Page 1

Lietuva

7p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo.

Pasaulis

9p.

Turtas

Protestuotojai Davoso forume statė ledo namą, kuriame norėtų įkurdinti kapitalistus.

12p. Pa­si­keis­ti as­bes­ti­nį sto­gą su ES pa­ra­ma – dau­ge­liui pra­ban­ga.

Kau­nie­čių le­do skulp­to­rių ko­man­da vėl ren­gia­si su­ža­vė­ti pa­sau­lį.

24p.

Ketvirtadienis sausio 26, 2012 Nr. 21 (19580) Kaunodiena.lt 2 Lt

Oro uos­tuo­se šil­tus liz­dus su­si­su­ko va­gys Mo­der­niau­sia apa­ ra­tū­ra ap­si­gink­la­ vę oro uos­tai su­ge­ ba ap­si­sau­go­ti nuo te­ro­ris­tų, bet be­jė­ giai – prieš va­gis. Tai „Kau­no die­nai“ at­ vi­rai pri­pa­ži­no ke­ lei­vių skry­džius or­ ga­ni­zuo­jan­čių ir kont­ro­liuo­jan­čių tar­ny­bų spe­cia­lis­tai.

Le­dyn­me­tis: Ši­lai­nių bib­lio­te­ka Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Šū­kis „Bib­lio­te­kos – pa­žan­gai“ Ši­ lai­niuo­se skam­ba lyg pa­juo­ka. Čia bib­lio­te­ka įsi­kū­ru­si ankš­to­se dau­ gia­bu­čio pa­tal­po­se, o laip­ti­nės du­ rys – su ko­di­ne spy­na.

Nuo­la­ti­nis bib­lio­te­kos, esan­čios Vėt­run­gės gat­vė­je, lan­ky­to­jas Ši­ lai­nių gy­ven­to­jas Jus­ti­nas Vos­ka jau dve­jus me­tus vaikš­to su raš­tais į sa­vi­val­dy­bę ir klau­sia, ka­da bib­lio­ te­ka įsikurs nor­ma­lio­se pa­tal­po­se. „Vie­nin­te­lė di­de­lia­me mik­ro­ra­jo­ne bib­lio­te­ka įsi­kū­ru­si tre­čia­me dau­ gia­bu­čio na­mo aukš­te. Su skau­ da­ma ko­ja nė­ra leng­va lai­pio­ti, o neį­ga­lie­siems ap­skri­tai ma­žai vil­ čių ten pa­tek­ti“, – kal­bė­ jo vy­ras.

2

Dienos citata „Darb­da­viai tik­rai kels at­ly­ gi­ni­mus. Ar tai da­rys ir Vy­ riau­sy­bė? Aš neį­si­vaiz­duo­ ju Vy­riau­sy­bės, ku­ri ne­pa­ si­nau­do­tų ši­ta pro­ga“, –

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Sa­viš­kių ne­kont­ro­liuo­ja

Oro uos­tuo­se kont­ro­liuo­ja­mas ko­ne kiek­vie­nas ke­lei­vio žings­ nis, ta­čiau pa­čių dar­buo­to­jų sa­vi­ kont­ro­lės me­cha­niz­mas – vi­siš­ kai iš­si­de­ri­nęs. Dar­buo­to­jai prieš ke­lei­vius ga­li vyk­dy­ti įžū­lius kri­ mi­na­li­nius nu­si­kal­ti­mus ir lik­ti ne tik ne­nu­baus­ti, bet dar ir ap­sau­go­ ti nu­si­kal­tė­liams pa­lan­kių tai­syk­ lių, ku­rias nu­sta­to pa­tys oro uos­tų pa­slau­gų tei­kė­jai. Tuo aki­vaiz­džiai įsi­ti­ki­no iš Vil­niaus per Ry­gą į Ber­ ly­ną skri­dęs „Kau­no die­ nos“ žur­na­lis­tas.

2

įžval­go­mis da­li­jo­si Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­nas­ Ar­laus­kas.

15p. „„Grės­mė: lėk­tu­vais skren­dan­čių ke­lei­vių daik­tai – nuo­la­ti­nia­me pa­vo­ju­je.

Tomo Urbelio (BFL) nuotr.


2

Ketvirtadienis, sausio 26, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

49 50mg/m

3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,76

Le­dyn­me­tis: Ši­lai­nių bib­lio­te­ka

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

75

Šal­tos pa­tal­pos

At­sip­ra­šė ir ap­gai­les­ta­vo

Pla­nai už­stri­go

Vin­co Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­ te­kos di­rek­to­rius Ze­no­nas Vaš­ke­ vi­čius pri­ta­rė, kad pa­tal­pos vi­siš­ kai ne­pri­tai­ky­tos bib­lio­te­kai. „Šis klai­din­gas mies­to val­džios spren­ di­mas bu­vo priim­tas dar prieš 27 me­tus, pa­skui vis bu­vo ža­da­ma bib­lio­te­ką iš­kel­ti ki­tur“, – pa­sa­ ko­jo di­rek­to­rius.

„„Kliū­tys: J.Vos­ka ap­gai­les­ta­vo, kad šim­tams pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių su­

dė­tin­ga pa­tek­ti į bib­lio­te­ką. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Sa­vi­val­dy­bė bu­vo nu­ma­čiu­ si per­kel­ti bib­lio­te­ką į ža­dė­tas re­ konst­ruo­ti pa­tal­pas. Jo­se dar tu­rė­ jo įsi­kur­ti Ši­lai­nių bend­ruo­me­nių

Šal­tes­nė­mis die­ no­mis tem­pe­ra­tū­ ra te­sie­kia 12–14 laips­nių. na­mai, se­niū­ni­ja. Jau se­niai pa­ reng­tas tech­ni­nis pro­jek­tas, ta­ čiau nė­ra fi­nan­sa­vi­mo. Su­ma­ny­ mui įgy­ven­din­ti rei­kė­tų apie 4 mln. li­tų.

„Kau­no val­džia ti­ki­si, kad lė­ šų pa­vyks gau­ti per pa­ra­mos fon­ dą, pra­si­dė­jus nau­jam ES fi­nan­ si­niam lai­ko­tar­piui nuo 2014 m., o iš mies­to biu­dže­to skir­ti to­kių pi­ni­gų nė­ra ga­li­my­bių“, – sa­kė Z.Vaš­ke­vi­čius. Pa­sak di­rek­to­riaus, Ši­lai­nių bib­lio­te­ka – vie­nin­te­lė iš 30 fi­ lia­lų po­duk­ros vie­to­je. „Ki­ tur pa­tal­pos su­re­mon­tuo­tos ar­ ba re­no­vuo­ja­mos, įreng­tos įva­žos neį­ga­lie­siems, lif­tai“, – tei­gė Z.Vaš­ke­vi­čius. Per me­tus Kau­no bib­lio­te­kos su­lau­kia 500 tūkst. lan­ky­to­jų. Vi­ si fi­lia­lai tu­ri 50 tūkst. nuo­la­ti­nių skai­ty­to­jų.

Ba­ga­žo pa­žei­di­mą už­fik­sa­vu­si Ber­ ly­no oro uos­to dar­buo­to­ja įre­gist­ ra­vo įvy­kio by­los nu­me­rį. Jį rei­kė­ jo par­siųs­ti skry­dį or­ga­ni­za­vu­siai Lat­vi­jos bend­ro­vei „Air Bal­tic“. Pre­ten­zi­ją ir pra­ne­ši­mą apie va­ gys­tę ga­vu­sios bend­ro­vės at­sto­vė Ol­ga Ščer­ba­ko­va ne­tru­kus elekt­ ro­ni­niu pa­štu at­siun­tė laiš­ką, ku­ ria­me ap­gai­les­tau­ja­ma ir at­si­pra­ šo­ma dėl pra­ras­to kom­piu­te­rio. „Sėk­min­gas ba­ga­žo pri­sta­ty­mas mums yra la­bai svar­bus, to­dėl in­ for­ma­vau už sau­gų ba­ga­žo pri­sta­ ty­mą at­sa­kin­gų pa­da­li­nių at­sto­vus pa­da­ry­ti vis­ką, kad ki­tą kar­tą to­kia si­tua­ci­ja ne­be­pa­si­kar­to­tų“, – for­ ma­lia­me at­sa­ky­me dės­tė „Air Bal­ tic“ at­sto­vė. Be to, ji ci­ta­vo Ke­lei­vių ir ba­ga­ žo ve­ži­mo są­ly­gų punk­tą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad tarp ba­ga­že esan­čių daik­tų ne­tu­ri bū­ti elekt­ro­ni­nių ir elekt­ri­nių prie­tai­sų. To­dėl, ra­šo­ma „Air Bal­tic“ paaiš­ki­ni­me, bend­ro­ vė ne­ga­li pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės už ke­lei­vio pa­tir­tus nuo­sto­lius, ta­čiau ra­gi­na ir to­liau bend­ra­dar­biau­ti su šia skry­džių bend­ro­ve. Per­duo­da po­li­ci­jai

„Air Bal­tic“ neat­sa­kė į pa­klau­si­mą, ar dėl šio įvy­kio ne­tu­rė­tų bū­ti pra­ dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

„„ Rea­ly­bė: re­gis, už daik­tus, ku­rie pa­te

Tarp­tau­ti­nio Vil­niaus oro uos­ to at­sto­vė Sand­ra Šiau­lie­nė ti­ki­no, kad, ga­vus pra­ne­ši­mus apie va­gys­ tes, iš kar­to krei­pia­ma­si į oro uos­to po­li­ci­jos po­sky­rį. Vis dėl­to, pa­sak S.Šiau­lie­nės, si­ tua­ci­ją ge­ro­kai ap­sun­ki­na tai, kad da­lis ap­vog­tų ke­lei­vių va­gys­tę pa­ ste­bi jau iš­vy­kę iš oro uos­to ar dar ge­ro­kai vė­liau. Pa­na­šiais pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si ir Eu­ro­pos var­to­to­jų cent­ro at­sto­vė Ind­rė Ksen­zo­vai­tė. Pa­sak jos, pa­ vog­tų daik­tų daž­nai pa­si­gen­da­ma tik grį­žus na­mo ir pra­dė­jus da­ly­ti lauk­tu­ves na­miš­kiams. Praė­jus ge­ ro­kai lai­ko, la­bai keb­lu įro­dy­ti, kad daik­tas tik­rai bu­vo la­ga­mi­ne. „Rei­kė­tų ne­pa­tin­gė­ti tie­siog ba­ ga­žo sky­riu­je at­si­da­ry­ti la­ga­mi­ną ir per­mes­ti aki­mis, ar vis­kas vie­to­je. Ypač ver­ta tai da­ry­ti, jei la­ga­mi­nas at­ro­do įtar­ti­nas – daik­tai su­jauk­

S.Buš­ke­vi­čius: rei Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Ar ži­no­te, kas yra Jev­he­nas Ko­no­ va­le­cas? Gal ga­lė­tu­mė­te iš­var­dy­ti jo nuo­pel­nus Kau­nui? Ne­gir­dė­jo­ te? Kreip­ki­tės paaiš­ki­ni­mo į vi­ce­ me­rą Sta­nis­lo­vą Buš­ke­vi­čių, rei­ ka­lau­jan­tį, kad J.Ko­no­va­le­cui už 2 600 li­tų Kau­ne bū­tų įreng­ta at­mi­ ni­mo len­ta. Nie­kas ne­ži­no, kur lan­kė­si

„„Ekstremalu: į Šilainių biblioteką, įveikę koduotą spyną ir laiptus, patenka tik atkakliausieji.

Azoto dioksidas (NO2)

Kai Ber­ly­no oro uos­te 1 žur­na­lis­tas at­siė­mė re­ gist­ruo­tą ba­ga­žą, iš kar­to su­pra­

to, kad krep­šys ge­ro­kai leng­ves­nis, nei bu­vo Vil­niu­je. Paaiš­kė­jo, kad iš krep­šio pa­vog­tas ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris. Bu­vo aki­vaiz­du, kad va­gys­tė įvyk­dy­ta skry­dį ap­tar­na­vu­ sių tar­ny­bų vi­daus sis­te­mo­je. Grei­ čiau­siai Vil­niu­je, nes čia re­gist­ruo­ tas ba­ga­žas bu­vo ske­nuo­ja­mas. To­kiais pa­ste­bė­ji­mais pa­si­da­li­jo ir Ber­ly­no oro uos­te bu­din­tys po­li­ ci­nin­kai, ku­riems pir­mie­siems žur­ na­lis­tas pra­ne­šė apie pa­vog­tą kom­ piu­te­rį. Jie pa­ta­rė kreip­tis į ba­ga­žo pa­žei­di­mus fik­suo­jan­čią Ber­ly­no oro uos­to tar­ny­bą.

Vin­co Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­ te­kos fi­lia­lo Ši­lai­nių bib­lio­te­kos vy­riau­sio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Rū­ ta Pliop­ly­tė taip pat mi­nė­jo, kad daug skai­ty­to­jų skun­džia­si dėl ko­ di­nės spy­nos. „Pa­sa­ko­me jiems spy­nos ko­do skai­čius, bet ne vi­si juos at­si­me­ na, taip pat mė­gi­na­me lai­ky­ti iki ga­lo neuž­da­ry­tas lau­ko du­ris, bet ku­ris nors gy­ven­to­jas praei­da­mas jas vis už­tren­kia“, – pa­sa­ko­jo bib­ lio­te­ki­nin­kė. Bib­lio­te­ka įsi­kū­ru­si dvie­juo­ se su­jung­tuo­se bu­tuo­se – dvie­jų kam­ba­rių ir pu­sant­ro kam­ba­rio. „Skai­tyk­los kam­ba­rė­ly­je vos tel­ pa pen­ki žmo­nės. Vis su­dė­tin­giau su­tal­pin­ti ir lei­di­nius“, – guo­dė­ si R.Pliop­ly­tė. Apie 40 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­ čių Ši­lai­nių bib­lio­te­ko­je tė­ra du kom­piu­te­riai, pa­sta­ty­ti ma­ža­me kam­ba­rė­ly­je. „Per die­ną pas mus ap­si­lan­ko apie pus­šim­tis žmo­nių, o kai ka­da ir dar dau­giau. Šios pa­ tal­pos jiems tik­rai ne­tin­ka­mos“, – įsi­ti­ki­nu­si R.Pliop­ly­tė. Žie­mą dėl se­nų lan­gų pa­tal­pos neį­šy­la. Pa­sak bib­lio­te­ki­nin­kės, čia šal­tes­nė­mis die­no­mis tem­pe­ ra­tū­ra te­sie­kia 12–14 laips­nių.

mg/m3

Oro uos­tuo­s

Prieš pus­me­tį dau­gia­ bu­č io laip­t i­n ės, kur įsi­kū­ru­si bib­lio­te­ka, gy­ven­to­jai pa­kei­tė lau­ko du­ris, ku­rio­se su­ mon­tuo­ta ko­di­nė spy­na. „Atė­jęs lau­kiu, kol koks nors gy­ven­to­jas, ži­nan­tis ko­dą, įleis vi­dun“, – guo­ dė­si J.Vos­ka. Sa­vi­val­dy­bė jam yra raš­tu at­ sa­kiu­si, kad nau­jos pa­tal­pos bib­ lio­te­kai bus įreng­tos ša­lia Ši­lai­nių po­lik­li­ni­kos, Bal­ti­jos g. 7. „Ta­čiau lai­kas ei­na, o jo­kių veiks­mų ne­ ma­ty­ti“, – ste­bė­jo­si kau­nie­tis.

1

200

Mies­to ta­ry­ba šian­dien tvir­tins 2012–2013 m. sa­vi­val­dy­bės lė­šo­ mis įren­gia­mų at­mi­ni­mo len­tų są­ ra­šą. At­mi­ni­mo len­tos biu­dže­to lė­šo­ mis ga­mi­na­mos pa­gal me­tų pra­ džio­je pa­tvir­tin­tą są­ra­šą, ku­rį pa­ ren­gia Kul­tū­ros pa­vel­do sky­rius, at­si­žvelg­da­mas į žy­mių žmo­nių ju­ bi­lie­jus ir į at­ski­rų pa­reiš­kė­jų pra­ šy­mus. Dar gruo­dį są­ra­šas svars­ty­tas Pa­ va­di­ni­mų su­ma­ny­mo ir at­mi­ni­mo ko­mi­si­jo­je. Ji ne­pri­ta­rė, kad Kau­

ne bū­tų įren­gia­ma at­mi­ni­mo len­ ta Uk­rai­nos tar­pu­ka­rio pa­si­prie­ ši­ni­mo vie­nam iš va­do­vų Jev­he­nui Ko­no­va­le­cui, nes pa­raiš­ką pa­tei­kę as­me­nys ne­nu­ro­dė, ku­rio­je vie­to­je len­ta tu­rė­tų bū­tų pri­tvir­tin­ta. Prie­žas­tis pa­pras­ta – nie­kas ne­ ga­li pa­sa­ky­ti, kur J.Ko­no­va­le­cas lan­kė­si Kau­ne. Pa­si­ro­do, ži­no­ma vi­so la­bo tiek, kad Uk­rai­nos par­ti­za­nas bend­ra­vo su Lie­tu­vos dip­lo­ma­tais. Ko­mi­si­ja ne­pa­ten­ki­no to­kio ne­konk­re­taus pra­šy­mo. Ar 2 600 li­tų – pi­ni­gai?

At­mi­ni­mo len­tos J.Ko­no­va­le­cui ini­cia­to­rius S.Buš­ke­vi­čius, vi­siš­ kai ne­pai­sy­da­mas ko­mi­si­jos nuo­ mo­nės, pa­ve­dė šią at­mi­ni­mo len­tą vėl įtrauk­ti į są­ra­šą. Ar­gi mi­li­jo­ni­ nė­se sko­lo­se sken­din­čiam Kau­nui 2 600 li­tų – pi­ni­gai? Pap­ra­šy­tas kiek dau­giau pa­pa­ sa­ko­ti apie J.Ko­no­va­le­cą, S.Buš­ ke­vi­čius pra­ne­šė, kad tai – žy­mus Uk­rai­nos ko­vo­to­jas už lais­vę. De­


3

Ketvirtadienis, sausio 26, 2012

Miestas

se šil­tus liz­dus su­si­su­ko va­gys Krep­šiai ir la­ga­mi­nai bu­vo spe­ cia­liai mė­ to­mi ir tran­ ko­mi, ti­kin­ tis, kad jie su­plyš ir bus ga­li­ma pa­si­knis­ti po daik­tus.

ten­ka į lėk­tu­vo ba­ga­žą, iš es­mės nie­kas neat­sa­ko. Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

ti, spy­ne­lė ap­ga­din­ta ar pan. Pre­ ten­zi­ją šiuo at­ve­ju rei­kė­tų pa­teik­ ti sku­biai – tuoj pat ar­ba vė­liau­siai per sep­ty­nias die­nas“, – pa­ta­rė Eu­ro­pos var­to­to­jų tei­sių at­sto­vė. At­ro­do, kad to­kių pa­ta­ri­mų nau­ da – be­ver­tė. Žur­na­lis­tas apie va­ gys­tę pra­ne­šė la­bai grei­tai, ta­čiau iš to ne­bu­vo jo­kios nau­dos. Vil­tis – teis­mas

„Air Bal­tic“ skry­džio iš Vil­niaus į Ry­gą elekt­ro­ni­nia­me bi­lie­te yra pa­teik­tos nuo­ro­dos, pa­gal ku­rias ga­li­ma su­ži­no­ti šiek tiek dau­giau, nei žur­na­lis­tui paaiš­ki­no bend­ro­ vės at­sto­vė. Ba­ga­žo trans­por­ta­vi­mą ap­ra­šan­ čio­se tai­syk­lė­se sa­ko­ma, kad avia­ kom­pa­ni­jai at­si­sa­kius pa­ten­kin­ti rei­ka­la­vi­mą dėl ža­los, ke­lei­vis tu­ ri tei­sę per dve­jus me­tus kreip­tis į teis­mą dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo.

Ke­lei­vių tei­ses tu­rin­čios gin­ti tar­ny­bos ne­ga­lė­jo pa­teik­ti konk­ re­čių pa­vyz­džių, kaip bu­vo ap­gin­ti nuo va­gys­čių oro uos­tų sis­te­mo­je nu­ken­tė­ję ke­lei­viai, nors ir Vals­ ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas vie­šie­siems ry­šiams Vi­tas Jo­nas

Oro uos­to ba­ga­žo tar­ny­bo­je dir­bęs kau­nie­tis pa­sa­ko­jo bu­vęs pri­blokš­tas. Ūsas, ir Eu­ro­pos var­to­to­jų cent­ro at­sto­vė I.Ksen­zo­vai­tė ne­slė­pė, kad oro uos­tuo­se nu­ken­tė­ju­sių ke­lei­ vių skun­dų su­lau­kia nuo­lat. „No­rė­tu­me jums pa­gel­bė­ti, bet ne­ga­li­me. Mū­sų spren­di­mai ne­tu­

ri pri­va­lo­mo­jo po­bū­džio. Ka­dan­ gi įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, tai yra po­li­ci­jos kom­pe­ten­ci­ja“, – tei­gė Eu­ro­pos var­to­to­jų cent­ro at­sto­vė. Pa­ta­ria neuž­mirš­ti bud­ru­mo

Apie ka­da nors su­lai­ky­tus ke­lei­vių ba­ga­žo va­gis „Kau­no die­nai“ nie­ ko konk­re­taus ne­ga­lė­jo pa­pa­sa­ko­ ti ir Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vai, ku­rio pa­rei­gū­nai bu­di tarp­tau­ti­ nia­me Vil­niaus oro uos­te. Vie­no iš spar­čiau­siai Eu­ro­po­je be­si­plė­to­jan­čio Kau­no oro uos­to va­do­vas Ari­jan­das Šliu­pas sa­kė, kad ke­lei­vis, nu­si­pir­kęs bi­lie­tą, pa­tvir­ti­na, kad su­tin­ka su vi­so­mis są­ly­go­mis, ku­rias nu­sta­to bi­lie­tą par­da­vu­si avia­kom­pa­ni­ja. „De­ja, va­gys­tės vyks­ta nuo­lat, ir taip pa­si­tai­ko vi­suo­se pa­sau­lio oro uos­tuo­se. Bran­gius daik­tus

ga­li­ma dė­ti į re­gist­ruo­ja­mą ba­ ga­žą, bet avia­kom­pa­ni­jos su­pran­ ta, kad nė­ra ga­li­my­bių šim­tu pro­ cen­tų už­kirs­ti ke­lią va­gys­tėms. Ka­dan­gi jau­čia, kad si­tua­ci­ja ne vi­s iš­kai kont­ro­l iuo­ja­m a, pa­ta­ ria ke­lei­viams į re­gist­ruo­tą ba­ga­ žą ne­dė­ti bran­gių daik­tų“, – sa­ kė A.Šliu­pas. Pil­ko­sios zo­nos

Kau­no oro uos­te ke­lei­viai daž­ niau­siai pa­si­gen­da į Ang­li­ją ar­ba Ai­ri­ją ga­be­na­mų ci­ga­re­čių. „Nu­ken­t ė­j u­s iems ke­l ei­v iams mes paaiš­ki­na­me, kad oro uos­tas su ba­ga­žo tar­ny­ba tie­sio­giai ne­ su­si­jęs, kad pre­ten­zi­ją rei­kia pa­ teik­ti kom­pa­ni­jai ir kad tą pre­ten­ zi­ją tu­ri už­re­gist­ruo­ti ant­že­mi­nio ap­tar­na­vi­mo agen­tas“, – aiš­ki­no A.Šliu­pas. Vis dėl­to, jo tei­gi­mu, oro uos­ tas neat­si­ri­bo­ja nuo ke­lei­vius ty­ kan­čių pro­ble­mų. Kau­no oro uos­ te be­veik vi­sas ba­ga­žo priė­mi­mo ir ga­b e­n i­m o pro­ce­sas ste­b i­m as vaiz­d o ka­m e­ro­m is. De­ja, vis­ko už­fik­suo­ti ne­pa­vyks­ta. „Yra ir va­di­na­mų­jų pil­kų­jų zo­ nų, ku­r ios ne­pa­ten­ka į ka­m e­ rų aki­ra­tį. Tai mo­men­tas, kai ba­ ga­ž as pa­k rau­n a­m as į lėk­t u­v ą. Čia ne­sto­vi po­li­ci­nin­kas. Va­gys­ tės šio­je vie­to­je įma­no­mos, nors pa­kro­vi­mo pro­ce­sas vyks­ta la­bai spar­čiai. Kar­tais pa­tik­ri­na­me nuo or­lai­vio atei­nan­čius dar­buo­to­jus. Prieš ku­rį lai­ką nu­sta­tė­me va­gys­ tės at­ve­jį ir tą dar­buo­to­ją per­da­ vė­me po­li­ci­jai“, – pa­sa­ko­jo Kau­ no oro uos­to va­do­vas. Bai­sė­jo­si bend­ra­dar­biais

A.Šliu­pas sa­kė, kad vi­suo­se kraš­ tuo­se ke­liau­jant pa­ta­ria­ma lai­ky­ ti ver­tin­gus daik­tus prie sa­vęs ir neiš­leis­ti jų iš aki­ra­čio. Vie­no Lie­tu­vos oro uos­to ba­ga­ žo tar­ny­bo­je ke­le­tą mė­ne­sių dir­ bęs kau­nie­tis (vy­ras ne­no­rė­jo, kad bū­tų mi­ni­mas jo var­das ir pa­var­ dė) pa­sa­ko­jo bu­vęs pri­blokš­tas už ba­ga­žą at­sa­kin­gų žmo­nių po­žiū­

i­kia įam­žin­ti Uk­rai­nos par­ti­za­ną! ar­ti­ma– kaip ir lie­tu­vius, taip ir uk­rai­nie­čius nai­ki­no Sta­li­nas. Jis – Uk­rai­nos pa­trio­tas, ko­vo­jo už lais­vę“, – pa­klaus­tas, kuo šis žmo­ gus nu­si­pel­nė Lie­tu­vai, abst­rak­čiai kal­bė­jo S.Buš­ke­vi­čius. Pak­laus­tas, ar tai pa­kan­ka­ma prie­žas­tis švais­ty­ti biu­dže­to pi­ ni­gus, S.Buš­ke­vi­čius už­tik­ri­no, kad J.Ko­no­va­le­cas – tik­rai svar­bus Lie­tu­vai as­muo: „Len­ta rei­ka­lin­ga. Nė­ra na­mo, kur jis lan­kė­si, bet gal dar jį at­ras.“

Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius:

Len­ta rei­ka­lin­ga. Nė­ra na­mo, kur jis lan­kė­si, bet gal dar jį at­ras. ja, kur jis lan­kė­si Kau­ne, vi­ce­me­ ras ne­ži­no. „Yra li­kę la­bai daug ry­šių su Lie­ tu­va – jis tu­rė­jo Lie­tu­vos pi­lie­ty­ bę, lie­tu­viai rė­mė Uk­rai­nos žval­ gy­bą, jų ko­vą. Mums pa­žįs­ta­ma,

Per dve­jus me­tus – 14 len­tų

At­mi­ni­mų len­tų są­ra­še J.Ko­no­ va­le­co pa­var­dė ly­giuo­ja­si su Ka­ ziu Bin­kiu, Jur­giu Dob­ke­vi­čiu­ mi, Au­gus­ti­nu Vol­de­ma­ru. Jie bus įam­žin­ti at­mi­ni­mo len­to­mis ki­tais me­tais. At­mi­ni­mo len­ta bus pa­ gerb­tas ir 1919-ai­siais vy­kęs Lie­ tu­vos Vy­riau­sy­bės per­si­kraus­ty­ mas į Kau­ną. 2010–2011 m. sa­vi­val­dy­bės lė­šo­ mis spė­ta pa­ga­min­ti 14 at­mi­ni­mo len­tų. Są­ma­ta – 36,4 tūkst. li­tų.

Per šiuos ir ki­tus me­tus Kau­ne bus įreng­ta dar 14 at­mi­ni­mo len­ tų. Vie­nai at­mi­ni­mo len­tai pa­ga­ min­ti sa­vi­val­dy­bė ski­ria ne dau­ giau kaip 2,6 tūkst. li­tų. Ket­ve­rių me­tų at­mi­ni­mo len­tų są­ma­ta – be­veik 74 tūkst. li­tų. Sa­vi­val­dy­bės aiš­ki­na­ma­ja­me raš­ te ar­gu­men­tuo­ja­ma, kad to­kiu sa­vo spren­di­mu sa­vi­val­dy­bė ro­do dė­me­sį is­to­ri­jai ir pa­gar­bą Kau­nui bei Lie­ tu­vai nu­si­pel­niu­siems žmo­nėms. Rū­pi­nan­tis uk­rai­nie­čio J.Ko­no­ va­le­co įam­ži­ni­mu, pi­ni­gų neat­ si­ra­do Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ ver­si­te­to Le­to­ni­kos cent­ro va­do­vo pro­f. dr. Al­vy­ do Bun­kaus pra­šy­mui at­kur­ti dar tar­ pu­ka­riu Lat­vi­ jos stu­den­tų do­v a­n o­t ą bron­ z i ­n ę

len­tą, ku­ri puo­šė uni­ver­si­te­ to au­lą. Ar­gu­men­tuo­ta, kad len­tų įren­gi­mo pa­sta­tų vi­du­je ne­reg­la­men­ tuo­ja At­m i­n i­m o len­tų įren­gi­mo nuo­sta­tos.

Komentaras Ind­rė Ksen­zo­vai­tė

Eu­ro­pos var­to­to­jų cent­ro at­sto­vė

G

e­r iau­sia už­k irs­t i ke­l ią va­ gys­tei nuo pat pra­džių. Ne­ rei­kė­tų ma­ny­ti, kad va­gys­ tės vi­sa­da iš­veng­si­te. Tai daž­na pro­ble­ma oro uos­tuo­se, nors avia­li­ni­jos ir tei­gia, kad to­kie at­ve­jai ga­ na re­ti. Jei no­ri­te ke­liau­da­mi pa­siim­ti ver­tin­g ų daik­tų, pa­tar­ti­na juos su­dė­ ti į ran­ki­nio ba­ga­žo la­ga­mi­ną. Kai ba­ ga­že esan­čių daik­tų ver­tė yra ypač di­ de­lė, ga­li­ma dar vie­na išei­tis – ba­ga­žo drau­di­mas. Va­gys­tės at­ve­ju jums pri­ klau­sy­tų ir drau­di­mo iš­mo­ka už din­ gu­sius daik­tus. Re­g ist­ruo­ta­me ba­ga­že ne­tu­rė­tų bū­t i ve­ža­mi dūž­tan­tys, grei­tai gen­dan­tys daik­tai. Dėl pra­ra­di­mo ar su­ga­di­ni­mo ti­k i­my­bės ne­pa­tar­t i­na vež­t i pi­n i­g ų, rak­tų, taip pat vais­tų, me­di­ci­ni­nių do­ ku­men­tų, aki­nių, fo­toa­pa­ra­tų, vaiz­do ka­me­rų ir ki­tų ver­tin­g ų elekt­ro­ni­kos ar tech­n i­kos prie­tai­sų bei jų prie­dų, taip pat ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių, tau­rių­jų me­ta­lų, mu­zi­kos inst­ru­men­tų, ver­ty­ bi­nių po­pie­rių, ver­tin­gų me­no ar dai­ lės kū­ri­nių, vers­lo do­ku­men­tų, pa­sų ar ki­tų as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­ tų. Atk­rei­pia­me dė­me­sį, kad avia­kom­ pa­ni­jos at­sa­ko­my­bės ri­ba ba­ga­žo din­ gi­mo ar su­ga­di­ni­mo at­ve­ju ne­vir­ši­ja 1 131 spe­cia­lių­jų sko­li­ni­mo­si tei­sių (apie 1 320 eu­rų).

rio į sa­vo pa­rei­gas. „Krep­šiai ir la­ ga­mi­nai bu­vo spe­cia­liai mė­to­mi ir tran­ko­mi ti­kin­tis, kad jie su­plyš ir bus ga­li­ma pa­si­knis­ti po daik­tus. Kai ku­rie dar­buo­to­jai iš to tu­rė­jo nuo­la­ti­nių pa­ja­mų“, – atvirai pa­ sa­ko­jo buvęs bagažo tarnybos dar­ buotojas. Jis, nebepanoręs daugiau kęsti pri­bloš­kia­mos sa­vi­ va­lės, sa­vo no­ru išė­jo iš ke­lei­vių daik­tais ne­va be­s i­r ū­p i­ nan­č ios tar­ ny­bos.


4

ketvirtADIENIS, sausio 26, 2012

miestas

Garsios me­di­kų ko­rup­ci­jos by­los Ki­ta­me teis­mo po­ sė­dy­je pa­grin­di­niai gar­sios me­di­kų ko­ rup­ci­jos by­los vei­ kė­jai Vir­gi­li­jus Šiau­ di­kis ir Vir­gi­ni­ja Ke­ rie­nė iť­girs, ko­kias baus­mes jiems siō­lo pro­ku­ro­rai. Šioms by­loms nag­ ri­nė­ti pri­rei­kė ko­ne me­tų.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

„„Ne­do­mi­no: V.Šiau­di­kio ne­do­mi­no, ko­kio­mis lė­ťo­mis bu­vo ap­mo­kė­ta

„„Mė­ga­vo­si: V.Ke­rie­nė Şi­no­jo, kas mo­ka uŞ ke­lio­nes į Ar­gen­ti­ną ir In­di­ją,

kĹł di­rek­to­rÄ—s eko­no­mi­kai V.Ke­rie­ nÄ—s, bend­ro­vÄ—s „Kau­no do­no­rys­tÄ—s cent­ras“ va­do­vo Ar­tō­ro Jo­no Vens­ laus­ko ir pa­va­duo­to­jo Rim­gau­do Ĺ e­pe­Ä?io bau­dĹžia­mą­jÄ… by­lÄ….

ti ar­gu­men­tų, po po­ros su­si­ti­ki­ mų teis­mas tu­rė­tų pa­skelb­ti ver­ dik­tą. Pas­ku­ti­nia­ja­me po­sė­dy­je prieť bai­gia­mą­sias kal­bas pro­ku­ro­ras pa­

jo ťei­mos ke­lio­nė į Ar­gen­ti­ną.

Ar­tė­ja fi­na­las

Kau­no apy­lin­kės teis­mas bai­ gia nag­ri­nė­ti ko­rup­ci­ja kal­ti­na­mų nuo pa­rei­gų nu­ťa­lin­to Kau­no te­ri­ to­ri­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­riaus V.Šiau­di­kio, bu­vu­sios Kau­no kli­ni­

Ki­ta­me teis­mo po­sė­dy­je nu­ma­ ty­tos bai­gia­mo­sios kal­bos. Kal­ti­ na­mie­ji iť­girs, ko­kios jiem siō­lo­ mos baus­mÄ—s. Jei ad­vo­ka­tai neat­ras nau­jĹł teis­mÄ… ga­lin­Ä?iĹł su­do­min­

bet ne­va ne­si­gi­li­no uŞ ką. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

tiks­li­no kal­ti­ni­mus pa­grin­di­niams ĹĄios ko­rup­ci­jos by­los vei­kė­jams. Ky­ťio da­vi­mu kal­ti­na­mi bend­ro­ vÄ—s „Krau­jo do­no­rys­tÄ—s cent­ro“ at­ sto­vai A.J.Vens­laus­kas ir R.Ĺ e­pe­tys

PelnÄ… AB „Kauno energija“ planuoja panaudoti biokuro projektams plÄ—toti net 9,74 km ĹĄilumos tiekimo tinklĹł. Gautos paramos bendra suma buvo pati didĹžiausia, lyginant su kitomis ĹĄilumos tiekimo ÄŻmonÄ—mis ĹĄalyje. PelnÄ… panaudos biokuro projektams

Pasak p. R.Bako, gautÄ… pelnÄ… bendrovÄ— planuoja panaudoti iĹĄskirtinai biokuro deginimo ÄŻrenginiĹł statybos projektams vykdyti. Diegti biokuro ÄŻrenginius reikalauja tiek ES direktyvos, tiek ir NacionalinÄ— atsinaujinanÄ?iĹł energetikos iĹĄtekliĹł strategija, kuriose sakoma, kad Lietuva energijos, pagamintos ď ŽTikslas: cVR[Ă–VOV\Xb_\]_\WRXaĂş[bZNa\ZNĂ&#x;TfcR[QV[aV=Ra_NVĂ­[Ăş iĹĄ atsinaujinanÄ?iĹł iĹĄtekliĹł, dalÄŻ suRYRXa_V[Ă›WR vartotoje energijoje iki 2020 m. turi padidinti iki 23 proc. Ĺ iĹł planĹł Per praÄ—jusius 2011 m. AB „Kauno da, kuriÄ… bendrovÄ—s naudai priteisÄ— vykdymas numatytas ir AB „Kauenergija“, neaudituotais duome- teismas uĹž jos investiciniĹł ÄŻsiparei- no energija“ plÄ—tojimo strategijoje, nimis, uĹždirbo 13,6 mln. litĹł gry- gojimĹł nevykdymÄ…, – aiĹĄkino ben- taip pat to reikalauja ir ekonominis nojo pelno. Tai sudaro 4,41 proc. drovÄ—s generalinis direktorius. kontekstas, kuriame smarkiai iĹĄaunuo metinÄ—s bendrovÄ—s apyvarPagerinus bendrovÄ—s finansi- gusi dujĹł kaina verÄ?ia ieĹĄkoti dujitos. GautÄ… pelnÄ… bendrovÄ— planuo- nÄ™ padÄ—tÄŻ, nuo 2009 m. kryptin- niĹł kuro alternatyvĹł. ja panaudoti biokuro projektams gai didĹžiausias dÄ—mesys buvo skiĹ iuo tikslu bendrovÄ— jau 2011 m. ÄŻgyvendinti. riamas ĹĄilumos tiekimo tinklams geguŞės mÄ—nesÄŻ buvo parengusi ir atnaujinti. Pagal dar 2009 m. pa- lapkritÄŻ pateikÄ— 3 paraiĹĄkas LiePelnas buvo gautas per 2011 m. skelbtÄ… kvietimÄ… Europos SÄ…jun- tuvos verslo paramos agentĹŤrai, nuosekliai vykdant bendrovÄ—s stra- gos paramai gauti bendrovÄ— pateikÄ— siekdama gauti Europos SÄ…jungos tegijÄ… maĹžinti sÄ…naudas, pritraukti 5 paraiĹĄkas tinklams modernizuo- struktĹŤriniĹł fondĹł paramÄ… biokuro europinÄ™ paramÄ…, maĹžinti ĹĄilumos ti, o pagal antrÄ…jÄŻ kvietimÄ…, skelb- kogeneracinÄ—ms jÄ—gainÄ—ms statytiekimo nuostolius siekiant mak- tÄ… 2010 m. – 4 paraiĹĄkas. Pagal ti „Inkaro“ ir NoreikiĹĄkiĹł katilinÄ—simalaus veiklos efektyvumo re- pirmojo kvietimo paraiĹĄkas bu- se bei PetraĹĄiĹŤnĹł elektrinÄ—je. Pagal zultato, - sakÄ— bendrovÄ—s genera- vo gauta 16 mln. litĹł ES paramos, ĹĄias paraiĹĄkas tikimasi gauti 17,74 linis direktorius Rimantas Bakas. pagal antrojo – 5,8 mln. Ĺ i parama mln. litĹł negrÄ…Ĺžintinos paramos. – Gautas pelnas nereiĹĄkia, kad kaip leido sutaupyti atitinkamÄ… paÄ?ios Taip pat, 2011 m. lapkriÄ?io mÄ—nesÄŻ nors nepagrÄŻstai buvo padidintos bendrovÄ—s pinigĹł sumÄ…. Visa pa- buvo pateiktos 2 paraiĹĄkos Lietuvos ĹĄilumos kainos. Bene pusÄ™ pelno (6 rama panaudota ĹĄilumos tiekimo aplinkos apsaugos investicijĹł fonmln. litĹł) sudarÄ— iĹĄ UAB Kauno ter- tinklams atnaujinti. 2011 m. bu- dui dÄ—l NoreikiĹĄkiĹł ir EĹžerÄ—lio katimoďŹ kacijos elektrinÄ—s gauta bau- vo atnaujintas rekordinis kiekis – liniĹł rekonstrukcijĹł, ÄŻrengiant bio-

kuru kĹŤrenamus vandens ĹĄildymo katilus. Pagal ĹĄias paraiĹĄkas tikimas gauti 4,7 mln. litĹł paramos. BiokurÄ… naudojanÄ?iĹł termoďŹ kaciniĹł elektriniĹł statybos projektus AB „Kauno energija“ inicijavo atsiĹžvelgdama ÄŻ palyginti aukĹĄtÄ… ĹĄilumos energijos pirkimo iĹĄ UAB Kauno termoďŹ kacijos elektrinÄ—s kainÄ… bei siekdama prisidÄ—ti prie Lietuvos tarptautiniĹł ÄŻsipareigojimĹł didinti atsinaujinanÄ?iĹł energijos iĹĄtekliĹł panaudojimÄ… energijos gamyboje, maĹžinti Lietuvos priklausomybÄ™ nuo importuojamo iĹĄkastinio kuro ir apsirĹŤpinti ĹĄilumos energija konkurencinga kaina. Planavimas didĹžiausiÄ… dÄ—mesÄŻ skirti gamybos plÄ—tojimui panaudojant biokurÄ… ir ĹĄilumos kainos maĹžinimÄ… per gamybos sÄ…naudĹł maĹžinimÄ… yra akivaizdĹžiai matomas bendrovÄ—s 2012-2015 m. investiciniame plane. MinÄ—tas investicinis planas yra patvirtintas Kauno miesto taryboje bei VKEKK. Plane numatoma vykdyti biomasÄ—s deginimo katilo iki 44 MW ĹĄiluminÄ—s galios su garo turbina (16 MW) ÄŻdiegimo ir projektavimo darbus PetraĹĄiĹŤnĹł elektrinÄ—je. Taip pat planuojama toliau nuosekliai investuoti lÄ—ĹĄas ÄŻ ĹĄilumos tiekimo tinklĹł atnaujinimÄ… ir modernizavimÄ…. Skatins konkurencijÄ… gamybos sektoriuje

Taip pat 2011 m. bendrovÄ— inicijavo ir Lietuvoje analogĹł neturinÄ?io Prisijungimo prie ĹĄilumos tiekimo tinklo reglamento („Grid-Code“) sukĹŤrimÄ…. Ĺ is dokumentas regla-

mentuotĹł visĹł potencialiĹł nepriklausomĹł ĹĄilumos gamintojĹł prisijungimÄ… prie centralizuoto ĹĄilumos tiekimo tinklo, nustatytĹł visiems vienodas sÄ…lygas. Yra gautos paraiĹĄkos iĹĄ 10 nepriklausomĹł ĹĄilumos gamintojĹł, kurie ketina savo lÄ—ĹĄomis ÄŻrengti ĹĄilumos gamybos ÄŻrenginiĹł, kuriĹł bendra galia sudarytĹł iki 260 MW. NepriklausomĹł gamintojĹł atsiradimas didins konkurencijÄ… ĹĄilumos gamybos sektoriuje, sukurs prielaidas kainai maĹžinti. Kadangi numatoma ĹĄilumos pasiĹŤla Ĺžada bene keletÄ… kartĹł virĹĄyti paklausÄ…, dokumentas reglamentuotĹł, kiek, kokiomis sÄ…lygomis ir iĹĄ kurio gamintojo AB „Kauno energija“ pirktĹł ĹĄilumÄ… bei kaip techniĹĄkai ÄŻgyvendinti patÄŻ prisijungimo procesÄ… ir dispeÄ?erinÄŻ ĹĄilumos tiekimo proceso valdymÄ…. Jei visi ĹĄie inicijuojami projektai ir iniciatyvos bĹŤtĹł ÄŻgyvendintos, jei Kaune ĹĄilumai gaminti bĹŤtĹł pradÄ—tas naudoti biokuras, apie 14 proc. galÄ—tĹł sumaŞėti pastovioji ĹĄilumos kainos dedamoji, o galutinÄ— vartotojams tiekiamos ĹĄilumos kaina galÄ—tĹł sumaŞėti iki 20 proc. AtsirastĹł konkurencija ĹĄilumos gamybos sektoriuje, kuri taip pat skatintĹł kainĹł maŞėjimÄ…, be to sumaŞėtĹł priklausomybÄ— nuo vienos kuro rĹŤĹĄies. Ĺ iuo metu vykdomi minÄ—tĹł projektĹł ÄŻgyvendinimo paruoĹĄiamieji darbai ir laukiama Lietuvos verslo paramos agentĹŤros ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijĹł fondo sprendimĹł dÄ—l paramos skyrimo. UĹžs. 904649


5

ketvirtADIENIS, sausio 26, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

s pa­baig­tu­vės tik iš­klau­sė tei­sia­mų­jų suo­lo ko­le­ gų paaiš­ki­ni­mus.

ža­dė­jo­me ne­bend­rau­ti“, – aiš­ki­no V.Šiau­di­kis.

Pa­ke­lia­vo su šei­mo­mis

In­te­re­sų konf­lik­to neįž­vel­gia

Va­kar V.Šiau­di­kis ir V.Ke­rie­nė dar kar­tą klo­jo teis­mui apie ke­lio­nes į Ar­gen­ti­ną, In­di­ją. Abu kal­ti­na­mie­ ji į Ar­gen­ti­ną ke­lia­vo su šei­mo­mis. V.Šiau­di­kis tvir­ti­no ne­si­do­mė­jęs, ko­kio­mis lė­šo­mis V.Ke­rie­nė ap­ mo­kė­jo ke­lio­nės iš­lai­das. Kau­no te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų di­rek­to­rius ti­ki­no, esą apie tai, kad ke­lio­nės iš­lai­das ap­mo­kė­jo bend­ ro­vė „SK Im­pex Ser­vi­ce“, jis su­ži­ no­jo tik su­si­pa­žin­da­mas su iki­teis­ mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga.

Di­rek­to­rė ti­ki­no ne­si­do­mė­ju­si, ko­dėl bend­ro­vė to­kia dos­ni.

V.Šiau­di­kis lei­do su­pras­ti, kad su V.Ke­rie­nės šei­ma juos sie­ja ar­ti­ma drau­gys­tė, ta­čiau neuž­si­mi­nė, kad drau­gai bū­tų ap­ta­ri­nė­ję ke­lio­nės fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius. Ne­do­mi­no V.Šiau­di­kio lėk­tu­vo bi­lie­tų, vieš­ bu­čių kai­nos. Pa­sak V.Šiau­di­kio, jis į Ar­gen­ti­ ną ve­žė­si 8 tūkst. JAV do­le­rių. „Ti­ kiuo­si, kad ma­no šei­mos fi­nan­si­nį in­dė­lį daug­maž ati­ti­ko Ke­rų šei­ mos iš­lai­dos. Mes ne­ga­lė­jo­me ga­ lu­ti­nai ap­tar­ti, nes ty­rė­jams pa­si­

Ke­lio­nės į Ar­gen­t i­n ą or­ga­n i­za­ to­rė – bu­vu­si Kau­no kli­ni­kų di­ rek­to­r ė eko­n o­m i­kai V.Ke­r ie­n ė pa­tvir­t i­n o ži­n o­j u­s i, kas ap­m o­ka šios ke­lio­nės iš­lai­das. Ta­čiau di­ rek­to­rė ti­ki­no ne­si­do­mė­ju­si, ko­ dėl bend­ro­v ė to­k ia dos­n i. Ki­tos V.Ke­rie­nės ke­lio­nės – į In­di­ją iš­ lai­das ap­mo­kė­jo bend­ro­vė „Lit­di­ na­me­di­ka“. „Už ke­lio­nę į In­di­ją esu at­si­ skai­čiu­si 1500 eu­rų“, – mo­te­ris ne­nei­gė už ke­lio­nes ga­vu­si neat­ ly­gin­ti­nų pa­slau­gų. Teis­me ji tvir­ ti­no ne­su­ku­si gal­vos ir dėl šios ke­ lio­nės rė­mė­jų dos­nu­mo. Bu­vu­si Kau­no kli­ni­kų di­rek­ to­rė eko­n o­m i­kai ir Nuo­l a­t i­n ės pir­k i­m ų ko­m i­s i­j os pir­m i­n in­k ė V.Ke­r ie­n ė, vyk­d a­m a į ke­l io­n es ne už sa­vo pi­n i­g us, esą neį­ver­ ti­n o, kad iš­l ai­d as ap­m o­k ė­j u­s ios bend­ro­v ės da­ly­va­vo Kau­n o kli­ ni­k ų skelb­t uo­s e vie­š uo­s iuo­s e pir­k i­m uo­se. Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, vie­ nos bend­ro­v ės lai­m ė­t ų kon­k ur­ sų su­ma vir­ši­ja 1 mln. li­tų, ki­tos ar­tė­ja prie 3 mln. li­tų. V.Ke­rie­nė ir šioms są­sa­joms su vie­š ai­s iais pir­k i­m ais tu­r ė­jo sa­vo mo­ty­v ą – esą nuo­l a­t i­n ė pir­k i­m ų ko­m i­s i­ ja ne­tu­ri nie­ko bend­ra su vie­šai­ siais pir­ki­mais, to­dėl ji, bū­da­ma pir­m i­n in­k ė, ne­ga­l ė­jo da­ry­t i jo­ kios įta­kos.

STT įta­ri­mai – že­mėt­var­ki­nin­kei Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­rei­gū­nai su­lai­kė Kau­no že­mėt­ var­kos sky­riaus pro­jek­tų gru­pės va­do­vę Lai­mą Un­gu­rai­tie­nę.

„„Šešėlis: STT įtaria žemėtvarki­

ninkę pikt­nau­džia­vi­mu ir pre­ky­ bos po­vei­kiu.

Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

Že­mėt­var­ki­nin­kei pa­reikš­ti įta­ri­ mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo ir pre­ky­ bos po­vei­kiu. STT įta­r ia, kad ji, siek­d a­m a tur­ti­nės nau­dos, už at­lik­tus dar­ bus iš vie­nos mo­ters paė­mė di­ des­n ę pi­n i­g ų su­m ą, nei nu­ro­d ė su­tar­ty­je. Taip pat įta­ria­ma, kad ši vals­ ty­bės tar­nau­to­ja, pa­si­nau­do­da­ ma sa­vo pa­žin­ti­mis su Na­cio­na­ li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Kau­no ra­jo­no Že­mėt­var­kos sky­riaus dar­buo­to­ jais, vie­nai pi­lie­tei už ky­šį pa­ža­ dė­jo grei­čiau at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses į iki na­cio­na­li­za­ci­jos tu­rė­ tą že­mę. Vals­t y­b ės įmo­n ės Vals­t y­b ės že­m ės fon­d o Kau­n o že­m ėt­var­ kos sky­r iaus vir­š i­n in­k as Vla­ dis­l o­v as Kud­r ia­c o­v as ti­k i­n o, kad iki šios die­n os Kau­n o, Kai­ šia­d o­r ių ir Jo­n a­vos gru­p ių va­ do­v ė L.Un­g u­rai­t ie­n ė dir­b o be prie­kaiš­t ų. Vir­ši­nin­kas ne­slė­pė, kad jam ne­ma­lo­ni te­ma apie STT at­lie­ ka­mą ty­ri­mą. „Bai­ki­me šią te­mą. Klaus­ki­te jų“, – nu­kir­to V.Kud­ ria­co­vas. Di­rek­to­rius ne­ga­lė­jo tiks­liai pa­ sa­ky­ti, kiek me­tų L.Un­gu­rai­tie­nė dir­ba Že­mėt­var­kos sky­riu­je. „Gal 10, gal 15. Kad­rų sky­rius yra Vil­ niu­je. Aš ne­ži­nau“, – svars­tė di­ rek­to­rius.

Ho­bis – gra­si­nti tei­sė­jams Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Kau­no apy­gar­dos teis­mas at­ver­tė 15 kar­tą tei­sia­mo aš­tuo­nio­lik­me­ čio klai­pė­die­čio by­lą. Sep­ty­nias kla­ses te­bai­gęs vai­ki­nas vėl įkliu­ vo už gra­si­ni­mus tei­sė­jams, jų plū­ di­mą ir įžei­di­nė­ji­mus.

Už gra­si­ni­mus su­si­do­ro­ti su tri­mis Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ jais ir jų ar­ti­mai­siais Al­gir­das Kar­ čiaus­kas Kau­no apy­gar­dos teis­me tei­sia­mas jau ant­rą kar­tą. Per­nai už va­gys­tes ir plė­ši­mus pen­ke­riems me­tams ir 10 mė­ne­sių ne­lais­vės nu­teis­tas A.Kar­čiaus­kas pa­pra­šė ma­lo­nės, bet Klai­pė­dos tei­sė­jų ko­le­gi­ja nuo­spren­džio ne­ suš­vel­ni­no. To­dėl nu­teis­ta­sis tei­ sė­jams ir pro­ku­ro­rei pa­siun­tė po­ rą gra­si­na­mų laiš­kų. Ma­ža to, aš­tuo­nio­lik­me­tis pa­rei­ ka­la­vo į nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ves­ ti 50 tūkst. li­tų. Sąs­kai­tos nu­me­ ris bu­vo iš­gal­vo­tas, A.Kar­čiaus­kas die­va­go­jo­si tik pa­juo­ka­vęs, ta­čiau

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­de­ monst­ra­vo, kad su gra­si­ni­mais tei­sė­jams be­si­svai­dan­čiais as­me­ ni­mis ne­si­ter­lios. Lapk­ri­tį tei­sė­ jas nu­spren­dė, kad už klai­pė­die­čių ko­le­gų te­ro­ri­za­vi­mą vai­ki­nas nu­si­ pel­nė pus­ket­vir­tų me­tų ne­lais­vės. Ši baus­mė su­bend­rin­ta su anks­ čiau pa­skir­ta pen­ke­rių me­tų ir 10 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­me. Ver­dik­tas – sep­ty­ne­ri me­tai ne­ lais­vės. Va­kar Kau­no apy­gar­dos teis­me pro­ku­ro­ras pa­pra­šė šią su­bend­ rin­tą baus­mę pra­tęs­ti iki aš­tuo­ ne­rių su pu­se me­tų, nes tuo me­ tu, kai jau bu­vo pra­dė­tas ty­ri­mas dėl gra­si­ni­mų tei­sė­jams ir pro­ku­ ro­rei, A.Kar­čiaus­kas iš Kau­no ne­ pil­na­me­čių tar­dy­mo izo­lia­to­riauspa­tai­sos na­mų Klai­pė­dos tei­sė­jams pa­siun­tė dar vie­ną laiš­ką. Žert­vo­mis ir stip­res­niais žo­ džiais tei­sė­jus iš­va­di­nęs jau­nuo­ lis už tai, kad ne­si­kė­sin­tų į jų gy­ vy­bę ir tur­tą, pa­rei­ka­la­vo per­ves­ti 20 tūkst. eu­rų. Sąs­kai­tos nu­me­rio A.Kar­čiaus­kas ne­nu­ro­dė. Be­je, jis

„„Ter­mi­nas: jau ket­ve­rius me­tus

die­nas ne­lais­vė­je lei­džian­čiam A.Kar­čiaus­kui lais­vė ga­li ge­ro­ kai nu­tol­ti. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

są­skai­tos nė ne­tu­ri. „Tai ir sa­kau, kad tik pa­juo­kau­ti ir pa­gąs­din­ ti no­rė­jau“, – teis­mui aiš­ki­no tei­ sia­ma­sis. Teis­mo sa­lė­je jis ne kar­tą ne­su­ge­bė­jo nu­slėp­ti šyp­se­nos, tad pro­ku­ro­rui ki­lo įta­ri­mų, kad gra­ si­na­mų laiš­kų ra­šy­mas ta­po jo ho­ biu. Teis­mo ver­dik­tą A.Kar­čiaus­ kas iš­girs ki­tą mė­ne­sį.


6

Ketvirtadienis, sausio 26, 2012

Nuomonės

Dar­bas prievarta ar emig­ra­ci­ja?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Š

ian­dien – XXI a., Lie­tu­va – lais­va ir ne­prik­lau­so­ma res­ pub­li­ka, vi­sa­tei­sė ES na­rė, ak­re­di­ta­vu­si Eu­ro­pos Bend­ri­ jo­je ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, nu­ta­ri­ mus, kon­ven­ci­jas, dek­la­ra­ci­jas ir ki­ tus žmo­gaus lais­vę, tei­ses, pa­rei­gas ir prie­vo­les reg­la­men­tuo­jan­čius tei­ sės ak­tus. Vis dėl­to mū­sų ša­lies Vy­ riau­sy­bė pa­no­ro strei­kuo­jan­tį svei­ka­ tos ap­sau­gos sis­te­mos me­cha­niz­mą re­pa­ruo­ti so­vie­ti­nė­je san­tvar­ko­ je ga­lio­ju­siu įsta­ty­mu – pri­vers­ti­niu įdar­bi­ni­mu. Re­zul­ta­tas – Vy­riau­sy­ bės nu­ta­ri­mas dėl įsta­ty­mo „Dėl gy­ dy­to­jų ren­gi­mo“ pa­kei­ti­mo. Val­džia už­si­mo­jo di­din­ti jau­ nų me­di­ci­nos spe­cia­lis­tų gre­tas ša­ lies pe­ri­fe­ri­jo­je ir ma­žin­ti gy­dy­to­jų emig­ra­ci­ją, me­di­kų aki­mis žiū­rint, ne­ra­cio­na­liu ir ne­tei­sė­tu ke­liu – le­ ga­li­zuo­da­ma pri­vers­ti­nį jau­nų gy­dy­ to­jų į(si)dar­bi­ni­mą. Mi­nė­to įsta­ty­mo 13 punk­tą šian­dien siū­lo­ma keis­ti ir iš­dės­ty­ti taip: „... Švie­ti­mo ir moks­ lo mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, į ku­rias stu­di­ jų pro­gra­mas as­me­nims sto­jant yra nu­ma­to­ma pa­rei­ga bai­gus stu­di­jas ir ga­vus re­zi­den­tū­ros pa­žy­mė­ji­mą įsi­ dar­bin­ti ne trum­piau kaip tre­jiems me­tams Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­ te­ri­jos siū­lo­mo­je vie­to­je. <...> Šių re­ zi­den­tū­ros vie­tų skai­čius tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 25 pro­c. vi­sų tais me­ tais siū­lo­mų re­zi­den­tū­rų skai­čiaus.“ Lie­tu­vos me­di­ci­nos stu­den­tų bend­ruo­me­nė džiau­gia­si, kad bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į jau­nų me­di­ci­nos spe­cia­lis­tų dar­bo ga­li­my­bes ir ap­lin­ ką mū­sų ša­ly­je, ta­čiau vi­suo­me­nei ir mi­nis­te­ri­joms, pa­tei­ku­sioms mi­nė­ tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, už­duo­da klau­ si­mą: „Ar pri­vers­ti­nio į(si)dar­bi­ni­ mo tre­jiems me­tams prie­vo­lė iš­spręs vie­ną di­džiau­sių ša­lies svei­ka­tos ap­ sau­gos sis­te­mos spra­gų?“ Tam, kad me­di­ci­nos uni­ver­si­te­ to ab­sol­ven­tas Lie­tu­vo­je, o ir vi­so­ je Eu­ro­po­je, ga­lė­tų vers­tis vi­sa­ver­te me­di­ci­nos pra­kti­ka, rei­kia ma­žiau­siai de­vy­ne­rių me­tų stu­di­jų. Tam tik­ rų spe­cia­li­za­ci­jų me­di­kams stu­di­jų truk­mė yra ge­ro­kai di­des­nė ir sie­kia dvy­li­ka me­tų. Tai­gi, tam, kad pra­dė­ tum dirb­ti gy­dy­to­ju Lie­tu­vo­je, šian­ dien vi­du­ti­niš­kai rei­kia de­šimt me­tų. Ką mū­sų vals­ty­bės svei­ka­tos ap­sau­ gos sis­te­ma ga­li pa­siū­ly­ti po tiek tru­ ku­sių stu­di­jų? Ne ka­žin ką. 2000 li­tų mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą ir pa­ža­dus. Sup­ran­ta­me, kad mū­sų ša­lis ne­ tu­ri fi­nan­si­nių re­sur­sų pa­siū­ly­ti gy­ dy­to­jui at­ly­gi­ni­mą, ku­ris bū­tų toks pat, kaip iš­si­vys­čiu­sio­se ES vals­ty­ bė­se. Rea­guo­da­mi į pa­siū­ly­tą įsta­ ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą at­li­ko­me ty­ri­mą, rem­da­mie­si Lie­tu­vos sta­tis­ ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis ir tarp­tau­ti­nė­mis duo­me­nų ba­zė­mis. Paaiš­kė­jo, kad Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nis šei­mos gy­dy­to­jo at­ly­gi­ni­mas yra 1,7 kar­to di­des­nis už ša­lies vi­dur­kį. Tai nė­ra jau­no gy­dy­to­jo po tų de­šim­ties stu­di­jų me­tų at­ly­gi­ni­mo pa­ly­gi­ni­ mas. Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je vi­du­ti­ nė šei­mos gy­dy­to­jo al­ga yra 5 kar­tus

„Gel­bė­to­jų“ eros pa­bai­ga?

Stasys Gudavičius

I

š pa­sta­ro­jo lai­ko­tar­pio ne­for­ ma­l ių po­kal­bių su įvai­r iau­ siais po­li­ti­kais aki­vaiz­du, kad jie bai­mi­na­si, jog ir šių me­tų Sei­mo rin­k i­muo­se pa­si­kar­tos ta pa­ti is­to­ri­ja – lie­tu­vių rin­kė­jas ieš­ kos nau­jų „gel­bė­to­jų“, ak­ty­viai bal­ suos už juos. Tai esą nu­lems, kad ir atei­nan­tis Sei­mas ne­bus la­bai sta­bi­lus, ne­pri­si­dės prie „ly­ges­ nio ir tva­res­nio“ vals­ty­bės ju­dė­ji­ mo į prie­kį. Ar tik­rai to­kios bai­mės pa­grįs­tos? Ar tik­rai Lie­t u­vo­je ke­l ia gal­vas nau­ji po­li­ti­niai „gel­bė­to­jai“?

At­ro­do, kad 2012-ie­ji nu­trauks tą ne­lem­tą lie­tu­viš­ką po­li­ti­nių „gel­bė­to­jų“ paieš­kų tra­di­ci­ją. Šian­d ien, li­k us vos aš­t uo­n iems mė­ne­siams iki Sei­mo rin­k i­mų, neat­ro­do, kad at­si­ras­tų to­kia po­ ten­cia­liai stip­ri nau­ja po­li­ti­nė jė­ ga, ku­ri ga­li už­gož­ti va­di­na­mą­sias tra­di­ci­nes par­ti­jas, pe­rim­ti į sa­vo ran­kas val­džią atei­nan­tiems ket­ ve­riems me­tams. Pa­tir­tis ro­do, kad jau ne kar­tą ne­ ma­ža da­lis Lie­tu­vos rin­kė­jų blaš­ kė­si. Bo­dė­da­m ie­si tra­d i­ci­nė­m is kon­ser­va­ty­vias, so­cial­de­mok­ra­ ti­nes ar li­be­ra­l ias ver­ty­bes puo­ se­lė­jan­čio­mis par­ti­jo­mis jie nuo­ lat bal­suo­ja vis už ko­kį nors nau­ją po­li­ti­nį da­ri­nį, ti­kė­da­mie­si, kad jis „atė­jęs pa­da­rys tvar­ką“. Tie­sa, pa­skui nu­si­vi­lia tais „gel­bė­ to­jais“ ir per ki­tus rin­ki­mus vėl ieš­ ko nau­jų. 2000 m. ne­ma­žai bal­sų su­r in­ ko Ar­tū­ro Pau­laus­ko ir Ro­lan­do Pak­so „nau­jo­sios po­l i­t i­kos“ apo­ lo­ge­tai. Tik jo­kios „nau­jo­sios po­li­ ti­kos“ jie ne­pa­siū­lė. 2004 m. be­si­blaš­kan­tis Lie­tu­vos rin­kė­jas at­si­su­ko į tik ką gi­mu­sią Vik­to­ro Us­pas­ki­cho Dar­bo par­ti­ją. Ji ne tik pa­te­ko į tei­sė­sau­gos aki­ra­ tį dėl fi­nan­si­nių ma­chi­na­ci­jų, bet ir ka­den­ci­jos me­tu ski­lo pu­siau – tai to­li gra­žu ne­sta­bi­li­za­vo po­li­ti­ nės si­tua­ci­jos tų lai­kų Sei­me. Grei­ čiau at­virkš­čiai – des­ta­bi­li­za­vo.

2008-ai­siais dau­g y­b ė tūks­tan­ čių lie­t u­v ių stai­ga su­s i­ž a­vė­jo Arū­nu Va­l ins­k u ir jo „šo­kan­čiadai­nuo­jan­čia-juo­kau­jan­čia“, bet jo­kių ideo­lo­gi­nių nuo­sta­tų ne­tu­ rin­čia Tau­tos pri­si­kė­l i­mo par­t i­ ja. Ir jos lau­kė ski­li­mas, ir jai te­ko pa­ra­gau­t i ne­skal­sios an­t i­rei­t in­ gų duo­nos. Štai ir 2012 m. Vėl bus ren­ka­mas nau­jas Sei­mas. Kas šį­kart pre­ten­ duo­ja į „gel­bė­to­jų“ vaid­me­nį? Da­l is da­bar­t i­n ių po­l i­t i­k ų bai­m i­ na­si, kad ne­ma­žai bal­sų ga­li nu­ grieb­t i pa­gar­sė­ju­sios Gar­l ia­vos is­to­r i­jos „he­ro­jaus“ ve­l io­nio Drą­ siaus Ke­d žio ša­l i­n in­k ų pa­rem­t i kan­di­da­tai. Gal ne­tgi ir jų su­bur­ ta par­ti­ja. Bet kol kas ne­ma­ty­ti jo­kių konk­ re­čių ju­de­sių, kad ta par­ti­ja gim­ tų. Be to, sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kad ji ar­ba D.Ke­džio ša­li­nin­kų pa­rem­ ti kan­di­da­tai ga­lė­tų su­rink­ti bent kiek pa­do­res­nį bal­sų krai­tį ir taip užim­t i ne­ma­ž ai vie­t ų bū­si­ma­ me Sei­me. La­bai jau daug blai­viai mąs­tan­čių Lie­tu­vos rin­kė­jų ma­to, kad „gar­lia­vi­nė is­to­ri­ja“ kur­pia­ma dirb­t i­nai, siu­va­ma blo­gai sle­pia­ mais bal­tais siū­lais. Ką tik at­si­kū­rę tau­ti­nin­kai ir­gi ne­ tu­ri di­des­nio rin­ki­mų po­ten­cia­lo. Pir­miau­sia – dėl ne­la­bai po­pu­lia­ rių Lie­tu­vo­je na­cio­na­lis­ti­nių pa­ žiū­r ų. Taip pat dėl cha­r iz­ma­t iš­ kų, ge­rai ma­to­mų ir gir­di­mų, po­ pu­lia­rių ly­de­rių trū­ku­mo. Iš Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės ži­no­ mu­mo nea­tim­si. Bet dar neaišku, ar jos par­ti­ja (jei­gu to­kia iš­vis at­si­ ras) ga­li su­lauk­ti mąs­tan­čio rin­kė­ jo bal­so. O mąs­tan­čių rin­kė­jų Lie­ tu­vo­je, re­gis, gau­sė­ja. Kiek di­des­n is ga­l i­mo ne­blo­go pa­si­ro­dy­mo rin­k i­muo­se po­ten­ cia­las pri­klau­sy­tų Ar­tū­ro Zuo­ko par­t i­jai „Taip“. Ta­čiau ar tas po­ ten­cia­las drie­kia­si už Vil­niaus ri­ bų? Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti kai­mo rin­ kė­ją, bal­suo­jan­tį už „abo­nen­ti­nę“, ne­sup­ra­si, li­be­ra­lią ar ne­li­be­ra­lią par­ti­ją. Tai, ko ge­ro, ir vi­si ga­li­mi pre­ten­ den­tai į nau­juo­sius „gel­bė­to­jus“. Ži­no­ma, iki rin­k i­mų lai­ko dar yra. Per jį dar ga­l i ne­t i­kė­tai at­si­ ras­t i nau­jas vi­suo­me­nę su­ža­vė­ sian­tis po­li­ti­nis da­ri­nys. Bet at­ro­do, kad 2012-ie­ji nu­trauks tą ne­lem­tą lie­t u­v iš­ką „gel­b ė­to­ jų“ paieš­kų tra­di­ci­ją ir Sei­mo rin­ ki­muo­se šį­kart ab­so­l iu­čią bal­sų dau­g u­mą su­r inks ne po­l i­t i­n iai nau­jo­kai, o tra­di­ci­nės, ideo­lo­g iš­ kai pa­kaus­ty­tos par­ti­jos, pa­si­ren­ gu­sios pa­gal sa­ve val­dy­ti ša­lį atei­ nan­čius ket­ve­rius me­tus.

informacija:

302 250

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Platinimo tarnyba: 302

jų tei­gi­mu, nea­dek­va­tų at­ly­gį siū­lan­čia Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos sis­ te­ma. Luko Miknevičiaus nuo­tr.

di­des­nė nei ša­lies at­ly­gi­ni­mų vi­dur­ kis. Pa­na­šūs skir­tu­mai vy­rau­ja ir ki­ to­se ES vals­ty­bė­se. Ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas: „Ar Lie­ tu­vo­je dir­ban­čių gy­dy­to­jų iš­si­la­vi­ni­ mas, kom­pe­ten­ci­ja, at­sa­ko­my­bės ri­ bos yra ma­žes­nės nei vi­so­je Eu­ro­pos Bend­ri­jo­je?“ At­sa­ky­mą tik­riau­siai pa­tei­kia mū­sų tau­tie­čiai gy­dy­to­jai, mig­ruo­jan­tys dirb­ti sve­tur. Kons­ti­tu­ci­jos 48 straips­nis tei­gia: „Kiek­vie­nas žmo­gus ga­li lais­vai pa­ si­rink­ti dar­bą bei vers­lą ir tu­ri tei­ sę tu­rė­ti tin­ka­mas, sau­gias ir svei­kas dar­bo są­ly­gas, gau­ti tei­sin­gą ap­mo­ kė­ji­mą už dar­bą ir so­cia­li­nę ap­sau­gą ne­dar­bo at­ve­ju.“ Kons­ti­tu­ci­jo­je pa­ brė­žia­ma – lais­vai pa­si­rink­ti ir gau­ti tei­sin­gą ap­mo­kė­ji­mą. Čia gal­būt ky­ la ki­tas klau­si­mas, o kas yra tei­sin­ gas ap­mo­kė­ji­mas gy­dy­to­jui? Ar toks, koks yra mo­ka­mas ki­to­se vals­ty­bė­ se, ar toks, ko­kį mū­sų val­džia ma­no esant tei­sin­gą?

ky­ti sau, ar tai, kiek šian­dien gau­na jau­nas me­di­ci­nos spe­cia­lis­tas, yra ta­ pa­tu tam, ką sa­ko mū­sų ša­lies Kons­ ti­tu­ci­ja ir AT išaiš­ki­ni­mas? Lie­tu­vos me­di­ci­nos stu­den­tų aso­ cia­ci­ja griež­tai ne­su­tin­ka su pa­reng­ tu sku­bo­tu nu­ta­ri­mo pro­jek­tu, ku­ris iš es­mės pa­keis bū­si­mų jau­nų gy­dy­ to­jų spe­cia­lis­tų, ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­ to­jų bei gy­dy­to­jų odon­to­lo­gų pa­dė­tį dar­bo rin­ko­je. Pir­miau­sia, šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­ mas skam­ba kaip po­ten­cia­lios dar­bo jė­gos iš­nau­do­ji­mas. Jis aki­vaiz­džiai pa­žei­džia tei­sę į lais­vą ga­li­my­bę įsi­ dar­bin­ti ES. Jis prieš­ta­rau­ja pa­grin­di­ nėms lais­vėms, nu­brėž­toms Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jo­je bei Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos 48 straips­ny­je (Pri­ver­ čia­ma­sis dar­bas yra drau­džia­mas). Užuot mez­gu­si konst­ruk­ty­vų dia­ lo­gą su ša­lies me­di­ci­nos dar­buo­to­ jų ir stu­den­tų bend­ruo­me­ne dėl at­ ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo (o tai, ma­no­me, yra pa­grin­di­nė su­si­da­ru­sios pro­ble­ mos va­ro­mo­ji jė­ga), Vy­riau­sy­bė pri­ si­mi­nė so­vie­ti­nių lai­kų san­tvar­ką ir ko­mu­nis­ti­nį dar­bo ap­lin­kos mo­de­ lį: „Iš kiek­vie­no pa­gal ga­li­my­bes ir kiek­vie­nam pa­gal po­rei­kį.“ Taip, jau­ no žmo­gaus ga­li­my­bės di­de­lės, tik ar tik­rai po­rei­kiai to­kie, ko­kius ban­do­ ma pri­mes­ti? Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad dau­ge­lis žmo­ nių ne­no­ri pa­lik­ti sa­vo tė­vy­nės, ku­ ri kiek­vie­nam yra ver­ty­bė. Siū­lo­me su­da­ry­ti to­kias dar­bo są­ly­gas, ku­ rios bū­tų kon­ku­ren­cin­gos tarp­tau­ti­ nei Eu­ro­pos Bend­ri­jos rin­kai ir kar­tu už dar­bą, rei­ka­lau­jan­tį ypa­tin­gos at­ sa­ko­my­bės ir ati­du­mo, tei­sin­gai at­ly­ gin­ti. Ne prie­var­ta, o dia­lo­gu ir bend­ rais spren­di­mais de­mok­ra­ti­nė­je XXI a. vals­ty­bė­je prii­ma­mi spren­di­mai duo­da ge­riau­sius re­zul­ta­tus.

Užuot mez­gu­si konst­ ruk­ty­vų dia­lo­gą su ša­lies me­di­ci­nos dar­ buo­to­jų ir stu­den­tų bend­ruo­me­ne dėl at­ ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo, Vy­riau­sy­bė pri­si­mi­nė so­vie­ti­nių lai­kų san­ tvar­ką. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (AT) Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2004 m. va­sa­rio 18 d. nu­ tar­ty­je tei­gia­ma, kad gy­dy­to­jas tu­ ri at­lik­ti sa­vo pa­rei­gą už­tik­rin­da­mas mak­si­ma­lų ati­du­mo, rū­pes­tin­gu­mo, at­sar­gu­mo ir kva­li­fi­kuo­tu­mo laips­ nį. Kiek­vie­nas pa­ban­dy­ki­me at­sa­

242

Prenumeratos skyrius: 302

Jus­tas Si­mo­na­vi­čius Lie­tu­vos me­di­ci­nos stu­den­tų aso­cia­ci­jos na­rys

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

MIESTO NAUJIENOS: Aušra Garnienė – Virginija Skučaitė – Arūnas Dambrauskas – Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Saulius Tvirbutas –

302 230

„„Pro­tes­tas: jau­nie­ji me­di­kai ne­su­tin­ka po stu­di­jų bū­ti prie­var­ta su­sie­ti su,

302 273 302 267 302 268 302 266 302 251 302 262 302 243

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis –

302 263 302 276

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 140.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

ketvirtADIENIS, sausio 26, 2012

lietuva Pra­šo ­ paaiš­ki­ni­mų

gaus pu­sę ­ pa­sko­los

išparduoda smulk­mę

So­cial­de­mok­ra­tai prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus ir ener­ge­ ti­kos mi­nist­ro Ar­vy­do Sek­mo­ ko pra­šo pa­siaiš­kin­ti dėl Lie­ tu­vos de­ry­bų su Ru­si­jos du­jų kon­cer­nu „Gazp­rom“. Par­la­ men­ta­rus do­mi­na de­ry­bų ei­ ga – ar bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė de­ry­boms dėl du­jų kai­ nų ir vamz­dy­nų at­sky­ri­mo.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­ta­rė su­teik­ti 1,4 mlrd. li­tų pa­sko­lą „Sod­rai“. Pas­ko­la su­tei­kia­ma iki 2021 m. ge­gu­žės 20 d. su 5,564 pro­c. me­ti­nė­mis pa­lū­ ka­no­mis. „Sod­ra“ sau­sio pra­ džio­je pa­pra­šė 2012 m. jai su­ teik­ti iki 3,51 mlrd. li­tų pa­sko­ lą, ta­čiau kol kas sko­linama tik pir­mam pus­me­čiui.

Vy­riau­sy­bė pa­ko­re­ga­vo pri­ va­ti­za­vi­mo ob­jek­tų są­ra­šą – jis pa­pil­dy­tas 87-iais smul­ kiais ob­jek­tais. 44 ob­jek­tai bu­vo iš­brauk­ti, nes da­lis jų bu­vo pri­va­ti­zuo­ta, da­lies par­ duo­ti ne­pa­vy­ko ir ne­pa­vyks, nes įmo­nės bank­ru­ta­vo, da­ lis ob­jek­tų rei­ka­lin­gi ki­toms reik­mėms ten­kin­ti.

Tei­si­nė pa­sa­ka be pa­bai­gos Jau dau­gy­bę me­tų Sei­mas dėl nuo­lat iš­ky­ lan­čių ne­su­ta­ri­mų ne­su­ge­ba priim­ti įsta­ ty­mo, nu­ma­tan­čio par­la­men­ta­rų pri­vi­le­ gi­jas ir veik­los ga­ran­ti­jas. Atrodo, ir da­bar­ ti­nės ka­den­ci­jos par­la­men­tas ne­sus­pės ir ne­su­ge­bės priim­ti tokio įsta­ty­mo.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Tu­ri pa­reng­ti iki ko­vo

Nau­jas par­la­men­ta­rų veik­lą reg­la­ men­tuo­jan­tis įsta­ty­mas tu­ri bū­ti pa­reng­tas iki ko­vo 1 d. Pro­jek­tą ruo­šia Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ ko kon­ser­va­to­riaus Sta­sio Šed­ba­ro va­do­vau­ja­ma sep­ty­nių skir­tin­goms frak­ci­joms pri­klau­san­čių par­la­men­ ta­rų dar­bo gru­pė. Va­kar ji su­ren­gė sa­vo po­sė­dį – ant­rą nuo praė­ju­sio lapk­ri­čio, kai bu­vo su­for­muo­ta. „Šį­kart ap­ta­rė­me kai ku­riuos klau­si­mus, su­si­ju­sius su par­la­men­ ta­rų au­to­mo­bi­liais, su gy­ve­na­mo­ sios vie­tos nuo­ma ir ki­tus. Bet dar ne­ma­žai dar­bo rei­kia at­lik­ti. Pa­ vyz­džiui, ne­priė­jo­me nei prie Sei­ mo na­rių ato­sto­gų reg­la­men­ta­vi­ mo, nei pa­dė­jė­jų skai­čiaus. Kol kas ga­lu­ti­nis įsta­ty­mo va­rian­tas nė­ra pa­reng­tas“, – aiš­ki­no dar­bo gru­ pės na­rys, Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­ dū­rų ko­mi­si­jos (SEPK) pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas. Ti­ki­si, kad priims pa­va­sa­rį

Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė sa­kė ti­kin­ti, kad nau­jas pro­jek­tas ne tik bus pa­teik­tas par­la­men­ta­ rams ko­vo 10-ąją pra­si­de­dan­čio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je, bet ir bus priim­ tas dar šios ka­den­ci­jos Sei­mo. To­ kiu at­ve­ju jis bū­tų tai­ko­mas jau nau­jam Sei­mui, ku­ris pra­dės dirb­ ti vė­ly­vą šių me­tų ru­de­nį. Bet A.Sa­la­ma­ki­nas nė­ra tik­ras, kad par­la­men­ta­rai bus nu­si­tei­kę svars­ty­ti ir priim­ti nau­ją įsta­ty­ mą: „Jis tik­rai bū­ti­nas, dėl to dar­bo gru­pė­je ne­ky­la abe­jo­nių. Bet kaip pa­skui bus el­gia­ma­si Sei­mo sa­lė­ je – nie­kas ne­ži­no. Ne­ma­žai par­ la­men­ta­rų ne­sle­pia sa­vo skep­tiš­ko nu­si­tei­ki­mo dėl šio pro­jek­to, to­dėl ar­ba bal­suo­ja prieš jį, ar­ba su­si­lai­ ko, kaip at­si­ti­ko praė­ju­sį ru­de­nį.“ Per­nai lapk­ri­čio vi­du­ry­je Sei­mas „pa­skan­di­no“ jų pri­vi­le­gi­joms grės­ mę kė­lu­sį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Par­la­ men­ta­rai at­me­tė vos pa­teik­tus gar­ sių Lie­tu­vos tei­si­nin­kų pa­reng­tus siū­ly­mus ne­be­leis­ti už par­la­men­ti­ nei veik­lai skir­tus vals­ty­bės pi­ni­gus nuo­mo­tis pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių ir

vė­liau jų pus­vel­čiu iš­pirk­ti, už­draus­ ti už biu­dže­to tūks­tan­čius nuo­mo­tis biu­rus iš sa­vo pa­žįs­ta­mų, pa­nai­kin­ti ne­mo­ka­mą gy­ve­ni­mą Vil­niaus cent­ re Sei­mo vieš­bu­ty­je. Dau­gu­ma Sei­mo na­rių tuo­met bal­suo­da­mi su­si­lai­kė ir taip ne­tie­ sio­giai ne­pri­tar­ė pa­reng­tam pro­ jek­tui. Bal­sa­vu­sių prieš ir su­si­lai­ kiu­sių par­la­men­ta­rų bu­vo iš įvai­rių val­dan­čių­jų ir opo­zi­ci­nių frak­ci­jų. Nė vie­na jų ne­bu­vo vie­nin­ga šiuo klau­si­mu. „Dau­gu­ma ko­le­gų tą įsta­ty­mą iš­kart tai­ko sau, nors dar ne­ži­no, ar šį ru­de­nį bus per­rink­ti į nau­ją Sei­mą. Taip ir muis­to­mės be ga­lo be kraš­to“, – ap­gai­les­ta­vo A.Sa­la­ ma­ki­nas.

Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas:

Dau­gu­ma ko­le­gų tą įsta­ty­mą iš­kart tai­ko sau, nors dar ne­ži­no, ar šį ru­de­nį bus per­ rink­ti į nau­ją Sei­mą. Vis­kas – į sta­tu­tą

Da­lis Sei­mo na­rių ma­no, kad ne­ rei­kia at­ski­ro įsta­ty­mo, reg­la­men­ tuo­jan­čio Sei­mo na­rių veik­lą. Esą pa­kak­tų ati­tin­ka­mų pa­tai­sų Sei­mo sta­tu­te. „Mes vi­sus klau­si­mus tu­ rė­tu­me spręs­ti sta­tu­te. Taip vi­sa­ da bu­vo ir taip tu­ri bū­ti, nes mū­sų pa­čių va­lia, kaip mes tu­ri­me reg­la­ men­tuo­ti sa­vo dar­bą“, – sa­kė kon­ ser­va­to­rius Ri­man­tas Da­gys. Atk­reip­tas dė­me­sys, kad sta­tu­to, skir­tin­gai nei bet ku­rio ki­to įsta­ ty­mo, ne­ga­li ve­tuo­ti pre­zi­den­tas. „Sei­mo na­rių dar­bo są­ly­gos yra Sei­ mo au­to­no­mi­nis ap­si­spren­di­mas, pre­zi­den­tas ne­ga­li dik­tuo­ti sa­vo va­lios šiuo klau­si­mu“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­ras Man­tas Va­raš­ka. „Bet Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas dar 2004 m. nu­sta­tė, kad tu­ri bū­ti at­ ski­ras to­kio po­bū­džio įsta­ty­mas, o ne ati­tin­ka­mi įra­šai sta­tu­te. Tuo tu­rė­tu­me va­do­vau­tis, ap­si­spręs­da­ mi dėl pro­jek­to“, – pa­brė­žė A.Sa­ la­ma­ki­nas.

„„Nek­lau­so: Č.Jur­šė­nas ir I.De­gu­tie­nė jau tu­rė­jo pa­varg­ti be­ra­gin­da­mi ko­le­gas pa­klau­sy­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­

mo išaiš­ki­ni­mo. De­ja, vi­sos kal­bos kol kas at­si­mu­ša į sie­ną. 

„Kons­ti­tu­ci­jo­je tie­sio­giai įra­šy­ ta, kad „Sei­mo na­rio pa­rei­gas, tei­ ses ir veik­los ga­ran­ti­jas nu­sta­to įsta­ty­mas“. Ar rei­kia dar aiš­kes­ nio įra­šo? Įs­ta­ty­mas yra bū­ti­nas“, – pri­dū­rė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Čes­lo­vas Jur­šė­nas. Pri­reiks daug lė­šų?

Ki­ta da­lis par­la­men­ta­rų įsi­ti­ki­nę, kad nau­jas įsta­ty­mas ga­li pa­rei­ka­ lau­ti ne­men­kų lė­šų. „Kaip su­pran­ tu, jo įgy­ven­di­ni­mas kai­nuos. Bet nė­ra jo­kių skai­čia­vi­mų, kiek Sei­mui kai­nuo­tų nu­pirk­ti au­to­mo­bi­lius vi­ siems par­la­men­ta­rams, kiek kai­ nuo­tų to­kios ne­rea­liai il­gos ato­sto­ gos, kaip yra nu­sta­ty­ta – 45 die­nos per me­tus, kiek at­sieis biu­rų par­la­ men­ta­rams nuo­ma, kiek iš vi­so rei­ kės lė­šų šiam įsta­ty­mui“, – abe­jo­ jo Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė. A.Sa­la­ma­ki­nas ma­no, kad įgy­ ven­di­nus įsta­ty­mą bū­tų ne tik neiš­ leis­ta dau­giau lė­šų, bet bū­tų ne­tgi tam tik­ra su­ma su­tau­py­ta. „Pa­vyz­ džiui, da­bar Sei­mo na­riai nuo­mo­ ja­si au­to­mo­bi­lius iš par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų lė­šų. Atei­na nau­ja ka­ den­ci­ja ir vis iš nau­jo nau­do­ja tuos pi­ni­gus. O jei­gu bus cent­ra­li­zuo­ tai nu­pirk­ti au­to­mo­bi­liai, jais ga­ lės nau­do­tis ne vie­nos, o ke­lių ka­ den­ci­jų Sei­mo na­riai, ne­be­rei­kės iš­lai­dau­ti kas ket­ve­rius me­tus“, – paaiš­ki­no jis. „Bė­da ta, kad ne vis­ką, kas su­si­ję su par­la­men­ta­rų veik­la, taip leng­ va reg­la­men­tuo­ti ir pra­dė­ti tai­ky­ ti gy­ve­ni­mo pra­kti­ko­je. Tar­ki­me, pa­siū­ly­mai reg­la­men­tuo­ti Sei­mo

na­rių ato­sto­gas man skam­ba vi­ siš­kai ne­rea­liai, nes par­la­men­ta­ rai, dir­ban­tys apy­gar­do­se, tu­rin­ tys ne­ma­žai įvai­rių ren­gi­nių, net ir va­sa­rą be­si­ren­kan­tys į ko­mi­te­tų po­sė­džius, ma­nau, to­kio ter­mi­no kaip „ato­sto­gos“ iš­vis ne­la­bai ga­ li įsi­vaiz­duo­ti sa­vo dar­be. Juk teo­ riš­kai ato­sto­gau­jan­tis žmo­gus ne­ ga­li vyk­dy­ti sa­vo dar­bo funk­ci­jų“, – skep­tiš­ką nu­si­tei­ki­mą dėl pa­ reng­to­jo įsta­ty­mo pro­jek­to de­ monst­ra­vo Sei­mo na­rys M.Va­raš­ka. Pa­na­šios nuo­mo­nės bu­vo ir di­de­lė da­lis ki­tų Sei­mo na­rių. „Nuo­mo­nės dėl šio įsta­ty­mo rei­ ka­lin­gu­mo aki­vaiz­džiai ne­su­tam­ pa. Bet vi­są kri­ti­ką ir pa­siū­ly­mus da­bar Sei­mo na­riai tu­ri skir­ti dar­ bo gru­pei, ku­ri tu­ri pa­reng­ti nau­ją pro­jek­tą ir pa­va­sa­rį teik­ti jį Sei­mui ap­si­spręs­ti, ar jam pri­tar­ti“, – api­ bend­ri­no par­la­men­to vi­ce­pir­mi­ nin­kas Čes­lo­vas Stan­ke­vi­čius. Pri­mi­nė be­ga­li­nę is­to­ri­ją

I.De­gu­tie­nė ma­no, kad jau praė­ju­sį ru­de­nį rei­kė­jo to­kiam įsta­ty­mui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti, o jau pa­skui bū­ tų bu­vę ga­li­ma jį to­bu­lin­ti, svars­ tant ko­mi­te­tuo­se ir frak­ci­jo­se, tei­ kiant sa­vo pa­siū­ly­mus. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas jau be­veik prieš 9 me­tus yra pa­skel­bęs, kad pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją Sei­mo na­riai pri­va­lo priim­ti jų dar­bo są­ly­gas nu­ sta­tan­tį įsta­ty­mą. Ta­čiau jis iki šiol ne­priim­tas. A.Sa­la­ma­ki­nas pri­mi­ nė, kad dar 2005 m. bu­vo su­da­ry­ta pir­mo­ji Sei­mo na­rių dar­bo gru­pė, ku­ri tu­rė­jo pa­reng­ti par­la­men­ta­rų pri­vi­le­gi­jas reg­la­men­tuo­jan­tį įsta­

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

ty­mą. „Ši gru­pė il­gai dir­bo, bet ne­ bu­vo ras­ta su­ta­ri­mo ir ji tie­siog iš­ si­vaikš­čio­jo. Vė­liau bu­vo ban­do­ma dar ke­lis kar­tus grįž­ti prie to pro­ jek­to, bet taip nie­ko ir nei­šė­jo“, – pa­sa­ko­jo SEPK va­do­vas. Tik bai­gian­tis praė­ju­siai ka­den­ ci­jai 2008 m. ru­de­nį, fak­tiš­kai jau po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro, Sei­mas su­da­rė nau­ją dar­bo gru­pę, kad ji, pa­sak A.Sa­la­ma­ki­no, „bent ką nors pa­lik­tų nau­jai ka­den­ci­jai“. Po ke­ lių šios dar­bo gru­pės po­sė­džių nu­ spręs­ta pa­ves­ti Sei­mo val­dy­bai, kad ši bent nu­sta­ty­tų, kaip nau­do­ja­mos par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tos lė­šos. Bu­vo sku­biai pa­tai­sy­tas Sei­mo sta­ tu­tas, ta­čiau nie­ko dau­giau taip ir ne­bu­vo pa­da­ry­ta. 2010 m. su­for­muo­ta dar vie­na dar­bo gru­pė, ku­rią tą­kart su­da­rė ne Sei­mo na­riai, o kons­ti­tu­ci­nės tei­ sės spe­cia­lis­tai. Jie ir pa­ren­gė pro­ jek­tą, ku­rį per­nai lapk­ri­tį iš­bro­ka­ vo par­la­men­ta­rai ir taip pa­ve­dė dar vie­nai dar­bo gru­pei, su­da­ry­tai tik iš Sei­mo na­rių, iki šių me­tų pa­va­ sa­rio pa­reng­ti nau­ją pro­jek­tą.

9

me­tus

Sei­mas ne­su­ge­ba priim­ti par­la­men­ta­rų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo.


8

ketvirtADIENIS, sausio 26, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Po karinių mo­ky­mų – su­bsi­di­jos darbdaviams Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no tvar­ką, kaip ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus (BKM) bai­gę ar nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­li­kę as­me­ nys ga­lės pa­si­nau­do­ti jau anks­čiau ža­dė­tu dar­bo už­mo­kes­čio su­bsi­di­ ja­vi­mu.

Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas su­ta­rė ir dėl stu­di­jų kai­nos kom­pen­sa­vi­mo bent ket­ve­rius me­tus ka­riuo­me­nė­je iš­ tar­na­vu­siems as­me­nims. Vie­na­me iš tre­čia­die­nį priim­tų nu­ta­ri­mų nu­ma­ty­ta, kad su­bsi­di­ ja už įdar­bin­tą ar su­grį­žu­sį dirb­ ti as­me­nį, at­li­ku­sį nuo­la­ti­nę pri­ va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ar bai­gu­sį BKM, ne­ga­lė­tų vir­šy­ti 1,5 mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos dy­ džio (apie 1200 li­tų). At­li­kę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą su­bsi­di­ja ga­lė­tų pa­si­nau­ do­ti še­šis, BKM bai­gę da­ly­viai – tris mė­ne­sius. Sub­s i­d i­jos ga­l ės bū­t i mo­ka­ mos pra­di­nį ka­ri­nį pa­ren­gi­mą po 2011 m. rug­sė­jo įgi­ju­sius vy­rus ir mo­te­ris įdar­bi­nu­siems darb­da­ viams. BNS inf.

Gin­čus pai­nios pro­ku­ro­rai Ge­di­mi­nas De­gu­tis to­liau nei­gia pra­ne­ši­ mus, kad jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė „No­vo­ ter­sa“ ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti in­for­ma­ci­ja apie nu­ma­to­mą ban­ko „Sno­ras“ už­da­ry­mą. Sei­mo pir­mi­nin­kės Ire­nos De­ gu­tie­nės sū­nus G.De­gu­tis tvir­ti­ na ne­tgi pa­dvi­gu­bi­nęs įmo­nės są­ skai­tą „Sno­ro“ ban­ke die­ną iki jo veik­los su­stab­dy­mo. „Be abe­jo, aš nei­giu, nes tai pra­ si­len­kia su bet ko­kia lo­gi­ka – po­ no But­ke­vi­čiaus ar ne­ži­nau kie­no tei­gi­niai, ir nė vie­nas žmo­gus, ku­ ris yra svei­ko pro­to, ne­da­ry­tų to­ kių ope­ra­ci­jų, ku­rios bu­vo da­ro­ mos pa­sku­ti­nė­mis ban­ko vei­ki­mo die­no­mis. Žiū­rint į tas ope­ra­ci­jas aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad bū­čiau ken­kęs sau ir sa­vo in­te­re­sams“, – Lie­tu­vos ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­ kė G.De­gu­tis. Jo tei­gi­mu, prieš pat „Sno­ro“ na­cio­na­li­za­vi­mą pi­ni­gų ban­ke esan­čio­je „No­vo­ter­sos“ są­skai­to­ je ne­tgi pa­dau­gė­jo. „Pi­ni­gų są­skai­to­je prieš pat na­ cio­na­li­za­vi­mą pa­dau­gė­jo be­veik du kar­tus – 14 die­ną, ro­dos, bu­vo apie 170 tūkst. li­tų, o jau 15 die­ną ji bu­ vo pa­pil­dy­ta dar be­veik to­kia pat

su­ma. Jūs pa­sa­ky­ki­te bent vie­ną svei­ko pro­to vers­li­nin­ką ar žmo­gų, ku­ris ži­no­da­mas, kad grius ban­ kas, į tą ban­ką pri­trauk­tų lė­šų“, – kal­bė­jo G.De­gu­tis. An­to jo, įmo­nės ei­na­mo­jo­je są­skai­to­je na­cio­na­li­ zuo­jant ban­ką bu­vo 343 tūkst. li­ tų – tiek jų esą yra ir da­bar. „Ban­ko na­cio­na­li­za­vi­mas nei­ gia­mai pa­vei­kė mū­sų vers­lą“, – pri­dū­rė G.De­gu­tis. Jis, be ki­ta ko, nei­gė, kad ant­ra­die­nį lan­kė­si pas pro­ku­ro­rus. „Va­kar Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ ro­je ne­si­lan­kiau“, – pa­reiš­kė Sei­ mo pir­mi­nin­kės sū­nus. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra va­kar pra­ne­šė pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ ri­mą dėl ga­li­mų ne­tei­sė­tų fi­nan­ si­nių ope­ra­ci­jų „Sno­ro“ ban­ke po jam iš­kel­to bank­ro­to. At­lie­kant ty­ri­mą, kaip sa­ko­ma pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai, „bus tik­ri­na­ma vie­šo­jo­je erd­vė­ je pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja, kad po ban­kui „Sno­ras“ iš­kel­to bank­ro­

„„Neskaidru: „Sno­ro“ bank­ro­to su­kel­ti ra­ti­lai su­drums­tė ir ša­lies po­li­ti­

kos van­de­nis. 

to šio­je bank­ru­tuo­jan­čio­je kre­di­ to įstai­go­je bu­vo ne­tei­sė­tai at­lie­ ka­mos fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos“. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ti ir jam va­do­vau­ti pa­ves­ta Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai. Ty­ri­mo im­ta­si po to, kai I.De­ gu­tie­nė praė­ju­sią sa­vai­tę krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl Sei­ mo na­rio so­cial­de­mok­ra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus tei­gi­nių, esą kaž­kas

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

iš val­dan­čių­jų gi­mi­nai­čių bank­ru­ ta­vu­sia­me ban­ke „Sno­ras“ at­li­ko ne­leis­ti­ną ope­ra­ci­ją. So­cial­de­mok­ra­tai taip pat krei­ pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą – pa­tei­kė tu­ri­mus duo­me­nis bei in­for­ma­ci­ją ir pa­pra­šė pra­dė­ti ty­ ri­mą, ar ne­bu­vo pa­da­ry­tas gal­būt ne­tei­sė­tas po­vei­kis „Sno­ro“ bank­ ro­to ad­mi­nist­ra­to­riui. KD, BNS inf.

Atliktas nepriklausomas Lietuvos prieglobsčio sistemos vertinimas Lietuva, 1997 m. ratifikavusi Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją „Dėl pabėgėlių statuso“ ir 1967 m. Protokolą dėl pabėgėlių statuso, įsipareigojo teikti prieglobstį nuo persekiojimo, šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, karo savo kilmės šalyse bėgantiems užsieniečiams. Migracijos departamento duomenimis, per beveik 15 metų Lietuva sulaukė daugiau nei 6 tūkst. prieglobsčio prašymų, o prieglobstis buvo suteiktas kiek daugiau nei 3,5 tūkst. užsieniečių. Lietuvos prieglobsčio sistema buvo kuriama tuo metu, kai Europos Sąjunga išsikėlė tikslą harmonizuoti valstybių narių prieglobsčio teisę ir praktikas prieglobsčio srityje. Šis tikslas turėtų būti pasiektas iki 2012 m. pabaigos. Pastaruoju metu ES valstybėse narėse vykdoma nemažai projektų, kuriais siekiama užtikrinti, kad nacionalinės prieglobsčio sistemos atitiktų ES standartus, o priimami sprendimai dėl prieglobsčio būtų kokybiški. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje jau ne pirmus metus įgyvendinamas bendras Pasienio tarnybos ir Jungtinių Tautų pabėgėlių komisaro valdybos projektas, vertinantis sprendimų dėl prieglobsčio kokybę. Dauguma vertintojų pateiktų rekomendacijų buvo įgyvendintos ir prisidėjo prie prieglobsčio sistemos kokybės tobulinimo.

cijos (TMO) Vilniaus biuro projektas „Lietuvos prieglobsčio sistema: teisinis ir praktinis efektyvumo vertinimas“ yra pirmasis bandymas pažvelgti į Lietuvos prieglobsčio sistemą iš šalies ir ją įvertinti: kaip ji organizuota, su kokiomis teisinio reglamentavimo bei teisės aktų įgyvendinimo praktikoje problemomis susiduriama, kaip Lietuvos prieglobsčio sistema atrodo Europos Sąjungos kontekste. Šiems tikslams pasiekti nepriklausomas teisės ekspertas parengė Lietuvos prieglobsčio sistemos teisinės bazės analizę, TMO užsakymu buvo atlikta prieglobsčio prašytojų ir prieglobstį gavusių asmenų sociologinė apklausa, buvo apklausti prieglobsčio specialistai bei įvertintos kitų Europos Sąjungos valstybių narių prieglobsčio sistemos. Remiantis šiais informacijos šaltiniais, buvo parengta studija „Prieglobsčio sistema Lietuvoje: situacija ir problematika“. Šioje studijoje pagal prieglobsčio procedūros etapus aptariamas Lietuvos prieglobsčio sistemos teisinis reglamentavimas, nagrinėjama problematika, pateikiami kitų ES valstybių praktikos pavyzdžiai ir siūlomos rekomendacijos dėl Lietuvos prieglobsčio sistemos tobulinimo.

Lietuvos prieglobsčio sistemos vertinimas: tikslai ir metodai Tarptautinės migracijos organiza-

Lietuvos prieglobsčio sistema: problemos ir jų sprendimai Kaip parodė TMO Vilniaus biuro at-

liktas Lietuvos prieglobsčio sistemos vertinimas, ši sistema atitinka daugumą Europos Sąjungos standartų. Vis dėlto nemažai priekaištų išsakoma dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo. Šiuo metu visi prieglobsčio prašytojai, išskyrus nelydimus nepilnamečius, yra apgyvendinami Užsieniečių registracijos centre, kuriame taip pat laikomi neteisėti migrantai. Priėmimo sąlygos šiame centre nėra tinkamos pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams, pavyzdžiui, besilaukiančioms motinoms ar neįgaliems asmenims, kurie turi specialiųjų poreikių. Nors dauguma prieglobsčio prašytojų yra patyrę psichologinių sukrėtimų ir jiems reikalinga psicho-

loginė pagalba, pastaruoju metu psichologo paslaugos centre nebuvo teikiamos. Prieglobsčio prašytojai gauna kasmėnesinę piniginę pašalpą, siekiančią 35 litus, tačiau ji nėra pakankama individualiems poreikiams užtikrinti, o Lietuvos teisės aktuose nenumatyta prieglobsčio prašytojų teisė į darbą neleidžia prieglobsčio prašytojams užsidirbti patiems. Problemų kyla ir sprendimo dėl prieglobsčio priėmimo etape. Lietuvos teisinėje bazėje numatyti papildomos apsaugos suteikimo pagrindai nėra pakankamai konkretūs, o tai neigiamai veikia sprendimų dėl prieglobsčio kokybę. Atsižvelgiant į šias Lietuvos prieglobsčio sistemos problemas, rekomenduojama pažeidžiamus prieglobsčio prašytojus apgyvendinti Pabėgėlių priėmimo centre, kuriame teikiamos socialinės paslaugos; atsiradus finansinėms galimybėms, padidinti mėnesinę pašalpą prieglobsčio prašytojams; įstatymu reglamentuoti prieglobsčio prašytojų teisę į darbą; konkretizuoti papildomos apsaugos suteikimo pagrindus. Tikimasi, kad rekomendacijos bus įgyvendintos TMO Vilniaus biuro parengta studija „Prieglobsčio sistema Lietuvoje: situacija ir problematika“ buvo pristatyta š.m. sausio 12 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje, kurioje dalyvavo prie-

globsčio srityje dirbančių valstybės institucijų, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų, teismų, užsienio valstybių ambasadų Lietuvoje ir žiniasklaidos atstovai. TMO Vilniaus biuras tikisi, jog ši studija padės migracijos ir prieglobsčio srityje dirbantiems ekspertams, tarptautinės teisės specialistams bei kitiems prieglobsčio klausimais besidomintiems asmenims geriau suvokti šiandieninę prieglobsčio sistemą Lietuvoje ir su ja susijusias problemas. Viliamasi, kad apie šioje srityje egzistuojančias problemas išgirs ir patys Lietuvos prieglobsčio politikos formuotojai bei imsis ryžtingų veiksmų, kad būtų užtikrinta prieglobsčio kokybė. TMO Vilniaus biuro informacija

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro projektas “Lietuvos prieglobsčio sistema: teisinis ir praktinis efektyvumo vertinimas” įgyvendinamas pagal Europos Pabėgėlių fondo 2010 m. metinės programos veiksmą “Valstybių narių gebėjimas plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką siekiant praktinio bendradarbiavimo” ir finansuojamas Europos Pabėgėlių fondo 2010 m. programos lėšomis. Projekto tikslas - išsamiai ir nuosekliai įvertinti Lietuvos prieglobsčio sistemą. Pojekto rezultatas - rekomendacijos dėl Lietuvos prieglobsčio sistemos tobulinimo.

TMO Tarptautinė migracijos organizacija IOM International Organization for Migration Užs. 902145


9

KetvirtADIENIS, sausio 26, 2012

pasaulis San­ty­kiai ­ šly­ja

Gink­la­vi­mo­si var­žy­bos

Ruo­šis ­ ant­ra­jam tu­rui?

Pa­kis­ta­ne Se­na­to na­riai pa­ ra­gi­no ša­lies ka­rius nu­muš­ti Ame­ri­kos ne­pi­lo­tuo­ja­muo­sius lėktu­vus, ku­rie ap­šau­do gen­čių re­gio­nus. Be to, se­na­to­riai pa­ rei­ka­la­vo ša­ly­je už­da­ry­ti ame­ ri­kie­čių avia­ci­jos ba­zes. JAV ir Pa­kis­ta­no san­ty­kiai pa­šli­jo po to, kai NA­TO pa­jėgos nu­kovė 24 pa­kis­ta­nie­čių ka­rius.

Ru­si­ja pla­nuo­ja šiais me­tais dis­lo­kuo­ti ba­lis­ti­nes ra­ke­tas „Is­kan­der“ Ka­li­ning­ra­do sri­ty­ je. Praė­ju­sių metų lapk­ritį Ru­si­ jos pre­zi­den­tas Dmit­ri­jus Med­ ve­de­vas nu­rodė, kad ša­lies ka­ rinės pa­jėgos dis­lo­kuos ra­ke­tas „Is­kan­der“kaip at­svarą pla­nuo­ ja­mai JAV prie­šra­ke­tinės gy­ny­ bos sis­te­mai Rytų Eu­ro­po­je.

Ru­si­jos ko­mu­nistų ly­de­ris Ge­ na­di­jus Ziu­ga­no­vas, sie­kian­tis pre­zi­den­to po­sto, pa­reiškė, kad Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ne­pasieks per­galės pir­ma­ja­me pre­zi­den­ to rin­kimų ra­te, jei­gu ne­klas­ tos re­zul­tatų. Pa­sak jo, prem­je­ ras sąmo­nin­gai at­si­traukė nuo par­ti­jos „Vie­nin­go­ji Ru­si­ja“, ku­ri disk­re­di­ta­vo sa­ve.

B.Oba­mos pa­gy­ros, kri­ti­ka ir pa­ža­dai

Žy­mia­ja­me Švei­ca­ri­jos Da­ vo­so žie­mos ku­ror­te pra­si­ dėjo tra­di­ci­nis pa­sau­lio eko­no­ mi­kos fo­ru­mas. Įdo­mu, kad ka­pi­ta­listų va­ karė­liu va­di­ na­ma­me fo­ru­ me pylė­si kri­ti­ ka pa­čiam ka­pi­ ta­liz­mui.

Me­ti­nis Ba­rac­ko Oba­mos pra­ne­ ši­mas bu­vo ge­ra pro­ga JAV va­ do­vui prie­š rin­ki­mus ne tik pa­si­ did­žiuo­ti nu­veik­tais dar­bais, bet ir įgel­ti kon­ku­ren­tams.

„„Pozicija: pro­tes­tuo­to­jai prie­š ka­pi­ta­lizmą nu­tarė Da­vo­se pa­sta­ty­ti le­do namą,

ku­ria­me, pa­sak jų, vieną­syk teks įsi­kur­ti ir ka­pi­ta­lis­tams. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Da­vo­se – naujo ka­pi­ta­liz­mo paieškos Ieš­kos nau­jo­jo ka­pi­ta­liz­mo

Pra­ban­gia­me ku­ror­te apie 2,6 tūkst. vers­lo ir po­li­ti­kos ly­de­rių iš 100 pa­ sau­lio ša­lių pen­kias die­nas ap­ta­rinės pa­sau­lio eko­no­miką ir, kaip sa­ko, ieš­kos nau­jo ke­lio ka­pi­ta­liz­mui. Pag­rin­di­nis šių metų fo­ru­mo klau­ si­mas int­ri­guo­ja: „Ar XX a. ka­pi­ta­ liz­mas nu­vi­lia XXI a. vi­suo­menę?“ Kitų dis­ku­sijų te­mos: „Ka­pi­ta­liz­ mo su­tvar­ky­mas“, „Ar glo­ba­li­za­ci­ja pa­siekė sa­vo eko­no­mi­nes ir po­li­ti­ nes ri­bas?“, „Kaip eu­ro zo­nos ša­lys pa­kils iš eu­ro zo­nos krizės?“. Da­vo­so fo­ru­mo steigė­jas ir or­ga­ ni­za­to­rius Klau­sas Schwa­bas tvir­ ti­no, kad šie­me­čia­me su­si­ti­ki­me dau­giau­sia dėme­sio bus ski­ria­ma klau­si­mui, kaip su­kur­ti naują pa­ sau­lio mo­delį. Pa­sak jo, „da­bar­ tinės for­mos ka­pi­ta­liz­mui nėra vie­ tos pa­sau­ly­je ap­link mus“. „Pa­sau­liui iš­kilęs pa­vo­jus yra tas, kad po­li­tinė va­do­vybė pri­blokš­ ta, – su­tik­da­mas de­le­ga­tus sakė K.Schwa­bas. – Galbūt tai, ką tu­ri­me čia, yra tam tik­ras per­de­gi­mas.“ Po­li­ti­kos ir vers­lo grie­tinėlė

Į Da­vo­so fo­rumą, kaip vi­sa­da, su­ gužė­jo ne­ma­žai po­li­ti­nio ir vers­lo eli­to as­me­ny­bių. Pa­sak rengėjų, iš vi­so dis­ku­si­jo­se da­ly­vaus apie 40 vy­riau­sy­bių va­dovų, taip pat žy­ miau­sių pa­sau­lio pra­monės ir pre­ ky­bos įmo­nių at­stovų. Ati­da­ry­mo kalbą Da­vo­se šiais me­ tais sakė Vo­kie­ti­jos kanc­lerė An­ge­la Mer­kel. Į Švei­ca­riją at­vyks taip pat Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­ vi­das Ca­me­ro­nas, Ka­na­dos vy­riau­

sybės va­do­vas Step­he­nas Har­pe­ris, Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­ re­sas, Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­ do va­dovė Chris­ti­ne La­gar­de, JT ir Arabų ly­gos ge­ne­ra­li­niai sek­re­to­riai Ban Ki-moo­nas ir Na­bi­las Ela­ra­by. JAV į Da­vo­so fo­rumą de­le­ga­ vo ša­lies Iž­do de­par­ta­men­to va­ dovą Ti­mot­hy Geith­nerį. Šis ke­ti­ na fo­ru­mo da­ly­viams pri­sta­ty­ti JAV eko­no­mi­kos pa­dėtį ir ap­tar­ti lau­ kian­čius iššū­kius.

Pa­sau­liui iš­kilęs pa­vo­jus yra tas, kad po­li­tinė va­do­ vybė pri­blokš­ta. Ne­ma­žas da­ly­vių kon­tin­gen­tas ke­ti­na at­vyk­ti iš va­di­namųjų be­si­ vys­tan­čių ša­lių, tarp jų – In­di­jos ir Piet­ry­čių Azi­jos vals­ty­bių. Šių ša­lių de­le­ga­tai ap­tars temą „Ar tai tik­rai Azi­jos šimt­me­tis?“. Tie­sa, šiais me­tais Da­vo­se ne­pa­ si­ro­dys kai ku­rių eu­ro zo­nos ša­lių at­sto­vai. Dis­ku­si­jo­se ne­ke­ti­na da­

ly­vau­ti Grai­ki­jos, Is­pa­ni­jos ir Ita­ li­jos, ku­rios gru­mia­si su fi­nansų kri­ze, ly­de­riai. Iš Ru­si­jos į Da­vosą at­vy­ko ne pa­ties aukš­čiau­sio ran­ go pa­reigū­nai. Vis dėlto, nors kai ku­rios ša­lys at­si­sakė da­ly­vau­ti pra­ban­gia­me fo­ru­me, tūkstan­čio did­žiau­sių įmo­nių va­do­vai at­vy­ ko ma­siš­kai, nors me­tinį na­rystės mo­kestį su­da­ro 35 tūkst. eurų. Pe­si­miz­mas stiprė­ja

Prieš pra­si­de­dant fo­ru­mui at­lik­tos ap­klau­sos pa­rodė, kad op­ti­miz­mo vers­lo sek­to­riu­je – ma­žai. Vers­ lo at­sto­vai pa­brėžė ne­ti­kin­tys, jog po­li­ti­kai ar­ti­miau­sio­je atei­ty­je pa­ keis pa­dėtį. 1258 vers­lo ly­de­rių ap­klau­sa, ku­ rią at­li­ko „Pri­ce­wa­ter­hou­se­Coo­ pers“, pa­rodė, kad 48 pro­c. jų šiais me­tais ti­ki­si eko­no­mi­kos smu­ki­mo ir tik 15 pro­c. – au­gi­mo. Did­žiau­si pe­si­mis­tai, ap­klausų duo­me­ni­mis, – Eu­ro­pos vers­lo ly­ de­riai. Jie bai­mi­na­si, kad vy­riau­ sybės neiš­galės išspręs­ti sa­vo sko­ lų krizės, ir ne­ri­mau­ja dėl ka­pi­ta­lo rinkų sta­bi­lu­mo.

Kaip svar­biau­sius sa­vo dar­bus gy­ny­bos ir už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ ty­se B.Oba­ma įvar­di­jo tarp­tau­ ti­nio te­ro­ristų tink­lo „al Qae­da“ va­dei­vos Osa­mos bin La­de­no ir nu­vers­to Li­bi­jos ly­de­rio Muam­ ma­ro al Gad­da­fi žūtį. Ne­pai­sydami šių, B.Oba­mos gal­va, di­de­lių pa­sie­kimų, opo­zi­ ci­jo­je esan­tys res­pub­li­ko­nai vis gar­siau plie­kia ad­mi­nist­ra­ciją už ne­sėkmingą už­sie­nio po­li­tiką. Ypač res­pub­li­ko­nams kliū­va, jų nuo­mo­ne, nuo­sai­ki JAV po­zi­ci­ja Ira­no at­žvil­giu. Pa­sak opo­zi­ci­jos, B.Oba­ma se­ka bu­vu­sio JAV va­do­vo Jim­my Car­ te­rio, ne­su­gebė­ju­sio išspręs­ti Ira­ no įkaitų krizės, pėdo­mis, o gal ir blo­giau. Ta­čiau B.Oba­ma į kri­tiką at­sakė, kad ne­ke­ti­na va­do­vau­tis vien dip­ lo­ma­ti­ja, o jei reikės, grieb­sis ir ka­rinės jėgos prie­š Iraną. „Tai­kus šio klau­si­mo spren­di­ mas tebė­ra įma­no­mas ir daug ge­ res­nis, – pa­sakė B.Oba­ma. Tie­sa, ne­tru­kus išrėžė: „Te­gul ne­ky­la jo­ kių abe­jo­nių. Ame­ri­ka pa­si­ry­žu­si ne­leis­ti Ira­nui ap­si­rūpin­ti bran­ duo­li­niais gink­lais, ir aš neat­si­ sa­ky­siu jo­kių prie­mo­nių, kad pa­ siek­čiau šį tikslą.“ Kalbė­da­mas apie pa­dėtį pa­ čio­je ša­ly­je, JAV va­do­vas pa­si­ūlė iš esmės pe­ro­rien­tuo­ti ša­lies eko­ no­miką ir at­gai­vin­ti jos ga­my­ bos po­ten­cialą. Pa­sak B.Oba­mos, JAV per­ne­lyg at­sai­niai už­lei­do sa­ vo po­zi­ci­jas to­kioms vals­tybėms, kaip Ki­ni­ja.

Todėl jis pa­ra­gi­no vald­žią kuo sku­biau tai­ky­ti mo­kes­čių leng­ va­tas dau­giau in­ves­tuo­jan­tiems ir ku­rian­tiems dar­bo vie­tas ša­ ly­je, skir­ti pa­ramą ga­my­bos sek­ to­rių stip­ri­nan­čiam švie­ti­mui ir moks­lui, taip pat su­stip­rin­ti ap­ saugą nuo im­por­to pre­kių ir pi­ra­ tinės pro­duk­ci­jos. Tie­sa, B.Oba­ma pri­pa­ži­no, kad so­cia­li­nių ir eko­no­mi­nių pro­ blemų spren­di­mas – su­dėtin­gas už­da­vi­nys. Nors sta­tis­ti­ka ro­do, kad 2009 m. pa­si­bai­gus re­ce­si­jai JAV ga­my­ bos sek­to­riu­je dar­bo vietų skai­ čius au­go spar­čiau ne­gu pa­slaugų sek­to­riu­je, fak­ti­niai skai­čiai tebė­ ra ma­ži: iš vi­so bu­vo su­kur­ta tik 1,3 mln. naujų dar­bo vietų, iš jų tik 199 tūkst. – ga­my­bo­je. Be to, iki šiol dar­bo JAV ne­tu­ri per 13 mln. žmo­nių. Ga­liau­siai JAV va­do­vas už­ si­minė apie jautrų mo­kes­čių klau­simą. B.Oba­ma tie­sio­giai pa­rei­ka­la­vo, kad Ame­ri­kos mi­ li­jo­nie­riams, ku­rių skai­čiuo­ja­ma apie 4 mln., būtų tai­ko­mas bent 30 pro­c. pa­jamų mo­kes­tis. Taip B.Oba­ma įgėlė var­žo­vui res­pub­li­ko­nui Mit­tui Rom­ney. Šis, dek­la­ravęs sa­vo pa­ja­mas, pri­pa­ži­no, jog už­dir­ba 20 mln. do­le­rių per me­tus, o yra ap­mo­ kes­ti­na­mas ma­žes­niu ta­ri­fu ne­ gu dau­gu­ma ame­ri­kie­čių. JAV be­veik 90 pro­c. už­dir­ban­ čių dau­giau nei 200 tūkst. do­le­ rių per me­tus biud­že­tui ati­duo­da nuo 15 iki 30 pro­c. sa­vo pa­jamų. Tęsda­mas temą, B.Oba­ma taip pat pa­si­ūlė mi­li­jo­nie­riams pa­ nai­kin­ti būsto, svei­ka­tos ap­sau­ gos, pen­sijų ir vaikų glo­bos fon­ dų mo­kes­čių leng­va­tas. AFP, BNS inf.

BNS, „Guar­dian“, AFP, AP inf.

Vie­toj Šveicarijos – į Bra­zi­liją Tūkstan­čiai de­monst­rantų su­si­r in­ ko į did­žiau­sią pa­sau­ly­je kas­metį an­ ti­ka­pi­ta­listų su­va­ž ia­vimą Bra­zi­li­jo­je, pro­tes­tuo­da­mi dėl did­žiu­lio glo­ba­liz­ mo ne­sąži­nin­gu­mo ir kitų blo­gy­bių. Pro­tes­t uo­to­jai, mo­juo­jan­t ys pla­ka­ tais su šūkiu „Ki­toks pa­sau­l is įma­no­

mas“, paminė­jo al­ter­na­ty­vaus Da­vo­ so fo­ru­mui Pa­sau­lio so­cia­li­nio fo­ru­ mo ati­da­r ymą. An­t i­ka­pi­ta­l istų fo­r u­ mo da­ly­viai su­si­ti­ko pie­ti­nia­me Bra­ zi­li­jos mies­te Por­to Alegrė­je ap­svars­ ty­t i al­ter­na­ty­v ių pa­sau­l inės eko­no­ mi­kos krizės spren­di­nių.

„„Pra­ne­ši­mas: B.Oba­ma prie­š rin­ki­mus ban­do laimė­ti kuo dau­giau

ame­ri­kie­čių sim­pa­tijų. 

AFP nuo­tr.


10

Ketvirtadienis, sausio 26, 2012

Sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

V.Ami­no­vas: „Nu­bau

De­biu­tan­tė pa­ge­ri­no as­me­ni­nį re­kor­dą

Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­ to (LTOK) ge­ne­ra­li­nė asamb­lė­ja ry­ toj spręs, ar leis­ti į Ru­si­ją iš­vy­ku­siai pen­kia­ko­vi­nin­kei Do­na­tai Rim­šai­ tei at­sto­vau­ti šiai ša­liai Lon­do­no olim­ pia­do­je.

Lie­tu­vos dai­lio­jo čiuo­ži­mo čem­ pio­nė še­šio­lik­me­tė Ru­gi­lė Meš­ kai­tė ne­pa­te­ko į pa­grin­di­nes Eu­ ro­pos čem­pio­na­to mo­te­rų var­žy­ bas, bet pa­ge­ri­no as­me­ni­nį lais­ vo­sios pro­gra­mos re­kor­dą.

Še­fil­de (Ang­li­ja) vyks­tan­čių pir­ me­ny­bių de­biu­tan­tė iš Lie­tu­vos kva­li­fi­ka­ci­nė­se var­žy­bo­se bu­vo try­lik­ta tarp 23 da­ly­vių. R.Meš­ kai­tės lais­vą­ją pro­gra­mą tei­sė­jai įver­ti­no 65,38 ba­lo ir tai 2,38 ba­ lo dau­giau nei jos bu­vęs as­me­ni­ nis re­kor­das. Ge­riau­siai pa­si­ro­dė ru­sė Po­li­ na Ka­ra­bei­ni­ko­va – 109,73 ba­lo. Lat­vi­jos at­sto­vė Ali­na Fio­do­ro­va bu­vo šeš­ta – 87,82 ba­lo. Nuo de­ šim­tą­ją vie­tą užė­mu­sios ir pa­sku­ ti­nią­ja fi­na­li­nin­ke ta­pu­sios bel­gės Kaat Van Dae­les kau­nie­tė at­si­li­ko vos 1,84 ba­lo. Ry­toj mo­te­rų vie­ne­tų var­žy­bo­ se ko­vą dėl me­da­lių tęs 28 da­ly­ vės, o tai reiš­kia, kad R.Meš­kai­ tė bend­ro­je įskai­to­je užė­mė 31-ąją vie­tą tarp 41 spor­ti­nin­kės. Vy­rų kva­li­fi­ka­ci­nes var­žy­bas lai­mė­jo po per­trau­kos į mė­gė­jų var­žy­bas grį­žęs olim­pi­nis čem­ pio­nas ru­sas Jev­ge­ni­jus Pliuš­ čen­ka – jis pel­nė net 157,52 ba­lo. Ant­rą­ją vie­tą užė­mu­sio ru­mu­ no Zol­ta­no Kle­me­no są­skai­to­je – 114,64 ba­lo. Be to, J.Pliuš­čen­ka čiuo­žė su­ kan­dęs dan­tis – jį ka­muo­ja stu­ bu­ro iš­var­žos skaus­mai, me­di­kai prieš var­žy­bas jam lei­džia vais­ tus. Va­kar pa­grin­di­nė­se šo­kių ant le­do var­žy­bo­se tarp dvi­de­šim­ties po­rų star­ta­vo ir Lie­tu­vos at­sto­vai Isa­bel­la To­bias bei Dei­vi­das Stag­ niū­nas. Per­nai Ber­ne (Švei­ca­ri­ja)

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Išs­kir­ti­nia­me in­ter­viu „Kau­no die­ nai“ Ru­si­jos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­ vės fe­de­ra­ci­jos (RŠPF) pre­zi­den­tas, Tarp­tau­ti­nės šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ ko­vės są­jun­gos (UIPM) vi­cep­re­zi­ den­tas Via­čes­la­vas Ami­no­vas tei­gė ti­kįs, kad LTOK ge­ne­ra­li­nė asamb­ lė­ja priims tei­sin­gą spren­di­mą ir kri­ti­ka­vo Lie­tu­vą už, jo nuo­mo­ne, ne­de­mok­ra­ti­nį po­žiū­rį į šiuo­lai­ki­ nio spor­to rea­li­jas.

„„Pa­si­žy­mė­jo: R.Meš­kai­tė pa­ge­

ri­no as­me­ni­nį lais­vo­sios pro­ gra­mos re­zul­ta­tą. „Reu­ters“ nuo­tr.

įvy­ku­sia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­ te mū­sų ša­lies due­tas užė­mė 12ąją vie­tą. KD inf.

– Pre­zi­den­te, kaip jūs ver­ti­ na­te su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją dėl D.Rim­š ai­t ės? – pa­k lau­s ė­m e V.Ami­no­vo. – Pir­miau­sia tu­riu ke­lis klau­si­mus ir jums. Ar Lie­tu­vo­je yra žmo­nių tei­sės? Ar Lie­tu­va – Eu­ro­pos Są­ jun­gos na­rė? Ar Lie­tu­vos gy­ven­ to­jai – bau­džiau­nin­kai? Ar jie tu­ ri tei­sę per­si­kel­ti į ša­lį, ku­rio­je no­ri gy­ven­ti? Ar jie tu­ri tei­sę tuok­tis su ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čiais? Ar spor­ ti­nin­kai kuo nors ski­ria­si nuo pa­ pras­tų ša­lies gy­ven­to­jų? D.Rim­šai­tė – lais­vos ša­lies pi­ lie­tė, tu­ri tei­sę spręs­ti sa­vo as­me­ ni­nius rei­ka­lus taip, kaip pa­ti to no­ri. Ji – lais­vas žmo­gus. Iki šiol ne­sup­ran­tu, ko­kios yra tik­ro­sios Lie­tu­vos val­di­nin­kų už­si­spy­ri­mo prie­žas­tys. Spor­ti­nin­kų per­si­kė­li­ mas į ki­tą ša­lį – ab­so­liu­čiai at­vi­ ras klau­si­mas, ku­ris nie­ka­da ne­ke­ lia jo­kių pre­ten­zi­jų.

Ki­tas klau­si­mas – ar mū­sų ša­ lies spor­ti­nin­kė nė­ra at­sto­va­vu­si Lie­tu­vai prieš dve­jus me­tus? Ju­li­ja Ko­le­go­va ta­po Eu­ro­pos čem­pio­ne ir mes dėl to ne­kė­lė­me jo­kių skan­da­ lų. Ji dve­jus me­tus at­sto­va­vo Lie­tu­ vos šiuo­lai­ki­nės fe­de­ra­ci­jos in­te­re­ sams ir iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį jū­sų ša­liai. Tai – nor­ma­lu, bet kai lie­ tu­vai­tė no­ri at­sto­vau­ti Ru­si­jai, tai, pa­si­ro­do, ne­nor­ma­lu. Aš nie­ko ne­ su­vo­kiu. Keis­ta de­mok­ra­ti­nė pro­ble­ma: Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rė ne­lei­džia sa­vo spor­ti­nin­kei per­si­kel­ti į ki­tą ša­lį, jai at­sto­vau­ti, tu­rint gal­vo­je, kad at­le­tė per­si­kė­lė ne po­li­ti­niais, bet as­me­ni­niais, žmo­giš­kai­siais su­ me­ti­mais. Esu šiuo­lai­ki­nis žmo­gus, to­dėl ne­su­vo­kiu, kur gy­ve­na­me. Ar­ gi mes vis dar – So­vie­tų Są­jun­go­je? Lie­tu­va smer­kia so­vie­ti­nius lai­kus, o pa­ti el­gia­si tar­si gy­ven­tų anuo­ me­čia­me to­ta­li­ta­ri­nia­me re­ži­me – kai žmo­gus iš­va­žiuo­da­vo iš SSRS, iš­kart bu­vo va­di­na­mas iš­da­vi­ku. Da­bar 23-ejų mer­gi­na, ku­ri pa­čiam Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­ te­to pre­zi­den­tui Ar­tū­rui Po­vi­liū­nui tik­tų į anū­kes, kal­ti­na­ma ša­lies iš­ da­vys­te. Kuo ski­ria­si Lie­tu­va nuo So­vie­tų Ru­si­jos? Pas mus, Ru­si­jo­je, jau se­niai to­kių da­ly­kų nė­ra, o Lie­ tu­va, ku­ri pir­mo­ji žen­gė de­mok­ra­ ti­jos ke­liu, pa­si­ro­do, dar lai­ko­si to­ kios po­li­ti­kos. – Mū­sų ša­lies po­zi­ci­ja – aiš­ki ir pa­grįs­ta: vals­ty­bė užau­gi­no

„„Lū­kes­čiai: Ru­si­jos spor­to stra­te­gai

ti ne vie­ną olim­pi­nę vir­šū­nę.

spor­ti­nin­kę, in­ves­ta­vo į ją pi­ ni­gus. Ar tai – nees­mi­niai, ne­ pa­kan­ka­mi ar­gu­men­tai? – At­sip­ra­šau, bet tai – pais­ta­lai. Vi­sus spor­ti­nin­kus, ku­rie ke­liau­ja po pa­sau­lį, kaž­kas užau­gi­no, kaž­kas į juos in­ves­ta­vo. Dar kar­tą pri­min­ siu J.Ko­le­go­vą. Mes ją užau­gi­no­me, į ją in­ves­ta­vo­me, o ji iš­va­žia­vo ne bet kur, o į Lie­tu­vą. Juk ne­pa­sa­ko­ju jums apie ki­tus spor­ti­nin­kus, ku­rie iš Ru­si­jos per­si­kė­lė į Ka­zachs­ta­ną. Vi­sai ne­se­niai vie­nas mū­sų spor­ti­ nin­kas su tre­ne­riu iš­vy­ko į šią ša­lį. Lei­dau jiems at­sto­vau­ti Ka­zachs­ ta­nui – te­gul, jis juk bu­vęs Ru­si­ jos spor­ti­nin­kas. Tai mums gar­bė.

Pra­lai­mė­ju­sia­jam A.Džo Eu­ro­pos krep­ši­nio tau­rės tur­ny­ re iš­ryš­kė­jo ant­ro­jo eta­po – „Last 16“ – ly­de­riai. Tarp jų yra ir lie­tu­ viš­kų pa­var­džių. M.Pet­ra­vi­čius ne­žai­dė

„„Azar­tas: vai­kams pa­ti­ko vi­sos var­žy­bų rung­tys. Auš­ros Ri­bi­kaus­kie­nės nuo­tr.

Gol­fą žai­dė ir pir­mo­kai Lie­tu­vos moks­lei­vių žie­mos gol­ fo čem­pio­na­te Kau­nui at­sto­vaus Ge­di­mi­no spor­to ir svei­ka­ti­ni­mo, Jo­no ir Pet­ro Vi­lei­šių bei Juo­zo Gru­šo me­no vi­du­ri­nių mo­kyk­lų ko­man­dos.

Tai paaiš­kė­jo po at­ran­kos var­žy­ bų, ku­rias su­ren­gė Lie­tu­vos kū­ no kul­tū­ros aka­de­mi­ja (LKKA) ir Lie­tu­vos gol­fo fe­de­ra­ci­ja (LGF). Tur­ny­re da­ly­va­vo aš­t uo­n ios eki­pos, gre­ta sep­tin­tų­jų kla­sių moks­lei­vių žai­dė ir jau­niau­sie­ji – pir­mo­kai. Vai­kai iš­mė­gi­no jė­gas

aš­tuo­nio­se rung­ty­se – „Ro­dyk­ lė“, „Vė­lia­vė­lės ata­ka“, „Sa­la“, „Me­ga ri­de­ni­mas“, „Rol­le­ra­ma“, „Duo­bu­čių lie­tus“, „Tai­ki­nys“ ir „Pi­ra­mi­dė“. Sėk­min­giau­siai pa­si­ro­dė Ge­di­ mi­no spor­to ir svei­ka­ti­ni­mo vi­du­ ri­nės mo­kyk­los gol­fo mė­gė­jai – jie su­rin­ko 595 taš­kus. Ant­rą­ją vie­tą su 479 taš­kais užė­mė J. ir P.Vi­lei­ šių vi­du­ri­nės mo­kyk­los 2-oji ko­ man­da, tre­čią­ją su 473 taš­kais – J.Gru­šo me­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los 2-oji eki­pa. KD inf.

Ant­rą­ją per­ga­lę iš ei­lės J gru­pė­je iš­ko­vo­jo Ri­mo Kur­ti­nai­čio tre­ni­ ruo­ja­ma Mask­vos sri­ties „Chim­ ki“ eki­pa, ne­se­niai į sa­vo gre­tas pa­ kvie­tu­si Ma­ri­jo­ną Pet­ra­vi­čių. „Chim­ki“ sa­vo aikš­tė­je 86:80 įvei­kė Vi­ler­ba­no „As­vel“ (Pran­cū­ zi­ja) krep­ši­nin­kus. M.Pet­ra­vi­čius bu­vo re­gist­ruo­tas ma­čui, bet ne­ žai­dė. „Ti­kė­jo­mės sun­kios dvi­ko­vos ir mū­sų lū­kes­čiai iš­si­pil­dė. Re­gis, vi­ sas rung­ty­nes dik­ta­vo­me sa­vo są­ly­ gas, ta­čiau joms bai­gian­tis at­si­ra­do int­ri­ga. To­dėl re­zul­ta­tu esu pa­ten­ kin­tas, o mū­sų žai­di­mu – ne“, – po var­žy­bų kal­bė­jo R.Kur­ti­nai­tis. Tre­ne­ris paaiš­ki­no, ko­dėl ne­ rung­ty­nia­vo M.Pet­ra­vi­čius ir Mic­ kae­lis Ge­la­ba­le’is. „Jie abu be­veik po pus­me­tį ne­ žai­dė, nors pa­sta­ruo­ju me­tu daug

tre­ni­ra­vo­si. To­kiais at­ve­jais di­de­li krū­viai spor­ti­nin­kus ge­ro­kai iš­se­ ki­na. Ma­ri­jo­nui ir Mic­kae­liui pri­ reiks maž­daug sa­vai­tės, kad jie iš­ si­ropš­tų iš fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo duo­bės. Ti­kė­jau­si šį kar­tą juos iš­ mė­gin­ti ir aikš­tė­je, bet mū­sų per­ sva­ra bu­vo tra­pi, to­dėl ne­ri­zi­ka­vau, nes la­biau rei­kė­jo per­ga­lės“, – pa­ brė­žė R.Kur­ti­nai­tis. Dėl Mask­vos trans­por­to grūs­čių „As­vel“ ko­man­da į var­žy­bų are­ ną at­vy­ko li­kus vos 15 mi­nu­čių iki rung­ty­nių pra­džios. Įgė­lė ar­bit­rams

Pir­mą­ją per­ga­lę L gru­pė­je šven­tė Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ ko­man­da, po per­mai­nin­gos ko­vos na­muo­se 78:69 nu­ga­lė­ju­si Tre­vi­zo „Be­net­ ton“ (Ita­li­ja). „Išs­ky­rus tre­čio­ jo kė­li­nio at­kar­pą, esu pa­ten­kin­tas ko­man­dos žai­di­mu. Esant sun­kio­je pa­dė­ty­je, kiek­vie­nas ma­čas tam­pa fi­zi­nių ir psi­cho­lo­gi­nių krep­ši­nin­kų sa­vy­bių iš­ban­dy­mu“, – tei­gė vil­ nie­čių vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Alek­ sand­ras Dži­ki­čius.

„Be­net­ton“ stra­te­gas Alek­sand­ ras Džor­dže­vi­čius pa­reiš­kė pre­ ten­zi­jų ma­čo ar­bit­rams – len­kui Grze­gor­zui Ziemb­lic­kiui, ru­sui Ser­ge­jui Mi­chai­lo­vui ir vo­kie­čiui Mo­rit­zui Rei­te­riui.

Aleksandras Džor­dže­vi­čius:

Mes sten­gė­mės at­sa­ky­ti veiks­ mu į veiks­mą, ta­ čiau tei­sė­jai aikš­ tės šei­mi­nin­kams lei­do dau­giau nei mums. „Rung­ty­nės bu­vo di­na­miš­kos ir in­ten­sy­vios. Mū­sų var­žo­vai pa­si­ nau­d o­jo ga­l i­my­b ė­m is pa­kar­to­t i ne­taik­lius me­ti­mus. Mes sten­gė­ mės at­sa­ky­ti veiks­mu į veiks­mą, ta­č iau šian­d ien tei­s ė­jai aikš­t ės šei­mi­nin­kams lei­do dau­giau nei


11

Ketvirtadienis, sausio 26, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Sportas

u­dę D.Rim­šai­tę nie­ko ne­lai­mė­si­te“

ti­ki­si, kad ša­lies pen­kia­ko­vės rink­ti­nė su D.Rim­šai­te (prie­ky­je) ga­li pa­siek­

Jis su­da­rys mums kon­ku­ren­ci­ją, bet tai – nie­ko bai­saus. – Lie­tu­vo­je ir Ru­si­jo­je yra tvir­ ti­nan­čių­jų, kad šis klau­si­mas – dau­giau po­li­ti­nis nei spor­ti­nis. Ką jūs apie tai ma­no­te? – Pa­tys po­li­ti­kai su­ga­di­no pui­ kius san­ty­kius, ku­rie sie­jo Lie­tu­ vos ir Ru­si­jos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ ko­vės fe­de­ra­ci­jas. Anks­čiau mū­sų san­ty­kiai bu­vo nuo­sta­būs, vi­sa­da priim­da­vo­me Lie­tu­vos spor­ti­nin­kus į tre­ni­ruo­čių sto­vyk­las pa­čio­mis ge­ riau­sio­mis są­ly­go­mis – už to­kią pat kai­ną, ko­kią mo­ka mū­sų spor­ti­nin­ kai. Jū­siš­kiai mums skam­bin­da­vo ir

pra­šy­da­vo­si, sa­ky­da­vo, kad ne­ga­ li mo­kė­ti vi­sos su­mos. Ką gi, pra­ šom, vis tiek priim­da­vo­me. Daug me­tų tai tę­sė­si. Po­li­ti­kai vis­ką su­ ga­di­no. Kam to rei­kė­jo? Sup­ras­čiau si­tua­ci­ją, jei­gu bū­tų ko­kia nors ypa­tin­ga, slap­ta vi­so to pra­smė. Juk pui­kiai su­vo­kia­me, kad nau­dos nie­kas iš to ne­tu­rės. Su­tin­ ku, Do­na­ta – jau­na, jei Lie­tu­va jai ne­su­teiks li­cen­ci­jos, ji ga­lės kreip­tis į ki­tas ins­tan­ci­jas. Be to, šio klau­ si­mo mes ne­ke­lia­me iki skan­da­ lo ly­gio. Gal pas jus ša­ly­je tai ir yra skan­da­las, bet mes šios pro­ble­mos ne­ke­lia­me ES, Eu­ro­pos Par­la­men­to ar bent UIPM ly­giu. Juk tai, ką da­

ro Lie­tu­va, – žmo­gaus tei­sių pa­žei­ di­mas. Tai svei­ku pro­tu ne­su­vo­kia­ma. Pri­si­min­ki­me, kad UIPM maž­daug po mė­ne­sio, kai Do­na­ta at­vy­ko į Mask­vą, lei­do jai da­ly­vau­ti pa­sau­ lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tuo­se, kad ji jaus­tų­si vi­sa­tei­se spor­ti­nin­ke. Pa­ti­ kė­ki­te, jo­kios nau­dos Lie­tu­va, at­si­ sa­kiu­si su­teik­ti li­cen­ci­ją D.Rim­šai­ tei ir taip ją nu­baus­da­ma, ne­tu­rės. Nie­ko ne­gąs­di­nu, nie­kam ne­gra­si­ nu, bet nau­dos ne­bus. Nei­gia­mas LTOK asamb­lė­jos spren­di­mas ga­li su­griau­ti Do­na­tos kar­je­rą. Ne­se­niai jū­sų val­džia krei­pė­si į Ru­si­ją, pra­šy­da­ma at­si­sa­ky­ti idė­jos da­ly­vau­ti kon­kur­se dėl krep­ši­nio at­ ran­kos tur­ny­ro į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes. Mes, ti­kė­da­mie­si, kad su­ pra­si­te mū­sų ges­tą, su­ti­ko­me. Bend­ ra­vau su mū­sų krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu, pa­ta­riau jam pa­ten­kin­ ti pra­šy­mą teig­da­mas, kad lie­tu­viai pri­rei­kus su­pras ir mus. Be to, yra ir spor­to eti­ka, gar­bė. Ne­pa­mirš­ki­me ir žmo­giš­ku­mo fak­ to­riaus. Da­bar skau­du žiū­rė­ti, kaip Lie­tu­va ty­čio­ja­si iš D.Rim­šai­tės. Iš­ va­žia­vo, su­si­tuo­kė. O gal bu­vo ki­ tų kan­di­da­tų, ku­rie no­rė­jo pas mus at­va­žiuo­ti? Gal da­bar kaž­kas jai kerš­tau­ja? – Prag­ma­ti­kų po­žiū­riu, LTOK asamb­lė­ja, ne­lei­du­si D.Rim­ šai­tei da­ly­vau­ti Lon­do­no olim­ pia­do­je, su­ma­žin­tų ga­li­mų kon­ku­ren­tų skai­čių Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­kams. Ar jie ne­ tei­sūs? – Taip nie­kas ne­ko­vo­ja dėl me­da­lių. Tai nė­ra spor­ti­nis po­žiū­ris. Toks ke­ lias veda į ak­la­vie­tę. Or­ga­ni­za­vo­me la­bai pres­ti­ži­nį tur­ny­rą – Krem­liaus tau­rę. Kvai­los gal­vos man siū­lė Lie­ tu­vos at­sto­vų ne­kvies­ti. At­sa­kiau: ko­dėl tu­rė­čiau ne­kvies­ti? Pri­zų fon­ das bu­vo la­bai so­li­dus, be to, kiek­ vie­nas da­ly­vis ga­vo pi­ni­gų vien už tai, kad da­ly­va­vo. Jei bū­čiau ne­ pak­vie­tęs Lie­tu­vos, bū­čiau nu­bau­ dęs jū­sų spor­ti­nin­kus. Juk vi­sa­da

kvie­čia­me ne ša­lį, o spor­ti­nin­kus. Ži­no­ma, ne­pak­lau­siau pa­ta­ri­mų, pa­si­kvie­čiau. At­ro­do, kad jū­sų spor­to val­di­nin­ kai siū­lo elg­tis pa­gal prin­ci­pą „akis už akį“. Tu­ri­me ir mes jiems at­sa­ ky­mų bei prie­mo­nių, ta­čiau apie tai dar ne­gal­vo­jo­me, bet tik­rai ga­li­me su­gal­vo­ti.

Via­čes­la­vas Ami­no­vas:

Do­na­ta tu­ri sa­vo as­ me­ni­nį gy­ve­ni­mą ir nie­kam nesuteikta tei­sės po jį kaps­ty­tis. – Kaip pa­ko­m en­t uo­t u­m ė­ te prie­kaiš­tus, kad izo­lia­vo­te D.Rim­šai­tę nuo mū­sų ša­lies – be­veik nie­kam ne­pa­vyks­ta su ja pa­bend­rau­ti, ma­žai kas ži­no, kaip jai se­ka­si. Kaip yra iš tik­ rų­jų? – O koks jū­sų spor­to val­di­nin­kų rei­ka­las? Ru­si­ja jos nei­zo­lia­vo. Juk Do­na­ta tu­ri sa­vo as­me­ni­nį gy­ve­ni­ mą ir nie­kam nesuteikta tei­sės po jį kaps­ty­tis. Ar­gi pas jus įpras­ta, kad spor­to val­di­nin­kai do­mi­si spor­ti­ nin­kų su­tuok­ti­niais, mei­lu­žiais? Pas mus to nė­ra. – Ar pri­ta­ria­te tei­gian­tie­siems, jog Lie­tu­va gal­būt pa­ti kal­ta, kad spor­ti­nin­kė iš­va­žia­vo iš ša­lies? – Ne­ma­nau, kad rei­kia ką nors kal­ tin­ti. Spor­ti­nin­kai vi­sa­da mig­ruo­ja.

– Ma­nau, kad pas mus ma­žai kas ti­ki, jog D.Rim­šai­tė iš­vy­ ko į Ru­si­ją tik dėl san­tuo­kos su my­li­mu žmo­gu­mi. – Ko­dėl tu­rė­čiau ką nors įti­ki­nė­ ti, kad tai yra tie­sa ar at­virkš­čiai? Tam, kad iš­va­žiuo­tum gy­ven­ti sve­ tur, nie­ko ne­rei­kia įti­ki­nė­ti. – Ar kal­bė­jo­tės apie D.Rim­šai­tę as­me­niš­kai su LTOK pre­zi­den­ tu A.Po­vi­liū­nu? – Kar­tą bu­vo­me su­si­ti­kę. Sup­ra­ tau, kad D.Rim­šai­tės klau­si­mą spręs LTOK ge­ne­ra­li­nė asamb­lė­ja. O mes no­rė­jo­me dis­ku­si­jos. Mū­ sų ša­lis at­vi­ra vi­soms dis­ku­si­joms. Juk da­bar su ju­mis kal­buo­si, ne­ži­ no­jau, ko­kiu klau­si­mu bend­rau­si­ me, bet jei­gu krei­pė­tės, va­di­na­si, no­ri­te kaž­ką su­ži­no­ti. Štai ir kal­ ba­mės. Tai yra kul­tū­rin­gų žmo­nių san­ty­kiai. Ma­nau, kad jū­sų val­džia vyk­ do keis­tą po­li­ti­ką, nu­kreip­tą prieš Ru­si­ją. Gal­būt, jei­gu Do­na­ta bū­ tų iš­va­žia­vu­si, tar­ki­me, į Vo­kie­ ti­ją, san­ty­kiai bū­tų vi­sai ki­to­kie. Juo­kin­ga, ar ne? Pa­kar­to­siu: Lie­ tu­va nie­ko ne­lai­mės, ne­su­tei­ku­ si D.Rim­šai­tei lei­di­mo at­sto­vau­ti Ru­si­jos rink­ti­nei Lon­do­no olim­pi­ nė­se žai­dy­nė­se. Tei­gia­mo re­zul­ta­ to tik­rai ne­bus. Nie­ka­da. Nei vi­sos Eu­ro­pos, nei UIPM aky­se. – Jei­gu Lie­tu­vos spren­di­mas bus „ne“, ne­jau­gi ma­no­te, kad Tarp­tau­ti­nis spor­to ar­bit­ra­žas ką nors pa­keis? Juk jūs pa­reiš­ kė­te, kad kreip­si­tės į šią ins­ti­ tu­ci­ją. – Aš ne aiš­kia­re­gys, kol kas ne­no­riu spė­lio­ti. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad LTOK asamb­lė­jo­je bus pro­tin­gų žmo­nių, Juk spor­ti­nin­kai – ne po­li­ti­kai, ku­ riems rū­pi vie­tos Sei­me. Ti­kiu, kad nu­ga­lės spor­ti­niai prin­ci­pai. Be to, vi­sas pa­sau­lis da­bar ste­bi Lie­tu­vą, lau­kia spren­di­mo. Kol kas dau­gu­ ma ty­li, bet ste­bi. Kiek­vie­ną die­ną su­lau­kiu klau­si­mų, ir ne tik iš sa­ vo tau­tie­čių.

or­dže­vi­čiui ne­pa­ti­ko tei­sė­ja­vi­mas mums“, – tvir­ti­no A.Džor­dže­vi­ čius. L gru­pės ly­de­riu ta­po Kras­no­ da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ (Ru­si­ja) klu­bas, sve­čiuo­se 84:79 pa­lau­žęs Ber­ly­no „Al­bą“ (Vo­kie­ti­ja).

Re­zul­ta­tai Vil­n iaus „Lie­t u­v os ry­t as“– Trevizo „Be­net­ton“ 78:69 (16:15, 21:15, 9:17, 32:22). 6250 žiū­ro­vų. J.Va­ lan­čiū­nas 17 taš­k ų (10 at­ko­vo­tų ka­ muo­lių, 3 klai­dos), M.Ka­te­ly­nas 14, R.Sei­bu­tis 13/J.Vig­gia­no 15, M.Go­ree 12, V.Mol­do­vea­nu 11.

VEF ka­pi­tu­lia­vo Is­pa­ni­jo­je

Ant­rą­ją ne­sėk­mę I gru­pė­je pa­ty­rė ir ga­li­my­bes pa­tek­ti į ket­virt­fi­na­lį komp­li­ka­vo Ra­mū­no Bu­tau­to tre­ ni­ruo­ja­ma Ry­gos VEF (Lat­vi­ja) eki­ pa su An­ta­nu Ka­va­liaus­ku. Ry­gie­čiai sve­čiuo­se 49:80 (10:25, 7:24, 13:21, 19:10) pra­lai­mė­jo Va­ len­si­jos „Bas­ket“ (Is­pa­ni­ja) krep­ši­ nin­kams. A.Ka­va­liaus­ko są­skai­to­ je – 4 taš­kai, 2 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, klai­da ir 5 pra­žan­gos. „Va­len­si­jos ko­man­da su­žai­dė pui­kų ma­čą. Mes ne­pa­si­ren­gė­me ko­vai, pa­lū­žo­me per pir­muo­sius du kė­li­nius, šan­sų lai­mė­ti ne­tu­rė­ jo­me. Pras­tai gy­nė­mės ir puo­lė­me. Šios rung­ty­nės mums – blo­giau­ sios šį se­zo­ną“, – pri­pa­ži­no R.Bu­ tau­tas. KD inf.

Ber­ly­no „Al­ba“–Krasnodaro „Lo­ ko­m o­t iv-Ku­b an“ 79:84 (21:21, 20:13, 15:21, 23:29). 7 735 žiū­ro­vai. D.Al­le­nas 19 (4 pe­rim­ti ka­muo­liai), M.Si­mo­no­v i­čius 16, K.Wea­ve­r is 15 (6 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai)/M.Gri­gor­je­ vas 17, J.Mas­sey 16 (8 at­ko­vo­t i ka­ muo­liai), R.Blak­ney 14.

L gru­pė Komanda

„„Įtam­pa: per grum­ty­nes su var­žo­vais J.Va­lan­čiū­nas neiš­ven­gė ne­spor­ti­nės pra­žan­gos.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

1. „Lo­ko.-Ku­ban“ 2. „Be­net­ton“ 3. „Liet. ry­tas“ 4. „Al­ba“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

2 1 1 0

0 1 1 2

165:146 141:142 145:150 143:156


12

KetvirtADIENIS, sausio 26, 2012

14p.

turtas

Parduotuvėse mažiau pavojingo maisto.

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Žvirblytė

As­bes­ti­nių stogų kei­ti­mas: gy­ven­t Sau­sio vi­du­ry­je pra­si­dėju­si as­bes­ti­nių stogų kei­ti­mo pro­gra­ma su­kėlė di­delį gy­ven­tojų su­si­domė­jimą. Ta­čiau aiškė­ja, kad ke­lių tūkstan­čių litų pa­ra­ma galės pa­si­nau­do­ti tik tie, ku­rie ir be jos galėtų pa­si­keis­ti sto­gus. Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Pir­mas la­šas jūro­je

Jau pu­sant­ros sa­vaitės gy­ven­to­jai ga­li teik­ti pa­raiš­kas ir pra­šy­ti pa­ ra­mos iš Lie­tu­vos kai­mo plėtros 2007–2012 m. pro­gra­mos as­bes­ ti­nių stogų dan­gai pa­keis­ti. Per šį laiką Na­cio­na­linės mokė­ji­mo agentū­ros pa­da­li­niai su­laukė de­ vy­nių pa­raiškų. Kaip in­for­ma­vo Na­cio­na­linės mokė­ji­mo agentū­ros Ko­mu­ni­ka­ ci­jos sky­riaus vedė­ja Aistė Mi­lei­ kaitė, pa­teik­tos dvi pa­raiš­kos iš Kelmės ra­jo­no ir po vieną pa­raišką pa­teikė Plungės, Skuo­do, Biržų, Ku­piš­kio, Šiau­lių, Tau­ragės bei Anykš­čių ra­jonų gy­ven­to­jai. „Iš vi­so pa­teik­to­se pa­raiš­ko­se pra­šo­ma apie 50 tūkst. litų. Pra­ šo­mo vie­no pro­jek­to pa­ra­mos su­ ma svy­ruo­ja nuo 2 iki 10 tūkst. li­ tų, bend­ra pro­jektų vertė vir­ši­ja 100 tūkst. litų su PVM. Ats­kirų pro­jektų vertė svy­ruo­ja nuo 6 iki 17,9 tūkst. litų“, – pir­muo­sius pa­teik­tus pra­ šy­mus ko­men­ta­ro A.Mi­lei­kaitė. Ji vylė­si, jog skai­čiai ne­di­de­li tik dėl to, kad pa­raiškų rin­ki­mas ką tik pra­si­dėjo. Lai­ko už­pil­dy­ti pa­raišką gy­ven­to­jai tu­ri iki ko­vo 30 d. „Pa­žiūrė­sim, kai stogą deng­sim“

Įver­ti­nus šiuos pir­muo­sius re­zul­ ta­tus ga­li­ma spėti, kad iš vi­so as­ bes­ti­niams sto­gams pa­keis­ti skir­ ta 60 mln. litų pa­ra­ma vi­du­ti­niš­kai Lie­tu­vo­je pa­si­nau­dos apie 11 tūkst. gy­ven­tojų. As­bes­ti­nius ši­fe­ri­nius sto­gus pa­si­keis maž­daug tiek gy­ ven­tojų, kiek gy­ve­na Gri­giškė­se, Lent­va­ry­je, Ra­sei­niuo­se, Gar­lia­vo­ je, Kuršė­nuo­se ar Gargž­duo­se. Ta­ čiau nors šiuo­se iš­var­dy­tuo­se mies­ te­liuo­se sto­gai dau­giau­sia deng­ti

ši­fe­riu, jų gy­ven­to­jai į pa­ramą net ne­ga­li pre­ten­duo­ti. Pir­miau­sia dėl to, kad ši­fe­ri­nius sto­gus į eu­ro­pi­ nius ga­li pa­si­keis­ti tik gy­ven­to­jai gy­ven­vietė­se, kur yra ne dau­giau kaip 6 tūkst. žmo­nių, taip pat jie tu­ri ten gy­ven­ti ne trum­piau kaip pen­ke­rius me­tus. Pabrėž­ti­na, kad į pa­ramą ne­ga­ li pre­ten­duo­ti ir kai­mo gy­ven­to­jai, ku­rie gy­ve­na­muo­sius na­mus tu­ri sodų bend­ri­jo­se. Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos Viešųjų ry­šių sky­riaus vedė­jas Vi­lius Re­ke­ vi­čius paaiš­ki­no, kad as­bes­ti­niams sto­gams skir­ti 60 mln. litų yra su­ ran­kio­ti iš įvai­rių kai­mo plėtros pro­ gramų li­ku­čių. Stogą pa­si­keis­ti ga­ li­ma ir la­bai pi­giai, ir la­bai bran­giai. Todėl skai­čia­vi­mai, kad pa­ra­ma pa­ sieks vos de­šimtį tūkstan­čių gy­ven­ tojų, nėra tei­sin­gi. Pa­žiūrė­sim, kai stogą deng­sim“, – sakė jis. Pa­si­ nau­do­ti pa­ra­ma sie­kian­tys gy­ven­to­ jai ga­li tikė­tis 50 pro­c. pa­ra­mos sto­ go dan­gai ir prie­dams įsi­gy­ti, bet ne dau­giau kaip 10 tūkst. litų.

As­bes­ti­niams sto­ gams skir­ti 60 mln. litų yra su­ran­kio­ti iš įvai­rių kai­mo plėtros pro­gramų li­ku­čių.

Pa­sak V.Re­ke­vi­čiaus, vi­si skir­ti 60 mln. litų bus pa­nau­do­ti tik sto­gams keis­ti, se­mi­na­rus ve­da mi­nis­te­ri­ jos dar­buo­to­jai ir už tai pa­pil­do­mo už­mo­kes­čio ne­gau­na. Už eu­ro­pi­nių pi­nigų pa­nau­do­ji­mo vie­ši­nimą bus at­sa­kin­gi pa­tys gy­ven­to­jai, t. y. ant sto­go ma­to­mo­je vie­to­je reiks pri­kli­ juo­ti ES lėšas gar­bi­nantį lip­duką.

Se­mi­na­ruo­se – ant­plūdis

Šio­mis die­no­mis jau įpusė­jo Že­ mės ūkio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­listų skir­tin­guo­se Lie­tu­vos mies­te­liuo­ se or­ga­ni­zuo­jamų se­mi­narų cik­las apie ga­li­mybę gau­ti ke­lis tūkstan­ čius litų pa­ra­mos ši­fe­ri­niam sto­gui pa­keis­ti. „Kiek­vie­na­me se­mi­na­re da­ly­vau­ja per šimtą žmo­nių, ne­tgi dau­giau, nei pla­nuo­ta. Į se­mi­na­rus su­si­ren­ka ne tik gy­ven­to­jai, bet ir sa­vi­val­dy­bių, se­niū­nijų dar­buo­ to­jai, o šie vėliau žmo­nes kon­sul­ tuo­ja“, – sakė se­mi­na­rus ve­dan­ti Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos vy­riau­ sio­ji spe­cia­listė In­ga Ven­ciu­lytė. Pak­laus­ta, kokį klau­simą gy­ven­ to­jai se­mi­na­ruo­se daž­niau­siai už­ duo­da, ji ne­slėpė, kad kom­pen­sa­cijų sie­kia žmonės, ku­rie jau yra seną ši­ ferį pa­si­keitę į naują sto­go dangą. „De­ja, fi­nan­suo­ja­mos tik pa­tir­tos iš­lai­dos po to, kai pa­raiš­kos pa­teik­ tos nuo sau­sio 16 d.“, – sakė ji. Ji ap­gai­les­ta­vo, jei­gu kai ku­riuos žmo­ nes su­klai­di­no se­niū­nijų dar­buo­to­ jai teig­da­mi, kad ir prie­š me­tus pa­ keistą stogą vals­tybė fi­nan­suos. Stab­do iš­lai­dos pa­raiš­kai

Nors se­mi­na­rus ve­dan­tys mi­nis­te­ ri­jos dar­buo­to­jai sa­ko, kad jie vyks­ ta skland­žiai, juo­se ap­si­lan­kiu­siems gy­ven­to­jams kar­tais trūksta kant­ rybė. Jie at­si­sto­ja ir tie­siai rėžia: „Vie­šai skel­bia­mus do­ku­men­tus mes ir pa­tys mo­ka­me pa­si­skai­ty­ti, pa­sa­ky­ki­te ką nors nau­jo, ge­riau pa­dėki­te už­pil­dy­ti pa­raišką.“ Būtent pa­raiškų pil­dy­mas gy­ ven­to­jams ke­lia did­žiau­sią siau­ bą. Rei­kia už­pil­dy­ti ne tik apie de­ šimt lapų, bet ir pa­teik­ti įvai­rius pa­pil­do­mus do­ku­men­tus. Gau­ ti pa­žymą iš se­niū­ni­jos apie ne trum­pesnį nei pen­ke­rių metų gy­ ve­nimą konk­re­čio­je gy­ven­vietė­

1

pro­c.

as­bes­ti­nių ši­fe­ri­nių stogų bus pa­keis­ta pa­si­ nau­do­jant 60 mln. litų ES pa­ra­ma.

„„ Sto­gai: aiškė­ja, kad as­bes­ti­niam ši­fe­ri­niam sto­gui

je ne taip su­dėtin­ga, ta­čiau sun­ kiau­sia pa­reng­ti re­mon­to ap­rašą. Būti­na, kad jį pa­tvir­tintų ar­chi­ tek­tas ar in­ži­ne­rinį iš­si­la­vi­nimą tu­rin­tis as­muo. Kai ku­rie tar­pi­nin­kai įsi­gud­ri­ no ir šiuo atveju sie­kia pa­si­pel­ny­ti – iš gy­ven­tojų pra­šo nuo 500 iki 1,5 tūkst. litų už pa­raiš­kos už­pil­dymą ir visų do­ku­mentų pa­ren­gimą. Mi­ nis­te­ri­jos at­stovė I.Ven­ciu­lytė dėl to ne­ma­to nie­ko blo­go, esą žmonės pa­tys ap­si­sprend­žia, ko­kias iš­lai­das ga­li pa­tir­ti. „Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dėmesį, kad pa­raiš­kos pa­ren­gi­mas ne­fin ­ an­suo­ja­mas“, – sakė ji. Gy­ven­to­jai, ap­­skai­čiavę, kiek pa­ pil­do­mai iš­leis pi­nigų pa­raiš­kai pa­ reng­ti, ne­re­tai nu­mo­ja ran­ka: „Pa­ si­kei­siu stogą ra­miai ir be ke­lių tūkstan­čių litų pa­ra­mos.“

Sten­gia­si pa­dėti

Pa­ga­liau su­pratę, kad va­žinė­da­mi po mies­te­lius tik vel­tui švais­to lai­ ką ir mo­kes­čių mokė­tojų pi­ni­gus, val­di­nin­kai nu­sprendė gy­ven­to­ jams su­teik­ti dau­giau pa­gal­bos. Na­cio­na­linės mokė­ji­mo agentū­ ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­dovės A.Mi­lei­kaitės tei­gi­mu agentū­ros te­ri­to­ri­nių sky­rių at­sto­vai ne­tru­ kus pra­dės va­žinė­ti į ra­jonų cent­rus ir sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­cijų pa­ skir­to­se pa­tal­po­se kon­sul­tuos pa­ gei­dau­jan­čius kreip­tis pa­ra­mos bei priims pa­raiš­kas gau­ti pa­ramą. Ne­mo­ka­mai pa­raišką už­pil­dy­ti gy­ven­to­jams pa­de­da ir sto­go dan­ gų už­sa­ky­mais suin­te­re­suo­ti sto­go dangų par­davė­jai. „Sulaukiame labai didelio gy­ ventojų susidomėjimo šia parama.

Kainos Did­žiau­si sto­go dan­gos rūšių fi­nan­suo­ja­mi įkai­niai

Po­pu­lia­riau­sių sto­go kei­ti­mo ele­mentų kai­nos

170 kv. m as­bes­ti­nio sto­go kei­ti­mo sąma­ta

Rūšis 1 kv. m kai­na (li­tais)* „„Beas­bes­čio ši­fe­rio dan­ga 48 „„Bi­tu­mi­nių čer­pių dan­ga 53 „„Plie­ni­nių čer­pių dan­ga 60 „„Ke­ra­mi­nių čer­pių dan­ga 85 „„Bi­tu­mi­nių lakštų dan­ga 45 „„Plie­ni­nių čer­pių imi­ta­ci­jos dan­ga 60 „„Plie­ni­nių pro­fil­ iuotų lakštų dan­ga 60

Med­žia­ga „„Beas­bes­tis ši­fe­ris „„Plie­ninė skar­da „„Čerpės „„Me­die­nos ruo­ši­niai „„Ši­lu­mos izo­lia­cinė

Med­žia­ga Įkai­nis (li­tais už 1 kv. m) Su­ma (li­tais) „„Beas­bes­čio ši­fe­rio sto­go dan­ga 25 4250 „„Ši­lu­mos izo­lia­ci­nis sluoks­nis 120 4080 „„Izo­lia­cinė ir di­fu­zinė plėvelė 2,95 1000 „„Me­die­nos ruo­ši­niai kar­ka­so re­konst­ruk­ci­jai 520 2200 „„Skar­dos lanks­ti­niai 20 2500 „„Lie­taus su­rin­ki­mo sis­te­ma – 2500 „„Me­dis ar­ba skar­da palė­pių pa­ka­loms – 2000 „„Iš vi­so už med­žia­gas – 18 530 „„Ne­kom­pen­suo­ja­mi sto­go den­gi­mo dar­bai 45–60 8000 „„Iš vi­so su kom­pen­sa­ci­ja – 17 265 Šal­ti­nis: www.sa­vi­val­dy­bes.eu

* Įskai­tant izo­lia­cinį sluoksnį, dangą, krai­gus, vėja­len­tes, pro­fi ­l ių kar­ni­zus, laš­ta­k ius, lie­taus nu­ve­di­mo sis­te­mos la­ ta­kus, liet­vamzd­ž ius, snie­go užt­va­ras su lai­k ik­liais. Šal­ti­nis: Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja

med­žia­ga „„Ga­ro izo­lia­cinė med­žia­ga „„Di­fu­zinė plėvelė

Kai­na (li­tais už 1 kv. m)

20–33 18–28 40–60 500–520 120 1,4 1,9–4,5 Šal­ti­nis: www.sa­vi­val­dy­bes.eu


13

KetvirtADIENIS, sausio 26, 2012

turtas Ban­kai verslą ­ kre­di­ta­vo ak­ty­viau

Egip­te tu­ris­tai ­ sėdi vieš­bu­čiuo­se

Lie­tu­vos ko­mer­ci­nių bankų nau­jai iš­duotų pa­skolų su­ma pri­va­čioms įmonėms ant­rą pra­ėju­sių metų pus­metį, pirmą kartą nuo 2009 m., vir­ši­jo ban­kams grąži­na­mus anks­čiau su­teik­tus kre­di­tus. „Tai lėmė au­ gęs įmo­nių sko­li­ni­mo­si ape­ti­tas, šiek tiek švelnė­ju­sios pa­skolų sąly­gos, ta­čiau šiuos at­si­ga­vi­mo ženk­lus reikėtų ver­tin­ti at­sar­ giai“, – sakė Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­ mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas.

Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai „Tez Tour“ ir „No­va­ tu­ras“ tei­gia, kad šiuo me­tu Egip­te poil­siau­ jan­tiems lie­tu­viams ne­ren­gia eks­kur­sijų į Kairą ir Luk­sorą – į juos dėl pa­didė­ju­sios ne­ra­mumų ti­ki­mybės vyk­ti ne­re­ko­men­duo­ ja­ma. Esą, jei at­si­rastų no­rin­čių, eks­kur­si­jos būtų or­ga­ni­zuo­ja­mos, ta­čiau į lan­ky­ti­nas vie­tas ne­si­ver­žia pa­tys poil­siau­to­jai. Šiuo me­tu Egip­to ku­ror­tuo­se Hur­ga­do­je ir Šarm aš Šei­che il­si­si apie 300 lietuvių.

2,6

pro­c.

per me­tus su­mažė­jo žemės ūkio pro­duktų su­pir­ki­mo kai­nos.

­tojų en­tu­ziazmą ly­di nu­si­vy­li­mas Skai­čiai „„70 pro­c. in­di­vi­dua­lių gy­ve­namųjų ti­nio vėžio ty­ri­mo cent­ro kan­ce­ro­ge­ namų, kai­mo vaikų ug­dy­mo ir net ni­nių veiks­nių sąrašą kaip kenks­min­ svei­ka­tos prie­žiū­ros įstaigų yra ap­ ga, vėžį su­ke­lian­ti, med­žia­ga. deng­ta as­bes­ti­niu ši­fe­riu.

„„1976 m. as­bes­tas įra­šy­tas į Tarp­tau­

„„700 tūkst. tonų as­bes­to nuo 1962 m. Lie­tu­vo­je su­nau­do­ta as­best­ce­men­ čio ga­mi­niams.

„„20 metų – po tiek lai­ko ga­li užk­lup­ ti li­ga dėl ža­lin­go as­bes­to po­vei­kio žmo­gaus svei­ka­tai.

„„Iš 1500 naujų kas­met nu­sta­tomų 1990 iki 2002 m. bu­vo įve­ža­ma į Lie­ plau­čių vėžio at­vejų 50 yra dėl as­ tuvą. bes­to.

„„3–4 tūkst. tonų as­bes­to kas­met nuo

„„1 mln. tonų as­best­ce­men­čio ga­mi­

„„2005 m. Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­so­se ES

nių su­nau­do­ta Lie­tu­vo­je.

ša­ly­se, nau­do­ti as­bestą ir ki­tus jo tu­ rin­čius ga­mi­nius užd­raus­ta.

„„96 pro­c. iš Lie­tu­vo­je su­nau­dotų as­best­ce­men­čio ga­mi­nių su­da­ro ši­ „„2008 m. Lie­tu­vos Vy­riau­sybė pa­ fe­rinė stogų dan­ga. tvir­ti­no as­bes­to ša­li­ni­mo pro­gramą.

pa­keis­ti gy­ven­to­jai pa­si­rengę skir­ti ne dau­giau kaip 5–6 tūkst. litų iš sa­vo ki­šenės. 

Ruošdami paraiškas gyventojai tu­ ri pateikti stogo dangos pasiūlymą, todėl kasdien visoje Lietuvoje su­ laukiame bent kelių dešimčių pa­ klausimų. Pastebėję, kad žmonėms sunkumų kelia paraiškos pildymas, mes ir mūsų partneriai visoje Lie­ tuvoje esame pasirengę padėti jas užpildyti. Duodame patarimų, nuo ko viską reikėtų pradėti, kur kreip­ tis, kokius dokumentus pasiruošti ir į kurias taisykles reiktų atkreip­ ti ypatingą dėmesį. Be to, žmones perspėjame, kad jau yra pasirodę ir neaiškaus plauko veikėjų, kurie bandys pasinaudoti šia programa vien pildydami paraiškas ir imda­ mi už tai gana didelį mokestį. Pa­ raišką užpildyti tik iš pirmo žvilgs­ nio atrodo painu, tikrai nėra jokios būtinybės tarpininkams mokėti pi­ nigus“, – sakė suomišką plieninę stogo dangą gaminančios bendro­ vės „Ruukki Lietuva“ rinkodaros vadovas Mantas Grigaliūnas. Dirbs įpras­tu re­ži­mu

Paklaustas, ar pasinaudoję nemo­ kama konsultacija gyventojai ką nors įsipareigoja, jis pabrėžė, jog tai tik žodinis susitarimas. „Mū­ sų išduoti komerciniai pasiūlymai galioja visus šiuos metus, tad žmo­ gus gauna garantiją, kad ir po pus­ mečio kaina nepakis. Jeigu žmogus nesugrįš – tai jo pasirinkimas“, – kalbėjo M.Grigaliūnas.

Ne viename Žemės ūkio minis­ terijos organizuotame semina­ re dalyvavęs pašnekovas sako iš­ girdęs gyventojų nuogąstavimą ir tai norėtų paneigti. Esą žmonės įtaria, kad gamintojai šios pro­ gramos laikotarpiu sukels stogui pakeisti reikiamų medžiagų kai­ nas ir sieks pasipelnyti. „To tikrai nežadame dalyti. Tie, kurie mūsų gaminių kainas sekė jau ir anks­ tesniais metais, gali tai patvirtin­ ti. Maža to, visiems, dalyvaujan­ tiems šioje programoje, siūlome dar ir specialias nuolaidas“, – kalbėjo bendrovės „Ruukki Lie­ tuva“ atstovas. Pasak jo, jokio ypatingo konku­ rencijos suaktyvėjimo rinkoje dėl šios 60 mln. litų paramos nepas­ tebima „Konkurencija korektiš­ ka. Nuolaidas siūlome tiek mes, tiek mūsų konkurentai. Kadan­ gi sprendimą dėl paramos skyri­ mo ministerija patvirtino gana vė­ lai, t. y. visai prieš pat Naujuosius metus, daug kas tam dar ir dabar nėra tinkamai pasiruošę, kai kurie mano, jog programa nėra tobula ir šiemet dar neįsivažiuos“, – sakė M.Grigaliūnas. Įvai­rio­mis sto­go dan­go­mis pre­ kiau­jan­čios bend­rovės „Nord pro­ fil“ va­dy­bi­nin­ko Si­gi­to Vil­čins­ko pa­stebė­ji­mu, sto­go dangų ga­min­ to­jai dėl to net ne­ke­ti­na di­din­ ti ga­my­bos ap­sukų, nes par­da­vi­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

mas iš esmės ne­turėtų smar­kiai pa­didė­ti. „Su­lau­kia­me daug gy­ ven­tojų pa­klau­simų, bet pir­miau­ sia jie klau­sia, ar gaus pa­ramą. O kai pa­ra­mos ne­ga­li tikė­tis sodų bend­ri­jo­se gy­ve­nan­tys žmonės, at­kren­ta la­bai daug gy­ven­tojų“, – svarstė S.Vil­čins­kas. Ga­min­to­jai ap­gul­ties ne­si­ti­ki

Ši­ferį be as­bes­to Ak­menė­je ga­mi­ nan­čios bend­rovės „Eter­nit Bal­tic“ rin­ko­da­ros va­do­vas Vy­tau­tas Mi­ nio­tas ma­no, kad as­bes­ti­nių stogų kei­ti­mo pro­gra­ma Lie­tu­vo­je ne­su­ kels stogų kei­ti­mo karš­tinės. „Esa­me ap­skai­čiavę. Vi­du­ti­niš­ kai gy­ven­to­jai pra­šys 2–6 tūkst. pa­ ra­mos sto­go dan­gai, iš vi­so ja pa­si­ nau­dos apie 10 tūkst. gy­ven­tojų, t. y. vos 1 pro­c. visų gy­ven­tojų, ku­rių in­ di­vi­dua­lius na­mus den­gia as­bes­ti­ nis ši­fe­ris“, – kalbė­jo V.Mi­nio­tas. Pa­sak jo, no­rint pa­si­nau­do­ti pa­ra­ma gy­ven­to­jams ky­la daug ne­pa­to­gumų, todėl esą vi­si su­si­domėję grei­tai nu­ si­vi­lia ir nu­mo­ja ran­ka. „Pir­mas as­bes­ti­nių sto­go dan­ gų kei­ti­mo bly­nas bus pri­svilęs. Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti tik dėl to, kad vals­tybė ma­to pro­blemą ir po tru­ putį pa­de­da gy­ven­to­jams ją spręs­ ti“, – sakė jis. Ta­čiau esą per ma­žai dėme­sio ski­ria­ma pa­vo­jin­giau­siam as­bes­ti­nių stogų kei­ti­mo eta­ pui – ši­fe­riui nuim­ti ir uti­li­zuo­ti. Dien­raš­čio pa­šne­ko­vai svei­ki­na

nau­jau­sią pro­gra­mos pa­kei­timą, kai bu­vo nu­spręsta fi­nan­suo­ti pusę as­bes­tinės ši­fe­rio dan­gos uti­li­za­vi­ mo iš­laidų. Iki tol vals­tybė būtų fi­ nan­sa­vu­si tik pusę trans­por­ta­vi­mo iki uti­li­za­vi­mo vie­tos iš­laidų. „At­li­ko­me sąvar­tynų tei­kia­mo as­bes­ti­nio ši­fe­rio uti­li­za­vi­mo pa­ slaugų kainų ana­lizę. Už toną uti­ li­zuo­ti at­vež­to ši­fe­rio sąvar­ty­nai ima nuo 50 iki 500 litų. Įver­ti­nus tai, kad, nu­ėmus vi­du­ti­nio dyd­žio stogą, su­ren­ka­ma apie 1,5–2 to­ nas svei­ka­tai kenks­min­go ši­fe­rio, ant žmo­gaus pe­čių gu­la ne­ma­ža fi­nan­sinė naš­ta. Dar pa­pil­do­mai kai­nuo­ja ir trans­por­ta­vi­mo iš­lai­ dos, o daž­niau­siai iki ar­ti­miau­sio sąvar­ty­no yra 100 ki­lo­metrų“, – kalbė­jo jis. M.Grigaliūnas priminė, kad, no­ rint gauti finansavimą pagal šią programą, reikės būtinai pateikti ir dokumentą, įrodantį, jog asbesti­ nės atliekos priduotos į savartyną. Teigiama, kad Nacionalinės mo­ kėjimo agentūros darbuotojai pa­ tikrins, ar išvežta būtent tiek, kiek žmogus deklaravo turintis kenks­ mingos stogo dangos. Svar­bu viską su­skai­čiuo­ti

Net ir įvertinus visas galimas išlai­ das galima drąsiai teigti, kad kai­ mo gyventojai 2012 m. turi unikalią galimybę pasikeisti seną asbestinę stogo dangą į naują. „Iš šiuo me­ tu gyventojams teikiamų komer­ cinių pasiūlymų galime daryti iš­ vadą, kad žmonės pasirengę skirti apie 5–7 tūkst. litų savų pinigų sto­ go perdengimo medžiagoms, daž­ niau renkasi aukščiausios kokybės produktus. Pagal programą nefi­ nansuojami darbai, todėl kai kurie gyventojai pasirengę stogo dangą pasikeisti savo jėgomis. Jeigu būtų samdomi stogdengiai, reiktų nu­ matyti, kad vidutinės stogo den­ gimo kainos rinkoje siekia apie 40 litų už kvadratinį metrą“, – patarė M.Grigaliūnas.

Šiuo metu skaičiuojantiems sto­ go dangos keitimo sąmatą pašne­ kovas pataria nedaryti klaidos, kurią esą daugelis daro. „Žmonės dažniausiai skaičiuoja stogo dan­ gos kvadrato kainą, bet nereikia pamiršti, kad gana didelę dalį su­ daro ir suma už visus stogo prie­ dus, t. y. kraigus, vėjalentes, kar­ nizus, lietaus nuvedimo sistemas ir t. t. Svarbu, kad vidutinė vie­ nam stogo kvadratiniam metrui tenkanti stogo dangos ir priedų su­ ma neviršytų tai dangai nustatytų didžiausių įkainių“, – atkreipė dė­ mesį pašnekovas. Paklaustas, ar jau ryškėja tenden­ cijos, į ką gyventojai keis asbestinius šiferinius stogus, M.Grigaliūnas pabrėžė, kad daugiausia semina­ rų dalyvių susidomėjimo sulaukia plieniniai ir beasbesčio šiferio sto­ gai. „Šias dangas lengviausia uždėti nuo stogo nuėmus asbestinį šiferį. Keraminės ar bituminės čerpės ne tokios populiarios, nes greičiausiai tektų pakeisti visą stogo konstruk­ ciją, o pagal šių metų asbestinių stogų keitimo programą nei sto­ go konstrukcijų keitimo medžia­ gos (gegnės, grebėstai ir t. t.), nei stogdengių darbai nefinansuojami. Be to, kad šiomis medžiagomis per­ dengti stogą reikia specifinių žinių ir patirties, tad pačiam savininkui tai padaryti būtų sudėtinga“, – sa­ kė pašnekovas. Bendrovės „Ruukki Lietu­ va“ duomenimis, keisdami sto­ gą gyventojai dažniausiai renka­ si rudą arba pilką plieninės stogo dangos spalvą. „Kokybiška polime­ rine danga padengta plieninė stogo danga ilgiausiai iš visų stogo dan­ gų išlaiko ryškią spalvą, mažiau­ siai blunka veikiama ultravioleti­ nių saulės spindulių, nekerpėja ir nesamanoja. Beje, „Ruukki“ plie­ ninėms stogo dangoms suteikiama nuo 10 iki 30 metų estetinių ypaty­ bių ir 20–50 metų techninė garan­ tija“, – teigė jis.


14

KetvirtADIENIS, sausio 26, 2012

turtas

Ieš­kant pa­vo­jin­go mais­to – pa­žan­ga Per­nai Lie­tu­vo­je užd­raus­ta par­duo­ti per 2000 t ne­sau­gių mais­to pro­duktų – ko­ne dvi­gu­bai dau­giau nei už­per­nai. „Kau­no die­na“ domė­jo­si, ar tai reiš­kia, kad var­to­to­ jai tam­pa sau­ges­ni. Arū­nas Damb­raus­kas a.dambrauskas@diena.lt

Pir­mau­ja Egip­tas

2011 m. į pre­ky­bos tink­lus Lie­tu­vo­ je ne­pa­te­ko 2287 t ne­sau­gių mais­ to pro­duktų, 2010-ai­siais – 1260 t. To­kius duo­me­nis pa­teikė Vals­ty­ binė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ ba (VMVT) bei Na­cio­na­li­nis mais­ to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tas (NMVRVI). Praė­ju­siais me­tais ne­leis­ta rea­ li­zuo­ti 22 t žu­vies, be­veik 60 000 l neal­ko­ho­li­nių gėrimų, di­de­lio kie­kio ne­gyvū­ni­nių mais­to pro­duktų: 269 t vai­sių, 63 t rie­šutų, 25 t ry­žių. Bu­vo užd­raus­ta iš Tur­ki­jos im­ por­t uo­t i 20 t greipf­r utų, 43 t apel­sinų iš Egip­to ir Is­pa­ni­jos, 24 t man­da­rinų iš Ma­ro­ko, 22 t agur­ kų iš Is­pa­ni­jos, 25 t pli­kytų ry­žių iš Viet­na­mo, 10 t po­mi­dorų iš Ki­ ni­jos, 3 t gra­natų iš Tur­ki­jos ir In­ di­jos. Pa­gal 2010 m. su­da­rytą ne­sau­ gaus mais­to kilmės ša­lių sąrašą pir­mo­je vie­to­je yra Egip­tas, to­liau – Ma­ke­do­ni­ja, Ru­si­ja, Tur­ki­ja, In­ di­ja, Bra­zi­li­ja, Len­ki­ja, Is­pa­ni­ja, Ki­ ni­ja, Uk­rai­na, Ira­nas, Pe­ru. Pro­duk­tuo­se ap­ti­kus pa­ra­zitų (ne­ma­tomų lervų, aruo­di­nių ken­ kėjų), į pre­ky­bos tink­lus ne­pa­te­ko 100 t jūrinių ly­dekų iš Is­pa­ni­jos ir Ar­gen­ti­nos, 36 t šal­dy­to star­kio filė iš Ka­zachs­ta­no ir Uk­rai­nos, 3 t sairų iš Tai­lan­do, 27 t lie­tu­viškų gri­kių. Ap­ti­kus va­di­namųjų aruo­di­nių kenkėjų, į rinką ne­pa­te­ko 7 t Lie­tu­ vo­je fa­suotų ry­žių ir 13 200 pa­kuo­ čių ita­liškų ma­ka­ronų „Da Vin­ci“. Su­rea­ga­vus į var­to­tojų pra­ne­ši­ mus, užd­raus­ta par­duo­ti 9 t sal­ dai­nių iš Ki­ni­jos, 36 pa­kuo­tes mais­to pa­pildų iš Is­pa­ni­jos, 21 t džio­vintų slyvų iš Čilės, 83 t že­ mės rie­šutų iš Ar­gen­ti­nos, In­di­jos ir Azer­baid­ža­no. Dėl ne­tin­ka­mos trans­por­to prie­mo­nių būklės bu­ vo su­lai­ky­ta 43 t ne­ra­fin ­ uo­to sojų alie­jaus iš Uk­rai­nos.

Ty­rimų daugė­ja

2010 m. NMVRVI iš vi­so at­li­ko 858 000 ty­rimų, iš jų tei­gia­mi (tai yra ras­ta sau­gaus mais­to ko­kybės normų pa­žei­dimų) bu­vo 17 406. Praė­ju­siais me­tais at­lik­ta 1 000 314 ty­rimų, iš ku­rių tei­gia­mi bu­vo 22 490. Kaip nea­ti­tin­kan­tys sau­gaus mais­to rei­ka­la­vimų mi­ni­mi šie iš Tur­ki­jos ban­dy­ti įvež­ti pro­duk­ tai: apel­si­nai „Was­hing­ton“, džio­ vin­ti ab­ri­ko­sai, gra­na­tai, korė­to­ sios sald­žio­sios ply­telės „Shock“, šo­ko­la­di­niai sal­dai­niai su laz­dynų rie­šu­tais „El­van Dream Co­co­nut“, šo­ko­la­di­nis kre­mas su sau­sai­niais „Ci­ko­ne­la“, iri­sai su ka­ka­vos įda­ru „Dal­ma Ec­lairs“, sal­dai­niai „Com­ pound cho­co­la­te“, „Ext­ri­me“.

Ge­di­mi­nas Pri­dot­kas:

Vers­li­nin­kai pra­dėjo at­sa­kin­giau rink­tis tiekė­jus, nes ne­no­ri vėliau turė­ti rimtų bėdų.

Bu­vo užd­raus­ta par­da­vinė­ti tam tik­rus šių iš Ki­ni­jos įvežtų pro­ duktų kie­kius: grei­tai pa­ruo­šiamų lakš­ti­nių „Kim­či“, grei­tai pa­ruo­ šiamų ma­ka­ronų su kre­ve­čių, viš­ tie­nos ir jau­tie­nos aro­ma­tais, sal­ dai­nių „Cool can­dy with tat­too“, il­gagrūd­žių ry­žių, šal­dy­tos jūrinės ly­de­kos filė.

„„Ana­lizė: la­bo­ra­to­ri­jo­se ti­ria­ma, ar po­pu­lia­riuo­se pro­duk­tuo­se nėra kenks­mingų med­žiagų. 

Nor­mas vir­ši­jan­tis pes­ti­cidų kie­ kis ne kartą nu­sta­ty­tas Egip­te užau­ gin­tuo­se apel­si­nuo­se, vy­nuogė­se, gra­na­tuo­se. Iš Ira­no ga­be­na­mo­se ra­zi­no­se „Gol­den“, „Sul­ta­na“ bu­ vo ras­ta aruo­di­nių kenkėjų, pes­ti­ cidų. Pas­tarųjų med­žiagų ap­tik­ta ir kai ku­rio­se Uk­rai­no­je užau­gintų saulėgrąžų siun­to­se, taip pat vy­ nuogė­se iš Ma­ke­do­ni­jos. Pes­ti­cidų ne kartą ras­ta ir iš In­di­jos ga­be­na­ mo­se vy­nuogė­se, taip pat in­diš­ko­je juo­do­jo­je ar­ba­to­je „Sa­da­na Ku­ja“. Ne­t in­kamų med­ž iagų ras­ta kūdi­kiams nuo 6 mėne­sių skir­to­je kvie­čių ir miš­ko uogų košė­je „Be­ bi“ iš Slovė­ni­jos, bel­giš­ka­me ra­fi­ nuo­ta­me alie­ju­je „Oi­lio“. Ne­ma­žai ko­kybės rei­ka­la­vimų nea­ti­tin­kan­ čių pro­duktų būna pa­ga­min­ta Len­ ki­jo­je: kiau­lie­no­je ne kartą ap­tik­ ta an­ti­bak­te­ri­nių pro­duktų lie­kanų, paukš­tie­no­je – sal­mo­ne­lių, deš­relė­ se ir kum­piuo­se – įvai­rių per­tek­li­nių med­žiagų. Gau­siai im­por­tuo­ja­muo­ se žu­vies pro­duk­tuo­se ap­tin­ka­ma pa­ra­zitų: to­kių pa­žei­dimų bu­vo nu­ sta­ty­ta iš Is­lan­di­jos im­por­tuo­ja­mo­se karš­tai rūky­to­se ly­de­ko­se, šal­dy­to­ se jūrinė­se ly­de­ko­se iš Pe­ru, Is­pa­ ni­jos, šal­tai rūky­tos at­lan­tinės la­ši­ šos filė iš Nor­ve­gi­jos, šal­tai rūky­tos menkės ir star­kio filė iš Ru­si­jos. Vers­li­nin­kai ta­po ati­des­ni

Re­mian­tis sta­tis­ti­ka, per­ša­si iš­va­ da, kad ieš­kant kenks­min­go mais­to pa­siek­ta tam tik­ra pa­žan­ga.

Arūno Dambrausko nuo­tr.

– Ar ga­li­ma teig­ti, kad su­mažė­ jo ri­zi­ka nu­si­pirk­ti ko­kybės rei­ ka­la­vimų nea­ti­tin­kan­čių mais­ to pro­duktų? – „Kau­no die­na“ pa­klausė NMVRVI di­rek­to­riaus Ge­di­mi­no Pri­dot­ko. – Į šį klau­simą at­sa­ky­čiau tei­gia­ mai. Tai ro­do mūsų dar­bo re­zul­ ta­tai – ty­rimų at­lie­ka­me dau­giau, ta­čiau nea­ti­tik­čių teisės aktų rei­ka­ la­vi­mams nu­sta­to­ma ma­žiau. Su­ sidūrę su rim­ta tik­ri­ni­mo sis­te­ma, vers­li­nin­kai jau pra­dėjo at­sa­kin­giau rink­tis tiekė­jus, nes ne­no­ri vėliau turė­ti rimtų bėdų. Pre­ky­bos tink­lai, ku­rie at­sa­kin­gai žiū­ri į pro­duk­ci­jos ko­kybę, ją iš­si­ti­ria dar prie­š įvež­ da­mi į šalį. – Būtų įdo­mu su­ži­no­ti pa­va­di­ ni­mus bend­ro­vių, ku­rios daž­ niau­siai įve­ža ko­kybės rei­ka­ la­vimų nea­ti­tin­kan­čių mais­to pro­duktų. – To­kių bend­ro­vių, ku­rios nuo­ lat ban­dytų pa­žeis­ti nor­mas, nėra. Daž­niau­siai ty­ri­mus už­sa­ko pa­čios bend­rovės, todėl pa­gal mūsų ko­ kybės va­dy­bos sis­te­mo­je nu­ma­tytą kon­fi­den­cia­lu­mo su­si­ta­rimą bend­ ro­vių pa­va­di­nimų skelb­ti ne­ga­li­me. Jei­gu la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai at­lie­ ka­mi pa­gal vals­tybės fi­nan­suo­ja­ mas stebė­se­nos ir kont­rolės pro­gra­ mas, jų re­zul­ta­tai skel­bia­mi VMVT, NMVRVI tink­la­la­piuo­se, be to, in­ for­ma­ci­ja ope­ra­ty­viai vie­ši­na­ma ži­ niask­lai­do­je. – Ko­kios pa­jėgos tik­ri­na visą į Lie­tuvą ga­be­namą ir pa­čio­je Lie­ tu­vo­je ga­mi­namą pro­duk­ciją? – Mūsų ins­ti­tu­tas tu­ri pa­da­li­nius Kau­ne, Klaipė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­nevė­žy­je. Pag­rin­dinės pa­jėgos ir su­dėtin­giau­sia įran­ga yra Vil­ niu­je. Iš vi­so tu­ri­me 309 dar­buo­ to­jus. Esa­me ap­si­rūpinę mo­der­nia ty­rimų apa­ratū­ra, ga­lin­čia ap­tik­ ti pro­duk­tuo­se įvai­rių kenks­mingų med­žiagų. Lie­tu­vo­je jau įdieg­ta aukš­to ly­gio kont­rolės sis­te­ma – mūsų ins­ti­tu­to pa­tirtį ver­ti­na ša­ lys, ku­rios no­ri to­bu­lin­ti mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­nybų veiklą sa­vo ša­ly­se. Ne­se­niai kar­tu su VMVT laimė­jo­me pro­jektą, pa­gal kurį ge­ rin­si­me Ser­bi­jos mais­to ir ve­te­ri­ na­ri­jos tar­ny­bos veiklą, pa­na­šus pro­jek­tas laimė­tas Bal­ta­ru­si­jo­ je. Mes į minė­tas ša­lis kvie­čia­mi kaip eks­per­tai. Tai yra įver­ti­ni­mas.

Šiuo me­tu pas mus sta­žuo­ja­si de­ le­ga­ci­ja iš Tu­los ve­te­ri­na­ri­jos la­ bo­ra­to­ri­jos. Sta­žuo­tojų iš už­sie­nio pas mus yra nuo­lat. Ne­se­niai Vil­ niu­je pa­tir­ties sėmėsi spe­cia­lis­tai iš Sau­do Ara­bi­jos – jie turė­jo ben­ drą pro­jektą su Vo­kie­ti­ja, ir vo­kie­ čiai re­ko­men­da­vo mus. – Kaip pa­si­ren­ka­te, ką rei­kia tik­rin­ti? – Kiek­vie­nais me­tais su­da­ro­mos stebė­se­nos pro­gra­mos ir pla­nai – tai vals­tybės fi­nan­suo­ja­mos pro­ gra­mos, ku­rios for­muo­ja­mos pa­ gal tam tik­rus kri­te­ri­jus: mais­to pro­duktų nea­ti­tik­čių teisės aktų rei­ka­la­vi­mams daž­numą, ri­ziką, tam tikrų ligų pa­dažnė­jimą, in­fek­ cijų pro­trūkius. Nus­ta­to­mos ri­zi­ kin­giau­sios sri­tys, ku­rios su­lau­kia dau­giau­sia tik­rin­tojų dėme­sio – Ar pa­si­tai­ko, kad vers­li­nin­ kai ne­su­tiktų su jūsų va­do­vau­ ja­mos tar­ny­bos re­zul­ta­tais? – Mūsų la­bo­ra­to­ri­ja yra ak­re­di­tuo­ ta pa­gal tarp­tau­ti­nio la­bo­ra­to­rijų veik­los ko­kybės stan­dar­to rei­ka­la­ vi­mus. Kar­tais vers­li­nin­kai tos pa­ čios pro­duktų par­ti­jos mėginį iš­si­ ti­ria kitų ES ša­lių la­bo­ra­to­ri­jo­se. Jei re­zul­ta­tai ne­su­tam­pa, iš­ky­la konf­ lik­tinės si­tua­ci­jos. Ke­letą si­tua­cijų te­ko nag­rinė­ti teis­muo­se. Dar ne­ sa­me pra­laimėję nė vie­no teis­mo pro­ce­so. Tai pa­tvir­ti­na, kad mū­ sų kom­pe­ten­ci­ja yra aukš­ta ir ge­ rai ver­ti­na­ma. – Kaip jūs pa­ts ren­katės mais­ to pro­duk­tus par­duo­tuvė­je? Jei ma­to­te, kad apel­si­nai iš Egip­to, gal jų ne­per­ka­te? – Per­ku ir par­duo­tuvė­je, ir tur­ gu­je. Jei būna lais­va mi­nutė, pa­ ts ga­mi­nu maistą na­muo­se. Pirk­ da­mas mais­to pro­duk­tus vi­sa­da per­skai­tau, kas pa­ra­šy­ta ga­mi­ nio eti­ketė­je. Jei yra ga­li­mybė, ren­ kuo­si lie­tu­višką prekę. Esu tik­ras, kad Lie­tu­vo­je mais­tas yra ge­ros ko­ kybės, o kokį maistą val­gy­ti – kiek­ vie­no mūsų pa­si­rin­ki­mas. Per­kant cit­ru­si­nius vai­sius pa­si­ rin­ki­mas ne­la­bai di­de­lis – daž­niau­ siai jie yra iš Egip­to ar pie­ti­nių Eu­ro­ pos ša­lių. No­riu pa­brėžti, kad tu­riu tiek pat in­for­ma­ci­jos, kiek ir vi­suo­ menė. Vi­sus mūsų ins­ti­tu­to spe­cia­ listų at­liktų ty­rimų re­zul­ta­tus ga­li­ ma ras­ti NMVRVI tink­la­la­py­je.


15

KetvirtADIENIS, sausio 26, 2012

ekonomika

Grei­čiau­sias šuo­lis iš did­žiau­sios duobės Ana­li­ti­kai ti­ki­na, kad Lie­tu­va di­de­liais šuo­liais kaps­to­si iš eko­no­mi­kos duobės, ta­čiau per­ne­lyg tri­mi­tuo­ti apie sėkmę ne­sku­ba – dar­bo rin­kos bėgiai tebė­ra vin­giuo­ti. Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Spar­čiau­sias au­gi­mas

Nuo vi­suo­tinės eko­no­mi­kos at­si­ ga­vi­mo pra­džios, 2010 m., Lie­tu­vos eko­no­mi­ka au­go spar­čiau­siai vi­so­ je ES. Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­ fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­nas Ar­laus­kas pa­brėžė, kad vi­ suo­menė ne­turėtų būti apa­kin­ ta sėkmingų eko­no­mi­kos ro­dik­lių: „Ma­ty­da­mi eko­no­mi­kos au­gimą ga­li­me la­bai džiaug­tis, bet ne­rei­ kia pa­mirš­ti, kad prie­š po­rą me­ tų eko­no­mi­kos nuo­smu­kio kreivė Lie­tu­vo­je smi­go be­ne la­biau­siai. Ka­dan­gi mes bu­vo­me že­miau, at­ si­ga­vi­mas yra la­biau pa­ste­bi­mas.“ „Swed­bank“ ban­ko Lie­tu­vo­je vy­ riau­sio­jo eko­no­mis­to Ne­ri­jaus Ma­ čiu­lio tei­gi­mu, ypač smar­kiai ūgte­ lėjęs eko­no­mi­kos pro­duk­ty­vu­mas reiš­kia ir la­biau­siai iš visų ES ša­lių išau­gusį kon­ku­ren­cin­gumą. Todėl da­ bar­tinė­mis sąly­go­mis Lie­tu­va esą ga­li itin sėkmin­gai kon­ku­ruo­ti su ki­to­mis vals­tybė­mis, o tai reiš­kia, kad eko­ no­mi­ka ir to­liau augs ga­na spar­čiai.

Da­nas Ar­laus­kas:

Ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad prie­š po­rą metų eko­ no­mi­kos nuo­smu­kio kreivė Lie­tu­vo­je smi­go be­ne la­biau­siai. Vers­las su­gebė­jo spur­tuo­ti

Anot jo, ryškų pa­starųjų metų eko­ no­mi­kos au­gimą lėmė įmo­nių su­ gebė­ji­mas di­din­ti dar­bo na­šumą, ma­ži­nant sąnau­das. N.Ma­čiu­lio tei­ gi­mu, nuo 2010 m. pra­džios rea­laus dar­bo už­mo­kes­tis su­mažė­jo 6,5 pro­c. D.Ar­laus­kas pa­tvir­ti­no, kad dar­ bo na­šu­mas pra­ėju­siais me­tais šok­ telė­jo, esą eko­no­mi­kos krizė dar­bo rin­kos veiks­nius su­ri­kia­vo į vie­tas. Vis dėlto jis nea­be­jo­jo, kad įmo­ nės dar­bo na­šumą di­di­no ne di­din­ da­mos dar­buo­tojų dar­bo krūvį ir ma­žin­da­mos at­ly­gi­ni­mus, bet op­ ti­mi­zuo­da­mos žmo­giš­kuo­sius iš­ tek­lius. Pa­vyzd­žiui, su ga­mi­na­mu pro­duk­tu tie­sio­giai ne­su­si­ju­sius dar­bus pa­tikė­da­vo ki­toms spe­cia­ li­zuo­toms įmonėms – taip galė­ jo at­si­sa­ky­ti da­lies dar­buo­tojų. Be

to, pa­sak D.Ar­laus­ko, svarbų vaid­ menį at­li­ko tech­no­lo­gi­jos, ku­rios lei­do au­to­ma­ti­zuo­ti dar­bus ir taip sam­dy­ti ma­žiau dar­buo­tojų. Var­to­ji­mas ne­jun­ta­mai au­ga

N.Ma­čiu­lis nea­be­jo­jo, kad ki­tas ypač svar­bus ša­lies eko­no­mi­kos au­ gi­mo veiks­nys iš­lie­ka didė­jan­tis ša­ lies gy­ven­tojų var­to­ji­mas. Anot jo, pro­gno­zuo­ja­ma, kad šiais me­tais jis augs 3 pro­c., o atei­nan­čiais me­tais – dar šiek tiek spar­čiau. Vis dėlto, eko­no­mis­to tei­gi­mu, var­to­ji­mas di­ dės ga­na nuo­sai­kiai, nes gy­ven­to­jai di­delę dalį pa­jamų skirs ir tau­py­ti. „Dans­ke“ ban­ko vy­res­nio­ji ana­ li­tikė Bal­ti­jos ša­lims Vio­le­ta Kly­ vienė pa­tvir­ti­no, kad var­to­ji­mas sva­riai pri­si­dėjo prie eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mo, ta­čiau pa­brėžė, kad nuo­smu­kis šiuos ro­dik­lius iš da­ lies išk­rei­pia. Pa­sak V.Kly­vienės, var­to­ji­mas didė­jo la­biau­siai dėl at­si­ga­vu­sios dar­bo rin­kos, be­dar­bių skai­čiaus mažė­ji­mo ir pa­leng­va au­gan­čio dar­bo už­mo­kes­čio. Vis dėlto, jos ma­ny­mu, dėl pra­stes­nio eko­no­ mi­nio kli­ma­to ir ne to­kio spar­taus dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mo, ko­kio bu­vo tikė­ta­si, var­to­ji­mas šiais me­ tais nu­stos augti taip spar­čiai. Ti­ki­ma­si di­des­nių at­ly­gi­nimų

Pa­ti­kinęs, kad si­tua­ci­ja dar­bo rin­ ko­je sta­bi­li ir nuo­sek­liai gerė­ja, N.Ma­čiu­lis šiais me­tais pro­gno­za­ vo ir di­des­nius at­ly­gi­ni­mus. Anot jo, po ke­le­rių metų per­trau­kos šie­met ir ki­tais me­tais rea­lus dar­bo už­mo­ kes­čio au­gi­mas vėl bus tei­gia­mas ir sieks 1,4 pro­c. Nors dar­bo už­ mo­kes­tis didė­jo ir pra­ėju­siais me­ tais, dėl di­delės inf­lia­ci­jos bend­ras jo au­gi­mas iš­li­ko nei­gia­mas. Šie­met ši ten­den­ci­ja esą pa­ga­liau baig­sis. D.Ar­laus­kas sakė nea­be­jo­jan­tis, kad šiais me­tais at­ly­gi­ni­mai bus pa­ di­din­ti, esą op­ti­mi­zuo­jant dar­buo­ tojų skai­čių vis la­biau iš­ryškė­ja kva­ li­fi­kuo­tos dar­bo jėgos po­rei­kis. O ji, pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, ne­ga­li būti pi­gi. N.Ma­čiu­lio tei­gi­mu, šiais me­ tais no­mi­na­lių at­ly­gi­nimų au­gi­ mas sieks 3,9 pro­c., o to­kias pro­ gno­zes le­mia pla­nai metų vi­du­ry­je pa­di­din­ti mi­ni­malų mėne­sinį at­ ly­gi­nimą šimtu litų. Tam už­kirs­ti ke­lią esą galėtų ne­bent pa­blogė­ju­ si eko­no­mi­kos pa­dėtis eu­ro zo­no­je ir Lie­tu­vo­je. Ta­čiau toks po­sūkis, jo ma­ny­mu, yra ma­žai tikė­ti­nas.

Var­to­ji­mas au­ga Namų ūkių var­to­ji­mo iš­lai­dos Me­tai Iš­lai­dos (mlrd. litų) 2008 2009 2010 2011* 2012** 2013**

73 63 61 67 71 75 * negalutiniai duo­me­nys, ** prog­nozė

Šal­ti­niai: Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, „Sod­ra“, „Swed­bank“

„„Pa­ja­mos: pro­gno­zuo­ja­ma, kad šiais me­tais gy­ven­to­jai už darbą gaus di­des­nius at­ly­gi­ni­mus ir la­biau iš­lai­

daus. 

Tomo Lukšio (BFL) nuotr.


16 2

ketvirtaDIENIS, sausio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 16 Paslaugos� ������������������������������������������� 16, 17 Parduoda����������������������������������������������������17 Perka� ����������������������������������������������������� 18, 19 Įvairūs��������������������������������������������������� 18, 19 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 19 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 19 Kviečia mokytis����������������������������������� 19 Kviečia��������������������������������������������������������� 18 Pamesta�������������������������������������������������������17 Atsiliepkite!� ����������������������������������������������17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti autotraukiniais. Maršrutai Europa–Rusija. Tel. 8 698 34 179 (Kaunas).

903839

Siūlome darbą padavėjoms (-ams)barmenėms(-ams) Centre. Dirbti apmokysime. Tel. 8 612 64 477. 904044

Siūlome legalų pagalbinį darbą Anglijoje ir Olandijoje – angaruose, sandėliuose, fabrike! Darbas ilgalaikis, darbdavys suteiks gyvenamąjį plotą. Anglų k.nebūtina. Greitas išvykimas! UAB „Darbo vartai” Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tel. 8 655 57 030. 904236

Siuvėjai, dirbančiai kilpine, sagine mašinomis, siūlome nuolatinį darbą Domeikavoje. Atlyginimas nuo 1000 Lt, atskaičius mokesčius. Tel. (8 37) 554 071, 8 699 75 052, e. paštas erlandui@gmail.com. 904438

„Biofirst“ klinikoje konsultuoja vaikų ir suaugusiųjų ORTOPEDAI-TRAUMATOLOGAI. Medicinos mokslų daktaras, ortopedas-traumatologas Viktoras Gerulis atlieka vaikų profilaktinius patikrinimus, diagnozuoja ir gydo įgimtus ir įgytus vaikų ortopedinius susirgimus, potraumines būkles, klubų, galūnių, pėdų, stuburo deformacijas, naujagimių klubų patologijas ir kt. ortopedines ligas. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 903716

Efektyvus skausmo malšinimas, gydomieji, vakuuminiai, limfodrenažiniai, giluminiai, lavos akmenų masažai, individualios mankštos, mankštos besilaukiančioms mamytėms, elektros stimuliacijos, magneto terapija. Vytauto pr. 37B, Kaunas. www.posmed.lt. Tel. 8 612 75 880, e. paštas kliucinskieneaurelija@gmail.com.

890258

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 898281

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 904210

Remontuojame mechanines ir automatines pavarų dėžes, variklius, važiuoklę, elektrą. Tel. 8 620 64 703. 900579

902176

Statybos įmonei Kaune reikalingas (-a) sąmatininkas (-ė), turintis (-i) darbo programa Astera patirties. Siūlome patrauklų atlyginimą. CV siųsti dijana191@gmail.com.

Siūlo darbą

903198

Ieškome pagalbinių darbuotojų. Tel. 8 610 11 959.

901716

Ieškome: elektrokrautuvo, B, C, D, E kat. vairuotojų, sandėlio, gamybos, fasavimo darbininkų, valytojų, salės, apsaugos darbuotojų. Tel. 8 674 57 008. 904088

Įmonei, prekiaujančiai automobilių detalėmis, reikalingas automobilių šaltkalvis. Kaunas, tel. 8 657 54 199. 904310

Reikalinga (-as) siuvėja (-as). Darbas operacijomis. Garliava. Tel. 8 657 89 863, 8 685 58 900, e. paštas vaisba@gmail.com. 904446

Reikalinga (-as) valytoja (-as) dirbti Ateities pl. 65A, Kaune. Pageidautina gyvenanti netoliese. Pasiteirauti tel. 8 614 55 312 darbo valandomis (9–16 val.). 903738

Reikalingas automobilių šaltkalvis-suvirintojas dirbti prie autovežių. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 606 41 256. 903131

Reikalingas D kategorijos vairuotojas dirbti maršrutiniu mikroautobusu Kauno mieste. Tel. 8 679 74 280. 904339

Reikalingas pagalbinis ūkio dalies darbininkas, išmanantis staliaus darbą. Būtinas vairuotojo pažymėjimas. Atlyginimas – pagal susitarimą. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 223 238. 904537

Reikalingi darbuotojai dirbti Norvegijoje, žuvų fabrike. Moterys ir poros (vyras+moteris). CV siųsti aivaras@abakus.lt, tel. 8 605 95 120. Skambinti tik darbo valandomis (8–17 val.). 903448

Reikalingi skrajučių platintojai. Tel. 8 610 94 692.

903609

Restoranų tinklas ieško virėjų, virtuvės pagalbinių darbuotojų ir valytojų. Tel. 8 611 291 29.

Statybos įmonei Kaune reikalingi elektrikai ir silpnų srovių sistemų montuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 683 60 846. 903256

Statybos įmonei reikalingi BETONUOTOJAI, BETONUOTOJŲ BRIGADOS. Skambinti tel. 8 620 84 733. 903680

Tarptautinių pervežimų įmonė, dirbanti tik Baltijos šalyse, ieško vairuotojų-ekspeditorių. Reikalavimai kandidatui: E kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Didžioji dalis savaitgalių būna laisvi. Tel. 8 685 35 220, e. paštas dls@inbox.lt. 904131

UAB „Solotransa“ reikalingi vairuotojaiekspeditoriai, CE kat., dirbti Lietuvoje. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 23 820. 903464

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 900544

Valymo paslaugų įmonei reikalinga valytoja dirbti prekybos centre V.Krėvės pr. Visa darbo diena. Pasiteirauti tel. 8 607 81 326 (8–17 val. darbo dienomis). 904349

Žaliakalnyje 16 metų dirbanti kirpykla ieško kirpėjos (-o), turinčios patirties. Tel. 8 698 78 238. 899509

Ieško darbo

898791

893179

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 884746

Klinikoje „Terra medica“ atliekame: kaulų tankio matavimus rentgeniniu DEXA aparatu (tiriame stuburą ir šlaunikaulio galvutę); echoskopuojame kaklo ir kojų kraujagysles, pilvo organus, gimdą, krūtis, prostatą, sąnarius bei raumenis; ginekologinę mergaičių, moterų apžiūrą ir gydymą; kraujo tyrimus; kineziterapiją, masažus, stuburo kaklinės ir juosmeninės dalių tempimus. Konsultuoja ir gydo patyrę gydytojai. Registracija Kaune, Bažnyčios g. 19, tel. 321 439, 8 686 40 440. www.terramedica.lt. 898654

Kvalifikuota anonimiška pagalba medicinos centre „Neuromeda“ ir paciento namuose. Psichikos sutrikimų gydymas, išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 893440

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

59 metų moteris, turinti 9 m. darbo patirtį, ieško valytojos darbo (0,5 etato). Tel. 8 648 07 334. 904401

Buitinės technikos remonto

898460

901247

„Ardo“, AEG, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Suteikiame garantiją iki 2 m. Iškvietimas nemokamas. Nuolaida! Tel. 300 744, 8 606 20 200. 901889

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 901567

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443.

898659

Atlieku elektros instaliacijos ir elektros remonto darbus. Tel. 8 674 98 211. 903241

Atlieku įvairius STATYBOS, REMONTO IR APDAILOS darbus. Tel. 8 612 34 050. 895346

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 898730

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

892127

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 899115

899221

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 900789

Kompiuterininkų Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 903928

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811.

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 899861

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 896971

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 898216

ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt.

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu vidinius ir išorinius kampus. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046.

902589

903320

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 611 46 629.

Greitai ir kokybiškai glaistau, dažau, tapetuoju. Kokybę garantuoju. Tel. 8 674 27 718.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Nešiojamųjų, stacionarių kompiuterių, Xbox, Playstation, Kinetic, spausdintuvų, navigacijų taisymas, pardavimas, atnaujinimas. Suteikiama garantija. Tel. 8 674 49 418.

Gręžiame skyles per mūrą, betoną, akmenį. Atliekame santechnikos, apdailos ir kitus statybos darbus. Tel. 8 675 17 370, 8 681 81 018.

902082

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Skubus kėbulų, duslintuvų virinimas, dažymas. Važiuoklės ir transmisijos remontas. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 903518

903616

904192

900564

901936

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Kapitališkas namų, butų remontas: grindų montažas, dažymo paslaugos, gipsas. Taip pat atliekame santechnikos, elektros instaliacijos darbus. Tel. 8 656 27 767.

Statybos, remonto

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 602 56 100, 8 609 07 201.

893976

Automobilininkams

Medikų

904588

Instaliuoju kompiuterius. Remontuoju. Superku sugedusius. Naujinu. Lituoju vaizdo mikroschemas. Pildau kasetes. Atvykstu į vietą. Tel. 8 614 73 014.

887301

891310

Paslaugos

904574

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162.

Elektros darbai. Gedimų šalinimas. Naujos instaliacijos perdavimas. Įžeminimo darbai, varžų matavimai. Projektų rengimas. Tel. 8 600 01 611.

900470

891807

Sėkmingai dirbanti ir didinanti automobilių transporto parką įmonė UAB „TransCAT Baltic“, CAT grupės narė, ieško patyrusių autovežių vairuotojų dirbti Vakarų Europoje. Siūlome: patrauklų atlyginimą ir motyvavimo sistemą, geras darbo sąlygas. Tel. 8 655 75 355, e. paštas evaldas.blazys@groupecat.com.

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34, tel. 207 396.

Atliekame visus griovimo darbus: pastatų, sienų, pertvarų, pamatų, grindų. Angų pjovimas ir kirtimas, sąramų montavimas. Statybinio laužo išvežimas. Tel. 8 662 27 745.

Atlieku buto remonto darbus. Šiltinu sienas iš vidaus, dažau, kloju parketą, plyteles, montuoju santechniką, pertvaras. 20 metų darbo patirtis. Tel. 8 650 39 361.

900398

Skubiai reikalingi (-os) 4 siuvėjai (-os) siūti universaliomis siuvimo mašinomis ir vienas (-a) siuvėjas (-a) siūti overloku. Atlyginimas mokamas laiku. Visos socialinės garantijos. Teirautis tel. 8 685 05 881 nuo 7 iki 16 val.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

901867

904545

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 894341

903430

Kokybiškai ir greitai atlieku vidaus apdailos ir remonto darbus (plytelių klojimas, dažymas ir kiti darbai). Tel. 8 615 26 732. 902099

Nukelta į 17 p.


17 3

ketvirtaDIENIS, sausio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai SiuvÄ&#x2014;jĹł

Paslaugos Statybos, remonto Montuojame gipskartonÄŻ, pakabinamÄ&#x2026;sias lubas, kalame dailylentes, glaistome, tapetuojame, daĹžome. Kiti statybos darbai. Tel. 8 656 19 114. 904183

Naujos kartos ĹĄarvuotos durys. Garantija 5 m. Tel. 8 684 85 030, e. paĹĄtas sarvuotos@gmail.com. 891616

Nebrangiai ir greitai atlieku visÄ&#x2026; namo bei buto vidaus remontÄ&#x2026;. Kloju plyteles, dedu gipskartonÄŻ, atlieku kitus darbus. Tel. 8 677 14 549. 904478

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS â&#x20AC;&#x201C; pigiausiai Kaune. VokiĹĄka kokybÄ&#x2014;. Garantija 10 metĹł. Tel. 22 32 00, 8 608 70 099, www.langvila.lt. 892275

Plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys, balkonĹł stiklinimas, apdaila. LangĹł reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. SavanoriĹł pr. 287â&#x20AC;&#x201C;316, tel. 8 606 28 921. 891693

Rekonstruojame ir ĹĄiltiname senus statinius. Atliekame visus darbus, ÄŻrengiant butus, biurus, komercines ir gamybos patalpas. Tel. 314 466, 8 686 41 300.

904231

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 901337

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 877894

Ĺ arvuotos durys â&#x20AC;&#x201C; per tris dienas. Taip pat metalinÄ&#x2014;s durys sandÄ&#x2014;liams ir garaĹžams. Dirbame be poilsio dienĹł. Tel. 8 634 81 144. 904674

SienĹł, grindĹł apĹĄiltinimas ÄŻ oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulÄ&#x2014;mis. 1 kv. m â&#x20AC;&#x201C; nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 893682

Ĺ iltiname sienas, stogus ir grindis, uĹžpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7â&#x20AC;&#x201C;10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 897567

Ĺ iltos naujos kartos saugios nuosavĹł namĹł durys. Garantija 5 m. Tel. 8 634 81 144. 904675

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

899159

Vidaus ÄŻrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas uĹžsakovo duris. ÄŽstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 903307

Siuvu, persiuvu ir taisau kailinius ir odines striukes. KeiÄ?iu pamuĹĄalus, uĹžtrauktukus, perdaĹžau odines striukes. Tel. 314 705, 8 608 23 652. 900517

Kitos â&#x20AC;&#x17E;AUJAMAâ&#x20AC;&#x153; VERTÄ&#x2013;JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

â&#x20AC;&#x17E;ABDONOâ&#x20AC;&#x153; kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, â&#x20AC;&#x17E;Bauerâ&#x20AC;&#x153; ir kt. patalynÄ&#x2122; sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB â&#x20AC;&#x17E;ABDONASâ&#x20AC;&#x153; (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt.

2 kambariĹł butÄ&#x2026; Dainavoje, PramonÄ&#x2014;s pr. (5 a. blokinio namo III a., b. pl. 45 kv. m, balkonas, ĹĄarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

IeĹĄkau pirkti arba iĹĄsinuomoti 1, 2, 3 kambariĹł butÄ&#x2026; Kauno mieste. Skambinti tel. 8 618 53 380.

AntstolÄ&#x2014; Sonata VaicekauskienÄ&#x2014; 2012 02 27 9 val. skelbia pirmÄ&#x2026;sias vieĹĄÄ&#x2026;sias varĹžytines 3 kambariĹł butui, bendr. pl. 69,71 kv. m, butas 13 aukĹĄte, esanÄ?iam P.PlechaviÄ?iaus g. 4â&#x20AC;&#x201C;68, Kaune, priklausanÄ?iam Albertui Iskandirovui. PradinÄ&#x2014; turto kaina 104 000 Lt. Norintieji dalyvauti vieĹĄosiose varĹžytinÄ&#x2014;se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ&#x2014;s turto vertÄ&#x2014;s ÄŻ antstolÄ&#x2014;s Sonatos VaicekauskienÄ&#x2014;s kontoros sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT33 4010 0425 0049 3336 AB â&#x20AC;&#x17E;DNB bankasâ&#x20AC;?, banko kodas 40100. Parduodamo turto nuosavybÄ&#x2014;s apribojimas â&#x20AC;&#x201C; hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ&#x2026; turtÄ&#x2026;, iki varĹžytiniĹł pradĹžios turi teisÄ&#x2122; pateikti antstolei savo teisÄ&#x2122; patvirtinanÄ?ius dokumentus. Pirmosios vieĹĄosios varĹžytinÄ&#x2014;s vyks Nemuno g. 25â&#x20AC;&#x201C;1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolÄ&#x2014; S.VaicekauskienÄ&#x2014;, padÄ&#x2014;jÄ&#x2014;jos N.MickĹŤnienÄ&#x2014;, O.KaÄ?enauskaitÄ&#x2014;.

Parduodami modernĹŤs naujai statomi namai prestiĹžinÄ&#x2014;je KleboniĹĄkio gyvenvietÄ&#x2014;je, pamiĹĄkÄ&#x2014;je (vaizdas ÄŻ NerÄŻ), namĹł plotas nuo 130 iki 180 kv. m. Tai puikus pasirinkimas ĹžmonÄ&#x2014;ms, ieĹĄkantiems bĹŤsto iĹĄskirtinio kraĹĄtovaizdĹžio apsuptyje. Kreiptis tel. 8 698 35 608.

904085

904290

2 k. butÄ&#x2026; SukilÄ&#x2014;liĹł pr. (37 kv. m, IV a., pakeisti langai, ĹĄarvo durys, ĹĄiuolaikiĹĄkai suremontuotas). Arba keiÄ?iu ÄŻ didesnÄŻ (iki 50 kv. m) butÄ&#x2026; IIâ&#x20AC;&#x201C;III a. Tel. 722 406.

AntstolÄ&#x2014; Sonata VaicekauskienÄ&#x2014; 2012 02 27 9.30 val. skelbia pirmÄ&#x2026;sias vieĹĄÄ&#x2026;sias varĹžytines ĹžemÄ&#x2014;s sklypui, bendr. pl. 0,4212 ha, unik. Nr. 440011357725, naudojimo pobĹŤdis â&#x20AC;&#x201C; maĹžaaukĹĄÄ?iĹł gyv. namĹł statybos, esanÄ?iam AkacijĹł g. 20, Kaune, priklausanÄ?iam Artur Ramm ir Jolitai Ramm. PradinÄ&#x2014; turto kaina 136 000 Lt. Norintieji dalyvauti vieĹĄosiose varĹžytinÄ&#x2014;se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ&#x2014;s turto vertÄ&#x2014;s ÄŻ antstolÄ&#x2014;s Sonatos VaicekauskienÄ&#x2014;s kontoros sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT33 4010 0425 0049 3336 AB â&#x20AC;&#x17E;DNB bankasâ&#x20AC;?, banko kodas 40100. Parduodamo turto nuosavybÄ&#x2014;s apribojimas â&#x20AC;&#x201C; hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ&#x2026; turtÄ&#x2026;, iki varĹžytiniĹł pradĹžios turi teisÄ&#x2122; pateikti antstolei savo teisÄ&#x2122; patvirtinanÄ?ius dokumentus. Pirmosios vieĹĄosios varĹžytinÄ&#x2014;s vyks Nemuno g. 25â&#x20AC;&#x201C;1b, Kaune. Informacija tel. (8 37) 422 057, 221 126, antstolÄ&#x2014; S.VaicekauskienÄ&#x2014;, padÄ&#x2014;jÄ&#x2014;jos N.MickĹŤnienÄ&#x2014;, O.KaÄ?enauskaitÄ&#x2014;.

2 kamb. GeleĹžinio Vilko g. (5/4 a., b. pl. 51, virtuvÄ&#x2014; 10, kambariai 17 ir 16 kv. m, WC atskirai, balkonas). Kaina 94 000 Lt. Tel. 8 600 28 058; jur_sonata@yahoo.de.

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbnordbustas.lt.

AntstolÄ&#x2014; Sonata VaicekauskienÄ&#x2014; 2012 02 27 10 val. skelbia pirmÄ&#x2026;sias vieĹĄÄ&#x2026;sias varĹžytines 2 kambariĹł butui su rĹŤsiu (4,29 kv. m, paĹžymÄ&#x2014;tas R-71), bendr. pl. 51,97 kv. m, 2 aukĹĄte, esanÄ?iam Baltijos g. 8-6, Kaune, priklausanÄ?iam Raimundui Puteliauskui. DÄ&#x2014;l turto apĹžiĹŤros skambinti V.Puteliauskienei, tel. 8 645 46 749. PradinÄ&#x2014; turto kaina 72 000 Lt. Norintieji dalyvauti vieĹĄosiose varĹžytinÄ&#x2014;se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ&#x2014;s turto vertÄ&#x2014;s ÄŻ antstolÄ&#x2014;s Sonatos VaicekauskienÄ&#x2014;s kontoros sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT334010042500493336 AB â&#x20AC;&#x17E;DNB bankasâ&#x20AC;?, banko kodas 40100. Parduodamo turto nuosavybÄ&#x2014;s apribojimas â&#x20AC;&#x201C; disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ&#x2026; turtÄ&#x2026;, iki varĹžytiniĹł pradĹžios turi teisÄ&#x2122; pateikti antstolei savo teisÄ&#x2122; patvirtinanÄ?ius dokumentus. Pirmosios vieĹĄosios varĹžytinÄ&#x2014;s vyks Nemuno g. 25â&#x20AC;&#x201C;1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolÄ&#x2014; S.VaicekauskienÄ&#x2014;, antstolÄ&#x2014;s padÄ&#x2014;jÄ&#x2014;jos N.MickĹŤnienÄ&#x2014;, O.KaÄ?enauskaitÄ&#x2014;.

DNB bĹŤstas. Padedame parduoti, iĹĄnuomoti nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. jolita.geguziene@dnbbustas.lt, tel. 8 674 31 976.

892743

IĹĄveĹžame senus baldus, ĹĄiukĹĄles ir kt. NEMOKAMAI â&#x20AC;&#x201C; nereikalingÄ&#x2026; metalo lauĹžÄ&#x2026;, buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;. Pjauname medĹžius, tvarkome aplinkÄ&#x2026;. Tel. 8 601 99 230. 901516

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 kamb. Kovo 11-osios g. (5/4 a., b. pl. 33, kambarys 17 kv. m, WC kartu, virtuvÄ&#x2014;, balkonas). Kaina 56 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paĹĄtas sonata888888@gmail.com. 904424

903342

904435

904293

901215

902075

Domina parduodami butai, namai, sodybos, sklypai Kaune arba ĹĄalia Kauno. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 657 53 810, Martynas. 903601

MĹŤrinÄŻ namÄ&#x2026; P.DovydaiÄ?io g., Ĺ˝aliakalnyje (1,75 a sklypas, bendr. pl. 130 kv. m, visos miesto komunikacijos, kĹŤrenama krosnimi, antrajame aukĹĄte neÄŻrengta erdvÄ&#x2014;). Kaina 230 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 900692

Naujos statybos butus Kaune (autonominis ĹĄildymas, Ĺžidiniai, panoraminiai langai, aukĹĄtos lubos, lodĹžijos, ĹĄalia PC, autoservisas, mokykla, domofonai, internetas, TV, sandÄ&#x2014;liukai, vieta automobiliui). DÄ&#x2014;mesio! Penkiems pirkÄ&#x2014;jams pritaikysime nuolaidas. Geros kainos. Tel. 8 698 09 808.

904298

BaldĹžiĹł

904285

891820

901683

Parduodami ĹžemÄ&#x2014;s sklypai su visomis komunikacijomis KleboniĹĄkio gyvenvietÄ&#x2014;je, pamiĹĄkÄ&#x2014;je (vaizdas ÄŻ NerÄŻ), iĹĄskirtinio kraĹĄtovaizdĹžio apsuptyje. Kreiptis tel. 8 698 35 608. 901685

Vieno aukĹĄto gyvenamojo namo dalÄŻ BalbieriĹĄkio g. (b. pl. 50 kv. m, mĹŤrinis, ĹĄildomas kietuoju kuru). 4 a sklypas. Be tarpininkĹł. Kaina 74 000 Lt. Tel. 8 687 45 815. 903633

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Maisto prekÄ&#x2014;s Parduodu bulves, morkas, burokÄ&#x2014;lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ&#x2026;, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 893769

Kitos prekÄ&#x2014;s AtraiĹžos maiĹĄuose: puĹĄies, vnt. â&#x20AC;&#x201C; 6 Lt; berĹžo, juodalksnio vnt. â&#x20AC;&#x201C; 7 Lt. Tel. 8 670 32 999. 904150

AtveĹĄime geros kokybÄ&#x2014;s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł ir akmens angliĹł. Tel. 8 683 13 463. 893599

AtveĹĄime per 24 val. kokybiĹĄkĹł baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, saulÄ&#x2014;grÄ&#x2026;Şų lukĹĄtĹł briketĹł, medienos pjuvenĹł briketĹł bei granuliĹł (8 mm). Tel. 8 600 25 915. 900702

Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;Deklitasâ&#x20AC;&#x153; parduoda ilgalaikÄŻ kilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;, pradinÄ&#x2014; pardavimo kaina 20 860 Lt plius PVM. Teirautis tel. 8 687 85 602.

904206

Skubiai ir nebrangiai parduodamas tvarkingas 4 kambariĹł butas KaiĹĄiadoryse, tarpiniame aukĹĄte. Informacija tel. 8 610 61 919. 903804

Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;DimidÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; parduoda trumpalaikÄŻ turtÄ&#x2026;. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina 3029 Lt. Teirautis tel. 8 687 85 602. 904207

Malkos trinkelÄ&#x2014;mis. Malkos miĹĄkaveĹžiu. Brangiai perkame miĹĄkÄ&#x2026;. Tel. 8 618 28 211. 902358

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelÄ&#x2014;mis ir skaldytas. Tel. 8 604 43 132.

BuitinÄ&#x2014; technika Nauja ir nukainota buitinÄ&#x2014; technika (orkaitÄ&#x2014;s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ&#x2014;s reikmenys. Atidavus senÄ&#x2026; buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; nuolaida iki 200 Lt! AEG, â&#x20AC;&#x17E;Boschâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Liebherrâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Siemensâ&#x20AC;&#x153; ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821434

Baldai Matykite, kÄ&#x2026; perkate! NebrangiĹł virtuvÄ&#x2014;s baldĹł parduotuvÄ&#x2014; Vilniaus g. 50A (ÄŻÄ&#x2014;jimas iĹĄ BirĹĄtono g., uĹž autob. stotelÄ&#x2014;s). Dirbame 10â&#x20AC;&#x201C;19 val. www.virtuvesbaldai.lt. Tel. 8 684 70 107. 904468

StatybinÄ&#x2014;s medĹžiagos Degiklius (gerai dega, nedĹŤmina), kurie dirba tik su â&#x20AC;&#x17E;atidirbtuâ&#x20AC;&#x153; tepalu, aliejumi. Tinka visiems katilams. Kainos nuo 200 Lt. Tel. 8 610 11 959. 901729

DrabuĹžiai, avalynÄ&#x2014; Prekybos centras

ASIA

paskelbÄ&#x2014; didÄŻjÄŻ ĹžieminiĹł prekiĹł

IĹ PARDAVIMÄ&#x201E;

ÄŠ avalynei â&#x20AC;&#x201C; nuo 20 iki 50 % ÄŠ kailiniams ir striukÄ&#x2014;ms â&#x20AC;&#x201C; iki 40 % ÄŠ megztiniams â&#x20AC;&#x201C; iki 30 % nuolaida Mus rasite prekybos miestelyje URMAS, â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝alioje galerijojeâ&#x20AC;&#x153;, 8 salÄ&#x2014;je

896988

Parduodame malkas. Tel. 8 687 96 339, (8 37) 796 732.

903227

Parduodame sausas Ä&#x2026;Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas ir atraiĹžas. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233. 900622

Parduodame stambias atraiĹžas ir ÄŻvairias malkas: skaldytas, trinkomis ir dvimetriais. AtveĹžame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626. 893222

Parduodu ĹĄiaudĹł briketus kurui. Tel. 8 645 29 691. 904397

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ&#x2014;n. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9â&#x20AC;&#x201C;17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;. 891300

PjuvenĹł briketus, durpiĹł briketus. PJUVENŲ briketams â&#x20AC;&#x201C; AKCIJA! AtveĹžame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 899062

Atsiliepkite! Sausio 24 d. LaisvÄ&#x2014;s al. pamestas automobilio â&#x20AC;&#x17E;CitroĂŤn C4â&#x20AC;&#x153; techninis pasas, valst. Nr. FET 434. Tel. 8 682 23 479. Atsilyginsime. 904520

Pamesta Jurbarko rajono savivaldybÄ&#x2014;s likviduojamo visuomeninio judÄ&#x2014;jimo â&#x20AC;&#x17E;Stabdyk nusikalstamumÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; Jurbarko skyriaus dingusÄŻ ÄŻregistravimo paĹžymÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; (reg. Nr. VO98-7, ÄŻmonÄ&#x2014;s kodas 5831382, ÄŻregistruota 1998 m. kovo 3 d.) laikyti negaliojanÄ?iu. 904543

Aptraukiame audiniu baldus (keiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026;, audinÄŻ). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219. 904179

Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621.

AB â&#x20AC;&#x17E;ĹŞkio bankasâ&#x20AC;&#x153; LT607010400010467777

902299

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; dirbtuvÄ&#x2014;se ir pas klientÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 891095

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ&#x2014;s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 897881

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ&#x2026;. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 903457

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 903623

VirtuvÄ&#x2014;s, svetainÄ&#x2014;s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija. Gaminame iĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 892891

UĹžpildÄ&#x2122; ir iĹĄsikirpÄ&#x2122; ĹĄÄŻ kvitÄ&#x2026;, jĹŤs galite uĹžsisakyti skelbimus ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153; bet kuriame â&#x20AC;&#x17E;Kauno spaudosâ&#x20AC;&#x153; kioske


18 2

ketvirtaDIENIS, sausio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai

Perka Automobilių supirkimas visoje Lietuvoje. Gali būti daužti arba su kitais defektais. Išsivežame patys. Tel. 8 620 24 539.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 902991

896143

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409.

903055

892534

902796

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902605

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902732

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

903931

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 899612

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 894957

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890162

Įmonė perka miškus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, beržynus, pušynus (1 ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iš karto. Tel. 8 688 82 727. 894176

902861

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902668

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 890615

Nukelta į 19 p.


19 3

ketvirtaDIENIS, sausio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Pramogos, šventės, laisvalaikis

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymai

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Kviečiame į 5 mėnesių intensyvias INTERJERO STUDIJAS. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu gausite žinių apie projektavimo principus, pastato inžineriją, spalvotyrą, patalpų dekoravimą, dizaino, architektūros istoriją. Išmoksite patys sukurti įvairios paskirties patalpų interjerus. Studijų pradžia vasario 7 d. Užsiėmimai vyks 2 kartus per savaitę. www.7jausmai.lt. Registracija info@7jausmai.lt, tel. 8 618 33 808.

Meilės šventės kelionė – 2 už 1 kainą! Meilės šventės dienomis – vasario 10–14 kruizinė kelionė Ryga–Stokholmas dviem už ypatingą kainą: kajutė be lango (apatinis denis) – 280 Lt Kajutė be lango – 330 Lt

902280

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 892699

Pramogos DĖMESIO! BITLAI ATGIMSTA! Grupė iš Čekijos THE BEATLES REVIVAL. Vasario 25 d. 20 val. Kauno halėje. Bilietus galite įsigyti: Kauno halės kasoje I–VI nuo 11 iki 19 val. (pietų pertrauka nuo 14 iki 16 val.), teirautis tel. 8 602 49 930; kioske (S.Daukanto g. 17); Girstupio turgaus spaudos kioske; bilietai.lt.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Kelionių agentūrA „AŠ KELIAUJU“ PUIKIOS KAINOS ATOSTOGAUTI MALJORKOJE GEGUŽĖS MĖNESĮ! Kodėl siūlome aplankyti Maljorką: tai vienas ekologiškiausių Viduržemio jūros kurortų; platūs smėlėti paplūdimiai; skirtingas salos kraštovaizdis nuo lygumų iki didingų Tramuntanos viršukalnių; gera ispaniška virtuvė; įžymūs Maljorkos perlai už patrauklią kainą. Kelionės laikas – gegužės 12–19 d. 3* viešbutis su maitinimu: pusryčiai, vakarienė, kaina 1 asm. 1210 Lt.

903326

Sportas Kauno turistų klubas kviečia visus į žygį slidėmis „Snaigė-2012“ Kleboniškio miške. Žygio startas sausio 28 d. (šeštadienį) 11– 13 val. pamiškėje ties „Statoil“ degalinės aikštele (netoli „Tėvynės“ restorano). Išsamesnė informacija tel. 8 650 39 780 ir www.kaunoturistuklubas.lt. 904296

Kiokušin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvirtam fiziniam ir psichologiniam parengimui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34 748, www.stoikas.lt. 895473

Savanorių pr. 363A–202, Kaunas. Tel. 8 656 37 114, (8 37) 214 010. Darbo laikas I–V 9–19 val.

www.askeliauju.lt

902321

Perka VAZ, „Moskvič“, GAZ bei kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Perkame degalinę arba sklypą degalinei Kaune. Tel. 8 655 22 108.

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 302 535, 8 676 22 529.

869136

900306

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 603 86 900.

882459

UAB „Baltic metal“ aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 894134

UAB„TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 – juodieji metalai; (8 37) 441 414, 8 611 44 404 – spalvotieji metalai. Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 892222

SK E L B I M

AI

M SKELBI

890108

Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 300 917, 8 676 22 955. Namą, dalį namo, kotedžą Kaune. Tel. 300 916, 8 609 96 655.

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Maljorka – nuo 955 Lt (asm.),

gegužės–rugsėjo mėn.:

Alikantė – nuo 853 Lt (asm.),

įsigykite dabar už mažesnę kainą!

Rodo sala – nuo 862 Lt (asm.),

7 nakvynių trukmės kelionės:

Koso sala – nuo 921 Lt (asm.).

Malta – nuo 800 Lt (asm.), Kipras – nuo 906 Lt (asm.),

897706

Atvežame 6–12 kub. m įvairaus juodžemio, smėlio, molio, durpių, didelių akmenų. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 901412

Baldų, pianinų perkraustymas (krauname, montuojame). Vežame krovinius talpiu sunkvežimiu MB (4,5 t, 25 kub. m liftas) ir mikroautobusu „Sprinter“. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

877200

Dviejų kambarių butą V.Putvinskio g. (WC ir vonia atskirai, su buitine technika ir baldais, apsauginės žaliuzės, šildomos grindys, vietinis vandens pašildymas). Kaina 200 Lt + mokesčiai. Tel. 8 676 52 385.

Kelionės

890989

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 891253

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960.

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 890968

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

891338

893168

Kviečia mokytis Anglų k. specialistė Centre moko šnekamosios kalbos ir gramatikos suaugusiuosius, moksleivius, vaikus bei vykstančiuosius į užsienį. Tel. 8 680 18 829.

904021

902537

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Nebrangiai nuomojamos patalpos Kaune, tinkamos biurams, gaminti, prekiauti ir sandėliuoti. Tel. 8 687 44 700, 8 687 99 669, (8 37) 314 014.

Keleivių pervežimas į Vokietiją. Gabename siuntinius, automobilius. Tel. 8 699 01 428.

899933

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

896116

Nuolat vežame KROVINIUS nuo 300 iki 24000 kg maršrutu Kaunas–Vilnius. Tel. 8 699 28 377. www.littransrent.lt.

Nuomoja

Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Paskolos

„Iveco“ ir „Man“ savikroviais atvežame akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, skaldos, juodžemio, įvairių malkų, atraižų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 616 28 748.

904084

Įvairūs

Skrydžiai tiesioginiai, iš Kauno oro uosto.

Poilsinės kelionės iš Kauno

Gabenimai

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

3* viešbutis su maitinimu: pusryčiai, pietūs, vakarienė, kaina 1 asm. 1450 Lt. 3* viešbutis su maitinimu: viskas įskaičiuota, kaina 1 asm. 1590 Lt. 4* viešbutis su maitinimu: pusryčiai, vakarienė, kaina 1 asm. 1500 Lt. 4* viešbutis su maitinimu: viskas įskaičiuota, kaina 1 asm. 1820 Lt. Siūlome jaukius, tvarkingus ir palankiai keliautojų įvertintus viešbučius.

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Kita TAIJI QUAN užsiėmimai. Norinčiuosius išmokti atsipalaiduoti, pagerinti savijautą ir rasti bendraminčių, kviečiame į pradedančiųjų grupės užsiėmimus mokykloje „School of central equilibrium“ www.bobhoniball.lt. Sausį Kaune užsiėmimai vyks nemokamai. Registruotis tel. 8 612 77 899.

Kajutė su langu – 440 Lt. Išsirinkite savo meilės šventės datą ir nustebinkite mylimą žmogų. Visos kelionės metu – pramoginė ir poilsinė programa visą naktį. Pasiūlymas galioja iki 2012 01 31. Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos www.krantas.lt

RAVIDA, Kęstučio g. 16–10, Kaunas. Kviečiame į B kat. vairavimo kursus. Mokome automobiliais su mechanine ir automatine pavarų dėžėmis bei rankiniu valdymu. Tobuliname įgūdžius. Tel. 200 014, 8 686 86 109.

896417

902497

898094

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


20

ketvirtadienis, sausio 26, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame KTU Telekomunikacijų katedros profesorių Arminą RAGAUSKĄ ir jo šeimą, mirus mylimai seseriai. Telekomunikacijų katedros darbuotojai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai seseriai, nuoširdžiai užjaučiame bendradarbį Gytį RAMOŠKĄ. Lietuvos aviacijos muziejaus darbuotojai „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 896054

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šarvojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Adresas Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 677 87 160, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ (TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS). 894645

kviečia

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

27 d. 18 val.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sau­sio 26 d. 18 val. – Je­anas Dellas ir Ge­raldas Sib­le­y­ras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ri­čar­das Vit­ kai­tis. Rū­tos sa­lė. Sau­sio 27 d. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSI­ VALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė. Sau­sio 28 d. 12 val. – Le­wis Car­roll. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE. Spek­tak­lis vai­kams. Adap­ta­ci­jos au­to­rė ir rež. Ewa Piot­row­ska. Penk­to­ji sa­lė. 18 val. – Vid­man­tas Bar­tu­lis. PAMOKSLAS ŽUVIMS. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Rež. Vid­ man­tas Bar­tu­lis. Rū­tos sa­lė. Sau­sio 29 d. 12 val. – ALYTAUS MIESTO TEATRAS. MEDINUKO, VARDU PINOKIS, PA­ MOKANČIOS ISTORIJOS. Spek­tak­lis vai­kams pa­gal Car­lo Col­lo­di. Rež. Lo­re­ta Liau­sai­tė. Rū­tos sa­lė. 15 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. LIŪDNAS DIEVAS. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Skau­di is­to­ri­ja vi­sai šei­mai. Il­go­ji sa­lė (Kęs­tu­čio g. 62). 18 val. – ALYTAUS MIESTO TEATRAS. BARBO­ RA RADVILAITĖ. Sce­na­ri­jaus au­to­rius ir rež. Ar­vy­das Kin­de­ris. Rū­tos sa­lė. 18 val. – Ju­hanas Smu­ulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLę. Vie­nos da­lies anek­do­tas. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ta­ver­ nos sa­lė. Sau­sio 31 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MAR­ KIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Re­ži­sie­rius Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė.

KAUNO ALZHEIMERIO KLUBAS sau­sio 26 d. 17.30 val. kvie­čia į su­si­rin­ki­mą. Su­si­rin­ki­mas vyks Kau­no Dai­na­vos po­li­kli­ni­ko­ je, PSC 407 kab. (IV aukš­tas). Lau­kia­me vi­sų, ku­rie slau­go na­muo­se sa­vo ar­ti­muo­sius, ser­ gan­čius at­min­ties su­tri­ki­mais.

ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS sau­sio 31 d. kvie­čia da­ly­vau­ti kon­fe­ren­ci­jo­ je INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ GALIMYBIŲ DIDINIMAS GLOBOS ĮSTAIGOSE AUGANTIEMS VAIKAMS. Da­ly­va­vi­mas ne­mo­ka­mas. Re­gist­ra­ci­ja tel. (8 37) 750 935.

PASISEMKIME SVEIKATOS Žolinčiai ir Kauno sveikuoliai kviečia į žygį PASISEMKIME SVEIKATOS. Žygis vyks J.Basanavičiaus šile, Panemunėje. Eisime šiaurietišku ėjimu su lazdomis. Atvyks ins­ truktoriai pamokyti, jei kas dar nemoka. Tu­ rėsime ir lazdų ėjimui. Renkamės sausio 28 d., šeštadienį, 11 val. prie pliažo aikštelės, A.Smetonos gatvės pradžioje. Registruotis ir pasiteirauti tel. 8 615 72 600, Danutė. ROBERO ŠUMANO CENTRAS Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud. Sau­sio 31 d. 17.30 val. – pa­skai­tų cik­las ES te­ma­ti­ka. Bi­ru­tė Vė­sai­tė, tech­ni­kos moks­lų dak­ta­rė, Sei­mo eko­no­mi­kos ir Eu­ro­pos rei­ ka­lų ko­mi­te­tų na­rė, kal­bės te­ma AR LIETUVAI REIKALINGAS EURAS? At­ei­ki­te ir pa­dis­ku­tuo­ki­me drau­ge! NEMOKAMI RENGINIAI Kazys Starkevičius kviečia į nemokamus ren­ ginius. Vasario 4 d. 7 val. – KELIONĖ Į SARTUS – ŽIRGŲ RISTŪNŲ LENKTYNĖS. Ekskursijų ciklas „2012-ieji – muziejų metai”: Vasario 12 d. 11 val. – POŽEMINIS KAUNAS. Vasario 25 d. 11 val. – KAS NAUJO KAUNO SENAMIESTYJE? Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija. Kreiptis į Seimo nario padėjė­ ją Rimą Čepurnienę, tel. 8 689 54 571 (po 17 val.), (8 37) 205 482 (10-12 val.), e. p. r.cepurniene@gmail.com.

Sau­sio 26 d. 18 val. – El­to­nas Johnas, Ti­mas Rice’as. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ra­fas Ari­kas Kru­pas. Sau­sio 27 d. 18 val. – Frid­ri­chas von Flo­to­ vas. MARTA. 2 da­lių ko­miš­ka ope­ra. Re­ži­sie­ rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Ja­ni­na Ma­li­naus­kai­tė. Sau­sio 28 d. 18 val. – Im­re Kal­manas. GRAFAITĖ MARICA. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Ale­xey Ste­pa­niukas (Ru­si­ja), di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Frie­deris Kleinas (Aust­ri­ja), kos­tiu­mų dai­ li­nin­kė Kot­ry­na Dau­jo­tai­tė, cho­re­og­ra­fas Da­vidas Av­dyshas (Ru­si­ja). Sau­sio 29 d. 12 val. – SNIEGO KARALIENĖ. 2 da­lių ba­le­to spek­tak­lis vai­kams H.Ch.An­ der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais, pa­gal Ed­vardo Griego ir Je­ano Si­be­lius mu­zi­ką. Cho­re­og­ ra­fas Alek­san­dras Jan­kaus­kas, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, dai­li­nin­kė Ra­mu­nė Skre­bū­nai­tė. 18 val. – Jo­ha­nnas Strau­ssas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­ li­nin­kas El­doras Ren­teris (Es­ti­ja).

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Sausio 26 d. 18 val. – D.Zelčiūtė. KŪNO VARTAI. Retroetiudai. Režisierė A.Dilytė. Sausio 27 d. 18 val. – literatūros ir muzikos vakaras ESU IEVA, ESU MAGDALENA... Dalyvauja aktorė Daiva Škelevaitė, pianistė Ina Vaičienė.

DOMINO TEATRAS

Laisvės al. 87A

Sausio 28 d. 12 val. – UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS, rež. O.Žiugžda (mįslinga istorija apie amžinos meilės stebuklą), nuo 6 metų. Sausio 29 d. 12 val. – TIGRIUKAS PETRIKAS, rež. A.Stankevičius (ar sunku gyventi, drąsą pametus?), nuo 3 metų.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Sausio 28 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! Teatrinis-muzikinis komiksas skambant fokstroto, tango, valso melodijoms… („kai­ miški vaizdeliai” pagal lietuviškos estrados pradininko Antano Šabaniausko dainas). Sausio 29 d. 14 val. – LINKSMOSIOS PAMOKĖLĖS. Klounų žaidimas-spektaklis. vaikams.

29 d. 14 val.

Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

KITAS KAMPAS Sau­sio 26 d. 18 val. – Im­pro­vi­za­ci­jų te­at­ras KITAS KAMPAS. IDIOTEATRAS Sau­sio 27 d. 18 val. – ko­me­di­ja URVINIS ŽMOGUS. Re­ži­sie­riai K.Smo­ri­gi­nas, D.Kaz­ laus­kas. DOMINO TEATRAS Sau­sio 29 d. 14 ir 18 val. – ko­me­di­ja ŽIR­ KLĖS. Re­ži­sie­rius Mar­cinas Sla­wins­kis. Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Sausio 27 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija BŪRĖJA. Sausio 29 d. 12 val. – kvapų spektaklis šeimai VĖJŲ MOTĖ. Sausio 30 d. 19 val. – B.Nušičiaus miniatiū­ rų komedija ŠEIMOS PATARĖJAS.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Sausio 29 d. 12 val. – BATUOTAS KATINAS. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

26 d. 18 val.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Sau­sio 27 d. 17 val. – Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio po­emos „Me­tai” nau­jo­jo ver­ti­mo į ru­sų kal­bą su­tik­tu­vės. Da­ly­vau­ja ver­tė­jas Ser­ ge­jus Isa­je­vas (Clan­des­ti­nus), LR kul­tū­ros ata­šė Ka­li­ning­ra­de Ro­ma­nas Se­na­pė­dis, LLTI Teks­to­lo­gi­jos sky­riaus vy­res­ny­sis moks­ lo dar­buo­to­jas dr. Mi­kas Vai­ce­kaus­kas, kul­tū­ros ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas, K.Do­ne­lai­ čio drau­gi­jos pir­mi­nin­kas dr. Na­po­le­o­nas Kit­kaus­kas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to doc. dr. Ža­vin­ta Si­dab­rai­tė, Ka­li­ning­ra­do sri­ties Ru­ si­jos PEN klu­bo pir­mi­nin­kas, ra­šy­to­jas Via­ čes­la­vas Kar­pen­ka, Klai­pė­dos vi­ce­me­ras, ra­šy­to­jas Vy­tau­tas Če­pas, po­etas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to doc. dr. Alek­san­dras Ža­lys, fi­lo­ so­fas, ra­šy­to­jas Ar­vy­das Juo­zai­tis, ra­šy­to­jai Do­nal­das Ka­jo­kas ir Vik­to­ras Ru­džians­kas, Klai­pė­dos dra­mos te­at­ro ak­to­rius Alek­san­ dras Ši­mans­kis. Gros Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Džia­zo mu­zi­kos ka­ted­ros prof. Pran­ciš­kus Na­ru­šis ir doc. Sau­li­na At­ko­čai­ty­tė.

KERAMIKOS MUZIEJUS Sau­sio 27 d. 17 val. – ju­bi­lie­ji­nės dai­li­nin­ kės-ke­ra­mi­kės Ja­ni­nos Šmid­tai­tės kū­ry­bos pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Dai­li­nin­kės 90-me­čiui skir­to­je pa­ro­do­je bus pri­sta­ty­tas vi­sos jos kū­ry­bi­nės vei­klos dar­bų spek­tras. Eks­po­zi­ ci­jo­je bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti tiek Ta­dži­ki­jo­je kur­tus dar­bus, tiek jau Lie­tu­vo­je su­kur­tus ke­ra­mi­kos kū­ri­nius.

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Rotušės a. 19

Sausio 27 d. 18 val. – Martyno Gaubo tapy­ bos ir skulptūrų parodos atidarymas.

KTU humanitarinis fakultetas Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud.

Sau­sio 28 d. 11 val. Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų mo­te­rų aso­cia­ci­jos (LUMA) Kau­no sky­rius kvie­čia į pro­jek­to „Dar­na ir vi­suo­me­nė” pri­sta­ty­mą. Prof. Da­lia Bra­zaus­kie­nė skai­tys pa­skai­tą „Dar­na mū­sų mi­ty­bo­je”. Tra­di­ci­nia­ me šeš­ta­die­nio ren­gi­ny­je da­ly­vaus žur­na­lis­ tė, kny­gų svei­ka­tos klau­si­mais au­to­rė Dai­va Čer­vo­kie­nė. Drau­ge at­ver­si­me jos kny­gą „XXI am­žiaus žo­li­nin­kai: kaip įveik­ti li­gas”.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ

renginiai KAUNO KOLEGIJOS J.VIENOŽINSKIO MENO STUDIJŲ CENTRAS A.Mac­ke­vi­čiaus g. 27

Sau­sio 26 d. 16 val. ati­da­ro­ma ta­py­to­jos Mil­dos Gai­liū­tės ta­py­bos dar­bų pa­ro­da MA­ LŪNAI. „Ma­lū­nai pri­klau­so ta­py­bos dar­bų cik­lui „Iš­trin­ta erd­vė”, ku­ris pra­si­dė­jo 2008 me­tais ir tę­sia­si iki šiol. Ma­lū­nus pa­si­rin­kau kaip sim­bo­lį: tai be­veik vi­sur pra­di­nę pa­ skir­tį (mal­ti) pra­ra­dęs ob­jek­tas. Juos dau­gi­ nu, kar­to­ju – taip per­mąs­ty­da­ma iš­try­ni­mą, ny­ki­mą, lai­ki­nu­mą”, – tei­gia au­to­rė.

Kauno menininkų namai V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Sau­sio 26 d. 18 val. gi­ta­ra skam­bins Ar­tū­ ras Kelp­ša. Pro­gra­mo­je – gra­žiau­sia įvai­rių epo­chų mu­zi­ka: Do­me­ni­co Ci­ma­ro­sos, Mau­ro Giu­lia­ni, Au­gus­tino Ba­rios, Ju­lio S.Sag­re­ro ir kt. kū­ri­niai.

TEATRO KLUBAS

KAuno KAMERINIS TEATRAS

Ro­tu­šės a. 15

„GIRSTUČIO“ RŪMAI

TEATRO KLUBAS

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS Sausio 26 d. Vytauto Didžiojo universitetas kviečia į renginius, skirtus pirmųjų a. a. Danielos d’Ercole-Lozoraitienės mirties metinių paminėjimui. Diplomato, Vilties prezidento Stasio Lozo­ raičio (jaunesniojo) žmonos atminimą bus galima pagerbti nuo 11 val. padedant gė­ lių Petrašiūnų kapinėse. Šį nepaprastą žmo­ gų renginio dalyviai galės prisiminti 16 val. vyksiančioje atminimo popietėje VDU rek­ torate (K.Donelaičio g. 58). Rektorate 17 val. taip pat bus atidaryta ir paroda, skirta D.d’Ercole-Lozoraitienei. Visuomenės veikė­ jos mirties metinių minėjimą baigs šv. Mi­ šios, vyksiančios 18 val. Kauno Palaiminto­ jo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčioje (Žeimenos g. 6).

28 d. 18 val.

Sausio 28 d. 18 val. – L.S.Cunningham. MERGVAKARIS. Dviejų dalių amerikoniška komedija. Režisierius A.Rubinovas.

teatras

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

informuoja

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

29 d. 12 val.

A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Sau­sio 28 d. 15 val. – Ri­man­to Vai­če­ko­ nio dai­nų kū­ry­bos va­ka­ras. Pro­gra­mo­je da­ly­vau­ja „Vy­tu­rio” ka­ta­li­kiš­kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niai, J.Že­mai­čio-Vy­tau­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai, miš­rus cho­ras „Gim­ti­nė”, Sar­gė­nų ben­druo­me­nės liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Ši­las”. Va­ka­rą ves Mar­ga­ri­ta Vai­če­ko­nie­nė.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kau­no ma­žo­ji g. 2, Vil­ki­ja, Kau­no r., tel. 556 400

Sau­sio 28 d. 16 val. – Gin­tau­to La­ba­naus­ko po­ezi­jos kny­gų „Iš­lais­vin­ta min­tis” ir „Pro mei­lės priz­mę” su­tik­tu­vės. Da­ly­vaus au­to­rius, ak­to­rė L.Rup­šy­tė, kny­gų re­dak­to­rė A.Med­ve­de­vie­nė. Kon­cer­tuos dai­nuo­ja­ mo­sios po­ezi­jos at­li­kė­ja I.Mar­kaus­kai­tė ir akor­de­o­nis­tas O.Ur­bo­nas. Ren­gi­nį ves S.Mic­ku­tė.

Kauno menininkų namai

16d. d. 26 19.15 val. 18 val.


21

ketvirtadienis, sausio 26, 2012

kas, kur, kada TV programa

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

28 d. 12 val.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Sau­sio 28 ir 29 d. 16–16.30 val. – VARPŲ MUZIKOS KONCERTAI iš lie­tu­vių liau­dies mu­zi­kos lo­by­no. At­lie­ka Kau­no mies­to ka­ri­ lio­nie­rius Gied­rius Kup­re­vi­čius.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Nepriklausomybės a. 12

Veikia unikali paroda MIRÁBILE VISU, pristatanti muziejuje sukauptas meno ver­ tybes nuo M.K.Čiurlionio dailės muziejaus įsikūrimo pradžios iki šių dienų. Muziejaus edukatorės specialiai mokiniams paruošė net keturias programas, kurios su­ teiks galimybę pamatyti įvairius muziejaus rinkinius neįprastais rakursais – gilinantis į gyvybės ir mirties temas, ieškant paslėpto lobio ir smalsaujant apie retai muziejaus edukacijoje gvildenamą kūrinių įsigijimo istoriją, netgi eksponatų kainas. Muziejininkė, tautodailininkė Nijolė Jur­ kuvienė siūlo pasinerti į liaudies meną su programa „Gyvybės medis”. Visų pasaulio kraštų etninės dailės kūriniuose vaizduoja­ mi Pasaulio ir Gyvybės medžiai. Lietuvoje jais tradiciškai buvo puošiamos kraičio skrynios, baldai, langinės, prieverpstės. Siuvinėtais, Gyvybės medį simbolizuojan­ čiais ornamentais lietuvės moterys dekora­ vo prijuostes, skareles. Susipažinsite su iki šiol gyvybingomis lietuvių liaudies meno tradicijomis, išmoksite simbolių kalbą ir sužinosite, kaip berneliai savo mergelėms rašė laiškus ant prieverpsčių! Patys kursite savąją Gyvybės medžio kompoziciją. Menotyrininkė Simona Rybakovaitė pirmą kartą muziejaus edukacijos istorijoje parengė programą „Naktis pakeliui į gyvenimą”, skirtą Mirties temai. Pamatysite tokius šiurpius eksponatus, kaip pomirtinės kaukės, išgirsite įvairių epochų istorijas, mitus, įvykius, kuriuos gaubia Mirties skraistė. Tarsi Vergilijaus ve­ damas Dantė, pradėsite kelionę beldžiant į anapusybės vartus. Perspėjame – tai programa drąsiems! Kelionei į tamsųjį pasaulį bus reikalinga magiška apsauga. Bet turėkite vilties, nes po nakties visada išaušta rytas ir siela atgimsta iš naujo! Muziejininkė Jolanta Narkevičienė atnau­ jino ir parodai „Mirábile visu” adaptavo jūsų pamėgtą programą „Surask lobį”. Kas nesvajoja surasti lobį ir ypač vaikystėje, kiek įdomiausių knygų ir filmų sukurta šia tema, kiek įvairiausių žaidimų sugalvoja patys vaikai, slėpdami „sekretus” žemėje, palėpėse ir kitose paslaptingose vietose. Bet ar žinote, kad pati geriausia vieta lobio paieškoms yra muziejus? Ateikite ir patys tuo įsitikinsite! Edukatorė Laura Kačinskienė su programa „Kiek kainuoja menas?” kviečia pasido­ mėti neįtikimais, neretai paradoksaliais kūrinių įsigijimo būdais ir jų kainomis. Programos metu turėsite galimybę pažinti vertingiausius ir išskirtinius muziejaus eksponatus, tokius kaip autentiškas Pikaso piešinys, Biodgerio išrastas pirmasis Euro­ poje porcelianas, pirmą kartą eksponuo­ jamas M.K.Čiurlionio paskutinis darbas, seniausiai naudojamo dizaino JAV monetų kalyklos istorijoje Baranausko sukurtas „Linkolno centas” ir kitais. Taip pat pirmą kartą mūsų muziejaus istorijoje dalyvausite aukcione! Jūs, kaip tikri kolekcininkai, var­ žysitės už galimybę įsigyti išskirtinių meno kūrinių ir patirsite kolekcininko azartą! Prašom grupes registruoti iš anksto, I–V nuo 9 iki 16 val. tel. (8 37) 229 475. Užsiėmimai vyksta II–V nuo 11 iki 17 val. iki gegužės 18 d. Papildoma informacija teikiama tel. (8 37) 322 549.

Kino centras „Cinamon“

26 d. 12.45 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR 28 d. PLASTIKOS TEATRAS 18 val.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ki­tas pa­sau­lis. Pa­bu­di­mas“ 3D – 26 d. 20.30, 22.30 val. „Tu­ri­me po­pie­žių!“ – 26 d. 16 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – 26 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Dže­kas ir Dži­lė“ – 26 d. 12, 14, 17.20, 19.50, 22 val. „Tam­siau­sia va­lan­da“ 3D – 26 d. 16.30 val. „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ – 26 d. 18.15, 21.20 val. „Šer­ lo­kas Holm­sas 2: še­šė­lių žai­di­mas“ – 26 d. 14.45, 19.15, 21.45 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – 26 d. 12.30, 14.30, 18.30 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – 26 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.45 val. „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai 3“ (lie­t. k.) – 26 d. 10.45, 12.45 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Kitas pasaulis. Pabudimas“ 3D (premjera) – 26 d. 10.45, 13.30, 16, 18.15, 20.45 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (premjera) – 26 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.30, 21.45 val. „Purvini žaidimai“ (prem­ jera) – 26 d. 15.45, 19, 22 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – 26 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 26 d. 11, 13.15 val. „Miegančių dru­ gelių tvirtovė“ – 26 d. 13.45, 18.30, 21 val. „Džekas ir Džilė“ – 26 d. 12, 17.15, 19.15 val. „Šerlokas Holmsas 2: šešėlių žaidimas“ – 26 d. 12.30, 17.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – 26 d. 16.15 val. „Mergina su drakono tatui­ ruote“ – 26 d. 14, 21.15 val. „Miegančioji gražuolė“ – 26 d. 15.15, 20.30 val. „Tam­ siausia valanda“ 3D – 26 d. 21.30 val. „Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba“ (liet. k.) – 26 d. 10.30 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Prancūzų kino festivalis Žie­mos ek­ra­nai Sau­sio 27 d. 17 val. – J.TATI. „Po­no Ju­lo atos­to­gos”. 19 val. – „Or­li”. 21 val. – J.TATI. „Ne­nu­leisk kai­rės’’; „Laiš­ka­ne­šių mo­kyk­la’’; „Va­ka­ri­nės pa­mo­kos’’. Sau­sio 28 d. 13 val. – „Par­še­lio fi­lmas” (2003). Ani­ma­ci­ nis fil­mas vi­sai šei­mai. 15 val. – „Co­co prieš Cha­nel” (2009). Pran­cū­ziš­ka dra­ma apie ma­dos iko­nos iš­ki­li­mą ir mei­lės tri­kam­pį, ku­ris pa­kei­tė pa­pras­tos ka­ba­re­to šo­kė­jos li­ki­mą vi­siems lai­kams. 17 val. – P.ETAIX. „Jo­jo”. 19 val. – „Aš ne­no­riu mie­go” (Ka­te­ ri­nai Go­lu­be­vai at­min­ti). 21 val. – P.ETAIX. „Di­džio­ji mei­lė”. Sau­sio 29 d. 13 val. – „Par­še­lio fi­lmas” (2003). Ani­ma­ci­ nis fil­mas vi­sai šei­mai. 15 val. – „Co­co prieš Cha­nel” (2009). Pran­cū­ziš­ka dra­ma apie ma­dos dievaitės iš­ki­li­mą ir mei­lės tri­kam­pį, ku­ris pa­kei­tė pa­pras­tos ka­ba­re­to šo­kė­jos li­ki­mą vi­siems lai­kams. 17 val. – P.ETAIX. „Gra­žių su­kak­tu­vių’’; „Ger­bė­jas”. 19 val. – J.TATI. „Ma­no dė­dė”. 21 val. – J.TATI. „Pra­mo­gų me­tas”. Sau­sio 30 d. 17.20 val. – „Iš­auš ir mū­sų die­na”. 19.10 val. – „Ber­niu­kas su dvi­ra­čiu”. 21 val. – „Pas Dži­no”. Sau­sio 31 d. 17.20 val. – „Ra­bi­no ka­ti­nas”. 19.10 val. – „Pri­si­mi­ni­mai iš vieš­na­mio”. 21.20 val. – „Ka­ras pa­skelb­tas”. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti ki­no te­at­ro ka­so­je ar­ba www.bi­lie­tu­pa­sau­lis.lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

2916d.d. 19.15 val. 15 val.

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Tei­sė ži­no­ti (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Die­nos te­ma (k). 12.30 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 13.05 Kraš­to spal­vos (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 22.45 Ke­lias į UEFA EURO 2012. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Dok. s. „Pro­to štur­mas“ (1, 2) (Šve­di­ja, 2008 m.).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.45

„Bet­me­nas“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Dra­ma „Vai­ke­lis“ (JAV, 2000 m.). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.05 Spor­tas. 19.08 Orai. 19.13 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.19 Spor­tas. 22.23 Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7). 23.30 „Už­mirš­tie­ji“ (8) (N-7). 0.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.30 Svei­ka­tos ABC (k).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Lu­jis“ (3, 4). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Akis­ta­ta. 11.55 Prieš sro­vę. 12.40 Nuo­dė­mių de­šim­tu­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (5). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Kau­lai“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (5).

6.30 7.00 7.25 8.25 9.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou (k). „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“.

10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 „Lie­jyk­los gat­vė“ (N-7). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou (k). 18.00 Ži­nios. 18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 Šeš­ta­sis po­jū­tis. 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ko­me­di­ja „Gra­žuo­liu­kas 2“ (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.) (N-7). 22.45 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 23.45 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 0.20 Sta­ty­bų TV. 0.50–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 A.Re­ka­šius. Ba­le­tas „Au­ra“ (1987 m.) (k). 13.05 „Dė­ka poe­zi­jos ku­riu skulp­tū­rą“. Vy­tau­tas Še­rys (1995 m.) (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Gru­zi­jos ki­no kla­si­ka. Dra­ma „Tbi­li­sis, Tbili­sis“ (Gru­zi­ja, 2005 m.) (N-7) (k). 16.00 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­men­ti­ka. „Kel­ti­nin­kas“ (2008 m.) (k). 16.55 Ži­nios. 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kraš­to spal­vos. 17.55 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 18.25 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. 19.15 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“. 20.05 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meist­rai. Juo­zas Do­mar­kas. 21.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Dok. f. „Praė­ju­sios dienos at­mi­ni­mui“ (1990 m.) (N-14). 22.25 Trum­pa­met­ra­žis f. „1000 ga­li­my­bių“. 23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“ (4). „Hu­jė – dra­ko­no mies­tas“ (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.). 23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. 0.00 Pa­no­ra­ma. Vers­las. Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. 0.35 Orai. 0.40 Va­ka­ro au­to­gra­fas.

10.10, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.25 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 Nuo­ty­kių s. „Kob­ra 11“ (1) (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 12.15 „Kau­lai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 „Na­ša Ra­ša“. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Kob­ra 11“ (2). 18.00 „Kau­lai“. 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 21.30 Ko­miš­kas tri­le­ris „Me­las var­dan tie­sos“ (JAV, 1994 m.). 0.20 „Fu­tu­ra­ma“. 0.50 „CSI Niu­jor­kas“. 1.40 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo

pa­ta­ri­mai (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 „Vo­lan­de­ris“ (5) (N-7). 22.50 „Vy­riš­ki rei­ka­lai“. 23.50 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.15 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Gon­go Gan­gas. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50, 18.55 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. s. „Ge­ne­ro­las“. „Ope­ra­ci­ja „Mūras“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 19.55 „Ge­ne­ro­las“. „Kur­je­ris iš Len­ki­jos“. 21.52, 0.57 Orai. 23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7). 1.00 „Ge­ne­ro­las“. „Ope­ra­ci­ja „Mū­ras“.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Tri­le­ris „Vie­nin­te­lis ke­lias“ (N-7). 11.15 Jė­ga, gro­žis, svei­ka­ta (k). 11.45 Muz. dra­ma „Mu­zi­ka su­ra­du­si mus“ (N-7). 13.50 Te­le­laik­raš­tis. 15.30 Dra­ma „Pa­ry­žius“ ( N-7). 17.30 Kau­nas: tei­sė bū­ti (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 19.00 Nuo­mo­nės. 20.00 Svei­kas žmo­gus. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ma­no vai­vo­rų nak­tys“ (N-14). 22.55 Ži­nios (k). 23.15 Ko­me­di­ja „Kad ir kas be­nu­tik­tų“ (N-7).

8.00 Tri­le­ris „Ka­ras“ (JAV, 2007 m.). 9.45 Nuo­ty­kių f. „Ni­mės sa­la“ (JAV, 2008 m.). 11.25 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ope­ra­ci­ja „Del­ta far­sas“ (JAV, 2007 m.). 18.30 Dra­ma „Me­las ir ali­bi“ (Olan­di­ja, JAV, 2006 m.). 20.05 Dra­ma „Gab­rie­lė“ (Pran­cū­zi­ja, Italija, 2005 m.). 21.40 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Lo­bių sa­la“ (Pran­cū­zi­ja, D.Bri­ta­ni­ja, Bul­ga­ri­ja, 2007 m.).

8.45 Televitrina. 9.45, 19.00, 20.45, 23.00 Žinios +. 10.00 Moterų Eurolyga. „VIČI-Aistės“–„Lotos Gdynia“. 11.45 Ispanijos „Primera“ lyga. Madrido „Atletico“–„Villarreal“. 13.30 Automoto. 14.00 Adrenalinas. 14.30 Futbolo dievai. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 17.15 Ispanijos „Primera“ lyga. „Barcelona“–„Betis“. 19.15 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės (sausis). 19.45, 20.15 Futbolo dievai. 21.00 Ispanijos „Primera“ lyga. „Espanyol“–„Barcelona“. 23.15 RIP.


22

ketvirtadienis, sausio 26, 2012

menas ir pramogos

Baž­ny­ti­nė tei­sė – jau ir lie­tu­viš­kai Į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­tas ir iš­ leis­tas baž­ny­ti­nės – Ka­no­nų tei­ sės ko­dek­sas. Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos tei­gi­mu, lie­tu­viš­ kas lei­di­mas at­liks la­biau pa­žin­ ti­nę funk­ci­ją: prii­mant spren­di­ mus nau­do­ja­mas tik lo­ty­niš­kas ko­dek­so teks­tas.

„Ka­no­nų tei­sės ko­dek­są su­da­ ro 1752 ka­no­nai, ku­rių kiek­vie­nas pa­na­šiai kaip įsta­ty­mo straips­nis iš­reiš­kia konk­re­čią tei­si­nę nor­mą. Ji yra tai­ko­ma ne pa­vie­niui, o de­ ri­nant su ki­tais ka­no­nais nu­sa­ky­ to­mis nor­mo­mis“, – ra­šo­ma pra­ ne­ši­me. Tie­sa, ko­dek­so ver­ti­mas į lie­tu­ vių kal­bą yra svar­bus ne tik Baž­ ny­čiai, bet ir Lie­tu­vos tei­si­nin­ kų bend­ruo­me­nei, stu­den­ti­jai ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms. „Vals­ty­bė pri­pa­žįs­ta tuos ka­no­ ni­nius ak­tus ir Baž­ny­ti­nio Tri­bu­ no­lo (teis­mo) spren­di­mus, ku­rie su­ke­lia ci­vi­li­nius pa­da­ri­nius – baž­ny­ti­nių ju­ri­di­nių as­me­nų stei­ gi­mą, ti­ky­bos mo­ky­to­jų sky­ri­mą, san­tuo­ką, jos pa­skel­bi­mą ne­ga­lio­ jan­čia ir kt. Tai­gi tam tik­rais at­ve­ jais ir tam tik­ra apim­ti­mi Ka­no­nų

tei­sės ko­dek­sas Lie­tu­vo­je vei­kia ir yra tai­ko­mas drau­ge su Vals­ty­ bės tei­se“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me. Da­lis ko­dek­se esan­čių spe­ci­fi­nių po­sa­kių ir žo­džių ne­ver­čia­mi, jie paaiš­ki­na­mi žo­dy­nė­ly­je. „Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ja ti­ki­si, kad da­bar Ka­no­nų tei­sės ko­ dek­su ga­lės pa­si­nau­do­ti di­des­nė gru­pė Baž­ny­čios na­rių nei iki šiol. Vi­lia­ma­si, kad jis pa­ska­tins są­mo­ nin­gų ir ak­ty­vių ti­kin­čių­jų ug­dy­ mą, už­tik­rins gi­les­nį jų su­pra­ti­mą apie sa­vo tei­ses ir pa­rei­gas“, – tei­ gia Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ja. Pir­mą­jį ver­ti­mo va­rian­tą Lie­ tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pa­ ve­di­mu at­li­ko mon­sin­jo­ras Adol­ fas Gru­šas, ta­čiau vė­liau maž­daug dar pen­ke­rius me­tus ties teks­ tu dir­bo vys­ku­po Gin­ta­ro Gru­šo va­do­vau­ja­ma ver­ti­mo re­da­ga­vi­ mo ko­mi­si­ja iš dva­si­nin­kų ir pa­ sau­lie­čių. Šven­to­jo Sos­to ir Lie­ tu­vos Res­pub­li­kos su­tar­ty­je Dėl san­ty­kių tarp Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios ir Vals­ty­bės tei­si­nių as­pek­tų ir Lie­tu­vos įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­ta, jog Baž­ny­čia tvar­ko­si pa­gal Ka­ no­nų tei­sę. BNS inf.

Kny­gų mu­gė kvie Svar­biau­sias Lie­ tu­vos kny­gų kū­rė­ jams ir lei­dė­jams ren­gi­nys – Vil­niaus kny­gų mu­gė – šie­ met ža­da dar dau­ giau da­ly­vių nei per­nai. Va­sa­rio pa­ bai­go­je vyk­sian­čia­ me ren­gi­ny­je sa­vo nau­jie­nas pri­sta­tys apie 250 lei­dyk­lų iš 10 ša­lių.

„„ Renginiai: skai­ty­to­jų lauks įpras­tas Il­ga­sis penk­ta­die­nis, pail­gė­jęs Ne­kas­

Lan­ky­to­jų ant­plū­dis taip pat ne­tu­ rė­tų su­ma­žė­ti, pa­ly­gin­ti su anks­ tes­niais me­tais, pro­gno­zuo­ja Lie­ tu­vos pa­ro­dų cent­ras „Li­tex­po“, ku­ria­me tra­di­ciš­kai vyks­ta šis ren­ gi­nys. „Ma­no­me, kad lan­ky­to­jų ne­bus ma­žiau nei per­nai. 60 tūkst. lan­ ky­to­jų, kiek kny­gų mu­gė su­lau­kia pa­sta­ruo­ju me­tu, yra tik­rai la­bai daug“, – sa­kė „Li­tex­po“ at­sto­vė Ra­sa Ke­liuo­ty­tė. Va­sa­r io 23–26 d. ren­g ia­m os Vil­n iaus kny­g ų mu­g ės šū­k is –

„At­versk pa­sau­lį!“, ku­riuo, anot ren­gė­jų, no­ri­ma pa­brėž­ti pa­grin­ di­nę kny­gų mu­gės mi­si­ją – ska­ti­ ni­mą skai­ty­ti ir pa­tir­ti džiaugs­mą at­ran­dant dar ne­pa­žin­tą pa­sau­lį. Prie Vil­niaus kny­gų mu­gės šie­ met pri­si­jungs per Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nes ke­liau­jan­ti Bal­ti­jos kny­ gų mu­gė. Jung­ti­nius sten­dus tu­rės Lat­vi­jos ir Es­ti­jos lei­dyk­los, da­ly­ vaus svar­biau­si Lie­tu­vos lei­dė­jai ir kny­gy­nai. Mu­gė­je tra­di­ciš­kai lan­ky­sis sve­ čių iš už­sie­nio bū­rys, tarp jų –

„„Nau­jo­vė: Vil­niaus kny­gų mu­gė šie­met lan­ky­to­jus vi­lios ir už­sie­ny­je jau

eks­po­nuo­ta, sėk­mės su­lau­ku­sia pa­ro­da „Ilust­ra­rium: Šiuo­lai­ki­nės Lie­ tu­vos vai­kų kny­gų iliust­ra­ci­jos“.

Prie Vil­niaus kny­gų mu­gės šie­met pri­si­ jungs per Bal­ti­jos ša­ lių sos­ti­nes ke­liau­ jan­ti Bal­ti­jos kny­gų mu­gė.

ro­ma­no „Mir­ti­nin­kės die­no­raš­ tis“ au­to­rė Ma­ri­na Ach­me­do­va iš Ru­si­jos, ro­ma­nų „Sub­ti­lu­mas“ ir „Iš­ti­kus lai­mei“ au­to­rius Da­vi­das Foen­ki­nos iš Pran­cū­zi­jos, vieš­nia iš Al­žy­ro Yas­mi­na Khad­ra. Sa­vo ro­ma­ną apie lie­tu­vių trem­ ti­nius „Tarp pil­kų de­be­sų“ pri­sta­ tys lie­tu­vių kil­mės ame­ri­kie­tė Rū­ ta Še­pe­tys. Ren­gi­nių nu­ma­to­ma pa­na­šiai kaip ir per­nai – apie 300. Lan­ky­ to­jų lauks kon­cer­tai, spek­tak­liai, me­no pa­ro­dos, kū­ry­bi­nė stu­di­ja „Tu ga­li su­kur­ti kny­gą“, dis­ku­si­ jų klu­bas, Kny­gos ki­no sa­lė, su­si­ ti­ki­mai su Lie­tu­vos ir už­sie­nio au­ to­riais bei lei­dė­jais. Mu­gės die­nos vėl tu­ri tra­di­ci­ nius pa­va­di­ni­mus. Skai­ty­to­jų lauks įpras­tas Il­ga­sis penk­ta­die­nis, pail­ gė­jęs Ne­kas­die­nių pa­si­ma­ty­mų šeš­ta­die­nis – abi šias die­nas mu­ gė dirbs iki 21 val. Ket­vir­ta­die­nis skel­bia­mas Bi­čiu­lių, o sek­ma­die­ nis – Šei­mos die­na. KD, BNS inf.

Me­tų kny­gos rin­ki­mai dar ne­si­bai­gė Vil­n iaus kny­g ų mu­g ė­j e tra­d i­c iš­ kai bus ap­d o­v a­n o­t i Me­t ų kny­g os rin­k i­m us nu­g a­l ė­j u­s ių lei­d i­n ių au­ to­r iai. Iki va­s a­r io 17 d. dar ga­l i­ ma bal­s uo­t i už la­b iau­s iai pa­t i­k u­ sią kny­g ą vi­s o­s e tri­j o­s e – vai­k ų, paaug­l ių ir suau­g u­s ių­j ų kny­g ų ka­ te­g o­r i­j o­s e. „ „ Kan­di­da­tai į lau­rea­tus Vai­kų kny­

gos ka­t e­g o­r i­j o­j e: Kęs­t u­t is Kas­p a­r a­ vi­č ius. „Ma­ž o­j i žie­m a“; Vy­t au­t as V.Lands­b er­g is. „Ste­b uk­l in­g as Do­ mi­ny­ko bran­gak­me­nis“; Vio­le­ta Pal­ čins­kai­tė. „Mu­zi­ka tro­liui“.

„„Kan­di­da­tai į lau­rea­tus Paaug­lių

kny­gos ka­te­go­ri­jo­je: Gin­ta­rė Ado­ mai­ty­tė. „Pak­ly­du­si pa­sa­ka“; Ak­vi­li­ na Ci­cė­nai­tė. „Ma­no tė­tis ir ki­ti ne­su­ sip­ra­ti­mai“; Gend­ru­tis Mor­kū­nas. „Iš nuo­mši­ko gy­ve­ni­mo“. „„Kan­di­da­tai į lau­rea­tus Suau­gu­

sių­jų kny­gos ka­te­go­ri­jo­je: Al­fon­sas And­riuš­ke­vi­čius. „Vė­ly­vie­ji teks­tai“; Ro­mual­das Gra­naus­kas. „Trys vie­ nat­vės“; Si­gi­tas Pa­ruls­kis. „Prieš mir­tį no­ri­si švel­naus“; Un­di­nė Ra­dze­vi­čiū­ tė. „Ba­den Ba­de­no ne­bus“. Kris­ti­na Sa­ ba­liaus­kai­tė. „Sil­va Re­rum II“.

Bal­suo­ti ga­li­ma ad­re­su http://metuknygosrinkimai.skai­ty­ mo­me­tai.lt ar­ba e.pa­štu: metuknyga@lrt.lt; ar­ba kla­si­ki­niu bū­du, siun­čiant laiš­ką ad­re­su: „Me­tų kny­gos rin­k i­mams“, Na­cio­na­li­nė M.Maž­vy­do bib­lio­te­ka, Ge­di­mi­no pr. 51, 01504 Vil­nius. Bal­suo­jant rei­k ia nu­ro­dy­ti sa­vo var­ dą, pa­var­dę ar sla­py­var­d į ir kon­tak­ tus (te­le­fo­no nu­me­r į). Bal­s a­v i­mas vyks iki 2012 m. va­s a­ rio 17 d.


23

ketvirtadienis, sausio 26, 2012

menas ir pramogos

es at­vers­ti pa­sau­lį Ori­gi­na­lu­mu su­ža­vė­jo ita­lus „„ Vie­n as iš ren­g i­n ių pro­g ra­m os

ak­c en­t ų bus pa­r o­d a „Il­l ust­r a­r ium: Šiuo­lai­ki­nės Lie­tu­vos vai­kų kny­gų iliust­ra­ci­jos“, ku­ri per­nai bu­vo eks­ po­nuo­ja­ma tarp­tau­ti­nė­je Bo­lo­ni­jos vai­kų kny­gų mu­gė­je. „„ Pa­r o­d o­j e eks­p o­n uo­j a­m i 32 ryš­

kiau­sių pa­sku­ti­nio­jo de­šimt­me­čio iliust­ruo­to­jų kū­ri­niai, at­sklei­džian­ tys mar­gą, įvai­rių žan­rų ir sti­lis­ti­kos Lie­tu­vos vai­kų kny­gų iliust­ra­ci­jos pa­no­ra­mą. „„ Pa­r o­d ą su­d a­r o tri­j ų kar­t ų Lie­t u­

vos iliust­ruo­to­jų kū­ri­niai. Vy­res­nio­ sios kar­tos dai­li­nin­kai, sa­vo kū­ry­bi­ nį ke­lią pra­dė­ję XX a. 8–9 deš. so­vie­ ti­niu Lie­tu­vos lai­ko­tar­piu, šio­je sri­ ty­je ak­ty­viai ku­rian­tys iki šiol. Dau­

­ die­nių pa­si­ma­ty­mų šeš­ta­die­nis. 

kryžiažodis

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Laukinė rožė“. Net ir tokia garsi rašytoja kaip Nora Roberts, kurios plunksnai priklauso beveik 200 romanų, nedrįstų išsižadėti savo pirmųjų kūrinių. Vienas iš jų – trilogija „Airių svajos“. Antrojoje trilogijos knygoje – „Laukinė rožė“ – susipažinsite su Erina Makinon. Jie nukeliavo tolimą kelią ieškodami savo laimės. Ir surado amžiną meilę. Erinos Makinon, aštrialiežuvės Adelijos pusseserės, susitikimas su Berku Loganu nieko gero nežada. Turtingas mergišius, kortomis išlošęs dvarą, garsėja daug kuo, tik ne puikia reputacija. Erina tokius vyrukus apeina iš tolo. Gražutė airė krinta Berkui į akį, o ir pati Erina sunerimsta: įžūlusis amerikietis traukia ją tarsi magnetas. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, sausio 31 d.

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

gu­ma jų – ryš­kios, tarp­tau­ti­nį pri­pa­ ži­n i­m ą pel­n iu­s ios as­m e­n y­b ės, tu­ rin­čios ne vie­ną kū­ry­bos ap­do­va­ no­ji­mą ir įver­ti­ni­mą. „„ Pa­ro­do­je taip pat pri­sta­to­mi jau­

no­s ios kar­t os iliust­r uo­t o­j ų kū­r i­ niai. „„ Bo­l o­n i­j os mu­g ė­j e šios pa­r o­d os

eks­p o­z i­c i­j a, pa­r em­t a pa­p ras­t a, ta­ čiau kar­t u ge­n ia­l ia – at­v er­č ia­m os kny­gos – idė­ja, su­lau­kė ypač di­de­ lio tiek ita­l ų, tiek mu­g ės už­s ie­n io sve­č ių su­s i­ž a­v ė­j i­m o. Šis ar­c hi­t ek­ tū­r i­n is pa­r o­d os spren­d i­m as bu­v o įver­tin­tas ir vie­nos ži­no­miau­sių Ita­ li­jo­je Mi­la­no bal­dų ir di­zai­no pa­ro­ dos „Sa­lo­ne In­ter­na­zio­na­le del Mo­ bi­le“ at­sto­vų.

DATOS (sausio 26 d.) 1323 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė užsienio šalims pirmąjį laišką, kuriame pirmą kartą buvo paminėtas Vilnius kaip Lietuvos sostinė. 1894 m. gimė Aldousas Huxley, anglų rašytojas fantastas. 1925 m. gimė legendinis amerikiečių aktorius Paulas Newmanas. 1928 m. gimė žymus prancūzų režisierius Roger Vadimas. 1933 m. gimė Martynas Vainilaitis, lietuvių poetas, rašytojas, vertėjas, vaikų poetas ir rašytojas. 1958 m. gimė Rasa Juknevičienė, LR krašto apsaugos ministrė. 2010 m. Vilniuje mirė knygų apipavidalintojas dailininkas Eugenijus Karpavičius.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Šiandien, kaip visada, būsite pernelyg kal­ bus. Kils naujų idėjų, sumanymų, planuo­ site, fantazuosite, tik nepamirškite, kad aplinkiniams tai gali būti visai neįdomu. Verčiau imkitės fizinio darbo, pavyzdžiui, nuvalykite kieme sniegą. Jautis (04 21–05 20). Seksis ieškoti savo idealo ir siekti svajonės. Nebijo­ kite skraidyti padebesiais ir įgyvendinti sa­ vo svajų. Bendradarbiavimas ir bendravi­ mas teigiamai veiks jūsų karjerą. Dvyniai (05 21–06 21). Pasinersite į fantazijas, bet būtinai atsiras žmo­ gus, kuris sugriaus jūsų gerą nusiteikimą. Pasistenkite reaguoti į tai ramiai, nepasi­ duokite kitų blogai įtakai ir nuotaikai. Vėžys (06 22–07 22). Savyje atra­ site tai, apie ką anksčiau nė nenu­ tuokėte, – intuiciją ir ypatingų psicholo­ ginių gebėjimų. Kils noras sekti kilniais idealais ir svajoti. Tačiau būkite atsargus ir per daug neįsijauskite. Liūtas (07 23–08 23). Esate verti­ namas dėl gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės su­ pras jūsų problemas ir palaikys jus, bet nepamirškite, kad labiausiai pasitikėti galite tik savimi. Mergelė (08 24–09 23). Pirmeny­ bę teiksite įprastam gyvenimui ir nesigriebsite nerealių idėjų ar būdų ati­ trūkti nuo tikrovės. Ne pats tinkamiausias laikas skaityti knygas ar žiūrėti filmus. Svarstyklės (09 24–10 23). Tu­ rite pakankamai energijos ir moty­ vacijos, kad pagerintumėte savo aplinką ir gyvenimą. Savo agresyvumu galite įžeisti jaunesnį žmogų. Skorpionas (10 24–11 22). Tikėti­ na, kad šiandien gailėsitės priėmęs kokį nors sprendimą. Laukia daug išgy­ venimų ir nerimo, netinkama diena lažy­ boms, deryboms. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų troški­ mai bus be galo stiprūs, norėsite mėgautis savimi. Tikėtinas meilės ro­ manas, norėsite džiaugtis supančiais žmonėmis, gėrėtis žiema. Būtinai eikite pasivaikščioti. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsi­ te telefonu. Vandenis (01 21–02 19). Būsite pui­ kus patarėjas asmeniniais klausi­ mais, todėl jūsų populiarumas vis augs. Tinkamai susidorosite su sudėtingomis už­ duotimis ir pasieksite norimų rezultatų. Žuvys (02 20–03 20). Geras laikas paskaityti romantišką knygą ar pa­ žiūrėti filmą. Turėsite gerų idėjų ir min­ čių. Bendraudami būsite labai emociona­ lūs, tačiau žmonės lengvai supras, ką gal­ vojate.


Orai

Artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja šaltus orus. Šiandien žymesnio sniego nenumatoma. Temperatūra dieną bus 6–11 laipsnių šalčio. Rytoj taip pat kritulių nenumatoma, bus dar šalčiau. Naktį bus iki 14 laipsnių šalčio. Dieną didžiuosiuose miestuose temperatūra svyruos apie 10 laipsnių šalčio.

Šiandien, sausio 26 d.

–8

Telšiai

–6

–8

Šiauliai

Klaipėda

–9

Panevėžys

–11

Utena

–7

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi 

8.19 16.43 8.24 8.58 21.03

26-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 340 dienų. Saulė Vandenio ženkle.

–7

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +10 Berlynas +1 Brazilija +28 Briuselis +7 Dublinas +7 Kairas +20 Keiptaunas +25 Kopenhaga +2

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+9 +10 –12 –16 +8 –2 +9 +5

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

–2 –8 +9 +26 –11 +18 +6 –4

–9

–10

Vėjas

Marijampolė

2–7 m/s

Vilnius

–10

Alytus

Vardai Dangis, Eigintė, Justas, Polikarpas, Rimantas, Titas.

Bal­ta bal­ta ir šal­ta šal­ta

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-10

-7

-10

-8

4

-14

-10

-13

-14

5

-15

-12

-17

-14

3

rytoj

poryt

Nak­t ys – vis šal­tes­nės, die­nos – vis la­ biau sau­lė­tos. At­ro­do, kad bū­tent taip pa­si­t ik­si­me pa­sku­t i­n į žie­mos mė­ne­ sį. Ki­tos sa­vai­tės pra­d žio­j e ato­k iau­ siuo­se Lie­t u­vos vien­k ie­m iuo­se tu­rė­ tų ge­ro­kai traš­kė­t i medinės tvo­ros – nak­t i­mis tem­pe­ra­tū­ra ga­l i nu­k ris­t i iki 24 laips­n ių šal­č io. Die­no­m is ter­mo­ met­ro stul­pe­l is var­g iai pa­k ils virš 10 laips­n ių šal­č io pa­da­los – ro­dys 11–14 laips­n ių že­m iau nu­l io. Paguoda vie­ na – die­no­m is daž­n iau švies sau­lė. Už­s ie­n io si­nop­t i­k ai sa­ko, kad pa­na­ šūs orai ga­l i iš­s i­lai­k y­t i ir pir­mą­jį va­ sa­r io de­š im­ta­d ie­n į. KD inf., Vytauto Petriko nuo­tr.

įvairenybės Kuo šal­čiau, tuo lie­siau? Nau­jo ty­ri­mo au­to­riai tei­gia, kad vė­ses­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je ir jaus­da­ mas švel­nų šal­tu­ką mū­sų or­ga­niz­ mas efek­ty­viau de­gi­na ka­lo­ri­jas. Ka­na­die­čių moks­li­nin­kai iš­ty­ rė, kad kai žmo­gus bū­na že­mes­nė­ je tem­pe­ra­tū­ro­je (to­kio­je, ku­rio­je kū­nui vė­su, bet dar ne­dre­ba­ma), suak­ty­vė­ja ru­da­sis rie­ba­li­nis au­ di­nys ir pra­de­da­mos de­gin­ti ka­ lo­ri­jos. „Iš­siaiš­ki­no­me, kad per tris va­ lan­das at­si­kra­to­ma maž­daug 250 pa­pil­do­mų ki­lo­ka­lo­ri­jų“, – ty­ri­ mo re­zul­ta­tus ko­men­ta­vo moks­ li­nin­kai. To­kie ty­ri­mo re­zul­ta­tai paaiš­ ki­na ir tai, ko­dėl vie­ni žmo­nės yra at­spa­res­ni šal­čiui nei ki­ti – jie tu­ ri dau­giau ru­do­jo rie­ba­li­nio au­di­ nio, ra­šo ne­wser.com. Bū­ti­na pri­min­ti, kuo ski­ria­si ru­ da­sis rie­ba­li­nis au­di­nys nuo bal­to­

jo. Ru­da­sis rie­ba­li­nis au­di­nys yra „ge­rie­ji rie­ba­lai“ – jie de­gi­na ka­lo­ ri­jas, o jų ne­kau­pia. Vie­na pa­grin­ di­nių ru­do­jo rie­ba­li­nio au­di­nio funk­ci­jų – ši­lu­mos ga­my­ba. Suau­ gu­sie­ji to­kio ge­rų­jų rie­ba­lų au­di­nio ne­tu­ri itin daug, tad moks­li­nin­kai ieš­ko bū­dų, kaip jį ak­ty­vuo­ti. Vis­gi pus­nuo­giams da­bar pat pul­ti lau­ką ne­pa­ta­ria­ma. „Kol kas mes ne­sa­me tik­ri, ar šio rie­ba­li­nio au­di­nio ak­ty­va­vi­mas la­bai ge­ra idė­ja, – įspė­ja ty­ri­mui va­do­va­vęs moks­li­nin­kas. – Nau­do­ti šal­čio te­ra­pi­ją ko­vo­jant su ant­svo­riu dar kiek anks­to­ka.“ Kaip ra­šo­ma „The New York Ti­ mes“, ki­to ty­ri­mo au­to­riai tvir­ti­ na, kad ak­ty­vi fi­zi­nė veik­la ga­ li pa­vers­ti bal­tą­jį rie­ba­li­nį au­di­nį ru­duo­ju – taip at­si­ti­ko eks­pe­ri­ men­to ob­jek­tui pe­lei.

Le­do skulp­to­riai vėl prii­ma iš­šū­kį

lrt.lt inf.

Se­niau­sias di­no­zau­rų liz­das PAR moks­li­nin­kai su­ra­do se­niau­ sią di­no­zau­rų liz­da­vie­tę. Kaip pra­ne­šė bri­tų dien­raš­tis „Guar­ dian“, di­no­zau­ro Mas­sos­pon­dy­lus liz­da­vie­tės am­žius moks­li­nin­kų ver­ti­ni­mu, sie­kia 190 mln. me­tų. Šio­je liz­da­vie­tė­je ras­ta 10 dė­čių, kiek­vie­no­ je jų – iki

34 vie­nas prie ki­to glau­džiai pri­ si­spau­du­sių suak­me­nė­ju­sių kiau­ ši­nių, taip pat ras­ta smul­ku­čių ma­žo di­no­zau­ro pėd­sa­kų. Moks­ li­nin­kų nuo­mo­ne, ra­di­nys lei­džia tvir­tin­ti, kad di­no­zau­ro jau­nik­ liai liz­da­vie­tė­je gy­ven­da­vo ga­ na il­gai. Dė­čių iš­si­dės­ty­mas liu­ di­ja, kad anks­ty­vie­ji di­no­ zau­rai ne kar­tą su­grįž­da­vo į tą pa­čią vie­tą ir pa­dė­ju­sios kiau­ši­nius pa­te­lės juos rū­ pes­tin­gai pri­žiū­rė­da­vo. Fo­si­li­jos ap­tik­tos anks­ty­vo­ jo ju­ros pe­rio­do uo­lie­no­se na­cio­ na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Moks­ li­nin­kai ma­no, kad dar dau­giau dė­čių bus ga­li­ma ras­ti po uo­lie­ no­mis. BNS inf.

„„Kū­ri­nys: 2011 m. kau­nie­čių dar­bas „Pa­sau­lis yra mū­sų avi­lys“ bu­vo

pri­pa­žin­tas ge­riau­siu.

Sa­po­ro mies­te (Ja­po­ni­jo­je) vyk­ sian­čia­me tarp­tau­ti­nia­me snie­go skulp­tū­rų kon­kur­se nu­ga­lė­to­jų ti­ tu­lą sieks ap­gin­ti Kau­no ko­man­da. 63-ia­sis kas­me­tis Sa­po­ro snie­go fes­ti­va­lis vyks va­sa­rio 6–12 d. Vie­ nas iš pa­grin­di­nių fes­ti­va­lio ren­gi­nių – 39-ąjį kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mas tarp­ tau­ti­nis snie­go skulp­tū­rų kon­kur­sas. Šia­me kon­kur­se tra­di­ciš­kai da­ly­vaus ir tri­jų kau­nie­čių skulp­to­rių – Kęs­ tu­čio La­naus­ko, Ar­tū­ro Bur­nei­kos ir To­mo Pet­rei­kio – ko­man­da, ku­ri jau ke­le­tą me­tų iš ei­lės gar­si­na ne tik Kau­no, bet ir Lie­tu­vos var­dą. Šį­met kau­nie­čiai kurs skulp­tū­ rą, pa­va­din­tą „Gro­žis yra tra­pus“. Pag­rin­di­nė kū­ri­nio idė­ja, pa­sak jos au­to­rių, yra kal­bė­ti apie vi­sų mū­sų na­mus – Že­mės pla­ne­tos ste­buk­lą, ja­me eg­zis­tuo­jan­tį gro­žio tra­pu­mą ir jo iš­sau­go­ji­mą. „Mū­sų pa­sau­lis yra di­de­lis vi­ sa­tos ste­buk­las. Že­mė yra be­ga­li­ nis aruo­das, ku­ris sa­vy­je tal­pi­na ne­sus­kai­čiuo­ja­mą for­mų ir spal­vų įvai­ro­vę. Pa­sau­lio gro­žis yra neiš­ se­mia­mas, ta­čiau kar­tu la­bai tra­pus ir lai­ki­nas dėl žmo­nių veik­los. Mes sto­vi­me ant be­dug­nės kraš­to, kai nė­ra kur trauk­tis to­liau“, – kū­ri­nio kon­cep­ci­ją pri­sta­tė T.Pet­rei­kis. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos Sa­po­ro snie­go fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­ja jau 10 me­tų. Pas­ta­rai­siais me­tais kau­nie­ čiai na­mo ne­grįž­ta be ap­do­va­no­ji­ mų. 2009 m. kon­kur­se skulp­to­riai nu­si­lei­do tik Tai­lan­do ko­man­dai. Per­nai kau­nie­čių dar­bas „Pa­sau­lis yra mū­sų avi­lys“ bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu. KD inf.

2012-01-26 Kauno diena  
2012-01-26 Kauno diena  

24p. Atrodo, kad ir šis Seimas nesugebės priimti parlamentarų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Pasikeisti asbestinį stogą su ES parama – d...

Advertisement