Page 11

11

Ketvirtadienis, sausio 26, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Sportas

u­dę D.Rim­šai­tę nie­ko ne­lai­mė­si­te“

ti­ki­si, kad ša­lies pen­kia­ko­vės rink­ti­nė su D.Rim­šai­te (prie­ky­je) ga­li pa­siek­

Jis su­da­rys mums kon­ku­ren­ci­ją, bet tai – nie­ko bai­saus. – Lie­tu­vo­je ir Ru­si­jo­je yra tvir­ ti­nan­čių­jų, kad šis klau­si­mas – dau­giau po­li­ti­nis nei spor­ti­nis. Ką jūs apie tai ma­no­te? – Pa­tys po­li­ti­kai su­ga­di­no pui­ kius san­ty­kius, ku­rie sie­jo Lie­tu­ vos ir Ru­si­jos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ ko­vės fe­de­ra­ci­jas. Anks­čiau mū­sų san­ty­kiai bu­vo nuo­sta­būs, vi­sa­da priim­da­vo­me Lie­tu­vos spor­ti­nin­kus į tre­ni­ruo­čių sto­vyk­las pa­čio­mis ge­ riau­sio­mis są­ly­go­mis – už to­kią pat kai­ną, ko­kią mo­ka mū­sų spor­ti­nin­ kai. Jū­siš­kiai mums skam­bin­da­vo ir

pra­šy­da­vo­si, sa­ky­da­vo, kad ne­ga­ li mo­kė­ti vi­sos su­mos. Ką gi, pra­ šom, vis tiek priim­da­vo­me. Daug me­tų tai tę­sė­si. Po­li­ti­kai vis­ką su­ ga­di­no. Kam to rei­kė­jo? Sup­ras­čiau si­tua­ci­ją, jei­gu bū­tų ko­kia nors ypa­tin­ga, slap­ta vi­so to pra­smė. Juk pui­kiai su­vo­kia­me, kad nau­dos nie­kas iš to ne­tu­rės. Su­tin­ ku, Do­na­ta – jau­na, jei Lie­tu­va jai ne­su­teiks li­cen­ci­jos, ji ga­lės kreip­tis į ki­tas ins­tan­ci­jas. Be to, šio klau­ si­mo mes ne­ke­lia­me iki skan­da­ lo ly­gio. Gal pas jus ša­ly­je tai ir yra skan­da­las, bet mes šios pro­ble­mos ne­ke­lia­me ES, Eu­ro­pos Par­la­men­to ar bent UIPM ly­giu. Juk tai, ką da­

ro Lie­tu­va, – žmo­gaus tei­sių pa­žei­ di­mas. Tai svei­ku pro­tu ne­su­vo­kia­ma. Pri­si­min­ki­me, kad UIPM maž­daug po mė­ne­sio, kai Do­na­ta at­vy­ko į Mask­vą, lei­do jai da­ly­vau­ti pa­sau­ lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tuo­se, kad ji jaus­tų­si vi­sa­tei­se spor­ti­nin­ke. Pa­ti­ kė­ki­te, jo­kios nau­dos Lie­tu­va, at­si­ sa­kiu­si su­teik­ti li­cen­ci­ją D.Rim­šai­ tei ir taip ją nu­baus­da­ma, ne­tu­rės. Nie­ko ne­gąs­di­nu, nie­kam ne­gra­si­ nu, bet nau­dos ne­bus. Nei­gia­mas LTOK asamb­lė­jos spren­di­mas ga­li su­griau­ti Do­na­tos kar­je­rą. Ne­se­niai jū­sų val­džia krei­pė­si į Ru­si­ją, pra­šy­da­ma at­si­sa­ky­ti idė­jos da­ly­vau­ti kon­kur­se dėl krep­ši­nio at­ ran­kos tur­ny­ro į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes. Mes, ti­kė­da­mie­si, kad su­ pra­si­te mū­sų ges­tą, su­ti­ko­me. Bend­ ra­vau su mū­sų krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu, pa­ta­riau jam pa­ten­kin­ ti pra­šy­mą teig­da­mas, kad lie­tu­viai pri­rei­kus su­pras ir mus. Be to, yra ir spor­to eti­ka, gar­bė. Ne­pa­mirš­ki­me ir žmo­giš­ku­mo fak­ to­riaus. Da­bar skau­du žiū­rė­ti, kaip Lie­tu­va ty­čio­ja­si iš D.Rim­šai­tės. Iš­ va­žia­vo, su­si­tuo­kė. O gal bu­vo ki­ tų kan­di­da­tų, ku­rie no­rė­jo pas mus at­va­žiuo­ti? Gal da­bar kaž­kas jai kerš­tau­ja? – Prag­ma­ti­kų po­žiū­riu, LTOK asamb­lė­ja, ne­lei­du­si D.Rim­ šai­tei da­ly­vau­ti Lon­do­no olim­ pia­do­je, su­ma­žin­tų ga­li­mų kon­ku­ren­tų skai­čių Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­kams. Ar jie ne­ tei­sūs? – Taip nie­kas ne­ko­vo­ja dėl me­da­lių. Tai nė­ra spor­ti­nis po­žiū­ris. Toks ke­ lias veda į ak­la­vie­tę. Or­ga­ni­za­vo­me la­bai pres­ti­ži­nį tur­ny­rą – Krem­liaus tau­rę. Kvai­los gal­vos man siū­lė Lie­ tu­vos at­sto­vų ne­kvies­ti. At­sa­kiau: ko­dėl tu­rė­čiau ne­kvies­ti? Pri­zų fon­ das bu­vo la­bai so­li­dus, be to, kiek­ vie­nas da­ly­vis ga­vo pi­ni­gų vien už tai, kad da­ly­va­vo. Jei bū­čiau ne­ pak­vie­tęs Lie­tu­vos, bū­čiau nu­bau­ dęs jū­sų spor­ti­nin­kus. Juk vi­sa­da

kvie­čia­me ne ša­lį, o spor­ti­nin­kus. Ži­no­ma, ne­pak­lau­siau pa­ta­ri­mų, pa­si­kvie­čiau. At­ro­do, kad jū­sų spor­to val­di­nin­ kai siū­lo elg­tis pa­gal prin­ci­pą „akis už akį“. Tu­ri­me ir mes jiems at­sa­ ky­mų bei prie­mo­nių, ta­čiau apie tai dar ne­gal­vo­jo­me, bet tik­rai ga­li­me su­gal­vo­ti.

Via­čes­la­vas Ami­no­vas:

Do­na­ta tu­ri sa­vo as­ me­ni­nį gy­ve­ni­mą ir nie­kam nesuteikta tei­sės po jį kaps­ty­tis. – Kaip pa­ko­m en­t uo­t u­m ė­ te prie­kaiš­tus, kad izo­lia­vo­te D.Rim­šai­tę nuo mū­sų ša­lies – be­veik nie­kam ne­pa­vyks­ta su ja pa­bend­rau­ti, ma­žai kas ži­no, kaip jai se­ka­si. Kaip yra iš tik­ rų­jų? – O koks jū­sų spor­to val­di­nin­kų rei­ka­las? Ru­si­ja jos nei­zo­lia­vo. Juk Do­na­ta tu­ri sa­vo as­me­ni­nį gy­ve­ni­ mą ir nie­kam nesuteikta tei­sės po jį kaps­ty­tis. Ar­gi pas jus įpras­ta, kad spor­to val­di­nin­kai do­mi­si spor­ti­ nin­kų su­tuok­ti­niais, mei­lu­žiais? Pas mus to nė­ra. – Ar pri­ta­ria­te tei­gian­tie­siems, jog Lie­tu­va gal­būt pa­ti kal­ta, kad spor­ti­nin­kė iš­va­žia­vo iš ša­lies? – Ne­ma­nau, kad rei­kia ką nors kal­ tin­ti. Spor­ti­nin­kai vi­sa­da mig­ruo­ja.

– Ma­nau, kad pas mus ma­žai kas ti­ki, jog D.Rim­šai­tė iš­vy­ ko į Ru­si­ją tik dėl san­tuo­kos su my­li­mu žmo­gu­mi. – Ko­dėl tu­rė­čiau ką nors įti­ki­nė­ ti, kad tai yra tie­sa ar at­virkš­čiai? Tam, kad iš­va­žiuo­tum gy­ven­ti sve­ tur, nie­ko ne­rei­kia įti­ki­nė­ti. – Ar kal­bė­jo­tės apie D.Rim­šai­tę as­me­niš­kai su LTOK pre­zi­den­ tu A.Po­vi­liū­nu? – Kar­tą bu­vo­me su­si­ti­kę. Sup­ra­ tau, kad D.Rim­šai­tės klau­si­mą spręs LTOK ge­ne­ra­li­nė asamb­lė­ja. O mes no­rė­jo­me dis­ku­si­jos. Mū­ sų ša­lis at­vi­ra vi­soms dis­ku­si­joms. Juk da­bar su ju­mis kal­buo­si, ne­ži­ no­jau, ko­kiu klau­si­mu bend­rau­si­ me, bet jei­gu krei­pė­tės, va­di­na­si, no­ri­te kaž­ką su­ži­no­ti. Štai ir kal­ ba­mės. Tai yra kul­tū­rin­gų žmo­nių san­ty­kiai. Ma­nau, kad jū­sų val­džia vyk­ do keis­tą po­li­ti­ką, nu­kreip­tą prieš Ru­si­ją. Gal­būt, jei­gu Do­na­ta bū­ tų iš­va­žia­vu­si, tar­ki­me, į Vo­kie­ ti­ją, san­ty­kiai bū­tų vi­sai ki­to­kie. Juo­kin­ga, ar ne? Pa­kar­to­siu: Lie­ tu­va nie­ko ne­lai­mės, ne­su­tei­ku­ si D.Rim­šai­tei lei­di­mo at­sto­vau­ti Ru­si­jos rink­ti­nei Lon­do­no olim­pi­ nė­se žai­dy­nė­se. Tei­gia­mo re­zul­ta­ to tik­rai ne­bus. Nie­ka­da. Nei vi­sos Eu­ro­pos, nei UIPM aky­se. – Jei­gu Lie­tu­vos spren­di­mas bus „ne“, ne­jau­gi ma­no­te, kad Tarp­tau­ti­nis spor­to ar­bit­ra­žas ką nors pa­keis? Juk jūs pa­reiš­ kė­te, kad kreip­si­tės į šią ins­ti­ tu­ci­ją. – Aš ne aiš­kia­re­gys, kol kas ne­no­riu spė­lio­ti. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad LTOK asamb­lė­jo­je bus pro­tin­gų žmo­nių, Juk spor­ti­nin­kai – ne po­li­ti­kai, ku­ riems rū­pi vie­tos Sei­me. Ti­kiu, kad nu­ga­lės spor­ti­niai prin­ci­pai. Be to, vi­sas pa­sau­lis da­bar ste­bi Lie­tu­vą, lau­kia spren­di­mo. Kol kas dau­gu­ ma ty­li, bet ste­bi. Kiek­vie­ną die­ną su­lau­kiu klau­si­mų, ir ne tik iš sa­ vo tau­tie­čių.

or­dže­vi­čiui ne­pa­ti­ko tei­sė­ja­vi­mas mums“, – tvir­ti­no A.Džor­dže­vi­ čius. L gru­pės ly­de­riu ta­po Kras­no­ da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ (Ru­si­ja) klu­bas, sve­čiuo­se 84:79 pa­lau­žęs Ber­ly­no „Al­bą“ (Vo­kie­ti­ja).

Re­zul­ta­tai Vil­n iaus „Lie­t u­v os ry­t as“– Trevizo „Be­net­ton“ 78:69 (16:15, 21:15, 9:17, 32:22). 6250 žiū­ro­vų. J.Va­ lan­čiū­nas 17 taš­k ų (10 at­ko­vo­tų ka­ muo­lių, 3 klai­dos), M.Ka­te­ly­nas 14, R.Sei­bu­tis 13/J.Vig­gia­no 15, M.Go­ree 12, V.Mol­do­vea­nu 11.

VEF ka­pi­tu­lia­vo Is­pa­ni­jo­je

Ant­rą­ją ne­sėk­mę I gru­pė­je pa­ty­rė ir ga­li­my­bes pa­tek­ti į ket­virt­fi­na­lį komp­li­ka­vo Ra­mū­no Bu­tau­to tre­ ni­ruo­ja­ma Ry­gos VEF (Lat­vi­ja) eki­ pa su An­ta­nu Ka­va­liaus­ku. Ry­gie­čiai sve­čiuo­se 49:80 (10:25, 7:24, 13:21, 19:10) pra­lai­mė­jo Va­ len­si­jos „Bas­ket“ (Is­pa­ni­ja) krep­ši­ nin­kams. A.Ka­va­liaus­ko są­skai­to­ je – 4 taš­kai, 2 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, klai­da ir 5 pra­žan­gos. „Va­len­si­jos ko­man­da su­žai­dė pui­kų ma­čą. Mes ne­pa­si­ren­gė­me ko­vai, pa­lū­žo­me per pir­muo­sius du kė­li­nius, šan­sų lai­mė­ti ne­tu­rė­ jo­me. Pras­tai gy­nė­mės ir puo­lė­me. Šios rung­ty­nės mums – blo­giau­ sios šį se­zo­ną“, – pri­pa­ži­no R.Bu­ tau­tas. KD inf.

Ber­ly­no „Al­ba“–Krasnodaro „Lo­ ko­m o­t iv-Ku­b an“ 79:84 (21:21, 20:13, 15:21, 23:29). 7 735 žiū­ro­vai. D.Al­le­nas 19 (4 pe­rim­ti ka­muo­liai), M.Si­mo­no­v i­čius 16, K.Wea­ve­r is 15 (6 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai)/M.Gri­gor­je­ vas 17, J.Mas­sey 16 (8 at­ko­vo­t i ka­ muo­liai), R.Blak­ney 14.

L gru­pė Komanda

„„Įtam­pa: per grum­ty­nes su var­žo­vais J.Va­lan­čiū­nas neiš­ven­gė ne­spor­ti­nės pra­žan­gos.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

1. „Lo­ko.-Ku­ban“ 2. „Be­net­ton“ 3. „Liet. ry­tas“ 4. „Al­ba“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

2 1 1 0

0 1 1 2

165:146 141:142 145:150 143:156

2012-01-26 Kauno diena  

24p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Pasikeisti asbestinį stogą su ES parama – d...

2012-01-26 Kauno diena  

24p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Pasikeisti asbestinį stogą su ES parama – d...

Advertisement