Page 1

SAUSIO 28, 2012 Nr. 23 (19 324)

Sei­mo ko­mi­si­jai dėl „Sno­ro“ prieš­ta­ra­vu­si I.De­gu­tie­nė ne­ti­kė­tai per­si­gal­vo­jo. Lietuva 7p.

Egip­to re­vo­liu­ci­jos me­ti­nes tem­do nau­ji skau­du­liai ir ne­pa­tei­sin­tos vil­tys.

Pasaulis 8p.

TV ete­ris – it mag­ne­tas „Kaž­kam čia pra­ga­ras, kaž­kam čia ro­jus“ – ka­dai­se su­skam­bus šiam „Ba­va­ri­jos“ mu­ zi­ki­niam mo­ty­vui prie te­le­vi­zo­rių ek­ ra­nų pri­lip­da­vo ko­ne vi­sa Lie­tu­va. Anuo­met be­pro­tiš­kai po­pu­lia­rūs rea­ ly­bės šou šian­dien be­veik iš­si­try­nė iš žiū­ro­vų at­min­ties, ta­čiau „mu­ta­vo“ į ga­ly­bę ki­tų TV pro­jek­tų.

www.kl.lt

Kaina 1,60 Lt

„Man džiu­gu ma­ty­ti, kaip vai­ku­čiai džiau­gia­si.“ Par­ti­ją ku­rian­ti Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė paaiš­ki­no, ko­dėl vie­šė­da­ma Klai­pė­do­je ap­lan­kys ir vai­kų glo­bos na­mus.

2p.

Pir­ties džiaugs­mų bu­mas

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Pri­dė­jo ži­no­mu­mo

Nors kai ku­rie jų, ro­do­mi ne pir­ mus me­tus, ne­beuž­dir­ba svai­gi­ na­mų rei­tin­gų ir ne­ma­žai da­liai žiū­ro­vų ge­ro­kai įgri­so, no­rin­čių­jų juo­se da­ly­vau­ti ne­stin­ga. No­ri iš­gar­sė­ti aki­mirks­niu? Pa­ siek­ti kar­je­ros aukš­tu­mų? Pa­tir­ ti nuo­ty­kį ir net už­si­dirb­ti pi­ni­gų? Vi­są puokš­tę lai­min­gų bi­lie­tų siū­ lo įvai­riau­si TV pro­jek­tai – nar­ ko­ti­kas, ku­riam neats­pa­rūs ne tik pa­pras­ti mir­tin­gie­ji, bet ir gar­se­ ny­bės. Iš Klai­pė­dos ki­lu­si žur­na­lis­tė, te­ le­vi­zi­jos ir ra­di­jo lai­dų ve­dė­ja Skai­ va Ja­se­vi­čiū­tė bu­vo vie­na pir­mų­jų, ku­riai rea­ly­bės šou aist­ras te­ko ste­ bė­ti ne iš ša­lies, o vir­ti jų sū­ku­ry­ je. „Ba­ro“ pro­jek­tas anuo­met ta­po sen­sa­ci­ja – apie to­kią sėk­mę šian­ dien tur­būt ga­lė­tų tik pa­sva­jo­ti da­ bar­ti­nių pro­jek­tų da­ly­ viai ir ren­gė­jai.

4

Šal­tuo­ju me­tų lai­ku vie­nin­te­lė Klai­pė­dos vie­šo­ji pir­tis iš­gy­ve­na pa­ki­li­mą. Per mė­ne­sį jo­je ap­si­lan­ ko iki 5 tūkst. lan­ky­to­jų. Tai yra dau­giau nei va­sa­rą. Vie­nin­te­lė vie­šo­ji

„„Re­zul­ta­tas: de­šimt­me­čio „Ba­rą“ lai­mė­ju­siai klai­pė­die­tei S.Bū­ty­tei te­ko įspū­din­gas pri­zas.

JAU PRASIDĖJO PIRMASIS BALSAVIMO TURAS

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE Kandidačių į Metų klaipėdietės titulą sąrašo ir balsavimo lapelio ieškokite priede „TV diena“LNK nuo­tr.

Klai­pė­dos vie­šo­ji pir­tis Tri­la­pio gat­vė­je – be­ne vie­nin­te­lė to­kia Va­ ka­rų re­gio­no įstai­ga, ku­ri at­lai­kė rin­kos iš­ban­dy­mus ir vei­kia iki šiol. Jos dar­buo­to­jai ti­ki­na, kad žmo­nės at­va­žiuo­ja iš Pa­lan­gos, Kre­tin­gos, Gargž­dų, Plun­gės. Per me­tus čia ap­si­lan­ko maž­daug 45–50 tūkst., per mė­ne­sį – iki pus­ penk­to tūks­tan­čio žmo­nių. „Dir­ba­me nuo 12 va­lan­dos, o žmo­ nės bū­riuo­ja­si nuo de­šim­tos. Sė­di, bend­rau­ja tar­pu­sa­vy­je“, – pa­sa­ko­jo pir­ties va­do­vas Vy­tau­tas Eit­ma­na­vi­čius.

3


2

šeštADIENIS, sausio 28, 2012

miestas

K.Bra­zaus­kie­nės vi­lio­nės – ir Klai­pė­do­je

Uos­ta­mies­čio val­di­nin­kai jau ku­rį lai­ką va­ži­ nė­ja elekt­ro­mo­ bi­liu, ta­čiau eko­ lo­giš­kų trans­ por­to prie­mo­ nių sa­vi­val­dy­bė nuo­mo­tis ne­ke­ti­na.

„„Ver­ti­ni­mas: elekt­ro­mo­bi­lį iš­ban­dęs L.Dū­da jam tu­rė­jo ir komp­li­men­tų, ir

prie­kaiš­tų. 

„„Pla­nas: K.Bra­zaus­kie­nė vy­lė­si, kad jos ku­ria­ma par­ti­ja bus įre­gist­ruo­

ta ko­vo pra­džio­je. 

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Sa­vo par­ti­ją ku­rian­ti Kris­ti­na Bra­ zaus­kie­nė ban­dys siek­ti ir klai­pė­ die­čių pa­lan­ku­mo – ji ki­tą sa­vai­ tę vie­šės uos­ta­mies­ty­je ir su­rengs gran­dio­zi­nį su­si­ti­ki­mą.

Pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­ zaus­ko naš­lė K.Bra­zaus­kie­nė Klai­ pė­do­je lan­ky­sis ant­ra­die­nį. Jos ir klai­pė­die­čių su­si­ti­ki­mas pla­nuo­ja­mas vie­no pra­ban­giau­sių uos­ta­mies­čio vieš­bu­čių kon­fe­ren­ ci­jų cent­re. Į jį ra­gi­na­mi atei­ti vi­si uos­ta­ mies­čio gy­ven­to­jai, nes su­si­ti­ki­ mo te­ma „Klai­pė­die­čiai, neiš­sis­ kirs­ty­ki­te po pa­sau­lį ieš­kant lai­mės – jun­ki­mės prie K.Bra­zaus­kie­nės stei­gia­mos De­mok­ra­ti­nės dar­bo ir vie­ny­bės par­ti­jos ir kar­tu kur­ki­me orų gy­ve­ni­mą sa­vo vals­ty­bė­je“. Pak­laus­ta, ar ap­si­lan­ky­mas Klai­ pė­do­je reiš­kia, kad bū­si­mos par­ti­jos kan­di­da­tai ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ ki­muo­se bus ke­lia­mi uos­ta­mies­čio vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, K.Bra­ zaus­kie­nė bu­vo la­ko­niš­ka. „Kol kas dar ne­ga­liu tvir­tai pa­sa­ky­ti, ar kel­ si­me sa­vo kan­di­da­tus uos­ta­mies­ty­ je. Ši­to klau­si­mo dar neap­ta­rė­me, nes da­bar svar­biau­sia įre­gist­ruo­ti par­ti­ją“, – dės­tė po­li­ti­kė.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Vie­nas jos ap­si­lan­ky­mų Klai­pė­ do­je tiks­lų yra su­rink­ti kuo dau­giau žmo­nių pa­ra­šų, rei­ka­lin­gų par­ti­jai įre­gist­ruo­ti. „Iš Klai­pė­dos jau tu­ri­me ne­ma­ žai pa­ra­šų, bet at­va­žiuo­si­me, ap­ lan­ky­si­me, gal dar kas nors no­rės pa­si­ra­šy­ti, tai priim­si­me. No­ri­me su­rink­ti kuo dau­giau pa­ra­šų, kad bū­tu­me tik­ri, jog jų pa­kaks“, – aiš­ ki­no K.Bra­zaus­kie­nė. Va­sa­rio 11 die­ną pla­nuo­ja­mas bū­si­mos par­ti­jos su­va­žia­vi­mas, o iš­kart po jo, anot pa­šne­ko­vės, Tei­ sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai bus pa­teik­ti rei­kia­mi do­ku­men­tai par­ti­jai įre­ gist­ruo­ti. „Jei ne­bus jo­kių truk­džių, ti­ki­ mės, kad jau ko­vo pra­džio­je bū­si­ me tik­ra par­ti­ja“, – vy­lė­si K.Bra­ zaus­kie­nė. Ji Klai­pė­do­je ne tik su­rengs su­ si­ti­ki­mą su uos­ta­mies­čio gy­ven­ to­jais, bet ir ap­lan­kys vai­kų glo­bos na­mus „Smil­te­lė“. „Mes vi­sur, kur va­žiuo­ja­me, ap­ lan­ko­me vai­kų glo­bos na­mus. Kai kas dėl to prie­kaiš­tau­ja. Sa­ko, ge­ riau va­žiuo­ki­te į se­ne­lių glo­bos na­ mus, tai dar rin­kė­jų įgy­si­te. Ta­čiau man džiu­gu ma­ty­ti, kai vai­ku­čiai džiau­gia­si, jiems do­va­nė­lių nu­ve­ ža­me. Ir ap­skri­tai mus la­bai ge­ra­ no­riš­kai vi­si prii­ma“, – džiau­gė­si K.Bra­zaus­kie­nė.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Elekt­ro­mo­bi­liai sa­vi­val­dy­bei ne­tin­ka Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Vie­na kom­pa­ni­ja ita­liš­ką elekt­ro­mo­ bi­lį su­tei­kė iš­ban­dy­ti įmo­nei „Gat­vių ap­švie­ti­mas“. Ka­dan­gi ji pri­klau­ so sa­vi­val­dy­bei, tad ir jos dar­buo­to­ jai tu­ri ga­li­my­bę pa­si­va­ži­nė­ti eko­lo­ giš­ka trans­por­to prie­mo­ne. Vie­nas pir­mų­jų prie elekt­ro­mo­bi­ lio vai­ro sė­do Mies­to ūkio de­par­ta­ men­to di­rek­to­rius Liud­vi­kas Dū­da. „Įs­pū­džiai tik­rai po­zi­ty­vūs. Au­ to­mo­bi­lis pa­to­gus, jei to­kius tu­rė­ tų sa­vi­val­dy­bė, tai ir va­ži­nė­tu­me. Tie­sa, elekt­ro­mo­bi­lis, ma­tyt, skir­ tas va­ži­nė­ti ly­gia dan­ga, nes se­na­ mies­čio gat­ve­lė­se ge­rai pa­kra­to“, – įspū­džiais da­li­jo­si L.Dū­da. Jis tei­gė, kad kom­pa­ni­ja, ku­ri pa­ siū­lė iš­ban­dy­ti elekt­ro­mo­bi­lį, uos­ ta­mies­ty­je tu­ri sa­vo pla­nų. Ji eko­ lo­giš­kas trans­por­to prie­mo­nes no­ri nuo­mo­ti tu­ris­tams, to­dėl sa­vi­val­ dy­bei yra pa­tei­ku­si pra­šy­mą leis­ti mies­te įreng­ti še­šias elekt­ro­mo­bi­ lių įkro­vi­mo ko­lo­nė­les.

Tes­t uo­ja­m as elekt­ro­m o­b i­l is įkrau­na­mas bend­ro­vė­je „Gat­vių ap­švie­ti­mas“. Skai­čiuo­ja­ma, kad juo nu­va­žiuo­ti 100 ki­lo­met­rų kai­ nuo­ja apie še­šis li­tus.

Via­čes­la­vas Kar­ma­no­vas:

Elekt­ro­mo­bi­liu, ku­ rį ban­do­me, ga­li­ma nu­va­žiuo­ti tik 140 ki­lo­met­rų ir jis iš­si­ kraus. Tai kaip nu­va­ žiuo­si­me iki Vil­niaus, jei net iki Kau­no neišt­rauk­si­me? Uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė, kai tik bus pa­tvir­tin­tas mies­to biu­dže­ tas, skelbs kon­kur­są dėl dvie­jų au­ to­mo­bi­lių nuo­mos. Gal­būt val­di­ nin­kai su­si­gun­dė elekt­ro­mo­bi­liais,

juk jie ne tik eko­lo­giš­ki, bet ir eko­ no­miš­ki? „Mums rei­ka­lin­gi dau­giau ga­ li­my­bių tu­rin­tys au­to­mo­bi­liai. Elekt­ro­mo­bi­liu, ku­rį ban­do­me, ga­ li­ma nu­va­žiuo­ti tik 140 ki­lo­met­rų ir jis iš­si­kraus. Tai kaip nu­va­žiuo­si­me iki Vil­niaus, jei net iki Kau­no neišt­ rauk­si­me?“ – klau­si­mu į klau­si­mą at­sa­kė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­ to­jas Via­čes­la­vas Kar­ma­no­vas. Ta­čiau L.Dū­da neat­me­tė ti­ki­my­ bės, jog atei­ty­je sa­vi­val­dy­bė nuo­ mo­sis bū­tent elekt­ro­mo­bi­lius. „Se­niau juk kai­me su ark­liais va­ ži­nė­jo, o pa­skui žmo­nės su­mąs­tė, kad no­ri ir to­liau iš sa­vo kai­mo iš­ va­žiuo­ti. Taip at­si­ra­do ark­lių pa­ kei­ti­mo sto­tys, ku­rio­se bu­vo pa­ kei­čia­mi pa­var­gę ark­liai ir tę­sia­ma ke­lio­nė. Ana­lo­giš­kai ir su elekt­ro­ mo­bi­liais. Kai jų įkro­vi­mo ko­lo­nė­ lės at­si­ras Kryž­kal­ny­je, prie Kau­no, tuo­met bus ga­li­ma jais pa­to­giai va­ ži­nė­tis“, – sam­pro­ta­vo Mies­to ūkio de­par­ta­men­to va­do­vas.

Tak­sis­tų pa­slau­gos – al­ko­ho­lis į na­mus As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai nak­ti­nio rei­do me­tu tik­ri­no tak­si au­to­mo­bi­lius ir jų vai­ruo­to­jus. Iš de­šim­ties pa­tik­rin­tų tak­si au­to­mo­ bi­lių – dvie­juo­se pa­rei­gū­nai ap­ti­ko al­ko­ho­lio. To­kie pa­žei­di­mai už­fik­ suo­ti kai­my­ni­nė­je Kre­tin­go­je. Uos­ ta­mies­ty­je to­kios pa­tik­ros kol kas neor­ga­ni­zuo­tos.

„„Pas­lau­ga: po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kad tak­si vai­ruo­to­jai už­sii­

ma ir al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pri­sta­ty­mu į na­mus.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

„Bu­vo sig­na­lų, kad tak­sis­tai mies­ te siū­lo to­kią pa­slau­gą. Įsi­ga­lio­jus al­ko­ho­lio pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mams, po 22 val. al­ko­ho­lį ėmė siū­ly­ti tak­ si vai­ruo­to­jai“, – aiš­ki­no Kre­tin­ gos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ kas Arū­nas Mer­ke­lis. Po­li­ci­nin­kai kar­tu su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­

te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nais su­reng­to rei­do me­tu pa­tik­ri­no de­ šimt tak­si pa­slau­gas tei­kian­čių au­ to­mo­bi­lių. „Vie­nas vai­ruo­to­jas ve­žio­jo­si alaus bu­te­lius, ki­tas tu­rė­jo ir stip­ res­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų“, – sa­ kė A.Mer­ke­lis. Kol kas pa­rei­gū­nai su­ra­šė tik pro­to­ko­lus dėl nu­sta­ty­tų Al­ko­ho­ lio kont­ro­lės įsta­ty­mo pa­žei­di­mų, ta­čiau tak­si vai­ruo­to­jams nuo­bau­ das skirs teis­mas. „Pir­miau­sia pri­va­lo­me kreip­tis į al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­min­to­jus, ku­rie tu­ri pa­teik­ti šių pre­kių įkai­ nius. Tik tuo­met paaiš­kės, ko­kia bau­da ga­li grės­ti vai­ruo­to­jams“, – aiš­ki­no A.Mer­ke­lis. Jei pre­kių kai­na ne­vir­šys 2 mi­ ni­ma­lių gy­ve­ni­mo ly­gių – 260 li­

tų, išaiš­kin­tiems as­me­nims gre­sia nuo 100 iki 300 li­tų bau­dos. „Mū­sų duo­me­ni­mis, tak­si vai­ ruo­to­jai klien­tams 0,7 l tal­pos deg­ ti­nės bu­te­lį siū­lo įsi­gy­ti už 40 li­tų. Ka­vi­nė­se ir ba­ruo­se nak­tį bu­te­lis deg­ti­nės kai­nuo­ja apie 70 li­tų“, – sa­kė Kre­tin­gos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vir­ši­ nin­kas To­mas Mi­kel­ke­vi­čius. Dėl nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų pra­dė­ tos ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­se­nos. Uos­ta­mies­čio pa­rei­gū­nai kol kas ne­ga­li pa­si­gir­ti pa­na­šių rei­dų re­ zul­ta­tais. „Tik­ri­no­me ka­vi­nes ir ba­rus, ku­ rie nak­tį pre­kiau­ja al­ko­ho­liu. Ta­ čiau įsta­ty­mų pa­žei­di­mų neuž­ fik­sa­vo­me“, – sa­kė Klai­pė­dos po­li­ci­jos Pre­ven­ci­jos sky­riaus vir­ ši­nin­kas Ka­zi­mie­ras Sin­ke­vi­čius.


3

šeštADIENIS, sausio 28, 2012

miestas Tur­gų reor­ga­ni­zuos

Ma­žė­ja at­ly­gi­ni­mai

kliu­dė pės­čiuo­sius

Klai­pė­dos po­li­ti­kai va­kar nu­ spren­dė, jog sa­vi­val­dy­bės įmo­ nė „Se­na­sis tur­gus“ tu­ri gau­ti ki­ tą sta­tu­są – tap­ti už­da­rą­ja ak­ci­ ne bend­ro­ve. 100 pro­c. jos ak­ci­jų pri­klau­sys sa­vi­val­dy­bei. Pag­rin­ di­nė po­ky­čių prie­žas­tis – bend­ ro­vė ga­lės par­duo­ti ne­nau­do­ja­ mus pa­sta­tus, o gau­tus pi­ni­gus in­ves­tuo­ti į tur­ga­vie­tę.

Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių Klai­pė­ dos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ gų va­do­vams teks ten­kin­tis ma­ žes­niais at­ly­gi­ni­mais. Po­li­ti­ kai pri­ta­rė, kad al­gos bū­tų skai­ čiuo­ja­mos nu­sta­ty­tą koe­fi­cien­ tą pa­dau­gi­nus iš 450 li­tų, o ne iš įstai­gos at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kio, kaip bu­vo iki šiol. At­ly­gi­ni­mai tu­rė­tų su­ma­žė­ti 30–50 pro­c.

Penk­ta­die­nį Her­kaus Man­ to gat­vė­je be vai­ruo­to­jo pa­žy­ mė­ji­mo „VW Po­lo“ vai­ra­vęs pi­ cų iš­ve­žio­to­jas pės­čių­jų pe­rė­ jo­je par­tren­kė mo­ti­ną su vai­ku. Ne­lai­mė nu­ti­ko, kai pės­čiuo­sius pir­mo­jo­je eis­mo juos­to­je su­sto­ jo pra­leis­ti marš­ru­ti­nio tak­si au­ to­bu­sas. Ava­ri­jos kal­ti­nin­kas kliu­dė ir jį.

Pir­ties džiaugs­mų bu­mas Iki 1997 me­tų Klai­pė­do­ 1 je bu­vo 6 pir­tys – dar ir Rū­tų gat­vė­je, Bui­ties rū­muo­se bei

Žve­jy­bos uos­te. Tri­la­pio gat­vė­je sta­ ty­ta prieš 40 me­tų, rim­to re­mon­to ne­bu­vo, tad par­da­vus pir­tį Rū­tų gat­ vė­je in­ves­tuo­ta į Tri­la­pio pir­tį.

Jei vi­daus ap­dai­la su­lau­žy­ta, jei kai­ti­ni­ mo ele­men­tai nea­tit­ ver­ti nuo žmo­nių, jei­ gu ne­kont­ro­liuo­ja­ma tem­pe­ra­tū­ra, pir­tis už­da­ro­ma. Pri­va­ti­zuo­ti jau ne­be­ke­ti­na

Prieš ket­ve­rius me­tus bu­vo gar­siai pra­bil­ta apie pir­ties par­da­vi­mą, esą ji val­do­ma nee­fek­ty­viai. Tuo­ met kal­bė­ta, kad anks­čiau ar vė­liau ši įstai­ga su­si­durs su mo­ku­mo pro­ ble­ma ir teks Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­ bės pra­šy­ti pi­ni­gų. Pra­gaiš­tin­gos pro­gno­zės kol kas neiš­si­pil­dė. Vie­šo­ji pir­tis fi­nan­si­ nių bė­dų ne­tu­ri, – nors pel­nas la­

bai kuk­lus, įmo­nė iš­si­lai­ko. „Per­ nai per 9 mė­ne­sius su­si­da­rė be­veik 6 tūkst. li­tų pel­no, už ket­vir­tą ket­ vir­tį ata­skai­tų dar ne­tu­ri­me, ta­čiau kal­bų, kad rei­kia ką nors keis­ti, pri­ va­ti­zuo­ti, kad įmo­nė neiš­si­lai­ko, ne­bu­vo“, – pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­ bės Tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­ tė Mil­da Pet­raus­kai­tė.

Mir­tys. Va­kar Met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­ re­gist­ruo­tos 6 klai­pė­die­čių mir­tys. Mi­rė Mi­chail Po­no­ma­riov (g. 1935 m.), Al­fon­ sas An­ta­nas Kem­pi­nas (g. 1935 m.), Bi­ru­ ta Ston­kie­nė (g. 1952 m.), Ga­li­na Sur­vi­lie­ nė (g. 1960 m.), Va­len­tin Si­da­ruk (g. 1963 m.), Vil­man­tas Ur­ba­na­vi­čius (g. 1976 m.).

Mies­te yra be­veik 40

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro (VSC) duo­me­ni­mis, Klai­pė­do­je yra 39 pir­tys. Ta­čiau tik Tri­la­pio gat­vė­je esan­ti yra vie­šo­ji. Vi­sos ki­tos įreng­ tos vieš­bu­čiuo­se ar spor­to klu­buo­ se. „Tas skai­čius – kin­tan­tis, bū­na, vieš­bu­čiai nu­trau­kia veik­lą, spor­to klu­be pir­tis ne­pa­si­tei­si­na ar at­si­ ran­da nau­jas ob­jek­tas“, – apie pir­ čių kai­tą pa­sa­ko­jo VSC Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja As­ta Šle­pe­tie­nė. Hi­gie­nos pa­sas ati­ma­mas tik kraš­tu­ti­niu at­ve­ju. „Jei vi­daus ap­dai­la su­lau­žy­ta, jei kai­ti­ni­mo ele­men­tai nea­tit­ver­ti nuo žmo­nių, jei­gu ne­kont­ro­liuo­ja­ ma tem­pe­ra­tū­ra, pir­tis už­da­ro­ma“, – ti­ki­no A.Šle­pe­tie­nė.

Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Zi­nai­da Dži­ga­je­va, Va­len­tin Si­da­ruk, ry­ toj – Vla­das Ma­la­kaus­kas, Ga­li­na Sun­ gai­lie­nė. Jo­niš­kės ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­ mas Al­fon­sas An­ta­nas Kem­pi­nas. „„Ma­lo­nu­mas: iš­si­kai­ti­nus šok­ti į le­di­nę eke­tę uos­ta­mies­ty­je kol kas dar nė­

m.skiriute@kl.lt

Uos­ta­mies­čio pre­ky­vie­tė­se nu­ kri­to stin­tų kai­na. Ki­log­ra­mas šių agur­kais kve­pian­čių žu­vų kai­nuo­ ja 2–4 li­tais ma­žiau nei praė­ju­sią sa­ vai­tę. Klai­pė­die­čiai su­sku­bo pirk­ti at­pi­gu­sių stin­tų.

„„Dy­dis: pre­kei­vė Jo­lan­ta tvir­ti­no,

kad da­bar stin­tos yra di­des­nė nei praė­ju­sią sa­vai­tę.

Ki­l og­ra­m as šių žu­v ų se­n a­ja­m e tur­gu­je va­kar kai­na­vo 10, ma­žes­ nių – 8–9 li­tai. Praė­ju­sią sa­vai­ tę jos ati­tin­ka­mai kai­na­vo 12 ir 10 li­tų. Tiek pat už ki­log­ra­mą stin­ tų pir­kė­jai mo­kė­jo ir nau­ja­ja­me tur­gu­je.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Nau­ja­g i­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 7 mo­te­rys. Gi­mė 2 mer­gai­tės ir 5 ber­niu­kai.

Tik vi­di­nė­se pir­ties lan­ky­mo tai­ syk­lė­se, pa­sak hi­gie­nos spe­cia­lis­tų, ga­lė­tų bū­ti rei­ka­lau­ja­ma lan­ky­to­ jų at­sa­ko­my­bės dėl gry­be­li­nių su­ si­rgi­mų.

Grei­to­ji. Va­kar iki 17 val. grei­to­sios pa­ gal­bos me­di­kai su­lau­kė 53 iš­kvie­ti­mų. Klai­pė­die­čiai dau­giau­sia skun­dė­si sun­ kiais krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mais, paū­mė­jo ir psi­chi­niai ne­ga­la­vi­mai.

ra kur. Ta­čiau į pir­tis kiek­vie­ną mė­ne­sį trau­kia tūks­tan­čiai klai­pė­die­čių. 

Griež­tai kont­ro­liuo­ja­ma ir pir­ ties dar­buo­to­jų svei­ka­ta bei hi­gie­ nos įgū­džiai. Ta­čiau klien­tai ne­pri­va­lo pa­teik­ ti svei­ka­tos pa­žy­mos.

Tur­ga­vie­tė­se at­pi­go stin­tos Mil­da Ski­riu­tė

Fil­mas. Pir­ma­die­nį 14.40 val. Klai­pė­dos „Ąžuo­ly­no“ gim­na­zi­jo­je (Pa­ry­žiaus Ko­ mu­nos g. 16) sa­vo žy­gį po Lie­tu­vos mo­ kyk­las pra­de­da do­ku­men­ti­nis fil­mas „Krau­jo ke­lias“, jaut­riai by­lo­jan­tis apie kau­lų čiul­pų do­no­rys­tę – gy­vy­bę gelbs­ tin­tį mei­lės ar­ti­mui ak­tą. Fil­mą Klai­pė­ dos „Ąžuo­ly­no“ gim­na­zi­jo­je pri­sta­tys ir į žiū­ro­vų klau­si­mus at­sa­kys bend­ri­jos „Krau­jas“ pir­mi­nin­kė, fil­mo „Krau­jo ke­ lias“ he­ro­jė klai­pė­die­tė Da­lia Biels­ky­tė. Su­si­ti­ki­mas. Šeš­ta­die­nį 10 val. Ne­rin­gos gy­ven­to­jai kvie­čia­mi da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­ me su Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­ mi­si­jos at­sto­vais – pir­mi­nin­ku dr. Ro­mu Pa­kal­niu ir ge­ne­ra­li­ne sek­re­to­re Gin­ta­re Ta­ma­šaus­kai­te. Su­si­ti­ki­mo me­tu ji skai­ tys pra­ne­ši­mą te­ma „Lie­tu­va ir UNES­CO: ko­dėl mū­sų pa­vel­das yra pa­sau­lio?“. Su­ si­ti­ki­mas vyks Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės ta­ ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, esan­čio­je I aukš­te.

„„Kontrastas: iš karštos pirties – į sniegą.

As­ta Šle­pe­tie­nė:

Dienos telegrafas

Tur­ga­vie­tė­je „Sen­jo­rų tur­gus“ stin­tos pi­ges­nės. Čia už ki­log­ra­ mą šių žu­vų va­kar bu­vo pra­šo­ma 8,50 li­to. Jo­mis pre­kiau­jan­ti Si­mo­na tvir­ ti­no, kad už­va­kar žu­vys bu­vo par­ da­vi­nė­ja­mos dar pi­giau. Šio­je pre­ky­vie­tė­je prie stin­tų drie­kė­si ei­lė pir­kė­jų. Vie­ni pir­ko po ki­log­ra­mą, ki­ti – po du. Praė­ju­sią sa­vai­tę stin­tų už 8 li­tus bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ne­bent iš žve­jų, ku­rie pre­kiau­ja tur­ge­ly­je prie pre­ky­ bos ir pra­mo­gų cent­ro „Ak­ro­po­lis“. Ge­ro­kai bran­ges­nės stin­tos pre­ ky­bos cent­ruo­se. Ki­log­ra­mas šių žu­vų čia kai­nuo­ja apie 16 li­tų.

IŠPARDAVIMAS! tik sausio mėnesį

Taikos pr. 139/141, Klaipėda www.big-klaipeda.lt ,www.big2klaipeda.lt


4

šeštadienis, sausio 28, 2012

miestas

TV ete­ris – it mag­ne­tas „Tai bu­vo taip se­niai, kad 1 net keis­ta pri­si­min­ti“, – pri­si­pa­ži­no Skai­va.

Anot pa­šne­ko­vės, sun­ku spręs­ti, ko­kią įta­ką šis pro­jek­tas pa­da­rė jos kar­je­rai – esą jau iki tol ji dir­bo te­le­ vi­zi­jo­je, nors ap­si­spręs­ti pro­fe­si­nių aukš­tu­mų siek­ti sos­ti­nė­je vis pri­ trūk­da­vo ryž­to. Kaip tik po „Ba­ro“ Skai­va per­si­kė­lė gy­ven­ti į Vil­nių. „Gal­būt po rea­ly­bės šou bu­vo leng­viau ras­ti dar­bą ar­ba tie­siog są­ly­gos bu­vo ge­res­nės. Ži­no­ma, kad „Ba­ras“ pri­dė­jo ži­no­mu­mo – kai ta­ve iš­ti­sai ro­do per te­le­vi­zi­ją, po to ne­ga­li bū­ti ne­pas­te­bi­mas gat­ vė­je“, – pri­pa­ži­no S.Ja­se­vi­čiū­tė. Ga­li nu­ves­ti į pra­žū­tį

Skai­va ne­ma­no, jog rea­ly­bės šou jų da­ly­viams ar lai­mė­to­jams yra už­ tik­rin­tas ke­lias į šlo­vę. „Rea­ly­bės šou ne­mąs­tan­čiam žmo­gui, ne­ži­nan­čiam, kas jo lau­ kia tiek pro­jek­to me­tu, tiek jam pa­ si­bai­gus, ga­li bū­ti net ke­lias į psi­ cho­lo­gi­nę ar ko­kią ki­tą pra­žū­tį“, – ma­no žur­na­lis­tė. Po „Ba­ro“ Skai­vai te­ko da­ly­vau­ ti ne vie­na­me te­le­vi­zi­jos pro­jek­te. Ta­čiau, pa­sak pa­šne­ko­vės, kiek­vie­ nas jų jau bu­vo vei­kiau dar­bas, o ne pra­mo­ga ir iš es­mės jos gy­ve­ni­mo ne­pa­kei­tė.

Skai­va Ja­se­vi­čiū­tė:

Gal­būt žiū­ro­vai kaž­ kiek ir pa­siilgs­ta sve­ti­mo gy­ve­ni­mo ste­bė­ji­mo pro rak­to sky­lu­tę. Bet bū­da­ma pro­diu­se­rė pa­bi­jo­ čiau im­tis to­kio pro­ jek­to.

„„Pa­jė­gos: rea­ly­bės šou „Ba­ras-2“ da­ly­va­vo net trys klai­pė­die­tės – S.Bū­ty­tė (sėdi ant­

ra iš kai­rės), ša­lia – S.Ja­se­vi­čiū­tė ir Ga­bi­ja No­rei­kie­nė. 

LNK nuo­tr.

„„Part­ne­riai: „Žvaigž­džių due­tuo­se“ da­ly­vau­jan­čios Lie­

pos ir J.Jan­ke­vi­čiaus lau­kia ar­ši kon­ku­ren­ci­ja.

so­jo­si Skais­tei Bū­ty­tei, ku­ri lai­mė­jo 100 tūkst. li­tų pri­zą. Bu­vu­si vie­no uos­ta­mies­čio pra­mo­gų cent­ro bar­ me­nė šiuo me­tu gy­ve­na Vil­niu­je, į ku­rį per­si­kraus­tė ne­tru­kus po rea­ ly­bės šou, o prieš tai ke­le­rius me­ tus pra­lei­do Ai­ri­jo­je. Nors prieš ke­le­tą mė­ne­sių vie­no­ je TV po­kal­bių lai­do­je pa­si­ro­džiu­si Skais­tė pri­si­pa­ži­no, jog da­ly­vau­da­ ma „Ba­re“ sie­kė pra­tur­tė­ti ir pa­ tek­ti ant žur­na­lų vir­še­lių, šian­dien nei apie anuo­me­tę pa­tir­tį, nei apie tai, kaip gy­ve­na da­bar, kal­bė­ti ne­ pa­no­ro.

„Rei­kė­jo gy­ven­ti kar­tu su 17 žmo­nių, kiek­vie­nas jų su sa­vu cha­ rak­te­riu ir vi­si no­rė­jo lai­mė­ti. Ki­ log­ra­mai tir­po tie­siog nuo stre­so“, – šyp­so­jo­si pa­šne­ko­vas. Pa­sak tik per plau­ką pro­jek­to ne­ lai­mė­ju­sio at­li­kė­jo, fi­na­lo re­zul­ta­tus jis pri­si­mins vi­są gy­ve­ni­mą – tą­ syk nu­ga­lė­to­jas Ana­to­li­jus pel­nė 34 tūkst., o Dei­vi­das – 32 tūkst. bal­sų. „Ne­lai­mė­jau tai ne­lai­mė­jau, bet ma­nau, kad pa­da­riau di­des­nį dar­ bą po rea­ly­bės šou, ne­gu jo lai­mė­ to­jas“, – tvir­ti­no Dei­vi­das. Užk­re­čiamas vi­ru­sas

„Štai ir „Žvaigž­džių due­tai“ – nei aš mo­kė­jau dai­nuo­ti, nei iš­ mo­kau per pro­jek­tą, nei pra­dė­jau dai­nuo­ti po jo“, – pri­si­pa­ži­no pa­ šne­ko­vė. Skai­va lin­ku­si pri­pa­žin­ti, jog to­ kio po­bū­džio pro­jek­tai kaip „Ba­ras“ šian­dien var­gu ar pa­si­tei­sin­tų. „Te­le­vi­zi­ja, kaip ir vi­si da­ly­kai, tu­ri ten­den­ci­jas, ma­das, ta­da ant ban­gos bu­vo to­kie rea­ly­bės šou, da­bar ma­din­gi šo­kan­tys, dai­nuo­ jan­tys žmo­nės, vi­so­kie kon­kur­sai. Gal­būt žiū­ro­vai kaž­kiek ir pa­siilgs­ ta sve­ti­mo gy­ve­ni­mo ste­bė­ji­mo pro rak­to sky­lu­tę. Bet bū­da­ma pro­diu­ se­rė pa­bi­jo­čiau im­tis to­kio pro­jek­ to“, – ne­nei­gė pa­šne­ko­vė. Abe­jo­ti­ni sėk­mės di­vi­den­dai

Su bu­vu­siais „bar­me­nais“, iš­ sky­rus Ro­lan­dą Ma­siu­lį, šian­dien Skai­va ne­pa­lai­ko jo­kių ry­šių. Klai­ pė­die­čiai bu­vo ge­ri drau­gai dar iki šio pro­jek­to. Šian­dien Ro­lan­das taip pat gy­ve­na Vil­niu­je bei ži­no­ mo­je ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo fir­mo­ je dir­ba tech­ni­niu pro­diu­se­riu. Tą­syk, 2004-ai­siais, ro­dy­ta­me „Ba­re“ da­ly­va­vo vi­sas de­san­tas – net ke­tu­ri klai­pė­die­čiai. Ir, ga­li­ma sa­ky­ ti, šis pro­jek­tas uos­ta­mies­čio at­sto­ vams ta­po vie­nu sėk­min­giau­sių. Pir­muo­sius du vai­ni­ka­vu­sia­me de­šimt­me­čio „Ba­re“ sėk­mė šyp­

Gy­ve­no va­go­nė­liuo­se

Nors maž­daug prieš sep­ty­ne­rius me­tus ro­dy­tas rea­ly­bės šou „Na­ mas“ nė iš to­lo ne­prit­rau­kė tiek au­di­to­ri­jos kiek „Ba­ro“ lai­dos, jo lai­mė­to­jams – klai­pė­die­čiams Ma­ riui Tum­šiui ir Vai­dui Kve­da­rui – pro­jek­tas ta­po tar­si iš­loš­tu „auk­ so puo­du“. „Tai lo­te­ri­ja, to ne­ga­li su­pla­nuo­ ti. Į šį rea­ly­bės šou žiū­rė­jo­me spon­ ta­niš­kai, kaip į nuo­ty­kį, va­žia­vo­me sa­vai­tei dviem. Rim­tų am­bi­ci­jų ne­ puo­se­lė­jo­me“, – ti­ki­no šian­dien ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo vers­lu už­ sii­man­tis Ma­rius. Du mė­ne­siai, ati­duo­ti TV pro­ jek­tui, pa­sak pa­šne­ko­vo, pri­ly­go ka­lė­ji­mui. Už­da­ra te­ri­to­ri­ja, bū­rys žmo­nių, ne­tu­rin­čių jo­kio ry­šio su ap­lin­ki­niu pa­sau­liu ir pri­vers­ti gy­ ven­ti ko­ne an­ti­sa­ni­ta­ri­nė­mis są­ly­ go­mis sta­ty­bi­niuo­se va­go­nė­liuo­se. To­kia pa­tir­tis klai­pė­die­čiui gi­ liai įsi­rė­žė į at­min­tį. Vie­na pa­guo­ da, jog vi­sus iš­gy­ve­ni­mus at­pir­ko lai­mė­tas na­mas. Pa­siel­gė gar­bin­gai

„Šis rea­ly­bės šou bu­vo ne toks po­pu­lia­rus, bet pi­ni­gi­nė su­ma, ku­rią lai­mė­jo­me, bu­vo ge­ro­kai di­des­nė, nei da­bar kaž­kas lai­mi TV pro­jek­tuo­se. Net pa­da­li­jus ją iš ke­tu­rių. Tie­siog kai išė­jo­me į fi­ na­lą, su ki­ta po­ra su­ta­rė­me, kad

„„Kai­na: rea­ly­bės šou „Na­mas“ lai­mė­to­jams M.Tum­šiui ir V.Kve­da­rui pri­

zą te­ko už­si­dirb­ti kru­vi­nai. 

TV3 nuo­tr.

pi­ni­gus pa­si­da­ly­si­me vi­si tar­pu­ sa­vy­je, ne­svar­bu, kas lai­mės. Ir mums tą na­mą pa­vy­ko par­duo­ti pa­kan­ka­mai sėk­min­gai“, – šyp­ so­jo­si Ma­rius. Gau­tas lė­šas klai­pė­die­čiai in­ves­ ta­vo į nuo­sa­vus būs­tus ir ne­tru­kus iš­kė­lė ves­tu­ves. Ma­rius ti­ki­no, jog šian­dien tik­ rai ne­be­da­ly­vau­tų ko­kia­me nors TV pro­jek­te. O ir te­le­vi­zo­rių vy­ras sten­gia­si įjung­ti kuo re­čiau. „Kar­tais pa­si­žiū­riu „Lie­tu­vos ta­ len­tus“, nes įdo­mu, ką žmo­nės su­ ge­ba. Čia ma­žai re­ži­sū­ros, cir­ko. Ir sma­gu, kad to­kie pro­jek­tai kar­tais pa­de­da iš­trauk­ti iš tie­sų įdo­mius, ta­len­tin­gus žmo­nes, ku­rie gal­būt da­ro ne tai, ką ga­lė­tų da­ry­ti“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

ti į uos­ta­mies­tį, ne­tru­kus pa­nū­do da­ly­vau­ti ki­ta­me TV pro­jek­te – „Cho­rų ka­ruo­se“. „Dėl jo stip­riai fi­nan­siš­kai nu­ ken­tė­jau, nes te­ko at­si­sa­ky­ti daug kon­cer­tų. Bet tuo mo­men­tu tie­ siog nu­si­spjo­viau į pi­ni­gus ir at­ si­da­viau dar­bui, žiū­rė­jau į tai kaip į pa­tir­tį, to­bu­lė­ji­mą. Ir kaip į ga­li­ my­bę ge­riau įsi­tvir­tin­ti Klai­pė­do­ je, jaus­tis čia la­biau sa­vu“, – ti­ki­ no pa­šne­ko­vas. Vis­gi „Ke­lias į žvaigž­des“, kaip pri­pa­ži­no Dei­vi­das, jo gy­ve­ni­mą iš­ties ap­ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis. „Nuo ma­žens tu­rė­jau sva­jo­ nę dai­nuo­ti ir ly­giuo­tis į sa­vo dė­ dę Ste­po­ną Ja­nuš­ką. Ir „Ke­lias į žvaigž­des“ pa­dė­jo man grei­čiau įgy­ven­din­ti tą sva­jo­nę, tap­ti ži­no­ mam“, – tei­gė Dei­vi­das. Ta­čiau „Pi­ka­so“ gru­pės na­rys ne­nei­gė, jog šis pro­jek­tas jam ta­ po ne­men­ku iš­šū­kiu. Per 4 mė­ne­ sius ir taip smul­kus vai­ki­nas ne­te­ ko 10 kg.

Au­ka – 10 kg svo­rio

Mu­zi­ki­nio rea­ly­bės šou „Ke­lias į žvaigž­des-3“ ant­ro­sios vie­tos lai­ mė­to­jas jur­bar­kiš­kis Dei­vi­das Bas­ tys, po pro­jek­to per­si­kė­lęs gy­ven­

Ne­ma­žas klai­pė­die­čių bū­rys ski­na­ si ke­lią ir da­bar­ti­niuo­se TV pro­jek­ tuo­se, ta­čiau di­de­liais lai­mė­ji­mais ne­pa­si­žy­mi. Ek­ra­no vi­lio­nės to­kios stip­rios, jog kai ku­rie jų lai­mę ban­ do ne po vie­ną kar­tą. Tarp to­kių – „Lie­tu­vos ta­len­tuo­se“ de­biu­ta­vęs ope­ri­nio bal­so sa­vi­nin­kas Ste­po­ nas Zo­nys, taip pat vie­nas Klai­pė­ dai „Cho­rų ka­ruo­se“ at­sto­vau­jan­ tis da­ly­vis. Klai­pė­dos cho­ris­tų gre­to­se ga­ li­ma iš­vys­ti ir sce­ni­niu Ne­fe­ri­tės var­du pa­si­va­di­nu­sią As­tą De­nis­ ki­nai­tę – kar­tu su bu­vu­sia gru­ pe „Ra­ke­ta“ at­li­kė­jai trum­pai te­ko da­ly­vau­ti vie­na­me „Ke­lio į žvaigž­ des“ pro­jek­te. O kai ku­rios klai­pė­die­čių per­ ga­lės nu­skam­ba ty­liai. Taip at­si­ ti­ko at­li­kė­jai Lie­pai Mon­dei­kai­ tei, praė­ju­siais me­tais lai­mė­ju­siai pa­trio­ti­nį rea­ly­bės šou „Aš my­ liu Lie­tu­vą“. Šis pro­jek­tas su­lau­kė ne­vie­na­reikš­miš­kų žiū­ro­vų bei TV kri­ti­kų ver­ti­ni­mų. Ta­čiau, re­gis, mu­zi­ki­nės kar­je­ros sie­kian­ti at­li­kė­ja pa­si­ry­žu­si iš­nau­ do­ti vi­sas pa­lan­kias pro­gas – Lie­pa jau spė­jo pa­si­ro­dy­ti na­cio­na­li­nė­je „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­ko­je, krep­ši­nio him­no rin­ki­muo­se, „Cho­rų ka­ruo­ se“, o šiuo me­tu drau­ge su hu­mo­ ris­tu Jus­ti­nu Jan­ke­vi­čiu­mi da­ly­ vau­ja LNK pro­jek­te „Žvaigž­džių due­tai“.


5

šeštADIENIS, sausio 28, 2012

šeštadienio interviu

Mo­to­cik­lo gaus­mas pri­me­na mu­zi­ką

D

a­ka­ro ra­lį įvei­ku­sio Gin­ tau­to Iga­rio dar­bo ka­bi­ ne­te pui­kuo­ja­si lai­mė­ tos tau­rės. Vers­li­nin­kas šyp­te­li, kad jos vi­sos tie­siog ne­tel­ pa na­muo­se. Ta­čiau ta­pęs ant­ruo­ ju Da­ka­ro ra­lį įvei­ku­siu lie­tu­viu, 44 me­tų vy­ras ste­bi­si už­griu­vu­siu su­ si­do­mė­ji­mu.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Vis dar va­žiuo­ja sap­ne

– Kaip at­lai­kė­te dė­me­sio la­vi­ną? – Tik­rai ne­si­ti­kė­jau tiek dė­me­sio. Ne­su dė­me­sio mė­gė­jas, la­biau int­ ra­ver­tas. Ge­riau va­žiuo­ti Da­ka­re, nei sto­vė­ti ant tos pa­ky­los. – Ar jau grį­žo­te prie įpras­to gy­ ve­ni­mo rit­mo? – Die­no­mis – taip, o nak­ti­mis vis dar va­žiuo­ju, da­ly­vau­ju var­žy­bo­se. Pir­mą die­ną na­muo­se at­si­bu­dęs iš­ si­gan­dau, kad pra­mie­go­jau star­tą. Da­ka­re pro­ble­mų dėl mie­go ne­tu­rė­ jau. Ga­lė­jau leng­vai už­mig­ti ir at­ si­bus­ti. Ki­tiems su­dė­tin­ga už­mig­ti, kai ša­lia vi­są nak­tį ka­la, re­mon­tuo­ ja, burz­gia ge­ne­ra­to­riai. Tu­riu ko­ le­gų, ku­rie ne­ga­lė­jo mie­go­ti vi­są nak­tį prieš star­tą. – Kaip ruo­šė­tės ra­liui? – Rei­kia tu­rė­ti tam tik­rų sa­vy­ bių ar įpro­čių, juos ug­dy­ti. At­si­ se­gei striu­kę, ati­trau­kei už­trauk­ tu­ką, išė­mei do­ku­men­tą ar daik­tą. Po to rei­kia už­trauk­ti – tai tu­ri tap­ ti įpro­čiu, nes griū­vant nuo mo­to­ cik­lo ga­li iš­kris­ti pa­sas ar at­suk­ tu­vas. At­ro­do, smulk­me­na, bet iš jų su­si­de­da la­bai daug. Mo­to­cik­ le esan­čia­me už­trau­kia­ma­me dėk­ le są­mo­nin­gai ne­lai­kiau rak­tų. Ži­ no­jau, kad ga­liu už­mirš­ti už­trauk­ti jį iki ga­lo. Taip ir įvy­ko. Bet pa­me­ čiau tik kon­ser­vus. Pa­si­ruo­ši­mas Da­ka­rui ir vers­lui – la­bai pa­na­šūs. Per gy­ve­ni­mą rei­ka­ lin­gų daik­tų vi­du­ti­niš­kai praieš­ko­ me apie 600 die­nų. Ra­ly­je tam nė­ra lai­ko, nes bū­tent lai­kas yra bran­ giau­sia va­liu­ta. Jei kaž­ko ne­ran­di, ši klai­da ga­li nu­lem­ti ki­tą klai­dą, ir bumbt, ta­vęs nė­ra. Vers­las – žva­kės

– Tai, kad vers­le su­ka­tės dau­ giau nei 10 me­tų, Da­ka­re jums pa­dė­jo? – Be abe­jo. Pats pa­ma­čiau, kiek esu pa­žen­gęs ir kiek man dar ko rei­kia. Rei­ka­lin­gos tam tik­ros psi­cho­lo­gi­nės sa­vy­bės – tu­ri ne­bi­jo­ti vie­nat­vės, nes daž­nai bū­ni vie­nas ir pa­ts tu­ri spręs­ ti pro­ble­mas. Nors man vie­nat­vė – priim­ti­na bū­se­na, aš jos pa­siilgs­tu. Kaip vai­ra­vi­mo tech­ni­ka? Mo­to­ cik­lą rei­kia mo­kė­ti val­dy­ti, bet to ne­pa­kan­ka. At­va­žiuo­ja į ra­lį ge­rai tech­niš­kai pa­si­ruo­šę spor­ti­nin­kai, bet jie ne­tu­ri tam tik­rų sa­vy­bių. Net Da­ka­re kai ku­riems to­kiems spor­ti­ nin­kams ra­lis grei­tai bai­gė­si. – Ko­dėl jau­nas žmo­gus, at­si­ pra­šau, nė­rė į ka­pų vers­lą? – Pas­te­bė­jo­me rin­ko­je tuš­čią ni­šą. 1995–1996 me­tais ka­puo­se žva­kes ap­sta­ty­da­vo po­pie­riu­kais, spal­vo­ tu plas­ti­ku. Len­kai jau bu­vo pa­žen­ gę į prie­kį. Iš pra­džių tik pre­kia­vo­

„„Dės­niai: G.Iga­ris ti­ki­na, kad pa­si­ruo­ši­mas ra­liui ir vers­lui – pa­na­šūs. 

me žva­kė­mis. Vė­liau ki­lo min­tis, o ko­dėl ne­pa­ban­džius pa­ga­min­ti čia. Nuo ga­ra­žo iš­si­vys­tė iki di­džiau­sios to­kio pro­fi­lio įmo­nės Lie­tu­vo­je.

siog nu­vi­rė. Va­žiuo­jant pro me­džius, ša­kos ją nu­sko­bė. Tad va­ka­rais, be įpras­tų pa­si­ruo­ši­mo dar­bų ryt­die­ nai, rei­kė­da­vo per­tvars­ty­ti rie­šus.

Da­ka­re – pui­kios ato­sto­gos

– Grį­žęs tur­būt sta­čia gal­va puo­lė­te į dar­bus? – Rei­kia da­ry­ti ne­sku­bius dar­bus, ta­da ne­bus ir gais­rų. Tą tai­kau ir as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, nes kai kas nors yra svar­bu, bet ne­sku­bu, daž­ niau­siai ati­de­da­me vė­les­niam lai­kui. Tad ir grį­žęs neįk­ri­tau į gais­ro duo­bę. Vis­kas vy­ko pa­gal pla­ną. Nors žie­ma ir taip ra­mes­nis pe­rio­das. Vi­siems vers­li­nin­kams, no­rin­tiems ar pla­nuo­jan­tiems va­žiuo­ti į Da­ka­ rą, lin­kiu tu­rė­ti skaid­rų vers­lą. Rei­kia steng­tis tu­rė­ti pro­fe­sio­na­lią ko­man­ dą, ku­ria ga­lė­tum vi­siš­kai pa­si­ti­kė­ti ir ku­ri ge­rai at­lik­tų sa­vo dar­bus. Ta­ da ne­bai­su ku­riam lai­kui pa­lik­ti sa­vo vers­lą. Iš­va­žia­vau ra­mus, tad Da­ka­ re bu­vo pui­kios ato­sto­gos.

– Vie­nam Da­ka­ro da­ly­viui lū­žo krū­tin­kau­lis, šon­kau­lis, ki­tam su­de­gė mo­to­cik­las. Kaip to­kie da­ly­kai pa­vei­kė jus? – Šia­me spor­te tik lai­ko klau­si­mas, ka­da pa­tir­si trau­mą. Ten jų pa­vy­ ko iš­veng­ti. Tai la­bai as­me­niš­ka, kaip ta­ve vei­kia vaiz­dai, kiek ga­

Pir­mą­ją die­ną sau­lė taip nu­de­gi­no ran­ kų rie­šus, kad oda tie­siog nu­vi­rė. Va­ žiuo­jant pro me­ džius, ša­kos ją nu­ sko­bė. li iš­bū­ti po­zi­ty­viai nu­si­tei­kęs. Ne­ ga­ty­viz­mas žu­do iš vi­daus. Neiš­ mie­go­jęs ry­te bū­nu irz­lo­kas, o ten mie­go trū­ko nuo­lat. Tris die­nas va­ žiuo­jant bu­vo: „Vėl ir vėl...“ Pas­kui praė­jo. Nors gal iš šo­no at­ro­do bai­ siau nei rea­ly­bė­je. – Ne vie­nam daug krau­pes­nė pa­si­ro­dy­tų ra­lio sta­tis­ti­ka... – Iš 189 fi­ni­šą pa­sie­kė 97. Ki­ti juk nie­kur neiš­ga­ra­vo. Ne­bai­gu­sių­ jų ra­lio is­to­ri­jos daž­niau­siai nė­ra links­mos. Kaip ma­ne vei­kė ši sta­ tis­ti­ka? Iš tik­rų­jų la­bai ma­žai ma­ čiau Da­ka­ro. Ne­ži­no­jau, kas pir­mas va­žiuo­ja sunk­ve­ži­miu ar au­to­mo­bi­ liu. Šiai in­for­ma­ci­jai tie­siog ne­sky­ riau lai­ko. 14 die­nų rit­mas bu­vo ga­na vie­no­ das, tik bu­vo sun­kes­nių ar leng­ves­nių ke­lio ruo­žų. Pir­mą­ją die­ną sau­lė taip nu­de­gi­no ran­kų rie­šus, kad oda tie­

Pa­tin­ka rūks­tan­tys ka­mi­nai

– Bai­gė­te kon­ser­va­to­ri­ją, bet ėmė­tės žva­kių vers­lo, o kur dar da­ly­va­vi­mas ra­liuo­se. Iš kur to­ kie kraš­tu­ti­nu­mai? – Nuo vai­kys­tės no­rė­jau bū­ti in­ ži­nie­riu­mi konst­ruk­to­riu­mi. Bet 8 kla­sė­je, pa­gro­jęs gi­ta­ra est­ra­di­nia­ me an­samb­ly­je, su­si­ža­vė­jau mu­zi­ ka. Mo­kyk­lo­je man pa­ti­ko vi­si da­ ly­kai, tik ma­te­ma­ti­ka šlu­ba­vo. Bet be tos moks­lų ka­ra­lie­nės į da­bar­ti­ nį Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­ tą ne­bū­čiau įsto­jęs, tad šiek tiek pa­ si­kei­tė ma­no kryp­tis. Nors po­mė­gis konst­ruo­ti iš­li­ko. Man iki šiol im­ po­nuo­ja bė­gan­tis kon­ve­je­ris, rūks­ tan­tys ka­mi­nai. Tai aso­ci­juo­ja­si su ga­my­ba. Tai, kad ga­mi­na­me Vė­li­nių žva­kes, tik at­si­tik­ti­nu­mų ku­pe­ta. – O koks mu­zi­kos li­ki­mas? – Pir­mo­kas pa­tam­py­da­vau ar­mo­ ni­ką. Klau­są tur­būt tu­rė­jau ne­blo­ gą. Bet stip­riai siel­var­ta­vau, kai ket­vir­to­je kla­sė­je su ma­ma nu­va­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

žia­vo­me į mu­zi­kos mo­kyk­lą ir ma­ ne priė­mė į akor­deo­no kla­sę. Kai va­žiuo­jant į mu­zi­kos mo­kyk­lą au­ to­bu­sas Kar­te­no­je kil­da­vo į kal­ną, su il­ge­siu žiū­rė­da­vau į žai­džian­ čius drau­gus. Da­bar esu pa­ten­kin­ tas, kad bai­giau mu­zi­kos mo­kyk­lą, nes tai pra­plė­tė pa­sau­lė­žiū­rą. Kas­dien iš mu­zi­kos mo­kyk­los dar už­suk­da­vau į de­ta­lių par­duo­tu­ vę. Tech­ni­ka ir mu­zi­ka man vi­sa­da bu­vo ant svars­tyk­lių. Da­ka­re au­sų kiš­tu­kų ir­gi ne­nau­do­jau, nes mo­to­ cik­lo gar­sas man gra­žiai skam­ba. Kar­te­na – gra­žiau­sia vie­ta

– Ka­da nors ki­lo min­čių iš­si­ kraus­ty­ti iš gim­to­sios Kar­te­ nos? – Ma­nęs daž­nai klau­sia, ką jūs čia vei­kia­te. Kar­tais iš Vil­niaus ko­kio prie­mies­čio nu­va­žiuo­ti į sos­ti­nę už­ trun­ka il­giau nei man į Klai­pė­dą. Pa­jū­ris man ne­rei­ka­lin­gas – čia te­ ka du upe­liai. Kar­te­na – gra­žiau­sia vie­ta, o kai yra in­ter­ne­tas – pa­sau­ lis ša­lia. Da­bar at­stu­mas ma­tuo­ja­ mas ne ki­lo­met­rais, bet lai­ku. Ap­su­kau ra­tą: ku­rį lai­ką gy­ve­nau Klai­pė­do­je, Vil­niu­je ir grį­žau į Kar­ te­ną. Pa­si­ro­do, ir čia ga­li­ma pui­kiai gy­ven­ti, vys­ty­ti vers­lą. Kas par­ve­dė at­gal? Li­ki­mo vin­giai taip su­si­klos­ tė, čia su­si­pa­ži­nau ir su žmo­na. – O kaip ji jus iš­lei­do į Da­ka­rą? – Ve­žiau­si kar­tu. Jo­lan­ta bu­vo prie star­to, o sau­sio 2-ąją iš­skri­do na­ mo. Pa­ma­tė Pie­tų Ame­ri­ką, ku­rio­je iki šiol ne­bu­vo­me bu­vę. Kai žmo­na ša­lia, ir pa­ts ki­taip jau­tie­si. Nors kai pir­ma­ja­me ruo­že žu­vo spor­ti­ nin­kas, ne­bu­vo jau­ku ste­bė­ti nei žmo­nai, nei ma­mai. Žmo­na ne­ban­dė su­lai­ky­ti, tik pra­šė ne­pa­mirš­ti, jog tu­riu šei­mą. Sten­giau­si va­žia­vi­mą ir vi­di­nes tai­syk­les su­ri­kiuo­ti taip, kad per­ ne­lyg ne­ri­zi­kuo­čiau ir ne­vir­šy­čiau sa­vo lū­kes­čių. Nors bu­vo mo­men­ tų, kai pa­gau­da­vo azar­tas.

Vi­zi­ti­nė kor­te­lė Gi­mė 1967 m. ko­vo 19-ąją Kar­te­ no­je; 1985 m. bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą; 1985–1987 m. tar­na­vo so­v ie­t i­nė­je ka­riuo­me­nė­je; 1991 m. bai­gė Klai­pė­dos S.Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­ją; 1993 m. įkū­rė bend­rą Lie­tu­vos ir Ru­si­jos įmo­nę, ku­ri vė­liau ta­po Vė­ li­nių žva­kių ga­my­bo­je be­si­spe­cia­li­ zuo­jan­čia bend­ro­ve „Ge­ral­da“; 1995 m. su­k ū­rė šei­mą; Da­ly­vau­ja Bal­t i­jos en­du­ro kro­so čem­pio­na­t uo­se, va­ž i­nė­ja į ra­l ius už­sie­ny­je ir Lie­tu­vo­je; Per­nai ra­ly­je ap­link Lie­tu­vą lai­mė­ jo Pre­zi­den­tės tau­rę, ge­riau­siu lai­ ku įvei­kė Ne­mu­no žie­dą.

– Kiek tu­ri­te vai­kų? – Tris. Dau­giau nei prieš me­tus gi­ mė jau­nes­nio­ji duk­ra Mė­ta. Pir­ma­ ja­me jos gim­ta­die­ny­je ne­te­ko da­ ly­vau­ti nei man, nei ma­mai. Abu bu­vo­me Da­ka­re. Au­gi­na­me 15 me­tų duk­rą Ag­nę ir 13 me­tų sū­nų Ug­nių. – Ar sū­nus do­mi­si jū­sų po­mė­giu? – Ban­džiau su­do­min­ti, bet gal per grei­tai pa­ve­žio­jau, kai jis bu­vo ko­ kių tre­jų ar ket­ve­rių. Gal iš­gąs­di­nau, nes sū­nus iki šiol pri­si­me­na tą įvy­kį ir vi­siš­kai ne­si­do­mi mo­to­cik­lais. Vai­ kai ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti pa­na­šūs į ta­ve. Duk­ra do­mi­si mo­to­cik­lais, ir net va­ži­ nė­jo­mės. Bet ji šo­ka spor­ti­nius šo­kius. Ne­pa­žįs­tu nė vie­no ko­le­gos, ku­ris už­ sii­ma spor­ti­niu va­ži­nė­ji­mu ir ne­bū­tų pa­ty­ręs trau­mos. Jai ma­žiau­siai ši­to rei­kia. Bet su šei­ma mo­to­cik­lu ke­liau­ ja­me nuo­lat. Gal Mė­ta su­si­do­mės?


6

šeštadienis, sausio 28, 2012

sportas

Krepšininkai šventė įkurtuves

Sporto telegrafas Krepšinis. Šiandien 16 val. Sporto rūmuose (S.Dariaus ir S.Girėno g. 10) vyks Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės tarp Klaipėdos „Naftos-Universiteto“ ir Vilniaus „Statybos“ komandų. Vakar uostamiesčio ekipa rungtyniavo Gargžduose su „Gargždų-Bremenos“ penketuku. Klaipėdiečiai laimėjo 68:60. Pergalė. Klaipėdoje vakar Lietuvos moterų krepšinio lygos pirmenybių varžybas žaidė Klaipėdos „Lemminkainen“ ir Marijampolės „Sūduvos“ komandos. Pergalę šventė „Lemminkainen“ klubas 88:59.

„Širdis džiaugiasi“, – Vlado Knašiaus mokyklos direktorius Stasys Kaupys netuščiažodžiavo paklaustas, koks jausmas įsikurti naujose patalpose.

Išbandymas. Šiandien 13 val. Klaipėdos „Atlanto“ futbolininkai žais pirmąsias kontrolines rungtynes. Jie Liepojoje išmėgins jėgas su „Liepajas metalurgs“ vienuolike. Pasak komandą treniruojančio Armino Narbekovo, į Latviją vyks Pavelas Leusas (vartininkas), Deividas Padaigis, Marijanas Choružij, Jaunius Mockus, Povilas Šarūnas, Karolis Atutis, Gintas Podelis, Evaldas Užkuraitis, Vilius Lapeikis, Vygantas Zubavičius, Donatas Surblys, Aleksandras Babachinas, Valdas Saulėnas ir keletas jaunų žaidėjų. Sprendimas. Penkiakovininkei Donatai Rimšaitei Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) generalinės asamblėjos nariai neleido dalyvauti Londono olimpinėse žaidynėse ginant Rusijos garbę. Olimpinio judėjimo delegatų nuomonės nepakeitė nė paskutinę sekundę posėdyje pasirodžiusi pati 23-ejų sportininkė. Prieš metus į Maskvą išvykusiai ir vėliau antausius tautiečiams viešai skaldžiusiai D.Rimšaitei Lietuvos sporto atstovai antro skruosto neatsuko. Už tokį sprendimą per lemiamą balsavimą pasisakė 49 LTOK nariai, 7 susilaikė ir tik vienas siūlė leisti D.Rimšaitei Londone atstovauti kaimyninei šaliai. Tenisas. Melburne vykstančio prestižinio „Didžiojo kirčio“ serijos turnyro – Australijos atviro teniso čempionato, kurio bendrą prizų fondą sudaro 28 mln. JAV dolerių, antrame vyrų varžybų pusfinalyje pirma pasaulio ir šių varžybų rakete 24-erių serbas Novakas Djokovičius žaidė su ketvirtu skirstytu škotu Andy Murray. Pergalę po atkaklios ir permainingos penkių setų kovos iškovojo N.Djokovičius 6:3, 3:6, 6:7, 6:1, 7:5. Dvikova truko net 4 val. 50 min. Serbas turnyro finale sekmadienį 10 val. 30 min. žais su antru pagal pajėgumą pasaulyje 25-erių ispanu Rafaeliu Nadaliu. Stalo tenisas. Atviro Slovėnijos čempionato vyrų dvejetų kvalifikacinio turnyro pirmajame rate suklupo klaipėdietis Alfredas Udra ir Salvadoro atstovas Josue Donado. Jie, 0:3 (8:11, 5:11, 7:11) pralaimėję prancūzams Christophe Legotui ir Abdel-Kaderui Salifou, pasitraukė iš turnyro.

„„Pokytis: S.Kaupys džiaugėsi sąly-

gomis, kurias turės krepšininkai.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Rudenį iš senųjų mūrų Paryžiaus Komunos gatvėje į naująją Klaipėdos areną persikraustę jaunieji krepšininkai džiaugiasi šiuolaikinėmis sąlygomis. „Turime didžiulę salę, kurioje yra dvi krepšinio aikštelės, erdvūs persirengimo kambariai, treniruoklių salė, konferencijų patalpa. Žodžiu, negalime atsidžiaugti pasikeitusia situacija“, – švytėjo ilgametis direktorius. S.Kaupys pasidžiaugė, kad mokykloje krepšinio paslapčių mokosi apie 600 auklėtinių, kuriuos ugdo 13 trenerių – 11 etatinių ir 2 valandininkai.

liu) ir vicemeras V.Čepas mėtė baudas, kurias taikliausiai realizavo pastarasis valdininkas. 

„Kadangi yra daug berniukų ir mergaičių komandų, treniruotės vyksta ne tik arenoje, bet ir kai kurių mokyklų sporto salėse“, – papildė vadovas, paatviravęs, kad nesunkiai surinktų ir tūkstantį krepšinį žaisti išmokti norinčių vaikų. Tačiau didinti jaunųjų krepšininkų būrio neįmanoma dėl etatų stokos. „Reikėtų, kad miesto vadovai krepšinio mokyklai skirtų dar bent keletą trenerių etatų“, – vylėsi S.Kaupys. Kiek kainavo naujos patalpos, direktorius negalėjo atsakyti. „Administracines patalpas įrengti mums kainavo apie 100 tūkst. litų. Tikrai būtų nemalonu, jei į naujus kabinetus būtume per-

sivežę 1972 metų baldus“, – juokavo direktorius. Į svečius atvykęs meras Vytautas Grubliauskas pasveikino trenerius ir mokyklos administraciją su įkurtuvėmis, bei patikino, kad tokių sąlygų beveik niekas daugiau neturi visoje Lietuvoje. „Lieka laukti dar geresnių rezultatų, didesnio išugdytų krepšininkų būrio“, – sakė miesto galva. Klaipėdos V. Knašiaus krepšinio mokyklos auklėtiniai yra pelnę aukščiausius pasaulio krepšinio apdovanojimus, puošęsis olimpiadų, pasaulio ar Europos čempionatų medaliais, gynę ar dabar ginantys Lietuvos garbę būdami Lietuvos rinktinės nariai.

Vytauto Petriko nuotr.

Garsiausieji „knašiukai“ Rimas Girskis Saulius Štombergas Eurelijus Žukauskas Rytis Vaišvila Arvydas Macijauskas Tomas Delininkaitis Valdas Vasylius Algimantas Želnys Marius Janulis Martynas Mažeika Tadas Maželis Marina Solopova Lina Pikčiūtė

Geriausias – A.Didžbalis Lietuvos sunkiosios atletikos federacija išrinko geriausių šalies sunkiaatlečių šešetuką.

Jame vien klaipėdiečiai. Geriausio atleto titulą iškovojo Aurimas Didžbalis. Šešetuke taip pat yra: Algimantas Trajanauskas, Marius Mickevičius, Žygimantas Stanulis, Vincas Šlevinskis ir Modestas Šimkus. Geriausia sunkiaatlete išrinkta klaipėdietė Aleksandra Stepanova. „Klaipėdos“ inf.

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

„„Varžybos: po oficialiosios dalies buvęs meras R.Taraškevičius, šiandieninis meras V.Grubliauskas (su kamuo-

750

reklamos skyrius: 397

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

397 750

„„Laureatai: geriausiai 2011-aisiais rungtyniavę sunkiaatlečiai. 

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 9 000. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

Vytauto Petriko nuotr.

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

šeštadienis, sausio 28, 2012

lietuva Sei­mo Na­cio­na­li­ nio sau­gu­mo ir gy­ ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) va­kar ap­svars­tė siū­ly­ mą su­da­ry­ti „Sno­ ro“ ko­mi­si­ją, ta­ čiau ne­teiks iš­va­ dos, ar jos veik­la ga­li pa­veik­ti ša­lies sau­gu­mą.

„„Ašis: ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­tas pa­sta­ruo­ju me­tu ta­po pa­grin­di­ne po­li­ti­nių spe­ku­lia­ci­jų te­ma. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Grės­mė sau­gu­mui liks neį­var­dy­ta Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Atė­jo ke­lių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai

Penk­ta­die­nį NSGK su­si­rin­ko į neei­li­nį po­sė­dį, ja­me iš­klau­sė įvai­ rių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų pra­ne­ši­mus apie ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­tą ir jo ty­ri­mo ei­gą, taip pat ga­li­mus šio bank­ro­to su­ke­lia­ mus iš­šū­kius na­cio­na­li­niam sau­ gu­mui. Ko­mi­te­te į klau­si­mus at­sa­kė Lie­ tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas, Vals­ty­bės sau­ gu­mo de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Gri­na, Fi­ nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ ny­bos ir Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai. NSGK su­si­rin­ko svars­ty­ti prieš be­veik dvi sa­vai­tes gau­tų ke­lių pa­ klau­si­mų, ar opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­ va su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją par­la­men­ti­nę ko­mi­si­ją „Sno­ro“ bank­ro­to ap­lin­ ky­bėms iš­tir­ti ga­li tu­rė­ti nei­gia­mo po­vei­kio ša­lies na­cio­na­li­niam sau­ gu­mui. Ši opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va bus svars­to­ma pir­ma­die­nį ren­gia­mo­je neei­li­nė­je Sei­mo se­si­jo­je. Dar šios sa­vai­tės pra­džio­je ko­ mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Anu­ šaus­kas sa­kė ne­ma­nąs, kad bus su­ spė­ta iki neei­li­nės se­si­jos su­reng­ti NSGK po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų ap­ svars­ty­ti gau­ti pa­klau­si­mai. Ta­čiau penk­ta­die­nį ry­te toks ap­ta­ri­mas vis dėl­to bu­vo su­reng­tas. Tie­sa, po dau­giau kaip va­lan­dą tru­ku­sio po­sė­džio NSGK pir­mi­ nin­kas pra­ne­šė, kad ne­bus pa­teik­ tas at­sa­ky­mas į už­duo­tus klau­ si­mus, ar ini­ci­juo­ja­ma „Sno­ro“ ko­mi­si­ja ga­li tu­rė­ti tie­sio­gi­nės įta­ kos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. „Mes tik iš­klau­sėm įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų at­ sto­vus apie jų tu­ri­mą in­for­ma­ci­ ją „Sno­ro“ bank­ro­to klau­si­mu“, – sa­kė A.Anu­šaus­kas. Sau­gu­mas nu­ro­di­nė­ti ne­no­ri

Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas V.Va­si­ liaus­kas žur­na­lis­tus pa­ti­ki­no, kad už­da­ra­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je klau­ si­mų apie Sei­mo na­rius, ku­rie ga­

lė­jo bū­ti su­si­ję su „Sno­ru“, ne­su­ lau­kė. „Aš tu­riu sa­vo as­me­ni­nę nuo­ mo­nę apie ini­cia­ty­vą Sei­me su­ bur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją dėl si­tua­ ci­jos „Sno­re“, bet ne­ma­nau, kad tu­rė­čiau ją vie­šai ko­men­tuo­ti. Kaip Sei­mas nu­spręs, taip ir bus. Mes, kaip at­skai­tin­ga Sei­mui ins­ti­tu­ci­ ja, pa­klu­sim bet ku­riam spren­di­ mui“, – tei­gė jis. V.Va­si­liaus­kas tvir­ti­no iš ko­mi­ te­to na­rių neiš­gir­dęs klau­si­mų apie Sei­mo na­rių in­te­re­sus, gal­būt su­si­ ju­sius su „Sno­ru“. „Ko­mi­te­tas mums tie­sio­giai ne­ for­mu­la­vo to­kio klau­si­mo, bet mes ko­mi­te­tui pa­sa­kė­me, kad Vals­ty­ bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui ne­ la­bai de­rė­tų nu­ro­di­nė­ti tau­tos iš­ rink­tiems at­sto­vams, kaip de­rė­tų elg­tis“, – pa­klaus­tas, ar lai­ki­no­ sios ko­mi­si­jos dėl „Sno­ro“ bank­ ro­to su­da­ry­mas kenk­tų Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, žur­na­ lis­tams at­sa­kė G.Gri­na.

Vi­tas Va­si­liaus­kas:

Tu­riu sa­vo nuo­mo­nę apie ini­cia­ty­vą su­bur­ ti ko­mi­si­ją, bet ne­ma­ nau, kad ją vie­šai tu­ rė­čiau ko­men­tuo­ti.

Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė

A.Anu­šaus­kas in­for­ma­vo, kad ko­ mi­te­tas tik iš­klau­sė ins­ti­tu­ci­jų at­ sto­vus dėl si­tua­ci­jos „Sno­re“, bet ne­priė­mė jo­kio spren­di­mo, kaip at­sa­ky­ti į Sei­mo pir­mi­nin­kės Ire­ nos De­gu­tie­nės bei par­la­men­ti­nės kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos pa­klau­si­ mus, ar opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­mas su­ da­ry­ti to­kią lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją ga­li tu­rė­ti įta­kos na­cio­na­li­niam sau­ gu­mui. „Taip nu­ti­ko dėl to, kad ko­mi­te­te iš­si­sky­rė nuo­mo­nės dėl krei­pi­mo­ si ver­ti­ni­mo. Ga­lė­čiau tik pa­sa­ky­ti, kad jau to­liau pe­rei­na­me kiek­vie­ nas prie sa­vo po­li­ti­nių ver­ti­ni­mų.

Ma­nau, ir opo­zi­ci­ja, ir po­zi­ci­ja tai ko­men­tuos skir­tin­gai. Šiuo at­ve­ju nie­kas ne­kves­tio­nuo­ja tei­sės ini­ ci­juo­ti ty­ri­mo ko­mi­si­jas. Ma­nau, rei­kia tir­ti, ir kuo dau­giau. Ta­čiau nuo Sei­mo ko­mi­te­to re­ko­men­ da­ci­jų nie­ka­da ne­prik­lau­sė ir ne­ prik­lau­sys par­la­men­to ap­si­spren­ di­mai, ku­rie prii­ma­mi ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je. Šiuo at­ve­ju tos ini­ cia­ty­vos dėl ko­mi­si­jos iš­lie­ka ir jos bus svars­to­mos pir­ma­die­nį“, – tei­ gė NSGK va­do­vas. „Mes už tai, kad bū­tų la­bai są­ ži­nin­gai ir at­vi­rai iš­tir­ta si­tua­ci­ ja „Sno­re“, nes ne­ma­tau pa­vo­ jaus, kad tie klau­si­mai už­duo­da­mi. Prob­le­ma ta, kaip pa­skui bus in­ terp­re­tuo­ja­mi at­sa­ky­mai. O jie ga­li bū­ti in­terp­re­tuo­ja­mi taip, kad bus ban­do­ma per­kel­ti at­sa­ko­my­bę dėl ban­ko „Sno­ras“ griū­ties vals­ty­bei, vi­siems mo­kes­čių mo­kė­to­jams“, – pri­dū­rė A.Anu­šaus­kas. Jis neat­me­tė, kad vyks­tant dis­ ku­si­joms Sei­me iš tri­bū­nos iš­sa­kys sa­vo as­me­ni­nę po­li­ti­nę nuo­mo­nę dėl to­kios ko­mi­si­jos bū­ti­nu­mo. Ta­ čiau tai ne­bus NSGK priim­ta nuo­ sta­ta. Ga­li brau­tis į pir­mą­sias ei­les

A.Anu­šaus­kas ne­kves­tio­na­vo Sei­mo tei­sės for­muo­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­ mi­si­ją „Sno­ro“ bank­ro­tui tir­ti, ta­ čiau at­krei­pė dė­me­sį, kad jei to­kia ko­mi­si­ja bū­tų su­da­ry­ta, ji ne­tu­rė­tų kiš­tis į tei­sė­sau­gos at­lie­ka­mą dar­bą, taip pat ne­tu­rė­tų po­li­ti­kuo­ti. Iš to, ką penk­ta­die­nį iš­gir­do NSGK po­sė­dy­je, pir­mi­nin­kas iš­ sky­rė in­for­ma­ci­ją, kad na­cio­ na­li­za­vi­mo mo­men­tu „Sno­re“ 235 mi­li­jo­nie­riai tu­rė­jo vals­ty­bės neapd­raus­tų in­dė­lių bend­rai maž­ daug 1,4 mlrd. li­tų. „Pu­sė jų yra ne Lie­tu­vos re­zi­ den­tai, įre­gist­ruo­ti vi­so­kio­se sa­lo­ se ir taip to­liau“, – at­krei­pė dė­me­ sį A.Anu­šaus­kas. Pa­sak jo, ne­men­ka da­lis šių mi­li­jo­ nie­rių ti­ki­si ir sten­gia­si pa­siek­ti, kad at­si­sto­tų į „Sno­ro“ kre­di­to­rių ei­lę, ku­rio­je yra vals­ty­bė bei ki­ti kre­di­to­ riai, tu­rin­tys pir­mu­mo tei­sę at­gau­ti sa­vo pi­ni­gus iš bank­ru­ta­vu­sio ban­

ko, kai šio tur­tas bus rea­li­zuo­tas. Da­ bar vi­si tie mi­li­jo­nie­riai sto­vi pa­sku­ ti­nė­je to­kių kre­di­to­rių ei­lė­je. A.Anu­šaus­kas neat­me­tė, kad ne­tei­sė­tai siek­da­mi šių tiks­lų to­ kie kre­di­to­riai ga­li pa­si­nau­do­ti ir po­li­ti­ka­vi­mo su­ke­lia­ma su­maiš­ ti­mi. „To­dėl po­li­ti­kuo­ti jo­kiu bū­ du ne­ga­li­ma, nors kel­ti kai ku­riuos klau­si­mus ir ieš­ko­ti at­sa­ky­mų į juos tik­rai ne­drau­džia­ma“, – kal­ bė­jo NSGK va­do­vas. Prieš­ta­rau­ja sta­tu­tui?

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris, ko­mi­te­to na­rys Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis sa­kė, kad Sei­mo pir­mi­nin­kės pra­šy­mas įver­tin­ti ga­li­mą po­li­ti­nių spren­di­ mų po­vei­kį Lie­tu­vos ban­kų sis­te­mos sta­bi­lu­mui ir na­cio­na­li­niam sau­gu­

mui prieš­ta­rau­ja Sei­mo sta­tu­tui, to­ dėl ir ne­bu­vo svars­ty­tas NSGK. „Išk­lau­sė­me si­tua­ci­ją apie in­for­ ma­ci­ją „Sno­ro“ ban­ke ir nė vie­nas pa­tei­ku­sių in­for­ma­ci­ją da­ly­vių neį­ var­di­jo nė vie­no klau­si­mo iš tų 13os, ku­rie pa­teik­ti lai­ki­no­jo ty­ri­mo ko­mi­si­jos pro­jek­te ir ku­rie ga­li kel­ti ko­kią nors grės­mę vals­ty­bės sta­bi­ lu­mui. Nes­vars­ty­tas Sei­mo pir­mi­ nin­kės I.De­gu­tie­nės krei­pi­ma­sis, nes krei­pi­ma­sis su siū­ly­mu įver­ tin­ti Sei­mo na­rių tei­sė­tą ini­cia­ty­vą, ku­ri re­mia­si sta­tu­to nu­sta­ty­to­mis nor­mo­mis, yra an­ti­de­mok­ra­tiš­ kas ir an­ti­par­la­men­ti­nis“, – sa­kė V.Ma­zu­ro­nis. „Ir, ma­no nuo­mo­ne, ne­tgi an­ti­ kons­ti­tu­ci­nis“, – pri­dū­rė opo­zi­ci­ jos ly­de­ris.

Ne­ti­kė­tai per­si­gal­vo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kė I.De­gu­tie­nė, anks­ čiau sa­k iu­si, kad lai­k i­no­ji par­la­men­ ti­nė ko­mi­si­ja dėl „Sno­ro“ veik­los ga­li pa­kenk­t i tei­sė­sau­gos dar­bui, penk­ ta­d ie­n į pa­kei­tė po­z i­ci­ją ir pa­ra­g i­no par­la­men­t a­r us to­k ią ko­m i­s i­ją su­ kur­ti. „I.De­gu­tie­nė kvie­čia sa­vo ko­le­gas iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos sau­sio 30 d. neei­li­nia­me po­sė­dy­je bal­suo­ti už Sei­mo lai­k i­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mą. Šį spren­di­mą Sei­mo pir­ mi­n in­kė priė­mė ne­no­rė­da­ma, kad jos at­ž vil­g iu opo­z i­ci­jos pa­skleis­ta de­z in­for­ma­ci­ja ir to­l iau bū­t ų sie­ja­ ma su la­bai opia vals­t y­bei ir vi­suo­ me­nei „Sno­ro“ ban­ko bank­ro­to by­ la ir kel­tų po­li­ti­n į ne­sta­bi­lu­mą“, – tei­ gia­ma penk­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ ne­ši­me. Tai I.De­g u­t ie­nė pa­reiš­kė po to, kai Sei­mo NSGK nu­spren­dė ne­teik­ti jos pra­šy­tos re­ko­men­da­ci­jos dėl ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo. Po­zi­ci­ją dėl ko­mi­si­jos pa­kei­tė ir val­ dan­čio­ji koa­l i­ci­ja. Penk­ta­d ie­n į su­si­ rin­kę jos at­sto­vai taip pat nu­ta­rė, kad bū­t i­na su­da­r y­t i Sei­mo lai­k i­ną­ją ty­ ri­mo ko­mi­si­ją, „ku­ri už­tik­rin­tų „Sno­ ro“ bank­ro­to pro­ce­dū­ros skaid­ru­mą ir tei­sė­tu­mą“. „Ko­mi­si­ja tu­rė­tų iš­tir­ti, ar bu­vo stam­ bių­jų kre­d i­to­r ių ne­tei­sė­tos įta­kos ir

ban­dy­mų pa­veik­t i po­l i­t i­k us bei tei­ sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas pa­skel­bus „Sno­ ro“ bank­ro­tą ir taip siek­ti sau tur­ti­nės nau­dos mo­kes­čių mo­kė­to­jų są­skai­ ta, pa­kei­čiant vie­tą kre­d i­to­r ių ei­lė­ je. Taip pat su­da­r y­t i są­ly­gas bu­v u­ siems ban­ko sa­v i­n in­kams iš­veng­ ti tei­si­n io pro­ce­so Lie­t u­vo­je“, – val­ dan­č io­sios Tė­v y­nės są­jun­gos-Lie­ tu­vos krikš­čio­n ių de­mok­ra­t ų frak­ ci­jos pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas prem­je­ ras And­rius Ku­bi­lius. Jis šo­k i­ruo­jan­čiu pa­va­di­no 40 opo­ zi­ci­jos Sei­mo na­r ių pa­si­ra­šy­tą krei­ pi­mą­s i į Kons­t i­t u­ci­n į Teis­mą, ku­ riuo jie pra­šo įver­tin­ti, ar Sei­mo sku­ bos tvar­ka priim­ti įsta­ty­mai ne­bu­vo spe­cia­liai pri­tai­ky­ti „Sno­ro“ at­ve­jui. Anot A.Ku­bi­l iaus, šiuo krei­pi­mu­si „sie­k ia­ma tei­siš­kai įtvir­t in­t i „Sno­ro“ sa­v i­n in­k ų pra­dan­g in­t ų lė­šų per­kė­ li­mą ant vi­sos vi­suo­me­nės pe­čių“, ir „ta­po aki­vaiz­du, kad net ir Sei­mo na­ rius mė­g i­na­ma tie­sio­g iai įvel­ti į ban­ ko bank­ro­to pro­ce­dū­rų vyk­dy­mą ar net jų kei­ti­mą“. Prem­je­ro tei­gi­mu, krei­pi­ma­sis į Kons­ ti­tu­ci­n į Teis­mą „aki­vaiz­d žiai liu­di­ja, kad sie­k ia­ma bet ko­k io­mis prie­mo­ nė­m is pa­veik­t i 4 mlrd. li­t ų ver­tės „Sno­ro“ bank­ro­to pro­ce­są stam­bių­ jų kre­d i­to­r ių ir įta­r ia­mų­jų An­to­no­ vo bei Ba­ra­naus­ko nau­dai“.


8

10p.

ŠeštADIENIS, sausio 28, 2012

Didžiojo programišiaus karjera baigėsi už borto.

pasaulis@diena.lt Redaktorius Julijanas Gališanskis

pasaulis

Egip­to re­vo­liu­ci­jos me­tinės Tik­ro­sios per­mai­nos nea­tei­na nei per dieną, nei per vie­nus me­tus. Tuo įsi­ti­ki­no egip­tie­čiai, per re­vo­liu­ci­jos pra­džios me­ti­nes tre­čia­dienį vėl su­plūdę į pro­testų ži­dinį – Tah­ri­ro aikštę. Šian­dien jų rei­ka­la­vi­mai to­kie pa­tys: „Duo­nos, laisvės, pa­gar­bos žmo­gui!“

Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis j.galisanskis@diena.lt

„Ša­lin ka­rinę chuntą!“

Re­vo­liu­ci­jos pra­džios me­ti­nes egip­tie­čiai minė­jo apim­ti dve­jopų jausmų. Vie­na ver­tus, jie at­si­kratė au­tok­ra­tiš­ko pre­zi­den­to Hos­ni Mu­ba­ra­ko, tris de­šimt­me­čius ša­ ly­je ga­lio­ju­si ne­pap­ras­to­ji pa­dėtis bu­vo at­šauk­ta, o de­mok­ra­tiš­kai iš­ rink­tas Egip­to par­la­men­tas pir­ma­ dienį su­si­rin­ko į pirmą po­sėdį. Bet ka­riuo­menė, už­pild­žiu­si vald­žios va­kuumą po to, kai bu­vo nu­vers­tas H.Mu­ba­ra­kas, vis dar tu­ri di­delę įtaką prii­ma­miems spren­di­mams. Tuo ne­pa­ten­kin­ti pro­tes­tuo­to­ jai pa­sta­rai­siais mėne­siais Kai­ ro gatvė­se ne kartą bu­vo su­si­rėmę su ka­riš­kiais. Re­vo­liu­ci­jos me­ti­nių dieną skambė­jo tie pa­tys šūkiai: „Mu­ba­ra­kas išė­jo, bet jo sėbrai li­ ko!“, „Ša­lin ka­rinę chuntą!“, Ša­ lin gink­luotųjų pa­jėgų Aukš­čiau­ siąją ta­rybą!“. „Uni­for­muo­ti vy­rai, ku­rie ma­no aki­vaiz­do­je šaudė į egip­tie­čius, to­ liau lais­vai vaikš­to gatvė­mis. Tie, ku­rie kar­tu su H.Mu­ba­ra­ku įsakė šau­dy­ti, li­ko vald­žio­je, nors turė­jo būti pa­tup­dy­ti už grotų. Pak­lau­sy­ ki­te šūkių ap­link: „Duo­nos, laisvės, pa­gar­bos žmo­gui!“ Kur vi­si ši­tie da­ly­kai? Ar mes ga­li­me juos pa­ma­ ty­ti ar­ba pa­lies­ti? Ne, ir todėl šian­ dien esa­me čia“, – Tah­ri­ro aikštė­je sakė 24 metų Mah­mou­das Ham­ dy, 2011 m. sau­sio 25 d. da­ly­vavęs pro­tes­to ak­ci­jo­je, ku­ri pa­ženk­li­no Egip­to re­vo­liu­ci­jos pra­džią.

gatvė­se. Mu­sul­monų bro­li­jos judė­ ji­mo Laisvės ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos ir sa­la­fistų „Al Nour“ do­mi­nuo­ja­ mas par­la­men­tas bei ka­ri­niai val­ dy­to­jai iki pre­zi­den­to rin­kimų, ku­rie turėtų vyk­ti bir­želį, turės pa­ reng­ti naują kons­ti­tu­ciją. „Mu­sul­monų bro­li­ja ko­vos už hib­ri­dinę pre­zi­den­tinę-par­la­men­ tinę sis­temą, to­kią, kaip Prancū­zi­

jos, kad vald­žios sver­tai būtų pa­ da­ly­ti pre­zi­den­tui ir prem­je­rui. Ka­riuo­menė, at­virkš­čiai, sieks pre­ zi­den­tinės sis­te­mos, kad su­var­žytų Mu­sul­monų bro­li­jos ga­lias. Ta­čiau bro­li­ja ge­rai pa­si­rodė par­la­men­to rin­ki­muo­se, todėl nu­stum­ti juos į šoną bus sun­ku“, – sakė M.Ot­ta­ way apie Egip­te pra­si­dėju­sią po­li­ tinę kovą.

Sle­gia sko­los ir ne­dar­bas

Po­l i­t i­n es per­m ai­n as stab­d o ir sun­ki ša­lies eko­no­minė pa­dėtis. Bran­gus mais­tas, di­de­lis ne­dar­ bas ir ki­tos pro­ble­mos, ku­rios prie­š me­tus pa­kurstė ne­ra­mu­mus Egip­te, po re­vo­liu­ci­jos dar la­biau paaštrė­jo. Duo­na pa­ste­bi­mai pa­ bran­go, jun­ta­mas de­galų sty­gius. Ne­dar­bas pa­gal ofi­cia­lią sta­tis­tiką sie­kia 12 pro­c., bet tarp jau­ni­mo jis dvi­gu­bai di­des­nis. Vals­tybės sko­la ge­ro­kai pa­didė­ jo, eko­no­mi­ka aug­ti su­sto­jo, už­ sie­n io va­l iu­tos at­sar­gos sen­ka di­de­liu grei­čiu. Egip­to sva­ras pa­ ti­ria di­delį spau­dimą ir, norė­da­ ma pri­stab­dy­ti jo kri­timą, vald­žia pri­vers­ta tuš­tin­ti už­sie­nio va­liu­ tos at­sar­gas. Prieš re­vo­liu­ciją jos su­darė 36 mlrd. do­le­rių, da­bar – 10 mlrd.

Ke­tu­rių jėgų ko­va

„Re­vo­liu­ci­ja tęsia­si!“ – skelbė Egip­to laik­raš­čiai pra­ėjus me­tams nuo pro­testų pra­džios. Šiai nuo­ mo­nei pri­ta­ria ir Car­ne­gie tarp­tau­ tinės tai­kos fon­do eks­pertė Ma­ri­na Ot­ta­way. „Ne­va­din­ki­me re­vo­liu­ci­ ja to, kas įvy­ko Egip­te iki šiol. Re­ vo­liu­ci­ja yra šis tas la­biau es­mi­nio ne­gu tai, ką iki šiol matė­me šioje šalyje“, – teigė eks­pertė. Anot jos, dėl to, kaip atei­ty­je at­ ro­dys Egip­to po­li­tinė sis­te­ma, da­ bar ko­vo­ja ke­tu­rios jėgos: ka­riuo­ menė ir bu­vu­sio re­ži­mo li­ku­čiai, is­la­mis­tai, kai­rio­sios ir li­be­ra­lio­ sios po­li­tinės par­ti­jos bei jau­ni­mas

„„Aikštė: pro­tes­tuo­to­jai Egip­te ta­po ga­lin­ga jėga, su ku­ria nau­ja­jai ša­lies vald­žiai teks skai­ty­tis. 

Ka­ri­niams val­dy­to­jams ir nau­ jam par­la­men­tui ga­li tek­ti im­ tis ne­po­pu­lia­rių spren­dimų. Tarp jų – de­val­vuo­ti va­liutą, ta­čiau tai dar la­biau pa­di­dintų mais­

Tie, ku­rie kar­tu su H.Mu­ba­ra­ku įsakė šau­dy­ti į pro­tes­tuo­ to­jus, li­ko vald­žio­je, nors turė­jo būti pa­ tup­dy­ti už grotų.

to pro­duktų ir kitų pre­kių kai­ nas, ar­ba su­ma­žin­ti mais­to ir de­ galų su­bsi­di­jas, bet jų egip­tie­čiai taip leng­vai ne­su­tiks at­si­sa­ky­ti.


9

ŠeštADIENIS, sausio 28, 2012

pasaulis Pa­ša­li­no ­ kon­ku­rentą

Iš­puo­lis per lai­do­tu­ves

Ru­si­jos cent­rinė rin­kimų ko­mi­si­ja va­kar disk­va­li­fi­ka­vo prem­je­ro Vla­di­mi­ro Pu­ti­ no var­žovą Gri­go­rijų Jav­linskį ir ne­leis jam da­ly­vau­ti ko­vo 4 d. vyk­sian­čiuo­se pre­ zi­den­to rin­ki­muo­se. Toks spren­di­mas priim­tas dėl pa­žei­dimų jo su­rinktų pa­rašų la­puo­se. 59 metų eko­no­mis­tas G.Jav­lins­ kis, ku­ris 1993 m. įkūrė li­be­ra­lią opo­zi­cinę par­tiją „Jab­lo­ko“, jau du­kart ne­sėkmin­gai kan­di­da­ta­vo į pre­zi­den­to po­stą.

Bag­da­do ry­tuo­se ma­žiau­siai 31 žmo­gus žu­vo va­kar sprog­menų pri­krau­tam au­to­ mo­bi­liui de­to­na­vus prie lai­do­tu­vių pro­ce­ si­jos ne­to­li vie­nos li­go­ninės. Ši ata­ka ta­po kru­vi­niau­sia iš įvyk­dytų sausį, Ira­ke tvy­ rant di­de­lei po­li­ti­nei įtam­pai, ku­ri taip pat pa­kurstė ne­ra­mu­mus tarp re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių. In­ci­den­tas įvy­ko pra­ėjus vos mėne­siui po to, kai iš Ira­ko bu­vo iš­ves­tos vi­sos JAV pa­jėgos.

s: ko­va dar ne­si­baigė Per­nai Egip­to ka­ri­niai val­dy­ to­jai at­si­sakė Tarp­tau­ti­nio va­liu­ tos fon­do siū­ly­tos 3,2 mlrd. do­le­ rių pa­sko­los, norė­da­mi ap­sau­go­ti vals­tybės su­ve­re­numą. Bet da­bar, ne­be­sant ki­tos išei­ties, jiems ga­li tek­ti pra­šy­ti dar di­desnės su­mos ir tai­ky­tis prie dar griež­tes­nių sąly­ gų. Sko­lin­tis vi­daus rin­ko­je tam­ pa vis su­dėtin­giau – palū­ka­nos pa­siekė 16 pro­c. Tu­ristų su­mažė­jo per­pus

Sun­kiai nu­kentė­jo tu­riz­mo sek­to­ rius, ku­ris yra vie­nas pa­grin­di­nių Egip­to pa­jamų šal­ti­nių ir ku­ria­me dir­ba kas aš­tun­tas ša­lies gy­ven­ to­jas. Per­nai at­vyks­tan­čių poil­ siau­tojų skai­čius smu­ko 30 pro­c., o tu­riz­mo sek­to­riaus pa­ja­mos, pa­ ly­gin­ti su 2010-ai­siais, su­mažė­jo nuo 12,5 mlrd. do­le­rių iki 8,8 mlrd.

Ta­čiau eks­per­tai at­kreipė dėme­ sį, kad į ofi­cia­lią sta­tis­tiką įtrauk­ ti šim­tai tūkstan­čių Li­bi­jos gy­ven­ tojų, ku­rie per­nai bėgo į Egiptą nuo jų ša­ly­je įsip­lies­ku­sio pi­lie­ti­nio ka­ ro, todėl tik­ra­sis tu­riz­mo nuo­smu­ kis ga­li siek­ti 50 pro­c. Jis pli­ka aki­mi ma­to­mas prie Gi­zos pi­ra­mid­žių, kur pa­pras­ tai praei­ti ne­leid­žia nie­ku­čių par­ davė­jai ir ne­le­galūs gi­dai. Da­bar ši vie­tovė be­veik tuš­čia. Tak­si vai­ ruo­to­jai pa­sa­ko­ja, kad anks­čiau ve­ žio­da­vo de­šim­tis ke­lei­vių per die­ ną, o da­bar džiau­gia­si pa­gavę vieną per sa­vaitę. Prie Did­žio­sios pi­ra­ midės sto­vin­čia­me pen­kių žvaigž­ du­čių vieš­bu­ty­je „Me­na Hou­se“ dar­buo­tojų dau­giau nei lan­ky­tojų. „Už­sa­kymų la­bai su­mažė­jo, bet mažė­jan­tis lan­ky­tojų skai­čius ro­ do tik mažą dalį to, kas čia vyks­ ta, – apie sun­kią pa­dėtį laik­raš­čiui „The Guar­dian“ pa­sa­ko­jo vieš­bu­ čio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ta­ re­kas Lot­fy. – Ka­dan­gi pa­si­ūla ge­ ro­kai vir­ši­ja pa­klausą, kiek­vie­nas pri­ves­tas ma­žin­ti kai­nas ir ag­re­ sy­viai kon­ku­ruo­ti. Tai reiš­kia, kad pel­nas iš vie­no tu­ris­to ir­gi mažė­ ja, o tai at­si­lie­pia ir ki­toms eko­no­ mi­kos sri­tims – pra­de­dant ūkiais ir bai­giant par­duo­tuvė­mis bei ga­myk­ lo­mis. Ga­liu jums pa­ro­dy­ti pie­no ga­myk­las, ku­rios dir­ba tik 10 pro­c. pa­jėgu­mu, nes ne­tu­ri už­sa­kymų iš vieš­bu­čių ir krui­zi­nių laivų.“ Ne­ma­lonūs nuo­ty­kiai

„Scan­pix“ nuo­tr.

Tu­ris­tus at­bai­do pa­vo­jai, ko­kius šį mėnesį te­ko pa­tir­ti ato­sto­gau­to­ jams iš Es­ti­jos. Sau­sio 19 d. va­ka­re pro­tes­tuo­jan­tys vie­tos gy­ven­to­jai su­laikė pen­kis eks­kur­santų au­to­ bu­sus, va­žiuo­jan­čius iš Luk­so­ro į Hur­gadą. Tik apie vi­dur­naktį au­ to­bu­sai galė­jo tęsti ke­lionę. Pa­na­ši is­to­ri­ja šią sa­vaitę nu­ti­ko dar vie­nam au­to­bu­sui, ku­ris Es­ti­jos tu­ris­tus vežė iš Kai­ro į Hur­gadą. Jį su­stabdė gink­luotų jau­nuo­lių mi­ nia. Jo­je bu­vo ir po­li­ci­ninkų, bet jie ne­si­ėmė jo­kių veiksmų. Ke­liau­to­ jai visą naktį pra­lei­do au­to­bu­se, kol mi­nia pa­ry­čiais iš­sis­kirstė. Per šiuos in­ci­den­tus nie­kas ne­ nu­kentė­jo, bet Es­ti­jos už­sie­nio rei­ kalų mi­nis­te­ri­ja pa­ra­gi­no sa­vo pi­ lie­čius su­si­lai­ky­ti nuo ke­lio­nių po Egiptą ir lik­ti ku­ror­tuo­se. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riams ne­rimą ke­lia ne tik žmo­nių sau­gu­mas, bet ir nau­jos Egip­to vald­žios už­mo­ jai. Dau­gumą par­la­men­te gavę is­ la­mis­tai bu­vo pra­bilę apie būti­ nybę ap­ri­bo­ti al­ko­ho­lio var­to­jimą ir bi­ki­nius pa­plūdi­miuo­se, bet vė­ liau su­švel­ni­no po­zi­ciją, nes to­kie su­var­žy­mai pri­da­rytų dar dau­giau ža­los tu­riz­mo sek­to­riui ir mi­li­jo­ nams ja­me dir­ban­čių egip­tie­čių.

22,8

pro­c.

pra­ėju­sių metų pa­bai­go­je pa­siekė ne­dar­bo ly­gis Is­pa­ni­jo­je.

Komentaras In­ga Aukš­tuo­lytė „Tez Tour“ Viešųjų ry­šių ir rin­ko­da­ros sky­r iaus va­dovė

S

„„Liū­de­sys: Egip­to šven­tovės, prie ku­rių pa­pras­tai ri­kiuo­da­vo­si il­gos ei­

lės tu­ristų, da­bar sto­vi pus­tuštės.

i­tua­ci­jos Egip­te tik­rai ne­dra­ma­ ti­zuo­ja­me. Nuo­lat pa­lai­ko­me ryšį su savo biu­ru Egip­te ir ten dir­ban­čiais gi­dais bei ki­tu per­ so­na­lu. Įdėmiai ste­bi­me si­tua­ciją ir ga­ li­me pa­sa­ky­ti, kad tu­ristų lan­ko­muo­se ku­ror­tuo­se yra ra­mu, jų poil­sio ir mėga­ vi­mo­si sau­le nie­kas ne­drums­čia, todėl ne­ri­mau­ti dėl sa­vo sau­gu­mo be­si­ruo­ šian­tiems į Egiptą tik­rai ne­ver­ta. Šiuo me­tu mūsų tei­kia­mo­mis pa­slau­ go­mis Egip­te iš vi­so nau­do­ja­si 166 tu­ ris­tai. Hur­ga­do­je šiuo me­tu il­si­si 79 žmonės, Šarm aš Šei­che – 87. Šeš­ta­dienį iš Hur­ ga­dos na­mo grįš 78, o iš Šarm aš Šei­ cho – 77 tu­ris­tai. Praėję po­ky­čių Egip­to po­li­ti­nia­me gy­ ve­n i­me me­tai di­delės įta­kos mūsų tu­r istų srau­tui į šią šalį ne­turė­jo. Tie klien­tai, ku­rie jau įver­ti­no poil­sio Egip­ te pra­na­šu­mus, ir to­liau lie­ka iš­ti­ki­mi šiai ke­lio­nių kryp­čiai.

M.Pau­liu­kas: per­mainų Egip­te de­mok­ra­ti­za­ci­ja ne­va­din­čiau ki­muo­se ne­kels jo­kio kan­di­da­to ir ne­pa­lai­kys nė vie­no, kurį kels is­la­ miš­kos pa­krai­pos par­ti­jos, ma­nau, kad Egip­to vald­žios lau­kia sun­kus po­li­ti­nis pa­si­rin­ki­mas. Egip­to po­li­ti­kai su­pran­ta si­ tua­ci­jos jaut­rumą ir ga­limų ne­ra­ mumų kainą, ku­ri turėtų, o iš da­ lies jau tu­ri, nei­giamų eko­no­mi­nių pa­da­ri­nių. Ypač tai lie­čia tu­riz­mo sek­to­rių. At­vykęs į šalį tu­ris­tas ne­ no­ri jaus­tis ne­sau­gus, gi­lin­tis į ša­ lies po­li­ti­nes pro­ble­mas ir jų spręs­ ti. Aiš­ku, būna vi­so­kių tu­ristų.

Ko­kių per­mainų su­laukė ir ko­kio­ mis vil­ti­mis gy­ve­na naują is­to­ri­jos pus­lapį at­vertęs Egip­tas, dien­raš­ tis pa­klausė Vil­niaus uni­ver­si­te­ to Orien­ta­lis­ti­kos cent­ro eks­per­ to Min­dau­go Pau­liu­ko (nuotr.).

– Egip­te de­mok­ra­ti­ja žen­gia pir­muo­sius žings­nius. Kaip ver­ti­na­te jos per­spek­ty­vas? – Si­tua­ci­jos Egip­te ne­ga­li­ma ver­tin­ ti vie­na­reikš­miš­kai. Ma­no įsi­ti­ki­ni­ mu, de­mok­ra­ti­ja, ko­kia su­pran­ta­ma ir priim­ti­na Va­karų krikš­čio­niš­kos ci­vi­li­za­ci­jos masėms, ne­ga­li ar­ti­ miau­sius 30 metų įsit­vir­tin­ti Šiau­ rės Af­ri­kos ir Ar­timųjų Rytų re­gio­ne. Tai, kad arabų vi­suo­menė kei­čia­si, – aki­vaiz­du, ta­čiau šių per­mainų ne­ va­din­čiau de­mok­ra­ti­za­ci­ja. Tai yra neiš­ven­gia­mi „pa­sau­lio su­mažė­ ji­mo“ pro­ce­sai. Žmonės dėl in­ter­ ne­to, so­cia­li­nių tinklų, taip pat ke­ lio­nių „suartė­jo“. Ats­tu­mas ne­bėra bend­ra­vi­mo tarp įvai­rių kultūrų bei ša­lių pro­ble­ma. Ta­čiau kalbė­ti apie de­mok­ra­tiją kaip re­vo­liu­ci­jos Arabų ša­ly­se re­zul­tatą – la­bai drąsu. Kal­bant apie Egiptą bei sąmoks­ lo teo­ri­jas ne­ga­li­ma ne­pa­minė­ti ir did­žiųjų kovų: is­la­mo ra­di­kalų, sio­nistų, o kur dar JAV, Ru­si­jos, In­ di­jos, Ki­ni­jos glo­ba­li­niai ir re­gio­ni­ niai in­te­re­sai. Vi­sa tai ku­ria įtampą ir pri­ve­da prie vie­no­kio ar ki­to­ kio re­zul­ta­to, ku­ris daž­niau­siai ne evo­liu­cio­nuo­ja, bet re­vo­liu­cio­nuo­ ja. Ta­čiau, ver­ti­nant Arabų pa­va­ sarį, būtų per drąsu apie tai kalbė­ti.

– Ko­kių iššū­kių ža­da Egip­te pra­si­dėję nau­ji po­li­ti­niai pro­ ce­sai? – Egip­te, apie 80 mln. gy­ven­tojų tu­rin­čio­je vals­tybė­je, 2011 m. pa­ bai­go­je ir 2012 m. sau­sio pra­džio­ je vy­ko rin­ki­mai į par­la­men­to že­ muo­sius rūmus. Re­mian­tis Egip­to vy­riau­sio­sios rin­kimų ko­mi­si­jos skelb­tais re­zul­ta­tais, šiuos rin­ki­ mus laimė­jo Laisvės ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja, ku­ri yra po­li­tinė Mu­sul­ monų bro­li­jos ša­ka. Ant­ro­je vie­ to­je – sa­la­fitų „An-Nur“ par­ti­ja. Li­be­ra­lios „Al-Vafd“ ir „Al-Kut­ lya“ turės ati­tin­ka­mai 42 ir 31 de­ pu­tatą iš 498. Ir nors Mu­sul­monų bro­li­jos vie­nas ly­de­rių Mah­ma­das Ba­diya pa­reiškė, kad šių metų bir­ želį vyk­sian­čiuo­se pre­zi­den­to rin­

– Egip­tas pa­te­ko į sun­kią eko­ no­minę pa­dėtį. Ar ša­liai bus leng­va vėl at­si­sto­ti ant kojų? – Nors po­li­tiš­kai Egip­te įvy­ko dras­ tiškų po­ky­čių, ku­rie su­teikė naujų ga­li­my­bių, taip pat vers­lui, vis dėl­ to pla­čio­ji vi­suo­menės da­lis di­de­ lių po­ky­čių ne­pa­jus. Tikė­kimės, kad po­li­tiš­kai ak­ty­vi Egip­to vi­suo­menės da­lis ne­su­sip­rie­šins ir ras komp­ro­ mi­sus spręsda­ma ša­liai svar­biau­ sius klau­si­mus, o nau­jos Egip­ to vald­žios spren­di­mai leis sau­giai mėgau­tis šios ša­lies ku­rortų tei­ kia­mais ma­lo­nu­mais ir is­to­ri­niais pa­mink­lais bei at­vers nau­jas ga­li­ my­bes Lie­tu­vos vers­lui. Štai, pa­ vyzd­žiui, 2011 m. sausio–lapkričio mėne­siais į Egiptą iš Lie­tu­vos bu­vo eks­por­tuo­ta pre­kių už 116,5 mln. li­ tų, iš jų 79 mln. litų su­darė ta­ba­ko ir per­dirb­to ta­ba­ko pa­kai­talų, 20,8 mln. litų – javų eks­por­tas. Kalbino Julijanas Gališanskis


10

ŠeštADIENIS, sausio 28, 2012

pasaulis Išau­šo Dra­ko­no me­tai Mi­li­jo­nai Azi­jos gy­ven­tojų, pa­si­puošę gau­sy­be įvai­rias­pal­vių po­pie­ri­nių ži­ bintų, naktį į pir­ma­dienį pa­si­ti­ko Dra­ ko­no me­tus, triukš­min­gais fe­jer­ver­ kais, ei­tynė­mis ir links­mybė­mis mies­ tų gatvė­se ir aikštė­se. Dra­ko­nas lai­ ko­mas pa­lan­kiau­siu ir la­biau­siai ger­ bia­mu iš 12 kinų zo­dia­ko ženklų: jis sim­bo­li­zuo­ja ka­ra­lišką vald­žią, sėkmę ir ga­lią. To­kia pa­ti reikšmė jam pri­ski­ ria­ma ir ki­to­se Nau­juo­sius me­tus pa­ gal Mėnu­lio ka­len­do­rių su­tin­kan­čio­se ša­ly­se, to­kio­se kaip Viet­na­mas.

Did­žio­jo pro­gra­mi­šiaus ka Prog­ra­mi­šius Ki­mas Dot­co­mas, ar­ba Ki­mas Schmit­zas, sa­ve laikė ga­lin­ges­niu nei pa­ts „Mic­ro­soft“ įkūrėjas mi­li­jar­die­rius Bil­las Ga­te­ sas. De­ja, vo­kie­čiui ne­pa­vy­ko iš­veng­ti teisė­sau­gos dėme­sio.

Tik­ra le­gen­da?

Kaip pa­va­din­si, taip ne­pa­ga­din­ si. Vo­kie­tis tris kar­tus keitė sa­ vo pa­vardę. Gimė jis kaip Ki­mas Schmit­zas, vėliau ta­po Ki­mu Dot­ co­mu, ga­liau­siai dar bu­vo ži­no­mas kaip Ki­mas Ti­mas Ji­mas Ves­to­ras. Tie­sa, vir­tua­lio­je erdvė­je, vo­ kie­čių lei­di­nio „Die Welt“ tei­gi­ mu, vy­ras garsė­jo kaip pro­gra­mi­ šius Kimb­le’as. Šio įspūdin­go su­dėji­mo, bet vai­ kiš­ko ap­skri­to vei­do 37 metų vo­ kie­čio pro­fe­siją su­dėtin­ga įvar­dy­ ti. Vei­kiau­siai už­ten­ka pa­sa­ky­ti, kad jis bu­vo pro­gra­mi­šius, nors sa­ve va­di­no ir vers­li­nin­ku, ir pro­gramų kūrėju, ir net fi­lant­ro­pu. De­ja, įspūdin­ga kar­je­ra baigė­ si. Vy­ras už pi­ra­ta­vimą vir­tua­lio­je erdvė­je pra­ėju­sią sa­vaitę bu­vo su­ lai­ky­tas Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je, o jo su­kur­ta įspūdin­ga in­ter­ne­to sve­ tainė me­gaup­load.com už­da­ry­ta. Spal­vin­ga kar­je­ra

Šis vo­kie­tis gar­sus tuo, kad bu­vo vi­ sų pa­sau­lio pro­gra­mi­šių die­vu­kas.

K.Schmit­zas gimė Ky­lio mies­ te Vo­kie­ti­jo­je 1974 m. Jo tėvas bu­ vo pra­ban­gaus krui­zi­nio lai­vo „MS Deutsch­land“ ka­pi­to­nas, o mo­ti­na – vir­tuvės šefė. Ki­mas sa­vo pirmąjį kom­piu­terį ga­vo, kai jam bu­vo de­vy­ne­ri. Tie­ sa, žais­ti kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, ku­riuos reikė­jo pirk­ti, jam bu­vo bran­go­ka, todėl jau­nuo­lis įsi­gud­ri­ no da­ry­ti ne­le­ga­lias žai­dimų ko­pi­ jas ir par­duo­ti jas bend­raam­žiams. Vėliau Ki­mas pra­dėjo įsi­lauž­ti į kom­piu­te­rius. Tai jis darė nau­do­ da­ma­sis te­le­fo­no li­ni­jo­mis.

Aš su­ma­nes­nis nei B.Ga­te­sas. Aš tap­siu tur­tin­giau­siu žmo­ gu­mi pa­sau­ly­je.

Ki­mo kam­ba­ry­je sty­ro­jo gau­sybė laidų, ta­čiau, kaip pa­sa­ko­jo vo­kie­ tis, tėvai nė ne­su­vokė, ką jis da­ro.

„Ma­no tėvai ne­turė­jo nė ža­lio su­pra­ti­mo, kas vyks­ta. Jiems tai bu­vo tie­siog mirk­sin­ti lem­pu­čių krūva“, – yra sakęs K.Schmit­zas. Vir­tua­lio­je erdvė­je Ki­mas bu­vo pa­si­va­dinęs Kimb­le’u. Jis ne­re­tai gyrė­si, kad su­gebė­jo įsi­lauž­ti į Vo­ kie­ti­jos ban­ko „Ci­ti­bank“ sąskaitą ir 20 mln. eurų per­ves­ti or­ga­ni­za­ ci­jai „Green­pea­ce“. Kimb­le’as mėgo sa­ve vaiz­duo­ ti kaip mo­der­niųjų laikų Ro­biną Hudą ar­ba Do­vydą, ku­ris run­gia­ si su Ga­li­jo­tu. „Aš su­ma­nes­nis nei B.Ga­te­sas. Aš tap­siu tur­tin­giau­siu žmo­gu­mi pa­sau­ly­je“, – ne kartą yra sakęs pro­gra­mi­šius. Per Persų įlan­kos karą Kimb­ le’as įsi­laužė į JAV Gy­ny­bos de­ par­ta­men­to kom­piu­te­rinę sis­temą ir, pa­sak jo, bu­vo pri­si­jungęs prie JAV žval­gy­bos pa­ly­dovų, ku­rie sekė Sad­da­mo Hus­sei­no bu­vi­mo vietą. Vėliau BBC bu­vo pa­skel­bu­si, kad vo­kie­tis įsi­laužė į Vo­kie­ti­jos bu­vu­ sio kanc­le­rio Hel­mu­to Koh­lio sąs­ kaitą ban­ke ir iki nu­lio su­ma­ži­no po­li­ti­ko kre­di­to li­mitą.

„„Susėmė: K.Dot­co­mas bu­vo su­lai­ky­tas šio­je pra­ban­gio­je ran­čo­je Nau­jo­jo­je

1994 m. Vo­kie­ti­jos pa­reigū­nai pri­si­kasė iki vo­kie­čio. K.Schmit­zo na­muo­se Miun­che­ne po­li­ci­ja pa­darė kratą. Ta­da 20 metų Ki­mas bu­vo trims mėne­siams už­da­ry­tas į areš­tinę, nors vėliau bu­vo pa­leis­

tas lyg­ti­nai. Po to, kai bu­vo su­ lai­ky­tas, K.Schmit­zu su­si­domė­ jo ne­ma­žai bend­ro­vių. Jos pra­šė pro­gra­mi­šiaus kon­sul­ta­cijų kom­ piu­te­ri­nių sis­temų ap­sau­gos klau­ si­mais.

Me­gaup­load im­pe­ri­ja užrūs­ti­no teisė­saugą JAV teisė­sau­gos pa­reigū­nai pa­ rei­ka­la­vo už­da­ry­ti vieną did­žiau­ sių pa­sau­ly­je da­li­ji­mo­si fai­lais po­rtalų Me­gaup­load, ku­rio įkūrė­ jas – liūd­nai pa­garsėjęs pro­gra­mi­ šius Ki­mas Dot­co­mas.

Tink­la­la­pis me­gaup­load.com bu­ vo iš­jung­tas po to, kai teisė­sau­gos ir Fe­de­ra­li­nio ty­rimų biu­ro (FTB) pa­ reigū­nai pa­vie­ši­no de­ta­lių apie „vie­ ną did­žiau­sių au­to­riaus tei­sių pa­žei­ di­mo bylų, ka­da nors iš­keltų JAV“. Ame­ri­kie­čių pa­reigū­nai šį ket­vir­ ta­dienį sep­ty­niems as­me­nims pa­ teikė kal­ti­ni­mus dėl au­to­riaus tei­sių pa­žei­dimų ir pa­rei­ka­la­vo jų ekst­ra­ di­ci­jos. JAV did­žio­ji žiu­ri iškėlė kal­ ti­ni­mus bend­rovėms „Me­gaup­load Ltd.“ ir „Ves­tor Ltd.“ dėl sąmoks­ lo re­ke­tuo­ti, au­to­riaus tei­sių pa­žei­ dimų ir sąmoks­lo plau­ti pi­ni­gus. Tarp ke­tu­rių as­menų, suimtų dėl in­ter­ne­ti­nio pi­ra­ta­vi­mo ir kitų nu­ si­kal­timų, bu­vo Hon­kon­ge įsikū­ ru­sio me­gaup­load įkūrėjas K.Dot­ co­mas. Tie­sa, šis teis­mo po­sėdy­je griež­tai neigė kal­ti­ni­mus, o jo ad­

vo­ka­tas Pau­las Da­vi­so­nas nu­rodė, kad 37 metų Vo­kie­ti­jos pi­lie­tis, tu­ rin­tis teisę gy­ven­ti Hon­kon­ge ir Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je, ne­da­ly­va­vo jo­kio­je nu­si­kals­ta­mo­je veik­lo­je. „Tai ne ta by­la, ku­rio­je K.Dot­co­ mas da­rys ko­kių nors nuo­laidų“, – P.Da­vi­so­nas sakė Šiaurės Pak­ rantės apy­gar­dos teis­mui Ok­lan­de, kur po to, kai bu­vo suim­tas sa­vo vi­ lo­je „Dot­com Man­sion“ Ok­lan­de, bu­vo at­ga­ben­tas vo­kie­tis. Ta­čiau pro­ku­rorė An­ne Too­hey at­rėžė, kad yra did­žiu­lis pa­vo­jus, jog K.Dot­co­mas ga­li iš­veng­ti tei­si­ nio per­se­kio­ji­mo. Be to, kal­tin­to­ja pri­dūrė, kad vo­kie­tis jau bu­vo pa­ bėgęs į Tai­landą, kai anks­čiau bu­vo ieš­ko­mas Vo­kie­ti­jos teisė­sau­gos. A.Too­hey taip pat ne­su­ti­ko, kad K.Dot­co­mas būtų pa­leis­tas, įpa­rei­ go­jus jį nešioti elekt­ro­ninę se­ki­mo apy­rankę, nes to­kiu at­ve­ju jis tik­ riau­siai galėtų nau­do­tis te­le­fo­nu ir in­ter­ne­tu. A.Too­hey sakė teis­mui, kad K.Dot­co­mo vi­lo­je ras­ta dau­ giau nei 30 kre­di­to kor­te­lių, iš­ duotų skir­tin­gais var­dais, taip pat

šio vers­li­nin­ko pa­sus, iš­duo­tus tri­ mis skir­tin­gais var­dais. Kal­ti­ni­mai taip pat bu­vo pa­teik­ti 38 metų Vo­kie­ti­jos pi­lie­čiui Fin­nui Ba­ta­to, 35 metų Slo­va­ki­jos pi­lie­čiui Ju­liu­sui Benc­ko, 39 metų Vo­kie­ti­ jos pi­lie­čiui Sve­nui Ech­ter­na­chui, 40 metų Vo­kie­ti­jos pi­lie­čiui Mat­ hia­sui Ort­man­nui, 32 metų Es­ti­jos pi­lie­čiui And­rui Nom­mui ir 29 me­ tų Ny­der­landų pi­lie­čiui Bra­mui van der Kol­kui.

Tai ne ta by­la, ku­rio­ je K.Dot­co­mas da­rys ko­kių nors nuo­laidų. Pa­sak teisė­sau­gos pa­reigūnų, šio po­rta­lo val­dy­to­jai ne­teisė­tai už­dir­bo mi­li­jo­nus do­le­rių iš var­ to­tojų abo­ne­mentų ir rek­la­mos. FTB duo­m e­n i­m is, K.Dot­co­m as 2010 m. iš sa­vo Me­gaup­load im­ pe­ri­jos už­dirb­da­vo po maž­daug 115 tūkst. do­le­rių per dieną. JAV tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tas teigė,

kad sep­ty­ni kal­ti­na­mie­ji „ir ki­ti ži­ no­mi bei ne­ži­no­mi“ as­me­nys bu­ vo įkūrę bend­rovę, ku­rios na­riai ir su­si­ję as­me­nys pelnė­si iš au­to­riaus tei­sių pa­žei­dinė­ji­mo ir pi­nigų plo­ vi­mo. Po to, kai bu­vo už­da­ry­ta Me­ gaup­load sve­tainė, JAV teisė­sau­ga su­laukė ne tik pro­tes­to, bet ir kerš­ to. Pa­sau­lio kom­piu­te­rių įsi­laužė­ liai ker­šy­da­mi su­ga­di­no FTB ir Tei­ sin­gu­mo de­par­ta­men­to sve­tai­nes. Taip pat nu­kentė­jo mu­zi­kos įra­ šų bend­rovės „Uni­ver­sal Music“ ir Ame­ri­kos mu­zi­kos įrašų pra­monės aso­cia­ci­jos sve­tainės. Ofi­cia­liai pa­skelb­ta, kad at­sa­ komųjų veiksmų ėmėsi kom­piu­te­rių įsi­laužė­lių judė­ji­mas „Ano­ny­mous“. „In­ter­ne­tas yra čia. Ar jūs pa­si­ ruošę ki­ber­ne­ti­nio ka­ro me­tams? Mes pa­si­ruošę. Su­kil­ki­te ir dėkitės prie mūsų, ko­vo­ki­te už sa­vo tei­ses“, – bu­vo tei­gia­ma su „Ano­ny­mous“ ry­šius pa­lai­kan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „You­rA­non­News“ pra­ne­ši­me so­ cia­li­nia­me tink­le „Twit­ter“. AFP, BNS inf.

„„Ne­nu­s i­leis: suim­tas K.Dot­co­

mas tvir­ti­no, kad nie­ko blo­ga jis nėra pa­daręs. „Reu­ters“ nuo­tr.


11

ŠeštADIENIS, sausio 28, 2012

pasaulis Išau­šo Dra­ko­no me­tai

ar­je­ros pa­bai­ga Ta­čiau vald­žia nu­si­lei­do, kai Ki­ mas nu­pir­ko ša­lies ob­li­ga­cijų, ku­ rių vertė 10 mln., taip pat dos­niai au­ko­jo hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai po šalį su­krėtu­sio žemės drebė­ji­mo. Teisė­sau­ga ne­pa­si­gailė­jo

Ze­lan­di­jo­je. 

Praė­jus mėne­siui po to, kai bu­ vo pa­leis­tas, jis pa­si­rašė kont­raktą su Vo­kie­ti­jos oro li­nijų bend­ro­ve „Luft­han­sa“ dėl pa­gal­bos sau­gant įmonės duo­me­nis. Ži­niask­lai­dos žvaigždė

Il­gai su ap­sau­gos sis­te­mo­mis jis ne­ dir­bo, o ta­po ži­niask­lai­dos žvaigž­ de. Kaip pa­ts sa­ky­da­vo, ta­da jo tur­ tas siekė 500 mln. do­le­rių. Vie­na po ki­tos pa­sau­lio bul­ va­ri­nius lei­di­nius ap­skrie­jo vis įspūdin­gesnės fo­tog­ra­fi­jos, ku­rio­ se Ki­mas po­za­vo su gra­žuolė­mis eg­zo­tiš­kuo­se kraš­tuo­se, va­žinė­jo pra­ban­giais au­to­mo­bi­liais, plau­ kio­jo mi­li­jo­nus kai­nuo­jan­čio­mis jach­to­mis, glėbes­čia­vo­si su to­kio­ mis pa­sau­lio spor­to žvaigždė­mis, kaip fut­bo­li­nin­kas Ro­nal­do. Po Rugsė­jo 11-osios ata­kų JAV Kimb­le’as pa­si­ūlė 10 mln. do­le­rių bet kam, kas su­teiks in­for­ma­ci­jos apie Osamą bin La­deną. Tie­sa, ini­cia­ty­va ne­su­laukė sėk-mės. Ta­čiau tais pat me­tais jis pa­reiškė, kad sun­kiai be­si­ver­ čian­čiai in­ter­ne­ti­nei bend­ro­vei lets­buyit.com pa­sta­ty­ti ant kojų skirs 50 mln. do­le­rių. Šis spe­ku­lia­ty­vus pa­reiš­ki­mas su­kėlė įmonės ak­cijų kai­nas Frank­ fur­to bir­žo­je. Būtent ta­da vo­kie­tis par­davė bend­rovės ak­ci­jas ir už­si­ dir­bo krūvas pi­nigų. Lets­buyit.com bu­vo ne vie­nin­telė in­ter­ne­tinė bend­rovė, ku­rios ak­cijų kai­na pa­siekė ne­regė­tas aukš­tu­mas.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Nuo 1995 iki 2000 m. dau­ge­lio in­ ter­ne­ti­nių bend­ro­vių ir su jo­mis su­si­ju­sių įmo­nių ak­ci­jos smar­kiai pa­bran­go. Tie­sa, 2000 m. ge­gužės mėnesį bu­vu­sių aukš­tumų in­dek­sas nu­kri­to maž­daug 78 pro­c. Bur­bu­lui su­bliūš­kus ir teisė­sau­ gai ėmus aiš­kin­tis spe­ku­lia­ci­jas, Kimb­le’as pa­bėgo į Tai­landą. Ta­čiau 2002 m. jis bu­vo su­lai­ ky­tas Ban­ko­ke, kai pa­skelbė, kad tie­sio­giai trans­liuo­da­mas per in­ ter­netą ke­ti­na nu­si­žu­dy­ti. Suim­ tas Kimb­le’as bu­vo ap­kal­tin­tas fi­ nan­sinė­mis spe­ku­lia­ci­jo­mis bei nu­teis­tas me­tams ir aš­tuo­niems mėne­siams kalė­ji­mo. Prie­ši­no­si sui­ma­mas

Suim­tas Kimb­le’as din­go iš ak­ty­ vios veik­los, nors ret­sy­kiais pa­si­ ro­dy­da­vo vis su nau­ju in­ter­ne­ti­niu pro­jek­tu. Stambiausias jų – Me­ gaup­load – vie­nas did­žiau­sių pa­ sau­ly­je da­li­ji­mo­si fai­lais po­rtalų. Tuo pat me­tu K.Schmit­zas pa­si­ keitė sa­vo pa­vardę į Dot­co­mo. Tie­ sa, iki 2007 m. nie­kas ne­ži­no­jo, kad už Me­gaup­load su­kūrimą at­sa­kin­ gas būtent K.Dot­co­mas. Ki­mas tais pat me­tais iš­si­nuo­ mo­jo pra­ban­gią vilą Nau­jo­jo­je Ze­ lan­di­jo­je, ne­to­li Ok­lan­do. Ši vi­la, ku­rios kai­na per 30 mln. do­le­rių, yra vie­na bran­giau­sių vi­ so­je ša­ly­je. Tie­sa, nu­si­pirk­ti vi­los Ki­mui Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos vald­žia ne­lei­do, nes vo­kie­tis tuo me­tu ne­ turė­jo lei­di­mo gy­ven­ti ša­ly­je.

K.Schmit­zas Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je net ėmė va­din­ti sa­ve fi­lant­ro­pu, ta­ čiau tai jo neap­sau­go­jo nuo su­ėmi­ mo pra­ėju­sią sa­vaitę. Suim­ti vieną ži­no­miau­sių pa­ sau­lio pro­gra­mi­šių iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos pa­reigūnų pa­rei­ka­la­vo JAV teisė­sau­ga. Kar­tu su K.Schmit­zu Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos pa­reigū­nai su­laikė dar ke­tu­ris as­me­nis, ku­rie įta­ria­mi su­ si­ję su Me­gaup­load po­rta­lu. Jiems vi­siems bu­vo pa­teik­ti kal­ ti­ni­mai ne­le­ga­liu ki­no juostų, mu­ zi­kos, po­rnog­ra­fi­jos ir pro­gra­minės įran­gos pla­ti­ni­mu. Be­je, Me­gaup­load po­rta­las bu­vo po­pu­lia­rus tarp Ho­li­vu­do gar­se­ny­ bių – tarp jį pa­lai­kiu­sių bu­vo mu­zi­ kos žvaigždė Ka­nye Wes­tas. Ma­ža to, pa­skelb­ta, kad mu­zi­kos pro­diu­se­ris Swiz­zas Beat­zas, ku­ris yra dai­ni­ ninkės Ali­cios Keys vy­ras, bu­vo Me­ gaup­load vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius. Pa­reigū­nai kon­fis­ka­vo pra­bangų K.Schmit­zo „Rolls-Roy­ce Phan­ tom“ au­to­mo­bilį, taip pat 3,7 mln. eurų, ku­riuos Ki­mas laikė vi­lo­je. Kaip nu­ro­do­ma, per Me­gaup­load sve­tainę bu­vo ne­teisė­tai už­dirb­ ta daugiau nei 175 mln. JAV do­le­ rių, taip pat pa­da­ry­ta „dau­giau nei pusės mi­li­jar­do ža­la au­to­riaus tei­ sių sa­vi­nin­kams“, pla­ti­nant pi­ra­ti­ nes filmų, te­le­vi­zi­jos laidų ir ki­to­kio tu­ri­nio ko­pi­jas. Gran­tas Wor­mal­das, Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos po­li­ci­jos pa­reigū­nas, va­do­vau­jan­tis by­lai, teigė, kad su­ lai­ko­mas K.Schmit­zas bandė slėp­ tis ran­čo­je esan­čia­me spe­cia­lia­ me sau­gu­mo kam­ba­ry­je, taip pat jis ak­ty­va­vo na­me esan­čias ke­lias sau­gu­mo sis­te­mas. Vis dėlto pa­reigū­nams pa­vy­ko neut­ra­li­zuo­ti ap­saugą ir pa­siek­ ti kam­barį, ku­ria­me slėpėsi Kimb­ le’as. Ta­čiau net ta­da vy­ras ne­pa­si­ davė. Jis už­si­ba­ri­ka­da­vo kam­ba­ry­je ir su sa­vi­mi laikė pis­to­letą. Sve­tainė Me­gaup­load su­ėmus Kimą bu­vo iš­jung­ta. JAV tei­sin­gu­ mo de­par­ta­men­tas ir FTB nu­rodė, kad per šią ope­ra­ciją bu­vo areš­tuo­ ta 50 mln. vertės tur­to ir įšal­dy­ta 18 in­ter­ne­to ad­resų. Jei bus nu­sta­ty­ta, kad Kimb­le’as ir ki­ti su­lai­ky­tie­ji kal­ti, už sąmokslą vyk­dy­ti re­ketą ir plau­ti pi­ni­gus ga­li būti skir­ta iki 20 metų, o už au­to­ riaus tei­sių pa­žei­di­mus – iki pen­ ke­rių metų ne­laisvės. „Die Welt“ inf.

JAV po­rnog­ra­fi­jos vers­las pa­tyrė smūgį Los And­že­lo po­rnog­ra­fi­jos pra­ monė skam­bi­na pa­vo­jaus var­ pais: ne­tru­kus įsi­ga­lio­sian­tis įsta­ ty­mas, įpa­rei­go­jan­tis ak­to­rius fil­ muo­jan­tis mūvėti pre­zer­va­ty­vus, ga­li su­žlug­dy­ti jų verslą.

Įsta­tymą, kurį pir­ma­dienį pa­si­ rašė Ka­li­for­ni­jos me­ras An­to­nio Vil­la­rai­go­sa, pa­si­ūlė Ka­li­for­ni­ jos svei­ka­tos ap­sau­gos ir ko­vos su AIDS fon­das. Jo at­sto­vai ti­ ki­na, kad ši­taip ak­to­riai bus ap­ sau­go­ti nuo ly­ti­niu būdu plin­ tan­čių ligų.

Kaip ki­no mėgėjai ei­na į ki­no teat­rus pa­žiūrė­ti spe­cia­liųjų efektų, taip po­rnog­ra­fi­jos žiū­ro­vai no­ri ma­ty­ti ly­ti­nius san­ty­kius be pre­zer­va­tyvų. „La­bai pa­vo­jin­ga, kai dar­buo­ tojų svei­ka­ta ir sau­gu­mas yra pa­ mirš­ta­mi. Tai sąži­nin­gu­mo klau­ si­mas. Kodėl tai yra vie­nin­telė eko­no­mi­kos sri­tis, ku­rios dar­buo­ to­jai ne­sau­go­mi?“ – ar­gu­men­tus dėstė Ka­li­for­ni­jos svei­ka­tos ap­ sau­gos ir ko­vos su AIDS fon­do va­ do­vas Mi­chae­las Weins­tei­nas. Bet to­kie ar­gu­men­tai ne­įti­ki­no Ro­no Je­re­my, ku­riam pri­klau­so po­rnog­ra­finės vai­dy­bos pa­sau­ lio Guin­nes­so re­kor­das. Jis nu­si­ fil­ma­vo 2 tūkst. suau­gu­sie­siems skirtų filmų ir nie­ka­da ne­si­nau­ do­jo pre­zer­va­ty­vais. Vy­ras aiš­

ki­no, kad pa­gal jau ga­lio­jan­čias dar­bo tai­syk­les kas ke­tu­rias sa­ vai­tes pri­va­lo at­lik­ti ty­ri­mus dėl ŽIV, chla­mi­dijų, si­fi­lio, go­norė­jos ir kitų ly­ti­niu būdu plin­tan­čių li­ gų. Anot jo, ak­to­riai prie­š fil­ma­ vimą­si vi­suo­met pa­ro­do vie­nas ki­tam sa­vo ty­rimų re­zul­ta­tus, todėl nau­ja­sis įsta­ty­mas vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gas. Por­nog­ra­fi­nių filmų kūrėjai aiš­ ki­na, kad šis teisės ak­tas smar­kiai smogs jų vers­lui, nes žiū­ro­vams ly­ti­nis ak­tas su pre­zer­va­ty­vu tie­ siog bus ne­įdo­mus. „Kaip ki­no mėgėjai ei­na į ki­ no teat­rus pa­žiūrė­ti spe­cia­liųjų efektų, taip po­rnog­ra­fi­jos žiū­ro­ vai no­ri ma­ty­ti ly­ti­nius san­ty­kius be pre­zer­va­tyvų“, – pa­ly­gi­no šio vers­lo ve­te­ranė Ni­na Hart­ley. Bet JAV po­rnog­ra­fi­jos pra­monė nėra to­kia šva­ri, kaip ban­do pa­ vaiz­duo­ti jos at­sto­vai. Bu­vu­si ak­ torė Shel­ley Lub­ben pa­sa­ko­jo, kad su­vai­di­nu­si 30-yje filmų pa­si­ga­ vo pūsle­linę ir žmo­gaus pa­pi­lo­ mos vi­rusą, ku­ris su­kėlė jai gim­ dos kak­le­lio vėžį. Bet did­žiau­sias skan­da­las ki­lo 2004 m., kai ŽIV turėjęs ir pa­ts to ne­ži­nojęs ak­ to­rius Dar­re­nas Ja­me­sas užkrėtė tris ak­to­res. Tuo­met po­rnog­ra­ fi­jos stu­di­joms lai­ki­nai te­ko nu­ trauk­ti darbą. Ka­li­for­ni­jos San Fer­nan­do slė­ nis lai­ko­mas JAV po­rnog­ra­fij­ os pra­monės, ne­šan­čios mi­li­jar­dinį pelną, sos­ti­ne. Čia fil­muo­ja­ ma be­veik 90 pro­c. ame­ri­kie­čių po­rnog­ra­fi­nių juostų. Be Ka­li­ for­ni­jos, šis vers­las įtei­sin­tas dar vie­no­je vals­ti­jo­je – Nau­ja­ja­me Hamp­šy­re. BBC, „News­week“ inf.

„„Pro­tes­tas: po­rnog­ra­fi­jos kūrėjai su­ki­lo prie­š naują įsta­tymą ir gra­

si­na iš­kel­din­ti verslą iš Ka­li­for­ni­jos. 

„Reu­ters“ nuo­tr.


12

vakare@kl.lt Redaktorė Jolanta Juškevičienė

šeštADIENIS, sausio 28, 2012

vakarė

N.Bunkė gimtojo miesto ne Tik Vilnius arba Klaipėda. Buvusi neseniai iširusios merginų grupės YVA atlikėja ir vadovė Natalija Bunkė sostinėje, kur su vyru Lazdynų mikrorajone nuomojasi namą, gyvena tiktai nuo praėjusio rugpjūčio. Tačiau gimtajam Kaunui ji nejaučia jokio ilgesio, čia gyvenančius žmones vertina labai kritiškai.

Laima Žemulienė l.zemuliene@diena.lt

Kiekvienas – su savo pasauliu

Natalija gimė Kaune. Kai ištekėjo už pirmojo vyro muziko Deivydo Zvonkaus, gyveno Klaipėdoje. Susituokusi su verslininku Danieliumi Bunkumi atsikraustė į Vilnių. Šie miestai – neatsiejami nuo jos asmens ir karjeros. „Vilnius – sostinė, čia atvažiuoja daug žmonių iš visos Lietuvos. Vi-

sokių žmonių čia yra, to nepasakysi apie kitus miestus. Kiekviename mieste susiformuoja savita kultūra. Man nesudėtinga tai pajausti“, – pasakojo 28-erių N.Bunkė. Kokį skirtumą ji įžvelgia tarp Vilniaus ir gimtojo Kauno? Kuris miestas jai brangesnis? „Man Vilnius artimesnis nei Kaunas. Palyginti su Kaunu, Vilniuje daug laisvesni ir įvairesni žmonės. Kauniečių kultūra – miesčioniška. Jie žmogų vertina pagal

drabužį, pagal išvaizdą. Aišku, ne visi kauniečiai tokie, bet daugiau – tokių. Vilniuje į tave niekas nekreipia dėmesio, čia pilna visokiausių aprangos stilių. Čia kiekvienas su savo pasaulėliu vaikšto. Tai iš tikrųjų žavu, bet Vilniuje daug netikrumo“, – lygino miestus N.Bunkė. Tas netikrumas – tai daugybė kaukių, kurias meistriškai kaitalioja vilniečiai. Anot pašnekovės, jie nori save kažkaip ypatingai pateikti.

„„Adaptacija: iš pajūrio į Vilnių gyventi atsikėlusi N.Bunkė pasiilgsta Klaipėdos. 

„Tai ypač jaučiasi toje aplinkoje, kurioje dirbu, – patikslino dainininkė. – Šou pasaulis Vilniuje – dirbtinis. Žmonių santykiai netikri, apsimestiniai. Štai koks aš, pažiūrėkit. Kiekvienas save nori parodyti tokį, koks iš tikrųjų nėra. Tokia aura tvyro Vilniaus šou renginiuose.“ Kaune, anot N.Bunkės, galima sakyti, kad šou verslo nėra. Natalija prisimena, kad jai gyvenant Kaune į miesto atlikėjus ir muzikantus buvo žiūrima skeptiškai. Nors iš tikrųjų daug garsių muzikantų – kauniečiai. Klaipėda Natalijai pasirodė labai laisvas miestas. Atsipalaidavę žmonės, be jokių kaukių, be rūpesčių. Gal jiems vėjas galvą prapučia? 200 kilometrų – o koks skirtumas tarp Kauno ir Klaipėdos. Žmonių laisvumu uostamiestis labiau panašus į sostinę. Kopė į Gedimino kalną

Vilniuje Natalijai nepatinka transporto spūstys, todėl per piką sten-

giasi iš namų nekišti nosies. Moteris pastebėjo, kad Vilniuje vairuotojai tampa kultūringesni. Mėgsta apsipirkti

Nors Natalija ir pyksta, kad Kaune žmogus vertinamas pagal tai, kaip

Klaipėda Natalijai pasirodė labai laisvas miestas. Atsipalaidavę žmonės, be jokių kaukių, be rūpesčių.

jis apsirengęs, tačiau gyvendama Vilniuje be aprangos paieškų ji neišsiverčia. Juk scena reikalauja! Todėl moteriai tenka palakstyti po gigantiško dydžio sostinės prekybos centrą, į kurį seni vilniečiai net nosies nekiša.

Simono Švitros nuotr.


13

šeštADIENIS, sausio 28, 2012

vakarė

„Žuvėdrą“ primins tatuiruotė Mantas Stankevičius m.stankevicius@diena.lt

myli „O kodėl? – stebėjosi Natalija. – Tie didžiuliai prekybos centrai labai reikalingi. Jeigu man reikia kokio nors daikto, pavyzdžiui, batelių kasdienai ar scenai, suku į prekybos centrą. Ten parduotuvių apstu, yra galimybė rinktis. Jei to nebūtų, važinėtum po visą Vilnių, ieškotum kiekvienoje nedidelėje parduotuvėje ir sugaištum visą dieną. Prekybos centras tokiu atveju – pranašumas. Bet savaitgaliais ten neinu, nes plūsta minios žmonių – bus daug dėmesio.“ Negi vilniečiai tokie įkyrūs, ją atpažinę puola kalbinti, prašo autografų? „Ne, – nuleido akis Natalija. – Vilniuje to visai nėra.“ Tad gal scenos žvaigždei Vilniuje trūksta publikos dėmesio? „Oi, ne. Stengiuosi į save neatkreipti dėmesio, tačiau dažniausiai mane atpažįsta ne iš išvaizdos, o iš balso, kai noriu ko nors paklausti ar ką nors pasakyti. Žmonėms įprasta mane matyti su priklijuotom ilgom blakstienom ir garbanotais plaukais, o staiga pamato paprastą mergaitę“, – atvirai kalbėjo N.Bunkė. Žiemą – Vilnius, vasarą – Klaipėda

Vilniuje Natalija pasiilgsta gamtos, tokių vietų, kaip Klaipėdos prieigose, kur galėtų eiti mišku jūros link. Jeigu bandytų ieškoti atitikmens tarp Klaipėdos priemiesčių gamtos ir Vilniaus, tai Vingio parkas neturi jokių šansų laimėti. „Man ten nejauku“, – paaiškino Natalija. Penkių mėnesių sūnų Kristupą vežimėliu ji vežioja ne Vingio parke, o netoli Lazdynų esančiame miškelyje. Draugai Nataliją perspėjo, kad jau metas vaiką užrašyti į darželį, nors pradės jį lankyti kad ir po pusantrų metų. „Matyt, reikės apie tai pradėti galvoti“, – sakė veikli ir energinga mama. Dažną jos dieną suskaičiuota kiekviena minutė. Kai skuba į koncertus, televizijos laidų „Mano vyras gali“ ir „Žvaigždžių duetai“ filmavimus, sūnų prižiūri tėvas. Natalija mano, kad Vilnių prisijaukins. Juo labiau kad Vilniuje šeima planuoja pirkti namą. „Sparnus vasarą kelsiu skrydžiui prie jūros, kai ten vyksta koncertai, gyvenimas verda. Ten aš turiu kur gyventi – turiu namą, tiksliau, namas – dar banko, bet mudu su Deivydu to namo bendraturčiai. Pasidalijome jį per pusę. Tik protingi žmonės gali gražiai išsiskirti“, – nusikvatojo Natalija.

Pirmosios etiketės „Žuvėdros“ šokėjui Tadui Rimgailai buvo užklijuotos jam tik pasirodžius televizijos šokių projekte – pleibojus, savimyla, mergišius... O kažkada jis buvo tik berniukas, svajojęs šokti „Žuvėdroje“.

– Paskelbei, kad baigi karjerą „Žuvėdroje“. Kodėl būtent dabar? – Kol kas karjera nesibaigė – laukia koncertai, bet „Žuvėdrai“ atidaviau tikrai daug metų. Po to, kai Vilniuje laimėjome pasaulio čempionatą, supratau, kad išeiti iš kolektyvo geriausia, kai esi pačioje viršūnėje. Niekas juk nežino, kas bus kitais metais ar dar po metų. – Ar tavo sprendimas būtų pasikeitęs, jei „Žuvėdra“ nebūtų laimėjusi? – Iš kolektyvo pasitraukti planavau dar anksčiau, tačiau nesusilaikiau sužinojęs, kad pasaulio čempionatas vyks Lietuvoje. Nenuginčijamas faktas, kad su didžiuoju sportu atsisveikinti geriausia namie. Todėl šiek tiek luktelėjau. Vadovė jau žinojo, kad tai bus paskutinis mano čempionatas. Manau, jog mano sprendimas nebūtų pasikeitęs, jei būtume užėmę antrą ar trečią vietą. Tiesiog jaučiu, kad reikia pailsėti – kūnas po truputį jau pradeda braškėti. Jeigu nuolat vaikysiesi čempiono titulo, kad galėtum atsisveikinti, tai taip ir gilios senatvės sulaukti gali. – Užsiminei apie braškėjimą. Koks yra šokėjų fizinis limitas? – Šokiuose, kaip ir bet kuriame kitame sporte, būna traumų. Sportiniuose šokiuose pasitaiko stuburo traumų, kartais neatlaiko kojų sąnariai. Nesakau, kad esu subyrėjęs, galėčiau dar šokti ir šokti, tačiau sveikatą jau reikia patausoti, nes senatvėje tikrai pajusiu, kad šokau. Atsisveikindamas su „Žuvėdra“, manau, pasielgiau teisingai. Jaunimas, kuris ateis ir pakeis visus išeinančius, sveikatos bėdų dar tikrai neturi. – Niekada neteko sutikti žmonių, kurie teigia, kad šokiai nėra sportas? – Daugelis žmonių taip mano. Įtikinti juos, kad jie klysta, labai sunku. Iš tiesų šokiai reikalauja labai daug ištvermės, energijos. Manau, kad menkinantiems šokius kaip sportą reikėtų ateiti ir pabandyti. Tegul žmonės pasižiūri, kaip treniruotėse dirba šokėjai. Žinau, ką jie pasakytų: „Ačiū, šituo sportu užsiimti nenoriu“. Kažkada „Žuvėdra“ turėjo bendrą stovyklą su krepšininkais. Po apšilimo krepšininkai padėkojo Dievui, kad jie žaidžia krepšinį. Šiame žaidime sportininkai gali pailsėti, jie gauna poilsio minučių, o šokiuose to nėra. Vienu metu privalome šokti, lygiuoti ir tai darome šešias minutes be pertraukos. Mūsų juk niekas nepakeičia vidury šokio, negali sakyti: „Stop, pavargau“. Mūsų darbas – beprotiškai sunkus.

– Ar pameni, kaip šokis atėjo į tavo gyvenimą? – Mano gyvenime šokiai atsirado labai banaliai – kaip ir daugelio vaikų mamos, taip ir mano, norėjo, kad jos sūnus šoktų. Mama tiesiog mane nuvedė į choreografijos mokyklą. Niekada gyvenime nemaniau, kad šoksiu, visada norėjau groti akordeonu. Tuo metu man buvo aštuoneri. Atrankoje visai neblogai sekėsi, tad užsikabinau. Devintoje klasėje pirmą kartą pamačiau „Žuvėdrą“ gyvai. Pamenu, pamaniau, kad tai yra šis tas nerealaus. Kai reikėjo apsispręsti, kur reikės studijuoti, rinkausi Klaipėdos universitetą. Pasiekiau savo tikslą – tapau „Žuvėdros“ šokėju. – Kelias į pirmąją komandą, matyt, nebuvo labai lengvas? – Kai pradėjau studijuoti universitete, supratau, kad vienintelis grupėje anksčiau nebuvau šokęs sportinių šokių. Vadovė tiesiog pakvietė į treniruotes. Tai buvo didelis įvykis mano šeimoje, visiems buvo paskambinta ir paskelbta, kad Tadą priėmė į „Žuvėdrą“. Ir visai niekam nerūpėjo, kad aš tik vandenį visiems nešioju. Buvau trečiame kurse, kai buvo sukurta antroji „Žuvėdros“ komanda, į kurią mane priėmė. 2006-aisiais pirmą kartą pasirodėme Lietuvoje. Po metų penkiese papildėme pagrindinę komandą, nes iš jos pasitraukė dalis šokėjų. Pamenu, kad per savaitę mums buvo liepta išmokti kompoziciją, nes turėjome keliauti į Prancūziją. – Turbūt ir didesnio merginų dėmesio sulaukdavai nei kiti? – Gal pasakysiu kitaip – šokiai pakeitė mano požiūrį į merginas. Jos, žinoma, pastebi, kad geriau

Mes esame tik sparno plunksna, viena plunksna iškrito – ataugo kita. Visi žino vardą „Žuvėdra“, bet niekas nežino, kas joje šoka. judu, nesu medis šokių aikštelėje. Bet svarbiausia, kad pats šokio menas leidžia visai kitaip pažvelgti į moterį. Jauti jai didesnę pagarbą, žinai, kaip prie jos reikia prieiti, kaip apkabinti. Prisipažinsiu, vakarėliuose jaučiuosi drąsiau. Juk visada sunku tiesiog prieiti ir užkalbinti, o šokis – tai kūno kalba. Jis virsta labai gera priemone merginoms vilioti – pakvieti pašokti, pasuki ją, palenki. – Kaip manai, ar televizijos projektai prisideda prie šokių populiarinimo. Kas antras Lietuvoje dabar – šokių specialistas. – Televizijos projektai suteikė žmonėms tam tikrų žinių, bet man nepatinka, kai tikrieji šokiai lyginami su tuo, kas rodoma per projektus. Televizija – tai šou, kuriame tikrų šokių nėra. Na, bent jau jie neatima tiek jėgų, kiek pasirodymai su „Žuvėdra“. Kad žmonės supažin-

„„Sprendimas: T.Rimgaila palikti „Žuvėdrą“ nusprendė susirūpinęs sa-

vo sveikata. 

Vytauto Petriko nuotr.

dinami su įvairiais šokiais – valio, bet nemanau, kad televizija nulėmė tai, jog per pasaulio čempionatą Vilniuje susirinko pilnos tribūnos žiūrovų. Manau, kad žmonės po truputį pradeda atsirinkti, kas yra tikra, kokybiška ir gražu. Jaučiu, kad po truputį visi bando atsiriboti nuo bulvarinių dalykų, kurių mirga visi interneto tinklalapiai.

siu eilinis žmogus. Kai kas nors po 40 metų paklaus, ką reiškia paukštis ant krūtinės, pasididžiuodamas galėsiu pasakyti: „Žinai, kažkada buvo legendinė „Žuvėdra“? Joje aš šokau ir tapau pasaulio čempionu.“

– Turbūt „Žuvėdros“ triumfas Vilniuje nieko nenustebino. Šokiuose tokios tendencijos – vietos komanda dažniausiai ir skina laurus. Kaip čia yra? – Sutinku dėl vilčių, „Žuvėdra“ niekada iš savo rankų nepaleidžia prizinių vietų ir neiškrenta iš stipriausiųjų trejetuko. Labai blogai, kai žmonės mąsto, kad visada laimi čempionato šeimininkai. Taip, tokia tendencija pastaruoju metu pastebima, tačiau turime atkreipti dėmesį į tai, kad „Žuvėdra“ visada laimi neutraliose šalyse. Pastarąjį kartą mūsų vadovės tikslas buvo pasirodyti trimis galvomis aukščiau už visus, kad niekam nekiltų abejonės, jog esame geriausi. Manau, tai padaryti pavyko. – Žinau, kad „Žuvėdra“ – ne tik tavo galvoje. Žuvėdrą esi išsitatuiravęs ir ant krūtinės... – Visa tai ne šiaip sau. Patekti į „Žuvėdrą“ buvo mano didžiausia gyvenimo svajonė. Tatuiruotę pasidariau suvokęs, kad mano ir „Žuvėdros“ keliai kada nors išsiskirs. Kol kas visi žino, kad šoku kolektyve, o po dvejų metų niekas nežinos, bū-

– Manai, šokėjai taip greit pamirštami? – Juk šokiai nėra krepšinis, kurio gerbėjai žino visus krepšininkus. „Žuvėdra“ – ansamblis, komanda. Kažkada buvo labai gražiai pasakyta apie šio kolektyvo šokėjus: „Mes esame tik sparno plunksna, viena plunksna iškrito – ataugo kita“. Visi žino vardą „Žuvėdra“, bet niekas nežino, kas joje šoka. Dabar tiesiog pasklido žinia, kad dalis šokėjų ruošiasi išeiti. Jeigu niekas nieko nebūtų sakęs, visa tai būtų likę nepastebėta. – Turi savo šokių studiją, dirbi su suaugusiaisiais. Kaip sekasi? – Esu pripratęs prie disciplinos ir juodo darbo. Kartais net susimąstau: žmonės juk pas mane ateina gerai praleisti laiko, išmokti pašokti, pajudėti, pabendrauti, pasijuokti, o aš – kaip koks kirvis kabinėjuosi.(Juokiasi.) Sunku kol kas tai paversti pramoga žmonėms. Kodėl žmonės šoka? Manau, šokdamas žmogus gali išreikšti vidinę emociją, kurios nemoka ar nedrįsta išreikšti žodžiais ar kokiomis kitomis išraiškos priemonėmis. Neretai dėvime kaukes, tačiau šokdami galime parodyti, kas mums yra miela, priimtina, išlaisviname savo vidų.


14

šeštADIENIS, sausio 28, 2012

vakarė Savaitės horoskopai

AVI­NAS Sa­vait­ga­lį tik­tų sve­čiuo­tis pas gi­mi­nes, lan­ ky­tis ren­gi­niuo­se. Tai iš­blaš­kys sun­kias min­tis, leis pa­jus­ti ki­tų rū­ pes­čius ir ati­trūk­ti nuo sa­vų bė­dų. Su­do­mi­nu­siam as­me­niui ver­ta pa­ skir­ti pa­si­ma­ty­mą. Tik ne­pa­si­duo­ ki­te pa­gun­dai per daug iš­lai­dau­ti. Ki­tą sa­vai­tę ga­li­te tu­rė­ti rū­pes­ čių dėl neišsp­ręs­tų nuo­sa­vy­bės ar vers­lo klau­si­mų, ko­mer­ci­nių su­si­ ta­ri­mų. Spaus dar­bų, sko­lų ati­da­ vi­mo ter­mi­nai. JAU­TIS Sa­vait­ga­lis ne­koks svei­ka­tai. Re­gis, ka­muos ir psi­cho­lo­gi­nis ne­sau­gu­mo jaus­mas. Gal­būt kaip tik dėl to daug ple­pė­ si­te, gir­si­tės ar mo­ra­li­zuo­si­te. Ge­ rai pa­gal­vo­ki­te, prieš iš­sa­ky­da­mi sa­vo nuo­mo­nę. Ki­ta sa­vai­tė ža­da įspū­džių. Per trum­pą lai­ką no­rė­si­ te daug nu­veik­ti ir stai­ga pra­tur­tė­ ti. Svar­bu ras­ti tar­pu­sa­vio su­pra­ti­ mą bend­rau­jant su tais, nuo ku­rių pri­klau­so ak­tua­laus rei­ka­lo sėk­mė. Tik nei­ki­te su vel­niu obuo­liau­ti, ne­vei­ki­te prieš sa­vo są­ži­nę. DVY­NIAI Sa­vait­ga­lį su­ lauk­si­te drau­gų, ap­lin­ki­nių dė­me­sio. Nie­kam ne­kils abe­jo­nių, ar esa­te rei­ka­lin­gi kom­pa­ni­jo­je, drau­giš­ka­me ren­gi­ny­je. Ki­tą sa­ vai­tę sek­sis megz­ti kon­fi­den­cia­ lius ry­šius, už­siim­ti slap­tais rei­ ka­lais, me­nu. Ta­čiau jus ka­muos ne­tik­ru­mas dėl as­me­ni­nių san­ty­ kių, svei­ka­tos būk­lės ar pan. Re­gis, įsi­pin­si­te į iliu­zi­jų vo­ra­tink­lį, ar­ba žmo­gus, iš ku­rio daug ti­kė­jo­tės, kaip tik ims griau­ti jū­sų iliu­zi­jas. VĖ­ŽYS Vi­są sa­vait­ga­lį iš gal­vos ne­ga­lė­si­te iš­mes­ ti pro­fe­si­nių pro­ble­mų. Jei svar­bu ir sku­bu, de­rė­tų pa­pil­do­mai pa­ dir­bė­ti. Pa­sis­ten­ki­te pa­si­rū­pin­ti ir sa­vi­mi. Jei pa­vyks, ap­si­lan­ky­ki­ te spor­to klu­be ar gro­žio, ma­sa­ žo sa­lo­ne. Ki­tą sa­vai­tę ga­li­te pa­ tir­ti nau­jų įspū­džių, su­si­pa­žin­ti su įdo­miais žmo­nė­mis. Ti­kė­ti­nas kon­tak­tas ir su tuo ko­lek­ty­vu ar as­me­niu, su ku­riuo drau­gys­tė jau ap­kar­to, ėmė var­gin­ti. Ga­li suak­ ty­vė­ti ža­lin­gi įpro­čiai ar­ba la­biau pa­ju­si­te jų pa­da­ri­nius. Sau­go­ki­te svei­ka­tą ir re­pu­ta­ci­ją. LIŪ­TAS Sa­vait­ga­lį ne­nuo­ bo­džiai lei­si­te lai­ką. Gal­būt iš­vyk­si­te į ke­lio­nę, da­ly­vau­si­te kul­tū­ri­nia­me ren­gi­ny­je. Džiu­gins ap­lin­ki­nių ro­do­mas dė­me­sys. Vis dėl­to ne­ri­mau­si­te dėl ne­si­bai­gian­ čių ar įstri­gu­sių dar­bų, su­dė­tin­gų par­tne­rys­tės rei­ka­lų. Ki­tą sa­vai­tę ga­li­mi at­sa­kin­gi po­kal­biai su ko­ le­go­mis, vir­ši­nin­kais. Gal­būt jū­sų lau­kia pro­fe­si­nė ates­ta­ci­ja ar jau da­bar pa­si­ju­si­te įver­tin­ti. MER­GE­LĖ Sa­vait­ga­lį at­ si­grę­ši­te į vai­kų po­rei­kius, tiek psi­cho­lo­gi­nius, tiek daik­ti­ nius. Me­tas per­žiū­rė­ti gar­de­ro­bą, iš­mes­ti su­si­kau­pu­sį šlamš­tą, o ką įma­no­ma pa­tai­sy­ti, at­nau­jin­ti. Re­ gis, bū­si­te lin­kę pa­si­duo­ti ero­tiš­ koms pa­gun­doms. Ki­tą sa­vai­tę bus pro­gų už­megz­ti glau­des­nius ry­šius su nau­jais pa­žįs­ta­mais, įta­kin­gais as­me­ni­mis. Tur­būt kils min­čių, kad bū­ti­na kaž­ką stip­riai keis­ti ap­ lin­ko­je ar gy­ve­ni­me. Nie­ko ge­ro, jei ak­lai sku­bė­si­te, spau­si­te par­tne­rį, nes leng­va su­si­pyk­ti. SVARS­TYK­LĖS Sa­vait­ga­lį pa­ro­dy­ki­te dau­giau dė­me­sio sa­vo gi­mi­nai­čiams, ar­ti­mie­siems, vai­kams, o ypač – ant­ra­jai pu­sei.

Ki­tą sa­vai­tę tur­būt neiš­veng­si­te rū­pes­čių dėl fi­nan­si­nių, in­ves­ti­ ci­nių rei­ka­lų, iš­lai­dų mo­kes­čiams ar ne­tgi bau­doms. Gal­būt pa­vyks su­si­tar­ti dėl kre­di­to, pa­sko­los ar fi­nan­si­nės pa­slau­gos. Re­gis, jū­ sų ap­lin­ko­je yra žmo­nių, lin­ku­sių ne­gai­les­tin­gai jums kenk­ti, tad el­ ki­tės ap­dai­riai. SKOR­PIO­NAS Sa­vait­ga­lį bū­si­te nu­si­tei­kę im­tis na­ mų ūkio dar­bų, at­lik­ti svei­ka­tos, hi­gie­nos ir gro­žio pro­ce­dū­ras. Re­gis, ne­pai­sant no­ro bam­bė­ti, prie­kaiš­tau­ti, ims ge­rė­ti san­ty­ kiai su ap­lin­ki­niais. Gal­būt suar­ tins at­si­nau­ji­nę bend­ri in­te­re­sai. Tik­tų drau­ge pa­spor­tuo­ti, nuei­ ti į ki­ną ar teat­rą. Nuo pir­ma­die­ nio bū­si­te itin lin­kę pa­si­duo­ti ki­ tų įta­kai ar­ba, at­virkš­čiai, vi­siš­kai ne­su­kal­ba­mi, ne­mo­ty­vuo­tai už­si­ spy­rę. Pa­di­dės sek­sua­li­nis ak­ty­ vu­mas ar­ba užeis dos­nu­mo prie­ puo­lis. ŠAU­LYS Jei jū­sų veik­la su­ si­ju­si su šou vers­lu ar spor­ tu, sa­vait­ga­lį tur­būt įdo­miai pa­ si­reik­ši­te. Bū­si­te lin­kę sau leis­ti dau­giau pra­mo­gų, ma­lo­nu­mų. Pa­lan­ku iš­ban­dy­ti lai­mę lo­te­ri­jo­ je, žai­di­muo­se, mei­lės fron­te. Tik jaus­ki­te sai­ką, per­ne­lyg neiš­lai­ dau­ki­te. Ki­tą sa­vai­tę pra­var­tu už­ siim­ti neuž­baig­tais dar­bo rei­ka­ lais, ieš­ko­ti ga­li­my­bės įsi­dar­bin­ti, gy­dy­tis, rū­pin­tis įvaiz­džiu, hi­gie­ na, gro­žiu. Tik ne­sku­bė­ki­te im­tis nau­jų dar­bų, mes­da­mi se­nuo­sius, jei nau­jo­vėms ne­tu­ri­te rei­kia­mos kva­li­fi­ka­ci­jos. OŽIA­R A­G IS Sa­vait­ga­ lį ne­per­sis­ten­ki­te pirk­da­ mi, iš­lai­dau­da­mi. Ne­de­rė­tų per­ ne­lyg pa­si­ti­kė­ti ir šei­mos na­rių sai­ko jaus­mu. Ge­riau­siai jau­si­tės na­muo­se ar tie­siog jums įpras­to­ je ap­lin­ko­je su ar­ti­mai­siais. Ki­ tą sa­vai­tę itin pa­rūps veik­los per­ spek­ty­vos ir pa­žin­tys, spor­tas, žai­di­mai, pra­mo­gos. Augs jū­sų po­ pu­lia­ru­mas tarp prie­šin­gos ly­ties, ta­čiau dėl tik­ro­jo dė­me­sio ob­jek­to ti­kė­ti­na kon­ku­ren­ci­nė ko­va. Tur­ būt su­si­pai­nio­si­te sa­vo san­ty­kiuo­ se ar po­žiū­riuo­se. Ne­da­ry­ki­te sku­ bo­tų iš­va­dų. VAN­DE­NIS Sa­vait­ga­lį bus daug kal­ba­ma apie šei­mai, gi­mi­nei svar­bius da­ly­kus. Pa­sis­ ten­ki­te neį­žeis­ti ap­lin­ki­nių. Ga­ li bū­ti, kad su­grį­ši­te prie ne­baig­tų su­ma­ny­mų. San­ty­kiai su my­li­mu žmo­gu­mi ar ge­ru drau­gu ga­li pa­ krik­ti, jei jūs sa­va­nau­diš­kai rū­pi­ na­tės vien tik sa­vo as­me­ni­niais in­te­re­sais. Įma­no­mas komp­ro­mi­ tuo­jan­tis nu­ti­ki­mas. Nuo ket­vir­ ta­die­nio bus dau­giau ro­man­ti­kos, pra­mo­gų ir iš­lai­dų gra­žiems daik­ tams, ma­lo­nu­mams. ŽU­VYS Šį sa­vait­ga­lį tur­būt ne­teks liū­dė­ti, ypač jei bū­si­ te tarp sa­vų žmo­nių ir jau­si­te tvir­ tą pe­tį, pa­lai­ky­mą. Re­gis, kils no­ ras keis­ti įvaiz­dį, nu­si­pirk­ti ką nors gra­žaus. Ki­tą sa­vai­tę teks dau­giau bend­rau­ti, net jei vi­siš­kai ne­si­no­ri. Svar­bu ne­nu­siš­ne­kė­ti, nes per il­ gą lie­žu­vį ga­li­mi keb­lu­mai. Sten­ ki­tės bū­ti ob­jek­ty­vūs, to­le­ran­tiš­ki. Į pe­rio­do pa­bai­gą vis la­biau trauks jau­kus na­mų ži­di­nys. Pa­sis­ten­ki­ te, kad tam jau­ku­mui ne­pa­kenk­tų konf­lik­tas šei­mo­je. Si­do­ni­ja

„„Is­to­ri­ja: šio­je ša­ly­je la­bai daug an­ti­kos lai­kų pa­li­ki­mo.

Ire­nos Le ­

Kai kal­ba vy­rai, mo

„„Su­ve­ny­rai: iš Jor­da­ni­jos ga­li­ma at­si­vež­ti įvai­rių se­no­vi­nių in­dų.

„„Mais­tas: pa­gal be­dui­nų tra­di­ci­jas kai ku­rie mė­sos pa­tie­ka­lai ke­pa­mi že­mė­je.


15

šeštADIENIS, sausio 28, 2012

vakarė

­vi­šaus­kie­nės as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

„„Pet­ra: Na­ba­tė­jos ka­ra­lys­tė pribloškia sa­vo di­dy­be ir eg­zo­ti­ka.

„„Žvilgs­nis: kup­ra­nu­ga­riai jau įpra­tę prie žmo­nių.

­te­rys Jor­da­ni­jo­je pri­va­lo ty­lė­ti Neį­ky­rūs vie­tos gy­ ven­to­jai, ska­nus mais­tas, Ne­gy­vo­ji jū­ra, se­no­vi­niai sta­ ti­niai ir Rau­do­no­ji dy­ku­mų ro­žė – uo­ lo­se iš­kal­tas mies­tas Pet­ra. Ke­liau­to­ja Ire­ na Le­vi­šaus­kie­nė gy­rė ją su­ža­vė­ju­sią Jor­da­ni­ją. „„Ama­nas: ša­lies sos­ti­nė­je li­kę daug se­no­vi­nio sti­liaus pa­sta­tų.

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@diena.lt

Tau­rūs vei­do bruo­žai

Jor­da­ni­ja nu­ste­bi­no nuo pir­mų­jų aki­mir­kų, kai sos­ti­nė­je Ama­ne tu­ ris­tus pa­si­ti­ko au­to­bu­siu­kas su už­ ra­šu „Fi­la­del­fi­ja“. „Taip va­di­no­si an­ti­ki­nis Jor­da­ni­ jos mies­tas ir tik daug vė­liau Ame­ ri­ko­je iš­ki­lo gar­sus mies­tas Fi­la­del­ fi­ja“, – per eks­kur­si­ją paaiš­ki­no gi­das. Ama­n o cent­ras – šiuo­l ai­k i­ nių Va­ka­r ų ir ara­b iš­kos kul­t ū­ros mi­š i­nys su pra­ban­gos ir skur­d o kont­ras­tais. Daug nak­t i­n ių klu­ bų, par­d uo­t u­v ių, gat­v ės pre­ kiau­to­j ų. „Ama­ne pir­mą kar­tą pa­ra­ga­vau cuk­ra­nend­rių sul­čių, ku­rias spau­ dė čia pat, gat­vė­je, – Ire­na ste­bė­ jo­si, kad iš Egip­to ve­ža­mų cuk­ra­ nend­rių ne­te­ko ma­ty­ti Kleo­pat­ros tė­vy­nė­je. – Sal­du, pri­so­tin­ta mi­ ne­ra­lų ir vi­ta­mi­nų.“ Jor­da­ni­jo­je ne­daug tu­ris­tų, pa­ ly­gin­ti su Egip­tu ar net Ma­ro­ku. Pre­kiau­to­jai ara­bai neį­žū­lūs ir neį­ ky­rūs. „Jor­da­nie­čių vei­do bruo­žai – griež­ti, vy­rai at­ro­do tau­rūs, iš­di­ dūs“, – da­li­jo­si įspū­džiais I.Le­vi­ šaus­kie­nė.

Kios­ki­nin­kas ir ka­ra­lie­nė

Dar vie­nas lie­tu­vius su­ža­vė­jęs sal­ du­my­nas – py­ra­gas iš ož­kų sū­rio, ku­rio ra­ga­vo jor­da­nie­čių re­ko­men­ duo­ja­mo­je ka­vi­nė­je: ten val­gė tik vie­ti­niai gy­ven­to­jai. Pie­tau­da­ma ka­vi­nė­je Ire­na ste­ bė­jo prie­šais sto­vin­čio kios­ko sa­ vi­nin­ką.

Van­duo Jor­da­ni­jo­ je – di­de­lė pro­ble­ma. Be­je, ši ša­lis ne­tu­ri nei du­jų, nei naf­tos.

„Prie kios­ko ka­bo­jo di­de­lė fo­ tog­ra­fi­ja, kur šios ša­lies ka­ra­lie­ nė Ra­nia gat­vė­je kal­ba­si su kaž­ ko­kiu vy­ru, – ke­liau­to­ja po ke­lių aki­m ir­k ų su­vo­k ė, kad žmo­g us nuo­trau­ko­je su ka­ra­lie­ne – kios­ ko sa­vi­nin­kas. – Iš­kė­liau nykš­tį, ro­dy­da­ma į nuo­trau­ką, o šis ne­ slėp­d a­m as pa­s i­ten­k i­n i­m o nu­s i­ šyp­so­jo.“ Vie­tos mo­te­rys ren­gia­si la­bai skir­tin­gai, sos­ti­nė­je – lais­viau ir įvai­riau. Nak­ti­nia­me klu­be jos vil­ ki itin pra­ban­giai ir ne vie­na – va­ ka­rie­tiš­kai, su mi­ni si­jo­nu: šo­ka

„„Komp­li­men­tas: ke­liau­to­ją I.Le­vi­šaus­ki­enę Jor­da­ni­ja su­ža­vė­jo.

ir tar­pu­sa­vy­je, pa­ste­bi­mai san­tū­ riau nei eu­ro­pie­tės, bet la­bai plas­ tiš­kai. Pa­les­ti­na svar­biau už Iz­rae­lį

An­ti­kos mies­tas Dža­ra­šas pri­ver­čia aik­čio­ti is­to­ri­jos ger­bė­jus. Čia li­kę daug se­no­vi­nių sta­ti­nių, jie res­ tau­ruo­ja­mi, yra įspū­din­gas am­fi­ teat­ras. „Mies­to val­džiai opi pro­ble­ma – iš­sau­go­ti pa­vel­dą, nes daug gy­ ven­to­jų gy­ve­na se­nuo­siuo­se pa­sta­ tuo­se“, – at­krei­pė dė­me­sį I.Le­vi­ šaus­kie­nė. Pi­lig­ri­mi­nių žy­gių ger­bė­jai ir re­ li­gin­gi žmo­nės neat­sis­pi­ria pa­gun­ dai už­kop­ti Ne­bo kal­nu, nuo ku­rio Mo­zei bu­vo pa­ro­dy­ta Pa­ža­dė­to­ ji že­mė. Kal­ba­ma, kad ten Mo­zė ir bu­vo pa­lai­do­tas. Šio­je vie­to­je lan­ kė­si ir po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II. „Ten ma­to­te Pa­les­ti­ną ir Iz­rae­lį, – pa­sak Ire­nos, jor­da­nie­čiai bū­ti­nai mi­ni Pa­les­ti­ną ir tik po to – Iz­rae­ lį. Po aki­mir­kos ke­liau­to­ja šyp­te­lė­ jo: – Jor­da­nie­čiai ne­tgi ti­ki­na, kad Ne­gy­vo­sios jū­ros pur­vas jų da­ly­je yra svei­kes­nis nei Iz­rae­ly­je.“

mies­tas pribloškia sa­vo di­dy­be, eg­zo­ti­ka. „Čia ap­tin­ki egip­tie­čių, ro­mė­nų, grai­kų, ara­bų sti­lių įvai­ro­vę, – Pet­ rą gy­rė I.Le­vi­šaus­kie­nė. – Nuos­ta­bu Pet­ro­je ste­bė­ti ir sau­lė­te­kį, ir sau­lė­ ly­dį, kol dar nė­ra bū­rių tu­ris­tų, lan­ kan­čių šią nuo­sta­bią ar­cheo­lo­gi­nę vie­tą. Čia daug šven­tyk­lų, ka­pa­vie­ čių, mal­dos na­mų, įvai­rių sta­ti­nių.“ Įs­pū­din­gas įė­ji­mas į bu­vu­sią Na­ ba­tė­jos ka­ra­lys­tę pro siau­rą kan­ jo­ną. Pet­ro­je yra pui­kiai iš­si­lai­kęs am­fi­teat­ras, ku­ria­me mū­sų lai­kais Jor­da­ni­jos vy­riau­sy­bė lei­do su­reng­ ti tik vie­nin­te­lį ren­gi­nį – Lu­cia­no Pa­va­rot­ti ir drau­gų kon­cer­tą. Mil­ži­niš­ko­je te­ri­to­ri­jo­je ne­ prailgs­ta lai­kas, pa­var­gę tu­ris­ tai kai kur ga­li ke­liau­ti asi­liu­kais ir ark­liais. Čia – pa­sau­lio pa­kraš­tys. Taip ma­ ny­ta se­no­vės Jor­da­ni­jo­je. O kai ne­te­ kę jė­gų tu­ris­tai jau no­ri grįž­ti at­gal, pa­ma­to ki­tą int­ri­guo­ja­mą už­ra­šą: „Gra­žiau­sias pa­sau­lio vaiz­das“. „At­si­ve­ria nuo­sta­bus vaiz­das į to­lu­mo­je stūk­san­čius ro­ži­nės spal­ vos uo­lie­nų kal­nus“, – įsi­ti­ki­no I.Le­vi­šaus­kie­nė.

Gra­žiau­sias pa­sau­lio vaiz­das

Vie­nas iš pa­sau­lio ste­buk­lų – Pet­ ra ne­ga­li ne­ža­vė­ti. 200 me­tų prieš mū­sų erą uo­lo­se iš­skap­tuo­tas

Šei­mo­je – 2 000 žmo­nių

Jor­da­ni­jo­je tvy­ro kal­ja­no kva­pas: vy­rai al­ko­ho­lio be­veik ne­ge­ria, ta­

čiau la­bai daug rū­ko. Tie­sa, any­ žių deg­ti­nė „Arak“, ku­ri ge­ria­ma at­šal­dy­ta ir skies­ta van­de­niu, ga­ na po­pu­lia­ri. „Ka­vos gė­r i­m as Jor­d a­n i­jo­ je tu­ri sa­vas tra­di­ci­jas, – pa­sa­ko­ jo ke­liau­to­ja. – Ka­va ver­da­ma la­ bai stip­ri, pa­tie­kia­ma ma­žy­čiuo­se puo­de­liuo­se ir pa­ska­ni­na­ma kar­ da­mo­nu.“ Itin po­pu­lia­ri ir sal­di ar­ba­ta, pa­ ska­nin­ta mė­tos la­pe­liu – šio gė­ri­ mo tra­di­ci­jos at­ke­lia­vo iš be­dui­nų. „Be­je, ke­liau­to­jai dy­ku­mo­je ga­li per­nak­vo­ti iš kup­ra­nu­ga­rių vil­nos įreng­to­se be­dui­nų pa­la­pi­nė­se. Kai ku­rios yra liuk­so kla­sės – su du­šu ir tua­le­tu vi­du­je“, – pa­ste­bė­jo I.Le­ vi­šaus­kie­nė. Van­duo Jor­da­ni­jo­je – di­de­lė pro­ ble­ma. Be­je, ši ša­lis ne­tu­ri nei du­ jų, nei naf­tos iš­ka­se­nų. Jor­da­nie­čių šei­mos – la­bai di­de­ lės, įpras­ta, kai su­tuok­ti­niai tu­ri po 8–9 vai­kus. „Mū­sų šei­ma su ar­ti­miau­siais gi­mi­nai­čiais sie­kia apie 2 000, o su pa­čiais to­li­miau­siais – apie 4 000 žmo­nių“, – Ire­nai gy­rė­si vie­nas jor­da­nie­tis. Be­je, apie vy­rus. Kar­tą lie­tu­ vėms bu­vo man­da­giai paaiš­kin­ ta: kai kal­ba vy­ras, mo­te­rys pri­va­ lo ty­lė­ti.


16

šeštADIENIS, sausio 28, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Sveikata, grožis

Kursai - ligos ir problemos įrašytos prote. Pažintinė nemokama paskaita vasario 8 d. 19 val. Paryžiaus Komunos g. 18A, „Aitvaro“ gimnazija. Tel. 8 699 61 455.

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

899105

902238

Naujos statybos 88 kv. m sodo namą, tinkamą gyventi žiemą. Tel. 8 682 59 085.

NAUJIENA! Šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malšinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. GROŽIUI: mezoterapija savo krauju – PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos priežiūrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros. SVEIKATAI: vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas.S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493767, mob. +370 620 67701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

SKYDLIAUKĖS FUNKCIJOS SUTRIKIMAI – BLOGOS SAVIJAUTOS PRIEŽASTIS. Ilgalaikis stresas, įtemptas darbas, jodo stygius, paveldėti genai – tokios dažniausios skydliaukės ligų priežastys. Jos nustatomos dviem iš dešimties Lietuvos gyventojų. Skydliaukės hormonus tirtis patariama esant: dažnam nuovargiui, odos ir plaukų sausumui, plaukų slinkimui, sutrikus cholesterolio lygiui, vidurių užkietėjimui, padidėjusiam kraujospūdžiui, mėnesinių ciklo sutrikimui. Iki 2012 m. sausio 31 d. SKYDLIAUKĖS HORMONAMS taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinė laboratorija. Registruotis tel. 8 607 94 033, (8 46) 213 470, 8 699 03 033, Šaulių g. 21 ir Jūreivių g. 19, Klaipėda. 868955

884048

NAUJIENA! Diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai (dėl kraujavimų, gimdos gleivinės ligų). Visos ambulatorinės ginekologinės paslaugos. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, Kuncų g. 12-54, Klaipėda, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt. 884049

ŽVEJŲ KULTŪROS CENTRE SALĖJE Nr. 203

SAUSIO 30 d. (pirmadienį) PRIIMAMI NAUJI ŠOKĖJAI

17.00 val. – 9–15 metų šokėjai į hip-hop šokių grupę 17.30 val. – 8–10 metų vaikai į šiuolaikinių šokių kolektyvą „SPRIGTAS“ 18.00 val. – 4–6 metų (bei vyresnio amžiaus iki 16 metų) berniukai ir mergaitės į sportinių šokių kolektyvą „GINTARAS“ 19.00 val. – moterys į Lotynų Amerikos solo šokių grupę 19.30 val. – suaugusieji į pramoginių šokių hobi klasės grupę Norintys pasiteirauti, negalintys atvykti į priėmimą ar pavėlavę, gali kreiptis tel. 8 698 49 947.

906166

Nebrangiai 8 a žemės sklypus Aukštkiemių kaime, 2 km iki Klaipėdos. Savininkas. Tel. 8 616 56 566. 893286

Savininkas parduoda tvarkingą 1 kambario butą 5/5 a. Gedminų g. 20. Kaina 72500 Lt. Tel. 8 618 04 089. 905991

Žemės sklypus namų statybai Slengiuose, su komunikacijomis, 3 km iki centrinio pašto. Tel. 8 609 07 270. 904049

Savininkas perka 2 kambarių butą tarp Laukininkų, Mogiliovo ir Smiltelės g. r. Be tarpininkų. Mokės grynais apie 90 000-105 000 Lt. Tel. 8 652 86 778. 904748

765802

AMBULATORIJA

905809

Kita Parduoda Baltarusiškus durpių briketus, kokybiškas akmens anglis (palaidas arba didmaišiuose). Tel. 8 657 95 758.

Paslaugos Valome sniegą. Ekskavatoriais JCB 3 cx galime pakrauti ir išvežti. Tel. 8 609 07 270. 904040

Perka

PASO PARENGIMAS IR PERŽIŪRA ĮMONĖJE

895876

Seminaro metu aptarime:  Profesinės rizikos veiksnius ir jų vertinimą;  Fizinių ir psichosocialinių veiksnių nustatymą;  Atliksime paso peržiūros ypatumų apžvalgą;  Atliksime prevencinių priemonių plano parengimą, jo įgyvendinimą įmonėje;  Išmoksite praktiškai užsipildyti pasą, sužinosite, į ką būtina atkreipti dėmesį. Seminaro dalyviams įteiksime:  Sertifikatą;  Užpildytą pavyzdinį pasą, pagal kurį galėsite parengti savo įmonės pasą. Kada? Kur?

Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Sausio 26 d. 10 val. Vasario 7 d. 10 val. Vasario 2 d. 11 val. Vasario 9 d. 11 val. Laisvės per. 77B Uosio g. 4 Rūtų g. 4 Tilžės g. 82A

Daugiau informacijos ir registracija tel. 8 686 76 493 arba e. paštu

e.sliupaite@darbusauga.lt

Nekilnojamasis turtas Nuoma

Unikali technologija Lietuvoje

Taisau siuvimo mašinas. Tel. 367 504, 8 652 75 340.

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

Kviečiame Jus ir Jūsų darbuotojus į praktinį seminarą

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

901931

895092

Perka

Vasario 15 dienai visos įmonės, įstaigos ir organizacijos turi būti užsipildžiusios, patikslinusios įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą.

894528

Nemokama vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūra. Ginekologų, urologų, kardiologų, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. Nėščiųjų priežiūra. Odos vėžio diagnostika naujausiu vokiečių FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Masažai, fizioterapinės procedūros. Naujiena – smegenų kraujagyslių tyrimas. Turintiesiems siuntimą echoskopiją, gastrofibroskopiją, rektoskopiją, neurologo konsultaciją dėl galvos svaigimo, reabilitacines procedūras apmoka ligonių kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profilaktiniai darbuotojų tikrinimai įmonėms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt.

KVIEČIA MOKYTIS ŠOKTI

Nešiojamųjų, stacionarių kompiuterių, Xbox, Playstation, Kinetic, spausdintuvų, navigacijų taisymas, pardavimas, atnaujinimas. Suteikiama garantija. Tel. 8 646 40 350.

Lietuvos miškų valdymo bendrovė „Girmedis“ perka statų mišką su žeme visoje Lietuvoje. Mokėsime brangiai. Rengiame miškotvarkos projektus. Tel. 8 612 12 058. 856249

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Individuali druskos haloinhaliacija. Metodas skiriamas atsiradus pirmiesiems ūminių respiratorinių ligų požymiams, sergantiems lėtiniu bronchitu, rūkantiems arba norintiems mesti rūkyti. Konsultacijos dėl Biologiškai Aktyvių Priedų (BAP) ir Transfer Faktorių vartojimo. Ypač dėl Transfer Faktorių – gamtinių imuninės sistemos korektorių, palaikančių optimalią sveikatos būklę. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. Lic. Nr.2682. 899333

Išnuomojamas 2 kambarių butas su baldais ir buitine technika (tvarkingas) Taikos pr. 4. Kaina 450 Lt. Tel. 8 657 94 555. 904977

Parduoda Butus naujos statybos name, centre. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668. 894410

1 kambario butą Ginduliuose (tvarkingas, plastikiniai langai, pigus išlaikymas, yra darželis, ūkinės patalpos, 2 rūsiai, kaina 69 000 Lt). Tel. 8 678 54 567. 905141

2 kambarių butą su holu Varpų g. (pirmasis aukštas jungtas su rūsiu, ten įrengta pirtis, dušas, WC). Kaina 180000 Lt. Tel. 8 655 07 269.

Paslaugos Kviečiame švęsti jubiliejus, gimtadienius, vestuves kaimo turizmo sodyboje netoli Platelių ežero. Tel. 8 615 83 996, e. paštas skridailiene@gmail.com. 906014

Automobiliai Autoserviso paslaugos

Paskolos Teikiame įv. paskolas Jūsų poreikiams. Konsultuojame nemokamai. Herkaus Manto g. 7/M.Mažvydo al. 2, tel. 8 650 33 238, e. p. klaipėda@soscredit.lt, www.soscredit.lt. 898569

Perka

Gydytojų specialistų konsultacijos, echoskopijos, priklausomybių (alkoholio, rūkymo) gydymas lazeriu, masažai, stangrinančios procedūros po gimdymo, aparatinės kosmetologinės procedūros, mezoterapija, plaukų bei kapiliarų šalinimas IPL aparatu. Kviečiame įsigyti DOVANŲ KORTELES ir nustebinti mylimus žmones. VASARIO mėnesį ypatingi pasiūlymai Valentino dienos proga: romantiškas kompleksas dviems „Akimirka dviese“ - tik 239 Lt, „Perlų oazė JAI“ – 199 Lt; „ Atgaiva sielai JAM“ – 99 Lt; jauninanti veido procedūra „Lymphobiony“ – 105 lt; lipokavitacija+presoterapija – 99 lt; lipokavitacija+vakuuminis masažas – 129 Lt. Sveikatos ir grožio klinika, Šermukšnių g. 15, Klaipėda, www.sgklinika.lt, tel. 8 615 45 644, el. p. klaipeda@sgklinika.lt.

Anglų kalbos kursai (individualiai arba grupėje). Kaina sutartinė. Registruotis tel. 8 699 73 558.

Naują 3 kambarių 60 kv. m butą (1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735.

Nebrangiai, greitai perkraustome (Klaipėdos mieste 1 val. - 30 Lt), išvežame senus baldus, buitinę techniką. Krovėjai. Be poilsio dienų. Tel. 8 688 77 722.

898591

903869

902244

902347

903585

poilsis, kelionės

905791

3 kambarių 68 kv. m butą Dragūnų g. 1 (visiškai įrengtas, baldai, buitinė technika, 7 aukštas, įstiklinta lodžija, 330 000 Lt). Tel. 8 615 17 947. 902259

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas (apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

Mokymas

902250

Kiti kursai

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 900830

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637. 905912

Buitis ir technika Paslaugos

Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. 895271

Perkame įvairių markių automobilius su defektais ir be jų. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 607 93 120. 896608

Transporto paslaugos Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija - www.lietuvalondonas.com. 902488


17

ĹĄeĹĄtADIENIS, sausio 28, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Darbas SiĹŤlo darbÄ…

KlaipÄ—dos transporto ÄŻmonÄ— ieĹĄko CE kategorijos vairuotojo dirbti Danijoje (4 savaitÄ—s Danijoje, 1 savaitÄ— namie). Tel. 8 699 45 408.

Naujai atidaromai maisto prekiĹł parduotuvei KlaipÄ—doje reikalingas (-a) apsaugos darbuotojas (-a). Tel. 8 680 56 172.

905988

904695

UAB „VakarĹł statybĹł sistemos“ reikalingi: laivĹł vamzdynĹł suvirintojai, laivĹł vamzdynĹł surinkÄ—jai-montuotojai (gali bĹŤti brigada). Tel. 8 685 59 221. 905372

Anglija! NarcizĹł skynimas, darbas ĹĄiltnamiuose. AnglĹł k. nebĹŤtina. Kaina 400 Lt! www.extratravel.lt. Tel. +370 688 15 532. 903165

Agentōra BALTUS ieťko nekilnojamojo turto vadybininkų. Geros darbo sąlygos. Draugiťkas kolektyvas. Privalumas – patirtis. Tel. 8 616 99 674, info@baltus.lt. 905307

BesipleÄ?ianÄ?iai ÄŻmonei reikalingos ÄŻkainotojos (nustatyti dÄ—vÄ—tĹł rĹŤbĹł kainÄ…) ir pardavÄ—jos-konsultantÄ—s. CV siĹłskite e. paĹĄtu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712. 902566

Olandijos parduotuvÄ—, prekiaujanti rankĹł darbo lietuviĹĄkais suvenyrais, ieĹĄko gamintojĹł, kurie gali teikti medienos, molio, gintaro, lino, tekstilÄ—s gaminius. Tel. +31618328041, e. paĹĄtas ambervooru@gmail.com. 905222

Reikalingos valytojos oficialiai dirbti Anglijoje. Geras atlyginimas, apmokamos atostogos, apgyvendiname. AnglĹł k. nebĹŤtina. Tel. +447955504578, www.sunlightcleaning.co.uk. 897788

UAB „Iremas“ filialas „Kelmerta“ nuolat dirbti reikalingi: vyr. energetikas ir portaliniĹł kranĹł elektrikai. Geros darbo sÄ…lygos, visos socialinÄ—s garantijos. Tel. 399 430. 900244

UAB „IREMAS“ filialas „Kelmerta“ reikalinga buhalterÄ—. Reikalavimai: darbas „Edrana“ apskaitos programa, darbo uĹžmokesÄ?io skaiÄ?iavimas, darbas su vykdomaisiais dokumentais, kompiuterinÄ—s Ĺžinios. CV siĹłsti virfin.kelmrta@klasco.lt. Tel. 399 563.

Statyba ir statybinÄ—s medĹžiagos Paslaugos Apdaila, pamatai, mĹŤrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelÄ—s, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

.CDKCWUKCKRCVKPMCOCV[VKPCWLQUGNGMVTKPôUdIKOKOâpsKwRN[PQNCWMQRTCFGFCF[IVKpRCOCVCKRQ VQRCUVCVCKXôNKCWOQPVWQLCOKĊTGPIKOCKKTICNKCWUKCKRTCFGFCOCICOKPVKwKNWOCKTGNGMVTQUGPGTIKLC&CN[XCWLWXKUQUGRTQLGMVQX[UV[OQUKUVCFKLQUGPWQTGPIKOQKMKĊTGPIKOŇRCNGKFKOQ

892012

&CTKWU.GNGKXC+PzKPKGTKWUsOGEJCPKMCU

Gaminame, montuojame geros kokybÄ—s puĹĄies, uosio, Ä…Ĺžuolo duris, laiptus. Betonuojame laiptus. Tel. 8 683 67 785.

Mes ieĹĄkome

900645

,#70'50+1,1'.'-6415+0m+0+'4+#75

Parketas iĹĄ Ä…Ĺžuolo ir uosio. Visos klojimo, ĹĄlifavimo ir restauravimo paslaugos. Naudojame savo arba uĹžsakovo medĹžiagas. Tel. 8 688 27 195.

MWTVKGPGTIKLâCVGKVKGUMCTVQOU

903267

/GUKGwMQOG,CWPGUPKQLQGNGMVTQUKPzKPKGTKCWURTKUKLWPIVKRTKGOĿUŇMQOCPFQUPCWLCKUVCVQOQLGVGTOQƂMCEKPôLGGNGMVTKPôLG -NCKRôFQLG ,ĿUDĿUKVGCVUCMKPICUWzUCWICWUKTGHGMV[XCWUGNGMVTKPôUFCTDQWzVKMTKPKOâTĿRKPUKVôUGNGMVTQUĊTGPIKPKŇPWQNCVKPGRTKGzKĿTC IGFKOŇPWUVCV[OWDGKLŇRCwCNKPKOW

Visi santechnikos darbai: vandentiekis, kanalizacija, centrinis ĹĄildymas, katilinÄ—s. KaminĹł ÄŻdÄ—klai. IlgametÄ— patirtis. Garantija. Tel. 8 686 29 345.

6CKRRCVDGPFTCFCTDKCWUKVGUWCWVQOCVKMQUUTKVKGUURGEKCNKUVCKUDGKDGPFTCFCTDKCWFCOKUWGNGMVTQUKPzKPKGTKWOKX[MF[UKVG MKVCULQRCXGUVCUWzFWQVKU

895436

DÄ—mesio

/GUUKĿNQOGXKUCUUQEKCNKPGUICTCPVKLCUUCWIKCUKTUVCDKNKCUFCTDQUâN[ICUVCTRVCWVKPôLGĊOQPôLGFCTDâUWOQFGTPKCWUKQOKU VGEJPQNQIKLQOKURKTOQLG$CNVKLQUwCN[UGDKQMWTQKTCVNKGMŇVGTOQƂMCEKPôLGGNGMVTKPôLG /GUVCKRRCVUKĿNQOGICWUŇOQM[OŇRCMGVâFCTDQRTCFzKQLGDGKVQNKOGUPKQPWQNCVKPKQVQDWNôLKOQICNKO[DÜ

Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, ĹĄaldytuvas parai - 36 Lt, perveĹžimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200.

/GUVKMKOôUMCF,ĿUVWTKVGPGzGOGUPĊPGKCWMwVGUPĊLĊPGWPKXGTUKVGVKPĊVGEJPQNQIKPôUMT[RVKGUKwUKNCXKPKOâDGKPGOCzGUPÜ PGKOGVŇRCVKTVĊFKTDCPVUWGNGMVTQUĊTGPIKPKCKUKMKMXIGPGTCVQTKCWUzCFKPKOQUKUVGOCTGNKPGCRUCWICGNGMVTQUUMKTUV[OQ ĊTGPIKPCKU

885005

Vasario 2 d. 18 val. PuodĹžiĹł g. 1 gydytoja iĹĄ Rygos IlzÄ— JansonÄ— (60 knygĹł autorÄ—, 40 metĹł darbo patirtis) kvieÄ?ia gydytis pagal unikaliÄ… sistemÄ…. Knygos „Kaip nesusirgti vÄ—Ĺžiu“ pristatymas. Paskaita, seansas. TurÄ—ti vandens, druskos, medaus, nuotraukÄ…, kambario planÄ…. Tel. 8 685 74 347, 00371 295 472 89; www.dziedniece.lv.

/GUVCKRRCVVKMKOĂ´ULQIVWTKVGRWKMKWUFCTDQMQORKWVGTKWÄŠIÄżFzKWUUWRTCPVCVGFCTDQUCWIQUUXCTDâIGDCVGITGKVCKTGCIWQVK GMUVTGOCNKQUGUKVWCEKLQUGOĂ´IUVCVGFKTDVKMQOCPFQLGPQTKVGKTIGDCVGITGKVCKOQM[VKU 5CXQI[XGPKOQCRTCw[OWUUWPWQTQFCd,CWPGUP[UKUGNGMVTQUKPzKPKGTKWUqUKŇUMKVGKTFCWIKCWKPHQTOCEKLQUVGKTCWMKVĂ´UOÄżUŇ FCTDWQVQLŇCVTCPMQURCTVPGTKŇd%QPUWNV*4pGNGMVTQPKPKWRCwVWEX"EQPUWNVJTNVCTDCVGNGHQPW KMKO 8CUCTKQF -QPĆ‚FGPEKCNWOCUICTCPVWQLCOCU/ÄżUŇCVTCPMQURCTVPGTKCKp%QPUWNV*4qUWUKUKGMUVKMUWTGKMCNCXKOWUCVKVKPMCPĂŞKCKU MCPFKFCVCKU

903858

UAB „Sabelija“ ÄŻ savo kolektyvÄ… ieĹĄko projekto vadovo. Darbo pobĹŤdis: darbĹł saugos projektĹł ÄŻgyvendinimas. Vadovavimo patirtis - privalumas. Gyvenimo apraĹĄymus siĹłskite e. paĹĄtu personalas@darbusauga.lt.

897856

YYYHQTVWONVMCTLGTC

KlaipÄ—dieÄ?iai, neiĹĄsiskirstykite po pasaulÄŻ, ieĹĄkodami laimÄ—s, bet junkitÄ—s prie Kristinos BrazauskienÄ—s DemokratinÄ—s darbo ir vienybÄ—s partijos nariĹł ir kartu kurkime orĹł gyvenimÄ… savo valstybÄ—je! KvieÄ?iame ateiti ÄŻ steigiamos partijos susirinkimÄ…, kuris vyks 2012 01 31 18 val. vieĹĄbuÄ?io „Amberton“ konferencijĹł salÄ—je. Tel. 8 677 26 777.

900508

Konkursai 2TCFôLÜUFKTDVKPQTôLCWMWQITGKêKCWĊUKNKGVKĊMQNGMV[XâMCFCPIKDWXCW KTXKUFCTGUW LCWPKCWUKCUFCTDWQVQLCUOĿUŇĊOQPôLGjKCPFKGPCwMQPVTQNKWQLWMCVKNKPôUFCTDâDGKOCPRCXCNFzKWUFCTDWQVQLWU&KTDFCOCU (QTVWOpPQTôêKCWVQNKCWMGNVKOGKUVTKwMWOQN[IĊKTVQDWNKPVKUCXQMXCNKƂMCEKLâsVKMKWQUKVCRVKUCXQUTKVKGU RTQHGUKQPCNW Dmitrij Nabolotnyj-CVKNKPKŇXKTwKPKPMCU

Mes ieĹĄkome

905356

UAB „MĹŤsĹł namĹł valdos“ (ÄŻmonÄ—s kodas 140336725, Kauno g. 5, KlaipÄ—da) ieĹĄko rangovo daugiabuÄ?io gyvenamojo namo S.Daukanto g. 43, KlaipÄ—da, stogo remonto darbams atlikti. KainĹł apklausos konkurso sÄ…lygas galima gauti Kauno g. 5, KlaipÄ—da. PasiĹŤlymĹł lauksime iki 2012 m. vasario 17 d. 9 val. Informacija tel. 8 699 40 293. 905239

j#.6-#.8+ņ+4578+4+061,1 MWTVKGPGTIKLâCVGKVKGUMCTVQOU /GUKGwMQOGwCNVMCNXKŇDGKUWXKTKPVQLQRTKUKLWPIVKRTKGOÄżUŇMQOCPFQUPCWLCKUVCVQOQLGVGTOQĆ‚MCEKPĂ´LGGNGMVTKPĂ´LG -NCKRĂ´FQLG,ÄżUDÄżUKVGCVUCMKPIKWzOGEJCPKPKŇÄŠTGPIKPKŇRTKGzKÄżTâCVNKMUKVGPGUWFĂ´VKPIWUÄŠTGPIKPKŇTGOQPVQKTVGEJPKPKQ CRVCTPCXKOQFCTDWU 6CKRRCVGNGMVTKPĂ´UUWUVQLKOŇOGVWDÄżUKVGCVUCMKPICUWzTCPIQXŇX[MFQOŇFCTDŇRTKGzKÄżTâ /GUUKÄżNQOGXKUCUUQEKCNKPGUICTCPVKLCUUCWIKCUKTUVCDKNKCUFCTDQUâN[ICUVCTRVCWVKPĂ´LGÄŠOQPĂ´LGFCTDâUW OQFGTPKCWUKQOKUVGEJPQNQIKLQOKURKTOQLQLG$CNVKLQUwCN[UGDKQMWTQKTCVNKGMŇVGTOQĆ‚MCEKPĂ´LGGNGMVTKPĂ´LG /GUVCKRRCVUKÄżNQOGICWUŇOQM[OŇRCMGVâFCTDQRTCFzKQLGDGKVQNKOGUPKQPWQNCVKPKQVQDWNĂ´LKOQICNKO[DĂś /GUVKMKOĂ´UMCF,ÄżUVWTKVGPGzGOGUPÄŠPGKCWMwVGUPÄŠLÄŠOGEJCPKMQUMT[RVKGUKwUKNCXKPKOâDGKPGOCzGUPĂśPGKOGVŇ OGEJCPKPKŇÄŠTGPIKPKŇTGOQPVQDGKVGEJPKPKQCRVCTPCXKOQFCTDŇRCVKTVÄŠ/GUVCKRRCVVKMKOĂ´ULQIIGDCVGUMCKV[VK DTĂ´zKPKWUDGKDTCKz[VKFGVCNKŇGUMK\WUCVNKMVKVKMUNKWUFGVCNKŇOCVCXKOWU6CKRRCVVKMKOĂ´ULQIVWTKVGFCTDQUWMQORKWVGTKW ÄŠIÄżFzKWU +wMCPFKFCVŇÄŠUWXKTKPVQLQRQ\KEKLâVCKRRCVVKMKOĂ´ULQIVWTKVGUWXKTKPKOQRCVKTVKGUDGKUWXKTKPKOWKGNGMVTCTGKMCNKPIWU RCz[OĂ´LKOWU 5CXQI[XGPKOQCRTCw[OWUUWPWQTQFCdjCNVMCNXKUqCTDCp5WXKTKPVQLCUqUKŇUMKVGKTFCWIKCWKPHQTOCEKLQUVGKTCWMKVĂ´UOÄżUŇ FCTDWQVQLŇCVTCPMQURCTVPGTKŇd%QPUWNV*4pGNGMVTQPKPKWRCwVWEX"EQPUWNVJTNVCTDCVGNGHQPW KMKO8CUCTKQF -QPĆ‚FGPEKCNWOCUICTCPVWQLCOCU/ÄżUŇCVTCPMQURCTVPGTKCKp%QPUWNV*4qUWUKUKGMUVKMUWTGKMCNCXKOWUCVKVKPMCPĂŞKCKU

YYYHQTVWONVMCTLGTC

ÄŽvairĹŤs Ĺ veicariĹĄki skaitmeniniai „Phonak“ klausos aparatai nuo 600 Lt. Kreiptis Taikos pr. 8, KlaipÄ—da. Tel. (8 46) 254 441. www.klausosaparatai.lt. 892557


18

šeštADIENIS, sausio 28, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. ir www.tiketa.lt. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Sausio 28 d. 18 val. – E.E.Schmitt. „Oskaras ir ponia Rožė“. 2 dalių elegija. Rež. P.Gaidys. Vasario 4 d. 12 val. – S.Maršak. „Katės namai“. 2 dalių spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Vasario 10 d. 18 val. – G.Grajauskas. „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. 2 dalių tragikomedija. Rež. J.Vaitkus. Vasario 15 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Pro-

duktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas. Vasario 17 d. 18 val. – I.Turgenev. „Įnamis“. 2 dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Vasario 22 d. 18 val. – M.Gavran. „Viskas apie moteris“. 1 dalies spektaklis. Rež. D.Tamulevičiūtė.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Jubiliejinis XXV sezonas Sausio 28 d. 18.30 val. – P.Abraham. „Balius Savojoje“. Atliekama pagal „Octava Music Australia“ Pty.Ltd. aranžuotę. Sausio 29 d. 15 val. Kolonų salėje skelbtas spektaklis „Drambliuko Babaro istorija“ atšaukiamas. Bilietai keičiami arba grąžinami teatro kasoje.

Vasario 3 d. 18.30 val. – Z.Liepinš. „Paryžiaus katedra“. 3 v. opera-melodrama. Vasario 4 d. 18.30 val. skelbta operetė „Šikšnosparnis“ atšaukiama. Bilietai keičiami arba grąžinami teatro kasoje. Vasario 10 d. 18.30 val. – G.Kuprevičius. „Veronika“. 2 v. miuziklas. Vasario 11 d. 18.30 val. – „Kruvinos vestuvės“ pagal A.Piazzolla miuziklą. 2 d. šokio spektaklis pagal fonogramą. Vasario 14 d. 18.30 val. – Valentino dienai. Operetė „Mano meilė“. Teatralizuotas koncertas. Vasario 17, 18 d. 18.30 val. – R.Paulas .„Sesuo Kerė“. 2 d. miuziklas pagal fonogramą. Vasario 19 d. 15 val. – B.Pavlovskis. „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 2 v. baletas vaikams. Vasario 23 d. 18.30 val. – „Meilės uostas“. 1 d. džiazo šokio spektaklis. Vasario 24 d. 18.30 val. – J.Strauss. „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. Vasario 25 d. 18.30 val. – J.Stein, J.Bock, Sh.Harnick. „Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas. Vasario 26 d. 17 val. Kolonų salėje – koncertas „Iš mano svajonių“.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Sausio 29 d. 12 val. – teatralizuotas koncertas mažiesiems „Kaip Šarka ir Pelėdžiukas dūdų klausė“. Dalyvauja L.Zubė (aktorius), Klaipėdos brass kvintetas: V.Bružas (meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), S.Sugintas (trombonas), A.Ulteravičius (valtorna), J.Dargis (tūba). Šeimos bilietas: perkant 3 ir daugiau bilietų – 30 proc. nuolaida. Vasario 2 d. 8 val. – „Jūra miške“. Liudas Mockūnas (saksofonas), Petras Geniušas (fortepijonas). Vasario 10 d. 18 val. – „Mozartas: visi koncertai fortepijonui ir orkestrui VI“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas Mindaugas Bačkus. Dirigentas ir solistas Alexander Paley (fortepijonas, JAV). Vasario 15 d. 18 val. – „Dainos takai baltieji“. Koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Algirdas Janutas (tenoras), Gražina Zalatorienė (fortepijonas), Gražina Urbonaitė (aktorė). Vasario 22 d. 18 val. I a. fojė – „Solo meditacija“. Martynas Švėgžda von Bekker (smuikas). Vasario 24 d. 18 val. – „Žaismingos muzikos orkestras IX“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas Mindaugas Bačkus. Dirigentas Mindaugas Piečaitis. Svečias Michael Siefke (kūno perkusija, Vokietija). Dalyvaus Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos moksleiviai, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros studentai. Vasario 29 d. 18 val. – „Poeto meilė“. Merūnas Vitulskis (tenoras), Justas Šervenikas (fortepijonas). Kiti renginiai Vasario 10 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera-komedija „Žirklės“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 11 d. 18 val. – gyvo garso muzikinė komedija „Meilė ir taika“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt Vasario 12 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai. J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“. Rež. V.Masalskis. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 13 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Mano žmonos vyras“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 14 d. 18 val. – Mantas su grupe. Akustinis koncertas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 16 d. 18 val. – Domino teatro komedija „Radijo ereliai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 17 d. 19 val. – komedija „Urvinis žmogus“. Bilietais prekiauja „Tiketa“.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Sausio 29 d. 15 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Premjera „Žvangutis“. 2 dalių spektaklis jaunimui pagal K.Sajos

apysaką. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 12 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Sausio 29 d. skelbtas Andriaus Kaniavos ir sunkiosios muzikos orkestro „Musė“ koncertas atšauktas. Bilietus galima grąžinti iki vasario 12 d. Vasario 2 d. 18 val. didžiojoje salėje – vakaras-susitikimas su Algimantu Čekuoliu „Kas laidon nesudėta...“ Bilieto kaina 23– 53 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 2 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. A.Škėma. Premjera „Kalėdinis vaizdelis“. Rež. D.Malajavas. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“.

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Sausio 27 d. 18 val. – premjera. Spektaklis suaugusiesiems „Šalia“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Sausio 28 d. 12 val. – lėlių vaidinimas patiems mažiausiems „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Sausio 29 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai „Suraskim pasaką“. Rež. L.Beržinienė. LCC tarptautinis universitetas (Kretingos g. 36) Sausio 29 d. 18 val. – Klaipėdos krikščioniškas kitoks kino klubas pristato filmą „Laiškai tėvui Jokūbui“. Nemokamai. Klaipėdos etnokultūros centras Meno kiemo dirbtuvės (Daržų g. 10) Penktadieniais 16.30 val., šeštadieniais 10 val. Projekto „Tradicija šeimai“ edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių gamyba“. Registruotis tel. 310 022. Etnokultūros centro salė (Daržų g. 10) Sausio 29 d. 14 val. – pašnekesys su etnologe G.Kadžyte „Grabnyčios, šv. Blažiejus, šv. Agota liaudies tradicijoje“. Nemokamai. Vasario 3 d. 16 val. – prof. B.Kerbelytės knygos „Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės“ pristatymas. Renginį ves prof. dr. R.Balsys. Vasario 7, 8, 9, 13, 14 d. – užsakomieji edukaciniai renginiai „Einam užgavėniauti!“. Registruotis tel. 310 022. Konsultacijos Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki vasario 26 d. tarptautinė paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“. Edukacinės ekskursijos po parodas. Registracija virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Sausio 28 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Mozaikos raštai“. Vasario 4 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Autoportretas“. Vasario 11 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Spalvų pasaulis – piešimas parodoje“. Vasario 18 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Fraktalinis piešimas“. Vasario 25 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Piešimas ant akmenukų“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Vasario 2–5 d. prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai 2012“. Bilieto kaina 8 Lt. Vasario 2 d. 18 val. P.Etaix „Išsiskyrimas 11“, „Svarbiausia – sveikata 1‘05“; 19.30 P.Etaix „Didžioji meilė 1‘26“. Vasario 3 d. 18 val. P.Etaix „Gražių sukaktuvių 12“, „Gerbėjas 1‘25“; 20 val. J.Tati „Eismas 1‘33“. Vasario 4 d. 16 val. „Karščio banga 1‘32“; 18 val. J.Tati „Pramogų metas 1‘54“. Vasario 5 d. 16 val. J.Tati „Pono Julo atostogos 1‘28“; 18 val. P.Etaix „Jojo 1‘32“. Vasario 8 d. 18 val. edukacinės programos „Rupert“ pristatymas.

Vasario 17–24 d. „Vokiečių kino dienos 2012“. Bilieto kaina 4 Lt. Vasario 17 d. 17.30 val. „Miego liga“. Vasario 18 d. 16 val. „Smėlio žmogus“, 18 val. „Almanya“. Vasario 19 d. 16 val. „Nematomoji“. Vasario 20 d. 17 val. „Daina manyje“. Vasario 21 d. 17.30 val. „Manipuliacija“, 19 val. „Kas, jei ne mes“. Vasario 22 d. 17.30 val. „Vakarai“, 19 val. „Be tėvo“. Vasario 23 d. 17.30 val. „Skyriaus piratai“, 19 val. „Netyčia pagrobus ponią Elfrydę Ot“. Vasario 24 d. 17.30 val. „Didžiojo Katerio gyvenimas“. Kovo 15–16 d. tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) Iki vasario 10 d. vieno objekto instaliacija „Vitrina“. Projekte dalyvaus A.Stasionytė, L.Kulbytė, J.Skučaitė. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Tapybos kursai suaugusiesiems. Dėstytoja tapytoja I.Leščinskaitė. Trukmė – 1 mėn. Vyks 6 užsiėmimai, vienas užsiėmimas 3 val. Mokama. Registracija tel. 8 603 76 557, e. paštu ilescinskaite@gmail.com.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1, tel. 313 580) Iki vasario 15 d. V.Karaciejaus fotografijų paroda „Klaipėdos metamorfozės“, skirta Klaipėdos miesto 760 m. jubiliejui.

Marginių salonas (Sukilėlių g. 4) Sausio 31 d. 16 val. atidaroma jubiliejinė S.Vilkienės (2011 m. konkurso „Metų mokytoja“), jos dukters Eglės ir anūkų karpinių paroda. Veiks iki vasario 18 d.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia Prano Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Vasario 5 d. 14 val. sekmadienio popietė šeimoms „Kaligrafiniai žaidimai“. Iki kovo 1 d. tarptautinė kaligrafijos ir rašto meno paroda „Kaligrafija ant burių“, skirta Klaipėdos m. 760 metų jubiliejui. Iki rugsėjo 12 d. „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“. Antradieniais 16.30 val. dailės studija suaugusiesiems. „Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) III a. holas – vasario 1 d. 14 val. A.Miežio tapybos darbų parodos atidarymas. Veiks iki kovo 20 d.

bibliotekos Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji savivaldybės biblioteka viešoji biblioteka Girulių biblioteka-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki vasario 18 d. Gabrielės Jurevičiūtės personalinės paroda „Požiūris“. Debreceno filialo „Pempininkų“ vaikų padalinys (Taikos pr. 79/81A) – iki vasario 4 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio klubo „Draugystė“ dailės studijos darbų paroda „Žiemos vitražai“.

Klaipėdos apskrities Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės ievos simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Galerija 1P – iki vasario 29 d. S.Žaltausko vieno paveikslo paroda „M. K. Č“. Galerija 13L – iki vasario 2 d. fotomenininko V.Strauko fotografijų paroda. III a. holas – iki vasario 3 d. grupės „Idėja Fix“ tapybos darbų paroda „Už paraštės“. Vaikų literatūros skyrius – iki vasario 15 d. Irinos Novičenko fotografijų paroda „Kelionių įspūdis“. Bibliotekos kavinė „Bistro ’25“ – iki sausio 30 d. Petro Šikšnelio fotografijų paroda „Ten, kur...“. Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki vasario 10 d. Jono Tarasevičiaus tapybos paroda „Žiemos vakarais“.


19

šeštADIENIS, sausio 28, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymo centras „Gimnazita“

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

kursai

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Šv.Valentino dieną šilumos ištroškusiųjų laukia nepamirštamas vakaras. Šią meilės šventę kviečiame sutikti jaukiame bei pilname romantikos restorane „Vienaragio malūnas“. Skambant jausmingai saksofono muzikai, galėsite mėgautis ypatingais restorano patiekalais.

šokiai

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata Teniso arena

Šokių studija „SVAJONĖ“

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Kviečiame į kelionę po Braziliją, Argentiną, Čilę, Peru, Ekvadorą, Panamą, Kolumbiją ir JAV! Tai puiki galimybė pasimėgauti nuostabiais sambos ritmais, atsigauti nuo mūsų žiemos ir prisirinkti gyvenimo vertų įspūdžių. Kelionė vyks 2012 03 02 – 28 Kelionės kaina nuo 12498 Lt asm.

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

Programą rasite www.krantas.lt Liepų g. 48b, Klaipėda, informacija tel. 8 698 15 711, info@sokiustudija.lt, www.sokiustudija.lt. Linijos šokių pamokos damoms ir merginoms Poriniai pramoginiai šokiai suaugusiems Funky Jazz šokių pamokos merginoms Argentinos tango pamokos Sportiniai šokiai vaikams Individualios pamokos Vestuviniai šokiai NAUJIENA KLAIPĖDOJE!!! Šokių pamokos mamytėms su kūdikiais nešioklėse Pramoginių šokių vakarai.

gėlės Tik gėlės

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

JOGOS CENTRAS

Naujas pažintinių kelionių sezonas! Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/ rudens pažintines keliones autobusu ir lėktuvu.

Kviečiame pasinaudoti didžiausiomis nuolaidomis iki vasario 15 d.: • Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms kelionėms; • Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms. Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu tik 50 Lt asmeniui; Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

Litamicus

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms).

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt www.jogos-centras.lt Šaulių g. 19, Klaipeda, tel. 8 614 06 033 JOGOS CENTRAS Jogos centre galite susipažinti su jogos meistro Šivanandos susisteminta (integralia) joga. Mieli klaipėdiečiai, kviečiame jus į nemokamus klasikinės jogos užsiėmimus nuo sausio 23 d. iki vasario 12 d. Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais 19.15 val. o antradieniais ir ketvirtadieniais 6.20 val.

Vizos: Rusijos viza – nuo 170 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


Orai

Savaitgalį ir pirmadienį spaus šaltis – naktimis temperatūra gali nukristi žemiau 20 laipsnių. Snigti neturėtų. Šiandien bus 9–12 laipsnių šalčio. Sekmadienio naktį numatoma 15–20, dieną 10–13 laipsnių šalčio. Pirmadienio naktį speigas paspaus dar labiau: termometro stulpelis, prognozuojama, rodys 23 laipsnius žemiau 0. Dieną turėtų būti 12–14 laipsnių šalčio.

Šiandien, sausio 28 d.

–11

–9

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis)

–12

Šiauliai

Klaipėda

–12

Panevėžys

–11

Utena

–9

8.37 17.00 8.23

28-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 338 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

Tauragė

–11

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +7 Berlynas –3 Brazilija +28 Briuselis +5 Dublinas +5 Kairas +18 Keiptaunas +27 Kopenhaga 0

kokteilis Is­to­ri­jos, ver­čian­čios šyp­te­lė­ti Ir 2012-ai­siais esa­me ne šven­tie­ji. Po­ li­ci­jos pra­ne­ši­mai mir­ga nuo įvai­riau­ sių nu­s i­kal­t i­mų, pa­žei­d i­mų, pa­k ly­ di­mų. Šio­je įvy­k ių jū­ro­je „Kok­tei­l is“ įžvel­gė ir links­mes­nių epi­zo­dų.

Praha 0 Ryga –9 Roma +8 Sidnėjus +27 Talinas –11 Tel Avivas +14 Tokijas +5 Varšuva –6

Vėjas

2–7 m/s

Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-11

-9

-10

-11

7

-13

-9

-12

-14

7

rytoj

pirmadienį

-11

–11

Alytus

Vardai Šiandien: Gedgaudas, Leonidas, Liaudginas, Mamertas, Nijolė, Tomas, Odas.

sausio 28-ąją

Rytas

-15

Marijampolė

Vilnius

Rytoj: Aivaras, Gildas, Girkantas, Pranciškus, Valerijus, Žibutė.

orai klaipėdoje

No­rė­jo pa­žiū­rė­ti dau­giau lai­dų Štai Ra­sei­n ių ra­jo­ne iš­dau­žę ve­ran­ dos lan­go stik­lą, į na­mą įsi­bro­vė du kau­kė­t i as­me­nys. Ke­le­tą kar­t ų trink­ te­lė­ję šei­m i­n in­k ui, jie pa­g ro­bė pa­ly­ do­vi­nės te­le­vi­z i­jos skait­me­ni­n į im­tu­ vą. Plė­ši­kai po­l i­ci­nin­kams die­va­go­jo­ si, kad ne­ma­tė kai ku­rių te­le­vi­zi­jos ka­ na­lų, to­dėl ry­žo­si to­k iam žy­g iui.

Londonas +6 Madridas +6 Maskva –11 Minskas –16 Niujorkas +5 Oslas –2 Paryžius +5 Pekinas +2

–12

–11

-13

-14

6

1725 m. mi­rė Ru­si­jos ca­ ras nuo 1686 me­t ų Pet­ ras Di­dy­sis. 1788 m. Aust­r a­l i­j o­j e įkur­ta pir­mo­ji trem­ti­nių gy­ven­vie­tė. 1909 m. bai­gė­si JAV ad­ mi­nist­ra­vi­mas Ku­bo­je. 1935 m. Is­pa­n i­ja ta­p o pir­mą­ja pa­sau­l io vals­ ty­be, ku­rio­je bu­vo le­ga­ li­zuo­ti abor­tai. 1943 m. Adolf Hit­ler mo­ bi­l i­za­vo vi­sus suau­g u­ sius ša­l ies gy­ven­to­jus ka­rui.

1955 m. Pa­ry­žiu­je gi­mė Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tu 2007 m. ge­gu­žės 6 d. iš­ rink­tas Ni­co­las Sar­ko­zy.

1986 m., vos pa­k i­lęs iš Ka­n a­ve­r a­lo iš­k y­š u­l io Flo­r i­do­j e, spro­go JAV kos­m i­n is lai­vas „Chal­ len­ger“: žu­vo vi­si 7 įgu­ los na­riai. 1991 m. so­vie­tų da­li­niai už­puo­lė ir nu­nio­ko­jo du Lie­t u­vos mui­t i­nės po­ stus. 1998 m. ita­lų dai­l i­n in­ ko ir skulp­to­r iaus Mi­ che­lan­ge­lo pa­veiks­las „Kris­tus ir Sa­ma­ri­jos mo­ te­ris“ bu­vo par­duo­tas už 7,4 mln. do­le­rių.

D.Moore prisiuostė? Su­ner­vi­no po­li­ci­nin­kus Siek­da­mas iš­veng­t i ad­m i­n ist­ra­ci­nės nuo­bau­dos už ke­l ių eis­mo tai­syk­l ių pa­žei­di­mą (va­ž ia­vo de­gant drau­d žia­ mam švie­so­fo­ro sig­na­lui), vai­ruo­to­jas po­li­ci­nin­kams da­vė 50 li­tų ky­šį. Ži­no­ da­mas, kad ne­ga­li­ma duo­ti į ran­kas, jis ku­piū­rą pa­dė­jo tarp prie­ki­nių au­to­mo­ bi­l io sė­dy­nių. Gal šis fak­tas bū­tų neiš­ ki­lęs į vie­šu­mą, bet pa­žei­dė­jas su­ma­ nė pi­ni­gus pa­siim­ti. Toks šykš­tu­mas, ko ge­ro, įsiu­ti­no pa­rei­g ū­nus. Vi­sas vy­ ko, ži­no­ma, Kau­ne.

Holivudo žvaigždė Demi Moore, išrašyta iš medicinos centro Los Andžele, atsidūrė gandų sūkuryje.

„„Spei­gas: atei­nan­tį sa­vait­ga­lį ir ki­tą sa­vai­tę pro­gno­zuo­ja­mi šal­ti orai, nak­ti­mis oro tem­pe­ra­tū­ra kris net iki

15–18 laips­nių šal­čio. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Į pa­jū­rį at­slinks šal­čiai Nu­pir­ko ka­tę mai­še O skuo­d iš­k is, in­ter­ne­to sve­t ai­nė­ je pa­ma­tęs mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, su­de­ rė­jo su ne­ž i­no­mu par­da­vė­ju. Ga­vęs pra­ne­ši­mą apie gau­tą siun­ti­nį, nu­vy­ ko į Skuo­do pa­što sky­r ių ir su­mo­kė­ jo 537 li­t us. Par­si­ne­šęs į na­mus ne­ ga­lė­jo pa­t i­kė­t i – siun­t i­ny­je te­le­fo­no ne­bu­vo.

Vie­toj dir­žo – žars­tek­lis Bu­vo lai­kai, kai tė­vai at­ža­las auk­lė­da­ vo ne vien pik­tu žo­d žiu, bet ir dir­ž u, ber­ži­ne rykš­te. 70-me­tis elekt­rė­niš­kis su­mąs­tė, kad tos prie­mo­nės ne­veiks­ min­gos, to­dėl sū­nų, ku­r iam nei daug, nei ma­žai – 41-eri, ėmė auk­lė­ti žars­tek­ liu. Už to­k ią auk­lė­ji­mo pa­mo­ką pen­si­ nin­kas tė­vas areš­ti­nė­je tu­rė­jo iš­k lau­ sy­t i po­l i­ci­nin­k ų pa­ta­r i­mų. Čes­ka (kai pa­žei­džia­me įsta­ty­mus, mo­ka­me bau­das, kai el­gia­mės tei­sin­gai – iš mū­sų ima mo­kes­čius)

Neįp­ras­tai švel­niais orais le­pi­nu­si žie­ma ir pa­jū­rio gy­ven­to­jams atei­nan­čią sa­vai­tę apie sa­ve pri­mins žvar­ba ir spei­gu.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Si­nop­ti­kų duo­me­ni­mis, sa­vait­ga­ lį bus ga­na šal­ti orai, ter­mo­met­ro stul­pe­lis die­ną kris iki 7–10 laips­ nių, o nak­ti­mis net iki 11–14 laips­ nių šal­čio. Nors už lan­go spaus šal­tu­kas, ta­ čiau vi­są sa­vait­ga­lį tu­rė­tų džiu­gin­ ti sau­lė­tas dan­gus. „Bus ne­di­de­lis de­be­suo­tu­mas, kri­tu­lių su­lauk­ti ne­tu­rė­tu­me. Pūs

piet­ry­čių 6–11 met­rų per se­kun­dę vė­jas“, – sa­kė Lie­tu­vos hid­ro­me­ teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos Jū­ri­nių pro­ gno­zių sky­riaus ve­dė­jas Lion­gi­nas Pakš­tys. Atei­nan­čią sa­vai­tę tu­rė­tų dar la­ biau pa­šal­ti. „Lau­kia­me dar šal­tes­nių orų. Ant­ra­die­nio, tre­čia­die­nio ir ket­ vir­ta­die­nio nak­ti­mis oro tem­ pe­ra­t ū­ra tu­r ė­t ų nu­k ris­t i iki 15–18 laips­nių šal­čio“, – tei­gė L.Pakš­tys.

Die­no­mis taip pat lai­ky­sis 8–11 laips­nių šal­tu­kas. „Kri­tu­lių ne­tu­rė­tu­mėm su­lauk­ ti, ta­čiau pūs ne­stip­rus – 5–10 m/s piet­ry­čių vė­jas“, – pro­gno­zė­mis da­li­jo­si L.Pakš­tys. Si­nop­ti­kai pro­gno­zuo­ja, kad šal­ tu­kas iš­si­lai­kys vi­są sa­vai­tę. Šiek tiek at­šil­ti tu­rė­tų tik ki­tą sa­vait­ ga­lį. Ke­lias nak­tis pa­spau­dus šal­tu­kui Kur­šių ma­rio­se su­si­for­ma­vo le­das, kol kas jis nė­ra stip­rus ir sie­kia vos 3 cen­ti­met­rus. „Ta­čiau prie­kran­tė­je jau su­si­ for­ma­vo 6 cm sto­rio le­das. Bai­ mi­na­mės, kad šį sa­vait­ga­lį at­si­ras ir no­rin­čių­jų iš­ban­dy­ti jo tvir­tu­ mą. Vis­gi kol kas le­das tik­rai nė­ ra sau­gus“, – sa­kė Pak­ran­čių ap­ sau­gos rink­ti­nės va­das Do­na­tas Lion­gi­nas.

Filmo „Vaiduoklis“ žvaigždė, ne­ seniai nutraukusi šešerius metus gyvavusią santuoką su aktoriu­ mi Ashtonu Kutcheriu, pirmadie­ nio vakarą buvo išvežta į ligoninę „Sherman Oaks“, kai į jos namus buvo iškviesta greitoji pagalba. Po dviejų dienų aktorė grįžo namo. Jos atstovė sakė, kad moteris kenčia nuo išsekimo ir buvo pagul­ dyta į medicinos centrą, siekiant pagerinti bendrą sveikatos būklę. 49 metų D.Moore su 33 metų A.Kutcheriu santuokoje išgyveno šešerius metus. Prašymą skirtis ji pateikė lapkričio mėnesį, kai vie­ na San Diego gyventoja viešai pa­ pasakojo apie savo trumpą meilės romaną su jos vyru. Užsienio reporteriai puolė ieško­ ti priežasčių, kodėl aktorei prireikė medikų pagalbos. Pranešama, kad po skyrybų ji pradėjo vartoti rami­ namuosius vaistus ir įgijo priklau­ somybę. Tinklalapis tmz.com rašė, kad D.Moore buvo išvežta į ligoninę dėl piktnaudžiavimo alkoholiu. Didžiosios Britanijos laikraštis „The Daily Mail“ pateikė dar įdo­ mesnę versiją. Esą aktorė namuose prisiuostė linksminamųjų dujų. BNS, „The Daily Mail“ inf.

2012-01-28 Klaipeda  

2p. „Man džiugu matyti, kaip vaikučiai džiaugiasi.“ Kandidačių į Metų klaipėdietės titulą sąrašo ir balsavimo lapelio ieškokite priede „TV d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you