Page 21

21

ketvirtadienis, sausio 26, 2012

kas, kur, kada TV programa

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

28 d. 12 val.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Sau­sio 28 ir 29 d. 16–16.30 val. – VARPŲ MUZIKOS KONCERTAI iš lie­tu­vių liau­dies mu­zi­kos lo­by­no. At­lie­ka Kau­no mies­to ka­ri­ lio­nie­rius Gied­rius Kup­re­vi­čius.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Nepriklausomybės a. 12

Veikia unikali paroda MIRÁBILE VISU, pristatanti muziejuje sukauptas meno ver­ tybes nuo M.K.Čiurlionio dailės muziejaus įsikūrimo pradžios iki šių dienų. Muziejaus edukatorės specialiai mokiniams paruošė net keturias programas, kurios su­ teiks galimybę pamatyti įvairius muziejaus rinkinius neįprastais rakursais – gilinantis į gyvybės ir mirties temas, ieškant paslėpto lobio ir smalsaujant apie retai muziejaus edukacijoje gvildenamą kūrinių įsigijimo istoriją, netgi eksponatų kainas. Muziejininkė, tautodailininkė Nijolė Jur­ kuvienė siūlo pasinerti į liaudies meną su programa „Gyvybės medis”. Visų pasaulio kraštų etninės dailės kūriniuose vaizduoja­ mi Pasaulio ir Gyvybės medžiai. Lietuvoje jais tradiciškai buvo puošiamos kraičio skrynios, baldai, langinės, prieverpstės. Siuvinėtais, Gyvybės medį simbolizuojan­ čiais ornamentais lietuvės moterys dekora­ vo prijuostes, skareles. Susipažinsite su iki šiol gyvybingomis lietuvių liaudies meno tradicijomis, išmoksite simbolių kalbą ir sužinosite, kaip berneliai savo mergelėms rašė laiškus ant prieverpsčių! Patys kursite savąją Gyvybės medžio kompoziciją. Menotyrininkė Simona Rybakovaitė pirmą kartą muziejaus edukacijos istorijoje parengė programą „Naktis pakeliui į gyvenimą”, skirtą Mirties temai. Pamatysite tokius šiurpius eksponatus, kaip pomirtinės kaukės, išgirsite įvairių epochų istorijas, mitus, įvykius, kuriuos gaubia Mirties skraistė. Tarsi Vergilijaus ve­ damas Dantė, pradėsite kelionę beldžiant į anapusybės vartus. Perspėjame – tai programa drąsiems! Kelionei į tamsųjį pasaulį bus reikalinga magiška apsauga. Bet turėkite vilties, nes po nakties visada išaušta rytas ir siela atgimsta iš naujo! Muziejininkė Jolanta Narkevičienė atnau­ jino ir parodai „Mirábile visu” adaptavo jūsų pamėgtą programą „Surask lobį”. Kas nesvajoja surasti lobį ir ypač vaikystėje, kiek įdomiausių knygų ir filmų sukurta šia tema, kiek įvairiausių žaidimų sugalvoja patys vaikai, slėpdami „sekretus” žemėje, palėpėse ir kitose paslaptingose vietose. Bet ar žinote, kad pati geriausia vieta lobio paieškoms yra muziejus? Ateikite ir patys tuo įsitikinsite! Edukatorė Laura Kačinskienė su programa „Kiek kainuoja menas?” kviečia pasido­ mėti neįtikimais, neretai paradoksaliais kūrinių įsigijimo būdais ir jų kainomis. Programos metu turėsite galimybę pažinti vertingiausius ir išskirtinius muziejaus eksponatus, tokius kaip autentiškas Pikaso piešinys, Biodgerio išrastas pirmasis Euro­ poje porcelianas, pirmą kartą eksponuo­ jamas M.K.Čiurlionio paskutinis darbas, seniausiai naudojamo dizaino JAV monetų kalyklos istorijoje Baranausko sukurtas „Linkolno centas” ir kitais. Taip pat pirmą kartą mūsų muziejaus istorijoje dalyvausite aukcione! Jūs, kaip tikri kolekcininkai, var­ žysitės už galimybę įsigyti išskirtinių meno kūrinių ir patirsite kolekcininko azartą! Prašom grupes registruoti iš anksto, I–V nuo 9 iki 16 val. tel. (8 37) 229 475. Užsiėmimai vyksta II–V nuo 11 iki 17 val. iki gegužės 18 d. Papildoma informacija teikiama tel. (8 37) 322 549.

Kino centras „Cinamon“

26 d. 12.45 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR 28 d. PLASTIKOS TEATRAS 18 val.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ki­tas pa­sau­lis. Pa­bu­di­mas“ 3D – 26 d. 20.30, 22.30 val. „Tu­ri­me po­pie­žių!“ – 26 d. 16 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – 26 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Dže­kas ir Dži­lė“ – 26 d. 12, 14, 17.20, 19.50, 22 val. „Tam­siau­sia va­lan­da“ 3D – 26 d. 16.30 val. „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ – 26 d. 18.15, 21.20 val. „Šer­ lo­kas Holm­sas 2: še­šė­lių žai­di­mas“ – 26 d. 14.45, 19.15, 21.45 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – 26 d. 12.30, 14.30, 18.30 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – 26 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.45 val. „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai 3“ (lie­t. k.) – 26 d. 10.45, 12.45 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Kitas pasaulis. Pabudimas“ 3D (premjera) – 26 d. 10.45, 13.30, 16, 18.15, 20.45 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (premjera) – 26 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.30, 21.45 val. „Purvini žaidimai“ (prem­ jera) – 26 d. 15.45, 19, 22 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – 26 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 26 d. 11, 13.15 val. „Miegančių dru­ gelių tvirtovė“ – 26 d. 13.45, 18.30, 21 val. „Džekas ir Džilė“ – 26 d. 12, 17.15, 19.15 val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – 26 d. 12.30, 17.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – 26 d. 16.15 val. „Mergina su drakono tatui­ ruote“ – 26 d. 14, 21.15 val. „Miegančioji gražuolė“ – 26 d. 15.15, 20.30 val. „Tam­ siausia valanda“ 3D – 26 d. 21.30 val. „Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba“ (liet. k.) – 26 d. 10.30 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Prancūzų kino festivalis Žie­mos ek­ra­nai Sau­sio 27 d. 17 val. – J.TATI. „Po­no Ju­lo atos­to­gos”. 19 val. – „Or­li”. 21 val. – J.TATI. „Ne­nu­leisk kai­rės’’; „Laiš­ka­ne­šių mo­kyk­la’’; „Va­ka­ri­nės pa­mo­kos’’. Sau­sio 28 d. 13 val. – „Par­še­lio fi­lmas” (2003). Ani­ma­ci­ nis fil­mas vi­sai šei­mai. 15 val. – „Co­co prieš Cha­nel” (2009). Pran­cū­ziš­ka dra­ma apie ma­dos iko­nos iš­ki­li­mą ir mei­lės tri­kam­pį, ku­ris pa­kei­tė pa­pras­tos ka­ba­re­to šo­kė­jos li­ki­mą vi­siems lai­kams. 17 val. – P.ETAIX. „Jo­jo”. 19 val. – „Aš ne­no­riu mie­go” (Ka­te­ ri­nai Go­lu­be­vai at­min­ti). 21 val. – P.ETAIX. „Di­džio­ji mei­lė”. Sau­sio 29 d. 13 val. – „Par­še­lio fi­lmas” (2003). Ani­ma­ci­ nis fil­mas vi­sai šei­mai. 15 val. – „Co­co prieš Cha­nel” (2009). Pran­cū­ziš­ka dra­ma apie ma­dos dievaitės iš­ki­li­mą ir mei­lės tri­kam­pį, ku­ris pa­kei­tė pa­pras­tos ka­ba­re­to šo­kė­jos li­ki­mą vi­siems lai­kams. 17 val. – P.ETAIX. „Gra­žių su­kak­tu­vių’’; „Ger­bė­jas”. 19 val. – J.TATI. „Ma­no dė­dė”. 21 val. – J.TATI. „Pra­mo­gų me­tas”. Sau­sio 30 d. 17.20 val. – „Iš­auš ir mū­sų die­na”. 19.10 val. – „Ber­niu­kas su dvi­ra­čiu”. 21 val. – „Pas Dži­no”. Sau­sio 31 d. 17.20 val. – „Ra­bi­no ka­ti­nas”. 19.10 val. – „Pri­si­mi­ni­mai iš vieš­na­mio”. 21.20 val. – „Ka­ras pa­skelb­tas”. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti ki­no te­at­ro ka­so­je ar­ba www.bi­lie­tu­pa­sau­lis.lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

2916d.d. 19.15 val. 15 val.

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Tei­sė ži­no­ti (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Die­nos te­ma (k). 12.30 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 13.05 Kraš­to spal­vos (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 22.45 Ke­lias į UEFA EURO 2012. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Dok. s. „Pro­to štur­mas“ (1, 2) (Šve­di­ja, 2008 m.).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.45

„Bet­me­nas“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Dra­ma „Vai­ke­lis“ (JAV, 2000 m.). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.05 Spor­tas. 19.08 Orai. 19.13 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.19 Spor­tas. 22.23 Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7). 23.30 „Už­mirš­tie­ji“ (8) (N-7). 0.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.30 Svei­ka­tos ABC (k).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Lu­jis“ (3, 4). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Akis­ta­ta. 11.55 Prieš sro­vę. 12.40 Nuo­dė­mių de­šim­tu­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (5). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Kau­lai“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (5).

6.30 7.00 7.25 8.25 9.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou (k). „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“.

10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 „Lie­jyk­los gat­vė“ (N-7). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou (k). 18.00 Ži­nios. 18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 Šeš­ta­sis po­jū­tis. 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ko­me­di­ja „Gra­žuo­liu­kas 2“ (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.) (N-7). 22.45 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 23.45 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 0.20 Sta­ty­bų TV. 0.50–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 A.Re­ka­šius. Ba­le­tas „Au­ra“ (1987 m.) (k). 13.05 „Dė­ka poe­zi­jos ku­riu skulp­tū­rą“. Vy­tau­tas Še­rys (1995 m.) (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Gru­zi­jos ki­no kla­si­ka. Dra­ma „Tbi­li­sis, Tbili­sis“ (Gru­zi­ja, 2005 m.) (N-7) (k). 16.00 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­men­ti­ka. „Kel­ti­nin­kas“ (2008 m.) (k). 16.55 Ži­nios. 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kraš­to spal­vos. 17.55 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 18.25 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. 19.15 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“. 20.05 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meist­rai. Juo­zas Do­mar­kas. 21.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Dok. f. „Praė­ju­sios dienos at­mi­ni­mui“ (1990 m.) (N-14). 22.25 Trum­pa­met­ra­žis f. „1000 ga­li­my­bių“. 23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“ (4). „Hu­jė – dra­ko­no mies­tas“ (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.). 23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. 0.00 Pa­no­ra­ma. Vers­las. Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. 0.35 Orai. 0.40 Va­ka­ro au­to­gra­fas.

10.10, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.25 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 Nuo­ty­kių s. „Kob­ra 11“ (1) (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 12.15 „Kau­lai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 „Na­ša Ra­ša“. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Kob­ra 11“ (2). 18.00 „Kau­lai“. 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 21.30 Ko­miš­kas tri­le­ris „Me­las var­dan tie­sos“ (JAV, 1994 m.). 0.20 „Fu­tu­ra­ma“. 0.50 „CSI Niu­jor­kas“. 1.40 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo

pa­ta­ri­mai (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 „Vo­lan­de­ris“ (5) (N-7). 22.50 „Vy­riš­ki rei­ka­lai“. 23.50 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.15 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Gon­go Gan­gas. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50, 18.55 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. s. „Ge­ne­ro­las“. „Ope­ra­ci­ja „Mūras“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 19.55 „Ge­ne­ro­las“. „Kur­je­ris iš Len­ki­jos“. 21.52, 0.57 Orai. 23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7). 1.00 „Ge­ne­ro­las“. „Ope­ra­ci­ja „Mū­ras“.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Tri­le­ris „Vie­nin­te­lis ke­lias“ (N-7). 11.15 Jė­ga, gro­žis, svei­ka­ta (k). 11.45 Muz. dra­ma „Mu­zi­ka su­ra­du­si mus“ (N-7). 13.50 Te­le­laik­raš­tis. 15.30 Dra­ma „Pa­ry­žius“ ( N-7). 17.30 Kau­nas: tei­sė bū­ti (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 19.00 Nuo­mo­nės. 20.00 Svei­kas žmo­gus. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ma­no vai­vo­rų nak­tys“ (N-14). 22.55 Ži­nios (k). 23.15 Ko­me­di­ja „Kad ir kas be­nu­tik­tų“ (N-7).

8.00 Tri­le­ris „Ka­ras“ (JAV, 2007 m.). 9.45 Nuo­ty­kių f. „Ni­mės sa­la“ (JAV, 2008 m.). 11.25 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ope­ra­ci­ja „Del­ta far­sas“ (JAV, 2007 m.). 18.30 Dra­ma „Me­las ir ali­bi“ (Olan­di­ja, JAV, 2006 m.). 20.05 Dra­ma „Gab­rie­lė“ (Pran­cū­zi­ja, Italija, 2005 m.). 21.40 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Lo­bių sa­la“ (Pran­cū­zi­ja, D.Bri­ta­ni­ja, Bul­ga­ri­ja, 2007 m.).

8.45 Televitrina. 9.45, 19.00, 20.45, 23.00 Žinios +. 10.00 Moterų Eurolyga. „VIČI-Aistės“–„Lotos Gdynia“. 11.45 Ispanijos „Primera“ lyga. Madrido „Atletico“–„Villarreal“. 13.30 Automoto. 14.00 Adrenalinas. 14.30 Futbolo dievai. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 17.15 Ispanijos „Primera“ lyga. „Barcelona“–„Betis“. 19.15 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės (sausis). 19.45, 20.15 Futbolo dievai. 21.00 Ispanijos „Primera“ lyga. „Espanyol“–„Barcelona“. 23.15 RIP.

2012-01-26 Kauno diena  
2012-01-26 Kauno diena  

24p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Pasikeisti asbestinį stogą su ES parama – d...

Advertisement