Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Į Va­sa­rio 16-ajai skir­tą ren­gi­nį bi­lie­tai iš­šluo­ti aki­mirks­niu.

Miestas 2p.

penktADIENIS, vasario 3, 2012

Ark­ti­nis spei­gas nu­si­tai­kė ir į švie­so­fo­rus.

Miestas 3p.

28 (19 329)

Egip­te ki­lu­sių riau­šių me­tu nu­si­kal­tė­liai da­rė ką no­rė­jo, nes nie­kas ne­ban­dė jų su­lai­ky­ti.

Pasaulis 11p.

Vilio­ti stu­den­tų – į Ry­tus

Kaina 1,30 Lt

„La­bai di­de­lis klau­si­mas, kaip vals­ty­bi­nia­me uos­te at­si­ra­do šis įren­gi­nys.“ Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis tei­gė ne­ma­tan­tis rei­ka­lo dė­rė­tis su na­cio­na­li­zuo­ja­mo de­via­ci­jos įren­gi­nio sa­vi­nin­kais.

7p.

Cerk­vė mo­kyk­lo­je – be leidimų As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

„„Po­rei­kiai: nors ir pri­vers­ti gy­ven­ti to­li nuo gim­to­sios ša­lies, D.Žol­ša ir S.Tu­ku­ba­je­vas ti­ki­no, kad uos­ta­mies­ty­je jie jau­čia­si sau­giai ir tu­ri ga­li­my­

bę įgy­ti ko­ky­biš­ką iš­si­la­vi­ni­mą. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Stu­di­jų sve­tur gei­džian­tys lie­tu­viai ver­čia keis­ti ir ša­lies aukš­ tų­jų mo­kyk­lų stra­te­gi­ją. „Stu­di­juo­ki­te Lie­tu­vo­je!“ – to­kiu šū­kiu ap­si­gink­la­vę uni­ver­si­te­tų ir ko­le­gi­jų at­sto­vai pra­de­da žy­gius į nau­jas Ry­tų rin­kas. Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Kom­pen­suos nuo­sto­lius

Į Ka­zachs­ta­ną, Azer­bai­dža­ną bei Gru­zi­ją jau kryps­ta dvie­jų uos­ta­

mies­čio uni­ver­si­te­tų bei vie­nos ko­ le­gi­jos žvilgs­niai. Tad ti­kė­ti­na, kad nuo rug­sė­jo ne­ma­žas bū­rys ry­tie­ tiš­ko gy­mio jau­nuo­lių pa­jū­ry­je pa­ pil­dys aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės gre­tas.

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI KANDIDAČIŲ Į METŲ KLAIPĖDIETĖS TITULĄ SĄRAŠO IR BALSAVIMO LAPELIO IEŠKOKITE 5 P.

„Na­tū­ra­lu, kad ma­žė­jant Lie­tu­ vos stu­den­tų skai­čiui Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ska­ti­na tarp­ tau­tiš­ku­mą bei su­da­ro ga­li­my­bes ei­ti į ki­tas rin­kas. Be to, už­sie­nio stu­den­tai vals­ty­bi­niuo­se uni­ver­si­

te­tuo­se mo­ka dvi­gu­bai di­des­nius mo­kes­čius ne­gu mū­siš­kiai“, – pri­ pa­ži­no LCC tarp­tau­ti­nio uni­ver­si­ te­to rin­ko­da­ros sky­riaus di­rek­to­rė Ais­tė Mo­te­kai­tie­nė. Ši moks­lo įstai­ga kar­tu su ki­to­ mis Va­ka­rų re­gio­no aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis da­ly­vau­ja vie­na­me Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­ do pro­jek­tų. Šio pro­jek­to tiks­las – pri­sta­ty­ti mū­sų ša­lies aukš­tą­ sias mo­kyk­las, stu­di­jų pro­gra­mas sve­tur bei pri­trauk­ti už­sie­nio ša­ lių jau­nuo­lius stu­di­juo­ ti Lie­tu­vo­je.

4

Jau dau­giau nei de­šimt me­tų A.Rub­lio­vo mo­kyk­los pa­tal­po­ se vei­kia cerk­vė. Ta­čiau tik da­bar paaiš­kė­jo, jog šiai veik­lai nė­ra nei ofi­cia­lių su­tar­čių, nei lei­di­mų. Šar­vo­jo mi­ru­siuo­sius?

Ki­lus gin­čams dėl A.Rub­lio­vo mo­ kyk­los mo­ki­nių su­kė­li­mo į vie­nas pa­tal­pas, mies­to va­do­vai šio­je ug­ dy­mo įstai­go­je ap­ti­ko keis­tų da­ly­ kų. Vie­nas jų – mo­kyk­los pa­tal­po­se dau­gy­bę me­tų vei­kian­ti cerk­vė. „Kaip ji at­si­ra­do mo­kyk­lo­je? Gal­vo­jau, kad ta cerk­vė ten vei­ kia re­mian­tis ko­kiais nors tei­si­ niais pa­grin­dais. Gal yra ta­ry­bos spren­di­mas, o gal mies­to ad­mi­ nist­ra­ci­ja priė­mu­si tei­si­nius ak­tus, kad ta cerk­vė ten ga­ li bū­ti?

2


2

penktADIENIS, vasario 3, 2012

miestas

Cerk­vė mo­kyk­lo­je – be lei­di­mų Pa­s i­ro­d o, kaž­kas žo­ 1 džiu lei­do jai įsi­kur­ ti, bet žo­di­nis lei­di­mas – ne do­

ku­men­tas“, – cerk­vės at­si­ra­di­mo pe­ri­pe­ti­jas mo­kyk­lo­je narp­lio­jo uos­ta­mies­čio vi­ce­me­ras Vy­tau­ tas Če­pas. „Pap­ra­šiau, kad man pa­teik­ tų do­ku­men­tus, ko­kiu pa­grin­du cerk­vė ten vei­kia. Pa­si­ro­do, jo­kių do­ku­men­tų nė­ra. Bent jau sa­vi­ val­dy­bė jų ne­tu­ri. Gal ji ten ir ga­

Vy­tau­tas Če­pas:

Anks­čiau cerk­vė­jemo­kyk­lo­je bu­vo šar­ vo­ja­mi žmo­nės, ta­ čiau pa­tys mo­ki­nių tė­vai pra­dė­jo pro­ tes­tuo­ti ir tai nu­ trau­kė, o apei­gos čia vyks­ta iki šiol.

li veik­ti, bet tu­ri bū­ti iš­nuo­mo­tos pa­tal­pos ar per­duo­tos pa­nau­dai. Tai na­tū­ra­lus ci­vi­li­zuo­tas da­ly­kas. Be to, anks­čiau cerk­vė­je-mo­kyk­ lo­je bu­vo šar­vo­ja­mi žmo­nės, ta­ čiau pra­dė­jo pa­tys mo­ki­nių tė­vai pro­tes­tuo­ti ir tai nu­trau­kė, o apei­ gos vyks­ta iki šiol“, – apie pa­tal­pų nau­do­ji­mą pa­sa­ko­jo V.Če­pas. Švie­tė­jiš­ka mi­si­ja

Apie cerk­vės at­si­ra­di­mą A.Rub­ lio­vo mo­kyk­lo­je ne­no­riai kal­bė­jo

ir jos di­rek­to­rius Vla­di­mi­ras Ar­ta­ mo­no­vas. „Kuo čia dė­ta cerk­vė? Aš ne­ži­ nau, ką jums pa­sa­ky­ti. Na, pa­tal­ pa nau­do­ja­ma ti­ky­bos pa­mo­koms. Ir pa­mal­dos vyks­ta, o kas? Žmo­nės ten ne­bu­vo šar­vo­ja­mi, čia ne­tiks­ li in­for­ma­ci­ja. Tai mo­ki­niams skir­ ta pa­tal­pa, mo­ki­nių tė­vams, sa­vi­ val­dai, pa­mo­koms, kul­tū­ri­niams ren­gi­niams. O ko­dėl mo­kyk­los pa­ tal­po­se ne­ga­li vyk­ti tra­di­ci­nės re­li­ gi­nės apei­gos? Ci­vi­li­nė­je mo­kyk­lo­ je bend­ruo­me­nei pa­gei­dau­jant ga­li vyk­ti pa­mal­dos. Ta pa­tal­pa ne­pri­ me­na kla­sės, ji įreng­ta pa­gal cerk­ vės tra­di­ci­jas“, – sa­vo tie­są dės­tė di­rek­to­rius V.Ar­ta­mo­no­vas. Va­do­vas pri­pa­ži­no, kad tos pa­ tal­pos nuo­mo­ja­mos, cerk­vė už tai pi­ni­gus mo­ka. Mo­kyk­lai esą tai di­ de­lė fi­nan­si­nė pa­ra­ma. Ta­čiau ko­kiu ju­ri­di­niu pa­grin­du ima­mi pi­ni­gai, jei nė­ra jo­kių ofi­ cia­lių lei­di­mų tai cerk­vei ten veik­ ti, V.Ar­ta­mo­no­vas paaiš­kin­ti ne­ ga­lė­jo. Re­li­gi­ja at­skir­ta nuo vals­ty­bės

„Vals­ty­bi­nė­je mo­kyk­lo­je to­kie da­ ly­kai ne­tu­rė­tų eg­zis­tuo­ti. Ar­ba tai tu­rė­tų bū­ti bend­ruo­me­ni­nė mo­ kyk­la, kaip mes tu­ri­me ka­ta­li­kiš­ kas, tai ga­lė­tų bū­ti ir sta­čia­ti­kiš­ ka mo­kyk­la, nie­kas juk ne­drau­džia to­kios ini­cia­ty­vos. Tu­rė­tų bū­ti aiš­ kus ap­si­spren­di­mas, ta­čiau vals­ty­ bi­nė­se mo­kyk­lo­se re­li­gi­nio kul­to ob­jek­tas ne­priim­ti­nas“, – tvir­ti­ no švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ ras Vai­das Ba­cys. „Ma­nau, ne vien tik sta­čia­ti­kiai mo­ko­si to­je mo­kyk­lo­je, gal ir ne­ti­ kin­čių yra tarp jų, tai­gi rei­kė­tų gerb­ ti vi­sos bend­ruo­me­nės in­te­re­sus“, – pa­brė­žė vi­ce­mi­nist­ras V.Ba­cys. Pa­sak Klai­pė­dos me­ro pa­va­duo­ to­jo V.Če­po, jei­gu po­li­ti­kai nu­ spręs, kad cerk­vė ten tu­ri veik­ti, tai esą te­gul vei­kia, o jei bus nu­spręs­ ta, kad ji tu­ri iš­si­kel­ti, tai pa­tal­pos tu­ri bū­ti grą­žin­tos mo­kyk­lai, ci­vi­ li­nio švie­ti­mo reik­mėms.

„„Skai­čius: ka­soms bu­vo iš­da­ly­ta po ke­lis šim­tus kvie­ti­mų. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Kvie­ti­mas į šven­ti­nį ren­gi­nį – de­fi­ci­tas Pa­no­ru­siems išysti šventinį Va­sa­rio 16-ajai skirtą koncertą klai­pė­die­čiams te­ko nu­si­ vil­ti – jau pir­mą­ją die­ną kvie­ti­mai į ne­mo­ka­ mą ren­gi­nį bu­vo iš­graibs­ty­ti.

Da­lis kvie­ti­mų bu­vo ati­duo­ti po­li­ti­nių ka­li­nių, trem­ti­nių, pa­gy­ ve­nu­sių žmo­nių or­ga­ni­za­ci­joms, me­no ko­lek­ty­vams. Per 1000– 1600 kvie­ti­mų ati­te­ko Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bei. Įta­rė ka­si­nin­kes

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Kur dingo bilietai?

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti „Švy­tu­rio“ are­no­je vyks mi­nė­ji­mas ir šven­ti­nis kon­cer­tas. Ja­me da­ly­vaus vals­ty­bi­nis dai­nų ir šo­kių an­samb­lis „Lie­tu­va“, so­lis­ tai Kris­ti­na Zmai­lai­tė, Ed­mun­das Sei­lius ir Čes­lo­vas Ga­ba­lis. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai ža­dė­ jo, kad pa­no­rę ne­mo­ka­ma­me kon­ cer­te ap­si­lan­ky­ti klai­pė­die­čiai ga­ lės pa­siim­ti kvie­ti­mus. Nuo va­sa­rio pra­džios juos esą ga­li­ma gau­ti ke­ tu­rio­se skir­tin­go­se vie­to­se. Ta­čiau jau pir­mą­ją die­ną su­sku­ bu­siems pa­siim­ti kvie­ti­mus te­ ko nu­si­vil­ti. Ka­si­nin­kės paaiš­ki­no, kad ka­soms duo­ta tik po ke­lis šim­ tus kvie­ti­mų ir jie jau iš­šluo­ti. Klai­p ė­d ie­č iai pik­t i­n a­s i, kad kvie­t i­m ų ne­b u­vo ga­l i­m a gau­

ti jau pir­mą­jį jų da­li­ji­mo die­nos ry­tą „Švy­tu­rio“ are­no­je yra per 4200 vie­tų. Tad gy­ven­to­jams ki­ lo klau­si­mas, kur din­go li­ku­sie­ ji bi­lie­tai. Iš­da­li­jo or­ga­ni­za­ci­joms

Ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­jan­čio kul­tū­ros cent­ro „Žve­jų rū­mai“ di­rek­to­rius Al­vy­das Len­kaus­kas paaiš­ki­no, kad į skir­tin­go­se mies­to vie­to­se esan­ čias ka­sas bu­vo iš­da­ly­ta nuo 300 iki 450 kvie­ti­mų. Iš vi­so – 1560. Pa­sak A.Len­kaus­ko, vos spė­jus ati­da­ry­ti „Žve­jų rū­mų“ ka­sas per ke­lio­li­ka mi­nu­čių at­siim­ta per 30 kvie­ti­mų. Di­rek­to­r ius nuo­g ąs­ta­vo, kad aki­mirks­niu din­gę kvie­ti­mai ne­ ga­ran­tuo­ja, jog pri­si­rinks pil­na are­na žiū­ro­vų. „Žmo­nės pri­sii­ma kvie­ti­mų, o pa­skui bū­na tuš­čia sa­lė“, – ne kar­tą įsi­ti­ki­no A.Len­ kaus­kas.

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Val­de­ma­ras Puo­ džiū­nas paaiš­ki­no, kad pa­sta­rie­ji kvie­ti­mai bus iš­da­ly­ti ofi­cia­liems as­me­nims. Ve­dė­jas ne­si­ti­kė­jo, jog kils toks di­džiu­lis gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­ mas šven­ti­niu ren­gi­niu. Ta­čiau sten­gian­tis iš­veng­ti ga­li­mų gud­ ra­vi­mų bu­vo nu­spręs­ta vie­nam žmo­gui duo­ti ne dau­giau nei ke­tu­ ris kvie­ti­mus. Abu pa­šne­ko­vai svars­tė, ko­dėl taip grei­tai iš ka­sų din­go ne­mo­ka­mi bi­lie­tai. Jie kė­lė ver­si­ją, jog kvie­ti­ mus sa­viš­kiams ga­lė­jo iš­da­ly­ti pa­ čios ka­si­nin­kės. Ta­čiau pa­ža­dė­ta, kad po ke­lių die­nų į ka­sas bus per­duo­ta dar da­ lis kvie­ti­mų – tu­rė­tų at­lik­ti dar apie ke­lis šim­tus ne­mo­ka­mų bi­lie­tų. A.Len­kaus­kas kvie­ti­mų ne­ga­vu­ siems klai­pė­die­čiams pa­ta­rė pa­ lauk­ti ren­gi­nio die­nos – va­sa­rio 16-osios. Tuo­met į are­nos ka­sas bus per­duo­ta per 150 kvie­ti­mų.

Dėl vangių atsiskaitymų – sko­lų kup­ra As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Klai­pė­dos ap­ skri­ty­je pa­skel­bė, kad Klai­pė­dos ir Pa­lan­gos mies­tų, Klai­pė­dos ra­jo­no bei Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės kre­di­to­ ri­nio įsi­sko­li­ni­mo 2011 m. pa­bai­go­ je ne­tu­rė­jo. Ta­čiau Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, pa­ly­gin­ti su 2010 me­tais, per­nai jis išau­go be­veik 5 mi­li­jo­nais li­tų.

„„Ne­ži­no: val­di­nin­kai šian­dien gūž­čio­ja pe­čiais, kas A.Rub­lio­vo pa­grin­di­

nės mo­kyk­los pa­tal­po­se lei­do įkur­ti cerk­vę.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2011 me­ tais van­giai at­si­skai­ti­nė­jo už pre­ kes ir pa­slau­gas, to­dėl sa­vi­val­dy­bės kre­di­to­ri­nis įsi­sko­li­ni­mas per me­ tus išau­go be­veik 5 mi­li­jo­nais li­tų ir da­bar sie­kia dau­giau nei 6 mi­li­jo­

nus 700 tūkst. Lt, sa­vo ata­skai­to­je tei­gia Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Klai­pė­ dos ap­skri­ty­je Dai­va Ke­re­keš. „Kai ku­rias są­skai­tas pri­va­lo­ma ap­mo­kė­ti per 30 die­nų, dar­bo už­ mo­kes­tį – per 10 die­nų. Ši­lu­tės sa­ vi­val­dy­bė yra pra­del­su­si at­si­skai­ ty­mus už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, už at­lik­tus dar­bus“, – tei­gė D.Ke­ re­keš. Pag­rin­di­nės kre­di­to­ri­nio įsi­sko­ li­ni­mo au­gi­mo prie­žas­tys – ban­ke „Sno­ras“ įšal­dy­ta 1,5 mln. Lt. sa­ vi­val­dy­bės lė­šų, taip pat vie­ti­nė rink­lia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą ne­pa­den­gia pa­tir­tų iš­lai­dų, tad tvar­kant ko­mu­ na­li­nes at­lie­kas ra­jo­ne su­si­kau­pė dau­giau nei 1 mln. li­tų sko­la.

„Jie ra­šo, kad ana­li­zuo­ja prie­ žas­tis, tvir­ti­na įsi­sko­li­ni­mo den­ gi­mo gra­fi­kus, bet iš anks­čiau be­ si­tę­sian­čios sko­los ne­lei­džia jų su­ma­žin­ti, nes ir pa­ja­mos per­nai bu­vo ma­žes­nės, nei pla­nuo­ta“, – apie Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nes bė­das pa­sa­ko­jo D.Ke­ re­keš. Vy­r iau­sy­b ės at­s to­v ės pa­teik­ to­j e ata­s kai­to­j e tei­g ia­m a, jog per­n ai kre­d i­to­r i­n is įsi­s ko­l i­n i­ mas Kre­tin­gos ra­jo­no sa­vi­val­dy­ bė­je su­m a­ž ė­jo ket­v ir­č iu mi­l i­jo­ no li­t ų, o Klai­p ė­d os ir Pa­l an­gos mies­tų, Klai­pė­dos ra­jo­no bei Ne­ rin­gos sa­vi­val­dy­bės kre­di­to­ri­nio įsi­s ko­l i­n i­m o 2011 m. pa­bai­go­je ne­tu­rė­jo.


3

penktADIENIS, vasario 3, 2012

miestas Bai­gė ty­ri­mą

In­ves­tuos į Klai­pė­dą

Svei­ka­tin­gu­mo mė­nuo

Lie­tu­vos sau­gios lai­vy­bos ad­mi­ nist­ra­ci­ja ir Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nis jū­rų ava­ri­jų ty­ri­mų biu­ras bai­ gė bend­rą ty­ri­mą dėl gais­ro lai­ ve „LIS­CO Glo­ria“. Priei­ta prie iš­ va­dos, kad gais­ro ži­di­nys bu­vo sunk­ve­ži­mis su prie­ka­ba, sto­vė­ jęs vir­šu­ti­nia­me de­ny­je. Juo bu­ vo ga­be­na­ma šal­dy­ta paukš­tie­ nos pro­duk­ci­ja.

Sta­ty­da­ma su­skys­tin­tų gam­ ti­nių du­jų ter­mi­na­lą vals­ty­bė pla­nuo­ja pa­pil­do­mai in­ves­tuo­ ti į Klai­pė­dos gat­vių tink­lą ir ki­ tus ob­jek­tus. Bend­ra dar­bų ver­ tė siek­tų apie 0,5 mlrd. li­tų. Rei­ ka­lin­gas lė­šas pla­nuo­ja­ma gau­ti iš 2014–2020 m. ES fon­dų, Klai­ pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­ rek­ci­jos.

Va­sa­rį Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras kvie­čia į ne­mo­ ka­mus svei­kos gy­ven­se­nos už­ siė­mi­mus. Vyks ka­la­ne­ti­kos tre­ ni­ruo­tės, šiau­rie­tiš­ko ėji­mo mo­ ky­mai. Ren­gi­nius vai­ni­kuos pa­ skai­ta tė­vams te­ma „Psi­choak­ ty­vių­jų me­džia­gų var­to­ji­mo pre­ ven­ci­ja“. Svei­ka­tin­gu­mo mė­nuo bus mi­ni­mas ir mo­kyk­lo­se.

Šal­tis pa­lau­žė tech­ni­ką Mies­to vie­ša­sis trans­por­tas, švie­so­ fo­rai neat­lai­kė ark­ ti­nio šal­čio. Gy­ven­ to­jai įsi­ti­ki­nę, kad dėl spei­go strin­ga ir lif­tų du­rys.

Ke­lei­viai skun­dė­si, kad vai­ruo­ to­jai spe­cia­ liai nea­ti­ da­ro prie­ki­ nių du­rų, nes šiems šal­ta, ta­čiau iš tik­ ro jos bu­vo už­ša­lu­sios.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Neiš­va­žia­vo trys au­to­bu­sai

Po mies­tą pa­pras­tai kur­suo­ja 103 au­to­bu­sai. Va­kar ry­tą į pir­muo­sius rei­sus neiš­va­žia­vo trys – po vie­ną 5, 6, 9 marš­ru­tus ap­tar­nau­jan­tys. Die­ną jau va­žia­vo vi­si au­to­bu­sai. Vie­šo­sios įstai­gos „Klai­pė­dos ke­ lei­vi­nis trans­por­tas“ di­rek­to­rius Gin­ ta­ras Ne­niš­kis tvir­ti­no, jog, pa­ly­gin­ ti su praė­ju­siais me­tais, kai taip pat vy­ra­vo 20 laips­nių šal­čio tem­pe­ra­tū­ ra, si­tua­ci­ja ne­blo­ga. Ta­da ry­tą neiš­ va­žia­vo 8 au­to­bu­sai. Prob­le­mų šal­tis kė­lė ir dar­bo me­tu – da­lis au­to­bu­sų nu­trau­kė rei­sus. Neat­si­da­rė ir kai ku­ rių au­to­bu­sų prie­ki­nės du­rys, per ku­ rias tu­ri įlip­ti ke­lei­viai. Bu­vo ir to­kių, ku­riuo­se at­si­da­rė tik vie­ne­rios. „Ke­lei­viai skam­bi­no, skun­dė­si, kad vai­ruo­to­jai spe­cia­liai nea­ti­da­ ro prie­ki­nių, nes šiems šal­ta, ta­čiau iš tik­ro jos bu­vo už­ša­lu­sios. Įši­lus au­to­bu­sui, at­ši­lo ir du­rys“, – aiš­ ki­no di­rek­to­rius. Vai­ruo­to­jai ne­mie­ga nak­ti­mis

Ke­lei­viai skun­džia­si ir dėl šal­čio au­to­bu­suo­se. G.Ne­niš­kis pa­brė­

„„Nesk­lan­du­mai: ark­ti­nis šal­tis va­kar trik­dė švie­so­fo­rų dar­bą.

žė, jog ši pro­ble­ma la­biau pa­ste­ bi­ma to­se trans­por­to prie­mo­nė­se, ku­rioms per 20 me­tų. Klai­pė­do­je va­ži­nė­jan­čių au­to­bu­ sų tar­na­vi­mo lai­ko vi­dur­kis sie­kia 17 me­tų. Šal­tis trik­do ir kom­pos­te­rių dar­ bą. Jie vei­kia lė­čiau. Strin­ga ir įgar­ si­ni­mo sis­te­ma. „Esant dau­giau nei 20 laips­nių šal­čio, elekt­ro­tech­ni­ka vei­kia sun­ kiai“, – tei­gė G.Ne­niš­kis. Ve­žė­jų per šal­čius lau­kia be­mie­ gės nak­tys. Klai­pė­dos au­to­bu­sų par­kas au­to­bu­sus, ku­rie va­žiuo­ja į pir­muo­sius rei­sus, lai­ko šil­tuo­se ga­ra­žuo­se. Lau­ke sto­vin­čių au­to­bu­sų va­rik­ liai nak­tį tam tik­rą lai­ką vis įjun­ gia­mi. Pri­va­čių ve­žė­jų įmo­nė­se tai da­ro bu­din­tys vai­ruo­to­jai.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ne­vei­kė švie­so­fo­rai

Šal­tis uos­ta­mies­ty­je trik­do ir švie­ so­fo­rų dar­bą. Spė­ja­ma, jog dėl jo bu­vo su­ge­dę du įren­gi­niai. Įmo­nės „Sank­ry­ža“ tech­ni­kos di­ rek­to­rius And­rius Ka­da­gis tvir­ti­no, jog už­va­kar Klai­pė­do­je švie­so­fo­rų dar­bas su­tri­ko dvie­jo­se san­kry­žo­se. Trum­pai švie­so­fo­rai ne­vei­kė Mi­ ni­jos ir Sau­sio 15-osios gat­vių, Mi­ ni­jos ir Ag­luo­nos gat­vių san­kry­žo­se. Spe­cia­lis­tai pa­ša­li­no ge­di­mus. „Ka­ dan­gi bu­vo pa­vie­niai ge­di­mai, sun­ ku pa­sa­ky­ti, kiek jiems įta­kos tu­rė­jo šal­tis. Švie­so­fo­rai pa­pras­tai la­biau rea­guo­ja į vė­ją“, – tei­gė A.Ka­da­gis. Ner­vus ga­di­no lif­tai

Dau­giaaukš­čiuo­se na­muo­se gy­ ve­nan­tys klai­pė­die­čiai pa­ste­bė­jo, kad, spau­džiant šal­čiui, sun­kiau ėmė vars­ty­tis lif­tų du­rys.

„Kai ry­tą lei­dau­si, bu­vo la­bai ne­ jau­ku – du­rys už­si­da­rė la­bai lė­tai. Bi­jo­jau, kad neužst­rig­čiau be­va­žiuo­ da­ma. Anks­čiau taip nė­ra bu­vę“, – tvir­ti­no Kre­tin­gos gat­vės gy­ven­to­ja. Klai­pė­die­tės ma­ny­mu, tam įta­ kos tu­ri di­de­lis šal­tis. „Laip­ti­nė­ je šal­ta, ma­tyt, ir lif­tą pa­vei­kė“, – svars­tė mo­te­ris. Įmo­nės „Klai­pė­dos lif­tas“ in­ži­ nie­rius Ka­zi­mie­ras Ka­za­ke­vi­čius aiš­ki­no, jog šal­tis lif­tams di­de­lės įta­kos ne­tu­ri. „Prieš 20 me­tų bū­da­vo vi­so­ kių anek­do­tų. Už­šal­da­vo te­pa­las. Da­bar nau­do­ja­me ge­res­nį. Abe­jo­ ju, kad lif­to vei­ki­mas bū­tų su­si­jęs su šal­čiu. Laip­ti­nės šil­do­mos. Pro ply­šius ši­lu­ma iš ko­ri­do­riaus pa­ ten­ka ir į lif­to šach­tą. Jo­je tik­rai nė­ ra to­kia tem­pe­ra­tū­ra, kaip lau­ke“, – pa­brė­žė in­ži­nie­rius.

Dienos telegrafas Ta­ry­ba. Penk­ta­die­nį 9 val. vyks mies­to ta­ry­bos po­sė­dis. Dar­bot­var­kė­je nu­ma­ ty­ta svars­ty­ti 3 klau­si­mus. Bus pri­sta­ty­ tas šių me­tų mies­to biu­dže­tas. Mo­ki­niai. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė pri­ me­na, kad oro tem­pe­ra­tū­rai esant 20 laips­nių šal­čio ar že­mes­nei į mo­kyk­lą ga­li ne­vyk­ti 1–5 kla­sių mo­ki­nai, vy­rau­ jant 25 laips­niams šal­čio ar že­mes­nei – 6–12 kla­sių mo­ki­niai. Ar vai­ką leis­ti į mo­kyk­lą, spren­džia tė­vai. Pa­gal­ba. Vy­rau­jant šal­čiams, Klai­pė­ dos so­cia­li­niai dar­buo­to­jai pra­šo pa­ra­ mos šil­tais rū­bais. Juos pra­šo­ma at­neš­ ti į so­cia­li­nes įstai­gas: Klai­pė­dos so­cia­ li­nės pa­ra­mos cent­rą (Tai­kos pr. 76, 15 kab.), „Ca­ri­tą“ (Smil­te­lės g. 27, Tai­kos pr. 29A, Kre­tin­gos g. 40, prii­ma­mi pir­ ma­die­niais, ant­ra­die­niais, penk­ta­die­ niais), Rau­do­ną­jį Kry­žių (Švy­tu­rio g. 6A, prii­ma­mi pir­ma­die­niais, ant­ra­die­ niais, penk­ta­die­niais nuo 10 iki 12 val.), nak­vy­nės na­mus (Vir­šu­ti­nė g. 21, Ši­lu­ tės pl. 8), Klai­pė­dos psi­chi­kos svei­ka­tos cent­rą. Sta­cio­na­ri dė­žė rū­bams yra ša­ lia pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ro „Ak­ro­ po­lis“ cent­ri­nio įė­ji­mo. Su­rink­ti dra­bu­ žiai bus pri­sta­ty­ti į me­di­ci­nos įstai­gas. Mir­tys. Va­kar Met­r i­ka­ci­jos sky­r iu­je už­re­gist­ruo­tos 6 klai­pė­die­čių mir­tys. Mi­rė Na­ta­li­ja Sa­jen­ko (g. 1918 m.), Sta­ nis­lo­vas Ta­mo­šai­tis (g. 1936 m.), Ev­ge­ ny Shat­si­lo (g. 1938 m.), An­ta­nas Je­ge­ la­vi­čius (g. 1949 m.), Bro­nis­lo­vas Jo­nu­ tis (g. 1964 m.), Vla­di­mi­ras Na­za­ro­vas (g. 1968 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi An­ta­nas Je­ge­la­vi­čius, Leo­nas Šu­kys. Nau­ja­gi­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 8 mo­te­rys. Gi­mė 4 mer­gai­tės ir 4 ber­niu­kai. Grei­to­ji. Va­kar iki 16 val. grei­to­sios pa­ gal­bos me­di­kai su­lau­kė 40 iš­kvie­ti­mų.

Tur­ga­vie­tę tuš­ti­na žvarba As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Spei­gas iš­vai­kė pir­kė­jus iš uos­ta­ mies­čio tur­ga­vie­čių. Per­pus su­ma­ žė­ju­siu pir­kė­jų srau­tu be­si­skun­ džian­tys par­da­vė­jai šą­la tuš­čiuo­ se pa­vil­jo­nuo­se.

Klai­pė­dos nau­ja­ja­me tur­gu­je dar­ žo­vė­mis pre­kiau­jan­ti Ag­nė pri­si­pa­ ži­no, kad tur­ga­vie­tė­je duo­ną pel­no­ si vi­sa šei­ma. „Mes su ma­ma pa­kai­to­mis dir­ ba­me. Tė­vą šis sun­kus dar­bas jau pa­kir­to. Sun­ku­mų ne­šio­ji­mas ir nuo­la­ti­nis nuo­var­gis jam kai­na­vo in­sul­tą“, – pa­sa­ko­jo dar­žo­vė­mis pre­kiau­jan­ti klai­pė­die­tė.

Pas­pau­dus šal­tu­kui dar­žo­vių par­da­vė­jai ėmė pa­ni­kuo­ti, kad jų pro­duk­ci­ja per nak­tį tur­gaus pa­vil­ jo­ne ga­li su­šal­ti. „Sa­ko­ma, kad sa­ lė­je pa­lai­ko­ma 8 laips­nių ši­lu­ma. Bet tik­rai nė­ra šil­ta. Ned­rįs­ta­me at­si­vež­ti di­des­nio dar­žo­vių kie­kio, nes jos ga­li su­šal­ti, su­pū­ti“, – aiš­ ki­no par­da­vė­ja. Šal­ty­je nak­čiai pa­lie­ka­mus ba­na­ nus klai­pė­die­tės vy­nio­ja į ant­klo­des ir dangs­to kai­li­nė­mis ke­pu­rė­mis. „To­kie pa­sta­tai ne­pri­tai­ky­ti rim­ toms žie­moms. Šal­ty­je ne tik pro­ duk­ci­ja gen­da, šą­la­me ir mes, par­ da­vė­jai“, – skun­dė­si mer­gi­na. Pre­ky­bi­nin­kai ti­ki­no, kad per­pus su­ma­žė­jęs pir­kė­jų srau­tas jiems smar­kiai su­ma­žins už­dar­bį.

„Nie­ko žmo­nės ne­per­ka. Ir tai vis dėl šal­čio – bi­jo­ma di­džiu­lių są­skai­ tų už būs­tų šil­dy­mą. Žmo­nės tau­po. Anks­čiau nuo 7 ry­to pre­kiau­da­vo­ me, o da­bar at­va­žiuo­ja­me apie 8.30 val. Vis tiek žmo­nių nė­ra“, – kal­bė­ jo pre­ky­bi­nin­kė. Ki­ta­me tur­gaus pa­vil­jo­ne pre­kiau­ jan­ti An­ge­lė tvir­ti­no, kad mė­sos ga­ mi­niams šal­tu­kas gal ir ne­pa­kenks, ta­čiau ėmė „strei­kuo­ti“ ka­sos apa­ ra­tai. „Ka­sos apa­ra­tai strin­ga, kai­nos nie­kaip ne­ga­li­me įra­šy­ti. Ta­čiau ant­ klo­dė­mis jų dar ne­dangs­to­me“, – ti­ ki­no mo­te­ris. Mė­sos ga­mi­nių pa­vil­jo­ ne kol kas lai­ko­si 7 laips­nių ši­lu­ma. Tur­gaus ad­mi­nist­ra­ci­ja tei­gia, kad sa­lė­se sten­gia­ma­si pa­lai­ky­ti 10 laips­nių ši­lu­mos tem­pe­ra­tū­rą. „Ar­

„„Šal­tis: nau­jo­jo tur­gaus pre­ky­bi­nin­kė Ag­nė ti­ki­no, kad šal­tis iš tur­gaus

iš­vai­kė pa­sku­ti­nius pir­kė­jus. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

tė­ja dar di­des­nis šal­tis, įjung­si­me vi­ sus šil­dy­tu­vus, kiek tik tu­ri­me. Mes šil­do­mės elekt­ra. Keis­ta, ta­čiau per nak­tį sa­lė­se bū­na šil­čiau nei die­ną. Ma­tyt, žmo­nės pra­de­da vars­ty­ti du­ ris, oras ir at­šą­la“, – aiš­ki­no įmo­nės „Nau­ja­sis tur­gus“ di­rek­to­riaus pa­

va­duo­to­ja Zi­nai­da Kar­pa­lo. Pa­sak pa­šne­ko­vės, sau­sį tur­ga­vie­tė­je pre­ ky­bi­nin­kų su­ma­žė­jo per­pus. „Prie­ žas­tys tos pa­čios – įves­ti ka­sos apa­ ra­tai ir su­ma­žė­jęs per­ka­mu­mas. Nė­ra pa­klau­sos, nė­ra ir pa­siū­los“, – sa­kė Z.Kar­pa­lo.


4

penktADIENIS, vasario 3, 2012

miestas

Vilio­ti stu­den­tų – į Ry­tus 1

„Pro­jek­tas api­ma tris Lie­t u­vos re­g io­n us – aukš­to­sios mo­kyk­los tu­rė­jo bur­tis į spe­cia­lius kon­sor­ciu­mus, ku­riuo­ se bū­tų bent po vie­ną uni­ver­si­te­tą ir ko­le­gi­ją. Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ne su­si­bū­rė­me Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ tas, LCC tarp­tau­ti­nis uni­ver­si­te­tas, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas bei Klai­pė­ dos vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja ir pa­tei­kė­ me pa­raiš­ką, kad no­rė­tu­me da­ly­ vau­ti pen­kio­se pa­ro­do­se. Po dvi jų vyks Ka­zachs­ta­ne ir Azer­bai­dža­ ne, o vie­na – Gru­zi­jo­je“, – pa­sa­ ko­jo pro­jek­to koor­di­na­to­rė. Ver­ti­na lie­tu­vių iš­si­la­vi­ni­mą

Pir­mo­sios klai­pė­die­čių „žval­gy­tu­ vės“ nu­ma­ty­tos jau šį mė­ne­sį Gru­ zi­jo­je. Iš vi­so da­ly­va­vi­mui pa­ro­do­ se bus skir­ta 128 tūkst. li­tų. „Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja mus nu­krei­pia bū­tent į Azi­jos, ša­lis, nes ten jau­čia­mas di­de­lis su­si­do­ mė­ji­mas stu­di­jo­mis Lie­tu­vo­je, mū­ sų iš­si­la­vi­ni­mas lai­ko­mas itin aukš­ tos ko­ky­bės. Tai pa­ju­to­me ir pa­tys, kai spa­lį pir­mą­kart da­ly­va­vo­me pa­ ro­do­je Azer­bai­dža­ne – iš­ties su­lau­ kė­me la­bai di­de­lio dė­me­sio. Kaip tik šiuo me­tu dir­ba­me su pen­kiais žmo­nė­mis, ku­rie yra pa­tei­kę pa­raiš­ kas stu­di­juo­ti mū­sų uni­ver­si­te­te“, – ko­men­ta­vo pa­šne­ko­vė. A.Mo­te­kai­tie­nė pri­pa­ži­no, jog Azer­bai­dža­nas ir Gru­zi­ja LCC tarp­ tau­ti­niam uni­ver­si­te­tui bus nau­jos rin­kos, ta­čiau jau da­bar čia stu­di­ juo­ja ne­ma­žai jau­nuo­lių iš Uk­rai­ nos, Bal­ta­ru­si­jos, Mol­do­vos. Ne nau­jie­na ir stu­den­tai iš Uz­be­kis­ ta­no bei Kir­gi­zi­jos. „Ga­li­ma sa­ky­ti, kad į ar­ti­mes­nes Ry­tų rin­kas pra­dė­jo­me žval­gy­tis maž­daug prieš ket­ve­rius me­tus“, – tei­gė pa­šne­ko­vė. Pa­sak A.Mo­te­kai­tie­nės, jau­nuo­ lius iš Ry­tų Klai­pė­do­je la­biau­siai do­mi­na vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mas, o štai Kau­ne po­pu­lia­rūs tech­ni­kos moks­lai, in­ži­ne­ri­ja. „Ma­nau, mū­sų vi­sos ke­tu­rios moks­lo įstai­gos ga­lės pa­siū­ly­ ti la­bai pla­tų įvai­riau­sių pro­gra­ mų spekt­rą“, – nea­be­jo­ja pro­jek­ to koor­di­na­to­rė. At­ra­do Ame­ri­kos ga­ba­lė­lį

Šiuo me­tu LCC tarp­tau­ti­nia­me uni­ver­si­te­te moks­lų sie­kia 8 stu­ den­tai iš Ka­zachs­ta­no. Vie­na jų – pir­ma­kur­sė Da­na Žol­ša, kaip ir dau­ge­lis ki­tų jos tau­tie­čių, pa­si­ rin­ko vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mą.

„„Iš­vy­ka: pa­ro­do­je Ba­ku, vy­ku­sio­je per­nai, A.Mo­tie­kai­tie­nė ir jos ko­le­gė vil­nie­tė Ina Gu­jie­nė bu­vo nu­si­tei­ku­

sios pui­kiai – da­ly­viai iš Lie­tu­vos dė­me­sio ne­pris­ti­go. 

„Nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­ma­niau, kad stu­di­juo­siu Eu­ro­po­je, ypač Lie­tu­vo­je. Apie šią ša­lį ži­no­jau tik tiek, kad tai Eu­ro­pos vals­ty­bė, ku­ rios sos­ti­nė Vil­nius. Pla­na­vau mo­ ky­tis Ka­zachs­ta­ne, vie­na­me di­

Da­na Žol­ša:

Nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­ma­niau, kad stu­ di­juo­siu Eu­ro­po­je, ypač Lie­tu­vo­je. Apie šią ša­lį ži­no­jau tik tiek, kad tai Eu­ro­pos vals­ty­bė, ku­rios sos­ ti­nė Vil­nius.

des­nių mies­tų. Kai su­ži­no­jau apie LCC, ėmiau ieš­ko­ti dau­giau in­for­ ma­ci­jos apie Lie­tu­vą – jos kul­tū­rą, žmo­nes, tra­di­ci­jas. Nusp­ren­džiau vi­sa tai pa­ma­ty­ti sa­vo aki­mis“, – pri­si­pa­ži­no mer­gi­na. Da­na ne­nei­gė, jog sva­rus mo­ty­ vas stu­di­juo­ti uos­ta­mies­ty­je bu­vo ir tai, kad pa­si­rink­ta mo­ky­mo įtai­ ga – ame­ri­kie­tiš­ko ti­po uni­ver­si­te­ tas, ku­rio dip­lo­mas pri­pa­žįs­ta­mas vi­sa­me pa­sau­ly­je. „Man LCC yra ma­žas Ame­ri­kos ga­ba­lė­lis Lie­tu­vo­je“, – vaiz­džiai kal­bė­jo pa­šne­ko­vė. Kaip pa­ti­ki­no mer­gi­na, čia stu­ di­jas ji re­ko­men­duo­tų ir ki­tiems kraš­tie­čiams. Sa­vo tau­tie­tei ant­ri­

nęs ant­ra­kur­sis Ser­ge­jus Tu­ku­ba­je­ vas įver­ti­no, jog uni­ver­si­te­tas siū­ lo ne tik pui­kų iš­si­la­vi­ni­mą, bet ir fi­nan­si­nę pa­gal­bą tiems, ku­rie tu­ri sun­ku­mų su­si­mo­kė­ti už moks­lą. „Čia ga­liu bū­ti sau­gus, o at­vy­kė­ liui iš ki­tos ša­lies tai bū­ti­na“, – kal­ bė­jo taip pat vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo stu­di­jas pa­si­rin­kęs jau­nuo­lis. Gy­ve­ni­mas sve­tur – iš­šū­kis

Ar to­li­mo kraš­to at­sto­vams ne­bu­vo sun­ku adap­tuo­tis sve­čio­je ša­ly­je? „Lie­tu­va yra pui­ki. Ten, iš kur esu ki­lu­si, nė­ra tiek miš­kų. O čia džiau­giuo­si ga­lė­da­ma nuei­ti pės­ čio­mis per miš­ką prie jū­ros. Klai­ pė­da man pa­tin­ka dėl sa­vo ne­nus­ pė­ja­mo oro. Ir to, kad esa­me taip ar­ti jū­ros“, – šyp­so­jo­si mer­gi­na. Paš­ne­ko­vė taip pat pri­pa­ži­no, jog jai pa­tin­ka, kad Lie­tu­vo­je be­ veik vi­si jos pa­žįs­ta­mi mo­ka ang­lų ar­ba ru­sų kal­bas, to­dėl bend­rau­jant sun­ku­mų ne­ky­la. „Žmo­nės la­bai drau­giš­ki, pa­si­ ruo­šę pa­dė­ti. No­rė­čiau pa­mi­nė­ti lie­tu­vių kal­bą – ji taip ski­ria­si nuo ma­no gim­to­sios. Man pa­tin­ka jos mo­ky­tis“, – at­vi­ra­vo pa­šne­ko­vė. „Gy­ve­ni­mas Lie­tu­vo­je man yra iš­šū­kis, nes čia tu­riu pri­pras­ti prie ki­tos kal­bos ir kul­tū­ros. Bet kas mū­sų ne­su­nai­ki­na, pa­da­ro mus stip­res­nius. Juk taip sa­ko­ma? – juo­ka­vo Ser­ge­jus. Į gim­ti­nę grįž­ta re­tas

Kaip pri­si­pa­ži­no Da­na, kol kas ji neap­sisp­ren­dė, kuo už­siims bai­gu­ si stu­di­jas Klai­pė­do­je. „Tu­riu ma­žą

Eti­ke­tas iš pir­mų lū­pų Va­kar uos­ta­mies­ty­je Klai­pė­dos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­ mų na­riai su­si­ti­ko su dip­lo­ma­ti­ nio pro­to­ko­lo ir tar­ny­bi­nio eti­ke­ to eks­per­tu-kon­sul­tan­tu Ar­mi­nu Ly­de­ka.

„„Su­si­do­mė­jo: A.Ly­de­kos pa­skai­ta uos­ta­mies­ty­je su­lau­kė di­džiu­lio vers­

Pro­to­ko­lo ži­no­vas Klai­pė­dos vers­ li­nin­kams skai­tė pa­skai­tą „Vers­lo eti­ke­tas. Vers­li­nin­ko įvaiz­dis“. Sve­čias pri­sta­tė vers­lo pro­to­ko­ lo rei­ka­la­vi­mus, kal­bė­jo apie eti­kos ir eti­ke­to įta­ką for­muo­jant vers­lo ir vers­li­nin­ko įvaiz­dį.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

„Klai­pė­dos“ inf.

li­nin­kų dė­me­sio. 

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

sva­jo­nę – ieš­ko­ti dar­bo Ka­zachs­ta­ no am­ba­sa­do­je Lie­tu­vo­je ar­ba Lie­ tu­vos am­ba­sa­do­je Ka­zachs­ta­ne. Ir la­bai džiau­giuo­si, kad mūsų šalių po­li­ti­niai ir eko­no­mi­niai san­ty­kiai pui­kūs“, – šyp­so­jo­si mer­gi­na. Ser­ge­jus dėl sa­vo atei­ties bu­vo la­biau ka­te­go­riš­kas. „LCC dip­l o­m as tik­rai pa­d ės ieš­kant dar­bo gim­ti­nė­je, ir ke­ti­nu tai įro­dy­ti sa­vo pa­vyz­džiu – bai­ gęs stu­di­jas grį­šiu į Ka­zachs­ta­

Su­kū­rė ženk­lą

2011-ųjų spa­l io 6–8 die­no­mis Azer­ bai­dža­no sos­ti­nė­je Ba­ku vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je stu­di­jų ir kar­je­ros pa­ ro­do­je, ku­r i kas­met su­lau­k ia apie 10 tūkst. lan­ky­to­jų, Lie­tu­vai at­sto­ va­vo 11 uni­ver­si­te­t ų, 3 ko­le­g i­jų ir EK švie­ti­mo mai­nų pro­g ra­mas ad­ mi­n ist­r uo­jan­čio Švie­t i­mo mai­nų pa­ra­mos fon­do at­sto­vai. In­te­re­san­ tams Lie­tu­vo­je bu­vo siū­lo­ma pa­si­ rink­ti iš dau­g iau nei 59 ba­ka­lau­ro ir 77 ma­g ist­ro stu­d i­jų pro­g ra­mų už­sie­nio kal­bo­mis. Uni­ver­si­te­tai ir ko­le­g i­jos Lie­tu­vos aukš­to­jo moks­ lo erd­vę ant­rą kar­tą pri­sta­tė su spe­ cia­l iu pre­kės ženk­lu „Stu­dy in Lit­ hua­nia“. Tai pir­mie­ji ban­dy­mai pa­ teik­ti vie­nin­gą po­zi­ci­ją, kaip rep­re­ zen­tuo­ti Lie­tu­vos aukš­tą­jį moks­lą už­sie­ny­je, iki tol kiek­vie­na aukš­to­ ji mo­k yk­la įvai­r iuo­se ren­g i­n iuo­se pri­si­sta­ty­da­vo at­ski­rai.

ną“, – pa­trio­tiš­kai kal­bė­jo pa­ šne­ko­vas. Šį at­ve­j į bū­t ų ga­l i­m a va­d in­t i vie­nu re­tes­nių – kaip te­ko pa­tir­ti LCC at­sto­vams, įpras­tai šios bei ki­tų Azi­jos ša­lių jau­nuo­liai, bai­ gę moks­lus uos­ta­mies­ty­je, vyks­ta to­liau į Va­ka­rus, kur tę­sia stu­di­ jas, ne­re­tai ten lie­ka ir gy­ven­ti.

Do­mi­nuo­ja mai­nų pro­gra­mos „„Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas (KU) 2011–

2012 m. ru­dens se­mest­re su­lau­kė 21 stu­ den­to, at­vy­ku­sio pa­gal Eras­mus mai­nų pro­gra­mą. Dau­giau­sia jų – 11 at­vy­ko iš Is­ pa­ni­jos ir pra­len­kė tur­kus, ku­rie įpras­ tai pir­mau­ja. Šie­met pa­sta­rų­jų jų bu­vo 8. Po vie­ną stu­den­tą at­vy­ko iš Len­ki­jos bei Aust­ri­jos. Kai ku­rie at­vy­ku­sie­ji pra­ si­tę­sia stu­di­jas ir pa­si­lie­ka dar vie­ną se­ mest­rą. Šį se­mest­rą to­kių bu­vo 3.

se šio­je pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­čiuo­ se uni­ver­si­te­tuo­se. KU siū­lo Jū­rų bioį­ vai­ro­vės ir ap­sau­gos stu­di­jų pro­gra­ mą. 2011–2012 m. ru­dens se­mest­re to­kių stu­den­tų bu­vo 11 ir jie pa­si­rin­ko uos­ta­ mies­čio uni­ver­si­te­tą: 3 – iš Por­tu­ga­li­jos, 2 – iš Is­pa­ni­jos, po vie­ną iš Ru­si­jos, Kip­ro, Pran­cū­zi­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Kroa­ ti­jos bei Ga­nos. „„KU Me­nų fa­kul­te­to Re­ži­sū­ros ka­ted­

„„2011–2012 m. pa­va­sa­rio se­mest­re KU

su­lau­kė 13 stu­den­tų: 4 jų – iš Tur­ki­jos, po 2 – iš Is­pa­ni­jos bei Len­ki­jos, 3 – iš Lat­vi­jos ir po vie­ną stu­den­tę iš Veng­ri­jos ir Ita­li­jos. „„Su­lauk­ta ir ne­ma­žai Eras­mus Mun­

dus – jung­ti­nės ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jų pro­gra­mos – stu­den­tų, ku­rie kiek­vie­ ną se­mest­rą stu­di­juo­ja vis skir­tin­guo­

ra tu­ri vie­ne­rių me­tų tarp­tau­ti­nę ne­nuo­ sek­lią­ją Re­ži­sū­ros stu­di­jų pro­gra­mą, ku­ri šiuo me­tu pri­trau­kė 3 stu­den­tus: 2 iš Nor­ ve­gi­jos bei vie­ną iš Šve­di­jos. Stu­den­tė iš Ru­si­jos stu­di­juo­ja laips­nį su­tei­kian­čio­se cho­reog­ra­fi­jos ba­ka­lau­ro stu­di­jo­se. „„Dok­to­ran­tū­ro­je šiuo me­tu stu­di­juo­ja

vie­nas Ita­li­jos at­sto­vas.


JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI PIRMASIS BALSAVIMO TURAS JAU PRASIDĖJO! KVIEČIAME BALSUOTI IR IŠRINKTI SEPTYNIAS PRETENDENTES Į METŲ KLAIPĖDIETĖS TITULĄ. 1 Ramunė Adomaitienė, neįgaliesiems atstovau2

3

4

5

6

7 8

9

janti sportininkė, – už pasaulio rekordą šuolio į tolį rungtyje. Irena Armonienė, etnologė, Klaipėdos etnokultūros centro specialistė, – už atsidavimą ir meilę Klaipėdos miesto ir krašto tautinei kultūrai, jos gaivinimą ir puoselėjimą, už asmeninį pavyzdį ir talentą skleisti tradicijos šviesą. Dalia Bielskytė, onkohematologinių ligonių bendrijos „Kraujas“ vadovė, pirmoji lietuvė, apdovanota Šventojo Martyno skydu, – už kilnias iniciatyvas, nuoširdų rūpestį vėžiu sergančiais tautiečiais, pagalbą ir pasiaukojimą jų labui, sugebėjimą suburti visuomenę didžiam tikslui – padėti žmogui. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, drąsiai ir ryžtingai kovojanti su korupcija, aktyviai dirbanti su jaunimu, padedanti ugdyti jaunus patriotiškus žmones, organizuojanti pilietiškumą ir patriotizmą skatinančius renginius. Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė, – už tyrumo puoselėjimą vaikų širdyse, galimybę jiems atsiskleisti. Jos dėka Klaipėdos laisvalaikio centrai suvienijo vaikus ir suteikė galimybę garsinti Klaipėdą ne tik Lietuvoje. Kristina Buslajeva, pensininkė, – už aktyvią veiklą miesto visuomeniniame gyvenime. Ji yra visuomeninės tarybos prie Klaipėdos apskrities VPK pirmininkė, ištisą dešimtmetį teikianti gyventojų bendruomenių pasiūlymus policijos komisarui, atskiriems pareigūnams. Ji – ir Pagyvenusių žmonių asociacijos valdybos pirmininkė, atsakingai koordinuoja Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių klubų veiklą, ieško būdų sudaryti sąlygas senjorų kultūrinei saviraiškai. Aleta Chomičenkienė, Klaipėdos universiteto doc. dr., – už švietėjišką veiklą, visiems norintiems sveikai gyventi. Romualda Česnienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Priėmimo skyriaus slaugytojos padėjėja. Daug metų su gimdyvėmis dirbanti moteris ne tik sugeba profesionaliai atlikti savo darbą, bet ir padeda būsimoms mamoms psichologiškai, nuramina, tinkamai paruošia vaikelio atėjimui į šį pasaulį. Kristina Jokubavičienė, P.Domšaičio galerijos vedėja, dailėtyrininkė, – už atsidavimą savo pro-

fesijai bei darbui, už milžiniškas pastangas, padėtas rekonstruojant P.Domšaičio galeriją. 10 Violeta Jokubynaitė, pedagogė, Klaipėdos atviros erdvės jaunimo centro komandos narė, – už itin aktyvią kovą už jaunimo teises mieste. 11 Rasa Juškėnienė, vyrų rankinio komandos „Žemaitijos dragūnas“ trenerė, – už pergalėmis vainikuotą triūsą ir uostamiesčio garsinimą. „Žemaitijos dragūnas“ du kartus iš eilės iškovojo Lietuvos čempiono titulą. 12 Vaiva Galvosienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Pogimdyvinio skyriaus vedėja, – už profesionalumą ir atsidavimą darbui. 13 Irena Genytė, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų vyriausioji gydytoja, – už ilgametį rūpestį mažaisiais, nenuilstančią energiją ir rūpestį, kad jie augtų šeimose. 14 Goda Giedraitytė, menotyrininkė, Klaipėdos menininkų grupės „Žuvies akis“ aktyvistė, tarptautinio šiuolaikinių menų festivalio „Plartforma“ Klaipėdoje iniciatorė ir organizatorė, – už kūrybines iniciatyvas bei edukacinius projektus, populiarinant šiuolaikinį meną ir garsinant Klaipėdos miestą. 15 Jovita Gracholski, Šeimos gerovės centro įkūrėja. Turbūt jau visą dešimtmetį rengia kursus nėščiosioms Klaipėdoje: ugdo net tik mamas, kūdikius, bet ir tėvelius. Tai moteris, kuri daugeliui klaipėdiečių šeimų kūdikio laukimą pavertė tikru stebuklu. 16 Lina Grinčikaitė, – labiausiai Klaipėdą garsinanti sportininkė moteris. 17 Dalia Grikšaitė, žurnalistė, viešųjų ryšių specialistė, – už miesto garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu, kur ji vadovavo spaudos centrui. 18 Natalja Istomina, slaugos mokslų daktarė, atstovaujanti pacientų ir slaugytojų interesams visuomenėje, puoselėjanti slaugos mokslą. 19 Gražina Juodytė, žurnalistė, pernai išleista jos antroji „Klaipėdos akvarelių“ knyga. Ji apdovanota Vinco Kudirkos premija. Ji tikra Klaipėdos gyvenimo metraštininkė. 20 Renata Karaliūnaitė, „Lietuvos Caritas“ projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ socialinė darbuotoja, – už tai, kad suge-

ba rasti tinkamus žodžius ir prisibelsti į visuomenės niekinamųjų sielas. 21 Jurga Karčiauskaitė-Lago, menininkė, savo kūryba ir subtiliais darbais garsinanti Klaipėdą Lietuvoje ir Lietuvą užsienyje. 22 Dalia Kanclerytė, dokumentinių filmų kūrėja, – už humanistinių idėjų skleidimą, socialinės dokumentikos puoselėjimą. 23 Teresė Karpavičiūtė, gydytoja, į šį pasaulį savo darbštumu ir atsidavimu atnešanti didelį stebuklą. 24 Virginija Kochanskytė, aktorė UNICEF Geros valios ambasadorė, - už rūpinimąsi Kambodžos vaikais, aukų rinkimą badaujantiems ir ligotiems. 25 Bronislava Lauciuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė – už ilgametį darbą puoselėjant miesto biblioteką ir jos jau šešti metai iš eilės rengiamus Klaipėdos knygos rinkimus. 26 Tamara Lochankina, „Sviatliačiok“ mokyklos direktorė, – už indėlį sprendžiant jaunuolių su negalia problemas. Mokykla „Sviatliačiok“ daugeliui tapo pažinimo, gėrio, kūrybos oaze. 27 Regina Milašienė, Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ direktorė. Ji savo atsidavimu, širdies šiluma ir nuoširdžiu darbu siekia pakeisti tuose namuose gyvenančių mažųjų klaipėdiečių kasdienybę, skatina juos pakilti ir vėl pamilti gyvenimą. 28 Jolanta Norkienė, visuomeninio judėjimo „Klaipėdieti! Atgaivinki savo miesto parką!“(asociacijos „Aš Klaipėdai“) lyderė,– už Jūros parko gaivinimą. 29 Rasa Norkutė, penkių knygų autorė, – už tai, kad net sunkiausiais laikais nenustojo kurti bei padėti kitiems. 30 Irina Novikova, Klaipėdos vaikų ir jaunimo teniso klubo „Tennis Star“ prezidentė, – už neatlygintiną visuomeninę veiklą, atsidavimą vaikams, jų užimtumo ir laisvalaikio organizavimą, už teniso sporto šakos plėtrą uostamiestyje, Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje bei užsienyje. 31 Lilija Petraitienė, Šv. Jono bažnyčios atstatymo iniciatyvinės grupės narė, Vakarų Lietuvos moterų asociacijos koordinatorė, „Suvalkijos“ bendrijos Klaipėdos filialo globėja, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė, – už nesavanaudišką pagalbą ir rūpestį klaipėdiečiais, už drąsą ginant viešąjį interesą, kovą prieš narkomanijos plitimą mūsų mieste. 32 Janina Priluckienė, Jūrininkų ligonines Nefrologijos ir hemodializių skyriaus vedėja ir gydytoja, daugelį metų savo profesionalumu garsinanti mūsų miestą.

33 Dalia Puidokienė, socialinės psichologinės paramos centro direktorė, – už humanišką veiklą.

34 Genovaitė Ramanauskienė, gydytoja, – už moterų grožio, sveikatos ir jaunystės puoselėjimą.

35 Galina Renge, „Žaliakalnio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, – už daugybę kartų laimėtus tarptautinius projektus, taip garsinant ne tik Klaipėdą, bet ir Lietuvą. 36 Audronė Renkauskienė, Klaipėdos sveikatos priežiūros centro Profilaktinio skyriaus vedėja, – už rūpestingumą ir nuoširdumą pacientams bei dalyvavimą politinėje ir visuomeninėje veikloje. 37 Nelė Savičenko, teatro ir kino aktorė, – už vaidmenis Klaipėdos dramos teatre bei Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje. 38 Aušra Smičiūtė, S.Šimkaus konservatorijos dėstytoja, grupės „Capella A“ vadovė, – už grupės pergales tarptautiniuose konkursuose, už aukštų muzikos standartų populiarinimą ir gero muzikinio skonio formavimą. 39 Stela Stanslovaitienė, šeimos gydytoja, daugiau nei 40 metų dirbanti šį darbą Klaipėdoje, džiuginanti pacientus nuoširdumu, dėmesiu bei jautrumu. 40 Vidmanta Timinskienė, pediatrė, – už tai, kad padėjo sveikais užaugti jau ne vienai klaipėdiečių kartai. 41 Irena Šemežienė, pediatrė, – už profesionalumą, atidumą, atjautą ir dešimtmečius neblėstantį pacientų dėkingumą. 42 Bronė Švitrienė, Klaipėdos universiteto „Leader dance“ šokėjų kolektyvo vadovė, – už uostamiesčio garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu. 43 Svetlana Vasičkina, rusų bendrijos „Lada“ pirmininkė, „Žaliakalnio“ gimnazijos mokytoja, – už ilgametį darbą mūsų miesto bendruomenės labui organizuojant masinius renginius mieste, labdaringą veiklą. 44 Virginija Vazbienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akių skyriaus vedėja, kuklus žmogus, labai gerbiama daktarė. 45 Danutė Žičkuvienė, Klaipėdos koncertų salės direktorė, – už profesionalią vadybą, už aukštos muzikinės kultūros populiarinimą Klaipėdoje. 46 Dalia Žukienė, visuomenininkė, moteris, kuri savo nuveiktais darbais gali pasididžiuoti ir be kurios Klaipėdos miestas neįsivaizduojamas. Tai moteris, pasižyminti geležine kantrybe, stipria valia ir visada žvelgianti tiesia kryptimi į tikslą.

BALSUOTI GALITE: Iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųsdami adresu: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda; arba atnešdami ir įmesdami į specialiąsias urnas redakcijoje, „Akropolyje“ esančiame skyriuje bei aštuoniuose didžiųjų „Iki“ prekybos centrų. Portale www.KL.lt. Čia daugiausia balsų surinkusi moteris taps viena iš septynių pretendenčių į Metų klaipėdietės titulą. Likusios šešios pretendentės bus išrinktos suskaičiavus balsavimo lapelius. Iki vasario 9 d. balsuodami išrinksite septynias šio titulo verčiausias pretendentes. Vasario 13 d. paskelbsime septynetuką. Nuo vasario 14 iki vasario 24 d. dienraštyje bus pristatytos visos septynios pretendentės. Nuo vasario 25 iki kovo 7 d. balsuodami iš septynių finalininkių išrinksite Metų klaipėdietę.

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE BALSUOJU UŽ:


6

penktadienis, vasario 3, 2012

nuomonės

Mies­te vėl su­kles­tė­jo „taš­kai“

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

U

Fliuk­siš­kas spren­di­mas Violeta Juodelienė

Š

ian­d ien Lie­t u­vo­je ekst­ re­ma­l iu reiš­k i­n iu ga­l i­ me pa­va­d in­t i ne tik iki tik­ro spei­go ly­g io nu­kri­ tu­sio šal­čio, bet ir vi­są ener­ge­ti­ką. Per­si­me­tę pa­tir­ti­mi apie įjung­tus ar­ba ne au­to­mo­bi­l ius, dau­g ia­bu­ čių gy­ven­to­jai lei­d žia­si į svars­ty­ mus apie bū­si­mas są­skai­tas už ši­ lu­mą. Slap­čia pa­vy­dė­da­mi tu­rin­ tiems au­to­no­mi­n į šil­dy­mą du­jo­ mis ar mal­ko­m is. Ir gar­siai keik­ da­m i vi­s ą Lie­t u­vą rek­la­ma už­ tvin­d žiu­sią “Vil­niaus ener­g i­ją”.

Kas ga­lė­tų pa­neig­ti ti­ ki­my­bę, kad ši rek­la­ ma nė­ra prie­dan­ga tū­ lam Vil­niu­je ne­beiš­si­ ten­kan­čiam po­li­ti­kui, o „Vil­niaus ener­gi­jos“ rek­la­ma tė­ra jo rin­ki­ mų kam­pa­ni­jos da­lis? Pas­t a­ro­s ios bend­ro­vės su­kel­t a pro­pa­gan­dos ban­ga to­k ia di­de­lė, jog nuo jos ne­suš­la­pęs ne­lie­ka ir koks ato­k ia­me Ak­me­nės ra­jo­no Ju­čių kai­me gy­ve­nan­t is An­zel­ mas P., ku­riam, tie­są sa­kant, vi­siš­ kai nu­si­spjau­t i, kas ir už kiek šil­ do vil­nie­čių na­mus šil­dan­t į van­ de­n į. Ne­r ū­pi tai An­zel­mui P., bet fi­nan­ sų ana­li­ti­kė iš “Vil­niaus ener­gi­jos” ry­tą va­ka­rą jam pri­myg­ti­nai aiš­ ki­na, kad są­skai­tą už di­des­nės da­ lies ra­d ia­to­r iaus sklei­d žia­mą ši­ lu­mą vil­nie­čiai gau­na iš “Gazp­ro­ mo”, o li­ku­si ma­ž y­tė da­lis ne­k in­ ta jau daug me­tų ne­prik­lau­so­mai nuo ter­mo­met­ro rod­me­nų. Kaž­kas ne taip, gal­vo­ja An­zel­ mas P., nuo įky­r ios rek­la­mos ne­ pa­bė­gan­t is net ir bėg­da­mas per TV pro­g ra­mas. Ša­l ies vers­lą bai­ gia su­š al­dy­t i eko­no­m i­n is spei­ gas, žyd­r uo­siuo­se ek­ra­nuo­se ir ra­di­jo ete­ry­je pa­ga­l iau pra­si­dė­jo era be įky­rių rek­la­mos bru­ka­lų, o “Vil­n iaus ener­g i­ja” ver­čia žiū­rė­t i sa­vą­jį se­ria­lą. Be pa­va­di­ni­mo, bet “Vil­n iaus ener­g i­ja” me­luo­ja ge­ riau”, re­g is, tik­tų la­biau­siai.

Ko­k ią ži­n ią no­rė­ta per­duo­t i šiuo rek­l a­m i­n iu se­r ia­lu, sun­k u su­ pras­t i tiek bū­nant vil­n ie­čiu, tiek Blinst­r u­biš­k ių gy­ven­to­ju. Kad “Vil­niaus ener­g i­jos” dar­buo­to­jai – la­bai sim­pa­tiš­ki, pro­tin­gų vei­dų ir yra kaž­kie­no kai­my­nai? Kad pre­ ten­zi­jas dėl kos­mi­nių są­skai­tų už re­kor­diš­kai šil­tą gruo­dį vil­nie­čiai tu­ri reikš­ti tie­siai “Gazp­ro­mui”? Na, ar­ba kad “Vil­n iaus ener­g i­ja” val­do kra­ne­l į, iš ku­rio kap­si pi­ni­ gai: rin­kos ži­no­v ų skai­čia­v i­mu, šios bend­ro­vės rek­la­mos kam­ pa­n i­ja ga­lė­t ų kai­nuo­t i bent ke­l is mi­li­jo­nus li­tų. Vi­sa se­ria­lo int­ri­ga, ma­tyt, bū­tent čia. Kas ga­lė­tų pa­neig­ti ti­k i­my­bę, kad ši rek­la­ma nė­ra prie­dan­ga tū­ lam Vil­niu­je ne­beiš­si­ten­kan­čiam po­l i­t i­k ui, o “Vil­n iaus ener­g i­jos” rek­la­ma tė­ra jo rin­k i­mų kam­pa­ ni­jos da­lis? Su­ma, ku­r ią pra­si­dė­jus tik­ra­jam rin­k i­mų va­jui už rek­la­mą ofi­cia­ liai ga­lės su­mo­kė­t i jo įkur­tas ir va­do­vau­ja­mas ju­dė­ji­mas, bus nie­ kin­gai ma­ža. Bet rek­la­mos rei­kės. Žie­mą su­mo­kė­jai per “Vil­n iaus ener­gi­ją” vie­ną ki­tą mi­li­jo­ną, va­sa­ rą, ru­de­n į – šmė­ž uok ek­ra­ne kiek no­r i jau ne­si­slėp­da­mas už va­dy­ bi­nin­ko ši­lu­mi­nin­ko pe­čių? Pi­ni­gai iš ry­to, kė­dės va­ka­re, kaip sa­kė ki­to be­veik se­r ia­lo he­ro­jus Os­ta­pas B. Fliuk­siš­kas spren­d i­mas, kaip sa­ ky­tų Jur­g is Ma­čiū­nas, sa­vo nuo­ mo­nę įtvir­t in­da­mas ko­k iu nors jam bū­din­gu fi­zio­lo­gi­ja grįs­tu pro­ tes­to veiks­mu. Var­g u ar kaž­k ur ant de­be­sė­l io sė­d in­t is “Flu­x us” įkū­rė­jas yra pa­ten­k in­tas, jog it koks “Vil­niaus ener­g i­jos” in­ž i­nie­ rius ta­po dar vie­na sos­t i­nės me­ ro prie­dan­ga. Ma­ne­ke­nu po­li­ti­ko vie­šų­jų ry­šių kam­pa­ni­jai tar­nau­ jan­čios “mi­nis­te­ri­jos” vit­ri­no­je. Ga­l i­me guos­t is, kad vi­si se­r ia­lai tu­r i pa­bai­gą. Nu­sens­t a pa­g rin­ di­n ių vaid­me­nų at­l i­kė­jai, at­bun­ ka au­di­to­ri­ja. Ga­liau­siai – iš­sen­ka sce­na­ri­jaus au­to­rių idė­jų šal­ti­nis. Tuo­met jie pa­da­ro lem­tin­gą klai­ dą, dėl ku­rios di­de­lės in­ves­ti­ci­jos pa­pras­čiau­siai ne­beat­si­per­ka ar­ ba at­si­ran­da koks Her­cu­le Poi­rot iš kon­k u­r uo­jan­čio se­r ia­lo, ku­r is iš­t rau­k ia sa­vo odi­n io la­ga­m i­no ap­lan­ką “Abo­nen­to” skan­da­las” su de­mas­k uo­jan­čia in­for­ma­ci­ja ir man­da­g iai šyp­te­l i bą­lan­čiam bu­vu­sio he­ro­jaus vei­dui. Be­lie­ka tik pa­ro­dy­ti tit­rus ir pa­dė­ko­ti re­ži­ sie­riui, ku­rio gal­vo­je gi­mė ge­nia­li iš­skir­ti­nai tik vil­nie­čių ra­dia­to­rių sek­ci­jas skai­čia­vu­si rek­la­ma. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Gy­dy­to­jas nu­spren­džia už pa­cien­tą

Pa­si­pik­ti­nau per­skai­čiu­si dien­raš­čio prie­de “Svei­ka­ta” (“Klai­pė­da”, 2012 01 31), kad kli­ni­ka “Ma­no šei­mos gy­ dy­to­jas” nu­trau­kė su­tar­tį su Sto­ma­ to­lo­gi­jos po­lik­li­ni­ka. Pa­ti esu kli­ni­ kos “Ma­no šei­mos gy­dy­to­jas” Žar­dės fi­lia­lo pa­cien­tė. Pas­kam­bi­nus į nau­ ją sto­ma­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tą, ta­lo­ną pas odon­to­lo­gą man pa­siū­lė va­sa­rio pa­ bai­go­je. Tai kam rei­kė­jo nu­trauk­ti su­ tar­tį su po­lik­li­ni­ka, jei nau­ja­sis odon­ to­lo­gas jau nuo pat pra­džių tu­ri tiek daug dar­bo? Ne­ga­liu lauk­ti vi­są mė­ne­ sį, kol odon­to­lo­gas ga­lės ma­ne priim­ti, – nu­lū­žo prie­ki­nis dan­tis. Dau­giau nei 30 me­tų dan­tis gy­džiau­si Pie­vų Ta­ko g. esan­čio­je Sto­ma­to­lo­gi­jos po­lik­li­ni­ ko­je, ko­dėl to­liau ne­ga­liu ten lan­ky­tis? Da­bar bū­siu pri­vers­ta ten ei­ti, bet jau mo­kė­ti gy­dy­to­jui pi­ni­gus. Pik­ta, ko­dėl, nu­spren­du­si pa­keis­ti odon­to­lo­gą, kli­ ni­ka neat­sik­lau­sė pa­cien­tų. Ko­dėl šei­ mos gy­dy­to­jas tu­ri už ma­ne nu­spręs­ ti, pas ko­kį odon­to­lo­gą man gy­dy­tis? Ko­dėl pa­ts pa­cien­tas ne­ga­li pa­si­rink­ti odon­to­lo­go? Kai ši­taip el­gia­ma­si, pa­ skui ir vaikš­to­me vi­si be dan­tų. Ona

Aki­ra­ty­je – iro­niš­ki pa­ste­bė­ji­mai

No­ri­me pa­dė­ko­ti dien­raš­čio “Klai­ pė­da” re­dak­to­riui Sau­liui Po­ciui už ak­tua­lius straips­nius gy­ve­ni­mo te­ mo­mis. Nuo­lat ne­kant­riai lau­kia­me taik­lių ar­ba iro­niš­kų jo pa­ste­bė­ji­mų. Ag­nė su drau­gais

Andriaus Deltuvos karikatūra

Prieš me­tus, kaip įta­riu nuo na­mo „pre­ky­bi­nin­kės“ pro­duk­ci­jos, mi­ rė vie­nas vy­ras, prieš du mė­ne­sius – ant­ras. Prieš ke­lias die­nas blo­gai pa­si­ju­ to ir mo­te­ris. Ji bu­vo prie­šin­sul­ti­nės bū­se­nos. Te­ko kvies­ti grei­tą­ją me­di­ ci­nos pa­gal­bą. Vi­si šie žmo­nės var­to­ jo al­ko­ho­lį iš mi­nė­to „taš­ko“. Ar ne per daug ne­lai­mių mū­sų na­ me? Ta­čiau įsi­vaiz­duo­ju, jog ši nė­

ra pa­sku­ti­nė, ku­ri ki­lo dėl par­duo­ da­mos na­mi­nu­kės. Keis­ta, kad mū­sų po­li­ci­ja yra be­jė­gė. Ne­su­ge­ba su­tvar­ ky­ti, at­si­pra­šant, bo­bos, ku­ri pre­ kiau­ja ta žu­dan­čia na­mi­ne. Ki­ta­me na­mo aukš­te taip pat ban­ dė steig­tis pa­na­ši „užei­gė­lė“. Ją su po­li­ci­jos pa­gal­ba iš­kraus­tė­me per dvi die­nas. O tre­čia­ja­me aukš­te nie­kaip to pa­da­ry­ti ne­pa­vyks­ta.

Nus­te­bi­no auk­lė­to­jos

va­lo ken­tė­ti ne­pri­tek­lius. Gal ta­da la­ biau pa­tys steng­sis, kad grei­čiau vi­sa Lie­tu­va gy­ven­tų ge­riau. Da­bar gy­ve­ na­me kaip ko­kio­je nors lau­ki­nio ka­ pi­ta­liz­mo už­val­dy­to­je Pie­tų Ame­ri­kos vals­ty­bė­lė­je – vie­ni gau­na de­šim­tis tūks­tan­čių, ki­ti – ke­lis šim­tus, kad kaip nors ne­nu­mir­tų iš ba­do.

Vi­si žmo­nės pik­ti­na­si kuo nors, o aš no­riu pa­si­džiaug­ti. Grį­žau iš dar­že­ lio “Bo­ru­žė­lė”, kur vy­ko vai­kų spor­to var­žy­bos. Auk­lė­to­jos į sve­čius pa­si­ kvie­tė drau­gų iš dar tri­jų dar­že­lių. Bu­ vo sma­gu žiū­rė­ti, ko­kio­mis de­gan­čio­ mis aki­mis vai­kai da­ly­va­vo ren­gi­ny­je. Bu­vo ma­ty­ti, kad auk­lė­to­jos taip pat pui­kiai pa­si­ruo­šu­sios šiam ren­gi­niui. Pa­gal­vo­jau, kad jei­gu vi­suo­se dar­že­ liuo­se bū­tų to­kios links­mos ir ne­su­ rū­gu­sios mu­zi­kos va­do­vės, vai­kai tik­ rai aug­tų džiu­ges­nė­je ap­lin­ko­je. Emi­li­ja

Ra­di­jo sto­tis ty­čio­ja­si

Nuo­lat kal­ba­ma apie pa­ty­čių pro­ ble­mą mo­kyk­lo­se. Bet, ma­nau, ši pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja ne tik mo­kyk­ lo­se. Va­žiuo­da­ma mik­roau­to­bu­su gir­džiu per vie­ną vie­tos ra­di­jo sto­ tį trans­liuo­ja­mą lai­dą. Keis­tu, at­si­ pra­šau, višt­gai­džio bal­su kal­ban­tis vy­ras skam­bi­na žmo­nėms ir iš jų ty­ čio­ja­si. Esu links­mas žmo­gus ir su­ pran­tu hu­mo­rą, bet šiuo at­ve­ju ra­di­jo sto­tis per­žen­gia ri­bą. Ne­ga­li­ma taip pri­mi­ty­viai ir vul­ga­riai juo­kau­ti. Tie­ siog ne­ska­nu klau­sy­tis. Gied­rė

Gy­ve­ni­mas lyg Pie­tų Ame­ri­ko­je

Ma­ny­čiau, jei Lie­tu­vo­je vis dar yra kri­zė, tai ją tu­rė­tų pa­jus­ti ir di­džiai ger­bia­mi biu­rok­ra­tai. Da­bar tai vie­ no­je, tai ki­to­je ži­niask­lai­dos prie­mo­ nė­je ten­ka skai­ty­ti, kad vis pa­di­dė­ja al­gos kaž­ko­kiems vei­kė­jams. Tai yra ne­tei­sin­ga. Kol vi­si žmo­nės vargs­ta, kol pen­si­nin­kai gau­na to­kias “uba­ giš­kas” pen­si­jas, ir val­di­nin­kai pri­

G.

Ju­li­ja

Me­tų lai­kai – vi­sai ki­to­kie

Šal­tis ėmė kaus­ty­ti tik be­si­bai­giant sau­siui. Ar ir ki­tiems klai­pė­die­čiams at­ro­do, kad me­tų lai­kai tar­si “pa­si­ slin­ko” į prie­kį – žie­ma tam­pa ru­ de­niu, pa­va­sa­ris – žie­ma, o va­sa­ra pa­si­bai­gia tik spa­lį? Kaž­kaip vis­kas po tru­pu­tį ver­čia­si aukš­tyn ko­jo­mis. Kas ga­lė­tų paaiš­kin­ti to­kio reiš­ki­nio es­mę? Gal čia kal­tas va­di­na­ma­sis vi­ suo­ti­nis at­ši­li­mas? Sil­vi­ja

Tep­lio­to­jus rei­kė­tų sek­ti

Kai ta­po šal­ta, sie­nų tep­lio­to­jai su­lin­ do kaž­kur į pa­kam­pius. Jei to­kie drą­ sūs, te­gu purš­kia tais sa­vo fla­ko­nė­ liais da­bar į snie­gą, nie­kas la­bai dėl to ne­pyk­tų. Ta­čiau, ži­nau, jie lau­ kia, kol at­šils, ta­da vėl iš­lįs į gat­ves ir da­rys sa­vo juo­dus dar­bus. Siū­lau klai­pė­die­čiams, ypač pen­si­nin­kams, su­si­vie­ny­ti ir vi­są pa­rą ste­bė­ti tas vie­ tas, ku­rio­se daž­niau­siai tie iš­kry­pė­liai ter­lio­ja. Tik ne­rei­kė­tų baus­ti pa­tiems, nes įpy­kę žmo­nės ga­li ir už­muš­ti. Kai tik ap­tik­tu­me tuos nu­si­kal­tė­lius, iš­ kart skam­bin­tu­me po­li­ci­jai, te­gu pa­ rei­gū­nai juos bau­džia vi­su griež­tu­mu. Ki­taip mies­to neap­si­va­ly­si­me. Vy­tas Pa­ren­gė Sand­ra Lu­ko­šiū­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

os­ta­mies­čio po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nai ne­su­ge­ba su­tvar­ky­ ti pa­pras­čiau­sių na­mi­nės deg­ti­ nės „taš­kų“. Kol šie kles­ ti, nuo jų par­da­vi­nė­ja­ mos pro­duk­ci­jos mirš­ta žmo­nės. Gy­ve­nu Su­lu­pės gat­vės 11 na­me, ku­ris yra bend­ ra­bu­čio ti­po. Nuo se­nų lai­kų šis pa­sta­tas la­bai pa­ si­kei­tęs. Ja­me at­nau­jin­ta da­lis bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pų: du­ šai, tua­le­tai, vir­tu­vė­lės. Ta­čiau yra da­ly­kų, ku­rie ne­si­kei­ čia. Dau­giau nei 20 me­tų tre­čia­me pa­sta­to aukš­te vei­kia na­mi­nės deg­ ti­nės „taš­kas“. Apy­lin­kės ins­pek­to­ rius tik­riau­siai pui­kiai apie jį ži­no, bet pa­nai­kin­ti ne­su­ge­ba. Pas­ku­ti­nį kar­tą pa­rei­gū­nas pa­brė­ žė, kad tas „taš­kas“ jam – kaip rakš­ tis už­pa­ka­ly­je. Aiš­ki­no, jog grei­tai jo ne­be­liks, bet si­tua­ci­ja ne­si­kei­čia. Įta­riu, kad veiks kaip vei­kęs. Ne­ nus­teb­čiau, jog dar ke­lis de­šimt­ me­čius. Bai­siau­sia, kad kol šis „taš­kas“ ne­ pa­nai­kin­tas, mū­sų na­me vie­nas po ki­to mirš­ta žmo­nės.

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 200. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

penktADIENIS, vasario 3, 2012

lietuva

Vy­riau­sy­bė na­cio­na­li­zuos stul­pą Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas nu­spren­dė na­cio­na­li­zuo­ti pri­va­čių as­me­nų val­do­mą ir Klai­pė­ dos uos­te nu­ma­to­mam sta­ty­ti su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lui (SGD) truk­dan­tį de­via­ci­jos įren­gi­nį. Pa­sak su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro, sie­ kia­ma, kad įren­gi­nys bū­tų pa­ša­ lin­tas kuo grei­čiau. „Šian­dien Vy­riau­sy­bė sku­bos tvar­ka ap­si­spren­dė paim­ti Klai­pė­ dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to ak­va­to­ ri­jo­je esan­tį de­via­ci­nį hid­rog­ra­fi­nį įren­gi­nį vi­suo­me­nės reik­mėms“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį Vy­riau­ sy­bė­je sa­kė Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Pa­sak E.Ma­siu­lio, toks spren­di­ mas priim­tas, nes de­via­ci­jos įren­ gi­nys truk­do uos­to veik­lai. „Pag­rin­di­nis šio paė­mi­mo tiks­las – spar­čiai vyks­ta uos­to ka­na­lo gi­ li­ni­mo dar­bai, be to, šis įren­gi­nys pra­de­da truk­dy­ti uos­te vyks­tan­čiai na­vi­ga­ci­jai, taip pat ga­li truk­dy­ti, kal­bant apie to­les­nį pie­ti­nės uos­ to da­lies vys­ty­mą, įskai­tant ir su­ skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo sta­ty­bą“, – sa­kė E.Ma­siu­lis.

Eli­gi­jus Ma­siu­lis:

La­bai di­de­lis klau­si­ mas, kaip vals­ty­bi­ nia­me uos­te, vi­du­ry uos­to, at­si­ra­do šis pri­ va­tus įren­gi­nys.

Anot jo, jei­gu teis­me paaiš­kės, kad šis įren­gi­nys bu­vo įsi­gy­tas ne­ tei­sė­tai, Klai­pė­dos uos­to di­rek­ci­ja reg­re­so tvar­ka kreip­sis į teis­mą su pra­šy­mu iš sa­vi­nin­kų pri­teis­ti lė­ šas, su­mo­kė­tas įren­gi­nį pai­mant vi­suo­me­nės po­rei­kiams. „Nu­ma­ty­ta, kad tu­ri bū­ti sam­ do­mas ne­prik­lau­so­mas tur­to ver­

tin­to­jas, ku­ris įver­tins šį įren­gi­nį ir pa­skui bus ga­li­ma pa­sa­ky­ti, ko­kia tai su­ma, ir per 30 die­nų nuo šio spren­di­mo įsi­ga­lio­ji­mo tu­ri bū­ ti įvyk­dy­tos vi­sos pro­ce­dū­ros“, – sa­kė E.Ma­siu­lis. Jis tei­gė ne­ma­tan­tis pra­smės de­ rė­tis su de­via­ci­jos įren­gi­nio sa­vi­ nin­kais, ku­rie „gal­būt ne­su­vo­kia stra­te­giš­kai svar­bių vals­ty­bės in­ te­re­sų“. „La­bai di­de­lis klau­si­mas, kaip vals­ty­bi­nia­me uos­te, vi­du­ry uos­ to, at­si­ra­do šis pri­va­tus įren­gi­nys, ku­ris ne­tu­ri jo­kios reikš­mės uos­to lai­vy­bai“, – sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­ nist­ras. Jis pa­brė­žė, kad de­via­ci­jos įren­gi­nys bus pa­ša­lin­tas kuo grei­ čiau. Anks­čiau skelb­ta, jog de­via­ci­jos įren­gi­nio sa­vi­nin­kė Au­re­li­ja Tre­če­ kaus­kie­nė ne­pri­žiū­ri­mą ir ne­nau­

do­ja­mą stul­pą tu­rė­jo pa­ša­lin­ti iki va­sa­rio 2-osios. Per­nai rug­sė­jo vi­du­ry­je Klai­pė­ dos apy­gar­dos pro­ku­ro­rų pra­šy­mu teis­mas įren­gi­nį areš­ta­vo. De­via­ci­jos įren­gi­nys yra vi­du­ry uos­to ak­va­to­ri­jos, per po­rą šim­ tų met­rų nuo far­va­te­rio, ir truk­ dys ap­si­suk­ti lai­vams, ga­be­nan­ tiems su­skys­tin­tas gam­ti­nes du­jas. Įren­gi­nys uos­te pa­sta­ty­tas prieš pen­kias­de­šimt me­tų, kad tuo­me­ čio Žve­jy­bos uos­to lai­vai ma­nev­ ruo­da­mi ap­link jį nu­sta­ty­tų kom­ pa­sų pa­klai­dą. 2002 m. Lai­vy­bos pa­slau­gų cent­ ro už 100 li­tų par­duo­tas įren­gi­nys ati­te­ko tuo­me­čio Klai­pė­dos uos­ to di­rek­ci­jos Tei­sės sky­riaus va­do­ vo Sau­liaus Tre­če­kaus­ko žmo­nai A.Tre­če­kaus­kie­nei. BNS inf.

„„Truk­dis: de­via­ci­jos įren­gi­nys yra

vi­du­ry uos­to ak­va­to­ri­jos, per po­ rą šim­tų met­rų nuo far­va­te­rio, ir truk­dys ap­si­suk­ti lai­vams, ga­be­ nan­tiems su­skys­tin­tas gam­ti­nes du­jas. Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.


8

penktadienis, vasario 3, 2012

aktualijos Išg­rio­vė sandėlio sie­ną

susigundė Žie­du ir 10 li­tų

Din­go au­to­mo­bi­lis

Tre­čia­die­nį 46 m. Klai­pė­dos raj. gy­ven­to­jas ra­do iš­griu­vu­sią jam pri­klau­san­čio san­dė­lio sie­ ną, o iš vi­daus din­go 30 tūkst. li­tų įver­tin­tų elekt­ros prie­tai­ sų. Din­go 12 elekt­ros va­rik­ lių ir tiek pat ven­ti­lia­to­rių. Kas ir ka­da iš­grio­vė sie­ną, aiš­kin­ sis Klai­pė­dos raj. po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­tas.

Li­go­ni­nė­je gy­do­mas 1994 m. gi­męs vai­ki­nas, ku­rį pir­ma­die­nį va­ka­re prie di­džiau­sio mies­to pre­ky­bos cent­ro už­puo­lė trys pa­na­šaus am­žiaus jaunuoliai. Užpuolikai iš ­jo atė­mė te­le­fo­ ną, auk­si­nį žie­dą ir 10 li­tų. Pag­ rob­ti daik­tai įver­tin­ti 310 li­tų. Vai­ki­nui lū­žo no­sies kau­las, su­ muš­ta gal­va ir krū­ti­nė.

Už­va­kar ry­tą Klai­pė­do­je, Ni­dos g. 76 na­me gy­ve­nan­tis vai­ki­ nas pa­si­ge­do sa­vo prieš 11 m. pa­ga­min­to BMW. 21 m. sa­vi­ nin­kas ne­ga­lė­jo nu­ro­dy­ti dau­ giau ma­ši­nos din­gi­mo ap­lin­ky­ bių. Pa­vog­tas au­to­mo­bi­lis įver­ tin­tas 11 tūkst. li­tų. Nu­si­kal­ti­ mą ti­ria au­to­mo­bi­lių va­gis gau­ dan­tys pa­rei­gū­nai.

Nei dar­bo, nei pi­ni­gų Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Dar­bo už­sie­ny­je ieš­ko­ju­sios gargž­ diš­kės grį­žo ne tik neuž­dir­bu­sios, bet ir iš­lei­du­sios pa­sku­ti­nius pi­ni­gus.

Klai­pė­dos ra­jo­no po­li­ci­nin­kai ban­ dys aiš­kin­tis, kas ap­ga­vo 19 ir 26 me­tų mer­gi­nas iš Gargž­dų. Gargž­diš­kes su­do­mi­no vie­nas pa­siū­ly­mas in­ter­ne­to tink­la­la­piuo­ se ir jos pa­skam­bi­no nu­ro­dy­tu te­ le­fo­no nu­me­riu. At­si­lie­pė kaž­ko­kia mo­te­ris, pa­si­kal­ bė­jo apie ga­li­mus dar­bus ir pa­ža­dė­jo ras­ti tin­ka­mą pa­siū­ly­mą. Vė­liau ji pa­ skam­bi­no gargž­diš­kėms ir nu­džiu­gi­ no ra­du­si tin­ka­mą dar­bą Vo­kie­ti­jo­je – slau­gy­ti se­ny­vą, li­go­tą žmo­gų bei nu­ro­dė, kur rei­kės va­žiuo­ti. Skam­bi­ nu­sio­ji pa­ti­ki­no, jog nu­vy­ku­sios į vie­ tą mer­gi­nos su­da­rys su­tar­tį. Jau­nos gargž­diš­kės su­si­ruo­šė į ke­ lio­nę, nu­va­žia­vo, kur bu­vo liep­ta. Jas

pa­si­ti­ko kaž­koks vy­ras, ap­gy­ven­di­ no bu­te ir pa­ža­dė­jo ne­tru­kus su­tvar­ ky­ti įdar­bi­ni­mo for­ma­lu­mus. Už do­ ku­men­tų su­tvar­ky­mą jis pa­pra­šė iš kiek­vie­nos mer­gi­nos po 300 eu­rų. Nie­ko blo­go neį­tar­da­mos lie­tu­ vės su­mo­kė­jo pi­ni­gus ir pra­dė­jo lauk­ti su­si­ti­ki­mo su glo­bo­si­mu se­ no­liu. Ta­čiau po sa­vai­tės, kai ne­su­ lau­kė jo­kių ži­nių ir bai­gė­si at­si­vež­ti pi­ni­gai, mer­gi­nos su­pra­to, kad bu­ vo ap­gau­tos. Grį­žu­sios į gim­tuo­sius Gargž­dus jos krei­pė­si į po­li­ci­ją. Pa­na­šu, kad jos – ne vie­nin­te­ lės ant tos pa­čios meš­ke­rės už­ki­ bu­sios au­kos. Klai­pė­dos ra­jo­no pa­ rei­gū­nų ži­nio­mis, pa­na­šiai ap­gau­tų žmo­nių Lie­tu­vo­je yra daug. Ta­čiau apie įvy­kį mer­gi­nos ne­pra­ne­šė ir Vo­kie­ti­jos po­li­ci­jai. Pa­rei­gū­nų aiš­ki­ni­mu, mo­kė­da­ mi pi­ni­gus žmo­nės tu­ri pa­rei­ka­ lau­ti juos iman­čių žmo­nių pa­ro­ dy­ti do­ku­men­tą ar su­teik­ti aiš­kią ga­ran­ti­ją, kad ne­bus ap­gau­ti.

Šilumos ieško policijoje

Klai­pė­dos tur­ga­vie­ tė­je įma­no­ma nu­si­ pirk­ti ko­kių tik no­ri gink­lų. Tuo įsi­ti­ki­ no po­li­ci­nin­kai, su­ lai­kę vie­ną pre­kei­vį bei pa­tik­ri­nę jo par­ duo­da­mas pre­kes. „„Ar­se­na­las: pa­vo­jin­gais daik­tais pre­kia­vęs klai­pė­die­tis ti­ki­no par­da­vi­

nė­jęs vi­so la­bo su­ve­ny­rus. 

„„Apsirūpinimas: kai kurie uostamiesčio benamiai vilki šiltais rūbais ir su­

geba savais būdais kovoti su šalčiu.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Klaipėdoje, palyginti su kitomis Lie­ tuvos vietomis, yra šilčiau, tačiau vargetos ir čia šąla bei įvairiais bū­ dais ieško galimybės pasišildyti.

Trečiadienį vakare apleistame na­ me Serviso gatvėje rastas negyvas 1964 metais gimęs benamis. Kol kas aiškinamasi, nuo ko jis mirė, spėjama, kad galėjo sušalti. Ketvirtadienį greitosios pagalbos medikai į gydymo įstaigą vežė valka­ taujančią moterį, kuriai buvo apšalę vienos rankos pirštai. Dar du žmonės dėl bendro kūno atšalimo greito­ sios medikų buvo nuvežti į ligoni­ nę. Vakar žmonės skambino į Ben­ drąjį pagalbos centrą ir pranešė apie dar keturis viešose vietose šąlančius žmones, tačiau medikai jų nerado. Rytą į 2-ąjį policijos komisariatą atėjo vienas namų neturintis vyras ir prašė leisti jam pabūti šiltoje patal­ poje greta budėtojų kabineto. Maž­ daug po valandos vyras išėjo. Pana­ šiai šilumos ieško ir į 1-ąjį policijos komisariatą užsukantys benamiai. Greitosios pagalbos medikams yra išdalyti socialinių tarnybų adresai. Turėdami šią informaciją medikai

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Tur­gu­je ga­li­ma ap­si­gink­luo­ti

Vytauto Petriko nuotr.

gali patarti šąlantiems žmonėms, kur šie gali gauti nemokamus pie­ tus, karštos arbatos ar pernakvoti. Vakar Policijos departamentas išplatino pranešimą apie tai, kad, paspaudus šalčiams, policijos pa­ reigūnai privalės ne tik vykdyti tie­ siogines savo funkcijas, bet ir teik­ ti pagalbą šąlantiems. Pareigūnams duotas nurodymas ypatingą dėmesį skirti žmonėms, patekusiems į ke­ blias situacijas dėl oro sąlygų, be­ namiams, vienkiemiuose gyvenan­ tiems senyvo amžiaus asmenims, nukentėjusiems ar dėl savo būklės galintiems nukentėti nuo šalčio. Tokius žmones pareigūnai įpa­ reigoti pristatyti į sveikatos prie­ žiūros, globos ir rūpybos įstaigas ar jų namus, suteikti jiems pagalbą. Patruliuojantiems pareigūnams nurodyta atkreipti dėmesį į susto­ jusias ir stovinčias transporto prie­ mones, kuriose yra žmonių, esant būtinumui, suteikti jiems pagalbą. Policininkai turės stengtis kuo operatyviau įforminti eismo įvy­ kius, imtis veiksmų pašalinti įstri­ gusias ir eismui trukdančias trans­ porto priemones. Trečiadienį uostamiesčio patruliai jau gelbėjo namo negalėjusį pareiti vyrą, pa­ dėjo jam pasiekti namus.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Uos­ta­mies­čio Pre­ven­ci­jos sky­ riaus pa­rei­gū­nas ga­vo in­for­ma­ci­ją, kad tur­ga­vie­tė­je pre­kiau­ja­ma gink­ lais, ir nu­spren­dė ją pa­tik­rin­ti. Ži­ nia bu­vo tei­sin­ga. Kar­tą jau teis­tas už pre­ky­bą gink­lais 62 me­tų Deb­re­ce­no gat­ vė­je gy­ve­nan­tis klai­pė­die­tis Til­ žės gat­vė­je esan­čio­je tur­ga­vie­tė­je ant pre­kys­ta­lio bu­vo iš­si­dės­tęs vi­ są ar­se­na­lą. Jo par­duo­da­mais daik­tais ap­si­ gink­la­vę ga­li sa­vo juo­dus dar­bus da­ry­ti plė­ši­kai, kerš­tau­to­jai, bet

ne tik jie. Klai­pė­die­čio par­duo­da­ mų gink­lų už­tek­tų ir ne vie­no ko­ vi­nio fil­mo kū­rė­jams. 1-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jų ka­bi­ne­te vi­sas kam­pas pri­krau­tas iš tur­gaus pre­kei­vio paim­tais daik­tais. Pen­kios me­ta­li­nės te­les­ko­pi­nės laz­ dos, dvi sun­kios smo­gia­mo­jo po­bū­ džio su­jung­tos gran­di­nė­mis laz­dos, ko­vos me­nų ži­no­vų va­di­na­mos nun­ čia­kais, trys at­len­kia­mi, vie­nas me­ džiok­li­nis pei­lis, pen­ki pneu­ma­ti­niai bei du­ji­niai pis­to­le­tai, dvi ma­če­tės, vi­sa krū­va me­ta­li­nių žvaigž­du­čių, va­di­na­mų su­ri­ke­nais, durk­las, skir­ tas pri­tvir­tin­ti prie au­to­ma­to, pneu­ ma­ti­nis šau­tu­vas su ke­liais šim­tais

Išė­jo į par­duo­tu­vę ir din­go Dai­va Ja­naus­kai­tė Uos­ta­mies­čio po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ieš­ko ne­ži­nia kur esan­čios 35 me­tų Ie­vos Nar­mon­tie­nės, ku­ri ant­ra­die­ nio ry­tą išė­jo iš na­mų ir din­go.

Pra­dė­ti paieš­ką po­li­ci­nin­kus pa­ pra­šė Tech­ni­kos gat­vė­je gy­ve­nan­ čios mo­ters su­tuok­ti­nis. Jis pa­sa­ ko­jo, kad anks­ti ry­te žmo­na išė­jo iš na­mų pas uoš­vius paim­ti vai­ko.

Vė­liau vy­ras prie par­duo­tu­vės ra­do žmo­nos ma­ši­ną, ta­čiau I.Nar­ mon­tie­nės ne­su­lau­kė. Te­le­fo­nas iš­jung­tas. Mo­te­ris išei­da­ma tu­rė­ jo ke­lis tūks­tan­čius li­tų. Din­gu­sio­ ji yra liek­na, apie 170 cm ūgio, mė­ ly­nų akių, kaš­to­ni­nių il­gų plau­kų, vil­kė­jo juo­dos spal­vos striu­ke, avė­ jo ru­dais ba­tais. Ką nors ži­nan­čius apie I.Nar­ mon­tie­nės bu­vi­mo vie­tą pra­šo­ma pa­skam­bin­ti tel. 354 164 ar­ba 112.

šo­vi­nių juo šau­dy­ti, op­ti­niai tai­kik­ liai – šie ir daug ki­tų daik­tų iš tur­ gaus tre­čia­die­nį iš­ga­ben­ta į po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ria­tą. Kar­tą jau teis­tas vy­ras ti­ki­no, kad jo pre­ky­bos ob­jek­tai tė­ra vi­so la­bo su­ve­ ny­rai, ir pik­ti­no­si, kad mū­sų pa­rei­gū­ nai neiš­ma­no apie tai, kas yra gink­lai. Esą to­kių daik­tų ne­truk­do­mai ga­li­ma įsi­gy­ti vi­suo­se Len­ki­jos tur­guo­se, o kai­my­ni­nės ša­lies pa­rei­gū­nai dėl to neįž­vel­gia jo­kios tra­ge­di­jos. Ku­ris daik­tas ga­li bū­ti pri­skir­ tas ne­šau­na­mų­jų gink­lų ka­te­go­ri­ jai, tirs po­li­ci­jos eks­per­tai. At­li­kę šį ty­ri­mą pa­rei­gū­nai tiks­lins įta­ri­mus klai­pė­die­čiui.


9

penktadienis, vasario 3, 2012

sportas Teismas nenusprendė

Kaunietės iškrito

Triuškinamas pralaimėjimas

Živilės Balčiūnaitės dopingo bylą nagrinėjęs Tarptautinio sporto arbitražo teismas dėl didžiulės bylos apimties posėdžiavo iki išnaktų. Tačiau sprendimo dėl bėgikės pateiktos apeliacijos priimti nespėjo. Šveicarijoje vykusiame posėdyje dalyvavusi sportininkė verdikto turės laukti Lietuvoje.

Prancūzijoje be Amandos Kemežys rungtyniavusios Kauno „Viči-Aistės“ krepšininkės nesugebėjo pasipriešinti Buržo „Bourges Basket“ komandai, pralaimėjusios 49:78. Iškovojusios dvi pergales, kaunietės savo grupėje užėmė paskutinę vietą ir pasitraukė iš Eurolygos turnyro.

NBA čempionate „pasižymėjo“ Toronto „Raptors“ klubas, Bostone net 64:100 pralaimėjęs „Celtics“ krepšininkams. Beviltiškai atrodę Kanados atstovai buvo atsilikę net 40 taškų skirtumu. Linas Kleiza rungtynes praleido dėl skaudančio kelio. „Raptors“ patyrė 16 nesėkmę po 23 varžybų.

„Atlanto“ futbolininkai žais A lygoje Lietuvos futbolo federacijos Vykdomasis komitetas (LFF VK) priėmė Klaipėdos „Atlanto“ ir Vilniaus „Reo“ komandas į A lygą. 2012-ųjų čempionate varžysis 10 vienuolikių.

NKL. Šiandien 17 val. Sporto rūmuose (S.Dariaus ir S.Girėno g. 10) Nacionalinės krepšinio lygos čempionato antrojo etapo pirmąsias rungtynes žais Klaipėdos „Naftos-Universiteto“ ir Kauno „Žalgirio-Sabonio krepšinio centro“ komandos. LKL. Šiandien 18 val. Klaipėdos arenoje (Dubysos g. 10) – Lietuvos krepšinio lygos pirmenybių susitikimas tarp Klaipėdos „Neptūno“ ir Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ ekipų. Futbolas. Rytoj Sporto arenoje (Taikos pr. 61A) vyks abejos Klaipėdos salės futbolo čempionato pusfinalio varžybos. 17 val. žais „Baltai“ ir „Nautica“, 18.15 val. – „Klaipėdos universitetas“ ir „Kretinga“.

„„Pastangos: „Atlanto“ sporto direktorius V.Lekevičius (kairėje) ir naujasis klubo prezidentas A.Donėla įtiki-

no federacijos vadovus, kad Klaipėdos ekipa gali žaisti A lygoje. 

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

„Atlanto“ sporto direktorius Vacys Lekevičius tikėjosi, kad ir su 1-osios lygos licencija, kurią gavo klaipėdiečiai, LFF VK leis Klaipėdos ekipai žaisti tarp stipriausių šalies komandų. Trečiadienį posėdžiavusi A lygos klubų valdyba nutarė, kad kartu su aštuoniais A lygmens licencijas gavusiais klubais žaistų dar dvi

Sporto telegrafas

vienuolikės. Į dvi vietas pretendavo „Atlantas“, Vilniaus „Reo“ ir „Kaunas“. Pastarosios komandos atstovai, vakar nepasirodę LFF VK posėdyje, savo noru pasitraukė iš savotiško konkurso. Tad „Kauno“ klubas rungtyniaus žemesnėje – 1-ojoje lygoje. LFF VK įpareigojo „Atlantą“ iki kovo 9 dienos sutvarkyti licencijavimo trūkumus. „Buvome nespėję sutvarkyti keleto finansinių kriterijų. Manau, kad užteks

laiko visiems reikalavimams įvykdyti “, – sakė V.Lekevičius. Anot jo, LFF VK nesureikšmino „Atlantui“ gresiančio bankroto, kurio šešėlis uostamiesčio klubą persekiojo dar praėjusiais metais. Panaikinti bankrotą klubui liepta per 3-4 mėnesius. Šalies čempionatą žadama pradėti kovo antrą savaitę. Futbolo aistruoliai A lygoje neišvys ne tik „Kauno“, „Klaipėdos“ komandų, bet ir „Mažeikių“.

LFF nuotr.

A lygos komandos „„Panevėžio „Ekranas“ „„Vilniaus „Žalgiris“ „„Marijampolės „Sūduva“ „„„Šiauliai“ „„Pakruojo „Kruoja“ „„Gargždų „Banga“ „„Tauragės „Tauras“ „„Alytaus „Dainava“ „„Klaipėdos „Atlantas“ „„Vilniaus „Reo“

Ispanijoje. Karaliaus taurės turnyro pusfinalio pirmąsias rungtynes Valensijoje žaidė „Valencia“ ir „Barcelona“. Susitikimas baigėsi lygiosiomis 1:1. Eurolygoje. Pirėjo „Olympiakos“ (Graikija) klubas, kurio garbę gina Martynas Gecevičius, Eurolygos turnyre savo aikštelėje 83:65 (20:12, 21:24, 12:17, 30:12) įveikė Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkus iš Turkijos. Lietuvis per 16 min. pelnė 6 taškus. Madrido „Real“ klubas, kuriame rungtyniauja Martynas Pocius, namie 89:73 (26:16, 24:20, 19:19, 20:18) pranoko Bilbao „Bizkaia Basket“ ekipos krepšininkus. Lietuvis žaidė 11 min. ir pelnė 4 taškus.

Klaipėdos lengvaatlečiai prarado lyderių poziciją Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Panevėžyje vykusiose Lietuvos jaunučių uždarų patalpų lengvosios atletikos pirmenybėse Klaipėdos sporto centro auklėtiniams nepavyko apginti nugalėtojų titulo.

Uostamiesčio lengvaatlečius per plauką – vos penkiais taškais aplenkė Kauno komanda. Treti liko vilniečiai. Pastaraisiais metais žiemos ir vasaros pirmenybėse karaliavusiems klaipėdiečiai buvo nukarūnuoti po dvejų metų triumfo. Tiesa, ir mieste prie Nevėžio Klaipėdos sportininkai laimėjo daugiausia – aštuonis – aukso medalių. Kauniečiai jų iškovojo vos keturis. Dukart Lietuvos čempionais tapo Benediktas Mickus ir Akvilė Gedminaitė. Trenerio Mindaugo Krakio ugdomas B.Mickus buvo greičiausias 300 m (37,52 sek.) ir 600 m (1 min. 28,70 sek.) rungtyse, Alvydo Šiliausko treniruojama A.Gedminaitė toliausiai nustūmė

rutulį (12 m 62 cm) ir aukščiausiai iššoko su kartimi (2 m 70cm). Ant aukščiausiojo prizininkų pakylos laiptelio taip pat kopė sprinterė Anelė Januškevičiūtė (treneris Linas Bružas), 60 m nuskuodusi per 8,06 sek., bėgikas Aurimas Ravickis (Lilija Milikauskaitė), 200 m įveikęs per 24,45 sek., šuolininkas į aukštį Dovydas Gricius (Algina Vilčinskienė ir Ramunė Adomaitienė), įveikęs 180 cm kartelę ir trišuolininkas Salvijus Koviera (tėvas ir sūnus Donatai Senkai), nušokęs 12 m 81 cm. „Kad būtume pirmi tarp komandų, pritrūkome sėkmės, – pasirodymą vertino treneris M.Krakys. – Klaipėdiečiai gerai rungtyniavo, esu patenkintas komandos rezultatu.“ Specialistui neduoda ramybės mintis, ar visi jaunieji sportininkai liks lankyti lengvosios atletikos treniruotes ir ateityje gins miesto garbę. „Dėl įvesto treniruočių mokesčio su sportu atsisveikinti pradėjo vienas kitas lengvaatletis, – nerimavo M.Krakys. – Politikų nuostatos, kad miestui nereikia aukšto sportinio meistriškumo – niekaip nesuprantu.“

Klaipėdiečiai prizininkai 1.B.Mickus (300 m ir 600 m) 1.A.Gedminaitė (rutulys, šuolis su kartimi) 1.A.Januškevičiūtė (60 m) 1.A.Ravickis (200 m) 1.D.Gricius (šuolis į aukštį) 1.S.Koviera (trišuolis) 2.D.Curikova (300 m ir 600 m) 3.A.Ravickis (60 m) 3.T.Barkus (šuolis į tolį)

Miestų rikiuotė 1.Kaunas 356 2.Klaipėda 351 3.Vilnius 317 4.Šiauliai 271 5.Panevėžys 250 6.Alytus 206

„„Nugalėtojas: bėgikas B.Mickus (dryžuoti marškinėliai) iškovojo du

aukso medalius.


10

penktadienis, vasario 3, 2012

ekonomika

OMX Vilnius kl.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

4,74

4,60

2,39

„Apoil“

4,65

4,50

2,37

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta96,58 dol. už 1 brl. 111,92 dol. už 1 brl.

Elektros tiltas jau statomas Lietuva ruošiasi tapti Skandina­ vijos elektros rinkos dalimi, kaip teigia elektros perdavimo tinklą valdančios įmonės „Litgrid“ vado­ vas.

„Privalome nuosekliai atlikti tris didelius darbus: pastatyti elektros jungtis, atominę elektrinę ir tapti Skandinavijos elektros rinkos da­ limi. Tik atlikę juos galėsime tap­ ti visaverčiais žemyninės Europos elektros tinklo ir sistemos daly­ viais“, – pranešime spaudai teigė „Litgrid“ generalinis direktorius Virgilijus Poderys. „Litgrid“ jau pasirinko rangovus, kurie rekonstruos Lietuvos ir Šve­ dijos elektros tiltui būtiną Klaipė­ dos transformatorių pastotę. Už 54,959 mln. litų ją atnaujins „Lit­ grid“ grupės projektavimo ir tech­ ninės priežiūros bendrovė „Tetas“ bei Švedijos kapitalo bendrovė „Empower“. ES parama projektui sieks 29,9 mln. litų. Klaipėdos pastotė rekonstruo­ jama, ruošiantis prie jos prijungti elektros srovės keitiklį, reikalingą jungčiai „NordBalt“. Analogiškas keitiklis bus įrengtas Nibru pasto­ tėje Švedijoje. Prijungus elektros perdavimo liniją Klaipėda–Telšiai, Klaipėdos pastotė taps vienu svar­ biausių tinklo objektų. „NordBalt“ jungtis, planuojama, bus pradėta naudoti 2015 m. gruo­ dį. Kabelį jungčiai už 932 mln. litų (270 mln. eurų) gamina ir sumon­ tuos konkursą laimėjusi ABB. BNS, „Klaipėdos“ inf.

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1253 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1474 JAV do­le­ris 1 2,6190 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6269 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9351 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2476 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5181 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6795 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8623

vai, kurie rekonstruos Lietuvos ir Švedijos elektros tiltui būti­ ną Klaipėdos transformatorių pastotę. Gintaro Lukoševičiaus (BFL) nuotr. 

OMX Tallinn

+0,18 %

pokytis

–1,3479 % –0,3292 % –0,9942 % –0,3301 % –0,0324 % +0,9795 % +0,2218 % –0,2253 % –0,1500 %

Žlu­gus „Sno­rui“, ket­vir­tą praė­ju­sių me­ tų ket­vir­tį pa­di­dė­jo Lie­tu­vos ko­mer­ ci­nių ban­kų klien­tų skai­čius. Ban­ko „Swed­bank“ klien­tų skai­čius išau­go 6 pro­c. (79 tūkst.). SEB ban­kas, ku­ris vie­nin­te­lis gy­ven­to­jams mo­kė­jo vals­ty­ bės iš­mo­kas už in­dė­lius „Sno­re“, klien­ tų skai­čių pa­di­di­no 5 pro­c. (55 tūkst.). DNB klien­tų taip pat pa­dau­gė­jo 5 pro­c. (26 tūkst.).

4

mlrd. li­tų, gau­tų už iš­pla­tin­tas ob­li­ga­ci­jas, pa­pil­dė Lie­tu­vos iž­dą.

Gins tik re­ko­men­da­ci­jo­mis

Tu­rin­tys skun­dų dėl fi­nan­sų įstai­gų pa­žei­ di­mų nuo šiol tu­rės bels­tis į vie­nas du­ ris – į Lie­tu­vos ban­ko. Ta­čiau iš­nag­ri­nė­jus var­to­to­jų skun­dus bus tei­kia­mos tik re­ko­ men­da­ci­jos, esą san­kci­jų ne­pri­reiks. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Pe­ri­ma svars­ty­ti gin­čus

Nuo šių me­tų, užuo­t blaš­kę­si su pre­ten­zi­jo­mis po ke­lias ins­ti­tu­ci­ jas, ne­pa­ten­kin­ti var­to­to­jai ga­lės kreip­tis į Lie­tu­vos cent­ri­nį ban­ką. Išk­lau­sęs abi ne­su­ta­rian­čias ša­lis jis priims re­ko­men­da­ci­nį spren­di­ mą, kaip konf­lik­tą rei­kė­tų spręs­ti. Kaip sa­kė Lie­tu­vos ban­ko Prie­ žiū­ros tar­ny­bos Fi­nan­si­nių pa­ slau­gų ir rin­kų prie­žiū­ros de­par­ ta­men­to di­rek­to­rius Vi­lius Ša­po­ka, cent­ra­li­zuo­jant sis­te­mą ti­ki­ma­si su­kur­ti pa­pras­tą me­cha­niz­mą, ku­ ris ska­tin­tų fi­nan­sų rin­kos da­ly­vius konf­lik­tus su klien­tais spręs­ti ge­ ra­no­riš­kai. Anot jo, anks­čiau gin­čus svars­ čiu­sios ins­ti­tu­ci­jos – Lie­tu­vos ban­kas, Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, Drau­di­mo prie­ žiū­ros ko­mi­si­ja ir Ver­ty­bi­nių po­ pie­rių ko­mi­si­ja – tu­rė­jo skir­tin­ gas veik­los pra­kti­kas ir ga­lias. Per ke­lias ins­ti­tu­ci­jas iš­da­ly­ta at­sa­ko­ my­bė esą ne­lei­do su­kur­ti bend­rų prio­ri­te­tų ir siek­ti ge­res­nių gin­čų spren­di­mo re­zul­ta­tų. „Per pa­sta­ruo­sius me­tus iš­ryš­ kė­jo nei­gia­ma ten­den­ci­ja – gin­ čai su fi­nan­sų įstai­go­mis ga­liau­ siai at­si­dur­da­vo teis­muo­se. Dėl to daž­niau­siai ne­lai­mė­da­vo nie­kas, o nu­ken­tė­da­vo pa­ts silp­niau­sias – var­to­to­jas. By­li­nė­ji­ma­sis su fi­nan­ sų įstai­ga už­trun­ka la­bai il­gai ir yra la­bai bran­gus pro­ce­sas“, – sa­ kė V.Ša­po­ka. Lietuvos banko Priežiūros tar­ nybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Vartotojų apsaugos ir švietimo skyriaus vir­ šininkas Darius Andriukaitis pa­ aiškino, kad susidūręs su pažeidi­ mais vartotojas pirmiausia turėtų raštu kreiptis į pačią finansų įstai­ gą. Jei priimtas sprendimas varto­ tojo netenkina, jis per tris mėne­ sius gali kreiptis į Lietuvos banką, kuris paprastai ne ilgiau kaip per keturis mėnesius priima nešališką rekomendacinį sprendimą. Kritikuoja galios stoką

„„Jungtis: jau pasirinkti rango­

+1,19 %

Pa­si­da­li­jo „Sno­ro“ klien­tus

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

OMX Riga

+0,39 %

V.Šapoka pabrėžė, kad Lietuvos banko siūlomas ginčų nagrinėjimas nėra privalomas ikiteisminis proce­ sas. Esą tai tėra vartotojo galimybė pasitikrinti savo tiesą ir ginčą iš­

spręsti be teismo. Vis dėlto sulau­ kiama ir priekaištų, esą rekomen­ daciniai Lietuvos banko sprendimai vartotojų teisių neapgins, o nauja tvarka tik tenkina bankų interesus. Lietuvos nacionalinės vartoto­ jų federacijos prezidentės Alvi­ tos Armanavičienės teigimu, vals­ tybės sprendimas perduoti ginčų nagrinėjimą Lietuvos bankui buvo paremtas didesne šios institucijos kompetencija ir galimybe priimti privalomojo pobūdžio sprendimus. Pašnekovė neabejojo, kad už pasi­ keitusių planų slypi bankų įtaka.

Al­vi­ta Ar­ma­na­vi­čie­nė:

Tik vie­nas iš tūks­ tan­čio ne­pa­ten­kin­ tų var­to­to­jų krei­pia­ si į teis­mą, jei tu­ri pi­ni­gų. To­dėl ban­ kai re­ko­men­da­ci­jų kar­tais ga­lės ir ne­si­ lai­ky­ti.

„„Ver­dik­tas: Lie­tu­vos ban­kas, pe­rė­męs spręs­ti var­to­to­jų ir fi­nan­sų

įstai­gų gin­čus, pa­žei­dė­jams teiks tik re­ko­men­da­ci­jas, o jų ne­si­lai­ kan­čius gė­dins vie­šai. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

„Deja, per kelis mėnesius ban­ kai, kurie yra pakankamai įtakingi ir galingi, lobizmo būdu susitarė, kad sprendimai būtų tik rekomen­ dacinio pobūdžio. Jiems tai nau­ dingiau“, – sakė ji. A.Armanavičienė buvo įsitiki­ nusi, kad priėmus naują tvarką fi­ nansinės įstaigos ir toliau galės ignoruoti vartotojų skundus. Jos manymu, finansinės įstaigos ge­ rokai pranašesnės prieš paprastus gyventojus, todėl teismų nesibai­ mins ir į nepatenkintų vartotojų reikalavimus žiūrės atsainiai. „Manau, kad rekomendacijas ga­ lėtų teikti nebent asociacijos. Kai tai daro valstybės institucija, praside­ da anarchija. Juk finansinės insti­ tucijos yra stiprios ir galingos, jos turi gerus advokatus, o vartotojai yra silpni. Tik vienas iš tūkstančio nepatenkintų vartotojų kreipiasi į teismą, jei turi pinigų. Todėl bankai rekomendacijų kartais galės ir nesi­ laikyti“, – sakė ji. Vartotojų teises kreiptis į teismą pašnekovė vadino muilo burbulu, o nelygias jėgas teisme palygino su bėgimo varžybomis, kuriose kar­

tu rungiasi abi ir vieną koją turin­ tys bėgikai. Remiasi praktika

Kritiką dėl rekomendacinio po­ būdžio sprendimų neefektyvumo Lietuvos banko atstovai vis dėl­ to atrėmė sėkminga Lietuvos bei užsienio praktika ir tikino, kad fi­ nansų įstaigos linkusios nesuta­ rimus spręsti geranoriškai. „Paradoksas, bet kova už tei­ sybę būna efektyvesnė nei ko­ va su neteisybe. Tiek Draudimo priežiūros komisijos, tiek pasau­ linės finansų rinkos praktika ro­ do, kad rekomendaciniai spren­ dimai paprastai vykdomi beveik 100 proc. Jeigu sprendimai bū­ tų privalomi, bylos galų gale at­ sidurtų teismuose ir vartotojui iš to būtų labai mažai naudos“, – sakė V.Šapoka. Anot jo, privalomus sprendi­ mus visuomet galima apskųs­ ti teisme, todėl teismuose esą turėtume tūkstantį ginčų. Be to, V.Šapokos teigimu, užsitęsę sprendimai vartotojams kainuo­ tų nemažus pinigus, tad jiems

nė nebūtų prasmės kreiptis į teismą dėl 1–2 tūkst. litų patir­ tos žalos. „Be to, kontroliuojančios ins­ titucijos negalėdavo nurodyti fi­ nansų įstaigoms kompensuoti vartotojui padarytą žalą, nes tai padaryti gali tik teismas. Todėl vartotojas negauna jokios nau­ dos, net jei kontroliuojanti insti­ tucija finansų įstaigą nubaudžia“, – sakė atstovas. D.Andriukaitis taip pat pridūrė, kad neįvykdyti rekomendaciniai sprendimai bus viešai skelbiami Lietuvos banko ir Valstybinės var­ totojų teisių apsaugos tarnybos tinklalapiuose, o tai esą galbūt nu­ sižengusius rinkos dalyvius priver­ čia susimąstyti apie žalą reputacijai ir sprendimų neignoruoti. Nors nauja tvarka vertinama nevienareikšmiškai, Lietuvos bankas tikisi per metus sulaukti daugiau nei tūkstančio vartotojų kreipimųsi. V.Šapokos teigimu, šiuo metu per dieną jų sulaukia­ ma penkių šešių, daugiausia dėl draudimo, taip pat bankų pa­ slaugų.


11

penktADIENIS, vasario 3, 2012

pasaulis Batų kru­ša

Nus­ken­do kel­tas

Pa­les­ti­nie­čiai mėtė ba­tus, smėlį ir ne­di­de­ lius ak­me­nis į Jung­ti­nių Tautų (JT) ge­ne­ ra­linį sek­re­to­rių Ban Ki-mooną ve­žan­čią au­to­mo­bi­lių ko­loną. Pro­tes­tuo­to­jus su­ darė Iz­rae­lio kalė­ji­muo­se lai­komų pa­les­ ti­nie­čių gi­minės. Jie pro­tes­ta­vo prie­š JT va­do­vo at­si­sa­kymą su jais su­si­tik­ti ir ap­ tar­ti Iz­rae­lio kalė­ji­muo­se lai­komų žmo­nių pa­dėtį. Kai ku­rie laikė pla­ka­tus su už­ra­šu „Ban Ki-moo­nai, pa­kaks pa­lai­ky­ti Iz­raelį“.

Pa­ke­liui iš Kimbės uos­to Nau­jo­sios Bri­ ta­ni­jos sa­lo­je į Lajės miestą Nau­jo­jo­je Gvinė­jo­je ne­to­li Pa­pua Nau­jo­sios Gvinė­jos nu­sken­do kel­tas, ku­riuo plaukė 350 žmo­ nių. Gelbė­to­jai iš jūros išt­raukė apie 219 gyvų žmo­nių. Į paieš­kas bu­vo pa­si­ųstas lėktu­vas, trys sraig­tas­par­niai ir aš­tuo­ ni lai­vai. Kel­tas nu­sken­do už 16 ki­lo­metrų nuo kran­to. Dau­gu­ma šio lai­vo ke­lei­vių bu­vo moks­lei­viai ir mo­ky­to­jai sta­žuo­to­jai.

150

– ma­žiau­siai tiek gy­vy­bių nu­si­nešė spei­gas Eu­ro­po­je.

Re­vo­liu­ci­ja per­si­kėlė ant ve­jos Fut­bo­lo sta­dio­ne Egip­to uos­ta­mies­ty­je Port Sai­de ki­lu­sios riaušės įeis į pa­sau­lio is­to­riją. Ma­žiau­siai 74 žu­vu­sie­ji, tūkstan­ tis su­žeistųjų. Kas kal­tas? Po­li­ci­ja, Egip­to vald­žia, gal re­vo­liu­ci­ja, pa­skan­di­nu­si šalį chaose? Tra­giš­kos rung­tynės

Tai, kas tre­čia­die­nio va­karą dėjo­ si Port Sai­do sta­dio­ne, pri­minė sos­tinės Kai­ro gat­ves, ku­rios vos prie­š me­tus sken­do krau­jy­je. Tie­ sa, šį kartą į de­monst­ran­tus Egip­ to po­li­ci­jos ir ka­riuo­menės da­li­niai ne­šaudė. Prie­šin­gai, net ne­bandė stab­dy­ti įsi­siautė­ju­sių riau­ši­ninkų. Ar Egip­tas pa­sken­do chao­se? Dau­ge­liui ma­čiu­sių riau­šes to­kia min­tis nea­be­jo­ti­nai ki­lo.

Žmonės žu­vo mūsų aky­se. Baig­ta. Mes vi­si pri­ėmėme spren­dimą, kad fut­bo­lo dau­giau ne­žai­si­me. „Tai – ne spor­tas, tai – ka­ras, – te­le­vi­zi­jai teiš­tarė „al Ah­ly“, ar­ba „Rau­donųjų vel­nių“, kaip Egip­ te va­di­na­mas šis klu­bas, ve­te­ra­nas Mo­ha­me­das About­ri­ka, ku­ris su drau­gais bu­vo pa­si­slėpęs dra­bu­ žinė­je. – Žmonės mirš­ta akyse.“ Aukų skai­čius su­krėtė ne tik Egip­ tą, bet ir pa­saulį – 74 žmonės. Tiks­ lus su­žeistųjų skai­čius ne­ži­no­mas, nors jų ga­li būti net tūkstan­tis. Riaušės įsip­lieskė tuo­j po to, kai nuaidė­jo fi­na­li­nis teisė­jo švil­pu­kas, ku­ris pa­skelbė Port Sai­do ko­man­

dos „al Mas­ri“ per­galę prie­š sos­ tinės Kai­ro klubą „al Ah­ly“ re­zul­ ta­tu 3:1. 2000 m. Af­ri­kos fut­bo­lo kon­fe­ de­ra­ci­ja „al Ah­ly“ įvar­di­jo ge­riau­ siu pra­ėju­sio šimt­me­čio Af­ri­kos klu­bu. Klu­bas yra laimėjęs 36 na­ cio­na­li­nius čem­pio­na­tus ir še­šis Af­ri­kos čem­pionų ly­gos fi­na­lus. Ta­čiau „al Mas­ry“ sir­ga­liams per­ galė prie­š ti­tu­luotą var­žovą bu­vo nė mo­tais. Jie įsi­veržė į aikštę ir pra­dėjo mėty­ti ak­me­nis, bu­te­lius, pe­tar­das į prie­ši­ninkų ko­man­dos gerbė­jus ir taip su­kėlė chaosą bei pa­niką. Tuo me­tu „al Ah­ly“ žaidė­jai ir aist­ruo­liai be­vil­tiš­kai mėgi­no ištrūk­ti iš sta­dio­ no siau­ru ko­ri­do­riu­mi. Po­li­ci­ja nie­ko ne­darė?

Nors fil­muo­to­je med­žia­go­je ma­ty­ ti, kaip gau­sios Egip­to po­li­ci­jos pa­ jėgos stovė­jo iš­si­ri­kia­vu­sios prie­š pik­tai nu­si­tei­ku­sių sirgalių tribū­ ną, šiems ėmus verž­tis į sta­dio­no vi­durį pa­reigū­nai ra­miai stebė­jo, kas bus to­liau. Liu­di­nin­kai teigė, kad pa­reigū­ nai vaikš­čio­jo ne­turė­da­mi net ža­ lio su­pra­ti­mo, kas de­da­si ir ką da­ ry­ti. „Kur bu­vo sau­gu­mo pa­jėgos? – pik­tai klausė sirgalius Mah­mou­ das Ka­me­las. – Kur bu­vo klubų va­ do­vai, gu­ber­na­to­riai, ku­rie vi­suo­ met ste­bi rung­ty­nes?“ Egip­to sau­gu­mo pa­jėgų at­sto­ vai ėmė tei­sin­tis, kad po­li­ci­jai bu­

„„Rea­lybė: nie­kas – nei po­li­ci­ja, nei ka­riuo­menė ne­sut­rukdė fut­bo­lo aist­ruo­liams žu­dy­ti. Ar Egip­tas grimz­ta

į anar­chiją? 

vo nu­ro­dy­ta su pro­tes­tuo­to­jais elg­ tis at­sar­giai. Klau­si­mas, ar bu­vu­sio Egip­to pre­zi­den­to H.Mu­ba­ra­ko ka­ riau­na ap­skri­tai ži­no­jo, ką da­ry­ti? Juk anks­čiau Egip­to po­li­ci­jos dar­bas ap­si­ri­bo­jo te­ro­ristų ir di­si­ dentų med­žiok­le. O kaip elg­tis su riau­ši­nin­kais? Ne­vil­tis ir pyk­tis

Ap­maudą ir pyktį dėl riau­šių lie­ jo ne tik fut­bo­lo aist­ruo­liai, bet ir žaidė­jai bei ko­mandų va­do­vai. Dau­ge­lis jų sakė, kad nie­kuo­met dau­giau ne­žais fut­bo­lo, ki­ti metė įta­ri­mo šešėlį ant ša­lies po­li­tikų.

Did­žiau­sios riaušės pa­sau­ly­je „„1992 m. riaušės ki­lo In­di­jos did­

mies­ty­je Bombė­ju­je (dabar Mum­ba­ jus). Ne­ra­mu­mai įsip­lieskė tarp vie­ tos mu­sul­monų ir indų, bend­ruo­me­ nių mies­to vald­žiai nu­ta­rus už­da­ry­ti vieną mies­te esan­čią me­četę. Iš vi­so per riau­šes žu­vo 900 žmo­nių. „„ 1992 m. riaušės pa­ra­ly­žia­vo JAV

did­miestį Los And­želą. Teis­mas iš­ tei­si­no du bal­taod­žius po­li­ci­jos pa­ reigū­nus. Jie kal­tin­ti su­m ušę juo­ daodį mo­to­cik­li­ninką. Pa­reigūnų kal­ tė bu­vo už­fik­suo­ta vaiz­do med­žia­go­j e. Po teis­m o ver­dik­to tūkstan­ čiai žmo­nių išė­jo į gat­ves. Pra­sidė­ jo žmog­žu­dystės, plėši­mai ir pa­de­gi­ mai. Žu­vo 53 žmonės, iš jų 10 nu­šovė po­li­ci­ja ir ka­riuo­menė. Riau­ši­ninkų

su­kel­ti nuo­sto­liai siekė 1 mlrd. JAV do­le­rių.

mus žu­v o ma­ž iau­s iai 800 žmo­ nių. Riau­š i­n in­k ai plėšė ša­l ies kai­ „„ 2002 m. In­di­jo­je mu­sul­monų mi­ mus, prie­v ar­t a­v o mo­t e­r is. 35 žmo­ nia už­puolė ir su­de­gi­no trau­kinį. Per nės su­d egė gy­v i, kai riau­š i­n in­k ai iš­puolį žu­vo 58 indų pi­lig­ri­mai, dau­ pa­d egė baž­n y­č ią, ku­r io­j e glaudė­s i giau­sia mo­te­rys ir vai­kai. Iš­puo­lis su­ 200 nuo smur­t au­t ojų pa­s i­s lėpu­s ių kėlė smur­to pro­trūkį. Per bend­ruo­ ne­l aimė­l ių. me­n ių su­si­rėmi­mus žu­vo ma­žiau­ „„ 2010 m. riau­š i­n in­k ai siaubė Lon­ siai 790 mu­s ul­m onų ir 254 in­d ai. doną. Ne­ra­mu­mus įplieskė juo­daod­ 223 žmonės bu­vo pa­skelb­ti din­gu­ žio Mar­ko Dug­ga­no žūtis. Pat­vir­tin­ siais be ži­nios. Su­nai­kin­tos 205 me­ ta, kad vyrą gin­da­mie­si nu­šovė po­ četės, 17 šven­tyklų, 3 baž­ny­čios. 61 li­ci­jos pa­reigū­nai. Riaušės pra­si­dėjo tūkst. mu­sul­monų ir 10 tūkst. indų Lon­d o­n o To­t e­n a­m o ra­j o­n e, vėliau pa­li­ko sa­vo na­mus. Tai did­žiau­sios išp­l i­t o į ki­t us Jung­t inės Ka­r a­l ystės riaušės In­di­jo­je. mies­tus: Bir­min­gamą, Bris­tolį ir Man­ „ „ 2007 m. riaušės prie­š pre­z i­d en­ čes­terį. Per riau­šes žu­vo 5 žmonės, to rin­k imų re­z ul­t a­t us ki­l o Ke­n i­j o­ 16 bu­vo su­žeis­ta. Pa­da­ry­ta 200 mln. je. Skai­č iuo­j a­m a, kad per ne­r a­m u­ svarų ster­lingų ža­la.

„Scan­pix“ nuo­tr.

„La­vo­nai gu­li ant žemės. La­ vonų pil­na dra­bu­žinė­je, – sakė su­ krėstas „al Ah­ly“ puolė­jas Ema­ das Me­tea­bas. – Ne­žai­siu fut­bo­lo, kol šie žmonės ne­su­lauks tei­sin­gu­ mo.“ Per riau­šes su­žeis­tas „al Ah­ly“ klu­bo var­ti­nin­kas Sha­ri­fas Ik­ra­mis ir­gi pri­dūrė: „Žmonės žu­vo mūsų aky­se. Baig­ta. Mes vi­si pri­ėmėme spren­dimą, kad fut­bo­lo dau­giau ne­žai­si­me. Dau­giau ne­no­riu apie tai net pa­gal­vo­ti.“ „al Mas­ry“ klu­bo, ku­rio sir­ga­liai kurstė riau­šes, va­dy­bi­nin­kas Ka­ma­ las Abu Ali pa­reiškė, kad at­si­sta­ty­di­ na iš pa­reigų: „Tai ne fut­bo­las, tai kur

kas dau­giau. Tai ban­dy­mas su­griau­ ti vals­tybę.“ Užuo­jautą pa­reiškė ir Tarp­tau­tinė fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja. FI­ FA pre­zi­den­tas Sep­pas Blat­te­ris sa­ kė: „Tai juo­da die­na fut­bo­lui. To­kia ka­tast­ro­finė pa­dėtis ne­įsi­vaiz­duo­ja­ ma ir ne­turė­jo taip būti.“ Fut­bo­lo aist­ruo­liai spėjo, kad riaušės bu­vo po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­ tos. „Aiš­ku, kad tai su­si­ję su po­ li­ti­ka. Tai, kas nu­ti­ko, ne­su­siję su fut­bo­lo ma­ču, tai su­si­ję su daug gi­ lesnė­mis pro­ble­mo­mis mūsų ša­ly­ je“, – tvir­ti­no „al Ah­ly“ gerbė­jas Kha­le­das Ga­das. „Guar­dian“, „Dai­ly Mail“, BNS inf.

Ar riau­šes stadione pa­kurstė po­li­ti­kai? Net­ru­kus po riau­šių Port Sai­de Egip­to po­li­ti­kai ėmė svai­dy­tis kal­ ti­ni­mais vie­ni ki­tiems.

Ne­se­niai iš­rink­tas li­be­ra­lių pa­žiūrų įsta­tymų leidė­jas Am­ras Ham­za­wy ra­gi­no at­leis­ti vi­daus rei­kalų mi­ nistrą, Port Sai­do gu­ber­na­to­rių ir sau­gu­mo va­dovą. O Mu­sul­monų bro­li­ja ap­kal­ti­no nu­vers­to pre­zi­den­to Hos­ni Mu­ba­ ra­ko ša­li­nin­kus, kad šie išp­ro­vo­ka­ vo riau­šes. „Įvy­kiai Port Sai­de bu­ vo su­pla­nuo­ti; jie yra anks­tes­nio re­ži­mo lie­kanų ži­nia, – pra­ne­ši­

me pa­brėžė par­la­men­to de­pu­ta­tas Es­sa­mas al Eria­nas. – Ši tra­ge­di­ ja yra ap­lai­du­mo ir ne­pa­kan­kamų ar­mi­jos bei po­li­ci­jos pa­jėgų re­zul­ ta­tas, o at­sa­ko­mybę tu­ri pri­siim­ ti val­dan­tys šalį. Esa­ma to­kių, ku­ rie ty­čia no­ri pa­sėti ša­ly­je chaosą ir kur­ti kliu­vi­nius vald­žiai tai­kiai per­duo­ti.“ Vie­na žy­miau­sių Egip­to po­li­ti­ nių as­me­ny­bių Mo­ha­me­das al Ba­ ra­dei pa­brėžė: „Tai nu­si­kal­ti­mas prie­š Egip­to siekį per­tvar­ky­ti ša­ lies sau­gu­mo apa­ratą.“ BNS inf.


12

penktadienis, vasario 3, 2012

pramogų

Redaktorė Rita Bočiulytė

gidas Po „Le­di­nės zy­lu­tės“ spar­nais –

fes­ti­va­lis vai­kams ir jau­ni­mui Vi­są va­sa­rį sa­vait­ga­liais nuo žie­mos šal­ čių pa­si­slėp­ti Klai­pė­dos žve­jų rū­muo­ se kvies mū­zos Mel­po­me­nė ir Ta­li­ja. Čia vyks jau 5-asis res­pub­li­ki­nis teat­rų fes­ti­va­ lis vai­kams ir jau­ni­mui „Le­di­nė zy­lu­tė“.

Vi­lio­ja prem­je­ro­mis

Ke­tu­rių Lie­tu­vos mies­tų aš­tuo­ni teat­rai pa­ro­dys 10 spek­tak­lių – štai to­kia pir­mą­jį ma­žą ju­bi­lie­jų pa­si­ tin­kan­čio fes­ti­va­lio vi­lio­nė. Tra­di­ciš­kai „Le­di­nė zy­lu­tė“ sa­vo pro­gra­mą de­di­kuo­ja ne tik vai­kams, bet ir vi­sai šei­mai. Be to, da­lis vai­ di­ni­mų ski­ria­ma bran­des­niam žiū­ ro­vui, ku­rio am­žius – nuo... iki... Fes­ti­va­lio tiks­las – kuo pla­tes­ niam žiū­ro­vų ra­tui su­teik­ti ga­li­my­

10

– tiek spek­tak­lių ke­tu­rių Lie­tu­vos mies­tų aš­tuo­ni teat­rai pa­ro­dys fes­ti­va­ly­je Klai­pė­do­je. bę pa­ma­ty­ti nau­jau­sius ne tik uos­ ta­mies­čio, bet ir ki­tų ša­lies teat­rų spek­tak­lius. Šie­met ly­giai pu­ sė „Le­di­nės zy­lu­tės“ pro­gra­mos – vi­siš­kai nau­ji, dar prem­je­ri­niai pa­ sta­ty­mai. Ma­žie­siems ir vi­sai šei­mai

Aki­vaiz­du, kad vai­kus į teat­rą at­ ve­da tė­vai ar se­ne­liai. Tad jų nuo­ mo­nė ir pa­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jai itin svar­būs. Gar­saus ru­sų ra­šy­to­jo Sa­mui­lo Mar­ša­ko ei­liuo­ta pa­sa­ ka „Ka­tės na­mai“ žmo­giš­kų ver­ ty­bių mo­kė ne vie­ną skai­ty­to­jų ir klau­sy­to­jų kar­tą. Šią ir iš ani­ma­ci­ nio fil­mo ži­no­mą po­pu­lia­rią is­to­ri­ ją į sce­ną Klai­pė­dos dra­mos teat­re per­kė­lė re­ži­sie­rius Da­rius Ra­ba­ šaus­kas. Šis vai­di­ni­mas pra­dės fes­ ti­va­lį, ku­rio ati­da­ry­mo me­tu pub­li­ kos lauks ir ma­lo­nūs siurp­ri­zai. Le­gen­di­nė tūks­tan­čio ir vie­nos nak­ties pa­sa­ka „Ali­ba­ba ir 40 plė­ ši­kų“ at­gis pir­mą­kart klai­pė­die­čių fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­sian­čio Pa­ne­

vė­žio teat­ro „Me­nas“ spek­tak­ly­je (rež. Va­le­ri­jus Jev­se­je­vas), o „Plė­ši­ kas Ho­cenp­lo­cas“ – tai jau­no Vil­ niaus ka­me­ri­nio teat­ro vai­di­ni­mas pa­gal po­pu­lia­raus vo­kie­čių ra­šy­to­jo O.Preuss­le­rio apy­sa­ką (rež. Eval­das Ja­ras). Ry­tie­tiš­kų ste­buk­lų ku­pi­nas bus Ši­lu­tės ka­me­ri­nio dra­mos teat­ ro spek­tak­lis „Sa­va sa­viau­sia“ (rež. Ilo­na Stan­či­kie­nė). Lyg mi­ni miu­zik­lai

Po­pu­lia­raus ak­to­riaus ir re­ži­sie­ riaus Ai­do Gi­nio­čio „ku­ruo­ja­ma“ sos­ti­nės teat­ro la­bo­ra­to­ri­ja „At­ vi­ras ra­tas“ – nuo­la­ti­nis „Le­di­ nės zy­lu­tės“ sve­čias. Šiuo­lai­kiš­ kos te­ma­ti­kos vil­nie­čių spek­tak­lis „Di­Vi­Du­kas“ (rež. Ie­va Stun­džy­tė) ski­ria­mas vi­siems „žmo­nėms nuo 6 me­tų“, ku­rie mėgs­ta spal­vo­tą, įtrau­kian­tį, bet ap­gau­lin­gą pa­sau­ lį... te­le­vi­zo­riaus ek­ra­ne. Fes­ti­va­lio „Le­di­nė zy­lu­tė“ šei­ mi­nin­kai Žve­jų rū­mų jau­ni­mo teat­ ras „Be du­rų“ pa­teiks sa­vus lai­mės paieš­kos bū­dus spal­vin­ga­me vai­di­ ni­me „Kur tas pa­sau­lio kraš­tas?“ (rež. An­gi­sė Juš­ke­vi­čie­nė) pa­gal Čes­lo­vo Na­va­kaus­ko kny­ge­lę. Ir dar: vi­si šie spek­tak­liai vai­ kams – lyg mi­ni miu­zik­lai. Kiek­ vie­na­me jų daug dai­nų, mu­zi­kos bei šo­kių. Nuo­bo­džiau­ti ne­teks nei ma­žiems, nei di­de­liems. Be am­žiaus cen­zo

Tu­rin­čius ga­li­my­bę pa­lik­ti sa­vo at­ ža­las na­mie, taip pat ir tuos, ku­rie taps tė­ve­liais ar­ti­mo­je atei­ty­je ar­ ba jau yra se­ne­liai, į su­si­ti­ki­mą su teat­ru kvies taip pat ne ma­žiau įdo­mūs, „rim­ti ir ne­la­bai“ spek­ tak­liai. Tra­di­ciš­kai fes­ti­va­lio sce­na bus su­teik­ta Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ug­dy­ti­niams – bū­si­mie­siems re­ži­ sie­riams. Šie­met ak­to­rių Re­gi­nos Šal­te­ny­tės ir Da­riaus Meš­kaus­ko stu­den­tai pa­ro­dys „gy­vo ai­rių Če­ cho­vo“ Bria­no Frie­lo tra­gi­ko­me­di­ ją „Fi­la­del­fij­ a, aš at­vyks­tu!“, nag­

„„Res­pub­li­ki­nis: fes­ti­va­ly­je „Le­di­nė zy­lu­tė“ sa­vo ge­riau­sius ir nau­jau­sius spek­tak­lius vai­kams bei jau­ni­mui

vai­dins ne tik Klai­pė­dos, bet ir Ši­lu­tės, Pa­ne­vė­žio, Vil­niaus teat­rai.

ri­nė­jan­čią skau­džius tė­vo ir sū­naus san­ty­kius, emig­ra­ci­jos pro­ble­mas. Vil­niaus ak­to­rių ko­man­da „Lai­ min­gi žmo­nės“ pri­sta­tys links­mai liūd­ną ab­sur­do spek­tak­lį „suau­ gu­siems vai­kams nuo 14 iki 99,9 me­tų“ int­ri­guo­jan­čiu pa­va­di­ni­mu „Atė­jau, pa­ma­čiau, ne­ga­lė­jau“. Re­ži­sie­rius Vy­tau­tas V.Lands­ber­ gis sa­vo pa­ties pa­ra­šy­to be­stse­le­rio

„Vi­siš­kas Rud­no­siu­kas“ he­ro­jaus (ak­to­rius Ai­nis Stor­pirš­tis) pa­stan­ go­mis sie­kia, „kad mes ne­su­rim­tė­ tu­me, kad pri­si­min­tu­me vai­kys­tę, nu­si­me­tę ofi­cia­lu­mo kau­kę“... Vi­siš­kai ki­to­kia – Lie­tu­vos prieš­ka­rio kai­mo gy­ve­ni­mo is­to­ ri­ja pa­sa­ko­ja­ma dar vie­na­me jau­ ni­mo teat­ro „Be du­rų“ mu­zi­ki­nia­ me vai­di­ni­me „Žvan­gu­tis“ (rež.

A.Juš­ke­vi­čie­nė) pa­gal Ka­zio Sa­ jos apy­sa­ką. Ir pa­ga­liau, jei no­ri­si tie­siog pui­ kiai pra­leis­ti lai­ką, „At­vi­ro ra­to“ ak­to­rių an­samb­lis su­rengs „So­lo“ kon­cer­tą. Kam ga­li ne­pa­tik­ti au­ to­ri­nės kū­ry­bos dai­nos, ža­vin­čios ori­gi­na­liu mu­zi­ki­niu bei teat­ri­niu po­žiū­riu, hu­mo­ru bei tik­ru­mu?.. Pa­ren­gė Ri­ta Bo­čiu­ly­tė


13

penktadienis, vasario 3, 2012

pramogų gidas Pa­ro­da ir gim­ta­die­nis

Klai­pė­dos jau­ni­mo kul­tū­ri­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Kul­tū­ros rak­tas“ šian­dien sa­vo ga­le­ri­jo­je „Kul­tū­ros na­mai: me­nas ir ka­va“ ren­ gia su­si­ti­ki­mą su ta­py­to­ju And­riu­mi Ta­ra­se­vi­čiu­mi, kar­tu pri­sta­ tys jo pa­ro­dą, ku­rią bus ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iki va­sa­rio 23-io­sios. Per ver­ni­sa­žą vyks dis­ku­si­ja apie And­riaus kū­ry­bą ir šiuo­lai­ki­ nio me­no Lie­tu­vo­je ten­den­ci­jas. O ry­toj „Kul­tū­ros rak­tas“ vi­ sus be iš­ly­gų sa­vo drau­gus, par­tne­rius ir pri­jau­čian­čius kvie­čia į tre­čią­jį sa­vo gim­ta­die­nį „Re­ne­san­so dva­sia“. „No­ri­me tar­ti vi­ siems „ačiū“, – sa­kė or­ga­ni­za­to­riai. KUR? Jau­nų­jų me­ni­nin­kų „Kul­tū­ros na­muo­se“ (Til­tų g. 3). KA­DA? Va­sa­rio 3 d. 18 val., va­sa­rio 4 d. 17 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

R.Kaz­las skai­tys poe­zi­ją

Ki­tą šeš­ta­die­nį uos­ta­mies­ty­je sve­čiuo­sis Lie­tu­vos na­cio­na­li­ nės pre­mi­jos lau­rea­tas vil­nie­tis ak­to­rius Ro­lan­das Kaz­las. Poe­ zi­jos ir mu­zi­kos va­ka­re „Nu­si­leisk, dan­gau, ant že­mės“ jis skai­ tys poe­to Vla­do Šim­kaus (1936–2004) ei­les – žais­min­gai vir­ tuo­ziš­kas ir ly­riš­kas, ne­ti­kė­tas ir lyg gir­dė­tas, skau­džias ir jau­ di­nan­čias. Ak­to­riui tal­kins ge­rai Lie­tu­vo­je ži­no­mi mu­zi­kan­tai – Sau­lius Sta­ne­vi­čius-Aug­lys (vib­ro­fo­nas) bei Ge­na­di­jus Sav­ko­ vas (akor­deo­nas). Jie at­liks J.S.Ba­cho, C.De­bus­sy, C.Bol­lin­go ir ki­tų kom­po­zi­to­rių kū­ri­nius. KUR? „Švy­tu­rio me­nų do­ke“ (Nau­jo­ji Uos­to g. 3) KA­DA? Va­sa­rio 11 d. 18 val. KAI­NA? 27–37 Lt, pla­ti­na „Bi­lie­tų pa­sau­lis“ ir „Ti­ke­ta“.

Kny­gos apie tau­to­sa­ką su­tik­tu­vės Šian­dien Klai­pė­dos et­no­kul­tū­ros cent­re – gar­sios lie­tu­vių tau­to­sa­ ki­nin­kės pro­f. ha­bil dr. Bro­nis­la­ vos Ker­be­ly­tės mo­nog­ra­fi­jos „Lie­ tu­vių tau­to­sa­kos kū­ri­nių pra­smės“ su­tik­tu­vės.

Fes­ti­va­lio pro­gra­ma Žve­jų rū­muo­se (Tai­kos pr. 70) Va­sa­rio 4 d. 12 val. – Klai­pė­dos dra­ mos teat­ro dvie­jų da­l ių spek­tak­l is vai­kams S.Mar­ša­ko „Ka­tės na­mai“ (rež. D.Ra­ba­šaus­kas). Di­d žio­jo­je sa­ lė­je. Bi­lie­tai – po 10–15 Lt; 18 val. – Klai­ pė­dos uni­ver­si­te­to Me­nų fa­k ul­te­ to Re­ž i­sū­ros ka­ted­ros IV k. stu­den­ tų dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja jau­ni­ mui B.Friel „Fi­la­del­fi­ja, aš at­vyks­ tu!“ (rež. pe­dag. D.Meš­kaus­kas ir R.Šal­te­ny­tė). Teat­ro sa­lė­je. Bi­l ie­tai – po 10 Lt. Va­sa­rio 5 d. 12 val. – Vil­n iaus teat­ ro la­bo­ra­to­ri­jos „At­vi­ras ra­tas“ spek­ tak­l is žmo­nėms nuo 6-erių „Di­Vi­ Du­kas“ (rež. I.Stun­džy­tė). Di­džio­jo­je sa­lė­je. Bi­lie­tai – po 10 Lt; 17 val. – Vil­ niaus teat­ro la­bo­ra­to­ri­jos „At­vi­ras ra­ tas“ „So­lo“ an­samb­lio au­to­ri­nių dai­ nų kon­cer­tas jau­ni­mui. Di­džio­jo­je sa­ lė­je. Bi­lie­tai – po 15 Lt. Va­sa­rio 11 d. 17 val. – Klai­pė­dos jau­ni­ mo teat­ro „Be du­rų“ dvie­jų da­lių spek­ tak­l is jau­n i­mui „Žvan­gu­t is“ pa­gal K.Sa­jos apy­sa­ką (rež. A.Juš­ke­v i­čie­ nė). Teat­ro sa­lė­je. Bi­lie­tai –po 15 Lt. Va­sa­rio 12 d. 12 val. – Vil­niaus ka­me­ ri­nio teat­ro spek­tak­lis vai­kams „Plė­ ši­kas Ho­cenp­lo­cas“ pa­gal O.Preuss­ le­rio apy­sa­ką (rež. E.Ja­ras). Di­džio­jo­ je sa­lė­je. Bi­lie­tai – po 10 Lt. Va­sa­rio 18 d. 18 val. – Vil­niaus kom­ pa­n i­jos „Lai­m in­g i žmo­nės“ vie­nos da­l ies ab­sur­do ko­me­d i­ja suau­g u­ sie­siems „Atė­jau, pa­ma­čiau, ne­ga­ lė­jau“ (aut. ir rež. V.V.Lands­ber­g is) prem­je­ra. Vai­d i­na A.Stor­pirš­t is. Di­ džio­jo­je sa­lė­je. Bi­lie­tai – po 15 Lt. Va­sa­rio 19 d. 14 val. – Pa­ne­vė­žio teat­ ro „Me­nas“ pa­sa­ka vai­kams „Ali­ba­ba ir 40 plė­ši­kų“ (rež. V.Jev­se­je­vas). Di­ džio­jo­je sa­lė­je. Bi­lie­tai – po 10 Lt. Va­sa­rio 25 d. 12 val. – Ši­lu­tės ka­me­ ri­n io dra­mos teat­ro ry­t ie­t iš­ka pa­ sa­ka vi­sai šei­mai „Sa­va sa­viau­sia“ (rež. I.Stan­či­kie­nė). Teat­ro sa­lė­je. Bi­ lie­tai – po 15 Lt. Va­sa­rio 26 d. 12 val. – Klai­pė­dos jau­ ni­mo teat­ro „Be du­rų“ spek­tak­lis vai­ kams „Kur tas pa­sau­lio kraš­tas?“ pa­ gal Č.Na­va­kaus­ko pa­sa­ką (rež. A.Juš­ ke­v i­čie­nė). Teat­ro sa­lė­je. Bi­l ie­tai – po 10 Lt.

„„Už­mo­jis: A.Pa­ley bai­gia įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą su Klai­pė­dos ka­me­ri­niu or­kest­ru pa­gro­ti vi­sus W.A.Mo­zar­

to kon­cer­tus for­te­pi­jo­nui ir or­kest­rui. 

Da­ri­jos Va­si­liaus­kie­nės nuo­tr.

Su A.Pa­ley – per be­kraš­tį Mo­zar­to mu­zi­kos okea­ną Klai­pė­dos ka­me­ri­nis or­kest­ras ir pia­nis­tas Ale­xan­de­ris Pa­ley ki­tą penk­ta­die­nį pri­ sta­tys 6-ąją, prieš­pas­ku­ti­nę, pro­gra­mą iš cik­lo „Mo­zar­tas: vi­si kon­cer­tai for­te­pi­jo­ nui ir or­kest­rui“.

muo­se, maest­ro Gin­ta­ro Rin­ke­vi­ čiaus ju­bi­lie­jui skir­ta­me kon­cer­te jis skam­bi­no sa­vo Pa­raf­ra­zes Jac­que­ so Of­fen­ba­cho ope­rų „Or­fė­jus lei­ džia­si į ro­jų“ ir „Hof­ma­no pa­sa­kos“ te­mo­mis. Pak­laus­tas, ko­kio­mis te­ mo­mis jis dar ku­ria, so­lis­tas pa­mi­ nė­jo André Grétry ope­rą „Ri­čar­das Liū­ta­šir­dis“.

zar­to vė­ly­vie­ji for­te­pi­jo­ni­niai kon­ cer­tai yra pa­tys di­džiau­si apim­ti­mi, su­dė­tin­giau­si tech­ni­niu po­žiū­riu, o jų skam­be­sys kar­tais priar­tė­ja prie L. van Beet­ho­ve­no for­te­pi­jo­ni­nių kon­ cer­tų skam­be­sio“.

Kon­cer­tuo­ja Eu­ro­po­je ir Ame­ri­ko­je

Ar­tė­ja prie fi­na­lo

„Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lė­je jau tre­ čius me­tus vyks­tan­čio kon­cer­tų cik­lo ren­gi­niai mies­to me­lo­ma­nams tam­pa tik­rais mu­zi­ki­niais at­ra­di­ mais. Jie lei­džia gė­rė­tis cha­riz­ma­ tiš­ko­jo so­lis­to mu­zi­ka­vi­mu, ste­bė­tis nuo­lat au­gan­čia jo ir or­kest­ro par­ tne­rys­te bei kas­kart vis gi­liau pra­si­ skverb­ti į neįž­vel­gia­mas kom­po­zi­to­ riaus kū­ry­bos gel­mes“, – pa­ste­bė­jo Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lės di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­ja kom­po­zi­to­rė Lo­ re­ta Nar­vi­lai­tė.

Šios de­gan­čios as­ me­ny­bės dė­ka sa­lė­ je ne­be­lie­ka abe­jin­ gų žmo­nių. „Daug emo­ci­jų su­kė­lęs cik­las ar­ tė­ja į pa­bai­gą“, – kons­ta­ta­vo or­kest­ ro me­no va­do­vas Min­dau­gas Bač­kus, ku­riam kas­kart ten­ka svar­bi už­duo­ tis pa­reng­ti or­kest­rą di­de­lės iš­tver­ mės, meist­riš­ku­mo ir kū­ry­bin­gu­mo rei­ka­lau­jan­tiems pa­si­ro­dy­mams. Šį kar­tą at­li­kė­jai in­terp­re­tuos Wolf­gan­go Ama­deu­so Mo­zar­to XXII, XXIII ir XXIV kon­cer­tus for­te­pi­jo­nui ir or­kest­rui. Klai­pė­dos ka­me­ri­nis or­ kest­ras vėl bus pa­pil­dy­tas pu­čia­mai­ siais bei mu­ša­mai­siais inst­ru­men­tais ir ar­tės ma­žos su­dė­ties sim­fo­ni­nio or­kest­ro link. Pa­sak A.Pa­ley, „Mo­

Pia­nis­tas ku­ria ir pa­ts

So­lis­tas kon­cer­te taip pat at­liks ir di­ri­gen­to vaid­me­nį, tai da­ry­da­mas tie­siai nuo for­te­pi­jo­no, va­do­vau­da­ mas or­kest­rui ne tik ran­ko­mis, bet ir aki­mis, gal­va, net vi­su kū­nu. Ki­ta ver­tus, to­kių pa­si­ro­dy­mų me­tu or­kest­ran­tams ten­ka di­de­ lė at­sa­ko­my­bė, nes A.Pa­ley ne­ga­ li jiems pa­ro­dy­ti vi­sų įsto­ji­mų, di­ na­mi­kos niuan­sų ir pan., tad jie tu­ri bū­ti itin ati­dūs, gir­dė­ti tiek sa­ve, tiek skam­ban­čią vi­su­mą. Di­de­lė sce­no­ je esan­čių at­li­kė­jų ko­man­da pri­va­ lo kar­tu mąs­ty­ti ir jaus­ti kin­tan­čius mu­zi­kos niuan­sus. Vis tiek A.Pa­ley vi­sa­da lie­ka jų ka­pi­to­nu ir vai­ri­nin­ ku, plau­kiant per be­kraš­tį Mo­zar­to gar­sų okea­ną. For­te­pi­jo­no vir­tuo­zas pra­si­ta­rė, kad at­lie­kant XXII ir XXIV kon­cer­ tus jis skam­bins sa­vo ka­den­ci­jas (tai ne kar­tą jis da­rė anks­tes­niuo­se cik­lo kon­cer­tuo­se), o XXIII kon­cer­to ka­ den­ci­ja bus pa­ties Mo­zar­to. Įdo­mu tai, jog pa­si­ro­dy­mų žy­ miau­sio­se sa­lė­se me­tu A.Pa­ley gro­ ja ne tik sa­vo su­kur­tas ka­den­ci­jas, bet ir lais­vas pa­raf­ra­zes ki­tų au­ to­rių kū­ry­bos te­mo­mis. Štai prieš po­rą me­tų Vil­niu­je, Kong­re­sų rū­

Ne­se­niai Niu­jor­ke pia­nis­tas įra­šė Piot­ro Čai­kovs­kio Di­džią­ją so­na­tą ir for­te­pi­jo­ni­nių pje­sių cik­lą „Me­tų lai­ kai“ – juos iš­leis gar­si įra­šų kom­pa­ ni­ja „Har­mo­nia Mun­di“. Be­je, A.Pa­ ley in­terp­re­tuo­ja­mais P.Čai­kovs­kio kon­cer­tais for­te­pi­jo­nui ne­tru­kus ga­ lės gė­rė­tis ir „Klai­pė­dos mu­zi­kos pa­ va­sa­rio“ fes­ti­va­lio klau­sy­to­jai. O grį­žu­sio į Pa­ry­žių A.Pa­ley lau­kė „Scho­la Can­to­rum“ stu­den­tai, ku­ rie, vaiz­džiais maest­ro žo­džiais ta­ riant, „gė­rė jo krau­ją“, nes ruo­šė­si eg­za­mi­nams. „Aš la­bai jau­di­nau­ si dėl jų“, – pri­si­pa­ži­no nea­be­jo­ti­ną ta­len­tą ir šiam dar­bui tu­rin­tis pia­ nis­tas, prieš me­tus ve­dęs meist­riš­ ku­mo kla­ses ir Klai­pė­dos S.Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jo­je. Tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tas 56 me­tų pia­nis­tas, gar­sė­jan­tis fe­ no­me­na­lia at­min­ti­mi, daug kon­ cer­tuo­ja vi­so­je Eu­ro­po­je, Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ko­je. Pas­ta­rai­siais me­ tais jo gast­ro­lių marš­ru­tai daž­nai ve­ da į Lie­tu­vą ir Klai­pė­dą. „Jei dar ne­gir­dė­jo­te jo skam­bi­ni­ mo, pa­si­nau­do­ki­te šia pui­kia pro­ga, – kvie­tė L.Nar­vi­lai­tė. – Pa­tir­si­te, kaip šios de­gan­čios as­me­ny­bės dė­ ka sa­lė­je ne­be­lie­ka abe­jin­gų žmo­nių: tiek at­li­kė­jai, tiek pub­li­ka įsi­trau­kia į kū­ry­bi­nį pro­ce­są. Bū­ki­te kar­tu su jais ir nuo­sta­bia Mo­zar­to mu­zi­ka.“ Kon­cer­tas vyks va­sa­rio 10 d. 18 val. Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lė­je (Šau­lių g. 36). Bi­lie­tai – po 20, 30, 50 Lt.

Kny­gos pri­sta­ty­me Klai­pė­dos vi­ suo­me­nei da­ly­vaus jos au­to­rė, taip pat re­cen­zen­tai dr. Rad­vi­lė Ra­cė­ nai­tė ir pro­f. dr. Ri­man­tas Bal­sys. Ši kny­ga tai mė­gi­ni­mas pri­sta­ty­ti lie­tu­vių tau­to­sa­kos kū­ri­nių – ypač pa­sa­kų ir sak­mių – se­man­ti­kos, jų rai­dos ir pa­čios sa­ky­ti­nės tra­di­ci­jos po­ky­čių ty­ri­nė­ji­mą. 2011 m. pa­bai­ go­je iš­leis­ta mo­nog­ra­fi­ja pro­f. ha­bil. dr. B.Ker­be­ly­tė tar­si grą­ži­na sko­lą lie­tu­vių tra­di­ci­ne kul­tū­ra be­si­do­ min­tiems skai­ty­to­jams, ku­riems sun­kiai pa­sie­kia­mi au­to­rės straips­ niai – o jų ne­ma­žai pa­skelb­ta ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir sve­tur. Ren­giant šią kny­gą, pa­nau­do­ti 1990–2009 m. Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je pub­li­kuo­ ti straips­niai, rem­ta­si ir anks­tes­nė­ mis pub­li­ka­ci­jo­mis, pa­pil­dant nau­ jai at­ras­tais duo­me­ni­mis. Kny­ga skir­ta la­bai pla­čiam ir įvai­ riam skai­ty­to­jų ra­tui tiek Lie­tu­vo­ je, tiek ki­to­se ša­ly­se. Stu­den­tams, be­si­gi­li­nan­tiems į folk­lo­ris­ti­kos, et­no­lo­gi­jos pro­ble­mas, ji ga­li bū­ti pui­ki mo­ky­mo­si prie­mo­nė. Mo­ky­ to­jams ir dės­ty­to­jams – ge­ras pa­ gal­bi­nin­kas, per­tei­kiant ži­nias apie lie­tu­vių pa­sa­ko­ja­mo­sios tau­to­sa­ kos žan­rus, jų struk­tū­rą ir se­man­ ti­ką. Vi­siems ki­tiems tai iš­min­tin­ gas va­do­vas, pa­dė­sian­tis pra­ver­ti slė­pi­nin­gą pa­sa­kų, sak­mių, le­gen­ dų pra­smių pa­sau­lį, pa­gel­bė­sian­tis ieš­kant ir ran­dant šiuo­se kū­ri­niuo­se sly­pin­čios iš­min­ties, dar­nos sa­vy­ je, su gam­ta ir žmo­nė­mis, o ra­dus – da­ly­tis su ki­tais ir ši­taip to­bu­lė­ti. Kny­gos „Lie­tu­vių tau­to­sa­kos kū­ri­ nių pra­smės“ pri­sta­ty­mas – va­sa­rio 3 d. 16 val. Klai­pė­dos et­no­kul­tū­ros cent­re (Dar­žų g. 10). Įė­ji­mas lais­vas.


14

penktadienis, vasario 3, 2012

pramogų gidas Pris­ta­tys „Ru­pert“ pro­gra­mą

Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cent­ras (KKKC) bu­ ria jau­nuo­me­nę į „Ru­pert“ pro­gra­mos pri­sta­ty­mą. „Ru­pert“ – šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį Vil­niu­je star­tuo­jan­ti de­šim­ties mė­ne­ sių edu­ka­ci­nė pro­gra­ma, ku­ri orien­tuo­ja­si į šiuo­lai­ki­nio me­no ir ku­ra­vi­mo pra­kti­kas, ino­va­ty­vią lei­dy­bą, ra­šy­mą, pro­jek­ta­vi­mą ir val­dy­mą, ju­dan­čių vaiz­dų kul­tū­rą, ins­ti­tu­ci­jų mo­de­lia­vi­mą ir pa­ na­šaus po­bū­džio kū­ry­bi­nes veik­las. Tai tarp­dis­cip­li­ni­nė „mo­ky­ mo­si vei­kiant“ mo­de­liu grįs­ta pro­gra­ma, skir­ta jau­niems (iki 30 me­tų) Lie­tu­vos pi­lie­čiams. KUR? KKKC Pa­ro­dų rū­muo­se (Di­džio­ji Van­dens g. 2). KA­DA? Va­sa­rio 8 d. 18 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Links­mai – apie mei­lę ir tai­ką

Sėk­min­gai ap­ke­lia­vu­si be­veik vi­są ša­lį gy­vo gar­so mu­zi­ki­nė ko­ me­di­ja „Mei­lė ir tai­ka“ ki­tą šeš­ta­die­nį vėl už­suks į Klai­pė­dą su vi­su bū­riu Lie­tu­vos teat­ro sce­nos įžy­my­bių, pub­li­kai pa­žįs­ta­mų iš įvai­rių spek­tak­lių, te­le­se­ria­lų bei po­pu­lia­rių TV lai­dų. Spe­ cia­liai šiam spek­tak­liui nuo­tai­kin­gą ir links­mą mu­zi­ką su­kū­rė kom­po­zi­to­rius An­ta­nas Ja­sen­ka, lib­re­to ir dai­nų au­to­rė – Ag­nė Di­ly­tė, re­ži­sie­riaus – Man­tas Ver­bie­jus. „Mei­lė ir tai­ka“ – žais­ min­ga mu­zi­ki­nė ko­me­di­ja apie mei­lę, vy­rų ir mo­te­rų int­ri­gas, jų pa­ra­dok­sa­lius san­ty­kius bei mei­lės de­fi­ci­tą. KUR? Klai­pė­dos kon­cer­tų sa­lė­je (Šau­lių g. 36). KA­DA? Va­sa­rio 11 d. 18 val. KAI­NA? 23–53 Lt, pla­ti­na „Bi­lie­tai.lt“.

Lė­lių teat­re sve­čiuo­sis kny­gų dai­li­nin­kė Klai­pė­dos lė­lių teat­ras šį­va­kar vi­sus kvie­čia į šil­tą ir įkve­pian­tį su­si­ti­ki­mą su Li­na Dū­dai­te – dai­li­nin­ke ir iliust­ ra­to­re, api­pa­vi­da­li­nu­sia jau še­šias kny­gas, ku­rių iliust­ra­ci­jos įver­tin­ tos dip­lo­mais ir ap­do­va­no­ji­mais.

Pa­ti au­to­rė 2010 m. įtrauk­ta į Tarp­ tau­ti­nės vai­kų ir jau­ni­mo li­te­ra­tū­ ros aso­cia­ci­jos (IB­BY) gar­bės są­ ra­šą už iliust­ra­ci­jas kny­gai „Apie žu­vėd­rą ir ka­ti­ną, ku­ris iš­mo­kė ją skrai­dy­ti“ (Vil­niaus lei­dyk­la „Nie­ ko rim­to“, 2008). „Aš vi­sa­da bu­vau pri­klau­so­ma nuo kny­gų. Tur­būt kaip ir vi­si, kam neuž­ ten­ka vie­no pa­sau­lio va­rian­to ir kam no­ri­si iš­trūk­ti iš rea­ly­bės ri­bų. Kar­tais tai, ką ran­da­me ki­tų kū­ry­bo­je – kny­ go­se, pa­veiks­luo­se, vai­di­ni­muo­se, mu­ zi­ko­je – vei­kia daug stip­riau, ne­gu tai, ką ga­li­me pa­lies­ti ar pa­ra­gau­ti... Pra­ di­nė­je mo­kyk­lo­je net bėg­da­vau iš pa­ mo­kų, kad ga­lė­čiau na­mie pa­skai­ty­ti, o pa­skui tai, ką per­skai­ty­da­vau, vai­din­Li­nos Dū­dai­tės iliust­ra­ci­jos

da­vau su žais­lais... ki­tiems žais­lams“, – pa­sa­ko­jo dai­li­nin­kė, nau­do­jan­ti kla­ si­ki­nį pie­ši­mo bū­dą ir tech­ni­kas – gua­ šą, ak­va­re­lę, pieš­tu­kus. Iliust­ra­to­rė la­bai džiau­gia­si, kad jos dar­bas tam­pa kny­gų da­li­mi: „Tai, ką aš nu­pie­šiu per­skai­čiu­si is­ to­ri­ją, yra tik vie­nas iš dau­ge­lio ga­ li­mų vaiz­di­nių. Bet pa­sau­lis tuo ir nuo­sta­bus, kad ga­li­me da­ly­tis sa­vo vi­zi­jo­mis su ki­tais, taip pra­plės­da­ mi pa­sau­lį iki be­ga­ly­bės“. Pro­fe­sio­na­lai L.Dū­dai­tę ver­ti­ na kaip vie­ną ryš­kiau­sių jos kar­tos me­ni­nin­kių, iš­si­ski­rian­čių kū­ry­bos sti­liu­mi – stip­riai iš­plė­to­tu siu­že­ti­ niu pa­sa­ko­ji­mu, smul­kių, kruopš­čiai nu­pieš­tų de­ta­lių, ku­rioms su­tei­kia­ mas reikš­min­gas ant­rap­la­nis vaid­ muo, gau­sa, per­so­na­žų įtai­gu­mu, me­ni­nio žvilgs­nio pro­jek­ci­ja (žvilgs­ nis pro­jek­tuo­ja­mas iš apa­čios ar­ba iš vir­šaus) ir kt. O dau­ge­lis di­de­lių ir ma­žų skai­ty­to­jų tie­siog lei­džia­si už­ bu­ria­mi ma­giš­ko pie­ši­nio ir su ma­ lo­nu­mu ne­ria į dai­li­nin­kės vaiz­duo­te pra­tur­tin­tos kny­gos gel­mes. Pa­ro­do­je Klai­pė­dos lė­lių teat­re bus eks­po­nuo­ja­mos iliust­ra­ci­jos iš tri­ jų dai­li­nin­kės iliust­ruo­tų kny­gų. Tai bro­lių Gri­mų „Pa­sa­kos“ (Vil­nius, „Al­ ma lit­te­ra“, 2011), Gin­ta­ro Be­res­ne­ vi­čiaus „Kau­kų šei­my­nė­lė“ („Nie­ko rim­to“, 2009) ir Lui­so Sepulveda’os „Apie žu­vėd­rą ir ka­ti­ną, ku­ris iš­mo­kė ją skrai­dy­ti“ („Nie­ko rim­to“, 2008). Taip pat me­ni­nin­kė su­si­ti­ki­mo da­ly­viams ke­ti­na pri­sta­ty­ti uni­ka­ lų eks­po­na­tą – pro­se­ne­lės su­kur­ tą na­mi­nį lė­lių teat­riu­ką. „Ji pa­da­rė tą teat­riu­ką ma­no tė­tei (sa­vo anū­ kui) sep­tin­to­jo gim­ta­die­nio pro­ga, – pa­sa­ko­jo Li­na. – Nuo ta­da per vi­sus vai­kiš­kus tė­čio gim­ta­die­nius na­mie vyk­da­vo ne­di­de­li lė­lių vai­di­ni­mai, ku­riuos su­gal­vo­da­vo, re­ži­suo­da­vo ir su­vai­din­da­vo pa­ti pro­se­ne­lė. Jos var­ das bu­vo Mi­cha­li­na, bet kai aš bū­da­ ma ma­ža ją pra­dė­jau va­din­ti mo­čiu­ te Sau­lu­te, vi­si šei­mo­je šios mo­čiu­tės ki­taip ir ne­be­va­di­no...“ Dau­giau dai­li­nin­kė L.Dū­dai­tė pa­pa­sa­kos ir pa­ro­dys su­si­ti­ki­me Klai­pė­dos lė­lių teat­re (Ve­žė­jų g. 4). Ren­gi­nio pra­džia – 18 val. Lau­kia­ mi vi­si – ma­ži ir di­de­li.

„„Kla­si­ka: Sankt Pe­ter­bur­go vals­ty­bi­nis ba­le­tas ant le­do Klai­pė­do­je pa­ro­dys P.Čai­kovs­kio „Gul­bių eže­rą“.

Ba­le­tą šo­ka ant le­do Va­sa­rį pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je gast­ ro­liuos Sankt Pe­ter­bur­go vals­ty­bi­ nis ba­le­tas ant le­do. Ki­tą sa­vait­ga­lį spek­tak­lį „Gul­bių eže­ras“ jis pa­ro­ dys „Švy­tu­rio“ are­no­je Klai­pė­do­je. Vie­nin­te­lė pa­sau­ly­je

Sankt Pe­ter­bur­go vals­ty­bi­nis ba­le­ tas ant le­do yra pla­čiai ži­no­mas ko­ lek­ty­vas, pra­plė­tęs le­do šou ga­li­my­ bės. Pub­li­kos die­vi­na­mas ir kri­ti­kų liaup­si­na­mas ko­lek­ty­vas yra vie­nas ge­riau­sių, ba­le­tui ant le­do iš­kė­lęs aukš­tus rei­ka­la­vi­mus. Ši ba­le­to tru­ pė vie­nin­te­lė pa­sau­ly­je, ro­dan­ti kla­ si­ki­nio ba­le­to spek­tak­lius ant le­do. Pir­mą kar­tą žiū­ro­vai ba­le­tą ant le­ do iš­vy­do 1967 m., kai dar Le­ning­ ra­do ba­le­tu ant le­do va­din­ta tru­pė su­ren­gė pir­mą­jį vie­šą pa­si­ro­dy­mą. Ba­le­to va­do­vas cho­reog­ra­fas Kons­ tan­ti­nas Bo­jars­kis bu­vo pir­ma­sis, su­gal­vo­jęs ant le­do per­kel­ti vi­są kla­ si­ki­nio ba­le­to spek­tak­lį, o ne at­ski­rus šo­kių ir spor­to triu­kų frag­men­tus. Bu­vo su­kur­ti vi­sai nau­ji le­do ba­le­to žings­ne­liai ir ki­ti šo­kio ele­men­tai. Pa­si­ro­dy­mai pra­tur­tė­jo šo­kiui bū­ din­ga plas­ti­ka, to­dėl to­bu­lė­jo ir vi­ sas dai­lu­sis čiuo­ži­mas. Gi­mė vi­sai nau­ja ba­le­to ant le­do cho­reog­ra­fi­ja, ku­rio­je vy­ra­vo sa­vi įsta­ty­mai ir sa­ vos iš­raiš­kos prie­mo­nės.

Pel­nė pri­pa­ži­ni­mą

Il­gai­niui ba­le­to ant le­do re­per­tua­ras plė­tė­si. At­si­ra­do šiuo­lai­ki­nio šo­kio kom­po­zi­ci­jos, nau­ji kla­si­ki­nių kū­ri­ nių pa­sta­ty­mai. Ruo­šiant ar­tis­tus dau­giau­sia nu­ vei­kė Ru­si­jos ba­le­to žvaigž­dės Na­ ta­li­ja Du­dins­ka­ja, Kons­tan­ti­nas Ser­ ge­je­vas ir Bo­ri­sas Eif­ma­nas. Efek­tas bu­vo stul­bi­na­mas. Praė­jus vos še­še­ riems me­tams nuo pir­mo­jo tru­pės pa­si­ro­dy­mo žur­na­las „Teat­ras“ ra­ šė: „Šian­dien mes ga­li­me kal­bė­ti apie tai, kad su­si­kū­rė ba­le­to ant le­do teat­ ras, ku­ris ne ko­pi­juo­ja, o re­mia­si ru­sų cho­reog­ra­fi­jos tra­di­ci­jo­mis ir su­ku­ria nuo­sta­bų šou – ja­me pui­kiai de­ra dai­ lio­jo čiuo­ži­mo di­na­miš­ku­mas ir šiuo­ lai­ki­nio šo­kio įvai­ro­vė“. Pa­sau­li­nį pri­pa­ži­ni­mą Sankt Pe­ ter­bur­go ba­le­tas ant le­do pel­nė, kai jam pra­dė­jo va­do­vau­ti Kons­tan­ti­nas Ras­sa­di­nas. Skir­tin­gu me­tu Sankt Pe­ter­bur­ go vals­ty­bi­nia­me ba­le­te ant le­do šo­ ko daug­kar­ti­niai pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­nai, du­kart olim­pi­niai čem­ pio­nai Liud­mi­la Be­lou­so­va ir Ole­gas Pro­to­po­vas; daug­kar­ti­nis pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­nas, olim­pi­nis čem­ pio­nas Alek­se­jus Ula­no­vas, daug­kar­ ti­nė pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų, olim­pi­nių žai­dy­nių pri­zi­nin­kė Liud­

Prancūzų „Žie­mos ek­ra­nai“ įsi­žie­bė pa­jū­ry­je Dau­giau nei sa­vai­tę Vil­niu­je ir Kau­ ne švie­tę „Žie­mos ek­ra­nai“ va­kar at­ si­kraus­tė į pa­jū­rį – pran­cū­zų ki­no fes­ ti­va­lis lan­ko­si Klai­pė­do­je ir Ni­do­je.

Fes­ti­va­lis uos­ta­mies­ty­je ati­da­ry­ tas Pierre’o Etai­xo fil­mais „Iš­sis­ ky­ri­mas“, „Svar­biau­sia – svei­ka­ ta“ ir „Di­džio­ji mei­lė“. „Žie­mos ek­ra­nų“ or­ga­ni­za­to­riai – Pran­cū­zų

ins­ti­tu­tas Lie­tu­vo­je pa­jū­ry­je pa­ro­ dys ryš­kiau­sias šių me­tų fes­ti­va­lio juos­tas. Tarp jų – dvi ret­ros­pek­ty­ vos. Jo­se pri­sta­to­mi gar­sūs pran­cū­ ziš­kos ko­me­di­jos var­dai – chres­to­ ma­ti­niu lai­ko­mas Jac­que­sas Ta­ti ir dar gy­vas kla­si­kas P.Etai­xas. Klai­ pė­dos ki­no mė­gė­jai tu­rės ga­li­my­bę pa­si­juok­ti šių ko­mi­kų il­go ir trum­ po met­ro fil­muo­se.

Uos­ta­mies­ty­je bus pa­ro­dy­ti du gar­ siau­si ret­ros­pek­ty­vų au­to­rių dar­bai – P.Etai­xo „Jo­jo“ ir J.Ta­ti „Pra­mo­ gų me­tas“. Fes­ti­va­lis į Klai­pė­dą taip pat at­veš J.Ta­ti „Po­no Ju­lo ato­sto­gas“ – fil­mą, ku­ria­me dė­du­lė Ju­lo ke­liau­ ja prie jū­ros. Mo­der­nio­je Ni­dos me­ no ko­lo­ni­jo­je bus pa­ro­dy­ta ki­ta J.Ta­ti ko­me­di­ja „Ma­no dė­dė“ – apie nau­ jo­viš­kai įreng­tą na­mą ir ja­me nuo­

bo­džiau­jan­tį ber­niu­ką. Su dė­de Ju­lo ber­niu­kas tik­rai tu­rės ką veik­ti, tai­gi ne­nuo­bo­džiaus ir žiū­ro­vai, ap­si­lan­ ky­sian­tys „Žie­mos ek­ra­nuo­se“. Pran­cū­zų ki­no fes­ti­va­lio „Žie­ mos ek­ra­nai“ juos­tos su­ksis: Ni­ dos me­no ko­lo­ni­jo­je – iki va­sa­rio 4 d., Klai­pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ ka­ci­jų cent­ro (KKKC) Pa­ro­dų rū­ muo­se – iki va­sa­rio 5 d.

mi­la Smir­no­va. Ba­le­te ant le­do šo­ka net 20 šo­kė­jų, ku­riems yra su­teik­ti Ru­si­jos spor­to meist­rų var­dai. Are­no­se ir teat­rų sce­no­se

Nuo 1995 m. Sankt Pe­ter­bur­go vals­ty­bi­nis ba­le­tas ant le­do pra­dė­jo reng­ti pa­si­ro­dy­mus are­no­se ir ope­ ros teat­rų sce­no­se. Da­bar teat­ro re­per­tua­re yra gar­ sūs kla­si­ki­nio ba­le­to kū­ri­niai: „Mie­ gan­čio­ji gra­žuo­lė“, „Gul­bių eže­ras“, „Sprag­tu­kas“, „Pe­le­nė“. Šis ba­le­tas ant le­do kas­met pa­ sau­ly­je su­ren­gia per 50 pa­si­ro­dy­ mų. Ko­lek­ty­vas lan­ko­si Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, Ka­na­do­je, Ny­ der­lan­duo­se, Vo­kie­ti­jo­je, Ki­ni­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ko­rė­jo­je, Tai­va­ne, Grai­ ki­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Ai­ri­jo­je, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je, Nau­jo­jo­je Ze­ lan­di­jo­je ir dau­ge­ly­je ki­tų ša­lių. Pir­mą­sias Sankt Pe­ter­bur­go vals­ ty­bi­nio ba­le­to ant le­do gast­ro­les Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja di­džiau­sia Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je kon­cer­ti­ nė agen­tū­ra „Mak­ro­con­cert“. Sankt Pe­ter­bur­go vals­ty­bi­nis ba­ le­tas ant le­do spek­tak­lį „Gul­bių eže­ras“ va­sa­rio 12 d. 20 val. pa­ro­ dys „Švy­tu­rio“ are­no­je Klai­pė­do­je. Bi­lie­tai – po 70–110 Lt, juos pla­ti­ na „Bi­lie­tai.lt“.

Klaipėdoje Va­sa­rio 3 d. 18 val. – P.Etai­xo „Gra­ž ių su­kak­tu­vių“ (12’’) ir „Ger­bė­jas“ (1’25’’); 20 val. – J.Ta­ti „Eis­mas“ (1’33’’). Va­sa­rio 4 d. 16 val. – J.J.Jauff­ret „Karš­ čio ban­ga“ (1’32’’); 18 val. – J.Ta­ti „Pra­ mo­gų me­tas“ (1’54’’) . Va­sa­rio 5 d. 16 val. – J.Ta­ti „Po­no Ju­ lo ato­sto­gos“ (1’28’’); 18 val. – P.Etai­xo „Jo­jo“ (1’32’’). Bi­lie­tai – po 8 Lt.


15

penktadienis, vasario 3, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Akcijų biržoje

Kiti kursai

Biržoje milijonine apyvarta vėl išsiskyrė Ūkio banko akcijos Vilnius, vasario 2 d. (BNS). „Nasdaq Omx“ Vilniaus biržoje ketvirtadienį dėmesio centre atsidūrė Ūkio banko akcijos, kurių stambiais sandoriais vėl perleista daugiau kaip už 1,5 mln. eurų. Kitų įmonių vertybinių popierių apyvartos buvo kur kas mažesnės, o kiek aktyviau prekiauta „Teo LT“, „Lesto“ ir „Linas Agro Group“ akcijomis. Biržos skelbiamo „Omx Vilnius“ indekso vertė padidėjo 0,40 proc. iki 314,99 punkto, Baltijos šalių akcijų rinkų indekso „Omx Baltic Benchmark“ – 0,30 proc. iki 447,51 punkto, dešimties likvidžiausių Baltijos šalių akcijų indekso „Omx Baltic 10“ – 0,47 proc. iki 133,74 punkto. Oficialiojo sąrašo Ūkio banko akcijų, kurios pabrango 0,54 proc. iki 0,187 euro, parduota už 1,691 mln. eurų. Nuo sausio 24 dienos biržoje Ūkio banko akcijomis jau buvo sudaryti keli stambūs sandoriai, o iš viso per šį laiką perleista 9,94 proc. banko akcinio kapitalo. 1,11 proc. iki 0,639 euro pabrangusių „Teo LT“ akcijų apyvarta buvo 41,5 tūkst. eurų, 0,65 proc. iki 0,464 euro pabrangusių „Linas Agro Group“ akcijų – 38,9 tūkst. eurų, 1,18 proc. iki 0,600 euro pabrangusių „Lesto“ akcijų – 30,5 tūkst. eurų. 0,47 proc. iki 0,630 euro atpigusių „Lietuvos dujų“ akcijų perleista už 15,3 tūkst. eurų, 1,46 proc. iki 1,532 euro pabrangusių „Aprangos“ akcijų – už 15,1 tūkst. eurų, 0,14 proc. iki 1,430 euro atpigusių Vilkyškių pieninės akcijų – 10,6 tūkst. eurų. 0,78 proc. iki 0,253 euro atpigusių Šiaulių banko akcijų parduota už 9,3 tūkst. eurų, 0,59 proc. iki 1,360 euro pabrangusių „Rokiškio sūrio“ akcijų – už 8,1 tūkst. eurų, 0,41 proc. iki 1,930 euro atpigusių „Invaldos“ akcijų – už 6,2 tūkst. eurų. 1,32 proc. iki 0,600 euro atpigusių Vilniaus „Grigiškių“ akcijų perleista už 5,6 tūkst. eurų, 4,14 proc. iki 0,428 euro pabrangusių „Lietuvos energijos“ akcijų – už 5 tūkst. eurų. Kitų Oficialiojo sąrašo bendrovių akcijų apyvartos buvo mažesnės kaip po 5 tūkst. eurų. Papildomojo sąrašo Alytaus „Snaigės“ akcijų, kurios atpigo 1,61 proc. iki 0,490 euro, parduota už 25,5 tūkst. eurų, 2,34 proc. iki 0,481 euro pabrangusių „Litgrid“ akcijų – už 5,6 tūkst. eurų. Kitų šio sąrašo bendrovių akcijų perleista mažiau kaip po 5 tūkst. eurų. Bendra biržos akcijų apyvarta buvo 1,932 mln. eurų, iš jų 1,89 mln. eurų teko Oficialiojo sąrašo įmonių akcijoms.

Sveikata, grožis AMBULATORIJA Unikali technologija Lietuvoje Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Labiausiai paplitusių problemų su nugara ir strėnomis profilaktika ir reabilitacija. „Kalnų oro“ metodas. Individualus trumpalaikis hipoksijos (trūkinėjanti normobarinė hipoksiterapija) gydomasis poveikis. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl Biologiškai Aktyvių Priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85 Lic. Nr. 2682. 896468

1 kambario 16 kv. m mažagabaritį butą 2 a. Minijos g. (WC, vonia kartu, visiškai suremontuotas, 45 000 Lt). Tel. 8 606 92 133.

mokymas

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623. 765802

Šiandien gyvename tokiame Pasaulyje, kur dauguma esame tiesiogiai ar netiesiogiai paliesti vėžio – vieni gyvename su juo, kiti turime tokios patirties šeimoje arba tarp draugų. Pasaulinės kovos su vėžiu dienos tikslas – skleisti žinią, jog stiprinant vėžio profilaktiką ir ankstyvąją diagnostiką galima tikėtis geresnių rezultatų kovojant su šia klastinga liga. Kraujo tyrimų laboratorija, prisijungdama prie kovos su vėžiu, skelbia akciją: visą vasario mėnesį mūsų laboratorijų procedūriniuose kabinetuose visiems vėžio žymenims taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinė laboratorija. Informacija tel. 8 607 94 033, 8 46 213 470, 8 699 03 033, Šaulių g. 21 ir Jūreivių g. 19, Klaipėda.

Gydytojų specialistų konsultacijos, echoskopijos, priklausomybių (alkoholio, rūkymo) gydymas lazeriu, masažai, stangrinančios procedūros po gimdymo, aparatinės kosmetologinės procedūros, mezoterapija, plaukų bei kapiliarų šalinimas IPL aparatu. Kviečiame įsigyti DOVANŲ KORTELES ir nustebinti mylimus žmones. VASARIO mėnesį ypatingi pasiūlymai Valentino dienos proga: romantiškas kompleksas dviem „Akimirka dviese“ – tik 239 Lt, „Perlų oazė JAI“ – 199 Lt; „Atgaiva sielai JAM“ – 99 Lt; jauninanti veido procedūra „Lymphobiony“ – 105 lt; lipokavitacija+presoterapija – 99 Lt; lipokavitacija+vakuuminis masažas – 129 Lt. Sveikatos ir grožio klinika, Šermukšnių g. 15, Klaipėda, www.sgklinika.lt, tel. 8 615 45 644, el. p. klaipeda@sgklinika.lt.

906836

898591

908846

1 kambario butą Šiaulių g. (5/2, naujas, geras remontas). Kaina 115000 Lt. Tel. 8 644 74 463. 907480

NAUJIENA! Šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malšinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. GROŽIUI: mezoterapija savo krauju – PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos priežiūrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros. SVEIKATAI: vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas.S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493767, mob. +370 620 67701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt. 894528

4 kambarių kotedžą per 2 aukštus su rūsiu ir ūkiniu pastatu Klaipėdos r., Agluonėnų k. Daugiau informacijos skambinti tel. 8 687 59 320, 442 024. 908764

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 906673

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 906663

Perka

Nekilnojamasis turtas Nuoma

907454

1 kambario butą šalia „Vėtrungės“, Birutės g. (160 Lt); 2 kambarių butą Debreceno g. (pigus šildymas). Tel. 8 609 95 395, 8 603 02 718. 906695

Nemokama vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūra. Ginekologų, urologų, kardiologų, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. Nėščiųjų priežiūra. Odos vėžio diagnostika naujausiu vokiečių FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Masažai, fizioterapinės procedūros. Naujiena – smegenų kraujagyslių tyrimas. Turintiesiems siuntimą echoskopiją, gastrofibroskopiją, rektoskopiją, neurologo konsultaciją dėl galvos svaigimo, reabilitacines procedūras apmoka ligonių kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profilaktiniai darbuotojų tikrinimai įmonėms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt. 884048

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937.

Pigiai nuomojame butus (trumpalaikė ir ilgalaikė nuoma) Klaipėdoje, prie „Akropolio“. Tel. 8 674 99 147. 907746

Savininkas išnuomoja naujai suremontuotą butą su nauja buitine technika ir baldais I.Simonaitytės g. (9/8 a., 64 kv. m). Tel. 8 620 59 601. 907555

Parduoda

Paslaugos Akcija! Pigiai perkraustome, pervežame baldus, įvairius krovinius. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774, e. paštas aidas911@gmail.com. 903147

Paskolos Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 900833

Naujus butus centre. Perduoti eksploatacijai. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A.lt, tel. 8 652 09 668. 906244

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637. 905917

2 kambarių butą su holu Varpų g. (pirmasis aukštas jungtas su rūsiu, ten įrengta pirtis, dušas, WC). Kaina 180000 Lt. Tel. 8 655 07 269.

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907.

NAUJIENA! Diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai (dėl kraujavimų, gimdos gleivinės ligų). Visos ambulatorinės ginekologinės paslaugos. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, Kuncų g. 12-54, Klaipėda, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt.

905796

907346

3 kambarių 68 kv. m butą Dragūnų g. 1 (visiškai įrengtas, baldai, buitinė technika, 7 aukštas, įstiklinta lodžija, 315 000 Lt). Tel. 8 615 17 947.

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934.

884049

906668

907230


16

penktadienis, vasario 3, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos Darbas

Buitis ir technika

Ieško darbo

Paslaugos

Moteris, turinti bendrosios praktikos slaugytojos licenciją, ieško darbo. Tel. 8 676 17 309, 412 272. 904852

20 m. barmenė-padavėja, turinti patirties, ieško darbo (esu darbšti, punktuali, komunikabili). Tel. 8 629 45 710. 908072

Apskaitos įmonė profesionaliai, kvalifikuotai ir nebrangiai teikia apskaitos ir mokesčių paslaugas įvairių rūšių įmonėms. Tel. 8 692 00 447. 901486

Nešiojamųjų, stacionarių kompiuterių, Xbox, Playstation, Kinetic, spausdintuvų, navigacijų taisymas, pardavimas, atnaujinimas. Suteikiama garantija. Tel. 8 646 40 350.

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos (nustatyti dėvėtų rūbų kainą) ir pardavėjos-konsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712. 902571

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglų kalba. Privalumas darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900105

Ieškome virėjos, konditerės, bandelių kepėjos. Tel. 8 686 53 234. 907139

Nuolat dirbti reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją. Tel. 8 640 14 444, 8 640 18 818. 907562

Olandijos parduotuvė, prekiaujanti rankų darbo lietuviškais suvenyrais, ieško gamintojų, kurie gali teikti medienos, molio, gintaro, lino, tekstilės gaminius. Tel. +31618328041, e. paštas ambervooru@gmail.com. 905227

Reikalingas mechanikas-automobilių šaltkalvis dirbti prie sunkvežimių. Klaipėda. Tel. 8 618 20 008. 907176

Siūlome darbą matininkui rengti inžinerinių tinklų ir statinių kadastrines bylas. Tel. 8 616 71 870. 904063

Kita Akcija! Pigiai šarvuotas ir vidaus duris minimalia kaina, pakeliamus arba varstomus garažo vartus, plastikinius langus. Įstato. Tel. 8 603 10 867.

Perka Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634. 908359

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI. 895881

Automobiliai Autoserviso paslaugos Automobilių remontas. Diagnostika, variklio, važiuoklės remontas, automobilių elektriko paslaugos. Paruošiame TA. Nuolaidos. Tel. 8 684 25 364. 908492

Parduoda

Gaminame, montuojame geros kokybės pušies, uosio duris, laiptus. Betonuojame laiptus. Tel. 8 683 67 785. 906644

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807. Patyręs meistras atlieka visus apdailos darbus: gipskartonis, parketas, lubų kabinimas, plytelės, glaistymo, dažymo darbai. Tel. 8 690 24 071, 224 405. 907848

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234. 906218

906985

901811

„Suzuki 1,3“ (2009 m., benzininis, baltos perlamutrinės sp., 5 durų, visi varomieji ratai, 6500 eurų). Tel. 8 699 28 864.

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242.

906983

907953

908833

Perka Automobilį ar mikroautobusą (brangiai) su variklio, važiuoklės defektu, gali būti nevažiuojantis, siūlyti variantus. Pasiimame patys. Tel. 8 684 25 364. 908493

Transporto paslaugos

Kokybiškai atliekame apdailos darbus: klijuojame plyteles, glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą. Tel. 8 606 34 884. 904968

Medinės vidaus durys. Konsultacijos, gamyba, montavimas. Tel. 8 611 17 703. 908082

Pigiai: 6, 5, 4 kamerų plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, šarvuotos durys, roletai. UAB „Raipstas“. Tel. 451 678, 8 683 14 620. 908533

„Nuo durų, iki durų“. Lietuva-Anglija-Lietuva. Vežame keleivius, siuntinius, nedidelius krovinius. Tel. 8 604 09 773; Anglijoje 07918874219.

Savivarčio, ekskavatorių, hidraulinio plaktuko nuoma; kasimo, planaravimo, kalimo, ardymo darbai; grunto vežimas, žvyro, smėlio atvežimas. Tel. 8 611 27 233.

908818

907036

Reikalingas barmenas (-ė), barmenas (-ė)-padavėjas (-a). Tel. 8 671 11 107, 8 610 00 914.

Nebrangiai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722.

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455.

909158

906677

900260

905374

VšĮ Klounų teatro studija ieško vadybininko (darbo grafikas laisvas, darbo patirtis nebūtina). Reikalavimai: gebėjimas ir noras dirbti. Tel. 8 618 37 828. 907218

Antstolis Gintaras Kairys skelbia pirmąsias varžytines Vigantui Juzvai ir Aurelijai Juzvienei bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiam turtui: 0,1289 ha ploto žemės sklypui, unikalus Nr. 4400-0540-4942, gyvenamajam namui, unikalus Nr. 4400-0793-3611, esančiam Klaipėdos r. sav., Slengių k., Žvaigždyno g. 10. Pradinė pardavimo kaina 356800,00 Lt. Varžytinių dalyvio piniginės įmokos dydis 10 % – 35680,00 Lt; dalyvio įmoka turi būti pervesta į depozitinę sąskaitą LT56 7180 5000 0060 9285, esančią AB Šiaulių banke. Varžytinių laikas 2012 m. kovo 9 d. 11 val. Pardavimas vyks S.Šimkaus g. 21, LT-92124 Klaipėda. Informacija tel. (8 46) 256 929 arba 8 612 52 915. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių dienos gali pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. 908398

905481

Tinkuojame kalkiniu skiediniu ir gipsiniais mišiniais, šlifuojame parketą. Tel. 8 603 94 321.

907627

UAB „Vakarų statybų sistemos“ reikalingi: laivų vamzdynų suvirintojai, laivų vamzdynų surinkėjai-montuotojai (gali būti brigada). Tel. 8 685 59 221.

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

„Mitsubishi Outlender 2,4“ (benzininis, pilkos metalo sp., 5 durų, visi varomieji ratai, 2006 11, rida 65000 km, automatinis, TA iki 2013 m., 7500 eurų). Tel. 8 699 28 864.

Sporto klubui miesto centre reikalingi baseino prižiūrėtojai, kinezeterapiautai-masažuotojai, ūkvedys. Tel. 8 611 22 005.

903863

Statybos paslaugos

teatras

Radiniai

Prarasta

Sausio 31 d. pavogtas automobilis BMW 320 (valst. Nr. FBN 981) pilkai mėlynos spalvos. Suteikusiems naudingos informacijos bus atlyginta. Tel. 8 693 38 451. 908763

905969

Traktorių T30 su frontaliniu krautuvu ir stumdytuvu (dviejų tiltų); 4 t traktoriaus priekabą; automobilį „VW LT35“ (bortinis, dviguba kabina). Tel. 8 686 64 815.

UAB „IREMAS“ filialas „Kelmerta“ reikalinga buhalterė. Reikalavimai: darbas „Edrana“ apskaitos programa, darbo užmokesčio skaičiavimas, darbas su vykdomaisiais dokumentais, kompiuterinės žinios. CV siųsti virfin. kelmrta@klasco.lt. Tel. 399 563.

Parduoda

Parduoda

908905

908571

Varžytinės

901934

Siūlo darbą Barui senamiestyje reikalinga virėja. Tel. 8 679 33 357.

Statyba ir statybinės medžiagos

Dėmesio Informuojame G.Samuchovą (a/k 37906141551), kad pagal vekselį, išrašytą 2010 m. spalio 25 d., grąžinimo terminas baigėsi 2012 m. sausio 31 d. Tel. 8 686 84 498. 908884

Įvairūs Likviduojama A.Lubio individuali įmonė (kodas 141878732). 908424

Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. ir www.tiketa.lt. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras. lt ir www.bilietupasaulis.lt. Vasario 4 d. 12 val. – S.Maršak. „Katės namai“. 2 dalių spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Vasario 10 d. 18 val. – G.Grajauskas. „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. 2 dalių tragikomedija. Rež. J.Vaitkus. Vasario 15 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas. Vasario 17 d. 18 val. – M.Gavran. „Viskas apie moteris“. 1 dalies spektaklis. Rež. D.Tamulevičiūtė. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Jubiliejinis XXV sezonas Vasario 3 d. 18.30 val. – Z.Liepinš. „Paryžiaus katedra“. 3 v. opera-melodrama. Vasario 4 d. skelbta operetė „Šikšnosparnis“ atšaukiama. Bilietai keičiami arba grąžinami teatro kasoje. Vasario 8 d. 18.30 val. – H.Purcell. „Didonė ir Einėjas“. 2 d., 3 v. opera. Vasario 10 d. 18.30 val. – G.Kuprevičius. „Veronika“. 2 v. miuziklas. Vasario 11 d. 18.30 val. – „Kruvinos vestuvės“ pagal A.Piazzolla muziką. 2 d. šokio spektaklis pagal fonogramą. Vasario 14 d. 18.30 val. – Valentino dienai. Operetė „Mano meilė“. Teatralizuotas koncertas. Vasario 17, 18 d. 18.30 val. – R.Paulas. „Sesuo Kerė“. 2 d. miuziklas pagal fonogramą. Vasario 19 d. 15 val. – B.Pavlovskis „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 2 v. baletas vaikams. Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Vasario 10 d. 18 val. – „Mozartas: visi koncertai fortepijonui ir orkestrui VI“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Dirigentas ir solistas A.Paley (fortepijonas, JAV). Vasario 15 d. 18 val. – „Dainos takai baltieji“. Koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai. A.Janutas (tenoras), G.Zalatorienė (fortepijonas), G.Urbonaitė (aktorė). Vasario 22 d. 18 val. I a. fojė – „Solo meditacija“. M.Švėgžda von Bekker (smuikas). Kiti renginiai Vasario 9 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera-komedija „Žirklės“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 11 d. 18 val. – gyvo garso muzikinė komedija „Meilė ir taika“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 12 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai. J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“. Rež. V.Masalskis. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Vasario 13 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Mano žmonos vyras“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 14 d. 18 val. – Mantas su grupe. Akustinis koncertas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 16 d. 18 val. – „Domino“ teatro komedija „Radijo ereliai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 17 d. 19 val. – komedija „Urvinis žmogus“. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose V respublikinis teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Ledinė zylutė“ Vasario 4 d. 18 val. teatro salėje – KU MF Režisūros katedros IV k. studentų 2 dalių tragikomedija jaunimui. Brian Friel „Filadelfija, aš atvykstu!“. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

Nukelta į 18 p.


17

penktadienis, vasario 3, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Šv.Valentino dieną šilumos ištroškusiųjų laukia nepamirštamas vakaras. Šią meilės šventę kviečiame sutikti jaukiame bei pilname romantikos restorane „Vienaragio malūnas“. Skambant jausmingai saksofono muzikai, galėsite mėgautis ypatingais restorano patiekalais.

šokiai

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata JOGOS CENTRAS

Šokių studija „SVAJONĖ“

Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Kviečiame į didžiausią ir įdomiausią

diskoteka, karaoke ir vidurnakčio šou

išpardavimą Baltijos jūroje – nuolaidos iki

programa!

70%! Specialūs pasiūlymai ir akcijos laivų

Pasiūlymas galioja iki 2012 02 16

salonuose!

Nepraleiskite šiuo metu visose Stokholmo

Kruizo Ryga – Stokholmas kaina nuo 95 Lt

parduotuvėse

vykstančių

milžiniškų

išpardavimų! Visos kelionės metu laivuose – patrauklūs

Liepų g. 48b, Klaipėda, informacija tel. 8 698 15 711, info@sokiustudija.lt, www.sokiustudija.lt. Linijos šokių pamokos damoms ir merginoms Poriniai pramoginiai šokiai suaugusiems Funky Jazz šokių pamokos merginoms Argentinos tango pamokos Sportiniai šokiai vaikams Individualios pamokos Vestuviniai šokiai NAUJIENA KLAIPĖDOJE!!! Šokių pamokos mamytėms su kūdikiais nešioklėse Pramoginių šokių vakarai.

gėlės

www.jogos-centras.lt Šaulių g. 19, Klaipeda, tel. 8 614 06 033 JOGOS CENTRAS Jogos centre galite susipažinti su jogos meistro Šivanandos susisteminta (integralia) joga. Mieli klaipėdiečiai, kviečiame jus į nemokamus klasikinės jogos užsiėmimus nuo sausio 23 d. iki vasario 12 d. Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais 19.15 val. o antradieniais ir ketvirtadieniais 6.20 val.

Teniso arena

žaidimai, viktorinos, gyva šokių muzika,

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

Kviečiame pasinaudoti didžiausiomis nuolaidomis iki vasario 15 d.: • Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms kelionėms; • Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms.

Naujas pažintinių kelionių sezonas! Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/ rudens pažintines keliones autobusu ir

Tik gėlės

lėktuvu.

Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu tik 50 Lt asmeniui; Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

Litamicus

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

„Krantas Travel“

parduotuvėse, restoranuose ir baruose, grožio

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymo centras „Gimnazita“

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

kursai

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms).

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

penktadienis, vasario 3, 2012

pramogos teatras Žvejų rūmai

atkelta iš 16 p. Vasario 5 d. 12 val. didžiojoje salėje – teatro laboratorija „Atviras ratas“. Spektaklis žmonėms nuo 6 metų „DiViDukas“. Rež. I.Stundžytė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 5 d. 17 val. didžiojoje salėje – teatro laboratorija „Atviras ratas“. Aktorių ansamblio „SOLO“ koncertinė programa jaunimui. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 11 d. 17 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. 2 dalių spektaklis jaunimui pagal. K.Sajos apysaką. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 12 d. 12 val. didžiojoje salėje – Vilniaus kamerinis teatras. Spektaklis vaikams „Plėšikas Hocenplocas“ pagal O.Preussler apysaką. Rež. E.Jaras. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 18 d. 18 val. didžiojoje salėje – kompanija „Laimingi žmonės“. Vienos dalies absurdo komedija suaugusiesiems „Atėjau, pamačiau, negalėjau“ (arba „Visiškas Rudnosiukas“). Rež. V.Landsbergis. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 19 d. 14 val. didžiojoje salėje – Panevėžio teatras „Menas“. Pasaka vaikams „Alibaba ir 40 plėšikų“. Rež. V.Jevsejevas. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kiti renginiai Vasario 12 d. 18 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. E.Jonesku komedija „Nuplikusi dainininkė“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 13 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. D. Fo ir F. Rame „Aš laukiu tavęs, mielasis“. Komedija su šv. Valentino siurprizais! Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 16 d. 16 val. „Švyturio“ arenoje – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas minėjimas ir šventinis koncertas. Dalyvaus valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, solistai K.Zmailaitė, E.Seilius, Č.Gabalis. Nemokamus kvietimus galima įsigyti „Švyturio“ arenos, Klaipėdos koncertų salės, Bilietai.lt (PC „Akropolis“) ir Žvejų rūmų kasose. Klaipėdos etnokultūros centras Penktadieniais 16.30 val., šeštadieniais 10 val. Meno kiemo dirbtuvėse (Daržų g. 10) – projekto „Tradicija šeimai“ edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių gamyba“. Registruotis tel. 310 022. Vasario 3 d. 16 val. Etnokultūros centro salėje (Daržų g. 10) – prof. B.Kerbelytės knygos „Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės“ pristatymas. Renginį ves prof. dr. R.Balsys. Vasario 7, 8, 9, 13, 14 d. – užsakomieji edukaciniai renginiai „Einam užgavėniauti!“. Registruotis tel. 310 022. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki vasario 26 d. tarptautinė paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“. Edukacinės ekskursijos po parodas. Registracija virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Vasario 4 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Autoportretas“. Vasario 11 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Spalvų pasaulis – piešimas parodoje“. Vasario 18 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Fraktalinis piešimas“.

Vasario 25 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Piešimas ant akmenukų“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Vasario 3–5 d. Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai 2012“. Bilieto kaina 8 Lt. Vasario 3 d. 18 val. P.Etaix „Gražių sukaktuvių 12“, „Gerbėjas 1‘25“; 20 val. J.Tati „Eismas 1‘33“. Vasario 4 d. 16 val. „Karščio banga 1‘32“; 18 val. J.Tati „Pramogų metas 1‘54“. Vasario 5 d. 16 val. J.Tati „Pono Julo atostogos 1‘28“; 18 val. P.Etaix „Jojo 1‘32“. Vasario 8 d. 18 val. edukacinės programos „Rupert“ pristatymas. Vasario 15 d. 18 val. dok. filmas „Kaip mes žaidėme revoliuciją“. Rež. G.Žickytė). Bilieto kaina 6 Lt. Vasario 17–24 d. „Vokiečių kino dienos 2012“. Bilieto kaina 4 Lt. Vasario 29–kovo 1 d. 19 val., kovo 2 d. 18 val. – trumpo metražo filmų programa „Trys viename“. Bilieto kaina 4 Lt. Kovo 15–16 d. tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt. KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) Iki vasario 10 d. vieno objekto instaliacija „Vitrina“. Projekte dalyvaus A.Stasionytė, L.Kulbytė, J.Skučaitė. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Tapybos kursai suaugusiesiems. Dėstytoja tapytoja I.Leščinskaitė. Trukmė – 1 mėn. Vyks 6 užsiėmimai, vienas užsiėmimas 3 val. Mokama. Registracija tel. 8 603 76 557, e. paštu ilescinskaite@gmail.com. Baroti galerija (Aukštoji g. 1, tel. 313 580) Iki vasario 15 d. V.Karaciejaus fotografijų paroda „Klaipėdos metamorfozės“, skirta Klaipėdos miesto 760 m. jubiliejui. „Marginių salonas“ (Sukilėlių g. 4) Iki vasario 18 d. jubiliejinė S.Vilkienės (2011 m. konkurso „Metų mokytoja“), jos dukters Eglės ir anūkų karpinių paroda. LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia Prano Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Vasario 5 d. 14 val. sekmadienio popietė šeimoms „Kaligrafiniai žaidimai“. Iki kovo 1 d. tarptautinė kaligrafijos ir rašto meno paroda „Kaligrafija ant burių“, skirta Klaipėdos m. 760 metų sukakčiai. Iki rugsėjo 12 d. „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“. Antradieniais 16.30 val. dailės studija suaugusiesiems. „Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki kovo 20 d. I a. hole J.Vosyliaus tapybos paroda, III a. hole A.Miežio tapybos paroda.

bibliotekos

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji Klaipėdos miesto biblioteka savivaldybės viešoji biblioteka Girulių biblioteka-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki vasario 18 d. Gabrielės Jurevičiūtės personalinės paroda „Požiūris“. Debreceno filialo „Pempininkų“ vaikų padalinys (Taikos pr. 79/81A) – iki vasario 4 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio klubo „Draugystė“ dailės studijos darbų paroda „Žiemos vitražai“.

Klaipėdos apskrities Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės ievos simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Galerija 1P – iki vasario 29 d. S.Žaltausko vieno paveikslo paroda „M. K. Č“. Vaikų literatūros skyrius – iki vasario 15 d. Irinos Novičenko fotografijų paroda „Kelionių įspūdis“. Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki vasario 10 d. Jono Tarasevičiaus tapybos paroda „Žiemos vakarais“.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ir Vil­niaus Ge­di­mi­no te­ch­ni­kos uni­ver­si­te­to ko­man­dos (k). 11.00 „Aki­ra­čiai“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 12.15 Die­nos te­ma (k). 12.30 Eu­ro­pos vi­du­ry (k). 13.10 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Duo­kim ga­ro! 22.10 Lo­te­ri­ja „Perlas“. 23.15 Ki­ne kaip ki­ne. 23.45 Is­to­ri­nė dra­ma „So­dy­bų tuš­tė­ji­mo me­tas“ (1, 2) (1976 m.).

6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 Pri­čiu­pom! (N-7). 7.50 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Va­lan­da su Rū­ta (k). 11.40 LT aist­ra (N-7) (k). 12.10 „Men­ta­lis­tas“ (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 De­tek­ty­vas „De­tek­ty­vė Sa­man­ta. Mįs­lin­gas sa­vait­ga­lis“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08 Spor­tas. 19.11 Orai. 19.13 Ma­no vy­ras ga­li. 21.10 Karinė drama „Išmi­nuo­to­jų bū­rys“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Ne­ti­kė­ta sėk­mė“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 1.45 Siau­bo tri­le­ris „Kru­vi­nos sker­dy­nės Tek­sa­se. Pra­džia“ (JAV, 2006 m.) (S).

7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Biu­ras“ (2, 3). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ (5, 6). 11.00 Cho­rų ka­rai 2012. Dai­nų kon­kur­sas. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ko­me­di­ja „Va­ka­ro pa­sa­ko­ji­mai“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Ko­me­di­ja „Dril­bi­tas“ (JAV, 2008 m.). 23.00 Ko­me­di­ja „Pa­čiū­žo­mis į šlo­vę“ (JAV, 2007 m.). 0.50 Moks­li­nės fan­tas­ti­kos f. „Ai­bor­gai“ (JAV, 2009 m.).

7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Šeš­ta­sis po­jū­tis“. TV žur­na­las (k). 8.25 „Ty­los ri­ba“. So­cia­li­nė dra­ma (N-7) (k). 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou.

20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ru­sų ki­nas. Is­to­ri­nė dra­ma „1612-ie­ji. Tam­sūs lai­kai“ (Ru­si­ja, 2007 m.) (N-7). 23.00 Ame­ri­kie­tiš­kosios im­ty­nės (N-14). 0.00 Veiks­mo tri­le­ris „Pra­ga­ro pa­siun­ti­nys“(JAV, 1993 m.) (N-14). 1.55–6.00 „Bam­ba“ (S).

8.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 12.15 Kraš­to spal­vos. 12.50 Va­ka­ro au­to­gra­fas (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Val­sų ka­ra­lių di­nas­ti­ja (2) (k). 15.05 Ne­ga­li bū­ti. 15.30 Mo­kyk­los lan­gas (k). 16.00 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės (k). 16.30 Du­rys at­si­da­ro. 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kai­mo aka­de­mi­ja. 17.55 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 18.25 Dirigentui, pianistui Rimui Geniušui atminti. Būtasis laikas. Irenos ir Rimo Geniušų namuose. 19.15 „Gy­ve­ni­mas pa­gal uoš­vius“. 20.05 LTV auk­so fon­das. „Gy­ve­ni­mas po kle­vu“ (1) (1988 m.). 21.10 LNOBT spek­tak­lis. A.Šen­de­ro­vo ba­le­tas „Dez­de­mo­na“. 22.30 Dok. f. „Vil­niaus baž­ny­čios“ (1993 m.). 23.15 Džia­zo va­ka­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Dra­ma „Trys die­nos“ (1991 m.) (N-7) (k).

10.00, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15 „Iš­li­ki­mas“. 11.15 „Kob­ra 11“ (7). 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“ (5). 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 „Rezi­den­tai“. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Kob­ra 11“ (8). 18.00 Ge­ri vy­ru­kai (6). 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Lė­lių na­mai“. 22.00 Mis­ti­nė kri­mi­na­li­nė dra­ma „Var­tai“ (1) (JAV, 2010 m.). 23.00 „Gy­ve­ni­mas Mar­se“. 23.55 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Ope­ra­ty­vi­nių ty­ri­mų sky­rius“. 0.55 „CSI Niu­jor­kas“. 1.50 „Lė­lių na­mai“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (3). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­rimai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 „Mid­so­me­rio žmog­žu­dys­tės XII. Juo­do­ji kny­ga“ (N-7). 23.05 Sno­bo nak­tis. Nuo­ty­kių f. „Til­tas per Kvai upę“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 1957 m.).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 17.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Pa­dė­ki­me aug­ti. 8.50 Te­ri­to­ri­ja. 9.20 Su­per L.T. 9.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.05, 21.00 Re­por­te­ris.

13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 0.35 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Ras­pu­ti­ną?“ 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 18.20 Su­per L.T. 18.57 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 19.00 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 19.55 Dok. f. „Čin­gis­cha­nas“ . 21.27 Orai. 21.30 Tri­le­ris „Lem­tin­ga­sis ke­lias“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.35 „Zo­na“ (N-14).

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 11.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (2) (N-7). 12.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Vi­lei­šia­da. Šei­mos ir vals­ty­bės is­to­ri­ja“ (4). 12.45 Kul­tū­ra +. 13.15 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ste­buk­lin­ga­sis si­dab­ras“ (Nor­ve­gi­ja, 2009 m.). 14.50 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 15.05 Dra­ma „Grei­sė“ (JAV, 2007 m.). 16.45 „Verbų sek­ma­die­nis“ (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 19.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 22.55 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 20.45 Auk­si­nė ko­lek­ci­ja. „Mi­tas“ (Ki­ni­ja, Hon­kon­gas, 2005 m.) (N-7). 23.10 Dra­ma „Vie­ni­šas vy­ras“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.55 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

7.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“. 9.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“ (Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2009 m.). 11.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lė di­de­lia­me mies­te 2“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 13.00 Ko­me­di­ja „Eg­lu­tės“. 15.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Iš­da­vi­kas“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Vėž­liu­ko Se­mio nuo­ty­kiai“ (Bel­gi­ja, 2010 m.). 19.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ma­no ge­riau­sio drau­go mer­gi­na“. 21.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­šė­lu­si va­ka­rie­nė“ (JAV, 2000 m.). 23.00 Ko­me­di­ja „Pasp­rin­gęs“. 1.00 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Ša­lu­ti­nis efek­tas“ (JAV, 2011 m.).

10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.45 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50, 4.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Lauk ma­nęs“. 17.50 „Ste­buk­lų lau­kas“. 18.55 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Dvi žvaigž­dės“. 22.35 „Pa­ris­hil­tonp­ro­žek­to­rius“. Hu­mo­ro lai­da. 23.10 De­tek­ty­vas „End­hau­zo pas­lap­tis“. 1.00 Vaid. f. „Ke­lias link jū­ros“. 2.10 Ko­me­di­ja „Kas­kart ki­taip“. 3.25 Ko­me­di­ja „1000 do­le­rių į vie­ną pu­sę“.

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Mask­vos sri­ties „Chim­ki“. 12.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. Mad­ri­do „At­le­ti­co“–„Vil­lar­real“. 13.45 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Prie­nų „Rū­du­pis“. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–Mask­vos CSKA. 17.15 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. „VIČI-Ais­tės“–„Lo­tos Gdy­nia“. 19.15 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 19.45 Ke­lias į Lon­do­ną. 21.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.


19

penktadienis, vasario 3, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su „Luceo“ leidykla –

Avinas (03 21–04 20). Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima ir kolegomis. Jusite aplinkinių supratimą ir palaikymą, tik pernelyg tuo nesinaudokite. Būkite dėmesingas prie vairo, nes galite pakliūti į nemalonią situaciją. Jautis (04 21–05 20). Sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, vertybes, veiksmus ir apmąstykite gyvenimą. Kaip niekad gerai suprasite, ką jaučia jūsų artimieji. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas apsvarstyti kai kuriuos pasiūlymus ir priimti tinkamus sprendimus. Tinkama diena aktyviai veiklai, sportui. Vėžys (06 22–07 22). Esate linkęs viską supaprastinti. Ieškosite ko nors neįprasto, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Be to, trokštate pažinti kitus pasaulius ir nerealią meilę. Liūtas (07 23–08 23). Galbūt būtent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Mergelė (08 24–09 23). Galimi emocijų protrūkiai, ypač bendraujant su jaunesniais žmonėmis ar artimais draugais. Jūsų perdėtas psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su aplinkiniais. Svarstyklės (09 24–10 23). Bandymas racionaliai spręsti karjeros problemas gali neatitikti jūsų vertybių ir pažiūrų. Tikriausiai teks rinktis – karjera ar pramogos. Tik neskubėkite priimti svarbių sprendimų, nes galite skaudžiai suklysti. Skorpionas (10 24–11 22). Pajusite emocinę įtampą. Jausmai nesiderins su jūsų dvasinėmis vertybėmis. Kuriam laikui prarasite gyvenimo džiaugsmą – tad puodelis karštos arbatos ir šokoladinis pyragaitis bus kaip tik. Šaulys (11 23–12 21). Jūs energingas ir aktyvus, jaučiate nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Suplanuokite įdomų savaitgalį, tik nepiktnaudžiaukite svaigiaisiais gėrimais. Ožiaragis (12 22–01 20). Galite apsirikti, nes būsite kupinas nerealių svajonių. Dėl to gali nukentėti ir artimi žmonės. Būkite atsargus – jūsų svajonės toli nuo realybės. Tinkama diena tvarkytis namie. Vandenis (01 21–02 19). Karjera gali neatitikti jūsų lūkesčių. Tinkamo sprendimo paieškos taps tikru išbandymu. Būkite atsargus ir nemeskite kelio dėl takelio. Žuvys (02 20–03 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais. Laukia darbinga ir įtempta diena. Vakare pasistenkite atsipalaiduoti, atsidarykite vyno, pasvajokite.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Brajano Treisio knygas „Tikslai“ ir „Įpročiai, verti milijono“.

„Tikslai“. Yra žmonių, kurie savo tikslus pasiekia, atrodo, stebėtinai lengvai, be jokių regimų pastangų, kiti gi trypčioja vietoje, jiems viskas krinta iš rankų. Kuriai grupei norite priklausyti jūs? Ar pirmajai? Jei taip, ši knyga skirta kaip tik jums.

„Įpročiai, verti milijono“. Brajanas Treisis, žinomas amerikiečių publicistas, asmenybės ugdymo specialistas ir verslo strategas, teigia, jog svarbiausias sėkmės principas yra šis: jeigu elgsimės taip, kaip elgiasi milijonieriai ir visi klestintys žmonės, anksčiau ar vėliau pasieksime tokių pat laimėjimų. Išsiugdę atitinkamus įpročius, mes keičiame savo vidines nuostatas, todėl keičiasi išoriniai mūsų gyvenimo aspektai. Mes pradedame visiškai valdyti savo ateitį...

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, vasario 7 d.


Orai

Lietuvą ir toliau kaustys speigas. Orai bus ramūs, snigti neturėtų, išskyrus negausiai pajūryje. Šiandien temperatūra bus 15–21 laipsnis šalčio. Šeštadienio naktį numatoma 20-31, dieną 15-21 laipsnis šalčio. Panaši oro temperatūra laikysis ir sekmadienį.

Šiandien, vasario 3 d.

–20

–16

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis)

–19

Šiauliai

Klaipėda

–19

Panevėžys

–21

Utena

–19

8.26 17.13 8.47

34-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 332 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

Tauragė

–19

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +15 Berlynas –7 Brazilija +27 Briuselis –5 Dublinas +5 Kairas +19 Keiptaunas +29 Kopenhaga –6

kokteilis Pre­ky­bi­nin­kės gud­ry­bės? Aną­dien Vik­to­r i­ja „Kok­tei­liui“ guo­dė­ si, kad bu­vo ap­gau­ta vie­na­me pre­ky­ bos cent­re. „Tik na­mo pa­rė­ju­si pa­ž iū­rė­jau, kad ma­no če­ky­je yra 6 li­tų su­ma už vie­ną apel­si­nų ki­log­ra­mą, – pa­sa­ko­jo nuo­ ty­k į klai­pė­d ie­tė. – Nei aš jų ruo­šiau­si pirk­t i, nei tą­dien juos dė­jau į krep­šį.“ Mo­te­r į, o kar­tu ir „Kok­tei­l į“ suint­r i­ga­vo tai, kaip če­ky­je at­si­ra­do tie apel­si­nai? Gal par­da­vė­ja, pa­si­nau­do­ju­si tuo, kad yra ne­ ma­žai pre­k ių, „ran­k i­n iu bū­du“ su­mai­gė pre­kės ko­dą ir jos svo­r į ka­sos apa­ra­te.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

+2 +6 –17 –21 +7 –7 –2 0

Praha –9 Ryga –19 Roma +4 Sidnėjus +26 Talinas –17 Tel Avivas +19 Tokijas +9 Varšuva –12

Vėjas

3–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

–20

–21

Marijampolė

Vilnius

–20

Alytus

Vardai Asta, Blažiejus (Blažys), Oskaras, Radvilas, Radvilė.

vasario 3-iąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-18

-16

-17

-19

5

-19

-15

-17

-19

4

-18

-15

-16

-17

4

rytoj

sekmadienį

1809 m. gi­mė vo­k ie­čių kom­p o­z i­to­r ius, pia­n is­ tas, di­ri­gen­tas Fe­lix Men­ dels­sohn. 1894 m. JAV pa­sta­ty­tas pir­mas bur­lai­vis me­ta­li­ niu kor­pu­su „Di­ri­go“. 1919 m. Pa­ry­žiu­je (Pran­ cū­zi­ja) įvy­ko pir­mas Tau­ tų Ly­gos po­sė­dis. 1945 m. JAV da­l i­n iai at­ ko­vo­jo iš ja­po­nų Ma­ni­lą Fi­li­pi­nuo­se. 1945 m. JAV ka­ro avia­ ci­ja nu­me­tė 3000 to­nų sprog­me­nų ant Ber­ly­no.

1966 m. pir­ma­sis pa­sau­ ly­je SSRS kos­mi­nis apa­ ra­tas sėk­min­gai nu­si­lei­ do Mė­nu­ly­je. 1981 m. pir­mą kar­tą Nor­ ve­g i­jos is­to­r i­jo­je ša­l ies prem­je­re ta­po mo­te­ris – Gro Har­lem Brundt­land. 1994 m. JAV pre­z i­den­ tas Bill Clin­ton at­šau­kė de­vy­nio­li­ka me­tų ga­lio­ ju­sį pre­k y­bos em­bar­gą Viet­na­mui. 2006 m. ei­da­mas 78 me­ tus Ita­li­jo­je mi­rė pa­sku­ti­ ny­sis fa­šis­tų dik­ta­to­riaus

Be­n i­to Mus­so­l i­n i sū­nus Ro­ma­no Mus­so­li­ni. 2010 m. švei­ca­r ų me­ ni­n in­ko Al­ber­to Gia­co­ met­t i su­k ur­ta bron­z i­nė na­tū­ra­laus dy­džio žmo­ gaus skulp­tū­ra bu­vo par­ duo­ta vie­na­me Lon­do­ne vy­ku­sia­me auk­cio­ne už 65 mln. sva­r ų ster­l in­g ų (104,3 mln. JAV do­le­r ių, ar­ba 257,5 mln. li­t ų) ir ta­po bran­g iau­siai ka­da nors auk­cio­ne par­duo­tu me­no kū­ri­niu auk­cio­nų na­muo­se „Sot­he­by’s“.

Ma­ža vil­tis Gal ne­t y­čia ko­k ia nors par­da­vė­ja pa­ skam­bins „Kok­tei­l iui“ ir pa­šnibž­dės apie su­kčia­vi­mo bū­dus?

Švil­pi­kų pro­gno­zės iš­si­sky­rė Gar­siau­sias pa­sau­ly­je švil­pi­kas Phi­las iš Pank­su­to­nio ket­vir­ta­die­ nį pa­skel­bęs, kad žie­ma Jung­ti­ nė­se Vals­ti­jo­se tę­sis dar še­šias sa­ vai­tes, ver­čia abe­jo­ti sa­vo pra­na­ šys­tės tei­sin­gu­mu ir vei­kiau pa­si­ kliau­ti jo kon­ku­ren­tu.

„„Kas­die­ny­bė: pre­ky­bi­nin­kai kvai­li­na

pir­kė­jus vos ne kiek­vie­ną die­ną.

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja Už­mo­kė­ti ir ne­pa­ra­gau­ti apel­si­nų nė­ra di­de­lė tra­ge­di­ja. Man­da­ri­nai ska­nes­ni.

Mie­loms mo­te­rims Ar ži­no­te, kad su­ma­ž in­ti rie­ba­lų kie­k į mais­te la­bai ne­su­dė­tin­ga. Lie­si pie­no pro­duk­tai sa­vo sko­n io sa­ vy­bė­m is nė kiek neat­si­l ie­ka nuo rie­ bių, ta­čiau jų ka­lo­rin­gu­mas yra be­veik du kar­tus ma­žes­nis. Rin­k i­tės ne­rie­bią mė­są, paukš­tie­ną be ode­lės. Mė­są troš­ kin­ki­te, kep­ki­te or­kai­tė­je, ant lau­žo, bet ne kep­tu­vė­je. At­si­sa­ky­ki­te rie­bios grie­ ti­nės, ma­jo­ne­zo, grie­ti­nė­lės. Ver­ta pri­ si­min­ti, jog au­ga­li­niai alie­jai ir­gi yra rie­ ba­lai ir gar­di­nant sa­lo­tas rei­kė­tų ap­si­ri­ bo­ti vie­nu ar­ba­ti­niu šaukš­te­liu.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų ry­ti­nė da­lis šie­ met džiau­gia­si iš­skir­ti­nai švel­nia žie­ma, to­dėl ne­ma­žai žmo­nių vi­lia­si grei­tai su­lauk­sią pa­va­sa­rio. Vis dėl­ to ket­vir­ta­die­nį iš ur­vo iš­lin­dęs gy­ vū­nas pa­ma­tė sa­vo še­šė­lį; va­di­na­si, žie­ma ne­si­trauks dar il­gai. Ma­ža to, gud­ru­sis žvė­re­lis, pro­gno­zę pa­skel­ bė ir sa­vo tink­la­raš­ty­je „Fa­ce­book“: „Dar lau­kia 6 sa­vai­tės žie­mos!“. Tai iš­gir­dę šio Pen­sil­va­ni­jos pra­ na­šo kri­ti­kai ėmė pa­nie­ki­na­mai pur­ty­ti gal­vas, vai­kai – il­ge­sin­gai dai­ry­tis į šie­met dar neiš­va­ži­nė­tas ro­gu­tes, o suau­gu­sie­ji, kaip vi­sa­da, abe­jin­gai sku­bė­jo į dar­bą su­ši­lę po šil­tais žie­mi­niais pal­tais, brauk­da­ mi srū­van­tį pra­kai­tą. Per­nai per Grab­ny­čias, kai žie­ma bu­vo itin snie­guo­ta ir gi­li, Phi­las įžū­

„„Pra­na­šys­tė: švil­pi­kas Phi­las pa­skel­bė, kad žie­ma dar grei­tai ne­si­baigs.

liai ir gal ne vi­sai iš­min­tin­gai pa­skel­ bė, kad pa­va­sa­ris į Jung­ti­nes Vals­ti­ jas ateis anks­ti. Ga­li bū­ti, kad atei­ty­je ame­ri­kie­čiai ims dau­giau ti­kė­ti Niu­ jor­ko Sta­ten Ai­lan­do zoo­lo­gi­jos so­de gy­ve­nan­čio Phi­lo kon­ku­ren­to Char­ les G.Hog­go pra­na­šys­tė­mis. Niu­jor­ko me­ro Mi­chae­lo Bloom­ ber­go aki­vaiz­do­je iš guo­lio iš­trauk­ tas žvė­re­lis sa­vo še­šė­lio neiš­vy­do – tai­gi, vy­rau­jan­tys šil­ti orai nie­ kur ne­si­trauks iki pat ka­len­do­ri­nio pa­va­sa­rio.

Dėl gausaus sniego, kuris Šiaurės Japo­ niją dengia jau kelias savaites, susida­ rė lavinos, sutriko transportas ir jau žu­ vo mažiausiai 55 žmonės. Šią itin šaltą žiemą 43 žmonės žuvo valydami snie­ gą nuo stogų ar kelių, o dar 7 užmušė nuo statinių krintantis sniegas. 4 žmo­ nės žuvo dėl sniego lavinų. Stora snie­ go danga užklojo šiaurinę Hokaido salą ir didelę teritoriją pagrindinės Honsiu salos šiaurėje. Sniego dangos storis vie­ tomis siekia 4,29 metro. Kai kur buvo at­ šaukti lėktuvų skrydžiai, vėlavo trauki­ niai, sutriko automobilių eismas. BNS inf., AFP nuotr.

BNS inf.

Seras McCart­ney gaus žvaigž­dę Nuos­ta­bius se­ro Pau­lo McCart­ney me­ tus ki­tą sa­vai­tę pa­puoš dar ir 2 460-oji žvaigž­dė Ho­li­vu­do šlo­vės alė­jo­je.

Tik­ras at­ve­jis Įbė­go į vais­ti­nę jau­nuo­l is, o ten žmo­ nių pil­na. Bro­vė­si jis per mi­n ią, al­k ū­ nė­mis stum­dė­si. Žmo­nės py­ko: – Kur len­di!? – Pra­leis­k i­te, pas ma­ne ten žmo­g us gu­l i... – Na, ge­rai, lįsk, – nu­r i­mo žmo­nės. Jau­nuo­lis pra­si­bro­vė iki pre­kys­ta­lio: – Du pre­zer­va­ty­vus.

Links­mie­ji tirš­čiai Už­ra­šas Klai­pė­dos vie­ša­ja­me tua­le­te: „Pra­šo­me nau­do­tis še­pe­čiu!“ Prie­ra­šas apa­čio­je: „Gal ga­li­ma nau­do­ ti po­pie­r ių? Še­pe­čiu la­bai skau­da“. Čes­ka (397 719; ar dar yra Klai­pė­do­je są­ži­nin­gų pre­ky­bi­nin­kų?)

Te­le­vi­zi­ja CBS pra­ne­ša, jog šis pa­pras­tai Chuc­ku va­di­na­mas švil­ pi­kas, di­džiau­sių sim­pa­ti­jų kai ku­ riuo­se sluoks­niuo­se su­lau­kęs 2009 me­tais, kai įkan­do me­rui į ran­ką, daž­niau­siai pa­va­sa­rio atė­ji­mą nu­ spė­da­vo tei­sin­gai. Švil­pi­ko ste­bė­ji­mas kas­met va­ sa­rio 2 die­ną yra sie­ja­mas su se­na ger­ma­nų tra­di­ci­ja. Iš gy­vū­no el­ge­ sio bū­da­vo spren­džia­ma, ka­da ap­ sė­ti lau­kus.

Šaltis kausto ir Japoniją

„„Laimingas: P.McCart­ney su žmona N. She­vell.

„Eks­bit­lo“ žvaigž­dė bus ati­deng­ ta va­sa­rio 9 die­ną Vai­no gat­vė­ je prie pa­sta­to „Ca­pi­tol Re­cords“, gre­ta bu­vu­sių gru­pės drau­gų Rin­ go Star­ro, Joh­no Len­no­no ir Geor­ ge’o Har­ri­so­no žvaigž­džių. Ta ce­re­mo­ni­ja už­baigs mu­zi­kan­ tui ypač sėk­min­gus pa­sta­ruo­sius 12 mė­ne­sių, per ku­riuos jis ta­po se­ne­liu, ve­dė Nan­cy She­vell ir su­ži­no­jo, kad 2012-ai­siais gaus JAV įra­šų aka­de­mi­ jos „Mu­si­Ca­res“ Me­tų žmo­gaus ti­ tu­lą. Be to, per­nai P.McCart­ney pri­ sta­tė sa­vo pir­mą­ją ba­le­to par­ti­tū­rą. BNS inf.

VIKINGŲ LOTO Nr. 986 2012 02 01 AUKSO PUODAS – 8 806 309 Lt DIDYSIS PRIZAS – 5 542 796 Lt 17 20 25 39 41 48 Auksinis skaičius 46 Papildomi skaičiai 22 44 6 tarp jų auksinis sk. – 8 806 309 Lt 6 skaičiai – 2 771 398 Lt 5 + papildomas sk – 623 487 Lt 5 skaičiai – 8 926 Lt 4 skaičius – 180 Lt 3 skaičiai – 13 Lt 2 + papildomas sk. – 7 Lt Prognozė: Aukso puode – 7 mln. Lt Didysis prizas – 2 mln. Lt

2012-02-03 Klaipeda  

Ark­ti­nis spei­gas nu­si­tai­kė­ir į­švie­so­fo­rus. penKtADIenIS, vASArIo 3, 2012 Kompensuos nuostolius miesčio universitetų bei vienos ko...

2012-02-03 Klaipeda  

Ark­ti­nis spei­gas nu­si­tai­kė­ir į­švie­so­fo­rus. penKtADIenIS, vASArIo 3, 2012 Kompensuos nuostolius miesčio universitetų bei vienos ko...

Advertisement