Page 1

Lietuva

5p.

Ekonomika

De­ry­bo­se­ su „Gazp­rom“­ Lie­tu­va sieks,­ kad ir vil­kas­ bū­tų so­tus, ir­ avis lik­tų svei­ka.

8p.

Pasaulis

Brangs­tant­ ener­ge­ti­kos­ iš­tek­liams Lie­tu­vos vers­las tam­pa­ vis la­biau­ pa­žei­džia­mas.

9p.

„Ro­mu­vo­je“­ sve­čiuo­ja­si­ pran­cū­zų ki­no­ fes­ti­va­lis ir­ kla­si­ki­nės­ ko­me­di­jos.

Naujasis Bulgarijos­ prezidentas R.Plevnelijevas­ kolaborantų­ valstybės tarnyboje­ matyti nenori.

13p.

Penktadienis sausio 27, 2012 Nr. 22 (19581) Kaunodiena.lt 2 Lt

Nau­do­ta aly­va iš­ga­ruo­ja nuo­din­gais dū­mais

Kau­ne re­vo­liu­ci­ja neį­vy­ko Man­tas La­pins­kas, Ta­das Šir­vins­kas Kęs­tu­tis Kriš­čiū­nas at­sta­ty­din­tas iš vi­ce­me­ro pa­rei­gų, ad­mi­nist­ra­ ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Nes­tec­ kis ga­vo gim­ta­die­nio do­va­ną – iš­ sau­go­jo kė­dę. Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ ja ne­by­ra.

Vakar prieš ta­ry­bos po­sė­dį vėl sklan­dė per­vers­mo nuo­tai­kos. Pil­ no­je sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je bu­vo spė­ lio­ja­ma, ar prie val­dan­čio­sios koa­ li­ci­jos pri­si­jungs dar vie­na par­ti­ja, kas taps nau­juo­ju vi­ce­me­ru ir ar so­cial­de­mok­ra­tai, su­dre­bin­ti Spe­ cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT), iš­ sau­gos sa­vo sta­tu­są val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je ir ad­mi­nist­ra­ ci­jos di­rek­to­riaus kė­dę.

2

Dienos citata „Tai­ka vi­sa­da ge­riau nei ka­ras“, – bu­vęs Ig­na­li­nos ato­mi­nės ­ elekt­ri­nės va­do­vas Os­val­das Čiuk­šys nu­spren­dė ne­be­si­by­li­nė­ti ­ dėl jo grą­ži­ni­mo į dar­bą. „„Realybė: S.Aš­mo­nas įsitikinęs, kad aly­va šil­do­si ne tik ma­žie­ji, bet ir di­des­nie­ji ser­vi­sai, gy­ven­to­jai.

Au­to­mo­bi­lių va­rik­lių aly­va pri­ski­ria­ ma prie pa­vo­jin­gų at­lie­kų, ta­čiau ša­ lies ser­vi­sai ne­si­var­gi­na uti­li­zuo­ti taip, kaip rei­ka­lau­ja ap­lin­kos ap­sau­gos tai­ syk­lės. Pa­nau­do­ta va­rik­lių aly­va Kau­ne tam­pa ku­ru.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Šil­do­si ir džiau­gia­si

Vie­na­me Kau­no ga­ra­žų ma­sy­vų au­to­mo­bi­lių re­mon­to dirb­tu­ves įsi­ren­gęs Juo­zas ne­su­ka gal­vos, kuo šil­dy­tis žie­mą. „Nuo pa­va­sa­rio iki ru­dens keis­da­mas klien­tams aly­ vą se­nos neiš­pi­lu, bet kau­piu. Da­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

bar man ji pui­kiau­siai šil­do pa­tal­ pas“, – kal­bė­jo meist­ras. Jis tu­ri spe­cia­lų skys­tam ku­rui skir­tą sa­va­dar­bį ka­ti­lą. „Įsi­gi­jau iš vie­no auk­sa­ran­kio už ke­lis šim­ tus li­tų. Tin­ka ir dy­ze­li­nu kū­re­na­ mi ga­myk­li­niai ka­ti­lai. Per va­lan­dą su­de­ga 1–2 lit­rai aly­vos“, – aiš­ki­no Juo­zas. Jis ne­ti­ki, kad de­ gan­ti aly­va ter­šia orą.

5p.

2

Atsistatydina keturi Kauno teisėjai

3p.


2

penktadienis, sausio 27, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

49 50mg/m

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,69

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

53

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Nau­do­ta aly­va iš­ga­ruo­ja nuo­din­gais dū­mais „Pa­žiū­rė­kit, jo­kio dū­ 1 me­lio iš ka­mi­no ne­pa­ ma­ty­si“, – meist­ras mos­te­lė­jo

ran­ka sto­go link. Spe­cia­lis­tai tei­gia, kad aly­va kenks­min­gų me­džia­gų neišs­ki­ ria tik ta­da, kai de­ga la­bai aukš­ to­je tem­pe­ra­tū­ro­je ar­ba kai ka­ti­lai tu­ri spe­cia­lius filt­rus. Ki­tu at­ve­ju į at­mos­fe­rą iš­me­ta­ma daug sie­ros diok­si­do, ki­tų ter­ša­lų. Su­pir­kė­jų daug

„Ži­no­ma, kad su­pirk­si­me ir pa­tys at­va­žiuo­si­me pa­siim­ti. Sa­ko­te, 10 lit­rų tu­ri­te? Ma­žo­kai, ga­li­me pa­ siū­ly­ti 25 cen­tus už lit­rą“, – aiš­ ki­no vy­ras, ku­riam pa­skam­bi­no­ me pa­gal skel­bi­mą „Su­per­ka­me pa­nau­do­tą aly­vą“. To­kių in­ter­ne­ to sve­tai­nė­se – dau­gy­bė. Kai ku­rie siū­lė ir 35 cen­tus už lit­rą. Nau­do­tą aly­vą su­pir­kė­jai per­par­duo­da įvai­ rioms dirb­tu­vėms, gy­ven­to­jams. Ne­nuos­ta­bu, kad eg­zis­tuo­jant to­kiai kon­ku­ren­ci­jai pa­vo­jin­gas at­lie­kas su­ren­kan­čios bend­ro­vės aly­vos su­ren­ka la­bai ma­žai. Įmo­nės „Žal­va­ris“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Aš­mo­nas tvir­ ti­na, kad pa­nau­do­tos aly­vos ša­ly­je su­ren­ka­ma de­šim­tis kar­tų ma­žiau, nei su­nau­do­ja­ma. „Per me­tus im­ por­tuo­ja­ma dau­giau kaip 20 tūkst. to­nų, o pa­nau­do­tos su­ren­ka­ma apie 2 tūkst. Aki­vaiz­du, kad aly­va šil­ do­si ne tik ma­žie­ji, bet ir di­des­nie­

ji ser­vi­sai, gy­ven­to­jai“, – tei­gė jis. Pa­sak S.Aš­mo­no, kar­tais ten­ka tie­siog iš­rei­ka­lau­ti iš ser­vi­sų, kad par­duo­tų bent ne­di­de­lę da­lį nau­do­ tos aly­vos. „Gau­na­me sim­bo­li­nius kie­kius, ku­rie tė­ra tik at­lie­kų ati­da­ vi­mo imi­ta­ci­ja“, – sa­kė S.Aš­mo­nas. At­lie­kų su­rin­kė­jai ga­li mo­kė­ ti 200 li­tų už to­ną nau­do­tos aly­ vos, ku­ri pa­skui iš­ve­ža­ma į Len­ki­ ją per­dirb­ti. „Tai ne­kon­ku­ren­cin­ga kai­na, nes no­rin­tie­ji ne­le­ga­liai šil­ dy­tis mo­ka ke­lis kar­tus dau­giau, o mes dau­giau pa­siū­ly­ti ne­ga­li­me“, – aiš­ki­no S.Aš­mo­nas. Rei­ka­la­vi­mai griež­tės

Au­to­mo­bi­lių ser­vi­sai aly­vą pa­ver­ čia ku­ru ne­pai­sy­da­mi ap­lin­ko­sau­ gos nor­mų. Anot Ap­lin­kos mi­nis­ te­ri­jos At­lie­kų val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Aud­riaus Nak­ti­nio, nau­do­ti šil­dy­mui pa­ nau­do­tą aly­vą drau­džia­ma, nes tai – pa­vo­jin­ga ap­lin­kai at­lie­ka. „Įmo­nės, ku­rios re­mon­tuo­ja au­ to­mo­bi­lius, kei­čia te­pa­lus, pri­va­lo tu­rė­ti do­ku­men­tus, ro­dan­čius, kad ati­da­vė aly­vą pa­vo­jin­gas at­lie­kas su­ ren­kan­čiai bend­ro­vei“, – sa­kė jis. Spe­cia­lis­tas pri­pa­ži­no, kad ser­vi­sai vi­sai ne­sun­kiai ga­li nu­ slėp­ti di­des­nę da­lį nau­do­tos aly­ vos. „Dau­giau at­sa­ko­my­bės ga­lė­ tų im­tis im­por­tuo­to­jai. Jie da­bar įpa­rei­go­ti su­rink­ti 30 pro­c. nau­ do­tos aly­vos nuo įvež­to kie­kio.

Nu­ma­ty­ta, kad atei­ty­je vers­li­nin­ kai tu­rės už­tik­rin­ti, kad grįž­tų 50 pro­c. nau­do­tos aly­vos“, – tvir­ti­ no A.Nak­ti­nis. Kont­ro­liuo­ja ne tuos?

Aly­va pre­kiau­jan­čios „P.Mar­ke­ vi­čius ir Ko“ par­da­vi­mo va­do­vas Si­mas Balt­ru­šai­tis ne­su­tin­ka, kad vi­sa at­sa­ko­my­bė bū­tų per­kel­ta ant im­por­tuo­to­jų pe­čių. „Ap­lin­ kos mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų kont­ro­liuo­ti dirb­tu­ves, ser­vi­sus. Da­bar to nė­ ra“, – įsi­ti­ki­nęs jis. Pa­sak S.Balt­ru­šai­čio, vie­ni aly­ vų im­por­tuo­to­jai jau 3–4 me­tai by­li­nė­ja­si su Ap­lin­kos mi­nis­te­ ri­ja, įro­di­nė­da­mi, kad ne jų dar­ bas kont­ro­liuo­ti pa­vo­jin­gų at­lie­ kų su­rin­ki­mą, ki­ti tie­siog ven­gia mo­kė­ti mo­kes­tį už pa­žy­mą, ro­ dan­čią, kad bu­vo su­rink­tos pa­vo­ jin­gos at­lie­kos. Vers­lo at­sto­vas pri­dū­rė, kad su­ rink­ti 50 pro­c. nau­do­tos aly­vos bus su­dė­tin­ga dar ir dėl to, kad, pa­vyz­džiui, hid­rau­li­nė­se sis­te­mo­ se aly­va kei­čia­ma tik po 10 ir dau­ giau me­tų. S.Balt­ru­šai­tis, ma­no, kad bū­tų ra­cio­na­lu at­si­žvelg­ti ir į žmo­nių po­rei­kį pi­giau šil­dy­tis. „Kai ku­rie mū­sų klien­tai tu­ri spe­cia­lias kros­ne­les su filt­rais ir nau­do­ja šil­dy­mui aly­vą ne­terš­da­ mi ap­lin­kos, bet jiems te­ko įveik­ti daug biu­rok­ra­ti­nių kliū­čių jas įsi­ reng­ti“, – sa­kė S.Balt­ru­šai­tis.

„„Su­ju­di­mas: Kau­no mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je spren­dė­si mies­tą val­dan­čios

Kau­ne re­vo­liu­c 1

Jau tra­di­ci­nis me­ro svei­ ki­ni­mas ir gė­lių tei­ki­mas ta­ry­bos na­riams, šven­čian­tiems gim­ta­die­nį, at­ro­dė keis­to­kai. Vie­ nas pir­mų­jų gė­lių atė­jo at­siim­ ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius so­ cial­de­mok­ra­tas A.Nes­tec­kis. Jis neat­ro­dė su­tri­kęs ir šyp­so­jo­si, nors po ke­lių mi­nu­čių tu­rė­jo bū­ ti spren­džia­mas pa­si­ti­kė­ji­mu juo klau­si­mas.

dy­je ne­da­ly­va­vo, nes mė­ne­siui yra suim­tas. Už vi­ce­me­ro at­lei­di­mą ta­ry­bos po­sė­dy­je bal­sa­vo 38 Kau­no po­li­ti­ kai, pa­si­sa­kiu­sių­jų prieš ir su­si­lai­ kiu­sių­jų ne­bu­vo. Du ta­ry­bos na­riai bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo. K.Kriš­čiū­nui sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­ja tu­rės su­mo­kė­ti kom­pen­ sa­ci­ją už ne­pa­nau­do­tas kas­me­tes ato­sto­gas. Po at­lei­di­mo jis iš­sau­ go­jo ta­ry­bos na­rio man­da­tą.

Direktorius išgelbėtas

„„Skir­tu­mai: nau­do­tos aly­vos Lie­tu­vo­je su­ren­ka­ma de­šimt kar­tų ma­žiau, nei įve­ža­ma nau­jos. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

At­mi­ni­mo len­tą kabins ant S.Buš­ke­vi­čiaus na­mo? Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Vi­ce­me­ro Sta­nis­lo­vo Buš­ke­vi­ čiaus nu­ro­dy­mas įreng­ti at­mi­ ni­mo len­tą Uk­rai­nos par­ti­za­nui Jev­he­nui Ko­no­va­le­cui bus įgy­ ven­din­tas. To­kį spren­di­mą priė­ mė Kau­no mies­to ta­ry­ba. Ta­čiau ne be aud­rin­gų dis­ku­si­jų.

Šio Uk­rai­nos pa­si­prie­ši­ni­mo da­ ly­vio at­mi­ni­mo len­tos įren­gi­mo klau­si­mas Pa­va­di­ni­mų su­ma­ny­ mo ir at­mi­ni­mo ko­mi­si­jos bu­ vo iš­brauk­tas, nes ne­bu­vo aiš­ ku, ka­da ir kur jis bu­vo ap­si­sto­jęs Kau­ne. Taip pat nė­ra aiš­kių ar­gu­ men­tų, kuo par­ti­za­nas nu­si­pel­nė Lie­tu­vai. „Ka­da šis žmo­gus lan­kė­si Lie­ tu­vo­je ir kuo jis nu­si­pel­nė Lie­tu­

vai? Kiek do­mė­jau­si, tai – prieš­ta­ rin­gai ver­ti­na­ma as­me­ny­bė. Ir kur jūs ją ka­bin­si­te, vi­ce­me­re? Juk net ne­ži­no­te na­mo, ku­ria­me par­ti­za­ nas Kau­ne bu­vo ap­si­sto­jęs“, – į S.Buš­ke­vi­čių krei­pė­si ta­ry­bos na­ rys Kęs­tu­tis Mi­kė­nas. Jis pa­siū­lė at­mi­ni­mo len­tą ka­bin­ti ant S.Buš­ ke­vi­čiaus na­mo. Tai su­kė­lė itin aud­rin­gą vi­ce­me­ ro reak­ci­ją – S.Buš­ke­vi­čius ėmė svai­dy­tis kal­ti­ni­mais „pa­lec­ki­ ne dva­sia“, gra­si­no, kad už sta­li­ niz­mo nu­si­kal­ti­mų nei­gi­mą gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. K.Mi­kė­ nas at­kir­to, kad pa­ts yra nu­ken­tė­ jęs nuo so­vie­ti­nių rep­re­si­jų ir to­kių vie­šų gąs­di­ni­mų ne­bi­jo. „Šis Uk­rai­nos ju­dė­ji­mo da­ly­vis tu­rė­jo Lie­tu­vos pa­są, daug dir­bo Lie­tu­vą iš­ves­da­mas į Eu­ro­pą, o dėl pa­sta­to mes iš­siaiš­kin­si­me“, –

ban­dė už­glais­ty­ti ki­vir­čą Kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­ to­jas Ze­no­nas Gir­čys. Vie­nas prie ki­to prie mik­ro­fo­no ėję ta­ry­bos na­riai tei­gė, kad ta­ry­ ba ei­li­nį kar­tą ap­si­juo­kė ir klau­ sė, ar to­kiu sun­kiu eko­no­mi­niu lai­ko­tar­piu bū­ti­na ka­bin­ti bran­ gias len­tas. Vis dėl­to už at­mi­ni­ mo len­tų są­ma­tą ta­ry­ba nu­bal­sa­ vo tei­gia­mai. 2010–2011 m. sa­vi­val­dy­bės lė­ šo­mis spė­ta pa­ga­min­ti 14 at­mi­ ni­mo len­tų. Są­ma­ta – 36,4 tūkst. li­tų. Per šiuos ir ki­tus me­tus Kau­ne bus įreng­ta dar 14 at­mi­ni­mo len­ tų. Vie­nai at­mi­ni­mo len­tai pa­ga­ min­ti sa­vi­val­dy­bė ski­ria ne dau­ giau kaip 2,6 tūkst. li­tų. Ket­ve­rių me­tų at­mi­ni­mo len­tų są­ma­ta – be­veik 74 tūkst. li­tų.

Kaip ir bu­vo pro­gno­zuo­ta, val­dan­ čio­ji koa­li­ci­ja „Var­dan Kau­no“, va­ do­vau­ja­ma kon­ser­va­to­riaus me­ ro And­riaus Kup­čins­ko, ra­do bū­dą iš­gel­bė­ti di­rek­to­rių – į dar­bot­var­kę pa­pil­do­mas klau­si­mas dėl di­rek­to­ riaus at­lei­di­mo iš pa­rei­gų bu­vo tie­ siog neįt­rauk­tas. Kiek­vie­no po­sė­džio pra­džio­ je mies­to ta­ry­ba bal­sa­vi­mu tvir­ti­ na sa­vo dar­bot­var­kę. Jei at­si­ran­da pa­pil­do­mas klau­si­mas, dėl jo įtrau­ ki­mo ar neįt­rau­ki­mo į dar­bot­var­ kę bal­suo­ja­ma at­ski­rai. Neįt­rauk­tas klau­si­mas ne­ga­li bū­ti svars­to­mas – šiuo me­to­du ir pa­si­nau­do­jo val­ dan­čio­ji koa­li­ci­ja. Ne­pa­si­ti­kė­ji­mą so­cial­de­mok­ra­tų de­le­guo­tu ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riu­mi bu­vo iš­reiš­kę „Vie­nin­go Kau­ no“, Dar­bo par­ti­jos ir Li­be­ra­lų są­ jū­džio at­sto­vai. „No­rė­jo­me pa­ro­dy­ti mies­tie­ čiams, ku­rie ta­ry­bos na­riai pa­si­ ti­ki su­si­komp­ro­mi­ta­vu­siais so­ cial­de­mok­ra­tais. Pa­ma­tė­me, ką ma­no val­dan­čio­ji dau­gu­ma ir me­ ras A.Kup­čins­kas“, – tei­gė ne­ pa­s i­t i­k ė­j i­m o so­c ial­d e­m ok­ra­t u ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi ini­ cia­to­rius „Vie­nin­go Kau­no“ at­sto­ vas Po­vi­las Ma­čiu­lis. Vi­ce­me­ras at­leis­tas ofi­cia­liai

At­siž­velg­da­ma į jo pa­ties at­si­sta­ ty­di­ni­mo pra­šy­mą, mies­to ta­ry­ba iš vi­ce­me­ro pa­rei­gų at­lei­do so­cial­ de­mok­ra­tą K.Kriš­čiū­ną. Jis po­sė­

Ri­man­tas Mi­kai­tis:

Gai­la, bet vi­si po­žy­ miai ro­do, kad ši si­ tua­ci­ja ten­ki­na kon­ ser­va­to­rius. Nors ir su­stab­dęs sa­vo na­rys­tę So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je, K.Kriš­ čiū­nas vis dar pri­klau­so Jung­ti­ nei so­cial­de­mok­ra­tų ir ne­par­ti­nių frak­ci­jai Kau­no mies­to ta­ry­bo­je. Par­ti­ja su­ra­šė at­si­šau­ki­mą

Bu­vęs vi­ce­me­ras iš pa­rei­gų nu­ spren­dė trauk­tis sa­vo no­ru po to, kai jį suė­mė STT pa­rei­gū­nai. Šiuo me­tu jam pa­teik­ti įta­ri­mai pikt­nau­ džia­vus tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi. Ta­ry­bos po­sė­dy­je Orin­ta Lei­pu­ tė per­skai­tė so­cial­de­mok­ra­tų at­si­ šau­ki­mą, ku­riuo jie at­si­ri­bo­jo nuo K.Kriš­čiū­no veik­los. „Sky­riaus na­riai nie­ka­da ne­to­ le­ra­vo ir atei­ty­je ne­to­le­ruos jo­kių įsta­ty­mų pa­žei­dė­jų, as­me­nų, da­ ran­čių bet ko­kio po­bū­džio nu­si­ kal­ti­mus. Šiuo me­tu vyks­ta iki­ teis­mi­nis ty­ri­mas, to­dėl, kad jam ne­pa­kenk­tų ir ne­bū­tų pa­žeis­ta ne­ kal­tu­mo pre­zump­ci­ja, LSDP Kau­ no mies­to sky­rius su­si­lai­ko nuo bet ko­kių įta­ria­mų­jų veiks­mų vie­ šo ver­ti­ni­mo ir ko­men­ta­vi­mo“, – tei­gė frak­ci­jos se­niū­nė.


3

penktadienis, sausio 27, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Tei­sė­jai pri­si­pa­ži­no ir at­si­sta­ty­di­no Po Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­lik­to ty­ri­mo iš pa­rei­gų nu­spren­dė trauk­tis trys Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ jai ir Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ ra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­ duo­to­jas.

– si­tua­ci­ją dės­tė L.Gar­ne­lie­nė. Va­kar vi­sų tei­sė­jų, pa­ra­šiu­sių at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mus, te­ le­fo­nai ty­lė­jo. Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo at­sto­vė spau­dai Jur­ga Trak­ny­tė pa­reiš­ kė, kad tei­sė­jas K.Gu­dy­nas ne­tu­ri tar­ny­bi­nio mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ no ir pra­šė žur­na­lis­tams per­duo­ti, kad jis at­si­sta­ty­di­no sa­vo no­ru.

Užs­pau­dė fak­tais

Ran­ka ran­ką plau­na

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

At­s is­ta­ty­d i­n i­m o pa­reiš­k i­m us Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei įtei­kė lai­ki­na­sis Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pir­mi­ nin­kas Kęs­tu­tis Gu­dy­nas ir Kau­ no mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­ sė­jai Ri­man­tas Buč­ma, Val­do­nė Ra­čiū­nie­nė ir lai­ki­nai Bau­džia­ mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­tis Ge­ru­tis Va­ra­ na­vi­čius. K.Gu­dy­nas yra ir Tei­ sė­jų gar­bės teis­mo na­rys.

Lai­ma Gar­ne­lie­nė:

s po­li­ti­kų koa­li­ci­jos ir įta­kin­gų po­stų li­ki­mas.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

­ci­ja neį­vy­ko Kon­ser­va­to­rius si­tua­ci­ja ten­ki­na

„No­ri­me iš­girs­ti Kau­no me­ro nuo­ mo­nę ir val­dan­čio­sios frak­ci­jos po­ zi­ci­ją. Ky­la klau­si­mas, ar kon­ser­ va­to­riai pa­si­nau­dos šia ga­li­my­be ap­si­va­ly­ti ir su­bur­ti nau­ją koa­li­ci­ ją, dėl ku­rios ne­bus gė­da, ar jie lie­ ka su pri­si­dir­bu­siais so­cial­de­mok­ ra­tais“, – rė­žė opo­zi­ci­jo­je dir­ban­tis bu­vęs Kau­no me­ras Ri­man­tas Mi­ kai­tis. „Gai­la, bet vi­si po­žy­miai ro­do kad si­tua­ci­ja ten­ki­na kon­ser­va­to­ rius“, – kons­ta­ta­vo R.Mi­kai­tis. Me­ras A.Kup­čins­kas ėmė aiš­kin­ ti, kad kon­ser­va­to­riai iš kar­to pa­ reiš­kė sa­vo po­zi­ci­ją, jog ne­pri­ta­ria to­les­niam K.Kriš­čiū­no dar­bui. A.Kup­čins­kas pri­si­mi­nė ir nu­ teis­tą ky­ši­nin­ka­vi­mo by­lo­je bu­vu­sį kon­ser­va­to­rių vi­ce­me­rą Adol­fą An­ ta­ną Ba­lu­tį, nuo ku­rio po skan­da­ lin­gos is­to­ri­jos par­ti­ja at­si­ri­bo­jo. Kė­dė tuš­čia ne­liks

Už­ku­li­siuo­se sklan­dė kal­bos, kad kon­ser­va­to­riai ga­li už­leis­ti su­si­ komp­ro­mi­ta­vu­sių so­cial­de­mok­ra­ tų po­zi­ci­jas dau­giau na­rių tu­rin­čiai par­ti­jai. Kaip rea­liau­sia po­li­ti­nė jė­ ga iš so­cial­de­mok­ra­tų pe­rim­ti vi­ ce­me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riaus po­stus bu­vo mi­ni­ma Dar­bo par­ti­ja. „Vie­nin­go Kau­no“ kan­di­da­tū­ra bu­vo ver­ti­na­ma men­kiau, nes ju­ dė­ji­mo ly­de­ris Vis­val­das Ma­ti­jo­ šai­tis at­vi­rai ne­su­ta­ria su įta­kin­gu žmo­gu­mi val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je – Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos Kau­ no va­du Ar­vy­du Gar­ba­ra­vi­čiu­mi. Po va­ka­rykš­čio po­sė­džio aiš­kė­ja, kad trys so­cial­de­mok­ra­tai iš­si­lai­kys val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Ti­kė­ti­na, kad į at­si­lais­vi­nu­sią vi­ce­me­ro vie­tą ga­li atei­ti Dar­bo par­ti­jos ar­ba kon­ ser­va­to­rių at­sto­vas. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­ vai tei­gė, kad ar­ti­miau­siu me­tu bus nu­spręs­ta, kas užims vi­ce­me­ ro kė­dę.

Mes nu­va­žia­vo­me į Kau­ną pa­siaiš­kin­ ti, kiek tie fak­tai yra tik­ri. Tei­sė­jai ne­ nei­gė.

Gro­tos dėl pa­dan­gų? Praė­ju­sią sa­vai­tę mė­ne­siui su­lai­ ky­tas K.Kriš­čiū­nas įta­r ia­mas pikt­ nau­d žia­vi­mu tar­ny­ba. Po šiuo ter­ mi­nu grei­čiau­siai sle­pia­si ke­li ga­na ne­di­de­li ne­tei­sė­ti epi­zo­dai. Ne­pat­v ir­t in­tais duo­me­n i­m is, so­ cial­de­mok­ra­tas „Au­to­mo­bi­l ių sto­ vė­ji­mo aikš­te­lių“ va­do­vui Al­gi­man­ tui Pui­do­kui nu­me­tė ap­mo­kė­ti po­ rą au­to­mo­bi­l io re­mon­to są­skai­t ų. O Kau­no ko­mu­na­li­nio ir bu­tų ūkio ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius To­mas Pil­ vi­nis pa­si­rū­pi­no, kad vi­ce­me­ro au­ to­mo­bi­l is bū­t ų apau­tas nau­ju pa­ dan­g ų komp­lek­tu.

Tei­sė­jų ta­ry­bos sek­re­to­rė Lai­ma Gar­ne­lie­nė pa­tvir­ti­no, kad STT pa­tei­kė Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ kui Gin­ta­rui Kry­že­vi­čiui jų at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tus, tiks­liau, tą da­lį, ku­rią STT ga­li iš­slap­tin­ti. „Mes nu­va­žia­vo­me į Kau­ ną pa­siaiš­kin­ti, kiek tie fak­ tai yra tik­ri. Tei­sė­jai ne­nei­gė“,

R

Tei­sė­jų ta­ry­bos sek­re­to­rė L.Gar­ ne­lie­nė pa­tiks­li­no, kad pa­gal tai, ko­kią me­džia­gą per­da­vė STT, K.Gu­dy­nas lyg ir ne­pri­si­dė­jęs prie ne­tin­ka­mų vei­kų. Ki­ti trys at­si­ sta­ty­di­nę tei­sė­jai apie jį kal­ba. „Tar­pu­sa­vy­je tei­sė­jai apie jį kal­ ba, tai žmo­gus nu­spren­dė pa­sielg­ ti taip, kad ne­rei­kė­tų apie jį kal­bė­ ti“, – aiš­ki­no L.Gar­ne­lie­nė. Pa­sak Teisėjų tarybos sekreto­ rės, kiek­vie­nam Kau­no apy­lin­ kės teis­mo tei­sė­jui yra įvar­dy­ta po vie­ną ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lą. Už­fik­suo­ta, kad tei­sė­jai vie­ni ki­tų pra­šo pa­skir­ ti švel­nes­nes nuo­bau­das pa­žei­ dė­jams. Tei­sė­jai bu­vo in­for­muo­ti, kad už jų ne­for­ma­lų el­ge­sį ga­li grės­ ti draus­mi­nė at­sa­ko­my­bė. „Jei jie bū­tų nei­šė­ję sa­vo no­ru, bū­tų at­ lie­ka­mas ty­ri­mas. Tei­sė­jų ta­ry­ba ga­li ini­ci­juo­ti draus­mės by­lų pra­ dė­ji­mą esant tam pa­grin­do. Šio­je si­tua­ci­jo­je tei­sė­jai pri­si­pa­ži­no“, – paaiš­ki­no L.Gar­ne­lie­nė. Prie­kaiš­tų tu­rė­jo

Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Ši­mo­nis te­le­fo­nu at­si­lie­pė jau ge­ro­kai po dar­bo va­lan­dų. Jis ti­ki­no, kad il­

no tei­sė­jai nu­ta­rė nu­si­vilk­ti man­ ti­jas. Tomo Lukšio (BFL) nuo­tr.

go­kai už­tru­ku­sia­me su­si­rin­ki­me su­si­komp­ro­mi­ta­vę tei­sė­jai ne­da­ ly­va­vo. Pir­mi­nin­kas ap­gai­les­ta­vo dėl su­si­klos­čiu­sios si­tua­ci­jos, ta­čiau ne­nei­gė, kad prie­kaiš­tų il­ga­me­ čiams teis­mo tei­sė­jams tu­rė­jo. „Sta­tis­tiš­kai jų dar­bo ko­ky­bė nie­kuo ne­sis­ky­rė iš ki­tų tei­sė­jų, ta­čiau ne­ga­liu sa­ky­ti, kad šių tei­ sė­jų at­žvil­giu vis­kas bu­vo ge­rai. Jų dar­bo ko­ky­bė ne vi­sa­da ten­ki­no“, – iš­dės­tė M.Ši­mo­nis. R.Buč­ma Kau­no mies­to apy­lin­ kės teis­me dir­ba 15 me­tų, G.Va­ ra­na­vi­čius ga­lė­tų švęs­ti dar­bo Kau­no apy­lin­kės teis­me 20-me­ tį, trum­piau­siai, še­še­rius me­tus, tei­sė­jau­ja V.Ra­čiū­nie­nė.

AB „Ūkio bankas“

Ūkio bankas išplėtė klientų aptarnavimo tinklą Kaune

K.Kriš­čiū­nas taip pat pa­si­sten­gė, kad už Kau­no ko­mu­na­li­nio ir bu­tų ūkio lė­šas bū­t ų su­re­mon­tuo­tas jo vi­suo­me­ni­nės pa­dė­jė­jos bu­tas. Vi­sa kom­pa­n i­ja su­lai­k y­ta praė­ju­ sios sa­vai­tės pir­ma­die­n į. Du su­lai­ ky­t ie­ji STT pa­leis­t i su pa­si­ža­dė­ji­ mais neiš­v yk­t i, o K.Kriš­čiū­nas ir A.Pui­do­kas suim­ti mė­ne­siui. Ma­no­ma, kad STT kaps­to­si po dar ke­lis, kaip įtariama, nu­si­kals­ta­mus K.Kriš­čiū­no veik­los epi­zo­dus, bet jų įro­dy­mui ga­li trūk­ti duo­me­nų.

„„Baig­ta: įsi­ki­šus STT, ke­tu­ri Kau­

„ Ūkio bankas yra pirmasis komercinis bankas Lietuvoje, jau trečią de-

šimtmetį teikiantis patikimas paslaugas.

Ūkio bankas, bendradarbiaudamas su Lietuvos paštu, išplėtė savo klientų aptarnavimo tinklą tiek didžiuosiuose miestuose, tiek ir nedideliuose miesteliuose. Nuo šiol išsiimti grynųjų pinigų arba įnešti grynųjų į savo turimą Ūkio banko kortelės sąskaitą galima 28-iuose Lietuvos pašto skyriuose. Ši partnerystė išplečia Ūkio banko aptarnavimo tinklą nuo 60 iki beveik 90 taškų visoje Lietuvoje.

Papildomų patogių vietų, kuriose galima išsiimti arba įnešti grynųjų pinigų į savo mokėjimo korte-

lės sąskaitą bei sužinoti jos likutį, atsirado ne tik mažesniuose miesteliuose, bet ir didžiųjų miestų miegamuosiuose rajonuose, nutolusiuose nuo centro. Dabar išsigryninti arba įnešti pinigų į savo mokėjimo kortelės sąskaitą kauniečiai gali trijuose Lietuvos pašto skyriuose Kauno mieste: 7-ajame pašte Eivenių g. 2, 35-ajame Prancūzų g. 76, 43-iajame P.Lukšio g. 58. Iš viso Ūkio banko klientai Lietuvos pašto skyriuose aptarnaujami daugiau kaip dvidešimtyje šalies miestų ir miestelių. „Ši partnerystė padės suteikti

kasdienę aktualią paslaugą mūsų klientams jiems patogiose vietose – arčiau namų. Šis sprendimas, itin efektyviai papildantis ir išplečiantis mūsų klientų aptarnavimo tinklą, padės mums dar labiau priartėti prie savo klientų“, - sakė Ūkio banko Kauno filialo valdytojas Romualdas Svitojus. Operacijos atliekamos elektroninių kortelių skaitytuvais, kuriuos Ūkio bankas įrengė Lietuvos pašto skyriuose. Be pinigų išgryninimo ir įnešimo operacijų, skaitytuvais klientams taip pat bus suteikiama informacija ir apie jų kortelės sąskaitos likutį. „Tikime, kad ši nauja galimybė mūsų klientams bus patogi ir aktuali. Ateityje, atsižvelgdami į paslaugos poreikį ir populiarumą, planuojame didinti taškų skaičių, o taip pat įvertinsime galimybes pasiūlyti ir kitų paslaugų, bendradarbiaujant su Lietuvos paštu“, sakė R.Svitojus. Ūkio bankas yra pirmasis komercinis bankas Lietuvoje, jau trečią dešimtmetį teikiantis patikimas paslaugas plačiame nuosavame klientų aptarnavimo tinkle, kurį sudaro 60 padalinių visoje šalyje. Be to, Ūkio banko mokėjimo kortelės aptarnaujamos 270 bendrojo tinklo bankomatų.


4

penktadienis, sausio 27, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Įta­ria­mo­jo įpė­di­nis – FNTT pa­rei­gū­nas

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Praė­ju­sią sa­vai­tę Spe­cia­lių­jų ty­ri­ mų tar­ny­bos (STT) su­lai­ky­tą Kau­ no ko­mu­na­li­nio ir bu­tų ūkio va­ do­vą To­mą Pil­vi­nį (nuotr.) kei­čia Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bo­je (FNTT) dir­bęs Vir­gi­ni­ jus Ta­mo­šiū­nas.

V.Ta­mo­šiū­no kan­di­da­tū­ra ap­ svars­ty­ta pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me Kau­no ko­mu­na­li­nio ir bu­tų ūkio (bu­vęs Pa­ne­mu­nės bu­tų ūkis) val­dy­bos po­sė­dy­je. Jis bu­vo vie­ nin­te­lis kan­di­da­tas. „Tai bu­vo ekst­ra at­ve­jis, to­dėl pri­ta­rė­me vie­nin­te­lei kan­di­da­

tū­rai. Po tų vi­sų skan­da­lų no­rė­ jo­me, kad tai bū­tų žmo­gus iš ša­ lies“, – sa­kė Kau­no ko­mu­na­li­nio ir bu­tų ūkio val­dy­bos pir­mi­nin­kas To­mas Švil­paus­kas. V.Ta­mo­šiū­nas yra dir­bęs FNTT. Tar­ny­bą pa­li­ko išei­da­mas į už­ tar­nau­tą poil­sį. Bu­vęs pa­rei­gū­ nas sa­vi­val­dy­bės kont­ro­liuo­ja­mos bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ riaus kė­dė­je kei­čia praė­ju­sią sa­ vai­tę STT su­lai­ky­tą T.Pil­vi­nį. So­ cial­de­mok­ra­tas į lais­vę pa­leis­tas po dvie­jų pa­rų, ta­čiau tu­rė­jo pa­ si­ža­dė­ti nie­kur neiš­vyk­ti ir nuo pa­rei­gų bu­vo nu­ša­lin­tas trims mė­ne­siams. Pats T.Pil­vi­nis Kau­ no ko­mu­na­li­nio ir bu­tų ūkio val­ dy­bai pa­tei­kė pra­šy­mą dėl at­lei­ di­mo iš dar­bo. Praė­ju­siais me­tais į ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gas pa­skir­tas T.Pil­vi­nis Kau­no sa­vi­val­dy­bė­je va­din­tas bu­vu­sio vi­ce­me­ro Kęs­ tu­čio Kriš­čiū­no žmo­gu­mi. Abu bi­čiu­liai už už­da­rų du­rų spręs­da­ vo stra­te­gi­nius būs­to ad­mi­nist­ra­ vi­mo klau­si­mus. Ru­de­nį Kau­no ko­mu­na­li­niam ir bu­tų ūkiui be kon­kur­so bu­vo per­ duo­tas so­cia­li­nio būs­to ad­mi­nist­ ra­vi­mas.

„„Kai­nuos: atė­jus ope­ra­to­riui, pa­plū­di­mys ga­li tap­ti mo­ka­mas. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Aps­nig­tas kem­pin­gas lau­kia ope­ra­to­riaus Ra­tus ruošk žie­mą. Pap­lū­di­mį – ir­gi. Per ar­ti­miau­sią mė­ne­sį be­ veik še­še­rius me­tus tru­kęs Lam­pė­džių kem­pin­go įren­gi­mas bus baig­tas. Iki va­sa­rio 16 d. ob­jek­tas tu­rė­tų bū­ti per­duo­tas sa­vi­ val­dy­bės Tur­to sky­riui, ku­ris or­ga­ni­zuos kon­kur­są ope­ra­to­riui iš­rink­ti. Man­tas La­pins­kas

Kuo Kau­no šu­nys pra­stes­ni už Vil­niaus?

„„Prob­le­ma: ga­nė­ti­nai sau­sa­kim­ša­me vie­ša­ja­me trans­por­te di­de­li šu­

nys ga­li kel­ti ne­pa­to­gu­mų ki­tiems ke­lei­viams.

Ta­das Šir­vins­kas Vil­nie­čiai vie­ša­ja­me trans­por­te ga­lės va­žiuo­ti su di­de­liais šu­ni­ mis. Kau­ne apie to­kį lei­di­mą ne­ svars­to­ma, bet va­sa­rą bus su­teik­ ta ga­li­my­bė vež­ti dvi­ra­čius.

Iki šiol Lie­tu­vo­je vie­ša­ja­me trans­ por­te au­gin­ti­nius bu­vo ga­li­ma vež­ti tik krep­šiuo­se ar­ba spe­cia­ liuo­se nar­vuo­se. Di­de­li au­gin­ti­ niai į trans­por­to prie­mo­nes ne­ bu­vo lei­džia­mi. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė pa­da­ry­ti išim­tį di­de­ liems šu­nims. Tie­sa, šuns sa­vi­ nin­kas tu­rės pa­teik­ti do­ku­men­ tus, kad ke­tur­ko­jis yra skie­py­tas, jam nu­pirk­ti bi­lie­tą. Kau­ne apie ga­li­my­bę į vie­šą­jį trans­por­tą įsi­leis­ti di­de­lius šu­nis kol kas ne­svars­to­ma. „Vie­ša­sis trans­por­tas ga­na ap­ krau­tas, to­dėl di­de­li šu­nys ga­li su­ kel­ti ne­ma­žų ne­pa­to­gu­mų ki­tiems ke­lei­viams. Dėl tos pa­čios prie­ žas­ties vie­šuo­ju trans­por­tu ne­

Tomo Raginos, And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

ga­li­ma vež­ti ir di­de­lių daik­tų“, – sa­kė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Pau­lius Ke­ras. Tie­sa, Kau­ne ne­tru­kus ga­li bū­ ti leis­ta į vie­šą­jį trans­por­tą įleis­ ti šu­nis ved­lius. Šiuo me­tu išim­ tys pa­da­ry­tos neį­ga­lių­jų ir vai­kų ve­ži­mė­liams. O ar­tė­jant va­sa­rai ke­lių au­to­bu­sų prie­ky­je ke­ti­na­ ma įreng­ti spe­cia­lius lai­kik­lius, ant ku­rių bus ga­li­ma už­dė­ti dvi­ ra­čius.

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Lė­šos – tik že­mes­nei kla­sei

Ša­lia au­to­ma­gist­ra­lės „Via Bal­ti­ ca“ tre­čios kla­sės (ket­vir­ta kla­sė – aukš­čiau­sia – red. pa­st.) kem­ pin­gą nu­spręs­ta įreng­ti dar 2006 m. Tuo­met bu­vo pla­nuo­ta, kad jį įreng­ti kai­nuos apie 9 mln. li­tų, pi­ni­gų bu­vo ti­ki­ma­si gau­ti iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų. Kau­no kem­pin­gui lė­šų skir­ta ne­bu­vo. Pa­si­kei­tus ap­lin­ky­bėms, nu­spręs­ta įreng­ti ne­di­de­lį pir­mos kla­sės kem­pin­gą ir su­tvar­ky­ti pa­ plū­di­mį. Lė­šų šiems pro­jek­tams bu­vo ti­ki­ma­si gau­ti taip pat iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų. Nors lė­šų ir bu­vo skir­ta, ta­čiau įren­gi­mo dar­bai dėl įvai­rių biu­rok­ ra­ti­nių kliū­čių už­tru­ko. Biu­rok­ra­ti­nė­se džiung­lė­se

Pir­mie­ji kem­pin­go su pa­plū­di­ miu įren­gi­mo dar­bai Ger­vių gat­ vė­je pra­si­dė­jo tik 2010-ųjų ge­gu­ žę, o pla­nuo­tas ati­da­ry­mas tu­rė­jo įvyk­ti dar iki Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­ nio čem­pio­na­to pra­džios – 2011 m. va­sa­rą. De­ja, lie­pą, kaip bu­vo ke­ tin­ta, ob­jek­to už­baig­ti ne­pa­vy­ko. Ne­beeg­zis­tuo­jan­čio Mies­to plėt­ ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jas And­rius Ce­cha­na­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad jo ku­ruo­tas pro­jek­tas pa­baig­tas 2011 m. rugp­jū­čio ga­le. Po už­bai­gi­mo de­par­ta­men­tas pa­ ruo­šė tur­to nuo­mos su­tar­ties pro­ jek­tą, pa­gal ku­rį kem­pin­gas tu­rė­jo bū­ti iš­nuo­mo­tas ope­ra­to­riui. „Pa­ra­šė­me raš­tą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, kad pa­tį nuo­mos kon­ kur­są tu­rė­tų or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­ bės Tur­to sky­rius. Mū­sų dar­bas čia ir pa­si­bai­gė. Ne­ži­nau, kas ten šiuo me­tu vyks­ta, ta­čiau kem­pin­gas tu­ri bū­ti už­re­gist­ruo­tas Re­gist­rų cent­ re, ta­da jį pa­tik­rins vals­ty­bi­nė ko­ mi­si­ja, o jau ta­da Tur­to sky­rius or­ga­ni­zuos ir ope­ra­to­riaus kon­ kur­są“, – sa­kė šiuo me­tu Mies­to įvaiz­džio sky­riu­je dir­ban­tis A.Ce­ cha­na­vi­čius.

„„Baig­tas: kol Lam­pė­džių kem­pin­gas lau­kia va­sa­ros, jį sau­go ran­go­vai. 

Sa­v i­val­dy­b ės Tur­to sky­r iaus ve­d ė­jas An­ta­n as Sluš­nys apie pa­dė­tį kem­pin­ge ma­žai nu­tuo­ kia. Jis tei­gė nie­ko apie šį ob­jek­tą pa­sa­ky­ti ne­ga­lin­tis. A.Sluš­nio ži­ nio­mis, kem­pin­ge te­be­vyks­ta sta­ ty­bos.

Vi­gi­man­tas Ab­ra­ma­vi­čius:

Įs­ta­ty­mai kei­čia­mi taip, kad net ne­spė­ ja­me rea­guo­ti.

Įs­ta­ty­mus kei­čia kaip ko­ji­nes

„Vis­kas pa­sta­ty­ta, pri­duo­ta ir bai­ gia­me re­gist­ra­vi­mo pro­ce­dū­ras. Da­bar be­li­ko už­pil­dy­ti įvai­rias dek­ la­ra­ci­jas. Pla­nuo­ja­me vis­ką baig­ ti iki va­sa­rio 16 d. Da­bar es­mi­nis klau­si­mas – pa­rink­ti ope­ra­to­rių. O tai jau Tur­to sky­riaus kom­pe­ ten­ci­ja“, – tei­gė sa­vi­val­dy­bės Sta­ ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Vi­gi­man­tas Ab­ra­ma­vi­čius. Jis at­sklei­dė ir kem­pin­go sta­ty­ bos vė­la­vi­mo prie­žas­tį – Vy­riau­ sy­bės nuo­lat kei­čia­mus Sta­ty­bos įsta­ty­mus. Pa­sak jo, la­bai daug bran­gaus lai­ko uži­ma nau­jai įves­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

tas sta­ty­bos dek­la­ra­ci­jų pil­dy­mas po at­lik­tų sta­ty­bų. „Įs­ta­ty­mai kei­čia­mi taip, kad net ne­spė­ja­me rea­guo­ti. Šiuo me­tu sta­ty­bos ran­go­vas pa­ts sau­go vi­są ob­jek­tą, pri­žiū­ri te­ri­to­ri­ją ir pa­ sta­tus. Pats kem­pin­gas jau praė­ ju­sią va­sa­rą bu­vo pil­nas žmo­nių ir ma­žai kas dė­me­sį krei­pė į triū­ sian­čius sta­ty­bi­nin­kus“, – tei­gė ve­dė­jas. Sa­vi­val­dy­bei pe­rim­ti ne­nau­din­ga

Sa­vi­val­dy­bei nu­spren­dus per­duo­ ti ob­jek­tą ne ope­ra­to­riui, bet sa­ vo įmo­nei – kad ir lai­ki­nai, tek­tų grą­žin­ti pu­sę gau­tos ES pa­ra­mos. Tai bū­tų trak­tuo­ja­ma kaip vals­ty­ bės pa­gal­ba ir pro­jek­tui bū­tų pri­ tai­ky­tas tik 50 pro­c. fi­nan­sa­vi­mas. Mies­tui tai bū­tų nuo­sto­lin­ga. Nau­ja­sis kem­pin­gas, įreng­tas ES lė­šo­mis, kai­na­vo be­veik 2,5 mln. li­ tų. Jei­gu jo val­dy­mas bū­tų per­duo­ tas sa­vi­val­dy­bės įmo­nei, į ES fon­ dus rei­kė­tų grą­žin­ti 1,2 mln. li­tų. Sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis šia­me pro­ jek­te – 450 tūkst. li­tų. Pas­kel­bus ope­ra­to­riaus kon­kur­ są, pri­va­tų ran­go­vą pla­nuo­ja­ma iš­ rink­ti per du tris mė­ne­sius. Vė­liau­siai ba­lan­džio pa­bai­go­je kem­pin­gas ir pa­plū­di­mys ofi­cia­liai pra­dės veik­ti.


5

penktADIENIS, sausio 27, 2012

lietuva Pa­si­ra­šė ­ pa­tai­sas

Ge­no­ci­dą neig­ti pa­vo­jin­ga

Vi­zi­tas į ­ Ny­der­lan­dus

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­ kai­tė va­kar pa­si­ra­šė Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios dau­giau ga­lių su­tei­kia uni­ver­si­te­tų se­na­tams ir ko­le­ gi­jų aka­de­mi­nėms ta­ry­boms, taip pat lei­džia rink­tis, ko­ kiu daž­nu­mu – kas pus­me­tį ar me­tus – ro­tuo­ti už moks­lą mo­kan­čius stu­den­tus.

Ar­mė­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ed­var­das Nal­ban­ dia­nas Ar­mė­nų ge­no­ci­do nei­ gi­mą va­di­na pa­vo­jin­gu. Tai E.Nal­ban­dia­nas iš­sa­kė po su­ si­ti­ki­mo su Aud­ro­niu­mi Ažu­ ba­liu ko­men­tuo­da­mas Pran­ cū­zi­jos spren­di­mą kri­mi­na­li­ zuo­ti ar­mė­nų ge­no­ci­do nei­ gi­mą.

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius ki­tą sa­vai­tę vyks su dar­bo vi­ zi­tu į Ny­der­lan­dus ir su­si­tiks su šios ša­lies vy­riau­sy­bės at­ sto­vais. Nu­ma­ty­ti su­si­ti­ki­ mai su Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­ tės mi­nist­ru pir­mi­nin­ku Mar­ ku Rut­te, eko­no­mi­kos rei­ka­ lų, že­mės ūkio ir ino­va­ci­jų vi­ ce­mi­nist­ru Hen­ku Blec­ke­riu.

Lie­tu­va nu­si­tei­ku­si kal­bė­tis kie­tai

Bu­vu­sio Ig­na­ li­nos ato­mi­nės elekt­ri­nės (IAE) va­do­vo Os­val­do Čiuk­šio at­lei­di­ mas elekt­ri­nei kai­nuos pa­pil­ do­mai de­šim­tis tūks­tan­čių li­tų.

Sta­sys Gu­da­vi­čius Lie­tu­va sieks, kad ru­sų gam­ti­nių du­jų kon­cer­nas „Gazp­rom“ per de­ry­bas per­žiū­rė­tų sa­vo tie­kia­ mos ža­lia­vos kai­ną, ta­čiau ne­ke­ ti­na su­tik­ti su Mask­vos rei­ka­la­vi­ mu at­si­sa­ky­ti du­jų sis­te­mos per­ tvar­kos pa­gal eu­ro­pie­tiš­kus stan­ dar­tus.

„„Slap­tai: iš IAE at­leis­tas O.Čiuk­šys ti­ki­na pai­san­tis kon­fi­den­cia­lu­mo su­si­ta­ri­

mų, to­dėl ne­ga­lin­tis at­skleis­ti, ar jam bus skir­ta kom­pen­sa­ci­ja už at­lei­di­mą iš elekt­ri­nės. Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Ki­še­nes pa­pil­dys tai­kos su­tar­tis Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pa­da­vė į teis­mą

Per­nai rug­sė­jį iš IAE kor­po­ra­ty­vi­ nių rei­ka­lų di­rek­to­riaus pa­rei­gų at­ leis­tas O.Čiuk­šys pa­da­vė elekt­ri­nę į teis­mą. Jis pra­šė teis­mo pa­nai­kin­ti draus­mi­nes nuo­bau­das, pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu dar­bo su­tar­ties nu­trau­ ki­mą, grą­žin­ti į dar­bą ir pri­teis­ti kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nės pra­ vaikš­tos lai­ką. Po praė­ju­sią sa­vai­tę Vi­sa­gi­no apy­lin­kės teis­me įvy­ku­sio teis­mo tvar­ko­mo­jo po­sė­džio pa­ skelb­ta, kad O.Čiuk­šys ir IAE pa­ ro­dė ini­cia­ty­vą su­si­tar­ti tai­kiai. „Abie­jų ša­lių pra­šy­mu bus sie­ kia­ma tai­kaus su­si­ta­ri­mo. Ki­tas teis­mo po­sė­dis pa­skir­tas va­sa­rio 20 d.“, – pra­ne­šė by­lą nag­ri­nė­jęs Vi­sa­gi­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­ nin­kas Val­das Cie­siū­nas. Tą die­ną abie­jų gin­čo ša­lių tai­ kos su­tar­tis jau ga­li bū­ti pa­tvir­tin­ ta teis­mo ir įsi­ga­lio­ti.

dėl ko su­si­tar­ta“, – sa­kė bu­vęs IAE va­do­vas. IAE ir­gi ne­ko­men­tuo­ja bū­si­mo su­si­ta­ri­mo tu­ri­nio. „Tai­kos su­tar­ tis įsi­ga­lios, kai ji bus pa­tvir­tin­ ta teis­me. Vi­si bū­ti­ni do­ku­men­tai teis­mui jau per­duo­ti. Va­sa­rio 20ąją ti­ki­ma­si spren­di­mo“, – tei­gė IAE at­sto­vė spau­dai Dai­va Ri­ma­ šaus­kai­tė. Po teis­mo spren­di­mo gal­būt bus pa­vie­šin­tos kai ku­rios tai­kos su­ tar­ties de­ta­lės, bet ne­bū­ti­nai vi­ sos. Pa­vyz­džiui, kiek vė­liau, šį pa­ va­sa­rį, tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­ta, ko­kio dy­džio kom­pen­sa­ci­ją gaus bu­vęs elekt­ri­nės va­do­vas O.Čiuk­šys. Ji ga­li siek­ti ke­lias de­šim­tis tūks­ tan­čių li­tų.

Ge­riau grei­tai tai­kiai su­si­tar­ti, ne­gu il­gus mė­ne­sius ir me­tus ki­vir­čy­tis.

„Tai­ka ge­riau nei ka­ras“

Pa­sak O.Čiuk­šio, jo ir IAE ad­vo­ka­ tai ra­do komp­ro­mi­si­nį spren­di­mą, ku­ris leis su­si­tar­ti tai­kiai. „Bu­vau ga­na griež­tai nu­si­tei­kęs siek­ti to, dėl ko pa­da­viau IAE į teis­mą, ta­ čiau pri­pa­žįs­tu, kad ge­riau grei­ tai tai­kiai su­si­tar­ti, ne­gu il­gus mė­ ne­sius ir me­tus ki­vir­čy­tis, ieš­kant tei­sy­bės teis­muo­se. Tai­ka vi­sa­da ge­riau nei ka­ras“, – kal­bė­jo jis. O.Čiuk­šys neatsk­lei­dė tai­kos su­ si­ta­ri­mo de­ta­lių. Jis tvir­ti­no, kad tai kon­fi­den­cia­li in­for­ma­ci­ja. „Su­tar­ ty­je yra punk­tas dėl kon­fi­den­cia­lu­ mo, to­dėl ne­ga­liu skleis­ti jo­kios in­ for­ma­ci­jos apie tai, kas jo­je įra­šy­ta,

Pa­keis mo­ty­va­ci­ją

O.Čiuk­šys ne­nei­gė, bet ir ne­pat­vir­ ti­no, kad tai­kos su­tar­ty­je grei­čiau­ siai bus punk­tas dėl kom­pen­sa­ci­jos iš­mo­kė­ji­mo jam už „pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką“. Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis, ga­li bū­ti su­si­tar­ta, kad IAE O.Čiuk­šiui iš­mo­kės ke­lių mė­ne­sių at­ly­gi­ni­mų dy­džio kom­pen­sa­ci­ją – nuo 20 iki 80 tūkst. li­tų. O.Čiuk­šio vie­no mė­ne­sio at­ly­gi­ ni­mas sie­kė dau­giau kaip 20 tūkst. li­tų. Jis mo­kė­tas iš IAE už­da­ry­ ti ski­ria­mų ES lė­šų. Kom­pen­sa­ci­ja

ir­gi tu­rė­tų bū­ti iš­mo­kė­ta iš to pa­ ties šal­ti­nio. Be to, tai­kos su­si­ta­ri­mu IAE įsi­ pa­rei­gos pa­keis­ti O.Čiuk­šio at­lei­ di­mo mo­ty­va­ci­ją. Elekt­ri­nės ge­ne­ ra­li­nis di­rek­to­rius Žil­vi­nas Jurk­šus per­nai rug­sė­jo 14 d. pa­si­ra­šy­ta­me įsa­ky­me nu­ro­dė, kad O.Čiuk­šys at­ lei­džia­mas re­mian­tis Dar­bo ko­dek­ so 235 straips­niu, tai yra už šiurkš­ tų dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą. Bu­vęs IAE va­do­vas kal­tin­tas po­li­ ti­ka­vi­mu ir ne­su­ta­ri­mais su ener­ge­ ti­kos mi­nist­ru Ar­vy­du Sek­mo­ku. O.Čiuk­šys tei­gė, kad šis spren­di­ mas yra ne­tei­sė­tas ir priim­tas pa­ žei­džiant pro­ce­dū­ras. Tai­kos su­tar­ty­je bus nu­ro­dy­ta, kad iš IAE O.Čiuk­šys at­leis­tas ne dėl dar­bo draus­mės pa­žei­di­mų, bet „ša­lių su­si­ta­ri­mu“. Ne­te­ko pa­si­ti­kė­ji­mo

Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras A.Sek­mo­ kas ir prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius aiš­ki­no, kad pa­grin­di­nė at­lei­di­mo prie­žas­tis – kad O.Čiuk­šys ne­te­ ko pa­si­ti­kė­ji­mo, nes ne­pak­lu­so kai ku­riems nu­ro­dy­mams dėl kad­rų po­li­ti­kos, įtrau­kė bri­tų tei­si­nin­kų kon­to­ros at­sto­vą Ra­mi­ną Wa­li į de­ ry­bų gru­pę su mi­li­jar­di­nius elekt­ ri­nės už­da­ry­mo pro­jek­tus vyk­ dan­čia, bet nuo­lat vė­luo­jan­čia tai da­ry­ti Ru­si­jos ka­pi­ta­lo įmo­ne „Nu­ kem Tech­no­lo­gies“. IAE ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi O.Čiuk­šys bu­vo pa­skir­tas 2010 m. pa­va­sa­rį. Jis pa­kei­tė il­ga­me­tį elekt­ ri­nės va­do­vą Vik­to­rą Še­val­di­ną. Aukš­č iau­s ia­m e IAE po­s te O.Čiuk­šys iš­dir­bo tik vie­nus me­ tus. 2011-ųjų pa­va­sa­rį jį pa­kei­tė Ž.Jurk­šus.

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, jo pa­ta­rė­jai ir Ru­si­jos pu­sė pa­tvir­ ti­no, kad ar­ti­miau­sio­mis die­no­ mis, grei­čiau­siai jau ki­tą sa­vai­tę, įvyks Lie­tu­vos mi­nist­ro pir­mi­ nin­ko ir „Gazp­rom Eks­port“ va­ do­vo Alek­sand­ro Med­ve­de­vo su­si­ti­ki­mas. Ja­me bus svars­to­ mos ga­li­my­bės su­ma­žin­ti Ru­si­ jos Lie­tu­vai tie­kia­mų gam­ti­nių du­jų kai­ną. Ta­čiau pro­gno­zuo­ja­ma, kad de­ ry­bos bus įtemp­tos ir ga­li baig­tis be ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų. Lie­tu­va ma­no, kad da­bar­ti­ nė ru­siš­kų du­jų kai­na yra ne­są­ ži­nin­ga, ir vi­lia­si, kad ji bus su­ ma­žin­ta. „Lie­tu­vos du­jos“ pa­tvir­ti­no, kad šiuo me­tu per­žiū­ri­mos ru­siš­ kų du­jų tie­ki­mo Lie­tu­vai są­ly­gos. „Nors su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­kas bai­gia­si 2015 m., op­ti­mi­zuo­ti tie­ ki­mo są­ly­gas rei­kia jau da­bar“, – pa­reiš­kė „Lie­tu­vos du­jų“ at­sto­vė Si­gi­ta Pet­ri­ko­ny­tė-Jur­kū­nie­nė. „Gazp­rom“ at­sto­vai ofi­cia­ liai at­si­sa­ko ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ ją dėl du­jų tie­ki­mo Lie­tu­vai, kol ne­si­baigs de­ry­bos. Bet „aiš­ku­mas šiuo klau­si­mu ga­li bū­ti pa­siek­tas per ke­lias die­ nas“, kaip ru­sų laik­raš­čiui „Iz­ves­ ti­ja“ nu­ro­dė šal­ti­nis kon­cer­ne. „Iz­ves­ti­ja“ ti­ki­na, kad ru­sai ga­li su­ma­žin­ti du­jų kai­ną Lie­ tu­vai mai­nais už tai, kad ne­bū­tų įgy­ven­din­tas ES Tre­čia­sis ener­ ge­ti­kos pa­ke­tas. Šiuo pa­ke­tu, be ki­ta ko, nu­ma­to­ma du­jų vamz­dy­ nų vers­lą at­skir­ti nuo du­jų tie­kė­ jų. Tai reiš­kia, kad du­jų tie­ki­mo vamz­džiai Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­so­ je ES, il­gai­niui tu­rės ne­bep­rik­lau­

sy­ti „Gazp­rom“. „Lie­tu­vos du­jų“ per­tvar­ką pa­gal ES rei­ka­la­vi­mus nu­ma­to­ma at­lik­ti 2013 m. Pa­sak Mask­vos laik­raš­čio šal­ ti­nių, jei­gu Lie­tu­vos val­džia nu­ spręs pa­keis­ti sa­vo spren­di­mą dėl „Gazp­rom“ nuo­sa­vy­bės Lie­ tu­vo­je, tie­kia­mų du­jų kai­nos su­ ma­ži­ni­mo klau­si­mą „bus įma­ no­ma iš­spręs­ti“. Tai pa­tvir­ti­no ir Vals­ty­bės Dū­mos de­pu­ta­tas Iva­ nas Gra­čio­vas. „Lie­tu­va ga­li gau­ti nuo­lai­dą, jei­gu su „Gazp­rom“ pa­ vyks pro­tin­gai su­si­tar­ti dėl tink­ lų“, – pa­reiš­kė jis. Ta­čiau, pa­sak bend­ro­vės „East Eu­ro­pean Gas Ana­ly­sis“ di­rek­to­ riaus Mi­chai­lo Kor­čem­ke­no, ti­ki­ my­bė, kad de­ry­bos vyks sėk­min­ gai, „be­veik ly­gi nu­liui“, ir jos bus la­bai sun­kios. Lie­tu­vos at­sto­vai kar­to­ja ne­ke­ ti­nan­tys keis­ti sa­vo nuo­sta­tų dėl Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to įgy­ ven­di­ni­mo. „Ru­sai pui­kiau­siai su­ pran­ta, kad šis jų rei­ka­la­vi­mas neį­ gy­ven­di­na­mas. Įs­ta­ty­mai priim­ti, Tre­čia­sis pa­ke­tas bus įgy­ven­din­ tas, ir tai net ne­ga­li bū­ti de­ry­bų ob­jek­tas“, – sa­kė Sei­mo kon­ser­ va­to­rių ly­de­ris Jur­gis Raz­ma. Tą pa­tį tei­gė ir prem­je­ro pa­ta­rė­jas Vir­gis Va­len­ti­na­vi­čius: „De­rė­tis ga­li­ma dėl įvai­riau­sių ki­tų klau­si­ mų, bet ši ru­sų ke­lia­ma są­ly­ga tik­ rai ne­ga­li bū­ti nei įgy­ven­din­ta, nei ne­tgi ke­lia­ma de­ry­boms.“ Vis dėl­to ti­ki­ma­si, kad de­ry­ bos su „Gazp­rom“ bus pro­duk­ ty­vios. Tą esą įro­do pa­čių ru­sų iš­sa­ky­tas no­ras de­rė­tis, ko anks­ čiau ne­bu­vo. Pak­laus­tas, kas ga­lė­jo pa­keis­ti Ru­si­jos po­zi­ci­ją, A.Ku­bi­lius sa­ kė: „Sun­ku pa­sa­ky­ti – si­tua­ci­ ja du­jų rin­ko­je ga­na spar­čiai kei­ čia­si. Pas­te­bi­ma, kad ne­ma­žai la­bai stam­bių įmo­nių ar­ba vals­ ty­bių, ne­su­tik­da­mos su „Gazp­ rom“ kai­nų po­li­ti­ka, yra pa­da­ vu­sios „Gazp­rom“ į tarp­tau­ti­nį ar­bit­ra­žą.“ Pa­sak jo, su „Gazp­rom“ in­ten­ sy­viau kal­bė­tis bu­vo siek­ta dar per­nai, ta­čiau ne­sėk­min­gai.

„„Tiks­las: de­ry­bo­se dėl du­jų Lie­tu­va sieks, kad ir vil­kas bū­tų so­tus,

ir avis lik­tų svei­ka. 

Lau­rio Viks­nės (BFL) nuo­tr.


6

penktadienis, sausio 27, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Par­la­men­ta­rai ne­poil­siau­ja. Jie dir­ba su rin­kė­jais Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

J

ei­g u su­si­r uo­šė­te žie­mos snū­dą pra­blaš­k y­t i am­ž i­ nos va­sa­ros ša­ly­je ar te­pa­ te sli­des tie­sio­gi­ne pra­sme ak­ty­viam poil­siui kal­nuo­se, ras­ki­ te lai­ko pa­mąs­ty­ti apie kas­die­ny­ bės pikt­žaiz­des, ku­rios dar­ko Lie­ tu­vos vei­dą, o sy­kiu ir ap­sun­ki­na jū­sų gy­ve­ni­mą. Lai­ko daug ne­su­gai­ši­te – tie­siog lėk­tu­ve min­ty­se nu­leis­ki­te ga­rą, ga­li­te net pa­ruoš­ti įspū­din­gą kal­ bą, ant la­pe­l io su­si­ra­šy­t i pa­čius pik­čiau­sius klau­si­mus, ku­r iuos už­duo­tu­mė­te Sei­mo na­riui.

Par­la­men­ta­ras tik­rai nu­si­pel­nė bū­ti už­speis­ tas kur nors sli­di­nin­kų ba­re, kad pa­siaiš­kin­tų, ką gal­vo­ja apie ka­sos apa­ra­tus tur­gu­je. Jei ne­tin­gi­te, per­žvel­ki­te tau­tos iš­ rink­tų­jų po­rtre­tų ga­le­ri­ją. Pa­var­ džių įsi­m in­t i ne­bū­t i­na – svar­bu bent vei­dą at­pa­žin­ti. Yra ne­men­ka ti­k i­my­bė, kad to­ kie na­mų dar­bai jums pra­vers, nes ko­k io Ša­mo­n i snie­g uo­se ar po Šar­d žos sau­le iš­vy­si­te vei­dą iš tau­tos iš­rink­tų­jų ga­le­ri­jos. Nep­ra­ras­k i­te bud­ru­mo – tas vei­ das ga­l i bū­t i ge­ro­kai įkai­tęs nuo pra­smin­go lais­va­lai­kio, be ofi­cia­ lu­mo kau­kės, nuo ne­mi­gos pa­ti­ nu­siais paa­k iais ar at­v irkš­čiai – gy­ve­n i­mo džiaugs­mu trykš­tan­ čio­m is, pail­s ė­ju­s io­m is aki­m is. Jo­se gal­būt net blyk­čios vel­n iu­ kai, ko­k ie sma­g i­na­si iš pa­mo­k ų pa­bė­gu­sio mo­ki­nio aky­se. Ar ga­li bū­ti ki­taip – juk ato­sto­gos! Dvi­gu­bai sal­džios, nes ne­le­ga­lios, bet su tvir­tu ali­bi: Sei­mo val­dy­bai pra­neš­ta. Nors ir be ato­sto­gi­nių, bet su tvar­kin­gai į są­skai­tą kap­ sin­čia al­ga, jo nau­dai be­si­su­kan­čiu par­la­men­ti­nių iš­lai­dų skai­tik­liu. Nek­lau­sy­ki­te ant­ro­sios pu­sės ar­ba

ki­tų bend­ra­ke­lei­vių, jei šie ape­liuos į jū­sų są­ži­nę, ban­dys su­lai­ky­ti, gir­ di, pa­lik Sei­mo na­rį ra­my­bėj – juk ir jis žmo­gus, tu­ri tei­sę į poil­sį. Nie­ko pa­na­šaus. Par­la­men­ta­ras tik­rai nu­si­pel­nė bū­ti per­lie­tas šal­ tu ne­ma­lo­nių klau­si­mų du­šu ar už­speis­tas kur nors sli­di­nin­kų ba­ re, kad pa­siaiš­kin­tų, ko­dėl lei­do priim­ti Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ jan­tį Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, ką gal­vo­ja apie ka­sos apa­ra­tus tur­gu­ je ar pri­dė­ti­nės ver­tės, pel­no ir ki­ to­kius mo­kes­čius. Ga­lų ga­le ne­pa­ mirš­ki­te, kad ar­tė­ja pen­si­ja, klaus­ ki­te apie „Sod­ros“ rei­ka­lus. Drą­siai ka­man­ti­nė­ki­te, nes Lie­tu­ vos par­la­men­ta­rai dir­ba be poil­ sio die­nų. Jei jie ne Sei­mo rū­muo­ se – va­di­na­si, dir­ba su rin­kė­jais. Nes­var­bu, kad iš sve­t i­mos apy­ gar­dos. Mū­sų par­la­men­ta­rai – lie­ tu­v iš­kai kal­ban­tys Chuc­ko Nor­ ri­so klo­nai. O šis rau­me­nin­ga­sis veiks­mo fil­mų he­ro­jus, ži­nia, nie­ ka­da net ne­mie­ga – tik lau­kia. To­kios po­rci­jos gars­ty­čių ant ato­ sto­g ų tor­to jie tik­rai nu­si­pel­nė, nes aki­vaiz­džiai ig­no­ruo­ja vi­sus – pra­de­dant Kons­t i­tu­ci­n iu Teis­ mu, pi­l ie­č iais, bai­g iant svei­k u pro­tu, ir neįs­ten­gia pa­si­ryž­ti kar­ tą ir vi­siems lai­kams reg­la­men­ tuo­ti sa­vo dar­bo tvar­kos, ku­rio­je bū­tų nu­sta­ty­tos konk­re­čios ato­ sto­g ų tai­syk­lės, ato­sto­gi­nių pi­ni­ gų skai­čia­vi­mo for­mu­lės. Jei neįs­ten­gia ir net ne­si­sten­gia to pa­da­ry­ti, va­di­na­si, par­la­men­ta­rams vi­siš­kai vis vien, ką apie juos ma­no pi­lie­čiai, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ir mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gi­nė. Tie, ku­r iuos už­sie­ny­je su­t ik­si­te pir­ma­die­nį, kai Vil­niu­je pra­si­dės neei­l i­nė se­si­ja, pa­de­monst­r uos, kad jiems, kaip sa­ko trum­pai bu­ vęs tre­čia­sis vals­t y­bės žmo­g us (da­bar taip pat poil­siau­jan­tis už­ sie­ny­je), vi­siš­kai „dzin“ stu­den­tai, aukš­to­sios mo­k yk­los, joms gy­ vy­biš­kai svar­bus Moks­lo ir stu­di­ jų įsta­ty­mas, Kons­ti­tu­ci­ja. Ke­lio­nė gra­žaus ju­bi­lie­jaus pro­ga? Ke­lia­la­piai, už ku­riuos dar pa­va­ sa­rį mo­kė­ta la­bai pa­trauk­li kai­na? Bent trum­pam pa­keis­ti kli­ma­tą re­ ko­men­da­vo gy­dy­to­jai? Ka­žin, ko­kia bū­tų pa­pras­to mir­tin­go Lie­tu­vos pi­ lie­čio darb­da­vio reak­ci­ja, jei, užuo­t pa­si­ro­dęs ry­ti­nia­me pa­si­ta­ri­me, jo da­ly­vius pa­svei­kin­tų at­vi­ru­ku iš Ša­ mo­ni ar Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su ati­tin­ka­mu paaiš­ki­ni­mu.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

Šuo ant snie­go: nor­ma­lu!

K

uo la­biau pa­žįs­tu žmo­nes, tuo la­biau my­liu šu­nis. Ne­ pa­me­nu, kas pa­sa­kė šiuos žo­džius, ta­čiau jie ta­po šių die­nų Lie­tu­vos mo­to. Pa­ma­tę, ko­ kie ga­li bū­ti žmo­nės, mie­liau ren­ ka­mės ke­tur­ko­jų drau­gi­ją. Kaip sa­ ko­ma, vy­ras ar mo­te­ris ga­li iš­duo­ti, o šuo – nie­ka­da. Net vie­ni­šiai ka­ti­ nai ker­šy­da­mi nie­ka­da ne­pri­derg­tų į dū­šią tiek, kiek tū­las pas kai­my­nę gy­ven­ti išė­jęs vy­ras ar tė­vų iš­si­ža­ dė­jęs vai­kas. Ačiū „YouTu­be“, ku­ ris ap­nuo­gi­no, kad tarp mū­sų gy­ ve­na ir to­kių, ku­rie ke­tur­ko­jus lai­ko it ko­kiu ak­me­ni­s, ku­riuos ga­li­ma nu­mes­ti nuo til­to, įmes­ti į van­de­

P

ers­kai­čiau ra­ši­nį apie Vals­ty­ bės kont­ro­lės pa­sta­bas Kau­ne esan­tiems mu­zie­jams („Kau­ no mu­zie­jų lo­biai – po kiau­ riais sto­gais“, „Kau­no die­na“, sau­sio 25 d.). Pa­šiur­pau dėl tokio po­žiū­rio į tau­tos ver­ty­bes (juk jos – mū­sų, mū­ sų tau­tos, Lie­tu­vos, ne ko­kio so­vie­ti­ nio re­ži­mo!) Ma­nau, kad la­bai šau­ nų pa­siū­ly­mą pa­tei­kė vie­nas ra­ši­nį ko­men­ta­vęs žmo­gus. Pa­ci­tuo­siu jį. „Nei kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, nei sa­vi­ val­dy­bei, kaip ins­ti­tu­ci­joms, ne­bus svar­būs mu­zie­jai per se. Jie tu­ri bū­ ti svar­būs vi­sų pir­ma žmo­nėms – vi­ suo­me­nei.

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

rė­jo ba­t u­k us (ar ko­j i­n es?), megz­ ti­n į – ryš­k iai rau­d o­n ą su snai­g ė­ mis ir ka­p i­š o­n u. Pri­s i­m i­n ėme abi sa­vo Sar­gį ir Meš­kį, ku­riuos lai­ky­ da­vo­me, kai dar gy­ve­no­me kai­me. Va, tai bu­vo ge­ras šu­niš­kas gy­ve­ni­ mas! Kad ir snaus­da­vo vie­no­je bū­ do­je su ka­ti­nu, grauž­da­vo kau­lus ir mū­sų mais­to li­ku­čius, bet bent jau nie­kas iš jų ne­d a­r ė pa­j uo­kos ob­ jek­tų. Sup­ran­tu, kai ren­gia­mi be­ kai­liai ka­ti­nai ar eg­zo­tiš­kų veis­lių šu­ny­čiai, ku­riems mū­sų žie­ma tik­ rai ga­li bū­ti pir­ma ir pa­sku­ti­nė. Bet nuo ka­da me­džiok­li­niai šu­nys tak­ sai bi­jo šal­čio ir snie­go? Ge­nu­tė A.

Pra­dė­ki­me kiek­vie­nas nuo sa­vęs – kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį ap­lan­ky­ki­me po bent po vie­ną mu­zie­jų ar nau­ ją pa­ro­dą. Ta­da val­di­nin­kai ne­ga­ lės iš­si­ža­dė­ti mi­li­jo­ni­nės sta­tis­ti­ kos. Mu­zie­ji­nin­kų ne­kom­pe­ten­ci­ja dirb­t i šiuo­l ai­k i­n ė­j e vi­s uo­m e­n ė­ je priim­to­m is tech­n o­l o­g i­jo­m is ir lais­vos rin­kos eko­no­mi­kos są­ly­go­ mis taip pat yra aki­vaiz­d i, bet ne jie dėl to kal­ti. Žmo­nių yra įvai­rių, vie­ni la­bai sten­gia­si, o pro mi­nis­ te­ri­jos sie­ną ne­pra­si­mu­ša. Jei prie kiek­vie­no mu­zie­jaus su­si­bur­tų at­ sa­k in­ga vi­s uo­m e­n iš­ka bend­r uo­ me­n ė, tik­rai sa­vo ži­n io­m is pa­d ė­

tų pa­reng­ti ir įgy­ven­din­ti ne vie­ną ES fi­n an­s uo­ja­m ą pro­j ek­t ą. Tie­ siog rei­kia įsi­są­mo­nin­ti, kad vals­ ty­b ė – tai mes vi­s i ir kiek­v ie­n as at­ski­rai, tau­tos pa­vel­das ir kul­tū­ ra yra ne tik val­di­nin­kų, o kiek­vie­ no iš mū­s ų tur­tas ir rei­ka­l as. Ta­ da kei­čia­si san­ty­kis ir mo­ty­va­ci­ja. Rai­to­k i­m ės ran­ko­ves, ko­l e­gos...“ Aš su­t in­k u ir skel­b iu iš­š ū­k į: pra­ dė­siu mu­zie­jus lan­ky­ti jau nuo šio šeš­ta­die­nio. Gar­bės žo­dis. Net jei bus la­bai šal­ta. Kvie­čiu pri­si­jung­ ti vi­sus, kam bran­gus mū­sų tau­tos lo­by­nas. Jus­ti­nas Si­mo­nas

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

MIESTO NAUJIENOS: Aušra Garnienė – Virginija Skučaitė – Arūnas Dambrauskas – Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Saulius Tvirbutas –

nį, pa­spir­ti, už­kas­ti. Varg­šas Pi­pi­ ras, at­ro­do, mu­my­se įjun­gė kaž­ko­ kį at­jau­tos me­cha­niz­mą, nuo ku­rio vi­sas in­ter­ne­tas mir­ga ra­gi­ni­mais pri­glaus­ti kaž­kie­no pa­lik­tą šu­ne­lį ar ka­čiu­ką. Aną­dien gir­dė­jau, kad po­li­ci­ja ieš­ko žmo­gaus, ku­ris šal­ty­ je pa­li­ko mir­ti bū­re­lį ma­žy­čių šu­ ny­čių. Bai­su. Kar­tais ta di­d e­l ė mei­l ė virs­ ta kaž­ko­k iu iš­k ry­p i­m u. Gry­n a­ me ore pa­s i­vaikš­č io­j u­s i ma­n o 80-me­t ė ma­m a ste­b ė­jo­s i su­t i­k u­ si sa­vo bi­čiu­lę, ve­di­ną, ma­mos žo­ džiais, atei­viu. Snu­kis lyg ir šuns, o ir kiauk­te­lė­jo kaip pri­de­ra šu­niui, bet kad šu­nys tu­ri kai­lį, o anas tu­

Kaip pa­dė­ti mu­zie­jams?

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Leonardo Žebrausko pieš.

302 273 302 267 302 268 302 266 302 251 302 262 302 243

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis –

302 263 302 276

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 200.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktADIENIS, sausio 27, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Ma­moms nu­švi­to vil­tis Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) šian­ dien pra­dės nag­rinė­ti, ar teisė­tai kurį laiką ne­bu­vo mo­ka­mos mo­ti­ nystės (tėvystės) pa­šal­pos tuo me­ tu turė­ju­siems kitų draud­žiamųjų pa­jamų, taip pat ar teisė­tai pa­šal­ pos šiuo me­tu mažė­ja tu­rint to­kių pa­jamų.

„„Vil­tis: eks­per­tai ma­no, kad pa­dėtis an­samb­ly­je po gais­ro nėra tra­

giš­ka ir pa­sta­tus pa­vyks res­tau­ruo­ti. 

kel­mis­kiams.lt nuo­tr.

Gais­ras nio­ko­jo ar­chi­tektū­ros še­devrą Prieš­gais­rinės ap­sau­gos ir gelbė­ ji­mo de­par­ta­men­to at­sto­vai pra­ dėjo iki­teis­minį ty­rimą dėl Ty­ tuvėnų baž­ny­čio­je ir vie­nuo­ly­ne, ku­rie lai­ko­mi vie­nu įspūdin­giau­ sių ba­ro­ko an­samb­lių Šiaurės Ry­ tų Eu­ro­po­je, ki­lu­sio gais­ro. Už­si­degė naktį

Kelmės ra­jo­ne esan­tis Ty­tuvėnų baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­samb­ lis už­si­lieps­no­jo ket­vir­ta­dienį pa­ ry­čiais. Pra­ne­ši­mas apie de­gan­ čią šven­tovę gau­tas ket­vir­ta­dienį 4.40 val. Apie 8 val. gaisrą ge­si­no jau de­ vy­nios ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­linės cis­ter­nos, bu­vo pa­si­telk­ti du au­ to­mo­bi­li­niai kel­tu­vai. Ket­vir­ta­ dienį po­piet lieps­na bu­vo nu­mal­ šin­ta, ta­čiau įvy­kio vie­to­je vis dar budė­jo ug­nia­ge­sių pa­jėgos. Kelmės ugniagesių atstovo Sta­ sio Kviet­kaus tei­gi­mu, iš­degė apie 1 tūkst. kv. m vie­nuo­ly­no sto­go, apie 100 kv. m per­dan­gos, nuar­ dy­ta per 100 kv. m skar­di­nio baž­ ny­čios sto­go, ap­degė ir apanglė­jo baž­ny­čios med­žio sto­go konst­ruk­ ci­jos. Per ne­laimę nė vie­nas žmo­ gus ne­nu­kentė­jo. Eks­per­tai ma­no, kad an­samb­lio pa­dėtis nėra tra­giš­ ka ir pa­sta­tus pa­vyks res­tau­ruo­ti.

And­rius Ku­bi­lius:

Esu tik­ras, kad eks­ per­tai ope­ra­ty­viai ir kva­li­fi­kuo­tai iš­tirs vi­sas gais­ro prie­žas­ tis ir ap­lin­ky­bes. Neei­li­nis po­sėdis

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius Ty­ tuvėnų baž­ny­čio­je ir vie­nuo­ly­ne ket­vir­ta­dienį ki­lusį gaisrą pa­va­di­ no di­de­le ir skaud­žia ne­lai­me. „Tai – di­delė ir skau­di ne­laimė mums vi­siems“, – teigė prem­ je­ras apie gaisrą Ty­tuvėnų Šv. Mer­gelės Ma­ri­jos An­gelų Ka­ra­ lienės baž­ny­čio­je ir Ber­nar­dinų vie­nuo­ly­no an­samb­ly­je. „Gais­ ras su­nio­ko­jo vieną did­žiau­sių ir

ver­tin­giau­sių XVII–XVIII a. ba­ ro­ko sak­ra­linės ar­chi­tektū­ros pa­ minklų ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­ so­je Šiaurės Rytų Eu­ro­po­je. Esu tik­ras, kad eks­per­tai ope­ra­ty­viai ir kva­li­fi­kuo­tai iš­tirs vi­sas gais­ro ki­li­mo prie­žas­tis ir ap­lin­ky­bes“, – pra­ne­ši­me teigė A.Ku­bi­lius. Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas taip pat pa­dėko­jo vi­siems ug­nia­ge­siams ir gais­ro ge­si­ni­mo šta­bui už jų pa­ siau­ko­jamą darbą, o Kelmės ra­jo­ no sa­vi­val­dybės žmonėms ir ypač Ty­tuvėnų pa­ra­pi­jai ir jų ti­kin­tie­ siems pa­linkė­jo stip­rybės iš­gy­ ven­ti šią tra­ge­diją. Kaip skel­bia­ma Vy­riau­sybės pra­ne­ši­me, dėl su­si­da­riu­sios pa­ dėties Kelmės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­ je pa­skelb­ta ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vie­nuo­ ly­nas ir baž­ny­čia yra ap­draus­ti. Ne­se­niai res­tau­ruo­tas

Baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­samb­ lis pra­ėju­sią va­sarą bu­vo res­tau­ ruo­tas ir pa­ga­liau lan­ky­to­jams at­ vėrė vi­sas du­ris. ES fondų lėšo­mis vie­nuo­ly­ne au­ten­tiš­kai res­tau­ruo­tos vie­nuo­lių celės, Šiau­lių vys­ku­po Eu­ge­ni­jaus Bar­tu­lio ini­cia­ty­va įkur­tas Šiau­ lių vys­ku­pi­jos baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus, su­tvar­ky­tos ki­tos pa­ tal­pos. Ypa­tin­gas dėme­sys skir­tas vie­nuo­ly­no sienų ta­py­bai – fres­ koms, nes drėgmė ir lai­kas jas bu­vo ge­ro­kai pa­žeidę. Ty­tuvėnų vie­nuo­ ly­no res­tau­ra­ci­ja kai­na­vo dau­giau kaip 10 mln. litų, ta­čiau lėšų dar­ bams už­baig­ti dar trūksta. Ty­tuvėnų sak­ra­li­nio an­samb­lio Kry­žiaus ke­lias su Kris­taus laiptų kop­ly­čia yra vie­na gra­žiau­sių pi­lig­ rimų trau­kos vietų Lie­tu­vo­je. Ty­ tuvėnų an­samb­lis pa­ten­ka į Pa­lai­ min­to­jo Jo­no Pau­liaus II Pi­lig­rimų ke­lio pro­gramą, ku­ria sie­kia­ma įam­žin­ti po­pie­žiaus Jo­no Pau­liaus II ke­lio­nes po Lie­tu­vos šven­to­ves. Dar va­sarą an­samb­lio ati­da­ry­ mo pro­ga Ty­tuvė­nuo­se vy­ko spe­ cia­li iš­kil­min­ga šventė. Čia taip pat kas­met vyks­ta ir Ty­tuvėnų va­ sa­ros fes­ti­va­lis, ku­ria­me kon­cer­tai skam­ba vie­nuo­ly­no erdvė­se. BNS inf.

Šio­je by­lo­je su­jung­ti še­ši pa­reiškėjų – Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ ci­nio teis­mo ir Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pra­šy­mai, kaip pra­ne­ša KT. Kaip nu­ro­d o­m a pra­n e­š i­m e, tai pir­mas kar­tas, kai KT pra­de­ da naują viešą teis­minį nag­rinė­ jimą ne­baigęs anks­tesnės by­los ir ne­pas­kelbęs nu­ta­ri­mo, įsi­ga­lio­jus pa­tai­soms, leid­žian­čioms KT nag­ rinė­ti ke­lias by­las vie­nu me­tu. By­lo­je abe­jo­ja­ma, ar Kons­ti­tu­ ci­jai ne­prieš­ta­rau­ja Li­gos ir mo­ti­ nystės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­ me anks­čiau buvę pa­šalpų sky­ri­mo ap­ri­bo­ji­mai, kad mo­ti­nystės ir tė­ vystės pa­šal­pos ski­ria­mos tik tuo at­ve­ju, jei­gu as­muo ne­tu­ri to­kių pa­jamų, nuo ku­rių skai­čiuo­ja­mos

li­gos ir mo­ti­nystės so­cia­li­nio drau­ di­mo įmo­kos. Pa­reiškė­jams abe­jo­nių kėlė ir ga­ lio­jan­čios Li­gos ir mo­ti­nystės so­ cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo nuo­sta­ tos, pa­gal ku­rias, jei­gu ap­draus­ta­sis per vai­ko prie­žiū­ros ato­sto­gas tu­ri draud­žiamųjų pa­jamų, ku­rių dy­dis ma­žes­nis už pa­šalpą, jam mo­ka­ mas šios pa­šal­pos ir jo ati­tin­kamą mėnesį turėtų draud­žiamųjų pa­ jamų skir­tu­mas. Ad­mi­nist­ra­ci­niai teis­mai nag­ rinė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nes by­las pa­ gal pa­reiškėjų skun­dus at­sa­ko­vui – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos Vil­niaus sky­riui, tre­čia­jam suin­te­re­suo­tam as­me­ niui – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­ di­mo fon­do val­dy­bai dėl spren­ dimų pa­nai­ki­ni­mo. Gin­či­ja­ma ir nuo­sta­ta, ku­rio­ je nu­ma­ty­ta, kad tais at­ve­jais, kai vie­nas iš tėvų, įsta­tymų nu­sta­ty­ ta tvar­ka iš­leis­tas vai­ko prie­žiū­ros ato­stogų ir gau­nan­tis mo­ti­nystės pa­šalpą, yra tam tik­rais pa­grin­dais at­leid­žia­mas iš dar­bo, jam pa­skir­ ta pa­šal­pa to­liau mo­ka­ma neat­siž­

„„ Klausimas: KT svarstys, ar tikrai

vaikus auginančios mamos netu­ rėjo teisės papildomai užsidirbti. 

Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

vel­giant į šias draud­žiamą­sias pa­ ja­mas tik tuo at­ve­ju, jei­gu išei­tinė iš­mo­ka ar kom­pen­sa­ci­ja už ne­pa­ nau­do­tas kas­me­tes ato­sto­gas iš­ mo­ka­ma at­lei­di­mo iš dar­bo dieną. BNS inf.


8

penktadienis, sausio 27, 2012

ekonomika

OMX Vilnius

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

4,72

4,60

2,39

„Va­koil“

4,71

4,58

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta101,13 dol. už 1 brl. 111,57 dol. už 1 brl.

+0,57 %

OMX Riga

–0,26 %

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000

pokytis

3,1513

–0,7121 %

DB sva­ras ster­lin­gų

1 4,1263

–0,2514 %

JAV do­le­ris

1 2,6345

–0,5924 %

Ka­na­dos do­le­ris

1 2,6306

+0,3127 %

Lat­vi­jos la­tas

1 4,9479

–0,0121 %

Len­ki­jos zlo­tas

10 8,1255

+0,5022 %

Nor­ve­gi­jos kro­na

10 4,5053

+0,1245 %

1 2,8594

+0,2243 %

Švei­ca­ri­jos fran­kas

–0,11 %

„H&M“ star­tuos nuo Ry­gos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

OMX Tallinn

Šve­di­jos dra­bu­žių tink­las „Hen­nes & Mau­ritz“ („H&M“) ket­vir­ta­die­nį ofi­cia­ liai pa­tvir­ti­no, kad plėt­rą Bal­ti­jos ša­ly­ se 2012 m. pra­dės nuo Ry­gos. „H&M“ pra­ne­šė, kad šie­met ke­ti­na ati­da­ry­ ti 275 nau­jas par­duo­tu­ves Bul­ga­ri­jo­je, Lat­vi­jo­je, Ma­lai­zi­jo­je, Tai­lan­de ir Mek­si­ ko­je. 2008 m. pre­ky­bos tink­las pla­na­ vo ati­da­ry­ti par­duo­tu­vę Vil­niu­je, bet dėl kri­zės pla­nus su­stab­dė.

3,8 mlrd. litų

per­nai į na­cio­na­li­nį biu­ dže­tą įplau­kė gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio.

Ener­ge­ti­ka lė­tai žu­do vers­lą Dėl brangs­tan­čių de­ga­lų, elekt­ros ir ši­lu­mos ener­gi­jos gal­vą skau­da ne tik ei­li­niams gy­ven­to­jams, bet ir vers­li­nin­kams.

Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

„„Ri­zi­ka: stip­riai pri­klau­sy­da­mos nuo ener­gi­jos iš­tek­lių Lie­tu­vos įmo­

nės pri­vers­tos di­din­ti ga­mi­nių kai­ną ir ri­zi­kuo­ja pra­lai­mė­ti kon­ku­ren­ ci­nę ko­vą. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Di­džiau­sius iš­šū­kius šiuo me­tu pa­ ti­ria pra­mo­nės, sta­ty­bos ir trans­ por­to sek­to­riai, ma­žiau­siai ener­ gi­jos kai­nų pan­čiais su­kaus­ty­tas pa­slau­gų vers­las. „Ener­gi­jos iš­ tek­lių są­nau­dų įta­ka tu­ri tie­sio­gi­ nę įta­ką vers­lo sek­to­rių pel­nin­gu­ mui“, – to­kią iš­va­dą pa­da­rė au­di­to, mo­kes­čių ir kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vė „KPMG Bal­tics“, pir­mą kar­tą Lie­ tu­vo­je at­li­ku­si Lie­tu­vos vers­lo pa­ žei­džia­mu­mo ener­gi­jos iš­tek­lių kai­ nų po­ky­čiams ty­ri­mą. „Ne­ma­ža da­lis są­nau­dų Lie­tu­vos vers­lo įmo­nė­se su­si­ju­sios su de­ga­ lais, ši­lu­mos ir elekt­ros ener­gi­ja, to­dėl, ener­gi­jos iš­tek­lių kai­noms kei­čian­tis, la­bai kin­ta įmo­nių pel­ nin­gu­mas“, – sa­kė Ro­kas Kas­pe­ra­ vi­čius, bend­ro­vės „KPMG Bal­tics“ par­tne­ris. Pa­sak jo, Lie­tu­vos vers­lo sek­to­riai ener­gi­jos iš­tek­liams iš­lei­

džia įspū­din­gą su­mą pi­ni­gų – 2010 m. ji sie­kė 4,7 mln. li­tų. „Dau­giau­ sia, 58 pro­c., vers­las pi­ni­gų iš­lei­ džia de­ga­lams, treč­da­lį – elekt­ros ener­gi­jai, o ma­žiau­siai, 9 pro­c., – ši­lu­mos ener­gi­jai“, – sa­kė jis. Pa­sau­li­nio ty­ri­mo „KPMG Ener­ gy Sur­vey 2011“ duo­me­nys ro­do, kad 50 pro­c. di­džiau­sių pa­sau­lio ener­ge­ti­kos bend­ro­vių fi­nan­si­nin­ kų tei­gia, jog naf­tos kai­na atei­ty­ je iš­si­lai­kys 111–130 JAV do­le­rių už ba­re­lį. Skai­čiuo­ja­ma, kad nuo 2005 iki 2011 m. pa­sau­ly­je de­ga­lai pa­bran­go 135 pro­c. – kas­met maž­ daug po 15 pro­c. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2011–2016 m. de­ga­lų kai­na pa­ kils apie 27 pro­c. „Lie­tu­vo­je elekt­ros ir ši­lu­mos ener­gi­jos kai­nos nuo 2003 m. pa­ki­lo apie 75 pro­c. Vien per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus elekt­ros kai­na pa­šo­ ko 45 pro­c., ši­lu­mos ener­gi­jos – 48 pro­c. Ver­ta pa­brėž­ti, kad apie treč­ da­lį elekt­ros kai­nos ir 70 pro­c. ši­lu­

mos ener­gi­jos kai­nos nu­le­mia de­ga­lų kai­na“, – sa­kė Ag­nė Ši­le­ry­tė, bend­ro­vės „KPMG Bal­tics“ kon­sul­tan­tė. Įver­ti­nę, kad elekt­ros ir ši­lu­ mos ener­gi­jos kai­na la­bai pri­klau­ so nuo de­ga­lų kai­nos, ty­rė­jai iš­sky­ rė tris ener­ge­ti­nio pa­žei­džia­mu­mo sce­na­ri­jus: op­ti­mis­ti­nį, rea­lis­ti­nį ir pe­si­mis­ti­nį. Jei iš­si­pil­dy­tų op­ti­mis­ti­nis sce­ na­ri­jus ir de­ga­lai per me­tus pa­ brang­tų tik 15 pro­c., Lie­tu­vos ūkio sek­to­riaus ener­gi­jos iš­tek­liams ski­ ria­mos są­nau­dos per me­tus išaug­ tų 14 pro­c., ar­ba 650 mln. li­tų. Rea­lis­ti­nio sce­na­ri­jaus at­ve­ju įmo­ nių ener­gi­jos iš­tek­liams ski­ria­mos są­nau­dos per me­tus vi­du­ti­niš­kai pa­di­dė­tų 22 pro­c., ar­ba 1 mlrd. li­ tų. Ta­čiau jei iš­si­pil­dy­tų pe­si­mis­ ti­nės pro­gno­zės ir de­ga­lai brang­tų net 50 pro­c., vers­lo ener­gi­jos iš­tek­ liams ski­ria­mos są­nau­dos per me­ tus pa­di­dė­tų vi­du­ti­niš­kai 41 pro­c., ar­ba 2 mlrd. li­tų.

Adak­ras Šeš­ta­kaus­kas

Al­gi­man­tas Kond­ru­se­vi­čius

Komentarai

Alek­sand­ras Iz­go­ro­di­nas

Lie­tu­vos pra­mo­n i­n in­k ų kon­fe­de­ra­ci­jos Eko­no­m i­kos ir fi­nan­sų de­par­ta­men­to ana­l i­t i­kas

P

er­nai Lie­tu­vos pra­mo­nė la­ bai jaut­riai rea­ga­vo į smar­kiai pa­šo­ku­sias ener­gi­jos iš­tek­lių ir ža­lia­vų kai­nas. Pir­miau­sia, ener­gi­jos iš­tek­lių ir ža­lia­vų kai­nos per­ nai au­go la­bai reikš­min­gai. Ant­ra, pa­gal ener­ge­ti­nį in­ten­sy­vu­mą Lie­tu­va pa­sau­ ly­je yra šeš­ta, t. y. esa­me iš tų ša­lių, ku­ rios vie­nam pro­duk­ci­jos vie­ne­tui pa­ ga­min­ti su­nau­do­ja dau­giau­sia spar­čiai pa­bran­gu­sių ža­lia­vų. Tre­čia, Lie­tu­va pa­ ten­ka į ES ša­lių de­šim­tu­ką, ku­rio­se du­jų ir elekt­ros kai­na yra aukš­čiau­sia. Tai lė­mė, kad pra­mo­nės pro­duk­ci­ja per­nai pa­bran­go 8,5 pro­c. Bet vie­tos ga­min­to­jai de­da vi­sas pa­stan­gas, kad pro­duk­ci­ja vi­daus rin­ko­je brang­tų mi­ ni­ma­liai. Per­nai pa­bran­gu­sių ener­gi­jos iš­tek­lių da­lis bu­vo per­ke­lia­ma ne Lie­ tu­vos, o už­sie­nio var­to­to­jams. Pa­vyz­ džiui, per­nai lie­tu­viš­ka pro­duk­ci­ja Lie­ tu­vo­je pa­bran­go 6,8 pro­c., o už­sie­nio rin­ko­se – 10 pro­c. Ga­min­to­jai sten­gia­si iš­sau­go­ti vi­daus pa­klau­sos au­gi­mą.

Lie­tu­vos sta­ty­bi­n in­k ų aso­cia­ci­jos pre­z i­den­tas

E

ner­g i­jos iš­tek­l iai la­biau­siai le­m ia sta­t y­bi­n ių ga­m i­n ių ga­my­bą ir tie­sio­g iai at­si­l ie­ pia sta­ty­bų kai­nai. Per vie­ nus me­t us sta­t y­bos kai­na pa­d i­dė­jo apie 6 pro­c., o tai la­biau­siai lė­mė pa­ bran­gu­sios sta­ty­bi­nės me­džia­gos. Iš­ tek­lių bran­gi­mas tie­sio­giai vei­kia sta­ ty­bų vers­lo pa­slau­g ų per­ka­mu­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą. Jei­g u kon­k u­r uo­ja­ma są­ž i­n in­gai, tai dar nė­ra taip blo­gai, vi­siems to­k ios pa­čios bė­dos. Bet Lie­tu­vo­je vis dar ak­ tua­li ki­ta pro­ble­ma – mo­kes­čių slė­pi­ mas sta­ty­bų sek­to­riu­je, o tai tie­sio­giai ker­ta per są­ži­nin­gai dir­ban­čių vers­li­ nin­k ų pa­ja­mas. Ne­są­ž i­n in­ga kon­k u­ ren­ci­ja vis dar ga­ji. Sta­ty­bų sek­to­rius taip pat ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie bran­g ių ener­gi­jos iš­tek­lių nau­do­ji­mo ma­ž i­ni­ mo. Reik­tų pra­dė­ti pro­jek­tuo­ti ir sta­ty­ ti ma­žiau ener­ge­ti­kai im­lius sta­ti­nius. Ne tik gy­ve­na­muo­sius na­mus, bet ir vi­suo­me­n i­n ius. La­bai pla­čiai dis­k u­ tuo­ja­ma ir tai jau atei­na į Lie­tu­vą.

Lie­tu­vos na­cio­na­l i­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­l iais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­z i­den­tas

D

y­ze­l i­nas yra pa­g rin­d i­nė trans­por­to vers­lo va­ro­mo­ ji jė­ga. Jau ta­po įpras­ta, kad kiek­vie­ni nau­ji me­tai pra­ si­de­da ky­lan­čio­mis de­ga­lų kai­no­mis. Pir­mas me­tų ket­vir­tis ve­žė­jams vi­sa­ da bū­na la­bai su­dė­tin­gas. De­ga­lams pa­bran­g us ne­tu­r i­me ga­l i­ my­bės au­to­ma­t iš­kai pa­kel­t i pa­slau­ gų ta­r i­fus, nes mū­sų sek­to­r iu­je kon­ ku­ren­ci­ja ne­gai­les­t in­ga. Kai ku­r ios trans­por­to įmo­nės il­ga­lai­kė­se su­tar­ty­ se nu­sta­to pa­slau­gų kai­nas me­tams ar pus­me­čiui į prie­kį, nu­sta­to­mi tam tik­ ri de­ga­lų kai­nos pa­di­dė­ji­mo sau­gik­liai, ta­čiau tai ne vi­sa­da pa­de­da. Dėl brangs­tan­čių de­ga­lų di­dė­jan­čias veik­los są­nau­das ban­do­me spręs­ti op­ ti­mi­zuo­da­mi marš­ru­tus ir nuo­lat ste­ bi­me de­ga­lų kai­nas skir­t in­g uo­se ša­ ly­se. Šiuo me­tu ve­žė­jai vil­ki­kų ba­kus sten­g ia­si pa­si­pil­dy­t i Liuk­sem­bur­ge, Aust­ri­jo­je ar Len­ki­jo­je, kur šiuo me­tu dy­ze­li­nas pi­ges­nis nei Lie­tu­vo­je.


9

PenktADIENIS, sausio 27, 2012

pasaulis Pe­ki­no ­ kri­ti­ka

Te­le­vi­zi­jos žvaigždė

Kles­ti ­ sa­vi­valė

Ki­ni­jos aukš­čiau­sių pa­reigūnų nuo­mo­ne, praeitą sa­vaitę Ira­ nui dėl Te­he­ra­no bran­duo­linės pro­gra­mos ES pa­skelb­tos san­ kci­jos yra ne­konst­ruk­ty­vios. Pe­ki­no tei­gi­mu, san­kci­jos – „ak­las spau­di­mas“. Ira­no pre­ zi­den­tas Mah­mou­das Ah­ma­ di­ne­ja­das pa­reiškė, kad jis yra pa­si­ruošęs derė­tis.

Tink­la­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­ rėjas Ju­lia­nas As­san­ge’as ves laidą te­le­vi­zi­jos ka­na­le „Rus­sia To­day“. Pa­gal pro­ jektą te­le­vi­zi­jos ka­na­le nu­ ma­ty­tas de­šim­ties in­ter­ viu ti­po laidų po 26 mi­nu­ tes cik­las. Lai­dos au­to­riaus vedė­jo sve­čiai bus po­li­ti­kai ir re­vo­liu­cio­nie­riai.

Nuverstajam Li­bi­jos Muamaro al Gaddafi re­ži­mui iš­ti­ki­mi ko­ vo­to­jai yra kan­ki­na­mi, ke­li iš jų net mirė su­lai­ky­mo cent­ruo­ se, ku­riuos pri­žiū­ri buvę su­ kilė­liai. Tai pra­nešė pasaulio žmo­gaus tei­sių gynė­jai. Pa­sak jų, kan­ki­ni­mais už­sii­ma ofi­cia­ lios ka­riuo­menės ir sau­gu­mo pa­jėgos.

Prem­jerės akis­ta­ta su abo­ri­ge­nais

Ko­mu­nis­ti­nio re­ži­ mo sau­gu­mo agen­ tams vie­tos dip­lo­ ma­tinė­je ir vals­ tybės tar­ny­bo­ je ne­bus. Taip pa­ reiškė nau­ja­sis Bul­ ga­ri­jos pre­zi­den­tas Ro­se­nas Plev­ne­li­ je­vas, ku­ris ke­ti­na rem­ti vy­riau­sybės ini­ci­juotą de­so­vie­ti­ za­ci­jos re­formą.

Aust­ra­li­jos mi­nistrė pir­mi­ninkė Ju­lia Gil­lard vos iš­nešė sveiką kailį iš res­to­ra­no, kurį ap­su­po įpykę abo­ri­genų tei­sių gynė­jai.

„„Stan­dar­tai: buvęs Bul­ga­ri­jos pre­zi­den­tas G.Par­va­no­vas (kairėje) bu­vu­sius sau­gu­mo agen­tus va­di­no pro­fe­

sio­na­lais, o nau­ja­sis ša­lies va­do­vas R.Plev­ne­li­je­vas jų pa­slaugų ke­ti­na at­si­sa­ky­ti. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Ko­la­bo­ran­tai nepageidaujami Slap­to­ji tar­ny­ba

45 me­tus Bul­ga­ri­jo­je bu­vo įsit­vir­tinę ko­mu­nis­tai. Ša­lis pri­klausė Var­šu­vos su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­jai ir iš visų Ry­ tų blo­ko ša­lių bu­vo be­ne la­biau­siai pri­klau­so­ma nuo So­vietų Sąjun­gos dik­ta­to. Bu­vu­si ša­lies sau­gu­mo tar­ ny­ba „Ko­mi­tet za darz­hav­na si­gur­ nost“ (DS) Bul­ga­ri­jo­je bu­vo vie­nas ak­ty­viau­sių žiau­raus re­ži­mo sraigtų. DS kal­ti­na­ma vykd­žiu­si rep­re­si­ jas, ver­ba­vu­si įvai­rių pro­fe­sijų as­ me­nis šni­pinė­ti drau­gus, pa­žįsta­ mus, jų šei­mas, net sa­vo šei­mos na­rius. By­los kėlė skan­da­lus

DS veik­los ty­ri­mas Bul­ga­ri­jo­je su­ kėlė ne vieną skan­dalą. Net­ru­ kus po to, kai bu­vo pa­skelb­ta apie nau­jo­sios de­mok­ra­tinės Bul­ga­ri­ jos su­kūrimą, iš­rink­ti nau­jie­ji ša­ lies po­li­ti­kai bu­vu­sius ko­mu­nis­tus ap­kal­ti­no spe­cia­liai sle­piant ir va­ giant DS ar­chy­vus. 2002 m. do­ku­mentų slėpi­mu bu­vo ap­kal­tin­tas buvęs Bul­ga­ri­jos vi­daus rei­kalų mi­nist­ras Ata­na­sas Se­merd­ži­je­vas. Nus­ta­ty­ta, kad jis iš DS ar­chyvų vogė by­las. 2010 m. skan­da­las dėl DS do­ku­ mentų pa­siekė kul­mi­na­ciją. Tais me­tais spe­cia­li Do­ku­men­ta­ci­jos ko­mi­si­ja, ty­ru­si DS ar­chy­vus, pa­ skelbė eta­ti­nių žval­gy­bos dar­buo­ tojų ir spe­cia­liųjų tar­nybų bend­ ra­dar­bių sąrašą. Tarp pa­skelbtų pa­vard­žių bu­vo ne­ma­žai dip­lo­ ma­ti­nio kor­pu­so at­stovų, žur­na­ listų, moks­li­ninkų, me­ni­ninkų ir in­te­lek­tualų. Gėdos neiš­vengė ir ša­lies Sta­čia­ ti­kių baž­ny­čios, mu­sul­monų bend­ruo­menės, taip pat Ka­ta­likų baž­ ny­čios na­riai. Kaip pa­sa­ko­jo Bul­ga­ ri­jos prem­je­ras Boi­ko Bo­ri­so­vas, su­

ži­nojęs, kiek Sta­čia­ti­kių baž­ny­čios na­rių dir­bo su DS, bu­vo šo­ki­ruo­tas. Ko­mi­si­ja nu­statė, kad net 11 iš 15 Bul­ga­ri­jos sta­čia­ti­kių baž­ny­čios met­ro­po­litų bu­vo DS agen­tai. Tie­sa, apie pa­triar­cho Mak­si­mo bend­ra­dar­bia­vimą su DS duo­menų nėra. Taip pat su­skai­čiuo­ta, kad apie 10 pro­c. ša­lies vald­žios sek­to­riu­ je dir­ban­čių as­menų bu­vo DS dar­ buo­to­jai ar­ba bend­ra­dar­bia­vo su ko­mu­nis­ti­niu sau­gu­mu. Šo­ki­ruo­jan­tys skai­čiai

Ne­ma­ža da­lis bu­vu­sių sau­gu­mie­čių pa­sta­ruo­sius 20 metų dir­bo ir ša­ lies Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jo­je (URM). Ko­mi­si­ja nu­statė, kad net 40 pro­c. Bul­ga­ri­jos dip­lo­ma­tinės tar­ny­bos agentų praei­ty­je bu­vo ko­ mu­nis­ti­nio sau­gu­mo agen­tai. Sąra­še pui­ka­vo­si 37 už­sie­ny­je re­zi­da­vu­sių dip­lo­matų pa­vardės, o iš vi­so ko­la­bo­ra­vus su bu­vu­sio­ mis ko­mu­nistų tar­ny­bo­mis bu­ vo ap­kal­tin­ti 200 Bul­ga­ri­jos URM dip­lo­matų. 90 aukš­to ly­gio ir že­ mes­nių dip­lo­matų, pa­sak ži­niask­lai­dos, 2010 m. pa­skel­bus duo­ me­nis te­be­dir­bo URM. Su­si­tepę dip­lo­ma­tai re­zi­da­vo Lon­do­ne, Ro­mo­je, Va­ti­ka­ne, Ber­ ly­ne, Mad­ri­de, Li­sa­bo­no­je, Mask­vo­je, Belg­ra­de, Pe­ki­ne, To­ki­ju­je, Mins­ke ir ki­to­se sos­tinė­se, taip pat Jung­tinė­se Tau­to­se ir UNES­CO. Bend­ra­dar­bia­vi­mu su ko­mu­nis­ ti­nio re­ži­mo slap­to­sio­mis tar­ny­ bo­mis bu­vo ap­kal­tin­tas ir Lie­tu­vo­je re­zi­davęs Bul­ga­ri­jos am­ba­sa­do­rius Iva­nas Pen­če­vas Dan­če­vas. Bul­ga­ ri­ja vėliau pri­pa­ži­no sa­vo kaltę. Ko­vo­jo su vy­riau­sy­be

2010 m. Bul­ga­ri­jos vy­riau­sybė pa­ reiškė, kad vi­si ko­mu­nis­ti­niam re­

ži­mui ir jo slap­to­sioms tar­ny­boms dirbę as­me­nys ne­tru­kus tu­ri pa­lik­ ti dip­lo­ma­tinę tar­nybą. Ta­čiau toks vy­riau­sybės pa­reiš­ki­mas Bul­ga­ri­jo­ je užkūrė tikrą po­li­tinę pirtį. URM va­do­vas Ni­ko­la­jus Mla­de­ no­vas pa­reiškė, kad su­si­tepę mun­ durą dip­lo­ma­tai ne­galės re­zi­duo­ti už­sie­ny­je, todėl bus at­šauk­ti. Vy­riau­sybė pri­ėmė va­di­namąjį dip­lo­ma­tinį aktą, pa­gal kurį nė vie­ nas bend­ra­dar­biavęs su DS ne­ga­li užim­ti svar­bių vals­tybės po­stų. Be to, ak­tas su­teikė vy­riau­sy­bei ga­ lią at­šauk­ti vi­sus pa­reigū­nus, ku­ riems me­ta­mi kal­ti­ni­mai ko­la­bo­ ra­vi­mu. Aktą 2011 m. pa­tvir­ti­no ir par­la­men­tas. Bet su­si­tepę dip­lo­ ma­tai at­rėžė, kad ak­tas – ne­teisė­ tas ir vy­riau­sybė bei URM va­do­vas ne­tu­ri teisės at­šauk­ti am­ba­sa­do­rių, nes tai pre­zi­den­to ju­ris­dik­ci­ja. Ieš­kinį prie­š vy­riau­sybę par­ėmė ir 56 par­la­men­to na­riai, jie kreipė­ si į ša­lies Kons­ti­tu­cinį teismą dėl priim­to ak­to išaiš­ki­ni­mo. KT nu­statė, kad vy­riau­sybė pa­ žeidė kons­ti­tu­ciją ne­leis­da­ma bu­ vu­siems DS agen­tams už­siim­ ti dip­lo­ma­ti­ne veik­la. Buvęs ša­lies pre­zi­den­tas Geor­gis Par­va­no­vas, pa­ts pri­pa­žin­tas bend­ra­dar­biavęs su DS 1989 m., ve­ta­vo naująjį aktą. Ta­čiau par­la­men­tas per pa­kar­ to­tinį bal­sa­vimą pre­zi­den­to ve­ to at­šaukė. Vėliau ir Aukš­čiau­sia­ sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­metė vy­riau­sybės nu­ta­rimą tri­mis at­ ve­jais: am­ba­sa­do­riaus Ny­der­lan­ duo­se Zla­ti­no Trap­ko­vo, Ser­bi­jo­ je Geor­gio Di­mit­ro­vo ir Grai­ki­jo­je And­re­jaus Ka­ras­la­vo­vo, ku­rie pa­ teikė ieš­ki­nius prie­š URM. Ta­čiau URM va­do­vas ap­skundė tokį teis­mo nuo­sprendį. „Mes tu­ ri­me la­bai sva­rių ar­gu­mentų gin­

čy­ti šį spren­dimą“, – sakė N.Mla­ de­no­vas. Taip pat jis su­kri­ti­ka­vo teismų ver­diktą pa­reikš­da­mas, kad tiek par­la­men­tas, tiek vy­riau­sybė, tiek nau­ja­sis pre­zi­den­tas „ne­pa­si­ti­ ki“ bu­vu­siais sau­gu­mo agen­tais, o teis­mai žmo­nių rink­tiems pa­reigū­ nams prie­šta­rau­ti ne­ga­li. „Tie­sa ta, kad tie žmonės no­ri iš­ sau­go­ti sa­vo pri­vi­le­gi­jas ir iš­mo­kas. Ta­čiau, nors ban­dys įvai­riais bū­ dais pa­si­nau­do­ti tei­sinė­mis prie­ monė­mis ir sa­vo įta­ka, esu tik­ras, kad jie neats­to­vaus mūsų ša­liai už­ sie­ny­je“, – sausį teigė mi­nist­ras. Nau­ja­sis Bul­ga­ri­jos va­do­vas R.Plev­ne­li­je­vas, ar­ti­mas prem­je­ro B.Bo­ri­so­vo sąjun­gi­nin­kas, jau pa­ skelbė, jog rems vy­riau­sybės po­li­ tiką, kad ko­la­bo­ran­tai būtų pa­ša­ lin­ti iš vals­tybės tar­ny­bos. „Bul­ga­ri­ja gins sa­vo na­cio­na­ li­nius in­te­re­sus. Eu­ro­pos ateitį ir stra­te­gi­nius in­te­re­sus. Tai pa­ro­ dys, kaip mūsų ša­lis ski­ria ir siun­ čia dirb­ti į už­sienį sa­vo at­sto­vus“, – inau­gu­ra­ci­jos kal­bo­je žadė­jo ša­ lies va­do­vas.

Prem­jerę iš­gelbė­jo sau­gu­mo agen­tai – jie stai­giai iš­vedė vy­ riau­sybės va­dovę iš res­to­ra­no sos­tinės Kan­be­ros cent­re. Kar­tu su prem­je­re res­to­ra­ne „The Lob­by“ užst­ri­go ir opo­zi­ci­ jos ly­de­ris To­ny Ab­bot­tas. La­bai iš­si­gan­du­si J.Gil­lard vie­nu me­ tu su­klu­po ir par­griu­vo. Tie­sa, po­li­tikė ne­su­reikš­mi­no įvy­kio – po in­ci­den­to ji sakė, kad yra „nu­drėbta iš ga­na tvir­to mo­lio, o po­li­ci­ja at­li­ko puikų darbą“. J.Gil­lard tvir­ti­no, kad „vie­nin­ te­lis da­ly­kas, dėl ku­rio jai pik­ta, – kad in­ci­den­tas nu­kreipė dė­ mesį nuo ren­gi­nio, ku­ria­me ji teikė me­da­lius pa­gal­bos tar­nybų dar­buo­to­jams. De­monst­ran­tai, kaip pra­ne­ša­ ma, daužė stik­li­nes pa­sta­to sie­ nas ir šaukė „Gėda!“ bei „Ra­sis­ tai!“. Jie da­ly­va­vo va­di­na­mo­sios In­va­zi­jos die­nos minė­ji­me ne­to­ li esan­čio­je abo­ri­genų „am­ba­sa­ do­je“. Imp­ro­vi­zuo­tos pa­la­pi­nių am­ba­sa­dos įkūrėjas Mi­chae­las An­der­so­nas sakė, kad šią grupę pa­pik­ti­no T.Ab­bot­to ko­men­ta­ rai, jog tas abo­ri­genų pro­tes­tas yra ne­beak­tua­lus. „Jis sakė, kad abo­ri­genų „am­ ba­sa­da“ tu­ri iš­sik­raus­ty­ti, mes girdė­jo­me tai per ra­diją, – sakė M.An­der­so­nas. – Mes pa­gal­vo­ jo­me, kad to jo­kiu būdu ne­bus, tad ap­su­po­me pa­statą. Tai, ką T.Ab­bot­tas pa­sakė, pri­lygs­ta ra­ si­nių riau­šių kurs­ty­mui.“ Abo­ri­genų, ku­rių kultū­ra sie­ kia de­šim­tis tūkstan­čių metų, pirmųjų britų at­vy­ki­mo me­tais, kaip ma­no­ma, bu­vo maž­daug 1 mln., bet da­bar jų likę vos 470 tūkst. BNS, AFP inf.

„Mons­ters and Cri­tics“, „So­fia Echo“, „No­vi­ni­te.com“ inf.

40

pro­c.

Bul­ga­ri­jos dip­lo­ma­tinės tar­ny­bos agentų praei­ ty­je bu­vo ko­mu­nis­ti­nio sau­gu­mo agen­tai.

„„Šo­kas: nors po in­ci­den­to J.Gil­

lard sakė esan­ti nu­drėbta iš ga­na tvir­to mo­lio, nuo­trau­ko­je ji at­ro­do ge­ro­kai iš­si­gan­du­si. 

AFP nuo­tr.


10

Penktadienis, sausio 27, 2012

Sportas

Kan­tu eki­pą šo­ki­r jos pa­čios ste­buk­la „„Ne­sėk­mė: Kau­no krep­ši­nin­kės (bal­ta ap­ran­ga) ryž­tin­gai pra­dė­jo

ma­čą su Len­ki­jos at­sto­vė­mis, bet ini­cia­ty­vos neįt­vir­ti­no.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

V.Kuk­tie­nė: „Šį se­zo­ną mums la­bai ne­si­se­ka“ Vie­nuo­lik­tą­ją ne­sėk­mę Eu­ro­ly­ gos tur­ny­re ir ket­vir­tą­ją iš ei­lės A gru­pė­je pa­ty­rė Kau­no „VI­ČI-Ais­ čių“ krep­ši­nin­kės, sa­vo aikš­tė­je 60:74 pra­lai­mė­ju­sios Gdy­nės „Lo­ tos“ (Len­ki­ja) ko­man­dai.

Lie­tu­vos čem­pio­nės, žai­du­sios be trau­muo­tų Aman­dos Ke­me­ žys ir San­tos Okoc­ky­tės, ant­ra­ ja­me kė­li­ny­je pir­ma­vo 22:11, bet var­žo­vės pa­ma­žu švel­ni­no skir­ tu­mą, kol ga­liau­siai tre­čia­ja­me kė­li­ny­je per­svė­rė sa­vo nau­dai – 46:44. Ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je „VI­ ČI-Ais­tės“ bu­vo be­veik pri­si­vi­ ju­sios „Lo­tos“ eki­pą – 54:55, bet po to vieš­nios šo­vė į prie­kį 19:4 ir šven­tė per­ga­lę. „Rung­ty­nes pra­dė­jo­me ge­ rai, išė­jo­me žais­ti su­si­kau­pu­sios. Tre­čia­ja­me ir ket­vir­ta­ja­me kė­li­ niuo­se taip pat sten­gė­mės, ko­ vo­jo­me, bet kaž­ko pri­trū­ko. Mū­sų ir Gdy­nės ko­man­dos – apy­ly­gės, ta­čiau pa­lik­ta be prie­žiū­ros Jo­le­ ne An­der­son pa­tai­kė ke­lis mums pra­žū­tin­gus tri­taš­kius. Ne­ži­nau, ko sto­ko­ja mū­sų ko­man­da, ga­lin­ ti nu­ga­lė­ti vie­ną Eu­ro­ly­gos fa­vo­ ri­čių „Ros Ca­sa­res“ ir pra­lai­mė­ ti to­kioms eki­poms kaip „Lo­tos“. Gal ne vi­sos žai­dė­jos pa­si­ti­ki sa­ vo jė­go­mis, kai išei­na į aikš­tę? At­ ro­do, prieš kiek­vie­nas rung­ty­nes vis­ką ži­no­me, ge­rai iš­nag­ri­nė­ja­ me var­žo­vių stip­rią­sias ir silp­ną­ sias pu­ses. Mums šį se­zo­ną la­bai ne­si­se­ka, ir tiek“, – po var­žy­bų svars­tė re­zul­ta­ty­viau­sia kau­nie­ čių žai­dė­ja Vi­ta Kuk­tie­nė. Pas­ku­ti­nes Eu­ro­ly­gos re­gu­ lia­raus se­zo­no rung­ty­nes „VI­ ČI-Ais­tės“ žais va­sa­rio 1-ąją

Sta­tis­ti­ka Kau­n o „VI­Č I-Ais­t ės“–Gdynės „Lo­tos“ 60:74 (17:10, 21:26, 14:19, 8:18). 300 žiū­ro­v ų. V.Kuk­t ie­nė 19 taš­k ų (4 klai­dos), A.Put­ni­na 11 (10 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), M.Sau­liū­tė 9 (4 klai­dos)/J.An­der­son 22 (7 at­ko­ vo­ti ka­muo­liai), G.Ro­bert 20 (6 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai), A.Kne­ze­vič 12 (6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai).

Re­zul­ta­tai Stam­bu­lo „Ga­la­t a­s a­ray“ (Tur­k i­ ja)–Buržo „Bas­ket“ (Pran­c ū­z i­ja) 81:74 (20:22, 25:17, 15:19, 21:16), Pra­ hos ZVVZ USK (Če­k i­ja)–Dėro „Se­ at Unis­ze“ (Veng­ri­ja) 74:63 (20:20, 27:16, 14:10, 13:17), Je­ka­te­r in­bur­go UGMK (Ru­s i­ja)–Valensijos „Ros Ca­s a­res“ (Is­pa­n i­ja) 63:81 (23:29, 13:17, 15:18, 12:17).

A gru­pė Komanda

1. „Ros Ca­sa­res“ 2. „Ga­la­ta­sa­ray“ 3. UGMK 4. ZVVZ USK 5. „Bour­ges Bas­ket“ 6. „Lo­tos“ 7. „Seat Unis­ze“ 8. „VI­ČI-Ais­tės“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

11 11 9 7 6 3 3 2

2 2 4 6 7 10 10 11

991:785 1053:913 985:840 935:927 871:879 921:1019 876:1058 843:1054

Pran­cū­zi­jo­je su Bur­žo „Bas­ket“ ko­man­da, ku­riai pir­mo­jo ra­to dvi­ ko­vą Kau­ne pra­lai­mė­jo 67:69. KD inf.

L.Klei­za ko­vin­gu­mu įkvė­pė sa­vo eki­pą Li­nas Klei­za su­žai­dė kol kas sėk­ min­giau­sias sa­vo rung­ty­nes NBA čem­pio­na­te šį se­zo­ną.

Lie­tu­vis pel­nė 25 taš­kus ir at­ko­ vo­jo 5 ka­muo­lius, o jo at­sto­vau­ ja­ma To­ron­to „Rap­tors“ ko­man­da (6 per­ga­lės ir 13 pra­lai­mė­ji­mų bei 12-oji vie­ta Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­ je) sve­čiuo­se po dvie­jų pra­tę­si­mų 111:106 (23:32, 27:18, 19:25, 21:15, 10:10, 11:6) nu­ga­lė­jo penk­to­jo­je po­zi­ci­jo­je Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jo­je esan­čią Ju­tos „Jazz“ (10, 6). „Li­no ko­vin­gu­mas įkvė­pė vi­są ko­man­

dą“, – pa­brė­žė „Rap­tors“ tre­ne­ ris Dwa­ne’as Ca­sey. Per be­veik 33 žai­di­mo mi­nu­tes L.Klei­za pa­tai­kė 4 tri­taš­kius iš 9, 4 dvi­taš­kius me­ti­mus iš 7 ir rea­li­ za­vo vi­sus 5 bau­dų me­ti­mus. 25 taš­kais prie ant­ro­sios iš ei­ lės „Rap­tors“ per­ga­lės pri­si­dė­jo ir And­rea Barg­na­ni, 17 – De­Ma­ras De­Ro­za­nas, 13 – Leand­ro Bar­bo­sa, 12 – Jo­se Cal­de­ro­nas. Are­nos šei­ mi­nin­kų gre­to­se sėk­min­giau­siai rung­ty­nia­vo Pau­las Mill­sa­pas – 31 taš­kas ir 11 at­ko­vo­tų ka­muo­lių. KD inf.

„„Abe­jo­nės: kai ku­rie rung­ty­nių ar­bit­rų spren­di­mai kė­lė daug aist­rų.

get­tyi­ma­ges.com nuo­tr.

„Neį­ti­ki­ma“, – po pra­lai­mė­tų Eu­ro­ly­gos „TOP-16“ eta­po ant­ rų­jų rung­ty­nių Kan­tu „Ben­net“ eki­pai 78:79 ste­bė­jo­si vie­nas Kau­no „Žal­gi­rio“ ly­de­rių Son­ny Weem­sas. Ro­mas Po­de­rys, Alvydas Staniulis

Žal­gi­rie­čiai, ket­vir­ta­ja­me kė­li­ ny­je po Mar­ko Po­po­vi­čiaus bau­ dų me­ti­mų pir­ma­vę 64:51, po to per be­veik ke­tu­rias mi­nu­tes vė­jais iš­švais­tė per­sva­rą ir aikš­tės šei­mi­ nin­kai iš­ly­gi­no – 66:66. „Ste­buk­lin­gas sprin­tas į per­ga­ lę – de­gan­čio­mis šir­di­mis“, – taip Kan­tu ko­man­dos spur­tą api­bū­di­ no vie­tos laik­raš­čio „La Pro­vin­cia“ re­por­te­ris. „Su­si­dū­rė­me su dvi­gu­ba pro­ ble­ma – gy­ny­bos ir puo­li­mo. Gin­ da­mie­si pa­da­rė­me daug šiurkš­ čių klai­dų, ata­kuo­da­mi per daž­nai sku­bo­tai mė­tė­me į var­žo­vų krep­ šį. At­ro­dė, kad iš mū­sų nie­kas ne­ ži­no­jo, ką iš tik­rų­jų pri­va­lo da­ry­ ti aikš­tė­je“, – apie kau­nie­čiams ne­sėk­min­gą dvi­ko­vos lū­žį kal­bė­jo S.Weem­sas.

Li­kus žais­ti 58 se­k., „Žal­gi­ris“ bu­vo prie­ky­je – 71:70, bet „Ben­ net“ ata­ką Mi­lo­va­nas Ra­ko­vi­čius nu­t rau­k ė ne­s por­t i­n e pra­ž an­ga. Tuo su kau­pu pa­si­nau­do­jo var­ žo­vai: Geor­gis Šer­ma­di­nis bau­dų me­ti­mais per­svė­rė – 72:71, o ne­ tru­kus Gian­lu­ca Ba­si­le pa­di­di­no skir­tu­mą – 74:71.

Sonny Weem­sas:

At­ro­dė, kad iš mū­ sų nie­kas ne­ži­ no­jo, ką iš tik­rų­ jų pri­va­lo da­ry­ti aikš­tė­je. Per li­ku­sias 18,2 sek. Kau­no ko­ man­dos neiš­gel­bė­jo ne­tgi gud­rus S.Weem­so su­ma­ny­mas: ame­ri­kie­

tis pa­tai­kė pir­mą­jį bau­dos me­ti­ mą, ant­rą­jį spe­cia­liai pra­me­tė, pa­ts at­ko­vo­jo ka­muo­lį ir iš­ly­gi­ no re­zul­ta­tą – 78:78. Pra­tę­si­ mas? Anaip­tol: gin­č y­t i­n as ar­ bit­rų spren­di­mas skir­ti pra­žan­gą Man­tui Kal­nie­čiui, ir G.Šer­ma­di­ nis taik­liu bau­dos me­ti­mu pa­dė­ jo taš­ką. „Vis dar ne­ga­liu pa­ti­kė­ti, kad lai­mė­jo­me“, – po var­žy­bų il­gai neat­si­to­kė­jo „Ben­net“ stra­te­gas And­rea Trin­chie­ri. „Per pa­sku­ti­nes še­šias rung­ ty­nių mi­nu­tes mes pa­si­kei­tė­me ir žai­dė­me be aist­ros. Ne­bu­vo­ me pa­kan­ka­mai pro­tin­gi, kad lai­ mė­tu­me“, – re­ziu­ma­vo „Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius. „TOP-16“ tre­čio­jo tu­ro H gru­ pės rung­ty­nes žal­gi­rie­čiai žais va­ sa­rio 2 d. sve­čiuo­se su „Bar­ce­lo­na Re­gal“ (Is­pa­ni­ja) eki­pa.

K.Lav­ri­no­vi­čius už­mė­tė „R Po trau­mos at­si­ga­vęs Kšyš­to­fas Lav­ri­no­vi­čius ne­ma­žai pri­si­dė­jo prie Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ eki­pos ant­ro­sios per­ga­lės Eu­ro­ly­gos tur­ ny­ro „Top 16“ eta­pe.

Ita­li­jos at­sto­vai Is­pa­ni­jo­je 88:69 nu­ga­lė­jo Mad­ri­do „Real“ ko­man­ dą ir ta­po vien­val­džiais F gru­pės ly­de­riais. K.Lav­ri­no­vi­čius su­rin­ ko 16 taš­kų, pa­tai­kęs 4 tri­taš­kius iš 6. „Real“ at­sto­vau­jan­tis Mar­ty­ nas Po­cius pel­nė 9 taš­kus, at­ko­vo­jo 2 ka­muo­lius ir 3 kar­tus su­kly­do. Ga­lin­gai į prie­kį te­be­žen­gia Jo­no Kaz­laus­ko tre­ni­ruo­ja­mas Mask­vos CSKA. Daug­kar­ti­niai Ru­si­jos čem­ pio­nai sa­vo aikš­tė­je 96:68 su­triuš­ ki­no Stam­bu­lo „Ana­do­lu Efes“

(Tur­ki­ja). Nu­ga­lė­to­jams Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius pel­nė 6 taš­kus ir at­ ko­vo­jo 3 ka­muo­lius, o Ra­mū­no Šiš­ kaus­ko są­skai­to­je – 5 taš­kai ir 3 at­ ko­vo­ti ka­muo­liai. „Tai bu­vo vie­nos ge­riau­sių mū­sų ko­man­dos rung­ty­nių šį se­zo­ną, – po var­žy­bų sa­kė J.Kaz­laus­kas. – Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­rio neį­gy­ ven­di­no­me, – lei­do­me var­žo­vams įmes­ti dau­giau kaip 60 taš­kų.“ Staig­m e­n ą pa­tei­k ė Ka­za­n ės „Unics“ krep­ši­nin­kai, Grai­ki­jo­je 89:83 par­klup­dę Eu­ro­ly­gos čem­ pio­ną Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“. Pra­lai­mė­ju­sie­siems Ša­rū­nas Ja­ si­ke­vi­čius pel­nė 4 taš­kus, at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus ir pe­rė­ mė 2 ka­muo­lius.

„Prieš ma­čą sa­kiau, kad jo baig­ tį lems gy­ny­ba. Taip ir įvy­ko. Mes gy­nė­mės la­bai pra­stai, pir­miau­ sia – at­sar­gi­niai žai­dė­jai, nors pla­na­vo­me žais­ti vi­siš­kai ki­taip. „Unics“ tu­ri pa­kan­ka­mai pa­jė­ gų reng­ti ir po­zi­ci­nes ata­kas, ir kontr­ant­puo­lius“, – pa­brė­žė „Pa­ nat­hi­nai­kos“ stra­te­gas Žel­kas Ob­ ra­do­vi­čius. Nau­ją mul­ti­funk­ci­nę are­ną, tal­ pi­nan­čią 15 000 žiū­ro­vų, ati­da­ rė Stam­bu­lo „Fe­ner­bah­çe-Ül­ker“ (Tur­ki­ja) klu­bas. Įkur­tu­vių šven­tės vos ne­su­ga­di­no Mi­la­no „EA7 Em­ po­rio Ar­ma­ni“ (Ita­li­ja) ko­man­da, nu­si­lei­du­si aikš­tės šei­mi­nin­kams tik 63:65. KD inf.


11

Penktadienis, sausio 27, 2012

Sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

ra­vo as Sta­tis­ti­ka „Ben­net“–„Žal­gi­ris“ 2012 01 25, Kan­tu „Pa­la De­sio“ are­na, 5 125 žiū­ro­vai.

79:78

(21:17, 11:19, 17:23, 30:19) „Ben­net“: G.Ba­si­le 15 taš­kų (6 re­zul­ta­ty­vūs per­da­ vi­mai), G.Šer­ma­di­nis 12, D.Mar­co­na­to 9, V.Mi­co­vas (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, 6 re­zul­ta­ ty­vūs per­da­vi­mai), M.Leu­ne­nas (5 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai) ir N.Maz­za­ri­no po 8, M.Mar­ koiš­vi­lis 7, N.Gia­nel­la 5, G.Brun­ne­ris 4, A.Cin­cia­ri­ni 3.

„Žal­gi­ris“: D.Col­lin­sas 15, S.Weem­sas 14 (5 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai), M.Po­po­vi­čius 12 (3 klai­dos), D.Ša­len­ga 9, R.Jav­to­kas 8 (8 at­ko­vo­ti ka­ muo­liai), P.Jan­kū­nas 7 (3 pe­rim­ti ka­muo­ liai), M.Kal­nie­tis 5 (1/6 tri­taš­kių, 1/4 bau­ dų, 5 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), V.Lip­ke­vi­ čius 4, T.Kli­ma­vi­čius (0/4 bau­dų) ir M.Ra­ ko­vi­čius po 2.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 18/32 (56 pro­c.) ir 20/39 (51 pro­c.), tri­taš­kiai – 8/18 (44) ir 8/23 (34), bau­dų me­ti­mai – 19/24 (79) ir 14/19 (73), at­ko­vo­ta ka­muo­lių – 27 ir 34, pe­rim­ta – po 4, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 20 ir 12, klai­ dos – 10 ir 12.

Komentaras

Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas „Žal­g i­r io“ klu­bo sa­v i­n in­kas

D

u „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kų pra­ lai­mė­ji­mai Eu­ro­ly­gos „Top 16“ var­ž y­bo­se – skau­dūs, bet pa­mo­kan­tys. Ko­va dėl ke­lia­la­pio į ki­tą šio tur­ny­ro eta­pą dar ne­baig­ta. Ne­pa­si­nau­do­jo­me sėk­me, ku­r i bu­vo mū­sų ran­ko­se ir per rung­ty­nes su Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ra“ eki­pa, ir per dvi­ko­vą su Kan­tu „Ben­net“ ko­man­da. Per rung­t y­nes su „Mac­ca­bi Elect­ra“ ne­sėk­min­gai žai­dė Son­ny Weem­sas. Man at­ro­do, dėl to, kad jo as­me­ni­nis tre­ne­r is pra­dė­jo tai­sy­t i krep­ši­n in­ko me­ti­mą. Po tų mo­ky­mų Son­ny pra­ra­ do pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo me­ti­mu ir jau tre­ čio­se rung­ty­nė­se pra­ktiš­kai ne­si­nau­ do­ja šiuo gink­lu, ku­rio taip trūks­ta ir ku­r į nau­do­da­mas pel­ny­da­vo ne ma­ žiau nei po 10 taš­k ų be­veik per kiek­ vie­ną ma­čą. Per dvi­ko­vą su „Ben­net“ pa­ty­rė­me fias­ ko dėl to, kad mū­sų krep­ši­nin­kai, pir­ mau­da­m i 13 taš­k ų, užuo­t iš­sau­go­ję per­sva­rą, puo­lė var­žo­vus lyg nuo jų at­si­lik­da­mi ir be rei­ka­lo me­tė net 5 tri­ taš­kius. Ko­dėl jie taip žai­dė, ne­ga­liu su­ pras­ti. Kan­tu klu­bas pro­tin­gai pa­si­nau­ do­jo žal­gi­rie­čių bei tei­sė­jų klai­do­mis ir lai­mė­jo 1 taš­ku. Iki tų klai­dų „Žal­g i­r io“ žai­d i­mas bu­ vo gra­ž us. Tai tei­k ia vil­čių, kad ga­l i­ me lai­mė­ti vi­sus li­ku­sius „Top 16“ eta­ po ma­čus.

Čiuo­žė­jai įro­di­nė­ja ver­ti olim­pia­dos Man­t as Stan­ke­vi­č ius m.stankevicius@diena.lt

Eu­ro­pos dai­lio­jo čiuo­ži­mo čem­ pio­na­te sėk­min­gai star­ta­vę Isa­ bel­la To­bias ir Dei­vi­das Stag­niū­ nas sie­kia įro­dy­ti Lie­tu­vai, kad jų vie­ta – olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se su mū­sų vals­ty­bės vė­lia­va. Nus­te­bi­no var­žo­vus

Po trum­po­sios pro­gra­mos Še­fil­de (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) vyks­tan­čio­se pir­me­ny­bė­se Lie­tu­vos šo­kių ant le­do due­tas – 20-me­tė ame­ri­ kie­tė I.To­bias ir 26-erių lie­tu­vis D.Stag­niū­nas – su 59,66 ba­lo yra aukš­to­je 5-ojo­je vie­to­je. Mū­siš­kiai at­li­ko kom­po­zi­ci­ją pa­gal Sha­ki­ros mu­zi­ką. 59,66 ba­ lo – aukš­čiau­sias Lie­tu­vos čiuo­ žė­jų trum­po­sios pro­gra­mos įver­ ti­ni­mas per jų bend­rą kar­je­rą. Mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kus kol kas len­kia ru­sai Je­ka­te­ri­na Bob­ro­ va ir Dmit­ri­jus So­lov­jo­vas (65,06 ba­lo), pran­cū­zai Nat­ha­lie Pe­cha­ lat ir Fa­bia­nas Bour­za­tas (64,89), ru­sai Je­ka­te­ri­na Ria­za­no­va ir Il­ja Tka­čen­ka (61,34) bei bri­tai Pen­ ny Coo­mes ir Ni­cho­las Buck­lan­ das (59,78). „Pui­ku! La­biau­siai džiau­gia­ mės, kad pa­gal čiuo­ži­mo tech­ ni­k ą mū­s ų po­ra – ket­v ir­to­ je po­zi­ci­jo­je. Pra­len­kė­me ne­tgi pran­cū­zus“, – trium­fa­vo Lie­tu­ vos dai­lio­jo čiuo­ži­mo fe­de­ra­ci­ jos (LDČF) pre­zi­den­te Li­li­ja Va­ na­gie­nė. Pa­sak LDČF va­d o­v ės, mū­ sų due­tas la­bai ge­rai pa­si­ren­ gė šiam Eu­ro­pos čem­pio­na­tui. „Jie daug dir­bo. Dau­gu­ma ko­le­ gų at­krei­pė dė­me­sį, kad Isa­bel­ la ir Dei­vi­das aki­vaiz­džiai pa­to­ bu­lė­jo po pa­sku­ti­nio pa­si­ro­dy­mo per tarp­tau­ti­nes var­žy­bas Ru­si­ jo­je“, – sa­kė L.Va­na­gie­nė. Steng­sis pa­kil­ti aukš­čiau

„„Prie­žas­tis: S.Weem­so (su ka­muo­liu) nuo­mo­ne, ne­sėk­mę lė­mė per ket­

vir­tą kė­li­nį iš­si­de­ri­nęs „Žal­gi­rio“ žai­di­mas.

Rea­lą“ tri­taš­kiais Re­zul­ta­tai E gru­pė Mask­vos CSKA–Stambulo „Ana­ do­lu Efes“ 96:68 (23:21, 25:15, 26:17, 22:15). 4 400 žiū­ro­v ų. A.Ki­r i­len­ka 15 taš­k ų, N.Krsti­čius 14, M.Teo­do­si­čius 13/S.Vu­ja­či­čius 21, S.Ba­ra­čas 15. F gru­pė Sie­n os „Mon­te­p as­c hi“–Madrido „Real“ 88:69 (31:15, 16:19, 18:14, 23:21). 8 431 žiū­ro­vas. B.McCa­leb­b as 25, K.Lav­r i­no­v i­č ius 16, D.An­der­s e­n as 11/F.Reye­s as 17, J.Ca­rol­las 12, M.Po­ cius 9. Bil­b ao „Gesc­r ap BB“–Malagos „Uni­c a­j a“ 85:70 (22:17, 14:17, 22:18, 27:18). 8 004 žiū­ro­vai. K.Va­s i­l ia­d is

19, A.Mumb­r u 18, A.Jack­so­nas 14/ J.Free­lan­das 18, G.Fit­chas 17, H.Pe­r i­ čius 11. G gru­pė Atė­nų „Pa­n at­h i­n ai­kos“–Kazanės „Uniks“ 83:89 (22:17, 20:24, 14:22, 27:26). 8 500 žiū­ro­vų. M.Ba­tis­te’as 16, S.Smit­has 15, D.Dia­man­ti­dis 14/H.Do­ mer­can­tas 21, T.Ly­day’us 16, V.Ve­re­ me­jen­ka 15. Stam­b u­l o „Fe­n er­b ah­ç e Ül­ker“– Milano „EA7 Em­p o­r io Ar­m a­n i“ 65:63 (12:10, 18:18, 16:15, 19:20). 12 191 žiū­ro­vas. B.Bog­d a­no­v i­č ius 17, R.L.Uki­č ius 16/A.Fot­sis 16, M.Roc­ca 16, S.Man­ci­nel­l i 13.

„Šian­dien šo­kė­jai ant le­do at­liks lais­vą­ją pro­gra­mą. Lau­kia sun­ki ko­va. Mū­sų už­duo­tis – ap­lenk­ ti J.Ria­za­no­vą ir I.Tka­čen­ką, – tei­gė LDČF pre­zi­den­tė. – Prieš trum­pą­ją pro­gra­mą mū­siš­kiams pro­gno­za­vo 6–10 vie­tas, o aš tvir­ti­nau, kad jie ver­ti ir penk­to­ sios po­zi­ci­jos. Taip vis­kas ir įvy­ ko. Isa­bel­la ir Dei­vi­das neiš­ven­

„„Sėk­mė: Eu­ro­pos čem­pio­na­te I.To­bias ir D.Stag­niū­nas pa­ge­ri­no as­

me­ni­nį trum­po­sios pro­gra­mos re­zul­ta­tą. AFP nuo­tr.

gė klai­de­lių, kiek­vie­ną ele­men­tą dar ga­li­ma to­bu­lin­ti, bet tu­rė­ki­ me gal­vo­je, kad šis čem­pio­na­tas jiems – tik ant­ra­sis.“ I.To­bias ir D.Stag­niū­no tiks­ las – žie­mos olim­pi­nės žai­dy­nės.

tu­rė­tų pa­da­ry­ti vis­ką, kad ši po­ ra da­ly­vau­tų olim­pia­do­je“, – tei­ gė L.Va­na­gie­nė. Prieš Van­ku­ve­rio žie­mos žai­ dy­nes Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės ne­ga­ vo bu­vu­si D.Stag­niū­no par­tne­rė ame­ri­kie­tė Cat­he­ri­ne Co­pe­ly, to­ dėl čiuo­žė­jai olim­pia­do­je ne­da­ ly­va­vo. Su­si­kal­ba lie­tu­viš­kai

Lilija Vanagienė:

La­biau­siai džiau­gia­ mės, kad pa­gal čiuo­ ži­mo tech­ni­ką mū­sų po­ra – ket­vir­to­je po­ zi­ci­jo­je. Pra­len­kė­me ne­tgi pran­cū­zus. „Dei­vi­dui tai la­bai svar­bu, nes vie­nas žai­dy­nes jis jau bu­vo pri­ vers­tas pra­leis­ti, nors ke­lia­la­ pį tu­rė­jo. Vai­ki­nas no­ri įro­dy­ti, kad jis ga­li bū­ti olim­pie­tis, ko­vo­ ti dėl aukš­čiau­sių vie­tų. Lie­tu­va

Ke­lia­la­pį į 2014-ųjų So­čio žie­ mos olim­pi­nes žai­dy­nes mū­sų čiuo­žė­jai ga­lės iš­ko­vo­ti ki­tą­met pa­sau­lio čem­pio­na­te. „Nea­be­jo­ju, kad jiems pa­si­ seks“, – sa­kė LDČF pre­zi­den­tė. L.Va­na­gie­nės tei­gi­mu, vis­kas pri­klau­so nuo vals­ty­bės po­žiū­ rio. „Jei­gu at­si­tik­tų taip, kad lie­ tu­viui pa­ti vals­ty­bė už­kirs­tų ke­ lią į ant­rą­ją olim­pia­dą, tai ta­da, ma­tyt, ir aš baig­čiau vi­sus sa­vo dar­bus. Juk Dei­vi­das yra pa­trio­ tas ir no­ri at­sto­vau­ti tik Lie­tu­vai. Gal ki­tas spor­ti­nin­kas pa­sielg­tų ki­taip, ta­čiau Dei­vi­das to pa­da­ ry­ti ne­ga­lė­tų. Esu op­ti­mis­tė, ne­ ma­nau, kad Lie­tu­vai ne­rei­kia to­ kių spor­ti­nin­kų.“ I.To­bias su L.Va­na­gie­ne svei­ ki­n a­s i lie­t u­v iš­kai. „Ji kas­kart pa­sa­ko vis dau­giau nau­jų žo­džių ir sten­gia­si su mu­mis daž­niau bend­rau­ti lie­tu­viš­kai“, – džiau­ gė­si LDČF va­do­vė.


12

18p.

Ką Kaune veikti laisvalaikiu?

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

penktadienis, sausio 27, 2012

pramogų

alėja „Tė­tė“ ne­si­ruo­šia įkąs­ti „ma­mai“ Va­sa­rį Vil­niu­je vyks al­ter­na­ty­vio­sios mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mai T.Ė.T.Ė. Jų or­ga­ni­za­to­rius Vi­lius Ale­sius tei­gia, kad pa­va­di­ni­ mas šiek tiek iro­ni­zuo­ja ne­se­niai praū­žu­sį M.A.M.A. ren­gi­nį, ta­ čiau šai­py­tis iš ko­le­gų tik­rai nie­kas ne­ke­ti­na.

Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Net­r u­k us po sau­s io pra­d žio­j e Kau­n e, „Žal­g i­r io“ are­n o­j e, įvy­ ku­s ių M.A.M.A. ap­d o­va­n o­j i­m ų pa­s i­ro­d ė pra­n e­š i­m ų, kad grei­ tai Vil­n iu­je, me­n ų fab­r i­ke „Lof­ tas“, vyks T.Ė.T.Ė. pa­va­d in­tas ren­g i­nys. At­li­kė­jai, no­rin­tys bū­ti no­mi­ nuo­ti vie­no­je iš sep­ty­nio­li­kos ka­ te­go­ri­jų, iki šio pir­ma­die­nio ga­lė­ jo pa­tys re­gist­ruo­tis ir ti­kė­tis bū­ti at­rink­ti tarp lai­min­gų­jų. Ap­d o­va­n o­j i­m ų or­ga­n i­za­to­r iai ren­gi­nį ves­ti pa­ti­kė­jo gru­pės „Ge­ rai Ge­rai & Miss Sheep“ vo­ka­lis­tei Do­vi­lei Fil­ma­na­vi­čiū­tei. Ji iš­gar­ sė­jo per Kau­ne vy­ku­sius ap­do­va­ no­ji­mus, kai at­siim­da­ma ge­riau­ siems me­tų de­biu­tan­tams skir­tą pri­zą pa­si­džiau­gė, kad „ant lie­ tu­viš­kos mu­zi­kos sce­nos liks vis ma­žiau vie­tos Bun­kei ir Ok­sa­nai Pi­kul“. Apie tai, ką reiš­kia toks ve­dė­jos pa­si­rin­ki­mas, ir apie ki­tas va­sa­ rį vyk­sian­čių ap­do­va­no­ji­mų ypa­ ty­bes „Kau­no die­nai“ pa­pa­sa­ko­jo T.Ė.T.Ė. ap­do­va­no­ji­mų ini­cia­to­ rius V.Ale­sius. – Ves­ti ren­gi­nį pa­ti­kė­jo­te gru­ pės „Ge­rai Ge­rai & Miss Sheep“ vo­ka­lis­tei D.Fil­ma­na­vi­čiū­tei. Ar taip iš­reiš­kia­te or­ga­ni­za­to­ rių po­zi­ci­ją? – Ne­bū­ti­nai. Do­vi­lė tais ke­liais sa­ ki­niais la­bai ge­rai pa­sa­kė tai, ką dau­ge­lis ma­no ir ką no­rė­jo pa­sa­ ky­ti, bet ne­drį­so ar­ba ne­tu­rė­jo tam pro­gos, ete­rio. Mū­sų ap­do­va­no­ji­mai yra al­ ter­na­ty­vūs, juo­se ne­bus šan­sų pa­ si­ro­dy­ti to­kioms gru­pėms, ku­rių at­sto­ves įvar­di­jo Do­vi­lė. To­dėl pa­ si­rin­ko­me ją kaip sim­bo­lį, siek­da­mi pa­ro­dy­ti ato­trū­kį nuo to, kas vyks­ ta Lie­tu­vos al­ter­na­ty­viosios mu­zi­ kos sce­no­je, ir nuo to, kas vyks­ta te­ le­vi­zi­jo­je.

„„Duk­ra: M.A.M.A. įver­tin­ta D.Fil­ma­na­vi­čiū­tė (dešinėje) iš gru­pės „Ge­rai Ge­rai & Miss Sheep“ bus apdovano-

jimų T.Ė.T.Ė. va­ka­ro žvaigž­dė. 

Tomo Raginos nuo­tr.

– Koks šių ap­do­va­no­ji­mų tiks­ las? Po­pu­lia­rin­ti al­ter­na­ty­vio­ sios mu­zi­kos at­li­kė­jus? – Ne­ma­ny­čiau, kad jų nie­kas ne­pa­ žįs­ta. Juos daug kas pa­žįs­ta, iš­sky­ rus pla­čią­ją vi­suo­me­nę, ku­ri žiū­ ri tik te­le­vi­zo­rių ir ne­la­bai do­mi­si tuo, kas vyks­ta. Ir M.A.M.A ap­ do­va­no­ji­muo­se daug kas skun­dė­si, kad ne­ži­no tų gru­pių, ku­rios kon­ cer­tuo­ja. Šie ap­do­va­no­ji­mai nė­ra nie­ko nau­jo, anks­čiau bu­vo „a.lt“ ap­do­ va­no­ji­mai. Tai yra kaip ir jų pra­ tę­si­mas. Bend­ra­dar­biau­ja­me su „a.lt“ ap­do­va­no­ji­mų or­ga­ni­za­to­ riais. No­ri­si pa­gerb­ti ir tuos, ku­ rie ku­ria vadinamąją sun­kes­nę ir ne to­kią po­pu­lia­rią mu­zi­ką.

Ne­n o­r iu konf­ron­t a­c i­j os su M.A.M.A. ap­do­va­no­ji­mais. Ma­ nau, kad šie ap­do­va­no­ji­mai kaip tik vie­nas ki­tą pa­pil­do, nes mes ap­rė­ pia­me al­ter­na­ty­vio­sios mu­zi­kos sce­ną. Jei­gu ne M.A.M.A., bent jau man ne­bū­tų ki­lu­si min­tis su­reng­ti šio ren­gi­nio. – Pir­ma­die­nį bai­gė­si ga­li­my­bė re­gist­ruo­tis dalyvauti renginy­ je. Ar di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­ lau­kė­te? – Už­si­re­gist­ra­vo apie 300 skir­tin­gų at­li­kė­jų. Aiš­ku, rei­kės filt­ruo­ti, nes kū­ri­nius siun­tė daug ne­pro­fe­sio­na­ lių at­li­kė­jų. Kiek­vie­no­je ka­te­go­ri­jo­ je yra bent po 20 no­mi­nan­tų, iš ku­ rių rei­kės dar at­si­rink­ti. Šiuo me­tu svars­to­me, kad kiek­vie­no­je ka­te­go­ ri­jo­je liks po ke­tu­ris at­li­kė­jus.

Vi­lius Ale­sius:

Ma­nau, kad šie ap­do­va­no­ji­mai kaip tik vie­nas ki­tą pa­pil­do, nes mes ap­rė­pia­me al­ter­na­ ty­vio­sios mu­zi­kos sce­ną.

– Ar jau aiš­ku, kas bus ko­mi­si­ jo­je? – Taip, ko­mi­si­ja po tru­pu­tį for­muo­ ja­ma. Jo­je bus pa­grin­di­nių al­ter­na­ ty­vio­sios mu­zi­kos po­rta­lų at­sto­vų, taip pat kai ku­rių ra­di­jo sto­čių pro­ gra­mų di­rek­to­riai. – Ar iš at­siun­tu­siųjų pa­raiš­ kas bu­vo to­kių, ku­rių pa­ts ne­ ži­no­jo­te ir ku­rie ma­lo­niai nu­ ste­bi­no? – Taip, tik­rai bu­vo daug ge­rų at­ ra­di­mų, per­liu­kų. Vis­ko juk pa­ts ir neap­rėp­si. Su­si­rin­kau to­kią „ge­ rą ba­zę“. Ga­liu da­bar ir fes­ti­va­lius or­ga­ni­zuo­ti (juo­kia­si). Tik­rai yra daug ge­rų gru­pių. Aiš­ku, kai ku­rie žmo­nės tuo do­mi­ si il­gai ir tai ne­bus jo­kia nau­jie­na, bet bus daug ir to­kių, ku­rie at­ras šį tą nau­ja.


13

penktadienis, sausio 27, 2012

pramogų alėja

Kadras iš filmo „Jojo“

Kadras iš filmo „Prisiminimai iš viešnamio“

Kadras iš filmo „Gerbėjas“

Kadras iš filmo „Aš nenoriu miego“

Sve­čiuo­se – „Žie­mos ek­ra­nai“ Šian­dien „Ro­mu­vo­je“ įsi­žie­bia „Žie­ mos ek­ra­nai“. Pran­cū­zų ki­no fes­ti­ va­lio pro­gra­ma – ge­ro­kai trum­pes­ nė nei Vil­niu­je, ta­čiau ir kau­nie­čiai tu­rės pro­gos iš­vys­ti įdo­mių fil­mų.

Šių­me­tis fes­ti­va­lis ku­pi­nas di­ džių ir ma­žų iliu­zi­jų. Kaip sa­ko or­gan­iza­to­riai, ne vi­soms joms lem­ta su­bliūkš­ti. Vil­niu­je, ret­ ros­pek­ty­vi­nė­je pro­gra­mo­je, pri­ sta­ty­ti du links­mi ki­no iliu­zio­ nis­tai Jacques‘as Ta­ti ir Pierre‘as Etai­xas at­ke­liaus ir į Kau­ną. Ne pa­tys – sa­vo fil­mais. Penk­ta­die­nis

Pir­ma­sis fes­ti­va­lio fil­mas – J.Ta­ ti „Po­no Julò ato­sto­gos“ (sean­ sas – 17 val.). Atos­to­gos – rim­ tas da­ly­kas. Nors po­nui Julò taip neat­ro­do. Su pyp­ke tarp dan­tų jis at­rie­da neįp­ras­tus gar­sus lei­ džian­čiu ir keis­tai at­ro­dan­čiu au­ to­mo­bi­liu tie­siai į cent­ri­nį vieš­ bu­tį ant van­de­ny­no kran­to. Po­nas Julò ne­n u­s i­tei­k ęs nuo­b o­d žiau­t i ir lais­va­lai­kį sten­gia­si iš­nau­do­ti nau­din­gai. Veik­los čia tik­rai ne­ trūks­ta. Ne­ti­kė­tai už­si­de­gę fe­jer­ ver­kai skel­bia gra­žių ato­sto­gų pa­ bai­gą. Šian­dien 19 val. ki­no mė­gė­ jai lau­kia­mi Pa­ry­žiaus „Or­li“ oro uos­te, kur su­ka­si re­ži­sie­rės An­ge­ los Scha­ne­lec dra­mos veiks­mas. Skry­džių lau­kian­tys ke­lei­viai tu­ ri lai­ko iš­si­kal­bė­ti, įsi­klau­sy­ti, pa­ sva­jo­ti, patylėti… Gy­ve­ni­mai čia ga­li pa­kis­ti per aki­mir­ką. Mo­te­ris, skren­dan­ti pas sa­vo vy­rą, įsi­my­li ki­tą. Mo­ti­nai, su sū­nu­mi vyks­tan­ čiai į tė­vo ir vy­ro lai­do­tu­ves, ne­ ti­kė­tai at­si­ve­ria akys. Jau­na po­ra, iš­si­ruo­šu­si į to­li­mą ke­lio­nę, stai­ga pa­si­me­ta ir ne­beieš­ko vie­nas ki­to. Vie­ni­ša mo­te­ris sle­pia­si mi­nio­je, kad per­skai­ty­tų iš­si­sky­ri­mo laiš­ ką. Iš dau­gy­bės spal­vo­tų de­ta­lių su­si­dė­lio­ja la­bai žmo­giš­ka „Or­ li“ mo­zai­ka. Nuo 21 val. – J.Ta­ti trum­pa­met­ ra­žių ko­me­di­jų „Ne­nu­leisk kai­rės“, „Laiš­ka­ne­šių mo­kyk­la“ ir „Va­ka­ri­ nės pa­mo­kos“ po­rci­ja.

Šeš­ta­die­nis

Pir­ma­sis sean­sas šeš­ta­die­nį (17 val.) pa­kvies su­si­pa­žin­ti su P.Etaix meist­riš­ku­mu – bus de­monst­ruo­ ja­ma jo re­ži­suo­ta juos­ta „Jojò“. Fil­mo siu­že­tas su­ka­si apie mi­li­jar­ die­rių, nuo­bo­džiau­jan­tį sa­vo di­ džiu­lė­je pi­ly­je. Jis ne­ga­li už­mirš­ ti mei­lės nuo­ty­kio su cir­ko ar­tis­te ir nu­spren­džia ją su­si­ras­ti. Pa­si­ro­ do, gra­žio­ji mo­te­ris au­gi­na jo vai­ ką. Nuo ma­žens Jojò dir­ba klou­nu. Jis pa­si­tin­ka tė­vą su iš­pai­šy­ta šyp­ se­na. Tur­tuo­lis me­ta sa­vo tur­tus ir iš­ke­liau­ja kla­jo­ti po pa­sau­lį su šei­ ma. Jojò greit išau­ga į vie­ną po­pu­ lia­riau­sių to me­to ar­tis­tų. Jis grįž­ta į tė­vo na­mus ir ­res­tau­ruo­ja jo pi­lį. Bet čia jau­nuo­lis ne­ran­da sau vie­ tos, jis il­gi­si lais­vės.

Du links­mi ki­no iliu­ zio­nis­tai Jacques‘as Ta­ti ir Pierre‘as Etai­ xas at­ke­liaus ir į Kau­ną. 19 val. fil­mas „Aš ne­no­riu mie­go“ (rež. Cla­re De­nis) – tai leng­vas ran­ kos mos­tas švie­saus at­mi­ni­mo Ka­ te­ri­nai Go­lu­be­vai, ku­rią pa­žįs­ta­me iš lie­tu­vių re­ži­sie­riaus Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos. Kaip vi­sa­da lyg sa­va, bet kar­tu sve­ti­ma ak­to­rės ku­ria­ma he­ ro­jė at­si­durs Pa­ry­žiu­je ir su­vai­dins be­veik sa­ve, mat fil­mas „Aš ne­no­ riu mie­go“ pa­žy­mė­jo jau­nos mo­ters kar­je­ros už­sie­ny­je pra­džią. 21.10 val. ro­do­ma P.Etaix ir jo „Di­džio­ji mei­lė“ – tai ko­me­di­ja apie idea­lia lai­ky­ti­ną po­rą. Jų ves­ tu­vės pra­šmat­nios. Jų nau­ji na­mai tvar­kin­gi, bu­tas ra­mio­je vie­to­je, kom­for­tiškas. Jie gu­li at­ski­ro­se lo­ vo­se, kad neaps­par­dy­tų vie­nas ki­ to ir ra­miai pa­skai­ty­tų prieš mie­gą. Jos tė­vai gy­ve­na ša­lia, daž­nai lan­ko­si sve­čiuo­se ar­ba kvie­čia į sve­čius. Jos tė­vas įdar­bi­na jį sa­vo įmo­nė­je. Tai – di­džio­ji mei­lė? Bet ko­dėl nak­ti­mis jis sap­nuo­ja, kaip di­džiu­lė­je lo­vo­je sma­gu skrai­dy­ti su sek­re­to­re?

Sek­ma­die­nis

Sek­ma­die­nį 17 val. lauks P.Etaix trum­pa­met­ra­žis fil­mas „Gra­žių su­kak­tu­vių“, po ku­rio iš­kart – dar vie­na ko­me­di­ja „Ger­bė­jas“. Jau­ nas moks­li­nin­kas die­nų die­nas sė­ di už­si­da­ręs sa­vo kam­ba­ry­je. Jam rū­pi tik žvaigž­dės ir be­ga­li­nis kos­ mo­sas. Tė­vams toks sū­naus bū­das ne prie šir­dies. Jie su­ma­no jį ap­ves­ din­ti. Bet su kuo gi? Jau­nuo­lis ne­ ti­kė­tai pa­ts įsi­my­li. Tik jo my­li­mo­ ji – sun­kiai pa­sie­kia­ma per­so­na: gra­žio­ji dai­ni­nin­kė, dėl ku­rios ger­ bė­jai pa­me­ta gal­vas. Jau­nuo­lis ak­ lai sie­kia sa­vo tiks­lo, ne­pas­te­bė­da­ mas, kad tik­ro­ji lai­mė jo lau­kia vi­sai ša­lia. 19 val. – int­ri­guo­jan­tis Bert­ran­d’o Bo­nel­lo dar­bas „Pri­si­mi­ ni­mai iš vieš­na­mio“. XX a. pra­ džia. Pa­ry­žiaus vieš­na­mis „Apo­lo­ ni­dė“ jau­kus ir sti­lin­gas. Sa­vi­nin­kė Ma­dam au­gi­na du vai­kus, ko­vo­ja su val­džia už bū­vį, pils­to šam­pa­ ną, rū­pi­na­si ins­ti­tu­ci­jos ge­ru var­ du ir mer­gi­nų li­ki­mais. De­ja, ne vis­kas nuo jos pri­klau­so. Vie­nos iš gy­ven­to­jų vei­dą klien­tas su­bjau­ro­ ja pei­liu. „Mo­te­ris, ku­ri juo­kia­si“ pri­vers­ta slėp­tis po šy­du, pri­den­ gian­čiu ne tik šią tra­giš­ką is­to­ri­ją. Pros­ti­tu­čių gy­ve­ni­mas ne vien ro­ žė­mis klo­tas, nors tai leng­va pa­ mirš­ti, už­trau­kus svai­gaus opiu­ mo dū­mo. 21.20 val. ki­no mė­gė­jų lauks J.Ta­ti ko­me­di­ja „Pra­mo­gų me­tas“. Ame­ ri­kie­čių tu­ris­tės, kas­dien ap­lan­ kan­čios po vie­ną Eu­ro­pos sos­ti­nę, at­skren­da į Pa­ry­žių. Pran­cū­zi­jos sos­ti­nė joms pa­si­ro­do to­kia pat kaip ir vi­sos ki­tos. Bet šį va­ka­rą mies­te at­si­da­ro nau­jas res­to­ra­nas, kur su­ plauks vi­sa grie­ti­nė­lė. Už­sie­nio sve­ čius gi­dai ir­gi at­ve­da čia. Ne­ty­čia į res­to­ra­ną už­su­kęs po­nas Julò, ne­ pai­sant vi­sų ne­sklan­du­mų (kren­ tan­čių lu­bų, plyš­tan­čių kos­tiu­mų ir t. t.), pui­kiai lei­džia lai­ką nau­jos bi­ čiu­lės ame­ri­kie­tės drau­gi­jo­je. Nak­ tis il­ga, bet ry­te teks at­si­svei­kin­ti. KD inf. Dau­giau apie „Žie­mos ek­ra­nų“ pro­gra­mą Kau­ne – www.kau­no­die­na.lt

Sausio 29 d., sekmadienį, 14 val. Džiazo pamoka visai šeimai Dalyvauja:

Kauno BigBenDaS VDu muziKoS aKaDemijoS Džiazo KateDroS StuDentai Dirigentas

PetraS taDaraS Renginio vedėjas

alfreDaS KuKaitiS Bilieto kaina 10 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Valerijos Medelinskienės akvarelių paroda „Vandenų sodai“. Filharmonijos rėmėjai:

Filharmonijos dienraštis


14 2

penktaDIENIS, sausio 27, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 14 Paslaugos� ������������������������������������������� 14, 15 Parduoda�������������������������������������������� 15, 16 Perka� ��������������������������������������������������������������17 Įvairūs���������������������������������������������������� 16, 17 Keičia�������������������������������������������������������������17 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 16 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 16 Kviečia mokytis������������������������������������17 Kviečia��������������������������������������������������������� 15 Pamesta�������������������������������������������������������17 Vikingų loto����������������������������������������������17 Informuoja������������������������������������������������17 Amžinąjį atilsį����������������������������������������17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Statybos įmonei Kaune reikalingas (-a) sąmatininkas (-ė), turintis (-i) darbo programa Astera patirties. Siūlome patrauklų atlyginimą. CV siųsti dijana191@gmail.com.

DARBo skelbimai

903199

Siūlo darbą Autoservisui reikalingi: automobilių mechanikai, važiuoklės meistrai. Reikalinga patirtis. Tel. 8 698 02 939. 903748

Metalo apdirbimo įmonė Kaune ieško frezuotojo dirbti CNC frezavimo staklėmis. Patirtis būtina. CV siųsti e. paštu info@zers.lt. 903801

Metalo apdirbimo įmonei reikalingi: programinių frezavimo staklių operatorius, šlifuotojas dirbti plokščio šlifavimo staklėmis. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel./faks. 457 352, e. paštas dirmeta@dirmeta.lt. 899819

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 891316

Reikalingas automobilių šaltkalvis-suvirintojas dirbti prie autovežių. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 606 41 256. 903132

Reikalingas D kategorijos vairuotojas dirbti maršrutiniu mikroautobusu Kauno mieste. Tel. 8 679 74 280. 904340

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 895109

Reikalingi patirtį turintys „Bobcat“ krautuvo operatorius (būtina C kategorija) ir ekskavatorinio krautuvo operatorius. Tel. 8 620 40 446, 8 682 28 445. 904720

Reikalingi tarptautinių pervežimų vairuotojai dirbti maršrutu Lietuva–Europa; Europa–Rusija. Būtina darbo patirtis. Tel. (8 37) 362 094, 8 685 77 899. 903332

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 612 81 392.

893411

Reikia siuvėjų. Darbas Vilijampolėje. Silpnai mokančias apmokome. Tel. 8 641 95 657.

904077

Restoranų tinklas ieško virėjų, virtuvės pagalbinių darbuotojų ir valytojų. Tel. 8 611 29 129. 891808

Siuvėjai, dirbančiai kilpine, sagine mašinomis, siūlome nuolatinį darbą Domeikavoje. Atlyginimas nuo 1000 Lt, atskaičius mokesčius. Tel. (8 37) 554 071, 8 699 75 052, e. paštas erlandui@gmail.com. 904439

Siuvimo įmonei skubiai reikalinga (-as) priešgamybinių pavyzdžių siuvėja (-as). Atlyginimas mokamas laiku. Visos socialinės garantijos. Teirautis tel. 8 685 05 881 nuo 7 iki 16 val. 903725

Siuvyklai reikalinga (-as) sukirpėjo padėjėja -klojėja-kirpinių komplektuotoja (-as). Darbas viena pamaina, Petrašiūnuose. Tel. 8 684 81 037. 904066

Siuvyklai reikia siuvėjų siūti operacijomis viršutinius vyriškus, moteriškus drabužius. Laiku mokamas geras atlyginimas. Socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. 904933

Skubiai reikalingi mūrininkai, tinkuotojai ir kt. statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +324 86372176. 901150

Statybos įmonei Kaune reikalingi elektrikai ir silpnų srovių sistemų montuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 683 60 846. 903257

Statybos įmonei Kaune reikalingi statybos darbų ir projektų VADOVAI. Atlyginimas sutartinis. Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas statybos srityje; darbo patirtis statyboje ne mažesnė kaip 5 metai; mokėjimas dirbti kompiuteriu, mokėjimas skaičiuoti sąmatas. Teirautis darbo dienomis 8–10 val. tel. 8 686 92 233. 905309

Statybos įmonei reikalingas ŠALTKALVIS-ELEKTRIKAS remontuoti bei rinkti statybinių mechanizmų elektros įrangą. Tel. 8 656 53 357. 904941

Statybų darbams Maskvoje reikalingi mūrininkai, betonuotojai, įv. profilio technologai, konstruktoriai, mechanikai ir energetikai. Vizos, kelionė, apgyvendinimas, maitinimas – nemokamai. Pradinis atlyginimas 4000–7000 Lt. Dėl ANKETOS kreiptis migle@adversitus.lt. Tel. (8 5) 240 0766. 892627

Tarptautinių pervežimų įmonė, dirbanti tik Baltijos šalyse, ieško vairuotojų-ekspeditorių. Reikalavimai kandidatui: E kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Didžioji dalis savaitgalių būna laisvi. Tel. 8 685 35 220, e. paštas dls@inbox.lt.

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 890259

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 898282

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 904211

Buitinės technikos remonto

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti refrižeratoriais. Tel. 8 612 64 488.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 602 56 100, 8 609 07 201.

UAB „Solotransa“ reikalingi vairuotojaiekspeditoriai, CE kat., dirbti Lietuvoje. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 23 820.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

903465

901568

UAB „Tebesa“ priima į darbą tekstilinių-trikotažinių gaminių lygintoją. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16, teirautis tel. 265 821 8–16 val.

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

905156

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

901248

898694

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 900755

900545

Kompiuterininkų

Ieško darbo Vairuotojas, turintis lengvąjį automobilį, B, C vair. kategorijas, ieško darbo. Tel. 8 672 29 337. 903566

Paslaugos Medikų „Biofirst“ klinikoje kraujagyslių CHIRURGAS Arvydas Magalenga konsultuoja ir paskiria gydymą. Esant poreikiui atlieka veido ir kojų smulkaus veninio kraujagyslinio tinklo panaikinimą moderniu termokoaguliaciniu aparatu TC-3000. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt.

893950

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 894342

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 903890

Atlieku naujų, senų namų butų apdailos darbus. Lyginu sienas, lubas. Kokybę garantuoju. Dirbu Kaune ir r. Dedu laminatą, kloju plyteles. Tel. 720 871, 8 688 34 683. 904691

Atlieku vidaus darbus, dedu grindis, gipskartonį, plyteles, klijuoju tapetus. Tel. 8 645 50 686. 903847

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 898731

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Elektros darbai. Gedimų šalinimas. Naujos instaliacijos perdavimas. Įžeminimo darbai, varžų matavimai. Projektų rengimas. Tel. 8 600 01 611.

903929

893977

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 611 46 629. 902083

898217

903617

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 904843

Glaistymo, dažymo, plytelių klijavimo darbai. Kokybiškai. Tel. 8 698 45 947.

Statybos, remonto

896358

Greitai ir gerai statome karkasinius namus, kalame dailylentes, dengiame stogus, dedame grindis, sukame gipskartonį. Tel. 8 672 12 314. 904768

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu vidinius ir išorinius kampus. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046.

903321

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

884747

Terapinė pagalba visą parą po ilgalaikio alkoholio vartojimo ir esant pagirių sindromui. Tel. 721 677, 8 686 43 291. Lic. Nr. 2627.

901158

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811.

898461

892803

Atliekame griovimo darbus: pamatų, sienų, pertvarų, stogų ardymas, sąramų montavimas. Statinių griovimas. „Bobcat“ – savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

900593

Parduodu 2 kambarių butą Kovo 11-osios gatvėje. Tel. 8 699 84 661. 905297

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė. Garantija 10 metų. Tel. 22 32 00, 8 608 70 099, www.langvila.lt. 892276

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 904178

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 901338

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 877895

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail.com. 901384

Santechnikos darbai: vonių, kriauklių, WC keitimas, plastikinių vamzdžių montavimas. Smulkus remontas. Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 459 120, 8 603 27 090. 899697

Šilumos siurbliai. Saulės kolektoriai. Įvairūs boileriai. Vėdinimas. Rekuperatoriai. Saulės elektros baterijos. Tel. 8 603 18 700; www.energitechas.lt. 904125

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

899160

Smulkus būsto remontas ir kiti įvairūs apdailos darbai. Tel. 8 673 36 319.

900490

892128

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po insultų, infarktų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261, www.ngc.lt.

904546

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087.

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

893455

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917.

903717

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su „RedCord“ sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“. Tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt.

895952

904589

904132

903498

Apdaila: tinkuojame, betonuojame, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles, gipskartonis, dedame laminatą. Santechnika. Elektra. Tel. 8 674 54 580.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Mūrijame, betonuojame, tinkuojame. Montuojame gipskartonį, glaistome, dažome, dedame plyteles. Atliekame visus santechnikos darbus. Tel. 8 650 51 581.

900890

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 60 proc. nuolaida ALUPLAST, VEKA langams. Šarvuotos durys. Aliuminio stumdomos sistemos. Tel. 8 684 10 785, (8 37) 403 813, e. paštas kaunas@bogone.lt. 896257

899018

904180

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

902067

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 891096

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 897882

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133. 901670

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 903458

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

901868

903624

Kokybiškai dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Staliaus, santechnikos, elektros darbai. Prieinamos kainos. Patirtis, garantija. Medžiagoms taikomos nuolaidos. Tel. 8 679 72 024.

Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, komodos, spintos, spintos su stumdomomis durimis, sekcijos ir kt. Atvežame, montuojame nemokamai. Tel. 8 676 20 685.

904713

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486.

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus (keičiame spyruokles, vatiną, poroloną, audinį). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219.

Kokybiškai ir greitai atlieku įvairius apdailos darbus. Klijuoju plyteles, montuoju gipskartonį, tapetuoju, dažau ir pan. Tel. 8 662 75 890. 905211

Kokybiškas plytelių klijavimas. Tel. 8 648 62 352. 903853

898362

Projektuoju, gaminu, montuoju įvairių konstrukcijų laiptus, pavėsines, lauko baldus ir kitus medinius gaminius. Tel. 8 603 08 339. 904906

Statau duris, keičiu spynas, restauruoju, remontuoju, išardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 904712

Nukelta į 15 p.


15 3

penktaDIENIS, sausio 27, 2012

klasifikuoti skelbimai Dviejų kambarių butą Vilijampolėje, K.Griniaus g. 6 (penkių aukštų blokinio namo V a.). Kaina apie 75 000 Lt. Tel. 8 606 85 072.

Paslaugos Baldžių

904715

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 892892

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 892744

Buriu paprastomis taro kortomis. Pasakau ateitį ir praeitį. Padedu išspręsti problemas. Tel. 8 646 14 671. 901430

Išvežame senus baldus, šiukšles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Pjauname medžius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 901517

Kilimų ir baldų valykla valo čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę. Paimame nemokamai. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 898998

Modernia valymo įranga „Rainbow“ giluminiu būdu valome dangą, čiužinius ir minkštuosius baldus. Tel. 8 604 02 322. 891050

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 891320

Sniego valymas ir išvežimas Kaune ir Kauno rajone visą parą. UAB „Aplinkos darbai”, tel. 8 655 55 800, 8 655 55 644. 895788

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 899437

1 kambario butą Taikos pr. 77. Tel. 8 675 70 628. 904738

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo II a., b. pl. 45 kv. m, šarvo durys, plastikiniai langai, tuščias). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 904089

9,29 a namų valdos sklypą Noreikiškėse. Elektra, privažiavimas, statybos leidimas, projektas, išlieti spraustiniai poliai. Tel. 8 656 60 012, 8 686 31 127. 903595

Antstolė Inga Karalienė skelbia nekilnojamojo turto, priklausančio Violetai Messinai, pardavimą iš pirmųjų varžytinių. Iš varžytinių parduodama 122/980 dalis 9,8000 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypo Radikių k., Kauno r. Pradinė turto kaina 4000 Lt, unikalus numeris 5217-0012-0320. Galimybė apžiūrėti turtą yra. Varžytinės vyks 2012 03 06 10 val. J.Basanavičiaus g. 8/1, Vilniuje. Varžytinių dalyviai privalo sumokėti į antstolės Ingos Karalienės depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 7830 0315, esančią AB Swedbank, b. k. 73000, 10 procentų parduodamo turto kainos. Suinteresuoti asmenys, turintys teisę į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti savo teisę patvirtinančius įrodymus. Pasiteirauti tel. (8 5) 269 1549. 904909

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Aidos Kūlokienės, Dainiaus Kūloko, Broniaus Kazakevičiaus turto pardavimą iš antrųjų varžytinių. Iš varžytinių parduodamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas, bendro ploto 2,7200 ha, esantis Elektrėnų sav., Pastrėvio k., unikalus Nr. 4400-0375-9951. Dėl turto apžiūros kreiptis į Aidą Kūlokienę, gyv. SB „Drąseikiai“, sklypo Nr. 256, Lapės, Kauno r. Turto varžytinės vyks 2012 03 07 10.30 val. I.Kanto g. 22–2, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 24 000 Lt. Varžytinių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 2 400 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, I.Kanto g. 22–2, Kaunas, tel. 423 883, 8 612 23 194, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 904849

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Antano Raugalo turto pardavimą iš antrųjų varžytinių. Iš varžytinių parduodamas žemės sklypas, bendro ploto 0,4790 ha, žemės ūkio paskirties, esantis Ražiškių k., Kauno r., unikalus Nr. 5260-0008-0347. Dėl turto apžiūros kreiptis į Antaną Raugalą, Kuršių g. 46–31, Kaunas, tel. 8 648 13 931. Turto varžytinės vyks 2012 03 07 9.30 val. I.Kanto g. 22–2, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 30 180 Lt. Varžytinių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 3 018 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, esančiam I.Kanto g. 22–2, Kaunas, tel. 423 883, 8 612 23 194, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 904857

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Dariaus Macijausko turto pardavimą iš antrųjų varžytinių. Iš varžytinių parduodamas dviejų kambarių butas, bendr. pl. 59,85 kv. m, esantis Šv. Gertrūdos g. 27–5, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į Darių Macijauską, gyv. Šv. Gertrūdos g. 27–5, Kaunas, tel. 8 619 27 269. Turto varžytinės vyks 2012 03 07 10.45 val. I.Kanto g. 22–2, Kaune. Pradinė turto pardavimo kaina 61 560 Lt. Varžytinių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 6 156 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, I.Kanto g. 22–2, Kaunas, tel. 423 883, 8 612 23 194, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 904853

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Eugenijaus Vaišnoro turto pardavimą iš pirmųjų varžytinių. Iš varžytinių parduodamas dviejų kambarių butas su rūsiu, penktajame aukšte, bendro ploto 40,85 kv. m, Savanorių pr. 196–32, Kaune. Dėl turto apžiūros kreiptis į Eugenijų Vaišnorą, Savanorių pr. 196–32, Kaunas. Turto varžytinės vyks 2012 03 07 11.15 val. I.Kanto g. 22–2, Kaune. Pradinė turto pardavimo kaina 61 600 Lt. Varžytinių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 6 160 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, I.Kanto g. 22–2 Kaunas, tel. 423 883, 8 612 23 194, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 904860

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Gyčio Mikalkėno turto pardavimą iš antrųjų varžytinių. Iš varžytinių parduodama 100/374 dalis 3,74 ha ploto žemės sklypo, esančio Joniškio k. v., Čistaboros k., Molėtų r., unikalus Nr. 6234-0003-0107. Dėl turto apžiūros kreiptis į Gytį Mikalkėną, Lietuvių g. 17–3a, Kaunas, tel. 8 698 24 280. Turto varžytinės vyks 2012 03 07 10 val. I.Kanto g. 22–2, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 5 700 Lt. Varžytinių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT537044060003022343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 570 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, I.Kanto g. 22–2, Kaunas, tel. 423 883, 8 612 23 194, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 904854

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Igno Preibio turto pardavimą iš antrųjų varžytinių. Iš varžytinių parduodamas 0,0283 ha ploto žemės sklypas, esantis Vytauto g. 39A, Veliuonos mst., Jurbarko r., unikalus Nr. 94860004-0133. Dėl turto apžiūros kreiptis į Igną Preibį, gyv. Birutės g. 5–1, Kaune. Turto varžytinės vyks 2012 03 07 9 val. I.Kanto g. 22–2, Kaune. Pradinė turto pardavimo kaina 2850 Lt. Varžytinių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 285 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, esančiam I.Kanto g. 22–2, Kaunas, tel. 423 883, 8 612 23 194, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 904856

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, sausio 27, 2012

klasifikuoti skelbimai Mūrinį garažą Kauno centre, Savanorių pr. (garažas blokuotas su kitu garažu, duobė po visu garažu, tvarkingas, elektra). Kaina 16 000 Lt. Tel. 8 630 00 439.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

904279

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Stanislovo Steponavičiaus turto pardavimą iš pirmųjų varžytinių. Iš varžytinių parduodamas žemės sklypas, bendro ploto 1,08 ha, esantis Taurakiemio k., Kauno r., unikalus Nr. 5267-00050086. Dėl turto apžiūros kreiptis į Stanislovą Steponavičių, gyv. Klevų g. 22, Piliuonos k., Kauno r. Turto varžytinės vyks 2012 03 07 11 val. I.Kanto g. 22–2, Kaune. Pradinė turto pardavimo kaina 5600 Lt. Varžytinių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 560 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, I.Kanto g. 22–2, Kaunas, tel. 423 883, 8 612 23 194, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 904858

Aš, antstolis Saulius Užkuraitis, skelbiu UAB „Baubilas“ turto pardavimą iš pirmųjų varžytinių. Iš varžytinių parduodama: 18/100 dalis negyvenamosios patalpos – pastogės, bendro ploto 380,10 kv. m, esančios Laisvės al. 57/S.Daukanto g. 17, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į UAB „Baubilas“, Raudondvario pl. 164, Kaunas. Turto varžytinės vyks 2012 03 07 11.30 val. I.Kanto g. 22–2, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 1680 Lt. Varžytinių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 168 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, I.Kanto g. 22–2, Kaunas, tel. 423 883, 8 612 23 194, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 904842

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbnordbustas.lt.

901216

DNB būstas. Padedame parduoti, išnuomoti nekilnojamąjį turtą. jolita.geguziene@dnbbustas.lt, tel. 8 674 31 976. 902076

Medinį apmūrytą namą su 6 a sklypu Žvirblių g., Aleksote (bendr. pl. 150 kv. m, kieme yra mūrinis garažas ir ūkinis pastatas, visos miesto komunikacijos, namui reikalingas remontas). Kaina 240 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 900691

Medinį namą Čekiškės mstl., Kauno r. (apkaltas lentelėmis, visi patogumai). Domina keitimas į 2–3 kambarių butą. Tel. 8 672 36 559. 904774

Naujos statybos 1 a. mūrinį namą Jonučiuose (bendr. pl. 145 kv. m, 13 a žemės, idealiai įrengtas, komunikacijos miesto, ekologiškas, pigus šildymas kietuoju kuru, su baldais). Kaina 559 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 904281

Naujos statybos butus Kaune (autonominis šildymas, židiniai, panoraminiai langai, aukštos lubos, lodžijos, šalia PC, autoservisas, mokykla, domofonai, internetas, TV, sandėliukai, vieta automobiliui). Dėmesio! Penkiems pirkėjams pritaikysime nuolaidas. Geros kainos. Tel. 8 698 09 808. 904286

Parduoda 12 arų žemės sklypą Sargėnuose. Visos komunikacijos sklype. Be tarpininkų. Tel. 8 647 85 086. 904731

Parduodu 3 kambarių butą Vilijampolėje (5 a. plytinio namo 4 a., bendr. pl. 57 kv. m). Tel. 8 678 04 196. 904331

SKUBIAI parduodamas labai gerai įrengtas 2 kambarių butas mūriniame name Draugystės g. GERA KAINA. Tel. 8 670 70 241.

904202

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 895548

Vadovaujantis LR civilinio kodekso 4.79 str. informuoju, kad yra parduodama 3/10 dalys gyvenamojo namo, ūkinio pastato, priklausinio: kiemo statinių, ir 157/538 dalys žemės sklypo, esančių Raudondvario pl. 108, Kaune, už 70 000 Lt (septyniasdešimt tūkstančių litų). Šio turto bendraturčiai, pageidaujantys pasinaudoti pirmenybės teise pirkti šį turtą, per vieną mėnesį nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, prašom kreiptis į Kauno miesto 27-ąjį notaro biurą (K.Donelaičio g. 77–1, Kauno m., Kauno m. sav., Lietuvos Respublika, tel. (8 37) 209 121). Jeigu per vieną mėnesį bendraturčiai neišreikš savo valios dėl šio turto pirkimo, turtas bus parduotas tretiesiems asmenims. Gyvenamojo namo, ūkinio pastato, priklausinio: kiemo statinių ir žemės sklypo, esančių Raudondvario pl. 108, Kaune, bendraturtė.

1 a. mūrinį namą su mansarda Prienų r., Purvininkų k. (gyvenvietė, bendr. pl. 100 kv. m, 20 a žemės, sandėlis, kietasis kuras, vandentiekis miesto). Kaina 159 000 Lt. Tel. 8 630 00 439.

904278

BUITEX AKCIJA!

15%

Akmens anglis, ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 893759

Atraižos maišuose: pušies, vnt. – 6 Lt; beržo, juodalksnio vnt. – 7 Lt. Tel. 8 670 32 999.

Buitinė technika Visą sausio mėnesį visiems šaldytuvams –

Kitos prekės

nuolaida

Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570, www.buitex.lt

„Buitinės technikos išparduotuvė“, Jonavos g. 204A, Kaunas. Siūlome vokišką techniką už geriausią kainą. I–V 10–19, VI 10–16 val. Tel. 8 673 79 925. 897327

Išpardavimas! Nuolaidos! Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, PHILIPS, LG, TOSHIBA, LCD, LED televizoriai iš VOKIETIJOS. www. elektrogama.lt; Draugystės g. 17, tel. (8 37) 332 117, 8 687 45 625. 896033

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821435

Baldai Matykite, ką perkate! Nebrangių virtuvės baldų parduotuvė Vilniaus g. 50A (įėjimas iš Birštono g., už autob. stotelės). Dirbame 10–19 val. www.virtuvesbaldai.lt. Tel. 8 684 70 107. 904469

Prekiaujame įvairiais naudotais baldais ir smulkmenomis iš Vokietijos. A.Juozapavičiaus pr. 7, Kaunas. www.westbaldai.lt. Tel. 8 605 49 871, e. paštas liutaurelis@gmail.com. 904414

Statybinės medžiagos

904151

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463.

893600

Atvešime per 24 val. kokybiškų baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų, medienos pjuvenų briketų ir granulių (8 mm). Tel. 8 600 25 915. 900703

Atvežame (6 ir 9 kub. m) ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytas). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 890218

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas ir trinkelėmis. Uosio parketo lenteles. Perkame mišką. Tel. 8 608 64 784. 895177

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 899549

Malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Turime ir sausų. Pristatau į namus. Tel. 8 618 07 508.

903377

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg). Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 900414

Parduodama miško technika – dvi miško kirtimo mašinos Gremo 950 HPV, medvežis Gremo, medvežis Rottne Solid F12 ir kirtimo mašinos Gremo agregatas SP551. Pageidaujantieji įsigyti parduodamą turtą per 30 dienų po šio skelbimo išspausdinimo administratoriui gali pateikti pasiūlymus dėl šio turto įsigijimo. Pasiūlyme turi būti nurodyta siūloma pirkimo kaina ir apmokėjimo terminai. Tel. 8 678 80 274, giedriuia@gmail.com. Pasiūlymus prašom siųsti administratoriui G.Adomavičiui, A.Juozapavičiaus pr. 3A, LT-45299 Kaunas. 904823

Parduodame įvairias malkas, trinkelėmis ir skaldytas. Kaina nuo 80 Lt už erdmetrį. Taip pat smėlį, skaldą ir žvirgždą, išrašome sąskaitas, atvežame. Tel. 8 652 65 157, e. paštas uab.elvirta@gmail.com.

904701

904870

Parduodami du miškai regioniniame parke: 11 ha prie Ančios ežero ir 15 ha toliau. Yra pamatai ir dirbamos žemės. Kaina sutartinė. Tel. 8 684 12 079. 904305

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Parduodu labai gražų turkų angoros veislės baltos spalvos kačiuką. Kaina 30 Lt. Galiu atvežti į namus. Tel. 8 660 78 383. 904684

Nuomoja Išnuomojamas vieno kambario butas Ž.Šančiuose. Tel. 8 656 01 519.

904745

Išnuomojamos komercinės paskirties patalpos Kaune, Laisvės al. 34 (97 kv. m). Vitrininiai langai, išėjimas į Laisvės alėją, modernus remontas. Kreiptis tel. 8 614 75 001. 903212

Išnuomojamos patalpos (16 kv. m) Kaune, Birželio 23-iosios gatvėje, šalia „Samsono“ parduotuvės. Tinka komercijai. Kreiptis tel. 8 614 75 001. 903215

Išnuomoju kambarį dviejų kambarių bute Šilainiuose. Kaina 150 Lt/mėn. ir dalis mokesčių. Tel. 8 604 27 948. 904650

Savanorių pr., Kalniečių mikrorajone, komercines patalpas (110 kv. m, II a.). Tinka biurui, prekybai, paslaugoms. Tel. 8 699 64 366. 903765

Šilainių turgavietėje, Žemaičių pl. 66, Kaunas, išnuomojamas 29 kv. m kioskas su vandeniu, tualetu ir interneto ryšiu. Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8–16 val. 901398

Trijų kambarių tvarkingą butą Nemuno g. (dviejų aukštų mūrinio namo II a., bendr. pl. 59 kv. m). Autonominis šildymas, balkonas. Arba parduodu. Tel. 8 676 64 164. 904830

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053. 899535

Gabenimai „Iveco“ ir „Man“ savikroviais atvežame akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, skaldos, juodžemio, įvairių malkų, atraižų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 616 28 748. 897707

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

903228

Gyvūnai

Įvairūs

901231

899207

Medinį namą su 27 a sklypu Veliuonos mstl. (b. pl. 85 kv. m, ūkiniai pastatai, šulinys, sodas). Kaina 54 500 Lt. Tel. 8 698 03 317.

899063

Parduodame malkas. Tel. 8 687 96 339, (8 37) 796 732.

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Pjuvenų briketus, durpių briketus. PJUVENŲ briketams – AKCIJA! Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566.

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: skaldytas, trinkomis ir dvimetriais. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626. 893223

901178

Perkraustau (yra krovėjai), pervežu krovinius mikroautobusu su liftu iki 2 t, 20 kub. m, išvežu senus baldus, buitinę techniką, statybinį laužą. Tel. 8 648 47 176. 905210

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas) ir atraižas iš lentpjūvės. Tel. 8 614 95 487.

Nukelta į 17 p.

896534

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių agentūrA „AŠ KELIAUJU“

Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 892700

Kviečiame į 5 mėnesių intensyvias INTERJERO STUDIJAS. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu gausite žinių apie projektavimo principus, pastato inžineriją, spalvotyrą, patalpų dekoravimą, dizaino, architektūros istoriją. Išmoksite patys sukurti įvairios paskirties patalpų interjerus. Studijų pradžia vasario 7 d. Užsiėmimai vyks 2 kartus per savaitę. www.7jausmai.lt. Registracija info@7jausmai.lt, tel. 8 618 33 808. 902281

Savanorių pr. 363A–202, Kaunas. Tel. 8 656 37 114, (8 37) 214 010. Darbo laikas I–V 9–19 val. www.askeliauju.lt

PUIKIOS KAINOS ATOSTOGAUTI MALJORKOJE GEGUŽĖS MĖNESĮ! Kodėl siūlome aplankyti Maljorką: tai vienas ekologiškiausių Viduržemio jūros kurortų; platūs smėlėti paplūdimiai; skirtingas salos kraštovaizdis nuo lygumų iki didingų Tramuntanos viršukalnių; gera ispaniška virtuvė; įžymūs Maljorkos perlai už patrauklią kainą. Kelionės laikas – gegužės 12–19 d. 3* viešbutis su maitinimu: pusryčiai, vakarienė, kaina 1 asm. 1210 Lt.

3* viešbutis su maitinimu: pusryčiai, pietūs, vakarienė, kaina 1 asm. 1450 Lt. 3* viešbutis su maitinimu: viskas įskaičiuota, kaina 1 asm. 1590 Lt. 4* viešbutis su maitinimu: pusryčiai, vakarienė, kaina 1 asm. 1500 Lt. 4* viešbutis su maitinimu: viskas įskaičiuota, kaina 1 asm. 1820 Lt. Siūlome jaukius, tvarkingus ir palankiai keliautojų įvertintus viešbučius. Skrydžiai tiesioginiai, iš Kauno oro uosto.

Pramogos DĖMESIO! BITLAI ATGIMSTA! Grupė iš Čekijos THE BEATLES REVIVAL. Vasario 25 d. 20 val. Kauno halėje. Bilietus galite įsigyti: Kauno halės kasoje I–VI nuo 11 iki 19 val. (pietų pertrauka nuo 14 iki 16 val.), teirautis tel. 8 602 49 930; kioske (S.Daukanto g. 17); Girstupio turgaus spaudos kioske; bilietai.lt.

Kelionių AgentūrA „RM travel“

903285

Sportas Kauno turistų klubas kviečia visus į žygį slidėmis „Snaigė2012“ Kleboniškio miške. Žygio startas sausio 28 d. (šeštadienį) 11–13 val. pamiškėje ties „Statoil“ degalinės aikštele (netoli „Tėvynės“ restorano). Išsamesnė informacija tel. 8 650 39 780 ir www.kaunoturistuklubas.lt. 904297

Kiokušin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvirtam fiziniam ir psichologiniam parengimui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34 748, www.stoikas.lt. 895474

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Poilsinės kelionės iš Kauno gegužės–rugsėjo mėn.: įsigykite dabar už mažesnę kainą! 7 nakvynių trukmės kelionės: Malta – nuo 800 Lt (asm.), Kipras – nuo 906 Lt (asm.),

Maljorka – nuo 955 Lt (asm.), Alikantė – nuo 853 Lt (asm.), Rodo sala – nuo 862 Lt (asm.), Koso sala – nuo 921 Lt (asm.). Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Meilės šventės kelionė – 2 už 1 kainą! Meilės šventės dienomis – vasario 10–14 kruizinė kelionė Ryga–Stokholmas dviem už ypatingą kainą: kajutė be lango (apatinis denis) – 280 Lt Kajutė be lango – 330 Lt

Kajutė su langu – 440 Lt. Išsirinkite savo meilės šventės datą ir nustebinkite mylimą žmogų. Visos kelionės metu – pramoginė ir poilsinė programa visą naktį. Pasiūlymas galioja iki 2012 01 31. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos www.krantas.lt


173

penktaDIENIS, sausio 27, 2012

klasifikuoti skelbimai Amžinąjį atilsį

VIKINGŲ LOTO

Mes tik norime tikėti, kad mama – amžina. Deja, net pačią mylimiausią pašaukia Amžinybė savo gelmėn. Mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučiame mokytoją Birutę FILIPAUSKIENĘ ir jos artimuosius. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro bendruomenė Liūdną netekties valandą, mirus tėčiui, nuoširdžiai užjaučiame Tekstilės katedros profesorę Laimą ORŽEKAUSKIENĘ. VDA Kauno dailės fakulteto kolektyvas Dėl mamos mirties Iriną TAUTERIENĘ nuoširdžiai užjaučia UAB „Romovita“ kolektyvas. Skaudžią netekties valandą, mirus broliui, nuoširdžiai užjaučiame Arvydą ZAVISTANAVIČIŲ ir jo artimuosius. UAB „Auto ABC“ darbuotojai

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 896055

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 892049

Kiti

Įvairūs Gabenimai Atvežame 6–12 kub. m įvairaus juodžemio, smėlio, molio, durpių, didelių akmenų. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 901413

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 902498

Ekskursija po Rygą, aplankant Operos teatrą (110 Lt, grupėms – nuolaidos): vasario 4 d. – „Sevilijos kirpėjas“; 12 d. 15 val. – „Traviata“; 18 d. – baletas „Miegančioji gražuolė“, 25 d. – modernus baletas. Tel. 8 600 27 921. 903923

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 891254

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 891339

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Perka Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

Tiražo Nr. 985, sausio 25 d. AUKSO PUODAS – 4 368 965 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 748 900 Lt 27 31 35 36 40 48

905345

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

Auksinis skaičius 12 Papildomi skaičiai 13 33 6 tarp jų auksinis sk. – 4 368 965 Lt 6 skaičiai – 2 748 900 Lt 5 + papildomas sk. – 578 854 Lt 5 skaičiai – 11 468 Lt 4 skaičiai – 191 Lt 3 skaičiai – 13 Lt 2 + papildomas sk. – 7 Lt

899613

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 894958

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890163

Prognozė: Aukso puode – 7 mln. Lt Didysis prizas – 5 mln. Lt

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989.

Perka

892201

Automobilių supirkimas visoje Lietuvoje. Gali būti daužti arba su kitais defektais. Išsivežame patys. Tel. 8 620 24 539. 896144

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 892535

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902797

890969

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 893169

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

869180

Bendrąja tvarka baigiamas rengti žemės sklypo Briedžių t. 13F, Kaune, detalusis planas. Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo, komercinės paskirties objektų teritorijos, pakeitimas į gyvenamąsias teritorijas, pobūdžio nustatymas, padalijimas (iki 7 sklypų), teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamentavimas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba). Planavimo terminai: 2011–2012 m. Planavimo organizatoriai: Inga Bachova, Algirdas Šimėnas, Alvinė Jaruševičienė, Saulius Jaruševičius, Marius Kasperavičius, Marius Janulis, Sandra Jovarauskaitė, Arvydas Bachovas, Kira Simonavičienė, Marija Korolkova, Aleksejus Bachovas, Jolanta Bachovienė, Igoris Bachovas, gyv. S.Žukausko g. 22–12, Kaunas, tel. 8 675 45 001. Planavimo rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37–55, Kaunas, tel. 8 615 73 597, darstudija@mail.eeco.lt. Detalusis planas bus eksponuojamas nuo 2012 01 30 iki viešo svarstymo susirinkimo, kuris vyks Eigulių seniūnijos patalpose 2012 02 28 11 val. Dalyvavimas neprivalomas. Motyvuotus pasiūlymus raštu teikti planavimo rengėjui arba organizatoriui iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. 904926

UAB „Protransa“ (adresas Taikos pr. 38–7, Kaunas, į. kodas 300638785, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras) visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 01 12, sprendimu sumažintas įstatinis kapitalas nuo 160 000 Lt iki 70 000 Lt, anuliuojant 900 akcijų, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų. 904817

894146

902733

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

Pirkčiau nebrangų 1, 2 kambarių butą. Gali būti pirmajame aukšte arba be remonto. Tel. 8 630 00 439.

894572

904282

902862

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902669

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 902992

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903056

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 894740

Superkame naudoti netinkamus automobilius, pasiimame, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 340 051, 8 687 30 800. 900745

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 – juodieji metalai; (8 37) 441 414, 8 611 44 404 – spalvotieji metalai. Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 892223

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409.

VAZ, „Moskvič“, GAZ bei kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890109

903932

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 308 866, 8 614 21 023.

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355.

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių bendrabučio tipo butą. Gali būti be remonto. Tel. 302 535, 8 600 27 072. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 8 676 22 529, 8 614 23 050. 904086

892959

220 455 PASKOLOS 8 612 03 636

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo ir šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 02 20, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 02 22. Informacija 9–16 val. tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt.

E.Ožeškienės g. 23-2

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

Perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Geros atsiskaitymo sąlygos. Tel. 8 679 66 612, e. paštas uabaltma@gmail.com.

902606

904729

900728

Keičiu 2 kambarių butą (b. pl. 46 kv. m, I a., blokinis namas) į 1 kambario butą I ar II a. Be priemokos. Tel. 8 608 67 102 . 904679

informuoja PASISEMKIME SVEIKATOS Žolinčiai ir Kauno sveikuoliai kviečia į žygį PASISEMKIME SVEIKATOS. Žygis vyks J.Basanavičiaus šile, Panemunėje. Eisime šiaurietišku ėjimu su lazdomis. Atvyks instruktoriai pamokyti, jei kas dar nemoka. Turėsime ir lazdų ėjimui. Renkamės sausio 28 d., šeštadienį, 11 val. prie pliažo aikštelės, A.Smetonos gatvės pradžioje. Registruotis ir pasiteirauti tel. 8 615 72 600, Danutė.

897865

Perka įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausia kaina. Tel. 8 670 28 006.

5–12 klasių mokiniams padedu mokytis matematikos Dainavos rajone. Dešimtokams, dvyliktokams padedu pasiruošti egzaminams. Tel. 8 672 38 101.

www.agmindis.lt

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

890616

REIKALINGA paskola (apie 200 000 Lt) už užstatą. Dėl procentų tarsimės. Tarpininkams nesiūlyti. Tel. 8 646 98 788. 904912

892188

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

890990

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 395 00.

Keičia

Pamesta Dingusius kasos pajamų orderius SAB Nr. 2432601-2432700 ir krovimo važtaraščius SAA Nr. 213601-213650 laikyti negaliojančiais.

904668

MAŽASIS LEKTORIUMAS Dujotiekio g. 26A, tel. 8 652 24 646 Sausio 29 d. 17 val. – nemokama paskaita „Senovės Vedų išmintis – piligriminė kelionė po šventąsias Indijos vietas”. ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS sausio 30 d. 17 val. kviečia į įvadinį nemokamą seminarą poroms SVEIKI IR PAGARBŪS SANTYKIAI POROJE. Registruotis tel. (8 37) 750 935. ROBERO ŠUMANO CENTRAS Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud. Sau­sio 31 d. 17.30 val. – pa­skai­tų cik­las ES te­ma­ti­ka. Bi­ru­tė Vė­sai­tė, tech­ni­kos moks­lų dak­ta­rė, Sei­mo eko­no­mi­kos ir Eu­ro­pos rei­ ka­lų ko­mi­te­tų na­rė, kal­bės te­ma AR LIETUVAI REIKALINGAS EURAS? At­ei­ki­te ir pa­dis­ku­tuo­ki­me drau­ge! KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Sau­sio 28 d. 16 val. – pa­skai­ta Šei­ma – do­ ri­nės kul­tū­ros pa­grin­das ir žmo­gaus vir­smai. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. 18 val. – pa­skai­ta SAPNAVYDOS VARTAI ARBA SENŲJŲ LEGENDŲ PĖDSAKAIS. Da­ly­ vau­ja is­to­ri­kas Kęs­tu­tis Kas­pa­ras. Sau­sio 30 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­mai jau­ ni­mui ir su­au­gu­siesiems „Kū­ry­bos džiaugs­ mai”: TAPYBA ANT MEDŽIO. Ve­da dai­li­nin­kė Da­lia Žiur­ke­lie­nė. Sau­sio 31 d. 18 val. – rank­dar­bių mo­ky­ mai jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Va­ka­ro­ ji­mai sek­ly­čio­je”: PAPUOŠALAI IŠ SUTAŽO JUOSTELIŲ (siu­vi­mas, siu­vi­nė­ji­mas). Ve­da Dai­va Vai­naus­kie­nė. Re­gist­ra­ci­ja tel. 8 679 36 715. ATSINAUJINIMO DIENA Sau­sio 29 d. Park Inn Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­se (K.Do­ne­lai­čio g. 27) – At­si­nau­ji­ni­mo die­na KODĖL ŠIANDIEN RENKUOSI KRIKŠČIONYBĘ? Pradžia 10 val. Kvie­čia Ka­ta­li­kų ben­druo­me­nė „Gy­vie­ ji ak­me­nys“. At­si­nau­ji­ni­mo die­nos ry­ti­nės p­rog­ra­mos me­tu vyks už­si­ė­mi­mų gru­pė vai­kams. V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Laisvės al. 57 tęsia projekto „Bibliotekos pažangai” pagrindinių tikslų įgyvendinimą – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis. Ir šiais metais – nuo vasario iki gegužės mėn. kviečiame gyventojus į nemokamus KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PRADŽIAMOKSLIO kursus. Jų metu bus mokoma naudotis kompiuteriu, dirbti su dokumentais, atlikti paiešką internete, praktiškai išbandyti elektroninės bankininkystės galimybes. Išankstinė registracija į mokymus tel. (8 37) 206 414 9–19 val. Mokymus organizuoja ir kiti bibliotekos padaliniai. Papildoma informacija – www.kaunas.mvb.lt.


18

penktadienis, sausio 27, 2012

kas, kur, kada teatras

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka ISM va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to ir Kau­no te­ch­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to ko­man­dos (k). 11.00 „Aki­ra­čiai“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 12.15 Die­nos te­ma (k). 12.30 Eu­ro­pos vi­du­ry (k). 13.10 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Duo­kim ga­ro! 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 23.15 Ki­ne kaip ki­ne. 23.45 Ko­me­di­ja „Marš, marš, tra-ta-ta!“ (1964 m.).

6.20 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 Pri­čiu­pom! (N-7). 7.50 „Pa­sau­lio Guinnes­so re­kor­dai“. 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Fa­rai (N-7) (k). 10.40 LT aist­ra (N-7) (k). 11.15 Nuo... Iki... (k). 12.10 „Men­ta­lis­tas“ (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ža­vu­sis prin­cas“ (JAV, 2001 m.). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.05 Spor­tas. 19.08 Orai. 19.10 Kon­cer­tas „Kry­mo mu­zi­kos fes­ti­va­lis 2011“ (Ru­si­ja, 2011 m.). Fes­ti­va­lio už­da­ry­mo kon­cer­tas. 21.10 Fantastinis tri­le­ris „Aš esu le­gen­da“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 23.05 Veiks­mo f. „Mak­si­ma­li ri­zi­ka“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 1.10 Siau­bo tri­le­ris „Aš vi­sa­da ži­no­siu, ką pa­da­rei aną va­sa­rą“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Lu­jis“ (5, 6). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Cho­rų ka­rai 2012. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (6). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Iš­rink­ta­sis. Blo­gio im­pe­ri­jos iš­ki­li­mas“ (JAV, 2007 m.). 21.05 Nuo­ty­kių f. „Šok­lys“ (JAV, 2008 m.). 22.45 Ko­miš­ka dra­ma „Ge­ra kom­pa­ni­ja“ (JAV, 2004 m.). 0.55 Ko­me­di­ja „Ma­no pusb­ro­lis Vi­nis“ (JAV, 1992 m.).

6.30 7.00 7.25 8.25

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Šeš­ta­sis po­jū­tis“. TV žur­na­las (k). „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 „Lie­jyk­los gat­vė“ (N-7). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“.

12.30 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­taro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ge­ro ape­ti­to, ar­ba At­sar­giai, mei­lė“ (Uk­rai­na, 2005 m.) (N-7). 22.05 Veiks­mo f. „Le­mia­mos se­kun­dės“ (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, 1992 m.) (N-14). 23.45 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 0.45 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 1.15–6.00 „Bam­ba“.

8.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 12.15 Kraš­to spal­vos. 12.50 Va­ka­ro au­to­gra­fas (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Val­sų ka­ra­lių di­nas­ti­ja (1) (k). 15.05 Ne­ga­li bū­ti. 15.30 Mo­kyk­los lan­gas (k). 16.00 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės (k). 16.30 Du­rys at­si­da­ro. 16.55 Ži­nios. 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kai­mo aka­de­mi­ja. 17.55 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 18.25 Pi­ni­gų kar­ta. 19.15 „Gy­ve­ni­mas pa­gal uoš­vius“. 20.05 LTV auk­so fon­das. „De­vy­ni nuo­puo­lio ra­tai“ (2). 21.10 Dra­ma „Dan­gaus prieg­lobs­ty­je“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ita­li­ja, 1990 m.) (N-14). 23.25 Džia­zo va­ka­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma. Vers­las. Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. Orai. 0.40 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Imp­ro­vi­za­ci­jos. Kon­cer­tuo­ja „Pie­no la­ze­riai“ (k).

10.10, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.25, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 „Kob­ra 11“ (2). 12.15 „Kau­lai“. 13.10 „Mano var­das Er­las“. 14.00 „Na­ša Ra­ša“. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 17.00 „Kob­ra 11“ (3). 18.00 Veiks­mo s. „Ge­ri vy­ru­kai“ (1) (JAV, 2010 m.). 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Lė­lių na­mai“. 22.00 „Psi­chiat­ras“. 23.00 „Gy­ve­ni­mas Mar­se“. 23.55 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Ope­ra­ty­vi­nių ty­ri­mų sky­rius“. 0.55 „CSI Niu­jorkas“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 De­tek­ty­vas „Mid­so­me­rio žmog­žu­dys­tės XIII. Ra­my­bės sa­vait­ga­lis“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (N-7). 22.50 Sno­bo nak­tis. Dra­ma „Teo­ri­ja apie vis­ką“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2006 m.). 0.35 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

12.15 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 17.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Pa­dė­ki­me aug­ti. 8.50 Gi­rių ta­kais. 9.20, 18.20 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Il­gai ir lai­min­gai. 12.05, 21.00 Re­por­te­ris. 13.30 „Merdoko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 0.20 „Ge­ne­ro­las“. „Kur­je­ris iš Len­ki­jos“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 19.00 LKL čem­pio­na­tas. „Šiau­liai“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Šiau­lių. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 21.27 Orai. 21.30 Ver­tas ki­nas. Tri­le­ris „Sek­lys“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.20 „Zo­na“ (N-14).

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nes aš taip pa­sa­kiau“ (N-7). 11.00 Nuo­mo­nės (k). 12.00 Ko­me­di­ja „Kad ir kas be­nu­tik­tų“ (N-7). 13.30 Te­le­laik­raš­tis. 15.55 Bio­gra­fin­ ė dra­ma „Mis Po­ter“ (N-7). 17.30 Ža­lio­ji aka­de­mi­ja (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Lai­da na­cio­na­li­nėms ma­žu­moms „Eu­ro­pos ke­lias“ (k). 18.40 Dra­ma „Her­co­gie­nė“ (N-7). 20.30 Ka­ro ir po­ka­rio vai­kai (2). 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Žiū­ro­vų iš­rink­tas fil­mas. 23.20 Ži­nios (k). 23.40 Ko­me­di­ja „Ka­tast­ro­fiš­kai ne­sėk­min­gas fil­mas“ (N-14). 1.10 Tri­le­ris „Prie pat ta­vo du­rų“ (N-14).

8.00 Dra­ma „Me­las ir ali­bi“ (Olan­di­ja, JAV, 2006 m.). 9.35 Dra­ma „Gab­rie­lė“ (Pran­cū­zi­ja, 2005 m.). 11.10 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Lo­bių sa­la“ (Pran­cū­zi­ja, D.Bri­ta­ni­ja, Bul­ga­ri­ja, 2007 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Pa­lau­kit“ (JAV, 2005 m.). 20.10 Veiks­mo f. „DOA: gy­vos ar­ba mi­ru­sios“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 2006 m.). 21.40 Veiks­mo f. „Ko­va su še­šė­liu: re­van­šas“ (Ru­sija, 2007 m.).

8.45 Televitrina. 9.45, 19.00, 20.45, 23.00 Žinios +. 10.00 Ispanijos „Primera“ lyga. Madrido „Real“–„Granada“. 11.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 13.30 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės (sausis). 14.00 Moterų Eurolyga. „VIČI-Aistės“–„Lotos Gdynia“. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Talino „Kalev“–„Astana“. 17.15 Ispanijos „Primera“ lyga. „Malaga“–Madrido „Atletico“. 19.15 Automoto. 19.45 Ispanijos „Primera“ lyga. Nukelto I turo apžvalga. 21.00 Lietuvos krepšinio lyga. „Šiauliai“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 23.15 RIP.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sau­sio 27 d. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSI­ VALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė. Sau­sio 28 d. 12 val. – Le­wis Car­roll. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE. Spek­tak­lis vai­kams. Adap­ta­ci­jos au­to­rė ir rež. Ewa Piot­row­ska. Penk­to­ji sa­lė. 18 val. – Vid­man­tas Bar­tu­lis. PAMOKSLAS ŽUVIMS. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Rež. Vid­ man­tas Bar­tu­lis. Rū­tos sa­lė. Sau­sio 29 d. 12 val. – ALYTAUS MIESTO TEATRAS. MEDINUKO, VARDU PINOKIS, PA­ MOKANČIOS ISTORIJOS. Spek­tak­lis vai­kams pa­gal Car­lo Col­lo­di. Rež. Lo­re­ta Liau­sai­tė. Rū­tos sa­lė. 15 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. LIŪDNAS DIEVAS. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Skau­di is­to­ri­ja vi­sai šei­mai. Il­go­ji sa­lė (Kęs­tu­čio g. 62). 18 val. – ALYTAUS MIESTO TEATRAS. BARBO­ RA RADVILAITĖ. Sce­na­ri­jaus au­to­rius ir rež. Ar­vy­das Kin­de­ris. Rū­tos sa­lė. 18 val. – Ju­hanas Smu­ulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLę. Vie­nos da­lies anek­do­tas. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ta­ver­ nos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Sau­sio 27 d. 18 val. – Frid­ri­chas von Flo­to­ vas. MARTA. 2 da­lių ko­miš­ka ope­ra. Re­ži­sie­ rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Ja­ni­na Ma­li­naus­kai­tė. Sau­sio 28 d. 18 val. – Im­re Kal­manas. GRAFAITĖ MARICA. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Ale­xey Ste­pa­niukas (Ru­si­ja), di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Frie­deris Kleinas (Aust­ri­ja), kos­tiu­mų dai­ li­nin­kė Kot­ry­na Dau­jo­tai­tė, cho­re­og­ra­fas Da­vidas Av­dyshas (Ru­si­ja). Sau­sio 29 d. 12 val. – SNIEGO KARALIENĖ. 2 da­lių ba­le­to spek­tak­lis vai­kams H.Ch.An­ der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais, pa­gal Ed­vardo Griego ir Je­ano Si­be­lius mu­zi­ką. Cho­re­og­ ra­fas Alek­san­dras Jan­kaus­kas, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, dai­li­nin­kė Ra­mu­nė Skre­bū­nai­tė. 18 val. – Jo­ha­nnas Strau­ssas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­ li­nin­kas El­doras Ren­teris (Es­ti­ja).

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Sausio 27 d. 18 val. – literatūros ir muzikos vakaras ESU IEVA, ESU MAGDALENA... Dalyvauja aktorė Daiva Škelevaitė, pianistė Ina Vaičienė. Sausio 28 d. 18 val. – L.S.Cunningham. MERGVAKARIS. Dviejų dalių amerikoniška komedija. Režisierius A.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Sausio 28 d. 12 val. – UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS, rež. O.Žiugžda (mįslinga istorija apie amžinos meilės stebuklą), nuo 6 metų. Sausio 29 d. 12 val. – TIGRIUKAS PETRIKAS, rež. A.Stankevičius (ar sunku gyventi, drąsą pametus?), nuo 3 metų.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Sausio 28 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! Teatrinis-muzikinis komiksas skambant fokstroto, tango, valso melodijoms… („kai­ miški vaizdeliai” pagal lietuviškos estrados pradininko Antano Šabaniausko dainas). Sausio 29 d. 14 val. – LINKSMOSIOS PAMOKĖLĖS. Klounų žaidimas-spektaklis. vaikams.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Sausio 27 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija BŪRĖJA. Sausio 29 d. 12 val. – kvapų spektaklis šeimai VĖJŲ MOTĖ. Sausio 30 d. 19 val. – B.Nušičiaus miniatiū­ rų komedija ŠEIMOS PATARĖJAS.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da.

Sausio 29 d. 12 val. – BATUOTAS KATINAS. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

IDIOTEATRAS Sau­sio 27 d. 18 val. – ko­me­di­ja URVINIS ŽMOGUS. Re­ži­sie­riai K.Smo­ri­gi­nas, D.Kaz­ laus­kas. DOMINO TEATRAS Sau­sio 29 d. 14 ir 18 val. – ko­me­di­ja ŽIR­ KLĖS. Re­ži­sie­rius Mar­cinas Sla­wins­kis.

renginiai MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Sau­sio 27 d. 17 val. – Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio po­emos „Me­tai” nau­jo­jo ver­ti­mo į ru­sų kal­bą su­tik­tu­vės. Da­ly­vau­ja ver­tė­jas Ser­ ge­jus Isa­je­vas (Clan­des­ti­nus), LR kul­tū­ros ata­šė Ka­li­ning­ra­de Ro­ma­nas Se­na­pė­dis, LLTI Teks­to­lo­gi­jos sky­riaus vy­res­ny­sis moks­ lo dar­buo­to­jas dr. Mi­kas Vai­ce­kaus­kas, kul­tū­ros ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas, K.Do­ne­lai­ čio drau­gi­jos pir­mi­nin­kas dr. Na­po­le­o­nas Kit­kaus­kas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to doc. dr. Ža­vin­ta Si­dab­rai­tė, Ka­li­ning­ra­do sri­ties Ru­ si­jos PEN klu­bo pir­mi­nin­kas, ra­šy­to­jas Via­ čes­la­vas Kar­pen­ka, Klai­pė­dos vi­ce­me­ras, ra­šy­to­jas Vy­tau­tas Če­pas, po­etas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to doc. dr. Alek­san­dras Ža­lys, fi­lo­ so­fas, ra­šy­to­jas Ar­vy­das Juo­zai­tis, ra­šy­to­jai Do­nal­das Ka­jo­kas ir Vik­to­ras Ru­džians­kas, Klai­pė­dos dra­mos te­at­ro ak­to­rius Alek­san­ dras Ši­mans­kis. Gros Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Džia­zo mu­zi­kos ka­ted­ros prof. Pran­ciš­kus Na­ru­šis ir doc. Sau­li­na At­ko­čai­ty­tė.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

Sau­sio 27 d. 17 val. – ju­bi­lie­ji­nės dai­li­nin­ kės-ke­ra­mi­kės Ja­ni­nos Šmid­tai­tės kū­ry­bos pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Dai­li­nin­kės 90-me­čiui skir­to­je pa­ro­do­je bus pri­sta­ty­tas vi­sos jos kū­ry­bi­nės vei­klos dar­bų spek­tras. Eks­po­zi­ ci­jo­je bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti tiek Ta­dži­ki­jo­je kur­tus dar­bus, tiek jau Lie­tu­vo­je su­kur­tus ke­ra­mi­kos kū­ri­nius.

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Rotušės a. 19

Sausio 27 d. 18 val. – Martyno Gaubo tapy­ bos ir skulptūrų parodos atidarymas.

KTU humanitarinis fakultetas Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud.

Sau­sio 28 d. 11 val. Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų mo­te­rų aso­cia­ci­jos (LUMA) Kau­no sky­rius kvie­čia į pro­jek­to „Dar­na ir vi­suo­me­nė” pri­sta­ty­mą. Prof. Da­lia Bra­zaus­kie­nė skai­tys pa­skai­tą „Dar­na mū­sų mi­ty­bo­je”. Tra­di­ci­nia­ me šeš­ta­die­nio ren­gi­ny­je da­ly­vaus žur­na­lis­ tė, kny­gų svei­ka­tos klau­si­mais au­to­rė Dai­va Čer­vo­kie­nė. Drau­ge at­ver­si­me jos kny­gą „XXI am­žiaus žo­li­nin­kai: kaip įveik­ti li­gas”.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Sau­sio 28 d. 15 val. – Ri­man­to Vai­če­ko­ nio dai­nų kū­ry­bos va­ka­ras. Pro­gra­mo­je da­ly­vau­ja „Vy­tu­rio” ka­ta­li­kiš­kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niai, J.Že­mai­čio-Vy­tau­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai, miš­rus cho­ras „Gim­ti­nė”, Sar­gė­nų ben­druo­me­nės liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Ši­las”. Va­ka­rą ves Mar­ga­ri­ta Vai­če­ko­nie­nė.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kau­no ma­žo­ji g. 2, Vil­ki­ja, Kau­no r., tel. 556 400

Sau­sio 28 d. 16 val. – Gin­tau­to La­ba­naus­ko po­ezi­jos kny­gų „Iš­lais­vin­ta min­tis” ir „Pro mei­lės priz­mę” su­tik­tu­vės. Da­ly­vaus au­to­rius, ak­to­rė L.Rup­šy­tė, kny­gų re­dak­to­rė A.Med­ve­de­vie­nė. Kon­cer­tuos dai­nuo­ja­ mo­sios po­ezi­jos at­li­kė­ja I.Mar­kaus­kai­tė ir akor­de­o­nis­tas O.Ur­bo­nas. Ren­gi­nį ves S.Mic­ku­tė.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Donelaičio g. 16

Sausio 29 d. 13 val. – „Meno pažinimo pamoka” parodoje GERIAUSIAS 2011 METŲ KŪRINYS. Šio edukacinio projekto autorė muziejinin­ kė-tapytoja Eglė Velaniškytė pristatys lanky­ tojų itin mėgstamą parodą. Padės jums nepasiklysti darbų gausoje, aptars ir vertins menininkų kūrybą. Čia tikrai kiekvienas atrasite labiausiai patikusį kūrinį, už kurį galėsite atiduoti savo balsą. Pasiteirauti tel. 221 789.


19

penktadienis, sausio 27, 2012

kas, kur, kada VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Sau­sio 28 ir 29 d. 16–16.30 val. – VARPŲ MUZIKOS KONCERTAI iš lie­tu­vių liau­dies mu­zi­kos lo­by­no. At­lie­ka Kau­no mies­to ka­ri­ lio­nie­rius Gied­rius Kup­re­vi­čius.

„EGLĖS GALERIJA“ Ra­gu­vos g. 9–2

At­ro­do, kad pas­ta­ruo­ju me­tu že­mė ėmė suk­tis grei­čiau: ne­spė­ja die­na iš­auš­ti, o jau ty­lus va­ka­ras at­slin­ko. Jau­nos ta­py­to­jos Gry­tės Pin­tu­kai­tės-Va­leč­kie­nės (g. 1977 m.) dar­bų pa­ro­da LAUKIANTYS VEIDAI tar­si pa­nei­gia šiuos ne­įti­kimus kas­die­ny­bės dės­nius. Pir­miau­sia to­dėl, kad eks­po­zi­ci­ja al­suo­ja ra­my­be, skaid­riu su­si­mąs­ty­mu ir gy­ve­ni­miš­ka iš­min­ti­mi. Se­no­lių por­tre­tų ko­lek­ci­ja sim­bo­liš­kai at­ve­ria ki­tą bū­ties pu­sę, žmo­gaus gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­dį, ku­pi­ną tie­sos, at­vi­rų akių žvilgs­nio. Paroda veikia iki va­sa­rio 7 d.

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMAI Pa­ro­dos g. 26

Iki va­sa­rio 5 d. veikia pa­ro­dos: Kau­no mies­to ir ra­jo­no dai­lės mo­ky­to­jų dar­bų, 5–12 kla­sių mo­ki­nių dar­bai „Gel­to­na, ža­lia, rau­do­na – vie­ny­bės spal­vos”, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gim­na­zi­jos mo­ki­nės Dia­nos Mo­lie­jū­tės fo­to­gra­fij­ų dar­bai „Gam­tos aki­mir­kos” bei V.Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nio Lu­ko Ma­tiu­šo­vo dar­bai „Šu­niu­kai” (mo­ky­to­ja Se­re­na Pe­čiū­nai­ty­tė). In­for­ma­ci­ ja tel. (8 37) 422 775.

kryžiažodis

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Laukinė rožė“. Net ir tokia garsi rašytoja kaip Nora Roberts, kurios plunksnai priklauso beveik 200 romanų, nedrįstų išsižadėti savo pirmųjų kūrinių. Vienas iš jų – trilogija „Airių svajos“. Antrojoje trilogijos knygoje – „Laukinė rožė“ – susipažinsite su Erina Makinon. Jie nukeliavo tolimą kelią ieškodami savo laimės. Ir surado amžiną meilę. Erinos Makinon, aštrialiežuvės Adelijos pusseserės, susitikimas su Berku Loganu nieko gero nežada. Turtingas mergišius, kortomis išlošęs dvarą, garsėja daug kuo, tik ne puikia reputacija. Erina tokius vyrukus apeina iš tolo. Tačiau gražutė airė krinta Berkui į akį, o ir pati Erina sunerimsta: įžūlusis amerikietis traukia ją tarsi magnetas. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, sausio 31 d.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ko­rio­la­nas“ – iki 2 d. 11.45, 21.45* val. (*išsk. 28, 29 d.); 28, 29 d. 16.45 val. „Ki­tas pa­sau­lis. Pa­bu­di­mas“ 3D – iki 2 d. 20.30, 22.20 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – iki 2 d. 11.15, 13.45, 16.10, 18.45, 21.15 val. „Dže­kas ir Dži­lė“ – iki 2 d. 13, 18.30*, 21.55 val. (*išsk. 27–29 d.); 27–29 d. 19.40 val. „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ – 27–29 d. 15.15, 18.30, 21.35 val.; 30–2 d. 15.15, 20.45 val. „Šer­lo­kas Holm­sas 2: še­šė­lių žai­di­mas“ – iki 2 d. 14.15, 16.45*, 19.15 val. (*išsk. 28, 29 d.); 28, 29 d. 21.45 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – iki 2 d. 12.15, 14.15, 16.15, 18.15* val. (*išsk. 29 d.). „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – iki 2 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.40* val. (*išsk. 27–29 d.). „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai 3“ (lie­t. k.) – iki 2 d. 11 val. „Ta­das Blin­da. Pra­džia“ – tik 29 d. 18.15 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Karo žirgas“ (premjera) – iki 2 d. 11.30, 14.30, 17.30, 20.45 val. „Ant ribos“ (premjera) – iki 2 d. 11, 13.15,

15.30, 18, 20.30 val.; 27, 28 d. 23 val. „Sena gera orgija“ (premjera) – iki 2 d. 16.15, 18.30, 21 val.; 27, 28 d. 23.15 val. ALFA.LT kino seansas. „Sniegynų įkaitai“ – 1 d. 19.15 val. LAISVALAIKIO kino seansas. „Geležinė ledi“ – 2 d. 18.45 val. „Kitas pasaulis. Paabudimas“ 3D – iki 2 d. 10.45, 15.45, 17.45, 20.15 val.; 27, 28 d. 22.45 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ (liet. k.) – iki 2 d. 13, 18.15, 21.30 val. „Džekas ir Džilė“ – iki 2 d. 12.15, 17 (seansas nevyks 31 d.), 21.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – iki 2 d. 10.15, 12.45, 15.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 28, 29 d. 11.15 val.; iki 2 d. 13.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – 28, 29 d. 11.45 val.; iki 2 d. 14 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – iki 2 d. 14.45, 19.15 (seansas nevyks 1 d.) val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – iki 2 d. 16 val. „Purvini žaidimai“ – iki 1 d. 18.45 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – iki 2 d. 21.15 val. „Miegančioji gražuolė“ – 27, 28 d. 23.45 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Pavaduojanti mokytoja“ – 31 d. 17 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Prancūzų kino festivalis Žie­mos ek­ra­nai Sau­sio 27 d. 17 val. – J.TATI. „Po­no Ju­lo atos­to­gos”. 19 val. – „Or­li”. 21 val. – J.TATI. „Ne­nu­leisk kai­rės’’; „Laiš­ka­ne­šių mo­kyk­ la’’; „Va­ka­ri­nės pa­mo­kos’’. Sau­sio 28 d. 13 val. – „Par­še­lio fi­lmas” (2003). Ani­ma­ci­nis fil­mas vi­sai šei­mai. 15 val. – „Co­co prieš Cha­nel” (2009). Pran­ cū­ziš­ka dra­ma apie ma­dos iko­nos iš­ki­li­mą ir mei­lės tri­kam­pį, ku­ris pa­kei­tė pa­pras­tos ka­ba­re­to šo­kė­jos li­ki­mą vi­siems lai­kams. 17 val. – P.ETAIX. „Jo­jo”. 19 val. – „Aš ne­no­ riu mie­go” (Ka­te­ri­nai Go­lu­be­vai at­min­ti). 21 val. – P.ETAIX. „Di­džio­ji mei­lė”. Sau­sio 29 d. 13 val. – „Par­še­lio fi­lmas” (2003). Ani­ma­ci­nis fil­mas vi­sai šei­mai. 15 val. – „Co­co prieš Cha­nel” (2009). Pran­cū­ziš­ka dra­ma apie ma­dos dievaitės iš­ki­li­mą ir mei­lės tri­kam­pį, ku­ris pa­kei­tė pa­pras­tos ka­ba­re­to šo­kė­jos li­ki­mą vi­siems lai­kams. 17 val. – P.ETAIX. „Gra­žių su­kak­ tu­vių’’; „Ger­bė­jas”. 19 val. – J.TATI. „Ma­no dė­dė”. 21 val. – J.TATI. „Pra­mo­gų me­tas”. Sau­sio 30 d. 17.20 val. – „Iš­auš ir mū­sų die­na”. 19.10 val. – „Ber­niu­kas su dvi­ra­čiu”. 21 val. – „Pas Dži­no”. Sau­sio 31 d. 17.20 val. – „Ra­bi­no ka­ti­nas”. 19.10 val. – „Pri­si­mi­ni­mai iš vieš­na­mio”. 21.20 val. – „Ka­ras pa­skelb­tas”. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti ki­no te­at­ro ka­so­je ar­ba www.bi­lie­tu­pa­sau­lis.lt.

DATOS (sausio 27 d.) 1756 m. gimė austrų kompozitorius Wolfgangas Amadeus Mozartas. 1832 m. gimė anglų rašytojas Lewis Carroll. 1901 m. mirė italų kompozitorius Giuseppe Verdi. 1908 m. gimė lietuvių filosofas ir poetas Antanas Maceina. 1958 m. gimė aktorė Larisa Kalpokaitė. 1964 m. gimė amerikiečių aktorė Bridget Fonda. 1983 m. mirė prancūzų aktorius Louis de Funèsas. 1996 m. mirė gydytoja žolininkė, etnografė Eugenija Šimkūnaitė. 2010 m. mirė Jerome’as Davidas Salingeris, amerikiečių rašytojas, romano „Rugiuose prie bedugnės“ autorius.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Šiandien palanki diena su draugais aptarti artimiausius veiklos planus, pradėti planuoti savaitgalį. Būsite nusiteikęs pozityviai, mielai padėsite aplinkiniams. Vakarą skirkite vaikams. Jautis (04 21–05 20). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, atrodys, kad aplinkiniai nepateisina vilčių, trūks kantrybės išklausyti kitus. Atitrūkite trumpai nuo namų rūpesčių, kitų žmonių problemų, tiesiog pailsėkite. Dvyniai (05 21–06 21). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils įdomių minčių, jomis pasidalykite su aplinkiniais, gal net atrasite bendrų idėjų. Vėžys (06 22–07 22). Šiandien sunki diena, galimi konfliktai ir skaudūs įžeidimai. Prieštarausite pats sau, aplinkiniai erzins, bet nepamirškite, kad jie dėl jūsų nuotaikos nepastovumo nekalti. Liūtas (07 23–08 23). Šiandien jūsų santykiai su aplinkiniais bus įtempti, galimas konfliktas su jaunu arba autoritetingu žmogumi, bet bandykite ieškoti kompromiso. Atsiras galimybių tobulėti. Mergelė (08 24–09 23). Tikėtini emocijų protrūkiai ir konfliktai. Gali atsirasti argumentuotai prieštaraujančių jūsų interesams. Būkite atsargus ir kantrus bendraudamas su aplinkiniais. Svarstyklės (09 24–10 23). Labai energingas laikotarpis, tinkantis įgyvendinti planus arba rūpintis turimu verslu. Būsite fiziškai aktyvus. Treniruokitės arba romantiškai praleiskite laiką. Skorpionas (10 24–11 22). Klaidingai įvertinsite savo jėgas, užsiimsite veikla, kuri prieštaraus jūsų tikslams. Visa tai gali sugadinti šią dieną, todėl stenkitės neperžengti ribų. Šaulys (11 23–12 21). Laikas patyrinėti savo svajones ir idealus. Lengvai atskirsite vertingus dalykus nuo menkaverčių. Kelkite sau naujus tikslus, ieškokite galimybių keisti gyvenimą. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į mitų ir svajonių pasaulį. Detaliai prisiminsite savo sapnus, kuriuose realybė visiškai atitinka svajones. Vandenis (01 21–02 19). Tikėkite tuo, kad viskas praeina, todėl pernelyg neišgyvenkite dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių. Pasistenkite, kad žala būtų kaip galima mažesnė. Žuvys (02 20–03 20). Laikas, kai labai norėsite pokyčių. Tinkamas metas pertvarkyti namus, rinktis naujus baldus, perdažyti sienas, taip pat norėsis susipažinti su įdomiais naujais žmonėmis, patirti nuotykį. Atsipalaiduokite ir mėgaukitės gyvenimu.


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje numatomi vis šaltesni orai. Šiandien dieną temperatūra nukris iki 9–13 laipsnių šalčio, rytoj snygio nenumatoma, orai toliau šals. Rytoj naktį didžiuosiuose miestuose temperatūra nukris iki 13–17 laipsnių šalčio, dieną didžiuosiuose miestuose temperatūra sieks 9–12 laipsnių šalčio.

Šiandien, sausio 27 d.

–9

–9

Telšiai

–10

Šiauliai

Klaipėda

–11

Panevėžys

–10

Utena

–9

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi 

8.17 16.45 8.28 9.13 22.15

27-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 339 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

–10

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +10 Berlynas –2 Brazilija +27 Briuselis +7 Dublinas +7 Kairas +19 Keiptaunas +26 Kopenhaga 0

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+8 +6 –12 –15 +14 +3 +9 +3

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

0 –10 +9 +24 –11 +15 +8 –8

–10

–10

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

–13

Alytus

3–7 m/s

Vardai Anelė, Angelė, Aventinas, Ilona, Jogundas, Jogundė, Natalis, Vytenis, Vitalijonas.

At­sar­giai su šil­dyk­lė­mis

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-12

-10

-12

-13

5

-16

-11

-17

-15

3

-21

-12

-18

-20

2

rytoj

poryt

Ša­lant orams, ug­n ia­ge­siai gel­bė­to­jai per­spė­ja gy­ven­to­jus sau­g iai kū­ren­t i kros­nis ir at­sar­g iai nau­do­tis elekt­ros prie­tai­sais pa­tal­poms šil­dy­ti. „Kai kū­ re­na­si kros­nis ar de­ga du­ji­nė vi­ryk­lė, nei­šei­k i­te iš na­mų“, – pra­šo ug­nia­ge­ siai. Jie taip pat įspė­ja, kad pa­vo­jin­ga į elekt­ros tink­lą iš­kart įjung­ti ke­lis to­ kius elekt­ros prie­tai­sus, nes per­krau­ na­ma elekt­ros ins­ta­l ia­ci­ja, kais­ta lai­ dai, ga­li įvyk­ti trum­pas jun­gi­mas, dėl ku­rio daž­nai ky­la gais­rai. Elekt­ri­nius šil­dy­mo prie­tai­sus rei­k ia sta­ty­t i ant ne­de­gaus pa­vir­šiaus, to­liau nuo užuo­ lai­dų ir bal­dų. BNS inf., Simono Švitros nuo­tr.

įvairenybės

Va­gys pa­si­kin­kė snieg­len­tę Švei­ca­ri­jos po­li­ci­ja pra­ne­šė, kad va­gys iš vie­nų jau­ni­mo nak­vy­nės na­mų Val­be­lo­je pa­vo­gė 100 kg sei­fą, ku­rį tik­riau­siai nu­si­tem­pė vog­ta snieg­len­te. Grau­biun­de­no kan­to­no po­li­ci­ ja pra­ne­šė, kad kaž­kas ant­ra­die­nio nak­tį įsi­lau­žė į nak­vy­nės na­mus šia­me sli­di­nė­ji­mo ku­ror­te Švei­ca­

ri­jos piet­ry­čiuo­se ir iš ad­mi­nist­ ra­to­riaus ka­bi­ne­to pa­vo­gė sei­fą su pi­ni­gais ir če­kiais. Be to, bu­vo pa­ vog­ta vie­na snieg­len­tė, tad po­li­ci­ ja ma­no, kad ja va­gys pa­si­nau­do­ jo sei­fui iš­si­ga­ben­ti. Po­li­ci­ja pra­šo žmo­nių, ga­lė­ju­sių pa­ste­bė­ti ką nors įtar­ti­na, su­si­siek­ti su pa­rei­gū­nais. BNS inf.

Brie­dė Mei­lė lau­kia sa­vo­sios mei­lės As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

a.aleksejunaite@diena.lt

Smil­ty­nė­je jau ke­lis mė­ne­sius duo­ ne­liau­jan­ti brie­dė Mei­lė per­pluk­ dy­ta per Kur­šių ma­rias ir įkur­din­ ta Kark­lės miš­kuo­se. Iš Šal­či­nin­kų į Ne­rin­gos miš­kus per­nai lapk­ri­tį gam­ti­nin­kų at­ga­ ben­tas žvė­ris įky­rė­jo vie­tos gy­ven­ to­jams, nes ta­po įno­rin­gu re­ke­ti­ nin­ku. Ne­rin­gos gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­ se Smil­ty­nė­je pa­leis­ta brie­dė taip ir ne­pa­sit­rau­kė į miš­kų gi­lu­mą, o įsi­ kū­rė ša­lia žmo­nių. „Ji nak­ti­mis mie­go­da­vo dar­že. Žmo­nės obuo­lių, duo­nos at­neš­ da­vo. Po pie­tų ji jau iš­žings­niuo­ da­vo į Kur­šių ma­rių pa­kran­tę, kur stin­tas gau­dan­tys žve­jai ją šer­da­ vo“, – pa­sa­ko­jo Smil­ty­nės gi­ri­nin­ ko pa­va­duo­to­jas Al­gi­man­tas Lau­ ri­nai­tis. Tarp žve­jų pa­si­tai­ky­da­vo ir to­ kių, ku­rie brie­dę mė­gi­no mai­tin­ti al­ko­ho­ly­je mir­ky­ta duo­na. „Jau ke­lias die­nas ji dai­rė­si į van­ de­nį. Jei bū­tų nu­šo­ku­si ir mė­gi­nu­si plauk­ti, ne­ži­nau, kas ją bū­tų su­ge­ bė­jęs iš­grieb­ti“, – sa­vo nuo­gąs­ta­ vi­mus pri­si­mi­nė A.Lau­ri­nai­tis. Iš Smil­ty­nės į Klai­pė­dą brie­ dė kel­tu bu­vo per­ga­ben­ta spe­cia­ lia prie­ka­ba. „Il­gai ėjo­me ra­tais su duo­nos ga­ ba­lė­liu apie prie­ka­bą, nie­kaip ne­ pa­vy­ko jos su­gun­dy­ti. Jau ir duo­ na bai­gė­si. Ta­čiau ne­ti­kė­tai ji pa­ti įžen­gė į prie­ka­bą, už­da­rė­me ir iš­ si­ga­be­no ją“, – pa­sa­ko­jo A.Lau­ri­ nai­tis. Po smil­ty­niš­kių skun­dų, kad to­ kiam žvė­riui ne vie­ta gy­ven­vie­tė­je,

„„Pri­si­tai­ky­mas: nak­tį pra­lei­du­si nau­jo­je vie­to­je brie­dė Mei­lė pir­mam

su­tik­tam žmo­gui ki­ša gal­vą, kad šis pa­glos­ty­tų.

ke­tur­ko­jį su­ti­ko pri­glaus­ti An­ta­no Bo­so el­ny­nas Kark­lė­je. Že­mės ūkio bend­ro­vės „Ag­lau­ ra“ pir­mi­nin­kas Ro­mual­das Bru­ žas ti­ki­no, kad brie­dei kol kas rei­ kės ypa­tin­ges­nės prie­žiū­ros. „Ne­ga­l i brie­d is gy­ven­t i kaip na­m i­n is gy­v ū­n as. O jis jau pri­ jau­k in­tas, teks at­p ra­t in­t i nuo mais­to pra­š i­n ė­j i­m o“, – aiš­k i­n o R.Bru­žas. Kol kas brie­dei skir­tas 30 hek­ta­ rų at­ski­ras miš­ko plo­tas. „Jai tiek te­ri­to­ri­jos ne­rei­kia. Ta­ čiau nak­tį pra­lei­du­si to­kiuo­se plo­ tuo­se, ji jau nuo ry­to sto­vi­niuo­ja prie var­tų ir lau­kia žmo­nių. Nu­ ro­džiau dar­buo­to­jams va­žiuo­ti tik au­to­mo­bi­liu ir ne­šer­ti jos iš ran­ kų“, – sa­kė R.Bru­žas.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Mei­lės var­dą ga­vu­si brie­dė dar nė­ra suau­gęs žvė­ris, ta­čiau jau da­ bar ėmė ryš­kė­ti žvė­ries cha­rak­te­ris. „Ji – ag­re­sy­vi. Pri­si­mi­nus is­ to­ri­ją, nu­ti­ku­sią gar­siam chi­rur­ gui Ri­man­tui Be­ne­čiui, kai jo pa­ ties žvė­ry­ne bu­vo su­ža­lo­tas el­nio, to ne­ga­li­ma pa­mirš­ti. Brie­dė tiek prie­ki­nė­mis, tiek už­pa­ka­li­nė­mis ko­jo­mis smū­giuo­ja žmo­gui. Kol kas ją lai­ky­si­me vie­ną. Apie pus­me­tį teks šer­ti ir at­pra­tin­ti nuo žmo­nių. O vė­liau ieš­ko­si­me jai drau­go“, – pa­sa­ko­jo R.Bru­žas. Nau­jie­ji brie­dės au­gin­to­jai ža­da tin­ka­mo pa­ti­no Mei­lei ieš­ko­ti Len­ ki­jo­je. „Tu­rė­da­ma drau­gą, gal ji kiek at­pras nuo žmo­nių“, – vy­lė­si R.Bru­žas.

2012-01-27 Kauno diena  

„Taika visada geriau nei karas“, – 5p. Naujasis­Bulgarijos­­ prezidentas­ R.Plevnelijevas­­ kolaborantų­­ valstybės­tarnyboje­­ matyti­nenor...