Page 10

10

Ketvirtadienis, sausio 26, 2012

Sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

V.Ami­no­vas: „Nu­bau

De­biu­tan­tė pa­ge­ri­no as­me­ni­nį re­kor­dą

Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­ to (LTOK) ge­ne­ra­li­nė asamb­lė­ja ry­ toj spręs, ar leis­ti į Ru­si­ją iš­vy­ku­siai pen­kia­ko­vi­nin­kei Do­na­tai Rim­šai­ tei at­sto­vau­ti šiai ša­liai Lon­do­no olim­ pia­do­je.

Lie­tu­vos dai­lio­jo čiuo­ži­mo čem­ pio­nė še­šio­lik­me­tė Ru­gi­lė Meš­ kai­tė ne­pa­te­ko į pa­grin­di­nes Eu­ ro­pos čem­pio­na­to mo­te­rų var­žy­ bas, bet pa­ge­ri­no as­me­ni­nį lais­ vo­sios pro­gra­mos re­kor­dą.

Še­fil­de (Ang­li­ja) vyks­tan­čių pir­ me­ny­bių de­biu­tan­tė iš Lie­tu­vos kva­li­fi­ka­ci­nė­se var­žy­bo­se bu­vo try­lik­ta tarp 23 da­ly­vių. R.Meš­ kai­tės lais­vą­ją pro­gra­mą tei­sė­jai įver­ti­no 65,38 ba­lo ir tai 2,38 ba­ lo dau­giau nei jos bu­vęs as­me­ni­ nis re­kor­das. Ge­riau­siai pa­si­ro­dė ru­sė Po­li­ na Ka­ra­bei­ni­ko­va – 109,73 ba­lo. Lat­vi­jos at­sto­vė Ali­na Fio­do­ro­va bu­vo šeš­ta – 87,82 ba­lo. Nuo de­ šim­tą­ją vie­tą užė­mu­sios ir pa­sku­ ti­nią­ja fi­na­li­nin­ke ta­pu­sios bel­gės Kaat Van Dae­les kau­nie­tė at­si­li­ko vos 1,84 ba­lo. Ry­toj mo­te­rų vie­ne­tų var­žy­bo­ se ko­vą dėl me­da­lių tęs 28 da­ly­ vės, o tai reiš­kia, kad R.Meš­kai­ tė bend­ro­je įskai­to­je užė­mė 31-ąją vie­tą tarp 41 spor­ti­nin­kės. Vy­rų kva­li­fi­ka­ci­nes var­žy­bas lai­mė­jo po per­trau­kos į mė­gė­jų var­žy­bas grį­žęs olim­pi­nis čem­ pio­nas ru­sas Jev­ge­ni­jus Pliuš­ čen­ka – jis pel­nė net 157,52 ba­lo. Ant­rą­ją vie­tą užė­mu­sio ru­mu­ no Zol­ta­no Kle­me­no są­skai­to­je – 114,64 ba­lo. Be to, J.Pliuš­čen­ka čiuo­žė su­ kan­dęs dan­tis – jį ka­muo­ja stu­ bu­ro iš­var­žos skaus­mai, me­di­kai prieš var­žy­bas jam lei­džia vais­ tus. Va­kar pa­grin­di­nė­se šo­kių ant le­do var­žy­bo­se tarp dvi­de­šim­ties po­rų star­ta­vo ir Lie­tu­vos at­sto­vai Isa­bel­la To­bias bei Dei­vi­das Stag­ niū­nas. Per­nai Ber­ne (Švei­ca­ri­ja)

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Išs­kir­ti­nia­me in­ter­viu „Kau­no die­ nai“ Ru­si­jos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­ vės fe­de­ra­ci­jos (RŠPF) pre­zi­den­tas, Tarp­tau­ti­nės šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ ko­vės są­jun­gos (UIPM) vi­cep­re­zi­ den­tas Via­čes­la­vas Ami­no­vas tei­gė ti­kįs, kad LTOK ge­ne­ra­li­nė asamb­ lė­ja priims tei­sin­gą spren­di­mą ir kri­ti­ka­vo Lie­tu­vą už, jo nuo­mo­ne, ne­de­mok­ra­ti­nį po­žiū­rį į šiuo­lai­ki­ nio spor­to rea­li­jas.

„„Pa­si­žy­mė­jo: R.Meš­kai­tė pa­ge­

ri­no as­me­ni­nį lais­vo­sios pro­ gra­mos re­zul­ta­tą. „Reu­ters“ nuo­tr.

įvy­ku­sia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­ te mū­sų ša­lies due­tas užė­mė 12ąją vie­tą. KD inf.

– Pre­zi­den­te, kaip jūs ver­ti­ na­te su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją dėl D.Rim­š ai­t ės? – pa­k lau­s ė­m e V.Ami­no­vo. – Pir­miau­sia tu­riu ke­lis klau­si­mus ir jums. Ar Lie­tu­vo­je yra žmo­nių tei­sės? Ar Lie­tu­va – Eu­ro­pos Są­ jun­gos na­rė? Ar Lie­tu­vos gy­ven­ to­jai – bau­džiau­nin­kai? Ar jie tu­ ri tei­sę per­si­kel­ti į ša­lį, ku­rio­je no­ri gy­ven­ti? Ar jie tu­ri tei­sę tuok­tis su ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čiais? Ar spor­ ti­nin­kai kuo nors ski­ria­si nuo pa­ pras­tų ša­lies gy­ven­to­jų? D.Rim­šai­tė – lais­vos ša­lies pi­ lie­tė, tu­ri tei­sę spręs­ti sa­vo as­me­ ni­nius rei­ka­lus taip, kaip pa­ti to no­ri. Ji – lais­vas žmo­gus. Iki šiol ne­sup­ran­tu, ko­kios yra tik­ro­sios Lie­tu­vos val­di­nin­kų už­si­spy­ri­mo prie­žas­tys. Spor­ti­nin­kų per­si­kė­li­ mas į ki­tą ša­lį – ab­so­liu­čiai at­vi­ ras klau­si­mas, ku­ris nie­ka­da ne­ke­ lia jo­kių pre­ten­zi­jų.

Ki­tas klau­si­mas – ar mū­sų ša­ lies spor­ti­nin­kė nė­ra at­sto­va­vu­si Lie­tu­vai prieš dve­jus me­tus? Ju­li­ja Ko­le­go­va ta­po Eu­ro­pos čem­pio­ne ir mes dėl to ne­kė­lė­me jo­kių skan­da­ lų. Ji dve­jus me­tus at­sto­va­vo Lie­tu­ vos šiuo­lai­ki­nės fe­de­ra­ci­jos in­te­re­ sams ir iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį jū­sų ša­liai. Tai – nor­ma­lu, bet kai lie­ tu­vai­tė no­ri at­sto­vau­ti Ru­si­jai, tai, pa­si­ro­do, ne­nor­ma­lu. Aš nie­ko ne­ su­vo­kiu. Keis­ta de­mok­ra­ti­nė pro­ble­ma: Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rė ne­lei­džia sa­vo spor­ti­nin­kei per­si­kel­ti į ki­tą ša­lį, jai at­sto­vau­ti, tu­rint gal­vo­je, kad at­le­tė per­si­kė­lė ne po­li­ti­niais, bet as­me­ni­niais, žmo­giš­kai­siais su­ me­ti­mais. Esu šiuo­lai­ki­nis žmo­gus, to­dėl ne­su­vo­kiu, kur gy­ve­na­me. Ar­ gi mes vis dar – So­vie­tų Są­jun­go­je? Lie­tu­va smer­kia so­vie­ti­nius lai­kus, o pa­ti el­gia­si tar­si gy­ven­tų anuo­ me­čia­me to­ta­li­ta­ri­nia­me re­ži­me – kai žmo­gus iš­va­žiuo­da­vo iš SSRS, iš­kart bu­vo va­di­na­mas iš­da­vi­ku. Da­bar 23-ejų mer­gi­na, ku­ri pa­čiam Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­ te­to pre­zi­den­tui Ar­tū­rui Po­vi­liū­nui tik­tų į anū­kes, kal­ti­na­ma ša­lies iš­ da­vys­te. Kuo ski­ria­si Lie­tu­va nuo So­vie­tų Ru­si­jos? Pas mus, Ru­si­jo­je, jau se­niai to­kių da­ly­kų nė­ra, o Lie­ tu­va, ku­ri pir­mo­ji žen­gė de­mok­ra­ ti­jos ke­liu, pa­si­ro­do, dar lai­ko­si to­ kios po­li­ti­kos. – Mū­sų ša­lies po­zi­ci­ja – aiš­ki ir pa­grįs­ta: vals­ty­bė užau­gi­no

„„Lū­kes­čiai: Ru­si­jos spor­to stra­te­gai

ti ne vie­ną olim­pi­nę vir­šū­nę.

spor­ti­nin­kę, in­ves­ta­vo į ją pi­ ni­gus. Ar tai – nees­mi­niai, ne­ pa­kan­ka­mi ar­gu­men­tai? – At­sip­ra­šau, bet tai – pais­ta­lai. Vi­sus spor­ti­nin­kus, ku­rie ke­liau­ja po pa­sau­lį, kaž­kas užau­gi­no, kaž­kas į juos in­ves­ta­vo. Dar kar­tą pri­min­ siu J.Ko­le­go­vą. Mes ją užau­gi­no­me, į ją in­ves­ta­vo­me, o ji iš­va­žia­vo ne bet kur, o į Lie­tu­vą. Juk ne­pa­sa­ko­ju jums apie ki­tus spor­ti­nin­kus, ku­rie iš Ru­si­jos per­si­kė­lė į Ka­zachs­ta­ną. Vi­sai ne­se­niai vie­nas mū­sų spor­ti­ nin­kas su tre­ne­riu iš­vy­ko į šią ša­lį. Lei­dau jiems at­sto­vau­ti Ka­zachs­ ta­nui – te­gul, jis juk bu­vęs Ru­si­ jos spor­ti­nin­kas. Tai mums gar­bė.

Pra­lai­mė­ju­sia­jam A.Džo Eu­ro­pos krep­ši­nio tau­rės tur­ny­ re iš­ryš­kė­jo ant­ro­jo eta­po – „Last 16“ – ly­de­riai. Tarp jų yra ir lie­tu­ viš­kų pa­var­džių. M.Pet­ra­vi­čius ne­žai­dė

„„Azar­tas: vai­kams pa­ti­ko vi­sos var­žy­bų rung­tys. Auš­ros Ri­bi­kaus­kie­nės nuo­tr.

Gol­fą žai­dė ir pir­mo­kai Lie­tu­vos moks­lei­vių žie­mos gol­ fo čem­pio­na­te Kau­nui at­sto­vaus Ge­di­mi­no spor­to ir svei­ka­ti­ni­mo, Jo­no ir Pet­ro Vi­lei­šių bei Juo­zo Gru­šo me­no vi­du­ri­nių mo­kyk­lų ko­man­dos.

Tai paaiš­kė­jo po at­ran­kos var­žy­ bų, ku­rias su­ren­gė Lie­tu­vos kū­ no kul­tū­ros aka­de­mi­ja (LKKA) ir Lie­tu­vos gol­fo fe­de­ra­ci­ja (LGF). Tur­ny­re da­ly­va­vo aš­t uo­n ios eki­pos, gre­ta sep­tin­tų­jų kla­sių moks­lei­vių žai­dė ir jau­niau­sie­ji – pir­mo­kai. Vai­kai iš­mė­gi­no jė­gas

aš­tuo­nio­se rung­ty­se – „Ro­dyk­ lė“, „Vė­lia­vė­lės ata­ka“, „Sa­la“, „Me­ga ri­de­ni­mas“, „Rol­le­ra­ma“, „Duo­bu­čių lie­tus“, „Tai­ki­nys“ ir „Pi­ra­mi­dė“. Sėk­min­giau­siai pa­si­ro­dė Ge­di­ mi­no spor­to ir svei­ka­ti­ni­mo vi­du­ ri­nės mo­kyk­los gol­fo mė­gė­jai – jie su­rin­ko 595 taš­kus. Ant­rą­ją vie­tą su 479 taš­kais užė­mė J. ir P.Vi­lei­ šių vi­du­ri­nės mo­kyk­los 2-oji ko­ man­da, tre­čią­ją su 473 taš­kais – J.Gru­šo me­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los 2-oji eki­pa. KD inf.

Ant­rą­ją per­ga­lę iš ei­lės J gru­pė­je iš­ko­vo­jo Ri­mo Kur­ti­nai­čio tre­ni­ ruo­ja­ma Mask­vos sri­ties „Chim­ ki“ eki­pa, ne­se­niai į sa­vo gre­tas pa­ kvie­tu­si Ma­ri­jo­ną Pet­ra­vi­čių. „Chim­ki“ sa­vo aikš­tė­je 86:80 įvei­kė Vi­ler­ba­no „As­vel“ (Pran­cū­ zi­ja) krep­ši­nin­kus. M.Pet­ra­vi­čius bu­vo re­gist­ruo­tas ma­čui, bet ne­ žai­dė. „Ti­kė­jo­mės sun­kios dvi­ko­vos ir mū­sų lū­kes­čiai iš­si­pil­dė. Re­gis, vi­ sas rung­ty­nes dik­ta­vo­me sa­vo są­ly­ gas, ta­čiau joms bai­gian­tis at­si­ra­do int­ri­ga. To­dėl re­zul­ta­tu esu pa­ten­ kin­tas, o mū­sų žai­di­mu – ne“, – po var­žy­bų kal­bė­jo R.Kur­ti­nai­tis. Tre­ne­ris paaiš­ki­no, ko­dėl ne­ rung­ty­nia­vo M.Pet­ra­vi­čius ir Mic­ kae­lis Ge­la­ba­le’is. „Jie abu be­veik po pus­me­tį ne­ žai­dė, nors pa­sta­ruo­ju me­tu daug

tre­ni­ra­vo­si. To­kiais at­ve­jais di­de­li krū­viai spor­ti­nin­kus ge­ro­kai iš­se­ ki­na. Ma­ri­jo­nui ir Mic­kae­liui pri­ reiks maž­daug sa­vai­tės, kad jie iš­ si­ropš­tų iš fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo duo­bės. Ti­kė­jau­si šį kar­tą juos iš­ mė­gin­ti ir aikš­tė­je, bet mū­sų per­ sva­ra bu­vo tra­pi, to­dėl ne­ri­zi­ka­vau, nes la­biau rei­kė­jo per­ga­lės“, – pa­ brė­žė R.Kur­ti­nai­tis. Dėl Mask­vos trans­por­to grūs­čių „As­vel“ ko­man­da į var­žy­bų are­ ną at­vy­ko li­kus vos 15 mi­nu­čių iki rung­ty­nių pra­džios. Įgė­lė ar­bit­rams

Pir­mą­ją per­ga­lę L gru­pė­je šven­tė Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ ko­man­da, po per­mai­nin­gos ko­vos na­muo­se 78:69 nu­ga­lė­ju­si Tre­vi­zo „Be­net­ ton“ (Ita­li­ja). „Išs­ky­rus tre­čio­ jo kė­li­nio at­kar­pą, esu pa­ten­kin­tas ko­man­dos žai­di­mu. Esant sun­kio­je pa­dė­ty­je, kiek­vie­nas ma­čas tam­pa fi­zi­nių ir psi­cho­lo­gi­nių krep­ši­nin­kų sa­vy­bių iš­ban­dy­mu“, – tei­gė vil­ nie­čių vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Alek­ sand­ras Dži­ki­čius.

„Be­net­ton“ stra­te­gas Alek­sand­ ras Džor­dže­vi­čius pa­reiš­kė pre­ ten­zi­jų ma­čo ar­bit­rams – len­kui Grze­gor­zui Ziemb­lic­kiui, ru­sui Ser­ge­jui Mi­chai­lo­vui ir vo­kie­čiui Mo­rit­zui Rei­te­riui.

Aleksandras Džor­dže­vi­čius:

Mes sten­gė­mės at­sa­ky­ti veiks­ mu į veiks­mą, ta­ čiau tei­sė­jai aikš­ tės šei­mi­nin­kams lei­do dau­giau nei mums. „Rung­ty­nės bu­vo di­na­miš­kos ir in­ten­sy­vios. Mū­sų var­žo­vai pa­si­ nau­d o­jo ga­l i­my­b ė­m is pa­kar­to­t i ne­taik­lius me­ti­mus. Mes sten­gė­ mės at­sa­ky­ti veiks­mu į veiks­mą, ta­č iau šian­d ien tei­s ė­jai aikš­t ės šei­mi­nin­kams lei­do dau­giau nei

2012-01-26 Kauno diena  

24p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Pasikeisti asbestinį stogą su ES parama – d...

2012-01-26 Kauno diena  

24p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Pasikeisti asbestinį stogą su ES parama – d...

Advertisement