Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Ketvirtadienis,

Vasario 2 d., 2012 m. Nr. 27 (1226) 

Vy­riau­sybė ne­spėjo įgy­ven­din­ti visų tikslų – Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja vis dar Vil­niu­je, o ne Kau­ne. Lietuva 4p.

At­gy­jan­čia eko­no­mi-­ ka pa­si­nau­do­ju­sios vals­tybės įmonės pasiekė re­kor­di­nius re­zul­ta­tus. Tema 8p.

diena.lt

1 Lt

In­di­ja pa­skelbė, kad pirks prancū­ziš­kus nai­kin­tu­vus – tai kaip rei­kiant įsiu­ti­no Lon­doną. Pasaulis 12p.

Sta­dioną pra­dės nuo aikš­tynų

Vežė­jai, dir­ban­tys Vil­niaus oro uos­te, į jį ke­lei­vius ve­ža stan­dar­ti­niais ta­ri­fais, o į miestą skai­čiuo­ja tris kar­tus di­des­nius. Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus ­ Ma­siu­lis

3p.

Miestas

2p.

Ne­san­tai­ka ar muš­tynės? Sos­t inė­je Nau­gar­du­ko gatvė­je su­ muš­t as lenkų tau­t ybės vai­k i­n as at­k reipė sa­vo tau­t ie­čių iš Nor­ve­g i­ jos dėmesį. Nor­ve­g i­jos len­kai nuo­ gąstau­ja dėl tau­t i­n ių konf­l iktų mū­ sų ša­ly­j e. O po­l i­c i­jos pa­reigū­n ai sa­ko, kad Nor­ve­g i­jos len­k us išgąs­ dinęs at­ve­jis – vi­so la­bo pa­pras­tas vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­d i­mas.

Sportas „„Viltys: sostinės valdžia tikisi, kad bent jau kitąmet greta užkonservuoto nacionalinio stadiono bus pradėtos statyti naujos futbolo aikštelės. 

Vėl bręsta idė­jos su­grįžti prie na­cio­na­li­nio sta­dio­no sta­tybų pro­jek­to. Sos­tinės vald­žia jau ar­ti­miau­siu me­tu ti­ki­si ras­ti lėšų dviejų fut­bo­lo aikš­tynų sta­ty­boms prie na­cio­na­li­nio sta­dio­no griau­čių pra­dėti.

„Shutterstock“ nuotr.

Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Atgaivino idėją

Prieš be­veik du de­šimt­me­čius baig­ ta­me na­cio­na­li­nio sta­dio­no sta­ tybų pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta gre­ta jo įreng­ti bent tris mo­der­nius dirb­ tinės ve­jos fut­bo­lo aikš­ty­nus. Ta­ čiau vos pra­dėtoms sta­dio­no sta­ty­

boms su­sto­jus, nutilo kal­bos ir apie fut­bo­lo aikš­ty­nus. Sos­tinės sa­vi­val­ dybė prie­š ke­lias die­nas nu­sprendė at­gai­vin­ti idėją įreng­ti du aikš­ty­ nus. Pir­miau­sia, kaip ra­šo­ma mies­to do­ku­men­tuo­se, „or­ga­ni­zuo­ti dvie­ jų fut­bo­lo aikš­tynų įren­gi­mo ša­lia pre­ky­bos ir pra­mogų cent­ro „Ak­ro­ po­lis“ ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gimą“.

2

11p.

Su­ži­no­jo­me var­žo­vus


2

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Mo­kyk­lo­se at­šau­kia­mos pa­mo­kos Vil­niaus mo­kyk­lo­se šian­dien ir ry­ toj dėl di­de­lio šal­čio at­šau­kia­mos pa­mo­kos.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­ne­ šė, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Val­das Kli­man­ta­vi­čius pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo re­mian­tis va­sa­rio 2 ir 3 d., lau­ko tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus že­miau negu 25 laips­niai šal­čio, sos­ti­nės mo­kyk­lo­se stab­do­ mas ug­dy­mo pro­ce­sas. Be to, sos­ti­nės ta­ry­ba nu­sta­tė, kad tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus že­miau nei 20 laips­nių šal­čio tė­vai ga­li ne­ves­ti vai­kų į dar­že­lį ir ne­pri­va­lės mo­kė­ti už mai­ti­ni­mą. Vis dėl­to dar­že­liai per šal­čius dirbs įpras­tai – ar vai­ką ves­ti į dar­že­lį, spren­džia pa­tys tė­vai. Mo­ky­to­jai per šal­čius pri­va­lės bū­ti sa­vo dar­bo vie­to­se. Tad jei­gu mo­ki­nys ateis į mo­kyk­lą ar­ba vai­ kas bus at­ves­tas į dar­že­lį, jis ne­bus grą­ži­na­mas na­mo ir ga­lės mo­kyk­lo­ je ar dar­že­ly­je iš­bū­ti vi­są nu­ma­ty­tą lai­ką. Pa­sak me­di­kų, su­šal­ti esant ypač že­mai tem­pe­ra­tū­rai di­des­nė ti­ki­my­bė vai­kams – jų ter­mo­re­gu­ lia­ci­nė sis­te­ma dar nė­ra vi­siš­kai iš­ si­vys­čiu­si, ir vy­res­niems žmo­nėms, nes jų me­džia­gų apy­kai­ta lė­tes­nė.

Jei­gu mo­ki­nys at­ eis į mo­kyk­lą ar­ba vai­kas bus at­ves­tas į dar­že­lį, jis ne­bus grą­ži­na­mas na­mo.

Da­lis tė­vų at­ža­lų į mo­kyk­las ne­ lei­do ir pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis. Oro tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus že­ miau 20 laips­nių šal­čio, į mo­kyk­las ne­re­ko­men­duo­ja­ma ei­ti pra­di­nių kla­sių moks­lei­viams, o ter­mo­met­ rams ro­dant ma­žiau nei 25 laips­ nius – ir 6–12 kla­sių mo­ki­niams. Ket­vir­ta­die­nio nak­tį Hid­ro­me­ teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba pro­gno­zuo­ja 20–28, die­ną – 15–21 laips­nio šal­ tį. Penk­ta­die­nio nak­tį bus 21–29, die­ną – 15–21 laips­nis šal­čio. Kaip skel­bė „Vil­niaus die­na“, Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­ gal­bos sto­ties di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­ja Van­da Pum­pu­tie­nė ra­gi­na ne tik vai­kus, bet ir suau­gu­siuo­sius pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta. „Svar­biau­sia – ne­var­to­ti al­ko­ ho­lio. Jis yra pa­grin­di­nė su­ša­li­ mo prie­žas­tis. Al­ko­ho­lis iš­ple­čia krau­ja­gys­les. Žmo­gui at­ro­do, kad jam šil­ta, ta­čiau šiuo at­ve­ju kaip tik al­ko­ho­lis ir ne­lei­džia adek­va­ čiai įver­tin­ti si­tua­ci­jos“, – pa­ta­ri­ mus da­li­jo me­di­kė. Pa­sak pa­šne­ko­vės, taip pat la­bai svar­bu ne­bū­ti tuš­čiu skran­džiu ir so­čiai pa­val­gy­ti. Gy­ven­to­jai, ypač vy­res­nio am­žiaus, ra­gi­na­mi kuo ma­žiau lai­ko pra­leis­ti lau­ke. „Pa­gy­ve­nę as­me­nys tu­rė­tų bū­ ti na­muo­se. Jei ne­ty­čia lau­ke juos iš­tik­tų in­fark­tas ar jie pa­slys­tų, su­ šal­ti už­tek­tų pus­va­lan­džio“, – pa­ sa­ko­jo V.Pum­pu­tie­nė. Lauk­da­mi vie­šo­jo trans­por­to gy­ven­to­jai taip pat tu­ri pa­si­rū­pin­ti, kad ne­su­šal­tų. Pa­sak me­di­kės, svar­bu nuo­lat ju­dė­ ti. Taip pat gy­vy­biš­kai svar­bu pa­si­ rink­ti tin­ka­mą ap­ran­gą ir ava­ly­nę. VD inf.

Sta­dio­ną pra­dės nuo Jei ne šiais me­tais, tai 1 gal­būt jau ki­tais gre­ ta na­cio­na­li­nio sta­dio­no griau­čių

ga­lė­tų pra­dė­ti dyg­ti mo­der­nios fut­bo­lo aikš­te­lės. Tai dien­raš­čiui „Vil­niaus die­na“ pa­tvir­ti­no sa­vi­ val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­jas ir Vil­niaus ap­ skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (VAFF) pre­zi­den­tas Ri­tas Vai­gi­nas. Aikš­ty­nai iš­dyg­ti ga­lė­tų gre­ ta na­cio­na­li­nio sta­dio­no sta­ty­bų aikš­te­lės esan­čia­me par­ke, be­si­ ri­bo­jan­čia­me su Uk­mer­gės ir Ge­ le­ži­nio Vil­ko gat­vė­mis. „Šiuo me­tu nė­ra ga­li­my­bių pa­ sta­ty­ti na­cio­na­li­nį sta­dio­ną, bet gal bent ga­li­me pra­dė­ti sta­ty­ti pro­ jek­te nu­ma­ty­tus aikš­ty­nus. Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ka­da konk­re­čiai tai ga­lė­tų įvyk­ti, dėl to ir pla­nuo­ja­me pa­reng­ ti ga­li­my­bių stu­di­ją“, – dien­raš­čiui sa­kė R.Vai­gi­nas. Anot jo, Vil­niaus vai­kų fut­bo­lo mo­kyk­los, mė­gė­jų fut­bo­lo klu­bai vis daž­niau iš­sa­ko prie­kaiš­tus sa­vi­val­dy­bei ir fe­de­ra­ ci­jai dėl fut­bo­lo aikš­ty­nų trū­ku­mo. Są­ly­gų tre­ni­ruo­tis trūks­ta ir pa­grin­ di­nė­se ša­lies fut­bo­lo ly­go­se rung­ty­ niau­jan­čioms ko­man­doms. „Nuo­lat su­lau­kia­me pra­šy­ mų įreng­ti bent ko­kias nors vie­ tas fut­bo­lui žais­ti, to­kių aikš­ty­nų Vil­niu­je iš tie­sų la­bai trūks­ta. Ma­ nau, kad at­gai­vin­ti šį pro­jek­tą ga­ na rea­lu, svar­biau­sia ras­ti fi­nan­ sų“, – kal­bė­jo R.Vai­gi­nas. In­ves­ti­ci­jos – ke­li mi­li­jo­nai

Apie lė­šų paieš­kas sta­ty­boms pa­ šne­ko­vas už­si­mi­nė ne vel­tui. Prieš sa­vai­tę pa­tvir­tin­tas sos­ti­nės sa­vi­ val­dy­bės biu­dže­tas yra ma­žiau­sias per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus, nors spor­tui ja­me ir nu­ma­ty­ta vie­ na di­džiau­sių da­lių. 2012 m. sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ to pro­jek­te kū­no kul­tū­rai ir spor­ tui rem­ti nu­ma­ty­ta iš­leis­ti be­veik 17 mln. li­tų, ta­čiau aikš­ty­nų sta­ty­ boms šie pi­ni­gai ne­nu­ma­ty­ti.

„„ Gai­vins: taip da­bar at­ro­do na­cio­na­li­nio sta­dio­no sta­ty­bų aikš­te­lė. Sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si gre­ta jos pa­sta­ty­ti bent d 

„Kaip ži­no­te, biu­dže­tas tik­rai ne­la­bai įspū­din­gas. Jį su­da­ry­da­mi apie to­kius da­ly­kus kaip aikš­ty­nų sta­ty­bos net ne­kal­bė­jo­me. Mies­ to biu­dže­te pi­ni­gų tam tik­ra nė­ra. Ta­čiau vi­sa­da ga­li­ma ban­dy­ti ra­ šy­ti pro­jek­tus gau­ti ES struk­tū­ri­ nių fon­dų pa­ra­mą. Be to, ga­lė­tų ir Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja pri­si­ dė­ti, juk pi­ni­gų tu­ri“, – sa­kė mies­ to val­di­nin­kas. Jo tei­gi­mu, la­bai neiš­lai­dau­ jant vie­ną aikš­ty­ną prie „Ak­ro­po­ lio“ įreng­ti bū­tų ga­li­ma už 1,5–2,5 mln. li­tų. „Jei įreng­tu­me tik dirb­ti­nės dan­ gos aikš­ty­nus, bet be di­de­lių tri­bū­ nų, už­tek­tų 1,5 mln. li­tų. In­ves­ti­ ci­jos nė­ra itin di­de­lės. Maž­daug

Aikš­ty­nai iš­dyg­ ti ga­lė­tų gre­ta na­ cio­na­li­nio sta­dio­ nų sta­ty­bų aikš­te­lės esan­čia­me par­ke. pu­sę mi­li­jo­no li­tų kai­nuo­tų aikš­ ty­no pa­grin­das, dar tiek pat ar kiek dau­giau – dirb­ti­nė dan­ga“, – sa­kė vie­nas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ jos va­do­vų. Fi­nan­sa­vi­mas, kaip tei­gia­ma, vie­nin­te­lis neišsp­ręs­tas klau­si­ mas. Jį ga­vus sta­ty­bas esą bū­tų ga­ li­ma pra­dė­ti jau šian­dien.

Na­cio­na­li­nė gė­da

Sa­vi­val­dy­bės prieš dau­giau kaip de­šimt­me­tį reng­ta­me pro­jek­te bu­ vo nu­ma­ty­ta, kad 5,1 ha plo­te 30 tūkst. vie­tų sta­dio­nas tu­rė­jo bū­ ti pa­sta­ty­tas iki 2009 m. Ta­čiau rea­ly­bė ki­to­kia – 1993 m. už­kon­ ser­vuo­tos sta­ty­bos iš mie­go taip ir ne­pa­ki­lo. Iki tol spė­ta pa­sta­ty­ti sta­dio­no are­nos po­že­mi­nę da­lį, iš­be­to­nuo­ti pi­lo­nus ir pra­dė­ti da­lį are­nos vir­ šu­ti­nės da­lies konst­ruk­ci­jų. Tiek mies­tie­čiai, tiek po­li­ti­kai na­cio­na­li­nio sta­dio­no sta­ty­bas sos­ti­nės Šeš­ki­nės mik­ro­ra­jo­ne jau spė­jo pra­min­ti na­cio­na­li­ne gė­da. Dau­giau kaip du de­šimt­me­čius ru­ tu­lio­ja­ma sta­ty­bų idė­ja vis dar la­bai

Su­muš­tą jau­nuo­lį gynė Nor­ve­gi­jos len­kai And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Sos­ti­nė­je Nau­gar­du­ko gat­vė­je su­ muš­tas len­kų tau­ty­bės vai­ki­nas at­krei­pė sa­vo tau­tie­čių iš Nor­ve­ gi­jos dė­me­sį. Nor­ve­gi­jos len­kai nuo­gąs­tau­ja dėl tau­ti­nių konf­lik­ tų mū­sų ša­ly­je.

le­ra­vi­mo at­mos­fe­ros kū­ri­mas“, – tei­gia­ma raš­te. Do­ku­men­tas taip pat pa­sa­ko­ja ir apie at­ve­jį, esą Lie­tu­vo­je vie­nuo­ li­kai ge­le­žin­ke­li­nin­kų bu­vo atim­ti at­ly­gi­ni­mų prie­dai už tai, kad šie dar­bo me­tu tar­pu­sa­vy­je bend­ra­vo gim­tą­ja len­kų kal­ba. Krei­pė­si į Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bę

Kal­ti­na šo­vi­niz­mu

Nor­ve­gi­jos len­kų są­jun­ga iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me smer­kia sau­sio 26 d. Vil­niu­je len­kų tau­ty­bės jau­ nuo­lį su­mu­šu­sius as­me­nis. Raš­te, skir­ta­me Len­ki­jos vy­riau­sy­bės va­ do­vui Do­nal­dui Tus­kui, kal­ba­ma apie au­gan­čią Lie­tu­vo­je nea­py­kan­ tą len­kų tau­ty­bės as­me­nims. „Jo­no Pau­liaus II gim­na­zi­jos mo­ki­nys bu­vo su­muš­tas iki są­mo­ nės ne­te­ki­mo už tai, kad su ko­le­ go­mis bend­ra­vo len­kų kal­ba. Prieš jį smur­ta­vę suau­gę as­me­nys per iš­puo­lį var­to­jo len­kus žei­džian­ čius žo­džius. Len­kų per­se­kio­ji­mas Vil­niaus kraš­te ta­po sta­bi­lia pra­kti­ka, ku­rios at­si­ra­di­mą pa­ska­ti­no len­kiš­kų pa­var­džių, gat­vių pa­va­ di­ni­mų, švie­ti­mo sis­te­mos ne­to­

Nor­ve­gi­jos len­kų są­jun­ga pa­reiš­ kė pa­gei­dau­jan­ti, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė už­kirs­tų ke­lią bet ko­ kiam len­kų tau­ty­bės as­me­nų per­ se­kio­ji­mui Lie­tu­vo­je ir šio­je sri­ty­ je pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus griež­tai baus­tų. Šios ša­lies len­kai taip pat krei­pė­si ir į Nor­ve­gi­jos bei ki­tų Skan­di­na­vi­ jos vals­ty­bių gy­ven­to­jus su pra­šy­ mu at­kreip­ti dė­me­sį, kad Lie­tu­vo­ je pa­žei­džia­mos žmo­gaus tei­sės. „Krei­pia­mės taip pat į Nor­ve­gi­jos val­džios bei Skan­di­na­vi­jos pi­lie­ti­ nės vi­suo­me­nės at­sto­vus ir ra­gi­na­ me su­si­do­mė­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ ko­je lau­žo­mų pa­ma­ti­nių žmo­gaus tei­sių bei eu­ro­pi­nių stan­dar­tų nai­ ki­ni­mo pro­ble­ma“, – tei­gė Nor­ve­ gi­jos len­kai.

Dė­ko­ja už pa­ra­mą

Lie­tu­vos len­kų są­jun­gos sek­re­to­rius Ed­var­das Tru­se­vi­čius dien­raš­čiui sa­kė, kad yra su­si­pa­ži­nęs su Nor­ ve­gi­jos len­kų krei­pi­mu­si. Po­li­ti­kas pa­ti­ki­no, kad nei jis, nei Lie­tu­vos len­kų or­ga­ni­za­ci­jos jo­kios in­for­ma­ ci­jos raš­to ren­gė­jams ne­tei­kė. „Mes bend­rau­ja­me su jais, ta­ čiau po to įvy­kio ne­bu­vo pro­gos su­si­siek­ti. In­for­ma­ci­ja, ku­ria jie nau­do­jo­si ra­šy­da­mi krei­pi­mą­si, pa­sie­kė juos ne iš mū­sų, o iš vie­šo­ sios erd­vės, ži­niask­lai­dos“, – tvir­ ti­no pa­šne­ko­vas. Len­kų są­jun­gos at­sto­vas tei­gė esąs dė­kin­gas tau­ tie­čiams už iš­sa­ky­tus pa­ra­mos žo­ džius. Šis po­li­ti­kas nea­be­jo­ja, kad in­ci­den­tas įvy­ko tau­ti­niu pa­grin­ du, ta­čiau nei jis, nei Lie­tu­vos len­ kų po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kiš­tis į po­li­ci­jos ty­ri­mą ne­ke­ti­na. „Kal­bė­jo­me su moks­lei­vio tė­ vais, įvy­kio liu­di­nin­kais. Vi­si jie tvir­ti­no, kad už­puo­li­kai bu­vo nu­ si­tei­kę prieš len­kus. Ap­gai­les­tau­ ja­me, kad toks in­ci­den­tas įvy­ko, ta­čiau vi­sus veiks­mus tu­ri at­lik­ti po­li­ci­ja“, – pa­brė­žė Len­kų są­jun­ gos sek­re­to­rius.

Po­li­ci­jo­je vyks­ta ty­ri­mas

Sos­ti­nės 2-ojo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to vir­ši­nin­kas Arū­nas Pau­ laus­kas sa­kė, kad šiuo me­tu vyks­ ta in­ten­sy­vus in­ci­den­to ty­ri­mas. Tau­ti­nis nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vas da­ bar ne­svars­to­mas. „Ti­ria­me šį at­ve­jį kaip vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą, ta­čiau pla­čiau ko­men­tuo­ti kol kas ne­ga­lė­čiau. Tru­pu­tį kant­ry­bės“, – ra­mi­no pa­ rei­gū­nas. Lie­tu­vos len­kai po­li­ci­jos veiks­ mų ne­ver­ti­na, ta­čiau pa­ste­bi, kad pa­sta­ruo­ju me­tu sos­ti­nė­je dau­gė­ ja iš­puo­lių, nu­kreip­tų prieš len­ kų tau­ty­bės as­me­nis. E.Tru­se­vi­ čius ti­ki­no ži­nąs ne­ma­žai at­ve­jų, kai smul­kių in­ci­den­tų ky­la mies­ to vie­ša­ja­me trans­por­te. „Yra at­ve­j ų, kai moks­l ei­v iai tarp sa­vęs kal­bė­da­mi len­kiš­kai su­lau­kia pa­sta­bų, kad kal­bė­tų lie­tu­viš­kai. Smur­to at­ve­jų iki šiol ne­bu­vo, tik žo­di­niai konf­lik­tai. Pas­ta­ra­sis at­ve­jis, kai jau­nuo­lis už kal­bė­ji­mą len­kiš­kai bu­vo su­ muš­tas, pir­mas to­kio po­bū­džio liūd­nas pre­ce­den­tas“, – pa­brė­ žė E.Tru­se­vi­čius.


3

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

miestas

4p.

Vasario 16-ąją švęsime tik vieną dieną.

aikš­ty­nų Aikš­ty­nų tra­giš­kai trūks­ta „Mū­sų pro­ble­ma – be­veik nė­ra są­ly­ gų fut­bo­lui. Esa­me, ko ge­ro, vie­nin­te­ lė ša­lis Eu­ro­po­je, ne­tu­rin­ti šiuo­lai­ki­ nio sta­dio­no. Net­gi Af­ri­ko­je pa­dė­tis ge­res­nė. Ar­gi ga­li­ma iš na­cio­na­li­nės ko­man­dos rei­ka­lau­ti ke­lia­la­pių į pa­ sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų fi­na­lo tur­ny­rus, jei­gu vai­kai ne­tu­ri kur žais­ ti fut­bo­lą? Vil­niu­je, ša­lia se­no­jo „Žal­ gi­rio“ sta­dio­no, yra aikš­tė, va­di­na­ma „Ma­ra­ka­na“. Po ją ir aš, bū­da­mas vai­ kas, bė­gio­jau. Per dau­giau nei dvi­de­ šimt me­tų nie­kas ne­pa­si­kei­tė! Ša­ly­je pa­sta­ty­tas vos vie­nas ma­nie­žas. Žiū­ riu į kai­my­nus – ir skau­du. Vien suo­ mių mies­te Tur­ku, kur ne­se­niai iš­vy­ ko žais­ti ma­no sū­nus, yra 18 aikš­čių. Ma­žu­tė­lė­je Bel­gi­jo­je kiek­vie­nas kai­ mas tu­ri po sta­dio­ną. Ne­jau­gi Lie­tu­ vo­je nė­ra lais­vos že­mės? Man re­gis, šiuo me­tu mū­sų ša­ly­je fut­bo­las nie­ kam neį­do­mus“, – in­ter­viu Ru­si­jos spor­to dien­raš­čiui „Sport-Exp­ress“ sa­kė vie­nas ge­riau­sių vi­sų lai­kų ša­ lies fut­bo­li­nin­kų E.Jan­kaus­kas.

du fut­bo­lo aikš­ty­nus. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

mig­lo­ta, o ša­lia mies­to cent­ro esan­ čia­me tuš­čia­me že­mės skly­pe pa­klo­ti sta­dio­no pa­ma­tai at­ro­do ny­kiai. Nau­jo­sios ka­den­ci­jos pra­džio­je sos­ti­nės vi­ce­me­ras Ro­mas Ado­ma­ vi­čius tvir­ti­no, kad gai­vin­ti sta­dio­ no sta­ty­bas bus ban­do­ma trau­kiant pri­va­čius in­ves­tuo­to­jus ir vi­siš­kai at­si­sa­kant vals­ty­bės pa­ra­mos. Po­ li­ti­kas tvir­ti­no, kad ga­lu­ti­nė ob­jek­to kai­na ga­li siek­ti apie 350 mln. li­tų. Me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas pa­va­sa­ rį na­cio­na­li­nio sta­dio­no sta­ty­bų klau­si­mą ap­ta­rė su len­kų in­ves­tuo­ to­jais, ku­rie ar­tė­jant 2012 m. Eu­ro­ pos fut­bo­lo čem­pio­na­tui jau spė­jo pa­si­sta­ty­ti ir na­cio­na­li­nį sta­dio­ ną, ir dar tris ne ma­žiau įspū­din­ gas fut­bo­lo are­nas.

„Tik iš pir­mo žvilgs­nio vis­kas at­ro­do ra­mu, ta­čiau iš tik­rų­jų ne­pa­kan­tu­ mas plin­ta ir ne­to­le­ran­ci­jos kri­zė di­ dė­ja. Tam tik­ri sig­na­lai ro­do, kad to­kia si­tua­ci­ja ga­li pe­raug­ti į su­si­rė­mi­mus, riau­šes ar net žmo­gaus gy­vy­bės atė­ mi­mą. Vie­na ri­ba jau per­ženg­ta, nuo žo­di­nio ne­pa­kan­tu­mo pe­rei­ta prie veiks­mų“, – kal­bė­jo tei­sių gy­nė­jas. Ne­pa­kan­tu­mas Lie­tu­vo­je, anot H.Mic­ ke­vi­čiaus, tarps­ta dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­miau­sia – po­li­ti­nės val­džios ne­si­rū­ pi­ni­mo žmo­gaus tei­sė­mis. Taip pat Lie­ tu­vą ka­muo­ja ver­ty­bių kri­zė, o efek­tą su­stip­ri­na eko­no­mi­kos nuo­smu­kis. „Pir­miau­sia trūks­ta val­džios dė­me­sio pa­kan­tu­mo ug­dy­mui. Po­li­ti­kai rim­tai ne­rea­guo­ja į fa­šis­tuo­jan­čio jau­ni­mo ei­tynes ko­vo 11 d. ir šven­tai ti­ki, kad

Vil­niu­je šian­dien lan­ky­sis Šve­di­ jos fi­nan­sų mi­nist­ras An­der­sas Bor­gas. Su Lie­tu­vos pa­rei­gū­nais jis ke­ti­na ap­tar­ti ša­lies fi­nan­sų ir mak­roe­ko­no­mi­kos pa­dė­tį.

Be to, Lie­tu­va do­mi­si kai ku­rio­ mis Šve­di­jos ini­cia­ty­vo­mis ban­kų sek­to­riu­je. A.Bor­gas su­si­tiks su fi­ nan­sų mi­nist­re Ing­ri­da Ši­mo­ny­te ir Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­ nin­ku Vi­tu Va­si­liaus­ku. „Šve­di­jos vy­riau­sy­bė ke­ti­na griež­tin­ti fi­nan­sų pa­slau­gų, taip pat ban­kų kont­ro­lę, nu­ma­ty­ti im­ tis pa­pil­do­mų prie­mo­nių veiks­ min­gai var­to­to­jų ap­sau­gai už­tik­ rin­ti. Tai ypač svar­bus klau­si­mas ir itin ak­tua­li pa­tir­tis Lie­tu­vos

ban­kui, nuo sau­sio 1 d. pe­rė­mu­ siam fi­nan­si­nių pa­slau­gų var­to­ to­jų tei­sių ap­sau­gą. Ant­ra ak­tua­ li­ja – CRD IV, ar­ba ES rei­ka­la­vi­mų ka­pi­ta­lui di­rek­ty­vos, ku­ri nu­ma­ to ban­kų ka­pi­ta­lo rei­ka­la­vi­mus, įgy­ven­di­ni­mas, ku­rį Šve­di­ja no­ri spar­tin­ti ir Lie­tu­vos ban­kas la­bai pa­lai­ko“, – sa­kė Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja Ri­ ma Ka­zi­liū­nie­nė. Šve­di­jos fi­nan­sų prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ja, fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ir cent­ri­nis ban­kas per­nai lapk­ri­ tį pa­skel­bė me­mo­ran­du­mą, ku­ riuo ke­tu­rioms di­džio­sioms ban­ kų gru­pėms – „Han­dels­ban­ken“, „Nor­dea“, SEB ir „Swed­bank“ – nuo 2013-ųjų sau­sio iki 10 pro­c.

pa­di­di­no pa­kan­ka­mu­mo rei­ka­ la­vi­mą pir­mo­jo ly­gio ka­pi­ta­lui, o nuo 2015 m. – iki 12 pro­c. Taip pat nu­sta­ty­ta 2,5 pro­c. pa­pil­do­ma ka­ pi­ta­lo at­sar­ga. Da­ni­ja, pir­mą pus­me­tį pir­mi­ nin­kau­jan­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bai, pir­ mą­jį CRD IV komp­ro­mi­si­nį teks­tą pa­tei­kė svars­ty­ti šių me­tų pra­ džio­je, o pa­va­sa­rį pla­nuo­ja pa­ siek­ti bend­rą vals­ty­bių na­rių po­ žiū­rį šiuo klau­si­mu. Nu­ma­ty­ta, kad di­rek­ty­va tu­rė­tų bū­ti priim­ta va­sa­rą, o nau­jie­ji rei­ka­la­vi­mai bū­ tų įgy­ven­dinami nuo 2013 m. Fi­nan­sų mi­nist­rės pa­ta­rė­ja Ra­sa Ja­ki­lai­tie­nė sa­kė, kad A.Bor­gas lan­ ko­si vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se. BNS inf.

Vil­niaus val­džią mo­ko skai­čiuo­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja (SADM) pra­ne­ša, jog Vil­ niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­for­ ma­ci­ja, kad per­nai sos­ti­nė­je so­ cia­li­nę pa­šal­pą ga­vo be­veik 216,3 tūkst. as­me­nų, yra klai­din­ga.

tūkst. Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė ne­tei­sin­gus duo­me­nis ga­vo, nes su­su­ma­vo kiek­vie­no mė­ ne­sio ga­vė­jų skai­čių, nors skir­tin­ gais mė­ne­siais pa­šal­pą daž­niau­siai gau­na tie pa­tys žmo­nės. „De­ja, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, teik­da­ma 2011 m. duo­me­nis, ne­ tei­sin­gai juos su­ma­vo. Ap­gai­les­ tau­ja­me, kad ne­pa­si­tiks­li­no prieš skelb­da­mi. Praė­ju­siais me­tais Vil­ niu­je tik­rai ne­bu­vo 216,3 tūkst. as­me­nų, ku­rie ga­vo so­cia­li­nę pa­ šal­pą“, – tei­gia­ma BNS pa­teik­ta­ me mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­me. Mi­nis­te­ri­ja pa­brė­žia, kad sa­vi­ val­dy­bės pa­teik­tas skai­čius, sie­ kian­tis 216,3 tūkst., ne­daug ski­ ria­si nuo vi­so­je ša­ly­je so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vu­sių as­me­nų skai­ čiaus – jų per­nai Lie­tu­vo­je bu­vo 221,1 tūkst. „Vil­niu­je jų tik­rai ne­ga­lė­jo bū­ti vos ne tiek, kiek vi­so­je vals­ty­bė­je. No­rint aiš­kiai įsi­vaiz­duo­ti, ko­kia vil­nie­čių da­lis gau­na so­cia­li­nę pa­

šal­pą, rei­kia at­si­žvelg­ti į vi­du­ti­nį mė­ne­sio pa­šal­pos ga­vė­jų skai­čių – 17,4 tūkst. Vil­niaus mies­to vi­ du­ti­nis mė­ne­si­nis ga­vė­jų skai­čius: 2008 m. – 1,2 tūkst., 2009 m. – 2,9 tūkst., 2010 m. – 10,6 tūkst., 2011 m. – 17,4 tūkst. Ga­vė­jų tik­rai dau­gė­jo dėl iš­ti­ku­sios kri­zės, ta­ čiau ab­so­liu­ti­niai skai­čiai nė­ra to­ kie di­de­li“, – tei­gia mi­nis­te­ri­ja.

Nau­jo­jo­je Vil­nio­je no­ri­ma pa­sta­ty­ ti sep­ty­nias fut­bo­lo aikš­te­les, ku­rių vie­na tu­rė­tų bū­ti už­den­gia­mu sto­gu, spor­ti­nin­kų bend­ra­bu­tį, vieš­bu­tį.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė šią sa­vai­tę iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me tei­ gia­ma, kad per­nai so­cia­li­nės pa­ šal­pos ga­vė­jų skai­čius vir­ši­jo 200 tūkst. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­ me­ni­mis, 2011 m. pra­džio­je Vil­ niu­je gy­ve­no 542,9 tūkst. žmo­ nių, tad sa­vi­val­dy­bės pa­tei­kia­mas pa­šal­pą ga­vu­sių as­me­nų skai­čius – 216,3 tūkst. – su­da­ro be­veik 40 pro­c. mies­to gy­ven­to­jų. Mi­nis­te­ri­ja tvir­ti­na, kad sos­ti­nė­je jų per­nai bu­vo maž­daug še­šis kar­tus ma­žiau, nei nu­ro­do sa­vi­val­dy­bė. So­ cia­li­nę pa­šal­pą, mi­nis­te­ri­jos duo­me­ ni­mis, praė­ju­siais me­tais bent kar­tą ga­vo apie 37,5 tūkst. Vil­niaus gy­ven­ to­jų, o vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį – 17

Vi­sa šio itin am­bi­cin­go pro­jek­to te­ri­ to­ri­ja užim­tų maž­daug 17 ha ir tap­tų di­džiau­sia to­kio ti­po fut­bo­lui skir­ta te­ri­to­ri­ja Lie­tu­vo­je.

Stab­do tak­sis­tų lu­pi­ka­vi­mą

Sta­dio­nas Nau­jo­jo­je Vil­nio­je Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė sta­dio­ną sta­ ty­ti už­si­mo­jo ir ap­leis­to­je te­ri­to­ri­jo­ je Nau­jo­jo­je Vil­nio­je. Čia ra­dus fi­nan­ sa­vi­mą no­ri­ma įreng­ti 100 mln. li­tų ver­tės fut­bo­lo aikš­ty­ną. Kaip anks­ čiau sa­kė sa­vi­val­dy­bė, fi­nan­suo­ti pro­jek­tą esą ver­žia­si in­ves­tuo­to­jai iš Is­pa­ni­jos.

Ne­pa­kan­tu­mas Lie­tu­vo­je tik stip­rės Žmo­gaus tei­sių eks­per­tas ir gy­nė­jas Hen­ri­kas Mic­ke­vi­čius (nuotr.) įsi­ti­ki­ nęs, kad pre­ce­den­tas, kai bu­vo su­muš­ tas len­kų tau­ty­bės moks­lei­vis, yra au­ gan­čio ne­pa­kan­tu­mo Lie­tu­vo­je įro­dy­ mas. Paš­ne­ko­vas pabrėžė, kad šis, taip pat ki­tas at­ve­jis, kai ne­se­niai Šven­čio­ nė­liuo­se bu­vo su­muš­ti ro­mų tau­ty­bės as­me­nys, – tai grės­min­gi sig­na­lai, ver­ čian­tys su­si­mąs­ty­ti.

At­vyks­ta Šve­di­jos fi­nan­sų mi­nist­ras

eko­no­mi­nė ge­ro­vė iš­spręs vi­sas ki­tas pro­ble­mas. Esa­me iš­nag­ri­nė­ję da­bar­ti­ nės Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą ir jo­je taip pat nie­ko nė­ra apie žmo­gaus tei­ses. Ši­ taip val­džia ty­lė­da­ma pri­si­de­da prie tų, ku­rie ne­san­tai­ką kurs­to. Be to, Lie­ tu­vą ka­muo­ja ver­ty­bių kri­zė, vis dau­ giau eks­per­tų kal­ba, kad yra per daug žmo­nių tei­sių, ar ver­ta vys­ty­ti li­be­ra­ lią­ją de­mok­ra­ti­ją, reiš­kia­mas so­li­da­ru­ mas Veng­ri­jai, ku­rio­je san­tvar­ka grei­ čiau pri­m e­ na tvar­ką Ru­s i­jo­ je nei V a ­k a ­ rų Eu­ro­ pos vals­ ty­bė­je“, – p a ­b r ė ­ž ė H.Mic­ke­v i­ čius.

Ke­ti­na­ma pa­ža­bo­ti tak­sis­tus, dir­ ban­čius prie Vil­niaus oro uos­to, – jie ne­ga­lės tai­ky­ti ke­lis kar­tus di­ des­nių ta­ri­fų ne­gu mies­te.

„Šiuo me­tu ve­žė­jai, dir­ban­tys Vil­niaus oro uos­te, į jį ke­lei­vius ve­ža stan­dar­ti­niais ta­ri­fais, o į mies­tą skai­čiuo­ja tris kar­tus di­ des­nius. Pa­kei­tus tai­syk­les to pa­ ties ve­žė­jo tai­ko­mi ta­ri­fai ne­ga­lės skir­tis“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­ kė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Nau­ja tvar­ka įsi­ga­lios nuo ge­ gu­žės pra­džios. Pa­kei­ti­mai nu­ma­

ty­ti at­nau­jin­to­se ke­lei­vių ve­ži­mo leng­vai­siais tak­si au­to­mo­bi­liais tai­syk­lė­se. Nu­ma­to­ma, kad spe­ cia­lius ta­ri­fus bus ga­li­ma tai­ky­ ti tik nak­tį, poil­sio ir šven­čių die­ no­mis, už­mies­ty­je. Tak­si įmo­nės sa­vo au­to­mo­bi­ liuo­se taip pat ga­lės dieg­ti tak­so­ met­rų če­kių spaus­din­tu­vus. „Spaus­din­tu­vai kol kas ne­ bus pri­va­lo­mi. Žiū­rė­si­me, kaip į tai rea­guos tak­si įmo­nės. Ma­no­ me, kad bend­ro­vės, ku­rios dek­ la­ruo­ja dir­ban­čios są­ži­nin­gai, tu­ rė­tų įsi­ves­ti spaus­din­tu­vus. Tai bū­tų rim­ta prie­mo­nė kont­ro­liuo­

BNS inf.

37,5 tūkst.

sos­ti­nės gy­ven­to­jų praė­ju­siais me­tais bent kar­tą ga­vo so­cia­li­nę pa­šal­pą.

ti vai­ruo­to­jus, ar jie neap­gau­di­ nė­ja klien­tų, ne­nus­le­pia da­lies pa­ja­mų. Tu­rė­da­mos spaus­din­ tu­vus įmo­nės teik­tų ko­ky­biš­kes­ nes ir są­ži­nin­gas pa­slau­gas, to­dėl tu­rė­tų su­lauk­ti tei­gia­mo klien­tų įver­ti­ni­mo, tad plės­da­mos klien­ tų bū­rį tu­rė­tų ir nau­dos“, – sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras. Nau­jo­ji tvar­ka tak­si įmo­nėms leis au­to­mo­bi­liuo­se tu­rė­ti spaus­ din­tu­vus, ku­rie bū­tų su­jung­ti su tak­so­met­ru. Su­tei­kus pa­slau­gą, spaus­din­tu­vas au­to­ma­tiš­kai at­ spaus­dins kvi­tą. BNS, VD inf.

„„Net­var­ka: ve­žė­jai, dir­ban­tys Vil­niaus oro uos­te, į jį ke­lei­vius ve­ža stan­dar­ti­niais ta­ri­fais, o į mies­tą skai­

čiuo­ja tris kar­tus di­des­nius. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


4

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

lietuva A.Ne­ve­ra ­ at­leis­tas

Pa­sie­nie­čiai tau­po

Su­si­ti­ki­mas – ki­tą sa­vai­tę

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė tre­čia­die­nį pa­ten­ki­no ge­ne­ ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo And­riaus Ne­ve­ros at­si­sta­ty­di­ ni­mo pa­reiš­ki­mą. Pra­šy­mą at­ leis­ti iš pa­rei­gų A.Ne­ve­ra įtei­ kė pir­ma­die­nį. Jis tei­gė nu­ta­ ręs pa­si­trauk­ti iš po­sto, kad iš­ veng­tų abe­jo­nių dėl vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų de­ri­ni­mo.

Po per­tvar­kos te­ri­to­ri­niuo­ se Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­da­li­niuo­se nuo tre­ čia­die­nio sep­ty­nio­mis de­šim­ ti­mis su­ma­žė­jo juo­se vei­ku­sių ad­mi­nist­ra­ci­jos vie­ne­tų, taip pat ne­li­ko be­veik šim­to va­do­ vų pa­rei­gų. Pla­nuo­ja­ma, kad šios prie­mo­nės per me­tus leis su­tau­py­ti apie 2 mln. li­tų.

Lie­tu­vos prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius ir Ru­si­jos du­jų kon­ cer­no „Gazp­rom“ ant­ri­nės įmo­nės „Gazp­rom ex­port“, ku­ri nuo šių me­tų tie­kia du­ jas Lie­tu­vai, va­do­vas Alek­ sand­ras Med­ve­das su­si­tiks Vil­niu­je ateinantį ant­ra­die­nį. Su­si­ti­ki­me bus ap­tar­tos Lie­ tu­vai tie­kia­mų du­jų kai­nos.

Il­giau ne­siil­sė­si­me Sta­sys Gu­da­vi­čius So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja (SADM) pri­mi­nė, kad šie­ met poil­sio die­nos ne­per­ke­lia­mos. To­dėl va­sa­rio vi­du­ry­je ne­bus il­go­ jo ke­tu­rių die­nų sa­vait­ga­lio.

SADM tre­čia­die­nį iš­pla­ti­no pra­ne­ ši­mą, ku­ria­me pri­me­na, kad va­sa­ rio 16 d., ket­vir­ta­die­nį, bus mi­ni­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na. Tai bus poil­sio die­na, to­dėl tą­dien, pa­sak mi­nis­te­ri­jos, „kaip ir kas­met į dar­bus nei­si­me“. Ta­čiau at­kreip­ tas dė­me­sys, kad penk­ta­die­nis, va­ sa­rio 17-oji, bus dar­bo die­na. „Taip yra to­dėl, kad šie­met nu­spręs­ta poil­sio die­nų ne­kil­no­ti“, – tei­gia­ ma SADM pra­ne­ši­me spau­dai. „Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, poil­sio die­nų per­kė­li­mas nė­ra nau­din­ga pra­kti­ka, to­dėl šie­met nu­spręs­ta poil­sio die­nų ne­kil­no­ti. Toks die­nų per­kė­li­ mas truk­do sta­bi­liam ir sis­te­min­gam įmo­nių, įstai­gų dar­bui. Be to, pa­vyz­ džiui, per­kė­lus gre­ta poil­sio die­nos ei­nan­čią dar­bo die­ną į ki­tą sa­vai­tę, ga­li bū­ti vir­ši­ja­mas Dar­bo ko­dek­se nu­sta­ty­tas sa­vai­tės dar­bo va­lan­dų skai­čius“, – paaiš­ki­no SADM.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­ mo­ne, poil­sio die­ nų per­kė­li­mas nė­ra nau­din­ga pra­kti­ka. To­dėl vi­sos šven­ti­nės die­nos, ku­rios pa­si­tai­kys sa­vai­tės vi­du­ ry­je, „šie­met bus tie­siog pa­vie­nės poil­sio die­nos“. Pir­ma to­kia pa­vie­nė šven­tės die­ na nu­ma­ty­ta va­sa­rio 16 d., kai bus šven­čia­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės at­ kū­ri­mo die­na (šven­ti­nė die­na – ket­vir­ta­die­nis). Taip pat į dar­bus nei­si­me ge­gu­žės 1 d., kai mi­nė­si­me Tarp­tau­ti­nę dar­bo die­ną (šven­ti­ nė die­na – ant­ra­die­nis); rugp­jū­čio 15 d., kai švę­si­me Žo­li­nę (šven­ti­nė die­na – tre­čia­die­nis), ir lapk­ri­čio 1 d., kai mi­ni­ma Vi­sų šven­tų­jų die­ na (lais­va die­na – ket­vir­ta­die­nis). Vis dėl­to šie­met mū­sų ša­ly­je bus ir trys il­gie­ji sa­vait­ga­liai. Ve­ ly­kas šie­met švę­si­me ba­lan­džio 8 ir 9 d. Tuo­met bus trys ne­dar­bo die­nos, nes prie sa­vait­ga­lio pri­si­ dės ir šven­ti­nis pir­ma­die­nis. Va­sa­ rą kiek il­giau il­sė­si­mės, kai lie­pos 6-ąją mi­nė­sime Vals­ty­bės (Lie­tu­ vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­ mo) die­ną. Tuo­met bus trys poil­sio die­nos, šven­ti­nė die­na – penk­ta­ die­nis. Me­tų pa­bai­go­je, per Kū­čias ir Ka­lė­das gruo­džio 24–26 d., su­ si­da­rys net pen­kios poil­sio die­nos. Tuo­met šven­ti­nės die­nos bus nuo pir­ma­die­nio iki tre­čia­die­nio.

„„Dar­bai: li­kus kiek dau­giau kaip pus­me­čiui iki rin­ki­mų jau pra­de­da­ma ana­li­zuo­ti, ką iš sa­vo pro­gra­mos esa­ma Vy­riau­sy­bė su­ge­bė­jo įgy­ven­din­ti. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ka baig­ta ne­bus 2008 m. pa­čio­je pa­bai­go­je pra­dė­ju­si dirb­ti And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė, at­ro­do, neį­gy­ven­dins da­lies sa­vo dek­la­ruo­tų pa­ža­dų. Vie­nas jų – mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ka. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Įgy­ven­di­no di­džią­ją da­lį

Da­bar­ti­nės pen­kio­lik­to­sios Vy­ riau­sy­bės pro­gra­ma Sei­me bu­vo pa­tvir­tin­ta 2008 m. gruo­džio 9 d. Šie­met ru­de­nį vyks nau­jo­jo Sei­mo rin­ki­mai, vė­liau bus for­muo­ja­ma nau­ja Vy­riau­sy­bė. To­dėl da­bar, li­kus kiek dau­giau nei pus­me­čiui iki rin­ki­mų, jau pra­de­da­ma ana­li­zuo­ti, ką iš sa­vo pro­gra­mos esa­ma Vy­riau­sy­bė su­ ge­bė­jo įgy­ven­din­ti, o ko ne­spė­jo ar­ba ne­ga­lė­jo pa­da­ry­ti. Prem­je­ras A.Ku­bi­lius ir mi­nist­ rai tei­gia, o dau­gu­ma po­li­to­lo­ gų su tuo su­tin­ka, kad Vy­riau­sy­ bei per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus pa­vy­ko įgy­ven­din­ti svar­biau­sius ir di­džiau­sius, dau­giau­sia pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­čius ža­dė­tus dar­bus: iš­lai­ky­ti fi­nan­sų sta­bi­lu­mą, lai­ ky­tis griež­tos fis­ka­li­nės draus­mės, ap­kar­py­ti nee­fek­ty­vias vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das, im­tis kai ku­rių re­for­mų, iš jų – aukš­to­jo moks­lo ir so­cia­li­nės sis­te­mos per­tvar­kos. Ta­čiau ne­men­ka da­lis Vy­riau­ sy­bės pro­gra­mo­je iš­dės­ty­tų nuo­ sta­tų iki šiol nė­ra įgy­ven­din­tos ir jau ne­be­lie­ka lai­ko joms įdieg­ti. Pa­vyz­džiui, aki­vaiz­du, kad ne­bus su­spė­ta įvyk­dy­ti pa­ža­do įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus ar­ba leis­ti pi­lie­čiams tie­sio­giai kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą. Įs­tei­gė Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją

Prieš tre­jus me­tus pa­tvir­tin­to­je Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, be ki­ta

ko, įra­šy­ta, kad bus įvyk­dy­ta mi­ nis­te­ri­jų per­tvar­ka. „Ūkio mi­nis­te­ri­ją per­tvar­ky­si­me į dvi – Ino­va­ci­jų, vers­lo ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją bei Ener­ge­ti­kos mi­nis­ te­ri­ją, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­ bo mi­nis­te­ri­ją (SADM) per­tvar­ky­ si­me į Šei­mos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, o Že­mės ūkio mi­nis­ te­ri­ją – į Kai­mo rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ ją“, – ža­dė­jo Vy­riau­sy­bė. Tvir­tin­ta, kad to­kia per­tvar­ka leis­tų efek­ty­viau pa­skirs­ty­ti įga­ lio­ji­mus ži­ny­boms, taip pat pa­dė­ tų tau­py­ti biu­dže­to lė­šas. Ta­čiau iš vi­sų šių pa­ža­dų įgy­ ven­din­tas tik vie­nas – 2009 m. pra­džio­je įsteig­ta Ener­ge­ti­kos mi­ nis­te­ri­ja. Ūkio mi­nis­te­ri­ja neper­ va­di­nta į Ino­va­ci­jų, vers­lo ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo – į Šei­mos ir so­cia­li­nių rei­ ka­lų, Že­mės ūkio – į Kai­mo rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, kaip ir neper­tvar­kyti ir ki­taip neper­skirs­tyti vi­sų jų įga­ lio­ji­mus.

šių re­for­mų“, – pri­dū­rė mi­nist­ ras. Ta­čiau val­dan­čio­ji Tė­vy­nės są­ jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­ mok­ra­tų par­ti­ja ne­ke­ti­na pa­mirš­ ti šių mi­nis­te­ri­jų per­tvar­kos idė­jų. Jos, pa­sak kon­ser­va­to­rių at­sto­ vų, bus siū­lo­mos rin­kė­jams per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. Jei­gu Tė­vy­ nės są­jun­gai tek­tų dirb­ti po Sei­ mo rin­ki­mų su­for­muo­to­je nau­jo­je val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, bū­tų sie­ kia­ma šias nuo­sta­tas įtrauk­ti į ki­ tos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą ti­kin­tis, kad 2013–2014 m. bus įma­no­ma jas įgy­ven­din­ti.

Do­na­tas Jan­kaus­kas:

Per­ne­lyg trum­pas lai­ko­tar­pis iki rin­ki­ mų. Tik­rai per nak­tį ne­da­ry­sim jo­kių pa­ na­šių re­for­mų.

Pla­nus pa­ko­re­ga­vo kri­zė

Pa­sak val­džios at­sto­vų, mi­nis­te­ri­ jų per­tvar­ką su­stab­dė eko­no­mi­nės kri­zės iš­šū­kiai ir bū­ti­ny­bė tau­py­ti vals­ty­bės lė­šas. „Kri­zės rim­tu­mas pa­ko­re­ga­ vo tuos pla­nus“, – sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­ na­tas Jan­kaus­kas. Jis pri­pa­ži­no, kad var­gu ar iki atei­nan­čių Sei­mo rin­ki­mų da­bar­ ti­nė Vy­riau­sy­bė im­tų­si mi­nis­te­ ri­jų per­tvar­kų. „Per­ne­lyg trum­ pas lai­ko­tar­pis iki rin­ki­mų. Tik­rai per nak­tį ne­da­ry­sim jo­kių pa­na­

Į Kau­ną ne­per­si­kė­lė

Ši Vy­riau­sy­bė sa­vo dar­bo pra­džio­je skel­bė dar vie­ną am­bi­cin­gą tiks­lą, su­si­ju­sį su mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ka. Pla­nuo­ta Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ ją ne tik per­va­din­ti į Kai­mo rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, bet ir per­kel­ti ją į Kau­ ną. Taip esą bū­tų įgy­ven­di­na­mas val­dy­mo de­cent­ra­li­za­vi­mas. Ta­čiau dėl lė­šų sto­kos įgy­ven­ din­ta tik la­bai men­ka da­lis šios re­ for­mos. Į Kau­ną per­si­kė­lė vos ke­li

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos struk­tū­ ri­niai pa­da­li­niai. Mi­nis­te­ri­jos pa­ grin­di­nė būs­ti­nė te­bė­ra Vil­niu­je. Že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius te­be­puo­se­lė­ja vil­tį, kad mi­nis­te­ri­jos per­kė­li­mo į Kau­ ną pla­ną dar pa­vyks įgy­ven­din­ ti atei­ty­je. „Jo­kios pri­dė­ti­nės ver­tės“

Opo­zi­ci­ja kri­ti­kuo­ja Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je su­ra­šy­tus pla­nus dėl mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ky­mo. Ji tei­ gia, kad to­kia re­for­ma nie­ko ne­ duo­tų. „Pa­žiū­rė­kit – bu­vo įsteig­ta Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. Jai iš­leis­ta de­šim­tis kar­tų dau­giau, nei bu­vo dek­la­ruo­ta. Ir dar di­de­lis klaus­tu­ kas, ar to pa­ties dar­bo, ku­rį ener­ ge­ti­kos sek­to­riu­je esą per pa­sta­ ruo­sius ke­le­rius me­tus nu­vei­kė ši nau­ja ži­ny­ba, ne­ga­lė­jo at­lik­ti Ūkio mi­nis­te­ri­ja, jos ener­ge­ti­niai pa­da­ li­niai?“ – at­krei­pė dė­me­sį so­cial­ de­mok­ra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, mi­nis­te­ri­jų pa­ va­di­ni­mų pa­kei­ti­mas ir dar­ bo rei­ka­lų per­kė­li­mas iš SADM į Ūkio mi­nis­te­ri­jos ku­ra­vi­mo sfe­ rą „neat­neš­tų jo­kios pri­dė­ti­nės ver­tės“. „Pap­ras­tiems žmo­nėms tik­rai nė vie­nos pa­pil­do­mos dar­ bo vie­tos neat­si­ras­tų, ne­bent tik ko­kiems val­di­nin­kams“, – nea­ be­jo­jo po­li­ti­kas. „Ką jau ir kal­bė­ ti apie vi­sai ne­men­kas pa­pil­do­mas pa­va­di­ni­mų kei­ti­mo ir nau­jo įga­ lio­ji­mų pa­skirs­ty­mo iš­lai­das. Kaip ro­do pra­kti­ka, to­kie da­ly­kai Lie­tu­ vo­je daž­niau­siai kai­nuo­ja ne vie­ną mi­li­jo­ną“, – pri­dū­rė jis.


5

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

8p.

ekonomika

Praėję metai valstybės įmonėms buvo pelningi.

Vals­ty­bės įmo­nės pri­va­čių kai­ly­je No­rė­da­mos pa­di­din­ti pel­ną, vals­ty­bės įmo­nės kar­tais tu­ri priim­ ti ir vi­suo­me­nė­je ne­po­pu­lia­rių spren­di­mų, kaip dien­raš­čiui pri­pa­ži­no su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Pa­ra­dok­sa­lu, bet to­kiais veiks­mais jos ga­li ap­si­gin­ti nuo kri­ti­kos strė­lių. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

– Praė­ję me­tai vals­ty­bės įmo­ nėms bu­vo sėk­min­gi. Ko­kios prie­žas­tys lė­mė ge­rus re­zul­ta­ tus? – Rei­kia pa­brėž­ti, kad 2011 m. bu­ vo ypač sėk­min­gi trans­por­to sek­ to­riui, tad ir vals­ty­bi­nėms trans­ por­to įmo­nėms. O ge­rus re­zul­ta­tus lė­mė ke­le­tas prie­žas­čių. Pir­miau­ sia at­si­ga­vu­si rin­ka da­vė ga­li­my­ bių ga­ben­ti di­des­nį kro­vi­nių srau­ tą ir Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais, ir per Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį jū­rų uos­tą. Tai bu­vo bend­ras vi­sos trans­por­to sis­ te­mos nuo­pel­nas, pa­siek­tas ke­le­rių me­tų tiks­lin­gu dar­bu, nu­kreip­tu į nau­jų rin­kų paieš­kas. Dir­bo­me su Ry­tų par­tne­riais Ka­zachs­ta­ne, Ki­ ni­jo­je, Ru­si­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je. Ge­res­ni pel­no ro­dik­liai taip pat su­si­ję su mo­der­nes­ne įmo­nių va­ dy­ba. Pa­vyz­džiui, 2008 m. Lie­tu­ vos ge­le­žin­ke­liai ve­žė 55 mln. to­ nų kro­vi­nių, ta­čiau ne­pa­sie­kė to­kio di­de­lio pel­no kaip per­nai, kai ve­žė 52,5 mln. to­nų kro­vi­nių. Tad išau­ gu­sius re­zul­ta­tus lė­mė efek­ty­ves­nė įmo­nių veik­la, ma­ži­nant veik­los są­ nau­das. Tas pat pa­sa­ky­ti­na ir apie Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį jū­rų uos­tą ir Lie­tu­vos pa­štą. Pas­ta­ra­sis po ke­le­ rių me­tų nuo­sto­lin­gos veik­los per­ nai ga­vo pel­no, nors ir ne­daug. Šie re­zul­ta­tai vėl­gi la­biau su­si­ję su są­ nau­dų ma­ži­ni­mu ir ge­res­ne va­dy­ba, o ne pa­što rin­kos at­si­ga­vi­mu. – Per­nai išau­go ir ke­lei­vių srau­ tai Lie­tu­vos oro uos­tuo­se. Ar tai lė­mė ge­rė­jan­ti gy­ven­to­jų eko­no­mi­nė pa­dė­tis? – Ma­nau, kad tai pir­miau­sia su­si­ję su ak­ty­via rin­ko­da­ros veik­la, nau­jų bend­ro­vių pri­trau­ki­mu į mū­sų oro uos­tus. Ta­čiau, no­rint pri­trauk­ti nau­jų bend­ro­vių, tik­rai neuž­ten­ka vien rek­la­muo­tis – rei­kia pa­siū­ly­ ti ir la­bai kon­ku­ren­cin­gas są­ly­gas. Pa­siū­ly­ti ma­žes­nes rink­lia­vas Vil­ niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos oro uos­tai ga­lė­jo tik su­si­ma­ži­nę są­nau­das. Pat­rauk­les­ni mo­kes­čiai ir ak­ty­ vi oro li­ni­jų bend­ro­vių paieš­ka lė­mė pi­gių įmo­nių atė­ji­mą į ša­lies rin­ką. Jos orien­tuo­ja­si į ke­lei­vių srau­tus ir na­tū­ra­liai juos ku­ria. Tad ke­lei­vių au­gi­mą, ma­tyt, pir­miau­sia nu­lė­mė

800 mln. li­tų

per­nai bu­vo in­ves­tuo­ta į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos val­do­mas įmo­nes.

dau­giau skry­džių kryp­čių ir kur kas di­des­nė skry­džių pa­siū­la. Tad, be bend­ro eko­no­mi­kos au­gi­mo, rei­kia ne­pa­mirš­ti ir ak­ty­vaus bend­ro mi­ nis­te­ri­jos bei įmo­nių va­do­vų dar­bo. – Ko­kių ša­lių ir par­tne­rių eko­ no­mi­kos au­gi­mas per­nai Lie­tu­ vai bu­vo reikš­min­giau­sias? – Rei­kė­tų pa­brėž­ti, kad pir­miau­ sia au­go vi­daus rin­ka. Pa­vyz­džiui, per­nai Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­ rų uos­te bu­vo per­krau­ta dau­giau vie­ti­nių kro­vi­nių nei 2010 m. Ta­ čiau, ži­no­ma, pa­dau­gė­jo ir tran­zi­ti­ nių kro­vi­nių. Šis au­gi­mas su­si­jęs su Bal­ta­ru­si­jos kro­vi­niais, ku­rių skai­ čių vis dėl­to pa­dik­ta­vo ne eko­no­mi­ kos au­gi­mas, o dau­giau vie­na Klai­ pė­dos uos­to ir Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to gran­di­nė. Sa­vo pa­slau­ gų įkai­niais ir ap­tar­na­vi­mo ko­ky­be jie nu­kon­ku­ra­vo anks­tes­nius bal­ta­ ru­siš­kų kro­vi­nių, pir­miau­sia trą­šų, marš­ru­tus. Taip kon­ku­ren­ci­nė­je ko­ vo­je nu­ga­lė­jo­me lat­vių jū­rų uos­tus. – Mi­ni­te bend­rą ge­le­žin­ke­lio ir uos­to sis­te­mą. Kaip šios įmo­ nės su­si­tel­kė bend­ram dar­bui? – Iki 2008 m. uos­tas ir ge­le­žin­ke­ lis bu­vo ga­na nu­to­lę vie­nas nuo ki­ to. O juk no­rint pri­trauk­ti kro­vi­nių rei­kia bend­ra­dar­biau­ti: su­ma­ži­nus uos­to įkai­nius, ta­čiau pa­di­di­nus ge­le­žin­ke­lių, re­zul­ta­to ne­bus jo­kio. Tad mū­sų, kaip mi­nis­te­ri­jos, pa­ stan­gos ir bu­vo su­so­din­ti at­ski­ras įmo­nes prie vie­no sta­lo ir su­si­tar­ti dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo. Iš da­lies tai pa­da­ry­ti pa­vy­ko. – Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis jū­rų uos­tas kal­ba apie per­nai pa­ siek­tas re­kor­di­nes in­ves­ti­ci­jas. Kaip ver­tin­tu­mė­te bend­ras sek­ to­riaus in­ves­ti­ci­jas praė­ju­siais me­tais ir ko­kios jų apim­tys lau­ kia šie­met? – Tik­rai ir to­liau bus in­ves­tuo­ja­ma. In­ves­ti­ci­jų apim­ti­mi šie me­tai tu­rė­ tų bū­ti dar in­ten­sy­ves­ni nei praė­ję. Kal­bant apie Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį jū­rų uos­tą, in­ves­tuo­ja­ma ir į konk­ re­čias kran­ti­nes, ku­rios už­tik­ri­na pa­pil­do­mus kro­vi­nius, ir į uos­to ka­ na­lo gi­li­ni­mą. Juk no­rint iš­lik­ti kon­ ku­ren­cin­giems ir pri­si­kvies­ti di­des­ nių lai­vų su dau­giau kro­vi­nių la­bai svar­bu už­tik­rin­ti pa­lan­kią inf­rast­ ruk­tū­rą. Tas pat pa­sa­ky­ti­na ir apie „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ inf­rast­ruk­ tū­rą: vyk­do­mi ke­li la­bai stam­būs in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, ku­rie mus pa­da­rys dar pra­na­šes­nius prieš ki­ tas vals­ty­bes. Per­nai Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos vals­ty­bės įmo­nės ir ak­ ci­nės bend­ro­vės in­ves­ta­vo 800 mln. li­tų. Šis skai­čius api­ma ES, vals­ty­ bės biu­dže­to ir pa­čių įmo­nių lė­šas. – Vals­ty­bės įmo­nės at­lie­ka ir so­cia­li­nių funk­ci­jų, ku­rios pa­

pras­tai ne­bū­na la­bai pel­nin­ gos. Ar, daug kar­tų mi­nė­da­mas są­nau­dų ma­ži­ni­mą, tu­rė­jo­te ome­ny­je ir šių funk­ci­jų ap­kar­ py­mą? – La­bai tei­sin­gai. Aiš­ku, mū­sų ku­ ruo­ja­mos įmo­nės pa­grin­di­nes sa­vo funk­ci­jas ir to­liau at­lie­ka. Ta­čiau, sie­kiant efek­ty­vin­ti veik­lą, „Lie­ tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ te­ko at­si­sa­ ky­ti kai ku­rių nuo­sto­lin­gų ir daug są­nau­dų rei­ka­lau­jan­čių ke­lei­vi­ nių marš­ru­tų. Tas pat pa­sa­ky­ti­na ir apie Lie­tu­vos pa­štą – skau­da­ ma šir­di­mi te­ko op­ti­mi­zuo­ti pa­što tink­lą ir už­da­ry­ti kai ku­riuos sky­ rius. To­kia rea­ly­bė, o ste­buk­lų ne­ bū­na: no­rė­da­ma bū­ti pel­nin­ga ir ne­gau­da­ma pa­pil­do­mų iš­tek­lių įmo­nė tu­ri ba­lan­suo­ti tarp įmo­ nės veik­los efek­ty­vu­mo ir so­cia­li­ nių funk­ci­jų. Kol šioms funk­ci­joms fi­nan­suo­ti ne­bus ski­ria­ma lė­šų iš biu­dže­to, bū­si­me pri­vers­ti ap­kar­ py­ti įmo­nių ga­li­my­bes, kad dirb­tu­ me pel­nin­gai. – Tad ar tei­sin­gai sa­ko­ma, kad vals­ty­bės įmo­nės tam tik­ru at­ žvil­giu ko­mer­cia­li­zuo­ja­mos: jos sie­kia pel­no, užuo­t be rū­pes­čių vyk­džiu­sios veik­lą ir ne­si­žval­ giu­sios į pel­no ro­dik­lius? – Taip. Ka­dan­gi vals­ty­bės įmo­ nės yra vi­sų Lie­tu­vos pi­lie­čių tur­ tas, ku­ris tu­ri ne­šti pa­pil­do­mas pa­ja­mas į vals­ty­bės biu­dže­tą ir fi­ nan­suo­ti vi­suo­me­nės reik­mes, aki­ vaiz­du, kad jų už­duo­tis yra dirb­ ti pel­nin­gai. Pa­gal nu­si­sto­vė­ju­sią Va­ka­rų Eu­ ro­pos pra­kti­ką so­cia­li­nės funk­ci­ jos tu­ri bū­ti la­bai aiš­kiai at­skir­tos nuo pa­grin­di­nių įmo­nių funk­ci­ jų ir tu­rė­ti aiš­kiai nu­ma­ty­tas lė­šas biu­dže­te. Tai reiš­kia, kad vals­ty­bė kon­kur­so bū­du iš­si­ren­ka so­cia­li­nės pa­slau­gos tei­kė­ją ir už tą pa­slau­gą su­mo­ka iš biu­dže­to lė­šų. Ma­nau,

„„Pa­si­tem­pė: su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro E.Ma­siu­lio tei­gi­mu, ne­be­ga­lė­da­mos

pa­si­gir­ti šilt­na­mio są­ly­go­mis, vals­ty­bės įmo­nės tu­rė­jo im­tis efek­ty­ves­ nės vers­lo va­dy­bos. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

kad mes šiuo ke­liu ir ei­na­me kar­tu su Ūkio ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­mis. Ta­čiau kol to­kios sis­te­mos Lie­tu­vo­ je nė­ra, aki­vaiz­du, kad kar­tais ten­ ka priim­ti ir ne vi­sa­da po­pu­lia­rius spren­di­mus. – Vals­ty­bės įmo­nės daž­nai su­ lau­kia vi­suo­me­nės kri­ti­kos strė­lių. Gal­būt vi­suo­me­nė žiū­ri vien į įmo­nių eko­no­mi­nius ro­ dik­lius ir pa­mirš­ta jų at­lie­ka­ mas ne­pel­nin­gas funk­ci­jas? – Vi­sa­da tarp vals­ty­bės įmo­nių yra ir nei­gia­mų, ir tei­gia­mų pa­vyz­džių. Bū­dų, kaip ga­li­ma su­tau­py­ti, vals­ ty­bi­nia­me sek­to­riu­je dar tik­rai yra. Ki­ta ver­tus, ma­nau, kad mes pa­ ma­žu pe­rei­na­me prie mo­der­niau­sio val­dy­mo pra­kti­kos, ku­ri tai­ko­ma pri­va­čia­ja­me vers­le. To­dėl skir­tu­mai tarp vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių įmo­nių tru­pu­tį su­ma­žė­ję. Anks­čiau dar bu­

vo ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad vals­ty­bės įmo­nės gy­ve­na šilt­na­mio są­ly­go­ mis, bet praė­jęs sunk­me­tis pri­ver­tė la­bai ati­džiai ir kruopš­čiai pa­žiū­rė­ti į vals­ty­bės įmo­nių iš­lai­das. – Sėk­min­gai star­ta­vo­te, o ko­kių re­zul­ta­tų ti­ki­tės šiais me­tais? – Esu san­tū­riai op­ti­mis­tiš­kas. Aiš­ ku, tu­ri­me su­vok­ti, kad spar­tus praė­ju­sių me­tų eko­no­mi­kos au­gi­ mas šiais me­tais ga­li su­lė­tė­ti. Tai ro­do ir pir­mie­ji šių me­tų veik­los re­ zul­ta­tai. Ta­čiau ir to­liau ma­tau ga­ li­my­bių ma­žin­ti veik­los są­nau­das, ieš­ko­ti nau­jų rin­kų, kad įmo­nės ir to­liau ge­rin­tų sa­vo veik­los re­zul­ ta­tus. Vis dėl­to ti­kė­tis to­kio pa­ties au­gi­mo bū­tų su­dė­tin­ga dėl bend­ros eko­no­mi­nės si­tua­ci­jos, ku­ri yra iš­ti­ku­si di­džią­ją da­lį Eu­ro­pos. Tad šie­met pro­gno­zuo­čiau nuo­sek­les­nį ir ra­mes­nį pel­no au­gi­mą.


6

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

nuomonės

Mo­kes­čius nu­sta­tys me­ri­jos

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

S

Nuo­mo­nių ap­klau­sų mai­ša­ly­nė Stasys Gudavičius

S

a­ko­ma: kiek žmo­n ių – tiek nuo­mo­nių. Pa­ko­re­g uo­k im: kiek vi­ suo­me­n ės nuo­mo­n ės ap­k lau­sų bend­ro­v ių – tiek skir­ tin­g ų par­t i­n ių rei­t in­g ų. Ir ne­be­ ži­nai, žmo­gau, ku­r iuo iš tų rei­tin­ gų ti­kė­ti. Ku­ris iš jų pa­ro­do tik­rą­ sias ten­den­ci­jas, ko lauk­ti iš po­li­ ti­nės atei­ties? Ši nea­pib­rėž­t u­mo tai­syk­lė ypač išryškėja prieš ar­tė­jan­č ius Sei­ mo rin­k i­mus. Kad ir kiek skel­bia­ ma ap­k lau­sų re­z ul­ta­t ų, vi­si kaž­ ko­dėl skir­tin­g i.

O pa­skui so­cio­lo­gai dar no­ri, kad jais pa­si­ti­kė­tų. Kaip ga­li pa­si­ti­kė­ti, kai ne­su­ta­pi­mai jų ap­klau­ so­se aki­vaiz­dūs? Klau­si­mas vi­so­se ap­klau­so­se už­ duo­da­mas vie­nas ir tas pa­ts: „Už ko­k ią par­t i­ją bal­suo­t u­mė­te per Sei­mo rin­k i­mus, jei­g u jie vyk­t ų ar­t i­m iau­sią sek­ma­d ie­n į?“ Klau­ si­mas tas pa­ts, ap­klau­sia­mų žmo­ nių skai­čius maž­daug vie­no­das, bet re­z ul­ta­tai ski­r ia­si iš es­mės. Ste­buk­lai, ne ki­taip. O pa­skui so­cio­lo­gai dar no­ri, kad jais pa­si­ti­kė­tų. Kaip ga­li pa­si­ti­kė­ ti, kai ne­su­ta­pi­mai jų ap­k lau­so­se aki­vaiz­dūs? Tū­las pi­l ie­t is, iš­v y­ dęs tuos ne­s u­t a­pi­mus, gal­vo­ja pa­pras­tai: „Aha, va­d i­na­si, so­cio­ lo­g i­nės ap­k lau­sos pa­per­ka­mos, va­d i­na­si, kas dau­g iau mo­ka, tas ir mu­z i­ką už­sa­ko...“ Štai ir šio­m is die­no­m is pa­skelb­ tos ke­l ios nuo­mo­n ių ap­k lau­sos pa­ro­dė vi­siš­kai skir­tin­gus re­zul­ ta­tus. Re­mian­tis vie­na ap­k lau­sa, Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­tų opo­zi­ci­ niai so­cial­de­mok­ra­tai, re­mian­tis ki­ta – ir­gi opo­zi­ci­nė Dar­bo par­ti­ja. Šio­se ap­k lau­so­se dėl tre­čios vie­ tos ko­vo­ja val­dan­t ie­ji kon­ser­va­ to­riai bei opo­zi­ci­nė Tvar­kos ir tei­ sin­gu­mo par­ti­ja. O dar vie­na ap­k lau­sa, at­lik­ta, be­ je, fak­t iš­kai to­m is pa­čio­m is die­ no­mis kaip ir mi­nė­tos pir­mos dvi, stai­ga at­sklei­dė neį­ti­ki­mą re­zul­ta­ tą – su so­cial­de­mok­ra­tais dėl pir­ mos vie­tos rin­ki­muo­se esą ko­vo­ tų kon­ser­va­to­r iai, o Ar­t ū­ro Zuo­

ko „Są­jun­ga TAIP“ ap­lenk­tų ne­tgi Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ją, ką jau ir kal­bė­ti apie li­be­ra­lus. Dar gal bū­t ų nie­ko, jei­g u par­t i­jų rei­t in­g ų ly­de­r iai vi­so­se ap­k lau­ so­se bū­tų skir­tin­gi, bet bal­sų skir­ tu­mas bū­tų ne­di­de­lis. Tai juk ne! Vie­no­je ap­k lau­so­je pir­mau­ja so­ cial­de­mok­ra­tai, su­r in­kę 18 pro­c. bal­sų, ki­to­je – Dar­bo par­t i­ja, tu­ rin­ti 15 pro­c. rin­kė­jų pa­lan­ku­mą, o tre­čio­je – iš­v is ne­t i­kė­t u­mas – lai­m i kon­ser­va­to­r iai su be­veik 9 pro­c. Tai ku­ri gi iš šių ap­klau­sų ati­tin­ka ša­lies po­li­ti­nes rea­li­jas? Ir ne­rei­k ia sa­k y­t i, kad po­l i­t i­n iai rei­tin­gai vi­siš­kai ne­svar­būs, tė­ra tik pra­mo­ga, opiu­mas liau­d žiai. Ne­va pa­prog­no­z uo­sim, pa­si­žai­ sim, o rea­ly­bę vis tiek pa­ro­dys tik rin­k i­mai. Anaip­tol! So­cio­lo­g ų iš­va­das aky­ lai ste­bi ne tik po­l i­t i­kai ir po­l i­to­ lo­gai. Jie svar­būs ir už­sie­nio kre­ di­to­r iams, ku­r ie, ana­l i­z uo­da­m i, kiek Lie­t u­va sta­bi­l i, ko­k ios jos vys­ty­mo­si per­spek­ty­vos, nu­sta­ to, už ko­k ias pa­lū­ka­nas atei­t y­je jai bus sko­li­na­mos lė­šos biu­dže­to sky­lėms deng­ti. Jei­gu kre­di­to­rius ma­to, kad so­cio­lo­gi­nės ap­klau­sos ro­do niū­ro­kas ar­ba neaiš­k ias po­ li­t i­nes per­spek­ty­vas, pa­lū­ka­nos ke­l ia­mos. Jei­g u po­l i­t i­kos ho­r i­ zon­t uo­se ma­to­mas sta­bi­lu­mas ar­ba skaid­r u­mas, pa­lū­ka­nos ga­ li ma­žė­ti. Kai so­cio­lo­g i­n ių ty­r i­mų re­z ul­ta­ tai taip smar­k iai va­r i­juo­ja, vadi­ nasi, kad po­l i­t i­n io aiš­k u­mo ma­ žai ir ga­l i­ma ti­kė­t is vi­so­k iau­sių per­t ur­ba­ci­jų. Ati­t in­ka­mai – ma­ žes­nio kre­di­to­rių pa­si­ti­kė­ji­mo. Žo­d žiu, da­bar­t i­n is Lie­t u­vos so­ cio­lo­gi­nių re­zul­ta­tų nea­pib­rėž­tu­ mas tik­rai ne­pri­si­de­da prie skal­ ses­nio vals­ty­bės gy­ve­ni­mo. Anks­č iau so­cio­lo­gai bu­vo ly­g i­ na­mi su si­nop­ti­kais. Ir vie­ni, ir ki­ ti daž­nai klys­da­vo. Kar­tais la­bai smar­k iai. Bet per pa­sta­r uo­sius ke­l io­l i­ka me­t ų dėl tech­no­lo­g i­jų šuo­lio Va­ka­r ų me­teo­ro­lo­gai ir vi­ suo­me­nės nuo­mo­nės ap­k lau­sų ren­gė­jai ta­p o la­bai pro­fe­sio­na­ lūs, be­veik ne­k lys­tan­tys. Lie­tu­vo­je pa­žan­gą, re­g is, pa­da­rė tik si­nop­t i­kai. Jų pro­g no­zės kur kas tiks­les­nės nei bū­da­vo ka­dai­ se. Me­teo­ro­lo­gais Lie­t u­vo­je jau ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti. O so­cio­lo­gais? Prog­re­so šio­je sri­ ty­je, at­ro­do, dar nė­ra daug, chao­ so ne­sto­ko­ja­ma. Tur­būt dar rei­kės ge­ro­kai pa­lauk­ ti, kol vie­ną gra­ž ią die­ną ga­lė­si­ me sau ir ki­t iems pa­sa­k y­t i – pa­ si­t i­k iu so­cio­lo­gais, nes jų pa­tei­ kia­mos pro­g no­zės jau la­bai ar­ ti tie­sos.

ei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­ mi­te­tas siū­lo sa­vi­val­dy­bėms pa­čioms ap­si­spręs­ti, kaip ap­ mo­kes­tin­ti ko­mu­na­li­nių at­lie­ kų iš­ve­ži­mą. Gy­ven­to­jams, ku­rie at­ lie­kų ne­rū­šiuo­tų, siū­lo­mi dvi­gu­bai di­des­ni mo­kes­čiai. „Kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė ap­si­spręs pa­ti, ko­kiu bū­du jai su­rink­ti iš sa­vo gy­ven­to­jų tuos mo­kes­čius, kad už­ tek­tų pi­ni­gų at­lie­koms tvar­ky­ti“, – tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Sei­me sa­kė ko­mi­te­to na­rys, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vas Al­ man­tas Pet­kus. Sei­mas per­nai dėl pa­tai­sų gau­ sos ne­bes­pė­jo priim­ti nau­jos At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo, nu­ma­tan­čio re­ for­mą šio­je sri­ty­je, re­dak­ci­jos. „Ne­tu­ri lik­ti nė vie­no už at­lie­kų tvar­ky­mą ne­mo­kan­čio žmo­gaus, o tiems, ku­rie rū­šiuo­ja, tu­ri bū­ti tei­ kia­mos leng­va­tos“, – sa­kė ko­mi­te­to va­do­vas Jo­nas Ši­mė­nas (nuotr.). Par­la­men­ta­ras taip pat pa­brė­žė, kad dau­ge­ly­je kai­mų ir mies­te­lių yra su­da­ry­tos są­ly­gos rū­šiuo­ti at­lie­kas: „Daž­niau­siai sto­vi du kon­tei­ne­riai. Į stik­lo kon­tei­ne­rį, ma­nau, ga­li­ma, jei­ gu nė­ra kur ki­tur dė­ti, mes­ti ir po­ pie­riaus at­lie­kas, nes vyks­tant ant­ ri­niam rū­šia­vi­mui po­pie­rių ir stik­lą bei plas­ti­ką ne­su­dė­tin­ga at­skir­ti“, – sa­kė par­la­men­ta­ras. Pa­tai­so­mis siū­lo­ma leis­ti gy­ven­ to­jams už su­kaup­tas at­lie­kas mo­kė­ti at­si­žvel­giant ir į būs­to plo­tą, gy­ven­ to­jų skai­čių bei su­kau­pia­mą at­lie­kų kie­kį.

Jei­gu bu­te gy­ve­na vie­ nas ar pen­ ki žmo­nės, tu­rė­tų bū­ ti skir­tin­gai mo­ka­ma.

„Jei­gu bu­te gy­ve­na vie­nas ar pen­ki žmo­nės, tu­rė­tų bū­ti skir­tin­gai mo­ka­ ma. Jei­gu yra va­sar­na­mis, jis nau­do­ja­ mas vos ke­lis mė­ne­sius per me­tus, to­ dėl mo­kė­ti už vi­sus me­tus ne­rei­kė­tų. Jei­gu žmo­gus gy­ve­na pri­va­čio­je val­do­je ir ga­li at­skir­ti 40 pro­c. bio­lo­giš­kai skai­ džių at­lie­kų – kal­bu apie vir­tu­vės at­lie­ kas, apie nu­pjau­tą žo­ly­tę... Kam vis­ką vež­ti į są­var­ty­nus, jei­gu ga­li­ma grą­žin­ti į dar­žą“, – kal­bė­jo J.Ši­mė­nas. A.Pet­kus taip pat in­for­ma­vo, kad Sei­mui priė­mus pa­tai­sas tu­rės bū­ti at­skir­tos re­gio­nų at­lie­kų tvar­ky­mo cent­rų (RATC) funk­ci­jos – jie ne­be­

ga­lės ir už­siim­ti ad­mi­nist­ra­vi­mu, ir tvar­ky­ti at­lie­ku. „Sa­vi­val­dy­bės tu­ri ap­si­spręs­ti, ar da­bar­ti­niai cent­rai lie­ka ope­ra­to­riais, ar ad­mi­nist­ra­to­riais, ku­rie ne­be­vyk­ do ūki­nės veik­los“, – sa­kė A.Pet­ kus. Sei­mas praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­ je priė­mė pa­tai­sas, ne­be­lei­džian­čias at­lie­kų ga­min­to­jams jų ne­per­dirb­ti, o pa­teik­ti pa­žy­mas, kad per­dirb­ti ati­ da­vė ki­toms įmo­nėms – per­dir­bė­ jų ir su­rin­kė­jų veik­la leis­ta tik tu­rint li­cen­ci­ją. BNS, VD inf.

Bū­si­ma al­ga – pa­slap­tis

D

arb­da­viai nė­ra lin­kę iš­kart at­ skleis­ti vi­sų žai­di­mo tai­syk­ lių ir dar­bo skel­bi­me įvar­dy­ti, koks at­ly­gi­ni­mas siū­lo­mas. Vos de­šim­ta­da­ly­je dar­bo pa­siū­ly­mų skel­bi­mų tiks­liai nu­ro­do­ma, ko­kio at­ ly­gio kan­di­da­tas ga­li ti­kė­tis. Sa­vo ruož­tu pu­sė dar­buo­to­jų ir ieš­kan­čių dar­bo pri­pa­žįs­ta, kad šiuo me­tu jiems svar­biau­sia ne kar­je­ros ga­li­my­bės, ne dar­bo po­bū­dis ar at­ mos­fe­ra dar­be, bet at­ly­gi­ni­mas. Dar­bo paieš­kos po­rta­lo CVban­kas. lt at­lik­tos dar­buo­to­jų ir dar­bo ieš­ kan­čių žmo­nių ap­klau­sos duo­me­ni­ mis, 47 pro­c. ap­klaus­tų­jų šiuo me­tu dau­giau­sia dė­me­sio krei­pia į tai, ko­ kios są­ly­gos siū­lo­mos dar­buo­to­jui. Da­lis res­pon­den­tų pa­si­ryž­tų ne­tgi dirb­ti ne to­kį dar­bą, apie ko­kį sva­jo­ jo, jei tik šis ga­ran­tuo­tų ge­res­nes fi­ nan­si­nes są­ly­gas. Ta­čiau ieš­ko­da­mi dar­bo dau­gu­ma kan­di­da­tų ne­nu­ro­ do, ko­kį at­ly­gį no­rė­tų gau­ti. CVban­kas.lt CV sta­tis­ti­kos re­ zul­ta­tai ro­do, kad šiuo me­tu gau­na­ mo ar­ba pa­gei­dau­ja­mo at­ly­gio su­mą nu­ro­do vos 30 pro­c. ieš­kan­čių dar­

bo. Darb­da­viai, ieš­ko­da­mi tin­ka­mų dar­buo­to­jų, taip pat nė­ra lin­kę iš­ kart nu­ro­dy­ti, koks at­ly­gis siū­lo­mas kan­di­da­tui. Sta­tis­ti­ka dar pra­stes­nė nei dar­buo­to­jų ap­klau­sų: iš CVban­ kas.lt duo­me­nų ma­ty­ti, kad vos 10yje pro­c. dar­bo skel­bi­mų su­konk­re­ tin­ta, ką įmo­nė siū­lo dar­buo­to­jui.

Darb­da­vys, rink­da­ ma­sis dar­buo­to­ją, ži­ no, kiek ga­lė­tų mo­kė­ ti, ir tik su­si­pa­ži­nęs su konk­re­čiu kan­di­da­tu nu­spren­džia, kiek šis ver­tas.

Pa­tys dar­bo ieš­kan­tys žmo­nės nei­ gia­mai ver­ti­na to­kią ten­den­ci­ją. Esą dar­buo­to­jas, ne­ži­no­da­mas, ko­kios są­ly­gos siū­lo­mos, ga­li da­ly­vau­ti at­ ran­ko­je, vyk­ti į po­kal­bį, o pa­skui su­ ži­no­ti, kad siū­lo­mas at­ly­gis nea­

ti­tin­ka ne­tgi mi­ni­ma­lių jo ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, va­di­na­si, tik gaiš­ta sa­ vo ir darb­da­vio lai­ką. O darb­da­viai to­kį sa­vo spren­di­mą mo­ty­vuo­ja tuo, kad pa­ts kan­di­da­tas ir per dar­bo po­ kal­bį jo su­da­ry­tas įspū­dis ga­li tu­rė­ ti įta­kos konk­re­čiai pa­siū­ly­tai su­mai. Darb­da­vys, rink­da­ma­sis dar­buo­to­ją, ži­no, kiek ga­lė­tų mo­kė­ti, ir tik su­si­ pa­ži­nęs su konk­re­čiu kan­di­da­tu nu­ spren­džia, kiek šis ver­tas. Iš CVban­kas.lt duo­me­nų paaiš­kė­ jo, kad darb­da­vių pa­teik­tuo­se dar­ bo skel­bi­muo­se, ku­riuo­se nu­ro­do­ mas siū­lo­mas at­ly­gis, su­mos la­bai įvai­rios. Kai ku­rie darb­da­viai nu­ro­ do ma­žiau­sią at­ly­gį, ku­rio ga­li ti­kė­ tis kan­di­da­tas, pa­vyz­džiui, nuo 950 li­tų, nuo 1500 li­tų, nuo 2000 li­tų ir pan. Ki­ti nu­ro­do in­ter­va­lą, koks ga­ li­mas mi­ni­ma­lus ir mak­si­ma­lus at­ly­ gis, pa­vyz­džiui, 850–1000 li­tų, 1500– 2000 li­tų, 1500–3000 li­tų ir dau­giau. Ne­ma­žai dar­bo pa­siū­ly­mų, ku­riuo­se įvar­di­ja­mas fik­suo­to at­ly­gi­ni­mo dy­dis ir tei­gia­ma, kad ki­ta da­lis bus mo­ka­ma pri­klau­so­mai nuo dar­bo re­zul­ta­tų. VD inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA Irma Verbienė – 219 1371

MIESTAS: Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 6000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

KetvirtADIENIS, vasario 2, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Nuo­ta­kos už pi­ni­gus

Į pi­lie­čių ini­ cia­tyvą „Už de­mok­ra­tinę teisė­saugą“ su­si­būrę Lie­ tu­vos vi­suo­ menės at­sto­ vai pik­ti­na­si teisėjų dar­bu ir ke­ti­na jį kont­ro­liuo­ti.

Vel­so teis­mas skyrė baus­mes dviem Lie­tu­vos pi­lietėms, ku­rios per sa­vo tuok­tu­ves ne­galė­jo su­si­ kalbė­ti su jau­ni­kiais In­di­jos pi­lie­ čiais, jų ge­rai ne­pa­ži­no­jo.

„„Sar­gai: nau­jas pi­lie­ti­nis judė­ji­mas skel­bia, kad jis yra „pa­sku­tinė tei­sin­gu­mo ap­

sau­ga“. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Judėjimas už­si­mo­jo kont­ro­liuo­ti teis­mus Kęstu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Tre­čia­dienį spau­dos kon­fe­ren­ci­ jo­je sa­vo veiklą pri­statę šio judė­ji­ mo na­riai tvir­ti­no Lie­tu­vos teismų sis­te­mo­je pa­ste­bin­tys daug ne­tei­ sybės ir lai­kan­tys sa­vo pa­rei­ga su ja ko­vo­ti. Pir­muo­ju pa­vyzd­žiu jie pa­si­rin­ko vi­so­je ša­ly­je pa­garsė­jusį nu­ta­rimą dėl Drąsiaus Ked­žio duk­ ros per­da­vi­mo jos mo­ti­nai Lai­mu­ tei Stankū­nai­tei. Vers­li­nin­ku ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ ni­za­cijų kon­sul­tan­tu pri­si­sta­tan­tis Au­ri­mas Guo­ga teigė, kad rea­guo­ti į šį spren­dimą yra „de­mok­ra­tinė ir pi­lie­tinė teisė“. Jo ma­ny­mu, kont­ ro­liuo­ti teisė­sau­gos darbą yra vie­ na pi­lie­čių pa­reigų, no­rint už­tik­ rin­ti de­mok­ra­tiją ša­ly­je. „Teisė­sau­ga, pa­lik­ta be prie­žiū­ ros, ve­da mus į ne­tei­sin­gu­mus“, – sakė jis. A.Guo­gos tei­gi­mu, ši ini­cia­ty­ va turėtų ga­ran­tuo­ti, kad Lie­tu­ vo­je būtų vyk­do­mas tei­sin­gu­mas. „Mes esa­me pa­sku­tinė tei­sin­gu­mo ap­sau­ga“, – teigė jis.

A.Guo­gos bend­ra­min­tis šio­je pi­ lie­čių ini­cia­ty­vo­je Ka­rių tei­sių gy­ ni­mo cent­ro ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ rius Lai­mo­nas Ja­kas pa­teikė ke­lis pa­vyzd­žius, ku­rie, jo ma­ny­mu, pa­ ro­do, kad teisė­jai to­se by­lo­se bu­vo suin­te­re­suo­ti ne­vyk­dy­ti tei­sin­gu­ mo. Jis taip pat daug dėme­sio skyrė D.Ked­žio duk­ros by­lai. Ta­čiau pa­ klaus­tas, ar šios ini­cia­ty­vos tiks­las ir yra tik minė­ta by­la, L.Ja­kas pa­ brėžė, kad jiems la­biau rūpi ga­li­ mybė už­kirs­ti ke­lią to­kiems at­ve­ jams atei­ty­je.

Pi­lie­čių ini­cia­ty­vos at­sto­vai ne­įvar­di­jo, ko­kiais būdais ke­ti­ na spręsti teisė­sau­ gos pro­ble­mas. Pi­lie­čių ini­cia­ty­vos at­sto­vai, pa­ minėję, jų ma­ny­mu, ryš­kias ša­ lies teisė­sau­gos ydas, ne­įvar­di­jo, ko­kiais būdais ke­ti­na spręsti šias pro­ble­mas. Dėl D.Ked­žio duk­ters

by­los šios ini­cia­ty­vos at­sto­vai pa­ si­rašė pra­šymą, ad­re­suotą Lie­tu­ vos Pre­zi­den­tei, Teisėjų ta­ry­bai bei Teisėjų eti­kos ir drausmės ko­ mi­si­jai. Ja­me tei­gia­ma, kad, nag­ rinė­jant bylą ir sprend­žiant, kur turėtų gy­ven­ti D.Ked­žio duk­ ra, ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į mer­gaitės no­rus. Tei­gia­ma, kad to­kiu at­ve­ ju bu­vo pa­žeis­ta Jung­ti­nių Tautų vai­ko tei­sių kon­ven­ci­ja ir žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo prin­ci­pai. Ta­čiau pi­lie­čių ini­cia­ty­vos at­sto­ vai ne­galė­jo pa­teik­ti įro­dymų, kad nag­rinė­jant bylą ne­bu­vo at­si­žvelg­ ta į ma­ža­metės no­rus. „Vie­šo­jo­je erdvė­je ne­girdė­jau, kad būtų buvęs iš­reikš­tas mer­gaitės no­ras“, – sakė A.Guo­ga ir pri­pa­ži­no, kad nag­rinė­ da­mas šį at­vejį rėmėsi tik ži­niask­ lai­do­je ras­ta in­for­ma­ci­ja. Kaip al­ter­n a­tyvą da­bar­t i­n ei teisė­sau­gos sis­te­mai pi­lie­čių ini­ cia­ty­vos at­sto­vai įvar­di­jo pri­sie­ku­ siųjų teismą. Toks spren­di­mas, jų ma­ny­mu, būtų pa­lan­kus, nes „blo­ kuotų to­kius spren­di­mus“, kaip nu­ta­ri­mas D.Ked­žio dukrą ati­duo­ ti L.Stankū­nai­tei.

STT kalte neabejoja Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­ba (STT) baigė tir­ti ir teis­mui per­davė pikt­ naud­žia­vi­mu bei tur­to pa­si­sa­vi­ni­ mu kal­ti­namų bu­vu­sio žemės ūkio vi­ce­mi­nist­ro Auš­rio Ma­ci­jaus­ko ir Na­cio­na­linės mokė­ji­mo agentū­ros (NMA) prie Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ jos di­rek­to­riaus Sau­liaus Si­lic­ko baud­žiamąją bylą.

Kaip teigiama STT pra­ne­ši­me, iki­ teis­minį ty­rimą šio­je by­lo­je at­likę STT Vil­niaus val­dy­bos pa­reigū­ nai nu­statė, kad, or­ga­ni­zuo­da­mas NMA vyk­domą vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kursą kom­piu­te­ri­nei tech­ni­kai įsi­gy­ti, žemės ūkio vi­ce­mi­nist­ras kar­tu su NMA di­rek­to­riu­mi su­si­ tarė su tiekė­jais į jį įtrauk­ti „App­le iP­ho­ne 4“ te­le­fonų pir­kimą, bet to ne­nu­ro­dy­ti do­ku­men­tuo­se. Taip NMA va­do­vas ne­teisė­tai įgi­ jo pen­kis 19 tūkst. litų vertės mo­ bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nus, iš ku­rių du pa­si­li­ko, o tris per­davė bu­vu­siam

žemės ūkio vi­ce­mi­nist­rui A.Ma­ ci­jaus­kui. Bylą nag­rinės Vil­niaus mies­to 1-asis apy­linkės teis­mas. Iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­va­vo Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ratū­ros Or­ga­ni­zuotų nu­si­kal­timų ir ko­rup­ ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai. Tai jau ant­ra baud­žia­mo­ji by­ la, ku­rio­je buvęs vi­ce­mi­nist­ras su­ laukė įta­rimų. Vil­niaus mies­to 2-asis apy­linkės teis­mas per­nai gruod­žio 8 d. at­vertė baud­žiamąją bylą, ku­rio­je A.Ma­ci­ jaus­kas taip pat ap­kal­tin­tas pikt­ naud­žia­vi­mu tar­ny­ba – esą 2010 m. ru­denį, pa­si­nau­do­da­mas tuo­met ei­ to­mis pa­rei­go­mis ir siek­da­mas as­ me­ninės nau­dos, nu­rodė be kon­ kur­so Na­cio­na­linės žemės tar­ny­bos Kėdai­nių žemėt­var­kos sky­riaus va­ do­vu skir­ti Vi­gi­mantą Ki­sie­lių. A.Ma­ci­jaus­kas iš žemės ūkio vi­ ce­mi­nist­ro pa­reigų at­si­sta­ty­di­ no pra­ėju­sių metų ru­denį ne­va dėl

Be­veik prie­š me­tus ves­tuvės bu­ vo nu­trauk­tos, kai vie­nos iš nuo­ takų bu­vo pa­klaus­ta, už ku­rio vy­ro ji tekė­sian­ti, ir šio­ji pa­rodė ne tą vyrą. Bausmės bu­vo skir­ tos 27-erių Ok­sa­nai Alek­sand­ ra­vi­čiū­tei ir 21-ių Sand­rai Be­ lec­kai­tei. Kaip ra­šo nau­jienų po­rta­las dai­ly­post.co.uk, iš vi­so laisvės at­ėmi­mo bausmės skir­tos sep­ ty­niems as­me­nims. Be nuo­takų ir jau­ni­kių, nu­baus­tas san­tuokų or­ga­ni­za­to­rius ir du jo pa­dėjėjai, taip pat Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Jung­tinės Ka­ra­lystės pa­sie­nio tar­ny­bos spe­cia­lis­tai dėl šių san­ tuokų ci­vi­li­nių aktų re­gist­ra­to­ rius įspėjo po to, kai pa­tys bend­ra­vo su po­ro­mis prie­š san­tuo­kos su­da­rymą. Ke­ti­nan­tys su­si­tuok­ti vie­nas ki­to ne­sup­ra­to ir bend­ra­vo per vertėją. Taip pat bu­vo pa­teik­ ti pa­dirb­ti do­ku­men­tai. Vi­si su­kčiai suim­ti ves­tu­ vių dieną Rek­sa­mo re­gistrų biu­ re prie­š pat ves­tu­ves. Būtent tuo me­tu vie­na nuo­takų turė­jo pa­ro­ dy­ti sa­vo vyrą, ta­čiau su­kly­do. Mo­te­rys ti­ki­no pa­ži­no­ju­sios jau­ni­kius daug metų ir turė­ju­sios ly­ti­nių san­ty­kių, o In­di­jos pi­lie­čiai

mo­ji by­la, ku­rio­je buvęs vi­ce­mi­ nist­ras su­laukė įta­rimų. 

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

šei­my­ni­nių ap­lin­ky­bių. Prem­je­ ras A.Ku­bi­lius spa­lio ga­le pa­si­rašė po­tvarkį, ku­riuo A.Ma­ci­jauską pa­ skyrė sa­vo vi­suo­me­ni­niu kon­sul­ tan­tu žemės ūkio klau­si­mais. BNS inf.

Vie­na iš nuo­takų turė­jo pa­ro­dy­ti sa­vo vyrą, ta­čiau su­kly­do.

27-erių jau­ni­kis Manp­ree­tas Sing­h’as nu­baus­tas 1 metų laisvės at­ėmi­mo baus­me, o 21-ų Jas­bi­ras Singh’as – 11 mėne­sių laisvės at­ ėmi­mo bausme. At­likę bausmę jie bus de­por­tuo­ti į In­diją. Nuo­ ta­koms skir­ta 304 dienų laisvės at­ėmi­mo bausmė kiek­vie­nai. Jos bu­vo iš­syk pa­leis­tos, nes tam tikrą laiką bu­vo pra­lei­du­sios suim­tos. Per ty­rimą paaiškė­jo, kad jau­ ni­kiai nuo­ta­koms su­mokė­jo šim­ tus svarų ster­lingų. Vi­si sa­vo kal­ tę pri­pa­ži­no. VD, BNS inf.

„„Nupirko: per ty­rimą paaiškė­jo, kad jau­ni­kiai nuo­ta­koms su­mokė­jo

šim­tus svarų ster­lingų. 

BFL nuotr.

Pa­reigū­nai iš­tyrė ma­žiau bylų Praė­ju­siais me­tais nu­si­kals­ta­mu­ mas Lie­tu­vo­je išau­go 2,4 pro­c., la­ biau­siai nu­si­kal­timų skai­čius pa­ didė­jo Tel­šių, Ute­nos ir Ma­ri­jam­ polės ap­skri­ty­se.

„„Veikė­jas: tai jau ant­ra baud­žia­

teigė bu­čiavę būsimą­sias žmo­nas tik į skruos­tus. Mol­do Karū­nos teis­mas pir­ma­ dienį nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­to­riui 51-ų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tui ir lab­da­ros dar­buo­to­jui Jas­pa­lui Sa­ho­tai skyrė 26 mėne­sių laisvės at­ėmi­mo bausmę. Dviem pa­dėjėjams Lie­tu­vos pi­ lie­čiams 28-erių And­riui Ste­pa­ no­vui ir 27-erių An­ta­nui Be­lec­kui ati­tin­ka­mai skir­tos 16 ir 15 mėne­ sių laisvės at­ėmi­mo bausmės.

Po­li­ci­jos veik­los ata­skai­to­je ra­šo­ ma, kad Lie­tu­vo­je per­nai iš vi­so re­gist­ruo­tos 79 582 nu­si­kals­ta­mos vei­kos, 100 tūkst. gy­ven­tojų te­ko 2473 nu­si­kal­ti­mai. 44,8 pro­c. nu­ si­kal­timų iš­tir­ta, šis ro­dik­lis su­ mažė­jo 1,7 pro­cen­ti­nio punk­to. Dau­giau­sia – 26 203 – nu­si­kal­ timų re­gist­ruo­ta Vil­niaus ap­skri­ ty­je, sos­tinės re­gio­ne 100 tūkst. gy­ven­tojų te­ko ir pa­ly­gin­ti dau­ giau­sia – 3136 – nu­si­kal­timų. Šio­je ap­skri­ty­je nu­si­kals­ta­mu­ mas au­go 3,7 pro­c. La­biau­siai nu­si­kals­ta­mu­mas didė­jo Tel­šių ap­skri­ty­je – 15,6 pro­c. Ten per­nai re­gist­ruo­ti 2782 nu­si­kal­ti­mai. Jų pa­daugė­jo ir Ute­

nos ap­skri­ty­je – 13,6 pro­c., iki 3237 re­gist­ruotų nu­si­kals­tamų veikų. Ma­ri­jam­polės ap­skri­ty­je per­nai re­gist­ruo­ta 10,9 pro­c. dau­ giau nu­si­kal­timų, iš vi­so 3335. Kau­no ap­skri­tis bu­vo vie­na iš dviejų, kur nu­si­kals­ta­mu­mas mažė­jo. Kau­no re­gio­ne per­nai re­gist­ruo­ta 14 710 nu­si­kals­tamų veikų, t. y. 3,1 pro­c. ma­žiau nei 2010 m. Čia 100 tūkst. žmo­nių te­ko 2292 nu­si­kal­ti­mai. Nu­s i­kals­ta­m u­m as taip pat mažė­jo Aly­taus ap­skri­ty­je. Klaipė­dos ap­skri­ty­je re­gist­ruo­ ta 8215 nu­si­kal­timų, nu­si­kals­ ta­mu­mas ten išau­go 6,4 pro­c. ir 100 tūkst. žmo­nių te­ko 2256 nu­ si­kal­ti­mai. Mies­tuo­se, kaip nu­ro­do­ma ata­ skai­to­je, re­gist­ruo­ta apie 70 pro­c. nu­si­kals­tamų veikų, kai­muo­se – apie 30 pro­c. VD, BNS inf.


8

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

tema

Vals­ty­bės įmo­nės me­tus pa­ly­dė­jo p „Re­kor­das“ – toks žo­dis daž­nai pa­si­girs­ta vals­ty­bi­nių trans­por­to įmo­nių va­do­vų lū­ po­se, kal­bant apie praė­ju­sius me­tus. Re­ kor­di­niams re­zul­ta­tams įta­kos tu­rė­jo at­ si­gau­nan­ti ša­lies eko­no­mi­ka, ta­čiau vien jai skir­ti vi­sų nuo­pel­nų ne­lin­kę ir eks­per­tai.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Re­kor­di­nis pel­nas

Praė­ję me­tai vals­ty­bės įmo­nėms bu­vo pel­nin­gi. Vi­sos Su­si­sie­ki­ mo mi­nis­te­ri­jos val­do­mos įmo­nės, vir­šy­da­mos lū­kes­čius, už­dir­bo apie 260 mln. li­tų pel­no. Tai bu­vo be­ ne tris kar­tus di­des­nis pel­nas nei 2010-ai­siais. Ta­čiau, kaip sa­kė įmo­nių va­do­vai, ste­buk­lų ne­bū­na: pel­ną at­ne­šė ne pa­si­pur­tęs auk­so avi­nė­lis, o in­ves­ti­ci­jos ir kryp­tin­ gai ma­žin­tos są­nau­dos. Re­kor­di­niu re­zul­ta­tų šuo­liu be­ ne la­biau­siai džiau­gė­si Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis jū­rų uos­tas. Jo ge­ne­ra­li­ nis di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las praė­ju­sių me­tų re­zul­ta­tus ver­ti­no vie­na­reikš­miš­kai – „la­bai ge­rai“. Anot jo, net 500 me­tų gy­vuo­jan­ tis uos­tas pa­sie­kė ge­riau­sius re­zul­ ta­tus per vi­są sa­vo is­to­ri­ją ir, kaip ro­do duo­me­nys, ta­po stip­riau­siu uos­tu Bal­ti­jos ša­ly­se.

Praė­ju­sių me­tų re­kor­di­nės in­ves­ ti­ci­jos, E.Gent­vi­lo ma­ny­mu, Klai­ pė­dos uos­tui pra­na­šau­ja dar ge­res­ nius lai­kus nei per­nai. To­dėl į uos­to inf­rast­ruk­tū­rą šie­met pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti dar dau­giau – apie 250 mln. li­tų. Šių pla­nų, anot jo, ne­sut­ rik­dė nė pra­sčiau, nei ti­kė­ta­si, pra­ si­dė­ję me­tai: „Sau­sis kol kas ne­la­ bai pa­lan­kus, bet tai ga­li bū­ti su­si­ję su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pa­di­din­ tais kro­vi­nio ve­ži­mo ta­ri­fais.“ Uos­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ne­slė­pė, kad ge­rais re­zul­ta­tais ti­ ki­ma­si pa­keis­ti kri­tiš­ką vi­suo­me­ nės po­žiū­rį į vals­ty­bės įmo­nes, tai šiuo me­tu yra pa­grin­di­nis jo tiks­ las: „Aš ir ne­tu­riu ki­to­kios už­duo­ ties sau, kaip pa­keis­ti vi­suo­me­nės po­žiū­rį, pir­miau­sia re­zul­ta­tais. Ma­nau, kad skep­ti­kai, ku­rie daž­ nai yra tei­sūs kri­ti­kuo­da­mi, da­bar ar­gu­men­tų ne­be­tu­rės. Juo­lab kad mes vals­ty­bei mo­kė­si­me pel­no mo­kes­tį – 60 mln. li­tų. Tai įro­do, kad ir vals­ty­bės įmo­nės ga­li sėk­ min­gai dirb­ti.“ Ke­lei­vių pri­trau­kė pi­gu­mu

Gi­ta­nas Nau­sė­da:

Vals­ty­bės įmo­nių va­ do­vams bu­vo su­da­ry­ tas tik­rai ne­men­kas spau­di­mas siek­ti ge­ res­nių re­zul­ta­tų. Pasak jo, praė­ju­sių me­tų ro­ dik­lius lė­mė nuo­dug­niai pa­reng­ ti stra­te­gi­niai pla­nai ir in­ves­ti­ci­jos į la­biau­siai at­si­per­kan­čius ob­jek­ tus: „Per­nai gi­li­no­me uos­to dug­ną šiau­ri­nė­je da­ly­je, da­bar pra­de­da­ me gi­li­ni­mo dar­bus li­ku­sio­je da­ly­ je. Tai leis į uos­tą priim­ti di­des­nio to­na­žo lai­vus. Be to, su­ma­ži­no­me rink­lia­vas ir ta­po­me pa­trauk­les­ni kro­vi­nio siun­tė­jams.“ E.Gent­vi­lo tei­gi­mu, praė­ju­siais me­tais in­ves­ti­ci­jos bu­vo re­kor­diš­ kai di­de­lės ir sie­kė apie 170 mln. li­tų, ta­čiau jų vai­sius esą skin­si­ me tik šie­met: „Per­nykš­tės in­ves­ ti­ci­jos dar tik duos re­zul­ta­tų, juk rin­ka ne­spė­ja taip grei­tai rea­guo­ ti – in­ves­ti­ci­jų vai­sius rei­kia skin­ ti vė­liau. Ne­bū­na taip, kad pa­sta­ čius kran­ti­nę jo­je jau po sa­vai­tės sto­vi kro­vi­nys – kro­vi­niai iš JAV ar Ki­ni­jos pla­nuo­ja­mi prieš pus­ me­tį.“

Ne vi­sos vals­ty­bi­nės trans­por­ to įmo­nės ga­lė­jo pa­si­gir­ti pel­ nu, ta­čiau ir jų veik­los ata­skai­to­ se skam­bus žo­dis „re­kor­das“ vis dėl­to šmės­te­lė­jo. Per­nai, pre­li­mi­ na­riais duo­me­ni­mis, vi­si Lie­tu­vos oro uos­tai ap­tar­na­vo re­kor­di­nį ke­ lei­vių skai­čių ša­lies is­to­ri­jo­je – 2,7 mln. žmo­nių. Tarp­tau­ti­nio Vil­niaus oro uos­ to ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vės Sand­ros Šiau­lie­nės tei­gi­mu, per­nai Eu­ro­pą pur­tęs eko­no­mi­nis ne­sta­bi­lu­mas nei­gia­mos įta­kos ša­lies avia­ci­jos rin­kai ne­pa­da­rė, ne­tgi prie­šin­ gai: „Bu­vo jun­ta­mas pa­gy­vė­ji­mas. Bal­ti­jos re­gio­no avia­ci­jos rin­ka ki­ lo spar­čiau­siai Eu­ro­po­je: pen­kiuo­ se di­džiau­siuo­se Bal­ti­jos ša­lių oro uos­tuo­se – Ry­gos, Ta­li­no ir Vil­ niaus, Kau­no, Pa­lan­gos – bend­ras ke­lei­vių srau­tas per­nai išau­go apie 15 pro­c. ir ge­ro­kai vir­ši­jo Eu­ro­pos 4,5 pro­c. vi­dur­kį.“ Anot pa­šne­ko­vės, per­nai ke­lei­vių pa­dau­gė­jo vi­suo­se tarp­tau­ti­niuo­se Lie­tu­vos oro uos­tuo­se, o di­džiau­ sias au­gi­mas pa­ste­bė­tas sos­ti­nė­je. Vil­niaus oro uos­to ke­lei­vių skai­čius spar­čiau­siai au­go ir vi­so­je Eu­ro­pos rin­ko­je. Pa­gal šį ro­dik­lį jis pra­len­kė vi­sus 170 Tarp­tau­ti­nės oro uos­tų ta­ ry­bos ver­tin­tus Eu­ro­pos oro uos­tus. Ta­čiau net ir tai įmo­nei pel­no ne­da­ vė, ki­ta ver­tus, dau­giau nei per­pus, iki 3 mln. li­tų, su­ma­ži­no nuo­sto­lius. „Su­ma­žin­tos są­nau­dos lei­do smar­kiai su­ma­žin­ti rink­lia­vų dy­ džius. Šiuo me­tu oro li­ni­jų bend­ro­ vių mo­ka­mi mo­kes­čiai už su­teik­tas pa­slau­gas yra tris kar­tus ma­žes­ni nei 2005 m. Šie­met są­nau­das bus sie­kia­ma su­ma­žin­ti dar la­biau, o oro li­ni­jų bend­ro­vėms tai­ky­ti dar pa­trauk­les­nę oro uos­to rink­lia­vų

„„Re­zul­ta­tai: 2011 m. Klai­pė­dos jū­rų uos­tas ta­po stip­riau­siu uos­tu Bal­ti­jos ša­ly­se, Lie­tu­vos oro uos­tai ap­tar­na­vo

sto­lių liū­no. 

kai­no­da­rą, taip ska­ti­nant ke­lei­vių ir skry­džių au­gi­mą“, – apie nu­ veik­tus dar­bus ir pla­nus pa­sa­ko­jo S.Šiau­lie­nė. Jos tei­gi­mu, per­nai nuo pir­mų­ jų die­nų pra­dė­ta tai­ky­ti nau­ja kai­ no­da­ros sis­te­ma su­da­rė pa­lan­kias są­ly­gas oro li­ni­jų bend­ro­vėms pri­ trauk­ti. Taip oro uos­te veik­lą pra­dė­ jo dvi di­de­lės pi­gių skry­džių bend­ro­ vės „Wizz Air“ ir „Rya­nair“, taip pat pri­si­jun­gė Šve­di­jos bend­ro­vė „Sky­ ways“ ir ant­ra pa­gal dy­dį Ru­si­jos skry­džių bend­ro­vė „Tran­sae­ro“. Kau­no oro uos­tas praė­ju­siais me­ tais taip pat su­lau­kė di­des­nio ke­ lei­vių skai­čiaus. Ta­čiau, kaip tei­gė įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ari­ jan­das Šliu­pas, tai ne nau­jie­na, esą ke­lei­vių srau­tai di­dė­ja jau de­vy­ne­ rius me­tus iš ei­lės. To­kiais re­zul­ ta­tais, pa­sak jo, ga­li pa­si­gir­ti re­tas Eu­ro­pos oro uos­tas. Anot pa­šne­ko­vo, per­nykš­tį ke­lei­ vių skai­čiaus au­gi­mą la­biau­siai pa­ ska­ti­no dar 2010 m. dvi­gu­bai pa­ di­din­tas pi­gių „Rya­nair“ skry­džių kryp­čių skai­čius, taip pat va­sa­rą pa­siū­ly­tos nau­jos poil­si­nės kryp­tys į Ro­do, Ko­so sa­las, Ali­kan­tę. Jos esą iš­kart ta­po po­pu­lia­rios tarp ke­liau­ to­jų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir ša­lių kai­my­nių: Bal­ta­ru­si­jos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos (Ka­li­ning­ra­do sri­ties). Nuos­to­lių iš­ven­gė

Nau­ja rin­ko­da­ra per­nai iš nuo­sto­ lių duo­bės trau­kė ir Lie­tu­vos pa­štą. Skai­čiuo­ja­ma, kad ke­le­rius me­tus nuo­sto­lin­gai vei­kęs Lie­tu­vos pa­štas 2011-ai­siais ga­vo 300 tūkst. li­ tų pel­no. Nors įmo­nės va­do­vė apie sėk­mę dar ne­tri­mi­tuo­ja, kas­met ge­rė­jan­tys re­zul­ta­tai esą tei­kia vil­ čių. Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nės di­ rek­to­rės Li­nos Min­de­rie­nės tei­ gi­mu, 2009 m. įmo­nės nuo­sto­liai sie­kė 67,8 mln. li­tų, ta­čiau at­lik­ ti struk­tū­ri­niai po­ky­čiai ir su­ma­ žin­tos veik­los są­nau­dos nuo­sto­ lius 2010-ai­siais su­ma­ži­no iki 10,2 mln. li­tų. „Ta pa­čia link­me dir­bo­me ir praė­ju­siais me­tais. Ir to­liau ma­ ži­no­me są­nau­das, efek­ty­vi­no­me pa­štų vei­ką, ak­ty­vi­no­me pre­kių ir

pa­slau­gų par­da­vi­mą. Vi­sa tai lei­ do pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų“, – ti­ki­ no pa­šne­ko­vė. Anot jos, ste­bė­da­ma ir ana­li­zuo­ da­ma rin­ką įmo­nė ieš­ko­jo ga­li­my­bių pa­siū­ly­ti nau­jų ir pa­trauk­lių pa­slau­ gų. Kaip vie­ną di­džiau­sių praė­ju­sių me­tų nau­jo­vių L.Min­de­rie­nė įvar­ di­jo įdieg­tą siun­tų sa­vi­tar­nos ter­ mi­na­lų tink­lą „Siuntos24“, lei­ džian­tį at­siim­ti siun­tas bet ku­riuo pa­ros me­tu: „Nors ter­mi­na­lų tink­ lą pra­dė­jo­me dieg­ti praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je, ma­to­me, kad ši pa­slau­ga ša­lies gy­ven­to­jams bei vers­lo įmo­ nėms yra tik­rai pa­trauk­li.“ Paš­ne­ko­vės tei­gi­mu, per praė­ju­ sius me­tus Lie­tu­vos pa­štas taip pat ati­da­rė 13 nau­jų pa­što sky­rių ša­lies di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se ir jie su­lau­kė ke­lis kar­tus di­des­ nių klien­tų srau­tų nei įpras­ti pa­što sky­riai. „Nau­jų klien­tų taip pat pa­vy­ko pri­trauk­ti su­ma­ži­nus įmo­kų ir mo­ kes­čių su­rin­ki­mo pa­slau­gos kai­ną. Da­bar mo­kes­tis už įmo­kas Lie­tu­vos pa­šte yra vie­nas ma­žiau­sių rin­ko­ je“, – sa­kė L.Min­de­rie­nė. Va­do­vė ne­slė­pė am­bi­ci­jų ir Lie­ tu­vos pa­štą ma­to kaip stip­rią ir kon­ku­ren­cin­gą ša­lies bend­ro­ vę, ku­ri dar tu­ri ga­li­my­bių to­bu­ lė­ti. To­dėl atei­ty­je esą pla­nuo­ja­ ma mo­der­ni­zuo­ti pa­što skirs­ty­mo pro­ce­są, op­ti­mi­zuo­ti pa­štų tink­lą ir klien­tams pa­siū­ly­ti nau­jų elekt­ro­ ni­nių pa­slau­gų.

Pa­si­temp­ti ska­ti­na dė­me­sys

Eko­no­mi­kos spe­cia­lis­tai ma­no, kad sėk­min­gus vals­ty­bės įmo­nių re­zul­ ta­tus lė­mė išau­gę vals­ty­bės rei­ka­ la­vi­mai. Ta­čiau jie taip pat nea­ be­jo­ja, jog įmo­nių va­do­vai pel­no ne­bū­tų ga­vę be ge­bė­ji­mo pri­si­tai­ ky­ti prie rin­kos po­ky­čių.

Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las:

Ge­rais re­zul­ta­tais ti­ ki­ma­si pa­keis­ti kri­ tiš­ką vi­suo­me­nės po­žiū­rį į vals­ty­bės įmo­nes. Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ ra­ci­jos Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų de­ par­ta­men­to di­rek­to­riaus Si­gi­to Be­ sa­girs­ko tei­gi­mu, per­nai trans­por­to sek­to­rius at­si­ga­vo spar­čiau nei pra­ mo­nė pir­miau­sia dėl ge­rai su­si­klos­ čiu­sių kro­vi­nių srau­tų. Ta­čiau, anot jo, di­džią­ją da­lį nuo­pel­nų su­si­šla­ vė ir įmo­nių įdir­bis bei su­ge­bė­ji­mas pri­si­tai­ky­ti prie rin­kos. „Šiuo me­tu kro­vi­nių srau­tams svar­bi Ru­si­ja, nes šio­je ša­ly­je ma­ to­me ge­ro­kai di­des­nį eko­no­mi­kos au­gi­mą nei stag­nuo­jan­čio­je ES. Ne­ma­žai mū­sų kro­vi­nių ke­liau­ ja bū­tent į Ru­si­ją, iš NVS ša­lių. Be to, ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je mū­sų trans­

Vals­ty­bi­nių trans­por­to įmo­nių re­zul­ta­tai Me­tai

Pelnas*, mln. li­tų Kro­vi­nių kie­kis, mln. t „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ 2011 181 52,5 2010 78 48 Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis jū­rų uos­tas 2011 85 36,6 2010 54 31,3 Lie­tu­vos pa­štas 2011 0,3 2010 –12 Lie­tu­vos oro uos­tai Ke­lei­vių skai­čius, mln. 2011 –3,9 2,7 2010 –10,4 2,3 *ikimokestinis pel­nas Šal­ti­nis: Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja


9

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

tema

pa­mo­da­mos sau­so­mis no­si­nai­tė­mis svar­biau­sių vals­ty­bės įmo­nių sėk­ mės veiks­nių yra pa­sta­rų­jų me­tų ban­dy­mai joms su­teik­ti dau­giau mo­ty­va­ci­jos ir rei­ka­la­vi­mai orien­ tuo­tis į pel­ną. Esą anks­čiau išo­ri­ nis spau­di­mas vals­ty­bės įmo­nėms bu­vo ma­žes­nis ir tik ne­se­niai pri­ si­min­ta, kad jos yra di­džiu­lis vals­ ty­bės tur­tas. „Vals­ty­bės įmo­nių pel­nin­gu­ mas da­bar nuo­lat dė­me­sio cent­re. Jų va­do­vams bu­vo su­da­ry­tas tik­rai ne­men­kas spau­di­mas siek­ti ge­res­ nių re­zul­ta­tų. Ki­ta ver­tus, ne­ga­li­ma teig­ti, kad ir eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja ne­tu­rė­jo tam tik­ros įta­kos di­des­ niam pel­nin­gu­mui. Eko­no­mi­kos au­ gi­mo tem­pas per­nai bu­vo ga­na spar­ tus, pa­di­dė­jo ir pri­va­čių įmo­nių ar net vi­so ūkio pel­nin­gu­mas. Tai ste­ bi­no“, – pri­pa­ži­no G.Nau­sė­da.

lei­vius ve­ža ir ne­pel­nin­gais ar net nuo­sto­lin­gais marš­ru­tais. Tad šiuo at­žvil­giu taip pat ma­to­me po­ky­čių: siek­da­mos pa­ge­rin­ti re­zul­ta­tus, jos so­cia­li­nes funk­ci­jas su­siau­ri­no“, – sa­kė eko­no­mis­tas. S.Be­sa­girs­kas pa­brė­žė, kad bend­ros vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apie vals­ty­bės įmo­nes nė­ra, esą tai pri­ klau­so nuo konk­re­čių pa­vyz­džių. Ta­čiau, anot jo, vi­suo­me­nė yra iner­tiš­ka ir sun­kiai kei­čia išanks­ ti­nes nuo­sta­tas, to­dėl jas su­lau­ žy­ti ga­li­ma tik ati­džiai iša­na­li­za­ vus veik­los re­zul­ta­tus, ku­rie, kaip jis pa­brė­žė, daž­nai neat­si­lie­ka nuo ana­lo­giš­kų Eu­ro­pos įmo­nių.

So­cia­li­nės funk­ci­jos ne­pel­nin­gos

o re­kor­di­nį ke­lei­vių skai­čių, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ to­liau di­di­no pel­ną, o Lie­tu­vos pa­štas pa­ga­liau iš­bri­do iš nuo­ BFL nuo­tr.

por­to įmo­nės dau­giau­sia dir­ba su stip­res­nė­mis, o ne re­ce­si­ją iš­gy­ ve­nan­čio­mis ES ša­li­mis: Vo­kie­ti­ ja, Pran­cū­zi­ja ir pan.“, – sa­kė jis. S.Be­sa­girs­kas taip pat tei­gė pa­ste­

bė­jęs, kad dar nuo už­per­nai Lie­tu­ vos įmo­nės ak­ty­viai ieš­ko­jo nau­jų rin­kų, da­ly­va­vo vers­lo pa­ro­do­se, taip siek­da­mos pa­di­din­ti sa­vo sėk­ mę. To­kie po­žiū­rio po­ky­čiai esą ne

tik at­vė­rė nau­jų ga­li­my­bių, bet ir pa­gy­vi­no vers­li­nin­kų srau­tus ša­ lies oro uos­tuo­se. SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jo Gi­ta­no Nau­sė­dos ma­ny­mu, vie­nas

G.Nau­sė­da nea­be­jo­jo, kad jaus­ da­mos įtam­pą praė­ju­siais me­tais vals­ty­bės įmo­nės ban­dė ma­žin­ ti są­nau­das bei ga­my­bos ir dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo re­zer­vus. Tuo tiks­ lu, spe­cia­lis­to ma­ny­mu, vals­ty­bės tu­rė­jo per­žiū­rė­ti ir ap­kar­py­ti esa­ mas ne­pel­nin­gas so­cia­li­nes funk­ ci­jas. „Jei įmo­nės bū­tų pri­va­čios, jos ne­dels­da­mos at­si­sa­ky­tų tų veik­ lų. Pa­vyz­džiui, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ ke­liai“, ne­pai­sy­da­mi nau­dos, ke­

260

mln. li­tų

per­nai už­dir­bo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos val­do­mos įmo­nės.


10

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

sportas

Snai­pe­rių dvi­ko­va neį­vyks Kau­no „Žal­gi­riui“ šian­dien per Eu­ro­ly­gos tur­ny­ro „TOP-16“ eta­po tre­čio­jo tu­ro rung­ty­nes Is­pa­ni­jo­je su „Bar­ce­lo­nos Re­gal“ eki­pa ne­pa­dės snai­pe­ris Mar­ko Po­po­vi­čius.

„„Sąs­kai­tos: 2009–2010 m. se­zo­ną žal­gi­rie­čiai du­kart pra­lai­mė­jo „Bar­

ce­lo­nos Re­gal“ ko­man­dai – 70:77 ir 55:89.

get­tyi­ma­ges.com nuo­tr.

„Žal­g i­r io“ klu­b o ko­m u­n i­ka­c i­ jos di­rek­to­rius Al­man­tas Ki­ve­ris in­for­m a­vo, kad kroa­tas neiš­v y­ ko į Bar­se­lo­ną. Pa­sak žal­gi­rie­čių vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Alek­sand­ro Tri­f u­n o­v i­č iaus, žai­d ė­jo trau­m a yra rim­tes­nė, nei at­ro­dė iš pra­ džių. „Prieš rung­ty­nes su Kan­tu „Ben­ net“ eki­pa Mar­ko sir­gu­lia­vo, ta­ čiau la­bai no­rė­jo pa­dė­ti „Žal­gi­ riui“ ir pra­ktiš­kai pa­ki­lęs tie­siai iš lo­vos iš­vy­ko į Ita­li­ją, kur pa­ty­rė trau­mą. Paaiš­kė­jo, kad su­žei­di­mas – ne šiaip sau. Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį jis il­sė­jo­si ir pra­lei­do LKL rung­ty­ nes, bet krep­ši­nin­kui rei­kia rim­tes­ nio ato­kvė­pio“, – sa­kė A.Tri­fu­no­ vi­čius. „Tai – di­d e­l ė ne­tek­t is ko­m an­ dai. Mar­ko im­d a­vo­s i ini­c ia­ty­vos to­k iais mo­m en­tais, kai bū­d a­ vo sun­k u. Tik­rai trūks jo to­l i­m ų me­t i­m ų, bet ma­n au, kad mū­ sų gre­to­se at­s i­ras žai­d ė­j ų, ku­r ie pa­tai­k ys ir už M.Po­p o­v i­č ių“, –

„Bar­ce­lo­na Re­gal“ Žaidėjas

Šalis

Vic­to­ras Sa­da Is­pa­ni­ja Mar­ce­lin­ho Huer­tas Brazilija/Italija Jua­nas Car­lo­sas Na­var­ro Is­pa­ni­ja Kos­ta Pe­ro­vi­čius Ser­bi­ja Fra­nas Vaz­que­zas Is­pa­ni­ja C.J.Wal­la­ce’as JAV Joe Ing­le­sas Ang­li­ja Bo­ni­fa­ce’as Ndon­gas Se­ne­ga­las Xa­vie­ras Ra­ba­se­da Is­pa­ni­ja Era­ze­mas Lor­be­kas Slo­vė­ni­ja Chuc­kas Eid­so­nas JAV Pe­te’as Mic­kea­las JAV Vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Xa­vie­ras Pas­cua­lis (Is­pa­ni­ja)

vy­lė­si „Žal­gi­rio“ ka­pi­to­nas Pau­ lius Jan­k ū­n as.

Aleksandras Trifunovičius:

Mums rei­kės tiks­liai vyk­dy­ti pla­ną, ku­rį esa­me pa­ren­gę. Is­pa­ni­jos eki­po­je pa­sta­ruo­ju me­tu svei­ka­tos rū­pes­čiai ka­ma­ vo snai­pe­rį Jua­ną Car­lo­są Na­var­ro bei du puo­lė­jus – ame­ri­kie­tį Pe­te’ą Mic­kea­lą ir se­ne­ga­lie­tį Bo­ni­fa­ce’ą Ndon­gą.

Pozicija

Ūgis

gy­nė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas vi­du­rio puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas puo­lė­jas puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas

192 cm 190 cm 191 cm 217 cm 209 cm 206 cm 203 cm 213 cm 201 cm 208 cm 202 cm 197 cm

„J.C.Na­var­ro ir P.Mic­kea­las ren­ gia­si rung­ty­nėms su „Žal­gi­riu“ ir tu­rė­tų žais­ti. Pe­te’as šiek tiek karš­ čia­vo, bet at­ro­do, kad jam – nie­ko rim­to“, – tei­gė is­pa­nų ko­man­dos vai­ri­nin­kas Xa­vie­ras Pas­cua­lis. A.Tri­fu­no­vi­čius pa­brė­žė, kad ti­ kė­tis sėk­mės per ma­čą su „Bar­ce­ lo­na Re­gal“ ga­li­ma tik žai­džiant mak­si­ma­liai su­si­kau­pus vi­sas 40 mi­nu­čių. „Šio­je ko­man­do­je – daug aukš­ to ly­gio žai­dė­jų, to­dėl tre­ne­riai ga­li pa­si­rink­ti ke­lis žai­di­mo va­rian­tus. Mums rei­kės tiks­liai vyk­dy­ti pla­ ną, ku­rį esa­me pa­ren­gę“, – svars­tė „Žal­gi­rio“ stra­te­gas. VD inf.

Vil­nie­čių var­žo­vai stip­ri­na sa­vo gre­tas Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­ro 2-ojo eta­ po pir­mo­jo ra­to var­žy­bas sėk­min­ gai bai­gė Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nai – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­ nin­kai. Tai­sys klai­das

Vil­nie­čiai L gru­pės ma­čą na­muo­se su Ber­ly­no „Al­ba“ (Vo­kie­ti­ja) ko­ man­da lai­mė­jo 86:75. „Var­žo­vas bu­vo pa­jė­gus, ta­čiau ne­leng­va­me ma­če mums pa­vy­ko nu­ga­lė­ti. Mū­sų ko­man­di­nis žai­di­ mas bu­vo ge­ras, bet neiš­ven­gė­me klai­dų gy­ny­bo­je. Jos iš­tai­so­mos. 11 taš­kų per­sva­ra – ne­blo­gai, ta­ čiau ko­va dėl ge­res­nio bend­ro taš­ kų san­ty­kio tar­pu­sa­vio ma­čuo­se su „Al­ba“ lau­kia ki­tą sa­vai­tę“, –

po ma­čo tei­gė vil­nie­čių vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Alek­sand­ras Dži­ki­čius. Va­sa­rio 7-ąją Lie­tu­vos vi­ce­čem­ pio­nai su Ber­ly­no krep­ši­nin­kais su­ si­tiks Vo­kie­ti­jo­je. Ki­to­se L gru­pės tre­čio­jo tu­ro rung­ty­nė­se pir­mą­ją ne­sėk­mę pa­ ty­rė ly­de­ris Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­ tiv-Ku­ban“ (Ru­si­ja) klu­bas, sa­vo aikš­tė­je 70:71 (21:14, 22:22, 10:19, 17:16) nu­si­lei­dęs Tre­vi­zo „Be­net­ ton“ (Ita­li­ja). Ant­ro­jo ra­to ko­voms „Lo­ko­mo­ tiv-Ku­ban“ nu­spren­dė su­stip­rin­ ti sa­vo gre­tas Stam­bu­lo „Ana­do­lu Efes“ ir Ma­ke­do­ni­jos na­cio­na­li­nės rink­ti­nės įžai­dė­ju Vla­do Ilievs­kiu. Per­ga­lė be Ma­ri­jo­no

J gru­pė­je kol kas ne­suk­lu­pę Ri­mo Kur­ti­nai­čio tre­ni­ruo­ja­mi Mask­ vos sri­ties „Chim­ki“ krep­ši­nin­kai, ku­rių gre­to­se vėl ne­bu­vo Ma­ri­jo­no Pet­ra­vi­čiaus, sa­vo aikš­tė­je 68:55 (17:11, 19:21, 18:12, 14:11) nu­ga­lė­jo Do­nec­ko „Do­neck“ (Uk­rai­na) klu­ bą ir ta­po vien­val­džiais ly­de­riais. „Mes pui­kiai gy­nė­mės, to­dėl ir ga­lu­ti­nis rung­ty­nių re­zul­ta­tas – mū­sų nau­dai. Aš nuo­lat kar­to­ju: man ne­svar­bu, kiek taš­kų su­rin­ko vie­nas ar ki­tas žai­dė­jas, svar­biau­ sia – ką pa­sie­kė vi­sa ko­man­da. Šį ma­čą su­žai­dė­me taip, kaip tu­rė­tu­ me rung­ty­niau­ti vi­sa­da“, – po var­ žy­bų kal­bė­jo R.Kur­ti­nai­tis. Ne­sėk­mių kol kas ne­pa­ty­rė ir Va­ len­si­jos „Bas­ket“ (Is­pa­ni­ja) iš I gru­ pės bei Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­ tak“ (Ru­si­ja) iš K gru­pės. VEF pa­ro­dė cha­rak­te­rį

„„Strategas: R.Kurtinaitis iš „Chim­

ki“ žaidėjų reikalauja maksimalių rezultatų. bckhimki.ru nuotr.

Per­ga­lę I gru­pė­je iš­ko­vo­jo ir ga­li­ my­bes pa­tek­ti į ket­virt­fi­na­lį iš­sau­ go­jo Ra­mū­no Bu­tau­to tre­ni­ruo­ja­ ma Ry­gos VEF (Lat­vi­ja) eki­pa su

„„Pa­si­žy­mė­jo: M.Ka­te­ly­nas (su ka­muo­liu) per rung­ty­nes su „Al­ba“ pa­tai­kė 4 dvi­taš­kius iš 5.

An­ta­nu Ka­va­liaus­ku, na­muo­se 78:61 (27:18, 18:20, 16:12, 17:11) nu­ga­l ė­j u­s i „BCM Gra­ve­l i­n es“ (Pran­cū­zi­ja).

Alek­sand­ras Dži­ki­čius:

Mū­sų ko­man­di­nis žai­di­mas bu­vo ge­ ras, bet neiš­ven­gė­me klai­dų gy­ny­bo­je. Jos iš­tai­so­mos. A.Ka­va­liaus­ko są­skai­to­je – 23 taš­kai, 8 at­ko­vo­ti ir 1 pe­rim­tas ka­ muo­lys, blo­kuo­tas var­žo­vo me­ti­ mas, 4 klai­dos bei 3 pra­žan­gos.

.

„Man šį kar­tą la­biau­siai pa­ti­ ko tai, kad ko­man­da pa­ro­dė tvir­ tą cha­rak­te­rį“, – pa­brė­žė R.Bu­ tau­tas. „Po il­go­kos per­trau­kos žai­dė­ me sau įpras­tu rit­mu. Ma­nau, tai liu­di­ja, kad žen­gia­me tei­sin­gu ke­ liu. Ko­man­dos drau­gai man su­ da­rė ga­li­my­bes už­siim­ti tin­ka­mas po­zi­ci­jas ata­koms ir aš sten­giau­ si jų ne­nu­vil­ti“, – kal­bė­jo A.Ka­va­ liaus­kas. VEF sa­vo gru­pė­je uži­ma 3-ią­ją vie­tą (1 per­ga­lė, 2 pra­lai­mė­ji­mai). Ly­de­rių dvi­ko­vo­je Va­len­si­jos „Bas­ ket“ sve­čiuo­se 80:71 (20:12, 25:18, 14:26, 21:15) įvei­kė pir­mą­ją ne­sėk­ mę pa­ty­ru­sį Nym­bur­ko ČEZ (Če­ki­ ja) pen­ke­tu­ką. VD inf.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Sta­tis­ti­ka Vil­n iaus „Lie­t u­v os ry­t as“– Berlyno „Al­ba“ 86:75 (20:16, 20:22, 19:25, 27:12). 6 850 žiū­ro­v ų. A.Ra­ši­ čius 16, M.Ka­te­ly­nas 13, J.Va­lan­čiū­ nas 12 (9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), R.Sei­ bu­tis ir P.Sa­mar­džis­kis po 11/D.Al­le­ nas 16, D.Woo­das 14, H.Schaf­fart­zi­ kas 12, K.Wea­we­ris 10.

L gru­pė Komanda

1. „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ 2. „Lie­tu­vos ry­tas“ 3. „Be­net­ton“ 4. „Al­ba“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

2 2 2 0

1 1 1 3

235:217 231:225 212:212 218:242


11

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Fut­bo­lo A ly­ga vėl su­si­trauks? Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

„„Vie­ta: krep­ši­nin­kai var­žy­sis „Po­li­de­ro de Ca­ra­cas“ are­no­je, tal­pi­nan­čio­je apie 13 000 žiū­ro­vų. wri­teo­pi­nions.com nuo­tr.

Ke­lias iki pus­fi­na­lio bus ne­leng­vas

Nak­tį iš ant­ra­die­nio į tre­čia­die­nį paaiš­kė­jo Lie­tu­vos vy­rų krep­ ši­nio rink­ti­nės var­žo­vai Ka­ra­ka­se (Ve­ne­sue­la) vyk­sian­čia­me olim­pi­nia­me at­ran­kos tur­ny­re: tai – var­žy­bų šei­mi­nin­kų ir Ni­ ge­ri­jos eki­pos. Už­duo­tis – nu­ga­lė­ti

Lie­tu­viai rung­ty­niaus B gru­pė­ je. Ket­virt­fi­na­ly­je dvi pa­jė­giau­sios šios gru­pės ko­man­dos iš­mė­gins jė­ gas su A gru­pės rink­ti­nė­mis – Grai­ ki­jos, Puer­to Ri­ko ar­ba Jor­da­ni­jos. Mū­sų ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ ne­ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra, ver­tin­da­ mas bur­tų re­zul­ta­tus, sa­kė: „Sun­ku kal­bė­ti apie Ve­ne­sue­los ir Ni­ge­ri­ jos rink­ti­nes, nes su jo­mis ne­sa­me su­si­ti­kę ar dau­giau ma­tę jų žai­di­ mą. Sun­ku da­bar iš kar­to spręs­ti, ko rei­kia ti­kė­tis. Tik­riau­siai tai bus at­le­tiš­kos ko­man­dos, o jos vi­sa­da bū­na pa­vo­jin­gos. Šiais lai­kais vi­si mo­ka žais­ti, rei­kės ana­li­zuo­ti var­ žo­vus ir reng­tis ko­vai su jais. Ve­ne­sue­los eki­pa ne­prik­lau­so pa­sau­lio eli­tui, ta­čiau žais na­muo­ se, to­dėl ji tam­pa dar pa­vo­jin­ges­ nė. Ga­li­me ir tu­rė­si­me nu­ga­lė­ti abu var­žo­vus sa­vo gru­pė­je, bet tai pa­ da­ry­ti ne­bus pa­pras­ta ir leng­va. A gru­pė­je iš­si­ski­ria Grai­ki­ja ir Puer­to Ri­kas, B gru­pės fa­vo­ri­tės tu­rė­tų bū­ti Ru­si­ja ir Do­mi­ni­kos Res­pub­li­ka. D gru­pė – la­bai įdo­ mi. Ma­ke­do­nams ten tik­rai ne­bus leng­va – Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja ir An­go­ la yra ga­na stip­rios ko­man­dos.“

„„ Pa­tir­tis: per­nai Af­ri­kos čem­pio­na­te Ni­ge­ri­jos ekipą į prie­kį ve­dęs D.Oba­

so­ha­nas (de­ši­nė­je) yra at­sto­va­vęs ir Eu­ro­pos klu­bams.

la­van­guar­dia.com

Lai­min­gų­jų – aš­tuo­ni

Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) pra­ne­ši­me skel­bia­ma, kad po ape­ lia­ci­jų A ly­gos li­cen­ci­jas tu­ri aš­ tuo­ni klu­bai. Tai – Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­nas“, Vil­niaus mies­to fut­bo­lo drau­gi­ja (VMFD) „Žal­gi­ris“, Ma­ri­jam­po­ lės „Sū­du­va“, „Šiau­liai“, Tau­ra­ gės „Tau­ras“, Pak­ruo­jo „Kruo­ ja“, Aly­taus „Dai­na­va“ ir Gargž­dų „Ban­ga“. Per­nai A ly­gos čem­pio­na­te da­ ly­va­vo 12 eki­pų, 2010-ai­siais pir­ me­ny­bes pra­dė­jo 11, bet bai­gė 10 (bu­vo eli­mi­nuo­ta Vil­niaus „Vėt­ ra“), o 2009-ai­siais – 8. Šie­met A ly­gos li­cen­ci­jų sie­kę klu­bai – FBK „Kau­nas“, Klai­pė­ dos „At­lan­tas“ ir Vil­niaus REO – neį­gy­ven­di­no A ly­gai tai­ko­mų fi­nan­si­nių kri­te­ri­jų, ta­čiau ati­ti­ ko 1-os ly­gos rei­ka­la­vi­mus ir ga­ vo šio lygio li­cen­ci­jas. Jo­kios do­ku­men­ta­ci­jos li­cen­ci­ ja­vi­mui ne­pa­tei­kė „Ma­žei­kiai“ ir „Klai­pė­da“. „Spe­cia­liai ne­pa­tei­kė­me do­ku­ men­tų. Aps­vars­tę vi­sas ga­li­my­ bes nu­ta­rė­me pa­da­ry­ti per­trau­ ką. Spren­di­mas leis­tis į že­miau­sią gran­dį pa­si­ro­dė tin­ka­miau­sias. No­ri­me vis­ką pra­dė­ti nuo pra­džių – au­gin­tis jau­ni­mą ir po tru­pu­tė­lį kop­ti aukš­tyn“, – sa­kė už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės (UAB) „Klai­ pė­dos fut­bo­lo cent­ras“ di­rek­to­ rius bei Klai­pė­dos fut­bo­lo są­jun­ gos (KFS) pre­zi­den­tas Rai­mon­das Bie­liaus­kas. Nes­pė­jo su­si­tvar­ky­ti

Tu­ri pa­ty­ru­sių žai­dė­jų

Ni­ge­ri­jos na­cio­na­li­nės krep­ši­nio rink­ti­nės stra­te­gas Ayo­de­le’as Ba­ ka­re’as, po bur­tų trau­ki­mo ce­re­ mo­ni­jos pa­pra­šy­tas įvar­dy­ti tur­ ny­ro fa­vo­ri­tus, nė kiek ne­dve­jo­jo: „Ži­no­ma, kad tai bus Ni­ge­ri­ja, po to – Lie­tu­va ir Grai­ki­ja.“ Per­nai Af­ri­kos čem­pio­na­te ni­ge­ rie­čiai iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius, į prie­kį pra­lei­dę Tu­ni­so ir An­go­los krep­ši­nin­kus. Į sim­bo­li­nį ge­riau­ sių­jų tur­ny­ro žai­dė­jų pen­ke­tu­ką bu­vo iš­rink­tas 198 cm ūgio puo­ lė­jas Ime Udo­ka, pa­sta­ruo­ju me­ tu at­sto­vau­jan­tis is­pa­nų „Mur­cia“ klu­bui. A.Ba­ka­re’o tei­gi­mu, šiais me­ tais jie ga­li su­rink­ti kur kas stip­ res­nę ko­man­dą ne­gu per­nai. „Mes nuo­lat ste­bi­me po­ten­cia­lius rink­ ti­nės kan­di­da­tus. Ne­ma­žai žai­dė­ jų rung­ty­niau­ja Eu­ro­po­je ir JAV“, – sa­kė tre­ne­ris. Ve­ne­sue­los rink­ti­nė, sa­vo gre­to­se tu­rin­ti ir žai­dė­jų iš NBA ir NCAA,

Sau­sio 31-ąją pa­si­bai­gęs Lie­tu­ vos fut­bo­lo A ir 1-osios ly­gų klu­ bų li­cen­ci­ja­vi­mo pro­ce­sas kol kas neat­sa­kė į klau­si­mą, kiek ko­ man­dų da­ly­vaus abie­jų di­vi­zio­ nų var­žy­bo­se.

„„Ly­gis: vie­nas Ve­ne­sue­los rink­ti­nės ly­de­rių G.Vas­que­zas (kai­rė­je) at­sto­

vau­ja NBA klu­bui „New Or­leans Hor­nets“.

2011-ųjų Ame­ri­kos čem­pio­na­te bu­vo penk­ta. Ža­da aukš­tą ly­gį

At­ran­kos tur­ny­ras Ka­ra­ka­se vyks lie­pos 2–8 d. Lie­tu­viai 3 d. iš­mė­ gins jė­gas su ve­ne­sue­lie­čiais, 4 d. – su Ni­ge­ri­jos eki­pa. Pus­fi­na­liai vyks 7 d. Šias dvi­ko­vas lai­mė­ju­sios rink­ti­nės iš­ko­vos ke­lia­ la­pius į Lon­do­no olim­pia­dą. Pus­fi­ na­liuo­se su­klu­pu­sios ko­man­dos 8 d. su­si­kaus dėl tre­čio­jo ke­lia­la­pio. Tarp­tau­ti­nės krep­ši­nio aso­cia­ci­jų fe­de­ra­ci­jos (FI­BA) pre­zi­den­tas Yva­ nas Mai­ni­ni ir ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­ rius Pat­ri­kas Bau­man­nas ap­si­lan­ kė Ka­ra­ka­so „Po­li­de­ro de Ca­ra­cas“ are­no­je ir su­si­ti­ko su Ve­ne­sue­los spor­to mi­nist­ru Hek­to­ru Rod­ri­ gue­zu. Po su­si­ti­ki­mo P.Bau­man­ nas sa­kė: „Lau­kia ne­ma­žai dar­bų

AFP nuo­tr.

tiek be­si­ruo­šiant pa­čiam tur­ny­rui, tiek jį rek­la­muo­jant. Iš vy­riau­sy­ bės ir or­ga­ni­za­to­rių su­lau­kė­me pa­ ža­dų, kad vi­si dar­bai bus at­lik­ti ne­ prie­kaiš­tin­gai.“

R.Bie­liaus­kas neat­me­tė ga­li­my­ bės, kad spren­di­mas ga­li šiek tiek keis­tis. „Tu­ri­me ke­lis sce­na­ri­jus, bet apie juos kol kas per anks­ti kal­bė­ti, – tei­gė KFS va­do­vas. – A ly­go­je ga­li lik­ti tik aš­tuo­nios ko­ man­dos. Ma­nau, kad „At­lan­tui“ bus pa­da­ry­ta išim­tis.“ Tuo įsi­ti­ki­nęs ir „At­lan­to“ pre­ zi­den­tas Va­cys Le­ke­vi­čius. „At­va­ žia­vau į fe­de­ra­ci­ją su vi­sais pra­šy­ mais ir pa­tai­sy­mais. Siek­siu, kad „At­lan­tas“ bū­tų priim­tas į A ly­gą, – tvir­ti­no V.Le­ke­vi­čius. – Mums pri­trū­ko vie­nos die­nos, ke­li fi­

nan­si­niai kri­te­ri­jai nea­ti­ti­ko, ta­ čiau vis­kas bus su­tvar­ky­ta. No­ ri­me žais­ti A ly­go­je, nes Klai­pė­da be fut­bo­lo – neį­si­vaiz­duo­ja­mas da­ly­kas. Sir­ga­liai lau­kia se­zo­no, o mes džiau­gia­mės, kad at­si­ra­do žmo­nių, ku­rie šiais me­tais yra pa­ si­ry­žę klu­bui pa­dė­ti.“ Per­nai išim­tys bu­vo pri­tai­ky­ tos A ly­gos li­cen­ci­jų ne­ga­vu­siems FBK „Kau­nui“ ir „Dai­na­vai“.

Rimantas Turskis:

Ke­lia­mi to­kie rei­ ka­la­vi­mai, kad jei­ gu są­ži­nin­gai vis­kas bū­tų da­ro­ma, tai A ly­go­je žais­tų dvi ar trys eki­pos. Sos­ti­nės REO klu­bo va­do­vas Ri­ man­tas Turs­kis taip pat pri­pa­ži­ no, kad su­truk­dė vie­nin­te­lė klai­ da – ne lai­ku klu­bo bu­hal­te­rio su­tvar­ky­ti do­ku­men­tai. „Li­cen­ ci­ja­vi­mo pro­ce­sas bu­vo pa­grei­ tin­tas, ne­spė­jo­me lai­ku vis­ko pa­ teik­ti. Da­bar jau pa­ren­gė­me vi­sus do­ku­men­tus“, – sa­kė R.Turs­kis. Kos­mi­niai rei­ka­la­vi­mai

Tei­sę rung­ty­niau­ti A ly­go­je REO klu­bas iš­si­ko­vo­jo per­nai ta­pęs 1-osios ly­gos čem­pio­nu. „Ma­ nau, kad ša­lies aukš­čiau­sia­me di­ vi­zio­ne tu­rė­tų rung­ty­niau­ti bent 10 ko­man­dų“, – tei­gė R.Turs­kis. Pa­sak jo, kai ku­rie LFF li­cen­ci­ ja­vi­mo kri­te­ri­jai – nei į tvo­rą, nei į mie­tą. „Ke­lia­mi to­kie rei­ka­la­vi­mai, kad jei­gu są­ži­nin­gai vis­kas bū­tų da­ro­ma, tai A ly­go­je žais­tų dvi ar trys eki­pos, – kal­bė­jo R.Turs­kis. – Are­no­je kė­džių žiū­ro­vams tu­ri bū­ti 3 ar 5 tūks­tan­čiai. Aš, klu­bo šei­mi­nin­kas, esu suin­te­re­suo­tas, kad atei­tų dau­giau žmo­nių, įren­ giau 1 500 kė­džių, bet ir jos neuž­ pil­do­mos. Tai kam man tie ki­ti tūks­tan­čiai vie­tų?“ A ly­gos čem­pio­na­to da­ly­viai tu­rė­tų paaiš­kė­ti šian­dien po LFF vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to po­sė­džio. Pla­nuo­ja­ma, kad var­žy­bos pra­si­ dės ko­vo 10–11 d. 1-osios ly­gos li­cen­ci­jas tu­ri FBK „Kau­nas“, „At­lan­tas“, REO, Kė­ dai­nių „Ne­vė­žis“, „Pa­lan­ga“, Vil­ niaus „Po­lo­ni­ja“, „Ši­lu­tė“, „Tra­ kai“, Jo­na­vos „Lie­ta­va“, Kur­šė­nų „Ven­ta“, Kė­dai­nių „Li­fo­sa“ ir Vil­ niaus „Gra­ni­tas“.

VD inf.

At­ran­ka „„A gru­pė

Grai­k i­ja, Puer­to Ri­kas, Jor­da­ni­ja „„B gru­pė

Lie­tu­va, Ve­ne­sue­la, Ni­ge­ri­ja „„C gru­pė

Ru­si­ja, Do­mi­ni­kos Res­pub­li­ka, Ko­ rė­ja „„D gru­pė

Ma­ke­do­ni­ja, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, An­ go­la

„„Startas: oro sąlygos kovo mėnesį Lietuvos futbolininkus gali sugin­

ti į maniežus.


12

KetvirtADIENIS, vasario 2, 2012

pasaulis Krau­pus sąmoks­las

Es­tai my­li G.W.Bushą

Rusų ­ ne­bi­jo

Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ke­tu­ ri is­la­mis­tai teis­me pri­si­pa­ži­ no pla­navę 2010 m. įvyk­dy­ti sprog­di­nimą Lon­do­no ver­ty­bi­ nių po­pie­rių bir­žo­je. Jie rezgė sąmokslą siun­tinė­ti bom­bas pa­što siun­to­se prie­š 2010 m. Kalė­das, taip pat tarė­si dėl ga­ li­mybės su­reng­ti „Mum­ba­jaus sti­liaus“ ata­ką.

Es­ti­ja nu­sprendė už pa­ramą ša­liai sie­kiant tap­ti NA­TO na­re bu­vu­siam JAV pre­zi­den­tui ­ Geor­ge’ui W.Bus­hui įteik­ti pres­ti­žiš­kiau­sią ša­lies ap­do­va­ no­jimą – Ma­ri­jos žemės kry­ žiaus or­diną. Ar G.W.Bus­has at­vyks at­siim­ti ap­do­va­no­ji­mo į ce­re­mo­niją, ku­ri vyks va­sa­rio 24 d. Ta­li­ne, ne­ži­no­ma.

JAV žval­gy­ba ma­no, kad, pa­si­ bai­gus re­for­mai, Ru­si­jos gink­luo­ to­sios pa­jėgos bus pa­si­ren­gu­ sios vyk­dy­ti ope­ra­ci­jas ar­ti­mo­jo už­sie­nio ša­ly­se, bet ne­galės kel­ti rim­tos grėsmės NA­TO. Nors Ru­ si­ja daug in­ves­ta­vo į įpras­tinės gink­luotės mo­der­ni­za­vimą, ­ pa­grin­di­ne gy­ny­bos prie­mo­ne ­ li­ko bran­duo­li­nis gink­las.

Bri­tams špy­ga, o prancū­zams py­ra­gas Kand­žio­ji britų ži­niask­lai­da šai­po­si iš vy­riau­sybės. Ma­ža to, kad Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­co­las Sar­ko­zy nuo­la­tos api­pi­la bri­ tus pa­šai­piais ko­men­ta­rais, an­tausį trenkė ir In­di­ja. Prancūzų ir britų ko­vos

Dien­raš­tis „Dai­ly Mail“ iro­ni­za­vo – vy­riau­sybė skyrė in­dams be­veik mi­li­jardą svarų sterlingų pa­ra­mos, kad ga­ran­tuotų, jog ša­lies ka­riuo­ menė bus ap­gink­luo­ta Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ga­mi­na­ma tech­ni­ka, o ga­vo špygą tau­kuotą. In­dai nu­tarė, kad juos už 10 mlrd. do­le­rių ap­gink­luos ne kas ki­tas, o prancū­zai, ku­rių pre­zi­den­tas N.Sar­ ko­zy, re­gis, da­bar yra vie­nas ne­ken­ čia­miau­sių žmo­nių Britų sa­ly­ne. N.Sar­ko­zy pa­sta­bos britų prem­ je­rui Da­vi­dui Ca­me­ro­nui Briu­se­ly­ je jau ta­po kul­tinės. Pas­tarąjį kar­ tą žod­žių ka­ras tarp ly­de­rių ki­lo šią sa­vaitę, kai britų vy­riau­sybės va­ do­vas at­si­sakė pa­rem­ti ES fi­nan­si­ nio sta­bi­lu­mo pa­ktą. Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas rea­ga­vo tul­žin­gai. Jis Didžiąją Bri­ta­niją iš­ va­di­no „ša­li­mi be pra­monės“, ku­ ri rūpi­na­si tik sa­vo fi­nansų sek­to­ riu­mi. Dau­ning Stri­tas tuč­tuo­jau at­rėžė, kad N.Sar­ko­zy pa­reiš­ki­mai – „rin­kimų triu­kas, o britų pra­ monės sek­to­rius kur kas di­des­nis nei prancūzų“. „Tai ne­tie­sa. Ga­my­bos sek­to­rius 2009 m. su­darė 11 pro­c. tiek Jung­ tinės Ka­ra­lystės (JK), tiek Prancū­ zi­jos BVP. Be to, JK pra­monės da­lis BVP tais pat me­tais su­darė 15 pro­c., o Prancū­zi­jos – 12,5 pro­c. Tai, ką N.Sar­ko­zy pa­sakė, – ne­tie­sa. Na, juk jis ren­gia­si rin­ki­mams“, – bu­vo ra­šo­ma Dau­ning Stri­to pa­ reiš­ki­me. Indų an­tau­sis

Kad ir kaip būtų, In­di­ja pa­skelbė, jog nai­kin­tu­vais ša­lies oro pa­jėgas

ap­rūpins būtent prancūzų bend­ rovė „Das­sault“, o ne britų da­li­nai val­do­ma „BAE Sys­tems“. Pa­sak šal­ti­nių, iš vi­so įmonė pa­ ga­mins In­di­jai 126 ka­ri­nius lėktu­ vus „Ra­fa­le“. Šie pa­keis da­bar In­ di­jos nau­do­ja­mus ru­siš­kus „MiG“ lėktu­vus, ku­rių ga­lio­ji­mo lai­kas be­ veik ­baigėsi. „Das­sault“ ža­da, kad pir­mie­ji 18 nai­kin­tuvų In­di­jos ka­ri­nes oro pa­ jėgas pa­sieks per 36 mėne­sius, li­ ku­sie­ji 108 or­lai­viai bus su­ren­ka­mi In­di­jo­je. Ti­ki­ma­si, kad san­do­ris bus pa­si­ra­šy­tas ko­vo mėnesį, o jau kitą sa­vaitę vyks pir­mo­sios de­ry­bos.

In­dai nu­tarė, kad juos už 10 mlrd. do­le­ rių ap­gink­luos ne kas ki­tas, o prancū­zai.

O britų, vo­kie­čių, is­panų ir italų kon­sor­ciu­mas „BAE Sys­tems“, ga­ mi­nan­tis nai­kin­tu­vus „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“, li­ko it musę kandęs, nors kaip tik „Eu­ro­figh­ter“ lai­ko­ mas Eu­ro­pos ka­ro avia­ci­jos pa­si­ did­žia­vi­mu. Dar vi­sai ne­se­niai britų tarp­ tau­t i­n io vys­ty­m o­s i sek­re­to­r ius And­rew Mit­c hel­l as bu­vo įsi­t i­ kinęs, kad britų vy­riau­sybė ga­ ran­ta­vo san­do­rio sėkmę, su­teik­ da­m a In­d i­jai be­veik mi­l i­jar­d o svarų sterlingų pa­ramą. „Tai la­bai svar­bu mūsų san­ty­ kiams. Ži­no­ma, kal­bamės ir apie „Typ­hoon“ par­da­vimą“, – pra­ėju­

siais me­tais trynė ran­ko­mis A.Mit­ chel­las. Priim­ti­nesnė kai­na?

In­di­jos pa­reigū­nai neo­fi­cia­liai pra­ si­tarė, kad „Ra­fa­le“ nai­kin­tuvų kai­ na jiems priim­ti­nesnė nei „Eu­ro­ figh­ter“. Sa­vo ruož­tu ir „Das­sault“, kaip tvir­ti­na neo­fi­cialūs šal­ti­niai, ge­ro­kai su­ma­ži­no nai­kin­tuvų kai­ ną, kad san­do­ris būtų pa­tvir­tin­tas. In­di­jos ži­niask­lai­da su­sku­bo pa­reikš­ti, kad prancūzų bend­rovė įbru­ko in­dams su­tartį pa­si­ūliu­si 5 mln. do­le­rių nuo­laidą kiek­vie­nam nai­kin­tu­vui. Tie­sa, ofi­cia­liai nei prancūzų, nei indų at­sto­vai san­ do­rio de­ta­lių ne­ko­men­ta­vo. Eks­p er­t us In­d i­jos spren­d i­ mas nu­ste­bi­no. Anks­čiau prancū­ zų įmo­nei ne­si­sekė par­duo­ti sa­vo nai­kin­tuvų. Jų ne­pir­ko nei Ma­ro­ kas, nei Bra­zi­li­ja, nei Švei­ca­ri­ja, nei Jung­ti­niai Arabų Emy­ra­tai. Ma­ža to, nė vie­na ša­lis, išs­ky­ rus Prancū­ziją, ne­tu­ri to­kio ti­po nai­kin­tuvų sa­vo oro pa­jėgo­se, nes, kaip kal­ba­ma, nai­kin­tuvų iš­lai­ky­ mas – bran­gus da­ly­kas. San­do­ris su In­di­ja „Das­sault“ bu­vo pa­sku­ ti­nis šiau­das. Eks­per­tai ir ži­niask­lai­da spėlio­ja, kad In­di­jai nu­si­leis­ti pa­dėjo po­li­ti­ nis spau­di­mas iš Eli­zie­jaus rūmų. Esą 2010 m. gruodį In­di­jo­je viešė­ jęs Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas N.Sar­ ko­zy ne tik ak­ty­viai rek­la­ma­vo pran­ cūzų ga­mi­nius, bet ir žadė­jo in­dams ban­dy­siąs „pra­muš­ti“ jiems nuo­la­ tinę vietą Jung­ti­nių Tautų Sau­gu­ mo Ta­ry­bo­je bei ga­li­mybę nau­do­tis bran­duo­linė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. „Dai­ly Mail“, „Der Spie­gel“ inf.

„„Pra­laimė­jo: D.Ca­me­ro­nas (nuotr. kairėje) galės dar la­biau pyk­ti ant

N.Sar­ko­zy. In­di­ja nu­tarė, kad prancūzų „Ra­fa­le“ nai­kin­tu­vai ge­res­ni nei britų. „Scan­pix“ nuo­tr.

Pa­kis­ta­nas Af­ga­nis­ta­ne ren­gia per­versmą? Af­ga­nis­ta­ne, pa­si­trau­kus NA­TO pa­jėgoms, įsi­galės Ta­li­ba­nas, o Pa­ kis­ta­nas tam pri­ta­ria? Taip ma­no Al­jan­so va­do­vybė.

Nu­te­kin­ta slap­ta NA­TO ata­skai­ta, su ku­ria su­si­pa­ži­no britų trans­ liuo­to­jas BBC ir dien­raš­tis „Ti­ mes“, praeitą mėnesį bu­vo pa­teik­ tas Al­jan­so va­dams Af­ga­nis­ta­ne. Atas­kai­ta pa­grįsta in­for­ma­ci­ ja, su­rink­ta per 27 tūkst. ap­klausų, ku­rio­se da­ly­va­vo dau­giau nei 4 tūkst. su­čiuptų Ta­li­ba­no ir tarp­ „„Sąmoks­las: slap­to­je NA­TO ata­s- tau­ti­nio te­ro­ristų tink­lo „al Qae­da“ kai­to­je tei­gia­ma, jog Pa­kis­ta­nas ko­vo­tojų. Do­ku­men­tas at­skleid­žia, slap­ta re­mia ta­li­bus, kad šie grįžtų­ kad įta­kin­ga Pa­kis­ta­no slap­to­ji tar­ į vald­žią Af­ga­nis­ta­ne. AFP nuo­tr. ny­ba (ISI) tal­ki­na Ta­li­ba­nui.

„Is­la­ma­ba­das, nau­do­da­ma­sis tar­ pi­ninkų ir šnipų tink­lu, tei­kia pa­ta­ rimų Ta­li­ba­nui, kaip ko­vo­ti su Va­ karų ša­lių koa­li­cinė­mis pa­jėgo­mis. Pa­kis­ta­no vy­riau­sybė iš­lie­ka glaud­žiai su­si­ju­si su Ta­li­ba­nu, – nu­ ro­do­ma ata­skai­to­je. – ISI ge­rai in­ for­muo­ta apie Ta­li­ba­no veiks­mus ir aukštų Ta­li­ba­no pa­reigūnų bu­vi­mo vie­tas. Aukš­ti ta­libų ly­de­riai re­gu­ lia­riai su­si­tin­ka su ISI dar­buo­to­jais, ku­rie pa­ta­ria dėl stra­te­gi­jos ir in­for­ muo­ja apie bet ko­kius ati­tin­ka­mus Pa­kis­ta­no vy­riau­sybės in­te­re­sus.“ JAV de­ta­liai ne­ko­men­ta­vo do­ku­ men­to. „Mes ne­matė­me šios ata­skai­tos, todėl ne­ga­li­me pa­teik­ti apie ją konk­re­čių ko­men­tarų, – sakė

Pen­ta­go­no at­sto­vas Geor­ge’as Litt­ le’as. – Bet mes se­niai ne­ri­mau­ja­ me dėl ry­šių tarp kai ku­rių ISI ele­ mentų ir kai ku­rių ekst­re­mistų tinklų.“ Pa­kis­ta­nas at­rėžė, kad kal­ti­ni­ mai – ne­rim­ti. Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Ab­du­las Ba­ si­tas pa­brėžė, kad „Pa­kis­ta­nas yra įsi­pa­rei­gojęs ne­si­kiš­ti į Af­ga­nis­ta­ no vi­daus rei­ka­lus“. Be­je, ata­skai­to­je taip pat ne­ven­ gia­ma pa­brėžti, kad tikė­ti­na, jog Ta­li­ba­nas pa­si­trau­kus NA­TO pe­ rims vald­žią Af­ga­nis­ta­ne. „Daug af­ganų jau ban­do nu­si­ teik­ti tam, kad grįš Ta­li­bas, – ra­šo­ ma ata­skai­to­je. – Kai ISAF (NA­TO

va­do­vau­ja­mos Tarp­tau­tinės sau­ gu­mo pa­ra­mos pa­jėgos) ne­be­bus svar­bus veiks­nys, Ta­li­ba­nas ma­no, kad jo per­galė bus neiš­ven­gia­ma.“ Taip pat nu­ro­do­ma, kad Ta­li­ba­ nas sąmo­nin­gai nau­do­ja švel­nesnę tak­tiką kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se, kad pa­ska­tintų spar­tesnį NA­TO ka­rių iš­ve­dimą. Nors Af­ga­nis­ta­no vy­riau­sybė kal­ ba apie tai­kos su­tartį su Ta­li­ba­nu, NA­TO do­ku­men­te pa­brėžia­ma, kad Pa­kis­ta­nas „ak­ty­viai trik­do“ Ta­li­ ba­no ir Ka­bu­lo su­si­tai­kymą „nuo­ la­tinė­mis pa­stan­go­mis“, siek­da­mas des­ta­bi­li­zuo­ti Af­ga­nis­ta­no pre­zi­ den­to Ha­mi­do Kar­zai vy­riau­sybę. BBC, „Guar­dian“, BNS inf.


13

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

Parduoda

Įvairūs

Kitas prekes

Pamesta

Parduodame rūbų parduotuvės prekybos įrangą. Norintieji apžiūrėti įrangą kviečiami atvykti į Vokiečių g. 15, Vilniuje. Tel. 8 687 84 332, 8 652 41 534, e. paštas tokita@takas.lt. 907807

Kita

Informuojame, kad buvo pamestas UAB „Polimedija“ (įm. kodas 123707893) registravimo pažymėjimo originalas Nr. 089456. 908094

INFORMACIJA apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą. 1. Plano rengimo organizatoriai: Oksana Januškevičiūtė, Arnoldas Biekša. 2. Plano pavadinimas: Sklypo Nemėžio k. (Juodupio g., kad. Nr. 0101/0158:511) Vilniaus m. detalusis planas. 3. Plano rengimo pagrindas: Detalio-

jo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2010 10 29, Nr. 041842. 4. Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės tikslinę paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, numatant G/G2 daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritoriją su B/B3 urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių teritorija bei I/I2 susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriais. 5.

Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvada – SPAV nereikalingas. 6. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, motyvais, dėl kurių buvo priimtas atrankos sprendimas, ir raštu pateikti pasiūlymus galima UAB „Aplinkos projektai”, Tuskulėnų g. 33C-402, LT-09210 Vilnius, tel. (8 5) 275 7900, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo). 908414

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių organizatorius Pamėnkalnio g. 5 / K.Griniaus g., Vilnius Tel. (8 5) 262 7777. mob. 8 616 16777 svite.lt, info@svite.lt

Kelionių organizatorius

A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt Paskutinės minutės pasiūlymas 7 NAKVYNIŲ KRUIZAI Jungtiniai Arabų Emyratai–Omanas. Išvykimas iš Dubajaus 2012 02 03. Kaina nuo 1474 Lt, 1992 Lt Egiptas–Izraelis–Jordanija. Išvykimas iš Šarm El Šeicho 2012 03 05. Kaina nuo 1474 Lt Italija–Prancūzija–Ispanija–Malta Išvykimas iš Savono 2012 05 28 Kaina nuo 1820 Lt, 3132 Lt

KELIONĖS AUTOBUSU Gėlių paradas Olandijoje (nuolaida 100 Lt iki 02.14) Stilingasis paryžius 1399 Lt Mažasis Baltijos kruizas nu 399 Lt Italija–Venecijos karnavalas 1177 Lt IŠ VOKIETIJOS (TUI) Kuba – nuo 4350 Lt Dominikos Respublika – nuo 4140 Lt Meksika – nuo 5140 Lt Maldyvai – nuo 4036 Lt Mauricijus – nuo 4239 Lt IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Egiptas, Hurgada – nuo 1092 Lt Indija, Goa – nuo 3315 Lt Margaritos sala – nuo 6745 Lt Šri Lanka – nuo 2290 Lt Tenerife – nuo 1397 Lt Lanzarote – nuo 1097 Lt Tunisas – nuo 1140 Lt Kenija – nuo 2510 Lt IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilsinės) Kruizas Nilu – nuo 1856 Lt Jordanija – Egiptas – nuo 2247 Lt Izraelis – Egiptas – nuo 2174 Lt Marokas – nuo 2174 Lt Kuba – nuo 5585 Lt Venesuela – nuo 5923 Lt Nuolaidos vasaros kelionėms IŠ RYGOS: Tailandas (pažintinė, poilsinė) – nuo 3755 Lt IŠ VILNIAUS: Egiptas, Hurgada – nuo 1315 Lt Egiptas, Šarm El Šeichas – nuo 1395 Lt Tenerifė – nuo 2195 Lt Didelės nuolaidos vasaros kelionėms JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI Radisson Blue 5*, Sharjah, pusryčiai – 3010 Lt Grand Millenium“ 5*, Dubajus, pusryčiai – 2790 Lt Coral Deira 4*, Dubajus, pusryčiai – 1930 Lt

Zain International 3*, Dubajus, pusryčiai – 1390 Lt Oasis Beach 4*, Jumeirah, Dubajaus pakrantė, pusryčiai – 5850 Lt Skydis neįskaičiuotas. EGZOTINĖS KELIONĖS Indonezija nuo 4400 Lt Maldyvai nuo 6445 Lt Malaizija nuo 5690 Lt Australija nuo 10200 Lt Brazilija – Argentina nuo 6220 Lt JAV nacionaliniai parkai nuo 2860 Lt Jordanija, pažintinė, poilsinė nuo 6970 Lt AVIABILIETAI Varšuva 240 Lt Kairas 1055 Lt Dubajus 1360 Lt Niujorkas 1595 Lt Pekinas 1850 Lt Čikaga 1945 Lt Honkongas 1950 Lt KELTŲ BILIETAI Ryga – Stokholmas Talinas – Helsinkis Talinas – Stokholmas Ventspilis – Nyneshamnas Klaipėda – Karlshamnas Klaipėda – Kylis Turku – Alando salos – Stokholmas KRUIZAI Kruizas Valentino dienai Ryga–Stokhomas–Ryga – nuo 107 Lt Florida, Belizas, Meksika, 6 d. – 1277 Lt Madeira, Tenerifė, Lanzarotė, 10 d. – 1544 Lt VIZOS Į Rusiją, Baltarusiją, kt.

37O NETURI VIETOS, KUR GALĖTUM REALIZUOTI SAVO IDĖJAS? NORI IR MOKI RAŠYTI, PIEŠTI, FOTOGRAFUOTI, GRIMUOTI? Savo idėjas siūlyk 37O@vilniausdiena.lt


14

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Šokio teatre, T.Kosciuškos g. 11. KA­DA? Vasario 2, 3 d. 19 val. KIEK? 10–30 litų.

KUR? Menų spaustuvėje, Šiltadaržio g. 6. KA­DA? Vasario 3 d. 19 val. KIEK? 20–35 litai.

KUR? Kino centre „Skalvija“, A.Goštauto g. 2 / 15. KA­DA? Šiandien 20.50 val. KIEK? 6 litai.

Jaunųjų šokėjų gastrolės

A.Giniočio dainų vakaras

Kaip susitaikyti su pasauliu

Vilniuje viešės Paryžiaus nacionalinės muzikos ir šokio konservatorijos „Junior Ballet“ trupė. Šokėjai kasmet pristato po naują programą, kuriai parenkamas kuo įvairesnis stilių spektras, apimantis kūrinius nuo klasikinio baleto pa de deux iki šiuolaikinio šokio. Trupėje šoka talentingi ir perspektyvūs atlikėjai.

Režisierius, aktorius, tekstų ir dainų kūrėjas Aidas Giniotis su teatro laboratorijos „Atviras ratas“ aktoriais pristato koncertą „Juodraštis“. Koncerte atvirai, nuoširdžiai ir šmaikščiai skambės dainos iš Keistuolių teatro spektaklių, gerai žinomų bardų šlageriai ir dar negirdėtos, nebaigtos, bet vertos išgirsti A.Giniočio dainos.

Vokiečių kino dienose – filmas „Kas, jei ne mes“. 7-ojo dešimtmečio pradžioje Bernwardas Vesperis susipažįsta su bendrakurse Gudrun Enslin. Drauge jaunuoliai ketina pakeisti pasaulį, bet jų keliai išsiskiria. Filme persipina besiformuojančio vokiškojo terorizmo, didelės žlugusios meilės, griovimo ir savigriovos istorijos.

KUR? Muzikos klube „Aula Blues club“, Pilies g. 11. KA­DA? Šiandien 20 val. KIEK? Nemokamai.

KUR? Klube „Brodvėjus“, Mėsinių g. 4. KA­DA? Vasario 3 d. 20 val. KIEK? 15 li­tų.

KUR? „Forum Cinemas“ kino teatruose. KA­DA? Nuo vasario 3 d. KIEK? 12–19 litų.

KUR? Vaikų ir jaunimo meno galerijoje, Vilniaus g. 39. KA­DA? Iki vasario 25 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Y.Bush ir a.Belkino duetas

Jaukus ir šiltas susitikimas

Išgyventi sniegynuose

Mokytojos ir mokinių paroda

Muzikos mylėtojams – unikali galimybė išgirsti dainininkę, kompozitorę ir būgnininkę Yolandą Bush iš JAV. Jai draugiją palaikys „The Road Band“ lyderis Aleksandras Belkinas. Y.Bush atliekama muzika apima roko, džiazo, fanko ir bliuzo stilius.

Turbūt nėra nė vieno abejingo šlageriais tapusioms dainoms „Paukščiai“ ir „Aš mylėjau tave, tau nežinant“. Pasiilgusiems šių ir kitų dainų aktoriai, dainų autoriai ir atlikėjai Kostas Smoriginas bei Olegas Ditkovskis dovanos gražiausias savo balades.

10 žmonių komanda po lėktuvo katastrofos atsiduria atšiaurioje Aliaskoje. Jie neturi ryšio su pasauliu, maisto, juos persekioja plėšrių vilkų gauja. Ar pavyks nors vienam jų išgyventi, išvysite kino premjeroje „Sniegynų įkaitai“.

Grafikos darbų parodoje „Portretas“ iš ciklo „Mokytojas – mokinys“ eksponuojami grafikės, Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokytojos Ingos Dargužytės ir jos mokinių klasikine grafikos technika atspausti portretai.

tv programa

LTV

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Tei­sė ži­no­ti (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Die­nos te­ma (k). 12.30 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 13.05 Kraš­to spal­vos (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.45 Spor­to pa­no­ra­ma. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Pro­to štur­mas“ (3, 4).

LNK 6.20 6.50 7.20 7.50

„Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“.

LTV 19.45 val.

8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Veiks­mo f. „Pot­vy­nis. Šėls­tan­ti upė“ (JAV, 1997 m.). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.13 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7). 23.35 „Už­mirš­tie­ji“ (9) (N-7). 0.35 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.30 Svei­ka­tos ABC (k).

13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Kau­lai“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (9).

TV3

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 8.25 „Lie­tu­vė­lė“ (k). 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Lu­jis“. 8.30 Ko­me­di­ja „Biu­ras“ (1) (JAV, 2008 m.). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žudyti Mią?“ (3, 4). 11.00 Akis­ta­ta. 11.50 Prieš sro­vę. 12.40 Nuo­dė­mių de­šim­tu­kas.

LNK 14.40 val.

BTV

TV3 19.10 val.

14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ty­los ri­ba“. So­cia­li­nė dra­ma (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. 18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ko­me­di­ja „Kie­ta­kak­tis“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 22.15 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 23.15 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 23.50 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 0.50 Sta­ty­bų TV (k). 1.20–6.00 „Bam­ba“.

Lietuvos ryto TV 6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52, 18.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Gon­go Gan­gas. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7).

BTV 20.25 val.

14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 1.00 „Ge­ne­ro­las“. „Mis­ti­fi­ka­ci­ja“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 19.55 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Ras­pu­ti­ną?“ 21.52, 0.57 Orai. 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7).

SPORT1

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Va­len­cia“–„Real So­cie­dad“. 12.00 Fut­bo­lo die­vai. F.Bec­ken­baue­ris. 12.30 Fut­bo­lo die­vai. G.Mül­le­ris. 13.00 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis R.Ta­mu­lio bok­so tur­ny­ras. 14.00 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 14.30 Au­to­mo­to. 15.00 Ad­re­na­li­nas. 15.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Ma­la­ga“–Mad­ri­do „At­le­ti­co“. 17.15 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiau­liai“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 19.15 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 19.45 Ke­lias į Lon­doną. 21.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Prie­nų „Rū­du­pis“. 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.

Sport1 21.00 val.


15

KetvirtADIENIS, vasario 2, 2012

menas ir pramogos

Sce­nos mil­ži­no ju­bi­lie­jus 75-ąjį ju­bi­liejų šven­čian­tis ak­ to­rius Re­gi­man­tas Ado­mai­tis pa­si­rodė Vals­ty­bi­nio Vil­niaus ma­žo­jo teat­ro spek­tak­ly­je „Pas­ku­ti­niai mėne­siai“. Ren­gi­ ny­je ak­to­riui įteik­tas Kultū­ros mi­nis­te­ri­jos garbės ženk­las „Nešk sa­vo šviesą ir tikėk“ už nuo­pel­nus Lie­tu­vos kultū­rai. Šia pro­ga ju­bi­liatą svei­ki­no gau­sus būrys ko­legų ir draugų. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Įver­ti­nta kultū­ros bitė

Jaukūs, bet įspūdin­gi pa­si­ro­dy­mai, įskai­tant ir tą de­biu­ tinį vos prie­š me­tus, kai šir­dis, ro­dos, bu­ vo nu­si­ri­tu­si į kul­ nus iš baimės. Pa­si­ ro­do, tuo­met bau­ gus klau­si­mas „O kaip­gi mus priims?“ bu­vo už­duo­da­mas vi­sai be rei­ka­lo.

Lie­tu­vos na­cio­na­linė­je fil­har­ mo­ni­jo­je Lie­tu­vos mu­zikų rėmi­ mo fon­do va­do­vei Liu­ci­jai Stul­ gie­nei va­kar bu­vo įteik­tas Kultū­ ros mi­nis­te­ri­jos garbės ženk­las „Nešk sa­vo šviesą ir tikėk“.

„„Sėkmė: Bal­ti­jos ba­le­to grupės spek­tak­lis „Ki­tas pa­sau­lis“ iš­kart pelnė

šo­kio mylė­tojų si­mpa­ti­jas. 

Ta­do Čer­niaus­ko nuo­tr.

Lau­kia platūs ho­ri­zon­tai Ir tie kar­tai, kai sos­tinės Šo­kio teat­re bu­vo pa­ro­dy­tas šiuo­lai­ki­nio ba­le­to spek­tak­lis „Ki­tas pa­sau­lis“ pa­gal „De­pe­che Mo­de“ mu­ziką, vi­si iki vie­no at­nešė stul­bi­namą sėkmę – iš pir­mo žvilgs­nio ma­žytė salė kas­kart būda­vo sau­sa­kim­ša, o gar­siai de­biu­ta­vu­si Bal­ti­jos ba­le­to grupė su re­ži­sie­re Ma­ri­ja Si­mo­na Ši­mu­ly­nai­te prie­ša­ky­je am­žiams už­si­tar­na­vo gerbėjų sim­pa­ti­jas ir prie­lan­kumą. Šian­dien tos sim­pa­ti­jos to­kios stip­rios, kad Bal­ti­jos ba­le­to gru­pei ne­lie­ka ki­tos išei­ties, kaip „Kitą pa­ saulį“ per­kel­ti į kur kas di­des­nes erd­ ves. Ro­dos, lau­kia dar vie­nas pir­mas kar­tas? Ta­čiau dau­gybę spek­tak­lių per me­tus su­šo­ku­siai jau­nai, ta­len­ tin­gai ir la­bai per­spek­ty­viai tru­pei tas kar­tas jau ne toks bau­gus. „Mūsų sėkmė ne­tu­ri for­mulės. Vis­kas vyks­ta taip, kaip ir tu­ri vyk­ ti, – tie­siog esa­me tin­ka­mu lai­ku ir tin­ka­mo­je vie­to­je. Ten, kur ir tu­ri­me

būti. Li­ki­mas ir lai­kas viską su­tvar­ ko pa­gal sa­ve. Jie, ko ge­ro, pui­kiau­ si mūsų ad­mi­nist­ra­to­riai ir va­dy­bi­ nin­kai. Jie taip, kaip rei­kia, ri­kiuo­ja mūsų rei­ka­lus – ne­la­bai prie­š juos pa­si­ša­ko­si. Be jo­kios abe­jonės, kai dir­bi, tu­ri ir re­zul­tatą. Prieš akis at­si­ve­ria vis di­des­ni aruo­dai. Imam sėklą, ją sėjam. Ji au­ga, mes ją pjau­ nam. Nie­kas ne­ži­no, gal lai­kui bė­ gant vi­sus pa­kvie­sim ir į did­žią­sias spor­to are­nas ar Vin­gio par­ką? Juk mes vie­to­je ne­sto­vim“, – šyp­so­ si Bal­ti­jos ba­le­to grupės re­ži­sierė ir cho­reog­rafė M.S.Ši­mu­ly­naitė. Tai­gi, jau va­sa­rio 29-ąją Bal­ti­ jos ba­le­to grupė ir „Ki­tas pa­sau­ lis“ pa­gal „De­pe­che Mo­de“ mu­ ziką gerbėjų ir ne tik jų lauks Ūkio ban­ko teat­ro are­no­je. Šis šiuo­lai­ki­nio ba­le­to spek­tak­ lis įkvėptas ne tik kul­tinės grupės kūry­bos, bet ir ja­ponų ra­šy­to­jo Ha­ ru­ki Mu­ra­ka­mi ro­ma­no „Ne­gai­les­ tin­ga ste­buklų ša­lis ir Pa­sau­lio ga­

las“. Sce­no­je su­jung­ti skir­tin­gi me­no žan­rai – tai etiu­dai, gimę iš sim­bo­lių, fi­lo­so­fij­ os, vaiz­di­nių ir ener­gi­jos ku­pi­nos mu­zi­kos. Šokė­jai sce­no­je tam­pa me­cha­ni­niais or­ga­ niz­mais, gy­ve­nan­čiais šviesų, la­ze­ rių ir vaiz­do pro­jek­cijų ša­ly­je. Da­lis šokėjų – pri­siekę „De­pe­ che Mo­de“ gerbė­jai ir vi­si iki vie­no pri­ta­ria, kad grupės dainų teks­tuo­ se bei me­lo­di­jo­se tel­pa la­bai daug dra­ma­tur­gi­jos, čia stip­rios siu­že­to li­ni­jos, ku­rios, nors ir pa­rei­ka­lau­ ja daug jėgų, ga­liau­siai pa­si­duo­da šo­kio kal­bai. Be­je, „Ki­to pa­sau­lio“ sce­nog­ra­fi­jai kur­ti nau­do­ja­mi net 7 skir­tin­gi pro­jek­to­riai, su­tei­kian­tys sce­nai vi­sai kitą di­men­siją. Iki šiol tris ba­le­to spek­tak­lius „Diag­nozė: Vy­ras“, „Arachnė“ ir „Ki­ tas pa­sau­lis“ pri­sta­čiu­si Bal­ti­jos ba­ le­to grupė ruo­šia­si dar vie­nai prem­ je­rai. Šįkart tai bus spek­tak­lis pa­gal le­gen­di­nių „The Beat­les“ mu­ziką. VD inf.

Ap­d o­va­n o­j i­m as kultū­r i­n in­kei įteik­tas Lie­tu­vos mu­zikų rėmi­mo fon­do 20-me­čio kon­cer­te „Dai­ nuo­ju Lie­tuvą“. L.Stul­gie­nei garbės ženk­las „Nešk sa­vo šviesą ir tikėk“ skir­ tas už aukštų mo­ra­li­nių, pi­lie­ti­ nių ir es­te­ti­nių ver­ty­bių puo­selė­ jimą hu­ma­nis­tinės vi­suo­menės pa­žan­gai. Lau­reatė yra minė­to­jo fon­do įkūrėja. Lie­tu­vos mu­zikų rėmi­mo fon­das įsteig­tas 1992 m., jo pa­ grin­di­nis tiks­las yra telk­ti lėšas ir teik­ti pa­galbą mu­zi­kams, vi­suo­ menės ini­cia­ty­voms, ska­ti­nan­ čioms mu­zikų kūry­binę veiklą, mu­zi­kos pro­pa­ga­vimą. Garbės ženklą Kultū­ros mi­nis­ te­ri­ja įsteigė už­per­nai pa­va­sarį. Jis ski­ria­mas did­žiau­sią iš­lie­ kamąją vertę su­ku­rian­čioms iš­ ki­lioms as­me­nybėms ir jų kūri­ niams. Minė­ta­sis garbės ženk­las – tai ju­ve­ly­rinė segė, ku­rios cent­re, si­ dab­ro ap­skri­ti­me, pa­vaiz­duo­tas rel­je­fi­nis auk­so žir­gas Pe­ga­sas. Apsk­ri­ti­mas ap­juos­tas si­dab­ro žie­du, ku­ria­me išg­ra­vi­ruo­tas už­ ra­šas „Nešk sa­vo šviesą ir tikėk“. VD, BNS inf.

„„Nuo­pel­nai: L.Stul­gie­nei garbės

ženk­las „Nešk sa­vo šviesą ir tikėk“ skir­tas už aukštų mo­ra­li­ nių, pi­lie­ti­nių ir es­te­ti­nių ver­ty­ bių puo­selė­jimą.Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Skau­di ne­tek­tis Ei­da­mas 92-uo­sius me­tus mirė di­ri­gen­tas, pia­nis­tas, pe­da­go­gas Ri­mas Ge­niu­šas. Tai tre­čia­dienį pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro (LNOBT) at­stovė.

LNOBT Rek­la­mos ir in­for­ma­ci­ jos sky­riaus vedė­ja Ja­ni­na Stan­ ke­vi­čienė BNS sakė, kad gar­baus am­žiaus mu­zi­kas mirė po sun­ kios li­gos. R.Ge­niu­šas gimė 1920 m. tuo­ me­čia­me Pet­rog­ra­de (da­bar –

Sankt Pe­ter­bur­gas). Jis bu­vo Lie­ tu­vos ra­di­jo sim­fo­ni­nio or­kest­ro di­ri­gen­tas ir at­sa­kin­ga­sis mu­zi­kos re­dak­to­rius, Lie­tu­vos ope­ros ir ba­ le­to teat­ro vy­riau­sia­sis di­ri­gen­tas. Taip pat dėstė Lie­tu­vos kon­ser­va­ to­ri­jo­je (da­bar – Lie­tu­vos mu­zi­ kos ir teat­ro aka­de­mi­ja), bu­vo šios moks­lo įstai­gos pro­fe­so­rius. Jo sūnūs Pet­ras ir Ju­lius yra ži­ no­mi mu­zi­kai. Šei­mos pia­nistų tra­di­ci­jas tęsia ir anū­kas Lu­kas Ge­niu­šas. VD, BNS inf.

S.Brun­dzos ko­lek­ci­ja – į „Li­tex­po“ 36 ame­ri­kie­tiš­ki „Ca­dil­lac“ mar­ kės au­to­mo­bi­liai – tik da­lis praei­ ty­je gar­saus lenk­ty­ni­nin­ko Sta­sio Brun­dzos ko­lek­ci­jos, ku­ri jau nuo šian­die­nos eks­po­nuo­ja­ma „Li­tex­ po“ 2-ojo­je salė­je. „„Krai­tis: S.Brun­dzos Au­to­mo­bi­lių ir trans­por­to mu­zie­ju­je su­kaup­ta dau­

giau kaip 100 „Ca­dil­lac“ markės au­to­mo­bi­lių ko­lek­ci­ja. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Se­niau­sias šios eks­po­zi­ci­jos „Ca­ dil­lac“ pa­ga­min­tas 1904 m., jau­ niau­sias – 1987-ai­siais. Ko­lek­ci­jos šei­mi­nin­kui S.Brun­dzai gra­žiau­

sias iš šių an­tik­va­ri­nių au­to­mo­bi­ lių – 1953-ųjų „Ca­dil­lac 62 Cou­ pe de Vil­le“. S.Brun­d zos Au­to­m o­b i­l ių ir trans­p or­to mu­z ie­j u­je su­kaup­ ta dau­giau kaip 100 „Ca­dil­lac“ markės au­to­m o­b i­l ių ko­l ek­c i­ja. To­kia uni­ka­li ko­lek­ci­ja – vie­nin­ telė Lie­tu­vo­je ir did­žiau­sia Eu­ro­ po­je. Lie­tu­vos pa­rodų ir kong­resų cent­re „Li­tex­po“ bus eks­po­nuo­

ja­ma ver­tin­giau­sia šios ko­lek­ci­ jos da­lis. „Ca­dil­lac“ eks­po­zi­ci­jos dar­bo lai­kas: antradieniais–penk­ tadieniais – 14–19 val., šeš­ta­die­ niais ir sek­ma­die­niais – 12–19 val. Pir­ma­die­niais eks­po­zi­ci­ja ne­veiks, o „Li­tex­po“ vyks­tant pa­ro­doms, veiks šių dar­bo lai­ku. S.Brun­dzos ko­lek­ci­ja bus eks­po­nuo­ja­ma iki ba­land­žio 3 d. VD inf.


Orai

Antroje savaitės pusėje Lietuvoje šaltis spaus dar labiau. Šalyje turėtų išsilaikyti ramūs ir sausi orai, tik penktadienį Klaipėdoje ir Panevėžyje gali truputį pasnigti. Šiandien sinoptikai prognozuoja iki 22 laipsnių šalčio, tik pajūryje bus apie 14 laipsnių šalčio. Penktadienio naktį bus 21–29, dieną 15–21 laipsnis šalčio.

Šiandien, vasario 2 d.

–20

–14

–19

Telšiai

Šiauliai

–19

Klaipėda

Panevėžys

–21

Utena

–20

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

8.07 16.57 8.50 11.33 3.51

33-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 333 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

–19Kaunas

Pasaulyje Atėnai +13 Berlynas –7 Brazilija +25 Briuselis –6 Dublinas +3 Kairas +16 Keiptaunas +27 Kopenhaga –4

Londonas +3 Madridas +6 Maskva –15 Minskas –19 Niujorkas +6 Oslas –5 Paryžius –2 Pekinas +2

orai vilniuje Šiandien

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

–20

Alytus

2–5 m/s

Si­bi­ro spei­gas šie­nau­ja gy­vy­bes

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–25

–20

–25

–28

3

–27

–21

–24

–31

2

–28

–21

–24

–27

3

penktadienį

šeštadienį

DATOS (vasario 2 d.) Grabnyčios (Kristaus paaukojimas) Perkūno diena 1494 m. gimė Lenkijos 1907 m. mirė Dmitrijus karalienė ir Lietuvos di- Mendelejevas, rusų chedžioji kunigaikštienė mikas, paskelbęs perioBona Sforza. dinę cheminių elemen1536 m. ispanų keliau- tų (buvo žinomi 63 eletojas Pedro de Mendo- mentai) lentelę. za Argentinoje įkūrė Bu- 1977 m. Kolumbijoje gienos Aires. mė dainininkė Shakira. 1838 m. gimė vienas iš 1994 m. mirė archeolo1863 m. sukilimo vadų gė, antropologė Marija Konstantinas Kalinaus- Gimbutienė. kas. 2002 m. įsigaliojo Lie1882 m. gimė airių rašy- tuvos banko nustatytas tojas Jamesas Joyce’as. oficialus fiksuotas lito ir 1896 m. gimė rašytojas, euro kursas: 3,4528 lito poetas Balys Sruoga. už eurą.

prizas

Šią savaitę laimėkite knygas: Anne Stuart „Našlė“ ir Lori Foster „Viliojantis iššūkis“ DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, vasario 7 d.

1

2

3

4

5

6

7

Vardai Fortūnatas, Kantvydas, Rytis, Valdemaras, Vandenė

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Labai energingas laikotarpis, tinkantis įgyvendinti planams arba rūpintis turimu verslu. Šiuo metu būsite fiziškai aktyvus. Treniruokitės arba romantiškai praleiskite laiką. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, jausite antipatiją kitų žmonių nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Apmąstysite praeities įvykius, prisiminsite žmones, apie kuriuos seniai galvojote. Vėžys (06 22–07 22). Aplinkinių elgesys prieštaraus jūsų vertybinėms nuostatoms, atrodys, kad niekas negirdi, ko jūs iš tiesų norite. Drąsiai išsakykite savo norus ir nuomonę. Liūtas (07 23–08 23). Karjera ir gyvenimo būdas neigiamai veiks šeimą ir dvasinę būseną, dėl to atsiras poreikis kontroliuoti save. Kils problemų bendraujant su pavaldiniais ar jaunais žmonėmis. Mergelė (08 24–09 23). Iš pirmo žvilgsnio atrodęs teisingas pasirinkimas prieštaraus jūsų vertybėms. Užuot ėjęs lengvesniu keliu, pasuksite sudėtingesniu. Jei prireiktų pagalbos, pasikliaukite draugais. Svarstyklės (09 24–10 23). Bus sunku atsidėkoti kitiems žmonėms. Netinkamas laikas įsigyti naujų daiktų, rinktis spalvas, nes galite likti nesuprastas. Kita vertus, ar jums tikrai svarbi kitų nuomonė? Skorpionas (10 24–11 22). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Tiesiog palaukite palankesnio laiko. Šaulys (11 23–12 21). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Bendraujant su vyresniais arba įtakingais žmonėmis, gali išsirutulioti naujų idėjų. Ožiaragis (12 22–01 20). Gali kilti gerų idėjų ir originalių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Tinkama diena skaityti mokslinę literatūrą, domėtis istorija, geografija. Vandenis (01 21–02 19). Stiprės jūsų meninis skonis. Galbūt pats laikas rinktis baldus, drabužius, spalvas ir t. t. Pasikeis požiūris į vertybes. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu. Žuvys (02 20–03 20). Esate linkęs viską supaprastinti. Ieškosite ko nors neįprasto, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Be to, trokštate pažinti nerealią meilę, leistis į nuotykius.

Eu­ro­pą su­kaus­tęs šal­tis nuo sa­vai­tės pra­džios nu­si­ne­šė ma­žiau­siai 60 žmo­ nių gy­vy­bę. La­biau­siai nuo šal­čio ken­ čia Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pa. Uk­rai­no­je šal­tis pa­si­glem­žė dau­giau nei 43 gy­vy­ bes. Dau­g u­ma au­k ų bu­vo be­na­miai, su­ša­lę gat­vė­se, o sep­ty­ni žmo­nės ras­ ti mi­rę nuo hi­po­ter­mi­jos sa­vo na­muo­ se. Dar per 800 žmo­nių pri­rei­kė gy­dy­ to­jų pa­gal­bos dėl nu­ša­li­mų ar­ba smar­ kaus or­ga­niz­mo at­ša­li­mo. Len­ki­ja pra­ ne­šė apie 21 šal­čio au­ką. 8 žmo­nės nuo šal­čio mi­rė Ru­mu­ni­jo­je, 5 – Bul­ga­ri­jo­ je. Ita­li­jo­je pro­gno­zuo­ja­ma, kad ši sa­ vai­tė bus šal­čiau­sia per 27 pa­sta­ruo­ sius me­tus. BBC inf., AFP nuo­tr.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite:

–20

–22

Praha –9 Ryga –18 Roma +7 Sidnėjus +25 Talinas –18 Tel Avivas +15 Tokijas +5 Varšuva –14

8

9

10

2012-02-02 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS atgyjančia ekonomi- ka pasinaudojusios valstybės įmonės pasiekė rekordinius rezultatus. Tema 8p. indija paskelbė, k...

Advertisement