gailius Viktoras Mogilo-Zano Bilieto kaina 10 Lt

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Valerijos Medelinskienės akvarelių paroda „Vandenų sodai“. Filharmonijos rėmėjai:

Filharmonijos dienraštis

RITA NOVIKAITĖ (mecosopranas) VAIDAS VYŠNIAUSKAS (tenoras) Dirigentas

VYTAUTAS LUKOČIUS

Programoje – ispaniškos ir kubietiškos zarzuelos bei meilės dainos, M.Ravelio, E.Šabrier, G.Gimenezo kūriniai Globėjas: Rėmėjai:

įvairūs

Kauno miesto savivaldybė

Kauno diena

ROBERO ŠUMANO CENTRAS Gedimino g. 43, 102 aud. Vasario 9 d. 18 val. – paskaitų ciklas ES tematika. Politologė Irmina Matonytė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorė, kalbės tema KĄ REIŠKIA BŪTI EUROPIEČIU? LIETUVOS IR EUROPOS SĄJUNGOS ELITO NUOMONĖS. Ateikite ir padiskutuokime drauge! ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis”, Rau­dond­va­rio pl. 150 (Vi­li­jam­po­lė, 7, 11 tro­lei­bu­su iki „Vy­žuo­ nos” sto­te­lės), kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Va­sa­rio 9 d. 16–17.30 val. – prof. Gied­rius KUPREVIČIUS, kom­po­zi­to­rius. KODĖL NEREIKIA MUZIKOS SUVOKTI PROTU? Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. KAUNO PANEMUNĖS SENELIŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Pušų g. 6 Vasario 9 d. 11.45 val. – Gintauto Labanausko poezijos popietė PER MEILĖS PRIZMĘ. Informacija tel. 345 917. KAUNO PANEMUNĖS SENELIŲ NAMAI Kurtinių g. 1D Vasario 10 d. 11 val. – paskaita Pasaulinei ligonių dienai paminėti AR TEMPIMAS SUMAŽINA TRAUMŲ TIKIMYBĘ. Informacija tel. 407 514. PASIKALBĖKIME Mes, anoniminiai narkomanai, norime pasidalyti patirtimi, kaip mums pavyko gyventi be narkotikų. Visa tai – atvirame susirinkime, kuris vyks vasario 15 d. 18.30 val. Vilniaus g. 7, III a. (įėjimas iš kiemo pusės). Tel. 8 633 22 272; www.lietuvos-na.lt.

„Kauno dienos“ reklamos skyriaus e. paštas reklama@kaunodiena.lt


20

trečiadienis, vasario 8, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Mirus Mamai Zinaidai ATKOČIŪNIENEI, „A klinikos“ direktorių Evaldą ATKOČIŪNĄ ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia klinikos kolektyvas. Mirus gydytojui Algirdui ŠABANUI, nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus darbuotojai. Skaudžią netekties valandą, mirus Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus gydytojui Algirdui ŠABANUI, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Respublikinės Kauno ligoninės bendruomenė.

Jus palietė tamsa ranka vėsia. Dabar jokia užuojauta neguodžia, Nebent viltis, kad neišnyks dvasia, Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai... Staiga mirus Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Eksperimentinės taksidermijos laboratorijos vedėjui Benjaminui TALANDŽIUI, nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia bendradarbiai. Mirus Benjaminui TALANDŽIUI, liūdi ir nuoširdžiai užjaučia artimuosius sodininkų bendrijos „Kerupė“ nariai. Vyr. buhalterę Angelę ANDRIUŠKEVIČIENĘ dėl mylimo brolio netekties nuoširdžiai užjaučia ir išsiskyrimo skausmu dalijasi G.Subačiaus ITĮ kolektyvas. Violetą BIELIŪNIENĘ skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučia KTU Architektūros ir statybos instituto kolektyvas. Skaudžią netekties valandą Marytę JUŠKEVIČIENĘ dėl sūnaus mirties nuoširdžiai užjaučia AB „Palemono keramika” kolektyvas. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Kauno Kazio Griniaus pagrindinės mokyklos direktorių Stanislovą ŠIMANAUSKĄ ir jo artimuosius. Kauno krašto invalidų sporto klubo „Santaka” nariai UAB „Energijos sistemų servisas“ darbuotoją Kęstutį ZUBRICKĄ dėl brolio mirties nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai. Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Lai­ dojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 892055

kviečia

O2

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

8 d. 18 val.

teatras KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Vasario 8 d. 18 val. – Jeanas Dellas ir Geraldas Sibleyras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vienos dalies komedija. Rež. Ričardas Vitkaitis. Penktoji salė. Vasario 9 d. 18 val. – Biljana Srlbjanovič. SKĖRIAI. Dviejų dalių tragikomedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Ilgoji salė. Vasario 10 d. 18 val. – LAIMINGI. Dviejų dalių spektaklis pagal Friedricho von Schil­ lerio „Klastą ir meilę”. Rež. Artūras Areima. Penktoji salė. Vasario 11 d. 18 val. vietoje spektaklio TOLIMA ŠALIS bus rodoma dviejų dalių tragedija SKĖRIAI. Bilietai galioja tie patys arba juos galima grąžinti iki vasario 25 d. kasoje, kurioje juos ir įsigijote. Atsiprašome už nepatogumus. Vasario 12 d. 12 val. – Agnė Sunklodaitė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vienos dalies muzikinis spektaklis vaikams pagal Liudviko Jakima­ vičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai”. Rež. Agnė Sunklodaitė. Mažoji scena. 18 val. – Danielis Danis. AKMENŲ PELENAI. Prisiminimų drama. Rež. Agnius Jankevi­ čius. Penktoji salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Va­sa­rio 8 d. 17 val. – Ri­char­das Ro­dger­sas. MUZIKOS GARSAI. 2 veiks­mų miu­zik­las vi­sai šei­mai. Truk­mė 2.45 val. Va­sa­rio 9 d. 18 val. – Li­nas Ado­mai­tis. DULKIŲ SPINDESYS. 2 da­lių šo­kio spek­tak­ lis. Truk­mė 2.30 val. Va­sa­rio 10 d. 18 val. – Cole’as Por­te­ris. BUČIUOK MANE, KEIT. 2 da­lių miu­zik­las. Truk­mė 3 val. Va­sa­rio 11 d. 18 val. – Kar­las Mi­llöc­ke­ris. STUDENTAS ELGETA. 3 veiks­mų ope­re­tė. Truk­mė 3 val. Va­sa­rio 12 d. 12 val. – To­mas Ku­ta­vi­čius, Vio­le­ta Pal­čins­kai­tė. NYKŠTUKAS NOSIS. 2 da­lių ope­ra vai­kams. Truk­mė 1.50 val. 18 val. – Um­ber­to Gior­da­no. ANDRĖ ŠENJĖ. 2 da­lių ope­ra. Dai­nuo­ja Vai­das Vyšniaus­ kas, Li­li­ja Gu­bai­du­li­na, Vy­tau­tas Juo­za­pai­ tis. Truk­mė 2.30 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 9 d. 18 val. – Kau­no ka­me­ri­nio te­at­ro ju­bi­lie­jus. D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 11 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­ sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 12 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PENKI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Re­ži­sie­rius A.Po­ciū­nas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

O3

2 Lt/min.

Va­sa­rio 10 d. 19 val. – PREMJERA! Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas. Va­sa­rio 12 d. 18 val. – PREMJERA! Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas. Va­sa­rio 14 d. 19 val. Šv. Va­len­ti­no die­nos pro­ga – PREMJERA! Ma­rio Frat­ti. SESUO.

KAUNO PANTOMIMOS IR 11 d. 18 val. PLASTIKOS TEATRAS

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

8 d. 17 val.

12 d. 18 val.

Kauno J.Gruodžio konservatorijos auklėti­ nių kamerinės muzikos koncertas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Vasario 11 d. 12 val. – numatoma premjera! UNDINĖLĖ (pagal H.Ch.Anderseno pasaką), nuo 5 metų. Autorius ir režisierius Olegas Žiugžda. Dailininkas Valerijus Račkovskis. Kostiumų dailininkė Nadežda Jakovleva. Kompozitorius Vidmantas Bartulis. Kompiu­ terinę animaciją kūrė Danielius Žiugžda. Vasario 12 d. 12 val. – numatoma premjera! UNDINĖLĖ (pagal H.Ch.Anderseno pasaką), nuo 5 metų. Autorius ir režisierius Olegas Žiugžda. Dailininkas Valerijus Račkovskis. Kostiumų dailininkė Nadežda Jakovleva. Kompozitorius Vidmantas Bartulis. Kompiu­ terinę animaciją kūrė Danielius Žiugžda.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS

BIRŠTONO KULTŪROS CENTRAS Jau­ni­mo g. 4

Va­sa­rio 8 d. 19 val. – An­že­li­kos Cho­li­nos te­at­ro šo­kio spek­tak­lis ANA KARENINA (L.Tols­to­jaus ro­ma­no mo­ty­vais). Cho­re­og­ ra­fė An­že­li­ka Cho­li­na, sce­nog­ra­fas Ma­ri­jus Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius. Va­sa­rio 10 d. 19 val. – Ar­vy­do Vil­čins­ko kon­cer­tas GRĮŽTU NAMO. In­for­ma­ci­ja tel. (8 319) 65 546, e. paš­tu ka­sa@birs­to­no­kul­tu­ra.lt. Išsamiau www.birs­to­no­kul­tu­ra.lt. Birš­to­nas – ku­ror­tas ar­čiau­siai jū­sų!

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

V.Putvinskio g. 55

Vasario 11 d. 18 val. – PREMJERA. KAMASU­ TRA. Vienos dalies spektaklis tik suaugu­ siesiems.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Vasario 8 d. 16 val. – S.Ivanauskaitė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.Anderseno pasakos motyvais). Vasario 12 d. 12 val. – S.Ivanauskaitė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.Anderseno pasakos motyvais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Va­sa­rio 8 d. 18 val. – ko­me­di­ja 2 VYRAI 1 TIESA. Re­ži­sie­rius A.Gri­cius. VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS Va­sa­rio 11 d. 19 val. – spek­tak­lis REVIZO­ RIUS. Re­ži­sie­rius R.Tu­mi­nas. IDIOTEATRAS Va­sa­rio 12 d. 18 val. – Keis­tuo­lių te­at­ro in­ty­mi(ų) vy­rų tru­pė ERELIS.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Va­sa­rio 10 d. 19 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­me­di­ja MEILĖ PARYŽIUJE. Va­sa­rio 11 d. 18 val. – ko­me­di­ja mo­nos­pek­ tak­lis KĄ GALVOJA VYRAI? Bi­lie­tus pla­ti­na TIKETA.

KAUNO KULTŪROS CENTRas „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Va­sa­rio 13 d. 19 val. – Ka­zio Bin­kio te­at­ro spek­tak­lis mei­lės die­nai. Al­do Ni­ko­la­ji. MEILĖ LIGI GRABO LENTOS. Re­ži­sie­rius Ri­ man­tas Šta­ras. Dai­li­nin­kė Ri­mu­tė Sku­čie­nė. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti li­kus 2 val. iki spek­ tak­lio Kul­tū­ros cen­tro ka­so­je.

Vasario 9 d. 17 val. – Lyčių studijų centro knygos „Barbora Didžiokienė: mažosios dailininkės prisiminimai” pristatymas. Barboros Didžiokienės (1896–1976) gyvenimo aprašymas, saugomas Kaune, Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės mu­ ziejuje, Barboros ir Vlado Didžiokų archyve, yra unikalus, dar nepakankamai nagrinėtas dailėtyros šaltinis. Jis parašytas nesirū­ pinant skyrių išdėstymu, proporcijomis, leksika, skyryba ir kitomis privalomybėmis. Tai ne rašytojos, o moters ir dailininkės tekstas. Jis sudarytas iš dviejų itin kontras­ tingų dalių: valiūkės peterburgietės Varios (Varvaros Gorochovos) nerūpestingos mergystės ir Barboros Didžiokienės skaus­ mingos moterystės/motinystės tarpukario Lietuvoje. Gyvenimiška 80-ies metų jos kelionė iš tiesų įspūdinga: iš rusų kultūros Sidabrinio amžiaus (simbolizmo, moderno) į sovietinio laikotarpio metų kemsyną su tarpine stotele anuomet nepriklausomoje Lietuvoje. B.Didžiokienė savo tekstą pavadino „Mažosios dailininkės gyvenimu”. Tas „mažumas” gali būti aiškintinas įvairiopai: kaip dailininkė, ji šalia savo vyro, mokytojo Vlado Didžioko – vyriškio iš stuomens ir iš liemens, fiziškai jautėsi trapi, nedidukė. Mokinės statusas ją lydėjo ir šeimoje: savo vyrą beveik visada vadino pavarde – Didžioku arba dailininku Didžioku. Būta ir tikros pagarbos jam kaip menininkui, ir šaltokos distancijos dėl nuoskaudų, asmeninio pažeminimo. Varvaros vaikystė, jaunystė bėgo Sankt Peterburge – didžiau­ siame XX a. pradžios Rusijos mieste ir sosti­ nėje. Sidabrinio amžiaus kultūrinį pakilimą greitai išblausino atšiaurūs visuomeninio politinio gyvenimo šuorai: 1917 m. vasario revoliucija ir Spalio perversmas. Į visa tai įsiterpė Pirmojo pasaulinio karo nepri­ tekliai ir žiauri akistata su Pilietinio karo išgyvenimais. Visi katastrofiškai grėsmingų metų potyriai negalėjo įveikti V.Gorochovos žvalaus gyvybingumo – jos nepaprastai smalsios natūros, jaunatviško orumo (išvaizda net kuklia gyvensena patenkintos merginos). Ko nepadarė revoliucijos, karas, tą įveikė šeiminiai nesklandumai.

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJA

renginiai

Ro­tu­šės a. 1/Vil­niaus g. 2

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI Vydūno al. 2, tel. 798 995

Vasario 8 d. 14 val. – Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis” ir

BIRŠTONO KULTŪROS CENTRAS

KAuno KAMERINIS TEATRAS

10 d. 19 val.

Va­sa­rio 9 d. 17.30 val. ati­da­ro­ma klai­pė­ die­čio fo­to­me­ni­nin­ko Gy­čio Sku­džins­ko fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da REGĖJIMO PRATIMAI. Eks­po­zi­ci­jo­je pri­sta­to­mi trys fo­to­gra­fi­niai

M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

9 d. 17 val.


21

trečiadienis, vasario 8, 2012

kas, kur, kada TV programa

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

10 d. 19 val.

cik­lai: „Ty­la” (2008–2011), „Vė­lia­vos” (2011) ir „Bac­kground” (2011–2012). Šiuos dar­bus jun­gia sie­kis kal­bė­ti apie per­pil­dy­tą at­vaiz­do rep­ro­duk­ci­jų rin­ką, in­for­ma­ci­jos kie­kį fo­to­gra­fi­jo­je, vi­zu­al­u­mo bei jo su­vo­ki­ mo ir įsi­sa­vi­ni­mo įpro­čius. Cik­le „Ty­la” fo­to­gra­fi­jos es­ti be įvy­kio ar pra­ne­ši­mo, nai­ki­na re­gė­ji­mo kaip grei­to pa­ži­ni­mo ga­li­my­bę ir ak­tu­a­li­zuo­ja bei ti­ria su­vo­kė­jo vaiz­duo­tės įpro­čio ir iner­ci­jos tra­jek­to­ri­ją. Pa­na­šiai re­konst­ruo­ja­ma vals­ty­bi­nių sim­bo­lių vei­ki­mo ga­li­my­bė ir ant­ra­ja­me cik­le – „Vė­lia­vos”. Pa­nai­ki­nant su­tar­ti­nę ko­lo­ris­ti­nę ob­jek­tų su­dė­tį, kar­tu pa­nai­ki­ na­ma ir na­cio­na­li­nio iden­ti­te­to sim­bo­li­nė reikš­mė. Tre­čia­ja­me cik­le „Bac­kground” ti­ria­mos fo­to­me­ni­nin­kų stu­di­jos, kai jo­se ne­vyks­ta fo­to­pro­ce­sas. Šio­se fo­to­gra­fi­jo­se ste­bė­ji­mo ob­jek­tu tam­pa fo­to­pro­ce­so ap­lin­ka – fo­to­ stu­di­jos fo­no erd­vė, le­gi­ti­muo­jan­ti fo­to­gra­ fuo­ja­mo ob­jek­to iš­skir­ti­nu­mą, fo­to­gra­fi­jos ver­tę ar net fo­to­me­ni­nin­ko sta­tu­są.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mickevičiaus g. 19

Festivalio „Iš kartos į kartą” paskaitų ciklas. Vasario 9 d. 18 val. – doc. dr. Jonas Vaiče­ nonis. Tarpukario Lietuvos karių uniformos ir ginkluotė. Vasario 10 d. 18 val. – doc. dr. Rūstis Ka­ muntavičius. Lietuva 1500-aisiais metais.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS SALĖ Lais­vės al. 39

Va­sa­rio 10 d. 15 val. – po­etės Ire­nos Ja­ce­vi­ čie­nės ju­bi­lie­jaus li­te­ra­tū­ri­nė po­pie­tė, bus pri­sta­to­mos nau­jau­sios kny­gos „Es­kad­ri­lė pa­ki­lo aukš­tai” ir „Dan­gus vi­lio­ja, kvie­čia, šau­kia”. Da­ly­vaus re­dak­to­rius po­etas Ro­ ber­tas Ke­tu­ra­kis, kon­cer­tuos vy­rų cho­ras „Per­kū­nas”, vad. Ro­mal­das Mi­siu­ke­vi­čius. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Vasario 11 ir 12 d. 16–16.30 val. – Kauno miesto karilionininko Giedriaus KUPREVI­ ČIAUS atliekami varpų muzikos koncertai. Skambės D.Šostakovičiaus ir S.Prokofjevo kūriniai.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Ger­trū­dos g. 58, tel. 426 680

Iki va­sa­rio 18 d. veikia dai­li­nin­ko Ana­to­ li­jaus Mi­chai­lovo-Klo­ša­ro pa­ro­da RUSŲ PASAKŲ YPATUMAI. Pa­ro­da ski­ria­ma Kau­no ru­sų kul­tū­ros cen­tro „Moks­las–Švie­sa” 10 me­tų veik­los su­kak­čiai. Ren­gi­nys ne­mo­ ka­mas.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Mei­lės prie­sai­ka“ – Om­ni ID prem­je­ra tik 9 d. 18.30 val. (su Om­ni ID kor­te­le kai­na 14 Lt). „Vaiz­do die­no­raš­tis“ – iki 9 d. 14.30, 18.25, 20.20 val. „Se­na ge­ra or­gi­ja“ – iki 9 d. 16.45, 18.45 val. „Ko­rio­la­nas“ – iki 9 d. 12.45, 21.45 val. „Ki­tas pa­sau­lis. Pa­bu­di­mas“ (3D) – iki 9 d. 22.15 val.

Kino centras „cinamon“

8 d. 20 val.

TEATRO KLUBAS

10 d. 19 val.

„Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – iki 9 d. 13.30, 16, 18.30*, 21.15 val. (*išsk. 9 d.). „Dže­kas ir Dži­lė“ – iki 9 d. 17.10, 20, 22.05 val. „Mer­gi­na­su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ – iki 9 d. 13.45, 20.45 val. „Šer­lo­kas Holm­sas 2: še­šė­lių žai­di­mas“ – iki 9 d. 11.15, 19.15 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – iki 9 d. 12.30, 16.25 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t.k.) – iki 9 d. 11.45, 13.50, 15.50, 18 val. „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai 3“ (lie­t. k.) – iki 9 d. 11.30, 15.15 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Vaizdo dienoraštis“ (premjera) – iki 9 d. 10.45, 15.30, 17.30, 19.45, 22 val. „Sniegynų įkaitai“ (premjera) – iki 9 d. 12, 15, 17.45, 20.15 val. „Geležinė ledi“ (premjera) – iki 9 d. 17, 19.30, 21.45 val. ČILI draugų kino seansas. „Meilės priesai­ ka“ – 9 d. 19 val. „Karo žirgas“ – iki 9 d. 13.15, 18.30, 21.30 val. „Ant ribos“ – iki 9 d. 16, 18.15 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – iki 9 d. 16.45, 19 (seansas nevyks 9 d.), 21.15 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 9 d. 12.30, 14.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – iki 9 d. 10.15, 12.45, 15.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – iki 9 d. 16.15 val. „Džekas ir Džilė“ – iki 9 d. 14.30 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ 3D – iki 9 d. 13, 20.45 val. „Sena gera orgija“ – iki 9 d. 13.45, 20.30 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – iki 9 d. 11.15, 18 val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – iki 9 d. 11.45 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

VOKIEČIŲ KINO DIENOS Va­sa­rio 9 d. 19 val. – „Kas, jei ne mes” (2010 m., dra­ma). Va­sa­rio 10 d. 18 val. – „Ma­ni­pu­lia­ci­ja” (2011 m., tri­le­ris). 20 val. – „Mie­go li­ga” (2011 m., dra­ma). Va­sa­rio 11 d. 18 val. – „Va­ka­rai” (2011 m., do­ku­men­ti­nis fil­mas). 20 val. – „Di­džio­jo Ka­te­rio gy­ve­ni­mas” (2010 m., dra­ma). Va­sa­rio 12 d. 18 val. – „Be tė­vo” (2010 m., dra­ma). 20 val. – „Smė­lio žmo­gus” (2011 m., ko­ me­di­ja). Va­sa­rio 13 d. 18 val. – „Dai­na ma­ny­je” (2010 m., dra­ma). 20 val. – „Ne­ma­to­mo­ji” (2010 m., dra­ma). Va­sa­rio 14 d. 18 val. – „Su­sto­ji­mas pu­siau­ke­lė­je” (2011 m., dra­ma). 20 val. – „Al­ma­nya” (2011 m., ko­me­di­ja). Va­sa­rio 15 d. 18 val. – „Sky­riaus pi­ra­tai” (2010 m., dra­ma). 20 val. – „Ne­ty­čia pa­gro­bus po­nią El­frydę Ot” (2010 m., ko­me­di­ja). Taip pat va­sa­rio 11–12 d. ro­dy­si­me šiuos FILMUS: 13 val. – „EGONAS IR DONCIS” (2007 m., ani­ma­ci­ja, ko­me­di­ja). 15 val. – „ATENBERGAS” (2010 m., dra­ma).

Kino centras „FORUM CINEMAS“

8 d. 19.30 val.

6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 Bė­dų tur­gus (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka Vil­niaus li­cė­jaus ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu (k). 0.00 Įž­val­gos (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.50

„Di­dy­sis fil­mu­kų šou“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 24 va­lan­dos (N-7). Lie­tu­vos bal­sas. Ak­lo­sios perk­lau­sos (k). 11.30 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 „Skais­čio­ji ka­ra­lie­nė“ (2) (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.30 LT aist­ra (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Verslas. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Fantastinis veiks­mo f. „Gat­vių ko­vo­to­jas“ (JAV, Ja­po­ni­ja, 1994 m.) (N-7). 0.40 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.35 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00, 8.30 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Ko­dėl? 11.50 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.35 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. Spor­tas. Orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Pel­kė“ (2). 0.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 8.00 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Grės­min­gi me­džio­to­jai. Gro­buo­nys“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis

rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.05 Ka­ro vil­kai. „Jū­rų pės­ti­nin­kai“ (N-14). 22.05 „Gy­vi nu­mi­rė­liai“ (N-14). 23.00 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

0.05 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Mū­sų mies­te­liai. Dot­nu­va (3) (k). 12.20 Pul­sas. 12.45 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (1) (2002 m.) (k). 15.45 Tūks­tant­me­čio aki­mir­kos. Gy­vo­ji is­to­ri­ja. Dva­rai (k). 16.00 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Ma­žo­ji pert­rau­ka“ (1974 m.), „Vil­čių lai­vas“ (1980 m.), „Ru­de­nio la­pai“ (1984 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Et­no­kultū­ros ra­tas. Sa­rių kai­mo et­no­gra­fi­nis an­samb­lis. 18.25 Du­rys at­si­da­ro. Kul­tū­ros žur­na­las. 18.50 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Val­sų ka­ra­lius J.St­raus­sas (Post sc­rip­tum). 19.30 Lai­ko port­re­tai. Ja­nas Fab­re: aš esu klai­da. 20.05 Tre­ne­rio Vla­do Ga­ras­to 80-me­čiui. Iš krep­ši­nio is­to­ri­jos. 20.30 Tre­ne­rio Vla­do Ga­ras­to 80-me­čiui. Le­gen­di­nės krep­ši­nio rung­ty­nės. TSRS vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to di­dy­sis fina­las. CSKA–„Žal­gi­ris“ (1987 m.). 22.00 Pri­si­min­ki­me. „Ar­mo­ni­kos“ an­samb­lis. 22.10 Eli­to ki­nas. Dra­ma „Rek­viem“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.) (N-7). 23.40 Ra­šy­to­jo To­mo Sa­ka­laus­ko 80-me­čiui. Kul­tū­ra. Ra­šy­to­jas To­mas Sa­ka­laus­kas. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Kai mū­zos pra­by­la. Nak­ties žie­dai. Ak­to­rius And­rius Bia­lob­žeskis skai­to S.Ge­dos ei­les (k). 1.15 Li­te­ra­tų gat­vė (4) (k).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 12.40 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52, 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.05, 17.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 13.30 „Sodo de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Pas­ku­ti­nės prin­ce­sės Dia­nos gy­ve­ni­mo die­nos“ (1). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 18.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 19.55 Dok. f. „Oba­ma. Jo is­to­ri­ja“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 1.00 Dok. f. „Pas­ku­ti­nės prin­ce­sės Dia­nos gy­ve­ni­mo die­nos“ (1).

10.00, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.15, 17.00 „Kob­ra 11“. 12.15, 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00, 21.00 „Re­zi­den­tai“. 15.00, 1.10 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 19.00, 0.20 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 Fantas­ti­nė ko­me­di­ja „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“ (1) (JAV, 1994 m.). 20.30 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.30 Veiks­mo f. „De­ry­bi­nin­kas“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 1998 m.). 1.55 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (6). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (2) (N-7). 21.00 Fantastinis tri­le­ris „Ter­mi­na­to­rius 3. Ma­ši­nų pri­si­kė­li­mas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, Vo­kie­ti­ja, 2003 m.) (N-7). 23.05 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mote­rys me­luo­ja ge­riau“.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Nuo­ty­kių f. „Sa­cha­ra“ (N-7). 11.20 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 12.20 Ko­me­di­ja „Kū­di­kis už 30 000 000“ (N-7). 14.20 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Nuo­ty­kių f. „Ni­mės sa­la“ (N-7). 17.30 Gy­ve­nu čia (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Ki­no eksp­re­sas. 18.40 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (k). 20.30 Jė­ga, gro­žis, svei­ka­ta. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Tri­le­ris „Gy­va­tė“ (N-14). 23.20 Ži­nios (k). 23.40 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­nas ir po­nia Smi­tai“ (N-7).

8.00 Tri­le­ris „Pa­lik­ti van­de­ny­ne 2. Drei­fas“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.). 9.40 Dra­ma „Ba­be­lis“ (Pran­cū­zi­ja, JAV, Mek­si­ka, 2006 m.). 12.10 Ko­me­di­ja „Ačiū, už­teks“ (JAV, 2007 m.). 18.30 Dra­ma „Emos lai­mė ir pa­lai­ma“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.). 20.15 Ko­me­di­ja „Tran­sa­me­ri­ka“ (JAV, 2005 m.). 22.00 Dra­ma „Ava­ri­ja“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2004 m.).

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Žinios +. 10.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Estudiantes“–„Regal Barcelona“. 12.00 Sportas LT. Tarptautinis dziudo turnyras. 12.30 Sportas LT. Tarptautinės ugniagesių lipimo į dangoraižį varžybos. 13.00 Sportas LT. Baltijos šalių ugniagesybos sporto čempionatas. 14.00, 21.00 Automoto. 14.30 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės (sausis). 15.00 Krepšinio pasaulyje. 15.30 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Napoli“. 17.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–„Astana“. 19.15 Slambolo lyga. Ekstremaliausias krepšinis. 19.45, 20.15 Kelias į Londoną. 21.30 Sportas LT. Vilnius Dance Festival 2011 (varžybos). 22.00 Sportas LT. Vilnius Dance Festival 2011 (parodomoji programa). 23.15 Profesionalų boksas. W.Fergusonas ir S.Mendezas, A.Thompsonas ir A.Bowmanas, R.Marquezas ir P.Frissina, A.Margarito ir H.Kyvelosas.


22

Trečiadienis, vasario 8, 2012

menas ir pramogos

Vi­sas pa­sau­lis su ne­ri­mu lau­kia, kas nu­tiks 2012 m. gruo­džio 21-ąją. „Kas įvyks?“ – svars­to ir Kau­ no pan­to­mi­mos ir plas­ ti­kos teat­ro kū­rė­ jai. Mag­ne­ti­nės aud­ros, že­mės dre­bė­ji­mai, pa­si­slinks mū­sų pla­ne­ tos ašis, ar į že­ mę įsi­rė­žęs as­ te­roi­das nu­ šluos da­lį žmo­ ni­jos ci­vi­li­za­ci­jos? „„Še­šė­lis: spek­tak­lio veiks­mas vyks­ta už šir­mos – už jos, anot kū­rė­jų, lie­ka ir tu­ri­nys.

Apie Die­vo ran­ką ir „Ka­ma­sut­rą“ kas: prem­je­ra „Ka­ma­sut­ra“. kur: Plas­ti­kos ir pan­to­mi­mos teat­re (M.Dauk­šos g. 34). kada: va­sa­rio 11 d. 18 val.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Duo­me­nų Laik­me­no­je – mei­lė

Kad ir kas mū­sų lauk­tų, Pan­to­mi­ mos ir plas­ti­kos teat­ro me­ni­nin­kai siū­lo to­kį įvy­kį at­švęs­ti. Gal­būt po kiek lai­ko Že­mę ap­lan­kys ir ki­tų ci­vi­li­za­ci­jų at­sto­vai, ku­rie be­šmi­ ri­nė­da­mi po keis­tų sta­ti­nių griu­ vė­sius ap­tiks Duo­me­nų Laik­me­ną su sa­vo­tiš­kai pa­pa­sa­ko­ta žmo­ni­ jos is­to­ri­ja. Sa­vo­tiš­ka Duo­me­nų Laik­me­na re­ži­sie­rius Arū­nas Kat­kaus­kas lai­ ko sa­vo nau­jau­sią spek­tak­lį „Ka­ ma­sut­ra“. „Žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je pa­grin­das yra mei­lė, per ją vy­ko ka­rai, tai­kos, ka­tast­ro­fos, per jos pri­zmę žmo­ ni­ja ir vys­tė­si. Mū­sų spek­tak­lis yra laik­me­na, duo­me­nys, skir­ti žmo­ ni­jai, ir per vi­są spek­tak­lį ši žmo­ ni­jos is­to­ri­ja per mei­lės pri­zmę, yra pa­sa­ko­ja­ma žiū­ro­vams“, – sa­kė re­ ži­sie­rius, pri­sta­ty­da­mas sa­vo nau­ ją­jį kū­ri­nį. Kaip pa­siek­ti Ro­jaus obuo­lį?

Pir­mo­jo­je še­šė­lių teat­ro ir sko­nin­ gos ani­ma­ci­jos už­pil­dy­to­je sce­no­ je Ran­ka (aliu­zi­ja į Die­vo ran­ką) su­ ku­ria vy­rą ir iš­trau­kia iš jo šon­kau­lį – mo­te­rį, ku­rie su­si­tin­ka ir smal­ siai ap­žiū­ri vie­nas ki­tą. Nors re­ži­sie­rius pa­brė­žė mei­lės svar­bą ir už­mo­jį „Ka­ma­sut­rai“ su­ teik­ti ne sek­so ir po­zų įvaiz­dį, bet dva­sin­gu­mo, mei­lės klo­dą, vis dėl­ to vy­ras ir mo­te­ris pir­mo­jo­je sce­ no­je ana­li­zuo­ja vie­nas ki­to itin pa­ brė­žia­mą ly­tiš­ku­mą. Tai da­ro it ko­kie pen­ke­rių me­tų vai­kai – ga­na pri­mi­ty­viai ir ties­mu­kai. No­rė­da­mas pa­siek­ti aukš­tai ka­ ban­tį Ro­jaus obuo­lį, vy­ras kils­te­lė­ja jį ap­­žer­gu­sią mo­te­rį, ir taip abu at­ ran­da... Ką? Mei­lę? Ar „Ka­ma­sut­ rą“? Iš pir­mos sce­nos, ku­ri va­kar bu­vo pri­sta­ty­ta žur­na­lis­tams, at­ ro­do, kad pa­sta­rą­ją. Pir­mo­ji sce­na – dar ne vi­sas spek­tak­lis, ku­ris ga­li iš­pil­dy­ti re­ži­ sie­riaus su­ma­ny­mą, tą jau pa­ma­ tys žiū­ro­vas, kvie­čia­mas į spek­tak­lį

int­ri­guo­jan­čiu (o gal „ka­si­niu“ – t.y. ko­mer­ci­niu?) pa­va­di­ni­mu „Ka­ ma­sut­ra“. Pir­mas žvilgs­nis į vie­ną spek­tak­ lio sce­ną pa­pras­tai lū­kes­čius ar vil­tį pa­di­di­na ar­ba su­ma­ži­na, ta­čiau net ir ven­giant api­bend­ri­ni­mų aki­vaiz­ du, kad spek­tak­ly­je ro­do­ma ani­ ma­ci­ja (ta­len­tin­go ani­ma­to­riaus Vla­dis­la­vo Be­re­žo­ko ran­kų dar­ bas), šia­me kū­ri­ny­je yra stip­riau­ sia ir pro­fe­sio­na­liau­sia. Šo­kis su še­šė­liu

Be še­š ė­l ių teat­ro, ani­m a­c i­jos, pan­to­m i­m os sin­te­z ės, „Ka­m a­ sut­ro­je“ bus ga­li­ma iš­vys­ti šo­kė­ jus Beat­ri­čę Ska­bic­kie­nę ir Sau­lių Skam­bi­ną, ku­ris spek­tak­ly­je šo­ka su še­šė­liu. Ži­n o­m am te­l e­v i­z i­jos vei­d ui S.Skam­bi­nui tai nau­ja, įdo­mi pa­ tir­tis. „Ga­vęs pa­siū­ly­mą šok­ti Pan­to­mi­mos teat­re, ne­su­ge­bė­jau at­si­spir­ti, no­rė­jau pa­ban­dy­ti sa­ ve rea­li­zuo­ti ir ki­to­je veik­lo­je, pa­ si­žiū­rė­ti, kuo kvė­puo­ja šios me­no ša­kos žmo­nės“, – nau­juo­ju amp­ lua džiau­gė­si šo­kė­jas. „Spek­tak­ly­je per pu­sant­ros va­ lan­dos nu­ke­liau­si­me nuo pra­džių pra­džios (tik­rą­ja tų žo­džių pra­sme – nuo Ado­mo ir Ie­vos) iki pat vir­ tua­ly­bė­je plū­du­riuo­jan­čios šian­ die­nos“, – ža­da „Ka­ma­sut­ros“ kū­ rė­jai. „Kad pa­ma­ty­tu­me ne­ma­to­mą­ją žmo­ni­jos is­to­ri­jos pu­sę. Kaip gy­ ve­no­me. Kaip my­lė­jo­me. Ir kaip my­lė­jo­mės. Kas iš tie­sų sle­pia­ si po ženk­lais ir sim­bo­liais. Kaip mus ve­dė ir kur at­ve­dė ta Di­džio­ ji trau­kos jė­ga. Kad su­si­mąs­ty­tu­ me – ar dar te­be­mo­ka­me my­lė­ti? Gal­būt pa­sau­lio pa­bai­ga ateis ta­ da, kai baig­sis Mei­lė?“ – sam­pro­ tau­ja jie ir ti­ki­na: at­sa­ky­mą grei­ čiau­siai kiek­vie­nas žiū­ro­vas tu­rės ras­ti pa­ts. Spek­tak­lio kū­rė­jai sa­ko ne­si­sten­ gian­tys šo­ki­ruo­ti – erd­vės kiek­ vie­no fan­ta­zi­jai esą pa­lie­ka­ma pa­ kan­ka­mai: „Daug kas taip ir lie­ka už šir­mos – tiek per­kel­ti­ne, tiek ir tie­sio­gi­ne pra­sme.“

Išt­rau­kos iš Duo­ me­nų Laik­me­nos Kai jis žiū­ri į jos juo­das akis, į jos lū­ pas, ne­ga­lin­čias ap­si­spręs­ti, ar šyp­ so­tis, ar ty­lė­ti, jis su­pran­ta svar­biau­ sią ir iš­m in­t in­g iau­sią kal­bą, ku­r ia šne­ka pa­sau­l is ir ku­r ią su­ge­ba sa­ vo šir­dy­se gir­dė­ti vi­si žmo­nės. Tai – Mei­lė: se­nes­nė už pa­čius žmo­nes, už dy­ku­mą, ir vis dėl­to kas­kart taip pat ga­lin­gai pra­si­ver­ž ian­ti ten, kur su­si­ker­ta du žvilgs­n iai. Lū­pos pa­ ga­l iau ap­s i­spren­d žia nu­s i­š yp­so­ ti. Ir tai ženk­las! Ženk­las, ku­r io jis, pa­ts to ne­sup­ras­da­mas, jau taip se­ niai lau­kė, ku­rio ieš­ko­jo kny­go­se ir avy­se, kriš­to­le ir dy­ku­mos ty­lo­je. Tai ir yra gry­niau­sio­ji Pa­sau­lio Kal­ ba, ku­riai ne­rei­kia jo­kių aiš­ki­ni­mų, kaip ne­rei­k ia aiš­k i­ni­mų Pa­sau­liui, kad jis tęs­t ų sa­vo ke­l io­nę be­ga­l i­ nė­je erd­vė­je. Šią aki­mir­ką jau­nuo­ lis su­vo­k ia tik tiek, kad prie­šais jį – jo gy­ve­ni­mo mo­te­ris, ku­ri taip pat tu­rė­tų tai su­pras­ti be jo­k ių žo­d žių. Jis tuo įsi­ti­k i­nęs la­biau nei bet kuo pa­sau­ly­je. Uni­ver­sa­lio­ji Kal­ba. Kar­tą į ją pa­ni­ru­sia­jam ne­sun­ku su­ pras­ti, kad pa­sau­ly­je – ne­svar­bu, ar vi­du­ry dy­ku­mos, ar vi­du­ry di­džiu­ lio mies­to – vi­suo­met yra du vie­nas ki­to lau­k ian­t ys žmo­nės. Ir kai šie du žmo­nės su­si­tin­ka, kai su­si­ker­ta jų žvilgs­niai, vi­sa praei­t is ir atei­t is ne­be­tu­r i jo­k ios reikš­mės, lie­ka tik ši aki­mir­ka ir neį­ti­k i­mas tik­ru­mas, kad vis­kas po dan­gaus skliau­tu pa­ ra­šy­ta ta pa­čia Ran­ka. Ran­ka, ku­ri pa­g im­dė mei­lę. Šal­ti­nis: iš spek­tak­lio „Ka­ma­sut­ra“ pri­sta­ty­mo

Iš­min­tis apie mei­lę „Ka­ma­sut­ra“ – se­no­vės in­dų ei­liuo­ tas teks­t ų rin­k i­nys, skir­tas ka­mos (mei­lės) te­mai. Ji lai­ko­ma es­mi­niu teks­t u apie mei­lę san­skri­to li­te­ra­ tū­ro­je. Pa­va­d i­n i­mas reiš­k ia „mei­ lės afo­r iz­mai“ ar­ba „iš­m in­t is apie mei­lę“. Ta­čiau dau­ge­liui „Ka­ma­sut­ ra“ la­bau ži­no­ma kaip sek­so po­zų ir mei­lės me­no ži­ny­nas.


23

Trečiadienis, vasario 8, 2012

menas ir pramogos DATOS (vasario 8 d.)

1587 m. Škotijos karalienei Marijai Stiuart, valdžiusiai šalį 1560–1587 m., buvo nukirsta galva. 1828 m. gimė prancūzų rašytojas Jules’is Verne’as. 1834 m. gimė rusų chemikas, periodinės elementų lentelės kūrėjas Dmitrijus Mendelejevas. 1924 m. Nevados valstijoje (JAV) mirties bausmei įvykdyti pirmą kartą panaudota dujų kamera. 1928 m. gimė rusų aktorius, išgarsėjęs Štirlico vaidmeniu, Viačeslavas Tichonovas. 1932 m. gimė krepšinio treneris Vladas Garastas. 1942 m. gimė rašytojas Algimantas Zurba. 1952 m. Elžbieta II paskelbta Anglijos karaliene. 1990 m. mirė Janina Degutytė, lietuvių poetė, vėlyvosios lyrikos romantikė, eilėraščių vaikams autorė. 1999 m. mirė britų filosofė ir rašytoja Iris Murdoch. 2007 m. mirė JAV modelis, sekso simbolis Anna Nicole Smith.

horoskopai kryžiažodis

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Aiškiaregys“. Padėjęs policijai surasti serijinį žudiką aiškiaregystės dovaną turintis Sebastianas Donovanas tikrai nusipelnė poilsio. Tačiau sužinojęs apie pagrobtą kūdikį jis negali likti nuošalyje. Padėti vilties netekusiems tėvams paskatina ir pažintis su žavia detektyve Mel Saterland, kuri netiki jo ypatingomis galiomis. Sebastianas slapta užsibrėžia įrodyti, kad be jo neįprastos pagalbos skeptiškoji detektyvė neapsieis. Tik Nora Roberts galėjo sukurti įstabų pasakojimą apie Donovanų šeimą. Kerintys ir paslaptingi Donovanų palikuonys saugo iš kartos į kartą perduodamą paslaptį, kuri išskiria juos iš kitų.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, vasario 14 d.

Avinas (03 21–04 20). Mėgausitės gyvenimu, apsvarstysite savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Jautis (04 21–05 20). Esate nepatenkintas supančiu pasauliu. Nejaučiate meilės aplinkiniams ir pats jaučiatės nemylimas. Nenusiminkite, gali būti ir blogiau. Dvyniai (05 21–06 21). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis ir įgyvendinti savo svajas. Vėžys (06 22–07 22). Artėja kova dėl valdžios. Jūsų asmenybės tobulėjimui ir privatumui neigiamos įtakos gali turėti labai emocionalus žmogus arba pati situacija. Liūtas (07 23–08 23). Esate labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Mergelė (08 24–09 23). Gali kilti nesutarimų su mylimuoju arba su žmogumi, kuriuo rūpinatės, nes nesutaps jūsų idėjos ir požiūris į kai kuriuos svarbius dalykus. Svarstyklės (09 24–10 23). Tikėtinas emocijų protrūkis ir konfliktas. Kas nors argumentuotai prieštaraus jūsų interesams. Būkite atsargus ir kantrus bendraudamas su aplinkiniais. Skorpionas (10 24–11 22). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo aplinką ir gyvenimą. Savo agresyvumu galite įžeisti jaunesnį žmogų. Šaulys (11 23–12 21). Šiandien būsite sutrikęs, nes pats sau prieštarausite. Neigiamai vertinsite tradicijas ar nesutiksite su vyresniais arba autoritetingais žmonėmis. Ožiaragis (12 22–01 20). Niekuo neišsiskirianti diena. Trūks vaizduotės. Net knyga ar filmas nepadės atitolti nuo realybės. Jausitės atitrūkęs nuo aplinkinių ir vienišas. Vandenis (01 21–02 19). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į mitų bei svajonių pasaulį. Detaliai prisiminsite savo sapnus, kuriuose realybė visiškai atitinka svajones. Žuvys (02 20–03 20). Šiandien didelė konfliktų tikimybė. Būkite kantrus. Taip pat derėtų pasirūpinti sveikata, pats laikas pradėti galvoti apie atostogas.


Orai

Savaitės viduryje Lietuvoje numatomi šalti orai ir sniegas. Šiandien pasnigti gali daug kur, ketvirtadienį sniego kiek sumažės. Temperatūra šiandien bus 7–12 laipsnių šalčio. Ketvirtadienį naktį temperatūra nukris iki 13–22, dieną bus 9–13 laipsnių šalčio.

Šiandien, vasario 8 d.

–7

–7

–8

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

–12

Panevėžys

–10

Utena

–9

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.56 17.10 9.14 18.25 7.35

39-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 327 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

–10

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +8 Berlynas –6 Brazilija +30 Briuselis –1 Dublinas +4 Kairas +17 Keiptaunas +24 Kopenhaga –1

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+3 +5 –13 –16 +5 –4 +1 +3

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

–8 –3 +6 +22 –10 +17 +5 –9

–11

–11

Vėjas

Marijampolė

1–4 m/s

Vilnius

–10

Alytus

Vardai Daugvilė, Dromantas, Honoratas, Jeronimas, Saliamonas (Salys).

Din­gu­sių­jų paieš­kos

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–18

–10

–14

–14

1

–19

–12

–18

–15

4

–23

–13

–18

–20

2

rytoj

poryt

Fi­l i­p i­n ų gel­b ė­to­j ai po ša­l į su­k rė­t u­ sio že­m ės dre­b ė­j i­m o karšt­l i­g iš­k ai ieš­ko­j o din­g u­s ių žmo­n ių. 6,7 ba­l o že­m ės dre­b ė­j i­m as su­p ur­tė Fi­l i­p i­nų Neg­ro­s o sa­l ą. Iš vi­s o ras­t a 15 žu­v u­ sių ­j ų. Su ke­l iais ato­k es­n iais mies­ tais bu­vo sun­k u su­s i­s iek­t i dėl ap­g a­ din­t ų ke­l ių ir til­t ų. Dėl dre­b ė­j i­mo ki­ lo ke­l ios pur­vo nuo­š liau­ž os ir din­ go apie 69 žmo­n es. Po dre­b ė­j i­m o re­g io­n ą pur­t ė pa­k ar­t o­t i­n iai smū­ giai. Seis­m o­l o­g i­j os ins­t i­t u­t as pra­ ne­š ė, kad praė­j us 20 val. po dre­b ė­ ji­m o bu­vo dau­g iau nei 700 pa­k ar­ to­t i­n ių smū­g ių. „Reu­ters“ inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Kilimo raš­tas, nuo ku­rio py­ki­na Kai ku­rie ki­li­mai yra ne­sko­nin­gi, ki­ti – tie­siog ny­kūs. Paaiš­kė­jo, kad eg­zis­tuo­ja juo­dos ir bal­tos spal­vų ki­li­mo raš­tas, nuo ku­rio iš tik­rų­jų da­ro­si blo­ga. Ty­rė­jams Fre­de­ric­kui Bo­na­to ir And­reai Bub­kai iš Šv.Pet­ro ko­le­ džo su sa­vo ko­le­go­mis ne­se­niai te­ ko ste­bė­ti „py­ki­nan­čio ki­li­mo fe­ no­me­ną“. Po 5 mi­nu­čių žiū­rė­ji­mo į juo­dos ir bal­tos spal­vų ki­li­mą, žmo­nės pa­si­jun­ta lyg su­si­rgę jū­ ros li­ga, ra­šo­ma žur­na­le „Per­sep­ tion“. „Bu­vo­me nu­ste­bin­ti, kaip grei­ tai pa­si­ju­to po­vei­kis – py­ki­ni­mo simp­to­mus eks­pe­ri­men­to da­ly­viai pa­ju­to vos po 5 mi­nu­čių, – ste­bė­ jo­si ty­ri­mui va­do­va­vęs Fre­de­ric­kas Bo­na­to, psi­cho­lo­gi­jos pro­fe­so­rius iš Nau­jo­jo Džer­sio. – Ki­li­mo pa­ veiks­liu­kas net ne­ju­dė­jo, žmo­nės, jį ste­bė­ję, taip pat ne­ju­dė­jo, ta­čiau jie vis vien pa­ju­to su ju­dė­ji­mu su­ si­ju­sius simp­to­mus, liau­diš­kai ta­ riant, su­pi­mo.

Šie moks­li­nin­kai iš tik­rų­jų spe­ cia­li­zuo­ja­si py­ki­ni­mo, su­si­ju­sio su ju­dė­ji­mu, ty­ri­muo­se, ta­čiau at­si­ tik­ti­nai jie at­krei­pė dė­me­sį ir į raš­ tuo­to ki­li­mo efek­tą. Mat jų ko­le­ gai nu­si­pir­kus lan­guo­tą juo­dos ir bal­tos spal­vų ki­li­mą, šis ir jo žmo­ na pa­ju­to, kad pa­bu­vus kam­ba­ry­je, ku­ria­me jis pa­ties­tas, šei­ma ir ap­ si­lan­kan­tys sve­čiai jau­čia­si ne­kaip – lyg sirg­tų jū­ros li­ga. Vien žiū­rė­ ji­mas į ki­li­mą jiems su­kel­da­vo py­ ki­ni­mą, svai­gu­lį ir gal­vos skaus­mą, ra­šo msn.com. Po­rai te­ko at­si­kra­ ty­ti ki­li­mo. Ka­dan­gi pa­žįs­ta­mos po­ros reak­ ci­ja į ki­li­mą pri­mi­nė ju­dė­ji­mo su­ kel­tą py­ki­ni­mą, ty­rė­jai nu­spren­dė at­lik­ti ma­žą eks­pe­ri­men­tą. Su­rin­ko 22 svei­kus stu­den­tus ir pa­pra­šė jų žiū­rė­ti į ki­li­mo nuo­trau­ ką. Po po­ros die­nų tų pa­čių stu­ den­tų bu­vo pa­pra­šy­ta tiek pat lai­ ko žiū­rė­ti į pil­ko fo­no pla­ka­tą. Prieš ir po nuo­trau­kų ste­bė­ji­mo, stu­den­tai bu­vo pa­pra­šy­ti už­pil­dy­

ti ju­dė­ji­mo su­kel­to py­ki­ni­mo an­ ke­tą, įver­ti­nan­čią jų sa­vi­jau­tą. Jie pa­žy­mė­jo jau­tę­si kur kas pra­sčiau po žiū­rė­ji­mo į ki­li­mo nuo­trau­ką nei prieš. Re­mian­tis an­ke­ta, kur kas la­biau py­ki­no pa­žiū­rė­jus į ki­li­mo nuo­trau­ką nei į pil­ką fo­ną. F.Bo­na­to tei­gia, kad de­ta­liai paaiš­kin­ti, ko­dėl ki­li­mo raš­tas su­ ke­lia bū­tent to­kį efek­tą, jis ne­ga­ li, ta­čiau tai su­si­ję su di­de­lio kont­ ras­to at­si­kar­to­jan­čiu ki­li­mo raš­tu – juo­da-bal­ta, juo­da-bal­ta. Ki­ti ty­ri­mai taip pat pa­ro­dė, kad tam tik­ri juos­tuo­ti, lan­guo­ti raš­tai ga­li su­kel­ti ju­dė­ji­mo po­jū­čio iliu­ zi­ją ir pri­vers­ti pa­jus­ti jū­ros li­gos po­žy­mius tvir­tai sto­vint ant že­ mės. To­kie raš­tai taip pat ga­li su­ kel­ti nuo­var­gį ar akių įtam­pą. Tam tik­ras pa­si­kar­to­jan­tis raš­ tas ga­li kel­ti re­gė­ji­mo trik­džius ar­ ba net epi­lep­si­jos prie­puo­lius. Tai­gi, kaip siū­lo ty­rė­jas F.Bo­na­to, rei­kia ati­džiai žiū­rė­ti, ką per­ka­me. lrt.lt inf.

„„Pa­vyz­dys: ty­ri­mo au­to­riai ti­ki­na – dau­gu­mą žmo­nių, aky­lai pa­žiū­rė­ju­

sių į taip mar­gin­tą ki­li­mą, pra­de­da py­kin­ti.

Nau­ji ra­di­niai – pir­mie­ji pla­ne­tos gy­ven­to­jai?

„„Kil­mė: moks­li­nin­kai spė­ja, kad šios lie­ka­nos, aptiktos Na­mi­bi­jo­je ga­li

bū­ti se­niau­sias ži­no­mas žmo­gaus pro­tė­vis.

„Shutterstock“ nuotr.

Na­mi­bi­jos na­cio­na­li­nia­me par­ ke ka­si­nė­jan­tys moks­li­nin­kai ap­ ti­ko į pin­tis pa­na­šių fo­si­li­jų, ku­ rios, anot jų, yra pir­mie­ji pa­sau­lio gy­vū­nai. Ma­žy­čių, va­zos for­mos bū­ty­bių fo­si­li­jos ras­tos Na­mi­bi­jos Etos­ha na­cio­na­li­nia­me par­ke ir ki­to­se ša­ lies vie­to­vė­se. Jos ap­tik­tos 760– 550 mln. me­tų se­nu­mo uo­lie­no­ se, pra­ne­šė 10 na­rių tarp­tau­ti­nė moks­li­nin­kų ko­man­da, sa­vo ty­ ri­mų re­zul­ta­tus pa­skel­bu­si lei­ di­ny­je „South Af­ri­can Jour­nal of Scien­ce“.

Tai reiš­kia, kad gy­vū­nai, ku­ rie, kaip ma­no­ma, at­si­ra­do prieš 600–650 mln. me­tų, iš tie­sų pa­ si­ro­dė 100–150 mln. me­tų anks­ čiau, tei­gia moks­li­nin­kai. Tai reiš­k ia, kad dul­k ės da­l e­ lės dy­d žio or­ga­n iz­m ai, pa­d eng­ ti sky­lu­tė­mis, lei­džian­čio­mis pro juos te­k ė­t i skys­č iui, bu­vo mū­s ų pro­t ė­v iai, tei­g ė ty­r i­m o bend­ raau­to­r is St.And­rew uni­ver­s i­te­ to Ško­t i­jo­je geo­l o­gas To­ny Pra­ veas. „Žiū­rint į šei­mos me­dį ir pro­ jek­t uo­jant jį prie­š in­ga kryp­t i­m i

iki to, kas va­d i­n a­m a ka­m ie­n i­n e gru­pe, iki vi­sų gy­vū­nų pro­tė­vių, tuo­met taip, tai bū­tų mū­sų pro­ prop­rop­rop­rop­rop­ro­se­ne­liai“, – sa­kė jis. Anot T.Praveo, fo­s i­l i­j ų įro­ dy­m ai, kad gy­v ū­n ai ki­l o prieš 760 mln. me­t ų, pui­k iai ati­t in­ka hi­p o­te­z es, ku­r ias iš­k ė­l ė „mo­ le­k u­l i­n ius laik­r o­d žius“ ty­r i­ nė­j ę ge­n e­t i­k ai. Jie rū­š ių am­ž ių ma­t uo­j a žiū­r ė­d a­m i į skir­t in­g ų rū­š ių DNR pro­c en­t i­n ius skir­ tu­m us. lrt.lt inf.

2012-02-08 Kauno diena  

24p. Pirmas A.Kubiliaus ir „Gazprom export“ vadovo A.Medvedevo pokalbis – be rezultatų. 22p. Negavę rusiškų dujų šąlantys italai šalyje pask...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you