Page 1

lietuva

5p. Po­li­ti­kai KT iš­va­do­je dėl pen­si­jų ma­ži­ni­mo puo­lė ieš­ko­ti sau nau­din­gų da­ly­kų.

pasaulis

sportas

9p.

J.Šmid­tai­tė – ke­ra­mi­kė, jun­gu­si skir­tin­gas kul­tū­ras ir kū­rė­jų kar­tas.

11p.

Futbolo sunkmetis Kaune: A lygoje nebus nė vienos miesto komandos. Vilnius turės dvi.

Išrinktąjį prezidentą S.Niinistö suomiai vadina puikiu ekonomistu ir patyrusiu politiku.

22p.

Antradienis vasario 7, 2012 Nr. 31 (19590) Kaunodiena.lt 2 Lt

„Girs­tu­tis“ lan­ky­to­jus bando grū­di­nti šal­čiu

R.Be­ne­tis grį­žo į dar­bą Praė­jus šiek tiek dau­giau nei pu­ sant­ro mė­ne­sio po pa­tir­tų dau­gy­ bės su­ža­lo­ji­mų, gar­sus Kau­no kli­ ni­kų kar­dio­chi­rur­gas Ri­man­tas Be­ne­tis jau vėl dir­ba. Vie­ną ope­ra­ ci­ją jis at­li­ko dar anks­čiau, – prieš dvi sa­vai­tes.

„Li­go­nis bu­vo la­bai sun­kus, tai rei­kė­ jo ko­le­goms pa­dė­ti“, – dar pa­ts gy­ dy­da­ma­sis jau gy­dė ki­tus šir­dies chi­ rur­gas, pas ku­rį ver­žia­si li­go­niai ne tik iš Lie­tu­vos. R.Be­ne­čio kūne bu­vo 36 žaizdos, iš­tver­ta ne vie­na ope­ra­ci­ja, bet rei­kia sto­tis ir ei­ti. „Ne­va­lia bū­ti iš­le­pu­siam“, – toks R.Be­ne­čio cre­do, ko ge­ro, pa­dė­jęs pa­siek­ti kar­dio­chi­ rur­gi­jos aukš­tu­mų. Pa­bu­vęs ko­le­gų pa­cien­tu Šir­dies, krū­ti­nės ir krau­ja­ gys­lių chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas daug ką at­ra­do iš nau­jo. 12p.

Dienos citata „Šis lai­mė­ji­mas ma­ne pa­ ska­ti­no dar ryž­tin­giau siek­ti sa­vo tiks­lo ir tap­ti me­di­ku“, – sa­ko ga­biau­sių Lie­tu­vos dvy­lik­to­kų kon­kur­se nu­ga­lė­jęs kau­nie­tis Ar­tū­ras Ja­ci­na­vi­čius. „„Pro­ce­sas: kol vienoje „Girs­tučio“ dalyje vyks­ta grio­vi­mo dar­bai, kitoje kauniečiai renkasi į renginius.

„Girs­tu­čio“ žiū­ro­vai skun­džia­si: sa­lė­je – la­bai šal­ta. Komp­lek­so di­rek­to­rius ti­ki­na, kad taip yra dėl to, jog už sa­lės sie­nos – ne­šil­do­mos pa­tal­pos. Ten da­bar vyks­ta grio­vi­mo dar­bai.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Ne vie­nas skai­ty­to­jas „Kau­no die­ nai“ skun­dė­si, kad „Girs­tu­čio“ rū­ mai sting­do teat­ro ir mu­zi­kos mė­ gė­jus šal­ty­je. „Su­dė­tin­ga iš­sė­dė­ti dvi va­lan­das to­kio­je vė­so­je“, – ne­slė­pė kau­nie­tis Kęs­tu­tis Kar­čiaus­kas. Kul­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo, Tomo Raginos nuo­tr.

tū­ros ir spor­to cent­ro „Girs­tu­tis“ di­ rek­to­rius Min­dau­gas Skvar­na­vi­čius ne­nei­gė, kad sa­lės pa­kan­ka­mai pri­ šil­dy­ti ne­pa­vyks­ta. „Vie­na sie­na yra itin įša­lu­si, nes už jos, spor­tui nu­ma­ ty­to­je rū­mų da­ly­je, vyks­ta pa­tal­pų re­ konst­ruk­ci­ja ir ten nė­ra jo­kio šil­dy­mo, tvy­ro mi­nu­si­nė tem­pe­ra­ tū­ra“, – aiš­ki­no jis.

24p.

2

Į Kauną atskrido „Rammstein“

3p.


2

Antradienis, vasario 7, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

50mg/m3

65

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,98

Tė­vų su­si­rin­ki­mas ta­po po­li­ti­kių agi­ta­ci­jos tri­bū­na Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Sei­mo rin­ki­mai vyks tik ru­de­nį, bet po­li­ti­kų agi­ta­ci­nis šou Kau­ne jau pra­si­dė­jo. „Ąžuo­lo“ ka­ta­li­kiš­ kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los tė­vų su­ si­rin­ki­mo ne­kvies­to­mis vieš­nio­ mis ta­po dvi so­cial­de­mok­ra­tė: Bi­ ru­tė Vė­sai­tė ir Orin­ta Lei­pu­tė.

to­kie su­si­ti­ki­mai su „Ąžuo­lo“ ka­ ta­li­kiš­kos mo­kyk­los mo­ki­nių ar­ti­ mai­siais vy­ko. „Bu­vo­me su Bi­ru­te Vė­sai­te su­ si­ti­ki­me su moks­lei­vių tė­vais. Ar bu­vo ža­dė­ta vai­kams su­teik­ti ne­ mo­ka­mą mai­ti­ni­mą – pa­klaus­ki­te jos. Aš ne­gir­dė­jau, kad bu­vo ža­dė­ tas ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas, nes at­va­žia­vau į pa­čią su­si­ti­ki­mo pa­ bai­gą“, – tei­si­no­si O.Lei­pu­tė.

Ne­ti­kė­tas vi­zi­tas

„Ger­bia­mi tė­ve­liai, bai­gia­si pir­ma­ sis pus­me­tis. Kvie­čia­me jus į tė­vų su­si­rin­ki­mus: pa­gal­ba mo­ki­niui ir mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­ja. Mo­ki­nių pa­žan­gos, pa­sie­ki­mų ir lan­ko­mu­ mo ana­li­zė“, – to­kiu skel­bi­mu Ši­ lai­niuo­se esan­ti „Ąžuo­lo“ ka­ta­ li­kiš­ka vi­du­ri­nė mo­kyk­la va­sa­rio pir­mo­sio­mis die­no­mis tė­vus pa­ kvie­tė į su­si­rin­ki­mus. „Kau­no die­nai“ pa­si­pik­ti­nę ma­ža­me­čių ar­ti­mie­ji pa­sa­ko­jo, kad atė­ję į tė­vų su­si­rin­ki­mus jie kal­bė­jo ne apie sa­vo vai­kų pro­ ble­mas, bet bu­vo pri­vers­ti klau­sy­ ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos rin­ki­ mų pa­ža­dų. „Vi­du­ry tė­vų su­si­rin­ki­mo į ka­ bi­ne­tą įsi­ver­žė Sei­mo na­rė Bi­ru­ tė Vė­sai­tė ir Kau­no mies­to ta­ry­ bos na­rė Orin­ta Lei­pu­tė. Esu la­bai pa­si­pik­ti­nęs. Ma­no anū­kė mo­ko­si tre­čio­je kla­sė­je, atė­jau iš­klau­sy­ti, kaip jai se­ka­si, o vie­toj to pa­te­kau į kaž­ko­kį po­li­ti­nį ren­gi­nį“, – tei­gė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs ir „Ąžuo­ lo“ moks­lei­vės se­ne­lis. Pa­sak jo, po­li­ti­kės agi­ta­vo bal­ suo­ti už so­cial­de­mok­ra­tus ir ža­ dė­jo, kad, jų par­ti­jai lai­mė­jus, vi­ soms mo­kyk­loms bus su­teik­tas ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas. Vy­ras tei­gė su­pran­tan­tis, kad to­kie pa­ža­dai – to­li nuo rea­ly­bės, o po tė­vų su­si­rin­ki­mo prie­dan­ga vyk­do­ma agi­ta­ci­ja, tre­čio­kės se­ ne­lio įsi­ti­ki­ni­mu, tik­rai vyks­ta ne be mo­kyk­los di­rek­to­riaus ži­nios.

Liud­vi­kas Lu­ko­šius:

Bū­si­mų kan­di­ da­tų į Sei­mą ne­ kvie­čiu ir ne­ža­du kvies­ti, bet aš pri­ va­lau juos įleis­ti. „Ąžuo­lo“ ka­ta­li­kiš­kos vi­du­ri­ nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Liud­vi­ kas Lu­ko­šius pa­tvir­ti­no, kad ži­no apie per tė­vų su­si­rin­ki­mą or­ga­ni­ zuo­tą su­si­ti­ki­mą su Sei­mo na­re. Su­si­ti­ki­mas įvy­ko jam lei­dus. Di­rek­to­rius neį­leis­ti ne­ga­li

„Nė­ra to­kio įsta­ty­mo, ku­ris draus­ tų mo­kyk­lo­je lan­ky­tis Sei­mo na­ riams. Bū­si­mų kan­di­da­tų į Sei­mą ne­kvie­čiu ir ne­ža­du kvies­ti, bet aš

pri­va­lau juos įleis­ti. Bu­vo vie­nas in­ci­den­tas per Rug­sė­jo 1-ąją. Ta­ da man­da­giai at­sa­kiau po­li­ti­kams, kad mo­kyk­la ne­pa­gei­dau­tų jų kal­ bų per mo­ki­nių šven­tę – Rug­sė­ jo 1-ąją juk ne­po­li­ti­kuo­ja­ma. Bet bu­vo vi­siems pa­skelb­ta, kad neį­ lei­džiu val­džios. Nus­kam­bė­jau per vi­są ži­niask­lai­dą. Ži­no­te, rin­ki­mai ar­tė­ja. Taip, čia lan­kė­si Sei­mo na­ rė B.Vė­sai­tė. Apie su­si­rin­ki­mus ji su­ži­no­jo bū­tent tą die­ną, kai bu­vo pa­tvir­tin­ti jų gra­fi­kai, ta­čiau at­si­ klau­sė ma­nęs ir grei­tai at­vy­ko“, – tei­si­no­si L.Lu­ko­šius. Sei­mo na­rė B.Vė­sai­tė taip pat pa­tvir­ti­no, kad lan­kė­si tė­vų su­ si­rin­ki­muo­se ir ten bu­vo kal­ba­ma apie ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą pra­ di­nu­kams. Pa­sak jos, Sei­mo na­rių vie­na iš dar­bo da­lių yra su­si­ti­ki­ mai su gy­ven­to­jais. Ji ne­slė­pė, kad lan­ky­mo­si tiks­ las – ir rin­ki­mų pro­gra­mos for­ma­ vi­mas. „Ma­no klau­si­mas tė­ve­liams bu­ vo, kaip jie žiū­ri į ne­mo­ka­mą pra­ di­nu­kų mai­ti­ni­mą ir ar jis pa­si­tei­ si­no – di­džio­ji dau­gu­ma tė­ve­lių tam pri­ta­rė. Kol yra to­kia eko­ no­mi­kos si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je, tik­ rai siū­ly­si­me vi­suo­ti­nį ne­mo­ka­mą pra­di­nu­kų mai­ti­ni­mą sa­vo rin­ki­ mų pro­gra­mo­je, ku­rią ruo­šia­ me“, – sa­kė so­cial­de­mok­ra­tė.

„„ Prie­mo­nės: so­cial­de­mok­ra­tės O.Lei­pu­tė (nuotr. kairėje) ir B.Vė­sai­tė

­nau­do­ja vi­sus agi­ta­ci­jos me­to­dus.

To­mo Ra­gi­nos, Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Su mė­ly­nė­mis, bet lai­min­gas Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

35 me­tų bar­me­nas Vy­tau­tas Bin­ kis šven­tė per­ga­lę. 17 me­tų prie ba­ro dir­ban­tis kau­nie­tis bok­so rin­ge iš­si­lai­kė ant ko­jų prieš tris jo taip ir ne­no­kau­ta­vu­sius spor­ ti­nin­kus.

Mė­ly­nės ant vei­do, pe­čių, ran­kų, ta­čiau be­si­šyp­san­tis ir lai­min­gas.

Taip po še­šių raun­dų ko­vos at­ro­ dė Kau­no bar­me­nas V.Bin­kis. Va­ kar jį už­griu­vo šim­tai skam­bu­čių ir svei­ki­ni­mų. V. Binkis sėk­min­gai iš­si­lai­kė ant ko­jų ir at­rė­mė tri­jų skir­tin­ gų ko­vo­to­jų ata­kas per vi­sus še­ šis raun­dus, tru­ku­sius po tris mi­ nu­tes. Po kiek­vie­no raun­do spor­ti­nin­ kai, kaip įpras­ta bok­se, il­sė­jo­si po mi­nu­tę. Per pir­muo­sius du raun­

„„Šau­nuo­lis: bar­me­nas V.Bin­kis (kairėje) bok­so rin­ge at­si­lai­kė prieš

tris skir­tin­gus var­žo­vus. 

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

32

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Šimtadienis „Saulės“ gimnazijoje

„Girs­tu­tis“ la bando grū­di Dar vie­na prie­žas­tis – lė­ 1 šų tau­py­mas. „Ga­lė­tu­me įjung­ti in­ten­sy­ves­nį šil­dy­mą, bet

ta­da bū­tų neį­ma­no­ma dirb­ti ne­ nuos­to­lin­gai. Tu­ri­me iš­si­lai­ky­ ti pa­tys. Per šil­dy­mo se­zo­ną ten­ka iš­leis­ti apie 80 tūkst. li­tų. Šiuos pi­ ni­gus ši­lu­mos tie­kė­jui ati­da­vi­nė­ja­ me vi­sus me­tus“, – tvir­ti­no jis. Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, ar­tis­tai ne­si­skun­džia, kad ten­ka vai­din­ti vė­sio­je sa­lė­je. „Prie­šin­gai, čia ver­ žia­si dau­ge­lis tru­pių, jos ne­sto­ko­ja žiū­ro­vų, sta­ti­nys pri­tai­ky­tas pro­ fe­sio­na­liam teat­rui“, – tvir­ti­no di­ rek­to­rius. Per me­tus „Girs­tu­ty­je“ su­ren­ gia­ma apie 180 ren­gi­nių. Pro­jek­ta­vo uz­be­kai

Fak­to ne­pa­nei­gė

Kau­no so­cial­de­mok­ra­tų lyde­ rė Orin­ta Lei­pu­tė pa­tvir­ti­no, kad

Anglies monoksidas (CO)

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

dus jį no­kau­ta­vęs var­žo­vas bū­tų už­dir­bęs 300 li­tų. Po to sto­jęs ko­ von ki­tas spor­ti­nin­kas ga­lė­jo už­ dirb­ti 200 li­tų. V.Bin­kiui at­si­lai­kius ir tre­čia­ ja­me bei ket­vir­ta­ja­me raun­de, į rin­gą pa­ki­lęs tre­čias pil­nas jė­gų spor­ti­nin­kas, no­kau­ta­vęs bar­me­ ną, ga­lė­jo lai­mė­ti 100 li­tų. „Ke­lis stip­rius smū­gius pra­ lei­dau, aky­se bu­vo ir ži­bu­riu­ kų, – ne­sla­pu­ka­vo V.Bin­kis, ku­ ris vis dėl­to per šią ko­vą ne­pa­ty­rė net nok­dau­no. – Sun­kiau­sia bu­ vo ko­vo­ti su pir­muo­ju – la­biau­ siai pa­ty­ru­siu spor­ti­nin­ku Dau­ man­tu Ba­ri­no­vu.“ Ar po mė­ne­sio ar dvie­jų jis vėl mes iš­šū­kį? „Bai­ki­te, man 35 me­tai. Aš se­ nas bar­me­nas, – juo­kė­si V.Bin­ kis ir ne­slė­pė, kad prieš šią ko­vą apie tai daug dis­ku­ta­vo su žmo­ na. – Po ko­vos ji priė­jo prie rin­ go ir griež­tai pa­sa­kė, kad tai bū­tų pa­sku­ti­nis kar­tas.“

Pa­sak M.Skvar­na­vi­čiaus, pa­gal to­ les­nius kul­tū­ri­nės rū­mų da­lies re­ konst­ruk­ci­jos pla­nus šie­met nu­ ma­ty­ta ap­šil­tin­ti pa­sta­to sie­nas. „Šiuos rū­mus pro­jek­ta­vo Taš­ ken­to (Uz­be­ki­jos sos­ti­nė – red. pa­st.) ar­chi­tek­tai, tad jie, kaip pie­ tie­čiai, nu­ma­tė plo­nas, ne­šil­tas sie­nas. Nie­kam tai ne­kliu­vo, nes ta­da apie ši­lu­mos eko­no­mi­ją nie­kas ne­gal­vo­jo“, – pa­sa­ko­jo M.Skvar­ na­vi­čius. Per me­tus „Girs­tu­tis“ iš ren­gi­nių už­dir­ba apie 600 tūkst. li­tų, o sa­vi­ val­dy­bė pa­re­mia skir­da­ma apie 90 tūkst. li­tų. Pa­na­šiai „Girs­tu­tis“ iš­ lei­džia rū­mų eksp­loa­ta­ci­jai, at­li­kė­jų ho­no­ra­rams, 15 dar­buo­to­jų at­ly­gi­ ni­mams. „Gir­tu­čio“ per­so­na­lo at­ ly­gi­ni­mo vi­dur­kis, pa­sak M.Skvar­ na­vi­čiaus, – apie 2 tūkst. li­tų. Griau­na ba­sei­ną

To­je komp­lek­so da­ly­je, kur atei­ty­ je bus spor­to ir pra­mo­gų zo­na, šiuo me­tu šal­tis nu­trau­kė dau­ge­lį dar­ bų. „Ten da­bar vyks­ta vien se­no­jo

„„ Griovimas: kol kas „Girstučio“ sport

ba­sei­no grio­vi­mo dar­bai“, – tei­gė Kau­no sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­ riaus ve­dė­jas Vy­gi­man­tas Ab­ra­ma­ vi­čius. Re­konst­ruk­ci­jos ran­go­vės, įmo­ nės „Ka­mes­ta“, sta­ty­bos va­do­vas Da­rius Meš­kuo­tis aiš­ki­no, kad ba­ sei­no dug­nas yra gi­li­na­mas, to­dėl da­bar dau­žo­mas se­na­sis be­to­ni­nis pa­grin­das. „Grio­vi­mo dar­bų spar­ta ma­žes­ nė dėl to, kad vi­dun per var­tus ne­ ga­li įva­žiuo­ti di­des­nė ir ga­lin­ges­nė tech­ni­ka. Bet ba­sei­ną iš­griau­si­ me per va­sa­rį ir nuo bend­ro dar­bų gra­fi­ko neat­si­lik­si­me“, – tvir­ti­no D.Meš­kuo­tis. Pa­baig­ti rū­mų re­ konst­ruk­ci­ją pla­nuo­ja­ma lapk­ri­tį.

„„Pla­nai: pa­sak sta­ty­bos va­do­vo D.Meš­kuo­čio, ar­ti­miau­siu me­tu bus

įren­gia­mi ap­švie­ti­mo, ven­ti­lia­ci­jos prie­žiū­rai skir­ti til­te­liai.


3

Antradienis, vasario 7, 2012

Miestas Šimtadienis „Saulės“ gimnazijoje

Tomo Raginos nuotr.

an­ky­to­jus i­nti šal­čiu „„Trenks­mas: vo­kie­čių ro­ke­riai „Žal­gi­rio“ are­ną už­tvin­dė spe­cia­liai­siais efek­tais, rit­mu ir ener­gi­ja. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Ramms­tein“: su ug­ni­mi ir triukš­mu Pir­ma­die­nio va­ka­rą į Kau­no „Žal­ gi­rio“ are­ną įžen­gė vo­kie­čių kul­ ti­nė gru­pė „Ramms­tein“. Me­ta­ lo gran­dai sa­vo ger­bė­jams at­ve­ žė nau­ją ge­riau­sių dai­nų al­bu­mą „Ma­de In Ger­ma­ny 1995–2011“ ir ne­pa­mirš­ta­mą šou su nau­jo­mis de­ko­ra­ci­jo­mis ir pi­ro­tech­ni­kos triu­kais.

to ir pramogų zonoje tik griaunama ir laukiama atšilimo.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

50 m il­gio ir 8 ta­kų ba­sei­ne vie­ na­me jo ga­le gy­lis bus 205 cm, ki­ ta­me – 235 cm. Tai bus mo­der­ niau­sias Bal­ti­jos ša­ly­se plau­ki­mo komp­lek­sas. „Šil­ta žie­mos pra­džia lei­do pa­ ruoš­ti grun­tą as­fal­tuo­ti ir trin­ ke­lėms klo­ti prie rū­mų“, – sa­kė D.Meš­kuo­tis. At­ši­lus orams bus ga­li­ma pra­dė­ti spor­ti­nio ba­sei­no be­to­na­vi­mo dar­bus, jo sa­lės vi­daus ir išo­rės ap­dai­lą. Pra­mo­gų zo­no­je jau iš­be­to­nuo­tas spor­ti­nin­kų ap­ ši­li­mo ba­sei­nas, sū­ku­ri­nės vo­nios, pra­mo­gi­nis ba­sei­nas, ku­ria­me bus įreng­tos čiuo­žyk­los. Šio­je zo­no­ je taip pat bus pir­tys su šal­to van­ dens ba­sei­nė­liu.

skirti 12 mln. li­tų, bet ne­nu­ma­ty­tas konk­re­tus pa­bai­gos ter­mi­nas. Nuo 2009 m. pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos ir vyk­do­mas eta­pais.

Pa­baig­tu­vių da­ta ne­ži­no­ma

Ar­tis­tai ne­si­skun­džia, kad ten­ka vai­din­ti vė­ sio­je sa­lė­je.

„Girs­tu­čio“ spor­to ir pra­mo­gų zo­ nos re­konst­ruk­ci­ja kai­nuos apie 21 mln. li­tų. Sa­vi­val­dy­bė yra pa­ si­ra­šiu­si su­tar­tį dėl 5 mln. li­tų ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos. Dar 4 mln. li­tų bus pa­nau­do­ti iš Vals­ty­ bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šų. Pa­gal pir­mi­nį pla­ną vi­si dar­bai tu­rė­jo bū­ti baig­ti dar per­nai va­ sa­rą, ta­čiau ran­go­vai „Sie­no­jus“ ir „Ka­mes­ta“ dar­ba­vo­si van­giai, kol sa­vi­val­dy­bė ne­pra­dė­jo gra­sin­ti nu­ trauk­ti su­tar­tį. Praė­ju­sių me­tų pa­ bai­go­je pa­si­ra­šy­ta at­nau­jin­ta su­ tar­tis su nau­ju dar­bo gra­fi­ku. Daug il­giau re­konst­ruk­ci­jos dar­ bų pa­bai­gos rei­kės lauk­ti pa­sta­ to kul­tū­ros da­ly­je. Jai planuojama

Min­dau­gas Skvar­na­vi­čius:

„Jau su­re­mon­tuo­ta žiū­ro­vų sa­lė, sce­na ir ves­ti­biu­lis, re­konst­ruo­ta ka­vi­nė, įreng­tas bal­ko­nas, su­tvar­ ky­tos rū­mų priei­gos, res­tau­ruo­ta es­ta­ka­da. Iš vi­so jau at­lik­ta dar­bų už 1,1 mln. li­tų“, – sa­kė M.Skvar­ na­vi­čius. „Atei­ty­je rei­kės pa­nau­do­ti ap­ leis­tas 1000 kv. m pa­tal­pas ir įreng­ ti ten 18 vie­tų vieš­bu­tį, kaip nu­ma­ ty­ta pro­jek­te, taip pat kon­fe­ren­ci­jų sa­lę, įreng­ti lif­tus neį­ga­lie­siems“, – apie pla­nus kal­bė­jo di­rek­to­rius.

Tarp at­vy­ku­sių­jų pa­si­klau­sy­ti gar­ sių­jų vo­kie­čių bu­vo ga­li­ma pa­ste­ bė­ti ir po­li­ti­kų, ir spor­ti­nin­kų, ir pra­mo­gų pa­sau­lio at­sto­vų. „Ar „Ramms­tein“ yra mėgs­ta­ miau­sia jū­sų gru­pė?“ – „Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tė pa­klau­sė Na­ta­ li­jos Bun­kės. Jai ne­spė­jus at­sa­ky­ ti, įsi­ter­pė jos vy­ras Da­nie­lius Bun­ kus: „Aš esu šios gru­pės ger­bė­jas.“ „Taip, tai vy­ras at­si­tem­pė ma­ne į kon­cer­tą, ža­dė­jo, kad bus daug ug­nies“, – pa­tvir­ti­no į pra­ban­gius kai­li­nius įsi­su­ku­si N.Bun­kė. Į „Žal­gi­rio“ are­ną pa­si­klau­sy­ ti gru­pės „Ramms­tein“ at­vy­ko ir vers­li­nin­kai Vis­val­das ir Ire­na Ma­ti­jo­šai­čiai. „Man la­bai pa­tin­ ka, kad per „Ramms­tein“ kon­ cer­tą ga­li­ma iš­girs­ti net mo­to­cik­ lo gaus­mą“, – sim­pa­ti­jų vo­kie­čių

mu­zi­kan­tams ne­slė­pė V.Ma­ti­jo­ šai­tis. I.Ma­ti­jo­šai­tie­nė pa­ti­ki­no, kad „Ramms­tein“ – vie­na mėgs­ ta­miau­sių jos gru­pių. „Ar gir­dė­jo­te, kad gru­pė or­ga­ ni­za­to­rių pa­pra­šė pa­rū­pin­ti pu­ sant­ros to­nos dy­ze­li­no? Kaip ma­no­te, ar are­na at­lai­kys to­kį iš­ ban­dy­mą?“ – pa­klau­sė­me V.Ma­ ti­jo­šai­čio. „Ši are­na ga­li at­lai­ky­ti vis­ką“, – už­tik­rin­tu bal­su at­sa­kė jis. Į kon­ cer­tą atė­jo ir bu­vęs Kau­no mies­to me­ras Ri­man­tas Mi­kai­tis su duk­ ra. „Mėgs­tu pa­šok­ti, tad šį­va­kar ti­kiuo­si ge­rai pa­šėl­ti“, – ge­ros nuo­tai­kos ne­sto­ko­jo po­li­ti­kas. Į Kau­ną mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­ dės at­skri­do pri­va­čiu lėk­tu­ vu. Tarp­tau­ti­nia­me oro uos­te žvaigž­džių jau lau­kė du pra­ban­ gūs „Mer­ce­des“ au­to­mo­bi­liai. Įsė­dus mu­zi­kan­tams, au­to­mo­bi­ liai šo­vė mies­to link. Ma­ši­nos su „Ramms­tein“ gru­pės na­riais lė­kė ne­pai­sy­da­mos Ke­lių eis­mo tai­syk­ lių, san­kry­žas kir­to ir de­gant rau­ do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Gru­pės ko­man­da mies­tą pa­sie­ kė iš­va­ka­rė­se. Dau­giau kaip 100 ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo na­rių

iš Vo­kie­ti­jos į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo še­šiais au­to­bu­sais, juos at­ly­dė­jo 24 sunk­ve­ži­miai su sce­nos, gar­so, švie­sos ir pi­ro­tech­ni­kos įran­ga. Po trum­po poil­sio vie­na­me Kau­no vieš­bu­čių, ge­ro­kai prieš kon­cer­tą mu­zi­kan­tai at­vy­ko į are­ ną, kur rin­ko­si mi­nia šio mu­zi­kos sti­liaus ger­bė­jų. „At­vy­ko­me iš Vil­niaus. Bu­vo­ me jų kon­cer­te, kai per­nai pa­va­sa­ rį „Ramms­tein“ lan­kė­si Lie­tu­vo­je, bet no­ri­me pa­ma­ty­ti juos Kau­no are­no­je. „Ramms­tein“ ne­ga­li bū­ ti per daug“, – pa­sa­ko­jo 38-erių Min­dau­gas Ju­rė­nas. Šios „Ramms­tein“ gast­ro­lės lai­ko­mos di­džiau­sio­mis per vi­są gru­pės kar­je­rą. „Žal­gi­rio“ are­no­je skam­bės vi­ sos ge­riau­sios „Ramms­tein“ dai­ nos, su­kur­tos per gru­pės is­to­ ri­ją. In­dust­ri­nio me­ta­lo gran­dų pa­si­ro­dy­mą sve­čių tei­sė­mis pra­ dės šve­dų go­ti­ki­nio me­ta­lo gru­pė „Deaths­tars“. Prieš 12 me­tų Stok­ hol­me su­si­kū­ru­si gru­pė bu­vo iš­ rink­ta ke­liau­ti su „Ramms­tein“ per vi­są tu­rą „Ma­de In Ger­ma­ny 1995–2011“ po Eu­ro­pą.

„„Gerbėjai: į koncertą rinkosi tie, kuriems vokiečių grupė kaitina kraują.

KD inf.

Artūro Morozovo nuotr.


4

antradienis, vasario 7, 2012

miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Dėl lei­di­mų į mugę – grum­ty­nės kaip tur­gu­je No­rin­tie­ji pre­kiau­ti tra­di­ci­nė­je Ka­zi­ mie­ro mu­gė­je ne­mie­ga nak­ti­mis. Vi­dur­ nak­tį į ei­lę lei­di­mams gau­ti už­si­ra­šiu­sie­ ji va­kar ry­tą štur­ma­vo ka­bi­ne­tą, ku­ria­me re­gist­ruo­ja­ma. Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Ban­dė įves­ti sa­vą tvar­ką

Prie ka­bi­ne­to, ku­ria­me pra­dė­ti re­ gist­ruo­ti Ka­zi­mie­ro mu­gės pre­ky­ bi­nin­kai ir iš­duo­da­mi lei­di­mai, vos pra­si­dė­jus dar­bo die­nai ki­lo spūs­ tis. Du­ris už­rė­męs au­ga­lo­tas vy­ras ran­ko­se lai­kė ke­lis la­pus su žmo­nių pa­var­dė­mis.

Te­le­fo­nu juk sun­ko­ ka paaiš­kin­ti, kur tiks­liai yra tam tik­ ros pre­ky­bos vie­tos. Be to, rei­kia su­da­ry­ti dvi­ša­lę su­tar­tį. „Pri­žiū­riu, kad į vi­dų įei­tų tik pa­gal są­ra­šą. Aš 42-as. Kai įei­siu, są­ra­šą per­duo­siu to­liau ei­lė­je už­si­ ra­šiu­sie­siems“, – ne­ra­šy­tas tai­syk­ les aiš­ki­no vy­ras. Tvar­ką pri­žiū­rin­ty­sis ne­slė­pė, kad jis į Že­mės ūkio rū­mus atė­

jo iš­va­ka­rė­se. Esą tuo­met są­ra­ šas ir bu­vo pra­dė­tas su­da­ry­ti. Jis taip pat už­si­ra­šė ir iš­ke­lia­vo na­ mo il­sė­tis. Atė­jęs ry­te ra­do ge­ro­ kai pa­pil­dy­tą są­ra­šą ir sto­jo pri­ žiū­rė­ti tvar­ką. „At­va­žia­vau pir­mą va­lan­dą nak­ ties. Čia nie­ko ne­bu­vo, švie­są už­ si­de­gė­me ir lau­kia­me iki da­bar“, – tik pra­dė­ju­sios kal­bė­ti mo­ters pa­sa­ko­ji­mą nu­trau­kė ap­lin­ki­nių riks­mai: „Są­ra­šas tam ir su­da­ ry­tas, kad ne­rei­kė­tų gy­vo­je ei­lė­ je sto­vė­ti!“ No­rin­tie­ji pre­kiau­ti Ka­zi­mie­ro mu­gė­je pra­dė­ti re­gist­ruo­ti tik nuo 9 val. ry­to. Apie 10 val. pa­gal są­ ra­šą į ka­bi­ne­tą bu­vo įleis­ta vos 30 žmo­nių. Atė­ju­sie­ji li­kus pus­va­lan­ džiui iki re­gist­ra­ci­jos pra­džios at­si­ dū­rė ties 150-uo­ju nu­me­riu. Pir­mes­niems la­biau pa­si­seks?

„Tik ne­ra­š y­k i­te pa­var­d ės, nes pa­skui dar lei­di­mo ne­gau­siu, bet tvar­kos čia nie­ka­da ne­bu­vo. Atė­ jau 8.30 val. ir į są­ra­šą esu įra­šy­ta 170-oji“, – ty­liai kal­bė­jo Bi­ru­tė Ž. Mo­te­ris ti­ki­no, kad vi­si plūs­ta pir­m ą­j ą re­g ist­ra­c i­jos die­n ą, nes

„„Ver­žė­si: prie ka­bi­ne­to, kur re­gist­ruo­ja­mi mu­gės pre­ky­bi­nin­kai, mi­nia rin­ko­si dar ge­ro­kai prieš ofi­cia­lų dar­

bo lai­ką. 

no­ri gau­ti kuo ge­res­nę pre­ky­bos vie­tą. Ka­zi­mie­ro mu­gę or­ga­ni­zuo­jan­ti Lie­tu­vos šei­mos ūki­nin­kų są­jun­ga skel­bia, kad ga­li­ma re­gist­ruo­tis te­ le­fo­nu, o su­mo­kė­ti už lei­di­mą per tris die­nas. Ki­taip re­gist­ra­ci­ja bus anu­liuo­ja­ma. „Kai pa­s kam­b i­n au te­l e­fo­n u praė­ju­sią sa­vai­tę, paaiš­ki­no, kad te­le­fo­nu re­gist­ruo­ja tik iš to­liau at­vyks­tan­čiuo­sius, o kau­nie­čiai ir

Andriaus Aleksandravičiaus nuo­tr.

ra­jo­no gy­ven­to­jai tu­ri atei­ti“, – pa­sa­ko­jo Lau­ra J. Tar­tis akis į akį – ge­riau

Mu­gės or­ga­ni­za­to­rius Vi­das Juods­ nu­kis pa­brė­žė su­si­ta­ręs su Že­mės ūkio rū­mais, kad at­vy­ku­siuo­sius iš­va­ka­rė­se įleis­tų į vi­dų ir žmo­ nėms ne­tek­tų lau­ke šal­ti. Dėl są­ ra­šo su­da­ry­mo jo­kios at­sa­ko­my­ bės or­ga­ni­za­to­riai ne­pri­siė­mė, nes tai – pa­čių žmo­nių ini­cia­ty­va.

„Mes daug gal­vo­jo­me, kaip čia pa­leng­vin­ti re­gist­ra­ci­ją. Te­le­fo­nu juk sun­ko­ka paaiš­kin­ti, kur tiks­liai yra tam tik­ros pre­ky­bos vie­tos. Be to, rei­kia su­da­ry­ti dvi­ša­lę su­tar­tį“, – dės­tė or­ga­ni­za­to­rius. Su­si­rin­ku­sie­ji pik­ti­no­si, kad Kau­ ne – tarsi ak­mens am­žius, esą ki­tuo­ se mies­tuo­se re­gist­ruo­ja­ma in­ter­ne­ tu ir ne­ky­la jo­kių ne­su­sip­ra­ti­mų. Tra­di­ci­nė Ka­zi­mie­ro mu­gė Kau­ ne vyks ko­vo 9–11 d.

Sporto klubams – kuklesnė miesto parama grupė sporto rėmimo programai siūlo skirti iki 5 mln. litų. Ši suma būtų skirta reprezentacinėms įvairių sporto šakų komandoms bei daliai Sporto halę ir didžiausią šalies stadioną valdančios įstaigos „S.Dariaus ir S.Girėno sporto centras“ išlaikymo išlaidų padengti.

Andrius Kupčinskas:

Esame atviri ir norime kartu su jumis rasti sprendimus. Siekiame, kad vyktų atviras dialogas. „ Kauno miesto taryba šių metų biudžetą tvirtins vasario 23 d. vyksiančiame posėdyje.

Jolanta Rimkutė Kauną reprezentuojančių sporto komandų vadovus į susitikimą pakvietęs miesto meras Andrius Kupčinskas buvo atviras – šiemet planuojamas maždaug 100 mln. litų mažesnis miesto biudžetas, todėl savivaldybės parama klubams bus kuklesnė.

„Norime jus atvirai informuoti apie esamą situaciją. Mums svarbi jūsų nuomonė, tad sieksime kartu su jumis ieškoti konsensuso. Pinigų yra tiek, kiek yra, ir jų tikrai nepadauginsime. Visuotinė taupymo politika vyksta visoje šalyje“, – per susitikimą

su sporto klubų atstovais kalbėjo A.Kupčinskas. Išgyvenimo biudžetas

Seimo priimtame 2012 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme Kauno miesto savivaldybei numatyta gerokai mažesnė dotacija iš valstybės biudžeto nei pernai. Be to, šįmet mažėja savivaldybių pajamų, iš jų – ir didžiausią biudžeto dalį sudarančių įplaukų iš gyventojų pajamų mokesčio, prognozė. „Finansų ministerija savivaldybėms nebeleidžia tvirtinti deficitinio biudžeto. Anksčiau dar galėdavome kažkokias skolas užlopyti

iš skolintų lėšų, o dabar jas galėsime naudoti tik Europos Sąjungos vykdomiems projektams. 2011 m. Kauno biudžetas siekė 832 mln. litų. Šiemet planuojamas maždaug 100 mln. litų mažesnis biudžetas, kurį galime drąsiai vadinti tik išgyvenimo biudžetu“, – tvirtino A.Kupčinskas. „Dabartinė Lietuvos ekonominė padėtis yra blogesnė, nei buvo 2008– 2009 m. Mums dar sunkiau yra todėl, kad nebegalime tvirtinti deficitinio biudžeto“, – teigė Kauno miesto vicemeras Stanislovas Buškevičius. Atsižvelgs į argumentus

Pastarąjį mėnesį įtemptai dirbusi 2012 m. miesto biudžeto darbo

Kauno miesto taryba šių metų biudžetą tvirtins vasario 23 d. vyksiančiame posėdyje. Planuojama patvirtinti ir naujai steigiamos Sporto rėmimo tarybos sudėtį. Būtent šios tarybos nariai spręs, kokiomis proporcijomis paskirstyti sporto rėmimo programos lėšas. „Neslepiame ir sakome, kokia situacija yra iš tiesų. Esame atviri ir norime kartu su jumis rasti sprendimus. Siekiame, kad vyktų atviras dialogas. Aišku, aš turiu savo įsivaizdavimą, kaip galėtų būti paskirstytos sporto rėmimo programos lėšos, bet man norėtųsi, kad tai jūs diskutuotumėte tarpusavyje. Taip jūs padėtumėte ir Sporto rėmimo tarybai, kuriai būtų kur

kas lengviau apsispręsti“, - sporto klubų vadovus diskutuoti paragino miesto meras. „Sporto rėmimo taryba jus kviesis į posėdžius ir atsižvelgs į pateiktus argumentus“, - pridūrė S. Buškevičius. „Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad mums reikia subalansuoti labai daug dalykų ir žiūrėti į biudžeto visumą. O trūksta ir mokykloms, ir kultūrai, ir viešajam miesto transportui. Visoms sritims finansavimas šiais metais mažėja apie 20-30 proc.“, – tvirtino Kauno miesto meras. Tikslas – išgyventi

Tiek miesto vadovai, tiek Kauną reprezentuojančių klubų atstovai sutiko, kad vienas iš svarbiausių uždavinių – užtikrinti S.Dariaus ir S.Girėno sporto centro gyvavimą, kuriame savo varžybas galėtų rengti dauguma miesto reprezentacinių komandų. „Kaip žinia, visi didesni renginiai iš halės emigravo į Žalgirio areną ir sporto centras pats nebegali išsilaikyti. Jų pajamos pastaraisiais metais siekdavo beveik 2 mln. litų. Jų prašymas viršija 1 mln. litų, tačiau, esant tokiai situacijai, biudžeto darbo grupė siūlo perpus kuklesnę paramą“, – teigė A.Kupčinskas. Vicemeras S.Buškevičius klubų vadovus paragino pasidalyti savo mintimis ir idėjomis, kaip būtų galima užtikrinti didesnį sporto halės užimtumą. Užs. 909847


5

antradienis, vasario 7, 2012

lietuva

KT išvadą skaito skirtingai Sunk­me­čiu pen­si­jas ma­žin­ti ga­li­ma, ta­čiau tai da­ry­ti ga­li­ma tik lai­ki­nai ir vė­ liau bū­ti­na nu­sta­ty­ti kom­pen­sa­vi­mo me­ cha­niz­mus. Tai nu­sta­tė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT). Skir­tin­gų po­žiū­rių po­li­ti­ kai Kons­ti­tu­ci­jos sar­gų spren­di­me įžvel­gė sau nau­din­gas nuo­sta­tas. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Rado neatitikimų

Va­kar KT pa­skel­bė iš­va­dą by­lo­je dėl 2009 m. pa­bai­go­je priim­to spren­ di­mo su­ma­žin­ti pen­si­jas. Nus­ta­ty­ ta, kad Kons­ti­tu­ci­jai ne­prieš­ta­rau­ja tei­sės ak­tų nuo­sta­tos, ku­rio­mis bu­ vo su­ma­žin­tos se­nat­vės ir vals­ty­bi­ nės pen­si­jos, o 1995–2002 m. dir­ bu­siems pen­si­nin­kams neiš­mo­kė­tų pen­si­jų da­lies iš­mo­kė­ji­mas nu­kel­ tas iš 2010-ųjų į 2012 m. Ta­čiau spren­di­mas pen­si­jas dir­ ban­tiems gy­ven­to­jams su­ma­žin­ti la­ biau nei ne­dir­ban­tiems, KT spren­di­ mu, nea­ti­tin­ka Kons­ti­tu­ci­jos. Kons­t i­t u­c i­jai prieš­ta­rau­jan­ čiu pri­pa­žin­tas ir įsta­ty­mas, ku­ riuo bu­vo ap­ri­bo­tos pir­mo ir ant­ ro laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos, taip pat vals­ty­bi­nės pen­si­jos nu­ ken­tė­ju­siems as­me­nims, pa­rei­gū­ nams ir ka­riams, moks­li­nin­kams. Be to, Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ja ir nu­sta­ty­ta išim­tis ne­ma­žin­ti pen­ si­jų 75–100 pro­c. dar­bin­gu­mo ne­ te­ku­siems as­me­nims (I gru­pės in­ va­li­du­mo pen­si­nin­kams), bet jos ne­tai­ky­mas bu­vu­siems nuo­la­ti­nės slau­gos po­rei­kį tu­rin­tiems se­nat­ vės pen­si­nin­kams.

dėl itin sun­kios eko­no­mi­nės, fi­nan­ si­nės pa­dė­ties neį­ma­no­ma su­kaup­ti tiek lė­šų, kiek yra bū­ti­na pen­si­joms mo­kė­ti, pa­skir­tos ir mo­ka­mos pen­ si­jos ga­li bū­ti ma­ži­na­mos“. „Ta­čiau tai da­rant pri­va­lu pai­ sy­ti kons­ti­tu­ci­nių ly­gia­tei­siš­ku­ mo bei pro­por­cin­gu­mo prin­ci­pų ir nu­sta­ty­ti to­ly­gų, ne­disk­ri­mi­na­ci­nį pen­si­jų ma­ži­ni­mo mas­tą. Su­ma­ žin­tos pen­si­jos ga­li bū­ti mo­ka­mos tik lai­ki­nai, nu­ma­čius dėl pen­si­jų su­ma­ži­ni­mo su­si­da­riu­sių pra­ra­di­ mų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą“, – pa­brė­žė KT. Dėl eko­no­mi­nių sun­ku­mų nuo 2010 m. sau­sio Sei­mas bu­vo su­ ma­ži­nęs se­nat­vės pen­si­jas. Ta­čiau šių me­tų sau­sio 1 d. jos grą­žin­tos į 2009 m. ly­gį. Par­la­men­to opo­zi­ci­jos at­sto­vai dėl šio su­ma­ži­ni­mo krei­pė­si į KT.

Al­gir­das Sy­sas:

Lie­tu­va, ko ge­ro, li­ko vie­nin­te­lė ša­lis, ku­ri kri­zės lai­ko­tar­piu su­ ma­ži­no ir at­ly­gi­ni­mą, ir pen­si­jas.

Nu­le­mia eko­no­mi­kos būk­lė

KT pa­brė­žė, kad Kons­ti­tu­ci­jai ne­ prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mai, ku­riais bu­vo su­ma­žin­tos se­nat­vės ir vals­ty­bi­nės pen­si­jos, o dir­bu­siems pen­si­nin­ kams neiš­mo­kė­tų pen­si­jų da­lies iš­mo­kė­ji­mas nu­kel­tas po­rai me­tų, iki 2012-ųjų. Nu­ta­ri­me ra­šo­ma, kad „vals­ty­bė­ je su­si­da­rius ypa­tin­gai si­tua­ci­jai, kai

Pri­mi­nė sa­vo se­ną spren­di­mą

Pas­kelb­ta­ja­me nu­ta­ri­me pri­me­ na­ma, kad KT jau 2002 m. pri­pa­ ži­no, kad Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ ja 2000-ai­siais priim­tas įsta­ty­mas, įtvir­ti­nęs nuo­sta­tą, jog dir­ban­ tiems pen­si­nin­kams mo­ka­ma tik da­lis jiems pri­skai­čiuo­tos se­nat­ vės pen­si­jos.

„„Nu­ta­ri­mas: KT pri­pa­ži­no, kad pen­si­jos ga­lė­jo bū­ti ma­ži­na­mos, bet pa­brė­žė, jog tai da­rant bu­vo „pri­va­lu pai­

sy­ti kons­ti­tu­ci­nių ly­gia­tei­siš­ku­mo bei pro­por­cin­gu­mo prin­ci­pų ir nu­sta­ty­ti to­ly­gų, ne­disk­ri­mi­na­ci­nį pen­si­jų ma­ži­ni­mo mas­tą“. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Gy­ven­to­jai, ku­rie 1995–2002 m. dir­bo, dėl šio įsta­ty­mo ga­vo ne vi­ są se­nat­vės ar in­va­li­du­mo pen­si­ją. Dir­bu­siems pen­si­nin­kams vals­ty­bė li­ko sko­lin­ga 269 mln. li­tų. Vals­ty­bė pla­na­vo, kad 2010 m. grą­žins ne­prie­mo­kas bu­vu­siems dir­ban­tiems pen­si­nin­kams, bet dėl itin su­dė­tin­gos fi­nan­si­nės pa­ dė­ties šio įsi­pa­rei­go­ji­mo vyk­dy­ mas nu­kel­tas į 2012-uo­sius. Šių me­tų „Sod­ros“ biu­dže­te nu­ma­ty­ tos lė­šos šioms kom­pen­sa­ci­joms iš­mo­kė­ti. Pas­ta­bas pa­ža­dė­jo iš­nag­ri­nė­ti

Skir­tin­gų po­li­ti­nių sro­vių po­li­ti­kai pa­skelb­to­je KT iš­va­do­je įžvel­gė sau nau­din­gų po­stu­la­tų. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius pa­ reiš­kė, kad prin­ci­pi­nė Vy­riau­sy­bės nuo­sta­ta pri­pa­žin­ta ati­tin­kan­ti pa­ grin­di­nį ša­lies įsta­ty­mą. „Opo­zi­ci­ja gin­či­jo mū­sų su­ta­ri­mą su so­cia­li­ niais par­tne­riais, kad kri­zės lai­ko­ tar­piu rei­kia ma­žin­ti vi­sas iš­lai­ das, tarp jų ir pen­si­jas, ir so­cia­li­nes pen­si­jas. Bet KT mū­sų prin­ci­pi­ nę nuo­sta­tą pri­pa­ži­no ati­tin­kan­čia Kons­ti­tu­ci­ją“, – tvir­ti­no jis.

Gaus tiek pinigų, kiek ir pra­šė Nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­siam Ty­tu­ vė­nų baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­ samb­liui Vy­riau­sy­bė iš re­zer­vo ke­ ti­na skir­ti 200 tūkst. li­tų.

To­kia su­ma, ku­rios ir pra­šė Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, nu­ro­do­ma Fi­ nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­reng­ta­me Mi­ nist­rų ka­bi­ne­to spren­di­mo pro­jek­te. Šie pi­ni­gai bus skir­ti sau­sio pa­bai­ go­je Ty­tu­vė­nų baž­ny­čios ir vie­nuo­ ly­no an­samb­ly­je ki­lu­sio gais­ro pa­ da­ri­nių ša­li­ni­mo iš­lai­doms iš da­lies pa­deng­ti. Pa­sak kul­tū­ros mi­nist­ro Arū­no Ge­lū­no, sku­biai pi­ni­gų rei­kia tam, kad bū­tų lai­ki­no­mis prie­mo­ nė­mis už­deng­tas vie­nuo­ly­no sto­ gas ir taip nuo pa­pil­do­mos drėg­mės ap­sau­go­ti an­samb­lio mū­rai. Sie­ kiant džio­vin­ti per gais­rą už­lie­tas sie­nas, baž­ny­čio­je šiuo me­tu spe­ cia­liais prie­tai­sais šil­do­mas oras.

Per Ty­tu­vė­nų Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­ jos An­ge­lų Ka­ra­lie­nės baž­ny­čio­je ir Ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no an­samb­ly­je sau­sio 26 d. ki­lu­sį gais­rą iš­de­gė apie 1 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų vie­nuo­ ly­no sto­go, ap­de­gė ir apang­lė­jo baž­ ny­čios me­džio sto­go konst­ruk­ci­jos. Su­de­gė vie­nuo­ly­ne ne­for­ma­liai įsi­ kū­ru­sia­me sak­ra­li­nio me­no mu­zie­ ju­je eks­po­nuo­ti li­tur­gi­niai reik­me­ nys, ge­si­nant gais­rą nuo van­dens nu­ken­tė­jo vie­nuo­ly­no pir­mo aukš­ to fres­kos. Iš 343 ver­ty­bių su­de­gė apie 30, tarp jų – la­bai ver­tin­gi pa­veiks­lai ir kny­gos. Pas­ta­tai bu­vo draus­ti. Kul­ tū­ros mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, Ber­nar­ di­nų vie­nuo­ly­nas draus­tas 10 mln. li­tų, o Ty­tu­vė­nų Šv. Mer­ge­lės Ma­ ri­jos An­ge­lų Ka­ra­lie­nės baž­ny­čia – 6 mln. li­tų. BNS inf.

„„Dar­bai: už Vy­riau­sy­bės skir­tas

lė­šas lai­ki­no­mis prie­mo­nė­mis bus už­deng­tas vie­nuo­ly­no sto­ gas, kad an­samb­lio mū­rai bū­tų ap­sau­go­ti nuo drėg­mės. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

A.Ku­bi­liaus tei­gi­mu, KT „ke­le­ tas pa­sta­bų“ dėl pen­si­jų su­ma­ži­ ni­mo dir­ban­tiems pen­si­nin­kams ir vals­ty­bi­nių pen­si­jų bus at­sa­kin­ gai iš­nag­ri­nė­tos ir įver­tin­tos. Pa­sak prem­je­ro, Vy­riau­sy­bė Sei­mui per mė­ne­sį pa­teiks siū­ly­mus, kaip kom­ pen­suo­ti su­ma­žin­tas pen­si­jas. „No­riu pa­brėž­ti, kad Vy­riau­sy­bė yra pri­ta­ru­si prin­ci­pi­nėms nuo­sta­ toms – kon­cep­ci­jai – dėl su­ma­žin­ tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo ir jau bu­vo nu­ma­ty­ti šiek tiek skir­tin­ gi kom­pen­sa­vi­mo da­ly­kai, kiek tai lie­čia so­cia­li­nes pen­si­jas ir dir­ban­ čių pen­si­nin­kų pen­si­jas. Tam, kad bū­tų pra­dė­ta kom­pen­suo­ti, tu­ri bū­ti priim­tas spe­cia­lus įsta­ty­mas. Ti­kiu, kad Vy­riau­sy­bė ar­ti­miau­ siu me­tu, at­si­žvelg­da­ma ir į pa­sta­ ruo­sius KT spren­di­mus, pa­tai­siu­si su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mą, jį pa­teiks Sei­mui“, – sa­ kė A.Ku­bi­lius. Pap­ra­šy­tas su­konk­re­tin­ti, ka­da par­la­men­tą ga­lė­tų pa­siek­ti įsta­ty­ mo pro­jek­tai, mi­nist­ras pir­mi­nin­ kas tei­gė, kad „Sei­mas bet ku­riuo at­ve­ju rink­sis tik ko­vo mė­ne­sį, tad mes tu­ri­me dar maž­daug mė­ne­sį

tam, kad su­de­rin­tu­me vi­sas nuo­ sta­tas“. „Pa­sielg­ta ne­tei­sin­gai“

Opo­zi­ci­nės So­cial­de­mok­ra­tų par­ ti­jos at­sto­vas Al­gir­das Sy­sas tvir­ti­ no, kad KT „pa­dė­jo taš­ką gin­čuo­se, ar ga­li­ma ma­žin­ti pen­si­jas dir­ban­ tiems pen­si­nin­kams“. „KT įro­dė tai, apie ką bu­vo gin­či­ ja­ma­si dve­jus me­tus. Bu­vo gin­či­ja­ ma­si ir tuo­met, kai bu­vo prii­ma­mi tie įsta­ty­mai. KT vis­gi kons­ta­ta­vo, kad nuo­sta­tos dėl ma­ži­ni­mo, ku­ rios ga­lio­jo dve­jus me­tus, prieš­ta­ra­ vo Kons­ti­tu­ci­jai“, – iš­kart po KT iš­ va­dos sa­kė Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys A.Sy­sas. Jis pa­brė­žė vi­suo­met bal­sa­vęs prieš pen­si­jų ma­ži­ni­mą: „Lie­tu­va, ko ge­ro, li­ko vie­nin­te­lė ša­lis, ku­ri kri­zės lai­ko­tar­piu su­ma­ži­no ir at­ ly­gi­ni­mą, ir pen­si­jas. Kai­my­nė Lat­ vi­ja trum­pam bu­vo tai pa­da­riu­si, bet po KT spren­di­mo vis­ką grą­ ži­no. Lie­tu­va li­ko vie­nin­te­lė ša­lis, ku­ri sunk­me­čiu su­ma­ži­no pen­si­ nin­kams pen­si­jas, ir ne­pro­por­cin­ gai, la­biau­siai – dir­ban­tiems pen­ si­nin­kams.“


6

Antradienis, vasario 7, 2012

Nuomonės

Tai­syk­lės svar­biau nei švy­tu­rė­liai

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

N

Vil­tis – „Gazp­rom“ mo­ti­na

Š

ian­dien į Vil­nių tu­rė­tų at­ vyk­ti Ru­si­jos du­jų gi­gan­ to „Gazp­rom“ vi­cep­re­z i­ den­tas, šio kon­cer­no ant­ ri­nės įmo­nės „Gazp­rom-eks­port“ va­do­vas Alek­sand­ras Med­ve­de­ vas. Nu­ma­to­mos jo de­r y­bos su Lie­tu­vos pa­rei­gū­nais, tarp jų ir su prem­je­ru And­riu­mi Ku­bi­liu­mi. Svar­bių po­kal­bių te­mos ofi­cia­ liai ne­skel­bia­mos, bet jos aki­ vaiz­d žios – gam­t i­n ių du­jų tie­k i­ mas į Lie­tu­vą, jų kai­na, taip pat ES spren­di­mų per­tvar­ky­ti Lie­tu­vos du­jų sek­to­rių įgy­ven­di­ni­mas.

Siek­da­ma pi­ges­nių du­ jų Lie­tu­va ne­ke­ti­na vyk­dy­ti Ru­si­jos ke­lia­ mos są­ly­gos at­si­sa­ky­ ti sis­te­mos per­tvar­kos pa­gal ES rei­ka­la­vi­mus. „Gazp­rom“ jau ne kar­tą įvai­riau­ siais bū­dais – ir ofi­cia­liai, ir ne – lei­do su­pras­t i lau­k ian­t is nuo­lai­ dų iš Lie­tu­vos. Ru­sai no­rė­tų, kad Vil­nius už pi­ges­nes tie­kia­mas du­ jas ke­le­riems me­tams ati­dė­tų ne­ tru­kus nu­ma­ty­tą Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mą. Šiuo įsta­t y­mu nu­ma­to­ma Lie­ tu­vos du­jų sek­to­r ių per­tvar­ky­t i pa­gal eu­ro­pie­t iš­k us stan­dar­tus. Tai lems Lie­tu­vo­je esan­čių du­ jų vamz­dy­nų atė­mi­mą iš „Gazp­ rom“. O šis to­kios per­spek­ty­vos, ži­no­ma, vi­sai ne­gei­džia. Yra toks ES pa­tvir­tin­tas va­di­na­ ma­sis Tre­čia­sis ener­ge­ti­kos pa­ke­ tas. Juo, be ki­ta ko, nu­ma­to­ma du­ jų vamz­dy­nų vers­lą at­skir­ti nuo šios ža­lia­vos tie­kė­jų. Tai reiš­kia, kad du­jų tie­ki­mo vamz­džiai Lie­ tu­vo­je, kaip ir vi­so­je ES, il­gai­niui ne­be­ga­lės pri­klau­sy­ti kon­cer­nui „Gazp­rom“. „Lie­t u­vos du­jų“ per­ tvar­ką pa­gal ES rei­ka­la­vi­mus nu­ ma­to­ma at­lik­ti 2013-ai­siais. Lie­tu­va da­bar jai tie­kia­mų ru­siš­ kų du­jų kai­ną va­di­na ne­są­ži­nin­ga ir sie­kia, kad ji bū­tų pa­keis­ta. Bet

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

Ž

i­no­te, koks yra šių die­nų lie­ tu­vių bur­ta­žo­dis? „Pri­va­ tus rei­ka­las.“ Tin­ka dau­gy­ bei at­ve­jų. Ne­pa­si­da­li­jai su kai­my­nu ko­kios pie­vu­tės – smeik į ją už­ra­šą „Pri­va­ti val­da“ ir jaus­kis sve­ ti­mų že­mių už­ka­riau­to­ju Čin­gis­cha­ nu. Su­si­py­kai su na­mo bend­ra­tur­čiu dėl jo pa­lei­džia­mo šuns (ku­ris kaž­ ko­dėl ne­ži­no ri­bų, pa­trę­šia ir sa­vas, ir ki­to ar­ti­miau­sio kai­my­no gė­ly­tes) – smeik to­kią pat len­te­lę ir kviesk po­li­ ci­ją, kal­tink kai­my­ną, kad šuns skai­ ty­ti neiš­mo­kė. To­kių stul­pe­lių pil­ni lau­kai ir pa­ ke­lės – akis ba­do ne tik griež­tas to­ nas, bet ir ša­bakš­ty­nai, ku­riais virs­ ta ne­šie­nau­ja­mos pie­vos. Ne­re­tai per to­kią pie­vą ei­nan­tį ke­liu­ką „puo­šia“ su­kly­pę var­tai su už­ra­šu „Pa­ša­li­ niams įei­ti drau­džia­ma“, na, ar­ba

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

G.Rim­ša

ati­tin­ka­mas ženk­las. Pa­ma­čius bai­ su ir pri­si­lies­ti prie to­kio už­kar­do – ką ga­li ži­no­ti, gal ir elekt­ra pri­jung­ ta. O juk ge­ras šei­mi­nin­kas rū­pi­na­si ne tik sa­vo nuo­sa­vy­bės ap­sau­ga, bet ir iš­vaiz­da. Tas, kas bus sa­vo pra­kai­ tu už­si­dir­bęs že­mę (te­gu ir ša­lia va­ sar­na­mio), su žirk­lė­mis iš­kar­pys ša­ bakš­ty­nus, nes gerbs sa­vą­jį skly­pe­lį. Pa­na­šiai el­gia­si ir vi­so­kios žvaigž­ dės. Kai joms rei­kia rek­la­mos – ta­ da yra pa­si­ry­žu­sios ir apa­ti­nius vie­ šai skalb­ti, ro­dy­ti, kas po jais ir vie­toj jų. O jei tik koks ne­ma­lo­nus gy­ve­ni­ mo įvy­kis, skau­des­nės sky­ry­bos ar vil­ties tei­kian­ti ro­man­tiš­ka pa­žin­ tis – ne­bep­ri­si­lei­džia žur­na­lis­tų. Kaž­koks keis­tas su­pra­ti­mas apie tai, kas pri­va­tu, kas tu­ri bū­ti ar na­tū­ra­ liai yra vie­ša. A.Č.

Su­sarg­di­no kvai­las poel­gis

M

an jau 90 me­tų. Gy­ve­nu pir­ma­ja­me dau­gia­bu­ čio na­mo aukš­te tie­siai prieš lau­ku­jes laip­ti­nės du­ris. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad šią žie­mą su­si­rgau plau­čių už­de­gi­mu vien dėl ki­tų žmo­nių kvai­lu­mo. Prieš ke­le­ tą me­tų mū­sų bend­ri­jos va­do­vai su­ ma­nė nu­pjau­ti laip­ti­nė­je ra­dia­to­rius. Nuo ta­da jo­je be ga­lo šal­ta. Ne ką šil­ čiau ir ma­no na­muo­se. Pa­sis­kun­ džiau dėl to bend­ri­jos pir­mi­nin­kei ir

Laiškai ir komentarai neatspindi redakcijos nuomonės

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

MIESTO NAUJIENOS: Aušra Garnienė – Virginija Skučaitė – Arūnas Dambrauskas – Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Saulius Tvirbutas –

Ni­na

Pri­va­tu – ir da­rau, ką no­riu

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

su­lau­kiau prie­kaiš­to, kad ma­no bu­ to grin­dys pra­stos. Pa­si­kei­čiau grin­ dis, bet šil­čiau ne­pa­si­da­rė. Ta­da pir­ mi­nin­kė pa­reiš­kė, kad mū­sų lan­gai kiau­ri. Lai­do­tu­vėms su­tau­py­tus pi­ ni­gus pa­nau­do­jau nau­jiems lan­gams. Bet ir tai ne­gel­bė­jo. Yra taip šal­ta, kad bu­to ko­ri­do­riu­je ter­mo­met­ro stul­pe­ lis pa­ky­la tik iki 12 laips­nių ši­lu­mos. Jau­čiuo­si ta­pu­si bend­ri­jos va­do­vės kvai­lu­mo au­ka.

Leonardo Žebrausko pieš.

Stasys Gudavičius

Lie­tu­vos at­sto­vai kar­to­ja ne­ke­ti­ nan­tys nu­si­leis­ti Mask­vai dėl Tre­ čio­jo pa­ke­to. Ki­taip ta­riant, siek­da­ ma pi­ges­nių du­jų Lie­tu­va ne­ke­ti­ na vyk­dy­ti Ru­si­jos ke­lia­mos są­ly­ gos at­si­sa­ky­t i sis­te­mos per­tvar­ kos pa­gal ES rei­ka­la­vi­mus. „Ru­sai tu­rė­tų su­pras­ti, kad to, ką jie ke­l ia kaip są­ly­gą mums, įgy­ ven­din­t i neį­ma­no­ma. Įs­ta­ty­mai priim­ti, Tre­čia­sis pa­ke­tas bus įgy­ ven­din­tas ir tai net ne­ga­li bū­ti de­ ry­bų ob­jek­tas“, – yra sa­kęs Sei­mo kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Jur­gis Raz­ ma. Tą pa­tį pa­tvir­ti­no ir prem­je­ro pa­ta­rė­jas Vir­gis Va­len­ti­na­vi­čius: „De­rė­tis ga­li­ma dėl įvai­riau­sių ki­ tų klau­si­mų, bet ši ru­sų ke­lia­ma są­ly­ga tik­rai ne­ga­l i bū­t i įgy­ven­ din­ta, ne­tgi ke­lia­ma de­ry­bo­se.“ To­dėl pro­g no­z uo­ja­ma, kad Lie­ tu­vos Vy­riau­sy­bės ir „Gazp­rom“ vie­no va­do­vų de­ry­bos bus la­bai įtemp­tos. Jos ga­li baig­tis ir be ap­ čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų. Vis dėl­to Vil­niu­je ti­ki­ma­si, kad de­ ry­bos bus pro­duk­ty­vios. Tai esą įro­do pa­čių ru­sų iš­reikš­tas no­ras de­rė­tis – to anks­čiau ne­bu­vo. Pak­ laus­tas, kas ga­lė­jo pa­keis­ti Ru­si­jos po­zi­ci­ją, A.Ku­bi­lius tei­gė: „Si­tua­ci­ ja tiek pa­sau­lio, tiek Eu­ro­pos du­ jų rin­ko­se ga­na spar­čiai kei­čia­ si. Ne­ma­žai la­bai stam­bių bend­ ro­vių ar­ba vals­ty­bių, ne­su­tik­da­ mos su „Gazp­rom“ du­jų kai­nų po­ li­ti­ka, yra pa­da­vu­sios „Gazp­rom“ į tarp­tau­ti­nį ar­bit­ra­žą.“ Eks­per­tai už­si­me­na, kad ga­li bū­ ti dar vie­nas atei­t ies veiks­nys, ku­r is ga­l i tu­rė­t i įta­kos kei­čiant „Gazp­rom“ kai­no­da­ros po­l i­t i­ką Lie­tu­vo­je, – tai nau­ja il­ga­lai­kė tie­ ki­mo su­tar­tis. Bet dėl to dar te­bė­ ra daug neat­sa­ky­tų klau­si­mų, pa­ vyz­džiui, kiek du­jų rei­kės Lie­tu­ vai po 2–6 me­t ų, kai jau tu­rė­t ų veik­ti su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­ las, kai bus įgy­ven­din­ti al­ter­na­ty­ vaus ku­ro pa­nau­do­ji­mo pro­jek­tai ir ras­ta ki­tų bū­dų pri­klau­so­my­bei nuo ru­siš­kų du­jų su­ma­žin­ti. Šiuo me­tu „Gazp­rom“ yra vie­nin­ te­lis du­jų tie­kė­jas Lie­tu­vo­je – kon­ cer­nas tie­kia maž­daug 3 mlrd. ku­ bi­nių met­rų du­jų per me­tus. Bet jau po ke­le­rių me­tų šis po­rei­kis ga­li su­ma­žė­ti be­veik per­pus – iki maž­daug 1,5–1,6 mlrd. ku­b. m. Lie­t u­vos at­s to­v ų dek­la­ra­c i­jos, kad nė­ra priim­ti­nas Mask­vos pa­ gei­da­v i­mas at­si­sa­k y­t i Tre­čio­jo pa­ke­to, „Gazp­rom“ vil­tis fak­tiš­kai pa­ver­čia nie­ki­nė­mis. Bet gal tai ir ne­nuos­ta­bu – vi­si ži­no­me, kie­no mo­ti­na yra vil­tis...

uo šių me­tų po­li­ci­ja ne­be­ tei­kia sau­gos funk­ci­jų. Ne­ sii­mu spręs­ti, ge­rai tai ar blo­gai, ta­čiau dėl šios prie­ žas­ties te­ko ste­bė­ti di­de­lę sau­gos tar­ ny­bų rek­la­mos kam­pa­ni­ją. Dau­gy­bė in­ter­viu per ra­di­ją – ir vi­suo­se kal­ba­ ma, kaip blo­gai, kai žmo­nės tau­po ir sa­vo se­no te­le­vi­zo­riaus ne­sau­go sam­ dy­da­mi sau­gos tar­ny­bą. Ir vi­sur pa­ brė­žia­ma, kad šiukš­tu ne­ga­li­ma sam­ dy­ti pir­mos pa­si­tai­kiu­sios bend­ro­vės, kad svar­biau­sias kri­te­ri­jus – per kiek lai­ko nuo iš­kvie­ti­mo sau­gos tar­ny­bos vy­ru­kai pa­sie­kia ob­jek­tą. Esą vers­lo ly­de­rių dar­buo­to­jai mies­te tai ga­li pa­ da­ry­ti per 7 mi­nu­tes. Ne­ži­nau, ar tai įma­no­ma, bet kad ban­do­ma – fak­tas. Tai da­ro­ma ne­ krei­piant dė­me­sio nei į Ke­lių eis­mo tai­syk­les, nei į ki­tus vai­ruo­to­jus, nei į pa­pras­čiau­sią pa­do­ru­mą. Bent jau Kau­ne. Ne kar­tą te­ko ma­ty­ti gel­to­ nais švy­tu­rė­liais ke­lią sau ski­nan­ čius sau­gos bend­ro­vių au­to­mo­bi­lius. Švy­tuo­ja, žyb­si – it ko­kios grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai, gais­ri­nės, po­li­ci­ja ar vals­ty­bės va­do­ vai. Žyb­sė­da­mi ker­ta iš­ti­si­nes juos­tas gat­vė­se, da­ro ki­tus vai­ruo­to­jus klai­ di­nan­čius ma­nev­rus, net le­kia de­ gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se juo­du ant bal­ to pa­ra­šy­ta: „Spe­cia­lių­jų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai ga­li va­žiuo­ti su įjung­tais mė­ly­nais ir (ar) rau­do­ nais (ar­ba tik mė­ly­nais) žyb­čio­jan­ čiais švy­tu­rė­liais ir (ar) spe­cia­liai­siais gar­so sig­na­lais tik tuo at­ve­ju, kai tai bū­ti­na gel­bė­ti žmo­gaus gy­vy­bę, svei­ ka­tą ar tur­tą, už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ ką, su­lai­ky­ti įta­ria­mus pa­da­rius tei­ sės pa­žei­di­mą as­me­nis. Spe­cia­lių­jų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai, va­žiuo­da­mi ke­ly­je su įjung­tais mė­ly­ nais ir (ar) rau­do­nais (ar­ba tik mė­ly­ nais) žyb­čio­jan­čiais švy­tu­rė­liais (ku­ rie tu­ri bū­ti ma­to­mi 360° kam­pu) ir (ar) spe­cia­liai­siais gar­so sig­na­lais, ga­li ne­pai­sy­ti šių tai­syk­lių V, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII sky­rių rei­ka­la­vi­mų ir pa­si­nau­ do­ti pir­me­ny­be tik tuo at­ve­ju, jei­gu tai ne­pa­kenks eis­mo sau­gu­mui ir tik ta­da, kai įsi­ti­ki­na, kad jiems duo­da­ mas ke­lias.“ Ten pat kal­ba­ma apie oran­ži­nius švy­tu­rė­lius, ta­čiau, kaip su­pran­tu, tu­ri­mi ome­ny­je ke­li­nin­kai ar vi­so­kių ava­ri­nių tar­ny­bų ma­ši­nos. Gal ki­taip kal­bė­čiau, jei ma­no na­ mus sau­go­tų sau­gos tar­ny­ba, ta­čiau da­bar, ma­nau, esu ob­jek­ty­vus: ne­ ga­li­ma spe­ku­liuo­ti sa­kant, kad įma­ no­ma įvyk­dy­ti tai, kas neį­ma­no­ ma,tiks­liau, įma­no­ma ne­pai­sant Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, ke­liant są­ my­šį gat­vė­se.

302 273 302 267 302 268 302 266 302 251 302 262 302 243

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 030.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

antradienis, vasario 7, 2012

lietuva

Pabartas premjeras baks­no­ja į kri­zę Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, pir­ma­die­nio ry­tą su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ap­ta­ręs jau­ni­mo ne­dar­bo pro­ble­mas, pa­ ža­dė­jo steig­ti dar­bo gru­pę, ku­ri im­tų­si prie­mo­nių šio­je sri­ty­je. Žur­na­lis­tams po Vy­riau­sy­bės pa­ si­ta­ri­mo pir­ma­die­nį prem­je­ras taip pat tei­gė, kad aukš­tas ne­dar­bo ly­ gis ne tik tarp jau­ni­mo, bet ir tarp vy­res­nių žmo­nių Lie­tu­vo­je yra nu­ lem­tas kri­zės. „Iš tik­rų­jų mes, kaip ir ap­ta­riau su Pre­zi­den­te, steig­si­me spe­cia­lią dar­bo gru­pę ir ieš­ko­si­me pa­pil­do­ mų veiks­mų, ku­riais ga­lė­tu­me pa­ dė­ti jau­ni­mui spręs­ti ne­dar­bo pro­ ble­mas. Nors no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad Lie­tu­vo­je ne­dar­bas ir šiaip jau yra ga­na di­de­lis, pa­ly­gin­ti su ki­to­ mis ES vals­ty­bė­mis, – toks kri­zės pa­da­ri­nys“, – tei­gė mi­nist­ras pir­ mi­nin­kas. „Ti­ki­mės, kad tas ne­dar­bo ma­žė­ ji­mo tem­pas, ko­kį ma­tė­me praei­tais me­tais, ir to­liau iš­si­lai­kys Lie­tu­vo­je, ir ma­žė­jant bend­ram ne­dar­bui, ti­ kiuo­si, ma­žės ir jau­ni­mo ne­dar­bas. Bet yra ga­li­my­bė įgy­ven­din­ti ir ki­tų pa­pil­do­mų prie­mo­nių, ku­rias, dar­

bo gru­pė­je ap­ta­rę, im­si­mės ener­ gin­gai įgy­ven­din­ti“, – pri­dū­rė jis. Praė­ju­sią sa­vai­tę per neo­fi­cia­ lų Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos su­ si­ti­ki­mą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pir­mi­nin­kas José Ma­nue­lis Bar­ ro­so krei­pė­si į aš­tuo­nias ES vals­ ty­bes, tarp jų ir Lie­tu­vą, su siū­ly­ mu steig­ti veik­los gru­pes jau­ni­mo ne­dar­bui ma­žin­ti. Lie­tu­vo­je, Is­pa­ ni­jo­je, Grai­ki­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Ita­ li­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Ai­ ri­jo­je jau­ni­mo ne­dar­bo ly­gis daug di­des­nis nei ES vi­dur­kis. D.Gry­baus­kai­tės ver­ti­ni­mu, di­ de­lį jau­nų žmo­nių ne­dar­bą le­mia tai, kad iki šiol nei So­cia­li­nės ap­ sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, nei Vy­ riau­sy­bė šios pro­ble­mos ne­ver­ti­no kaip rim­tos. Tai praė­ju­sią sa­vai­ tę tei­gė Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Dai­ va Ul­bi­nai­tė. „Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, ad­mi­nist­ra­ ci­nių ge­bė­ji­mų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­

Mi­nist­ras ste­bi­si Vi­d aus rei­k a­l ų mi­n ist­r as Rai­ mun­das Pa­lai­tis sa­ko, kad iš­va­ das dėl Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­ riaus Vi­ta­li­jaus Gai­liaus da­rys ga­ vęs jo pa­va­duo­to­jo pa­kar­to­ti­nio tik­ri­ni­mo me­lo de­tek­to­riu­mi re­ zul­ta­tus.

Mi­nist­ro tei­gi­mu, FNTT di­rek­to­ riaus pa­va­duo­tojo Vytauto Girža­ do ty­ri­mas neat­lie­ka­mas dėl jam ne­sup­ran­ta­mų prie­žas­čių. „Da­bar ga­liu pa­sa­ky­ti tiek, kad dėl vi­siš­kai man ne­sup­ran­ta­mų prie­žas­čių FNTT di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jas vis dar ne­pe­rei­na pa­ kar­to­ti­nio ty­ri­mo po­lig­ra­fu. Kai tik jis pe­reis pa­kar­to­ti­nį ty­ri­mą po­lig­ ra­fu, tai sprę­si­me komp­lek­siš­kai ir ta­da bus ma­ty­ti vis­kas – vi­sa vi­ su­ma“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė R.Pa­lai­tis. FNTT va­do­vas sau­sio pa­bai­go­je bu­vo pa­kar­to­ti­nai pa­tik­rin­tas me­lo de­tek­to­riu­mi, ta­čiau re­zul­ta­tai iki šiol ne­pas­kelb­ti.

BNS ži­nio­mis, pa­tik­ri­ni­mas ga­ li bū­ti su­si­jęs su at­lie­ka­mu ty­ri­mu dėl in­for­ma­ci­jos apie ban­ką „Sno­ ras“ nu­te­ki­ni­mo. Aiš­ki­na­ma­si, kaip duo­me­nys apie ren­gia­mus pa­rei­gū­ nų veiks­mus per­nai lapk­ri­tį pa­te­ko „Sno­ro“ ak­ci­nin­kams. BNS ži­nio­ mis, anks­čiau po­lig­ra­fu tik­rin­ti ki­ti šią in­for­ma­ci­ją tu­rė­ję pa­rei­gū­nai. Ži­niask­lai­do­je skelb­ta, kad pir­mą kar­tą FNTT va­do­vas esą neiš­lai­kė pa­tik­ri­ni­mo po­lig­ra­fu. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius yra sa­kęs, jog ver­ti­na FNTT tar­ny­bos veik­lą praė­ju­siais me­tais ir ne­tu­ri jai prie­kaiš­tų. Pa­gal įsta­ty­mą FNTT di­rek­to­ rių pen­ke­riems me­tams į pa­rei­gas ski­ria ir iš jų at­lei­džia vi­daus rei­ ka­lų mi­nist­ras Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka. Tar­ny­ bos di­rek­to­rius tie­sio­giai pa­val­dus ir at­skai­tin­gas vi­daus rei­ka­lų mi­ nist­rui. V.Gai­lius FNTT va­do­vau­ja nuo 2010 m. lie­pos. BNS inf.

„„Laukia: R.Palaitis sprendimus žada priimti, kai gaus visų tyrimų duo-

menis. 

Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

mo sto­ka ap­skri­tai yra es­mi­nė prie­ žas­tis, ko­dėl šios Vy­riau­sy­bės dar­bas daž­nai ne­duo­da rei­kia­mų re­zul­ta­tų“, – penk­ta­die­nį sa­kė pa­ta­rė­ja. Pre­zi­den­tė penk­ta­die­nį pa­brė­žė po­rei­kį per­skirs­ty­ti esa­mus iš­tek­lius ir juos nu­kreip­ti jau­ni­mo užim­tu­ mui di­din­ti. Su­si­ti­ku­si su so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ru Do­na­tu Jan­kaus­ku ša­lies va­do­vė, be ki­ta ko, pa­ra­gi­no Vy­riau­sy­bę pa­reng­ti na­cio­ na­li­nę užim­tu­mo pro­gra­mą. Mi­nist­ ro tei­gi­mu, to­kia pro­gra­ma ren­gia­ma ir bus baig­ta iki ba­lan­džio. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­ men­to duo­me­ni­mis, jau­ni­mo (15– 24 me­tų as­me­nų) ne­dar­bo ly­gis tre­čią 2011 m. ket­vir­tį su­da­rė 31,7 pro­c. Ta­čiau D.Jan­kaus­kas penk­ta­ die­nį pa­brė­žė, kad per 2011-uo­sius jau­ni­mo ne­dar­bas su­ma­žė­jo nuo 33 pro­c. me­tų pra­džio­je iki 31 pro­c. jų pa­bai­go­je.

„„Gar­sė­ja­me: dėl aukš­to Lie­tu­vos jau­ni­mo ne­dar­bo ly­gio jau su­si­rū­pi­no

BNS inf.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vai. 


8

antradienis, vasario 7, 2012

ekonomika

OMX Vilnius

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

4,734

4,60

2,42

„Va­koil“

4,73

4,58

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta97,23 dol. už 1 brl. 115,08 dol. už 1 brl.

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1276 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1602 JAV do­le­ris 1 2,6365 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6482 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9336 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3048 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5403 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7231 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8600

–0,40 %

OMX Tallinn

+0,11 %

Ža­dė­tos ES pa­ra­mos ne­gaus

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

OMX Riga

+0,18 %

pokytis

Vė­jo jė­gai­nę pa­sta­čiu­si įmo­nė „Eg­li­ta­ nai“ ne­su­lauks 1 mln. li­tų ES pa­ra­mos. Že­ mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Prob­le­mi­nių klau­ si­mų ko­mi­si­ja nu­ta­rė, kad nu­sta­ty­tas pa­ žei­di­mas dėl dvi­gu­bo fi­nan­sa­vi­mo. Vė­jo elekt­ri­nių aso­cia­ci­ja pra­ne­šė, jog dėl to­kio spren­di­mo įmo­nė ga­li kreip­tis į teis­mą, o Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra taip esą su­kū­rė pre­ce­den­tą bei ga­li atim­ti ES pa­ra­ mą ir iš ki­tų ją jau ga­vu­sių įmo­nių.

+0,1569 % +0,0746 % +0,3922 % +0,7686 % –0,0203 % +0,9162 % +0,7143 % +0,5023 % –0,1676 %

180 mln. litų

per­nai Lie­tu­vo­je pra­loš­ta azar­ti­nių lo­ši­mų įstai­go­se.

Gy­ven­to­jų tur­tas šal­čio neat­lai­ko Neiš­lįs­da­mi iš šil­tų na­mų gy­ven­to­jai dar nė­ra sau­gūs nuo žvar­bios žie­mos. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku net neap­dai­riai pra­ver­ tas lan­gas ga­li at­neš­ti nuo­sto­lių, ku­riuos jau skai­čiuo­ja drau­di­ mo bend­ro­vės. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Mo­ko­si iš sa­vo ne­lai­mių

Drau­di­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ duo­me­ni­mis, ža­lų eks­per­tai praė­ju­sią sa­vai­tę re­gist­ ra­vo net 44 pro­c. di­des­nį tur­to ža­lų skai­čių. Bend­ro­vė su­lau­kė 280 pra­ ne­ši­mų apie tur­to ža­lą – be­veik vi­si at­ve­jai bu­vo su­si­ję su šal­čiu. Bend­ro­vė pra­ne­šė, kad per sa­ vai­tę ga­vo dau­giau nei įpras­ta pra­ ne­ši­mų apie gais­rus, įvai­rias van­ den­tie­kio ir šil­dy­mo ava­ri­jas, ku­ro ka­ti­lų, šil­dy­mo įran­gos, įvai­rių da­ vik­lių ge­di­mus. Prie šio są­ra­šo esą pri­si­dė­jo ir nau­jas ža­los ti­pas – nuo spei­go su­ski­li­nė­ję stik­lo pa­ke­ tų lan­gai. „Rem­da­mie­si sa­vo pa­tir­ ti­mi ga­li­me pa­tvir­tin­ti, kad gam­tos sti­chi­jos yra vie­na efek­ty­viau­sių drau­di­mo pa­slau­gų „rek­la­mų“. Ar tai bū­tų vėt­ros, ar liū­tys va­sa­rą, ar spei­gas žie­mą, šie reiš­ki­niai ska­ti­ na draus­tis ir gy­ven­to­jus, ir vers­lo įmo­nes“, – sa­kė drau­di­mo bend­ ro­vės „If“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Ori­ja­na Ma­ša­lė. No­ri dau­giau ap­sau­gos

„„Pa­vo­jus: daž­niau­siai dėl šal­čio nu­ken­čia vamz­dy­nai, ta­čiau dau­giau­

sia nuo­sto­lių at­ne­ša gais­rai, ki­lę dėl šil­dy­mo įren­gi­nių. 

Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Anot jos, nuo šal­čio pa­da­ri­nių žmo­nes sau­go būs­to ir na­mų tur­to drau­di­mas, iš da­lies ir au­to­mo­bi­lių (kas­ko) drau­di­mas, kai dėl že­mos tem­pe­ra­tū­ros ma­ši­na neuž­si­ve­da. Taip pat esą ak­tua­lus ne­lai­min­ gų at­si­ti­ki­mų drau­di­mas, nes žie­ mą pa­di­dė­ja trau­mų ti­ki­my­bė.

Drau­di­mo bend­ro­vės „Er­go Lie­ tu­va“ Tur­to drau­di­mo ža­lų ad­ mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Da­rius Sme­to­na pa­brė­žė, kad no­ rė­da­mi iš­veng­ti gam­tos iš­dai­gų be­ si­drau­džian­tys tur­to drau­di­mu ga­ li pa­si­rink­ti iš ke­lių ri­zi­kos ti­pų: „Tiks­lin­ga pa­si­rink­ti gam­tos sti­ chi­jų ri­zi­ką, ku­ri ap­sau­go tur­tą nuo snie­go slė­gio su­ke­lia­mos ža­los, van­ dens ri­zi­ką, ku­ri ap­sau­go nuo trū­ ku­sių vamz­džių su­ke­lia­mos ža­los, ir ug­nies ri­zi­ką, ku­ri už­tik­ri­na, kad in­ten­sy­viai kū­re­nant ir ki­lus gais­rui bū­tų pa­deng­ta pa­tir­ta ža­la.“ O.Ma­ša­lė taip pat sa­kė pa­ste­bė­ ju­si, kad klien­tai draus­da­mie­si vis daž­niau tei­rau­ja­si kuo pla­tes­nės drau­di­mo ap­sau­gos. Neatlaiko vamz­džiai

Bū­tent vamz­dy­nai žie­mą lin­kę pa­ si­duo­ti šal­čiui. To­dėl šal­tuo­ju me­ tu, kaip įspė­jo drau­di­mo bend­ro­ vės „If“ Lie­tu­vos tur­to ža­lų gru­pės va­do­vė Gied­rė Vit­kaus­kie­nė, di­ džiau­sią dė­me­sį rei­kė­tų skir­ti van­ den­tie­kio vamz­džiams. Drau­di­mo bend­ro­vės „Er­go Lie­tu­va“ duo­me­ ni­mis, šią žie­mą van­den­tie­kio ža­ los at­ve­jų re­gist­ruo­ta dau­giau­sia. Ge­ro­kai ma­žiau už­fik­suo­ta dėl ne­ tvar­kin­gų kros­nių ir ži­di­nių ki­lu­sio gais­ro su­kel­tos ža­los at­ve­jų, tai pat šil­dy­mo įren­gi­nių ava­ri­jų. Nors pa­pras­tai spro­gę vamz­džiai pa­da­ro vi­du­ti­niš­kai apie 2,5 tūkst. li­tų ža­lą, drau­di­mo bend­ro­vė, anot D.Sme­to­nos, yra pa­den­gu­si ir ke­ lias de­šim­tis tūks­tan­čių li­tų sie­ kian­čius nuo­sto­lius. „Vie­na drau­ di­mo iš­mo­ka sie­kė 118 tūkst. li­tų. Ža­lą drau­di­mo bend­ro­vė klien­tui at­ly­gi­no tuo­met, kai dėl šal­čio trū­ kus karš­to van­dens vamz­džiui vi­ sos kar­ka­si­nio na­mo konst­ruk­ci­jos pri­si­gė­rė drėg­mės. Ki­ta di­des­nė ža­la dėl trū­ku­sių vamz­džių su­da­ rė 54 tūkst. li­tų. Tuo­met spro­gus vamz­džiui van­duo iš­plo­vė grun­tą po grin­di­mis ir jos su­kri­to“, – apie vie­nus di­džiau­sių žie­mos nuo­sto­ lių pa­sa­ko­jo D.Sme­to­na. Įvai­rių su už­lie­ji­mu su­si­ju­sių ne­ lai­mių, kaip tei­gė „Lie­tu­vos drau­di­ mo“ komp­lek­si­nių ža­lų di­rek­to­rius Gy­tis Ma­tiu­kas, dau­gia­bu­čiuo­se pa­dau­gė­jo be­veik dvi­gu­bai. Anot jo, dėl nei­gia­mos tem­pe­ra­tū­ros su­ trū­kę vamz­dy­nai ap­lie­jo ne tik šei­ mi­nin­kų bu­tus, bet ir kai­my­nų pa­ tal­pas, o vi­du­ti­nė to­kios ne­lai­mės ža­la pa­pras­tai yra 1–5 tūkst. li­tų.

44 proc.

šią žie­mą išau­go tur­to ža­lų skai­čius dėl šal­čių. Kū­ren­ti ne­per­sis­ten­giant

Nors spro­gę vamz­džiai yra daž­ niau­sias žie­mos šal­tu­ko pa­vo­jus, di­džiau­sius nuo­sto­lius vis dėl­to at­ ne­ša gais­rai, ki­lę dėl šil­dy­mo įren­ gi­nių. Bend­ro­vės „Er­go Lie­tu­va“ duo­me­ni­mis, šią žie­mą drau­di­mas at­ly­gi­no 300 tūkst. li­tų sie­kian­čią dėl gais­ro pa­tir­tą ža­lą. „Gais­rų nuo­sto­liai yra di­džiau­si ir ga­li siek­ti šim­tus tūks­tan­čių li­ tų. Ta­čiau praė­ju­sią sa­vai­tę dau­gu­ ma pra­ne­ši­mų bu­vo apie smul­kius gais­rus, ku­riuos daž­niau­siai už­ge­ sin­da­vo pa­tys gy­ven­to­jai. Vi­du­ti­nis jų nuo­sto­lis yra iki 5 tūkst. li­tų“, – sa­kė G.Ma­tiu­kas. D.Sme­to­n os tei­g i­m u, žie­ mą gais­ro ri­zi­ka išau­ga ne tik dėl žmo­nių neat­sar­gu­mo, bet ir ne­pa­ kan­ka­mo dė­me­sio kros­nių ir ži­di­ nių būk­lei. Anot jo, per šal­čius dau­giau­sia gais­rų ky­la dėl dūmt­rau­kių įren­gi­ mo ir eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­ žei­di­mų bei kros­nių per­kai­ti­ni­mo. To­dėl, anot jo, svar­bu kū­ren­ti ne il­ giau kaip 1,5 va­lan­dos, o su­si­kau­ pu­sius suo­džius ir der­vas iš­va­ly­ti ne re­čiau kaip kar­tą per tris mė­ne­ sius kū­re­ni­mo se­zo­no me­tu. Rei­ka­lin­gas bud­ru­mas

Drau­di­mo bend­ro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“ pro­gno­za­vo, kad šią sa­vai­tę drau­dė­jų pa­ti­ria­mi nuo­ sto­liai ne­ma­žės, esą si­nop­ti­kų ža­ da­mas ne­smar­kus at­ši­li­mas di­de­ lės įta­kos prie­tai­sų ir vamz­dy­nų sklan­džiam dar­bui ne­tu­rės. Be to, šiuo me­tu pa­pil­do­mų rū­ pes­čių ke­lian­tis žie­mos šal­tu­kas ir pasitraukdamas iš ša­lies esą ga­li su­kel­ti nuo­sto­lių. To­dėl drau­di­mo bend­ro­vės ra­gi­ na ne­pra­ras­ti bud­ru­mo ir tirps­tan­ čio snie­go ne­ver­tin­ti kaip tirps­tan­ čių rū­pes­čių. D.Sme­to­nos tei­gi­mu, ant pa­sta­tų pra­dė­jęs tirp­ti snie­gas ga­li su­kel­ti skau­džių ne­lai­mių, to­dėl jį bū­ti­na lai­ku nu­va­ly­ti.


9

AntrADIENIS, vasario 7, 2012

pasaulis At­sa­ky­mas ­ kri­ti­kams

No­ri ­ į laisvę

Gar­bin­ga ­ su­kak­tis

Ru­si­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas Ser­ge­jus Lav­ro­vas pa­reiškė, kad jo ša­lis ne­ke­ti­na keis­ti sa­ vo po­zi­ci­jos dėl si­tua­ci­jos Si­ri­ jo­je, nes tam nėra pa­grin­do. Va­ karų prie­kaiš­tus, kad Mask­va re­mia Si­ri­jos re­žimą, S.Lav­ro­ vas pa­va­di­no is­te­riš­kais. Ki­ni­ja pa­reiškė, kad taip pat pa­lai­kys tei­sin­gumą Si­ri­jos klau­si­mu.

Nor­ve­gi­jo­je per­nai liepą du iš­ puo­lius, nu­si­ne­šu­sius 77 žmo­ nių gy­vybę, su­rengęs 32 metų An­der­sas Beh­rin­gas Brei­vi­kas kreipė­si į Os­lo teismą su pra­šy­ mu ne­del­siant jį pa­leis­ti. Teis­ mo salė nu­ščiu­vo. Kal­ti­na­ma­sis ar­gu­men­ta­vo, kad jo įvyk­dy­tos žu­dynės bu­vo „pre­ven­cinė ata­ ka prie­š vals­tybės iš­da­vi­kus“.

Jung­tinė­je Ka­ra­lystė­je pra­si­ dėjo pen­kis mėne­sius truk­ sian­tys ka­ra­lienės Elž­bie­tos II val­dy­mo 60-me­čio ren­gi­niai. 85 metų Elž­bie­ta II po ka­ra­ liaus Jur­gio VI stai­gios mir­ties 1952 m. va­sa­rio 6 d. ta­po mo­ nar­che. Iš­kil­min­gas jos karū­na­ vi­mas įvy­ko tik dau­giau nei po metų, 1953 m. bir­že­lio 2-ąją.

Pro­tes­tai iš­vertė iš po­sto

Vie­niems jis ne­kant­rus ir šiurkš­tus, ki­ tiems – gar­bin­ gas ir tie­sus. Koks iš tiesų yra nau­ja­sis Suo­mi­jos pre­ zi­den­tas Sau­li Nii­nistö – pa­ro­ dys lai­kas. Ta­ čiau rin­ki­muo­ se šiam po­li­ti­ kos ve­te­ra­nui ly­gių ne­bu­vo.

Gat­vių pro­tes­tai Ru­mu­ni­jo­je pa­ga­liau iš po­sto iš­vertė ša­lies prem­jerą Emilį Bocą.

„„Pa­tir­tis: dau­ge­liui suo­mių po­li­ti­kos ve­te­ra­nas S.Nii­nistö į at­mintį įsirėžė kaip pui­kus eko­no­mis­tas. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Suo­miai pa­si­rin­ko kon­ser­va­to­rių Vi­suo­menės pa­si­tikė­ji­mas

63 metų S.Nii­nistö – pir­ma­sis nuo 1956 m. Suo­mi­jos pre­zi­den­tas, pri­ klau­san­tis Na­cio­na­linės koa­li­ci­ jos par­ti­jai ir pir­ma­sis po 30 metų kon­ser­va­to­rius, užim­sian­tis ša­lies va­do­vo po­stą. Būtent tiek lai­ko Suo­mi­jai va­ do­va­vo so­cial­de­mok­ratų at­sto­vai, tarp jų – po­pu­lia­rio­ji Tar­ja Ha­lo­ nen. Ši po­li­tikė vei­kiau­siai to­liau sėkmin­gai būtų va­do­va­vu­si ša­liai, jei ne pa­si­bai­gu­si ant­ro­ji še­še­rių metų ka­den­ci­ja. S.Nii­nistö – suo­miams ge­rai ži­no­ mas po­li­ti­kas. Nuo 1996 iki 2003 m. jis dir­bo ša­lies fi­nansų mi­nist­ ru ir pa­dėjo Suo­mi­jai įsi­ves­ti eurą. 10-aja­me de­šimt­me­ty­je jam pa­ vy­ko išt­rauk­ti Suo­miją iš re­ce­si­ jos duobės. Eks­pertų nuo­mo­ne, būtent tai S.Nii­nistö at­nešė sėkmę. Hel­sin­ kio uni­ver­si­te­to po­li­to­lo­gi­jos pro­ fe­so­rius Tuo­mo Mar­ti­kai­ne­nas pa­brėžė, kad „S.Nii­nistö at­sto­ vau­ja pra­kti­nei eko­no­mi­nei kom­ pe­ten­ci­jai“. Tie­sa, ki­tas uni­ver­si­ te­to pro­fe­so­rius Ja­nas Sund­ber­gas įžvelgė ir po­li­ti­ko trūkumų. „Pre­zi­den­to vaid­muo rei­ka­lau­ ja san­ty­kių su pla­tes­niu pa­sau­ liu“, – kalbė­jo J.Sund­ber­gas. Pro­ fe­so­riaus tei­gi­mu, būtent glo­balūs klau­si­mai nėra S.Nii­nistö stip­rio­ ji pusė. Suo­mi­jos po­li­ti­kai džiaugė­si, kad nau­ja­sis ša­lies va­do­vas – eu­ro­pie­ tiškų pa­žiūrų po­li­ti­kas. Esą tai turė­ tų pa­dėti įveik­ti vi­suo­menė­je didė­

jantį eu­ros­kep­ti­cizmą. Nei­gia­mas nuo­sta­tas pa­kurstė eu­ro zo­nos kri­ zė, nes Suo­mi­jos mo­kes­čių mokė­to­ jams te­ko sva­riai pri­si­dėti prie pie­ ti­nių eu­ro zo­nos ša­lių, to­kių, kaip Grai­ki­ja ir Por­tu­ga­li­ja, gelbė­ji­mo. Vi­suo­menė pa­si­pik­ti­nimą iš­ reiškė par­la­men­to rin­ki­muo­se pra­ ėju­siais me­tais, kai eu­ros­kep­tiš­ka „Tikrųjų suo­mių“ par­ti­ja ne­tikė­tai su­rin­ko net 19 pro­c. balsų.

Ma­nau, kad jis ge­ riau­sias kan­di­da­tas – sta­bi­lus ir ra­mus. Jis pa­vyz­din­gai at­ sto­vaus Suo­mi­jai. Iden­tiš­ki kan­di­da­tai?

Tie­sa, abu į ant­rąjį pre­zi­den­to rin­ kimų turą pa­tekę kan­di­da­tai aiš­ kiai dek­la­ra­vo, kad yra eu­ro­pie­tiš­ ko Suo­mi­jos kur­so ša­li­nin­kai. „Ma­nau, kad jis ge­riau­sias kan­ di­da­tas, – sta­bi­lus ir ra­mus. Jis pa­vyz­din­gai at­sto­vaus Suo­mi­ jai, – džiaugė­si Mat­ti Ok­sa­ne­nas, į pen­siją išėjęs in­ži­nie­rius, ku­ris ne­pabū­go 26 laips­nių šal­čio ir at­ ėjo ati­duo­ti sa­vo bal­so. – Mes dar ne­sa­me pa­si­rengę ra­di­ka­les­niam kan­di­da­tui.“ Tie­sa, bu­vo ir to­kių rinkėjų, ku­ rie pri­pa­ži­no, kad rink­tis iš dviejų pa­na­šias pa­žiū­ras dek­la­ruo­jan­čių po­li­tikų – iššū­kis. „Bal­sa­vau už Pekką Haa­vis­to.

Ta­čiau tai bu­vo sun­kus pa­si­rin­ki­ mas. Abu kan­di­da­tai – pa­našūs. Galbūt P.Haa­vis­to – at­vi­res­nis, dau­giau kal­ba“, – sakė 39 metų Ve­sa Leh­ti­nen iš Hel­sin­kio. Tie­sa, S.Nii­nistö nu­šlavė kon­ ku­rentą. Jis ga­vo 62,6 pro­c. rinkėjų balsų, o P.Haa­vis­to – tik 37,4 pro­c. Be­je, S.Nii­nistö do­mi­na­vo ir pir­ ma­ja­me rin­kimų tu­re sau­sio 22 d. Apk­lau­sos rodė, kad jis per visą kam­pa­niją bu­vo aiš­kiai po­pu­lia­ res­nis už 53 metų li­be­ralą P.Haa­ vis­to, ku­ris gy­ve­na par­tne­rystė­je su kirpė­ju iš Ek­va­do­ro. Būtent P.Haa­vis­to vie­šai dek­la­ ruo­ja­mas ho­mo­sek­sua­lu­mas, pa­sak eks­pertų, tik­riau­siai at­stūmė pa­gy­ ve­nu­sius ir tra­di­ciš­kes­nių pa­žiūrų rinkė­jus. Bet P.Haa­vis­to po rin­kimų ne­liūdė­jo, jis džiau­gia­si gavęs net mi­li­jo­no suo­mių pa­ramą. Rinkėjų ak­ty­vu­mas per bal­sa­ vimą sek­ma­dienį bu­vo ma­žes­nis nei pir­ma­ja­me tu­re. Jis siekė 68,9 pro­c., o pir­ma­ja­me tu­re bal­sa­vo 72,8 pro­c. suo­mių. Pri­žiūrės ir vi­daus po­li­tiką

Pre­zi­den­to vaid­muo Suo­mi­jo­je nėra toks svar­bus kaip vy­riau­sybės. Ma­ ža to, nuo pra­ėju­sių metų Suo­mi­ jos pre­zi­den­to ga­lios yra su­var­žy­ tos. Spalį par­la­men­tas bal­sa­vo už tai, kad ES po­li­ti­ka būtų per­duo­ ta vy­riau­sy­bei, tad da­bar prem­je­ ras yra pa­grin­di­nis ša­lies at­sto­vas ES rei­ka­lams. S.Nii­nistö ga­lių su­var­žy­mas – ne kliū­tis, nes jo Na­cio­na­linės koa­li­

ci­jos par­ti­ja da­bar tu­ri ir iš­rinktąjį pre­zi­dentą, ir prem­jerą – Jyr­ki Ka­ tai­neną. Ta­čiau už­sie­nio rei­kalų kon­so­li­da­vi­mas Na­cio­na­linės koa­ li­ci­jos par­ti­jos ran­ko­se ne­rimą su­ kėlė opo­zi­ci­jai. Cent­ro par­ti­jos ly­derė Ma­ri Ki­ vi­nie­mi pri­minė, kad „pre­zi­den­tas spren­di­mus už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ ty­je prii­ma drau­ge su dau­gia­par­ti­ ne vy­riau­sy­be“. BNS, AFP, AP, inf.

Įdomūs S.Nii­nistö biog­ra­fi­jos fak­tai „„S.Nii­nistö – jau­niau­sias iš ke­tu­rių

vaikų dar­bi­ninkų klasės at­stovų šei­mo­je, gy­ve­nu­sio­je Suo­mi­jos piet­va­ka­riuo­se. Tur­ku uni­ver­si­te­ te yra įgijęs tei­si­nin­ko iš­si­la­vi­nimą.

Ru­mu­ni­jos cent­ro de­ši­niųjų prem­je­ras E.Bo­cas at­si­sta­ty­di­ no pa­reiškęs, kad no­ri su­ma­žin­ti po­li­tinę ir so­cia­linę įtampą ša­ly­ je. O pa­dėtis Ru­mu­ni­jo­je – nė­ ra ge­ra. Šių metų sausį ru­mu­nai į gat­ves žy­gia­vo ko­ne kas­dien. Pro­testų ne­nut­raukė net Ru­mu­ niją su­kaustęs spei­gas. 45 metų E.Bo­cas vie­nos did­ žiau­sių Rytų Eu­ro­pos vals­ty­ bių vy­riau­sy­bei va­do­va­vo nuo 2008 m., kai Ru­mu­niją, ku­rios eko­no­mi­ka ke­le­rius me­tus spar­ čiai au­go, ap­ėmė gi­li re­ce­si­ja. Ša­lis bu­vo pri­vers­ta kreip­ tis į Tarp­tau­tinį va­liu­tos fondą (TVF) ir ES su pra­šy­mu pa­sko­ lin­ti 20 mlrd. eurų. Mai­nais Bu­ka­reš­tas ėmėsi dras­tiškų viešųjų iš­laidų ma­ži­ni­ mo prie­mo­nių, įskai­tant spren­ di­mus 25 pro­c. su­ma­žin­ti at­ly­ gi­ni­mus vie­ša­ja­me sek­to­riu­je ir įšal­dy­ti pen­si­jas 2010 m. Be to, vie­ša­ja­me sek­to­riu­je bu­vo pa­ nai­kin­tos de­šim­tys tūkstan­čių dar­bo vietų. Bet vy­riau­sybės po­li­ti­ka davė re­zul­tatų. Po dvejų re­ce­si­jos me­ tų Ru­mu­ni­jo­je per­nai bu­vo ste­bi­ mas eko­no­mi­kos au­gi­mas. Taip pat pro­gno­zuo­ja­ma, kad biud­že­to de­fi­ci­tas šiais me­tais vei­kiau­siai ne­vir­šys 3 pro­c. Tie­ sa, TVF ir ES pa­reiškė su­ma­ži­ nu­sios Ru­mu­ni­jos ūkio au­gi­mo 2012-ai­siais pro­gno­zes iki 1,5–2 pro­c., nors abiejų kre­di­to­rių at­ sto­vai pa­gyrė da­bar jau bu­vusį vy­riau­sybės va­dovą už darbą. Vis dėlto E.Bo­cas at­si­sta­ty­ di­ni­mo kal­bo­je pri­pa­ži­no, kad tau­py­mo prie­monės, nors ir pra­dėju­sios duo­ti vai­sių, neat­ nešė tei­giamų per­mainų vi­suo­ me­nei. BNS, AFP inf.

„„Po­li­ti­kos ve­te­ra­nas 1995 m. per

tra­gišką au­toa­va­riją ne­te­ko žmo­ nos, su ku­ria pra­gy­ve­no dau­giau kaip 20 metų ir su­si­laukė dviejų sūnų. „„Po de­vy­ne­rių metų jis tik per

plauką li­ko gy­vas Tai­lan­de, kur nuo cu­na­mio gelbė­jo­si su jau­nes­ niuo­ju sūnu­mi įsi­ropštęs į medį. „„S.Nii­nistö bu­vo su­si­žadėjęs su

bu­vu­sia gro­žio ka­ra­lie­ne, iš­rink­ta į par­la­mentą, bet pra­ėjus me­tams po su­žadė­tu­vių tie san­ty­kiai nu­ trūko. 2009 m. jis vedė 29 me­tais jau­nesnę sa­vo par­ti­jos at­stovę.

„„ Pro­tes­tai: prie­š vy­riau­sybės

po­li­tiką pro­tes­tuo­jan­tys ru­ mu­nai pa­siekė sa­vo – prem­ je­ras E.Bo­cas pa­li­ko po­stą. 

„Reu­ters“ nuo­tr.


10

antrADIENIS, vasario 7, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Ran­ki­nio fa­vo­ri­tai žvan­gi­na gink­lais Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Lie­tu­vos vy­rų ran­ki­nio ly­gos (LVRL) čem­pio­na­te ar­tė­ja int­ri­ guo­ja­ma dvi­ko­va – va­sa­rio 11-ąją jė­gas iš­mė­gins ly­de­ris Klai­pė­dos „Že­mai­ti­jos dra­gū­nas“ ir jį per­se­ kio­jan­tis Kau­no „Gra­ni­tas-Ga­jaKa­rys“.

Prieš tar­pu­sa­vio dvi­ko­vą klai­pė­ die­čiai Šiau­liuo­se 30:25 nu­ga­lė­jo „Uni­ver­si­te­tą-Gu­ber­ni­ją-Di­rin­ gą“, o gra­ni­tie­čiai lai­mė­jo sa­vo­jo mies­to der­bį – 29:23 pri­ver­tė ka­ pi­tu­liuo­ti Kau­no „Lū­šį“. „Džiau­gia­mės ant­rą­ja vie­ta, nes šį se­zo­ną mū­sų ko­man­do­ je ne­ma­žai jau­nų žai­dė­jų, tik ke­ li vy­res­ni. Prie per­ga­lių ne­ma­žai pri­si­de­da var­ti­nin­kas Vi­lius Ra­ ši­mas“, – sa­kė „Gra­ni­to-Ga­josKa­rio“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Val­ de­ma­ras No­vic­kis. Olim­pi­nio čem­pio­no nuo­mo­ne, kol kas ša­lies čem­pio­na­te nė kar­ to ne­suk­lu­pęs „Že­mai­ti­jos dra­

gū­nas“ – įvei­kia­mas var­žo­vas. „Rei­kia tik tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti rung­ty­nėms su fa­vo­ri­tu“, – tei­ gė V.No­vic­kis. Tai, kad Klai­pė­dos ko­man­da – pa­žei­džia­ma, va­sa­rio 3-ią­ją per Bal­ti­jos ly­gos ma­čą įro­dė Vil­niaus „Švie­sos“ ran­ki­nin­kai, sa­vo aikš­ tė­je par­klup­dę že­mai­čius 27:24. Va­sa­rio 5-ąją vil­nie­čiai lai­mė­jo ir LVRL ma­čą – 30:19 su­triuš­ki­no Aly­taus „Al­mei­dą-Strong­la­są“. „Pa­ma­žu įsi­bė­gė­ja­me. Ga­li­ me žais­ti ge­riau, pir­miau­sia – gin­da­mie­si, bet svar­biau­sia, kad žen­gia­me į prie­kį. Mū­sų re­zul­ta­ tai ne­pras­tė­ja“, – kal­bė­jo „Švie­ sos“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Eval­ das Li­pins­kas ir pri­dū­rė, kad tarp ar­ti­miau­sių ko­man­dos už­duo­čių – sėk­min­gai su­žais­ti ša­lies čem­ pio­na­to tre­čią­jį ra­tą ir pra­si­brau­ti į Bal­ti­jos ly­gos fi­na­lo ket­ver­tą. „Ma­to­me, kad „Švie­sos“ žai­ dė­jų spor­ti­nė for­ma vis ge­rė­ja. Vil­nie­čiai tu­ri ga­li­my­bių pa­kil­ti į tre­čią­ją vie­tą“, – svars­tė V.No­ vic­kis.

Re­zul­ta­tai „„Kau­no „Gra­ni­tas-Ga­ja-Ka­rys“–

Kauno „Lū­šis“ 29:23 (14:13). V.Dre­ vins­kas 10 įvar­čių, R.Šve­das 7, E.Bal­ čiū­nas 5/P.Oči­kas 7, E.Mor­kū­nas 4, V.Juo­zai­tis, M.Vžes­niaus­kas ir A.Ur­ bo­nas po 3. „„Vil­niaus „Švie­sa“–Alytaus „Al­

mei­da-Strong­la­sas“ 30:19 (13:10). D.Čiup­lins­kas ir V.Trai­na­vi­čius po 7, T.Ber­na­ta­vi­čius 5/R.Vai­či­kaus­kas 4, R.Las­taus­kas, R.Ka­len­daus­kas ir J.Ši­la­lė po 3. „„Šiau­lių „Uni­ver­si­te­tas-Gu­ber­ni­

ja-Di­rin­ga“–Klaipėdos „Že­mai­ti­ jos dra­gū­nas“ 25:30 (9:20). J.Kue­ va-Kas­pi 9, M.Nak­vo­sas 6/G.Juš­ka 7, A.Šre­de­ris 6. „„Pa­ne­vė­žio „Grifas–KKSC“–„Ute­

na“ 24:30 (15:15). I.Asa­ka­vi­čius 6, R.Ur­bo­nas, M.Barz­de­nis ir M.Rut­ kaus­kas po 4/E.Bud­re­vi­čius 8, K.Vi­ lu­tis 7, Š.Ugians­kis 5. „„Va­rė­nos „Ūla“–„Vil­nius“ 28:27

(12:12). Ž.Gri­gė­nas 7, E.Grie­žė 6, K.Kri­ siu­le­vi­čius 4/L.Pa­le­vi­čius 7, E.Vei­da 5, M.Pa­na­vas 4.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

1. „Že­mai­ti­jos dra­gū­nas“ 2. „Gra­ni­tas-Ga­ja-Ka­rys“ 3. „Lū­šis“ 4. „Švie­sa“ 5. „Al­mei­da-Strong­la­sas“ 6. „Vil­nius“ 7. „Ute­na“ 8. „Ūla“ 9. „Univ.-Gu­bern.-Di­rin­ga“ 10. „Gri­fas-KKSC“

Rungtynės Pergalės

13 12 13 11 13 12 13 13 13 13

13 11 9 8 7 5 3 2 2 1

Lygiosios Pralaimėjimai Įvarčių santykis

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

0 1 3 2 6 7 9 10 11 12

407:307 385:317 413:299 353:304 361:329 352:336 348:425 306:383 330:429 305:431

Taškai

26 22 19 17 14 10 7 5 4 2

„„Der­bis: po per­ga­lės prieš „Lū­šį“ gra­ni­tie­čiai (ža­lia ap­ran­ga) įsi­tvir­

ti­no 2-ojo­je tur­ny­ro len­te­lės vie­to­je.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„„Re­pe­ti­ci­ja: jau su­tar­ta, kad kont­ro­li­nes rung­ty­nes žais Lie­tu­vos ir olim­pia­dos šei­mi­nin­kai Di­džio­sios Bri­ta­

ni­jos krep­ši­nin­kai. 

AFP nuo­tr.

Iš­mė­gins jė­gas ir su olim­pia­dos šei­mi­nin­kais Va­kar Kau­ne su­si­ti­kę Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) vyk­ do­ma­sis di­rek­to­rius Pau­lius Mo­tie­jū­nas ir na­cio­na­li­nės rink­ti­ nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra brai­žė pa­si­ren­gi­mo olim­pi­nių žai­dy­nių at­ran­kos tur­ny­rui gai­res. Ma­rius Bag­do­nas

ro­li­nių dvi­ko­vų da­tas“, – dien­raš­ čiui sa­kė P.Mo­tie­jū­nas.

Pa­sak P.Mo­tie­jū­no, po­kal­bis su rink­ti­nės stra­te­gu bu­vo tu­ri­nin­ gas – ap­tar­ta dau­gu­ma pa­si­ren­ gi­mo lai­ko­tar­pio ak­tua­li­jų, be­lie­ka tik su­ri­kiuo­ti tre­ni­ruo­čių sto­vyk­ las, su­si­tar­ti su bū­si­mais var­žo­ vais ir nu­ma­ty­ti kont­ro­li­nių rung­ ty­nių da­tas. Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį P.Mo­tie­jū­ nas grį­žo iš Ka­ra­ka­so, kur ste­bė­ jo at­ran­kos tur­ny­ro bur­tų trau­ki­ mo ce­re­mo­ni­ją, o prieš tai ap­lan­kė Hjus­to­no mies­tą, ku­ria­me prieš var­žy­bas Ve­ne­sue­lo­je mū­sų rink­ti­ nė ke­ti­na su­reng­ti de­šim­ties die­nų sto­vyk­lą. Tek­sa­se Lie­tu­vos krep­ši­ nin­kus glo­bos Ar­tū­ras Kar­ni­šo­vas, ku­ris šiuo me­tu dir­ba NBA klu­be „Hous­ton Roc­kets“. Lie­pos 2–8 d. Ve­ne­sue­lo­je vyk­ sian­čio olim­pi­nės at­ran­kos tur­ny­ro pir­ma­ja­me eta­pe mū­siš­kių lau­kia dvi­ko­vos su tur­ny­ro šei­mi­nin­kais ir Ni­ge­ri­jos rink­ti­ne. „Džiau­gia­mės, kad tre­ne­ris pa­ tvir­ti­no, jog jį ten­ki­na LKF spren­ di­mas pa­sku­ti­nę pa­si­ren­gi­mo sto­ vyk­lą or­ga­ni­zuo­ti Hjus­to­ne. Da­bar lauk­si­me bū­si­mų var­žo­vų at­sa­ky­ mų ir ga­liau­siai su­de­rin­si­me kont­

– Di­rek­to­riau, gal­būt jau su­da­ rė­te są­ra­šą var­žo­vų, su ku­riais mū­sų rink­ti­nė no­rė­tų su­si­tik­ti pa­ren­gia­muo­ju lai­ko­tar­piu? – pa­klau­sė­me P.Mo­tie­jū­no.

m.bagdonas@diena.lt

Paulius Motiejūnas:

Prieš iš­vy­ką į JAV ke­ ti­na­me ke­le­rias rung­ ty­nes su­reng­ti ir Lie­ tu­vo­je. – Šiuo me­tu de­ra­mės su Grai­ki­jos ir Ru­si­jos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jo­mis. No­rė­tu­me su šių ša­lių eki­po­mis iš­

mė­gin­ti jė­gas Tek­sa­se. Jau anks­ čiau esa­me su­ta­rę, kad Hjus­to­ne tik­rai žai­si­me su Di­džio­sios Bri­ta­ ni­jos rink­ti­ne. Olim­pi­nių žai­dy­nių šei­mi­nin­kai pa­ža­dė­jo, kad tur­ny­rui taip pat reng­sis JAV. – Ar tre­ne­ris K.Kem­zū­ra pa­tei­ kė konk­re­čių pa­gei­da­vi­mų dėl ko­man­dos pa­si­ren­gi­mo? – Pa­pa­sa­ko­jau tre­ne­riui, ką ma­tė­ me Hjus­to­ne ir Ka­ra­ka­se. Jis iš­reiš­ kė no­rą, kad pa­ren­gia­muo­ju lai­ko­ tar­piu rink­ti­nė su­žais­tų bent še­šis kont­ro­li­nius ma­čus. Tad prieš iš­ vy­ką į JAV ke­ti­na­me ke­le­rias rung­ ty­nes su­reng­ti ir Lie­tu­vo­je, ta­čiau nei var­žo­vų, nei da­tų kol kas dar neap­ta­rė­me. Ma­nau, kad tai tu­rė­ tų paaiš­kė­ti po sa­vai­tės ar dvie­jų. – Ar iki lie­pos pra­džios dar kar­ tą vyk­si­te į Ka­ra­ka­są? – Ne, grei­čiau­siai nu­skris­ti jau ne­ spė­si­me, nes tu­ri­me pa­kan­ka­mai pa­ren­gia­mų­jų dar­bų ir čia, Lie­ tu­vo­je. Bend­rą vaiz­dą jau su­si­da­ rė­me, ži­no­me, ko­kia ten pa­dė­tis. Var­gu ar kas iš es­mės per tiek lai­ko pa­si­keis. FI­BA va­do­vai įsi­pa­rei­go­ jo pri­žiū­rė­ti, kad are­na iki tur­ny­ ro bū­tų su­tvar­ky­ta. Ti­ki­mės, kad taip ir bus.


11

antrADIENIS, vasario 7, 2012

sportas

Fut­bo­lo sunk­me­tis Kau­ne: be A ly­gos Kau­no fut­bo­lo mė­ gė­jai šį se­zo­ną sa­vo mies­te ne­ma­tys A ly­gos ko­vų, nes fut­ bo­lo-beis­bo­lo klu­ bas (FBK) „Kau­nas“ ne­ga­vo li­cen­ci­jos. Klu­bo di­rek­to­rius Ro­mual­das Kont­ ri­mas ma­no, kad svar­biau­sia – iš­siaiš­ kin­ti, ar mies­tui iš­vis rei­ka­lin­gas fut­bo­las.

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Fe­de­ra­ci­jos kir­tis

Tai, kad ša­lies aukš­čiau­sia­me fut­bo­lo di­vi­zio­ne ne­bus rep­re­zen­ta­ci­nės Kau­ no eki­pos, – be­pre­ce­den­tis at­ve­jis per vi­są Lie­tu­vos fut­bo­lo is­to­ri­ją. Spren­di­mą už­kirs­ti ke­lią „Kau­nui“ į A ly­gą priė­mė Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­ de­ra­ci­jos (LFF) vyk­do­ma­sis ko­mi­te­ tas (VK), nors tuo pat me­tu su­tei­kė in­dul­gen­ci­jas li­cen­ci­ja­vi­mo bar­je­rų neį­vei­ku­siems Klai­pė­dos „At­lan­to“ ir Vil­niaus REO klu­bams. „Svar­biau­sia – mū­sų klu­bas te­ bė­ra fut­bo­lo bend­ruo­me­nė­je, o ar

ku­rie už­sto­jo, tad kai­na nu­kri­to iki 2 tūkst. li­tų.“ Vėl – į 1-ąją ly­gą

„Kau­nas“, ga­vęs 1-osios ly­gos li­ cen­ci­ją, ren­gia­si šio di­vi­zio­no čem­ pio­na­tui, ku­ria­me taip pat tu­rė­tų var­žy­tis dar 10 ko­man­dų – Kė­dai­ nių „Ne­vė­žis“ ir „Li­fo­sa“, „Ši­lu­ tė“, „Tra­kai“, Jo­na­vos „Lie­ta­va“, Kur­šė­nų „Ven­ta“, „Pa­lan­ga“, Vil­ niaus „Po­lo­ni­ja“ ir „Gra­ni­tas“ ir Na­cio­na­li­nės fut­bo­lo aka­de­mi­jos (NFKA) vie­nuo­li­kė.

Ro­mual­das Kont­ri­mas:

Kie­no esa­me ko­man­ da – Kau­no ar ku­rio nors ki­to mies­to? Nie­ kam tai neį­do­mu.

„„Re­kor­das: 2010-ai­siais „Kau­nas“ (geltoni marškinėliai) lai­mė­jo vi­sas ša­lies 1-osios ly­gos čem­pio­na­to rung­

ty­nes. 

pa­si­kei­tė gy­ve­ni­mas, kad ne­bū­si­me A ly­go­je? Ko­kia Lie­tu­vos eko­no­mi­ ka, toks ir fut­bo­las. Vis­kas pri­klau­ so nuo vals­ty­bės po­žiū­rio į šią spor­ to ša­ką“, – sa­kė R.Kont­ri­mas. „Kau­no“ di­rek­to­rius tei­gė dar tu­rįs vil­ties, kad Kau­no mies­to sa­ vi­val­dy­bė­je at­si­ras žmo­nių, ku­rie ne­nu­sig­ręš nuo klu­bo. „Jei­gu ten iš­gir­siu, kad mies­tui ne­rei­kia fut­bo­lo ko­man­dos, va­ di­na­si, iš tie­sų esa­me ne­rei­ka­lin­ gi. Sug­riau­ti la­bai leng­va. Kol kas ma­tau, kad vis­kas tik griau­na­ma,

fkminija.net nuo­tr.

– kal­bė­jo klu­bo va­do­vas. – Pa­ra­ mos įsta­ty­mais ga­li­ma tik tam tik­ rą vie­tą nu­si­šluos­ty­ti. Tai ko­me­ di­jos, o ne įsta­ty­mai, jei­gu pa­ra­ma yra ap­mo­kes­ti­na­ma.“ Na­muo­se – per bran­gu

„Kol bu­vo pi­ni­gų, vis­kas bu­vo ge­ rai. Da­bar lau­kiu su­pra­ti­mo ir vis klau­siu: kie­no esa­me ko­man­da – Kau­no ar ku­rio nors ki­to mies­to? Nie­kam tai neį­do­mu. Toks po­žiū­ ris“, – kal­bė­jo R.Kont­ri­mas. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ko­man­da ren­

gia­si nau­jam se­zo­nui, bet nuo­tai­ kos – ne­ko­kios. „Ar ga­li bū­ti ki­taip, kai jau­tie­ si nie­kam ne­rei­ka­lin­gas? Kė­lė­ me vė­ją, kaip bu­vo blo­gai So­vie­tų Lie­tu­vo­je, ta­čiau ne­pa­mirš­ki­me, kad anuo­met Kau­nas tu­rė­jo še­šias stip­rias fut­bo­lo ko­man­das, – tę­sė R.Kont­ri­mas. – O da­bar? Per­nai bu­vo­me pri­vers­ti na­mų rung­ty­nes žais­ti Ma­ri­jam­po­lė­je, nes už sa­vo mies­to sta­dio­no nuo­mą neiš­ga­lė­ jo­me su­mo­kė­ti 5 tūkst. li­tų. Ge­rai, kad sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo žmo­nių,

2010-ai­siais „Kau­nas“ jau bu­vo 1-osios ly­gos čem­pio­nas, lai­mė­jęs vi­sas 27-erias rung­ty­nes, įmu­šęs var­žo­vams 108 įvar­čius ir pra­lei­ dęs vos 16. Ant­rą­ją vie­tą užė­mu­sį Aly­taus „Aly­tį“ kau­nie­čiai ap­len­ kė 30 taš­kų. „Mū­sų ko­man­do­je yra ta­len­tin­ gų jau­nuo­lių, ke­li iš jų at­sto­vau­ja ša­lies jau­ni­mo rink­ti­nėms. Už­teks vai­ki­nams ir šios ly­gos, dar yra tau­rės tur­ny­ras, – kal­bė­jo „Kau­ no“ di­rek­to­rius. – Koks iš tik­rų­ jų Lie­tu­vos fut­bo­lo ly­gis? Tik iš­ va­žiuo­ja­me už sie­nos, ir gau­na­me į kau­lus nuo vi­sų var­žo­vų. To­dėl nė­ra jo­kio skir­tu­mo, ku­rio­je ly­go­ je žais­ti.“

Auksinė Akvilė Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Olim­pie­tė Ak­vi­lė Sta­pu­šai­ty­tė ta­ po ab­so­liu­čia Lie­tu­vos čem­pio­ne – ji Kau­ne su­reng­to­se 50-osio­se ša­lies bad­min­to­no pir­me­ny­bė­se iš­ko­vo­jo tris auk­so me­da­lius.

Mo­te­rų vie­ne­tų tur­ny­ro fi­na­le A.Sta­ pu­šai­ty­tė 21:16, 21:10 nu­ga­lė­jo klai­ pė­die­tę Ger­dą Voi­te­chovs­ka­ją, dve­ je­tų var­žy­bų le­mia­mo­je dvi­ko­vo­je su G.Voi­te­chovs­ka­ja 21:16, 21:10 įvei­kė klai­pė­die­tę Ie­vą Lin­ku­tę ir kau­nie­tę Ra­są Šul­nie­nę, o miš­rių dve­je­tų tur­ ny­ro fi­na­le su bro­liu Ra­mū­nu Sta­pu­ šai­čiu 21:12, 21:7 – klai­pė­die­čius To­ mą Do­vy­dai­tį ir I.Lin­ku­tę.

Juo­zas Špel­ve­ris:

Šiuo me­tu ša­ly­je Ak­ vi­lė ne­tu­ri ly­gia­ver­ čių kon­ku­ren­čių.

„Ak­vi­lė pel­ny­tai lai­mė­jo vi­sus ma­čus, ku­riuos žai­dė. Šiuo me­tu ša­ly­je ji ne­tu­ri ly­gia­ver­čių kon­ku­ ren­čių. Daug vil­čių tei­kia jau­no­sios bad­min­to­ni­nin­kės – klai­pė­die­ tė Ga­bi­ja Nar­vi­lai­tė, kau­nie­tė Vy­ tau­tė Fom­ki­nai­tė“, – sa­kė Lie­tu­vos bad­min­to­no rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Juo­zas Špel­ve­ris.

Vy­rų var­žy­bo­se ne­da­ly­va­vo ge­ riau­sias Lie­tu­vos bad­min­to­ni­nin­ kas ir praė­ju­sių me­tų čem­pio­nas Kęs­tu­tis Na­vic­kas, at­si­gau­nan­tis po Achi­lo saus­gys­lės ope­ra­ci­jos. Auk­so me­da­lį iš­ko­vo­jo tau­ra­giš­ kis Po­vi­las Bar­tu­šis, fi­na­le po 75 min. tru­ku­sios ko­vos 27:25, 27:29, 21:15 nu­ga­lė­jęs kre­tin­giš­kį Ed­ga­rą Sluš­nį. Bron­zą pel­nė vil­nie­tis Ala­ nas Pla­vi­nas, 21:12, 21:10 įvei­kęs Ra­mū­ną Bi­lių iš Kel­mės. „Ti­kė­jo­mės, kad me­da­lius iš­si­da­ lys P.Bar­tu­šis, E.Sluš­nys ir A.Pla­ vi­nas. Gal kiek ki­to­kia ga­lė­jo bū­ti pri­zi­nin­kų ri­kiuo­tė, bet ge­ru žai­di­ mu nu­ste­bi­no Ed­ga­ras. Fi­na­las bu­ vo vie­nas il­giau­sių per vi­są Lie­tu­ vos čem­pio­na­tų is­to­ri­ją“, – tei­gė J.Špel­ve­ris. P.Bar­tu­šis su A.Pla­vi­nu trium­fa­ vo dve­je­tų tur­ny­re, 21:15, 21:4 pri­ ver­tę ka­pi­tu­liuo­ti klai­pė­die­tį Do­ na­tą Nar­vi­lą ir E.Sluš­nį. Va­sa­rio 13-ąją Lie­tu­vos bad­min­ to­no rink­ti­nė iš­vyks į Ams­ter­da­mą (Olan­di­ja), kur vyks Eu­ro­pos ko­ man­dų čem­pio­na­tas. Mo­te­rų eki­pai at­sto­vaus A.Sta­pu­šai­ty­tė, G.Voi­te­ chovs­ka­ja, Ind­rė Sta­re­vi­čiū­tė ir Ra­sa Šul­nie­nė, vy­rų – P.Bar­tu­šis, E.Sluš­ nys, A.Pla­vi­nas ir D.Nar­vi­las. Mo­te­rys pra­dės ko­vas 8-ojo­ je gru­pė­je su Če­ki­jos, Uk­rai­nos ir Kroa­ti­jos ko­man­do­mis, vy­ rai 6-ojo­je gru­pė­je – su Is­pa­ni­jos, Len­ki­jos ir Bel­gi­jos at­sto­vais. Į fi­na­li­nį eta­pą pa­teks tik gru­pių nu­ga­lė­to­jai.

„„Ly­gis: mo­te­rų vie­ne­tų tur­ny­re A.Sta­pu­šai­ty­tė ne­pra­lai­mė­jo nė vie­no se­to. 

Aliaus Ko­ro­lio­vo (BFL) nuo­tr.

Čem­pio­nai ir pri­zi­nin­kai „„Mo­te­rų vie­ne­tai: 1. A.Sta­pu­šai­ty­tė

„„Mo­te­rų dve­je­tas: 1. A.Sta­pu­šai­ty­tė ir

(Kau­nas), 2. G.Voi­te­chovs­ka­ja (Klai­ pė­da), 3. I.Lin­ku­tė (Klai­pė­da).

G.Voi­te­chovs­ka­ja, 2. I.Sta­re­vi­čiū­tė (Kau­ nas) ir R.Šul­nie­nė (Kau­nas), 3. A.Kup­ liaus­kai­tė (Klai­pė­da) ir I.Lin­ku­tė.

„„Vy­rų vie­ne­tai: 1. P.Bar­tu­šis (Tau­ra­

gė), 2. E.Sluš­nys (Kre­tin­ga), 3. A.Pla­vi­ nas (Vil­nius).

„„Vy­rų dve­je­tas: 1. P.Bar­tu­šis ir

A.Pla­vi­nas, 2. D.Nar­vi­las (Klai­pė­da) ir

E.Sluš­nys, 3. S.Leo­no­vi­čius (Vil­nius) ir S.Šalt­me­ris (Vil­nius). „„Miš­rus dve­je­tas: 1. R.Sta­pu­šai­ty­tė

ir R.Sta­pu­šai­tis, 2. I.Lin­ku­tė ir T.Do­vy­ dai­tis (Klai­pė­dai), 3. L.Lit­vi­nas (Kau­ nas) ir R.Šul­nie­nė.


12

Antradienis, vasario 7, 2012

14p.

Psichikos ligas gydo ne tik vaistai, bet ir aplinka.

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

sveikata

Kar­dio­chi­rur­gas R.Be­ne­tis: ne

„„Sug­rį­ži­mas: pro­fe­so­rius R.Be­ne­tis jau dir­ba. 

Gar­su­sis šir­dies chi­rur­gas pro­fe­so­ rius Ri­man­tas Be­ ne­tis, prieš pu­sant­ ro mė­ne­sio pa­ty­ ręs dau­gy­bę kū­no su­ža­lo­ji­mų ir ope­ ra­ci­jų, praė­ju­sią sa­vai­tę jau grį­žo į dar­bą.

Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

Bū­ti rei­ka­lin­gam ki­tiems

„Ne­mo­ku sirg­ti, iki šiol ma­no svei­ ka­ta bu­vo ge­ra“, – į klau­si­mą, ko­ dėl sku­bė­jo grįž­ti į dar­bą, nors dar ne vi­sos žaiz­dos už­gi­ju­sios, at­sa­kė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­ si­te­to Šir­dies, krū­ti­nės ir krau­ja­ gys­lių chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas R.Be­ne­tis. Jis sku­bė­jo į dar­bą ne tik va­do­ vau­ti. Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį vėl pra­dė­jęs dirb­ti kar­dio­chi­rur­gas su­si­ti­ko su Kar­dio­lo­gi­jos kli­ni­kos spe­cia­lis­tais. „Tu­rė­jo­me aptarti li­go­nius su kar­dio­lo­gais. Yra są­ra­šas pa­cien­tų, ku­riems rei­kia at­lik­ti su­dė­tin­gas ope­ra­ci­jas. Šio dar­bo rei­kės im­tis man“, – ži­no­ji­mas, kad yra rei­ka­ lin­gas ki­tiems, pro­fe­so­riui R.Be­ne­ čiui pa­dė­jo sveik­ti. Ar jis jau­čia­si esąs pa­svei­kęs, su­ stip­rė­jęs? Daug jė­gų rei­ka­lau­ja su­ dė­tin­gos šir­dies ope­ra­ci­jos, per jas nuo įtam­pos kar­dio­chi­rur­gams ne­re­tai žliau­gia pra­kai­tas. To­kios ope­ra­ci­jos trun­ka ke­lias va­lan­das.

„Ga­li­ma sa­ky­ti, kad vis­kas ge­ rai. Kiek aš dar ga­liu stip­rė­ti? Ir ką reiš­kia – su­stip­rė­ti? Su­ža­lo­ji­ mų pa­da­ri­nius kol kas dar jau­čiu, dar ne­daug lai­ko praė­jo, nes trau­ ma bu­vo di­de­lė. Bet rei­kia pra­dė­ ti dirb­ti. Vie­ną die­ną bus sun­kiau, ki­tą – leng­viau“, – ži­no pro­fe­so­ rius R.Be­ne­tis ir nu­ste­bi­na: prieš dvi sa­vai­tes jis jau ope­ra­vo. Tai bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, ir kar­dio­chi­rur­gas at­va­žia­vo į Kli­ni­ kas iš na­mų. Mel­dė­si net ir mu­sul­mo­nai

Kar­dio­chi­rur­gas R.Be­ne­tis ima­ si ope­ruo­ti pa­čius sun­kiau­sius pa­ cien­tus, kai ko­le­gos ne­si­ryž­ta. Jam pa­vyks­ta. Dėl to R.Be­ne­čio var­das ži­no­ mas to­li už Lie­tu­vos ri­bų. Tai įro­dė reak­ci­ja į pro­fe­so­rių iš­ti­ku­sią ne­ lai­mę. „Pa­ju­tau dau­gy­bės žmo­nių, ku­ riuos pa­žįs­tu ir ne­pa­žįs­tu, pa­ra­ mą. Iki šiol bu­vau skep­tiš­kes­nis ir žiū­rė­jau į vi­suo­me­nę gal­būt ne taip ob­jek­ty­viai. Da­bar pa­ju­tau la­ bai daug nuo­šir­daus ge­ru­mo, pir­ miau­sia tai pa­ty­riau iš ko­le­gų. Jie

su­si­kon­cent­ra­vo ir la­bai daug man pa­dė­jo“, – nuo­šir­džiai kal­bė­jo pro­ fe­so­rius R.Be­ne­tis. Jis pa­sa­ko­jo, kad tuo­met, kai jau ga­lė­jo skai­ty­ti elekt­ro­ni­nius laiš­ kus ir at­si­liep­ti te­le­fo­nu, bu­vo nu­ ste­bin­tas, kiek daug žmo­nių ne­ri­ mau­ja dėl jo svei­ka­tos, nuo­šir­džiai lin­ki pa­sveik­ti. Pro­fe­so­rius pa­ro­dė šven­tin­ tą žva­kę ant jo dar­bo sta­lo. Ją jam kaž­kas pa­do­va­no­jo pir­mą dar­bo die­ną, grį­žus po li­gos. „Nors ne­su ti­kin­tis, man ši žva­ kė ypa­tin­ga. Ži­nau, kad už ma­ne bu­vo au­ko­ja­mos šven­tos Mi­šios, žmo­nės mel­dė­si, kad pa­sveik­čiau. Įdo­miau­sia, kad mel­dė­si net­gi mu­sul­mo­nai. Ir Si­ri­jo­je, ir Li­ba­ne. Ame­ri­ko­je bap­tis­tai mal­das už ma­ ne bu­vo įra­šę į są­ra­šą pir­mu nu­me­ riu. Vi­siems esu la­bai dė­kin­gas už dė­me­sį ir rū­pes­tį“, – pra­šė pa­ra­šy­ ti R.Be­ne­tis. Iš­vy­ko į pa­sau­li­nį kong­re­są

Su pro­fe­so­riu­mi kal­bė­jo­mės praė­ ju­sią sa­vai­tę, penk­ta­die­nį, ant­rą jo dar­bo die­ną po pri­vers­ti­nės per­ trau­kos. Tą die­ną jis neo­pe­ra­vo –

ren­gė­si pa­sau­li­niam kar­dio­chi­rur­ gų kong­re­sui, į ku­rį iš­skri­do va­kar. Be­veik sa­vai­tės truk­mės kong­ re­sas vyks­ta In­di­jo­je, Kal­ku­to­je. Pak­lau­sus, ar ne­pa­kenks svei­ka­tai to­kia to­li­ma ke­lio­nė, gar­su­sis kar­ dio­chi­rur­gas pri­pa­ži­no, kad gal­būt to da­ry­ti ne­rei­kė­tų, toks žy­gis dar anks­to­kas, rei­kia lai­ko fi­ziš­kai at­ sigau­ti.

Koks gy­ve­ni­mas bus to­liau – ne­ži­ nau, atei­ties ne­ dra­ma­ti­zuo­ju. „Kong­re­so, ku­ria­me aš skai­ty­ siu pa­skai­tas ir de­monst­ruo­siu ope­ra­ci­jas, die­not­var­kė su­pla­nuo­ ta prieš pu­sant­rų me­tų. Tai neei­li­ nis pa­sau­li­nio ly­gio kong­re­sas, to­ dėl nu­vil­ti jo or­ga­ni­za­to­rių ne­ga­liu. Mes esa­me ma­to­mi – rei­kia iš­lik­ti to­kiems. Juk aš va­žiuo­ju at­sto­vau­ ti Lie­tu­vai, mū­sų uni­ver­si­te­tui“, – prie­žas­tis, ko­dėl tu­ri da­ly­vau­ti kong­re­se, var­di­jo R.Be­ne­tis.


13

Antradienis, vasario 7, 2012

sveikata STT su­si­rū­pi­no en­dop­ro­te­za­vi­mu

kartu pirk­ti vais­tai bus pi­ges­ni?

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT), at­li­ku­si su są­na­rių en­dop­ ro­te­za­vi­mu su­si­ju­sių tei­sės ak­tų an­ti­ko­rup­ci­nį ver­ti­ni­mą, siū­ lo tiks­lin­ti ga­lio­jan­čią tvar­ką, nes da­bar pa­žei­džia­ma pa­cien­ tų tei­sė į lai­ku priei­na­mą svei­ka­tos prie­žiū­rą. STT tei­gi­mu, bū­ ti­na nu­sta­ty­ti, ka­da at­lie­ka­mos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos, kai vals­ty­ bė fi­nan­suo­ja są­na­rio en­dop­ro­te­zą, ir ne­pla­ni­nės, kai jį įsi­gy­ja pa­cien­tas. Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lius są­na­rio en­ dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jos sky­ri­mo ter­mi­nus, nu­ro­do­ma in­for­ ma­ci­ją apie at­lik­tas są­na­rių en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas kaup­ ti vie­no­je kom­piu­te­rių duo­me­nų ba­zė­je ir taip už­tik­rin­ti veiks­ min­gą šių prie­mo­nių ap­skai­tą.

Bal­ti­jos ša­lys iki ba­lan­džio pla­nuo­ja pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą kar­tu pirk­ti vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mus vais­tus. „Kol kas ši su­tar­tis dar de­ri­na­ma. Jos pa­si­ra­šy­mo ter­mi­nas – pir­ma­sis me­tų ket­vir­ tis, ter­mi­nas bai­gia­si ba­lan­džio pir­mą die­ną“, – BNS sa­kė svei­ ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Re­mi­gi­jus Bie­lins­kas. Kar­tu pirk­da­mos vais­tus, Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja ti­ki­si iš­si­de­rė­ti pa­ lan­kes­nę kai­ną. Kaip skel­bia Es­ti­jos ra­di­jas ERR, rem­da­ma­sis šios ša­lies So­cia­li­nių rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Es­ti­ja ir Lie­tu­va yra pa­ si­ren­gu­sios įgy­ven­din­ti šį pla­ną, bet lau­kia, kol Lat­vi­jos par­la­ men­tas pa­tvir­tins rei­ka­lin­gus tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus dėl vie­šų­ jų pir­ki­mų.

e­mo­ku sirg­ti Jo­kių tu­ne­ lių ir švie­sos jų ga­le ne­ ma­tė, vi­sas gy­ve­ni­mas per aki­mir­ ką min­ty­se ne­pra­bė­go.

30 dre­nų pri­kiš­ta į ta­ve. Ant­rą pa­rą aš bū­ti­nai tu­rė­jau pa­lįs­ti po du­šu. To­dėl vie­ną kar­tą rei­kė­jo pa­ban­ dy­ti ir ope­ruo­ti, pa­žiū­rė­ti, kaip tai at­ro­do“, – ne­no­rė­da­mas pri­si­min­ ti pa­tir­tų sun­kių iš­gy­ve­ni­mų, pro­ fe­so­rius R.Be­ne­tis pri­si­lie­tė prie skau­džios praei­ties. Pat­vir­ti­no, kad la­bai skau­dė­ jo, bu­vo sun­ku iš­sto­vė­ti. Ta­čiau jo cha­rak­te­ris toks: kel­tis, nors skau­ da, at­si­sto­ti, įsi­ki­bus abiem ran­ko­ mis, ir ei­ti, nors ko­jos dre­ba. „Žaiz­dos pa­čios va­lo­si, gy­do pa­ts or­ga­niz­mas, ne vais­tai. Ne­si­mau­dy­ ti, kai žaiz­dos at­vi­ros – tai tik prie­ ta­rai. Van­duo nie­kam ne­pa­ken­ kė“, – aiš­ki­no gy­dy­to­jas R.Be­ne­tis. Pa­ma­tė iš ki­tos pu­sės

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ten jis at­liks plas­ti­nes šir­dies mit­ra­li­nių vož­tu­vų ar­ba aor­tos ope­ra­ci­jas. Prik­lau­sys nuo to, ko­ kie pa­cien­tai bus pa­rink­ti. Be R.Be­ ne­čio, šir­dies chi­rur­gi­jos me­to­dus de­monst­ruos dar du gar­sūs gy­dy­ to­jai iš Lon­do­no ir Briu­se­lio. Ope­ ra­ci­jas ste­bės gar­siau­si Eu­ro­pos, Azi­jos ir Ame­ri­kos kar­dio­chi­rur­ gai. Iš vi­so jų da­ly­vaus be­veik pen­ ki tūks­tan­čiai. „Da­ly­va­vi­mas to­kia­me ren­gi­ny­ je ir dar­bas ja­me sti­mu­liuos ma­no jė­gas“, – įsi­ti­ki­nęs kar­dio­chi­rur­gas R.Be­ne­tis. Pa­rei­ga mo­bi­li­zuo­ja ir gy­do

Pak­lau­sus, ar dar­bas ga­li pri­lyg­ti poo­pe­ra­ci­nei rea­bi­li­ta­ci­jai, ką chi­ rur­gai pa­pras­tai ski­ria sa­vo pa­cien­ tams, pro­fe­so­rius R.Be­ne­tis pir­ me­ny­bę tei­kia pa­rei­gai: rei­kia – tai rei­kia. Jo nuo­mo­ne, mes vi­si esa­ me la­bai iš­le­pę. „Kaip viš­čiu­kai pra­de­da spar­nus kil­no­ti, taip ir aš vie­ną die­ną tu­rė­ jau at­si­sto­ti. Ma­ne dis­cip­li­na­vo ir ma­no or­ga­niz­mą mo­bi­li­za­vo as­ me­ni­nės hi­gie­nos po­rei­kis, ne­pai­ sant, kad 36 žaiz­dos at­vi­ros, ko­ne

Bū­da­mas gy­dy­to­jų pa­cien­tu pro­fe­ so­rius pa­ma­tė me­di­ci­ną iš vi­daus. „Yra mo­men­tų, ku­riuos gy­dy­ to­jai ži­no, su­pran­ta, bet ne­pa­bu­ vę li­go­niais ne­tei­kia jiems de­ra­ mos reikš­mės. Tai, pa­vyz­džiui, ar­ti­mų­jų bu­vi­mo ša­lia po­rei­kis, pro­ce­dū­rų pla­na­vi­mas ir taip to­ liau. Jau kal­bė­jo­me su ko­le­go­mis, svars­ty­sim, kaip įdieg­ti nau­jas me­to­di­kas. Tai psi­cho­lo­gi­niai da­ ly­kai, ku­rie at­si­ran­da vien dėl to, kad li­go­nis yra sun­kus. Jis vi­sai ki­ taip prii­ma ap­lin­ką, per­so­na­lą, ar­ ti­muo­sius“, – pa­ty­rė pro­fe­so­rius R.Be­ne­tis. Pa­tir­tas svei­ka­tos pro­ble­mas R.Be­ne­tis ver­ti­na kaip pro­fe­sio­ na­lus gy­dy­to­jas. Be emo­ci­jų. Jo­kių tu­ne­lių ir švie­sos jų ga­le ne­ma­tė, vi­sas gy­ve­ni­mas per aki­mir­ką min­ ty­se ne­pra­bė­go. „Gy­dy­to­jų to­kie re­gi­niai ne­kan­ ki­na, ypač tų, ku­rie tu­ri tvir­tas teo­ ri­nes ži­nias ir li­gą ar su­ža­lo­ji­mą ga­ li ver­tin­ti pro­fe­sio­na­liai. Pap­ras­tas žmo­gus ga­li ir bal­sus iš kaž­kur iš­ girs­ti“, – įsi­ti­ki­nęs R.Be­ne­tis. Jo nuo­mo­ne, kiek­vie­nas tu­ri tu­ rė­ti sa­vo po­žiū­rį į gy­ve­ni­mą ir jį iš­sau­go­ti. Anot pro­fe­so­riaus, kai žai­di pa­gal ki­tų tai­syk­les, esi toks, kaip vi­si. Ar gar­su­sis kar­dio­chi­rur­gas nie­ ka­da ne­žai­dė pa­gal ki­tų tai­syk­les? „Sten­giuo­si va­do­vau­tis sa­vo­mis tai­syk­lė­mis. Tam rei­kia pa­stan­gų, bet jos ap­si­mo­ka. Jei pir­mą kar­ tą pa­si­duo­si, bus ir ant­ras kar­tas, ir tre­čias“, – sa­vo fi­lo­so­fi­ją dės­tė R.Be­ne­tis. Ar po pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų ji nė kiek ne­pa­si­kei­tė? „Ma­nau, kad ma­nęs ta si­tua­ci­ja ne­pa­kei­tė. Ne­jau­čiu, kad bū­tų pa­ si­kei­tęs ma­no po­žiū­ris į gy­ve­ni­mą ar me­di­ci­ną. Koks gy­ve­ni­mas bus to­liau – ne­ži­nau, atei­ties ne­dra­ ma­ti­zuo­ju. Svar­biau­sia – ne­si­pui­ kuo­ti“, – pla­čiai nu­si­šyp­so­jo pro­ fe­so­rius R.Be­ne­tis, nors vei­de dar ma­ty­ti su­ža­lo­ji­mų pėd­sa­kų.

„„Pa­tiks­li­ni­mas: mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so apa­ra­tas įve­ža­mas į ope­ra­ci­nę ir at­lie­ka­mas ty­ri­mas, li­go­niui esant

nar­ko­zės bū­se­nos. 

To­mo Ragi­nos nuo­tr.

Kau­no neu­ro­chi­rur­gai – sep­tin­ti pa­sau­ly­je Ma­ri­j a­na Ja­s ai­t ie­nė Gal­vos sme­ge­nų aug­lius ir krau­ ja­gys­les Kau­no neu­ro­chi­rur­gai pra­dė­jo ope­ruo­ti apa­ra­tū­ra, ko­ kią, be jų, tu­ri tik še­šios gar­siau­ sios pa­sau­lio kli­ni­kos. Ši apa­ra­ tū­ra už­t ik­ri­n a mak­si­ma­lų chi­ rur­gų veiks­mų tiks­lu­mą ir li­go­ nio sau­gu­mą per ope­ra­ci­ją. Išo­pe­ra­vo try­li­ka li­go­nių

„Taip, pir­m ą­j ą to­k ią ope­ra­c i­ ją at­li­kau aš“, – be jo­kio pa­si­ di­džia­vi­mo pri­pa­ži­no Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­l ų uni­ver­s i­te­to Neu­ro­c hi­r ur­g i­jos kli­n i­kos va­ do­vas pro­fe­so­r ius Ari­m an­tas Ta­ma­šaus­kas ir sku­biai pri­dū­rė, kad kar­tu ope­ra­vo ir neu­ro­chi­ rur­gas Vy­te­nis Del­tu­va. Gal­vos sme­ge­n ų ir sme­ge­n ų krau­ja­gys­lių chi­rur­gai ope­ruo­ti na­vi­kus ir krau­ja­gys­les, nau­do­ jant nau­ją­ją apa­ra­tū­rą – int­rao­ pe­ra­ci­nį mag­ne­ti­nį re­zo­nan­są,

įtemp­tai ir at­sa­k in­gai mo­k ė­s i dvi sa­vai­tes. Pir­miau­sia – vien teo­r i­jos. Mo­k y­m uo­se taip pat da­ly­va­vo anes­te­z io­l o­gai, inst­ ru­m en­ta­to­r ės. Pir­m ą­s ias ope­ ra­ci­jas kau­nie­čiai at­li­ko ste­bint iš Iz­rae­lio at­vy­ku­siam in­for­ma­ ti­kui, šios apa­ra­tū­ros ži­no­vui, ją ins­ta­lia­vu­siam Neu­ro­chi­rur­gi­jos kli­ni­ko­je. Per sa­vai­t ę, nau­d o­d a­m ie­s i nau­ją­ja apa­ra­tū­ra, neu­ro­chi­rur­ gai at­li­ko try­li­ka ope­ra­ci­jų. „Ir pa­cien­tų bu­vo daug, ir ope­ ruo­ti no­rė­jo­me, kol kon­sul­tan­tas bu­vo pas mus. Jis bū­tų pa­dė­jęs,

jei kil­tų klau­si­mų“, – paaiš­ki­no pro­fe­so­rius A.Ta­ma­šaus­kas. Kau­n ie­č iams vis­kas se­k ė­s i sklan­džiai. Vi­si try­li­ka ope­ruo­ tų li­go­nių jau­čia­si pui­kiai. Nau­jau­sias, tre­čios kar­tos

Nau­jo­ji apa­ra­tū­ra tai­ko­ma ope­ ruo­jant sme­ge­nų aug­lius ir krau­ ja­g ys­l es. Pa­to­l o­g i­ja nu­s ta­to­m a rent­ge­n o, ult­ra­gar­so, mag­n e­t i­ nio re­zo­nan­so apa­ra­tais. Pas­ta­ ra­sis – nau­jos, tre­čio­sios kar­tos, su­da­ro nau­jo­sios apa­ra­tū­ros pa­ grin­dą. Jis kai­na­vo 4 mln. li­tų.

16

7

– tiek tre­čios kar­tos mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so apa­ra­tų yra pa­sau­lio neu­ro­chi­rur­gi­jos cent­ruo­se, ir vie­ną jų tu­ri Kau­no kli­ni­kos.

„„Įran­ga: neu­ro­chi­rur­gams ope­ruo­jant tal­ki­na dau­gy­bė apa­ra­tū­ros.


14

Antradienis, vasario 7, 2012

sveikata

Šiuo­lai­ki­nė­je psi­chiat­ri­jos li­go­nė Gy­dy­tis Psi­chiat­ri­ jos li­go­ni­nė­je ne­bai­ su. To­kia min­tis top­ te­lė­jo pa­si­vaikš­čio­ jus po re­konst­ruo­ tą sie­los li­gų gy­dy­ mo įstai­gą. Net­gi tos pa­la­tos, į ku­rias gul­ do­mi grei­to­sios pa­ gal­bos au­to­mo­bi­liu at­vež­ti ūmaus prie­ puo­lio iš­tik­ti žmo­ nės, pri­me­na sa­na­ to­ri­ją ar net vieš­bu­tį.

„„Gra­žu: įė­ju­sį­jį pa­si­tin­ka švie­sus, erd­vus, jau­kus ko­ri­do­rius.

Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

Švie­su, jau­ku, šil­ta

Ga­li­my­bę pa­si­vaikš­čio­ti po re­ konst­ruo­tą Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės pa­da­li­nio – Psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nės Ūmių psi­chi­kos su­tri­ki­ mų sky­rių tu­rė­jo­me jo ati­da­ry­mo die­ną praė­ju­sią sa­vai­tę. Šian­dien čia jau gu­li li­go­niai ir juos lan­ko tik jų ar­ti­mie­ji. Įė­ju­sie­ji pir­miau­sia pa­ten­ka į švie­sų erd­vų ko­ri­do­rių. Ves­ti­biu­liai, pa­la­tos, bu­din­čių me­di­kų po­stai – kaip įpras­to­je li­go­ni­nė­je ar net sa­ na­to­ri­jo­je. Pra­vė­rus du­ris aki­vaiz­ du: pa­la­tos – tik dvi­vie­tės. Jo­se yra dra­bu­žių spin­tos, spin­te­lės. Val­go­ma­sis bend­ras vi­siems li­ go­niams. Pro­ce­dū­rų ka­bi­ne­te – ne vien, kaip pa­pras­tai, sta­las ir kė­ dė vais­tams li­go­niui su­leis­ti, bet

ir dau­gy­bė me­di­ci­nos apa­ra­tū­ros: sta­cio­na­rus krau­jos­pū­džio ma­ta­ vi­mo apa­ra­tas, elekt­ro­kar­diog­ra­fas šir­dies veik­lai pa­tik­rin­ti, de­guo­nies tie­ki­mo ir gai­vi­ni­mo apa­ra­tū­ra – de­fib­ri­lia­to­rius.

ma­ci­jos skyriuje. Šie li­go­niai ste­bi­ mi vi­są pa­rą. Me­di­kai pri­du­ria, kad li­go­ni­nė­ je su­mon­tuo­ta an­ti­van­da­li­nė san­ tech­ni­ka, įreng­tos ste­bė­ji­mo ka­ me­ros.

Sun­kiau­siems – spe­cia­lios lo­vos

La­bai rei­kė­jo re­konst­ruk­ci­jos

Ar­gi bū­na to­kių sun­kių li­go­nių, ku­ riuos rei­kia gai­vin­ti? „Bū­na, kad pas mus at­vyks­ta la­ bai sun­kios būk­lės li­go­nių“, – at­ sa­ko psi­chi­kos svei­ka­tos slau­gy­to­ ja Li­na Gab­šy­tė. To­kiems li­go­niams skir­tos spe­ cia­lios lo­vos. Ne­ži­no­da­mas neatk­ reip­tum dė­me­sio – šių lo­vų ko­jos ne­pa­ju­di­na­mai pri­tvir­tin­tos prie grin­dų. Tai be­ne vie­nin­te­lė de­ta­ lė, iš­duo­dan­ti, kad čia gy­do­mi sie­ los li­go­niai. Gre­ta sun­kiems li­go­niams skir­tų pa­la­tų – me­di­kų po­stas kaip rea­ni­

„Šios pa­tal­pos prieš re­konst­ruk­ ci­ją bu­vo tam­sios, pra­stai ven­ti­ liuo­ja­mos, ne­pa­to­giai iš­pla­nuo­ tos. Kaž­ka­da čia bu­vo ves­ti­biu­lis, po to įreng­tas psi­chiat­ri­jos sky­ rius. Jį bu­vo bū­ti­na re­konst­ruo­ ti“, – paaiš­ki­no Psi­chiat­ri­jos li­go­ ni­nės va­do­vė Zi­ta Liu­ber­tie­nė. Psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė ta­po mo­ der­nia gy­dy­mo įstai­ga ne per vie­ną die­ną, nors to­kių są­ly­gų psi­chi­kos li­go­niams rei­kė­jo se­niai. Vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­ta, kad ap­lin­ka tu­ri gy­do­mą­jį po­vei­kį. Ne­me­di­ka­ men­ti­nė te­ra­pi­ja psi­chiat­ri­jos li­go­

„„Aki­mir­ka: bū

Šių lo­vų ko­jos ne­pa­ ju­di­na­mai pri­tvir­ tin­tos prie grin­dų. Tai be­ne vie­nin­te­lė de­ta­lė, iš­duo­dan­ti, kad čia gy­do­mi sie­ los li­go­niai. ni­nė­se yra ne ma­žiau efek­tin­ga už vais­tus. „Pir­ma­sis li­go­ni­nės rest­ruk­ tū­ri­za­ci­jos eta­pas bu­vo pra­dė­tas 2005-ai­siais“, – pri­mi­nė Res­pub­ li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius do­cen­tas Sta­sys Gend­ vi­lis. Išė­jo ne­ši­na puo­du

Prie Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­ nės pri­jun­gus Psi­chiat­ri­jos li­go­

ni­nę, iš jos į Aukš­tuo­sius Šan­čius bu­vo per­kel­ti du psi­chiat­ri­jos sky­ riai: ge­ron­top­si­chiat­ri­jos, kur gy­ do­mi pa­gy­ve­nu­sių ir se­nų žmo­nių psi­chi­kos su­tri­ki­mai, ir psi­cho­so­ ma­ti­nis, kai li­go­niams, tu­rin­tiems psi­chi­kos su­tri­ki­mų, rei­kia nuo­ la­ti­nio ki­tų spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jų ste­bė­ji­mo ir gy­dy­mo. Šie po­ky­čiai ne tik pa­ge­ri­no li­ go­nių gy­dy­mo są­ly­gas, bet ir su­tei­ kė ga­li­my­bę gau­ti lė­šų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų. Jų ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos pa­nau­do­ tos Psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nei mo­der­ ni­zuo­ti. Vien Ūmių psi­chi­kos su­ tri­ki­mų sky­riaus re­konst­ruk­ci­ja kai­na­vo pu­sant­ro mi­li­jo­no li­tų. Gy­dy­to­ja Z.Liu­ber­tie­nė sa­ko ne­pri­si­me­nan­ti, kad 2005 m. Psi­ chiat­ri­jos li­go­ni­nei iš Se­na­mies­čio iš­si­kraus­čius į da­bar­ti­nes pa­tal­pas Alek­so­te, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no

Bi­jai iš­pro­tė­ti? Neslėpk Ka­ro­li­na Mar­cin­ke­vi­čiū­tė

k.marcinkeviciute@kaunodiena.lt

Psi­chi­kos li­gos ne­bė­ra ta­bu, bet kaip at­pa­žin­ti pir­muo­sius jų po­žy­ mius, at­skir­ti, kad keis­tas ar­ti­mo­ jo poel­gis – ne nuo­var­gio ar stre­so iš­raiš­ka, o li­ga? Kaip sau­go­ti sie­los svei­ka­tą? Apie tai pa­sa­ko­ja Kal­ nie­čių po­lik­li­ni­kos Psi­chi­kos svei­ ka­tos cent­ro va­do­vė gy­dy­to­ja psi­ chiat­rė Ra­sa Ta­ma­šaus­kie­nė.

„„Pre­ven­ci­ja: psi­chiat­rė R.Ta­ma­šaus­kie­nė pa­ta­ria gy­ven­ti ne praei­ti­mi

ar atei­ti­mi, o da­bar­ti­mi. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

– Ži­no­me, kad psi­chi­kos svei­ ka­ta ne­ti­ria­ma nei rent­ge­nu, nei ult­ra­gar­su. Ar yra ko­kių nors konk­re­čių po­žy­mių, pa­ de­dan­čių nu­sta­ty­ti psi­chi­kos su­tri­ki­mus? – Iš tik­rų­jų la­bai ne­leng­va nu­sta­ty­ ti psi­chi­kos su­tri­ki­mus, nes jie nė­ra vie­no­di. Vis­kas pri­klau­so nuo dau­ gy­bės as­pek­tų ir juos rei­kia įver­tin­ ti.Pir­miau­sia pa­si­kei­čia žmo­gaus

el­ge­sys ir jis pra­de­da da­ry­ti tai, ko anks­čiau ne­da­rė. Tai ga­li bū­ti ir nea­dek­va­tus įpras­tų reiš­ki­nių ver­ti­ ni­mas, ir ag­re­si­ja. Žmo­gus pra­de­da ne­be­si­do­mė­ti tuo, kas anks­čiau jam bu­vo la­bai įdo­mu. At­si­ran­da aiš­kių elg­se­nos po­ky­čių: žmo­gus pra­de­da da­ry­ti tai, kas jam vi­siš­kai ne­bū­din­ ga. Links­ta į kraš­tu­ti­nu­mus, daž­nai kar­di­na­liai kei­čia­si nuo­tai­ka. – Ka­da at­kreip­ti dė­me­sį į šiuos po­žy­mius? – Jei jie tę­sia­si dvi tris sa­vai­tes. Rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį ir į ap­lin­ką. Stai­gi nuo­tai­kų kai­ta, nea­dek­va­ti ap­lin­kai, tu­ri kel­ti su­si­rū­pi­ni­mą. – Ar skir­tin­gi žmo­nių cha­rak­ te­riai da­ro įta­ką sirg­ti psi­chi­ kos li­go­mis? – Taip. Int­ra­ver­tai vis­ką iš­gy­ve­na vi­du­je, o ekst­ra­ver­tai iš­si­krau­na, iš­reiš­kia emo­ci­jas. Tei­gi­ny­je, kad už­da­ri žmo­nės la­biau lin­kę į psi­chi­

kos su­tri­ki­mus, yra tie­sos. Tei­sin­ giau­sia sa­ky­ti, kad žmo­nės, ku­rie yra lin­kę už­gniauž­ti sa­vo jaus­mus, yra la­biau lin­kę su­si­rgti. Emo­ci­jų ir jaus­mų ne­rei­kia slėp­ti. Žmo­nės įsi­ vaiz­duo­ja, kad bū­ti at­vi­ram, reikš­ ti emo­ci­jas ir jaus­mus, yra ne­ci­vi­li­ zuo­ta. Bet juk ga­li­ma ir pyk­tį, ku­ris yra vi­siš­kai nor­ma­lus jaus­mas, iš­ mok­ti reikš­ti ki­taip. Be ag­re­si­jos. Rei­kia at­vi­rai iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ ją ir ne­kel­ti konf­lik­to. – Kur yra ri­ba tarp svei­kų emo­ ci­jų ir psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų? – Ri­bą nu­sta­ty­ti sunku. Tai pri­ klau­so nuo žmo­gaus ver­ty­bių sis­te­ mos ir ap­lin­kos, ku­rio­je gy­ve­na­ma. Vie­nam žmo­gui su­dau­žy­ti lėkš­tę nor­ma­lu, o ki­tam tai – pa­sau­lio pa­ bai­ga. Aš ma­nau, kad rei­kia va­do­ vau­tis pa­gar­ba. Ne­ga­li­ma že­min­ti sa­vęs ir ki­tų. Vis dau­giau žmo­nių šiais klau­si­mais atei­na pa­ta­ri­mų pas psi­cho­lo­gus ir psi­chiat­rus.


15

Antradienis, vasario 7, 2012

sveikata

nė­je vi­sos du­rys su ran­ke­no­mis

„„Mai­ti­ni­mas: gre­ta val­go­mo­jo įreng­ta vir­tu­vė – kaip na­muo­se.

ū­si­mo­ji psi­chiat­rė Ve­ro­ni­ka Aniū­nė pa­si­ren­gu­si tra­di­ci­niam ati­da­ry­mo mo­men­tui – juos­te­lės per­kir­pi­mui.

gat­vė­je, ji iš se­nų­jų pa­tal­pų išė­jo pa­sku­ti­nė ne­ši­na puo­du iš li­go­ni­ nės vir­tu­vės. Tai at­si­me­na Se­na­ mies­ty­je dir­bę psi­chiat­rai, ne­no­ rin­tys at­si­min­ti tų są­ly­gų, ko­kios ten bu­vo. Ir li­go­niams, ir jiems. „Stu­den­tai pra­ras­da­vo no­rą bū­ ti psi­chiat­rais. Įvaiz­dis – tarp ka­ lė­ji­mo ir gy­dy­mo įstai­gos“, – api­ bend­ri­no Z.Liu­ber­tie­nė. Gy­do ne vien vais­tais

Šian­dien Psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė vi­ sai ki­to­kia, nei bu­vo Kau­no se­na­ mies­ty­je, bu­vu­sio­je V.Kuz­mos, da­ bar – Mui­ti­nės gat­vė­je. „Ge­ra čia dirb­ti“, – sa­ko il­ga­ me­tis li­go­ni­nės psi­chi­kos svei­ka­ tos slau­gy­to­jas Gied­rius Gri­žas. Ki­ne­zi­te­ra­peu­tė Ne­rin­ga Au­gu­ tie­nė, de­šimt me­tų dir­bu­si Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je, ne­si­gai­li pa­ kei­tu­si dar­bo­vie­tę.

Zi­ta Liu­ber­tie­nė:

Stu­den­tai pra­ras­ da­vo no­rą bū­ti psi­ chiat­rais. Įvaiz­dis – tarp ka­lė­ji­mo ir gy­ dy­mo įstai­gos.

„Li­go­niai la­bai no­riai at­lie­ka ki­ ne­zi­te­ra­pi­jos pra­ti­mus, mi­na dvi­ra­ tį, mankš­ti­na­si su ka­muo­liais, laz­ do­mis. No­rin­čių­jų yra dau­giau nei tų, ku­riems už­siė­mi­mai pri­klau­so pa­gal in­di­ka­ci­jas“, – dar­bo pa­tir­ ti­mi da­li­jo­si N.Au­gu­tie­nė. Ji sa­kė ser­gan­tie­siems dep­re­si­ja ski­rian­ti ak­ty­vi­nan­čius pra­ti­mus, o tiems, ku­rie ser­ga ši­zof­re­ni­ja, – tei­kian­čius at­pa­lai­duo­jamąjį, ra­ mi­na­mą­jį po­vei­kį. Užim­tu­mo or­ga­ni­za­to­rė Auš­ra Če­pai­tie­nė at­krei­pia dė­me­sį į li­go­ ni­nės kie­mą: jis už­da­ras, su aukš­ta tvo­ra, bet ji – me­di­nė, at­ro­do, net per šal­čius al­suo­ja ši­lu­ma. Kie­me dvi pa­vė­si­nės: po­kal­biams, poil­ siui, ap­mąs­ty­mams. „Vil­niui dar ge­ro­kai rei­kia pa­si­ temp­ti, paly­gi­nti su tuo, kaip Kau­ nas tvar­ko­si“, – pa­gy­rė kau­nie­čius Sei­mo na­rė Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė.

„„ Mo­ka: slau­gy­to­jos Li­na Gab­šy­tė ir Ele­na Ka­li­ba­tie­nė tvir­ti­na, kad ne­re­tai

ten­ka pa­nau­do­ti nau­jau­sią diag­nos­ti­kos ir net gai­vi­ni­mo apa­ra­tū­rą.

„„Lauke: didelis kiemas ir mažos pavėsinės – pabūti vienam. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

savo emocijų ir ne­si­nešk dar­bo na­mo – Dėl ko­kių pro­ble­mų, li­gų krei­ pia­ma­si daž­niau­siai? – Dėl pri­klau­so­my­bių ir ki­tų psi­ chi­kos li­gų. Lie­tu­vą yra su­krė­tęs ne vie­nas krau­pus įvy­kis, kai psi­chi­ kos li­go­mis ser­gan­tys žmo­nės pa­da­ ro nu­si­kal­ti­mus. Vi­sai ne­se­niai pa­ na­ši tra­ge­di­ja įvyko ir Nor­ve­gi­joje. – Ar įma­no­ma kaip nors nu­spė­ ti to­kias tra­ge­di­jas? – Psi­cho­zė ga­li iš­si­vys­ty­ti grei­tai ir ne­pas­te­bi­mai. Žmo­gus pra­de­da gir­ dė­ti gar­sus, nors iš tik­rų­jų yra ab­ so­liu­ti ty­la. Jei li­go­nis apie tai ne­ pa­pa­sa­kos, to nie­kas ir neį­tars. – Ko­kios pa­grin­di­nės ir daž­ niau­sios psi­chi­kos li­gų prie­ žas­tys? – Jų yra ke­lios: ge­ne­ti­nė pre­dis­po­ zi­ci­ja – išanks­ti­nis po­lin­kis ir psi­ cho­so­cia­li­niai veiks­niai. Pas­ta­ rie­siems įta­ką da­ro eko­no­mi­nė ir so­cia­li­nė pa­dė­tis.

Ser­gant ki­to­mis sun­kio­mis li­go­ mis, ne­re­tai su­ser­ga­ma ir dep­re­si­ ja. Tai­gi ga­li­ma iš­skir­ti tris pa­grin­ di­nes prie­žas­čių gru­pes: ge­ne­ti­nes, išo­ri­nes ir in­di­vi­dua­lias. – Va­di­na­si, žmo­gaus so­cia­li­nė pa­dė­tis yra tie­sio­giai su­si­ju­si su jo psi­cho­lo­gi­ne būk­le? – Yra žmo­nių, ku­rie gy­ve­na ga­na kuk­liai, ta­čiau lai­min­gai. Jie ge­ba priim­ti rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji yra, ir ten­kin­tis tuo, ką tu­ri. Pa­dė­tis tu­ri bū­ti ver­ti­na­ma adek­va­čiai. – Tarp jū­sų pa­cien­tų dau­giau vy­rų ar mo­te­rų? – Vis dėl­to dau­giau mo­te­rų. Ta­čiau, kal­bant apie ši­zof­re­ni­ją ar ki­tas pa­ na­šias li­gas, di­de­lio skir­tu­mo nė­ra. Pot­rau­mi­niai su­tri­ki­mai la­biau bū­ din­gi vy­rams, ta­čiau dėl dep­re­si­jos, nuo­tai­kos su­tri­ki­mų dau­giau krei­ pia­si mo­te­rų. Mo­te­rys la­biau rū­pi­ na­si sa­vo svei­ka­ta.

– Įtemp­tas moks­lo ir di­de­ lis dar­bo krū­vis, bū­din­gas da­ bar­ti­nei vi­suo­me­nei, iš­se­ki­ na. Ne­be­lie­ka lai­ko bend­rau­ti. Koks jis tu­rė­tų bū­ti šei­mo­je, no­rint iš­veng­ti psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų?

Ga­li­ma ir pyk­tį, ku­ ris yra vi­siš­kai nor­ ma­lus jaus­mas, iš­ mok­ti reikš­ti ki­taip. Be ag­re­si­jos. Rei­kia at­vi­rai iš­sa­ky­ti sa­ vo po­zi­ci­ją ir ne­kel­ ti konf­lik­to. – Šei­mo­se iš­ties la­bai trūks­ta tik­ro bend­ra­vi­mo. Vi­si la­bai už­siė­mę sa­ vo rei­ka­lais ir ne­ran­da lai­ko vie­nas ki­tam. Su­sig­rie­bia­ma tik ki­lus rim­ tam konf­lik­tui ar šei­mai jau iši­rus.

Jei no­ri tu­rė­ti šei­mą, tu­ri no­rė­ ti ją iš­lai­ky­ti. Sten­ki­tės at­kreip­ti dė­me­sį į šei­mos na­rių po­rei­kius. Tei­g ia­m ą mik­rok­l i­m a­t ą šei­m o­ je su­ku­ria glau­dus ry­šys tarp ar­ ti­mų­jų. – Pas­ta­rai­siais me­tais emig­ ra­ci­ja išau­go ke­tu­ris kar­tus. Kaip ši ten­den­ci­ja vei­kia Lie­ tu­vo­je li­ku­sius ar­ti­muo­sius? – Emig­ran­tų vai­kai ne­ma­to sa­vo tė­vų, nes jie dir­ba to­li. Pi­ni­gai tė­ vų neats­to­ja. Ne­re­tai žmo­nės jau­ čia ir ne­su­si­kal­bė­ji­mą, bend­ra­vi­ mo sto­ką su ar­ti­mai­siais, ku­rie gy­ve­na kar­tu. Vi­sa­da rei­kia tik­ro ry­šio. Tė­vai vai­kus tu­ri ir pa­bar­ti, ir pa­gir­ti. Elekt­ro­n i­n io laiš­k o ar po­kal­b io per skai­p ą ne­pa­kan­ka. Paaug­l ei duk­rai vi­sa­da rei­kės ma­mos, kad ji ap­ka­bin­tų, pa­tar­tų, nu­šluos­ty­ tų aša­ras, kai jos lie­ja­mos dėl pir­ mo­sios mei­lės.

– Patarkite, kaip elg­tis ki­lus konf­lik­tui. – Svar­biau­sia – iš­lauk­ti. At­sit­rau­ ki­mas vi­sa­da pa­de­da. Ki­lus konf­ lik­ti­nei si­tua­ci­jai, ne­ga­li­ma pul­ti į karš­tą fron­to li­ni­ją. Ga­li­ma išei­ti pa­ si­vaikš­čio­ti, iš­ger­ti ar­ba­tos ir ati­dė­ti konf­lik­to spren­di­mą ki­tai die­nai. At­ sit­rau­ki­mas vei­kia la­bai ge­rai. – Kaip gy­ven­ti, kad ne­si­rgtu­me psi­chi­kos li­go­mis? – Kiek­vie­na li­ga yra sig­na­las. Rei­ kia su­sto­ti ir su­si­mąs­ty­ti. Pa­cien­ tai ne­re­tai ste­bi­si: bu­vau stip­rus, ku­pi­nas jė­gų ir ne­ti­kė­tai pa­lū­žau. Va­di­na­si, rei­kia su­si­tvar­ky­ti gy­ve­ ni­mo re­ži­mą: lai­ku kel­tis ir ei­ti mie­ go­ti, įpras­tu lai­ku val­gy­ti. Rei­kia pa­ža­dė­ti sau, kad, pa­si­ bai­gus dar­bo va­lan­doms, į va­do­vo skam­bu­čius neat­si­liep­si. Žmo­nės da­bar gy­ve­na praei­ti­mi ir atei­ti­ mi, per­šo­ka da­bar­tį. Rei­kia gy­ven­ ti šian­dien, čia ir da­bar.


16

Antradienis, vasario 7, 2012

sveikata

Pa­gal­ba odai žiemą Jus­tė Ki­bu­ry­tė Vė­jas ir žvar­bus šal­tis ver­čia ne tik šil­tai ap­si­reng­ti bei ap­siau­ti, bet ir su­si­rū­pin­ti šiuo lai­ku itin pa­žei­ džia­ma vei­do oda. Nuo at­šiau­raus oro ji iš­sau­sė­ja, pa­raus­ta, ne­ma­lo­ niai pleis­ka­no­ja. Kaip pa­dė­ti sa­vo odai ko­vo­ti su lie­tu­viš­ko oro ypa­ tu­mais? Odai bū­ti­na drėg­mė

„No­rint, kad oda bū­tų gra­ži ir svei­ ka, rei­kia ją drė­kin­ti, drė­kin­ti ir dar kar­tą drė­kin­ti“, – pir­mą­ją są­ly­gą, ku­rią vyk­dy­ti bū­ti­na net ir šal­tuo­ ju me­tų lai­ku, pa­brė­žia kos­me­to­lo­ gė Li­na Fi­šel­son. Žie­mą tem­pe­ra­tū­ros kai­ta mū­ sų odą vei­kia itin nei­gia­mai. Išė­jus iš šil­tos ir sau­sos pa­tal­pos į lau­ką, tem­pe­ra­tū­ra ga­li skir­tis net ke­lio­ mis de­šim­ti­mis laips­nių. Šil­dy­mo se­zo­nu odą sau­si­ na dirb­ti­nis šil­tas oras, ku­ris tar­ si iš­sun­kia vi­są drėg­mę. Pri­si­dė­jus

vė­jui ir šal­čiui, pra­ran­da­mas odą sau­gan­tis li­pi­dų sluoks­nis. Įvy­ kus de­hid­ra­ta­ci­jai oda pra­ran­da sa­vo elas­tin­gu­mą, ji ne tik tam­pa šiurkš­ti, pleis­ka­no­ja, bet ir iš­ryš­ kė­ja raukš­lės. Trys pa­grin­di­nės tai­syk­lės

Der­ma­to­lo­gė Rū­ta Gan­ce­vi­čie­nė pa­tei­kia tris tai­syk­les, ku­rių rei­kia lai­ky­tis, kad vei­do oda iš­lik­tų gra­ ži ir žie­mą. Pir­mo­ji – pa­si­rink­ti tin­ka­mo rie­ bu­mo vei­do kre­mą. Na­tū­ra­lu, kad no­rė­da­mi at­kur­ti odos drėg­mę te­ pa­me ją rie­bes­niu ap­sau­gi­niu kre­ mu. Tirš­tą, rie­bų mai­ti­na­mą­jį kre­ mą su įvai­riais au­ga­li­niais alie­jais ir vi­ta­mi­nais rei­kia rink­tis ei­nant į lau­ką ir ruo­šian­tis ten pra­leis­ti šiek tiek lai­ko. Bū­n ant na­m uo­se pa­ta­r ia­m a rink­tis leng­ves­nės kon­sis­ten­ci­jos drė­ki­na­mą­jį kre­mą – šil­to­je ap­ lin­ko­je per­ne­lyg rie­būs kre­mai odą var­gi­na, už­spau­džia po­ras ir ne­lei­

Pabėk nuo ligų, pagerink kraujotaką! Ar žinote, kad širdies ligų ir kraujagyslių aterosklerozės neišvengia kas ketvirtas civilizuoto pasaulio žmogus, peržengęs trisdešimties metų ribą? Netikite? Jei jums per keturiasdešimt ir jūs iki šiol nelabai rūpinotės savo sveikata, apsilankykite pas kraujagyslių specialistą ir išsitirkite kraujotakos būklę. Esate laimingas, jei gydytojas po tyrimo jums pasiūlys tik dažniau tikrintis kraujotakos būklę. Kraujagyslių pokštai Kraujagyslės ir širdis – organizmo transporto sistema ir variklis. Kraujagyslėmis gabenamos maisto medžiagos ir deguonis, pašalinami toksinai. Gerą kraujagyslių veiklą lemia jų elastingumas. Jauna kraujagyslė išlaiko kraujospūdžio kaitą, jos lygios sienelės neleidžia prikibti krešuliams – trombams. Todėl jaunuoliams geriau gyja žaizdos, jų imunitetas stipresnis. Deja, mūsų kraujagyslės sensta kur kas greičiau nei išorė. Pirmieji kraujotakos sutrikimai pasireiškia greitu nuovargiu, dusuliu, skausmais krūtinėje, galūnių tirpimu, blauzdų mėšlungiu. Jų negydant gresia kraujagyslės užsikimšimas, trombozė, išemija, infarktas, insultas, gangrena... Užsikimšusią kraujagyslę būtina operuoti. Per metus vien Vilniaus miesto universitetinės ligoninės klinikose atliekama per 3500 tokių operacijų. Jos nelengvos, ilgai gyja pjūvis. Dažnai šias operacijas po kurio laiko tenka kartoti toje arba kitoje kūno vietoje. Į pagalbą – ozonas! „Ligoninėje kiek apsigydęs sušlubavusią širdį, lengviau atsikvėpiau – dabar vėl galėsiu beveik normaliai dirbti ir gyventi, – pasakojo verslininkas Eigirdas. – Tačiau kojas vėl pradėjo traukti mėšlungis, dešinė patino, pabalo, vaikščioti buvo vis sunkiau. Apsilankęs pas gydytoją angiochirurgą sužinojau, kad teks skubiai operuoti užsikimšusią blauzdos kraujagyslę. Negana to, buvau perspėtas, kad vėliau gali tekti operuoti ir kitą, nes mano kraujagyslės atkakliai kalkėja. Ligoninėje apstulbau išvydęs, kiek daug žmonių

– ir gana jaunų, ir pagyvenusių – serga šia liga. Tikra epidemija! Kai kurie patyrė jau trečią ar net ketvirtą operaciją. „Kaip sustabdyti kraujagyslių kalkėjimą?“ – tokį klausimą uždaviau gydytojui. Gavęs banalų atsakymą apie gyvensenos pakeitimą, išeities pradėjau ieškoti pats. Būdamas Vokietijoje sužinojau apie ozonoterapiją, kuri ten sėkmingai taikoma daug metų. Sugrįžęs nutariau išbandyti. Medicinos klinikoje „Mirameda“ man buvo atliktos kelios ozonoterapijos procedūros – į veną sulašinta skysto ozono. Beveik iš karto pajutau šio gaivaus gamtos elemento poveikį – kojas ir rankas užliejo sveika šiluma, tapo lengviau kvėpuoti, veidas paskaistėjo. Netrukus greičiau nei mano nebejaunam organizmui įprasta užgijo žaizda, liovėsi skaudėti koją. Grįžo sveikas, ramus miegas, geras apetitas ir darbingumas. Tai matydama netgi mano žmona, šiaip nelabai mėgstanti įvairias procedūras, nutarė atlikti kelis ozonoterapijos seansus – kad atjaunintų organizmą, sustiprintų imunitetą. Be to, buvo girdėjusi, kad ozonoterapija stabdo raukšlių atsiradimą, šalina sąnarių druskas, teikia energijos ir atgaivina odą. Apžiūrėjęs gydytojas net nustebo: „Kaip pagerėjo jūsų kraujotaka. Kaip ją pergudravote? Regis, kitos blauzdos operacija jums nebegresia.“ Žinau, kad nejaunėju. Žinau, kad reikia sveikiau gyventi, pasirūpinti savimi. Taigi džiaugiuosi, kad dabar turiu patikimą bičiulį – ozoną, kuris visada padės mano kraujagyslėms ir širdžiai.“ Parengė Agnė Tarvydaitė

Iki vasario 12 d. viena ozonoterapijos procedūra – 99 Lt!

Registruokitės dabar!

Savanorių pr. 11A, Vilnius Tel. (5) 212 5566 arba (8 676) 07 774; Vytauto pr. 23, Kaunas Tel. (37) 333 557 (8 606) 91 120; Minijos g. 2, Klaipėda Tel. (46) 315 111 (8 606) 91 183.

Ozonoterapija gydoma sergant lėtinėmis kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių ligomis, trofinėmis opomis, migrena, cukriniu diabetu ir esant jo komplikacijoms, įvairioms lėtinėms infekcijoms ir kt. Konsultuoja šeimos gydytojas, pediatras, ginekologas, angiochirurgas, endokrinologas, kosmetologas. Atliekamas skydliaukės, vidaus organų echoskopijos ir kraujagyslių tyrimas doplerio aparatu! Užs. 907135

džia jai kvė­puo­ti. Me­di­kai pa­ta­ria žie­mą tu­rė­ti ke­le­tą skir­tin­gų die­ ni­nių kre­mų. Svar­bu kre­mo su­dė­tis

Žie­mą rei­kė­tų ieš­ko­ti to­kio mai­ti­ na­mo­jo kre­mo, ku­rio pa­grin­dą su­ da­ro alie­jus. To­kios su­dė­ties rie­ bes­nis kre­mas su­ku­ria ap­sau­gi­nę plė­ve­lę odos pa­vir­šiu­je ir ne­lei­džia jai pra­ras­ti su­kaup­tos drėg­mės. Kai ku­riuo­se kre­muo­se esan­ tys rie­ba­lai stings­ta net ne­di­de­lia­ me šal­ty­je, to­dėl plo­ną vei­do odą den­gian­ti rie­ba­lų plė­ve­lė su­trū­ki­ nė­ja ir taip pa­žei­džia­ma odos ap­ sau­ga. Ga­mi­nant mo­der­nias kos­ me­ti­kos prie­mo­nes nau­do­ja­mas toks rie­ba­lų, alie­jų ir van­dens de­ ri­nys, ku­ris že­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je ne­stings­ta, ne­pa­lie­ka odos pa­vir­ šiu­je ma­to­mos alie­ji­nės plė­ve­lės ir neuž­kem­ša po­rų. Be­je, iš­ra­din­gai pa­rink­ti alie­ jų de­ri­niai ga­li tu­rė­ti ir tam tik­rų aro­ma­te­ra­pi­nių sa­vy­bių, pa­vyz­

„„Patarimas: žie­mą vei­do odą rei­kia drėkinti, bet ne sniegu, o kremu. 

džiui, pa­dė­ti at­si­pa­lai­duo­ti prieš mie­gą. Pa­tep­ti prieš pus­va­lan­dį

Me­di­kai pa­ta­ria pa­mirš­ti mi­tą, kad žie­mą ne­ga­li­ma nau­do­ti drė­ki­na­ mo­jo kre­mo. Ne­rei­kia bi­jo­ti drė­ki­ na­mų­jų kom­po­nen­tų, esan­čių die­ ni­nia­me kre­me, ypač jei di­džią­ją die­nos da­lį pra­lei­džia­me au­to­mo­ bi­ly­je ar šil­to­se pa­tal­po­se. Tai – tre­čio­ji tai­syk­lė. Vis dėl­to žie­mą rei­kė­tų veng­ ti leng­vo, skys­tos kon­sis­ten­ci­jos,

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

van­dens pa­grin­du pa­ga­min­to kre­ mo. To­ks į odą įsi­ge­ria itin grei­tai, ta­čiau drėg­me ją ap­rū­pi­na trum­ pą lai­ką ir ne­pa­lie­ka ap­sau­gi­nės li­ pi­di­nės plė­ve­lės. Dėl to odos ap­ sau­gi­nės sa­vy­bės ne pa­lai­ko­mos, o iš­ba­lan­suo­ja­mos, oda dar la­biau sau­sė­ja. Be to, kre­mu rei­kia pa­si­tep­ti li­ kus ma­žiau­siai pus­va­lan­džiui iki išei­nant į lau­ką, kad kre­mas su­spė­ tų įsi­ger­ti į odos gi­les­nius sluoks­ nius ir su­si­da­ry­tų švel­ni ap­sau­gi­nė hid­ro­li­pi­di­nė ap­sau­gi­nė plė­ve­lė.

Kau­no neu­ro­chi­rur­gai – sep­tin­ti pa­sau­ly­je Pir­mos kar­tos mag­ne­ 13 ti­nio re­zo­nan­so apa­ ra­tai, ko­kius nau­do­ja neu­ro­chi­

rur­gai, at­si­ra­do 2001 m. To­kių apa­ra­tų tu­ri 50 neu­ro­chi­rur­gi­jos cent­rų pa­sau­ly­je, bet Kau­no kli­ ni­kos jo ne­tu­rė­jo. „Prieš tre­jus me­tus su­kur­tas nau­jos kar­tos mag­ne­ti­nio re­zo­ nan­so apa­ra­tas, ku­rio vaiz­do re­ zo­liu­ci­ja ir ko­ky­bė daug ge­res­ nė. Ir štai mes, vie­nas iš sep­ty­nių neu­ro­chi­rur­gi­jos cent­rų pa­sau­ ly­je, jau tu­ri­me to­kį apa­ra­tą“, – džiau­gė­si Neu­ro­chi­rur­gi­jos kli­ ni­kos va­do­vas A.Ta­ma­šaus­kas. Sme­ge­nų aug­lių ir krau­ja­gys­ lių ope­ra­ci­jos rei­ka­lau­ja pre­ci­ziš­ ko tiks­lu­mo. Bet koks ne­tei­sin­gas ju­de­sys ga­li pa­kenk­ti. Per ope­ra­ci­ją neu­ ro­chi­rur­gai nau­do­ja­si na­vi­ga­ci­ jos sis­te­ma, aug­lio ar iš­si­plė­tu­ sios krau­ja­gys­lės vaiz­dą už­fik­sa­vę prieš ope­ra­ci­ją.

Ne­be­rei­kia ope­ruo­ti iš nau­jo

„Ope­ruo­ja­me ži­no­da­mi, kur tu­ri­ me ope­ruo­ti, ko­kios aug­lio ri­bos. Tai nu­sta­to­me ult­ra­gar­so apa­ra­ tu – tu­ri­me vie­ną ge­riau­sių pa­ sau­ly­je, jį įsi­gi­jo­me prieš pen­ke­ rius me­tus. Ope­ruo­jant sme­ge­nys kei­čia sa­vo pa­ra­met­rus – su­si­ trau­k ia, iš­te­ka sme­ge­n ų skys­ tis, žo­džiu, sme­ge­nys dis­lo­kuo­ ja­si, kei­čia­si jų koor­di­na­tės. Dėl šių prie­ž as­č ių va­d o­vau­d a­m ie­ si prie­šo­pe­ra­ci­niu vaiz­du ne­ga­lė­ jo­me bū­ti tik­ri, kad vis­ką da­ro­me la­bai tiks­liai“, – aiš­ki­no pro­fe­so­ rius A.Ta­ma­šaus­kas. Siek­da­mi tiks­lu­mo neu­ro­chi­ rur­gai pa­si­telk­da­vo ult­ra­gar­są, bet jis ne­pa­ro­do to­kio ryš­kaus vaiz­do kaip mag­ne­ti­nis re­zo­nan­sas. Da­ bar, tu­rė­da­mi nau­ją­jį mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so apa­ra­tą, neu­ro­chi­rur­ gai ga­li už­fik­suo­ti sme­ge­nų vaiz­ dą per ope­ra­ci­ją. „Pa­si­ren­gi­mas ir ske­na­vi­mas už­trun­ka 15–20 mi­

nu­čių, ta­čiau pa­ma­to­me, ar pa­sie­ kė­me, ko no­rė­jo­me, ar aug­lio dar li­kę. Jei ma­to­me, kad pa­ša­li­no­me ne vi­są na­vi­ką ar krau­ja­gys­li­nį da­ ri­nį, iš nau­jo su­da­ro­me ope­ra­ci­jos pla­ną ir ša­li­na­me li­ku­sią da­lį“, – aiš­ki­no neu­ro­chi­rur­gas. Anks­č iau ope­ra­c i­jos kont­ro­ lė bū­da­vo at­lie­ka­ma ki­tą die­ną. O jei paaiš­kė­da­vo, kad pa­ša­lin­tas ne vi­sas aug­lys? „Jei rei­kė­da­vo ko­re­guo­ti – pla­ nuo­da­vo­me nau­ją ope­ra­ci­ją“, – pri­pa­ži­no A.Ta­ma­šaus­kas.

ro­do tai, ko chi­rur­gas ope­ruo­da­ mas ne­ma­to. „Ty­ri­mai per ope­ra­ci­ją dėl jų efek­ty­v u­m o mak­s i­m a­l iai kom­ pen­suo­ja jiems skir­tą pa­pil­do­mą lai­ką, – pa­tei­si­na A.Ta­ma­šaus­ kas. – Pa­pil­do­ma nar­ko­zės va­ lan­da yra nie­kis, paly­gi­nti su ga­ lu­ti­niais re­zul­ta­tais.“ Tiks­l iai pa­š a­l i­n us pik­ty­b i­n į sme­ge­nų aug­lį, re­mi­si­ja tę­sia­si 10 me­tų, ge­ry­bi­niai aug­liai nea­tau­ ga. Ar mag­ne­ti­nis lau­kas ne­da­ro nei­gia­mo po­vei­kio chi­rur­gams? Pro­f e­s o­r ius A.Ta­m a­š aus­k as juo­kais at­sa­ko, kad tai paaiš­k ės po de­šim­ties me­tų. Kol kas ne­ nus­ta­ty­ta, kad il­gai veik­d a­m as žmo­g ų mag­n e­t i­n is lau­kas bū­t ų ža­l in­gas kaip rent­ge­n o spin­d u­ liai. Tei­g ia­m a, kad tai – sau­g us me­to­das. At­sa­ky­mo kol kas nė­ra

Arimantas Ta­ma­šaus­kas:

Ope­ruo­jant sme­ ge­nys kei­čia sa­vo pa­ra­met­rus – su­si­ trau­kia, iš­te­ka sme­ ge­nų skys­tis, žo­ džiu, sme­ge­nys dis­ lo­kuo­ja­si, kei­čia­si jų koor­di­na­tės. Paaiš­kės po 10 me­tų?

Nau­jo­j i apa­ra­t ū­ra – iš­ga­ny­m as ir gy­dy­to­jui, ir li­go­niui. Iš try­li­ kos su ja jau at­lik­tų ope­ra­ci­jų net trims li­go­niams bu­vo at­lik­tos pa­ pil­do­mos ma­ni­pu­lia­ci­jos. Stu­di­ jo­mis įro­dy­ta, kad, ne­prik­lau­so­ mai nuo chi­rur­go kva­li­fi­ka­ci­jos, apa­ra­tū­ra apie 40–60 pro­c. pa­

Sme­ge­n ų na­v i­k ų ope­ra­c i­j ų at­ lie­ka­ma dau­giau nei krau­ja­gys­ lių. Nau­juo­ju me­to­du neu­ro­chi­ rur­gai jau ope­ra­vo aug­lį pu­sant­rų me­tų vai­kui. Dėl ko gal­vo­je au­ga aug­liai? „Moks­li­nin­kai ban­do ras­ti at­ sa­ky­mą į šį klau­si­mą, bet jo nė­ ra. Ma­no­ma, kad ne­kont­ro­liuo­ ja­mą sme­ge­nų na­vi­ki­nių ląs­te­lių au­gi­mą ska­ti­na ge­nų mu­ta­ci­jos. Jos vyks­ta dėl įvai­riau­sių prie­ žas­čių, vi­są gy­ve­ni­mą, ta­čiau tu­ ri su­si­klos­ty­ti tam tik­ri da­ly­kai, dėl ku­rių na­vi­ki­nės ląs­te­lės pa­ žei­d žia­m os ir pra­d e­d a ne­kont­ ro­liuo­ja­mai dau­gin­tis. At­sa­ky­mo į šiuos klau­si­mus ieš­ko ir mū­ sų ins­ti­tu­to spe­cia­lis­tai“, – pa­ ko­men­ta­vo A.Ta­ma­šaus­kas, ku­ ris yra ir Neu­ro­moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­rius. Jis pri­pa­ži­no, kad jau­čia­ma ten­ den­ci­ja šiek tiek di­dė­ti ser­ga­mu­ mui gal­vos sme­ge­nų vė­žiu, bet gal­b ūt taip yra dėl ge­r ė­jan­č ios diag­nos­ti­kos.


17 3

antraDIENIS, vasario 7, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai������������������������������������17 Paslaugos� ������������������������������������������� 17, 18 Parduoda��������������������������������������������������� 18 Perka� ������������������������������������������������������������� 18 Įvairūs��������������������������������������������������� 18, 19 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 19 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 19 Kviečia��������������������������������������������������������� 19 Kviečia mokytis����������������������������������� 19 Informuoja����������������������������������������������� 19

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900139

Ieškome: gydytojo psichiatro, prižiūrėtojų, budėtojų. Tel. 8 674 57 008. 908407

Reikalinga(-as) SPAUDOS PARDAVĖJA(-as) Raudondvario plente, ties Lampėdžių karjeru. Lankstus darbo grafikas. Atlyginimas 900 Lt ir priedai. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 223 238. 910033

Reikalingi: gamybos, sandėlio, salės, apsaugos darbuotojai, krovėjai, vairuotojai, valytojos. Tel. 8 600 37 610. 908410

„Biofirst“ klinikoje doc. Arūnas Ščiupokas, gyd. NEUROLOGAS, medicinos mokslų daktaras, turintis 33 metų darbo patirtį, diagnozuoja ir gydo: Parkinsono, Alzheimerio ligą, epilepsiją ir kt. traukulinius sindromus, neuropatiją, radikulopatiją, panikos atakas, kardialgiją, nemigą, migreną, ūminius ir lėtinius nugaros skausmus ir kt. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 909913

Akupunktūra, lazerio terapija, elektropunktūrinė diagnostika. Gydomos stuburo, sąnarių, kvėpavimo, virškinimo sistemos ligos, tikai, neuralgijos, migrena. „Altermeda“, V.Putvinskio g. 12. Tel. 323 258, 8 698 80 305. www. altermeda.lt. 909654

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 908734

909206

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Reikia siuvėjų. Darbas Vilijampolėje. Silpnai mokančias apmokome. Priimtume meistrą, turintį savo brigadą. Tel. 8 641 95 657.

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150.

Reikalingos (-i) pievagrybių rinkėjos (-ai) dirbti Š. Airijoje. Savanorių pr. 241, tel. 8 624 00 637, info@itc.lt.

884754

908838

909113

Siuvimo įmonei reikia kvalifikuotų siuvėjų (visomis mašinomis). Darbas Raudondvario pl. 76. Tel. 260 302, 8 618 87 551. 903511

Statybos įmonei reikalingas POLIAKALĖS OPERATORIUS (MECHANIZATORIUS). Reikalavimas: traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas. Tel. 8 656 53 357. 908854

Tarptautinių pervežimų įmonė plečia savo veiklą ir ieško vairuotojų-ekspeditorių. Darbas maršrutu Lietuva–Italija–Lietuva (1 savaitė) ir Vakarų Europoje (4 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio). Reikalavimai: ADR pažymėjimas, A1 kursas. Privalumai: 2 metai darbo patirtis, ankstesnių darboviečių rekomendacijos, užsienio kalbų žinios. Siūlome: stabilų darbo grafiką, greitai ir laiku mokamą užmokestį, visas socialines garantijas, naujus vilkikus; neturinčius patirties apmokome. Kreiptis tel. (8 37) 268 960, 8 656 14 298. 909502

Trikotažo įmonei Garliavoje reikalingos (-i) siuvėjos(-a) overlokais. Priimame tik turinčias darbo patirties. Teirautis darbo dienomis tel. 393 804, 393 893.

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 909888

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 907611

Nustebink savo artimą žmogų, padovanok masažo dovanų kuponą! Nugaros masažas, 30 min. – 25 Lt, kursas (5 kartai) – 110 Lt; 9 kartai – 200 Lt; klasikinis segmentinis viso kūno, 1 val. – 50 Lt, relaksinis 1.10 val. – 60 Lt; aromatinis 1.30 val. – 80 Lt. Tel. 8 678 81 816. 908192

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 899173

909848

UAB „Transmiva“ reikalingi automobilių šaltkalviai ir mechanikas. Būtina ne mažesnė kaip 1 m. patirtis. Tel. (8 37) 441 155, 8 676 23 380, 8 676 23 382. 909189

Paslaugos

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt.

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 898289

Remontuojame mechanines ir automatines pavarų dėžes, variklius, važiuoklę, elektrą. Tel. 8 620 64 703. 900582

Buitinės technikos remonto

908471

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

„Biofirst“ klinikoje vasario mėn. su ,,Eurovaistinės“ kortele ,,Medus“ taikoma 20 proc. NUOLAIDA UROLOGO konsultacijoms su echoskopijomis! Medicinos mokslų daktaras urologas Darijus Skaudickas konsultuoja ir gydo pacientus, turinčius šlapinimosi, erekcijos ir potencijos sutrikimų, sergančius akmenlige. Atliekama ankstyva PROSTATOS VĖŽIO diagnostika. Paskiriamas gydymas. Konsultacijos metu atliekama prostatos, šlapimo pūslės ir inkstų echoskopija. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 909912

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Skubus kėbulų, duslintuvų virinimas, dažymas. Važiuoklės ir transmisijos remontas. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 903895

Atlieku įvairius STATYBOS, REMONTO IR APDAILOS darbus. Tel. 8 612 34 050. 895349

877902

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 678 24 460. 908452

Sienų šiltinimas užpildant oro tarpą termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. Šiltiname sienas, stogus ir grindis, užpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Stogų remontas, pastatų šiltinimas, apdailos darbai. Prekyba rulonine stogų danga, betono gaminiais. AUTOKRANO nuoma. Tel. 362 127, 8 687 39 361.

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443.

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų).

Vidaus apdailos darbai: plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, laminato klojimas. Tel. 8 679 79 148.

907377

909282

899226

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 907040

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 907405

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 909697

906900

906371

909511

Dabar laiptinės remontas Jums kainuos tik 1800 Lt. Dirbame kokybiškai ir profesionaliai, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162.

906174

Dažytoja dažo, glaisto, tapetuoja, dekoruoja, dengia sienas vidaus, reljefiniu, Venecijos struktūriniu tinku. Aliejiniais dažais nedažo. Tel. 8 674 94 683, 8 606 21 878. 904116

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740.

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 893986

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 908200

Instaliuoju kompiuterius. Remontuoju. Superku sugedusius. Naujinu. Lituoju vaizdo mikroschemas. Pildau kasetes. Atvykstu į vietą. Tel. 8 614 73 014. 902592

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 611 46 629. 904885

Apsauginės, vidinės, plisė ŽALIUZĖS, ROLETAI, MARKIZĖS, ROMANETĖS. Tinkleliai nuo vabzdžių. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 906395

Gaminame iš pušies, uosio, ąžuolo įvairaus dizaino filingines duris, laiptus, palanges ir kt. gaminius. Tel. 8 607 34 168. 896801

Pigūs LAIPTAI iš sausos ąžuolo, uosio, klevo medienos (projektuoju, gaminu, montuoju). Tel. 8 610 75 452.

904846

906448

907044

909579

907075

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

900896

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 901875

Kaminų įdėklai, valymas. Stogų dengimas, rekonstrukcija, skardinimas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895.

Klijuoju visų rūšių plyteles. Keičiu WC, vonias. Atlieku smulkius santechnikos darbus. Kokybę garantuoju. Tel. 8 671 30 150. 909806

Namų meistras. Visi remonto ir apdailos darbai. Tel. 316 497, 8 618 01 560. 906697

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 906068

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Plytelių klijavimas, dažymas. Tapetavimas, laminato ir kt. grindų dangos klojimas. Durų statymas. Dušų kabinų statymas. Vykstame ir į užmiestį. Tel. 8 633 73 320.

905962

894351

906347

901161

Vidaus įrangos

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734.

Atliekame griovimo darbus: pamatų, sienų, pertvarų, stogų ardymas, sąramų montavimas. Statinių griovimas. „Bobcat“ – savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

904555

909166

Kokybiškos pušies, uosio DURYS. Įstatome. Garantija. Kaina nuo 280 Lt. Užsakymai tel.: 77 33 68, 8 615 81 530, 8 687 15 254 10– 21 val.

906115

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

907880

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865.

907763

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt.

907985

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 603 95 199. 908579

Kompiuterininkų

908643

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt.

907770

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

909498

901345

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921.

903522

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

„Ardo“, AEG, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Suteikiame garantiją iki 2 m. Iškvietimas nemokamas. Nuolaida! Tel. 300 744, 8 606 20 200.

Statybos, remonto

Automobilininkams

904579

904598

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

908790

Medikų

Atliekame visus griovimo darbus: pastatų, sienų, pertvarų, pamatų, grindų. Angų pjovimas ir kirtimas, sąramų montavimas. Statybinio laužo išvežimas. Tel. 8 662 27 745.

907918

Baldžių Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 909673

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 907058

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 907342

Statau duris, keičiu spynas, restauruoju, remontuoju, išardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 908126

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 908986

Šventėms Šventėms ir laisvalaikio kelionėms – 16 vietų „MB“ mikroautobusai. Vežame žmonių grupes Lietuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 19 930; dainius@autominute.lt. 907160

Nukelta į 18 p.


18 2

antraDIENIS, vasario 7, 2012

klasifikuoti skelbimai Skubiai, nebrangiai parduodamas prekybinis kioskas (geros bĹŤklÄ—s) Aleksoto turgavietÄ—je. Tel. 8 651 36 591.

Paslaugos TeisinÄ—s paslaugos

908096

Kvalifikuotas teisininkas konsultuoja civilinÄ—s, administracinÄ—s ir baudĹžiamosios teisÄ—s klausimais. RaĹĄo ieĹĄkinius, praĹĄymus teismui, parengia dokumentus StrasbĹŤro teismui. RaĹĄo sÄ…skaitas. Tel. 8 620 68 448.

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams ÄŻteisinti. Organizuoja pastatĹł ir ĹžemÄ—s kadastrinius matavimus, pastatĹł projektavimo, ĹžemÄ—s sklypĹł padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 895551

908032

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Kitos „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 906803

Aladino kilimĹł ir baldĹł valykla valo Ä?iuĹžiniĹł uĹžvalkalus, BAUER patalynÄ™. Paimame nemokamai. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 908911

IťveŞame senus baldus, ťiukťles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Pjauname medŞius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 906975

parduoda

909714

BERŽINIŲ BRIKETŲ iťpardavimas tiesiai iť gamintojo sandėlių. 1 t kaina 460 Lt su PVM. Tel. 8 693 66 441, (8 340) 63 626. 902033

BerĹžo, puĹĄies, obels ir alksnio malkas (kainos nuo 75 iki 85 Lt). Tel. 8 650 87 543.

1 k. butÄ… Jonavoje, PaneriĹł g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvÄ— 5 kv. m, WC ir pusvonÄ— kartu, balkonas, naujas remontas, namas renovuotas). Kaina 20 000 Lt. Tel. 8 698 20 630 d. d. 904988

Skubiai ir nebrangiai parduodamas tvarkingas 4 kambariĹł butas KaiĹĄiadoryse, tarpiniame aukĹĄte. Informacija tel. 8 610 61 919. 903807

BuitinÄ— technika Naudotas skalbykles, ĹĄaldytuvus, virykles. Naujus ĹĄaldytuvus „Snaigė“, skalbykles. Naujas atsargines detales. VeiveriĹł g. 61B, tel. 295 804.

Malkos trinkelÄ—mis. Malkos miĹĄkaveĹžiu. Brangiai perkame miĹĄkÄ…. Tel. 8 618 28 211. 902361

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelÄ—mis ir skaldytas. Tel. 8 604 43 132.

909346

8,5 a namų valdos sklypą Kauno r., Rokeliuose (elektra, privaŞiavimas, numatyta vieta valymo įrenginiams ir giluminiam gręŞiniui įrengti). Tel. 8 676 22 944. 909347

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbnordbustas.lt. 901223

Domina parduodami butai, namai, sodybos, sklypai Kaune arba ĹĄalia Kauno. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 657 53 810, Martynas. 906924

DviejĹł kambariĹł butÄ… PramonÄ—s pr., Dainavoje (9/5 a., b. pl. 50 kv. m, ĹĄarvo durys, plastikiniai langai, bendrija, saulÄ—tas). Tel. 8 677 46 924.

908412

KotedŞą Vytėnuose (b. pl. 110 kv. m, su garaŞu, dalinė apdaila, 2 a sklypas). Kaina 245 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 909045

KotedĹžus Aluonos g., Romainiuose (bendr. pl. 80 kv. m, per du aukĹĄtus, 2 a ĹžemÄ—s, dalinÄ— apdaila, sutvarkyta aplinka, iĹĄklotos trinkelÄ—s). Kaina 180 000 Lt. Tel. 8 650 51 581.

902742

Parduodame amerikietiĹĄko Ä…Ĺžuolo pjuvenĹł briketus. GalutinÄ— 1 t kaina 550 Lt. Tel. 8 614 30 428. 905406

Parduodame orasauses kietmedĹžio malkas (berĹžo, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio). AtveĹžame. Tel. 8 656 55 924, 8 656 68 655. 909717

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477.

908754

899210

Nauja ir nukainota buitinÄ— technika (orkaitÄ—s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ—s reikmenys. Atidavus senÄ… buitinÄ™ technikÄ… – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Parduodame sausas Ä…Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas ir atraiĹžas. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233.

821442

Maisto prekÄ—s

900625

Parduodame stambias atraiĹžas ir ÄŻvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. AtveĹžame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626. 908115

Parduodu malkas (trinkelÄ—mis, skaldytas) ir atraiĹžas iĹĄ lentpjĹŤvÄ—s. Tel. 8 614 95 487. 896536

Sausos ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł lapuoÄ?iĹł malkos (Ä…Ĺžuolo, uosio, berĹžo, skroblo) ÄŻvairiais kiekiais ir ÄŻpakavimais. Tel. 8 620 29 252.

DrabuĹžiai, avalynÄ—

909542

VyriĹĄkoms kailinÄ—ms striukÄ—ms – 25– 50 % nuolaida. Turime ir moterims. „Le Mari“, LaisvÄ—s al. 50; URMAS, Raudonasis pasaĹžas, 1 salÄ—, 4 vieta. 908077

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. AtveŞame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 899070

AtraiŞos maiťuose: puťies, vnt. – 6 Lt; berŞo, juodalksnio vnt. – 7 Lt. Tel. 8 670 32 999.

Perka

902871

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. VokieÄ?iĹł g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902678

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius. IĹĄsiveĹžame metalÄ…. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 903001

AlavÄ…, nichromÄ…, nerĹŤdijantÄŻ ir instrumentinÄŻ plienÄ…, elektros variklius, generatorius, starterius ir ÄŻvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903063

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauŞą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis ElektrÄ—nĹł g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409.

907585

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą: aliuminį, varį, Şalvarį, akumuliatorius. IťsiveŞame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

ButÄ… ar namÄ… Kaune (be tarpininkĹł). MokÄ—siu iki 80 000 Lt (atsiskaito iĹĄ karto). Tel. 8 679 53 687.

909781

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, akmens anglims taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 909028

Atveťime per 12 val. kokybiťkų baltarusiťkų durpių briketų, saulėgrąŞų lukťtų briketų, medienos pjuvenų briketų bei granulių (8 mm). Tel. 8 600 25 915. 907753

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. BirĹželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902806

902615

Pirksiu namÄ… netoli Kauno. Gali bĹŤti ir dalis namo arba kotedĹžas. Tel. 302 533, 8 676 22 528. Perku trijĹł arba keturiĹł kambariĹł butÄ… Kaune. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 614 21 023, 8 614 20 820. 909345

ÄŽvairĹŤs Teismo informacija Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905132

890924

909729

Ďmonė perka miťkus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, berŞynus, puťynus (1ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iť karto. Tel. 8 688 82 727. 894178

Nuolat perkame, parduodame EUR ir kitĹł standartĹł medinius padÄ—klus, pasiimame, atveĹžame savo transportu. Tel. 8 686 35 724, 8 686 35 723, e. paĹĄtas info@minbra.lt. 899746

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

890118

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje. Tel. 302 531, 8 600 27 072.

906040

„Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, variklius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

904160

VAZ, „MoskviÄ?“, GAZ bei kitus importinius automobilius, kÄ—bulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ—bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

AutomobiliĹł, mikroautobusĹł, visureigiĹł supirkimas geromis kainomis. Gali bĹŤti dauĹžti ar su defektais. IĹĄsiveĹža. Tel. 8 620 24 539.

AtveĹĄime berĹžiniĹł malkĹł rÄ…stais. DĹžiovintos Ä…ĹžuolinÄ—s ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt.

905193

903939

890172

906756

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUŽĄ, buitinÄ™ technikÄ…, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime iĹĄveĹžti savo transportu. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val.

AutomobiliĹł supirkimas. ÄŽmonÄ— perka visĹł markiĹł automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iĹĄ karto. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

Brangiai perku miĹĄkÄ… (su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti). Atsiskaitau iĹĄ karto. MiĹĄkaveĹžio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

908142

UAB „Baltic metal“ aukĹĄtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą. Atsiskaitome iĹĄ karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 909955

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. VeiveriĹł g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

896993

904253

2 kambariĹł butÄ… Dainavoje, PramonÄ—s pr. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 45 kv. m, ÄŻstik. balkonas, ĹĄarvo durys, plastikiniai langai, tuĹĄÄ?ias). Tel. 8 614 21 015.

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalÄ…. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

907785

Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Bankrutavusi UAB „Gaslita“ parduoda ilgalaikÄŻ kilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…, pradinÄ— pardavimo kaina 3.231 Lt plius PVM. Tel. 8 687 85 602.

Perka ĹžemÄ™, miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje, tinka apleista, iĹĄnuomota, su bendraturÄ?iais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8 671 08 059. 869141

Nuomoja 3 k. butÄ… Taikos pr., Dainavoje, „BermudĹł trikampyje“ (5 a. plytinio namo 4 a., kambariai 17, 12, 10 kv. m, 2 balkonai, su baldais ir buitine technika). Kaina 550 Lt + mokesÄ?iai. Tel. 8 698 86 009. 909500

Nebrangiai nuomojamos patalpos Kaune, tinkamos biurams, gaminti, prekiauti ir sandÄ—liuoti. Tel. 8 687 44 700, 8 687 99 669, (8 37) 314 014. 899936

SavanoriĹł pr., KalnieÄ?iĹł mikrorajone, komercines patalpas (110 kv. m, II a.). Tinka biurui, prekybai, paslaugoms. Tel. 8 699 64 366. 903769

Nukelta ÄŻ 19 p.

909013

MĹŤrinÄŻ namÄ… P.DovydaiÄ?io g., Ĺ˝aliakalnyje (1,75 a sklypas, bendr. pl. 130 kv. m, visos miesto komunikacijos, kĹŤrenama krosnimi, antrajame aukĹĄte neÄŻrengta erdvÄ—). Kaina 230 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 909008

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

Naujos statybos butai Kaune (autonominis ĹĄildymas, Ĺžidiniai, panoraminiai langai, lodĹžijos, ĹĄalia PC, autoservisas, mokykla, vaikĹł darĹželis, WC ĹĄildomomis grindimis, domofonai, internetas, TV, sandÄ—liukai, nuosava vieta automobiliui). DÄ—mesio, derÄ—tis reikia apĹžiĹŤrÄ—jus prekÄ™. Tel. 8 698 09 808. 910052

Parduodamas ekonomiĹĄkas ir tvarkingas trijĹł kambariĹł butas SavanoriĹł pr., toliau nuo gatvÄ—s. Informacija tel. 8 610 61 919. 906885

Parduodamas gerai suremontuotas 2 kambariĹł butas (50 kv. m) Ĺ˝aliakalnyje, P.PlechaviÄ?iaus g., uĹž gerÄ… kainÄ…. 5/1 a., mĹŤrinis namas. Kreiptis tel. 8 686 50 799. 908382

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ—n. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 905839

UĹžpildÄ™ ir iĹĄsikirpÄ™ ĹĄÄŻ kvitÄ…, jĹŤs galite uĹžsisakyti skelbimus ÄŻ „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


193

antraDIENIS, vasario 7, 2012

klasifikuoti skelbimai Pramogos, šventės, laisvalaikis

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Mokymai

Kviečiame į kelionę po Braziliją, Argentiną, Čilę, Peru, Ekvadorą, Panamą, Kolumbiją ir JAV!

mūsų žiemos ir prisirinkti gyvenimo vertų įspūdžių.

Tai puiki galimybė pasimėgauti nuostabiais sambos ritmais, atsigauti nuo

Kelionės kaina asm. nuo 12 498 Lt.

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. .

Kelionė vyks 2012 03 02–28

908051

Šokiai

Programą rasite www.krantas.lt

Skelbiamas papildomas priėmimas į šokio teatro „Aura“ studiją. Nauji nariai priimami į 5–8 metų ir 9–12 metų vaikų grupes, paruošiamąją grupę (be šokio pagrindų) ir į studiją, turintiesiems šiuolaikinio ir klasikinio šokio pagrindus. Daugiau informacijos tel. 202 062 ir e. p. info@aura.lt.

Kelionių AgentūrA „RM travel“ Poilsinės kelionės iš Kauno gegužės–rugsėjo mėn. Įsigykite dabar už mažesnę kainą! 7 nakvynių trukmės kelionės: Malta – nuo 844 Lt (asm.), Kipras – nuo 926 Lt (asm.),

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

906484

Maljorka – nuo 955 Lt (asm.), Alikantė – nuo 953 Lt (asm.), Rodo sala – nuo 862 Lt (asm.), Koso sala – nuo 921 Lt (asm.).

Kita TAIJI QUAN užsiėmimai. Norinčiuosius sustiprinti savo energetiką, pagerinti savijautą, išmokti atsipalaiduoti ir rasti bendraminčių kviečiame į pradedančiųjų grupės užsiėmimus mokykloje „School Of Central Equilibrium“. www.bobhoniball.lt. Registruotis tel. 8 612 77 899.

Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

902326

kviečia

Kiti

Įvairūs Nuomoja Šilainių turgavietėje, Žemaičių pl. 66, Kaunas, išnuomojamas 29 kv. m kioskas su vandeniu, tualetu ir interneto ryšiu. Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8–16 val. 901401

Šilainiuose, Žiemgalių g., nuomojamas 4 kambarių butas su baldais. Tel. 8 606 41 256.

Vadovaujantis 2012 m. sausio 26 d. Kauno rajono tarybos sprendimu Nr. TS-30 SBĮ Kauno rajono Ežerėlio slaugos namai (įstaigos kodas 159988862, buveinės adresas Kauno g. 27, Ežerėlis, LT-53390 Kauno r., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale) likviduojama ir nutraukia veiklą. Tel. 8 687 12 563.

Mes, anoniminiai narkomanai, norime pasidalyti patirtimi, kaip mums pavyko gyventi be narkotikų. Visa tai – atvirame susirinkime, kuris vyks vasario 15 d. 18.30 val. Vilniaus g. 7, III a. (įėjimas iš kiemo pusės). Tel. 8 633 22 272, www.lietuvos-na.lt.

909761

909057

kviečia mokytis

909534

Gabenimai Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

Anglų k. specialistė Centre moko šnekamosios kalbos ir gramatikos suaugusiuosius, moksleivius, vaikus bei vykstančiuosius į užsienį. Tel. 8 680 18 829.

Nuolat vežame KROVINIUS nuo 300 iki 24000 kg maršrutu Kaunas–Vilnius. Tel. 8 699 28 377. www.littransrent.lt.

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 02 20, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 02 22. Informacija 9–16 val. Tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt.

901182

877203

909233

900732

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4.

Kelionės Keleivių pervežimas į Vokietiją. Gabename siuntinius, automobilius. Tel. 8 699 01 428. 898099

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

907047

Kviečiame mokytis: plataus profilio kirpėjo specialybės (6 mėn.); manikiūrininkės specialybės (3 mėn.). Išduodami valstybiniai pažymėjimai. Tel. 8 688 45 243, 8 685 35 343, 393 326. 909184

informuoja

899362

Paskolos

VAIDOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA Vai­do­to g. 115

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujamacredit“. 905105

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 905047

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 905027

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 905006

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 906180

Kiti Pranešame, kad Arūno Beniušio įmonė (įmonės kodas 134197413, adresas Kęstučio g. 23A–4, Kaunas, VĮ Registrų centras Kauno filialas) pertvarkoma į UAB „Abepa” (juridinis adresas Č.Sasnausko g. 38–2, Kaunas). Su pertvarkomos įmonės dokumentais galima susipažinti nuo 2012 m. vasario 8 d. (darbo valandomis) Č.Sasnausko g. 38–2, Kaunas. 909794

Va­sa­rio 7 d. 17.30 val. – pa­skai­ta KAIP SUKURTI SVEIKATĄ PATIEMS? Lek­to­rė gy­dy­to­ja na­tū­ro­pa­tė Dia­na Lau­ry­nai­tie­nė. Už­ga­vė­nių bly­nų re­cep­tai. Lek­to­rė Da­nu­tė Kun­čie­nė. KARDINOLO V.SLADKEVIČIAUS MEMORIALINIS MUZIEJUS

ROBERO ŠUMANO CENTRAS Gedimino g. 43, 102 aud. Vasario 9 d. 18 val. – paskaitų ciklas ES tematika. Politologė Irmina Matonytė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorė, kalbės tema KĄ REIŠKIA BŪTI EUROPIEČIU? LIETUVOS IR EUROPOS SĄJUNGOS ELITO NUOMONĖS. Ateikite ir padiskutuokime drauge!

M.Valančiaus g. 6, antrasis aukštas

Vai­kų dai­lės ak­ci­ja MANO TĖVIŠKĖ

Vasario 12 d. 13 val., po Sumos arkikatedroje, vyks minėjimas, skirtas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, Steigiamojo seimo nario, prof. prel. Kazimiero Šaulio (1872–1964) 140-osioms gimimo metinėms pažymėti. Dalyvaus arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius SJ, mons. A.Grušas, istorikas dr. R.Kamuntavičius, smuikininkė L.Žiedelytė, pianistė L.Haidary. Veiks virtuali paroda. Veikia paroda, skirta palaimintojo Jurgio Matulaičio metams. Eksponuojama: 1927 m. sausio 29 d. laidotovių nuotraukos, įvairaus laikotarpio portretai, 1928–1930 m. marijonų spaustuvės leidiniai, Švč. Nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos krikščioniškos socialinės veiklos momentai, 1930 m., knygos apie pal. J.Matulaitį, beatifikacijos albumas, XIX a.pabaigos–XX a. pradžios teologinės knygos lenkų, lotynų k., senos XIX a. maldaknygės, relikvijorius, kiti tikėjimo simboliai.

Va­sa­rio 9 d. 10.30 val. Hu­ma­ni­ta­ri­nė­je pra­ di­nė­je mo­kyk­lo­je (T.Ma­siu­lio g. 10) me­nų dar­že­lis „Etiu­das” or­ga­ni­zuo­ja vai­kų dai­lės ak­ci­ją MANO TĖVIŠKĖ 2012, skir­tą Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės die­nai. Pet­ra­šiū­nų se­ niū­ni­jos iki­mo­kyk­li­nio, prieš­mo­kyk­li­nio am­ žiaus vai­kai ir 1-ųjų kla­sių mo­ki­niai ta­pys do­ va­ną Tė­vy­nei ant di­de­lių po­pie­riaus lakš­tų pla­čiais tep­tu­kais gu­a­šu. Ak­ci­jos me­tu vai­ kai de­kla­muos, kurs pa­sa­ko­ji­mus, mu­zi­ kuos. Ak­ci­jos pa­ro­dos ati­da­ry­mo šven­tė ko­vo 2 d. 10.30 val. Kvie­čia­me da­ly­vau­ti dar­že­lių ne­lan­kan­čius Pet­ra­šiū­nų se­niū­ni­ jos vai­kus su tė­ve­liais.

Kauno arkivyskupijos muziejaus bendros ekspozicijos lankymas grupėmis – iš anksto susitarus tel. 322 584, 8 686 67 355, e. p. muziejus@kn.lcn.lt.

NEMOKAMA EKSKURSIJA PO KAUNĄ! Va­sa­rio 11 d. 12 val. „Mū­sų odi­sė­jos” gi­dų kur­sų ab­sol­ven­tė ves ne­mo­ka­mą eks­kur­si­ją po Kau­no se­na­mies­tį. Ne­pra­leis­ki­te pro­gos dau­giau su­ži­no­ti apie Kau­no mies­to var­do kil­mę, pi­lies sta­ty­bos is­to­ri­ją, Ro­tu­šės aikš­ tė­je bu­vu­sias vaš­ko ly­dy­mo kros­nis ir kt. Ren­ka­mės prie Kau­no pi­lies. In­for­ma­ci­ja M.Va­lan­čiaus g. 19, Kau­ nas. Tel. 207 879, 8 698 03 091, www.mu­suo­di­se­ja.lt , in­fo@tu­rin­fo.lt.

informuoja NEMOKAMŲ PASKAITŲ CIKLAS Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ja kvie­čia moks­lei­vius ir jų tė­ve­lius į ne­mo­ka­mų pa­ skai­tų cik­lą, skirtą su­si­pa­žin­ti su TURIZMO IR SPORTO VADYBOS pro­gra­ma. Tai ga­li­ my­bė su­ži­no­ti įdo­mių fak­tų apie tu­riz­mo ir spor­to va­dy­bos sri­tį, pa­si­tar­ti su dės­ty­to­jais apie stu­di­jas bei kar­je­rą. Va­sa­rio 11 d. 11 val. – pa­skai­ta „Tu­riz­mo sis­ te­ma: kas pla­nuo­ja, kas įgy­ven­di­na ir kas gau­na nau­dą?” (lek­to­rė dr. R.Na­vic­kie­nė). Va­sa­rio 18 d. 11 val. – pa­skai­ta „Eko­no­mi­ka yra ne vien te­ori­ja”(lek­to­rius dr. doc.V.Lie­ sio­nis). Va­sa­rio 25 d. 11 val. – pa­skai­ta „Va­dy­bi­nin­ ko eti­ke­tas tarp­tau­ti­nio pro­to­ko­lo as­pek­ tu”(lek­to­rius dr. doc. V.Mi­se­vi­čius). Ko­vo 3 d. 11 val. – pa­skai­ta „Spor­to ren­ gi­nių va­dy­bos ypa­tu­mai” (lek­to­rius M.Go­ bi­kas). Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja www.lkka.lt/ add. Pa­si­tei­rau­ti tel. (8 37) 201 476. Se­mi­na­rai vyks Kau­ne, Spor­to g. 6, LKKA cen­tri­nių rū­mų II aukš­te, 232 au­di­to­ri­jo­je. „BERŽELIO“ BIBLIOTEKA Taikos pr. 113B Vasario 14 d. 15 val. prisiminsime ir pagerbsime Vasario 16-osios akto signatarą daktarą JONĄ BASANAVIČIŲ. Skambės Dainavos poetų eilės ir „Brydės” ansambliečių dainos. Pilietinės bendruomenės centras „Dainava”

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis”, Rau­dond­va­rio pl. 150 (Vi­li­jam­po­lė, 7, 11 tro­lei­bu­su iki „Vy­žuo­ nos” sto­te­lės), kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Va­sa­rio 9 d. 16–17.30 val. – prof. Gied­rius KUPREVIČIUS, kom­po­zi­to­rius. KODĖL NEREIKIA MUZIKOS SUVOKTI PROTU? Va­sa­rio 23 d. 16–17.30 val. – Pran­ciš­kus JAKUBAUSKAS, ma­lū­nin­kas. NATŪRALUS IR SVEIKAS MAISTAS: MALŪNINIKO PATARIMAI. Ren­gi­niai ne­mo­ka­mi. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Vasario 8 d. 18 val. – paskaita VEGETARIZMAS IR EKOLOGINĖS-DOROVINĖS PROBLEMOS. Lektorius Aleksandras Žarskus. Vasario 9 d. Renginiai, skirti Vasario 16-ajai: 18 val. tautinės kultūros centre (A.Jakšto g. 18) – vakaras DAINOS ARTIMAM IR TĖVYNEI. Koncertuos Eigulių seniūnijos Kaunėnų bendruomenės vokalinis moterų sekstetas. Vadovė Eglė Venzienė. Įėjimas nemokamas. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – vakaras susitikimas ŽODIS IR DAINA TĖVYNEI. Dalyvauja svetainės „Žalia žolė” nariai. Veda bardas Algirdas Svidinskas. Įėjimas nemokamas. 18 val. tautinės kultūros centre (A.Jakšto g. 18) – tapybos mokymai suaugusiesiems „Prie molberto”: UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ GAMYBA IŠ TRADICINIŲ IR NETRADICINIŲ MEDŽIAGŲ. Veda dailininkas Gvidas Latakas.


20

antradienis, vasario 7, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Mirus UAB „Granitas“ darbuotojui Pranui Staševičiui, sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. UAB „Granitas” kolektyvas KAuno valstybinis dramos TEATRAS

Mirus mylimai Mamai Irenai ŠIMANAUSKIENEI, Kauno Kazio Griniaus pagrindinės mokyklos direktorių Stanislovą ŠIMANAUSKĄ ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi mokyklos bendruomenė. Telydi Jus Dievo paguoda ir dvasios stiprybė, palengvindama sunkių netekties valandų naštą.

Nuoširdžiai užjaučiame Virginiją Jankauskienę ir Bronislavą Valiūną bei jų artimuosius, mirus mamai. Valstybės įmonės „Pieno tyrimai” kolektyvas

Rytojus neužtikrintas niekam – nei jaunam, nei senam. Gali būti, kad šiandien paskutinis kartas, kai matai tuos, kuriuos myli... (G.G.Marquezas) Aldoną Kubilienę, mirus mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučia Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ bendruomenė ir Silvija Sipavičienė.

Sunkią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimos mamos mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą Daurai Petravičienei ir jos artimiesiems. UAB „Ūkio banko lizingas“ kolektyvas Reiškiame nuoširdžią užuojautą K.Griniaus vidurinės mokyklos direktoriui Stanislovui ŠIMANAUSKUI, netekus mamos. Kauno mokyklų vadovų asociacija

Juozą VITKAUSKĄ skaudžią netekties valandą, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Regplasta“ kolektyvas.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907640

kviečia

12 d. 18 val.

teatras

11 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

Laisvės al. 87A

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Va­sa­rio 7 d. 18 val. – MODERATORIAI. Vie­ nos da­lies fo­ru­mas. Rež. An­drius Ku­rie­nius. Penk­to­ji sa­lė. Vasario 8 d. 18 val. – Jeanas Dellas ir Geraldas Sibleyras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vienos dalies komedija. Rež. Ričardas Vitkaitis. Penktoji salė. Vasario 9 d. 18 val. – Biljana Srlbjanovič. SKĖRIAI. Dviejų dalių tragikomedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Ilgoji salė. Vasario 10 d. 18 val. – LAIMINGI. Dviejų dalių spektaklis pagal Friedricho von Schil­ lerio „Klastą ir meilę”. Rež. Artūras Areima. Penktoji salė. Vasario 11 d. 18 val. – Jeanas-Lucas Lagar­ ce. TOLIMA ŠALIS. Dviejų dalių drama. Rež. Gintaras Varnas. Ilgoji salė. Vasario 12 d. 12 val. – Agnė Sunklodaitė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vienos dalies muzikinis spektaklis vaikams pagal Liudviko Jakima­ vičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai”. Rež. Agnė Sunklodaitė. Mažoji scena. 18 val. – Danielis Danis. AKMENŲ PELENAI. Prisiminimų drama. Rež. Agnius Jankevi­ čius. Penktoji salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Va­sa­rio 8 d. 17 val. – Ri­char­das Ro­dger­sas. MUZIKOS GARSAI. 2 veiks­mų miu­zik­las vi­sai šei­mai. Truk­mė 2.45 val. Va­sa­rio 9 d. 18 val. – Li­nas Ado­mai­tis. DULKIŲ SPINDESYS. 2 da­lių šo­kio spek­tak­ lis. Truk­mė 2.30 val. Va­sa­rio 10 d. 18 val. – Cole’as Por­te­ris. BUČIUOK MANE, KEIT. 2 da­lių miu­zik­las. Truk­mė 3 val. Va­sa­rio 11 d. 18 val. – Kar­las Mi­llöc­ke­ris. STUDENTAS ELGETA. 3 veiks­mų ope­re­tė. Truk­mė 3 val. Va­sa­rio 12 d. 12 val. – To­mas Ku­ta­vi­čius, Vio­le­ta Pal­čins­kai­tė. NYKŠTUKAS NOSIS. 2 da­lių ope­ra vai­kams. Truk­mė 1.50 val. 18 val. – Um­ber­to Gior­da­no. ANDRĖ ŠENJĖ. 2 da­lių ope­ra. Dai­nuo­ja Vai­das Vyšniaus­ kas, Li­li­ja Gu­bai­du­li­na, Vy­tau­tas Juo­za­pai­ tis. Truk­mė 2.30 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 9 d. 18 val. – Kau­no ka­me­ri­nio te­at­ro ju­bi­lie­jus. D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 11 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­ sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 12 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PENKI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Re­ži­sie­rius A.Po­ciū­nas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 10 d. 19 val. – PREMJERA! Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas. Va­sa­rio 12 d. 18 val. – PREMJERA! Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas. Va­sa­rio 14 d. 19 val. Šv. Va­len­ti­no die­nos pro­ga – PREMJERA! Ma­rio Frat­ti. SESUO.

TEATRO KLUBAS

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

11 d. 18 val.

Vasario 11 d. 12 val. – numatoma premjera! UNDINĖLĖ (pagal H.Ch.Anderseno pasaką), nuo 5 metų. Autorius ir režisierius Olegas Žiugžda. Dailininkas Valerijus Račkovskis. Kostiumų dailininkė Nadežda Jakovleva. Kompozitorius Vidmantas Bartulis. Kompiu­ terinę animaciją kūrė Danielius Žiugžda. Vasario 12 d. 12 val. – numatoma premjera! UNDINĖLĖ (pagal H.Ch.Anderseno pasaką), nuo 5 metų. Autorius ir režisierius Olegas Žiugžda. Dailininkas Valerijus Račkovskis. Kostiumų dailininkė Nadežda Jakovleva. Kompozitorius Vidmantas Bartulis. Kompiu­ terinę animaciją kūrė Danielius Žiugžda.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Vasario 11 d. 18 val. – PREMJERA. KAMASU­ TRA. Vienos dalies spektaklis tik suaugu­ siesiems.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Vasario 8 d. 16 val. – S.Ivanauskaitė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.Anderseno pasakos motyvais). Vasario 12 d. 12 val. – S.Ivanauskaitė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.Anderseno pasakos motyvais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Va­sa­rio 8 d. 18 val. – ko­me­di­ja 2 VYRAI 1 TIESA. Re­ži­sie­rius A.Gri­cius. VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS Va­sa­rio 11 d. 19 val. – spek­tak­lis REVIZO­ RIUS. Re­ži­sie­rius R.Tu­mi­nas. IDIOTEATRAS Va­sa­rio 12 d. 18 val. – Keis­tuo­lių te­at­ro in­ty­mi(ų) vy­rų tru­pė ERELIS.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Va­sa­rio 10 d. 19 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­me­di­ja MEILĖ PARYŽIUJE. Va­sa­rio 11 d. 18 val. – ko­me­di­ja mo­nos­pek­ tak­lis KĄ GALVOJA VYRAI? Bi­lie­tus pla­ti­na TIKETA.

KAUNO KULTŪROS CENTRas „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Va­sa­rio 13 d. 19 val. – Ka­zio Bin­kio te­at­ro spek­tak­lis mei­lės die­nai. Al­do Ni­ko­la­ji. MEILĖ LIGI GRABO LENTOS. Re­ži­sie­rius Ri­ man­tas Šta­ras. Dai­li­nin­kė Ri­mu­tė Sku­čie­nė. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti li­kus 2 val. iki spek­ tak­lio Kul­tū­ros cen­tro ka­so­je.

renginiai MENO GALERIJA „KAUNO LANGAS“ M.Va­lan­čiaus g. 5

Va­sa­rio 7 d. 17 val. – Alo­no Štel­ma­no ta­py­bos pa­ro­dos NUO VAKARO IKI RYTO

BIRŠTONO KULTŪROS CENTRAS

8 d. 19 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

9 d. 18 val.

ati­da­ry­mas. Eks­po­nuo­ja­mas nau­jas au­ to­riaus dar­bų cik­las „Nuo va­ka­ro iki ry­to’’ – tai 23 kū­ri­niai, su­kur­ti tar­si vie­nu kartu. Ga­le­ri­ja į šio au­to­riaus kū­ry­bą no­ri at­kreip­ti ypa­tin­gą dė­me­sį.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Va­sa­rio 7 d. 18 val. – po­ezi­jos ir mu­zi­kos va­ka­ras NUSILEISK, DANGAU, ANT ŽEMĖS. Po­eto Vla­do Šim­kaus ei­les skai­tys ak­to­rius Ro­lan­das Kaz­las. Gros Sau­lius Aug­lys-Sta­ ne­vi­čius (vib­ra­fo­nas) ir Ge­na­di­jus Sav­ko­vas (akor­de­o­nas). Mu­zi­kai ori­gi­na­liai at­liks J.S.Bacho, C.De­bus­sy, C.Bol­ling ir ki­tų kom­ po­zi­to­rių kū­ri­nius. Pa­ro­dų sa­lė­je iki va­sa­rio 10 d. eks­po­nuo­ja­ ma dai­li­nin­ko Gvi­do La­ta­ko ta­py­bos ob­jek­ tų pa­ro­da BUVIMAI. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­ die­nį 10–18 val., penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI Vydūno al. 2, tel. 798 995

Vasario 8 d. 14 val. – Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis” ir Kauno J.Gruodžio konservatorijos auklėti­ nių kamerinės muzikos koncertas. Tekstilininkės Ramintos Baltrušytės paroda IŠBALINTI pratęsiama iki vasario 29 d.

BIRŠTONO KULTŪROS CENTRAS Jau­ni­mo g. 4

Va­sa­rio 8 d. 19 val. – An­že­li­kos Cho­li­nos te­at­ro šo­kio spek­tak­lis ANA KARENINA (L.Tols­to­jaus ro­ma­no mo­ty­vais). Cho­re­og­ ra­fė An­že­li­ka Cho­li­na, sce­nog­ra­fas Ma­ri­jus Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius. Va­sa­rio 10 d. 19 val. – Ar­vy­do Vil­čins­ko kon­cer­tas GRĮŽTU NAMO. In­for­ma­ci­ja tel. (8 319) 65 546, e. paš­tu ka­sa@birs­to­no­kul­tu­ra.lt. Išsamiau www.birs­to­no­kul­tu­ra.lt. Birš­to­nas – ku­ror­tas ar­čiau­siai jū­sų!

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS V.Putvinskio g. 55

Vasario 9 d. 17 val. – Lyčių studijų centro knygos „Barbora Didžiokienė: mažosios dailininkės prisiminimai” pristatymas. Barboros Didžiokienės (1896–1976) gyvenimo aprašymas, saugomas Kaune, Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės mu­ ziejuje, Barboros ir Vlado Didžiokų archyve, yra unikalus, dar nepakankamai nagrinėtas dailėtyros šaltinis. Jis parašytas nesirū­ pinant skyrių išdėstymu, proporcijomis, leksika, skyryba ir kitomis privalomybėmis. Tai ne rašytojos, o moters ir dailininkės tekstas. Jis sudarytas iš dviejų itin kontras­ tingų dalių: valiūkės peterburgietės Varios (Varvaros Gorochovos) nerūpestingos mergystės ir Barboros Didžiokienės skaus­ mingos moterystės/motinystės tarpukario Lietuvoje. Gyvenimiška 80-ies metų jos kelionė iš tiesų įspūdinga: iš rusų kultūros Sidabrinio amžiaus (simbolizmo, moderno) į sovietinio laikotarpio metų kemsyną su tarpine stotele anuomet nepriklausomoje Lietuvoje. B.Didžiokienė savo tekstą pavadino „Mažosios dailininkės gyvenimu”. Tas „mažumas” gali būti aiškintinas įvairiopai: kaip dailininkė, ji šalia savo vyro, mokytojo Vlado Didžioko – vyriškio iš stuomens ir iš liemens, fiziškai jautėsi trapi, nedidukė.

IDIOTEATRaS s

12 d. 18 val.


21

antradienis, vasario 7, 2012

kas, kur, kada TV programa

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

10 d. 19 val.

Mokinės statusas ją lydėjo ir šeimoje: savo vyrą beveik visada vadino pavarde – Didžioku arba dailininku Didžioku. Būta ir tikros pagarbos jam kaip menininkui, ir šaltokos distancijos dėl nuoskaudų, asmeninio pažeminimo. Varvaros vaikystė, jaunystė bėgo Sankt Peterburge – didžiausiame XX a. pradžios Rusijos mieste ir sostinėje. Sidabrinio amžiaus kultūrinį pakilimą greitai išblausino atšiaurūs visuomeninio politinio gyvenimo šuorai: 1917 m. vasario revoliucija ir Spalio perversmas. Į visa tai įsiterpė Pirmojo pasaulinio karo nepritekliai ir žiauri akistata su Pilietinio karo išgyvenimais. Visi katastrofiškai grėsmingų metų potyriai negalėjo įveikti V.Gorochovos žvalaus gyvybingumo – jos nepaprastai smalsios natūros, jaunatviško orumo (išvaizda net kuklia gyvensena patenkintos merginos). Ko nepadarė revoliucijos, karas, tą įveikė šeiminiai nesklandumai.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Vasario 11 ir 12 d. 16–16.30 val. – Kauno miesto karilionininko Giedriaus KUPREVIČIAUS atliekami varpų muzikos koncertai. Skambės D.Šostakovičiaus ir S.Prokofjevo kūriniai.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vilniaus g. 33

Kviečia dalyvauti šventinėje akcijoje PASVEIKINKIM VIENI KITUS ir prisidėti prie naujos Vasario 16-osios (Lietuvos valstybės atkūrimo dienos) šventinio sveikinimo tradicijos užgimimo. Istoriniai Prezidento rūmai Kaune, kur Vasario 16-oji per visą Pirmos Lietuvos Respublikos laikotarpį buvo švenčiama daugiau kaip 20 metų, yra bene tinkamiausia vieta tokią tradiciją pradėti. Praėjus daugiau kaip 70 metų, juose nebėra valdžios atstovų, o čia įsikūręs muziejus yra atviras visiems žmonėms, kurie ateina pasidalyti prisiminimais, pasiginčyti dėl vienokių ar kitokių istorijos vertinimų, o per valstybines šventes dažnai užsuka ieškodami vietos išreikšti savo patriotinius jausmus. Istorinė prezidentūra šiemet ragina visus prisidėti prie šventinės nuotaikos kūrimo ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga pasveikinti draugus, kolegas, kaimynus, bendradarbius, šeimos narius, kitus artimus žmones, o sveikinimus siųsti į Istorinę prezidentūrą, kur Vasario 16-ąją kviečiami visi – ir sveikintojai, ir tie, kam adresuoti sveikinimai, ir tie, kurie dar nedrįsta patys sveikinti – į šventinį šurmulį. Sveikinimų formos gali būti įvairios. Muziejininkai rekomenduoja keletą formatų: 1) tekstinis sveikinimas, kuriame dėmesys skiriamas rašytinio žodžio jėgai ir paveikumui, 2) tekstinis ar grafinis sveikinimas su apipavidalinimu – dėmesys skiriamas rašytinio žodžio ir/ar grafinio vaizdo dermei (visos atlikimo technikos priimtinos), 3) garso sveikinimas – dėmesys skiriamas žodžiui ar kitai garsinei sveikinimo formai (siųskite sveikinimus populiariais audioformatais, waw ar mp3), 4) vaizdo sveikinimas – dėmesys skiriamas vaizdo ir garso dermei (savo sveikinimus kelkite į YouTube ir siųskite nuorodą). Tad jau dabar žmonės kviečiami rašyti, siųsti, nešti, vežti Vasario 16-osios sveikinimus į Istorinę prezidentūrą Kaune (Vilniaus g. 33, LT-44290 Kaunas; tel. (8 37) 201 778; e. paštas info@istorineprezidentura.lt). Muziejaus kolektyvas žada, kad Vasario

Kino centras „cinamon“

7 d. 18 val.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS

11 d. 19 val.

16-ąją Istorinė prezidentūra virs sveikinimų sostine. Visą dieną, nuo 11 iki 16 val., lankytojus pasitiks šventinis šurmulys: vyks sveikinimų peržiūra, įspūdingiausių, originaliausių rinkimai, jų autorių apdovanojimai. Geriausius sveikinimus kiekvienoje kategorijoje išrinks patys muziejaus lankytojai, o jų autoriams suvenyrus ir atminimo prizus įteiks projekto organizatoriai ir informaciniai partneriai. Istorinėje prezidentūroje sveikinimai bus eksponuojami iki kovo 1 d., o geriausieji iki Kovo 11-osios. Ta pačia proga visi Istorinės prezidentūros svečiai turės galimybę parašyti po sveikinimą ant atviruko su tarpukario Kauno vaizdais, apžiūrėti atnaujintą Prezidentų ekspoziciją, kuri pasipildė Prezidentės Dalios Grybauskaitės daiktais bei nauju Jonui ŽemaičiuiVytautui skirtu informaciniu stendu.

kinas

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so na­cio­na­li­nė at­ran­ka (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. Orai. 23.30 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 0.00 Sa­vaitė (k).

CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Mei­lės prie­sai­ka“ – Om­ni ID prem­je­ra tik 9 d. 18.30 val. (su Om­ni ID kor­te­le kai­na 14 Lt). „Vaiz­do die­no­raš­tis“ – iki 9 d. 14.30, 18.25, 20.20 val. „Se­na ge­ra or­gi­ja“ – iki 9 d. 16.45, 18.45 val. „Ko­rio­la­nas“ – iki 9 d. 12.45, 21.45 val. „Ki­tas pa­sau­lis. Pa­bu­di­mas“ (3D) – iki 9 d. 22.15 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – iki 9 d. 13.30, 16, 18.30*, 21.15 val. (*išsk. 9 d.). „Dže­kas ir Dži­lė“ – iki 9 d. 17.10, 20, 22.05 val. „Mer­gi­na­su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ – iki 9 d. 13.45, 20.45 val. „Šer­lo­kas Holm­sas 2: še­šė­lių žai­di­mas“ – iki 9 d. 11.15, 19.15 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – iki 9 d. 12.30, 16.25 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t.k.) – iki 9 d. 11.45, 13.50, 15.50, 18 val. „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai 3“ (lie­t. k.) – iki 9 d. 11.30, 15.15 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Vaizdo dienoraštis“ (premjera) – iki 9 d. 10.45, 15.30, 17.30, 19.45, 22 val. „Sniegynų įkaitai“ (premjera) – iki 9 d. 12, 15, 17.45, 20.15 val. „Geležinė ledi“ (premjera) – iki 9 d. 17, 19.30, 21.45 val. ČILI draugų kino seansas. „Meilės priesaika“ – 9 d. 19 val. „Karo žirgas“ – iki 9 d. 13.15, 18.30, 21.30 val. „Ant ribos“ – iki 9 d. 16, 18.15 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – iki 9 d. 16.45 (seansas nevyks 7 d.), 19 (seansas nevyks 9 d.), 21.15 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 9 d. 12.30, 14.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – iki 9 d. 10.15, 12.45, 15.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – iki 9 d. 16.15 val. „Džekas ir Džilė“ – iki 9 d. 14.30 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ 3D – iki 9 d. 13, 20.45 val. „Sena gera orgija“ – iki 9 d. 13.45, 20.30 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – iki 9 d. 11.15, 18 val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – iki 9 d. 11.45 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Delta“ – 7 d. 16.45 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

Kino centras „FORUM CINEMAS“

7 d. 21.15 val.

6.20 „Di­dy­sis fil­mu­kų šou“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! (N-7). 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ma­no vy­ras ga­li (k). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Mažie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Is­to­ri­nė dra­ma „Skais­čio­ji ka­ra­lie­nė“ (1) (D.Bri­ta­ni­ja, 2005 m.) (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. Orai. 19.19 Abi­pus sie­nos. 20.30 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Siau­bo tri­le­ris „Ga­lu­ti­nis tiks­las 3“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, Ka­na­da, 2006 m.) (N-14). 0.25 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.20 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.40 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Bai­mės akys. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. Spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tik­ra­sis tei­sin­gu­mas“. 23.00 Kri­mi­na­li­nė veiks­mo dra­ma „Pel­kė“ (1) (JAV, 2010 m.). 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Ty­los ri­ba“. So­cia­li­nė dra­ma (N-7) (k). 8.00 Sek­ma­die­nio ry­tas (k). 9.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k).

12.30 „Ško­ti­jos aukš­tu­mos“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­rikos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou. 21.05 „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-14). 22.00 „Sos­tų ka­rai“ (N-14). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.40 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las (k). 1.15–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Te­le bim-bam. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Dok. f. „Vil­niaus baž­ny­čios“ (1993 m.) (k). 12.15 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 12.40 Ry­to suktinis. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meist­rai. Juo­zas Do­mar­kas (k). 16.05 Lai­da S. 16.30 Kul­tū­ra. Ki­no re­ži­sie­rius Arū­nas Žeb­riū­nas. 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Gim­to­ji že­mė. 17.55 Te­le bim-bam. 18.25 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 19.00 Pul­sas. 19.25 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 20.05 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (3). 21.10 Trene­rio Vla­do Ga­ras­to 80-me­čiui. Va­ka­ro au­to­gra­fas. Tre­ne­ris Vla­das Ga­ras­tas. 21.50 Spor­to pa­no­ra­ma. 22.10 Mū­sų mies­te­liai. Dot­nu­va (3). 23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“ (7). „Ta­dž Ma­ha­lis. Vis­kas iš mei­lės mo­te­riai. In­di­ja“ (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.). 23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. For­te­pi­jo­nų mu­zi­kos žvaigž­dės. Gro­ja pia­nis­tas Alek­se­jus Gry­niu­kas. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“.

9.30 Te­le­par­duo­tu­vė 9.45 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.15 „Iš­li­ki­mas“. 11.15 „Kob­ra 11“. 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Kob­ra 11“. 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 19.00 Kri­mi­na­li­nis s. „CSI Ma­ja­mis“ (1) (JAV, 2002 m.). 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Di­din­giau­sias fil­mas“ (JAV, 2007 m.). 23.10 „Fu­tu­ra­ma“. 0.10 „CSI Ma­ja­mis“. 1.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 1.45 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duotuvė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (5). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7).

19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 Kri­mi­na­li­nis s. „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (1) (JAV, 2003 m.) (N-7). 21.00 Ka­tast­ro­fų f. „Pa­ni­ka ore“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 22.45 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.45 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­terys me­luo­ja ge­riau“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20 Su­per L.T. 9.52, 18.52, 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 „Mi­tų grio­vė­jai“. 12.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Bo­ni ir Klai­das“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 0.05 Lie­tu­va tie­sio­giai. 19.55 Dok. f. „SOS Ja­po­ni­ja“. 20.55 Eu­ro­pos krep­ši­nio tau­rės ant­ro­jo eta­po rung­ty­nės: Ber­ly­no „ALBA“ (Vo­kie­ti­ja)–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ (Lie­tu­va). Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vo­kie­ti­jos. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 0.40 Dok. f. „Bo­ni ir Klai­das“.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­si no­ri bū­ti ita­lais“ (N-7). 11.05 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 11.35 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Ap­vogti va­gį“ (N-7). 13.20 Te­le­laik­raš­tis. 15.40 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (N-7). 17.30 Ais­čių ke­liai (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 An­samb­lio „Dai­na­va“ kon­cer­tas (k). 19.30 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“. 20.30 Lie­tu­vos me­ni­nin­kų port­re­tai. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“. 23.10 Ži­nios (k). 23.30 Tri­le­ris „Va­ba­lai“ (N-14).

8.00 Ko­me­di­ja „Zui­kis beau­sis“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 10.05 Dra­ma „Ka­sand­ros pra­keiks­mas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2007 m.). 11.55 Dra­ma „Žiau­rus gai­les­tin­gu­mas“ (Is­pa­ni­ja, JAV, 2007 m.). 18.30 Tri­le­ris „Pa­lik­ti van­de­ny­ne 2. Drei­fas“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.). 20.10 Dra­ma „Ba­be­lis“ (Pran­cū­zi­ja, JAV, Mek­si­ka, 2006 m.). 22.40 Ko­me­di­ja „Ačiū, už­teks!“ (JAV, Italija, 2007 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Napoli“. 12.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiau­liai“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 13.45 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Estudiantes“–„Regal Barcelona“. 15.30 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“. 17.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kijevo „Budivelnik“–„Nižnij Novgorod“. 19.15 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 19.45, 20.15 Ke­lias į Lon­do­ną. 21.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Roma“–Milano „Inter“. 23.15 Profesionalų boksas. A.Mendezas ir M.Chule, E.Lara ir L.Perezas, V.Ortizas ir A.Diazas, J.Diazas ir P.Malignaggi.


22

Antradienis, vasario 7, 2012

menas ir pramogos

Ne­vie­na­die­nės ke­ra­mi­kos k Komentaras Emi­li­ja Jau­de­gy­tė

Ke­ra­m i­kos mu­z ie­jaus va­do­vė

J

a­ni­na Šmid­tai­tė at­sto­vau­ja lie­tu­ viš­kos pro­fe­sio­na­lio­sios ke­ra­mi­ kos dai­lės pra­džiai. Ši dai­li­nin­kė bu­vo nuo­sta­bus žmo­gus. Vi­sa­ da šyp­so­jo­si, ir apie sun­ku­mus kal­bė­ da­ma, ku­rių jos gy­ve­ni­me bu­vo daug – trem­tis, ba­das, sun­kus fi­zi­nis dar­bas – be pyk­čio. Tik kart­kar­tė­mis aky­se pa­ si­ro­dy­da­vo aša­ros. Sa­ky­da­vo, kad vi­ sa tai li­ko kaž­kur to­li. Grį­žu­si į Lie­tu­vą sten­gė­si ak­ty­viai da­ly­vau­ti ke­ra­mi­kų ren­g ia­muo­se sim­po­z iu­muo­se, se­mi­ na­ruo­se, pa­ro­do­se. Jos kū­r y­b o­j e, ypač pir­muo­s iuo­s e dar­buo­s e, ku­r ie bu­vo su­k ur­t i Lie­t u­ vo­j e, jun­t a­m a ry­t ie­t iš­kos kul­t ū­ros įta­k a: mo­nu­men­t a­l ios va­z ų for­mos, si­lue­to li­n i­j a, gla­z ū­r ų spal­vos. Vis dėl­to sa­va kul­t ū­ra, dės­t y­to­j ų įta­k a ir sa­vos šak­nys nu­g a­lė­j o. Jos kū­r y­b ai įta­k ą da­rė Pir­m o­j o­j e Vals­t y­b i­n ė­j e ama­t ų mo­k yk­lo­j e Dai­l io­s ios ke­ra­m i­ kos sky­r iui va­do­va­vęs ir dės­tęs Vac­ lo­v as Mik­ne­v i­č ius, Vy­t au­t as Ste­p o­ na­v i­č ius, vė­l iau – Liud­v i­k as Stro­l is, Val­de­m a­r as Ma­no­m ai­t is ir ki­t i iš­k i­ lūs me­n i­n in­k ai. Vi­s a tai at­s i­s pin­d i J.Šmid­t ai­tės kū­r y­b o­j e: po­g la­z ū­r i­n ė puo­š y­b a, ku­r ią mė­g o L.Stro­l is, rai­

ty­tos de­ko­r a­t y­v i­n ių in­d ų for­m os V.Mik­n e­v i­č iaus dar­b uo­s e, minkš­ ta asi­met­r i­n ė plas­t i­k a V.Ma­n o­m ai­ čio kū­r y­b o­j e. Vi­s a tai su Ry­t ų kul­t ū­ ros įta­k a at­s i­s pin­d i ir pa­sku­t i­n iuo­s e J.Šmid­t ai­tės kū­r i­n iuo­s e. Vi­sus dvi­de­šimt me­t ų kū­r y­ba jai bu­ vo pa­g rin­d i­n is tiks­las ir džiaugs­mas. Ši kū­r y­b a nė­ra vie­na­d ie­nė, lai­k i­na. Tai nė­ra, kaip da­bar įpras­ta, vie­na­die­ nis mai­vy­ma­sis, kai jau­nas ke­ra­mi­kas efek­t ą sten­g ia­s i iš­gau­t i pri­k li­juo­da­ mas ar už­pil­da­mas by­ran­č ias de­t a­ les, si­l i­ko­nais ar dvo­k ian­čio­m is der­ vo­mis. Ja­n i­nos dar­bai tech­no­lo­g iš­kai tvir­t i, me­n iš­k i, nevie­na­d ie­n iai. Ke­ra­m i­kos mu­z ie­ju­j e dai­l i­n in­kė su­ ren­g ė tris ju­b i­l ie­j i­nes pa­ro­d as. Kai šven­t ė­m e me­n i­n in­kės 80-me­t į, ji bu­vo nuo­s ta­b iai ele­g an­t iš­k a, gra­ž i, tie­s i, tie­s iog sme­to­n iš­k ai kul­t ū­r in­ ga. Bu­vo pa­k i­l ios nuo­t ai­kos. Kai su­ gie­do­jo­me Mai­ro­n io gies­mę „Lie­t u­va bran­g i“, ji su­s i­g rau­d i­nu­s i vė­l iau prie puo­de­l io ka­vos pa­s a­ko­j o, kad klau­ sy­d a­m a­s i šios gies­mės vi­s a­d a šluos­ to aša­r as, bet – džiaugs­mo, nes yra na­m ie. Ir 90-me­č io pa­ro­do­j e no­rė­ jo­me jai pa­do­va­no­t i tą gra­ž ią­j ą „Lie­ tu­va bran­g i...“ Šį kar­t ą jos klau­s ė­s i tik šir­d i­m i, pla­k u­s ia dar dvi die­n as po gim­t a­d ie­n io.

„Gra­ži tu, ma­no bran­gi tė­vy­ne, /Šalis, kur mie­ga ka­puos did­vy­ riai: /Graži tu sa­vo dan­gaus mė­ly­ne! /Brangi: tiek var­go, kan­čių pri­ty­rei.“ Klau­sy­da­ma­si šių dai­nos žo­džių ke­ra­mi­kė Ja­ni­ na Šmid­tai­tė ne­ga­lė­da­vo su­lai­ky­ti aša­rų. Ji džiau­gė­si. Po il­gų trem­ty­je iš­gy­ven­tų me­tų vėl gir­dė­jo lie­tu­vių kal­bą, vaikš­ti­nė­jo gim­to­jo Kau­no gat­vė­mis. Ka­ro­li­na Mar­cin­ke­vi­čiū­tė

k.marcinkeviciute@kaunodiena.lt

Per kū­rė­jos 90-me­čiui skir­tos pa­ ro­dos ati­da­ry­mą su­dai­nuo­ti „Lie­ tu­va bran­gi“ J.Šmid­tai­tei no­rė­jo ir jos ko­le­gos, bi­čiu­liai. Ta­čiau me­ ni­nin­kė, iš­va­ka­rė­se sa­vo ran­ko­mis su­dė­lio­ju­si eks­po­na­tus, pa­si­ju­to blo­gai ir il­gai lauk­to­je sa­vo šven­tė­je ne­pa­si­ro­dė. Fi­zi­nio silp­nu­mo aki­ mir­ka bu­vo lem­tin­ga: vos per­žen­ gu­si de­šim­tos de­šim­ties slenks­tį J.Šmid­tai­tė mi­rė. Be ke­ra­mi­kos dir­bi­nių – jų Ta­ dži­ki­jo­je, kur J.Šmid­tai­tė pra­lei­do di­džiau­sią gy­ve­ni­mo at­kar­pą, esa­ ma dau­giau nei gim­ti­nė­je – dai­li­ nin­kę pri­mins šil­ti at­si­mi­ni­mai. „Dar kai bu­vau ma­ža, ma­ma vi­sa­ da ma­ne pa­siim­da­vo kar­tu vyk­da­ ma į Lie­tu­vą. Gy­ven­da­ma Ta­dži­ki­jo­ je ma­ma pri­si­min­da­vo sa­vo gim­ti­nę. Ji ma­ne ne­tgi ir pa­krikš­ti­jo Lie­tu­vo­je. Mū­sų ry­šys su Lie­tu­va nie­ka­da ne­ bu­vo nu­trū­kęs“, – ką tik pa­si­bai­gu­ sį mo­ti­nos gy­ve­ni­mo ke­lią pri­si­mi­ nė Bi­ru­tė Strau­kie­nė. Vos su­by­rė­jus SSRS, 1992 m. dai­li­nin­kė nie­ko ne­ lauk­da­ma su­grį­žo į Kau­ną, ne­tru­kus jos pė­do­mis pa­se­kė ir duk­ra. – Ar vi­sa­da su­pra­to­te, kuo Lie­tu­ va yra to­kia svar­bi jū­sų ma­mai?

– Aš pa­ti to dar ne­sup­ra­tau. Vai­ kys­tė­je ir paaug­lys­tė­je ne­la­bai no­ rė­jau vyk­ti į Lie­tu­vą, bet ma­ma vis įkal­bė­da­vo. Jai tai bu­vo la­bai svar­ bu. Nors ir pi­ni­gų ke­lio­nėms į Lie­ tu­vą, ku­ri tuo me­tu bu­vo to­li­ma ša­ lis, ne­bu­vo. Į Lie­tu­vą grį­žo­me, kai ji ta­po ne­prik­lau­so­ma. Ta­dži­ki­jo­ je tuo me­tu pra­si­dė­jo ka­ras. Dve­jo­ ti ne­bu­vo ka­da. Iš pra­džių jau­čiau Ta­dži­ki­jos nos­ tal­gi­ją, ta­čiau da­bar vis­kas ki­taip. Tik ma­ma ne­siil­gė­jo Ta­dži­ki­jos. Ji vi­sa­da my­lė­jo Lie­tu­vą ir džiau­gė­ si grį­ži­mu į tė­vy­nę. Kol ne­lan­kiau dar­že­lio, kal­bė­jau tik lie­tu­viš­kai. Kai pra­dė­jau lan­ky­ti dar­že­lį, ma­ ma mo­kė ru­sų kal­bos. Ji no­rė­jo, kad pri­tap­čiau prie nau­jos ap­lin­kos. Tik kiek vė­liau už­si­spy­riau ir su tė­ve­liais ne­be­kal­bė­jau lie­tu­viš­kai. Ma­ma su ma­ni­mi kal­bė­da­vo­si lie­tu­viš­kai, o aš at­sa­ky­da­vau ru­siš­kai. Vis­ką su­pra­ tau, bet prieš­ta­ra­vau tė­vams.

– Pa­si­rin­ko­te ne me­ną, o me­di­ ci­ną... – Ne­su me­ni­nin­kė. Nors dar vi­sai ne­se­niai ma­ma pa­ste­bė­jo, kad tu­ riu po­lin­kį į kū­ry­bą, ar­chi­tek­tū­rą.

– Gy­ve­ni­mas Ta­dži­ki­jo­je pa­ da­rė di­de­lę įta­ką jū­sų ma­mos kū­ry­bai. Dau­ge­ly­je jos dar­bų pa­ste­bi­mi ry­tie­tiš­ki mo­ty­vai. Kaip šie dar­bai ver­ti­na­mi pa­ čio­je Ta­dži­ki­jo­je? – Ta­dži­ki­jo­je ji per kiek­vie­ną ju­bi­ lie­jų reng­da­vo sa­vo pa­ro­das. Prieš grį­ži­mą į Lie­tu­vą taip pat bu­vo ati­

– Ar na­muo­se tu­ri­te sa­vo ma­ mos dar­bų? – Šiuo me­tu vi­si dar­bai yra pa­ro­ do­je. Aš do­va­no­jau jos dar­bus mu­ zie­jui, ta­čiau ke­le­tą mie­lų šir­džiai pa­si­lik­siu sau. Man la­biau­siai pa­ tin­ka va­zos su ry­tie­tiš­kais mo­ty­ vais. Ke­lias to­kias va­zas ir pa­si­lik­ siu sa­vo na­muo­se.

da­ry­ta dar vie­na pa­ro­ da. Ir Lie­tu­vo­je, ir Ta­ dži­ki­jo­je ke­ra­mi­ka la­bai ver­ti­na­ma. Du­šan­bė­je kiek­ vie­nuo­se na­muo­se sto­vė­jo ma­ mos va­zy­tės. – Ko­kia bu­vo jū­sų vai­kys­tė? Kuo no­rė­jo­te tap­ti, kai bu­vo­te ma­ža? – Gi­miau ir au­gau Ta­dži­ki­jo­je. Kai bu­vau ma­ža, no­rė­jau taip pat tap­ ti dai­li­nin­ke, mo­ky­tis ke­ra­mi­kos ama­to. Tik ma­ma ne­lei­do. Ei­da­ vau pas ma­mą į dar­bą ir ten lip­dy­ da­vau, kur­da­vau. Tai man tik­rai pa­ti­ko. Ma­mą aš vi­sa­da la­bai ger­ biau. Ji man bu­vo au­to­ri­te­tas.

„„Ekspozicija: J.Šmid­tai­tės 90-me­čiui skir­to­je pa­ro­do­je pri­sta­to­mas vi­sos jos kū­ry­bi­nės vei­klos spekt­ras,

įkū­ny­tas tiek Ta­dži­ki­jo­je, tiek Lie­tu­vo­je kur­tuo­se dar­buo­se. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


23

Antradienis, vasario 7, 2012

menas ir pramogos

kū­rė­ja Ryš­kiau­si biog­ra­fi­jos fak­tai J.Šmid­t ai­tė gi­mė 1922 m. Kau­ne. 1937–1941 m. mo­kė­s i Kau­ no I vals­t y­ bi­n ės ama­ tų mo­k yk­ los Dai­l io­ sios ke­r a­ mi­k os sky­ riu­j e. Stu­d i­j as bai­g ė su pa­g y­ ri­mu. Jos kū­r y­b ai įta­k os tu­r ė­j o dės­t y­ to­j ai Liud­v i­k as Stro­l is, Vac­ lo­v as Mik­ne­v i­č ius, Pet­r as Ste­p o­ na­v i­č ius. 1945 m. J. Šmid­t ai­tė bu­ vo iš­t rem­t a į Ta­d ži­k i­j ą ir Lie­t u­ von su­g rį­ž o tik at­k ū­r us ne­p rik­ lau­s o­my­b ę.

Vi­sus dvi­de­ šimt me­tų jai kū­ry­ba bu­vo pa­grin­ di­nis tiks­las ir džiaugs­ mas. Ši kū­ry­ ba nė­ra vie­ na­die­nė, lai­ ki­na. Ja­ni­ nos dar­bai tech­no­lo­ giš­kai tvir­ ti, me­niš­ki, nevie­na­die­niai.

DATOS (vasario 7 d.) 1812 m. gimė anglų rašytojas Charlesas Dickensas. 1885 m. gimė JAV rašytojas ir Nobelio literatūros premijos laureatas Sinclairas Lewisas. 1938 m. gimė kalbininkas, baltistas Albertas Rosinas. 1947 m. gimė šokėjas, treneris Romaldas Idzelevičius. 1951 m. gimė aktorius ir režisierius Sigitas Račkys. 1954 m. gimė vokiečių kompozitorius ir dainininkas, dueto „Moder Talking“ narys Dieteris Bohlenas. 1959 m. gimė poetas, literatūros kritikas Valdemaras Kukulas. 1972 m. gimė televizijos laidų ir renginių vedėjas Rimas Šapauskas. 1978 m. gimė amerikiečių aktorius Ashtonas Kutcheris. 1992 m. pasirašyta Europos Sąjungos Mastrichto sutartis.

horoskopai „„Ne­pails­tan­ti: iki pa­sku­ti­nio ato­dū­sio J.Šmid­tai­tė bu­vo ener­gin­ga, ak­ty­viai da­ly­va­vo

Kau­no kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me. 

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Danielius BERTAŠIUS. Teisingi atsakymai: LAISVOS RANKOS (pirm.), TINKLELIS (antr.), ČERKASAS (treč.), SUFLERIS (ketv.), GARINTUVAS (penkt.).

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Aiškiaregys“. Padėjęs policijai surasti serijinį žudiką aiškiaregystės dovaną turintis Sebastianas Donovanas tikrai nusipelnė poilsio. Tačiau sužinojęs apie pagrobtą kūdikį jis negali likti nuošalyje. Padėti vilties netekusiems tėvams paskatina ir pažintis su žavia detektyve Mel Saterland, kuri netiki jo ypatingomis galiomis. Sebastianas slapta užsibrėžia įrodyti, kad be jo neįprastos pagalbos skeptiškoji detektyvė neapsieis. Tik Nora Roberts galėjo sukurti įstabų pasakojimą apie Donovanų šeimą. Kerintys ir paslaptingi Donovanų palikuonys saugo iš kartos į kartą perduodamą paslaptį, kuri išskiria juos iš kitų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, vasario 14 d.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Avinas (03 21–04 20). Puikiai sek­ sis dalyti patarimus asmeniniais klausimais, todėl jūsų populiarumas vis augs. Sėkmingai susidorosite su sudėtin­ gomis užduotimis. Jautis (04 21–05 20). Jūsų mintys ir idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai ir konfliktai. Jei teks ginti savo teisybę, pa­ sistenkite išsaugoti šaltą protą. Dvyniai (05 21–06 21). Teigiamai vertinsite savo padėtį, būsite pa­ tenkintas savo darbu, kolegomis, taip pat santykiais su šeimos nariais. Su malonu­ mu padėsite aplinkiniams. Vėžys (06 22–07 22). Jums trūks dėmesio ir meilės iš aplinkinių, no­ rėsite palepinti save nekasdieniais malo­ numais – masažu, grožio procedūromis ar geru spektakliu. Tikėtinas meilės ro­ manas. Liūtas (07 23–08 23). Sunkiai sek­ sis įsivažiuoti į įprastą darbo ritmą. Daugiau dėmesio skirkite sveikatai. Va­ kare susitikite su draugais, kartu nueikite į kiną arba į barą. Mergelė (08 24–09 23). Mėgausi­ tės gyvenimu. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Tinkamas laikas atsikratyti nereikalingo daikto ar­ ba įsigyti seniai planuotą pirkinį. Svarstyklės (09 24–10 23). Jūs labai energingas ir aktyvus, jaučia­ te nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplū­ dį. Palankus laikas sudaryti svarbius tei­ sinius, pirkimo–pardavimo sandorius. Skorpionas (10 24–11 22). Gali iš­ kilti nenumatytų sunkumų, būsite suirzęs. Neatsikratysite jausmo, kad kas nors tyčia nori jums pakenkti. Nesulaukęs reikiamo patarimo pridarysite klaidų. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su emocingu žmogumi, kurio verty­ bės bus priešingos jūsiškėms, dėl to gali­ te pakliūti į nemalonią situaciją. Teks įveikti tam tikrus išbandymus. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų ko­ munikabilumas ir derybų įgūdžiai padės sėkmingai susitarti su svarbiais as­ menimis. Turėsite progą parodyti tvirtą charakterį. Vandenis (01 21–02 19). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis, seniai matytais bi­ čiuliais. Pirmenybę teikite įprastam gyve­ nimui ir nesigriebkite nerealių būdų ati­ trūkti nuo tikrovės. Žuvys (02 20–03 20). Dėl skirtingų vertybių nesuprasite kito žmo­ gaus, o šis gali jums mesti iššūkį. Jausitės pavargęs ir suirzęs nuo užgriuvusių sve­ timų problemų.


Orai

Šiandien kai kur truputį pasnigs, daugiausia rytiniuose ir pietiniuose rajonuose. Temperatūra bus 9–12 laipsnių šalčio. Trečiadienį vietomis truputį pasnigs. Temperatūra naktį bus 15–22, dieną 11–13, pajūryje apie 6 laipsnius šalčio.

Šiandien, vasario 7 d.

–12

–11

Telšiai

–12

Šiauliai

Klaipėda

–9

Panevėžys

–11

Utena

–10

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.58 17.08 9.10 17.03 7.13

38-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 328 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

–12

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +14 Berlynas –8 Brazilija +28 Briuselis –5 Dublinas +9 Kairas +16 Keiptaunas +28 Kopenhaga –2

Londonas +2 Madridas +12 Maskva –16 Minskas –11 Niujorkas +10 Oslas –2 Paryžius –2 Pekinas +2

orai kaune šiandien

Praha –10 Ryga –16 Roma +5 Sidnėjus +23 Talinas –8 Tel Avivas +19 Tokijas +7 Varšuva –11

–11

–10

Vėjas

Vilnius

Marijampolė

–10

Alytus

2–6 m/s

Vardai Jomantė, Ričardas, Romualdas, Vilgaudas.

Ga­lin­gas dre­bė­ji­mas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-12

-12

-10

-12

4

-18

-9

-9

-15

1

-17

-11

-16

-11

3

rytoj

poryt

Fi­l i­pi­nus su­pur­tė stip­r us že­mės dre­ bė­ji­mas, ku­r ios ga­l in­g u­mas sie­kė 6,7 ba­lo pa­gal Rich­te­rio ska­lę. Dre­bė­ji­mas įvy­ko prie Neg­ro­so sa­los. Pa­sak pa­rei­ gū­nų, dre­bė­ji­mas nu­si­ne­šė vie­no vai­ ko gy­v y­bę. Bu­vo pa­skelb­tas ir cu­na­ mio pa­vo­jus. Tie­sa, vė­l iau pa­t vir­t in­ ta, kad cu­na­m is ne­k i­lo. Fi­l i­pi­nų seis­ mo­lo­g ų duo­me­n i­m is, šio že­mės dre­ bė­ji­mo ži­di­nys bu­vo maž­daug 10 km gy­ly­je, o epi­cent­ras – už 5 km nuo Ta­ja­ sa­no sa­vi­val­dy­bės Ry­tų Neg­ro­so pro­ vin­ci­jo­je. Per pus­va­lan­d į po pir­mo­jo smū­g io bu­vo už­fi k­suo­ti du pa­kar­to­ti­ niai – 4,8 ir 5,6 ba­lo smū­g iai. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės Straz­das, mėgs­tan­tis spei­gą Lie­tu­viai emig­ruo­ja į Nor­ve­gi­ją, nor­ve­gų paukš­čiai – į Lie­tu­vą. Ne­ ries re­gio­ni­nia­me par­ke pa­ste­bė­tas re­tas paukš­tis – van­de­ni­nis straz­ das. Kad ir kaip neįp­ras­tai skam­bė­ tų, jis iš Šiau­rės kraš­tų at­skren­da į Lie­tu­vą žie­mo­ti: šis spar­nuo­tis yra nor­ve­gų na­cio­na­li­nis paukš­tis. Pa­sak Ne­ries re­gio­ni­nio par­ ko di­rek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­to Sau­liaus Pu­pi­nin­ko, van­de­ni­nis straz­das vi­są die­ną pra­lei­džia prie

skaid­rių, ak­me­nuo­tų, neuž­šą­lan­ čių upe­lių, kas­kart pa­si­ner­da­mas į van­de­nį ir ieš­ko­da­mas įvai­rių smul­kių van­dens gy­vių. Van­de­ny­je šis paukš­tis ne plau­ kio­ja, o bė­gio­ja. Pa­ni­ręs net iki 1 m gy­lį, su­ge­ba upe­lio dug­nu nu­ bėg­ti 10–20 m. Pap­ras­tai van­ de­ny­je paukš­tis už­trun­ka apie 10 sek., nors ga­li iš­bū­ti iki pu­sės mi­nu­tės. KD inf.

„„Iš­vaiz­da: van­de­ni­nis straz­das yra var­nė­no dy­džio, tam­siai ru­dos

spal­vos su bal­ta krū­ti­ne ir trum­pa uo­de­ga.

Sau­liaus Pu­pi­nin­ko nuotr.

Nau­jas spor­tas – ka­sti duo­bę To­k i­j o pa­k raš­t y­j e su­s i­r in­k o dau­giau kaip tūks­tan­tis kas­tu­ vais ir ko­pė­čio­mis ne­ši­nų žmo­ nių, ku­rių tiks­las – tap­ti Ja­po­ ni­jos duo­b ių ka­s i­m o var­ž y­b ų nu­ga­lė­to­jais.

„„Prasmė: svarbiausia duobės

kasimo varžybose buvo subliz­ gėti išradingumu.

Jau dvy­l ik­t ą kar­t ą vyks­tan­ čia­me kas­me­čia­me čem­pio­na­te šį kar­tą var­žė­si 259 ko­man­dos iš vi­sos ša­l ies. Jos rung­ty­n ia­ vo, kas iš­kas gi­liau­sią, iš­ra­din­ giau­s ią duo­b ę, kas dar­b uo­s is pa­si­puo­šęs ori­gi­na­liau­siu kos­ tiu­mu. Pa­si­gir­dus švil­pu­kui, var­žy­bų da­ly­viai ėmė pa­šė­lu­siai dar­buo­ tis kas­tu­vais. Vie­nų tiks­las bu­vo iš­ra­din­gu­mas – jie že­mė­je iš­ka­ sė šir­dies for­mos duo­bę. Ki­ti nu­ si­tai­kė į gy­lį, o že­mėms į pa­vir­šių iš­kel­ti nau­do­jo ki­bi­rus. Po pus­va­lan­džio var­žy­boms pa­si­bai­gus, nu­ga­lė­ju­si ko­man­da bu­vo iš­rau­su­si 3,39 m duo­bę. Jai ati­te­ko „Au­si­nis kas­tu­vas“ ir 100 tūkst. je­nų pri­zas. lrt.lt inf.

Tūks­tant­me­čio dvy­lik­to­kas gy­ve­na Kau­ne Kau­no Mai­ro­nio uni­ver­si­te­ti­nės gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas Ar­tū­ras Ja­ci­na­vi­čius ta­po te­le­vi­zi­jos pro­ jek­to „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­ kai“ nu­ga­lė­to­ju. Fi­n a­l e jis var­ž ė­s i su ki­tais ga­ biais Lie­t u­vos mo­k i­n iais iš Bir­ žų „Sau­l ės“, Kau­n o „San­ta­ros“, Kel­mės ra­jo­no Kra­žių gim­na­zi­jų, Vil­n iaus li­c ė­jaus ir Vil­n iaus ka­ ta­l i­k iš­kos mo­k yk­l os „Vers­m ė“. A.Ja­ci­na­vi­čius mo­ko­si la­bai ge­ rai – jo ži­nios nuo­lat ver­ti­na­mos pa­čiais aukš­čiau­siais ba­lais. „Jis ypač do­mi­si bio­lo­gi­ja ir che­mi­ja. Na­muo­se tu­ri ak­va­riu­mą, au­gi­na bak­te­ri­jas. Jis tvir­tai nu­spren­dęs stu­di­juo­ti Svei­ka­tos moks­lų uni­ ver­si­te­te Kau­ne. Sa­ko, kad bai­gęs uni­ver­si­te­tą tik­rai dirbs Lie­tu­vo­je, nes yra pa­trio­tas. Ar­tū­ras ti­ki, kad dau­gu­ma jau­nuo­lių, ku­rie da­bar už­dar­biau­ja už­sie­nio ša­ly­se, ka­da nors su­grįš į Lie­tu­vą“, – pa­sa­ko­jo Ar­tū­ro kla­sės auk­lė­to­ja Eg­lė Skais­ tė Stra­vins­kie­nė. „Fi­na­le bu­vo sun­kiau nei pus­ fi­na­ly­je. Net ne­pa­gal­vo­jau, kad lai­mė­siu. La­bai džiau­giuo­si. Šis lai­mė­ji­mas ma­ne pa­ska­ti­no dar ryž­tin­giau siek­ti sa­vo tiks­lo ir tap­ti

„„Ryž­tas: per­ga­lė te­le­vi­zi­jos pro­jek­te su­stip­ri­no Ar­tū­ro no­rą stu­di­juo­

ti me­di­ci­ną.

me­di­ku“, – po­rta­lui kau­no­die­na.lt sa­kė A.Ja­ci­na­vi­čius. 18-me­tis lais­va­lai­kiu skai­to rim­ tas kny­gas, ant jo sta­lo vi­sa­da gu­li en­cik­lo­pe­di­jos. Nuo 2008-ųjų gy­vuo­jan­tis te­le­ vi­zi­jos pro­jek­tas „Lie­tu­vos tūks­ tant­me­čio vai­kai“ – ži­nių vik­ to­ri­na, ku­rio­je run­gia­si ga­biau­si Lie­tu­vos moks­lei­viai. Kas­met gar­

bin­gais „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­ko“ ti­tu­lais ap­do­va­no­ja­mi aš­ tuo­ni ge­riau­siai pa­si­ro­dę mo­ki­niai – nuo penk­to­kų iki dvy­lik­to­kų. Nu­ ga­lė­to­jai pa­ger­bia­mi Pre­zi­den­tū­ro­ je ir kaip gar­bės sve­čiai kvie­čia­mi į įvai­rius vals­ty­bi­nės reikš­mės ren­ gi­nius. Pro­jek­tą glo­bo­ja Pre­zi­den­ tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. KD inf.

Il­ga ma­žo ba­lio­nė­lio ke­lio­nė 14 tūkst. ki­lo­met­rų – tiek nu­skrie­ jo oro ba­lio­nė­lis, ku­rį praė­ju­sią va­sa­rą, bir­že­lio 25-ąją su­reng­to­ je ba­lio­nų šven­tė­je, pa­lei­do vie­ nos mo­kyk­los Va­ka­rų Pran­cū­zi­jo­ je mo­ki­niai. Praė­jus ke­liems mė­ne­siams, pran­cū­zai su­lau­kė ne­ti­kė­to laiš­ko: ra­šė Tai­lan­do žve­jys, su­ra­dęs to­li­mą ke­lią iš Eu­ro­pos įvei­ku­sį ba­lio­ną.

„Prie ba­lio­nė­lio mes bu­vo­me pri­tvir­ti­nę ne­di­de­lį la­pe­lį su mo­ kyk­los ad­re­su, prieš tai jį įmo­vę į per­ma­to­mo plas­ti­ko mo­vą“, – sa­ kė mo­ky­to­ja Es­tel­le Bou­tet. Ne­si­ti­ kė­da­mi, kad ba­lio­nai ga­li skris­ti už Pran­cū­zi­jos ri­bų, mo­ki­niai ad­re­se ne­bu­vo pa­ra­šę „Pran­cū­zi­ja“. Tajas pa­sa­ko­jo ba­lio­ną ra­dęs pa­ jū­ry­je, jo­da­mas dramb­liu. „Gy­ve­

nu Sia­me, Phaya­mo sa­lo­je, Ra­ mon­go pro­vin­ci­jo­je, – tajų ir pran­cū­zų kal­bo­mis ra­šė žve­jys. – Bu­vo sun­ku ras­ti jū­sų ša­lį že­mė­ la­py­je.“ Ne­l eng­va bu­vo at­ke­l iau­t i ir laiš­k ui: iš­s iųs­tas gruo­d žio 27ąją, Pran­cū­zi­ją jis pa­sie­kė tik sau­ sio 17 d. KD inf.

2012-02-07 Kauno diena  

Futbolo sunkmetis Kaune: A lygoje nebus nė vienos miesto komandos. Vilnius turės dvi. 24p. „Šis laimėjimas mane pa­ skatino dar ryžtingiau s...

2012-02-07 Kauno diena  

Futbolo sunkmetis Kaune: A lygoje nebus nė vienos miesto komandos. Vilnius turės dvi. 24p. „Šis laimėjimas mane pa­ skatino dar ryžtingiau s...

Advertisement