Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Trečiadienis, sausio 25 d., 2012 m.

D.Gry­baus­kaitė ne­skubės ofi­cia­liai skelb­ti Sei­mo rin­kimų da­tos ir rin­kimų kam­pa­ni­jos pra­džios. Lietuva 5p.

Gyventojai dar nėra įpratę kenksmingų atliekų atsikratyti atsakingai ir už tai tikisi atlygio. Ekonomika 9p.

Nr. 20 (1219) 

diena.lt

Prancū­zi­ja ga­lu­ti­nai su­si­ga­di­no san­ty­kius su Tur­ki­ja la­bai ne­pa­lan­kiu me­tu. Pasaulis 12p.

Li­go­ninė liks sa­vo vie­to­je

1 Lt

Jei­gu da­bar nu­si­lei­si­me ru­sams, neiš­ven­gia­mai reikės nu­si­leis­ti ir ki­to­se po­zi­ci­jo­se. Pen­kia­ko­vi­nin­kas Ed­vi­nas Krun­ gol­cas apie D.Rim­šaitės ga­li­my­bes da­ly­vau­ti olim­pinė­se žai­dynė­se

10p.

Miestas

4p.

Į Kaziuko mugę grįžta V.Urba

Užribis

„„Ne­kel­dins: tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tys vai­kai ir to­liau bus gy­do­mi šia­me pa­sta­te. 

Kal­bos apie tai, kad iš Baž­ny­čiai grąžin­to In­fek­ci­nių ligų ir tu­ber­ku­liozės li­go­ninės pa­sta­to ser­gan­tys vai­kai bus iš­ke­lia­mi į ki­tus mies­tus, – ne­tie­sa. Tai tvir­ti­na ir li­go­ninės va­do­vas, ir Baž­ny­čios at­sto­vai.

Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Liks pa­tal­po­se

Baž­ny­čiai po ke­lio­li­ka metų tru­ ku­sio teismų ma­ra­to­no at­ga­vus In­fek­ci­nių ligų ir tu­ber­ku­liozės li­go­n inės pa­tal­pas, čia gy­d o­ mi vai­kai ne­bus iš­kel­di­na­mi nei į

7p.

Nu­si­kal­timų įvyk­dy­ta dau­giau Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Drus­ki­nin­kus, nei į Val­ki­nin­kus. Li­go­n inės di­rek­to­r ius Ar­v y­d as Ši­lys dien­raš­čiui „Vil­niaus die­na“ tvir­ti­no, kad pa­skli­du­sios kal­bos nėra tei­sin­gos, o pa­statą at­ga­vu­si Baž­ny­čia jo atim­ti iš li­go­ninės ne­ ke­ti­na ir nie­ka­da apie to­kią ga­li­ mybę nė už­si­mi­nu­si ne­bu­vo.

2

Po­l i­c i­j os pa­reigū­n ai su­n e­r imę: per­n ai Lie­t u­vo­j e bu­vo už­f ik­suo­t a 2,4 pro­c. dau­g iau nu­s i­kal­t imų nei 2010-ai­s iais. Iš vi­s o ša­ly­j e per me­ tus bu­vo už­fik­suo­ti 79 582 nu­si­kal­ ti­m ai, dau­g iau­s ia įvyk­dy­t a va­g ys­ čių. Tie­s a, šis au­g i­m as sie­j a­m as ir su gruodį įsi­g a­l io­j u­s iu ap­s au­gos nuo smur­t o ar­t i­m o­j e ap­l in­ko­j e įsta­ty­mu.


2

trečiADIENIS, sausio 25, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Dar­že­lių stei­gi­mas – vi

Svars­to apie žais­lų mu­zie­jų Vil­niaus mies­to ta­ry­ba šian­dien pra­de­da svars­ty­ti klau­si­mą dėl pa­tal­pų su­tei­ki­mo ku­ria­mam Žais­lų mu­zie­jui. Jam nu­ma­to­mos pa­tal­pos ne­to­li Se­rei­kiš­kių par­ko, Bar­bo­ros Rad­vi­lai­tės gat­vė­je.

Ku­ria­mo mu­zie­jaus vi­zi­ja – mo­ der­nus edu­ka­ci­nis cent­ras, ku­ria­ me lan­ky­to­jai ga­lė­tų su­si­pa­žin­ti su ar­cheo­lo­gi­niais, et­nog­ra­fi­niais ir šių die­nų žais­lais bei jų ko­pi­jo­ mis. Žais­lų mu­zie­ju­je nu­ma­ty­ta iš­skir­ti tris te­mi­nes erd­ves: ar­ cheo­lo­gi­nius – pa­čius se­niau­ sius, et­nog­ra­fi­nius – XIX–XX a. pra­džios ir šių die­nų žais­lus. Mu­

zie­jaus ko­lek­ci­ją su­da­ro ori­gi­na­ lai ir ko­pi­jos – šioms įstai­ga skirs ypa­tin­gą dė­me­sį, nes bū­tent jos leis įgy­ven­din­ti pa­grin­di­nę mu­ zie­jaus idė­ją: lies­ti, im­ti, pa­žin­ ti. Pa­na­šūs mu­zie­jai yra Lat­vi­jo­ je, Es­ti­jo­je, Ru­si­jo­je. VD inf.

And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Biurokratų absurdas

Pa­si­ro­dė už­sie­niui Vil­nius pri­sta­ty­tas tri­jo­se už­sie­ nio tu­riz­mo pa­ro­do­se. Kas­met į jas atei­na per 200 tūkst. lan­ky­to­jų, jiems iš­da­li­ja­mi Vil­niaus tu­riz­mo lei­di­niai, že­mė­la­piai, su­ve­ny­rai.

Prieš sa­vai­tę vy­ku­sio­je tarp­tau­ ti­nė­je tu­riz­mo pa­ro­do­je Ut­rech­ to mies­te Olan­di­jo­je ir pa­ro­do­ se Is­pa­ni­jos sos­ti­nė­je Mad­ri­de bei Suo­mi­jos Hel­sin­ky­je, ku­rios bai­ gė­si sa­vait­ga­lį, bu­vo itin ak­ty­viai pri­sta­to­mos tu­riz­mo Vil­niu­je ga­ li­my­bės. Suo­mių ir is­pa­nų kal­bo­ mis apie Vil­nių tei­kia­ma in­for­ ma­ci­ja pa­dė­jo de­ta­liau pri­sta­ty­ti

mies­to kul­tū­ri­nį pa­vel­dą, tu­riz­mo ga­li­my­bių nau­jo­ves, pa­kvies­ti į kon­cer­tus, šven­tes ar ki­tus mies­to ren­gi­nius. Pa­ro­dų lan­ky­to­jai do­ mė­jo­si at­vy­ki­mo į Vil­nių ga­li­my­ bė­mis, ke­lio­nių de­ri­ni­mu su mies­ to ren­gi­niais bei šven­tė­mis. VD inf.

Lai­mė­jo IT kon­kur­są Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ma­te­ma­ti­ kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to stu­ den­tas Ro­kas Ba­le­vi­čius ta­po in­ for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) įmo­ nės „Blue Brid­ge“ su­reng­to kon­ kur­so nu­ga­lė­to­ju.

Kon­kur­so, ku­ria­me rei­kė­jo su­kur­ti grįž­ta­mo­jo ry­šio in­ter­ne­tu tei­ki­ mo sis­te­mą, pri­zi­nis fon­das bu­vo 10 tūkst. li­tų. „Ver­tin­da­mi dar­bus pa­ma­tė­me, kad stu­den­tai ga­li pa­ siū­ly­ti įdo­mių bei ino­va­ty­vių idė­ jų, ku­rias bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti ir kaip va­di­na­mo­sios de­be­sų kom­ piu­te­ri­jos pa­slau­gas vers­lui. Tri­jų ge­riau­sių dar­bų au­to­riams su­teik­

Nors švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja skel­bia at­lais­vi­nu­si dir­žus, var­žan­čius pri­va­čių dar­že­lių kū­ri­mą, vis dėl­to tų dar­že­lių stei­ gė­jai už­si­me­na, kad stab­džių ga­lė­tų bū­ti dar ma­žiau, o vals­ty­ bės pa­ra­mos – dau­giau.

si­me ga­li­my­bę rea­liai įgy­ven­din­ ti sa­vo su­kur­tus spren­di­mus“, – tei­gė Zbig­ne­vas Gul­bi­no­vi­čius, „Blue Brid­ge Bal­tic“ va­do­vas. Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai sa­ko, kad ir atei­ty­je ke­ti­na per­spek­ty­ vius jau­nus žmo­nes kvies­ti da­ly­ vau­ti pa­na­šio­se ini­cia­ty­vo­se.

Aus­tė­ja Lands­ber­gie­nė pri­va­tų dar­že­lį „Vai­kys­tės so­das“ Vil­niaus Žvė­ry­no mik­ro­ra­jo­ne įkū­rė prieš pu­sant­rų me­tų. Vai­kus čia pa­si­tin­ka laik­ro­dis ant sie­nos su už­ra­šu apa­čio­je „laik­ro­ dis“ – ši­taip ma­žy­liai grei­čiau iš­ moks­ta skai­ty­ti, kal­bė­ti ir pa­žin­ ti daik­tus. Su to­kiais pat už­ra­šais kė­du­tės, sta­lai. Ne­di­du­kės, neįp­ ras­tos lo­vy­tės. Kaip tik prieš pat švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro Gin­ta­ro Ste­po­na­ vi­čiaus vi­zi­tą ar­tė­jo po­pie­čio mie­ go me­tas. Vai­kai glau­dė gal­vas ant pa­gal­vių, tar­si leis­da­mi dar­že­lio va­do­vams pa­kal­bė­ti su aukš­čiau­ sia val­džia. A.Lands­ber­gie­nė, va­kar kal­bė­ da­ma su mi­nist­ru ir su žur­na­lis­tais, pa­sa­ko­jo, kad no­rint ati­da­ry­ti pri­ va­tų dar­že­lį Lie­tu­vo­je rei­kia nuei­ti tik­rus kry­žiaus ke­lius, o sun­kiau­ sia at­lai­ky­ti val­di­nin­kų spau­di­mą ir įro­dy­ti, kad nau­ji vai­kų auk­lė­ji­mo bū­dai ne pra­stes­ni nei bu­vo prieš 50 ar 60 me­tų. „Yra la­bai daug rei­ka­la­vi­mų, ku­ rie tie­siog biu­rok­ra­tiš­kai ab­sur­ diš­ki. Ir mes su­si­kū­rė­me ne tam, kad pri­si­tai­ky­tu­me prie šios sis­ te­mos, o tam, kad ją pa­keis­tu­me, – ka­rin­gai nu­si­tei­ku­si mo­te­ris ab­ sur­diš­kas, bet iki šiol ga­lio­jan­čias

įsta­ty­mų nuo­sta­tas ga­li var­dy­ti ne­sus­to­da­ma: – Štai, pa­vyz­džiui, esa­me įpa­rei­go­ti su­da­ry­ti su­tar­tį su skal­byk­la, o jei­gu mes ne­tu­ri­me, ką skalb­ti? Ar­ba lo­vy­tės, pri­pa­žin­tos tin­ka­mo­mis vi­so­je ES, Lie­tu­vo­je kaž­ko­dėl ne­tin­ka. Bū­ti­nai tu­ri bū­ ti čiu­ži­niai.“

Aus­tė­ja Lands­ber­gie­nė:

Dar­že­lių re­for­ ma daug­maž to­kia: anks­čiau tė­čio ne­ leis­da­vo į li­go­ni­nę, o da­bar lei­džia pa­sto­ vė­ti ko­ri­do­riu­je.

Pa­kei­tė įsta­ty­mų ba­zę

Pa­sak A.Lands­ber­gie­nės, ab­sur­do, ku­rį ku­ria mū­sų biu­rok­ra­tų stag­ na­ci­ja, ap­stu. To­dėl Lie­tu­va ne­ ga­li pa­si­gir­ti vai­kų dar­že­lių įvai­ ro­ve. Dau­ge­liui žmo­nių, no­rin­čių už­siim­ti šia veik­la, tą no­rą mal­ši­ na ar­ba biu­rok­ra­tai, ar­ba di­džiu­lis fi­nan­sų po­rei­kis. Mi­ni­ma­lius įsta­ty­mų nu­ma­ty­ tus rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tis dar­ že­lis jo stei­gė­jams at­siei­tų ma­ žiau­siai ket­vir­tį mi­li­jo­no li­tų. Nors pa­sta­ruo­ju me­tu įsta­ty­mai dar­že­ lių kū­rė­jams Lie­tu­vo­je ta­po pa­lan­

Li­go­ni­nė

BNS, VD inf.

1

Ap­vog­ta Liaudies par­ti­jos vadovė Vil­niu­je iš Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ jos (LLP) būs­ti­nės va­kar pa­vog­ta šios par­ti­jos va­do­vės Ka­zi­mi­ros Pruns­kie­nės pi­ni­gi­nė. Jo­je bu­vo 30 tūkst. li­tų įvai­ria va­liu­ta.

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šų­jų ry­ šių po­sky­rio vy­res­nio­ji spe­cia­ lis­tė Da­lia Pet­raus­kie­nė sa­kė, kad pra­ne­ši­mas apie va­gys­tę gau­tas maž­daug 15.51 val. Pas­kam­bi­nu­ si LLP va­do­vės pa­dė­jė­ja pra­ne­ šė, kad iš pa­tal­pų A.Stul­gins­kio gat­vė­je pa­vog­ta pi­ni­gi­nė su pi­ ni­gais. Į įvy­kio vie­tą iš­vy­ko po­li­ ci­jos pa­rei­gū­nai. Įvy­kis ti­ria­mas. Į K.Pruns­kie­nę va­gys kė­si­no­si ir

anks­čiau. 2006-ųjų ko­vo mė­ ne­sį va­gys iš­dau­žė Užu­pio ra­jo­ ne, Kri­vių gat­vė­je, gy­ve­nan­čios tuo­me­tės že­mės ūkio mi­nist­rės K.Pruns­kie­nės lan­gą pir­ma­me aukš­te. Pa­ma­tęs šei­mi­nin­kę, va­ gis spru­ko at­gal. BNS, VD inf.

kes­ni, kliū­čių le­ga­liai veik­ti ir ug­ dy­ti jau­ną­ją kar­tą yra pa­kan­ka­mai. Tuo A.Lands­ber­gie­nė taip pat tei­ gė spė­ju­si įsi­ti­kin­ti. „Jei­gu no­ri­me skaid­ru­mo, sis­te­ ma tu­ri bū­ti pa­keis­ta iš es­mės. Kol kas re­for­mos la­bai pa­vir­šu­ti­niš­kos. Pa­ly­gin­čiau tai su gim­dy­mo na­ mais. Prieš 20 me­tų tė­čių iš­vis ne­ leis­da­vo į gim­dy­mo na­mus, o da­bar daug kur lei­džia da­ly­vau­ti gim­dy­ me. Tai štai ir dar­že­lių re­for­ma daug­maž to­kia: ankš­čiau tė­čio ne­ leis­da­vo į li­go­ni­nę, o da­bar lei­džia pa­sto­vė­ti ko­ri­do­riu­je“, – ale­go­ri­ jo­mis kal­bė­jo A.Lands­ber­gie­nė. Pag­rin­di­nis dar­že­lio ko­ky­bės kri­te­ri­jus, pa­sak „Vai­kys­tės so­do“ stei­gė­jos, tu­rė­tų bū­ti ne ab­sur­diš­ki rei­ka­la­vi­mai, o di­des­nis pa­si­ti­kė­ji­ mas vai­ko tė­vais. Ir, ži­no­ma, ele­ men­ta­riais rin­kos dės­niais. „Man at­ro­do, kad tė­vai į blo­ gą įstai­gą sa­vo vai­ko nea­ti­duos, o jei taip ne­ty­čia nu­tiks – pa­siims jį po dvie­jų die­nų. Tad dau­giau pa­ si­ti­kė­ki­me tė­vais ir leis­ki­me jiems spręs­ti, kur bū­ti jų vai­kams. O sie­ kiant ap­si­draus­ti reik­tų nu­ma­ty­ti mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus“, – dės­ tė „Vai­kys­tės so­do“ va­do­vė. A.Lands­ber­gie­nė ne­slė­pė, kad maž­daug 80 pro­c. vi­sų dar­že­lio iš­lai­dų su­da­ro pe­da­go­gų al­gos ir pa­tal­pų nuo­ma. Išsp­ren­dus šiuos klau­si­mus, pa­vyz­džiui, su­lau­kus vals­ty­bės pa­ra­mos, si­tua­ci­ja ga­lė­ tų pa­ge­rė­ti.

„„Atviri: Bažnyčios atstovai tikina nė nesvarstę iškeldinti vaikų ligoninės. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Teis­mo pro­ce­sas Tei­si­niai gin­čai dėl nuo­sa­vy­bės tei­ sių į li­go­ni­nės pa­sta­tą trun­ka jau il­giau kaip de­šimt­me­tį. Baž­ny­čia Vil­niu­je jau se­niai no­rė­jo at­gau­ti Vil­niaus apy­gar­ dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo, On­ko­lo­gi­ jos ins­ti­tu­to bei Res­pub­li­ki­nės tu­ber­ ku­lio­zės ir in­fek­ci­nių li­gų uni­ver­si­te­ti­ nės li­go­ni­nės val­do­mus pa­sta­tus.

gos mi­nis­te­ri­ja vil­ki­na šių pa­sta­tų grą­ ži­ni­mo Baž­ny­čiai pro­ce­są ir pik­ty­biš­ kai ne­vyk­do įsta­ty­mų. Pa­gal re­li­gi­nių bend­ri­jų tei­ses į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Baž­ny­čia tu­ri tei­sę at­gau­ti pa­sta­ tus, ku­rie pa­gal bu­vu­sios LTSR įsta­ty­ mus bu­vo na­cio­na­li­zuo­ti.

Anks­čiau In­fek­ci­nių li­gų ir tu­ber­ku­lio­ Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos at­sto­vai ne zės li­go­ni­nės pa­tal­po­se bu­vo įsi­kū­ręs kar­tą pik­ti­no­si, kad Svei­ka­tos ap­sau­ vie­nuo­ly­nas.

„Tai ne­tie­sa, pa­si­kei­tė tik pa­sta­to sa­vi­nin­kas, dau­ giau tik­rai nie­kas. Mums iš tie­sų nė­ra skir­tu­mo, ar pa­sta­tas pri­klau­so Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jai, ar Baž­ny­čiai, li­go­ni­nė liks ir vai­kai čia bus gy­do­mi“, – kal­bė­jo li­go­ni­ nės va­do­vas. A.Ši­lys sa­ko, kad per de­šimt sa­ vo dar­bo li­go­ni­nė­je me­tų ne kar­tą bu­vo su­si­ti­kęs su Baž­ny­čios at­sto­ vais ir ap­ta­ręs pa­sta­to li­ki­mą. Vi­sus kar­tus dva­si­nin­kai jį esą pa­ti­ki­no, kad pa­tal­po­se vai­kai bet ko­kiu at­ ve­ju ir to­liau ga­lės bū­ti gy­do­mi. „Ne­ži­nau, ko­dėl ži­niask­lai­da ši­ taip pra­ne­šė, ta­čiau tai nė­ra tie­sa. Aš jiems apie tai sa­kiau. Net ne­ ži­nau, ar Baž­ny­čia kels ko­kių nors są­ly­gų. Su jos at­sto­vais ne kar­tą bu­vau su­si­ti­kęs, jie ma­to li­go­ni­nę ta­me pa­sta­te“, – tei­gė A.Ši­lys. Apie ke­ti­ni­mą iš Ne­men­či­nės plen­te esan­čio pa­sta­to iš­kel­din­ ti nuo tu­ber­ku­lio­zės gy­do­mus vai­ kus pra­ne­šu­sioms LNK ži­nioms Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Ri­man­tas Re­mei­ka kal­ bė­jo, kad li­go­niu­kams pui­kios są­ ly­gos bū­tų su­da­ry­tos Drus­ki­nin­ kuo­se ar­ba Val­ki­nin­kuo­se. „Tie vai­kai ga­lė­tų bū­ti per­kel­ ti į tam tik­ras sa­na­to­ri­nes pa­tal­ pas – tiek Drus­ki­nin­kuo­se, tiek


3

trečiADIENIS, sausio 25, 2012

15p.

miestas

„Tėtė“ nesiruošia kąsti „mamai“.

is dar kry­žiaus ke­liai

Su­si­jun­gė dėl gat­vės re­mon­to Pi­giau­siai re­konst­ruo­ti Vil­niaus Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vę, esan­čią tarp Vin­gio par­ko ir „Vers­lo tri­kam­ pio“, siū­lo vie­nos di­džiau­sių Lat­ vi­jos ke­lių ir til­tų sta­ty­bos bend­ro­ vių „Lat­vi­jas til­ti“ ir įmo­nės „Kau­ no ke­liai“ kon­sor­ciu­mas.

„„ Ke­lias: A.Lands­ber­gie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos nu­veik­ti dar­bai yra tik il­go re­for­mų ke­lio pra­

džia. 

Šiuo me­tu vai­ką leis­ti į vals­ty­ bi­nį dar­že­lį per mė­ne­sį kai­nuo­ ja 150–200 li­tų, o „Vai­kys­tės so­ das“ vai­kus prii­ma už daug­maž 1 tūkst. li­tų. Džiau­gia­si nu­veik­tais dar­bais

Pri­va­čius sos­ti­nės dar­že­lius va­ kar lan­kęs mi­nist­ras G.Ste­po­na­vi­ čius tvir­ti­no sa­vo aki­mis įsi­ti­ki­nęs, kad mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­ta lais­ves­ nė pri­va­čių dar­že­lių stei­gi­mo tvar­ ka jau duo­da vai­sių. „Prieš me­tus bu­vo įves­tas krep­ še­lio fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis, su­pap­ ras­tin­tos ne­mo­ty­vuo­tai griež­tos hi­gie­nos nor­mos, pa­tal­pų rei­ka­ la­vi­mai. Sma­gu, kad taip iš­lais­vi­ nom ini­cia­ty­vą – per me­tus įsi­kū­

rė ne vie­nas nau­jas dar­že­lis, kai iki tol jų bū­da­vo vie­ne­tai“, – nuo­pel­ nus var­di­jo G.Ste­po­na­vi­čius. Mi­nist­ras „Vai­kys­tės so­dą“ ir ki­tas ne­for­ma­laus ug­dy­mo įstai­ gas pa­va­di­no „dar­že­liais, lau­žan­ čiais ste­reo­ti­pus“, ne­tgi pa­ža­dė­jo, kad atei­ty­je to­kių įstai­gų pa­slau­ gos taps priei­na­mos ne tik pa­si­tu­ rin­tiems, bet ir vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tiems žmo­nėms. „Ieš­ko­si­me įvai­rių bū­dų. Atei­ty­je bus ga­li­my­bių di­din­ti krep­še­lį, kad aug­tų no­ras steig­ti ne­vals­ty­bi­nius dar­že­lius ir jie tap­tų priei­na­mes­ ni. Aiš­ku, daug kas pri­klau­so ir nuo vie­tos bend­ruo­me­nių, jos pa­čios taip pat ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie dar­že­ lių kū­ri­mo“, – ža­dė­jo pa­šne­ko­vas.

ė liks sa­vo vie­to­je Val­ki­nin­kuo­se yra pui­kio­sios są­ ly­gos vai­kams gy­dy­ti. Vai­kai ne­ bū­t ų nu­s kriaus­t i“, – kal­b ė­j o R.Re­mei­ka.

Ri­man­tas Dal­gė­da:

Li­go­ni­ne ir to­liau ga­ lės rū­pin­tis mi­nis­te­ ri­ja, Baž­ny­čia jai tik­ rai leis lik­ti pa­tal­po­se, nie­kas ne­pa­si­keis. Tai te­bu­vo tei­si­niai gin­ čai, nie­ko dau­giau.

„Pas­ta­to mus ne­rei­kia ir tai esa­ me ne kar­tą dek­la­ra­vę. Baž­ny­čia teis­me sie­kė, kad pa­sta­tas bū­tų tei­sė­tai pri­pa­žin­tas jos nuo­sa­vy­ be, o da­bar jau mi­nis­te­ri­jos rei­ka­ las, kaip ji no­rės to­liau tu­rė­ti tei­ses į pa­sta­tą. Bus ta­ria­ma­si dėl ko­kių nors kom­pen­sa­ci­jų ir ki­tų da­ly­kų“, – tvir­ti­no pa­šne­ko­vas. Anot jo, nė­ra nė men­kiau­sios abe­jo­nės, kad li­go­ni­nė su vi­sais jo­ je gy­do­mais vai­kais liks to­se pa­čio­ se pa­tal­po­se. „Li­go­ni­ne ir to­liau ga­lės rū­pin­tis mi­nis­te­ri­ja, Baž­ny­čia jai tik­rai leis lik­ti pa­tal­po­se, nie­kas ne­pa­si­keis. Tai te­bu­vo tei­si­niai gin­čai, nie­ko dau­giau“, – pri­dū­rė R.Dal­gė­da. Vi­lia­si su­re­mon­tuo­ti

Pas­ta­to ne­rei­kia

To­kio mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio pa­ reiš­ki­mo pra­smės ne­sup­ran­ta ir Baž­ny­čios at­sto­vai. Jie ti­ki­na ne­ tu­rė­ję nė min­ties li­go­ni­nę iš­gui­ti iš da­bar­ti­nio pa­sta­to. Teis­me Baž­ ny­čia esą sie­kė tik tei­si­nio pri­pa­ži­ ni­mo, kad pa­sta­tas iš tie­sų pri­klau­ so bū­tent jai. Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos eko­no­ mas Ri­man­tas Dal­gė­da dien­raš­čiui tei­gė, kad į pa­sta­tą, net ir lai­mė­ju­ si teis­mo pro­ce­są, Baž­ny­čia ne­pre­ ten­duo­ja.

Li­go­ni­nės di­rek­to­rius A.Ši­lys teis­ mo pro­ce­so baig­ties neiš­si­gan­do. Prie­šin­gai, jis ti­ki­si, kad pa­ga­liau paaiš­kė­jus, kas iš tie­sų yra pa­sta­ to sa­vi­nin­kas ir pa­si­bai­gus teis­mo pro­ce­sui pa­ga­liau bus ga­li­ma pra­ dė­ti gal­vo­ti apie pa­tal­pų at­nau­ji­ ni­mą. Anot jo, jau la­bai il­gai į pa­sta­tą ne­ bu­vo in­ves­tuo­ja­ma, ir dar­bo, ir gy­ dy­mo­si są­ly­gos ja­me nė­ra idea­lios. „Gal pa­ga­liau bus pa­gal­vo­ta apie tų pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mą. Jos nė­ ra tra­giš­kos, ta­čiau su­tvar­ky­ti jau

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Mi­nist­ras ne­pra­lei­do pro­gos ir pa­ra­gi­no Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę ak­ ty­viau pri­si­dė­ti prie iki­mo­kyk­li­ nio ug­dy­mo įstai­gų tink­lo plėt­ros. Pa­sak G.Ste­po­na­vi­čiaus, opiau­sia pro­ble­ma, stab­dan­ti dar­že­lių tin­ko au­gi­mą, – pa­tal­pų trū­ku­mas. „Kiek pri­si­me­nu, vien Per­kūn­ kie­my­je apie tūks­tan­tį vai­kų ne­ ga­li ei­ti į dar­že­lį, nes nė­ra vie­tų. Sko­lo­se skęs­tan­ti sa­vi­val­dy­bė no­ ri sta­ty­ti dar­že­lius už 30 mln. li­ tų, ku­rie tik­rai iki ga­lo neišsp­ręs pro­ble­mos. Ar ne­bū­tų pa­pras­čiau su­ras­ti ir ne­bran­giai iš­nuo­mo­ ti rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čias pa­ tal­pas, ku­rių šiuo me­tu sos­ti­nė­je pil­na“, – pa­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę mi­nist­ras.

Komentaras Ri­man­tas Re­mei­ka Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­n is­te­r i­jos kanc­le­r is

V

ai­kus į ki­tų mies­tų li­go­ni­ nes per­kel­ti reik­tų to­kiu at­ ve­ju, jei Baž­ny­čia nu­spręs­ tų nie­ko ne­lauk­da­ma tą pa­sta­tą at­siim­t i ir nau­do­t i sa­vo reik­ mėms. Ta­čiau kol kas at­ro­do, kad li­go­ ni­nė šio­je vie­to­je liks tol, kol pa­ti mi­nis­ te­ri­ja ne­no­rės jos iš­kel­din­ti ar­ba ne­ras ge­res­nių pa­tal­pų. Esu ne kar­tą su Baž­ ny­čios va­do­vais apie tai kal­bė­jęs, jie ne­ke­ti­na im­tis jo­kių veiks­mų prieš li­ go­ni­nę. Kiek su­pran­tu, Baž­ny­čia vie­toj šio pa­sta­to iš vals­ty­bės ti­ki­si gau­ti mai­ nais ko­kį nors ki­tą.

tik­rai reik­tų. Iš vi­so ši li­go­ni­nė yra iš­si­dės­čiu­si pen­kiuo­se skir­tin­guo­ se pa­sta­tuo­se vi­sa­me mies­te, o šis tik­riau­siai pa­ts pra­sčiau­sias“, – sa­kė A.Ši­lys. Jo tei­gi­mu, be­ne idea­liai šiuo me­ tu su­tvar­ky­tas yra li­go­ni­nės pa­sta­ tas Bi­ru­tės gat­vės pra­džio­je. „Iš lau­ko šis me­di­nis pa­sta­tas gal ir at­ro­do pra­stas, ta­čiau vi­du­je tu­ ri­me pui­kias dar­bo są­ly­gas, vis­kas mo­der­niai su­tvar­ky­ta“, – sa­kė pa­ šne­ko­vas. Aist­ras su­kė­lu­sio­se li­go­ni­nės pa­ tal­po­se šiuo me­tu gy­do­ma maž­ daug pus­šim­tis vai­kų. Juos pri­žiū­ ri ke­tu­ri gy­dy­to­jai.

BNS ži­nio­mis, šis su­si­vie­ni­ji­ mas dar­bus siū­lo at­lik­ti už 31,229 mln. li­tų (su PVM), bran­giau at­ lik­tų bend­ro­vių „Uk­mer­gės ke­ liai“ ir „Pa­ne­vė­žio ry­šių sta­ty­ba“ kon­sor­ciu­mas – už 32,67 mln. li­ tų, vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vo­je ke­ lių sta­ty­bos bend­ro­vių „Pa­ne­vė­ žio ke­liai“ – už 35,25 mln. li­tų. To­liau ri­kiuo­ja­si Suo­mi­jos ka­ pi­ta­lo ke­lių tie­si­mo įmo­nė „Lem­ min­kai­nen Lie­tu­va“ (38,5 mln. li­ tų), di­džiau­sia Bal­ti­jos ša­ly­se ke­lių ir til­tų sta­ty­bos bend­ro­vė „Kau­ no til­tai“ (39,9 mln. li­tų), Lat­vi­ jos „Tilts“ su Vil­niaus ke­lių tie­si­ mo ir re­mon­to įmo­ne „Akor­das 1“ (41,6 mln. li­tų). Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­ jų pir­ki­mų sky­riaus Do­ku­men­ tų ren­gi­mo po­sky­rio ve­dė­ja Jū­ra­ tė Dai­li­do­nie­nė sa­kė, kad pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo ter­mi­nas bai­gė­si ant­ ra­die­nį. Jis sa­kė ne­ga­lin­ti pro­gno­ zuo­ti, kiek lai­ko už­truks pa­raiš­ kų ver­ti­ni­mas. Sau­sio pra­džio­je skelb­ta, kad kon­kur­sas už­si­tę­sė ga­vus pre­ten­zi­jų. Sa­vi­val­dy­bės ver­ti­ni­mu, jos bu­vo ne­pag­rįs­tos, to­dėl at­mes­tos. Bend­ro­vė „Lat­vi­jas til­ti“, per­ nai pi­giau­siai pa­siū­liu­si per­sta­ty­ ti Kau­no Pa­ne­mu­nės til­tą, ne­lai­ mė­jo maž­daug 80 mln. li­tų ver­tės už­sa­ky­mo, nes pa­siū­lė at­lik­ti ne vi­sus dar­bus.

Sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja re­konst­ ruo­ti Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės da­lį nuo A.Goš­tau­to iki M.K.Čiur­lio­ nio gat­vės – pa­sta­ty­ti es­ta­ka­dą, ku­ri su­jung­tų abi gat­ves, ku­rio­ se trans­por­to eis­mas yra vie­nas in­ten­sy­viau­sių mies­te. Anks­čiau skelb­ta, kad pro­jek­to ver­tė ga­li siek­ti iki 30 mln. li­tų, 4,26 mln. li­tų Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sko­li­na­si iš Šiau­rės in­ves­ti­ci­jų ban­ko. Skelb­ta, kad bus re­konst­ruo­tas 1121 m il­gio Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­ vės ruo­žas, pa­sta­ty­ta 177,5 m il­gio es­ta­ka­da po­sū­kiams iš Ge­le­ži­nio Vil­ko į A.Goš­tau­to gat­vę, įreng­ tos ap­lin­ko­sau­gos ir eis­mo sau­gos prie­mo­nės. Re­konst­ra­vus Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės da­lį, au­to­mo­bi­liai iš Sa­ va­no­rių pro­spek­to ga­lės pa­tek­ ti tie­siai į „Vers­lo tri­kam­pį“, be to, va­žiuo­jan­tys iš pie­ti­nių mies­ to ra­jo­nų ga­lės sau­giai įva­žiuo­ ti iš A.Goš­tau­to į Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vę. Da­bar šio­je vie­to­je įvyks­ta daug ava­ri­jų. BNS, VD inf.

31,2 mln. li­tų

– už tiek „Lat­vi­jas til­ti“ ir bend­ro­vės „Kau­no ke­liai“ kon­sor­ciu­mas re­konst­ruo­tų Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vę.

Ati­da­ro­ma žy­dų vie­šo­ji bib­lio­te­ka Va­sa­rio 1 d. Vil­niaus mies­to gy­ ven­to­jams ir sve­čiams ati­da­ro­ mas Vil­niaus ap­skri­ties Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus vie­šo­sios bib­lio­te­ kos pa­da­li­nys – Vil­niaus žy­dų vie­ šo­ji bib­lio­te­ka.

Vil­niaus žy­dų vie­šo­sios bib­lio­ te­kos lan­ky­to­jai bus ap­tar­nau­ja­ mi dar­bo die­no­mis. Ap­tar­na­vi­mo lai­kas – nuo 11 iki 18 val. Di­džią­ją da­lį Vil­niaus žy­dų vie­šo­sios bib­ lio­te­kos fon­do su­da­ro do­ku­men­ tai ang­lų kal­ba. Bib­lio­te­kai pra­džią da­vė pri­va­ taus kny­gų ko­lek­ci­nin­ko, ke­liau­ to­jo ir hu­ma­nis­to iš Ame­ri­kos Wy­mo Bren­to ini­cia­ty­va į Vil­nių at­vež­ta ir Lie­tu­vai per­duo­ta dau­ giau kaip 5000 ver­tin­gų kny­gų ko­lek­ci­ja. Ko­lek­ci­ją su­da­ro žy­dų au­to­rių ir au­to­rių, ra­šan­čių apie ju­daiz­mą, kny­gos. Kny­gų ko­lek­ci­nin­kas W.Bren­ tas Vil­niu­je pir­mą kar­tą ap­si­lan­ kė 1994 m. ir, kaip pa­ts tei­gia, šį mies­tą pa­mi­lo vi­sam gy­ve­ni­ mui. Žy­dų kul­tū­ra, is­to­ri­ja, pa­ vel­du be­si­do­min­tis ko­lek­ci­nin­ kas sa­vo sva­jo­nės link – Vil­niu­je įsteig­ti žy­dų bib­lio­te­ką – ėjo il­ gus me­tus.

W.Bren­tas įsi­ti­ki­nęs, kad vos bib­ lio­te­ka ofi­cia­liai at­vers du­ris, pa­ sau­ly­je iš­si­bars­čiu­si lit­va­kų mei­lė ir se­no­sios tė­vy­nės il­ge­sys iš­ju­dins ne­nut­rūks­ta­mą li­te­ra­tū­ros, me­ no ir in­for­ma­ci­nių ver­ty­bių srau­tą į Šiau­rės Je­ru­za­lę, ska­tins čia bur­ tis, mė­gi­nant at­sta­ty­ti is­to­ri­jos su­ nio­ko­tus žmo­giš­kuo­sius ir kul­tū­ri­ nius lo­bius, tar­pu­sa­vio til­tus.

Wy­mo Bren­to ini­cia­ ty­va į Vil­nių at­vež­ta ir Lie­tu­vai per­duo­ta dau­giau kaip 5000 ver­tin­gų kny­gų.

Vi­suo­me­nei at­vi­ros žy­dų bib­ lio­te­kos Vil­niu­je veik­la su­da­rys ga­li­my­bę at­gai­vin­ti žy­dų kny­gos kul­tū­ros ir bend­ruo­me­nės bib­ lio­te­kų tra­di­ci­jas, su­kurs vie­šą­ją erd­vę, ska­ti­nan­čią pa­žin­ti sos­ti­ nės kul­tū­ri­nę įvai­ro­vę ir is­to­ri­ ją, taps kul­tū­ros cent­ru, ku­ria­me nuo­lat vyks pa­ro­dos, ren­gi­niai, su­si­ti­ki­mai, kon­cer­tai. VD inf.


4

trečiadienis, sausio 25, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Vil­niu­je pri­trū­ko bi­lie­tų Vil­nie­čiai skun­džia­si, kad vien­kar­ti­niai au­to­bu­sų ir tro­lei­bu­sų bi­lie­tai kai ku­rio­se par­da­vi­mo vie­to­se iš­tir­pę jau nuo penk­ ta­die­nio. Ug­nė Ka­ra­liū­nai­tė

u.karaliunaite@diena.lt

„„Deficitas: keletą dienų sostinėje

trūksta vienkartinių bilietų. 

Gedimino Bartuškos nuotr.

Tad šio­mis die­no­mis ne vie­nas sos­ti­nės gy­ven­to­jas ar sve­čias, be­ si­nau­do­jan­tis vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­go­mis, su­si­dū­rė su di­le­ma, kur įsi­gy­ti vien­kar­ti­nį au­to­bu­so ar tro­lei­bu­so bi­lie­tą. Ant ke­le­to Vil­ niu­je esan­čių „Lie­tu­vos spau­dos“ kios­kų ka­ba už­ra­šai „Bi­lie­tė­lių nė­ ra“. O kios­kų par­da­vė­jams be­lie­ka tik tei­sin­tis ir siū­ly­ti žmo­nėms įsi­ gy­ti nuo­la­ti­nius bi­lie­tus. Sos­ti­nės cent­re esan­čio kios­ko dar­buo­to­ja į kal­bas leis­tis ne­no­rė­ jo ir ne­paaiš­ki­no, ko­dėl šiuo me­tu su­dė­tin­ga įsi­gy­ti vien­kar­ti­nį bi­lie­ tą. Ta­čiau pra­si­ta­rė, kad bi­lie­tų ne­

tu­ri ir ke­le­tas ki­tų spau­dos kios­kų. Pak­laus­ta, ką siū­lo pir­kė­jams, no­rin­ tiems va­žiuo­ti vie­šuo­ju trans­por­tu, mo­te­ris at­sa­kė: „Nuo­la­ti­nį bi­lie­tą.“ Vil­niaus mies­to „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gų“ at­sto­vai ti­ki­no, kad jie bi­lie­tų tu­ri už­tek­ti­nai, ir pa­siū­lė kreip­tis į įmo­nės „Lie­tu­vos spau­ da“ at­sto­vus. Šie si­tua­ci­ją te­le­fo­nu ko­men­tuo­ti at­si­sa­kė ir pa­ti­ki­no, kad at­sa­ky­mus at­siųs elekt­ro­ni­niu pa­štu. „Lie­ tu­vos spau­dos“ va­do­vas Dai­nius Dau­pa­ras te­pa­sa­kė, kad pro­ble­ma jam ži­no­ma, ir taip pat ža­dė­jo su­ si­da­riu­sią pa­dė­tį paaiš­kin­ti raš­tu. Ta­čiau va­kar į dien­raš­čio klau­si­ mus, dėl ko­kių prie­žas­čių Vil­niu­je pri­trū­ko bi­lie­tų, jis neat­sa­kė.

„„Šur­mu­liuos: vien pre­ky­bi­nin­kų šių me­tų mu­gė­je tu­rė­tų bū­ti per

tūks­tan­tį. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Ka­ziu­ko mu­gė pa­gal že­mai­čius Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Ka­ziu­ko mu­gės or­ga­ni­za­to­riai jau kvie­čia re­gist­ruo­tis pre­ky­ bi­nin­kus, no­rin­čius su pa­čių ga­ min­tais liau­diš­kais dir­bi­niais da­ ly­vau­ti šių me­tų šven­tė­je. Į mu­gę pir­kė­jus šie­met bus sten­gia­ma­si vi­lio­ti že­mai­tiš­ka dva­sia.

Šių­me­tės Ka­ziu­ko mu­gės po tre­ jų me­tų per­trau­kos grįž­ta or­ga­ ni­zuo­ti bend­ro­vių „Vikš­ris“ ir „Mar­ce­liu­kės klėtis“ sa­vi­nin­kas Vy­te­nis Ur­ba. Mu­gės en­tu­zias­tas ža­da, kad šiais me­tais vi­sas mies­ to cent­ras tie­siog dūgs nuo ma­ žiau­siai tūks­tan­čio pre­ky­bi­nin­ kų, o mu­gė ga­li tap­ti re­kor­diš­kai di­de­lė. Per Ka­ziu­ko mu­gę tra­di­ciš­kai dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria­ma ko­ kiam nors ša­lies re­gio­nui. Or­ga­ ni­za­to­riai tei­gia, kad šiais me­tais pa­si­reikš­ti ga­lės Že­mai­ti­jos ama­ ti­nin­kai. „Že­mai­čiams ati­duo­si­me vi­ są Ro­tu­šės aikš­tę, te­gul ten jie pa­ro­do, ką au­ten­tiš­ka tu­ri, kuo ga­li nu­ste­bin­ti. Ži­nau, kad iš šio re­gio­no ža­dė­jo da­ly­vau­ti tik­rai daug pre­ky­bi­nin­kų. At­va­žiuos ir Že­mai­ti­jos mies­tų me­rai, jie as­ me­niš­kai pa­si­rū­pins, kad ama­ ti­n in­k ų ne­t rūk­t ų“, – dien­raš­ čiui „Vil­n iaus die­n a“ kal­b ė­jo V.Ur­ba. Ro­tu­šės aikš­tė­je su­si­burs Že­ mai­ti­jos kraš­to ama­ti­nin­kai ir dai­li­dės, kal­viai, puo­džiai, tau­ ti­nio ku­li­na­ri­nio pa­vel­do spe­cia­ lis­tai, sce­no­je kon­cer­tuos kraš­to kul­tū­ros ir me­no ko­lek­ty­vai. „Vikš­ris“, lai­mė­jęs sos­ti­nės sa­ vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są, įsi­ pa­rei­go­jo Ka­ziu­ko mu­gę reng­ ti tre­jus me­tus. Prog­ra­mo­je jau nu­ma­ty­ta, kad atei­nan­čiais me­ tais ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ ria­mas Sū­du­vos ir Ma­žo­sios Lie­ tu­vos kraš­to ama­tams. V.Ur­ba sa­ko, kad jau bent ke­ tu­rios de­šim­tys už­sie­nio pre­ky­ bi­nin­kų pa­tei­kė pa­raiš­kas da­ly­ vau­ti šių me­tų mu­gė­je. „Jau tiks­liai ži­nau, kad da­ly­vaus ama­ti­nin­kai iš Lat­vi­jos, Len­ki­ jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos. Ži­no­ ma, tra­di­ciš­kai dau­giau­sia da­ly­ vau­ti ža­da len­kų. Jiems skir­si­me Lu­kiš­kių aikš­tės priei­gas. Tu­rė­tų bū­ti tik­rai la­bai įdo­mu“, – kal­bė­ jo or­ga­ni­za­to­rius.

Jo tei­gi­mu, sve­čių iš už­sie­nio dir­bi­niai ge­ro­kai ski­ria­si nuo lie­ tu­vių, tad vil­nie­čiai ne vien nu­ si­pirk­ti, bet ir su sve­ti­ma kul­tū­ ra su­si­pa­žin­ti ga­lės. „Lie­tu­viai mėgs­ta ga­min­ti pra­ ktiš­kus daik­tus. Jiems ge­riau­siai se­ka­si puo­dus, šaukš­tus, ki­tus dir­bi­nius, ku­riuos pir­kė­jai nau­ do­ja na­muo­se, da­ry­ti. O, pa­vyz­ džiui, len­kai mie­liau už­sii­ma di­ zai­no paieš­ko­mis, jie me­ni­nin­kai, ku­ria mo­der­niau“, – dės­tė pa­ šne­ko­vas.

Šių­me­tės Ka­ziu­ko mu­gės po tre­jų me­ tų grįž­ta or­ga­ni­zuo­ ti bend­ro­vių „Vikš­ ris“ ir „Mar­ce­liu­kės klė­tis“ sa­vi­nin­kas Vy­te­nis Ur­ba.

Šiais me­tais Ka­ziu­ko mu­gė Vil­ niu­je vyks ko­vo 2–4 d. Ge­di­mi­ no pro­spek­te, Pi­lies, Di­džio­jo­je, Rūd­nin­kų, Mai­ro­nio (Ty­mo kvar­ ta­le), Bar­bo­ros Rad­vi­lai­tės gat­ vė­se ir prie šių gat­vių esan­čio­se aikš­tė­se bei skve­ruo­se, Ka­ted­ros, Ro­tu­šės ir Lu­kiš­kių aikš­tė­se, taip pat K.Sir­vy­do, Ark­lių ir Rūd­nin­ kų, Od­mi­nių skve­ruo­se.

Kai­nos 2 kv. m pre­k y­b os vie­tos kai­na trims die­noms pre­k y­bi­n in­kams at­sieis 73 li­tus. Dau­g iau teks mo­ kė­t i už pre­k y­bi­nes pa­l a­pi­nes, pri­k lau­so­mai nuo dy­d žio – 220 ir 330 li­tų. Pre­k iau­jant iš au­to­mo­ bi­lio lei­di­mas trims die­noms kai­ nuos 440 li­tų.

Kvie­čia re­gist­ruo­tis No­rin­tys da­ly­vau­t i mu­gė­je kvie­ čia­m i re­g ist­r uo­t is nuo sau­sio 30 d. iki va­sa­r io 3 d. Tie­sio­g i­nė re­ gist­ra­ci­ja vyks sve­tai­nė­je www. kaziukomuge2012.lt. Su­tar­čių pa­si­ra­šy­mas su „Ka­z iu­ ko mu­gės 2012“ da­ly­v iais vyks va­sa­r io 8–15 d. ad­re­su Tus­k u­lė­ nų g. 35, Vil­nius.


5

TrečiADIENIS, sausio 25, 2012

lietuva Iš STT – į Lie­tu­vos banką

Kvie­čia kalbė­ti ob­jek­ty­viai

Trijų įveikęs ne­būtų?

Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) di­rek­to­riaus pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Ai­de­nas Kar­pus (nuo­tr.) pe­rei­na dirb­ti į Lie­tu­ vos banką, kur va­do­vaus Vin­ di­ka­ci­jos de­par­ta­men­tui. STT A.Karpų pa­keis Mui­tinės kri­ mi­na­linės tar­ny­bos di­rek­to­riu­ mi iki šiol dirbęs Sau­lius Ur­ba­ na­vi­čius.

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris prem­je­ ras And­rius Ku­bi­lius sa­ko, kad kalbė­ti apie au­to­ri­ta­ri­nes ten­ den­ci­jas Veng­ri­jo­je neob­jek­ ty­vu. „Gin­čai ir dis­ku­si­jos dėl Veng­ri­jos kons­ti­tu­ci­jos turėtų būti ob­jek­ty­vios. Ten yra išdės­ ty­ta ir mums vi­siš­kai priim­ti­na kons­ti­tu­cinė šei­mos, ver­ty­bių sam­pra­ta“, – sakė prem­je­ras.

Šven­čio­nių me­ras Dar­bo par­ti­ jos na­rys Vy­tau­tas Vi­ge­lis nei­ gia pa­si­rodęs dar­be ne­blai­vus ­ ir tvir­ti­na sa­vo ka­bi­ne­te buvęs ­ už­pul­tas kitų ta­ry­bos na­rių. V.Vi­ge­lis per spau­dos kon­fe­ren­ ciją va­kar tvir­ti­no ne­galėjęs su­ muš­ti trijų pas jį įsi­ver­žu­sių ta­ ry­bos na­rių. Ko­le­gas jis kal­ti­na „as­mens laisvės su­var­žy­mu“.

Rin­kimų kam­pa­ni­jos ne­sku­bins Vals­tybės va­dovė ne­skubės ofi­cia­liai skelb­ti nau­jo­jo Sei­ mo rin­kimų da­tos ir rin­kimų kam­pa-­ ni­jos pra­džios. Tai ga­li at­si­tik­ti tik įpusė­jus pa­va­sa­riui.

rin­ki­mus su­si­klos­čiu­si tra­di­ci­ja. 2008 m. bal­sa­vi­mas dėl nau­jo par­ la­men­to vy­ko spa­lio 12 d. Tuo­me­tis pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus dek­ retą dėl rin­kimų da­tos pa­si­rašė ba­ land­žio 2 d. Kons­ti­tu­ci­jos straips­nis, ku­riuo nu­sta­to­ma nuo­la­tinė Sei­mo rin­kimų da­ta, bu­vo pa­tai­sy­tas 2004 m., li­ kus vos ke­liems mėne­siams iki spa­ lio. Todėl tais me­tais bu­vo pa­si­ra­šy­ti net du vals­tybės va­do­vo dek­re­tai dėl Sei­mo rin­kimų. Ba­land­žio vi­du­ry­je lai­ki­nai ei­nan­tis pre­zi­den­to pa­rei­gas Artū­ras Pau­laus­kas, va­do­vau­da­ma­sis tuo­met ga­lio­ju­siu įsta­ty­mu, pa­si­rašė dek­retą dėl Sei­mo rin­kimų rugsė­jo 19 d. pa­skel­bi­mo. Ta­čiau va­sarą bu­vo pa­ko­re­guo­ta Kons­ti­tu­ci­ja ir rugpjūtį jau pre­zi­den­tas V.Adam­kus pa­nai­ki­ no A.Pau­laus­ko dek­retą bei pa­skelbė, kad Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 10 d.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Neo­fi­cia­li jau vyks­ta

Lie­tu­vo­je jau kurį laiką vyks­ta neo­ fi­cia­li nau­jo­jo, 2012–2016 m. ka­ den­ci­jos, Sei­mo rin­kimų kam­pa­ni­ja – par­ti­jos for­muo­ja sa­vo kan­di­datų sąra­šus, ke­lia kan­di­da­tus vien­man­ datė­se apy­gar­do­se, ta­ria­si dėl bend­ ra­dar­bia­vi­mo, jun­gia­si ar­ba de­ra­ si dėl kan­di­datų sąrašų su­jun­gi­mo, koa­li­cijų prie­š rin­ki­mus su­da­ry­mo. Ak­tyvūs ir ne­par­ti­niai po­li­ti­kai. Bet ofi­cia­li rin­kimų kam­pa­ni­ ja dar nėra pra­dėta, todėl nėra ga­ li­my­bių vi­sus iš­var­dy­tus veiks­mus vyk­dy­ti for­ma­liai, pa­gal rin­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­čius įsta­ty­mus. Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad „ei­ li­niai Sei­mo rin­ki­mai ren­gia­mi Sei­ mo na­rių įga­lio­jimų pa­bai­gos me­tais spa­lio mėne­sio ant­rą sek­ma­dienį“. Da­bar­ti­nio Sei­mo įga­lio­ji­mai bai­ gia­si 2012-ai­siais, va­di­na­si, pa­gal Kons­ti­tu­ciją būtent šių metų spa­lio ant­rąjį sek­ma­dienį tu­ri vyk­ti ei­li­niai Lie­tu­vos par­la­men­to rin­ki­mai. Ant­ra­sis spa­lio sek­ma­die­nis šie­ met bus to mėne­sio 14 d.

Galės rink­ti pi­lie­čių au­kas

„„Teisė: Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė dek­retą dėl nau­jo­jo Lie­tu­vos par­la­men­to rin­kimų pa­skel­bi­mo pa­si­ra­šys

tik po ke­lių mėne­sių, nors for­ma­liai ga­li tai pa­da­ry­ti jau da­bar. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

„Ži­no­ma, toks dek­re­tas ga­li pa­ si­ro­dy­ti ir anks­čiau. Ne­galė­čiau už Pre­zi­dentę at­sa­ky­ti, ka­da ji pa­si­ra­ šys dek­retą dėl Sei­mo rin­kimų da­ tos. Gal tai įvyks ba­land­žio pra­džio­ je, gal jau kovą, o gal ir va­sarį ar net sausį. Bet ku­riuo at­ve­ju, kai tik toks dek­re­tas pa­si­ro­dys, pra­si­dės po­li­ tinė kam­pa­ni­ja. Tai bus tar­si sig­na­ las mums ir po­ten­cia­liems kan­di­da­ tams į Seimą, kad ofi­cia­li rin­kimų kam­pa­ni­ja pra­dėta“, – aiš­ki­no Vy­ riau­sio­sios rin­kimų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

„Dėl rin­kimų da­tos pa­skel­bi­mo – bus tai­ko­ma įpras­ta tvar­ka“, – sakė Pre­zi­dentės at­stovė spau­dai Dai­va Ul­bi­naitė, pa­si­kon­sul­ta­vu­si su pre­ zi­dentū­ros tei­si­nin­kais.

Nors nau­jo­jo Sei­mo rin­kimų da­ ta – spa­lio 14-oji – jau yra aiš­ki, Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė pa­ gal Kons­ti­tu­ciją dar tu­ri pa­si­ra­šy­ti dek­retą dėl ofi­cia­laus šios da­tos pa­ skel­bi­mo. To­kio dek­re­to pa­si­ra­šy­ mas ir pa­skel­bi­mas leis pra­dėti ofi­ cia­lią Sei­mo rin­kimų kam­pa­niją. Ne vėliau kaip prie­š pus­metį

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad dek­retą dėl Sei­mo rin­kimų pa­skel­bi­mo vals­ tybės va­do­vas tu­ri pa­si­ra­šy­ti li­ kus ne ma­žiau kaip pus­me­čiui iki bal­sa­vi­mo die­nos. Tai reiš­kia, kad šie­met toks D.Gry­baus­kaitės dek­ re­tas tu­ri pa­si­ro­dy­ti ne vėliau kaip ba­land­žio 14 d. Ta­čiau dek­re­tas ga­li būti pa­si­ra­ šy­tas bei pa­skelb­tas ir kiek anks­ čiau – ba­land­žio pra­džio­je, kovą ar net va­sarį.

Ze­no­nas Vai­gaus­kas:

Tai bus tar­si sig­na­las mums ir po­ten­cia­liems kan­di­da­tams į Seimą, kad ofi­cia­li rin­kimų kam­pa­ni­ja pra­dėta.

Ža­da lai­ky­tis „įpras­tos tvar­kos“

Bet pre­zi­dentū­ros at­sto­vai, pa­ klaus­ti, ar yra ti­ki­mybė, jog D.Gry­ baus­kaitė ge­ro­kai anks­čiau nei ba­ landį pa­si­ra­šys dek­retą dėl ei­li­nių Sei­mo rin­kimų pa­skel­bi­mo, at­sakė nei­gia­mai.

Leid­žia­ma su­pras­ti, kad vals­tybės va­dovė ne­sku­bins dek­re­to dėl Sei­ mo rin­kimų. Jis grei­čiau­siai pa­si­ ro­dys tik ba­landį. Taip bus pra­tęsta per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius Sei­mo

Kai Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė pa­ si­ra­šys dek­retą dėl Sei­mo rin­kimų da­tos ofi­cia­laus pa­skel­bi­mo, pra­si­ dės rin­kimų po­li­tinė kam­pa­ni­ja. „Tuo­met VRK pra­dės re­gist­ruo­ti sa­va­ran­kiš­kus po­li­tinės kam­pa­ni­jos da­ly­vius. Jais ga­li tap­ti bet ku­ri rin­ ki­muo­se ke­ti­nan­ti da­ly­vau­ti par­ti­ja ir kiek­vie­nas po­ten­cia­lus kan­di­da­ tas“, – aiš­ki­no Z.Vai­gaus­kas. Sa­va­ran­kiš­ki po­li­tinės kam­pa­ ni­jos da­ly­viai turės teisę ati­da­ry­ ti spe­cia­lias rin­kimų kam­pa­ni­jai skir­tas sąskai­tas ban­kuo­se. Į šias sąskai­tas fi­zi­niai as­me­nys galės per­ves­ti tam tik­ro dyd­žio au­kas – iki 20 tūkst. litų, ta­čiau ne dau­giau kaip de­šim­ta­dalį visų sa­vo me­ti­nių dek­la­ruotų pa­jamų. Kan­di­da­tus Sei­mo rin­ki­muo­se galės kel­ti vi­sos da­bar esan­čios par­ti­jos, iki šių me­ tų ko­vo 1 d. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ jai at­siun­tu­sios sa­vo na­rių sąra­šus. Juo­se tu­ri būti ne ma­žiau kaip po tūkstantį na­rių.

Siū­lo dek­la­ruo­ti sąsa­jas su „Sno­ru“ Val­dan­čio­sios Tėvynės sąjun­gosLie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma siū­lo Sei­mo na­riams dek­la­ ruo­ti bet ko­kias sąsa­jas su „Sno­ro“ ban­ku.

Su to­kia ini­cia­ty­va J.Raz­ma kreipė­ si į Sei­mo Eti­kos ir pro­cedūrų ko­ mi­siją (EPK), kad ši siū­lytų par­ la­men­ta­rams už­pil­dy­ti at­skirą pri­va­čių in­te­resų dek­la­ra­ciją. Pa­ sak kon­ser­va­to­riaus, stan­dar­ti­nio in­te­resų dek­la­ra­vo šiuo at­ve­ju ne­ pa­kan­ka. „Šiuo me­tu gau­su par­la­men­ tarų ini­cia­tyvų, su­si­ju­sių su ban­ ku „Sno­ras“: ko­mi­te­tuo­se ir ko­

mi­si­jo­se ke­lia­mi klau­si­mai dėl šio ban­ko pri­ve­di­mo prie bank­ro­to ir lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ap­lin­ky­ bių, ini­ci­juo­ja­mas lai­ki­no­sios ty­ri­ mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mas, vie­šo­jo­je erdvė­je skleid­žia­mi įvairūs kal­ti­ni­ mai, taip pat pa­si­girs­ta per­spėjimų, kad kai ku­rios ini­cia­ty­vos ga­li pa­ da­ry­ti ža­los vals­ty­bei, ap­sun­kin­ ti bu­vu­sių ban­ko sa­vi­ninkų ekst­ ra­di­ciją. Svar­bu, kad Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vos būtų grįstos vi­suo­ menės viešųjų in­te­resų su­vo­ki­mu, o ne nu­lem­tos pri­va­čių in­te­resų“, – TS-LKD pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas J.Raz­ma. Pa­sak jo, su­rin­kus šiuos duo­me­ nis būtų ga­li­ma „ob­jek­ty­viai spręs­

ti, ku­rie Sei­mo na­riai ga­li turė­ ti viešųjų ir pri­va­čiųjų in­te­resų sprend­žiant ban­ko „Sno­ras“ pro­ ble­mas, ir re­ko­men­duo­ti jiems nu­ si­ša­lin­ti, ne­pre­ten­duo­ti į lai­ki­no­ sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos na­rius“. Dek­la­ra­ci­jo­je J.Raz­ma siū­lo pa­ teik­ti duo­me­nis apie Sei­mo na­rio bei ar­timųjų ir jų įsteigtų bend­ro­ vių ban­ke įgy­tus pro­duk­tus ar pa­ slau­gas: indė­lius, indė­lių ser­ti­fi­ ka­tus, ob­li­ga­ci­jas, ban­ko ak­ci­jas, taip pat ar ban­ke dir­bo ar­ti­mi as­ me­nys, ar yra tekę da­ly­vau­ti ban­ ko „Sno­ras“ ar jo sa­vi­ninkų ren­ gi­niuo­se. Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­ kas pir­ma­dienį kreipė­si į Lie­tu­vos banką, Vals­tybės sau­gu­mo de­par­ ta­mentą ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­timų ty­ri­mo tar­nybą su pra­šy­mu pa­teik­ ti in­for­ma­ciją, ku­ria re­mian­tis bū­ tų ga­li­ma įver­tin­ti „ga­limą po­li­ti­nių spren­dimų po­veikį Lie­tu­vos bankų sis­te­mos sta­bi­lu­mui ir na­cio­na­li­ niam sau­gu­mui“. Opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va sau­sio 30 d. šau­kia­ma neei­linė se­si­ja, ku­rio­je nu­ma­ty­tas vie­nin­te­lis klau­si­mas – lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­to ap­lin­ky­ bių ir kitų su­si­ju­sių klau­simų su­ da­ry­mas. BNS inf.

„„Dek­la­ra­ci­ja: J.Raz­ma siū­lo pa­

teik­ti duo­me­nis apie Sei­mo na­ rių bei jų ar­timųjų ir jų įsteigtų bend­ro­vių „Sno­ro“ ban­ke įgy­tus pro­duk­tus ar pa­slau­gas. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


6

TrečiADIENIS, sausio 25, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Kai ku­riems ši te­ma ne­pa­tin­ka, ta­čiau, sie­ kiant skaid­ ru­mo, apie tai kalbė­ti būti­na. Neuž­ ten­ka ži­no­ti – rei­kia ži­no­jimą pa­vers­ti įsi­ti­ki­ni­mu.

Redakcijos skiltis

Im­ki­me pa­vyzdį iš suo­mių! Valentinas Beržiūnas

S

a­vait­galį Suo­m i­jo­je įvy­ ko pir­m as pre­z i­den­to rin­k imų tu­ras. Ar kei­sis po rin­k imų šios ša­l ies už­sie­nio po­l i­ti­ka – tuo būtų sun­ ku pa­tikė­ti. Kar­t ais pa­š ai­piai sa­ko­ma, kad suo­m iai – pri­si­taikė­l iai. Kad va­ do­vau­ja­s i fin­l ian­d i­z a­ci­jos po­l i­ ti­ką, ku­r ios prin­ci­pas – iš­lai­k yk ne­prik­l au­so­mybę, bet ne­š ok į akis di­des­n iam už sa­ve, o pri­si­ tai­kyk (Ru­si­jai).

Gal suo­miai iš pri­gim­ ties pri­si­taikė­liai, o fin­ lian­di­za­ci­jos po­li­ti­ka pui­kiai įpras­mi­na jų cha­rak­te­rio bruo­žus? Taip, Šal­to­jo ka­ro lai­kais fin­l ian­ di­za­ci­jos po­li­ti­ka pa­si­tei­si­no. Net su kau­pu. Ar suo­m iai li­ko įstrigę praei­t y­ je? Tik­r ai ne. Stra­te­g i­n io šiau­ rės ba­l an­s o iš­l ai­k y­t i ne­b e­rei­ kia. Be to, var­g u ar kas įsi­v aiz­ duotų, kad Ru­s i­j a, kur, re­g is, jau tik­s i ne tik so­c ia­l inė ir eko­ no­m inė bom­b a, o galbūt bręsta ir po­l i­t inės per­m ai­nos, rengtų­ si ka­r i­nei in­va­z i­j ai į va­d i­n amąjį ar­t imąjį už­s ienį. Tie­s a, rei­k ia su­t ik­t i, kad da­bar suo­mių lai­ky­se­na Ru­si­jos at­ž vil­ giu – nuo­sai­k i. Ar­ba kur kas nuo­ sai­kesnė nei kai ku­r ių pie­t i­n ių kai­my­nių. Suo­m i­ja nėra NA­TO narė, nie­ kuo­met po­l i­t i­n iu lyg­me­n iu ne­ kėlė ne­p a­to­g ių Krem­l iui klau­ simų, taip pat is­to­r i­n ių. Ma­ža to, suo­miai nuo­lat sten­g ia­si ma­ž in­ti ga­limą įtampą, o ne ją kurs­to. Sup­ran­ta­ma. Suo­m iai per­ka ne­ ma­žai ru­siškų dujų, naf­tos, me­ die­nos, už­d ir­ba iš Ru­si­jos iš­tek­ lių tran­z i­to per ša­l ies te­r i­to­r iją. Ga­l iau­s iai ir tu­r istų bei in­ves­ tuo­tojų srau­tai iš did­ž io­sios kai­ mynės – ne­ma­ž i. Did­ž iau­sią pa­v ydą ke­l ia Suo­m i­ jos eko­no­m i­ka, be­je, pra­dėju­s i spar­čiai, o, svar­biau­sia, nuo­sek­ liai vys­ty­tis būtent fin­lian­di­za­ci­ jos me­tais.

5 mln. gy­ven­tojų tu­rin­ti ša­lis da­ bar yra vie­na la­biau­siai kles­t in­ čių Eu­ro­po­je. Ener­ge­ti­kos sri­ty­je suo­miai taip pat žen­g ia kryp­t in­ gus, tie­sa, ra­mius žings­nius siek­ dama ne tik sa­vo pri­k lau­so­my­ bę nuo vie­no iš­tek­l ių tiekė­jo ma­ žin­ti, ta­čiau ir vi­di­nę ener­gi­jos ga­ my­bą di­ver­si­fi ­kuo­ti. Tech­no­lo­g i­n iu at­ž vil­g iu sun­k u būtų ne­pa­minė­ti suo­mių te­le­ko­ mu­n i­ka­ci­jos, in­ž i­ne­r i­jos ir elekt­ ro­ni­kos pra­monės šakų. Ga­l iau­siai net trans­por­to at­ž vil­ giu at­šiau­r io­ji Suo­m i­ja su­gebė­jo tap­ti vie­nu Eu­ro­pos oro trans­por­ to mazgų – ša­l ies oro li­n ijų bend­rovė „Fin­nair“ jau kurį laiką ple­ čia sa­vo skryd­ž ius į Aziją. Ži­no­ma, tai kryp­tin­ga ir nuo­sek­ li vi­daus po­li­ti­ka. Tad kuo čia dė­ ta už­sie­nio po­li­ti­ka? Kaip vie­nas svar­biau­sių vals­t ybės sau­g umą ir ge­rovę už­t ik­r i­nan­č ių svertų konst­ruk­ty­vi Suo­mi­jos už­sie­nio po­l i­t i­ka lai­k y­t i­na ge­r iau­siu pa­ vyzd­ž iu vi­soms re­g io­no ša­lims. Galbūt fa­m i­l ia­r us suo­m ių to­ nas Ru­si­jos at­ž vil­g iu, pri­si­mi­nus 1939–1940 m. vy­k usį Žie­mos ka­ rą, turėtų kel­t i nuo­stabą. Ta­čiau ne­ke­l ia. Nes būtent per dia­logą suo­m iai su­gebė­jo vi­s a­pu­siš­kai iš­nau­do­t i ge­r us san­ty­k ius su vi­ sais kai­my­nais ir in­teg­ra­ci­jos į ES tei­k ia­mus pra­na­šu­mus. „Tai jau ma­no 26 ar 27 vi­zi­tas į Ru­ siją, būnant pre­z i­den­to po­ste“, – Ru­si­jos prem­je­rui sakė Suo­mi­jos pre­zi­dentė Tar­ja Ha­lo­nen, ne­tru­ kus pa­si­t rauk­sian­t i iš ša­l ies pre­ zi­den­to po­sto. Čia pat ji pri­dūrė: „Ti­k iuo­si, kad Suo­m i­jos būsi­mo­ ji vy­r iau­sybė ir pre­z i­den­tas taip pat konst­r uk­t y­v iai spręs klau­si­ mus ir bend­ra­dar­biaus su Ru­si­jos vy­riau­sy­be bei pre­zi­den­tu.“ Tikė­t i­n a, kad šie pre­z i­dentės T.Ha­lo­nen žod­ž iai ne­bus tuš­čias pa­ž a­das. Tad ky­la klau­si­mas – gal skir­t in­g i is­to­r i­jos vin­g iai pa­ vertė Lie­t u­vos ir Suo­m i­jos po­l i­ ti­k us skir­t in­gos pa­s aulė­ž iū­ros žmonė­mis? Bet Suo­m i­ja pa­t yrė ne ma­ž iau skriaudų nei Lie­t u­va. Ta­čiau ši ša­lis su­gebė­jo žvelg­ti į da­bartį, o svar­biau­sia – ateitį, at­si­ri­bo­ti nuo praei­t ies klau­s imų svars­t y­mo po­li­tinė­je plotmė­je. Galbūt ga­li­me tei­sin­tis, kad Suo­ mi­jos geost­ra­te­g inė pa­dėtis ne to­kia pa­vo­jin­ga kaip mūsų? Var­ gu, jei ne prie­šin­gai. O gal suo­miai iš pri­gim­ties pri­si­taikė­liai, tad fin­ lian­d i­z a­c i­j os po­l i­t i­k a pui­k iai įpras­m i­na jų cha­rak­te­r io bruo­ žus? Bet šios ša­lies žmonės įrodė, kad drąsiai ko­vo­ja su pa­vergė­jais.

Gedimino Bartuškos nuotr.

Kodėl val­dan­tie­ji ne­no­ri pa­kel­ti „Sno­ro“ bank­ro­to už­dan­gos?

Al­gir­das But­ke­vi­čius Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų par­t i­jos frak­ci­jos se­n iū­nas

P

raė­ju­sią sa­vaitę Sei­me vyks­ tant bal­sa­vi­mui dėl ko­mi­si­ jos, ku­ri tirtų ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­to ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­cesą, su­da­ry­mo, val­dan­tie­ji skė­ lė an­tausį de­mok­ra­ti­jos ver­tybėms – to­kia ko­mi­si­ja su­da­ry­ta ne­bus. Ši is­to­ri­ja la­bai ne­ma­lo­ni vi­siems po­li­ti­kams, ku­rie sie­kia iš­siaiš­kin­ti, kaip vyks­ta bank­ru­tuo­jan­čio ban­ko ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­ce­sas, ar vis­kas vyks­ta skaid­riai. Ma­no nuo­mo­ne, par­la­men­ta­rai tu­ ri teisę domė­tis to­kiais da­ly­kais, jie pri­va­lo at­sto­vau­ti vi­suo­me­nei. Ir štai val­dan­tie­ji už­ker­ta ke­lią tie­sai. Tai – ne­de­mok­ra­tiš­ka. Juk de­mok­ra­ti­ja yra prie­monė pro­tin­giems žmonėms pa­ siek­ti su­si­ta­rimą. Tam rei­ka­lin­gos abi­pusės nuo­lai­dos ir komp­ro­mi­ sai. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad val­dan­ tie­ji dėl kaž­ko­kių tik jiems ži­nomų mo­tyvų šios ko­mi­si­jos ne­norė­jo nuo pat pra­džių. Ma­ne pa­sie­ku­siuo­se do­ku­men­tuo­se at­si­spin­di, kad iškė­lus „Sno­ro“ bank­ ro­to bylą bank­ro­to ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­ce­se iš sumų, vir­ši­jan­čių draud­žia­ mo­jo indė­lio sumą, galbūt ne­teisė­tai at­lik­ti įskai­ty­mai. Krei­piau­si į Ge­ne­ ra­linę pro­ku­ratūrą, kad ši spręstų, ar yra rei­ka­las pra­dėti iki­teis­minį ty­rimą. Vi­suo­menė tu­ri teisę ži­no­ti, ar galbūt

ne­bu­vo pikt­naud­žiau­ta tar­ny­bi­ne pa­ dėti­mi ir taip pat, ar galbūt ne­bu­vo da­ro­mas ne­teisė­tas po­vei­kis bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riui. Būda­mas tau­tos at­ sto­vas Sei­me tu­riu teisę iš­reikš­ti su­ si­rūpi­nimą dėl bank­ru­tuo­jan­čio ban­ ko ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­ce­so. Kai šios ne­m a­l o­n ios is­to­r i­jos šešė­lis kri­to ant Sei­mo pir­mi­ninkės sūnaus, po­li­tikė įsiaud­ri­nu­si siekė jį ap­gin­ti. Tai su­pran­ta­ma, ta­čiau su­si­da­ro įspūdis, kad po­li­tikė su­ žaidė pa­gal kon­ser­va­to­riams įpras­ tas žai­di­mo tai­syk­les, pa­reikš­da­ma, kad ši is­to­ri­ja yra viešųjų ry­šių ak­ ci­ja ir ne­va so­cial­de­mok­ra­tai, kaip kon­ku­ren­tai nuo­la­ti­niuo­se po­li­tikų rei­tin­guo­se, jau po­rą mėne­sių sie­kia ją išs­tum­ti iš po­li­tinės are­nos. Ne vel­tui sa­ko­ma, kad ge­riau­ sia gy­ny­ba – puo­li­mas. Iš prem­je­ ro And­riaus Ku­bi­liaus, jo pa­tarė­ jo Vir­gio Va­len­ti­na­vi­čiaus lūpų jau skam­ba kal­ti­ni­mai ga­li­mais ry­šiais su pa­grin­di­niais „Sno­ro“ ak­ci­nin­ kais ne tik opo­zi­ci­jai, bet ir kre­di­to­ riams, „Sno­ro“ ban­ko dar­buo­to­jams. Kai sprend­žia­mas klau­si­mas dėl to, ar svarbūs vi­suo­me­nei pro­ce­sai yra skaidrūs, vie­šie­ji ry­šiai, ak­ci­jos ir rei­ tin­gai tu­ri lik­ti nuo­ša­ly. Pa­kar­to­siu dar sykį – Lie­tu­vos žmonės tu­ri teisę ži­no­ti tiesą. O, kal­ bant apie rei­tin­gus, val­dan­tie­ji la­ biau turėtų bai­min­tis dėl tre­jus me­ tus vyk­dy­tos po­li­ti­kos, nu­ste­ken­tos ša­lies, emig­rantų, įtūžu­sių ant sa­vo tėvynės, jaunų žmo­nių, ne­ga­lin­čių iš­mai­tin­ti šeimų, ir ne­pa­si­tikė­ji­mo vi­su Sei­mu – štai dėl ko rei­tin­gai iš esmės ga­li mažė­ti. Tai­gi to­kių kalbų ne­ver­ti­nu rim­tai. Be­je, vie­šai ne­įvar­ di­jau jo­kių konk­re­čių as­menų, jo­kių pa­vard­žių, jo­kių bend­ro­vių, tad tik­

rai ne­turė­čiau būti kal­ti­na­mas ap­ šmeižęs po­nios I.De­gu­tienės sūnų. O dėl pa­reiš­kimų, esą opo­zi­ci­ja sie­kia nu­kreip­ti dėmesį nuo banką su­žlugd­žiu­sių as­menų Rai­mun­do Ba­ra­naus­ko ir Vla­di­mi­ro An­to­no­ vo, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šios užuo­mi­ nos dau­giau ne­gu ko­miš­kos ir man pri­me­na po­sakį: „sig­na­li­za­ci­ja ry­te kaukė ne dėl to, kad iš­dauž­tas prie­ ki­nis lan­gas, bet prie­ki­nis lan­gas iš­ dauž­tas todėl, kad ry­te kaukė sig­ na­li­za­ci­ja“. Do­ku­men­tai, ku­riuos turė­jau sa­vo ran­ko­se, nie­ko ne­tu­ri bend­ro su ban­ ko ak­ci­nin­kais, nie­ko bend­ro su ban­ ko veik­la iki bank­ro­to ir juo­lab ne­ turės jo­kios įta­kos sprend­žiant, kas kal­tas dėl ban­ko griū­ties. Tai vi­sai ki­ tas klau­si­mas. Čia kal­ba­ma apie si­ tua­ciją po to, kai bu­vo pa­skelb­tas bank­ro­tas, – apie ga­limą pikt­naud­žia­vimą tar­ny­ba ir ga­limą po­veikį ad­mi­nist­ra­to­riui. Tai ne­su­siję su po­ nų R.Ba­ra­naus­ko ir V.An­to­no­vo at­sa­ ko­my­be, ku­rie jos ne­turėtų iš­veng­ti. Ži­no­ma, kai ku­riems ši te­ma ne­pa­ tin­ka, ta­čiau, sie­kiant skaid­ru­mo, apie tai kalbė­ti būti­na. Neuž­ten­ka ži­no­ti – rei­kia ži­no­jimą pa­vers­ti įsi­ti­ki­ni­mu. Tai pa­da­rys Ge­ne­ra­linė pro­ku­ratū­ra – teisė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja, pri­va­lan­ ti vyk­dy­ti to­kias funk­ci­jas. Aš tie­sos ne­bi­jau, nes ne­tu­riu ko slėpti. Jo­kių ry­šių su I.De­gu­tienės, A.Ku­bi­liaus, V.Va­len­ti­na­vi­čiaus įvar­dy­tais as­me­ ni­mis ne­tu­riu. Tai galėtų pa­tvir­tin­ti ir spe­cia­lios ins­ti­tu­ci­jos, jei tik imtų domė­tis. Apsk­ri­tai Sei­mo pir­mi­ninkės mėty­ma­sis to­kio­mis frazė­mis pri­me­ na vaikų dar­želį: tu – man, o aš – tau. Tai nee­tiš­ka ir ne­pro­fe­sio­na­lu. Bet tik­riau­siai taip el­gia­ma­si iš ne­ vil­ties.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt

VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA Irma Verbienė – 219 1371

MIESTAS: Dovilė Jablonskaitė – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 7000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

TrečiADIENIS, sausio 25, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Sumušė bendraamžę

Po­li­ci­jos pa­reigū­nai su­ne­rimę: per­nai Lie­tu­vo­je bu­vo už­fik­suo­ta 2,4 pro­c. dau­giau nu­si­kal­timų nei 2010-ai­siais. Iš vi­so ša­ly­je per me­tus bu­vo už­fik­suo­ti 79 582 nu­si­kal­ti­ mai, dau­giau­sia įvyk­dy­ta va­gys­čių.

Vil­niu­je pir­ma­dienį su­muš­ta ne­pil­na­metė, įta­ria­mi ke­tu­ri jos bend­raam­žiai. Tai pra­nešė Po­li­ ci­jos de­par­ta­men­tas.

Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, apie 13 val. Vydū­no gatvė­je ke­tu­ri jau­nuo­ liai su­mušė I.L., gi­mu­sią 1998 m. Mer­gaitė dėl gal­vos sme­genų su­ krėti­mo pa­gul­dy­ta į li­go­ninę. Įta­ria­mie­ji P.N., Ž.G., V.V. ir V.G., gimę 1997-ai­siais, bu­vo at­ves­din­ti į Vil­niaus 5-ąjį po­li­ci­ jos ko­mi­sa­riatą, vėliau per­duo­ti tėvams.

„„Pa­reigū­nai: po­li­ci­jos va­do­vai pri­pažįs­ta, kad nu­si­kal­timų daugė­ja, bet ke­ti­na su nu­si­kaltė­liais ko­vo­ti efek­ty­viau.„ 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Kas antras nusikaltimas – vagystė Ugnė Ka­ra­liū­naitė

u.karaliunaite@diena.lt

Ma­žiau plėšimų

Tie­sa, kaip va­kar su­reng­to­je spau­ dos kon­fe­ren­ci­jo­je svarstė ge­ne­ra­ li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Re­na­ tas Požė­la, ga­li būti, kad gau­ses­nei sta­tis­ti­kai įta­kos turė­jo gruod­žio pa­bai­go­je įsi­ga­liojęs įsta­ty­mas dėl smur­to. Pa­sak ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­ va­duo­to­jo, 2011 m. Lie­tu­vo­je do­ mi­na­vo va­gystės. Toks buvo kas ant­ras nu­si­kal­timas. Kri­mi­na­li­nei po­li­ci­jai pa­vy­ko išaiš­kin­ti ket­vir­ta­ dalį jų. „Todėl ra­gi­na­me gy­ven­to­jus pa­gal­vo­ti apie tur­to drau­dimą. Net ir išaiš­ki­nus nu­si­kaltė­lio as­me­nybę ne vi­sa­da pa­vyks­ta su­ras­ti pa­vogtą turtą“, – teigė R.Požė­la. Nors bend­ras nu­si­kal­timų skai­ čius per­nai bu­vo di­des­nis nei 2010 m., 8 pro­c. su­mažė­jo plėši­mo, 2,3 pro­c. – nu­žu­dy­mo at­vejų (212 per me­tus). R.Požė­la pri­minė, kad ir to­liau ša­ly­je kles­ti bui­ti­nis su­kčia­ vi­mas: me­luo­ja­ma apie ne­lai­mes te­le­fo­nu ir pra­šo­ma at­ly­gin­ti žalą. Lau­kia per­mai­nos

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ge­ne­ra­li­ nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas pra­si­ tarė, kad šiais me­tais kri­mi­na­linės po­li­ci­jos lau­kia per­mai­nos. „Sklin­dan­ti in­for­ma­ci­ja, kad po­ li­ci­ja bus silp­ni­na­ma, – ne­tei­sin­ga. Siek­si­me, kad veik­la būtų skaid­

resnė, aiš­kesnė ir efek­ty­vesnė“, – kalbė­jo po­li­ci­jos at­sto­vas. R.Požė­la už­si­minė ir apie pla­nus cent­ra­li­zuo­ti kri­mi­na­linės po­li­ci­ jos veiklą. Šiuo me­tu ty­rimų or­ga­ ni­za­vi­mu už­sii­ma Lie­tu­vos kri­mi­ na­linės po­li­ci­jos biu­ras ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Kri­mi­na­linės po­li­ci­ jos val­dy­ba.

Pa­sak jo, pra­de­dant baud­žiamą­ sias by­las turėtų būti at­si­žvelg­ta į nu­si­kal­ti­mo sun­kumą ir pa­da­rytą žalą. Smul­kesnės va­gystės galėtų būti įtrauk­tos į Ad­mi­nist­ra­cinį ko­ deksą. Da­bar iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Baud­žiamąjį ko­deksą kai­ nuo­ja apie 700 litų. Ban­dys gau­ti ES lėšų

Re­na­tas Požė­la:

Sklin­dan­ti in­for­ma­ci­ja, kad po­li­ci­ja bus silp­ ni­na­ma, – ne­tei­sin­ga. Siek­si­me, kad veik­la būtų skaid­resnė, aiš­ kesnė ir efek­ty­vesnė. „Pla­nuo­ja­me, kad būtų su­kur­tas vie­nas vie­ne­tas, bet tai mūsų ini­cia­ ty­vos. Prik­lau­sys ir nuo išorės ga­li­my­ bių, pa­vyzd­žiui, tei­si­nio pa­grin­do“, – teigė kri­mi­na­linės po­li­ci­jos at­sto­vas. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Kri­mi­na­ linės po­li­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Lai­mo­nas Va­si­liaus­kas pra­bi­lo apie iki­teis­mi­nių ty­rimų iš­laidų ma­ži­ nimą. „Dirb­si­me ties iki­teis­mi­nio ty­ri­mo eko­no­miš­ku­mo prin­ci­pu. Siek­si­me, kad da­lis baud­žiamųjų nu­si­žen­gimų būtų per­kel­ti į ad­ mi­nist­ra­ci­nius, ku­rie yra sep­ty­nis kar­tus pi­ges­ni“, – kalbė­jo po­li­ci­jos dar­buo­to­jas.

Taip pat kri­mi­na­linė po­li­ci­ja šiais me­tais sieks to­bu­lin­ti sa­vo veiklą pa­gal ES eks­pertų nu­ro­dy­mus pa­ ge­rin­ti nu­si­kal­ti­mo me­tu paim­to tur­to ra­di­mo ir kon­fis­ka­vi­mo ro­ dik­lius. Kri­mi­na­linės po­li­ci­jos val­ dy­ba ban­dys gau­ti lėšų iš ES fondų, ku­rias skirs nu­si­kal­ti­mams elekt­ro­ ninė­je erdvė­je aiš­kin­tis ir me­lo de­ tek­to­riams pri­tai­ky­ti ty­ri­muo­se. Lie­tu­vos kri­mi­na­linės po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­kas Al­gir­das Ma­to­ nis taip pat pa­si­da­li­jo ins­ti­tu­ci­jos veik­los re­zul­ta­tais ir šių metų pla­ nais. Po­li­ci­jos at­sto­vas teigė, kad per 2011 m. Lie­tu­vos kri­mi­na­linės po­li­ci­jos biu­ras kar­tu su 25 ša­li­mis įvykdė 33 tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas. Per me­tus bu­vo at­lik­ta 17 ope­ra­ cijų su tarp­re­gio­ninė­mis ins­ti­tu­ ci­jo­mis. Kaip svar­biau­sius įvy­kius A.Ma­to­nis pa­brėžė „dak­tarų“ by­ los per­da­vimą į teismą va­sa­rio mė­ nesį, „damb­raus­ki­nių“ Ma­ri­ja­no Ta­raš­ke­vi­čiaus ir bendrų su­ėmimą (suim­ta 20 as­menų). A.Ma­to­nis taip pat norė­jo pa­tiks­ lin­ti vie­šo­jo­je erdvė­je skel­bia­mus

duo­me­nis apie pre­kybą žmonė­mis. Nors so­cio­lo­gai tei­gia, kad Lie­tu­vo­ je nuo pre­ky­bos žmonė­mis nu­ken­ čia apie 1000 žmo­nių, po­li­ci­jos biu­ ro vir­ši­nin­kas tei­gia, jog pra­ėju­siais me­tais to­kių bu­vo tik 25. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vavęs Kri­mi­na­li­ nių ty­rimų cent­ro vir­ši­nin­kas Gen­ ri­kas Ned­vec­kis ak­cen­ta­vo Lie­tu­vos po­li­ci­jos ir už­sie­nio pa­jėgų bend­ra­ dar­bia­vimą pra­ėju­siais me­tais. „Ap­si­kei­tus duo­me­ni­mis su Aust­ri­ja nau­do­jant DNR ty­ri­mus mums pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti ke­tu­ris nu­si­kal­ti­mus. Pas­tebė­jo­me, kad Aust­ri­jo­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai ne tik ten nu­si­kals­ta, bet spėja tą pa­tį pa­da­ry­ti ir su­grįžę trum­pam į Lie­ tuvą“, – teigė po­li­ci­jos at­sto­vas. „Nu­si­kal­timų išaiš­kins šim­tais“

Pa­sak jo, šiais me­tais ža­da­ma bend­ rau­ti ir su dau­giau Eu­ro­pos ša­lių. „Kai ap­si­kei­si­me duo­me­ni­mis su Ai­ri­ja, Vo­kie­ti­ja, Did­žią­ja Bri­ta­ni­ ja, kur lie­tu­vių daug dau­giau, nu­ si­kal­timų iš­siaiš­kin­si­me šim­tais“, – pra­na­ša­vo G.Ned­vec­kis. Po­li­ci­jos at­sto­vai spau­dos kon­ fe­ren­ci­jo­je ak­cen­ta­vo po­li­ci­jos pa­ reigūnų dar­bo pa­li­ki­mo pro­blemą. Vien iš kri­mi­na­linės po­li­ci­jos sri­ ties pra­ėju­siais me­tais pa­si­traukė apie 350 pro­fe­sio­nalų. R.Požė­la tei­ gė, kad bet ka­da iš po­li­ci­jos dėl tu­ ri­mo dar­bo sta­žo ga­li pa­si­trauk­ti 25 pro­c. dar­buo­tojų. Nau­jam kri­mi­na­ lis­tui pa­reng­ti rei­kia 3–4 metų.

G.Pet­ri­kas mun­du­ro neiš­sis­kalbė Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas at­ metė vi­sus skun­dus dėl Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuo­sprend­žio, ku­riuo Gin­ta­rui Pet­ri­kui už In­ves­ ti­cinės Kau­no hol­din­go kom­pa­ ni­jos tur­to išš­vais­ty­mo or­ga­ni­za­ vimą bu­vo skir­ta 7 metų laisvės at­ėmi­mo bausmė.

Teis­mo tei­gi­mu, nuo­spren­dis G.Pet­ri­kui yra teisė­tas ir pa­grįstas. Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas at­ metė ir pro­ku­ro­ro ape­lia­cinį skun­ dą, ku­ria­me bu­vo pra­šo­ma kon­ fis­kuo­ti dau­giau kaip 24 mln. litų vertės G.Pet­ri­ko turtą. Teis­mo tei­ gi­mu, kon­fis­kuo­ti­nu tur­tu lai­ko­ma tik Baud­žia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ ty­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos įran­kis,

prie­monė ar re­zul­ta­tas. Pro­ku­ro­ro ar­gu­men­tas, kad tu­ri būti kon­fis­ kuo­ti G.Pet­ri­ko iš nu­si­kals­ta­mos veik­los gau­ti pi­ni­gai, yra ne­pagrįs­ tas, nes G.Pet­ri­kas ne pa­si­sa­vi­no sve­timą turtą, o jį išš­vaistė. Toks kal­ti­ni­mas G.Pet­ri­kui bu­vo nu­ro­dy­tas kal­ti­na­ma­ja­me pro­ku­ ro­ro ak­te per­duo­dant bylą nag­rinė­ ti teis­mui, vėliau pra­šymų pa­keis­ti kal­ti­nimą pa­reikš­ta ne­bu­vo. Todėl nei pir­mosios instancijos ape­lia­ cinis teis­mas ne­turė­jo ga­li­my­bių nu­teis­ta­jam pa­sun­kin­ti kal­ti­ni­ mą, taip pat svars­ty­ti tur­to kon­fis­ ka­vi­mo klau­si­mą, nes tai draud­žia Baud­žia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­mos, reg­la­men­tuo­jan­čios by­ los nag­rinė­ji­mo teis­me ri­bas.

By­los duo­me­ni­mis yra pa­tvir­ tin­ta, kad G.Pet­ri­kas or­ga­ni­za­vo dau­giau kaip 24 mln. litų indė­ li­ninkų pi­ni­gi­nių lėšų, per­duotų In­ves­t i­c i­n ei Kau­n o hol­d in­go kom­pa­ni­jai, išš­vais­tymą. Jis pa­ grįstai pri­pa­žin­tas kal­tu, o jo nu­ si­kals­ta­ma vei­ka kva­li­fi­kuo­ta tei­ sin­gai. Teis­mas pa­brėžė, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me ap­kal­ti­na­ma­ sis nuo­spren­dis G.Pet­ri­kui bu­vo priim­tas ne­suė­jus se­na­ties ter­ mi­nui, šis ter­mi­nas bu­vo nu­kel­tas nu­teis­ta­jam pa­si­slėpus vyk­dant iki­teis­minį ty­rimą, be to, se­na­ties ter­mi­nas bu­vo nu­trauk­tas ir vėl at­ nau­jin­tas nuo tos die­nos, kai jis pa­ darė kitą nu­si­kal­timą, už kurį yra

Žuvo vairuotojas Pir­ma­die­nio va­karą sos­tinės pa­kraš­ty­je per eis­mo įvykį žu­ vo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas.

Ne­laimė įvy­ko apie 22.27 val. Ne­men­činės plen­te, apie 300 m nuo san­kry­žos su An­ta­vi­lių So­ dų 1-ąja gat­ve. Au­to­mo­bi­lis „Je­ ep Grand Che­ro­kee“, vai­ruo­ja­ mas 1988 m. gi­mu­sio R.N., ke­lio vin­gy­je iš­va­žia­vo į prie­šingą eis­ mo juostą ir su­si­dūrė su prie­šprie­šiais va­žiuojančiu au­to­mo­ bi­liu „Toyo­ta Co­rol­la“. Per eis­mo įvykį žu­vo au­to­mo­ bi­lio „Toyo­ta Co­rol­la“ vai­ruo­to­ jas V.V., gimęs 1964 m.

Nužudytas vilnietis Pir­ma­dienį pa­va­ka­re bu­te Mig­ los gatvė­je ras­tas 30-me­čio vy­ riš­kio la­vo­nas. Spėja­ma, kad vy­ ras galė­jo būti nu­žu­dy­tas.

Ant vy­ro vei­do bu­vo ma­ty­ti mu­ ši­mo žy­mių. Apie bu­te rastą la­ voną 15.30 val. pra­nešė vy­ro pa­ si­gedę bi­čiu­liai. Į dau­gia­butį Žvėry­ne at­vykę po­li­ci­jos pa­ reigū­nai pra­nešė, kad bu­tas yra su­jauk­tas, bu­vo spėja­ma, kad vy­ ras nu­žu­dy­tas per api­plėšimą. Kri­mi­na­lis­tai iš­siaiš­ki­no, kad bu­te ke­lis mėne­sius bu­vo da­ro­ mas re­mon­tas. Vil­niaus po­li­ci­ jos Smur­ti­nių nu­si­kal­timų ty­ri­ mo sky­riaus pa­reigū­nai pra­dėjo iki­teis­minį ty­rimą mir­ties prie­ žasčiai nu­sta­ty­ti.

„App­le“ iš Ki­ni­jos

nu­teis­tas Vil­niaus apy­gar­dos teis­ mo 2010 m. va­sa­rio 22 d. įsi­teisė­ ju­siu nuo­sprend­žiu. Teis­mas ne­ra­do G.Pet­ri­ko at­sa­ ko­mybę leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių, o jo at­sa­ko­mybę sun­ki­na tai, kad jis nu­si­kals­tamą veiką pa­darė bend­ ri­ninkų grupė­je, ir tai, kad išš­vais­ tytų lėšų vertė yra di­delė. Nuosp­rendį ape­lia­ci­ne tvar­ka skundė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ ratū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­ va­duo­to­jas, nu­teis­ta­sis G.Pet­ri­ kas ir jo gynė­jas. Kaip minė­ta, vi­si skun­dai bu­vo at­mes­ti. Ši Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tis dar ga­li būti skund­žia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Kaip nu­ro­do­ma Mui­tinės de­par­ ta­men­to pra­ne­ši­me, su­lai­ky­tos prekės, kaip įta­ria­ma, pa­ga­min­ tos pa­žeid­žiant in­te­lek­tinės nuo­ sa­vybės tei­ses. Įtarę klas­to­tes, mui­ti­nin­kai su­rašė pre­kių su­lai­ ky­mo pro­to­kolą, med­žia­ga per­ duo­ta to­liau tir­ti. Jei pa­si­tvir­tins, kad prekės yra klas­totės, jos ne­ pa­sieks gavė­jo ir bus su­nai­kin­tos.

VD inf.

BNS, VD inf.

Vil­niaus te­ri­to­rinės mui­tinės pa­ reigū­nai pa­što po­ste sa­vait­galį tik­rin­da­mi siun­tas iš Ki­ni­jos ap­ ti­ko de­šimt naujų mo­bi­liųjų te­ le­fonų, pa­žymėtų „App­le“ pre­ kės ženk­lu.


8

trečiadienis, sausio 25, 2012

ekonomika diena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

4,70

4,60

2,39

„Kvis­ti­ja“

4,64

4,54

2,37

„Va­koil“

4,68

4,58

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta98,65 dol. už 1 brl. 110,01 dol. už 1 brl.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1799 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1220 JAV do­le­ris 1 2,6489 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6271 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9424 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,0703 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5234 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5759 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8599

pokytis

–1,0333 % –0,9063 % –1,0312 % –0,5903 % +0,0486 % +0,6046 % +0,4731 % +0,4180 % +0,0770 %

2,8

mln.

sve­čių iš už­sie­nio per­ nai su­lau­kė Lie­tu­vos vieš­bu­čiai ir ki­tos ap­gy­ ven­di­ni­mo įstai­gos.

Par­duo­da­mi ­ trys ban­kai Bal­ti­jos ša­lių įmo­nių su­si­jun­gi­mo ir įsi­ gi­ji­mo rin­ko­je šie­met ga­li­ma ti­kė­tis tri­ jų ban­kų par­da­vi­mo san­do­rių – Lat­vi­ jos „Ci­ta­de­le“ gru­pės, bank­ru­tuo­jan­ čiam „Sno­ro“ ban­kui pri­klau­san­čio „Fi­ nas­tos“ ban­ko bei neį­var­dy­to už­sie­nio ban­ko. Už­sie­nio ban­kas, vei­kian­tis vi­ so­se Bal­ti­jos ša­ly­se, pa­da­li­nių Lie­tu­vo­ je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je pir­kė­jų ieš­ko nuo praė­ju­sių me­tų ru­dens.

Lie­tu­va ar­tė­ja prie eu­ro zo­nos Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir Eu­ro­pos cent­ ri­nis ban­kas šie­met ver­tins, ar Lie­ tu­va ati­tin­ka Mast­rich­to kri­te­ri­ jus. Kai ku­rių eko­no­mis­tų ver­ti­ni­ mu, rea­lu, kad Lie­tu­va juos ati­tiks dar šie­met, tad jau 2014-ai­siais ga­ lė­tu­me įsi­lie­ti į eu­ro zo­ną.

„„Ga­li­my­bės: ti­kė­ti­na, kad Lie­tu­va šie­met ati­tiks įsto­ji­mo į eu­ro zo­ną kri­

te­ri­jus. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Fi­nan­sų mi­nist­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­ tė tei­gia, kad įgy­ven­din­da­ma nuo­ sek­lią de­fi­ci­to ma­ži­ni­mo po­li­ti­ką Lie­tu­va sis­te­min­gai, žings­nis po žings­nio, di­di­na prie­lai­das ati­tik­ti Mast­rich­to kri­te­ri­jus. Ban­ko „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis su­ tin­ka, kad ga­li­my­bė Lie­tu­vai įsi­ ves­ti eu­rą 2014 m. iš­lie­ka, ta­čiau

ri­zi­ka ne­vyk­dy­ti Mast­rich­to kri­te­ ri­jaus pa­di­dė­jo. Šių ir ki­tų me­tų inf­lia­ci­jos, – vie­ no pa­grin­di­nių Mast­rich­to kri­te­ri­ jų, – pro­gno­zės „Swed­bank“ ne­ kei­čia – ji tu­rė­tų ma­žė­ti ir siek­ti ati­tin­ka­mai 2,5 ir 3 pro­c. Anot „Swed­bank“ eko­no­mis­ to, pa­grin­di­niai veiks­niai, lem­ sian­tys inf­lia­ci­ją, bus išo­ri­niai: naf­tos kai­na, ku­ri, jei ne­sup­ras­ tės si­tua­ci­ja su Ira­nu, ma­žės, be to, tu­rė­tų kris­ti mais­to pro­duk­ tų kai­nos. „Jei ne­p aašt­r ės si­t ua­c i­ja su Ira­nu, tai su­ku­ria ga­na ne­ma­žai ga­li­my­bių nuo 2014 m. pra­džios įsi­ves­ti eu­rą“, – ant­ra­die­nį spau­

dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo N.Ma­ čiu­lis. O kils­tel­ti inf­lia­ci­ją apie 0,14 pro­cen­ti­nio punk­to tu­rė­tų nuo ko­vo 1-osios 5 pro­c. išaug­sian­tis rū­ka­lų ak­ci­zas, dar apie 0,12 pro­ cen­ti­nio punk­to pa­di­dė­ji­mą tu­rė­ tų lem­ti nuo šių me­tų pa­ki­lu­sios elekt­ros ir šil­dy­mo kai­nos.

Ne­ri­jus Ma­čiu­lis:

Mast­rich­to kri­te­ri­ jus me­tų pa­bai­go­ je ga­li bū­ti ma­žes­nis nei 2,5 pro­c.

Pers­pek­ty­vos įsi­ves­ti eu­rą, anot N.Ma­čiu­lio, šiek tiek su­pras­tė­jo, nes pro­gno­zuo­ja­ma, kad Lie­tu­ vos biu­dže­to de­fi­ci­tas bus 3 pro­c., o ne 2,8 pro­c., kaip pla­nuo­ta per­ nai spa­lį. Ta­č iau ti­k ė­t i­n a, anot eko­n o­ mis­to, kad šį ro­d ik­l į – ne ma­ žiau kaip 3 pro­c. BVP – pa­v yks pa­siek­ti. „Ta­čiau vėl­gi vis­kas pri­klau­sys nuo įvy­kių eu­ro zo­no­je“, – sa­kė N.Ma­čiu­lis. Be to, anot jo, rei­kia įver­tin­ti ir Mast­rich­to inf­lia­ci­jos kri­te­ri­jų, ku­ ris me­tų pa­bai­go­je ga­li bū­ti daug že­mes­nis, nei jis yra šiuo me­tu – apie 3 pro­c. „Mast­rich­to kri­te­ri­jus me­tų pa­ bai­go­je ga­li bū­ti ma­žes­nis nei 2,5 pro­c.“, – pro­gno­za­vo N.Ma­čiu­lis. Fi­nan­sų mi­nist­rė I.Ši­mo­ny­tė ne­ kei­čia nuo­mo­nės dėl bū­ti­ny­bės įsi­ ves­ti bend­rą ES va­liu­tą, nes tai for­ ma­li Lie­tu­vos pa­rei­ga. „Vals­ty­bės re­pu­ta­ci­ją le­mia tai, kaip ji lai­ko­si įsi­pa­rei­go­ji­mų. Įs­to­ ti į eu­ro zo­ną, kai ati­tik­si­me kri­ te­ri­jus, pri­va­lo­me pa­gal pa­si­ra­šy­tą sto­ji­mo į ES su­tar­tį. Lai­ki­ną iš­ly­gą dėl to yra iš­si­de­rė­ju­si tik Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir Da­ni­ja“, – sa­kė ji. Da­ta, kai Lie­tu­va ga­lė­tų įsi­ves­ ti eu­rą, kei­tė­si ne kar­tą. Anks­čiau Vy­riau­sy­bė bu­vo nu­sta­čiu­si tiks­lą prie bend­ros ES va­liu­tos pri­si­dė­ ti 2014 m. Ta­čiau Pre­zi­den­tė Da­ lia Gry­baus­kai­tė ne­se­niai pa­reiš­ kė, kad tai ne­rea­lu. BNS, VD inf.


9

trečiadienis, sausio 25, 2012

OMX Vilnius

–0,20 %

OMX Riga

+0,07 %

ekonomika

OMX Tallinn

+0,07 %

Pir­mą­kart iš­vyks iš Lie­tu­vos

Nau­ja „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ va­do­vė

Nau­ja­sis kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys „Sau­ lė“ ry­toj pir­mą kar­tą iš­vyks iš Klai­pė­ dos į Ka­zachs­ta­ną. Pla­nuo­ja­ma, kad var­to­ji­mo pre­kes ga­ben­sian­tis 50-ies kon­tei­ne­rių są­sta­tas Ka­zachs­ta­ną pa­ sieks per 8 die­nas. Per­nai pir­mas ban­ do­ma­sis trau­ki­nio rei­sas iš Ki­ni­jos bei Ka­zachs­ta­no pa­sie­nio Lie­tu­vą pa­sie­kė per 13 die­nų ir nu­va­žia­vo 11 tūkst. ki­ lo­met­rų.

Bu­vu­si ūkio mi­nist­ro pa­ta­rė­ja Mil­da Dar­gu­žai­tė šian­dien pra­de­ da va­do­vau­ti vie­ša­jai įstai­gai „In­ ves­tuok Lie­tu­vo­je“, ku­ri rū­pi­na­si in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mu. M.Dar­gu­ žai­tė bend­ro­vė­je užims ge­ne­ra­li­ nio di­rek­to­riaus po­stą. Jos tei­gi­ mu, bend­ro­vės val­dy­bo­je po­ky­čių kol kas nė­ra, o ar­ti­miau­sio po­sė­ džio da­ta dar ne­nu­ma­ty­ta.

104,2 mln. litų

pa­sie­kė ei­na­mo­sios įmo­nių sko­los „Sod­rai“.

Maž­daug prieš 3–4 me­tus į švies­tu­vus įsu­kę ener­gi­ją tau­ pan­čias elekt­ros lem­pu­tes jau ga­li ti­ kė­tis, kad ne­tru­kus ji už­ges. De­ja, bet ap­ lin­kai kenks­min­ gų at­lie­kų žmo­nės at­si­kra­to pa­pras­ čiau­siu bū­du – jas me­ta tie­siai į šiukš­ lių dė­žę.

„„Teršia: dėl at­sa­ko­my­bės ar ži­nių sto­kos dau­gumą ap­lin­kai ža­lin­gų at­lie­kų gyventojai išmeta kar­tu su ki­to­mis šiukš­lė­mis.

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Vis­ką, kas tel­pa, – į kon­tei­ne­rį Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Trūks­ta at­sa­ko­my­bės

Dien­raš­čio at­lik­ta ap­klau­sa pa­ro­ dė, kad dau­gu­ma gy­ven­to­jų per­de­ gu­sias ener­gi­ją tau­pan­čias lem­pu­tes iš­me­ta kar­tu su ki­to­mis at­lie­ko­mis. Ge­ro­kai ma­žes­nė gy­ven­to­jų da­lis jas kau­pia ne­ži­no­da­mi, kaip tu­rė­tų elg­ tis, ir tik vie­ne­tai lem­pu­tes pri­sta­ to jas su­ren­kan­čioms įmo­nėms. Už ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių su­rin­ ki­mą ir uti­li­za­vi­mą at­sa­kin­ga or­ga­ ni­za­ci­ja „Ekoš­vie­sa“ per­nai jų ša­ ly­je su­rin­ko dau­giau kaip 100 to­nų, dau­giau nei pu­sę rin­ko­je par­duo­tų ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių. Nors re­zul­ta­tai vir­ši­jo vals­ty­bės iš­si­kel­tus tiks­lus, įta­ri­mai dėl so­cia­liai neat­sa­ kin­gos vi­suo­me­nės iš­lie­ka. Di­džią­ją da­lį vi­sų su­rink­tų lem­pu­čių pri­sta­ tė įmo­nės, o gy­ven­to­jai per­dirb­ti jų ati­da­vė ma­žiau nei 5 pro­c. Or­ga­ni­za­ci­jos „Ekoš­vie­sa“ va­do­ vo To­mo Ru­že­lės ma­ny­mu, pa­grin­ di­nė to prie­žas­tis yra vi­suo­me­nė­je pa­ste­bi­mas ži­nių trū­ku­mas. Ta­čiau jis pa­brė­žė, kad ne ma­žiau svar­bus veiks­nys yra gy­ven­to­jų so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės sty­gius, tie­sa, jis pa­ ste­bi­mas ne vien Lie­tu­vo­je. „Vi­suo­me­nė ga­na at­sai­niai žiū­ri į šią pro­ble­mą, bet at­sai­nu­mą tik­ riau­siai nu­le­mia ne­pa­to­gi at­lie­kų lo­gis­ti­ka“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Anot jo, šiuo me­tu per­de­gu­sias lem­pu­tes gy­ven­to­jai ga­li pri­duo­ ti 14-oje di­džiau­sių ša­lies mies­tų, ku­riuo­se iš vi­so įsteig­ta 40 su­rin­

ki­mo vie­tų. Nuo šių me­tų pra­džios tai pa­da­ry­ti gy­ven­to­jai taip pat ga­ li pre­ky­bos cent­ruo­se „Se­nu­kai“, o atei­ty­je su­rin­ki­mo tink­lą pla­nuo­ja­ ma dar plės­ti. Kenks­min­ga svei­ka­tai

T.Ru­že­lė pa­ti­ki­no, kad kiek­vie­na ener­gi­ją tau­pan­ti elekt­ros lem­pu­tė tu­ri kenks­min­go che­mi­nio ele­men­ to gyv­si­dab­rio. To­dėl šio­mis at­lie­ ko­mis esą svar­bu pa­si­rū­pin­ti dar ati­džiau nei įpras­to­mis. „Pa­te­ku­si į pa­ke­les ar pa­miš­kes lem­pu­tė ga­li su­duž­ti, o gyv­si­dab­ris – pa­tek­ti į gam­tą, grun­ti­nius van­ de­nis. Net­gi ne­di­de­lis gyv­si­dab­rio kie­kis la­bai pa­vo­jin­gas ir ga­li už­ terš­ti de­šim­tis hek­ta­rų van­dens tel­ki­nio. Na­tū­ra­lu, kad per pa­gau­ tą žu­vį ar ki­tais bū­dais gyv­si­dab­ris ga­li at­ke­liau­ti ir ant mū­sų sta­lo. O iš mū­sų or­ga­niz­mo jis ne­pa­si­ša­li­ na ir ga­li su­kel­ti ner­vi­nes li­gas“, – apie ža­lą pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. Aso­cia­ci­jos EP­PA di­rek­to­rius Gied­rius Mi­kuls­kas pa­ti­ki­no, kad ne ma­žiau svar­bu tin­ka­mai at­si­sa­ky­ ti elekt­ros ir elekt­ro­ni­kos prie­tai­sų, ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių at­lie­kų. Vis dėl­to pa­šne­ko­vas taip pat pri­si­pa­ži­no pa­si­gen­dąs gy­ven­to­jų at­sa­ko­my­bės, už ku­rią jie vis dar ti­ki­si su­lauk­ti at­ly­gio: „Gy­ven­to­ jai dar lin­kę klaus­ti, ką gaus už at­ neš­tą se­ną elekt­ro­ni­kos prie­tai­są. Jie ma­no, kad už at­sa­ko­my­bę tu­rė­ tų bū­ti at­ly­gin­ta. To­dėl dau­giau­sia se­nų elekt­ro­ni­kos prie­tai­sų su­per­ ka­ma me­ta­lo su­pirk­tu­vė­se.“

Nei­šei­da­mi iš na­mų

At­sik­ra­ty­ti at­lie­kų gy­ven­to­jai pa­ pras­tai ti­ki­si įdė­da­mi kuo ma­žiau pa­stan­gų, pa­vyz­džiui, nė ne­kel­da­ mi ko­jos iš na­mų. G.Mi­kuls­kas pri­ mi­nė, kad, elekt­ro­tech­ni­kos at­lie­ koms sve­riant apie 50 ki­log­ra­mų, or­ga­ni­za­ci­jos dar­buo­to­jai pa­tys at­ vyks­ta į bet ku­rią Lie­tu­vos vie­tą ir jas iš­ve­ža ne­mo­ka­mai.

Si­gi­tas Aš­mo­nas:

Lie­tu­viai yra to­kia tau­ta, ku­ri mėgs­ta vis­ ką kaup­ti. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai žmo­gus iš na­mų pra­šo iš­vež­ti 5 šal­dy­tu­vus.

„Ne­ga­lė­da­mi iš­mes­ti di­de­lių ga­ ba­ri­tų se­nos tech­ni­kos į ko­mu­na­ li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rį, gy­ven­to­ jai krei­pia­si į mus. Ta­čiau su­rink­ti smul­kią įran­gą ar pa­nau­do­tas ba­te­ ri­jas yra sun­kiau, nes at­si­kra­ty­ti šio­ mis at­lie­ko­mis žmo­nės vis dar lin­kę pa­pras­tes­niais bū­dais – tie­siog iš­ me­ta jas į šiukš­lia­dė­žes“, – sa­kė jis. Anot pa­šne­ko­vo, su­per­kant ir ne­ mo­ka­mai iš­ve­žant at­lie­kas praė­ju­ siais me­tais bu­vo su­rink­tas di­džiau­ sias jų kie­kis – be­veik 7 tūkst. to­nų. O spe­cia­lio­se sa­vi­val­dy­bių įreng­to­ se stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų su­rin­ ki­mo ir rū­šia­vi­mo aikš­te­lė­se ir pre­

Kau­pia se­nie­nas

ky­bos cent­ruo­se su­rink­ta vos 600 to­nų elekt­ro­ni­kos at­lie­kų. Įvai­raus po­bū­džio at­lie­kas su­ren­ kan­čios bend­ro­vės „Žal­va­ris“ ko­ mer­ci­jos di­rek­to­rius Sigitas Ašmonas pri­pa­ži­no, kad smul­kio­sios elekt­ro­ ni­kos at­lie­kų su­rin­ki­mas vis dar iš­ lie­ka pa­grin­di­niu ga­min­to­jų ir at­lie­ kų su­rin­kė­jų gal­vos skaus­mu. Anot jo, se­ną smul­kią­ją tech­ni­ką bend­ro­ vė su­ren­ka tik per ak­ci­jas du kar­tus per me­tus, nes tai da­ry­ti nuo­lat bū­ tų pra­ban­ga: „Jei dėl to­kios tech­ni­kos pra­dė­tu­me va­ži­nė­ti pas kiek­vie­ną gy­ven­to­ją, transporto išlaidos bū­tų la­bai di­de­lės. Ka­dan­gi at­lie­kų su­rin­ ki­mą fi­nan­suo­ja ga­min­to­jai-im­por­ tuo­to­jai, jie išau­gu­sį mo­kes­tį už­kel­tų ant var­to­to­jų pe­čių – pa­pras­čiau­siai pa­bran­gin­tų pre­kes.“

Dau­g iau nei pu­sė – 54,2 pro­c. – ap­ klaus­t ųjų mo­bi­l iuo­sius te­le­fo­nus kei­čia kas 1–2 me­tus. Ta­čiau vos 3,2 pro­c. jų, tu­rin­čių iš­ma­niuo­sius te­le­ fo­nus, se­nuo­sius te­le­fo­nus ati­duo­ da per­dirb­ti. Di­džiau­sia da­lis – 40,7 pro­c. – var­to­to­jų se­ną te­le­fo­ną per­ lei­džia drau­gams ar gi­mi­nai­čiams. 31,8 pro­c. ap­k laus­tų­jų ne­be­nau­do­ ja­mus te­le­fo­nus pa­si­de­da į stal­čių, 23 pro­c. par­duo­da ir tik 1,1 pro­c. var­ to­to­jų te­le­fo­ną iš­me­ta.

Pir­mie­ji spren­di­mai

apklausa

T.Ru­že­lės tei­gi­mu, no­rin­tys iš sa­ vo na­mų iš­kraus­ty­ti se­nus elekt­ ro­ni­kos prie­tai­sus atei­ty­je ga­li ti­ kė­tis dar dau­giau pa­to­gu­mų. Esą nuo ki­tų me­tų par­duo­tu­vės pri­va­ lės įsteig­ti vie­tas se­nai elekt­ro­tech­ ni­kai su­rink­ti, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar gy­ven­to­jas ką nors per­ka. „Lie­tu­viai yra to­kia tau­ta, ku­ ri mėgs­ta vis­ką kaup­ti. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai žmo­gus iš na­mų pra­ šo iš­vež­ti 5 šal­dy­tu­vus. Vis­ko bū­ na. Kar­tą pa­gy­ve­nu­si mo­te­ris pa­ pra­šė paim­ti pa­te­fo­ną, ku­rį, kaip vė­liau pa­si­ro­dė, jos duk­ra bran­ giai pir­ko an­tik­va­ria­te Pa­ry­žiu­je“, – apie gy­ven­to­jų įpro­čius pa­sa­ko­ jo S.Aš­mo­nas.

Gy­ven­to­j ai sa­vo ne­b e­n au­do­j a­ mų te­le­fo­nų, kaip pa­ro­dė „Om­n i­ tel Trends“ ap­k lau­sa, į są­var­ty­nus neiš­me­ta. Ta­čiau per­d irb­t i ar par­ duo­ti ne­nau­do­ja­mus te­le­fo­nus nu­ spren­d žia tik vie­ne­tai.

Ką darote su perdegusio­ mis energiją taupančiomis lemputėmis? Išmetu kartu su kitomis atliekomis

74,3

%

Kaupiu jas, nes nežinau kur dėti

17,1 8,6

Atiduodu jas surenkančioms įmonėms


10

Trečiadienis, sausio 25, 2012

Sportas

Raktas į perga Kai Kau­no „Žal­gi­ris“ pir­mą kar­tą per sa­ vo is­to­ri­ją su­si­ti­ko su Kan­tu mies­to krep­ ši­nin­kais iš Ita­li­jos, dau­gu­ma da­bar­ti­nių žal­gi­rie­čių dar ne­bu­vo gi­mę. Šian­dien šių ko­man­dų ke­liai vėl su­si­kirs. Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Pa­gar­ba – abi­pu­sė

„„Po­žiū­ris: S.Weem­so (kairėje) nuo­mo­ne, vie­nas stip­riau­sių „Žal­gi­rio“ ko­zi­rių – ko­man­di­nis žai­di­mas.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

1980–1981 m. Kau­no ir Kan­tu klu­ bų ko­vos yra neats­ki­ria­ma Eu­ro­pos krep­ši­nio is­to­ri­jos da­lis. Į tai dė­me­ sį at­krei­pė ir žal­gi­rie­čių vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Alek­sand­ras Tri­fu­no­ vi­čius, da­ly­da­ma­sis min­ti­mis apie Ita­li­jo­je vyk­sian­čią „Žal­gi­rio“ ir „Ben­net“ dvi­ko­vą. „Šlo­vin­ga praei­tis, gi­lios tra­di­ ci­jos – vie­nas Kan­tu eki­pos pri­va­ lu­mų. Be to, „Ben­net“ – vie­nin­gas ko­lek­ty­vas, dau­gu­ma krep­ši­nin­kų, įskai­tant ir kai ku­riuos le­gio­nie­ rius, kar­tu rung­ty­niau­ja 2–3 me­ tus. Jie ypač pa­si­ti­ki sa­vo jė­go­mis per na­mų dvi­ko­vas“, – tei­gė A.Tri­ fu­no­vi­čius. Pir­ma­ja­me Eu­ro­ly­gos „TOP-16“ tu­re Kan­tu ko­man­da Is­pa­ni­jo­je tik 60:65 nu­si­lei­do „Bar­ce­lo­na Re­gal“ eki­pai.

„Tai liu­di­ja, kad „Ben­net“ yra kie­tas rie­šu­tas bet ku­riam var­žo­ vui ir bet ku­rio­je aikš­tė­je“, – sa­kė A.Tri­fu­no­vi­čius. „Su­žai­dė­me vos vie­nas „TOP-16“ rung­ty­nes, o jau teks kau­tis le­mia­ ma­me šio se­zo­no ma­če. Tu­riu gal­

And­rea Trin­chie­ri:

Su­si­ti­ki­mas su „Žal­gi­riu“ la­bai svar­bus gal­vo­jant apie ga­lu­ti­nes po­ zi­ci­jas mū­sų gru­ pė­je, kai baig­sis šis eta­pas. vo­je tai, kad su­si­ti­ki­mas su „Žal­ gi­riu“ la­bai svar­bus gal­vo­jant apie ga­lu­ti­nes po­zi­ci­jas mū­sų gru­pė­

D.Rim­šai­tės is­to­ri­ja: taš­kas ar dar tik ka Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Me­tus be­si­tę­sian­čio­je pen­kia­ko­ vi­nin­kės Do­na­tos Rim­šai­tės by­lo­ je sau­sio 27-ąją tu­rė­tų bū­ti pa­dė­ tas taš­kas ar­ba kab­le­lis, jei Ru­si­jos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės fe­de­ra­ ci­ja (RŠPF) kreip­sis į tarp­tau­ti­nį Spor­to ar­bit­ra­žo teis­mą. Pag­ra­si­no teis­mu

Penk­ta­die­nį Vil­niu­je vyk­sian­ti Lie­ tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) ge­ne­ra­li­nė asamb­lė­ja spręs, ar leis­ti į Ru­si­ją iš­vy­ku­siai D.Rim­ šai­tei da­ly­vau­ti Lon­do­no va­sa­ros olim­pia­do­je.

char­ti­ją D.Rim­šai­tė ga­lės at­sto­vau­ti Ru­si­jai tik 2016-ųjų olim­pia­do­je. Nau­jie­nų iš Lie­tu­vos ne­kant­riai lauks ir RŠPF. Šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Via­čes­la­vas Ami­no­vas vie­na­me pa­sku­ti­nių in­ter­viu Ru­si­ jos ži­niask­lai­dai pa­reiš­kė: „Ma­nau, Lie­tu­vos po­zi­ci­ja – ne­konst­ruk­ty­ vi, to­dėl si­tua­ci­ja – su­dė­tin­ga. Jei LTOK spren­di­mas dėl D.Rim­šai­ tės bus nei­gia­mas, va­sa­rio 3-ią­ją pa­teik­si­me ieš­ki­nį Spor­to ar­bit­ra­ žo teis­mui Lo­za­no­je. Mus pa­lai­ko Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tas Jac­ques Rog­ge, Ru­si­ jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ser­ ge­jus Lav­ro­vas, ku­ris jau kal­bė­jo­si šiuo klau­si­mu su Lie­tu­vos už­sie­ nio rei­ka­lų mi­nist­ru, pa­tei­kė mū­ sų po­zi­ci­ją ir pa­gei­da­vi­mus. Juk šis rei­ka­las – ab­so­liu­čiai hu­ma­ni­ta­ri­ nis. Mer­gi­na at­vy­ko į Ru­si­ją, iš­te­ kė­jo...“

tuo ne­si­bai­gia, ne­rei­kia dra­ma­ti­ zuo­ti. Be to, ji dar ne­tgi nė­ra iš­ko­ vo­ju­si ke­lia­la­pio į olim­pia­dą, o dėl to ir­gi ky­la la­bai daug klau­si­mų“, – kal­bė­jo spor­ti­nin­kas. A.Zad­nep­rovs­kis spė­lio­jo, kad gal­būt D.Rim­šai­tei ru­sai yra su­tei­ kę tam tik­rų prio­ri­te­tų. „Gal ji stip­res­nė už ki­tas Ru­si­ jos rink­ti­nės na­res, bet nea­be­jo­ju, kad šio­je ša­ly­je – la­bai di­de­lė kon­ ku­ren­ci­ja. Jei­gu Do­na­ta ir ne­tu­rės ga­li­my­bės da­ly­vau­ti olim­pia­do­je, ga­lės star­tuo­ti vi­suo­se pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tuo­se, – sa­kė ti­

tu­luo­ta­sis pen­kia­ko­vi­nin­kas. – Ži­ no­ma, nei­gia­mas Lie­tu­vos spren­di­ mas ga­li smog­ti smū­gį spor­ti­nin­kės mo­ty­va­ci­jai.“ Pa­tin­ka LTOK po­zi­ci­ja

Pe­ki­no olim­pia­dos vi­ce­čem­pio­ nas Ed­vi­nas Krun­gol­cas re­to­riš­kai pa­klau­sė: „O ko­dėl lie­tu­viams per Lon­do­no žai­dy­nes bū­tų rei­ka­lin­ga kon­ku­ren­ci­ja?“ Anot daug­kar­ti­nio pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų pri­zi­nin­ko, į su­si­da­riu­sią pa­dė­tį ga­li­ma žvilg­te­ lė­ti pra­gma­tiš­kai.

„Ma­nau, kad kiek­vie­na nuo­mo­ nė šia te­ma ga­li bū­ti tei­sin­ga, to­ dėl ne­ži­nau, ar ver­ta kry­žiuo­ti ie­ tis. Vi­sa tai yra po­li­ti­ka. Jei­gu da­bar nu­si­lei­si­me ru­sams, neiš­ven­gia­mai rei­kės nu­si­leis­ti ir ki­to­se po­zi­ci­jo­ se, – svars­tė R.Krun­gol­cas ir pri­ dū­rė: – Aš ver­ti­nu LTOK po­žiū­rį. Man pa­tin­ka, kad jis yra tvir­tas ir ne­pa­lau­žia­mas. Pri­ta­riu, kad si­ tua­ci­ja ne­ma­lo­ni ir pa­čiai D.Rim­ šai­tei, ta­čiau jos pa­bė­gi­mas, jei­gu jį ga­li­ma taip va­din­ti, bu­vo ne­gra­ žus. Vie­na ver­tus, ją ga­li­ma pa­tei­ sin­ti, ta­čiau aš lai­kau­si nuo­mo­nės,

Emo­ci­jos ne­rei­ka­lin­gos

Edvinas Krungolcas:

Vi­sa tai yra po­li­ti­ka. Jei­gu da­bar nu­si­lei­ si­me ru­sams, neiš­ ven­gia­mai rei­kės nu­si­leis­ti ir ki­to­se po­ zi­ci­jo­se. Jei LTOK ge­ne­ra­li­nės asamb­lė­jos de­le­ga­tai neat­vers pen­kia­ko­vi­nin­ kei du­rų į žai­dy­nes, pa­gal olim­pi­nę

Atė­nų olim­pia­dos vi­ce­čem­pio­nas And­re­jus Zad­nep­rovs­kis pa­brė­žė, kad pro­ble­ma tu­rė­tų bū­ti spren­ džia­ma be jo­kių emo­ci­jų. „Pa­gal vi­s uo­m e­n ės reak­c i­ ją ir Lie­tu­vos po­zi­ci­ją ma­tau, kad D.Rim­šai­tė tu­ri ma­žai šan­sų gau­ti lei­di­mą da­ly­vau­ti Lon­do­no olim­pi­ nė­se žai­dy­nė­se. Ki­ta ver­tus, gal kas nors iš bal­suo­jan­čių­jų pa­ma­nys, kad tai ga­li su­žlug­dy­ti jos spor­ti­ nę kar­je­rą. Su­dė­tin­ga iš­kart įver­ tin­ti si­tua­ci­ją“, – sa­kė A.Zad­nep­ rovs­kis. Jam keis­čiau­sia, kad suau­gęs žmo­gus ga­lė­jo to­kiu bū­du pa­bėg­ti iš ša­lies. „Ne­no­riu ką nors ver­tin­ ti, nes ne­ži­nau vi­sų po­van­de­ninių sro­vių – kas, kam ir ką ža­dė­jo. Jei­ gu Do­na­ta ne­gaus lei­di­mo į Lon­do­ ną, tu­rės su­pras­ti, kad gy­ve­ni­mas

„„Lūkesčiai: Rusijos šiuolaikinės penkiakovės moterų rinktinės treneris A.Chaplanovas su D.Rimšaite sieja

dideles viltis.

sports.ru nuotr.


11

Trečiadienis, sausio 25, 2012

Sportas

galę – vieninga kova je, kai baig­sis šis eta­pas, – svars­ tė Kan­tu klu­bo stra­te­gas And­rea Trin­chie­ri. – „Žal­gi­ris“ at­sto­vau­ ja ša­liai, kur krep­ši­nis – re­li­gi­ja, bet tai ne vie­nin­te­lė prie­žas­tis, dėl ko mes ger­bia­me šį var­žo­vą. Tai – stip­ri ko­man­da, pir­miau­sia – fi­ziš­ kai. Ke­li žai­dė­jai yra na­cio­na­li­nės rink­ti­nės na­riai, be to, kau­nie­ čių gre­to­se yra Son­ny Weem­sas ir snai­pe­ris Mar­ko Po­po­vi­čius.“

„Mes pri­va­lė­si­me už­kirs­ti ke­ lią jų ata­koms dvie­se prieš du su aukš­taū­giais“, – vie­ną lau­kian­čių už­duo­čių įvar­di­jo „Ben­net“ le­gio­ nie­rius gru­zi­nas Ma­nu­ča­ras Mar­ koiš­vi­lis. Kan­tu ir Kau­no krep­ši­nin­kų rung­ty­nės, pa­ko­re­ga­vus te­le­vi­zi­jos trans­lia­ci­jų tvar­ka­raš­tį, pra­si­dės ne 21.15 val. Lie­tu­vos lai­ku, kaip pla­ nuo­ta anks­čiau, bet 21.45 val.

S.Weem­sas ti­ki­si sėk­mės

Puo­lė­jas tu­rės šan­sų

S.Weem­sas, blan­kiai su­žai­dęs pa­ sku­t i­n es dve­jas rung­ty­n es (Eu­ ro­ly­go­je – su Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ra“ ir VTB Vie­nin­go­je ly­go­ je – su „Niž­nij Nov­go­rod“), tvir­ ti­no, kad „Žal­gi­ris“ yra pa­jė­gus įveik­ti „Ben­net“, jei­gu žais taip, kaip iš tik­rų­jų su­ge­ba. „Ma­čas su „Mac­ca­bi Elect­ra“ man bu­vo vie­nas pra­sčiau­sių per vi­są kar­je­rą. Vi­siems kar­tais pa­si­ tai­ko to­kių rung­ty­nių, – pri­pa­ži­no S.Weem­sas. – At­mos­fe­ra ko­lek­ty­ ve yra ge­ra. Vi­si su­pran­ta­me, kad jei­gu Ita­li­jo­je vi­si ko­vo­si­me iš­vien, par­si­ve­ši­me per­ga­lę.“ „Na­tū­ra­lu, kad ge­rai žais­da­mas Son­ny su­lau­kė ir iš­skir­ti­nio var­žo­vų dė­me­sio. Jie su­gal­vo­ja bū­dų, kaip su­ stab­dy­ti mū­sų puo­lė­ją, bet jei vie­ni ki­tus pa­lai­ky­si­me, ir Son­ny bus leng­ viau“, – pri­dū­rė A.Tri­fu­no­vi­čius.

A.Tri­f u­n o­v i­č ius pa­k o­m en­ta­vo puo­l ė­j o Min­d au­go Kuz­m ins­ko per­spek­ty­vos ga­li­my­bes pa­grin­ di­nė­je „Žal­gi­rio“ su­dė­ty­je. Vie­na­me in­ter­ne­to po­rta­lų žai­ dė­jas ap­gai­les­ta­vo, kad jam ski­ ria­ma per ma­žai žai­di­mo lai­ko. „Ko­man­do­je tu­ri­me daug žai­

dė­jų. Min­da tu­rės sa­vo šan­sų, nes se­zo­nas – il­gas, bus dar daug rung­ty­nių. Ta­len­tas yra vie­nas da­ ly­kas, sun­kus dar­bas ir at­si­da­vi­ mas – ki­tas. Ne­sa­kau, kad ma­nęs ne­ten­ki­na jo dar­bas per tre­ni­ruo­ tes. Nė vie­nas žai­dė­jas mū­sų eki­ po­je ne­tu­ri ga­ran­tuo­tų mi­nu­čių, net jei­gu jis de­ra­mai dir­ba per tre­ ni­ruo­tes. Žai­džia tas, ku­ris yra ge­ riau­sias tuo mo­men­tu, tas, ku­riuo la­biau­siai pa­si­ti­ki tre­ne­riai“, – paaiš­ki­no „Žal­gi­rio“ stra­te­gas.

H gru­pė Komanda

Perg.

Pral.

Taškų sant.

1 1 0 0

0 0 1 1

84:76 65:60 60:65 76:84

1. „Mac­ca­bi Elect­ra“ 2. „Bar­ce­lo­na Re­gal“ 3. „Ben­net“ 4. „Žal­gi­ris“

Kan­tu „Ben­net“ Žaidėjas

Šalis

Vla­di­mi­ras Mi­co­vas Ser­bi­ja Ma­nu­ča­ras Mar­koiš­vi­lis Gru­zi­ja Maar­te­nas Leu­ne­nas JAV De­ni­sas Mar­co­na­to Ita­li­ja Ni­co­las Maz­za­ri­no Ita­li­ja Ni­co­las Gia­nel­la Ita­li­ja Gior­gis Šer­ma­di­nis Gru­zi­ja And­rea Cin­cia­ri­ni Ita­li­ja Gre­gas Brun­ne­ris JAV Gian­lu­ca Ba­si­le Ita­li­ja Vy­riau­sia­sis tre­ne­ris And­rea Trin­chie­ri (Ita­li­ja)

Pozicija

Ūgis

puo­lė­jas puo­lė­jas puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas vi­du­rio puo­lė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas gy­nė­jas

203 cm 195 cm 206 cm 211 cm 181 cm 187 cm 216 cm 193 cm 201 cm 192 cm

„„Asas: „Ben­net“ žvaigž­dė – G.Ba­si­le, 2010-ųjų Eu­ro­ly­gos čem­pio­nas su

„Bar­ce­lo­na“, 1999-ųjų Eu­ro­pos čem­pio­nas ir 2004-ųjų olim­pi­nis vi­ce­ čem­pio­nas su Ita­li­jos rink­ti­ne. get­tyi­ma­ges.com nuo­tr.

ab­le­lis? kad šiais lai­kais vis­ką ga­li­ma pa­da­ ry­ti ci­vi­li­zuo­tai. Vis­kas bū­tų ge­rai, ta­čiau ji su­ta­rė su LTOK dėl pa­pil­ do­mų są­ly­gų, leng­va­tų bū­tent jai ir stai­ga nie­kam, net sa­vo tre­ne­riui, nie­ko ne­sa­kiu­si din­go. Tai ne­gar­ bin­ga.“ E.Krun­go­cas pa­sa­ko­jo var­žy­bo­se ke­lis kar­tus su­si­ti­kęs su D.Rim­šai­ te, ta­čiau ne­si­kal­bė­jo. „Pa­sis­vei­ ki­no­me, ir tiek. Nie­ka­da ne­bu­vo­ me ge­ri drau­gai, o po jos iš­vy­ki­mo ga­li­ma sa­ky­ti, kad san­ty­kiai tik­ rai nė­ra šil­ti, – sa­kė spor­ti­nin­kas. – Ži­nau, kad mū­sų fe­de­ra­ci­ja lai­ ky­sis po­zi­ci­jos ne­su­teik­ti lei­di­mo, bet tu­ri­me su­vok­ti, kad Ru­si­ja – di­de­lė ša­lis, ku­ri tu­ri ne­ma­žą įvai­ riau­sių prie­mo­nių ar­se­na­lą, to­dėl ma­nau, kad ir le­ga­liais, ir gal­būt ne­le­ga­liais me­to­dais steng­sis pa­ siek­ti sa­vo.“ Olim­pie­tė ne­prieš­ta­rau­ja

„Te­gul Do­na­ta da­ly­vau­ja olim­pia­ do­je. Aš esu už tai, kad kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę, – tei­gė ge­riau­sia 2011 m. Lie­tu­vos spor­ti­nin­kė pen­kia­ko­vi­nin­kė Lau­ ra Asa­daus­kai­tė. – Ti­kė­ki­mės, kad ši is­to­ri­ja pa­ga­liau pa­si­baigs ir vi­ sos aist­ros nu­rims po LTOK spren­ di­mo.“ At­le­tės nuo­mo­ne, D.Rim­šai­tės poel­gis bu­vo ap­gal­vo­tas. „Ma­nau, kad ji ži­no­jo, jog Lie­ tu­va ga­li už­kirs­ti ke­lią į Lon­do­no olim­pia­dą, – kal­bė­jo ke­lia­la­pį į žai­ dy­nes jau iš­ko­vo­ju­si L.Asa­daus­kai­ tė. – Kar­je­ros ji ne­su­si­ga­di­no, ti­ kiu, kad vis­kas bu­vo ge­rai pa­sver­ta. Abe­jo­ju, kad ir kas nors ki­tas to­kį žings­nį ženg­tų vis­ko pre­ci­ziš­kai neaps­vars­tęs. Ži­no­ma, Do­na­ta ga­ lė­jo pa­lauk­ti, kol įvyks olim­pia­da, bet ji pa­siel­gė sa­vaip.“

„„Gal­vo­sū­kis: D.Rim­šai­tė dar neiš­ko­vo­jo ke­lia­la­pio į Lon­do­no olim­pia­dą, bet Ru­si­jos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės fe­de­ra­ci­jos va­do­vai rei­ka­lau­ja, kad

Lie­tu­va leis­tų jai da­ly­vau­ti žai­dy­nė­se.

Komentaras

Ei­man­tas Skra­bu­lis

Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­t i­kos fe­de­ra­ci­jos pre­z i­den­tas

P

er daug šou dėl šios LTOK ge­ne­ra­l i­nės asamb­lė­jos. Tai yra pa­ts svar­biau­sias olim­pi­ nio ju­dė­ji­mo or­ga­nas, ta­čiau vi­si da­bar kal­ba tik apie D.Rim­š ai­tę. Ne­są­mo­nė. Juk bus la­bai svar­bių klau­

si­mų apie biu­dže­tą, įsta­tus. Toks klau­ si­mas, kaip D.Rim­šai­tės, ne­tu­rė­jo bū­t i svars­to­mas. Po­li­ti­nio šou mums ne­rei­ kia. Klau­si­mą tu­rė­jo svars­t y­t i LTOK vyk­do­ma­sis ko­m i­te­tas, ku­r į iš­r in­ko ne kas ki­tas, o asamb­lė­ja. Vyk­do­ma­ ja­me ko­mi­te­te – tik­rai kom­pe­ten­t in­g i žmo­nės. Ne­ge­rai, kad kai kas D.Rim­ šai­tės klau­si­mą per­ke­lia ant asamb­lė­ jos pe­čių. Pas mus vis­kas la­bai keis­tai vyks­ta: pi­ra­mi­dė sto­vi ne ant pa­g rin­ do, o ant vir­š ū­nė­lės, vis­kas pri­k lau­ so nuo to, kas ir kaip pa­pūs. Gir­dė­jau, kad LTOK pre­z i­den­tas su­si­lai­kys bal­ suo­jant. Nie­ko ne­ga­l i bū­t i blo­g iau. Ži­ no­ma, no­rė­t ų­si iš­k lau­sy­t i ir ant­rą­ją

pu­sę, ta­čiau jos ne­g ir­di­me. Nie­ko ne­ gir­di­me ir iš Tarp­tau­ti­nės šiuo­lai­ki­nės pen­k ia­ko­vės fe­de­ra­ci­jos – ne­ma­nau, kad šiais lai­kais nie­kas jos ne­ga­l i su­ ras­t i. Į Ame­r i­ką pas Žyd­r ū­ną Il­gaus­ką skren­da ne vie­nas kal­bin­t i žais­t i Lie­ tu­vos rink­t i­nė­je, o Mask­va, ma­no ma­ ny­mu, yra ar­čiau nei Ame­r i­ka. LTOK ge­ne­ra­l i­nė asamb­lė­ja tu­rė­t ų at­s to­ vau­t i ša­l ies spor­t i­n iams in­te­re­sams, va­d i­na­si, da­r y­t i vis­ką, kad bū­t ų kuo dau­g iau per­ga­l ių, me­da­l ių. Tu­r i­me rū­pin­t is, tar­k i­me, kad L.Asa­daus­kai­ tė užim­tų kuo aukš­tes­nę vie­tą. To­k iu at­ve­ju ne­ga­l i­me leis­t i D.Rim­šai­tei at­ sto­vau­t i Ru­si­jai. Ki­ta ver­t us, tai, kad

jau­nas per­spek­ty­vus spor­ti­nin­kas pa­ bė­go – prie­kaiš­tas mums vi­siems, at­ sto­vau­jan­t iems Lie­tu­vos spor­tui. Jei­ gu žmo­g us pa­bė­go, ma­t yt, ne iš ge­ro gy­ve­n i­mo. Spor­t i­n in­kai ir da­bar neį­ ver­t i­na­m i mū­sų ša­ly­je. Tai – pro­ble­ ma. D.Rim­šai­tė pa­siel­gė tar­si Jean­ne d’A rc ir pir­mo­ji at­sklei­dė pikt­žaiz­dę. Ne­p a­da­rė­me nie­ko, kad spor­t i­n in­ kė jaus­t ų­si ge­rai. Tai mums pa­mo­ka. Ma­nau, kad šir­dy­je ne vie­nas spor­t i­ nin­kas jai dė­ko­ja, kad, iš­šau­k u­si į sa­ ve strė­les, at­sklei­dė pro­ble­mą. Iš­k i­ lo dvip­ras­my­bė: ko­vo­da­m i už mū­sų spor­t i­n ius in­te­re­sus, tu­r i­me nu­baus­ ti ją, bet ar šis me­to­das – ge­r iau­sias?


12

TrečiADIENIS, sausio 25, 2012

pasaulis

21

mln. do­le­rių per­nai už­dir­bo JAV pre­zi­den­to po­sto sie­kian­tis res­pub­li­ko­nas Mit­tas Rom­ney.

Liks už grotų

„Os­karų“ fa­vo­ri­tai

Mins­ko mies­to teis­mo ko­le­gi­ja va­kar pa­ tvir­ti­no sos­tinės Per­vo­mais­kio ra­jo­ no teis­mo nuo­sprendį dėl laisvės at­ėmi­ mo ži­no­mam Bal­ta­ru­si­jos žmo­gaus tei­sių gynė­jui Ale­siui Be­liac­kiui, nors jis at­ly­gi­no pa­da­rytą žalą. Teis­mo ko­le­gi­ja iš­nag­rinė­jo A.Be­liac­kio, ku­ris už ven­gimą mokė­ti mo­ kes­čius nu­teis­tas ket­ve­riems su pu­se me­ tų kalė­ji­mo, ka­sa­cinį skundą ir at­si­sakė keis­ti kar­domąją prie­monę.

Mar­ti­no Scor­se­se tri­ma­tis nuo­ty­kių fil­mas „Hu­go“ va­kar bu­vo no­mi­nuo­tas 11 „Os­ka­ ro“ ap­do­va­no­jimų, bet nuo jo tik vie­na no­ mi­na­ci­ja at­si­lie­ka ne­by­lusis fil­mas „Ar­tis­ tas“. Tre­čio­je vie­to­je li­ko po še­šias no­mi­ na­ci­jas gavę fil­mai „Žmo­gus, pa­keitęs vis­ ką“, ku­ria­me vai­di­na Bra­das Pit­tas, ir re­ ži­sie­riaus ve­te­ra­no Ste­ve­no Spiel­ber­go epas „Ka­ro žir­gas“. Gar­bin­giau­si Ho­li­vu­do ap­do­va­no­ji­mai bus įteik­ti va­sa­rio 26 d.

Įsiu­tu­si Tur­ki­ja Pa­ry­žiui ža­da at­saką Prancū­zi­jai užd­rau­dus neig­ti armėnų ge­no­cidą, ša­lies san­ty­kiai su Tur­ki­ja – svar­bia NA­TO na­re ir eko­no­mi­kos par­tne­re – pa­siekė nau­jas že­mu­mas.

Bau­da ir kalė­ji­mas

Prancū­zi­jos Se­na­tas pir­ma­dienį pri­ėmė įsta­tymą, nu­ma­tantį baud­žiamąją at­sa­ko­mybę už armėnų ge­no­ci­do nei­gimą. Do­ku­men­ tas, priim­tas 127 bal­sais prie­š 86, nu­ma­to iki vienų metų kalė­ji­mo bausmę ir 45 tūkst. eurų (155 tūkst. litų) baudą nei­gian­tiems, kad Os­ manų im­pe­ri­jos turkų pa­jėgų 1915 m. vyk­dy­tos armėnų žu­dynės pri­ lygs­ta ge­no­ci­dui. Da­bar Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­co­las Sar­ko­zy, ku­rio de­ši­nio­ ji sąjun­ga „Už liau­dies judė­jimą“ (UMP) pa­si­ūlė šio įsta­ty­mo pro­ jektą, tu­ri pa­si­ra­šy­ti šį teisės aktą, kad jis įsi­ga­liotų, ta­čiau dau­ge­lis tai lai­ko tik for­ma­lu­mu. Prancū­zi­ja pri­pa­ži­no armėnų ge­ no­cidą dar 2001 m., bet nau­jau­sias įsta­ty­mas žengė dar to­liau ir su­kėlė naują Pa­ry­žiaus ir An­ka­ros san­ty­ kių krizę.

R.T.Er­do­ğa­nas:

Pa­siū­ly­mas, priim­tas Prancū­zi­jo­je, pri­lygs­ ta disk­ri­mi­na­ci­jai, ra­siz­mui ir pa­žeid­žia min­ties laisvę.

Vie­ni pyks­ta, ki­ti trium­fuo­ja

Tur­ki­jos am­ba­sa­do­rius Prancū­ zi­jo­je va­kar pra­nešė, kad dviejų ša­lių dip­lo­ma­ti­niai san­ty­kiai ga­ li vi­siš­kai nu­trūkti ir kad jis ga­ li būti at­šauk­tas iš Pa­ry­žiaus vi­ sam lai­kui. Tur­ki­jos prem­je­ras Re­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ğa­nas rea­ga­vo ne ką švel­niau: „Pa­siū­ly­mas, priim­tas Prancū­zi­jo­je, pri­lygs­ta disk­ri­mi­na­ ci­jai, ra­siz­mui ir pa­žeid­žia min­ties laisvę. Mums jis yra nie­ki­nis ir ne­

ga­lio­jan­tis. Mes dar ne­pra­ra­do­me vil­ties, kad jis ga­li būti pa­tai­sy­tas.“ Armė­ni­ja ir di­delė pa­sau­linė armėnų bend­ruo­menė, ku­ri se­niai ko­vo­to­jo, kad tarp­tau­ti­niu mas­tu būtų pri­pa­žin­tas jų pro­tėvių ge­ no­ci­das, trium­fa­vo. „Ši die­na bus įra­šy­ta auk­su ne vien armėnų ir prancūzų tautų drau­gystės is­to­ri­jo­je, bet ir žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo vi­sa­me pa­sau­ly­je is­ to­ri­jos ana­luo­se“, – sa­ko­ma Armė­ ni­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ro Ed­ war­do Nal­ban­dia­no pra­ne­ši­me. Žings­nis prie­š rin­ki­mus?

Bend­ros nuo­monės dėl nau­jo įsta­ ty­mo nėra ir pa­čio­je Prancū­zi­jos vy­riau­sybė­je. Kai ku­rie mi­nist­rai bai­mi­na­si, kad dėl jo ga­li nu­kentė­ ti dip­lo­ma­ti­niai ir pre­ky­bos ry­šiai su svar­bia NA­TO na­re ir eko­no­ mi­kos par­tne­re. Net­gi N.Sar­ko­zy už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras Alai­nas Juppé pri­pa­ži­no, jog šis teisės ak­ tas prii­ma­mas ne lai­ku. Kai ku­rie ap­žval­gi­nin­kai įta­ria, kad tai yra po­li­ti­nis žings­nis prie­š Prancū­z i­jos pre­z i­d en­to rin­k i­ mus, ku­rie vyks ba­landį ir ku­riuo­ se N.Sar­ko­zy sieks būti per­rink­tas ant­rai ka­den­ci­jai. „Aiš­ku, kad N.Sar­ko­zy pa­teikė šį įsta­tymą dėl prie­žas­čių, su­si­ju­ sių su rin­ki­mais. Prancū­zi­jo­je yra ne­men­ka armėnų bend­ruo­menė, ku­ri da­bar už jį bal­suos“, – teigė Prancū­zi­jos te­le­vi­zi­jos „Fran­ce 3“ po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas Chris­tia­ nas Ma­lard’as. Įtam­pa pa­siekė apogėjų

Maž­daug 500 tūkst. Prancū­zi­jos pi­lie­čių yra armėnų kilmės, o turkų kilmę dek­la­ruo­ja maž­daug 400 tūkst. pi­lie­čių. Pir­ma­dienį, kai pra­si­dėjo įsta­ tymų leidė­jo de­ba­tai, prie Se­na­ to pa­sta­to su­si­rin­ku­sius ke­lis šim­ tus turkų ir armėnų laikė at­sky­ru­si riau­šių po­li­ci­ja. Bu­vo im­ta­si re­tai nau­do­jamų sau­gu­mo prie­mo­nių: žan­da­rai budė­jo Se­na­to pa­sta­te ir tik­rin­o visų įei­nan­čių žmo­nių do­ku­men­ tus. Žur­na­listų salė­je bu­vo su­si­ rinkę de­šim­tys re­por­te­rių, dau­ giau­sia turkų. Dviem die­no­mis anks­čiau maž­ daug 15 tūkst. turkų iš Prancū­zi­jos, Bel­gi­jos, Ny­der­landų ir Liuk­sem­

„„Įnir­šis: Tur­ki­jos ži­niask­lai­da N.Sar­ko­zy vaiz­duo­ja kaip šėtoną. 

AFP nuo­tr.

Is­to­ri­niai gin­čai suo­met at­si­sakė pri­pa­žin­ti, kad tai bu­ vo su­pla­nuo­tas pro­ce­sas. Ji tvir­t i­na, kad ge­no­ci­du ga­l i­ma va­d in­t i tik su­ pla­nuotą žmo­nių nai­k i­nimą.“

Armė­n i­jos bend­r uo­menės ir dau­ gu­ma šios ša­l ies moks­l i­n inkų tei­g ia, kad 1915–1916 m., kai Kau­ka­zo fron­te sėkmė šyp­so­jo­si ru­sams, tur­kai nu­ sprendė at­lik­ti et­ni­nius va­ly­mus Va­ karų Armė­n i­jo­je. Per ki­t us aš­t uo­ne­ rius me­t us, anot Armė­n i­jos šal­t i­n ių, bu­vo iš­ž u­dy­ta 1,5 mln. armėnų, iš­ tuštė­jo de­šim­t ys miestų, šim­tai, gal net tūkstan­čiai kaimų. Ne­ma­žai ar­ mėnų taip pat bu­vo de­por­tuo­ta. Tur­k i­ja gin­či­ja šiuos skai­čius, tvir­tin­ da­ma, kad žu­vo tik apie 500 tūkst. žmo­nių, taip pat nei­g ia, jog bu­vo vyk­ do­mas ge­no­c i­das. Pa­s ak An­ka­ros, šim­tai tūkstan­čių armėnų krikš­čio­ nių ir turkų mu­sul­monų žu­vo nuo ba­ do, per tar­pu­sa­vio su­si­rėmi­mus ir vi­ suo­t inį chaosą, kurį su­kėlė Pir­ma­sis pa­sau­li­nis ka­ras, o ne dėl konk­re­taus pla­no iš­ž u­dy­ti armė­nus. Tur­k i­ja taip

bur­go su­rengė tai­kią de­monst­ra­ ciją Pa­ry­žiaus gatvė­se. Baks­no­ja į prancūzų is­to­riją

Kai ku­rie tur­kai sa­ko, kad jų ša­ lis tu­ri rea­guo­ti pa­na­šiai. Tur­ki­jos prem­je­ras yra ap­kal­tinęs Prancū­ ziją ge­no­ci­du per 132 me­tus tru­ kusį ko­lo­ni­jinį val­dymą Al­žy­re. „Nuo 1945 m. prancū­zai Al­žy­re iš­žudė maž­daug 15 pro­c. gy­ven­tojų. Štai kur yra ge­no­ci­das. Al­žy­rie­čiai bu­vo ma­siš­kai de­gi­na­mi kros­ny­se, ne­gai­les­tin­gai kan­ki­na­mi, – per­ nai Stam­bu­le vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ ci­jo­je dėstė R.T.Er­do­ğa­nas. – Jei­gu Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas N.Sar­ko­

Tur­k i­jo­je vie­š as armėnų ge­no­ci­do pri­pa­ž i­n i­mas lai­ko­mas nu­si­kal­t i­mu. Per­nai kovą ra­šy­to­jui Or­ha­nui Pa­mu­ kui teis­mas skyrė 6 tūkst. lirų (pa­gal tuo­metį kursą 9,3 tūkst. litų) baudą už viešą pa­reiš­kimą, jog Tur­ki­ja nu­ž udė 30 tūkst. kurdų ir mi­li­joną armėnų.

pat kal­ti­na armė­nus pa­lai­k ius įsi­ver­ žu­sias Ru­si­jos pa­jėgas. „Tai vi­suo­met bu­vo jaut­r us klau­s i­ mas, – sakė Lon­do­no eko­no­m i­kos mo­kyk­los tarp­tau­ti­nių san­ty­k ių dak­ tarė Ka­te­ri­na Da­la­cou­ra. – Tur­k i­ja vi­

zy ne­ži­no apie šitą ge­no­cidą, te­gu pa­si­klau­sia sa­vo tėvo Pau­lo Sar­ko­ zy, ku­ris tar­na­vo Prancū­zi­jos le­gio­ ne Al­žy­re penk­ta­ja­me de­šimt­me­ ty­je.“ Al­žy­ro par­ti­za­nai pra­ėju­sia­me am­žiu­je ko­vo­jo nuo­žmų ir kru­viną karą su prancū­zais ko­lo­ni­za­to­riais. Pa­ry­žius pa­smerkė R.T.Er­do­ğa­ no tei­gi­nius ir pa­ti­ki­no, kad neuž­ mirš­ta sa­vo is­to­ri­jos tra­ge­dijų. San­ty­kiai pra­stės

Šią sa­vaitę R.T.Er­do­ğa­nas pa­gra­ si­no im­tis at­sa­komųjų prie­mo­nių prie­š Prancū­ziją, bet jų ne­konk­ re­ti­za­vo. An­ka­ra ir Pa­ry­žius yra

1915–1916 m. armėnų žu­dy­nes ge­no­ ci­du pri­pa­ž i­no ir pa­smerkė maž­daug dvi de­šim­tys vals­ty­bių, iš jų – Vo­kie­ti­ ja, Ru­si­ja ir Lie­tu­va. Jung­t i­n ių Vals­t ijų Kong­re­sas be­veik kas­met ban­do priim­ti re­zo­liu­ciją, ku­ ri for­ma­liai pri­pa­ž intų armėnų ge­no­ cidą, bet šias pa­stan­gas kas­kart blo­ kuo­ja Bal­tie­ji rūmai.

NA­TO par­tne­riai, dviejų ša­lių tar­ pu­sa­vio pre­ky­bos apim­tis sie­kia be­veik 15 mlrd. do­le­rių. Konf­lik­tas įsi­žiebė tuo me­tu, kai pa­čiai Prancū­zi­jai rei­kia Tur­ki­jos pa­lai­ky­mo svar­biais tarp­tau­tinės po­li­ti­kos klau­si­mais: dėl kru­vinų įvy­kių Si­ri­jo­je, Ira­no bran­duo­linės pro­gra­mos ir kitų. „Nau­jas įsta­ty­mas su­kels dau­giau triukš­mo ir sun­kumų Tur­ki­jos san­ ty­kiuo­se su Prancū­zi­ja ir ki­to­mis ES ša­li­mis. Komp­li­kuo­sis Tur­ki­jos pa­ stan­gos pri­si­jung­ti prie ES“, – pri­ pa­ži­no buvęs JAV am­ba­sa­do­rius Tur­ki­jo­je Ros­sas Wil­so­nas. BNS, BBC, CNN, „The New York Times“ inf.


13

trečiadienis, sausio 25, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

Siūlo darbą

Parduoda

Reikalingi darbuotojai dirbti Norvegijoje, žuvų fabrike. Moterys ir poros (vyras+moteris). CV siųsti aivaras@abakus. lt, tel. 8 605 95 120. Skambinti tik darbo valandomis (8-17 val.).

Įvairūs

Nekilnojamąjį turtą

Kita

Geroje vietoje, arti Klaipėdos, 4 ha arba 2 ha sklypus pramonės objektų statybai. Savininkas. Tel. 8 670 39 095. 899588

UAB „Polimedija“ keičia pavadinimą į UAB „Unique brick“. Daugiau informacijos tel. 8 603 11 859. 904267

O1

903451

UAB Viešbutis „Lietuva” ieško darbo patirties turinčios indų plovėjos nuolatiniam darbui Vilniuje. Pilnas darbo laikas 5 dienas per savaitę nuo 13:30 iki 22:00 valandos. Telefonas pasiteiravimui: 8 652 84 623. 904098

O2

Paslaugos Transporto

Skubiai ir nemokamai išveža nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000

www.kaunakiemis.lt Nuolat vežame KROVINIUS nuo 300 iki 24 000 kg maršrutu Vilnius–Kaunas. Tel. 8 699 28 377. www.littransrent.lt. 877229

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių organizatorius Pamėnkalnio g. 5 / K.Griniaus g., Vilnius Tel. (8 5) 262 7777. mob. 8 616 16777 svite.lt, info@svite.lt

Kelionių organizatorius

A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt Paskutinės minutės pasiūlymas 7 NAKVYNIŲ KRUIZAI Jungtiniai Arabų Emyratai–Omanas. Išvykimas iš Dubajaus 2012 02 03. Kaina nuo 1474 Lt, 1992 Lt Egiptas–Izraelis–Jordanija. Išvykimas iš Šarm El Šeicho 2012 03 05. Kaina nuo 1474 Lt Italija–Prancūzija–Ispanija–Malta Išvykimas iš Savono 2012 05 28 Kaina nuo 1820 Lt, 3132 Lt

KELIONĖS AUTOBUSU Gėlių paradas Olandijoje 2012 04 17-22 – 1245 Lt; Italija–Venecijos karnavalas – nuo 1047 Lt; Paryžius–Beniliuksas – 1227 Lt POILSINĖS KELIONĖS LĖKTUVU Iš Vilniaus: Šarm El Šeichas – nuo 1059 Lt; Hurgada – nuo 960 Lt; Tenerifė – nuo 1249 Lt; Tailandas – 3345 Lt7 Iš Varšuvos: Tunisas nuo 908 Lt; Kipras – 799 Lt; Maljorka – 1253 Lt; Marokas – 1505 Lt; Kenija – 2294 Lt; Šri Lanka – 4496 Lt PAŽINTINĖS KELIONĖS LĖKTUVU Iš Vilniaus: Kruizas Nilu – nuo 2525 Lt; Tailandas – jungtinis turas – nuo 3816 Lt. Iš Varšuvos (su poilsiu): Marokas nuo 2205 Lt; Graikija – 1516 Lt; Turkija – 1791 Lt; Portugalija – 2757 Lt; Ispanija – 2811 Lt EGZOTINĖS KELIONĖS JAE – 2490 Lt; Meksika – 6160 Lt; Brazilija – 6750 Lt; Kinija – 6999 Lt; Sri Lanka – 4250 Lt; Balio sala – 4950 Lt; Indija – 3200 Lt KELIONĖS SU GRUPE Manoji Portugalija – 1980* Lt JAV vakarinė pakrantė – 4950* Lt * neįskaičiuotas skrydis.

SLIDINĖJIMO KELIONĖS LĖKTUVU Austija – nuo 1183 Lt; Italija – nuo 1829 Lt KRUIZAI* Italija, Ispanija, Prancūzija, Sardinija, Sicilija, Maljorka 7 naktų – 1380 LTL Italija, Ispanija, Marokas, Kanarų salos 11 naktų – 1844 LTL Persijos įlanka iš Dubajaus, 8 d. nuo 1398 Lt Karibų jūra, 7 d. – 1029 Lt Singapūras, Malaizija, Tailandas, 5 d. – 1130 Lt * neįskaičiuotas skrydis AVIABILIETAI Skrydžiai po Europą nuo 51 Lt; Abu Dabis – 1497 Lt; Čikaga – 2029 Lt; Niujorkas – 1655 Lt; Majamis – 2155 Lt; Los Andželas – 2355 Lt; Pekinas – 1855 Lt; Tokijas – 2255 Lt; Bankokas – 2155 Lt; Sidnėjus – 3355 Lt KELTAI Ryga–Stokholmas 110 Lt; Talinas–Helsinkis 138 Lt; Talinas–Stokholmas 131 Lt; Ventspilis–Nyneshamnas 155 Lt; Klaipėda–Karlshamnas 198 Lt; Klaipėda–Kylis 183 Lt; Talinas–Alando salos 128 Lt VIZOS į Rusiją, Baltarusiją ir kitas šalis.

2 Lt/min.

Vasario 15 dienai visos įmonės, įstaigos ir organizacijos turi būti užsipildžiusios, patikslinusios įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą. Kviečiame Jus ir Jūsų darbuotojus į praktinį seminarą

PASO PARENGIMAS IR PERŽIŪRA ĮMONĖJE Seminaro metu aptarime:  Profesinės rizikos veiksnius ir jų vertinimą;  Fizinių ir psichosocialinių veiksnių nustatymą;  Atliksime paso peržiūros ypatumų apžvalgą;  Atliksime prevencinių priemonių plano parengimą, jo įgyvendinimą įmonėje;  Išmoksite praktiškai užsipildyti pasą, sužinosite, į ką būtina atkreipti dėmesį. Seminaro dalyviams įteiksime:  Sertifikatą;  Užpildytą pavyzdinį pasą, pagal kurį galėsite parengti savo įmonės pasą. Kada? Kur?

Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Sausio 26 d. 10 val. Vasario 7 d. 10 val. Vasario 2 d. 11 val. Vasario 9 d. 11 val. Laisvės per. 77B Uosio g. 4 Rūtų g. 4 Tilžės g. 82A

Daugiau informacijos ir registracija tel. 8 686 76 493 arba e. paštu

e.sliupaite@darbusauga.lt

Su šeštadienio „Vilniaus diena“

nemokamas įėjimas į Vilniaus paveikslų galeriją šį savaitgalį

Būtina parodyti laikraštį budėtojui prie įėjimo. Vilniaus paveikslų galerija, Didžioji g. 4


14

trečiADIENIS, sausio 25, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Na­cio­na­linė­je dailės ga­le­ri­jo­je, Kons­ti­tu­ci­jos pr. 22. KA­DA? Šian­dien 17.30 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Žydų kultū­ros ir in­for­ma­ci­jos cent­re, Mėsi­nių g. 3A. KA­DA? Nuo sau­sio 27 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Kong­resų rūmuo­se, Vil­niaus g. 6. KA­DA? Sau­sio 28 d. 19 val. KIEK? 32–102 li­tai.

Lie­tu­vių dailės pro­ce­sai

Skaus­min­ga žydų is­to­ri­ja Ypa­tin­gas sve­čias

Vil­niu­je vyks kny­gos „Ma­ri­ja Te­resė Ro­žans­kaitė: vaiz­dai ir teks­tai“ pri­sta­ty­mas. Me­ni­nin­kei skir­tas al­bu­mas-žo­dy­nas pri­sta­to svar­ biau­sius jos kūri­nius, te­mas ir idė­jas. Abėcė­li­nis su­da­ry­mo prin­ci­ pas pa­de­da orien­tuo­tis M.T.Ro­žans­kaitės kūry­bo­je ir Lie­tu­vos dai­ lės pro­ce­suo­se nuo at­ši­li­mo lai­ko­tar­pio iki 2007-ųjų.

Mi­nint tarp­tau­tinę Ho­lo­kaus­to at­mi­ni­mo dieną, ati­da­ro­ma nuo­la­ tinė eks­po­zi­ci­ja – „Ma­li­na“ ir Ri­man­to Di­cha­vi­čiaus fo­tog­ra­fi­jos pa­ ro­da „Pa­mink­las pa­mink­lui“. „Ma­li­na“ – tai pa­sa­ko­ji­mas apie slėp­ tuvę, ku­rio­je žy­dai bandė iš­gelbė­ti sa­vo gy­vybę. „Pa­mink­las pa­ mink­lui“ – tai ai­das to, ko jau ne­bėra.

KUR? Šv. Jonų baž­ny­čio­je, Šv. Jo­no g. 12. KA­DA? Sau­sio 28 d. 18 val. KIEK? 10–15 litų.

KUR? Dailės ga­le­ri­jo­je-stu­di­jo­je RA, Pran­ciš­konų g. 9. KA­DA? Nuo sau­sio 31 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Kiek­vie­nais me­tais sa­vo gim­ta­die­nio pro­ga Lie­tu­vos vals­ty­bi­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras ir jo va­do­vas Gin­ta­ras Rin­ke­vi­čius do­va­no­ja šventę ir sau, ir žiū­ro­vams. 24-aja­me or­kest­ro gim­ta­die­ny­je da­ly­ vaus iš­ties ypa­tin­gas sve­čias – gar­siau­siuo­se pa­sau­lio ope­ros teat­ ruo­se dai­nuo­jan­tis so­lis­tas Ed­ga­ras Mont­vi­das.

KUR? Ga­le­ri­jo­je „Ar­ka“, Auš­ros Vartų g. 7. KA­DA? Nuo šian­dien. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Klu­be „Tams­ta“, Su­ba­čiaus g. 11A. KA­DA? Šian­dien 21 val. KIEK? 15 litų.

Vieš­nia iš Švei­ca­ri­jos

V.Poš­kaus pa­veikslė­liai

Me­ni­nin­kai ir mies­tas

Vil­niu­je – E.Clap­to­no kom­po­zi­ci­jos

Kon­certų cik­las „Mu­zi­kos va­lan­da VU Šv. Jonų baž­ny­čio­je“ kla­si­kinės mu­zi­kos mėgėjus kvie­ čia į dai­ni­ninkės iš Švei­ca­ri­jos Ve­gos Maš­čins­ kaitės (nuo­tr.) ir pia­nistės Lo­re­tos Hai­da­ri kla­si­ kinės mu­zi­kos kon­certą.

Ak­ri­lo tech­ni­ka su­kur­tuo­se pa­veikslė­liuo­se Vi­ das Poš­kus gi­li­na­si į ta­py­bos esmę – kom­po­zi­ ciją, spalvą ir pan., did­žiau­sią dėmesį ski­ria ka­ me­ri­niam, kar­tais mi­nia­tiū­ri­nius kontū­rus įgy­ jan­čiam dyd­žiui.

Vil­niaus ta­py­tojų pa­ro­da „Me­ni­nin­kas ir mies­ tas“ tęsia dau­gia­metę ap­žval­gi­nių ta­py­bos pa­ rodų tra­di­ciją ir pri­sta­to nau­jau­sius Vil­niaus ta­py­tojų pa­starųjų metų kūri­nius, at­ra­di­mus, sėkmes ir ieš­ko­ji­mus.

Grupė „Blues Ma­kers“ pri­sta­to pro­jektą „Tri­bu­te To Eric Clap­ton“. E.Clap­to­nas tris kar­tus vie­nas ar­ba su skir­tin­go­mis grupė­mis bu­vo įam­žin­tas Ro­ken­ro­lo šlovės mu­zie­ju­je. Tad pa­si­klau­sy­ti tik­rai ver­ta.

tv programa

LTV

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Bė­dų tur­gus (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka ISM va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to ir Kau­no te­ch­no­lo­gi­jos uni­versi­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu (k). 0.00 Įž­val­gos (k).

LNK

6.20 „Bet­me­nas“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k).

LTV 17.05 val.

7.20 7.50 8.50 9.45

Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Kon­cer­tas „Kry­mo mu­zi­kos festiva­lis 2011“ (1) (Ru­si­ja, 2011 m.). Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo kon­cer­tas. Da­ly­vau­ja A.Pu­ga­čio­va, M.Gal­ki­nas, F.Kir­ko­ro­vas, S.Ro­ta­ru, V.Leont­je­vas, N.Bas­ko­vas, K.Or­ba­kai­tė, D.Bi­la­nas, Ver­ka Ser­diuč­ka, B.Moi­se­je­vas, O.Gaz­ma­no­vas ir kt. (k). 11.40 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 „Ka­tast­ro­fos die­na“ (2) (N-7). 16.40 24 valan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.13 Fa­rai (N-7). 20.00 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7). 20.30 LT aist­ra (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiksmo drama „Rau­do­nas van­duo“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 0.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.30 Dak­ta­ras Ozas. Nak­ti­nė ver­si­ja (S).

7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 Ko­me­di­ja „Lu­jis“ (1) (JAV, 2010 m.). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Ko­dėl? 11.55 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.40 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (4). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „CSI Niu­jor­kas“. 0.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (4).

TV3

BTV

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“.

LNK 22.35 val.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k).

TV3 19.10 val.

7.25 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da (k). 8.25 „Lie­tu­vė­lė“. 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis. 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 „Žu­vys monst­rai: Mil­ži­niš­ka ra­ja“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Lie­tu­vė­lė“. 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ver­vol­fo me­džiok­lė“ (N-7). 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou. 21.05 Ka­ro vil­kai. „De­san­ti­nin­kai“ (N-14). 22.05 „Gy­vi nu­mi­rė­liai“ (N-14). 23.00 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 0.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 0.35 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“.

Lietuvos ryto TV 6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7).

BTV 20.25 val.

11.10 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Ras­pu­ti­ną?“ 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 19.55 „Ge­ne­ro­las“. „Ope­ra­ci­ja „Mū­ras“. 21.52, 0.57 Orai.

SPORT1

8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 18.40, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„As­ta­na“. 11.45 Ispanijos „Primera“ lyga. „Valencia“–„Real Sociedad“. 13.30 RIP. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. Gio­ro „Uni-Seat“–Kau­no „VIČI-Ais­tės“. 16.45 Ispanijos „Primera“ lyga. „Mallorca“–Madrido „Real“. 17.15 Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos žie­di­nės lenk­ty­nės „Pors­che Car­re­ra Cup 2011“. X eta­pas (Sil­vers­to­ne). 18.55 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. „VIČI-Ais­tės“– „Lo­tos Gdy­nia“. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 22.00 Spor­tas LT. Lie­tu­vos tra­di­ci­nio ka­ra­tė čem­pio­na­tas. 23.15 RIP.

Sport1 21.00 val.


15

trečiADIENIS, sausio 25, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/laisvalaikis

At­gimė N.Pal­ti­nienės dai­na „The Ball & Chain“ tęsia gy­vai at­lie­kamų dainų įvai­rio­se Vil­ niaus vie­to­se vaiz­do įrašų se­ riją. Šįkart šei­mos due­tas di­din­ ga is­to­ri­ja garsė­jan­čia­me „Ne­ rin­gos“ res­to­ra­ne per­dai­na­vo le­gen­dinę Nel­ly Pal­ti­nienės ir Eu­ge­ni­jaus Iva­naus­ko dainą „Tu ateik į pa­si­ma­tymą“.

„Tiesą pa­sa­kius, tai ma­lo­nus su­ta­pi­mas, kad būtent šią dai­ ną at­lie­ka­me „Ne­rin­go­je“. Juk mūsų su Jur­giu vie­nas pirmų­ jų pa­si­ma­tymų ir­gi vy­ko čia“, – pri­si­minė gra­žio­ji due­to pu­selė Eri­ca Jen­nings ir pirš­tu pa­rodė į salės gi­lu­mo­je pa­sta­tytą kam­ pinį sta­liuką. 7-aja­me de­šimt­me­ty­je su­si­ kūręs il­giau­siai Lie­tu­vos est­ra­ dos sce­no­je dai­nuo­jan­tis N.Pal­ ti­nienės ir E.Iva­naus­ko due­tas „Tu ateik į pa­si­ma­tymą“ su­dai­ na­vo 1976 m. Tie­sa, kom­po­zi­to­rius Ben­ja­ mi­nas Gor­buls­kis šią dainą pir­ miau­sia kūrė Kau­no res­to­ra­no „Pa­si­ma­ty­mas“ var­jetė pro­gra­ mai. Ta­čiau res­to­ra­nui ši dai­na ne­pa­ti­ko. Net­ru­kus ją su­dai­na­ vo Nel­ly su Eu­ge­ni­jumi ir ji vi­ siems lai­kams ta­po šio due­to vi­ zi­ti­ne kor­te­le. N.Pal­ti­nienė jau girdė­jo ir „The Ball & Chain“ ver­siją. At­ likė­ja li­ko ja su­žavė­ta. Gar­si dai­ ni­ninkė taip pat gyrė Eri­cos bal­ są, at­li­kimą ir sce­ninę iš­raišką. „Eri­ca taip pat su­žavė­ta Nel­ ly ta­len­tu. Kai kam šios dai­nos nos­tal­gi­ja, o man ir jai – tai at­ ra­di­mai. Be to, mūsų due­tas taip pat tam tik­ru po­žiū­riu apie nos­ tal­giją, ga­li­ma įžvelg­ti ret­ro mo­ tyvų“, – J.Did­žiu­lis ke­liais sa­ ki­niais paaiš­ki­no, kodėl iš visų lie­tu­viškų dainų pa­si­rin­ko per­ dai­nuo­ti būtent šią. Be to, jis pri­du­ria, kad senų­ jų Lie­tu­vos est­ra­dos per­lų juo­ du su Eri­ca yra pa­si­ruošę per­ dai­nuo­ti ir dau­giau. Taip pat atlikti juos su ori­gi­na­liųjų ver­ sijų at­likė­jais. Šios dai­nos ir vi­sa due­to kūry­ bos mu­zi­ka skambės jau šį šeš­ta­ dienį – 1-ojo „The Ball & Chain“ gim­ta­die­nio kon­cer­te gy­vos mu­ zi­kos klu­be „Tams­ta“. VD inf.

„Tėtė“ ne­si­ruo­šia kąsti „ma­mai“ Va­sarį Vil­niu­je vyks al­ter­na­ty­vio­sios mu­ zi­kos ap­do­va­no­ji­mai T.Ė.T.Ė. Jų or­ga­ni­ za­to­rius Vi­lius Ale­sius tei­gia, kad pa­va­di­ ni­mas šiek tiek iro­ni­zuo­ja ne­se­niai pra­ ūžusį M.A.M.A. ren­ginį, ta­čiau šai­py­tis iš ko­legų tik­rai nie­kas ne­ke­ti­na. Kęstu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Net­ru­kus po sau­sio pra­džio­je Kau­ne „Žal­gi­rio“ are­no­je įvy­ku­ sių M.A.M.A. ap­do­va­no­jimų pa­ si­rodė pra­ne­ši­mai, kad grei­tai Vil­ niu­je, menų fab­ri­ke „Lof­tas“, vyks T.Ė.T.Ė. pa­va­din­tas ren­gi­nys. At­ likė­jai, no­rin­tys būti no­mi­nuo­ ti vie­no­je iš sep­ty­nio­li­kos ka­te­ go­rijų, iki šio pir­ma­die­nio galė­jo pa­tys re­gist­ruo­tis ir tikė­tis būti at­ rink­ti tarp lai­mingųjų. Ap­do­va­no­jimų or­ga­ni­za­to­riai ren­ginį ves­ti pa­tikė­jo grupės „Ge­ rai Ge­rai & Miss Sheep“ vo­ka­lis­tei Do­vi­lei Fil­ma­na­vi­čiū­tei. Ji iš­garsė­ jo per Kau­ne vy­ku­sius ap­do­va­no­ ji­mus, kai at­siim­da­ma ge­riau­siai metų de­biu­tan­tei skirtą pri­zą pa­si­ džiaugė, kad „ant lie­tu­viš­kos mu­ zi­kos sce­nos liks vis ma­žiau vie­tos Bun­kei ir Ok­sa­nai Pi­kul“. Apie tai, ką reiš­kia toks vedė­jos pa­si­rin­ki­mas ir apie ki­tas va­sarį vyk­sian­čių ap­do­va­no­jimų ypa­ty­ bes „Vil­niaus die­nai“ pa­pa­sa­ko­jo T.Ė.T.Ė. ap­do­va­no­jimų ini­cia­to­ rius V.Ale­sius. – Ves­ti ren­ginį pa­tikė­jo­te gru­ pės „Ge­rai Ge­rai & Miss Sheep“ vo­ka­lis­tei D.Fil­ma­na­vi­čiū­tei. Ar taip iš­reiš­kia­te or­ga­ni­za­to­ rių po­zi­ciją?

– Nebū­ti­nai. Do­vilė tais ke­liais sa­ ki­niais la­bai ge­rai pa­sakė tai, ką dau­ge­lis ma­no ir ką norė­jo pa­sa­ ky­ti, bet ne­drįso ar­ba ne­turė­jo tam pro­gos, ete­rio. Mūsų ap­do­va­no­ji­mai yra al­ter­na­tyvūs, juo­se ne­bus šansų pa­si­ro­dy­ti to­kioms grupėms, ku­rių at­sto­ves įvar­di­jo Do­vilė. Todėl pa­ si­rin­ko­me ją kaip sim­bolį, siek­da­mi pa­ro­dy­ti ato­trūkį nuo to, kas vyks­ ta Lie­tu­vos al­ter­na­ty­viosios mu­zi­ kos sce­no­je, ir to, kas vyks­ta te­le­ vi­zi­jo­je. – Koks šių ap­do­va­no­jimų tiks­ las? Po­pu­lia­rin­ti al­ter­na­ty­vio­ sios mu­zi­kos at­likė­jus? – Ne­ma­ny­čiau, kad jų nie­kas ne­ pažįs­ta. Juos daug kas pa­žįsta, išs­ ky­rus pla­čiąją vi­suo­menę, ku­ri žiū­ri tik te­le­vi­zo­rių ir ne­la­bai do­mi­si tuo, kas vyks­ta. Ir M.A.M.A ap­do­va­no­ ji­muo­se daug kas skundė­si, kad ne­ ži­no tų gru­pių, ku­rios kon­cer­tuo­ja. Šie ap­do­va­no­ji­mai nėra nie­ko nau­jo, anks­čiau bu­vo „a.lt“ ap­do­ va­no­ji­mai. Tai yra kaip ir jų pra­ tęsi­mas. Bend­ra­dar­biau­ja­me su „a.lt“ ap­do­va­no­jimų or­ga­ni­za­to­ riais. No­ri­si pa­gerb­ti ir tuos, ku­rie ku­ria „sun­kesnę“ ir ne to­kią po­pu­ lia­rią mu­ziką. Ne­no­riu konf­ron­ta­ ci­jos su M.A.M.A. ap­do­va­no­ji­mais. Ma­nau, kad šie ap­do­va­no­ji­mai kaip tik vie­nas kitą pa­pil­do, nes mes ap­ rėpia­me al­ter­na­ty­vio­sios mu­zi­kos

„„Po­zi­ci­ja: pa­sak V.Ale­siaus, kuo dau­giau ap­do­va­no­jimų, tuo ge­riau Lie­

tu­vos mu­zi­kai. 

sceną. Jei­gu ne M.A.M.A., bent jau man ne­būtų ki­lu­si min­tis su­reng­ti šio ren­gi­nio. – Pir­ma­dienį baigė­si ga­li­mybė re­gist­ruo­tis į ap­do­va­no­ji­mus. Ar di­de­lio su­si­domė­ji­mo su­ laukė­te? – Už­si­re­gist­ra­vo apie 300 skir­tingų at­likėjų. Aiš­ku, reikės „filt­ruo­ti“, nes kūri­nius siuntė daug ne­pro­fe­sio­na­ lių at­likėjų. Ta­čiau kiek­vie­no­je ka­te­ go­ri­jo­je yra bent po 20 no­mi­nantų, iš ku­rių reikės dar at­si­rink­ti. Šiuo me­ tu svars­to­me, kad kiek­vie­no­je ka­te­ go­ri­jo­je liks po ke­tu­ris at­likė­jus. – Ar jau aiš­ku, kas bus ko­mi­si­ jo­je?

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

– Taip, ko­mi­si­ja po tru­putį for­muo­ ja­ma. Jo­je bus pa­grin­di­nių al­ter­na­ ty­vio­sios mu­zi­kos po­rtalų at­sto­vai, taip pat kai ku­rių ra­di­jo sto­čių pro­ gramų di­rek­to­riai. – Ar iš at­siun­tu­sių pa­raiš­kas bu­ vo to­kių, ku­rių pa­ts ne­ži­no­jo­te ir ku­rie ma­lo­niai nu­ste­bi­no? – Taip, tik­rai bu­vo daug gerų at­ ra­dimų, per­liukų. Vis­ko juk pa­ts ir neaprėp­si. Su­si­rin­kau to­kią „ge­ rą bazę“. Ga­liu da­bar ir fes­ti­va­ lius or­ga­ni­zuo­ti (juo­kia­si). Tik­ rai daug gerų gru­pių. Aiš­ku, kai ku­rie žmonės tuo do­mi­si il­gai ir tai ne­bus jo­kia nau­jie­na, bet bus daug to­kių, ku­rie ir at­ras šį tą nau­ja.

SauSio pradžioje aš pamačiau tave, kai tu gėrei kavą „vapiano“ reStorane (konStitucijoS pr. 7a). tu vilkėjai mėlynuS džinSuS ir švieSų megztuką.

„„Planai: šeimos duetas ketina

perdainuoti dar ne vieną praei­ ties šlagerį.

Lauksiu Tavęs „vapiano“ keTvirTadieniais ir šešTadieniais nuo 18:00 iki 20:oo ToL, koL vėL Tave suTiksiu.


Orai

Savaitės viduryje Lietuvos oras turėtų vis labiau šalti. Šiandien šalyje snigs mažiau, tačiau bus šalčiau. Temperatūra bus apie 3–4 laipsnius šalčio, tik pajūryje ji sieks apie 0. Ketvirtadienį sniego nenumatoma, tačiau temperatūra bus dar žemesnė. Naktį šals iki 7–12 laipsnių, dieną bus 7–8 laipsniai šalčio, pajūryje bus apie 5 laipsnius šalčio.

Šiandien, sausio 25 d.

–4

–2

–4

Telšiai

Šiauliai

–4

Klaipėda

Panevėžys

–4

Utena

–4

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi 

8.21 16.41 8.20 8.41 19.49

25-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 341 diena. Saulė Vandenio ženkle.

–3Kaunas

Pasaulyje Atėnai +15 Berlynas +1 Brazilija +27 Briuselis +7 Dublinas +10 Kairas +21 Keiptaunas +27 Kopenhaga 0

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai vilniuje Šiandien

+11 +15 –14 –5 +5 –5 +10 –1

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+1 –5 +12 +25 –8 +20 +5 –1

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–5

–3

–7

–11

3

–10

–8

–11

–13

3

–12

–10

–15

–16

4

Ketvirtadienį

Penktadienį

Marijampolė

Vėjas

Pusiaužiemis, Kirmėlinė Šv. Pauliaus atsivertimas 1851 m. gimė Petras Vilei- 1924 m. Prancūzijoje šis, Lietuvos visuomenės įvyko pirmosios žiemos veikėjas, inžinierius, ver- olimpinės žaidynės. tėjas, pirmojo lietuviško 1938 m. gimė rusų dainidienraščio „Vilniaus ži- ninkas, aktorius, poetas nios“ leidėjas. Vladimiras Vysockis. 1874 m. gimė anglų rašy- 1947 m. mirė Čikagos tojas Williamas Somer- gangsteris Al Capone. setas Maughamas. 1958 m. gimė italų rašyto1882 m. gimė anglų ra- jas Alessandro Baricco. šytoja Virginia Woolf. 1980 m. gimė Ispanijos 1890 m. gimė dailėtyri- futbolininkas Xavi. ninkas ir grafikas Pau- 1981 m. gimė amerikietė lius Galaunė. dainininkė Alicia Keys. 1919 m. įkurta Tautų Ly- 2010 m. mirė tapytojas ga, būsimoji JTO. Algirdas Petrulis.

prizas

Šią savaitę laimėkite filmų „Laris Kraunas“ ir „Žudikas manyje“ DVD

1

2

3

4

5

6

Vardai Jaunutis, Jomantas, Povilas, Viltenis, Viltė, Žiedė

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Gali kilti puikių, originalių idėjų. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Geras metas kreiptis į tiesioginį viršininką dėl atlyginimo pakėlimo ar karjeros galimybių. Jautis (04 21–05 20). Viską, ką iki šiol esate pasiekęs, vertinsite ir branginsite. Gyvenimas teiks malonumą, o problemų sprendimas bus lengvas ir sklandus. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkmingai kursite planus, o paskui juos lengvai įgyvendinsite. Palankus laikas daryti išvadas ir priimti svarbius sprendimus. Vėžys (06 22–07 22). Sprendimai, susiję su karjera, gali turėti įtakos jūsų saugumui ir atmosferai namuose. Rodos, pats paprasčiausias sprendimas gali gadinti jums nuotaiką. Prieš ką nors nusprendžiant patartina atsargiai apsvarstyti visas galimybes. Liūtas (07 23–08 23). Svajonės ir idealai gali turėti neigiamos įtakos vidiniam tobulėjimui. Svajodamas bandysite užsimiršti, bet asmeninės problemos privers grįžti į realų pasaulį. Mergelė (08 24–09 23). Iš pirmo žvilgsnio atrodęs teisingas pasirinkimas prieštaraus jūsų vertybėms. Užuot ėjęs lengvesniu keliu, pasuksite sudėtingesniu. Svarstyklės (09 24–10 23). Bus sunku susikaupti, gali kilti netinkamų ar klaidinančių minčių ir idėjų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, kai galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis. Skorpionas (10 24–11 22). Seksis siekiant savo idealo ir svajonės. Nebijokite skraidyti padebesiais ir įgyvendinkite savo norus. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų idėjos ir mintys gali prieštarauti jūsų pačių ar kitų žmonių vertybėms. Galbūt teks iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Galima bloga nuotaika ir nenoras palaikyti kitus žmones. Ožiaragis (12 22–01 20). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Be to, galite pamilti arba imti gerbti vyresnį už save žmogų. Vandenis (01 21–02 19). Klaidingai įvertinsite savo jėgas, užsiimsite veikla, kuri prieštaraus jūsų tikslams. Visa tai gali sugadinti dieną, todėl stenkitės neperžengti ribų. Žuvys (02 20–03 20). Neįvertinsite aplinkinių emocijų ir energijos, todėl jie gali likti nepatenkinti. Ši situacija sukels naujų, bet nelabai malonių jausmų.

Ja­p o­n i­j os moks­l i­n in­k ai įspėjo apie 70 pro­c . ti­k i­mybę, kad 7 balų Rich­ te­r io skalės žemės drebė­j i­m as smogs To­k i­j ui per ar­t i­m iau­s ius ket­ ve­r ius me­t us. To­k ie duo­m e­nys pa­ teik­t i To­k i­j aus uni­ver­s i­te­to Žemės drebė­j imų ty­r imų ins­t i­t u­to ata­s kai­ to­j e, ku­r i bu­vo pa­s kelb­t a pir­m a­ dienį. Jos au­to­r iai sa­vo pro­g no­z es grind­ž ia pa­d idė­j u­s iu seis­m i­n iu ak­ ty­v u­mu ša­l ies sos­t inė­j e po 2011 m. ko­vo 11 d. žemės drebė­j i­m o ša­l ies šiaurės ry­t uo­s e. To­k i­j as pa­s tarą jį kartą stiprų žemės drebė­j imą iš­g y­ ve­n o 1923 m. Tuo­m et žu­vo dau­g iau nei 100 tūkst. žmo­n ių.

DATOS (sausio 25 d.)

DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, sausio 31 d.

–4

Alytus

2–5 m/s

AFP inf. ir nuo­tr.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite:

Vilnius

To­ki­jaus lau­kia ka­tast­ro­fa?

Rytas

–3

–4

7

8

9

2012-01-25 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS Prancūzija galu- tinai susigadino santykius su Turkija labai nepalankiu metu. Pasaulis 12p. d.Grybauskaitė neskubės...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you