Page 5

5

ketvirtADIENIS, sausio 26, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

s pa­baig­tu­vės tik iš­klau­sė tei­sia­mų­jų suo­lo ko­le­ gų paaiš­ki­ni­mus.

ža­dė­jo­me ne­bend­rau­ti“, – aiš­ki­no V.Šiau­di­kis.

Pa­ke­lia­vo su šei­mo­mis

In­te­re­sų konf­lik­to neįž­vel­gia

Va­kar V.Šiau­di­kis ir V.Ke­rie­nė dar kar­tą klo­jo teis­mui apie ke­lio­nes į Ar­gen­ti­ną, In­di­ją. Abu kal­ti­na­mie­ ji į Ar­gen­ti­ną ke­lia­vo su šei­mo­mis. V.Šiau­di­kis tvir­ti­no ne­si­do­mė­jęs, ko­kio­mis lė­šo­mis V.Ke­rie­nė ap­ mo­kė­jo ke­lio­nės iš­lai­das. Kau­no te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų di­rek­to­rius ti­ki­no, esą apie tai, kad ke­lio­nės iš­lai­das ap­mo­kė­jo bend­ ro­vė „SK Im­pex Ser­vi­ce“, jis su­ži­ no­jo tik su­si­pa­žin­da­mas su iki­teis­ mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga.

Di­rek­to­rė ti­ki­no ne­si­do­mė­ju­si, ko­dėl bend­ro­vė to­kia dos­ni.

V.Šiau­di­kis lei­do su­pras­ti, kad su V.Ke­rie­nės šei­ma juos sie­ja ar­ti­ma drau­gys­tė, ta­čiau neuž­si­mi­nė, kad drau­gai bū­tų ap­ta­ri­nė­ję ke­lio­nės fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius. Ne­do­mi­no V.Šiau­di­kio lėk­tu­vo bi­lie­tų, vieš­ bu­čių kai­nos. Pa­sak V.Šiau­di­kio, jis į Ar­gen­ti­ ną ve­žė­si 8 tūkst. JAV do­le­rių. „Ti­ kiuo­si, kad ma­no šei­mos fi­nan­si­nį in­dė­lį daug­maž ati­ti­ko Ke­rų šei­ mos iš­lai­dos. Mes ne­ga­lė­jo­me ga­ lu­ti­nai ap­tar­ti, nes ty­rė­jams pa­si­

Ke­lio­nės į Ar­gen­t i­n ą or­ga­n i­za­ to­rė – bu­vu­si Kau­no kli­ni­kų di­ rek­to­r ė eko­n o­m i­kai V.Ke­r ie­n ė pa­tvir­t i­n o ži­n o­j u­s i, kas ap­m o­ka šios ke­lio­nės iš­lai­das. Ta­čiau di­ rek­to­rė ti­ki­no ne­si­do­mė­ju­si, ko­ dėl bend­ro­v ė to­k ia dos­n i. Ki­tos V.Ke­rie­nės ke­lio­nės – į In­di­ją iš­ lai­das ap­mo­kė­jo bend­ro­vė „Lit­di­ na­me­di­ka“. „Už ke­lio­nę į In­di­ją esu at­si­ skai­čiu­si 1500 eu­rų“, – mo­te­ris ne­nei­gė už ke­lio­nes ga­vu­si neat­ ly­gin­ti­nų pa­slau­gų. Teis­me ji tvir­ ti­no ne­su­ku­si gal­vos ir dėl šios ke­ lio­nės rė­mė­jų dos­nu­mo. Bu­vu­si Kau­no kli­ni­kų di­rek­ to­rė eko­n o­m i­kai ir Nuo­l a­t i­n ės pir­k i­m ų ko­m i­s i­j os pir­m i­n in­k ė V.Ke­r ie­n ė, vyk­d a­m a į ke­l io­n es ne už sa­vo pi­n i­g us, esą neį­ver­ ti­n o, kad iš­l ai­d as ap­m o­k ė­j u­s ios bend­ro­v ės da­ly­va­vo Kau­n o kli­ ni­k ų skelb­t uo­s e vie­š uo­s iuo­s e pir­k i­m uo­se. Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, vie­ nos bend­ro­v ės lai­m ė­t ų kon­k ur­ sų su­ma vir­ši­ja 1 mln. li­tų, ki­tos ar­tė­ja prie 3 mln. li­tų. V.Ke­rie­nė ir šioms są­sa­joms su vie­š ai­s iais pir­k i­m ais tu­r ė­jo sa­vo mo­ty­v ą – esą nuo­l a­t i­n ė pir­k i­m ų ko­m i­s i­ ja ne­tu­ri nie­ko bend­ra su vie­šai­ siais pir­ki­mais, to­dėl ji, bū­da­ma pir­m i­n in­k ė, ne­ga­l ė­jo da­ry­t i jo­ kios įta­kos.

STT įta­ri­mai – že­mėt­var­ki­nin­kei Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­rei­gū­nai su­lai­kė Kau­no že­mėt­ var­kos sky­riaus pro­jek­tų gru­pės va­do­vę Lai­mą Un­gu­rai­tie­nę.

„„Šešėlis: STT įtaria žemėtvarki­

ninkę pikt­nau­džia­vi­mu ir pre­ky­ bos po­vei­kiu.

Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

Že­mėt­var­ki­nin­kei pa­reikš­ti įta­ri­ mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo ir pre­ky­ bos po­vei­kiu. STT įta­r ia, kad ji, siek­d a­m a tur­ti­nės nau­dos, už at­lik­tus dar­ bus iš vie­nos mo­ters paė­mė di­ des­n ę pi­n i­g ų su­m ą, nei nu­ro­d ė su­tar­ty­je. Taip pat įta­ria­ma, kad ši vals­ ty­bės tar­nau­to­ja, pa­si­nau­do­da­ ma sa­vo pa­žin­ti­mis su Na­cio­na­ li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Kau­no ra­jo­no Že­mėt­var­kos sky­riaus dar­buo­to­ jais, vie­nai pi­lie­tei už ky­šį pa­ža­ dė­jo grei­čiau at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses į iki na­cio­na­li­za­ci­jos tu­rė­ tą že­mę. Vals­t y­b ės įmo­n ės Vals­t y­b ės že­m ės fon­d o Kau­n o že­m ėt­var­ kos sky­r iaus vir­š i­n in­k as Vla­ dis­l o­v as Kud­r ia­c o­v as ti­k i­n o, kad iki šios die­n os Kau­n o, Kai­ šia­d o­r ių ir Jo­n a­vos gru­p ių va­ do­v ė L.Un­g u­rai­t ie­n ė dir­b o be prie­kaiš­t ų. Vir­ši­nin­kas ne­slė­pė, kad jam ne­ma­lo­ni te­ma apie STT at­lie­ ka­mą ty­ri­mą. „Bai­ki­me šią te­mą. Klaus­ki­te jų“, – nu­kir­to V.Kud­ ria­co­vas. Di­rek­to­rius ne­ga­lė­jo tiks­liai pa­ sa­ky­ti, kiek me­tų L.Un­gu­rai­tie­nė dir­ba Že­mėt­var­kos sky­riu­je. „Gal 10, gal 15. Kad­rų sky­rius yra Vil­ niu­je. Aš ne­ži­nau“, – svars­tė di­ rek­to­rius.

Ho­bis – gra­si­nti tei­sė­jams Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Kau­no apy­gar­dos teis­mas at­ver­tė 15 kar­tą tei­sia­mo aš­tuo­nio­lik­me­ čio klai­pė­die­čio by­lą. Sep­ty­nias kla­ses te­bai­gęs vai­ki­nas vėl įkliu­ vo už gra­si­ni­mus tei­sė­jams, jų plū­ di­mą ir įžei­di­nė­ji­mus.

Už gra­si­ni­mus su­si­do­ro­ti su tri­mis Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ jais ir jų ar­ti­mai­siais Al­gir­das Kar­ čiaus­kas Kau­no apy­gar­dos teis­me tei­sia­mas jau ant­rą kar­tą. Per­nai už va­gys­tes ir plė­ši­mus pen­ke­riems me­tams ir 10 mė­ne­sių ne­lais­vės nu­teis­tas A.Kar­čiaus­kas pa­pra­šė ma­lo­nės, bet Klai­pė­dos tei­sė­jų ko­le­gi­ja nuo­spren­džio ne­ suš­vel­ni­no. To­dėl nu­teis­ta­sis tei­ sė­jams ir pro­ku­ro­rei pa­siun­tė po­ rą gra­si­na­mų laiš­kų. Ma­ža to, aš­tuo­nio­lik­me­tis pa­rei­ ka­la­vo į nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ves­ ti 50 tūkst. li­tų. Sąs­kai­tos nu­me­ ris bu­vo iš­gal­vo­tas, A.Kar­čiaus­kas die­va­go­jo­si tik pa­juo­ka­vęs, ta­čiau

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­de­ monst­ra­vo, kad su gra­si­ni­mais tei­sė­jams be­si­svai­dan­čiais as­me­ ni­mis ne­si­ter­lios. Lapk­ri­tį tei­sė­ jas nu­spren­dė, kad už klai­pė­die­čių ko­le­gų te­ro­ri­za­vi­mą vai­ki­nas nu­si­ pel­nė pus­ket­vir­tų me­tų ne­lais­vės. Ši baus­mė su­bend­rin­ta su anks­ čiau pa­skir­ta pen­ke­rių me­tų ir 10 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­me. Ver­dik­tas – sep­ty­ne­ri me­tai ne­ lais­vės. Va­kar Kau­no apy­gar­dos teis­me pro­ku­ro­ras pa­pra­šė šią su­bend­ rin­tą baus­mę pra­tęs­ti iki aš­tuo­ ne­rių su pu­se me­tų, nes tuo me­ tu, kai jau bu­vo pra­dė­tas ty­ri­mas dėl gra­si­ni­mų tei­sė­jams ir pro­ku­ ro­rei, A.Kar­čiaus­kas iš Kau­no ne­ pil­na­me­čių tar­dy­mo izo­lia­to­riauspa­tai­sos na­mų Klai­pė­dos tei­sė­jams pa­siun­tė dar vie­ną laiš­ką. Žert­vo­mis ir stip­res­niais žo­ džiais tei­sė­jus iš­va­di­nęs jau­nuo­ lis už tai, kad ne­si­kė­sin­tų į jų gy­ vy­bę ir tur­tą, pa­rei­ka­la­vo per­ves­ti 20 tūkst. eu­rų. Sąs­kai­tos nu­me­rio A.Kar­čiaus­kas ne­nu­ro­dė. Be­je, jis

„„Ter­mi­nas: jau ket­ve­rius me­tus

die­nas ne­lais­vė­je lei­džian­čiam A.Kar­čiaus­kui lais­vė ga­li ge­ro­ kai nu­tol­ti. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

są­skai­tos nė ne­tu­ri. „Tai ir sa­kau, kad tik pa­juo­kau­ti ir pa­gąs­din­ ti no­rė­jau“, – teis­mui aiš­ki­no tei­ sia­ma­sis. Teis­mo sa­lė­je jis ne kar­tą ne­su­ge­bė­jo nu­slėp­ti šyp­se­nos, tad pro­ku­ro­rui ki­lo įta­ri­mų, kad gra­ si­na­mų laiš­kų ra­šy­mas ta­po jo ho­ biu. Teis­mo ver­dik­tą A.Kar­čiaus­ kas iš­girs ki­tą mė­ne­sį.

2012-01-26 Kauno diena  

24p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Pasikeisti asbestinį stogą su ES parama – d...

2012-01-26 Kauno diena  

24p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Pasikeisti asbestinį stogą su ES parama – d...

Advertisement