Page 1

Lietuva

7p.

Ty­tu­vė­nų ­ baž­ny­čiai ir ­ vie­nuo­ly­nui ­ su­tvar­ky­ti ­ Vy­riau­sy­bės re­zer­vo lė­šų ne­pa­kaks.

Ekonomika

9p.

Eko­no­mis­tų iš­va­da: ša­lies vers­lui­ yra dau­giau­ ga­li­my­bių­ nei­ grės­mių.

Pasaulis Praėjusią savaitę Balkanus paskandino ­ sniegas, ­ šią savaitę ­ kaustys Sibiro ­ speigas.

12p.

30 daugiabučio ­ savininkų ­ atsisako mokėti ­ už darbus, apie ­ kuriuos jie ­ nebuvo ­ informuoti.

13p.

Pirmadienis sausio 30, 2012 Nr. 24 (19583) Kaunodiena.lt 2 Lt

Me­ni­nin­kai: ne­no­ri­me bū­ti tu­ris­tų links­min­to­jai

Pa­le­mo­nas mirks­ta fe­ka­li­jo­se Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Biu­dže­to ne­su­ren­ kan­ti sa­vi­val­dy­ bė nai­ki­na Kul­tū­ ros sky­rių, o vie­toj jo ku­ria­mas nau­ jas da­ri­nys – Kul­tū­ ros ir tu­riz­mo plėt­ ros sky­rius. Kul­tū­ ra tu­ri tar­nau­ti tu­ ris­tams – re­gis, toks nau­ja­sis šū­kis.

Su Kau­no ma­rių re­gio­ni­niu par­ ku be­si­ri­bo­jan­tys Pa­le­mo­no kvar­ ta­lai dau­ge­lį me­tų ter­šia nuo­te­ko­ mis upe­lį ir ma­rias. Gy­ven­to­jams nuo­lat no­sį rie­čia ter­ša­lų dvo­kas. Bet „Kau­no van­de­nys“ ne­sku­ba nei tvar­ky­ti, nei guos­ti.

17 pro­c. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų na­muo­ se ne­tu­ri vi­daus tua­le­to, 16 pro­c. gy­ve­na be vo­nios ar du­šo, skel­bia ES sta­tis­ti­kos agen­tū­ra. Pa­gal šį ro­ dik­lį len­kia­me tik Ru­mu­ni­ją ir Bul­ ga­ri­ją. Mū­sų vals­ty­bės stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­ta, kad iki 2015 m. 95 pro­c. ša­lies gy­ven­to­jų būs­tų bus pri­jung­ ti prie vie­šo­jo van­den­tie­ kio ir nuo­te­kų tink­lų.

2

Dienos citata Kul­tū­ros ir tu­riz­mo su­tuok­tu­vės Kau­ne pra­si­dės ka­ko­fo­niš­ku mar­ šu: į vie­ną ko­lek­ty­vą jun­gia­mi pu­ čia­mų­jų or­kest­ras „Ąžuo­ly­nas“, „Kau­no big­ben­das“ ir an­samb­lis „Ai­niai“. Mies­to me­ni­nin­kams tai pri­me­na eks­pe­ri­men­tą, kai, į ak­ va­riu­mą su­lei­dus skir­tin­gų žu­ve­lių, kai ku­rios ga­li ir neiš­gy­ven­ti. Bet la­biau­siai kū­rė­jus jau­di­na nau­jo­ji val­džios kon­cep­ci­ja: esą me­nas tu­ ri tar­nau­ti turiz­mo plėt­rai. „Mies­ tas vi­sų pir­ma tu­ri bū­ti pa­trauk­lus čia gy­ve­nan­tie­siems“, – įsi­ti­ki­nęs fo­tog­ra­fas Gin­ta­ras Če­so­nis. „Pri­ jun­ki­te Švie­ti­mo sky­rių prie Kau­ no gat­vių ap­švie­ti­mo“, – iro­ni­za­vo ak­to­rius And­rius Žiu­raus­kas. Me­ni­ nin­kų ma­ny­mu, vers­ti dai­li­nin­kus, ra­šy­to­jus, ak­to­rius tap­ti tu­ris­tų vi­ lio­to­jais – di­le­tan­tiz­mas. 22p.

„Ačiū Die­vui, kad prieš ke­ le­rius me­tus at­li­ko­me ka­ pi­ta­li­nį re­mon­tą“, – džiau­gė­si kle­bo­nas Vy­tau­tas ­ Gri­ga­ra­vi­čius, su­ži­no­jęs, ­ kad Ma­žo­ji Kris­taus Pri­si­kė­li­mo ­ baž­ny­čia įra­šy­ta į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.

„„Vi­lio­ti­nis: ko­kiais bū­dais rei­kės ža­vė­ti Kau­no sve­čius, me­ni­nin­kai dar neį­si­vaiz­duo­ja. Redo Vilimo (BFL) nuotr.

4p.


2

Pirmadienis, sausio 30, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

43 50mg/m

3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,58

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

77

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Pa­le­mo­nas mirks­ta fe­ka­li­jo­se Komentaras Eu­ge­ni­jus Vai­na­la­vi­čius

Kau­no re­g io­no ap­l in­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Kau­no mies­to agen­t ū­ros ve­dė­jas

G „„Me­ta­mor­fo­zė: upe­lis, te­kan­tis per Pa­le­mo­ną, jau se­niai nė­ra

gam­tos puoš­me­na.

„„Vieta: ap­lin­ką ter­šian­ti Pa­le­mo­no da­lis yra prie re­gio­ni­nio par­ko

ri­bos. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Žmo­nėms tik šyp­se­ną 1 ke­lia to­kie už­mo­jai, nes ne tik ato­kes­nių kai­mų, bet ir di­

de­lių mies­tų iš­ti­sų kvar­ta­lų gy­ven­ to­jai te­ga­li pa­sva­jo­ti apie pa­to­ges­ nę bui­tį. To­kių kvar­ta­lų yra ir Pa­le­mo­ ne. Jie drie­kia­si be­ne gra­žiau­sio­je šio ra­jo­no vie­to­je – prie pat miš­ ke­liu apau­gu­sių Kau­no ma­rių šlai­ tų, ku­rie pa­ten­ka į re­gio­ni­nio par­ ko te­ri­to­ri­ją. Per čia esan­čių nuo­sa­vų na­ mų skly­pus te­ka upe­lis, ku­rį nuo­ lat ter­šia ne­le­ga­liai nu­ties­ti nuo­te­ kų vamz­dy­nai. Dvo­kian­tys ter­ša­lai lie­ja­si ir į ma­rias. Čiur­le­na dvo­kian­tis upe­lis

„Esa­me prie pat par­ko, gra­žių­jų Kau­no vie­tų, ta­čiau vi­sa­me mies­

„„Tar­ša: S.Leš­čins­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad ta Pa­le­mo­no da­lis, kur ne­nu­ves­ta ka­na­

li­za­ci­ja nuo­lat skan­di­na nuo­te­ko­mis mies­tą, ter­šia Kau­no ma­rių van­de­nį.

te vy­ku­si van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų plėt­ra mus kaž­ko­dėl ap­len­ kė“, – guo­dė­si Ko­pų gat­vės gy­ ven­to­ja Si­gi­ta Leš­čins­kie­nė. Per da­lį Pa­le­mo­no čiur­le­na upe­ lis, ku­rio di­des­nė da­lis te­ka vamz­ džiu po že­me. Ša­lia Ne­ve­ro­nių gat­ vės jis įsi­lie­ja į ne­di­de­lį tven­ki­nį. „Jis – tik­ra nuo­te­kų kau­pyk­la. Iš ten upe­lis, vie­to­mis vis iš­lįs­da­mas iš po že­mės, to­liau te­ka pro gy­ven­ to­jų skly­pus. Jei il­giau pa­ly­ja, upe­ lis vie­to­mis iš­tvins­ta ir ta­da dvo­kia vi­si kvar­ta­lai“, – pa­sa­ko­jo S.Leš­ čins­kie­nė. Upe­lį ter­šia ne­le­ga­liai sa­vo būs­ tų ka­na­li­za­ci­ją nu­ve­dę gy­ven­to­ jai. Iš­siaiš­kin­ti, ku­rie taip pa­da­rė, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų tei­gi­mu, neį­ ma­no­ma. Są­ži­nin­gie­ji yra įsi­ren­gę nuo­te­kų kau­pi­mo šu­li­nius. „Juos

ten­ka kas mė­ne­sį siurb­ti ir tai kai­ nuo­ja apie 200 li­tų“, – sa­kė mo­ te­ris.

Jei il­giau pa­ly­ja, upe­lis vie­to­mis iš­tvins­ta ir ta­da dvo­kia vi­si kvar­ ta­lai.

Pa­le­mo­no bend­ruo­me­nės pir­ mi­nin­kė Jū­ra­tė Ku­le­vie­nė ma­no, kad ge­riau­sia išei­tis bū­tų su­jung­ ti mik­ro­ra­jo­no nuo­te­kų sis­te­mą su li­ku­siais už plėt­ros bor­to skly­pais. „La­biau­siai ste­bi­na, kad pa­mirš­ ta ta mies­to da­lis, ku­ri ri­bo­ja­si su par­ku, Kau­no ma­rių pa­kran­tė­mis. Da­bar jos nuo­lat ter­šia­mos“, – sa­ kė pir­mi­nin­kė. Vil­tis – tik po dve­jų me­tų

Pa­ra­dok­sas, bet tie są­ži­nin­gie­ ji ri­zi­kuo­ja bū­ti nu­baus­ti ap­lin­ ko­sau­gi­nin­kų, mat iš siur­bian­čių nuo­te­kas įmo­nių gy­ven­to­jai daž­ nai ne­pra­šo do­ku­men­tų, nes ki­tu at­ve­ju tek­tų pa­klo­ti ke­lio­mis de­ šim­ti­mis li­tų dau­giau.

Van­dent­var­kos pro­jek­tus mies­ te įgy­ven­di­nan­ti bend­ro­vė „Kau­ no van­de­nys“ kol kas pa­le­mo­niš­ kiams nie­ko pa­guo­džia­mo pa­sa­ky­ti ne­ga­li. „2007–2013 m. ES fi­nan­si­ niu pe­rio­du nau­jų pro­jek­tų pra­dė­ ta ne­bus. Šiuo me­tu vyks­ta dar­ bai Vi­li­jam­po­lė­je, Aukš­tuo­siuo­se ir Že­muo­siuo­se Šan­čiuo­se“, – pa­

a­l iu tik pa­svei­k in­t i Pa­le­ mo­no gy­ven­to­j ų ini­c ia­ ty­vą telk­t is. Jiems bū­t i­na ne­nu­rim­ti ir nuo­lat spaus­ ti po­li­ti­kus. Jų ini­cia­ty­vą tik­rai pa­lai­ ky­si­me. Aki­vaiz­džių gam­tos ny­ki­mo po­žy­mių, mū­sų duo­me­ni­mis, dar nė­ ra, to­dėl kaž­ko­kių di­de­lių žy­gių ta­me mik­ro­ra­jo­ne ne­sii­ma­me. Be to, įro­dy­ ti, ku­ris na­mas ter­šia upe­lį, su­dė­tin­ga. Ypač kai ne­le­ga­liai jun­gia­ma­si į bend­ rą vamz­dį, ku­rio ne­ga­li už­kimš­ti. Apsk­ ri­tai Kau­ne po van­den­tie­kio ir nuo­te­ kų plėt­ros to­kių gy­ven­to­jų, ku­rie ves­tų ne­le­ga­lias ka­na­li­za­ci­jas į upe­lius, pa­ šlai­tes, ma­žė­ja. De­ja, ta plėt­ra ne vi­sa­ da tei­sin­ga: kai kur vamz­dy­nai klo­ja­mi kas ant­ro­je gat­vė­je. Ta­da ne­vie­no­dai kai­nuo­ja ves­t i įva­dus, to­dėl ki­t i iš­vis at­si­sa­ko jung­tis prie tink­lų. Ne vi­sa­da ge­ra išei­tis in­di­vi­dua­lių na­mų nuo­te­ kų va­ly­mo įren­gi­niai. Mū­sų pa­tik­ri­ni­ mai ro­do, kad po dve­jų me­tų į ap­lin­ką ima­ma leis­ti ne­va­ly­tą van­de­nį, nes dėl ne­tin­ka­mos prie­žiū­ros nuo­te­kos kaip rei­kiant neiš­va­lo­mos.

sa­ko­jo įmo­nės „Kau­no van­de­nys“ di­rek­to­rius Vi­lius Bu­ro­kas. Pa­le­mo­nas tu­rė­ti van­den­tie­kį ir ka­na­li­za­ci­ją ga­li ti­kė­tis tik po 2014 m., kai ES tu­rės nau­ją biu­dže­tą ir pa­ra­mos pro­gra­mas. „Ma­no ži­nio­ mis, pro­jek­tai, fi­nan­suo­jan­tys van­ dent­var­ką, tu­rė­tų iš­lik­ti“, – ma­no V.Bu­ro­kas. Jis pri­dū­rė, kad įgy­ven­di­nant to­ kius pro­jek­tus skai­čiuo­ja­mas ir jo at­si­per­ka­mu­mas. Ki­taip ta­riant, aiš­ki­na­ma­si, ar kvar­ta­luo­se, kur pra­šo­ma ties­ti vamz­dy­nus, bus pa­kan­ka­mai vie­šo­jo van­den­tie­kio ir nuo­te­kų nau­do­to­jų. „Ant­ra ver­tus, Pa­le­mo­no gy­ven­ to­jai tu­ri ge­rą ko­zi­rį – ša­lia esan­tį re­gio­ni­nį par­ką. Gam­to­sau­ga įgy­ ven­di­nant to­kius pro­jek­tus taip pat la­bai svar­bi“, – kal­bė­jo V.Bu­ro­kas.

Gims­ta šiau­rie­tiš­ko ėji­mo tra­di­ci­ja Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Šiau­rie­tiš­ko ėji­mo en­tu­zias­tai spau­džiant sa­vait­ga­lio spei­gui pa­ de­monst­ra­vo, kad šiuo svei­ka­tai nau­din­gu už­siė­mi­mu ke­ti­na už­ krės­ti kuo dau­giau kau­nie­čių.

„„Nau­da: žy­giai su spe­cia­lio­mis laz­do­mis tei­kia daug ge­rų emo­ci­jų ir

nau­dos svei­ka­tai.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Į pir­mą­jį žy­gį šeš­ta­die­nį Pa­ne­mu­ nės ši­le pa­kvie­tė ža­lio­sios svei­ka­ tos klu­bas „Žo­lin­čių aka­de­mi­ja“, Šiau­rie­tiš­ko ėji­mo klu­bas ir Kau­no svei­kuo­liai. Pus­šim­tis žmo­nių nu­ ke­lia­vo apie 8 km. „Bai­mi­no­mės, kad dėl šal­čio su­ si­rinks ne­daug žmo­nių, bet atė­ jo gan gau­sus bū­rys“, – džiau­gė­si „Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ va­do­vė Da­ nu­tė Kun­čie­nė. Po žy­gio žmo­nės vai­ši­no­si ža­lio­ jo svei­ka­tos klu­bo „Žo­lin­čių aka­ de­mi­ja“ at­sto­vų iš­vir­ta sau­lėg­rą­ žų ar­ba­ta, klau­sė­si pa­ta­ri­mų apie svei­ką mi­ty­bą. „No­ri­me, kad žmo­nės neuž­si­ bū­tų na­muo­se, dau­giau lai­ko leis­

„„Žygis: penkiasdešimt žmo­nių

nu­ke­lia­vo apie 8 km.

tų gry­na­me ore, gau­tų ge­rų emo­ci­ jų, nes tai – pa­grin­di­nis svei­ka­tos šal­ti­nis“, – kal­bė­jo D.Kun­čie­nė. Pa­sak jos, to­kie žy­giai bus ren­ gia­mi kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį. Žmo­ nės kvie­čia­mi rink­tis A.Sme­to­nos alė­jos ga­le, ne­to­li bu­vu­sio ant­ro­ jo Pa­ne­mu­nės pa­plū­di­mio. Va­sa­rį Šiau­rie­tiš­ko ėji­mo klu­bas su­si­rin­ ku­sie­siems ne­mo­ka­mai nuo­mos

spe­cia­lias laz­das. Šiau­rie­tiš­ko ėji­ mo inst­ruk­to­rė Ja­ni­na Ba­ze­vi­čie­nė aiš­ki­no, kad tik­riems žy­gei­viams laz­dos yra bū­ti­nos. „Jos pa­de­da žings­niuo­ti daug il­ giau ir leng­viau, per­ke­lia krū­vį rau­ me­nims nuo ko­jų į vir­šu­ti­nę kū­no da­lį“, – tei­gė inst­ruk­to­rė. Ji pa­ti šiau­rie­tiš­ku ėji­mu su­si­do­ mė­jo prieš tre­jus me­tus, su­ži­no­ju­ si apie jį iš spau­dos. „Ieš­ko­jau, kur įsi­gy­ti tų laz­dų, bet ne­ra­dau. Te­ ko at­si­vež­ti iš už­sie­nio. Pas­kui pa­ ti pra­dė­jau or­ga­ni­zuo­ti šiau­rie­tiš­ko ėji­mo laz­dų ga­my­bą ir da­bar tai yra ma­no pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis. Mū­sų pro­duk­ci­ja sėk­min­gai par­duo­da­ma Lie­tu­vo­je ir eks­por­tuo­ja­ma į už­sie­ nį“, – pa­sa­ko­jo inst­ruk­to­rė. Laz­dų kai­ną le­mia stry­po su­dė­ tis – stik­lo ir ang­lies pluoš­to jun­ gi­nio san­ty­kis. Jos kai­nuo­ja 100– 150 li­tų. J.Ba­ze­v i­č ie­n ės duo­m e­n i­m is, Kau­ne yra apie šim­tas šiau­rie­tiš­ko ėji­mo en­tu­zias­tų, o vi­so­je Lie­tu­vo­ je – apie pu­sė tūks­tan­čio.


3

Pirmadienis, sausio 30, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Gar­lia­vos dra­ma buria nau­ją par­ti­ją

Kau­ne pra­dė­ jo veik­ti ant­ro­ ji ťa­ly­je ekst­re­ ma­laus spor­to sa­lė. Ją Auť­ros gat­vė­je iť­nuo­ mo­jo ir įren­gė Kau­no vai­kų ir jau­ni­mo cent­ ras su ekst­re­ ma­laus spor­to klu­bu.

Sau­lius Tvir­bu­tas Kau­ne ve­lio­nio Drą­siaus Ke­dĹžio ar­ti­mie­ji ir rė­mė­jai ĹĄeť­ta­die­nÄŻ su­ ren­gÄ— stei­gia­mą­jÄŻ su­si­rin­ki­mÄ… ir ar­ ti­miau­siu me­tu ke­ti­na ÄŻre­gist­ruo­ti po­li­ti­nÄ™ par­ti­jÄ… „Drą­sos ke­lias“.

„„Lais­va­lai­kis: ried­len­tes, rie­du­Ä?ius, dvi­ra­Ä?ius Kau­no jau­ni­mas tu­rÄ—s kur pa­nau­

do­ti ir Şie­mą. Ar­tō­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Jau­ni­mas tu­rės kur iť­si­dōk­ti Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Sa­lė­je su­mon­tuo­ta ÄŻran­ga va­Şi­nė­ ti ir triu­kus at­lik­ti dvi­ra­Ä?iais, va­di­ na­mais BMX, ried­len­tė­mis, rie­du­ Ä?iais. „Tu­ri­me vie­nin­te­lÄ™ Lie­tu­vo­je kem­pi­niĹł duo­bÄ™, kur ga­li­ma pa­da­ rius triu­kÄ… drą­siai ÄŻvirs­ti su dvi­ ra­Ä?iu ar rie­du­Ä?iais“, – pa­sa­ko­jo Kau­no vai­kĹł ir jau­ni­mo cent­ro di­ rek­to­rius El­vi­jus Sker­sys. Ati­da­ry­mo pro­ga ĹĄeť­ta­die­nÄŻ vi­ sÄ… die­nÄ… bu­vo ren­gia­mos dvi­ra­Ä?iĹł, rie­du­Ä?iĹł, ried­len­Ä?iĹł meist­rĹł kva­li­ fi­ka­ci­nÄ—s var­Şy­bos. Jo­se da­ly­va­vo ir pro­fe­sio­na­lĹŤs, pa­si­ro­dan­tys tarp­

tau­ti­nė­se kva­li­fik ­ a­ci­nė­se var­Şy­bo­ se spor­ti­nin­kai. „At­vy­ko ge­riau­sias ĹĄa­ly­je BMX spor­ti­nin­kas pro­fe­sio­ na­las Dei­vi­das But­ko­vas, rie­du­ti­ nin­kĹł gru­pÄ— iĹĄ Lat­vi­jos“, – dĹžiau­ gė­si E.Sker­sys.

El­vi­jus Sker­sys:

ÄŒia vyks­ta sa­vo­tiť­kas gat­vÄ—s gy­ve­ni­mas po sto­gu. Pa­sak di­rek­to­riaus, dar iki ofi­ cia­laus ati­da­ry­mo pra­dė­ju­si veik­ti

sa­lÄ— jau pri­trau­kia bō­rius jau­ni­mo nuo 12 iki 25 me­tĹł am­Şiaus. „Jie tu­ri kur iť­lie­ti ener­gi­jÄ…, pa­ skui at­si­sė­dÄ™ ra­miai pa­bend­rau­ti. ÄŒia vyks­ta sa­vo­tiť­kas gat­vÄ—s gy­ve­ ni­mas po sto­gu. DĹžiu­gu, kad ÄŻvai­ riĹł kryp­Ä?iĹł ekst­re­ma­lai pa­tys su­ si­ta­ria, kaip drau­giť­kai pa­si­da­ly­ti sa­lÄ—s erd­ve, pa­vyz­dĹžiui, kai va­Şi­ nė­ja dvi­ra­ti­nin­kai, rie­du­ti­nin­kai ir ried­len­ti­nin­kai il­si­si“, – kal­bė­ jo E.Sker­sys. Iki ĹĄiol ekst­re­ma­laus spor­to mė­ gė­jai Lie­tu­vo­je to­kiÄ… sa­lÄ™ po sto­ gu tu­rė­jo tik Vil­niu­je. Vi­sos die­nos kai­na ekst­re­ma­laus par­ko lan­ky­to­ jams – 10 li­tĹł.

„Kol kas su­si­rin­ko­me ap­tar­ti par­ ti­jos re­gist­ra­vi­mo, jos pro­gra­mos kō­ri­mo rei­ka­lĹł. Pla­Ä?iau apie tai vi­suo­me­nei pa­skelb­si­me pir­ma­ die­nÄŻâ€œ, – tik tiek va­kar te­pa­sa­kÄ— vie­na iĹĄ par­ti­jos kō­ri­mo ini­cia­to­ riĹł, D.Ke­dĹžio te­ta Aud­ro­nÄ— Sku­ Ä?ie­nÄ—. Apie su­si­rin­ki­mÄ… la­bai ma­ Ĺžai in­for­muo­ja ir pa­Ä?ios stei­gia­ mos par­ti­jos pro­fi­lis so­cia­li­nia­ me tink­la­­py­je „Fa­ce­book“. Ten ÄŻdė­tos ke­lios fo­tog­ra­fi­jos iĹĄ su­ si­rin­ki­mo. Par­ti­jos pir­mi­nin­ku siō­lo­mas ku­ni­gas al­ta­ris­tas Jo­ nas Var­ka­la. Vi­suo­me­ni­nis ju­

dė­ji­mas „Drą­siaus ke­lias“ apie po­li­ti­nÄ—s par­ti­jos stei­gi­mÄ… pra­bi­ lo dar rugp­jō­tÄŻ. Ta­da pa­skelb­to­ je dek­la­ra­ci­jo­je bu­vo ak­cen­tuo­ ja­ma ko­va su oli­gar­chi­ja, siō­lo­ma tei­sė­sau­gos per­tvar­ka, grieŞ­tes­ nÄ—s baus­mÄ—s uĹž vals­ty­bi­nio tur­to grobs­ty­mÄ…, ko­rup­ci­jÄ…, pe­do­fi­li­jÄ…, nar­ko­ti­kĹł kont­ra­ban­dÄ…. Par­ti­jos kō­ri­mo ini­cia­to­riai pa­ si­sa­ko uĹž pro­gre­si­nius mo­kes­Ä?ius, pri­dė­ti­nÄ—s ver­tÄ—s mo­kes­Ä?io ma­Şi­ ni­mÄ…, ĹĄil­dy­mo, elekt­ros kai­nĹł re­ gu­lia­vi­mÄ…, ne­mo­ka­mÄ… moks­lÄ…. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je da­ bar ÄŻre­gist­ruo­tos 39 par­ti­jos. Ar­ tė­jant ĹĄiĹł me­tĹł ru­de­nÄŻ ÄŻvyk­sian­ tiems rin­ki­mams, be „Drą­sos ke­lio“, uŞ­si­re­gist­ruo­ti no­ri ir dau­ giau nau­jĹł po­li­ti­niĹł jė­gĹł: Ar­tō­ro Zuo­ko ir Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nÄ—s va­do­vau­ja­mos par­ti­jos, ku­ria­ma Emig­ran­tĹł par­ti­ja, at­ku­ria­ma Lie­ tu­viĹł tau­ti­nin­kĹł są­jun­ga.

„„Aktyvas: vie­na iť par­ti­jos kō­ri­mo ini­cia­to­rių – D.Ke­dŞio te­ta A.Sku­

Ä?ie­nÄ—. Ar­tō­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Liftams modernizuoti kauptos lÄ—ĹĄos bus grÄ…Ĺžintos Siekdama pateisinti gyventojĹł teisÄ—tus lĹŤkesÄ?ius ir interesus, taryba nusprendÄ— surinkti lÄ—ĹĄas iĹĄ tĹł namĹł, kuriuose jau yra atlikta liftĹł modernizacija ar rekonstrukcija panaudojant minÄ—toje sÄ…skaitoje kauptas lÄ—ĹĄas ir grÄ…Ĺžinti jas tĹł namĹł gyventojams, kuriĹł sukauptos lÄ—ĹĄos buvo panaudotos ďŹ nansuojant liftĹł modernizavimo darbus.

Kauno miesto taryba pritarÄ— sprendimui iĹĄ daugiabuÄ?iĹł namĹł, kuriuose buvo modernizuoti ar rekonstruoti liftai, bendraturÄ?iĹł susigrÄ…Ĺžinti lÄ—ĹĄas, kurias jiems kreditavo kitĹł namĹł bendraturÄ?iai. Pakito ÄŻstatymai

Nuo 2000-ĹłjĹł iki 2006 m. geguŞės 1 d. Kauno miesto savivaldybÄ— kaupÄ— lÄ—ĹĄas daugiabuÄ?iĹł namĹł liftams modernizuoti ar rekonstruoti specialioje sÄ…skaitoje. UĹž joje sukauptas lÄ—ĹĄas buvo atnaujinami liftai pagal tam tikrus liftĹł modernizavimo planus eilÄ—s tvarka. Nuo 2000 m. rugsÄ—jo iki 2007 m. liepos mÄ—n. iĹĄ ĹĄiĹł lÄ—ĹĄĹł 54 Kauno mieste esanÄ?iuose namuose buvo atnaujinti 99 liftai (uĹž 7,23 mln. litĹł). TaÄ?iau 2006-aisiais ÄŻstatymiĹĄkai pasikeitÄ— kaupiamĹłjĹł lÄ—ĹĄĹł rinkimo tvarka, kuri leido liftĹł atnaujinimo lÄ—ĹĄas kaupti tik ÄŻ administratoriĹł atidarytas administruojamĹł namĹł kaupiamÄ…sias arba daugiabuÄ?iĹł namĹł savininkĹł bendrijĹł banko sÄ…skaitas. Taip atsakomybÄ— uĹž lÄ—ĹĄĹł tikslingÄ… naudojimÄ… buvo perduota daugiabuÄ?iĹł namĹł prieĹžiĹŤros administratoriams, daugiabuÄ?iĹł namĹł savininkĹł bendrijoms ir patiems namĹł gyventojams. DalÄŻ liftĹł bĹŤtina atnaujinti

DaugiabuÄ?ius namus administruojanÄ?iose ÄŻmonÄ—se nuo 2006-ĹłjĹł sukaupta daugiau nei 3,2 mln. litĹł. TaÄ?iau visa ĹĄi suma iĹĄskaidyta ÄŻ atskirĹł namĹł sÄ…skaitas, kuriose lÄ—ĹĄĹł nÄ—ra sukaupta tiek, kad jĹł pakaktĹł liftui modernizuoti ar rekonstruo-

Pagaliau pajudÄ—s ledai

ď ŽPanaudojimas: b 8Nb[\ZVR`a\`NcVcNYQfOĂ›``bXNb]aN`YĂ›N`Obc\Na[NbWV[NZVYVSaNV]NTNYaNZaVX_b`YVS

aĂşZ\QR_[VgNcVZ\]YN[b`

ti. Yra daugiabuÄ?iĹł, kuriuose liftĹł eksploatacinÄ—s galimybÄ—s pasiekÄ— kritinÄ™ ribÄ…, todÄ—l juos bĹŤtina kuo greiÄ?iau atnaujinti. PridÄ—jus tas lÄ—ĹĄas, kurias atskirĹł daugiabuÄ?iĹł

gyventojai kaupÄ— iki 2006-ĹłjĹł, jĹł liftams modernizuoti lÄ—ĹĄĹł uĹžtektĹł arba trĹŤktĹł palyginti nedaug. Bet ĹĄiuo metu Kauno miesto savivaldybÄ—s specialiojoje sÄ…skaitoje lif-

tĹł kaupiamĹłjĹł lÄ—ĹĄĹł likutis tesiekia 12,8 tĹŤkst. litĹł, o teisinio mechanizmo, kaip grÄ…Ĺžinti kitĹł namĹł liftams modernizuoti panaudotas lÄ—ĹĄas, iki ĹĄiol nebuvo.

Patvirtinus lÄ—ĹĄĹł grÄ…Ĺžinimo tvarkÄ…, 54 namĹł, kuriuose liftai buvo modernizuoti ar rekonstruoti, savininkai turÄ—s kas mÄ—nesÄŻ pervesti ÄŻ savivaldybÄ—s sÄ…skaitÄ… nustatytÄ… kaupiamĹłjĹł ÄŻmokĹł dydÄŻ, kol bus padengtos skolintos lÄ—ĹĄos. „Pagaliau pajudÄ—s ledai ir toliau bus tÄ™siamas daugiabuÄ?iĹł namĹł liftĹł atnaujinimo procesas, kuris 2007 m. rugsÄ—jo mÄ—nesÄŻ sustojo dÄ—l nesutvarkytos liftĹł atnaujinimo lÄ—ĹĄĹł administravimo teisinÄ—s bazÄ—s“, – teigÄ— Miesto ĹŤkio komiteto narys Vygantas GudÄ—nas. ÄŽ savivaldybÄ—s specialiÄ…jÄ… sÄ…skaitÄ… liftams modernizuoti ar rekonstruoti grÄ…Ĺžintos lÄ—ĹĄos bus pervestos ÄŻ atitinkamĹł administratoriĹł ar bendrijĹł atidarytas kiekvieno namo, kuriam reikia grÄ…Ĺžinti lÄ—ĹĄas, kaupiamĹłjĹł lÄ—ĹĄĹł sÄ…skaitas. Ĺ iuo metu Kauno miesto savivaldybÄ—s specialiojoje sÄ…skaitoje liftĹł kaupiamĹłjĹł lÄ—ĹĄĹł likutis siekia 12,8 tĹŤkst. litĹł. DaugiabuÄ?ius namus administruojanÄ?iose ÄŻmonÄ—se yra sukaupta daugiau kaip 3,2 mln. litĹł. UĹžs. 906100


4

Pirmadienis, sausio 30, 2012

Miestas

Ža­lia­kal­ny­je be­ si­glau­džian­ti Ma­ žo­ji Kris­taus Pri­si­ kė­li­mo baž­ny­čia ne­se­niai įra­šy­ta į Kul­tū­ros ver­ty­ bių re­gist­rą. Jos šei­mi­nin­kai džiau­ gia­si, kad bū­ti­ niau­sius re­mon­to dar­bus spė­jo at­lik­ ti iki tol.

„„At­nau­jin­ta: prieš ke­le­rius me­tus šven­to­vės pa­sta­tas ap­šil­tin­tas, pa­keis­ta elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, at­nau­jin­tas par­ke­tas, įsi­gy­ti nau­ji suo­lai ir klaup­tai.

Ver­ty­bės sta­tu­sas baž­ny­tė­lės neiš­gąs­di­no Lan­gų keis­ ti kol kas ne­nu­ma­to­ me. Ne­sa­ me už­si­spy­ rę, gal atei­ ty­je pa­kei­si­ me juos me­ di­niais.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Kri­ti­ka dėl lan­gų – pa­grįs­ta

„„Trū­ku­mas: pa­vel­do spe­cia­lis­tams kliū­va, kad se­nie­ji me­di­niai lan­gai

pa­keis­ti plas­ti­ki­niais, ne vi­sur iš­sau­go­tas jų skai­dy­mas.

„Aiš­ku, kad da­bar trik­džių bus dau­giau. Ačiū Die­vui, kad vi­sus dar­bus pa­da­rė­me iki to, prieš ke­ le­rius me­tus at­li­ko­me ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą“, – at­vi­rai kal­bė­jo Kris­ taus Pri­si­kė­li­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­ nas Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. „Da­ bar, kaip sa­ko, nė vi­nies neį­kal­si be lei­di­mo“, – pri­dū­rė jis, api­bū­ din­da­mas baž­ny­tė­lės nau­jo­jo sta­ tu­so ypa­tu­mus. Aukš­tai­čių gat­vė­je esan­čio­je šven­to­vė­je 2006 m. iš vi­daus ap­ šil­tin­tos sie­nos ir lu­bos, zak­ris­ti­jo­je pa­klo­tos nau­jos grin­dys, at­nau­jin­ tas par­ke­tas, su­dė­ti lan­gai, įreng­ta nau­ja elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja ir ap­švie­ ti­mas, ap­švies­tas Kry­žiaus ke­lias, o iš išo­rės baž­ny­čia at­nau­jin­ta iš­sau­ gant se­ną­ją ar­chi­tek­tū­rą. „Sie­nas iš lau­ko nu­švei­tė­me, nes bu­vo už­tep­tos kaž­ko­kio­mis kal­kė­ mis. Už­per­nai su­si­tvar­kė­me šven­ to­rių“, – dar­bus var­di­jo kle­bo­nas. 2008 m. baž­ny­tė­lė pa­si­puo­šė nau­ jais suo­lais su klaup­tais. Į ver­ty­bių są­ra­šą įtrauk­to pa­sta­ to ver­ti­ni­mo ak­te ra­šo­ma, kad lan­ gai – blo­gos būk­lės. Mat me­di­niai lan­gų rė­mai pa­keis­ti bal­tais plas­ ti­ki­niais. „Pas­ta­ba dėl plas­ti­ki­nių lan­gų gal ir tei­sin­ga, bet lan­gų keis­ti kol kas ne­nu­ma­to­me. Ne­sa­me už­si­ spy­rę, gal atei­ty­je pa­kei­si­me juos me­di­niais“, – ne­prieš­ta­ra­vo V.Gri­ ga­ra­vi­čius. Nuo šiol per­tvar­kant ar re­mon­ tuo­jant šven­to­vę dar­bus teks de­ rin­ti su pa­vel­do spe­cia­lis­tais. Su di­džią­ja – ne kon­ku­ren­tės

„„Ver­ty­bės: ne­di­de­lės šven­to­vės puoš­me­na – žy­maus tar­pu­ka­rio me­ni­

nin­ko S.Ušins­ko vit­ra­žai.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ši baž­ny­čia ypač bu­vo reikš­min­ga so­viet­me­čiu. Jo­je krikš­ti­jo­si la­bai daug žmo­nių. Ža­lia­kal­ny­je gy­ve­no

„„Situacija: V.Grigaravičius žino, kad remonto dar­

bai nuo šiol bus sudėtingesni.

daug in­te­li­gen­ti­jos – mo­ky­to­jų, gy­ dy­to­jų, ku­rie lan­kė­si šio­je ne­di­du­ kė­je baž­ny­čio­je. Kai ku­rie ir da­bar ją lan­ko. Šven­to­vė yra pri­trau­ku­ si ne­ma­žai jau­nuo­lių, ku­rie vė­liau pa­si­rin­ko dva­si­nin­ko ke­lią. Ats­ta­čius Pa­mink­li­nę Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čią, už­da­ry­ ti ma­žą­ją net ne­gal­vo­ta. „Di­džio­ ji Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čia da­bar tu­ ri sa­vo vei­dą. Kon­ku­ren­ci­jos tarp abie­jų šven­to­vių nė­ra. Vie­ni ren­ ka­si ma­žą­ją, juo la­biau kad ji yra šil­do­ma, ki­ti – di­džią­ją“, – pa­sa­ ko­jo kle­bo­nas. Ma­žą­ja va­di­na­mos šven­to­vės rai­ da įdo­mi. Lie­tu­vai 1918 m. pa­skel­ bus ne­prik­lau­so­my­bę, Ža­lia­kal­ny­ je pa­gau­sė­jo gy­ven­to­jų, čia nu­tar­ta įsteig­ti nau­ją pa­ra­pi­ją. 1922 m. iš­ kel­ta idė­ja kaip pa­mink­lą ne­prik­ lau­so­my­bei Ža­lia­kal­ny­je pa­sta­ty­ti gra­žią baž­ny­čią ir su­teik­ti jai Kris­ taus Pri­si­kė­li­mo ti­tu­lą. Dėl fi­nan­si­nės kri­zės Lietuvo­ je su­ma­ny­mo įgy­ven­din­ti ne­si­ se­kė, vie­toj iš­tai­gin­gos šven­to­vės nu­spręs­ta pa­sta­ty­ti lai­ki­ną me­di­nę baž­ny­tė­lę. Ka­dan­gi šį tiks­lą grei­tai

įgy­ven­din­ti taip pat bu­vo ne­leng­ va, nu­tar­ta ant gau­tos že­mės sta­ty­ti lai­ki­ną me­di­nę baž­ny­čią. Ji pra­dė­ta sta­ty­ti 1923 m. pra­džio­je, o tų pa­ čių me­tų rug­sė­jo 23 d. iš­kil­min­gai pa­šven­tin­ta. Iš­sau­go­ti uni­ka­lūs vit­ra­žai

Sek­ma­die­niais vi­si no­rin­tie­ji da­ly­ vau­ti šv.Mi­šio­se ne­su­tilp­da­vo, to­ dėl nu­spręs­ta pa­di­din­ti lai­ki­ną­ją baž­ny­čią, ku­ri pa­šven­tin­ta 1928 m. pa­bai­go­je. Ant­ros lai­ki­no­sios baž­ ny­čios kar­ka­sas bu­vo me­di­nis, tar­ pai su­mū­ry­ti iš ply­tų. 1933 m. ant­ro­ji baž­ny­čia bu­vo res­tau­ruo­ta. Re­konst­ruk­ci­jos au­ to­rius – in­ži­nie­rius Ka­ro­lis Rei­so­ nas, ku­ris pro­jek­ta­vo ir di­džią­ją – Pa­mink­li­nę Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čią. Me­di­nė baž­ny­tė­lė bu­vo ap­mū­ry­ta, jo­je įreng­ti pen­ki al­to­riai. Be­ne svar­biau­si de­ko­ro ak­cen­ tai – pran­cū­ziš­ko stik­lo vit­ra­žai, ku­rių au­to­rius – gar­sus tar­pu­ka­rio me­ni­nin­kas Sta­sys Ušins­kas. Šie me­no kū­ri­niai jau anks­čiau įra­šy­ti į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, da­bar tai – vie­na iš baž­ny­čios ver­ty­bių.


5

pirmADIENIS, sausio 30, 2012

miestas

Kelias į mažesnes sąskaitas už šildymą – konkurencija šilumos kiekis vasaromis miesto poreikį viršys 4–5 kartus. Visos pagaminamos šilumos Kaunui nereikės, todėl ją ketinama pirkti aukciono būdu. „Būtų idealu, jei šilumą galėtume pirkti kas valandą, bet techniškai tai yra neįmanoma. Greičiausiai bus paros arba savaitinis aukcionas. Pavyzdžiui, iš kažkur pigiau biokuro nusipirkęs gamintojas galės šilumą pardavinėti pigiau. Jis tos savaitės aukcioną ir laimės, bet po savaitės jo pirktas pigus kuras baigsis, todėl šilumą galbūt pigiau galės pardavinėti kitas gamintojas. Toks žaidimas ir vyks“, – aiškino V.Šuksteris.

„„Dėmesys: neseniai Petrašiūnų elektrinę apžiūrėjo energetikos ministras Arvydas Sekmokas (viduryje), Kauno miesto meras An-

drius Kupčinskas (kairėje) ir „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius Misiūnas.

Kauniečiams tiekiama šiluma yra viena brangesnių Lietuvoje. „Kauno energijos“ perkamos šilumos kaina yra pati didžiausia. Tačiau padėtis labai greitai pasikeis – jau šiais metais veiklą gali pradėti vykdyti keli nepriklausomi šilumos gamintojai.

– iš „Kauno termofikacijos elektrinės“ perkamos šilumos kaina. Ji sausio mėnesį buvo brangiausia visoje Lietuvoje“, – pasakojo technikos mokslų daktaras Vykintas Šuksteris. V.Šuksteris dirba darbo grupėje, kuriai suformuotas sudėtingas uždavinys – paruošti nepriklausomų šilumos gamintojų prisijungimo prie šilumos tinklų taisykles. Netrukus į vieną dokumentą sugulsiančios taisyklės nebus nugrūstos į stalčių apačią, nes jau šiais metais Kaune gali pradėti veikti ne viena nepriklausomų šilumos gamintojų pastatyta katilinė. „Todėl reikia sukurti skaidrias ir aiškias taisykles, pagal kurias ta šiluma bus perkama. Taisykles turime sukurti patys, nes jų nėra iš ko pasiskolinti. Kaip tik šiuo metu jas kuria skandinavai ir

Vakarų europiečiai. Manau, kad jie savo dokumentuose gali panaudoti ir dalį mūsų darbo“, – kalbėjo V.Šuksteris. Taisyklės dar bus aptartos su Energetikos ministerija, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, esamais ir potencialiais šilumos energijos gamintojais. „Mūsų ir šilumos gamintojų nuomonės ne visada sutampa, tačiau manau, kad rasime geriausią sprendimą“, – sakė V.Šuksteris. Šilumos pirkėjo ir gamintojo santykius apibrėšiančią strategiją ketinama pateikti kitą mėnesį. Šilumą pirks aukcione Gali būti, kad per porą metų Kaune veiklą pradės vykdyti 4–6 nepriklausomi šilumos gamintojai, kurių pagaminamos

Vykintas Šuksteris:

Galima būtų kalbėti apie šilumos kainų sumažėjimą su sąlyga, kad nedidės kuro kainos.

Kol kas potencialių naujų šilumos tiekėjų tokios žaidimo taisyklės neatbaidė. Rimtai naujų katilinių statyba Kaune besidomėję verslininkai savo planų neišsižadėjo. Kai kurie katilinių statybos projektai jau įsibėgėjo. Aiškių šilumos pirkimo taisyklių suformulavimas 1 3,1 3

Kauno bėda – šilumos kaina „Vilniaus energija“ reklamose giriasi tuo, kad jų paslaugos nebrangsta. Tuo metu „Kauno energijos“ paslaugos (pastovioji kainos dedamoji) per pastaruosius kelerius metus netgi atpigo 5,3 proc. Miesto gyventojai gali džiaugtis beveik pigiausiai Lietuvoje atsieinančia šilumos tiekimo paslauga. Lietuvoje pigiau šilumos tiekimo paslaugas teikia tik „Klaipėdos energija“ ir „Jonavos šilumos tinklai“. Kauniečių bėda

„Kauno energijos“ nuotr.

1 1 ,50

1 4,00

1 0,24

1 0,51 „Širvintų šiluma“

9,78

„Nemenčinės komunalininkas“

9,65

9,41

9,42 „Šilalės šilumos tinklai“

„L itesko“fil. „K elmės šiluma“

9,22

„L itesko“fil. „Vilkaviškio šiluma“

9,63

9,1 5

„K retingos šilumos tinklai“

„L itesko“fil. „Marijampolės šiluma“K azlų Rūdoje

9,1 1

„L itesko“fil. „B iržų šiluma“

9,42

9,04

„Šakių šilumos tinklai“

8,62

9,02

8,38

„Akmenės energija“

„L itesko“fil. „T elšių šiluma“

8,26

„Nemėžio komunalininkas“

8,97

8,08

„Joniškio energija“

„Pakruojo šiluma“

8,00

„L itesko“fil. „Marijampolės šiluma“

7,48

7,95

7,43

„Velžio komunalinis ūkis“

„R adviliškio šiluma“

7,34

„K aišiadorių šiluma“

7,76

7,30

„L itesko“fil. „Alytaus energija“

„Prienų energija“T rakų padalinys

7,21

„L itesko“fil. „Marijampolės šiluma“Sargėnuose

„A nykščių šiluma“

7,1 3

5,80

„L itesko“fil. "Palangos šiluma“

5,80

„Birštono šiluma“

7,05

5,67

„Šiaulių energija“

„Prienų energija“

5,58

„Panevežio energija“

6,98

5,53

„L itesko“fil. "Druskininkų šiluma“

„Šilutės šilumos tinklai“

5,48

„Plungės šilumos tinklai“

6,49

5,44

„Mažeikių šilumos tinklai“

6,23

5,28

„Utenos šilumos tinklai“

4,27

4,91

4,08

„K laipėdos energija“

4,00

„Jonavos šilumos tinklai“

6,00

„Vilniaus energija“

ct/kWh

8,00

„Šalčininkų šilumos tinklai“

1 0,00

„Švenčionių energija“

1 2,00

„„Šilumos kainos pastovioji dedamoji, ct/kWh (nuo 2012 01 01).

„Skuodo šiluma“

„L azdijų šiluma“

„Molėtų šiluma“

„R aseinių šilumos tinklai“

„T auragės šilumos tinklai“

„Varėnos šiluma“

0,00

„K auno energija“

2,00

Šaltinis „Kauno energija“

Skaičiai Šiuo metu „Kauno termofikacijos elektrinės“ (KTE) pajėgumas – 1583 MW. Didžiausio potencialaus naujo KTE konkurento – „Fortum Heat Lietuva“ katilinės planuojamas pajėgumas – 120 MW. Kauno poreikis atšiauriausią žiemą – 350–400 MW. Yra gautos paraiškos iš 10 nepriklausomų šilumos gamintojų, kurie ketina savo lėšomis įrengti šilumos gamybos įrenginių, kurių bendra galia sudarytų iki 260 MW. šilumos gamybos verslą Kaune turėtų padaryti dar patrauklesnį. Iš viso galimybėmis gaminti šilumą gana rimtai domėjosi net 10 potencialių naujų gamintojų. Jei jie įgyvendintų savo planus, pagamintų daugiau nei pusę Kaune pačią šalčiausią žiemą suvartojamos šilumos energijos. Šiluma turėtų pigti V.Šuksteris spėja, kad jau šių metų pabaigoje „Kauno energijos“ perkamos šilumos kaina galėtų būti mažesnė bent keliais procentais. Užtektų, kad pradėtų veikti bent pora naujų katilinių, nes pagrindinis aukštų kainų priešas – konkurencija. Dėl jos šilumos kaina turėtų palaipsniui mažėti, o didžiausias kainų kritimas prognozuojamas nuo 2018 m. Tada baigs galioti sutartis su „Kauno termofikacijos elektrine“ (KTE), pagal kurią šiuo metu iš KTE reikia pirkti bent 80 proc. Kaunui reikalingos šilumos. Pati KTE netrukus turėtų imtis modernizacijos, nes nuo 2016 m. griežtės ES požiūris į išmetamus teršalus. „Galima būtų kalbėti apie šilumos kainų sumažėjimą su sąlyga, kad nedidės kuro kainos. Biokuras kur kas pigesnis už dujas, bet jo kaina tiesiogiai priklauso nuo dujų kainos“, – sakė V.Šuksteris. KTE tikisi pagrindiniu šilumos gamintoju išlikti ir po 2018 m., tačiau nuo 2020-ųjų kitiems potencialiems gamintojams atsivers dar daugiau galimybių, nes nuo tų metų 23 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos energijos turi būti pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Pelną naudos biokuro katilinėms Biokuro deginimo įrengimus ketina statyti pati „Kauno energija“. Tam bus naudojamas bendrovės pelnas. Diegti biokuro įrenginius reikalauja ir ES direktyvos, ir Nacionalinė atsinaujinančių energetikos išteklių strategija. „Kauno energija“ praėjusių metų gegužę buvo parengusi ir lapkričio mėnesį pateikė tris paraiškas Lietuvos verslo paramos agentūrai, siekdama gauti ES struktūrinių fondų paramą biokuro kogeneracinėms jėgainėms statyti „Inkaro“ ir Noreikiškių katilinėse bei Petrašiūnų elektrinėje. Pagal šias paraiškas tikimasi gauti 17,74 mln. litų negrąžintinos paramos. 2011 m. lapkričio mėnesį buvo pateiktos dvi paraiškos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui dėl Noreikiškių ir Ežerėlio katilinių rekonstrukcijų, įrengiant biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus. Pagal šias paraiškas tikimasi gauti 4,7 mln. litų paramos. Sausio 10 d. Petrašiūnų elektrinėje lankęsis Energetikos ministras Arvydas Sekmokas domėjosi biokuro jėgainės statybos galimybėmis. Duodamas interviu, ministras sakė, kad Lietuvos respublikos vyriausybė skatintų biokuro jėgainės statybos kartu su AB „Lietuvos energija“ projektą. Kartu su ministru elektrinėje lankęsis Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas taip pat pritarė, kad reikia atnaujinti bendradarbiavimą su AB „Lietuvos energija“ statant biokuro jėgainę Petrašiūnuose. Sausio 24 d., antradienį, AB „Kauno energija“ valdyba kaip tik ir priėmė tokį sprendimą. Biokurą naudojančių termofikacinių elektrinių statybomis „Kauno energija“ prisidės prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamyboje, mažinti Lietuvos priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro ir apsirūpinti šilumos energija konkurencinga kaina. Užs. 906566


6

pirmADIENIS, sausio 30, 2012

nuomonės

Kas iš­tirs „Sno­ro“ is­to­ri­ją?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Į Ang­li­ją – grob­ti žirk­lu­čių Sau­lius Po­cius

K

ai kas nors grau­d žiai ry­pau­ja, kad iš Lie­t u­ vos emig­ra­vo tau­tos žie­das, kar­tais ga­li­ma ne tik su­t rik­t i ar­ba pa­k rai­py­t i tą kū­no vie­tą, ku­r io­je pa­pras­tai bū­ na sme­ge­nys.

Vi­du­ram­žiais ai­dai apie smo­gia­muo­sius lie­tu­vių žyg­dar­bius ati­dar­dė­da­ vo nuo Mask­vos ir Juo­ do­sios jū­ros. Da­bar tau­ ti­niai kry­žiaus žy­giai vyks­ta vi­so­je Eu­ro­po­je. Kas tas tau­tos žie­das, spė­riai nu­ ka­kęs į ho­r i­zon­to to­lius? „Ang­lai – pe­de­ras­tai.“ To­k į įspū­ din­gai lie­t u­v iš­ką už­ra­š ą pen­k i vy­rai mū­rai ąžuo­lai pa­l i­ko ant api­plėš­to na­mo Nort­u m­ber­lan­ de sie­nos. Po šios iš­skir­t i­nės li­k i­mo „do­va­ nos“ na­mo sa­v i­n in­kai lie­t u­v ių vi­zi­tą mi­nės dar il­gai. Yra vil­ties, kad net vi­są gy­ve­n i­mą. Nes są­ mo­ju it šla­pi­mu trykš­tan­tys tau­ tie­čiai ang­lus ne tik pa­mo­kė tei­ sin­gos orien­ta­ci­jos, bet ir tų so­čių biur­ge­rių tur­tus su­ma­ži­no po­so­ vie­t i­n iu pa­pro­čiu nu­g velb­da­m i DVD gro­tu­vą, bi­žu­te­ri­ją bei te­le­vi­ zi­jos prie­dą. Vie­tos gy­ven­to­jai sa­ vo kai­liu ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti, kad mū­ sų žmo­nės vis dėl­to va­ly­vi ir lai­ ko­si ga­lū­nių hi­gie­nos. Mat ap­dai­ rūs jau­nuo­liai išei­da­mi pa­siė­mė dar ir na­gų žirk­lu­čių rin­ki­nį. Iš vi­so to, ką pa­grie­bė gud­ra­gal­viai Ma­ri­jos že­mės au­gin­ti­niai, ang­lai ne­sun­kiai ga­li iden­ti­fi­kuo­ti sta­tis­ ti­nio lie­tu­vio-mau­ro po­rtre­tą. Tai tei­sin­gos orien­ta­ci­jos gy­viai, ku­ rie, pa­si­da­bi­nę plast­iki­niais žie­ dais ir ka­ro­liais, mie­lai žiū­ri te­le­vi­ zo­rių, o per rek­la­mos per­trau­kas mėgs­ta ap­si­kar­py­ti į sa­ve lenk­tus ko­jų ir ran­kų na­gus. Taip pat jie mėgs­ta įdė­miai žvelg­ ti į DVD pro­duk­c i­ją, skir­t ą tik

Sta­sys Ja­ke­liū­nas Fi­nan­sų ana­li­ti­kas

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Ar Lie­tu­vos pro­ku­ ra­tū­ra bus pa­jė­gi iš­ narp­lio­ti „Sno­ro“ is­to­ri­ją ir ga­li­mas ma­ chi­na­ci­jas su jo tur­tu?

5. Da­l is ban­ko „Sno­ras“ tur­to ver­tės pra­ra­di­mų (apie 600 mln. li­t ų), kaip, rem­d a­m ie­s i lai­k i­n o­ jo ad­mi­nist­ra­to­riaus ver­ti­ni­mais, da­bar tei­g ia Lie­t u­vos ban­ko pa­ rei­gū­nai, yra su­si­ję su lai­ku ne­su­ for­muo­tais ati­dė­ji­niais blo­go­sioms pa­sko­loms. Jei­gu Lie­tu­vos ban­kui priim­t i­n as toks „Sno­ro“ pa­s ko­l ų po­rtfe­lio ver­ti­ni­mas, ko­dėl to­kio dy­džio ati­dė­ji­nių iš ban­ko „Sno­ ras“ ne­bu­vo pa­rei­ka­lau­ta su­da­ry­ti 2009–2010 m.? 6. Kaip lai­ki­na­sis ad­mi­nist­ra­to­rius per vie­ną sa­vai­tę su­ge­bė­jo įver­tin­ ti ban­ko „Sno­ras“ pa­sko­lų po­rtfe­lio ko­ky­bę ir pa­pil­do­mų ati­dė­ji­nių po­ rei­kį? Juk ban­kas yra iš­da­vęs tūks­ tan­čius pa­sko­lų. 7. Ko­kia pa­dė­tis šiuo at­žvil­giu yra ki­tuo­se Lie­tu­vo­je vei­kian­čiuo­se ban­ kuo­se? Ar to­kius pat ati­dė­ji­nių su­da­ ry­mo prin­ci­pus ir me­to­dus, ko­kius ban­ke „Sno­ras“ pri­tai­kė lai­ki­na­sis ad­mi­nist­ra­to­rius, nuo šiol Lie­tu­vos ban­kas tai­kys vi­siems ban­kams? 8. Ko­kiu pa­grin­du Lie­tu­vos ban­ ko val­dy­bos na­riai tei­gia, kad ki­tuo­ se ban­kuo­se nė­ra ana­lo­giš­kų tur­to pra­ra­di­mo ir blo­gų­jų pa­sko­lų pro­ ble­mų? Ar Lie­tu­vos ban­kas praė­ju­ siais me­tais nuo­dug­niai ins­pek­ta­vo vi­sus ban­kus?

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

MIESTO NAUJIENOS: Aušra Garnienė – Virginija Skučaitė – Arūnas Dambrauskas – Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Saulius Tvirbutas –

9. Ar tai, kad Lie­tu­vos ban­kas ne­ siė­mė vyk­dy­ti lai­ki­no­jo ban­ko „Sno­ ras“ ad­mi­nist­ra­vi­mo, liu­di­ja, kad jis nė­ra pa­jė­gus at­lik­ti to­kio dar­bo (Lat­ vi­jo­je „Sno­ro“ ant­ri­nį ban­ką ad­mi­ nist­ra­vo Lat­vi­jos cent­ri­nio ban­ko pa­rei­gū­nai)? Ar tai taip pat lei­džia ma­ny­ti, kad gal­būt Lie­tu­vos ban­kas ne­pa­jė­gus pri­žiū­rė­ti vi­sos ko­mer­ci­ nių ban­kų sis­te­mos? 10. Ar Lie­tu­vos ban­kas ne­ma­no, kad su­stab­dęs ban­ko „Sno­ras“ veik­lą jis tu­rė­jo ne­sku­bė­ti im­tis vi­sos Lie­tu­ vos fi­nan­sų sis­te­mos prie­žiū­ros, taip pat ir fi­nan­sų pa­slau­gų var­to­to­jų tei­ sių gy­ni­mo, nes yra pa­grin­do ma­ny­ti (tai įro­dė ir Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­ sų ko­mi­te­to 2010 m. vyk­dy­tas par­la­ men­ti­nis ty­ri­mas), kad jis ne­tu­ri pa­ kan­ka­mos kom­pe­ten­ci­jos pri­žiū­rė­ti di­džio­sios da­lies šios sis­te­mos – ko­ mer­ci­nių ban­kų? 11. Ką reiš­k ia toks tei­g i­nys (iš Lie­t u­vos ban­ko 2011 m. lapk­r i­č io 24 d. pra­n e­š i­m o ži­n iask­l ai­d ai): „<…> šio ban­ko („Sno­ras“) gry­no­ ji ver­t ė yra žy­m iai ma­ž es­n ė ne­g u ban­ko įsi­pa­rei­go­j i­m ai, to­d ėl ban­ kas yra ne­m o­k us“. Juk pa­p ras­tai vi­sų nor­ma­liai vei­kian­čių ko­mer­ ci­nių ban­kų gry­no­ji ver­tė (t. y. ak­ ci­n in­k ų nuo­sa­v y­b ė) yra ma­ž es­n ė ne­g u ban­ko įsi­p a­rei­go­j i­m ai, ta­ čiau tai jo­k iu bū­d u ne­reiš­k ia, kad jie yra ne­mo­kūs. Ana­lo­giš­ką tei­gi­ nį tie­sio­gi­nė­je Lie­tu­vos ra­di­jo lai­ do­je (2011 m. lapk­ri­čio 25 d.) iš­sa­kė šio ban­ko val­dy­bos na­rys A.Mi­se­ vi­č ius. Gal­b ūt tu­r ė­ta ome­ny­je ne gry­no­ji, o tur­to ver­tė? 12. Ar tin­ka­mai Lie­tu­vo­je vei­ kia in­dė­lių drau­di­mo sis­te­ma, jei­gu, bank­ru­ta­vus vi­du­ti­nio dy­džio ša­ lies ban­kui, vi­sos su­kaup­tos In­dė­lių ir in­ves­ti­ci­jų drau­di­mo fon­do lė­šos pa­den­gia vi­so la­bo 40 pro­c. ban­ke „Sno­ras“ draus­tų in­dė­lių? Ar Lie­tu­ vos są­ly­go­mis 345 tūkst. li­tų – ne per di­de­lė in­dė­lio drau­di­mo su­ma? Kiek Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tu­ri to­kio dy­džio in­dė­lių ban­kuo­se? Ko­dėl, prieš ke­le­ rius me­tus ke­lis kar­tus pa­di­di­nus in­ dė­lio drau­di­mo su­mą, tiek pat kar­ tų ne­bu­vo pa­di­din­tas ban­kų mo­ka­mų drau­di­mo įmo­kų į fon­dą dy­dis? 13. Kas pri­siims at­sa­ko­my­bę už tai, kad ban­kas „Sno­ras“ Lie­tu­vos gy­ven­to­jams – ne­pro­fe­sio­na­liems fi­nan­sų rin­kų da­ly­viams – ga­lė­jo pla­tin­ti neapd­raus­tus in­dė­lių ser­ti­ fi­ka­tus? 14. Ar Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ra bus pa­jė­gi iš­narp­lio­ti „Sno­ro“ is­to­ri­ ją ir ga­li­mas ma­chi­na­ci­jas su jo tur­ tu, jei­gu jų lai­ku ne­pas­te­bė­jo nei Lie­ tu­vos ban­kas, nei tarp­tau­ti­nė au­di­to bend­ro­vė, o ban­kui ad­mi­nist­ruo­ti ir jo tur­tui su­ras­ti pri­rei­kė ko­ne bran­ giau­siai pa­sau­ly­je ­mo­ka­mų sek­lių ir ad­vo­ka­tų? Tai – da­lis klau­si­mų, ku­rie, ti­kiuo­ si, ky­la ir ki­tiems šiek tiek su ban­kais bei jų au­di­tu su­si­dū­ru­siems žmo­ nėms.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

N

uo ban­ko „Sno­ras“ veik­ los su­stab­dy­mo praė­jo pust­re­čio mė­ne­sio, ta­ čiau kuo to­liau, tuo įdo­ mes­nė ir skan­da­lin­ges­nė da­ro­si šio ban­ko už­da­ry­mo is­to­ri­ja. Per vie­ną sa­vai­tę lai­ki­na­sis ban­ko ad­mi­nist­ ra­to­rius nu­sta­tė, kad ja­me trūks­ ta be­veik 3,5 mlrd. li­tų ver­tės tur­ to. Pas­kui ki­tas tos pa­čios įmo­nės ad­mi­nist­ra­to­rius ga­na grei­tai at­ra­ do din­gu­sio 2 mlrd. li­tų ver­tės tur­to (nau­do­ja­ma­si fi­nan­sų pa­sau­ly­je pui­ kiai ži­no­mu prin­ci­pu „kuo dau­giau nu­ra­šy­si­me, tuo dau­giau pa­skui su­ ra­si­me“?). Ad­mi­nist­ra­to­riams ir jų tal­ki­nin­kams ir už vie­ną, ir už ki­tą dar­bą su­mo­ka­mi neį­ti­ki­mo dy­džio ho­no­ra­rai. Lie­tu­vos ban­ko va­do­vai vie­šai tei­kia prieš­ta­rin­gus, neį­ti­ki­ mus ir sa­ve bei vi­są ban­kų sis­te­mą disk­re­di­tuo­jan­čius aiš­ki­ni­mus apie „Sno­rą“. Vi­sa tai ke­lia dau­gy­bę klau­si­mų ir įta­ri­mų. O val­dan­čių­jų koa­li­ci­ja Sei­ me vi­sais įma­no­mais bū­dais prie­ši­ na­si ga­li­my­bei už­duo­ti šiuos klau­ si­mus ir iš­sklai­dy­ti įta­ri­mus. Nors „Sno­ro“ bank­ro­tas, be vi­sa ki­ta, yra di­džiau­sias per vi­są Lie­tu­vos is­to­ri­ją toks at­ve­jis, ku­ris mums vi­siems jau kai­na­vo ke­lis mi­li­jar­dus li­tų, – juos val­džia ką tik už be­pro­tiš­ko dy­džio pa­lū­ka­nas pa­si­sko­li­no fi­nan­sų rin­ ko­se. Iš val­dan­čių­jų gir­di­me kal­ti­ni­ mus, kad klau­si­mai ir ne­tgi abe­jo­nės dėl priim­tų spren­di­mų pa­grįs­tu­mo ir tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos pa­ti­ki­mu­ mo yra pa­lan­kūs gal­būt nu­si­kals­ta­mą veik­lą vyk­džiu­siems ban­ko sa­vi­nin­ kams ir ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Jei­gu skel­bia­mi skai­čiai apie pra­ ras­tą ban­ko „Sno­ras“ tur­tą (be­veik 50 pro­c. au­di­tuo­tos ban­ko bu­hal­ te­ri­nės tur­to ver­tės!) yra tei­sin­gi ir pa­grįs­ti, tai me­ta di­džiu­lį ne­pa­si­ti­ kė­ji­mo še­šė­lį ant vi­sos ko­mer­ci­nių ban­kų sis­te­mos, ją pri­žiū­rin­čio Lie­ tu­vos ban­ko, ban­kų au­di­tą at­lie­kan­ čių bend­ro­vių ir pa­ties Sei­mo, ku­ris at­sa­kin­gas už par­la­men­ti­nę Lie­tu­vos ban­ko ir vi­sos ban­kų sis­te­mos prie­ žiū­rą. Taip pat sku­bu dek­la­ruo­ti, kad ne­su ban­ko „Sno­ras“ klien­tas ar tie­sio­gi­nis kre­di­to­rius (iš­sky­rus tai, kad nu­ken­tė­jau kaip ir vi­si ki­ti, vi­ siš­kai neat­sik­lau­sus ir per­ve­dus mū­sų pi­ni­gus į In­dė­lių ir in­ves­ti­ci­ jų drau­di­mo fon­dą). Pap­ras­čiau­siai ban­dau su­pras­ti, ko­dėl Lie­tu­va bu­ vo nu­blokš­ta dau­giau kaip pen­kio­ li­ka me­tų at­gal, kai ban­kų ir ki­to­

suau­g u­sių­jų au­d i­to­r i­jai, nes tai tie­sio­g iai at­spin­di jų dva­si­nius ir ki­to­k ios ko­ky­bės po­rei­k ius. Čia bū­t ų ga­l i­ma pri­si­m in­t i di­d į mū­sų poe­tą Gin­ta­rą Pa­tac­ką, ku­ ris šiuo po­žiū­riu be­ne ryš­kiau­siai api­brė­žė „nau­jų­jų lie­tu­vių“ eti­nio pa­s i­r in­k i­mo dra­ma­t iz­m ą. „Jau ge­r iau žiū­rėt par­nu­c hą , ne­g u per­gu­lėt su šliu­cha.“ Prieš 15 me­ tų iš­sprū­dęs šis aky­lo žmo­gaus pa­s te­b ė­ji­mas ak­t ua­lus lie­ka ir šian­d ien, nes am­ž i­no­sios ver­t y­ bės, kaip ir mo­ra­li­niai prio­ri­te­tai, ne­si­kei­čia be­veik nie­ka­da. Svar­ bu, kad nu­ga­lė­tų et­nog­ra­fi ­nis gė­ ris, kaip to­je pa­sa­ko­je apie viš­ty­ tę ir gai­de­l į. Kad su šio ti­po tau­t i­n iu „gė­r iu“ links­ma­sis Nort­um­ber­lan­do pen­ ke­tu­kas tu­ri ge­nea­lo­gi­nį ry­šį, by­ lo­ja ir fak­tas, jog trys iš tos hu­mo­ ris­tų agitb­ri­ga­dos yra teis­ti, o vie­ ną toks li­k i­mo smū­g is iš­ti­ko net pen­k is kar­tus. Žo­d žiu, tie vy­rai mū­rai tik­rai iš­ti­ki­mi pa­si­rink­tam gy­ve­n i­mo bū­dui ir tam ver­ty­bi­ niam ko­dek­sui, ku­ris, vei­kia­mas tre­nin­gų ir aliu­kų, su­si­fer­men­ta­ vo tūks­tan­čių mū­sų tau­tos sū­nų sme­ge­ni­nė­se. Vi­du­ram­ž iais ai­dai apie smo­gia­ muo­sius lie­tu­vių žyg­dar­bius ati­ dar­dė­da­vo nuo Mask­vos ir Juo­ do­sios jū­ros. Da­bar tau­ti­niai kry­ žiaus žy­g iai vyks­ta vi­so­je Eu­ro­ po­je, neišs­k i­r iant ir Skan­d i­na­v i­ jos, kur žiau­r ių­jų vi­k in­g ų pa­l i­ kuo­n ims šiuo­lai­k i­niai mū­sų bu­ du­liai va­ro to­kį siau­bą, ko­kio ten ne­sap­na­vo jau bent še­šios vie­ti­ nių kar­tos. Štai Nor­ve­gi­jos mies­to Jovi­ko se­ na­m ies­t y­je stūk­so įspū­d in­gas triaukš­tis mū­ri­nis pa­sta­tas. Prieš ke­le­tą me­t ų jį iš pa­g rin­dų su­re­ mon­ta­vo čia at­vy­kę lie­tu­vai­čiai. Nor­ve­gai iki šiol šį fak­tą pri­si­min­ tų su di­de­l iu dė­k in­g u­mu, jei ne vie­na ap­l in­k y­bė. Bai­gę re­mon­ tą mū­siš­k iai su­ma­nė „ap­lais­t y­ ti“ var­g ų fi­na­lą. Taip, kaip tai da­ ro­ma tė­vy­nė­je. Lais­tė tol, kol da­ žais kve­pian­t į pa­sta­tą su­pleš­k i­ no it ko­kį se­ną tvar­tą. At­lai­diems nor­ve­gams te­ko vis­ką pra­dė­t i nuo pra­džių, bet mū­rą įžieb­ti su­ ge­ban­čių lie­tu­vių, ti­kė­ti­na, neuž­ mirš dar bent po­rą de­šimt­me­čių. Sim­bo­liš­ka ir tai, kad ne taip to­li nuo to na­mo yra ne­di­de­lis ka­lė­ ji­mas. Kai at­vy­kė­liai pa­si­tei­rau­ja, kas ja­me sė­di, Jovi­ko gy­ven­to­jai pa­pras­tai at­sa­ko: „Len­kai ir lie­tu­ viai. Vie­ti­nių ten lyg ir nė­ra.“

kių fi­nan­sų įstai­gų bank­ro­tai bu­vo įpras­tas da­ly­kas. Štai ke­li pre­li­mi­na­rūs klau­si­mai ir pa­svars­ty­mai „Sno­ro“ te­ma. 1. Ko­dėl bu­vo nu­spręs­ta na­cio­na­li­ zuo­ti šį ban­ką, prieš tai iš­sa­miai neį­ ver­ti­nus jo tur­to būk­lės? Ar ne­ver­tė­ jo su­stab­džius ban­ko veik­lą pa­lauk­ti ga­lu­ti­nių lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­to­riaus ver­ti­ni­mų bei iš­va­dų ir po to priim­ ti rei­kia­mus spren­di­mus? Da­bar at­ sa­ko­my­bė už ban­ką ir ga­li­mos ki­tų jo kre­di­to­rių pre­ten­zi­jos ga­li tek­ti vals­ ty­bei, o tai reiš­kia – mums vi­siems. 2. Kaip lai­ki­na­sis ad­mi­nist­ra­to­ rius ver­ti­na ban­ko 2010 m. fi­nan­si­ nių ata­skai­tų au­di­tą at­li­ku­sios tarp­ tau­ti­nės au­di­to bend­ro­vės „Earnst &Young“ iš­va­das apie jas, tu­rint ome­ny­je tai, kad au­di­to bend­ro­vė nie­ko pa­na­šaus į to­kius tur­to pra­ra­ di­mus ne­nus­ta­tė? 3. Kaip su­si­da­riu­sią pa­dė­tį ir lai­ ki­no­jo ad­mi­nist­ra­to­riaus iš­va­das dėl ban­ko būk­lės ver­ti­na pa­ti au­di­to bend­ro­vė „Earnst &Young“? 4. Ar nor­ma­lu, kad lai­ki­na­sis ir bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riai yra tos pa­ čios įmo­nės at­sto­vai? Ar tai nė­ra aki­ vaiz­dus in­te­re­sų konf­lik­tas?

302 273 302 267 302 268 302 266 302 251 302 262 302 243

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 150.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, sausio 30, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Bend­ras dar­bas – sėk­min­gas

Vy­riau­sy­bės re­zer­ vo fon­das šie­met tiek su­lie­sė­jo, kad net jei mi­nist­rai nu­ spręs­tų vi­są jį skir­ti vien Ty­tu­vė­nų vie­ nuo­ly­no an­samb­ liui at­sta­ty­ti, už­tek­ tų tik men­kai dar­ bų da­liai ap­mo­kė­ti.

Len­ki­jo­je be­si­lan­kan­čio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do ge­ne­ro­lo lei­ te­nan­to Ar­vy­do Po­ciaus tei­gi­mu, Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mas su šia vals­ty­be ka­ri­nė­je sri­ty­je šiuo me­tu itin efek­ty­vus.

„„Sty­gius: šie­met ne­nu­ma­ty­toms pro­ble­moms spręs­ti su­pla­nuo­ta skir­ti 15 pro­c. ma­žiau lė­šų nei per­nai. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Vy­riau­sy­bės re­zer­vas su­men­ko Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Dos­nu­mu ne­ga­lės pa­si­gir­ti

Šian­dien mi­nist­ras pir­mi­nin­kas And­rius Ku­bi­lius ren­gia pa­si­ta­ri­ mą dėl praė­ju­sios sa­vai­tės ka­tast­ ro­fiš­ko gais­ro Ty­tu­vė­nų baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­samb­ly­je pa­da­ri­ nių lik­vi­da­vi­mo. Skai­čiuo­ja­ma, kad gais­ro pa­da­ ry­ti nuo­sto­liai ga­li siek­ti ke­lio­li­ka mi­li­jo­nų li­tų. Anks­čiau pa­na­šiais at­ve­jais Vy­ riau­sy­bė pa­pras­tai skir­da­vo ne­men­ ką su­mą iš sa­vo re­zer­vo fon­do. Iš jo bū­da­vo pa­den­gia­ma da­lis re­mon­tui bū­ti­no fi­nan­sa­vi­mo. Bet šį­kart Vy­ riau­sy­bė jau ne­be­ga­lės bū­ti dos­ni. Re­zer­vas tiek su­ma­žin­tas, kad net jei jis vi­sas bū­tų pa­skir­tas tik Ty­tu­ vė­nams, ne­pa­kak­tų nė penk­ta­da­liui vi­sų bū­ti­nų dar­bų at­lik­ti. Iš­leis­ta tik ma­žes­nio­ji da­lis

2012 m. biu­dže­te Vy­riau­sy­bės re­ zer­ve su­pla­nuo­ta 3,897 mln. li­tų.

Tai be­veik 15 pro­c. ma­žes­nė su­ma, nei Vy­riau­sy­bės nea­ti­dė­lio­ti­noms reik­mėms re­zer­vuo­ta per­nai. 2011 m. re­zer­ve bu­vo nu­ma­ty­ta 4,5 mln. li­tų, bet iš­leis­ta ma­žiau nei pu­sė šių lė­šų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad per­nai bu­vo priim­ta 11 Vy­riau­sy­ bės nu­ta­ri­mų, ku­riais iš re­zer­vo skir­ta tik 1,836 mln. li­tų. Li­ku­tis – dau­giau kaip 2 mln. li­tų – grą­ žin­tas į biu­dže­tą. 2011-ai­siais įsi­ga­lio­jo Biu­dže­ to san­da­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Jais ge­ro­kai su­griež­tin­tas Vy­riau­ sy­bės re­zer­vo fon­do pa­nau­do­ji­ mas, nu­sta­ty­tos konk­re­čios sri­ tys, ku­rioms šios lė­šos ga­li bū­ti ski­ria­mos. Teis­mai ir lai­do­tu­vės

Per­nai dau­giau­sia pi­ni­gų iš Vy­ riau­sy­bės re­zer­vo skir­ta vyk­dant ar­bit­ra­žų ar teis­mų spren­di­mus, ku­riais iš Lie­tu­vos vals­ty­bės pri­ teis­tos mo­kė­ti­nos su­mos, taip pat ki­toms iš­lai­doms gi­nant vals­ty­bės

in­te­re­sus pa­deng­ti – iš vi­so 1,275 mln. li­tų. Žy­mių Lie­tu­vos vi­suo­me­nės vei­kė­jų lai­do­tu­vių iš­lai­doms pa­ deng­ti skir­ta be­maž 113 tūkst. li­ tų, hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai teik­ti – 384 tūkst. li­tų.

Per­nai bu­vo priim­ ta 11 Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų, ku­riais iš re­zer­vo skir­ta tik 1,836 mln. litų.

Mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, kad ekst­ re­ma­lio­sioms si­tua­ci­joms ir įvy­ kiams lik­vi­duo­ti, jų pa­da­ri­niams ša­lin­ti ir pa­da­ry­tiems nuo­sto­ liams iš da­lies pa­deng­ti ­skir­ta tik 64,6 tūkst. li­tų. Pa­gal įsta­ty­mą iš re­zer­vo ga­ li bū­ti skir­ta lė­šų ir „įsi­pa­rei­go­ji­ mams, su­si­ju­siems su da­ly­va­vi­mu

tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, vyk­ dy­ti“. Ta­čiau per­nai tam lė­šų ne­ skir­ta. Anks­čiau skirs­ty­da­vo lais­viau

Per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius fi­nan­sų kri­zės me­tus Vy­riau­sy­bės re­zer­vo fon­das su­ma­žė­jo net de­šimt kar­ tų. Dar 2008 m. re­zer­vas sie­kė 40 mln. li­tų, o 2010 m. jis te­bu­vo apie 9 mln. li­tų. Bet anks­čiau pi­ni­gai iš Vy­riau­ sy­bės re­zer­vo bū­da­vo ski­ria­mi kur kas lais­viau, pa­vyz­džiui, vi­suo­me­ ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms iš­lai­ky­ti, dar­bo už­mo­kes­čiui kom­pen­suo­ ti, įvai­raus po­bū­džio vie­tos, net ho­bių pa­grin­du su­si­vie­ni­ju­sių or­ ga­ni­za­ci­jų pra­mo­gi­nio po­bū­džio ren­gi­niams fi­nan­suo­ti. Lė­šos, skir­tos sti­chi­nių ne­lai­mių padariniams ir ne­lai­min­gų at­si­ti­ ki­mų, to­kių kaip gais­rai, pa­da­ry­ tiems nuo­sto­liams iš da­lies pa­ deng­ti, anks­čiau su­da­ry­da­vo apie de­šim­ta­da­lį vi­sų re­zer­vo fon­do iš­ lai­dų.

Pro­ku­ro­rai ap­si­spręs jau šian­dien Sta­sys Gu­da­vi­čius Šio­mis die­no­mis tei­sė­sau­ga pra­ neš, ar pra­de­da iki­teis­mi­nį ty­ri­ mą dėl per­ne­lyg di­de­lių šil­dy­mo kai­nų Vil­niu­je.

„„Ty­ri­mas: jei pro­ku­ro­rai nu­sta­ty­tų

ga­na di­de­lių pa­žei­di­mų, ši­lu­mos ūky­je ga­li­mos ra­di­ka­lios permainos.  Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­mu, sau­sio 29 d. nu­ma­ty­ta kaip ga­lu­ti­ nė da­ta, kai tu­ri bū­ti ap­si­spręs­ta, ar bus ti­ria­mas Vals­ty­bi­nės ener­ ge­ti­kos ins­pek­ci­jos (VEI) pra­šy­ mas iš­nag­ri­nė­ti „Vil­niaus ener­ gi­jos“, ku­riai pri­klau­so sos­ti­nės ši­lu­mos ūkis, veik­lą. Tai reiš­kia, kad grei­čiau­siai jau šian­dien pro­ku­ro­rai pra­neš, ar iki­ teis­mi­nis ty­ri­mas bus pra­dė­tas. Jei­gu Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sa­ky­mas bus tei­gia­mas, ty­ri­mas ga­li už­truk­ti bent ke­lis mė­ne­sius. VEI į pro­ku­ro­rus krei­pė­si sau­ sio 9 d. Tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos pra­šo­ma iš­siaiš­kin­ti, ar ne­bu­vo „pa­da­ry­ta tur­ti­nė ža­la di­de­lei da­ liai Vil­niaus mies­to ši­lu­mos var­ to­to­jų“. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ ros taip pat pra­šo­ma įver­tin­ti, ar

ne­bu­vo pa­žeis­tas vie­ša­sis in­te­re­ sas. Be to, VEI krei­pė­si į Kon­ku­ ren­ci­jos ta­ry­bą, Vals­ty­bi­nę kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ją (VKEKK) bei Vals­ty­bi­nę var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą, kad šios „ini­ci­juo­tų ir at­lik­tų ati­tin­ka­mus ty­ri­mus“. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pa­pra­ šy­ta, kad ši at­lik­tų ty­ri­mą ir nu­ sta­ty­tų, „ar ši­lu­mos tie­kė­jas lai­ ko­si kon­ku­ren­ci­jos rei­ka­la­vi­mų ir ne­pikt­nau­džiau­ja do­mi­nuo­jan­čia pa­dė­ti­mi, taip pat ar ši­lu­mos ūky­ je nė­ra ri­bo­ji­mo nau­jiems su­bjek­ tams veik­ti rin­ko­je“. Var­to­to­jų tei­sių gy­nė­jų pra­šo­ ma įver­tin­ti, ar „Vil­niaus ener­gi­ ja“ ne­tai­kė gal­būt ne­są­ži­nin­gos ko­mer­ci­nės pra­kti­kos. O VKEKK esą tu­rė­tų pra­dė­ti ty­ri­mą dėl ga­ li­mo li­cen­ci­juo­ja­mos veik­los są­ly­ gų pa­žei­di­mo. „VEI to­liau tę­sia ty­ri­mą ir yra pa­si­ren­gu­si bend­ra­dar­biau­ti su vi­so­mis mi­nė­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­ mis, kad bū­tų iki ga­lo iš­siaiš­kin­ta Vil­niaus mies­te su­si­da­riu­si si­tua­

„Bend­ra­dar­bia­vi­mas su Len­ki­ja, kaip stra­te­gi­ne mū­sų par­tne­re ka­ ri­nė­je sri­ty­je, šiuo me­tu kaip nie­ kad efek­ty­vus. Tu­ri­me bend­rą vi­zi­ ją dėl sau­gu­mo re­gio­ne stip­ri­ni­mo, ma­to­me sėk­min­gą bend­ros Lie­tu­ vos, Len­ki­jos ir Uk­rai­nos bri­ga­dos LIT­PO­LUKRB­RIG atei­tį, pa­jė­gu­ mų, to­kių kaip Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­ jų pa­jė­gos, da­ly­va­vi­mo bend­ruo­se pro­jek­tuo­se per­spek­ty­vas“, – pra­ ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­mas ka­riuo­ me­nės va­das.

ci­ja ir bū­tų nu­sta­ty­ti už tai tie­sio­ giai at­sa­kin­gi as­me­nys“, – tei­gė Ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja. At­li­ku­si per­nai lapk­ri­čio mė­ ne­sio Vil­niaus mies­te su­var­to­tos ši­lu­mos kie­kio ir są­skai­tų už ją ty­ri­mą, VEI prie Ener­ge­ti­kos mi­ nis­te­ri­jos nu­sta­tė, kad iš­ra­šy­da­ ma są­skai­tas bend­ro­vė „Vil­niaus ener­gi­ja“ nu­ro­dė il­ges­nį nei leis­ti­ na at­si­skai­to­mą­jį lai­ko­tar­pį ir ne­ tei­sin­gai for­ma­vo są­skai­tas. Cent­r i­n ės val­d žios at­s to­ vai įnirtingai kri­ti­ka­vo „Vil­niaus ener­gi­ją“ ir sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bę dėl, pa­sak jų, ge­ro­kai iš­pūs­tų šil­ dy­mo kai­nų per­nai lapk­ri­čio mė­ ne­sį. Pra­bil­ta ne­tgi apie ši­lu­mos ūkio na­cio­na­li­za­vi­mą ar­ba tie­ sio­gi­nio val­dy­mo Vil­niu­je įve­ di­mo ga­li­my­bę, ap­kal­ti­nus sa­vi­ val­dy­bę ne­su­ge­bė­ji­mu efek­ty­viai kont­ro­liuo­ti ši­lu­mos ūkį tvar­kan­ čios bend­ro­vės. Ta­čiau bet ko­kie ra­di­ka­les­ni spren­di­mai ga­li­mi tik tuo­met, jei pro­ku­ro­rai nu­sta­ty­tų ga­na di­de­lių pa­žei­di­mų.

Ar­vy­das Po­cius:

Bend­ra­dar­bia­vi­mas su Len­ki­ja, kaip stra­ te­gi­ne mū­sų par­tne­ re ka­ri­nė­je sri­ty­je, šiuo me­tu kaip nie­ kad efek­ty­vus. Kro­ku­vo­je Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das su Len­ki­jos ka­riuo­me­nės va­ du Ge­ne­ra­li­nio šta­bo vir­ši­nin­ku ge­ ne­ro­lu Miec­zys­ła­wu Cie­niu­chu ap­ ta­rė ša­lių ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą Bal­ti­jos re­gio­no kon­teks­te, oro po­li­ ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se bei Len­ki­ jos ka­riuo­me­nės per­spek­ty­vas tęs­ti da­ly­va­vi­mą jo­je, Lie­tu­vos ir Len­ki­ jos ka­riuo­me­nių spe­cia­lių­jų pa­jė­ gų bend­ra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vas, bend­ros Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Uk­rai­ nos bri­ga­dos LIT­PO­LUKRB­RIG for­ ma­vi­mo pro­ce­są. Kro­ku­vo­je Lie­tu­ vos ka­riuo­me­nės va­das ap­si­lan­kė Len­ki­jos spe­cia­lių­jų pa­jė­gų va­do­vy­ bė­je ir su­si­ti­ko su pa­jė­gų va­du bri­ga­ dos ge­ne­ro­lu Piot­ru Pa­ta­lon­gu. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ap­ si­lan­kė ir bend­ros Lie­tu­vos, Len­ ki­jos ir Uk­rai­nos bri­ga­dos LIT­PO­ LUKRB­RIG va­da­vie­tė­je Liub­li­ne. Pla­nuo­ja­ma, kad apie 4,5 tūkst ka­rių tu­rin­ti bri­ga­da, su­da­ry­ta iš Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Uk­rai­nos ka­ rių, bus su­komp­lek­tuo­ta 2013 m. Liub­li­ne bus įkur­tas bri­ga­dos šta­ bas ir ap­sau­gos ba­ta­lio­nas. 2009 m. lapk­ri­tį pra­dė­to pro­jek­ to LIT­PO­LUKRB­RIG par­tne­riai yra su­ta­rę ly­gio­mis pa­jė­gų da­li­mis pri­ si­dė­ti for­muo­jant bri­ga­dą. Įgy­ven­ di­nus pro­jek­tą, LIT­PO­LUKRB­RIG taps svar­biu re­gio­ni­nio gy­ny­bi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo įran­kiu, pa­dė­ sian­čiu vi­soms trims ša­lims bend­ rai da­ly­vau­ti ES sau­gu­mo ir gy­ny­ bos po­li­ti­ko­je. BNS inf.


8

pirmADIENIS, sausio 30, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

R.Ačas spren­džia dėl Sei­mo rin­ki­mų Ma­žiau nei prieš me­tus par­la­men­ ta­ro man­da­to at­si­sa­kęs, Ra­sei­nių me­ru ta­pęs Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vas Re­mi­gi­jus Ačas (nuo­tr.) spren­džia, ar vėl kan­di­da­ tuo­ti į Sei­mą. Jo kan­di­da­tū­ra pa­ tvir­tin­ta vien­man­da­tė­je Ra­sei­nių rin­ki­mų apy­gar­do­je.

„Esu par­ti­jos pa­tvir­tin­tas kan­di­ da­tas, o gy­ve­ni­mas pa­ro­dys. Jei­ gu taip sek­sis dirb­ti, kaip da­bar se­ka­si, gal ir ne­kan­di­da­tuo­siu, o jei įvyks kas nors ki­ta, ta­da pa­ ma­ty­si­me“, – BNS sa­kė R.Ačas, pa­klaus­tas, ar ke­ti­na pa­lik­ti sa­ vi­val­dy­bę. Jis tvir­ti­no, kad kol kas me­ ro dar­bas jam įdo­mes­nis nei Sei­ mo na­rio. „Me­ro dar­bas kur kas įdo­mes­ nis, dirb­ti rei­kia ko­kius pen­kis kar­tus dau­giau nei Sei­mo na­ riui, tik at­ly­gi­ni­mas du kar­tus ma­žes­nis. Štai toks ir skir­tu­ mas. Ir vie­na­me, ir ki­ta­me dar­

be yra pliu­sų ir mi­nu­sų, bet me­ ro dar­bas įdo­mes­nis ir tei­kian­tis dau­giau ma­lo­nu­mo, nes pa­da­ rai ką nors konk­re­taus ir ga­li tuo pa­si­džiaug­ti, o Sei­me pa­pliauš­ kei lie­žu­viu, jei įsta­ty­mo pa­tai­są įre­gist­ra­vai, o dau­gu­ma jos ne­ pra­lei­do, tuo­met dar­bas nuei­na šu­niui ant uo­de­gos“, – sa­kė Ra­ sei­nių ra­jo­no me­ras. R.Ačo tei­gi­mu, Ra­sei­nių ra­jo­ no apy­gar­do­je kaip kan­di­da­tas jis pa­tvir­tin­tas dar bū­da­mas par­la­ men­ta­ru. Iš Sei­mo jis pa­si­trau­kė per­nai ba­lan­dį. „Mū­sų sky­rius la­bai stip­rus. Jei­gu aš ei­nu, tai ei­nu, jei aš nei­ nu, tai bet ka­da ga­li­ma ki­tą žmo­ gų kel­ti – yra du ar trys žmo­nės ly­gia­ver­čiai, pa­na­šūs“, – kal­bė­ jo po­li­ti­kas. Jis tei­gė ga­lu­ti­nai ap­si­sprę­sian­ tis, ar da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­ se, va­sa­ros pra­džio­je. Tarp Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos kan­di­da­tų į Sei­mą įra­šy­ tas žur­na­lis­tas Vy­tau­tas Ma­tu­ le­vi­čius, jo kan­di­da­tū­ra ke­lia­ma Nau­ja­mies­čio rin­ki­mų apy­gar­ do­je Vil­niu­je. Bu­vęs krep­ši­nin­ kas, du kar­tus Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos čem­pio­nas Vai­das Jur­gi­las ke­ti­na ba­lo­ti­ruo­tis Cent­ro rin­ki­ mų apy­gar­do­je Kau­ne. Kaip kan­di­da­tai įvar­dy­ti ir da­ bar­ti­niai Sei­mo na­riai Da­lis Al­ fon­sas Ba­ra­kaus­kas, Pet­ras Gra­ žu­lis, Egi­di­jus Klum­bys, Vy­tau­tas Gal­vo­nas, Al­man­tas Pet­kus, Va­ len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, Kęs­tu­tis Koms­kis, Al­gi­man­tas Dumb­ra­ va, And­rius Ma­zu­ro­nis, Ri­mas Ru­čys, Ona Va­liu­ke­vi­čiū­tė, Ju­lius Ve­sel­ka, Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis. Tarp vien­man­da­ti­nin­kų nė­ra par­ti­jos ly­de­rio eu­ro­par­la­men­ta­ ro Ro­lan­do Pak­so ir bu­vu­sio Vil­ niaus me­ro, taip pat eu­ro­par­la­ men­ta­ro Juo­zo Imb­ra­so. BNS inf.

Nus­lėp­ti san­tuo­ką bus sun­kiau Vy­riau­sy­bė ir Baž­ny­čia pa­ren­gė su­si­ta­ri­mą, ku­riuo sie­kia­ma už­ kirs­ti ga­li­my­bę su­tuok­ti­niams nu­slėp­ti baž­ny­ti­nės san­tuo­kos su­da­ry­mą, sie­kiant ne­pra­ras­ti tei­sės į naš­lių pen­si­ją.

Prieš de­šimt me­tų su­da­ry­tas Vy­ riau­sy­bės ir Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos su­si­ta­ri­mas nu­ma­ to, kad apie Ka­ta­li­kų baž­ny­čio­je su­da­ry­tą san­tuo­ką ci­vi­li­nės met­ ri­ka­ci­jos įstai­gai pra­ne­ša pa­tys su­ tuok­ti­niai. Kaip tei­gia Tei­sin­gu­mo mi­nis­ te­ri­ja, su­tuok­ti­niai tam tik­rais at­ve­jais ga­li bū­ti ne­suin­te­re­suo­ ti, kad vals­ty­bė apie tai su­ži­no­ tų. Yra bu­vę ne­ma­žai at­ve­jų, kai su­tuok­ti­niai ne­bu­vo lin­kę pra­ neš­ti ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­ goms apie baž­ny­ti­nę san­tuo­ką, siek­da­mi ne­pra­ras­ti tei­sės į naš­ lių pen­si­ją. Pa­reng­ta­me su­si­ta­ri­mo pro­jek­ te nu­ma­to­ma, kad apie baž­ny­ti­nę san­tuo­ką per de­šimt die­nų pra­

neš­tų Ka­ta­li­kų baž­ny­čios įga­lio­ tas as­muo. Pa­gal pro­jek­tą pra­ ne­ši­mas ga­lė­tų bū­ti pa­tei­kia­mas as­me­niš­kai, fak­su ar elekt­ro­ni­ niu bū­du. Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, įve­dus nau­ją tvar­ką „bū­tų ap­sau­go­ tas „pa­tik­les­nis“ ar „silp­nes­nis“ su­tuok­ti­nis tais at­ve­jais, kai ki­tas su­tuok­ti­nis siū­lo tuok­tis baž­ny­ čio­je siek­da­mas iš­veng­ti vals­ty­ bės nu­sta­ty­tų tei­si­nių pa­sek­mių ir są­mo­nin­gai ven­gia pra­neš­ti apie san­tuo­ką ci­vi­li­nės met­ri­ka­ ci­jos įstai­gai“. „Vals­ty­bei su­ži­no­jus apie baž­ ny­ti­nės san­tuo­kos su­da­ry­mą, bū­tų pa­grin­das nu­trauk­ti mo­kė­ ti naš­lių pen­si­ją, tai­gi bū­tų su­ tau­py­ta biu­dže­to lė­šų“, – nu­ro­ do Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja. Pla­nuo­ja­ma, kad su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šys Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­ fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius ir tei­sin­gu­mo mi­ nist­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. BNS inf.


9

pirmADIENIS, sausio 30, 2012

lietuva Bran­go ­ tik ben­zi­nas

Ma­žes­nės įmo­nės­ ino­va­ty­ves­nės

Di­džiau­sių de­ga­li­nių tink­lų val­dy­to­jai šią sa­vai­tę 3 cen­tais pa­bran­gi­no ben­zi­ ną. Dy­ze­li­no kai­na ne­ki­to ir sie­kia dau­ giau kaip 4,6 li­to. Bend­ro­vė „Lu­koil“ ir jos kon­ku­ren­tė „Or­len“ lit­rą 95 ben­zi­no penk­ta­die­nį par­da­vė po 4,74 li­to. „Sta­ toil“ de­ga­li­nė­se šie de­ga­lai kai­na­vo 4,75 li­to. Dy­ze­li­no kai­na „Lu­koil“ ir „Or­len“ de­ga­li­nė­se iš­li­ko sta­bi­li, kai­na­vo 4,61 li­to, „Sta­toil“ – 4,62 li­to.

2008–2010 m. ino­va­ci­nę veik­lą vyk­dė 69,6 pro­c. di­de­lių įmo­nių, 43,1 pro­c. vi­ du­ti­nių ir 27,9 pro­c. ma­žų įmo­nių. Nors di­džio­sios įmo­nės su­da­rė tik 6,4 pro­c. vi­ sų ino­va­ci­nių įmo­nių, jų iš­lai­dos ino­va­ ci­nei veik­lai siekė 55,2 pro­c. vi­sų nau­ jovėms diegti skir­tų iš­lai­dų. Ino­va­ci­nė­ se įmo­nė­se dir­bo 51,2 pro­c. vi­sų įmo­nių dar­buo­to­jų, kaip tei­gia­ma Sta­tis­ti­kos de­ par­ta­men­to pra­ne­ši­me.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1588 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1370 JAV do­le­ris 1 2,6376 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6278 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9412 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1394 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5092 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6823 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8619

pokytis

+0,2380 % +0,2593 % +0,1177 % –0,1064 % –0,1354 % +0,1711 % +0,0866 % +0,3212 % +0,0874 %

Lie­tu­vo­s vežėjai apsipirko Lie­tu­va 2011 m., pa­ly­gin­ti su 2010ai­siais, pagal sunk­ve­ži­mių par­da­vi­ mo au­gi­mą bu­vo tre­čia Eu­ro­po­je.

„„Po­žiū­ris: Ame­ri­kos pre­ky­bos rū­mų dis­ku­si­jo­je apie Lie­tu­vos eko­no­mi­nę pa­dė­tį priei­ta prie iš­va­dos, kad vers­lui yra dau­giau ga­li­my­bių nei

grės­mių. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Eko­no­mi­nė pa­dė­tis ki­to­mis aki­mis Už­sie­nio vers­li­nin­kams pri­sta­ty­da­mi Lie­tu­vos eko­no­mi­nę pa­dė­tį mū­sų eko­no­mis­ tai ne­gai­li op­ti­miz­mo ir pa­brė­žia, kad eko­no­mi­nė ša­lies svei­ka­ta la­biau­siai pri­klau­ so nuo po­žiū­rio į ją. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Ti­ki­ma­si ge­riau­sia

Lie­tu­vos vers­li­nin­kai pa­sa­ky­tų, kad mū­sų ša­lies eko­no­mi­nė pa­dė­ tis šiuo me­tu tar­si iš­muš­ta iš eko­ no­mi­kos at­si­ga­vi­mo vė­žių: dėl eu­ ro zo­nos pro­ble­mų neaiš­ku, kaip sek­sis eks­por­to rin­ko­se, ky­la abe­ jo­nių dėl vi­daus var­to­ji­mo tva­ru­ mo, ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­tas įne­šė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą fi­nan­sų rin­ ka ir pan. Ta­čiau vi­si šie išanks­ti­niai nu­ si­sta­ty­mai penk­ta­die­nį du­žo į ši­ pu­lius Ame­ri­kos pre­ky­bos rū­mų or­ga­ni­zuo­to­je dis­ku­si­jo­je apie Lie­ tu­vos eko­no­mi­kos pa­dė­tį ir per­ spek­ty­vas 2012-ai­siais. Jo­je vie­toj žo­džio „net“ var­to­tas „tik“, o tei­ gi­nys „dar neat­si­ga­vo­me“ pa­keis­ tas į „gy­ven­si­me ge­riau nei anks­ čiau“ ir pan. Ban­ko „Swed­bank“ vy­riau­sia­ sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis eu­ro zo­nos ša­lis pa­ly­gi­no su al­pi­ nis­tais, su­si­ri­šu­siais vie­na vir­ve ir ko­pian­čiais į kal­ną . Esą vie­nos ša­lies kri­ti­mas skau­džiai pa­veik­ tų vi­sas li­ku­sias. Vis dėl­to, jo tei­ gi­mu, la­biau­siai ti­kė­ti­nas op­ti­ mis­ti­nis eko­no­mi­kos vys­ty­mo­si sce­na­ri­jus, pa­gal ku­rį šiais me­ tais nė vie­na ša­lis ne­pas­lys, o eu­ ro zo­nos eko­no­mi­ka su­si­trauks tik 0,3 pro­c. N.Ma­čiu­lis pro­gno­za­ vo, kad šie­met bus ženg­ti tei­gia­ mi žings­niai spren­džiant Eu­ro­pos sko­lų pro­ble­mą, o lie­pą jau funk­ cio­nuos Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­ cha­niz­mas.

Dau­giau ga­li­my­bių nei grės­mių

Nors, N.Ma­čiu­lio ma­ny­mu, Lie­ tu­vos eko­no­mi­ka šiais me­tais augs ge­ro­kai lė­čiau nei per­nai, ji vis dėl­to šuo­liuos spar­čiau­siai vi­so­je ES: „Ma­no­me, pa­grin­di­nis au­gi­ mo šal­ti­nis bus įmo­nių in­ves­ti­ci­ jos. La­biau nei per­nai augs eks­ por­tas, nes spar­čiai au­ga Vo­kie­ti­ja, Len­ki­ja ir ypač Ru­si­ja. Ru­si­jai pri­ si­jun­giant prie Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos tu­rė­si­me daug nau­ dos. Tai dar ne­pa­veiks mū­sų šie­ met ir ki­tą­met, bet po de­šimt­me­ čio ga­li­me ti­kė­tis di­de­lio tei­gia­mo po­vei­kio.“

Lie­tu­vos eko­no­mi­ ka šiais me­tais augs ge­ro­kai lė­čiau nei per­nai, ta­čiau ji vis dėl­to šuo­liuos spar­ čiau­siai vi­so­je ES. Anot jo, svar­bus veiks­nys, lei­ džian­tis ma­ny­ti, kad eko­no­mi­ ka augs, yra sta­bi­lūs ir šiek tiek ge­rė­sian­tys gy­ven­to­jų var­to­ji­ mo ro­dik­liai. N.Ma­čiu­lis pa­ti­ki­ no, kad ne­dar­bas ša­ly­je ma­žės, o rea­lus dar­bo už­mo­kes­tis dėl šiais me­tais ma­žes­nės inf­lia­ci­jos po ke­ le­rių me­tų per­trau­kos vėl bus tei­ gia­mas. „Rin­ka grei­tai at­si­gau­na. Per­ nai bu­vo su­kur­ta 60 tūkst. dar­bo vie­tų, ir tai be­veik kom­pen­sa­vo pra­ras­tas 2009-ai­siais, kai dar­bo

ne­te­ko maž­daug 90 tūkst. gy­ven­ to­jų. Ne­dar­bo ly­gis to­liau ma­žės, nors ir ne taip kaip per­nai“, – sa­ kė jis. Ban­kams ne­leng­va

Nors ša­lies eko­no­mi­kos per­spek­ ty­vos bu­vo pie­šia­mos po­zi­ty­viai, ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Raid­la Le­jins & Nor­cous“ va­do­vau­jan­tis par­ tne­ris Ir­man­tas Nor­kus ne­slė­pė, kad šiuo me­tu ban­kams ne­leng­ va. Esą jie su­si­du­ria su spau­di­ mu, pir­miau­sia dėl pro­ble­miš­ko ka­pi­ta­lo, ypač po ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­to. „Prieš dvi sa­vai­tes iki ban­ko „Sno­ras“ griū­ties vals­ty­bė sko­li­ no­si 3 mlrd. li­tų su 6 pro­c. me­ti­ nė­mis pa­lū­ka­no­mis. Po 2 mė­ne­sių pa­si­sko­li­no dar 4 mlrd. li­tų už ste­ bė­ti­nai di­de­lę kai­ną – 6,7 pro­c. Tai ga­li­me ver­tin­ti kaip „Sno­ro“ griū­ ties kai­ną, ku­rią Lie­tu­va tu­ri su­ mo­kė­ti,“ – sa­kė jis. Vis dėl­to, I.Nor­kaus ma­ny­mu, šis įvy­kis tu­rė­jo ir tei­gia­mų pa­da­ ri­nių. Anot jo, pir­miau­sia pa­ro­dė stip­rią Lie­tu­vos cent­ri­nio ban­ko ir val­džios ran­ką, ge­bė­ji­mą su­rea­guo­ ti bei priim­ti spren­di­mus lai­ku ir taip iš­veng­ti vi­suo­me­nės pa­ni­kos. „Ban­ko griū­tis pa­ro­dė, kad tu­ri­me stip­rų, griež­tą fi­nan­sų rin­kos re­gu­ liuo­to­ją, – Lie­tu­vos ban­ką. Taip pat jis tei­gė rin­kai ne­to­le­ruo­sian­tis sis­ te­mos ar ban­ko, ku­ris ne­su­tin­ka su tra­di­ci­ne ban­ki­nin­kys­te.“ Ki­ta ver­tus, I.Nor­kus kri­ti­ka­ vo val­džią, nes ši ro­dan­ti ne­pa­ ma­tuo­tai di­de­lį pa­si­ti­kė­ji­mą, kad gy­ven­to­jai ne­pra­ras jo­kių sa­vo lė­

šų. Tai nea­be­jo­ti­nai pa­vei­kė vie­ šą­jį ir pri­va­tų­jį sek­to­rius. „Vals­ty­bės fi­nan­sai bu­vo pa­ veik­ti: vals­ty­bė tu­rė­jo at­si­gręž­ ti į tarp­tau­ti­nes rin­kas ir sau­sio mė­ne­sį sko­lin­tis pa­pil­do­mų lė­ šų, nors bu­vo pla­nuo­ja­ma sko­lin­ tis pa­va­sa­rį“, – sa­kė jis ir pri­dū­rė, kad nu­ken­tė­jo ir pri­va­tu­sis sek­to­ rius – jis pra­ra­do 1 mlrd. li­tų. Rei­kia keis­ti po­žiū­rį

„Lib­ros hol­din­go“ di­rek­to­rius To­ mas Juš­ka nea­be­jo­jo, kad eko­no­ mi­kos ver­ti­ni­mas pri­klau­so nuo vi­suo­me­nės po­žiū­rio, o gy­ven­to­ jai vi­suo­met no­ri tu­rė­ti ne­ri­bo­tas pa­ja­mas ir ne­var­žy­ti sa­vo po­rei­ kių. Ta­čiau vers­li­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, kad net pra­len­kus ly­de­riau­jan­ čias ša­lis, esant pui­kiai eko­no­mi­ nei si­tua­ci­jai, Lie­tu­vos vi­suo­me­ nės kas­die­nis var­to­ji­mas vis dėl­to ne­pa­si­keis­tų. „Ky­la vie­nin­te­lis klau­si­mas: kaip mes pa­tys ma­to­me sa­vo eko­ no­mi­ką. Ma­nau, šiuo me­tu esa­me daug „svei­kes­ni“ nei prieš tre­jus me­tus ir tie­siog tu­ri­me su­pras­ti, kad gy­ve­na­me pui­kio­je ša­ly­je“, – sa­kė jis. Iliust­ruo­da­mas tei­gi­nį T.Juš­ka pa­brė­žė, kad anks­čiau jo bend­ ro­vė nuo­lat tu­rė­da­vo už­sa­ky­mų mė­ne­siui į prie­kį, bet jau dve­jus pa­sta­ruo­sius me­tus tuo pa­si­gir­ ti ne­ga­li. Vis dėl­to re­zul­ta­tai esą dar ge­res­ni, tai­gi kri­zė, va­do­vo nuo­mo­ne, kar­tais yra nau­din­ ga. Ji esą tik su­ma­ži­na pa­gun­dų skai­čių, ku­rios ve­da prie kvai­lų spren­di­mų.

Lie­tu­vą, ku­rio­je par­duo­ta 2638 sunk­ve­ži­miai (2 kar­tus dau­giau nei 2010-ai­siais), sve­rian­tys 16 to­nų ir dau­giau, ap­len­kė tik ki­tos ma­žes­ nės Bal­ti­jos ša­lių rin­kos – Lat­vi­ ja (2,8 kar­to, iki 1311) ir Es­ti­ja (2,3 kar­to, iki 698). To­kius nau­jau­sius duo­me­nis penk­ta­die­nį pa­skel­bė Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­ja ACEA. Par­da­vi­mas šie­met spar­čiai au­go vi­so­je Eu­ro­po­je, iš­sky­rus Grai­ki­ją (smu­ko 61 pro­c., iki 274) ir Por­tu­ ga­li­ją (11 pro­c., iki 2051). Ma­žiau­ sia rin­ka iš­li­ko Is­lan­di­jos – jo­je šie­met par­duo­ti vos 48 sunk­ve­ži­ miai, Ai­ri­jo­je par­da­vi­mas pa­di­dė­jo 32 pro­c., iki 807 sunk­ve­ži­mių. Vi­so­je Eu­ro­po­je par­duo­ta 243 tūkst. sunk­ve­ži­mių, ar­ba 36 pro­c. dau­giau nei 2010 m. Tik gruo­dį Lie­tu­vo­je bu­vo pir­ ma­sis me­ti­nis par­da­vi­mo su­ma­žė­ ji­mas per vi­sus 2011-uo­sius – par­ duo­ti 109 sunk­ve­ži­miai, ar­ba 3,5 pro­c. ma­žiau nei 2010-ųjų tą pa­ tį mė­ne­sį. Vi­so ko­mer­ci­nio trans­por­to, įskai­tant au­to­bu­sus ir leng­vuo­sius sunk­ve­ži­mius, par­da­vi­mas Lie­ tu­vo­je per­nai išau­go 93 pro­c., iki 4690 – ša­lis bu­vo ant­ra Eu­ro­po­je. Lie­tu­va nu­si­lei­do tik Lat­vi­jai, kur par­da­vi­mas šok­te­lė­jo 1,5 kar­to, iki 3062. Es­ti­jo­je par­da­vi­mas au­go 78 pro­c., iki 2787. BNS, KD inf.

„„Spur­t as: Lie­tu­vos trans­por­to

sek­to­rius per­nai at­nau­ji­no sa­vo sunk­ve­ži­mių par­ką.And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.


10

pirmADIENIS, sausio 30, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Mo­te­rų krep­ši­nio šven­tė­je – vy­rų per­ga­lė Tra­di­ci­nė Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ ši­nio ly­gos (LMKL) „Žvaigž­džių die­na“ šį kar­tą bu­vo su­reng­ta Mo­ lė­tuo­se.

Krep­ši­nio šven­tę pra­dė­jo snai­ pe­rių kon­kur­sas. Tre­čią kar­tą „LMKL snai­pe­rės“ ti­tu­lą iš­ko­vo­ jo „Ute­nos“ gy­nė­ja Ela Brie­dy­tė, fi­na­le su­rin­ku­si 21 taš­ką ir nu­ga­ lė­ju­si Kau­no ra­jo­no „Si­re­nų“ žai­ dė­ją Ie­vą Stan­ke­vi­čiū­tę. ku­rios są­skai­to­je – 16 taš­kų. „Lai­mė­ti ga­lė­jo bet ku­ri krep­ ši­nin­kė, to­dėl ne­bu­vau tik­ra sa­vo per­ga­le, – sa­kė E.Brie­dy­tė. – Re­ zul­ta­tai iki fi­na­lo bu­vo vi­du­ti­niš­ ki, ta­čiau le­mia­mu mo­men­tu man pa­vy­ko. Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad fi­ na­lo var­žo­vė I.Stan­ke­vi­čiū­tė tru­ pu­tį nu­ste­bi­no sa­vo pui­kiais me­ ti­mais.“ I.Stan­ke­vi­čiū­tė pa­ro­dė ge­ riau­sią re­zul­ta­tą pir­ma­ja­me eta­ pe – pel­nė 19 taš­kų. Pus­fin ­ a­ly­je ji su­rin­ko vie­no­dai taš­kų su Vi­ ta Kuk­tie­ne iš Kau­no „VI­ČI-Ais­ čių“ (po 15) ir po pa­pil­do­mos se­ ri­jos pa­te­ko į fi­na­lą. Nu­ga­lė­to­jai bend­ro­vės „Li­fo­ sa“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jo­nas Das­ti­kas įteik­tė 1 000 li­tų pre­mi­ ją. E.Brie­dy­tei ati­te­ko ir dar vie­ nas pri­zas – sa­vait­ga­lis dviem as­ me­nims „Eg­lės“ sa­na­to­ri­jo­je. Pir­mą kar­tą LMKL „Žvaigž­džių die­nos“ šven­tė­je su­reng­tą to­li­ mo­jo me­ti­mo – iš aikš­tės vi­du­rio – kon­kur­są lai­mė­jo mo­te­rys, 4:1 nu­ga­lė­ju­sios Mo­lė­tų „Eže­rū­noKa­rio“ ko­man­dos vy­rus. Abi ko­man­dos nuo aikš­tės vi­ du­rio me­tė po du kar­tus. Pir­ma­ ja­me ra­te LMKL krep­ši­nin­kės pa­ tai­kė ke­tu­ris kar­tus, mo­lė­tiš­kiai – nė sy­kio. Taik­lios bu­vo V.Kuk­ tie­nė, Li­di­ja Pa­na­siuk (Šiau­lių „Rū­ta“), Mo­ni­ka Alek­sai­tė (Ma­ ri­jam­po­lės „Sū­du­va“) ir Ine­sa

Vis­gau­dai­tė (Klai­pė­dos „Lem­ min­kai­nen“). Ant­ra­ja­me ra­te vie­ nin­te­lį kar­tą taik­lus bu­vo „Eže­ rū­no-Ka­rio“ žai­dė­jas Ei­man­tas Na­ru­šis. Ren­gi­nio kul­mi­na­ci­ja – LMKL rink­ti­nės ir Kęs­tu­čio Kem­zū­ros va­do­vau­ja­mos Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) vy­rų ko­man­dos rung­ ty­nės, ku­rioms gin­čo ka­muo­lį iš­ me­tė Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos (LKF) pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis. Tris kė­li­nius tru­ku­sį ma­čą 61:60 (26:18, 12:26, 23:16) lai­ mė­jo vy­rai. Juos į per­ga­lę ve­ dė le­gen­di­nis Kau­no žal­gi­rie­tis, „Bal­tų“ klu­bo di­rek­to­rius Ser­ ge­jus Jo­vai­ša, pel­nęs 25 taš­kus ir at­ko­vo­jęs 12 ka­muo­lių. Nau­din­ giau­sia mo­te­rų rink­ti­nės žai­dė­ ja pri­pa­žin­ta Kris­ti­na Veng­ry­tė iš Vil­niaus „Ki­birkš­ties-Ti­chėsIKI“ eki­pos. „Ne­sus­tab­dė­me Jo­vai­šos – jis la­bai stip­rus žai­dė­jas“, – LM­ KL rink­ti­nės ne­sėk­mės prie­žas­tį įvar­di­jo K.Veng­ry­tė. „La­biau­siai no­rė­jau, kad ma­čas baig­tų­si ly­ gio­sio­mis, bet ne­pa­vy­ko“, – juo­ ka­vo bu­vęs pa­sau­lio čem­pio­nas S.Jo­vai­ša. „Mis krep­ši­nis 2012“ iš­rink­ta „Ki­birkš­ties-Ti­chės-IKI“ vi­du­ rio puo­lė­ja Vi­ta Ži­lins­kai­tė. KD, lmkl.lt inf.

1

– tik taško persvara vyrų komanda įveikė LMKL žvaigždžių rinktinę.

„„Am­bi­ci­jos: Prie­nų krep­ši­nin­kai (balta apranga) ryž­tin­gai pa­si­prie­ši­no „Žal­gi­riui“.

„Žal­gi­riui“ na­gus pa­ro­dė tik „Rū­du­pis“ Dvi die­nos, dve­jos rung­ty­nės ir tiek pat per­ga­lių – toks bu­vo Kau­no „Žal­gi­rio“ sa­ vait­ga­lis Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­na­te. Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Skir­tin­gi ly­giai

Šeštadienį žal­gi­rie­čiai sa­vo aikš­tė­ je 97:71 su­triuš­ki­no Vil­niaus „Sa­ ka­lus“. „Žal­gi­ris“ yra ne mū­sų ly­gio ko­ man­da, bet vi­sa­da įdo­mu pa­si­tik­ rin­ti sa­vo jė­gas ko­vo­jant su Eu­ro­ly­ gos ly­gio eki­pa. Rung­ty­nių re­zul­ta­tas at­spin­di tik­rą­jį klu­bų pa­jė­gu­mą“, – pri­pa­ži­no „Sa­ka­lų“ vy­riau­sia­sis tre­ ne­ris Ka­zys Maks­vy­tis. Žal­gi­rie­čių stra­te­gas Alek­sand­ ras Tri­fu­no­vi­čius sa­kė, kad po ko­ vų Eu­ro­ly­go­je žai­dė­jams nė­ra leng­ va nu­si­teik­ti to­kiam ma­čui. „Di­džią­ja rung­ty­nių da­li­mi esu pa­ ten­kin­tas. Krep­ši­nin­kai, ma­žiau žai­dę Eu­ro­ly­gos ar VTB Vie­nin­go­sios ly­gos tur­ny­ruo­se, šį kar­tą pa­si­ro­dė ne­blo­ gai, gal­būt jie tu­rės dau­giau ga­li­my­bių ir atei­ty­je“, – svars­tė A.Tri­fu­no­vi­čius. Jis pir­miau­sia tu­rė­jo gal­vo­je Min­dau­ gą Kuz­mins­ką, per be­veik per 23 mi­ nu­tes pa­tai­kiu­sį 9 dvi­taš­kius iš 11 bei abi bau­das ir su­rin­ku­sį 20 taš­kų. Prie­niš­kių iš­šū­kis

„„Nejuokavo: LMKL žvaigždžių rinktinei per šventines rungtynes sun-

kiausiai sustabdomas buvo S.Jovaiša.

Tomo Raginos nuo­tr.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Va­kar „Žal­gi­ris“ vėl­gi sa­vo are­no­ je iš­mė­gi­no jė­gas su Prie­nų „Rū­ du­pio“ krep­ši­nin­kais ir po per­mai­ nin­gos ko­vos nu­ga­lė­jo 76:74. Kau­nie­čiai iš­kart iš­si­ver­žė į prie­ kį – 10:3, 18:9, 27:12. Prie­niš­kiai ne­ sku­bė­jo iš­kel­ti bal­tą vė­lia­vą. Ant­ra­ ja­me kė­li­ny­je, lai­mė­ję be­veik ke­tu­rių mi­nu­čių at­kar­pą 13:0, jie priar­tė­jo – 42:38 ir vos pra­si­dė­jus tre­čia­jam kė­li­niui po Ar­tū­ro Mi­lak­nio bau­dų me­ti­mų – 44:42. Ga­liau­siai „Rū­du­ pio“ puo­lė­jas Ed­ga­ras Že­lio­nis iš­ly­ gi­no – 49:49, o gy­nė­jas Adas Juš­ke­ vi­čius per­svė­rė – 54:53. Ket­vir­ta­me kė­li­ny­je Prie­nų ko­ man­da bu­vo pa­di­di­nu­si per­sva­rą iki 61:58, bet po to į prie­kį 8:0 šo­vė „Žal­gi­ris“ ir – 66:61. Li­kus žais­ti

tru­pu­tį dau­giau nei 3 mi­nu­tes, du tri­taš­kius iš ei­lės pa­tai­kė Man­tas Kal­nie­tis, ne­tru­kus ka­muo­lį įdė­jo Son­ny Weem­sas – 76:67. Vis dėl­to „Rū­du­pis“ ne­su­dė­jo gink­ lų: iki ma­čo pa­bai­gos li­kus 31 sek., Ge­ di­mi­nas Ore­li­kas su­švel­ni­no skir­tu­mą – 76:74, bet „Žal­gi­ris“ at­si­lai­kė. At­vė­so ko­mi­sa­ria­te

Per LKL ma­čą Šiau­liuo­se, kur žai­dė vie­tos „Šiau­liai“ ir Vil­niaus „Lie­ tu­vos ry­tas“, pro­ga su­ves­ti se­nas są­skai­tas pa­si­nau­do­jo šių ko­man­ dų sir­ga­liai. Bai­gian­tis ant­ra­jam kė­li­niui, šiau­ lie­čiai ir vil­nie­čiai su­si­ki­bo prie pat aikš­tės. Ap­sau­gos tar­ny­bos dar­buo­ to­jų pa­stan­gos su­tram­dy­ti peš­tu­kus bu­vo bergž­džios, to­dėl aist­ros ap­ ri­mo tik tuo­met, kai į are­ną at­vy­ko pa­pil­do­mos po­li­ci­jos pa­jė­gos. Por­ta­lo etap­lius.lt duo­me­ni­mis, po rung­ty­nių, kurias Vilniaus komanda laimėjo 88:71, Šiau­lių po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nai su­stab­dė iš­vyks­tan­tį „Lie­tu­vos ry­to“ sir­ga­lių au­to­bu­są. Ko­mi­sa­ria­te at­si­dū­rė maž­daug dvi de­šim­tys jau­ nuo­lių, ke­tu­riems iš jų pa­reikš­ti įta­ ri­mai pa­žei­dus vie­šą­ją tvar­ką. Šiau­lių ir Vil­niaus krep­ši­nio aist­ ruo­liai ap­si­dau­žė ne pir­mą kar­tą. Šį se­zo­ną „Šiau­lių“ ko­man­dos ger­bė­ jams yra kliu­vę sos­ti­nė­je.

Turnyro lentelė Komanda

1. „Liet. ry­tas“ 2. „Žal­gi­ris“ 3. „Rū­du­pis“ 4. „Šiau­liai“ 5. „Bal­tai“ 6. „Pie­no žv.“ 7. „Nep­tū­nas“ 8. „Ju­ven­tus“ 9. „Kė­dai­niai Trio­bet“ 10. „Sa­ka­lai“ 11. „Liet­ka­be­lis“ 12. „Nag­lis“

Sta­tis­ti­ka „Žal­gi­ris“–“Sa­ka­lai“ 2012 01 28, Kau­no „Žal­gi­rio“ are­na, 6 720 žiū­ro­vų.

97:71

(27:16, 29:22, 25:20, 16:13). „Žal­gi­ris“: M.Kuz­mins­kas 20 taš­kų (6 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai), T.De­li­nin­kai­tis 14 (4 klai­ dos), M.Ra­ko­vi­čius (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir P.Jan­kū­nas po 12, T.Kli­ma­vi­čius 10 (6 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai), V.Lip­ke­vi­čius (7 re­zul­ta­ ty­vūs per­da­vi­mai), R.Nel­so­nas (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir S.Weem­sas po 6, R.Jav­to­kas 4, M.Kal­nie­tis (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai ir 9 re­ zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai) ir D.Col­lin­sas po 2.

„Sa­ka­lai“: L.Sa­mė­nas 16 (6 klai­dos, 6 re­ zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), A.But­ke­vi­čius 15 (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), E.Ba­niu­lis 14, V.Sir­vy­ dis 7, A.Gyd­ra 6, A.Kiau­šas ir J.Gint­vai­nis po 4, D.Pu­kis 3, P.Jo­ne­liū­nas 2.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 32/45 (71 pro­c.) ir 18/43 (42 pro­c.), tri­taš­kiai – 6/18 (33) ir 10/24 (41), bau­dų me­ti­mai – 15/18 (83) ir 5/8 (62), at­ko­vo­ta ka­muo­ lių – 39 ir 27, pe­rim­ta – 11 ir 9, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 24 ir 16, klai­dos – 16 ir 18.

„Žal­gi­ris“ – „Rū­du­pis“ 2012 01 29, Kau­no „Žal­gi­rio“ are­na, 7 830 žiū­ro­vų.

76:74

(28:18, 16:22, 14:21, 18:13) „Žal­gi­ris“: S.Weem­sas 19 taš­kų, M.Ra­ ko­vi­čius 15, M.Kal­nie­tis (5 at­ko­vo­ti ka­muo­ liai) ir P.Jan­kū­nas (9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, 4 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai) po 14, R.Jav­to­kas 5, T.Kli­ma­vi­čius 4, V.Lip­ke­vi­čius ir D.Ša­len­ ga po 2, T.De­li­nin­kai­tis 1.

„Rū­du­pis“: A.La­buc­kas 14, A.Juš­ke­vi­čius

Rungt.

Perg.

Pralaim.

15 11 14 15 15 13 11 14 13 14 14 13

13 11 11 9 8 7 5 5 4 3 3 2

2 0 3 6 7 6 6 9 9 11 11 11

13, P.But­ke­vi­čius 10 (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), G.Ore­li­kas (6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), S.Bu­ter­ le­vi­čius (6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir A.Mi­lak­ nis (6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) po 9, G.Ka­džiu­lis 8, E.Že­lio­nis 2.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 20/33 (60 pro­c.) ir 17/37 (46 pro­c.), tri­taš­kiai – 7/21 (33) ir 6/21 (28), bau­dų me­ti­mai – 15/29 (51) ir 22/34 (64), at­ko­vo­ta ka­muo­ lių – 41 ir 35, pe­rim­ta – 3 ir 2, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 16 ir 14, klai­dos – 18 ir 13.


11

pirmADIENIS, sausio 30, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

mūsų šalies po­ra – de­vin­ta

Grei­čiau­siai va­žia­vo lat­vis

N.Džo­ko­vi­čius įvei­kė R.Na­da­lį

Ang­li­jo­je su­reng­ta­me Eu­ro­pos dai­lio­jo čiuo­ži­mo čem­pio­na­te Lie­tu­vos le­do šo­kių po­ra Isa­ bel­la To­bias ir Dei­vi­das Stag­ niū­nas užė­mė 9-ąją vie­tą. Po trum­po­sios pro­gra­mos mū­siš­ kiai bu­vo penk­ti. Per­nai kon­ ti­nen­to pir­me­ny­bė­se I.To­bias ir D.Stag­niū­nas užė­mė 12-ąją vie­tą.

Ute­nos re­gio­ne įvy­ku­sias au­ to­mo­bi­lių ra­lio var­žy­bas „Halls Win­ter Ral­ly 2012“ lai­mė­jo lat­ vio Ja­nio Vo­rob­jo­vo eki­pa­žas, 22,6 se­k. ap­len­kęs 2-ąją vie­ tą užė­mu­sį lie­tu­vį Do­mi­ny­ką But­vi­lą. 3-io­jo­je po­zi­ci­jo­je li­ ko es­tas Kas­pa­ras Koit­la, nuo Lie­tu­vos lenk­ty­ni­nin­ko at­si­li­ kęs 4,3 sek.

Pir­mą­jį šiais me­tais te­ni­so „Di­džio­jo kir­čio“ tur­ny­rą – at­ vi­rą Aust­ra­li­jos čem­pio­na­tą – tarp vy­rų lai­mė­jo ser­bas No­ va­kas Džo­ko­vi­čius (nuo­tr.), po be­veik 6 va­lan­dų ko­vos 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 įvei­kęs is­pa­ną Ra­fae­lį Na­da­lį. Nu­ga­lė­ to­jui įteik­tas ir 2,3 mln. do­le­ rių če­kis.

Leng­vaat­le­čių min­ty­se – svar­biau­si star­tai Vil­niu­je su­reng­to­se at­vi­ro­se Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­jos (LLAF) tau­rės var­žy­bo­se pasiekta 11 ge­riau­sių ša­lies se­zo­no re­zul­ta­tų ir du na­cio­na­li­ niai re­kor­dai. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Sprin­te­riai pa­ten­kin­ti

Prieš sa­vai­tę Ru­si­jo­je 60 m bė­gi­mo as­me­ni­nį re­kor­dą pa­ge­ri­nęs sprin­te­ ris Ry­tis Sa­ka­laus­kas trium­fa­vo ir Vil­ niu­je. Kau­nie­tis pri­pa­ži­no, kad šį kar­ tą ne­bu­vo nu­si­tai­kęs į nau­ją re­kor­dą. „Ma­no tiks­las bu­vo nu­bėg­ti at­kar­ pą ne lė­čiau nei per 6,75 sek. Pa­si­se­kė, džiau­giuo­si, nes taip grei­tai Lie­tu­vo­ je dar ne­su bė­gęs, – kal­bė­jo R.Sa­ka­ laus­kas. – 60 m man kiek trum­po­ka dis­tan­ci­ja, kur kas ge­riau se­ka­si bė­ gant 100 ar 200 m, ta­čiau šios žie­mos star­tai pa­ro­dė, kad tu­riu ga­li­my­bių ir šio­je už­da­rų pa­tal­pų rung­ty­je.“ „Re­zul­ta­tas ge­ras, bet no­rė­jau dar šiek tiek ge­res­nio. Pa­si­ge­dau įtam­pos, kon­ku­ren­ci­jos. To­kiu at­ ve­ju tik­riau­siai bū­čiau bė­gu­si grei­ čiau, – šyp­so­jo­si sprin­te­rė klai­pė­ die­tė Li­na Grin­či­kai­tė, LLAF tau­rės var­žy­bas lai­mė­ju­si de­vin­tus me­ tus iš ei­lės. – Svar­biau­sias se­zo­ no star­tas – ko­vo mė­ne­sį Tur­ki­jo­je vyk­sian­tis pa­sau­lio už­da­rų pa­tal­pų čem­pio­na­tas. Ren­giuo­si jam pa­gal

Ry­tis Sa­ka­laus­kas:

Ma­no tiks­las bu­vo nu­ bėg­ti at­kar­pą ne lė­ čiau nei per 6,75 sek. Pa­si­se­kė, džiau­giuo­si, nes taip grei­tai Lie­tu­ vo­je dar ne­su bė­gęs. pla­ną. No­rė­čiau šie­met pa­ge­rin­ti sa­vo as­me­ni­nį re­kor­dą – 7,27 sek.“ Tik­ri­na ga­li­my­bes

„Esu la­bai pa­ten­kin­ta ru­tu­lio stū­ mi­mo re­zul­ta­tu. Tai pir­ma­sis star­ tas ir – to­liau nei 17 m. Šuo­liams į to­lį dar tu­riu šio­kių to­kių re­zer­vų ir tai nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai“, – kal­ bė­jo dvi rung­tis lai­mė­ju­si dau­gia­ ko­vi­nin­kė Aust­ra Sku­jy­tė. Ar­ti­miau­sias svar­bus iš­ban­dy­ mas A.Sku­jy­tei bus va­sa­rį vyk­sian­ tis Lie­tu­vos čem­pio­na­tas. „Jau bus pen­kia­ko­vė, ban­dy­siu iš­si­ko­vo­ti tei­sę da­ly­vau­ti pa­sau­

lio čem­pio­na­te, – sa­kė kau­nie­tė. – Pag­rin­di­nis me­tų įvy­kis – Lon­ do­no olim­pi­nės žai­dy­nės, ta­čiau žie­mą no­ri­si pa­tik­rin­ti ir įver­tin­ti sa­vo ga­li­my­bes.“ Ko­vo­jo su sa­vi­mi

Šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės at­sto­vė Lau­ra Asa­daus­kai­tė lai­mė­jo 3 000 m bė­gi­mą. „Ti­kė­jau­si dis­tan­ci­ją įveik­ti kiek grei­čiau, ma­niau, kad bus var­žo­vių, ku­rioms ma­no tem­pas ne­bus per di­de­lis. Ta­čiau jau po pir­mų­jų tri­jų ra­tų su­pra­tau, kad teks ko­vo­ti tik su sa­vi­mi“, – ap­gai­les­ta­vo vil­nie­tė. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je se­zo­no re­zul­ta­tą pa­ge­ri­nęs Rai­vy­das Sta­ nys džiau­gė­si, kad įvei­kia vis aukš­ čiau iš­kel­tą kar­te­lę. „Svar­bu, kad re­zul­ta­tas ne­pras­ tė­ja. Šį kar­tą no­rė­jau iš­šok­ti aukš­ čiau nei 220 cm, bet su­skau­do čiur­ną, to­dėl 225 cm neį­vei­kiau“, – paaiš­ki­no kau­nie­tis. Lie­tu­vos spor­to klu­bų tau­rės var­žy­bas pir­mo­je gru­pė­je lai­mė­ jo SK „Cos­ma“ 1-oji ko­man­da, 2-ojo­je vie­to­je – to pa­ties klu­ bo 2-oji eki­pa, tre­ti bu­vo Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jos (LKKA) „At­le­tas“ leng­vaat­le­čiai. Ant­ro­je gru­pė­je nu­ga­lė­jo Pa­ne­vė­žio bė­gi­ mo klu­bas „Spor­to pa­sau­lis“. Pir­mo­je mies­tų gru­pė­je Kau­ nas (32 875 taš­kai) ap­len­kė Vil­nių (32 218), ant­ro­je gru­pė­je nu­ga­lė­jo Šiau­liai (16 621), tarp ra­jo­nų – Vil­ niaus r. ko­man­da (3 821).

„„Grei­čiau­sie­ji: 60 bė­gi­mo rung­tis lai­mė­jo L.Grin­či­kai­tė ir R.Sa­ka­laus­kas.

Alf­re­do Plia­džio nuo­tr.

Nu­ga­lė­to­jai Vy­rai: 60 m – R.Sa­ka­laus­kas (Kau­ nas) 6,71 sek., 400 m – S.Mel­ny­ko­ vas (Uk­rai­na) 48,55 sek. (2-ąją vie­tą užė­męs vil­n ie­t is V.Koz­lo­vas pa­sie­ kė ge­r iau­sią Lie­tu­vos se­zo­no re­zul­ ta­tą – 48,74 sek.), 800 m – D.Pav­liu­ko­ vi­čius (Vil­nius) 1 min. 57,91 sek., 1 500 m – P.Glie­bus (Vil­nius, Tra­kai) 4 min. 00,21 sek. (ge­riau­sias Lie­tu­vos se­zo­ no re­zul­ta­tas), 3 000 m – J.Ber­žans­ kis (Šiau­liai) 8 min. 33,82 sek. (ge­riau­ sias Lie­tu­vos se­zo­no re­zul­ta­tas), 60 m bar­je­r i­n is bė­g i­mas – M.Gre­n i­nas (Lat­v i­ja) 8,08 sek., šuo­l iai į aukš­t į – R.Sta­nys (Kau­nas) 2 m 20 cm (ge­ riau­sias Lie­tu­vos se­zo­no re­zul­ta­tas), šuo­liai į to­l į – E.Mi­sa­nas (Lat­vi­ja) 7 m 98 cm, tri­šuo­lis – M.Di­lys (Kau­nas) 15 m 80 cm, ru­tu­lio stū­mi­mas – Š.Ba­ne­ vi­čius (Klai­pė­da) 17 m 85 cm (ge­riau­ sias Lie­tu­vos se­zo­no re­zul­ta­tas). Mo­te­rys: 60 m – L.Grin­či­kai­tė (Klai­ pė­da) 7,40 sek., 400 m – M.J.Mo­raus­

kai­tė (Vil­n ius) 55,80 sek. (Lie­t u­vos 16-me­č ių re­kor­das), 800 m – R.Bal­ čiaus­kai­tė (Vil­n ius) 2 min. 15,46 sek., 1 500 m – E.Bal­č iū­nai­tė (Šiau­l iai) 4 min. 26,28 sek. (ge­r iau­s ias Lie­t u­ vos se­zo­no re­z ul­t a­t as), 3 000 m – L.Asa­d aus­k ai­tė (Vil­n ius) 10 min. 01,63 sek. (ge­r iau­s ias Lie­t u­vos se­ zo­no re­z ul­t a­t as), 60 m bar­j e­r i­n is bė­g i­mas – S.Ta­mo­š ai­t y­tė (Kau­nas) 8,27 sek. (ge­r iau­sias Lie­t u­vos se­zo­ no re­z ul­ta­tas), šuo­l iai į aukš­t į – Gin­ ta­rė Nes­tec­k y­tė (Plun­gė) 1 m 80 cm, šuo­l iai į to­l į – A.Sku­jy­tė (Kau­nas) 6 m 32 cm (ge­r iau­sias Lie­t u­vos se­zo­ no re­z ul­ta­tas), tri­šuo­l is – D.Dzin­d za­ le­tai­tė (Šiau­l iai) 13 m 28 cm (ge­r iau­ sias Lie­tu­vos se­zo­no re­z ul­ta­tas, Lie­ tu­vos 18-me­čių ir 19-me­čių re­kor­das už­da­ro­se pa­tal­po­se), ru­t u­l io stū­m i­ mas – A.Sku­jy­tė (Kau­n as) 17 m 07 cm (ge­r iau­sias Lie­t u­vos se­zo­no re­ zul­ta­tas).

Lie­tu­vos ran­ki­nin­kai su­si­kaus su len­kais Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Dėl ke­lia­la­pio į 2013-ųjų pa­sau­lio vy­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to fi­na­ lo tur­ny­rą, ku­ris vyks Is­pa­ni­jo­je, Lie­tu­vos rink­ti­nė du kar­tus su­si­ kaus su Len­ki­jos na­cio­na­li­ne ko­ man­da.

Tai paaiš­kė­jo va­kar Belg­ra­de (Ser­ bi­ja) iš­trau­kus at­krin­ta­mų­jų var­žy­ bų bur­tus. Lie­tu­viai su len­kais su­ si­tiks bir­že­lio 9-ąją (ar­ba 10-ąją) sa­vo aikš­tė­je ir 16-ąją (ar­ba 17-ąją) die­no­mis sve­čiuo­se. Len­ki­jos rink­ti­nė – 1976-ųjų olim­pi­nių žai­dy­nių bron­zos me­ da­lių lai­mė­to­ja, 2008-ai­siais Pe­ ki­ne užė­mu­si 5-ąją vie­tą, taip pat 2007-ųjų pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­nė ir 2009-ųjų pla­ne­tos pir­me­ny­bių bron­zos me­da­lių lai­mė­to­ja. 2010ųjų Eu­ro­pos čem­pio­na­te len­kai bu­ vo ket­vir­ti.

„„Snai­pe­ris: M.Ju­rec­kis (su ka­muo­liu) – vie­nas re­zul­ta­ty­viau­sių Len­ki­

jos ran­ki­nin­kų šie­me­čia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te.

Va­kar Ser­bi­jo­je pa­si­bai­gu­sio­ se kon­ti­nen­to pir­me­ny­bė­se len­kai ne­pa­te­ko į še­še­tu­ką, nors iš­ko­vo­jo reikš­min­gų per­ga­lių – 27:26 įvei­kė fi­na­li­nin­kus da­nus, 33:32 – vo­kie­

AFP nuo­tr.

čius. Be to, pa­sie­kė ly­gią­sias 29:29 su šve­dais. „Len­kai – nei blo­gas, nei ge­ras va­rian­tas. Atk­rin­ta­mų­jų var­žy­bų eta­pe vi­sos ko­man­dos yra ga­lin­

gos, tik vie­nos iš jų praei­ty­je yra pa­sie­ku­sios dau­giau, ki­tos – ma­ žiau, – sa­kė „Kau­no die­nai“ Lie­ tu­vos ran­ki­nio fe­de­ra­ci­jos (LRF) pre­zi­den­tas Edis Ur­ba­na­vi­čius. – Žai­di­mo sti­liu­mi mū­sų kai­my­nai gal­būt šiek tiek pa­lan­kes­ni var­žo­ vai nei, tar­ki­me, skan­di­na­vai. Ste­ bė­jau Len­ki­jos ran­ki­nin­kų pa­si­ro­ dy­mą šia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te. Su­si­da­riau įspū­dį, kad jie ne­bu­vo ge­riau­sios spor­ti­nės for­mos, to­ kios, kaip, pa­vyz­džiui, 2007-ųjų ar 2009-ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­ tuo­se. Ki­ta ver­tus, jų gre­to­se – le­gio­nie­riai iš pa­jė­gių Vo­kie­ti­jos, Is­pa­ni­jos klu­bų. Stip­rus ir len­kų na­cio­na­li­nis čem­pio­na­tas.“ LRF va­do­vo nuo­mo­ne, vie­nas ma­čo su Len­ki­jos rep­re­zen­tan­tais pri­va­lu­mų – ne­di­de­lės iš­lai­dos ke­ lio­nei, ji neiš­var­gins žai­dė­jų. „De­ja, iš te­le­vi­zi­jos trans­lia­ci­jų nė iš to­lo neuž­dirb­si­me tiek, kiek už­dirb­tu­ me iš dvi­ko­vų, sa­ky­ki­me, su vo­kie­

čiais, bet ne tai svar­biau­sia. Mums rei­kia ke­lia­la­pio į pa­sau­lio čem­pio­ na­to fi­na­lo tur­ny­rą“, – tei­gė E.Ur­ ba­na­vi­čius. „Esu la­bai pa­ten­kin­tas bur­tų re­ zul­ta­tais. Lie­tu­viai – rim­ti kon­ ku­ren­tai, bet ma­nau, kad fa­vo­ri­tai esa­me mes, juo la­biau kad at­sa­ko­ mo­sios rung­ty­nės vyks mū­sų aikš­ tė­je“, – tei­gė Len­ki­jos ran­ki­nio są­ jun­gos (LRS) pre­zi­den­tas An­drze­­jus Kras­nic­kis.

Atk­rin­ta­mų­jų dvi­ko­vų po­ros Lietuva–Lenkija, Rusija–Čekija, Slo­ vėnija–Portugalija, Slovakija–Balta­ rusija, Makedonija–Austrija, Ven­ grija–Norvegija, Islandija–Olandi­ ja, Vokietija–Bosnija ir Her­ce­go­v i­ na, Švedija–Juodkalnija.


12

pirmADIENIS, sausio 30, 2012

pasaulis Ati­dė­jo ­ spren­di­mą

Są­jun­gi­nin­kės pa­ra­ma

De­rė­sis ­ dėl tai­kos

Ira­nas ati­dė­jo veiks­mus dėl siū­lo­mo įsta­ty­mo pro­jek­ to, ku­riuo bū­tų ne­del­siant nu­trauk­tas naf­tos eks­por­ tas į Eu­ro­pą. O į Ira­ną at­vy­ kęs JT vy­riau­sia­sis bran­duo­ li­nių tech­no­lo­gi­jų ins­pek­to­ rius pa­ra­gi­no bran­duo­li­nės pro­gra­mos klau­si­mą spręs­ ti dia­lo­gu.

Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­ la Mer­kel pa­rems Pran­cū­zi­ jos pre­zi­den­tą Ni­co­las Sar­ko­ zy (nuotr.) šiam sie­kiant bū­ ti per­rink­tam. Du Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­to rin­ki­mų ra­tai vyks ba­lan­dį ir ge­gu­žę. Tie­sa, So­cia­ lis­tų par­ti­jos kan­di­da­tas Fran­ çois Hol­lan­de’as šiuo me­tu yra po­pu­lia­res­nis už N.Sar­ko­zy.

Af­ga­nis­ta­no pre­zi­den­tas Ha­ mi­das Kar­zai ke­ti­na su­si­tik­ ti su Ta­li­ba­no at­sto­vais Sau­ do Ara­bi­jo­je ir de­rė­tis dėl tai­ kos. Anks­čiau ta­li­bai at­si­sa­kė pri­pa­žin­ti H.Kar­zai vy­riau­sy­ bę. Taip pat H.Kar­zai vy­riau­ sy­bė pa­skel­bė, kad ves da­ry­ bas su gre­ti­mai esan­čiu Pa­ kis­ta­nu.

Lie­tu­vą su­kaus­čius ve­rian­čiam spei­ gui, Bal­ka­nų ša­lys sa­vait­ga­lį ko­vo­jo su snie­gu. Pus­ny­ se pa­sken­do ir Da­ vo­so ku­ror­tas. Tie­ sa, Pa­sau­lio eko­no­ mi­kos fo­ru­mo da­ly­ viai džiau­gė­si iš­vy­ dę tik­rą žie­mą. „„Sti­chi­ja: kai ku­rio­se Ru­mu­ni­jos vie­to­se snie­go sto­ris sie­kė be­veik du met­rus. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Šal­tis ir snie­gas pa­skan­di­no Bal­ka­nus Sti­chi­jos au­kos

Ru­mu­ni­jo­je pū­gos nuo praė­ju­sios sa­vai­tės vi­du­rio nu­si­ne­šė ma­žiau­ siai 5, o Bul­ga­ri­jo­je – 1 žmo­gaus gy­vy­bę. Ru­mu­ni­jos svei­ka­tos ap­sau­gos pa­rei­gū­nas Rae­das Ara­fa­tas pa­ tvir­ti­no, kad pa­sku­ti­nė au­ka – vie­ na­me mies­te ša­lies pie­ti­nė­je da­ly­ je prie sa­vo na­mų po kal­nu snie­go ap­tik­ta mi­ru­si 87-erių mo­te­ris. Dar du ru­mu­nai mi­rė ne­su­lau­kę grei­to­sios pa­gal­bos, ku­ri dėl už­ pus­ty­tų ke­lių ne­ga­lė­jo pa­siek­ti jų na­mų, o už 20 km nuo sos­ti­nės Bu­ ka­reš­to už­pus­ty­ta­me au­to­mo­bi­ly­je mir­ti­nai su­ša­lo vy­ras. Tie­sa, iš to pa­ties au­to­mo­bi­lio gel­bė­to­jai iš­trau­kė dar gy­vą mo­te­ rį. Me­di­kai pa­tvir­ti­no, kad mo­te­ris gy­do­ma nuo hi­po­ter­mi­jos ir ap­si­ nuo­di­ji­mo smal­kė­mis. Snie­gas pa­ra­ly­žia­vo

Iš vi­so dėl snie­go Ru­mu­ni­jo­je bu­vo at­kirs­ti 500 mies­tų ir kai­mų. La­biau­siai nu­ken­tė­jo pie­ti­nė ša­ lies da­lis, taip pat sos­ti­nė Bu­ka­reš­ tas ir jo prie­mies­čiai.

Nuo penk­ta­die­nio su­tri­ko lėk­ tu­vų ir trau­ki­nių eis­mas, de­šim­ tys ke­lių bu­vo ak­li­nai už­pus­ty­ti. Kai ku­rio­se vie­to­se pri­sni­go net po 2 met­rus. „Vis­kas ap­lin­kui bal­ta, – pa­sa­ ko­jo vie­na pus­ny­nuo­se už­stri­gu­si mo­te­ris vie­tos te­le­vi­zi­jos ka­na­lui „Rea­li­ta­tea TV“. – Aš vi­siš­kai pa­ ra­ly­žiuo­ta. Šal­ta, ne­tu­riu nei mais­ to, nei ki­tų at­sar­gų.“ Pa­sak pa­rei­gū­nų, gel­bė­to­jai nuo ket­vir­ta­die­nio sraig­tas­par­niais į li­ go­ni­nes nu­skrai­di­no ke­lio­li­ka žmo­ nių, tarp ku­rių bu­vo vie­nas kū­di­kis ir dvi nėš­čio­sios. Dar 1,3 tūkst. žmo­nių iš­si­kaps­ty­ ti iš snie­go gniauž­tų pa­si­tel­kę šar­ vuo­čius pa­dė­jo ša­lies ka­riuo­me­nės ka­riai ir ki­tos tar­ny­bos. Šim­tai žmo­nių jau pa­si­pra­šė lai­ ki­nos pa­sto­gės, nes Ru­mu­ni­jo­je pro­gno­zuo­ja­ma la­bai šal­ta sa­vai­tė. Si­nop­ti­kai įspė­jo, kad ti­ki­ma­si nuo 25 iki 30 laips­nių šal­čio. Tie­sa, sti­chi­ja Ru­mu­ni­jo­je neiš­ gąs­di­no pro­tes­tuo­to­jų prieš vy­ riau­sy­bę. Jie vėl rin­ko­si Bu­ka­reš­te ir ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se.

Ken­čia ir bul­ga­rai

Tuo me­tu gre­ti­mo­je Bul­ga­ri­jo­je mi­rė vie­nas be­na­mis, pri­si­glau­dęs au­to­bu­so sto­te­lės sto­gi­nė­je. Sa­vait­ga­lį ir kai ku­riuo­se Bul­ga­ ri­jos mies­tuo­se bu­vo pa­skelb­ta ne­ pap­ras­to­ji pa­dė­tis. Tūks­tan­čiams na­mų su­tri­ko elekt­ros tie­ki­mas.

Aš vi­siš­kai pa­ra­ly­ žiuo­ta. Šal­ta, ne­tu­riu nei mais­to, nei ki­tų at­sar­gų.

Bul­ga­ri­jos cent­ri­niuo­se ir šiau­ ri­niuo­se ra­jo­nuo­se sa­vait­ga­lį bu­ vo už­da­ry­tos mo­kyk­los. Ke­li­nin­kai nu­ro­dė, kad žmo­nės veng­tų ke­lio­ nių, jei nė­ra bū­ti­ny­bės. Sut­ri­ko pa­grin­di­nio ša­lies oro uos­to sos­ti­nė­je So­fi­jo­je dar­bas, taip pat bu­vo lai­ki­nai už­da­ry­tas Bul­ga­ ri­jos Var­nos uos­tas. Elekt­ros tink­lų dar­buo­to­jai tvir­ ti­no, kad sku­biai at­kū­rė elekt­ros

tie­ki­mą la­biau­siai nuo snie­go nu­ ken­tė­ju­siems ra­jo­nams. Ta­čiau vi­ sų nuo sti­chi­jos nu­ken­tė­ju­sių ra­jo­ nų pa­rei­gū­nai ne­su­ge­bė­jo pa­siek­ti. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­ nai pa­tvir­ti­no, kad vie­to­mis elekt­ ros įmo­nių dar­buo­to­jai tu­rė­jo įveik­ ti net iki dvie­jų met­rų sto­rio pus­nis, kad su­tvar­ky­tų elekt­ros li­ni­jas. Si­nop­ti­kai per­spė­jo apie Si­bi­ro an­ ti­cik­lo­no įta­ką, dėl ku­rios per atei­ nan­čias pen­kias die­nas Bul­ga­ri­jo­je lau­kia­ma stip­rių šal­čių. Tie­sa, skir­ tin­gai nei Ru­mu­ni­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je tar­ny­boms per sa­vait­ga­lį bent jau pa­ vy­ko su­si­tvar­ky­ti su kal­nais snie­go. Gam­tos sti­chi­ja neap­len­kė ir Bul­ga­ri­jos kai­my­nės Ser­bi­jos. Čia tūks­tan­čiai žmo­nių taip pat li­ko be elekt­ros, kai kur bu­vo su­stab­dy­tas trau­ki­nių eis­mas, nu­trauk­tos pa­ mo­kos mo­kyk­lo­se. Snie­gas su­ga­di­no ir Bos­ni­jo­ je esan­čią elekt­ros per­da­vi­mo li­ ni­ją, to­dėl tūks­tan­čiai žmo­nių li­ ko be elekt­ros. Da­vo­se – snie­go tu­ne­liai

Švei­ca­ri­jos ku­ror­tas Da­vo­sas, ku­

ria­me da­bar vyks­ta Pa­sau­lio eko­ no­mi­kos fo­ru­mas, taip pat sken­do pus­ny­se. Kaip sa­kė šio mies­to gy­ ven­to­jai, tiek snie­go Da­vo­se jie ne­ ma­tė nuo 1936 m. Aukš­tai Al­pė­se esan­čia­me ku­ ror­te, pa­sak vie­tos ko­mu­na­li­nin­ kų, neįp­ras­tai smar­kiai sni­go pa­sta­ruo­sius du mė­ne­sius. „Du mė­ne­sius mes ka­sė­me snie­gą be­veik be per­trau­kos“, – sa­kė Da­ vo­so gat­vių prie­žiū­ros įmo­nės va­ do­vas Nor­ber­tas Gru­be­ris. Pa­sak jo, kai kur su­stum­to snie­go krū­vų aukš­tis pa­sie­kė be­veik tris met­rus. Tie­sa, Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ ru­mo da­ly­viams snie­gas ir šal­tu­kas ne­bu­vo pro­ble­ma. „Čia la­bai gra­žu. Tie­siog fan­ tas­tiš­ka“, – džiau­gė­si fo­ru­me da­ ly­vau­jan­tis Keit­has Tren­tas, vers­ li­nin­kas iš JAV. Šal­tis ir snie­gas ne­kliu­dė ir žy­ mio­sioms „Fe­men“ ak­ty­vis­tėms iš Uk­rai­nos su­reng­ti pro­tes­to. Spau­ džiant šal­tu­kui mo­te­rys nu­si­me­ tė lie­me­nė­les ir už­li­po ant tvo­ros, nors bu­vo ne­tru­kus su­lai­ky­tos. „So­fia Echo“, „ABC News“, „Reu­ters“, BNS inf.

ES ne­pa­si­ti­kė­ji­mas Grai­ki­ja au­ga Kas val­dys Grai­ki­jos biu­dže­tą – grai­kai ar ES? Vo­kie­ti­ja no­rė­tų, kad ES, o Atė­nai at­šo­vė, kad to nie­ ka­da ne­bus.

Smar­ki dis­ku­si­ja už­vi­rė, kai į vie­šą­ ją erd­vę nu­te­kė­jo Vo­kie­ti­jos pa­siū­ ly­mas su­griež­tin­ti Atė­nų biu­dže­to kont­ro­lę per­duo­dant su­ve­re­nias grai­kų biu­dže­to po­li­ti­kos val­dy­mo tei­ses eu­ro zo­nos ko­mi­sa­rui. Šis tu­rė­tų ga­lią kont­ro­liuo­ti Grai­ki­jos biu­dže­to po­li­ti­ką, jei Atė­ nai ne­vyk­dy­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų kre­ di­to­riams. Pa­sak in­for­ma­ci­ją nu­te­ ki­nu­sio šal­ti­nio, Vo­kie­ti­ja pa­siū­lė,

kad re­for­ma tu­rė­tų įvyk­ti prieš tai, kai Atė­nai gaus pa­pil­do­mą fi­nan­si­ nę in­jek­ci­ją. „Vyks­ta dis­ku­si­jos ir tei­kia­mi pa­ siū­ly­mai eu­ro zo­nos šir­dy­je, įskai­ tant vie­ną iš Vo­kie­ti­jos – su­stip­ rin­ti jau vei­kian­čių pro­gra­mų ir prie­mo­nių kont­ro­lę, – dien­raš­čiui „Fi­nan­cial Ti­mes“ tvir­ti­no šal­ti­ nis, ne­skel­bęs sa­vo var­do. – Išo­ri­ nei eks­per­ti­zei vie­to­je ga­lė­tų va­do­ vau­ti Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios taip pat ga­lė­tų tu­rė­ti tam tik­rų ga­ lių priim­ti spren­di­mus.“ Pa­sak „Fi­nan­cial Ti­mes“, Briu­se­ lis ir Ber­ly­nas no­rė­tų, kad ko­mi­sa­

ras bū­tų ski­ria­mas ki­tų eu­ro zo­nos ša­lių fi­nan­sų mi­nist­rų ir tu­rė­tų ve­ to tei­sę, Grai­ki­jos vy­riau­sy­bei prii­ mant spren­di­mus dėl biu­dže­to. Ta­čiau į to­kius pra­ne­ši­mus Atė­ nai rea­ga­vo pik­tai. Grai­ki­jos pa­rei­ gū­nai pa­reiš­kė, kad ša­lis iš­lai­kys biu­dže­to kont­ro­lę sa­vo ran­ko­se. „Biu­dže­tas – Grai­ki­jos vy­riau­sy­ bės at­sa­ko­my­bė. Nė­ra rei­ka­lo im­tis to­kių prie­mo­nių. Mes nuė­jo­me il­ gą ke­lią ma­žin­da­mi sa­vo biu­dže­to de­fi­ci­tą ir da­bar esa­me tei­sin­ga­me ke­ly­je“, – sa­kė Grai­ki­jos vy­riau­sy­ bės at­sto­vas Pan­te­lis Kap­sis. Tie­ sa, grai­kų biu­dže­tas ir taip ne­ma­ža

da­li­mi yra kont­ro­liuo­ja­mas už­sie­ nio po­li­ti­nių jė­gų. Grai­ki­jos vy­riau­sy­bė per pa­sta­ ruo­sius me­tus iš Tarp­tau­ti­nio va­ liu­tos fon­do ir ES mai­nais į griež­tas fi­nan­sų re­for­mas, ku­rių rei­ka­la­vo Briu­se­lis, ga­vo mi­li­jar­di­nes pa­sko­las. Toks Vo­kie­ti­jos pla­nas ro­do, kad tarp­tau­ti­niai kre­di­to­riai vis ma­žiau pa­si­ti­ki Atė­nų ga­li­my­bė­ mis su­ba­lan­suo­ti fi­nan­sus. Ne­pa­si­ti­kė­ti yra pa­grin­do, nes Atė­nai kol kas ne­su­ge­bė­jo įvyk­dy­ti vi­sų ža­dė­tų vie­šo­jo sek­to­riaus re­ for­mų. BBC, BNS inf.

„„Pa­s iū­ly­m as: Vo­kie­ti­ja no­rė­tų,

kad Grai­ki­jos fi­nan­sus pri­žiū­rė­ tų ES, o ne pa­tys grai­kai. 

„Reu­ters“ nuo­tr.


13

pirmADIENIS, sausio 30, 2012

15p.

Sužadins studentų pavydą.

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Turi ap­mo­kė­ti neužsakytus dar­bus Dau­gia­bu­čia­me na­me, tu­rin­čia­me de­šim­ tis ar net šim­tus sa­vi­nin­kų, pro­ble­mų ry­ šu­lys – ga­ran­tuo­tas. Ne­san­tai­ką tarp kai­ my­nų ypač sė­ja re­mon­tai. An­tai ma­žu­ma pa­si­pra­šo tvar­ky­ti na­mo siū­les, o są­skai­ tą ap­mo­ka vi­si. Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Ne­ma­tei – pa­ts kal­tas

Dau­gu­ma Kau­no dau­gia­bu­čių na­ mų nė­ra įstei­gę bend­ri­jų, to­dėl jų ūkį pri­žiū­ri sa­vi­val­dy­bės pa­skir­ta ad­mi­nist­ruo­jan­ti įmo­nė. Jos prie­ vo­lė – rū­pin­tis na­mo tech­ni­ne būk­le. Ne­ma­žai dau­gia­bu­čių gy­ ven­to­jų pik­ti­na, kad apie jų na­me vy­ku­sius re­mon­tus jie su­ži­no tik ga­vę są­skai­tas, ku­rio­se iš­var­dy­ti įvai­rūs at­lik­ti re­mon­to dar­bai kaž­ ku­rio­je ki­to­je laip­ti­nė­je. Tai nuo­te­ kų ar van­dens sto­vas pa­keis­tas, tai blo­kų san­dū­ros už­tai­sy­tos. Be­veik 19 tūkst. li­tų. Su to­kia są­ skai­ta ne­se­niai su­si­pa­ži­no Uk­mer­ gės gat­vės 31-ojo na­mo gy­ven­to­jai. Blo­ki­nia­me de­vy­niaaukš­ty­je iš vi­ so yra 54 bu­tai, o sie­nų san­dū­rų re­ mon­tą už­si­sa­kė 13 bu­tų sa­vi­nin­kai. Dar­bai, ku­rių kar­tais nė ne­si­ma­to, bū­da­vo at­lie­ka­mi ir anks­čiau. Pa­ vyz­džiui, su­re­mon­tuo­tas žai­bo­ lai­dis. Kol su­mos la­bai ne­si­kan­ džio­jo, gy­ven­to­jai ga­lų neieš­ko­jo. Ta­čiau da­bar, kai kiek di­des­niam nei 60 kv. m. plo­to bu­tui re­mon­ tas įkai­no­tas dau­giau kaip 300 li­ tų, gy­ven­to­jai su­bruz­do.

Vik­to­ras Iva­naus­kas:

Tu­rė­jo bū­ti su­šauk­ tas vie­šas su­si­rin­ki­ mas, žmo­nėms rei­kė­ jo paaiš­kinti, kiek šie dar­bai kai­nuos. Maždaug trys de­šim­tys sa­vi­nin­ kų pa­reiš­kė neap­mo­kė­sian­tys at­ lik­tų re­mon­to dar­bų, apie ku­riuos jie ne­bu­vo in­for­muo­ti ir dėl ku­rių su jais nie­kas ne­si­ta­rė. Ga­lų ga­ le jų ne­bu­vo tie­sio­giai pa­klaus­ta – gal ir jų sie­nos pra­lei­džia drėg­ mę, pe­li­ja? Pa­si­ro­do, žmo­nės tu­rė­jo rea­guo­ ti į pra­ne­ši­mą skel­bi­mų len­to­je ar­ ba in­ter­ne­te, siū­lan­tį pa­gal­vo­ti apie blo­kų san­dū­rų re­mon­tą. Gy­ven­to­ jai tei­gė, kad skel­bi­mo ne­ma­tė ir apie bręs­tan­čius sta­ty­bos dar­bus nė ne­sap­na­vo.

Jau­čia­si li­kę už bor­to

„Su­tin­ku, kad na­mas pri­klau­so vi­ siems sa­vi­nin­kams, ta­čiau ko­dėl ma­no sie­nų ne­re­mon­ta­vo? Dau­ ge­lis re­mon­to nau­dos ne­pa­jus, o mo­kė­ti tu­ri vi­si. Ko­dėl jie taip pa­ sku­bė­jo, ko­dėl mū­sų neapk­lau­sė“, – pik­ti­no­si dėl at­lik­tų dar­bų du na­ mo pen­si­nin­kai Vik­to­ras Iva­naus­ kas ir Ni­ko­la Ba­ra­no­vas. Jų min­tims pri­ta­ria dar apie tris­ de­šimt kai­my­nų. Pen­si­nin­kai ti­ ki­no, kad skel­bi­mo, kvie­čian­čio pa­reikš­ti pa­gei­da­vi­mus dėl pla­ nuo­ja­mo re­mon­to, jie ne­ma­tė. Gy­ ven­to­jai su­tin­ka, kad na­mo sie­nas rei­kia re­mon­tuo­ti. Jei bū­tų ži­no­ję apie pla­nuo­ja­mą re­mon­tą, gal­būt taip pat bū­tų jo pa­gei­da­vę. „Tu­rė­jo bū­ti vie­šas su­si­rin­ki­ mas, žmo­nėms rei­kė­jo paaiš­kin­ti, kiek šie dar­bai kai­nuos. Apsk­ri­tai, spe­cia­lis­tai tu­rė­jo nu­sta­ty­ti, ku­rias siū­les rei­kia re­mon­tuo­ti, ne tik pa­ tys gy­ven­to­jai. Ad­mi­nist­ra­to­rius ig­no­ra­vo vi­sus na­mo sa­vi­nin­kus“, – įsi­ti­ki­nęs V.Iva­naus­kas. Iš vė­liau jiems pa­teik­tų do­ku­ men­tų ma­ty­ti, kad pla­nuo­jant mi­ nė­tus dar­bus tu­rė­jo bū­ti at­lik­ta gy­ ven­to­jų ap­klau­sa, ta­čiau bent jau šių dvie­jų bu­tų sa­vi­nin­kų nuo­mo­ nės nie­kas ne­pak­lau­sė. Gy­ven­to­jai įžvel­gia ir dau­giau na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės „Būs­to val­da“ nu­si­žen­gi­mų. An­tai pla­nuo­se nu­ma­ty­ta, kad bus kau­ pia­mos lė­šos na­mo re­mon­to dar­ bams, bet tai, pa­sa­ko­jo kai­my­nai, ne­bu­vo da­ro­ma. Šie gy­ven­to­jai ra­do do­ku­men­ tuo­se įvai­rių nea­ti­ti­ki­mų. V.Iva­ naus­kas yra iš­rink­tas vie­nos laip­ ti­nės gy­ven­to­jų at­sto­vu, ta­čiau spren­džiant mi­nė­tus klau­si­mus jis ne­bu­vo pa­kvies­tas. Vy­rai įta­ria, kad siū­lėms san­da­ rin­ti nau­do­tas va­di­na­ma­sis mak­ rof­lek­sas ne­bus ko­ky­biš­ka san­ da­r i­n i­m o prie­m o­n ė, iš­t ru­p ės. To­kiems dar­bams, V.Iva­naus­ko ži­nio­mis, tu­ri bū­ti nau­do­ja­ma ki­ ta, ap­lin­kos po­vei­kiui at­spa­ri me­ džia­ga. „Tai la­bai bran­gi me­džia­ga, ta­ čiau ko­ky­bė – ga­ran­tuo­ta. O da­ bar mums ne­pa­tei­kia įro­dy­mų, ko­kios me­džia­gos nau­do­tos ir kiek jų su­nau­do­ta“, – gy­ven­to­jų tei­

„„Ne­ra­cio­na­lu: na­mo gy­ven­to­jas N.Ba­ra­no­vas pik­ti­na­si ad­

mi­nist­ra­to­rių abe­jin­gu­mu – tar­pus tarp blo­kų tai­sė, o pa­ ma­tų ply­šius pa­li­ko.  Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

sių pa­žei­di­mų įžvel­gė pa­šne­ko­ vai. Sąs­kai­to­je įra­šy­ta, kad sie­ni­ nės plokš­tės bu­vo her­me­ti­zuo­tos pu­tų po­liu­re­ta­nu. Abe­jo­ja pro­ce­so skaid­ru­mu

Skun­d us ke­l ioms įstai­goms iš­ siun­ti­nė­ję kau­nie­čiai ma­no, kad re­mon­to dar­bų su­ma tu­rė­jo bū­ti ma­žes­nė, o dar­bai ko­ky­biš­ki. Be to, na­mas tu­rė­tų bū­ti tvar­ko­mas vi­sas, o ne po lo­p i­n ė­l į, rea­g uo­ jant į at­s ki­r ų gy­ven­to­j ų skam­ bu­čius. Dar­bai at­lik­ti 2011 m. rug­sė­ jo-spa­lio mė­ne­siais. „Ber­niu­kai ant vir­vių, su fla­ko­nė­liais ran­

ko­se purš­kė siū­les. Bokš­te­lis iki 9 aukš­to ne­pa­sie­kia“, – pa­sa­ko­ jo dar­bus ste­bė­ję gy­ven­to­jai. Ta­ čiau są­ma­to­je nu­ro­dy­ta, kad dir­bo bokš­te­lis, aukš­ta­li­pių dar­bas neį­ var­dy­tas. „Tarp pri­ta­ru­sių­jų sie­nų san­da­ ri­ni­mui įra­šy­tas net 62 bu­tas, nors to­kio na­me ap­skri­tai nė­ra. Ne­ga­vę su­ti­ki­mo at­lik­ti šiuos dar­ bus jie pa­žei­dė Ci­vi­li­nį ko­dek­są“, – pa­ste­bė­jo na­mo vy­rai. Pa­sak gy­ven­to­jų, apie nu­ma­ to­mą sta­ty­bos dar­bų pir­ki­mą na­ mo ad­mi­nist­ra­to­rius tu­ri pra­neš­ti ne vė­liau kaip prieš 14 ka­len­do­ri­ nių die­nų ne tik in­ter­ne­to sve­tai­

nė­se, bet ir tu­ri pa­teik­ti in­for­ma­ ci­ją pa­tal­pų sa­vi­nin­kams skel­bi­mų len­to­se ar įmes­ti pra­ne­ši­mus į pa­ što dė­žu­tes. Skun­do au­to­riai įsi­ti­ki­nę, kad „Būs­to val­da“ ran­go­vą pa­si­rin­ ko vie­na­ša­liš­ku spren­di­mu, „ne­ pa­teik­da­ma in­for­ma­ci­jos na­mo įga­lio­tiems at­sto­vams, kas dar no­rė­jo at­lik­ti mi­nė­tus dar­bus vie­ ša­ja­me kon­kur­se“. Tei­gia­ma, kad tiek „Būs­to val­da“, tiek dar­bus at­ li­ku­si bend­ro­vė „Valts­ta“ ne­pa­tei­ kė duo­me­nų apie bū­ti­nu­mą at­lik­ti mi­nė­tus dar­bus ir ne­nu­ro­do, kaip bu­vo įver­tin­ti bu­vę na­ mo sie­nų pa­žei­di­mai.

14


14

pirmADIENIS, sausio 30, 2012

namai

Turi ap­mo­kė­ti neužsakytus dar­bus Skun­d e ra­š o­m a, kad 13 „Būs­ to val­dos“ va­dy­

bi­nin­kas Do­na­tas Jan­ke­vi­čius, pa­ pra­šy­tas pa­teik­ti de­ta­lią „Valts­tos“ dar­bų at­li­ki­mo są­ma­tą, jos pa­teik­ ti ne­su­ge­bė­jo. „Pra­d i­n ės lo­ka­l i­n ės są­m a­tos (pa­reng­tos 2011 m. bir­že­lio 10 d.) su­ma vi­siš­kai su­tam­pa su dar­bų at­li­ki­mo ak­te (da­ta ne­nu­ro­dy­ta) pa­tei­kia­ma ga­lu­ti­ne su­ma... Ga­li­ ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad iš anks­to bu­vo nu­ma­ty­ta, kiek dar­bų rei­kės at­lik­ti ir kiek jie už­truks. Pla­nuo­ ti ir ak­tuo­ti dar­bų kie­kiai su­ta­ po – fan­tas­tiš­kas pla­na­vi­mas!“ – iro­ni­zuo­ja­ma skun­de ir abe­jo­ja­ma šio pro­ce­so skaid­ru­mu.

ja­mi įvai­riau­si tei­sės ak­tai ir kons­ ta­tuo­ja­ma, kad or­ga­ni­za­vęs sie­nų san­dū­rų re­mon­to dar­bus ad­mi­ nist­ra­to­rius ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų. Tei­gia­ma, kad ad­mi­nist­ra­to­rius iš anks­to įspė­jo gy­ven­to­jus, o dar­ bai de­rin­ti su vie­nu iš gy­ven­to­jų at­sto­vų.

Do­na­tas Jan­ke­vi­čius:

Re­mon­tai nė­ra pi­gūs, to­dėl daž­niau­siai dar­bus at­lie­ka­me pa­gal pra­šy­mus.

Ga­li skųs­tis ne­bent teis­mui

Skun­do au­to­riai va­do­vau­ja­si Ci­ vi­li­niu ko­dek­su, ku­ria­me tei­gia­ ma, kad bu­to ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­ nin­kas ne­pri­va­lo ap­mo­kė­ti iš­lai­dų, dėl ku­rių jis nė­ra da­vęs su­ti­ki­mo ir ku­rios ne­su­si­ju­sios su pri­va­lo­ mai­siais sta­ti­nių prie­žiū­ros dar­ bais ar­ba dėl ku­rių nė­ra priim­tas spren­di­mas pa­tal­pų sa­vi­nin­kų su­ si­rin­ki­me. At­sa­ky­mo į skun­dą gy­ven­to­ jai su­lau­kė iš sa­vi­val­dy­bės Gy­ ve­na­mo­jo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus. Jo ve­dė­jos Bi­rū­tos Kau­ la­ky­tės pa­si­ra­šy­ta­me raš­te var­di­

„Ka­dan­gi na­mo skel­bi­mų len­to­ se in­for­ma­ci­jos daž­nai nu­plė­šia­ mos, na­mo va­dy­bi­nin­kas įspė­tas (žo­džiu) daž­niau at­nau­jin­ti ak­ tua­lią in­for­ma­ci­ją, tai pat or­ga­ni­ zuo­jant dar­bus in­for­muo­ti vi­sus gy­ven­to­jų at­sto­vus“, – ra­šo­ma sa­ vi­val­dy­bės raš­te. Tei­gia­ma, kad, gy­ven­to­jams pa­ gei­dau­jant, ad­mi­nist­ra­to­rius ga­ li or­ga­ni­zuo­ti pa­pil­do­mą at­lik­tų dar­bų ap­žiū­rą. At­lik­tų dar­bų eks­ per­ti­zė nė­ra pri­skir­ta sa­vi­val­dy­ bei. „Jai at­lik­ti tu­ri­te kvies­ti ne­

prik­lau­so­mus eks­per­tus, o ga­vus jų iš­va­das, pre­ten­zi­jas pa­teik­ ti ad­mi­nist­ra­to­riui“, – pa­ta­rė sa­ vi­val­dy­bės at­sto­vai. Be to, in­for­ muo­ja­ma, kad pa­tal­pų sa­vi­nin­kai tu­ri tei­sę gin­čy­ti ad­mi­nist­ra­to­ riaus priim­tus spren­di­mus, vi­si gin­čai ne­su­ta­ri­mo at­ve­ju spren­ džia­mi teis­me. Tvar­ky­ti vi­są na­mą – bran­gu

„Būs­to val­dos“ va­dy­bi­nin­kas Do­ na­tas Jan­ke­vi­čius, pri­žiū­rin­tis Uk­ mer­gės g. 31 na­mą, pa­sa­ko­jo, kad dar­bai su V.Iva­naus­ku ne­bu­vo su­ de­rin­ti, nes nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu su juo ne­bu­vo ga­li­ma su­si­siek­ti. Ta­ čiau, pa­ti­ki­no D.Jan­ke­vi­čius, vis­ kas bu­vo su­de­rin­ta su ki­tos laip­ ti­nės at­sto­vu Al­fon­su Jur­ko­niu, su ku­riuo su­si­skam­bi­nus šis pri­ta­ rė na­mo tarpb­lo­ki­nių san­dū­rų re­ mon­tui. Pre­li­mi­na­ri są­ma­ta bu­vo įmes­ta jam į pa­što dė­žu­tę. At­li­kus re­mon­to dar­bus, pa­ra­šai su­rink­ti iš tų žmo­nių, ku­rie pa­ gei­da­vo re­mon­to. „Jei nors vie­nas gy­ven­to­jas krei­pia­si dėl ne­san­da­ rių sie­nų, trū­ku­sio vamz­džio ar kiau­ro sto­go, va­do­vau­jan­tis įsta­ ty­mais, pri­va­lo­me tai re­mon­tuo­ ti“, – aiš­ki­no „Būs­to val­dos“ at­ sto­vas. Jis pri­pa­ži­no, kad ad­mi­nist­ra­to­ rius na­mo būk­lę ver­ti­na tik vi­zua­

liai iš išo­rės, bet neap­žiū­ri kiek­ vie­no bu­to iš vi­daus. Ap­žiū­ra bu­te at­lie­ka­ma ta­da, kai bu­to šei­mi­nin­ kas krei­pia­si į ad­mi­nist­ra­to­rių dėl iš­ki­lu­sios pro­ble­mos. „Ga­li bū­ti, kad skel­bi­mo kaž­kas ir ne­pa­ma­tė. Skel­bi­mai taip pat de­da­mi į įmo­nės in­ter­ne­to sve­ tai­nę“, – sa­vo kal­tės neįž­vel­gė D.Jan­ke­vi­čius. Pa­sak jo, kiek­vie­ nas gy­ven­to­jas in­for­ma­ci­jos pa­što dė­žu­tė­se su­lau­kia tik ta­da, kai jau bū­na at­lik­ti dar­bai. „Re­mon­tai nė­ra pi­gūs, to­dėl daž­niau­siai dar­bus at­lie­ka­me pa­ gal pra­šy­mus. Re­mon­tuo­ti vi­są na­mą iš­kart bū­tų bran­gu. Ži­nau, kad yra dar ke­le­tas bu­tų sa­vi­nin­ kų, ku­rie ir­gi no­ri to­kio re­mon­to, gal­būt ki­tais me­tais jis bus at­lik­ tas“, – pri­dū­rė „Būs­to val­dos“ va­ dy­bi­nin­kas. Jis pri­mi­nė, kad re­mon­to dar­ bams su­tei­kia­ma 5 me­tų ga­ran­ ti­ja. Jei pa­si­tai­ko bro­ko, ran­go­vas tu­ri iš­tai­sy­ti trū­ku­mus. Jei mi­nė­to na­mo gy­ven­to­jai at­ si­sa­kys ap­mo­kė­ti re­mon­to dar­ bus, bus skai­č iuo­ja­m a sko­l a, o to­k iais at­ve­jais sko­l as išieš­ko ant­sto­liai. Re­mon­to ko­ky­be ne­si­skun­džia

Ant­ro­sios laip­ti­nės gy­ven­to­jų įga­ lio­tuo­ju as­me­niu iš­rink­tas Al­fon­ sas Jur­ko­nis „Kau­no die­nai“ sa­kė, kad jį žmo­nės iš­rin­ko su­rin­kę pa­ ra­šus, nes jis bent kiek ak­ty­ves­nis už ki­tus, ta­čiau šių pa­rei­gų jis ne­ no­rė­jo. „Už vi­są šį rei­ka­lą ne­pa­si­ra­šiau kaip įga­lio­tas as­muo, o tik kaip fi­ zi­nis as­muo, bu­to sa­vi­nin­kas“, – tei­si­no­si A.Jur­ko­nis. Jo tei­gi­mu, laip­ti­nių skel­bi­mų len­to­se ga­na il­gai ka­bė­jo raš­tas, agi­tuo­jan­tis re­mon­tuo­ti ne­san­ da­rias na­mo siū­les. Kas no­rė­jo – už­si­re­gist­ra­vo. „Žmo­gus iš „Būs­to val­dos“ vė­ liau pa­skam­bi­no, įme­tė man į dė­ žu­tę nu­ma­to­mą dar­bų są­ma­tą. Čia ne­ma­čiau jo­kio kri­mi­na­lo, pui­kiai su­pran­tu, kiek šie dar­bai kai­nuo­ ja. Jie bū­tų kai­na­vę dar dau­giau, jei bū­tų dir­bę ne aukš­ta­li­piai, o iš­nuo­mo­ta va­di­na­mo­ji ger­vė“, – dės­tė gy­ven­to­jas. Tie­sa, jis pri­pa­ži­no, kad dėl sie­nų re­mon­to ne­bu­vo at­lik­ta vi­ sų gy­ven­to­jų ap­klau­sa. „Bent jau aš tik­rai to­kios ap­klau­sos ne­pa­si­

ra­šiau. Siū­lių ties ma­no bu­tu re­ mon­tuo­ti ne­rei­kė­jo, bet aš jau ir su­mo­kė­jau už vi­sus re­mon­tus“, – pri­dū­rė vy­ras. Da­bar, įsi­ti­ki­nęs jis, rei­kė­tų klaus­ti vi­sų kai­my­nų nuo­mo­nės prieš iman­tis re­mon­ to dar­bų. Ne­pai­sant ne­su­ta­ri­mų tarp kai­ my­nų, re­mon­tu jis ne­nu­si­vy­lęs. „Kiek vi­zua­liai ap­­žiū­rė­jau, man at­ro­do, kad ko­ky­bė nė­ra blo­ga. Anks­čiau, kai san­da­rin­da­vo, už­ tep­da­vo to­kios mas­ti­kos kur ne kur, gal ir pra­sto­kai. Mak­rof­lek­sas tik­rai bu­vo purš­kia­mas, pa­ts ma­čiau“, – ko­men­ta­vo A.Jur­ko­nis. Pu­tos gal­būt lai­ky­sis

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) Sta­ty­bi­nių me­džia­gų ka­ ted­ros spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, da­ bar sta­to­mi nau­ji blo­ki­niai na­mai iš blo­kų, ku­riuos ga­mi­nant, į juos įmon­tuo­ja­mos de­ta­lės su gu­mi­niu tar­pik­liu. Blo­kai su­jun­gia­mi ar­ba su­ver­žiant spe­cia­liais ly­nais, ar­ba ki­to­kio­mis jung­ti­mis. Prieš ke­lis de­šimt­me­čius sta­ tant blo­ki­nius na­mus blo­kų kam­ pai bū­da­vo su­vi­ri­na­mi. Į tar­pą įsprau­džia­ma ap­va­li gu­mi­nė tar­ pi­nė, o ant vir­šaus – už­te­pa­mas ce­men­ti­nis skie­di­nys. Spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad re­mon­tuo­ jant se­nos sta­ty­bos blo­ki­nius na­ mus svar­bu, kad tar­puo­se bū­tų ne tik san­da­ru, bet ir bū­tų pa­si­rū­pi­ na ši­lu­mos izo­lia­ci­ja, nes šios vie­ tos lin­ku­sios per­šal­ti. „Vie­na­reikš­miš­kai teig­ti, kad į tar­pą įpurkš­tas pu­tų po­liu­re­ta­nas bus la­bai blo­gai ir neat­liks rei­ka­ lin­gos funk­ci­jos, ne­ga­lė­čiau. Ši me­džia­ga tu­ri ter­moi­zo­lia­ci­nių sa­vy­bių, šiek tiek de­for­muo­ja­ si, ga­na ge­rai su­kim­ba su be­to­nu. Jei de­for­ma­ci­jos ne­di­de­lės, o po­ liu­re­ta­nas ne­gaus tie­sio­gi­nių ult­ ra­vio­le­ti­nių spin­du­lių, tai yra ant vir­šaus te­pa­mas her­me­ti­kas jį tin­ ka­mai ap­sau­gos, po­liu­re­ta­nas tu­ rė­tų bū­ti il­gaam­žis“, – ko­men­ta­ vo KTU at­sto­vas. Anks­čiau tai­sant siū­les bū­da­ vo tie­s iog pri­k re­č ia­m a skie­d i­ nio į iš­by­rė­ju­sį tar­pą ir už­te­pa­ma gu­mi­ne ma­se. Ta­čiau spe­cia­lis­tai at­krei­pė dė­me­sį, kad mi­nė­to na­ mo dar­bų są­ma­to­je nea­pib­rėž­ta, koks, ko­kio ga­min­to­jo, ko­kio pa­ tva­ru­mo po­liu­re­ta­nas bu­vo nau­ do­tas.

Komentaras

Juo­z as An­t a­n ai­t is

Res­pub­l i­k i­n ių būs­to val­dy­mo ir prie­ž iū­ros rū­mų pre­z i­den­t as

Ž

i­no­m a, dau­g ia­bu­č io na­mo re­mon­to dar­bų kai­n ą bū­t ų ga­l i­ma pa­skirs­t y­t i tik tiems gy­ven­to­jams, ku­r ie re­mon­ to pa­gei­da­vo, ta­č iau tai pa­žeis­t ų ga­ lio­j an­č ius įsta­t y­mus. Šie sa­ko, kad bet ku­r is na­mo ga­b a­l iu­k as yra vi­ sų sa­v i­n in­k ų. Bend­ram tur­t ui iš­l ai­ ky­t i rei­k ia są­n au­dų, jos yra pro­p or­ cin­gos tur­t ui bend­ro­je nuo­s a­v y­b ė­je. Na­mo ad­m i­n ist­ra­to­r ius ar bend­r i­jos

pir­m i­n in­k as tu­r i at­l ik­t i me­t i­nes na­ mo būk­lės ap­ž iū­ras tiek iš išo­rės, tiek iš vi­daus. Ne vi­s i ad­m i­n ist­ra­to­r iai tai pa­da­ro. Kai ku­r ie jas at­l ie­k a sė­dė­da­ mi sa­ve ka­bi­ne­te. Ap­ž iū­ros kai­nuo­ja pi­n i­g us, o bend­r i­jų pir­m i­n in­k ai ven­ gia konf­l ik­t ų su kai­my­nais. Ka­dan­g i ob­j ek­t y­v ios ap­ž iū­ros neat­l ie­k a­mos, re­mon­to dar­bai – ne­pla­n i­n iai, sti­chiš­ ki, at­l ie­k a­m i ne vi­s am na­mui, o tik jo da­l ims. To­k iu at­ve­ju nė­ra pre­ven­c i­ jos, tik nai­k i­n a­m i pa­d a­r i­n iai, to­dėl žmo­nės tu­r i pa­g rin­do pik­t in­t is. Be to, prieš pra­de­dant re­mon­to dar­bus, gy­ ven­to­jai tu­r i bū­t i in­for­muo­ja­m i, kas ir ko­k ius, ko­k ios apim­t ies dar­bus at­ liks, ko­k ia bus dar­bų pi­n i­g i­nė iš­raiš­ ka. Dėl ne­tei­s ė­t ų ad­m i­n ist­ra­to­r iaus veiks­mų gy­ven­to­jai tu­r i tei­s ę kreip­ tis į sa­v i­val­dy­b ę, jos spe­c ia­l is­t ai ga­l i iš­s iaiš­k in­t i, ar dar­b ai at­l ik­t i tei­s ė­t ai. Bū­na vi­s o­k ių žmo­n ių, bū­na vi­s o­k ių ir na­mų val­dy­to­jų.


15

pirmADIENIS, sausio 30, 2012

namai Stu­den­tiš­kam kam­ba­riui – nau­ jas stan­dar­tas. Tai – jau­nat­viš­kas mi­ ni bu­tas su ne­di­ de­le vir­tu­ve, sve­ tai­ne, dar­bo erd­ ve ir mie­ga­muo­ju. Du stu­den­tai ne­ tru­kus įsi­kurs būs­ te, pa­neig­sian­čia­ me bend­ra­bu­čio įvaiz­dį.

Išs­kir­ti­nio bend­ra­bu­čio būs­to ap­lin­ka pri­tai­ky­ta ne tik mie­go­ti, ga­min­ti mais­ tą ir mo­ky­tis. In­ter­je­ro au­ to­rė gal­vo­jo ir apie stu­den­ tiš­ką gy­ve­ni­ mo bū­dą, kad pa­si­kvie­tę drau­gų šei­mi­ nin­kai tu­rė­tų kur juos pa­so­ din­ti.

„„Uni­ver­sa­lu: ki­li­mi­ne dan­ga deng­ta pa­ky­la – tar­si am­fi­teat­ras, ant ku­rio ga­li­ma sė­dė­ti, pri­gul­ti, ką nors pa­si­dė­ti.

Bend­ra­bu­ty­je – „pre­zi­den­ti­nis“ būs­tas Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Įp­ras­tas stu­den­to kam­ba­rys – su dviem ku­še­tė­mis, ra­šo­muo­ju sta­ lu, kė­dė­mis, sie­ni­ne spin­ta, li­no­ leu­mu po ko­jo­mis. Daž­niau­siai šie at­ri­bu­tai jau ne pir­mos jau­nys­tės, jun­ta­mi anks­čiau gy­ve­nu­sių­ stu­ den­tų po­tė­piai. Vil­niaus ko­le­gi­jos bend­ra­bu­ty­je stan­dar­ti­nis kam­ba­rys – 13 kv. m plo­to. Ta­čiau jau bai­gia­mas įreng­ ti iš­skir­ti­nis 37 kv. m plo­to būs­tas, ku­ria­me jau va­sa­rį tu­rė­tų ap­si­gy­ ven­ti įstai­gos pa­skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ję du stu­den­tai ar­ba dvi stu­ den­tės. Šio ra­d i­ka­l iai pa­s i­kei­s ian­č io būs­to in­ter­je­ro au­to­rė ar­chi­tek­tė Rū­ta Bag­dze­vi­čiū­tė pri­si­pa­ži­no, kad pa­ti bend­ra­bu­ty­je nie­ka­da ne­ gy­ve­no, ta­čiau stu­di­juo­jant jai te­ ko lan­ky­tis va­di­na­ma­ja­me ba­ra­ke pas gru­pės drau­gus. „Ka­dan­gi stu­di­ja­vo­me ar­chi­tek­ tū­rą, gru­pės drau­gai sa­vo kam­ba­ rius su­si­tvar­ky­da­vo ga­na ori­gi­na­ liai“, – pri­si­mi­nė pa­šne­ko­vė. Ji pa­sa­ko­jo, kad vie­na aki­mi žvilg­ te­lė­jo ir į da­bar­ti­nius Vil­niaus ko­ le­gi­jos stu­den­tų kam­ba­rius. „Kam­ba­riai stan­dar­ti­niai. Vie­ nas ki­tas pa­si­klo­ja ki­li­mą, pa­da­žo sie­nas, bal­dus. Vis dėlto dau­ge­lis ten­ki­na­si tuo, ką pa­vel­di iš anks­ tes­nių gy­ven­to­jų“, – ko­men­ta­vo ar­chi­tek­tė. Tu­rės skal­byk­lę, in­dap­lo­vę

R.Bag­dze­vi­čiū­tės pro­jek­tuo­ti VIP apar­ta­men­tai stu­den­tams iš­si­ skirs jau vien tuo, kad erd­vė – ne­ be stan­dar­ti­nė. Tai bus tar­si mi­ni bu­tas, ku­rio plo­tas pa­di­dės su­jun­ gus du bend­ra­bu­čio kam­ba­rius. Stan­dar­tiš­kai vie­na­me kam­ba­ry­ je tu­rė­tų gy­ven­ti du stu­den­tai, ki­ ta­me – trys. Tai­gi vie­to­je pen­kių gy­ven­to­jų ta­me pa­čia­me plo­te įsi­kurs du jau­ ni žmo­nės. Išg­rio­vus kam­ba­rius sky­ru­sios sie­nos da­lį, bus įreng­ ta mi­ni­ma­li vir­tu­vės erd­vė, sa­ni­ ta­ri­nis maz­gas, veiks šiuo­lai­ki­niai bui­ties pa­gal­bi­nin­kai – skal­byk­lė, in­dap­lo­vė. To­kia­me būs­te ga­lė­

Pro­jek­to au­to­rių kom­piu­te­ri­niai vaiz­dai

Po­ros var­žo­si kon­kur­se

„„Grei­tai: dvie­juo­se stan­dar­ti­niuo­se bend­ra­bu­čio kam­ba­riuo­se įvy­ko ra­di­ka­lios per­mai­nos; „„Išp­la­na­vi­mas: du drau­gai da­ly­sis ne po kam­ba­rį, o vie­

va­sa­rį čia tu­rė­tų ap­si­gy­ven­ti Vil­niaus ko­le­gi­jos kon­kur­są lai­mė­ju­sių stu­den­tų po­ra.

tų ga­na pa­to­giai gy­ven­ti bet ku­ris žmo­gus, net tik stu­di­juo­jan­tis. Išs­kir­ti­nio bend­ra­bu­čio būs­to ap­lin­ka pri­tai­ky­ta ne tik mie­go­ti, ga­min­ti mais­tą ir mo­ky­tis. In­ter­je­ ro au­to­rė gal­vo­jo ir apie stu­den­tiš­ ką gy­ve­ni­mo bū­dą, kad pa­si­kvie­tę drau­gų šei­mi­nin­kai tu­rė­tų kur juos pa­so­din­ti. Ga­lų ga­le ir pa­tiems no­ ri­si ne tik ant lo­vos ar kė­dės tvar­ kin­gai sė­dė­ti, bet ir ne­var­žo­mai, pa­to­giai kur nors įsi­tai­sy­ti. Tam au­to­rė su­pro­jek­ta­vo ki­li­ mi­ne dan­ga ap­trauk­tas pa­ky­las. Mie­ga­ma­ja­me ant pa­ky­los pa­dė­ti čiu­ži­niai mie­go­ti, o bend­ro­je erd­ vė­je pa­ky­la yra dau­gia­funk­ci­nės pa­skir­ties. Vi­sų pir­ma ar­chi­tek­tei no­rė­jo­si su­skai­dy­ti pail­gą sta­čia­ kam­pę erd­vę. Kar­tu ji su­kū­rė mi­ni am­fi­teat­rą, ku­ris bus la­bai uni­ver­ sa­lus. Ant jo bus ga­li­ma at­si­sės­ti, pri­gul­ti, ką nors pa­si­dė­ti. Fo­te­liai užim­tų daug vie­tos, o juos pa­nau­ do­ti – ne taip uni­ver­sa­lu. Val­gy­ti ir mo­ky­tis skir­tas sta­ las bus to­kios konst­ruk­ci­jos, kad

stal­vir­šį per ke­lias se­kun­des ga­li­ ma pa­trauk­ti ar­ba vi­sai nuim­ti ir taip pra­plės­ti erd­vę, pa­vyz­džiui, gau­ses­niems su­si­bū­ri­mams.

Rū­ta Bag­dze­vi­čiū­tė:

Sten­gė­mės, kad erd­ vė ne­bū­tų už­grioz­ din­ta bal­dais, jie bū­ tų ga­na mo­bi­lūs.

nu mie­ga­muo­ju ir vie­na bend­ra erd­ve.

Bal­dai ir ga­min­ti, ir pirk­ti

R.Bag­dze­vi­čiū­tė sten­gė­si tu­ri­ mą plo­tą mak­si­ma­liai iš­nau­do­ti. Įpras­tuo­se bu­tuo­se išė­ji­mas į bal­ ko­ną daž­niau­siai lie­ka neužs­ta­ty­ tas, o šia­me būs­te ties vi­sa sie­na bus įreng­ta pla­ti pa­lan­gė-sta­las. Vie­na jo da­lis bus pa­ke­lia­ma, tad įė­ji­mas į bal­ko­ną taps at­vi­ras. „Sten­gė­mės, kad erd­vė ne­bū­tų už­grioz­din­ta bal­dais, jie bū­tų ga­ na mo­bi­lūs“, – ko­men­ta­vo ar­chi­ tek­tė. Ji vi­lia­si, kas jos su­kur­tas in­ter­je­ras iš­liks pa­trauk­lus il­gam, kad stu­den­tai, ga­vę gra­žų kam­ ba­rį, tvar­ky­sis ja­me kaip sa­vo na­ muo­se, tau­sos daik­tus. Stu­den­tų būs­te kor­pu­si­niai bal­ dai bus pa­ga­min­ti iš kli­juo­tos fa­ ne­ros, ku­ri bus tie­siog nu­la­kuo­ta. R.Bag­dze­vi­čiū­tės ver­ti­ni­mu, tai – il­gaam­žė, jau­nat­viš­ka me­džia­ga. Ku­riant in­ter­je­rą rei­kė­jo at­si­žvelg­ ti ir į ri­bo­tą biu­dže­tą. Pro­jek­tą fi­ nan­suo­ja rė­mė­jai. Kai ku­rie bal­dai, švies­tu­vai – stan­dar­ti­niai, ga­min­ti po­pu­lia­raus šve­dų kon­cer­no.

Gra­žins pastatus Mie­les­nio būs­to ga­li ti­kė­tis ir ki­ti stu­ den­tai. 2012–2015 m. nu­ma­ty­ta mo­ der­ni­zuo­ti 33 aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir 2 pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų bend­ ra­bu­čius. Nu­ma­ty­ta skir­ti apie 20 mln. eu­rų šiems bend­ra­bu­čiams re­ no­vuoti skir­toms pa­sko­loms fi­nan­ suo­ti. Prog­ra­mos tiks­las – at­nau­jin­ ti bend­ra­bu­čių pa­sta­tus, pa­sta­ty­ tus pa­gal iki 1993 m. ga­lio­ju­sius sta­ ty­bos tech­ni­nius nor­ma­ty­vus, sie­ kiant pa­ge­rin­ti stu­den­tų ir mo­ki­nių gy­ve­ni­mo bend­ra­bu­čiuo­se są­ly­gas, ra­cio­na­liau nau­do­ti ener­gi­nius iš­ tek­lius. Bend­ra­bu­čiai tu­ri bū­ti taip at­nau­ji­na­mi, kad juo­se skai­čiuo­ja­ mo­sios ši­lu­mi­nės ener­gi­jos var­to­ji­ mo są­nau­dos su­ma­žė­tų ne ma­žiau kaip 20 pro­c. ir kad bū­tų už­tik­rin­ta ne ma­žes­nė kaip D pa­sta­to ener­gi­ nio nau­din­gu­mo kla­sė. Prog­ra­mą vyk­dys vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­ kyk­los (uni­ver­si­te­tai ir ko­le­gi­jos) bei pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gos. Šal­ti­nis: Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja


16 2

pirmaDIENIS, sausio 30, 2012

klasifikuoti skelbimai SkelbimĹł ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, prieĹĄais AutobusĹł stotÄŻ, Iâ&#x20AC;&#x201C;V 7â&#x20AC;&#x201C;17 val. (pietĹł pertrauka 13â&#x20AC;&#x201C;14 val.) , VI 8â&#x20AC;&#x201C;11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai���������������������������� 16, 17 Paslaugosďż˝ ������������������������������������������� 16, 17 Parduoda�������������������������������������������� 17, 18 Perkaďż˝ ����������������������������������������������������� 18, 19 ÄŽvairĹŤs����������������������������������������������������������� 19 Pramogos, ĹĄventÄ&#x2014;s, laisvalaikis������������������������������������������������ 19 KarĹĄÄ?iausi kelioniĹł pasiĹŤlymai������������������������� 19 KvieÄ?ia mokytis����������������������������������� 19 Pamesta������������������������������������������������������ 18 Atsiliepkite!ďż˝ ��������������������������������������������� 19

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Valymo paslaugĹł ÄŻmonÄ&#x2014; mielai priims ÄŻ darbÄ&#x2026; valytojas (-us) ir kiemsargius, turinÄ?ius 35â&#x20AC;&#x201C;55 proc. darbingumÄ&#x2026;. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

DARBo skelbimai

900547

IeĹĄko darbo

2TCFĂ´LĂśUFKTDVKPQTĂ´LCWMWQITGKĂŞKCWÄ&#x160;UKNKGVKÄ&#x160;MQNGMV[XâMCFCPIKDWXCW KTXKUFCTGUW LCWPKCWUKCUFCTDWQVQLCUOÄżUĹ&#x2021;Ä&#x160;OQPĂ´LGjKCPFKGPCwMQPVTQNKWQLWMCVKNKPĂ´UFCTDâDGKOCPRCXCNFzKWUFCTDWQVQLWU&KTDFCOCU (QTVWOpPQTĂ´ĂŞKCWVQNKCWMGNVKOGKUVTKwMWOQN[IÄ&#x160;KTVQDWNKPVKUCXQMXCNKĆ&#x201A;MCEKLâsVKMKWQUKVCRVKUCXQUTKVKGU RTQHGUKQPCNW

904929

898283

Paslaugos

Mes ieĹĄkome

-10641.Ăł5/#6#8+/1

â&#x20AC;&#x17E;Biofirstâ&#x20AC;&#x153; klinikoje gyd. DERMATOLOGÄ&#x2013;, klasikinÄ&#x2014; homeopatÄ&#x2014; VaidilutÄ&#x2014; ZakarauskienÄ&#x2014; diagnozuoja ir tradiciniais bei homeopatiniais metodais gydo ÄŻvairius odos susirgimus, perĹĄalimo ligas. Parenka preparatus imuninei sistemai stiprinti. GydymÄ&#x2026; gali pritaikyti tiek kĹŤdikiams, tiek senyvo amĹžiaus pacientams. StudentĹł g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt.

/GUKGwMQOGMQPVTQNĂ´UOCVCXKOQRTKGVCKUĹ&#x2021;VGEJPKMQRTKUKLWPIVKRTKGOÄżUĹ&#x2021;MQOCPFQUPCWLCKUVCVQOQLGVGTOQĆ&#x201A;MCEKPĂ´LG GNGMVTKPĂ´LG-NCKRĂ´FQLG,ÄżUDÄżUKVGCVUCMKPICUWzMQPVTQNĂ´UOCVCXKOĹ&#x2021;RTKGVCKUĹ&#x2021;RTKGzKÄżTâIGFKOĹ&#x2021;KFGPVKĆ&#x201A;MCXKOâDGKLĹ&#x2021; wCNKPKOâ

900479

906084

AKCIJA! Implantas â&#x20AC;&#x201C; 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligoniĹł kasĹł pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos DambrauskienÄ&#x2014;s odontologijos klinika, LaisvÄ&#x2014;s al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

6CKRRCVDGPFTCFCTDKCWUKVGUWLCWPGUPKWQLWCWVQOCVKMQUKPzKPKGTKWOKDGKX[MF[UKVGCWVQOCVKMQUKPzKPKGTKCWURCXGUVWU FCTDWU /GUUKÄżNQOGXKUCUUQEKCNKPGUICTCPVKLCUUCWIKCUKTUVCDKNKCUFCTDQUâN[ICUVCTRVCWVKPĂ´LGÄ&#x160;OQPĂ´LGFCTDâUW OQFGTPKCWUKQOKUVGEJPQNQIKLQOKURKTOQLQLG$CNVKLQUwCN[UGDKQMWTQKTCVNKGMĹ&#x2021;VGTOQĆ&#x201A;MCEKPĂ´LGGNGMVTKPĂ´LG

/GUVKMKOĂ´UMCF,ÄżUVWTKVGPGzGOGUPÄ&#x160;PGKCWMwVGUPÄ&#x160;LÄ&#x160;VGEJPKPĂ´UMT[RVKGUKwUKNCXKPKOâDGKPGOCzGUPĂśPGKOGVĹ&#x2021;FCTDQ RCVKTVÄ&#x160;FKTDCPVUWMQPVTQNĂ´UOCVCXKOQRTKGVCKUCKURTQEGUĹ&#x2021;XCNF[OQUKUVGOQOKU/GUVCKRRCVVKMKOĂ´ULQIKwOCPQVG OCVCXKOQRTKGVCKUĹ&#x2021;VKRWULĹ&#x2021;CRUCWIQUMNCUGUDGKOCVCXKOQRTKPEKRWUIGDCVGUMCKV[VKDTĂ´zKPKWUVWTKVGRWKMKWUFCTDQ MQORKWVGTKWÄ&#x160;IÄżFzKWUUWRTCPVCVGFCTDQUCWIQUUXCTDâ6KMKOĂ´UMCFPQTKVGVQDWNĂ´VKIGDCVGITGKVCKTGCIWQVKGMUVTGOCNKQUG UKVWCEKLQUGOĂ´IUVCVGFKTDVKMQOCPFQLG#PINĹ&#x2021;MCNDQUzKPKQUDÄżVĹ&#x2021;RTKXCNWOCU

898462

Gyd. V.KaĹĄÄ&#x2014;ta, N.GruĹĄauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. IĹĄkvietimas ÄŻ namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

5CXQI[XGPKOQCRTCw[OWUUWPWQTQFCd-QPVTQNĂ´UOCVCXKOQRTKGVCKUĹ&#x2021;VGEJPKMCUqUKĹ&#x2021;UMKVGKTFCWIKCWKPHQTOCEKLQU VGKTCWMKVĂ´UOÄżUĹ&#x2021;FCTDWQVQLĹ&#x2021;CVTCPMQURCTVPGTKĹ&#x2021;d%QPUWNV*4pGNGMVTQPKPKWRCwVWEX"EQPUWNVJTNVCTDCVGNGHQPW KMKO8CUCTKQF -QPĆ&#x201A;FGPEKCNWOCUICTCPVWQLCOCU/ÄżUĹ&#x2021;CVTCPMQURCTVPGTKCKp%QPUWNV*4qUWUKUKGMUVKMUWTGKMCNCXKOWUCVKVKPMCPĂŞKCKU MCPFKFCVCKU

Dirbti privaÄ?iame prekybos versle reikalingi ĹžmonÄ&#x2014;s, mokantys lietuviĹł ir rusĹł kalbas. Tel. 8 601 75 025.

903347

Firmai reikalinga (-as) VALYTOJA (-as) administracinÄ&#x2014;ms patalpoms valyti. Darbas nuo 8 iki 17 val. Tel. 313 699, 8 611 26 799. 906029

Prekybinei ÄŻmonei reikalingi darbuotojai nuolat dirbti (pardavÄ&#x2014;jai, pardavimo vadybininkai, konsultantai). Savaitgaliai â&#x20AC;&#x201C; laisvi. Tel. 8 672 40 775. 905140

Reikalingas automobiliĹł dujĹł ÄŻrangos montuotojas. Tel. 8 600 20 968. 906203

Reikalingi pareigingi tarptautiniĹł gabenimĹł vairuotojai (E kategorija) dirbti VakarĹł Europoje ir marĹĄrutu Vakaraiâ&#x20AC;&#x201C;Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 895110

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti marĹĄrutiniĹł taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 612 81 392. 893412

SiĹŤlome darbÄ&#x2026; kavinÄ&#x2014;je Kaune: kebabĹł kepÄ&#x2014;jai (-ui), padavÄ&#x2014;joms (-ams). Darbo dienomis suteikiamas gyvenamasis plotas. Tel. 8 686 07 408. 904476

SiĹŤlome prekiauti vokiĹĄkais skalbimo milteliais â&#x20AC;&#x17E;Persilâ&#x20AC;&#x153; ir kita buitine chemija. Tel. 8 679 10 283. 905834

Siuvyklai reikalinga (-as) sukirpÄ&#x2014;jo padÄ&#x2014;jÄ&#x2014;ja -klojÄ&#x2014;ja-kirpiniĹł komplektuotoja (-as). Darbas viena pamaina, PetraĹĄiĹŤnuose. Tel. 8 684 81 037. 904068

Siuvyklai reikia siuvÄ&#x2014;jĹł siĹŤti operacijomis virĹĄutinius vyriĹĄkus, moteriĹĄkus drabuĹžius. Laiku mokamas geras atlyginimas. SocialinÄ&#x2014;s garantijos. Tel. 8 674 10 014. 904934

Skubiai reikalingi (-os) 4 siuvÄ&#x2014;jai (-os) siĹŤti universaliomis siuvimo maĹĄinomis ir vienas (-a) siuvÄ&#x2014;jas (-a) siĹŤti overloku. Atlyginimas mokamas laiku. Visos socialinÄ&#x2014;s garantijos. Teirautis tel. 8 685 05 881 nuo 7 iki 16 val. 902177

Statybos ÄŻmonei Kaune reikalingas (-a) sÄ&#x2026;matininkas (-Ä&#x2014;), turintis (-i) darbo programa Astera patirties. SiĹŤlome patrauklĹł atlyginimÄ&#x2026;. CV siĹłsti dijana191@gmail.com. 903200

Statybos ÄŻmonei Kaune reikalingi elektrikai ir silpnĹł sroviĹł sistemĹł montuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 683 60 846. 903258

Statybos ÄŻmonei Kaune reikalingi santechnikai ir ventiliacijos sistemĹł montuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 687 84 517. 903261

Plovimas â&#x20AC;&#x201C; automobiliĹł, varikliĹł, dugno. Ĺ ildymo-auĹĄinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.KrÄ&#x2014;vÄ&#x2014;s pr. 118B, 6 garaĹžas. Tel. 8 604 16 842. 904213

BuitinÄ&#x2014;s technikos remonto

Gydytoja onkologÄ&#x2014;-chirurgÄ&#x2014; L.Ĺ arakauskienÄ&#x2014; iĹĄtiria dermatoskopu ir ĹĄalina lazeriu apgamus ir kitus ikivÄ&#x2014;Ĺžinius odos darinius. Tel. 313 900. 891063

Klinika â&#x20AC;&#x17E;Neurosveikataâ&#x20AC;&#x153;. PatyrÄ&#x2122; gydytojai psichiatrai gydo ÄŻvairius psichikos sutrikimus, pagiriĹł simptomus. IĹĄblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. TrakĹł g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 892922

904078

904899

884748

YYYHQTVWONVMCTLGTC

SiĹŤlo darbÄ&#x2026;

KAUNO TECHNINÄ&#x2013;S APĹ˝IĹŞROS CENTRAS kvieÄ?ia vairuotojus pasitikrinti automobiliĹł techninÄ&#x2122; bĹŤklÄ&#x2122;. Dabar ĹĄiai paslaugai taikome 30 % nuolaidÄ&#x2026;: profesionalus pakabos ir vairo sistemos patikrinimas, stabdĹžiĹł sistemos patikrinimas, amortizatoriĹł patikrinimas, artimĹł ĹĄviesĹł sureguliavimo patikrinimas.* Mes neremontuojame automobiliĹł, todÄ&#x2014;l vertiname objektyviai. Laukiame JĹŤsĹł Kaune: Chemijos g. 8, Raudondvario pl. 234, VeiveriĹł pl. 61A. *Jei pasinaudosite dar kuria nors paslauga, Ĺžibintus patikrinsime ir sureguliuosime (jei techniĹĄkai tai bus galima atlikti) nemokamai.

877265

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. IĹĄblaivinimas, pagiriĹł ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiĹĄka pagalba. â&#x20AC;&#x17E;GintarinÄ&#x2014; klinikaâ&#x20AC;&#x153;, BaltĹł pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

/GUVCKRRCVUKÄżNQOGICWUĹ&#x2021;OQM[OĹ&#x2021;RCMGVâFCTDQRTCFzKQLGDGKVQNKOGUPKQPWQNCVKPKQVQDWNĂ´LKOQICNKO[DĂś

Reikia siuvÄ&#x2014;jĹł. Darbas VilijampolÄ&#x2014;je. Silpnai mokanÄ?ias apmokome. Tel. 8 641 95 657.

AutomobiliĹł radiatoriĹł, ĹĄildymo sistemĹł, ĹžibintĹł, buferiĹł remontas, daĹžymas ir keitimas. Automobilinio bokĹĄtelio ir mikroautobusĹł nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. DujĹł ÄŻranga automobiliams. KompiuterinÄ&#x2014; diagnostika. RieĹĄutĹł g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame Iâ&#x20AC;&#x201C;VI.

MedikĹł

24+'6#+5Ĺ&#x2020;6'%*0+-1

AutomobiliĹł dujĹł ÄŻranga. DaĹžymas, lyginimas, plastmasiĹł remontas. KalnieÄ?iĹł g. 151. Tel. 8 600 20 968.

906201

36 m. vyras, turintis C, E kategorijas, skaitmeninÄ&#x2122; vairuotojo kortelÄ&#x2122;, ADR paĹžymÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, ieĹĄko darbo. Tel. 8 600 99 926.

Dmitrij Nabolotnyj-CVKNKPKĹ&#x2021;XKTwKPKPMCU

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluoťto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Statybos ÄŻmonei Kaune reikalingi statybos darbĹł ir projektĹł VADOVAI. Atlyginimas sutartinis. Reikalavimai: aukĹĄtasis universitetinis iĹĄsilavinimas statybos srityje; darbo patirtis statyboje ne maĹžesnÄ&#x2014; kaip 5 metai; mokÄ&#x2014;jimas dirbti kompiuteriu, mokÄ&#x2014;jimas skaiÄ?iuoti sÄ&#x2026;matas. Teirautis darbo dienomis 8â&#x20AC;&#x201C;10 val. tel. 8 686 92 233. 905311

StatybĹł darbams Maskvoje reikalingi mĹŤrininkai, betonuotojai, ÄŻv. profilio technologai, konstruktoriai, mechanikai ir energetikai. Vizos, kelionÄ&#x2014;, apgyvendinimas, maitinimas â&#x20AC;&#x201C; nemokamai. Pradinis atlyginimas 4000â&#x20AC;&#x201C;7000 Lt. DÄ&#x2014;l ANKETOS kreiptis migle@adversitus.lt. Tel. (8 5) 240 0766. 892629

TrikotaĹžo ÄŻmonei Garliavoje reikalingos (-i) trikotaĹžo gaminiĹł kokybÄ&#x2014;s kontrolierÄ&#x2014;s (-iai). Priimame tik turinÄ?ias darbo patirties. Teirautis darbo dienomis tel. 393 804, 393 893. 906221

UAB â&#x20AC;&#x17E;Koderaâ&#x20AC;&#x153; siĹŤlo darbÄ&#x2026; vairuotojui-tiekÄ&#x2014;jui (darbas su tech. pagalbos automobiliu). BĹŤtina C, E kategorijos. Tel. 8 614 30 330. 906225

UAB â&#x20AC;&#x17E;MarkuÄ?iaiâ&#x20AC;&#x153; ieĹĄko gelĹžbetonio konstrukcijĹł FORMUOTOJŲ. Darbo vieta â&#x20AC;&#x201C; Kaunas, VilijampolÄ&#x2014;. SiĹŤlome visas socialines garantijas ir patrauklĹł darbo uĹžmokestÄŻ, priklausantÄŻ nuo darbo rezultatĹł. Tel. (8 5) 260 2647, daiva@markuciai.lt. 905937

Medicinos centras â&#x20AC;&#x17E;Neuromedaâ&#x20AC;&#x153;: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologiniĹł ligĹł, nugaros skausmĹł diagnostika ir gydymas, psichikos ligĹł gydymas, kodavimas, iĹĄblaivinimas. Tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 893448

Odontologijos paslaugos su nuolaidom. Metalo keramikos protezams â&#x20AC;&#x201C; nuolaida 50%. Be eilÄ&#x2014;s, nemokamai protezuojame pacientams su ligoniĹł kasos iĹĄkvietimais. Maironio g. 26A, Kaunas, tel. 203 101, 8 672 44 348. 902388

ORGANIZMO VALYMO PROCEDĹŞROS â&#x20AC;&#x201C; Ĺžarnyno, kepenĹł valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknÄ&#x2014;ti. NatĹŤralaus gydymo centras, SavanoriĹł pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 900471

â&#x20AC;&#x17E;Ardoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Aristonâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Boschâ&#x20AC;&#x153;, AEG ir kt. automatiniĹł skalbykliĹł remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 602 56 100, 8 609 07 201. 901249

Atlieku nebrangĹł mikrobangĹł krosneliĹł, skalbykliĹł, dulkiĹł siurbliĹł, ĹĄaldytuvĹł, el. virykliĹł remontÄ&#x2026;. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 901570

AutomatiniĹł skalbykliĹł remontas. Garantija. Atvykstame ÄŻ namus. Tel. 440 387, 8 672 78 279. 905886

AutomatiniĹł skalbykliĹł, dĹžiovykliĹł, indaploviĹł, elektriniĹł virykliĹł, mikrobangĹł krosneliĹł, dulkiĹł siurbliĹł, smulkios buitinÄ&#x2014;s technikos remontas. DetalÄ&#x2014;s. Garantija iki 36 mÄ&#x2014;n. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 899222

Taisau televizorius kliento namuose, prijungiu skaitmeninÄ&#x2122; TV 14 nemokamĹł programĹł, taip pat ir naujus televizorius. Tel. 8 674 42 125.

897845

Automobilininkams AutomobiliĹł dujĹł ÄŻrangos montavimas, tiesioginis ÄŻpurĹĄkimas. Remontas. PaĹžymos. Lizingas. UAB â&#x20AC;&#x17E;Vikromaâ&#x20AC;&#x153;, PartizanĹł g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218. 896175

AutomobiliĹł kompiuterinÄ&#x2014; diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dÄ&#x2014;Ĺžes, variklius, vaĹžiuoklÄ&#x2122;. Tel. 8 676 20 355. 890261

Taisau televizorius, garso ir vaizdo technikÄ&#x2026;. IĹĄkvietimas nemokamas. Suteikiu garantijÄ&#x2026;. Tel. 8 673 60 342. 904145

Taisome ÄŻvairiĹł tipĹł televizorius klientĹł namuose. IĹĄkvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 905315

Taisome ÄŻvairiĹł tipĹł televizorius klientĹł namuose. IĹĄkvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 906423

Nukelta ÄŻ 17 p.


17 3

pirmaDIENIS, sausio 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Glaistymo, daĹžymo, plyteliĹł klijavimo darbai. KokybiĹĄkai. Tel. 8 698 45 947.

DARBo skelbimai

896359

Klijuoju visĹł rĹŤĹĄiĹł plyteles. KeiÄ?iu WC, vonias. Atlieku smulkius santechnikos darbus. KokybÄ&#x2122; garantuoju. Tel. 8 671 30 150. 905780

.CDKCWUKCKRCVKPMCOCV[VKPCWLQUGNGMVTKPĂ´UdIKOKOâpsKwRN[PQNCWMQRTCFGFCF[IVKpRCOCVCKRQ VQRCUVCVCKXĂ´NKCWOQPVWQLCOKÄ&#x160;TGPIKOCKKTICNKCWUKCKRTCFGFCOCICOKPVKwKNWOCKTGNGMVTQUGPGTIKLC&CN[XCWLWXKUQUGRTQLGMVQX[UV[OQUKUVCFKLQUGPWQTGPIKOQKMKÄ&#x160;TGPIKOĹ&#x2021;RCNGKFKOQ

KokybiĹĄkai daĹžome, glaistome, tapetuojame, montuojame gipskartonÄŻ. Nuperkame medĹžiagas. Klojame plyteles. Tel. 8 605 45 856, 8 677 68 319.

&CTKWU.GNGKXC+PzKPKGTKWUsOGEJCPKMCU

MĹŤrijame, betonuojame, tinkuojame. Montuojame gipskartonÄŻ, glaistome, daĹžome, dedame plyteles. Atliekame visus santechnikos darbus. Tel. 8 650 51 581.

905378

Mes ieĹĄkome

900594

,#70'50+1,1

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS â&#x20AC;&#x201C; pigiausiai Kaune. VokiĹĄka kokybÄ&#x2014;. Garantija 10 metĹł. Tel. 22 32 00, 8 608 70 099, www.langvila.lt.

#761/#6+-15+0m+0+'4+#75

892277

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantijÄ&#x2026;, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821.

/GU KGwMQOG LCWPGUPKQLQ CWVQOCVKMQU KPzKPKGTKCWU RTKUKLWPIVK RTKG OÄżUĹ&#x2021; MQOCPFQU PCWLCK UVCVQOQLG VGTOQĆ&#x201A;MCEKPĂ´LG GNGMVTKPĂ´LG-NCKRĂ´FQLG ,ÄżU DÄżUKVG CVUCMKPICU Wz UCWICWU KT GHGMV[XCWU GNGMVTKPĂ´U FCTDQ WzVKMTKPKOâ TÄżRKPUKVĂ´U CWVQOCVKMQU Ä&#x160;TGPIKPKĹ&#x2021; PWQNCVKPG RTKGzKÄżTCIGFKOĹ&#x2021;PWUVCV[OWDGKLĹ&#x2021;RCwCNKPKOW

905994

Santechnikos darbai, statome kietojo kuro ir dujinius katilus. Vandentiekio, kanalizacijos ir kt. santechnikos darbai. Tel. 8 605 45 856. Santechnikos darbai. Be poilsio dienĹł, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paĹĄtas bmwgulbe@gmail.com.

KilimĹł ir baldĹł valykla valo Ä?iuĹžiniĹł uĹžvalkalus, BAUER patalynÄ&#x2122;. Paimame nemokamai. Dirbame Iâ&#x20AC;&#x201C;V 8â&#x20AC;&#x201C;19 val., VI 8â&#x20AC;&#x201C;14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432.

905415

901385

Ĺ arvuotos durys. Akcija! PavyzdĹžiĹł iĹĄpardavimas. Ĺ˝emiau savikainos. Tel. 8 604 10 950. Atlieku kokybiĹĄkai ir greitai apdailos darbus: daĹžau, tapetuoju, klijuoju plyteles, instaliuoju elektrÄ&#x2026;, padedu ÄŻsigyti medĹžiagas. Tel. 8 674 25 418. 906011

Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (15 m aukĹĄÄ?io). Pjauname, genime medĹžius. Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 894565

Be dulkiĹł kokybiĹĄkai ĹĄlifuojame, lakuojame, restauruojame parketÄ&#x2026;, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

892130

904019

Taisome kompiuteriĹł programas ir tech. dalÄŻ, iĹĄmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. AtriĹĄame ĹžaidimĹł kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 893979

KompiuteriĹł remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 611 46 629. 904880

NeĹĄiojamĹłjĹł, stacionariĹł kompiuteriĹł, Xbox, Playstation, Kinetic, spausdintuvĹł, navigacijĹł taisymas, pardavimas, atnaujinimas. Suteikiama garantija. Tel. 8 674 49 418. 901938

VisĹł kompiuteriĹł ir televizoriĹł taisymas Kaune, SavanoriĹł pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 904481

Statybos, remonto

Apdailos darbai, gipskartonio montavimas (ÄŻvairios konstrukcijos), glaistymas, daĹžymas. Tel. 8 658 27 606. 906020

Atliekame grindĹł, parketo ĹĄlifavimÄ&#x2026;. Klijuoju plyteles, daĹžau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatÄ&#x2026;. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 883403

Atliekame griovimo darbus â&#x20AC;&#x201C; sienĹł, pertvarĹł, angĹł pjovimas, kirtimas. SÄ&#x2026;ramĹł montavimas. Konsultacijos. Statybinio lauĹžo iĹĄveĹžimas. PastatĹł griovimas. Tel. 8 699 77 162. 904548

Atliekame ÄŻvairius vidaus apdailos darbus, daĹžome sienas ir lubas. Taip pat montuojame ÄŻvairaus tipo grindis, dedame gipsÄ&#x2026;. Mielai uĹžsiimame santechnikos ir elektros instaliavimo, remonto darbais. Tel. 8 607 84 480, (8 37) 332 247, SavanoriĹł pr. 287â&#x20AC;&#x201C; 316, Kaunas, www.Ekstraprojektai.eu. 891681

AKCIJA! VirtuvÄ&#x2014;s langas â&#x20AC;&#x201C; nuo 550 Lt; 3 daliĹł kambario â&#x20AC;&#x201C; nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina â&#x20AC;&#x201C; nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangÄ&#x2014;mis). Vertikalios orlaidÄ&#x2014;s, balkonĹł stiklinimas, roletai, ĹžaliuzÄ&#x2014;s, garaĹžo vartai. UAB â&#x20AC;&#x17E;EG groupâ&#x20AC;&#x153;, tel. 540 123, 8 612 65 486. 899019

Apdaila: tinkuojame, betonuojame, daĹžome, tapetuojame, klijuojame plyteles, gipskartonis, dedame laminatÄ&#x2026;. Santechnika. Elektra. Tel. 8 674 54 580. 895953

Atliekame kokybiĹĄkai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 894344

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, ĹĄildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisĹł sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162.

Betonuojame grindis, ruoĹĄiame pagrindus. Klojame visĹł tipĹł grindĹł dangÄ&#x2026;. IlgametÄ&#x2014; patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 899863

DaĹžau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatÄ&#x2026;. Patirtis 20 metĹł. Pristatau medĹžiagas. Tel. 8 646 06 456. 906212

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apĹĄvietimo sprendimai. NedidelÄ&#x2014;s kainos, kokybÄ&#x2014;, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 898218

Elektros darbai. Gedimų ťalinimas. Naujos instaliacijos perdavimas. ĎŞeminimo darbai, varŞų matavimai. Projektų rengimas. Tel. 8 600 01 611. 903618

Glaistome, daĹžome, tapetuojame, montuojame gipskartonÄŻ, klojame laminatÄ&#x2026;, kalame dailylentes. Tel. 8 679 25 533. 906319

Greitai ir gerai statome karkasinius namus, kalame dailylentes, dengiame stogus, dedame grindis, sukame gipskartonÄŻ. Tel. 8 672 12 314. 904770

KaminĹł ÄŻdÄ&#x2014;klai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. LatakĹł valymas. Garantija. Be poilsio dienĹł. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

906278

Ĺ ilumos siurbliai. SaulÄ&#x2014;s kolektoriai. ÄŽvairĹŤs boileriai. VÄ&#x2014;dinimas. Rekuperatoriai. SaulÄ&#x2014;s elektros baterijos. Tel. 8 603 18 700; www.energitechas.lt. 904127

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

899161

www.meistras24.lt atliekame visus, net ir smulkius, santechnikos darbus. Darbams suteikiame garantijÄ&#x2026;. Tel. 8 699 49 955, e. paĹĄtas info@meistras24.lt. 903735

Vidaus ÄŻrangos ApsauginÄ&#x2014;s, vidinÄ&#x2014;s, plisÄ&#x2014; Ĺ˝ALIUZÄ&#x2013;S, ROLETAI, MARKIZÄ&#x2013;S, ROMANETÄ&#x2013;S. Tinkleliai nuo vabzdĹžiĹł. Atvykimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 906408

Gaminu ir montuoju medinius laiptus, palanges. Tel. 8 603 65 248. 905996

BaldĹžiĹł Aptraukiame audiniu baldus (keiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026;, audinÄŻ). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219. 904181

Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 902300

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natĹŤralia oda baldus. KeiÄ?iame visas reikalingas medĹžiagas. IlgametÄ&#x2014; darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 902068

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; dirbtuvÄ&#x2014;se ir pas klientÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 891097

KaminĹł ÄŻdÄ&#x2014;klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KokybÄ&#x2014;s garantas. KaminĹł mĹŤrijimas. Tel. 8 619 29 430.

DaĹžymo, tinkavimo darbai. LaiptiniĹł remontas. Tel. 8 628 55 980.

KapitaliĹĄkas namĹł, butĹł remontas: grindĹł montaĹžas, daĹžymo paslaugos, gipsas. Taip pat atliekame santechnikos, elektros instaliacijos darbus. Tel. 8 656 27 767.

Gaminame virtuvÄ&#x2014;s, vonios, svetainÄ&#x2014;s, prieĹĄkambario, biuro ir kitus nestandartinius baldus. Projektuojame pagal klientĹł uĹžklausimus nemokamai. Tel. 8 682 67 845.

906170

903431

902026

904591

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mĹŤrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 903906

901869

892745

901431

901519

899000

Sniego valymas ir iĹĄveĹžimas Kaune ir Kauno rajone visÄ&#x2026; parÄ&#x2026;. UAB â&#x20AC;&#x17E;Aplinkos darbaiâ&#x20AC;?, tel. 8 655 55 800 ir 8 655 55 644. 895790

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 kambario butÄ&#x2026; Domeikavoje (rekonstruotas, mĹŤr. name, 5 a., 30 kv. m, ĹĄar. durys, pl. langai, vonia ir WC kartu, rĹŤsys, puiki panorama, maĹži mokesÄ?iai, aikĹĄtelÄ&#x2014; automobiliui). Arba keiÄ?iu ÄŻ butÄ&#x2026; nuosavame name prie Kauno. Kaina 55000 Lt. Tel. 8 616 41 514. 905236

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ&#x2014;s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

900891

Kitos

IĹĄveĹžame senus baldus, ĹĄiukĹĄles ir kt. NEMOKAMAI â&#x20AC;&#x201C; nereikalingÄ&#x2026; metalo lauĹžÄ&#x2026;, buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;. Pjauname medĹžius, tvarkome aplinkÄ&#x2026;. Tel. 8 601 99 230.

898815

YYYHQTVWONVMCTLGTC

Akcija â&#x20AC;&#x201C; antivirusiniĹł diegimui. KompiuteriĹł programinis ir tech. remontas, tinklĹł diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917.

891267

VirtuvÄ&#x2014;s, svetainÄ&#x2014;s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija. Gaminame iĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt.

Buriu paprastomis taro kortomis. Pasakau ateitÄŻ ir praeitÄŻ. Padedu iĹĄsprÄ&#x2122;sti problemas. Tel. 8 646 14 671.

877896

5CXQI[XGPKOQCRTCw[OWUUWPWQTQFCd,CWPGUP[UKUCWVQOCVKMQUKPzKPKGTKWUqUKĹ&#x2021;UMKVGKTFCWIKCWKPHQTOCEKLQUVGKTCWMKVĂ´U OÄżUĹ&#x2021;FCTDWQVQLĹ&#x2021;CVTCPMQURCTVPGTKĹ&#x2021;d%QPUWNV*4pGNGMVTQPKPKWRCwVWEX"EQPUWNVJTNVCTDCVGNGHQPW KMK O8CUCTKQF -QPĆ&#x201A;FGPEKCNWOCUICTCPVWQLCOCU/ÄżUĹ&#x2021;CVTCPMQURCTVPGTKCKp%QPUWNV*4qUWUKUKGMUVKMUWTGKMCNCXKOWUCVKVKPMCPĂŞKCKU MCPFKFCVCKU

KompiuterininkĹł

894985

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ&#x2014;n. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9-17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;.

Santechnikas keiÄ?ia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;, iĹĄvalo kanalizacijÄ&#x2026;. Nuperka medĹžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

901339

/GUVCKRRCVVKMKOĂ´ULQIVWTKVGCPINĹ&#x2021;MCNDQUzKPKĹ&#x2021;RCITKPFWUGUCVGRCzGPIĂśUMQORKWVGTKQXCTVQVQLCU,GKVWTKVGFCTDQRCVKTVKGU UWOCVCXKOQRTKGVCKUCKUVCKNCKM[VWOGRTKXCNWOW6KMKOĂ´ULQIVWTKVGRWKMKWUFCTDQMQORKWVGTKWÄ&#x160;IÄżFzKWUUWRTCPVCVGFCTDQ UCWIQUUXCTDâIGDCVGITGKVCKTGCIWQVKGMUVTGOCNKQUGUKVWCEKLQUGOĂ´IUVCVGFKTDVKMQOCPFQLGPQTKVGKTIGDCVGITGKVCKOQM[VKU

906102

903625

KietĹłjĹł baldĹł gamyba: virtuvÄ&#x2014;s, prieĹĄkambario, svetainÄ&#x2014;s, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

/GUVKMKOĂ´UMCF,ÄżUVWTKVGPGzGOGUPÄ&#x160;PGKCWMwVGUPÄ&#x160;LÄ&#x160;PGWPKXGTUKVGVKPÄ&#x160;CWVQOCVKMQUMT[RVKGUKwUKNCXKPKOâDGKPGOCzGUPĂśPGK OGVĹ&#x2021;RCVKTVÄ&#x160;FKTDCPVCWVQOCVKMQUUTKV[LG6KMKOĂ´UMCFKwOCPQVGRCUMKTUV[VQXCNF[OQUKUVGOâ &%5 VWTKVGFCTDQRCVKTVKGU FKTDCPVUWRTQITCOWQLCOCKUNQIKPKCKUXCNFKMNKCKU 2.% 

TelevizoriĹł (plazminiĹł, LCD, kineskopiniĹł), garso ir vaizdo buitinÄ&#x2014;s technikos remontas. StatybininkĹł g. 7A, tel. 8 614 22 333, 8 683 33 229. www.RAPASLAUGA.lt.

903459

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

â&#x20AC;&#x17E;ABDONOâ&#x20AC;&#x153; kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, â&#x20AC;&#x17E;Bauerâ&#x20AC;&#x153; ir kt. patalynÄ&#x2122; sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB â&#x20AC;&#x17E;ABDONASâ&#x20AC;&#x153; (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt.

904232

/GUUKÄżNQOGXKUCUUQEKCNKPGUICTCPVKLCUUCWIKCUKTUVCDKNKCUFCTDQUâN[ICUVCTRVCWVKPĂ´LGÄ&#x160;OQPĂ´LGFCTDâUWOQFGTPKCWUKQOKU VGEJPQNQIKLQOKURKTOQLQLG$CNVKLQUwCN[UGDKQMWTQKTCVNKGMĹ&#x2021;VGTOQĆ&#x201A;MCEKPĂ´LGGNGMVTKPĂ´LG /GUVCKRRCVUKÄżNQOGICWUĹ&#x2021;OQM[OĹ&#x2021;RCMGVâFCTDQRTCFzKQLGDGKVQNKOGUPKQPWQNCVKPKQVQDWNĂ´LKOQICNKO[DĂś

BuitinÄ&#x2014;s technikos remonto

901671

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ&#x2026;. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

892893

Rekonstruojame ir ĹĄiltiname senus statinius. Atliekame visus darbus, ÄŻrengiant butus, biurus, komercines ir gamybos patalpas. Tel. 314 466, 8 686 41 300.

6CKRRCVDGPFTCFCTDKCWUKVGUWGNGMVTQUUTKVKGUURGEKCNKUVCKUDGKDGPFTCFCTDKCWFCOKUWCWVQOCVKMQUKPzKPKGTKWOKX[MF[UKVG MKVCULQRCXGUVCUWzFWQVKU

Paslaugos

Greitai, kokybiĹĄkai ir pigiai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles ir porolonÄ&#x2026;. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133.

897883

Antstolis M.Petrovskis skelbia Juliaus BartuseviÄ?iaus, Miretos BartuseviÄ?ienÄ&#x2014;s turto pardavimÄ&#x2026; iĹĄ antrĹłjĹł varĹžytiniĹł. Parduodamas ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties sklypas, b. pl. 5,600 ha, un. Nr. 4400-0675-3038, esantis DarĹžininkĹł k., ValkininkĹł sen., VarÄ&#x2014;nos r. DÄ&#x2014;l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ J.BartuseviÄ?iĹł, tel. 8 698 25 007, ar antstolÄŻ M.PetrovskÄŻ, tel. (8 37) 227 214. Turto varĹžytinÄ&#x2014;s vyks 2012 02 29 10 val. A.MickeviÄ?iaus g. 56â&#x20AC;&#x201C; 18, Kaune. PradinÄ&#x2014; turto pardavimo kaina 25800 Lt. VarĹžytiniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ&#x2014;ti ÄŻ antstolio depozitinÄ&#x2122; sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT69 7044 0600 0371 5993 SEB bankas 10% parduodamo turto kainos â&#x20AC;&#x201C; 2580 Lt. Parduodamo turto nuosavybÄ&#x2014;s apribojimai â&#x20AC;&#x201C; hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ&#x2026; turtÄ&#x2026;, iki varĹžytiniĹł privalo praneĹĄti antstoliui ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus. 905934

Antstolis M.Petrovskis skelbia Juliaus BartuseviÄ?iaus turto pardavimÄ&#x2026; iĹĄ antrĹłjĹł varĹžytiniĹł. Parduodamas 1,00 ha Ĺž. ĹŤ. sklypas ĹĄalia JuodelynÄ&#x2014;s g., un. Nr. 4400-03786881, esantis Kauno m. DÄ&#x2014;l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ J.BartuseviÄ?iĹł, tel. 8 698 25 007, ar antstolÄŻ M.PetrovskÄŻ, tel. (8 37) 227 214. Turto varĹžytinÄ&#x2014;s vyks 2012 02 29 10.30 val. A.MickeviÄ?iaus g. 56â&#x20AC;&#x201C;18, Kaune. PradinÄ&#x2014; turto pardavimo kaina 88 200 Lt. VarĹžytiniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ&#x2014;ti ÄŻ antstolio depozitinÄ&#x2122; sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT69 7044 0600 0371 5993 SEB bankas 10% parduodamo turto kainos â&#x20AC;&#x201C; 8820 Lt. Parduodamo turto nuosavybÄ&#x2014;s apribojimai: hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ&#x2026; turtÄ&#x2026;, iki varĹžytiniĹł privalo praneĹĄti antstoliui M.Petrovskiui ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus. 905932

Nukelta ÄŻ 18 p.


18 2

pirmaDIENIS, sausio 30, 2012

klasifikuoti skelbimai 2 kambarių butą Dainavoje, K.Baršausko g. (suremontuotas, atskiri patogumai, bendrabučio tipo). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 899438

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbnordbustas.lt.

901217

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt.

1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (9 a. blokinio namo 4 a., vidinis, šiltas, tvarkingas, sienos dažytos, laminatas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 905877

4 kambarių butą Eiguliuose, Sukilėlių pr. (9 a. blok. namo 4 a., b. pl. 82 kv. m, 2 balkonai, med. langai su stiklo paketais, parketas). Tel. 8 614 21 023. KNTPA. Žemės sklypą SB Girionys, 6 a, 19x31 m, elektra, geras privažiavimas, šalia pastatyti gyvenamieji namai. Atstumas nuo Kauno 2 km. Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

Parduodu 2 kambarių butą Kovo 11-osios gatvėje. Tel. 8 699 84 661.

Iš dalies įrengtą naujos statybos namą Girionyse, SB „Monolitas“. 6 a žemės. Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 613 83 596, 432 375. olegasmas@one.lt.

1 kambario butą A. Šančiuose, Verkių g. (5 a. plytinio namo 4 a., erdvus, plastikiniai langai, šarvo durys). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

Puikų 4 kamb. 75 kv. m butą Centre, Trakų g. (autonominis šildymas dujomis, nuostabus vaizdas į miestą). Tel. 8 687 03 511.

3 kambarių butą Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. plytinio namo 2 a., puikus susisiekimas, galimybė rekonstruoti, plėstis). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

803780

905299

902525

906229

2 kambarių butą Vilijampolėje, Neries kr. (5 a. blokinio namo 2 a., vidinis, labai šiltas, tvarkingas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 4 kambarių butą Vilijampolėje, Neries kr. (9 a. geltonų plytų namas 6 a., b. pl. 90 kv. m, pigus šildymas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 3 kambarių butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo 1 a., b. pl. 62 kv. m, suremontuotas, pakeistas vamzdynas, radiatoriai, elektros instaliacija). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. Sklypą Smiltynų k., Mėtų g. (namų valda, graži, rami vieta, puikiai išvystyta infrastruktūra, elektra, gręžinys, dujos). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. Namą Giraitėje, Liepų g. (2 a., plytinis, pritaikytas gyventi dviem šeimoms, atskiri įėjimai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. Namą Romainiuose, Romainių g. (2 a. blokinis, b. pl. 230 kv. m, suremontuotas, puiki vieta, 9 a, šildomas kietuoju kuru, sutvarkyta aplinka). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 3 kambarių butą Bažnyčios g., Centre (3 a. plytinio namo I a., b. pl. 79 kv. m, autonominis šildymas dujomis). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 30 a sklypą Romainiuose, K.Šimonio g. (namų valda, atsiveria puikus vaizdas į Linkuvos kvartalą, IX fortą). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 4 kambarių butą Šilainiuose, Kuršių g. (9 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 81 kv. m, plastikiniai langai, 2 balkonai). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 4 kambarių butą Šilainiuose, Baltijos g. (9 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 84 kv. m, natūralaus medžio parketas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 905878

3 kambarių butą Šilainiuose, Baltų pr. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 61 kv. m, labai tvarkingas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. Namą A.Strazdo g. (labai tvarkingas, renovuota šildymo sistema, nauji vamzdynai, nauji radiatoriai, 6 a žemės). Tel. 8 614 20 820. KNTPA. Komercines patalpas A.Šančiuose, Prancūzų g. (26 kv. m, labai tvarkingos). Tel. 8 614 20 820. KNTPA. 2 kambarių butą Vilijampolėje, Raudondvario pl. (4 a. plytinio namo 2 a., b. pl. 41 kv. m, vidinis, šiltas, tvarkingas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1 kambario butą Vilijampolėje, Demokratų g. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 30 kv. m, maži šildymo mokesčiai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 4 kambarių butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 82 kv. m, geras išplanavimas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

2 kambarių butą Birželio 23-iosios g. (5 a. namo 4 a., plastikiniai langai, šarvo durys, vidinis, pakeisti vamzdynai). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA. 10 a sklypą Narsiečių g., Aleksote (gyvenamoji paskirtis, visos miesto komunikacijos, geras privažiavimas). Tel. 395 097, 8 614 22 030. KNTPA. 2 kambarių butą Karmėlavoje, Vilniaus g. (5 a blokinio namo 4 a., 48 kv. m b. pl., 1990 m. statybos). Tel. 395 097, 8 614 22 030. KNTPA. 3 kambarių butą Garliavoje, Žaliojoje g. (5 a. plytinio namo 1 a., b. pl. 64 kv. m, natūralus parketas, šarvo durys). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

2 kambarių butą Aleksote, Antanavos g. (tvarkingas, saulėtas ir šviesus, b. pl. 52.25 kv. m). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA. 2 kambarių tvarkingą butą Kalniečių r., Geležinio Vilko g. (b. pl. 52 kv. m). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 61 kv. m, kambariai nepereinami, labai geras). Tel. 300 917, 8 614 93 479. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 45 kv. m, balkonas, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. Sklypą Kauno r., Pociūnuose (0,7 ha, vaizdinga vieta, elektra, geras privažiavimas, ribojasi su tvenkiniu, 70 m pakrantės). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 45 kv. m, šarvo durys, plastikiniai langai, tuščias). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 2 kambarių butą Vilijampolėje, K.Griniaus g. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 46 kv. m, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 2 kambarių butą Vilijampolėje, Demokratų (5 a. blokinio namo 1 a., b. pl. 47 kv. m, kaina 78000 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 905866

3 kambarių butą Žaliakalnyje, Rimvydo g. (5 a. plytinio namo 5 a., b. pl. 60 kv. m). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Naujai suremontuotą 2 kambarių butą Kalniečiuose, A.Ramanausko-Vanago g. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 50 kv. m). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

2 kambarių butą Dainavoje, M.Riomerio g. (4 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 42 kv. m, tvarkingas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

3 kambarių butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9 a. blokinio namo 6 a., b. pl. 61 kv. m, plast. langai, bendrija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

896149

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune (gali būti pirmasis aukštas). Tel. 8 609 96 655, 8 676 22 529.

905880

4 kambarių butą Žaliakalnyje, Žiemių g. (5 a. plytinio namo 1 a., b. pl. 77 kv. m). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio 5 a., suremontuotas stogas, su visais baldais ir buitine technika). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 5 kambarių butą Centre, Žemaičių-V.Putvinskio g. sankirtoje (3 a. plytinio namo 2 a., b. pl. 83 kv. m, tvarkingas, šviesus butas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 905876

Namą Garliavos sen., Karkazuose (1 a. plytinis, b. pl. 152 kv. m, naujas, dalinė apdaila, 13 a žemės). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

Akmens anglis, ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 893760

1,5 kambario butą Eiguliuose, Žeimenos g. (5 a. blokinio namo 1 a., b. pl. 38 kv. m, labai tvarkingas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 2 kambarių butą A.Šančiuose, Medvėgalio g. (9 a blokinio namo 5 a., b. pl. 50 kv. m, tvarkingas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

Išnuomojamos suremontuotos biuro patalpos Žaliakalnyje, Savanorių pr. (3 a. plytinio namo 2 a., b. pl. 36 kv. m). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 600 27 072. KNTPA.

Automobilių supirkimas visoje Lietuvoje. Gali būti daužti arba su kitais defektais. Išsivežame patys. Tel. 8 620 24 539.

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 1 a., b. pl. 44 kv. m, suremontuota vonia). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Naujos statybos šiuolaikiškai ir kokybiškai įrengtą namą Aleksote, uždarame naujų namų kvartale, b. pl. 152 kv. m, 6 a žemės. Tel. 8 659 79 929. KNTPA.

Kitos prekės

Perka

1 kambario butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 30 kv. m, šviesus, šiltas, su balkonu). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 33 kv. m, sutvarkytas, bendrija, saulėtas). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, privažiavimas). Tel. 8 676 22 944.

Prekiaujame įvairiais naudotais baldais ir smulkmenomis iš Vokietijos. A.Juozapavičiaus pr. 7, Kaunas. www.westbaldai.lt. Tel. 8 605 49 871, e. paštas liutaurelis@gmail.com. 904415

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 1 a., b. pl. 44 kv. m, suremontuotas, pakeistas vamzdynas, radiatoriai, elektros instaliacija). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

905871

Baldai

Atraižos maišuose: pušies, vnt. – 6 Lt; beržo, juodalksnio vnt. – 7 Lt. Tel. 8 670 32 999. Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 893601

Atvešime per 24 val. kokybiškų baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų, medienos pjuvenų briketų bei granulių (8 mm). Tel. 8 600 25 915. 900704

Atvežame (6 ir 9 kub. m) ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytas). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 890219

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas ir trinkelėmis. Uosio parketo lenteles. Perkame mišką. Tel. 8 608 64 784. 895178

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 899550

Antstolis M.Petrovskis skelbia Juliaus Bartusevičiaus turto pardavimą iš antrųjų varžytinių. Iš varžytinių parduodama kaimo turizmo sodyba: 1. Žemės sklypas, pl. 1,9479 ha, un. Nr. 4400-0965-2097. 2. Namas, b. pl. 112,78 kv. m, baigtumas 95%. 3. Svečių namas, b. pl. 133,86 kv. m, baigtumas 90%. 4. Administracinis pastatas, b. pl. 179,92 kv. m, baigt. 56 %. 5. Turizmo centras, b. pl. 130,48 kv. m, baigt. 63%. 6. 3 poilsio namai: b. pl.175,94 kv. m, baigt. 43 %, b. pl. 175,76 kv. m, baig. 43 %, b. pl. 266,27 kv. m, baigt. 26%, esantys Galintėnų k., Raitininkų sen., Alytaus r. (prie Gailinto ež. (atstumas nuo Vilniaus 100 km, nuo Alytaus – 20 km), šalia miškas, Radzevičių kaimo turizmo sodyba). Dėl turto apžiūros kreiptis į J.Bartusevičių, tel. 8 698 25 007, 8 620 85 448, ar antstolį M.Petrovskį, tel. (8 37) 227 214. Turto varžytinės vyks 2012 02 29 11 val. A.Mickevičiaus g. 56–18, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 643200,00 Lt. Varžytinių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT69 7044 0600 0371 5993 SEB bankas 10% parduodamo turto kainos – 64 320 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: turto areštas, hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių privalo pranešti antstoliui ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 905910

Buitinė technika

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 906155

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508. 903379

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg). Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 900415

Parduodamas UAB „Kauno statybos trestas“, UAB „Daga“, UAB „Transforma“, UAB „Litporta“, UAB „Plieno raštas“, UAB „Jaromis“, UAB „Esadė ir Ko“, UAB „Ventelektra“, UAB „Vistilė“, UAB „Džuda“, UAB „Eurostartas“, UAB „Avertė“, UAB „Pinolina“, UAB „Armabelus“, UAB „Irgitos miškas“, UAB „Drabužiai darbui“ ilgalaikis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas (transporto priemonės, baldai, įrankiai, org. technika, kompiuterinė technika, ir t.t.), trumpalaikis turtas (ortakiai, gipskartonio plokštės, plytelės, rūbai ir t.t.), reikalavimo teisės, priteistos skolos. Su parduodamo turto sąrašais, pradinėmis pardavimo kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras, A.Juozapavičiaus pr. 3A, Kaune. Informacija teikiama tel. 8 620 56 879, faksas (8 37) 551 511, e. paštas giedriuia@gmail.com. Parduodame amerikietiško ąžuolo pjuvenų briketus. Galutinė 1 t kaina 550 Lt. Tel. 8 614 30 428. Pjuvenų briketus, durpių briketus. PJUVENŲ briketams – AKCIJA! Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 899064

896034

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821436

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902608

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902735

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902864

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902671

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 902994

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903057

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903933

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 905344

904924

905399

Išpardavimas! Nuolaidos! Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, PHILIPS, LG, TOSHIBA, LCD, LED televizoriai iš VOKIETIJOS. www.elektrogama.lt; Draugystės g. 17, tel. (8 37) 332 117, 8 687 45 625.

902799

904153

905879

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

Automobilių supirkimas. Įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 906033

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 894959

Pamesta Dingusį Kauno Senamiesčio progimnazijos mokinio pažymėjimą Nr. 1238290, išduotą Benui Seliuginui, laikyti negaliojančiu. 905234

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890165

Nukelta į 19 p.


19 3

pirmaDIENIS, sausio 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Pramogos, šventės, laisvalaikis

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 892702

Kviečiame į 5 mėnesių intensyvias INTERJERO STUDIJAS. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu gausite žinių apie projektavimo principus, pastato inžineriją, spalvotyrą, patalpų dekoravimą, dizaino, architektūros istoriją. Išmoksite patys sukurti įvairios paskirties patalpų interjerus. Studijų pradžia vasario 7 d. Užsiėmimai vyks 2 kartus per savaitę. www.7jausmai.lt. Registracija info@7jausmai.lt, tel. 8 618 33 808.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Kviečiame į kelionę po Braziliją, Argentiną, Čilę, Peru, Ekvadorą, Panamą, Kolumbiją ir JAV!

mūsų žiemos ir prisirinkti gyvenimo vertų įspūdžių.

Tai puiki galimybė pasimėgauti nuostabiais sambos ritmais, atsigauti nuo

Kelionės kaina asm. nuo 12 498 Lt.

Kelionė vyks 2012 03 02–28 Programą rasite www.krantas.lt

Kelionių agentūrA „AŠ KELIAUJU“

902283

PUIKIOS KAINOS ATOSTOGAUTI MALJORKOJE GEGUŽĖS MĖNESĮ! Kodėl siūlome aplankyti Maljorką: tai vienas ekologiškiausių Viduržemio jūros kurortų; platūs smėlėti paplūdimiai; skirtingas salos kraštovaizdis nuo lygumų iki didingų Tramuntanos viršukalnių; gera ispaniška virtuvė; įžymūs Maljorkos perlai už patrauklią kainą. Kelionės laikas – gegužės 12–19 d. 3* viešbutis su maitinimu: pusryčiai, vakarienė, kaina 1 asm. 1210 Lt.

Sportas Kiokušin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvirtam fiziniam ir psichologiniam parengimui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34 748, www.stoikas.lt. 895476

Įvairūs

Perka

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Nuomoja Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989. 892202

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 395 00.

Privačioje valdoje 25 kv. m butą su atskira virtuve Šilalės g., visi patogumai, su baldais, dušas. Įėjimas atskiras. Tel. 8 627 77 775.

890618

Poilsinės kelionės iš Kauno gegužės–rugsėjo mėn., įsigykite dabar už mažesnę kainą! 7 nakvynių trukmės kelionės: Malta – nuo 800 Lt (asm.), Kipras – nuo 906 Lt (asm.),

906089

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053.

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Maljorka – nuo 955 Lt (asm.), Alikantė – nuo 853 Lt (asm.), Rodo sala – nuo 862 Lt (asm.), Koso sala – nuo 921 Lt (asm.). Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

899536

Išsinuomočiau vieno kambario butą su baldais Kaune. Tel. 8 603 65 248.

906002

892189

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

Savanorių pr. 363A–202, Kaunas. Tel. 8 656 37 114, (8 37) 214 010. Darbo laikas I–V 9–19 val. www.askeliauju.lt

3* viešbutis su maitinimu: pusryčiai, pietūs, vakarienė, kaina 1 asm. 1450 Lt. 3* viešbutis su maitinimu: viskas įskaičiuota, kaina 1 asm. 1590 Lt. 4* viešbutis su maitinimu: pusryčiai, vakarienė, kaina 1 asm. 1500 Lt. 4* viešbutis su maitinimu: viskas įskaičiuota, kaina 1 asm. 1820 Lt. Siūlome jaukius, tvarkingus ir palankiai keliautojų įvertintus viešbučius. Skrydžiai tiesioginiai, iš Kauno oro uosto.

Gabenimai

UAB „Gandro sparnas“, įmonės kodas 302632368, keičia pavadinimą į UAB „Asmara“, įmonės kodas 302632368.

„Kauno dienos“ skelbimų skyriaus e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

906287

„Iveco“ ir „Man“ savikroviais atvežame akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, skaldos, juodžemio, įvairių malkų, atraižų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 616 28 748.

Paskolos

Kviečia mokytis

897708

Perka įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausia kaina. Tel. 8 670 28 006.

Atvežame 6–12 kub. m įvairaus juodžemio, smėlio, molio, durpių, didelių akmenų. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082.

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

869181

894573

Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 300 917, 8 676 22 955.

905881

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 894741

Superkame naudoti netinkamus automobilius, pasiimame, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 340 051, 8 687 30 800. 900747

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 – juodieji metalai; (8 37) 441 414, 8 611 44 404 – spalvotieji metalai. Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 892224

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

890111

901414

891263

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 902500

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960.

Vežame keleivius ir nuomojame 8 vietų „Mercedes“ autobusiuką. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 894510

Vežame keleivius, krovinius ir automobilius maršrutu Danija–Lietuva–Danija. Tel. 8 614 82 054, 8 659 09 637. Daugiau inf. www.audrena.lt.

897016

Būčiau dėkinga, jei kas nors galėtų padovanoti SAUSKELNIŲ (ligonei). Tel. 8 647 83 644.

906015

900729

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 890991

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 890970

REIKALINGA paskola (apie 200 000 Lt) už užstatą. Dėl procentų tarsimės. Tarpininkams nesiūlyti. Tel. 8 646 98 788. 904913

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 893170

Kiti

892960

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 02 20, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 02 22. Informacija 9–16 val. Tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt.

891340

899358

1 + 5 AI

891256

894522

AKCIJA

SKELBIM

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355.

220 455 PASKOLOS 8 612 03 636 www.agmindis.lt

E.Ožeškienės g. 23-2

Vasario 15 dienai visos įmonės, įstaigos ir organizacijos turi būti užsipildžiusios, patikslinusios įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą. Kviečiame Jus ir Jūsų darbuotojus į praktinį seminarą

PASO PARENGIMAS IR PERŽIŪRA ĮMONĖJE Seminaro metu aptarime:  Profesinės rizikos veiksnius ir jų vertinimą;  Fizinių ir psichosocialinių veiksnių nustatymą;  Atliksime paso peržiūros ypatumų apžvalgą;  Atliksime prevencinių priemonių plano parengimą, jo įgyvendinimą įmonėje;  Išmoksite praktiškai užsipildyti pasą, sužinosite, į ką būtina atkreipti dėmesį. Seminaro dalyviams įteiksime:  Sertifikatą;  Užpildytą pavyzdinį pasą, pagal kurį galėsite parengti savo įmonės pasą. Kada? Kur?

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Sausio 26 d. 10 val. Vasario 7 d. 10 val. Vasario 2 d. 11 val. Vasario 9 d. 11 val. Laisvės per. 77B Uosio g. 4 Rūtų g. 4 Tilžės g. 82A

Daugiau informacijos ir registracija tel. 8 686 76 493 arba e. paštu

e.sliupaite@darbusauga.lt

Atsiliepkite! Prašom atsiliepti mačiusiuosius policijos sulaikymo operaciją, vykusią 2010 m. birželio 22 d., apie 14 val., Panerių g. 222, automobilių serviso kieme. Tel. 8 679 24 351. 905763


20

pirmadienis, sausio 30, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus broliui, avalynės cecho darbuotoją Dalią BITAUSKIENĘ nuoširdžiai užjaučia AB „Ortopedijos technika“ kolektyvas.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 896057

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Adresas Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 677 87 160, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ (TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS). 894647

telelotO Lošimo Nr. 825, sausio 29 d. Keturi kampai (2 Lt): 24 41 67 01 65 74 28 55 51 20 05 17 15 52 44 13 12 40 09 59 64 54 07 48 73 75 32 18 57 63 10 66 43 60 70. Eilutė (3 Lt): 37 26 34 56 31. Įstrižainės (12 Lt): 39 53 45 35 29. Visa lentelė (92 708 (4x23 177) Lt): 06 03 58 30 21 25. Papildomi prizai: 30 000 Lt – 0629914; 30 000 Lt – 0050401; 30 000 Lt – 0376414; 25 000 Lt – 0626343; 20 000 Lt – 0076299; 20 000 Lt – 0238699; 20 000 Lt – 0027019; 20 000 Lt – 0612154; 20 000 Lt – 0375800; 20 000 Lt – 0695128; 20 000 Lt – 0688148; 20 000 Lt – 06 99410; 15 000 Lt – 0023808; 10 000 Lt – 0696857; 10 000 Lt – 0157295; 10 000 Lt – 0228111; 10 000 Lt – 0631058; 10 000 Lt – 0097213; 10 000 Lt – 0355966; 10 000 Lt – 0113417; 10 000 Lt – 0428061; 10 000 Lt – 0103642; 10 000 Lt – 0645605; 10 000 Lt – 0552891; 10 000 Lt – 0097632; 10 000 Lt – 0253929; 10 000 Lt – 0036533; 10 000 Lt – 0703198; 10 000 Lt – 0675180; 10 000 Lt – 0182425; 10 000 Lt – 0353274; 10 000 Lt – 0435746; 10 000 Lt – 0523204; 10 000 Lt – 0626648; „Renault Thalia“ – 0507939; „Peugeot 206+“ – 0293133; „Fiat Grande Punto“ – 0484302; 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 23 d.) – Sigitas Raišys iš Anykš­ čių; 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 23 d.) – Bronius Špokauskas iš Kaišiadorių; 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 23 d.) – Janina Lapinskaitė iš Telšių; 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 23 d.) – Gintautas Skudra iš Pakruojo; 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 23 d.) – Raimonda Pil­ kaitienė iš Jurbarko. Pakvietimai į TV: 056* 980, 015*458, 000*676. Prognozė: Aukso puode bus – 550 000 Lt.

informuoja LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS KRUONIO MIŠKE Vasario 15 d. kviečiame Jus ir Jūsų artimuosius į Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minė­ jimą Kruonio miške. 17 val. – šv. Mišias Kruonio bažnyčioje aukos Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. 18 val. – iš Kruonio miestelio aikštės į mišką, kur užkasti 1946 02 15 naktį žuvę trys Lietuvos partizanai, pajudės iškilminga eisena su vėliavomis, deglais, žvakėmis ir gėlėmis. Miške: degantys laužai, vėliavos pakėlimas, saliutas ir ,,Tautiška giesmė”; kalbės Kaišiado­ rių rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Seimo atstovai; bus skaitoma poezija, giedama ir dainuojama; kareiviška košė ir arbata. Renginyje dalyvaus: Kaišiadorių rajono moksleiviai ir Kauno apskrities kudirkaičiai, Jūrų skautai, visuomeninė organizacija „Vanagas”, Jaunieji Lietuvos patriotai, Lietuvos Šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo II rinktinės jaunieji šauliai, choras „Margiris”, Rumšiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Praviena” ir kiti kolektyvai. Prašom nepamiršti šiltai apsirengti ir apsiauti, pasiimti žvakučių, deglų, vėliavų ar vėlia­ vėlių. Pasiteirauti tel. (8 346) 47 373, 8 682 65 678, 8 615 29 907. Kaišiadorių rajono savivaldybė, Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Kaišiadorių vyskupijos kurija, Kruonio kultūros centras, Kruonio gimnazija KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Sau­sio 30 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­mai jau­ni­mui ir su­au­gu­siesiems „Kū­ry­bos džiaugs­mai”: TAPYBA ANT MEDŽIO. Ve­da dai­li­nin­kė Da­lia Žiur­ke­lie­nė. Sau­sio 31 d. 18 val. – rank­dar­bių mo­ky­mai jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­ čio­je”: PAPUOŠALAI IŠ SUTAŽO JUOSTELIŲ (siu­vi­mas, siu­vi­nė­ji­mas). Ve­da Dai­va Vai­naus­ kie­nė. Re­gist­ra­ci­ja tel. 8 679 36 715. Vasario 1 d. 18 val. – paskaita VASARIO MĖN. KALENDORIUS: GRABNYČIOS, ŠV. BLAŽIEJUS, ŠV. AGOTA, ŠV. VALENTINAS, LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA, VIEVERSIO ŠVENTĖ. Lektorius Aleksandras Žarskus. Kviečiame darželių-mokyklų, pradinių mokyklų, progimnazijų, pagrindinių, vidurinių mo­ kyklų ir gimnazijų mokinius, jų šeimos narius, mokytojus dalyvauti kūrybiniame respubli­ kiniame etnografinės kraštotyros konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...”, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Registracija iki vasario 20 d. Informacija tel. 8 679 36 739, www.ktkc.lt Va­sa­rio 2 d. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”: UŽGAVĖNIŲ KAU­ KIŲ GAMYBA IŠ TRADICINIŲ IR NETRADICINIŲ MEDŽIAGŲ. Ve­da dai­li­nin­kas Gvi­das La­ta­kas. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis”, Rau­dond­va­rio pl. 150 (Vi­li­jam­po­lė, 7, 11 tro­lei­bu­su iki „Vy­žuo­nos” sto­te­lės), kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Va­sa­rio 2 d. 16–17.30 val. – prof. Ari­man­tas DUMČIUS, kar­dio­chi­rur­gas, Lie­tu­vos Sei­mo na­ rys. AR GAMTOS MOKSLŲ ATRADIMAI STIPRINA DVASINĘ PASAULĖŽIŪRĄ? Va­sa­rio 9 d. 16–17.30 val. – prof. Gied­rius KUPREVICIUS, kom­po­zi­to­rius. KODĖL NEREIKIA MUZIKOS SUVOKTI PROTU? Va­sa­rio 23 d. 16–17.30 val. – Pran­ciš­kus JAKUBAUSKAS, ma­lū­nin­kas. NATŪRALUS IR SVEI­ KAS MAISTAS: MALŪNINIKO PATARIMAI. Ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

4 d. 18 val.

teatras

3 d. 18 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sau­sio 31 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MAR­ KIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Re­ži­sie­rius Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Va­sa­rio 1 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Va­sa­rio 2 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Va­sa­rio 3 d. 18 val. – Auš­ra Ma­ri­ja Sluc­kai­ tė. ANTIGONĖ SIBIRE. Vie­nos da­lies dra­ma pa­gal Je­a­no Anou­ilh’o „An­ti­go­nę”. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Il­go­ji sa­lė. Va­sa­rio 4 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MAR­ KIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Re­ži­sie­rius Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Va­sa­rio 5 d. 12 val. – Le­wis Car­roll. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE. Spek­tak­lis vai­kams. Adap­ta­ci­jos au­to­rė ir rež. Ewa Piot­row­ska. Penk­to­ji sa­lė. 17 val. – To­ni­no Gu­er­ra. KETVIRTOJI KĖDĖ Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ ko­čiū­nas. Ta­ver­nos sa­lė. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Va­sa­rio 3 d. 18 val. – Jo­ha­nnas Strau­ssas. VIENOS KRAUJAS. 3 veiks­mų ope­re­tė. Truk­ mė 3 val. Va­sa­rio 5 d. 12 val. – Wolf­gan­gas Ama­deus Mo­zar­tas. MAŽOJI BURTŲ FLEITA. 2 da­lių mu­zi­ki­nė pa­sa­ka vai­kams. Truk­mė 1.45 val. 18 val. – Georges Bi­ze. KARMEN. Ski­ria­ma Ge­no­vai­tės GONTYTĖS 85-me­čiui. Dai­nuo­ja Ri­ta Preik­šai­tė, Vai­das Vyš­niaus­kas, Vy­tau­ tas Juo­za­pai­tis, Ra­min­ta Vai­ce­kaus­kai­tė, To­mas La­di­ga. Truk­mė 3 val. Va­sa­rio 8 d. 17 val. – Ri­char­das Ro­dger­sas. MUZIKOS GARSAI. 2 veiks­mų miu­zik­las vi­sai šei­mai. Truk­mė 2.45 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 2 d. 18 val. – F.Rab­le. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Už­sta­lė tik­rie­siems gur­ ma­nams. (N-18) Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 3 d. 18 val. – E.Ra­dzins­kis. KOBA. Mo­nod­ra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 4 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVI­ NĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­de­šim­ ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Va­sa­rio 5 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

Va­sa­rio 2 d. 19 val. – B.Srblja­no­vič. „Belg­ ra­do tri­lo­gi­ja” (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. Va­sa­rio 5 d. 18 val. – B.Srblja­no­vič. „Belg­ ra­do tri­lo­gi­ja” (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. Va­sa­rio 9 d. 19 val. – PREMJERA! Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Vasario 4 d. 12 val. Mažojoje scenoje – GULBĖ – KARALIAUS PATI, rež. N.Indriūnaitė (lietuvių liaudies pasakos motyvais), nuo 5 m. Vasario 5 d. 12 val. – KATĖS NAMAI, rež. A.Stankevičius (muzikinė pasaka apie tikrą ir tariamą draugystę, pagal S.Maršako pasaką), nuo 5 m.

30 d. 19 val.

Vasario 11 d. 18 val. – PREMJERA. KAMASU­ TRA. Vienos dalies spektaklis tik suaugu­ siesiems.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Sausio 30 d. 19 val. – B.Nušičiaus miniatiū­ rų komedija ŠEIMOS PATARĖJAS.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

IDIOTEATRAS Sau­sio 31 d. 18 val. – spek­tak­lis MENAS. Re­ži­sie­rius D.Kaz­laus­kas. KITOKS TEATRAS Va­sa­rio 4 d. 18 val. – sti­lin­ga ko­me­di­ ja TIK KŪDIKIAI GIMSTA DORI. Re­ži­sie­rius R.Žir­gu­lis. DOMINO TEATRAS Va­sa­rio 5 d. 18 val. – ko­me­di­ja ŽIRKLĖS. Re­ži­sie­rius M.Sla­wins­kis.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Kovo 11-osios g. 108, tel. (8 37) 313 712 www.vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt

Vasario 5 d. 12 val. – S.Ivanauskaitė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.K.Anderseno pasakos motyvais). Vasario 8 d. 16 val. – S.Ivanauskaitė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.K.Anderseno pasakos motyvais).

renginiai KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS Vytauto pr. 44

Sausio 31 d. 14 val. – profesorės Onos Voverienės knygos „Tautotyros etiudai” pristatymas. Dalyvaus knygos autorė. Ren­ ginys nemokamas. Išsamesnė informacija tel. (8 37) 324 061, 324 052.

A.KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLA Sausio 31 d. 17 val. kviečia visus žaliakal­ niečius susirinkti į Žaliakalnio bendruome­ nės žiemos sambūrį LAKŠTINGALA ŽIEMĄ. 18.30 val. – susitikimas V.Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros” padalinyje (Aušros g. 37). Vakarą praleisime su poetu Vladu Vaitkevičiumi, aktore Kristina Kazake­ vičiūte, jaunąja pianiste Sintija Raudonyte. Pristatysime bendruomenės ir bibliotekos sukurtą skaitmeninį pasakojimą apie

DOMINO TEATRAS

KAuno KAMERINIS TEATRAS

4 d. 18 val.

Žiakalnio funikulierių. Su seniūnu Bro­ niumi Girdausku ir Tarybos nare Loreta Kudariene pasveikinsime Žaliakalnio E-senjorus.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Va­sa­rio 1 d. 15 val. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to klau­sy­to­jams Se­no­sios li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Re­gi­na Ma­žu­kė­lie­nė skai­tys pa­skai­tą „Jo­no Ma­čiu­ lio-Mai­ro­nio as­me­ny­bė”.

B. ir V.SRUOGŲ NAMAI-MUZIEJUS B.Sruo­gos g. 21

Aušros g. 32

Laisvės al. 87A

TEATRO KLUBAS

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

5 d. 18 val.

Va­sa­rio 1 d. 18 val. – ra­šy­to­jo Ba­lio Sruo­ gos 116-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių va­ka­ras. Da­ly­vaus li­te­ra­tū­ro­lo­gas Ra­mu­tis Kar­ ma­la­vi­čius, ak­to­riai An­drius Žiu­raus­kas ir Min­dau­gas An­ce­vi­čius.

VDU MENŲ GALERIJA „101“ Laisvės al. 53

Vasario 1 d. 18 val. atidaroma debiutinė Artūro Morozovo fotografijų paroda „GRU­ ZIJA. 08 08 08”. Joje eksponuojamos fo­ tografijos, įamžinusios karinį konfliktą tarp Rusijos ir Gruzijos. Fiksuoti dviejų valstybių konfliktą A.Morozovas išvyko 2008 m. ir tai buvo pirmoji fotografo patirtis karo zonoje. Per šią kelionę autorius sukūrė keletą reportažų, pasakojančių apie konkrečius įvykius ir atskleidžiančius žmonių asme­ nines istorijas, kurias tarpusavyje sieja bendras tarpvalstybinio karinio konflikto kontekstas. VDU Menų fakulteto absolventas A.Morozovas jau penkerius metus bendradarbiau­ ja su įvairiomis Lietuvos ir užsienio naujie­ nų agentūromis bei spaudos leidiniais. Jo fotografijos publikuotos The Guardian, The Times, Newsweek, TheStar, Boston Tribute, ParisMatch, Dailymail, ScotichMail. Už šias fotografijas 2009 m. jis pelnė Lietuvos spaudos fotografijos metų apdovanojimą „Auksinis kadras”.

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Donelaičio g. 16

Nuo sausio 31 d. kviečia visus moksleivius į edukacinę programą parodoje GERIAUSIAS 2011 METŲ KŪRINYS. Čia visi kartu mokysitės įsiklausyti, matyti, suvokti ir kalbėti apie meną. Galėsite ir patys pabūti meno kritikais, vertindami ir aptarinėdami dailininkų kūrybą. Paroda gausi ir labai įvairi, todėl jūsų laukia daug netikėtų, keistų bei naujų patyrimų. Programą veda muziejininkė-tapytoja Eglė Velaniškytė. Prašom grupes registruoti iš anksto, I–V nuo 9 iki 16 val. tel. (8 37) 229 475. Užsiėmimai vyksta II–V nuo 11 iki 17 val. iki vasario 17 d.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Vasario 2 d. 18 val. – kamerinės muzikos koncertas. Atlikėjai: Lionginas Čiapas (fleita), Loreta Haidari (fortepijonas), Inga Raginienė (klasikinė gitara). Programoje: J.S.Bacho, M.Blavet, J.Galles, Ph.Gaubert, O.Kiseliovo, M.Th.Paradis, D.Reis, E.Satie, D.Scarlatti kūriniai. Koncerto programoje – iškili italų, prancū­ zų, vokiečių baroko, romantizmo ir XX a. kamerinė muzika, išsiskirianti muzikinės minties kilnumu, intymumu ir subtilumu,

KAUNO MENININKŲ NAMAI

2 d. 18 val.


21

pirmadienis, sausio 30, 2012

kas, kur, kada TV programa

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

4 d. 12 val.

melodiniu savitumu ir išraiškingumu, kompozicijų žanrų, formų įvairove ir darna. Šiai gražiai, švelniai muzikai perteikti padės ir išraiškingi, koncerto instrumentai – fleita, klasikinė gitara, fortepijonas, profesionalių atlikėjų rankose įgaunantys žmogiškąją gyvybę ir galimybę jausmų kalba bendrauti su žmonėmis. Va­sa­rio 7 d. 18 val. – po­ezi­jos ir mu­zi­kos va­ka­ras NUSILEISK, DANGAU, ANT ŽEMĖS. Po­eto Vla­do Šim­kaus ei­les skai­tys ak­to­rius Ro­lan­das Kaz­las. Gros Sau­lius Aug­lys-Sta­ ne­vi­čius (vib­ra­fo­nas) ir Ge­na­di­jus Sav­ko­vas (akor­de­o­nas). Mu­zi­kai ori­gi­na­liai at­liks J.S.Bacho, C.De­bus­sy, C.Bol­ling ir ki­tų kom­ po­zi­to­rių kū­ri­nius. Pa­ro­dų sa­lė­je iki va­sa­rio 10 d. eks­po­nuo­ja­ ma dai­li­nin­ko Gvi­do La­ta­ko ta­py­bos ob­jek­ tų pa­ro­da BUVIMAI. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­ die­nį 10–18 val., penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vilniaus g. 33

Kviečia dalyvauti šventinėje akcijoje PASVEIKINKIM VIENI KITUS! ir prisidėti prie naujos Vasario 16-osios (Lietuvos valstybės atkūrimo dienos) šventinio sveikinimo tradicijos užgimimo. Istoriniai Prezidento rūmai Kaune, kur Vasario 16-oji per visą Pirmos Lietuvos Respublikos laikotarpį buvo švenčiama daugiau kaip 20 metų, yra bene tinkamiausia vieta tokią tradiciją pradėti. Praėjus daugiau kaip 70 metų, juose nebėra valdžios atstovų, o čia įsikūręs muziejus yra atviras visiems žmonėms, kurie ateina pasidalyti prisiminimais, pasiginčyti dėl vienokių ar kitokių istorijos vertinimų, o per valstybines šventes dažnai užsuka ieškodami vietos išreikšti savo patriotinius jausmus. Istorinė prezidentūra šiemet ragina visus prisidėti prie šventinės nuotaikos kūrimo ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga pasveikinti draugus, kolegas, kaimynus, bendradarbius, šeimos narius, kitus artimus žmones, o sveikinimus siųsti į Istorinę prezidentūrą, kur Vasario 16-ąją kviečiami visi – ir sveikintojai, ir tie, kam adresuoti sveikinimai, ir tie, kurie dar nedrįsta patys sveikinti – į šventinį šurmulį. Sveikinimų formos gali būti įvairios. Muziejininkai rekomenduoja keletą formatų: 1) tekstinis sveikinimas, kuriame dėmesys skiriamas rašytinio žodžio jėgai ir paveikumui, 2) tekstinis ar grafinis sveikinimas su apipavidalinimu – dėmesys skiriamas rašytinio žodžio ir/ar grafinio vaizdo dermei (visos atlikimo technikos priimtinos), 3) garso sveikinimas – dėmesys skiriamas žodžiui ar kitai garsinei sveikinimo formai (siųskite sveikinimus populiariais audioformatais, waw ar mp3), 4) vaizdo sveikinimas – dėmesys skiriamas vaizdo ir garso dermei (savo sveikinimus kelkite į YouTube ir siųskite nuorodą). Tad jau dabar žmonės kviečiami rašyti, siųsti, nešti, vežti Vasario 16-osios sveikinimus į Istorinę prezidentūrą Kaune (Vilniaus g. 33, LT-44290 Kaunas; tel. (8 37) 201 778; e. paštas info@istorineprezidentura.lt). Muziejaus kolektyvas žada, kad Vasario 16-ąją Istorinė prezidentūra virs sveikinimų sostine. Visą dieną, nuo 11 iki 16 val., lankytojus pasitiks šventinis šurmulys: vyks sveikinimų peržiūra, įspūdingiausių, originaliausių rinkimai, jų autorių apdovanojimai. Geriausius sveikinimus kiekvienoje kategorijoje išrinks patys muziejaus lankytojai, o jų autoriams suvenyrus ir atminimo

Kino centras „Cinamon“

30 d. 13 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

2 d. 19 val.

prizus įteiks projekto organizatoriai ir informaciniai partneriai. Istorinėje prezidentūroje sveikinimai bus eksponuojami iki kovo 1 d., o geriausieji iki Kovo 11-osios. Ta pačia proga visi Istorinės prezidentūros svečiai turės galimybę parašyti po sveikinimą ant atviruko su tarpukario Kauno vaizdais, apžiūrėti atnaujintą Prezidentų ekspoziciją, kuri pasipildė Prezidentės Dalios Grybauskaitės daiktais bei nauju Jonui ŽemaičiuiVytautui skirtu informaciniu stendu.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ko­rio­la­nas“ – iki 2 d. 11.45, 21.45 val. „Ki­tas pa­sau­lis. Pa­bu­di­mas“ 3D – iki 2 d. 20.30, 22.20 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – iki 2 d. 11.15, 13.45, 16.10, 18.45, 21.15 val. „Dže­kas ir Dži­lė“ – iki 2 d. 13, 18.30, 21.55 val. „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ – iki 2 d. 15.15, 20.45 val. „Šer­lo­kas Holm­sas 2: še­šė­lių žai­di­mas“ – iki 2 d. 14.15, 16.45, 19.15 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – iki 2 d. 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – iki 2 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.40 val. „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai 3“ (lie­t. k.) – iki 2 d. 11 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Karo žirgas“ (premjera) – iki 2 d. 11.30, 14.30, 17.30, 20.45 val. „Ant ribos“ (premjera) – iki 2 d. 11, 13.15, 15.30, 18, 20.30 val. „Sena gera orgija“ (premjera) – iki 2 d. 16.15, 18.30, 21 val. ALFA.LT kino seansas. „Sniegynų įkaitai“ – 1 d. 19.15 val. LAISVALAIKIO kino seansas. „Geležinė ledi“ – 2 d. 18.45 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ 3D – iki 2 d. 10.45, 15.45, 17.45, 20.15 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – iki 2 d. 13, 18.15, 21.30 val. „Džekas ir Džilė“ – iki 2 d. 12.15, 17 (seansas nevyks 31 d.), 21.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – iki 2 d. 10.15, 12.45, 15.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – iki 2 d. 13.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 2 d. 14 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – iki 2 d. 14.45, 19.15 (seansas nevyks 1 d.) val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – iki 2 d. 16 val. „Purvini žaidimai“ – iki 1 d. 18.45 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – iki 2 d. 21.15 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Pavaduojanti mokytoja“ – 31 d. 17 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Prancūzų kino festivalis Žie­mos ek­ra­nai Sau­sio 30 d. 17.20 val. – „Iš­auš ir mū­sų die­na”. 19.10 val. – „Ber­niu­kas su dvi­ra­čiu”. 21 val. – „Pas Dži­no”. Sau­sio 31 d. 17.20 val. – „Ra­bi­no ka­ti­nas”. 19.10 val. – „Pri­si­mi­ni­mai iš vieš­na­mio”. 21.20 val. – „Ka­ras pa­skelb­tas”. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti ki­no te­at­ro ka­so­je ar­ba www.bi­lie­tu­pa­sau­lis.lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

31 d. 19.10 val.

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Nutarimo sudaryti laikinąją Seimo komisiją, skirtą Lietuvos komercinių bankų priežiūros efektyvumui ir situacijai „Snoro“ banke ištirti, svarstymas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. Vers­las. Kul­tū­ra. Spor­tas. 21.10, 23.25 Orai. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (2). 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pa­sau­liai“ (3). „Grai­kų fe­no­me­nas“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.40

„Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Veiks­mo ko­me­di­ja „Išp­ro­tė­jęs pro­fe­so­rius 2. Klam­pų šei­my­nė­lė“ (JAV, 2000 m.) (N-7) (k). 11.40 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pa­miršk Pa­ry­žių“ (JAV, 1995 m.) (N-7) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 De­tek­ty­vi­nis s. „Makb­rai­das. Po­nia, tai žmog­žu­dys­tė“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.13 Nuo... Iki... 20.00 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7). 20.30 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (6) (N-7). 0.35 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Lu­jis“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Dra­ma „Gat­vės šo­kiai“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.). 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (7). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš naujo. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00, 21.50 TV3 spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „CSI Ma­ja­mis“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (6).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k).

7.55 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.25 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Ali­bi. „By­la iš praei­ties“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. 20.19 Spor­tas. Orai. 20.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 21.05 „Men­tai“ (N-7). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.40 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7) (k). 1.15–6.00 „Bam­ba“.

8.00 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 9.00 Labas ry­tas (k). 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.10 Kul­tū­ra. Ak­to­rius Re­gi­man­tas Ado­mai­tis (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Teat­ro po­pie­tė. Kau­no dra­mos teat­ro spek­tak­lis. A.St­rind­ber­gas. „Kre­di­to­riai“ (1994 m.) (k). 16.20 Rū­mų di­dy­bės ai­dai. Ka­ra­lie­nė Bo­na Sfor­ca Vil­niu­je (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Tik­ros is­to­ri­jos. 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 18.20 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (5) (1998 m.). 20.00 Kai mū­zos pra­by­la. Ju­di­tos Vai­čiū­nai­tės ei­les skai­to ak­to­rė J.Vi­lū­nai­tė. 20.15 Li­te­ra­tų gat­vė (3). 20.45 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 21.10 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Nef­ri­ti­nio skor­pio­no už­kei­ki­mas“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 22.50 Auk­si­nės me­lo­di­jos. „Ko­kia gra­ži die­na...“ Koncer­tuo­ja V.Ru­sai­ty­tė, Č.Ga­ba­lis, S.Ja­nuš­ka, R.Kar­pis, T.Lei­bu­ras, LRT gru­pė. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Pi­ni­gų kar­ta.

10.00, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.15, 17.00 „Kob­ra 11“. 12.15 Veiks­mo s. „Ge­ri vy­ru­kai“ (1) (JAV, 2010 m.). 13.10, 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 15.00, 0.45 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“ (2). 19.00, 0.00 „CSI Niu­jor­kas“. 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 21.30 Siau­bo tri­le­ris „Pjūk­las 5“ (JAV, Ka­na­da, 2008 m.). 23.30 „Fu­tu­ra­ma“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nesso re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7).

18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Al­pių kli­ni­ka. Ne­ti­kė­tu­mai“ (Vo­kie­ti­ja, Aust­ri­ja) (N-7). 22.50 „Ar­ti na­mų“ (N-7). 23.50 Svei­ka­tos ABC (k).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Na­mų dak­ta­ras. 8.50 Šian­dien kim­ba. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las. 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.30 „So­do de­tektyvės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Adol­fas Hit­le­ris“. 16.00, 17,00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 „Ge­ne­ro­las“. „La­kū­nas Pr­cha­las“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai.

9.00 Ki­no eksp­re­sas (k). 9.30 Ro­man­ti­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“ (N-7). 11.30 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis (k). 12.00 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (N-7). 13.45 Te­le­laik­raš­tis. 15.40 Dra­ma „Vir­šū­nė“ (N-7). 17.30 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Gy­ve­nu čia. 18.55 Ro­man­ti­nė dra­ma „Tie­siog kar­tu“ (N-7). 20.30 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Emos lai­mė“ (N-14). 23.00 Ži­nios (k). 23.20 Nuo­ty­kių f. „Pra­ras­tų sie­lų sa­la“ (N-7).

8.00, 10.05 Nuo­ty­kių f. „Sa­los ap­gy­ven­di­ni­mas“ (1, 2) (Ru­si­ja, 2009 m.). 11.55 Tri­le­ris „Gy­va­tė“ (Pran­cū­zi­ja, 2006 m.). 18.30 Dra­ma „Un­di­nė“ (Ru­si­ja, 2007 m.). 20.30 Tri­le­ris „Mes val­do­me nak­tį“ (JAV, 2007 m.). 22.35 Veiks­mo f. „Ka­ro die­vas“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2005 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio lyga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Mask­vos sri­ties „Chim­ki“. 13.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis Da­no Poz­nia­ko bok­so tur­ny­ras. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Gra­na­da“. 17.15 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Prie­nų „Rū­du­pis“. 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45 Ke­lias į Lon­do­ną. 21.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiau­liai“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.


22

Pirmadienis, sausio 30, 2012

menas ir pramogos

Kū­rė­jai ne­no­ri vilk­tis juok­da­rių kos Kau­no kul­tū­ros reik­mėms ski­ria­ma ma­ žiau lė­šų, sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­rius nai­ki­na­mas pa­ver­čiant jį nau­ju jung­ti­ niu da­ri­niu – Kul­tū­ros ir tu­riz­mo plėt­ros sky­riu­mi. Mies­to kū­rė­jai ne­sle­pia esą su­ tri­kę.

„„Pro­tes­tuo­ja: Kau­no me­ni­nin­kams ne­priim­ti­nas val­džios ban­dy­mas

kul­tū­rą pa­vers­ti tu­riz­mo tar­nai­te.

Min­dau­go Vai­čiu­lio (BFL) nuo­tr.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Po­kal­by­je su „Kau­no die­na“ Lie­ tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos (LRS), Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­gos (LFS), Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­ gos (LDS) ir Lie­tu­vos teat­rų są­jun­ gos (LTS) Kau­no pa­da­li­nių va­do­vai ne­slė­pė ap­mau­do ir dėl to, kad po­ li­ti­kai ra­di­ka­lius spren­di­mus prii­ ma ne­si­ta­rę. – Kaip su­tin­ka­te nau­jie­nas, ku­ rios bu­vo pa­teik­tos kaip fak­tas, t.y. ne­si­ta­riant su kū­ry­bi­nė­mis są­jun­go­mis? Juo­lab kad, kaip pri­me­na Kau­no me­no kū­rė­jų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Pet­ ras Pa­li­lio­nis, jung­ti­nis da­ri­ nys – dar nuo so­viet­me­čio bu­ vęs kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to sky­rius – ne­pa­sit­vir­ti­no, jis pa­ me­na, kaip rei­kė­jo varg­ti, no­ rint at­si­kra­ty­ti tos pri­vers­ti­nės są­jun­gos. LTS Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­ kas And­rius Žiu­raus­kas (A.Ž.): „Tie­są sa­kant, jau ne pir­mą kar­ tą val­džia šo­ki­ruo­ja to­kiais sa­ vo spren­di­mais. Jie dek­la­ra­vo, kad jiems la­bai trūks­ta mū­sų ini­cia­ty­ vų, idė­jų ir pa­siū­ly­mų ku­riant Kau­ no kul­tū­ri­nį vei­dą. Ta pro­ga ne­tgi bu­vo su­bur­ta nau­ja kul­tū­ros ko­mi­ si­ja, skir­ta Kau­no mies­to „kul­tū­ros gai­rėms nu­ties­ti“... Ir ką? Ogi, kaip ir rei­kė­jo ti­kė­tis, – nie­ko. Apie įvy­ ku­sį fak­tą ir at­lei­džia­mus kul­tū­ros sky­rių dar­buo­to­jus mes su­ži­no­jo­me at­si­tik­ti­nai. Nie­kas ne­klau­sė, ne­si­ ta­rė, nein­for­ma­vo... Siū­ly­mas val­ džiai– pri­jun­ki­te Kau­no švie­ti­mo sky­rių prie Kau­no gat­vių ap­švie­ti­ mo, juk tarp jų yra kaž­kas bend­ra.“ LRS Kau­no sky­riaus pir­mi­ nin­kas Vid­man­tas Kiau­šas-El­ miš­kis (V.K.-E.): „Ne­ky­la abe­ jo­nių, kad prio­ri­te­tas, vi­lian­tis pa­pil­dy­ti mies­to biu­dže­tą, ati­teks tu­riz­mui. Esa­ma pa­vo­jaus, kad kul­tū­ra at­si­durs po­duk­ros vie­to­ je. Sup­ran­ta­ma, tu­riz­mas, į Kau­ ną pra­mo­gų ir pi­gaus bei gar­daus alaus at­bil­dė­ję sve­čiai nė­ra blo­gis. Te­bū­nie at­vy­kė­lių kuo dau­giau, ar tai bū­tų pran­cū­zai, pa­no­rę pa­si­žiū­ rė­ti į Ne­mu­ną, ku­rį prieš 200 me­ tų for­sa­vo Na­po­leo­nas, ar ja­po­nai, ieš­kan­tys M.K.Čiur­lio­nio ga­le­ri­jos, ar bet ku­rios ES vals­ty­bės pi­lie­čiai, gei­dau­jan­tys pa­ma­ty­ti ne­re­gė­tą vel­nių sam­bū­rį A.Žmui­dzi­na­vi­ čiaus mu­zie­ju­je. Su­si­ti­ki­me su kul­ tū­ros at­sto­vais me­ras už­si­mi­nė apie ga­li­my­bę įves­ti va­di­na­mą­jį pa­gal­ vės mo­kes­tį. Pa­lin­kė­ki­me, kad pa­ gal plunks­nų skai­čių iš tu­riz­mo bū­ tų at­sei­kė­ta kul­tū­rai. Ki­tas klau­si­mas, kaip ir kur at­vy­ kė­liai ap­tiks da­bar­ti­nių me­nų. Ar bus to­kia trau­ką tu­rin­ti vie­ta, kur su­si­bėgs vi­sų suin­te­re­suo­tų ins­ti­ tu­ci­jų ke­liai, jei­gu rest­ruk­tū­ri­za­ci­ ja su­pla­nuo­ta neat­sik­lau­sus kū­rė­ jų nuo­mo­nės? LFS Kau­n o sky­r iaus pir­ mi­n in­kas Gin­ta­ras Če­so­n is (G.Č.): „Rei­k ė­t ų su­vok­t i, kad Kau­nas yra ant­ras pa­gal dy­dį Lie­ tu­vos mies­tas. Jei mi­nė­ti de­ri­niai su­vo­kia­mi ir pa­tei­si­na­mi ma­žuo­ se mies­te­liuo­se, tai mies­tas, pri­pa­ ži­nęs, kad kul­tū­ra yra prio­ri­te­ti­nė mies­to įvaiz­džio for­ma­vi­mo sri­tis, ne­ga­li da­ry­ti tik teo­riš­kai ap­gal­vo­ tų spren­di­mų.

Tu­ri­me ne vie­ną pa­vyz­dį Eu­ro­ po­je, kur ant­ras pa­gal dy­dį mies­tas tam­pa ša­lies kul­tū­ros sos­ti­ne: Por­ tas – Por­tu­ga­li­jo­je, Bar­se­lo­na – Is­ pa­ni­jo­je, Lio­nas – Pran­cū­zi­jo­je. Bet tai yra dėl mies­to kul­tū­ri­nės bend­ ruo­me­nės ak­ty­vaus ir verž­laus dar­bo tu­rint ypa­tin­gą stra­te­giš­kai mąs­tan­čios mies­to sa­vi­val­dos pa­ lai­ky­mą.“ LDS Kau­no sky­riaus pir­mi­ nin­kas Gin­tau­tas Vai­čys (G.V.): „Aiš­ku, ne­ri­mo ke­lia to­kie stai­ gūs žings­niai ir gi­les­nės stu­di­jos bei vie­šos dis­ku­si­jos sto­ka. Kas bus tas Leo­nar­das Da Vin­ci, ku­ris su­ge­ bės vie­na­me as­me­ny­je su­jung­ti vi­ sas mū­zas? Ar bus vie­šas kon­kur­ sas? Ar tai tik po­li­ti­nis po­stas? Ko tik­rai rei­kė­tų, tai mies­to dai­li­nin­ko, kad pro­fe­sio­na­liai pa­gel­bė­tų tvar­ ky­ti vie­šas erd­ves. O dirb­ti­nis sky­ rių su­jun­gi­mas... Kas ap­skai­čia­vo tą eko­no­mi­nį efek­tą mies­tui? O jei­ gu ne­pa­si­tvirtins? Tad kol kas dau­ giau klau­si­mų nei at­sa­ky­mų.“

tvar­ky­mas, ne sto­gų kei­ti­mas for­ muo­ja as­me­ny­bes. Jūs su­ma­ži­no­te al­gą mo­ky­to­jui – jis, ži­no­ma, nu­ ris kar­čią pi­liu­lę ir to­liau temps, kol pa­jėgs, sa­vo naš­tą. Bet, mie­li val­ džios žmo­nės, jūs pa­ro­dė­te į jį sa­vo po­žiū­rį, ir nė vie­nas sa­ve ger­bian­tis ge­ras mo­ki­nys ne­bes­tos į Pe­da­go­gi­ nį, nes ten sto­ja tik lo­chai ir lū­ze­ riai, o šie žo­džiai mū­sų kal­bo­je at­ si­ra­do dėl kul­tū­ros sto­kos. Ir štai ši­tie nie­kur ki­tur neįs­to­ję lo­chai ir lū­ze­riai grei­tai mo­kys jū­ sų vai­kus, ger­bia­mi val­džios vy­rai. To­kie „mo­ky­to­jai“ ne­pa­ma­tys jū­sų vai­kuo­se Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­ no Čiur­lio­nio, Juo­zo Nau­ja­lio, Juo­ zo Gru­šo, Pet­raus­kų, Jo­no Ma­čiū­no ir t.t. Ir kai no­rė­si­te pa­si­gir­ti mies­ tu, ku­rį val­do­te, ne­bei­šeis... Vy­res­ ni mū­sų bus nuo ba­do, be­jė­giš­ku­mo ir ne­pa­gar­bos kok­tei­lio mi­rę ar sve­ tur pa­spru­kę, o jau­nų... Jau­nų me­ ni­nin­kų ne­be­bus. Bus jau­na ban­di­ tų kar­ta, ku­ri, jū­sų nuo­sta­bai, karš jū­sų tau­kuo­tus kai­li­nius.“

– Me­ras A.Kup­čins­kas ra­mi­no, kad lė­šų ap­kar­py­ta ne­daug, ta­ čiau su­si­ti­ki­me su me­ru ne vie­ nas jū­sų mi­nė­jo­te, kad ir tas ne­ daug yra pra­žū­tin­gas. V.K.-E.: „Ne ma­no ap­skai­čiuo­ta, kad in­ves­ti­ci­jos kul­tū­rai at­si­per­ka dvi­gu­bai. Ži­no­ma, iš ry­to mes­te­lė­ jus li­tą, va­ka­re du ne­nuk­ris, ta­čiau bau­gi­nan­tis, kad kul­tū­ra nee­mig­ ruo­tų iš Kau­no, tą li­tą at­sei­kė­ti pri­ va­lu.“ G.Č.: „Per kri­zę neiš­ly­gin­tas dvie­jų gat­vių duo­bes ga­li­ma kom­ pen­suo­ti per eko­no­mi­kos pa­ki­li­mą su­re­mon­ta­vus ke­tu­rias, o kū­ry­bo­je taip nė­ra: vie­toj vie­nos ne­nu­ta­py­tos dro­bės dai­li­nin­kas ne­nu­ta­pys dvie­jų, kai jau mies­to val­džia pa­sa­kys, kad rei­kia. Ne­ži­nau, ar daug yra me­ni­ nin­kų, ku­rie gy­ve­na ne­kri­zi­nį lai­ko­ tar­pį net per eko­no­mi­kos pa­ki­li­mą. Tur­būt ne. Tai su­vo­kia bran­džios vals­ty­bės. Kul­tū­ra nė­ra pra­ban­gos pre­kė. Tai, ką su­ku­ria mies­to kul­ tū­ri­nė bend­ruo­me­nė, – ženk­las apie tuo me­tu mies­tą val­džiu­sius ir mies­ te gy­ve­nu­sius žmo­nes.“

– Pa­mė­gin­ki­me žvelg­ti po­zi­ty­ viai, tar­kim, kad nau­ja­sis Kul­ tū­ros ir tu­riz­mo plėt­ros sky­rius vi­siems bus tik į nau­dą, me­ni­ nin­kai pri­kvies į Kau­ną tu­ris­ tų... Ar įsi­vaiz­duo­ja­te kaip? Juo­lab kad ne­ma­si­niai ren­gi­ niai su­kvie­čia kur kas ma­žes­ nes au­di­to­ri­jas, nes jie pa­pras­ tai ne links­mi­na, ta­čiau pa­de­da gy­ven­ti, var­gu ar jie trauk­tų tu­ ris­tus. V.K.-E.: „Pro­fe­sio­na­lu­sis me­nas, išė­jęs pa­si­vaikš­čio­ti po gat­ves, bū­tų sun­ko­kai su­pran­ta­mas, daug ger­ bė­jų ne­su­tik­tų... Kad jis mai­tin­tų ir au­gin­tų žmo­gaus dva­sin­gu­mą, rei­ kia vie­nu­mos, ty­laus su­si­kau­pi­mo, bu­vi­mo su kū­ry­ba ir sa­vi­mi.“ A.Ž.: „Esu as­me­niš­kai vie­nas iš tų, ku­rie pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo ir yra pa­ni­rę į mies­to ma­si­nių ren­gi­ nių or­ga­ni­za­vi­mą. Ir, ma­no nuo­ mo­ne, ma­si­niai ren­gi­niai – tai ne kul­tū­ra: ma­si­niai ren­gi­niai yra vos vie­na šim­to­ji vi­sų kul­tū­ros api­brė­ ži­mą api­man­čių sri­čių. Ma­no nuo­ mo­ne, svar­biau­sia, kad bū­tų, ką tuo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se pa­ro­ dy­ti. Bet vi­sų pir­ma rei­kia puo­se­lė­ ti tą tik­rą­ją, kas­die­nę, ne vi­suo­met triukš­min­gą, daž­niau­siai kuk­lią, iš­skir­ti­nių žmo­gaus sa­vy­bių – ta­ len­to, kant­ry­bės, moks­lo, kū­ry­bos kan­čios rei­ka­lau­jan­čią kul­tū­rą. Aš iš Lė­lių teat­ro, tad pri­min­ siu pa­sa­ką „Pe­le­nė“. Tik­ros pa­mo­ tės duk­ros – pa­mai­vos ir kvai­šos – daž­nai ma­to­mos dva­ro puo­to­se, o darbš­čio­ji Pe­le­nė pri­vers­ta lauk­ti ste­buk­lo. Taip ir mes, me­ni­nin­kai, dir­bam, dir­bam... Su ma­lo­nu­mu dir­bam tuos dar­bus, nuo ku­rių šir­ dis dai­nuo­ja, su­kan­dę dan­tis dir­ bam tuos, ku­rie mū­sų vai­kams pa­ de­da val­gyti nu­pirk­ti, dir­bam... Ir lau­kiam tos puo­tos, kai ir mus pa­ kvies į rū­mus. Bet, pa­si­ro­do, mū­sų mies­tui la­ biau rei­kia me­ni­nin­ko, ku­ris bū­ti­ nai pri­trauk­tų į mies­tą kuo dau­ giau tu­ris­tų. Tad mie­li mu­zi­kai, pie­šė­jai, ra­šy­to­jai ir vai­din­tu­vai – marš į gat­ves. Pa­si­da­bin­ki­te juok­ da­rio dra­bu­žiais ir siū­ly­ki­te mies­to sve­čiams nu­ta­py­ti jų šar­žą, pa­gro­ ti bul­vių trin­tu­ve, su­vai­din­ti sta­tu­ lą – štai ta­da jūs vi­siš­kai ati­tik­si­ te mū­sų mies­to val­džios nau­din­go kul­tū­ros at­sto­vo api­brė­ži­mą.

Gin­ta­ras Če­so­nis:

Mies­tas vi­sų pir­ma tu­ ri bū­ti pa­trauk­lus čia gy­ve­nan­tie­siems, ta­ da jis bus įdo­mus ir už­sie­nio sve­čiams. A.Ž.: „Atė­jo tam­sūs lai­kai. Bai­ sūs lai­kai. Ir jų pa­da­ri­niai tik pra­ dė­jo leis­ti dai­gus. Bet lauk­ti il­gai ne­rei­kės. Mū­sų trum­pa­re­giš­ka Lie­ tu­vos val­džia nie­kaip ne­ga­li su­ pras­ti, kad kul­tū­ra ir švie­ti­mas ne­ga­li pa­ken­tė­ti, ir blo­gais, ir ge­ rais lai­kais jie pri­va­lo bū­ti biu­dže­to prio­ri­te­tas. Ne šil­dy­mas, ne gat­vių


23

Pirmadienis, sausio 30, 2012

menas ir pramogos

os­tiu­mų ir links­min­ti tu­ris­tų – Esa­ma ir to­kios nuo­mo­nės: dau­ge­lis bi­jo ne tiek jun­gi­mo, kiek nau­jo­jo va­do­vo, ku­ris links ar­ba į kul­tū­rą, ar­ba į tu­riz­mą. Jū­sų nuo­mo­ne, ko­kia tu­rė­tų bū­ti mies­to kul­tū­ros stra­te­gi­ja, kaip ir kuo gy­ve­na jū­sų at­sto­ vau­ja­mi me­ni­nin­kai – ar ne­taps jie, ypač jau­nie­ji, tu­ris­tais? G.Č.: „Mies­tas vi­sų pir­ma tu­ ri bū­ti pa­trauk­lus čia gy­ve­nan­tie­ siems, ta­da jis bus įdo­mus ir už­ sie­nio sve­čiams. Ir čia bū­ti­nas dia­lo­gas su mies­to val­džia, nes mies­to žmo­nės ją iš­rin­ko – ne jie mus pa­si­rin­ko. Jei ne­bus apie tai gal­vo­ja­ma, me­ni­nin­kai, bū­da­mi pa­kan­ka­mai lais­vi žmo­nės, krau­ sis la­ga­mi­nus.“ V.K.-E.: „Kaip gy­ve­na ra­šy­to­ jai? Ra­šy­to­jai tir­ta nuo šal­čio ir sko­lų, ap­si­mo­vę vil­no­nes ko­ji­nes, ra­šo kny­gas, o pa­ra­šę pra­de­da laks­ty­ti, ieš­ko­da­mi lė­šų sa­vo raš­ tams iš­leis­ti. Ir su­šy­la. Tad vis­kas į ge­ra, pu­siaus­vy­ros esa­ma. O jei­

kryžiažodis

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Kerėtoja“. Ypatingų galių turinčios Morganos Donovan krautuvėlės slenkstį peržengia Nešas Kirklandas. Garsus siaubo filmų scenaristas pasiūlo Morganai imtis bendro darbo: padėti jam parašyti scenarijų filmui apie šiuolaikinę raganą. Bet išdidžioji Morgana neketina leisti kažkokiam plevėsai lengvabūdiškai vertinti jos išskirtinius gebėjimus. Jos galioje – ne tik stichijos jėgos, ji geba valdyti ir žmogaus likimą. Tiesa, to, kas nutinka susidūrus su Nešu, nepajėgia sutramdyti jokie kerai... Tik Nora Roberts galėjo sukurti įstabų pasakojimą apie Donovanų šeimą. Kerintys ir paslaptingi Donovanų palikuonys saugo iš kartos į kartą perduodamą paslaptį, kuri išskiria juos iš kitų.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, vasario 7 d.

gu rim­tai, Kau­no sa­vi­val­dy­bė re­ mia Kau­no ra­šy­to­jų kny­gų lei­dy­bą, ta­čiau ski­ria­mos to­kios kuk­lios lė­ šos, kad Ra­šy­to­jų są­jun­gos Kau­no sky­riaus ta­ry­ba kas­met kan­ki­na­si, ar rim­tai pa­rė­mus iš­leis­ti 2–3 kny­ gas, ar pa­bars­ty­ti tru­pi­nių, pa­vyz­ džiui, de­šim­čiai au­to­rių.“ A.Ž.: „Ga­liu tik gar­siai pa­ svars­ty­ti, kiek il­gai tai tę­sis. Ar ne­pra­dės Kau­no me­ni­nin­kai duo­ ti val­džiai grą­žos?.. Kul­tū­rin­ gos grą­žos! To­kios, kad apie mū­sų val­džios spren­di­mus su­ži­no­tų gei­ džia­mi tu­ris­tai vi­sa­me pa­sau­ly... Vie­na iš to­kių idė­jų, pa­me­nu, jau sklan­dė ka­dai­se me­ni­nin­kų gal­vo­ se – slap­čia prie Kau­no auk­si­nio tua­le­to įbe­to­nuo­ti ženk­lą – „kul­ tū­ros pa­mink­las“. Jei jau pa­si­nau­ do­ti neį­ma­no­ma, tai te­gul bent tu­ ris­tai prie jo nu­si­fo­tog­ra­fuo­ja. O dar ga­li­ma su­kur­ti le­gen­dą, kad jei pa­kli­bi­ni tua­le­to ran­ke­ną, ga­ li su­gal­vo­ti no­rą, to­kio „kul­tū­ros“ ob­jek­to Kau­ne trūks­ta.“

– Į vie­ną da­ri­nį su­jun­gia­mi pu­čia­mų­jų or­kest­ras „Ažuo­

And­rius Žiu­raus­kas:

Pri­jun­ki­te Kau­no švie­ti­mo sky­rių prie Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mo, juk tarp jų yra kaž­kas bend­ra.

ly­nas“, „Kau­no big­ben­das“ ir „Ai­niai“, no­rė­ta prie jų pri­ jung­ti ir Kau­no sim­fo­ni­nį or­ kest­rą, bet po­li­ti­kai nu­spren­ dė, kad gal ne­tin­ka. V.K.-E.: „Ka­dai­se bu­te lai­kė­me ak­va­riu­mą, iš­mo­kau, kad ne vi­ sas žu­ve­les ga­li­ma su­leis­ti į vie­nus van­de­nis. Ne­bū­ti­nai pra­ris vie­ną ki­tą, ta­čiau vai­ko­si, ap­kram­to ne­ pa­ti­ku­sių­jų uo­de­gas taip, kad tos iš­plau­kia pil­ve­liais lu­bų link. Žu­ ve­lės ne­ži­no­jo, kad su­me­siu vi­sas į tą pa­tį de­šimt ki­bi­rų van­dens. Aš ir­gi ne­sup­ra­tau, kad klys­tu, eks­ pe­ri­men­ta­vau. La­bai ne­ma­lo­nu, kai po­li­ti­kai ir val­di­nin­kai pa­na­ šiai žai­džia su mu­zi­ki­niais ko­lek­ ty­vais, at­li­kė­jais. Lyg koks ka­ti­nas sė­dė­tų prie ma­no pa­mi­nė­to­jo ak­va­ riu­mo ir kai­šio­tų le­te­nė­lę į van­de­ nį. Na ir kas, kad žu­ve­lės ne­by­lios, pa­si­tai­ko la­bai skau­džiai be­si­kan­ džio­jan­čių, o ki­tos ga­li ap­grauž­ti ku­rio nors po­li­ti­kuo­jan­čio murk­ lio le­te­nė­lę.“

DATOS (sausio 30 d.) 1882 m. gimė 32-asis JAV prezidentas Franklinas D.Rooseveltas. 1889 m. pradėtas spausdinti laikraštis „Varpas“. 1930 m. gimė amerikiečių aktorius Gene’as Hackmanas. 1934 m. gimė lietuvių kompozitorius Algimantas Raudonikis. 1937 m. gimė anglų aktorė Vanessa Redgrave. 1951 m. mirė automobilių „Porsche“ kūrėjas Ferdinandas Porsche. 1951 m. gimė anglų dainininkas Philas Collinsas. 1953 m. gimė lietuvių rašytojas Saulius Tomas Kondrotas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių tyrinėdamas savo jausmus ir bendraudamas su artimais žmonėmis. Teigiamai vertinsite paslaptingus savo charakterio bruožus ir sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Jautis (04 21–05 20). Ne tik slėpsite, bet ir ignoruosite savo emocijas ir poreikius. Vis dėlto būtų geriau, jei įsiklausytumėte į save – savęs apgaudinėti tikrai neverta. Dvyniai (05 21–06 21). Jaučiate, kad viduje imate keistis, – jus apėmusi aistra, džiaugsmas, esate atviras iššūkiams ir nebeteikiate tiek daug reikšmės nesėkmėms. Vėžys (06 22–07 22). Galite sulaukti darbo pasiūlymo. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis – komandinis darbas šiandien bus produktyvus ir kūrybingas. Liūtas (07 23–08 23). Aplinkiniai gali neįvertinti jūsų idealų ar tikslų, o blogiausiu atveju net mesti iššūkį. Būsite nepasiruošęs kovoti, dėl to galbūt neigiamai vertinsite savo sugebėjimus. Mergelė (08 24–09 23). Susipažinsite su žmogumi, kuris bendraudamas su jumis bus labai uždaras. Neskubėkite jo pasmerkti, būkite kantrus ir galbūt tą sieną pavyks įveikti. Tinkama diena sportuoti ar leistis į žygį. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo arba diskusijos priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo emocijas, vertybes, veiksmus. Skorpionas (10 24–11 22). Susidursite su žmogumi, kuris bus nusiteikęs visai priešingai nei jūs ir tai gali jus sutrikdyti ar net sunervinti. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Šaulys (11 23–12 21). Mėgausitės gyvenimu, įvertinsite savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors gali pagirti jūsų ypatingą skonį, mokėjimą atsirinkti tai, kas geriausia ir vertingiausia. Ožiaragis (12 22–01 20). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniau įgyvendintus planus. Vakare nesėdėkite namie, eikite susitikti su draugais, megzkite naujas pažintis. Vandenis (01 21–02 19). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Puikiai sutarsite su mylimais žmonėmis. Būkite atidesnis savo vaikams. Pasaka prieš miegą yra kaip tik tai, ko jiems dabar labiausiai reikia. Žuvys (02 20–03 20). Būkite atsargus su pinigais, neišlaidaukite. Šiandien jūs kitaip suprasite grožį. Spinduliuosite meilę ir šilumą aplinkiniams, mėgausitės gyvenimu ir teigiamai vertinsite save.


Orai

Savaitės pradžioje numatomi žiemiškai šalti ir sausi orai. Šiandien dieną temperatūra bus 10–14 laipsnių šalčio. Rytoj naktį didžiuosiuose miestuose bus 18–23 laipsniai šalčio, dieną – 12–16 laipsnių šalčio.

Šiandien, sausio 30 d.

–12

–10

Telšiai

–12

Šiauliai

Klaipėda

–12

Panevėžys

–13

Utena

–11

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

8.13 16.51 8.38 10.04 0.34

30-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 336 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

–14

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +5 Berlynas –6 Brazilija +28 Briuselis –1 Dublinas +3 Kairas +15 Keiptaunas +25 Kopenhaga 0

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+4 +10 –13 –13 +5 –5 0 +2

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

0 –12 +10 +32 –12 +13 +9 –8

–13

–12

Vėjas

1–5 m/s

Vilnius

Marijampolė

–11

Alytus

Vardai Algina, Banguolė, Hiacinta, Ipolitas, Liudvika (Liuda), Martyna, Milgaudas.

Gam­tos per­spė­ji­mas Ja­po­ni­jai

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-19

-14

-17

-16

2

-21

-13

-18

-20

3

-23

-16

-19

-21

2

rytoj

poryt

Šeš­ta­d ie­n į Ja­po­n i­ją su­pur­tė 5,6 ba­lo pa­gal Rich­te­r io ska­lę že­mės dre­bė­ji­ mas. Dre­bė­ji­mo epi­cent­ras bu­vo Ra­ mia­ja­me van­de­ny­ne, prie Iva­tės pre­ fek­tū­ros, esan­čios Hon­šiu sa­los šiau­ rės ry­tuo­se, kran­tų, o ži­di­nys – 40 ki­ lo­met­rų gy­ly­je po jū­ros dug­nu. Po­že­ mi­nius smū­gius ju­to 11 iš 47 Ja­po­ni­jos pre­fek­tū­rų gy­ven­to­jai. Šį sa­vait­ga­lį Ja­ po­ni­jos sa­lo­se fik­suo­tas pa­di­dė­jęs seis­ mi­nis ak­ty­vu­mas. Nuo penk­ta­die­nio Ja­po­ni­jo­je įvy­ko 6 že­mės dre­bė­ji­mai, ku­rių stip­ru­mas vir­ši­jo 4 ba­lus. Sa­vait­ ga­lį 5,5 ba­lo že­mės dre­bė­ji­mas įvy­ko ir Ja­ma­na­šio pre­fek­tū­ros te­ri­to­ri­jo­je. BNS, „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

„„Pa­ger­bė: anot G.Ža­ko, dė­ko­jan­čio sa­va­no­rei Ma­ri­ja­siai Tu­čins­kie­nei, svar­bu ne do­va­nos dy­dis, o nuo­šir­di

pa­gar­ba.

Ro­ber­to Bal­tu­se­vi­čiaus nuo­tr.

Žy­dai puo­se­lė­ja se­ną tra­di­ci­ją Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Kau­no žy­dų bend­ruo­me­nė (KŽB) su­ren­gė pa­dė­kos va­ka­ro­nę ak­ty­ viau­siems sa­vo na­riams pa­gerb­ti. 35 ne­gau­sios Žy­dų bend­ruo­me­nės na­riai sa­va­no­riš­kai tal­ki­na puo­se­ lė­jant tau­ti­nes tra­di­ci­jas, tvar­kant ka­pus, įgy­ven­di­nant įvai­rias so­cia­ li­nes ir kul­tū­ri­nes pro­gra­mas.

Va­ka­ro­nė, ku­ri vy­ko bend­ruo­ me­nės pa­mėg­to­je „Te­tu­lės sriu­ bi­nė­je“, KŽB pir­mi­nin­kas Ger­cas Ža­kas pa­dė­ko­jo sa­va­no­riams už in­ dė­lį į bend­ruo­me­nės veik­lą ir įtei­kė jiems pa­dė­kos raš­tus. Ren­gi­nį nu­skaid­ri­no ir prie vai­ šių sta­lo skam­bė­ju­sios smui­ki­nin­ko Chai­mo Šus­te­rio at­lie­ka­mos tau­ti­ nės ir po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos me­ lo­di­jos bei Leo­ni­do Le­vi­no gi­ta­ros

ly­di­mos dai­nos, ku­rioms su ma­lo­ nu­mu pri­ta­rė vi­si su­si­rin­ku­sie­ji. Va­ka­ro­nė­je vy­ko vi­sus jos da­ly­ vius įaud­ri­nu­si vik­to­ri­na Lie­tu­vos žy­dų is­to­ri­jos ir kul­tū­ros te­ma­ti­ka. Jos nu­ga­lė­to­jams, ne­ty­lant ova­ci­ joms, bu­vo įteik­ti pri­zai. „Svar­ biau­sia tai, kad mū­sų bend­ruo­ me­nė­je bu­vo ir te­bė­ra ga­ji tra­di­ci­ja pa­dė­ti vie­ni ki­tiems“, – tvir­ti­no KŽB pir­mi­nin­kas Ger­cas Ža­kas.

2012-01-30 Kauno diena  

13p. 7p. 4p. Eko­no­mis­tų­iš­va­da:­ ša­lies­vers­lui­­ yra­dau­giau­­ ga­li­my­bių­­ nei­­ grės­mių. 30­daugiabučio­­ savininkų­­ atsisako...

2012-01-30 Kauno diena  

13p. 7p. 4p. Eko­no­mis­tų­iš­va­da:­ ša­lies­vers­lui­­ yra­dau­giau­­ ga­li­my­bių­­ nei­­ grės­mių. 30­daugiabučio­­ savininkų­­ atsisako...

Advertisement