Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS tikros sostinės

antradienis, sausio 31 d., 2012 m.

Lai­ki­na­jai ko­mi­si­ jai „Sno­ro“ bank­ ro­to ap­lin­ky­bėms iš­tir­ti va­do­vaus V.Ma­zu­ro­nis. Lie­tu­va 5p.

Nr. 25 (1224)

diena.lt

1 Lt

Briuselyje susirinkusiems ES vadovams belgai paruošė staigmeną – visuotinį streiką. Pa­sau­lis 12p.

E.Jan­kaus­kas ma­no, kad po kar­tų kai­tos Lie­tu­vos rink­ti­nės lau­kia kri­zė, bet ti­ki­ si, kad ji neuž­si­tęs. Sportas 11p.

Vai­kų sva­jo­nė – įkvėp­ti oro

Dėl tar­ny­bos vals­ty­bei ne­ su su­lau­kęs prie­kaiš­tų, ta­ čiau bū­tų keb­lu ją tęs­ti ta­ pus ag­re­sy­vios rin­ki­mų kam­pa­ni­jos tai­ki­niu. At­sis­ta­ty­di­nan­tis ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas And­rius­ Ne­ve­ra

5p.

Miestas

3p.

Mė­ne­sį ge­ro­kai pa­trum­pi­no Vil­niaus dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­ to­jai nu­ste­bo, kai į jų na­mus nu­ra­šy­ti skai­tik­lių rod­me­nų „Vil­niaus ener­gi­ jos“ dar­buo­to­jai atė­jo iki mė­ne­sio pa­ bai­gos li­kus še­šioms die­noms. Bai­ mi­na­ma­si, kad už šias die­nas teks su­si­mo­kė­ti pa­gal šil­dy­mo ta­ri­fą, ky­ lan­tį nuo va­sa­rio. „Tik­rai vis­ką su­ tvar­ky­si­me“, – ti­ki­na ši­lu­mi­nin­kai.

Mies­tas „„Pa­de­da: Ed­var­do kam­ba­rys ta­po ma­ža rea­ni­ma­ci­jos pa­la­ta. Kvė­pa­vi­mą pa­leng­vi­nan­čios apa­ra­tū­ros vai­kas ne­bi­jo – ži­no, kad su ja ne­trūks oro. 

Šių vai­kų na­mai – tar­si li­go­ni­nė su ma­ ža rea­ni­ma­ci­jos pa­la­ta. Vai­kai sun­kiai kvė­ puo­ja, ypač nak­tį. Ta­da jiems pa­de­da dirb­ ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­jos apa­ra­tas. Ki­taip vai­kai neaug­tų. Net­gi neiš­gy­ven­tų.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Li­ga la­bai re­ta

Ne­to­li Vil­niaus esan­čio­se Gri­giš­ kė­se mū­sų lau­kia du ma­ži ber­ niu­kai: ket­ve­rių me­tų Mar­ci­nas ir še­še­rių su pu­se Ed­var­das. Vai­kų pa­si­di­džia­vi­mas – ak­va­riu­mas su spal­vo­to­mis žu­vy­tė­mis. Jie tik ir lau­kia, ka­da tą gro­žy­bę pa­gir­si­me.

Jau­na šei­ma – Iri­na ir Pa­ve­las Koz­ lovs­kiai – su vai­kais ir Pa­ve­lo tė­ vais gy­ve­na nuo­sa­va­me na­me. Ed­var­dui prieš me­tus bu­vo diag­ no­zuo­ta mio­pa­ti­ja – rau­me­nų silp­ nu­mas, ta­čiau neaiš­kios rū­šies. Li­gos pa­da­ri­nys – kvė­pa­vi­mo ne­ pa­kan­ka­mu­mas, ypač nak­tį. „Kai Ed­var­das už­mie­ga, jam už­ de­da­me ant bur­nos kvė­ pa­vi­mo kau­kę. Apa­ra­tas

8

Kuo gra­si­na šal­čiai?

4p.


2

antrADIENIS, sausio 31, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Pa­ra­mos pra­šo­ma daž­niau Vil­niaus mies­te 2011 m. so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vo 216 303 as­me­nys. Pa­ly­gin­ti su 2008 m., pra­si­dė­jus eko­no­mi­nei kri­zei, gau­nan­čių so­ cia­li­nę pa­šal­pą vil­nie­čių pa­dau­ gė­jo 13,2 kar­to.

„Dar prieš 3 me­tus vi­so­je Lie­tu­ vo­je bu­vo apie 135 tūkst. so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jų, jiems per me­tus bu­vo iš­mo­ka­ma apie 668 mln. li­ tų. Dėl di­dė­jan­čio ne­dar­bo, ma­ žė­jan­čių pa­ja­mų vi­suo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se ma­to­me nuo­la­ti­nį so­ cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jų skai­čiaus au­gi­mą“, – pa­ste­bi Vil­niaus me­ ras Ar­tū­ras Zuo­kas. Vil­niu­je kom­

pen­sa­ci­jas už būs­to šil­dy­mą, šal­tą ir karš­tą van­de­nį 2011-ai­siais ga­vo 81 169 as­me­nys. Per 2011 m. vien vil­nie­čiams su­teik­ta be­veik 80 mln. li­tų įvai­rios so­cia­li­nės pa­ra­ mos, 2008 m. vi­sos iš­mo­kos su­da­ rė 8,4 mln. li­tų. VD inf.

Ter­mo­met­rų stul­ pe­liams ar­tė­jant prie –30, ne­ri­mas brau­na­si ir pas re­ tų sos­ti­nės au­ga­lų bei gy­vū­nų au­gin­ to­jus. Au­ga šil­dy­mo iš­lai­dos, ypač bran­ giai kai­nuo­ja le­pių au­ga­lų prie­žiū­ra.

Įs­pė­ja dėl ava­ri­jų grės­mės Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ra­gi­na gy­ ven­to­jus bū­ti at­sar­gius, o pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­to­rius ir pri­žiū­rė­to­jus im­tis vi­sų prie­mo­nių, kad bū­tų iš­ veng­ta ava­ri­jų, ku­rios ga­li įvyk­ti dėl že­mos lau­ko tem­pe­ra­tū­ros.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį jau pa­dau­gė­ jo ava­ri­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų šil­ dy­mo, van­den­tie­kio ir nuo­te­kų sis­te­mo­se, jų už­fik­suo­ta 100, o įpras­tai sa­vait­ga­liais bū­da­vo 30– 40. Da­lis šių ava­ri­jų su­si­ju­sios su že­mes­ne lau­ko tem­pe­ra­tū­ra. Ne­ tin­ka­mai pri­žiū­rint šil­dy­mo sis­ te­mas, dėl su­ša­lu­sių ra­dia­to­ rių, vamz­dy­nų, ga­li bū­ti at­jung­ta cent­ri­nio šil­dy­mo sis­te­ma. Dėl to

gy­ven­to­jai lai­ki­nai ga­li lik­ti be ši­ lu­mos. Bend­ri­jos ir na­mų ad­mi­ nist­ra­to­riai ra­gi­na­mi pa­tik­rin­ti laip­ti­nių, pa­lė­pių, rū­sių san­da­ru­ mą ir im­tis prie­mo­nių, ku­rios ap­ sau­go­tų pa­sta­to in­ži­ne­ri­nes sis­te­ mas nuo už­ša­li­mo. VD inf.

lai­ky­mą ga­li bū­ti skir­tas įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 200 iki 1000 li­tų. Jei­gu pa­sta­to nau­do­to­jas ne­sii­ma veiks­mų, nors ky­la pa­sta­to griū­ ties grės­mė, ga­li bū­ti bau­džia­mas nuo 1000 iki 5000 li­tų. VD inf.

Pas­ta­to pri­žiū­rė­to­jai pri­va­lo ste­ bė­ti, kad ne­si­kaup­tų snie­gas ir le­ das ant pa­sta­tų sto­gų ar išo­ri­nių du­rų sto­ge­lių, prie švies­lan­gių, sie­nų, lan­gų. Pas­ta­tų nau­do­to­jai pri­va­lo kuo sku­biau pa­ša­lin­ti nuo pa­sta­tų su­si­kau­pu­sį snie­gą ir nuo sto­gų nu­dau­žy­ti var­vek­lius. At­ lie­kant šiuos dar­bus, pa­sta­tas tu­ri bū­ti ap­tver­tas. Už tai­syk­lių ne­si­

Kar­di­no­lui – prem­je­ro svei­ki­ni­mai Vy­riau­sy­bės at­sto­vai pa­svei­ki­ no Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pą met­ro­ po­li­tą kar­di­no­lą Aud­rį Juo­zą Bač­ kį, va­sa­rio 1 d. mi­nė­sian­tį sa­vo 75-ąjį ju­bi­lie­jų.

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius pa­dė­ ko­jo Jo Emi­nen­ci­jai kar­di­no­lui už kil­nią ir svar­bią tar­nys­tę, lin­kė­jo svei­ka­tos ir vi­so­ke­rio­pos klo­ties ve­dant mū­sų tė­vy­nės žmo­nes ti­ kė­ji­mo ir do­ros ke­liu. Nuo­šir­daus su­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo pa­si­keis­ta nuo­mo­nė­mis apie opias šių die­ nų ak­tua­li­jas. Taip pat kal­bė­ta apie šei­mos, kaip tra­di­ci­nės ver­ ty­bės, ins­ti­tu­tą. Kar­di­no­las pa­dė­

pe­ra­tū­ra. 

Sos­ti­nės flo­ra ir fau­na šal­či And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Au­kų pa­vyks­ta iš­veng­ti

Bau­dos už var­vek­lius Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė at­krei­pia vi­ sų pa­sta­tų sa­vi­nin­kų, val­dy­to­jų ir tech­ni­nių pri­žiū­rė­to­jų dė­me­sį dėl pa­sta­tų prie­žiū­ros žie­mą. Pa­vyz­ džiui, už ne­nu­dau­žy­tus var­vek­ lius gre­sia bau­dos nuo 200 li­tų.

„„Sąlygos: Vil­niaus uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos so­do eg­zo­ti­nių au­ga­lų šilt­na­my­je

Lie­tu­vos jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ re Vil­niu­je šiuo me­tu glo­bo­ja­ma per 300 įvai­riau­sių gy­vū­nų. Da­lis jų per­kaus­ty­ti į pa­tal­pas, o štai ki­ tai gru­pei pa­si­se­kė ma­žiau. Įvai­rūs ka­no­pi­niai ar į mi­ni zoo­lo­gi­jos so­dą pa­te­kę Lie­tu­vos miš­kų gy­ven­to­jai sting­dan­tį spei­gą pa­si­tin­ka lau­ke. „Jau ant­ri me­tai iš ei­lės mus už­ klum­pa to­kie šal­čiai, ta­čiau esa­me jiems pa­si­ruo­šę. Kaip nors ypa­ tin­gai mū­sų pla­nų tos gam­tos iš­ dai­gos ne­ko­re­guo­ja, dir­ba­me taip, kaip įpras­ta. Ši­lu­ma­mė­giai gy­vū­ nai – įvai­rūs var­lia­gy­viai, pa­pū­ gos – yra pa­sta­te ir dėl šal­čių jiems tik­rai jo­kios grės­mės nė­ra“, – pa­ sa­ko­jo gam­ti­nin­kų cent­ro Bio­lo­gi­ nės įvai­ro­vės sky­riaus ve­dė­ja Sta­ sė Ma­me­niš­kie­nė. Dar spa­lio pa­bai­go­je į už­da­ ras pa­tal­pas tai pat bu­vo iš­kraus­ ty­tos viš­tos, žą­sys, an­tys, avys. O štai at­vy­kė­liui iš Pie­tų Ame­ri­kos – la­mai Ri­kiui – Lie­tu­vos šal­čiai ne­ bai­sūs. Šis kup­ra­nu­ga­ri­nių šei­mos at­sto­vas ir per spei­gą mie­lai iš­bė­

ga „pa­si­ga­ny­ti“ gry­na­me ore. Nors ne­ma­žą lai­ko da­lį pra­lei­džia lau­ke, la­ma bet ka­da ga­li pa­si­slėp­ti spe­ cia­liai įreng­ta­me tvar­te­ly­je. „La­mai to­kie orai – nor­ma. Ji tu­ ri sto­rą vil­nos sluoks­nį, ap­sau­gan­tį nuo įvai­rių ne­gan­dų. Ži­no­ma, pa­ no­rė­ju­si ji ga­lė­tų pa­si­slėp­ti tvar­te­ ly­je“, – dės­tė pa­šne­ko­vė. Ge­riau­siai šil­do mais­tas

Ne­bai­sūs šal­čiai ir Lie­tu­vos miš­kų gy­ven­to­jams: usū­ri­niams šu­nims, la­pėms. Šie taip pat lau­ke mė­gau­ ja­si žie­ma, no­rė­da­mi pail­sė­ti sle­ pia­si ur­vuo­se. Ne­lin­kę slėp­tis nuo spei­go ir paukš­čiai – jū­ri­nis ere­lis, suo­pis. „Ne pa­slap­tis, kad dau­ge­lis pas mus pa­te­ku­sių gy­vū­nų bū­na su­ža­ lo­ti ir lau­ki­nė­je gam­to­je sa­va­ran­ kiš­kai neiš­gy­ven­tų. To­dėl jiems rei­kia šiek tiek dau­giau glo­bos. Nors jie gy­ve­na lau­ke, ta­čiau ga­ li slėp­tis po sto­gu, ku­ris ap­sau­ go nuo vė­jų. Tvar­te­liuo­se, nors jie spe­cia­liai neap­šil­dy­ti, gy­vū­nai taip pat ap­sau­go­ti nuo di­džiau­sios blo­ gy­bės – vė­jo. Be to, ant grin­dų yra mėš­lo sluoks­nis, jis taip pat iš­ski­ ria ši­lu­mos. O svar­biau­sias veiks­

nys, sau­gan­tis nuo šal­čio, yra ne ge­ra užuo­vė­ja, o so­tus mais­tas. Bū­ tent jis pa­de­da iš­kęs­ti vis­ką“, – pa­ sa­ko­jo S.Ma­me­niš­kie­nė. At­lai­ko di­de­lius šal­čius

VU bo­ta­ni­kos so­do Kai­rė­nuo­se eg­zo­ti­nių au­ga­lų šilt­na­my­je žie­ mos šal­čiai di­des­nių nuo­sto­lių, iš­ sky­rus išau­gu­sias šil­dy­mo iš­lai­ das, ne­pa­da­rė. Šilt­na­mį pri­žiū­rin­ti ir ja­me esan­čius au­ga­lus glo­bo­jan­ti vy­res­nio­ji bo­ta­ni­nių ko­lek­ci­jų ku­ ra­to­rė Kris­ti­na Bal­ny­tė pa­tvir­ti­no, kad šal­čiai au­ga­lams pa­kenk­ti ne­ tu­rė­tų. „Nors šilt­na­mis iš po­lie­ti­le­no, šal­čius at­lai­ko. Ži­no­ma, tem­pe­ra­tū­ ra nė­ra to­kia kaip vi­dur­va­sa­rį, ta­čiau kaip žie­mą ji vi­sai tin­ka­ma ir au­ga­ lams pa­ken­čia­ma – 15 laips­nių ši­lu­ mos“, – dės­tė ko­lek­ci­jų ku­ra­to­rė. Jei­gu tem­pe­ra­tū­ra kris­tų dar la­ biau, ti­kė­ti­na, kad ir šilt­na­my­je ji šiek tiek ma­žė­tų, bet ne­daug. Per tikrą žiemą pra­žy­do

Šiuo me­tu šilt­na­mis pa­da­lin­tas į dvi da­lis: vie­no­je su­sta­ty­ti la­biau ši­lu­mą mėgs­tan­tys ir le­pes­ni au­ ga­lai, ki­to­je – tie, ku­riems ža­lin­ga

Vie­no­di­na au­to­mo­bi­lių sta­t So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja siū­lo įtei­sin­ti ga­li­my­bę neį­ga­lie­siems vi­so­se sa­vi­val­dy­ bė­se vie­no­do­mis są­ly­go­mis sta­ty­ ti au­to­mo­bi­lius ne­mo­ka­mai.

ko­jo sve­čiams už bend­ra­dar­bia­ vi­mą ir ak­ty­vų dar­bą va­do­vau­jant ko­mi­si­jai tarp­tau­ti­nių su­tar­čių su Šven­tuo­ju Sos­tu nuo­sta­toms vyk­ dy­ti. A.Ku­bi­lius ju­bi­lia­tui do­va­nų įtei­kė var­di­nį prem­je­ro laik­ro­dį. VD inf.

„„Prob­le­ma: skir­tin­ga neį­ga­lių­jų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo tvar­ka, pa­sak Sei­

mo kont­ro­lie­riaus, var­žo neį­ga­lių­jų tei­ses ir ga­li­my­bes ak­ty­viai da­ly­vau­ ti vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me.  And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Mi­nis­te­ri­ja siū­lo nuo vie­ti­nės rink­ lia­vos už au­to­mo­bi­lių sta­ty­bą mo­ka­ mo­se aikš­te­lė­se at­leis­ti au­to­mo­bi­lių, pa­žy­mė­tų neį­ga­lių as­me­nų au­to­mo­ bi­lių sta­ty­mo kor­te­le, vai­ruo­to­jus. Prob­le­mą dėl skir­tin­gų są­ly­gų iš­ kė­lė ty­ri­mą at­li­kęs Sei­mo kont­ro­ lie­rius Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius. Jo tei­gi­mu, kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės, su­teik­da­mos leng­va­tų au­to­mo­bi­ lius mo­ka­mo­se vie­to­se sta­tan­tiems neį­ga­lie­siems, nu­sta­to pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų. Da­ly­je sa­vi­val­dy­bių tam, kad neį­ga­lia­jam bū­tų su­teik­ta leng­va­ta


3

antrADIENIS, sausio 31, 2012

miestas

7p.

Šiemet ekonomika augs lėčiau.

Su­ne­ri­mo dėl išanks­ti­nio skai­tik­lių duo­me­nų fik­sa­vi­mo Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Vil­niaus dau­gia­bu­čių na­mų gy­ ven­to­jai nu­ste­bo, kai į jų na­mus ­fik­suo­ti skai­tik­lių rod­me­nų „Vil­ niaus ener­gi­jos“ dar­buo­to­jai atė­ jo iki mė­ne­sio pa­bai­gos li­kus še­ šioms die­noms. Bai­mi­na­ma­si, kad už šias die­nas teks su­si­mo­kė­ti nuo va­sa­rio ky­lan­čiu šil­dy­mo ta­ri­fu. 25 die­nų mė­nuo

„„Kom­for­tas: iš Pie­tų Ame­ri­kos,

e pa­lai­ko­ma au­ga­lams rei­ka­lin­ga tem­ Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

An­dų kal­nų, ki­lu­si la­ma Jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­re ir spau­džiant šal­tu­kui jau­čia­si ge­rai.

iams pa­si­ruo­šu­si bū­tų tik nu­lio laips­nių ar že­mes­nė tem­pe­ra­tū­ra. Pas­ta­rų­jų są­ra­še yra to­kie eg­zo­ti­niai au­ga­lai kaip arau­ ka­ri­ja ar dra­kon­me­dis. O štai į le­ pes­nių są­ra­šą pa­kliū­va dau­ge­lis iš Af­ri­kos že­my­no at­ke­lia­vu­sių au­ga­ lų. Didesnę dalį jų šio­mis die­no­mis ėmė krau­ti žie­dus, o kai ku­rie pra­ žy­do. „Taip jau su­ta­po, kad da­bar

dau­ge­lis mū­sų šilt­na­my­je esan­čių au­ga­lų iš pie­tų Af­ri­kos pra­žy­do. Ir jų tė­vy­nė­je da­bar žy­dė­ji­mo me­tas, tad jiems rei­kia ypa­tin­go rū­pes­čio. Žy­di stre­li­ci­jos, įvai­rūs stor­la­piai, velt­hei­mi­jos ir jiems juk ne­paaiš­ kin­si, kad už plė­ve­lės šal­tis. Dėl to­ kio gro­žio ver­ta steng­tis ir jį ap­sau­ go­ti“, – pa­brė­žė K.Bal­ny­tė.

Lau­ki­niams gy­vū­nams šal­čiai ne­bai­sūs Gy­vū­nų glo­bė­jų aso­cia­ci­jos vyr. spe­ cia­lis­tė Lo­li­ta Greb­li­kie­nė dien­raš­čiui pa­pa­sa­ko­jo, kad lau­ki­nė gam­ta prie di­des­nių šal­čių pri­si­tai­ko ne­sun­kiai. Anot jos, žmo­gui į šiuos pro­ce­sus ge­ riau ne­si­kiš­ti. Bū­tent dėl žmo­nių ne­ti­ ku­sių veiks­mų šią žie­mą Lie­tu­vo­je li­ ko žie­mo­ti ne­ma­žai gul­bių. „Di­džio­ji da­lis gul­bių neišsk­ri­do, nes žmo­nės jas nuo­lat še­ria. Tai jos iki šiol lau­kia, kad kas nors ateis ir pa­šers. Tas pa­ts ir dėl smul­kių paukš­te­lių. Vi­si jie lie­ka, nes lau­kia mais­to iš žmo­gaus. Net po me­tų grįž­ta į tą pa­čią vie­tą, kur bu­vo le­sa­lo. Tad jei jau pra­dė­jo­te le­ sin­ti, tai, bū­ki­te ma­lo­nūs, ne­sus­to­ki­te ir da­ry­ki­te tai nuo­lat“, – kal­bė­jo L.Greb­ li­kie­nė.

Be gul­bių, Lie­tu­vo­je li­ko žie­mo­ti ir gand­rų. Sta­tis­ti­ka liu­di­ja, kad dau­ge­ lis šių gy­vū­nų su žmo­nių pa­gal­ba sėk­min­gai su­lau­kia pa­va­sa­rio. „Štai mums žmo­gus skam­bi­na, pra­šo at­va­ žiuo­ti gul­bės pa­siim­ti. At­va­žiuo­jam, o ji pai­ma ir nu­skren­da. Gul­bės ga­li iki 35 laips­nių šal­tį iš­kęs­ti, taip pat tu­rim pra­kti­kos, kai gand­rai už­praei­tą žie­ mą iš­gy­ve­no per di­džiuo­sius šal­čius“, – var­di­jo gy­vū­nų glo­bė­ja. Spe­cia­lis­tė pa­brė­žė, kad gyvunams šal­čius iš­kęs­t i pa­de­da mais­tas. „Kai gy­v ū­nas so­tus, jam šal­čiai nė­ra to­ kie bai­sūs. Ta pa­ti tai­syk­lė ga­lio­ja ir na­mi­niams gy­vū­nams, šu­niu­kų, ka­ čiu­k ų ra­cio­nas tu­rė­tų bū­t i pa­di­din­ tas“, – api­bend­ri­no mo­te­ris.

Cent­ri­nio šil­dy­mo sis­te­mai pri­ klau­san­čiuo­se sos­ti­nės dau­gia­bu­ čiuo­se na­muo­se gy­ve­nan­tys žmo­ nės gūž­čio­ja pe­čiais ne­sup­ras­da­mi, ko­dėl „Vil­niaus ener­gi­jos“ spe­cia­ lis­tai jau nuo sau­sio 25 d. pra­dė­jo vars­ty­ti na­mų du­ris no­rė­da­mi su­ ži­no­ti skai­tik­lių rod­me­nis. Dien­raš­tis „Vil­niaus die­na“ su­ lau­kė ne vie­no nu­ste­bu­sio vil­nie­ čio skam­bu­čio. Žmo­nės tei­gė, kad į na­mus atė­ję dar­buo­to­jai sun­kiai ga­lė­jo paaiš­kin­ti, ko­dėl duo­me­nis nu­skai­ty­ti pri­si­rei­kė taip anks­ti. „Esu šio na­mo pir­mi­nin­kas, tad vi­sus ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių rei­ ka­lus la­bai aky­lai se­ku. Net ne­ sup­ra­tau, kai pa­sa­kė, kad atė­jo ši­lu­mos skai­tik­lių duo­me­nų nu­ skai­ty­ti. Sa­kau, kad dar še­šios mė­ne­sio die­nos li­ko. Tas žmo­ ge­lis iš „Vil­niaus ener­gi­jos“ gal­ vą pa­krai­pė, nie­ko do­ra man ne­ pa­sa­kė. Sup­rask – kad lie­pė, tai ir atė­jo“, – dien­raš­čiui sa­kė sos­ti­nės Pi­lai­tės mik­ro­ra­jo­no dau­gia­bu­ty­ je gy­ve­nan­tis vy­ras. Mies­to gy­ven­to­jai ne­be­sup­ran­ ta, ko­dėl „Vil­niaus ener­gi­jos“ dar­

buo­to­jai vie­ną mė­ne­sį už­su­ka iki jo pa­bai­gos li­kus dar sa­vai­tei, o ki­ tą kar­tą ga­li jau tik mė­ne­sio pra­ džio­je pa­si­ro­dy­ti.

Vil­nie­čiai iš­si­gan­ do, kad už še­šias į šio mė­ne­sio są­skai­tą neįt­rauk­tas die­nas jiems teks su­si­mo­kė­ ti ne se­nuo­ju, o nau­ juo­ju di­des­niu ta­ri­fu.

Bi­jo su­mo­kė­ti dau­giau

Praė­ju­sią sa­vai­tę „Vil­niaus ener­ gi­ja“ pa­skel­bė, kad ši­lu­mos kai­ na dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­ jams nuo va­sa­rio sos­ti­nė­je di­dės nuo 29,23 cen­to iki 29,65 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę (su PVM). Karš­ to van­dens 1 kub. m kai­na Vil­niaus dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams au­ga nuo 20,66 iki 20,88 li­to. Vil­nie­čiai iš­si­gan­do, kad už še­ šias į šio mė­ne­sio są­skai­tą neįt­rauk­tas die­nas jiems teks su­si­ mo­kė­ti ne se­nuo­ju, o nau­juo­ju di­ des­niu ta­ri­fu. „Tai da­bar taip išei­na, kad mo­ kė­si­me pra­ktiš­kai už penk­ta­da­ lį mė­ne­sio bran­giau? Čia jau bū­tų ap­ga­vys­tė“, – kal­bė­jo į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si vil­nie­tė. Mies­te­lė­nai sa­ko, kad pa­sta­ruo­ ju me­tu mo­kė­da­mi mo­kes­čius už šil­dy­mą vis re­čiau su­pran­ta, kaip kai­na bu­vo ap­skai­čiuo­ta, kaip die­

nų įtrau­ki­mas į są­skai­tą pa­veiks ki­to mė­ne­sio mo­kes­čius. „Ko­dėl nė­ra aiš­kios tvar­kos, kaip rei­kia fik­suo­ti tuos skai­tik­lių rod­me­nis. Tu­rė­tų bū­ti tik ko­kių dvie­jų ar tri­jų die­nų in­ter­va­las, kad gy­ven­to­jai ne­bū­tų ap­gau­ti. Iš kur mums ži­no­ti, ar pa­skui tos die­nos ga­lų ga­le kaip nors iš­si­ly­ gins, ar ne“, – pik­ti­no­si vil­nie­tis. Įpa­rei­go­ja įsta­ty­mas?

Bend­ro­vės „Vil­niaus ener­gi­ja“ at­ sto­vas spau­dai Ne­ri­jus Mi­ka­la­jū­ nas dien­raš­čiui pa­tvir­ti­no, kad įmo­nės dar­buo­to­jai skai­tik­lių rod­ me­nis fik­suo­ti pra­dė­jo praė­ju­sią sa­vai­tę, ta­čiau tai da­ry­ti juos esą įpa­rei­go­ja įsta­ty­mai. „Skai­tik­lių rod­me­nys fik­suo­ja­mi taip, kaip yra įpa­rei­go­ta įsta­ty­mo. Ne­lei­džia­ma skai­tik­lių rod­me­ nų skai­čiuo­ti dau­giau kaip už 30 die­nų. Be to, šio mė­ne­sio pa­bai­ go­je bu­vo sa­vait­ga­lis, tad mums rei­kė­jo la­bai pa­sku­bė­ti, kad spė­ tu­me už­ra­šy­ti vi­sų na­mų skai­tik­ lių duo­me­nis. Kaip ži­nia, nuo­to­li­ nis skai­tik­lių nu­skai­ty­mas mums yra drau­džia­mas, tad šis pro­ce­ sas uži­ma ne­ma­žai lai­ko“, – sa­kė N.Mi­ka­la­jū­nas. Pak­laus­tas, ar vil­nie­čiams už li­ ku­sias še­šias mė­ne­sio die­nas ne­ rei­kės mo­kė­ti di­des­niu šil­dy­mo ta­ri­fu, N.Mi­ka­la­jū­nas tei­gė, kad taip ne­tu­rė­tų bū­ti. „Tik­rai vis­ką su­tvar­ky­si­me. Var­to­to­jų ap­gau­ti ne­ke­ti­na­me. Ki­ ta ver­tus, tos šil­dy­mo kai­nos kei­ čia­si vos ne kas mė­ne­sį“, – kal­bė­ jo pa­šne­ko­vas.

­ty­mo tvar­ką sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį mo­ka­mo­se aikš­ te­lė­se, ne­pa­kan­ka tu­rė­ti neį­ga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­ te­lę. Jo­se rink­lia­va ne­tai­ko­ma tik trans­por­to prie­mo­nių, pa­žy­mė­tų ski­ria­muo­ju ženk­lu „Neį­ga­lu­sis“, vai­ruo­to­jams, ku­rie tu­ri spe­cia­lų lei­di­mą sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį ap­mo­ kes­tin­to­se gat­vė­se ar aikš­tė­se. Kont­ro­lie­rius at­krei­pė dė­me­sį, jog dėl in­for­ma­ci­jos sto­kos neį­ga­ lie­ji ga­li ne­ži­no­ti apie pa­pil­do­mas są­ly­gas ir jiems pa­sta­čius au­to­mo­ bi­lius mo­ka­mo­se vie­to­se ga­li bū­ti ski­ria­mos bau­dos. „Sei­mo kont­ro­lie­rius pa­da­rė iš­ va­dą, kad, su­si­da­rius to­kiai si­tua­ci­ jai, ne tik var­žo­mos neį­ga­lių­jų tei­ sės ir ga­li­my­bės ak­ty­viai da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, ri­bo­ ja­mas neį­ga­lių­jų mo­bi­lu­mas bei sa­

va­ran­kiš­ku­mas, bet ir pa­žei­džia­mi so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos prin­ci­pai“, – ra­šo­ma pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te. Tad siū­lo­ma įsta­ty­mu įtei­ sin­ti, kad vie­ti­nė rink­lia­va vi­so­je ša­ly­je ne­bū­tų ima­ma už au­to­mo­ bi­lių, pa­žy­mė­tų neį­ga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­te­lė­mis, sta­ty­mą sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų nu­ sta­ty­to­se mo­ka­mo­se vie­to­se. „Ši­taip bū­tų už­tik­rin­ta vi­sų neį­ ga­lių as­me­nų ly­gy­bė prieš įsta­ty­ mą, jų tei­sė į ly­gia­ver­tę įsta­ty­mo ap­sau­gą ir tei­sė vie­no­dai nau­do­tis įsta­ty­mo tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis be jo­kio disk­ri­mi­na­vi­mo“, – tei­gia mi­nis­te­ri­ja. Mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą keis­ti Rink­ lia­vų įsta­ty­mą ki­tos sa­vai­tės po­sė­ dy­je svars­tys Vy­riau­sy­bė. BNS, VD inf.

„„Ma­ni­pu­liuo­ja: sa­vo nuo­žiū­ra pasirinkdama skai­tik­lių rod­me­nų fik­sa­vi­mo die­ną „Vil­niaus ener­gi­ja“ są­s-

kai­tas ga­li ir su­ma­žin­ti, ir pa­di­din­ti. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Ins­pek­ci­ja išaiš­ki­no Sa­vo ty­ri­mą dėl pa­di­dė­ju­sio ši­lu­mos su­var­to­ji­mo sos­t i­nė­je pa­skel­bu­si Ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja nu­sta­tė, kad lapk­ri­tį už dau­giau kaip 30 die­nų są­skai­tas mies­te­lė­nams iš­ra­šiu­si „Vil­ niaus ener­gi­ja“ pa­žei­dė įsta­ty­mą ir klai­di­no var­to­to­jus. Ins­pek­ci­ja nu­sta­tė, kad dau­gu­mo­je Vil­niaus dau­gia­bu­čių na­mų ši­lu­mos skai­tik­lių rod­me­nys už lapk­ri­čio mė­ ne­sį bu­vo su­rink­ti praė­jus 33 die­noms nuo anks­tes­nio rod­me­nų nu­ra­šy­mo.

Šiuo­se na­muo­se spa­lio mė­nuo „su­ trum­pė­jo“ iki 28 ar 29 die­nų. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­skel­bu­ si są­ra­šą, kiek die­nų spa­lio, lapk­ri­čio ir gruo­džio mė­ne­siais su­da­rė ata­skai­ ti­nis lai­ko­tar­pis, pa­gal ku­rį bu­vo iš­ra­ šy­tos są­skai­tos už ši­lu­mą sos­ti­nės na­ muo­se. Iš są­ra­šo paaiš­kė­jo, kad Vil­niu­ je bu­vo ir to­kių dau­gia­bu­čių, ku­riuo­se 30 die­nų trun­kan­tis lapk­ri­tis bu­vo „iš­ tęs­tas“ iki 37 die­nų. Taip skai­tik­lių duo­me­nų nu­ra­šy­mo

die­no­mis ma­ni­pu­liuo­da­ma „Vil­niaus ener­gi­ja“ vie­ną mė­ne­sį ga­li są­skai­tas su­ma­žin­ti, ki­tą – pa­di­din­ti. Ta­čiau dėl ru­de­nį „Vil­niaus ener­gi­jos“ su­da­ry­tų są­skai­tų už il­ges­nius lai­ko­ tar­pius ins­pek­ci­ja bend­ro­vės ne­nu­ bau­dė, tie­siog įpa­rei­go­jo ją lai­ky­tis tei­ sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tų rei­ka­la­vi­mų. Išaiš­kin­ti, ar bend­ro­vė ne­pa­žei­dė ki­ tų tei­sės ak­tų ir kaip ji už ga­li­mus pa­ žei­di­mus tu­rė­tų at­sa­ky­ti, pa­ti­kė­ta Ge­ ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai.


4

antrADIENIS, sausio 31, 2012

miestas

Di­džių­jų šal­čių pa­vo­jai

Pir­mas šios žie­mos sa­vait­ga­lis, kai tem­pe­ra­tū­ra nu­kri­to že­miau de­šimties laips­nių šal­čio, pa­rei­ka­la­vo au­kų. Grei­to­sios me­di­ci­ nos pa­gal­bos sto­ties duo­me­ni­mis, Vil­niu­je sa­vait­ga­lį ga­lū­nes ap­ ša­lo po­ra žmo­nių. Ug­nė Ka­ra­liū­nai­tė

u.karaliunaite@diena.lt

Kol kas apie mir­ti­nai ša­lu­sius žmo­ nės sos­ti­nė­je in­for­ma­ci­jos nė­ra. Ta­čiau ki­tur Lie­tu­vo­je šį sa­vait­ga­ lį šal­čiai nu­si­ne­šė pir­mą­sias au­kas. Aly­tu­je sa­vait­ga­lį mi­rė du smar­ kiai su­ša­lę žmo­nės. LNK te­le­vi­zi­ja pra­ne­šė apie šeš­ta­die­nio ry­tą Tra­ kų ra­jo­ne ša­lia ke­lio ras­tą mir­ti­nai su­ša­lu­sią 44-erių mo­te­rį. Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­ja Van­da Pum­pu­tie­nė ra­ gi­na pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta. „Svar­biau­sia – ne­var­to­ti al­ko­ ho­lio. Jis yra pa­grin­di­nė su­ša­li­mo prie­žas­tis. Al­ko­ho­lis iš­ple­čia krau­ ja­gys­les. Žmo­gui at­ro­do, kad jam šil­ta, ta­čiau šiuo at­ve­ju kaip tik al­ ko­ho­lis ir ne­lei­džia adek­va­čiai įver­ tin­ti si­tua­ci­jos“, – pa­ta­ri­mus da­li­jo me­di­kė. Pa­sak pa­šne­ko­vės, taip pat la­bai svar­bu ne­bū­ti tuš­čiu skran­ džiu ir so­čiai pa­val­gy­ti. Gy­ven­to­jai, ypač vy­res­nio am­žiaus, ra­gi­na­mi kuo ma­žiau lai­ko pra­leis­ti lau­ke. „Pa­gy­ve­nę as­me­nys tu­rė­tų bū­ti na­muo­se. Jei ne­ty­čia lau­ke juos iš­

tik­tų in­fark­tas ar jie pa­slys­tų, su­ šal­ti už­tek­tų pus­va­lan­džio“, – pa­ sa­ko­jo V.Pum­pu­tie­nė. Pa­sak pa­šne­ko­vės, su­šal­ti esant ypač že­mai tem­pe­ra­tū­rai di­des­nė ti­ki­my­bė vai­kams – jų ter­mo­re­ gu­lia­ci­nė sis­te­ma dar nė­ra vi­siš­kai iš­si­vys­čiu­si – ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, nes jų me­džia­gų apy­kai­ ta lė­tes­nė. Ne­ju­dant šal­ty­je per pus­va­lan­ dį kū­no tem­pe­ra­tū­ra ga­li nu­kris­ ti že­miau ne­gu 35 laips­niai. Kai tem­pe­ra­tū­ra su­ma­žė­ja dar tri­mis laips­niais, su­trin­ka as­mens koor­ di­na­ci­ja. „Esa­me pa­ste­bė­ję, kad būdami to­kios bū­se­nos žmo­nės ne­su­vo­kia, ką da­ro. Pa­vyz­džiui, nu­si­vel­ka striu­kes ir de­da­si po gal­va“, – pa­sa­ko­jo V.Pum­pu­tie­nė. Me­di­kė dar kar­tą pa­brė­žė, kad di­ džiau­sias pa­vo­jus esant šal­čiui – al­ko­ho­lis. Lauk­da­mi vie­šo­jo trans­por­to gy­ven­to­jai taip pat tu­ri pa­si­rū­pin­ ti, kad ne­su­šal­tų. Pa­sak me­di­kės, svar­bu nuo­lat ju­dė­ti. Taip pat gy­ vy­biš­kai svar­bu pa­si­rink­ti tin­ka­mą ap­ran­gą ir ava­ly­nę. Ba­tai tu­ri bū­ ti ga­na lais­vi, ko­jų pirš­tai – ne­su-

s­paus­ti. Nors di­des­nis pa­vo­jus nu­ šal­ti ga­lū­nes gre­sia esant drėg­nam ir šal­tam orui, vė­jas taip pat pa­di­ di­na ti­ki­my­bę ne­tek­ti ga­lū­nių. Žie­mą di­des­nė ne tik nu­ša­li­mo, bet ir gais­rų ti­ki­my­bė. Vil­niaus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­ mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas Ri­man­ tas Ste­po­na­vi­čius tei­gė, kad šį sa­ vait­ga­lį sos­ti­nė­je di­de­lių gais­rų dėl ka­mi­nų ar šil­dy­mo prie­tai­sų ne­bu­ vo, ta­čiau apie sau­gu­mą pa­gal­vo­ ti rei­kia. BNS pra­ne­ša, kad sek­ma­die­nį gais­ruo­se Prie­nų ir Ra­sei­nių ra­jo­ nuo­se žu­vo trys žmo­nės, per gais­rą Laz­di­jų ra­jo­ne vie­nas žmo­gus bu­vo stip­riai su­ža­lo­tas. „Šil­dy­mo įren­gi­nių, kros­nių ir ka­mi­nų būk­le rei­kia pa­si­rū­pin­ti dar ru­de­nį. Jei na­mas pri­va­tus, tai tu­ri da­ry­ti sa­vi­nin­kas. Dau­gia­bu­ čių šil­dy­mo įren­gi­nių tvar­ka rū­pi­ na­si bend­ri­jų at­sto­vai“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas. Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­ bos vir­ši­nin­kas pa­brė­žė, kad daž­ niau­siai gais­rai ky­la dėl įtrū­ku­sių ka­mi­nų ar per sta­ty­bas ne­tai­syk­ lin­gai įreng­tų prie­tai­sų.

„„Įs­pė­ji­mai: me­di­kai per šal­čius ra­gi­na ju­dė­ti, so­čiai val­gy­ti ir at­si­sa­ky­

ti al­ko­ho­lio. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Vai­kams Švie­t i­mo ir moks­lo mi­n is­te­r i­ja pri­ me­n a, kad, va­do­v au­j an­t is Bend­ rai­s iais ug­dy­mo pla­nais, esant 20 laips­n ių šal­čio tem­pe­ra­t ū­rai pa­mo­ kos ga­l i bū­t i neor­ga­n i­z uo­ja­mos vi­ sų ti­pų bend­ro­jo la­v i­n i­mo mo­k yk­ lų 1–5 kla­sė­se.

O tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus iki 25 laips­ nių šal­čio pa­mo­kos ne­vyks­ta bend­ro­ jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų 6–12 kla­sių mo­ki­ niams ir bend­rą­jį la­vi­ni­mą tei­kian­čių pro­fe­si­nių mo­kyk­lų moks­lei­viams. Šios die­nos įskai­čiuo­ja­mos į mo­ky­ mo­si die­nų skai­čių.


5

antradienis, sausio 31, 2012

lietuva Skirs iki 200 tūkst. li­tų

Ge­riau­sias ­ me­ras

Emig­ra­ci­jos kryp­tys

Nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sia­m Ty­tu­vė­nų baž­ny­čios ir vie­ nuo­ly­no an­samb­liui Vy­riau­ sy­bė iš re­zer­vo nu­ma­to skir­ ti 150–200 tūkst. li­tų. Tai žur­ na­lis­tams pra­ne­šė prem­je­ ras And­rius Ku­bi­lius po spe­ cia­laus pa­si­ta­ri­mo, ku­ris su­ reng­tas sie­kiant ap­tar­ti dėl gais­ro su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją.

Ge­riau­siu 2012-ųjų me­ru iš­ rink­tas pir­mą ka­den­ci­ją Ne­ rin­gos sa­vi­val­dy­bei va­do­vau­ jan­tis An­ta­nas Vin­kus. Bal­sa­ vę už A.Vin­kų pa­brė­žė pa­lai­ kan­tys jį dėl rū­pi­ni­mo­si Ne­ rin­gos sa­vi­val­dy­be, dėl idė­jų, kaip ge­rin­ti kraš­tie­čių gy­ve­ni­ mą, dėl Ne­rin­gos var­do gar­si­ ni­mo, ini­cia­ty­vu­mo.

Be­veik pu­sė 2011 m. iš­vy­ku­ sių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų rin­ko­ si Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę. Per­nai iš ša­lies emig­ra­vo 54,3 tūkst. gy­ven­to­jų, tai 28,8 tūkst. ma­ žiau nei 2010 m. Be­veik pu­sę (44 pro­c.) vi­sų emig­ran­tų su­ da­rė 20–29 me­tų gy­ven­to­jai. Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę rin­ko­si 47 pro­c. lie­tu­vių.

Trau­kia­si A.Ne­ve­ra

Sei­me va­kar su­da­ ry­ta lai­ki­no­ji ko­mi­ si­ja „Sno­ro“ bank­ro­ to ap­lin­ky­bėms iš­ tir­ti iki atei­nan­čios va­sa­ros nag­ri­nės tiek pa­čios opo­ zi­ci­jos, tiek ir val­ dan­čio­sios koa­li­ ci­jos su­for­mu­luo­ tus klau­si­mus.

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­ lio pa­va­duo­to­jas And­rius Ne­ve­ra va­kar įtei­kė at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­ reiš­ki­mą. D.Va­lys tei­ki­mą dėl pa­ va­duo­to­jo at­lei­di­mo per­da­vė Pre­ zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei.

„„Pir­mi­nin­kas: lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos „Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ky­bėms iš­tir­ti va­do­vu pa­skir­tas opo­zi­ci­jos ly­

de­ris V.Ma­zu­ro­nis. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

„Sno­rą“ nars­tys ko­mi­si­ja Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Iš­va­da – iki bir­že­lio

Už ko­mi­si­jos su­da­ry­mą bal­sa­ vo 78, prieš bu­vo 14, su­si­lai­kė 19 Sei­mo na­rių. Prieš ko­mi­si­ją pa­ si­sa­kė ar­ba bal­suo­da­mi su­si­lai­kė dau­giau­sia val­dan­čio­sios koa­li­ ci­jos at­sto­vai. Ga­na ne­ti­kė­tai, vos vie­no bal­so skir­tu­mu, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­skir­tas opo­zi­ci­jos ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Jis nu­run­gė val­dan­čių­jų at­sto­vą. Per Sei­mo neei­li­nę vie­nos die­ nos se­si­ją priim­ta­me nu­ta­ri­me nu­ma­ty­ta, kad į vi­sus už­duo­tus klau­si­mus par­la­men­to lai­ki­no­ ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja tu­ri at­sa­ky­ti iki šių me­tų bir­že­lio 1 d. Ra­gi­no su­si­tar­ti

Per vi­są die­ną vy­ku­sias dis­ku­si­ jas val­dan­čių­jų li­be­ral­cent­ris­tų at­sto­vas Ar­tū­ras Me­lia­nas įta­rė, kad su­da­ry­ta ko­mi­si­ja nea­be­jo­ti­ nai po­li­ti­kuos. „Jau pra­si­dė­jo aki­ vaiz­dus po­li­ti­ka­vi­mas, svars­tant šį klau­si­mą, pra­si­dė­jo abi­pu­siai gau­ sūs įžei­di­nė­ji­mai“, – kal­bė­jo jis. V.Ma­zu­ro­nis pa­reiš­kė nea­be­jo­ jan­tis, kad ko­mi­si­jos dar­be pa­si­ tai­kys ir po­li­ti­nių dis­ku­si­jų. „Taip, nea­be­jo­ti­nai yra ir po­li­ti­nių klau­ si­mų šio­je is­to­ri­jo­je. Bet į iš­ky­ lan­čius po­li­ti­nius klau­si­mus ga­li at­sa­ky­ti tik Sei­mo lai­ki­no­ji ko­mi­ si­ja“, – tei­gė jis. So­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vas Juo­ zas Ole­kas ra­gi­no Sei­mo na­rius iš opo­zi­ci­jos ir val­dan­čių­jų gre­tų su­ si­tar­ti. „Pa­ban­dy­ki­me tai pa­da­ry­ti dėl to, kad bū­tų at­sa­ky­ta į ak­tua­ lius klau­si­mus“, – kal­bė­jo jis. Su­ti­ko, kad bū­tų su­for­muo­ta

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius ini­ cia­ty­vą su­da­ry­ti ko­mi­si­ją va­di­no veiks­mu prieš rin­ki­mus: „Vi­si ma­

to­me, kad šie me­tai yra Sei­mo rin­ ki­mų me­tai ir opo­zi­ci­ja tik­riau­siai taip elg­sis vi­sus šiuos me­tus.“ Ta­čiau prem­je­ras su­ti­ko, kad ko­mi­si­ja ga­li bū­ti su­for­muo­ta. „Bet tu­ri bū­ti to­kia ko­mi­si­ja, ku­ri ne po­li­ti­kuo­tų, o sa­vo dar­bą at­lik­ tų ko­ky­biš­kai“, – įspė­jo Vy­riau­sy­ bės va­do­vas.

skir­tas V.Ma­zu­ro­nis. Jis su­rin­ko 59 Sei­mo na­rių bal­sus. Už val­ dan­čių­jų pa­siū­ly­tą Sta­sio Šed­ba­ ro kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo 58 par­la­ men­ta­rai. Iš­va­dą lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja įpa­rei­ go­ta pa­teik­ti Sei­mui iki šių me­tų bir­že­lio. Sei­mo pir­mi­nin­kė nu­si­ša­li­no

And­rius Ku­bi­lius:

Vi­si ma­to­me, kad šie me­tai yra Sei­mo rin­ ki­mų me­tai ir opo­zi­ci­ ja tik­riau­siai taip elg­ sis vi­sus šiuos me­tus. Ko­mi­si­jo­je yra 12 na­rių

Ne­men­ka dis­ku­si­ja ki­lo dėl to, kaip ver­tin­ti gru­pės opo­zi­ci­jai pri­klau­ san­čių Sei­mo na­rių pa­si­ra­šy­tą krei­ pi­mą­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą dėl per­nai lapk­ri­čio vi­du­ry­je itin sku­ biai priim­tų „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­ vi­mo įsta­ty­mų kons­ti­tu­cin­gu­mo. Val­dan­tie­ji įta­rė, kad toks krei­pi­ ma­sis ga­li būti naudingas už­sie­ ny­je be­si­slaps­tan­tiems „Sno­ro“ stam­biau­siems ak­ci­nin­kams bei di­džiau­siems kre­di­to­riams. Ta­čiau po dis­ku­si­jų opo­zi­ci­ja su­ti­ko su tuo, kad klau­si­mas dėl krei­pi­mo­si į Teis­mą įver­ti­ni­mo bū­tų įra­šy­tas į nu­ta­ri­mą. Val­dan­ čio­ji koa­li­ci­ja at­si­sa­kė sa­vo pa­siū­ ly­mų iš­brauk­ti iš do­ku­men­to ke­ lis klau­si­mus, ku­rie, val­dan­čių­jų nuo­mo­ne, ga­lė­jo įsi­kiš­ti į tei­sė­ sau­gos vei­ki­mo sri­tį. Pa­sie­kus komp­ro­mi­są su­tar­ta ir dėl pa­čios ko­mi­si­jos su­for­ma­ vi­mo. Jo­je – 12 na­rių. Ly­giai pu­sė pri­klau­so val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ki­ta pu­sė – opo­zi­ci­jai. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku bal­sų dau­gu­ma pa­

Lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją „Sno­ro“ bank­ ro­to ap­lin­ky­bėms tir­ti ini­ci­ja­vo opo­zi­ci­ja. Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja il­ gai ne­no­rė­jo, kad bū­tų su­da­ry­ta to­kia ko­mi­si­ja, bet praė­ju­sios sa­ vai­tės pa­bai­go­je ne­ti­kė­tai pa­reiš­ kė ne­prieš­ta­rau­sian­ti jai. Pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis daug šur­mu­lio ki­lo aiš­ki­nan­tis, ko­

kie gal­būt ne­tei­sė­ti veiks­mai bu­ vo at­lik­ti „Sno­ro“ ban­ke iš­kė­lus bank­ro­to by­lą. Opo­zi­ci­nių so­ cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­reiš­kė tu­rįs do­ku­ men­tų, patvirtinančių, kad Sei­mo pir­mi­nin­kės I.De­gu­tie­nės sū­naus Ge­di­mi­no De­gu­čio va­do­vau­ja­ ma bend­ro­vė, jau iš­kė­lus bank­ro­ to by­lą ban­kui, esą pa­den­gė ja­me esan­čią pa­sko­lą in­dė­liu. I.De­gu­tie­nė ir G.De­gu­tis pa­ reiš­kė, kad po­li­ti­kuo­jan­ti opo­zi­ ci­ja ne­tei­si. Bet va­kar neei­li­nės se­si­jos pra­ džio­je I.De­gu­tie­nė pa­reiš­kė nu­si­ ša­li­nan­ti nuo bet ko­kių svars­ty­mų Sei­me dėl „Sno­ro“ ko­mi­si­jos su­ da­ry­mo.

Ke­tu­rio­li­ka klau­si­mų Sei­mo lai­k i­na­jai ty­r i­mo ko­m i­si­jai „Sno­ro“ ban­ko bank­ro­to ap­l in­k y­ bėms iš­t ir­t i už­duo­ta 14 klau­si­mų. Tarp jų yra šie:

mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas ir koks šio at­ ly­gi­ni­mo dy­dis? „„Ar dėl ban­ko ins­pek­ta­vi­mo dar­bų

ti ver­ty­bi­nius po­pie­rius, ku­rie bu­vo pa­va­din­ti in­dė­lių ser­ti­fi­ka­tais ir ar ga­lė­jo jie bū­ti neapd­raus­ti in­dė­lių drau­di­mu?

anks­čiau Lie­tu­vo­je ar ki­to­se ša­ly­se bu­vo stab­do­ma pa­ties ban­ko veik­ la? Ar nu­trau­kus vi­sų „Sno­ro“ įsi­pa­ rei­go­ji­mų vyk­dy­mą ne­bu­vo pa­da­ ry­ta dar di­des­nė ža­la „Sno­ro“ kre­di­ to­riams ir pa­čiam ban­kui?

„„Ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų vyk­do­ma

„„Kaip tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas ban­

ban­kų prie­žiū­ra bu­vo ir yra tin­ka­ma bei veiks­min­ga, taip pat ar šių vals­ ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų ar­ti­mi gi­mi­ nai­čiai tei­sė­tai dir­bo ir ar tei­sė­tai gal­ būt te­be­dir­ba įmo­nė­se, su­si­ju­sio­se su ban­kais?

ką au­di­ta­vu­sios au­di­to bend­ro­vės „Ernst & Young Bal­tic“ dar­bas ir pa­ teik­tos iš­va­dos apie ban­ko fi­nan­si­ nes ata­skai­tas?

„„Ar ban­kai tu­rė­jo ir tu­ri tei­sę pla­tin­

„„Ka­da Lie­tu­vos ban­kas pra­dė­jo de­

ry­bas su „Sno­ro“ ad­mi­nist­ra­to­riu­mi Si­mo­nu Freak­ley? Kas ir ka­da ini­ci­ ja­vo su­tar­ties su lai­ki­nuo­ju ad­mi­ nist­ra­to­riu­mi su­da­ry­mą? „„Pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus ir ko­kio­mis

są­ly­go­mis ban­ko lai­ki­na­jam ad­mi­ nist­ra­to­riui ir jo ko­man­dai, taip pat „Sno­ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riui bei jo sam­do­miems tre­tie­siems as­ me­nims nu­sta­ty­tas ir mo­kė­tas ar­ba

„„Ar ne­bu­vo pikt­nau­džia­vi­mo at­ve­

jų, kai Sei­mo na­riai, Vy­riau­sy­bės na­ riai, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos na­riai ir jų ar­ti­mi gi­mi­nai­čiai, taip pat su­ tuok­ti­niai, pa­si­nau­do­da­mi tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja ir tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi iš anks­to pa­siė­mė in­dė­lius iš „Sno­ro“ prieš su­stab­dant jo veik­lą? „„Ar Sei­mo na­riai, pa­si­ra­šę pra­šy­

mą Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui iš­tir­ ti kai ku­rių įsta­ty­mų nor­mų ati­tik­tį Kons­ti­tu­ci­jai, ne­su­pai­nio­jo vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų?

„Esu tik­ras dėl sa­vo vie­šų­jų ir pri­ va­čių­jų in­te­re­sų skaid­ru­mo, šiuo klau­si­mu ma­ne pa­lai­ko di­de­lė tei­ si­nin­kų bend­ruo­me­nė. Dėl tar­ny­ bos vals­ty­bei ne­su su­lau­kęs prie­ kaiš­tų, ta­čiau bū­tų keb­lu ją tęs­ti ta­pus ag­re­sy­vios rin­ki­mų kam­pa­ ni­jos tai­ki­niu. Vi­liuo­si, kad ma­no at­si­sta­ty­di­ni­mas leis pro­ku­ra­tū­ rai iš­veng­ti są­mo­nin­gai ir pik­ta­ va­liš­kai me­ta­mo še­šė­lio ir pa­dės įsi­b ė­g ė­jan­č iai, tin­ka­m a link­ me nu­kreip­tai pro­ku­ra­tū­ros per­ tvar­kai“, – sa­kė at­si­sta­ty­di­nan­tis A.Ne­ve­ra. A.Ne­ve­ra at­si­sta­ty­di­na po to, kai Sei­mo an­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja krei­pė­si į ša­lies va­do­vę su pra­šy­ mu įver­tin­ti, ar iš ži­no­mo po­ke­rio lo­šė­jo, vers­li­nin­ko An­ta­no Guo­gos pa­sko­lą paė­męs ge­ne­ra­li­nio pro­ ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas ga­li to­liau ei­ ti pa­rei­gas. Par­la­men­ta­rai A.Ne­ve­rą kal­ti­no su­pai­nio­jus vie­šuo­sius ir pri­va­ čiuo­sius in­te­re­sus, ar­gu­men­tuo­ da­mi, jog Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra spren­dė su la­žy­bų vers­lu, konk­re­ čiai – su A.Guo­gos įmo­ne, su­si­ju­ sius klau­si­mus. Ki­lus skan­da­lui dėl pa­sko­los, A.Ne­ve­ra sau­sio vi­du­ry­je krei­pė­si į Pro­ku­ro­rų eti­kos ko­mi­si­ją ir pra­ šė nu­sta­ty­ti, ar pa­sko­los su­tar­ties su­da­ry­mas su pri­va­čiu as­me­niu ir bu­vi­mas vie­nu iš pa­sko­los ga­vė­jų ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip Pro­ku­ ro­rų eti­kos ko­dek­so pa­žei­di­mas, ta­čiau paaiš­kė­jo, kad pro­ku­ra­tū­ros va­do­vy­bės veiks­mų ko­mi­si­ja ne­ga­ li ver­tin­ti. Sei­mo an­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ ja anks­čiau spren­di­mą kreip­tis į Pre­zi­den­tę dėl A.Ne­ve­ros priė­ mė, kai po­sė­dy­je da­ly­va­vęs ge­ne­ ra­li­nis pro­ku­ro­ras D.Va­lys pa­reiš­kė jo­kių abe­jo­nių dėl sa­vo pa­va­duo­to­ jo veiks­mų skaid­ru­mo ne­tu­rin­tis ir ne­ma­nan­tis, kad šis ga­lė­jo patekti į dvip­ras­miš­ką pa­dė­tį, nors pro­ku­ ra­tū­ra spren­dė klau­si­mus dėl lo­ši­ mo bend­ro­vių. Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­ kos ko­mi­si­jos tink­la­la­py­je nu­ro­ dy­ta, kad A.Ne­ve­ra praė­ju­sių me­tų lie­pos 13-ąją Ker­na­vė­je nu­si­pir­ ko skly­pą su va­sar­na­miu (san­do­ rio ver­tė 200–250 tūkst. li­tų), o po dvie­jų sa­vai­čių, lie­pos 30-ąją, paė­mė pa­sko­lą iš lie­tu­vių kil­mės Aust­ra­li­jos po­ke­rio lo­šė­jo A.Guo­ gos. Šio san­do­rio ver­tė – 300–400 tūkst. li­tų. BNS inf.


6

antrADIENIS, sausio 31, 2012

nuomonės

Ši­lu­mą tau­py­ki­me vi­si

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

N Eko­no­mi­ka – ne po­duk­ra

Valentinas Beržiūnas

N

e­se­niai Lie­tu­vos vyk­ do­mo­ji val­d žia pa­ skel­bė, kad šių me­t ų svar­biau­si tiks­lai – fi­ nan­si­n is sta­bi­lu­mas, ener­ge­t i­ka ir so­cia­l i­nis tei­sin­gu­mas. Kri­t i­k uo­t i šių stra­te­g i­n ių tiks­lų tar­si ir nė­ra pa­g rin­do, ta­čiau ver­ tė­tų at­k reip­t i dė­me­sį į prio­ri­te­tų dė­l io­ji­mą. Svar­bu ak­cen­tuo­ti ir tai, kad tarp mi­nė­t ų svar­biau­sių tiks­lų nė­ra Lie­tu­vos eko­no­mi­kos rai­dos vi­zi­ jos. Ki­taip sa­kant, ky­la klau­si­mas – ko­k į Lie­tu­vos eko­no­mi­kos vys­ ty­mo­si sce­na­ri­jų ma­to vyk­do­mo­ ji Lie­tu­vos val­d žia?

Eko­no­mi­kos rai­dos vi­zi­ ja – komp­lek­siš­kas klau­ si­mas, su­si­jęs su dau­gy­ be sfe­rų – nuo vi­daus iki už­sie­nio po­li­ti­kos. Praė­ju­siais me­tais duo­da­ma in­ ter­viu „Vil­niaus die­nai“ Pre­zi­den­ tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pa­k laus­ta apie ša­l ies ūkio rai­dos vi­zi­ją, pa­ brė­žė, kad il­gai­n iui mū­sų ša­l ies „ūkio pa­g rin­das bus pa­slau­gos ir ino­va­ci­jos“. „Tu­r i­me in­ves­t uo­t i į žmo­g ų, moks­lą. Ša­lis tu­ri vys­ty­ti tas ūkio ša­kas, ku­rios ku­ria di­džiau­sią pri­ dė­ti­nę ver­tę, – sa­kė ša­lies va­do­vė. – Be jo­k ios abe­jo­nės, tai ne­bus di­ džiu­liai pra­mo­ni­niai komp­lek­sai – atei­ties Lie­tu­vos ūkio pa­grin­das bus ino­va­ty­vios sri­tys.“ Ži­no­ma, iš­s i­l a­v i­nu­s iai ir kū­r y­ bin­gai vals­t y­bei, ko­k ia yra Lie­ tu­va, ino­va­ci­jos – ge­ra ni­ša siek­ ti aukš­tu­mų. De­ja, Lie­tu­vo­je, skir­tin­gai nei kal­ bant apie fi­nan­sų sis­te­mos sta­bi­ lu­mą ir ener­ge­ti­kos po­li­ti­ką, pa­si­ gen­da­ma rim­tos ne tik po­l i­t i­k ų, vers­l i­n in­k ų, bet ir aka­de­m i­nės bend­r uo­me­nės dis­k u­si­jos – ko­ kių žings­nių jau da­bar tu­r i im­t is vals­ty­bė, kad ino­va­ci­jų ir pa­slau­ gų sek­to­rius il­gai­niui tap­tų mū­sų ša­lies eko­no­mi­kos va­rik­liu. Ku­r ia link­me pa­ran­k iau­sia plė­ to­t i šį sek­to­r ių? Ar pa­sau­l i­nė­je erd­vė­je mū­sų ša­l is ga­li at­ras­ti sa­

vą­ją ni­šą? Ko­k iais bū­dais ska­tin­ ti vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­ vi­mą ir t. t. Vi­si šie klau­si­mai nu­si­pel­no nuo­ dug­nios ana­li­zės ir il­ga­lai­kės stra­ te­g i­jos. Ar to­k ia yra? Ki­tas klau­si­mas – pra­mo­nė. Ne­ ga­l i­ma ig­no­r uo­t i fak­to, kad ne tik smul­k ios, bet ir stam­bios pra­ mo­nės įmo­nės la­bai reikš­m in­ gos kiek­v ie­nos ša­l ies eko­no­m i­ kai. Šia­me kon­teks­te Lie­tu­va, ži­ no­ma, ne­taps Eu­ro­pos pra­mo­nės cent­r u, ta­čiau bent jau ke­l ių už­ sie­nio stam­bių pra­mo­nės ir aukš­ to tech­no­lo­g i­n io ly­g io komp­lek­ sų pri­trau­k i­mas į mū­sų ša­l į la­bai pri­si­dė­tų stip­ri­nant eko­no­mi­kos pa­g rin­dus. Ga­liau­siai, jei tarp šių pra­mo­nės įmo­nių ir mū­sų moks­lo ins­ti­tu­ci­ jų megz­t ų­si glau­dus bend­ra­dar­ bia­v i­mas – Lie­tu­vos pro­tas bū­t ų rea­li­zuo­tas su kau­pu. Ži­nios ir pa­ tir­tis ga­lė­tų pa­ska­tin­ti ir nau­jų lie­ tu­viš­k ų įmo­nių at­si­ra­di­mą. Pa­s au­l io fi­nan­s ų kri­zė pa­ro­dė, kad ga­mi­nan­čios ša­lys ne­sun­kiai iš­lai­kė net ir sun­k ios kri­zės eg­za­ mi­ną. To­dėl in­ves­ti­ci­jų paieš­ka – svar­bus už­da­vi­nys. O Lie­tu­va tu­ ri ką pa­siū­ly­ti: pi­g i dar­bo jė­ga, vi­ suo­me­nės iš­si­la­vi­ni­mas, geog­ra­ fi­nė pa­dė­tis. Vien jau dar­bo vie­tų kū­ri­mo po­ žiū­r iu stam­bių įmo­n ių pri­t rau­ ki­mas bū­t ų reikš­m in­gas pro­ver­ žis, ką jau ir kal­bė­ti apie sta­bi­lias bei pa­ti­k i­mas il­ga­lai­kes įplau­kas į mū­sų biu­d že­tą. Tie­sa, in­ves­t uo­to­jų paieš­ka ne­ reiš­k ia, kad Lie­t u­va ne­ga­l i kur­ ti ir rem­t i lie­t u­v iš­k ų pra­mo­nės komp­lek­sų. Ta­čiau be glau­daus vals­ty­bės ir pra­mo­nės sek­to­riaus dia­lo­go tai – sun­k iai įgy­ven­di­na­ mas už­da­v i­nys. Ki­t aip sa­kant, vals­ty­bė ir­g i pri­va­lo rū­pin­t is sa­ vo eko­no­mi­kos va­rik­liu. Eko­no­mi­kos rai­dos vi­zi­ja – komp­ lek­siš­kas klau­s i­mas, su­si­jęs su dau­g y­be sfe­r ų – nuo vi­daus iki už­sie­n io po­l i­t i­kos. Tai il­ga­lai­k is vals­ty­bės vys­ty­mo­si pla­nas. Ta­ čiau Lie­t u­vo­je nuo­sek­l ios ūkio stra­te­g i­jos iki šiol stin­ga. Trūks­ ta kryp­t in­gos eko­no­m i­kos rai­ dos stra­te­g i­jos vi­sus pa­sta­r uo­ sius 20 me­tų. Gal­būt ne pa­č ios stra­te­g i­jos, o rea­laus tiek po­li­ti­nio, tiek vers­lo, tiek ir aka­de­mi­nio lyg­me­nų su­si­ tel­k i­mo prie šio svar­baus klau­si­ mo. Tad ne­nuos­ta­bu, kad daž­nai Lie­ tu­vo­j e „lai­m i“ tos „stra­te­g i­nės idė­jos“, ku­rios lei­d žia sku­biai su­ si­r ink­t i dau­g iau po­l i­t i­n ių taš­k ų tiek ša­lies vi­du­je, tiek už­sie­ny­je.

a­cio­na­li­nė pa­sta­tų ad­ mi­n ist­ra­to­r ių aso­c ia­c i­ ja (NPAA) ak­ty­viai pa­lai­ko dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus, ku­rie tau­po ši­lu­mą ir ra­gi­na tai da­ ry­ti sa­vo kai­my­nus. Tam aso­cia­ci­ja su­kū­rė spe­cia­lius in­for­ma­ci­nius lip­du­kus, pri­me­nan­ čius apie są­mo­nin­gą gy­ven­to­jų el­ge­sį bend­ro­se dau­gia­bu­čio pa­tal­po­se. Vi­ si no­rin­tys ma­ke­tus ga­li ne­mo­ka­mai at­si­siųs­ti iš in­ter­ne­to pus­la­pio tau­ py­ki­me­si­lu­ma.lt ir pa­si­ka­bin­ti sa­vo laip­ti­nė­se. „Gy­ven­to­jų lau­kia šal­čiau­si me­ tų mė­ne­siai, kai dau­gia­bu­čiams ap­ šil­dy­ti rei­kia dau­giau ši­lu­mos. To­dėl kiek­vie­nas tau­py­mo veiks­mas tam­ pa itin svar­bus. Bet ne ma­žiau svar­ bu, kad pri­si­dė­tų kuo dau­giau na­mo gy­ven­to­jų. To­dėl šia ini­cia­ty­va sie­ kia­me pa­gel­bė­ti žmo­nėms į ak­ty­ vų ši­lu­mos tau­py­mą įtrauk­ti ir sa­vo kai­my­nus“, – tei­gė Vy­tau­tas Tu­ro­ nis, NPAA pir­mi­nin­kas. Spe­cia­lūs in­for­ma­ci­niai lip­du­kai at­kreips dė­me­sį į iš pir­mo žvilgs­nio pa­pras­tas, ta­čiau efek­ty­vias ir nie­ko ne­kai­nuo­jan­čias ši­lu­mos tau­py­mo prie­mo­nes: kvies neuž­mirš­ti už­da­ ry­ti laip­ti­nės du­rų ir ne­rū­ky­ti bend­ ro­se dau­gia­bu­čio pa­tal­po­se.

Anot V.Tu­ro­nio, re­tai su­si­mąs­to­ma, kad vie­ną mė­ne­sį ne­ti­kė­tai išau­gu­ sį vi­sa­me na­me ši­lu­mos su­var­to­ji­mą ga­li lem­ti vien nuo­lat at­da­ros laip­ ti­nės du­rys. Taip pat – kad, rū­kant bend­ro­se dau­gia­bu­čio pa­tal­po­se, ta­ ba­ko dū­mai ne tik er­zi­na kai­my­nus,

Vy­tau­tas Tu­ro­nis:

Lau­kia šal­čiau­si me­tų mė­ne­siai, kai dau­gia­ bu­čiams ap­šil­dy­ti rei­ kia dau­giau ši­lu­mos. To­dėl kiek­vie­nas tau­ py­mo veiks­mas tam­ pa itin svar­bus.

bet ir ver­čia lai­ky­ti nuo­lat ati­da­ry­tus lan­gus – taip pro juos iš­lei­džia­ma ši­ lu­ma. Šios prie­mo­nės, ku­rios ska­ti­ na kai­my­nus kar­tu efek­ty­viai var­to­ti ši­lu­mą, įtrauk­tos ir į Penkių žings­nių ši­lu­mos tau­py­mo pro­gra­mą. Vie­nas iš pa­vyz­džių, kai gy­ven­to­ jams kar­tu tau­pant ši­lu­mą pa­vy­ko smarkiai su­ma­žin­ti jos su­var­to­ji­mą,

yra Klai­pė­do­je, Pa­ry­žiaus Ko­mu­nos g. 8, sto­vin­tis dau­gia­bu­tis. Sver­ti­ nis ši­lu­mos su­var­to­ji­mo koe­fi­cien­tas šia­me na­me 2011 m. lapk­ri­tį sie­kė 42. Pa­ly­gin­ti su 2010 m. lapk­ri­čiu, kai bu­vo 66, mi­nė­tas ro­dik­lis su­ma­žė­ jo 36 pro­c. Kuo šis koe­fi­cien­tas ma­ žes­nis, tuo efek­ty­viau dau­gia­bu­tis var­to­ja ši­lu­mą. To­kių re­zul­ta­tų pa­ siek­ta, kai kai­my­nai, no­rė­da­mi gy­ ven­ti pa­to­giau ir tau­py­ti ši­lu­mą, nu­ spren­dė pa­si­keis­ti du­ris, ve­dan­čias į laip­ti­nę iš kiek­vie­no aukš­to laip­ti­ nės aikš­te­lės. Anot na­mą ad­mi­nist­ ruo­jan­čios įmo­nės „Ąžuo­ly­no val­da“ at­sto­vo Be­ne­dik­to Po­ciaus, tau­py­mo ini­cia­ty­vą gy­ven­to­jai pe­rė­mė vie­ni iš ki­tų. „Vie­ni pra­dė­jo, vė­liau jų pa­vyz­džiu pa­se­kė ki­ti ir taip pra­dė­jo tvar­ky­ti sa­ vo aukš­tus“, – tei­gė B.Po­cius. Penkių žings­nių ši­lu­mos tau­py­mo pro­gra­ma api­ma to­kias prie­mo­nes kaip veiks­mai, ma­ži­nan­tys ši­lu­mos nuo­sto­lius bu­tų vi­du­je ir bend­ro­se dau­gia­bu­čių pa­tal­po­se – laip­ti­nė­ se, rū­siuo­se ir kt., taip pat – ši­lu­mos punk­tų au­to­ma­ti­za­vi­mas, ši­lu­mos sis­te­mų ba­lan­sa­vi­mo įran­gos mon­ ta­vi­mas ir rea­liu lai­ku val­do­mos ši­ lu­mos sis­te­mos įdie­gi­mas. VD inf.

„„Raginimas: specialistai pataria šilumos taupymu rūpintis visiems daugiabučio gyventojams, taip pasiekiama ge-

resnių rezultatų. 

Tomo Raginos nuotr.

Mo­ky­to­jai tel­kia­si į strei­ką

Š

vie­ti­mo pro­fsą­jun­gos tei­gia su­rin­ku­sios 15 tūkst. įspė­ja­ ma­jam strei­kui pri­ta­rian­čių mo­ky­to­jų pa­ra­šų, o Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją (ŠMM) kal­ti­ na jų rei­ka­la­vi­mų ig­no­ra­vi­mu ir aro­ gan­ci­ja. Švie­ti­mo fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka ne­ pa­ten­kin­tos Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­ fe­si­nės są­jun­gos (LŠPS) pir­mi­nin­kas Aud­rius Jur­ge­le­vi­čius va­kar sa­kė, kad pa­ra­šus su­rin­ku­si pro­fsą­jun­ga sau­sio 18-ąją Vy­riau­sy­bei bei ŠMM įtei­kė rei­ka­la­vi­mus dėl pe­da­go­gų dar­bo va­ lan­dų, mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mo ir pe­da­

go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kon­ cep­ci­jos. Va­do­vau­da­ma­si Dar­bo ko­dek­su, Vy­riau­sy­bė ir mi­nis­te­ri­ja gau­tus rei­ ka­la­vi­mus tu­rė­jo iš­nag­ri­nė­ti per sep­ tynias die­nas ir pra­neš­ti apie tai pro­ fsą­jun­gai. Ta­čiau LŠPS iki šiol tei­gia at­sa­ky­mo iš ŠMM ne­ga­vu­si, to­dėl ini­ci­juo­jan­ti ko­lek­ty­vi­nį dar­bo gin­ čą ir rei­ka­lau­jan­ti su­da­ry­ti tai­ki­ni­mo ko­mi­si­ją. Ne­su­da­rius tai­ki­ni­mo ko­ mi­si­jos, anot jos, ko­lek­ty­vi­nis gin­čas ne­bus iš­spręs­tas, tad pro­fsą­jun­ga sa­ vo su­va­žia­vi­me spręs dėl strei­ko skel­ bi­mo. „Mi­nis­te­ri­ja vi­siš­kai ig­no­ruo­ja

mū­sų pro­fsą­jun­gas ir el­gia­si kaip ne­ de­mok­ra­ti­nė vals­ty­bė, nes bet ku­rio­ je de­mok­ra­ti­nė­je vals­ty­bė­je, ga­vu­si strei­kuo­jan­čių, pro­tes­tuo­jan­čių dar­ buo­to­jų, ne­bū­ti­nai mo­ky­to­jų, rei­ka­ la­vi­mus, vi­sa­da vals­ty­bė, vy­riau­sy­bė <...> sė­da prie de­ry­bų sta­lo. Šiuo at­ ve­ju mes ma­to­me vi­siš­kai ki­to­kią po­ zi­ci­ją, tai yra įžū­lią aro­gan­ci­ją, kas ką nu­ga­lės, ir vi­siš­ką ne­si­skai­ty­mą su mo­ky­to­jais“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos švie­ ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Že­mai­ti­jos re­gio­no su­si­vie­ni­ji­mo pir­ mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Je­si­nas. BNS, VD inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA Irma Verbienė – 219 1371

MIESTAS: Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 7000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:  261 3655, 261 3659,  261 3654, 261 3000,  261 9655, 279 1370  faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

antrADIENIS, sausio 31, 2012

OMX Vilnius

–0,35 %

2,7

OMX Riga

+1,59 %

+0,07 %

Pa­sie­ny­je ­ tūks­tan­ti­nės ei­lės Prie Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­nio su­si­da­rė apie tūks­tan­čio vil­ki­kų, no­rin­čių įva­žiuo­ti į Lie­ tu­vą, ei­lė. Ta­čiau mui­ti­nės at­sto­vai tvir­ti­no, kad ypa­tin­gų pa­tik­rų ne­vyks­ta, dir­ba­ma įpras­tu rit­ mu, o vil­ki­kų srau­tas sa­vait­ga­liais vi­suo­met pa­ di­dė­ja. Mui­ti­nės de­par­ta­men­to Ry­šių su vi­suo­ me­ne sky­riaus vir­ši­nin­kė Hen­ri­ka Ruk­šė­nie­nė tei­gė, kad tik per La­vo­riš­kių, Me­di­nin­kų, Rai­gar­ do ir Šal­či­nin­kų po­stus pra­va­žiuo­ja dau­giau au­ to­mo­bi­lių, nei lei­džia jų pro­jek­ti­nis pa­jė­gu­mas.

pro­c.

ša­lies ūky­je per­nai au­go mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis.

ekonomika

OMX Tallinn

diena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1360 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1141 JAV do­le­ris 1 2,6248 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6103 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9408 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1516 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5024 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6384 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8635

pokytis

–0,7218 % –0,5535 % –0,4853 % –0,6660 % –0,0081 % +0,1499 % –0,1508 % –0,5056 % +0,0559 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,74 4,72

4,60

2,39

„Kvis­ti­ja“

4,67 4,64

4,54

2,37

„Va­koil“

4,71

4,58

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta98,67 dol. už 1 brl. 100,03 111,11 dol. už 1 brl. 111,54

Eko­no­mi­kos grei­tis ma­žė­ja Nors sta­tis­ti­kai skel­bia, kad per­nai Lie­tu­vos eko­no­mi­ka au­go spar­čiau­siai per pa­sta­ ruo­sius tre­jus me­tus, eko­no­mis­tai juos teš­ kia į rea­ly­bę – „šie­met aug­si­me ma­žiau“. Au­gi­mo tem­pas ma­žė­ja

Lie­tu­vos bend­ra­sis vi­daus pro­duk­ tas (BVP), išanks­ti­niais duo­me­ni­ mis, per­nai pa­di­dė­jo 5,8 pro­c., iki 105,7 mlrd. li­tų (ga­lio­ju­sio­mis kai­ no­mis), o pa­sku­ti­nį ket­vir­tį, pa­ly­ gin­ti su tuo pa­čiu 2010 m. ket­vir­ čiu, – 4,3 pro­c., iki 27,093 mlrd. li­tų. Tai va­kar pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­ rė Vi­li­ja La­pė­nie­nė. At­ro­do, kad eu­ro zo­nos eko­no­ mi­nių pro­ble­mų pa­da­ri­nius pra­ dė­jo jus­ti ir Lie­tu­vos rin­ka. „Jau se­no­kai eko­no­mis­tų pro­gno­zuo­tas Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mo su­ lė­tė­ji­mas įvy­ko pa­sku­ti­nį 2011 m. ket­vir­tį“, – tei­gė in­ves­ti­ci­jų val­ dy­mo bend­ro­vės „Fi­nas­ta“ mak­ roe­ko­no­mis­tė Rū­ta Me­dais­ky­tė. Jos ma­ny­mu, ti­kė­ti­na, kad au­gi­ mo tem­pas ir to­liau ma­žės dėl pra­ stes­nių nuo­tai­kų eks­por­to rin­ko­ se. „Tie­sa, dar pe­si­mis­tiš­kes­niems bū­ti ne­lei­džia Vo­kie­ti­jos – vie­nos pa­grin­di­nių mū­sų eks­por­to rin­kų – padėtis. Čia pa­sta­ruo­ju me­tu ga­li­ me ma­ty­ti ge­rė­jan­čias nuo­tai­kas ir jos lei­džia ti­kė­tis, kad ši la­biau­siai eko­no­miš­kai iš­si­vys­čiu­si eu­ro zo­ nos ša­lis iš­vengs re­ce­si­jos. Ta­čiau 2012 m. ne­be­bus to­kie įspū­din­gi kaip 2011-ie­ji ir BVP au­gi­mas te­ sieks 2 pro­c.“, – sa­kė R.Me­dais­ ky­tė.

„„Su­lė­tė­ji­mas: šie­met dėl nea­pib­rėž­tu­mo eu­ro zo­no­je eko­no­mis­tai pro­gzno­zuo­ja maž­daug per­pus ma­žes­nį

Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mą nei per­nai. 

Vio­le­ta Kly­vie­nė:

Ti­ki­mės, kad eu­ro zo­ nos re­ce­si­ja bus trum­ pa­lai­kė ir ant­rą šių me­tų ket­vir­tį eu­ro zo­ nos ša­lių eko­no­mi­kos ten­den­ci­jos ro­dys ky­ lan­čią krei­vę. Me­tus baig­si­me aukš­tes­ne na­ta

SEB ban­ko ana­li­ti­kai, pro­gno­zuo­ jan­tys, kad šie­met ša­lies BVP iš­ augs 2 pro­c., tei­gia, jog pa­skelb­tą BVP re­zul­ta­tą ga­li­ma in­terp­re­tuo­ ti kaip sa­vo­tiš­ką pre­liu­di­ją į pra­si­ de­dan­čius 2012 m.

Ata­kos prieš Lie­tu­vos ban­ką bai­gė­si Ki­ber­ne­ti­nė ata­ka prieš Lie­tu­vos ban­ko in­for­ma­ci­nes sis­te­mas pir­ ma­die­nį ry­te bai­gė­si – cent­ri­nio ban­ ko in­ter­ne­to sve­tai­nė yra priei­na­ma tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je.

„Ata­kos lio­vė­si, ta­čiau jei jos at­ si­nau­jin­tų, su­tri­ki­mai vėl ga­li­mi. Šiuo me­tu esa­me pa­sie­kia­mi ir Lie­ tu­vo­je, ir už­sie­ny­je“, – sa­kė Lie­ tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja Ri­ma Ka­zi­liū­nie­nė. Ji ne­ slė­pė, kad si­tua­ci­ja ga­li pa­si­keis­ti bet ku­rią mi­nu­tę. Ban­dy­mai „nu­lauž­ti“ Lie­tu­vos ban­ko in­ter­ne­to sve­tai­nę ir su­trik­dy­ti cent­ri­nio ban­ko in­ter­ne­to pa­slau­gas

pra­si­dė­jo penk­ta­die­nio nak­tį. Cent­ ri­nio ban­ko in­ter­ne­to sis­te­mas bu­vo ban­do­ma ata­kuo­ti iš Ru­si­jos, Uk­rai­ nos, Ki­ni­jos, Švei­ca­ri­jos, JAV, Ka­na­ dos ir ki­tų vals­ty­bių. Tei­gia­ma, kad to­kio mas­to ata­ka prieš cent­ri­nį ša­ lies ban­ką įvyk­dy­ta pir­mą kar­tą. Prieš ban­ką vyk­dy­ta va­di­na­mo­ji DDoS (angl. – Dist­ri­bu­ted de­nialof-ser­vi­ce) ata­ka, kai pa­si­nau­do­ jus kom­piu­te­rių tink­lu siun­čia­mu di­džiu­liu duo­me­nų srau­tu sie­kia­ ma ap­krau­ti ata­kuo­ja­mos or­ga­ni­ za­ci­jos in­for­ma­ci­nes sis­te­mas ir taip truk­dy­ti pa­slau­go­mis nau­do­ tis tik­rie­siems var­to­to­jams. BNS, VD inf.

„Pe­rė­jus prie mu­zi­kos ter­mi­ nų, da­bar­ti­nė­mis ap­lin­ky­bė­mis itin sun­ku pa­sa­ky­ti, kaip to­ly­giai Lie­tu­ vos mak­roe­ko­no­mi­nis or­kest­ras at­ liks ke­tu­rių da­lių (ket­vir­čių) 2012 m. kon­cer­tą – per­ne­lyg daug nea­pib­ rėž­tu­mo tvy­ro tiek vi­du­je, tiek išo­ rė­je. Vis dėl­to yra pa­grin­do ma­ny­ti, kad šiuos me­tus baig­si­me aukš­tes­ ne na­ta nei pra­dė­si­me“, – ra­šo­ma SEB ban­ko ana­li­ti­kų ko­men­ta­re. Pa­sak DNB ana­li­ti­kų, pa­grin­di­niai BVP au­gi­mo veiks­niai 2011 m. bu­vo eks­por­tas ir maž­me­ni­nė pre­ky­ba. „2012 m. bus sun­ku iš­lai­ky­ti to­kį di­de­lį BVP au­gi­mo tem­pą, nes ti­ ki­ma­si ne­di­de­lio nuo­smu­kio eu­ ro zo­no­je. Tai ga­li tu­rė­ti nei­gia­mo po­vei­kio ša­lies eks­por­tui, nes eks­ por­tas vien į Vo­kie­ti­ją su­da­ro apie

10 pro­c. vi­so ša­lies eks­por­to. Be to, nea­pib­rėž­tu­mas pa­sau­lio eko­ no­mi­ko­je, di­de­lės ener­gi­jos kai­nos var­žys vi­daus pa­klau­sos au­gi­mą. Ti­ki­mės, kad Lie­tu­vos BVP 2012 m. pa­di­dės 2,5 pro­c.“, – ra­šo­ma DNB ban­ko ko­men­ta­re. Op­ti­miz­mo ne­trūks­ta

Vie­no di­džiau­sių Skan­di­na­vi­jo­je ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je ban­ko „Dans­ ke Bank“ vy­res­nio­sios ana­li­ti­kės Bal­ti­jos ša­lims Vio­le­tos Kly­vie­nės tei­gi­mu, nors per­nai Lie­tu­vos eko­ no­mi­ka au­go spar­čiau­siai per pa­ sta­ruo­sius tre­jus me­tus, jos pri­ klau­so­my­bė nuo išo­ri­nių veiks­nių iš­lie­ka di­de­lė. „Lė­tė­jan­čias eko­no­mi­kos au­gi­ mo ten­den­ci­jas ma­ty­si­me ir šiais

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

me­tais. Eko­no­mis­tų ver­ti­ni­mu, eko­no­mi­kos au­gi­mas šie­met su­ lė­tės iki 2,7 pro­c. Vis­gi eu­ro zo­nos ten­den­ci­jų pro­gno­zės 2012 m. iš­ lie­ka op­ti­mis­ti­nės. Ti­ki­mės, kad eu­ro zo­nos re­ce­si­ja bus trum­pa­ lai­kė ir ant­rą šių me­tų ket­vir­tį eu­ro zo­nos ša­lių eko­no­mi­kos ten­den­ci­ jos ro­dys ky­lan­čią krei­vę. Tai su­ tei­kia vil­čių ir nuo eks­por­to rin­kų di­na­mi­kos pri­klau­san­čiai Lie­tu­vos eko­no­mi­kai“, – ban­ko iš­pla­tin­ta­ me ko­men­ta­re tei­gė V.Kly­vie­nė. Ta­čiau, anot jos, aki­vaiz­du yra ir tai, kad, esant reikš­min­go nea­ pib­rėž­tu­mo dėl Eu­ro­pos ir Ru­si­jos eko­no­mi­kos rai­dos, iš­lie­ka di­de­lė ri­zi­ka, jog Lie­tu­vos BVP au­gi­mas ga­li ir la­biau su­lė­tė­ti. BNS, VD inf.


8

antrADIENIS, sausio 31, 2012

sveikata

Vai­kų sva­jo­nė – įkvėp­ti oro duo­da de­guo­nies tiek, 1 kiek vai­kui rei­kia“, – paaiš­ki­no I.Koz­lovs­ka­ja.

Pra­si­de­da slo­ga. Ed­ var­das ne­ tu­ri jė­gų iš­ si­šnypš­ti, at­si­ko­sė­ ti, to­dėl vis­ kas lei­džia­ si že­myn, bak­te­ri­jos dau­gi­na­si.

Mo­ti­nos pa­de­da­mas Ed­var­das pa­ten­kin­tas už­si­dė­jo kau­kę – štai, kaip įdo­miai jis at­ro­do! Ša­lia ber­ niu­ko lo­vos – ne tik dirb­ti­nės plau­ čių ven­ti­lia­ci­jos apa­ra­tas, bet ir keis­tas la­ga­mi­nė­lis. Ta­čiau ja­me – ne šei­mos mi­li­jo­nai. „La­ga­mi­nė­lis“ pri­jun­gia­mas prie plau­čių ven­ti­lia­ ci­jos apa­ra­to tik­tai ta­da, kai vai­ko sa­vi­jau­ta pa­blo­gė­ja. Apa­ra­tū­ros Ed­var­das ne­bi­jo – ži­no, kad su ja jam bus ge­rai, ne­trūks oro. „San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se gy­dy­to­jai mums pa­sa­kė, kad Lie­tu­vo­je to­kia li­ga ser­ga­me mes vie­nin­te­liai“, – liūd­nai pra­ta­rė vai­ko tė­vas P.Koz­ lovs­kis. Neats­pa­rus vi­siems vi­ru­sams

Kai Ed­var­das bu­vo dvie­jų sa­vai­čių, jau­ni tė­vai pa­ste­bė­jo, kad vai­ko rau­me­nys, ypač pe­čių, – silp­ni, jis ne­tu­rė­jo jė­gų pa­kel­ti gal­vos. Vai­ko tė­vai krei­pė­si į San­ta­riš­kių neu­ro­ lo­gus. Maž­daug nuo dve­jų me­tų vai­kas pra­dė­jo sirg­ti plau­čių už­de­ gi­mu. Li­ga kar­to­jo­si. Me­di­kai nu­ sta­tė, kad ber­niu­kui – lė­ti­nis de­ guo­nies ne­pa­kan­ka­mu­mas. Ed­var­das – le­pus vai­kas, neats­ pa­rus vi­ru­sams. Jam pa­vo­jin­ giau­sias me­tas – nuo lapk­ri­čio iki pa­va­sa­rio, ta­da daž­nai ser­ga vi­ru­ si­nė­mis per­ša­li­mo li­go­mis.

Pa­ve­las Koz­lovs­kis:

San­ta­riš­kių kli­ni­ko­ se gy­dy­to­jai mums pa­sa­kė, kad Lie­tu­vo­ je to­kia li­ga ser­ga­me mes vie­nin­te­liai. „Pra­si­de­da slo­ga. Ed­var­das ne­ tu­ri jė­gų iš­si­šnypš­ti, at­si­ko­sė­ti, to­dėl vis­kas lei­džia­si že­myn, bak­ te­ri­jos dau­gi­na­si. Ta­da pri­si­de­ da bron­chi­tas, pa­skui jis pe­rei­na į plau­čių už­de­gi­mą. Vai­kui pra­de­da trūk­ti de­guo­nies, – li­gų ei­gą nu­pa­ sa­ko­jo tė­vas. – Jei­gu lai­ku to ne­ sus­tab­dy­si­me, ga­li bū­ti blo­gai.“ Pa­gul­dę Ed­var­dą mie­go­ti, kiek­ vie­ną nak­tį tė­vai prie jo pri­jun­ gia dirb­ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­jos apa­ra­tą. Ir būd­rau­ja – ste­bi jo sa­ vi­jau­tą. „Apa­ra­tas pa­ro­do de­guo­nies ly­ gį. Pa­sie­kęs že­miau­sią ri­bą duo­da sig­na­lą. Ta­da pa­pil­do­mai pri­jun­ gia­me de­guo­nį – tą „la­ga­mi­ną“. Ta­čiau to grie­bia­mės, kai Ed­var­das ser­ga. Da­bar jam de­guo­nies pa­kan­ ka tiek, kiek yra kam­ba­ry­je“, – aiš­ ki­no vai­ko tė­vas.

Komentaras Ri­man­tas Kė­va­las

Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Vai­k ų li­g ų kli­n i­kos va­do­vas

K

al­ba­me apie li­gas, ku­r ios su­ke­l ia lė­t i­n į kvė­pa­v i­mo ne­p a­k an­k a­mu­m ą ir dėl ku­rių vai­kai anks­čiau mir­ da­vo. Vie­nos pa­grin­di­nių to­kių li­g ų – tai re­tos ner­vų bei rau­me­nų at­ro­fi­nės li­gos. Tai ge­ne­tiš­kai pa­vel­di­mos li­gos, dėl ku­rių su­nyks­ta rau­me­nys, o vie­na

„„Gy­ve­ni­mas: Koz­lovs­kiai ir jų vai­kai gy­ve­na Gri­giš­kė­se drau­ge su vy­ro tė­vais. Ed­var­dui (dešinėje) prieš me­tus bu­vo diag­no­

zuo­ta neaiš­kios rū­šies mio­pa­ti­ja, kuri su­kė­lė kvė­pa­vi­mo ne­pa­kan­ka­mu­mą. 

Pa­leng­vi­no vai­ko gy­ve­ni­mą

Už tai, kad Ed­var­das tu­ri vi­są kvė­ pa­vi­mo įran­gą na­muo­se, jo tė­ vai dė­kin­gi Kau­no kli­ni­koms. Dėl šios apa­ra­tū­ros vai­kas ga­li gy­ven­ ti na­mie. Kai jos ne­tu­rė­jo, ber­niu­ kas daž­nai bū­da­vo San­ta­riš­kių kli­ ni­ko­se. „Tu­rė­jo­me dvi išei­tis: ar­ba at­ lik­ti tra­cheos­to­mi­ją – vai­kui įsta­ ty­ti vamz­de­lį į tra­chė­ją ir pri­jung­ti prie ven­ti­lia­ci­jos apar­to, ar­ba nau­ do­tis dirb­ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­ jos apa­ra­tu. Pir­muo­ju at­ve­ju vai­kas vi­są lai­ką vaikš­čio­tų su tuo vamz­ de­liu. Ši­tas apa­ra­tas, ku­rį tu­ri­me, – ge­res­nė išei­tis. Ir vai­kui, ir mums“, – ti­ki­no P.Koz­lovs­kis. Ši kvė­pa­vi­mo apa­ra­tū­ra Koz­lovs­ kių na­muo­se – tik ke­li mė­ne­siai, bet vi­si pa­ju­to, kad ji pa­leng­vi­no ir vai­ko, ir tė­vų gy­ve­ni­mą. Anks­čiau, kai Ed­var­das su­si­rgda­vo, va­žiuo­da­ vo tie­siai į li­go­ni­nę – rea­ni­ma­ci­ją. Ten tė­vai jam nuo­mo­da­vo de­guo­ nies kon­cent­ra­to­rių. „Da­bar, jei­gu kas, taip pat vyks­ ta­me į rea­ni­ma­ci­ją, bet jau su sa­ vo apa­ra­tū­ra. Nie­kur iš na­mų be jos neiš­va­žiuo­ja­me“, – sa­kė Iri­na. Ed­var­dui dėl ne­ga­lios per mė­ne­sį ski­ria­ma apie 1000 li­tų pa­šal­pa. „Šis neį­ga­lu­mo ly­gis nu­sta­ty­tas tik­tai me­tams, nors li­ga yra ne­pa­ rau­me­nų funk­ci­jų ir yra už­tik­rin­ti kvė­ pa­vi­mą. Ki­taip sa­kant, kvė­puo­ja­mie­ji rau­me­nys tik­ri­na krū­ti­nės ląs­tos ju­de­ sius. Prog­re­suo­jant šiai li­gai vys­to­si lė­ ti­nis kvė­pa­vi­mo ne­pa­kan­ka­mu­mas – vai­kai ne­ga­li kvė­puo­ti dėl to, kad yra su­ny­kę kvė­puo­ja­mie­ji rau­me­nys. Dėl to, kad su­nyks­ta ko­jų rau­me­nys, li­ go­niai ne­ga­li vaikš­čio­ti. Kai su­nyks­ta ran­kų rau­me­nys, jie ne­ga­li ap­si­tar­nau­ ti. O kai su­nyks­ta kvė­puo­ja­mie­ji rau­ me­nys, vys­to­si kvė­pa­vi­mo ne­pa­kan­ ka­mu­mas ir žmo­g ų ga­li iš­tik­ti mir­tis.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Ne­rin­ga iš Pa­ne­vė­žio ne­bu­vo to­ kia at­vi­ra kaipKoz­lovs­kiai. Mo­te­ris sa­kė sau­gan­ti sa­vo sū­naus – 7-e­ rių Nag­lio – pri­va­tu­mą ir ne­ga­lin­ ti per­ne­lyg per­ženg­ti at­vi­ru­mo ri­ bų.

Vil­n ie­t ė Lau­ra Vil­k i­n ie­n ė, kaip ir Ed­var­d o bei Nag­l io ma­m os,

kiek­v ie­n ą lais­v ą mi­n u­t ę ski­ ria sū­n ui slau­g y­t i. Jos sep­ty­n e­ rių me­t ų Ig­n ui – įgim­ta rau­m e­ nų at­ro­f i­ja. „Jo rau­me­nys – silp­ni, jis sun­ kiai vaikš­to, sun­kiau nei Koz­lovs­ kių sū­nus. Ki­ta ver­tus, jo kvė­pa­vi­ mo pro­ble­mos – ma­žes­nės. Gal­būt dėl to, kad mums pa­vy­ko iš­veng­ti plau­čių už­de­gi­mo? – svars­tė mo­ ti­na. – Dirb­ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ ci­jos apa­ra­to mums dar ne­rei­kia, bet da­ro­me ty­ri­mus. Už­sie­ny­je to­ kie vai­kai nuo me­tų, dve­jų jau gau­ na tuos apa­ra­tus.“ Ta­čiau jos sū­nus tu­ri ki­tą – va­ di­na­mą­jį at­si­ko­sė­ji­mo – apa­ra­tą. Anot mo­ti­nos, šis prie­tai­sas pa­ de­da vai­kui tap­ti vi­sa­ver­čiu žmo­ gu­mi. „Ig­nas leng­viau įvei­kia vi­ru­sus. Nau­do­da­mas tą apa­ra­tą jis at­si­ ko­si, ga­li gy­ven­ti be an­ti­bio­ti­kų, – džiau­gė­si Lau­ra. – Tam žmo­gui, ku­ris iš­ra­do at­si­ko­sė­ji­mo apa­ra­tą, ga­li­ma pa­sta­ty­ti pa­mink­lą.“ L.Vil­ki­nie­nės sū­nui nau­do­tą at­ si­ko­sė­ji­mo apa­ra­tą drau­gai par­ga­ be­no iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų. Jis kai­ na­vo 5 tūkst. li­tų, o nau­ji kai­nuo­ja apie 20 tūkst. Anot pa­šne­ko­vės, lai­ky­ti vai­ką rea­ni­ma­ci­jo­je ir mo­kė­ti už lo­va­ die­nius ga­li at­siei­ti bran­giau.

Jau prieš še­še­rius me­tus to­kiems vai­ kams pra­dė­jo­me įkur­t i rea­n i­ma­ci­ją na­mų są­ly­go­mis. Jų gy­ve­n i­mas pra­ tę­sia­mas pa­si­tel­k iant dirb­t i­nės plau­ čių ven­ti­lia­ci­jos apa­ra­tą. Ir jis nau­do­ ja­mas na­mie. Vie­na pir­mų­jų mū­sų pa­cien­čių taip sėk­min­gai gy­ve­na sep­tin­ti me­tai ir yra pa­ra­šiu­si net tris kny­gas. To­kie vai­kai – pui­k iai in­te­lek­tua­l iai iš­si­v ys­tę, ne­ pap­ras­tai pro­t in­g i. Mi­nė­ta mer­g i­na jau suau­gu­si, bet li­ko mū­sų prie­žiū­ro­ je, nes ją au­gi­no­me nuo paaug­lys­tės.

Anks­č iau mi­nė­t iems vai­kams ta li­ga jau tiek bu­vo pro­g re­sa­v u­si, kad jiems bu­vo at­l ik­t a tra­c heos­to­m i­j a – įves­ tas vamz­de­l is į tra­c hė­ją ir pri­jun­g tas prie nuo­l a­t i­nės ven­t i­l ia­c i­j os. Jie bū­ da­vo ven­t i­l iuo­ja­m i 24 va­l an­d as per pa­rą. Ed­var­dui Koz­lovs­kiui ir Nag­liui iš Pa­ ne­vė­ž io pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je pri­tai­ kė­me dirb­t i­nės plau­čių ven­t i­l ia­ci­jos apa­ra­tą. Jie už­si­de­da spe­cia­lią kau­kę ir, kai už­mie­ga, pri­jun­gia­mi prie to apa­ ra­to ir ga­li kvė­puo­ti.

Ner­v ų bei rau­me­nų at­ro­fi­ja ser­gan­ čio E.Koz­lovs­kio rau­me­nys die­ną, kai vai­kas žva­lus, už­tik­ri­na nor­ma­lų kvė­ pa­vi­mą. Ta­čiau nak­t į jo kvė­pa­vi­mas ne­pa­kan­ka­mas, kau­pia­si ang­lies dvi­ de­gi­nis ir li­go­nis ap­nuo­di­ja­mas. Tai – di­d žiu­lė ri­z i­ka, kad vai­ką ga­l i iš­t ik­t i ko­ma. Nag­lis bu­vo ope­ruo­tas dėl gal­vos sme­ ge­nų aug­lio. Po ope­ra­ci­jos nak­tį jo kvė­ pa­vi­mas ta­po ne­pa­kan­ka­mas. Tai – vi­ sai ki­ta kvė­pa­vi­mo ne­pa­kan­ka­mu­mo prie­žas­tis.

gy­do­ma. Vai­ką nuo vi­ru­sų sau­go­ me kaip sa­vo akį, nes jo or­ga­niz­mas silp­nas, grei­tai per­šą­la. Rau­me­nis rei­kia nuo­lat sti­mu­liuo­ti ma­sa­žais, svei­ka­tą stip­ri­na­me sa­na­to­ri­jo­je. Taip ir iš­tirps­ta tas tūks­tan­tis“, – var­di­jo ber­niu­ko mo­ti­na. Val­giui Ed­var­das nė­ra iš­ran­kus, val­go vis­ką, ta­čiau ape­ti­tu ne­pa­ si­žy­mi. Ber­niu­ko tė­vas P.Koz­lovs­kis dir­ ba elekt­ri­ku bend­ro­vė­je „Vil­niaus van­de­nys“, mo­ti­na – siu­vė­ja. Vil­ niu­je pa­gal pro­fe­si­ją ji dir­bo prieš gims­tant Ed­var­dui, pa­skui į dar­bą ne­grį­žo. Anot mo­ters, tu­rint to­kį silp­ną vai­ką tie­siog neį­ma­no­ma ei­ ti į dar­bą, nes sū­naus ne­ga­li­ma pa­ leis­ti iš akių. Kai vi­si iš­sku­ba į dar­bus, Iri­na vie­na tvar­ko­si na­muo­se ir pri­žiū­ ri vai­kus. Jau­na šei­ma be­veik nie­ kur nei­šei­na. Ar toks gy­ve­ni­mas jiems – sun­ki naš­ta? „Kas jau duo­ta, tą rei­kia ne­šti“, – pa­pras­tai at­sa­kė Iri­na. Li­go­ni­nė­je bū­tų sun­ku

„Konk­re­čią prie­žas­tį, ko­dėl sū­nui iš­si­vys­tė kvė­pa­vi­mo ne­pa­kan­ka­ mu­mas, sun­ku nu­sta­ty­ti. Tai – on­ ko­lo­gi­nės li­gos, jos gy­dy­mo spin­du­ li­ne te­ra­pi­ja pa­da­ri­nys. Jis iš­ryš­kė­jo vai­kui au­gant, nes bu­vo pa­lies­tos gy­vy­biš­kai svar­bios zo­nos. Nag­ liui bu­vo ope­ruo­tas gal­vos sme­ge­ nų aug­lys“, – te­pa­sa­kė mo­ti­na. Su­dė­tin­ga ope­ra­ci­ja ber­niu­kui at­lik­ta prieš ket­ve­rius su pu­se me­ tų. Aki­vaiz­dūs vai­ko kvė­pa­vi­mo su­ tri­ki­mai iš­ryš­kė­jo be­veik prieš me­ tus. Dirb­ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­jos apa­ra­tą Nag­lis tu­ri be­veik pus­me­ tį. Mo­ti­na pa­ten­kin­ta – prie­tai­sas jos sū­nui pa­de­da kvė­puo­ti. Bū­na lai­ko tar­pų, kai vai­kas mie­go­da­ mas ne­kvė­puo­ja. Di­džiu­lis pliu­sas, kad to­kia apa­ra­tū­ra jis ga­li nau­do­ tis na­muo­se ir ne­rei­kia pa­blo­gė­jus svei­ka­tai va­žiuo­ti į li­go­ni­nę. „Juk kiek­vie­nas žmo­gus na­mie jau­čia­si lais­viau. Čia Nag­lis ga­li žais­ti, skai­ty­ti, mo­ky­tis, pas jį ga­li atei­ti drau­gų, – džiau­gė­si mo­ti­na. – Bū­ti li­go­ni­nė­je ne tik vai­kui, bet ir man bū­tų la­bai sun­ku.“ Nag­lis – pir­mo­kas, mo­ko­si mo­ kyk­lo­je su svei­kais vai­kais. Iš­ra­dė­jas ver­tas pa­mink­lo


9

antrADIENIS, sausio 31, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Bu­vęs pa­rei­gū­nas – teis­me

Penk­ta­die­nį Lie­ tu­vos tei­sė­jų ta­ry­ ba spręs Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo Al­ man­to Li­saus­ko li­ki­mą. Pre­zi­den­ tė dek­re­tu krei­pė­ si į tei­sė­jų ins­ti­tu­ci­ ją dėl A.Li­saus­ko at­ lei­di­mo už tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mą.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui va­kar per­da­ vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je bu­ vęs Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­ rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ ras Adas Lau­ri­kė­nas kal­ti­na­mas pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­bi­ne pa­dė­ ti­mi ir tik­rų do­ku­men­tų su­klas­to­ji­ mu bei jų pa­nau­do­ji­mu.

„„Išaiš­ki­no: va­kar su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riai tei­gė, kad dau­giau­sia pri­si­dir­

bęs yra A.Li­saus­kas (antras iš kairės). 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Iš ke­tu­rių kal­čiau­sias vie­nas Ug­nė Ka­ra­liū­nai­tė

u.karaliunaite@diena.lt

Drau­ga­vo ir su mui­ti­nin­kais

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) su­rink­tais duo­me­ni­mis, tei­sė­jas ne tik ban­dė da­ry­ti įta­ką by­lo­se bend­rau­da­mas su to pa­ties teis­ mo tei­sė­jais, bet ir pa­lai­ky­da­mas san­ty­kius su bu­vu­siais bend­ra­dar­ biais iš mui­ti­nės. Pa­sak Tei­sė­jų ta­ry­bos at­sto­vų, bū­tent A.Li­saus­kas pa­da­rė dau­ giau­sia pa­žei­di­mų iš vi­sų ke­tu­rių Kau­no tei­sė­jų. Praė­ju­sią sa­vai­tę tei­sė­sau­gos pa­sau­lį su­dre­bi­no skan­da­las dėl ke­tu­rių Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jų, ku­rie ap­kal­tin­ti ne­ for­ma­liais san­ty­kiais ir ban­dy­mu da­ry­ti įta­ką by­loms, su ku­rio­mis jie ne­dir­bo. Tei­sė­jų ta­ry­ba tvir­ti­ na, kad, no­rint pra­dė­ti iki­teis­mi­ nius ty­ri­mus, su­rink­tų duo­me­nų ne­pa­kan­ka, ta­čiau ga­li­ma pra­dė­ti draus­mi­nes pro­ce­dū­ras. Lie­tu­vos tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­ nin­kas Gin­ta­ras Kry­že­vi­čius pir­ ma­die­nį tei­gė, kad skan­da­las pra­ si­dė­jo STT pa­tei­kus me­džia­gą apie „tarp da­lies teis­mo tei­sė­jų už­si­ mez­gu­sius ne­for­ma­lius ka­bi­ne­ti­ nius san­ty­kius“. „Jų pa­grin­du bu­vo ban­do­ma da­ ry­ti įta­ką tam tik­riems spren­di­ mams by­lo­se. Šią in­for­ma­ci­ją ga­ vo­me iš tei­sė­tu pa­grin­du pra­dė­to

ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko STT pa­rei­gū­ nai, me­džia­gos, – pa­sa­ko­jo G.Kry­ že­vi­čius. – Ši in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­ teik­ta tiek Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei, tiek mums – Tei­sė­jų ta­ry­bai. Dėl to jau ant­ra­die­nį, su­ si­pa­ži­nę su me­džia­ga, spren­dė­me, kaip tu­ri elg­tis sa­vi­val­da.“

Gin­ta­ras Kry­že­vi­čius:

Tei­sė­jas ne­tu­ri nei pro­ce­si­nės, nei ad­mi­ nist­ra­ci­nės ga­li­my­ bės kaip nors už­kirs­ ti ke­lią pa­na­šiems veiks­mams.

si­pa­ži­nę su su­rink­ta in­for­ma­ci­ ja apie juos. „Mes ne­kal­ba­me apie spau­di­mą ra­šy­ti pa­reiš­ki­mus, kal­ ba­me apie ta­ry­bos veiks­mus, pa­ brėž­da­mi kiek­vie­no tei­sė­jo as­me­ ni­nį po­žiū­rį į ap­lin­ky­bes, ku­rios ta­po ži­no­mos ta­ry­bai“, – ko­le­gas tei­si­no G.Kry­že­vi­čius. „Tai neei­li­nis įvy­kis. Ši­ta is­to­ri­ ja pa­ro­dė, kad iš tie­sų yra aki­vaiz­di pro­ble­ma. Tei­sė­jai ne­pai­so vie­no iš reikš­min­gų eti­kos ko­dek­so rei­ka­ la­vi­mų – ne­bend­rau­ti tar­pu­sa­vy­ je by­lo­se, ku­rio­se nė­ra tei­sė­jai, bei ne­siek­ti as­me­ni­nių ar ki­to­kių in­te­ re­sų įgy­ven­di­ni­mo by­lo­se. Mi­nė­tas įvy­kis pa­ro­dė, kad to­kie reiš­ki­niai teis­muo­se eg­zis­tuo­ja, – api­bend­ ri­no si­tua­ci­ją G.Kry­že­vi­čius. – Tu­ ri­me pa­skleis­ti ži­nią ko­le­goms, kad to­kių reiš­ki­nių to­le­ra­vi­mas reiš­kia vei­ki­mą prieš sis­te­mą.“

Pats ne­si­trau­kia

Trys tei­sė­jai yra pa­tei­kę pra­šy­ mus dėl at­lei­di­mo iš tei­sė­jo pa­rei­ gų. „Ki­to­kia si­tua­ci­ja yra su tei­sė­ ju A.Li­saus­ku. Pre­zi­den­tė krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą, klaus­da­ma pa­ta­ri­mo dėl jo at­lei­di­mo ir dėl tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mo, – aiš­ki­no G.Kry­že­ vi­čius. – Iš tu­ri­mos in­for­ma­ci­jos ma­to­me, kad tei­sė­jo vyk­dy­ti ope­ ra­ty­vi­niai veiks­mai pra­si­len­kia su tei­sė­jo eti­kos rei­ka­la­vi­mais.“ Pa­sak Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ ko, trys Kau­no tei­sė­jai nu­spren­dė pa­tys kreip­tis dėl at­lei­di­mo, su­

Teis­mai va­lo­si?

Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, ko­ men­tuo­da­mas Kau­no mies­to apy­ lin­kės teis­mo tei­sė­jų is­to­ri­ją, ak­ cen­ta­vo, kad skan­da­las pa­ro­do, jog vyks­ta teis­mų va­ly­ma­sis. „Tie, ku­rie pa­žei­di­nė­ja eti­kos rei­ka­la­vi­mus, gy­ ve­na ne pa­gal tuos stan­dar­tus, ku­ rie vis la­biau įsi­tvir­ti­na mū­sų bend­ ruo­me­nė­je, trau­kia­si. Tai reiš­kia, kad tam­pa­me ir skaid­res­ni, ir pa­jė­ ges­ni“, – vil­tis iš­sa­kė tei­sė­jas. Pa­sak G.Kry­že­vi­čiaus, šio­je si­ tua­ci­jo­je jis ne­ma­to Kau­no mies­

to apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko Min­dau­go Ši­mo­nio at­sa­ko­my­bės. „Teis­mų sis­te­ma vei­kia ne to­kiu pat pa­grin­du kaip ki­tos sta­tu­ti­nės įstai­gos, kur yra kont­ro­liuo­ja­mas kiek­vie­nas pro­ce­dū­ri­nis veiks­mas. Tei­sė­jas ne­tu­ri nei pro­ce­si­nės, nei ad­mi­nist­ra­ci­nės ga­li­my­bės kaip nors už­kirs­ti ke­lią pa­na­šiems veiks­mams“, – sa­vo tei­gi­nį ar­gu­ men­ta­vo pa­šne­ko­vas. Pats M.Ši­mo­nis ti­ki­na, kad pa­ da­rė vis­ką, ką ga­lė­jo, o pa­si­trau­ kus ke­tu­riems tei­sė­jams iš Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo, dar­bas ne­tu­rė­tų su­trik­ti. Penk­ta­die­nį Tei­sė­jų ta­ry­bai bus pa­teik­tos nau­jos kan­di­da­tū­ros į pa­si­trau­ku­sių tei­sė­jų vie­tas. „Teis­me yra 55 tei­sė­jų eta­tai, ke­ tu­rių tei­sė­jų ne­tek­tis ne­sut­rik­dy­tų teis­mo dar­bo. Li­kę tei­sė­jai su­pran­ ta si­tua­ci­jos rim­tu­mą ir pa­si­ruo­šę pe­rim­ti pa­pil­do­mą dar­bo krū­vį“, – kal­bė­jo M.Ši­mo­nis. „Aš, kaip teis­mo pir­mi­nin­kas, ėmiau­si vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo prie­mo­nių, kad tei­sė­jų eti­kos ko­ dek­sas bū­tų pra­dė­tas kuo tiks­liau įgy­ven­din­ti. Ap­gai­les­tau­ju, kad kai ku­rie ko­le­gos su­klu­po dėl ko­dek­ so lai­ky­mo­si“, – ko­men­ta­vo Kau­ no mies­to apy­lin­kės teis­mo pir­ mi­nin­kas. Pak­laus­tas, ar ne­ma­to sa­vo at­sa­ko­my­bės vyks­tant teis­mo skan­da­lui, M.Ši­mo­nis tei­gė: „Man at­ro­do, kad aš vis­ką pa­da­riau.“

To Dar­bo par­ti­jos by­lą nag­ri­nė­jan­ tis Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ga­li im­tis, jei­gu by­los nag­ri­nė­ti ne­pa­ vyks va­sa­rio 20 d. By­los nag­ri­nė­ji­mui pir­mi­nin­ kau­jan­ti tei­sė­ja Dai­va Pra­ny­tė-Za­ liec­kie­nė pir­ma­die­nį iš­sa­kė min­tį, kad pro­ce­se ga­lė­tų da­ly­vau­ti vals­ ty­bės gy­nė­jas ir tuo at­ve­ju, jei kas nors iš ki­tų kal­ti­na­mų­jų at­si­sa­ky­tų sa­vo ad­vo­ka­to. Iki šiol po­sė­džiuo­se da­ly­vau­ja tik at­sar­gi­nis tei­sė­jas. Tiek tei­sė­jai, tiek pro­ku­ro­ras pir­ma­die­nį by­lo­je ne­slė­pė ne­pa­

si­ten­ki­ni­mo dėl per­ne­lyg il­gai už­ si­tę­su­sio pro­ce­so. Šie­met ba­lan­džio 16 d. su­kaks ket­ve­ri me­tai, kai Dar­bo par­ti­jos by­la yra teis­me. Per tą lai­ką tei­sė­ jams ne­pa­vy­ko ap­klaus­ti nė vie­ no liu­dy­to­jo. Teis­mui tik per­nai pa­vy­ko pa­skelb­ti kal­ti­na­mą­jį ak­ tą ir su­ži­no­ti kal­ti­na­mų­jų po­zi­ci­ ją dėl pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų. By­los po­sė­džiai bu­vo nuo­lat ati­de­da­mi dėl kal­ti­na­mų­jų svei­ka­tos, gy­nė­jų ne­da­ly­va­vi­mo, jų kei­ti­mo­si ir ki­tų prie­žas­čių. Pir­ma­die­nį į teis­mo po­sė­dį at­ vy­ko pen­ki liu­dy­to­jai. Jie į Dar­ bo par­ti­jos po­sė­dį at­vy­ko jau ant­ rą kar­tą, ta­čiau ne­bu­vo ap­klaus­ti, nes V.Gap­šio gy­nė­jas ad­vo­ka­tas Sau­lius Ju­zu­ko­nis pa­pra­šė skir­ti

jam dar lai­ko su­si­pa­žin­ti su by­la. Ka­dan­gi by­los nag­ri­nė­ti ne­pa­ vy­ko, at­vy­ku­siems liu­dy­to­jams bu­vo įteik­ti šau­ki­mai at­vyk­ti į ki­ tą by­los po­sė­dį, ku­ris vyks va­sa­ rio 20 d. Tei­sė­ja D.Pra­ny­tė-Za­liec­kie­ nė pa­reiš­kė, kad tai yra pa­sku­ti­nis V.Gap­šio gy­nė­jui skir­tas ter­mi­nas su­si­pa­žin­ti su by­la. „La­bai no­rė­tų­si, kad šis pro­ce­ sas pa­ju­dė­tų. Mes vi­si pui­kiai su­ pran­ta­me, kiek lai­ko ir ko­dėl jis ne­ju­da“, – sa­kė ji. Ad­vo­ka­tas S.Ju­zu­ko­nis teis­mui aiš­ki­no, kad Dar­bo par­ti­jos by­lo­ je yra 162 to­mai, o jo ko­le­gos by­lą skai­tė po pen­kis mė­ne­sius. Jis tei­ si­nių pa­slau­gų su­tar­tį su V.Gap­šiu su­da­rė per­nai gruo­dį ir pra­šė leis­

Pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, ne­pa­tei­si­na­mas by­ los vil­ki­ni­mas ne­su­ de­ri­na­mas su pro­ku­ ro­ro mi­si­ja.

ti dar bent mė­ne­sį su­si­pa­žin­ti su by­la. Kal­ti­na­ma­sis V.Gap­šys ti­ki­ no, kad by­los apim­tis di­de­lė, to­ mą su­da­ro 200 pus­la­pių, jis ir pa­ts ke­ti­nąs pra­šy­ti vals­ty­bės ski­ria­mo gy­nė­jo, jei­gu teis­mui pra­tę­sus su­ si­pa­ži­ni­mo su by­la ter­mi­ną S.Ju­ zu­ko­nis ne­spė­tų su­si­pa­žin­ti su by­los me­džia­ga. „Kad ne­kil­tų jo­kių abe­jo­nių dėl skai­ty­mo truk­mės“, – sa­kė V.Gap­šys. Tei­sė­jai pa­reiš­kus, ar V.Gap­šiui neat­ro­do, kad jis gal­būt pikt­nau­ džiau­ja pro­ce­si­nė­mis tei­sė­mis, šis at­sa­kė, jog ne­ga­li bū­ti gi­na­ mas gy­nė­jo, ku­ris nė­ra su­si­pa­ži­ nęs su by­la.

Pa­sak iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ku­ sio pro­ku­ro­ro, su­rink­ta pa­kan­ka­ mai duo­me­nų, pa­tvir­ti­nan­čių kal­ ti­na­mo­jo ga­li­mą pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mą. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­ mu, vyks­tant ty­ri­mui ne­nus­ta­ty­ta, jog A.Lau­ri­kė­nas iš šių nu­si­kals­ta­ mų vei­kų tu­rė­jo tur­ti­nės nau­dos. „Pro­ku­ro­ras žmo­nėms tu­ri bū­ti jų sau­gu­mo ga­ran­tas, pa­žeis­tų in­ te­re­sų gy­nė­jas. Pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, ne­pa­tei­si­na­ mas by­los vil­ki­ni­mas ne­su­de­ri­na­ mas su pro­ku­ro­ro mi­si­ja, pa­žei­ džia kons­ti­tu­ci­nius mū­sų tar­ny­bos prin­ci­pus. To­kie fak­tai men­ki­na ir pro­ku­ra­tū­ros au­to­ri­te­tą bei disk­re­ di­tuo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ ku­ro­ro var­dą“, – sa­kė ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras D.Va­lys. At­lie­kant tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo nu­sta­ty­ta, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pel­ny­mo­si iš ki­to as­mens pro­ sti­tu­ci­jos bei nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ ni­ji­mo bu­vo pra­dė­tas 2004 m. pa­ va­sa­rį. Jam va­do­va­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­ men­to pro­ku­ro­ras A.Lau­ri­kė­nas. Iki 2005 m. pa­va­sa­rio bu­vo at­lie­ ka­mi pro­ce­si­niai veiks­mai, įta­ri­mai pa­teik­ti 11-ai as­me­nų. Pa­sak Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, bu­vo su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­ me­nų, pa­tvir­ti­nan­čių ga­li­mą įta­ ria­mų­jų kal­tę, ta­čiau per dau­giau kaip še­še­rius me­tus by­la ne­bu­vo per­duo­ta nag­ri­nė­ti teis­mui. Da­bar šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą tę­sia ki­ti Ge­ ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­ tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rai.

VD, BNS inf.

VD, BNS inf.

V.Gap­šiui skirs vals­ty­bės gy­nė­ją? Sie­kiant už­kirs­ti ke­lią Dar­bo par­ ti­jos by­los vil­ki­ni­mui, vie­nam iš kal­ti­na­mų­jų par­la­men­ta­rui Vy­ tau­tui Gap­šiui ga­li bū­ti pa­skir­tas vals­ty­bės gy­nė­jas.

Pro­ku­ro­ras sa­vo ži­nio­je še­še­rius me­tus lai­kė by­lą, ku­rio­je bu­vo su­ rink­ta įta­ria­mų­jų kal­tę pa­grin­ džian­čių įro­dy­mų, ta­čiau by­la teis­ mo taip ir ne­pa­sie­kė. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras pra­dė­jo praė­ju­sių me­ tų rug­sė­jo mė­ne­sį, paaiš­kė­jus apie A.Lau­ri­kė­no vil­kin­tą by­lą, sie­ja­mą su pre­ky­ba žmo­nė­mis. Dėl šio fak­ to Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo at­lik­tas ir tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys, at­si­žvelg­da­mas į spe­cia­liai su­da­ry­tos ko­mi­si­jos pa­teik­tas iš­ va­das, pro­ku­ro­rui pa­sky­rė griež­ čiau­sią tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą – at­ lei­di­mą iš tar­ny­bos.


10

Antradienis, sausio 31, 2012

Sportas Įs­pū­din­gi ­ re­zul­ta­tai

T.Da­ni­le­vi­čius įmu­šė įvar­tį

Blyks­te­lė­jo D.Mo­tie­jū­nas

Vil­niaus už­da­rų pa­tal­pų spor­ti­nio ėji­mo čem­pio­na­ te 3000 m grei­čiau­siai nu­ žings­nia­vo Bri­gi­ta Vir­ba­ly­tė (nuotr.) – 12 min. 30,60 sek. Tai – ge­riau­sias re­zul­ta­tas šį se­zo­ną pa­sau­ly­je. Ma­rius Žiū­ kas lai­mė­jo 5 000 m ėji­mą – 19 min. 51,03 sek. Tai – tre­ čias re­zul­ta­tas pla­ne­to­je.

Penk­tą­jį įvar­tį Ita­li­jos fut­bo­lo „Se­rie B“ čem­pio­na­te įmu­ šė To­mas Da­ni­le­vi­čius, o lie­ tu­vio at­sto­vau­ja­ma Nea­po­ lio „Ju­ve Sta­bia“ vie­nuo­li­ kė rung­ty­nes na­muo­se su „Cro­to­ne“ ko­man­da bai­gė ly­gio­sio­mis 2:2 (0:1). „Ju­ ve Sta­bia“ su 32 taš­kais yra de­šim­to­jo­je vie­to­je.

7-ąją vie­tą VTB Vie­nin­go­ sios krep­ši­nio ly­gos B gru­pė­ je uži­man­ti Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“ eki­pa (5 per­ga­lės, 6 pra­lai­mė­ji­mai), tre­ni­ruo­ja­ ma To­mo Pa­čė­so, 77:66 įvei­kė Nym­bur­ko ČEZ ko­man­dą. Nu­ ga­lė­to­jams Do­na­tas Mo­tie­jū­ nas (nuo­tr.) pel­nė 21 taš­ką ir at­ko­vo­jo 9 ka­muo­lius.

Žalgiriečiams – aist­ruo­lių balsai Dau­giau­sia bal­sų Lie­tu­vos krep­ši­ nio ly­gos (LKL) „Žvaigž­džių die­nos“ rin­ki­muo­se su­rin­ko Kau­no „Žal­gi­ rio“ puo­lė­jas Son­ny Weem­sas.

Ame­ri­kie­tis su­rin­ko 11 317 bal­sų ir ta­po ab­so­liu­čiu rin­ki­mų nu­ga­ lė­to­ju. Į po­pu­lia­riau­sių­jų tre­je­tą pa­te­ko dar du žal­gi­rie­čiai – Man­ tas Kal­nie­tis (9 605) ir Mar­ko Po­ po­vi­čius (9 118). Paaiš­kė­jo LKL „Žvaigž­džių die­nos“, vyk­sian­čios ko­vo 3-ią­ ją Klai­pė­do­je, rung­ty­nių „Lie­tu­ viai“–„Ti­me Team“ star­to pen­ ke­tu­kai. „Lie­tu­vių“ rink­ti­nei at­sto­ vaus M.Kal­nie­tis („Žal­gi­ris“,

9 605 bal­sai), Re­nal­das Sei­bu­tis („Lie­tu­vos ry­tas“, 5 632), Min­ dau­gas Kuz­mins­kas („Žal­gi­ris“, 4  121), Pau­lius Jan­kū­nas („Žal­ gi­ris“, 8 065) ir Jo­nas Va­lan­čiū­ nas (Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, 6 910). Tre­ne­ris – An­ta­nas Si­rei­ ka („Šiau­liai“, 5 734). „Ti­me Team“ ko­man­do­je – le­ gio­nie­riai Ty­re­se’as Ri­ce’as („Lie­ tu­vos ry­tas“, 6 006), M.Po­po­vi­ čius („Žal­gi­ris“, 9 118), S.Weem­sas („Žal­gi­ris“, 11 317), Ree­ve­sas Nel­ so­nas („Žal­gi­ris“, 5 317) ir Mi­lo­va­ nas Ra­ko­vi­čius („Žal­gi­ris“, 8 174). Tre­ne­ris – Alek­sand­ras Tri­fu­no­ vi­čius („Žal­gi­ris“, 9247). VD inf.

„„Ly­gis: V.Alek­na vi­so­se var­žy­bo­se sten­gia­si ne­nu­vil­ti sa­vo ger­bė­jų.

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

V.Alek­na: „Ne­no­riu bū­ti olim­pia­do­je tik da­ly­vis“ Du­kart olim­pi­nis čem­pio­nas dis­ko me­ti­kas Vir­gi­li­jus Alek­na tvir­ ti­na, kad į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes bus ver­ta vyk­ti tik tuo at­ ve­ju, jei­gu pa­ts jaus, kad ga­li var­žy­tis dėl aukš­čiau­sių vie­tų. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Pra­leis čem­pio­na­tą

„„Žal­gi­rie­čiai: A.Tri­fu­no­vi­čius ir S.Weem­sas – „Ti­me Team“ rink­ti­nė­je. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Bok­so fe­de­ra­ci­ja tu­ri nau­jus va­do­vus Po Kau­ne įvy­ku­sios Lie­tu­vos bok­so fe­de­ra­ci­jos (LBF) ata­skai­ tų ir rin­ki­mų kon­fe­ren­ci­jos pa­ si­kei­tė be­veik vi­sas vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas.

Nau­juo­ju LBF pre­zi­den­tu iš­rink­ tas vil­nie­tis vers­li­nin­kas Da­rius Ša­lu­ga. Jis pa­kei­tė nuo 2005-ųjų fe­de­ra­ci­jai va­do­va­vu­sį kau­nie­ tį vers­li­nin­ką, bu­vu­sį bok­si­nin­ką Ri­man­tą Rut­kaus­ką. Ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus pa­ rei­gos taip pat te­ko vil­nie­čiui, tarp­tau­ti­nės ka­te­go­ri­jos tei­sė­jui An­ta­nui Arėš­kai. Iki šiol LBF ge­ ne­ra­li­niu sek­re­to­riu­mi dir­bo kau­ nie­tis, Bar­se­lo­nos olim­pia­dos da­ ly­vis Gi­tas Juš­ke­vi­čius. Vi­cep­re­zi­den­tais iš­rink­ti pa­ lan­giš­kis Sau­lius Si­mė, pa­ne­vė­ žie­tis Kęs­tu­tis Ki­šo­nas ir vil­nie­

„„Va­do­vaus: D.Ša­lu­ga – nau­ja­sis

LBF pre­zi­den­tas.

tis Pau­lius Za­biels­kas. Tre­ne­rių ta­ry­bai to­liau va­do­vaus vil­nie­tis Sta­nis­la­vas Mi­ži­gurs­kis, tei­sė­jų ko­le­gi­jai – pa­ne­vė­žie­tis Ana­to­li­ jus Kriu­ko­vas. VD inf.

„Len­ki­jo­je šal­ta kaip ir Lie­tu­vo­ je, ta­čiau tre­ni­ruo­juo­si už­da­ra­me ma­nie­že, to­dėl oro są­ly­gos di­de­ lės įta­kos ne­tu­ri, – kal­bė­jo ne­se­ niai iš pir­mo­sios tre­ni­ruo­čių sto­ vyk­los grį­žęs V.Alek­na. – Net­ru­kus vėl ten pat va­žiuo­siu. Pir­mo­ji sto­ vyk­la bu­vo ga­na sėk­min­ga. Vis­kas lyg ir ne­blo­gai se­ka­si.“ Ti­tu­luo­čiau­sias Lie­tu­vos leng­ vaat­le­tis pa­brė­žė, kad nors ki­še­ nė­je tu­ri olim­pi­nį A ly­gio nor­ma­ ty­vą, ra­my­bės ne­jau­čia. „Ra­miau bu­vo per­nai, bai­gian­tis me­tams, o da­bar jau ne­ra­mu, nes rei­kia tre­ni­ruo­tis. Ma­nau, kad olim­ pi­nėms žai­dy­nėms bū­siu pa­si­ren­gęs ge­rai, bet į Lon­do­ną vyk­siu tik tuo at­ve­ju, jei­gu jau­siu, kad ga­liu var­žy­ tis dėl aukš­čiau­sių vie­tų. Ne­ma­tau tiks­lo ten vyk­ti vien dėl to, kad da­ ly­vau­čiau“, – sa­kė spor­ti­nin­kas. V.Alek­na svars­to, ar ver­ta star­ tuo­ti bir­že­lį vyk­sian­čia­me Eu­ro­ pos čem­pio­na­te. „Var­žy­bų krū­vis, psi­cho­lo­gi­nė įtam­pa ati­ma daug jė­gų. Ma­nau, kad šį­kart tik­riau­siai pra­lei­siu šį čem­pio­na­tą. Vis vien vi­sus Eu­ro­ pos ap­do­va­no­ji­mus jau tu­riu. Ži­ nau, kaip tie me­da­liai at­ro­do“, – juo­ka­vo vil­nie­tis.

Dar­bas ne­truk­do

Pak­laus­tas, ar spor­tui ne­truk­do nau­jo­sios pa­rei­gos Vi­daus rei­ka­ lų mi­nis­te­ri­jo­je, V.Alek­na at­sa­kė, kad šiuo me­tu ato­sto­gau­ja. „Išė­jau ne­mo­ka­mų ato­sto­gų. Kol kas – trims mė­ne­siams. Kai pa­si­ ruo­ši­mas olim­piadai in­ten­sy­vė­ ja, sun­ku vis­ką su­de­rin­ti, ta­čiau sten­giuo­si spė­ti. Neap­lei­džiu įvy­ kių. Grį­žęs iš Len­ki­jos už­su­kau ir į dar­bą. Dar­bas, spor­tas – to­kiu re­ ži­mu teks gy­ven­ti iki žaidynių“, – šyp­so­jo­si dis­ko me­ti­kas.

Dar­bas, spor­tas – to­kiu re­ži­mu teks gy­ven­ti iki žaidynių. V.Alek­na pri­pa­ži­no, kad pra­dė­jęs dirb­ti mi­nis­te­ri­jo­je kiek ki­taip žiū­ ri į spor­tą. „Da­bar gau­nu dau­giau in­for­ma­ci­jos, – sa­kė at­le­tas. – Iki šiol la­biau iš­ma­niau tik sa­vo sri­tį, o da­bar ten­ka do­mė­tis ir ki­tais rei­ka­ lais. Yra įdo­mių da­ly­kų. No­rė­čiau ir bai­gęs pro­fe­sio­na­lo kar­je­rą ne­nu­ tol­ti nuo spor­to.“ Slo­gus įspū­dis

Da­ly­va­vęs Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­ pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) ge­ne­ra­li­nė­

je asamb­lė­jo­je, ku­ri spren­dė pen­ kia­ko­vi­nin­kės Do­na­tos Rim­šai­tės li­ki­mą, V.Alek­na tei­gė buvęs su­ krės­tas, kai pa­ma­tė, ko­kį ma­lo­nu­ mą jau­tė kai ku­rie asamb­lė­jos de­ le­ga­tai, teis­da­mi spor­ti­nin­kę. „Ma­n au, kad asamb­l ė­jos iš­ va­ka­rė­se su­kel­tas ažio­ta­žas bu­ vo vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gas. Tą pa­ tį re­zul­ta­tą bu­vo ga­li­ma pa­siek­ti vi­sai ki­taip – be pyk­čio, žmo­nių su­prie­ši­ni­mo. Ži­no­ma, Olim­pi­ nė char­ti­ja yra vi­siems vie­no­da, išim­čių ne­ga­li bū­ti nie­kam, ta­čiau vis­ką bu­vo ga­li­ma bu­vo at­lik­ti su­ bti­liau,  – įsi­ti­ki­nęs V.Alek­na.  – Tarp­tau­t i­n ė šiuo­l ai­k i­n ės pen­ kia­ko­vės są­jun­ga su­pran­ta, kad ši spor­to ša­ka nė­ra tarp po­pu­ lia­riau­sių pa­sau­ly­je, to­dėl bu­vo suin­te­re­suo­ta, kad vi­si pen­kia­ ko­v i­n in­kai ga­l ė­t ų star­t uo­t i pa­ grin­d i­n ė­se se­zo­no var­ž y­b o­se ir lei­do Do­na­tai at­sto­vau­ti Ru­si­jai pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­ tuo­se. Leng­vo­jo­je at­le­ti­ko­je to­ kia iš­ly­ga neį­ma­no­ma, nes, ta­pus ki­tos ša­lies pi­lie­čiu, 2–3 me­tus ne­l ei­d žia­m a star­t uo­t i. Gal­b ūt D.Rim­šai­tė bu­vo ne­pa­kan­ka­mai in­for­muo­ta, gal su­klai­din­ta, to­ dėl neį­ver­ti­no jos lau­kian­čių pa­ da­ri­nių.“ Per LTOK asamb­lė­jos bal­sa­vi­ mą V.Alek­na bu­vo vie­nas iš sep­ ty­nių de­le­ga­tų, ku­rie su­si­lai­kė.


11

Antradienis, sausio 31, 2012

Sportas Rung­ty­nia­vo NHL žvaigž­dės

Skir­tin­go­se ­ po­zi­ci­jo­se

„La­zio“ eki­pa – 4-ojo­je vie­to­je

Ota­vo­je su­reng­ta­me Na­cio­na­ li­nės le­do ri­tu­lio ly­gos (NHL) „Žvaigž­džių ma­če“ Zde­no Cha­ros ko­man­da 12:9 (3:3, 3:3, 6:3) nu­ga­lė­jo Da­nie­lio Alf­ reds­so­no eki­pą. Nau­din­giau­ siu rung­ty­nių žai­dė­ju pri­pa­ žin­tas slo­va­kas Ma­ria­nas Ga­ bo­ri­kas (nuo­tr.), įmu­šęs tris įvar­čius.

Nau­jo­je Te­ni­so pro­fe­sio­na­ lų aso­cia­ci­jos (ATP) kla­si­fi­ ka­ci­jo­je Ri­čar­das Be­ran­kis su 346 taš­kais uži­ma 154-ąją vie­tą. Lie­tu­vis per dvi sa­vai­ tes pra­ra­do 82 įskai­ti­nius taš­ kus ir 22 po­zi­ci­jas. 248 taš­ kus tu­rin­tis Lau­ry­nas Gri­ge­lis (nuo­tr.) iš 197-osios vie­tos pa­ ki­lo į 195-ąją.

De­šim­tą­ją per­ga­lę Ita­li­jos fut­ bo­lo „Se­rie A“ čem­pio­na­ te iš­ko­vo­jo ir į 4-ąją vie­tą pa­ ki­lo Ro­mos „La­zio“ (36 taš­ kai) klu­bas su Ma­riu­mi Stan­ ke­vi­čiu­mi. „La­zio“ fut­bo­li­nin­ kai sve­čiuo­se 3:0 (1:0) nu­ga­ lė­jo 12-ojo­je po­zi­ci­jo­je esan­ čią Ve­ro­nos „Chie­vo“ (24 taš­ kai) eki­pą.

E.Jan­kaus­kas: „Rink­ti­nei gre­sia nuo­smu­kis“ Pen­kis­kart ge­riau­sias mū­sų ša­lies fut­bo­li­ nin­kas, Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­bų Čem­pio­nų ly­gos ir Eu­ro­pos tau­rės lai­mė­to­jas Ed­ga­ ras Jan­kaus­kas ma­no, kad po kar­tų kai­ tos Lie­tu­vos rink­ti­nės lau­kia kri­zė, bet ti­ki­ si, kad ji neuž­si­tęs. „Mū­sų pro­ble­ma – be­veik nė­ra są­ ly­gų fut­bo­lui. Esa­me, ko ge­ro, vie­ nin­te­lė ša­lis Eu­ro­po­je, ne­tu­rin­ti šiuo­lai­ki­nio sta­dio­no. Net­gi Af­ri­ ko­je pa­dė­tis ge­res­nė“, – in­ter­viu Ru­si­jos spor­to dien­raš­čiui „SportExp­ress“ sa­kė E.Jan­kaus­kas, per sa­vo kar­je­rą at­sto­va­vęs Eu­ro­pos ir JAV klu­bams, o šiuo me­tu dir­ban­ tis Mask­vos „Lo­ko­mo­tiv“ eki­pos vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Jo­sé Cou­cei­ ro pa­dė­jė­ju. – Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nė­je – Jan­kaus­ko, Šem­be­ro, Da­ni­le­vi­ čiaus kar­tos sau­lė­ly­dis. Ar yra pa­mai­na? – pa­klau­sė „SportExp­ress“ E.Jan­kaus­ko. – Ti­kiuo­si, kad yra. Rink­ti­nei tik­ riau­siai gre­sia nuo­smu­kis ir pri­ va­lė­si­me jį at­lai­ky­ti. Ki­ta ver­tus, ar­gi ga­li­ma iš na­cio­na­li­nės ko­man­ dos rei­ka­lau­ti ke­lia­la­pių į pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų fi­na­lo tur­ ny­rus, jei­gu vai­kai ne­tu­ri kur žais­ ti fut­bo­lą? – O sta­dio­nas Kau­ne? – Anoks ten sta­dio­nas... Tik pa­ va­di­ni­mas. Vil­niu­je, ša­lia se­no­ jo „Žal­gi­rio“ sta­dio­no, yra aikš­ tė, va­di­na­ma „Ma­ra­ka­na“. Po ją ir aš, bū­da­mas vai­kas, bė­gio­jau. Per dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų nie­ kas ne­pa­si­kei­tė! Ša­ly­je pa­sta­ty­tas vos vie­nas ma­nie­žas. Žiū­riu į kai­ my­nus – ir skau­du. Vien suo­mių mies­te Tur­ku, kur ne­se­niai iš­vy­ko

žais­ti ma­no sū­nus, 18 aikš­čių. Ma­ žu­tė­lė­je Bel­gi­jo­je kiek­vie­nas kai­mas tu­ri po sta­dio­ną. Ne­jau­gi Lie­tu­vo­je nė­ra lais­vos že­mės? Man re­gis, šiuo me­tu mū­sų ša­ly­je fut­bo­las nie­kam neį­do­mus. – Ar, ta­pus tre­ne­riu, sun­ku sa­ vy­je nu­ga­lė­ti fut­bo­lo žai­dė­ją? – Per sa­vo gy­ve­ni­mą su­ti­kau daug ir skir­tin­gų tre­ne­rių, iš kiek­vie­no sten­giau­si pe­rim­ti tik tai, kas ge­ riau­sia, bet ne iš kar­to su­vo­kiau, ko­kia šios pro­fe­si­jos sa­vy­bė – su­ dė­tin­giau­sia. Žai­dė­jui rei­kia gal­ vo­ti tik apie sa­ve, o tre­ne­riui – apie vi­są ko­man­dą. Vie­nuo­li­ka – aikš­tė­ je, sep­ty­ni – ant at­sar­gi­nių suo­le­ lio, dar še­ši – tri­bū­no­je, ir kiek­vie­ną iš jų pri­va­lai pri­si­min­ti bei tei­sin­gai pa­skirs­ty­ti prio­ri­te­tus. Tas, ku­ris šian­dien – tvir­tas at­sar­gi­nis, ry­toj stos prieš var­žo­vo smū­gį ir ap­gins var­tus. Tad pa­si­rin­ki­mo kai­na – la­bai di­de­lė. Po il­gos žai­dė­jo kar­je­ ros, kai at­sa­kai tik už sa­ve, ne­leng­va pri­si­tai­ky­ti prie nau­jo re­ži­mo. – Ką pa­gal­vo­jo­te, kai pir­mą kar­tą su­si­ti­ko­te su Jo­sé Mou­ rin­ho? – Pa­ma­niau: koks jau­nas! Ta­da, kai ta­pau „FC Por­to“ žai­dė­ju, jis jei ne­klys­tu, ne­bu­vo nė ke­tu­rias­de­ šim­ties. Pa­sa­kė, kad ma­ne ge­rai pa­ žįs­ta ir džiau­gia­si ma­ty­da­mas sa­ vo ko­man­do­je. Pa­ta­rė ne­si­krims­ti dėl to, kad te­ko pa­lik­ti „Ben­fi­cą“ ir

„„Pa­tir­tis: E.Jan­kaus­ko (su ka­muo­liu) pa­mo­kos – Mask­vos „Lo­ko­mo­tiv“ fut­bo­li­nin­kams.

kad pa­blo­gės san­ty­kiai su šio klu­bo sir­ga­liais. Esą tai – fut­bo­lo da­lis. Iš­kart at­krei­piau dė­me­sį, kad jis – la­bai pa­si­ti­kin­tis sa­vi­mi. Tuo už­si­ krė­tė ir žai­dė­jai.

Aš do­le­riais pri­ grūs­tų mis­ti­nių la­ ga­mi­nų nie­ka­da ne­ma­čiau. – Ar jis ir anks­čiau bu­vo prieš­ ta­rin­gai ver­ti­na­ma as­me­ny­bė? – Iš pra­džių Jo­sé ba­ta­li­jos su žur­ na­lis­tais ir ko­le­go­mis ne­pa­siek­da­ vo aukš­čiau­sios įtam­pos, bet vis­kas kas­met kei­tė­si. Ga­li bū­ti, kad ašt­ rios žo­džių dvi­ko­vos su opo­nen­tais,

ne­tgi są­mo­nin­gai iš­pro­vo­kuo­ja­mos, yra jo tam tik­ras sa­vi­gy­nos bū­das. – Te­be­sau­go­te jo raš­te­lius? – Taip, kaž­kur esu pa­dė­jęs. Prieš rung­ty­nes kiek­vie­nas žai­dė­jas gau­ da­vo spe­cia­lios in­for­ma­ci­jos, ku­rią pa­reng­da­vo J.Mou­rin­ho. Man, puo­ lė­jui, – apie var­žo­vų gy­ny­bos pra­ našumus ir trū­ku­mus, var­ti­nin­ kams – apie prie­ši­nin­kų puo­lė­jus. Tais lai­kais tai bu­vo nau­jo­vė – kad tre­ne­ris rū­pi­no­si ne vien vi­sa ko­ man­da, bet ir kiek­vie­nu žai­dė­ju at­ ski­rai. Da­bar toks me­to­das – įpras­ tas da­ly­kas. – Ko jus iš­mo­kė Ame­ri­ka? – Tai bu­vo ge­ra pa­tir­tis. Ten kiek­ vie­nas – už sa­ve. Per dve­jus me­tus,

fclm.ru nuo­tr.

pra­leis­tus JAV, ne­su­sid­rau­ga­vau nė su vie­nu ame­ri­kie­čiu. Ten – ki­to­kia gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja, ji man pa­li­ko la­bai keis­tų pri­si­mi­ni­mų. – Ar per sa­vo kar­je­rą esa­te su­ lau­kęs pa­siū­ly­mų už at­ly­gį su­ žais­ti su­tar­tas rung­ty­nes? – Ma­nęs as­me­niš­kai nie­kas nie­ka­da ne­pra­šė par­duo­ti rung­ty­nių. Gir­dė­ jau kal­bų, kad su­si­ta­ri­mų bū­da­vo. Kaž­ku­ris žai­dė­jas ne­pa­tai­ky­da­vo į ka­muo­lį – ir pra­si­dė­da­vo: va, ši­ tas par­da­vė. Ru­si­jo­je to­kių kal­ti­ni­ mų pa­si­pil­da­vo vos ne po kiek­vie­no ma­čo, tai – tar­tum pa­ra­no­ja, bet aš do­le­riais pri­grūs­tų mis­ti­nių la­ga­ mi­nų nie­ka­da ne­ma­čiau. Pa­gal „Sport-Exp­ress“ pa­ren­gė Ro­mas Po­de­rys

L.Klei­za per dvikovą su „Nets“ suklydo tik kartą Re­zul­ta­tai Or­l an­do „Ma­g ic“–Indianos „Pa­ cers“ 85:106 (D.Ho­w ar­d as 24 taškai/D.Gran­ge­r is 24), Bos­to­no „Cel­t ics“–Klivlando „Ca­va­l iers“ 87:88 (R.Al­le­n as 22/K.Ir­v in­g as 23), Mi­ne­so­tos „Tim­b er­wol­ves“– Los An­d že­lo „La­kers“ 101:106 (K.Lo­ve’as 33/K.Bryan­tas 35), Nau­ jo­jo Or­lea­no „Hor­nets“–Atlantos „Hawks“ 72:94 (E.Oka­fo­r as 13/ J.Tea­gue 24), Den­ve­rio „Nug­gets“– Los An­d že­lo „Clip­p ers“ 105:109 (N.Hi­la­r io 18/Ch.Bil­lup­sas 32).

Li­nas Klei­z a vėl bu­vo vie­n as re­ zul­t a­t y­v iau­s ių To­r on­t o „Rap­ tors“ žai­dė­jų, o lie­tu­vio at­sto­vau­ ja­m a eki­pa Na­c io­na­li­n ės krep­ši­ nio aso­c ia­c i­j os (NBA) čem­pio­n a­ te iš­ko­v o­j o sep­tin­tą­j ą per­ga­lę.

Dvy­l ik­t ą­j ą vie­t ą Ry­t ų kon­fe­ ren­c i­jo­je uži­m an­t i „Rap­tors“ (7 per­ga­lės ir 14 pra­lai­mė­ji­mų) ko­ man­d a sve­č iuo­se 94:73 (24:24, 20:15, 26:14, 24:20) su­triuš­ki­no vie­n uo­l ik­to­jo­je po­z i­c i­jo­je esan­ tį Nau­jo­jo Džer­sio „Nets“ (7, 14) klu­bą. L.Klei­z os in­d ė­l is į per­ga­l ę – 15 taš­k ų, 3 at­ko­vo­t i ir 1 pe­r im­

tas ka­muo­lys, 1 klai­da bei 2 pra­ žan­gos. 27 taš­k us nu­ga­l ė­to­jams pel­nė De­Ma­ras De­Ro­za­nas, 17 – Jer­r y­d as Bay­l es­s as, 10 – Jo­s é Cal­d e­ro­n as. Are­n os šei­m i­n in­k ų gre­to­se sėk­m in­g iau­s iai rung­ty­ nia­vo De­ro­n as Wil­l iam­sas, su­ rin­kęs 24 taš­kus. Jė­gas iš­mė­gi­no Ry­tų kon­fe­ren­ ci­jos fa­vo­ri­tai – Ma­ja­mio „Heat“ ir Či­ka­gos „Bulls“ krep­ši­nin­kai. Dvi­ko­v ą 97:93 lai­m ė­jo Ma­ja­m io ko­man­da. „Heat“ ly­de­ris LeB­ro­nas Ja­me­ sas į ma­č ą at­v y­ko dvi­ra­č iu, nes dėl mies­te vy­k u­s io ma­ra­to­n o ir už­da­ry­tų gat­vių „Ame­ri­can Air­

li­n es“ are­n a au­to­m o­b i­l iu bu­vo sun­k iai pa­s ie­k ia­m a. Ne­p ai­s ant to, L.Ja­me­sas, per šias rung­ty­nes su­rin­kęs 35 taš­kus, at­li­ko kol kas efek­tin­giau­sią se­zo­no me­ti­mą – įdė­jo ka­m uo­l į į krep­š į per­š o­k ęs per „Bulls“ gy­nė­ją Joh­ną Lu­ca­są. „Bulls“ gre­to­se re­zul­ta­ty­viau­siai žai­dė Der­ric­kas Ro­se’as – jis pel­ nė 34 taš­kus. Po ke­lio trau­mos at­si­ga­vo Da­ la­s o „Ma­ve­r icks“ ved­lys Dir­ kas No­w itz­k i. Pra­l ei­d ęs ke­t u­ rias dvi­ko­vas, vo­kie­tis jau žai­dė su San An­to­n i­jaus „Spurs“ eki­ pa ir prie per­ga­lės 101:100 pri­si­ dė­jo 10 taš­kų bei 13 at­ko­vo­tų ka­

Ly­de­riai Ry­t ų kon­fe­ren­c i­j a: 1. Či­k a­gos „Bulls“ (17 per­ga­l ių, 5 pra­lai­mė­ji­ mai), 2. Ma­ja­mio „Heat“ (15, 5), 3. At­ lan­tos „Hawks“ (15, 6). Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­ja: 1. Ok­la­ho­ mos „Thun­der“ (16, 3), 2. Den­ve­r io „Nug­gets“ (14, 6), 3. Los An­d že­lo „Clip­pers“ (11, 6).

muo­lių. „Ma­ve­ricks“ lai­mė­jo po pra­tę­si­mo. VD inf.


12

antradienis, sausio 31, 2012

pasaulis

15 moterų

ir paaug­lį nu­žu­džiu­ sį ma­nia­ką Vla­di­mi­ rą Mir­go­ro­dą Mask­ vos teis­mas įka­li­no iki gy­vos gal­vos.

Nu­teis­tas ­ eksp­rem­je­ras

Iš­kė­li­mas ­ už­truks

Ru­mu­ni­jos aukš­čiau­sia­sis teis­mas va­kar bai­gė nag­ri­nė­ti bu­vu­sio ša­lies prem­je­ ro Ad­ria­no Năs­ta­se ko­rup­ci­jos by­lą, ku­ rią ati­džiai ste­bė­jo ES, ir sky­rė jam dve­ jų me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę. So­ cial­de­mok­ra­tų vy­riau­sy­bei nuo 2000 iki 2004 m. va­do­va­vu­siam A.Năs­ta­se bu­vo pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl 1,7 mln. eu­rų ne­ tei­sė­to pa­nau­do­ji­mo vyk­dant rin­ki­mų kam­pa­ni­ją.

Ava­ri­ją pa­ty­ru­sio Ita­li­jos krui­zi­nio lai­vo „Cos­ta Con­cor­dia“ iš­kė­li­mo iš van­dens ope­ra­ci­ja ga­li už­truk­ti iki de­šim­ties mė­ne­ sių. Pras­tos oro są­ly­gos ver­čia gel­bė­to­jus vis su­stab­dy­ti žmo­nių paieš­ką ir 2,3 tūkst. to­nų de­ga­lų pum­pa­vi­mą iš nu­sken­du­sio lai­vo. Pum­pa­vi­mo dar­bai pra­si­dė­jo praė­ju­ sį penk­ta­die­nį, bet ki­lo aud­ra, ir juos te­ko ati­dė­ti. 15 lai­vu plau­ku­sių žmo­nių te­be­lai­ ko­mi din­gu­siais be ži­nios.

Bal­ti­jos dug­ne – mistinis ra­di­nys Šve­di­jos lo­bių ieš­ko­to­jai Bal­ti­ jos jū­ros dug­ne ap­ti­ko tai, ką pa­ tys va­di­na sa­vo gy­ve­ni­mo at­ra­di­ mu. Ta­čiau nie­kas kol kas ne­ga­li paaiš­kin­ti, kas tai per ra­di­nys.

Ieš­ko­da­mi lai­vų nuo­lau­žų tarp Šve­di­jos ir Suo­mi­jos, po­van­de­ ni­nių paieš­kų bend­ro­vės „Ocean Exp­lo­rer“ spe­cia­lis­tai fo­tog­ra­fa­ vo dug­ną 80 m gy­ly­je. Kaip juo­ ka­vo ko­man­dos va­do­vas na­ras Pe­te­ris Lind­ber­gas, jie ne­ti­kė­tai pa­ste­bė­jo neat­pa­žin­tą skrai­dan­ tį ob­jek­tą. „Dir­bu šį dar­bą jau be­veik 20 me­tų ir dug­ne ma­čiau ne vie­ ną ob­jek­tą, bet to­kio – dar nie­ ka­da, – įspū­džiais da­li­jo­si šve­ das. – Plau­kio­jo­me jau de­vy­nias die­nas, bu­vo­me ge­ro­kai pa­var­gę ir jau su­ko­me na­mų link, bet nu­ spren­dė­me pa­sku­ti­nį kar­tą pa­ leis­ti so­na­ri­nę įran­gą – ir stai­ga at­si­ra­do ši­tas daik­tas.“ Hid­ro­lo­ka­to­rius už­fik­sa­vo 60 m dia­met­ro ci­lind­ro for­mos ob­jek­ tą, o už 200 m – dar vie­ną, dis­ ko for­mos. P.Lind­ber­gas ir jo ko­man­da ma­ no, jog šie ob­jek­tai yra per di­de­li, kad bū­tų lai­vų nuo­lau­žos, bet lo­ giš­ko paaiš­ki­ni­mo pa­tys ne­tu­ri.

„Gir­dė­jo­me įvai­riau­sių ver­si­jų, pra­de­dant nuo Geor­ge’o Lu­ca­so erd­vė­lai­vio „Mil­len­nium Fal­con“ ir bai­giant var­tais į ki­tą pa­sau­lį, į pra­ga­rą. Bet mes ne­su­ži­no­si­me tie­sos, kol pa­tys ten nu­si­lei­si­me“, – sa­kė P.Lind­ber­gas. Šve­di­jos jū­rų mu­zie­jaus Ar­ cheo­lo­gi­jos sky­riaus va­do­vas And­rea­sas Ols­so­nas sa­kė, kad lo­ bių ieš­ko­to­jų pa­teik­tos nuo­trau­ kos jį suint­ri­ga­vo, bet eks­per­tas abe­jo­jo, kad čia ga­li bū­ti kas nors sen­sa­cin­ga. Šo­ni­nio ma­ty­mo so­na­ras, ku­ rį nau­do­jo lo­bių ieš­ko­to­jai, ne­ lei­džia nu­sta­ty­ti, ob­jek­tas geo­lo­ gi­nės ar ko­kios nors ki­tos kil­mės. Be to, kaip tei­gė A.Ols­so­nas, šis prie­tai­sas ga­li per­duo­ti ne­tiks­ lų vaiz­dą. „Vis­kas pri­klau­so nuo įvai­rių ap­lin­ky­bių. Tem­pe­ra­tū­ra, ban­ ga­vi­mas, gy­lis ir ki­ti veiks­niai ga­li tu­rė­ti įta­kos gau­na­mam vaiz­dui“, – aiš­ki­no mu­zie­jaus eks­per­tas. P.Lind­ber­gas su­ti­ko, kad vaiz­ das nė­ra ge­riau­sios ko­ky­bės, bet jis ke­ti­na grįž­ti ir iš­tir­ti dug­ną pa­ va­sa­rį, kai jū­ra bus ra­mes­nė. Tai ga­na ri­zi­kin­gas už­siė­mi­mas ir la­ bai bran­gus, re­tai at­si­per­kan­tis. CNN inf.

„„Pro­tes­tai: bel­gai įtū­žo dėl vy­riau­sy­bės pla­nų šiais me­tais su­ma­žin­ti biu­dže­to iš­lai­das dau­giau nei 12 mlrd.

eu­rų. 

ES va­do­vai sulaukė ne­ma­lo­nios staig­me­nos Bel­gi­ją va­kar apė­mė chao­sas, kai li­kus ke­lioms va­lan­doms iki ES vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Briu­se­ly­je su­si­sie­ki­mo ir ki­tų vie­šų­jų pa­ slau­gų tar­ny­bos pa­skel­bė na­cio­na­li­nį strei­ką. Ne­no­ri tau­py­ti

Vi­suo­ti­nis strei­kas Bel­gi­jo­je ta­po pir­muo­ju nuo 1993 m., kai jį or­ga­ ni­zuo­ja trys pa­grin­di­nės pro­fsą­jun­ gos, įtū­žu­sios dėl vy­riau­sy­bės pla­ nų šiais me­tais su­ma­žin­ti biu­dže­to iš­lai­das dau­giau nei 12 mlrd. eu­rų (41,4 mlrd. li­tų). Bel­gi­jos ge­le­žin­ke­ lio dar­buo­to­jai pra­dė­jo strei­kuo­ti dar sek­ma­die­nio va­ka­rą. Va­kar ne­be­kur­ sa­vo grei­tie­ji tarp­tau­ti­niai bend­ro­vių „Eu­ros­tar“ ir „Tha­lys“ trau­ki­niai, taip pat bu­vo su­stab­dy­ti vi­si Bel­gi­jos tarp­mies­ti­nių trau­ki­nių rei­sai; ne­va­ ži­nė­jo au­to­bu­sai, tram­va­jai ir met­ro. Ki­lo ne­pa­to­gu­mų

„„Pa­na­šu­mas: po­van­de­ni­nio ob­jek­to (nuotr. viršuje) for­ma kai kam pri­

me­na G.Lu­ca­so „Žvaigž­džių ka­rų“ erd­vė­lai­vį „Mil­len­nium Fal­con“. 

CNN nuo­tr.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Briu­se­lio oro uos­te bu­vo at­šauk­ti ke­li skry­džiai, o ki­ti bu­vo ati­dė­ti. Ša­lies pie­tuo­se esan­tis Šar­le­rua oro uos­tas, ku­ris yra svar­bus pi­ gių skry­džių ter­mi­na­las, bu­vo vi­ sai už­da­ry­tas. Ne­dir­bo ir pa­štas bei Ant­ver­pe­no uos­tas, ku­ris yra vie­ nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je. Bel­gi­jos vy­riau­sy­bei te­ko lėk­tu­ vus, ku­riais ES ly­de­riai skri­do į 14 val. Grin­vi­čo (16 val. Lie­tu­vos) lai­ ku pra­si­de­dan­tį vir­šū­nių su­si­ti­ki­ mą, sku­biai nu­kreip­ti į vie­ną ka­ri­ nį oro uos­tą.

Dve­jo­nės dėl nau­jo pa­kto

ES ly­de­riai va­kar 17-ą kar­tą per pa­s ta­r uo­s ius dve­j us me­t us su­ si­rin­ko Briu­se­ly­je spręs­ti Se­ną­jį že­my­ną ka­muo­jan­čių eko­no­mi­ nių pro­b le­m ų. Pag­r in­d i­n ės su­ si­ti­ki­mo te­mos bu­vo sko­lų kri­zė, di­de­lis ne­dar­bas ir lė­tė­jan­tis eko­ no­mi­kos au­gi­mas. Kai ku­rių vals­ty­bių na­rių va­ do­vai kri­ti­ka­vo ir lai­ko švais­ty­ mu va­di­no Vo­kie­ti­jos pa­reng­tą ES fis­ka­li­nį pa­ktą, tu­rin­tį su­griež­tin­ ti Bend­ri­jos ša­lių biu­dže­tų for­ma­ vi­mo tai­syk­les ir pa­pil­dy­ti silp­ną bei pla­čiai pa­žei­di­nė­ja­mą Sta­bi­lu­ mo ir au­gi­mo pa­ktą. Šios su­tar­ties tiks­las – įves­ti vo­kiš­ką draus­mę vi­so­je Eu­ro­po­je: Bend­ri­jos na­rės tu­rė­tų įsi­pa­rei­go­ ti siek­ti su­ba­lan­suo­ti sa­vo biu­dže­ tus, o nu­kry­pu­sioms nuo šių pla­ nų vals­ty­bėms be­veik au­to­ma­tiš­kai bū­tų tai­ko­mos san­kci­jos. Pak­tas, ofi­cia­liai ži­no­mas kaip Su­tar­tis dėl sta­bi­lu­mo, koor­di­na­ vi­mo ir val­dy­mo, dau­ge­lio lai­ko­ mas Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel nu­sta­ty­ta kai­na už tai, kad Ber­ly­nas įneš mi­li­jar­dus eu­rų į ES fi­nan­si­nio gel­bė­ji­mo fon­dus.

Griež­ta kri­ti­ka

Ta­čiau dvie­jų eu­ro zo­nos ša­lių už­ sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rai jau su­ kri­ti­ka­vo nau­jau­sią šio pa­kto pro­jek­tą itin ne­dip­lo­ma­tiš­kais pa­ reiš­ki­mais. Suo­mi­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­ vas Erk­ki Tuo­mio­ja pa­reiš­kė, kad šį su­si­ta­ri­mą lai­ko „ge­riau­siu at­ ve­ju bū­ti­nu, o blo­giau­siu at­ve­ju – ža­lin­gu“. Pa­sak jo, „auk­si­nė tai­syk­lė“, rei­ka­lau­jan­ti siek­ti su­ba­lan­suo­ tų biu­dže­tų, tė­ra skir­ta Vo­kie­ti­jos vi­suo­me­nei, pa­var­gu­siai nuo nuo­ lat da­li­ja­mų pa­šal­pų pra­si­sko­li­nu­ sioms ša­lims, nu­ra­min­ti. O Liuk­sem­bur­go už­sie­nio rei­ka­ lų mi­nist­ras Jea­nas As­sel­bor­nas, kal­bė­da­ma­sis su Vo­kie­ti­jos sa­vait­ raš­čiu „Der Spie­gel“, pla­nuo­ja­mą ES su­si­ta­ri­mą va­di­no tuš­čiu lai­ko švais­ty­mu. Len­ki­jos prem­je­ras Do­nal­das Tus­kas sa­kė ne­pa­si­ra­šy­sian­tis šio pa­kto, jei­gu Var­šu­vai ir ki­toms eu­ ro neį­si­ve­du­sių ša­lių vy­riau­sy­bėms ne­bus su­teik­ta di­des­nė įta­ka prii­ mant spren­di­mus spe­cia­liuo­se eu­ ro zo­nos vir­šū­nių su­si­ti­ki­muo­se. BNS, BBC inf.


13

antradienis, sausio 31, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Siūlo darbą Drabužių tinklui reikalinga pardavėja-vadybininkė Vilniuje dirbti visą darbo dieną. Patirtis drabužių/avalynės prekyboje – būtina. CV siųsti cv@vulcan.lt.

Kelionių organizatorius Pamėnkalnio g. 5 / K.Griniaus g., Vilnius Tel. (8 5) 262 7777. mob. 8 616 16777 svite.lt, info@svite.lt

904958

Konditerijos įmonė priims į darbą vairuotoją-ekspeditorių, vadybininką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. 8 611 45 000. 904725

UAB „Starjobs“ terminuotam darbui Vilniuje ieško pagalbinių darbuotojų gamyboje. Darbas prie technologinių įrengimų, produkcijos paruošimas pakavimui, darbas pamainomis, slankiuoju grafiku. Registruotis darbo dienomis 9-16 val. tel. 8 682 26 674, 8 663 60 578. 901748

Paslaugos Transporto UAB „Kraustymo komanda“ – profesionalios kraustymo paslaugos įmonėms ir gyventojams. Žiemos akcija – visiems kraustymams taikoma 15 proc. nuolaida. Tel. 8 618 77 600, www.kraustymokomanda.lt. 893504

Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 902495

KELIONĖS AUTOBUSU Gėlių paradas Olandijoje (akcija: 100 Lt nuolaida iki 02.14) Stilingasis paryžius 1399 Lt Mažasis Baltijos kruizas nu 399 Lt Italija–Venecijos karnavalas 1177 Lt IŠ VOKIETIJOS (TUI): Kuba – nuo 4350 Lt; Dominikos Respublika – nuo 4140 Lt; Meksika – nuo 5140 Lt; Maldyvai – nuo 4036 Lt; Mauricijus – nuo 4239 Lt IŠ VARŠUVOS (poilsinės): Egiptas, Hurgada – nuo 1092 Lt; Indija, Goa – nuo 3315 Lt; Margaritos sala – nuo 6745 Lt; Šri Lanka – nuo 2290 Lt; Tenerife – nuo 1397 Lt; Lanzarote – nuo 1097 Lt; Tunisas – nuo 1140 Lt; Kenija – nuo 2510 Lt IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilsinės): Kruizas Nilu – nuo 1856 Lt; Jordanija–Egiptas – nuo 2247 Lt; Izraelis–Egiptas – nuo 2174 Lt; Marokas – nuo 2174 Lt; Kuba – nuo 5585 Lt; Venesuela – nuo 5923 Lt Nuolaidos vasaros kelionėms IŠ RYGOS: Tailandas (pažintinė poilsinė) – nuo 3755 Lt IŠ VILNIAUS: Egiptas, Hurgada – nuo 1315 Lt Egiptas, Šarm El Šeichas – nuo 1395 Lt Tenerifė – nuo 2195 Lt JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI Radisson Blue 5*, Sharjah, pusryčiai – 3010 Lt

O1

Kelionių organizatorius A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt

Kitos Atliekami darbai: nuotekų, vandens, šildymo vamzdynų ir įrenginių bei elektros vidaus sistemų remontas ir montavimas. Tel. 8 698 11 905. 893543

Įvairūs Kita

Grand Millenium“ 5*, Dubajus, pusryčiai – 2790 Lt Coral Deira 4*, Dubajus, pusryčiai – 1930 Lt Zain International 3*, Dubajus, pusryčiai – 1390 Lt Oasis Beach 4*, Jumeirah, Dubajaus pakrantė, pusryčiai – 5850 Lt Skydis neįskaičiuotas. EGZOTINĖS KELIONĖS Indonezija nuo 4400 Lt; Maldyvai nuo 6445 Lt; Malaizija nuo 5690 Lt; Australija nuo 10200 Lt; Brazilija–Argentina nuo 6220 Lt; JAV nacionaliniai parkai nuo 2860 Lt; Jordanija, pažintinė, poilsinė nuo 6970 Lt AVIABILIETAI Varšuva 240 Lt; Pekinas 1935 Lt; Čikaga 1945 Lt; Kairas 1055 Lt; Niujorkas 1595 Lt; Dubajus 1360 Lt KELTŲ BILIETAI: Ryga–Stokholmas; Talinas– Helsinkis; Talinas–Stokholmas; Ventspilis–Nyneshamnas; Klaipėda–Karlshamnas; Klaipėda–Kylis; Turku–Alando salos–Stokholmas KRUIZAI Kruizas Valentino dienai Ryga–Stokhomas– Ryga – nuo 107 Lt Florida, Belizas, Meksika, 6 d. – 1277 Lt Madeira, Tenerifė, Lanzarotė, 10 d. – 1544 Lt VIZOS Į Rusiją, Baltarusiją, kt.

Paskutinės minutės pasiūlymas 7 NAKVYNIŲ KRUIZAI Jungtiniai Arabų Emyratai–Omanas. Išvykimas iš Dubajaus 2012 02 03. Kaina nuo 1474 Lt, 1992 Lt

O2

Egiptas–Izraelis–Jordanija. Išvykimas iš Šarm El Šeicho 2012 03 05. Kaina nuo 1474 Lt Italija–Prancūzija–Ispanija–Malta Išvykimas iš Savono 2012 05 28 Kaina nuo 1820 Lt, 3132 Lt

Baigiamas rengti sklypo prie Rokantiškių g. (kadastro Nr. 0101/0047:709) detalusis planas. Planavimo tikslas: nekeičiant žemės tikslinės paskirties, padalyti sklypą, nustatyti naudojimo ir tvarkymo režimą (G1). Organizatoriai: Andrej Savickas, Elena Gorelčonok, Zinaida Jelago. Įgaliotas Arvydas Repšas, kont. tel. 8 612 22 617. 906982

Pradedamas rengti sklypo prie Rokantiškių g. (kadastro Nr. 0101/0036:3566) detalusis planas. Planavimo pagrindas: sudaryta Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2011 10 13 sutartis Nr. 042002. Planavimo tikslas: nekeičiant žemės tikslinės paskirties ir bendrojo plano sprendinių, padalyti sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą (G1). Planavimo organizatoriai: Zinaida Jelago, Jelena Gorelčonok, Jevgenija Rabovaliuk, įgaliotas Arvydas Repšas, kontaktai tel. 8 612 22 617, Kalvarijų g. 134-1, Vilnius. 906981

2 Lt/min.


14

antrADIENIS, sausio 31, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Ki­no teat­re „Mul­ti­ki­no“, Ozo g. 18. KA­DA? Va­sa­rio 4 d. 18 val. KIEK? 45 li­tai.

KUR? Vy­ni­nė­je „Not­re vie“, Stik­lių g. 10. KA­DA? Šian­dien 20 val. KIEK? 10 li­tų.

KUR? Klu­be „Mu­zi­kos rū­sys“, A.Jakš­to g. 9. KA­DA? Va­sa­rio 5 d. 21 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Gar­sio­ji ope­ra – Vil­niu­je

Jau­nys­tė ir džia­zas

Akus­ti­nis kon­cer­tas

Ope­ros ger­bė­jams pir­mą kar­tą tie­sio­giai bus ro­do­ma po­pu­lia­riau­ sia pran­cū­zų kom­po­zi­to­riaus Ju­les’io Mas­se­net ope­ra „Ma­non“, ku­rio­je pa­grin­di­nius vaid­me­nis su­kū­rė te­no­ro Ro­lan­do Vil­lazó­ no ir sop­ra­no An­nos Net­reb­ko due­tas. Ope­ros sta­ty­to­jas – re­ži­sie­ rius ir cho­reog­ra­fas Vin­cen­tas Pa­ter­so­nas.

Jau­na imp­ro­vi­zuo­jan­ti vo­ka­lis­tė Ma­ri­ja Aliu­kai­tė, ku­rį lai­ką gy­ve­ nu­si ir stu­di­ja­vu­si Pa­ry­žiu­je, iš­si­ski­ria sa­vo pa­pras­tu­mu ir sti­liaus po­jū­čiu. Jai akom­pa­nuos mu­zi­kos ir gy­ve­ni­mo bend­ra­žy­gis gi­ta­ ris­tas Pra­nas Kent­ra (nuotr.). Prie due­to pri­si­jungs ir pui­kus bo­si­ nin­kas Do­mas Žos­tau­tas bei būg­ni­nin­kas And­rius Kai­rys.

Poe­tas, in­die folk mu­zi­kos at­li­kė­jas Ša­rū­nas Pet­ru­tis, anks­čiau da­ ly­va­vęs to­kiuo­se pro­jek­tuo­se kaip „Rip“, „Nak­ti­nė Pu­fai­ka“, „Se­ven Di­sas­ters“, pir­mą kar­tą Vil­niu­je su­rengs ke­le­tą kon­cer­tų, ku­riuo­se skam­bės jo pa­ties dai­nos, pa­ra­šy­tos per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų. At­li­kė­jas ža­da pui­kius akus­ti­nius kon­cer­tus.

KUR? Ga­le­ri­jo­je „Kairė–dešinė“, La­ta­ko g. 3. KA­DA? Nuo va­sa­rio 2 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Klu­be „Ca­ba­ret“, Šv. Mi­ka­lo­jaus g. 15. KA­DA? Va­sa­rio 4 d. 20 val. KIEK? 15–20 li­tų.

KUR? Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, Ge­di­mi­no pr. 4. KA­DA? Va­sa­rio 1 d. 18.30 val. KIEK? 20–30 li­tų.

KUR? „Lie­tu­vos ai­do“ ga­le­ri­jo­je, Tra­kų g. 13. KA­DA? Nuo va­sa­rio 24 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Ma­ži ir di­de­li dar­bai

Ka­ba­re­tas „At­sa­kyk už sa­ve“

Dia­lo­gai apie mei­lę

Ryš­kios spal­vos ir kont­ras­tai

Iš dvie­jų da­lių su­da­ry­to­je 20-ojo­je per­so­na­li­nė­ je Eg­lės Ver­tel­kai­tės pa­ro­do­je „Mer­gai­tė su kir­ viu“ eks­po­nuo­ja­mi tre­jų pa­sta­rų­jų me­tų dar­bai. Ro­do­ma apie 70 kū­ri­nių, ku­rių dy­dis svy­ruo­ja nuo 1 cm iki 3,5 met­ro.

Ka­ba­re­tas „At­sa­kyk už sa­ve“ – tai įdo­mių as­me­ ny­bių Keis­tuo­lių teat­ro ak­to­riaus Da­liaus Ska­ ma­ra­ko, kom­po­zi­to­riaus Si­gi­to Mic­kio ir „At­vi­ ro ra­to“ ak­to­riaus Al­gir­do Ur­bo­no mu­zi­kuo­jan­ tis sam­bū­ris.

Ya­nos Ross spek­tak­ly­je „10 dia­lo­gų apie mei­lę“ vei­kia per­so­na­žai iš pa­čių įvai­riau­sių vi­suo­me­ nės sluoks­nių – taip sie­kia­ma at­skleis­ti, kaip sek­ sua­li­nė aist­ra pa­nai­ki­na ri­bas tarp įvai­rių vi­suo­ me­nės kla­sių.

„Kū­ry­ba man yra po­jū­čių, spal­vų ir es­te­ti­kos vi­ su­ma“, – sa­ko pa­ro­dą „Rau­do­na ne mė­ly­na“ pri­ sta­tan­ti dai­li­nin­kė Ag­nė Ki­šo­nai­tė. Ji ne­bi­jo ri­ zi­kuo­ti rink­da­ma­si ne­ti­kė­tus kont­ras­tus ir ryš­ kias spal­vas.

tv programa

LTV

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Vie­ša pas­lap­tis (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 0.00 Sa­vai­tė (k).

LNK

6.20 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 Pri­čiu­pom! (N-7).

LTV 21.30 val.

7.50 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Kry­mo mu­zi­kos fes­ti­va­lis 2011. Fes­ti­va­lio už­da­ry­mo kon­cer­tas. (Ru­si­ja, 2011 m.) (k). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai IV“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Nuo­ty­kių f. „Mer­li­no mo­ki­nys“ (1) (JAV, Ka­na­da, 2006 m.). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08, 22.19 Sportas. Orai. 19.13 Abi­pus sie­nos. 20.00 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7). 20.30 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Siau­bo tri­le­ris „Ga­lu­ti­nis tiks­las“ (JAV, Ka­na­da, 2000 m.) (N-14). 0.40 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.35 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

TV3

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Lu­jis“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“.

LNK 22.35 val.

11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.40 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (8). 14.40 „Či­pas ir Dei­las skuba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Nuo­dė­mių de­šim­tu­kas. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tik­ra­sis tei­sin­gu­mas“. 23.00 „CSI kri­mi­na­lis­tai“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (7).

BTV

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). 8.25 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Sek­ma­die­nio ry­tas (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k).

TV3 21.00 val.

12.30 „Mek­si­kos va­rio kan­jo­nas. Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Lie­tu­vė­lė“. 21.05 „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-14). 22.00 „Sos­tų ka­rai“ (N-14). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.40 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las (k). 1.15–6.00 „Bam­ba“.

Lietuvos ryto TV 6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 „Mi­tų grio­vė­jai“. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 1.00 „Ge­ne­ro­las“. „La­kū­nas Pr­cha­las“.

BTV 20.25 val.

16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 18.55 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 19.10 Eu­ro­pos krep­ši­nio tau­rės ant­ro­jo eta­po rung­ty­nės: Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ (Lie­tu­va) – Ber­ly­no ALBA (Vo­kie­ti­ja). Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vil­niaus. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 21.52, 0.57 Orai. 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas.

SPORT1

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiau­liai“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 12.00 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. „VIČI-Ais­tės“–„Lo­tos Gdy­nia“. 13.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“– Mask­vos CSKA. 15.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Es­pa­nyol“–„Bar­ce­lo­na“. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Mask­vos sri­ties „Chim­ki“. 19.15 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 19.45 Ke­lias į Lon­do­ną. 21.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„As­ta­na“. 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.

Sport1 17.15 val.


15

antrADIENIS, sausio 31 , 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/laisvalaikis

Pris­ta­tys al­bu­mą Ele­na Ne­niš­ky­tė, šiuo me­tu la­ biau ži­no­ma pseu­do­ni­mu Umi­ko, „Com­mu­ne Art“ kū­ry­bi­nė­se dirb­ tu­vė­se va­sa­rio 3 d. va­ka­re pri­sta­ tys ne­se­niai įra­šy­tą sa­vo al­bu­mą „Wa­ve“.

„„Pa­jė­gos: per de­šimt gy­va­vi­mo me­tų fes­ti­va­lis pri­glau­dė dau­giau kaip 300 sa­va­no­rių. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Ati­duos duok­lę sa­va­no­riams

Pir­mo­ji fes­ti­va­lio „Ga­la­pa­gai / Ro­ko nak­tys 2012“ mu­zi­ki­nių ren­ gi­nių cik­lo bom­ba sprogs sa­va­no­rių ran­ko­se. „G&G Sin­di­ka­to“, gru­pės IR bei frees­ty­le at­sto­vų „Ja­ma & W“ dai­nų už­tai­sai griau­ dės pa­gerb­da­mi iš­ti­ki­miau­sius fes­ti­va­lio sa­va­no­rius. Pa­sak fes­ti­va­lio „Ga­la­pa­gai / Ro­ ko nak­tys“ pro­diu­se­rio Al­gir­do Bar­niš­kio-Blė­kos, per de­šimt gy­ va­vi­mo me­tų fes­ti­va­lis pri­glau­dė dau­giau kaip 300 sa­va­no­rių, ku­rių in­dė­lis bu­vo neį­kai­no­ja­mas. „Ne­pa­mir­šo­me nė vie­no sa­vo sa­va­no­rio. La­biau­siai pa­si­žy­mė­ ju­sius ap­do­va­no­si­me per ket­vir­ta­ die­nį vyk­sian­tį kon­cer­tą – „Lof­te“ ne­pa­mirš­ti liks ne tik dar­bin­giau­ si, ge­riau­siai va­do­vau­jan­tys sa­va­ no­riai, bet ir tie, ku­riems la­biau­ siai ne­si­se­kė. Ti­ki­me, kad šiems šie­met vyk­sian­tis ju­bi­lie­ji­nis de­ šim­ta­sis fes­ti­va­lis su­teiks ga­li­my­bę su­ži­bė­ti“, – šyp­so­jo­si „Ga­la­pa­gų / Ro­ko nak­tų“ pro­diu­se­ris A.Bar­niš­ kis-Blė­ka. Anot jo, va­sa­rio 2 d. me­nų fab­ri­ke „Lof­tas“ vyk­sian­tis pir­ma­sis šie­me­ čio ren­gi­nių cik­lo „Ga­la­pa­gai sa­ko!“ kon­cer­tas taps tik­ra ge­ros mu­zi­kos fies­ta, ku­ri pri­mins anks­tes­nius fes­ ti­va­lius ir pa­ruoš dir­vą ju­bi­lie­ji­niam. „Ati­duo­si­me duok­lę sa­va­no­riams, bet be dė­me­sio ir skir­tin­gų sti­lių mu­zi­kos ne­liks vi­si, nea­be­jin­gi fes­ ti­va­lio au­rai. Lau­kia­me vi­sų, pa­si­ puo­šu­sių fes­ti­va­lio at­ri­bu­ti­ka“, – sa­kė A.Bar­niš­kis-Blė­ka. Kon­cer­te bus ga­li­ma iš­vys­ti „Ga­ la­pa­gų / Ro­ko nak­tų“ at­ri­bu­tus:

ren­gi­nio de­ko­ra­ci­jas kurs per­nai dir­bu­si ekos­ce­nos ko­man­da, „Lof­ te“ ne­trūks net ir pa­grin­di­nio va­ sa­ros fes­ti­va­lio ak­cen­to – pa­la­pi­ nių. Vyks­tant ren­gi­niui bus ga­li­ma lai­mė­ti ir kvie­ti­mų į fes­ti­va­lį.

Al­gir­das Bar­niš­kis-Blė­ka:

Ne­pa­mirš­ti liks ne tik dar­bin­giau­si, ge­riau­ siai va­do­vau­jan­tys sa­va­no­riai, bet ir tie, ku­riems la­biau­siai ne­si­se­kė.

Di­džiau­sia pir­mo­jo fes­ti­va­lį ap­ šil­dan­čio kon­cer­to žvaigž­dė – Lie­ tu­vos hip­ho­po pa­si­di­džia­vi­mu va­di­na­mi „G&G Sin­di­ka­to“ smo­ gi­kai – by­tą su­ka jau dau­giau nei 15 me­tų. Gru­pė yra iš­lei­du­si pen­ kis al­bu­mus, ku­rie par­duo­ti dau­ giau kaip 50 tūkst. ko­pi­jų ti­ra­žu. Ro­ko ger­bė­jai me­nų fab­ri­ke „Lof­tas“ ket­vir­ta­die­nį ga­lės pa­ sku­ti­nį kar­tą iš­vys­ti vie­ną ryš­ kiau­sių pa­sta­rų­jų me­tų lie­tu­viš­ko al­ter­na­ty­vio­jo ro­ko pa­ži­bų – gru­

pę IR iš Vil­niaus. 2003 m. su­si­kū­ ru­si gru­pė jau pa­skel­bė spren­di­mą iš­si­skirs­ty­ti. Ne­se­niai vy­ku­siuo­ se M.A.M.A. ap­do­va­no­ji­muo­se IR pa­te­ko tarp še­šių ge­riau­sių ro­ke­rių, no­mi­nuo­tų Me­tų ro­ko gru­pės (at­li­ kė­jo) ka­te­go­ri­jo­je. M.A.M.A. no­mi­na­ci­jos hip­ho­po gru­pės (at­li­kė­jo) ka­te­go­ri­jo­je su­ lau­kė ir dar vie­ni ket­vir­ta­die­nį vyk­ sian­čio kon­cer­to da­ly­viai – „Ja­ma & W“. Vie­nu uni­ka­liau­sių pa­sta­rų­ jų me­tų Lie­tu­vos mu­zi­ki­nių reiš­ki­ nių krikš­ti­ja­ma „Ja­ma & W“ sa­vo ger­bė­jus džiu­gi­na sa­vi­tais frees­ty­ le pa­si­ro­dy­mais, su žiū­ro­vų pa­gal­ ba gims­tan­čio­mis spon­ta­niš­ko­mis imp­ro­vi­za­ci­jo­mis. Nė vie­no al­bu­ mo dar neiš­lei­du­si gru­pė pa­sta­ ruo­ju me­tu pa­si­žy­mi fe­no­me­na­ liu po­pu­lia­ru­mu – į jos kon­cer­tus su­si­ren­ka pil­nu­tė­lės sa­lės klau­sy­ to­jų. Per­nai rugp­jū­čio 5 ir 6 d. vy­ku­ sia­me „Ga­la­pa­gų / Ro­ko nak­tų“ fes­ti­va­ly­je ap­si­lan­kė dau­giau nei 6,5 tūkst. žiū­ro­vų, 5 sce­no­se gro­ jo 35 gru­pės iš 8 vals­ty­bių, jos at­ li­ko 32 va­lan­dų bend­ros truk­mės mu­zi­ki­nę pro­gra­mą, ren­gi­ny­je bu­ vo įreng­ta per 30 pra­mo­gų ir edu­ ka­ci­nių erd­vių. VD inf.

Par­duo­tas A.Hit­le­rio pa­veiks­las Vo­kie­ti­jos na­cių dik­ta­to­riaus Adol­ fo Hit­le­rio 1913 m. nu­ta­py­tas pa­ veiks­las sek­ma­die­nį bu­vo par­duo­ tas vie­na­me Slo­va­ki­jos elektroni­ niame auk­cio­ne už 32 tūkst. eu­rų (110,5 tūkst. li­tų).

Pa­veiks­l o „Jū­ros nok­t iur­n as“ („Ma­ri­ti­me Noc­tur­no“) pra­di­ nė kai­na bu­vo 10 tūkst. eu­rų (34,5 tūkst. li­tų), o eks­per­tai jį įver­ti­no 25 tūkst. eu­rų (86,3 tūkst. li­tų). Pa­ veiks­las bu­vo par­duo­tas už­da­ra­me

auk­cio­ne, ku­ria­me ga­lė­jo da­ly­vau­ ti tik VIP na­riai. Pa­veiks­le, nu­ta­py­tame nau­do­jant ke­lias tech­ni­kas, vaiz­duo­ja masv mė­nu­lis virš tvis­kan­čios jū­ros. „Šį pa­veiks­lą pa­tei­kė par­duo­ti šei­ma vie­no neį­var­dy­to Slo­va­ki­ jos ta­py­to­jo, ku­ris tik­riau­siai as­ me­niš­kai pa­ži­no­jo A.Hit­le­rį, kai šis mė­gi­no tap­ti me­ni­nin­ku Vie­ no­je XX a. pra­džio­je“, – anks­čiau sa­kė „Dar­te“ sa­vi­nin­kas Ja­ros­la­vas Kraj­na­kas.

„Žvel­giu į jį kaip į me­ni­nin­ką – 1913 m., kai A.Hit­le­ris nu­ta­pė šį pa­ veiks­lą, jis ne­ži­no­jo, kuo taps praė­ jus de­šimt­me­čiams“, – pri­dū­rė jis. Šie auk­cio­nų na­mai per­nai par­ da­vė ki­tą A.Hit­le­rio pa­veiks­lą iš tos pa­čios šei­mos ko­lek­ci­jos už 10,2 tūkst. eu­rų (35,2 tūkst. li­tų). Sek­ma­die­nį vy­ku­sia­me auk­cio­ne taip pat bu­vo siū­lo­ma pirk­ti vie­ną me­ni­nin­ko Pab­lo Pi­cas­so pa­veiks­lą už 15 mln. eu­rų (51,8 mln. li­tų). VD, BNS inf.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Umi­ko kon­cer­ ta­vo su įvai­riais at­li­kė­jais, ap­šil­ dė ke­lias gru­pes jų kon­cer­tuo­se, o praei­tų me­tų pa­bai­go­je bu­vo no­mi­nuo­ta ir kon­cer­ta­vo „Prav­ dos“ me­tų nau­jo­kų ap­do­va­no­ji­ muo­se. Mu­zi­kan­tė, nu­spren­du­si, kad me­tas su­reng­ti so­li­nį kon­cer­ tą, tam pa­si­rin­ko pra­mo­ni­nes Vil­ niaus erd­ves. Ren­gi­nys pa­va­di­ni­mu „Trip“ vyks bu­vu­sio­je spaus­tu­vė­je Pa­ri­ bio gat­vė­je. Čia „pa­si­da­ryk pa­ts“ prin­ci­pu vie­toj bu­vu­sių spaus­tu­ vės me­cha­niz­mų įreng­tos kū­ry­ bi­nės dirb­tu­vės, mu­zi­kan­tų stu­ di­jos ir kon­cer­tų sa­lė su ka­dai­se ki­no teat­re „Lie­tu­va“ sto­vė­ju­sia gar­so sis­te­ma. Umi­ko ku­ria mu­zi­ką fil­mams, mo­der­nio­jo šo­kio spek­tak­liams, dai­nuo­ja re­gio ko­lek­ty­vuo­se „Mi­ nist­ry of Echo­lo­gy“ ir „Du­be­nė­ lis“. Prieš pra­dė­da­ma so­li­nę kū­ ry­bą Umi­ko dai­na­vo, kū­rė ir gro­jo

gru­pė­se „Ma­gic Mush­rooms“ bei „Left I Right“. Ar­t i­m iau­s iuo­se mu­z i­kan­t ės pla­nuo­se – mu­zi­ki­nis vi­deoal­bu­ mas, ku­rį ji ku­ria kar­tu su vaiz­ do me­ni­nin­ke Mo­no­sa­la. Po nau­ jo­jo al­bu­mo kom­po­zi­to­rė ke­ti­na ku­riam lai­kui pa­mirš­ti kom­piu­ te­rį ir elekt­ro­ni­ką, no­ri vėl at­si­ duo­ti gy­vam mu­zi­kos at­li­ki­mui – pla­nuo­ja sa­vo so­li­nius kū­ri­ nius at­lik­ti gy­vai su gru­pe, taip pat in­ten­sy­viai re­pe­tuo­ti nau­ jam al­ter­na­ty­vio­jo ro­ko pro­jek­ tui „Mes­se“. Šį kar­tą prie Umi­ko pa­si­ro­dy­ mo pri­si­jungs vaiz­do me­ni­nin­kas Ei­man­tas Pi­vo­riū­nas bei dvi mu­ zi­kos pa­rin­kė­jos. Pie­va Sap­na­ vo – tai Ana iš „One Ear Ste­reo“ did­žė­jų ko­man­dos. Šiuo me­tu Ana ak­ty­via di­džė­jaus veik­la ne­ beuž­sii­ma, ta­čiau kai ka­da pa­gro­ ja kruopš­čiai tam kar­tui at­rink­tą mu­zi­ką. Kaip sa­ko ji pa­ti, „tai mu­zi­ka, nuo ku­riuos jau­čiu šiur­pu­liu­kus ir vir­pe­sius, – to­kia, ku­ri ver­čia pa­ leis­ti aša­rą, ver­čia ty­liai džiaug­ tis mo­men­tu ar­ba tie­siog nu­ne­ša min­tis ki­tur“. VD inf.

„„Gar­sas: po nau­jo­jo al­bu­mo kom­po­zi­to­rė ke­ti­na ku­riam lai­kui pa­mirš­

ti kom­piu­te­rį ir elekt­ro­ni­ką. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Pas­kelb­ti nu­ga­lė­to­jai Dra­ma apie ra­si­nius san­ty­kius Ame­ri­ko­je „Tar­nai­tė“ trium­fa­ vo Los An­dže­le su­reng­to­je Ek­ ra­no ak­to­rių gil­di­jos ap­do­va­no­ ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je – juos­ta ga­vo pa­grin­di­nius ge­riau­sios ak­to­rės, ge­riau­sios ant­ro pla­no ak­to­rės ir ge­riau­sio ak­to­rių ko­lek­ty­vo ap­ do­va­no­ji­mus.

Šia­me fil­me pa­sa­ko­ja­ma apie kar­ je­ros sie­kian­čią žur­na­lis­tę, nu­ spren­du­sią pa­ra­šy­ti kny­gą apie ra­siz­mą, su ku­riuo 7-aja­me de­ šimt­me­ty­je su­si­dur­da­vo bal­tų­jų šei­mo­se dirb­da­vu­sios tar­nai­tės. Fil­mas įvei­kė ne­spal­vo­tą ne­by­ lų­jį „Ar­tis­tą“, „Su­no­ku­sias pa­ mer­ges“, „Pa­vel­dė­to­jus“ ir ki­tas juos­tas, ku­rioms bu­vo pro­gno­ zuo­ja­mi svar­biau­si ak­to­rių ap­do­ va­no­ji­mai. Ek­ra­no ak­to­rių gil­di­jos ap­do­va­ no­ji­mai lai­ko­mi vie­na svar­biau­sių

pre­liu­di­jų į „Os­ka­rų“ tei­ki­mo ce­ re­mo­ni­ją – Ho­li­vu­do ap­do­va­no­ji­ mų se­zo­no kul­mi­na­ci­ją, ku­ri šie­ met bus va­sa­rio 26 d. „Tai bu­vo toks mėgs­ta­mas dar­ bas“, – sa­kė ko­le­gų ge­riau­sia ak­ to­re pri­pa­žin­ta Vio­la Da­vis, pri­si­ min­da­ma sa­vo dar­bą „Tar­nai­tės“ fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je. „Tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad šis fil­ mas yra ne vien apie spal­vo­tuo­ sius žmo­nes ar mo­te­ris, jis – apie mus vi­sus, – sa­kė ji. – Vi­si ga­li­ me įkvėp­ti per­mai­nų, kiek­vie­nas iš mū­sų.“ Oc­ta­via Spen­cer, ku­ri pel­nė ge­ riau­sios ant­ro pla­no ak­to­rės ap­ do­va­no­ji­mą, sa­kė, kad šis fil­mas yra „švie­sa mo­te­rims, ku­rioms Ame­ri­kos is­to­ri­jo­je bal­sas ne­bu­ vo su­teik­tas“. „La­bai jau­di­nuo­si lai­ky­da­ma šį ap­do­va­no­ji­mą“, – pri­dū­rė ji. VD, BNS inf.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje laikysis labai šalti ir sausi orai, šaltis kasdien stiprės. Anot Hidrometeorologijos tarnybos, šiandien dieną bus 11–15 laipsnių šalčio. Rytoj naktį bus 20–25, dieną – 14–18 laipsnių šalčio. Kritulių nenumatoma, dienomis pasirodys saulė.

Šiandien, sausio 31 d.

–11

–10

Telšiai

–9

Šiauliai

–11

Klaipėda

Panevėžys

–13

Utena

–11

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

8.11 16.53 8.42 10.27 0.42

31-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 335 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

–10Kaunas

Pasaulyje Atėnai +4 Berlynas –7 Brazilija +26 Briuselis 0 Dublinas +3 Kairas +19 Keiptaunas +22 Kopenhaga 0

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

+4 +14 –16 –16 +11 –6 +2 0

orai vilniuje Šiandien

–4 –7 +8 +27 –12 +17 +9 –8

–13

–13

Vėjas

Vilnius

Marijampolė

–12

Alytus

1–5 m/s

Šal­čio au­kos

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–17

–13

–18

–24

3

–20

–16

–21

–27

4

–19

–23

–27

3

ketvirtadienį

DATOS (sausio 31 d.) vicepremjeras Romualdas Ozolas. 1966 m. gimė britų aktorius Dexteris Fletcheris. 1971 m. gimė Holivudo aktorė Minnie Driver. 1976 m. gimė amerikiečių krepšininkas, žaidęs ir Lietuvoje, Tyrone’as Nesby. 1981 m. gimė amerikiečių dainininkas Justinas Timberlake’as.

prizas

Šią savaitę laimėkite knygas: Anne Stuart „Našlė“ ir Lori Foster „Viliojantis iššūkis“ Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba

2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, vasario 7 d. Praėjusios savaitės nugalėtojas – Vytautas Jonaitis. Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: dantiraštis (pirmadienis), dievaitė (antradienis), koncertas (trečiadienis), reporteris (ketvirtadienis), nosis teka (penktadienis).

1

2

3

4

5

6

Astra (Astrida), Budvilė, Marcelė, Skirmantas

Avinas (03 21–04 20). Sėkminga diena. Bus lengva bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima, gerai sutarsite su aplinkiniais. Jausite aplinkinių supratimą ir palaikymą. Jautis (04 21–05 20). Būsite nusiteikęs optimistiškai, vertinsite ir branginsite viską, kas jus supa. Šiandien kaip niekad bus lengva spręsti problemas, nesunkiai rasite išeitį iš keblių situacijų. Dvyniai (05 21–06 21). Šiandien gali kilti slaptų ir tamsių minčių. Daug laiko praleisite įtemptai mąstydamas, bet po kurio laiko jums tai nusibos. Kam nors iš aplinkinių galite pasirodyti įtartinas. Vėžys (06 22–07 22). Būsite itin susikaupęs, viską darysite greitai. Būsite linkęs jautriai reaguoti į kylančias problemas ir kivirčytis, nes manysite, kad žodžiai šiandien – vienintelis jūsų ginklas. Liūtas (07 23–08 23). Svajonės ir idealų vaikymasis gali neigiamai veikti jūsų nuotaiką ir vidinę pusiausvyrą. Asmeninės problemos neleis jums užsimiršti, juolab kad joms spręsti šiuo metu reikia racionalaus proto. Mergelė (08 24–09 23). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, būsite pakiliai nusiteikęs, atvirai reikšite emocijas. Vertėtų pasivaikščioti arba pasportuoti. Svarstyklės (09 24–10 23). Sunku susikaupti, gali atsirasti netinkamų ar klaidinančių minčių bei idėjų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galite neatsispirti pagundai kivirčytis su vyresniais ar autoritetingais žmonėmis. Skorpionas (10 24–11 22). Jūs labai energingas ir aktyvus, jaučiate nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Išnaudokite tai – tinkamas metas priimti kai kuriuos svarbius gyvenimo sprendimus, susijusius su šeima, namais, karjera. Šaulys (11 23–12 21). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Atkreipkite dėmesį į šalia esančius, galbūt jiems reikia pagalbos. Ožiaragis (12 22–01 20). Susiklosčiusi padėtis paskatins nuoširdžiai susimąstyti. Žmonės kreipsis į jus tikėdamiesi pagalbos ir patarimo. Tinkamas laikas pakeisti įprastą aplinką. Vandenis (01 21–02 19). Būsite apimtas nuojautos, kad nieko nėra pastovaus. Tai jus gali bauginti. Pasikalbėkite su artimu žmogumi, jis padės jums atrasti pusiausvyrą. Žuvys (02 20–03 20). Mėgausitės gyvenimu, šiandien džiugins net mažiausios smulkmenos. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui ir tai neliks neįvertinta.

BNS inf., AFP nuo­tr.

1797 m. gimė austrų kompozitorius Franzas Schubertas. 1926 m. gimė kompozitorius, pedagogas Vytautas Klova. 1937 m. gimė kino ir teatro aktorius Regimantas Adomaitis. 1939 m. Joniškėlyje gimė Nepriklausomybės atkūrimo signataras, pirmosios vyriausybės

Vardai

horoskopai

Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pą pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis kaus­tan­tis šal­tis jau nu­si­ne­šė ke­lių de­šim­čių žmo­nių gy­vy­bę, ta­čiau ter­mo­met­ro stul­pe­lis ar­ti­miau­siu me­ tu ža­da dar kris­ti. Uk­rai­no­je per pa­sta­ rą­sias ke­tu­rias die­nas dėl šal­čio mi­rė 18 žmo­nių. Dau­giau­sia tai bu­vo be­na­miai, mir­ti­nai su­ša­lę gat­vė­se, ar se­nu­kai – sa­ vo na­muo­se ar­ba at­vež­ti į li­go­ni­nę. Len­ ki­jos po­li­ci­ja in­for­ma­vo, kad sa­vait­ga­lį, oro tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus iki 27 laips­ nių Cel­si­jaus, ša­ly­je su­ša­lo 10 žmo­nių. Iš vi­so nuo žie­mos pra­džios dėl šal­čio ša­ly­je mi­rė 46 žmo­nės. Če­ki­jo­je lau­kuo­ se šeš­ta­die­nio ry­tą bu­vo ras­tas mir­ti­nai su­ša­lęs 26-erių vy­ras.

trečiadienį

–24

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

7

8

9

10

11

12

2012-01-31 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS Briuselyje susirinkusiems es vadovams belgai paruošė staigmeną – visuotinį streiką. Pasaulis 12p. atsistatydi nanti...