Page 1

tvdiena@diena.lt Redaktorė Agnė Klimčiauskaitė

2012 m. vasario 4 d.

Tiražas 31 300

Lau­rai: nuo­šir­dus žiū­ rovų juo­kas – kur kas bran­ges­nis įver­ti­ni­mas nei po­mpas­tiš­kai įtei­kia­ mi ki­no ap­do­va­no­ji­mai ir net „Os­ka­rai“, kaip ti­ki­na prancūzų cir­ko ir ki­no le­gen­da P.Étai­xas. 5p.

Šiau­das: nau­ja BTV so­ cia­linė dra­ma „Ty­los ri­ba“ ko­vos su smur­tu šei­mo­je ir šiur­pio­mis is­to­ri­jo­mis sieks ne su­grau­din­ti vi­suo­menę, o pa­dėti smur­to au­koms iš­si­kaps­ ty­ti iš šio liū­no.  8p.

Švie­sa: žiū­rovų pa­ramą TV3 „Chorų ka­ruo­se“ Sta­no ir Pa­nevė­žio pa­ tai­sos namų mo­te­rys lai­ko di­de­le per­ga­le ir vil­ti­mi, kad vi­suo­menė gebės joms at­leis­ti ir iš­ties­ti ranką.  9p.

Po­li­ti­ko­je ne­būna am­žinų draugų

Ak­torė Me­ryl Streep už vaid­menį fil­me „Ge­le­žinė le­di“ jau laimė­jo „Auk­sinį gaublį“ ir bu­vo no­ mi­nuo­ta „Os­ka­rui“. Bet bri­tai prie­šta­rin­ gai ver­ti­na juostą, ku­ri at­skleid­žia ne tik žy­miau­sios ša­ lies po­li­tikės Mar­ ga­ret That­cher stip­ rybę, bet ir tam­sią­ sias jos as­me­nybės pu­ses, o ją pa­čią vaiz­duo­ja seną, ser­ gan­čią Alz­hei­me­rio li­ga. 6p.Kadrai iš filmo


4 „Ti­ta­niš­ka“ do­va­na

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas! „Scan­pix“ nuo­tr.

Ak­torė Ka­te Wins­let, at­li­ku­si pa­grin­dinį vaid­menį fil­ me „Ti­ta­ni­kas“, tri­matės jo ver­si­jos iš­lei­dimą pa­minės ypa­tin­ gai. Jos bi­čiu­lis mi­li­jar­die­rius Ri­char­das Bran­so­nas at­skleidė ke­ti­nan­tis jai pa­do­va­no­ti ga­li­mybę sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti nu­ sken­dusį „ne­skęstantį“ laivą. Ba­landį bus mi­ni­mos 100-osios lai­vo ka­tast­ro­fos me­tinės, ta pro­ga bus iš­leis­tas tri­ma­tis „Ti­ta­ ni­kas“, ren­gia­ma krui­zi­nio lai­vo ke­lionė, at­kar­to­sian­ti ka­tast­ rofą pa­ty­ru­sio lai­ne­rio ke­lionę, taip pat nu­ma­to­ma reng­ti pen­ kias eks­kur­si­jas į van­de­ny­no dugną ap­žiūrė­ti lai­vo lie­kanų. Be R.Bran­so­no ir K.Wins­let, į šį nuo­tykį, kai­nuo­jantį 45 tūkst. eu­ rų, ke­ti­na leis­tis ir „Ti­ta­ni­ko“ re­ži­sie­rius Ja­me­sas Ca­me­ro­nas.

Tiesą sa­kant, „Snie­gynų įkai­tus“ būtų kur kas ma­ lo­niau žiūrė­ ti va­sarą, o ne per did­žiau­ sius šal­čius, nes iš ek­ra­no sklin­da toks spei­gas, kad ga­li­ma su­šal­ ti net ir sto­rai pri­si­ren­gus.

„„Grum­tynės: snie­gynų įkai­tai – į naf­tos gręžinį skri­du­si 10 žmo­nių ko­man­da, po lėktu­vo ka­tast­ro­fos at­si­dūru­si Alias­ko­je, pra­ra­du­si ryšį su išo­ri­niu pa­sau­liu, ne­tu­rin­ti mais­to ir per­se­

kio­ja­ma plėšrių vilkų gau­jos. 

Kad­rai iš fil­mo

Pa­gal­bos šauks­mo nie­kas neiš­girs Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Iš­li­ki­mo is­to­ri­jos po­pu­lia­rios

Ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos, į ku­rias pa­ kliuvęs žmo­gus ko­vo­ja už iš­li­kimą, ži­no­da­mas, kad nie­kas neiš­girs pa­ gal­bos šauks­mo, todėl ga­li­ma pa­si­ kliau­ti tik sa­vi­mi, nuo se­no vi­lio­ja ra­ šy­to­jus ir filmų kūrėjus. Da­nie­lio De­foe kny­ga apie daug me­ tų sa­lo­je iš­gy­ve­nusį Ro­bin­zoną Kruzą yra chres­to­ma­ti­nis žmo­gaus iš­ra­din­ gu­mo, op­ti­miz­mo ir gy­ve­ni­mo geis­mo pa­vyz­dys. Ne­sun­ku pa­var­dy­ti ir ke­letą filmų, ku­rių he­ro­jai pa­ten­ka į be­vil­tišką pa­dėtį ne­gy­ve­na­mo­je sa­lo­je („Pra­ras­ ta­sis“ su To­mu Hank­su), aukš­tai kal­ nuo­se (re­ži­sie­riaus Dan­ny Boy­le’o „127 va­lan­dos“) ar po­že­mi­niuo­se ur­vuo­se

(per­nai ma­ty­tas 3D „Sanc­tum“). Pa­ našūs siu­že­tai daž­niau­siai bai­gia­si lai­ min­gai. Tai dar sykį pa­tvir­ti­na tiesą, kad tik tikė­ji­mas pa­de­da žmo­gui išt­ ver­ti jam siųs­tus ekst­re­ma­lius išmė­ gi­ni­mus. Tikė­ji­mas ne tik sa­vo jėgo­ mis, bet ir aukš­tesnė­mis ga­lio­mis.

Drau­ge jau ant­rą kartą

Re­ži­sie­rius Joe Car­na­ha­nas ir po­pu­ lia­rus ak­to­rius Lia­mas Nee­so­nas per­ nai kar­tu kūrė ekst­re­malų veiks­mo filmą „A ko­man­da“ ir sma­giai pa­šėlo ke­pi­na­mi karš­tos Ar­timųjų Rytų sau­ lės. Šį kartą dar­nus due­tas pa­si­ren­ka vi­siš­kai prie­šingą ap­linką – am­ži­no­ jo įša­lo su­kaus­tytą Aliaską. Virš ne­gy­ve­na­mos Alias­kos te­ri­ to­ri­jos į snie­gin­gos tund­ros pus­nis iš

dausų kren­ta ne­pa­tai­so­mai su­gedęs lėktu­vas. Per ste­buklą iš­si­gelbėję ir likę gy­vi še­ši naf­ti­nin­kai at­si­du­ria lau­kinės gam­tos spąstuo­se. Be mais­to, mo­bi­ liųjų te­le­fonų, ra­di­jo ry­šio, ginklų ir su vos ke­liais šil­tais dra­bu­žiais. Ap­link – šim­tai kvad­ra­ti­nių ki­lo­metrų neiš­ žen­giamų miškų, že­mesnė nei mi­nus 30 laips­nių tem­pe­ratū­ra ir vie­nin­te­liai gy­vi pa­da­rai – prie at­šiau­rių sąlygų pri­si­taikę vil­kai, ge­ro­kai plėšres­ni už ki­tur gy­ve­nan­čius gen­tai­nius. Jie nie­ ka­da ne­matė žmo­nių, todėl nie­ko ne­ bi­jo ir tik lau­kia ga­li­mybės už­pul­ti į jų te­ri­to­riją pa­si­kėsi­nu­sius įsib­rovė­lius. Mir­tinų pa­vojų gniauž­tuo­se

Kaip ir bu­vo ga­li­ma tikė­tis, „Snie­ gynų įkai­tai“ iš­nau­do­ja vi­sus ekst­

re­ma­lios si­tua­ci­jos tei­kia­mus siau­ bus – mir­tiną he­rojų išgąstį, kraują sting­dantį šaltį, ka­ni­ba­lizmą ska­ ti­nantį alkį, des­pe­ra­tiš­kas grum­ty­ nes su lau­ki­ne gam­ta ir nuo­žmius su­si­rėmi­mus su mil­ži­niš­ko dyd­žio vil­kais. Di­desnę fil­mo dalį su­da­ ro mir­ti­nos žmo­nių ir jų pėdo­mis skuod­žian­čių vilkų lenk­tynės. Bėglių jėgas mo­bi­li­zuo­ja ly­de­riu pri­vers­tas tap­ti L.Nee­so­no he­ro­jus Otvė­jus. L.Nee­so­nui ne nau­jie­na vai­din­ ti did­vyrį. To­kių per­so­nažų ak­to­riaus sąra­še tik­rai daug: žydų gelbė­to­jas Os­ ka­ras Šind­le­ris (1993 m.), nar­suo­lis se­ novės Ško­ti­jos svie­to ly­gin­to­jas Ro­bas Ro­jus (1995 m.), Ai­rių re­vo­liu­cinės ar­ mi­jos įkūrėjas Maik­las Ko­lin­sas (1997 m.), var­guo­lių gynė­jas Ža­nas Val­ža­

nas (1998 m.). Šį sąrašą ga­li­ma ne­sun­ kiai pra­tęsti. Ir pa­bambė­ti, kad pa­sta­ ruo­ju me­tu daž­nai be­si­fil­muo­jan­čio L.Nee­so­no vaid­me­nys ge­ro­kai nu­si­ leid­žia jo ge­riau­siems pa­sie­ki­mams.

„Snie­gynų įkai­tai“ („The Grey“) Dra­ma. JAV, 2012 m. Rež. J.Car­na­ha­nas. Vai­di­na L.Nee­so­nas, Der­mo­tas Mul­ro­ney, Fran­kas Gril­lo, Ja­mesas Bad­ge’as Da­le’as, Joe An­der­so­nas, La­ris­sa Stad­ni­chuk.

veiksmas

iii

humoras

iii įtampa

iii erotika

iii siaubas

iii

3

„Le­dinės“ ki­no is­to­ri­jos

„„Dra­ma „Iš­likę gy­vi“ (1993 m., rež.

Fran­kas Mars­hal­las) pa­sa­ko­ja, kaip 1972 m. spa­lio 13-ąją Urug­va­jaus reg­ bio ko­man­da pa­ti­ria ava­riją virš Andų. Su­du­žus lėktu­vui 20 ke­lei­vių lie­ ka gy­vi, ta­čiau vil­tis iš­si­gelbė­ti tirps­ta kas­dien. Pa­si­bai­gus mais­to at­sar­goms, vi­siš­kai iš­se­ku­siems žmonėms ten­ka spręsti tra­gišką di­lemą – val­gy­ti mi­ru­ sius ar pa­pil­dy­ti jų gre­tas.

„„„Šiaurės žvaigždė“ (1996 m., rež. Nil­ rež. Fra­se­ris Clar­ke’as Hes­to­nas) prie­š sas Gau­pas) pri­me­na apie XIX a. pa­bai­ ke­le­rius me­tus naš­liu tapęs pri­va­ go­je Alias­ko­je žmo­nių pro­tus te­be­val­ čios oro li­nijų bend­rovės pi­lo­tas Džei­ džiusią auk­so karš­tinę. Šalį užplū­do vi­ kas Bern­sas pa­ti­ria lėktu­vo ka­tast­rofą so­kio plau­ko turtų ieš­ko­to­jai, o vie­tos Alias­ko­je. Ieš­ko­ti din­gu­sio tėvo iš­vyks­ gy­ven­to­jai – inui­tai – vis la­biau že­mi­na­ ta jo try­li­ka­metė duk­ra Džesė ir pen­ mi ir nie­ki­na­mi. Fil­mo he­ro­jams ten­ kio­lik­me­tis sūnus Šo­nas, su­si­pykęs su ka kau­tis ne tik su am­ži­no įša­lo pa­vo­ tėvu prie­š pat jo pa­sku­tinį skrydį. Vai­ jais, bet ir su ge­riau­sias auk­so ka­syk­las kams pa­de­da bal­tas meš­kiu­kas Ke­bis. užg­ro­bu­siais pik­ta­da­riais. „„Nuo­ty­kių fil­me „Alias­ka“ (1996 m.,

„„Tri­le­ry­je „Plėšrūnas“ (1999 m., rež.

„„Per­nai ma­ty­tas fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Pa­ An­to­nia Bird) Per 1847 m. Ame­ri­kos ir da­ras“ (2011 m., rež. Matt­hij­sas van Heij­ Mek­si­kos karą Sie­ra Ne­va­dos kal­nuo­ nin­ge­nas) eksp­loa­tuo­ja daž­nai šio žan­ se ka­pi­to­nas Džo­nas Boi­das iš­gelbė­ja ro fil­muo­se pa­si­tai­kan­čią is­to­riją apie vi­siš­kai iš­se­kusį žmogų. Ne­pažįs­ta­ma­ am­ži­nuo­se le­dy­nuo­se žmo­nių gi­minę sis pa­pa­sa­ko­ja šiurpą ke­lian­čią is­to­riją, nai­ki­nan­čius ne­že­miš­kos kilmės pa­da­ ką pa­tyrė būda­mas snie­go pūgos įkai- rus. An­tark­tidą ty­rinė­jan­tys moks­li­nin­ tų drau­gi­jo­je. To­les­ni įvy­kiai pa­nar­di­ kai kartą ap­tin­ka gi­liai le­dy­nuo­se įša­lusį na žiū­ro­vus į baisų koš­marą, kurį indė­ kaž­ko­kio gyvū­no kūną. Ban­dy­mai jį at­ nai va­di­na ven­di­go. gai­vin­ti išp­ro­vo­kuo­ja tra­ge­diją.


5

„Scan­pix“ nuo­tr.

Pa­keis D.Moo­re

Mo­ti­nystės ato­sto­gos

Se­ria­lo „Sek­sas ir mies­tas“ žvaigždė Sa­rah Jes­si­ca Par­ker pa­si­rašė su­tartį, pa­gal ku­rią įsi­pa­rei­go­

Ak­torė Mi­chel­le Wil­liams, pa­sta­ruo­ju me­tu itin ak­ ty­viai ir pro­duk­ty­viai dir­bu­si ki­ne, nu­tarė at­si­pūsti ir ku­riam lai­ kui išei­ti mo­ti­nystės ato­stogų. Ak­torė sakė no­rin­ti pailsė­ti ir dau­giau lai­ko skir­ti sa­vo 6-erių duk­re­lei Ma­til­dai, todėl atei­nan­ čius ke­lis mėne­sius ne­ke­ti­na im­tis jo­kių darbų. Bent kol kas M.Wil­liams ak­ty­viai dir­ba prie fil­mo „7 die­nos ir nak­tys su Ma­ri­ lyn Mon­roe“ rek­la­minės kam­pa­ni­jos. Šio­je mu­zi­kinė­je dra­mo­je ji vai­di­no le­gen­dinę Ho­li­vu­do ki­no ikoną M.Mon­roe ir pelnė gau­ sybę ki­no kri­tikų pa­gyrų bei pres­ti­žiš­kiau­sių ap­do­va­no­jimų. Ak­ torė už šį vaid­menį jau ap­do­va­no­ta „Auk­si­niu gaub­liu“ ir yra no­ mi­nuo­ta „Os­ka­rui“.

jo pa­keis­ti svei­ka­tos sutrikimų ka­muo­jamą ak­torę De­mi Moo­ re fil­me apie po­rnog­ra­fi­jos žvaigždę Lindą Lo­ve­la­ce. S.J.Par­ker nau­jo­je juos­to­je „Lo­ve­la­ce“ vai­dins žur­na­listę, ame­ri­kie­čių fe­ mi­nistę Glo­rią Stei­nem. O pa­grin­dinį L.Lo­ve­la­ce vaid­menį ku­ ria 25-erių ak­torė Aman­da Seyf­ried. Fil­mas apie po­rnog­ra­fi­jos žvaigždę ne pirmą kartą su­si­du­ria su sun­ku­mais – pir­miau­sia ją turė­jo vai­din­ti skan­da­lin­go­ji Lind­say Lo­han, bet vėliau jos pa­ slaugų at­si­sa­ky­ta. Da­bar te­ko išb­rauk­ti ir D.Moo­re, ku­ri pa­te­ko į li­go­ninę dėl pra­si­dėju­sių kon­vul­sijų po to, kai „kaž­ko par­ūkė“.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Tik­ra­sis „Os­ka­ras“ –

žmo­nių juo­kas

Nuo­šir­dus žiū­rovų juo­kas – kur kas bran­ges­nis įver­ti­ni­mas nei po­mpas­tiš­kai įtei­kia­mi ki­no ap­do­va­no­ji­mai, net ir „Os­ka­rai“. Taip ti­ki­na prancūzų cir­ko ir ki­no le­gen­da Pier­re’as Étai­xas, viešėjęs prancū­ziškų filmų fes­ti­va­ly­je „Žie­mos ek­ra­nai“.

Agnė Klim­čiaus­kaitė

Į ki­no pa­saulį P.Étaixą at­vedė le­gen­ di­nis ki­no re­ži­sie­rius Jac­ques’as Ta­ ti, ku­rio ret­ros­pek­tyvą taip pat matė „Žie­mos ek­ranų“ žiū­ro­vai. Mo­ki­nys pa­ si­rodė iš­ties ta­len­tin­gas ir 1963-iai­siais pelnė pirmąjį „Os­karą“ už juostą „Gra­žių su­kak­tu­vių“. Ant­ra­sis – gar­ bės „Os­ka­ras“ – įteik­tas ką tik, lapk­ ritį. Ta­čiau jo filmų pa­sau­lio, su­pran­ ta­mo ne pro­tu, o šir­di­mi, pub­li­ka ne­galė­jo pa­žin­ti dau­giau nei 20 me­ tų. Dėl ne­su­sip­ra­timų vir­tinės ir tei­si­ nių pe­ri­pe­tijų iš P.Étai­xo bu­vo atim­tos teisės į fil­mus, ir jie pla­čia­jai au­di­to­ri­ jai ta­po priei­na­mi tik 2010-ai­siais. O šian­dien 83-ejų ko­me­di­jos kla­ siką liū­di­na tai, kad juos žiū­ro­vai ma­ to išk­rai­py­tus. „Man la­bai svar­bu, kad fil­mai būtų ro­do­mi tin­ka­mai. De­ja, at­ vy­kau į „Žie­mos ek­ra­nus“ pri­sta­ty­ti fil­mo „Jo­jo“, o jis ro­do­mas ap­kar­py­ tas, į jo for­matą neat­siž­velg­ta. Jau­čiau gniu­žulą gerklė­je. Jei jau žmonės atei­ na pa­ma­ty­ti to, ką su­kūriau, norė­čiau, kad jiems ir būtų pa­ro­dy­ta tai, ką su­ kūriau, o ne išk­rai­py­tas vaiz­das. Ta­ čiau su to­kia pro­ble­ma su­si­du­riu vi­ sur“, – „TV die­nai“ sakė P.Étai­xas ir pri­dūrė, kad ne­ma­lo­nius jaus­mus vis dėlto grei­tai kei­čia džiaugs­mas ma­ tant be­si­juo­kian­čius žiū­ro­vus.

– Jūsų filmų ret­ros­pek­ty­va „Žie­ mos ek­ra­nuo­se“ pri­sta­ty­ta kaip nos­tal­gi­ja tik­rai prancū­ziš­kai ko­me­di­jai ir ma­gi­jai. Ko­kia ji jū­ sų aki­mis? – Ma­no kur­ti fil­mai ne­pa­našūs vie­ nas į kitą. Vi­suo­met rin­kau­si la­ bai pa­pras­tus siu­že­tus, to­kius pa­ pras­tus kaip „la­ba die­na“. Ki­no for­ ma, ku­rią vi­sad nau­do­jau ir ku­ rią te­be­no­riu nau­do­ti sa­vo fil­mams, yra slaps­ti­kas (pa­žod­žiui – „smū­ gis laz­da“). Ge­riau­si šio žan­ro pa­ vyzd­žiai – Char­lie Chap­li­nas, Har­ry Lang­do­nas, Lau­re­lis ir Har­dy ir kt., iš cir­ko į kiną at­si­nešę ak­ro­ba­ti­nius gebė­ji­mus, šo­kio meną, pan­to­mimą. Kai iš­vy­dau juos, ku­rian­čius fil­mus, su­pra­tau, kad tai – ke­lias, ku­riuo ir aš norė­čiau ei­ti, kad ne­no­riu įsi­pa­ rei­go­ti ple­pioms ko­me­di­joms, ko­kios daž­niau­siai ku­ria­mos Prancū­zi­jo­je.

Prancū­ziš­ko­se ko­me­di­jo­se daž­nai ro­ do­mos ba­na­lios, – ar tai būtų so­cia­ li­nio, ar po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo, – si­tua­ ci­jos, ir jos ku­ria­mos pa­gal tą pa­čią schemą. Ki­taip sa­kant, vie­nas ir tas pa­ts mui­las. Ne­pa­ken­čiu to. Dia­logų nau­do­ju la­bai ma­žai, tik dėl pa­pil­do­ mo funk­cio­na­lu­mo, ir fil­mo juo­kin­ gumą su­pran­tu ne kaip nuo­lat be­ria­ mus sąmo­jus, o kaip ko­miš­kumą, ky­ lantį iš esa­mos si­tua­ci­jos, aki­mir­kos.

Man svar­biau­sia girdė­ti žmo­nių juoką – ir jis šird­žiai bran­ges­nis už vi­sus įma­no­mus pa­sau­lio ap­do­va­no­ji­mus ir „Os­ka­rus“. – Jūsų fil­mus šian­dien ver­ti­na jau ki­ta žiū­rovų kar­ta – įno­rin­gi, įtrauk­ti mo­der­niųjų tech­no­lo­gijų, le­pi­na­mi ki­ne­ma­tog­rafininkų. Ko­kios jau­ni­mo reak­ci­jos? – Vi­suo­met la­bai šil­tos. Ypač ma­lo­ nu, kai jau­ni­mas nu­si­ste­bi, kad iki šiol to­kio žan­ro filmų ne­matė, o ga­ liau­siai at­ras­ti jie pa­ti­ko sa­vo pa­ pras­tu­mu, įtai­gu­mu, vi­di­ne jėga, ku­ riai iš­reikš­ti ne­rei­kia teks­to. Tai ma­ne

jau­di­na. De­ja, šian­dien filmų kūrėjai žiū­ro­vams pa­tei­kia dėlionę „nuo... iki“, vaiz­dus su iš­sa­miais paaiš­ki­ ni­mais, o žiū­ro­vai pa­ma­žu pra­ran­ da vaiz­duotę. Sa­vo fil­muo­se ne­tei­ kiu jo­kių konk­re­čių in­terp­re­ta­cijų – kiek­vie­nas su­pran­ta ir jau­čia sa­vaip. Su­tin­ku jau­nuo­lių, ku­rie norėtų kur­ ti ko­miš­kus fil­mus, ta­čiau jie links­ta į es­te­tizmą, for­ma­lizmą, nors slaps­ti­ ko žan­rui svar­biau­sia žmo­giš­ku­mas ir ap­lin­kos stebė­ji­mo do­va­na. – Lapk­ritį Los And­že­le jums įteik­tas garbės „Os­ka­ras“ už visą kūry­binę veiklą ki­ne. Tuo­ met šį ap­do­va­no­jimą pa­va­di­no­ te įspūdin­gu, bet ne­pa­ma­tuo­tu, nea­dek­va­čiu. Kodėl? – Manęs ap­do­va­no­ji­mai nie­ka­da la­ bai ne­jau­di­no. Juk tiek me­da­lių iš­da­ ly­ta žmonėms, ku­rie nie­ko ver­ti. Per be­veik pen­kis de­šimt­me­čius ma­no fil­ mai pelnė dau­giau ar ma­žiau ap­do­ va­no­jimų, bet ga­liu pri­si­pa­žin­ti, kad nė vie­no jų neiš­sau­go­jau. Ma­no pro­ diu­se­ris juos su­si­dėda­vo į vit­riną, – tebū­nie, bet šian­dien jo ne­bėra tarp gyvųjų, o aš ne­sup­ran­tu, kam to rei­ kia. Man svar­biau­sia girdė­ti žmo­nių juoką – ir jis šird­žiai yra bran­ges­nis už vi­sus įma­no­mus pa­sau­lio ap­do­va­no­ ji­mus ir „Os­ka­rus“. Kai Los And­že­le ga­vau garbės „Os­karą“, ma­čiau pub­li­kos en­tu­ziazmą, man su­rengtą

„„Kuk­lu­mas: P.Étai­xas sa­ko ne­sup­rantąs, už ką gau­na ki­no ap­do­va­no­

ji­mus, – esą ne­tu­ri ypa­tingų nuo­pelnų, tik visą gy­ve­nimą sie­kia su ki­ tais pa­si­da­ly­ti tuo, kas links­mi­na jį pa­tį.  „Žie­mos ek­ranų“ nuo­tr.

va­karą, iš tiesų pa­ma­niau, kad tai – ne­pa­ma­tuo­ta. Juo­lab kad nie­ka­da ne­gal­vo­ju pa­daręs ką nors ypa­tin­go – vi­so la­bo norė­jau su ki­tais pa­si­da­ly­ti tuo, kas links­mi­no ma­ne pa­tį. – Jau­čia­te, kad sve­tur esa­te la­biau ver­ti­na­mas nei sa­vo­je ša­ly­je? – Ky­la to­kių jausmų. Kai ma­no fil­mai vėl bu­vo pra­dėti ro­dy­ti Prancū­zi­jo­je, ma­čiau žmo­nių nuo­stabą – dėl pa­ čių filmų nuo­tai­kos ir dėl gar­so, vaiz­ do ki­to­niš­ku­mo, ko­kybės, at­si­lie­pi­ mai bu­vo puikūs. Ta­čiau štai, pa­no­ rau su­kur­ti naują filmą ir su­si­dūriau su pro­diu­se­riais, ku­rie man dėsto tą pa­tį, ką aš prie­š pen­kias­de­šimt metų girdė­jau, o pa­tei­kia kaip nau­jovę. Jie šian­dien at­si­sa­ko pro­diu­suo­ti, – kad ir koks fil­mas tai būtų, – ne­pers­kaitę vi­so sce­na­ri­jaus iki ma­žiau­sių de­ta­ lių. Kas­kart gird­žiu tą pa­tį klau­simą: „Ma­no­te, tai kels juoką?“ Ne­ži­nau! Ži­nau, kad idė­jos, ku­rios juo­ki­no ma­ ne, iki šiol juo­ki­no ir ki­tus. Taip ir no­ ri­si pa­sa­ky­ti: „Po vel­nių, pa­si­tikė­ki­

„„Ke­lias: 2010-ai­siais, po ilgų ty­los metų, P.Étai­xas (kairė­je), pri­sta­ty­da­mas res­tau­ruotą filmą „Jo­jo“, pub­li­kai

pri­minė, kad į kiną at­ėjo iš cir­ko are­nos. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

te ma­ni­mi.“ Aiš­ku, kad ne­ga­li pa­tik­ti vi­siems, bet pir­miau­sia rei­kia da­ry­ ti tai, kuo ti­ki pa­ts, ir da­ry­ti su mei­ le, nuo­šird­žiai. Ne­su­gebė­čiau at­lik­ti dar­bo, ku­riuo ne­ti­kiu. Sa­ko, kad rei­ kia kvies­ti ži­no­mus ak­to­rius, bet pa­ si­ti­kiu tais, ku­riuos pa­žįstu, ku­rie, ži­nau, pa­da­rys tai, ko rei­kia ir kaip rei­kia, ir jaus ma­lo­numą. – Gy­ve­na­me tri­ma­čių filmų, įspūdingų spe­cia­liųjų efektų epo­cho­je. Pats ir­gi bu­vo­te už­si­ minęs apie ke­ti­nimą kur­ti tri­matį filmą. Ar be tech­ni­kos nau­jo­vių ne­beį­ma­no­ma pub­li­kai įtik­ti? – Šian­dien ap­stu mo­der­niųjų tech­ no­lo­gijų, ži­no­ma, kad ki­no kūri­mas kei­čia­si ir kei­sis, bet ne mo­der­nio­ sios tech­no­lo­gi­jos at­nau­jins kiną, at­gai­vins jį. Ky­la įspūdis, kad kuo dau­giau tech­ni­nių ga­li­my­bių tu­ri­ me, tuo la­biau jau­čiamės su­mišę. Manęs kar­tais klau­sia, ar ne­norė­ čiau su­kur­ti tri­ma­čio fil­mo. At­sa­ kau – tri­ma­tis kaip toks manęs ne­ do­mi­na. Esu at­vi­ras vi­soms nuo­ sta­bioms nau­jovėms, bet jei jos nėra nau­do­ja­mos ge­rai idė­jai, koks tiks­ las žiūrė­ti tuos spe­cia­liuo­sius efek­ tus? Svar­biau­sias da­ly­kas tu­ri iš­lik­ ti siu­že­tas, idė­ja. Pui­ku, jei šian­dien tri­ma­čiu vaiz­du ga­liu per­teik­ti tai, ko ne­galė­jau anks­čiau. Pa­vyzd­žiui, ža­viuo­si re­ži­sie­riu­mi Pe­te­riu Jack­ so­nu, ku­ris po sa­vo „King Kon­go“ pa­sa­ko­jo, kad vai­kystė­je, pa­verg­ tas pir­mo­jo „King Kon­go“, nu­tarė pa­suk­ti į ki­ne­ma­tog­ra­fiją, o kai pa­ ga­liau iš­mo­ko tech­ni­nių su­bti­ly­bių, tarė sau pa­ga­liau galė­siąs pa­pa­sa­ ko­ti „King Kon­go“ meilės is­to­riją. Jam pa­vy­ko, nes tech­ni­nes ga­li­my­ bes pa­si­telkė idė­jai įgy­ven­din­ti, o ne at­virkš­čiai. Ir toks pri­si­pa­ži­ni­mas ma­ne net pa­ska­ti­no pa­žiūrė­ti šį fil­ mą, nors to galbūt ne­būčiau daręs.


6 „Os­karų“ be­lau­kiant Prancūzų ki­no kūrėjas Mi­c he­lis Ha­za­na­vi­ cius už sa­vo ne­spal­votą ne­by­liąją juostą „Ar­tis­tas“ pra­ėjusį

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas!

šeš­ta­dienį ga­vo Ame­ri­kos re­ži­sie­rių gil­di­jos (DGA) ap­do­va­ no­jimą. O tai ro­do, kad šio fil­mo ti­ki­mybė kitą mėnesį pel­ny­ti „Os­karą“ dar la­biau pa­didė­jo, juo­lab kad re­ži­sie­rius varžė­si su ki­no gran­dais Woo­dy Al­le­nu ir Mar­ti­nu Scor­se­se. Kiek anks­čiau „Ar­tis­tas“ ga­vo tris „Auk­si­nius gaub­lius“ ir bu­vo no­mi­nuo­tas „Os­ka­rui“ 10-yje ka­te­go­rijų. Nuo 1948 m. tik še­ši DGA ap­do­va­ no­jimų lau­rea­tai ne­ga­vo „Os­karų“ už ge­riau­sią re­žisūrą. „Os­ ka­ras“ pra­na­šau­ja­mas ir „Ar­tis­to“ žvaigž­dei Jea­nui Du­jar­di­nui, ku­riam DGA skyrė ge­riau­sio ak­to­riaus ap­do­va­no­jimą.

Po­li­ti­ko­je am­žinų draugų ne „Scan­pix“ nuo­tr.

Po­li­ti­kai ne­re­tai nu­si­pel­no garbės tap­ti filmų he­ro­jais. Daž­niau po mir­ties. Bet kai ku­riems – tarp jų ir Ge­le­ži­nei Le­di Mar­ ga­ret That­cher – lem­ta pa­ma­ty­ti sa­ve iš ša­lies ir pamąs­ty­ti, ar vertė­jo ge­riau­sius gy­ve­ni­mo me­tus eik­vo­ti ko­vai, už ku­rią ne­su­lau­ki dėkin­gu­mo?

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas Po­li­tinė mir­tis iš­tin­ka anks­čiau

Į jo­kią jau­čio odą ne­su­ra­šy­si visų tų iš­ki­lių po­li­tikų, ku­rių pro­fe­sinė kar­ je­ra ne­būtų bu­vu­si ap­kar­tin­ta iš­da­ vys­čių, sąmokslų, šmeiž­to ir ki­to­kių juodųjų tech­no­lo­gijų kas­ka­dos. Kūniš­ka mir­tis, de­ja, lau­kia visų mūsų. Bet po­li­ti­kai daž­niau už ki­tus mir­tin­guo­sius nu­ma­ri­na­mi ge­ro­kai anks­čiau. Todėl vi­siems, ku­rie su­si­ vi­lio­ja pa­sau­lio to­bu­li­ni­mo idea­lais ir ti­ki­si sa­vo pa­vyzd­žiu įkūny­ti švie­sius idea­lus, rei­kia pri­min­ti svar­biau­sią po­li­ti­kos tai­syklę: „Kuo aukš­čiau pa­ kil­si, tuo skau­des­nis bus kri­ti­mas.“ Pa­že­mi­nimą ir gėdą jau­čia vi­si nuo vald­žios nu­ša­lin­ti po­li­ti­kai. Tik vie­ niems už­ten­ka pro­to su­si­tai­ky­ti su liūd­na po­li­ti­nio la­vo­no da­lia, ki­ti bet ko­kia kai­na sie­kia re­van­šo (to­kių esa­

„„Re­ve­ran­sas: „M.Streep yra di­din­giau­sia gy­va pa­sau­lio ak­torė, ji vi­siš­kai – sa­vo kūnu, sie­la ir pui­kiu ak­cen­tu – tran

bu­vu­sią Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos prem­jerę M.That­cher. Jai ak­torė su­tei­kia tokį žmo­giš­kumą, koks, manė­me, iš­ties ak­torės pa­si­ro­dymą liaup­si­na ži­niask­lai­da. 

ma ir Lie­tu­vo­je), ap­si­gink­lavę nu­žu­ dy­to JAV pre­zi­den­to Jon­ho F.Ken­ne­ dy žod­žiais: „Aš at­lei­dau prie­šams, bet ge­rai juos įsidėmė­jau.“ Pa­gar­ba po­li­ti­kams

Bri­tai ger­bia sa­vo po­li­ti­kus. Kai ku­ riuos – bea­to­dai­riš­kai ir fa­na­tiš­kai. Pa­v yzd­ž iui, Wins­toną Chur­c hillį,

ku­rio žod­žiai ir žy­giai per Antrąjį pa­sau­linį karą ir vėliau ko­vo­jant su ko­mu­niz­mo pli­ti­mu Eu­ro­po­je lai­ ko­mi ne­kves­tio­nuo­ja­mais po­li­tinės iš­min­ties įro­dy­mais. Iš nau­jau­sių laikų po­li­tikų be­ne dau­giau­sia tau­tie­čių sim­pa­tijų nu­ si­pelnė To­ny Blai­ras. Ne­pai­sant vi­ sų jam mestų kal­ti­nimų bai­giant

mi­n ist­ro pir­m i­n in­ko ka­d en­c iją, T.Blai­ras ger­bia­mas dar ir už tai, kad per ge­dulą dėl prin­cesės Dia­nos žū­ ties būtent jis pa­dėjo sta­bi­li­zuo­ti su­ svy­ra­vu­sią britų mo­nar­chi­jos re­pu­ ta­ciją. O štai T.Blai­ro pirm­takė M.That­ cher bai­gu­si val­dy­ti pa­li­ko prie­šta­ ringą po­li­tinį pa­veldą.

Neį­vy­ku­si savaitgalio prem­je­ra „Ge­le­ž inė le­d i“ – to­l i gra­ž u ne pir­mas biog­r a­f i­n is fil­m as, šie­met Ang­l i­j o­ je išp­ro­vo­k avęs triukš­m in­g us skan­ da­lus. Vi­s ai ne­s e­n iai bri­t ai boi­ko­t a­ vo (ypač ak­t yvūs bu­vo Strat­for­do prie Ei­vo­n o gy­ven­to­j ai) ame­r i­k ie­ čių filmą „Ano­n i­m as“, ku­r ia­me tei­ gia­m a, kad Wil­l ia­mo Sha­kes­p ea­re’o kūri­n ius iš tikrųjų rašė jo am­ž i­n in­ kas Oks­for­do gra­f as Ed­w ar­d as De Ve­re’as. Šio fil­mo lie­t u­v iš­k a prem­j e­ ra, be­je, turė­jo įvyk­t i šį sa­vait­galį. Tai jau il­gai skelbė fil­mus pla­t i­nan­t i „Ac­

me“. Ta­č iau pa­sku­t inė­m is die­no­m is be jo­k io paaiš­k i­n i­mo fil­m as iš tink­ le­l io din­go. Gai­l a, kad ne­te­ko­me ga­ li­mybės did­ž ia­j a­me ek­r a­ne pa­m a­ ty­t i vieną iš ver­s ijų, kves­t io­nuo­j an­ čių W.Sha­kes­p ea­re’o so­netų ir dra­ mų au­to­r ystę. Be­je, Oks­for­do gra­fas yra ne vie­nin­telė daž­nai links­n iuo­ja­ma kan­d i­datū­ra. W.Sha­kes­pea­re’o fon­do pir­mi­nin­kas Stan­ley Well­sas sa­ko­si nuo XIX a. vi­du­ rio su­skai­čiavęs net 77 to­kius „pre­ten­ den­tus“. Anot jo, ab­sur­diš­kiau­siai šio­

je ga­le­ri­jo­je at­ro­do Cer­van­te­sas ir ka­ „Pak­laus­k i­te pa­pras­to žmo­gaus, kas ra­lienė Elž­bie­ta I. Už­tat ki­ta ka­ra­lienė pa­rašė „Ham­letą“, „Ro­meo ir Džul­jetą“, Ma­ri­ja Siuart, anot už­kietė­ju­sių „an­ti­ „Ka­ra­l ių Lyrą“ ir „Otelą“, ir jis nea­be­jo­ šeks­py­ri­ninkų“, yra idea­liau­sias Strat­ da­mas at­šaus: „Ne­mir­tin­ga­sis dai­nius for­do ge­ni­jaus kūri­nių „au­to­rius“. iš Strat­for­do prie Ei­vo­no.“ Pak­laus­k i­te Be­v ai­s iai ban­dy­m ai įspėti tikrąjį jo apie W.Sha­kes­pea­re’o so­netų au­to­ „Sha­kes­pea­re’o kodą“ iki šiol pri­da- rystę ir gau­si­te tą pa­t į ne­lo­g išką at­sa­ rė tiek triukš­mo, kad šią pro­blemą kymą. O da­bar už­duo­k i­te šiuos klau­ sėkmin­giau už li­te­ratū­ro­lo­gus ir is­to­ si­mus kai ku­r iems li­te­ratū­ros de­tek­ ri­kus nag­rinė­ja sa­ty­ri­kai. Štai gar­su­sis ty­vams, – jų per pa­sta­r uo­sius me­t us šai­po­kas Woo­dy Al­le­nas vieną sa­vo ne­ma­žai pri­v i­so, – ir ne­nus­teb­k i­te iš­ hu­mo­reskų ski­ria būtent šiam žmo­niją girdę, kad tai se­ras Fran­cis Ba­co­nas, Be­nas John­so­nas, ka­ra­l ienė Elž­bie­ į ak­la­vietę nu­ve­du­siam konf­lik­tui.

ta ir galbūt ne­t gi „Nau­jaku­r ystės ak­ tas“ (JAV fe­de­ra­l i­n is įsta­t y­mas, ku­ riuo kiek­vie­nam no­r in­čiam su­tei­k ia­ ma 160 akrų žemės už 13 pra­di­nių JAV ko­lo­nijų ribų). Šį šmaikštų fel­je­toną ga­li­ma pa­skai­ty­ti smul­k io­sios pro­zos rin­k i­ny­je „W.Al­ le­n as. Diag­nozė: ne­p a­k al­t i­n a­m as“, 2010 m. Ten pat yra ir ge­n ia­lus šios pai­nios pro­ble­mos spren­di­mo va­rian­ tas. „Jei Chris­top­he­ris Mar­lo­we pa­rašė W.Sha­kes­pea­re’o kūri­nius, tai kas tuo­ met su­k ūrė tai, ką pa­rašė Mar­lo­we?“

Praė­ju­sio sa­vait­ga­lio po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos ki­no teatrų fil­mai

1. „Mie­gan­čių ­ dru­ge­lių tvir­tovė“

2. „Ba­tuo­tas ­ ka­ti­nas Pūkis“

3. „Ki­tas pa­sau­lis. ­ Pa­bu­di­mas“

4. „Ant ri­bos“

5. „Ka­ro ­ žir­gas“

6. „7 die­nos ir nak­tys­ su Ma­ri­lyn Mon­roe“

Žiū­rovų skai­čius

5011

4111

2439

2575

2415

1998

7. „Dže­kas ­ ir Džilė“ 1550

Ro­dy­mo sa­vaitė

3

6

2

1

1

2

3

67 133 li­tai

59 160 litų

42 930 litų

36 765 li­tai

35 315 litų

27 986 li­tai

21 909 li­tai

99 685 li­tai

87 956 li­tai

90 355 li­tai

52 339 li­tai

42 338 li­tai

443 142 li­tai

1 953 151 li­tas

197 571 li­tas

36 765 li­tai

35 315 litų

126 674 li­tai

210 714 litų

Fil­mas

Pajamos

Sau­sio ­ 27–29 d. Sau­sio ­ 20–22 d. Bend­ros pa­ja­mos


7 kinas Per daug nu­dai­lin­ta

Vilnius

Ak­torė Ra­c hel Weisz ne­be­rek­la­muos „L’Or­éal“ pro­duk­to – Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je kos­ me­ti­kos pro­duktų rek­la­ma, ku­rio­je ji fil­ma­vo­ si, užd­raus­ta. Pir­mo­ji rek­la­ma užk­liu­vo Ško­ti­jos par­la­men­to na­rei Jo Swin­son ir ji kreipė­si į Rek­ la­ma­vi­mo stan­dartų val­dybą dėl klai­di­na­mos rek­la­mos ir jos po­vei­kio. Tei­gia­ma, ne­va R.Weisz oda rek­la­mo­je pa­gra­žin­ta skait­me­ni­niu būdu, kad at­ro­dytų ly­gesnė. J.Swin­son li­ko pa­ten­kin­ ta, kad rek­la­mos kont­ro­lie­riai dar kartą pri­pa­ži­no per­dėto re­tu­ša­vi­mo ne­teisė­tumą.

e­būna „Scan­pix“ nuo­tr.

Ver­ti­ni­mai prie­šta­rin­gi

Vi­siems, ku­ rie su­si­vi­lio­ ja pa­sau­lio to­bu­li­ni­mo idea­lais, rei­kia pri­ min­ti svar­ biau­sią po­li­ti­kos tai­syklę: „Kuo aukš­ čiau pa­kil­si, tuo skau­ des­nis bus kri­ti­mas.“

Iš tikrųjų Lon­do­ne ir ša­lies piet­va­ ka­riuo­se į „Ge­le­žinės le­di“ sean­sus bu­vo sun­ku nu­si­pirk­ti bi­lietą (vien Ang­l i­jos sos­t inė­je fil­mas bu­vo ro­ do­mas be­veik 100 ki­no sa­lių), bet ša­lies šiaurė­je – to­se gra­fystė­se, ku­ rio­se M.That­cher įsa­ky­mu bu­vo už­ da­ry­tos ne­ren­ta­bi­lios ak­mens ang­ lies šach­tos, vie­tos gy­ven­to­jai, Ge­ le­žinės Le­di va­lia tapę be­dar­biais, stovė­jo prie ki­no teatrų ne eilė­se prie kasų, bet su pro­tes­to pla­ka­tais. Ne­li­ko abe­jin­gas to­kiai triukš­min­ gai nau­jo­jo fil­mo prem­je­rai ir da­ bar­ti­nis mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Da­ vi­das Ca­me­ro­nas. Ap­si­lankęs fil­mo per­žiū­ro­je jis pa­gyrė M.Streep pa­ stan­gas, bet nee­tiš­ku pa­va­di­no fil­ mo au­to­rių per­dėtą dėmesį 86 me­ tų po­l i­t ikės Alz­hei­me­r io li­gai ir pro­g re­suo­jan­čiai silp­nap­ro­t ys­tei. Dar pik­tes­n i bu­vo britų ki­no kri­t i­ kai, ku­r ie kons­ta­ta­vo, kad bui­t i­n ių de­ta­l ių jūro­je nu­sken­do es­m i­n iai šios po­l i­t ikės dar­bus nu­s a­kan­t ys da­ly­kai.

ns­for­muo­ja­si į tikrą­ ne­įma­no­mas“, –­ Kad­rai iš fil­mo

„Megė vėl su­skaldė šalį“

Su nau­ja jėga jau pri­ge­su­sius, bet taip ir neišspręs­tus konf­lik­tus išp­ro­ vo­ka­vo nau­jas biog­ra­fi­nis fil­mas, ku­ ris va­di­na­si „Ge­le­žinė le­di“. Tai, kad M.That­cher su­vai­di­no vie­na gar­siau­ sių šian­die­nos ak­to­rių Me­ryl Streep (ji jau ap­do­va­no­ta „Auk­si­niu gaub­liu“), pa­dės fil­mui ne­pa­si­mes­ti ko­mer­ci­ nio ki­no srau­tuo­se vi­sa­me pa­sau­ly­ je. Dau­gu­ma ap­žval­gi­ninkų pri­pažįs­ ta, kad ak­to­rei pa­vy­ko tap­ti pa­na­šiai į le­gen­dinę po­li­tikę ir pui­kiai per­teik­ti jos su­dėtingą cha­rak­terį. Bet pa­tys bri­tai filmą su­ti­ko be ypa­ tin­gos eu­fo­ri­jos. Ko ge­ro, jiems „Ge­le­ žinės le­di“ prem­je­ra yra ne kultū­ri­nis, o visų pir­ma po­li­ti­nis ir so­cia­li­nis įvy­ kis. Įta­kin­gas britų dien­raš­tis „Dai­ly Mail“ sau­sio pra­džio­je fil­mo ana­li­zei skyrė net ke­lias so­lid­žias pub­li­ka­ci­ jas, ku­rias vai­ni­kuo­ja ant­raštės „Me­ gė vėl su­skaldė šalį“, „Ji pro­vo­kuo­ja konf­ron­ta­ciją kaip ir ta­da, kai valdė“, „Ki­no teat­rai per­pil­dy­ti ša­lies pie­tuo­ se, bet tuš­ti šiaurė­je“.

Už­tat pa­prastų Did­ž io­sios Bri­ta­ni­ jos žmo­nių nuo­monė apie filmą yra vi­siš­kai prie­šin­ga ir pri­klau­so vi­sai ne nuo M.Streep vai­dy­bos ar po­li­ti­ nės stra­te­gi­jos su­bti­ly­bių (fil­mo fo­ nas – 1982-ie­ji, kai M.That­cher su­vai­ di­no ryškų vaid­menį ka­re dėl Folk­ lan­do salų), bet nuo to, pa­tin­ka ar ne­pa­tin­ka pa­pras­tiems rinkė­jams M.That­cher. Nea­b e­j o­j a­me, kad Lie­t u­vo­j e bū­ tų ly­g iai to­k ia pa­t i reak­ci­ja, jei kas nors su­k urtų biog­ra­fi nį filmą apie lie­t u­v iš­ka Gin­ta­r i­ne Le­d i kaž­ka­da va­d intą prem­jerę.

„Ge­le­žinė le­di“­ („The Iron La­dy“) Dra­ma. Did­žio­ji­ Bri­ta­ni­ja, 2011 m.­ Rež. Phyl­li­da Lloyd. Vai­di­na M.Streep, Ji­mas Broad­ben­tas, Ant­ho­ny Hea­das, Ri­char­das E.Gran­tas, Oli­via Col­man.

veiksmas

iii

humoras

iii įtampa

iii erotika

iii siaubas

iii

4

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ki­no industrijos aso­cia­ci­ja

8. „Al­vi­nas ir ­ bu­run­du­kai 3“

9. „Šer­lo­kas Holm­sas 2. ­ Šešė­lių žai­di­mas“

10. „Ca­rai­tis Iva­nas ­ ir Vil­kas Pil­kas“

1839

1330

1342

7

5

2

20 360 litų

19 411 litų

17 105 li­tai

26 766 li­tai

35 747 li­tai

22 862 li­tai

493 584 li­tai

626 358 li­tai

46 041 li­tas

FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

„Sniegynų įkaitai“ – Premjera. Iki 9 d. 10.45, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. „Vaizdo dienoraštis“ – Premjera. Iki 9 d. 13.30, 15, 18, 19.30, 21.40 val. „Geležinė ledi“ – Premjera. Iki 9 d. 14, 16.15, 18.30, 21 val. „Meilės priesaika“ – „Čili“ draugų seansas. 9 d. 19 val. „Caraitis Ivanas ir Vilkas Pilkas“ – Iki 9 d. 12.15, 14.30, 16.30, 19 (seansas nevyks 9 d.) val. „Karo žirgas“ – Iki 9 d. 14.45, 17.45, 20.45 val. „Ant ribos“ – Iki 9 d. 15.30, 18.15, 20.30 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Iki 9 d. 11.15, 15.45, 20.15 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 9 d. 11.45, 16.45, 19.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 9 d. 10.15, 12.30, 17.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 9 d. 11 (seansas vyks 4, 5 d.), 13 val. „Sena gera orgija“ – Iki 9 d. 14.15, 21.50 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 9 d. 10.30, 12.45 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – 4, 5 d. 21.15 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ – 6–9 d. 21.15 val. „Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba“ (lietuviškai) – 4, 5 d. 12 val.

FORUM CINEMAS VINGIS Savanorių pr. 7

„Sniegynų įkaitai“ – Premjera. Iki 9 d. 11.45, 14.30, 18, 20.45 val. „Vaizdo dienoraštis“ – Premjera. Iki 9 d. 11, 13.15, 15.45, 18, 20.15 val. „Geležinė ledi“ – Premjera. Iki 9 d. 12 (seansas vyks 4, 5 d.), 14.15, 16.30, 19, 21.40 val. „Meilės priesaika“ – „Čili“ draugų seansas. 9 d. 19 val. 11-asis Japonijos kino festivalis – 4–9 d. „Ant ribos“ – Iki 9 d. 11.30, 14, 16.15, 18.45, 21.30 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Iki 9 d. 11.45 (seansas vyks 4, 5 d.), 14, 16.15, 18.45, 21 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 9 d. 11.15, 13.45, 16.30, 18.15, 21 val. „Karo žirgas“ – Iki 9 d. 11.20 (seansas vyks 4, 5 d.), 14.40, 18.20, 21.20 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 9 d. 11, 13.30 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Iki 9 d. 16, 20 val. „Tadas Blinda. Pradžia“ – Iki 9 d. 12.15, 17.40 val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – Iki 9 d. 15, 22 val. „Purvini žaidimai“ – Iki 8 d. 19 val. „Džekas ir Džilė“ – Iki 9 d. 21.15 val. SEANSAI UŽ SPECIALIĄ KAINĄ „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 9 d. 11.30 (seansas vyks 4, 5 d.), 13.50, 16 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 9 d. 11.45 (seansas vyks 4, 5 d.), 14, 16.10 val. „Miegančioji gražuolė“ – Iki 9 d. 21.30 val. „Artistas“ – Iki 9 d. 18.15 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – Iki 9 d. 20.45 val.

MULTIKINO Ozo g. 18

„Vaizdo dienoraštis“ – Premjera. 4–7, 9 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 (seansas nevyks 9 d.), 21.30 (seansas nevyks 9 d.), 21.45 (seansas vyks 9 d.) val., 8 d. 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22 val. „Sena gera orgija“ – Iki 9 d. 17.15, 21.45 (seansas nevyks 4 d.) val. „Meilės priesaika“ – Išankstinė premjera. 9 d. 19.30 val. „Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ – Iki 9 d. 15, 21.45 val. „Kariolanas“ – 4 d. 21.30 val., 5–9 d. 10.15, 19.15 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Iki 9 d. 13.15 (seansas vyks 4 d.), 14.20 (seansas nevyks 4 d.), 22 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 9 d. 12.45, 15.30 (seansas vyks 4 d.), 16.30 (seansas nevyks 4 d.), 19.20 val.

„Džekas ir Džilė“ – Iki 9 d. 11, 13, 17.30, 19.40 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – Iki 9 d. 20.30 val. „Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių žaidimas“ – Iki 9 d. 11, 13.45, 16.20, 19, 21.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 9 d. 11.15 (seansas vyks 4 d.), 12.20 (seansas nevyks 4 d.), 15.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 9 d. 10.15, 12 (seansas su mažyliais vyks 8 d.), 12.15, 14.15, 16.15, 18.30 val. „Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas“ – Iki 9 d. 18.45, 21.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ – Iki 9 d. 10.45, 12.45, 14.45, 14.45, 16.45 val. „Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba“ – Iki 9 d. 10.30 val.

SKALVIJA A.Goštauto g. 2 / 15

„Mylimieji“ – 4 d. 21 val., 5 d. 16.40 val., 6 d. 20.40 val., 7 d. 17 val., 8 d. 21 val., 9 d. 20 val., 10 d. 17 val. „Tuštybių mugė“ – Seansas senjorams. 6 d. 14.30 val. „Lopšinė“ – Lenkų kino klubas. 8 d. 17 val. „Kartu“ – „Nepatogaus kino“ diskusijų klubas. 9 d. 17.30 val. „Įsivaizduojamos meilės“ – 10 d. 19.30 val. „Yves Saint Laurent. Beprotiška meilė“ – 10 d. 21.15 val. CIKLAS „KARLSONO KINAS“ „Krokodilai“ – 4 d. 13 val. „Yp!“ – 5 d. 15 val. VOKIEČIŲ KINO DIENOS: NAUJI FILMAI IŠ VOKIETIJOS, AUSTRIJOS IR ŠVEICARIJOS „Netyčia pagrobus ponią Elfrydę Ot“ – 4 d. 15 val. „Be tėvo“ – 4 d. 17 val. „Manipuliacija“ – 4 d. 19 val. „Nematomieji“ – 5 d. 19.20 val. „Smėlio žmogus“ – 5 d. 21.30 val. „Miego liga“ – 6 d. 17 val. „Skyriaus piratai“ – 6 d. 18.50 val. „Daina manyje“ – 7 d. 19.30 val. „Didžiojo katerio gyvenimas“ – 7 d. 21.20 val. „Sustojimas pusiaukelėje“ – 8 d. 18.50 val.

PASAKA Šv. Ignoto g. 4 / 3

Savaitgalis su pasaka. Lėlių teatro meistras – 4 d. 15 val. „Yves Saint Laurent. Beprotiška meilė“ – 4 d. 15 val., 5 d. 15 val., 7 d. 16 (beibikinas) val., 8 d. 16 val. „Prie jūros“ – 4 d. 15.45 val., 5 d. 15.30 val. „Linksmosios pėdutės 2“ – 4 d. 16 val., 5 d. 14 val. „Turime popiežių!“ – 4 d. 17 val., 5 d. 17 val., 9 d. 21.30 val., 10 d. 17 val. „Policininkas“ – 4 d. 18 val. „Mylimieji“ – 4 d. 21 val., 5 d. 16, 18.30 val., 6 d. 17.30, 20 val., 7 d. 15 (senjorų arbatėlė), 17.45, 20.30 val., 8 d. 19.30 val., 9 d. 18, 20.30 val., 10 d. 19 val. „Čiko ir Rita“ – 4 d. 21.45 val., 5 d. 17.15 val., 7 d. 18.45 val., 8 d. 21 val. „Viena diena“ – 5 d. 19.30 val., 6 d. 20.15 val., 9 d. 21 val. „Pasiklydę Los Andžele“ – Vintažinis sekmadienis. 5 d. 21.15 val. „Kariolanas“ – 6 d. 18 val., 7 d. 16.30 val., 8 d. 16.30 val., 9 d. 17.30 val. „Raminas“ – 7 d. 20.45 val., 9 d. 19.45 val. „Antrankių karalius“ – Šiaurės šalių kino klubas. 8 d. 17.30 val. „Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ – 9 d. 17 val., 10 d. 19.30 val. „Nes tai gražu“ – 9 d. 19.30 val., 10 d. 17.30 val. VOKIEČIŲ KINO DIENOS: NAUJI FILMAI IŠ VOKIETIJOS, AUSTRIJOS IR ŠVEICARIJOS „Kas, jei ne mes“ – 4 d. 19 val. „Smėlio žmogus“ – 4 d. 21.30 val. „Daina manyje“ – 5 d. 19 val. „Be tėvo“ – 5 d. 21 val. „Almanya“ – 6 d. 18.30 val. „Didžiojo katerio gyvenimas“ – 6 d. 20.30 val. „Manipuliacija“ – 7 d. 18 val. „Vakarai“ – 7 d. 20 val. „Nematomoji“ – 8 d. 18 val. „Skyriaus piratai“ – 8 d. 20.30 val. MYLINTIEMS IR MYLIMIEMS „Undinė“ – 10 d. 17.45 val. „Laiškai Džuljetai“ – 10 d. 20.15 val.

„Mylimieji“ – 10 d. 21.30 val. „Nesveikai laiminga“ – 10 d. 21.45 val. „Riešutų duona“ – 10 d. 22.15 val.

Kaunas FORUM CINEMAS Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

„Vaizdo dienoraštis“ – Premjera. Iki 9 d. 10.45, 15.30, 17.30, 19.45, 22, 23.15 (seansas vyks 4 d.) val. „Sniegynų įkaitai“ – Premjera. Iki 9 d. 12, 15, 17.45, 20.15, 23 (seansas vyks 4 d.) val. „Geležinė ledi“ – Premjera. Iki 9 d. 17, 19.30, 21.45 val. „Meilės priesaika“ – „Čili“ draugų seansas. 9 d. 19 val. „Delta“ – Kitokio kino klubas. 7 d. 16.45 val. „Karo žirgas“ – Iki 9 d. 13.15, 18.30, 21.30 val. „Ant ribos“ – Iki 9 d. 16, 18.15, 22.45 (seansas vyks 4 d.) val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Iki 9 d. 16.45 (seansas nevyks 7 d.), 19 (seansas nevyks 9 d.), 21.15 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 9 d. 10.30 (seansas vyks 4, 5 d.), 12.30, 14.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 9 d. 10.15, 12.45, 15.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 9 d. 11 (seansas vyks 4, 5 d.), 16.15 val. „Džekas ir Džilė“ – Iki 9 d. 14.30, 23.30 (seansas vyks 4 d.) val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Iki 9 d. 13, 20.45 val. „Sena gera orgija“ – Iki 9 d. 13.45, 20.30 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 9 d. 11.15, 18 val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – Iki 9 d. 11.45 val.

CINAMON PLC „Mega“

„Meilės priesaika“ – „Omni ID“ premjera. 9 d. 18.30 val. „Vaizdo dienoraštis“ – Premjera. Iki 9 d. 14.30, 18.25, 20.20 val. „Sena gera orgija“ – Premjera. Iki 9 d. 16.45, 18.45 val. „Kariolanas“ – Iki 9 d. 12.45, 21.45 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Iki 9 d. 22.15 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 9 d. 13.30, 16, 18.30 (seansas nevyks 9 d.), 21.15 val. „Džekas ir Džilė“ – Iki 9 d. 17.10, 20, 22.05 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – Iki 9 d. 13.45, 20.45 val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – Iki 9 d. 11.15, 19.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D, lietuviškai) – Iki 9 d. 10.30 (seansas vyks 4, 5 d.), 12.30, 16.25 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (lietuviškai) – Iki 9 d. 11.45, 13.50, 15.50, 18 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 9 d. 11.30, 15.15 val.

Klaipėda FORUM CINEMAS Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Sniegynų įkaitai“ – Premjera. Iki 9 d. 15.15, 18, 20.45 val. „Vaizdo dienoraštis“ – Premjera. Iki 9 d. 12.30, 16, 19.30, 22 val. „Geležinė ledi“ – Premjera. Iki 9 d. 11.30, 18.45, 21.15 val. „Meilės priesaika“ – „Čili“ draugų seansas. 9 d. 18.30 val. „Caraitis Ivanas ir Vilkas Pilkas“ – Iki 9 d. 10.30, 15, 17.30 val. „Karo žirgas“ – Iki 9 d. 11, 16.15, 21.30 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 9 d. 13.15, 15.45, 18.15 val. „Ant ribos“ – Iki 9 d. 14, 19.15 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 9 d. 10.15 (seansas vyks 4, 5 d.), 12.45 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Iki 9 d. 11.15, 18.30 (seansas nevyks 9 d.) val. „Sena gera orgija“ – Iki 9 d. 13.30, 21 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 9 d. 13.45, 16.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 9 d. 10.45 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Iki 9 d. 21.45 val.


8 Baimės akys juo­kin­gos Spor­to ko­m en­ta­to­rius Ro­ber­tas Pet­raus­kas,

Jauskis patogiai. Rask, kas patinka! TV3 nuo­tr.

ką tik pa­tvir­tinęs, kad pa­lie­ka TV3 „Spor­to ži­nias“, nes laiką no­ri skir­ti ki­tiems dar­bams, at­skleidė kor­tas. Paaiškė­jo, kad jo aki­ra­ty­je ne tik is­to­ri­jos mįslių nars­ty­mas, bet ir nau­ja lai­da – ir vi­sai ne spor­to. R.Pet­rauską žiū­ro­vai nuo va­sa­rio 7 d. ma­ tys pro­jek­te „Baimės akys“, ku­rio da­ly­viai – ir ži­no­mi žmonės, ir pa­pras­ti mir­tin­gie­ji – leid­žia­si į nuo­ty­kius ak­li­no­je tam­so­je ste­bi­mi pro­fe­sio­na­lios nak­ti­nio ma­ty­mo tech­ni­kos. Lai­dos kū­ rėjai ti­ki­na, kad TV3 žiū­ro­vai mirs iš juo­ko, kai pa­tys drąsuo­ liai mirs iš baimės – pavyzdžiui, jie klyks, kai už kojų stvars­tys monst­rai, ku­rie pa­si­ro­dys e­santys pliu­ši­niai meš­ki­nai.

Šiau­das smur­to au­koms

Į kovą su smur­tu šei­mo­je ky­la nau­ja Bal­ti­jos te­le­vi­zi­jos (BTV) so­cia­linė dra­ma „Ty­los ri­ba“. Jos kūrėjai tei­gia šiur­pio­mis is­to­ri­jo­mis siek­sian­tys ne su­grau­din­ti vi­suo­menę, o pa­dėti smur­to au­koms iš­si­kaps­ty­ti iš šio liū­no. Ie­va Ja­na­vi­čienė Te­ro­ro šei­mo­je chres­to­ma­ti­ja

Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­ lin­ko­je įsta­ty­mas Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­ jo prie­š pu­sant­ro mėne­sio, ir iki šio pir­ma­die­nio re­gist­ruo­ti 4468 pra­ ne­ši­mai apie to­kius smur­to at­ve­jus, pra­dėti 1488 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Ši sta­tis­ti­ka, sle­pian­ti žiau­rias gy­ve­ni­mo is­to­ri­jas, ne­pa­lie­ka abe­jo­nių, ar ver­ta kur­ti laidą, skirtą ko­vai su smur­tu. Il­gus me­tus be­si­tęsęs vy­ro te­ro­ras ir smūgiai dėl kiek­vie­nos smulk­me­ nos, dėl vy­ro pyk­čio pro­ver­žio pa­tir­ ti per­si­lei­di­mai, pa­ty­čių kentė­ji­mas dėl vaikų, ku­rie pa­tys klyk­da­mi le­ kia slėptis nuo tėvo ar mo­ti­nos, po smur­to ky­lan­tys meilės pro­trūkiai, mal­da­vi­mai su­grįžti, pra­dėti viską iš nau­jo ir vėl tas pa­ts už­bur­tas smur­to ra­tas. To­kias chres­to­ma­ti­nes smur­ to šei­mo­je si­tua­ci­jas ir pri­sta­tys lai­ da „Ty­los ri­ba“. Tik­rins, kaip vei­kia įsta­ty­mas

„Prieš me­tus ki­lu­si idė­ja su­kur­ti fil­ mą smur­to te­ma su spe­cia­listų, psi­ cho­logų ko­men­ta­rais ir pan. vir­to lai­ da. Jos tiks­las – pa­žiūrė­ti, kaip rea­liai vyk­do­mas Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas. Pui­ku, kad yra įsta­ty­mas, ja­me vis­kas gra­ žiai su­ra­šy­ta, bet ar jis vyk­do­mas?“ – apie laidą „TV die­nai“ pa­sa­ko­jo jos pro­diu­se­ris Eduar­das Sil­va. Lai­dos kūrėjai sa­ko pa­ro­dy­sian­tys si­tua­ciją nuo... iki – gavę pra­ne­šimą apie smurtą, vie­ni vyks­ta į vietą, ki­ ti tu­ri spręsti, kaip pa­dėti čia ir da­

bar, kaip pa­dėti išei­ti iš smur­to ra­to. Pa­vyzd­žiui, vy­ras smur­tau­ja prie­š mo­terį, ku­ri ne­dir­ba, au­gi­na kūdikį, o bu­tas už­ra­šy­tas vy­ro var­du. At­va­ žia­vu­si po­li­ci­ja vyrą iš­ve­ža 48 va­lan­ doms, o ką tuo me­tu da­ry­ti mo­te­riai, pa­dės su­pras­ti „Ty­los ri­ba“.

ne­ga­li, trūksta lėšų, ga­li­my­bių, rei­ kia pa­lauk­ti ir pan., kiltų klau­si­mas, ar įsta­ty­mo ne­vyk­dy­mas ne­pri­si­de­ da prie smur­to ska­ti­ni­mo“, – kalbė­ jo E.Sil­va. Pa­sak jo, pro­jektą turė­ tų žiūrė­ti ir po­li­ti­kai, ku­rie, galbūt pa­matę ga­li­mas įsta­ty­mo spra­gas, pamąs­tys, ką ir kaip to­bu­lin­ti. Smur­to au­koms pa­dėti lai­do­ je ban­dys eks­per­tai sa­vo pa­ta­ri­mais, psi­cho­lo­gas – ko­men­ta­rais, ką reiktų da­ry­ti su­si­dūrus su smur­tu šei­mo­je. Ska­tins kreip­tis pa­gal­bos

Ne­re­tas at­ve­jis, kai smur­to au­kos at­si­sa­ ko pa­gal­bos, tai­ko­si su smur­tau­to­jais, gy­ ve­na to­liau ir ken­čia. „Nuo smur­to ken­čian­tiems žmo­ nėms tu­ri pa­dėti po­li­ci­ja, kri­zių cent­ rai, sa­vi­val­dy­bių spe­cia­lis­tai, ku­rie tu­ri rūpin­tis ap­gy­ven­di­ni­mo rei­ka­ lais, or­ga­ni­za­ci­jos ir t. t. Tad su ka­ me­ro­mis, pa­slėpto­mis ar ne, ei­si­me jų ieš­ko­ti ir rei­ka­lau­si­me pa­gal­bos, ku­rią nu­ma­to įsta­ty­mas. O jei spe­ cia­lis­tai ne­tu­rin­čiai kur išei­ti mo­te­ riai sa­kytų, kad kol kas pa­dėti nie­kuo

„Ty­los ri­bos“ kūrėjai ti­ki­na ne­bi­jan­tys už­sit­rauk­ti nei po­li­tikų ne­ma­lonės, nei su­lauk­ti žiū­rovų ar lai­dos da­ly­ vių prie­kaištų, kad ne į sa­vo rei­ka­lus len­da. Juk ne­re­tas at­ve­jis, kai pa­čios smur­to au­kos at­si­sa­ko pa­gal­bos, tai­ ko­si su smur­tau­to­jais, gy­ve­na to­liau ir ken­čia. Be to, kartą to­kioms mo­te­rims pa­dėję kai­my­nai, ar­ti­mie­ji vėliau at­ si­sa­ko vėl jas pri­glaus­ti, joms pa­dėti ir lik­ti kvai­lių vie­to­je. O kur dar ga­ jus po­žiū­ris „mu­ša – va­di­na­si, my­li“, „ga­vai – va­di­na­si, pri­si­pra­šei“. „Au­ka to­kiais at­ve­jais pa­ten­ka į ak­ la­vietę. Siek­si­me, kad laidų he­rojų is­ to­ri­jos taptų tar­si smur­to pre­ven­ci­ja – kad smur­to au­kos pa­klau­siu­sios su­ si­mąstytų, jog šian­dien gal dar ir ga­ li kentė­ti, bet po po­ros metų ga­li būti blo­giau nei tos pa­sa­ko­ja­mos tra­ge­ di­jos. Rei­kia siek­ti, kad pa­tys žmo­ nės kreiptų­si pa­gal­bos ir ją gautų“, – aiš­ki­no „Ty­los ri­bos“ pro­diu­se­ris.

„Ty­los ri­ba“ –

tre­čia­die­niais 20.25 per BTV.

„„Pa­gal­ba: BTV lai­do­je „Ty­los ri­ba“ smur­to šei­mo­je au­kos da­ly­sis as­me­ni­-

ne pa­tir­ti­mi, kad ki­ti žmonės ne­įbristų į tą pa­čią balą. 

„Shutterstock“ nuo­tr.

Mūšis dėl bi­lie­to į „Eu­ro­vi­ziją“ pra­si­de­da Na­cio­na­linės at­ran­kos į 2012-ųjų „Eu­ro­vi­zi­jos“ dainų kon­kursą star­ tas duo­tas – ko­vos dėl teisės at­sto­ vau­ti Lie­tu­vai Azer­baid­ža­ne pra­si­ de­da jau šįva­kar.

„„Due­tas: ves­ti na­cio­na­linę „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ranką pa­tikė­ta D.Už­ku­rai­čiui,

ku­ris dau­gelį metų ko­men­ta­vo kon­kursą ar da­ly­va­vo at­ran­kos ko­mi­si­ jo­je, bei žur­na­lis­tei L.Rim­ke­vi­čie­nei.  Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Va­do­vau­ti joms ir ves­ti na­cio­na­li­nio kon­kur­so etapų pa­kvies­ti mu­zi­ko­lo­ gas Da­rius Už­ku­rai­tis bei žur­na­listė Lie­pa Rim­ke­vi­čienė. Nors į na­cio­na­linę 2012-ųjų „Eu­ ro­vi­zi­jos“ at­ranką bu­vo iš­rink­tos per 47 dai­nos, šiuo me­tu jų ma­žiau nei 40. Prie­žas­tis – at­likėjų įsi­pa­rei­go­ji­ mai kitų te­le­vi­zijų šou ar­ba „kaž­kur girdė­tos“ dai­nos. „Kai ku­rie at­likė­jai pa­teikė pa­raiš­kas, bet taip pat pa­si­ rašė su­tar­tis da­ly­vau­ti ki­tos te­le­vi­zi­

jos mu­zi­ki­nia­me šou. At­rin­kus kūri­ nius, jiems te­ko nu­spręsti – da­ly­vau­ti „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­ko­je ar ki­ta­me pro­ jek­te. Dar vie­na prie­žas­tis – neaiš­kus pen­kių dainų li­ki­mas, lau­kia­ma LAT­ GA-A iš­vadų. Ne­norė­čiau jų va­din­ ti pla­gia­tais, bet kai ku­rios dai­nos pa­ na­šios į jau su­kur­tas, joms da­ly­vau­ti kon­kur­se būtų ne­re­ko­men­duo­ja­ ma, ki­taip su­keltų per daug dis­ku­sijų tarp­tau­ti­niu ly­giu“, – aiš­ki­no at­ran­kos pro­diu­se­ris Aud­rius Gir­ža­das. O at­ran­kos vedė­ju tapęs D.Už­ku­ rai­tis sua­be­jo­jo, ar Lie­tu­vo­je iš­vis yra tin­kamų at­likėjų, ga­lin­čių pa­si­ ro­dy­ti eu­ro­pie­čių teis­mui. Pe­si­mis­ tiš­kai jį nu­tei­kia li­ku­sių da­ly­vių sąra­ šas, ku­ria­me nėra aukš­čiau­sios ro­ko

ir po­pmu­zi­kos ly­gos at­stovų, kan­di­ da­tams ap­skri­tai trūksta pa­tir­ties – juk dai­nuo­ti 30 tūkst. mi­niai Lie­tu­ vo­je te­ko gal tik Gy­čiui Paš­ke­vi­čiui ir Egi­di­jui Dragū­nui. Kad ir kaip būtų, Lie­tu­vos at­stovą iš­ rink­ti reikės. Į fi­nalą per kiek­vieną lai­ dą ko­mi­si­ja iš­rinks po 3 dai­nas – iš vi­so 12. Ga­li­mybę de­le­guo­ti sa­vo nu­mylė­ tinį turės ren­gi­nio rėmėjo, mi­ne­ra­li­nio van­dens „Ak­vilė“, gerbė­jai. O vie­nas fi­na­lo da­ly­vis bus iš­rink­tas „iš­ma­ niųjų“ žmo­nių – spe­cia­lia iš­ma­niųjų te­le­fonų pro­gramė­le „Bal­suok!“. Pa­rengė Ie­va Ja­na­vi­čienė

Na­cio­na­linės „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­kos – šeš­ta­die­niais 21 val. per LTV.


9

Kad­ras iš lai­dos

Pa­žin­tis su pro­fe­si­jo­mis

Ru­siškų filmų rub­ri­ka

Žy­gis Stakė­nas su ket­virtą se­zoną gy­vuo­jan­čiu Lie­tu­ vos te­le­vi­zi­jos pro­jek­tu „Lie­tu­vos tūkstant­me­čio vai­kai“ ima­ si nau­jos mi­si­jos – su­pa­žin­din­ti smal­sius moks­lei­vius su per­ spek­ty­viau­sio­mis, Lie­tu­vai rei­ka­lin­giau­sio­mis pro­fe­si­jo­mis. „Lie­tu­vos tūkstant­me­čio vai­kai. Atei­ties pro­fe­si­ja“ nuo va­sa­ rio 5 d. steng­sis pa­ro­dy­ti kuo dau­giau po­zi­ty­vių pro­fe­sinės sėkmės is­to­rijų – nuo bio­tech­no­lo­go bei in­ži­nie­riaus iki kitų įdo­mių pro­fe­sijų, ku­rių at­sto­vams ne­rei­ka­lin­gas aukš­ta­sis iš­ si­la­vi­ni­mas. „Atei­ties pro­fe­si­jo­je“ moks­lei­viai kvie­čia­mi tap­ti dviejų skir­tingų sri­čių pro­fe­sio­nalų asis­ten­tais, su­si­pa­žin­ti su pro­fe­sijų ypa­tu­mais, jų dik­tuo­ja­mu gy­ve­ni­mo būdu ir kt.

„Ne­ma­RUS ki­nas“ – pir­ma­dienį TV1 pra­de­da­ma nau­ja filmų rub­ri­ka, ku­rio­je – pa­tys po­pu­lia­riau­si Ru­si­jos ki­ne­ma­ tog­rafininkų dar­bai. Rub­riką pra­dės „Afo­nia“ – is­to­ri­ja apie linksmą san­tech­niką, ku­rio gy­ve­nimą ap­ver­čia meilė jau­nai ža­viai mer­gi­nai. Fil­mas „Dvie­se sto­ty­je“ – pro­ga dar sykį iš­ vys­ti per­nai ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sią gar­sią ak­torę Liud­milą Gur­ čen­ko (nuo­tr.). Vėliau rub­riką „Ne­ma­RUS ki­nas“ pa­puoš ki­ ti Ru­si­jos ki­no še­dev­rai: „Tar­ny­bi­nis ro­ma­nas“, „Mask­va ne­ti­ki aša­ro­mis“, „Sau­go­kis au­to­mo­bi­lio“, „Mi­mi­no“, „My­li­ma me­ cha­ni­ko Gav­ri­lo­vo mo­te­ris“, „Bau­bas“, „Auk­so ver­šis“ ir le­ gen­di­nis „So­lia­ris“ su ak­to­riu­mi Do­na­tu Ba­nio­niu.

Kad­ras iš fil­mo „Dvie­se sto­ty­je“

Tiks­las – įkvėpti viltį sau ir ki­tiems

Kai pirmąją TV3 „Chorų karų“ laidą žiū­ro­vams bu­vo pa­tikė­ta nu­spręsti, ar ver­tas pro­jek­te da­ly­vau­ti Sta­no ir Pa­nevė­žio pa­tai­ sos namų mo­terų cho­ras, var­giai kas tikė­jo­si, kad ant­rąjį jų ban­dymą aukš­čiau­ siais ba­lais įver­ tins ir pa­tys žiū­ ro­vai, ir ko­mi­si­ja.

– Kuo ski­ria­si dar­bas su Vil­ niaus tarp­tau­ti­niu cho­ru ir su Vil­ties cho­ru? – Kai rin­kau Vil­niaus tarp­tau­tinį chorą, turė­jau ne­ri­bo­tas ga­li­my­ bes su­bur­ti pui­kią ko­mandą, kvies­ ti stip­rius vo­ka­lis­tus. Šie­met te­bu­ vo apie 300 po­ten­cia­lių kan­di­da­čių, iš ku­rių gal tik apie 50 pa­reiškė norą dai­nuo­ti. Aiš­ku, kad dar­bo su jo­mis yra ge­ro­kai dau­giau. Kiek­vieną die­ ną nuo 10 iki 13 val. re­pe­tuo­ja vo­kalą, nuo 14 val. iki va­ka­ro – cho­reog­ra­ fiją, o vėliau dar pa­čios sa­va­ran­kiš­ kai už­sii­ma. Nė vie­nas cho­ras ne­dir­ ba tiek, kiek ma­no cho­ro mer­gi­nos. Ži­no­ma, jos ir lai­ko dau­giau tu­ri.

– 18 mo­terų at­si­rin­ko­te iš būrio no­rin­čių dai­nuo­ti. Ar tos, ku­rių ne­pa­si­rin­ko­te, ne­si­jautė taip, lyg būtumė­te at­ėmęs viltį? – Ne, ne­ma­nau, kad nuo­skau­das lai­ko, nu­si­vylė, ne­sup­ra­to. At­virkš­ čiai – su šio­mis mo­te­ri­mis leng­ va bend­rau­ti, at­va­žiavęs ga­liu joms pa­si­pa­sa­ko­ti, kodėl man liūd­na, kas man ne­rimą ke­lia, dėl ko skau­da šir­ dį. Jos pa­de­da, pa­ta­ria.

Agnė Klim­čiaus­kaitė

„Mo­te­rys džiau­gia­si iš vi­sos šir­dies. Juk jos galė­jo išk­ris­ ti jau per pirmą laidą, to­ dėl di­de­lis žmo­nių pa­lai­ ky­mas joms jau yra di­delė per­galė“, – TV die­nai“ sakė chor­ve­dys Sta­no.

– Ką jums pa­čiam reiš­ kia į per­galę ves­ti nu­ teistųjų chorą? – Di­delį savęs iš­ban­dymą – ne kaip mu­zi­kan­to, mu­zi­kos pro­diu­ se­rio, cho­ro va­do­vo, bet kaip žmo­ gaus. Vie­na yra nuo­lat bend­rau­ ti su žmonė­mis, iš­ger­ti ka­vos, ap­ tar­ti rūpi­mus rei­ka­lus. Ki­ta – dirb­ ti su žmonė­mis, esan­čiais kalė­ji­me, gy­ve­ni­me pa­ty­ru­siais vis­ko – ir to­ li gra­žu ne pa­čių ge­riau­sių da­lykų. Rei­kia su­ras­ti būdą, kaip priei­ti prie kiek­vie­nos mer­gi­nos, išaiš­kin­ti, ką ir kodėl da­ro­me. – Ar daug kam ne­tikė­tas jūsų cho­ ro trium­fas pra­ėjusį sa­vait­galį reiš­kia, kad vi­suo­menė tam­pa to­ le­ran­tiš­kesnė teis­tiems žmonėms? – La­bai norė­čiau tuo tikė­ti. Ži­no­ ma, pro­jek­te da­ly­vau­ja mo­te­rys, gal pel­ny­ti žiū­rovų pa­lan­kumą pa­de­da tai, kad prie­š pa­si­ro­dy­mus kal­ba­ me apie jų skausmą, vai­kus, – jaut­ rias te­mas, ku­rioms žmonės ne­lie­ka abe­jin­gi. Vis dėlto no­ri­me tikė­ti, kad ap­skri­tai vi­suo­menė taps to­le­ran­ tiš­kesnė, la­biau su­pras ki­tus, esan­ čius ana­pus spyg­liuo­tos tvo­ros. Da­

„„Gairė: chor­ve­dys Sta­no Vil­ties cho­ro na­res va­di­na sa­vo mer­gaitė­mis ir ti­ki, kad „Chorų ka­rai“ joms taps ne

tik gra­žiu pri­si­mi­ni­mu, bet ir ge­res­nio gy­ve­ni­mo vil­ti­mi. 

bar pro­ble­ma ta, kad nu­teis­ti žmo­ nės vi­suo­me­nei lyg neeg­zis­tuo­ja, nie­kas ne­si­do­mi jais ir ven­gia apie tai kalbė­ti, juo­lab bend­rau­ti su to­ kiais žmonė­mis. Bet jie išeis ir jiems reikės pri­tap­ti šia­me pa­sau­ly­je. Gal „Chorų“ da­lyvėms ši mu­zi­kinė pa­ tir­tis leis pa­tikė­ti sa­vi­mi, pa­tikė­ti, kad jos ga­li būti my­li­mos, gra­žios, geid­žia­mos ir tie­siog mo­te­rys kaip ir ki­tos. Juk dau­gu­ma jų iki šiol pa­ tyrė tik smurtą, pa­ty­čias. – Kaip „Chorų ka­rai“ ga­li pa­keis­ ti jūsų cho­ro mo­terų gy­ve­nimą? – Iš žmo­gaus ga­li­ma atim­ti ma­ te­ria­linę ge­rovę – na­mus, pi­ni­gus, taip pat šeimą, bet ko­kia nors tei­ gia­ma pa­tir­tis pa­de­da at­si­ties­ti ir spręsti pro­ble­mas, o ne pa­si­duo­ti. Po „Chorų karų“ mo­te­rys turės pri­

si­mi­nimą, kad jų gy­ve­ni­me bu­vo šis tas gra­žaus ir šil­to. – Jo­kia nau­jie­na, kad ne vie­na mo­te­ris, išė­ju­si iš kalė­ji­mo, į jį su­grįžta. Ti­ki­te, jog bent jau cho­ ristės am­žiams už­vers kalė­ji­mo du­ris? – Ti­kiu tuo. Ma­no cho­re nėra nė vie­ nos mer­gi­nos, ku­ri did­žiuotų­si tuo, ką pa­darė. Jos la­bai gai­li­si, kad taip nu­ti­ko. Ti­kiu, kad ir į ko­kią terpę pa­ kliūtų išė­ju­sios iš pa­tai­sos namų, kad ir kaip būtų smer­kia­mos, en­gia­mos darb­da­vių, šios mo­te­rys turės viltį, jog ga­li būti ir ki­taip. Ir ją sau­gos. – „Chorų ka­ruo­se“ pa­lan­ku­mo to­liau siek­si­te fi­lo­so­fi­nių dainų re­per­tua­ru? – Taip, ir tik to­kiu. Ki­taip ir ne­ga­li

TV3 ir BFL nuo­tr.

būti – ban­dy­si­me ir links­mesnę dai­ ną at­lik­ti, ta­čiau kad ir ką šios mo­ te­rys dai­nuotų, iš­kart ta fi­lo­so­fi­ja ir at­si­ran­da. Iš jų lūpų dainų žod­žiai skam­ba vi­siš­kai ki­taip. – Per­nai už sa­vo tarp­tau­tinį chorą ra­gi­no­te bal­suo­ti įra­šais tro­lei­bu­suo­se. Kaip šie­met bal­ sa­vi­mo kam­pa­niją vyk­dot? – Nie­kaip. Dėl su­pran­tamų prie­ žas­čių ne­ga­li­me nie­kur iš­va­žiuo­ti, gau­ti pa­ra­mos, rek­la­muo­tis, pa­ kon­cer­tuo­ti. – Būtumė­te pa­si­ryžęs ne ka­li­ nių mo­terų, o vyrų cho­rui va­ do­vau­ti? – Ma­nau, taip. Nebū­čiau su­tikęs va­do­vau­ti tie­siog mies­to cho­rui, nes ne­beį­do­mu.

– Kai tars­telė­jo­te, kad ne­ būtumė­te prie­š turė­ti žmoną ka­linę, su­laukė­te nu­teistų mo­ terų dėme­sio, pa­si­ūlymų megz­ ti san­ty­kius? – Ši frazė bu­vo išt­rauk­ta iš kon­teks­ to. Pa­sa­kiau su šyp­se­na, ki­ta ver­tus, ga­li­ma sa­ky­ti, kad ne­juo­ka­vau. Da­ bar jau ga­liu drąsiai pa­sa­ky­ti, kad pa­tai­sos namų mo­te­rys nie­kuo ne­ si­ski­ria nuo kitų, nors gy­ve­ni­me yra ma­čiu­sios daug blo­go, jos iš­lie­ka mo­te­ri­mis su sa­vo rūpes­čiais, sva­ jonė­mis. Ne­ku­riu ribų – lais­va mo­ te­ris ar gy­ve­nan­ti ten. Jei yra meilė, koks skir­tu­mas. Tie­sio­gi­nio dėme­sio – kad ku­ri nors mer­gi­na ma­ne „ka­ bintų“ – ne­bu­vo. Da­bar vi­sos cho­ ristės iš tiesų tu­ri daug dar­bo. – Su­sidūrė­te su nei­gia­mu po­ žiū­riu, kad ka­linėms ete­ry­je – ne vie­ta, kad te­gu bausmę at­lie­ ka, o ne pra­mo­gau­ja? – Man „Chorų ka­rai“ ta­po la­biau so­cia­li­niu nei mu­zi­ki­niu pro­jek­tu ir ma­no tiks­las – ne laimė­ti, ne užim­ ti aukštą vietą, o su­teik­ti žmonėms vil­ties ir džiaugs­mo. Ga­liu su­pras­ ti tuos, ku­rie sa­ko, kad ka­linėms – ne vie­ta te­le­vi­zi­jo­je, kad bu­vi­mas čia – įžei­di­mas jų nu­skriaus­tiems žmo­ nėms, bet ne­pa­tei­si­nu. Už­da­ry­ki­me ka­li­nius, už­mirš­ki­me juos, bet nuo to juk nie­kas ne­pa­si­keis – jie yra. Tos mo­te­rys ir­gi sa­vo­tiš­kai yra nu­kentė­ ju­sios ir gai­li­si dėl sa­vo poel­gių. Šiuo at­ve­ju reikėtų kalbė­ti apie su­si­tai­ kymą, at­lei­dimą. Atim­ti viltį iš bet ko­kio žmo­gaus yra ne­tei­sin­ga.

„Chorų ka­rai“ –

sek­ma­die­niais 19 val. per TV3.


10 Ke­lio­nių pa­mo­kos žvaigždėms

Jauskis patogiai. Rask, kas patinka! As­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.

Rim­vy­das Šir­vins­kas, ge­riau ži­no­mas kaip ke­liau­ nin­kas Ma­ka­lius ir TV1 va­sa­ros lai­dos „Ma­ka­liaus ke­lionės“ vedė­jas, iš­tesė­jo pa­žadą su­grįžti. Nuo va­sa­rio 5 d. vai­ki­nas vėl kvies ke­liau­ti, tik jau per „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­ziją. Šįkart su Ma­ka­liu­mi į nuo­ty­kius lei­sis ne tik ope­ra­to­rius, bet ir ži­no­ mi Lie­tu­vos žmonės. Jie mo­ky­sis pla­nuo­ti ke­lio­nes sa­va­ran­ kiš­kai, da­ly­sis pri­si­mi­ni­mais iš sa­vo anks­tes­nių ke­lio­nių ir ban­ dys įsi­jaus­ti į gi­do darbą, su­pa­žin­din­ti žiū­ro­vus su lan­ky­ti­nais ob­jek­tais, jų is­to­ri­ja. Ki­ta lai­dos nau­jovė – dėme­sys bus ski­ria­ mas ne tik ke­lio­nių pi­gu­mui, ta­čiau ir ge­rai ko­ky­bei už priim­ tiną kainą.

BTV hu­mo­ro jau­kas

TV3 at­stum­ta pa­ ro­dijų lai­da „Dar pa­žiūrė­sim“, prie­ globstį ra­du­si Bal­ ti­jos te­le­vi­zi­jo­je (BTV), kur bu­vo per­va­din­ta tie­siog „Ma­no lai­da“, vėl be­namė. Ta­čiau iš­lei­du­si ato­stogų šią laidą BTV žiū­ro­ vams vėl me­ta hu­mo­ro kab­liuką.

tuvėlė“ (jo kar­to­ja­mas se­ri­jas da­bar ga­li­ma ma­ty­ti), BTV nė ne­ke­ti­na nu­ leis­ti rankų ir to­liau ban­do tau­tie­čių hu­mo­ro jausmą. Ru­denį pri­si­kėlęs ka­na­las ir po Naujųjų metų ste­bi­na nau­jie­no­mis. Da­bar žiū­ro­vams me­ta­mas kur kas di­des­nis hu­mo­ro jau­kas – trys nau­ ji pro­jek­tai: jau pra­si­dėjęs žai­di­mas „Pra­juo­kink ma­ne“ su Jus­ti­nu Jan­ ke­vi­čiu­mi ir Vi­ta­li­ju­mi Co­lo­lo, taip pat sa­vo va­lan­dos lau­kian­tys pa­ro­ dijų šou „Ne­rea­lu“ su Artū­ru Or­ laus­ku, grįžtan­čiu į juokų pa­saulį, ir hu­mo­ro se­ria­las „Mi­li­jo­nie­riai“. „Mi­li­jo­no“ ver­ta rek­la­ma

„„Nar­suo­liai: lai­dos „Pra­juo­kink ma­ne“ vedėjų J.Jan­ke­vi­čiaus ir V.Co­lo­

lo pa­si­ūly­mu už­dirb­ti iki 1000 litų pa­si­nau­do­jo ir „Lie­tu­vos ta­len­tuo­ se“ liūd­nai iš­garsėjęs „Že­mai­ti­jos ak­menė­lis“.

Agnė Klim­čiaus­kaitė Déjà vu

Prie­žas­čių, kodėl ak­to­rių ket­ver­ tu­kui – Ramū­nui Cicė­nui, Ri­man­ tei Va­liu­kai­tei, Gied­riui Sa­vic­kui ir Aud­riui Bru­žui – ne­be­li­ko vie­tos, il­ gai ieš­ko­ti ne­rei­kia. TV3 jiems reiškė ne­pa­si­ten­ki­nimą dėl itin pra­stų pro­ jek­to „Dar pa­žiūrė­sim“ rei­tingų. Esą ban­dy­ta tar­tis su jo kūrėjais, ieš­ko­ ti komp­ro­misų, ki­to­kio po­būdžio, ir te­le­vi­zi­ja durų kvar­te­tui tik­rai neužt­

renkė. Prie­šin­gai – sakė lau­kian­ti su­ grįžtan­čių, gal žiemą. O „Dar pa­ žiūrė­sim“ ko­man­da ti­ki­no no­rin­ti pailsė­ti nuo te­le­vi­zi­jos ir sa­vo gerbė­ jus kvietė atei­ti į teatrą, kur jie vi­sa­da jau­čia­si lau­kia­mi ir my­li­mi. Vis dėlto ne­tru­kus BTV gar­siai pa­ skelbė at­vėru­si du­ris to pa­ties ket­ ver­tu­ko pro­jek­tui nau­ju pa­va­di­ni­ mu „Ma­no lai­da“. Nau­ja su­knelė, bet, ma­tyt, tos pa­čios skylės. „Ma­ no lai­da“ pui­kiais rei­tin­gais naujųjų šei­mi­ninkų ne­džiu­gi­no, tad se­zo­nas

jai baigė­si kur kas anks­čiau. Lai­dos ko­man­da vėl gie­da tą pa­čią giesmę, kad rei­kia kūry­bi­nių ato­stogų, ir vi­ si grįžta į teatrą. BTV paaiš­ki­ni­mai taip pat jau girdė­ti: rei­tin­gai vi­sai nerū­pi, svar­bu – lai­dos ko­kybė, su ak­to­riais ne­si­pyks­ta ir lau­kia jų su­ grįžtan­čių su nau­ju pro­jek­tu pa­va­ sarį ar ru­denį. Trys nau­ji pro­jek­tai

Nors ete­ry­je il­gam ne­pri­gi­jo nei „Ma­ no lai­da“, nei hu­mo­ro se­ria­las „Lie­

Hu­mo­ristė Vio­le­ta Mi­čiu­lienė „Me­ tų rek­la­mos“ rin­ki­muo­se tik­riau­siai ne­liktų be ap­do­va­no­ji­mo. Sen­sa­ cingą ži­nią apie mo­terį, din­gu­sią iš vie­šu­mos, vos prie­š sa­vaitę pra­nešė LNK – ji ta­po mi­li­jo­nie­re. O lai­da „Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai“ pa­rodė net re­por­tažą apie jos sėkmę. Ja­me mo­ te­ris pa­si­pa­sa­ko­jo apie var­gus, li­gas, ava­ri­jas ir ki­tas bėdas, o vėliau pa­si­ gyrė li­ki­mo do­va­na – pa­li­ki­mu, ku­rio nei ap­rėpsi, nei ap­glėbsi, ir my­li­mu vy­ru. Ne vie­nas žiū­ro­vas šir­dy pa­si­ džiaugė, kad mo­te­riai tur­tai iš dan­ gaus nu­kri­to. Tik štai įkan­din šios ži­nios BTV ne­slėpda­ma pa­si­ten­ki­ni­mo at­skleidė savąjį ko­zirį – taip, V.Mi­čiu­lienė ta­po mi­li­jo­nie­re ir ga­vo ne vieną, o net 57 mln. litų, tik ne tes­ta­men­tu, o laimė­ jo lo­te­ri­jo­je. Tei­sybės dėlei ir kon­ku­ rentų ap­mau­dui BTV pri­dūrė, kad tur­tais šia­me gy­ve­ni­me džiaug­tis lem­ta ne pa­čiai V.Mi­čiu­lie­nei, o jos he­ro­jei Ba­bai nau­ja­me hu­mo­ro se­ ria­le „Mi­li­jo­nie­riai“. Se­ria­le taip pat vai­di­na Rai­mon­das Ši­lans­kas, Kęstu­ tis Ma­te­lis, Gied­rius Vi­duo­lis, Auš­ra Štu­kytė, Lai­ma Ta­mu­lytė.

„„Stabd­žiai: ir TV3, ir BTV ak­to­rių ket­v

togų ir dar grįš su nau­ju pro­jek­tu. 

Mi­li­jo­nai – ne­pa­baig­ta V.M Agnė Klim­čiaus­kaitė

Pla­ti erdvė dis­ku­si­joms: ar LNK re­ por­ta­žas apie V.Mi­čiu­lienės ne­ sėkmių vir­tinę ir tur­tus bu­vo ap­gal­ vo­ta BTV rek­la­mos ak­ci­ja ir kon­ku­ ren­tams iškrės­ta šu­nybė, ar tai – ko­ miš­kas ne­su­si­kalbė­ji­mas, kaip po ži­ nios apie se­rialą „Mi­li­jo­nie­riai“ jau­ čia­si „Neiš­gal­votų gy­ve­nimų“ kūrėjai.

BTV ne­sle­pia džiu­ge­sio pa­pil­do­ma se­ria­lo rek­la­ma, o re­por­ta­žo kūrėja pa­ti­ki­no tik­rai ne­ke­ti­nu­si rek­la­muo­ ti BTV se­ria­lo ir pa­si­ūlė pa­čios V.Mi­ čiu­lienės pa­si­tei­rau­ti, ko­kių turtų ji tu­rin­ti. Taip „TV die­na“ ir pa­darė. „„Dos­nu­mas: V.Mi­čiu­lienė juo­kau­ja, kad rea­lia­me gy­ve­ni­me ji, de­ja, mi­

li­jo­no nie­ka­da ne­turės, nes jį iš­da­lytų vi­siems pra­šy­to­jams, o pa­ti ei­ tų sko­lin­tis.

– Kaip iš tiesų yra su tais jūsų mi­li­jo­nais? Ga­vo­te juos ar tik

gud­riai pa­si­rek­la­ma­vo­te pas kon­ku­ren­tus? – Gud­rybė yra blon­di­nių pri­vi­le­gi­ ja, o ne­tru­kus pra­si­de­da BTV se­ria­ las, ir vi­siems vis­kas su­pran­ta­ma. O, kal­bant rim­čiau, man vi­sa­da vis­kas išei­da­vo ne­ty­čia, tik, sa­ky­da­ma vis­ ką, nie­ko ne­pa­sa­ky­da­vau. Pas­kui sa­ ve vi­sa­da pa­lie­ku šleifą – ne­pa­baig­ tos tie­sos ar ne­pradė­tos pa­slap­ties. O pa­skui ir tos spėlionės „kaip iš ti­ krųjų“ at­si­ran­da. „Neiš­gal­vo­tuo­ se gy­ve­ni­muo­se“ nie­ko ne­me­la­vau, bet ir ne­pa­sa­kiau vis­ko iki ga­lo. Ma­ no at­vi­ra­vi­mas tik­rai ne­bu­vo sa­vos lai­dos rek­la­ma. BTV te­le­vi­zi­ja pa­ ti skam­bi­no klaus­ti, ar taip pro­jektą rek­la­muo­ju. Nus­te­bau – kaip ga­li­ ma apie rek­lamą kalbė­ti, juk „Mi­ li­jo­nie­riai“ – se­ria­las, o aš apie sa­

vo gy­ve­nimą pa­sa­ko­jau, čia te­le­vi­zi­ jos rei­kalų kiš­ti ne­ga­li­ma. Taip įdo­ miai išė­jo. Jei LNK ma­no, kad pa­rek­ la­ma­vo mūsų laidą, BTV man ran­ kas ko­jas turėtų bu­čiuo­ti, bran­gin­ ti ir ver­tin­ti (juo­kia­si). O vis­kas išė­jo ant dur­niaus. Ki­ta ver­tus, jau­čiuo­si ne­mi­ru­si – apie ma­ne kal­ba, ir man tai sma­gu.

– Tai­gi esa­te pu­siau mi­li­jo­nierė ir pu­siau vyrą tu­ri­te? – Kiek­vie­na Lie­tu­vos mo­te­ris ne­tu­ri iki ga­lo vi­so vy­ro – ne­ga­li dėl jo ga­ ran­tuo­ti. Vi­sos mes – iš­tekė­ju­sios ar ne – esa­me su „pu­siau turė­ti­nais“ vy­rais. Šią si­tua­ciją pa­ko­men­tuo­ čiau kaip iš pa­sa­kos: at­ėjau nei ap­ si­ren­gu­si, nei nuo­ga, nei ant žir­go, nei pėsčia.


11

Min­dau­go Vai­čiu­lio (BFL) nuo­tr.

Slap­ta su­si­tuokė

Be TV kūry­bos ne­ga­li

Ie­vai Ši­mu­kaus­kie­nei ir Ado­mui Norkū­nui LNK pro­jek­tas „Kvie­čiu šok­ti“ ta­po lem­tin­gas. 32-ejų cho­reog­rafė ir bu­vu­si TV pro­jektų vedė­ja su 22-ejų šokė­ju čia su­si­pa­ži­ no prie­š me­tus – ji bu­vo „Kvie­čiu šok­ti“ vedė­ja, jis varžė­si šo­ kių aikš­telė­je su Rūta Mi­kel­ke­vi­čiū­te. Kalbų apie įsip­lies­ku­sią meilę juo­du nė ne­ke­ti­no pa­tvir­tin­ti ir apie san­ty­kius pra­bi­lo tik va­sarą. Tuo­met ir paaiškė­jo, kad po­ra jau kurį laiką gy­ve­ no kar­tu. Ne­ke­ti­no juo­du ko­men­tuo­ti ir kalbų apie artė­jan­čias sa­vo ves­tu­ves. Vis dėlto jos įvy­ko. Po­ra su­si­tuokė ra­mią ant­ ra­die­nio po­pietę be jo­kios po­mpas­ti­kos, gau­sios svi­tos ir ta­ po Ie­va ir Ado­mu Norkū­nais.

Par­la­m en­tarė In­ga Va­lins­kienė to­liau tam­po eti­ kos sar­gus už ūsų. Ig­no­ruo­da­ma Sei­mo Eti­kos ir pro­cedūrų ko­mi­si­jos per­spėji­mus, kad da­ly­vau­ti te­le­vi­zi­jos šou par­la­ men­ta­rams ne­de­ra, mo­te­ris pa­si­rodė LNK pro­jek­te „Žvaigžd­žių due­tai“ su „se­na mei­le“ šokė­ju And­riu­mi But­ku­mi, o ne­ tru­kus su­žibės ir TV3 ete­ry­je. Sei­mo narė pa­no­ro už­siim­ti ir ki­to­kia kūry­bi­ne veik­la (aiš­ku, be jo­kio at­ly­gio) – vai­din­ti nau­ ja­me Ro­lan­do Skais­gi­rio ko­man­dos kūri­ny­je – tarp­tau­ti­nia­me se­ria­le „Vy­no ke­lias“, ku­rio siu­že­to vin­giai ve­da į Gru­ziją. I.Va­lins­kienė vai­dins Silvą, tur­tin­go oli­gar­cho my­limąją, o jos par­tne­riu ta­po ži­no­mas ak­to­rius Liu­bo­mi­ras Lau­ce­vi­čius.

Ka­ro­lio Ka­volė­lio (BFL) nuo­tr.

DVD nau­jie­nos

vaiz­duo­ja tuos, ku­rie ke­letą de­šimt­ me­čių ne­bu­vo va­di­na­mi ki­taip, kaip liau­dies prie­šais. TV se­ria­luo­se vos ne kaip šven­ta­ sis kan­ki­nys pa­ro­dy­tas maiš­tin­ga­sis

ad­mi­ro­las Kol­ča­kas („Ad­mi­ro­las“), kaip ge­ra­šir­dis tau­tos tėvas vaiz­duo­ ja­mas ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius, kurį se­nas anek­do­tas įam­ži­no kaip „ne­ reikš­mingą po­li­tiką Alos Pu­ga­čio­vos epo­cho­je“ („Brež­ne­vas“). Ne­se­niai matė­me, kaip ma­ža­mokslė pro­vin­ ci­jos mo­terėlė su­si­klos­čius tam tik­ roms ap­lin­kybėms bu­vo ta­pu­si SSRS kultū­ros mi­nist­re („Fur­ce­va“). Ką tik per Pirmąjį Bal­ti­jos ka­nalą va­ka­rais bu­vo per­ša­mas nu­la­kuo­tas mar­ša­lo G.Žu­ko­vo po­rtre­tas. O mes pri­sta­to­me se­rialą apie ca­ rinė­je Ru­si­jo­je le­gen­di­ne as­me­ny­be ta­pusį žydą Moi­sejų Vi­nickį, ge­riau ži­nomą Miš­kos Ja­pon­či­ko pra­var­de. Gim­to­je Ode­so­je jis plėšė tur­tuo­lius ir pa­dėjo varg­šams. Kiek­vie­nas api­ plėši­mas bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas su įžūliu už­mo­ju ir vyk­do­mas kaip efek­ tin­gas spek­tak­lis. Po re­vo­liu­ci­jos šio raz­bai­nin­ko kri­mi­na­linė kar­je­ra grei­ tai baigė­si.

mo­je „Įsi­mylėjęs Šeks­py­ras“ (1998 m., rež. Joh­nas Mad­de­nas) ji su­vai­ di­no Violą De Les­seps, ku­ri Strat­for­ do ge­nijų įkvėpė pa­ra­šy­ti „Ro­meo ir Džul­jetą“. O fil­me „Sil­vi­ja“ (2003

m., rež. Chris­ti­ne Jeffs) G.Palt­row su­vai­di­no tra­giš­ko li­ki­mo ame­ri­kie­ čių poetę Syl­vią Plath. Mu­zi­kinė­je dra­mo­je „Meilė manęs neiš­duos“ (ori­gi­na­lus pa­va­di­ni­mas – „Count­ry Strong“) po­pu­lia­ri ak­ torė „pa­si­ma­ta­vo“ dar vieną blo­gos mer­gaitės įvaizdį. Šį kartą ji pa­si­ro­do kaip deg­ra­da­vu­si ir emo­ciš­kai ne­sta­ bi­li kant­ri dainų at­likė­ja Kelė Kan­ter. Pers­pek­ty­va at­gai­vin­ti Kelės kar­jerą nu­švin­ta tuo­met, kai ky­lan­tis dai­ni­ nin­kas ir dainų au­to­rius Bo Hiu­to­ nas ją pa­sii­ma su sa­vi­mi į kon­cer­tų turą. Kar­tu su šia dai­ni­ninkų po­re­ le vyks­ta Kelės vy­ras – va­dy­bi­nin­ kas Džeim­sas – bei gro­žio kon­kur­ so nu­galė­to­ja Čilsė Sten­ton. Kaip ir reikė­jo tikė­tis, kon­certų už­ku­li­siuo­ se įsip­lies­kia aist­ros, už­si­mez­ga nau­ ji ro­ma­nai ir į die­nos šviesą ima lįsti tar­pu­sa­vio san­ty­kius komp­ro­mi­tuo­ jan­tys praei­ties de­mo­nai.

„Miš­kos Ja­pon­či­ko gy­ve­ni­mas ir nuo­ty­kiai“ („Жизнь и приключения Мишки Япончика“)

Se­ria­las. Ru­si­ja, 2011 m. Rež. Ser­ge­ jus Ginz­bur­gas. Vai­di­na Jev­ge­ni­jus Tka­čiu­kas, Je­le­na Ša­mo­va, Va­len­ ti­nas Gaf­tas, Ri­ma Mar­ko­va. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt.

Da­bar­tinė­je Ru­si­jo­je vi­sais būdais die­gia­mas pa­trio­tiz­mas ir žmo­nių su­si­domė­ji­mas sa­vo ša­lies is­to­ri­ ja. Tik su ob­jek­ty­via praei­ties įvy­kių ana­li­ze tai ma­žai ką tu­ri bend­ra. Te­ le­vi­zi­ja įky­riai per­ša nuo­monę, kad L.Brež­ne­vo epo­cha bu­vo tik­ras ro­ jus. Per­ra­šy­tuo­se is­to­ri­jos va­dovė­ liuo­se J.Sta­li­nas va­di­na­mas ne ti­ ro­nu, bet „efek­ty­viu vadybininku“. O ki­ne­ma­tog­ra­fi­nin­kai iš­si­juosę ku­ ria is­to­rinės te­ma­ti­kos fil­mus bei se­ ria­lus ir juo­se kaip tik­rus did­vy­rius „Meilė manęs neiš­duos“ („Count­ry Strong“)

Mu­zi­kinė dra­ma. JAV, 2010 m. Rež. Sha­na Fes­te. Vai­di­na Gwy­neth Palt­ row, Leigh­ton Mees­ter, Gar­ret­tas Hed­lun­das, Ti­mas McGraw. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 29,99 Lt.

­ver­tu­ko pro­jek­to din­gimą iš ete­rio aiš­ki­na la­ko­niš­kai – išė­jo kūry­bi­nių ato­s-BTV nuo­tr.

.Mičiulienės tie­sa – Dėl to­kių dvip­ras­my­bių ne­su­ laukė­te ar­timųjų, ko­legų klau­ simų? – Jūs ne­įsi­vaiz­duo­ja­te, kas da­bar da­ro­si. Ar­ti­mi žmonės ste­bi­si, kaip jie nie­ko ne­ži­no, klau­sia, kas vyks­ ta, iš kur tuos mi­li­jo­nus pa­veldė­ jau, kas da­ro­si. Ogi nie­ko ne­si­da­ ro. Gy­ve­nu, kaip gy­ve­nau, ir nie­ kam nie­ko iki ga­lo ne­pa­sa­kau. Bet ir ne­me­luo­ju.

– Ga­li­te pa­ti­kin­ti, kad LNK lai­ do­je pa­sa­ko­jo­te neiš­gal­votą sa­ vo gy­ve­nimą? – Ma­n o gy­ve­n i­m as neiš­gal­vo­t as – jis pa­slap­tin­gas. Juk lai­do­je ne apie mi­l i­j o­n us pir­m iau­s ia kalbė­ jau, o apie sa­vo gy­ve­n imą. Nuo­ šird­ž iai. Tik įdo­m us su­t a­p i­m as,

kad BTV lai­da „Mi­li­jo­nie­riai“ tu­ ri pa­s i­ro­dy­t i. Ir kalbė­jau ne apie laimė­t us mi­l i­j o­n us, o apie pa­ veldėtą turtą. Vis­kas taip su­si­su­ ko, ir aš sau pa­si­lie­ku teisę plauk­ ti pa­s ro­v iui. Šuo lo­ja, o ka­ra­va­ nas ei­na.

– Neužg­riu­vo žmo­nių pra­šy­mai pa­dėti, pa­rem­ti? – Ne. Bet ma­no vie­na draugė pa­ sakė: su­vo­kiu tik vie­na – tu lau­ ki ne­su­lau­ki va­gių, kol jie ateis. Ne­ lau­kiu ne­lau­kiu. Reikės ne tik au­ to­mo­bi­liais, bet ir mi­li­jo­nais da­ly­ tis. Tik da­bar kir­ba min­tis – iš kur jų gau­ti.

„Mi­li­jo­nie­riai“ –

pir­ma­die­niais 20.25 val. per BTV.

Ho­li­vu­do žvaigždės G.Palt­row vaid­ menų spekt­ras la­bai pla­tus. Ji vai­di­ no ir ko­me­di­jo­se, ir me­lod­ra­mo­se, ir tri­le­riuo­se, ir kla­si­kinės li­te­ratū­ ros kūri­nių ek­ra­ni­za­ci­jo­se. Ne kar­ tą jai te­ko vaidinti ir va­di­na­mo­sios me­ninės bo­he­mos veikė­jas. Ret­ ro dra­mo­je „Po­nia Par­ker ir už­bur­ tas ra­tas“ G.Palt­row vai­di­no ak­torę Paulą Hunt, ket­vir­ta­ja­me pra­ėju­sio am­žiaus de­šimt­me­ty­je pri­klau­siu­ sią JAV poetės Do­rot­hy Par­ker ap­ lin­kai. Žais­min­go­je is­to­rinė­je dra­ „Nos­fe­ra­tu. Nak­ties siau­bas“ („Носферату. Ужас ночи“)

Ru­si­ja, 2010 m. Rež. Vla­di­mi­ras Ma­ ri­ni­če­vas. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 14,99 Lt.

Šio ani­ma­ci­nio fil­mo pa­va­di­ni­mas, be abe­jo, pri­me­na ly­giai prie­š de­ vy­nis de­šimt­me­čius Vo­kie­ti­jo­je pa­ si­rod­žiusį eksp­re­sio­nis­ti­nio ki­no še­devrą „Nos­fe­ra­tu – siau­bo sim­ fo­ni­ja“. Taip sa­vo filmą, su­kurtą pa­ gal Bra­mo Sto­ke­rio ro­maną „Dra­ku­ la“, pa­va­di­no re­ži­sie­rius Fried­ri­chas Wil­hel­mas Mur­nau. Ki­to­kio pa­va­di­ ni­mo fil­mui apie gar­siau­sią visų lai­ kų vam­pyrą pri­reikė todėl, kad mi­ rus B.Sto­ke­riui ne­pa­vy­ko su­si­tar­ti dėl ek­ra­ni­za­vi­mo tei­sių. Šiek tiek pa­kei­tus siu­žetą ir ki­taip pa­krikš­ti­ jus per­so­na­žus (ku­ni­gaikš­tis Dra­ku­ la bu­vo pa­va­din­tas gra­fu Or­lo­ku) fil­

mas pa­si­rodė ek­ra­nuo­se ir ne­tru­kus užėmė gar­bingą vietą ki­no pa­sau­lio is­to­ri­jo­je. Ta­da ir pa­pli­to Nos­fe­ra­tu var­das, ku­ris, anot filmų au­to­rių, ki­

lo iš se­no­sios ru­munų kal­bos ir reiš­ kia „ne­nu­miręs“. Ani­ma­ci­nis fil­mas „Nos­fe­ra­tu. Nak­ties siau­bas“ taip pat ne­pa­si­ žy­mi iš­ti­ki­my­be B.Sto­ke­rio ro­ma­no teks­tui, o jo au­to­riai fan­ta­zuo­ja, kiek leid­žia vaiz­duotė. To­l i­m o­jo­je Tran­s il­va­n i­jo­je, kur gy­ve­na vil­ko­la­kiai, vam­py­rai ir ki­ ti siaubū­nai, rūstu­sis gra­fas Dra­ku­ la leid­žia laiką nuo­bod­žiau­da­mas. Ne­m ir­t in­ga­jam vam­py­r ui iki gy­ vo kau­lo įgri­so šim­tus metų sėdė­ ti vie­no­je vie­to­je, tad jis už­si­manė pra­s i­b laš­k y­t i di­d e­l ia­m e mies­te, pa­si­links­min­ti ir at­si­ger­ti švie­žio krau­jo. Dra­ku­la kar­tu su pa­dėjėju Džo­na­ ta­nu iš­ke­liau­ja į Lon­doną. At­ro­do, kad fil­mo he­ro­jai pa­mir­šo, jog šia­ me mies­te gy­ve­na gar­su­sis vam­pyrų med­žio­to­jas Van Hel­sin­gas. Pa­rengė Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas


12 šeštadienis 12.25 1 Baltijos

21.15 T V3

„Vienišiams priklauso bendrabutis“ („Одиноким предоставляется общежитие“)

„Šokis su vilkais“ („Dances With Wolves“)

Lyrinė komedija. Rusija, 1983 m. Rež. Samsonas Samsonovas. Vaidina Natalija Gundareva, Aleksandras Michailovas, Tamara Siomina, Frunzė Mkrtčanas.

Audėjų bendrabučio komendantu paskiriamas buvęs jūreivis, pripratęs prie rūstaus vyriško bendravimo su aplinkiniais. Jau pirmąją darbo dieną Viktoras Petrovičius supranta, kas yra kas jam patikėtame moteriškame kolektyve.

Nuotykių drama. JAV, 1990 m. Rež. Kevinas Costneris. Vaidina Kevinas Costneris, Mary McDonnell, Grahamas Greene’as, Rodney A.Grantas, Robertas Pastorelli.

1863 m. per pilietinį karą kautynėse su konfederatų armija sužeistas leitenantas Džonas Danbaras išvyksta į atokų Sedgviko fortą Pietų Dakotoje, kur tampa vieninteliu JAV kariuomenės atstovu laukinėse prerijose. Fortas kažkada buvo pastatytas indėnų žemėse, todėl greitai Danbaras sulaukia svečių.

Lietuviškos 8.15 „Ke­lias“. Lai­da evan­ge­li­kams. 8.30 Gim­to­ji že­mė. 9.00 „Ta­ra Dan­kan“ (9). 9.25 „Dže­ro­ni­mas“. 9.50 „Aviu­kas Šo­nas“. 10.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“ (9). 10.30 Pul­sas. 11.00 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. 12.00 Du­rys at­si­da­ro. 12.30 „Mu­zie­jų sau­gyk­lų pas­lap­tys“ (5). 13.00 „Val­gy­mo me­nas“ (5). 13.30 IX tarp­tau­ti­nis cir­ko fes­ti­va­lis „Cir­co Mas­si­mo“ (1, 2) (Ita­li­ja, 2008 m.). 15.30 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma. 16.00 Ži­nios (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 16.05, 20.55 Orai. 16.10 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas. 18.30 De­tek­ty­vo meist­rai. „Fros­to pri­si­lie­ti­mas“ (N-7). 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. Spor­tas. 21.00 „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so na­cio­na­li­nė at­ran­ka. 23.30 Ro­man­ti­nė dra­ma „Mei­lė cho­le­ros me­tu“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

6.30 „Deks­te­rio la­bo­rato­ri­ja“. 6.55 „Kau­kė“. 7.20 „Ne­nuo­ra­ma Džiu­nė Ly“. 7.45 „Bur­ti­nin­kai“ (7). 8.10 „Be­nas Te­nas“. 8.35 „Žmo­gus vo­ras“ (5). 9.00 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 9.30 Gi­rių ho­ri­zon­tai. 10.00 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja“ (JAV, 1984 m.). 12.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Jei­gu žvilgs­niu ga­lė­tum nu­žu­dy­ti“ (JAV, 1991 m.) (N-7). 13.50 Būk ma­no mei­le! (N-7) (k). 14.55 Te­le­no­ve­lė „Šir­dies bal­sas“ (1, 2) (Ve­ne­sue­la, 2011 m.). 17.00 Va­lan­da su Rū­ta (k). 18.45 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.00 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va. 21.30 Fantastinis veiksmo f. „Vi­sa griau­nan­tis“ (JAV, 1993 m.) (N-14). 23.50 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ne­per­šau­na­mas“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 1.30 Veiks­mo tri­le­ris „Iš­mi­nuo­to­jų bū­rys“ (JAV, 2008 m.) (N-14) (k).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 Anim. f. „Per­la“ (1) (JAV, 2008 m.). 7.30 „Gor­mi­tai“. 8.00 „Ba­ku­ga­nas“. 8.30 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“ (9). 9.00 Ke­tur­ko­jis šou. 9.30 Ma­my­čių klu­bas. 10.00 „Ro­bin­zo­nas Kru­zas“ (5). 11.00 Muz. ko­me­di­ja „Mo­kyk­los miu­zik­las 3. Bai­gia­mie­ji me­tai“ (JAV, 2008 m.). 13.05 Ko­me­di­ja „Kie­tuo­lis“ (JAV, 1996 m.). 14.50 Ko­me­di­ja „Ma­žy­lio atos­to­gos“ (JAV, 1994 m.). 16.40 „Kast­las“. 17.40 Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos 2011. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.00 Anim. ko­me­di­ja „Ra­tai“ (JAV, 2006 m.). 21.15 Nuo­ty­kių dra­ma „Šo­kis su vil­kais“ (JAV, 1990 m.).

0.55 Fantastinė drama „Griaus­ti­nio griaus­mas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2005 m.).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 „Lie­tu­vos ži­nių ty­ri­mas“. Publi­cis­ti­nė lai­da (k). 8.00 „Ty­los ri­ba“. So­cia­li­nė dra­ma (N-7) (k). 8.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou (k). 9.30 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las. 10.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 12.00 „Ško­ti­jos aukš­tu­mos. Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai“ (N-7). 13.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 14.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 15.00 Me­lod­ra­ma „Sva­jo­nių vieš­bu­tis: Mau­ri­ci­jus“ (Vo­kie­ti­ja, 2007 m.) (N-7). 17.00 „Men­tai“ (N-7). Ru­si­ja (k). 18.00 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7). 19.00 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7). 19.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7). 20.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 20.20 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7). 21.20 Veiks­mo f. „Mir­ti­nas smū­gis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.15 Siau­bo f. „Fo­nas“ (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, 2008 m.) (S). 0.55–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. 9.15 Tik­ros is­to­ri­jos (k). 9.45 „Ke­lias“. Lai­da evan­ge­li­kams. 10.00 Mies­to ko­das. 10.45 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 11.30 Jau­nų­jų ta­len­tų kon­kursas „Vun­der­kin­dai.lt“. 12.50 Lai­da S (k). 13.15 Šven­ta­die­nio min­tys. 13.45 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Folk­lo­ro an­samb­lis „Ku­po­lė“ (k). 14.15 Kai mū­zos pra­by­la. Ju­di­tos Vai­čiū­nai­tės ei­les skai­to ak­to­rė J.Vi­lū­nai­tė (k). 14.30 Re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Teat­ro po­pie­tė. L.Fran­kas. „Kar­las ir Ana“ (1981 m.). 17.20 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Val­sų ka­ra­lių di­nas­ti­ja (2) (k). 18.00 Lie­tu­vių do­kumen­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Ma­žo­ji pert­rau­ka“ (1974 m.), „Vil­čių lai­vas“ (1980 m.), „Ru­de­nio la­pai“ (1984 m.). 18.50 Dai­ni­nin­ko Vac­lo­vo Dau­no­ro 75-me­čiui. LNOBT spek­tak­lis. D.Ver­di. Ope­ra „Don Kar­las“ (1982 m.). Di­ri­gen­tas J.Alek­sa. So­lis­tai G.Apa­na­vi­čiū­tė, V.Dau­no­ras, E.Ka­nia­va, B.Ta­ma­šaus­kas ir kt. 21.15 Vil­tys ir li­ki­mai. Aud­rys Juo­zas Bač­kis (1992 m.) (k). 22.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Tūks­tant­metė vi­nis. Iš­mė­gi­ni­mas kal­viui“ (Ja­po­ni­ja). 22.45 Tūks­tant­me­čio aki­mir­kos. Gy­vo­ji is­to­ri­ja. Dva­rai. 23.00 Pa­no­ra­ma. Spor­tas. Orai. 23.30 Trum­pa­met­ra­žis f. „1000 ga­li­my­bių“ (k). 0.05 Auk­si­nės me­lo­di­jos. „Ko­kia gra­ži die­na...“ Kon­cer­tuo­ja V.Ru­sai­ty­tė, Č.Ga­ba­lis, S.Ja­nuš­ka, R.Kar­pis, T.Lei­bu­ras, LRT gru­pė (k).

9.15, Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Vie­nam ga­le kab­lys. 10.00 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 11.00 „Top­mo­de­liai“. 12.00 Ma­dos rei­das. 12.30 Džei­mio Oli­ve­rio ku­li­na­ri­nės ke­lio­nės (5). 13.30 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 14.00, 17.00 „Jo­kių kliū­čių!“ 15.10 Aukš­čiau­sia pa­va­ra. 16.10, 0.50 „An­ge­las“. 18.10 „Le­do ke­lias“ 19.10 Veiks­mo ko­me­di­ja „Smo­kin­gas“ (JAV, 2002 m.). 21.00, 1.40 „Lė­lių na­mai“. 22.00 „Var­tai“ (2). 23.00 „Gy­ve­ni­mas Mar­se“. 23.55 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Ope­ra­ty­vi­nių ty­ri­mų sky­rius“.

8.05, 15.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.35 Ret­ros­pek­ty­va. „Dai­li­nin­kas J.Da­ni­liaus­kas“. Cik­las „Me­ni­nin­kų port­re­tai“ (1997 m.). 9.05 Ma­la­cho­vas +. 10.00 „Ti­grų sa­la“ (5, 6). 11.00 „Kas na­mie šeimi­nin­kas?“ 12.00 „Do­va­no­tas gy­ve­ni­mas“. 13.00, 0.20 „Pas­ku­ti­nis jau­na­ve­džių iš­ban­dy­mas“. 14.00 „De­vy­ni mė­ne­siai“. 15.30 Al­che­mi­ja XXVIII. 16.00, 22.45 „Bu­čiuo­tis, ves­ti, veng­ti?“ (N-7). 17.05 „Go­ko dra­bu­žių ke­lio­nė“. 18.00 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“ (N-7). 19.00 „Pro­to bū­se­na“ (3) (N-7). 20.00 „Gy­nė­jai“ (4) (N-7). 21.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Jau bai­gėm?“ (JAV, Ka­na­da, 2007 m.). 23.20 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7).

10.30 Iš­min­ties rak­čiu­kai. 11.00 Ma­my­čių klu­bas. 11.30 Sva­jo­nių so­dai. 12.15 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 13.10 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 15.10 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 18.05 Mart­hos Stewart šou. 20.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Grai­kiš­ki bu­či­niai“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.).

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 10.15 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 11.15 „Ką mes val­go­me?“ 11.45 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 12.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 12.45 Kul­tū­ra +. 13.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 14.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 15.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (1). 15.45 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­si no­ri bū­ti ita­lais“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 17.40 Muz. dra­ma „Pa­ry­žius 36-ie­ji“ (Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, 2008 m.) (N-7). 20.00 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (2) (N-7).

Filmai 21.00 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 22.00 Ko­me­di­ja „Beieš­kant Aman­dos“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.45 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 0.45 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k).

6.49 TV par­duo­tu­vė. 7.05, 11.30, 21.00 Re­por­te­ris. 7.35 Te­le­ta­biai. 8.30 Šian­dien kim­ba. 9.00, 18.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 10.00 Pa­dė­ki­me aug­ti. 10.35 Eko­vi­zi­ja. Ža­lio­ji idė­ja. 12.05 Sko­nio rei­ka­las. 13.00 Žir­gų lenk­ty­nės „Sar­tai 2012“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Du­se­tų hi­pod­ro­mo. 15.00 Dok. f. „Slap­ta­sis Richar­do Nixo­no gy­ve­ni­mas“ (1). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 16.05 Su­per L.T. 16.57 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 17.05 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 19.00 VTB vie­nin­go­ji ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ (Lie­tu­va)–Kras­no­jars­ko „Je­ni­sej“ (Ru­si­ja). Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vil­niaus. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 21.28 Orai. 21.30 Šeš­ta­die­nio de­tek­ty­vas. „Šer­lo­kas Holm­sas. Įvy­kis prie Vik­to­ri­jos kriok­lio“ (2) (N-7). 23.30 Dra­ma­ti­nis tri­le­ris „Pie­tie­tiš­kos is­to­ri­jos“ (Vo­kie­ti­ja, JAV, Pran­cū­zi­ja, 2006 m.) (N-14).

7.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“ (N-7). 9.00 Ži­nios (k). 9.20 Si­gi­tos vir­tu­vė (k). 9.50 Ko­miš­ka dra­ma „Sal­džių sap­nų“ (N-7). 11.35 Nuo­mo­nės (k). 12.30 Kau­nas: tei­sė bū­ti (k). 13.00 Žai­di­mų la­bi­rin­tas (k). 13.30 Nuo­ty­kių f. „Pra­ras­tų sie­lų sa­la“ (N-7). 15.15 Te­le­laik­raš­tis. 16.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Tak­si 4“ (N-7). 17.30 Ža­lio­ji akademi­ja. 18.00 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 18.50 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Tai mer­gi­na ar vai­ki­nas?“ (N-7). 20.30 Ais­čių ke­liai. 21.00 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio. 21.20 Tri­le­ris „Sek­lys“ (N-14). 22.50 Veiks­mo f. „Nie­ka­da ne­pa­si­duok“ (N-14). 0.40 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Rei­ka­lai Briu­gė­je“ (N-14).

8.00 Dra­ma „Osa­ma“. 9.30 Dra­ma „Pa­sip­rie­ši­ni­mas“ (JAV, 2008 m.). 11.50 Dra­ma „Žiau­rus gy­ve­ni­mas“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.). 13.35 Veiks­mo f. „Di­le­tan­tas“ (Lat­vi­ja, 2008 m.). 15.00 Ko­me­di­ja „11 už­duo­čių“ (Pran­cū­zi­ja, 2004 m.). 16.30 Dok. f. „Šiau­rės pa­sa­ka“ (JAV, 2007 m.). 18.30 Dra­ma „Ba­so­mis per grin­di­nį“ (Vo­kie­ti­ja, 2005 m.). 20.30 Dra­ma „Ko­rup­ci­jos tei­sė“ (Ru­si­ja, 2005 m.). 22.30 Ko­me­di­ja „Gra­žuo­liu­kas 2“ (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.).

7.00 Ro­mantinė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (JAV, 2008 m.). 9.00 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“. 11.00 Ko­me­di­ja „Žmo­nos maiš­tas“. 13.00 Muz. me­lod­ra­ma „Mu­zi­ka, su­ra­du­si mus“ (JAV, 2007 m.). 15.00 Ko­me­di­ja „Le­mia­mas bal­sas“. 17.00 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 2009 m.). 19.00 Is­to­ri­nė nuo­ty­kių dra­ma „De­vin­to­jo le­gio­no ere­lis“. 21.00 Dra­ma „Ba­ri­ja“ (Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 23.25 Siau­bo tri­le­ris „P2“ (JAV, 2007 m.). 1.00 Mis­ti­nė siau­bo dra­ma „Įsi­leisk ma­ne“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2010 m.).

2.00 Dra­ma „Ma­žu­mų mer­gi­noms“. 4.20 Dra­ma „Pa­sau­lio pre­ky­bos cent­ras“. 6.30 Ko­me­di­ja „Nak­tis „Roks­be­rio“ klu­be“.

8.00 Dra­ma „Sėk­mė avan­su“. 10.10 Veiks­mo ko­me­di­ja „Ga­lin­ga­sis Ste­nas“. 12.10 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Raus­va jai tin­ka“. 13.50 Fan­tas­ti­nė dra­ma „Po­nas Nie­kas“. 16.30 Ko­me­di­ja „Da­mų nu­my­lė­ti­nis“. 18.00 Dra­ma „Ame­ri­kie­tiš­kos gro­žy­bės“. 20.15 Dra­ma „Ma­žu­mų mer­gi­noms“. 22.40 Dra­ma „Pa­aug­liai“. 0.30 Nuo­ty­kių f. „Ama­zo­nės ir gla­dia­to­riai“.

4.00 „Atei­vių mies­tas“. 8.00 „Sek­lys“. 10.20 „Bū­ti Eri­ka“. 11.05 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 11.50 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 12.40 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 13.30 „Lie­žu­vau­to­ja“. 14.15 „Tė­vai“. 15.45 „Žai­di­mai“. 17.35 „Nėš­tu­mo su­tar­tis“. 19.00 „Vėl siek sėk­mės“. 20.30 „Ma­no var­das Ri­das Fi­šas“. 22.10 „Ma­dos nu­si­kal­ti­mai“. 23.35 „Džor­da­na ti­ria by­lą“.

sportas 2.50 Bok­sas. M.Cot­to ir A.Mar­ga­ri­to. 4.00 Bok­sas. J.C.Cha­ve­zas jau­nes­ny­sis ir M.A.Ru­bio. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 Ži­nios +. 10.15 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. „VIČI-Ais­tės“–„Lo­tos Gdy­nia“. 12.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 13.55 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“–„Niž­nij Nov­go­rod“. 15.55 VTB vie­ningoji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos CSKA–Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 17.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–„Astana“. 19.30 Ispanijos „Primera“ lyga. „Barcelona“–„Betis“. 21.15, 23.00 Ispanijos „Primera“ lygos rungtynės.

9.35 „Fut­bol Mun­dial“ žur­na­las. 10.05 Le­do ri­tu­lys. KHL. „Avan­gard“–Ry­gos „Di­na­mo“. 12.05 Krep­ši­nis. Eu­ro­lygos še­šio­lik­tu­kas. „Real“–„Gesc­rap Bil­bao Bas­ket“. 13.55 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Uni­ca­ja“–„Mon­te­pas­chi“. 15.45 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rė. „Li­ver­pool“–„Man­ches­ter Uni­ted“. 17.35 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Fe­ner­bah­ce Ul­ker“–„Pa­nat­hi­nai­kos“. 19.25 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­ga. „Man­ches­ter Ci­ty“–„Ful­ham“. 21.30 Po­ke­ris. Eu­ro­pos tu­ras. 22.30 Ekst­re­ma­lus spor­tas. „Red Bull“ le­do lenk­ty­nės. 23.45 Bok­sas. Y.P.Her­nan­de­zas ir S.Cun­ning­ha­mas. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 2.00 Bok­sas. A.Po­vet­ki­nas ir C.Boswel­las.

9.30 Biliardo turnyras Berlyne. 10.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 11.30 Kalnų slidinėjimas. Greitasis nusileidimas. 12.45 Slidinėjimas. 15 km lenktynės laisvuoju stiliumi. 13.00 Kalnų slidinėjimas. Greitasis nusileidimas. Vyrai. 14.30 Biatlonas. Persekiojimo lenktynės. Moterys. 15.15 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Moterys. 16.15 Biatlonas. Persekiojimo lenktynės. Vyrai. 17.00 Biliardo turnyras Berlyne. 18.00, 20.00 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Ketvirtfinalis. 23.00 Biliardo turnyras Berlyne. 0.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 1.30 Futbolas.

8.15 TV parduotuvė. 10.15 Auto žurnalas. 11.15, 19.00 Dokumentika. 11.45 Golfo žurnalas. 12.15 Normalu. 12.45 Futbolas. Bundeslyga. 13.55 Reklaminė laida. 15.45 Krepšinis. BBL. 17.45 Futbolo analizė. 19.45 Ekstremalus sportas. 21.00 Rankinis. Visos žvaigždės. 23.05 WWE žvaigždės. 1.00 Nakties programa.

muzika 7.00 Pusryčių klubas. 9.00 „Top 10“. 11.00 100 proc. MTV 13.00 Evoliucija. 14.00 „Made“. 18.00 Merginų muzikos grupė.

18.30 Ekstremalūs išbandymai. 19.00 Čelsės gyvenimas. 19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Eilinė Onutė“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 Slapta kamera. 23.30 „Mirties slėnis“. 3.00 Muzikos kokteilis.

22.40 NTV mir

0.55 TV3

„Lidija Šukšina. Nenuspėjamas vaidmuo“ („Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль“)

„Griaustinio griausmas“ („A Sound of Thunder“)

Dokumentinis filmas. Rusija, 2008 m. Rež. Oksana Syrkaševa.

Fantastinė drama. D.Britanija, JAV, 2005 m. Rež. Peteris Hyamsas. Vaidina Edwardas Burnsas, Catherine McCormack, Benas Kingsley, Jemima Rooper, Davidas Oyelowo.

Lidija Šukšina filmuose gerai perteikdavo nacionalinius charakterius. Jos kelias į kiną primena pasaką. Iš gimtojo Leningrado atvykusi atostogauti į Maskvą, Lidočka užėjo į valstybinį Rusijos kinematografijos institutą ir be vargo įstojo. Dabar filmo autoriai bando sužinoti, kokia ji iš tikrųjų – ekrano žvaigždė, mylima moteris, motina, močiutė?

Viena ateities kelionių agentūra siūlo klientams galimybę sugrįžti milijonus metų atgal ir dalyvauti dinozauro medžioklėje. Norint išvengti padarinių, susijusių su laiko pasikeitimu, turi būti įvykdyta vienintelė sąlyga – dinozauras turi būti nužudytas tada, kai iki istorijos užprogramuoto gyvūno mirties lieka vos sekundė.


13 2012 02 04 21.30 LNK

23.30 LTV

„Visa griaunantis“ („Demolition Man“)

„Meilė choleros metu“ („Love in the Time of Cholera“)

Fantastinis veiksmo filmas. JAV, 1993 m. Rež. Marco Brambilla. Vaidina Sylvesteris Stallone, Wesley Snipesas, Sandra Bullock, Nigelas Hawthorne’as, Bobas Guntonas.

Romantinė drama. JAV, 2007 m. Rež. Mike’as Newellas. Vaidina Javieras Bardemas, Giovanna Mezzogiorno, Benjaminas Brattas, Lievas Schreiberis, Johnas Leguizamo.

1996 m. užšaldytas žudikas Saimonas Feniksas grąžinamas į gyvenimą XXI a. Atsibudęs ateities visuomenėje jis atgaivina savo nusikalstamą veiklą. Valdžiai nebelieka nieko kita, kaip iš šaldiklio ištraukti Feniksą sulaikiusį policininką Džoną Spartietį ir prašyti, kad jis savo žygį vėl pakartotų.

Gabrielio Garcíos Márquezo romano ekranizacijoje 1879 m. telegrafe dirbantis jaunuolis Florentinas Ariza iš pirmo žvilgsnio įsimyli žavią turtuolio dukterį Ferminą Dasą. Bet jųdviejų santykiams pasipriešina valdingasis Ferminos tėvas – jis išsiunčia dukterį pas pusseserę toli nuo namų.

dokumentika

Užsienio 4.05 Vaid. f. „Rytiniai traukiniai“. 5.30 Muzika. 6.10 S. „Gei­džia­mo­ji“ (1-2). 7.45 „Ka­rei­viai“. 9.25 Žiū­rė­ki­te vi­si! 10.20 Iš­gy­ven­ti bet ko­kia kai­na. 11.10 Tie­sos vais­tai. 12.25 Pi­ko va­lan­da. 12.55, 18.35 Dar ne va­ka­ras. 13.55 No­riu gy­ven­ti am­ži­nai. 14.55 Sap­nai. Atei­ties šif­ra­vi­mas. 15.50 Ca­ro ora­ku­lai. 16.45 Mir­ties vi­ru­so pas­lap­tis. 17.40 Są­ži­nin­gai. 19.35 Slap­tos te­ri­to­ri­jos. 20.30 Žiū­rė­ki­te visi! 21.30 M.Za­dor­no­vo kon­cer­tas. 1.05 Keis­te­ny­bės. Ras­pu­ti­nas. Puo­lu­sio an­ge­lo iš­pa­žin­tis.

7.00, 9.00, 11.00 Nau­jie­nos. 7.25 Grok, ar­mo­ni­ka! 8.00 Gud­ru­čiai ir gud­ru­tės. 8.45 Ga­ny­to­jo žo­dis. 9.20 Ska­nės­tas. 10.00 L.Leš­čen­ka. „Nė mi­nu­tės ra­my­bės“. 11.20 Gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka. „Ne vien mė­sa so­tus bū­si“. 12.25 Lyrinė ko­me­di­ja „Vie­ni­šiams priklau­so bend­ra­bu­tis“. 14.10, 16.30 „Ver­bų sek­ma­die­nis“. 16.00 Vakaro naujienos. 18.55 „Visiškoje tamsoje“. 20.00 Laikas. 20.30 „Profesionalų taurė“. 22.40 „Animacinės asmenybės“. 23.10 „Pirma klasė“ su I.Ochlobystinu. 0.15 Melodrama „Būgnas būgnelis“. 1.45 Vaid. f. „Suaugę vaikai“. 3.05 Vaid. f. „Nerami vasara“.

13.30 Fak­to val­džia. 14.15, 1.00 Vaid. f. „Vel­niai grieb­tų!“ 16.05 Šeš­ta­die­nio va­ka­ras. 18.45 Vaid. f. „At­pil­das už mei­lę“. 20.35 „Ke­lių pat­ru­liai“. 22.30 „Mer­gi­nos“. 23.10 Vaid. f. „Sve­ti­ma gi­mi­nė“.

5.05 Dok. f. „Ru­sai ne­pa­si­da­vė!“ 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 6.20 Me­tų lai­kai su te­tu­le Pe­lė­da. 6.30 Ap­žiū­ra. 7.00 Pa­grin­di­nis ke­lias. 7.30 Ga­mi­na­me mais­tą. 8.20 Ru­siš­kas įda­ras. 8.55 Ku­li­na­rų dvi­ko­va. 9.55 Būs­to klau­si­mas. 11.25 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“. 13.15 Mū­siš­kiai. 14.25 Pas­lap­tin­ga Ru­si­ja. Pri­mo­rė. 15.20 Akis­ta­ta. 16.20 A.Žur­bi­nas. At­min­ti­nos me­lo­di­jos. 17.30 Pro­fe­si­ja – re­por­te­ris. 18.00 Pro­gra­ma mak­si­mum. 19.00 Ru­siš­kos sen­sa­ci­jos. 19.55 Tu ne­pa­ti­kė­si! 20.50 „Ša­ma­nas“. 22.40 „Lidija Šuk­ši­na. Ne­nus­pė­ja­mas vaid­muo“. 23.25 „Ke­lių pat­ru­lis“. 1.15 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 1.45 „Gar­bės ko­dek­sas“.

5.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00 By­la. 9.00, 10.00 „Vo­ra­tink­lis“. 11.00 Niu­jor­ke su V.To­pa­le­ru. 12.00 Vaid. f. „Ke­tu­rios šir­dys“. 13.30 Gy­vas žo­dis. 14.00 „Iva­no­vas ir Ra­bi­no­vi­čius“. 15.00, 0.00 Ame­ri­kie­čių ne­raš­tin­gu­mo lik­vi­da­vi­mas. 15.30 Sa­vai­tės ai­das. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 17.00 Slap­tas ko­das. 18.00 Per­ga­lės kai­na. 19.00, 21.00 „Va­ro­vai“. 20.00 Iz­rae­lis per sa­vai­tę. 22.00 Vaid. f. „Ma­fi­ja ne­mir­tin­ga“. 0.30 Anim. f. suau­gu­sie­siems.

3.55 Kon­cer­tas su E.Efi­ro­vu. 4.20 Vaid. f. „Žmo­na išė­jo“. 6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Ži­nios. 6.15 Vaid. f. „Sus­tok, aki­mir­ka ža­vin­ga“. 7.50 Aki­vaiz­du, bet neį­ti­ki­ma. 8.20 Šeš­ta­die­nio tal­ka. 9.20 Vaid. f. „Pa­do­va­no­siu sau ste­buk­lą“. 11.05 L.Leš­čen­kos fe­no­me­nas. 12.30 Są­ži­nin­gas de­tek­ty­vas. 13.00 Mies­te­lis.

11.25 „Geri laikai, blogi laikai“. 14.00, 17.45 Vokietija ieško supertalentų. 15.00 „Gyvenimo sūkuryje“. 15.55 „Įtartini atsitikimai“. 16.50 „Šeimos dėmesio centre“. 19.45 Savaitgalio žinios. 20.05 TV žurnalas „Kaip sprogmenys“. 21.15 Vokietija ieško superžvaigždės. 22.15 Humoro laida. 23.15 Cindy iš Marzahn. Tiesiogiai.

9.00 Ryto pro­gra­ma. 10.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės. Viet­na­mas. 11.00 Ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jai. Mal­ta. 12.00 Ke­liau­to­jas. Uk­rai­na. Ju­ta ir lau­ki­niai Va­ka­rai. 13.00 Ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį. Pje­mon­tas. 14.00 Ap­leis­tas kem­pin­gas. Pran­cū­zi­ja ir bas­kų kraš­tas. 15.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. Kip­ras. 16.00 Ke­liau­to­jas. N.Ze­lan­di­ja. 17.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lais. 66-asis ke­lias. 18.00 Ke­lio­nė į Las Ve­ga­są. 18.30 Ke­lio­nė į pie­tus. 19.00 Ke­liau­to­jas. Pa­na­ma ir Ko­lum­bi­ja. 20.00 Ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį. Va­ka­ri­nė Nor­ve­gi­jos pak­ran­tė. 21.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Šve­di­ja. 22.00 Ke­liau­to­jas. Šve­di­ja ir Da­ni­ja. 23.00 Ke­liau­to­jas. Kip­ras ir Kre­ta. 0.00 Spor­to pla­ne­ta. Etio­pi­ja. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 6.30, 12.30 „San­kir­ta“. 7.00, 13.00, 19.00 „Žve­jai ekst­re­ma­lai“. 7.30, 13.30, 19.30 „Vy­riš­ki dar­bai“. 8.00, 14.00 „Ava­ri­jos mo­to­cik­lų spor­te“. 9.00, 15.00 „Iš Sid­nė­jaus į To­ki­ją bet ko­kia kai­na“. 10.00, 16.00 „Mir­ties an­ge­las“.

11.00, 17.00 „Dei­to­nos bai­ke­rių ra­lis“. 18.00 „Sraig­tas­par­niai“. 20.00 „Šiukš­lių kal­nas“. 21.00 „Ekst­re­ma­las So­me­ris“. 22.00 „Vie­ni me­tai sus­tip­rin­to re­ži­mo ka­lė­jime“. 23.00 „Dvi sa­vai­tės San Kven­ti­no ka­lė­ji­me“.

8.00, 16.00 „Lon­do­no li­go­ni­nė“. 9.00 „Sak­ra­li­nė mu­zi­ka“. 10.00, 18.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 11.00 „Di­die­ji re­ži­sie­riai“. 12.30 „Stam­biu pla­nu“. 13.00 „Ak­mens am­žiaus ka­ni­ba­lai“. 14.00 „Ro­mą pas­ta­tė ne per die­ną“. 15.00 „Par­ti­za­ni­nis ki­nas“. 17.00 „Ru­si­jos me­nas“. 19.00 „Di­džiojo ek­ra­no žvaigž­dės“. 20.00 „Šiau­rės va­ka­rų pe­rė­ji­mo paieš­kos“. 21.00 „Žmo­ni­jos ke­lio­nė“. 22.00 „Ro­mą pas­ta­tė ne per die­ną“. 23.00 „Nep­ri­lygs­ta­ma­sis Ta­ti“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00, 11.00 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 7.25 Mi­kae­los zoo­lo­gi­jos tu­ras. 8.15 Kro­ko­di­lų me­džio­to­jas. Ke­lio­nė į „Red Cen­ter“. 9.10 Kaip tap­ti... dramb­liu. 10.05 Di­kas ir Domas sku­ba į pa­gal­bą. 11.25 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 11.55, 0.45 Šu­nys, ka­tės ir ki­ti nu­my­lė­ti­niai.

12.50 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Paukš­čių ka­ra­lys­tė. 13.45, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 14.40 Ka­rū­nuo­ti au­gin­ti­niai. Šu­nys. 15.35 Bil­las Bai­ley ir ba­bui­nai. 16.30 Pa­vo­jin­gi Mak­so marš­ru­tai. 17.25 Gy­ve­ni­mas ban­do­je. Pro­ver­žis. 18.20 In­di­jo­je. Ta­ro dy­ku­ma: šven­tie­ji smė­ly­nai. Gan­gas: gy­vy­bės upė. 21.05 Af­ri­ko­je. Etio­pi­ja. 22.00 Kaip iš­gy­ven­ti už­puo­lus ryk­liui. 22.55 Gro­bis – žmo­gus. Šu­nys ir ka­tės – žu­di­kai. 23.50 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Dramb­lio už­puo­li­mas.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Kont­ra­ban­di­nin­kai kaip ki­no fil­me. 11.00 Pa­šė­lę iš­ra­dė­jai. 12.00 Aust­ra­li­jos gė­lų­jų van­de­nų ka­ra­lius. 13.00 Ryk­lių paieš­kos. Kal­ma­rų guo­lis. 14.00 Ke­lio­nė į Eu­ro­pą. 15.00 Gy­ve­na­mo­ji vie­ta – Mar­sas. 16.00 Is­to­ri­jos pas­lap­tys. Leo­nar­do da Vin­ci. 17.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Led­lau­žiai. 18.00 Pa­ni­ka pa­ki­li­mo ta­ke. 19.00 Kont­ra­ban­di­nin­kas, par­da­vi­nė­jęs pa­dirb­tus pi­ni­gus. 20.00 Ka­lė­ji­mas. Ver­tei­vos. 21.00 Pa­lei Di­džią­ją ki­nų sie­ną. 22.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 23.00 Pa­ni­ka pa­ki­li­mo ta­ke. 0.00 Kont­ra­bandinin­kas, par­da­vi­nė­jęs pa­dirb­tus pi­ni­gus. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.


14 sekmadienis 14.30 TV3

21.00 TV1

„Nuotaka ir prietarai“ („Bride & Prejudice“)

„Žmogaus drugio pranašystės“ („The Mothman Prophecies“)

Romantinė komedija. JAV, D.Britanija, 2004 m. Rež. Gurinderis Chadha. Vaidina Aishwarya Rai, Martinas Hendersonas, Nadira Babbar, Anupamas Kheras.

Trileris. JAV, 2002 m. Rež. Markas Pellingtonas. Vaidina Richardas Gere’as, Laura Linney, Davidas Eigenbergas, Willas Pattonas, Alanas Batesas.

Kilmingoje šeimoje užaugusi gražuolė Lalita Bakši pasipriešina tėvų norui ištekinti ją už nemylimo vyro, nes klauso tik savo širdies balso. Bėda ta, kad tas balsas nėra toks jau tvirtas – merginai patinka ir iš Anglijos grįžęs bastūnas Džonis, ir viešbučių magnato sūnus Vilis Darsis. O tėveliai įkyriai perša savo kandidatą.

Naujo būsto ieškančiam Vašingtono žurnalistui Džonui Kleinui ir jo žmonai kelią pastoja protu nesuvokiamas atsitikimas. Juodu patenka į autoavariją, kurioje vargšė Meri žūsta, bet spėja pasidalyti siaubingais įtarimais. Jai vis rodėsi, kad per lemtingą kelionę virš automobilio skriejo kažkoks nežinomas objektas.

Lietuviškos 8.30 Kai­mo aka­de­mi­ja. 9.00 „Ta­ra Dan­kan“. 9.25 „Dže­ro­ni­mas“. 9.50 „Aviu­kas Šo­nas“. 10.00 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 10.30 Jau­nų­jų ta­len­tų kon­kur­sas „Vun­der­kin­dai.lt“. 12.00 „Eko­lo­giš­kiau­si pa­sau­lio na­mai“. 12.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pa­sau­liai“ (4). „Ka­ra­liaus su­grį­ži­mas“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.). 13.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 15.30 Šven­ta­die­nio min­tys. 16.00 Ži­nios (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 16.05 Orai. 16.10 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu. 16.45 Įž­val­gos. 17.15 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. Atei­ties pro­fe­si­ja. 17.45 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 18.30 Sti­lius. 19.30 Bė­dų tur­gus. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.35 Spor­tas. Orai. 20.45 Sa­vai­tė. 21.15 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „48 va­lan­dų pa­ra“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.) (N-14). 23.05 Tri­le­ris „Pa­bė­gi­mas“ (JAV, Ja­po­ni­ja, 1994 m.) (N-14).

6.30 „Deks­te­rio la­bo­ra­to­ri­ja“. 6.55 „Kau­kė“. 7.20 „Ne­nuo­ra­ma Džiu­nė Ly“. 7.45 „Bur­ti­nin­kai“ (8). 8.10 „Be­nas Te­nas“. 8.35 „Žmo­gus vo­ras“ (6). 9.00 Svei­ka­tos ABC. 10.00 Anim. f. „Su­per­me­nas. Gud­ruo­lis puo­la“ (JAV, 2006 m.). 11.35 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „My­ko­las“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 13.50 Būk ma­no mei­le! (N-7) (k). 14.55 „Šir­dies bal­sas“ (3, 4). 17.00 Ne vie­nas ke­ly­je. 17.45 Te­le­lo­to. 18.45 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.00 Sa­vai­tės įvy­kių TOP 5. 19.30 Lie­tu­vos bal­sas. Ak­lo­sios perk­lau­sos. 21.10 Veiks­mo ko­me­di­ja „Su­per Džo­nis“ (D.Bri­ta­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 2003 m.) (N-7). 22.55 Dra­ma „Ieš­kan­tys lai­mės“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 1.20 Fa­rai (N-7) (k).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Per­la“ (2). 7.30 „Ka­ta­šu­nis“. 8.00 „Ba­ku­ga­nas“. 8.30 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 9.00 Svei­kas žmo­gus. 10.00 Sva­jo­nių so­dai. 11.00 F. „Ste­buk­lin­gi ba­tai 2“ (JAV, 2006 m.). 12.50 Nuo­ty­kių f. „Aud­ros ka­rys“ (JAV, 2006 m.). 14.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nuo­ta­ka ir prie­ta­rai“ (JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 2004 m.). 16.40 „Kast­las“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 18.45 TV3 ži­nios. 18.55 TV3 spor­tas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Sa­vai­tės ko­men­ta­rai.

19.30 Cho­rų ka­rai 2012. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 22.30 Siau­bo tri­le­ris „Džo­šua“ (JAV, 2007 m.). 0.35 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Ne­nu­ga­lė­ta šir­dis“ (JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 2007 m.).

6.30 7.00 8.00 8.30

Te­le­vit­ri­na. „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). Sma­giau­sios aki­mir­kos. „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7). 9.00 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las. 9.30 Sta­ty­bų TV. 10.00 Sek­ma­die­nio ry­tas. 11.00 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na. 12.00 „Grės­min­gi me­džio­to­jai. Gro­buo­nys“. 13.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 14.00 Svei­ki­ni­mai. 16.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 17.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 18.00 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7). 19.00 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las. 20.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 20.20 Šeš­ta­sis po­jū­tis. 21.20 Me­lod­ra­ma „Lor­dai ne­me­luo­ja“ (Vo­kie­ti­ja, 2010 m.) (N-7). 23.20 Ko­me­di­ja „Kie­ta­kak­tis“ (JAV, 2010 m.) (N-7) (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių dai­nų TV kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė 2004“ lau­rea­tų kon­cer­tas (1). 9.30 Mo­kyk­los lan­gas. 10.00 Mies­to ko­das (k). 10.45 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. 11.30 „Fros­to pri­si­lie­ti­mas“ (N-7). 13.15 Pul­sas. 13.40 Dainininko Vaclovo Daunoro 75-mečiui. Dainuoja Vaclovas Daunoras. 14.00 Ki­ne kaip ki­ne. 14.25 Is­to­ri­nė dra­ma „So­dy­bų tuš­tė­ji­mo me­tas“ (1, 2) (1976 m.). 17.00 „Tei­sin­gu­mo kar­das“ (5) (N-7). 17.45 Tūks­tant­me­čio aki­mir­kos. Gy­vo­ji is­to­ri­ja. Dva­rai (k). 18.00 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­men­ti­ka. „Pri­si­lie­ti­mai“. Dok. f. apie me­ni­nin­ką Jo­ną Ar­či­kaus­ką (2008 m.). 18.50 Kū­ry­bos va­ka­ras „Jaus­mų re­pe­ti­ci­ja su Vla­du Bag­do­nu“. Da­ly­vau­ja teat­ro kri­ti­kė R.Ogins­kai­tė, ak­to­rius V.Bag­do­nas, ra­šy­to­jas R.Ras­taus­kas. 20.15 Džia­zo va­ka­ras (k). 21.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Mei­lė cho­le­ros me­tu“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.15 Pa­no­ra­ma (k). 23.25 Spor­tas (k). 23.28 Orai (k). 23.30 „Mu­zie­jų sau­gyk­lų pas­lap­tys“ (5). 0.00 „Val­gy­mo me­nas“ (5). 0.30 LNOBT spek­tak­lis. A.Šen­de­ro­vo ba­le­tas „Dez­de­mo­na“ (k).

9.15 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.00 Vie­nam ga­le kab­lys.

10.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 11.00 „Džei­mio Oli­ve­rio ku­li­na­ri­nės ke­lio­nės“ (5). 12.00 Ma­dos rei­das. 12.30 „Top­mo­de­liai“. 13.20 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.50 „Jo­kių kliū­čių!“ 15.00 „Le­do ke­lias“. 16.00 „An­ge­las“. 17.00 „Jo­kių kliū­čių!“ 18.10 Aukš­čiau­sia pa­va­ra. 19.15 Ko­me­di­ja „Lėk­tu­vu, trau­ki­niu ir au­to­mo­bi­liu“ (JAV, 1987 m.). 21.00 „Simp­so­nai“. 21.30 „Klyv­len­do šou“. 22.00 „Var­tai“ (3). 23.00 Eu­ro­pos po­ke­rio tu­ras (S). 0.00 Dra­ma „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“ (1) (Ru­si­ja, 2008 m.). 0.55 „An­ge­las“. 1.50 „Klyv­len­do šou“. 2.15 „Simp­so­nai“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.35 Ret­ros­pek­ty­va. „Dai­li­nin­kas K.De­reš­ke­vi­čius“. Cik­las „Me­ni­nin­kų port­re­tai“ (1998 m.). 9.05 Ma­la­cho­vas +. 10.00 „Ti­grų sa­la“ (7, 8). 11.00 „Kas na­mie šei­mi­nin­kas?“ 12.00 „Lie­žu­vau­to­ja“ (N-7). 12.54 Ki­to­kie? (k). 13.00 „Pas­ku­ti­nis jau­na­ve­džių iš­ban­dy­mas“. 14.00 „De­vy­ni mė­ne­siai“. 14.30 „Se­no­sios Kris­ti­nos nu­ti­ki­mai“. 15.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.30 KTV – ki­no ir te­le­vir­tu­vė. 16.00 „Bu­čiuo­tis, ves­ti, veng­ti?“ (N-7). 17.05 „Go­ko dra­bu­žių ke­lio­nė“. 18.00 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“ (N-7). 19.00 „Pro­to bū­se­na“ (4) (N-7). 20.00 „Gy­nė­jai“ (5) (N-7). 21.00 Tri­le­ris „Žmogaus dru­gio pra­na­šys­tės“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 23.15 Al­che­mi­ja XXVIII. Mu­zi­kos ins­tink­tas (k). 23.45 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 0.45 KTV – ki­no ir te­le­vir­tu­vė.

10.30 Ma­dos rei­das. 11.00 Bea­tos vir­tu­vė. 11.45 Ke­tur­ko­jis šou. 12.15 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 13.10 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 15.10 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 17.05 Mart­hos Stewart šou. 20.00 Ko­me­di­ja „Vy­riš­ka nuojau­ta“ (Ru­si­ja, 2007 m.).

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 10.00 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 11.00 Re­zo­nan­sas (k). 12.00 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 12.30 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 13.00 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 14.00 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 15.00 Ro­man­ti­nė nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ma­no vie­nin­te­lis ir ne­pa­kar­to­ja­mas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kie­tos mer­gio­tės“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7).

Filmai 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 21.00 VIP sean­sas. „Di­de­lė ma­žy­tė aš“ (Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, 2010 m.). 22.35 „Ką mes val­go­me?“ 23.05 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 23.35 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 0.05 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (1).

6.49 TV par­duo­tu­vė. 7.05, 11.30 Re­por­te­ris. 7.35 Te­le­ta­biai. 8.30 Na­mų dak­ta­ras. 9.00, 18.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 10.00 Gi­rių ta­kais. 10.30 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 11.00 Šian­dien kim­ba. 12.05 „Mi­tų grio­vė­jai“. 13.10 BBC pris­ta­to. „Jau­nik­liai“. 13.50 Dok. s. „Auš­vi­cas“ (1). 14.50 „Slap­ta­sis Ri­char­do Nixo­no gy­ve­ni­mas“ (2). 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 Ži­nios. Orai. 16.05 Su­per L.T. 16.57 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 17.05 Gon­go Gangas. 19.00 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 20.00 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 21.13 Švie­sios nau­jie­nos. 21.15 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 22.15 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7). 23.20 Tri­le­ris „Lem­tin­ga­sis ke­lias“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

7.00 Komiš­ka dra­ma „Vė­ja­vai­kė“ (N-7). 9.00 Ais­čių ke­liai (k). 9.30 žmo­gus (k). 10.30 Ža­lio­ji aka­de­mi­ja (k). 11.00 Ko­me­di­ja „Mol­je­ras: tep­ra­si­de­da ko­me­di­ja“ (N-7). 13.00 Ka­ro ir po­ka­rio vai­kai (k). 13.30 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (N-7). 15.20 Te­le­laik­raš­tis. 16.00 Ker­ti­nis ak­muo. 16.30 An­samb­lio „Dai­na­va“ kon­cer­tas. 18.10 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.30 Ko­me­di­ja „Kon­cer­tas“ (N-7). 20.30 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis. 21.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kai mes su­si­ti­ko­me...“ (N-7). 23.30 Dra­ma „Maik­lo Klei­to­no su­kur­to­ji tie­sa“ (N-14).

8.00 Dra­ma „Ba­so­mis per grin­di­nį“ (Vo­kie­ti­ja, 2005 m.). 10.00 Dra­ma „Ko­rup­ci­jos tei­sė“ (Ru­si­ja, 2005 m.). 12.00 Ko­me­di­ja „Gra­žuo­liu­kas 2“ (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 14.05 Dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2007 m.). 16.10 Veiks­mo f. „Ma­fio­zai“ (Pran­cū­zi­ja, 2007 m.). 18.30 Dra­ma „Lūš­ny­nų mi­li­jo­nie­rius“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2008 m.). 20.35 Tri­le­ris „Su­vo­ki­mas“ (JAV, 2009 m.). 22.40 Tri­le­ris „Iš­pir­ka“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ka­na­da, 2007 m.).

7.00 Anim. f. „Iliu­zio­nis­tas“. 9.00 Me­lod­ra­ma „Mei­lė nu­tin­ka“. 11.00 Veiks­mo f. „Gat­vių ko­vo­to­ja: Čun-Li le­gen­da“ (Ka­na­da, In­di­ja, JAV, 2009 m.). 13.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pran­cū­ziš­ka ap­gaulė“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 15.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Dra­ma „Že­mės šir­dis“ (Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 2007 m.). 19.00 Dra­ma „Lūš­ny­nų mi­li­jo­nie­rius“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2008 m.). 21.00 Mis­ti­nis siau­bo tri­le­ris „Įka­lin­ta pra­ga­re“ (JAV, 2009 m.). 23.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Blo­gas po­li­ci­nin­kas“ (JAV, 2009 m.). 1.05 Mis­ti­nis tri­le­ris „Prieg­lobs­tis“ (JAV, 2010 m.).

2.00 Dra­ma „Ame­ri­kie­tiš­kos gro­žy­bės“. 4.30 Ko­me­di­ja „Bern­va­ka­ris Las Ve­ga­se“. 6.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Raus­va jai tin­ka“.

8.10 Fan­tas­ti­nė dra­ma „Po­nas Nie­kas“. 10.50 Ko­me­di­ja „Da­mų nu­my­lė­ti­nis“. 12.30 Ko­me­di­ja „Chao­so teo­ri­ja“. 14.10 Ko­me­di­ja „Ne­lai­mė­liai“. 16.10 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Tri­se val­ty­je, ar­ba Be irk­lo“. 18.00 Dra­ma „Švy­tin­ti žvaigž­dė“. 20.10 Ko­me­di­ja „Bern­vaka­ris Las Ve­ga­se“. 21.50 Nuo­ty­kių f. „Ama­zo­nės ir gla­dia­to­riai“. 23.30 Dra­ma „Pa­šė­lu­sios nak­tys“.

4.00 „Ry­šu­ly­je“. 5.40, 15.55 „Bū­ti Eri­ka“. 7.20, 14.20 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 8.10, 15.10 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 9.00 „Sek­lys“. 10.30, 18.10 „Tė­vai“. 11.20 „Ba­le­to puan­tai“. 12.50 „Me­daus mė­nuo su ma­ma“. 16.40 „Tar­pinin­kas Kei­tas“. 17.25 „Lie­žu­vau­to­ja“. 19.00 „Ma­no var­das Ri­das Fi­šas“. 20.40 „Vėl siek sėk­mės“. 22.00 „Ma­dos nu­si­kal­ti­mai“. 23.35 „Džor­da­na ti­ria by­lą“.

sportas 8.30 Te­le­vit­ri­na. 9.30 Au­to­mo­to. 10.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 10.30 Ad­re­na­li­nas. 11.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“–„Niž­nij Nov­go­rod“. 12.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos CSKA–Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“. 14.30 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės (sau­sis). 15.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Prie­nų „Rū­du­pis“. 16.55 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“–Kau­no „Žal­gi­ris“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 18.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Mask­vos sri­ties „Chim­ki“. 20.30 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 22.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 22.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės.

7.00 Bok­sas. Y.P.Her­nan­de­zas ir S.Cun­ning­ha­mas. 9.00 Bok­sas. J.C.Cha­ve­zas jau­nes­ny­sis ir M.A.Ru­bio. 12.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės apž­val­ga. 12.25 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Unics“–„Em­po­rio Ar­ma­ni“. 14.15 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Uni­ca­ja“–„Mon­te­pas­chi“. 16.05 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­ga. „Man­ches­ter Ci­ty“–„Ful­ham“. 17.55 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­ga. „Chel­sea“–„Man­ches­ter Uni­ted“. 20.00 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Bar­ce­lo­na“–„Žal­gi­ris“.

21.55 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos ly­ga. „Mar­seil­le“–„Lyon“. 0.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­ga. „Chel­sea“–„Man­ches­ter Uni­ted“.

9.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 10.30 Slidinėjimas. Persekiojimo lenktynės. 11.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 13.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Moterys. 14.15 Biatlonas. Bendro starto lenktynės. Moterys. 15.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Moterys. 16.00 Biatlonas. Bendro starto lenktynės. Vyrai. 17.00, 23.00 Biliardo turnyras Berlyne. 18.00, 20.00 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Ketvirtfinalis. 0.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 1.30 Futbolas.

7.45 TV parduotuvė. 9.30 Laivas. 10.00 Turbo. 10.30, 14.00, 18.30 Futbolas. Bundeslygos apžvalga. 12.00 Pokalbių laida. 15.30 Sportinis pokeris. 17.30 Futbolas. Didieji devintojo dešimtmečio finalai. 20.00, 21.30, 23.00, 0.45 „Sport1“ naujienos. 20.15 Futbolas. Bundeslyga. 22.00, 23.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 1.00 Nakties programa.

muzika 7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00 Evoliucija. 13.00 „Made“. 18.00 Ekstremalūs išbandymai.

18.30 Čelsės gyvenimas. 19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Eilinė Onutė“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Nepritampanti“. 0.00 „Mirties slėnis“. 3.30 Muzikos kokteilis.

22.10 1 Baltijos

23.05 LTV

„Du bilietai į Veneciją“ („Два билета в Венецию“)

„Pabėgimas“ („The Getaway“)

Melodrama. Rusija, 2011 m. Rež. Ana Kelčevskaja. Vaidina Anatolijus Rudenka, Julija Kelčevskaja, Dmitrijus Mazurovas, Jevgenija Simonova.

Trileris. JAV, Japonija, 1994 m. Rež. Rogeris Donaldsonas. Vaidina Alecas Baldwinas, Kim Basinger, Michaelas Madsenas, Jamesas Woodsas, Davidas Morse’as.

Liza ir Saša svajoja tuoj po egzaminų institute nuvykti į Veneciją. Tačiau merginos tėvai turi kitų planų. Jie nori įdarbinti dukrą prestižinėje įmonėje ir supažindina ją su įtakingu šeimos draugu Leonidu bei jo sūnumi Igoriu. Bilietai jau nupirkti ir mergina pakuoja daiktus, bet Igorio skambutis kardinaliai keičia planus.

Sutuoktiniai Karteris ir Kerol Makojai dėl savo tvirtos šeimyninės sąjungos pasiryžę viskam, net nusikaltimui. Kai Karteris dėl porininko kaltės po nepavykusio apiplėšimo pakliūva į kalėjimą, Kerol ištraukia jį iš valdiškų namų sudariusi pavojingą sandėrį. Atsidūręs laisvėje Karteris privalo apiplėšti banką.


15 2012 02 05 21.10 LNK

„Super Džonis“ („Johnny English“) Veiksmo komedija. D.Britanija, Prancūzija, 2003 m. Rež. Peteris Howittas. Vaidina Rowanas Atkinsonas, Johnas Malkovichius, Natalie Imbruglia, Benas Milleris.

Angliją sukrečia žinia, kad įžūliai apiplėšta pati karalienė! Visos pajėgos skiriamos nusikaltimui tirti, ir šioje sumaištyje žemo rango diplomatas Džonis supainiojamas su geriausiu šalies slaptuoju agentu. Patikėjęs, kad jis yra toks pat šaunus kaip Džeimsas Bondas, Džonis ima vadovauti ypač pavojingai slaptai operacijai.

Užsienio 6.15 „Gei­džia­mo­ji“. 7.05 „Vien­gun­giai“. 7.50 „Ka­rei­viai“. 10.05 Go­du­mas. 11.00 „Inst­ruk­to­rius“. 12.15 Žiū­rė­ki­te vi­si! 13.15 M.Za­dor­no­vo kon­cer­tas. 16.40 Ka­ri­nė pas­lap­tis. 18.00 Slaptos te­ri­to­ri­jos. 19.00 Pa­sau­lio pas­lap­tys su Ana Chap­man. Mi­si­ja įma­no­ma. 20.00 „Krui­zas“. 22.00 „Ko­vo­to­jas“. 23.45 Tie­sos vais­tai. 0.35 Sa­vai­tė.

6.55, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.20 „Tarnauju Tėvynei!“ 7.50 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 8.15 Sveikata. 9.20 Padriki užrašai. 9.35 Kol visi namie. 10.30 Fazenda. 11.20 Humoro festivalis „Jūrmala 2011“. 12.25 „Briliantų medžiotojai“. 16.55 Jubiliejinis L.Leščenkos koncertas. 20.00 Laikas. 21.05 Didelis skirtumas. 22.10 Melodrama „Du bilietai į Veneciją“. 0.00 Detektyvas „Intermergaitė“. 2.35 Detektyvas „Endhauzo paslaptis“. 4.10 Komedija „Vienišiams priklauso bendrabutis“. 5.35 Muzika.

5.10 Ru­siš­ka Görin­go mei­lė. 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 6.20 Vai­kų ry­tas. 6.45 Pir­ma pa­va­ra. 7.15 Dar kar­tą apie mei­lę... 8.25 Jų pap­ro­čiai. 9.05 Bep­ro­tiš­ka die­na. 9.25 Val­go­me namie. 10.00 Va­sar­na­miai. 11.25 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“. 13.10 Ru­siš­kos sky­ry­bos. 14.25 Ty­ri­mą at­li­ko... 15.20 Ir vėl – svei­ki! 16.25 Auk­so dul­kės. 18.00 Nuo­šir­dus pri­si­pa­ži­ni­mas. 18.45 Cent­ri­nė te­le­vi­zi­ja. 19.50 Slap­tas šou vers­las. 20.45 „Ša­ma­nas“. 22.35 NTV dis­ku­si­jų are­na. 23.40 „Ke­lių pat­ru­lis“. 1.30 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 2.00 „Ge­rai lei­džiam lai­ką!“ Po­pu­lia­riau­sios rusų užs­ta­lės dai­nos.

4.05 „Ke­lių pat­ru­liai“. 5.55 Vaid. f. „At­pil­das už mei­lę“. 7.35 Ry­to paš­tas. 8.10 Pats sau re­ži­sie­rius. 9.00, 12.00, 18.00 Ži­nios. 9.55 Juo­ko pa­no­ra­ma. 10.25 Vaid. f. „Šū­viai ty­lo­je“. 12.30 Nau­juo­se na­muo­se. 12.40 „Mor­daš­ka“ ir ki­ti. 13.40 Mies­te­lis. 14.10, 23.30 Vaid. f. „Vais­tai nuo juo­ko“.

16.05 Juok­tis lei­džia­ma. 19.05 Vaid. f. „Ro­ma­nas laiš­kais“. 20.55 Vaid. f. „Į Pa­ry­žių!“ 1.10 Juok­tis lei­džia­ma.

5.00, 7.00, 15.30 Anim. f. 6.00 Vaid. f. vai­kams. 8.00 Liau­dis prieš. 9.00, 10.00, 19.00, 21.00 „Va­ro­vai“. 11.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 12.00 Vaid. f. „Ra­tams bil­dant“. 13.30 „Glo­bal 3000“. 14.00 „Iva­no­vas ir Ra­bi­no­vi­čius“. 15.00, 0.00 ART na­vi­ga­to­rius. 16.00 Do­ku­men­ti­nis ek­ra­nas. 17.00 „Be kvai­lių“. 18.00 Sa­vai­tės briau­nos. 20.00 Niu­jor­ke su V.To­pa­le­ru. 22.00 „Sla­vians­kij ba­zar Vi­tebs­ke 2009“. E.Vaen­gos kon­cer­tas.

6.25 Ryto programa. 13.00 Vaid. f. „Auklė“ (JAV, Honkongas, 1999 m.). 14.45 Vokietija ieško superžvaigždės. 16.45 Svajonių vyras ieško didžiosios meilės. 17.45 Račas, restoranų testuotojas. 18.45 TV žurnalas „Įžymybės“. 19.45 Savaitgalio žinios. 20.05 Dokumentika. 21.15 Vaid. f. „Ledas“ (JAV, 2009 m.). 23.50 „Spiegel TV“. 0.35 Nakties programa.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. So­fi­ja. 11.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lais. 66-asis ke­lias. 12.00 Ke­liau­to­jas. Vo­kie­ti­ja. 14.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Šve­di­ja. 15.00 Ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jai. Mal­ta. 16.00 Ke­liau­to­jas. Se­ne­ga­las ir Zam­bi­ja 17.00 Spor­to pla­ne­ta. Etio­pi­ja. 18.00 Ap­leis­tas kem­pin­gas. Pran­cū­zi­ja ir bas­kų kraš­tas. 19.00 Ke­liau­to­jas. Kip­ras ir Kre­ta. 20.00 Žmo­ni­jos val­giai. Skan­di­na­vi­ja 21.00 Ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jai. Die­vo mies­tas. 21.30 Ke­lio­nė į Ek­va­do­rą. 22.00 Ke­liau­to­jas. Kip­ras ir Kre­ta. 23.00 Ke­liau­to­jas. 0.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Sraig­tas­par­niai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Žve­jai ekst­re­ma­lai“. 7.30, 13.30, 19.30 „Vy­riš­ki dar­bai“. 8.00, 14.00 „Šiukš­lių kal­nas“. 9.00, 15.00 „Ekst­re­ma­las So­me­ris“. 10.00, 16.00, 22.00 „Vie­ni me­tai sus­tip­rin­to re­ži­mo ka­lė­ji­me“. 11.00, 17.00 „Dvi sa­vai­tės San Kven­ti­no ka­lė­ji­me“. 18.00 „Ch­romas“. 20.00 „Cast­rol Ed­ge“ pris­ta­to: iš­ban­dy­mas C.Ro­nal­do“.

21.00 „Iš Sid­nė­jaus į To­ki­ją bet ko­kia kai­na“. 23.00 „To­bi­nas – se­ri­ji­nio žu­di­ko port­re­tas“.

8.00, 16.00 „Lon­do­no li­go­ni­nė“. 9.00 „Ru­si­jos me­nas“. 10.00, 18.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 11.00 „Di­džio­jo ek­ra­no žvaigž­dės“. 12.00 „Šiau­rės va­ka­rų pe­rė­ji­mo paieš­kos“. 13.00 „Žmo­ni­jos ke­lio­nė“. 14.00 „Ro­mą pas­ta­tė ne per die­ną“. 15.00 „Nep­ri­lygs­ta­ma­sis Ta­ti“. 17.00 „Imp­re­sio­nis­tai“. 19.00 „My­li­miau­sias Hit­le­rio prin­cas“. 20.00 „Azi­jos mo­nar­chi­jos“. 21.00 „Hen­ri­ko IV nu­žu­dy­mas“. 22.30 „Mar­ti­no Lut­he­rio Kin­go nu­žu­dy­mo liu­di­nin­kas“. 23.00 „Fil­muo­ja­me ka­rą“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00, 11.00 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 7.25 Mikae­los zoo­tu­ras. 8.15 Ari­zo­nos ra­guo­to­ji barš­kuo­lė. 9.10 Pan­dos nuo­ty­kiai. 10.05 Di­kas ir Do­mas sku­ba į pa­gal­bą. 11.25 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 11.55, 0.45 Šu­nys, ka­tes ir ki­ti nu­my­lė­ti­niai. 12.50 In­di­jo­je. Va­ka­rų Gha­tai: mu­so­nų kal­nai. 13.45, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos.

14.40 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Gy­vo­ji gam­ta ži­bu­rių mies­te. 15.35 Ka­čių neį­ma­no­ma ne­my­lė­ti. 16.30 Sim­pa­tiš­kiau­si Ameri­kos au­gin­ti­niai. 17.25 Bil­las Bai­ley ir ba­bui­nai. 18.20 Pa­vo­jin­gi Mak­so marš­ru­tai. 19.15 Gy­ve­ni­mas ban­do­je. Su­grį­ži­mas na­mo. 21.05 A.Ste­ven­sas: pa­vo­jin­giau­sie­ji. Pi­to­no žmo­gėd­ros ieš­ko­ji­mas. 22.00 Ryk­lių už­puo­li­mai. 22.55 Pas­ku­ti­nė kro­ko­di­lų puo­ta. 23.50 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Ryk­lio auk­lės už­puo­li­mas.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Led­lau­žiai. 11.00 Pa­šė­lę iš­ra­dė­jai. 12.00 Pa­vo­jin­gi su­si­ti­ki­mai. 13.00 Bai­mės sa­los lo­kiai. 14.00 Alias­kos pi­lo­tai. Ka­tast­ro­fa. 15.00 Alias­kos pi­lo­tai. Auk­so karšt­li­gė. 16.00 Alias­kos pi­lo­tai. Pa­vo­jin­gas dan­gus. 17.00 Pa­šė­lę iš­ra­dė­jai. 18.00 Slap­to­sios JAV tar­ny­bos. Fron­to li­ni­ja – Ko­lum­bi­ja. 19.00 Is­to­ri­jos pas­lap­tys. Din­gę Al­kat­ra­ze. 20.00 In­žinie­rių idė­jos. Ka­lė­ji­mai. 21.00 Pa­čių mū­sų su­kel­tos ka­tast­ro­fos. 22.00 Is­to­ri­jos pas­lap­tys. Din­gę Al­kat­ra­ze. 23.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Ka­lė­ji­mai. 0.00 Is­to­ri­jos pas­lap­tys. Din­gę Al­kat­ra­ze. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

0.00 1 Baltijos

„Intermergaitė“ („Интердевочка“) Detektyvas. Rusija, 1989 m. Rež. Piotras Todorovskis. Vaidina Jelena Jakovleva, Tomas Laustiola, Anastasija Nemoljaeva, Ingeborga Dapkūnaitė, Irina Rozanova.

Medicinos sesuo Tania Zaiceva laisvalaikiu dirba viešbučio prostitute. Ji svajoja ištrūkti iš užburto rato ir ištekėti už padoraus užsieniečio. Pagaliau svajonė tampa realybe. Atrodytų, išsipildė viskas, apie ką galėjo svajoti mergina, pardavinėjanti savo kūną žlungančio socializmo šalyje. Bet taip tik atrodo...


16 pirmadienis 14.40 LNK

19.50 TV1000

„Mykolas“ („Michael“)

„Mažosios dulkės“ („Little Ashes“)

Romantinė komedija. JAV, 1996 m. Rež. Nora Ephron. Vaidina Johnas Travolta, Andie MacDowell, Williamas Hurtas, Carla Gugino, Bobas Hoskinsas.

Biografinis filmas. D.Britanija, Ispanija, 2008 m. Rež. Paulas Morrisonas. Vaidina Robertas Pattinsonas, Javieras Beltránas, Matthew McNulty, Marina Gatell.

Sensacijų besivaikančio leidinio žurnalistai gauna pranešimą, kad kažkokio provincijos miestelio viešbutyje jau gerą pusmetį gyvena sparnuotas žmogus, visų vadinamas Mykolu. Atvykę tikrinti šios sensacijos plunksnos rykliai nepatiki savo akimis: Mykolas tikrai turi sparnus, bet jo charakteris visai ne angeliškas.

R.Pattinsonas šiame filme persikūnijo į anksti genijumi pasijutusį Salvadorą Dali, kuris 1922 m. Madride susipažino su poetu Federico García Lorca ir režisieriumi Luisu Bunueliu. Su poetu ekscentrišką tapytoją Salvadorą siejo gana intymūs santykiai, o su L.Bunueliu – aistra siurrealizmui ir kinui.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (3). 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pa­sau­liai“ (4). „Ka­ra­liaus su­grį­ži­mas“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.50

„Di­dy­sis fil­mu­kų šou“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 24 va­lan­dos (N-7). Veiks­mo ko­me­di­ja „Su­per Džo­nis“ (D.Bri­ta­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 2003 m.) (N-7) (k). 11.35 Ko­me­di­ja „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja“ (JAV, 1984 m.). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „My­ko­las“ (JAV, 1996 m.) (N-7) (k). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. 19.17 Orai. 19.19 Nuo... Iki... 20.30 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.19 Spor­tas. 22.23 Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (7) (N-7). 0.35 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sūkury­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Nuo­ty­kių f. „Aud­ros ka­rys“ (JAV, 2006 m.). 12.40 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai.

13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. 18.35 Su­sitiki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „CSI Ma­ja­mis“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 9.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. 20.19 Spor­tas. Orai. 20.25 Hu­mo­ro s. „Mi­li­jo­nie­riai“. 21.05 „Men­tai“ (N-7). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.40 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7) (k). 1.15–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 Ke­lias. Lai­da evan­ge­li­kams. 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.10 „Mei­lės sko­nis“. 14.05 Re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Teat­ro po­pie­tė. Leo­nard­has Fran­kas. „Kar­las ir Ana“ (1981 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Tik­ros is­to­ri­jos. 18.20 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (1) (2003 m.). 19.40 Kai mū­zos pra­by­la. Nak­ties žie­dai. Ak­to­rius And­rius Bia­lob­žes­kis skai­to S.Ge­dos ei­les. 20.15 Li­te­ra­tų gat­vė (4). 20.45 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 21.10 Tri­le­ris „Pa­bė­gi­mas“ (JAV, Ja­po­ni­ja, 1994 m.) (N-14).

23.10 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Ali­nos Or­lo­vos kon­cer­tas. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pi­ni­gų kar­ta.

9.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.45 Uni­ver­si­te­tai.lt. 10.15 „Iš­li­ki­mas“. 11.15 „Kob­ra 11“. 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Kob­ra 11“. 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Siau­bo tri­le­ris „Mir­čių ko­lek­cio­nie­rius“ (JAV, 2006 m.). 23.10 „Fu­tu­ra­ma“. 0.10 „CSI Niu­jor­kas“. 1.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 1.45 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05 8.40 9.10 9.35

Te­le­par­duo­tu­vė. „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (4). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 Ne­maRUS ki­nas. Ko­me­di­ja „Afo­nia“ (Ru­si­ja, 1975 m.) (N-7). 22.50 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.50 Svei­ka­tos ABC (k).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“.

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 9.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 10.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 11.00 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 12.00 Ko­me­di­ja „Du vie­na­me“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.) (N-7).

Filmai 13.40 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 14.10 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 15.10 Fan­tas­ti­nis veiks­mo tri­le­ris „Ry­di­ko kroni­kos“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 17.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas. 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 19.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 23.05 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Ką mes val­go­me?“ 20.45 Ki­no­ma­no už­ra­šai. 21.00 Ki­no aka­de­mi­ja. „Trots­kis“ (Ka­na­da, 2009 m.) (N-7). 23.20 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 0.20 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 1.20 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Na­mų dak­ta­ras. 8.50 Ma­ka­liaus ke­lio­nės. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52, 18.52, 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las. 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Čin­gis­cha­nas“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Bo­ni ir Klai­das“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. Orai. 1.00 Dok. f. „Čin­gis­cha­nas“.

9.00 Si­gi­tos vir­tu­vė (k). 9.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kai mes su­si­ti­ko­me...“ (N-7). 12.00 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis (k). 12.30 Ro­man­ti­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“ (N-7). 14.30 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Ro­man­ti­nė dra­ma „Tie­siog kar­tu“ (N-7). 17.30 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Gy­ve­nu čia. 18.55 Ko­me­di­ja „Bam­bu“ (N-7). 20.30 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­si no­ri bū­ti ita­lais“ (N-7). 23.05 Ži­nios (k). 23.25 Dra­ma „Emos lai­mė“ (N-14).

8.00 Dra­ma „Lūš­ny­nų mi­li­jo­nie­rius“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2008 m.). 10.05 Tri­le­ris „Su­vo­ki­mas“ (JAV, 2009 m.). 12.10 Tri­le­ris „Iš­pir­ka“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ka­na­da, 2007 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Zui­kis beau­sis“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 20.35 Dra­ma „Ka­sand­ros pra­keiks­mas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2007 m.). 22.25 Dra­ma „Žiau­rus gai­les­tin­gu­mas“ (Is­pa­ni­ja, JAV, 2007 m.).

7.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ka­ro­li­na“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2003 m.). 9.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ni­mės sa­la“ (JAV, 2008 m.). 11.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Co­co prieš Cha­nel“ (Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, 2009 m.). 13.00 Muz. ko­miš­ka dra­ma „Kon­cer­tas“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, Ru­si­ja, 2009 m.). 15.00 Dra­ma „Kaž­kur tarp ten ir čia“ (JAV, 2010 m.). 17.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Ko­vo­to­jas“ (JAV, 2010 m.). 19.00 Mis­ti­nis tri­le­ris „Ne­ma­to­mas“ (JAV, 2007 m.). 21.00 Ro­man­ti­nė nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Sek­so tu­ras“ (JAV, 2008 m.). 23.00 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių dra­ma „Juo­do­sios ra­ga­nos me­tai“ (JAV, 2011 m.). 1.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Grynber­gas“ (JAV, 2010 m.).

2.00 Bio­gra­fi­nis f. „Ma­žo­sios dul­kės“. 4.00 Dra­ma „Švy­tin­ti žvaigž­dė“. 6.20 Ko­me­di­ja „Chao­so teo­ri­ja“.

8.00 Ko­me­di­ja „Ne­lai­mė­liai“. 10.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Tri­se val­ty­je, ar­ba Be irk­lo“. 12.00 Dra­ma „Per­mai­nų vė­jai“. 14.00 Ko­me­di­ja „Mis slap­to­ji agen­tė“. 16.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Už­dels­ta mei­lė“. 18.00 Dra­ma „Skirs­ty­mas“. 19.50 Bio­gra­fi­nis f. „Ma­žo­sios dul­kės“. 21.45 Dra­ma „Pa­šė­lu­sios nak­tys“. 0.20 Ko­me­di­ja „Šeš­ta­sis ele­men­tas“.

4.00 „Ry­šu­ly­je“. 5.30, 23.40 „Bū­ti Eri­ka“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Šiek tiek ne­sa­vos“. 9.30 „Šo­kiai lu­na­zos me­tu“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Siek sėk­mės vėl“. 15.00 „Pat­ri­cia Cornwell. Ri­zi­kos fak­to­rius“. 19.00 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 19.45 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 20.30 „Idea­las“. 22.00 „Džor­da­na ti­ria by­lą“. 0.30 „Ma­dos nu­si­kal­ti­mai“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“–Kau­no „Žal­gi­ris“. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ry­gos VEF–„As­ta­na“. 13.30 Spor­tas LT. Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių pro­fe­sio­na­lų Eu­ro­pos čem­pio­na­tas. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Prie­nų „Rū­du­pis“. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“–„Niž­nij Nov­go­rod“. 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45, 20.15 Ke­lias į Lon­do­ną. 21.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos CKSA–Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“. 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.

11.05 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos „Li­gue 1“ rung­ty­nių apž­val­ga. 12.05 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­gos apž­val­ga. 13.05 Bok­sas. Y.P.Her­nan­de­zas ir S.Cun­ning­ha­mas. 14.05 Bok­sas. J.C.Cha­ve­zas jau­nes­ny­sis ir M.A.Ru­bio. 15.05 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­ga. „Man­ches­ter Ci­ty“–„Ful­ham“. 16.55 Le­do ri­tu­lys. KHL. „Tor­pe­do“–Mins­ko „Di­na­mo“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 19.30 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­ga. „Chel­sea“–„Man­ches­ter Uni­ted“.

21.20 Ekst­re­ma­lus spor­tas. „Red Bull“ le­do lenk­ty­nės. 22.35 Le­do ri­tu­lys. KHL. „Tor­pe­do“–Mins­ko „Di­na­mo“. 0.35 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­gos apž­val­ga.

9.30, 10.45, 16.00, 17.15 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Ketvirtfinalis. 12.00 Biliardo turnyras Berlyne. 13.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 14.30 Biatlonas. Bendro starto lenktynės. 18.30 Gražiausi Europos futbolo įvarčiai. 19.30 Europos salės futbolo čempionato ketvirtfinalis. 21.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 22.00 Amerikietiškosios imtynės. 22.45 Amerikietiškosios imtynės. „Vintage Collection“. 23.45 Su užrašu „slapta“. 0.15 Europos salės futbolo čempionato ketvirtfinalis. 1.00 Gražiausi Europos futbolo įvarčiai. 2.00 Biatlonas.

9.00, 12.30 TV par­duo­tu­vė. 12.00 Nor­ma­lu. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 17.30 Ame­ri­kie­tiš­kas fut­bo­las. NFL. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.45 Fut­bo­las. Bun­des­ly­ga. 23.15 Fut­bo­lo ana­li­zė. 0.30 „Sport1“ nau­jie­nos. 0.45 Gol­fo nau­jie­nos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00, 20.00 „Ma­de“. 12.00 „Top 10“.

13.00 10 ge­riau­sių šios sa­vai­tės dai­nų. 14.00 Di­džiau­sias! Nau­jau­sias! Gar­siau­sias! 19.00 Mer­gi­nų mu­zi­kos gru­pė. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 „Dzen kumš­tis“. 1.00 10 ge­riau­sių šios sa­vai­tės dai­nų. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.20 Init

21.30 TV6

„Visi nori būti italais“ („Everybody Wants to Be Italian“)

„Mirčių kolekcionierius“ („See No Evil“)

Romantinė komedija. JAV, 2007 m. Rež. Jasonas Toddas Ipsonas. Vaidina Jay Jablonski, Cerina Vincent, Johnas Capelosas, Richardas Libertini, Marisa Petroro.

Siaubo trileris. JAV, 2006 m. Rež. Gregory Darkas. Vaidina Glenas Jacobsas, Christina Vidal, Michaelas J.Paganas, Stevenas Vidleris, Samantha Noble.

Praeina septyneri metai, kai mylima mergina palieka Džeiką Bjanskį ir išteka už kito, bet vyras vis dar negali susitaikyti su šiuo praradimu. Susirūpinę Džeiko dvasine sveikata jo draugai surengia jam aklą pasimatymą su Bostone gyvenančia italų kilmės gražuole Marisa Kosta. Kad labiau patiktų merginai, Džeikas apsimeta italu.

Pasiturinti senutė apleistame pastate planuoja įkurti prieglaudą benamiams, tačiau anksčiau čia buvusį prabangų viešbutį reikia išvalyti ir suremontuoti. Ji kreipiasi pagalbos į vietos kalėjimo vadovybę ir ši sutinka vienam savaitgaliui komandiruoti už smulkius nusikaltimus nubaustus aštuonis kalinius.


17 2012 02 06 20.35 Mikrovisata

21.00 TV1

„Kasandros prakeiksmas“ („Cassandra’s Dream“)

„Afonia“ („Афоня“)

Drama. D.Britanija, JAV, 2007 m. Rež. Woody Allenas. Vaidina Colinas Farrellas, Ewanas McGregoras, Tomas Wilkinsonas, Sally Hawkins, Hayley Atwell.

Komedija. Rusija, 1975 m. Rež. Georgijus Danelija. Vaidina Leonidas Kuravliovas, Jevgenija Simonova, Jevgenijus Leonovas, Savelijus Kramarovas, Nina Maslova.

Janas ir Teris yra tikri broliai. Tačiau juos vienija tik nuo vaikystės puoselėjama svajonė kada nors turėti nuosavą jachtą. Ir abiem reikia pinigų. Padėti broliams sutinka turtingas giminaitis iš tolimosios Kalifornijos. Bet dėdė Hovardas mainais paprašo paslaugos – nužudyti jam skersai kelio stovintį konkurentą.

Labai populiarų šį filmą padarė puiki aktorių vaidyba, įsimenantys charakteriai, šmaikštūs dialogai ir vos pridengta socializmo kritika. Pagrindinis herojus Afanasijus Borščevskis anoje epochoje puikiai jaučiasi. Proletarinė kilmė ir žmonėms reikalinga santechniko profesija suteikia jam teisę jausti pranašumą.

dokumentika

Užsienio 1.40 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.35 Vaid. f. „Suau­gę vai­kai“. 4.40 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 5.40 Pi­ko va­lan­da. 6.05 Iš­gy­ven­ti bet ko­kia kai­na. 8.05 Sap­nai. Atei­ties šif­ra­vi­mas. 9.00 Teis­mo va­lan­da. 10.15 Są­ži­nin­gai. 11.05, 14.10 Sau­gu­mo ta­ryba. 11.15 Dar ne va­ka­ras. Ro­ma­nas su mo­ky­to­ju. 12.10, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 13.10 „Ty­rė­jai“. 13.40, 21.55 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 14.15 S. „Ke­lei­vis be ba­ga­žo“ (1–4). 17.50 Keis­te­ny­bės. Pa­ly­do­vo lai­kas. 18.45 Šei­mos dra­mos. 20.55 Apo­ka­lip­sė. Že­mė. 21.55 S. „Ko­man­da Če“ (1–3). 0.30 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“.

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.35 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.15 „Rin­ki­mai 2012“. 16.55 „Gy­ny­bos tei­sė“. 18.00 Su­si­tuo­ki­me. 19.00 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05, 3.50 „Žu­ko­vas“. 22.20 „Įka­lin­ti už­sie­ny­je“. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.50, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.05 Poz­ne­ris. 1.00 „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ su A.Ma­ka­ro­vu.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 A.Žur­bi­nas. At­min­ti­nos me­lo­di­jos. 9.05 Pro­gra­ma mak­si­mum. 10.05 Ru­siš­kos sen­sa­ci­jos. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „PPS“. 21.40 S. „Gar­bės ko­dek­sas“ (1, 2). 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.20 Są­ži­nin­gas pir­ma­die­nis. 1.10 „For­ma­tas A4“. 2.05 „Jū­rų vel­niai“. 3.45 Juo­kas į na­mus.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00 Ma­no si­dab­ri­nis ru­tu­lys. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tingas li­ki­mo ry­to­jus“. 19.40 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“.

22.30 Vaid. f. „Jie bu­vo pir­mi. Va­len­ti­nas Zo­ri­nas“ (1).

5.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 6.00 Anim. f. 7.00 Per­ga­lės kai­na. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00 „Mei­lės įkai­tai“. 10.00 Sa­vai­tės briau­nos. 11.00 2012-ie­ji. 12.00 Vaid. f. „Ma­fi­ja ne­mir­tin­ga“. 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 By­la. 19.00 Ske­ne­ris. 20.00 „Tei­sin­gu­mo tu­zi­nas“. 21.00 S. „Kra­si­no gy­ny­ba“ (1). 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Ka­pab­lan­ka“.

8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 „Kas taps mi­li­jo­nie­riu­mi?“ 22.15 Ra­čas, res­to­ra­nų tes­tuo­to­jas. 23.15 Ekst­ra. 0.30 30 mi­nu­čių apie Vo­kie­ti­ją. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pries­ko­niai. 11.00 Nau­jas res­to­ra­nas San Fran­sis­ke. 11.30 Spe­leo­lo­gų nuo­ty­kiai. 12.00 Ke­liau­to­jas. Se­ne­ga­las ir Zam­bi­ja. 13.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. 13.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Bots­va­na. 14.00 Ke­liau­to­jas. N.Ze­lan­di­ja. 15.00 Ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jai. Na­mi­bi­ja. 16.00 Ke­liau­to­jas. Va­šing­to­nas. 17.00 Ke­lio­nė la­mo­mis. 17.30 Nau­jas res­to­ra­nas Los An­dže­le. 18.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. 18.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Aust­ra­li­jos pro­vin­ci­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Ge­riau­sios ke­lio­nės. 20.00 Ke­lio­nė į Ju­ko­ną. 20.30 Ke­liau­ki­te da­bar. Va­sa­ris. 21.00 Ke­lio­nės jū­ro­mis. Ne­pa­žįs­ta­mie­ji. 22.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiais į Pie­tus. An­tig­va ir Bar­bu­da. 22.30 Ke­lio­nė į Kai­ma­nų sa­las. 23.00 Ke­liau­to­jas. Flo­ri­da ir Ba­ha­mos. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pries­ko­niai. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Ch­ro­mas“. 7.00, 13.00, 19.00 „Žve­jai ekst­re­ma­lai“. 7.30, 13.30, 19.30 „Vy­riš­ki dar­bai“. 8.00, 14.00 „Cast­rol Ed­ge“ pris­ta­to: iš­ban­dy­mas C.Ro­nal­do“. 9.00, 15.00 „Iš Sid­nė­jaus į To­ki­ją bet ko­kia kai­na“. 10.00, 16.00 „Vie­ni me­tai sus­tip­rin­to re­ži­mo ka­lė­ji­me“.

11.00, 17.00 „To­bi­nas – se­ri­ji­nio žu­di­ko port­re­tas“. 18.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 18.30 „San­kir­ta“. 20.00 „Ho­li­vu­do moks­las“. 21.00 „Žve­jų nuo­ty­kiai“. 22.00 „Iš vi­daus“. 23.00 „Dže­kas Sker­di­kas – pir­ma­sis se­ri­ji­nis žu­di­kas“.

8.00, 16.00 „Londo­no li­go­ni­nė“. 9.00 „Imp­re­sio­nis­tai“. 10.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 11.00 „My­li­miau­sias Hit­le­rio prin­cas“. 12.00 „Azi­jos mo­nar­chi­jos“. 13.00 „Hen­ri­ko IV nu­žu­dy­mas“. 14.30 „Mar­ti­no Lut­he­rio Kin­go nu­žu­dy­mo liu­di­nin­kas“. 15.00 „Fil­muo­ja­me ka­rą“. 17.00 „Is­to­ri­jos pas­lap­tys“. 18.00 „Jo­liot-Cu­rie: gar­sių tė­vų pė­do­mis“. 19.00 „J.Ken­ne­dy mo­te­rys – skan­da­lin­gos is­to­ri­jos“. 20.00 „Ger­ma­nų gen­tys“. 21.00 „Gy­ny­ba pa­gal Ga­rou“. 22.00 „Pas­lap­tin­go­sios žmog­žu­dys­tės“. 23.00 „Su­si­ti­ki­mas su Si­mo­ne Weil“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 7.25 Kaip tap­ti... ti­gru. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Vis­kas apie šu­nis. 9.10 Bjau­riau­sių šu­nų kon­kur­sas. 10.05, 17.25, 22.00 Ki­no­lo­gi­ja.

11.00 Mi­kae­los zoo­lo­gi­jos tu­ras. 11.55 Ško­ti­jos gy­vū­nų ap­sau­gos drau­gi­ja. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Gy­vū­nų te­ri­to­ri­ja. 13.45, 0.45 Kau­lai. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Ai­das ir Am­bo­ze­lio dramb­liai. 16.30 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 17.00 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 18.20 Ka­tes neį­ma­no­ma ne­my­lė­ti. 19.15 Go­ri­lų mo­kyk­la. Sva­jo­nės įsi­kū­ni­ji­mas. 21.05 Neįpras­ti iš­ra­di­mai gy­vū­nams. 22.55 Ka­ri­na: lau­ki­nis sa­fa­ris. 23.50 Slap­tie­ji agen­tai. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Bran­giai kai­nuo­jan­čios klai­dos.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Rolls-Roy­ce“ au­to­mo­bi­liai. 11.00 Din­gę iš Al­kat­ra­so ka­lė­ji­mo. 12.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Ka­lė­ji­mas. 13.00 Sk­ruz­dė­lių mies­tas. 14.00 Ni­lo mil­ži­nas. 15.00 Pasa­la Ko­lum­bi­jos ka­lė­ji­me. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Užt­van­kos. 17.00 Ge­ras gink­las. 18.00 „Du­ca­ti“ mo­to­cik­lai. 19.00 Ka­lė­ji­mas. Nar­ko­ti­kų pre­kiau­to­jo kerš­tas. 20.00 Ka­lė­ji­mo pri­žiū­rė­to­jai. Tei­sin­gu­mas už gro­tų. 21.00 Drau­di­mai. Ves­tu­vių gies­mė. 22.00 Ka­lė­ji­mas. Nar­ko­ti­kų pre­kiau­to­jo kerš­tas. 23.00 Ka­lė­ji­mo pri­žiū­rė­to­jai. Tei­sin­gu­mas už gro­tų. 0.00 Ge­ras gink­las. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.


18 antradienis 10.05 NTV MIR

16.00 TV1000

„Siominas“ („Сёмин“)

„Pelėdos klyksmas“ („The Cry of the Owl“)

Kriminalinis serialas. Rusija, 2009 m. Rež. Aleksandras Franckevičius-Laje. Vaidina Leonidas Kanevskis, Dmitrijus Orlovas, Anastasija Panina, Azizas Bajšenaljevas.

Trileris. Kanada, D.Britanija, Vokietija, Prancūzija, 2009 m. Rež. Jamie Thravesas. Vaidina Paddy Considine’as, Julia Stiles, Karlas Pruneris, Phillipas MacKenzie.

Pulkininkas Borisas Siominas – Maskvos policijos žmogžudysčių skyriaus legenda. Tai patyręs seklys, kuris išaiškino ne vieną dešimtį pačių sudėtingiausių bylų. Jis negali pakęsti korupcijos, niekšybės ir apsileidimo. Siominas įsitikinęs, kad nusikaltėlis turi sėdėti už grotų, ir pasiruošęs padaryti viską, kad taip ir būtų.

Pagal Patricijos Higsmith romaną sukurtame filme ramiame kvartale gyvenantis Robertas Foresteris kasdien vaikščioja į darbą biure ir be didelių skandalų skiriasi su žmona. Tačiau nesunku pastebėti, kad vyrukas apimtas depresinio nerimo. Matyt, todėl jis ima persekioti visai nepažįstamą merginą Dženę.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so na­cio­na­li­nė at­ran­ka (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. Orai. 23.30 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 0.00 Sa­vaitė (k).

6.20 „Di­dy­sis fil­mu­kų šou“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! (N-7). 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Ma­no vy­ras ga­li (k). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Mažie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Is­to­ri­nė dra­ma „Skais­čio­ji ka­ra­lie­nė“ (1) (D.Bri­ta­ni­ja, 2005 m.) (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. Orai. 19.19 Abi­pus sie­nos. 20.30 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Siau­bo tri­le­ris „Ga­lu­ti­nis tiks­las 3“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, Ka­na­da, 2006 m.) (N-14). 0.25 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.20 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.40 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas.

19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Bai­mės akys. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tik­ra­sis tei­sin­gu­mas“. 23.00 Kri­mi­na­li­nė veiks­mo dra­ma „Pel­kė“ (1) (JAV, 2010 m.). 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Ty­los ri­ba“. So­cia­li­nė dra­ma (N-7) (k). 8.00 Sek­ma­die­nio ry­tas (k). 9.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ško­ti­jos aukš­tu­mos“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­rikos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou. 21.05 „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-14). 22.00 „Sos­tų ka­rai“ (N-14). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.40 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las (k). 1.15–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Te­le bim-bam. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Dok. f. „Vil­niaus baž­ny­čios“ (1993 m.) (k). 12.15 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 12.40 Ry­to suktinis. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meist­rai. Juo­zas Do­mar­kas (k). 16.05 Lai­da S. 16.30 Kul­tū­ra. Ki­no re­ži­sie­rius Arū­nas Žeb­riū­nas. 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Gim­to­ji že­mė. 17.55 Te­le bim-bam. 18.25 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 19.00 Pul­sas. 19.25 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 20.05 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (3). 21.10 Trene­rio Vla­do Ga­ras­to 80-me­čiui. Va­ka­ro au­to­gra­fas. Tre­ne­ris Vla­das Ga­ras­tas. 21.50 Spor­to pa­no­ra­ma. 22.10 Mū­sų mies­te­liai. Dot­nu­va (3). 23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“ (7). „Ta­dž Ma­ha­lis. Vis­kas iš mei­lės mo­te­riai. In­di­ja“ (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.). 23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. For­te­pi­jo­nų mu­zi­kos žvaigž­dės. Gro­ja pia­nis­tas Alek­se­jus Gry­niu­kas.

0.00 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

Pa­no­ra­ma (k). Vers­las (k). Kul­tū­ra (k). Spor­tas (k). Orai (k). At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“.

9.30 Te­le­par­duo­tu­vė 9.45 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.15 „Iš­li­ki­mas“. 11.15 „Kob­ra 11“. 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Kob­ra 11“. 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 19.00 Kri­mi­na­li­nis s. „CSI Ma­ja­mis“ (1) (JAV, 2002 m.). 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Di­din­giau­sias fil­mas“ (JAV, 2007 m.). 23.10 „Fu­tu­ra­ma“. 0.10 „CSI Ma­ja­mis“. 1.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 1.45 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duotuvė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (5). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 Kri­mi­na­li­nis s. „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (1) (JAV, 2003 m.) (N-7). 21.00 Ka­tast­ro­fų f. „Pa­ni­ka ore“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 22.45 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.45 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­terys me­luo­ja ge­riau“.

8.45 9.00 9.15 9.45 10.15 11.15

Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. „Ką mes val­go­me?“ Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 11.45 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“.

Filmai 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15

„Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (2) (N-7). „Ke­ne­džiai“ (N-7). Re­zo­nan­sas (k). Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 19.15 Kul­tū­ra +. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 21.45 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka. 20.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 22.00 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 23.00 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (2) (N-7). 0.00 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20 Su­per L.T. 9.52, 18.52, 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 „Mi­tų grio­vė­jai“. 12.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Bo­ni ir Klai­das“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 0.05 Lie­tu­va tie­sio­giai. 19.55 Dok. f. „SOS Ja­po­ni­ja“. 20.55 Eu­ro­pos krep­ši­nio tau­rės ant­ro­jo eta­po rung­ty­nės: Ber­ly­no „ALBA“ (Vo­kie­ti­ja)–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ (Lie­tu­va). Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vo­kie­ti­jos. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 0.40 Dok. f. „Bo­ni ir Klai­das“.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­si no­ri bū­ti ita­lais“ (N-7). 11.05 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 11.35 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Ap­vogti va­gį“ (N-7). 13.20 Te­le­laik­raš­tis. 15.40 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (N-7). 17.30 Ais­čių ke­liai (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 An­samb­lio „Dai­na­va“ kon­cer­tas (k). 19.30 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“. 20.30 Lie­tu­vos me­ni­nin­kų port­re­tai. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“. 23.10 Ži­nios (k). 23.30 Tri­le­ris „Va­ba­lai“ (N-14).

8.00 Ko­me­di­ja „Zui­kis beau­sis“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 10.05 Dra­ma „Ka­sand­ros pra­keiks­mas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2007 m.). 11.55 Dra­ma „Žiau­rus gai­les­tin­gu­mas“ (Is­pa­ni­ja, JAV, 2007 m.). 18.30 Tri­le­ris „Pa­lik­ti van­de­ny­ne 2. Drei­fas“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.). 20.10 Dra­ma „Ba­be­lis“ (Pran­cū­zi­ja, JAV, Mek­si­ka, 2006 m.). 22.40 Ko­me­di­ja „Ačiū, už­teks!“ (JAV, Italija, 2007 m.).

7.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Ko­vo­to­jas“. 9.00 Mis­ti­nis tri­le­ris „Ne­ma­to­mas“. 11.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“. 15.00 Ka­ri­nė dra­ma „Ste­buk­las prie San­ta Anos“ (JAV, Ita­li­ja, 2008 m.). 17.35 Anim. nuo­ty­kių f. „Al­fa ir Ome­ga“. 19.00 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Pa­sip­rie­ši­ni­mas“ (JAV, 2008 m.). 21.20 Dra­ma „Hen­ris Pū­las yra čia“. 23.00 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Še­šė­lių mo­te­rys“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 1.00 Ro­man­ti­nė ko­miš­ka dra­ma „Vi­ki Kris­ti­na Bar­se­lo­na“ (Is­pa­ni­ja, JAV, 2008 m.).

2.00 Dra­ma­ti­nis tri­le­ris „Vel­nio ad­vo­ka­tas“. 4.30 Dra­ma „Skirs­ty­mas“. 6.20 Dra­ma „Per­mai­nų vė­jai“. 8.00 Ko­me­di­ja „Mis slap­to­ji agen­tė“. 10.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Už­dels­ta mei­lė“.

12.00 Ko­me­di­ja „Zoo­lan­de­ris“. 14.00 Dra­ma „Ve­ro­ni­ka ryž­ta­si mir­ti“. 16.00 Tri­le­ris „Pe­lė­dos klyks­mas“. 18.00 Tri­le­ris „Step­for­do žmo­nos“. 19.50 Dra­ma­ti­nis tri­le­ris „Vel­nio ad­vo­ka­tas“. 22.30 Ko­me­di­ja „Šeš­ta­sis ele­men­tas“. 0.20 Dra­ma „Ru­siš­ka ru­le­tė“.

4.00 „Šiek tiek ne­sa­vos“. 5.30, 22.00, 23.40 „Bū­ti Eri­ka“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Po­kal­bis su vai­duok­liu“. 9.35 „Su­si­ra­ši­nė­ji­mo ro­ma­nas“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.20 „Ma­no var­das Ri­das Fi­šas“. 15.00 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 15.50 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 19.00 „Pat­ri­cia Cornwell. Praei­ties še­šė­lis“. 20.30 „Lie­žu­vau­to­ja“. 21.15 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 22.50 „Džor­da­na ti­ria by­lą“. 0.30 „Nėš­tu­mo su­tar­tis“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Gra­na­da“. 12.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiau­liai“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 13.45 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“–Kau­no „Žal­gi­ris“. 15.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Ma­la­ga“–Mad­ri­do „At­le­ti­co“. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos CKSA–Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“. 19.15 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 19.45, 20.15 Ke­lias į Lon­do­ną. 21.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ry­gos VEF–„As­ta­na“. 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.

10.55 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos „Li­gue 1“ rung­ty­nių apž­val­ga. 11.55 Fut­bo­las. Pran­cū­zi­jos ly­ga. „Mar­seil­le“–„Lyon“. 13.45 Le­do ri­tu­lys. KHL. „Avan­gard“–Ry­gos „Di­na­mo“. 15.45 Le­do ri­tu­lys. KHL. „Tor­pe­do“–Mins­ko „Di­na­mo“. 17.45 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Real“–„Gesc­rap Bil­bao Bas­ket“. 19.35 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Uni­ca­ja“–„Mon­te­pas­chi“.

21.25 Fut­bo­las. Vo­kie­ti­jos tau­rė. „Hols­tein Kiel“–„Dort­mund“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.30 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės rung­ty­nės.

9.30 Gražiausi Europos futbolo įvarčiai. 10.30, 11.45 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Ketvirtfinalis. 13.00 Sporto įvykių apžvalga. 14.00 Teniso turnyras Paryžiuje. 19.45 Sporto įvykių apžvalga. 20.00 Biliardo turnyras Berlyne. Finalas. 21.30 Su užrašu „slapta“. 22.00 Profesionalų boksas. 0.00 Škotijos ralis. 0.30 Biliardo turnyras Berlyne. Finalas. 1.30 Teniso turnyras Paryžiuje.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­lo ana­li­zė. 19.00 Fut­bo­las. Se­ri­ja A. 19.30 Fut­bolas. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.45 Ran­ki­nis. Bun­des­ly­ga. 21.15 Ran­ki­nis. Bun­des­ly­ga. „TBV Lem­go“–„SG Flens­burg-Han­dewitt“. 23.00 Fut­bo­las. 23.30 Fut­bo­las su Fran­ku Baus­ch­man­nu. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00, 20.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00 „Eu­ro Hit List“. 14.00 10 ge­riau­sių įra­šų. 19.00 Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 „Nau­jo­ko Ber­ge­rio nuo­ty­kiai“. 1.00 „Eu­ro Hit List“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

22.35 LNK

22.40 Mikrovisata

„Galutinis tikslas 3“ („Final Destination 3“)

„Ačiū, užteks!“ („Full of It“)

Siaubo trileris. JAV, Vokietija, Kanada, 2006 m. Rež. Jamesas Wongas. Vaidina Mary Elizabeth Winstead, Ryanas Merrimanas, Krisas Lemche, Samas Eastonas, Gina Holden.

Komedija. JAV, Italija, 2007 m. Rež. Christianas Charlesas. Vaidina Ryanas Pinkstonas, Kate Mara, Teri Polo, Craigas Kilbornas, Carmen Electra.

Paauglė Vendė apie savo aiškiaregės gebėjimus sužino tada, kai kartu su draugais sutinka mokyklos baigimą atšvęsti miestelio pramogų parke. Prieš sėsdama į amerikietiškų kalnelių traukinį Vendė labai išsigąsta. Ją aplanko baisi nuojauta, kad šį kartą populiarus atrakcionas taps mirties spąstais jai ir jos draugams.

Norėdamas įsigyti draugų ir pelnyti jų pagarbą į naują mokyklą atėjęs paauglys Semas Leonardas pradeda išsijuosęs meluoti, kad jo motina – aristokratė, tėvas – roko žvaigždė, mergina – koledžo gražuolė, o pats jis turi raudoną „Porsche“. Atrodytų, kad melas turi greit išaiškėti. Bet siužetas pasuka netikėta linkme.


19 2012 02 07

21.30 T V6

21.00 TV1

„Didingiausias filmas“ („Epic Movie“)

„Panika ore“ („Air Panic“) Katastrofų filmas. JAV, 2001 m. Rež. Bobas Misiorowski. Vaidina Rodas Rowlandas, Kristana Loken, Tedas Shackelfordas, Barbara Carrera, Davidas Bowe.

Trys oro katastrofos per savaitę ant kojų sukelia Amerikos specialiąsias tarnybas. Viename pasmerktųjų lainerių atsiduria ir FTB darbuotojas Nilas Makeibas. Jo žiniomis, lėktuvas turi sprogti virš galingos atominės elektrinės. Dabar nuo Nilo sumanumo priklauso tūkstančiai paprastų amerikiečių gyvybių.

Nuotykių komedija. JAV, 2007 m. Rež. Jasonas Friedbergas, Aaronas Seltzeris. Vaidina Kalas Pennas, Adamas Campbellas, Jayma Mays, Fredas Willardas, Jennifer Coolidge.

Pagal seniai susiklosčiusią tradiciją Amerikoje beveik kasmet pasirodo parodijų filmų, kurie pašiepia garsiausius sezono hitus. „Didingiausio filmo“ autoriai tyčiojasi iš „Čarlio ir šokolado fabriko“, „Supermeno“, „Narnijos kronikų“, „Gyvačių lėktuve“, „Hario Poterio“, „Borato“, „Da Vinčio kodo“ ir „Karibų piratų“.

dokumentika

Užsienio 6.00 „Links­ma kom­pa­ni­ja“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.10 „Sau­gu­mo ta­ry­ba“. 7.20 „Vien­gun­giai“. 8.10 Go­du­mas. 9.05 Teis­mo va­lan­da. 10.15 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.45 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“. 11.40, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.40 No­riu gy­ven­ti am­ži­nai. 13.30 „Ty­rė­jai“. 14.00 Pa­ban­do­me? 14.55 Re­por­te­rio is­to­ri­jos. 15.20 „Ko­vo­to­jas“. 17.05 S. „Ko­man­da Če“ (1–3). 20.55 Ka­ri­nė pas­lap­tis. 22.25 Apo­ka­lip­sė. Mė­nu­lis. 23.20 Če­čė­ni­jos Res­pub­li­ka. 0.05 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“. 0.55 Nau­jie­nos 24.

10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.35 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.15 „Rin­ki­mai 2012“. 17.00 „Gy­ny­bos tei­sė“. 18.00 Su­si­tuo­ki­me. 19.00 Te­gul kal­ba. 20.00, 23.55, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas. 21.05, 3.45 „Žu­ko­vas“. 22.20 „Šal­tis. Ne­mir­tin­gu­mo beieš­kant“. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 0.05 „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ su A.Ma­ka­ro­vu.

0.50 „Gy­ny­bos tei­sė“. 1.45 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.40 Vaid. f. „Ne­ra­mi va­sa­ra“. 4.40 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“.

22.30 Vaid. f. „Jie bu­vo pir­mi. Va­len­ti­nas Zo­ri­nas“ (2). 23.40 Vaid. f. „Vi­zi­tas pas Mi­no­tau­rą“ (2). 1.05 Ves­ti.ru.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Ku­li­na­rų dvi­ko­va. 9.35 Gro­žio aka­de­mi­ja. 10.05 De­tek­ty­vi­nis s. „Sio­mi­nas“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „PPS“. 21.40 S. „Gar­bės ko­dek­sas“ (1, 2). 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.20 Kie­ti nau­ji au­to­mo­bi­liai. 1.10 „For­ma­tas A4“. 2.05 „Jū­rų vel­niai“. 3.45 Juo­kas į na­mus.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 ART na­vi­ga­to­rius. 10.30 Ame­ri­kie­čių ne­raš­tin­gu­mo lik­vi­da­vi­mas. 11.00 Ske­ne­ris. 12.00 Vaid. f. „Ka­pab­lan­ka“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 J.Al­bac lai­da. 19.00 Di­džio­ji sar­gy­ba. 20.00 „Tei­sin­gu­mo tu­zi­nas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Už ko iš­te­kė­ju­si dai­ni­nin­kė?“

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tiesio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tin­gas li­ki­mo ry­to­jus“. 19.40 „Šei­mos de­tek­ty­vas“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30, 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­nalas „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 21.15 „CSI Ma­ja­mis“. 23.15 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“. 0.10 „Mon­kas“.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Skan­di­na­vi­ja. 11.00 Nau­jas res­to­ra­nas To­ron­te. 11.30 Dvi­ra­čiu per Mai­ros kan­jo­ną. 12.00 Ke­liau­to­jas. Va­šing­to­nas. 13.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. 13.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Aust­ra­li­jos pro­vin­ci­ja. 14.00 Ke­lio­nė dvi­ra­čiu į Pie­tus. An­tig­va ir Bar­bu­da. 14.30 Ke­lio­nė į Kai­ma­nų sa­las. 15.00 Ke­lio­nės jū­ro­mis. Ne­pa­žįs­ta­mie­ji. 16.00 Ke­liau­to­jas. Van­de­ny­no pak­ran­tė. 17.00 Kem­pin­gas po snie­gu. 17.30 Mek­si­kos sko­nis. Mek­si­kos įlan­ka. 18.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. Ber­be­ro pa­sa­ko­ji­mas. 18.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Tas­ma­ni­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Flo­ri­da ir Ba­ha­mos. 20.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Bots­va­na. 21.00 Ke­lias į Šao­li­ną. 22.00 Spor­to pla­ne­ta. Ja­po­ni­ja. 23.00 Ke­liau­to­jas. To­ki­jo gi­das. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. Skan­di­na­vi­ja. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 6.30, 12.30 „San­kir­ta“. 7.00, 13.00, 19.00 „Žvejai ekst­re­ma­lai“. 7.30, 13.30, 19.30 „Vy­riš­ki dar­bai“. 8.00, 14.00 „Ho­li­vu­do moks­las“. 9.00, 15.00 „Žve­jų nuo­ty­kiai“. 10.00, 16.00 „Iš vi­daus“. 11.00, 17.00 „Dže­kas Sker­di­kas – pir­ma­sis se­ri­ji­nis žu­di­kas“. 18.00 „Su­per­lai­vai“. 20.00 „Konst­ruo­ki­me!“

21.00 „Žve­jų nuo­ty­kiai“. 22.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“. 23.00 „Ame­ri­kie­tiš­kas okul­tiz­mas“.

8.00 „Lon­do­no li­go­ni­nė“. 9.00 „Is­to­ri­jos pas­lap­tys“. 10.00 „Jo­liot-Cu­rie: gar­sių tė­vų pė­do­mis“. 11.00 „J.Ken­ne­dy mo­te­rys – skan­da­lin­gos is­to­ri­jos“. 12.00 „Ger­ma­nų gen­tys“. 13.00 „Gy­ny­ba pa­gal Ga­rou“. 14.00 „Pas­lap­tin­go­sios žmog­žu­dys­tės“. 15.00 „Ke­lio­nė, pa­kei­tu­si pa­sau­lį“. 16.00 „Char­le­so Dic­ken­so Ang­li­ja“. 17.00 „Bar­ba­rai pa­gal „pi­to­ną“ Ter­ry Jo­ne­są“. 18.00 „Pas­kan­din­ta Hit­le­rio pas­lap­tis“. 19.00 „Is­to­ri­jos pas­lap­tys. Skais­čio­ji ka­ra­lie­nė“. 20.00 „Pro­tes­tas“. 21.30 „Di­die­ji bri­tų ka­ro va­dai“. 22.00 „Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras – spal­vo­tai“. 23.00 „Nus­lėp­ta tie­sa“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Sva­jo­nės įsi­kū­ni­ji­mas. 7.25, 16.30 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 7.50, 17.00 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Vis­kas apie šu­nis. 9.10 Ka­čių neį­ma­no­ma ne­my­lė­ti. 10.05, 21.05 Neįp­ras­ti iš­ra­di­mai gy­vū­nams.

11.00 Mi­kae­los zoo­tu­ras. 11.55 Ško­ti­jos gy­vū­nų ap­sau­gos drau­gi­ja. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50, 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 13.45 Ka­čių kri­zė. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Ai­das ir Am­bo­ze­lio dramb­liai. 18.20 Ka­rū­nuo­tie­ji au­gin­ti­niai. Ka­tės. 19.15 Go­ri­lų mo­kyk­la. Nau­ji drau­gai, se­ni drau­gai. 22.00 „Di­de­lio pen­ke­to“ iš­šū­kis. Bui­vo­lo die­na. 22.55 Nuo­dų me­džio­to­jai. Atei­vių įsib­ro­vi­mas. 23.50 Mar­ga­rit­kos gel­bė­ji­mas. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Stam­bios ka­tės, su­si­rė­mi­mas ir krau­jo pra­lie­ji­mas.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Au­di“ au­to­mo­bi­liai. 11.00 Ka­lė­ji­mas. Nar­ko­ti­kų pre­kiauto­jo kerš­tas. 12.00 Ka­lė­ji­mo pri­žiū­rė­to­jai. Tei­sin­gu­mas už gro­tų. 13.00 Žvė­rys ti­ta­nai. 14.00 Gė­lų­jų van­de­nų mil­ži­nai. 15.00 Rei­das Me­chi­ko ka­lė­ji­me. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Kos­mi­nė sto­tis. 17.00 Ge­ras gink­las. 18.00 „Hei­ne­ken“ alaus ga­myk­los. 19.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Met­ro. 20.00 Keis­čiau­sias mo­to­cik­las. Mė­nu­lei­gis. 21.00 Drau­di­mai. Nuo­gu­mas. 22.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Met­ro. 23.00 Keis­čiau­sias mo­to­cik­las. Mė­nu­lei­gis. 0.00 Ge­ras gink­las. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.


20 trečiadienis 13.40 TV1000

18.30 Mikrovisata

„Svajonių merginos“ („Dreamgirls“)

„Emos laimė ir palaima“ („Emmas Glück“)

Muzikinė drama. JAV, 2006 m. Rež. Billas Condonas. Vaidina Beyoncé Knowles, Jennifer Hudson, Jamie Foxxas, Eddie Murphy, Danny Gloveris.

Drama. Vokietija, 2006 m. Rež. Svenas Taddickenas. Vaidina Jördis Triebel, Jürgenas Vogelis, Maikas Solbachas, Martinas Feifelis, Nina Petri.

Detroitas, septintojo dešimtmečio pradžia. Didžiulių svajonių vedamas automobilių pardavėjas Kurtis Teiloras imasi muzikos verslo. Jis pasirašo sutartį su trijų merginų grupe. Šios pritaria bliuzo atlikėjai, o Kurtis įkuria savo įrašų studiją. Netrukus vokalistę Efę pakeičia patrauklesnė atlikėja Dyna, ir grupė išgarsėja.

Vėžiu sergantis Maksas Bynas paskutines savo gyvenimo dienas nusprendžia praleisti Meksikos paplūdimyje. Pavogęs automobilį ir didelę sumą pinigų, jis leidžiasi į kelionę, tačiau įsirėžia į atokios fermos daržinę. Praradusį sąmonę vyruką priglaudžia šeimininkė Ema. Taip prasideda keista meilės istorija.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00, 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 10.00 Bė­dų tur­gus (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 14.50 Ži­nios. 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka Vil­niaus li­cė­jaus ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu (k). 0.00 Įž­val­gos (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.50

„Di­dy­sis fil­mu­kų šou“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 24 va­lan­dos (N-7). Lie­tu­vos bal­sas. Ak­lo­sios perk­lau­sos (k). 11.30 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 „Skais­čio­ji ka­ra­lie­nė“ (2) (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.30 LT aist­ra (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Verslas. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Fantastinis veiks­mo f. „Gat­vių ko­vo­to­jas“ (JAV, Ja­po­ni­ja, 1994 m.) (N-7). 0.40 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.35 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00, 8.30 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Ko­dėl? 11.50 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.35 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je.

18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Pel­kė“ (2). 0.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 8.00 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Grės­min­gi me­džio­to­jai. Gro­buo­nys“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.05 Ka­ro vil­kai. „Jū­rų pės­ti­nin­kai“ (N-14). 22.05 „Gy­vi nu­mi­rė­liai“ (N-14). 23.00 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Mū­sų mies­te­liai. Dot­nu­va (3) (k). 12.20 Pul­sas. 12.45 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (1) (2002 m.) (k). 15.45 Tūks­tant­me­čio aki­mir­kos. Gy­vo­ji is­to­ri­ja. Dva­rai (k). 16.00 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Ma­žo­ji pert­rau­ka“ (1974 m.), „Vil­čių lai­vas“ (1980 m.), „Ru­de­nio la­pai“ (1984 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Et­no­kultū­ros ra­tas. Sa­rių kai­mo et­no­gra­fi­nis an­samb­lis. 18.25 Du­rys at­si­da­ro. Kul­tū­ros žur­na­las. 18.50 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Val­sų ka­ra­lius J.St­raus­sas (Post sc­rip­tum). 19.30 Lai­ko port­re­tai. Ja­nas Fab­re: aš esu klai­da. 20.05 Tre­ne­rio Vla­do Ga­ras­to 80-me­čiui. Iš krep­ši­nio is­to­ri­jos. 20.30 Tre­ne­rio Vla­do Ga­ras­to 80-me­čiui. Le­gen­di­nės krep­ši­nio rung­ty­nės. TSRS vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to di­dy­sis fina­las. CSKA–„Žal­gi­ris“ (1987 m.).

22.00 Pri­si­min­ki­me. „Ar­mo­ni­kos“ an­samb­lis. 22.10 Eli­to ki­nas. Dra­ma „Rek­viem“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.) (N-7). 23.40 Ra­šy­to­jo To­mo Sa­ka­laus­ko 80-me­čiui. Kul­tū­ra. Ra­šy­to­jas To­mas Sa­ka­laus­kas. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Kai mū­zos pra­by­la. Nak­ties žie­dai. Ak­to­rius And­rius Bia­lob­žeskis skai­to S.Ge­dos ei­les (k). 1.15 Li­te­ra­tų gat­vė (4) (k).

10.00, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.15, 17.00 „Kob­ra 11“. 12.15, 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00, 21.00 „Re­zi­den­tai“. 15.00, 1.10 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 19.00, 0.20 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 Fantas­ti­nė ko­me­di­ja „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“ (1) (JAV, 1994 m.). 20.30 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.30 Veiks­mo f. „De­ry­bi­nin­kas“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 1998 m.). 1.55 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (6). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (2) (N-7). 21.00 Fantastinis tri­le­ris „Ter­mi­na­to­rius 3. Ma­ši­nų pri­si­kė­li­mas“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, Vo­kie­ti­ja, 2003 m.) (N-7). 23.05 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 0.05 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mote­rys me­luo­ja ge­riau“.

8.45 9.00 9.15 9.45 10.15

Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Ke­ne­džiai“ (N-7).

Filmai 11.15 Fan­tas­ti­nis veiks­mo tri­le­ris „De­tek­ty­vas Dy ir ug­nies vai­duok­lio pas­lap­tis“ (Ki­ni­ja, Hon­kon­gas, 2010 m.) (N-7). 13.30 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 13.45 „Ką mes val­go­me?“ 14.15 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 15.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais (k). 15.45 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (1). 16.15 Kul­tū­ra +. 16.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 21.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (3) (N-7). 22.30 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 23.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 0.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 12.40 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52, 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.05, 17.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 13.30 „Sodo de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Pas­ku­ti­nės prin­ce­sės Dia­nos gy­ve­ni­mo die­nos“ (1). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 18.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 19.55 Dok. f. „Oba­ma. Jo is­to­ri­ja“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 1.00 Dok. f. „Pas­ku­ti­nės prin­ce­sės Dia­nos gy­ve­ni­mo die­nos“ (1).

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Nuo­ty­kių f. „Sa­cha­ra“ (N-7). 11.20 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 12.20 Ko­me­di­ja „Kū­di­kis už 30 000 000“ (N-7). 14.20 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Nuo­ty­kių f. „Ni­mės sa­la“ (N-7). 17.30 Gy­ve­nu čia (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Ki­no eksp­re­sas. 18.40 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (k). 20.30 Jė­ga, gro­žis, svei­ka­ta. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Tri­le­ris „Gy­va­tė“ (N-14). 23.20 Ži­nios (k). 23.40 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­nas ir po­nia Smi­tai“ (N-7).

8.00 Tri­le­ris „Pa­lik­ti van­de­ny­ne 2. Drei­fas“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.). 9.40 Dra­ma „Ba­be­lis“ (Pran­cū­zi­ja, JAV, Mek­si­ka, 2006 m.). 12.10 Ko­me­di­ja „Ačiū, už­teks“ (JAV, 2007 m.). 18.30 Dra­ma „Emos lai­mė ir pa­lai­ma“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.). 20.15 Ko­me­di­ja „Tran­sa­me­ri­ka“ (JAV, 2005 m.). 22.00 Dra­ma „Ava­ri­ja“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2004 m.).

7.00 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Pa­sip­rie­ši­ni­mas“ (JAV, 2008 m.). 9.20 Anim. nuo­ty­kių f. „Al­fa ir Ome­ga“. 11.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“ (Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2009 m.). 13.00 Is­to­ri­nė dra­ma „Her­co­gie­nė“. 15.00 Muz. dra­ma „Gat­vės šo­kiai“. 17.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Žmo­gus, ku­ris my­li“ (Ita­li­ja, 2008 m.). 19.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Per­si­kė­li­mas“. 21.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­vo­jin­ga­sis Ban­ko­kas“. 23.00 Dra­ma „Kvie­čia­me pas Rai­lius“. 1.00 Ko­me­di­ja „Pasp­rin­gęs“.

2.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis no­ve­lės pus­la­pis“. 4.10 Ko­miš­kas tri­le­ris „Stepfor­do žmo­nos“. 6.00 Ko­me­di­ja „Zoo­lan­de­ris“. 8.00 Dra­ma „Ve­ro­ni­ka ryž­ta­si mir­ti“.

10.00 Dra­ma­ti­nis tri­le­ris „Pe­lė­dos klyks­mas“. 12.00 Ko­me­di­ja „Na­po­leo­nas Di­na­mi­tas“. 13.40 Muz. dra­ma „Sva­jo­nių mer­gi­nos“. 16.00 Ko­miš­ka dra­ma „Tai bent ma­my­tė!“ 18.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Žie­dų val­do­vas. Žie­do bro­li­ja“. 21.10 Ro­man­ti­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis no­ve­lės pus­la­pis“. 23.30 Nuo­ty­kių f. „Kos­mo­so kau­bo­jai“.

4.00 „Mil­ži­niš­kas ūgis“. 5.30, 15.00, 19.50 „Bū­ti Eri­ka“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Pa­gro­bi­mas“. 9.30 „Ves­tu­vi­nis šo­kis“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30, 21.20 „Siek sėk­mės vėl“. 15.50, 19.00 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 20.35 „Tė­vai“. 0.15 „Me­daus mė­nuo su ma­ma“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Prie­nų „Rū­du­pis“. 12.00 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 12.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nės ug­nia­ge­sių li­pi­mo į dan­go­rai­žį var­žy­bos. 13.00 Spor­tas LT. Bal­ti­jos ša­lių ug­nia­ge­sy­bos spor­to čem­pio­na­tas. 14.00 Au­to­mo­to. 14.30 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės (sau­sis). 15.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“–„Niž­nij Nov­go­rod“. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ry­gos VEF–„As­ta­na“. 19.15 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 19.45, 20.15 Ke­lias į Lon­do­ną. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30 Spor­tas LT. „Vil­nius Dan­ce Fes­ti­val 2011“ (Var­žy­bos). 22.00 Spor­tas LT. „Vil­nius Dan­ce Fes­ti­val 2011“ (Pa­ro­do­mo­ji pro­gra­ma). 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.

11.15 „Fut­bol Mun­dial“ žur­na­las. 11.45 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­gos apž­val­ga. 12.45 Bok­sas. Y.P.Her­nan­de­zas ir S.Cun­ning­ha­mas. 13.45 Bok­sas. J.C.Cha­ve­zas jau­nes­ny­sis ir M.A.Rubio. 14.45 Le­do ri­tu­lys. KHL. „Tor­pe­do“–Mins­ko „Di­na­mo“. 16.45 Fut­bo­las. Vo­kie­ti­jos tau­rė. „Hols­tein Kiel“–„Dort­mund“.

18.35 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės rung­ty­nės. 20.25 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Ana­do­lu Efes“–„Olym­pia­cos“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 22.30 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Bil­bao Bas­ket“–„Real“. 00.20 Fut­bo­las. Vo­kie­ti­jos tau­rė. „Stutt­gart“–„Bayern“.

9.30 Olimpinis žurnalas. 10.00 Atviras Olandijos smiginio čempionatas. 11.00 Biliardo turnyras Berlyne. Finalas. 12.00 Europos salės futbolo čempionato ketvirtfinalis. 13.00 Teniso turnyras Paryžiuje. 14.00 Teniso turnyras Paryžiuje. Tiesioginė transliacija. 18.00 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Pusfinalis. 20.00 Afrikos tautų taurės apžvalga. 21.00 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Pusfinalis. 23.05 Žirgų konkūras Prancūzijoje. 0.10 Golfas. „Katar Masters“ turnyras. 1.00 Pasaulio sporto akademijos apdovanojimų ceremonija. 2.00 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Pusfinalis.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos hi­tai. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 21.15 Ran­ki­nis. Bun­des­ly­ga. „HSV Ham­burg“–„Fue­ch­se Ber­lin“. 23.00 Do­ku­men­ti­ka. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00, 20.00 „Ma­de“. 12.00 „Top 10“.

13.00, 1.00 „Hit List UK“. 14.00 Ge­riau­sios dai­nos. 15.00 Ma­no saldu­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 19.00 Čel­sės gy­ve­ni­mas. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 „Nep­ri­tam­pan­ti“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.30 T V6

22.10 LTV2

„Derybininkas“ („The Negotiator“)

„Rekviem“ („Requiem“)

Veiksmo filmas. JAV, Vokietija, 1998 m. Rež. F.Gary Gray. Vaidina Samuelis L.Jacksonas, Kevinas Spacey, Davidas Morse’as, J.T.Walshas, Ronas Rifkinas.

Drama. Vokietija, 2006 m. Rež. Hansas Christianas Schmidas. Vaidina Sandra Hüller, Burghartas Klaußneris, Imogen Kogge, Anna Blomeier, Nicholas Reinke.

Čikagos policijos detektyvui Deniui Romenui ne kartą teko būti nusikaltėlių ir pareigūnų tarpininku. Neseniai jis išgelbėjo įkaite tapusią mergytę. Bet per vakarėlį Denio partneris praneša neįtikimą naujieną: kažkas vagia pinigus iš policijos fondų. Draugai susitaria kol kas niekam apie tai nesakyti ir sučiupti vagišių.

Religingoje šeimoje išauklėta 21-ų Michaela Klingler, serganti epilepsija, vyksta mokytis į universitetą. Ten pirmą kartą ji pajunta laisvės skonį, susidraugauja su Hana, pamilsta Štefaną. Pablogėjus savijautai merginai vėl tenka grįžti namo. Šeimos iškviestas kunigas pareiškia, kad ją apsėdo velnias...


2012 02 08 21.00 TV1

„Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas“ („Terminator 3: Rise of the Machines“) Fantastinis trileris. JAV, D.Britanija, Vokietija, 2003 m. Rež. Jonathanas Mostow. Vaidina Arnoldas Schwarzeneggeris, Nickas Stahlis, Claire Danes, Kristanna Loken.

Praėjo dešimtmetis, kai Džonas Konoras apsaugojo žmoniją nuo sunaikinimo. Dabar jis gyvena tarsi kitoje dimensijoje – be namų, telefono ir darbo. Tačiau praeities šešėliai žengia į ateitį. Kibernetinis robotas T-X siunčiamas užbaigti savo pirmtako darbo.

37O

21

Užsienio 6.00 „Links­ma kom­pa­ni­ja“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.20 „Vien­gun­giai“. 8.10 Teis­mo va­lan­da. 9.05 Slap­tos te­ri­to­ri­jos. 10.20, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.45, 0.25 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“. 11.35, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.35 Tie­sos vais­tai. 13.25 „Ty­rė­jai“. 13.55 Pa­ban­dom? 14.50 Pi­ko va­lan­da. 15.15 „Krui­zas“ (3, 4). 17.05 Če­čė­ni­jos respub­li­ka. 17.55 Apo­ka­lip­sė. Mė­nu­lis. 18.50 Šei­mos dra­mos. 20.55 Apo­ka­lip­sė. Sau­lė. 22.30 S. „Dan­gaus teis­mas“ (1). 23.30 Gy­va te­ma. Šuns pro­tas. 1.10 Nau­jie­nos 24.

10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.35 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Gy­ny­bos tei­sė“. 17.55 Su­si­tuo­ki­me. 19.00 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Žu­ko­vas“. 22.20 Gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka. Ne­tik­ra pre­kė. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.55, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.05 „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ su A.Ma­ka­ro­vu.

0.55 „Gy­ny­bos tei­sė“. 1.50 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.45 Nuo­ty­kių f. „Už­gro­bi­mas“. 3.50 „Žu­ko­vas“. 4.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Būs­to klau­si­mas. 9.35 Ru­siš­kas įda­ras. 10.05 „Sio­mi­nas“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sieku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „PPS“. 21.40 „Gar­bės ko­dek­sas“. 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.20 Tro­fė­jų by­la. 1.10 „For­ma­tas A4“. 2.05 „Jū­rų vel­niai“. 3.45 Juo­kas į na­mus.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tin­gas li­ki­mo ry­to­jus“.

19.40 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 22.30 N.Myš­ko­va. Iki ir po „An­gies“. 23.20 Ži­nios +. 23.40 Vaid. f. „Vi­zi­tas pas Mi­no­tau­rą“ (3). 1.05 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Iz­rae­lis per sa­vai­tę. 11.00 Di­džio­ji sar­gy­ba. 12.00 Vaid. f. „Už ko iš­te­kė­ju­si dai­ni­nin­kė?“ 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 Liau­dis prieš. 19.00 Švie­sos ra­te. 20.00 „Tei­sin­gu­mo tu­zinas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Bur­ti­nin­ko pa­gro­bi­mas“.

Turi margesnių idėjų? NORI IR MOkI RAšyTI, PIEšTI, fOTOgRAfuOTI, gRIMuOTI? Savo idėjas siūlyk 37O@vilniausdiena.lt

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 Vo­kie­ti­ja ieš­ko su­perž­vaigž­dės. 22.15 Rea­ly­bės šou. 23.15 „Stern TV“.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Grai­ki­ja. 11.00 Nau­jas res­to­ra­nas Či­ka­go­je. 11.30 Ark­liais per Uo­lė­tuo­sius kal­nus. 12.00 Ke­liau­to­jas. Van­de­ny­no pak­ran­tė. 13.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. Ber­be­ro pa­sa­ko­ji­mas. 13.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Tas­ma­ni­ja. 14.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Bots­va­na. 15.00 Ke­lias į Šao­li­ną. 16.00 Ke­liau­to­jas. Įdo­miau­si fes­ti­va­liai. 17.00 Dvi­ra­čiu į Ba­bi­no kal­ną. 17.30 Mek­si­kos sko­nis. Ma­jai. 18.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. Tūks­tan­čio tvir­to­vių ir ro­žių slė­nis. 18.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Hai­tis. 19.00 Ke­liau­to­jas. To­ki­jas. 20.00 Ke­lio­nė į Gru­zi­ją. 20.30 Ke­lio­nė krui­zi­niu lai­vu. 21.00 Ke­lio­nė į In­di­ją. Mum­ba­jus, Na­si­kas. 22.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Je­me­nas. 23.00 Ke­liau­to­jas. Stam­bu­las. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. Grai­ki­ja. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Su­per­lai­vai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Žve­jai ekst­re­ma­lai“. 7.30, 13.30, 19.30 „Vy­riš­ki dar­bai“. 8.00, 14.00 „Konst­ruo­ki­me!“ 9.00, 15.00 „Žve­jų nuo­ty­kiai“. 10.00, 16.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“.

11.00, 17.00 „114 die­nų ne­lais­vė­je – Ala­no Johns­to­no is­to­ri­ja“. 18.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 18.30 „San­kir­ta“. 20.00 „To­ki­jas: ankš­tas gy­ve­ni­mas di­de­lia­me mies­te“. 21.00 „Lai­mės kū­di­kiai“. 22.00 „Iš vi­daus“. 23.00 „Pa­vo­jin­giau­sias Bri­ta­ni­jos ka­li­nys“.

8.00, 16.00 „Char­le­so Dic­ken­so Ang­li­ja“. 9.00 „Bar­ba­rai pa­gal „pi­to­ną“ Ter­ry Jo­ne­są“. 10.00 „Pas­kan­din­ta Hit­le­rio pas­lap­tis“. 11.00 „Is­to­ri­jos pas­lap­tys. Skais­čio­ji ka­ra­lie­nė“. 12.00 „Pro­tes­tas“. 13.30 „Di­die­ji bri­tų ka­ro va­dai“. 14.00, 22.00 „Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras – spal­vo­tai“. 15.00 „Nus­lėp­ta tie­sa“. 17.00 „Si­ker­tas ir Sar­džen­tas“. 18.00 „Pa­lai­do­ti Se­no­vės mies­tai“. 19.00 „Ka­ra­lie­nės se­suo“. 21.00 „Plau­kas, pa­kei­tęs is­to­ri­ją“. 23.00 „Din­gu­sios Pa­pua Nau­jo­sios Gvi­nė­jos mu­mi­jos“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Nau­ji drau­gai, se­ni drau­gai. 7.25 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 7.50 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Vis­kas apie šu­nis. 9.10 Ka­rū­nuo­tie­ji au­gin­ti­niai. Ka­tės.

10.05 Neįp­ras­ti iš­ra­di­mai gy­vū­nams. 11.00 Mi­kae­los zoo­lo­gi­jos tu­ras. 11.55 Ško­ti­jos gy­vū­nų ap­sau­gos drau­gi­ja. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Šu­nys po­li­ci­nin­kai. Nau­jo­kai. 13.45 Pris­ta­ty­ti gy­vą ar­ba mi­ru­sį. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Ai­das ir Am­bo­ze­lio dramb­liai. 16.30 Ta­len­tin­gi au­gin­ti­niai. 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 19.15 Go­ri­lų mo­kyk­la. Pa­mo­ka vi­siems. 21.05 Sa­ba ir ra­ga­no­sio pas­lap­tis. 22.00 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Al­pių vir­šu­kal­nės. 22.55 Af­ri­ko­je. Oka­van­gas. 23.50 Aug­lys. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Koš­ma­ras ir ste­buk­las.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 IKEA ga­myk­los. 11.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Met­ro. 12.00 Keisčiau­sias mo­to­cik­las. Mė­nu­lei­gis. 13.00 Bež­džio­nių ge­bė­ji­mai. 14.00 Tek­sa­so gė­lų­jų van­de­nų mil­ži­nai. 15.00 Žiau­riau­sias Bra­zi­li­jos ka­lė­ji­mas. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Krui­zi­nis lai­vas. 17.00 Ge­ras gink­las. 18.00 Le­go ku­be­lių ga­myk­los. 19.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 20.00 Mi­ti­nės bū­ty­bės. Jū­rų pa­bai­sa. 21.00 Drau­di­mai. Na­mi­niai gy­vū­nai. 22.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sauli­nis ka­ras. 23.00 Mi­ti­nės bū­ty­bės. Jū­rų pa­bai­sa. 0.00 Ge­ras gink­las. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

22.35 LNK

„Gatvių kovotojas“ („Street Fighter“) Fantastinis veiksmo filmas. JAV, Japonija, 1994 m. Rež. Stevenas E.de Souza. Vaidina Jeanas Claude‘as van Damme‘as, Raulis Julia, Simonas Callow, Wesas Studi.

Išgalvotoje Šadalu valstybėje tęsiasi pilietinis karas, kurį išprovokavo neribotos valdžios ištroškęs generolas Bizonas. Jo įsakymu areštuojami 63 Šadalu gyventojai, kuriems gresia mirtis, jeigu už šiuos įkaitus nebus sumokėta astronominė išpirka. Reikia kuo greičiau suardyti maniakiško diktatoriaus planus.

37O.diena.lt

SMALSIEMS PROTAMS


22 ketvirtadienis 14.40 LNK

18.00 TV1000

„Mirtina banga“ („Tidal Wave: No Escape“)

„Viliojimo menas“ („Laws of Attraction“)

Drama. JAV, 1997 m. Rež. Geiorge’as Milleris. Vaidina Corbinas Bernsenas, Julianne Phillips, Greggas Henry, Larry Brandenburgas, Harve’as Presnellas.

Romantinė komedija. JAV, Vokietija, 2004 m. Rež. Peteris Howittas. Vaidina Pierce’as Brosnanas, Julianne Moore, Michaelas Sheenas, Parker Posey, Frances Fisher.

Jei neatsibodo baisias katastrofas rodantys kino filmai, galite pasižiūrėti dar vieną. Šį kartą negailestingos vandenyno bangos užgriūva daugelį pakrantėse įsikūrusių gyvenviečių. Įvykių epicentre – Nobelio premijos laureatas Džonas Valas, kuris stengiasi išsiaiškinti šios įsismarkavusios stichijos priežastis.

Ekscentrišku elgesiu garsėjančio Niujorko advokato Danielio Raferčio specializacija – skyrybų bylos. Toje pačioje srityje specializuojasi ir advokatė Odri Vuds. Ji yra visiška Raferčio priešingybė – nepaprastai organizuota, smulkmeniška ir rūpestinga. Vieną dieną dviejų geriausių advokatų keliai susikerta.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Tei­sė ži­no­ti (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Die­nos te­ma (k). 12.30 Eu­ro­pos vi­du­ry (k). 13.05 Kraš­to spal­vos (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 22.45 Spor­to pa­no­ra­ma. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Pro­to šturmas“ (5, 6).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.45

„Di­dy­sis fil­mu­kų šou“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 24 va­lan­dos (N-7). Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Dra­ma „Mir­ti­na ban­ga“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7). 23.35 „Už­mirš­tie­ji“ (N-7). 0.35 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 Svei­ka­tos ABC (k).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Akis­ta­ta. 11.50 Prieš sro­vę. 12.35 Bai­mės akys. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je.

18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Kau­lai“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou (k). „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 9.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da. 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 Ko­me­di­ja „Ki­to­je lo­vos pu­sė­je“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.) (N-7). 22.20 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 23.20 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 23.50 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 0.50 Sta­ty­bų TV (k). 1.20–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 8.45, 17.10 Mies­to ko­das. 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Tre­ne­rio Vla­do Ga­ras­to 80-me­čiui. Iš krep­ši­nio is­to­ri­jos (k). 11.55 Tre­ne­rio Vla­do Ga­ras­to 80-me­čiui. Le­gen­di­nės krep­ši­nio rung­ty­nės. TSRS vyrų krep­ši­nio čem­pio­na­to di­dy­sis fi­na­las. CSKA–„Žal­gi­ris“ (1987 m.) (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 LNOBT spek­tak­lis. A.Šen­de­ro­vo ba­le­tas „Dez­de­mo­na“. Cho­reo­gra­fas K.Si­mo­no­vas, di­ri­gen­tas R.Šer­ve­ni­kas. Šo­ka E.Špo­kai­tė, A.Pau­laus­kas, A.Da­raš­ke­vi­čius, K.Ka­ni­šaus­kai­tė ir ki­ti (k). 15.50 Pri­si­min­ki­me. „Ar­mo­ni­kos“ an­samb­lis (k). 16.00 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­men­ti­ka. „Pri­si­lie­ti­mai“. Dok. f. apie me­ni­nin­ką Jo­ną Ar­či­kaus­ką (2008 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.25 Kraš­to spal­vos. 18.25 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. 19.15 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“. 20.05 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meist­rai. Juo­zas Do­mar­kas. 21.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. „Ko­ri­do­rius“ (1995 m.).

23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“ (8). „Kat­man­du. Dau­ge­lio die­vų mies­tas. Ne­pa­las“ (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.). 23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. Or­kest­ro mu­zi­kos pus­va­lan­dis. Mu­zi­ki­nė ke­lio­nė į Aust­ri­ją ir Ita­li­ją. Grie­žia Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Va­ka­ro au­to­gra­fas.

10.00, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.15, 17.00 „Kob­ra 11“. 12.15, 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10, 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00, 21.00 „Re­zi­den­tai“. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 21.30 Dra­ma „Miun­che­nas“ (JAV, 2005 m.). 0.50 Eu­ro­ly­gos rung­ty­nės. Še­šio­lik­tu­kas. Kau­no „Žal­gi­ris“–Bar­se­lo­nos „Re­gal Bar­ce­lo­na“. Vaiz­do įra­šas.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (7). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (3) (N-7). 21.00 De­tek­ty­vas „Vin­cen­tas“ (1) (D.Bri­ta­ni­ja, 2005 m.) (N-14). 22.30 „Vy­riš­ki rei­ka­lai“. 23.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.15 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praeities“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Kul­tū­ra +.

Filmai 9.45 10.15 11.15 12.15

Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 13.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 13.45 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pui­ky­bė ir prie­ta­rai“ (JAV, 2003 m.). 15.45 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 16.45 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (3) (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Ką mes val­go­me?“ 18.45 Re­zo­nan­sas. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 20.00, 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 21.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 22.30 Spor­ti­nė dra­ma „Tai­kus ka­rys“ (Vo­kie­ti­ja, JAV, 2006 m.) (N-7). 0.40 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 1.40 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52, 18.52, 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Gon­go Gan­gas. 12.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50, 18.55 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Pas­ku­ti­nės prin­ce­sės Dia­nos gy­ve­ni­mo die­nos“ (2). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 19.55 Dok. f. „Ar Sta­li­nas grįž­ta?“ 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai. 23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7). 1.00 Dok. f. „Pas­ku­ti­nės prin­ce­sės Dia­nos gy­ve­ni­mo die­nos“ (2).

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Kri­mi­nalinė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“ (N-7). 10.55 Ko­vo­to­jas (k). 11.25 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­nas ir po­nia Smi­tai“ (N-7). 13.25 Te­le­laik­raš­tis. 15.35 Tri­le­ris „Vie­nin­te­lis ke­lias“ (N-7). 17.30 Lie­tu­vos me­ni­nin­kų port­re­tai (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 19.00 Nuo­mo­nės. 20.00 Svei­kas žmo­gus. 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“. 23.00 Ži­nios (k). 23.20 Ko­me­di­ja „Dvi die­nos Pa­ry­žiu­je“ (N-7).

8.00 Dra­ma „Emos lai­mė ir pa­lai­ma“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.). 9.45 Ko­me­di­ja „Tran­sa­me­ri­ka“ (JAV, 2005 m.). 11.30 Dra­ma „Ava­ri­ja“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2004 m.). 18.30 Dra­ma „Tė­ve­lio ma­žo­sios mer­gai­tės“ (JAV, 2007 m.). 20.15 Dra­ma „Pas­ku­ti­nis bu­či­nys“ (JAV, 2006 m.). 22.00 Ko­me­di­ja „Dar­vi­no ap­do­va­no­ji­mai“ (JAV, 2006 m.).

7.00 Muz. dra­ma „Gat­vės šo­kiai“. 9.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Žmo­gus, ku­ris my­li“ (Ita­li­ja, 2008 m.). 11.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Vėž­liu­ko Se­mio nuo­ty­kiai“ (Bel­gi­ja, 2010 m.). 13.00 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Ša­lu­ti­nis efek­tas“ (JAV, 2011 m.). 15.00 Dra­ma „Ka­lė­dų na­me­lis“. 17.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lė di­de­lia­me mies­te 2“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 19.00 Ko­me­di­ja „Eg­lu­tės“. 21.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kad ir kas nu­tik­tų“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 23.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Iš­da­vi­kas“ (JAV, 2008 m.). 1.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ma­no ge­riau­sio drau­go mer­gi­na“ (JAV, 2008 m.).

2.00 Ro­man­ti­nė siau­bo ko­me­di­ja „Vam­py­ras Bruk­li­ne“. 4.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Žie­dų val­do­vas. Žie­do bro­li­ja“. 7.30 Muz. dra­ma „Sva­jo­nių mer­gi­nos“. 10.00 Ko­miš­ka dra­ma „Tai bent ma­my­tė!“

12.00 Ko­me­di­ja „Na­čas Lib­ras“. 13.50 Dra­ma „Ma­lo­nus mies­te­lis“. 16.10 Ko­me­di­ja „Nau­jo­kė“. 18.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­lio­ji­mo me­nas“. 19.50 Ro­man­ti­nė siau­bo ko­me­di­ja „Vam­py­ras Bruk­li­ne“. 0.00 Siau­bo dra­ma „In­ter­viu su vam­py­ru“. 21.45 Nuo­ty­kių f. „Kos­mo­so kau­bo­jai“.

4.00 „Nėš­tu­mo su­tar­tis“. 5.30 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Slap­ti nu­si­kal­ti­mai“. 9.30 „Mil­ži­niš­kas ūgis“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Mei­lės tik­ro­vė“. 15.00 „Pat­ri­cia Cornwell. Praei­ties še­šė­lis“. 19.00 „Lie­žu­vau­to­ja“. 19.45 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 20.30 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 21.20 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 22.05, 23.45 „Bū­ti Eri­ka“. 22.55 „Džor­da­na ti­ria by­lą“. 0.35 „Idea­las“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos CSKA–Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“. 12.00 Spor­tas LT. Eu­ro­pos spor­ti­nių šo­kių pro­fe­sio­na­lų tau­rė. 13.00 Spor­tas LT. At­vi­ras Lie­tu­vos kul­tū­riz­mo čem­pio­na­tas. 14.00 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 14.30 Au­to­mo­to. 15.00 Ad­re­na­li­nas. 15.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Vil­lar­real“–„Va­len­cia“. 17.15 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“–Kau­no „Žal­gi­ris“. 19.15 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 19.45, 20.15 Ke­lias į Lon­do­ną. 21.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“–„Niž­nij Nov­go­rod“. 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.

11.10 „Fut­bol Mun­dial“ žur­na­las. 11.40 Gol­fas. PGA tu­ro už­ku­li­siai. 12.10 Gol­fas. Eu­ropos tu­ro sa­vai­tės apž­val­ga. 12.40 „Pre­mier Lea­gue World“ žur­na­las. 13.10 „Trans World Sport“ žur­na­las. 14.10 Fut­bo­las. Vo­kie­ti­jos tau­rė. „Stutt­gart“–„Bayern“. 16.00 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Bil­bao Bas­ket“–„Real“. 17.50 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Bar­ce­lo­na“–„Žal­gi­ris“.

19.40 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Žal­gi­ris“–„Bar­ce­lo­na“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 21.40 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Mon­te­pas­chi“–„Uni­ca­ja“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Pa­nat­hi­nai­kos“–„Fe­ner­bah­ce Ul­ker“. 1.30 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Mac­ca­bi“–„Ben­net“.

9.30 Teniso turnyras Paryžiuje. 11.00, 13.30 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Pusfinalis. 14.00 Teniso turnyras Paryžiuje. 15.00, 20.00 Teniso turnyras Paryžiuje. Aštuntfinalis. 19.45 Teniso turnyro Paryžiuje apžvalga. 23.30 Su užrašu „slapta“. 0.00 Sportinis pokeris. Europos turas. 1.00 Sporto įvykių apžvalga. 2.00 Teniso turnyras Paryžiuje.

9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos hi­tai. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.25 „Sport1“ žai­di­mai. 20.30 Spor­ti­nis po­ke­ris. 22.30 Smi­gi­nis. „Pre­mier“ ly­ga (1). 23.15 Do­ku­men­ti­ka. 0.40 „Sport1“ žai­di­mai. 0.45 Gol­fo nau­jie­nos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00, 20.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00 „Ba­se UK Chart“. 14.00 Pir­ma­sis hi­tas. 19.00 Aš tu­riu ants­vo­rio. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 Slap­ta ka­me­ra. 1.00 „Ba­se UK Chart“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.30 T V6

21.40 LTV2

„Miunchenas“ („Munich“)

„Koridorius“

Drama. JAV, 2005 m. Rež. Stevenas Spielbergas. Vaidina Ericas Bana, Danielis Craigas, Ciaránas Hindsas, Mathieu Kassovitzas, Geoffrey Rushas.

Drama. Lietuva, Vokietija, 1995 m. Rež. Šarūnas Bartas. Vaidina Š.Bartas, Katerina Golubeva, Eimuntas Nekrošius, Mantvydas Janeliūnas, Daiva Kšivickienė.

Per 1972 m. Miuncheno olimpiadą Palestinos teroristų grupė „Juodasis rugsėjis“ nužudė vienuolika Izraelio sportininkų. Tuometė Izraelio ministrė pirmininkė Golda Meir palaimino „Mosado“ agentus keršto akcijai ir paskelbė mirties nuosprendį tokiam pat skaičiui su teroro aktu susijusių palestiniečių.

Sunku tiksliai nusakyti, kokių žanrų apibrėžtis būtų galima pritaikyti šiam filmui. Po prieš savaitę matytų „Trijų dienų“ Š.Bartas žengia dar vieną didelį žingsnį link „grynojo“ vizualinio kino. Slogi ir nerimastinga filmo atmosfera audžiama iš vaizdinių, prisiminimų, rūko ir kažkokioje gretimoje realybėje vos girdimų garsų.


23 2012 02 09 18.30 Mikrovisata

„Tėvelio mažosios mergaitės“ („Daddy’s Little Girls“) Drama. JAV, 2007 m. Rež. Tyleris Perry. Vaidina Gabrielle Union, Louis Gossettas jaunesnysis, Idris Elba, Tasha Smith, Malinda Williams.

Vienišas tėvas per skyrybų procesą netenka teisės būti trijų dukrelių globėju. Teismas nusprendžia palikti mergaites motinai, nors jos reputaciją teršia ryšiai su kvaišalų kontrabanda. Nusivylęs teisingumu Montis pasisamdo advokatę Džuliją. Bendra kova suvienija paprastą automechaniką ir patyrusią teisininkę.

Užsienio 6.00 „Links­ma kom­pa­ni­ja“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.15 „Vien­gun­giai“. 8.05 Teis­mo va­lan­da. 9.05 Keis­te­ny­bės. Pa­ly­do­vo lai­kas. 10.15, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.45, 0.20 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“. 11.35, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.30, 23.25 Go­du­mas. 13.25 „Ty­rė­jai“. 13.50 Pa­ban­dom? 14.45 Pi­ko va­lan­da. 15.10 Vi­sa tie­sa apie Van­gą (1, 2). 16.55 Apo­ka­lip­sė. Sau­lė. 17.55, 22.25 S. „Dan­gaus teis­mas“ (1, 2). 18.55 Šei­mos dra­mos. 20.55 Apo­ka­lip­sė. Vi­sa­ta. 1.05 Nau­jie­nos 24.

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.35 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Gy­ny­bos tei­sė“. 17.55 Su­si­tuo­ki­me. 19.00 Te­gul kal­ba. 20.00, 23.55, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas. 21.05, 4.10 „Žu­ko­vas“. 22.20 „Žmo­gus ir įs­ta­ty­mas“ su A.Pi­ma­no­vu. 23.35 Va­ka­ro nau­jie­nos. 0.05 „Kon­teks­tas“. 0.55 „Gy­ny­bos tei­sė“. 1.50 Žvaigž­dė­lai­vis.

2.05 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.35 Nuo­ty­kių f. „Ban­do­ma­sis lai­ko­tar­pis“. 4.00 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“.

22.30 Pas­merk­ti gau­ti „Os­ka­rą“. 23.20 Ži­nios +. 23.40 Vaid. f. „Vi­zi­tas pas Mi­no­tau­rą“ (4). 1.05 Ves­ti.ru.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Va­sar­na­miai. 9.35 Me­di­ci­nos pas­lap­tys. 10.05 „Sio­mi­nas“. 11.35 „Su­tuok­ti­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „PPS“. 21.40 „Gar­bės ko­dek­sas“. 23.30 Sa­vas žai­di­mas. 0.20 Ope­ra­ci­ja „Okea­nas“. 1.10 „For­ma­tas A4“. 2.05 „Jū­rų vel­niai“. 3.45 Juo­kas į na­mus.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 11.00 Švie­sos ra­te. 12.00 Vaid. f. „Bur­ti­nin­ko pa­gro­bi­mas“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 Ar­ti­ma ko­va. 19.00 Sa­vo aki­mis. 20.00 „Tei­sin­gu­mo tu­zi­nas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Pas­ku­ti­nis ke­lias“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių ins­ti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Pas­lap­tin­gas li­ki­mo ry­to­jus“. 19.40 „Šei­mos de­tek­ty­vas“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Geri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 18.00 „Mo­kyk­los de­tek­ty­vas“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svarbu“. 21.15 „Ap­ga­vi­kas“. 22.15 „Me­džiok­lė pra­si­de­da“. 23.15 „CSI kri­mi­na­lis­tai“.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Li­ba­nas. 11.00 Nau­jas res­to­ra­nas To­ron­te. 11.30 Ko­pi­mas į Rob­so­no kal­ną. 12.00 Ke­liau­to­jas. Įdo­miau­si fes­ti­va­liai. 13.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. 13.30 Vi­rė­jo nuoty­kiai už­sie­ny­je. Hai­tis. 14.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Je­me­nas. 15.00 Ke­lio­nė į In­di­ją. Mum­ba­jus, Na­si­kas. 16.00 Ke­liau­to­jas. Stam­bu­las. 17.00 Ko­pi­mas į Ba­ga­bu kal­ną. 17.30 Mek­si­kos sko­nis. 18.00 S.Greg­son tė­vy­nė. Per Lon­do­ną te­ka upė. 18.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Is­pa­ni­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Stam­bu­las. 20.00 Ke­lias į Šao­li­ną. 21.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. 66-asis ke­lias. 22.30 Ke­lio­nė į Van­ku­ve­rį. 22.30 Gy­ve­ni­mas, kaip ke­lio­nė. Ja­po­ni­ja. 23.00 Ke­liau­to­jas. Įdo­miau­si fes­ti­va­liai. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. Li­ba­nas. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 6.30, 12.30 „San­kir­ta“. 7.00, 13.00 „Žve­jai ekst­re­ma­lai“. 7.30, 13.30, 19.30 „Vy­riš­ki dar­bai“. 8.00, 14.00 „To­ki­jas: ankš­tas gy­venimas di­de­lia­me mies­te“.

9.00, 15.00, 21.00 „Lai­mės kū­di­kiai“. 10.00, 16.00 „Iš vi­daus“. 11.00, 17.00 „Pa­vo­jin­giau­sias Bri­ta­ni­jos ka­li­nys“. 18.00 „Pel­nin­gos griu­ve­nos“. 19.00 „Ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no na­rai“. 20.00 „Ad­re­na­li­no ieš­ko­to­jai“. 22.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“. 23.00 „Lie­muo Tem­zė­je: Ada­mo žu­di­ko paieš­ka“.

8.00 „Char­le­so Dic­ken­so Ang­li­ja“. 9.00 „Si­ker­tas ir Sar­džen­tas“. 10.00 „Pa­lai­do­ti Se­no­vės mies­tai“. 11.00 „Ka­ra­lie­nės se­suo“. 13.00 „Plau­kas, pa­kei­tęs is­to­ri­ją“. 14.00 „Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras – spal­vo­tai“. 15.00 „Din­gu­sios Pa­pua Nau­jo­sios Gvi­nė­jos mu­mi­jos“. 16.00 „Pu­ci­ni pė­do­mis“. 17.00 „Ge­nia­lu­sis di­zai­nas“. 18.00 „Te­les­ko­po is­to­ri­ja“. 19.00 „Di­džio­jo ek­ra­no žvaigž­dės“. 20.00 „Iš Ry­tų į Va­ka­rus“. 21.00 „Ro­ma: pas­ku­ti­nis bas­tio­nas“. 22.00 „Ko­va prieš „Rau­do­ną­jį ba­ro­ną“. 23.30 „Gy­vū­nai, pa­kei­tę is­to­ri­ją“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Pa­mo­ka vi­siems. 7.25 Ta­len­tin­gi au­gin­ti­niai. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Vis­kas apie šu­nis. 9.10, 17.25 Ki­no­lo­gi­ja.

10.05 Sa­ba ir ra­ga­no­sio pas­lap­tis. 11.00 Mi­kae­los zoo­lo­gi­jos turas. 11.55 Ško­ti­jos gy­vū­nų ap­sau­gos drau­gi­ja. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Alias­ka: ve­te­ri­na­ri­jos gy­dyk­la lau­ki­nia­me už­kam­py­je. 13.45 Gau­dy­nės. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Ai­das ir Am­bo­ze­lio dramb­liai. 16.30 Pan­dos nuo­ty­kiai. 18.20 Klo Hi­lo ka­tės. 19.15 Go­ri­lų mo­kyk­la. Vil­tis ir pa­vo­jus. 21.05 „Pa­na­šūs į žmo­nes“ su J.Goo­dall. 22.00 Bil­las Bai­ley ir ba­bui­nai. 22.55 Gy­va­čių gel­bė­to­jas. Vėl į ke­lio­nę. Mir­ti­na di­le­ma. 23.50 Į lais­vę su pit­bu­liu. Vil­ties ran­ča. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Po oda.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Als­tom“ trau­ki­nys. 11.00 Apo­ka­lip­sė. Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. 12.00 Mi­ti­nės bū­ty­bės. Jū­rų pa­bai­sa. 13.00 Kro­ko­di­lų ka­ra­lius. 14.00 Mil­ži­niš­kas ša­mas. 15.00 Areš­tas Ba­lio ka­lė­ji­me. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Tu­ne­lis. 17.00 Ge­ras gink­las. 18.00 „Bu­gat­ti“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 20.00 Ka­la­ha­rio dy­ku­mos ka­tės. 21.00 Drau­di­mai. Ekst­re­ma­lų mais­tas. 22.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 23.00 Ka­la­ha­rio dy­ku­mos ka­tės. 0.00 Ge­ras gink­las. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

2.35 1 Baltijos

„Bandomasis laikotarpis“ („Испытательный срок“) Nuotykių filmas. Rusija, 1960 m. Rež. Vladimiras Gerasimovas. Vaidina Olegas Jefremovas, Olegas Tabakovas, Borisas Novikovas, Tatjana Lavrova.

1923-ieji. Du jaunuoliai Zaicevas ir Jegorovas siunčiami dirbti į Kriminalinių nusikaltimų tyrimo skyrių. Naujokams skiriamas bandomasis laikotarpis. Lėto būdo Jegorovui tenka tvarkyti dokumentus. O nenuorama Zaicevas trokšta kuo greičiau gauti kovinę užduotį. Netrukus pasitaiko gera proga.


24 penktadienis 21.00 TV3

21.15 LNK

„Netikra vienuolė“ („Sister Act“)

„Ekstremalus greitis“ („Torque“)

Nuotykių komedija. JAV, 1992 m. Rež. Emile’is Ardolino. Vaidina Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Harvey Keitelis, Billas Nunnas, Robertas Miranda.

Veiksmo trileris. JAV, Australija, 2004 m. Rež. Josephas Kahnas. Vaidina Martinas Hendersonas, Ice Cube, Monet Mazuras, Mattas Schulze’as, Jaime Pressly.

Juodaodės aktorės W.Goldberg vaidinama Deloris Van Kartjė vienuole tampa ne iš pašaukimo, o iš reikalo, nes pasislepia vienuolyne nuo ją persekiojančių gangsterių. Deloris buvo naktinio klubo dainininkė, todėl ir už vienuolyno sienų ji pritaiko savo sugebėjimus, net suburia katalikišką popgrupę.

Neabejojame, kad šį filmą jaunimas vadins dabar madingu žodeliu „vežantis“. Jeigu dabar šis epitetas vartojamas skoniui ir humorui apibūdinti, logiška juo vadinti filmą apie baikerius, tikrus greičio asus, galinčius savo motociklais išdarinėti tokius triukus, kurie nesisapnavo jokiems lenktynininkams.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka Vil­niaus li­cė­jaus ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to ko­man­dos (k). 11.00 „Aki­ra­čiai“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Duo­kim ga­ro! 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 23.15 Ki­ne kaip ki­ne. 23.45 Tra­gi­ko­me­di­ja „Suau­gu­sių žmo­nių žai­di­mai“ (1967 m.).

6.20 „Di­dy­sis fil­mu­kų šou“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.50 Nuo... Iki... (k). 11.00 Fa­rai (N-7) (k). 12.10 „Men­ta­lis­tas“ (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 De­tek­ty­vas „De­tek­ty­vė Sa­man­ta. Žmog­žu­dys­tės nuot­rau­ka“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. Orai. 19.19 Ma­no vy­ras ga­li. 21.15 Veiks­mo tri­le­ris „Ekst­re­ma­lus grei­tis“ (JAV, Aust­ra­li­ja, 2004 m.) (N-7). 22.55 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Ame­ri­kos gangs­te­ris“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Cho­rų ka­rai 2012. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės triumfas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.10 Ko­me­di­ja „Šuns kai­ly­je“ (JAV, 2006 m.). 21.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ne­tik­ra vie­nuo­lė“ (JAV, 1992 m.). 23.00 Ko­me­di­ja „Ne­pa­ken­čia­mas žiau­ru­mas“ (JAV, 2003 m.). 1.00 Ko­me­di­ja „Snie­go žmo­gaus pė­do­mis“ (JAV, 2008 m.).

6.30 7.00 7.25 8.00 9.00

Te­le­vit­ri­na. Žinios (k). „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Dis­ku­si­jų lai­da (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos jau­ni­mo at­ran­kos tur­ny­ro ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. 20.45 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos jau­nimo at­ran­kos tur­ny­ras. „Tops­ports­chool VBL“ (Ant­ver­pe­nas)–„Žal­gi­ris“ (Kau­nas). Tie­sio­gi­nė rung­ty­nių trans­lia­ci­ja iš Kau­no. 22.35 Ame­ri­kie­tiš­ko­sios im­ty­nės (N-14). 23.35 „Vi­dur­nak­čio žmo­gus“ (JAV, 1994 m.) (N-14). 1.25–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 Labas ry­tas (k). 11.30 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 12.15 Kraš­to spal­vos. 12.50 Va­ka­ro au­to­gra­fas (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Val­sų ka­ra­lius J.St­raus­sas (Post sc­rip­tum) (k). 15.05 Ne­ga­li bū­ti. 15.30 Mo­kyk­los lan­gas (k). 16.00 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. Or­kest­ro mu­zi­kos pus­va­lan­dis. Mu­zi­ki­nė ke­lio­nė į Aust­ri­ją ir Ita­li­ją. Grie­žia Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras (k). 16.30 Du­rys at­si­da­ro. 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kai­mo aka­de­mi­ja. 17.55 San­do­ka­nas. „Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 18.25 Pi­ni­gų kar­ta. 19.15 „Gy­ve­ni­mas pa­gal uoš­vius“. 20.05 LTV auk­so fon­das. „Gy­ve­ni­mas po kle­vu“ (2). 21.10 LNOBT spek­tak­lis. Her­ma­nas Løvens­kiol­das. Ba­le­tas „Sil­fi­dė“. I.O.Vi­no­gra­do­vo pas­ta­ty­mas. Šo­ka L.Bar­tu­se­vi­čiū­tė, J.Ka­ta­ki­nas, A.Sa­ro­kai­tė ir ki­ti (1985 m.). 22.35 Ra­šy­to­jo To­mo Sa­ka­laus­ko 80-me­čiui. Da­lia Kut­rai­tė kal­bi­na... ra­šy­to­ją To­mą Sa­ka­laus­ką (1998 m.). 23.00 Džia­zo va­ka­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k).

0.35 Orai (k). 0.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. „Ko­ri­do­rius“ (1995 m.) (k).

10.00, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.15, 17.00 „Kob­ra 11“. 12.15, 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 20.30 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Lė­lių na­mai“. 22.00 „Var­tai“. 23.00 Gy­ve­ni­mas Mar­se“. 0.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“ (2). 0.55 „CSI Niu­jor­kas“. 1.45 „Lė­lių na­mai“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 Anim. s. „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“ (1) (JAV, 1996 m.). 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (8). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (4) (N-7). 21.00 De­tek­ty­vas „Mid­so­me­rio žmog­žu­dys­tės XIII. Tik ne ma­no kie­me“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (N-7). 22.50 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo s. „Bręs­tan­tis blo­gis“ (1) (JAV, 2008 m.) (N-14). 0.00 Kri­mi­na­li­nis s. „Žvė­ris“ (1) (JAV, 2009 m.) (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“.

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 11.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (3) (N-7). 12.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­laivių pėd­sa­kais“ (1). 12.45 Kul­tū­ra +. 13.15 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kie­tos mer­gio­tės“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 15.00 Ko­me­di­ja „Še­šios ma­no tė­čio žmo­nos“ (JAV, 2009 m.) (N-7).

Filmai 16.45 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 19.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 20.00, 22.30 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pasau­lio rek­la­mos“. 20.45 Auk­si­nė ko­lek­ci­ja. „Monst­rai“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (N-7). 22.45 Mis­ti­nis veiks­mo tri­le­ris „Tiks­las“ (JAV, Ma­ro­kas, 2008 m.) (N-14). 0.25 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 17.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Pa­dė­ki­me aug­ti. 8.50 Gi­rių ta­kais. 9.20, 18.20 Su­per L.T. 9.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karštai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Il­gai ir lai­min­gai. 12.05, 21.00 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Ar Sta­li­nas grįž­ta?“ 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 18.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 18.55 LKL čem­pio­na­tas. Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Klai­pė­dos. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 21.27 Orai. 21.30 Ver­tas ki­nas. Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­sa tie­sa apie mei­lę“ (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, 2004 m.) (N-7). 23.25 „Zo­na“ (N-14). 0.25 Ma­ka­liaus ke­lio­nės.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ko­me­di­ja „2 die­nos Pa­ry­žiu­je“ (N-7). 11.00 Nuo­mo­nės (k). 12.00 Ko­me­di­ja „Bam­bu“ (N-7). 13.35 Te­le­laik­raš­tis. 15.45 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nes aš taip pa­sa­kiau“ (N-7). 17.30 101 anek­do­tas (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Lai­da na­cio­na­li­nėms ma­žu­moms „Eu­ro­pos ke­lias“. 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (k). 20.30 Ka­ro ir po­ka­rio vai­kai. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Žiū­ro­vų iš­rink­tas fil­mas. 23.20 Ži­nios (k). 23.40 Dra­ma „Van­duo“ (N-14). 1.40 Mis­ti­nė dra­ma „Prieg­lau­da“ (N-14).

8.00 Dra­ma „Tė­ve­lio ma­žo­ji mer­gai­tė“ (JAV, 2007 m.). 9.45 Dra­ma „Pas­ku­ti­nis bu­či­nys“ (JAV, 2006 m.). 11.30 Kome­di­ja „Dar­vi­no ap­do­va­no­ji­mai“ (JAV, 2006 m.). 18.30 Tri­le­ris „Lem­tin­gas ke­lias“ (Vo­kie­ti­ja, JAV, 2007 m.). 20.15 Ko­me­di­ja „Snie­go žmo­gaus pė­do­mis“ (JAV, 2008 m.). 21.45 Dra­ma „Her­co­gie­nė“ (JAV, 2008 m.).

7.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lė di­de­lia­me mies­te 2“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 9.00 Ko­me­di­ja „Eg­lu­tės“. 11.00 Mis­ti­nis tri­le­ris „Prieg­lobs­tis“. 13.00 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“. 15.00 Me­lod­ra­ma „Mei­lė nu­tin­ka“ (JAV, Ka­na­da, 2009 m.). 17.00 Anim. f. „Iliu­zio­nis­tas“ (D.Bri­ta­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 19.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kaip svar­bu bū­ti rim­tam“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2002 m.). 23.00 Mis­ti­nė siau­bo dra­ma „Įsi­leisk ma­ne“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2010 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Blo­gas po­li­ci­nin­kas“ (JAV, 2009 m.).

2.00 Moks­li­nės fan­tas­ti­kos f. „Mat­ri­ca“. 4.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Vi­lio­ji­mo me­nas“. 6.10 Ko­me­di­ja „Na­čas Lib­ras“. 7.50 Dra­ma „Ma­lo­nus mies­te­lis“. 10.10 Ko­me­di­ja „Nau­jo­kė“.

12.00 Dra­ma „Aš esu Se­mas“. 14.30 Ko­me­di­ja „Va­dy­bi­nin­kai“. 16.10 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“. 18.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Mies­tas prie jū­ros“. 20.00 Moks­li­nės fan­tas­ti­kos f. „Mat­ri­ca“. 22.20 Siau­bo dra­ma „In­ter­viu su vam­py­ru“. 0.25 Dra­ma „Tie­siog kar­tu“.

4.00 „Po­kal­bis su vai­duok­liu“. 5.30 „Trys upės“. 6.20, 11.50, 16.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.10, 11.00, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 8.00 „Ant­ras ban­dy­mas“. 9.30 „Ma­no mer­gi­nos drau­gas“. 12.40, 17.25 „Sek­lys“. 13.30 „Su­si­ra­ši­nė­ji­mo ro­ma­nas“. 15.00 „Lie­žu­vau­to­ja“. 19.00 „Tė­vai“. 19.45 „Pat­ri­cia Cornwell. Praei­ties še­šė­lis“. 21.20 „Žai­di­mai“. 22.55 „Džor­da­na ti­ria by­lą“. 23.45 „Bū­ti Eri­ka“. 0.35 „Šiek tiek ne­sa­vos“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ry­gos VEF–„As­ta­na“. 12.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Prie­nų „Rū­du­pis“. 13.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“–„Niž­nij Nov­go­rod“. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos CSKA–Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“. 17.15 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiauliai“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 19.15 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 19.45, 20.15 Ke­lias į Lon­do­ną. 21.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.

11.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės rung­ty­nės. 12.50 Fut­bo­las. Vo­kie­ti­jos tau­rė. „Hols­tein Kiel“–„Dort­mund“. 14.40 Fut­bo­las. Vo­kie­ti­jos tau­rė. „Stutt­gart“–„Bayern“. 16.30 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Žal­gi­ris“–„Bar­ce­lo­na“. 18.20 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Mon­te­pas­chi“–„Uni­ca­ja“. 20.10 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Pa­nat­hi­nai­kos“– „Fe­ner­bah­ce Ul­ker“.

22.00 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Mac­ca­bi“–„Ben­net“. 23.50 Fut­bo­las. UEFA čem­pio­nų ly­gos apž­val­ga. 0.20 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Žalgi­ris“–„Bar­ce­lo­na“.

9.30 Sporto įvykių apžvalga. 10.30 Biatlonas. Bendro starto lenktynės. 11.15 Biatlonas. Sprintas. Vyrai. 13.30 Pasaulio rogučių sporto čempionatas. 14.00 Biatlonas. Sprintas. Moterys. 16.30 Teniso turnyras Paryžiuje. Ketvirtfinalis. 19.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 20.00 Lengvosios atletikos varžybos uždarose patalpose. 22.00 Pasaulio medkirčių čempionatas. 23.00, 23.45 Europos salės futbolo čempionatas. Pusfinalis. 0.30 Sportinis pokeris.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00 Spor­to vik­to­ri­na. 12.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos hi­tai. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.55 Rek­la­mos lai­da. 21.00 „Sport1“ re­por­ta­žas. 23.05, 0.45 „Sport1“ nau­jie­nos. 23.30 Spor­to žur­na­las. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00, 20.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00 Šo­kių mu­zi­ka. 14.00 Pa­gar­sin­ki­te! 19.00 „Ei­li­nė Onu­tė“. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 Šo­kių aikš­te­lė. 1.00 „World Sta­ge“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

23.00 TV3

23.10 NTV mir

„Nepakenčiamas žiaurumas“ („Intolerable Cruelty“)

„Kvartalas“ („Квартал“)

Komedija. JAV, 2003 m. Rež. Joelis ir Ethanas Coenai. Vaidina George’as Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rushas, Billy Bobas Thorntonas.

Kriminalinė drama. Rusija, 2011 m. Rež. Olegas Larinas. Vaidina Natalija Bočkariova, Genadijus Vengerovas, Konstantinas Solovjovas, Ana Koroliova, Jurijus Archangelskis.

Prabangių vilų ir spindinčių viešbučių pasaulyje likimas suveda vienas kito vertus avantiūristus. Gražuolė Merilina šiame turtuolių pasaulyje ieško patiklių milijonierių, kad galėtų juos be didelio vargo apgauti. Kartą į žavios aferistės kerų tinklus pakliūva klestintis Los Andželo skyrybų advokatas Mailsas Meisis.

Verslininkas Borisas Nevolinas turi gražią žmoną Verą, nuostabų sūnų, jam atidarytos aukštų valstybės pareigūnų durys. Ši graži šeima gyvena prestižiniame Sankt Peterburgo rajone, turi nuosavą namą užmiestyje. Tačiau kartą verslo partneris jį apgauna, ir Borisas viską praranda. Šeima priversta kraustytis į mažą butą.


25 2012 02 10 22.55 LNK

„Amerikos gangsteris“ („American Gangster“) Kriminalinė drama. JAV, 2007 m. Rež. Ridley Scottas. Vaidina Denzelis Washingtonas, Russellas Crowe, Cuba Goodingas jaunesnysis, Joshas Brolinas, Carla Gugino.

Kai 1968 m. Harleme staiga miršta mafijos bosas, jo vietą užima velionio vairuotojas Frenkas Lukasas. Tylus ir visuomet paslaugus vyrukas perima į savo rankas visą kriminalinį verslą, o su nepatenkintais žiauriai susidoroja. Vėliau jis sumano gabenti į Ameriką narkotikus Vietname žuvusių kareivių karstuose.

Užsienio 6.00 „Links­ma kom­pa­ni­ja“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.20 „Vien­gun­giai“. 8.05 Tie­sos vaistai. 9.05 Apo­ka­lip­sė. Mė­nu­lis. 10.15 Sku­bus išk­vie­ti­mas 112. 10.45 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“. 11.35, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.35, 16.10 Dar ne va­ka­ras. 13.30 „Ty­rė­jai“. 13.55 Pa­ban­dom? 15.45 Re­por­te­rio is­to­ri­jos. 17.05 Apo­ka­lip­sė. Vi­sa­ta. 17.55 „Dan­gaus teis­mas“. 18.50 Šei­mos dra­mos. 20.55 Keis­te­ny­bės. Eks­pe­ri­men­tas „Že­mė“. 22.00 Pa­sau­lio pas­lap­tys su Ana Chap­man. Su­per­gink­las. 23.00 Apo­ka­lip­sė. Gel­bė­ji­mo pas­lap­tis. 0.00 Žiū­rė­ki­te vi­si! 0.55 Re­por­te­rio is­to­ri­jos.

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.35 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.45, 5.10 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.50 „Lauk ma­nęs“. 17.45 „Ste­buk­lų lau­kas“. 18.50 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Dvi žvaigž­dės“. 22.50 „Pa­ris­hil­tonp­ro­žek­to­rius“. Hu­mo­ro lai­da.

23.30 Drama „Lan­dy­nės švie­sos“. 2.20 Ko­me­di­ja „Grei­čiau­si pa­sau­ly­je“. 3.25 Vaid. f. „Lie­pos lie­tus“. 6.35 Mu­zi­ka.

3.55 NTV rytas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 8.25 Ru­siš­kos sky­ry­bos. 9.25 Gel­bė­to­jai. 10.00 „Sio­mi­nas“. 11.35 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 12.45 Mo­te­riš­kas žvilgs­nis. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.35 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.45 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.35 „Va­ro­vai“. 23.10 Kriminalinė drama „Kvar­ta­las“. 1.00 Pikt­žo­džia­vi­mo mo­kyk­la. 1.45 Tri­le­ris „Va­sa­ro­to­ja“. 3.30 Tran­zi­tas „Mask­va–Jal­ta“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Karš­tais pėd­sa­kais“. 15.05 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.00 „Kil­min­gų mer­ge­lių insti­tu­tas“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 20.35 M.Žva­nec­kio au­to­ri­nis va­ka­ras. 22.00 Vaid. f. „Ru­dens rū­pes­čiai“. 23.40 Vaid. f. „Vi­zi­tas pas Mi­no­tau­rą“ (5).

1.05 Ves­ti.ru. 1.30 Vaid. f. „Cir­kas“.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Juo­das var­nas“. 9.00, 21.00 „Kra­si­no gy­ny­ba“. 10.00 Sa­vo aki­mis. 11.00 Ar­ti­ma ko­va. 12.00 Vaid. f. „Pas­ku­ti­nis ke­lias“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 2012-ie­ji. 19.00 Vis­kas taip. 20.00 „Tei­sin­gu­mo tu­zi­nas“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 0.00 ART na­vi­ga­to­rius. 0.30 Anim. f. suau­gu­sie­siems.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00, 18.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 19.00 „Sp­rog­menys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 Kas taps mi­li­jo­nie­riu­mi? 22.15 Pra­mo­gi­nė lai­da. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ma­ni­la. 11.00 Nau­jas res­to­ra­nas To­ron­te. 11.30 Ke­lio­nė la­mo­mis. 12.00 Ke­liau­to­jas. Stam­bu­las. 13.00 Ke­lio­nė krui­zi­niu lai­vu. 13.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Is­pa­ni­ja. 14.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. 66-asis ke­lias. 15.00 Ke­liau­to­jas. Van­de­ny­no pak­ran­tė. 16.00 Ke­liau­to­jas. Hon­dū­ras. 17.00 Ke­liau­ki­te da­bar. Va­sa­ris. 17.30 Mek­si­kos sko­nis. Šiau­rė. 18.00 S.Greg­son tė­vy­nė. Ken­tas. 18.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Grai­ki­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Įdo­miau­si fes­ti­va­liai. 20.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Je­me­nas. 21.00 Spor­to pla­ne­ta. Ja­po­ni­ja. 22.00 Ke­lio­nės jū­ro­mis. Ne­pa­žįs­ta­mie­ji. 23.00 Ke­liau­to­jas. Ja­va ir Su­mat­ra. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ma­ni­la. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Pel­nin­gos griu­ve­nos“. 7.00, 13.00, 19.00 „Ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no na­rai“. 7.30, 13.30, 19.30 „Vy­riš­ki dar­bai“. 8.00, 14.00 „Ad­re­na­li­no ieš­ko­to­jai“. 9.00, 15.00 „Laimės kū­di­kiai“. 10.00, 16.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“. 11.00, 17.00 „Lie­muo Tem­zė­je: Ada­mo žu­di­ko paieš­ka“.

18.00 „Sa­va­dar­biai au­to­mo­bi­liai“. 18.30 „San­kir­ta“. 20.00 „Gy­dan­čio­ji mir­tis“. 21.00 „Iš Sid­nė­jaus į To­ki­ją bet ko­kia kai­na“. 22.00 „Spe­cia­lio­sios pa­jė­gos: did­vy­riai“. 23.00 „Gy­vu­lių ūkis“.

8.00 „Puc­ci­ni pė­do­mis“. 9.00 „Ge­nia­lu­sis di­zainas“. 10.00 „Te­les­ko­po is­to­ri­ja“. 11.00 „Di­džio­jo ek­ra­no žvaigž­dės“. 12.00 „Iš Ry­tų į Va­ka­rus“. 13.00 „Ro­ma: pas­ku­ti­nis bas­tio­nas“. 14.00 „Ko­va prieš „Rau­do­ną­jį ba­ro­ną“. 15.30 „Gy­vū­nai, pa­kei­tę is­to­ri­ją“. 16.00 „Vi­val­di pė­do­mis“. 17.00 „Sak­ra­li­nė mu­zi­ka“. 18.00 „Ne­pa­lan­kiau­sios pro­fe­si­jos D.Bri­ta­ni­jo­je“. 19.00 „Hen­de­lis – pop­mu­zi­kos le­gen­da“. 20.00 „Ang­li­jos pi­lie­ti­nis ka­ras“. 22.00 „Ed­var­do lai­kų ūki­nin­kai“. 23.00 „Azi­jie­čiai Ho­li­vu­do aki­mis“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Vil­tis ir pa­vo­jus. 7.25 Pan­dos nuo­ty­kiai. 8.15, 16.00 „Lau­ki­nis šou“. 8.40 Pro­jek­tas „Šu­nų jau­nik­liai“. 8.10 Klo Hi­lo ka­tės. 10.05 „Pa­na­šūs į žmo­nes“ su J.Goo­dall. 11.00 Mi­kae­los zoo­lo­gi­jos tu­ras.

11.55 Ško­ti­jos gyvū­nų ap­sau­gos drau­gi­ja. 12.20, 19.40 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Iš­gel­bė­ti lau­ki­nę Af­ri­kos gam­tą. 13.45 Agen­tai sta­žuo­to­jai. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Ai­das ir Am­bo­ze­lio dramb­liai. 16.30 Kaip tap­ti... dramb­liu. 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 18.20 Šu­nys prieš ka­tes. 19.15 Go­ri­lų mo­kyk­la. Pa­vo­jin­gi su­si­dū­ri­mai. 21.05 De­nie­lis ir mū­sų ka­tės. 22.00 Oro nas­rai 2. 22.55 Lau­ki­nis kri­mi­na­las. Dramb­lio kau­las. 23.50 Į lais­vę su pit­bu­liu. At­pir­ki­mas. 0.45 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. An­ge­lai ir de­mo­nai.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Co­ca-Co­los“ ga­myk­los. 11.00 Lau­ki­niai Šiau­rės gy­vū­nai. 12.00 Ka­la­ha­rio dy­ku­mos ka­tės. 13.00 Gro­buo­nims gre­sia pa­vo­jus. 14.00 Lau­ki­nė Ru­si­jos gam­ta. 15.00 Ka­lė­ji­mas. Pa­sa­la džiung­lė­se. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Te­les­ko­pas. 17.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 18.00 „Dod­ge Vi­per“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Kont­ra­ban­dos ga­be­ni­mo pla­nas kaip fil­me. 20.00 „Apo­ka­lip­sės“ eks­pe­di­ci­ja. 21.00 Drau­di­mai. Ne­no­ri­mas dar­bas. 22.00 Kont­ra­ban­dos ga­be­ni­mo pla­nas kaip fil­me. 23.00 „Apo­ka­lip­sės“ eks­pe­di­ci­ja. 0.00 Na­cis­ti­nių nu­si­kal­tė­lių me­džiok­lė. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

23.30 1 Baltijos

„Landynės šviesos“ („Огни притона“) Drama. Rusija, 2011 m. Rež. Aleksandras Gordonas. Vaidina Oksana Fandera, Aleksejus Levinskis, Bogdanas Stupka, Ada Rogovceva, Jevgenijus Cyganovas.

1958-ieji, Odesa. Juodosios jūros kurorte savo verslą viešnamyje tvarko šeimininkė, vadinama mama Liuba. Ji svajoja ištekėti už tolimojo plaukiojimo kapitono, bet jis seniai negrįžta į gimtąjį uostą. Pavargusi laukti princo moteris pastebi, kad jos dėmesio trokšta prokuroro sūnus, bet jai labiau patinka poetas Adamas.


26 Kryžiažodis

Parengė Danutė Šulcaitė

Mielieji skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Ali Smith knygą „Pasaulio viešbutis“. Išrinksime tris laimėtojus. Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Praėjusios savaitės prizą laimėjo Danutė Pšenaškaitė iš Kauno, Nijolė Lobačevskaja iš Klaipėdos ir Stasys Steišūnas iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Sausio 28 d. spausdintų kryžiažodžių atsakymai Panoraminis kryžiažodis 23 x 21 Vertikaliai: Satanizmas. Grok. Varpa. Asistentai. Skorpionas. Uošvė. Sen. Skrido. Tadžikė. Svita. Aros. Blusa. Kanduolas. Skatino. Luara. Kratė. Auka. Danai. Utis. Isos. Ujo. Naši. Aklė. Kirilica. Dėk. Šimtametė. Isė. ITAR. Nerimsta. Sbg. Apa. Skiedrinė. Kvorumas. Ainė. Paka. Ana. Iži. Pratisa. Barškalas. Nyk. Valyvi. Išėma. Pasėliai. Larisa. Kais. AIG. Užkrėtimas. Hitleris. Nebe. Imasi. Arai. Charakterin-

gas. Susėst. Horizontaliai: Septynakė. Atsisakau. Kraujomaiša. Rotko. Neteisia. Andai. Numeris. Nuoboda. Erina. Mėto. Ašutinė. Aštuoni. Ėmė. Stivas. Pavakariai. Ėdaliai. Aras. Kriaukšlė. Sulig. Raktikaulis. Akyla. Žema. Kartėlė. Avi. Akras. Kuršėnai. Svalia. „Iris“. „Cibona“. Ilgėsis. Suk. Atgrasi. Atosvoris. Širšinas. Neilas. Draminė. Merė. Plantatorė. Pažymys. Abas. Asės. Klasi-

ka. Atseit. Pažymėtuose langeliuose: Pareigybinis vienetas. Klasikinis kryžiažodis 15 x 15 Vertikaliai: 1. Kieta. 2. Reklama. 3. Sriegis. 4. Statorius. 5. Krokodilo. 6. Graužikai. 7. Skrabalai. 12. Būdvardis. 13. Berniukas. 14. Užkandinė. 15. Impulsyvi. 17. Taurelė. 18. Laikini. 21. Susas.

Horizontaliai: 1. Everestas. 5. Kūgis. 8. Efektinga. 9. Tikruma. 10. Atsargumo. 11. Radvila. 12. Bobausiai. 16. Pastoliai. 19. Vanuatu. 20. Limuzinas. 22. Raundas. 23. Yldeginis. 24. Sėslė. 25. Išbėrimas. Pažymėtuose langeliuose: Egoizmas. Sudoku 2 + 9 + 5 = 16


JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI PIRMASIS BALSAVIMO TURAS JAU PRASIDĖJO! KVIEČIAME BALSUOTI IR IŠRINKTI SEPTYNIAS PRETENDENTES Į METŲ KLAIPĖDIETĖS TITULĄ. 1 Ramunė Adomaitienė, neįgaliesiems atstovau2

3

4

5

6

7 8

9

janti sportininkė, – už pasaulio rekordą šuolio į tolį rungtyje. Irena Armonienė, etnologė, Klaipėdos etnokultūros centro specialistė, – už atsidavimą ir meilę Klaipėdos miesto ir krašto tautinei kultūrai, jos gaivinimą ir puoselėjimą, už asmeninį pavyzdį ir talentą skleisti tradicijos šviesą. Dalia Bielskytė, onkohematologinių ligonių bendrijos „Kraujas“ vadovė, pirmoji lietuvė, apdovanota Šventojo Martyno skydu, – už kilnias iniciatyvas, nuoširdų rūpestį vėžiu sergančiais tautiečiais, pagalbą ir pasiaukojimą jų labui, sugebėjimą suburti visuomenę didžiam tikslui – padėti žmogui. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, drąsiai ir ryžtingai kovojanti su korupcija, aktyviai dirbanti su jaunimu, padedanti ugdyti jaunus patriotiškus žmones, organizuojanti pilietiškumą ir patriotizmą skatinančius renginius. Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė, – už tyrumo puoselėjimą vaikų širdyse, galimybę jiems atsiskleisti. Jos dėka Klaipėdos laisvalaikio centrai suvienijo vaikus ir suteikė galimybę garsinti Klaipėdą ne tik Lietuvoje. Kristina Buslajeva, pensininkė, – už aktyvią veiklą miesto visuomeniniame gyvenime. Ji yra visuomeninės tarybos prie Klaipėdos apskrities VPK pirmininkė, ištisą dešimtmetį teikianti gyventojų bendruomenių pasiūlymus policijos komisarui, atskiriems pareigūnams. Ji – ir Pagyvenusių žmonių asociacijos valdybos pirmininkė, atsakingai koordinuoja Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių klubų veiklą, ieško būdų sudaryti sąlygas senjorų kultūrinei saviraiškai. Moteris nuoširdžiai dalyvauja „Carito“ rengiamose akcijose, padeda vienišiems žmonėms . Aleta Chomičenkienė, Klaipėdos universiteto doc. dr., – už švietėjišką veiklą, visiems norintiems sveikai gyventi. Romualda Česnienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Priėmimo skyriaus slaugytojos padėjėja. Daug metų su gimdyvėmis dirbanti moteris ne tik sugeba profesionaliai atlikti savo darbą, bet ir padeda būsimoms mamoms psichologiškai, nuramina, tinkamai paruošia vaikelio atėjimui į šį pasaulį. Kristina Jokubavičienė, P.Domšaičio galerijos vedėja, dailėtyrininkė, – už atsidavimą savo pro-

fesijai bei darbui, už milžiniškas pastangas, padėtas rekonstruojant P.Domšaičio galeriją. 10 Violeta Jokubynaitė, pedagogė, Klaipėdos atviros erdvės jaunimo centro komandos narė, – už itin aktyvią kovą už jaunimo teises mieste. 11 Rasa Juškėnienė, vyrų rankinio komandos „Žemaitijos dragūnas“ trenerė, – už pergalėmis vainikuotą triūsą ir uostamiesčio garsinimą. „Žemaitijos dragūnas“ du kartus iš eilės iškovojo Lietuvos čempiono titulą. 12 Vaiva Galvosienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Pogimdyvinio skyriaus vedėja, – už profesionalumą ir atsidavimą darbui. 13 Irena Genytė, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų vyriausioji gydytoja, – už ilgametį rūpestį mažaisiais, nenuilstančią energiją ir rūpestį, kad jie augtų šeimose. 14 Goda Giedraitytė, menotyrininkė, Klaipėdos menininkų grupės „Žuvies akis“ aktyvistė, tarptautinio šiuolaikinių menų festivalio „Plartforma“ Klaipėdoje iniciatorė ir organizatorė, – už kūrybines iniciatyvas bei edukacinius projektus, populiarinant šiuolaikinį meną ir garsinant Klaipėdos miestą. 15 Jovita Gracholski, Šeimos gerovės centro įkūrėja. Turbūt jau visą dešimtmetį rengia kursus nėščiosioms Klaipėdoje: ugdo net tik mamas, kūdikius, bet ir tėvelius. Tai moteris, kuri daugeliui klaipėdiečių šeimų kūdikio laukimą pavertė tikru stebuklu. 16 Lina Grinčikaitė, – labiausiai Klaipėdą garsinanti sportininkė moteris. 17 Dalia Grikšaitė, žurnalistė, viešųjų ryšių specialistė, – už miesto garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu, kur ji vadovavo spaudos centrui. 18 Natalja Istomina, slaugos mokslų daktarė, atstovaujanti pacientų ir slaugytojų interesams visuomenėje, puoselėjanti slaugos mokslą. 19 Gražina Juodytė, žurnalistė, pernai išleista jos antroji „Klaipėdos akvarelių“ knyga. Ji apdovanota Vinco Kudirkos premija. Ji tikra Klaipėdos gyvenimo metraštininkė. 20 Renata Karaliūnaitė, „Lietuvos Caritas“ projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ socialinė darbuotoja, – už tai, kad suge-

ba rasti tinkamus žodžius ir prisibelsti į visuomenės niekinamųjų sielas. 21 Jurga Karčiauskaitė-Lago, menininkė, savo kūryba ir subtiliais darbais garsinanti Klaipėdą Lietuvoje ir Lietuvą užsienyje. 22 Dalia Kanclerytė, dokumentinių filmų kūrėja, – už humanistinių idėjų skleidimą, socialinės dokumentikos puoselėjimą. 23 Teresė Karpavičiūtė, gydytoja, į šį pasaulį savo darbštumu ir atsidavimu atnešanti didelį stebuklą. 24 Virginija Kochanskytė, aktorė UNICEF Geros valios ambasadorė, - už rūpinimąsi Kambodžos vaikais, aukų rinkimą badaujantiems ir ligotiems. 25 Bronislava Lauciuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė – už ilgametį darbą puoselėjant miesto biblioteką ir jos jau šešti metai iš eilės rengiamus Klaipėdos knygos rinkimus. 26 Tamara Lochankina, „Sviatliačiok“ mokyklos direktorė, – už indėlį sprendžiant jaunuolių su negalia problemas. Mokykla „Sviatliačiok“ daugeliui tapo pažinimo, gėrio, kūrybos oaze. 27 Regina Milašienė, Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ direktorė. Ji savo atsidavimu, širdies šiluma ir nuoširdžiu darbu siekia pakeisti tuose namuose gyvenančių mažųjų klaipėdiečių kasdienybę, skatina juos pakilti ir vėl pamilti gyvenimą. 28 Jolanta Norkienė, visuomeninio judėjimo „Klaipėdieti! Atgaivinki savo miesto parką!“(asociacijos „Aš Klaipėdai“) lyderė,– už Jūros parko gaivinimą. 29 Rasa Norkutė, penkių knygų autorė, – už tai, kad net sunkiausiais laikais nenustojo kurti bei padėti kitiems. 30 Irina Novikova, Klaipėdos vaikų ir jaunimo teniso klubo „Tennis Star“ prezidentė, – už neatlygintiną visuomeninę veiklą, atsidavimą vaikams, jų užimtumo ir laisvalaikio organizavimą, už teniso sporto šakos plėtrą uostamiestyje, Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje bei užsienyje. 31 Lilija Petraitienė, Šv. Jono bažnyčios atstatymo iniciatyvinės grupės narė, Vakarų Lietuvos moterų asociacijos koordinatorė, „Suvalkijos“ bendrijos Klaipėdos filialo globėja, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė, – už nesavanaudišką pagalbą ir rūpestį klaipėdiečiais, už drąsą ginant viešąjį interesą, kovą prieš narkomanijos plitimą mūsų mieste. 32 Janina Priluckienė, Jūrininkų ligonines Nefrologijos ir hemodializių skyriaus vedėja ir gydytoja, daugelį metų savo profesionalumu garsinanti mūsų miestą.

33 Dalia Puidokienė, socialinės psichologinės paramos centro direktorė, – už humanišką veiklą.

34 Genovaitė Ramanauskienė, gydytoja, – už moterų grožio, sveikatos ir jaunystės puoselėjimą.

35 Galina Renge, „Žaliakalnio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, – už daugybę kartų laimėtus tarptautinius projektus, taip garsinant ne tik Klaipėdą, bet ir Lietuvą. 36 Audronė Renkauskienė, Klaipėdos sveikatos priežiūros centro Profilaktinio skyriaus vedėja, – už rūpestingumą ir nuoširdumą pacientams bei dalyvavimą politinėje ir visuomeninėje veikloje. 37 Nelė Savičenko, teatro ir kino aktorė, – už vaidmenis Klaipėdos dramos teatre bei Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje. 38 Aušra Smičiūtė, S.Šimkaus konservatorijos dėstytoja, grupės „Capella A“ vadovė, – už grupės pergales tarptautiniuose konkursuose, už aukštų muzikos standartų populiarinimą ir gero muzikinio skonio formavimą. 39 Stela Stanslovaitienė, šeimos gydytoja, daugiau nei 40 metų dirbanti šį darbą Klaipėdoje, džiuginanti pacientus nuoširdumu, dėmesiu bei jautrumu. 40 Vidmanta Timinskienė, pediatrė, – už tai, kad padėjo sveikais užaugti jau ne vienai klaipėdiečių kartai. 41 Irena Šemežienė, pediatrė, – už profesionalumą, atidumą, atjautą ir dešimtmečius neblėstantį pacientų dėkingumą. 42 Bronė Švitrienė, Klaipėdos universiteto „Leader dance“ šokėjų kolektyvo vadovė, – už uostamiesčio garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu. 43 Svetlana Vasičkina, rusų bendrijos „Lada“ pirmininkė, „Žaliakalnio“ gimnazijos mokytoja, – už ilgametį darbą mūsų miesto bendruomenės labui organizuojant masinius renginius mieste, labdaringą veiklą. 44 Virginija Vazbienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akių skyriaus vedėja, kuklus žmogus, labai gerbiama daktarė. 45 Danutė Žičkuvienė, Klaipėdos koncertų salės direktorė, – už profesionalią vadybą, už aukštos muzikinės kultūros populiarinimą Klaipėdoje. 46 Dalia Žukienė, visuomenininkė, moteris, kuri savo nuveiktais darbais gali pasididžiuoti ir be kurios Klaipėdos miestas neįsivaizduojamas. Tai moteris, pasižyminti geležine kantrybe, stipria valia ir visada žvelgianti tiesia kryptimi į tikslą.

BALSUOTI GALITE: Iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųsdami adresu: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda; arba atnešdami ir įmesdami į specialiąsias urnas redakcijoje, „Akropolyje“ esančiame skyriuje bei aštuoniuose didžiųjų „Iki“ prekybos centrų. Portale www.KL.lt. Čia daugiausia balsų surinkusi moteris taps viena iš septynių pretendenčių į Metų klaipėdietės titulą. Likusios šešios pretendentės bus išrinktos suskaičiavus balsavimo lapelius. Iki vasario 9 d. balsuodami išrinksite septynias šio titulo verčiausias pretendentes. Vasario 13 d. paskelbsime septynetuką. Nuo vasario 14 iki vasario 24 d. dienraštyje bus pristatytos visos septynios pretendentės. Nuo vasario 25 iki kovo 7 d. balsuodami iš septynių finalininkių išrinksite Metų klaipėdietę.

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE BALSUOJU UŽ:

2012-02-04 TV diena  
2012-02-04 TV diena  

Aktorė Meryl Streep už vaidmenį filme „Geležinė ledi“ jau laimėjo „Auksinį gaublį“ ir buvo no­ minuota „Oskarui“. Bet britai prieštarin­ gai...

Advertisement