Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

PIRMADIENIS, vasario 6, 2012

Lietuvoje išrinktų europarlamentarų statusą reguliuos naujas įstatymas.

Didmiesčių gyventojai uždirba daugiau, o už šildymą moka mažiau.

Lietuva 5p.

Ekonomika 7p.

Rusijos ambasadorius JT Vitalijus Čiurkinas pareiškė, kad rezoliucija dėl Sirijos jo netenkina.

Pasaulis 8p.

Kon­fis­kuo­ja tik šlamš­tą? Ne­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai, ne­ vei­kian­tys te­le­fo­ nai, se­nos mag­ne­ to­los ir aki­vaiz­džiai per bran­giai įver­tin­ ti gin­ta­ri­niai ka­ro­ liai. Tai iš nu­si­kal­tė­ lių kon­fis­kuo­ti daik­ tai, ku­riuos par­da­ vu­si vals­ty­bė ti­ki­si at­si­grieb­ti už pa­tir­ tus nuo­sto­lius. Ko­ dėl ant pre­kys­ta­lių gu­li tik šlamš­tas, ku­ rį ti­ki­ma­si par­duo­ti auk­so kai­na?

„Ne­rei­kia ka­vi­nės sa­vi­nin­ ko ap­mo­kes­tin­ti iki dan­tų.“ Eu­ge­ni­ja Odeb­recht, Klai­pė­dos vers­li­nin­kų se­na­mies­čio są­jun­gos pir­mi­nin­kė, apie no­rą iš­peš­ti iš žmo­gaus kuo dau­giau pi­ni­gų.

Klerkams – išbandymas šalčiu Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Pag­rin­di­nia­me sa­vi­val­dy­bės pa­ sta­te dir­ban­tys val­di­nin­kai ken­ čia žvar­bą. Kai ku­riuo­se ka­bi­ne­ tuo­se oro tem­pe­ra­tū­ra te­sie­kia 11 laips­nių ši­lu­mos, o ko­ri­do­riu­je – per­pus ma­žiau.

d.janauskaite@kl.lt

Se­ni daik­tai už nau­jų kai­ną

4

Kaina 1,30 Lt

6p.

Dai­va Ja­naus­kai­tė

Klai­pė­do­je se­no­sios tur­ga­vie­tės pa­ kraš­ty­je vie­nos par­duo­tu­vės ant­ra­ja­ me aukš­te tarp len­ty­nų su nau­jo­mis bal­ta­ru­siš­ko­mis pre­kė­mis yra kam­ pe­lis, ku­ria­me iš­dė­lio­ti kon­fis­kuo­ti daiktai.

30 (19 331)

„„Pa­siū­la: kon­fis­kuo­tų au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­je dau­gu­ma ma­ši­nų – ne­va­žiuo­jan­čios. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI KANDIDAČIŲ Į METŲ KLAIPĖDIETĖS TITULĄ SĄRAŠO IR BALSAVIMO LAPELIO IEŠKOKITE 13 P.

Šal­čiau­sia yra Lie­pų gat­vės sa­vi­val­ dy­bės pa­sta­to pir­ma­me aukš­te. Ry­ tą į dar­bą atė­ję vals­ty­bės tar­nau­to­ jai ne­no­ri nu­si­vilk­ti pal­tų, mat kai ku­riuo­se ka­bi­ne­tuo­se tem­pe­ra­tū­ ra te­sie­kia 11–13 laips­nių ši­lu­mos, o pa­gal hi­gie­nos nor­mą ji tu­ri bū­ti ne ma­žes­nė nei 18 laips­nių. Pir­mo aukš­to ko­ri­do­riu­je dar šal­ čiau. Čia ter­mo­met­ro stul­pe­lis var­ giai pa­siek­tų 5 laips­nius ši­lu­mos. „La­bai šal­ta. Net ne­ži­nia, ar ko­ ri­d o­r iu­je tei­g ia­m a tem­pe­ra­tū­ra.

2


2

PIRMADIENIS, vasario 6, 2012

miestas

Klerkams – išbandymas šalčiu Ge­riau­siu at­ve­ju 5 laips­ 1 niai ši­lu­mos“, – tei­gė sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai.

Val­di­nin­kai nuo šal­čio gi­na­ si šil­tais rū­bais, elekt­ri­niais šil­dy­ tu­vais. „O ką dau­giau da­ry­ti? Si­tua­ci­ ja su­dė­tin­ga“, – tvir­ti­no dar­buo­ to­jai.

11 – tiek laips­nių ry­tą bū­na kai ku­riuo­se sa­vi­ val­dy­bės ka­bi­ne­tuo­se pir­ma­me aukš­te. Ne­ma­žai šal­to­se pa­tal­po­se dir­ ban­čių žmo­nių ser­ga. Ta­čiau ne vi­ si ima ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mas, nes tai neap­si­mo­ka. Pir­ma­me aukš­te įsi­kū­rę sa­vi­val­ dy­bės dar­buo­to­jai šal­tį tu­ri kęs­ti dėl ne­san­da­rių stik­li­nių du­rų. In­ te­re­san­tų atei­na daug, o jos ge­rai neuž­si­da­ro. „Blo­giau­sia bū­da­vo, kai bu­vo ati­da­ry­tos ir pa­grin­di­nės lau­ku­jės

du­rys, ir ve­dan­čios į kie­mą. Nuo­ lat su­si­da­ry­da­vo skers­vė­jai. Da­bar du­rys į kie­mą už­da­ry­tos, tad ir si­ tua­ci­ja šiek tiek pa­ge­rė­jo“, – guo­ dė­si dar­buo­to­jai. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­jas Via­čes­la­vas Kar­ma­no­vas tvir­ti­no, jog pro­ble­mą ban­do­ma spręs­ti. Ki­tą sa­vai­tę bus skel­bia­ mas kon­kur­sas dėl nau­jų du­rų įsi­ gi­ji­mo ir mon­ta­vi­mo. „Ne­ge­rai, kai ka­bi­ne­tuo­se yra 11– 13 laips­nių ši­lu­mos. Stik­li­nes du­ ris rei­kia keis­ti. Virš jų ka­ban­tis šil­dy­tu­vas, ku­ris pa­ga­min­tas prieš 20 me­tų, ne­vei­kia. Per­nai ban­dė­ me su­tvar­ky­ti, bet ne­pa­vy­ko. Ra­ dia­to­rių rei­kia už­pil­dy­ti freo­nu, o to nie­kas ne­be­da­ro“, – pa­sa­ko­jo pa­va­duo­to­jas. Nau­jas du­ris sa­vi­val­dy­bė­je nu­ ma­to­ma su­mon­tuo­ti po dvie­jų sa­ vai­čių. Anks­čiau šal­ta bu­vo ir di­džio­jo­je po­sė­džių sa­lė­je, esan­čio­je tre­čia­me aukš­te. Da­bar šios pro­ble­mos ne­ bė­ra. Per­nai čia su­mon­tuo­tas nau­ jas kon­di­cio­nie­rius-šil­dy­tu­vas. Šie dar­bai kai­na­vo 20 tūkst. li­tų. Įren­ gi­nys pa­tal­pą ga­li su­šil­dy­ti iki 26 laips­nių ši­lu­mos. Rei­kia įjung­ti va­lan­dą prieš po­ sė­dį, ir bus šil­ta“, – tei­gė V.Kar­ ma­no­vas.

„„Prob­le­ma: šal­tis į sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pas pa­ten­ka pro ne­san­da­rias du­

ris, ku­rios nuo­lat vars­to­mos. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

„„Nesibaigė: „Lis­co Glo­ria“ gais­ro prie­žas­tys nu­sta­ty­tos, lai­vas su­pjaus­ty­tas į me­ta­lo lau­žą, bet lig šiol at­si­

skai­ty­ta ne su vi­sais nu­ken­tė­ju­siais klien­tais. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ve­ži­kai te­be­lau­kia pi­ni­gų Su­de­gu­sio kel­to „Lis­co Glo­ria“ is­to­ri­ja dar ne­si­bai­gia. Nors pa­ts lai­vas jau su­pjaus­ty­tas į me­ta­lo lau­žą, tarp­tau­ti­niai eks­per­tai nu­sta­tė ne­ lai­mės prie­žas­tis, ta­čiau kro­vi­nio ir vil­ki­kų per gais­rą ne­te­ku­sios per­ve­ži­mų kom­pa­ni­jos nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mo lau­kia iki šiol. As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

nau­do­ji­mo“, – svars­tė LSLA Lai­ vų kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­jas Li­ nas Kas­pa­ra­vi­čius.

Ra­do ne­lai­mės šal­ti­nį

Lie­tu­vos sau­gios lai­vy­bos ad­mi­ nist­ra­ci­ja (LSLA) ir Vo­kie­ti­jos fe­ de­ra­li­nis jū­rų ava­ri­jų ty­ri­mų biu­ ras bai­gė bend­rą ty­ri­mą dėl gais­ro, įvy­ku­sio 2010 m. spa­lio 8 d. lai­ ve „Lis­co Glo­ria“. Nus­ta­ty­ta, kad gais­ro ži­di­nys – sunk­ve­ži­mis su prie­ka­ba, ku­rio­je bu­vo ga­be­na­ ma šal­dy­ta paukš­tie­nos pro­duk­ ci­ja. Prie­ka­b os šal­dy­m o įran­ gos elekt­ros ener­gi­jos mai­ti­ni­mas bu­vo pri­jung­tas prie lai­vo elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mo tink­lo. La­biau­ siai ti­kė­ti­na gais­ro ži­di­nio vie­ta – tarp sunk­ve­ži­mio ka­bi­nos ir prie­ ka­bos. Kons­ta­tuo­ta, kad gais­ras ki­lo ne dėl žmo­gaus kal­tės, o dėl tech­ni­nio ar elekt­ro­tech­ni­nio po­ bū­džio ge­di­mo. „Čia da­bar klau­si­mas atei­čiai eks­per­tams. Ga­li bū­ti, kad ne­be­ bus lei­džia­ma nau­do­ti elekt­ros iš lai­vo sis­te­mos, bet kaip tuo­met bus ga­be­na­mi kro­vi­niai? Juk ne­ ga­li su­sto­ti pre­ky­ba, gal bus ko­kie pa­pil­do­mi sau­gik­liai dėl elekt­ros

Su­si­pa­žįs­ta su ty­ri­mu

Kel­tas bu­vo draus­tas, ta­čiau drau­ di­mo iš­mo­kų kol kas su­lau­kė ne vi­ si nu­ken­tė­ju­sie­ji.

Už nie­ką esą ne­ su­mo­kė­ta, tik vai­ ruo­to­jams, kaip ir vi­siems kel­to ke­lei­ viams, at­ly­gin­ti nuo­ sto­liai už pra­ras­tą as­me­ni­nį tur­tą.

„Kai ne­te­ko­me lai­vo, kad ga­lė­tu­ me vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus klien­ tams, tu­rė­jo­me iš­si­nuo­mo­ti ki­tą lai­vą. O tai jau yra iš­lai­dos, už tai ga­vo­me drau­di­mo su­mą. Su ke­ lei­viais yra at­si­skai­ty­ta, kom­pen­ sa­ci­jos iš­mo­kė­tos. Kom­pa­ni­ja ir drau­di­kai su­si­pa­žįs­ta su ty­ri­mo

duo­me­ni­mis ir ta­da bus pa­reikš­ ta po­zi­ci­ja dėl at­sa­ko­my­bės. Ta­da bus ga­li­ma konk­re­čiau kal­bė­ti apie at­si­skai­ty­mus su klien­tais“, – pa­ brė­žė kom­pa­ni­jos „DFDS Sea­ways“ at­sto­vas Vai­das Klum­bys. Ty­ri­mo tiks­las esą bu­vo ne kaž­ ką ap­kal­tin­ti dėl įvy­kio, bet iša­na­ li­zuo­ti si­tua­ci­ją ir už­kirs­ti ke­lią to­ kioms ne­lai­mėms atei­ty­je. Nuos­to­lių neat­ly­gi­no

Be­ne la­biau­siai iš klien­tų per gais­ rą „Lis­co Glo­ria“ nu­ken­tė­jo A.Gri­ ciaus au­tot­rans­por­to įmo­nė. Neo­ fi­cia­liais duo­me­ni­mis, per lai­vo gais­rą per­ve­ži­mų bend­ro­vė pa­ty­rė iki 5 mln. li­tų nuo­sto­lių. Tuo­met su­de­gė 10 vil­ki­kų ir 20 šal­dy­tu­vų. Ve­žė­jai už su­de­gu­sias trans­por­to prie­mo­nes ir kro­vi­nį at­si­skai­ty­mo lau­kia iki šiol. Už nie­ką esą ne­su­ mo­kė­ta, tik vai­ruo­to­jams, kaip ir vi­siems kel­to ke­lei­viams, at­ly­gin­ ti nuo­sto­liai už pra­ras­tą as­me­ni­ nį tur­tą. Gais­ras lai­ve „LIS­CO Glo­ria“ – vie­na rim­čiau­sių ava­ri­jų Bal­ti­jos jū­ro­je per ke­lis pa­sta­ruo­sius de­ šimt­me­čius.

Spau­džiant speigui ug­nia­ge­siams karš­ta Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Ug­nia­ge­siai vos spė­ja su­ktis – vie­ nas po ki­to ky­la gais­rai. Daž­niau­ sia jų prie­žas­tis – ne­tvar­kin­ga šil­ dy­mo sis­te­ma.

Va­kar ry­tą gais­ras ki­lo pri­va­čia­me tri­jų aukš­tų Sta­dio­no gat­vės 9 na­ me. Jo ži­di­nys bu­vo pa­lė­pė­je prie ka­mi­no. Įvy­kio vie­to­je dir­bo ke­ tu­rios ug­nia­ge­sių ma­ši­nos, 12 ug­ nia­ge­sių, ku­riems ko­vo­ti su lieps­ na ne­bu­vo pa­pras­ta. Gais­ri­nin­kai ne­ga­lė­jo priei­ti prie pa­sta­to sto­go, nes truk­dė elekt­ros lai­dai. Ne­l ai­m ės me­t u ap­d e­g ė apie 100 kv. met­rų sto­go, jo per­dan­gų. Žmo­nės įvy­kio me­tu ne­nu­ken­tė­ jo. Prie na­mo ug­nia­ge­siai bu­dė­ jo net už­ge­si­nus gais­rą. Bu­vo ste­

bi­ma, ar ne­be­li­ko žie­žir­bų. Ko­dėl ki­lo gais­ras – neaiš­ku. Ma­no­ma, kad ne­lai­mė įvy­ko dėl ne­tvar­kin­ go ži­di­nio. Va­kar apie 3 val. ug­nia­ge­siai sku­ bė­jo ge­sin­ti gais­ro, ki­lu­sio va­sar­ na­my­je, esan­čia­me Klai­pė­dos ra­ jo­ne, Der­cek­lių kai­me. At­vy­kus gais­ri­nin­kams, ne­gy­ve­na­mo vie­ no aukš­to me­di­nio pa­sta­to sto­gas lieps­no­jo. Ug­nis vi­siš­kai su­nio­ko­ jo va­sar­na­mį. Gais­ro prie­žas­tys ti­ria­mos. Ga­li bū­ti, kad į pa­sta­tą įsi­bro­vė ir be­si­ šil­dy­da­mi gais­rą su­kė­lė be­na­miai. Neat­me­ta­ma, jog ug­nis ga­lė­jo įsi­ plieks­ti ir dėl ne­tvar­kin­gos elekt­ ros ins­ta­lia­ci­jos. Už­va­kar po pie­tų ug­nia­ge­siai va­žia­vo į Klai­pė­dos ra­jo­no Dru­kių kai­mą. Apie 15.23 val. bu­vo pra­neš­ta, kad de­ga na­mo sto­gas. At­vy­kus ug­

nia­ge­siams, va­sa­ros vir­tu­vės man­ sar­do­je prie ka­mi­no ru­se­no ap­šil­ti­ ni­mo me­džia­ga. Gais­ras mū­ri­nia­me pa­sta­te bu­ vo už­ge­sin­tas. Žmo­nės įvy­kių me­ tu ne­nu­ken­tė­jo. Šeš­ta­die­nį ug­nia­ge­siai taip pat ge­si­no na­mo Pa­lan­gos so­dų bend­ ri­jo­je „Pa­vė­sis“ sto­gą. Įtar­ta, kad čia gais­ras ki­lo dėl ne­tvar­kin­go ka­ mi­no. Va­kar iki pie­tų Klai­pė­dos ap­skri­ ties ug­nia­ge­siai tris kar­tus sku­bė­ jo prie na­mų, ku­rių ka­mi­nuo­se de­ gė suo­džiai. Jie ne­slė­pė, kad to­kios ne­lai­mės yra taip pat pa­vo­jin­gos. Ga­li už­si­deg­ti na­mo sto­go konst­ ruk­ci­jos. Ug­nia­ge­siai ne­sle­pia, jog vy­rau­ jant to­kiems šal­čiams dirb­ti yra sun­kiau. Pi­lant van­de­nį su­si­da­ro le­das. Ug­nia­ge­siai pa­ti­ria trau­mų. Ga­li už­šal­ti ir tech­ni­ka.

„„Ug­nis: va­kar gais­ras ki­lo Sta­dio­no gat­vė­je esan­čio tri­jų aukš­tų na­mo

pa­lė­pė­je. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


3

PIRMADIENIS, vasario 6, 2012

miestas Su­ža­lo­jo su­gy­ven­ti­nį

Ras­tas ne­gy­vas vy­ras

„Žalgiris“ pajėgesnis

Šeš­ta­die­nį Nai­ku­pės gat­vės 9A na­mo bu­te tarp dvie­jų vy­rų ki­ lo gin­čas. Vie­nas jų su­gy­ven­ti­ niui su­ri­šo lip­nia juos­ta ko­jas, ran­kas, už­kli­ja­vo bur­ną, tris kar­ tus smo­gė pei­liu į pil­vo sri­tį. Be to, pa­vo­gė tris te­le­fo­nus ir pa­ są. Nu­ken­tė­ju­sia­jam su­ža­lo­tas inks­tas, plau­tis ir tarp­šon­kau­li­ nė ar­te­ri­ja.

Sek­ma­die­nį pa­ry­čiais prie Sta­ty­ bi­nin­kų pro­spek­to 22 na­mo tre­ čios laip­ti­nės rū­sio du­rų ras­tas apie 60–70 me­tų ne­nus­ta­ty­tos ta­pa­ty­bės ne­gy­vas vy­ras be išo­ ri­nių smur­to žy­mių. Jo ūgis maž­ daug 160–170 cm, vi­du­ti­nio kū­ no su­dė­ji­mo. Plau­kai tam­sūs, pra­ži­lę. Vy­ras su ūsais. Pa­rei­gū­ nai ieš­ko jo ar­ti­mų­jų.

Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynes vakar Klaipėdoje žaidė „Neptūnas“ ir Kauno „Žalgiris“. Susitikimą 90:67 laimėjo šalies čempionai kauniečiai. Uostamiesčio ekipa, patyrusi aštuntą nesėkmę, išliko aštuntoje vietoje. Visas dvylika rungtynių laimėję „Žalgirio“ žaidėjai kol kas treti.

Ke­li­nin­kai be­jė­giai prieš gam­tą

Dienos telegrafas Svei­k a­t a. Ant­ra­d ie­n į pra­s i­dės vie­ nas iš va­s a­r io kaip svei­k a­t in­g u­mo mė­ne­s io ren­g i­n ių. Klai­p ė­dos vi­s uo­ me­nės svei­k a­tos biu­ro pa­t al­p o­s e 10 val. vyks ne­mo­k a­mos ka­l a­ne­t i­kos tre­n i­r uo­tės. Jos bus or­ga­n i­z uo­ja­mos vi­s ą va­s a­r į. Ka­l a­ne­t i­kos tre­n i­r uo­tės vyks va­sa­r io 11 d. 12 val., va­sa­r io 14 d. 10 val., va­sa­r io 18 d. 12 val., va­sa­r io 21 d. 10 val., va­s a­r io 28 d. 10 val. Mo­k y­m ai. Ket­v ir­t a­d ie­n į 17.15 val. Klai­p ė­dos vi­s uo­me­n ės svei­k a­tos biu­ro pa­t al­p o­s e, pir­m a­me aukš­te, sa­lė­j e prie ba­s ei­no vyks šiau­r ie­t iš­ ko­jo ėji­mo mo­k y­mai as­me­n ims, ku­ rie dar nė­ra su­s i­p a­ž i­nę su jo tech­ ni­k a. Ava­ri­ja. Sek­ma­d ie­n į apie 15 val. Kai­ rių po­l i­g o­ne va­ž iuo­d a­m as snie­g o mo­to­c ik­lu nu­v ir­to ir su­s i­ž ei­dė vy­ ras. Jis nu­vež­t as į li­go­n i­nę.

„„Są­ly­gos: uos­ta­mies­čio gat­vės pa­deng­tos sto­ru le­do sluoks­niu – vai­ruo­to­jams yra su­dė­tin­ga stab­dy­ti. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Pa­dė­tis uos­ta­mies­čio gat­vė­se ne­si­kei­čia – jos iš­lie­ka tar­si čiuo­žyk­la, o ke­li­nin­kai tei­si­na­si nie­ko dau­giau pa­da­ry­ti ne­ga­lin­ tys. Ta­čiau šva­rūs už­mies­čio ke­liai ro­do, kad kaž­ką pa­da­ry­ti vis dėl­to ga­li­ma. Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Ant gat­vių pi­la mi­ši­nį

Sun­ku pa­ju­dė­ti, sun­ku su­stab­dy­ ti, ne­sau­gu su­ktis. To­kia si­tua­ci­ ja ari­mus pri­me­nan­čio­se Klai­pė­ dos gat­vė­se vai­ruo­to­jams at­ro­do itin grės­min­ga. Su­va­ži­nė­tas snie­ gas vir­to le­du, ku­rio nu­krapš­ty­ti nie­kaip ne­pa­vyks­ta. Klai­pė­dos ke­li­nin­kai ant le­du vir­ tu­sių gat­vių pra­dė­jo pil­ti smė­lio ir drus­kos mi­ši­nį. Per 8 val. jo iš­be­ ria­ma apie 300 t. Ti­ki­ma­si, kad le­das taps bent šiek tiek gru­bes­nis ir vai­ruo­to­jams va­žiuo­ti bus leng­viau. „Drus­ka esant to­kiam šal­čiui ne­ vei­kia. Ji veiks­min­ga, kai oro tem­ pe­ra­tū­ra yra ne že­mes­nė nei 10 laips­nių šal­čio. Be­ria­me smė­lio ir drus­kos mi­ši­nį, kad su­stab­dy­tu­ me sly­di­mą. Tai rei­kia da­ry­ti be per­trau­kų, nes jis grei­tai iš­ne­šio­ ja­mas. Gat­vės jau ta­po ru­dos“, – tvir­ti­no pie­ti­nę mies­to da­lį pri­žiū­ rin­čios įmo­nės „Žem­ka­sa“ va­do­vas Dai­nius Zo­kas.

Cent­ras. Pa­l an­g os sa­v i­v al­dy­b ė­j e vy­k u­s ia­me ku­ror­to jau­n i­mo or­g a­ ni­z a­c i­j ų ir mies­to po­l i­t i­k ų fo­r u­me kel­tos jau­n i­mo pro­ble­mos ku­ror­te bei At­v i­ros erd­vės jau­n i­mo cent­ro stei­g i­mo klau­s i­m as. Mies­to me­r ui Ša­r ū­nui Vait­k ui įteik­t a per 600 to­ kio cent­ro bū­t i­ny­b ę pa­t vir­t i­n an­č ių vie­tos moks­lei­v ių pa­ra­š ų.

Gran­dys sto­te­les ir ap­si­su­ki­mus

Anot di­rek­to­riaus, sa­vait­ga­lį bu­ vo dir­ba­ma be per­trau­kų. Šeš­ta­ die­nį pie­ti­nė mies­to da­lis smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu pa­ber­ta tris kar­ tus. Va­ka­re dar kar­tą. Sek­ma­die­ nio ry­tą bars­ty­tu­vai ir va­ly­tu­vai vėl iš­va­žia­vo į gat­ves ir dir­bo vi­ są die­ną.

Ge­di­mi­nas Ba­go­čius:

Nie­ko dau­giau ne­pa­ da­ry­si, kai toks šal­tis. Ar dirb­si, ar ne­dirb­si – nie­ko ne­pa­kei­si.

„Ma­ši­nos le­dą su­smul­ki­na, tai jį rei­kia stum­ti į šo­ną. Bars­to­me ir va­lo­me, bars­to­me ir va­lo­me, bet re­zul­ta­to ne­ma­ty­ti. Vis dėl­to kai ku­rio­se pa­grin­di­nė­se gat­vė­se – Tai­kos pro­spek­te, Ši­lu­tės plen­te jau ma­ty­ti as­fal­tas“, – va­kar sa­kė D.Zo­kas. Jis tvir­ti­no, kad sek­ma­

Skun­d as. Šeš­t a­d ie­n į į Klai­p ė­d os uni­ver­s i­te­t i­nę li­go­n i­nę bu­vo at­vež­ tas 33 me­t ų klai­p ė­d ie­t is, gy­ve­nan­t is Tai­kos pro­s pek­te. Me­d i­k ai jam nu­ sta­tė gal­vos žaiz­d ą ir gir­t u­m ą. Vy­ ras aiš­k i­no, kad jį su­mu­š ė po­l i­c i­j os pa­rei­g ū­n ai, ta­č iau ap­l in­k y­bių nu­ro­ dy­t i ne­g a­lė­j o. Į li­go­n i­nę ne­blai­v us vy­ras bu­vo at­vež­t as iš 2-ojo Klai­p ė­ dos po­l i­c i­j os ko­m i­s a­r ia­to bu­dė­to­j ų da­l ies, kur jis bu­vo pri­sta­t y­tas šeš­ta­ die­n į apie 20 val. dėl tak­s i au­to­mo­ bi­l io ap­ga­d i­n i­mo. Klai­pė­d ie­čiui po­l i­ ci­jos pa­rei­g ū­nai nu­sta­tė vi­du­t i­n į gir­ tu­mą ir su­ra­š ė pro­to­ko­lą už pa­žei­d i­ mą. Po me­d i­k ų ap­ž iū­ros vyriškis iš­ leis­t as gy­dy­t is am­bu­l a­to­r iš­k ai.

„„Už­mies­tis: ke­lias į Kre­tin­gą sa­vait­ga­lį bu­vo vi­siš­kai švarus.

die­nio nak­tį į gat­ves ža­da­ma iš­leis­ti trak­to­rius, ku­rie gran­dys au­to­bu­sų sto­te­les, ap­si­su­ki­mus. Šiau­ri­nę mies­to da­lį nuo Bal­ti­ jos pro­spek­to pri­žiū­rin­čios įmo­nės „Va­ka­rų šva­ra“ va­do­vas Ge­di­mi­nas Ba­go­čius taip pat pa­brė­žė, kad da­ ro­ma vis­kas, kas įma­no­ma. „Šeš­ta­die­nį ant gat­vių iš­py­lė­me di­de­lį kie­kį smė­lio ir drus­kos mi­ši­ nio. Nuo­lat pa­pil­do­me. Nie­ko dau­ giau ne­pa­da­ry­si, kai toks šal­tis. Ar dirb­si, ar ne­dirb­si – nie­ko ne­pa­kei­ si“, – pa­brė­žė va­do­vas. Nu­lė­mė snie­go kie­kis

Klai­pė­die­čiai pa­ste­bė­jo, kad iš­ va­žia­vus už mies­to va­žia­vi­mo są­ ly­gos yra daug ge­res­nės. Vi­siš­kai nu­va­ly­tas ke­lias į Kre­tin­gą. Šva­

ri ir au­tost­ra­da. Anot G.Ba­go­ čiaus, ant pa­sta­ro­sios snie­gas ne­ si­kau­pia. Jis nu­pu­čia­mas į lau­kus. „Mies­te vi­sur pa­sta­tai. Snie­gas kau­pia­si gat­vė­se. Esant to­kiems šal­čiams, pli­ko as­fal­to ne­bus“, – tei­gė va­do­vas. D.Zo­kas aiš­ki­no, kad Kre­tin­go­je ge­res­nė si­tua­ci­ja, nes ma­žiau sni­ go. Anot jo, vis­kas pri­klau­so nuo iš­kri­tu­sio snie­go kie­kio. „At­va­žiuo­ja žmo­nės iš Rie­ta­ vo, Kre­tin­gos ir sa­ko, kad ten nė­ra tiek snie­go. Su gam­ta ne­pa­ko­vo­si. Da­bar vie­nin­te­lė išei­tis – smė­lio ir drus­kos mi­ši­nys. Rei­kia lauk­ti, kol ter­mo­met­ro stul­pe­lis pa­kils iki 10 laips­nių šal­čio. Ta­da pa­ber­si­me drus­kos ir vis­kas nu­tirps“, – pri­ dūrė va­do­vas.

Mir­t ys. Va­k ar Met­r i­k a­c i­jos sky­r iu­j e už­re­g ist­r uo­tos 6 klai­p ė­d ie­č ių mir­ tys. Mi­rė Kse­n i­j a Mosk­v i­n a (g. 1918 m.), Alek­s and­ra Da­n ie­l ie­nė (g. 1927 m.), Jo­n as Ra­d žius (g. 1931 m.), Al­g ir­ das Stan­ke­v i­č ius (g. 1931 m.), Vy­t as Ku­l i­k aus­k as (g. 1944 m.), Vik­tor Vel­ baum (g. 1947 m.). Nau­j a­g i­m iai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 5 mo­te­r ys. Gi­mė 4 mer­gai­tės ir ber­n iu­k as. Grei­to­j i. Va­k ar iki 16 val. grei­to­s ios pa­g al­b os me­d i­k ai su­l au­kė 40 iš­ kvie­t i­mų. Dau­g iau­s ia rū­p es­č ių kė­lė gat­vė­je gu­l in­t ys nuo­la­t i­nės gy­ve­na­ mo­s ios vie­tos ne­t u­r in­t ys as­me­nys. Jie bu­vo pri­s ta­t y­t i į li­go­n i­nę dėl su­ ša­l i­mo. Mir­č ių dėl šal­č io sa­vait­g a­l į ne­bu­vo.


4

pirmadienis, vasario 6, 2012

miestas

Kon­fis­kuo­ja tik šlamš­tą?

Ant pre­kys­ta­lio po stik­ 1 lu yra vaiz­do fil­ma­vi­mo ka­me­ra, au­to­mo­bi­lio na­vi­ga­ci­jos

įren­gi­nys, pa­pras­čiau­sio mo­de­ lio mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas, ki­ tas te­le­fo­nas dy­džio su­lig vy­riš­ku ran­ki­niu laik­ro­džiu ir ke­li mai­še­ liai su gin­ta­ro dir­bi­niais. Ant grin­ dų su­gul­dy­ti elekt­ros prie­tai­sai, dau­giau­sia nau­do­ja­mi sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bams. Len­ty­no­je į krū­ve­lę su­krau­tos au­to­mo­bi­li­nės mag­ne­to­los. Ne vie­ną mė­ne­sį už­ si­gu­lė­ju­sios pre­kės ne­vi­lio­ja pir­kė­ jų pir­miau­sia to­dėl, kad dau­ge­lis jų yra ge­ro­kai pa­nau­do­tos, ta­čiau kai­ nuo­ja ne ką pi­giau nei nau­jos. Čia dir­ban­ti par­da­vė­ja ne­sle­pia, kad dau­ge­lis par­duo­da­mų daik­tų ne­vei­kia, elekt­ros prie­tai­sai – pur­ vi­ni ir su­ga­din­ti.

„„Mer­se­de­sai: apy­nau­jai vi­su­rei­giai, įver­tin­ti kiek dau­giau nei 23 tūkst. li­tų, pir­kė­jams at­ro­do per bran­gūs. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ant pre­kys­ta­lio – ka­li­nių te­le­fo­nai

Par­da­vė­ja pa­sa­ko­jo, kad prie šio pre­kys­ta­lio daž­niau­siai su­sto­ja na­ gin­gi vy­rai, ku­rie mo­ka pa­tys su­ si­tai­sy­ti to­kius įran­kius ar­ba ieš­ko sa­viems at­sar­gi­nių da­lių. Esą kai į par­duo­tu­vę at­ve­ža­ma nau­ja siun­ta kon­fis­kuo­tų daik­tų, pir­kė­jai apie tai ste­buk­lin­gai grei­tai su­ži­no ir per ke­lias va­lan­das juos iš­graibs­to. Su li­ku­siai­siais – tik­ ras var­gas. Ma­žy­tį mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną už 30 li­tų įsi­gy­ti pa­no­ręs pir­kė­jas įkal­bė­jo par­da­vė­ją priim­ ti šią pre­kę, jei­gu ne­pa­vyk­tų ras­ti šiam te­le­fo­nui tin­ka­mo įkro­vik­lio. Ke­lias die­nas nar­šęs in­ter­ne­to pla­ty­bė­se bei ieš­ko­jęs to­kio daik­to par­duo­tu­vė­se vy­ras ga­liau­siai pir­ ki­nį grą­ži­no, nes įkro­vik­lio taip ir ne­ga­vo. Abu šiuo me­tu par­duo­da­ mi te­le­fo­nai, pa­na­šu, į par­duo­tu­ vės len­ty­ną at­ke­lia­vo iš „zo­nos“, kur bu­vo atim­ti iš ka­li­nių. Ša­lia su­dė­tos mag­ne­to­los įver­ tin­tos nuo 100 iki 200 li­tų, ta­čiau jo­mis taip pat ne­la­bai kas do­mi­si, nes už to­kią kai­ną ne­sun­ku įsi­gy­ti nau­ją daik­tą su ga­min­to­jo ga­ran­ti­ ja. Gin­ta­ro ka­ro­lių kai­nos nors su­ ma­žin­tos per­pus, bet vis tiek ne­vi­ lio­ja. Ant eti­ke­tės pa­žy­mė­ta, kad jie pa­ga­min­ti iš mo­di­fi­kuo­to gin­ta­ ro, ta­čiau net ge­ro­kai nu­kai­no­ti vė­ ri­niai ne­vi­lio­ja jų pirk­ti. Ne­ži­nia, iš ko ir kaip pa­ga­min­ti vė­ri­niai įver­ tin­ti per 60 ir 80 li­tų, o anks­čiau už juos pra­šy­ta ge­ro­kai per 100 li­tų. Cuk­rų iš­tir­pi­na ir iš­pi­la

Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­ nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (AV­MI) Kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­rek­ to­rė Gra­ži­na Rim­kie­nė paaiš­ki­no, kad Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos tai­syk­ lė­se nu­sta­ty­ta tvar­ka pe­rim­ti kon­ fis­kuo­tą tur­tą į ap­skai­tą ir jį rea­ li­zuo­ti, sie­kiant gau­ti di­džiau­sią nau­dą biu­dže­tui. Į Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ap­skai­tą pe­rim­tas vals­ty­bei per­duo­ti­nas ne­ kil­no­ja­ma­sis tur­tas rea­li­zuo­ja­mas tik per auk­cio­nus, ku­riuo­se ga­li da­ ly­vau­ti bet ku­ris as­muo. Apie or­ga­ ni­zuo­ja­mus auk­cio­nus skel­bia­ma spau­do­je ir VMI in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­ nė­je. Ne­rea­li­zuo­ti­nas tur­tas – nai­ki­ na­mas. Al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai – iš­pi­ la­mi, rū­ka­lai – su­de­gi­na­mi, gar­sių pre­kių ženk­lų pa­dir­bi­niai – su­ga­di­ na­mi ir iš­me­ta­mi į są­var­ty­ną. Kai ku­rių ne­rea­li­zuo­ti­nų daik­tų nai­ki­ni­mo rei­ka­la­vi­mų pa­pras­tam ša­lies pi­lie­čiui ge­riau ne­ži­no­ti, nes iš­gir­dus apie tai, kaip mai­šai kon­

„„Ver­tė: abe­jo­ti­nos ko­ky­bės kon­fis­kuo­tų daik­tų kai­na ne­vi­lio­ja jų pirk­ti. 

fis­kuo­to cuk­raus iš­tir­pi­na­mi sta­ti­ nė­se van­dens ir pa­pras­čiau­siai iš­ pi­la­mi, ga­li su­trik­ti svei­ka­ta. Į aikš­te­lę – su sa­vo aku­mu­lia­to­riu­mi

Va­ka­rų Lie­tu­vo­je iš gir­tų vai­ruo­ to­jų atim­ti au­to­mo­bi­liai, kaip ir kont­ra­ban­di­nin­kų kon­fis­kuo­tos trans­por­to prie­mo­nės, par­duoti su­sta­to­mos bend­ro­vės „Ok­re­ta“ aikš­te­lė­je Kre­tin­go­je. Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ ja, ku­ri rū­pi­na­si kon­fis­kuo­tų ma­ ši­nų rea­li­za­vi­mu, yra su­da­riu­si su šia bend­ro­ve su­tar­tį. Ko ge­ro, be­si­do­min­tie­ji kon­fis­ kuo­tais au­to­mo­bi­liais iš anks­to ži­no, kad, no­rint iš­ban­dy­ti ma­ši­ ną, iš pra­džių rei­kia at­si­vež­ti bent jau aku­mu­lia­to­rių. Mat be­veik vi­ sų par­duo­da­mų ma­ši­nų aku­mu­ lia­to­riai yra iš­si­kro­vę ar­ba jų vi­ sai nė­ra. Ta­čiau aku­mu­lia­to­rius dar ne­ga­ ran­tuo­ja, kad in­te­re­san­tui pa­vyks pa­leis­ti su­do­mi­nu­sio au­to­mo­bi­lio va­rik­lį, nes kai ku­rios ma­ši­nos ne­ tu­ri rak­te­lių. Už ma­ši­nas mo­ka tik gry­nais

Bend­ro­vės „Ok­re­ta“ di­rek­to­rius Ar­vy­das Bru­žas pa­sa­ko­jo, kad aikš­ te­lė­je da­bar sto­vi ke­lios de­šim­tys par­duo­da­mų kon­fis­kuo­tų ma­ši­nų. „Kar­tais per mė­ne­sį ne­par­duo­ da­ma nė vie­nos ma­ši­nos, o kar­ tais at­si­ran­da pen­ki ar net de­šimt pir­kė­jų. Aikš­te­lė­je dau­gu­ma – „Volks­wa­gen Pas­sat“ au­to­mo­bi­lių, bet yra ir ki­tų mar­kių, – pa­sa­ko­jo A.Bru­žas. – Ma­ši­nos pa­ga­min­tos ir 2007-ai­siais, ir 2009-ai­siais me­ tais, yra ir se­nes­nių, žo­džiu, la­bai įvai­rios ma­ši­nos čia sto­vi.“ Iš ko­kių ma­ši­nų ga­li­ma rink­tis, klien­tai ga­li su­ži­no­ti tik at­vy­kę į Kre­tin­gą, nes in­ter­ne­ti­nio ka­ta­lo­go nė­ra. „Ka­ta­lo­go pa­da­ry­ti neį­ma­no­ma, nes bū­na, kad vos at­ga­ben­ta ma­ši­ na nu­per­ka­ma. Užs­ni­gus pa­ma­ty­ ti au­to­mo­bi­lio vi­dų ga­li­ma pro pra­ va­ly­tus lan­gus. Jei­gu žmo­gus no­ri pa­ban­dy­ti va­žiuo­ti, at­si­ve­ža aku­

mu­lia­to­rių, ga­li­ma pa­leis­ti va­rik­ lį, bet iš aikš­te­lės iš­va­žiuo­ti ne­ lei­džia­me. Kai pri­sni­go, ma­ši­nos iš­ban­dy­mui vie­tos be­veik nė­ra“, – pa­sa­ko­jo bend­ro­vės va­do­vas.

Iš­gir­dus apie tai, kaip mai­šai kon­fis­ kuo­to cuk­raus iš­ tir­pi­na­mi sta­ti­nė­se van­dens ir pa­pras­ čiau­siai iš­pi­la­mi, ga­ li su­trik­ti svei­ka­ta.

Kon­fis­kuo­tus au­to­mo­bi­lius in­ te­re­san­tai ga­li ap­žiū­rė­ti bet ka­da, ta­čiau nu­si­pirk­ti tik dar­bo die­ną ir tik už gry­nus pi­ni­gus. Pa­sak G.Rim­kie­nės, kon­fis­kuo­ tų trans­por­to prie­mo­nių kai­na yra nu­sta­to­ma jų pe­rė­mi­mo į VMI ap­ skai­tą me­tu. Jei­gu ma­ši­na per mė­ne­sį ne­nu­ per­ka­ma, pa­gal nuo­sta­tus, kaip ir vi­sos kon­fis­kuo­tos ir par­duo­ti pa­ teik­tos pre­kės, tu­ri bū­ti nu­kai­no­ja­ mos. Kai­ną nu­sta­to at­sa­kin­gi mo­ kes­čių ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jai. Jei trans­por­to prie­mo­nės ver­tė di­ des­nė kaip 60 tūkst. li­tų, ji par­duo­ da­ma skel­biant vie­šą­jį kon­kur­są. Aikš­te­lės dar­buo­to­jai ti­ki­no, kad tik vie­nas ki­tas anks­tes­ny­sis kon­ fis­kuo­to au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas at­sku­ba pirk­ti sa­vo ma­ši­nos. Pir­kė­jų ver­dik­tas – per bran­gu

Šį sa­vait­ga­lį aikš­te­lė­je sto­vė­jo apie 30 au­to­mo­bi­lių. Tik ke­li iš jų bu­vo apy­nau­jai ir kai­na­vo dau­giau nei 15 tūkst. li­tų. Po­ra „Mer­ce­des“ mar­ kės vi­su­rei­gių ir po­ra „Re­nault“ bu­ vo la­biau­siai ver­ti dė­me­sio. Ta­čiau vie­no mer­se­de­so pir­kė­jai ne­su­ge­ bė­jo pa­leis­ti va­rik­lio, nes su­ge­du­si kom­piu­te­ri­nė val­dy­mo sis­te­ma. Ke­lios ma­ši­nos bu­vo pa­žy­mė­tos lat­viš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ki­ti au­to­mo­bi­liai, ver­ti vos dau­ giau nei tūks­tan­čio li­tų, ko ge­ro, lau­kė dar bent vie­no nu­kai­no­ji­mo, o ta­da juos įsi­gi­ję pir­kė­jai pa­si­pel­ nys šim­ti­ne ki­ta, par­da­vę juos me­ ta­lo lau­žo su­pirk­tu­vė­je. Šeš­ta­die­ nį, spau­džiant šal­tu­kui, ma­ši­nas ap­žiū­rinė­jo ke­li in­te­re­san­tai. Iš­ ma­nan­tys vy­rai žval­gė­si į nau­jes­ nius au­to­mo­bi­lius, ta­čiau nė vie­nas jų ne­su­do­mi­no. „Kai­nos ne­rea­liai aukš­tos“, – trum­pai pa­ko­men­ta­vo vie­nas į aikš­te­lę už­su­kęs kre­tin­giš­kis. Ants­to­liai, ku­rie areš­tuo­ja kon­ fis­kuo­ti­ną tur­tą, įsi­ti­ki­nę, kad la­bai ge­ros ko­ky­bės au­to­mo­bi­liai į „Ok­ re­tos“ aikš­te­lę pa­ten­ka re­tai. Taip at­si­tin­ka vien to­dėl, kad nuo ma­ši­nos areš­to iki teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo daž­nai praei­na ne vie­ni me­tai. Tiek lai­ko ne­nau­do­ja­mas au­to­mo­bi­lis gen­da sto­vė­da­mas. Grei­čiau­siai, kaip ir par­duo­dant smul­kes­nius daik­tus, pir­miau­sia rea­li­zuo­ja­mi nau­jau­si, ge­ros ko­ky­ bės au­to­mo­bi­liai, apie ku­riuos su­ ži­no­ti ga­li­ma ar­ti­miau su­si­pa­ži­nus su jų par­da­vė­jais. Mui­ti­nin­kai su­lai­ko ir kon­tei­ne­rius

Mui­ti­nin­kų kon­fis­kuo­tos pre­kės par­duo­da­mos auk­cio­nuo­se, ku­rie skel­bia­mi mui­ti­nės in­ter­ne­ti­nia­ me tink­la­la­py­je. Mui­ti­nės de­par­ta­men­to Su­lai­ky­ tų pre­kių ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Aren­tas Ving­rys tei­gė, kad vi­sos ša­lies mui­ti­nin­kų kon­fis­ kuo­tos pre­kės rea­li­zuo­ja­mos Pa­ne­ vė­žy­je – Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­ nės Pa­ne­vė­žio pir­mos ka­te­go­ri­jos kro­vi­nių po­sto pa­tal­po­se. Čia ga­li­ma jas ap­žiū­rė­ti. Pre­kės yra nau­jos, o jų kai­na nu­ro­do­ma su mo­kes­čiais. Pre­kių kai­ną nu­sta­to spe­cia­li ko­mi­si­ja. Pa­sak A.Ving­rio, daž­niau­siai kon­fis­kuo­ja­mos ci­ga­re­tės, bet jos ne­rea­li­zuo­ja­mos. Iš rea­li­zuo­ja­mų pre­kių daž­niau­siai kon­fis­kuo­ja­mi au­to­mo­bi­liai, re­tais at­ve­jais au­to­

Skai­čiai VMI rea­li­z a­vo kon­fi s­kuo­to tur­to Klai­pė­dos ap­skri­ty­je „„2009 m. – už 747,6 tūkst. li­tų

trans­p or­to prie­mo­n ių – už 250,6 tūkst. li­tų pra­mo­n i­n ių pre­k ių, ry­š io, gar­so ir vaiz­do tech­ni­kos – už 3,3 tūkst. li­tų „„2010 m. – už 731,5 tūkst. li­tų

trans­p or­to prie­mo­n ių – už 311,5 tūkst. li­tų pra­mo­n i­n ių pre­k ių, ry­š io, gar­so ir vaiz­do tech­ni­kos – už 11,4 tūkst. li­tų tau­r ių­jų me­ta­lų dir­bi­n ių, at­l ie­k ų ir lau­žo – už 6,6 tūkst. li­tų „„2011 m. – už 670,7 tūkst. li­tų

trans­p or­to prie­mo­n ių – už 154 tūkst. li­t ų pra­mo­n i­n ių pre­k ių, ry­š io, gar­so ir vaiz­do tech­ni­kos – už 3,2 tūkst. li­tų tau­r ių­jų me­ta­lų dir­bi­n ių, at­l ie­k ų ir lau­žo – už 285 li­tus Mui­ti­nės kon­fis­kuo­tų pre­kių šalyje bu­vo rea­li­zuo­ta „„2009 m. – už 1,26 mln. li­tų, „„2010 m. – už 1,54 mln. li­tų, „„2011 m. – už 3,69 mln. li­tų.

mo­bi­lių ka­ta­li­za­to­rių lau­žo bei gin­ ta­ro ža­lia­vos. Rū­bų ir ava­ly­nės su­ lai­ko­ma re­tai, bet la­bai di­de­liais kie­kiais, iš­ti­si jū­ri­niai kon­tei­ne­riai ar vil­ki­kai. Su­lai­ko­ma ir vis­kas, kuo ga­li­ma už­deng­ti kont­ra­ban­da ga­ be­na­mas pre­kes.


5

pirmADIENIS, vasario 6, 2012

lietuva

Pat­vir­tins ki­tokį EP narių sta­tusą Lie­tu­vo­je iš­rinktų Eu­ro­pos Par­la­men­ to (EP) na­rių sta­tusą re­gu­liuos nau­jas įsta­ty­mas, ku­ria­me ne­be­lie­ka įrašų dėl at­ly­gi­ni­mo eu­ro­par­ la­men­ta­rui mokė­ ji­mo iš vals­tybės biud­že­to.

me ir ki­tuo­se Lie­tu­vos bei ES tei­ sės ak­tuo­se“. Nau­ja­me įsta­ty­me jau ne­be­nu­ma­ to­ma ga­ran­ti­ja EP na­riams bai­gus ka­den­ciją grįžti į bu­vu­sią dar­bo­ vietę. „Įver­ti­nant tai, kad, re­mian­ tis Vals­tybės tar­ny­bos įsta­ty­mu, teisė grįžti į anks­tesnį darbą šiuo me­tu ne­nus­ta­to­ma, nau­juo­ju įsta­ ty­mu siū­lo­ma Lie­tu­vo­je iš­rink­tiems EP na­riams nu­ma­ty­ti teisę at­kur­ti kar­je­ros vals­tybės tar­nau­to­jo sta­ tusą“, – aiš­ki­no V.And­riu­kai­tis. „EP na­rys Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je tu­ ri to­kią pa­čią as­mens ne­lie­čia­mybę kaip ir Lie­tu­vos Sei­mo na­rys, jei­gu ES teisės ak­tai ne­nu­ma­to ki­taip“, – ra­šo­ma pa­reng­ta­me įsta­ty­me. De­šim­tys tūkstan­čių per mėnesį

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Įsi­ga­lio­jo nau­jas sta­tu­tas

Kai 2004 m. Lie­tu­va įsto­jo į ES, Sei­mas pri­ėmė Lie­tu­vo­je iš­rinktų EP na­rių sta­tu­so ir dar­bo sąly­ gų įsta­tymą. Ja­me, be ki­ta ko, bu­ vo įra­šy­ta, kad eu­ro­par­la­men­ta­rui „kas mėnesį iš vals­tybės biud­že­to mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas, ly­gus Sei­ mo na­rio at­ly­gi­ni­mui, jei­gu ES tei­ sės ak­tai ne­nus­ta­to ki­taip“. Ši nuo­sta­ta jau prie­š pust­re­čių metų fak­tiš­kai ne­be­te­ko ak­tua­lu­mo, nes nuo 2009 m. vi­du­rio vi­siems EP na­riams vie­no­das at­ly­gi­ni­mas mo­ ka­mas iš pa­ties EP biud­že­to. Nuo 2009 m. lie­pos 15 d. su­si­rin­ kus į da­bar­tinės ka­den­ci­jos pirmą­ jį po­sėdį, įsi­ga­lio­jo nau­jas EP na­rių sta­tu­tas. Ja­me nu­sta­ty­ta, kad, skir­ tin­gai nei bu­vo iki tol, eu­ro­par­la­men­ ta­rams al­ga mo­ka­ma ne iš na­cio­na­li­ nių par­la­mentų, o iš ES biud­že­to. Be to, EP na­riams ne­be­tai­ko­ma na­cio­ na­linė mo­kes­čių sis­te­ma. Tai reiš­kia, kad Lie­tu­vo­je 2009 m. iš­rink­ti 12 EP na­rių pra­dėjo gau­ ti at­ly­gi­nimą ne iš Sei­mo, bet iš EP biud­že­to ir šios iš­mo­kos neap­mo­ kes­tin­tos lie­tu­viš­kais mo­kes­čiais. Ga­li už­siim­ti kūry­ba

Dar 2009 m. Sei­mo val­dy­ba su­ darė dar­bo grupę, ku­riai pa­vedė pa­reng­ti naują EP na­rių sta­tu­so įsta­tymą. Šis dar­bas bu­vo baig­ tas tik vi­sai ne­se­niai. Pa­reng­ta­sis pro­jek­tas prie­š ke­lias die­nas įre­

„„Per­mai­nos: Lie­tu­va įsta­ty­mo rai­de pa­tvir­tins dar 2009 m. priimtą eu­ro­pinę nuo­statą, kad eu­ro­par­la­men­

ta­rams al­ga mo­ka­ma ne iš na­cio­na­li­nių par­la­mentų, o iš ES biud­že­to. 

gist­ruo­tas Sei­mo po­sėdžių sek­re­ to­ria­te. Ti­ki­ma­si, kad nau­jas Lie­ tu­vo­je iš­rinktų EP na­rių sta­tu­so ir dar­bo sąlygų įsta­ty­mas Sei­mo bus priim­tas ir įsi­ga­lios pa­va­sarį. Dar­bo gru­pei va­do­vavęs par­la­ men­ta­ras Vy­te­nis And­riu­kai­tis tei­ gė, kad svar­biau­sias nau­jo­jo pro­ jek­to tiks­las – su­de­rin­ti šį įsta­tymą su jau ke­le­rius me­tus ga­lio­jan­čio EP na­rių sta­tu­to nuo­sta­to­mis. „Nau­ja­me įsta­ty­me bus įra­šy­ ta, kad Lie­tu­vo­je iš­rink­to EP na­rio pa­reigų de­ri­ni­mas visų pir­ma reg­ la­men­tuo­ja­mas re­mian­tis ES teisės nor­mo­mis. Be to, šios pa­rei­gos, kaip ir Lie­tu­vos Sei­mo na­rių, ne­su­de­ri­ na­mos su jo­kio­mis ki­to­mis pa­rei­go­ mis Lie­tu­vos vals­tybės ar sa­vi­val­dy­ bių ins­ti­tu­ci­jo­se ir įstai­go­se, taip pat su dar­bu vers­lo, ko­mer­ci­jos ir ki­to­se pri­va­čio­se įstai­go­se ar įmonė­se“, – tvir­ti­no V.And­riu­kai­tis. „Ta­čiau EP na­rys galės už­siim­ti kūry­bi­ne veik­la ir gau­ti už tai at­ly­ gi­nimą – tai leid­žia­ma ir Sei­mo na­ riams“, – pri­dūrė jis. Turės su­da­ry­ti sąly­gas

Pro­jek­tu siū­lo­ma, kad eu­ro­par­la­ men­ta­rams būtų „su­da­ry­tos sąly­gos Lie­tu­vos sa­vi­val­dybė­se su­si­tik­ti su rinkė­jais ir reng­ti su­si­rin­ki­mus va­

do­vau­jan­tis to­kio­mis pa­čio­mis nor­ mo­mis, ko­kias Sei­mo na­riams už­ tik­ri­na Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tos“. „Sa­vi­val­dybės tu­ri su­teik­ti EP na­riams tin­ka­mai įreng­tas pa­tal­ pas rinkė­jams priim­ti ir su­si­rin­ki­ mams reng­ti. Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­ nist­ra­cijų di­rek­to­rių spren­di­mais už to­kias pa­tal­pas ga­li būti ap­mo­ ka­ma“, – tvir­ti­na­ma įsta­ty­me.

Vy­te­nis And­riu­kai­tis:

Nau­ja­me įsta­ty­me bus įra­šy­ta, kad Lie­tu­vo­je iš­rink­to EP na­rio pa­ reigų de­ri­ni­mas visų pir­ma reg­la­men­tuo­ja­ mas re­mian­tis ES tei­ sės nor­mo­mis. Vie­na pro­jek­to nor­ma nu­ma­to, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos tar­ny­bi­ nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo eu­ro­ par­la­men­ta­ro funk­ci­joms at­lik­ti ir ap­mokė­ji­mo už jas „tvarką nu­sta­ to Sei­mo val­dy­ba“. Be to, siū­lo­ma su­da­ry­ti sąly­gas EP na­riams sa­vo par­la­men­tinės

Svars­to, ar da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se Iš 12 Lie­t u­vos at­stovų EP šio ru­dens rin­k i­muo­se į Seimą ke­t i­na da­ly­vau­ ti du eu­ro­par­la­men­ta­rai – V.Us­pas­k i­ chas bei V.To­ma­ševs­kis. Ta­čiau eu­ro­ par­la­men­ta­ro man­datą keis­ti į Sei­mo na­rio jie ža­da tik to­kiu at­ve­ju, jei da­ly­ vautų for­muo­jant Vy­r iau­sybę. Ko­vo­t i dėl vie­tos par­l a­men­te pla­ nuotų ir R.Pak­s as, ta­č iau jam ga­l i­ mybė kan­d i­da­tuo­t i at­si­vertų tik Sei­ mui pri­ėmus įsta­t y­mo pa­taisą, ku­r i leistų Sei­mo rin­k i­muo­se da­ly­vau­t i per ap­kaltą pa­ša­l in­tiems as­me­nims. As­me­nims, per ap­kaltą pa­ša­lin­tiems iš pa­reigų, šiuo me­tu iš vi­so ne­leid­žia­ ma kan­di­da­tuo­ti į Seimą, ta­čiau Eu­ro­ pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas R.Pak­so by­lo­je tokį drau­dimą įver­ti­no kaip ne­ pro­por­cingą. Sei­me šiuo me­tu svars­ to­ma pa­tai­sa, ku­r i draustų kan­d i­da­ tuo­t i 8 me­t us nuo pa­ša­l i­n i­mo iš pa­ reigų da­tos, ir jei iki rin­k imų to­k ios

pa­tai­sos būtų priim­tos bei įsi­ga­liotų, R.Pak­sas galėtų ru­denį ba­lo­t i­ruo­t is į par­la­mentą. R.Pak­sas pre­zi­den­to po­ sto ne­te­ko 2004 m. ba­landį, kai pri­ pa­ž in­ta, kad jis su­laužė prie­saiką ir šiurkš­čiai pa­žeidė Kons­ti­tu­ciją. V.To­ma­ševs­k is sa­ko, kad ves­t i sa­vo va­do­vau­jamą Lenkų rin­k imų ak­ciją į rin­k i­mus yra jo pa­rei­ga. Ta­čiau jis ir­g i EP man­da­to at­si­sa­k ytų tik par­t i­ jai da­ly­vau­jant val­dan­čio­jo­je koa­l i­ ci­jo­je. „Tu­r iu to­k ią pa­reigą da­ly­vau­t i kaip par­ti­jos pir­mi­nin­kas“, – pra­ėju­sią sa­vaitę sakė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

si­jos par­ti­jo­je ir rin­kimų šta­be. Aš esu kalbėjęs, kad ne­ke­ti­nu grįžti, nes esa­ me iš­rink­ti į EP, ir tu­ri­me čia darbų, bet dar žiūrė­si­me, kaip par­ti­ja ap­si­spręs“, – sakė Z.Bal­čy­tis. J.Imb­ra­sas tvir­t i­no, jog di­desnė ti­k i­ mybė, kad jis ne­da­ly­vaus Sei­mo rin­ ki­muo­se, nors ga­lu­ti­nio at­sa­ky­mo tei­ gė taip pat dar ne­tu­rin­tis.

Vi­si ke­tu­ri Tėvynės sąjun­gos at­sto­vai EP sa­kė, jog ke­ti­nimų da­ly­vau­ti rin­ki­ muo­se į Seimą ne­tu­ri. „Ne­tu­riu, tik­rai ne­t u­r iu, ir tik­rai ne­ž i­nau, kas turėtų at­si­tik­ti, kad pra­dėčiau taip gal­vo­ti“, – Jis pa­tvir­ti­no, kad rin­k i­muo­se kan­di­ sakė V.Lands­ber­gis. Pa­na­šiai at­sakė ir da­tuos tik dau­g ia­man­datė­je apy­gar­ likę trys kon­ser­va­to­r iai, tu­r in­tys eu­ ro­par­la­men­tarų man­da­tus. do­je. J.V.Pa­lec­k is pa­t vir­t i­no ne­da­ly­vau­ sian­t is 2012 m. rin­k i­muo­se į Seimą spalį. Ki­ti so­cial­de­mok­ra­tai Z.Bal­čy­tis bei V.Blin­ke­vi­čiūtė sa­ko ga­lu­ti­nio at­ sa­ky­mo dar ne­tu­rin­tys. „Vyks­ta dis­ku­

L.Dons­kis taip pat tvir­ti­no ga­li­mybės da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se ne­svars­ tan­tis, nes at­si­sa­ky­ti pa­tikė­to man­da­ to, jo žod­ž iais, būtų neat­sa­k in­ga. BNS inf.

Tomo Avižinio montažas

veik­los tiks­lais pa­si­nau­do­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ne ana­li­ti­ne med­žia­ga. Ne­galės grįžti į bu­vusį darbą

Pa­gal pro­jektą eu­ro­par­la­men­ta­ras tu­ri teisę tie­sio­giai kreip­tis į vals­ tybės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jas bei įstai­gas dėl in­for­ma­ci­jos pa­ tei­ki­mo ir ją gau­ti, „išs­ky­rus in­ for­ma­ciją, ku­rios at­sklei­di­mas yra draud­žia­mas ar ap­ri­bo­tas teisės aktų nu­sta­ty­ta tvar­ka“, taip pat da­ly­vau­ti visų Sei­mo ko­mi­tetų ir ko­mi­sijų po­sėdžiuo­se pa­ta­ria­mo­ jo bal­so tei­se, žod­žiu ir raš­tu pa­ teik­ti pa­sta­bas bei pa­si­ūly­mus, be to, Sei­mui lei­dus, kalbė­ti Sei­ mo ple­na­ri­niuo­se po­sėdžiuo­se ir klaus­ti pra­nešė­jus bei pa­pil­do­mus pra­nešė­jus, stebė­to­jo teisė­mis da­ ly­vau­ti Vy­riau­sybės, kitų vals­tybės ins­ti­tu­cijų ir įstaigų po­sėdžiuo­se, ku­riuo­se svars­to­mi su jo veik­la EP su­si­ję klau­si­mai, „išs­ky­rus su­si­ju­ sius su vals­tybės, tar­ny­bos ar ko­ mer­ci­ne pa­slap­ti­mi, ku­rių svars­ty­ mo tvarką nu­sta­to teisės ak­tai“. EP na­rys taip pat ga­li „reng­ ti su­si­ti­ki­mus su rinkė­jais, turė­ ti pa­dėjėjų, dir­ban­čių vi­suo­me­ ni­niais pa­grin­dais, turė­ti ki­tas tei­ses ir pa­rei­gas, nu­sta­ty­tas šia­

2004 m. Lie­tu­vo­je į EP bu­vo iš­rink­ ta 13 na­rių. Per 2009-ųjų nau­jos EP ka­den­ci­jos rin­ki­mus jų su­mažė­ jo vie­nu – da­bar Lie­tu­vai at­sto­vau­ ja 12 eu­ro­par­la­men­tarų. Tai kon­ser­va­to­riai Vy­tau­tas Lands­ber­gis, Lai­ma And­ri­kienė, Rad­vilė Morkū­naitė-Mi­kulė­nienė ir Al­gir­das Sau­dar­gas, so­cial­de­mok­ ra­tai Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiūtė, Zig­man­ tas Bal­čy­tis ir Jus­tas Vin­cas Pa­lec­ kis, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos va­do­vai Ro­lan­das Pak­sas ir Juo­zas Imb­ra­sas, Li­be­ralų sąjūdžiui at­sto­ vau­jan­tis Leo­ni­das Dons­kis, Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­ pas­ki­chas ir Lenkų rin­kimų ak­ci­jos ly­de­ris Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis. EP iš vi­so yra 736 na­riai, at­sto­ vau­jan­tys 27 Bend­ri­jos vals­tybėms. Jie iš­rink­ti pen­ke­rių metų ka­den­ci­ jai, tai yra iki 2014-ųjų vi­du­rio. Kiek­vieną mėnesį į ran­kas EP na­ riai gau­na maž­daug 21,5 tūkst. li­ tų at­ly­gi­nimą. Be to, už da­ly­va­vimą Briu­se­ly­je ar Strasbū­re vyks­tan­čiuo­ se EP po­sėdžiuo­se mo­ka­ma po 304 eu­rus (1049 li­tus) dien­pi­ni­gių. To­ kių ple­na­ri­nių ir ko­mi­tetų po­sėdžių dienų kiek­vieną mėnesį būna 15–20. Taip į eu­ro­par­la­men­tarų ki­še­nes už juos su­by­ra dar 15–20 tūkst. litų. Tad EP na­rių mėne­sio pa­ja­mos sie­kia apie 35–40 tūkst. litų. Tie­sa, iš šių lėšų eu­ro­par­la­men­ta­rai tu­ri pa­tys su­si­mokė­ti už vieš­bu­čius ar nuo­mo­ ja­mus būstus Strasbū­re ir Briu­se­ly­je. Prak­ti­ka ro­do, kad vien gy­ve­na­ma­ jai vie­tai EP na­rys per mėnesį tu­ri iš­ leis­ti ne ma­žiau kaip 10 tūkst. litų.


6

pirmadienis, vasario 6, 2012

nuomonės

Išo­ri­nė rek­la­ma ver­tin­ta per griež­tai

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

U

Biu­rok­ra­ti­nis al­ko­ho­liz­mas Saulius Pocius

K

as jau kas, o mū­sų kler­ kai al­ko­ho­l io klau­s i­ mu di­de­le iš­mo­ne ne­ pa­si­ž y­m i. Vi­dur­d ie­n į – su bu­te­l iu ran­ko­je. Tai tar­si dės­ nis. Toks gė­ri­mo ir de­mok­ra­ti­jos su­ta­pa­ti­ni­mas pra­kti­ko­je ga­li ste­ bin­ti ką tik no­ri, tik ne į kė­dę sėd­ me­n i­m is įau­g u­sį val­d i­n in­ką. „O kas čia to­k io? – ste­bė­sis be­maž kiek­vie­nas ka­bi­ne­tų šei­chas. To­k iu įpras­tu, šir­d žiai la­bai mie­ lu bū­du su­ma­nė fi­nan­siš­kai džiu­ gią nau­jie­ną ap­lais­t y­t i ir Trans­

Ba­liai įstai­go­se svar­ bes­ni už dar­bą dar ir to­dėl, kad tūks­tan­čių biu­rok­ra­tų veik­la yra nie­kam ne­rei­ka­lin­ga, tad ir tos veik­los bro­ kas ne­pas­te­bi­mas.

por­to in­ves­t i­ci­jų di­rek­ci­jos dar­ buo­to­jai. Juk vir­ši­nin­kai pa­lai­da ran­ka pa­sky­rė prie­dus prie al­g ų – ši­toks džiu­ge­sys 70 tau­tos tar­ nų, kad nė­ra kur akių dė­t i. Tai kas, kad tau­ta iki šiol ne­ž i­no, už ko­k ius di­d in­g us nuo­pel­nus pa­ skir­t i tie prie­dai tuo­met, kai pri­ va­čio­se struk­t ū­ro­se dar­buo­to­jų at­ly­g i­n i­mai vis dar ma­ž i­na­m i, o vals­ty­bės biu­dže­tas – pa­si­bjau­rė­ ti­nai de­fi­ci­ti­nis. Tai­g i su­komp­lek­ta­vo ne­var­žo­ mo džiu­ge­sio už­val­dy­t i tar­nau­ to­jai ant sta­lo bren­d žio ir vy­no bu­te­l ius, tik šal­dy­t u­ve pa­m ir­ šo mar­t i­n į. Nes­pė­jo su­dai­nuo­t i tau­t i­n io pa­g i­r ių him­no „Pa­kelk tau­re­lę, pri­g lausk prie lū­pų“, o čia jau pro du­r is ver­ž ia­si te­le­vi­ zi­ja su vaiz­do ka­me­ro­mis ir kės­ lais pa­ro­dy­ti šį in­ty­mų ak­tą vi­sai Lie­tu­vai. Kai ku­rie slė­pė įkal­čius, kai ku­rie bau­giai nė­rė į ka­bi­ne­tų krū­mus. Ta­čiau la­biau­siai nu­ste­ bi­no įstai­gė­lės di­rek­to­r iaus pa­ va­duo­to­jas Gin­tau­tas Pred­ke­l is. Tas vy­riš­kis už­si­mo­jo paaiš­kin­ti šio su­bti­laus rei­ka­lo es­mę ir šal­ tu vei­du rė­žė: „Per pie­tus vy­nas yra ge­r ia­mas. Briu­se­ly­je, Eu­ro­

pos ko­m i­si­ja ge­r ia, at­si­skie­d žia ir ge­r ia“. Sup­rask, kuo mes blo­ges­n i už Briu­se­l io iš­lai­k y­t i­n ius, anie la­ ka ir mums ten­ka ret­sy­k iais at­ si­gai­vin­t i. Ti­piš­ka biu­rok­ra­t i­nė po­za, ku­r ią pri­ver­tė „iš­lauž­t i“ dar so­v iet­me­ čiu su­si­for­ma­vę kon­to­ros gy­ve­ ni­mo ri­t ua­lai ir iš jų nu­l ip­dy­tas ti­piš­ko val­di­nin­ko men­ta­li­te­tas. Prieš 15 me­t ų vie­no ra­jo­no Že­ mės ūkio sky­riu­je te­ko ste­bė­ti to­ kią bū­ties pa­mo­ką. Priė­mi­mo va­ lan­dos. De­šim­t ys iš kai­mų at­v y­ ku­sių žmo­n ių, no­r in­čių su­si­g rą­ žin­t i nuo­sa­v y­bę, lū­k u­r iuo­ja ko­ ri­do­riu­je. Stai­ga pro ka­bi­ne­to du­ ris iš­sprūs­ta pa­ti­nu­si Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jo fi­zio­no­mi­ja, o pa­ skui ją – ir bal­tais marš­k i­niais ap­ gob­tas spar­čiai rie­bė­jan­tis kū­nas. „Ko jūs čia lau­k ia­te? – į in­te­re­san­ tus krei­p ė­si val­d i­n in­kas. – Ar­g i jūs ne­ž i­no­te? Šian­d ien Pet­r i­nės! Ei­k i­te na­mo“. Va, taip va. In­te­re­san­tai – tai tas ba­las­tas, ku­r is su­t rik­do įpras­t ą kon­to­ros gy­ve­n i­mo rit­mą. Tie, ku­r ie ne­lei­d žia ra­m iai trū­ny­t i dar­bo vie­to­je ir ty­l iai džiaug­t is įpras­tais ka­bi­ne­t i­n io al­ko­ho­l iz­ mo ri­tua­lais. Iki šiol dau­g y­bė­je val­d iš­k ų įstai­ gų ge­ro to­no ženk­lu lai­ko­ma pa­ siū­ly­ti „ko nors stip­res­nio“. Ir vi­sai čia ne­svar­bu, kad laik­ro­dis ro­do aš­tuo­n ias ry­to. Ri­tua­las su­reikš­ mi­na­mas kaip tra­di­ci­ja, kaip et­ni­ nis vai­šin­gu­mo ženk­las, ga­lų ga­ le kaip tam tik­ra biu­rok­ra­ti­nių ga­ lių ta­pa­ty­bė. Ta­č iau rea­l iai ši­t ie girs­no­ji­mų spe­cia­l is­tai ne tik vul­ga­r iai nu­ ver­ti­na sa­vo pa­rei­gas, sa­vo įstai­ gą, bet ir sy­kiu bjau­ro­ja pa­čią vals­ ty­bę kaip ins­ti­tu­ci­jų vi­su­mą. Pa­ga­l iau rei­kė­t ų pa­sa­k y­t i – Lie­ tu­vos vals­t y­b ės įstai­go­s e yra ma­s iš­k ai ge­r ia­m a. Ins­t i­t u­c i­n is gir­ta­v i­mas – tai dau­g iau nei aki­ vaiz­dus fak­t as, ku­r is be­j ė­g iš­ kai dangs­to­mas jau ne vie­ną de­ šimt­me­t į. Ba­liai čia svar­bes­ni už dar­bą dar ir to­dėl, kad tūks­tan­čių biu­rok­ra­tų veik­la yra nie­kam ne­ rei­ka­l in­ga, tad ir tos veik­los bro­ kas ne­pas­te­bi­mas. Val­d i­n in­kai daž­niau­siai dir­ba ne žmo­nėms, o vie­ni ki­tiems – vyk­do ki­tų įstai­g ų ir kler­k ų nu­ro­dy­mus. Per dau­gy­ bę me­tų su­si­for­ma­vu­si val­di­nin­ kiš­ka ins­ti­tu­ci­nė są­mo­nė taip su­ ram­bė­jo, kad ir sa­vo in­te­re­sus, ir ri­tua­lus iš­kė­lė aukš­čiau už pa­čią vals­ty­bę, ku­ri se­niai skęs­ta ta­me biu­rok­ra­ti­nio ci­niz­mo liū­ne. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Prieš

Min­dau­gas Pet­ru­lis, Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės vy­ riau­sia­sis mies­to dai­li­nin­kas: – Apsk­ri­tai vis­kas yra rek­la­ma – net kaip žmo­gus el­gia­ si, ko­kius rū­bus ne­šio­ja, ko­kį gy­ve­ni­mo bū­dą pro­pa­guo­ja, ko­kia ma­ši­na va­žiuo­ja. Mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­tos Išo­ri­ nės rek­la­mos tai­syk­lės yra bend­ra po­zi­ci­ja. Jos bu­vo vie­ šai ap­tar­tos, tad žmo­nės tai­syk­lių tu­ri lai­ky­tis, o mes – kont­ro­liuo­ti, kaip tai da­ro­ma. Mi­nė­to­se tai­syk­lė­se nė­ra nu­ma­ty­ta, kad ga­li­ma sta­ty­ti ka­vi­nių me­niu ant ša­li­gat­ vio. Tad toks rek­la­ma­vi­mo­si bū­das yra ne­le­ga­lus. Mies­ to ta­ry­ba to­kių me­niu ne­pris­ky­rė le­ga­liai rek­la­mai. Daž­ niau­siai to­kie rek­la­mi­niai sten­dai sta­to­mi se­na­mies­ty­je ant ša­li­gat­vių, jie truk­do praei­viams. Be to, vers­li­nin­kai tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad to­kią rek­la­mą ma­to tik pro ša­lį ei­nan­tys žmonės. Klai­pė­do­je yra vie­tų, kur ga­li­ma rek­la­muo­tis: ne vie­nas vaiz­do ek­ra­nas, laik­raš­čiai, ra­di­ jas, te­le­vi­zi­ja.

Eu­ge­ni­ja Odeb­recht, Klai­pė­dos vers­li­nin­kų se­na­ mies­čio są­jun­gos pir­mi­nin­kė: – Ne­sup­ran­tu, ko­dėl į gat­vę iš­neš­ti me­niu sten­dai pri­ ski­ria­mi rek­la­mai ir dar ne­le­ga­liai. To­kie da­ly­kai ne­tu­rė­ tų bū­ti drau­džia­mi. Tai in­for­ma­ci­ja žmo­gui, o ne rek­la­ ma. Nie­kur iš to ne­da­ro­ma pro­ble­mos. Vil­niu­je sten­dus su me­niu ka­vi­nėms lei­džia­ma pa­si­sta­ty­ti. Ki­to­se pa­sau­ lio ša­ly­se – taip pat. Žmo­nės pa­si­žiū­ri, kas siū­lo­ma mai­ ti­ni­mo įstai­go­je, ir atei­na ap­si­spren­dę, ko no­ri. Rei­kė­tų įtei­sin­ti ka­vi­nių sten­dus su me­niu. Ne­sup­ran­tu už­gai­ dos juos su­nai­kin­ti. Šiuo at­ve­ju yra per­lenk­ta laz­da. Ki­ ti mies­tai taip ne­kvai­lio­ja. Rei­kia skir­ti in­for­ma­ci­ją nuo rek­la­mos. Jei ka­vi­nė at­si­da­riu­si, mo­ka mo­kes­čius, tai ne­ rei­kia jos sa­vi­nin­ko ap­mo­kes­tin­ti iki dan­tų vien to­dėl, kad jis tu­ri vers­lą. Tarp val­di­nin­ko ir vers­lo yra di­de­lis ato­trū­kis. Rek­la­ma yra sten­dai, iš­ka­bos, ku­rie in­for­muo­ ja, kad to­kia įmo­nė ap­skri­tai vei­kia.

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Pra­džiu­gi­no lei­di­nys „Ter­mi­na­las“

Ap­si­džiau­gė­me, kai praė­ju­sią sa­ vai­tę laik­raš­ty­je ra­do­me lei­di­nį apie bū­si­mą su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lą. Mums, Klai­pė­dos gy­ven­to­jams, la­bai rū­pi šios bū­si­mo­sios sta­ty­bos ir pa­ts ter­mi­na­las, to­dėl ver­ti­na­me pa­stan­ gas žmo­nėms išaiš­kin­ti ne tik to di­ de­lio pro­jek­to nau­dą, bet ir sau­gu­mo, ir ki­tus da­ly­kus. Su­ži­no­jo­me, pa­vyz­ džiui, kad su­skys­tin­tos gam­ti­nės du­ jos yra be­kva­pės, jos nė­ra tok­siš­kos. Be to, ne­ga­li sprog­ti, nes jo­se nė­ra de­guo­nies. Juk mums, o ne kam nors ki­tam rei­kės gy­ven­ti ša­lia ši­to stra­te­ giš­kai Lie­tu­vai svar­baus ob­jek­to. Ja­ni­na

Va­di­na­ma­ja­me Ryb­por­te gy­ven­ti ge­ra

Ko­dėl daug klai­pė­die­čių įsi­ti­ki­nę, kad va­di­na­ma­ja­me Ryb­por­te yra ne­sau­gu ir ne­pres­ti­žiš­ka gy­ven­ ti. Gy­ve­nu šia­me ra­jo­ne jau 20 me­ tų ir nie­ko – gy­vas svei­kas. Nie­kas čia ne­puo­la mū­sų ir ne­mu­ša. Nor­ ma­lus ra­jo­nas, bet kaž­kam vis rei­ kia kart­kar­tė­mis šią te­mą mes­te­ lė­ti į vie­šu­mą. Čia gy­ve­na ir daug

tur­tin­gų žmo­nių, yra ir to­kių, ku­ rie tu­ri pri­va­čius na­mus ir ne­si­ren­ gia iš šio ra­jo­no kraus­ty­tis. Tad ne­ rei­kia sme­ge­nų žmo­nėms pud­ruo­ti de­zin­for­ma­ci­ja, kad „Ryb­por­te“ blo­gai. Gy­ve­na žmo­nės, kaip ir ki­ tuo­se mies­to ra­jo­nuo­se.

Pra­ra­do klien­tus

At­gi­mi­mo aikš­tė­je vėl „už­mi­go“ laik­ro­dis. Mies­te jų ir taip trūks­ta. Juk laik­ro­dis gat­vė­je ne tik pra­ktiš­kas daik­tas, bet ir puoš­me­na. Ta­čiau kai jis su­stin­gęs, liūd­nai at­ro­do ir pra­stai nu­tei­kia. Bet mies­to val­džiai tur­būt ne­la­bai rū­pi klai­pė­die­čių nuo­tai­kos. Bet ku­riuo at­ve­ju Klai­pė­dos įvaiz­džio tai ne­ge­ri­na.

Ma­no 15 me­tų sū­nui rei­kė­jo va­žiuo­ ti į Vil­nių. Ka­dan­gi la­bai šal­ta, su­ ma­niau, jog mik­roau­to­bu­su ke­liau­ ti bus pa­to­giau­sia. Pa­sis­kam­bi­nau į fir­mą, ku­ri ve­ža žmo­nes į sos­ti­ nę, su­ta­riau, kad anks­ti ry­tą paims vai­ką iš na­mų, o pa­čia­me Vil­niu­ je nu­veš į rei­kia­mą vie­tą. Ope­ra­ to­rė te­le­fo­nu ti­ki­no, kad taip ir bus pa­da­ry­ta, apie jo­kį pa­pil­do­mą mo­ kes­tį ne­kal­bė­jo. Ta­čiau rea­ly­bė bu­ vo ki­to­kia – sū­nų nu­ve­žė į Vil­niaus au­to­bu­sų sto­tį ir pa­reiš­kė, kad nie­ kur nie­ko ve­žio­ti ne­pri­va­lo. La­ bai nu­si­vy­lė­me to­kiu ap­tar­na­vi­mu. Nei pa­tys ka­da nors su to­kiais ve­žė­ jais dau­giau ke­liau­si­me, nei ki­tiems siū­ly­si­me.

Au­re­li­ja

Ire­na

Ju­ri­jus

Vėl su­ge­do laik­ro­dis

Sąs­kai­tos už nie­ką

Pra­mo­ni­nia­me ra­jo­ne tu­riu ne­kil­ no­ja­mo­jo tur­to. Ta­čiau ta­me na­me ne­gy­ve­nu, bet są­skai­tas už šiukš­ les gau­nu. Tik štai at­lie­kų kon­tei­ne­ rių ten nė­ra ir jo­kių su­tar­čių dėl šios pa­slau­gos su nie­kuo ne­su pa­si­ra­šęs. Pas­ku­ti­nė su­ma, ku­rią rei­ka­lau­ja su­ mo­kė­ti už pa­slau­gą, – be­veik 2 tūkst. li­tų. Nie­kaip ne­sup­ran­tu, ko­dėl tu­rė­ čiau mo­kė­ti?

Rū­pes­tin­gi pri­žiū­rė­to­jai

Mū­sų dau­gia­bu­tis ne­re­no­vuo­tas, bet na­mų val­dų dar­buo­to­jai ap­šil­ti­no rū­ sio lan­gus. Taip tvar­kin­gai už­kai­šė. Val­dų pa­pra­šė­me, kad tai pa­da­ry­ tų, ir jos, il­gai ne­lau­ku­sios, at­siun­tė žmo­nes ir su­tvar­kė tuos lan­gus, vi­ si ga­lė­tų taip ap­si­šil­tin­ti. Ži­nau, kad taip bus ga­li­ma su­tau­py­ti ši­lu­mą. Al­fon­sas

Žil­vi­nas

Su­da­rė As­ta Dy­ko­vie­nė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

os­ta­mies­čio val­džia griež­čiau kont­ro­liuos mies­te įreng­tą išo­ri­nę rek­la­mą. Pa­tik­ros vyks re­gu­lia­riai – ma­žiau­siai kar­tą per mė­ne­sį. Už rek­la­mos tai­syk­lių ne­pai­sy­mą vers­li­nin­kams

gre­sia nuo­bau­dos nuo 500 iki 1 tūkst. li­tų. Bau­da ga­ li bū­ti skir­ta ir ka­vi­nės sa­vi­nin­kui, ku­ris iš­ne­šė įstai­ gos me­niu ir pa­sta­tė ant ša­li­gat­vio. Val­di­nin­kai ne­sle­ pia, jog to­kie pa­žei­di­mai yra vie­ni daž­niau­sių. Ar ant ša­li­gat­vio vers­li­nin­kų pa­sta­ty­tus sten­dus, ku­riuo­se pa­ teik­ti ka­vi­nių val­gia­raš­čiai, rei­kia ver­tin­ti kaip ne­le­ga­ lią rek­la­mą?

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 9 000. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

pirmADIENIS, vasario 6, 2012

ekonomika Ben­zi­nas ­ bran­go ne­smar­kiai

Par­da­vi­mas ­ au­go la­biau­siai

„Lu­koil“ 95 markės ben­ziną par­davė po 4,73 li­to už litrą, ar­ba 1 cen­tu pi­giau nei pra­ ėju­sią sa­vaitę. Jos kon­ku­ren­čių „Or­len“ ir „Sta­toil“ de­ga­linė­se lit­ras šios markės de­ galų kai­na­vo ati­tin­ka­mai 4,76 ir 4,77 li­to – „ 2 cen­tais dau­giau nei sa­vaite anksčiau. Dy­ ze­li­nas „Lu­koil“ de­ga­linė­se per sa­vaitę pi­go 3 cen­tais, iki 4,58 li­to už litrą, o „Or­len“ ir „Sta­toil“ de­ga­linė­se šių de­galų kai­na iš­li­ko sta­bi­li ir siekė ati­tin­ka­mai 4,61 ir 4,62 li­to.

Maž­me­ninė pre­ky­ba Lie­tu­vo­je per­nai iš­ laikė did­žiau­sią me­tinį au­gimą iš visų 27ių ES ša­lių. Tam ne­suk­liudė nė gruodį už­ fik­suo­tas 1,3 pro­c. smuk­telė­ji­mas. Pa­ly­ gin­ti su 2010 m. gruod­žiu, per­nai maž­ me­ninė pre­ky­ba Lie­tu­vo­je išau­go 13 pro­c. Į ant­rą vietą pa­gal me­tinį au­gimą gruodį pa­ki­lo Lat­vi­ja (7,1 pro­c.), tre­čia li­ko Did­žio­ ji Bri­ta­ni­ja (6,3 pro­c.). Ket­vir­ta li­ko Es­ti­ja –„ jos me­ti­nis au­gi­mas siekė 6,1 pro­c.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1227 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1571 JAV do­le­ris 1 2,6262 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6280 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9346 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2294 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5081 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6795 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8648

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

–0,0832 % +0,2339 % +0,2749 % +0,0419 % –0,0101 % –0,2207 % –0,2213 % – +0,0873 %

Klaipė­do­je – ge­res­nio gy­ve­ni­mo per­spek­ty­vos Šią žiemą nuo ko­mu­na­li­nių pa­slaugų kainų šiurps­tan­tys did­žiųjų miestų gy­ven­ to­jai ga­li nu­si­ra­min­ti, nes gau­da­mi did­žiau­sius at­ly­gi­ni­mus ir pen­si­jas jie už šil­dymą Lie­tu­vo­je bran­giau­siai ne­mo­ka.

Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Ge­riau­sia gy­ven­ti Elektrė­nuo­se

„Sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sinė at­skir­tis per vie­nus me­tus išau­go dar la­ biau. Eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mo ban­ gą pir­mie­ji pa­ju­to did­mies­čių sa­vi­ val­dy­bių gy­ven­to­jai, ta­čiau, jai dar ne­spėjus nu­si­ris­ti iki kitų ra­jonų, eko­no­mi­kos au­gi­mas vėl pra­dėjo lėtėti“, – ko­men­tuo­da­ma ly­gi­na­ muo­sius sa­vi­val­dy­bių ana­lizės re­ zul­ta­tus sakė „Swed­bank“ As­ me­ni­nių fi­nansų ins­ti­tu­to va­dovė Ode­ta Blo­žienė. Šiuo me­tu pa­si­ žiūrė­jus į Lie­tu­vos fi­nan­sinės si­ tua­ci­jos žemė­lapį ma­ty­ti, kad at­ ski­ro­se sa­vi­val­dybė­se gy­ven­tojų pa­dėtis iš­ties pra­sta.

To­se sa­vi­val­dybė­se, ku­rio­se šil­dy­mas pi­ giau­sias, gy­ven­to­jai už­dir­ba dau­giau ir gau­na di­des­nes se­natvės pen­si­jas. Bran­giau­siai už šil­dymą mo­kan­ čia­me Vil­niaus ra­jo­ne ne tik di­de­lis ne­dar­bas, bet ir vie­nas ma­žiau­sių ša­ly­je vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis bei se­natvės pen­si­ja. Pa­na­ši pa­ dėtis ir Ne­rin­gos mies­te, kur šil­dy­ mas taip pat yra vie­nas bran­giau­ sių, vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis te­sie­kia 1,2–1,3 tūkst. litų, o se­ natvės pen­si­ja – 650–674 li­tus. Mil­ži­niš­kos šil­dy­mo kai­nos skur­ di­na ir Prienų ra­jo­no gy­ven­to­ jus, ku­rie vi­du­ti­niš­kai už­dir­ba tiek pat, kiek Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­

jai, bet se­natvės pen­si­jos vos sie­ kia 700 litų. Pa­ra­dok­sa­lu, bet to­se sa­vi­val­ dybė­se, ku­rio­se šil­dy­mas pi­giau­ sias, gy­ven­to­jai už­dir­ba dau­giau ir gau­na di­des­nes se­natvės pen­si­jas. Šiuo me­tu Elektrėnų sa­vi­val­dybė­je šil­dy­mas pi­giau­sias (18,22 cen­to už 1 kWh), vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­ tis sie­kia tiek pat, kiek gy­ve­nan­čių Kau­no mies­te ar Klaipė­dos ra­jo­ne – 1,6–1,7 tūkst. litų. Vi­du­tinės se­ natvės pen­si­jos Elektrė­nuo­se taip pat vie­nos did­žiau­sių Lie­tu­vo­je – sie­kia 750–799 li­tus. Šalia – di­des­ni at­ly­gi­ni­mai

To­kias pa­čias vi­du­ti­nes se­natvės pen­si­jas, ko­kias gau­na elektrė­ niš­kiai, gau­na ir Vil­niaus, Kau­no, Klaipė­dos, Šiau­lių, Pa­nevė­žio, Aly­ taus miestų bei Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai. Did­ žiau­sios vi­du­tinės se­natvės pen­si­jos – 800–850 litų – Lie­tu­vo­je mo­ka­ mos Vi­sa­gi­no mies­to gy­ven­to­jams. Kaip sakė O.Blo­žienė, did­žiau­ sias se­natvės pen­si­jas gau­na gy­ ven­to­jai tų sa­vi­val­dy­bių, ku­riuo­se yra ar­ba anks­čiau bu­vo įsikū­ru­ sios did­žio­sios pra­monės įmonės. Ta­čiau esą ši ten­den­ci­ja atei­ty­se kei­sis ir pen­si­jos kils gy­ven­to­jams tų sa­vi­val­dy­bių, ku­riuo­se vi­du­ti­ nis dar­bo už­mo­kes­tis yra di­des­nis šiuo me­tu. Paž­vel­gus į Lie­tu­vos fi­ nan­sinės si­tua­ci­jos žemė­lapį ma­ ty­ti, kad dau­giau­sia žmo­nių, ku­ rie gau­na di­des­nius nei li­ku­sio­je ša­lies da­ly­je at­ly­gi­ni­mus, gy­ve­na ap­link Kauną – Kazlų Rūdos, Kau­ no, Jo­na­vos, Kėdai­nių ra­jo­nuo­se. Po ke­lių de­šimt­me­čių čia gy­ve­ nan­tys žmonės gaus di­des­nes se­ natvės pen­si­jas nei gy­ve­nan­tys Vil­niaus ar Kre­tin­gos ra­jo­ne.

Did­žiųjų miestų pa­ly­gi­ni­mas Ši­lu­mos Vi­du­ti­nis Vi­du­tinė ta­ri­fas dar­bo už­mo­kes­tis se­natvės pen­si­ja (cen­tais už 1 kWh) (li­tais per mėnesį)* (li­tais per mėnesį)

Vil­nius Vil­niaus ra­jo­nas Kau­nas Kau­no ra­jo­nas Klaipė­da Klaipė­dos ra­jo­nas

29,65 36,14 31,47 32,33 27,95 27,95

1700–1840 1300–1439 1570–1699 1440–1569 1700–1840 1570–1699

750–799 710–749 750–799 710–749 750–799 710–749

* 2011 m. tre­čias ket­vir­tis, pa­ja­mos at­skai­čius mo­kes­čius Šal­ti­nis: As­me­ni­nių fi­nansų ins­ti­tu­to skai­čia­vi­mai, re­mian­tis Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to ir Kainų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis

„„Skir­tu­mai: nors Lie­tu­va ne­di­delė, gy­ven­tojų fi­nan­sinė si­tua­ci­ja smar­kiai ski­ria­si. Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Pra­monė dik­tuo­ja ge­rovę

Did­žiau­sią vi­du­tinį at­ly­gi­nimą Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas fik­ suo­ja to­se sa­vi­val­dybė­se, ku­riuo­se gy­ve­na dau­giau­sia aukš­tos kva­li­ fi­ka­ci­jos dar­buo­tojų ir įsikūrę Lie­ tu­vos vers­lo gi­gan­tai. Įver­ti­nus, kad per­nai tre­čią metų ket­virtį vi­du­ti­nis Lie­tu­vos gy­ven­tojų dar­ bo už­mo­kes­tis at­skai­čius mo­kes­ čius siekė 1645 li­tus per mėnesį, dau­giau nei ša­lies vi­dur­kis už­dir­ bo ne tik Vil­niaus, bet ir Klaipė­dos mies­to, Vi­sa­gi­no, Ma­žei­kių ra­jo­ no, Jo­na­vos ra­jo­no ir Elektrėnų sa­ vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai. „Šiuo­s e mies­t uo­s e įsikū­ rę spe­c i­f i­n iai, vi­sos ša­l ies ūkiui reikš­m in­g i ob­j ek­tai: jūrų uos­ tas, ato­m inė ir Lie­t u­vos elekt­ rinės, naf­tos per­dir­bi­mo, che­mi­ jos pro­duktų ga­myk­los“, – sakė O.Blo­ž ienė. Pa­sak jos, ma­ž iau­ siai gy­ven­to­jai už­d ir­ba to­se sa­ vi­val­d ybė­s e, ku­r iuo­s e vei­k ia ma­ž iau įmo­n ių, o dar­b o jėga ne to­k ia kon­k u­ren­c in­ga. Vi­d u­t i­ nis dar­bo už­mo­kes­tis skir­tin­go­ se sa­vi­val­dybė­se ski­ria­si dau­giau nei 700 litų.

Pers­pek­ty­viau­sia – Že­mai­ti­jo­je

Skai­čiuo­ja­ma, kad net 1,3 tūkst. litų į ran­kas ne­sie­kian­tis vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis mo­ka­mas Šal­či­ ninkų, Kal­va­ri­jos, Za­rasų, Pa­nevė­ žio, Rad­vi­liš­kio ir Kre­tin­gos ra­jonų sa­vi­val­dybė­se. Dar­bo jėgos kon­ku­ren­cin­gu­ mas la­bai mažė­ja Rytų Lie­tu­vo­je, kur sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai sens­ ta. „Vy­riau­sia vi­suo­menė gy­ve­na Rytų ir Pietų Lie­tu­vo­je, jau­niau­ sia – Že­mai­ti­jos re­gio­ne. Kuo vy­ res­ni sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai, tuo ma­žiau kon­ku­ren­cin­ga tos sa­vi­ val­dybės dar­bo jėga“, – pa­brėžė eks­pertė O.Blo­žienė. Todėl ga­li­ma ma­ny­ti, kad in­ves­ti­ci­joms ir nau­ joms dar­bo vie­toms pa­lan­kiau­sia kur­tis uos­ta­mies­ty­je ar­ba ap­link jį esan­čiuo­se ra­jo­nuo­se. Šis re­gio­nas iš­lie­ka per­spek­ty­viau­sias. Tei­gia­ma, kad per me­tus la­biau­ siai at­jaunė­jo Ne­rin­gos sa­vi­val­ dybė. Ta­čiau esą to­kią ten­den­ciją la­biau­siai lėmė tai, kad did­mies­čių gy­ven­to­jai sa­vo gy­ve­namąją vie­ tą dek­la­ra­vo ant­ruo­siuo­se būstuo­ se ir kai ku­rie as­me­nys už tam tikrą mo­kestį pri­si­re­gist­ra­vo ne­rin­giš­kių

na­muo­se tam, kad leng­viau galėtų kirs­ti Ru­si­jos (Ka­li­ning­ra­do sri­ties) pa­sie­nio po­stą. Kalbė­da­ma apie re­gio­ninę at­ skirtį O.Blo­žienė pa­brėžė, kad su­ si­darė už­bur­tas ra­tas. „Ma­žas skai­ čius ūkio su­bjektų le­mia ne­di­delį vi­du­tinį dar­bo už­mo­kestį, o tai le­ mia gy­ven­tojų pra­dels­tus mokė­ ji­mus, so­cia­linės pa­ra­mos po­reikį – vi­sa tai ska­ti­na emig­ra­ciją. Kai žmonės emig­ruo­ja iš ša­lies ar­ba mig­ruo­ja į did­mies­čius, re­gio­nuo­ se lie­ka ne­kon­ku­ren­cin­ga dar­bo jė­ ga, tai ne­prit­rau­kia tie­sio­gi­nių už­ sie­nio in­ves­ti­cijų ir ne­ku­ria naujų dar­bo vietų. Šis ra­tas su­ka­si la­bai grėsmin­gai“, – per­spėjo O.Blo­žienė.

700 litų

sie­kia vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio skir­tu­mas at­ski­ro­se sa­vi­val­dybė­se.


8

pirmADIENIS, vasario 6, 2012

pasaulis Tra­ge­di­ja ­ ore

An­tau­sis ­ Eu­ro­pai

Eu­ro­pa ­ pa­lauks

Aust­ra­li­jo­je su­du­žus sraig­tas­ par­niui žu­vo du garsūs ki­no kū­ rėjai. 52 metų And­rew Wigh­tas ir 60 metų Mi­ke’as deG­ruy pa­s-­ ta­ruo­ju me­tu statė do­ku­men­ tinę juostą su Ja­me­su Ca­me­ ro­nu ir „Na­tio­nal Geog­rap­hic“. A.Wigh­tas ir M.deG­ruy statė pil­ na­met­ražę do­ku­men­tinę juostą apie Pa­pua ir Naująją Gvinėją.

Aust­ra­li­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras pa­reiškė, kad Se­no­ jo že­my­no su­kel­ta fi­nansų kri­ zė ga­li at­si­suk­ti prie­š jį pa­tį ir pa­stūmėti Eu­ropą į „anks­tyvą kapą“. Ke­vi­nas Rud­das per­ spėjo, kad Eu­ro­pa ga­li būti at­ ri­bo­ta nuo de­batų dėl Ki­ni­jos ir kitų Azi­jos ša­lių didė­jan­čios eko­no­minės ir po­li­tinės įta­kos.

Ru­si­jos kon­cer­no „Gazp­rom“ at­sto­vai pa­brėžė, kad ne­tu­ri ga­ li­my­bių šal­čių apim­tai Va­karų Eu­ro­pai pa­tiek­ti pa­pil­do­mai dujų. Ru­si­jos prem­je­ras Vla­di­ mi­ras Pu­ti­nas ak­cen­ta­vo, kad būti­na pa­ten­kin­ti Eu­ro­pos po­ rei­kius, bet bend­rovė pir­miau­ sia tu­ri už­tik­rin­ti dujų tie­kimą spei­go kaus­to­mo­je Ru­si­jo­je.

Rusų ir kinų re­zo­liu­ci­ja ne­įti­ki­no Pe­ki­nas ir Mask­va vėl blo­ka­vo Jung­ ti­nių Tautų (JT) re­ zo­liu­ciją dėl Si­ri­jos. Va­karų dip­lo­ma­tai įtūžo ir pa­smerkė ve­to, bet ru­sai ir ki­ nai at­rėžė, kad re­zo­ liu­ci­ja – neiš­baig­ta.

Nuo­monės iš­sis­kyrė

Si­ri­jos spek­tak­lis tęsia­si ir vei­kiau­ siai tęsis, ne­bent bus im­ta­si vie­na­ ša­liškų veiksmų. Ru­si­jos ir Ki­ni­jos at­sto­vai naująją re­zo­liu­ciją įver­ti­ no kaip vie­nos po­zi­ci­jos stūmimą, o Va­ka­rai at­rėžė, kad ki­nai ir ru­sai elgė­si ci­niš­kai. JAV at­stovė JT Su­san Ri­ce pa­ reiškė, kad „Ru­si­ja bei Ki­ni­ja ir to­ liau ne­pa­lau­žia­mai no­ri iš­duo­ti Si­ ri­jos liaudį ir sau­go­ti bailų ti­roną Bas­harą al As­sadą“. Taip pat bu­ vo ne­pa­ten­kin­ti Eu­ro­pos at­sto­vai ir JT ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ban Ki-moo­nas. Jis pa­reiškė, kad ne­ su­gebė­ji­mas su­si­tar­ti dėl re­zo­liu­ ci­jos pa­ker­ta JT. Ki­ni­jos ir Ru­si­jos ant­ruo­ju ve­to pik­ti­no­si ir kai ku­rių Arabų ša­lių at­ sto­vai. „Norė­čiau iš­reikš­ti mūsų di­ delį ap­gai­les­ta­vimą ir nu­si­vy­limą“, – teigė Ma­ro­ko, šiuo me­tu at­sto­ vau­jan­čio Arabų ly­gai, am­ba­sa­do­ rius JT Mo­ham­me­das Lou­lich­ki.

„„Po­zi­ci­ja: Ru­si­ja ir Ki­ni­ja dar sykį ve­ta­vo JT re­zo­liu­ciją dėl Si­ri­jos, todėl Sau­gu­mo ta­ry­ba iš­sis­kirstė nie­ko ne­nu­ta­ru­si. 

Si­ri­jos opo­zi­ci­ja ap­skri­tai pa­ reiškė, kad Ru­si­ja ir Ki­ni­ja su­teikė teisę B.al As­sa­dui žu­dy­ti, o Jor­da­ ni­jos mu­sul­monų bro­li­jos at­sto­vai pa­ra­gi­no mu­sul­mo­nus boi­ko­tuo­ti rusų ir kinų pre­kes. „Dvi­gu­bas ve­to“

Nau­jo­ji re­zo­liu­ci­ja dėl Si­ri­jos, pa­ly­ gin­ti su spalį pa­teik­ta pirmą­ja, bu­ vo ge­ro­kai su­švel­nin­ta. Bu­vo išb­ rauk­tos kai ku­rios nuo­sta­tos dėl ginklų em­bar­go, san­kcijų skel­bi­ mo ir re­ži­mo kai­tos. Ta­čiau Ru­si­ja šeš­ta­dienį pa­rei­ka­ la­vo naujų pa­kei­timų teks­te. Vie­nas svar­biau­sių rusų rei­ka­la­vimų, ku­ rį kai ku­rie Eu­ro­pos dip­lo­ma­tai net pa­va­di­no ci­niš­ku, bu­vo tai, kad Si­ri­

jos pa­jėgų iš­ve­di­mas iš miestų būtų su­sie­tas su opo­zi­ci­jos gru­pių iš­puo­ lių nu­trau­ki­mu. Ru­si­jos am­ba­sa­do­ rius prie JT Vi­ta­li­jus Čiur­ki­nas de­ta­ li­za­vo, kad da­bar siū­lo­ma re­zo­liu­ci­ja siun­čia „ne­su­ba­lan­suotą sig­nalą ko­ vo­jan­čioms ša­lims Si­ri­jo­je“. Be to, jis pri­dūrė, kad Va­karų siū­ lo­mos sąly­gos prie­šta­rau­ja ban­dy­ mui spręsti krizę dip­lo­ma­tinė­mis prie­monė­mis. „Sau­gu­mo Ta­ry­bos spren­di­ mas tu­ri būti tik toks dar ir todėl, kad kai ku­rie įta­kin­gi tarp­tau­tinės bend­ri­jos na­riai, tarp jų ir sėdin­tys prie šio sta­lo, nuo pat Si­ri­jos kri­ zės pra­džios bandė pa­kirs­ti po­li­ti­ nio su­re­gu­lia­vi­mo ga­li­mybę, ra­gin­ da­mi pa­keis­ti re­žimą, pju­dy­da­mi

Aist­ras kurs­to ir ra­ke­tos Eu­ro­po­je NA­TO prie­šra­ke­tinės gy­ny­bos (PRG) sis­te­mos dis­lo­ka­vi­mas Eu­ ro­po­je to­liau ke­lia įtampą tarp Ru­si­jos ir Va­karų.

Miun­che­no sau­gu­mo kon­fe­ren­ ci­jo­je Ru­si­jos ir NA­TO pa­reigū­ nai vėl ne­ra­do bend­ros kal­bos dėl PRG. Al­jan­so ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­ rius An­der­sas Fogh’as Ras­mus­se­ nas tvir­ti­no, kad pir­muo­sius PRG ele­men­tus ti­ki­ma­si dis­lo­kuo­ti iki NA­TO viršū­nių su­si­ti­ki­mo ge­gužę Či­ka­go­je, Ru­si­ja at­šovė, kad Al­ jan­sas vėl ig­no­ruo­ja Maskvą. Ru­s i­jos dip­l o­m a­t i­jos va­d o­ vas Ser­ge­jus Lav­ro­vas pa­reiškė,

kad nie­kaip ne­ga­li pa­siek­ti, jog su NA­TO būtų su­de­rin­ta vie­ na sąvo­ka – „reikš­min­gos ko­ vinės pa­jėgos“. Šių pa­jėgų, pa­ sak S.Lav­ro­vo, Al­jan­sas žadė­jo ne­dis­lo­kuo­ti naujųjų NA­TO na­ rių te­ri­to­ri­jo­se. „Ka­rinė inf­rast­ruktū­ra link mū­ sų artė­ja spar­čiai, ne­pai­sant įsi­ pa­rei­go­ji­mo po So­vietų Sąjun­gos griū­ties, kad NA­TO inf­rast­ruktū­ra ne­bus dis­lo­kuo­ja­ma naujųjų Al­ jan­so na­rių te­ri­to­ri­jo­se. Todėl ma­ no klau­si­mas apie PRG ele­mentų dis­lo­ka­vimą yra toks: tai pri­klau­so šio įsi­pa­rei­go­ji­mo sri­čiai ar ne?“ – klausė S.Lav­ro­vas.

Ru­si­jos vi­cep­rem­je­ras Dmit­ri­jus Ro­go­zi­nas žod­žių į vatą ne­vy­nio­jo. Jis pa­reiškė, kad Mask­va duos at­ saką. So­cia­li­nia­me tink­le „Twit­ter“ D.Ro­go­zi­nas pa­ci­ta­vo NA­TO ge­ne­ ra­li­nio sek­re­to­riaus A.F.Ras­mus­se­ no žod­žius: „Mes to­liau plėto­si­me PRG sis­temą, nes jau­čia­me did­žiulę at­sa­ko­mybę už gy­ven­tojų gy­nimą nuo ra­ketų grėsmės.“ Ta­da D.Ra­go­zi­nas pri­dūrė: „Ką gi, mes taip pat jau­čia­me at­sa­ko­ mybę už sa­vo gy­ven­tojų gy­nimą nuo jūsų ra­ketų grėsmės ir su­ kur­si­me pa­ti­kimą oro ir kos­mo­ so gy­nybą.“ AFP, AP, BNS inf.

opo­zi­cio­nie­rius prie­š vald­žią, ne­ si­bodė­da­mi pro­vo­kuo­ti ir rem­ ti gink­luo­tos ko­vos me­to­dus“, – kalbė­jo Ru­si­jos at­sto­vas. Taip pat V.Čiur­ki­nas pa­brėžė, kad Ru­si­jai nuo­gąsta­vimų ke­lia tai, jog JT re­zo­liu­ci­ja ga­li būti dings­tis prie­š Si­riją im­tis ka­rinės jėgos. „Re­zo­liu­ci­jos pa­bai­ga to­kia, kad nie­kas jo­je ne­sank­cio­nuo­ja veiks­ mų nau­do­ji­mo pa­gal JT įstatų 42 dalį. 42-oji da­lis, kaip jūs ži­ no­te, kal­ba apie ga­li­mybę nau­ do­ti gink­luotą jėgą“, – tvir­ti­no V.Čiur­ki­nas. Ki­ni­jos at­sto­vas JT Li Bao­don­ gas pa­tvir­ti­no, kad Ru­si­jos po­zi­ci­ja Pe­ki­nui yra priim­ti­na. „Bal­sa­vi­mo stūmi­mas, kai ša­lys vis dar rim­tai ne­su­ta­ria šiuo klau­si­mu, ne­padės iš­lai­ky­ti vie­nybės ir Sau­gu­mo Ta­ry­ bos au­to­ri­te­to ar išspręs­ti šio klau­ si­mo“, – sakė Ki­ni­jos at­sto­vas. Skir­tin­gos po­zi­ci­jos

Iš vi­so už arabų ir Eu­ro­pos ša­lių pa­ rengtą re­zo­liu­ci­jos pro­jektą, ku­riuo būtų pa­rem­tas Arabų ly­gos pla­nas kri­zei Si­ri­jo­je už­baig­ti, bal­sa­vo 13 Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­rių.

AFP nuo­tr.

Ant­ra­jai re­zo­liu­ci­jai pri­tarė spa­ lį su­si­lai­kiu­sios Pietų Af­ri­kos Res­ pub­li­ka ir In­di­ja. Pa­kis­ta­nas taip pat pa­si­sakė už. O Ira­no už­sie­nio rei­kalų mi­nis­ te­ri­jos va­do­vas Ali Ak­ba­ras Sa­le­hi pa­reiškė, kad už­sie­nio in­ter­ven­ ci­ja į Si­riją re­gio­ne su­kels di­delę krizę.

Va­karų ša­lys nuo pat krizės Si­ri­jo­je pra­ džios žlug­do po­li­ti­ nio spren­di­mo ga­li­ mybę.

„Esu įsi­ti­kinęs, kad bet ku­rie ka­ri­niai veiks­mai prie­š Si­riją su­ sprog­dins visą re­gioną, – įspėjo Ira­no dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas. – Ka­ rinė in­ter­ven­ci­ja neišspręs jo­kių pro­blemų, ypač todėl, kad si­tua­ci­ ja Si­ri­jo­je ski­ria­si nuo Li­bi­jos, šios ša­lies vaid­mens esmė – ko­va su Iz­ rae­liu.“ BNS, BBC, AFP, „Reu­ters“ inf.

Ke­liaus derė­tis į Si­riją Ru­si­jos už­sie­n io rei­kalų mi­n ist­ras Ser­ge­jus Lav­ro­vas ant­ra­d ienį vyks­ ta į Si­r iją derė­t is su B.al As­sa­du. Pa­ sak Ru­s i­jos at­s tovų, bus kal­ba­ma apie de­mok­ra­t i­nes re­for­mas. S.Lav­

rovą, ku­r is į Da­maską vyks­ta pre­z i­ den­to Dmit­r i­jaus Med­ve­de­vo pa­ve­ di­mu, per šį vi­z itą lydės Ru­si­jos už­ sie­n io žval­g y­bos tar­ny­bos di­rek­to­ rius Mi­chai­las Frad­ko­vas.


9

pirmADIENIS, vasario 6, 2012

rubrika

11p. Uos­te – ir sau­go­mos, ir ap­leis­tos ver­ty­bės

JŪRA

v.matutis@kl.lt Redaktorius Vidmantas Matutis tel. 8 686 02050 www.jura24.lt

Kruizinių laivų nedaugės

„„Rea­ly­bė: re­ta ga­li­my­bė Klai­pė­do­je vie­nu me­tu iš­vys­ti prie kran­ti­nių sto­vin­čius du krui­zi­nius lai­vus. 

Vis dau­g iau krui­z i­n ių lai­v ų, ku­r ie plau­k io­j a Bal­t i­j os jū­r o­j e, ap­l en­k ia Klai­p ė­d ą. Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Ne­nu­kon­ku­ruos sos­ti­nių

Bend­ra­me Klai­pė­dos uos­to au­gi­mo fo­ne praė­ję me­tai iš­si­sky­rė ryš­kiu krui­zi­nių lai­vų ir jais at­plau­kian­čių ke­lei­vių ma­žė­ji­mu. 2010 me­tais Klai­pė­dos uos­te lan­ kė­si 45 krui­zi­niai lai­vai. Per­nai jų bu­vo 37. Lai­vų pra­ra­di­mas neat­ro­ dy­tų toks di­de­lis, ta­čiau krui­zi­niais lai­vais plau­kian­čių ke­lei­vių pra­ra­ di­mas – ryš­kus. Jų bu­vo 39 pro­c., ar­ba 13 723 ke­lei­viais, ma­žiau. Pa­na­šios ten­den­ci­jos iš­lie­ka ir šie­ met. Pre­li­mi­na­riai 2012 me­tais Klai­ pė­dos uos­te lan­ky­sis 36 krui­zi­niai lai­vai – vie­nu ma­žiau nei per­nai. Ko­dėl Klai­pė­do­je ma­žė­ja krui­zi­ nių lai­vų vi­zi­tų? Klai­pė­dos se­na­ mies­tis yra su­ny­kęs, po jį vaikš­čio­ti neį­do­mu. Va­ka­ri­nė Lie­tu­vos pa­ kran­tė jū­rų tu­ris­tams jau yra ma­ ty­ta. Šo­kis „Ke­pu­ri­nė“ prie lai­vo ne­bes­te­bi­na. Mu­gė at­plau­ku­sių­ jų ne­be­vi­lio­ja. Da­lis tu­ris­tų vie­to­ je mu­gės rink­da­vo­si ke­lio­nę į „Ak­ ro­po­lį“. Bet da­bar ir Lie­tu­vo­je kai­nos to­ kios, kad ne­bė­ra pra­smės ieš­ko­ti ko nors ori­gi­na­laus ir pi­gaus. Dar vie­na pro­ble­ma – per­ne­lyg lė­tai at­sta­to­mas Klai­pė­dos pi­lia­ vie­tės komp­lek­sas.

Prit­rauk­ti krui­zi­nių lai­vų ne­pa­ dė­jo ir tai, kad jiems bu­vo ma­ži­na­ mos rink­lia­vos, kai tas pa­ts lai­vas at­plau­kia į Klai­pė­dą ant­rą, tre­čią ir dau­giau kar­tų. Kiek­vie­nais me­tais su­si­rin­kę krui­zi­nio vers­lo at­sto­vai svars­to, kad rei­kia ką nors ge­rin­ti. Šis tas ir pa­da­ro­ma. Ta­čiau krui­zi­niai lai­vai kaip plau­

Per­ne­lyg lė­tai at­ sta­to­mas pi­lia­vie­ tės komp­lek­sas, su­ ny­kęs se­na­mies­tis į Klaipėdos miestą daugiau jū­rų tu­ris­tų nepritraukia. kė, taip ir te­bep­lau­kia pro ša­lį. Lie­ ka vie­nin­te­lė pa­guo­da, kad Klai­pė­ da ne­ga­li kon­ku­ruo­ti su ap­lin­ki­niais uos­tais, ku­rių dau­gu­ma yra vals­ty­ bių sos­ti­nės. Klai­pė­da nė­ra ma­to­ma

Ste­bi­na ir tai, kad Klai­pė­dos uos­ tas kaip krui­zų vie­ta ne­pris­ta­to­mas Bal­ti­jos krui­zų in­ter­ne­to lei­di­niuo­ se. Pa­vyz­džiui, lei­di­ny­je „Crui­ se Bal­tic.com“, kur pri­sta­to­mi net 24 uos­tai, tarp jų – ir ma­žes­ni už

Klai­pė­dą, vie­nin­te­lio Lie­tu­vos uos­ ta­mies­čio nė­ra. Vi­suo­se pri­sta­ty­muo­se iš ar­ti­miau­ sių kai­my­ni­nių Bal­ti­jos ša­lių uos­tų yra Ry­ga, Ta­li­nas ir Sa­re­mas. Nea­be­jo­ti­ nas ne tik ke­lei­vi­nės, bet ir krui­zi­nės lai­vy­bos ly­de­ris re­gio­ne yra Ta­li­nas. Ja­me per­nai ap­si­lan­kė 284 lai­vai. Šie lai­vai bu­vo priim­ti pen­kio­se Ta­li­no se­no­jo uos­to krui­zi­nių lai­ vų kran­ti­nė­se. Jų bend­ras il­gis – 1,4 ki­lo­met­ro. Ge­rai pa­si­sten­gus ir Klai­pė­dos uos­te at­si­ras­tų kran­ ti­nių priim­ti daugiau at­vyks­tan­čių lai­ne­rių. No­rą prii­mi­nė­ti krui­zi­nius lai­vus yra pa­reiš­ku­sios „Me­me­ lio miesto“bei Klai­pė­dos ke­lei­vių ir kro­vi­nių ter­mi­na­lo bend­ro­vės. Da­bar jie prii­ma­mi tik prie krui­zi­ nių lai­vų ter­mi­na­lo, ku­rio ope­ra­to­ rius yra bend­ro­vė „Klai­pė­dos lai­vų remontas“, krantinės. Pa­gal krui­zi­nių lai­vų skaičių Klai­pė­da nie­ka­da ne­pa­si­vys Ta­li­ no. Klai­pė­da ge­ro­kai nu­si­lei­džia ir Ry­gos uos­tui. Per­nai ja­me lan­kė­si 69 krui­zi­niai lai­vai, ku­rie at­ga­be­no per 63 tūkst. ke­lei­vių, – tris kar­tus dau­giau nei jų buvo pas mus. Kol kas Klai­pė­da len­kia tik Sa­ re­mo uos­tą. Ja­me – 200 met­rų il­ gio krui­zi­nių lai­vų kran­ti­nė. Šia­me uos­te per­nai ap­si­lan­kė 11 krui­zi­nių lai­ne­rių. Ten­den­ci­ja to­kia, kad Sa­ re­me jų dau­gė­ja. Klai­pė­dos ne­pa­ma­ty­si ir Eu­ro­ pos krui­zų pri­sta­ty­muo­se. Tink­la­ py­je ”Europecruises.com” iš Bal­ ti­jos re­gio­nų uos­tų do­mi­nuo­ja tik Ko­pen­ha­ga, Hel­sin­kis, Stok­hol­mas, Sankt Pe­ter­bur­gas, Ta­li­nas ir Berly­ nas/Varnemiundė bei Gdans­kas.

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

Kuo iš­si­ski­ria Ta­li­nas?

Vi­suo­se Bal­ti­jos re­gio­no uos­tuo­se, iš­sky­rus Klai­pė­dą ir gal dar ke­le­tą, krui­ziniais laivais plau­kio­jan­čių ke­lei­vių dau­gė­ja. Tiek Ry­gai, tiek Ta­li­nui iš­skir­ti­niai bu­vo 2011 me­ tai. Į Ry­gą at­plau­kė 8 pro­c. dau­giau lai­vų ir 8,4 pro­c. dau­giau krui­zų ke­lei­vių. Bal­ti­jos jū­ro­je krui­zi­nės lai­vy­ bos tem­pai api­brė­žia­mi pa­gal tai, kiek ir ko­kių lai­vų ap­si­lan­ko Sankt Pe­ter­bur­go uos­te. Per­nai ten lan­ kė­si 307 lai­ne­riai. Jie at­pluk­dė 456 tūkst. ke­lei­vių. Tai bu­vo 15 pro­c. dau­giau nei 2010 me­tais. Nau­jo­vė Sankt Pe­ter­bur­go uos­ te bu­vo tai, kad ge­gu­žės 27-ąją, o tiks­liau – nau­jojo se­zo­no pra­džio­ je, at­si­da­rė nau­jas ke­lei­vių ir krui­ zi­nių lai­vų ter­mi­na­las „Morskoj fa­ sad“. Jis per me­tus ga­li priim­ti apie 1,5 mln. ke­lei­vių.

Po Sankt Pe­ter­bur­go yra Ta­li­nas, Ko­pen­ha­ga, Stok­hol­mas ir Hel­sin­kis. Kuo pa­trauk­lus Ta­li­nas, kad ga­li ly­gin­tis su di­džiai­siais Bal­ti­jos jū­ ros mies­tais? Jis yra ypač pa­to­gio­je vie­to­je. Va­ka­re iš Sankt Pe­ter­bur­ go iš­plau­kę krui­zi­niai lai­vai ry­te jau bū­na Ta­li­ne. Šio mies­to se­na­ mies­tis – ne­di­de­lis, bet pa­trauk­ lus. Po Sankt Pe­ter­bur­go mas­tų su dau­gy­be eks­kur­si­jų į ca­rų bu­vei­ nes Ta­li­ne tu­ris­tai, grei­tai ap­žiū­ rė­ję se­na­mies­tį, tu­ri lai­ko ir at­si­ pa­lai­duo­ti. To­liau krui­zi­nių lai­vų ope­ra­to­ riai jau ren­ka­si kur plauk­ti – į Ry­ gą, Klai­pė­dą, ma­žes­nius Šve­di­jos uos­tus, Len­ki­ją. Pag­rin­di­niai Klai­ pė­dos kon­ku­ren­tai re­gio­ne yra Ry­ gos, Gdans­ko uos­tai. Ry­go­je krui­ zi­nių lai­vų yra 2–3 kar­tus dau­giau nei Klai­pė­do­je, Gdans­ke – be­veik tiek pat, kiek Klai­pė­do­je.

Krui­zi­niai lai­vai ir ke­lei­viai Klai­pė­dos ir Ry­gos uos­te

Klai­pė­da

Ry­ga

Me­tai

lai­vai

ke­lei­viai

lai­vai

ke­lei­viai

2004

49

14250

107

62431

2005

59

23701

84

48824

2006

48

24914

60

40911

2007

65

35680

90

64166

2008

46

32820

76

50176

2009

50

33335

88

69413

2010

45

35201

64

58564

2011

37

21478

69

63527

2012

36

apie 22 tūkst.

91

apie 90 tūkst.


10

pirmADIENIS, vasario 6, 2012

rubrika JŪRA

Šalies lai­vy­nas vis mažėja Šių me­tų pra­džio­ je Lie­tu­vos jū­rų lai­ vų re­gist­re bu­vo įre­ gist­ruo­tas 121 lai­vas. Iš jų rea­liai plau­ kio­jan­tis – 101. Tiek ma­žai jū­rų lai­vų Lie­tu­vo­je dar nie­ka­ da ne­bu­vo.

Lie­tu­vos jū­rų re­gist­ro lai­vai Me­tai

Lai­vų kie­kis

2000

249

2001

247

2002

209

2003

202

2004

198

2005

175

2006

169

2007

159

2008

149

2009

151

2010

141

2011

121

Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Nai­ki­no ir ES iš­mo­kos

Per 2011 me­tus iš­re­gist­ruo­ta net 20 lai­vų. Lai­ko­ma, kad tai yra eko­no­ mi­nės kri­zės re­zul­ta­tas. Ta­čiau Lie­tu­vos lai­vy­nas ny­ko dar ir ta­da, kai ne­bu­vo kri­zės. Guo­džia tik tai, kad 2011 me­tais bu­vo įre­gist­ruo­ti ke­tu­ri nau­ji uos­ tus ap­tar­nau­jan­tys lai­vai – vil­ki­kai. Tai su­si­ję su per­nai žy­miai išau­gu­ sia Klai­pė­dos uos­to kro­va. Iš to, kiek lai­vų su­ma­žė­jo, ga­li­ ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad nyks­ta ne tik žve­jy­bi­nis, bet ir pre­ky­bi­nis lai­ vy­nas. Per pa­sta­ruo­sius me­tus su­ ma­žė­jo 15 žve­jy­bi­nių lai­vų ir 11 pre­ ky­bi­nių. Žve­jy­bos lai­vy­no ma­žė­ji­mas iš da­lies su­si­jęs su Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­mo­ko­mis, kai už se­nus į me­ta­lo lau­žą su­pjaus­ty­tus lai­vus mo­ka­mi pi­ni­gai. Į me­ta­lo lau­žą pjaus­tyti tie, ku­riais bu­vo žve­jo­ja­ma Bal­ti­ jos jū­ro­je. Nuo Lie­tu­vos vė­lia­vos at­sie­ta ir da­lis okea­ni­nės žve­jy­bos lai­vų. Jei

„„Rei­sas: Lie­tu­vos jū­rų lai­vų re­gist­re re­gist­ruo­ta „Ra­gu­va“ plau­kė ir Ky­lio ka­na­lu. 

ne kvo­tos, ku­rias Lie­tu­va, kaip ES na­rė, gau­na okea­ni­nei žve­jy­bai, tų lai­vų ap­skri­tai ne­lik­tų. Di­džių­ jų žve­jy­bos lai­vų sa­vi­nin­kai ti­ki­na, kad jiems Af­ri­kos zo­no­je pa­to­giau yra plau­kio­ti ne su Lie­tu­vos, o su pi­gių ša­lių vė­lia­vo­mis. Neat­si­gau­na po re­ce­si­jos

Jaut­rus klau­si­mas ir tai, ko­dėl nyks­ta pre­ky­bos lai­vy­nas. „Kal­ta bend­ra ne­pa­lan­ki eko­no­mi­nė si­ tua­ci­ja. Nuo 2008 me­tų, kai pra­ si­dė­jo re­ce­si­ja, lai­vy­nas be­veik ne­pa­ju­to at­si­ga­vi­mo ženk­lų“, –ko­ mentavo Lie­tu­vos lai­vų sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius Gin­tau­tas Kut­ka. Iš vi­sų lai­vi­nin­kys­čių, ku­rių lai­ vai re­gist­ruo­ti Lie­tu­vos re­gist­re, per pa­sta­ruo­sius me­tus pel­nin­ gai dir­bo tik spe­cia­lią rin­ką tu­rin­

Arū­no Bru­žo nuo­tr.

ti „DFDS Lis­co“, o da­bar „DFDS Sea­ways“. Ki­tos lai­vy­bos bend­ro­vės yra pa­kliu­vu­sios į sun­kią eko­no­mi­nę pa­dė­tį. Jos ne­tgi bu­vo pri­vers­tos

Iš įre­gist­ruo­tų 67 tūkst. pra­mo­gi­nių lai­vų rea­liai nau­do­ ja­mų yra tik šiek tiek dau­giau nei 9 tūkst.

par­duo­ti da­lį se­nes­nių lai­vų, kad pa­deng­tų veik­los iš­lai­das. Vals­ty­ bės val­do­ma Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­ nin­kys­tė te­bė­ra įklim­pu­si į di­de­les sko­las. Virš jos te­be­ka­bo pri­va­ti­za­ vi­mo še­šė­lis.

Ne leng­viau yra ir pri­va­čioms kom­pa­ni­joms. Įvai­riuo­se at­si­lie­pi­ muo­se apie lai­vy­bą jū­ri­nin­kai nuo­ lat skun­džia­si, kad lai­ku ne­gau­na at­ly­gi­ni­mų. Du lai­vus tu­rė­ju­si lai­ vy­bos bend­ro­vė „Pas­sat“ ne­tgi pa­ kliu­vo į bank­ro­to ka­ru­se­lę. „Po­pie­ri­niai“ lai­vai

Ki­to­kia pa­dė­tis yra Lie­tu­vos vi­daus van­de­nų lai­vų re­gist­re. Per 2011-uo­ sius įre­gist­ruo­tos 3362 nau­jos vi­daus van­dens trans­por­to prie­mo­nės. Iš jų daugiausia (3291) ma­žųjų, pra­mo­gi­nių ir as­me­ni­nių lai­vų. Taip pat 63 bu­ri­nės jach­tos, 8 vi­ daus van­de­nų ir žve­jy­bos lai­vai. Iš vi­so 2012 me­tų pra­džio­je Lie­ tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus van­de­nų lai­vų re­gist­re bu­vo įre­gist­ruo­tos 67 077 vi­daus van­de­nų trans­por­ to prie­mo­nės.

Iš jų 66 079 pra­mo­gi­niai, ma­žie­ ji ir as­me­ni­niai lai­vai, 728 bu­ri­nės jach­tos. Ga­li bū­ti, kad iš įre­gist­ruo­ tų 67 tūkst. pra­mo­gi­nių lai­vų rea­ liai nau­do­ja­mų yra tik kiek dau­giau nei 9 tūkst. Kaip pa­s te­b ė­jo Lie­t u­vos sau­ gios lai­vy­bos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­rius Eval­das Za­cha­re­vi­čius, tik 9181 vi­d aus van­d ens trans­ por­to sa­v i­n in­kas pa­tei­k ė pra­š y­ mus at­lik­ti tech­ni­nes jų van­dens trans­por­to prie­mo­nių ap­žiū­ras. Tai reiš­kia, kad dau­gu­ma į re­gist­ rą įra­šy­tų lai­vų ga­li bū­ti „po­pie­ri­ niai“ – tai yra lai­vų se­niai ne­bė­ra, bet jie re­gist­re „ka­bo“. Ki­taip sa­ kant, žmo­gus įre­gist­ra­vo val­tį prieš de­šimt­me­tį, ji su­pu­vo, bet re­gist­ re te­bė­ra. Ge­rai, kad lie­tu­viai vis dau­giau nu­si­per­ka pra­mo­gi­nių lai­vų. Ta­čiau toks lai­vas nie­ka­da neats­ tos jū­ri­nio. Fak­tas, kad jū­ri­nis lai­ vy­nas nyks­ta. O kiek rea­lus yra „po­pie­ri­nis“ pra­mo­gi­nis lai­vy­nas, neaiš­ku.

Klai­pė­dos uos­tas orien­tuo­ja­si į Ki­ni­ją

I

š Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lio sto­ ties iš­kil­min­gai iš­ly­dė­tas kon­ tei­ne­ri­nis trau­ki­nys „Sau­ lė“ jau pa­sie­kė Ka­zachs­ta­ną. Pra­dė­ju­si kur­suo­ti „Saulė“ ver­ti­na­ ma kaip sėk­min­gas pro­jek­tas. Kaip jis kū­rė­si, kaip pla­nuo­ja įsi­tvir­tin­ ti kon­ku­ren­ci­nė­je rin­ko­je? Į šiuos ir ki­tus klau­si­mus at­sa­kė tie­sio­gi­ nio trau­ki­nio veik­los ku­ra­to­riaus – bend­ro­vės „VPA Logistics“ va­do­vas Da­rius Bei­nor­tas.

– Ko­k ia yra kon­tei­n e­r ių ga­ be­n i­m o trau­k i­n iu „Sau­l ė“ sche­m a? – Iš Klai­pė­dos trau­ki­nys per 7–8 pa­ras pa­sie­kia Ka­zachs­ta­no di­ džiau­sio mies­to Al­ma­tos ge­le­žin­ ke­lio sto­tį. Iš čia jie pa­gal pa­skir­tį iš­ga­be­na­mi to­liau į įvai­rias vie­tas. Di­džiau­sia da­lis jų ke­liau­ja į Ki­ni­ ją. Jau ki­tas trau­ki­nys ga­be­na juos iki Ka­zachs­ta­no – Ki­ni­jos Dos­ tyk punk­to. Šia­me punk­te kro­vi­niai taip pat for­muo­ja­mi ir ke­lio­nei at­ gal į Klai­pė­dos uos­tą.

Vid­man­tas Ma­tu­tis

– Kiek trun­ka kro­vi­nio ke­lio­ nė nuo pra­di­nio iki ga­lu­ti­nio punk­to? – Ats­tu­mai yra di­de­li: iki Al­ma­tos – apie še­ši tūks­tan­čiai ki­lo­met­rų, iki Ki­ni­jos – dar 3–4 tūks­tan­čiai. Įver­ti­no­me, kad pir­mo­jo trau­ki­nio „Sau­lė“ kro­vi­niai nuo pra­di­nio taš­ ko iki kro­vi­nio ga­vė­jo Va­ka­rų Eu­ro­ po­je ke­lia­vo apie 11 tūkst. ki­lo­met­ rų. Ke­lio­nė tru­ko 18 pa­rų.

v.matutis@kl.lt

– Ar jau ga­li­ma įžvelg­ti ko­kias nors ten­den­ci­jas iš pir­mųjų trau­ki­nio „Saulė“ rei­sų? – Ant­ra­sis trau­ki­nio „Sau­lė“ rei­ sas yra tik­ras in­ter­mo­da­lu­mo įro­ dy­mas. To­kią veik­lą ir pla­na­vo­me. Vi­si kro­vi­niai skir­tin­gi – nuo hi­gie­ ni­nių pa­ke­tų iki pla­taus var­to­ji­mo pre­kių. Vi­si kon­tei­ne­riai at­ga­ben­ ti per Klai­pė­dos uos­tą iš ES ir ne ES ša­lių. Iš lai­vų jie iš­krau­ti tiek Klai­ pė­dos kon­tei­ne­rių, tiek „Klai­pė­ dos Smel­tės“ ter­mi­na­le. Kro­vi­niai

„„Op­ti­miz­mas: D.Bei­nor­tas ma­no,

kad sun­kiai įsi­lin­ga­vęs trau­ki­nys „Saulė“ to­liau rie­dės be di­des­nių rū­pes­čių.

45 kon­tei­ne­riuo­se bu­vo su­rink­ti iš še­šių klien­tų. Jie iš­ke­lia­vo skir­tin­ giems ga­vė­jams. Ne taip, kaip pir­ ma­sis trau­ki­nys, kai bu­vo vie­nas di­de­lis klien­tas.

– O ko­kia vie­no kon­tei­ne­rio ga­ be­ni­mo kai­na? – Kol kas de­ta­liau ne­skai­čia­vo­me. Tai da­ry­si­me po ant­ro­jo rei­so, nes

pir­ma­sis bu­vo ban­do­ma­sis. Ga­ ben­ti kro­vi­nius ge­le­žin­ke­liais kai­ nuo­ja ge­ro­kai bran­giau nei lai­ vais. Ta­č iau lai­v u kro­v i­n iai iš Ki­ni­jos Va­ka­rų Eu­ro­pą pa­sie­kia maž­daug per 45 pa­ras, o mes nuo Al­ma­tos iki Klai­pė­dos uos­to at­ve­ ža­me juos per 7–8 pa­ras. Iš Ki­ni­ jos iki Al­ma­tos kro­vi­niai ke­liau­ja 5–6 pa­ras, iš Klai­pė­dos uos­to iki var­to­to­jų – dar 4–5 pa­ras. Mes lai­mi­me tau­py­da­mi kro­vi­nio ga­ be­ni­mo lai­ką. – Jūs ga­be­na­te kro­vi­nius iš Ki­ ni­jos šiau­rės va­ka­rų re­gio­no. Tai re­čiau­siai ap­gy­ven­din­ta ir ma­žiau­siai iš­vys­ty­ta Ki­ni­jos da­lis. Ar ne­prit­rūks kro­vi­nių? – Ki­ni­ja yra Ki­ni­ja, ji spar­čiai vys­ to­si ne tik ry­tų da­ly­je, kur kon­cent­ ruo­ja­si di­die­ji uos­tai. Pla­nuo­ja­me, kad ir ma­žiau ap­gy­ven­din­ta­me Ki­ ni­jos re­gio­ne at­si­ras pre­kių, ku­rias rei­kės iš­ga­ben­ti į Va­ka­rų Eu­ro­pą. O iš Va­ka­rų Eu­ro­pos bus srau­tas ir į pa­čią Ki­ni­ją. Tai pa­ro­dė pir­mie­ji du mū­sų rei­sai. Tiek iš Ki­ni­jos, tiek į Ki­ni­ją są­ sta­t ai bu­vo vi­s iš­kai su­k omp­l ek­ tuo­t i. „Sau­l ės“ pro­j ek­t as bus

sėk­m in­gas tuo at­ve­j u, jei kro­v i­ niai va­žiuos į abi pu­ses. Trau­ki­ nys tu­ri vež­ti kro­vi­nius, o ne va­ žiuo­ti tuš­čias. – Ko­kie kro­vi­niai ga­lė­tų ju­dė­ti trau­ki­niais tarp Ki­ni­jos ir Va­ ka­rų Eu­ro­pos per Klai­pė­dos uos­tą? – Pir­mą kar­tą dau­giau­sia ga­be­ no­m e kom­p iu­t e­r ių, elekt­ro­n i­k os pre­k ių. Ant­ra­s is trau­k i­n ys jau ve­ž ė pla­t aus var­t o­j i­m o pre­k es. Yra ta­ria­ma­si dėl pa­čių įvai­riau­ sių kro­vi­nių – ne­tgi au­to­mo­bi­lių de­t a­l ių. Šau­dyk­l i­n ia­m e trau­k i­ ny­j e „Sau­l ė“ yra kro­v i­n ių, ku­r ie jau va­žia­vo į Ki­ni­ją ki­tais bū­dais. Bet ieš­ko­me ir nuo­la­ti­nių di­des­ nių srau­tų. Trau­ki­nys nė­ra orien­ tuo­tas į smul­kias siun­tas ir vien­ kar­ti­nius ga­be­ni­mus. – Ko­kia ti­ki­my­bė, kad „Sau­lė“ pra­dės kur­suo­ti pa­gal nuo­la­ti­ nį gra­fi­ką? – Jau nuo va­sa­rio 15 die­nos pla­nuo­ ja­me pa­sto­ves­nį šau­dyk­li­nio trau­ ki­nio „Sau­lė“ gra­fi­ką. Va­sa­rį šis trau­ki­nys tu­rė­tų pa­da­ry­ti du rei­sus į Ka­zachs­ta­no Al­ma­tos sto­tį.


11

pirmADIENIS, vasario 6, 2012

JŪRA Po­ky­čiai li­ni­jo­je

Ap­len­kiant Lie­tu­vą

Bal­ta­sis są­ra­šas

Lai­vy­bos kom­pa­ni­jos „Team Li­ nes“ li­ni­jo­je kon­tei­ne­riai ga­ben­ ti iš Bre­men­ha­fe­no ir Ham­bur­ go į Klai­pė­dą. Nuo šios sa­vai­ tės į li­ni­ją įtrauk­tas ir ne­to­li nuo Stok­hol­mo esan­tis Šve­di­jos So­ der­tal­jė uos­tas. Kiek­vie­ną sa­ vai­tę lai­vy­bos li­ni­jo­je dir­ba du po 700 TEU kon­tei­ne­rių ga­be­ nan­tys lai­vai.

Kaip Lie­tu­vos apy­lan­ka dir­ban­ ti lai­vy­bos li­ni­ja Ust Luga–Bal­ tijskas 2011 m. ga­be­no 12 592 va­go­nus. Anks­čiau šie kro­vi­ niai į Ka­li­ning­ra­do sri­tį ir iš jos ga­ben­ti per Lie­tu­vą. Li­ni­ja tarp Ust Lu­gos ir Bal­tijs­ko, ku­rią ap­ tar­nau­ja du jū­rų kel­tai, ga­be­ na­mi naf­tos pro­duk­tai, grū­dai, trą­šos, me­die­na.

Lie­tu­va iš­liks Pa­ry­žiaus me­mo­ ran­du­mo lai­vų sau­gu­mo bal­ta­ ja­me są­ra­še. Per­nai iš 64 pa­tik­ rin­tų Lie­tu­vos jū­rų lai­vų re­gist­re įre­gist­ruo­tų lai­vų su­lai­ky­tas tik vie­nas nea­ti­ti­kęs sau­gios lai­vy­ bos rei­ka­la­vi­mų. Tai su­da­rė 1,56 pro­c. nuo pa­tik­rin­tų lai­vų skai­ čiaus. Šis ro­dik­lis yra ma­žiau­ sias nuo 2003 me­tų.

Paveldas – ir sau­go­ma, ir ap­leis­ta Dau­giau rū­pes­čių ke­lia ne tiek uos­ to vi­du­je, kiek už jo ri­bų esan­tis jū­ri­nis pa­vel­das.

Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Po­žiū­riai ski­ria­si

Prieš ke­le­rius me­tus is­to­ri­kai pra­ šė Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos pi­ni­gų tam, kad bū­tų iš­ tir­ta, ko­kie uos­te yra ver­tin­gi kul­ tū­ri­niai ob­jek­tai. „Prieš tai bu­vu­si di­rek­ci­jos va­ do­vy­bė bu­vo pa­ža­dė­ju­si rem­ti to­ kią stu­di­ją. Dėl no­ro sau­go­ti kul­ tū­ros ob­jek­tus esa­me skep­tiš­ki. Tai truk­do Lie­tu­vai už­dirb­ti pi­ni­ gų“, – tei­gė Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos rin­ko­da­ros ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ar­tū­ras Drun­gi­las. „No­rė­tų­si pla­tes­nio bend­ra­dar­ bia­vi­mo su uos­tu, kur yra už­da­ra te­ri­to­ri­ja. Ne vi­sa­da pa­ste­bi­me, kai vie­nas ar ki­tas pa­vel­do ob­jek­tas iš­ nyks­ta. Yra at­lik­ti bend­ri uos­to pa­ vel­do ob­jek­tų ty­ri­mai“, – tvir­ti­no Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos Pa­vel­do­sau­gos sky­ riaus ve­dė­ja Edi­ta Pet­raus­kie­nė. Jos tei­gi­mu, iš da­lies vyks­ta uos­ to kul­tū­ri­nių pa­vel­do ob­jek­tų ap­ ra­šy­mas. Kom­pa­ni­jos tai pri­vers­tos da­ry­ti įsi­sa­vin­da­mos vie­nas ar ki­ tas uos­to te­ri­to­ri­jas. Ren­giant pla­ na­vi­mo do­ku­men­tus, at­ski­rais at­ ve­jais iš­ties ran­da­mi spren­di­mai dėl pa­vel­do ob­jek­tų. Ver­ty­bes sau­go

Anot E.Pet­raus­kie­nės, gra­žiai res­ tau­ruo­ti ir sau­go­mi bend­ro­vės „Be­ga“ pa­sta­tai Ne­mu­no gat­vė­ je. Nors ir ap­sta­ty­tas, bet sau­go­ mas loc­ma­nų na­mas Klai­pė­dos jū­ rų kro­vi­nių kom­pa­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je. Uos­tas ža­da su­tvar­ky­ti ir sa­vo reik­ mėms pri­tai­ky­ti bu­vu­sią mo­kyk­lą Ne­mu­no g. 145. Ke­le­tas ver­tin­gų pa­sta­tų, ku­riuos rei­kė­tų iš­sau­go­ti, yra ir bend­ro­vės „Klai­pė­dos Smel­tė“ te­ri­to­ri­jo­je. Jie bu­vo nau­do­ja­mi kaip san­dė­liai, bet so­vie­ti­niais lai­kais pri­tai­ky­ti ad­mi­ nist­ra­ci­nėms pa­tal­poms. Di­des­nę da­lį pa­vel­do uos­te su­da­ ro smul­kūs ob­jek­tai – įvai­rūs ženk­ lai, knie­dy­ti stul­pai ir ki­ta. Jei tai truk­do uos­to plėt­rai, gal­ būt smul­k ius pa­vel­d o pa­m ink­

„„Pas­merk­ti: kul­tū­ros pa­vel­do da­li­mi prie pi­lia­vie­tės esan­tys ap­leis­ti „Bu­džio“ lai­vai jau daug me­tų ba­do akis.

Ar­tū­ras Drun­gi­las:

Dėl no­ro sau­go­ti uos­ te kul­tū­ros ob­jek­tus esa­me skep­tiš­ki – tai truk­do Lie­tu­vai už­ dirb­ti pi­ni­gų.

„„Lie­ka­nos: nuo­lat plau­na­mą Meln­ra­gės gel­bė­ji­mo sto­ties pa­dą pla­nuo­

ja­ma iš­sau­go­ti ar­ba ne­tgi sta­ty­ti nau­ją sto­tį tu­ris­tams.Ap­leis­ti lai­vai

lus ga­li­ma bū­tų lai­ky­ti ir ro­dy­ti žmo­nėms kur nors mies­te vie­no­ je vie­to­je. „Ge­riau­sia, kai is­to­ri­nis ob­jek­tas lie­ka sa­vo ap­lin­ko­je. Bet jei to neį­ ma­no­ma pa­da­ry­ti, ma­tyt, teks ieš­ ko­ti jiems iš­sau­go­ti tin­ka­mų vie­ tų“, – svars­tė E.Pet­raus­kie­nė. Uos­to di­rek­ci­ja, pasak A.Drun­gi­ lo, rem­tų smul­kių pa­vel­do ob­jek­tų iš­kė­li­mą iš uos­to te­ri­to­ri­jų. Ir ji pa­ ti jo­se ran­da ver­tin­gų daik­tų. „Kai gi­li­na­me uos­tą, ran­da­me se­nų lai­vų in­ka­rų, gran­di­nių. Ra­ dinius ap­ra­šo­me ir lai­ko­me. Gal­ būt ga­lė­si­me kam nors per­duo­ti“, – kal­bė­jo A.Drun­gi­las.

Be­ne di­džiau­sia pro­ble­ma yra jau ke­le­rius me­tus ša­lia pi­lia­vie­tės pa­ mes­ti lyg ir nie­kam ne­rei­ka­lin­gi se­ nie­ji lai­vai. Aš­tuo­ni ap­leis­ti lai­ve­ liai yra įtrauk­ti į jū­ri­nių kul­tū­ri­nių ver­ty­bių re­gist­rą. „Šių lai­ve­lių sa­vi­nin­kas – jū­ ri­nės is­to­ri­jos ir kul­tū­ros klu­bas „Bu­dys“. Su klu­bo at­sto­vais ban­ dė­me kal­bė­tis ir pik­tuo­ju, ir gra­ žiuo­ju. Ne­pa­de­da. Lai­vus rei­kė­ tų per­duo­ti Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jui ar­ba Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­jui, kad juos res­tau­ruo­tų. Jau įsi­ti­ki­nau, kad „Bu­dys“ nie­ko su tais lai­vais ne­da­rys – jie su­pus sto­vė­da­mi“, – tei­gė Kul­tū­ros pa­ vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

mi­nis­te­ri­jos vy­riau­sia­sis vals­ty­ bės ins­pek­to­rius Lais­vū­nas Ka­va­ liaus­kas. Už tai, kad jau daug me­tų ne­ tvar­ko­mi jū­ri­nio pa­vel­do ob­jek­tais esan­tys lai­vai, ke­ti­na­ma kel­ti ad­ mi­nist­ra­ci­nes by­las ir baus­ti „Bu­ džio“ klu­bo val­dy­to­jus. L.Ka­va­l iaus­k ui ne ma­ž es­ nis gal­vos skaus­mas ir bur­lai­vis „Me­r i­d ia­n as“. Kiek­v ie­n ais me­ tais dėl šio lai­vo ky­la vis di­des­ nė ri­zi­ka. Įdo­mūs ir ne­sut­var­ky­ti

Prob­le­miš­kas ob­jek­tas ir Meln­ ra­gės gel­bė­ji­mo sto­ties lie­ka­nos, nors tai nė­ra pa­vel­do dalis. Jas vis la­biau plau­na Bal­ti­jos jū­ros ban­gos.

Tai bu­vo vie­na iš pen­kių Lie­tu­vos pa­jū­ry­je įreng­tų gel­bė­ji­mo sto­čių. To­kių lie­ka­nų yra ir Kark­lė­je, Ne­ mir­se­to­je, Smil­ty­nė­je. „Jau iš­plau­ti maž­daug du treč­ da­liai Meln­ra­gės gel­bė­ji­mo sto­ties pa­do lie­ka­nų. Siū­lė­me jas iš­kel­ti į ko­pa­gūb­rį ir eks­po­nuo­ti į pa­jū­rį trau­kian­tiems žmo­nėms. Sa­vi­val­ dy­bės no­rai – dar gra­žes­ni. Kal­bė­ jau­si su mies­to vy­riau­siuo­ju ar­chi­ tek­tu Al­man­tu Mu­rei­ka. Jis siū­lo su­tvar­kius iš­grauž­tą pa­jū­rio kran­ tą at­kur­ti se­ną­ją gel­bė­ji­mo sto­tį ir pri­tai­ky­ti ją tu­riz­mo reik­mėms“, – ti­ki­no L.Ka­va­liaus­kas. Is­to­riš­kai pa­trauk­lių ir ne­sut­var­ ky­tų jū­ri­nio pa­vel­do ob­jek­tų yra ir pi­lia­vie­tė­je. Pir­miau­sia tai trys „Lin­de­nau“ lai­vų sta­tyk­los ga­my­ bi­niai kor­pu­sai, elin­gas, vo­kie­čių po­van­de­ni­nių lai­vų prie­plau­ka su ke­tu­riais au­ten­tiš­kais knech­tais ni­šo­se. Įdo­mi vie­ta, anot L.Ka­va­liaus­ko, yra ir Smil­ty­nė­je ša­lia pa­sie­nie­čių sli­po. Tai 100 met­rų il­gio kran­ti­nė su se­no­vi­niais įkal­tais stul­pais. „Pro­fe­s o­r ius Vla­d as Žul­k us nu­sta­tė, kad ša­lia jos yra nu­sken­ dęs XVIII am­ž iaus lai­vas. Tuo­ met la­bai įdo­m iai sta­t ė kran­t i­ nes. Nus­kan­d in­d a­vo lai­v us su ba­las­tu ir ap­link juos su­tvir­tin­ da­vo kran­ti­nių konst­ruk­ci­jas“, – is­to­ri­nius fak­tus pri­si­mi­nė L.Ka­ va­liaus­kas. Jis tei­gė pa­siū­lęs prie šių kran­ ti­nių įreng­ti ap­žval­gos aikš­te­lę su aiš­ki­na­muo­ju teks­tu, kad tai yra ypa­tin­gas jū­ri­nis pa­vel­das.


12

pirmADIENIS, vasario 6, 2012

JŪRA Pi­ra­tai siau­tė­ja

Nau­jas ter­mi­na­las

Lai­vų ka­tast­ro­fos

Pas­kelb­ta apie pi­ra­ta­vi­mą 2011 m. Už­fik­suo­ti 439 pi­ra­tų iš­puo­ liai (2010 m. – 445). Per 2011 m. pi­ra­tai pa­gro­bė 45 lai­vus. Įkai­ tais 2011 m. bu­vo 802 jū­ri­nin­ kai. Kar­tais su jais pi­ra­tai el­gia­ si žiau­riai – už­fik­suo­tas at­ve­jis, kai ka­pi­to­nui bu­vo nu­pjau­ta ran­ ka. Per­nai dėl pi­ra­tų iš­puo­lių žu­ vo 8 jū­ri­nin­kai.

Sau­sio pa­bai­go­je Es­ti­jos Mu­ gos uos­te pra­dė­tas sta­ty­ti nau­ jas kon­tei­ne­rių ter­mi­na­las. Jo sa­vi­nin­kė – kom­pa­ni­ja „Rail Ga­ rant“. Es­ti­jo­je ki­lo dis­ku­si­ja – ar tu­rės nau­jas ter­mi­na­las kro­ vi­nių? Da­bar per Bal­ti­jos ša­lių uos­tus krau­na­ma 5 mln. TEU kon­tei­ne­rių, o po 5–8 me­tų ti­ki­ ma­si 12–15 mln. TEU srau­to.

Pa­sau­ly­je 2011-ie­ji ver­ti­na­mi kaip ava­rin­giau­si lai­vy­bo­je me­ tai. Per me­tus įvy­ko apie šim­ tas di­de­lių lai­vų ava­ri­jų. Štai tik ke­li pa­vyz­džiai su žmo­nių au­ ko­mis – ru­sų lai­vo „Bul­ga­ria“ – 122, kel­to „Spi­ce Is­lan­der“ Tan­ za­ni­jo­je –192, imig­ran­tų lai­vas In­do­ne­zi­jo­je – 200, plat­for­ma „Kols­ka­ja“ – 53.

JAV – tarp ly­de­rių, o Eu­ro­po­je? Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se vei­kia apie 20 di­de­lių jū­ri­nių uos­tų. Pa­gal 2011 me­tų re­zul­ta­tus Klai­pė­da tarp jų bū­tų 5–6 vie­to­je.

Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Klai­pė­da ste­bi­na

Rea­liai JAV uos­tų yra ge­ro­kai dau­ giau, ta­čiau ne vi­si ma­ži lai­ko­mi jū­ri­niais. JAV yra 527 in­dek­sus tu­ rin­tys uos­tai. Ame­ri­kie­čiams da­ro įspū­dį, kad pa­ly­gin­ti ne­di­de­lės ša­lies, ko­kia yra Lie­tu­va, uos­tas JAV bū­tų tarp ly­de­rių. Apie tai kal­bė­jo JAV ap­si­lan­kęs Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Jis bu­vo su­ si­ti­kęs su Nor­fol­ko ir Fi­la­del­fij­ os uos­tų at­sto­vais. Nor­fol­kas yra jū­ri­nis uos­tas. Pag­rin­di­niai jo kro­vi­niai – kon­ tei­ne­riai. Ten per me­tus krau­na­ ma per du mi­li­jo­nus TEU kon­ tei­ne­rių. Skai­čiuo­jant to­no­mis, Nor­fol­ko kro­va per me­tus su­da­ro apie 16 mln. Klai­pė­dos uos­tas 2011 me­tais kro­vė 36,6 mln. to­nų kro­vi­nių.

Ly­de­ris – Hius­to­nas

Vie­nas per­spek­ty­viau­sių lai­ko­ mas Nau­jo­jo Or­lea­no uos­tas. Anot E.Gent­vi­lo, Lie­tu­vos am­ba­sa­dos JAV at­sto­vai pa­ra­gi­no Klai­pė­dą už­megz­ti su juo drau­giš­kus ry­šius. Mi­si­si­pės upė­je esan­čia­me Nau­jo­ jo Or­lea­no uos­te per me­tus krau­ na­ma per 10 mln. to­nų kro­vi­nių.

Ame­ri­kie­čiams su­ si­da­rė įspū­dis, kad Klai­pė­dos uos­tas JAV bū­tų tarp ly­de­rių.

Kon­tei­ne­riai šia­me uos­te su­da­ro 370 tūkst. TEU. Mi­si­si­pė lai­ko­ma jud­riau­siu JAV vi­daus van­de­nų lai­ vų ke­liu. Juo kas­met plau­kia apie 6 tūkst. lai­vų. Di­džiau­sias JAV uos­tas – Hius­to­nas Mek­si­kos įlan­ko­je. Per jį kas­met krau­

„„Ly­de­ris: di­džiau­sias JAV – Hius­to­no uos­tas. 

na­ma apie 220 mln. to­nų kro­vi­nių. Šis uos­tas per 20 me­tų JAV yra pir­ma­sis pa­gal im­por­tą ir ant­ra­sis pa­gal eks­ por­tą. Dau­giau už jį JAV eks­por­tuo­ja tik per Los An­dže­lo uos­tą. Bend­ra šio uos­to kro­va yra apie 170 mln. to­nų per me­tus. Tarp JAV di­džių­jų uos­tų yra ir Long By­čas, pa­sie­kęs 160 mln. to­nų me­ti­nę kro­vą. Ant­rą JAV uos­tų gru­pę su­da­ry­ tų Niu­jor­kas (89 mln. t) ir Charls­ to­nas (65 mln. t). Klai­pė­da pa­tek­ tų į tre­čią­ją JAV uos­tų gru­pę kar­tu su Fi­la­del­fij­ a (35 mln. t), Siet­lu (20 mln. t), Bos­to­nu ir Nor­fol­ku (po 16 mln. t).

Gar­si­na jū­rų tu­riz­mas

Dau­gu­ma JAV uos­tų spe­cia­li­zuo­ja­ si krau­ti kon­tei­ne­rius, taip pat prii­ mi­nė­ti krui­zi­nius lai­vus. Jų kro­va svy­ruo­ja apie 10–12 mln. to­nų per me­tus. Pa­sau­ly­je be­ ne la­biau­siai ži­no­mas JAV Ma­ja­mio uos­tas. Ta­čiau ja­me krau­na­ma tik apie 7 mln. to­nų kro­vi­nių. Ma­ja­m į gar­s i­n a tai, kad jis per me­t us prii­m a apie 800 krui­ zi­n ių lai­v ų, ku­r iais at­p lau­k ia dau­g iau nei ke­t u­r i mi­l i­j o­n ai jū­ rų tu­r is­t ų. Pa­ly­gi­nę Klai­pė­dą su JAV uos­ tais ir at­ra­dę, kad jis pa­gal šių me­

„Geor­ge­gai­tas.com“ nuo­tr.

tų kro­vą ten at­ro­dy­tų ne­blo­gai, to pa­ties ne­ga­lė­tu­me pa­sa­ky­ti apie Klai­pė­dos po­zi­ci­jas tarp Eu­ro­pos uos­tų. Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne Klai­pė­da nu­si­lei­do tik Ru­si­jos Sankt Pe­ter­ bur­go ir Pri­mors­ko uos­tams. Eu­ ro­po­je Klai­pė­da pra­lai­mė­tų ne tik Ro­ter­da­mui, Ham­bur­gui, Ams­ter­ da­mui, Bre­mer­ha­fe­nui, Ant­ver­pe­ nui, bet ir da­liai Ang­li­jos, Pran­cū­ zi­jos, Is­pa­ni­jos uos­tų. Eu­ro­p o­je yra 3023 uos­tai, ku­ rie tu­r i uos­t ų in­d ek­s us. Dau­ giau­s ia jų Jung­t i­n ė­je Ka­ra­lys­t ė­ je – 731.

Ar tik­rai abo­ri­ge­nai su­val­gė Ku­ką? Ve­nan­tas But­kus Džeim­sas Ku­kas – vie­na reikš­min­ giau­sių as­me­ny­bių geog­ra­fi­nių at­ ra­di­mų is­to­ri­jo­je. Jį už­puo­lė ir su­ val­gė Ha­va­jų sa­los čia­bu­viai. Ar tik­rai jie taip pa­siel­gė?

Ang­li­jo­je jis va­di­na­mas jū­rei­vių jū­ rei­viu. D.Ku­kas (1728–1779) vyk­dė slap­tas bri­tų Ad­mi­ra­li­te­to mi­si­jas. Jis tris kar­tus bur­lai­viais api­plau­ kė pa­sau­lį. Pir­ma­sis kir­to Pie­tų aši­ga­lio po­lia­ra­tį, pir­mą kar­tą že­ mė­la­py­je pa­žy­mė­jo Nau­ją­ją Ze­lan­ di­ją, Nau­ją­ją Ka­le­do­ni­ją, dau­ge­lį Okea­ni­jos sa­lų, nu­brė­žė piet­ry­ti­nę Aust­ra­li­jos pa­kran­tę. D.Ku­ko su­ da­ry­tais že­mė­la­piais dėl jų tiks­lu­ mo ga­li­ma nau­do­tis ir šian­dien. Di­džiau­sia duok­lė jū­rei­vys­tei – per­ga­lė prieš skor­bu­tą. Ši li­ga su­si­ ju­si su vi­ta­mi­no C trū­ku­mu mais­te. Anais lai­kais ji il­gų jū­ros ke­lio­nių me­tu nai­kin­da­vo iš­ti­sas lai­vų įgu­ las. Ad­mi­ra­li­te­tas jū­rei­vius mai­ti­no pra­stos ko­ky­bės pro­duk­tais. D.Ku­ kas – pir­ma­sis bri­tų ka­pi­to­nas, ku­ ris iš va­do­vy­bės rei­ka­la­vo, kad jū­

„„He­ro­jus: D.Ku­ko po­rtre­tas. 

„Wi­ki­pe­dia.org“ nuo­tr.

rei­vių mais­to ra­cio­ne bū­tų rau­gin­tų ko­pūs­tų. Jis įpra­ti­no jū­rei­vius nuo­ lat vė­din­ti pri­dvi­su­sias pa­tal­pas. D.Ku­ko eks­pe­di­ci­jo­se be­veik ne­ bu­vo li­go­nių. Į tre­čią­ją ke­lio­nę D.Ku­kas iš­vy­ko 1776 m. lie­pą bur­lai­viais „Re­so­lu­ tion“ su 112 žmo­nių įgu­la ir „Dis­ co­ve­ry“ – 88 įgu­los na­riai. Sie­kė

at­ras­ti šiau­rės-va­ka­rų pro­per­šą, jun­gian­čią At­lan­to ir Ra­mų­jį van­ de­ny­nus. Ieš­ko­ta trum­piau­sio jū­ rų ke­lio iš Eu­ro­pos į Azi­ją. Pa­ke­liui at­ra­dę Ha­va­jų sa­las, D.Ku­ko lai­vai Be­rin­go są­siau­rį pa­ sie­kė tik po dve­jų me­tų. Ru­de­nį le­dai ne­be­lei­do to­liau brau­tis pa­ lei Alias­kos kran­tus. Nu­ta­rė grįž­ti į Ha­va­jų sa­las pa­pil­dy­ti mais­to at­ sar­gas ir re­mon­tuo­ti lai­vus. Ha­va­jų čia­bu­viai ke­liau­to­jus su­ ti­ko pa­gar­biai. Ma­nė, kad su­grį­žo dos­nu­sis jų mi­tų die­vas Lo­no su pa­ly­da. D.Ku­kas ne­pa­tei­si­no jų lū­ kes­čių. Jis iš čia­bu­vių pa­rei­ka­la­vo mais­to ir ge­ro­kai nu­skur­di­no. Kai mė­ne­sį sa­lo­je vie­šė­ję atei­viai pa­ kė­lė bu­res, sa­los gy­ven­to­jai iš­ly­ dė­jo juos su džiaugs­mu. Stip­rūs prie­šin­gos kryp­ties vė­jai pri­ver­tė D.Ku­ko lai­vus grįž­ti at­gal. Pa­siųs­ti į kran­tą jū­ri­nin­kai pra­ne­ šė ne­ma­lo­nią ži­nią – vie­ti­niai gy­ ven­to­jai nu­trau­kia kon­tak­tus su at­ vy­kė­liais. 1779 m. va­sa­rio 14-osios ry­tą bri­tai pa­ste­bė­jo, kad pa­vog­ta val­ tis. D.Ku­kas pa­siun­tė į kran­tą jū­ros

pės­ti­nin­kų bū­rį paim­ti ke­lis įkai­tus ir su­nai­kin­ti čia­bu­vių ka­no­jas. Ly­di­ mas gink­luo­tų ka­rei­vių, D.Ku­kas nu­ spren­dė ap­lan­ky­ti gen­čių va­dą. Prie kran­to įvy­ko ne­ma­lo­ni sce­na. D.Ku­ kas ban­dė va­dą jė­ga nu­si­ves­ti į lai­vą. Tai iš­pro­vo­ka­vo tra­giš­ką jo lem­tį. D.Ku­ko žū­ties ap­lin­ky­bes iš­sa­ miai ap­ra­šė lei­te­nan­tas Džeim­sas Kin­gas. Pa­sak jo, D.Ku­kas ma­tė, kad ne­pa­vyks paim­ti va­do įkai­tu be krau­jo pra­lie­ji­mo, to­dėl ban­dė grįž­ti į val­tis. Jū­rei­viai ėmė šau­dy­ ti į ka­rin­gai nu­si­tei­ku­sią čia­bu­vių mi­nią, ke­lis jų nu­ko­vė. Ha­va­jie­čiai, gink­luo­ti svie­dik­liais, ie­ti­mis ir ak­ me­ni­mis, puo­lė ang­lų jū­ri­nin­kus. „Mū­sų ne­lai­min­gas va­das sto­ vė­jo prie van­dens. Kol jis žvel­gė į puo­lan­čiuo­sius, nie­kas neišd­rį­so jo lies­ti. Kai tik nu­si­su­ko, no­rė­da­ mas įsa­ky­ti val­ty­je esan­tiems ka­ riams ne­be­šau­dy­ti, jį su­žei­dė į nu­ ga­rą ir ka­pi­to­nas griu­vo į van­de­nį. Sa­los gy­ven­to­jai gar­siai šauk­da­mi iš­trau­kė jį ant kran­to ir ėmė pei­liais pjaus­ty­ti kū­ną“, – ra­šė D.Kin­gas. Eks­pe­di­ci­jos va­do­vu ta­po „Dis­ co­ve­ry“ ka­pi­to­nas Čarl­zas Klar­

kas. Jis sten­gė­si iš abo­ri­ge­nų tai­ kiu bū­du at­gau­ti D.Ku­ko pa­lai­kus. Pa­ty­ręs ne­sėk­mę, ėmė­si ko­vi­nių veiks­mų. Den­giant lai­vo pa­tran­kų sal­vėms, iš­lai­pi­no jū­ros pės­ti­nin­ kų ir jū­rei­vių de­san­tą. Jie su­de­gi­ no pa­kran­tės gy­ven­vie­tę ir nu­ko­vė ne­spė­ju­sius pa­bėg­ti į kal­nus ha­va­ jie­čius. Pa­bū­gę ang­lų kerš­to, abo­ri­ge­ nai į pa­kran­tę at­ga­be­no pin­ti­nę su 10 sva­rų mė­sos ir žmo­gaus kau­ko­ lę be apa­ti­nio žan­di­kau­lio. Neat­ga­ vus vi­so kū­no ir gi­mė le­gen­da, kad Ku­ką su­val­gė abo­ri­ge­nai. Gal da­lį gar­saus jū­rų ka­pi­to­no jie ir su­val­ gė, nes bu­vo įpra­tę taip pa­sielg­ti su nu­kau­tais prie­šais. 1779 m. va­sa­rio 22 d. grą­žin­ ti D.Ku­ko pa­lai­kai pa­gal jū­rei­viš­ ką pa­pro­tį pa­lai­do­ti jū­ro­je. Nors ir pri­slėg­ti va­do ne­tek­ties, „Re­so­lu­ tion“ ir „Dis­co­ve­ry“ įgu­los pa­va­ sa­rį vėl iš­plau­kė į šiau­rę. Po nepa­ vy­ku­sių ban­dy­mų pra­si­brau­ti į Čiu­kot­kos jū­ros šiau­ri­nę da­lį lai­vai grį­žo į Ang­li­ją taip ir ne­su­ži­no­ję, ar yra koks nors są­siau­ris, jun­gian­tis Ra­mų­jį ir At­lan­to van­de­ny­nus.


JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI PIRMASIS BALSAVIMO TURAS JAU PRASIDĖJO! KVIEČIAME BALSUOTI IR IŠRINKTI SEPTYNIAS PRETENDENTES Į METŲ KLAIPĖDIETĖS TITULĄ. 1 Ramunė Adomaitienė, neįgaliesiems atstovau2

3

4

5

6

7 8

9

janti sportininkė, – už pasaulio rekordą šuolio į tolį rungtyje. Irena Armonienė, etnologė, Klaipėdos etnokultūros centro specialistė, – už atsidavimą ir meilę Klaipėdos miesto ir krašto tautinei kultūrai, jos gaivinimą ir puoselėjimą, už asmeninį pavyzdį ir talentą skleisti tradicijos šviesą. Dalia Bielskytė, onkohematologinių ligonių bendrijos „Kraujas“ vadovė, pirmoji lietuvė, apdovanota Šventojo Martyno skydu, – už kilnias iniciatyvas, nuoširdų rūpestį vėžiu sergančiais tautiečiais, pagalbą ir pasiaukojimą jų labui, sugebėjimą suburti visuomenę didžiam tikslui – padėti žmogui. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, drąsiai ir ryžtingai kovojanti su korupcija, aktyviai dirbanti su jaunimu, padedanti ugdyti jaunus patriotiškus žmones, organizuojanti pilietiškumą ir patriotizmą skatinančius renginius. Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė, – už tyrumo puoselėjimą vaikų širdyse, galimybę jiems atsiskleisti. Jos dėka Klaipėdos laisvalaikio centrai suvienijo vaikus ir suteikė galimybę garsinti Klaipėdą ne tik Lietuvoje. Kristina Buslajeva, pensininkė, – už aktyvią veiklą miesto visuomeniniame gyvenime. Ji yra visuomeninės tarybos prie Klaipėdos apskrities VPK pirmininkė, ištisą dešimtmetį teikianti gyventojų bendruomenių pasiūlymus policijos komisarui, atskiriems pareigūnams. Ji – ir Pagyvenusių žmonių asociacijos valdybos pirmininkė, atsakingai koordinuoja Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių klubų veiklą, ieško būdų sudaryti sąlygas senjorų kultūrinei saviraiškai. Aleta Chomičenkienė, Klaipėdos universiteto doc. dr., – už švietėjišką veiklą, visiems norintiems sveikai gyventi. Romualda Česnienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Priėmimo skyriaus slaugytojos padėjėja. Daug metų su gimdyvėmis dirbanti moteris ne tik sugeba profesionaliai atlikti savo darbą, bet ir padeda būsimoms mamoms psichologiškai, nuramina, tinkamai paruošia vaikelio atėjimui į šį pasaulį. Kristina Jokubavičienė, P.Domšaičio galerijos vedėja, dailėtyrininkė, – už atsidavimą savo pro-

fesijai bei darbui, už milžiniškas pastangas, padėtas rekonstruojant P.Domšaičio galeriją. 10 Violeta Jokubynaitė, pedagogė, Klaipėdos atviros erdvės jaunimo centro komandos narė, – už itin aktyvią kovą už jaunimo teises mieste. 11 Rasa Juškėnienė, vyrų rankinio komandos „Žemaitijos dragūnas“ trenerė, – už pergalėmis vainikuotą triūsą ir uostamiesčio garsinimą. „Žemaitijos dragūnas“ du kartus iš eilės iškovojo Lietuvos čempiono titulą. 12 Vaiva Galvosienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Pogimdyvinio skyriaus vedėja, – už profesionalumą ir atsidavimą darbui. 13 Irena Genytė, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų vyriausioji gydytoja, – už ilgametį rūpestį mažaisiais, nenuilstančią energiją ir rūpestį, kad jie augtų šeimose. 14 Goda Giedraitytė, menotyrininkė, Klaipėdos menininkų grupės „Žuvies akis“ aktyvistė, tarptautinio šiuolaikinių menų festivalio „Plartforma“ Klaipėdoje iniciatorė ir organizatorė, – už kūrybines iniciatyvas bei edukacinius projektus, populiarinant šiuolaikinį meną ir garsinant Klaipėdos miestą. 15 Jovita Gracholski, Šeimos gerovės centro įkūrėja. Turbūt jau visą dešimtmetį rengia kursus nėščiosioms Klaipėdoje: ugdo net tik mamas, kūdikius, bet ir tėvelius. Tai moteris, kuri daugeliui klaipėdiečių šeimų kūdikio laukimą pavertė tikru stebuklu. 16 Lina Grinčikaitė, – labiausiai Klaipėdą garsinanti sportininkė moteris. 17 Dalia Grikšaitė, žurnalistė, viešųjų ryšių specialistė, – už miesto garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu, kur ji vadovavo spaudos centrui. 18 Natalja Istomina, slaugos mokslų daktarė, atstovaujanti pacientų ir slaugytojų interesams visuomenėje, puoselėjanti slaugos mokslą. 19 Gražina Juodytė, žurnalistė, pernai išleista jos antroji „Klaipėdos akvarelių“ knyga. Ji apdovanota Vinco Kudirkos premija. Ji tikra Klaipėdos gyvenimo metraštininkė. 20 Renata Karaliūnaitė, „Lietuvos Caritas“ projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ socialinė darbuotoja, – už tai, kad suge-

ba rasti tinkamus žodžius ir prisibelsti į visuomenės niekinamųjų sielas. 21 Jurga Karčiauskaitė-Lago, menininkė, savo kūryba ir subtiliais darbais garsinanti Klaipėdą Lietuvoje ir Lietuvą užsienyje. 22 Dalia Kanclerytė, dokumentinių filmų kūrėja, – už humanistinių idėjų skleidimą, socialinės dokumentikos puoselėjimą. 23 Teresė Karpavičiūtė, gydytoja, į šį pasaulį savo darbštumu ir atsidavimu atnešanti didelį stebuklą. 24 Virginija Kochanskytė, aktorė UNICEF Geros valios ambasadorė, - už rūpinimąsi Kambodžos vaikais, aukų rinkimą badaujantiems ir ligotiems. 25 Bronislava Lauciuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė – už ilgametį darbą puoselėjant miesto biblioteką ir jos jau šešti metai iš eilės rengiamus Klaipėdos knygos rinkimus. 26 Tamara Lochankina, „Sviatliačiok“ mokyklos direktorė, – už indėlį sprendžiant jaunuolių su negalia problemas. Mokykla „Sviatliačiok“ daugeliui tapo pažinimo, gėrio, kūrybos oaze. 27 Regina Milašienė, Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ direktorė. Ji savo atsidavimu, širdies šiluma ir nuoširdžiu darbu siekia pakeisti tuose namuose gyvenančių mažųjų klaipėdiečių kasdienybę, skatina juos pakilti ir vėl pamilti gyvenimą. 28 Jolanta Norkienė, visuomeninio judėjimo „Klaipėdieti! Atgaivinki savo miesto parką!“(asociacijos „Aš Klaipėdai“) lyderė,– už Jūros parko gaivinimą. 29 Rasa Norkutė, penkių knygų autorė, – už tai, kad net sunkiausiais laikais nenustojo kurti bei padėti kitiems. 30 Irina Novikova, Klaipėdos vaikų ir jaunimo teniso klubo „Tennis Star“ prezidentė, – už neatlygintiną visuomeninę veiklą, atsidavimą vaikams, jų užimtumo ir laisvalaikio organizavimą, už teniso sporto šakos plėtrą uostamiestyje, Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje bei užsienyje. 31 Lilija Petraitienė, Šv. Jono bažnyčios atstatymo iniciatyvinės grupės narė, Vakarų Lietuvos moterų asociacijos koordinatorė, „Suvalkijos“ bendrijos Klaipėdos filialo globėja, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė, – už nesavanaudišką pagalbą ir rūpestį klaipėdiečiais, už drąsą ginant viešąjį interesą, kovą prieš narkomanijos plitimą mūsų mieste. 32 Janina Priluckienė, Jūrininkų ligonines Nefrologijos ir hemodializių skyriaus vedėja ir gydytoja, daugelį metų savo profesionalumu garsinanti mūsų miestą.

33 Dalia Puidokienė, socialinės psichologinės paramos centro direktorė, – už humanišką veiklą.

34 Genovaitė Ramanauskienė, gydytoja, – už moterų grožio, sveikatos ir jaunystės puoselėjimą.

35 Galina Renge, „Žaliakalnio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, – už daugybę kartų laimėtus tarptautinius projektus, taip garsinant ne tik Klaipėdą, bet ir Lietuvą. 36 Audronė Renkauskienė, Klaipėdos sveikatos priežiūros centro Profilaktinio skyriaus vedėja, – už rūpestingumą ir nuoširdumą pacientams bei dalyvavimą politinėje ir visuomeninėje veikloje. 37 Nelė Savičenko, teatro ir kino aktorė, – už vaidmenis Klaipėdos dramos teatre bei Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje. 38 Aušra Smičiūtė, S.Šimkaus konservatorijos dėstytoja, grupės „Capella A“ vadovė, – už grupės pergales tarptautiniuose konkursuose, už aukštų muzikos standartų populiarinimą ir gero muzikinio skonio formavimą. 39 Stela Stanslovaitienė, šeimos gydytoja, daugiau nei 40 metų dirbanti šį darbą Klaipėdoje, džiuginanti pacientus nuoširdumu, dėmesiu bei jautrumu. 40 Vidmanta Timinskienė, pediatrė, – už tai, kad padėjo sveikais užaugti jau ne vienai klaipėdiečių kartai. 41 Irena Šemežienė, pediatrė, – už profesionalumą, atidumą, atjautą ir dešimtmečius neblėstantį pacientų dėkingumą. 42 Bronė Švitrienė, Klaipėdos universiteto „Leader dance“ šokėjų kolektyvo vadovė, – už uostamiesčio garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu. 43 Svetlana Vasičkina, rusų bendrijos „Lada“ pirmininkė, „Žaliakalnio“ gimnazijos mokytoja, – už ilgametį darbą mūsų miesto bendruomenės labui organizuojant masinius renginius mieste, labdaringą veiklą. 44 Virginija Vazbienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akių skyriaus vedėja, kuklus žmogus, labai gerbiama daktarė. 45 Danutė Žičkuvienė, Klaipėdos koncertų salės direktorė, – už profesionalią vadybą, už aukštos muzikinės kultūros populiarinimą Klaipėdoje. 46 Dalia Žukienė, visuomenininkė, moteris, kuri savo nuveiktais darbais gali pasididžiuoti ir be kurios Klaipėdos miestas neįsivaizduojamas. Tai moteris, pasižyminti geležine kantrybe, stipria valia ir visada žvelgianti tiesia kryptimi į tikslą.

BALSUOTI GALITE: Iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųsdami adresu: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda; arba atnešdami ir įmesdami į specialiąsias urnas redakcijoje, „Akropolyje“ esančiame skyriuje bei aštuoniuose didžiųjų „Iki“ prekybos centrų. Portale www.KL.lt. Čia daugiausia balsų surinkusi moteris taps viena iš septynių pretendenčių į Metų klaipėdietės titulą. Likusios šešios pretendentės bus išrinktos suskaičiavus balsavimo lapelius. Iki vasario 9 d. balsuodami išrinksite septynias šio titulo verčiausias pretendentes. Vasario 13 d. paskelbsime septynetuką. Nuo vasario 14 iki vasario 24 d. dienraštyje bus pristatytos visos septynios pretendentės. Nuo vasario 25 iki kovo 7 d. balsuodami iš septynių finalininkių išrinksite Metų klaipėdietę.

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE BALSUOJU UŽ:


14

pirmadienis, vasario 6, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI KirpÄ—ja-modeliuotoja J.Goliak kvieÄ?ia mokytis kirpÄ—jos specialybÄ—s. Mokymas orientuotas ÄŻ praktinÄŻ darbÄ… su klientais, kuris uĹžtikrina pasitikÄ—jimÄ… savimi darbe. Tel. 8 670 26 853, Minijos g. 128.

Sveikata, groĹžis AMBULATORIJA

900810

Unikali technologija Lietuvoje Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo bĹŤklÄ—s funkcinÄ— ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Labiausiai paplitusiĹł problemĹł su nugara ir strÄ—nomis profilaktika ir reabilitacija. „KalnĹł oro“ metodas. Individualus trumpalaikis hipoksijos (trĹŤkinÄ—janti normobarinÄ— hipoksiterapija) gydomasis poveikis. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dÄ—l BiologiĹĄkai AktyviĹł PriedĹł ir Transfer FaktoriĹł vartojimo. SukilÄ—liĹł g. 20 (iĹĄ Pilies g.), KlaipÄ—da. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85 Lic. Nr. 2682. 896468

GydytojĹł specialistĹł konsultacijos, echoskopijos, priklausomybiĹł (alkoholio, rĹŤkymo) gydymas lazeriu, masaĹžai, stangrinanÄ?ios procedĹŤros po gimdymo, aparatinÄ—s kosmetologinÄ—s procedĹŤros, mezoterapija, plaukĹł bei kapiliarĹł ĹĄalinimas IPL aparatu. KvieÄ?iame ÄŻsigyti DOVANŲ KORTELES ir nustebinti mylimus Ĺžmones. VASARIO mÄ—nesÄŻ ypatingi pasiĹŤlymai Valentino dienos proga: romantiĹĄkas kompleksas dviem „Akimirka dviese“ – tik 239 Lt, „PerlĹł oazÄ— JAI“ – 199 Lt; „Atgaiva sielai JAM“ – 99 Lt; jauninanti veido procedĹŤra „Lymphobiony“ – 105 lt; lipokavitacija+presoterapija – 99 Lt; lipokavitacija+vakuuminis masaĹžas – 129 Lt. Sveikatos ir groĹžio klinika, Ĺ ermukĹĄniĹł g. 15, KlaipÄ—da, www.sgklinika.lt, tel. 8 615 45 644, el. p. klaipeda@sgklinika.lt.

Kursai: buhalterinÄ—s apskaitos, fotografijos, makiaĹžo, kompiuteriĹł, raĹĄtvedybos, kalbĹł, sÄ…matininkĹł. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt. 904221

KvieÄ?iame ÄŻgyti manikiĹŤrininko, pedikiĹŤrininko, kirpÄ—jo kvalifikacijas. Tel. 8 670 17 753. 902334

Kursai - ligos ir problemos ÄŻraĹĄytos prote. PaĹžintinÄ— nemokama paskaita vasario 8 d. 19 val. ParyĹžiaus Komunos g. 18A, „Aitvaro“ gimnazija. Tel. 8 699 61 455.

IĹĄnuomoju tvarkingÄ… 1 kambario butÄ… Rambyno g. (2 a., nuosavas kiemas, baldai, buitinÄ— technika, autonominis ĹĄildymas, Ĺžidinys). Tel. 8 699 25 033. IĹĄsinuomosiu 1 kambario butÄ…, mokÄ—siu iĹĄ anksto. Tel. 8 641 93 356.

VairuotojĹł kursai

909188

IĹĄsinuomosiu apie 2000 kv. m angarÄ…, dirbtuves KlaipÄ—doje arba rajone. Tel. 8 698 01 948. 909069

dddV`Z\XcNV_b\aVYa

.:..//Nba\ZNa0021

UAB „Kerulis ir partneriai“ 002]_NXaV[V`cNV_NcVZN`NaYVRXNZN``b:.;A4.!

=_V]N V[aNTR_VNb`VNZcNV_NcVZ\ Z\XfXYN8YNV]ÛQ\`N]`X_VafWR

ANVX\`]_! XNO1N_O\YNVXN`6“C"“%cNYARY%# 

Ĺ iandien gyvename tokiame Pasaulyje, kur dauguma esame tiesiogiai ar netiesiogiai paliesti vÄ—Ĺžio – vieni gyvename su juo, kiti turime tokios patirties ĹĄeimoje arba tarp draugĹł. PasaulinÄ—s kovos su vÄ—Ĺžiu dienos tikslas – skleisti ĹžiniÄ…, jog stiprinant vÄ—Ĺžio profilaktikÄ… ir ankstyvÄ…jÄ… diagnostikÄ… galima tikÄ—tis geresniĹł rezultatĹł kovojant su ĹĄia klastinga liga. Kraujo tyrimĹł laboratorija, prisijungdama prie kovos su vÄ—Ĺžiu, skelbia akcijÄ…: visÄ… vasario mÄ—nesÄŻ mĹŤsĹł laboratorijĹł procedĹŤriniuose kabinetuose visiems vÄ—Ĺžio Ĺžymenims taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinÄ— laboratorija. Informacija tel. 8 607 94 033, 8 46 213 470, 8 699 03 033, Ĺ auliĹł g. 21 ir JĹŤreiviĹł g. 19, KlaipÄ—da. 906836

894528

Nekilnojamasis turtas KeiÄ?ia 3 kambariĹł 65 kv. m butÄ… Ĺ ilutÄ—je ÄŻ maĹžesnÄŻ butÄ… KlaipÄ—doje (suremontuotas, ekonominis vietinis ĹĄildymas, Ĺžidinys, savas kiemas, yra ĹžemÄ—s). Tel. 8 690 68 082. 904811

Nuoma

765802

884048

NAUJIENA! DiagnostinÄ— histeroskopija ambulatoriĹĄkai (dÄ—l kraujavimĹł, gimdos gleivinÄ—s ligĹł). Visos ambulatorinÄ—s ginekologinÄ—s paslaugos. UAB KuncĹł ambulatorinÄ— klinika, KuncĹł g. 12-54, KlaipÄ—da, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt.

IĹĄnuomoju 2 kambariĹł butÄ… su baldais SimonaitytÄ—s g. (400 Lt). Tel. 8 676 41 652. 908154

Dirbanti pora iĹĄsinuomotĹł butÄ… ilgesniam laikui (firmoms neskambinti). Tel. 8 658 71 178. 907291

Ilgalaikei nuomai pora ieĹĄko buto KlaipÄ—doje. Abu dirbame. MokÄ—sime uĹžstatÄ… ir ÄŻ priekÄŻ. Tel. 8 612 17 177. 909357

Ilgesniam laikui darbininkams iĹĄnuomojame kambarius nuosavame name, prieĹĄais PC „Akropolis“. IĹĄraĹĄome sÄ…skaitas-faktĹŤras. Tel. 8 686 47 623. 903912

IĹĄnuomojame 1 kambario butÄ… MiĹĄko rajone (pigus iĹĄlaikymas, 160 Lt), 2 kambariĹł 45 kv. m butÄ… RumpiĹĄkÄ—s g. (280 Lt). Tel. 8 677 76 578, 8 609 61 072. 909437

IĹĄnuomoju kambarÄŻ 2 kambariĹł bute Sausio 15-osios g. Tel. 8 687 77 553. 905394

Mokymas

IĹĄnuomoju kambarÄŻ keturiĹł kambariĹł bute vyriĹĄkiui. Tel. 8 683 81 703.

Kiti kursai

908188

IĹĄnuomoju 1 kambario butÄ… Taikos pr., prie „VÄ—trungÄ—s“, su baldais ir buitine technika; 2 kambariĹł butÄ… Naujakiemio g., maĹži mokesÄ?iai. Tel. 8 603 78 994, 8 603 78 977.

884049

909407

NTA „Laimita“ greitai iĹĄnuomoja JĹŤsĹł nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. BirutÄ—s g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529. NTA „Memelhaus“ padeda iĹĄnuomoti ir iĹĄsinuomoti butus, kotedĹžus, namus. Reikalingi nuomai JĹŤsĹł NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78.

909354

MOKSLŲ DAKTARAS-UROLOGAS-SEKSOLOGAS. ECHOSKOPIJOS. Tyrimai, konsultacijos, gydymas. Taikos pr. 11, tel. 250 157, 8 687 80 543, www.viltiespoliklinika.lt.

„Gundos“ floristĹł kursai ir seminarai pradedantiesiems ir profesionalams. PaĹžymÄ—jimas. Nuolaidos. Ĺ ilutÄ—s pl. 79, 1 kab. Tel. 8 672 38 431.

IĹĄnuomoju 2 kambariĹł butÄ… netoli centro su buitine technika ir baldais (atliktas remontas). Tel. 8 612 33 756.

904657

899480

909129

Visos nekilnojamojo turto paslaugos

WWW.OH.LT

@1NbXN[a\T aRY%!#!# „Namas pigiau uĹž butą“. Parduoda naujos statybos vieno aukĹĄto 145 kv. m gyv. namÄ… Sudmantuose. Kaina tik 350 000 Lt. Tel. 8 600 19 139, 8 614 06 740. 908455

10 a sklypÄ… statybai KlaipÄ—doje, Technikumo rajone (asfaltuotas kelias, miesto komunikacijos). Nuotraukos skelbiu.lt (Nr. 8511898). Tel. 8 603 27 333. 909621

907311

Nuomojami prekybos plotai antrajame aukĹĄte baldĹł ir interjero centre „Deco“, Dubysos g. 19. Informacija tel. 8 612 35 174. 908858

Nuomojamos prekybos ir biuro patalpos biurĹł centre, Ĺ ilutÄ—s pl. 2. Informacija tel. 8 612 35 174. 908864

908870

Nemokama vaikĹł ir suaugusiĹłjĹł sveikatos prieĹžiĹŤra. GinekologĹł, urologĹł, kardiologĹł, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. NÄ—ĹĄÄ?iĹłjĹł prieĹžiĹŤra. Odos vÄ—Ĺžio diagnostika naujausiu vokieÄ?iĹł FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos dariniĹł ĹĄalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. MasaĹžai, fizioterapinÄ—s procedĹŤros. Naujiena – smegenĹł kraujagysliĹł tyrimas. Turintiesiems siuntimÄ… echoskopijÄ…, gastrofibroskopijÄ…, rektoskopijÄ…, neurologo konsultacijÄ… dÄ—l galvos svaigimo, reabilitacines procedĹŤras apmoka ligoniĹł kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profilaktiniai darbuotojĹł tikrinimai ÄŻmonÄ—ms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt.

IĹĄsinuomotume kavinÄ—s, valgyklos patalpas KlaipÄ—doje. SiĹŤlyti variantus. Tel. 8 620 13 259 (darbo dienomis 8-17 val.). Tel. 8 620 13 248, info@kretingosmaistas.eu.

906293

Toliau nuo smalsiĹł akiĹł - kambariĹł nuoma prie pat jĹŤros paromis ir valandomis. www. karklessodyba.lt, tel. 8 698 26 354.

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiĹłjĹł ir vaikĹł gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinÄ—s), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinÄ—s medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas JĹŤreiviĹł g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – ĹĄeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akuĹĄerÄ— (nÄ—ĹĄÄ?iĹłjĹł prieĹžiĹŤra). JĹŤreiviĹł g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas BanduĹžiĹł g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

909383

908862

899108

898591

NAUJIENA! Šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malťinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. GROŽIUI: mezoterapija savo krauju – PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krōtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukťlių uŞpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos prieŞiōrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedōros. SVEIKATAI: vakuuminiai, limfodrenaŞiniai masaŞai. Magneto, ozono, LED ťviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų ťalinimas.S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493767, mob. +370 620 67701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

1 kambario butÄ… centre (plytiniame name, 5/1 a., yra balkonas). Be tarpininkĹł. Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 608 89 748, 8 682 81 782.

Paromis arba ilgesniam laikui iťnuomoju 197 kv. m kotedŞą Kalotėje (su baldais ir buitine technika, yra 3 miegamieji). Tel. 8 640 38 910.

Butus: 1 kambario 9/7 a. Ryťininkų g., 10/2 a. Smiltelės g., 4/2 a. Puťyno g. (balkonas), 5/1 a. Kretingos g., 3 kambarių 3/1 a. TilŞės g., 9/8 a., 5/5 a. Kuncų g., 5/3 a. Birutės g. Tel. 380 359, 8 675 43 634.

908845

905094

Pora norÄ—tĹł iĹĄsinuomoti 1-2 kambariĹł butÄ…, nuo Sausio 15-osios g. iki Debreceno g., su baldais ir buitine technika. Tel. 8 607 67 861.

Butus: 1 kambario Debreceno g. - Taikos pr. (9/6 a., 89 000 Lt), Poilsio g. (5/1 a., 85 000 Lt), 2 kambariĹł StrÄ—vos g. (5/5 a., 110 000 Lt), Debreceno g. (5/5 a., 122 000 Lt), VarpĹł g. (5/2 a.), Ĺ iauliĹł g. (5/5 a., 115 000 Lt). Tel. 8 647 33 319.

908380

Savininkas iĹĄnuomoja 78 kv. m gamybinessandÄ—liavimo patalpas (1 a., atskiras ÄŻÄ—jimas, pakeliami garaĹžo vartai), 60 kv. m biurÄ… (du kabinetai, WC, vanduo, kondicionierius, 2 a., atskiras ÄŻÄ—jimas) Ĺ ilutÄ—s pl. 51, KlaipÄ—da, „Rasa“. Tel. 8 618 78 828, e. paĹĄtas lijastadar @gmail.com. 901836

Parduoda

909325

Butus: 1 kambario su balkonu - 58000 Lt; 1,5 kambario 9/2 a.; 3 kambariĹł butÄ… (5/3 a., geras remontas, baldai); sodÄ… Vaiteliuose (nebaigta statyba). Tel. 8 612 48 946. 908132

„Gijoneda“ tarpininkauja perkant, parduodant, nuomojant nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…, sutvarko dokumentus ir priduoda namus statybos inspekcijai. Tel. 252 320, 8 600 19 139.

NamÄ… Ginduliuose (klinkerio apdaila, Ä?erpinis stogas, ĹĄildymas dujomis, 175 kv. m, 10 a, visiĹĄkai ÄŻrengtas, gera kaina). Tel. 8 678 34 448.

908484

909182

„Purijona“ padeda pirkti, parduoti, nuomuoti nekilnojamajÄŻ turtÄ…, tvarko dokumentus, konsultuoja. Taikos pr. 111, 8 656 83 636, 8 606 10 036, 343 636, www.purijona.lt. 908328

Naujus butus centre. Perduoti eksploatacijai. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A. lt, tel. 8 652 09 668. 906246

Nukelta ÄŻ 15 p.


15

pirmadienis, vasario 6, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Nekilnojamasis turtas

2, 3 kambarių naujos statybos butus perduotame eksploatuoti name Lelijų g. Tel. 8 699 86 075.

UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 4 kambarių butus, namus, žemės sklypus, sodus. www.naminta.lt. Tel. 361 773, 8 618 62 577, Statybininkų pr. 7A.

904327

906988

Parduoda

3 kambarių 70 kv. m butą Laukininkų g. (5/3 a., renovuotas namo šildymas, bendrija, remontas). Tel. 8 670 10 380.

atkelta iš 14 p. Sodybą Degučių k., Zarasų r. (8 ha, visi dokumentai: sąlygos sodybai rengti, kadastriniai matavimai, toponuotraukos). Tel. 8 673 95 204. 904174

1 kambario butą Kretingos g. (5 bl./2 a., 34 kv. m, plastikiniai langai, šarvuotos durys, laminatas, WC kartu, kaina 87 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 617 84 026.

906643

3 kambarių 70 kv. m butą Laukininkų g. (5/3 a., suremontuotas, su integruotais baldais, tuščias, bendrija). Tel. 8 633 82 055. 909462

3 kambarių butą Alksnynės g. r. (5/5 a., įstiklintas balkonas, tvarkingas). Kaina 215000 Lt. Tel. 8 683 57 160. 906321

909090

1 kambario butą 9 pl./2 a. Debreceno g., šalia parduotuvės „Draugystė“ (plastikiniai langai, šarvuotos durys). Kaina 77 000 Lt. Tel. 8 682 59 085. 909518

1 kambario butą Naujakiemio g. 5/4, 89000 Lt. 2 kambarių butus: Debreceno g., Kauno g., Šilutės pl., Bandužių g. 125000 Lt. 3 kambarių: Baltijos pr., Debreceno g. 115000 Lt. Sodus „Šernuose“. Tel. 8 672 90 075. 909245

1,5 kambario butą Taikos pr. (4/4 a., 38 kv. m, suremontuotas, saulėta pusė, renovuotas stogas, kai kurie baldai, 110 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 653 85 743. 909100

10 a sklypą namo statybai Ginduliuose, Pakalnės g. (visos komunikacijos, dujos, kaina 99 000 Lt). Tel. 8 620 87 975. 909174

3 kambarių butą Nidos g. 1A (5/5 a., 87 kv. m, visiškai įrengtas, su baldais arba be jų). www.nidos1.tk. Tel. 8 699 42 517. 903157

4 kambarių kotedžą per 2 aukštus su rūsiu ir ūkiniu pastatu Klaipėdos r., Agluonėnų k. Daugiau informacijos skambinti tel. 8 687 59 320, 442 024. 908765

Įrengtą 165 kv. m namą Ginduliuose (10 a sklypas, visos komunikacijos, šildymas dujomis, kaina 540 000 Lt). Tel. 8 620 87 975. 909176

Mažagabaritį 1 kambario 15 kv. m butą 15 km nuo Klaipėdos (krosnis, WC, atskiras įėjimas, malkinė, pradinė kaina 40 000 Lt). Tel. 8 607 93 054. 909415

Naujos statybos 3 kambarių butą Dragūnų g. (2 a., 84 kv. m, dvi lodžijos). Yra rūsys. Tel. 8 685 11 043. Naujos statybos 88 kv. m sodo namą Šernuose, tinkamą gyventi žiemą. Tel. 8 682 59 085.

898245

909522

105 kv. m kotedžą Ginduliuose (visos komunikacijos, šildymas dujomis, visiškai sutvarkyta aplinka, 1 kv. m kaina tik 2 250 Lt). Tel. 8 686 07 289.

Nebrangiai 2 kambarių butą su holu 1 a. centrinėje miesto dalyje ir 15 a sklypą namo statybai Purmaliuose (miesto komunikacijos). Tel. 8 603 30 292. 909131

903640

Puikų 1 kambario butą (visi privalumai, su baldais, 90 000 Lt). Tel. 8 638 50 173. 909092

906270

172 kv. m visiškai įrengtą namą puikioje vietoje „Svajonių krante’’ Slengiuose (asfaltas iki pat namo, sutvarkytas sklypas, trinkelės, veja, 550 000 Lt). Tel. 8 620 87 975. 909172

899835

2 kambarių 37 kv. m butą bendrabutyje Debreceno g. (5/4 a., balkonas, dušas, WC, kriauklė, skaitikliai, suremontuotas). Savininkas. Tel. 8 643 27 660. 907255

909260

2 kambarių 48 kv. m butą Baltijos pr. (plytiniame name, 5/2 a., bendrija). Tel. 8 614 07 549. 909469

2 kambarių suremontuotą butą bendrijos name Taikos pr., prie PC BIG. Ideali laiptinė, telefonspynė. Kaina 125 000 Lt. Tel. 8 611 41 730. 909460

900817

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637.

AB „Tosmarės laivų statykla“ (Liepoja, Latvija) reikalingi laivų korpusų surinkėjai ir suvirintojai (laivų statyba). Dėl informacijos kreiptis tel. +371 6 34 01932. 901611

Baldus gaminančiai įmonei reikalingas pagalbinis darbininkas. Tel. 8 675 01 640, (8 46) 481 523. Barui senamiestyje reikalinga virėja. Tel. 8 679 33 357.

905919

908572

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt.

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos (nustatyti dėvėtų rūbų kainą) ir pardavėjoskonsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@ yahoo.com. Tel. 8 613 21 712.

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907. 907347

Paslaugos Buhalterinės įmonių apskaitos tvarkymas. Tel. 8 615 36 602; e. paštas apskaitosgalia@gmail.com, svetainė www.apskaitosgalia.com. 909428

Keleivių pervežimas (grupėmis): oro uostai, Lietuva, Latvija, Kaliningradas, Europa. Mažagabaritiniai kroviniai. Kambarių nuoma. Tel. 8 620 87 926.

Grožio studijai reikalingi profesionalūs kirpėjai, manikiūro-pedikiūro meistrai. Geros įdarbinimo sąlygos. Tel. 8 611 22 005. 907623

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglų kalba. Privalumas darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397.

Įmonė siūlo darbą sandėlio darbuotojams - pjaustyti MDP palanges, lankstyti skardos gaminius. Tel. 8 610 25 665.

Darbas

Kirpyklai, dirbančiai 17 metų, reikalinga kirpėja ir manikiūrininkė. Geras uždarbis, puikus kolektyvas. Tel. 8 699 27 406.

Perka

Ieško darbo

892988

Atskirą mažagabaritį ar bendrabučio tipo 1 kambario butą su visais patogumais (Žvejybos uosto ir Mokyklos g. r. nesiūlyti). Be tarpininkų. Tel. 8 639 90 266. 908523

NTA „Laimita“ perka arba padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 494 017, 8 673 38 529. 906308

906618

Sunkvežimių servisas Klaipėdoje siūlo darbą meistrams, automobilių šaltkalviams, automobilių elektrikams. E. paštas tomas@ autokurtas.lt. Tel. 8 614 74 255. 903919

UAB „Industriservice“ dirbti Norvegijoje reikalingi statybos industrijos inžinieriai, turintys atitinkamą kvalifikaciją (dirbti darbų vadovu). Reikalavimai: aukštasis statybos-techninis inžinerinis išsilavinimas, geras anglų kalbos mokėjimas, kompiuterinis raštingumas, darbo praktika - privalumas būtų patirtis Norvegijoje. Tel. (8 46) 411 605, 8 620 77 510, CV siųsti e. paštu info@industriservice.lt. 905363

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą nekilnojamojo turto vadybininkui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937. 907331

UAB dirbti Norvegijoje reikalingi kvalifikuoti, turintys praktinio darbo patirties pastolių montuotojai, betonuotojai, staliai-statybininkai. Reikalavimai: kvalifikacijos pažymėjimai, patirtis, anglų k. pagrindai. Skambinti darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. tel. 8 620 77 510. 904407

904834

UAB ieško darbų vadovo, atsakingo už šilumos ūkį. Tel. 342 508.

909162

Buhalterė, turinti patirties prekybos, paslaugų, gamybos srityse, ieško pagrindinio arba papildomo darbo. Tel. 8 610 35 455.

908604

Korpusinių nestandartinių baldų gamybai reikalingi surinkėjai-montuotojai. Tel. 8 655 00 021, CV siųsti info@jbm.lt. 909556

Vairavimo mokyklai reikalingas dėstytojas, administratorė pusei darbo dienos (nuo 14 iki 18 val.). Tel. 8 698 17 355.

903218

Virėja, mokanti gaminti ispaniškus ir kiniškus patiekalus, turinti darbo patirties, ieško darbo. Tel. 8 641 93 356. 909187

Ieškau mėsos išpjaustytojo (kaulinėtojo) darbo. Esu aukštos kvalifikacijos specialistas. Tel. 8 603 62 125. 908070

1 -2 kambarių butą (arba 3 kambarių), galima siūlyti be remonto. Tel. 8 605 96 992.

Sunkaus ligonio slaugai reikalinga slaugytoja. Tel. 8 695 64 889.

909073

Buhalterė, dirbanti „Pragma“, turinti darbo patirties prekyboje, paslaugų, transporto srityje, turinti savo programą, ieško darbo. Tel. 8 610 86 355.

Visiškai įrengtą namą su komunikacijomis Dituvoje. Daugiau alternatyvių pasiūlymų www.edmaks.lt (Dituvos NT agentūra). Tel. 8 699 25 002.

907625

908336

Skubiai 1 kambario butą Paryžiaus Komunos g. (9/7 a., 56 000 Lt), 2 kambarių 47 kv. m butą Laukininkų g. Tel. 8 683 69 613.

909095

Sporto klubui miesto centre reikalingi baseino prižiūrėtojai, kinezeterapiautai-masažuotojai, ūkvedys. Tel. 8 611 22 005.

900106

900768

Tuščią gerai suremontuotą bloką Baltijos pr. 4 (įrengtas, 5 pl./2 a., dušas, WC, virtuvė, skaitikliai, saulėtas, nekampinis, 73 000 Lt, galima derėtis). Savininkas. Tel. 8 619 44 235.

909449

909062

909434

Suremontuotą 2 kambarių bloką 5/4 a. Debreceno g. Tel. 8 671 70 778.

Siūlome nuolatinį darbą konteinervežių vairuotojams (maršrutu Klaipėda-Minskas ir Lietuvos teritorijoje). Tel. 8 682 21 452.

902147

909625

908638

909179

909482

Apsaugos darbuotojai nebrangiai saugo įvairius objektus. Tel. 8 674 91 541.

908588

2 kambarių 48 kv. m butą 3 a. Gargžduose (tvarkingas, gera vieta). Tel. 8 620 82 136, 8 615 61 673.

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt.

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti Europoje (atlyginimas po reiso). Tel. 8 698 25 401, (8 46) 342 551.

902164

Savininkas parduoda 2 kambarių 37 kv. m butą bendrabutyje Debreceno g. (5/4 a., dušas, balkonas, skaitikliai, suremontuotas, kaina 51 000 Lt). Tel. 8 643 27 660.

909366

2 kambarių butą Taikos pr. (prie Baltijos žiedo), suremontuotas, kaina 145 000 Lt. Tel. 8 615 33 921.

902546

Legalus darbas užsienyje, įvairiose darbo srityse. Mokesčių grąžinimas dirbusiesiems užsienyje. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698, www.litaupa.lt.

Įmonė siūlo darbą: laivų korpusų surinkėjams, suvirintojams, metalo šlifuotojams. Visos socialinės garantijos, galimybė dirbti užsienyje, naujos specialybės įsigijimas. Tel. 8 699 33 876, 8 699 64 910.

908045

15 a žemės sklypą Kunkių k., Klaipėdos r. (namų valda, sklype yra elektra, rami vieta, iki jūros 2 km, planuojamas dujotiekis). Tel. 8 631 29 146.

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663.

909400

100 kv. m naujos statybos butą Dragūnų g. (garažas, 2 lodžijos, pirtis, virtuvės baldai su buitine technika, kaina 510 000 Lt). Tel. 8 614 47 380, +353851131686.

12 kv. m kambarį bendrabučio bloke 3 aukšte Rambyno g. Tel. 8 603 62 125.

Paskolos

Nebrangiai tvarkau įvairių įmonių buhalterinę apskaitą. Galiu sutvarkyti apleistą buhalteriją. Darbo stažas 25 m. Tel. 8 607 96 900.

Naktiniam klubui reikalingos: barmenė, gogo, toples šokėjos. Tel. 8 684 24 600. 909248

Nuolat dirbti prekyboje (prekiauti mobiliaisiais telefonais ir buitine technika), reikalingi darbuotojai iki 30 metų. Apmokome. Tel. 8 672 26 524. 893071

Reikalinga pardavėja dirbti kioske. Tel. 8 670 19 852.

906791

Siūlo darbą

Valymo paslaugų įmonė priims į darbą kokybės inspektorių ir pardavimo vadybininką. Reikalavimai: aukštesnysis išsilavinimas, vairuotojo pažymėjimas, darbas kompiuteriu. CV siųsti akvija.klaipeda@akvija.lt. 909457

Baldai Parduoda

909464

Reikalinga pardavėja prekiauti žuvimi turgavietėje. Tel. (8 46) 360 880, 8 656 07 416. 909257

905987

Patyrusi vyr. buhalterė ieško darbo (aukštasis išsilavinimas, turi buhalterinę programą, atsakinga, sąžininga, kvalifikuota, nuosavas automobilis). Tel. 8 605 58 345.

903175

Reikalingas barmenas (-ė), barmenas (-ė)-padavėjas (-a). Tel. 8 671 11 107, 8 610 00 917.

Kokybiškai ir nebrangiai projektuoja ir gamina įvairius baldus (virtuvės, stumdomųjų sistemų spintas). Atvežimas ir montavimas nemokamai. Tel. 8 658 13 464, Ilja, Liepų g. 40, www.trysgijos.lt. 908872

909159

Reikalingas inžinierius, turintis techninio ir komercinio darbo patirties. CV siųsti audrius. celedinas@opsbaltic.lt.

2 kambarių suremontuotą butą 2 aukšte J.Janonio g. (aukštos lubos, kambariai nepereinami, butas su visais baldais ir buitine technika). Tel. 8 612 49 057.

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937.

Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose, slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje. Tel. 8 675 86 523, www.ppv.lt.

Reikalingi suvirintojai dirbti užsienio projekte. Tel. (8 46) 215 859.

909411

907455

908896

908574

908022

Paslaugos Minkštuosius baldus aptraukiame nauju audiniu. Susidėvėjusias, sulūžusias dalis pakeičiame. Restauruojame medines dalis. Tel. 8 682 47 632. 899958

Nukelta į 16 p.


16

pirmadienis, vasario 6, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Buitis ir technika

Kita

Parduoda

Parduoda

Nauja patikimų firmų buitinė technika, televizoriai. Liepų g. 20, tel. 8 684 54 432. www technikossala.lt. Visada geriausia kaina! 908345

Paslaugos

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807.

Akcija! Pigiai šarvuotas ir vidaus duris minimalia kaina, pakeliamus arba varstomus garažo vartus, plastikinius langus. Įstato. Tel. 8 603 10 867.

905970

Klijuojame plyteles, glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, vidaus apdailos darbai. Tel. 8 674 43 367.

908906

Baltarusiškus durpių briketus, kokybiškas akmens anglis (palaidas arba didmaišiuose). Tel. 8 657 95 758.

905899

Kloju laminatą, linoleumą, parketlentes, kalu dailylentes, gipskartonį. Įrengiu pirtis, balkonus ir kt. Tel. 8 613 93 810.

909486

Giluminis kilimų, minkštųjų baldų, čiužinių valymas, plovimas. Kitos patalpų valymo paslaugos. Tel. 8 657 94 363, 8 657 94 361; www.svarosartele.lt. 896898

Kliento namuose remontuojame visų modelių šaldytuvus ir skalbimo mašinas. Suteikiame garantiją. IĮ „Pajūrio Buitis“, tel. 8 612 39 577. 908418

Naujai atidarytą UAB, veikla nebuvo vykdoma. Tel. 8 600 19 139. 908438

Metalinės durys – laiptinių, šarvuotos, rūsių. Garažo vartai. Laiptų karkasai. Šiltnamiai. Kalvystės darbai. Tvorelės, grotelės, turėklai, suvenyrai. Tel. 415 477, 8 657 94 549, Artojo g. 7G.

Pigūs darbo rūbai ir batai parduotuvėje Minijos g. 169A. Darbo laikas I-V 9-17 val. 887963

Sausas juodalksnio, beržo, ąžuolo, skroblo malkas, lentų galus, dailylentes, statybinę medieną. Tel. 8 698 26 990, 8 684 97 350. 897311

Namuose remontuojame, instaliuojame kompiuterius, televizorius, vaizdo ir garso aparatūrą, LCD, „Plasma“. Garantija. Tel. 350 473, 8 688 93 972.

909565

Sausas: malkas, ąžuolo atraižas, pjuvenų ir šiaudų briketus, smulkintą medieną (čipsus), krosneles, c/š katilus. www.silumosekspertai.lt, tel. 8 604 16 291. 906685

909416

908625

Statybos paslaugos Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 905483

NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę technika - šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 907366

Automobiliai

Skaldytas beržines malkas. Atveža. Tel. 8 615 17 673.

Autoserviso paslaugos Automobilių remontas. Diagnostika, variklio, važiuoklės remontas, automobilių elektriko paslaugos. Paruošiame TA. Nuolaidos. Tel. 8 684 25 364. 909650

Įteisiname butų perplanavimus, projektuojame, matuojame, tyrinėjame, ekspertuojame statinius. Tel. 8 698 35 489.

901487

Perka

Automobilių dujų įrangos servisas, montavimas (išsimokėtinai), remontas. Automobilių signalizacijų montavimas. Tel. 415 477, 8 657 94 549, Artojo g. 7G.

907850

Atliekame pirčių ir saunų įrengimą; remontą. Karkasiniai namukai, terasos, malkinės, pavėsinės. Garantijos. Tel. 8 677 96 000.

Atliekame profesionaliai - vidaus ir išorės apdailą, santechnikos, elektros instaliacijos, tinkavimo, betonavimo darbus. Tel. 8 678 14 055.

908616

909410

Atliekame santechnikos darbus: keičiame stovus, vamzdyną, kanalizaciją, radiatorius, perstatome skaitiklius. Sąskaita faktūra. Tel. 210 047, 8 698 07 929.

Brangiai perkame naudotus automobilius. Gali būti su defektais. Tel. (8 46) 486 000, 8 699 53 033.

Atliekame visą ir dalinę apdailą butuose, namuose, sodo nameliuose. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 687 80 439.

900023

Perka

908314

Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634.

Projektuojame pastatų vidaus ir lauko inžinerinius tinklus. Griovimo projektų parengimas. Tel. 8 698 35 489. 908460

871318

908399

Automobilių kėbulų remontas, paruošimas dažymui, dažymas, geometrijos atstatymas. Bendradarbiaujame su visais draudimais, konsultuojame. Liepų g. 85A, tel. 8 684 22 722.

Parketas iš ąžuolo ir uosio. Visos klojimo, šlifavimo ir restauravimo paslaugos. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Tel. 8 688 27 195. Patyręs meistras atlieka visus apdailos darbus: gipskartonis, parketas, lubų kabinimas, plytelės, glaistymo, dažymo darbai. Tel. 8 690 24 071, 224 405.

Paslaugos

Apskaitos įmonė profesionaliai, kvalifikuotai ir nebrangiai teikia apskaitos ir mokesčių paslaugas įvairių rūšių įmonėms. Tel. 8 692 00 447.

909519

909622

908391

908442

Nebrangiai meistras keičia vamzdynus, kloja plyteles; elektros darbai, vidaus apdaila. Pavyzdžiai, transportas. WC kambariai nuo A iki Z. Tel. 8 639 11 641.

Reikia remonto - skambinkite! Patarsiu, padėsiu supirkti, atvežti medžiagas. Santechniko ir elektriko paslaugos, apdaila, plytelės. Tel. 8 684 15 280. 909293

Restauruojame vonias kliento namuose ir įstaigose. Dirbame nuo 1996 metų. Labai tvirta, blizgi danga armuota sintetiniu akmeniu. Garantija 5 metai, vonios tarnavimo laikas 10-15 metų. Minėtą dangą naudojame tik mes. Išsamiau www.restauruok.lt. Tel. (8 46) 320 488, 8 699 25 011. 899323

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234. 909582

909308

908360

Transporto paslaugos

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

Brigada įrengia įvairių paskirčių patalpas. Atlieka visus apdailos, santechnikos, elektros ir kt. darbus. Tel. 8 611 40 335. 909513

895883

Kasdien padedame persikraustyti, vežame krovinius iki 4 t, ilgis 5 m, 25 kub. m, krovėjai. Tel. 8 676 32 559. 907776

Akcija! Pigiai perkraustome, pervežame baldus, įvairius krovinius. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774. 909368

Be poilsio dienų profesionaliai perkraustome iš butų, biurų, vežame krovinius iki 5 t. Krovėjų paslaugos. Sąskaitos. Tel. 8 687 48 272. 908371

Statyba ir statybinės medžiagos Parduoda

Dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Klojame laminatą. Elektros, santechnikos ir griovimo darbai. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 674 90 127. 909301

Gaminame ir statome rąstinius bei karkasinius namus, sodo namelius, pirtis ir kt. www. ekomedis.lt. Tel. 8 611 89 918. 902471

Gaminame, montuojame geros kokybės pušies, uosio duris, laiptus. Betonuojame laiptus. Tel. 8 683 67 785. 906645

Nebrangiai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722.

Griauname, mūrijame, betonuojame, tvirtiname gipskartonį, kalame dailylentes, klijuojame plyteles, tapetus, laminatą. Dažome, padedame nupirkti medžiagas. Tel. 8 652 00 620.

906679

891222

Medinės vidaus durys. Konsultacijos, gamyba, montavimas. Tel. 8 611 17 703. 908083

Meistras kokybiškai klijuoja plyteles, deda laminatą, tapetuoja. Tel. 8 671 96 310. 909258

Pigiai: 6, 5, 4 kamerų plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, šarvuotos durys, roletai. UAB „Raipstas“. Tel. 451 678, 8 683 14 620. 908534

Savivarčio, ekskavatorių, hidraulinio plaktuko nuoma; kasimo, planaravimo, kalimo, ardymo darbai; grunto vežimas, žvyro, smėlio atvežimas. Tel. 8 611 27 233. 907037

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455. 900261

Vonios restauravimas kliento namuose, užliejant ypatingo atsparumo ir blizgesio emaliu. Speciali turbina, be dulkių. Tel. 8 635 55 303. 897378

Žaliuzės, roletai. Pigiai, kokybiškai, greitai. Pirma konsultacija - nemokama. Ypatingos žiemos nuolaidos - iki 50 proc. Tel. 8 645 00 245; www.zaliuzestau.lt. 909246

Varžytinės Antstolė Vida Daugirdienė 2012 03 07 10 val. parduoda iš varžytinių Mindaugui Staigvilui priklausantį turtą: 727/1300 dalies žemės sklypą 0,1300 ha ir 195,38 kv. m butą Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., Žaliakelio g. 8-1. Pradinė pardavimo kaina 344 000 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 proc. nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujojo Uosto g. 8A-28, Klaipėda, tel. 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 908817

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 03 12 14 val. parduoda iš varžytinių 100 vnt. vardinių paprastųjų UAB „Buitrema“, į. k. 300818648, akcijų, priklausančių Ramunei Šukienei. Pradinė varžytinių kaina 8 000 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda. Informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 909448

Tapetuojame, ruošiame sienas, dedame plyteles, laminatą, gipskartonį, darome arkas, atliekame elektros, santechnikos darbus. Tel. 8 601 15 878, 227 886. 909385

Tinkuojame gipsiniais ir kalkiniais skiediniais (nuo 17 Lt už 1 kv. m su medžiagomis). Pjauname sienas, arkas. Tel. 8 652 22 942. 868562

Tvirtiname gipskartonį, dailylentes. Dedame grindis, laminatą, parketlentes. Griovimo darbai. Elektriko ir santechniko paslaugos. Tel. 8 684 60 134. 909316

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242. 907954

Antstolis Gintaras Kairys skelbia antrąsias varžytines Adomui Mockui nuosavybės teise priklausančiam 2,3800 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypui, unikalus numeris 55280007-0032, kadastrinis Nr. 5558/0007:32, Girkalių k. v., esančiam Melašių k., Klaipėdos rajone. Pradinė pardavimo kaina 21000,00 Lt. Varžytinių dalyvio piniginės įmokos dydis 10 % – 2100,00 Lt; dalyvio įmoka turi būti pervesta į depozitinę sąskaitą LT56 7180 5000 0060 9285, esančią AB Šiaulių bankas. Varžytinių laikas 2012 m. kovo 14 d. 11 val. Pardavimas vyks S.Šimkaus g. 21, LT-92124 Klaipėda. Informacija tel. (8 46) 256 929 arba 8 612 52 915. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių dienos gali pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. 909463

Dėmesio

Gerai, nebrangiai atliekame santechnikos darbus. Perstatome dujines virykles. Tel. 8 614 31 459.

Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200.

892145

885009


17

pirmadienis, vasario 6, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Šv.Valentino dieną šilumos ištroškusiųjų laukia nepamirštamas vakaras. Šią meilės šventę kviečiame sutikti jaukiame bei pilname romantikos restorane „Vienaragio malūnas“. Skambant jausmingai saksofono muzikai, galėsite mėgautis ypatingais restorano patiekalais.

šokiai

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata JOGOS CENTRAS

Šokių studija „SVAJONĖ“

Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Kviečiame į didžiausią ir įdomiausią

žaidimai, viktorinos, gyva šokių muzika,

išpardavimą Baltijos jūroje –

diskoteka, karaoke ir vidurnakčio šou

nuolaidos iki 70%! Specialūs pasiūlymai ir akcijos laivų salonuose!

programa! Pasiūlymas galioja iki 2012 02 16 Nepraleiskite šiuo metu visose Stokholmo parduotuvėse

vykstančių

milžiniškų

išpardavimų!

Kruizo Ryga – Stokholmas kaina nuo 95 Lt

Liepų g. 48b, Klaipėda, informacija tel. 8 698 15 711, info@sokiustudija.lt, www.sokiustudija.lt. Linijos šokių pamokos damoms ir merginoms Poriniai pramoginiai šokiai suaugusiems Funky Jazz šokių pamokos merginoms Argentinos tango pamokos Sportiniai šokiai vaikams Individualios pamokos Vestuviniai šokiai NAUJIENA KLAIPĖDOJE!!! Šokių pamokos mamytėms su kūdikiais nešioklėse Pramoginių šokių vakarai.

gėlės

www.jogos-centras.lt Šaulių g. 19, Klaipeda, tel. 8 614 06 033 JOGOS CENTRAS Jogos centre galite susipažinti su jogos meistro Šivanandos susisteminta (integralia) joga. Mieli klaipėdiečiai, kviečiame jus į nemokamus klasikinės jogos užsiėmimus nuo sausio 23 d. iki vasario 12 d. Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais 19.15 val. o antradieniais ir ketvirtadieniais 6.20 val.

Teniso arena

Visos kelionės metu laivuose – patrauklūs

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

Kviečiame pasinaudoti didžiausiomis nuolaidomis iki vasario 15 d.: • Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms kelionėms; • Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms.

Naujas pažintinių kelionių sezonas! Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/ rudens pažintines keliones autobusu ir

Tik gėlės

lėktuvu.

Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu tik 50 Lt asmeniui; Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

Litamicus

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

„Krantas Travel“

parduotuvėse, restoranuose ir baruose, grožio

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymo centras „Gimnazita“

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

kursai

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms).

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

pirmadienis, vasario 6, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www. kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Vasario 10 d. 18 val. – G.Grajauskas. „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. 2 dalių tragikomedija. Rež. J.Vaitkus. Vasario 15 d. 18 val. – M.Ravenhill „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Vasario 10 d. 18.30 val. – G.Kuprevičius. „Veronika“. 2 v. miuziklas. Vasario 11 d. 18.30 val. – „Kruvinos vestuvės“ pagal A.Piazzollos muziką. 2 d. šokio spektaklis pagal fonogramą. Vasario 14 d. 18.30 val. – Valentino dienai. Operetė „Mano meilė“. Teatralizuotas koncertas. Vasario 17, 18 d. 18.30 val. – R.Paulas. „Sesuo Kerė“. 2 d. miuziklas pagal fonogramą. Vasario 19 d. 15 val. – B.Pavlovskis. „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 2 v. baletas vaikams.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Vasario 10 d. 18 val. – „Mozartas: visi koncertai fortepijonui ir orkestrui VI“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Dirigentas ir solistas A.Paley (fortepijonas, JAV). Vasario 15 d. 18 val. – „Dainos takai baltieji“. Koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai. A.Janutas (tenoras), G.Zalatorienė (fortepijonas), G.Urbonaitė (aktorė). KITI RENGINIAI Vasario 9 d. 19 val. – Domino teatro premjera-komedija „Žirklės“. Bilietais prekiauja Bilietai LT. Vasario 11 d. 18 val. – gyvo garso muzikinė komedija „Meilė ir taika“. Bilietais prekiauja Bilietai LT. Vasario 12 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai. J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“. Rež. V.Masalskis. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Vasario 13 d. 19 val. – Domino teatro komedija „Mano žmonos vyras“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 14 d. 18 val. – Mantas su grupe. Akustinis koncertas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 16 d. 18 val. – „Domino“ teatro komedija „Radijo ereliai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 17 d. 19 val. – komedija „Urvinis žmogus“. Bilietais prekiauja „Tiketa“.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose V respublikinis teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Ledinė zylutė“ Vasario 11 d. 17 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. 2 dalių spektaklis jaunimui pagal K.Sajos apysaką. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 12 d. 12 val. didžiojoje salėje – Vilniaus kamerinis teatras. Spektaklis vaikams „Plėšikas Hocenplocas“ pagal O.Preussler apysaką. Rež. E.Jaras. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 18 d. 18 val. didžiojoje salėje – kompanija „Laimingi žmonės“. Vienos dalies absurdo komedija suaugusiesiems „Atėjau, pamačiau, negalėjau“ (arba „Visiškas Rudnosiukas“). Rež. V.Landsbergis. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. KITI RENGINIAI Vasario 12 d. 18 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. E.Jonesku komedija „Nuplikusi dainininkė“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 13 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. D. Fo ir F. Rame „Aš laukiu tavęs, mielasis“. Komedija su Šv. Valentino siurprizais! Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 16 d. 16 val. „Švyturio“ arenoje – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai minėjimas ir šventinis koncertas. Dalyvaus valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, solistai K.Zmailaitė, E.Seilius, Č.Gabalis. Įėjimas su kvietimais.

Jaunimo centras Vasario 7 d. I.Simonaitytės viešojoje bibliotekoje – Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Klaipėdos miesto etapas: 11 val. skaitovai (5–8 klasių grupė), 14 val. skaitovai (9–12 klasių grupė). Vasario 9 d. Klaipėdos jaunimo centre – Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Klaipėdos miesto etapas: 14 val. poetinių kompozicijų konkursas.

Klaipėdos etnokultūros centras Penktadieniais 16.30 val., šeštadieniais 10 val. Meno kiemo dirbtuvėse (Daržų g. 10) – projekto „Tradicija šeimai“ edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių gamyba“. Registruotis tel. 310 022. Vasario 7, 8, 9, 13, 14 d. – užsakomieji edukaciniai renginiai „Einam užgavėniauti!“. Registruotis tel. 310 022. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki vasario 26 d. tarptautinė paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“. Edukacinės ekskursijos po parodas. Registracija virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Vasario 11 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Spalvų pasaulis – piešimas parodoje“. Vasario 18 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Fraktalinis piešimas“. Vasario 25 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Piešimas ant akmenukų“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@ kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Vasario 8 d. 18 val. edukacinės programos „Rupert“ pristatymas. Vasario 15 d. 18 val. dok. filmas „Kaip mes žaidėme revoliuciją“. Rež. G.Žickytė). Bilieto kaina 6 Lt.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) PARODOS Iki vasario 10 d. vieno objekto instaliacija „Vitrina“. Projekte dalyvaus A.Stasionytė, L.Kulbytė, J.Skučaitė. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Tapybos kursai suaugusiesiems. Dėstytoja tapytoja I.Leščinskaitė. Trukmė – 1 mėn. Vyks 6 užsiėmimai, vienas užsiėmimas 3 val. Mokama. Registracija tel. 8 603 76 557, e. paštu ilescinskaite@gmail.com.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1, tel. 313 580) Iki vasario 15 d. V.Karaciejaus fotografijų paroda „Klaipėdos metamorfozės“, skirta Klaipėdos miesto 760 m. jubiliejui.

Marginių salonas

(Sukilėlių g. 4) Iki vasario 18 d. jubiliejinė S.Vilkienės (2011 m. konkurso „Metų mokytoja“), jos dukters Eglės ir anūkų karpinių paroda.

„Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki kovo 20 d. I a. hole J.Vosyliaus tapybos paroda, III a. hole A.Miežio tapybos paroda.

bibliotekos Klaipėdos Klaipėdos miesto miesto savivaldybės savivaldybės viešoji biblioteka viešoji biblioteka Girulių biblioteka-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki vasario 18 d. Gabrielės Jurevičiūtės personalinė paroda „Požiūris“.

Klaipėdos Klaipėdos apskritiesapskrities ievos simonaitytės Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka (Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Galerija 1P – iki vasario 29 d. S.Žaltausko vieno paveikslo paroda „M. K. Č“. Vaikų literatūros skyrius – iki vasario 15 d. Irinos Novičenko fotografijų paroda „Kelionių įspūdis“. Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki vasario 10 d. Jono Tarasevičiaus tapybos paroda „Žiemos vakarais“.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (3). 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pa­sau­liai“ (4). „Ka­ra­liaus su­grį­ži­mas“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.50

„Di­dy­sis fil­mu­kų šou“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 24 va­lan­dos (N-7). Veiks­mo ko­me­di­ja „Su­per Džo­nis“ (D.Bri­ta­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 2003 m.) (N-7) (k). 11.35 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja“ (JAV, 1984 m.). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „My­ko­las“ (JAV, 1996 m.) (N-7) (k). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.30 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.19 Spor­tas. Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (7) (N-7). 0.35 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sūkury­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Nuo­ty­kių f. „Aud­ros ka­rys“ (JAV, 2006 m.). 12.40 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. 18.35 Su­sitiki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. Spor­tas. Orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“.

23.00 „CSI Ma­ja­mis“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 9.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. 20.19 Spor­tas. Orai. 20.25 Hu­mo­ro s. „Mi­li­jo­nie­riai“. 21.05 „Men­tai“ (N-7). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.40 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7) (k). 1.15–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 Ke­lias. Lai­da evan­ge­li­kams. 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.10 „Mei­lės sko­nis“. 14.05 Re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Teat­ro po­pie­tė. Leo­nard­has Fran­kas. „Kar­las ir Ana“ (1981 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Tik­ros is­to­ri­jos. 18.20 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (1) (2003 m.). 19.40 Kai mū­zos pra­by­la. Nak­ties žie­dai. Ak­to­rius And­rius Bia­lob­žes­kis skai­to S.Ge­dos ei­les. 20.15 Li­te­ra­tų gat­vė (4). 20.45 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 21.10 Tri­le­ris „Pa­bė­gi­mas“ (JAV, Ja­po­ni­ja, 1994 m.) (N-14). 23.10 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Ali­nos Or­lo­vos kon­cer­tas. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pi­ni­gų kar­ta.

9.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.45 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.15 „Iš­li­ki­mas“. 11.15 „Kob­ra 11“. 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Kob­ra 11“. 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Siau­bo tri­le­ris „Mir­čių ko­lek­cio­nie­rius“ (JAV, 2006 m.). 23.10 „Fu­tu­ra­ma“. 0.10 „CSI Niu­jor­kas“. 1.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 1.45 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7).

9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (4). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 Ne­maRUS ki­nas. Ko­me­di­ja „Afo­nia“ (Ru­si­ja, 1975 m.) (N-7). 22.50 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.50 Svei­ka­tos ABC (k).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Na­mų dak­ta­ras. 8.50 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52, 18.52, 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las. 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Čin­gis­cha­nas“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Bo­ni ir Klai­das“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. Orai. 1.00 Dok. f. „Čin­gis­cha­nas“.

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00, 19.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 9.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 10.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 11.00 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 12.00 Ko­me­di­ja „Du vie­na­me“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.) (N-7). 13.40 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 14.10 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 15.10 Fan­tas­ti­nis veiks­mo tri­le­ris „Ry­di­ko kroni­kos“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 17.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas. 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 20.00, 23.05 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Ką mes val­go­me?“ 20.45 Ki­no­ma­no už­ra­šai. 21.00 Ki­no aka­de­mi­ja. „Trots­kis“ (Ka­na­da, 2009 m.) (N-7). 23.20 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 0.20 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 1.20 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

7.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ka­ro­li­na“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2003 m.). 9.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ni­mės sa­la“ (JAV, 2008 m.). 11.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Co­co prieš Cha­nel“ (Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, 2009 m.). 13.00 Muz. ko­miš­ka dra­ma „Kon­cer­tas“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, Ru­si­ja, 2009 m.). 15.00 Dra­ma „Kaž­kur tarp ten ir čia“ (JAV, 2010 m.). 17.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Ko­vo­to­jas“ (JAV, 2010 m.). 19.00 Mis­ti­nis tri­le­ris „Ne­ma­to­mas“ (JAV, 2007 m.). 21.00 Ro­man­ti­nė nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Sek­so tu­ras“ (JAV, 2008 m.). 23.00 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių dra­ma „Juo­do­sios ra­ga­nos me­tai“ (JAV, 2011 m.). 1.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Grynber­gas“ (JAV, 2010 m.).


19

pirmadienis, vasario 6, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su „Gimtasis žodis“ leidykla –

Avinas (03 21–04 20). Jausitės prislėgtas dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių požiūrio į jus. Atrodys, kad artimieji tolsta nuo jūsų, kad vis dažniau išsiskiria jūsų nuomonės, o tai smarkiai liūdins. Susikivirčijęs pratrūksite emocijomis. Jautis (04 21–05 20). Slėpsite ir ignoruosite savo emocijas ir poreikius. Tai nėra teisingas pasirinkimas: geriau atvirai pasidalyti savo nuoskaudomis su brangiais žmonėms. Dvyniai (05 21–06 21). Seksis bendrauti su kolegomis, viršininkais, lengvai apginsite savo poziciją. Jūsų protas bus labai aštrus, tad lengvai įveiksite net pačias sudėtingiausias užduotis. Vėžys (06 22–07 22). Nesėkmingas laikas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti kokia nors absurdiška idėja. Galite patirti psichologinį spaudimą, tad svarbu būti labai atidžiam ir kantriam. Liūtas (07 23–08 23). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo nuoširdumo ir gebėjimo sklandžiai susitvarkyti su duotomis užduotimis. Iškilus problemų aplinkiniai jums bus atlaidesni ir palaikys jus. Mergelė (08 24–09 23). Susipažinsite su uždaru žmogumi ir tai apsunkins bendravimą. Jūsų mintys ir idėjos bus priešingos šio žmogaus elgesiui, bet nebijokite atkreipti jo dėmesį į iškilusius prieštaravimus. Svarstyklės (09 24–10 23). Bus sunku susikaupti, gali atsirasti pagundų atitrūkti nuo darbų, kas nors gali tyčia ar netyčia jus suklaidinti. Tai emociškai sunkus laikas, kai tikėtini karšti ginčai. Skorpionas (10 24–11 22). Gali iškilti nenumatytų sunkumų, būsite suirzęs. Neatsikratysite jausmo, kad kas nors tyčia nori jums pakenkti. Nesulaukęs reikiamo patarimo pridarysite klaidų. Šaulys (11 23–12 21). Tinkamas laikas svajoti, fantazuoti. Net dirbdamas pasitelkite vaizduotę – šiandien ji gali labai padėti. Vakare pasimėgaukite įdomaus žmogaus draugija arba paskaitykite knygą. Ožiaragis (12 22–01 20). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyks sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Bendraujant su vyresniais, įtakingais žmonėmis gali gimti naujų idėjų. Vandenis (01 21–02 19). Būkite atsargus, nes gali tekti rinktis, leisti laiką draugiškoje kompanijoje ar ginčuose ginti savo vertybes. Norėsite plaukti prieš srovę. Žuvys (02 20–03 20). Asmeninės problemos gali sukliudyti jūsų karjeros tikslams. Bijote būti įžeistas, jaučiatės nesaugus, o tai trukdo judėti pirmyn. Būkite atkaklesnis.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Džeko Londono knyga „Baltoji Iltis“.

Džekas Londonas. „Baltoji Iltis“ – vilkas, užaugęs atšiauriame pasaulyje, patyręs daugybę skriaudų, kiekvieną akimirką kovojęs dėl galimybės išlikti, patenka į visai kitą aplinką, kurioje nubunda geriausios jo prigimties šaknys. Vilkiukas niekad nebuvo matęs žmogaus, tačiau instinktu jautė jo galią. Kažkokiu nesuvokiamu būdu žmoguje jis atpažino gyvybę, kuri išsikovojo pranašumą prieš kitus Tyrų gyventojus. Ne vien savo, bet ir visų savo protėvių akimis žiūrėjo dabar vilkiukas į žmogų, – akimis, kurios kadaise sukinėjosi tamsoje apie daugybę žiemos stovyklų laužų, kurios spoksojo iš tolo arba iš tankumynų gelmės į tą keistą dvikojį gyvį, kuris buvo visų gyvųjų daiktų viešpats.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, vasario 14 d.


Orai

Savaitės pradžia bus šalta, bet nebeturėtų spausti toks speigas kaip praėjusio savaitgalio naktimis. Šiandien padidės debesuotumas, vietomis truputį pasnigs. Temperatūra bus 12– 17 laipsniai šalčio. Antradienį žymesnio sniego nenumatoma. Temperatūra naktį bus 15–20, vietomis iki 24, dieną 7–12 laipsnių šalčio.

Šiandien, vasario 6 d.

–16

Telšiai

–16

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis)

–16

Šiauliai

Klaipėda

–15

Panevėžys

–16

Utena

–15

8.21 17.19 8.58

37-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 329 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

Tauragė

–15

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +15 Berlynas –10 Brazilija +29 Briuselis –3 Dublinas +8 Kairas +25 Keiptaunas +32 Kopenhaga –5

kokteilis Ap­ga­vys­čių – ne vie­na ir ne dvi Praė­ju­sią sa­vai­tę Vik­to­ri­ja „Kok­tei­liui“ guo­dė­si, kad bu­vo ap­gau­ta vie­na­me pre­ky­bos cent­re. Na­mo pa­rė­ju­si ji pa­ste­bė­jo, kad če­ky­ je yra pa­ž y­mė­ta 6 li­tų su­ma už vie­ną ki­log­ra­mą apel­si­nų, ku­r ių nei no­rė­ju­ si pirk­t i, nei dė­ju­si į ve­ž i­mė­l į. Mo­te­rį, o kar­tu ir „Kok­tei­lį“ suint­ri­ga­vo tai, kaip če­ky­je at­si­ra­do tie apel­si­nai? Gal par­da­vė­ja, pa­si­nau­do­ju­si tuo, kad yra ne­ma­žai pre­k ių, „ran­k i­n iu bū­du“ su­mai­gė pre­kės ko­dą ir jos svo­r į ka­ sos apa­ra­te. Paaiš­kė­jo, to­k ių ne­su­sip­ra­t i­mų pa­si­ tai­ko ne­re­tai. „Ma­ne ir­g i di­de­l ia­me pre­k y­bos cent­ re ap­mo­vė, kai Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se pir­ kau la­bai daug pre­k ių, pro­duk­t ų, ku­ rių bu­vau pri­k ro­vu­si pil­ną ve­ž i­mė­l į, – sa­vo is­to­r i­ją po­r i­no „Kok­tei­lio“ skai­ty­ to­ja. – Jau­nas ka­si­nin­kas, o su­kčiau­ti, pa­si­ro­do, mo­ka. Jis ma­no pir­k i­nių są­ ra­šą „pa­pil­dė“ kaž­ko­k iais „Win­ter“ sal­ dai­niais. Dė­ž u­tė jų kai­na­vo nei daug, nei ma­žai – 20 li­tų. Nors ne­tu­riu įpro­ čio per­ž iū­rė­t i če­k io, bet tą­kart, lyg jaus­da­ma, paa­na­l i­za­vau jį. Tie­sa, ne­ be­puo­l iau at­gal į tą pre­k y­bos cent­rą. Kol įro­dy­si, ga­l i ir „pa­blūs­ti“.

Pir­kė­jos iš­va­da Anot skai­t y­to­jos, tarp par­da­vė­jų yra ge­r ų žmo­nių, bet yra ir gy­va­čių.

Londonas +4 Madridas +12 Maskva –12 Minskas –12 Niujorkas +10 Oslas –2 Paryžius –3 Pekinas +1

Praha –12 Ryga –19 Roma +6 Sidnėjus +24 Talinas –14 Tel Avivas +20 Tokijas +10 Varšuva –15

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

Vardai Alkis, Darata, Dautartas, Paulius, Titas, Živilė

–14

Alytus

3–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

–14

–14

vasario 6-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-21

-16

-17

-17

5

-17

-12

-14

-15

6

-16

-11

-14

-15

3

rytoj

trečiadienį

1899 m. Is­pa­n i­ja už 20 mln. do­le­rių par­da­vė Ku­ bą, Puer­to Ri­ką, Gua­mo sa­lą bei Fi­li­pi­nus JAV. 1911 m. gi­mė 40-asis JAV pre­z i­den­t as Ro­n al­d as Rea­ga­nas. 1945 m. gi­mė Ja­mai­ kos re­gio le­gen­da Bo­bas Mar­ley. 1958 m. avia­ka­tast­ro­fo­ je Miun­che­ne (Va­ka­r ų Vo­k ie­t i­ja) žu­vo sep­t y­ ni Ang­li­jos „Man­ches­ter Uni­ted“ ko­man­dos fut­ bo­li­nin­kai.

1961 m. gi­mė žy­mus pia­ nis­tas ir pe­da­go­gas Pet­ ras Ge­niu­šas.

1971 m. ast­ro­nau­tas Ala­ nas She­par­das pa­si­vaikš­ čio­ji­mo Mė­nu­ly­je me­tu pa­de­monst­ra­vo smū­g į į gol­fo ka­muo­liu­ką. 1990 m. Va­ka­r ų Vo­k ie­ ti­jos kanc­le­r is Hel­mu­ tas Koh­lis su­ti­ko ne­del­ siant pra­dė­ti de­ry­bas su Ry­tų Vo­kie­ti­ja dėl pi­ni­gi­ nio vie­ne­to su­vie­ni­ji­mo abie­jo­se ša­ly­se. 1997 m. ma­ž iau­siai 77 žmo­nės ta­po dvie­jų že­ mės dre­b ė­ji­mų Ira­ne au­ko­mis.

Sar­tų lenk­ty­nė­se šil­dė ar­ba­ta ir azar­tas Nu­ga­lė­to­jai „„„Sar­tų tra­di­ci­jų“ pri­zas – Egi­di­jus

Gu­do­nis (žir­gas Gri­mas) „„„Žie­mos sta­je­rių“ pri­zas – Žyd­rū­nas

Va­si­lion­ka (žir­gas Sal­sa de Ga­ron­ne) „„„Eik­lio­jo žir­go“ pri­zas – Egi­di­jus Gu­

do­nis ( žir­gas Ge­par­das) „„„LR Sei­mo“ pri­zas – Jev­ge­ni­jus Iva­

no­vas (žir­gas Sir Ni­le) „„„Za­ra­sų kraš­to“ pri­zas – Ed­var­das

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja Bran­g iau­si yra tie pi­ni­gai, ku­riuos rei­ kia grą­ž in­ti.

Vins­kus (žir­gas Nut Au­gus­ti­nu) „„„Bir­žų žem­tie­ki­mo“ pri­zas – Vi­ta

Lin­gy­tė ( žir­gas Ro­si­way) „„„Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­

men­to“ pri­zas – Vai­das Rim­ša (žir­gas Re­gen­cy He­rold) „„„Du­se­tų kraš­to“ pri­zas – Sau­lius Ma­

tu­le­vi­čius (žir­gas Ki­je­vas) „„„Emi­li­jos Plia­te­ry­tės“ pri­zas – Kjel­ „„Pir­kė­jams: par­duo­tu­vė­se ga­li­

ma pa­ma­ty­ti net dvip­ras­miš­kų skel­bi­mų.

las Wal­li­nas (žir­gas King of Vick) „„„Di­dy­sis žie­mos“ pri­zas – Sta­nis­lo­

vas Kė­rys (žir­gas Sa­ka­las)

„„Tra­di­ci­ja: tuo me­tu, kai dau­gu­ma kau­nie­čių nuo žie­mos spei­go slė­pė­si na­muo­se, iš­ti­ki­miau­si žir­gų lenk­

ty­nių Sar­tuo­se ger­bė­jai mė­ga­vo­si tra­di­ci­ne šven­te. Dėl si­nop­ti­kų pro­gno­zių į lenk­ty­nes vie­toj pla­nuo­tų 90 da­ly­vių su­si­rin­ko 56, ta­čiau žiū­ro­vų šal­tis neiš­bai­dė. Nors jų ir bū­ta ma­žiau nei šil­tes­nė­mis lenk­ty­nių die­ no­mis, at­vy­ku­sie­ji į žie­mos šven­tę tryš­ko ge­ra nuo­tai­ka. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Ap­ga­vo ne­no­rė­da­ma? Pre­ky­bi­nin­kė su­pran­ta par­da­vė­ją, ap­ kal­t in­tą dėl Vik­to­r i­jos apel­si­nų. „Pap­ras­čiau­siai ka­si­n in­kė įmu­šė ne to­k į pre­kės ko­dą – su­si­pai­n io­jo. Taip ir at­si­dū­rė tie apel­si­nai če­k y­je. Dėl to par­da­vė­ja ne­pra­t ur­tė­jo. Ji tų pi­n i­ gų ne­ga­li pa­siim­ti, nes bus nu­sta­ty­tas trū­k u­mas ka­so­je ir tu­rės pa­deng­t i iš sa­vo ki­še­nės. Vik­to­r i­jai rei­kė­jo pa­ro­ dy­t i če­k į ir pre­kes. Par­da­vė­ja bū­tų pa­ da­riu­si grą­ži­ni­mo veiks­mą ir ne­su­sip­ ra­t i­mo ne­bū­tų bu­vę“, – ko­men­ta­vo, ko ge­ro, šios sri­ties spe­cia­l is­tė.

Links­mie­ji tirš­čiai O štai ke­tu­r ios stu­den­tų me­la­gys­tės. Nuo ry­to­jaus ne­ge­r iu. Nuo ry­to­jaus pra­dė­siu mo­ky­tis. Man ne­rei­k ia dau­g iau pi­ni­g ų. Ačiū, aš neal­ka­nas. Čes­ka (397 719; ne kiek­vie­nas su barz­da yra ožys)

Spei­gas žu­di­kas Len­k i­j o­j e spei­g as iš vi­s o nu­s i­ne­ šė jau 45 gy­v y­bes. 18 žmo­n ių mir­t i­ nai su­ša­lo vien sa­vait­ga­l į. Vi­du­t i­niš­ kai per die­ną ša­ly­je su­š ą­la po ke­le­ tą žmo­nių. Šal­čių au­ko­mis tam­pa be­ na­m iai, stik­l iu­ko mė­gė­jai ir pa­g y­ve­ nę vie­ni­ši žmo­nės. Spei­g ui „šie­nau­t i“ žmo­nes pa­de­da ir žmo­n ių neap­dai­ ru­mas bei leng­va­bū­d iš­k u­mas. Nuo va­sa­r io pra­d žios Len­k i­jo­je jau smal­ kė­m is ap­si­nuo­d i­jo iš vi­so 130 žmo­ nių, 6 iš jų mi­rė. Be­je, 260 žmo­n ių šeš­ta­d ie­n į pa­r y­čiais iš­gel­bė­ta iš kel­ to, ku­ris per smar­kią pū­gą rė­žė­si į uo­ las prie Ita­l i­jos kran­tų. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

teleloto Nr. 826 2012 02 05 §§§ §§§ §§§ Visa lentelė – 64 092 (1 x 64 092) Lt §§ §§§ Įstrižainės – 9 Lt §§§ Eilutė – 3 Lt §§ §§ Keturi kampai – 2 Lt §§ §§ 38 75 22 40 48 30 03 12 24 55 20 43 16 70 26 73 35 60 61 07 63 25 54 11 52 64 02 51 21 37 72 09 13 62 58 §§§ 08 23 44 42 74 §§ §§§ 14 47 28 57 17 §§§ §§§ §§§ 31 18 01 49 29 66 33 06

„Ford Fiesta“ – 0028689 1000 Lt – 0129951 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 30 d.) – Vytautas Žekonis iš Panevėžio 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 30 d.) – Alfonsas Januškevičius iš Šiaulių 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 30 d.) – Sigitas Krikščiūnas iš Anykščių 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 30 d.) – Petras Jurkus iš Kelmės 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 30 d.) – Vitas Pačkauskas iš Merkinės

Papildomi prizai: „Fiat Grande Punto“ (TV) – Audrona Stemelėkienė „Peugeot 206+“ – 0364092 „Chevrolet Spark“ – 0156754

kvietimai į TV: 010*798, 023*942, 043*411. Prognozė: Aukso puode bus – 700 000 Lt

2012-02-06 Klaipeda  

6p. Lietuvoje išrinktų europarlamentarų statusą reguliuos naujas įstatymas. Rusijos ambasadorius JT Vitalijus Čiurkinas pareiškė, kad rezoli...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you