Page 22

22

ketvirtadienis, sausio 26, 2012

menas ir pramogos

Baž­ny­ti­nė tei­sė – jau ir lie­tu­viš­kai Į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­tas ir iš­ leis­tas baž­ny­ti­nės – Ka­no­nų tei­ sės ko­dek­sas. Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos tei­gi­mu, lie­tu­viš­ kas lei­di­mas at­liks la­biau pa­žin­ ti­nę funk­ci­ją: prii­mant spren­di­ mus nau­do­ja­mas tik lo­ty­niš­kas ko­dek­so teks­tas.

„Ka­no­nų tei­sės ko­dek­są su­da­ ro 1752 ka­no­nai, ku­rių kiek­vie­nas pa­na­šiai kaip įsta­ty­mo straips­nis iš­reiš­kia konk­re­čią tei­si­nę nor­mą. Ji yra tai­ko­ma ne pa­vie­niui, o de­ ri­nant su ki­tais ka­no­nais nu­sa­ky­ to­mis nor­mo­mis“, – ra­šo­ma pra­ ne­ši­me. Tie­sa, ko­dek­so ver­ti­mas į lie­tu­ vių kal­bą yra svar­bus ne tik Baž­ ny­čiai, bet ir Lie­tu­vos tei­si­nin­ kų bend­ruo­me­nei, stu­den­ti­jai ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms. „Vals­ty­bė pri­pa­žįs­ta tuos ka­no­ ni­nius ak­tus ir Baž­ny­ti­nio Tri­bu­ no­lo (teis­mo) spren­di­mus, ku­rie su­ke­lia ci­vi­li­nius pa­da­ri­nius – baž­ny­ti­nių ju­ri­di­nių as­me­nų stei­ gi­mą, ti­ky­bos mo­ky­to­jų sky­ri­mą, san­tuo­ką, jos pa­skel­bi­mą ne­ga­lio­ jan­čia ir kt. Tai­gi tam tik­rais at­ve­ jais ir tam tik­ra apim­ti­mi Ka­no­nų

tei­sės ko­dek­sas Lie­tu­vo­je vei­kia ir yra tai­ko­mas drau­ge su Vals­ty­ bės tei­se“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me. Da­lis ko­dek­se esan­čių spe­ci­fi­nių po­sa­kių ir žo­džių ne­ver­čia­mi, jie paaiš­ki­na­mi žo­dy­nė­ly­je. „Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ja ti­ki­si, kad da­bar Ka­no­nų tei­sės ko­ dek­su ga­lės pa­si­nau­do­ti di­des­nė gru­pė Baž­ny­čios na­rių nei iki šiol. Vi­lia­ma­si, kad jis pa­ska­tins są­mo­ nin­gų ir ak­ty­vių ti­kin­čių­jų ug­dy­ mą, už­tik­rins gi­les­nį jų su­pra­ti­mą apie sa­vo tei­ses ir pa­rei­gas“, – tei­ gia Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ja. Pir­mą­jį ver­ti­mo va­rian­tą Lie­ tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pa­ ve­di­mu at­li­ko mon­sin­jo­ras Adol­ fas Gru­šas, ta­čiau vė­liau maž­daug dar pen­ke­rius me­tus ties teks­ tu dir­bo vys­ku­po Gin­ta­ro Gru­šo va­do­vau­ja­ma ver­ti­mo re­da­ga­vi­ mo ko­mi­si­ja iš dva­si­nin­kų ir pa­ sau­lie­čių. Šven­to­jo Sos­to ir Lie­ tu­vos Res­pub­li­kos su­tar­ty­je Dėl san­ty­kių tarp Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios ir Vals­ty­bės tei­si­nių as­pek­tų ir Lie­tu­vos įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­ta, jog Baž­ny­čia tvar­ko­si pa­gal Ka­ no­nų tei­sę. BNS inf.

Kny­gų mu­gė kvie Svar­biau­sias Lie­ tu­vos kny­gų kū­rė­ jams ir lei­dė­jams ren­gi­nys – Vil­niaus kny­gų mu­gė – šie­ met ža­da dar dau­ giau da­ly­vių nei per­nai. Va­sa­rio pa­ bai­go­je vyk­sian­čia­ me ren­gi­ny­je sa­vo nau­jie­nas pri­sta­tys apie 250 lei­dyk­lų iš 10 ša­lių.

„„ Renginiai: skai­ty­to­jų lauks įpras­tas Il­ga­sis penk­ta­die­nis, pail­gė­jęs Ne­kas­

Lan­ky­to­jų ant­plū­dis taip pat ne­tu­ rė­tų su­ma­žė­ti, pa­ly­gin­ti su anks­ tes­niais me­tais, pro­gno­zuo­ja Lie­ tu­vos pa­ro­dų cent­ras „Li­tex­po“, ku­ria­me tra­di­ciš­kai vyks­ta šis ren­ gi­nys. „Ma­no­me, kad lan­ky­to­jų ne­bus ma­žiau nei per­nai. 60 tūkst. lan­ ky­to­jų, kiek kny­gų mu­gė su­lau­kia pa­sta­ruo­ju me­tu, yra tik­rai la­bai daug“, – sa­kė „Li­tex­po“ at­sto­vė Ra­sa Ke­liuo­ty­tė. Va­sa­r io 23–26 d. ren­g ia­m os Vil­n iaus kny­g ų mu­g ės šū­k is –

„At­versk pa­sau­lį!“, ku­riuo, anot ren­gė­jų, no­ri­ma pa­brėž­ti pa­grin­ di­nę kny­gų mu­gės mi­si­ją – ska­ti­ ni­mą skai­ty­ti ir pa­tir­ti džiaugs­mą at­ran­dant dar ne­pa­žin­tą pa­sau­lį. Prie Vil­niaus kny­gų mu­gės šie­ met pri­si­jungs per Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nes ke­liau­jan­ti Bal­ti­jos kny­ gų mu­gė. Jung­ti­nius sten­dus tu­rės Lat­vi­jos ir Es­ti­jos lei­dyk­los, da­ly­ vaus svar­biau­si Lie­tu­vos lei­dė­jai ir kny­gy­nai. Mu­gė­je tra­di­ciš­kai lan­ky­sis sve­ čių iš už­sie­nio bū­rys, tarp jų –

„„Nau­jo­vė: Vil­niaus kny­gų mu­gė šie­met lan­ky­to­jus vi­lios ir už­sie­ny­je jau

eks­po­nuo­ta, sėk­mės su­lau­ku­sia pa­ro­da „Ilust­ra­rium: Šiuo­lai­ki­nės Lie­ tu­vos vai­kų kny­gų iliust­ra­ci­jos“.

Prie Vil­niaus kny­gų mu­gės šie­met pri­si­ jungs per Bal­ti­jos ša­ lių sos­ti­nes ke­liau­ jan­ti Bal­ti­jos kny­gų mu­gė.

ro­ma­no „Mir­ti­nin­kės die­no­raš­ tis“ au­to­rė Ma­ri­na Ach­me­do­va iš Ru­si­jos, ro­ma­nų „Sub­ti­lu­mas“ ir „Iš­ti­kus lai­mei“ au­to­rius Da­vi­das Foen­ki­nos iš Pran­cū­zi­jos, vieš­nia iš Al­žy­ro Yas­mi­na Khad­ra. Sa­vo ro­ma­ną apie lie­tu­vių trem­ ti­nius „Tarp pil­kų de­be­sų“ pri­sta­ tys lie­tu­vių kil­mės ame­ri­kie­tė Rū­ ta Še­pe­tys. Ren­gi­nių nu­ma­to­ma pa­na­šiai kaip ir per­nai – apie 300. Lan­ky­ to­jų lauks kon­cer­tai, spek­tak­liai, me­no pa­ro­dos, kū­ry­bi­nė stu­di­ja „Tu ga­li su­kur­ti kny­gą“, dis­ku­si­ jų klu­bas, Kny­gos ki­no sa­lė, su­si­ ti­ki­mai su Lie­tu­vos ir už­sie­nio au­ to­riais bei lei­dė­jais. Mu­gės die­nos vėl tu­ri tra­di­ci­ nius pa­va­di­ni­mus. Skai­ty­to­jų lauks įpras­tas Il­ga­sis penk­ta­die­nis, pail­ gė­jęs Ne­kas­die­nių pa­si­ma­ty­mų šeš­ta­die­nis – abi šias die­nas mu­ gė dirbs iki 21 val. Ket­vir­ta­die­nis skel­bia­mas Bi­čiu­lių, o sek­ma­die­ nis – Šei­mos die­na. KD, BNS inf.

Me­tų kny­gos rin­ki­mai dar ne­si­bai­gė Vil­n iaus kny­g ų mu­g ė­j e tra­d i­c iš­ kai bus ap­d o­v a­n o­t i Me­t ų kny­g os rin­k i­m us nu­g a­l ė­j u­s ių lei­d i­n ių au­ to­r iai. Iki va­s a­r io 17 d. dar ga­l i­ ma bal­s uo­t i už la­b iau­s iai pa­t i­k u­ sią kny­g ą vi­s o­s e tri­j o­s e – vai­k ų, paaug­l ių ir suau­g u­s ių­j ų kny­g ų ka­ te­g o­r i­j o­s e. „ „ Kan­di­da­tai į lau­rea­tus Vai­kų kny­

gos ka­t e­g o­r i­j o­j e: Kęs­t u­t is Kas­p a­r a­ vi­č ius. „Ma­ž o­j i žie­m a“; Vy­t au­t as V.Lands­b er­g is. „Ste­b uk­l in­g as Do­ mi­ny­ko bran­gak­me­nis“; Vio­le­ta Pal­ čins­kai­tė. „Mu­zi­ka tro­liui“.

„„Kan­di­da­tai į lau­rea­tus Paaug­lių

kny­gos ka­te­go­ri­jo­je: Gin­ta­rė Ado­ mai­ty­tė. „Pak­ly­du­si pa­sa­ka“; Ak­vi­li­ na Ci­cė­nai­tė. „Ma­no tė­tis ir ki­ti ne­su­ sip­ra­ti­mai“; Gend­ru­tis Mor­kū­nas. „Iš nuo­mši­ko gy­ve­ni­mo“. „„Kan­di­da­tai į lau­rea­tus Suau­gu­

sių­jų kny­gos ka­te­go­ri­jo­je: Al­fon­sas And­riuš­ke­vi­čius. „Vė­ly­vie­ji teks­tai“; Ro­mual­das Gra­naus­kas. „Trys vie­ nat­vės“; Si­gi­tas Pa­ruls­kis. „Prieš mir­tį no­ri­si švel­naus“; Un­di­nė Ra­dze­vi­čiū­ tė. „Ba­den Ba­de­no ne­bus“. Kris­ti­na Sa­ ba­liaus­kai­tė. „Sil­va Re­rum II“.

Bal­suo­ti ga­li­ma ad­re­su http://metuknygosrinkimai.skai­ty­ mo­me­tai.lt ar­ba e.pa­štu: metuknyga@lrt.lt; ar­ba kla­si­ki­niu bū­du, siun­čiant laiš­ką ad­re­su: „Me­tų kny­gos rin­k i­mams“, Na­cio­na­li­nė M.Maž­vy­do bib­lio­te­ka, Ge­di­mi­no pr. 51, 01504 Vil­nius. Bal­suo­jant rei­k ia nu­ro­dy­ti sa­vo var­ dą, pa­var­dę ar sla­py­var­d į ir kon­tak­ tus (te­le­fo­no nu­me­r į). Bal­s a­v i­mas vyks iki 2012 m. va­s a­ rio 17 d.

2012-01-26 Kauno diena  

24p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Pasikeisti asbestinį stogą su ES parama – d...

2012-01-26 Kauno diena  

24p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Pasikeisti asbestinį stogą su ES parama – d...

Advertisement