Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

TREČIADIENIS, sausio 25, 2012

Klai­pė­die­čiai puo­lė mo­ky­tis eg­zo­tiš­ko­sios ki­nų kal­bos.

D.Gry­bau­skai­tė ne­sku­bės ofi­cia­liai skelb­ti Sei­mo rin­ki­mų da­tos ir agi­ta­ci­nės kam­pa­ni­jos pra­džios.

Miestas 5p.

Lietuva 7p.

20 (19 321)

Pran­cū­zi­ja su­si­ga­di­no san­ty­kius su Tur­ki­ja.

Pasaulis 12p.

Oro uos­te – vil­čių me­tas

Kaina 1,30 Lt

„Pa­ma­tė­me, kad Klai­pė­ do­je gy­ve­ni­mas vyks­ta, kra­nai sto­vi.“ Įs­pū­džiais apie uos­ta­mies­tį da­li­jo­si va­kar čia vie­šė­jęs Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Grei­tai vie­ną ar ki­tą Eu­ro­pos mies­tą no­ rin­tys pa­siek­ti pa­ jū­rio gy­ven­to­jai jau su­si­tai­kė su rea­ly­be, jog iki ar­ti­miau­sio oro uos­to teks su­ kar­ti šim­tus ki­lo­ met­rų. Pa­ra­dok­sa­ lu, ta­čiau ke­liau­to­jų aki­ra­ty­je – ne vi­sai pa­šo­nė­je esan­ti Pa­ lan­ga, o Kau­nas, Vil­ nius ar net Ry­ga.

2p.

Vi­ru­sai ata­kuo­ja akis Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Nors per­ša­li­mo li­gų sta­tis­ti­ka uos­ ta­mies­ty­je nė­ra gąs­di­nan­ti, ta­čiau šei­mos gy­dy­to­jai su­lau­kia pa­cien­ tų dėl ki­to­kių bė­dų. Dar­že­li­nu­kus pa­sta­ruo­ju me­tu ypač ata­kuo­ja akių už­de­gi­mai.

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Nė­ra tem­pe­ra­tū­ros

Įk­ve­pia Kau­no pa­vyz­dys

Nors di­džiau­sia­me ša­lies ku­ror­te vei­kian­tis tarp­tau­ti­nis oro uos­tas per­nai skai­čia­vo re­kor­di­nį ke­lei­vių skai­čių, marš­ru­tų pa­siū­la čia se­niai ne­be­ten­ki­na nei tu­ris­tų, nei vers­lo at­sto­vų po­rei­kių. Dau­giau gy­vy­bės Pa­lan­gos oro uos­tui už­si­mo­ju­si įkvėp­ti Su­si­ sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo iš­ban­ dy­tą mo­de­lį – Klai­pė­dos re­gio­no sa­vi­val­dy­bėms, vers­lui su­vie­ny­ti jė­gas ir pa­si­telk­ti Kau­ no pa­tir­tį.

4

„„Rea­ly­bė: J.Ju­ce­vi­čiū­tės tei­gi­mu, pri­trauk­ti nau­jų marš­ru­tų į Pa­lan­gą vien oro uos­to pa­stan­gų ne­pa­kaks. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

JAU PRASIDĖJO PIRMASIS BALSAVIMO TURAS

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE Kandidačių į Metų klaipėdietės titulą sąrašo ir balsavimo lapelio ieškokite 10 p.

Drėg­ni ir ga­na šil­ti orai itin pa­ lan­kūs plis­ti ūmioms vir­šu­ti­nėms kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­joms, nors sun­kių li­gos at­ve­jų ir iš­ven­gia­ma. Šei­mos gy­dy­to­ja Rū­ta Ra­dze­vi­ čie­nė sa­kė, kad šiuo me­tu siau­čia įvai­rių vi­ru­sų at­mai­nos. Pa­cien­tams nu­sta­to­mos pū­lin­gos an­gi­nos, akių ir au­sų už­de­gi­mai. Su­lau­kia­ma ne­ ma­žai įvai­raus am­žiaus pa­cien­ tų, ku­riuos var­gi­na var­van­ti no­sis, gal­vos skaus­mas, silp­nu­mas ir blo­ ga sa­vi­jau­ta, ta­čiau nė­ ra tem­pe­ra­tū­ros.

3


2

TREČIADIENIS, sausio 25, 2012

miestas At­nau­ji­no pa­štą

Bank­ro­tų pro­ver­žis

Įam­žins at­mi­ni­mą

Po be­veik du mė­ne­sius tru­ku­ sios re­konst­ruk­ci­jos du­ris at­vė­ rė Pa­lan­gos pa­štas – jis gy­ven­ to­jus pa­si­tiks vi­siš­kai at­si­nau­ji­ nęs. Paš­te bu­vo at­nau­jin­ta šil­ dy­mo bei vė­di­ni­mo sis­te­ma, pa­ keis­ti lan­gai, šiuo­lai­kiš­kai ir mo­ der­niai įreng­ta klien­tų ap­tar­na­ vi­mo sa­lė. Re­konst­ruk­ci­ja kai­na­ vo 300 tūkst. li­tų.

Šią sa­vai­tę Klai­pė­dos te­ri­to­ri­ nę dar­bo bir­žą pa­sie­kė trys pra­ ne­ši­mai dėl įmo­nėms iš­kel­tų bank­ro­tų by­lų ir dar­buo­to­jų at­ lei­di­mo. Bank­ro­tas pa­skelb­tas rek­la­mos agen­tū­rai, pre­ky­bos įmo­nei ir bend­ro­vei, už­siė­mu­ siai kro­vi­nių per­ve­ži­mu. Praė­ju­ siais me­tais Klai­pė­dos ap­skri­ty­ je bank­ru­ta­vo 55 bend­ro­vės.

Vy­tau­to Di­džio­jo gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė pa­pra­šė mies­to po­li­ti­kų leis­ti įam­žin­ti Ka­zio Tru­ ka­no (1982–1957) – Klai­pė­dos kraš­to švie­ti­mui, kul­tū­rai nu­si­pel­ niu­sio žmo­gaus – at­mi­ni­mą. No­ ri­ma prie gim­na­zi­jos pa­sta­to, ku­ rio sta­ty­bų or­ga­ni­za­to­riu­mi bu­vo K.Tru­ka­nas, va­do­va­vęs mo­kyk­lai, pa­sta­ty­ti at­mi­ni­mo ženk­lą.

Dienos telegrafas Sa­vi­val­dy­bė. Tre­čia­die­nį 10 val. mies­ to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas svei­ kins Klai­p ė­dos so­cia­l i­nės pa­ra­mos cent­ro di­rek­to­rę Dia­ną Stan­kai­t ie­nę, ga­v u­sią So­cia­l i­nės ap­sau­gos ir dar­ bo mi­n is­te­r i­jos įver­t i­n i­mą „Ge­r u­mo žvaigž­dė“, 14 val. priims vai­k ų die­nos cent­ro „Die­no­vi­dis“ stei­gė­ją iš Vo­kie­ti­ jos Bea­tą Bla­ha. Vers­las. Tre­čia­d ie­n į 15.30 val. vieš­ bu­ty­je „Na­va­l is“ vyks Klai­pė­dos vers­ lo va­do­v ų klu­bo se­si­jos dar­bas. Ta­ry­ba. Tre­čia­die­n į 15.30 val. Klai­pė­ dos sa­vi­val­dy­bė­je vyks Tri­ša­lės ta­ry­ bos po­sė­dis. Ja­me bus svars­to­mi trys klau­si­mai. Trau­k i­nys. Nau­ja­s is kon­tei­ne­r i­n is trau­k i­nys „Sau­lė“ ket­vir­ta­die­n į pir­mą kar­tą iš­vyks iš Klai­pė­dos į Ka­zachs­ta­ ną. Pla­nuo­ja­ma, kad 50-ies kon­tei­ne­ rių są­sta­tas, ga­ben­sian­t is var­to­ji­mo pre­kes, Al­ma­tos mies­tą Ka­zachs­ta­ne pa­sieks per 8 die­nas. Lei­di­nys. Penk­ta­d ie­n į 16 val. M.Gor­ kio mo­k yk­lo­je (S.Dau­kan­to g. 5) bus pri­sta­to­ma bu­v u­sių Vo­k ie­t i­jos kon­ cent­ra­ci­jos sto­vyk­lų ka­li­nių at­si­mi­ni­ mų kny­ga „Neuž­m irš­t i to, ko už­m irš­ ti ne­ga­l i­ma“. As­bes­tas. Tre­čia­die­nį 14 val. Gargž­dų kul­t ū­ros cent­ro sa­lė­je vyks se­m i­na­ ras, ku­r iuo sie­k ia­ma in­for­muo­t i Klai­ pė­dos ra­jo­no gy­ven­to­jus, kaip pa­si­ keis­t i as­bes­t i­nę sto­go dan­gą, nau­do­ jan­tis ES pa­ra­ma. Su­si­ti­ki­mas. Šeš­ta­die­n į 10 val. Ne­rin­ gos gy­ven­to­jai kvie­čia­m i da­ly­vau­t i su­si­t i­k i­me su Lie­t u­vos na­cio­na­l i­nės UNES­CO ko­m i­si­jos at­sto­vais – pir­m i­ nin­k u dr. Ro­mu Pa­kal­n iu ir ge­ne­ra­l i­ ne sek­re­to­re Gin­ta­re Ta­ma­šaus­kai­te. Su­si­ti­k i­mo me­tu ji skai­tys pra­ne­ši­mą te­ma „Lie­tu­va ir UNES­CO: ko­dėl mū­ sų pa­vel­das yra pa­sau­l io?“. Su­si­t i­k i­ mas vyks Ne­r in­gos sa­v i­val­dy­bės ta­ ry­bos po­sė­d žių sa­lė­je. Mir­tys. Va­kar Met­r i­ka­ci­jos sky­r iu­je už­re­g ist­ruo­tos 6 klai­pė­die­čių mir­tys. Mi­rė Ju­l i­ja­na Ma­za­l ie­nė (g. 1917 m.), Va­len­ti­na Ga­fa­ro­va (g. 1935 m.), Vla­di­ mir Brit­vin (g. 1945 m.), Ju­rij Kud­riav­ cev (g. 1947 m.), An­ta­nas Ro­mal­das Sun­gai­la (g. 1953 m.), Pra­nas Gir­dei­k is (g. 1956 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Ga­l i­na Vit­kaus­k ie­nė, Vy­tau­tas Ged­ri­ mas, Ra­mu­tė Ži­bie­nė, Va­len­ti­na Ga­fa­ ro­va, Pet­ras Ta­ro­za. Nau­ja­g i­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 6 mo­te­r ys. Gi­mė mer­gai­tė ir 5 ber­niu­kai. Grei­to­j i. Va­kar iki 16 val. grei­to­sios pa­gal­bos me­d i­kai su­lau­kė 52 iš­k vie­ ti­mų.

Iš me­ro lū­pų – pra­šy­mas pa­lai­ky­ti Uos­ta­mies­čio me­ ras Vy­tau­tas Grub­ liaus­kas jį ap­lan­ kiu­sių Sei­mo na­ rių pra­šė už­ta­ri­mo, kad Klai­pė­dai bū­tų kom­pen­suo­ja­ma už bū­si­mą du­jų ter­ mi­na­lą.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Va­kar pas uos­ta­mies­čio va­do­vą sve­čia­vo­si Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ ra­tų par­ti­jai pri­klau­san­tys par­la­ men­ta­rai Al­gir­das But­ke­vi­čius, Ire­ na Šiau­lie­nė ir Juo­zas Ole­ka. Juos la­biau­siai do­mi­no uos­ta­ mies­čio val­džios po­zi­ci­ja dėl su­ skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo sta­ty­bos prie Kiau­lės Nu­ga­ros. „Nors ir eks­per­tai, ir vi­suo­me­ nė su­tin­ka, kad Bū­tin­gė yra ge­res­ nė vie­ta ter­mi­na­lui, ta­čiau Kiau­ lės Nu­ga­ra lai­ko­ma prio­ri­te­ti­ne, nes vis­ką le­mia lai­ko fak­to­rius. Ma­no po­žiū­riu, vals­ty­bi­nės reikš­

„„Su­si­ti­ki­mas: Klai­pė­dos me­rą V.Grub­liaus­ką va­kar ap­lan­kė so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris A.But­ke­vi­čius ir ki­ti šiai

par­ti­jai pri­klau­san­tys Sei­mo na­riai. 

mės pro­jek­tas tik­rai yra prio­ri­te­ti­ nis, ta­čiau ir klai­pė­die­čių in­te­re­sai ne­ga­li lik­ti pa­sku­ti­nė­je vie­to­je“, – pa­brė­žė V.Grub­liaus­kas. Jis Sei­mo na­rius in­for­ma­vo, jog dar­bo gru­pei prie Vy­riau­sy­bės jau yra pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, koks tu­ri bū­ti kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas. Tarp rei­ka­la­vi­mų yra pi­ges­nės du­ jos klai­pė­die­čiams, do­ta­ci­ja iš vals­ ty­bės biu­dže­to už mies­te esan­čią

uos­to te­ri­to­ri­ją, už ku­rią ne­mo­ka­ ma vals­ty­bi­nės že­mės nuo­ma. „Ki­tą sa­vai­tę jau tu­rė­tų bū­ti pa­ teik­ta pir­mi­nė ana­li­zė, ku­rie mū­ sų pra­šy­mai dėl kom­pen­sa­ci­jų ga­li bū­ti įgy­ven­din­ti. Aki­vaiz­du, jog dėl kai ku­rių rei­kės Sei­me keis­ti įsta­ ty­mus, to­dėl iš­kart ir pra­šau jū­sų konst­ruk­ty­vaus po­žiū­rio“, – sve­ čių su­pra­tin­gu­mo ti­kė­jo­si V.Grub­ liaus­kas.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Jis pa­brė­žė, kad SGD ter­mi­na­lo vys­ty­to­jai la­bai sku­ba – jau pra­si­ dė­jo lai­vo pir­ki­mo pro­ce­dū­ros. Ta­čiau iki šiol dar net ne­pat­vir­ tin­ta Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo (PAV) pro­gra­ma, pa­gal ku­rią bus ren­gia­ma PAV ata­skai­ta. Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bai spren­ di­mo pro­jek­tas dėl PAV pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo bus pa­teik­tas va­sa­rio 3 die­ną.

Įs­ta­ty­mu ap­ri­bo­jo pra­mo­nės veik­lą LEZ’e As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Įs­ta­ty­mo pa­tai­sa – nau­jas smū­gis vers­lui? To­kios abe­jo­nės ki­lo pra­ mo­ni­nin­kams, kai sei­mū­nai nu­ spren­dė už­draus­ti plas­ti­ko ir ki­ tų ap­lin­kai pa­vo­jin­gų me­džia­gų ga­my­bą bei de­gi­ni­mą lais­vo­sio­se eko­no­mi­nė­se zo­no­se (LEZ).

Klai­pė­dos lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Po­vi­ las Va­si­liaus­kas ne­sle­pia, kad įsta­ ty­mo pa­tai­sa blo­ga, tai esą bu­vo la­bai sku­bus ir neap­gal­vo­tas spren­ di­mas. „Prieš pat Ka­lė­das, kai Sei­me bu­ vo svars­to­ma dau­gy­bė ki­tų įsta­ty­ mų, ši pa­tai­sa bu­vo pa­tvir­tin­ta net neį­ver­ti­nus ga­li­mų jos pa­sek­mių. Tai nei eko­no­mi­niu at­žvil­giu, nei kuo ki­tu ne­pa­tei­si­na­ma. Pa­tai­sa nu­kreip­ta prieš vi­sas įmo­nes, ku­ rios dir­ba su plas­ti­ku. Kiek aš ži­nau, Sei­me jau yra už­re­gist­ruo­ta įsta­ty­ mo pa­tai­sa dėl šios pa­tai­sos pa­nai­ ki­ni­mo“, – tvir­ti­no P.Va­si­liaus­kas. Klai­pė­dos LEZ‘e vei­kia plas­ti­ ko ža­lia­vos ga­myk­la „Orion Glo­bal

Pet“. Jos at­sto­vas Arū­nas Jo­nuš­ka taip pat nei­gia­mai ver­ti­na spren­ di­mus, ku­rie esą ri­bo­ja pra­mo­nės veik­lą LEZ‘e.

Po­vi­las Va­si­liaus­kas:

Sei­me jau yra už­re­ gist­ruo­ta įsta­ty­mo pa­tai­sa dėl šios pa­ tai­sos pa­nai­ki­ni­mo.

„Mū­sų ta įsta­ty­mo pa­tai­sa ne­ lie­čia, nes mes plas­ti­ko ne­ga­mi­ na­me, o tik jo ža­lia­vą, be to, įsta­ ty­mas ne­ga­lio­ja at­ga­li­ne da­ta. Bet mes taip pat pri­klau­so­me che­mi­ jos pra­mo­nės sek­to­riui. Blo­gai, kai po­li­ti­kai prii­mi­nė­ja po­pu­lis­ ti­nius spren­di­mus“, – įsi­ti­ki­nęs A.Jo­nuš­ka. LR lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­mo 8 straips­nio pa­ tai­sos po­teks­tė esą eko­lo­gi­nė ir tuo sie­kia­ma už­kirs­ti ke­lią ne­rū­šiuo­tų

„„Ve­to: lais­vo­sio­se eko­no­mi­nė­se zo­no­se įsta­ty­mu už­draus­ta de­gin­ti

plas­ti­ką. 

at­lie­kų de­gi­ni­mui bū­si­mo­je Klai­ pė­dos ter­mo­fik ­ a­ci­nė­je jė­gai­nė­je. „Ar iš tie­sų ši pa­tai­sa ga­lė­jo bū­ ti ini­ci­juo­ta konk­re­čiai prieš mū­sų įmo­nę, tik­rai ne­ga­lė­čiau ko­men­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

tuo­ti. Į ga­myk­lą bus at­ga­be­na­mos rū­šiuo­tos at­lie­kos, ne­ži­nau, kas čia kaip ir ką su­mąs­tė“, – tvir­ti­no bend­ro­vės „For­tum Klai­pė­da“ va­ do­vas Juo­zas Do­nė­la.


3

TREČIADIENIS, sausio 25, 2012

miestas

Vi­ru­sai ata­kuo­ja akis „Diag­no­zė vis tiek ta 1 pa­ti – per­ša­li­mas“, – tei­gė R.Ra­dze­vi­čie­nė.

Pa­sak jos, ne­pai­sant to, kad nė­ ra tem­pe­ra­tū­ros, blo­gai be­si­jau­ čian­t is žmo­g us vis tiek tu­r ė­t ų nei­ti į dar­bą. To­k iam pa­c ien­t ui pa­ta­r ia­m a pa­bū­ti na­muo­se, pa­gu­lė­ti lo­vo­je bei pail­sė­ti, ger­ti kuo daug skys­ čių. To­kiu at­ve­ju li­ga pa­pras­tai praei­na. R.Ra­dze­vi­čie­nė paaiš­ki­no, kad per­ša­li­mo li­gos praei­na sa­vai­me per 5–7 die­nas, tik rei­kia ap­si­šar­ vuo­ti kant­ry­be. „„Nau­da: pa­gal stu­den­tų at­lik­tą ty­ri­mą bu­vo nu­sta­ty­ta, ko­kiuo­se marš­ru­tuo­se di­džiuo­sius mies­to au­to­bu­sus

ga­li­ma pa­keis­ti ma­žais. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ke­lei­viams – ma­žas au­to­bu­sas Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos stu­den­tų at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad kai ku­riuo­se marš­ru­tuo­se di­de­lius mies­to au­to­bu­sus nau­din­ga pa­keis­ti ma­žes­niais. Toks į gat­ ves iš­rie­dės jau šį sa­vait­ga­lį. Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Vie­šo­sios įstai­gos „Klai­pė­dos ke­ lei­vi­nis trans­por­tas“ va­do­vai stu­ den­tų bu­vo pra­šę at­lik­ti ke­lei­vių srau­tų ty­ri­mus marš­ru­tuo­se, ku­ riais va­žiuo­ja ma­žai žmo­nių. At­rink­ta bu­vo vie­nuo­li­ka marš­ ru­tų: 1, 1A, 2, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22. „Ke­lei­vių srau­tai ski­ria­si pri­ klau­so­mai nuo marš­ru­to, sa­vai­ tės die­nos, lai­ko, oro są­ly­gų. Mi­ nė­tuo­se marš­ru­tuo­se tir­ta, ko­kiu

lai­ku kiek ke­lei­vių va­žiuo­ja. Tu­ri­ me elekt­ro­ni­nio bi­lie­to duo­me­nis, ta­čiau da­lis ke­lei­vių jų ne­glau­džia prie kom­pos­te­rio ar­ba nau­do­ja­ si po­pie­ri­niais ta­lo­nė­liais. To­dėl pa­pra­šė­me at­lik­ti ty­ri­mą“, – tei­ gė „Klai­pė­dos ke­lei­vi­nio trans­ por­to“ di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ne­ niš­kis. Anot va­do­vo, svar­biau­sia bu­vo iš­siaiš­kin­ti vi­du­ti­nį au­to­bu­sų už­ pil­dy­mą mi­nė­tų marš­ru­tų au­to­bu­ suo­se. Pa­gal tai nu­sta­to­ma, ko­kios tal­pos trans­por­to prie­mo­nė tu­ri va­žiuo­ti vie­nu ar ki­tu lai­ku.

G.Ne­niš­kis pa­brė­žė, kad pa­gal ty­ri­mų duo­me­nis iš­ryš­ki­no marš­ ru­tus, ku­riais tam tik­ru lai­ku ga­ lė­tų va­žiuo­ti ma­žes­ni au­to­bu­sai. Dis­ku­tuo­ja­ma, kad jie ga­lė­tų kur­ suo­ti 1, 12, 18, 21, 22 marš­ru­tais. Ma­žos tal­pos au­to­bu­są, jei vis­ ką pa­vyks su­de­rin­ti, ke­ti­na­ma pa­ leis­ti jau šį sa­vait­ga­lį. Jis tam tik­ru lai­ku ap­tar­naus 18 marš­ru­tą. Pa­ sak G.Ne­niš­kio, bus ste­bi­ma, kaip rea­guo­ja ke­lei­viai, kiek iš­lei­džia­ma eksp­loa­ta­ci­jai. „Di­džiau­sios ga­li­my­bės pa­nau­ do­ti ma­žus au­to­bu­sus yra bū­tent sa­vait­ga­liais. Dar­bo die­no­mis vie­ tų, kur jie tik­tų, yra tik ke­lios. Ta­ čiau ir tai bū­tų ri­zi­kin­ga. Bai­mi­ na­mės, kad ga­li ne­tilp­ti ke­lei­vis, o ta­da rei­kės il­gai lauk­ti. Pi­ko me­ tu pa­nau­do­ti ma­žų au­to­bu­sų neį­ ma­no­ma nė vie­na­me marš­ru­te. Šiuo lai­ku tu­ri va­žiuo­ti ma­žiau­ siai 35 vie­tų au­to­bu­sas“, – tei­gė G.Ne­niš­kis.

Klai­pė­do­je nyks­ta kios­kai

Komp­li­ka­ci­jų iš­ven­gia­ma

Nors klai­pė­die­čiams diag­no­zuo­ ja­mi pa­vie­niai plau­čių už­de­gi­mo, gri­po at­ve­jai, bet kol kas nė vie­ no pa­cien­to ne­pri­rei­kė gul­dy­ti į li­ go­ni­nę dėl pa­sun­kė­ju­sios svei­ka­ tos būk­lės. Šei­mos gy­dy­to­ja pa­si­džiau­gė, kad plin­tan­čios per­ša­li­mo li­gos ne­si­komp­li­kuo­ja į kur kas sun­ kes­nes. Tad šį se­zo­ną kol kas iš­ veng­ta at­ve­jų, kai leng­vai per­ša­lęs žmo­gus su­ser­ga plau­čių už­de­gi­mu ar si­nu­si­tu. R.Ra­dze­vi­čie­nė pa­ste­bi, kad vos tik spus­te­li šal­tu­kas, iš­kart bai­gia­si vi­si slo­guo­jan­tys ir čiau­din­tys pa­ cien­tai. Šei­mos ir vai­kų gy­dy­to­ja Ni­jo­lė Man­dei­kie­nė di­des­nio per­ša­li­mo li­go­mis ser­gan­čių ma­žų­jų pa­cien­tų srau­to su­lau­kė sa­vai­tės pra­džio­je. Karš­čia­vi­mas, tem­pe­ra­tū­ra –

to­kius ma­žų­jų ne­ga­la­vi­mus daž­ niau­siai nu­ro­do tė­vai. Nors vi­sai ne­se­niai į gy­dy­to­ją daž­niau kreip­ da­vo­si už­si­krė­tu­sie­ji žar­ny­no in­ fek­ci­jo­mis. Puo­la akių už­de­gi­mas

Pa­sak šei­mos gy­dy­to­jų, šį se­zo­ ną ne vie­nam pa­cien­tui nu­sta­to­ ma ade­no vi­ru­si­nė in­fek­ci­ja – akių už­de­gi­mas. Jam bū­din­gos pa­rau­ du­sios bei per­štin­čios akys, iš­sky­ ros iš jų ir slo­ga.

Pas­ta­ruo­ju me­tu šiuo grei­tai plin­tan­ čiu vi­ru­su itin daž­ nai už­si­kre­čia dar­ že­li­nu­kai.

Pas­ta­r uo­j u me­t u šiuo grei­tai plin­tan­čiu vi­ru­su itin daž­nai už­ si­kre­čia dar­že­li­nu­kai. Šią diag­no­ zę pas me­di­kus taip pat iš­girs­ta moks­lei­viai ir kai ku­rie suau­gu­ sie­ji. Akių už­de­gi­mą su­ke­lian­tis vi­ru­ sas plin­ta per daik­tus ar tie­sio­gi­nį žmo­nių kon­tak­tą. Pa­sak R.Ra­dze­vi­čie­nės, im­tis spe­ci­fi­nių ap­sau­gos prie­mo­nių ne­ rei­kia – pa­kan­ka daž­nai plau­ti ran­ kas. Šis pa­ta­ri­mas ga­lio­ja no­rint ap­si­sau­go­ti ne tik nuo akių už­de­ gi­mo, bet ir ki­tų šiam me­tų lai­kui bū­din­gų vi­ru­sų.

3

– tiek kios­kų li­ko uos­ta­mies­ty­je.

„„Skriau­da: vers­li­nin­kai ti­ki­no, kad dėl drau­di­mo iš kios­kų par­da­vi­nė­ti

alų jie pa­ty­rė di­džiu­lių nuo­sto­lių.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Drau­di­mas iš kios­kų pre­kiau­ti alu­mi ir ki­tais silp­nais al­ko­ho­li­ niais gė­ri­mais smo­gė uos­ta­mies­ čio smul­kie­siems vers­li­nin­kams – Klai­pė­do­je sa­vo veik­lą tę­sia vos trys kios­kai, bet ir juos sa­vi­nin­kai ža­da už­da­ry­ti.

Kios­kų uos­ta­mies­ty­je kas­met vis ma­žė­ja. Prieš ket­ve­rius me­tus jų bu­vo 64, ta­čiau tuo­met mies­ to ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą, kadVy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

iš kios­kų par­da­vi­nė­ti alų ga­li­ma tik nuo 16 iki 22 va­lan­dos. Kai šis spren­di­mas įsi­ga­lio­jo, dau­ge­lis kios­kų už­si­da­rė – per­nai jų vei­kė vos 12, dau­gu­ma jų pre­kia­vo svai­ ga­lais. Ta­čiau nuo šių me­tų įsi­ga­lio­jus drau­di­mui iš kios­kų par­da­vi­nė­ti alų, jų dar su­ma­žė­jo – Klai­pė­do­je be­li­ko vos trys kios­kai. „Ma­nau, ir mums teks už­si­da­ ry­ti, nes se­ka­si la­bai blo­gai. Dėl to, kad ne­ga­li­me par­da­vi­nė­ti alaus ir ki­tų silp­nų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, apy­var­ta kri­to apie 40 pro­c. Jau

te­ko at­leis­ti vie­ną dar­buo­to­ją, da­ bar pa­ti sė­džiu. Ne­sup­ran­tu, ko­ dėl mus, smul­kiuo­sius vers­li­nin­ kus, taip en­gia. Net pik­ta, kai vy­rai per­ka alų ša­lia esan­čio­je par­duo­tu­ vė­je, o atei­na ger­ti už ma­no kios­ ko“, – guo­dė­si vie­no iš tri­jų vei­ kian­čių kios­kų sa­vi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Bak­šie­nė. Kai tik įsi­ga­lio­jo drau­di­mas iš kios­kų par­da­vi­nė­ti svai­ga­lus, uos­ ta­mies­ty­je pa­rei­gū­nai su­ren­gė rei­ dą, kad įsi­ti­kin­tų, kaip lai­ko­ma­si tei­sės ak­tų. Ci­vi­liais rū­bais vil­kin­tis po­li­ci­ nin­kas vie­na­me kios­ke, esan­čia­ me Jot­vin­gių gat­vė­je, be jo­kio var­ go nu­si­pir­ko alaus. Par­da­vė­jai bu­vo su­ra­šy­tas ad­mi­ nist­ra­ci­nio tei­sės ak­to pa­žei­di­mo pro­to­ko­las, ku­ris per­duo­tas teis­ mui. Šis mo­te­riai sky­rė 1 tūkst. li­ tų dy­džio bau­dą. Klai­pė­do­je taip pat vei­kia ir 29 spau­dos kios­kai.

„„Po­žy­mis: pa­sak gy­dy­to­jų, per­ša­li­mo li­gas ne vi­sa­da iš­duo­da pa­ki­lu­si

tem­pe­ra­tū­ra. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

2012 m. sausio 28 d. 13 val. Karių kapinėse S.Daukanto g. vyks ceremonialas Klaipėdos išvadavimo 66-osioms metinėms paminėti. Bus padedamos gėlės ir vainikai. 2012 m. sausio 28 d. 14 val. Koncertų salėje Šaulių g. 36 vyks koncertas. Kviečiame Antrojo pasaulinio karo dalyvius veteranus ir miesto visuomenę dalyvauti minėtuose renginiuose. Klaipėdos m. Antrojo pasaulinio karo dalyvių organizacijos taryba


4

trečiadienis, sausio 25, 2012

miestas

Oro uos­te – vil­čių me­tas

Vy­tau­tas Grub­liaus­kas:

Skai­čiai – įspū­din­ gi, o ter­mi­nai – ul­ti­ ma­ty­vūs. Po­li­ti­ko­je pro­ce­sai tu­rė­tų bū­ ti pla­nuo­ja­mi ge­ro­ kai la­biau ne­gu vers­ lo santykiuose. Ta­čiau kal­bai pa­si­su­kus 1 apie pi­ni­gus, kaip ne­re­ tai nu­tin­ka, ge­ra ini­cia­ty­va pa­ki­bo

ore. Aki­vaiz­du, jog nau­jiems skry­ džių marš­ru­tams vie­šin­ti sky­lė­tų biu­dže­tų ne­si­sku­bi­na kra­ty­ti ne tik sa­vi­val­dy­bės – pa­pil­do­moms iš­lai­ doms ne­lin­kę ir vers­li­nin­kai. „Dieg­ti nau­jus marš­ru­tus be ki­ tų suin­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų, pir­ miau­sia tu­riu gal­vo­je ar­čiau­siai esan­čias sa­vi­val­dy­bes, bū­tų su­ dė­tin­ga. Su pa­na­šia si­tua­ci­ja prieš ke­le­rius me­tus su­si­dū­rė ir Kau­ no oro uos­tas. Ta­čiau su­si­ta­ri­mas su Kau­no mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­ dy­bė­mis dėl nau­jų marš­ru­tų vie­ ši­ni­mo, rek­la­mos da­vė stul­bi­na­mų re­zul­ta­tų. Į Kau­ną atė­jo bend­ro­ vė „Rya­nair“, šian­dien čia ga­li­ma skirs­ti dau­giau nei 20-čia kryp­čių, re­gio­ne la­bai stip­riai išau­go tu­ris­tų skai­ čius“, – kal­bė­jo su­si­ sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­ jus Ma­siu­lis.

Jo­lan­ta Ju­ce­vi­čiū­tė:

Tu­ris­tai ap­si­sto­ja vieš­bu­čiuo­se, mai­ ti­na­si ka­vi­nė­se, lan­ ko­si ren­gi­niuo­se, per­ka par­duo­tu­vė­ se. Tai­gi rei­kia pri­si­ dė­ti vi­siems.

tė­tų at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į Kau­ no, bet ir Ry­gos pa­vyz­dį. „Bu­vo pa­reng­ta iš­ma­ni rin­ko­ da­ros pro­gra­ma, prie ku­rios ge­ ro­kai pri­si­dė­jo ir vers­las. Kai bu­vo pri­sta­ty­ta, kad Ry­ga tu­ri se­niau­ sią ka­lė­di­nę eg­lu­tę, šven­ti­niu lai­ ko­tar­piu vieš­bu­čiai su­lau­kė net 60 pro­c. dau­giau tu­ris­tų iš Ang­li­jos. Jei vers­las in­ves­ta­vo la­tą, jam grį­ žo 4 ar 5. Tu­ris­tai ap­si­sto­ja vieš­bu­ čiuo­se, mai­ti­na­si ka­vi­nė­se, res­to­ ra­nuo­se, lan­ko­si ren­gi­niuo­se, per­ka par­duo­tu­vė­se. Tai­gi rei­kia dirb­ti ir pri­si­dė­ti vi­siems“, – kal­bė­jo J.Ju­ ce­vi­čiū­tė.

Dieg­ti nau­jus marš­ ru­tus be ki­tų suin­te­ re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų, pir­miau­sia tu­riu gal­ vo­je ar­čiau­siai esan­ čias sa­vi­val­dy­bes, bū­tų su­dė­tin­ga.

– ul­ti­ma­ty­vūs. Po­li­ti­ko­je pro­ce­sai tu­rė­tų bū­ti pla­nuo­ja­mi ge­ro­kai la­ biau ne­gu vers­lo san­ty­kiuo­se.“ Iš iž­do – 0,5 mln. li­tų

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bei į „bend­rą ka­ti­lą“ tek­tų mes­te­lė­ti apie 0,5 mln. li­tų. Skai­čiuo­ ja­ma, jog vi­sas vie­ši­ ni­mo pro­jek­tas at­ siei­tų maž­daug 2 mln. li­tų.

Ap­sisp­ręs­ti spau­džia lai­kas

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si itin ope­ra­ty­vaus sa­vi­val­dy­bių ap­si­spren­ di­mo, ar šios ke­ti­na pri­si­dė­ti prie siū­lo­mo pro­jek­to.

Vi­lios pi­gių pa­slau­gų li­ni­jas

Mi­nist­ro tei­gi­mu, jau pre­l i­m i­n a­ riai tar­ta­si su ne vie­na tarp­ tau­t i­n e avia­ kom­pa­ni­ja, ku­ ri do­mi­si veik­los Pa­lan­go­je ga­li­my­bė­mis. Mi­nist­ras ti­ki­no, jog į Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ ną bus sie­kia­ma pri­trauk­ti ir pi­gių oro li­ni­jų bend­ro­vių. „Pas­ta­rai­siais me­tais į Lie­tu­vą atė­ jo ir „Rya­nair“, ir „Wizz Air“, ypač šių kom­pa­ni­jų svar­ba išau­go kri­zės me­tais, kai net tra­di­ci­nės oro bend­ ro­vės bu­vo pri­vers­tos ma­žin­ti bi­lie­ tų kai­nas. Ir kaip ro­do pra­kti­ka tiek Vil­niu­je, tiek Kau­ne, pi­gių skry­džių bend­ro­vės ėmė spar­čiai plės­ti veik­lą. Tad, ma­nau, to­kios bend­ro­vės atė­ ji­mas į Pa­lan­gą pri­dė­tų pa­pil­do­mus tris ke­tu­ris tie­sio­gi­nius marš­ru­tus, o atei­ty­je skry­džiai ga­lė­tų iš­si­plės­ti į dar di­des­nę geog­ra­fi­ją“, – pro­gno­ za­vo pa­šne­ko­vas. Marš­ru­tų pa­siū­la Pa­lan­gos oro uos­te bent jau pra­džiai, E.Ma­siu­ lio ma­ny­mu, ga­lė­tų pra­tur­tė­ti Vo­ kie­ti­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, taip pat – ku­rios nors Pie­tų Eu­ro­pos ša­lies kryp­ti­mi. Pa­lan­gos oro uos­to va­do­vės Jo­ lan­tos Ju­ce­vi­čiū­tės ma­ny­mu, ver­

Eli­gi­jus Ma­siu­lis:

„Ka­d an­g i me­tai tik pra­si­ dė­ję ir dis­ku­tuo­ja­ma dėl 2012 m. biu­dže­tų tvir­ti­ni­mo, aki­vaiz­du, kad jei sa­vi­val­dy­bės už­dels­tų ir ne­nu­ ma­ty­tų ja­me jo­kių lė­šų, šis klau­si­ mas nu­si­kel­tų ma­žiau­siai me­tams. To­dėl ra­gi­na­me sa­vi­val­dy­bes kuo grei­čiau ap­si­spręs­ti, kad jau pa­va­ sa­rio se­zo­nui ga­lė­tu­me pa­si­kvies­ti vie­ną ar ki­tą pa­pil­do­mą kom­pa­ni­ją. Kaip ro­do pra­kti­ka, pa­skel­bus nau­ ją kryp­tį, rei­kia ma­žiau­siai dvie­jų tri­jų mė­ne­sių, kad bi­lie­tų par­da­ vi­mo sis­te­ma im­tų tin­ka­mai veik­ ti, lėk­tu­vai bū­tų už­pil­do­mi“, – aiš­ ki­no E.Ma­siu­lis. Ta­čiau sku­ba bei ki­ti niuan­sai už­kliū­va sa­vi­val­dos at­sto­vams. „En­tu­ziaz­mas pa­čiai idė­jai pa­ lai­ky­ti nė kiek neišb­lė­so, ta­čiau en­tu­ziaz­mo pri­si­dė­ti lė­šo­mis dau­ giau neat­si­ra­do, – pri­si­pa­ži­no uos­ ta­mies­čio me­ras Vy­tau­tas Grub­ liaus­kas. – Blo­giau­sias va­rian­tas – ga­li­ma kal­bė­ti apie šios idė­jos rea­li­za­vi­mą ki­tais me­tais ar­ba per­ svars­tant biu­dže­tą po pu­sės me­tų, bet šio­je si­tua­ci­jo­je tai neak­tua­lu, nes vei­kia ir lai­ko fak­to­rius. Tai, ki­ta ver­tus, po­li­ti­kus tru­pu­tį er­zi­ na. Skai­čiai – įspū­din­gi, o ter­mi­nai

„Ne tik pu­sė mi­li­ jo­no, bet ir 5 tūkst. li­tų tu­ri tu­rė­ ti la­bai aiš­kią pa­skir­tį. Ma­nau, šis vie­šų­jų pi­ ni­gų pa­nau­do­ji­mo klau­si­ mas ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se iš­kils vie­no­du ašt­ru­mu, – tei­gė Klai­pė­ dos me­ras. – Ma­nęs neįk­ve­pia ir tai, jog gar­siai kal­ba­ma, kad rei­kė­ tų orien­tuo­ti kryp­tis į tą ar aną pu­ sę, ta­čiau kai kal­ba­ma apie pri­si­dė­ ji­mą fi­nan­sais, vi­si ne­ria į krū­mus. No­rus, pa­gei­da­vi­mus rei­kė­tų de­rin­ ti su ge­ra­no­riš­kais įsi­pa­rei­go­ji­mais. To­dėl jei mies­to ta­ry­bai ant sta­ lo bū­tų pa­dė­tas Pa­lan­gos oro uos­ to plėt­ros pla­nas, pri­de­dant vie­nos ar ke­lių vers­lo struk­tū­rų pa­ža­dus ar įsi­pa­rei­go­ji­mus da­ly­vau­ti šia­me pro­jek­te, įskai­tant ir pa­tį oro uos­ tą, be abe­jo, rei­ka­lai pa­kryp­tų vi­ sai ki­taip.“ V.Grub­liaus­kas ne­nei­gė skep­tiš­ kai ver­ti­nan­tis ir to­kios in­ves­ti­ci­ jos grą­žą. „Kiek te­ko do­mė­tis, tie­sio­gi­nę nau­dą sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui ga­li­ ma už­čiuop­ti tik la­bai di­de­le vaiz­ duo­te. Kad tai pa­jus­tum per gy­ ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čių da­lį, ku­ri įkris į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, tu­ris­ tų skai­čius tu­ri įspū­din­gai pa­gau­sė­ ti, tu­ri bū­ti įsteig­ta la­bai daug nau­jų dar­bo vie­tų“, – kons­ta­ta­vo me­ras. Vis dėl­to V.Grub­liaus­kas pa­ti­ ki­no vil­ties pri­si­dė­ti prie pro­jek­to dar šie­met ga­lu­ti­nai ne­lai­do­jąs, jei bus pa­teik­ti iš­ties neat­re­mia­mi ar­ gu­men­tai.

Arū­nas Ku­rai­tis:

Vers­las jau su­kū­rė vis­ką, kad tą tu­riz­ mą bū­tų ga­li­ma plė­ to­ti. Tuoj ap­skri­tai ne­be­bus kam pri­si­ dė­ti, nes vers­las iš­si­ kels į už­sie­nį.

Liks tu­riz­mo už­kam­pis?

Bend­ro­vės „Kle­ta“ va­do­vas Arū­nas Ku­rai­tis – vie­nas vers­li­nin­kų, ku­ris nuo­lat su­si­du­ria su Klai­pė­dos re­ gio­no pa­sie­kia­mu­ mo pro­ble­ma. „Kaip tik šeš­ta­ die­nį grį­žau iš tu­ riz­mo pa­ro­dos Hel­ sin­ky­je. Taip, mes tu­ri­me ką pa­siū­ly­ ti – tiek ir SPA, tiek pui­kius vieš­bu­čius, dvi­ra­čių ta­kus, tiek gol­fą, ku­ris su­lau­kė ypa­tin­go su­si­do­mė­ji­mo. Žmo­nės bu­vo nu­ste­bin­ti mū­sų pa­ slau­gų ko­ky­be ir ga­li­my­bė­mis, bet kai iš­girs­da­vo, kad jiems nuo Ry­gos rei­kė­tų va­žiuo­ti 270, o nuo Vil­niaus – 330 km, man­da­giai pa­dė­ko­da­vo ir nuei­da­vo prie Drus­ki­nin­kų ar Vil­ niaus sten­do. Tai­gi mū­sų pa­kran­tė ir to­liau bus tu­riz­mo už­kam­pis, jei į Pa­lan­gą nie­kas neatsk­ris“, – kal­ bė­jo uos­ta­mies­čio pa­šo­nė­je vei­ kian­čio gol­fo klu­bo „Na­tio­nal Golf Re­sort“ pre­zi­den­tas. Vers­li­nin­kas pri­si­pa­ži­no, jog jį glu­mi­na po­li­ti­kų nuo­sta­tos. „Mū­sų po­li­ti­kai kaž­kaip keis­ tai kal­ba – kas mums iš to? Tai yra nau­jos dar­bo vie­tos, nau­ji mo­kes­ čiai ir su­stab­dy­ta emig­ra­ci­ja“, – įvar­di­jo pa­šne­ko­vas. Jo žo­džiais, Kau­ne, at­si­ra­dus „Rya­nair“ ba­zei, vieš­bu­čių, res­to­ ra­nų ir ki­tų pa­slau­gų sfe­ros įmo­nių apy­var­ta ūg­te­lė­jo ke­tu­ris kar­tus, o Kau­no mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­ dy­bės per fi­zi­nių as­me­nų pa­ja­mų mo­kes­čius su­rin­ko du­kart dau­ giau lė­šų, ne­gu pa­čios sky­rė nau­ jų skry­džių rek­la­mai. Tar­sis re­gio­no me­rai

„Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pri­sta­ tė pro­jek­tą, ką sa­vi­val­dy­bėms rei­ kia da­ry­ti, šios iš­si­dė­lio­jo biu­dže­ti­ nes ei­lu­tes, te­rei­kia po­li­ti­nio ryž­to. Pa­rek­la­muo­ki­me tas kryp­tis, do­ tuo­ki­me tuos rei­sus, gal ne šiais, bet ki­tais me­tais sa­vi­val­dy­bės pa­ ma­tys pri­va­lu­mus, ne­rei­kia ti­kė­tis mo­men­ti­nio re­zul­ta­to“, – pri­pa­ži­ no A.Ku­rai­tis. Be to, vers­li­nin­ko ma­ny­mu, po­ li­ti­kams, sie­kian­tiems amor­ti­zuo­ ti sa­vi­val­dy­bių iš­lai­das, ne­de­rė­tų pirš­tu ro­dy­ti į pri­va­tų vers­lą. „Vers­las jau su­kū­rė vis­ką – vieš­ bu­čius, SPA cent­rus, par­kus, nu­

In­for­ma­ci­ja 2010-ai­siais, kai Kau­no oro uos­te bu­ vo ati­da­ry­ta „Rya­nair“ ba­zė, čia ap­ tar­nau­tų ke­lei­vių, pa­ly­gin­ti su 2009ai­siais, pa­dau­gė­jo 70 pro­c. – iki 787 tūkst. Kau­no tu­r iz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras (KTIC) 2010-ai­siais su­lau­kė be­veik dvi­gu­bai dau­giau tu­ris­tų pa­ klau­si­mų nei 2009 m. – ati­tin­ka­mai 182,9 tūkst. ir 95,5 tūkst. (2011-ai­siais – kiek dau­giau nei 178 tūkst.). Per­nai į KTIC dau­giau­sia in­te­re­san­tų krei­pė­ si iš Vo­kie­ti­jos, ant­ro­je vie­to­je – Suo­ mi­ja, tre­čio­je – Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, ket­ vir­to­je – Len­ki­ja, penk­tą­ja da­li­ja­si Ru­ si­ja, Is­pa­ni­ja bei Pran­cū­zi­ja.

Marš­ru­tai Pa­lan­go­je „„Mies­tai, į ku­riuos vyk­do­mi rei­sai iš

Tarp­tau­ti­nio Pa­lan­gos oro uos­to: „„Ko­pen­ha­ga (Da­ni­ja), Os­las (Nor­ve­

gi­ja) ir Ry­ga (Lat­vi­ja). „„Į dau­ge­lį ki­tų Eu­ro­pos mies­tų iš Pa­

lan­gos ga­li­ma nu­skris­ti avia­kom­pa­ ni­jų SAS ir „air­Bal­tic“ jun­gia­mų­jų rei­ sų dė­ka. „„2012 m. va­sa­ros se­zo­nu avia­kom­

pa­ni­ja „Rus­Li­ne“ ke­ti­na at­nau­jin­ti re­ gu­lia­rų rei­są į Mask­vą.

Pir­me­ny­bė – Mask­ vai ir Ham­bur­gui Klai­pė­dos pra­mo­n i­n in­k ų aso­cia­ci­ ja at­li­ko sa­vo na­rių – įmo­nių va­do­vų – ap­klau­są dėl nau­jų oro li­ni­jų iš Pa­ lan­gos. Šie pir­me­ny­bę teik­tų marš­ru­ tams į Mask­vą (Ru­si­ja) bei Ham­bur­gą (Vo­kie­ti­ja). Į klau­si­mą apie ga­li­my­bę fi­nan­siš­kai pri­si­dė­ti prie nau­jų marš­ ru­tų nei­gia­mai at­sa­kė dau­giau kaip pu­sė ap­k lau­sos da­ly­vių. Ki­t i svars­ ty­t ų ga­l i­my­bę pri­si­dė­t i, ta­čiau pa­ gei­dau­tų pla­tes­nės dis­ku­si­jos. Nau­ jos li­ni­jos vers­li­nin­kams rei­ka­lin­gos vers­lo kon­tak­tams ir vers­lo plėt­rai, o dau­giau kaip pu­sė pa­mi­nė­jo ir as­me­ ni­nes ke­lio­nes. Šal­t i­n is: Klai­pė­dos pra­mo­n i­n in­k ų aso­cia­ci­ja.

si­tie­sė ke­lius, kad tą tu­riz­mą bū­tų ga­li­ma plė­to­ti. Jei ir to­liau bus to­ kios są­ly­gos, tuoj ap­skri­tai ne­be­bus kam pri­si­dė­ti, nes vers­las iš­si­kels į už­sie­nį“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas. Prie tri­jų ga­li­mų Pa­lan­gos oro uos­to marš­ru­tų vie­ši­ni­mo Su­ si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo pri­ si­dė­ti 7 Klai­pė­dos re­gio­no sa­vi­ val­dy­bėms. Ta­čiau, E.Ma­siu­lio nuo­mo­ne, jei bent ke­lios sa­vi­val­ dy­bės, ku­rios dau­giau­sia iš to iš­ loš­tų – Pa­lan­gos, Klai­pė­dos, Ne­ rin­gos, – pa­tvir­tin­tų apie sa­vo da­ly­va­vi­mą šia­me pro­jek­te, tai jau bū­tų sva­rus in­dė­lis. Penk­ta­die­nį Skuo­de pla­nuo­ja­mas Klai­pė­dos re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dis. Jos pir­mi­nin­kas Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vir­gi­li­ jus Po­zin­gis pri­pa­ži­no, jog su­si­ti­ ki­me da­ly­vau­sian­tys me­rai dis­ku­ tuos ir apie ga­li­my­bes pri­si­dė­ti prie nau­jų­jų Pa­lan­gos oro uos­to marš­ ru­tų vie­ši­ni­mo. Ta­čiau pa­šne­ko­ vas pri­si­pa­ži­no abe­jo­jąs, ar pa­vyks priim­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą. „Net sep­ty­nioms sa­vi­val­dy­bėms 2 mln. li­tų – di­de­lė su­ma, juo la­ biau kai biu­dže­tai su­ma­žin­ti. To­ dėl la­bai abe­jo­ju, ar ta­ry­bos na­ riai to­kioms iš­lai­doms pri­tar­tų“, – svars­tė V.Po­zin­gis.


5

TREČIADIENIS, sausio 25, 2012

miestas

Klai­pė­die­čiai at­ran­da ki­nų kal­bą Už­sie­nio kal­bų mo­ky­mo cent­rų at­sto­vai pa­ste­bi kin­tan­čius klai­pė­die­čių po­rei­kius. Nors tarp po­pu­lia­riau­sių kal­bų tvir­tų po­zi­ci­jų vis dar neuž­lei­džia ang­lų, ta­čiau be­si­mo­kan­čių­jų akys kryps­ta ir į eg­zo­tiš­ko skam­be­sio bei raš­me­nų šne­ką.

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Išs­tu­mia vo­kie­čių

Uos­ta­m ies­č io mo­k y­m o cent­ ro „Gim­na­zi­ta“ mo­ky­mų va­do­vė Jū­ra­tė Stan­či­kie­nė pri­pa­ži­no, jog klai­pė­die­čiai no­riai mo­ko­si ki­nų kal­bos, bei pro­gno­za­vo, kad il­gai­ niui ji bus tik pa­klau­ses­nė. „Kol kas po­p u­l ia­r iau­s ių už­ sie­nio kal­bų są­ra­še nu­me­ris pir­ mas – ang­lų, taip pat po­pu­lia­rios skan­di­na­vų – nor­ve­gų, šve­dų – kal­bos, o štai ki­nų kal­ba jau iš­stu­ mia vo­kie­čių“, – tvir­ti­no J.Stan­ či­kie­nė.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, ki­nų kal­bos kur­sai šia­me mo­ky­mo cent­re pra­ dė­ti reng­ti praė­ju­siais moks­lo me­ tais ir be­mat bu­vo su­komp­lek­tuo­ta pil­na no­rin­čių­jų gru­pė, o šiuo me­ tu jau ren­ka­ma nau­ja. J.Stan­či­kie­nė pri­pa­ži­no, jog da­lis be­si­mo­kan­čių­jų – su vers­lu su­si­ję žmo­nės, ta­čiau yra ir to­kių, ku­rie tie­siog sie­kia pra­tur­tin­ti sa­vo ži­ nių ba­ga­žą. „Pa­vyz­džiui, prieš tai mo­kė­si ja­po­nų, da­bar – ki­nų kal­ bos“, – įvar­di­jo pa­šne­ko­vė. Jos pa­ste­bė­ji­mu, taip pat vie­nos po­pu­lia­riau­sių už­sie­nio kal­bų, ku­ rias pa­gei­dau­ja iš­mok­ti klai­pė­die­ čiai, – is­pa­nų bei ita­lų.

„Taip, ki­nų kal­ba tu­rė­tų po­pu­ lia­rė­ti, nes vis­ką spren­džia eko­ no­mi­ka, ji ver­žia­si pas mus. Bet kol kas to­kio po­rei­kio ne­pa­ju­to­me, nors bu­vo­me tam pa­si­ruo­šę, tu­rė­ jo­me kva­li­fi­kuo­tą žmo­gų“, – ti­ki­ no R.Ki­sie­lius. Pa­sak jo, praė­ju­siais me­tais mo­ kyk­la ne­su­lau­kė nė vie­no no­rin­čio­ jo iš­mok­ti šią kal­bą.

Kaip tvir­ti­no uni­ver­si­te­to Ko­ mu­n i­ka­c i­jos sky­r iaus va­d o­vas Ar­nol­das Re­mei­ka, nors bend­ras ang­lų kal­bos mo­kė­ji­mas pa­sta­ rai­siais me­tais la­bai pa­ge­rė­jo, ta­ čiau jos po­pu­lia­ru­mas ne­mąž­ta.

Emig­ra­ci­jos įta­ka

Kal­bų mo­kyk­los „Aca­de­my of glo­bal lan­gua­ges“ va­do­vas Rai­mun­das Ki­ sie­lius taip pat pri­pa­ži­no, jog po­pu­ lia­riau­sia iki šiol iš­lie­ka ang­lų kal­ba. „Ne­pa­sa­ky­siu di­de­lės pa­slap­ties, kad da­bar la­bai daug žmo­nių no­ ri iš­mok­ti nor­ve­gų kal­bą. Ypač tai bu­vo jau­čia­ma 2010-ai­siais, tie­sa, praė­ju­siais me­tais šis bu­mas šiek tiek at­slū­go. Vis dėl­to šie pro­ce­sai su­si­ję su emig­ra­ci­ja“, – ko­men­ta­ vo R.Ki­sie­lius. Ta­čiau, prie­šin­gai nei ko­le­gos, pa­šne­ko­vas ne­ga­lė­jo pa­tvir­tin­ti, kad siū­lo­mi ki­nų kal­bos kur­sai pa­ tei­si­no lū­kes­čius.

Ne­no­ri mo­ky­tis ru­siš­kai?

„Ta­čiau tu­riu ma­lo­nų pa­ste­bė­ji­mą, kad už­sie­nie­čiai, ap­si­sto­ję Klai­pė­ do­je vers­lo rei­ka­lais, ar­ba mei­lės emig­ran­tai no­riai mo­ko­si lie­tu­vių kal­bos. Ir to­kių žmo­nių dau­gė­ja, ma­tyt, jiems čia pa­tin­ka, čia įlei­ džia šak­nis. Taip pat at­ski­ro pa­mi­ nė­ji­mo ver­ta ru­sų kal­ba, ku­ri la­bai rei­ka­lin­ga dėl mū­sų eko­no­mi­nių sai­tų, ta­čiau jos žmo­nės mo­ko­ si itin van­giai“, – kons­ta­ta­vo pa­ šne­ko­vas. R.Ki­sie­lius tai­po­gi pri­pa­ži­no, jog jo va­do­vau­ja­ma mo­kyk­la bu­vo rim­ tai pa­si­ren­gu­si no­rin­čių­jų iš­mok­ ti vo­kie­čių kal­bos ant­plū­džiui, ta­ čiau to­kio ne­su­lau­kė. „Kai pa­si­do­mė­jau ko­dėl, paaiš­ kė­jo, kad vo­kie­čiams rei­ka­lin­ga kva­li­fi­kuo­ta dar­bo jė­ga. O jei žmo­ gus yra kva­li­fik ­ uo­tas, jis ša­lia sa­vo iš­si­la­vi­ni­mo tu­ri ir kal­bi­nių ži­nių. Ma­nau, tie, ku­rie no­rė­jo iš­vyk­ti į Vo­kie­ti­ją, jau mo­kė­jo vo­kie­čių kal­ bą“, – svars­tė pa­šne­ko­vas. Pa­de­da įveik­ti eg­za­mi­nus

LCC tarp­tau­ti­nio uni­ver­si­te­to ang­ lų kal­bos ins­ti­tu­tas, gy­vuo­jan­tis 21 me­tus, – se­niau­sia ang­lų kal­bos mo­kyk­la Klai­pė­do­je.

Ar­nol­das Re­mei­ka:

Tie­siog pa­ste­bi­me, jog anks­čiau žmo­ nės iš es­mės no­rė­da­ vo mo­ky­tis kal­bos, o da­bar la­biau spe­cia­li­ zuo­ja­si.

„Tie­siog pa­ste­bi­me, jog anks­ čiau žmo­nės iš es­mės no­rė­da­vo mo­ky­tis kal­bos, o da­bar la­biau spe­cia­li­zuo­ja­si. Štai nuo praė­ju­ sių me­tų pra­dė­jo­me reng­ti kur­ sus spe­cia­liai dvy­lik­to­kams, vy­ res­n ių­j ų kla­s ių moks­l ei­v iams, ku­rie no­ri iš­lai­ky­ti tes­tus, pa­ si­ruoš­ti sto­ti į už­sie­nio aukš­tą­ sias mo­kyk­las“, – aiš­ki­no pa­šne­ ko­vas.

„„Po­rei­kiai: ki­nų kal­ba tam­pa įkan­da­ma ir lie­tu­viams. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


6

trečiadienis, sausio 25, 2012

nuomonės

Ko­dėl val­dan­tie­ji ne­no­ri pa­kel­ti „Sno­ro“ bank­ro­to už­dan­gos?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Pa­vyz­dys konfliktiškai Lie­tu­vai – suo­miai

Valentinas Beržiūnas

S

a­vait­ga­lį Suo­mi­jo­je įvy­ko pir­mas pre­z i­den­to rin­k i­ mų tu­ras. Ar kei­sis po rin­ ki­mų šios ša­lies už­sie­nio po­li­ti­ka – tuo bū­tų sun­ku pa­ti­kė­ti. Kar­tais pa­šai­piai sa­ko­ma, kad suo­ miai – pri­si­tai­kė­liai. Kad va­do­vau­ ja­si fin­l ian­d i­za­ci­jos po­l i­t i­kos, ku­ rios prin­ci­pas – iš­lai­k yk ne­prik­ lau­so­my­bę, bet ne­šok į akis di­des­ niam už sa­ve, o pri­si­tai­k yk (Ru­si­ jai), prin­ci­pais. Taip, Šal­to­jo ka­ro lai­kais fin­lian­di­ za­ci­jos po­li­ti­ka pa­si­tei­si­no. Net su kau­pu. Ar suo­m iai li­ko įstri­gę praei­t y­je? Tik­rai ne. Stra­te­g i­n io šiau­rės ba­ lan­so iš­lai­k y­t i ne­be­rei­k ia. Be to,

Gal suo­miai iš pri­gim­ ties yra pri­si­tai­kė­liai, o fin­lian­di­za­ci­jos po­li­ti­ ka pui­kiai įpras­mi­na jų cha­rak­te­rio bruo­žus? var­gu ar kas nors įsi­vaiz­duo­tų, jog Ru­si­ja, kur, re­g is, jau tik­si ne tik so­ cia­l i­nė-eko­no­m i­nė bom­ba, o gal­ būt bręs­ta ir po­li­ti­nės per­mai­nos, reng­tų­si ka­ri­nei in­va­zi­jai į va­di­na­ mą­jį ar­ti­mą­jį už­sie­n į. Tie­sa, rei­kia su­tik­ti, kad da­bar suo­ mių lai­k y­se­na Ru­si­jos at­ž vil­g iu – nuo­sai­k i. Ar­ba kur kas nuo­sai­ kes­nė nei kai ku­r ių pie­t i­n ių kai­ my­nių. Suo­mi­ja nė­ra NA­TO na­rė, nie­ka­da po­li­ti­niu lyg­me­niu ne­kė­lė ne­pa­to­ gių Krem­l iui klau­si­mų, taip pat ir is­to­r i­nių. Ma­ža to, suo­miai nuo­la­ tos sten­g ia­si ma­ž in­ti ga­li­mą įtam­ pą, o ne ją kurs­to. Sup­ran­ta­ma. Suo­miai per­ka ne­ma­ žai ru­siš­kų du­jų, naf­tos, me­die­nos, už­dir­ba iš Ru­si­jos iš­tek­lių tran­zi­to per ša­lies te­ri­to­ri­ją. Ga­liau­siai ir tu­ ris­tų bei in­ves­tuo­to­jų srau­tai iš di­ džio­sios kai­my­nės – ne­ma­ž i. Di­džiau­sią pa­vy­dą ke­lia Suo­mi­jos eko­no­m i­ka, be­je, pra­dė­ju­si spar­ čiai vys­ty­t is bū­tent fin­l ian­d i­za­ci­ jos me­tais. 5 mln. gy­ven­to­jų tu­r in­t i ša­l is da­ bar yra vie­na la­biau­siai kles­t in­

čių Eu­ro­po­je. Ener­ge­ti­nė­je sri­ty­je suo­m iai taip pat žen­g ia kryp­t in­ gus, tie­sa, ra­m ius žings­n ius – ne tik sa­vo pri­k lau­so­my­bei nuo vie­ no iš­tek­l ių tie­kė­jo ma­ž in­t i, ta­čiau ir vi­di­nei ener­gi­jos ga­my­bai di­ver­ si­fi ­kuo­ti. Sun­ku bū­tų ne­pa­mi­nė­ti ir suo­mių te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jos, in­ž i­ne­ri­jos bei elekt­ro­ni­kos pra­mo­nės ša­k ų. Ga­liau­siai net trans­por­to at­žvil­giu at­šiau­r io­ji Suo­mi­ja su­ge­bė­jo tap­t i Eu­ro­pos oro trans­por­to maz­g u – ša­l ies oro li­n i­jos „Fin­nair“ jau ku­ ris lai­kas ple­čia sa­vo skry­d žius į Azi­ją. Ži­no­ma, tai kryp­t in­ga ir nuo­sek­ li vi­daus po­l i­t i­ka. Tad kuo čia dė­ ta už­sie­n io po­l i­t i­ka? Kaip vie­nas svar­biau­sių vals­ty­bės sau­gu­mą ir ge­ro­vę už­tik­ri­nan­čių sver­tų konst­ ruk­ty­vi Suo­mi­jos už­sie­nio po­li­ti­ka yra lai­ky­ti­na ge­riau­siu pa­vyz­džiu vi­soms re­g io­no ša­lims. Gal­būt fa­m i­l ia­r us suo­m ių to­nas Ru­si­jos at­žvil­giu, pri­si­mi­nus 1939– 1940 me­tais vy­k u­sį Žie­mos ka­rą, tu­rė­t ų kel­t i nuo­sta­bą. Ta­čiau ne­ ke­lia. Nes bū­tent dia­lo­gu suo­miai su­ge­b ė­jo vi­s a­pu­siš­kai iš­nau­do­t i ge­r us san­t y­k ius su vi­sais kai­my­ nais ir in­teg­ra­ci­jos į ES tei­k ia­mus pri­va­lu­mus. „Tai jau ma­no 26 ar 27 vi­z i­tas į Ru­si­ją, bū­nant pre­zi­den­to po­ste“, – Ru­si­jos prem­je­r ui sa­kė Suo­m i­ jos pre­zi­den­tė Tar­ja Ha­lo­nen, ne­ tru­k us pa­si­t rauk­sian­t i iš po­sto. Čia pat ji pri­dū­rė: „Ti­k iuo­si, kad Suo­mi­jos bū­si­mo­ji vy­r iau­sy­bė ir pre­z i­den­tas taip pat konst­r uk­t y­ viai spręs klau­si­mus ir bend­ra­ dar­biaus su Ru­si­jos vy­r iau­sy­be ir pre­zi­den­tu“. Ti­kė­t i­na, kad šie T.Ha­lo­nen žo­ džiai ne­bus tuš­čias pa­ža­das. Tad ky­la klau­si­mas – gal skir­tin­gi is­to­ri­ jos vin­giai pa­ver­tė Lie­tu­vos ir Suo­ mi­jos po­li­ti­kus skir­tin­gos pa­sau­lė­ žiū­ros žmo­nė­mis? Bet Suo­m i­ja pa­t y­rė ne ma­ž iau skriau­dų nei Lie­t u­va. Ta­č iau ta ša­l is su­ge­bė­jo žvelg­t i į da­bar­t į, o svar­biau­sia – į atei­t į, at­si­ri­bo­da­ma nuo praei­ties klau­si­mų svars­ty­mo po­li­ti­nė­je plot­mė­je. Gal­būt ga­li­me tei­sin­tis, kad Suo­mi­ ja yra ma­ž iau pa­vo­jin­go­je geost­ ra­te­g i­nė­je pa­dė­ty­je nei mes. O gal yra prie­šin­gai? Gal suo­miai iš pri­g im­ties yra pri­si­ tai­kė­l iai, tai­g i fin­l ian­d i­za­ci­jos po­ li­ti­ka pui­k iai įpras­mi­na jų cha­rak­ te­rio bruo­žus? Bet šios ša­lies žmo­ nės įro­dė, kad tik­rai drą­siai ko­vo­ja prieš pa­ver­gė­jus. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­t ų par­t i­jos (LSDP) frak­ci­jos se­n iū­nas

P

raė­ju­sią sa­vai­tę Sei­me vyks­ tant bal­sa­vi­mui dėl ko­mi­si­jos su­da­ry­mo, ku­ri tir­tų ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­vi­mo pro­ce­są, val­dan­tie­ji skė­lė an­ tau­sį de­mok­ra­ti­jos ver­ty­bėms – to­kia ko­mi­si­ja su­da­ry­ta ne­bus. Ši is­to­ri­ja la­bai ne­ma­lo­ni vi­siems po­li­ti­kams, ku­rie sie­kia iš­siaiš­kin­ti, kaip vyks­ta bank­ru­tuo­jan­čio ban­ko ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­ce­sas, ar vis­kas vyks­ta skaid­riai. Ma­no nuo­mo­ne, par­la­men­ta­rai tu­ri tei­sę do­mė­tis to­kiais da­ly­kais, jie pri­va­lo at­sto­vau­ti vi­suo­me­nei. Ir štai val­dan­tie­ji už­ker­ta ke­lią tie­ sai. Tai – ne­de­mok­ra­tiš­ka. Juk de­ mok­ra­ti­ja yra prie­mo­nė pro­tin­giems žmo­nėms pa­siek­ti su­si­ta­ri­mą. Tam rei­ka­lin­gos abi­pu­sės nuo­lai­dos ir komp­ro­mi­sai. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad val­dan­tie­ji dėl kaž­ko­kių tik jiems ži­ no­mų mo­ty­vų – šios ko­mi­si­jos ne­ no­rė­jo nuo pat pra­džių. Ma­ne pa­sie­ku­siuo­se do­ku­men­tuo­ se at­si­spin­di, jog po „Sno­ro“ bank­ro­ to by­los iš­kė­li­mo bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­vi­mo pro­ce­se iš su­mų, vir­ši­jan­čių drau­džia­mo­jo in­dė­lio su­mą, ga­li­mai ne­tei­sė­tai at­lik­tos už­skai­tos. Krei­ piau­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, kad ši spręs­tų, ar yra rei­ka­las pra­dė­ti iki­ teis­mi­nį ty­ri­mą. Vi­suo­me­nė tu­ri tei­ sę ži­no­ti, ar ga­li­mai ne­bu­vo pikt­nau­ džiau­ta tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir taip pat, ar ga­li­mai ne­bu­vo da­ro­mas ne­ tei­sė­tas po­vei­kis bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­to­riui. Bū­da­mas tau­tos at­sto­vas

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Ant pen­si­nin­kų ka­ria vi­sus šu­nis

Pers­kai­čiau „Karš­ta­me te­le­fo­ne“ kaž­ko­kios skai­ty­to­jos at­si­lie­pi­mą, pa­va­din­tą „Te­gu pen­si­nin­kai bė­ga į krū­mus“. Ji net ne­drį­so pa­si­ra­šy­ ti tik­ruo­ju var­du. Ta mo­te­ris šmei­ žia Lie­tu­vos pen­si­nin­kus, man jos pa­si­sa­ky­mas tie­siog pei­lį į nu­ga­rą įva­rė. Lie­tu­vo­je – ma­žiau­sia iš vi­ sų Eu­ro­pos vals­ty­bių pen­si­ja. Nė vie­na ša­lis ne­ma­ži­no pen­si­jų, tik mū­sų vals­ty­bės va­do­vai taip vyk­ dė sa­vų se­no­lių ge­no­ci­dą ir kir­ši­ no pen­si­nin­kus su jau­ni­mu. Mums ne tik kad grą­žin­ti atim­tas pen­si­jas tu­rė­jo, bet dar ir pa­lū­ka­nas mo­kė­ti.

Kai kam ši te­ma ne­pa­ tin­ka, ta­čiau sie­kiant skaid­ru­mo – apie tai kal­bė­ti bū­ti­na. Neuž­ ten­ka ži­no­ti – rei­kia pa­vers­ti ži­no­ji­mą įsi­ ti­ki­ni­mu.

Ne vel­tui sa­ko­ma, kad ge­riau­ sia gy­ny­ba – puo­li­mas. Iš prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus, jo pa­ta­rė­jo Vir­ gio Va­len­ti­na­vi­čiaus lū­pų jau skam­ba kal­ti­ni­mai ga­li­mais ry­šiais su pa­grin­ di­niais „Sno­ro“ ak­ci­nin­kais ne tik opo­zi­ci­jai, bet ir kre­di­to­riams, „Sno­ ro“ ban­ko dar­buo­to­jams. Kai spren­ džia­mas klau­si­mas dėl to, ar svar­būs vi­suo­me­nei pro­ce­sai yra skaid­rūs, vie­šie­ji ry­šiai, ak­ci­jos ir rei­tin­gai tu­ ri lik­ti nuo­ša­ly­je. Pa­kar­to­siu dar sy­kį – Lie­tu­vos žmo­nės tu­ri tei­sę ži­no­ti tie­są. O kal­ bant apie rei­tin­gus – val­dan­tie­ji la­ biau tu­rė­tų bai­min­tis dėl tre­jus me­ tus vyk­dy­tos po­li­ti­kos, nu­ste­ken­tos ša­lies, emig­ran­tų, įtū­žu­sių ant sa­vo tė­vy­nės, jau­nų žmo­nių, ne­ga­lin­čių iš­mai­tin­ti šei­mų, ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mo Ko­dėl ta mo­te­ris ne­ra­šo, kiek mi­li­ jo­nie­rių, mil­ži­niš­kas al­gas gau­nan­ čių val­di­nin­kų mū­sų ša­ly­je pri­vi­so? Kas par­da­vė Lie­tu­vos fab­ri­kus ir ga­ myk­las? Kas pa­si­sten­gė, kad ši­toks ne­dar­bas bū­tų? Šian­dien Lie­tu­vo­je ne­bė­ra nė vie­nos val­diš­kos įmo­nės. Juk tai – bu­vu­sių vy­riau­sy­bių dar­ bas. Ir dar drįs­ta varg­šus pen­si­nin­ kus skriaus­ti!

vi­su Sei­mu – štai ko­dėl rei­tin­gai iš es­mės ga­li ma­žė­ti. Tai­gi to­kių kal­bų ne­ver­ti­nu rim­tai. Be­je, vie­šai neį­var­ di­jau jo­kių konk­re­čių as­me­nų, jo­kių pa­var­džių, jo­kių bend­ro­vių, tad tik­rai ne­tu­rė­čiau bū­ti kal­ti­na­mas ap­šmei­ žęs po­nios I.De­gu­tie­nės sū­nų. Kal­bant apie pa­reiš­ki­mus, esą opo­zi­ci­ja sie­kia nu­kreip­ti dė­me­ sį nuo ban­ką su­žlug­džiu­sių as­me­nų Rai­mun­do Ba­ra­naus­ko ir Vla­di­mi­ro An­to­no­vo, tai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šios užuo­mi­nos dau­giau ne­gu ko­miš­kos ir man pri­me­na po­sa­kį: „Sig­na­li­za­ci­ja ry­te kau­kė ne dėl to, jog iš­dauž­tas prie­ki­nis lan­gas, bet prie­ki­nis lan­ gas iš­dauž­tas to­dėl, kad ry­te kau­kė sig­na­li­za­ci­ja“. Do­ku­men­tai, ku­riuos tu­rė­jau sa­ vo ran­ko­se, nie­ko ne­tu­ri bend­ro su ban­ko ak­ci­nin­kais, nie­ko bend­ro su ban­ko veik­la iki bank­ro­to ir juo­lab ne­tu­rės jo­kios įta­kos spren­džiant, kas kal­tas dėl ban­ko griū­ties. Tai vi­ sai ki­tas klau­si­mas. Čia kal­ba­ma apie si­tua­ci­ją po bank­ro­to pa­skel­bi­mo – apie ga­li­mą pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­ ba ir ga­li­mą po­vei­kį ad­mi­nist­ra­to­riui. Tai ne­su­si­ję su po­nų R.Ba­ra­naus­ko ir V.An­to­no­vo at­sa­ko­my­be, ku­rie jos ne­tu­rė­tų iš­veng­ti. Ži­no­ma, kai kam ši te­ma ne­pa­tin­ ka, ta­čiau sie­kiant skaid­ru­mo – apie tai kal­bė­ti bū­ti­na. Neuž­ten­ka ži­no­ti, rei­kia pa­vers­ti ži­no­ji­mą įsi­ti­ki­ni­mu. Tą pa­da­rys Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra – tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja, pri­va­lan­ ti vyk­dy­ti to­kias funk­ci­jas. Aš tie­sos ne­bi­jau, nes ne­tu­riu ko slėp­ti. Jo­kių ry­šių su I.De­gu­tie­nės, A.Ku­bi­liaus, V.Va­len­ti­na­vi­čiaus įvar­dy­tais as­me­ ni­mis ne­tu­riu. Tą ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti ir spe­cia­lio­sios ins­ti­tu­ci­jos, jei tik im­tų do­mė­tis. Apsk­ri­tai – Sei­mo pir­mi­nin­ kės mė­ty­ma­sis to­kio­mis fra­zė­mis pri­ me­na vai­kų dar­že­lį: tu – man, o aš – tau. Tai nee­tiš­ka ir ne­pro­fe­sio­na­lu. Bet tik­riau­siai taip el­gia­ma­si iš ne­ vil­ties. vių kie­muo­se, nes praeis pus­die­nis ir vis tiek nu­tirps. O kad sku­ban­tys į dar­bą žmo­nės sli­di­nė­ja ir neišb­ ren­da per ko­šę, ne jų bė­da. Ka­dan­ gi me­tų me­tus rei­ka­lai dėl snie­go mū­sų kie­muo­se ne­si­kei­čia, siū­lau kiek­vie­nam na­mų ad­mi­nist­ra­to­riui al­gą mo­kė­ti ne už eta­tą, o už va­ly­ tas die­nas. Jo­nas

Ro­mas

Ap­ri­bo­tas grei­tis vers slys­ti Kur pro­fe­si­ja, o kur jau fi­lo­so­fi­ja

Šie­met žie­ma – kiem­sar­gių ro­jus. Snig­ti pra­dė­jo tik sau­sio pa­bai­go­ je. Iki šiol jie ga­lė­jo tik pa­si­žiū­rė­ ti pro lan­gą ir vers­tis ant ki­to šo­ no kaip bar­su­kai pu­siau­žie­mį. Bet kiem­sar­gis tik­riau­siai yra ne pro­fe­ si­ja, o fi­lo­so­fi­ja. Pas­ni­go, bet šla­piai, tai jie ir ne­si­var­gi­na va­ly­ti ša­li­gat­

Prieš Pi­lies til­tą sto­vi grei­tį ri­bo­jan­tis ženk­las. Da­bar ant šio til­to teks va­ žiuo­ti 30 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­ čiu. Kai spus­te­lės šal­tis ir bus sli­du, to­kiu grei­čiu ma­ši­nos ne ant til­to už­ va­žiuos, o at­gal slys. Vi­tol­das Pa­ren­gė Dai­va Ja­naus­kai­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Al­gir­das But­ke­vi­čius

Sei­me tu­riu tei­sę iš­reikš­ti su­si­rū­pi­ ni­mą dėl bank­ru­tuo­jan­čio ban­ko ad­ mi­nist­ra­vi­mo pro­ce­so. Kai šios ne­ma­lo­nios is­to­ri­jos še­šė­ lis kri­to ant Sei­mo pir­mi­nin­kės sū­ naus, po­li­ti­kė įsiaud­ri­nu­si sie­kė jį ap­gin­ti. Tai su­pran­ta­ma. Ta­čiau su­ si­da­ro įspū­dis, jog po­li­ti­kė su­žai­dė pa­gal kon­ser­va­to­riams įpras­tas žai­ di­mo tai­syk­les, pa­reikš­da­ma, kad ši is­to­ri­ja yra vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja ir ne­ va so­cial­de­mok­ra­tai, kaip kon­ku­ ren­tai nuo­la­ti­niuo­se po­li­ti­kų rei­ tin­guo­se, jau po­rą mė­ne­sių sie­kia ją iš­stum­ti iš po­li­ti­nės are­nos.

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 200. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

TrečiADIENIS, sausio 25, 2012

lietuva Iš STT – į Lie­tu­vos banką

Kvie­čia kalbė­ti ob­jek­ty­viai

Trijų įveikęs ne­būtų?

Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) di­rek­to­riaus pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Ai­de­nas Kar­pus (nuo­tr.) pe­rei­na dirb­ti į Lie­tu­ vos banką, kur va­do­vaus Vin­ di­ka­ci­jos de­par­ta­men­tui. STT A.Karpų pa­keis Mui­tinės kri­ mi­na­linės tar­ny­bos di­rek­to­riu­ mi iki šiol dirbęs Sau­lius Ur­ba­ na­vi­čius.

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris prem­je­ ras And­rius Ku­bi­lius sa­ko, kad kalbė­ti apie au­to­ri­ta­ri­nes ten­ den­ci­jas Veng­ri­jo­je neob­jek­ ty­vu. „Gin­čai ir dis­ku­si­jos dėl Veng­ri­jos kons­ti­tu­ci­jos turėtų būti ob­jek­ty­vios. Ten yra išdės­ ty­ta ir mums vi­siš­kai priim­ti­na kons­ti­tu­cinė šei­mos, ver­ty­bių sam­pra­ta“, – sakė prem­je­ras.

Šven­čio­nių me­ras Dar­bo par­ti­ jos na­rys Vy­tau­tas Vi­ge­lis nei­ gia pa­si­rodęs dar­be ne­blai­vus ­ ir tvir­ti­na sa­vo ka­bi­ne­te buvęs ­ už­pul­tas kitų ta­ry­bos na­rių. V.Vi­ge­lis per spau­dos kon­fe­ren­ ciją va­kar tvir­ti­no ne­galėjęs su­ muš­ti trijų pas jį įsi­ver­žu­sių ta­ ry­bos na­rių. Ko­le­gas jis kal­ti­na „as­mens laisvės su­var­žy­mu“.

Rin­kimų kam­pa­ni­jos ne­sku­bins Vals­tybės va­dovė ne­skubės ofi­cia­liai skelb­ti nau­jo­jo Sei­ mo rin­kimų da­tos ir rin­kimų kam­pa-­ ni­jos pra­džios. Tai ga­li at­si­tik­ti tik įpusė­jus pa­va­sa­riui.

rin­ki­mus su­si­klos­čiu­si tra­di­ci­ja. 2008 m. bal­sa­vi­mas dėl nau­jo par­ la­men­to vy­ko spa­lio 12 d. Tuo­me­tis pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus dek­ retą dėl rin­kimų da­tos pa­si­rašė ba­ land­žio 2 d. Kons­ti­tu­ci­jos straips­nis, ku­riuo nu­sta­to­ma nuo­la­tinė Sei­mo rin­kimų da­ta, bu­vo pa­tai­sy­tas 2004 m., li­ kus vos ke­liems mėne­siams iki spa­ lio. Todėl tais me­tais bu­vo pa­si­ra­šy­ti net du vals­tybės va­do­vo dek­re­tai dėl Sei­mo rin­kimų. Ba­land­žio vi­du­ry­je lai­ki­nai ei­nan­tis pre­zi­den­to pa­rei­gas Artū­ras Pau­laus­kas, va­do­vau­da­ma­sis tuo­met ga­lio­ju­siu įsta­ty­mu, pa­si­rašė dek­retą dėl Sei­mo rin­kimų rugsė­jo 19 d. pa­skel­bi­mo. Ta­čiau va­sarą bu­vo pa­ko­re­guo­ta Kons­ti­tu­ci­ja ir rugpjūtį jau pre­zi­den­tas V.Adam­kus pa­nai­ki­ no A.Pau­laus­ko dek­retą bei pa­skelbė, kad Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 10 d.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Neo­fi­cia­li jau vyks­ta

Lie­tu­vo­je jau kurį laiką vyks­ta neo­ fi­cia­li nau­jo­jo, 2012–2016 m. ka­ den­ci­jos, Sei­mo rin­kimų kam­pa­ni­ja – par­ti­jos for­muo­ja sa­vo kan­di­datų sąra­šus, ke­lia kan­di­da­tus vien­man­ datė­se apy­gar­do­se, ta­ria­si dėl bend­ ra­dar­bia­vi­mo, jun­gia­si ar­ba de­ra­ si dėl kan­di­datų sąrašų su­jun­gi­mo, koa­li­cijų prie­š rin­ki­mus su­da­ry­mo. Ak­tyvūs ir ne­par­ti­niai po­li­ti­kai. Bet ofi­cia­li rin­kimų kam­pa­ni­ ja dar nėra pra­dėta, todėl nėra ga­ li­my­bių vi­sus iš­var­dy­tus veiks­mus vyk­dy­ti for­ma­liai, pa­gal rin­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­čius įsta­ty­mus. Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad „ei­ li­niai Sei­mo rin­ki­mai ren­gia­mi Sei­ mo na­rių įga­lio­jimų pa­bai­gos me­tais spa­lio mėne­sio ant­rą sek­ma­dienį“. Da­bar­ti­nio Sei­mo įga­lio­ji­mai bai­ gia­si 2012-ai­siais, va­di­na­si, pa­gal Kons­ti­tu­ciją būtent šių metų spa­lio ant­rąjį sek­ma­dienį tu­ri vyk­ti ei­li­niai Lie­tu­vos par­la­men­to rin­ki­mai. Ant­ra­sis spa­lio sek­ma­die­nis šie­ met bus to mėne­sio 14 d.

Galės rink­ti pi­lie­čių au­kas

„„Teisė: Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė dek­retą dėl nau­jo­jo Lie­tu­vos par­la­men­to rin­kimų pa­skel­bi­mo pa­si­ra­šys

tik po ke­lių mėne­sių, nors for­ma­liai ga­li tai pa­da­ry­ti jau da­bar. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

„Ži­no­ma, toks dek­re­tas ga­li pa­ si­ro­dy­ti ir anks­čiau. Ne­galė­čiau už Pre­zi­dentę at­sa­ky­ti, ka­da ji pa­si­ra­ šys dek­retą dėl Sei­mo rin­kimų da­ tos. Gal tai įvyks ba­land­žio pra­džio­ je, gal jau kovą, o gal ir va­sarį ar net sausį. Bet ku­riuo at­ve­ju, kai tik toks dek­re­tas pa­si­ro­dys, pra­si­dės po­li­ tinė kam­pa­ni­ja. Tai bus tar­si sig­na­ las mums ir po­ten­cia­liems kan­di­da­ tams į Seimą, kad ofi­cia­li rin­kimų kam­pa­ni­ja pra­dėta“, – aiš­ki­no Vy­ riau­sio­sios rin­kimų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

„Dėl rin­kimų da­tos pa­skel­bi­mo – bus tai­ko­ma įpras­ta tvar­ka“, – sakė Pre­zi­dentės at­stovė spau­dai Dai­va Ul­bi­naitė, pa­si­kon­sul­ta­vu­si su pre­ zi­dentū­ros tei­si­nin­kais.

Nors nau­jo­jo Sei­mo rin­kimų da­ ta – spa­lio 14-oji – jau yra aiš­ki, Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė pa­ gal Kons­ti­tu­ciją dar tu­ri pa­si­ra­šy­ti dek­retą dėl ofi­cia­laus šios da­tos pa­ skel­bi­mo. To­kio dek­re­to pa­si­ra­šy­ mas ir pa­skel­bi­mas leis pra­dėti ofi­ cia­lią Sei­mo rin­kimų kam­pa­niją. Ne vėliau kaip prie­š pus­metį

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad dek­retą dėl Sei­mo rin­kimų pa­skel­bi­mo vals­ tybės va­do­vas tu­ri pa­si­ra­šy­ti li­ kus ne ma­žiau kaip pus­me­čiui iki bal­sa­vi­mo die­nos. Tai reiš­kia, kad šie­met toks D.Gry­baus­kaitės dek­ re­tas tu­ri pa­si­ro­dy­ti ne vėliau kaip ba­land­žio 14 d. Ta­čiau dek­re­tas ga­li būti pa­si­ra­ šy­tas bei pa­skelb­tas ir kiek anks­ čiau – ba­land­žio pra­džio­je, kovą ar net va­sarį.

Ze­no­nas Vai­gaus­kas:

Tai bus tar­si sig­na­las mums ir po­ten­cia­liems kan­di­da­tams į Seimą, kad ofi­cia­li rin­kimų kam­pa­ni­ja pra­dėta.

Ža­da lai­ky­tis „įpras­tos tvar­kos“

Bet pre­zi­dentū­ros at­sto­vai, pa­ klaus­ti, ar yra ti­ki­mybė, jog D.Gry­ baus­kaitė ge­ro­kai anks­čiau nei ba­ landį pa­si­ra­šys dek­retą dėl ei­li­nių Sei­mo rin­kimų pa­skel­bi­mo, at­sakė nei­gia­mai.

Leid­žia­ma su­pras­ti, kad vals­tybės va­dovė ne­sku­bins dek­re­to dėl Sei­ mo rin­kimų. Jis grei­čiau­siai pa­si­ ro­dys tik ba­landį. Taip bus pra­tęsta per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius Sei­mo

Kai Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė pa­ si­ra­šys dek­retą dėl Sei­mo rin­kimų da­tos ofi­cia­laus pa­skel­bi­mo, pra­si­ dės rin­kimų po­li­tinė kam­pa­ni­ja. „Tuo­met VRK pra­dės re­gist­ruo­ti sa­va­ran­kiš­kus po­li­tinės kam­pa­ni­jos da­ly­vius. Jais ga­li tap­ti bet ku­ri rin­ ki­muo­se ke­ti­nan­ti da­ly­vau­ti par­ti­ja ir kiek­vie­nas po­ten­cia­lus kan­di­da­ tas“, – aiš­ki­no Z.Vai­gaus­kas. Sa­va­ran­kiš­ki po­li­tinės kam­pa­ ni­jos da­ly­viai turės teisę ati­da­ry­ ti spe­cia­lias rin­kimų kam­pa­ni­jai skir­tas sąskai­tas ban­kuo­se. Į šias sąskai­tas fi­zi­niai as­me­nys galės per­ves­ti tam tik­ro dyd­žio au­kas – iki 20 tūkst. litų, ta­čiau ne dau­giau kaip de­šim­ta­dalį visų sa­vo me­ti­nių dek­la­ruotų pa­jamų. Kan­di­da­tus Sei­mo rin­ki­muo­se galės kel­ti vi­sos da­bar esan­čios par­ti­jos, iki šių me­ tų ko­vo 1 d. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ jai at­siun­tu­sios sa­vo na­rių sąra­šus. Juo­se tu­ri būti ne ma­žiau kaip po tūkstantį na­rių.

Siū­lo dek­la­ruo­ti sąsa­jas su „Sno­ru“ Val­dan­čio­sios Tėvynės sąjun­gosLie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma siū­lo Sei­mo na­riams dek­la­ ruo­ti bet ko­kias sąsa­jas su „Sno­ro“ ban­ku.

Su to­kia ini­cia­ty­va J.Raz­ma kreipė­ si į Sei­mo Eti­kos ir pro­cedūrų ko­ mi­siją (EPK), kad ši siū­lytų par­ la­men­ta­rams už­pil­dy­ti at­skirą pri­va­čių in­te­resų dek­la­ra­ciją. Pa­ sak kon­ser­va­to­riaus, stan­dar­ti­nio in­te­resų dek­la­ra­vo šiuo at­ve­ju ne­ pa­kan­ka. „Šiuo me­tu gau­su par­la­men­ tarų ini­cia­tyvų, su­si­ju­sių su ban­ ku „Sno­ras“: ko­mi­te­tuo­se ir ko­

mi­si­jo­se ke­lia­mi klau­si­mai dėl šio ban­ko pri­ve­di­mo prie bank­ro­to ir lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ap­lin­ky­ bių, ini­ci­juo­ja­mas lai­ki­no­sios ty­ri­ mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mas, vie­šo­jo­je erdvė­je skleid­žia­mi įvairūs kal­ti­ni­ mai, taip pat pa­si­girs­ta per­spėjimų, kad kai ku­rios ini­cia­ty­vos ga­li pa­ da­ry­ti ža­los vals­ty­bei, ap­sun­kin­ ti bu­vu­sių ban­ko sa­vi­ninkų ekst­ ra­di­ciją. Svar­bu, kad Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vos būtų grįstos vi­suo­ menės viešųjų in­te­resų su­vo­ki­mu, o ne nu­lem­tos pri­va­čių in­te­resų“, – TS-LKD pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas J.Raz­ma. Pa­sak jo, su­rin­kus šiuos duo­me­ nis būtų ga­li­ma „ob­jek­ty­viai spręs­

ti, ku­rie Sei­mo na­riai ga­li turė­ ti viešųjų ir pri­va­čiųjų in­te­resų sprend­žiant ban­ko „Sno­ras“ pro­ ble­mas, ir re­ko­men­duo­ti jiems nu­ si­ša­lin­ti, ne­pre­ten­duo­ti į lai­ki­no­ sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos na­rius“. Dek­la­ra­ci­jo­je J.Raz­ma siū­lo pa­ teik­ti duo­me­nis apie Sei­mo na­rio bei ar­timųjų ir jų įsteigtų bend­ro­ vių ban­ke įgy­tus pro­duk­tus ar pa­ slau­gas: indė­lius, indė­lių ser­ti­fi­ ka­tus, ob­li­ga­ci­jas, ban­ko ak­ci­jas, taip pat ar ban­ke dir­bo ar­ti­mi as­ me­nys, ar yra tekę da­ly­vau­ti ban­ ko „Sno­ras“ ar jo sa­vi­ninkų ren­ gi­niuo­se. Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­ kas pir­ma­dienį kreipė­si į Lie­tu­vos banką, Vals­tybės sau­gu­mo de­par­ ta­mentą ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­timų ty­ri­mo tar­nybą su pra­šy­mu pa­teik­ ti in­for­ma­ciją, ku­ria re­mian­tis bū­ tų ga­li­ma įver­tin­ti „ga­limą po­li­ti­nių spren­dimų po­veikį Lie­tu­vos bankų sis­te­mos sta­bi­lu­mui ir na­cio­na­li­ niam sau­gu­mui“. Opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va sau­sio 30 d. šau­kia­ma neei­linė se­si­ja, ku­rio­je nu­ma­ty­tas vie­nin­te­lis klau­si­mas – lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ban­ko „Sno­ras“ bank­ro­to ap­lin­ky­ bių ir kitų su­si­ju­sių klau­simų su­ da­ry­mas. BNS inf.

„„Dek­la­ra­ci­ja: J.Raz­ma siū­lo pa­

teik­ti duo­me­nis apie Sei­mo na­ rių bei jų ar­timųjų ir jų įsteigtų bend­ro­vių „Sno­ro“ ban­ke įgy­tus pro­duk­tus ar pa­slau­gas. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


8

trečiadienis, sausio 25, 2012

aktualijos

Ty­ri­mas nu­trauk­tas Praė­ju­sią va­sa­rą Pa­lan­go­je apie va­lan­dą at­rak­cio­ne įstri­gu­sių ir že­ myn gal­va ka­bo­ju­sių vai­kų tė­vai šo­ ki­ruo­ti – pro­ku­ra­tū­ra nu­trau­kė iki­ teis­mi­nį ty­ri­mą ir pa­reiš­kė, kad at­ rak­cio­nus val­dan­ti įmo­nė ne­kal­ta.

Pa­lan­gos pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­mu, vers­li­nin­kai ne­kal­ti dėl to, kad vai­ kai įstri­go, o juos nu­kel­ti esą su­ truk­dė at­vy­kę ug­nia­ge­siai. Ne­lai­mė įvy­ko per­nai rugp­jū­ čio 17-osios va­ka­rą. Olan­dų įmo­ nei „Lean­der LTU“ pri­klau­san­čia­ me at­rak­cio­ne „Mo­vi IT“ vai­kai įstri­go apie 22 val. 50 min. Vie­ ną smul­kes­nio su­dė­ji­mo ber­niu­ką pa­vy­ko iš­lais­vin­ti tik tuo­met, kai bu­vo nu­kirp­tos plo­nes­nės šo­ni­nės at­ra­mos. Tuo me­tu aukš­tyn ko­jo­ mis ap­vers­ti vai­kai pra­dė­jo pra­ras­ti są­mo­nę, ėmė vem­ti, kai ku­riems iš no­sies pra­dė­jo bėg­ti krau­jas. Ug­nia­ge­sių tei­gi­mu, du kar­tus ne­sėk­min­gai jie ban­dė ava­ri­niu bū­du nu­leis­ti at­rak­cio­ną. Bend­ro­ vė „Lean­der LTU“ ap­kal­ti­no ug­ nia­ge­sius gel­bė­to­jus, kad jie ne­lei­ do įjung­ti ge­ne­ra­to­riaus ir ava­ri­niu bū­du nu­leis­ti vai­kų. Nu­ken­tė­ju­sių­jų in­te­re­sams at­ sto­vau­jan­ti ad­vo­ka­tė Si­mo­na Sa­ le­lio­ny­tė-Druk­tie­nė pri­pa­ži­no, kad jos klien­tams tai bu­vo nau­jie­na. „Mes nu­ste­bę, ne­slėp­siu. Svars­ to­me ga­li­my­bę teik­ti skun­dą pro­ ku­ra­tū­rai dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­ mo nu­trau­ki­mo. Ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad ne­bu­vo at­lik­ta daug veiks­mų, ne­nus­ta­ty­ta dau­gy­bė reikš­min­gų ap­lin­ky­bių“, – ti­ki­no S.Sa­le­lio­ny­tė-Druk­tie­nė. Ty­rė­jų nuo­mo­ne, vai­kams ne­ bu­vo pa­da­ry­tas il­ga­lai­kis svei­ka­tos su­trik­dy­mas. „Ža­la pa­da­ry­ta psi­chi­nei svei­ ka­tai, kai ku­riems vai­kams – il­ gam. Mū­sų ma­ny­mu, tai pa­kan­ ka­mai rim­tos ap­lin­ky­bės skun­dui ten­kin­ti“, – tei­gė ad­vo­ka­tė. Pa­sak nu­ken­tė­ju­sių­jų at­sto­vės, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo nu­trau­ki­mas tie­sio­giai ne­le­mia ci­vi­li­nės by­los baig­ties dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo. „Ci­vi­li­nė­je by­lo­je ieš­ki­nius yra pa­reiš­kę 15 as­me­nų. Kom­pa­ni­ja tik pa­tei­kė at­sa­ky­mą į mū­sų pre­ten­zi­ ją, kad drau­di­mo bend­ro­vė ver­ti­na ga­li­my­bes dėl ža­los iš­mo­kė­ji­mo, ta­čiau dau­giau jo­kių pa­siū­ly­mų dėl kom­pen­sa­ci­jos ne­bu­vo“, – ti­ ki­no S.Sa­le­lio­ny­tė-Druk­tie­nė. Bend­ro­vės „Lean­der LTU“ ad­ vo­ka­tė Je­le­na Pa­li­šai­tie­nė aiš­ki­no, kad įmo­nė bu­vo įsi­ti­ki­nu­si esan­ti ne­kal­ta dėl in­ci­den­to. „Ne tik Dar­bo ins­pek­ci­ja, bet ir vi­si ki­ti tik­rin­to­jai, ku­rie už­griu­vo kom­ pa­ni­ją po įvy­kių, nie­ko ne­ra­do. Įmo­ nė eksp­loa­ta­vo tech­niš­kai tvar­kin­gus at­rak­cio­nus. O tai, kas įvy­ko, ne­bu­ vo įmo­nės kal­tė. Įvy­ko ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas, o kal­bant apie kom­pen­ sa­ci­ją, tai yra drau­di­mi­nis įvy­kis“, – tei­gė ad­vo­ka­tė J.Pa­li­šai­tie­nė. Įmo­nės at­sto­vė aiš­ki­no, kad vers­li­nin­kai trims šei­moms iš­mo­ kė­jo pra­šy­tas kom­pen­sa­ci­jas. Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bė va­kar raš­tu krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ ku­ra­tū­rą bei pa­pra­šė iš­nag­ri­nė­ti, ar tei­sė­tas Pa­lan­gos pro­ku­ra­tū­ros nu­ ta­ri­mas nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­ mą dėl rugp­jū­tį at­rak­cio­ne „Mo­ve it“ įvy­ku­sios ne­lai­mės. „Klai­pė­dos“ inf.

„„Pa­sek­mės: pir­ma­die­nio va­ka­rą į pa­ke­lės grio­vius sly­do ne vie­nas au­to­mo­bi­lis, o ant­ra­die­nio ry­tą „VW Ven­to“ ta­ra­na­vo au­to­bu­są. Gin­ta­ro Vai­če­kaus­ko nuo­tr. („Bal­ti­cum“ TV lai­da „Rei­das“)Dėl sli­džių ke­lių – vir­ti­nė ava­ri­jų Dėl sli­džių ke­lių uos­ta­mies­ty­je ir Klai­pė­ dos ra­jo­ne įvy­ko ne­ma­žai ava­ri­jų. Nors ke­li­nin­kai gat­ves bei už­mies­čio ke­lius va­lė ir bars­tė, ta­čiau vai­ruo­to­jai ne­lai­mių au­ko­mis ta­po neį­ver­ti­nę ap­lin­ky­bių.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Ta­ra­na­vo au­to­bu­są

Ant­ra­die­nio ry­tą dėl sli­džios ke­lio dan­gos leng­va­sis au­to­mo­bi­lis ta­ra­ na­vo marš­ru­ti­nį au­to­bu­są. Ava­ri­ja įvy­ko Vin­gio ir Smil­te­lės gat­vių san­kry­žo­je, kai čia stab­te­lė­ jo 10 marš­ru­to au­to­bu­sas. Pas­kui jį au­to­mo­bi­liu „VW Ven­to“ va­žia­ vo vai­ką į dar­že­lį nu­ve­žęs vy­ras. Vai­ruo­to­jas ne­su­ge­bė­jo su­stab­ dy­ti ma­ši­nos ir ši rė­žė­si į au­to­bu­ so ga­lą. Po smū­gio klai­pė­die­čio au­to­mo­ bi­lis li­ko smar­kiai ap­lam­dy­tas. Nors vy­riš­kis va­žia­vo ne­di­de­ liu grei­čiu, ta­čiau dėl sli­džios ke­ lio dan­gos ma­ši­nos stab­dy­mo grei­ tis bu­vo il­gas. Įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­ tė­jo.

Vie­no­je ava­ri­jo­je du­žo 4 ma­ši­nos

Pir­ma­die­nio va­ka­rą net ke­li au­ to­mo­bi­liai at­si­dū­rė grio­viuo­se dėl stai­ga spus­te­lė­ju­sio šal­tu­ko ir ke­ lius pa­den­gu­sio šerkš­no. Ke­ly­je Gargždai–Dauparai vie­ no­je vie­to­je su­si­dū­rė net ke­li au­ to­mo­bi­liai. Pir­mo­ji ne­lai­mė įvy­ko pa­va­ka­ riais, kai nuo Dau­pa­rų Gargž­dų link va­žia­vęs „Au­di“ bu­vo ta­ra­nuo­tas ki­to au­to­mo­bi­lio. Iš prieš­prie­šos at­va­žia­vęs mer­gi­nos vai­ruo­ja­mas „Fiat“ stai­ga ėmė slys­ti. Vai­ruo­to­ja tie­sia­me ke­lio ruo­že ne­su­val­dė ma­ši­nos ir, iš­va­žia­vu­si į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą, šo­nu tren­kė­si į „Au­di“. „Fiat“ at­si­dū­rė grio­vy­je. Tuo pat me­tu nuo Gargž­dų pu­ sės įvy­kio vie­tą pa­sie­kė dar trys au­ to­mo­bi­liai. Po ava­ri­jos į kelk­raš­ty­je sto­vin­čią „Au­di“ tren­kė­si iš pa­skos

at­va­žia­vu­si ki­ta „Au­di“. Tarp su­dau­ žy­tų au­to­mo­bi­lių mė­gi­nęs pra­lįs­ti „Re­nault“ taip pat ėmė slys­ti ir at­ si­tren­kė į jau su­dau­žy­tą bal­tos spal­ vos „Au­di“, o at­šo­kęs nuo jos, tren­ kė­si į ki­tą „Au­di“. „Re­nault“ po šių triu­kų taip pat at­si­dū­rė grio­vy­je. Po eis­mo įvy­kio me­di­kų pa­gal­bos pa­pra­šė tik vie­na iš ke­tu­rių su­kne­

Šią sa­vai­tę šiek tiek dar snigs, ta­ čiau nuo ket­vir­ ta­die­nio kri­tu­liai baig­sis, bus tik šal­ ta. To­kios są­ly­gos – kur kas ge­res­nės vai­ruo­to­jams.

žin­tų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų. Dėl sme­ge­nų su­tren­ki­mo į li­go­ni­nę krei­pė­si pir­mo­ji ava­ri­jos kal­ti­nin­ kė, ku­rios „Fiat“ su­si­dū­rė iš­va­žia­ vęs prieš eis­mą. Di­tu­vos ke­ly­je – trys įvykiai

Tuo pat me­tu ki­ta­me ra­jo­no ke­ly­ je įvy­ko dar ma­žiau­siai trys eis­mo įvy­kiai. Ke­ly­je Klaipėda–Dituva iš

drau­gės na­mų į uos­ta­mies­tį su vai­ ku va­žia­vu­si mo­te­ris ne­su­val­dė au­ to­mo­bi­lio ir jis nu­sly­do į grio­vį. Mo­te­ris sli­džia­me ke­ly­je ne­su­ val­dė sa­vo BMW ir pir­mo­jo­je eis­ mo juos­to­je ėmė slys­ti. Ta­čiau per ava­ri­ją nei vai­ruo­to­ja, nei jos vai­ kas ne­nu­ken­tė­jo. Šia­me ke­lio ruo­že pir­ma­die­nio va­ka­rą nuo ke­lio nu­sly­do trys au­ to­mo­bi­liai. Vi­sų vai­ruo­to­jai ir ke­ lei­viai at­si­pir­ko iš­gąs­čiu. Ke­li­nin­kų orai be dar­bo ne­pa­li­ko

Įmo­nės „Klai­pė­dos re­gio­no ke­liai“ va­do­vas Pet­ras Kau­či­kas pri­pa­ži­no, jog nors žie­ma dar ir ne­pa­ro­dė sa­ vo na­gų, ta­čiau ge­ri orai ke­li­nin­kų esą ne­spė­jo iš­le­pin­ti. „Nors gau­saus snie­go ir ne­bu­vo, ta­čiau gau­siai li­jo, o nak­ti­mis ir pa­šal­da­vo. Net stai­ga pa­ki­lęs rū­kas po ke­lių va­lan­dų ga­li virs­ti plo­nu le­do sluoks­niu ant ke­ lių“, – tvir­ti­no P.Kau­či­kas. Per gruo­džio mė­ne­sį, ku­ris, pa­ly­ gin­ti su per­nykš­čiu, bu­vo gan šil­tas, ke­li­nin­kai re­gio­no ke­liuo­se iš­bars­tė 2 tūkst. to­nų smė­lio ir drus­kos mi­ ši­nio bei 700 to­nų drus­kos. „Šią sa­vai­tę šiek tiek dar snigs, ta­čiau nuo ket­vir­ta­die­nio kri­tu­liai baig­sis, bus tik šal­ta. To­kios są­ly­ gos – kur kas ge­res­nės vai­ruo­to­ jams, nes pa­sni­gus, nors ir trum­ pam, drus­ka ant ke­lių ne­be­gelbs­ti“, – tei­gė P.Kau­či­kas.

Įlū­žu­sius vai­kus iš­gel­bė­jo praei­vis As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Į Bro­žy­nų gat­vė­je Klai­pė­do­je esan­ tį tven­ki­nį įlū­žo du vai­kai. Ber­niu­ ką ir mer­gai­tę, iki kak­lo įstri­gu­sius van­de­ny­je, iš­gel­bė­jo praei­vis.

Ne­lai­mė nu­ti­ko va­kar, kai abu vai­ kai po pa­mo­kų „Pa­jū­rio“ mo­kyk­ lo­je žings­nia­vo na­mo. De­vy­ne­rių mer­gai­tė su de­šimt­ me­čiu kla­sės drau­gu nu­spren­dė pa­sli­di­nė­ti ant ša­lia vie­no pre­ky­ bos cent­ro esan­čio ne­di­de­lio tven­ ki­nio. „Iš pra­džių įlū­žo ber­niu­kas. Mer­ gai­tė ėjo jo gel­bė­ti, ta­čiau įlū­žo ir ji“, – pa­sa­ko­jo Bro­žy­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro bend­ ruo­me­nės slau­gy­to­ja Vir­gi­ni­ja Pet­ rai­tie­nė. Abu vai­kai ko­jo­mis ne­sie­kė dug­ no. Virš le­do ky­šan­čias gal­vas pa­ ma­tė dvi pro ša­lį ėju­sios mo­te­rys. Jos puo­lė prie tven­ki­nio, ta­čiau lip­ ti pa­bi­jo­jo, bai­mi­no­si įlūž­ti pa­čios.

„Pro ša­lį va­žia­vo vy­riš­kis, jis iš­ šo­ko iš sa­vo ma­ši­nos ir nu­sku­bė­ jo vai­kams į pa­gal­bą. Vy­ras iš­trau­kė abu ma­ža­me­čius ir pa­ts kiau­rai su­ šla­po“, – pa­sa­ko­jo V.Pet­rai­tie­nė. Iš­gel­bė­tus vai­kus suau­gu­sie­ji tuoj pat nu­ve­dė į ša­lia esan­tį svei­ ka­tos cent­rą. „Vai­kai dre­bė­jo, ran­ky­tės bu­vo su­sti­ru­sios. Sten­gė­mės juos per­ reng­ti ir su­šil­dy­ti, kol at­va­žiuos grei­to­ji“, – pri­si­mi­nė svei­ka­tos cent­ro slau­gy­to­ja. De­vyn­me­tė pa­me­tė ba­tu­kus, ta­ čiau abu vai­kai džiau­gė­si, kad vy­ ras iš van­dens iš­trau­kė ir jų kup­ri­ nes su kny­go­mis. „Gai­la, kad ne­spė­jo­me su­ži­no­ti šio klai­pė­die­čio pa­var­dės. Jis pa­ ts bu­vo su­ša­lęs, tad iš­sku­bė­jo į na­ mus“, – tvir­ti­no V.Pet­rai­tie­nė. Abu vai­kai nu­ga­ben­ti į Vai­kų li­ go­ni­nę. Li­go­ni­nės vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Klau­di­ja Bo­bians­kie­nė ti­ki­no, jog ma­ža­me­čiams grės­mės gy­vy­bei nė­ra, jie gy­do­mi ir vi­lia­ma­si, kad

„„Le­das: per sa­vai­tę uos­ta­mies­ty­je ant­rą kar­tą į tven­ki­nį įlūž­ta vai­kai. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

dėl su­ša­li­mo rim­tų svei­ka­tos pro­ ble­mų ne­bus. Ly­giai prieš sa­vai­tę pa­na­ši ne­lai­ mė ki­ta­me uos­ta­mies­čio tven­ki­ny­ je vos ne­si­bai­gė tra­ge­di­ja. Tą kar­ tą į tven­ki­nį prie mo­kyk­los įlū­žo du ber­niu­kai. Vai­kus iš­trau­kė ba­tų į pre­ky­bos cent­rą pirk­ti ėjęs praei­vis.

Vie­no iš­gel­bė­tų ber­niu­kų būk­lė bu­vo itin sun­ki. Vai­kas vi­są sa­vai­ tę bu­vo ko­mos bū­se­nos. „Įvy­ko ste­buk­las. Ber­niu­kas pa­ bu­do ir pa­klau­sė, kur yra ma­ma ir se­suo. Tai tik­rai ne­pap­ras­tas at­ve­jis. Kol kas at­ro­do, kad rim­tų su­tri­ki­mų nė­ra, nors jo būk­lę dar ste­bė­si­me“, – džiau­gė­si Vai­kų li­go­ni­nės va­do­vė.


9

trečiadienis, sausio 25, 2012

sportas

Buldozeris prie mokyklos neburzgės „Futbolo mokykla – ne tualetas. Vien buldozeriu nenuversime. Griovimo darbai – brangiausias variantas šiandien“, – Miesto ūkio departamento direktorius Liudvikas Dūda leido suprasti, kad jaunieji futbolininkai naujų mūrų dar nesulauks mažiausiai trejus ketverius metus.

Sporto telegrafas Futbolas. Klaipėdos salės futbolo pirmenybėse šią savaitę baigsis pirmasis etapas, po kurio liks šešios komandos, tęsiančios kovą dėl medalių. Šiandien Klaipėdos universiteto (KU) sporto salėje (Sportininkų g. 13) 20.30 val. žais „Titanikas“ ir „Klaipėdos universitetas“, 21.30 val. „Kruopa“ ir „Kretinga“. Rytoj Sporto arenoje (Taikos pr. 61A) 21 val. susitiks „Nautica“ ir „Klaipėdos policija“. Reguliarųjį čempionatą baigs „Baltų“ ir „Klaipėda City“ penketukai. Jie žais penktadienį 20.3 val. KU sporto salėje. Ledo ritulys. Nacionalinės lygos Vakarų konferencijos čempionate aršėja kova dėl antrosios vietos, suteikiančios teisę kautis dėl patekimo į finalinį ketvertą. Vieni iš pretendentų į šią poziciją – Gargždų „Ledžingos “ ir Šiaulių „Ledo linijos“ ledo ritulininkai susitiko Klaipėdoje. Kova nebuvo atkakli, šiauliečiai šventė pergalę 12:1 (3:1, 6:0, 3:0). Baigiantis pirmajam kėliniui garbės įvartį pelnė Emilijus Krakauskas.

„„Svajonės: I.Zaleckis vicemerui V.Čepui rodė, kokie grandioziniai planai, kabantys ant sienos, šildė futboli-

ninkus.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Po to, kai praėjusią savaitę mokykloje apsilankė meras Vytautas Grubliauskas, buvo liepta sudaryti savivaldybės komisiją, kuri apleistoje sporto kalvėje surengtų išvažiuojamąjį posėdį. Jo metu būtų įvertinta situacija ir priimtas sprendimas – renovuoti ar griauti. Miesto galva buvo labiau linkęs palaikyti pastarąjį variantą, tačiau vakar mokyklos vadovus aplankę valdininkai, tarp kurių buvo vicemeras Vytautas Čepas, Ugdymo ir kultūros reikalų departamento direktorė Nijolė Laužikienė, Sporto ir kūno kultūros skyriaus vedėjas Irenijus Zaleckis, bandė ieškoti kitos išeities, nei pasirašyti griovimo aktą. „Įspūdžiai slogūs, – neslėpė statybų specialistas L.Dūda, paklaustas, ką pamatė mokykloje. – Pastato išorė ir vidus priminė nevisiško socializmo laikus.“ Anot Ūkio departamento direktoriaus, kol šią ar kitą savaitę bus priimtas galutinis sprendimas, yra du variantai: jaunuosius

futbolininkus perkelti į aplinkines mokyklas, pastate paliekant tik administraciją, arba savivaldybės ir mokyklos lėšomis atlikti būtiniausius remonto darbus, kad keletą metų, iki kol bus pastatyti kiti mūrai, vaikai jaustųsi saugiai. L.Dūda tvirtino, kad miestas pasistengs rasti lėšų krentančių langų, dušų, tualetų ir persirengimo patalpų minimaliam tvarkymui. „Reikėtų stengtis ne vien mums, bet ir patiems mokyklos vadovams, turintiems gana nemažai darbo jėgos – keturis darbininkus, vairuotoja, sandėlininką, kiemsargį. Pavyzdžiui, linoleumą, radę kažkiek pinigų, persirengimo kambariuose galėtų patys iškloti, – dėstė L.Dūda. – Samdant statybininkus darbai pabrangtų mažiausiai dvigubai. Savo jėgomis galima susitvarkyti sanitarinius mazgus ir persirengimo kambarius. Tik lauko sienai iš kiemo pusės reikėtų pirkti profiliuoto plastiko lakštus, kuriuos pritvirtintų statybinė bendrovė.“ Kiek toks paviršutinis remontas kainuos, valdininkas negalėjo atsakyti.

Sankcija. Anglijos futbolo asociacija pranešė, kad „Manchester City“ klubo puolėjas Mario Balotelli turės praleisti ketverias rungtynes. Tokia bauda – už šiurkštų epizodą rungtynėse su Londono „Tottenham“ ekipa (3:2). Po kovos su varžovu M.Balotelli nusileido ant žemės ir viena koja įspyrė svečių saugui Scottui Parkeriui į galvą. Daug diskusijų sukėlęs epizodas turi dvi versijas: italas specialiai įspyrė arba norėdamas nusileisti ant žemės netyčia pataikė varžovui. Už šį veiksmą teisėjas Howardas Webbas žaidėjo nenubaudė, tačiau Drausmės komitetas, išnagrinėjęs epizodą, nubaudė žaidėją. Futbolininkas ir klubas dar gali apskųsti sprendimą, tačiau, sulaukę neigiamo atsakymo, gautų dar ilgesnę diskvalifikaciją.

„„Nuotaika: Futbolo mokyklos direktoriui A.Adomynui valdininkų spren-

dimai ūpo nepakėlė. 

Vytauto Petriko nuotr.

„Šią savaitę sportininkų vadas I.Zaleckis žadėjo viską paskaičiuoti, tuomet ir galėsiu atsakyti“, – teigė L.Dūda. Pasak jo, po tokio remonto vaikai galėtų šiose patalpose sportuoti 3-4 metus. „Mes dalyvauja-

me europiniame projekte kartu su Kaliningrado sritimi ir Lenkija. Jame numatyta visos Futbolo mokyklos rekonstrukcija. Yra vilties, kad naujos futbolininkų kalvės sulauksime 2015-2016 metais“, – vylėsi Ūkio departamento vadovas.

Įtaka. Maskva daro spaudimą Lietuvos institucijoms, siekdama, kad penkiakovininkei Donatai Rimšaitei būtų leista atstovauti Rusijai Londono olimpinėse žaidynėse, teigia Lietuvos pareigūnai. Verdiktą dėl D.Rimšaitės penktadienį turėtų tarti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinė asamblėja. Artėjant sprendimui, Maskva šį klausimą kėlė ir aukščiausiu politiniu lygiu. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas iškėlė šį klausimą per susitikimą su ministru Audroniumi Ažubaliu.

„Atlantas“ neįgyvendino licencijavimo reikalavimų Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Per pirmąjį Lietuvos futbolo federacijos (LFF) klubų licencijavimo sprendimo etapą A lygos licencijos suteiktos septyniems klubams. Tarp jų nėra Klaipėdos „Atlanto“ ir Gargždų „Bangos“.

„Atlanto“ sporto direktorius Vacys Lekevičius dėl to nė kiek nesijaudino. „Taip ir turėjo būti, – sakė jis. – Šią savaitę baigsime tvarkyti bankroto reikalus, paruošime personalo, infrastruktūros dokumentus. Kiekvienais metais mes negauname A licencijos pirmu pateikimu. Ne viskas nuo mūsų priklauso. Pavyzdžiui, kai kuriuos popierius

turės sutvarkyti miesto stadiono administracija.“ Gargždų futbolo klubui licencija nebuvo išduota dėl finansinių kriterijų. Kalbama, kad „Bangą“ slegia skolos, kurios ir kliūva LFF Licencijavimo komitetui. Naujajam sezonui ramiai gali ruoštis Panevėžio „Ekranas“, Vilniaus „Žalgiris“, Marijampolės „Sūduva“, „Šiauliai“, Tauragės „Tauras“, Pakruojo „Kruoja“ ir Alytaus „Dainava“. „Atsižvelgiant į tai, kad šiemet licencijavimo procesas buvo kur kas trumpesnis, pirmojo sprendimų etapo rezultatai nėra blogi. Tačiau reikėtų pažymėti, kad siekiantys gauti UEFA licenciją dar turės aktyviai ruoštis balandžio mėnesį vyksiančiam UEFA licencijavimo etapui“, –

džiaugėsi ir perspėjo Licencijavimo skyriaus vadovas Laurynas Zibolis. A lygos licencijos dar nesuteiktos Vilniaus „Reo“ (neįvykdyti sporto, personalo, infrastruktūros, finansiniai kriterijai); „Kaunui“ (sporto, personalo, finansiniai kriterijai), „Mažeikiams“ ir licencijos siekiančiai, tačiau aukščiausioje lygoje nežaisiančiai „Klaipėdai“ (pastarosioms dviem – teisiniai, sporto, personalo, infrastruktūros, finansiniai kriterijai). Licencijų negavę klubai per savaitę gali pateikti apeliacijas, kurias Apeliacinis licencijavimo komitetas svarstys sausio 31 d. Paaiškėjus galutiniam licencijų gavėjų sąrašui, vasario 1 d. bus tvirtinami 2012 metų A ir 1-osios lygos pirmenybių dalyviai.

„„Darbai: nuo licencijavimo dokumentų ruošimo pavargęs V.Lekevičius

ramino, kad „Atlantas“ žais A lygoje.


JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI PIRMASIS BALSAVIMO TURAS JAU PRASIDĖJO! KVIEČIAME BALSUOTI IR IŠRINKTI SEPTYNIAS PRETENDENTES Į METŲ KLAIPĖDIETĖS TITULĄ. 1 Ramunė Adomaitienė, neįgaliesiems atstovau2

3

4

5

6

7 8

9

janti sportininkė, – už pasaulio rekordą šuolio į tolį rungtyje. Irena Armonienė, etnologė, Klaipėdos etnokultūros centro specialistė, – už atsidavimą ir meilę Klaipėdos miesto ir krašto tautinei kultūrai, jos gaivinimą ir puoselėjimą, už asmeninį pavyzdį ir talentą skleisti tradicijos šviesą. Dalia Bielskytė, onkohematologinių ligonių bendrijos „Kraujas“ vadovė, pirmoji lietuvė, apdovanota Šventojo Martyno skydu, – už kilnias iniciatyvas, nuoširdų rūpestį vėžiu sergančiais tautiečiais, pagalbą ir pasiaukojimą jų labui, sugebėjimą suburti visuomenę didžiam tikslui – padėti žmogui. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, drąsiai ir ryžtingai kovojanti su korupcija, aktyviai dirbanti su jaunimu, padedanti ugdyti jaunus patriotiškus žmones, organizuojanti pilietiškumą ir patriotizmą skatinančius renginius. Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė, – už tyrumo puoselėjimą vaikų širdyse, galimybę jiems atsiskleisti. Jos dėka Klaipėdos laisvalaikio centrai suvienijo vaikus ir suteikė galimybę garsinti Klaipėdą ne tik Lietuvoje. Kristina Buslajeva, pensininkė, – už aktyvią veiklą miesto visuomeniniame gyvenime. Ji yra visuomeninės tarybos prie Klaipėdos apskrities VPK pirmininkė, ištisą dešimtmetį teikianti gyventojų bendruomenių pasiūlymus policijos komisarui, atskiriems pareigūnams. Ji – ir Pagyvenusių žmonių asociacijos valdybos pirmininkė, atsakingai koordinuoja Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių klubų veiklą, ieško būdų sudaryti sąlygas senjorų kultūrinei saviraiškai. Moteris nuoširdžiai dalyvauja „Carito“ rengiamose akcijose, padeda vienišiems žmonėms . Aleta Chomičenkienė, Klaipėdos universiteto doc. dr., – už švietėjišką veiklą, visiems norintiems sveikai gyventi. Romualda Česnienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Priėmimo skyriaus slaugytojos padėjėja. Daug metų su gimdyvėmis dirbanti moteris ne tik sugeba profesionaliai atlikti savo darbą, bet ir padeda būsimoms mamoms psichologiškai, nuramina, tinkamai paruošia vaikelio atėjimui į šį pasaulį. Kristina Jokubavičienė, P.Domšaičio galerijos vedėja, dailėtyrininkė, – už atsidavimą savo pro-

fesijai bei darbui, už milžiniškas pastangas, padėtas rekonstruojant P.Domšaičio galeriją. 10 Violeta Jokubynaitė, pedagogė, Klaipėdos atviros erdvės jaunimo centro komandos narė, – už itin aktyvią kovą už jaunimo teises mieste. 11 Rasa Juškėnienė, vyrų rankinio komandos „Žemaitijos dragūnas“ trenerė, – už pergalėmis vainikuotą triūsą ir uostamiesčio garsinimą. „Žemaitijos dragūnas“ du kartus iš eilės iškovojo Lietuvos čempiono titulą. 12 Vaiva Galvosienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Pogimdyvinio skyriaus vedėja, – už profesionalumą ir atsidavimą darbui. 13 Irena Genytė, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų vyriausioji gydytoja, – už ilgametį rūpestį mažaisiais, nenuilstančią energiją ir rūpestį, kad jie augtų šeimose. 14 Goda Giedraitytė, menotyrininkė, Klaipėdos menininkų grupės „Žuvies akis“ aktyvistė, tarptautinio šiuolaikinių menų festivalio „Plartforma“ Klaipėdoje iniciatorė ir organizatorė, – už kūrybines iniciatyvas bei edukacinius projektus, populiarinant šiuolaikinį meną ir garsinant Klaipėdos miestą. 15 Jovita Gracholski, Šeimos gerovės centro įkūrėja. Turbūt jau visą dešimtmetį rengia kursus nėščiosioms Klaipėdoje: ugdo net tik mamas, kūdikius, bet ir tėvelius. Tai moteris, kuri daugeliui klaipėdiečių šeimų kūdikio laukimą pavertė tikru stebuklu. 16 Lina Grinčikaitė, – labiausiai Klaipėdą garsinanti sportininkė moteris. 17 Dalia Grikšaitė, žurnalistė, viešųjų ryšių specialistė, – už miesto garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu, kur ji vadovavo spaudos centrui. 18 Natalja Istomina, slaugos mokslų daktarė, atstovaujanti pacientų ir slaugytojų interesams visuomenėje, puoselėjanti slaugos mokslą. 19 Gražina Juodytė, žurnalistė, pernai išleista jos antroji „Klaipėdos akvarelių“ knyga. Ji apdovanota Vinco Kudirkos premija. Ji tikra Klaipėdos gyvenimo metraštininkė. 20 Renata Karaliūnaitė, „Lietuvos Caritas“ projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ socialinė darbuotoja, – už tai, kad suge-

ba rasti tinkamus žodžius ir prisibelsti į visuomenės niekinamųjų sielas. 21 Jurga Karčiauskaitė-Lago, menininkė, savo kūryba ir subtiliais darbais garsinanti Klaipėdą Lietuvoje ir Lietuvą užsienyje. 22 Dalia Kanclerytė, dokumentinių filmų kūrėja, – už humanistinių idėjų skleidimą, socialinės dokumentikos puoselėjimą. 23 Teresė Karpavičiūtė, gydytoja, į šį pasaulį savo darbštumu ir atsidavimu atnešanti didelį stebuklą. 24 Virginija Kochanskytė, aktorė UNICEF Geros valios ambasadorė, - už rūpinimąsi Kambodžos vaikais, aukų rinkimą badaujantiems ir ligotiems. 25 Bronislava Lauciuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė – už ilgametį darbą puoselėjant miesto biblioteką ir jos jau šešti metai iš eilės rengiamus Klaipėdos knygos rinkimus. 26 Tamara Lochankina, „Sviatliačiok“ mokyklos direktorė, – už indėlį sprendžiant jaunuolių su negalia problemas. Mokykla „Sviatliačiok“ daugeliui tapo pažinimo, gėrio, kūrybos oaze. 27 Regina Milašienė, Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ direktorė. Ji savo atsidavimu, širdies šiluma ir nuoširdžiu darbu siekia pakeisti tuose namuose gyvenančių mažųjų klaipėdiečių kasdienybę, skatina juos pakilti ir vėl pamilti gyvenimą. 28 Jolanta Norkienė, visuomeninio judėjimo „Klaipėdieti! Atgaivinki savo miesto parką!“(asociacijos „Aš Klaipėdai“) lyderė,– už Jūros parko gaivinimą. 29 Rasa Norkutė, penkių knygų autorė, – už tai, kad net sunkiausiais laikais nenustojo kurti bei padėti kitiems. 30 Irina Novikova, Klaipėdos vaikų ir jaunimo teniso klubo „Tennis Star“ prezidentė, – už neatlygintiną visuomeninę veiklą, atsidavimą vaikams, jų užimtumo ir laisvalaikio organizavimą, už teniso sporto šakos plėtrą uostamiestyje, Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje bei užsienyje. 31 Lilija Petraitienė, Šv. Jono bažnyčios atstatymo iniciatyvinės grupės narė, Vakarų Lietuvos moterų asociacijos koordinatorė, „Suvalkijos“ bendrijos Klaipėdos filialo globėja, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė, – už nesavanaudišką pagalbą ir rūpestį klaipėdiečiais, už drąsą ginant viešąjį interesą, kovą prieš narkomanijos plitimą mūsų mieste. 32 Janina Priluckienė, Jūrininkų ligonines Nefrologijos ir hemodializių skyriaus vedėja ir gydytoja, daugelį metų savo profesionalumu garsinanti mūsų miestą.

33 Dalia Puidokienė, socialinės psichologinės paramos centro direktorė, – už humanišką veiklą.

34 Genovaitė Ramanauskienė, gydytoja, – už moterų grožio, sveikatos ir jaunystės puoselėjimą.

35 Galina Renge, „Žaliakalnio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, – už daugybę kartų laimėtus tarptautinius projektus, taip garsinant ne tik Klaipėdą, bet ir Lietuvą. 36 Audronė Renkauskienė, Klaipėdos sveikatos priežiūros centro Profilaktinio skyriaus vedėja, – už rūpestingumą ir nuoširdumą pacientams bei dalyvavimą politinėje ir visuomeninėje veikloje. 37 Nelė Savičenko, teatro ir kino aktorė, – už vaidmenis Klaipėdos dramos teatre bei Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje. 38 Aušra Smičiūtė, S.Šimkaus konservatorijos dėstytoja, grupės „Capella A“ vadovė, – už grupės pergales tarptautiniuose konkursuose, už aukštų muzikos standartų populiarinimą ir gero muzikinio skonio formavimą. 39 Stela Stanslovaitienė, šeimos gydytoja, daugiau nei 40 metų dirbanti šį darbą Klaipėdoje, džiuginanti pacientus nuoširdumu, dėmesiu bei jautrumu. 40 Vidmanta Timinskienė, pediatrė, – už tai, kad padėjo sveikais užaugti jau ne vienai klaipėdiečių kartai. 41 Irena Šemežienė, pediatrė, – už profesionalumą, atidumą, atjautą ir dešimtmečius neblėstantį pacientų dėkingumą. 42 Bronė Švitrienė, Klaipėdos universiteto „Leader dance“ šokėjų kolektyvo vadovė, – už uostamiesčio garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu. 43 Svetlana Vasičkina, rusų bendrijos „Lada“ pirmininkė, „Žaliakalnio“ gimnazijos mokytoja, – už ilgametį darbą mūsų miesto bendruomenės labui organizuojant masinius renginius mieste, labdaringą veiklą. 44 Virginija Vazbienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akių skyriaus vedėja, kuklus žmogus, labai gerbiama daktarė. 45 Danutė Žičkuvienė, Klaipėdos koncertų salės direktorė, – už profesionalią vadybą, už aukštos muzikinės kultūros populiarinimą Klaipėdoje. 46 Dalia Žukienė, visuomenininkė, moteris, kuri savo nuveiktais darbais gali pasididžiuoti ir be kurios Klaipėdos miestas neįsivaizduojamas. Tai moteris, pasižyminti geležine kantrybe, stipria valia ir visada žvelgianti tiesia kryptimi į tikslą.

BALSUOTI GALITE: Iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųsdami adresu: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda; arba atnešdami ir įmesdami į specialiąsias urnas redakcijoje, „Akropolyje“ esančiame skyriuje bei aštuoniuose didžiųjų „Iki“ prekybos centrų. Portale www.KL.lt. Čia daugiausia balsų surinkusi moteris taps viena iš septynių pretendenčių į Metų klaipėdietės titulą. Likusios šešios pretendentės bus išrinktos suskaičiavus balsavimo lapelius. Iki vasario 9 d. balsuodami išrinksite septynias šio titulo verčiausias pretendentes. Vasario 13 d. paskelbsime septynetuką. Nuo vasario 14 iki vasario 24 d. dienraštyje bus pristatytos visos septynios pretendentės. Nuo vasario 25 iki kovo 7 d. balsuodami iš septynių finalininkių išrinksite Metų klaipėdietę.

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE BALSUOJU UŽ:


11

trečiadienis, sausio 25, 2012

ekonomika

Gyventojai švarinasi pasyviai Maž­daug prieš 3–4 me­tus į švies­tu­vus įsu­kę ener­gi­ją tau­pan­ čias elekt­ros lem­pu­tes jau ga­li ti­kė­tis, kad ne­tru­kus ji už­ges. De­ ja, bet ap­lin­kai kenks­min­gų at­lie­kų žmo­nės at­si­kra­to pa­pras­ čiau­siu bū­du – jas me­ta tie­siai į šiukš­lių dė­žę. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Dien­raš­čio at­lik­ta ap­klau­sa pa­ro­dė, kad dau­gu­ma gy­ven­to­jų per­de­gu­sias ener­gi­ją tau­pan­čias lem­pu­tes iš­me­ ta kar­tu su ki­to­mis at­lie­ko­mis. Ge­ro­ kai ma­žes­nė gy­ven­to­jų da­lis jas kau­ pia ne­ži­no­da­mi, kaip tu­rė­tų elg­tis, ir tik vie­ne­tai lem­pu­tes pri­sta­to jas su­ ren­kan­čioms įmo­nėms. Už ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių su­rin­ki­mą ir uti­li­za­vi­mą at­sa­kin­ ga or­ga­ni­za­ci­ja „Ekoš­vie­sa“ per­ nai jų ša­ly­je su­rin­ko dau­giau kaip 100 to­nų, dau­giau nei pu­sę rin­ko­je par­duo­tų ener­gi­ją tau­pan­čių lem­ pu­čių. Nors re­zul­ta­tai vir­ši­jo vals­ ty­bės iš­si­kel­tus tiks­lus, įta­ri­mai dėl so­cia­liai neat­sa­kin­gos vi­suo­me­nės iš­lie­ka. Di­džią­ją da­lį vi­sų su­rink­tų lem­pu­čių pri­sta­tė įmo­nės, o gy­ ven­to­jai per­dirb­ti jų ati­da­vė ma­ žiau nei 5 pro­c. Or­ga­ni­za­ci­jos „Ekoš­vie­sa“ va­do­ vo To­mo Ru­že­lės ma­ny­mu, pa­grin­ di­nė to prie­žas­tis yra vi­suo­me­nė­je pa­ste­bi­mas ži­nių trū­ku­mas. Ta­čiau

Kau­pia se­nie­nas Gy­ven­to­jai sa­vo se­nų, ne­be­nau­do­ ja­mų te­le­fo­nų, kaip pa­ro­dė „Om­ni­ tel Trends“ ap­k lau­sa, į są­var­ty­nus neiš­me­ta ir ieš­ko bū­dų, kaip juos pa­nau­do­t i. Ta­čiau per­dirb­ti ar par­ duo­ti ne­nau­do­ja­mus te­le­fo­nus nu­ spren­d žia tik vie­ne­tai. Apk­l au­s os re­z ul­t a­t ai ro­do, kad dau­g iau nei pu­sė – 54,2 pro­c. – ap­ klaus­tų var­to­to­jų mo­bi­l iuo­sius te­ le­fo­nus kei­čia kas 1–2 me­t us. Ta­ čiau vos 3,2 pro­c. jų, tu­r in­čių iš­ma­ niuo­sius te­le­fo­nus, se­nuo­sius te­le­ fo­nus ati­duo­da per­d irb­ti. Di­d žiau­ sia da­l is – 40,7 pro­c. – var­to­to­jų sa­ vo se­ną te­le­fo­ną per­lei­d žia drau­ gams ar gi­m i­nai­čiams. 31,8 pro­c. ap­k laus­t ų­jų ne­be­nau­do­ja­mus te­ le­fo­nus pa­si­de­da į stal­čių, 23 pro­c. par­duo­da ir tik 1,1 pro­c. var­to­to­jų te­ le­fo­ną iš­me­ta. Re­z ul­ta­tai taip pat ro­do, kad net 87,3 pro­c. ap­k lau­sos da­ly­vių su­tik­ tų sa­vo te­le­fo­ną ati­duo­ti ki­tam as­ me­niui, jei nau­ją te­le­fo­ną ga­lė­tų įsi­ gy­t i su nuo­lai­da.

apklausa Ką darote su perdegusiomis energiją taupančio­ mis lemputėmis? Išmetu kartu su kitomis atliekomis

74,3

%

Kaupiu jas, nes nežinau kur dėti

17,1 8,6

Atiduodu jas surenkančioms įmonėms

jis pa­brė­žė, kad ne ma­žiau svar­bus veiks­nys yra gy­ven­to­jų so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės sty­gius, tie­sa, jis pa­ ste­bi­mas ne vien Lie­tu­vo­je. „Vi­suo­me­nė ga­na at­sai­niai žiū­ri į šią pro­ble­mą, bet at­sai­nu­mą tik­ riau­siai nu­le­mia ne­pa­to­gi at­lie­kų lo­ gis­ti­ka. Pa­miš­kė­se ma­to­me pri­mė­ ty­tų se­nų pa­dan­gų, šiukš­lių, ku­rios nie­kam ne­rū­pi. Vis dėl­to so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės pro­ble­ma at­si­spin­di ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je. Pa­vyz­džiui, Is­pa­ ni­jo­je, kur bu­vo įsteig­ta daug at­lie­ kų cent­rų, iš gy­ven­to­jų su­ren­ka­mų per­de­gu­sių lem­pu­čių kie­kis pa­na­ šus“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Anot jo, šiuo me­tu per­de­gu­sias lem­pu­tes gy­ven­to­jai ga­li pri­duo­ ti 14-oje di­džiau­sių ša­lies mies­tų, ku­riuo­se iš vi­so įsteig­ta 40 su­rin­ ki­mo vie­tų. Nuo šių me­tų pra­džios tai pa­da­ry­ti gy­ven­to­jai taip pat ga­

li pre­ky­bos cent­ruo­se „Se­nu­kai“, o atei­ty­je su­rin­ki­mo tink­lą pla­nuo­ja­ ma dar plės­ti. T.Ru­že­lė pa­ti­ki­no, kad kiek­vie­na ener­gi­ją tau­pan­ti elekt­ros lem­pu­ tė tu­ri kenks­min­go che­mi­nio ele­ men­to gyv­si­dab­rio. To­dėl šio­mis at­lie­ko­mis esą svar­bu pa­si­rū­pin­ti dar ati­džiau nei įpras­to­mis. „Pa­te­ku­si į pa­ke­les ar pa­miš­ kes lem­pu­tė ga­li su­duž­ti, o gyv­ si­dab­ris – pa­tek­ti į gam­tą, grun­ ti­nius van­de­nis. Net­gi ne­di­de­lis gyv­si­dab­rio kie­kis la­bai pa­vo­jin­ gas ir ga­li už­terš­ti de­šim­tis hek­ta­ rų van­dens tel­ki­nio. Na­tū­ra­lu, kad per pa­gau­tą žu­vį ar ki­tais bū­dais gyv­si­dab­ris ga­li at­ke­liau­ti ir ant mū­sų sta­lo. O iš mū­sų or­ga­niz­mo jis ne­pa­si­ša­li­na ir ga­li su­kel­ti ner­ vi­nes li­gas“, – apie ža­lą pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

„„Teršia: dėl at­sa­ko­my­bės ar ži­nių sto­kos dau­gumą ap­lin­kai ža­lin­gų at­

lie­kų gyventojai išmeta kar­tu su ki­to­mis šiukš­lė­mis. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.


12

TrečiADIENIS, sausio 25, 2012

pasaulis

21

mln. do­le­rių per­nai už­dir­bo JAV pre­zi­den­to po­sto sie­kian­tis res­pub­li­ko­nas Mit­tas Rom­ney.

Liks už grotų

„Os­karų“ fa­vo­ri­tai

Mins­ko mies­to teis­mo ko­le­gi­ja va­kar pa­ tvir­ti­no sos­tinės Per­vo­mais­kio ra­jo­ no teis­mo nuo­sprendį dėl laisvės at­ėmi­ mo ži­no­mam Bal­ta­ru­si­jos žmo­gaus tei­sių gynė­jui Ale­siui Be­liac­kiui, nors jis at­ly­gi­no pa­da­rytą žalą. Teis­mo ko­le­gi­ja iš­nag­rinė­jo A.Be­liac­kio, ku­ris už ven­gimą mokė­ti mo­ kes­čius nu­teis­tas ket­ve­riems su pu­se me­ tų kalė­ji­mo, ka­sa­cinį skundą ir at­si­sakė keis­ti kar­domąją prie­monę.

Mar­ti­no Scor­se­se tri­ma­tis nuo­ty­kių fil­mas „Hu­go“ va­kar bu­vo no­mi­nuo­tas 11 „Os­ka­ ro“ ap­do­va­no­jimų, bet nuo jo tik vie­na no­ mi­na­ci­ja at­si­lie­ka ne­by­lusis fil­mas „Ar­tis­ tas“. Tre­čio­je vie­to­je li­ko po še­šias no­mi­ na­ci­jas gavę fil­mai „Žmo­gus, pa­keitęs vis­ ką“, ku­ria­me vai­di­na Bra­das Pit­tas, ir re­ ži­sie­riaus ve­te­ra­no Ste­ve­no Spiel­ber­go epas „Ka­ro žir­gas“. Gar­bin­giau­si Ho­li­vu­do ap­do­va­no­ji­mai bus įteik­ti va­sa­rio 26 d.

Įsiu­tu­si Tur­ki­ja Pa­ry­žiui ža­da at­saką Prancū­zi­jai užd­rau­dus neig­ti armėnų ge­no­cidą, ša­lies san­ty­kiai su Tur­ki­ja – svar­bia NA­TO na­re ir eko­no­mi­kos par­tne­re – pa­siekė nau­jas že­mu­mas.

Bau­da ir kalė­ji­mas

Prancū­zi­jos Se­na­tas pir­ma­dienį pri­ėmė įsta­tymą, nu­ma­tantį baud­žiamąją at­sa­ko­mybę už armėnų ge­no­ci­do nei­gimą. Do­ku­men­ tas, priim­tas 127 bal­sais prie­š 86, nu­ma­to iki vienų metų kalė­ji­mo bausmę ir 45 tūkst. eurų (155 tūkst. litų) baudą nei­gian­tiems, kad Os­ manų im­pe­ri­jos turkų pa­jėgų 1915 m. vyk­dy­tos armėnų žu­dynės pri­ lygs­ta ge­no­ci­dui. Da­bar Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­co­las Sar­ko­zy, ku­rio de­ši­nio­ ji sąjun­ga „Už liau­dies judė­jimą“ (UMP) pa­si­ūlė šio įsta­ty­mo pro­ jektą, tu­ri pa­si­ra­šy­ti šį teisės aktą, kad jis įsi­ga­liotų, ta­čiau dau­ge­lis tai lai­ko tik for­ma­lu­mu. Prancū­zi­ja pri­pa­ži­no armėnų ge­ no­cidą dar 2001 m., bet nau­jau­sias įsta­ty­mas žengė dar to­liau ir su­kėlė naują Pa­ry­žiaus ir An­ka­ros san­ty­ kių krizę.

R.T.Er­do­ğa­nas:

Pa­siū­ly­mas, priim­tas Prancū­zi­jo­je, pri­lygs­ ta disk­ri­mi­na­ci­jai, ra­siz­mui ir pa­žeid­žia min­ties laisvę.

Vie­ni pyks­ta, ki­ti trium­fuo­ja

Tur­ki­jos am­ba­sa­do­rius Prancū­ zi­jo­je va­kar pra­nešė, kad dviejų ša­lių dip­lo­ma­ti­niai san­ty­kiai ga­ li vi­siš­kai nu­trūkti ir kad jis ga­ li būti at­šauk­tas iš Pa­ry­žiaus vi­ sam lai­kui. Tur­ki­jos prem­je­ras Re­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ğa­nas rea­ga­vo ne ką švel­niau: „Pa­siū­ly­mas, priim­tas Prancū­zi­jo­je, pri­lygs­ta disk­ri­mi­na­ ci­jai, ra­siz­mui ir pa­žeid­žia min­ties laisvę. Mums jis yra nie­ki­nis ir ne­

ga­lio­jan­tis. Mes dar ne­pra­ra­do­me vil­ties, kad jis ga­li būti pa­tai­sy­tas.“ Armė­ni­ja ir di­delė pa­sau­linė armėnų bend­ruo­menė, ku­ri se­niai ko­vo­to­jo, kad tarp­tau­ti­niu mas­tu būtų pri­pa­žin­tas jų pro­tėvių ge­ no­ci­das, trium­fa­vo. „Ši die­na bus įra­šy­ta auk­su ne vien armėnų ir prancūzų tautų drau­gystės is­to­ri­jo­je, bet ir žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo vi­sa­me pa­sau­ly­je is­ to­ri­jos ana­luo­se“, – sa­ko­ma Armė­ ni­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ro Ed­ war­do Nal­ban­dia­no pra­ne­ši­me. Žings­nis prie­š rin­ki­mus?

Bend­ros nuo­monės dėl nau­jo įsta­ ty­mo nėra ir pa­čio­je Prancū­zi­jos vy­riau­sybė­je. Kai ku­rie mi­nist­rai bai­mi­na­si, kad dėl jo ga­li nu­kentė­ ti dip­lo­ma­ti­niai ir pre­ky­bos ry­šiai su svar­bia NA­TO na­re ir eko­no­ mi­kos par­tne­re. Net­gi N.Sar­ko­zy už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras Alai­nas Juppé pri­pa­ži­no, jog šis teisės ak­ tas prii­ma­mas ne lai­ku. Kai ku­rie ap­žval­gi­nin­kai įta­ria, kad tai yra po­li­ti­nis žings­nis prie­š Prancū­z i­jos pre­z i­d en­to rin­k i­ mus, ku­rie vyks ba­landį ir ku­riuo­ se N.Sar­ko­zy sieks būti per­rink­tas ant­rai ka­den­ci­jai. „Aiš­ku, kad N.Sar­ko­zy pa­teikė šį įsta­tymą dėl prie­žas­čių, su­si­ju­ sių su rin­ki­mais. Prancū­zi­jo­je yra ne­men­ka armėnų bend­ruo­menė, ku­ri da­bar už jį bal­suos“, – teigė Prancū­zi­jos te­le­vi­zi­jos „Fran­ce 3“ po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas Chris­tia­ nas Ma­lard’as. Įtam­pa pa­siekė apogėjų

Maž­daug 500 tūkst. Prancū­zi­jos pi­lie­čių yra armėnų kilmės, o turkų kilmę dek­la­ruo­ja maž­daug 400 tūkst. pi­lie­čių. Pir­ma­dienį, kai pra­si­dėjo įsta­ tymų leidė­jo de­ba­tai, prie Se­na­ to pa­sta­to su­si­rin­ku­sius ke­lis šim­ tus turkų ir armėnų laikė at­sky­ru­si riau­šių po­li­ci­ja. Bu­vo im­ta­si re­tai nau­do­jamų sau­gu­mo prie­mo­nių: žan­da­rai budė­jo Se­na­to pa­sta­te ir tik­rin­o visų įei­nan­čių žmo­nių do­ku­men­ tus. Žur­na­listų salė­je bu­vo su­si­ rinkę de­šim­tys re­por­te­rių, dau­ giau­sia turkų. Dviem die­no­mis anks­čiau maž­ daug 15 tūkst. turkų iš Prancū­zi­jos, Bel­gi­jos, Ny­der­landų ir Liuk­sem­

„„Įnir­šis: Tur­ki­jos ži­niask­lai­da N.Sar­ko­zy vaiz­duo­ja kaip šėtoną. 

AFP nuo­tr.

Is­to­ri­niai gin­čai suo­met at­si­sakė pri­pa­žin­ti, kad tai bu­ vo su­pla­nuo­tas pro­ce­sas. Ji tvir­t i­na, kad ge­no­ci­du ga­l i­ma va­d in­t i tik su­ pla­nuotą žmo­nių nai­k i­nimą.“

Armė­n i­jos bend­r uo­menės ir dau­ gu­ma šios ša­l ies moks­l i­n inkų tei­g ia, kad 1915–1916 m., kai Kau­ka­zo fron­te sėkmė šyp­so­jo­si ru­sams, tur­kai nu­ sprendė at­lik­ti et­ni­nius va­ly­mus Va­ karų Armė­n i­jo­je. Per ki­t us aš­t uo­ne­ rius me­t us, anot Armė­n i­jos šal­t i­n ių, bu­vo iš­ž u­dy­ta 1,5 mln. armėnų, iš­ tuštė­jo de­šim­t ys miestų, šim­tai, gal net tūkstan­čiai kaimų. Ne­ma­žai ar­ mėnų taip pat bu­vo de­por­tuo­ta. Tur­k i­ja gin­či­ja šiuos skai­čius, tvir­tin­ da­ma, kad žu­vo tik apie 500 tūkst. žmo­nių, taip pat nei­g ia, jog bu­vo vyk­ do­mas ge­no­c i­das. Pa­s ak An­ka­ros, šim­tai tūkstan­čių armėnų krikš­čio­ nių ir turkų mu­sul­monų žu­vo nuo ba­ do, per tar­pu­sa­vio su­si­rėmi­mus ir vi­ suo­t inį chaosą, kurį su­kėlė Pir­ma­sis pa­sau­li­nis ka­ras, o ne dėl konk­re­taus pla­no iš­ž u­dy­ti armė­nus. Tur­k i­ja taip

bur­go su­rengė tai­kią de­monst­ra­ ciją Pa­ry­žiaus gatvė­se. Baks­no­ja į prancūzų is­to­riją

Kai ku­rie tur­kai sa­ko, kad jų ša­ lis tu­ri rea­guo­ti pa­na­šiai. Tur­ki­jos prem­je­ras yra ap­kal­tinęs Prancū­ ziją ge­no­ci­du per 132 me­tus tru­ kusį ko­lo­ni­jinį val­dymą Al­žy­re. „Nuo 1945 m. prancū­zai Al­žy­re iš­žudė maž­daug 15 pro­c. gy­ven­tojų. Štai kur yra ge­no­ci­das. Al­žy­rie­čiai bu­vo ma­siš­kai de­gi­na­mi kros­ny­se, ne­gai­les­tin­gai kan­ki­na­mi, – per­ nai Stam­bu­le vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ ci­jo­je dėstė R.T.Er­do­ğa­nas. – Jei­gu Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas N.Sar­ko­

Tur­k i­jo­je vie­š as armėnų ge­no­ci­do pri­pa­ž i­n i­mas lai­ko­mas nu­si­kal­t i­mu. Per­nai kovą ra­šy­to­jui Or­ha­nui Pa­mu­ kui teis­mas skyrė 6 tūkst. lirų (pa­gal tuo­metį kursą 9,3 tūkst. litų) baudą už viešą pa­reiš­kimą, jog Tur­ki­ja nu­ž udė 30 tūkst. kurdų ir mi­li­joną armėnų.

pat kal­ti­na armė­nus pa­lai­k ius įsi­ver­ žu­sias Ru­si­jos pa­jėgas. „Tai vi­suo­met bu­vo jaut­r us klau­s i­ mas, – sakė Lon­do­no eko­no­m i­kos mo­kyk­los tarp­tau­ti­nių san­ty­k ių dak­ tarė Ka­te­ri­na Da­la­cou­ra. – Tur­k i­ja vi­

zy ne­ži­no apie šitą ge­no­cidą, te­gu pa­si­klau­sia sa­vo tėvo Pau­lo Sar­ko­ zy, ku­ris tar­na­vo Prancū­zi­jos le­gio­ ne Al­žy­re penk­ta­ja­me de­šimt­me­ ty­je.“ Al­žy­ro par­ti­za­nai pra­ėju­sia­me am­žiu­je ko­vo­jo nuo­žmų ir kru­viną karą su prancū­zais ko­lo­ni­za­to­riais. Pa­ry­žius pa­smerkė R.T.Er­do­ğa­ no tei­gi­nius ir pa­ti­ki­no, kad neuž­ mirš­ta sa­vo is­to­ri­jos tra­ge­dijų. San­ty­kiai pra­stės

Šią sa­vaitę R.T.Er­do­ğa­nas pa­gra­ si­no im­tis at­sa­komųjų prie­mo­nių prie­š Prancū­ziją, bet jų ne­konk­ re­ti­za­vo. An­ka­ra ir Pa­ry­žius yra

1915–1916 m. armėnų žu­dy­nes ge­no­ ci­du pri­pa­ž i­no ir pa­smerkė maž­daug dvi de­šim­tys vals­ty­bių, iš jų – Vo­kie­ti­ ja, Ru­si­ja ir Lie­tu­va. Jung­t i­n ių Vals­t ijų Kong­re­sas be­veik kas­met ban­do priim­ti re­zo­liu­ciją, ku­ ri for­ma­liai pri­pa­ž intų armėnų ge­no­ cidą, bet šias pa­stan­gas kas­kart blo­ kuo­ja Bal­tie­ji rūmai.

NA­TO par­tne­riai, dviejų ša­lių tar­ pu­sa­vio pre­ky­bos apim­tis sie­kia be­veik 15 mlrd. do­le­rių. Konf­lik­tas įsi­žiebė tuo me­tu, kai pa­čiai Prancū­zi­jai rei­kia Tur­ki­jos pa­lai­ky­mo svar­biais tarp­tau­tinės po­li­ti­kos klau­si­mais: dėl kru­vinų įvy­kių Si­ri­jo­je, Ira­no bran­duo­linės pro­gra­mos ir kitų. „Nau­jas įsta­ty­mas su­kels dau­giau triukš­mo ir sun­kumų Tur­ki­jos san­ ty­kiuo­se su Prancū­zi­ja ir ki­to­mis ES ša­li­mis. Komp­li­kuo­sis Tur­ki­jos pa­ stan­gos pri­si­jung­ti prie ES“, – pri­ pa­ži­no buvęs JAV am­ba­sa­do­rius Tur­ki­jo­je Ros­sas Wil­so­nas. BNS, BBC, CNN, „The New York Times“ inf.


13

TREČIADIENIS, sausio 25, 2012

rubrika

namai

namai@kl.lt Redaktorė Lina Bieliauskaitė

Rąs­tai in­ter­je­re: įno­rin­gi, bet su­val­do­mi Kad ir ko­kios pa­ trauk­lios nau­jo­sios sta­ty­bi­nės me­džia­ gos, me­di­niai na­mai iš­lie­ka pa­tys po­pu­ lia­riau­si – jie šil­do tiek kū­ną, tiek sie­ lą. Ir, prie­šin­gai nei dau­ge­lis įsi­vaiz­duo­ ja, rąs­ti­nio na­mo in­ ter­je­ras ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti tam­sus, mo­no­to­niš­kas, se­ no­viš­kas.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė v.rupeikaite@diena.lt

Sub­ti­li me­džia­ga

Rąs­ti­nis na­mas ypa­tin­gas, nes sa­ ko­ma, kad jis yra gy­vas. Dau­ge­lį džiu­gi­na ne tik ge­ra sie­nų ši­lu­mi­ nė var­ža, bet ir me­džio na­tū­ra­lu­ mas, aro­ma­tas, ypa­tin­ga au­ra. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, me­die­na yra la­bai su­bti­li, gy­va, be ga­lo daug ži­ nių rei­ka­lau­jan­ti me­džia­ga. Švie­žiai nuo­bliuo­to me­džio pa­ vir­šius jau po va­lan­dos bus pa­si­ kei­tęs, po pa­ros jį ap­dai­lin­ti rei­kia vi­sai ki­taip. Gy­ve­nant rąs­ti­nia­me na­me rei­kė­tų iš­nau­do­ti me­die­ną, nie­ku gy­vu ne­slėp­ti jos. Mū­sų se­no­liai kai­muo­se gy­ve­ no bū­tent rąs­ti­niuo­se na­muo­se, tai dik­ta­vo tuo­me­čių tro­bų in­ter­ je­ro sti­lių. Me­die­na na­tū­ra­liai pa­tam­sė­da­ vo, lan­gų an­gos bū­da­vo ne­di­de­lės, tad vi­du­je tvy­ro­jo prie­blan­da. Anuo­met žmo­nės daug lai­ko pra­leis­da­vo lau­ke, dirb­da­mi, tad ga­lė­da­vo iš­veng­ti il­go bu­vi­mo pa­ tam­sy­je. Kad ne­si­jaus­tų dė­žu­tė­je

Šiuo­lai­ki­niai žmo­nės sa­vo na­mams ke­lia ki­to­kius rei­ka­la­vi­mus. No­ri­si erd­vės, švie­sos, pa­to­gu­mo ir mo­ der­nu­mo. Tai ne­reiš­kia, kad rei­kia at­si­sa­ky­ ti rąs­ti­nių na­mų ar rąs­tus mas­kuo­ti. Tai tie­siog įno­rin­ges­nė ap­dai­la, rei­ ka­lau­jan­ti iš­mo­nin­gų spren­di­mų.

14

„„Idė­jos: kam­ba­riai rąs­ti­niuo­se na­muo­se ga­li bū­ti švie­sūs ir nuo­tai­kin­gi. „Kan­čo stu­di­jos“ ar­chy­vo nuo­tr.


14

TREČIADIENIS, sausio 25, 2012

namai rubrika

„„Veidas: interjerą patariama apipavidalinti taip, kad žmogus nesijaustų tarsi medinėje dėžėje.

Rąs­tai in­ter­je­re: įno­rin­gi, bet su­val­do­mi

Rąs­ti­nia­me na­me no­ri 13 ne­no­ri at­si­ran­da la­bai daug me­džio. Svar­bu in­ter­je­rą api­ pa­vi­da­lin­ti taip, kad žmo­gus ja­me ne­si­jaus­tų it me­di­nė­je dė­žu­tė­je.

ta­ria­ma su­švel­nin­ti nu­da­žant me­ dį per­si­švie­čian­čia bal­tos spal­vos prie­mo­ne. Ar­chi­tek­tas ne­pa­ta­ria rąs­tų dar la­biau ru­din­ti, nes ap­lin­ka taps ne­ jau­ki, ag­re­sy­vi. Odi­nių bal­dų de­rė­tų veng­ti

Al­gi­man­tas Kan­čas:

Jei sie­nos, lu­bos, grin­dys – me­di­nės, tuo­met ki­tas in­ter­ je­ro de­ta­les ga­li­ma rink­tis iš ki­tos, šiuo­ lai­ki­nės, me­džia­gos. Prie me­džio de­ra ir me­ta­las, ir stik­las.

Ar­chi­tek­tas Al­gi­man­tas Kan­čas, kū­ręs ne vie­ną in­ter­je­rą me­di­nia­ me na­me, pa­ta­ria per­ne­lyg ne­sus­ tip­rin­ti me­die­nos įspū­džio. Me­die­nos ne­rei­kia slėp­ti, ta­čiau jos gau­są ga­li­ma šiek tiek nu­ra­min­ ti. Pa­vyz­džiui, me­džio ru­du­mą pa­

A.Kan­čui ar­ti­miau­sias kont­ras­to prin­ci­pas. „Jei sie­nos, lu­bos, grin­dys me­di­ nės, tuo­met ki­tas in­ter­je­ro de­ta­les, pa­vyz­džiui, du­ris, laip­tus, ga­li­ma rink­tis iš ki­tos, šiuo­lai­ki­nės, me­džia­ gos. Prie me­džio de­ra ir me­ta­las, ir stik­las“, – aiš­ki­no ar­chi­tek­tas. Pa­si­rin­kus kont­ras­tą, di­des­nė ti­ki­ my­bė, kad spren­di­mas pa­si­tvir­tins. Ban­dant pri­si­tai­ky­ti prie me­džio rei­kia itin su­bti­liai jaus­ti, kaip tai da­ry­ti. Tai­gi ne­bi­jan­tie­ji prie­šy­bių me­di­nia­me na­me ga­li rink­tis mo­ der­nius bal­dus. Prie me­džio de­ra įvai­rūs au­di­ niai, ta­čiau sun­ku­mo jaus­mą stip­ ri­nan­čių odi­nių bal­dų rąs­ti­nė­je ap­ lin­ko­je A.Kan­čas veng­tų. Ne­rei­kė­tų rąs­ti­nio na­mo vi­du­je ap­si­krau­ti vien me­di­niais, skir­tin­ gų fak­tū­rų daik­tais. Pa­sak ar­chi­tek­to, dau­gių dau­ giau­sia ga­li­ma pa­si­telk­ti dvi me­ džio spal­vas: tam­saus ir švie­saus, ba­lin­to ir ne­ba­lin­to. Be to, sta­tant na­mą A.Kan­čas ne­pa­ta­ria nau­do­ti ap­va­lių rąs­tų, ku­rie bū­din­gi sla­vų kraš­tams. Lie­ tu­vių na­muo­se, įsi­ti­ki­nęs ar­chi­tek­ tas, rąs­tai tu­rė­tų bū­ti ta­šy­ti.

„„Stilius: tradicinė medžiaga kūrėjus įkvepia moderniems sprendimams.

„„Der­mė: rąs­ti­nio na­mo in­ter­je­re pa­

ta­ria­ma nau­do­ti ne dau­giau kaip dvie­jų at­spal­vių me­die­ną. fe­ma­le­ways.com, cai­nor­ga­nic.com, sa­lon.ru nuo­tr.


15

treÄ?iadienis, sausio 25, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI AkcijĹł birĹžoje

Vasario 15 dienai visos ÄŻmonÄ—s, ÄŻstaigos ir organizacijos turi bĹŤti uĹžsipildĹžiusios, patikslinusios ÄŻmonÄ—s darbuotojĹł saugos ir sveikatos bĹŤklÄ—s pasÄ….

BirĹžoje milijonine apyvarta iĹĄsiskyrÄ— ĹŞkio banko akcijos Vilnius, sausio 24 d. (BNS). „Nasdaq Omx“ Vilniaus birĹžoje antradienÄŻ dÄ—mesio centre buvo ĹŞkio banko akcijos, kuriĹł stambiais sandoriais perleista daugiau kaip uĹž 1,5 mln. eurĹł. Daugiau kaip uĹž 100 tĹŤkst. eurĹł parduota „City Service“ vertybiniĹł popieriĹł, tuo tarpu kitĹł ÄŻmoniĹł akcijĹł apyvartos buvo kur kas kuklesnÄ—s. BirĹžos skelbiamo „Omx Vilnius“ indekso vertÄ— sumaŞėjo 0,20 proc. iki 311,01 punkto, Baltijos ĹĄaliĹł akcijĹł rinkĹł indekso „Omx Baltic Benchmark“ – 0,13 proc. iki 446,29 punkto, deĹĄimties likvidĹžiausiĹł Baltijos ĹĄaliĹł akcijĹł indekso „Omx Baltic 10“ – 0,15 proc. iki 133,24 punkto. Oficialiojo sÄ…raĹĄo ĹŞkio banko akcijĹł, kurios atpigo 0,54 proc. iki 0,185 euro, parduota uĹž 1,689 mln. eurĹł, 0,63 proc. iki 1,769 euro pabrangusiĹł „City Service“ akcijĹł – uĹž 118,1 tĹŤkst. eurĹł, 0,86 proc. iki 1,412 euro pabrangusiĹł VilkyĹĄkiĹł pieninÄ—s akcijĹł – uĹž 23,2 tĹŤkst. eurĹł. 4,98 proc. iki 0,590 euro pabrangusiĹł Vilniaus „GrigiĹĄkiĹłâ€œ akcijĹł apyvarta buvo 21,2 tĹŤkst. eurĹł, 3,53 proc. iki 0,246 euro atpigusiĹł Ĺ iauliĹł banko akcijĹł – 16,9 tĹŤkst. eurĹł, 2,13 proc. iki 1,885 euro atpigusiĹł „Invaldos“ akcijĹł –16,4 tĹŤkst eurĹł. 2,66 proc. iki 1,170 euro atpigusiĹł PanevÄ—Ĺžio statybos tresto akcijĹł perleista uĹž 10,8 tĹŤkst. eurĹł, 0,32 proc. iki 0,626 euro atpigusiĹł „Teo LT“ akcijĹł – uĹž 9,9 tĹŤkst. eurĹł, 0,68 proc. iki 1,470 euro atpigusiĹł „Aprangos“ akcijĹł – uĹž 8 tĹŤkst. eurĹł. 0,16 proc. iki 0,640 euro pabrangusiĹł „Lietuvos dujĹłâ€œ akcijĹł parduota uĹž 7,4 tĹŤkst. eurĹł. KitĹł Oficialiojo sÄ…raĹĄo bendroviĹł akcijĹł apyvartos buvo maĹžesnÄ—s kaip po 3 tĹŤkst. eurĹł. Papildomojo sÄ…raĹĄo bendroviĹł akcijĹł perleista maĹžiau kaip po 5 tĹŤkst. eurĹł. Bendra birĹžos akcijĹł apyvarta buvo 1,935 mln. eurĹł, iĹĄ jĹł 1,925 mln. eurĹł teko Oficialiojo sÄ…raĹĄo ÄŻmoniĹł akcijoms.

Sveikata, groĹžis

AMBULATORIJA Unikali technologija Lietuvoje

GydytojĹł specialistĹł konsultacijos, echoskopijos, priklausomybiĹł (alkoholio, rĹŤkymo) gydymas lazeriu, masaĹžai, aparatinÄ—s kosmetologinÄ—s procedĹŤros, mezoterapija, plaukĹł bei kapiliarĹł ĹĄalinimas IPL aparatu. SAUSIO mÄ—nesÄŻ kvieÄ?iame naudotis metĹł pradĹžios nuolaidomis: visoms veido ir kĹŤno procedĹŤroms – net 30% nuolaida; ypatingi pasiĹŤlymai: jauninanti veido procedĹŤra „Lymphobiony“ – 105 Lt; lipokavitacija+presoterapija – 99 Lt; lipokavitacija+vakuuminis masaĹžas – 129 Lt. Sveikatos ir groĹžio klinika, Ĺ ermukĹĄniĹł g. 15, KlaipÄ—da; www.sgklinika.lt, tel. 8 615 45 644, el. p. klaipeda@sgklinika.lt.

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo bĹŤklÄ—s funkcinÄ— ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. „KalnĹł oro“ metodas. Individualus trumpalaikis hipoksijos (trĹŤkinÄ—janti normobarinÄ— hipoksiterapija) gydomasis poveikis. Organizmo adaptacija prie deguonies trĹŤkumo ir galimybÄ— iĹĄnaudoti aklimatizacijos prie kalnĹł sÄ…lygĹł fenomenÄ… gydymo tikslais. Metodas skiriamas sergant ĹĄirdies ir kraujagysliĹł sistemos lÄ—tinÄ—mis ligomis, bronchine astma, alerginiais susirgimais, reprodukcinÄ—s sistemos susirgimais, sutrikus angliavandeniĹł, riebalĹł ir baltymĹł apykaitai. SumaĹžina psichinÄ—s ir emocinÄ—s ÄŻtampos ir nerimo lygÄŻ. SukilÄ—liĹł g. 20 (iĹĄ Pilies g.), KlaipÄ—da. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. Lic. Nr. 2682.

898591

899333

KvieÄ?iame Jus ir JĹŤsĹł darbuotojus ÄŻ praktinÄŻ seminarÄ…

PASO PARENGIMAS IR PERĹ˝IĹŞRA ÄŽMONÄ–JE SKYDLIAUKÄ–S FUNKCIJOS SUTRIKIMAI – BLOGOS SAVIJAUTOS PRIEĹ˝ASTIS. Ilgalaikis stresas, ÄŻtemptas darbas, jodo stygius, paveldÄ—ti genai – tokios daĹžniausios skydliaukÄ—s ligĹł prieĹžastys. Jos nustatomos dviem iĹĄ deĹĄimties Lietuvos gyventojĹł. SkydliaukÄ—s hormonus tirtis patariama esant: daĹžnam nuovargiui, odos ir plaukĹł sausumui, plaukĹł slinkimui, sutrikus cholesterolio lygiui, viduriĹł uĹžkietÄ—jimui, padidÄ—jusiam kraujospĹŤdĹžiui, mÄ—nesiniĹł ciklo sutrikimui. Iki 2012 m. sausio 31 d. SKYDLIAUKÄ–S HORMONAMS taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinÄ— laboratorija. Registruotis tel. 8 607 94 033, (8 46) 213 470, 8 699 03 033, Ĺ auliĹł g. 21 ir JĹŤreiviĹł g. 19, KlaipÄ—da. 868955

NAUJIENA! Šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malťinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. GROŽIUI: mezoterapija savo krauju – PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krōtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukťlių uŞpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos prieŞiōrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedōros. SVEIKATAI: vakuuminiai, limfodrenaŞiniai masaŞai. Magneto, ozono, LED ťviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų ťalinimas.S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493767, mob. +370 620 67701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

765802

894528

Seminaro dalyviams įteiksime:  Sertifikatą;  UŞpildytą pavyzdinį pasą, pagal kurį galėsite parengti savo įmonės pasą. Kada? Kur?

Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Sausio 26 d. 10 val. Vasario 7 d. 10 val. Vasario 2 d. 11 val. Vasario 9 d. 11 val. Laisvės per. 77B Uosio g. 4 Rōtų g. 4 TilŞės g. 82A

Daugiau informacijos ir registracija tel. 8 686 76 493 arba e. paĹĄtu

e.sliupaite@darbusauga.lt

Kiti kursai

IĹĄnuomojamas 1 kambario butas su virtuvÄ—s baldais Baltijos pr. Tel. 8 620 64 064.

AnglĹł kalbos kursai (individualiai arba grupÄ—je). Kaina sutartinÄ—. Registruotis tel. 8 699 73 558. 903868

903865

Nuomojami prekybos plotai antrajame aukĹĄte baldĹł ir interjero centre „Deco“, Dubysos g. 19. Informacija tel. 8 612 35 174. 896297

Nuomojamos prekybos ir biuro patalpos biurĹł centre, Ĺ ilutÄ—s pl. 2. Informacija tel. 8 612 35 174.

Nemokama vaikĹł ir suaugusiĹłjĹł sveikatos prieĹžiĹŤra. GinekologĹł, urologĹł, kardiologĹł, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. NÄ—ĹĄÄ?iĹłjĹł prieĹžiĹŤra. Odos vÄ—Ĺžio diagnostika naujausiu vokieÄ?iĹł FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos dariniĹł ĹĄalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. MasaĹžai, fizioterapinÄ—s procedĹŤros. Naujiena – smegenĹł kraujagysliĹł tyrimas. Turintiesiems siuntimÄ… echoskopijÄ…, gastrofibroskopijÄ…, rektoskopijÄ…, neurologo konsultacijÄ… dÄ—l galvos svaigimo, reabilitacines procedĹŤras apmoka ligoniĹł kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profilaktiniai darbuotojĹł tikrinimai ÄŻmonÄ—ms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt.

896301

Prie „Avitelos“ iĹĄnuomojamos 40 kv. m patalpos biurui arba parduotuvei. Tel. 8 686 94 634. 904138

Parduoda

Visos nekilnojamojo turto paslaugos

WWW.OH.LT

884048

NAUJIENA! DiagnostinÄ— histeroskopija ambulatoriĹĄkai (dÄ—l kraujavimĹł, gimdos gleivinÄ—s ligĹł). Visos ambulatorinÄ—s ginekologinÄ—s paslaugos. UAB KuncĹł ambulatorinÄ— klinika, KuncĹł g. 12-54, KlaipÄ—da, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt. 884049

KlaipÄ—dos priklausomybÄ—s ligĹł centras teikia visapusiĹĄkÄ… pagalbÄ… (pageidaujant ir anonimiĹĄkai) asmenims, turintiems problemĹł dÄ—l alkoholio, narkotiniĹł bei kitĹł psichoaktyviĹł medĹžiagĹł vartojimo. Taikos pr. 46, KlaipÄ—da. Tel. (8 46) 415 025, www.kplc.lt. 892570

Veido gimnastika. Tai yra unikali galimybÄ— iĹĄlikti jaunoms ir Ĺžavioms be peilio pagalbos. Atsikratyk raukĹĄleliĹł, treniruodama veido raumenis. Renkame grupes vasario mÄ—n. Tel. 8 655 10 971, e. paĹĄtas ugne04@gmail.com. 904122

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiĹłjĹł ir vaikĹł gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinÄ—s), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinÄ—s medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas JĹŤreiviĹł g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – ĹĄeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akuĹĄerÄ— (nÄ—ĹĄÄ?iĹłjĹł prieĹžiĹŤra). JĹŤreiviĹł g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas BanduĹžiĹł g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

Seminaro metu aptarime:  Profesinės rizikos veiksnius ir jų vertinimą;  Fizinių ir psichosocialinių veiksnių nustatymą;  Atliksime paso perŞiōros ypatumų apŞvalgą;  Atliksime prevencinių priemonių plano parengimą, jo įgyvendinimą įmonėje;  Iťmoksite praktiťkai uŞsipildyti pasą, suŞinosite, į ką bōtina atkreipti dėmesį.

Mokymas

@1NbXN[a\T aRY%!#!#

Nekilnojamasis turtas Nuoma

903469

1 kambario butÄ… Naujakiemio g., su baldais ir buitine technika; 2 kambariĹł butÄ… Baltijos pr., prie „Arenos“ (suremontuotas). Tel. 8 603 78 994, 8 603 78 977.

Butus naujos statybos name, centre. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668.

903151

894407

3 kambariĹł butÄ… StatybininkĹł pr. (5/5 a., kambariai nepereinami, plastikiniai langai, 2 balkonai, baldai). Galima statybininkams, studentams. Tel. 8 671 92 803.

Butus: 1 kambario GedminĹł g. 74000 Lt; 3 kambariĹł 5/2 a. Naujakiemio g.; 2 kambariĹł 5/3 a. StatybininkĹł pr.; kambarÄŻ bendrabutyje, 13000 Lt. Tel. 420 792, 8 652 22 532.

904075

901855

AtskirÄ… 1 kambario butÄ… Kauno g. (nebrangiai); 2 kambariĹł butÄ… Taikos pr. (nepereinamas). Tel. 8 603 02 718, 8 677 76 578.

KambarÄŻ bendrabutyje Minijos g. 129 (4/4 a., 18 kv. m, tvarkingas). Kaina 18000 Lt (derinama). Tel. 8 674 96 872.

903548

903790

Dirbanti pora iĹĄsinuomotĹł butÄ… ilgesniam laikui (firmoms neskambinti). Tel. 8 658 71 178.

KotedŞą per 2 aukťtus Agluonėnuose (plytinis, pakeistas stogas, yra Şemės, 1 aukťte holas, virtuvė, svetainė, 2 aukťte 3 kambariai, 2 balkonai). Tel. 8 670 85 478.

894928

VairuotojĹł kursai dddV`Z\XcNV_b\aVYa

Ilgalaikei nuomai ieĹĄkome buto KlaipÄ—doje. MokÄ—sime iĹĄ anksto ir uĹžstatÄ…. TvarkÄ… garantuojame. Tel. 8 612 17 177.

UAB „Kerulis ir partneriai“ 002]_NXaV[V`cNV_NcVZN`NaYVRXNZN``b:.;A4.!

903153

.:..//Nba\ZNa0021

=_V]N V[aNTR_VNb`VNZcNV_NcVZ\ Z\XfXYN8YNV]ÛQ\`N]`X_VafWR

ANVX\`]_! XNO1N_O\YNVXN`6“C"“%cNYARY%# 

AlksnynÄ—s vairavimo mokykla. B, B(automatas) kategorijos kursai. Nauja grupÄ— sausio 25 d. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt. 892083

Butus: 1 kambario 5/1 a. Poilsio g. (85 000 Lt), 9/6 a. Debreceno g. (Taikos pr., 89 000 Lt, virtuvÄ—s baldai), 4 kambariĹł 5/2 a. GedminĹł g. (bendrija). Tel. 8 647 33 319.

NTA „Laimita“ greitai iĹĄnuomoja JĹŤsĹł nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. BirutÄ—s g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529. 893799

NTA „Memelhaus“ padeda iĹĄnuomoti ir iĹĄsinuomoti butus, kotedĹžus, namus. Reikalingi nuomai JĹŤsĹł NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78. 894911

KvieÄ?iame ÄŻ vairavimo kursus. VakarinÄ—s grupÄ—s, nauji automobiliai. Laukiame JĹŤsĹł LaukininkĹł g. 2, tel. (8 46) 322 664, 8 600 20 097; www.kg-vairuok.lt.

Nuomoja patalpas Taikos pr. 42 (36 kv. m, du kabinetai, su atskiru san. mazgu), ĹĄalia JĹŤrininkĹł sveikatos centro. Tel. 8 611 14 232.

896293

902986

904069

NamÄ… AgluonÄ—nuose, KlaipÄ—dos r. (2 aukĹĄtĹł, 5 kambariai, bendras plotas 188 kv. m, 15,5 a ĹžemÄ—s, labai graĹžioje vietoje). Tel. 8 671 92 803. 904071

2 kambariĹł butÄ… su didĹžiuoju holu visiĹĄkai renovuotame name LaukininkĹł g. (5/4 a., butas be remonto, 145000 Lt). Savininkas. Tel. 8 699 82 177. 900686

2 kambariĹł 37 kv. m butÄ… su balkonu bendrabuÄ?io bloke Debreceno g. (5/4 a., duĹĄas, WC, suremontuotas, kaina 51 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 643 27 660. 903313

Nukelta ÄŻ 16 p.


16

trečiadienis, sausio 25, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI PRO MEMORIA

Antanas Vitas Bražinskas 1953–2012

Siūlome darbą matininkui rengti inžinerinių tinklų ir statinių kadastrines bylas. Tel. 8 616 71 870.

Nekilnojamasis turtas

904060

Parduoda

Sunkvežimių servisas Klaipėdoje siūlo darbą meistrams, automobilių šaltkalviams, automobilių elektrikams. E. paštas tomas@autokurtas.lt. Tel. 8 614 74 255.

atkelta iš 15 p. 2 kambarių 47 kv. m butą Taikos pr. 71 (5 bl./5 a., be remonto, 105 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 654 76 641.

903916

Taksi įmonė priima vairuotojus dirbti savo arba įmonės automobiliais. Tel. 8 686 94 634.

903540

2 kambarių 53,63 kv. m butą S.Šimkaus g. (1 aukštas, butas yra gyvenamosios paskirties, bet vieta tinkama vykdyti komercinę veiklą). Tel. 8 646 36 175, e. paštas e_ivanauskiene@hotmail.com. 895391

2 kambarių su holu butą Vingio g. (60 kv. m, 5/2 a., 132 000 Lt). Tel. 8 614 07 549.

Vakar sniegu nuklotoje Lėbartų kapinių kalvelėje atsirado dar vienas kauburėlis. Čia amžiams atgulė žmogus, palikęs pėdsaką ne tik savo šeimos, bet ir miesto, šalies gyvenime. Šeima neteko vyro ir tėvo, mes – draugo, o Lietuva – karininko, išmintingo ir garbingo Kriminalinės policijos komisaro. 1953 metų rugpjūčio 14 dieną Lazdijų rajono Avižienių kaime gimęs Antanas Vitas Bražinskas vaikystėje buvo padūkęs it kamuolinis žaibas, todėl anksti suprato, kad pražangą lydi bausmė. Pokario miškais laigęs berniukas dar gyvenimo pradžioje pažino, kas yra ginklai bei šaudmenys. Gal visa tai ir nulėmė tolesnius jo gyvenimo posūkius, atvedusius Antaną Vitą į nusikaltimų tyrimo tarnybą. Baigęs privalomąją tarnybą sovietų armijoje A.V.Bražinskas 1977 metų gegužę buvo priimtas į milicijos operatyvinę tarnybą, kur jam suteiktos žvalgo pareigos. Kantrybės bei sumanumo nestokojęs, radiotechnikos mokslus perkrimtęs Antanas Vitas visą savo gyvenimą pašventė slaptajai milicijos, vėliau – policijos tarnybai, žingsnis po žingsnio įveikęs kelią nuo paprasto žvalgo iki tarnybos komisaro. Kai Nepriklausomybę paskelbusi Lietuva ėmė kurti savo policiją, A.V.Bražinskas aktyviai dalyvavo kuriant slaptąją jos dalį – Operatyvinės veiklos tarnybą. Tai jo asmeninių pastangų dėka iš Klaipėdos pasitraukdami KGB darbuotojai dalį specialiosios nusikaltimams tirti reikalingos technikos ne sunaikino, kaip privalėjo, o perdavė nepriklausomos Lietuvos policijai. Antanas Vitas prisidėjo prie daugelio visoje šalyje nuskambėjusių bylų išaiškinimo. Jo nuopelnus miestui ir šaliai slepia specialieji archyvai ir slaptumo grifas. Net žinios apie apdovanojimus, kurių jam suteiktas ne vienas, – ten, kažkur Vilniuje. Juk net ir ypatingąjį apdovanojimą – graviruotą vardinį ginklą – išvysti pavyko retam. Prieš daugiau nei aštuonerius metus smogusi liga nebeleido Antanui Vitui atsitiesti. Iškalbingas buvęs ir puikų humoro jausmą turėjęs A.V.Bražinskas metams bėgant neatlaikė širdies sopulio, kad nebegali drožtelėti naujausio anekdoto ar šmaikščiai kam įgelti. Jis mus paliko sekmadienį. Išėjo netikėtai, taip ir neištaręs paskutinio „sudie“ žmonai Ninai, sūnui Ramūnui ir dukrai Editai. Dėl A.V.Bražinsko mirties mes gedime kartu su artimaisiais ir tuo pat metu sakome: „Ačiū Tau, Antanai Vitai. Ačiū, kad leidai ir mums prisiliesti prie Tavo gyvenimo.” Draugai

903543

3 kambarių 65,5 kv. m butą Kretingos g. Butas tvarkingas, didelis, įstiklintas balkonas, renovuotas, pigus šildymas. Pasiteirauti tel. 8 659 99 299. 904169

3 kambarių 68 kv. m butą Dragūnų g. 1 (visiškai įrengtas, baldai, buitinė technika, 7 aukštas, įstiklinta lodžija, 330 000 Lt). Tel. 8 615 17 947. 902256

4 kambarių butą, turintį komercinį statusą (5/1 a., bendrija, du įėjimai, du balkonai, kaina sutartinė, derinama). Savininkė. Tel. (8 46) 347 220, 8 673 55 872. 897975

6-25 arų sklypai su visomis komunikacijomis (elektra, vanduo, dujos, lietaus nuotekos, asfaltas, apšvietimas). Prie vandens telkinio, puikus susisiekimas - 5 min. kelio iki miesto centro, kursuoja mikroautobusas nr. 7. Tel. 8 698 33 779, www.svajoniukrantogyvenviete.lt. 893057

Bloke 12 kv. m mažąjį kambarį Baltijos pr. 4 (5 pl./2 a., visiškai suremontuotas, tuščias, vonia ir WC, skaitikliai, savininkas, 25 000 Lt). Tel. 8 698 77 203. 902365

Gerai suremontuotą 2 kambarių butą centre, S.Daukanto g. Pakeistos buto pertvaros, moderniai suplanuotas, aukštos lubos. Parduodamas su naujais baldais ir visa buitine technika. Pigus šildymas. Tel. 8 659 99 299.

897052

Strategiškai patogioje vietoje raudonų plytų mūriniame name 3 kambarių butą (5/4 a., nekampinis, suremontuotas). Tel. 8 699 96 103 (savininkas).

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907.

902307

894867

Tuščią gerai suremontuotą bloką Baltijos pr. 4 (įrengtas, 5 pl./2 a., dušas, WC, virtuvė, skaitikliai, saulėtas, ne kampinis, 73 000 Lt, galima derėtis). Savininkas. Tel. 8 619 44 235.

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934.

902369

894847

Tvarkingą 4 kambarių (perdarytas į 3 kambarių) butą Žardininkų g. (150 000 Lt). Tel. 8 650 39 909, 361 851. 903778

Žemės sklypus namų statybai Slengiuose, su komunikacijomis, 3 km iki centrinio pašto. Tel. 8 609 07 270. 904046

Perka

893560

1 arba 2 kambarių butą, gali būti be remonto; siūlyti garažą. Tel. 420 793, 8 652 22 532. 901858

1-2 kambarių butą Miško rajone (agentūroms nesiūlyti). Tel. 8 650 90 890, e. paštas alv2000@takas.lt. 901379

NTA „Laimita“ perka butus, sodus, namus. Gali būti su skolomis. Tel. 494 017, (8 673) 38 529.

904032

Gero išplanavimo 3 kambarių butą Nidos g. (raudonų plytų namas, atskiri kambariai). Tel. 8 689 89 898. 902194

Karlskronos g. 3 kambarių suremontuotą butą, 5/3 a. Tel. 8 656 79 850, 8 656 79 851. 898843

902247

Naują 3 kambarių 60 kv. m butą (1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 902241

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 902235

Naujai suremontuotą 21 kv. m butą Kauno g. (9/3 a., su balkonu, 66 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 657 37 677. 901546

Naujakiemio g. 3 atskirų kambarių butą (61 kv. m, 5/2 a., 143 000 Lt). Tel. 8 614 07 549.

24 m. mergina, baigusi administravimo ir vadybos studijas, ieško darbo (gali dirbti konsultante, turi vairuotojo pažymėjimą, automobilį). Intymaus nesiūlyti. Tel. 8 648 38 087.

Siūlo darbą Automobilių servisas Klaipėdoje ieško kėbulininko ir paruošėjo-dažytojo. Patirtis būtina. Tel. 8 676 55 146, 8 616 03 525. 898447

Besiplečiančiai įmonei reikalinga energinga parduotuvės vedėja, turinti patirties prekyboje. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712. Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos (nustatyti dėvėtų rūbų kainą) ir pardavėjos-konsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712. Besiplečianti statybos darbų firma ieško suvirintojų, turinčių MIG ir (arba) TIG sertifikatus. Anglų kalba būtų privalumas. Siūlomas geras atlyginimas. Tel. 8 604 55 072 (nuo 10 iki 18 val.). 903426

895523

Dirbti Vakarų Europoje reikalingi vairuotojai, turintys E kat. Būtina patirtis. Įmonė siūlo gerą ir laiku mokamą atlyginimą. Tel. 8 689 89 766. 899139

Tarpininkavimas Statinių legalizavimas, perdavimas Valstybinei komisijai. Sklypų matavimai. Detalieji planai. Sodo namelių projektavimas, perdavimas. Tel. 8 676 55 573.

Paslaugos Akcija! Pigiai perkraustome, pervežame baldus, įvairius krovinius. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774, e. paštas aidas911@gmail.com. 903140

Paskolos Teikiame įv. paskolas Jūsų poreikiams. Konsultuojame nemokamai. Herkaus Manto g. 7/M.Mažvydo al. 2, tel. 8 650 33 238, e. p. klaipėda@soscredit.lt, www.soscredit.lt. 898566

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 891399

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą patalpų kadastrinių matavimų specialistui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937. 902005

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą nekilnojamojo turto vadybininkui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937. Užsienyje ir Lietuvoje nuolat dirbti reikalingi suvirintojai, laivų korpusų surinkėjai, metalo šlifuotojai. Geros darbo sąlygos ir atlyginimas. Tel. 8 630 11 333. 903516

Valymo firmai reikalingos valytojos. Darbas Klaipėdos „Akropolyje“. Tel. 8 652 20 023. 904235

901596

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 4 kambarių butus, namus, žemės sklypus, sodus. www.naminta.lt. Tel. 361 773, 8 618 62 577, Statybininkų pr. 7A.

UAB „Sabelija“ į savo kolektyvą ieško projekto vadovo. Darbo pobūdis: darbų saugos projektų įgyvendinimas. Vadovavimo patirtis - privalumas. Gyvenimo aprašymus siųskite e. paštu personalas@darbusauga.lt.

901071

902563

903570

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas (apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

Ieško darbo

893848

894892

903757

900505

903741

UAB „Liepų parkas“ perka ir parduoda nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumentus. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099.

904165

Gerai suremontuotą 3 kambarių butą Puodžių g. (275 000 Lt). Tel. 8 609 07 270.

Darbas

UAB „IREMAS“ filialas „Kelmerta“ reikalinga buhalterė. Reikalavimai: darbas „Edrana“ apskaitos programa, darbo užmokesčio skaičiavimas, darbas su vykdomaisiais dokumentais, kompiuterinės žinios. CV siųsti virfin. kelmrta@klasco.lt. Tel. 399 563.

Legalus darbas užsienyje įvairiose darbo srityse. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698; www.litaupa.lt.

Buitis ir technika Paslaugos

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735. 902345

Taisau siuvimo mašinas. Tel. 367 504, 8 652 75 340. 90357

Šaldytuvai

902168

Naujai atidaromai maisto prekių parduotuvei Kretingos g. 9, Klaipėda, reikalingos darbuotojos: parduotuvės vedėja, vyr. kasininkė-pardavėja, kasininkės-pardavėjos. CV siųsti irma.akavickiene@gmail.com. Tel. 8 614 36 958. 899124

Naujai atsidarančiam grožio salonui Gandrališkėse reikalingos plataus profilio kirpėjos ir manikiūrininkės (gali būti kolektyvas). Geros sąlygos darbo vietų nuomai. Tel. 8 618 26 508, birute.anvita@takas.lt. 899464

Nuolat dirbti prekyboje (prekiauti mobiliaisiais telefonais ir buitine technika), reikalingi darbuotojai iki 30 metų. Apmokome. Tel. 8 672 26 524. 893068

Kita Paslaugos Valome sniegą. Ekskavatoriais JCB 3 cx galime pakrauti ir išvežti. Tel. 8 609 07 270. 904037

Apskaitos įmonė profesionaliai, kvalifikuotai ir nebrangiai teikia apskaitos ir mokesčių paslaugas įvairių rūšių įmonėms. Tel. 8 692 00 447. 901479

Perka

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuotojas dirbti Europoje refrižeratoriais. Tel. 8 698 74 876.

Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634.

901823

893131

Nebrangiai sklypus Ginduliuose su komunikacijomis; 2 sodus šalia Mažajame Kaimelyje; 160 kv. m gerai įrengtą namą Paupiuose. Tel. 8 686 53 230.

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt.

Reikalingi darbuotojai dirbti Norvegijoje, žuvų fabrike. Moterys ir poros (vyras+moteris). CV siųsti aivaras@abakus.lt, tel. 8 605 95 120. Skambinti tik darbo valandomis (8-17 val.).

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

903878

900814

903444

895873

903544


17

trečiadienis, sausio 25, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos Automobiliai Autoserviso paslaugos UAB „Autoefektas“ - automobilių remontas, techninė priežiūra. Tech. pagalba (transportavimas). Šilutės pl. 79, (buvęs „Mėsos“ kombinatas). Tel. 8 698 86 076. 895696

Santechnikos darbai. Keičiame senus nuotekų ir vandentiekio vamzdžius, gyvatukus, vonias, dušo kabinas, klozetus ir kt. Tel. 8 636 78 565. 903126

Tinkuojame, šiltiname pastatus, dengiame stogus, liejame pamatus, pjauname sienas, elektra, santechnika, apdaila. Tel. 8 655 22 204. 903302

Perka Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220.

Tvirtiname gipskartonį, dailylentes. Dedame grindis, laminatą, parketlentes. Griovimo darbai. Elektriko ir santechniko paslaugos. Tel. 8 684 60 134.

895268

901980

Perkame įvairių markių automobilius su defektais ir be jų. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 607 93 120. 896606

Dėmesio 2011 m. gruodžio 3 d., apie 21.30 val., prie Žardės r. „Iki“ parduotuvės reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje buvo partrenkti pėstieji. Mačiusiuosius įvykį prašom atsiliepti. Tel. 8 689 80 696, 8 645 31 314, 8 616 24 554. 904070

Informuojame, kad keičiamas uždarosios akcinės bendrovės „CACTUS“ (įmonės kodas 141852972) pavadinimas į UAB „Mėlyna jūra“. 903423

Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200. 885004

Statyba ir statybinės medžiagos

Parduoda

Statybos paslaugos Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 892009

Atliekame visą ir dalinę apdailą butuose, namuose, sodo nameliuose. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 687 80 439. 901973

Dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Klojame laminatą. Elektros, santechnikos ir griovimo darbai. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 674 90 127. 901984

Gaminame ir statome rąstinius bei karkasinius namus, sodo namelius, pirtis ir kt. www. ekomedis.lt. Tel. 8 611 89 918. 902467

Gręžiame skyles, moderniausia įranga valome kanalizaciją. Atliekame visus santechnikos darbus, taip pat ir smulkiuosius. Tel. 8 616 01 131. 903884

Tinkuojame gipsiniais ir kalkiniais skiediniais (nuo 17 Lt už 1 kv. m su medžiagomis). Pjauname sienas, arkas. Tel. 8 652 22 942.

Mūrinių ir karkasinių namų statyba, renovacija, vidaus apdaila, remontas, betonavimo darbai. Tel. 8 603 42 805. 903557

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242.

TV programa

895367

Atliekame visus santechnikos darbus (taip pat ir smulkiuosius). Šildymas, vandentiekis, nuotekos, kanalizacijos valymas modernia įranga. Tel. 8 648 74 040. 903880

Gaminame įvairių matmenų medines, faneruotas ir laminuotas duris, įstatome per 20 dienų. Langų, laiptų ir baldų gamyba. Minijos g. 42, Klaipėda. Tel. (8 46) 259 891, 8 656 72 996. 895074

Patyrę meistrai nebrangiai ir kokybiškai dažo, glaisto, tapetuoja lubas ir sienas. Tel. 8 671 60 351.

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455.

897626

900253

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Bė­dų tur­gus (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka ISM va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to ir Kau­no te­ch­no­lo­gi­jos uni­versi­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu (k). 0.00 Įž­val­gos (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.45

„Bet­me­nas“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Kon­cer­tas „Kry­mo mu­zi­kos festiva­lis 2011“ (1) (Ru­si­ja, 2011 m.). Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo kon­cer­tas. Da­ly­vau­ja A.Pu­ga­čio­va, M.Gal­ki­nas, F.Kir­ko­ro­vas, S.Ro­ta­ru, V.Leont­je­vas, N.Bas­ko­vas, K.Or­ba­kai­tė, D.Bi­la­nas, Ver­ka Ser­diuč­ka, B.Moi­se­je­vas, O.Gaz­ma­no­vas ir kt. (k). 11.40 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 „Ka­tast­ro­fos die­na“ (2) (N-7). 16.40 24 valan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.13 Fa­rai (N-7). 20.00 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7). 20.30 LT aist­ra (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiksmo drama „Rau­do­nas van­duo“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 0.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.30 Dak­ta­ras Ozas. Nak­ti­nė ver­si­ja (S).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 Ko­me­di­ja „Lu­jis“ (1) (JAV, 2010 m.). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Ko­dėl? 11.55 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.40 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (4). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „CSI Niu­jor­kas“. 0.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (4).

868559

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807. 903589

Reikia remonto - skambinkite! Patarsiu, padėsiu supirkti, atvežti medžiagas. Santechniko ir elektriko paslaugos, apdaila, plytelės. Tel. 8 684 15 280. 901967

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da (k). 8.25 „Lie­tu­vė­lė“. 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis. 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“.

12.30 „Žu­vys monst­rai: Mil­ži­niš­ka ra­ja“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Lie­tu­vė­lė“. 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ver­vol­fo me­džiok­lė“ (N-7). 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou. 21.05 Ka­ro vil­kai. „De­san­ti­nin­kai“ (N-14). 22.05 „Gy­vi nu­mi­rė­liai“ (N-14). 23.00 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 0.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 0.35 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“.

10.10, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.25, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 12.15, 18.00 „Kau­lai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00, 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 17.00 Nuo­ty­kių s. „Kob­ra 11“ (1) (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.30 Veiks­mo f. „Ijo­na Flaks“ (JAV, 2005 m.). 23.15 Eu­ro­ly­gos rung­ty­nės. Še­šio­lik­tu­kas. Kan­tu „Ben­net“–Kau­no „Žal­gi­ris“. Vaiz­do įra­šas. 0.50 „Fu­tu­ra­ma“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no meile! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 Tri­le­ris „To­bu­la žmog­žu­dys­tė“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 23.10 „Drau­gai IX“ (N-7). 0.10 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 11.15 Dra­ma „Du už vie­no kai­ną“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 13.30 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 13.45 „Ką mes val­go­me?“ 14.15 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 15.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 15.45 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Vi­lei­šia­da. Šei­mos ir vals­ty­bės is­to­ri­ja“ (3). 16.15 Kul­tū­ra +. 16.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 20.00, 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 21.15 Dok. s. „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (1) (N-7). 22.30 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 23.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 0.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 18.40, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„As­ta­na“. 11.45 Ispanijos „Primera“ lyga. „Valencia“–„Real Sociedad“. 13.30 RIP. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. Gio­ro „Uni-Seat“–Kau­no „VIČI-Ais­tės“. 16.45 Ispanijos „Primera“ lyga. „Mallorca“–Madrido „Real“. 17.15 Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos žie­di­nės lenk­ty­nės „Pors­che Car­re­ra Cup 2011“. X eta­pas (Sil­vers­to­ne). 18.55 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. „VIČI-Ais­tės“–„Lo­tos Gdy­nia“. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 22.00 Spor­tas LT. Lie­tu­vos tra­di­ci­nio ka­ra­tė čem­pio­na­tas. 23.15 RIP.


18

trečiadienis, sausio 25, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt JURIJUS VEKLENKO tribute to JAMES BLANT & BRUNO MARS Sausio 27 d. 19 val. Jurijus Veklenko – restorane „Vienaragio malūnas“ gyvai su pianistu Mantu Liutiku atliks šių jausmingų atlikėjų dainas ir savo išskirtinėmis improvizacijomis virpins klausytojų širdis.

šokiai

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata Teniso arena

Šokių studija „SVAJONĖ“

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

Liepų g. 48b, Klaipėda, informacija tel. 8 698 15 711, info@sokiustudija.lt, www.sokiustudija.lt. Linijos šokių pamokos damoms ir merginoms Poriniai pramoginiai šokiai suaugusiems Funky Jazz šokių pamokos merginoms Argentinos tango pamokos Sportiniai šokiai vaikams Individualios pamokos Vestuviniai šokiai NAUJIENA KLAIPĖDOJE!!! Šokių pamokos mamytėms su kūdikiais nešioklėse Pramoginių šokių vakarai.

gėlės Tik gėlės

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

JOGOS CENTRAS

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Meilės šventės kelionė – 2 už 1 kainą!

Išsirinkite savo meilės šventės datą ir

Meilės šventės dienomis vasario 10–14

nustebinkite savo mylimą žmogų.

dienomis kruizinė kelionė Ryga–Stokholmas

Visos kelionės metu – pramoginė ir poilsinė

dviem už ypatingą kainą:

programa visą naktį.

Kajutė be lango (apatinis denis) – 280 Lt

Pasiūlymas galioja iki 2012 01 31. Vietų

Kajutė be lango – 330 Lt

skaičius ribotas

Kajutė su langu – 440 Lt.

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

Kviečiame pasinaudoti didžiausiomis nuolaidomis iki vasario 15 d.: • Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms kelionėms; • Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms.

Naujas pažintinių kelionių sezonas! Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/ rudens pažintines keliones autobusu ir lėktuvu.

Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu tik 50 Lt asmeniui; Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

Litamicus

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymo centras „Gimnazita“

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

kursai

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms).

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt www.jogos-centras.lt Šaulių g. 19, Klaipeda, tel. 8 614 06 033 JOGOS CENTRAS Jogos centre galite susipažinti su jogos meistro Šivanandos susisteminta (integralia) joga. Mieli klaipėdiečiai, kviečiame jus į nemokamus klasikinės jogos užsiėmimus nuo sausio 23 d. iki vasario 12 d. Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais 19.15 val. o antradieniais ir ketvirtadieniais 6.20 val.

Vizos: Rusijos viza – nuo 170 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


19

trečiadienis, sausio 25, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Šarkos knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Avinas (03 21–04 20). Gali kilti puikių, originalių idėjų. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Geras metas kreiptis į tiesioginį viršininką dėl atlyginimo pakėlimo ar karjeros galimybių. Jautis (04 21–05 20). Viską, ką iki šiol esate pasiekęs, vertinsite ir branginsite. Gyvenimas teiks malonumą, o problemų sprendimas bus lengvas ir sklandus. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkmingai kursite planus, o paskui juos lengvai įgyvendinsite. Palankus laikas daryti išvadas ir priimti svarbius sprendimus. Vėžys (06 22–07 22). Sprendimai, susiję su karjera, gali turėti įtakos jūsų saugumui ir atmosferai namuose. Rodos, pats paprasčiausias sprendimas gali gadinti jums nuotaiką. Prieš ką nors nusprendžiant patartina atsargiai apsvarstyti visas galimybes. Liūtas (07 23–08 23). Svajonės ir idealai gali turėti neigiamos įtakos vidiniam tobulėjimui. Svajodamas bandysite užsimiršti, bet asmeninės problemos privers grįžti į realų pasaulį. Mergelė (08 24–09 23). Iš pirmo žvilgsnio atrodęs teisingas pasirinkimas prieštaraus jūsų vertybėms. Užuot ėjęs lengvesniu keliu, pasuksite sudėtingesniu. Svarstyklės (09 24–10 23). Bus sunku susikaupti, gali kilti netinkamų ar klaidinančių minčių ir idėjų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, kai galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis. Skorpionas (10 24–11 22). Seksis siekiant savo idealo ir svajonės. Nebijokite skraidyti padebesiais ir įgyvendinkite savo norus. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų idėjos ir mintys gali prieštarauti jūsų pačių ar kitų žmonių vertybėms. Galbūt teks iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Galima bloga nuotaika ir nenoras palaikyti kitus žmones. Ožiaragis (12 22–01 20). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Be to, galite pamilti arba imti gerbti vyresnį už save žmogų. Vandenis (01 21–02 19). Klaidingai įvertinsite savo jėgas, užsiimsite veikla, kuri prieštaraus jūsų tikslams. Visa tai gali sugadinti dieną, todėl stenkitės neperžengti ribų. Žuvys (02 20–03 20). Neįvertinsite aplinkinių emocijų ir energijos, todėl jie gali likti nepatenkinti. Ši situacija sukels naujų, bet nelabai malonių jausmų.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Markus Zusak knygą „Knygų vagilė“.

„Nuostabi ir nepaprastai ambicinga“ – „New York Times“. „Neįprasta, skambi, graži ir žiauri“ – „Sunday Telegraph“. MENKUTIS FAKTAS JŪS MIRSITE 1939-ųjų nacistinė Vokietija. Šalis laukia sulaikiusi kvapą. Mirtis dar niekada neturėjo tiek darbo. Devynerių metų mergaitė Lizelė gyvena Himelio gatvėje su ją priglaudusia šeima. Jos tėvai buvo išvežti į koncentracijos stovyklą. Lizelė vagia knygas. Tai pasakojimas apie ją ir kitus jos gatvės gyventojus, iš dangaus ėmus kristi bomboms. ŠIEK TIEK SVARBIOS INFORMACIJOS ŠIĄ ISTORIJĄ PASAKOJA MIRTIS Tai trumpas pasakojimas apie: Mergaitę *Akordeonininką *Keletą fanatiškų vokiečių *Žydų kilmės kovotoją *Ir nemažai vagysčių DAR VIENAS DALYKAS, KURĮ TURĖTUMĖTE ŽINOTI MIRTIS APLANKYS KNYGŲ VAGILĘ TRIS KARTUS.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.

teatras Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. ir www.tiketa.lt. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Sausio 28 d. 18 val. – E.E.Schmitt. „Oskaras ir ponia Rožė“. 2 dalių elegija. Rež. P.Gaidys.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Jubiliejinis XXV sezonas Sausio 27 d. 18.30 val. – G.Puccini. „Sesuo Andželika, Džanis Skikis“. Vienaveiksmių operų diptikas. Sausio 28 d. 18.30 val. – P.Abraham. „Balius Savojoje“. Atliekama pagal „Octava Music Australia“ Pty.Ltd. aranžuotę. Sausio 29 d. 15 val. Kolonų salėje skelbtas spektaklis „Drambliuko Babaro istorija“ atšaukiamas. Bilietai keičiami arba grąžinami teatro kasoje.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Sausio 25 d. 18 val. – „Nuramink mano sielą“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Gintaras Rinkevičius. Solistas Edgaras Montvidas (tenoras, Lietuva–Didžioji Britanija). Sausio 29 d. 12 val. – teatralizuotas koncertas mažiesiems „Kaip Šarka ir Pelėdžiukas dūdų klausė“. Dalyvauja L.Zubė (aktorius), Klaipėdos brass kvintetas: V.Bružas (meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), S.Sugintas (trombonas), A.Ulteravičius (valtorna), J.Dargis (tūba). Šeimos bilietas: perkant 3 ir daugiau bilietų – 30 proc. nuolaida. Kiti renginiai Sausio 27 d. 18 val. – humoristinis trio „Čilinam“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, sausio 31 d.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Sausio 25 d. 18 val. didžiojoje salėje – Juozas Erlickas (...ir tuo viskas pasakyta!). Bilieto kaina 23–53 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Sausio 29 d. 15 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Premjera „Žvangutis“. 2 dalių spektaklis jaunimui pagal K.Sajos apysaką. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 12 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Sausio 29 d. skelbtas Andriaus Kaniavos ir sunkiosios muzikos orkestro „Musė“ koncertas atšauktas. Bilietus galima grąžinti iki vasario 12 d.

Klaipėdos aklųjų centras (Šviesos g. 3) Sausio 27 d. 16 val. aklųjų centras ir folkloro klubas „Šeimyna“ kviečia į vakaronę-susitikimą su Kretingos kultūros centro folkloro ansambliu „Gervelė“. Nemokamai.

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Sausio 27 d. 18 val. – premjera. Spektaklis suau-

gusiesiems „Šalia“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Sausio 28 d. 12 val. – lėlių vaidinimas patiems mažiausiems „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Sausio 29 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai „Suraskim pasaką“. Rež. L.Beržinienė.

Klaipėdos etnokultūros centras Nuo sausio 27 d. penktadieniais 16.30 val., šeštadieniais 10 val. Meno kiemo dirbtuvės (Daržų g. 10) Projekto „Tradicija šeimai“ edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių gamyba“. Registruotis tel. 310 022. Etnokultūros centro salė (Daržų g. 10) Sausio 29 d. 14 val. – pašnekesys su etnologe G.Kadžyte „Grabnyčios, šv. Blažiejus, šv. Agota liaudies tradicijoje“. Nemokamai. Konsultacijos Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki vasario 26 d. tarptautinė paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“. Edukacinės ekskursijos po parodas. Registracija virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Sausio 28 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Mozaikos raštai“.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) Iki vasario 10 d. vieno objekto instaliacija „Vitrina“. Projekte dalyvaus A.Stasionytė, L.Kulbytė, J.Skučaitė.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia Prano Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“.


Orai

Savaitės viduryje Lietuvos oras turėtų vis labiau šalti. Šiandien šalyje snigs mažiau, tačiau bus šalčiau. Temperatūra bus apie 3–4 laipsnius šalčio, tik pajūryje ji sieks apie 0. Ketvirtadienį sniego nenumatoma, tačiau temperatūra bus dar žemesnė. Naktį šals iki 7–12 laipsnių, dieną bus 7–8 laipsniai šalčio, pajūryje bus apie 5 laipsnius šalčio.

Šiandien, sausio 25 d.

–4

–2

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis)

–4

Šiauliai

Klaipėda

–4

Panevėžys

–4

Utena

–4

8.42 16.53 8.11

25-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 341 diena. Saulė Vandenio ženkle.

Tauragė

–3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +15 Berlynas +1 Brazilija +27 Briuselis +7 Dublinas +10 Kairas +21 Keiptaunas +27 Kopenhaga 0

kokteilis Ka­li­niams – ne­žmo­niš­kos są­ly­gos Po to, kai „Kok­tei­l is“ pa­tei­kė įro­dy­mų, koks ka­lė­ji­mas Aust­r i­jo­je, trū­ko pyk­ čio vo­t is vie­nam skai­ty­to­jų. „Ka­da pa­ga­l iau pa­ra­šy­si­te, kaip ty­čio­ ja­ma­si Lie­tu­vos ka­lė­ji­muo­se? – nir­šo Tag­hys. – Kas Šiau­l ių su­lai­k y­mo izo­ lia­to­r iu­je da­vė tei­sę už­da­r y­t i rū­kan­ čius as­me­nis su ne­r ū­kan­čiais, teis­tus su ne­teis­tais? Pa­se­nę du­šai yra ne to­ se pa­čio­se pa­tal­po­se. Iš­si­mau­dę žmo­ nės iš kar­to pa­ten­ka į šal­t į. O jiems su­ si­rgus mo­ka­me mes. Ka­da pa­ga­l iau bus du­šai to­se pa­čio­se pa­tal­po­se? Ar Lie­t u­va – Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­t y­ bė, tu­r in­t i lei­d i­mą pa­žeis­t i žmo­gaus tei­ses? Šie žmo­nės, prieš juos už­da­ rant, bu­vo to­k ie pat mo­kes­čių mo­kė­ to­jai. Ka­da pa­ga­l iau bus re­mon­tuo­ja­ mos šios įstai­gos? Ne­g i mes už­da­ro­ me žmo­nes tam, kad jie, bū­da­m i itin bjau­r io­se są­ly­go­se, su­ž vė­rė­t ų ir po to grįž­tų į vi­suo­me­nę? Ar to­k ia mū­sų ran­ko­m is ku­r ia­ma žmo­n ių da­l is bus nau­din­ga tė­vy­nei? Ar tik taip mes mo­ ka­me pe­rauk­lė­ti žmo­nes? Ko­dėl nė­ra nė vie­no straips­nio apie Lie­tu­vos ka­ lė­ji­mus?“

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

+11 +15 –14 –5 +5 –5 +10 –1

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+1 –5 +12 +25 –8 +20 +5 –1

Vėjas

2–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-4

-2

-4

-4

6

-5

-4

-8

-13

7

rytoj

penktadienį

-9

Marijampolė

Vilnius

–4

Alytus

-11

-12

7

1851 m. gi­mė Pet­ras Vi­lei­ šis, Lie­tu­vos vi­suo­me­nės vei­kė­jas, in­ži­nie­rius, ver­ tė­jas, pir­mo­jo lie­tu­viš­ko dien­raš­čio „Vil­n iaus ži­ nios“ lei­dė­jas ir re­dak­to­ rius. Mi­rė 1926 m. 1882 m. Lon­do­ne gi­mė ži­no­ma ra­šy­to­ja Vir­gi­nia Woolf. Mi­rė 1941 m. 1919 m. įkur­ta Tau­tų Ly­ ga, bū­si­mo­ji JTO. 1924 m. Pran­c ū­z i­j o­ je įvy­ko pir­mo­sios žie­ mos olim­pi­nės spor­to žai­dy­nės.

Mar­ti­no Scor­se­se tri­ma­tis nuo­ty­ kių fil­mas „Hu­go“ ant­ra­die­nį ga­vo 11 „Os­ka­rų“ no­mi­na­ci­jų, bet nuo jo tik vie­na no­mi­na­ci­ja at­si­lie­ka ne­ by­lus fil­mas „Ar­tis­tas“.

Nu­teis­tie­ji – darb­da­viai

„„Da­ta: šian­dien – ka­len­do­ri­nis vi­dur­žie­mis. 

Sa­vo nuo­mo­nę tu­rė­jo ir Si­ce­li­be­ri­ja. „Man keis­ta, kad žmo­nės į nu­si­kal­tė­ lius žiū­r i pa­n ie­k i­na­mai. Jie, ka­l i­n iai, yra mū­sų darb­da­v iai, – sa­vo teo­r i­ją dės­tė skai­ty­to­ja. – Jei ne jie, tai dar­bo ne­tu­rė­tų pro­ku­ro­rai, po­l i­ci­nin­kai, tei­ sė­jai, ka­lė­ji­mų pri­žiū­rė­to­jai, šių įstai­gų va­do­vai, į šias įstai­gas pro­duk­tus tie­ kian­tys ūki­nin­kai, pre­ky­bi­nin­kai.“ Anot jos, pa­na­š iai li­go­n iams tu­rė­t ų dė­ko­t i me­d i­kai ir vais­t us ga­m i­nan­ čios far­ma­ci­nės bend­ro­vės, moks­lei­ viams – mo­k y­to­jai, mo­k y­mo įstai­g ų va­do­vai.

Bar­su­kas vėl spės orus

Čes­ka (397 719; ži­nau, skai­ty­to­jai, jog esa­te pa­do­rūs ir kuk­lūs žmo­nės, tik gai­la, kad per te­le­fo­ną to pa­ro­dy­ti ne­ga­li­te)

1947 m. mi­rė gar­su­sis Či­ka­gos gangs­te­r is Al Ca­po­ne. 1995 m. Nor­ve­gi­jo­je pa­ leis­ta moks­li­nė-ti­ria­mo­ ji ra­ke­ta Ru­si­jo­je su­kė­lė oro pa­vo­jų. 1997 m. Ber­ly­ne ati­da­ry­ tas nak­ti­nis klu­bas „di­de­ lėms mo­te­r ims“. Įė­ji­mas mo­te­rims, sve­rian­čioms ma­ž iau nei 60 ki­log­ra­ mų, bu­vo už­draus­tas. 2010 m. su­lau­kęs 95 me­ tų mi­rė ži­no­mas ta­py­to­ jas Al­gir­das Pet­ru­lis.

No­mi­na­vo „Os­ka­rams“

žeis­ti no­rin­tys as­me­nys, Lie­tu­vai ne­rei­kė­tų ar­mi­jos po­li­ci­nin­kų.

– Keis­ta ta že­mė mū­sų so­de: pa­so­ di­nau po­m i­do­r us – iš­dy­go ko­pūs­tai, pa­so­d i­nau pet­ra­žo­les – iš­dy­go ri­d i­ kė­l iai. – Tai dar nie­ko. Ne­se­niai pa­sė­jau aguo­ nas – iš­dy­go po­l i­ci­nin­kai!

Jaunutis, Jomantas, Povilas, Viltenis, Viltė, Žiedė.

1938 m. Mask­vo­je gi­ mė žy­mus ru­sų dai­n i­ nin­kas, ak­to­rius, poe­tas Vla­di­mi­ras Vy­soc­kis.

„„Eko­no­mi­ka: jei ne įsta­ty­mus pa­

Links­mie­ji tirš­čiai

Vardai

sausio 25-ąją

Rytas

-13

–3

–4

Šian­dien vi­sų gam­tos my­lė­to­jų akys kryps į žvit­rų­jį bar­su­ką, nes iš jo el­ge­sio sau­sio 25 die­ną esą ga­li­ma nu­spė­ti, ko­kia bus li­ku­si žie­ma.

Šian­dien yra ka­len­do­ri­nis vi­dur­ žie­mis. Se­no­liai ti­kė­jo, jog bū­tent sau­sio 25-ąją ga­li­ma nu­ma­ty­ti, ar grei­tai ateis pa­va­sa­ris, tik rei­kia ap­si­lan­ky­ti miš­ke ir ieš­ko­ti bar­su­ ko olų bei pė­dų. Žmo­nės sa­ky­da­vo, kad per pu­ siau­žie­mį bar­su­kas iš­len­da iš olos. Jei­gu die­na sau­lė­ta, gy­vū­nas pa­ ma­to sa­vo še­šė­lį, iš­si­gąs­ta, grei­tai vėl len­da at­gal į olą ir gu­la­si ant to pa­ties šo­no. Tai reiš­kia, jog snie­ gas grei­tai pra­smegs ir pa­va­sa­ris jau ne­be už kal­nų.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ta­čiau jei die­na bus ap­si­niau­ku­ si, bar­su­kas vaikš­čios po miš­ką, o grį­žęs į olą gul­sis ant ki­to šo­no ir vėl kie­tai įmigs – pa­va­sa­rio teks lauk­ti dar il­gai. Žmo­nės ti­kė­jo, kad per pu­siau­ žie­mį ant ki­to šo­no ver­čia­si meš­ka ir pra­de­da žįs­ti ki­tą le­te­ną. Se­no­liai ne­pa­sik­lio­vė tik bar­su­ku ir pa­gal sau­sio 25-osios orus spė­jo, ko­kia bus ant­ro­ji žie­mos pu­sė. Ma­ny­ta, kad jei švie­čia sau­lė ir yra pa­ša­lę – li­ku­si žie­mos da­lis ir­ gi bus šal­ta, su pū­go­mis ir gau­siu snie­gu. Ta­čiau jei per pu­siau­žie­mį yra at­ly­dys, ap­si­niau­kę ar ly­no­ja, ant­ ro­ji žie­mos pu­sė tu­rė­tų bū­ti švel­ni, o pa­va­sa­ris anks­ty­vas. „Klai­pė­dos“ inf.

„„Pėda: miške reikėtų ieškoti štai

tokių barsuko pėdsakų.

Tre­čio­je vie­to­je li­ko po še­šias no­ mi­na­ci­jas ga­vę fil­mai „Žmo­gus, pa­kei­tęs vis­ką“, ku­ria­me vai­di­na Bra­das Pit­tas, ir re­ži­sie­riaus ve­te­ ra­no Ste­ve­no Spiel­ber­go epas „Ka­ ro žir­gas“. Tarp „Hu­go“ no­mi­na­ci­jų yra ge­ riau­sio fil­mo ka­te­go­ri­ja, ku­rio­je jis var­žy­sis su aš­tuo­niais ki­tais fil­ mais, tarp jų – „Ar­tis­tu“, ku­ris jau ga­vo vir­ti­nę ki­tų ap­do­va­no­ji­mų ir bu­vo lai­ko­mas fa­vo­ri­tu. Ge­riau­sio fil­mo ka­te­go­ri­jo­je taip pat no­mi­nuo­ti „Pa­vel­dė­to­jai“, „Ne­pap­ras­tai gar­siai ir neį­ti­kė­ti­ nai ar­ti“, „Tar­nai­tė“, „Vi­dur­nak­ tis Pa­ry­žiu­je“, „Žmo­gus, pa­kei­tęs vis­ką“, „Gy­ve­ni­mo me­dis“ ir „Ka­ ro žir­gas“. „Ar­tis­to“ žvaigž­dė Jea­nas Du­jar­ di­nas bu­vo no­mi­nuo­tas ge­riau­sio ak­to­riaus ka­te­go­ri­jo­je ir var­žy­sis su Geor­ge’u Cloo­ney, B.Pit­tu, Ga­ ry Old­ma­nu ir De­mia­nu Bi­chi­ru. Ge­riau­sios ak­to­rės ka­te­go­ri­jo­ je Ki­no me­no ir moks­lo aka­de­mi­ja no­mi­na­vo Glenn Clo­se, Vio­lą Da­ vis, Roo­ney Ma­rą, Me­ryl Streep ir Mi­chel­le Wil­liams. Ge­riau­siu re­ži­sie­riu­mi pre­ten­ duo­ja tap­ti Mi­chae­lis Ha­za­na­vi­ cius, Ale­xan­de­ras Pay­ne’as, Ter­ ren­ce’as Ma­lic­kas, Woo­dy Al­le­nas ir M.Scor­se­se. Geriausio animacinio filmo ka­ tegorijoje nominuoti “Katė Par­ yžiuje”, “Čiko ir Rita”, “Kung Fu Panda 2”, “Batuotas katinas Pū­ kis”, “Rango”. Gar­bin­giau­si Ho­li­vu­do ap­do­va­ no­ji­mai bus įteik­ti va­sa­rio 26 die­ ną Los An­dže­le. Šie apdovanojimai bus įteikti jau 84-ąjį kartą. „Klai­pė­dos“, BNS inf.

2012-01-25 Klaipeda  
2012-01-25 Klaipeda  

­ Vy­tau­to­Pet­ri­ko­nuo­tr. 2p. „Pamatėme, kad Klaipė­ doje gyvenimas vyksta, kranai stovi.“ Kandidačių į Metų klaipėdietės titulą sąrašo...

Advertisement