Page 1

tvdiena@diena.lt Redaktorė Agnė Klimčiauskaitė

2012 m. sausio 21 d.

Tiražas 32 240

Gur­ma­nams: ki­no fes­ ti­va­lis „Žie­mos ek­ra­nai“ šie­met grįžta su de­šimt dar ne­ma­tytų prancū­ ziškų filmų, trum­pa­ met­ra­žiais fil­mu­kais ir dviem kla­si­kos ret­ro- s­pek­ty­vo­mis.  4p.

„Ne­pa­to­gus“: „Auk­si­ nių gaub­lių“ ce­re­mo­ni­jo­ je Geor­ge’o Cloo­ney re­ ži­suo­tas fil­mas „Pur­vi­ni žai­di­mai“ li­ko de­monst­ ra­ty­viai ne­pas­tebė­tas, bet tai ne­reiš­kia, kad jis pra­stas. 6p.

Per­galės: TV3 „Lie­tu­vos ta­len­tuo­se“ trium­favęs Ma­rius Pet­raus­kas ruo­ šia­si di­de­liems po­ky­ čiams – kel­tis į Vil­nių, įra­šy­ti al­bumą, kon­cer­ tuo­ti ir de­ra­mai pa­si­pirš­ ti drau­gei.  11p.

Ge­ne­ro­lų kalavijai iš­galąs­ti

TV3 „Chorų karų“ generolai intensyviai galandasi ginklus: šlifuoja paskutinius dainų posmus, dailina jau beveik paruoštus įspūdingus sceninius kostiumus ir kasdien aktyviai repetuoja šokių žingsnelius – trečiasis muzikinio projekto sezonas, kuriam vėl vadovaus Vytautas Šapranauskas ir Jurgita Jurkutė, prasideda jau sekmadienį. 9 p.TV3 nuotr.


3 Ban­dys būti re­ži­sie­re Ak­torė Scar­lett Jo­hans­son kitą­met ne tik fil­muo­ sis To­mo Hoo­pe­rio miu­zik­le „Varg­die­niai“, ta­čiau ir re­ži­suos sa­vo pirmąjį filmą. Did­žiam ban­dy­mui ji pa­si­rin­ko ne­menką žu­velę – žy­maus ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jo, „Pus­ry­čių pas Ti­fani“ au­to­riaus Tru­ma­no Ca­po­te pirmąją no­velę, ku­ri pa­sa­ko­ja apie pa­si­tu­rin­čią aukš­tuo­menės damą, už­mez­gan­čią ro­maną su au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telės tar­nau­to­ju. 2009-ai­siais ak­ torė su­kūrė trum­pa­met­ražį filmą „Va­ga­bond ba­te­liai“, turė­jusį tap­ti vie­na iš fil­mo „Niu­jor­ke, aš ta­ve my­liu“ da­lių. Nors į ga­ lu­tinę fil­mo ver­siją ne­pa­te­ko, DVD dis­ke jis pa­tei­kia­mas kaip ofi­cia­lus fil­mo prie­das.

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas! „Scan­pix“ nuo­tr.

Kaip ir bu­vo pra­na­šau­ta dau­ge­lio ži­ niask­lai­dos prie­mo­nių, „Auk­sinį gaublį“ ga­vo ak­torė Mi­chel­le Wil­liams, su­vai­di­nu­ si le­gen­ dinę ki­no žvaigždę Ma­ri­lyn Mon­roe.

„„Gelmės: „7 die­nos ir nak­tys su Ma­ri­lyn Mon­roe“ kvie­čia su­si­pa­žin­ti su Ma­ri­lyn be sto­ro gri­mo sluoks­nio ir Ho­li­vu­do bliz­ge­sio – to­kia, ko­kia ji bu­vo iš tiesų:

cha­riz­ma­tiš­ka ir įspūdin­ga, bet tra­pi it po­rce­lia­nas. 

Sek­so deivės gast­rolės Ang­li­jo­je Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas Pe­lenės įsikū­ni­ji­mas

Apie gar­siau­sią visų laikų Ho­li­vu­do blon­dinę Marilyn Mon­roe pa­ra­šy­ta be­galė knygų. Dau­gu­ma jų ti­ra­žuo­ ja tą pa­čią stul­bi­na­mos kar­je­ros is­to­ riją, su­sie­da­mi ją su ste­buk­lin­ga pa­ sa­ka apie Pe­lenę. To­kių nu­dai­lintų ir spin­din­čiu la­ku pa­dengtų M.Mon­roe biog­ra­fijų esa­me skaitę ir mes. Ant­ho­ny Sum­mer­so be­stse­le­ris „Die­vaitė“ lie­tu­viš­kai pa­si­rodė 1997 m. Iš dau­ge­lio ak­torės biog­ra­fi­nių kny­ gų ši vers­ti į lie­tu­vių kalbą bu­vo pa­si­ rink­ta, ko ge­ra, todėl, kad jos paant­ raštė ant vir­še­lio skelbė „Ma­ri­lyn Mon­roe gy­ve­ni­mo slėpi­niai“. Bū­ tent pi­kan­tiš­koms žvaigždės gy­ve­ni­ mo smulk­me­noms ši kny­ga ir skir­ta. Kar­tais net at­ro­do, kad au­to­rius tar­ si ne­ma­to­mas an­ge­las sar­gas vi­sa­da bu­vo ša­lia Mon­roe net ir tais at­ve­jais, kai liu­dy­to­jai vi­sai ne­pa­gei­dau­ja­mi. Bet būtent to­kia sen­sa­cin­ga raš­lia­ va ir tam­pa la­biau­siai par­duo­da­mo­ mis kny­go­mis. Gal tik ge­rai ak­torę pa­ži­nojęs ra­šy­ to­jas Nor­ma­nas Mai­le­ris sa­vo kny­go­ je „Ma­ri­lyn“, pa­si­rod­žiu­sio­je pra­ėjus 11 metų po ak­torės tra­giš­kos mir­ties, su­gebė­jo pa­kil­ti virš pi­gios spe­ku­lia­ ci­jos ir pa­teikė la­bai prie­šta­ringą sek­ so die­vaitės po­rtretą, ku­piną įvai­rių pa­ra­doksų. „Faus­tiškų am­bi­cijų in­di­ vi­dua­lybę“, visą gy­ve­nimą kentė­ju­sią dėl to, kad žmonės matė ne jos kaip rim­tos ak­torės ta­lentą, o tik slap­tus geis­mus ža­di­nantį to­bulą kūną.

„Prin­cas ir šokė­ja“

Fil­mo „7 die­nos ir nak­tys su Ma­ri­ lyn Mon­roe“ au­to­riai ne­pre­ten­duo­ ja į vi­sa api­man­čius api­bend­ri­ni­ mus, todėl pa­si­ren­ka tik vieną ki­no žvaigždės kūry­binės biog­ra­fi­jos faktą ir ne­di­delį jos gy­ve­ni­mo pe­riodą, kai 1956-ai­siais ji su­ti­ko fil­muo­tis kos­ tiu­minė­je ko­me­di­jo­je „Prin­cas ir šokė­ja“. Tai bu­vo vie­nas gar­siau­sių ano me­to pro­jektų, ku­rio stra­te­gai nu­ sprendė draugėn su­ves­ti ge­riau­siu Ang­li­jos teat­ro ak­to­riu­mi ta­da ti­ tu­luotą Lau­ren­ce’ą Oli­vier ir šlovės viršūnę pa­sie­ku­sią sek­so deivę Ma­ rilyn Mon­roe. Gerą pus­metį bul­va­ rinė spau­da abie­jo­se At­lan­to pusė­

se int­ri­ga­vo skai­ty­to­jus sen­sa­cin­ga in­for­ma­ci­ja apie Ho­li­vu­do žvaigž­ dės kap­ri­zus, nuo­la­ti­nius vėla­vi­mus į fil­ma­vi­mo aikš­telę ir ki­tus pe­dan­ tiškąjį serą Lau­ren­ce’ą iš pro­to va­ ran­čius akib­rokš­tus. „Prin­co ir šokė­jos“ siu­že­tas se­rui Lau­ren­ce’ui bu­vo pui­kiai ži­no­mas, nes fil­mas bu­vo ku­ria­mas pa­gal Te­ ren­ce’o Rat­ti­ga­no pjesę „Mie­gan­tis prin­cas“. Kaip tik šia­me spek­tak­ly­ je sėkmingai L.Oli­vier vai­di­no kar­tu su sa­vo žmo­na ak­to­re Vi­vien Leigh vie­na­me Lon­do­no teatrų. Tai bu­vo ope­retės ver­ta is­to­ri­ja apie tai, kaip 1911 m. Kar­pa­ti­jos prin­cas Čarl­zas, at­vykęs į Ang­liją da­ly­vau­ti ka­ra­liaus Jur­gio V karū­na­vi­mo ce­re­mo­ni­jo­je,

„„Ap­ža­vai: le­gen­dinę švie­siap­laukę ki­no die­vaitę su­vai­di­nu­siai M.Wil­

liams jau da­bar pra­na­šau­ja­mas šių metų „Os­ka­ras“.

Kad­rai iš fil­mo

už­miršęs eti­ketą ir pra­radęs visą ka­ ra­liškąjį orumą pa­metė galvą dėl kor­ de­ba­le­to šokė­jos Elzės. Pa­guo­da žvaigždės mie­ga­ma­ja­me

La­bai gar­siu ki­no še­dev­ru dau­giau nei prie­š 50 metų su­kur­tas „Prin­cas ir šokė­ja“ ne­ta­po, bet lūkes­čius pa­ tei­si­no. Įdo­mu būtų su­ži­no­ti, koks li­ ki­mas iš­tiks naująjį filmą „7 die­nos ir nak­tys su Ma­ri­lyn Mon­roe“. Dėl vie­no da­ly­ko kol kas ga­li­me būti tik­ri. Pag­rin­di­nių vaid­menų at­ likė­jai tik­rai nu­si­pelnė pri­zų ir šiltų ka­tu­čių. Ir už tai, kad abu la­bai pa­ našūs į sa­vo pro­to­ti­pus (L.Oli­vier vai­di­na Ken­net­has Bra­nagh), ir už įkve­pian­čią vai­dybą. Silp­nesnė gran­ dis čia at­ro­do ma­žesnę pa­tirtį tu­ rin­tis ak­to­rius Ed­die Red­may­ne’as, vai­di­nan­tis „Prin­co ir šokė­jos“ re­ži­ sie­riaus asis­tentą Co­liną Clarką, ku­ rio pri­si­mi­nimų kny­ga ir su­darė nau­ jo­jo fil­mo sce­na­rijų. Fil­mo veiks­mas pra­si­de­da 1956ųjų va­sarą, kai M.Mon­roe at­vyks­ta į Ang­liją. Ji ne­se­niai iš­tekė­jo už ame­ ri­kie­čio dra­ma­tur­go Art­hu­ro Mil­le­rio ir ti­ki­si su­de­rin­ti darbą su me­daus mėne­sio ma­lo­nu­mais. O kai žvaigž­ dės vy­ras grįžta į Ame­riką, nuo­bod­žiau­jan­čios gar­se­nybės vieš­na­ge ir lais­va­lai­kiu pa­si­rūpin­ti ten­ka jau­ nam re­ži­sie­riaus asis­ten­tui Co­li­nui. Šis vy­ru­kas ir tam­pa Mon­roe eks­kur­ sijų va­do­vu po Ang­li­jos pi­lis ir ba­rus, o kai ka­da (jei­gu ne­su­me­la­vo sa­vo pri­si­mi­nimų kny­go­je) – ir guodė­ju žvaigždės mie­ga­ma­ja­me.

„7 die­nos ir nak­tys su Ma­ri­lyn Mon­roe“ („My Week with Ma­ri­lyn“) Biog­ra­finė dra­ma. D.Bri­ta­ni­ja, 2011 m. Re­ži­sie­rius Si­mo­nas Cur­ti­sas. Vai­di­na M.Wil­liams, K.Bra­nagh, E.Red­may­ne’as, Em­ma Wat­son, Ju­di Dench, Ju­lia Or­mond.

veiksmas

iii

humoras

iii įtampa

iii erotika

iii siaubas

iii

4


4 Šįkart – tik­ras nėštu­mas?

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas!

Ak­to­riai An­ge­li­na Jo­lie ir Bra­das Pit­tas ne ma­žiau nei sa­vo vaid­me­ni­mis garsė­ja mei­le vai­kams. Po­ra au­ gi­na še­šis vai­kus: įvai­kius 10 metų Mad­doxą, 8 metų Paxą, še­ še­rių Za­harą ir tris bio­lo­gi­nius vai­kus – 5 metų Shi­loh ir tri­me­ čius dvy­nius Knoxą bei Vi­vien­ne. Ak­to­riai jau anks­čiau yra sa­ kę, kad norėtų ir sep­tin­tos at­ža­los. Ir ji jau pa­ke­liui, jei tikė­si­ me už­sie­nio spau­da. Kal­ba­ma, kad „Os­ka­ro“ lau­reatė drau­ gams pa­si­gyrė, jog yra jau tre­čią mėnesį nėščia, o ne­tru­ kus džiaugs­mu ke­ti­na pa­si­da­ly­ti ir su gerbė­jais. Ta­čiau pa­tys gerbė­jai linkę pa­na­šias ži­nu­tes lai­ky­ti gan­dais – jau ne­be­sus­ kai­čiuo­ja, kiek kartų ak­torė bu­vo „nėščia“.

Prancū­ziš­k „Scan­pix“ nuo­tr.

švie­sos ir tikė­ji­mo pai „„Ši­lu­ma: fil­mo „Ber­niu­kas su dvi­ra­čiu“ (rež. Jea­nas Pier­re’as ir Lu­cas

Dar­den­ne’ai, 2011 m.) he­ro­jus – be­veik 12-me­tis Si­ri­lis, gy­ve­nan­tis vai­ kų prie­glau­do­je. Ber­niu­ko vie­nin­telė sva­jonė – su­ras­ti tėtį, nes vai­kas ne­ti­ki, kad šis galė­jo jį pa­lik­ti ir, anot piktų lie­žu­vių, par­duo­ti jo dviratį… Ištrūkęs į laisvę Si­ri­lis su­si­pažįs­ta su kirpė­ja Sa­man­ta. Mo­te­ris ap­gau­bia jį be­sąly­giš­ka mei­le, nors Si­ri­lis iš­kart ir ne­pa­si­ruošęs jos priim­ti.

Sep­tin­ta­sis prancū­ziškų filmų fes­ti­va­lis „Žie­mos ek­ra­nai“ šiais metais grįžta su de­šimt dar ne­ma­tytų prancū­ziškų filmų, trum­pa­met­ra­žiais fil­mu­kais ir dviem kla­si­kos ret­ros­pek­ty­vo­mis. Šie­met juos iš­vys­ti galės sep­ty­nių Lie­tu­vos miestų žiū­ro­vai. Agnė Klim­čiaus­kaitė

to­li kai­me­lio, įsikū­ru­sio ant La­man­šo sąsiau­rio Opa­li­nio kran­to, gy­ve­nantį keistą žmogėną. Mer­gi­na iš gre­ti­mos fer­mos jį glo­bo­ja, mai­ti­na, pri­glaud­žia, su­šil­do. Ši keis­ta po­ra kas­dien pra­si­ma­no veik­los: vaikš­tinė­ja po ko­ pas, meld­žia­si su­klupę prie­š saulę, blaš­ko­si miš­kuo­se, ko­vo­ja su Blo­giu. Ro­dos, vai­ki­nas ap­do­va­no­tas ypa­tin­go­mis mis­tinė­mis ga­lio­mis.

Tam­s i, niū­r i, sa­vo­t iš­kai sle­g ian­ ti – to­k ie epi­te­tai, api­b ūdi­n an­ tys pa­grin­dinę fes­ti­va­lio pro­gramą „Did­žio­sios ir ma­žo­sios iliu­zi­jos“, var­g iai būtų pa­va­d in­t i efek­ty­v ia rek­la­ma. Vis dėlto jos rengė­jai pri­ du­ria: prancū­ziš­ko ki­no mėgėjai ži­ no, o pa­norę jį at­ras­ti su­pras, kad už tam­saus de­be­sies pa­pras­tai sly­ pi švie­sa ir tikė­j i­m as. Šį jausmą „Žie­mos ek­ranų“ žiū­ro­vams pui­ kiai at­skleis belgų bro­lių Dar­den­ ne’ų Ka­nuo­se Did­žiuo­ju žiu­ri pri­ zu ap­do­va­no­ta dra­ma „Ber­niu­kas su dvi­ra­čiu“, Prancū­zi­jai 2012 m. „Os­karų“ ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ ni­jo­je at­sto­vau­sian­ti dra­ma „Ka­

„„Sva­jonė: „Išauš ir mūsų die­na“ (rež. Ro­mai­nas Gav­ras, 2010 m.) pri­

„„Gangs­te­ris: fil­mas „Pas Dži­no“ (rež. Sa­mue­lis Ben­chet­rit, 2010 m.)

„„Mis­ti­ka: „Be Šėto­no“ (rež. Bru­no Du­mont’as, 2011 m.) – is­to­ri­ja apie ne­

sta­to vie­ni­šių Rėmi, ku­rio gy­ve­ni­mas – ne­sėkmių vir­tinė. Vėl su­si­pykęs su mo­ti­na ir se­se­ri­mi jis išei­na iš namų. Gatvė­je Rėmi pa­si­siū­lo pa­ vėžėti Pat­ri­kas – žils­telėjęs psi­cho­te­ra­peu­tas – ir ima­si jį glo­bo­ti. Šiuos du la­bai skir­tin­gus vy­rus kaž­kas sie­ja. Su­jungę jėgas, iš­si­nuo­moję rau­ doną kab­rio­letą, įveik­da­mi vi­sas kliū­tis, jie ly­gi­na svietą ir ke­liau­ja link išs­va­jo­tos Ai­ri­jos – rau­donp­lau­kių ro­jaus.

pa­sa­ko­ja apie vie­nos pa­pras­tos Briu­se­lio pi­ce­ri­jos sa­vi­ninką. Ne­tikė­ tas te­le­fo­no skam­bu­tis aukš­tyn ko­jom ap­ver­čia ramų jo šei­mos gy­ve­ nimą. Dži­no dėdė, ma­fio­zas iš Ita­li­jos, mir­da­mas ke­ti­na už­ra­šy­ti sūnė­ nui di­delį pa­li­kimą. Bet pir­miau­sia no­ri įsi­ti­kin­ti, kad Dži­no ta­po visų mies­to pi­ce­rijų bo­su. Dži­no pa­si­ūlo jau­nam re­ži­sie­riui su­kur­ti fik­tyvų do­ku­men­tinį filmą apie jį ir la­bai įsi­jau­čia į sa­vo vaid­menį.

ras pa­skelb­tas“, kul­ti­nio re­ži­sie­ riaus Sa­mue­lio Ben­chet­rit juo­do­ji ko­me­di­ja „Pas Dži­no“ ir kt. O tikė­ti ma­žais ir di­de­liais ste­buk­ lais kvies prancūzų ko­mi­kas Jac­ques’as Ta­ti, ku­rio ko­me­di­jos ža­vi bend­ruo­ menės jaus­mo ne­pra­ra­du­sia Prancū­zi­ ja, kur laiš­ka­ne­šiai va­žinė­ja dvi­ra­čiais, o vai­kai vi­sa­da tai­ko­si iškrės­ti šu­nybę. Ant­ro­ji fes­ti­va­lio ret­ros­pek­ty­va skir­ ta le­gen­da ta­pu­siam ko­me­dijų kūrėjui ir dviejų „Os­karų“ lau­rea­tui Pier­re’ui Etai­xui, ku­ris at­vyks į Vil­nių pa­ts pri­ sta­ty­ti sa­vo filmų sean­so. Dar vie­nas fes­ti­va­lio sve­čias – fil­ mo „Aš esu nie­kie­no žemė“ re­ži­sie­ rius Thier­ry Jous­se’as, dirbęs gar­saus ki­no žur­na­lo „Ca­hiers du ciné­ma“ re­dak­to­riu­mi.

„„Aud­ra: „Karš­čio ban­ga“ (rež. Jea­nas

tų Prancū­zi­jo­je. Luid­žis vėja­vai­kiš­kai gy­ven­ti pas mamą į Ita­liją. Luid­žio ky­bos cent­re, su­ži­no, kad lau­kia­si. A svo­rio, nu­sprend­žia nu­si­siurb­ti rie­ba­lus. bet kie­mo vai­ki­ga­liai į jo ga­ra­žo du­ris is­to­ri­jos su­bėga į vieną tra­gišką pa­baigą.


5 Ren­gia­si į pen­siją

Ga­vo Ira­no at­lei­dimą

Re­ž i­sie­rius Geor­ge’as Lu­ca­sas, le­gen­di­nių „Žvaigžd­žių karų“ kūrėjas, pri­si­pa­ži­no, kad ne­kant­riai lau­kia sa­vo nau­jau­sio fil­mo „Rau­do­nos uo­de­gos“ prem­je­ros – po to jis tars „su­die“ ki­no pa­sau­liui ir išeis už­tar­nau­to poil­sio. „Išei­nu į pen­siją. Pa­lie­ku vi­sus rei­ka­lus, bend­rovę ir vi­sa ki­ta“, – ne­tikė­tai pa­reiškė ki­no re­ži­sie­rius. Jis at­skleidė norįs laiką skir­ti sa­vo sva­jo­nei – re­ži­suo­ti eks­pe­ri­men­ti­nius fil­mu­kus, ku­ rie ne­skir­ti ko­mer­ci­jai. Tokį re­ži­sie­riaus spren­dimą pa­lai­ko ko­ le­ga Fran­ci­sas For­das Cop­po­la. Anot jo, G.Lu­ca­sas pui­kiai įro­ dė, kad mo­ka kur­ti ko­mer­ci­nius fil­mus, ir jau at­ėjo lai­kas jam at­skleis­ti kitą veidą.

Re­ž i­sie­rius Asg­ha­ras Far­ha­di, ku­rio fil­mas „Iš­sis­ ky­ri­mas“ ką tik pelnė „Auk­sinį gaublį“ ge­riau­sios juos­tos už­ sie­nio kal­ba ka­te­go­ri­jo­je, su­laukė Ira­no vy­riau­sybės pa­svei­ki­ ni­mo. Nebūtų buvę nie­ko keis­ta, jei ne fak­tas, kad ji bandė su­ kliu­dy­ti kur­ti šią juostą. Ira­no kultū­ros vi­ce­mi­nist­ras Ja­va­das Sha­maq­da­ri „pa­mir­šo“, kad 2010-ai­siais vald­žia nu­rodė su­ stab­dy­ti „Iš­sis­ky­ri­mo“ fil­ma­vimą, nes A.Far­ha­di iš­reiškė pa­ ramą ko­le­goms ki­no kūrėjams, ku­riuos vy­riau­sybė pri­pa­ži­ no „esan­čiais prie­š re­žimą“. Po­li­ti­kas da­bar jau dėstė, kad fil­ mo įver­ti­ni­mas „Auk­si­niu gaub­liu“ ge­riau­sios juos­tos už­sie­nio kal­ba ka­te­go­ri­jo­je ro­do Ira­no ki­no ir kultū­ros ko­kybę.

­kos­ „Scan­pix“ nuo­tr.

„Scan­pix“ nuo­tr.

ieš­kos

„Žie­mos ek­ra­nai“ „„Vil­niu­je – sau­sio 20–29 d. ki­no

teat­re „Pa­sa­ka“ ir „Skal­vi­jos“ ki­no cent­re. „„Kau­ne – sau­sio 27–31 d. ki­no

teat­re „Ro­mu­va“.

„„Pa­ke­lei­viai: fil­me „Or­li“ (rež. An­ge­la Scha­ne­lec, 2010 m.) veiks­mas su­ka­si apie Pa­ry­žiaus Or­li oro uostą. Skryd­žių lau­kian­tys ke­lei­viai tu­ri lai­ko

iš­si­kalbė­ti, įsik­lau­sy­ti, pa­sva­jo­ti, patylėti… Gy­ve­ni­mai čia ga­li pa­kis­ti per aki­mirką. Mo­te­ris, skren­dan­ti pas sa­vo vyrą, įsi­my­li kitą. Mo­ti­nai, kar­tu su sūnu­mi vyks­tan­čiai į vy­ro ir tėvo lai­do­tu­ves, ne­tikė­tai at­si­ve­ria akys. Jau­na po­ra, iš­si­ruo­šu­si į to­limą ke­lionę, stai­ga pa­si­me­ta ir ne­beieš­ko vie­ nas ki­to. Vie­ni­ša mo­te­ris sle­pia­si mi­nio­je, kad per­skai­tytų iš­sis­ky­ri­mo laišką.

„„Klaipė­do­je – va­sa­rio 2–5 d.

Klaipė­dos kultūrų ko­mu­ni­ka­cijų cent­ro Pa­rodų rūmuo­se. „„Ne­rin­go­je – va­sa­rio 2–3 d.

Ni­dos me­no ko­lo­ni­jo­je.

Nos­tal­giš­ki žiū­ro­vai galės mėgau­ tis trum­pa­met­ra­žių filmų va­ka­ru pri­si­min­da­mi prancū­ziškų trum­pa­ met­ra­žių filmų nak­tis bei ry­tus, kve­ pian­čius svies­ti­niais ra­ge­liais ir ka­va. Be­si­do­min­tys nau­jovė­mis bus kvie­ čia­mi į sos­tinės Ener­ge­ti­kos ir tech­ ni­kos mu­ziejų su­si­pa­žin­ti su eks­ pe­ri­men­ti­niais fil­mais, su­kur­tais Pa­ry­žiu­je įsikū­ru­sio­je ki­no la­bo­ra­ to­ri­jo­je „L’Abo­mi­nab­le“. O „TV die­na“ skai­ty­to­jams pri­sta­ to niū­rio­sios pro­gra­mos „Did­žio­sios ir ma­žo­sios iliu­zi­jos“ pra­gied­ru­lius.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos: www.zie­mo­sek­ra­nai.lt

Jac­ques’as Jauff­ret, 2011 m.) vil­ni­ja Pielaks­to mo­to­ro­le­riu ir pla­nuo­ja iš­va­žiuoti draugė Ame­li­ja, dir­ban­ti ka­si­nin­ke pre­Ame­li­jos ma­ma Ana, ken­čian­ti nuo ant­Pen­si­nin­kas Žor­žas tet­rokš­ta ra­mybės, spar­do kamuolį… Ke­tu­rios kas­die­nybės

„„ Iš­ban­dy­mai: „Ka­ras pa­skelb­tas“ (rež. Valé­rie Don­zel­li, 2011 m.) – Ro­

„„Žy­gis: „Ra­bi­no ka­ti­nas“ (rež. Joan Sfar, An­toi­ne De­les­vaux, 2011 m.) kvie­

„„Ieš­ko­ji­mas: fil­mo „Aš ne­no­riu mie­go“ (rež. Clai­re De­nis, 1994 m.) he­rojė

„„Gaš­lu­mas: juos­ta „Pri­si­mi­ni­mai iš vieš­na­mio“ (rež. Bert­rand’as Bo­nel­

meo ir Džul­je­tos meilės is­to­ri­ja. Jie gy­ve­na kar­tu sa­vo su­si­kur­ta­me lai­ min­ga­me pa­sau­ly­je ir su­si­lau­kia sūnaus Ada­mo. Tik ber­niu­kas la­bai daž­nai ver­kia. At­li­kus ty­ri­mus jo gal­velė­je at­ran­da­mas pik­ty­bi­nis aug­lys. Sva­jonės su­dūžta. Per ra­diją gir­di­me, kad kaž­kur pa­sau­ly­je pa­skelb­tas ka­ras. O čia Ro­meo ir Džul­je­ta ryž­ta­si ko­vo­ti su sūnaus li­ga.

ak­torė Dai­ga iš Vil­niaus į Pa­ry­žių at­va­žiuo­ja se­na ma­ši­na. Jos lūpo­se ci­ ga­retė, o ki­šenė­se vėjai ir du te­le­fo­no nu­me­riai: te­tulės rusės ir teat­ro re­ ži­sie­riaus, ku­ris žadė­jo pa­dėti. De­ja, šis iš­si­su­kinė­ja, todėl at­vykė­lei be­ lie­ka su­ktis pa­čiai. 18-ame ra­jo­ne, ku­ria­me Dai­ga lai­ki­nai gy­ve­na, siau­ čia se­ri­ji­nis se­nu­čių žu­di­kas, o po­li­ci­ja nie­kaip ne­ran­da jo pėdsakų. Šis sean­sas skir­tas ak­to­rei Ka­te­ri­nai Go­lu­be­vai (1966–2011 m.) at­min­ti.

čia ke­liau­ti į 1920-uo­sius, į Al­žyrą. Ra­bi­nas Sfa­ras gy­ve­na su vien­tur­te duk­ra Zla­bi­ja, pa­pūga ir ka­ti­nu. Vieną dieną ka­ti­nas pra­ry­ja pa­pūgą ir pra­by­la žmo­nių kal­ba. Ra­bi­no na­muo­se at­si­ran­da dai­li­nin­kas ru­sas, ap­ sėstas min­ties apie Je­ru­zalę, ku­rio­je gy­ve­na juo­daod­žiai žy­dai. Tos vie­ tos ieš­ko­ti leid­žia­si ra­bi­nas, buvęs Ca­ro ka­rei­vis, dai­ni­nin­kas ir ka­ti­nas.

lo, 2011 m.) nu­kels į XX a. pra­džią ir Pa­ry­žiaus vieš­namį „Apo­lo­nidė“. Sa­vi­ninkė Ma­dam au­gi­na du vai­kus, su vald­žia ko­vo­ja už būvį, pils­to šam­paną, rūpi­na­si ins­ti­tu­ci­jos ge­ru var­du ir mer­ginų li­ki­mais. Vie­nos iš gy­ven­tojų veidą klien­tas su­bjau­ro­ja pei­liu. „Mo­te­ris, ku­ri juo­kia­si“ pri­ vers­ta slėptis po šy­du. Pros­ti­tu­čių gy­ve­ni­mas ne vien rožė­mis klo­tas, nors tai leng­va pa­mirš­ti, užt­rau­kus svai­gaus opiu­mo dūmo...


6 No­ri vai­din­ti F.Cast­ro

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas! „Scan­pix“ nuo­tr.

Ak­to­rius An­to­nio Ban­de­ras nu­ste­bi­no gerbė­jus už­si­de­gi­mu su­vai­din­ti Ku­bos ly­derį Fi­delį Cast­ro fil­me, ku­ris bus ku­ria­mas pa­gal šio duk­ters au­to­biog­ra­fiją. Jųdviejų fi­zi­ nis pa­na­šu­mas to­li gra­žu nėra pri­bloš­kia­mas, ta­čiau ak­to­rius po di­delės fil­mo „Oda, ku­rio­je gy­ve­nu“ sėkmės norėtų ir to­liau vai­din­ti įsi­min­ti­nus per­so­na­žus. Biog­ra­finį filmą „Kast­ro duk­ tė“ įkvėpė Ku­bos va­do­vo duk­ros Ali­nos Fer­nán­dez kny­ga. Į ją mo­te­ris su­dėjo su­dėtingą sa­vo gy­ve­ni­mo is­to­riją, ku­piną konf­ liktų, pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo vai­kystę ir gy­ve­nimą be tėvo, iš­gy­ ve­ni­mus, kai 1993 m. pa­si­nau­do­ju­si su­klas­to­tu is­pa­niš­ku pa­su pa­bėgo iš Ku­bos ir ap­si­gy­ve­no JAV.

„Auk­si­nių gaub­lių“ ce­re­mo­ni­jo­je Geor­ ge’as Cloo­ney bu­ vo pri­pa­žin­tas ge­ riau­siu ak­to­riu­mi už vaid­menį fil­me „Pa­veldė­to­jai“. Gai­la, kad li­ko neap­do­va­ no­tas jo re­ži­suo­tas fil­mas „Pur­vi­ni žai­ di­mai“.

„„Liū­nas: „Pur­vi­ni žai­di­mai“ – ašt­ri dra­ma apie pur­vi­nus ir ci­niš­kus po­li­tikų

su pa­vo­jin­gu sek­so skan­da­lu, iš­da­vystė­mis, su­bliuš­ku­siu idea­liz­mu. 

Rea­lios po­li­ti­kos Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas Su­ta­pi­mas ar sis­te­ma?

„„Ak­la­vietė: ak­to­riai G.Cloo­ney ir R.Gos­lin­gas tei­gia, kad juos­ta pa­sa­ko­ja

apie pa­vo­jus, ku­rie iš­tin­ka, kai šir­dis no­ri vie­na, o pro­tas – ki­ta.

Klas­ta ir po­li­ti­ka „Ko­vo ido­mis“ ka­dai­se sa­vo knygą pa­ va­di­no JAV ra­šy­to­jas Thorn­to­nas Wil­ de­ris. Ori­gi­na­lus G.Cloo­ney re­ži­suo­ to fil­mo pa­va­di­ni­mas taip pat nu­ro­ do Ro­mos im­pe­ri­jos lai­kus, kai pa­gal romėnų ka­len­do­rių ko­vo ido­mis va­di­ namą dieną (44 m. pr. Kr. ko­vo 15-ąją) bu­vo klas­tin­gai nu­žu­dy­tas Ju­li­jus Ce­ za­ris. Klas­ta ir po­li­ti­ka vi­sa­da žen­gia gre­ta. Tuo jau se­niai nie­kas ne­si­ste­bi, už­tai siu­žetų ro­ma­nams ir fil­mams ap­stu bet ko­kio­je rin­kimų kam­pa­ni­jo­ je. G.Cloo­ney, sa­vo fil­mo pa­grin­du pa­ ėmęs Beau Wil­li­mo­no pjesę, po­li­ti­nių

ba­ta­lijų fo­nu pa­da­ro pre­zi­den­to rin­ki­ mus Oha­jo vals­ti­jo­je. Ame­ri­kie­čių po­ li­ti­kams ši vals­ti­ja yra sa­vo­tiš­kas lak­ mu­so po­pierė­lis. Po­li­ti­nių tech­no­lo­ gijų spe­cia­lis­tai se­niai pa­stebė­jo, kad čia gau­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai tar­si mi­ nia­tiū­ro­je pa­ro­do ir ga­lu­tinį re­zul­tatą. Todėl būtent čia daž­niau­siai kon­cent­ ruo­ja­ma „stam­bio­ji ar­ti­le­ri­ja“, o dėl rin­ kėjų balsų už­ku­li­si­niai „lėli­nin­kai“ pa­ si­ryžę bet ko­kiems pa­ža­dams (jie, ži­ no­ma, tu­ri pa­ma­lo­nin­ti rinkė­jus) ir šan­ta­ž ui (jie skir­ti opo­nen­tams bei prie­ši­nin­kams).

Pa­si­kar­to­jo si­tua­ci­ja, ku­rią tie­sio­gi­ nia­me ete­ry­je prie­š še­še­rius me­tus matė de­šim­tys mi­li­jonų ki­no gerbė­ jų. Tuo­met paauk­suotą sta­tulėlę už vaid­menį „Si­ri­ja­no­je“ at­siim­da­mas G.Cloo­ney pa­juo­ka­vo: „Da­bar su­pran­ tu, kad „Os­ka­ro“ kaip ge­riau­sias re­ži­ sie­rius už filmą „La­ba­nakt ir sėkmės“ tik­rai ne­gau­siu.“ Taip ir at­si­ti­ko. Moks­li­nin­kai mėgsta sa­ky­ti, kad pir­mas kar­tas – tai at­si­tik­ti­nu­mas, ant­ras kar­tas – su­ta­pi­mas, o tre­čias kar­tas – jau sis­te­ma. Var­gu ar šis ant­ras kar­tas yra tik gry­nas su­ta­pi­mas. Ne­ju­čia per­ša­si min­tis, kad ak­to­rius G.Cloo­ney tiems, ku­rie ki­ne nu­sta­to žai­di­mo tai­syk­les (ir pre­mijų skirs­ty­mo kri­te­ri­ jus), yra priim­ti­ nes­nis nei re­ži­sie­ rius G.Cloo­n ey. Pir­ma­sis pa­tin­ka pub­li­kai ir ga­ran­ tuo­ja ne­mažą pel­

ną fil­mams, ku­riuo­se vai­di­na. Ant­ra­ sis sa­va­ran­kiš­kai ku­ria­mais fil­mais vis tai­ko­si pri­min­ti ame­ri­kie­čiams ne­ma­lo­nius da­ly­kus.

ido­mis“ (mūsų pla­tin­to­jai, kaip vi­sa­ da, taip gi­liai nemąs­to, todėl iš iner­ ci­jos po­li­tinės te­ma­ti­kos fil­mui pri­ ka­bi­na pa­tį ba­na­liau­sią pa­va­di­ni­mo va­riantą „Pur­vi­ni žai­di­mai“).

Ne­pa­to­gus fil­mas

Tai, kad „Pur­vi­ni žai­di­mai“ bu­vo de­ monst­ra­ty­viai ne­pas­tebė­ti „Auk­si­nių gaub­lių“ ce­re­mo­ni­jo­je, dar ne­reiš­kia, kad fil­mas pra­stas. At­virkš­čiai. Ne­sun­ku pa­ly­gin­ti jį su pa­na­šios te­ma­ti­kos fil­mais apie JAV pre­zi­den­ to rin­ki­mus ir įsi­ti­kin­ti, kad matė­me daug at­vi­rai pro­pa­gan­di­nio ki­no, ku­ pi­no pi­lie­ti­nio pa­to­so ar­ba, at­ virkš­čiai, ka­ri­katū­riš­ko po­li­ti­nių ba­ta­lijų vaiz­da­vi­mo. „Pur­vinų žai­dimų“ au­to­riai nei­na nė vie­ nu iš šių tra­di­ci­nių ke­lių. Už­ku­ li­si­nius po­li­ti­nius pro­ce­sus jie ban­do vaiz­duo­ti veng­da­mi kraš­tu­ti­numų ir komp­ro­ misų. Ir no­ri, kad jų fil­ mas neap­si­ri­botų tik vie­na konk­re­čia rin­ kimų kam­pa­ni­ja, o pre­ ten­duotų į la­bai pla­čius api­bend­ri­ni­mus. Todėl ir pa­va­di­na filmą „Ko­vo

Už gra­žaus fa­sa­do – dvi­vei­dystė

Fil­me de­mok­ra­tams išanks­ti­niai rin­kimų re­zul­ta­tai bu­vo la­bai ne­pa­ lankūs. Po tra­di­ci­nių šyp­senų, džia­ zo mu­zi­kos ir pa­sa­kiškų pa­žadų pra­ si­dėjo tik­ras tri­le­ris. Į pre­zi­den­tus kan­di­da­tuo­jan­tis gu­ ber­na­to­rius Mai­kas Mo­ri­sas (jį vai­di­ na G.Cloo­ney), kaip ir dau­gu­ma ga­bių po­li­tikų, pri­va­lo būti tar­si dvi­vei­dis Ja­nas. Vie­nas Maikas Mo­ri­sas hip­no­ ti­zuo­ja rinkė­jus sa­vo idea­lia ame­ri­ kie­tiš­ka šyp­se­na ir iš tribū­nos su JAV her­bu į te­le­vi­zi­jos ka­me­ras sa­ko la­bai gra­žius žod­žius: „Aš ne krikš­čio­nis, ne ateis­tas, ne žy­das, ne mu­sul­mo­ nas. Ma­no re­li­gi­ja su­ra­šy­ta vie­na­me do­ku­men­te – tai Jung­ti­nių Vals­tijų kons­ti­tu­ci­ja.“ O ki­tas Mo­ri­sas tik pa­ tiems ar­ti­miau­siems žmonėms išdrįs­ ta pri­si­pa­žin­ti: „Aš kiek­vieną kartą nu­brėžiu li­niją, ku­rios ne­ga­li­ma per­ ženg­ti, ir kas­kart vėliau ją nu­tri­nu.“

Praė­ju­sio sa­vait­ga­lio po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos ki­no teatrų fil­mai

1. „Ba­tuo­tas ­ ka­ti­nas Pūkis“

2. „Mie­gan­čių ­ dru­ge­lių tvir­tovė“

3. „Dže­kas ­ ir Džilė“

4. „Šer­lo­kas Holm­sas 2. ­ Šešė­lių žai­di­mas“

5. „Tam­siau­sia ­ va­lan­da“

6. „Mer­gi­na su ­ dra­ko­no ta­tui­ruo­te“

Žiū­rovų skai­čius

8944

9003

4790

3674

2720

2600

7. „Al­vi­nas ir ­ bu­run­du­kai 3“ 3029

Ro­dy­mo sa­vaitė

4

1

1

3

2

2

5

131 519 litų

122 554 li­tai

67 923 li­tai

53 782 li­tai

48 021 li­tas

38 473 li­tai

34 448 li­tai

250 969 li­tai

90 066 li­tai

111 174 li­tai

63 114 litų

59 764 li­tai

1 714 523 li­tai

128 622 li­tai

76 237 li­tai

520 174 li­tai

261 734 li­tai

131 270 litų

428 030 litų

Fil­mas

Pajamos

Sau­sio ­ 13–15 d. Sau­sio ­ 6–8 d. Bend­ros pa­ja­mos


7 kinas Filmas akliesiems

Vilnius

Fil­mo „Anar­c hi­ja Žirmū­nuo­se“ kūrė­

Kad­ras iš fil­mo

jai pri­statė se­riją spe­cia­lių seansų ak­lie­siems ir silp­na­re­giams. Nuo įpras­ti­nių seansų jie ski­ria­si tuo, kad žmonės, tu­rin­tys regė­ji­mo ne­ga­lią, iš­girs gar­sinį pa­sa­ko­jimą. Dik­to­rius pri­sta­tys vaizdą ek­ ra­ne, jo bal­sas įsi­terps į ori­gi­nalų fil­mo gar­so ta­ kelį ir ak­to­rių dia­lo­gus. „Anar­chi­ja Žirmū­nuo­se“ – pir­mas ak­lie­siems pri­tai­ky­tas lie­tu­viš­kas fil­ mas. Fil­mo gar­sinį pa­sa­ko­jimą ak­lie­siems ir silp­ na­re­giams ga­li­ma ras­ti ir ne­se­niai pa­si­rod­žiu­sia­ me „Anar­chi­jos Žirmū­nuo­se“ DVD dis­ke.

Anks­tes­ni G.Cloo­ney fil­mai

„„„Pa­vo­jin­go žmo­gaus iš­pa­žin­tys“

(2002 m.) nag­rinė­jo skan­dalų ir sen­ sa­cijų vei­kia­mus ko­mer­ci­nių te­le­ vi­zijų vei­ki­mo prin­ci­pus, o pa­grin­ di­nis he­ro­jus bu­vo Ame­ri­ko­je gar­ sus TV laidų vedė­jas Chuc­kas Bar­ ri­sas (jį su­vai­di­no Sa­mas Rock­wel­ las), aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je te­ le­vi­zi­jos laidų vedė­jo pro­fe­siją de­ rinęs su slaptų CŽV už­duo­čių vyk­ dy­mu ir net žmo­nių žu­dy­mu.

žai­di­mus pre­zi­den­to rin­kimų pelkė­je Kad­rai iš fil­mo

kai­na

„„ „La­ba­nakt ir sėkmės“ (2005 m.)

Tik­riau­siai kaip tik ši frazė idea­liai api­būdi­na tai, kas vis daž­niau va­di­ na­ma rea­lia po­li­ti­ka. Vie­nas pirmųjų sa­vo šefą komp­ro­ mi­tuo­jan­čią in­for­ma­ciją su­ži­no Mo­ ri­so rin­kimų šta­bo stra­te­gas Sti­ve­ nas Ma­jer­sas (akt. Rya­nas Gos­lin­gas). Jau­nam, ener­gin­gam ir po­li­ti­kos mo­ ra­lu­mu kol kas nea­be­jo­jan­čiam po­li­ ti­nių tech­no­lo­gijų spe­cia­lis­tui ten­ ka spręsti skaud­žią di­lemą – at­mes­ti abe­jo­nes ir iš­sau­go­ti lo­ja­lumą Mo­ri­sui ar pa­si­duo­ti kon­ku­rentų vi­lionėms ir sa­vo komp­ro­matą iš­keis­ti į tvirtą po­ li­ti­nių di­vi­dendų va­liutą.

„Pur­vi­ni žai­di­mai“ („The Ides of March“) Dra­ma. JAV, 2011 m. Rež. G.Cloo­ney. Vai­di­na G.Cloo­ney, R.Gos­lin­gas, Ma­ri­sa To­mei, Phi­li­pas Sey­mou­ras Hoff­ma­nas, Evan Ra­chel Wood, Pau­las Gia­mat­ti.

at­kūrė prie­š pus­šimtį metų Ame­ri­ ko­je siau­tu­sią va­di­namąją ra­ganų med­žioklę, kai se­na­to­rius Jo­sep­has McCart­hy pa­ki­lo į kry­žiaus žygį prie­š ko­mu­niz­mo idė­jas ir pri­ vertė po­li­ti­kos bei me­no at­sto­vus liu­dy­ti spe­cia­lio­je se­na­to ko­mi­si­ jo­je ir skųsti sa­vo ko­le­gas. Tuo­met nuo vi­suo­tinės po­li­tinės pa­ra­no­jos nu­kentė­jo ir G.Cloo­ney tėvas žur­ na­lis­tas.

veiksmas

iii

„„„Odinės gal­vos“ (2008 m.) yra

humoras

sma­gus ret­ro fil­mas apie tre­čio­jo de­šimt­me­čio nuo­tai­kas Ame­ri­ko­je. Did­žiau­sios aist­ros čia lieps­no­ja sta­ dio­nuo­se. Ne­nuo­ra­ma Dod­žas Ko­ ne­lis ryž­ta­si su­bur­ti ge­riau­sią Ame­ ri­ko­je fut­bo­lo ko­mandą. Kai „Odi­nių galvų“ gre­tas pa­pil­do Kul­ka pra­min­ tas ka­ro did­vy­ris Kar­te­ris, nu­švin­ta vil­tis, kad ne­vykė­lių ko­man­da pa­ ga­liau išb­ris iš ne­sėkmių ra­to.

iii įtampa

iii erotika

iii siaubas

iii

4

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ki­no industrijos aso­cia­ci­ja

FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

„Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Premjera. Iki 26 d. 12, 17.15, 19, 21.40 val. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ – Premjera. Iki 26 d. 15.15, 20.15 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Premjera. Iki 26 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Caraitis Ivanas ir vilkas pilkas“ – Premjera. Iki 26 d. 10.30, 12.15, 14.15, 16.30 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 26 d. 14, 16.45, 19.15, 21.50 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 26 d. 10.45, 13.15, 16 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 26 d. 11.15 (seansas vyks 21, 22 d.), 13.30 val. „Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių žaidimas“ – Iki 26 d. 15.30, 18.15, 21 val. „Džekas ir Džilė“ – Iki 26 d. 18.30, 20.45 val. „Tamsiausia valanda“ (3D) – Iki 26 d. 14.30, 20 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 26 d. 10.15 (seansas vyks 21, 22 d.), 12.45 val. „Apie ką dar galvoja vyrai“ – Iki 26 d. 12.30, 18 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – Iki 26 d. 14.45, 20.30 val. „Eglutės 2“ – Iki 26 d. 17.45 val. „Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba“ (lietuviškai) – Iki 26 d. 11.45 val.

FORUM CINEMAS VINGIS Savanorių pr. 7

„Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Premjera. Iki 26 d. 11, 13.30, 16, 19.15, 22 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Premjera. Iki 26 d. 11.30, 14, 16.45, 19.15, 21.45 val. „Purvini žaidimai“ – Premjera. Iki 26 d. 12.20 (seansas vyks 21, 22 d.), 15.20, 18.20, 21.20 val. Opera „Užkerėtoji sala“ (tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko metropolitano operos teatro) – 21 d. 20 val. „Mano didysis O!“ – „Cosmo“ VIP seansas. 26 d. 19 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 26 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Džekas ir Džilė“ – Iki 26 d. 12, 14.15, 16.30, 19 (seansas nevyks 26 d.), 21.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 26 d. 11, 13.45, 16.30 (seansas nevyks 21 d.), 21 (seansas nevyks 21 d.) val. „Tadas Blinda. Pradžia“ – Iki 26 d. 12.20, 17.30, 20.15 val. „Tamsiausia valanda“ (3D) – Iki 26 d. 15.30, 18.30 (seansas nevyks 21 d.) val. „Atenbergas“ – Iki 26 d. 13 (seansas vyks 21, 22 d.), 18.40 val. „Miegančioji gražuolė“ – Iki 126 d. 15.40, 21 val. „Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių žaidimas“ – Iki 26 d. 12 (seansas vyks 21, 22 d.), 18 (seansas nevyks 25 d.) val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – Iki 26 d. 14.45, 20.40 (seansas nevyks 25 d.), 21.30 (seansas vyks 25 d.) val. SEANSAI UŽ SPECIALIĄ KAINĄ „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 26 d. 11.45 (seansas vyks 21, 22 d.), 14, 16.15 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 26 d. 12 (seansas vyks 21, 22 d.), 14.15 val. „Artistas“ – Iki 26 d. 18.45, 21 val. „Eglutės 2“ – Iki 26 d. 16.30 val. „Apie ką dar galvoja vyrai“ – Iki 26 d. 18.30 val. „Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas“ – Iki 26 d. 21.10 val.

MULTIKINO Ozo g. 18

8. „Ta­das Blin­da. Prad­žia“

9. „Kalėdų Se­ne­lio slap­to­ji tar­ny­ba“

10. „Mie­gan­čio­ji gra­žuolė“

884

818

808

17

6

2

13 864 li­tai

11 384 li­tai

12 609 li­tai

11 304 li­tai

10 093 li­tai

23 890 litų

3 697 546 li­tai

305 005 li­tai

48 554 li­tai

„Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Premjera. Iki 25 d. 11, 13, 15.15, 17.20, 19.30, 21.40 val. „Koriolanas“ – „Ežio vizos“ premjera. 25 d. 19 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 25 d. 12 (seansas su mažyliais vyks 25 d.), 14.30, 17, 19.30 val., 26 d. 10.30, 13, 15.45, 18.30, 21 val. „Džekas ir Džilė“ – Iki 26 d. 11, 15.30, 20, 22 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – 21 d. 15.15, 20.30 val., 22–24 d. 20.30 val., 25 d. 21 val., 26 d. 16, 18.30, 21.30 val. „Tamsiausia valanda“ (3D) – 21–25 d. 12.30 (seansas nevyks 25 d.), 22 val., 26 d. 16.30, 19.15, 20.30 val.

„Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių žaidimas“ – Iki 25 d. 15 (seansas vyks 21 d.), 15.30 (seansas nevyks 21 d.), 18.20, 21 (seansas nevyks 25 d.), 21.30 (seansas vyks 25 d.) val., 26 d. 11, 16.15, 19, 21.15 val. „Romo dienoraštis“ – 21 d. 20.15 val., 22–25 d. 15, 20 val., 26 d. 13.45, 21.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 24 d. 10.15, 14.20, 16.20, 18.30 val., 25 d. 11, 13, 17 val., 26 d. 10.15, 12.20, 14.20, 16.20, 18.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 24 d. 10.30, 12.20 val., 25 d. 15 val., 26 d. 10.30, 12.30, 14.30 val. „Eglutės 2“ – Iki 26 d. 13, 17.45 val. „Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas“ – Iki 26 d. 18.45, 21.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 26 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45 val. „Naujieji metai Niujorke“ – Iki 24 d. 10.45, 13 val., 25 d. 11.45, 13 val., 26 d. 11.15, 13.45 val.

SKALVIJA A.Goštauto g. 2 / 15

„Skalvijos“ kino akademijos vaidybinių ir dokumentinių filmų peržiūra – 21 d. 14.45 val. „Melancholija“ – 21 d. 17.20 val., 22 d. 19 val. „Yves Saint Laurent. Beprotiška meilė“ – 21 d. 20 val., 22 d. 21.30 val. „Apie dievus ir žmones“ – 22 d. 16.50 val. CIKLAS „KARLSONO KINAS“ „Yp!“ – 21 d. 13 val. „Mažylis Nikolia“ – 22 d. 13 val. „Sutrikęs Maksas“ – 22 d. 15 val. „ŽIEMOS EKRANAI 2012“ „Pono Julo atostogos“ – 23 d. 15.30 val., 25 d. 21 val. „Išsiskyrimas“, „Svarbiausia – sveikata“ – 23 d. 17.10 val. „Jojo“ – 23 d. 18.40 val. „Didžioji meilė“ – 23 d. 20.30 val. J.Tati trumpų filmų programa – 24 d. 17.30 val. „Orli“ – 24 d. 18.50 val. „Gražių sukaktuvių“, „Gerbėjas“ – 24 d. 20.30 val. „Pramogų metas“ – 25 d. 17 val. „Aš esu niekieno žemė“ – 25 d. 19.10 val. „Šventės diena“ – 26 d. 17.10 val. Vakaras K.Golubevai atminti. „Aš nenoriu miego“ – 26 d. 19 val. „Eismas“ – 26 d. 21.20 val. „Karščio banga“ – 27 d. 17 val. „Prisiminimai iš viešnamio“ – 27 d. 18.50 val. „Pas Džino“ – 27 d. 21.10 val.

PASAKA Šv. Ignoto g. 4 / 3

Savaitgalis su pasaka. Menų meistras – 21 d. 15 val. Iljos Bereznicko filmukai „Baubas“ ir Co. – 21 d. 16 val., 22 d. 16 val. „Raminas“ – 21 d. 17, 21 val., 22 d. 16.30, 20.15 val., 23 d. 20.30 val., 24 d. 18.30 val., 25 d. 20.45 val., 26 d. 20.30 val., 27 d. 19.30 val. „Čiko ir Rita“ – 21 d. 19 val., 22 d. 18.15 val., 24 d. 19.45 val., 25 d. 18.30 val., 27 d. 17.45 val. „Viena diena“ – 22 d. 16.15 val., 23 d. 18.30 val., 24 d. 16.30 val., 26 d. 18.30 val. „Prie jūros“ – 22 d. 17 val., 27 d. 16.30 val. „Prancūziška apgaulė“ – 24 d. 15 (senjorų arbatėlė) val. „Turime popiežių!“ – 24 d. 16 (beibikinas) val. „Koriolanas“ – 27 d. 17.30 val. „Gyvenimo medis“ – 27 d. 20.45 val. „ŽIEMOS EKRANAI 2012“ P.Etaix retrospektyva. „Gražių sukaktuvių“, „Gerbėjas“ – 21 d. 18 val. J.Tati retrospektyva. „Mano dėdė“ – 21 d. 18.30 val. „Prisiminimai iš viešnamio“ – 21 d. 20.30 val., 25 d. 18 val. J.Tati retrospektyva. „Pono Julo atostogos“ – 21 d. 20.45 val. J.Tati retrospektyva. „Pramogų metas“ – 22 d. 18 val. „Orli“ – 22 d. 18.30 val. „Aš esu niekieno žemė“ – 22 d. 20 val., 24 d. 20.15 val. J.Tati retrospektyva. „Šventės diena“ – 22 d. 20.30 val. „Rabino katinas“ – 23 d. 18 val., 26 d. 20 val. J.Tati retrospektyva. „Paradas“ – 23 d. 18.15 val. „Be šėtono“ – 23 d. 20 val. „Pas Džino“ – 23 d. 20.15 val., 25 d. 20.30 val. „Karas paskelbtas“ – 24 d. 18 val., 26 d. 21 val. P.Etaix retrospektyva. „Puiki savijauta“, „Pasakiška šalis“ – 24 d. 18.15 val. „Karščio banga“ – 24 d. 20 val.

P.Etaix retrospektyva. „Išsiskyrimas“, „Svarbiausia – sveikata“ – 25 d. 18.15 val. „Išauš ir mūsų diena“ – 25 d. 20.15 val. P.Etaix retrospektyva. „Jojo“ – 26 d. 18 val. P.Etaix retrospektyva. „Didžioji meilė“ – 26 d. 19 val. „Berniukas su dviračiu“ – 27 d. 18 val. Prancūzų trumpametražis filmų vakaras – 27 d. 20 val.

Kaunas FORUM CINEMAS Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

„Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Premjera. Iki 26 d. 10.45, 13.30, 16, 18.15, 20.45, 23.15 (seansas vyks 21 d.) val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Premjera. Iki 26 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.30, 21.45, 23.59 (seansas vyks 21 d.) val. „Purvini žaidimai“ – Premjera. Iki 26 d. 15.45, 19, 22 val. Opera „Užkerėtoji sala“ (tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko metropolitano operos teatro) – 21 d. 20 val. „Mano didysis O!“ – „Cosmo“ VIP seansas. 25 d. 21.30 val. „Aš ir tu, ir kiti“ – Kitokio kino klubas. 24 d. 17.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 26 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18.45 (seansas nevyks 21 d.) val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 26 d. 11, 13.15 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 26 d. 13.45, 18.30, 21, 23.30 (seansas vyks 21 d.) val. „Džekas ir Džilė“ – Iki 26 d. 12, 17.15, 19.15 val. „Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių žaidimas“ – Iki 26 d. 12.30, 17.45 (seansas nevyks 24 d.), 22.45 (seansas vyks 21 d.) val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 26 d. 11.30 (seansas vyks 21, 22 d.), 16.15 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – Iki 26 d. 14, 21.15 val. „Miegančioji gražuolė“ – Iki 26 d. 15.15, 20.30 (seansas nevyks 25 d.) val. „Tamsiausia valanda“ (3D) – 22–26 d. 21.30 val. „Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba“ (3D, lietuviškai) – Iki 26 d. 10.30 val.

CINAMON PLC „Mega“

„Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Premjera. Iki 26 d. 18.30 (seansas vyks 21, 22 d.), 20.30, 22.30 val. „Turime popiežių!“ – Iki 26 d. 16 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 26 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Džekas ir Džilė“ – Iki 26 d. 12, 14, 17.20, 19.50, 22 val. „Tamsiausia valanda“ (3D) – Iki 26 d. 16.30 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – Iki 26 d. 18.15, 21.20 val. „Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių žaidimas“ – Iki 26 d. 14.45, 19.15, 21.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D, lietuviškai) – Iki 26 d. 10.30 (seansas vyks 21, 22 d.), 12.30, 14.30, 18.30 (seansas nevyks 21, 22 d.) val. „Batuotas katinas Pūkis“ (lietuviškai) – Iki 26 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 26 d. 10.45, 12.45 val.

Klaipėda FORUM CINEMAS Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Kitas pasaulis. Pabudimas“ (3D) – Premjera. Iki 26 d. 11.15, 16.15, 18.15, 18.45, 21 val. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – Premjera. Iki 26 d. 11.45, 14.30, 17, 19.30, 22 val. „Caraitis Ivanas ir vilkas pilkas“ – Premjera. Iki 26 d. 10.30, 12.15, 14.15, 16 val. „Batuotas katinas Pūkis“ (3D) – Iki 26 d. 10.15, 12.45, 15.30 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – Iki 26 d. 11.30 (seansas vyks 21, 22 d.), 14 val. „Miegančių drugelių tvirtovė“ – Iki 26 d. 16.30, 19, 21.30 val. „Džekas ir Džilė“ – Iki 26 d. 13, 17.15, 19.15 val. „Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių žaidimas“ – Iki 26 d. 18, 20.45 val. „Tamsiausia valanda“ (3D) – Iki 26 d. 13.45, 21.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (lietuviškai) – Iki 26 d. 11 (seansas vyks 21, 22 d.), 15 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – Iki 26 d. 21.15 val.


8 Da­ro per­trauką

Jauskis patogiai. Rask, kas patinka! And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Bea­tos Ni­chol­son re­ceptų gerbė­jos, nuo rugsė­jo be­si­ džiau­gu­sios sa­vo įkvėpėjos lai­da per TV, turės ten­kin­tis jos in­ ter­ne­to sve­tai­ne. Dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių – norė­da­ma už­ siim­ti ku­li­na­ri­jos moks­lais, nau­jais re­cep­tais, šei­mos ka­len­do­ riais ir šei­ma – tarp Vil­niaus ir Lon­do­no gy­ve­nu­si žur­na­listė ir ku­li­narė nu­tarė pa­da­ry­ti per­trauką. Te­le­vi­zi­ja iš­kart su­sku­bo išsk­lai­dy­ti gan­dus ir pa­tvir­ti­no, kad jo­kiu konf­lik­tu ir skan­da­ lu čia ne­kve­pia, be to, tiek lai­dos „Bea­tos vir­tuvė“, tiek pa­čios mo­ters in­ter­ne­to sve­tainė dėme­siu ne­ga­li skųstis. TV3 ra­mi­ na, kad B.Ni­chol­son tik­rai grįš į eterį – su­tar­tis su ja pa­si­ra­šy­ ta 2012-ųjų ru­dens se­zo­nui.

Šeštąjį se­zoną pa­skelbęs LNK mu­zi­ki­nis pro­ jek­tas „Žvaigžd­žių due­tai“ me­ta stip­riau­ sią sa­vo ko­zirį – draugėn su­būrė po­ras, ku­rios per pen­ ke­rius me­tus bu­vo ar­ti per­ galės, ir tas, ku­ rios nu­galė­jo.

„„Kon­ku­ren­ci­ja: buvę „Žvaigžd­žių duetų“ laimė­to­jai steng­sis įro­dy­ti, kad yra ge­riau­si, ta­čiau į jų auk­si­nius mik­ro­fo­nus kėsin­sis ir nau­jo­kai. 

Gedimino Bartuškos nuotr.

Pa­sku­ti­nės (?) ko­vos star­tas Ie­va Ja­na­vi­čienė

Už­ku­li­siuo­se pu­se lūpų šnabž­da­ma, kad šeš­ta­sis se­zo­nas bus nea­be­jo­ti­ nai įspūdin­giau­sias, nes jis pa­sku­ti­ nis – LNK šį etapą vi­sais įma­no­mais būdais sieks už­baig­ti su fan­fa­ro­mis ir kon­ku­ren­tus triuš­ki­nan­čiais rei­ tin­gais. Ar šios am­bi­ci­jos virs tik­ ro­ve, paaiškės po ke­lių mėne­sių, ta­ čiau bent jau pro­jek­to įžan­ginė lai­da pra­si­dėjo links­mybė­mis, int­ri­go­mis ir akib­rokš­tais. Pa­gerb­ti „Žvaigžd­ žių duetų“, pri­si­min­ti se­nų ge­rų lai­ kų ir tie­siog pa­siaus­ti su­gužė­jo ko­

ne vi­si buvę pro­jek­to da­ly­viai – nuo aut­sai­de­rių iki auk­si­nių mik­ro­fonų laimė­tojų, nuo ko­mikų iki pro­fe­sio­ na­lių dai­ni­ninkų. Ma­rius Jam­pols­kis ir Irū­na Pu­za­ raitė, Gied­rius Leš­ke­vi­čius ir Mia, Vi­ta­li­jus Co­lo­lo ir Na­ta­li­ja Zvonkė (dabar Bunkė) , Re­na­ta Voi­te­chovs­ ka­ja ir Dei­vis ti­ki­na ge­ro­kai pa­to­ bulėję ir pa­si­rengę le­mia­mam mū­ šiui. O at­si­lai­ky­ti prie­š juos ban­dys „Žvaigžd­žių duetų“ nau­jo­kai – „Mis Lie­tu­va 2011“ Ie­va Ger­vins­kaitė ir Žil­vi­nas Žva­gu­lis, hu­mo­ris­tas Jus­ ti­nas Jan­ke­vi­čius ir Lie­pa Mon­dei­

kaitė, taip pat šokė­jas And­rius But­ kus ir In­ga Va­lins­kienė bei ki­ti. Šla­pi pa­si­ro­dy­mai, akor­deo­nas, san­tech­ni­kai, be­si­lau­kian­ti ro­žinė kiš­kutė, Se­lo iš­puo­liai, lau­ki­nių aist­ros – tai tik „Žvaigžd­žių duetų“ įžan­ga. Pro­jek­to kūrėjai juo­kau­ja, kad kuo to­liau, tuo bus dau­giau „malkų“, nes vi­si da­ly­viai ban­dys įro­dy­ti, jog yra ge­riau­si iš ge­riau­sių.

„Žvaigžd­žių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va“ – jau nuo sau­sio 21-osios šeš­ta­die­niais 19 val. per LNK.

„„Tan­de­mas: pa­sak pro­jek­to kūrėjų, vedėjų Al­gio Ra­ma­naus­ko ir Ro­lan­

do Vil­kon­čiaus due­tas pui­kiai at­spin­di pro­jek­to kon­cep­ciją – su iššū­kiu tu­ri su­si­do­ro­ti du skir­tin­gai mąstan­tys ir juo­kau­jan­tys pro­fe­sio­na­lai.

Piktų eti­kos sargų ne­bi­jo Ie­va Ja­na­vi­čienė Sei­mo lakš­tin­ga­la pra­min­ta Sei­mo narė I.Va­lins­kienė ne­ga­li ne­čiulbė­ ti, nors jos dai­nos rėžia ausį eti­kos sar­gui Al­gi­man­tui Sa­la­ma­ki­nui au­ sį ir bando jo kant­rybę.

„„Sen­ti­men­tai: „Se­na meilė nerū­di­ja, ką dar galė­čiau pa­sa­ky­ti“, – dūsa­

vo I.Va­lins­kienė į sceną lip­da­ma su A.But­ku­mi.

Dis­ku­si­jas, ar Sei­mo na­riui de­ra prie­š visą tautą reng­ti kar­vių šo­kius, val­ ka­tau­ti su ka­me­ro­mis, da­ly­vau­ti lėkštuo­se šou, ne­va ke­liant sau rei­ tin­gus, lyg ir turė­jo baig­ti Kons­ti­tu­ ci­nis Teis­mas, ku­ris pra­ėju­sių metų va­sarį pa­ga­liau išaiš­ki­no „dar­bo“ są­ voką. Sei­mo Eti­kos ir pro­cedūrų ko­ mi­si­jos pir­mi­nin­kas leng­viau at­si­du­ so ir vie­šai dėstė gavęs pa­tvir­ti­nimą, kad da­ly­va­vi­mas šou pro­jek­tuo­ se pra­si­len­kia su Kons­ti­tu­ci­ja. Vis­gi I.Va­lins­kie­nei įspėji­mai – nė mo­tais.

Ji tvir­tai nu­spren­du­si pa­žais­ti ko­ridą ir pa­mo­si­kuo­ti rau­do­na skrais­te Sei­ mo eti­kos sar­gams, ku­rie ją spaud­žia ne­da­ly­vau­ti „Žvaigžd­žių due­tuo­se“. Ir dar pa­si­guod­žia, kad dai­nuoti lai­ ko vi­sai ne­­lie­ka – be­li­ko dai­nuo­ti tik tiek, kiek už­ten­ka ma­lo­nu­mui. „Aiš­ ki­ni­mas, kad ne­va Sei­mo na­riams draud­žia­ma da­ly­vau­ti šou lai­do­se, – vi­so la­bo Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo išaiš­ki­ni­mo in­terp­re­ta­ci­ja. Konk­re­ taus drau­di­mo ten nėra. Sei­mo na­riai ne­ga­li įsi­pa­rei­go­ti su­tar­ti­mis ir gau­ ti ho­no­ra­ro, o tai ir ne­vyks­ta“, – sa­vo įsi­ti­ki­nimą gynė I.Va­lins­kienė. Sei­mo narė ne­gai­li liaup­sių „Žvaigžd­žių du­ etų“ kūrėjams, džiau­gia­si at­ga­vu­si seną meilę – šo­kių ir dainų par­tnerį And­rių Butkų. Ma­ža to, šį va­karą ji ke­ti­na vi­siems įro­dy­ti, kad šis pro­ jek­tas – tik­ros kūry­binės dirb­tuvės,

ir su­žibės liūd­na, ly­riš­ka sa­vos kūry­ bos dai­na apie meilę. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­skelbė, kad „for­mu­luotė „Sąvo­ka „dar­bas“, var­to­ja­ma Kons­ti­tu­ci­jos 60 straips­nio 1 da­lies for­mu­luotė­je „dar­bas vers­lo, ko­mer­ci­jos bei ki­to­se pri­va­čio­se įstai­ go­se ar įmonė­se“, api­ma bet ko­kią vei­ klą <...> pri­va­čio­je įstai­go­je <...> ar­ba at­sto­vau­jant to­kiai įstai­gai <...>, jei­gu ši veik­la yra su­si­ju­si su dar­bo at­li­ki­mu <...>, neat­siž­vel­giant į tai, ar ta veik­la yra nuo­la­tinė, ar lai­ki­na, ar vien­kar­ ti­nio po­būdžio (epi­zo­dinė), į tai, ar už tą veiklą yra at­ly­gi­na­ma ko­kio­mis nors iš­mo­ko­mis ar kaip nors ki­taip, ar nė­ ra at­ly­gi­na­ma <...>, neat­siž­vel­giant į tai, ar ta veik­la vyk­do­ma Sei­mo na­ rio dar­bo Sei­me bei ki­tos par­la­men­ tinės veik­los, ar poil­sio, lais­va­lai­kio, kas­me­ti­nių mo­kamų ato­stogų me­tu“.


9

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Bul­vių šou

Stip­ri­na „In­fo TV“ ka­nalą

Pro­diu­se­ris Aud­rius Gir­ža­das, ne­priėmęs Lie­tu­ vos na­cio­na­linė­je „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­ko­je norė­ju­sios da­ly­vau­ ti rusų ma­ne­kenės Ade­li­nos Ša­ri­po­vos pa­raiš­kos, už­sit­raukė jos ne­ma­lonę. Jis vie­šai išaiš­ki­no, kad da­ly­vau­ti ga­li tik Lie­tu­ vos pi­lie­čiai ar­ba re­gist­ruo­ti ša­lies gy­ven­to­jai. Ir lep­telė­jo, kad, jei mer­gi­na taip no­ri pa­ro­dy­ti sa­vo meilę Lie­tu­vai, te­gu at­va­ žiuo­ja kas­ti bul­vių. A.Ša­ri­po­va bai­siai įsi­žeidė, A.Gir­ža­dui tie­ siai į te­le­vi­ziją at­siuntė maišą bul­vių ir pa­reiškė, kad in­ten­sy­ viai ruo­šia­si na­cio­na­li­nei at­ran­kai, nes pro­diu­se­ris ofi­cia­laus raš­to su paaiš­ki­ni­mais neat­siuntė ir nė ne­pa­si­domė­jo, ar ji tu­ ri Lie­tu­vos pi­lie­tybę.

LNK grupė la­biau rūpin­sis ma­žai­siais „bro­liais“ – pa­ skelbė, kad šie­met in­ves­tuos į skait­me­ni­nio ži­nių ir pub­li­cis­ ti­kos ka­na­lo „In­fo TV“ stip­ri­nimą ir vys­tymą. Kovą „In­fo TV“ pra­dės trans­liuo­ti naują il­giau­sią Lie­tu­vo­je kas­dienę in­for­ma­ cinę laidą. Ji truks 4 va­lan­das (be­je, neap­si­ri­bos jo­mis, jei pa­ sau­ly­je bus svar­bių įvy­kių) ir bus ro­do­ma tie­sio­giai. In­for­ma­ ci­nis blo­kas ete­ry­je pa­si­ro­dys ge­riau­siu lai­ku, bus ro­do­mi tie­ sio­gi­niai in­ter­viu, ko­men­ta­rai, spor­to ži­nios, orų pro­gnozės. Lai­da turės sa­vo stu­diją. „In­fo TV“ in­for­ma­ci­nei lai­dai va­do­ vaus žur­na­listė In­ga La­rio­no­vaitė. Po­ky­čiai pla­nuo­ja­mi ir mu­ zi­ki­nia­me „Liuks!“ ka­na­le.

Ge­ne­rolų ka­la­vi­jai iš­galąs­ti

Sud­re­bin­ti ne tik TV3, bet ir ša­lies mu­zi­kos pa­saulį, su­vie­ny­ti tau­tie­čius ir pa­bu­din­ti jų pa­trio­tiš­kus jaus­mus – su to­kiais už­mo­jais į tris mėne­sius truk­sian­čią kovą šį sek­ma­dienį stos TV3 pro­jek­to „Chorų ka­rai“ ge­ne­ro­lai.

Agnė Klimčiauskaitė

O tre­čia­dienį cho­rai pa­kvietė sa­vo gerbė­jus pri­si­jung­ti prie ko­vos, ap­šil­ti ir įžieb­ti tikė­ jimą. Še­šiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klaipė­do­je, Šiau­liuo­se, Kėdai­niuo­se ir Nau­jo­jo­je Ak­menė­je – vie­nu me­tu skambė­jo „Chorų karų“ him­nas, ku­riam žod­žius ir mu­ ziką su­kūrė kom­po­zi­to­rius ir vie­nas pro­jek­ to chor­ved­žių Dei­vy­das Zvon­kus. Sek­ma­dienį „Chorų karų“ ge­ne­ro­lus – Ka­ta­žiną Ne­myc­ko, Ed­mundą Ku­činską, Giu­liją su Mo­ni­ka, gru­pes „Ron­do“, „Ven­tu­kai“ ir „Ki­ta­va“ – į mu­zi­kinę kovą pa­lydės be­veik pus­šim­tis Lie­tu­vos mu­ zi­kos įžy­my­bių, ku­rios pui­kiai pa­žįsta­mos ne tik jau­ni­mui, bet ir vy­resnės kar­tos TV3 žiū­ ro­vams. Kiek­vieną chorą prem­je­rinė­je lai­do­ je pri­sta­tys gar­si­nan­čios Lie­tu­vo­je kaip tik tą kraštą, ku­riam cho­ras at­sto­vaus, įžy­mybės.

Lai­do­je taip pat bus pri­sta­ty­tas dau­gybės dis­ku­sijų su­laukęs Pa­nevė­žio mo­terų pa­tai­ sos na­muo­se gy­ve­nan­čių mo­terų cho­ras, pa­ si­va­dinęs Vil­ties cho­ru ir va­do­vau­ja­mas dai­ ni­nin­ko Sta­no. Ar šio cho­ro dai­ni­ninkės ver­tos tap­ti vi­sa­teisė­mis „Chorų karų“ da­lyvė­mis, sa­vo bal­sais nu­spręs tik TV3 žiū­ro­vai. Teisė­ jų tribū­no­je vie­tas šie­met užims jau pa­žįsta­mi ope­ros so­lis­tai Ed­mun­das Sei­lius ir jo žmo­na Kris­ti­na Zmai­laitė, dai­ni­nin­kas, laidų vedė­jas ir žur­na­lis­tas Ma­ri­jus Mi­ku­ta­vi­čius, taip pat TV3 lai­dos „Lie­tu­vos ta­len­tai“ vedė­jas Min­ dau­gas Sta­siu­lis. Su ko­kio­mis min­ti­mis, vil­ti­mis į „Chorų ka­ rus“ ren­gia­si trijų did­žiųjų miestų ge­ne­ro­lai, pa­si­domė­jo „TV die­na“.

„Chorų ka­rai“ –

sau­sio 22 d. 19.30 val. per TV3.

Svar­biau­sia – ko­ky­biš­kas pa­si­ro­dy­mas

Ei­nam nu­galė­ti

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Alek­sand­ras iš grupės „Ron­do“, Kau­no ra­jo­no bo­žolė cho­ras

K

aip ir vi­s i cho­rai, ei­n am nu­g alė­t i. Kar­t u sma­g u pa­būti draugų kom­pa­ ni­jo­je, nes vi­si ge­ne­ro­lai yra drau­gai, pyk­t is ne­s i­r uo­š ia­me, ti­k iu, kad gy­ ven­si­me drau­g iš­kai, su­tar­si­me. Pub­l i­ka mums la­bai svar­bi, bus džiu­g u, jei te­le­v i­z i­jos žiū­ro­vai mus pa­m ils. Ži­no­ma, or­ga­n i­z uo­ja­me pa­lai­k y­ mo kam­p a­n iją, skleid­ž ia­me in­for­ma­c iją vi­s ur – ir ži­n io­m is, ir pla­ka­tais, ir at­v i­r u­kais, kad kuo

Gy­vuo­si­me ir po „Chorų karų“

Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

Ed­mun­das Ku­čins­kas Klaipė­dos jūros cho­ras

B

lo­g iau­s ia – dar ne­pradė­jus pro­j ek­t ui gir­t is sa­vo pra­n a­š u­m ais. „Chorų ka­ rai“ – te­le­v i­z i­j os žai­d i­m as, bal­s uo­j a daž­n iau­s iai sa­v i mies­t ie­č iai – duok Die­ve, kad pa­l ai­k ytų ir ki­t i, ku­r iems vie­n as ar ki­t as cho­ras tie­s iog pa­t in­k a. Nė vie­n as cho­ras ne­t u­r i pra­n a­š umų prie­š ki­t us. Pa­s i­ro­dymų sti­ lių rink­s imės pa­gal pro­jek­to kūrėjų pa­d ik­t uo­ tas te­m as. O svar­biau­s ia – kad žmonės, da­ly­ vau­d a­m i „Chorų ka­r uo­s e“, jaustų džiaugsmą. Ži­n o­m a, ne­m a­lo­nu būtų išk­r is­t i pir­m iems,

dau­g iau žmo­n ių su­ž i­notų, jog toks cho­ras yra ir ko­vos dėl per­galės. Anks­tes­n i kau­n ie­čių cho­ rai bu­vo pa­si­r inkę la­bai so­l idų, su­dėtingą re­per­ tuarą, viską pui­k iai at­l i­ko ir pa­siekė sa­vo tiks­ lą. Tai reiš­k ia, kad žiū­ro­vai mu­z i­k i­n iu at­ž vil­g iu nėra kvai­l i. Iš mūsų taip pat reiktų tikė­t is su­ dėtin­gesnės mu­z i­kos, ne­d a­r y­s i­me pa­pras­t u­ čių šla­ge­r ių, nei­s i­me pa­pras­č iau­s iu ke­l iu. Tu­ ri­me am­bi­cijų, no­r i­me pa­si­r uoš­t i kuo ge­r iau, o kaip bus, taip bus. Esa­me psi­c ho­lo­g iš­kai pa­s i­ rengę išk­r is­t i pir­m i – jei taip lem­t a, taip ir bus, bet siek­si­me per­galės.

bet ne­rei­k ia į pro­j ektą žiūrė­t i kaip į kovą. Tai – kūry­bi­n is žai­d i­m as, o ne spor­t as. Vie­n am cho­ras, dai­na, pa­s i­ro­dy­mas ga­l i pa­t ik­t i, ki­t am – vi­sai ne. O steng­simės pir­m iau­sia, kad pa­si­ro­ dy­mas būtų ko­k y­biš­k as – tiek mu­z i­k a­l iai, tiek vi­z ua­l iai. Pra­š o­me pa­l ai­k y­t i, leid­ž ia­me rek­ la­m i­n ius kli­pu­k us, o kad žmo­g us pa­s paustų myg­t uką ir bal­s uotų, pa­s i­s teng­s i­me, kad jam cho­ras pa­t iktų. Šie­met da­ly­vau­j a Vil­n iaus ir Kau­no ra­j o­n ai, ir man at­ro­do, jie ner­s is iš kai­ lio pa­l ai­k y­d a­m i cho­r us. Ma­ž uo­s e mies­te­l iuo­ se žmonės vie­n in­ges­n i, o di­de­l ia­me mies­te yra dau­g ybė kitų pra­mogų. Bet ti­k imės, kad klaipė­ die­č iai mus pa­l ai­k ys.

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Katažina Ne­myc­ko Vil­n iaus ra­j o­n o kaš­to­n i­n is cho­r as

Į

„Chorų ka­rus“ ei­na­me su pui­kiau­sia nuo­tai­ ka, op­ti­mis­tiš­kai nu­si­teikę, aiš­ku, su jau­du­liu, bet nu­si­teikę laimė­ti. Jei ne­tikė­tu­me tuo, ne­ ver­ta nie­ko nė da­ry­ti. Va­do­vau­jamės dai­nos žod­žiais „Mes ga­lim viską kar­tu“. No­ri­me tą ener­ giją per­teik­ti ir žiū­ro­vams. Esa­me jau­ni, trykš­ta­ me gy­vy­bin­g u­mu, no­r i­me dai­nuo­t i. Su­si­r in­ko la­bai gabūs, ta­len­tin­gi žmonės, jau­čia­me norą pa­ da­ry­ti aukš­to ly­gio šou, o ko­kie bus mūsų pra­na­ šu­mai, pa­ma­ty­sim vėliau. Kol kas ga­liu pa­brėžti tik ne­pap­rastą mūsų cho­ro na­rių vie­nybę. Ga­liu

pa­si­džiaug­ti, kad de­biutą jau turė­jo­me prie­š ke­ letą sa­vai­čių, žmo­nių pa­lai­ky­mo su­laukė­me. Už Vil­nių iki šiol žiū­ro­vai la­bai pra­stai bal­suo­da­vo, ki­ti mies­tai gal pa­trio­tiš­kes­ni, dėl to mums sun­ kiau nei ki­tiems. Aiš­ku, ra­g i­na­me drau­gus, pa­ žįsta­mus pa­lai­ky­ti, bet siek­si­me vi­sus pa­trauk­ ti nuo­šir­du­mu – kad bal­suotų ir tie, ku­rie mūsų ne­pažįs­ta, bet ma­to, kad mu­zi­kai ati­duo­da­me vi­ sas jėgas. No­ri­me Vil­niaus kraš­tui at­sto­vau­ti pa­ kel­ta gal­va – tai mums di­delė at­sa­ko­mybė. Aiš­ ku, pir­miems išk­ris­ti būtų ne­ma­lo­nu, sten­giuo­si vis­kam chorą nu­teik­ti. Bet ma­nau, kad tuo mūsų dar­bas ne­si­baigs – jau da­bar tu­ri­me planų gy­vuo­ ti, kur­ti, kon­cer­tuo­ti.


10 Filmų ret­ros­pek­ty­va

Jauskis patogiai. Rask, kas patinka! Lai­mu­čio Brun­dzos (BFL) nuo­tr.

Šarūną Bartą, vieną žy­miau­sių šių laikų lie­tu­vių ki­no re­ži­sie­rių, LRT pa­gerbs visų jo filmų ret­ros­pek­ty­va, ku­ri bus pri­sta­ty­ta per Lie­tu­vos te­le­vi­ziją ir Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos ant­rąjį ka­nalą. Tai – fil­mai „Sep­ty­ni ne­ma­to­mi žmonės“, „Praė­ju­sios die­nos at­mi­ni­mui“ (Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­ lio pri­zas), „Laisvė“, „Na­mai“, „Ko­ri­do­rius“ (Tu­ri­no tarp­tau­ti­ nio jau­no ki­no fes­ti­va­lio pri­zas), „Mūsų ne­daug“ (Ve­ne­ci­jos fil­ mų fes­ti­va­lio ap­do­va­no­ji­mas), „Trys die­nos“ (Ber­ly­no ki­no fes­ ti­va­lio ap­do­va­no­ji­mas). Ki­no fi­lo­so­fu va­di­na­mas Š.Bar­tas dau­ gelį sa­vo filmų ne tik re­ži­sa­vo, bet ir kūrė jiems sce­na­rijų, fil­ ma­vo, vai­di­no juo­se.

DVD nau­jie­nos „Ku­ni­gas“ („Priest“)

„Vil­ko­la­kis“ („The Wolf­man“)

Siau­bo tri­le­ris. JAV, 2010 m. Rež. Scot­tas Ste­war­tas. Vai­di­na Pau­las Bet­ta­ny, Ca­mas Gi­gan­de­tas, Mag­ gie Q, Chris­top­he­ris Plum­me­ris. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 19,99 Lt.

Siau­bo tri­le­ris. JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m. Rež. Joe Johns­to­nas. Vai­ di­na Ant­ho­ny Hop­kin­sas, Be­ni­cio Del To­ro, Hu­go Wea­vin­gas, Emi­ly Blunt. DVD: „Prior vi­deo“. 22,22 Lt.

Filmų pa­gal ame­ri­kie­tiš­kus ko­mik­ sus jau pri­si­žiūrė­jo­me iki so­ties. Di­ de­lių kūry­bi­nių at­ra­dimų toks ki­nas ne­ža­da. Eg­zo­tiš­ka išim­tis turėtų bū­ ti mis­ti­nis tri­le­ris „Ku­ni­gas“, Ame­ ri­ko­je su­kur­tas pa­gal korė­jie­čio Hyung Mi-Woo ko­miksą. Šį filmą ga­li­ma lai­ky­ti prie­š dve­jus me­tus ma­ty­to „Le­gio­no“ tęsi­niu. Britų ak­to­rius P.Bet­ta­ny „Le­gio­ne“ vai­di­no Kalėdų iš­ va­karė­se į tam­sią Los And­že­lo gatvę iš dausų nu­kri­tusį ar­kan­ gelą My­kolą, ku­ris pei­liu nu­si­pjau­na sau spar­nus, ap­si­gink­luo­ ja mo­der­niais au­to­ma­tais ir lyg koks Džo­nas Rem­bo iš­vyks­ta vyk­dy­ti sa­vo mi­si­jos – gelbė­ti būsi­mo­jo Me­si­jo nuo zom­bių ir vam­pyrų le­gionų. Pa­na­šus re­li­gi­nio fa­na­tiz­mo, apo­ka­lip­ti­nių nuo­taikų ir bul­va­ ri­nio sen­sa­cin­gu­mo de­ri­nys ženk­li­na ir „Ku­nigą“. Čia P.Bet­ta­ny he­ro­jus – da­bar jau ne ar­kan­ge­las My­ko­las, bet ne ma­žiau tikė­ji­ mui at­si­davęs ku­ni­gas – tęsia ne­baigtą kovą su pra­ga­ro iš­pe­ro­mis. Fil­mo veiks­mas ru­tu­lio­ja­si al­ter­na­ty­via­me pa­sau­ly­je po pa­sku­ti­nio­jo vam­pyrų ka­ro. Vie­ni apo­ka­lip­tinę tra­ge­diją iš­gy­venę žmonės yra pa­že­min­ti ir tapę nuo­lan­kiais vam­pyrų ver­gais, ki­ ti gy­ve­na ak­li­no­mis sie­no­mis ap­tver­tuo­se mies­tuo­se, ku­riuos val­do ir ban­do gin­ti Baž­ny­čia.

Ma­siš­kai ga­mi­namų per­dir­bi­nių lai­ kais šio fil­mo pa­si­ro­dy­mas la­bai lo­ giš­kas. Ori­gi­na­lių idėjų sto­ko­jan­tis Ho­li­vu­das vis daž­niau siu­žetų nau­ jiems fil­mams ieš­ko ir ran­da se­no­ je ki­no kla­si­ko­je. „Vil­ko­la­kis“ – ne išim­tis. Taip va­di­no­si dar 1941 m. su­kur­ta siau­bo dra­ma, ku­rią Ame­ri­ko­je rea­li­za­vo re­ži­ sie­rius Geor­ge’as Wagg­ne­ris, o ori­gi­nalų sce­na­rijų pa­rašė jo ko­ le­ga Cur­tas Siod­ma­kas, emig­ravęs iš gim­to­sios Vo­kie­ti­jos po to, kai jo­je vald­žią uzur­pa­vo Adol­fas Hit­le­ris. Nau­jo­sios „Vil­ko­la­kio“ ver­si­jos siu­že­tas pa­ki­to ne­daug. Veiks­ mas, kaip ir anks­čiau, ru­tu­lio­ja­si ka­ra­lienės Vik­to­ri­jos epo­chos Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je – go­ti­kos, mis­ti­kos ir pa­slap­čių lai­kais. 1880-ai­siais il­gai sve­tur gy­ve­nusį ir į gim­tuo­sius na­mus Blek­ mo­re grįžtantį Lo­rencą Tal­botą su­žeid­žia pa­siutęs vil­kas. Vy­ras no­ri iš­siaiš­kin­ti, kur din­go jo vy­res­nis bro­lis, ta­čiau po lem­tin­ go įkan­di­mo Lo­ren­cas pa­ste­bi, kad jo kūne pra­si­dėjo keis­tos ir bau­gi­nan­čios trans­for­ma­ci­jos. Fi­zi­niai Lo­ren­co po­ky­čiai įdo­ miai „ri­muo­ja­mi“ su jo dva­si­niais lūžiais, pa­tir­tais anks­ty­vo­je vai­kystė­je. Mo­ti­nos mir­tis ir su­sve­timė­ji­mas su tėvu se­ru Džo­ nu smar­kiai pa­veikė Lo­ren­co cha­rak­terį, o san­ty­kius su bro­liu komp­li­ka­vo sim­pa­ti­ja tai pa­čiai mer­gi­nai Gven.

„Ma­žo­sios pa­sakėlės. Lie­tu­viš­ka ani­ma­ci­ja vai­kams“

Ani­ma­cinės pa­sa­kos. Lie­tu­va, 2010 m. Rež. Jūratė Lei­kaitė, Il­ja Be­ rez­nic­kas. DVD: „Vi­deo­li­ne“. 19,99 Lt.

Šia­me DVD dis­ke ra­si­te daug nuo­tai­ kingų lie­tu­viškų ani­ma­ci­nių fil­mukų. „Pa­par­čio žie­das“ pri­me­na po­pu­ lia­rią le­gendą apie tai, kaip Jo­ni­nių nak­ties vi­du­ry­je pra­žys­ta ste­buk­ lin­gas pa­par­čio žie­das. „So­listė­je“ tam­sią naktį sraigė dai­nuo­da­ma ke­liau­ja pa­skui mėnu­lio spin­ dulį ma­ny­da­ma, kad yra tik­ra dai­ni­ninkė. Ry­te pa­bu­du­si ji su­ pran­ta, kad yra pa­čio­je med­žio viršūnė­je, ir jos dai­na nu­skam­ba virš laukų. „Sraigės Mai­vos“ he­rojė kei­čia sa­vo kiautą į žy­dintį kak­tusą ir įsi­vaiz­duo­ja esan­ti ka­ra­lienė. „Sva­jo­nių bokš­te“ Srai­ gė vie­toj se­no na­mo pa­si­sta­to tikrą „Ba­be­lio bokštą“, ir rūpes­ čių pa­daugė­ja. „Tik ne­rei­kia mūsų gąsdin­ti“ – tai is­to­ri­ja apie dvi šei­mas: žmo­nių ir na­mi­nių baubų. Abie­jo­se au­ga sun­kiai auklė­ ja­mi vai­kai. Žmo­nių šei­mos tėvai ne­klus­nius vai­kus gąsdi­na bau­ bais, o tėtis ir ma­ma bau­bu­kui ne­klau­ža­dai gra­si­na pa­sa­ko­da­mi bai­sias is­to­ri­jas apie žmo­nes. „Braškės ant eglės“ įsi­mins ne tik įdo­miu siu­že­tu, bet ir kom­po­zi­to­riaus Skir­man­to Sas­naus­ko su­ kur­to­mis nuo­tai­kin­go­mis pi­ra­to ir Kalėdų Se­ne­lio dai­no­mis. Fil­mu­kas „100 klau­simų apie pa­saulį. Lie­tus“ vai­kams paaiš­ kins, iš kur at­si­ran­da lie­tus, de­be­sys ir vai­vo­rykštė. „Mar­gu­čių ry­tui“ pa­nau­do­ta per 300 au­ten­tiškų mar­gu­čių nuo­traukų. Pa­rengė Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas


11 Padė­ka už ge­rumą

Nau­jas par­tne­ris

Pa­ra­mos ak­ci­ja „Pa­do­va­nok ge­ru­mo snaigę“,

BMA nuo­tr.

ku­rią rengė kont­ro­liuo­jan­čio­ji ži­niask­lai­dos bend­rovė „Bal­tic Me­dia Al­lian­ce“ ir or­ga­ni­za­ci­ja „Ca­ri­tas“, baigė­si pa­dėkos kon­ cer­tu sos­tinės Šv. Kot­ry­nos baž­ny­čio­je. Jo­je maest­ro Do­na­ to Kat­kaus va­do­vau­ja­mo Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­nio or­kest­ro at­ lie­ka­mos mu­zi­kos klausė­si dau­giau kaip 200 vaikų ir jų tėve­lių. Ak­ci­ja „Pa­do­va­nok ge­ru­mo snaigę“ vy­ko vi­so­je Lie­tu­vo­je, per ją žmonės var­gin­gai gy­ve­nan­čioms šei­moms kūrė po­pie­ri­nes snai­ ges ir su do­vanėlė­mis jas ne­šė į spe­cia­lias ak­ci­jos vie­tas. Ga­liau­ siai iš­rink­ta gra­žiau­sia snaigė, ku­rią Pank­rat­jevų šei­ma kūrė net dvi sa­vai­tes. Jiems ati­te­ko ke­lionė į pa­si­rinktą šalį.

LTV nuo­tr.

LTV jaunųjų ta­lentų kon­kur­so „Vun­der­kin­dai.lt“ vedė­ja sep­tyn­metė Saulė Ase­vi­čiūtė tu­ri naują asis­tentą. Vie­toj „La­ bo ry­to“ šei­mi­nin­ko Ig­no Kru­pa­vi­čiaus jai tal­kins 10-me­tis Lu­ kas Re­mi­ševs­kis. Jis bu­vo vie­nas iš sep­ty­nių pir­mo­jo pus­me­ čio fi­na­li­ninkų, dip­lo­mus ga­vu­sių iš pro­jek­to globė­jos Pre­zi­ dentės Da­lios Gry­baus­kaitės rankų. O lai­dos kūrėjai sa­ko ber­ niuką įsidėmėję ne tik dėl dau­gybės jo ta­lentų ir po­mėgių (jis šo­ka, pie­šia, lip­do, ku­ria sce­na­ri­jus, vai­di­na, imp­ro­vi­zuo­ja, or­ ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius mo­kyk­lo­je, da­žo mi­nia­tiū­ri­nius ka­reivė­ lius, ga­mi­na, die­vi­na le­go, ku­ria ei­les, do­mi­si is­to­ri­ja), bet ir gebė­ji­mo lais­vai elg­tis prie­š TV ka­merą.

„Pa­si­ro­do, ste­buklų dar būna“, – taip TV pro­jek­to „Lie­tu­vos ta­len­tai“ žiū­rovų do­va­notą per­galę ir 10 tūkst. eurų įver­ ti­no at­likė­jas iš Že­ mai­ti­jos Ma­rius Pet­ raus­kas, ku­ris dar prie­š sa­vaitę skep­ tiš­kai ver­ti­no sa­vo ga­li­my­bes laimė­ti. „„Dub­lis: mu­zi­ki­nia­me rea­lybės šou „Dan­gus“ iš­garsėjęs, bet ke­le­rius me­tus pra­dingęs iš mu­zi­kos pa­sau­lio M.Pet­raus­kas po per­galės „Lie­tu­vos

ta­len­tuo­se“ ke­ti­na il­gam ja­me įsit­vir­tin­ti. 

Vėl pa­tikėjęs ste­buk­lais Agnė Klim­čiaus­kaitė

Jaus­mingą kūrinį fi­na­le at­likęs vai­ki­ nas ne­slėpė jį skyręs ar­ti­miau­siems žmonėms – vai­ke­liui, kurį pra­ra­do draugė, ir ne­se­niai mi­ru­siai 14-me­tei se­sei. Iš­girdęs, kad laimė­jo „Lie­tu­ vos ta­len­tus“, jis iki šiol ban­do tuo pa­tikė­ti.

– Ko­kios min­tys užplū­do iš­gir­ dus sa­vo vardą kaip nu­galė­to­jo? – Tik­rai ne­galė­jau pa­tikė­ti. O per­ galę at­šven­čiau mie­gu. La­biau­siai norė­jo­si mie­go, nes, kol ruo­šiau­ si pa­si­ro­dy­mui, gul­da­vau­si apie tre­čią nak­ties, o kėliau­si penk­ tą, pusę še­šių. La­bai bi­jo­jau fi­ na­lo. O ant­ra­dienį pa­svei­kin­ ti bu­vo at­va­žiavęs Tel­šių me­ras, mūsų De­gai­čių se­niū­nas, bend­ruo­menė. – Ry­šitės pa­lik­ti Tel­šius ir kel­ tis į Vil­nių? – Pla­nuo­ju. Lauk­siu pro­diu­ se­rio Sa­mo skam­bu­čio. Kol kas jis lei­do pailsė­ti, at­ si­gau­ti, o ta­da kib­sim į dar­bus. Ga­liu tik pa­si­ džiaug­ti, kad jau su­ lau­k iau skam­bu­č ių dėl kon­certų. – Dėl mu­zi­ki­nių am­bi­cijų me­si­te darbą kultū­ros cent­re? – Bi­jau to­kio spren­d i­m o. La­b iau­s iai dėl vaikų, nes jie la­ bai pri­si­rišę prie manęs, o ir vy­resnės

mer­gi­nos, ko­lek­ty­vas. Bet jei jau rei­ kės, va­žiuo­siu, ką pa­da­ry­si.

– Kaip rea­ga­vo­te į ko­men­ta­ rus, kad la­biau nei bal­sas jums laimė­ti pa­dėjo pa­grau­de­ni­mai apie draugės pra­rastą vai­kelį ir mi­ru­sią se­sutę? O kur dar dis­ ku­si­jos, ar aša­ro­ti laimė­to­jui tin­ka... – Kas su­pran­ta to­kius da­ly­kus, tas ir su­pras, o ki­tiems ma­lo­nu įkas­ti. Lai­ mėjęs nė vie­no ko­men­ta­ro in­ter­ne­te ne­s kai­č iau .

O dėl ašarų, kalbų, ne­va „mer­ga“ ant sce­nos ver­kia, man nerū­pi. Iš­lie­jau, ką jau­čiu, kiek­vie­nas ki­taip iš­reiš­ kia sa­vo emo­ci­jas. Dar prie­š ei­da­ mas į sceną vos ne­pratrū­kau iš jau­ du­lio, o pa­skui tik džiaugs­mas be­ga­ li­nis bu­vo. – Kaip įsi­vaiz­duo­ja­te sa­vo mu­ zi­kinę kar­jerą? – Po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos sce­no­ je, bet „ne­va­rant po­pso“ – man ar­ ti­mesnė „su­pop­sin­ta“ kla­si­ka. Įsi­ vaiz­duo­ju šį tą pa­na­šaus, ką da­ ro Merū­nas. O pir­miau­sia – daug daug dirb­ti, mo­ky­tis, įra­šy­ti al­bumą ir dar su­si­ras­ti mo­ky­toją, ku­rio man la­bai trūksta.

– Kodėl pa­su­ko­te į „Lie­tu­vos ta­len­tus“, o ne į „Trium­fo ar­ ką“, kur galbūt būtumė­te galėjęs šli­fuo­ti vo­kalą ir tą mo­ky­toją ras­ti? – Tiesą sa­kant, nie­ka­da apie „Trium­fo arką“ ne­pa­gal­vo­jau, nors ten da­ly­va­vo ma­no ge­ras pa­žįsta­ mas Min­dau­gas Ro­jus. – Kam skir­si­te „Lie­tu­vos ta­ len­tuo­se“ lai­ mėtą pi­ni­ginį pri­zą? – Be­veik vis­ ką mu­zi­ki­nei veik­lai – al­ bu­m ui, gal apa­ratū­rai. Ir Vil­niui – jei kel­siuo­si, bus kur kas s u n ­k i a u pra­g y­v en­ ti. Gal reiks ir drau­gei

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

žie­delį pirk­ti – jau prie­š Kalė­das to­ kių min­čių bu­vo. Va, Mak­si­mas Gal­ ki­nas Alai Pu­ga­čio­vai žiedą už mi­ li­joną do­le­rių nu­pir­ko, bet ir už 10 tūkst. eurų jau vi­sai ne­blo­gas žie­ de­lis išeitų (juo­kia­si).

– Ne­ma­no­te, kad ve­dy­bos at­ likė­jui, juo­lab dar tik pra­de­ dan­čiam už­ka­riau­ti pub­liką, yra trūku­mas? – Ne. Jei my­li žmogų, tai my­li, įsi­pa­ rei­go­ji, o mu­zi­kai tai įta­kos ne­tu­ri.


12 šeštadienis 21.30 LNK

22.25 1 Baltijos

„Bridžitos Džouns dienoraštis. Ties proto riba“ („Bridget Jones: The Edge of Reason“)

„Nepaprasti Adelės Blank-Sek nuotykiai“ („Les aventures extraordinaires d‘Adèle Blanc-Sec“)

Romantinė komedija. D.Britanija, JAV, Prancūzija, 2004 m. Rež. Beeban Kidron. Vaidina Renée Zellweger, Colinas Firthas, Hugh Grantas, Gemma Jones, Jimas Broadbentas.

Nuotykių filmas. Prancūzija, 2010 m. Rež. Lucas Bessonas. Vaidina Louise Bourgoin, Mathieu Amalricas, Gilles Lellouche’as, Jeanas Paulis Rouve, Swannas Arlaudas.

Vos pasibaigus medaus mėnesiui Bridžita Džouns ėmė pastebėti, kad jos išrinktasis ne toks jau tobulas. Labiausiai jaunamartę pradeda erzinti Marko pedantiškumas ir... tvirtos politinės pažiūros.

1912-ieji. Bebaimė žurnalistė Adelė Blank-Sek pasiruošusi padaryti viską, kad savo skaitytojams pateiktų sensaciją. Ji net išsirengia į Egiptą, norėdama surasti faraono Ramzio II gydytojo mumiją.

Lietuviškos 1.55 Siau­bo f. „Po 28-ių sa­vai­čių“ (D.Bri­ta­ni­ja, Is­pa­ni­ja, 2007 m.). 8.15 „Ke­lias“. Lai­da evan­ge­li­kams. 8.30 Gim­to­ji že­mė. 9.00 „Ta­ra Dan­kan“ (5). 9.25 „Dže­ro­ni­mas“. 9.50 „Aviu­kas Šo­nas“. 10.00 „San­do­ka­nas“ (7). 10.30 Pul­sas. 11.00 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. 12.00 Du­rys at­si­da­ro. 12.30 „Mu­zie­jų sau­gyk­lų pas­lap­tys“ (3). 13.00 „Val­gy­mo me­nas“ (3). 13.30 Hu­mo­ro fes­ti­va­lis „Juo­kis 2011“. 15.30 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma. 16.00 Ži­nios (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 16.05 Orai. 16.10 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas. 18.30 De­tek­ty­vo meist­rai. „Fros­to pri­si­lie­ti­mas“ (N-7). 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. Spor­tas. Orai. 21.00 Dai­ni­nin­kės Nel­ly Pal­ti­nie­nės ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas. 23.00 Tri­le­ris „Var­nas. Iš­si­gel­bė­ji­mas“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2000 m.) (N-14).

6.30 6.55 7.20 7.45 8.10 8.35

„Deks­te­rio la­bo­ra­to­ri­ja“. „Kau­kė“. „Ne­nuo­ra­ma Džiu­nė Ly“. „Bur­ti­nin­kai“ (3). „Be­nas Te­nas“. Anim. s. „Žmo­gus vo­ras“ (1) (JAV, 2003 m.). 9.00 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 9.30 Gi­rių ho­ri­zon­tai. 10.00 Nuo­ty­kių f. „Edas“ (JAV, 1996 m.). 11.50 Veiks­mo f. „Bet­me­nas prieš Dvi­vei­dį“ (JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 1995 m.) (N-7). 14.25 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7) (k). 14.55 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 17.00 LT Aist­ra (N-7) (k). 17.30 Va­lan­da su Rū­ta (k). 18.45 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.00 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va. 21.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Bri­dži­tos Džouns die­no­raš­tis. Ties pro­to ri­ba“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, Pran­cū­zi­ja, Ai­ri­ja, Vo­kie­ti­ja, 2004 m.) (N-7). 23.50 Ko­me­di­ja „Beisk­rep­šis“ (JAV, 1998 m.) (N-14).

6.45 Te­le­par­duotu­vė. 7.00 „Ti­ta­nų kla­sė“. 7.30 „Gor­mi­tai“. 8.00 „Ba­ku­ga­nas“. 8.30 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“ (5). 9.00 Ke­tur­ko­jis šou. 9.30 Ma­my­čių klu­bas. 10.00 „Ro­bin­zo­nas Kru­zas“ (3). 11.00 Muz. ko­me­di­ja „Mo­kyk­los miu­zik­las“ (JAV, 2006 m.). 13.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Su­grį­žęs iš praei­ties“ (JAV, 1999 m.). 15.00 Nuo­ty­kių f. „Ke­lio­nė Ama­zo­ne“ (JAV, Pe­ru, 1993 m.). 16.40 „Kast­las“. 17.40 Ūki­ninkas ieš­ko žmo­nos 2011. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. Orai. 19.00 Anim. f. „Ma­da­gas­ka­ras“ (JAV, 2005 m.). 20.40 Ko­me­di­ja „Ei­sas Ven­tu­ra. Kai gam­ta šau­kia“ (JAV, 1995 m.). 22.25 Veiks­mo f. „Trans­por­te­ris 2“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2005 m.). 0.05 Kri­mi­na­li­nis tri­le­ris „Nak­ti­nis sker­dy­nių trau­ki­nys“ (JAV, 2008 m.).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 „Lie­tu­vos ži­nių ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da (k). 8.00 „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou (k). 8.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou (k). 9.30 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las. 10.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 12.00 Pa­ta­go­ni­jos snie­gy­nuo­se. Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai (N-7). 13.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 14.00 Me­lod­ra­ma „Sva­jo­nių vieš­bu­tis: Ba­lis“ (Vo­kie­ti­ja, 2007 m.) (N-7). 16.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 17.00 „Lie­jyk­los gat­vė“ (N-7) (k). 18.00 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7). 19.00 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7). 19.30 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7). 20.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 20.20 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7). 21.20 Veiks­mo f. „Pra­ga­ras“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 23.10 Siau­bo f. „Avys žu­di­kės“ (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, 2007 m.) (S). 0.45–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. 9.15 Tik­ros is­to­ri­jos (k). 9.45 „Ke­lias“. Lai­da evan­ge­li­kams. 10.00 Mies­to kodas. 10.45 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 11.30 Jau­nų­jų ta­len­tų kon­kur­sas „Vun­der­kin­dai.lt“. 12.50 Lai­da S (k). 13.15 Šven­ta­die­nio min­tys. 13.45 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Dau­gy­ve­nės mu­zie­jus-draus­ti­nis (k). 14.10 Kul­tū­ra. Dai­li­nin­kas Va­len­ti­nas An­ta­na­vi­čius (k). 14.30 Teat­ro po­pie­tė. Mi­chai­lo Bul­ga­ko­vo „Meist­ras ir Mar­ga­ri­ta“ (1, 2). 17.10 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Kom­po­zi­to­rius I.St­ra­vins­kis. Ka­rei­vio is­to­ri­ja (k). 17.45 Pri­si­min­ki­me. Dai­nuo­ja Leo­ni­das Šums­kis. 18.00 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Pra­dė­sim nuo puo­dy­nių“ (1968 m.), „Mu­zi­kan­tai“ (1970 m.), „Tur­gun“ (1975 m.). 19.00 Mu­zi­ka gy­vai. Tarp­tau­ti­nis folk­lo­ro fes­ti­va­lis „Pok­rovs­ki­je ko­lo­ko­la“. 20.45 Kraš­to spal­vos. 21.15 Žmo­nės ir kny­gos. Ra­šy­to­jas Vik­to­ras Ka­ti­lius. 22.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. Ga­lin­go­jo ka­ta­nos kir­čio pas­lap­tis. Sce­ni­nės ko­vos meist­ras. Ja­po­nų is­to­ri­nių fil­mų už­ku­li­siai (Ja­po­ni­ja, 2008 m.). 22.45 „...Lyg srau­tin­ga upė sku­ba mū­sų me­tai“. M.K.Sar­bie­vi­jaus ei­les skai­to Al­gir­das La­tė­nas. 23.00 Pa­no­ra­ma. Spor­tas. Orai. 23.30 LNOBT spek­tak­lis. D.Ver­di. Ope­ra „Ai­da“ (2006 m.).

9.15 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Vie­nam ga­le kab­lys. 10.00 Per ob­jekty­vą. 10.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 11.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“.

12.00 Ma­dos rei­das. 12.30 Džei­mio Oli­ve­rio ku­li­na­ri­nės ke­lio­nės (3). 13.30, 17.00 „Jo­kių kliū­čių!“ 14.45 Aukš­čiau­sia pa­va­ra. 16.05, 0.45 „An­ge­las“. 18.05 „Le­do ke­lias“. 19.00 Fan­tas­ti­nis veiks­mo f. „Ug­nis ir le­das“ (JAV, 2008 m.). 20.40 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 21.00 „Lė­lių na­mai“. 22.00 „Psi­chiat­ras“ (9). 22.55 „Gy­ve­ni­mas Mar­se“. 23.50 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Ope­ra­ty­vi­nių ty­ri­mų sky­rius“.

8.05, 15.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.35 Ret­ros­pek­ty­va. Me­ni­nin­kų port­re­tai. „Ar­cheo­lo­gas Vy­tau­tas Ur­ba­na­vi­čius“. 9.05 Ma­la­cho­vas +. 10.00 „Ark­liai“. 11.00 „Kas na­mie šei­mi­nin­kas?“ 12.00 „Do­va­no­tas gy­ve­ni­mas“. 13.00 „Pas­ku­ti­nis jau­na­ve­džių iš­bandy­mas“. 14.00 „Keis­tuo­lių nuo­ty­kiai Ame­ri­ko­je“. 14.30 „De­vy­ni mė­ne­siai“. 15.30 Al­che­mi­ja XXVII. Žmo­nės, ku­rie šo­ka. 16.00 „Bu­čiuo­tis, ves­ti, veng­ti?“ (N-7). 17.05 „Go­ko dra­bu­žių ke­lio­nė“. 18.00 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“ (N-7). 19.00 „Ča­kas“ (N-7). 20.00 „Tei­sin­gu­mo vyk­dy­to­jas“ (N-7). 21.00 Ko­me­di­ja „Ma­dė­jos šei­mos su­si­ti­ki­mas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 23.10 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 0.10 „Pas­ku­ti­nis jau­na­ve­džių iš­ban­dy­mas“.

10.30 Iš­min­ties rak­čiu­kai. 11.00 Ma­my­čių klu­bas. 11.30 Sva­jo­nių so­dai. 12.15 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 13.10 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 15.10 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 18.05 Mart­hos Stewart šou. 20.00 Dra­ma „Pa­mil­ti dar kar­tą“ (Vo­kie­ti­ja, 2005 m.).

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 10.15 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 11.15 „Ką mes val­go­me?“ 11.45 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 12.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 12.45 Kul­tū­ra + (k). 13.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (4) (Ru­si­ja, 2008 m.) (N-7). 14.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 15.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Vi­lei­šia­da. Šei­mos ir vals­ty­bės is­to­ri­ja“ (3). 15.45 Ko­miš­ka dra­ma „At­vi­ras ke­lias“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.25 XV Klai­pė­dos pi­lies džia­zo fes­ti­va­lis: „Walk Away“. 18.15 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ki­tas!“ (Pran­cū­zi­ja, 2005 m.) (N-7). 20.00 „Avia­ka­tast­ro­fos: prie­žas­tys ir pa­sek­mės“. 21.00 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7).

Filmai 22.00 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Lieps­na ir Cit­ri­na“ (Da­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, Nor­ve­gi­ja, 2008 m.) (N-14). 0.20 „Ke­ne­džiai“ (3) (N-7). 1.20 Rei­das (k).

6.49 TV par­duo­tu­vė. 7.05 Re­por­te­ris. 7.35 Te­le­ta­biai. 8.30 Šian­dien kim­ba. 9.00 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 10.00 Pa­dė­ki­me aug­ti. 10.35 Eko­vi­zi­ja. Ža­lio­ji idė­ja. 11.30 Re­por­te­ris. 12.05 Sko­nio rei­ka­las. 13.05 BBC pris­ta­to. Dok. f. „Vi­sa tie­sa apie liū­tus“ (2). 14.10 BBC pris­ta­to. „Jau­nik­liai“. 14.50 Dok. f. „Pas­ku­ti­nės prin­ce­sės Dia­nos gy­ve­ni­mo die­nos“ (1). 16.00, 17.00 Ži­nios. Orai. 16.05 Su­per L.T. 17.25 VTB vie­nin­go­ji ly­ga. „Niž­nij Nov­go­rod“ (Ru­si­ja)–Kau­no „Žal­gi­ris“ (Lie­tu­va). Trans­lia­ci­ja iš Že­mu­ti­nio Nau­gar­do. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 19.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 20.00 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 21.00 Re­por­te­ris. 21.28 Orai. 21.30 Šeš­ta­die­nio de­tek­ty­vas. „Šer­lo­kas Holm­sas ir sce­nos žvaigž­dė“ (2) (N-7). 23.30 Ko­miš­ka dra­ma „Dė­kui, kad rū­kot“ (JAV, 2005 m.) (N-14).

7.00 Ko­me­di­ja „Ste­buk­lin­ga žais­lų krau­tu­vė­lė“ (N-7). 9.00 Ži­nios (k). 9.20 Si­gi­tos vir­tu­vė (k). 9.50 Ko­me­di­ja „Dvi die­nos Pa­ry­žiu­je“ (N-7). 11.30 Nuo­mo­nės (k). 12.30 Kau­nas: tei­sė bū­ti (k). 13.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Tai mer­gi­na ar vai­ki­nas?“ (N-7). 14.40 Te­le­laik­raš­tis. 16.15 Ko­miš­ka dra­ma „Sal­džių sap­nų“ (N-7). 18.00 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 18.45 Nuo­ty­kių f. „Pra­ras­tų sie­lų sa­la“ (N-7). 20.30 Ais­čių ke­liai. 21.00 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio. 21.20 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Rei­ka­lai Briu­gė­je“ (N-14). 22.55 Ro­man­ti­nė dra­ma „Vi­ki Kris­ti­na Bar­se­lo­na“ (N-14). 0.40 Tri­le­ris „Gun­dan­ti klas­ta“ (N-14).

8.00 Tri­le­ris „Pas­merk­tie­ji“ (JAV, 2007 m.). 10.00 Ko­me­di­ja „Kad ir kas nu­tik­tų“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 11.35 Tri­le­ris „Miš­kas“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2006 m.). 13.15 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kai mes su­si­ti­ko­me“ (In­di­ja, 2007 m.). 15.45 Nuo­ty­kių dra­ma „Vi­si ne­pas­te­bė­ti vai­kai“ (Pran­cū­zi­ja, Ita­li­ja, 2005 m.). 18.30 Dra­ma „P.S. My­liu ta­ve“ (JAV, 2007 m.). 20.40 Dra­ma „Mu­zi­ka, su­ra­du­si mus“ (JAV, 2007 m.). 22.35 Is­to­ri­nė dra­ma „Kla­jok­lis“ (Pran­cū­zi­ja, Ka­za­chs­ta­nas, 2005 m.).

7.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Vėž­liu­ko Se­mio nuo­ty­kiai“ (Bel­gi­ja, 2010 m.). 9.00 Muz. ko­miš­ka dra­ma „Kon­cer­tas“. 11.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Meilė di­de­lia­me mies­te 2“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 13.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (JAV, 2008 m.). 15.00 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“. 17.00 Ko­me­di­ja „Žmo­nos maiš­tas“. 19.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Gryn­ber­gas“ (JAV, 2010 m.). 21.00 Dra­ma „Im­ty­ni­nin­kas“. 23.00 Ko­me­di­ja „Pasp­rin­gęs“. 1.00 Krimi­na­li­nė dra­ma „Per­si­kė­li­mas“ (JAV, 2009 m.).

2.00 Tri­le­ris „Ban­ga“. 4.00 Dra­ma­ti­nis tri­le­ris „Pe­lė­dos klyks­mas“. 5.50 Dra­ma „My­ko­las“. 7.50 Ko­me­di­ja „Lau­ki­niai Va­ka­rai“.

9.50 Ro­man­ti­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis no­ve­lės pus­la­pis“. 11.50 Moks­li­nės fan­tas­ti­kos f. „Dirb­ti­nis in­te­lek­tas“. 14.20 Ko­me­di­ja „Ka­tės ir šu­nys“. 16.00 Dra­ma „Per­si­kė­li­mas“. 18.00 Ko­miškas tri­le­ris „Step­for­do žmo­nos“. 20.00 Tri­le­ris „Ban­ga“. 22.00 Nuo­ty­kių f. „Ka­ra­liaus sar­gy­bi­nis“. 0.00 Veiks­mo tri­le­ris „Pra­ga­re“.

4.00 „Ga­lu­ti­nis ver­dik­tas“. 5.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.15 „Sek­lys“. 9.35 „Edo te­le­vi­zi­ja“. 11.40 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 12.25 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 13.10 „Lie­žu­vau­to­ja“. 14.00 „Tė­vai“. 17.45 „Sal­dus kąs­ne­lis“. 19.00 „Ma­no mer­gi­nos vai­ki­nas“. 20.25 „Ala­vi­nė tau­rė“. 22.35 „Džor­da­na ti­ria by­lą“. 0.50 „Bū­ti Eri­ka“.

sportas 8.30 Te­le­vit­ri­na. 9.30 Ži­nios +. 9.45 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 11.30 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. Gio­ro „Uni Seat“–Kau­no „VIČI Ais­tės“. 13.15 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 13.55 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ma­riu­po­lio „Azov­maš“–Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“. 15.45 Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos žie­di­nės lenk­ty­nės „Pors­che Car­re­ra Cup 2011“. X eta­pas (Sil­vers­to­ne). 17.05 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „Niž­nij Nov­go­rod“–Kau­no „Žal­gi­ris“. 19.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Šiau­lių „Šiau­liai“–Pa­ne­vė­žio „Pie­no žvaigž­dės“. 20.55 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės (nu­ma­to­ma). 22.55 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės (nu­ma­to­ma).

8.30 Televitrina. 9.30 Žinios +. 9.45 Ispanijos „Primera“ lyga. „Valencia“–„Real Sociedad“. 11.30 Ispanijos „Primera“ lyga. Apžvalga prieš XX turą. 12.10 Moterų Eurolyga. Gioro „Uni Seat“–Kauno „VIČI Aistės“. 13.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 15.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2011“. X etapas (Silverstone). 17.05 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija.

19.00 Lietuvos krepšinio lyga. Šiaulių „Šiauliai“–Panevėžio „Pieno žvaigždės“. 20.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Talino „Kalev“–„Astana“. 22.55 Ispanijos „Primera“ lyga. „Betis“–„Sevilla“. Tiesioginė transliacija.

4.00, 10.00, 14.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. 12.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Greitasis nusileidimas. 15.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 17.00 Slidinėjimas. Pasaulio taurė. 17.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 19.15, 1.30 Laida apie tenisą. 20.15 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Ekvatoriaus Gvinėja–Libija. 22.30 Biliardo turnyras Londone. 24.00 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Senegalas–Zambija. 1.00 Monte Karlo ralis.

8.15 TV parduotuvė. 10.15 Golfo žurnalas. 10.45 Žiemos sporto žurnalas. 11.45 Ralis. Monte Karlo pirma diena. 12.15 Normalu. 12.45 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 13.45 Arklių sportas. 14.45 Turbo. 16.00 Ralis. Monte Karlo. 17.00 Futbolo analizė. 19.00 Rankinis. Europos turnyras. 19.45 Rankinis. Vokietija – priešininkas dar nežinomas. 21.00 Krepšinis. BBL. 23.00 WWE žvaigždės. 0.45 Ralis. Monte Karlo antra diena. 1.00 Nakties programa.

muzika 7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 13.00, 21.30 Evoliucija. 14.00, 18.00 Merginų muzikos grupė. 17.00 „Made“. 18.30 Ekstremalūs išbandymai.

19.00 Čelsės gyvenimas. 19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Eilinė Onutė“. 22.00 „Paauglės mamos“. 23.00 Slapta kamera. 23.30 Išdaigininkai. 0.00 „Džersio pakrantė“. 1.00 „World Stage“. 2.00 Muzikos kokteilis.

0.25 1 Baltijos

1.55 TV3

„Turkiškas gambitas“ („Турецкий гамбит“)

„Po 28-ių savaičių“ („28 Weeks Later“)

Karinė drama. Rusija, 2006 m. Rež. Džanikas Faizijevas. Vaidina Jegoras Berojevas, Olga Krasko, Maratas Bašarovas, Vladimiras Iljinas, Aleksandras Balujevas.

Siaubo filmas. D.Britanija, Ispanija, 2007 m. Rež. Juanas Carlosas Fresnadillo. Vaidina Robertas Carlyle’as, Rose Byrne, Haroldas Perrineau, Jeremy Renneris, Amanda Walker.

Pagal Boriso Akunino romaną sukurtame filme Erastas Fandorinas kaip savanoris 1877 m. dalyvauja Rusijos ir Turkijos kare. Rusų karo vadovybei jis turi perduoti svarbų pranešimą, kad link Plevnos juda Osmano Pašos kariai. Pakeliui jis sutinka Varvarą Suvorovą, kuri nori pasimatyti su savo jaunikiu.

Po Didžiąją Britaniją sukrėtusio siaubingo viruso, žmones pavertusio išprotėjusiais siaubūnais, praėjo daugiau nei pusė metų. Kariškiai paskelbia, jog mirtinas pavojus nugalėtas ir galima pradėti atstatyti salą. Į Londoną leidžiama grįžti pirmajai sveiką kailį iš Didžiosios Britanijos išnešusių pabėgėlių grupei.


13 2012 01 21 23.55 NTV mir

0.05 TV3

„Antisnaiperis. Naujas lygis“ („Антиснайпер. Новый уровень“)

„Naktinis skerdynių traukinys“ („The Midnight Meat Train“)

Veiksmo filmas. Rusija, 2010 m. Rež. Sergejus Sokoliukas. Vaidina Ilja Šakunovas, Olga Filipova, Sergejus Romaniukas, Igoris Filipovas, Dmitrijus Sova.

Kriminalinis trileris. JAV, 2008 m. Rež. Ryûhei Kitamura. Vaidina Bradley Cooperis, Leslie Bibb, Brooke Shields, Vinnie Jonesas, Rogeris Bartas.

Pulkininkas Aleksejus Pogoževas pavargo nuo nuolatinės įtampos, bet ištrūkti iš užsitęsusios depresijos vyrui padeda naujas darbas. Reikia pagauti snaiperį, pramintą Pokštininku už tai, kad jis šaudo ne į bankininkus, o jų apsauginiams į kojas. Atrodo, kad su šiais nusikaltimais kažkaip susijusi Aleksejaus mylimoji.

Pradedantis fotografas Leonas Kaufmanas labai nori kuo nors išsiskirti iš kolegų. Padrąsintas meno galerijos savininkės Siuzanos Hof jis ryžtasi susekti visai Amerikai baimės įvariusį serijinį žudiką, pramintą Raudonmedžiu. Netrukus Leonas supranta, kad reikia atidžiau pasidairyti Niujorko metro požemyje naktimis.

dokumentika

Užsienio 5.55 Iš­da­vys­tės ko­das. 6.45, 10.20 Še­šė­li­nis šou vers­las. 7.30 „Ka­rei­viai“. 9.25, 20.30 Žiū­rė­ki­te vi­si! 11.10 „Ty­rė­jai“. 12.25 Mu­tan­tų pla­ne­ta. 13.15 Bran­gi lai­da. 13.30 Go­du­mas. 14.25 Tei­sė į pa­si­ti­kė­ji­mą. 15.20 Gar­si by­la. 15.50 Keis­te­ny­bės. Vi­sa­tos pa­ke­rė­tie­ji. 16.45 Vol­fas Mes­sin­gas. Ne­ži­no­mos pra­na­šys­tės. 17.40 Pa­sik­ly­du­sie­ji lai­ke. 18.40 Pi­ra­mi­dės. Kos­mo­sas pro lai­dą. 19.35 Žvaigž­džių var­tai. 21.30 Vaid. f. „Mi­ne­so­ta“. 23.15 Sek­so mi­si­ja. 0.15 Var­žy­bos K1.

7.00, 9.00, 11.00, 17.00 Nau­jie­nos. 7.25 Grok, ar­mo­ni­ka! 8.00 Gud­ru­čiai ir gud­ru­tės. 8.45 Ga­ny­to­jo žo­dis. 9.20 Ska­nės­tas. 10.00 Iri­na Al­le­gro­va. „Mo­te­ris su praei­ti­mi“. 11.25 Hu­mo­ro fes­ti­va­lis „Jūr­ma­la 2011“. 12.00 Nuo­ty­kių f. „Pre­zi­den­to klai­da“. 14.55 Ta­ma­ra Gverd­ci­te­li. „Tris kar­tus pra­dė­jau gy­ve­ni­mą nuo nu­lio“. 15.55 Ta­ma­ros Gverd­ci­te­li kon­cer­tas. 17.20 Nau­ja­sis „Je­ra­laš“. 17.35 „Vi­siš­ko­je tam­so­je“. 18.55 „Pir­ma kla­sė“ su I.O­ch­lo­bys­ti­nu. 20.00 Lai­kas. 20.30 „Pro­fe­sio­na­lų tau­rė“. 22.25 „Ne­pa­pras­ti Ade­lės Blank-Sek nuo­ty­kiai“.

0.25 Karinė drama „Tur­kiš­kas gam­bi­tas“. 2.30 Ko­me­di­ja „Vai­kų pa­sau­lis“. 3.45 Ko­me­di­ja „La­bas ry­tas“. 5.15 Vaid. f. „Ne­pa­si­duo­dan­tys“.

5.10 Mū­šis dėl Šiau­rės. 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 6.20 Me­tų lai­kai su te­tu­le Pe­lė­da. 6.30 Ap­žiū­ra. 7.00 Pa­grin­di­nis ke­lias. 7.30 Ga­mi­na­me mais­tą. 8.20 Ru­siš­kas įda­ras. 8.55 Ku­li­na­rų dvi­ko­va. 9.55 Būs­to klau­si­mas. 11.25 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“. 13.15 Mū­siš­kiai. 14.25 Pas­lap­tin­ga Ru­si­ja. 15.20 Akis­ta­ta. 16.20 A.Žur­bi­nas. At­min­ti­nos me­lo­di­jos. 17.30 Pro­fe­si­ja – re­por­te­ris. 18.00 Pro­gra­ma mak­si­mum. 19.00 Ru­siš­kos sen­sa­ci­jos. 19.55 Tu ne­pa­ti­kė­si! 20.50 G.Bur­ko­vas. 21.35 S. „Ša­ma­nas“ (1, 2). 23.25 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 23.55 Veiksmo f. „An­tis­nai­pe­ris. Nau­jas ly­gis“. 1.45 S. „Kaip se­na­me de­tek­ty­ve“ (1–4).

4.05, 12.30 Vi­sa Ru­sija. 4.15 Vaid. f. „Ty­lio­sios pu­šys“. 6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Ži­nios. 6.15 Vaid. f. „Se­no­vi­nio gy­ve­ni­mo dra­ma“. 7.50 Aki­vaiz­du, bet neį­ti­ki­ma. 8.20 Šeš­ta­die­nio tal­ka. 9.20 Vaid. f. „Auk­si­niai de­be­sys“. 11.05 L.Sa­vel­je­va. Puo­tai pa­si­bai­gus. 12.40 Są­ži­nin­gas de­tek­ty­vas.

13.15 Fak­to val­džia. 14.00 Vaid. f. „Ei­da­mas – išeik“. 15.55 Šeš­ta­die­nio va­ka­ras. 18.45 Vaid. f. „Alek­sand­ra“. 20.50 S. „Ke­lių pat­ru­liai“. 22.45 „Mer­gi­nos“. 23.25 Vaid. f. „At­leisk“. 1.05 „Iš­gel­bė­ki­te mū­sų sie­las“.

5.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00 By­la. 9.00, 10.00, 20.00, 21.00 „Vo­ra­tink­lis“. 11.00 Niu­jor­ke su V.To­pa­le­ru. 12.00 Vaid. f. „Sun­kūs ki­lo­met­rai“. 13.30 Gy­vas žo­dis. 14.00 S. „Iva­no­vas ir Ra­bi­no­vi­čius“ (1). 15.00, 0.00 Ame­ri­kie­čių ne­raš­tin­gu­mo lik­vi­da­vi­mas. 15.30 Sa­vai­tės ai­das. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 17.00 Slap­tas ko­das. 18.00 Per­ga­lės kai­na. 20.00 Iz­rae­lis per sa­vai­tę. 22.00 Vaid. f. „Ket­vir­to­ji pla­ne­ta“. 0.30 Anim. f. suau­gu­sie­siems.

11.25 „Geri laikai, blogi laikai“. 14.00, 17.45 Vokietija ieško supertalentų. 15.00 „Gyvenimo sūkuryje“. 15.55 „Įtartini atsitikimai“. 16.50 „Šeimos dėmesio centre“. 19.45 Savaitgalio žinios. 20.05 TV žurnalas „Kaip sprogmenys“. 21.15 Vokietija ieško superžvaigždės. 22.15 Humoro laida. 23.15 Aš – žvaigždė. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Ge­riausios ke­lio­nės. 11.00 Mo­te­rų pa­sau­lis. Tur­ki­ja. 12.00 Ke­liau­to­jas. Uk­rai­na. 13.00 Ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį. 14.00 Ap­leis­tas kem­pin­gas. Nor­man­di­ja. 15.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. 16.00 Ke­liau­to­jas. N.Ze­lan­di­ja. 17.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lais. N.Ze­lan­di­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Ka­me­rū­nas. 20.00 Ke­lio­nė į pie­tus. Niu­jorkas ir Kus­kas. 20.30 Sau­sio mė­ne­sio krui­zas. 21.00 Pra­bangios ke­lio­nės. Ka­ri­bai. 22.00 Ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį. 23.00 Ke­liau­to­jas. 0.00 Jū­ros žmo­nės. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

8.00, 16.00 „Skulp­tū­rų pa­sau­lis“. 9.00 „Prieš­ta­rin­ga­sis Tols­to­jus“. 10.00 „Din­gęs Ama­zo­ni­joj“. 11.00 „Tam­sio­ji Mi­che­lan­ge­lo pu­sė“. 12.00 „Len­kų mū­šis dėl D.Bri­ta­ni­jos“. 13.00 „Egip­tas“. 14.00, 22.00 „Ro­mą pas­ta­tė ne per die­ną“. 15.00 „Ko­me­da: gy­ve­nimas kaip gar­so ta­ke­lis“. 17.00 „B.Bog­da­no­vi­čiaus ar­chi­tek­tū­ri­niai pa­mink­lai“. 18.00 „Geo­met­ri­jos ge­ni­jai“. 19.00 „Di­džio­jo ek­ra­no žvaigž­dės“. 20.00 „Kri­tę asai“. 21.00 „Žmo­ni­jos ke­lio­nė“. 23.00 „Vi­deo Kil­led the Ra­dio Star“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Oro mū­šiai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 8.00, 14.00, 20.00 „Su­per­moks­las“. 9.00, 15.00 „Ste­buk­lin­gos is­to­ri­jos“. 10.00, 16.00 „Su­perš­ni­pas: žmo­gus, iš­da­vęs Va­ka­rus“. 11.00, 17.00 „Mor­ka ar laz­da“. 18.00 „Ra­tai iš ano pa­sau­lio“. 21.00 „Ekst­re­ma­las So­me­ris“. 22.00 „Są­moks­lo teo­ri­jos“.

7.00, 11.00 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 7.25 Mi­kae­los zoo­logijos tu­ras. 8.15 Kro­ko­di­lų me­džio­to­jas. Gam­ta ko­vo­ja. 9.10 Kaip tap­ti... liū­tu. 10.05 Di­kas ir Do­mas sku­ba į pa­gal­bą. 10.30 Ve­te­ri­na­ras. 11.25 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 11.55, 0.45 Ki­no­lo­gi­ja. 12.50 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Bo­ka­žo slap­tas gy­ve­ni­mas.

13.45, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 14.40 Ka­rū­nuo­tie­ji au­gin­ti­niai. Ka­tės. 15.35 Bil­las Bai­ley ir ba­bui­nai. 16.30 Pa­vo­jin­gi Mak­so marš­ru­tai. 17.25 Gy­ve­ni­mas ban­do­je. Dvie­jų va­dų gy­ve­ni­mas. 18.20 Va­ba­lų mil­ži­nų ka­rai. 21.05 Af­ri­ko­je. Ma­da­gas­ka­ras. 22.00 Ryk­lių ma­sa­las. 22.55 Gro­bis – žmo­gus. Lo­kiai žu­di­kai. 23.50 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Lo­kiai spąs­tuo­se.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Ka­lė­ji­mas. Mei­lės ka­li­nys. 11.00 Pa­ra­šiu­ti­nin­kas ant aukš­tos įtam­pos lai­dų. 12.00 Žu­vys pa­bai­sos. Hi­ma­la­jai. 13.00 Ryk­lių paieš­kos. 14.00 A.Hit­le­rio mir­ties sto­vyk­los. 15.00 Ge­ne­ro­lų ka­ras. Ar­dė­nų ope­ra­ci­ja. 16.00 Is­to­ri­jos pas­lap­tys. Ža­na D’Ark. Nost­ra­da­mas. 17.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Trau­ki­niai. 18.00 Lėk­tu­vų ava­ri­jų prie­žas­tys. 19.00 Ne­vy­ku­si pre­ky­ba vis­kiu. 20.00 Ka­lė­ji­mas. Mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų ka­ras. 21.00 Drau­di­mai. Ly­tis. 22.00 Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro prie­žas­tys. 23.00 Ka­lė­ji­mas. Mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų ka­ras. 0.00 Drau­di­mai. Ly­tis. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.


14 sekmadienis 19.45 NTV mir

21.10 1 Baltijos

„Akiniuotis“ („Очкарик“)

„Nėščias“ („Беременный“)

Kriminalinė drama. Rusija, 2012 m. Rež. Igoris Kopylovas. Vaidina Janas Capnikas, Igoris Černevičius, Artūras Vacha, Aleksejus Osipovas.

Komedija. Rusija, 2011 m. Rež. Sarikas Andreasianas. Vaidina Dmitrijus Diuževas, Anna Sedokova, Michailas Galustianas, Ville Chaapasalo, Svetlana Chorčenkova.

Nusikalstamų grupuočių išprovokuotame kare žūsta niekuo nekalti žmonės. Aukomis tampa ir literatūros mokytojo Izotovo žmona bei dukra. Korumpuoti milicininkai nutraukia baudžiamąją bylą. Mokytojui nelieka nieko kita, kaip keršyti pačiam. Jis parduoda butą, nusiperka ginklų ir skelbia banditams savo karą.

Sutuoktiniai Sergejus ir Diana Dobroliubovai seniai svajoja apie kūdikį, tačiau Dianai niekaip nepavyksta pastoti. Ir štai vieną kartą Sergejus, televizijos kanalo „MuzTV“ vedėjas, matydamas krentančią žvaigždę, sugalvoja norą: „Noriu vaiko!“ Ir poros svajonė išsipildo. Tik ne visiškai taip, kaip planavo Sergejus.

Lietuviškos 8.30 Kai­mo aka­de­mi­ja. 9.00 „Ta­ra Dan­kan“ (6). 9.25 „Dže­ro­ni­mas“. 9.50 „Aviu­kas Šo­nas“. 10.00 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 10.30 Jau­nų­jų ta­len­tų kon­kur­sas „Vun­der­kin­dai.lt“. 12.00 „Eko­lo­giš­kiau­si pa­sau­lio na­mai“. 12.30 BBC do­ku­men­ti­ka. Se­no­vės pa­sau­liai (2). Ge­le­žies am­žius (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.). 13.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 15.30 Šven­ta­die­nio min­tys. 16.00 Ži­nios (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 16.05 Orai. 16.10 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu. 16.45 Įž­val­gos. 17.15 „Eko­lo­giš­kiau­si pa­sau­lio na­mai“. 17.45 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 18.30 Sti­lius. 19.30 Bė­dų tur­gus. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.35 Spor­tas. 20.40 Orai. 20.45 Sa­vai­tė. 21.15 Is­to­ri­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis im­pe­ra­to­rius“ (Ita­li­ja, D.Bri­ta­ni­ja, Ki­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 1987 m.) (N-7).

6.30 „Deks­te­rio la­bo­ra­to­ri­ja“. 6.55 „Kau­kė“. 7.20 „Ne­nuo­ra­ma Džiu­nė Ly“. 7.45 „Bur­ti­nin­kai“ (4). 8.10 „Be­nas Te­nas“. 8.35 „Žmo­gus vo­ras“ (2). 9.00 Svei­ka­tos ABC. 10.00 Anim. f. „Bas­tū­no is­to­ri­ja“ (JAV, 1991 m.). 11.30 Ko­me­di­ja „Prak­ti­nė ma­gi­ja“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 13.45 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7) (k). 14.55 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 17.00 Ne vie­nas ke­ly­je. 17.45 Te­le­lo­to. 18.45 Ži­nios. 18.55 Spor­tas. 18.58 Orai. 19.00 Sa­vai­tės įvy­kių TOP 5. 19.30 Ko­me­di­ja „Bri­lian­ti­nė ran­ka“ (Ru­si­ja, 1968 m.). 21.35 Ko­me­di­ja „Išp­ro­tė­jęs pro­fe­so­rius“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 23.30 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ma­ži vai­kai“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Ti­ta­nų kla­sė“. 7.30 „Gor­mi­tai“. 8.00 „Ba­ku­ga­nas“. 8.30 „Ma­no ma­ža­sis po­nis“ (6). 9.00 Svei­kas žmo­gus. 10.00 Sva­jo­nių so­dai. 11.00 Anim. f. „Ma­giš­ki fė­jų Vink­sių nuo­ty­kiai“ (Ita­li­ja, 2010 m.). 12.45 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Jau­no­sios vers­li­nin­kės die­no­raš­tis“ (JAV, 2010 m.). 14.30 Nuo­ty­kių f. „Žai­di­mų aikš­te­lė 2“ (JAV, 2005 m.). 16.40 „Kast­las“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 18.45 TV3 ži­nios. 18.55 TV3 spor­tas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Sa­vai­tės ko­men­ta­rai.

19.30 Cho­rų ka­rai 2012. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 22.30 Mistinė drama „Numylėtieji kau­lai“ (JAV, D.Britanija, N.Zelandija, 2009 m.). 1.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Nuo­gas gink­las 2 1/2. Bai­mės kva­pas“ (JAV, 1991 m.).

6.30 7.00 8.00 8.30

Te­le­vit­ri­na. „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). Sma­giau­sios aki­mir­kos. „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7). 9.00 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las. 9.30 Sta­ty­bų TV. 10.00 Sek­ma­die­nio ry­tas. 11.00 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na. 12.00 Žu­vys monst­rai: mil­ži­niš­ka ra­ja. 13.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 14.00 Svei­ki­ni­mai. 16.00 Ali­bi. „Dak­ta­ras Mon­ro“ (N-7). 17.00 „Lie­jyk­los gat­vė“ (N-7) (k). 18.00 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7). 19.00 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las. 20.00 Ži­nios. 20.16 Spor­tas. 20.19 Orai. 20.20 Šeš­ta­sis po­jū­tis. 21.20 Me­lod­ra­ma „Mei­lės spar­nai“ (Vo­kie­ti­ja, 2010 m.) (N-7). 23.10 Ko­me­di­ja „Kur Fre­das?“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.) (N-7) (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių dai­nų TV kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė 2002“ lau­rea­tų kon­cer­tas (1). 9.20 Pri­si­min­ki­me. Dai­nuo­ja Leo­ni­das Šums­kis (k). 9.30 Mo­kyk­los lan­gas. 10.00 Miesto ko­das (k). 10.45 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. 11.30 „Fros­to pri­si­lie­ti­mas“ (N-7). 13.15 Pul­sas. 13.40 Bū­to­vės slė­pi­niai. 14.30 Vie­nos šei­mos li­ki­mas – tri­jų tau­tų is­to­ri­ja (k). 15.50 Dok. f. „Kon­sen­su­so me­tai“ (2011 m.) (k). 16.35 Du­rys at­si­da­ro. 17.00 „Tei­sin­gu­mo kar­das“ (3) (N-7). 17.45 „...Lyg srau­tin­ga upė sku­ba mū­sų me­tai“. M.K.Sar­bie­vi­jaus ei­les skai­to Al­gir­das La­tė­nas (k). 18.00 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­men­ti­ka. „Kel­ti­nin­kas“ (2008 m.). 18.50 Šven­ti­nis va­ka­ras Ra­šy­to­jų klu­be. 20.15 Džia­zo va­ka­ras (k). 21.15 Tri­le­ris „Var­nas. Iš­si­gel­bė­ji­mas“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2000 m.) (N-14). 23.00 Pa­no­ra­ma. 23.10 Spor­tas. 23.13 Orai. 23.15 „Mu­zie­jų sau­gyk­lų pas­lap­tys“ (3). 23.45 „Val­gy­mo me­nas“ (3). 0.15 A.Re­ka­šius. Ba­le­tas „Au­ra“ (1987 m.).

9.15 Te­le­par­duo­tu­vė. 9.30 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.00 Vie­nam ga­le kab­lys.

10.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 11.00 Džei­mio Oli­ve­rio ku­li­na­ri­nės ke­lio­nės (3). 12.00 Ma­dos rei­das. 12.30 „Top­mo­de­liai“. 13.25 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.50 „Jo­kių kliū­čių!“ 15.00 „Le­do ke­lias“. 16.00 „An­ge­las“. 17.00 „Jo­kių kliū­čių!“ 18.05 Aukš­čiau­sia pa­va­ra. 19.35 Ro­man­ti­nė ko­me­dija „Gra­žuo­lė ir pa­bai­sa“ (JAV, 1997 m.). 21.30 „Klyv­len­do šou“. 22.00 „Psi­chiat­ras“. 22.55 „Gy­ve­ni­mas Mar­se“. 23.50 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Ope­ra­ty­vi­nių ty­ri­mų sky­rius“. 0.45 „An­ge­las“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.35 Ret­ros­pek­ty­va. Me­ni­nin­kų port­re­tai. „Dai­li­nin­kė Ste­fa­ni­ja Kat­ke­vi­čie­nė“. 9.05 Ma­la­cho­vas +. 10.00 „Ark­liai“. 11.00 „Kas na­mie šei­mi­ninkas?“ 12.00 „Do­va­no­tas gy­ve­ni­mas“. 12.54 Ki­to­kie? (k). 13.00 „Pas­ku­ti­nis jau­na­ve­džių iš­ban­dy­mas“. 14.00 „De­vy­ni mė­ne­siai“. 15.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.30 KTV – ki­no ir te­le­vir­tu­vė. 16.00 „Bu­čiuo­tis, ves­ti, veng­ti?“ (N-7). 17.05 „Go­ko dra­bu­žių ke­lio­nė“. 18.00 „Ka­ra­liš­kos kan­čios“ (N-7). 19.00 „Ča­kas“ (N-7). 20.00 Dra­ma „Gy­nė­jai“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Veiks­mo trile­ris „Be­bai­mis“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 22.55 Al­che­mi­ja XXVII. Žmo­nės, ku­rie šo­ka (k). 23.25 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 0.25 KTV – ki­no ir te­le­vir­tu­vė.

10.30 Ma­dos rei­das. 11.00 Bea­tos vir­tu­vė. 11.45 Ke­tur­ko­jis šou. 12.15 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 13.10 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 15.10 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 17.05 Mart­hos Stewart šou. 20.00 Dra­ma „Sos­to įpė­di­nis“ (Ru­si­ja, 2007 m.).

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 10.00 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (2) (N-7). 11.00 Re­zo­nan­sas (k). 12.00 Rei­das (k). 12.30 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. 13.00 „Mar­se­lio kri­mina­lis­tai“ (N-7). 14.00 „Ke­ne­džiai“ (3) (N-7). 15.00 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 15.15 Me­lod­ra­ma „Kar­tu-sal­du“ (Tai­lan­das, JAV, 2009 m.). 17.15 And­rius Ma­mon­to­vas. Kon­cer­tas „Park West Chi­ca­go“. 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 21.00 VIP sean­sas. „Li­ni­ja“ (Mek­si­ka, JAV, 2009 m.) (N-14). 22.40 „Ką mes val­go­me?“

Filmai 23.10 Pramo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 23.40 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 0.10 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Vi­lei­šia­da. Šei­mos ir vals­ty­bės is­to­ri­ja“ (3).

6.49 TV par­duo­tu­vė. 7.05 Re­por­te­ris. 7.35 Te­le­ta­biai. 8.30 Na­mų dak­ta­ras. 9.00 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 10.00 Gi­rių ta­kais. 10.30 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Šian­dien kim­ba. 11.30 Re­por­te­ris. 12.05 „Mi­tų grio­vė­jai“. 13.10 BBC pris­ta­to. „Jau­nik­liai“. 13.50 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Sta­li­ną?“ 14.50 Dok. f. „Pas­ku­ti­nės prin­ce­sės Dia­nos gy­ve­ni­mo die­nos“ (2). 16.05 Su­per L.T. 17.00 VTB vie­nin­go­ji ly­ga. „Nym­burk“ (Če­ki­ja)–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ (Lie­tu­va). Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Če­ki­jos. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 19.00 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 20.00 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 21.00 Ži­nios. 21.11 Orai. 21.13 Švie­sios nau­jie­nos. 21.15 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 22.15 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7). 23.20 Dra­ma „Grei­čio sva­jo­nė“ (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, JAV, 2005 m.) (N-14).

7.00 Ko­me­di­ja „Neiš­si­ža­dėk!“ (N-7). 9.00 Ais­čių ke­liai (k). 9.30 Svei­kas žmo­gus (k). 10.30 Ža­lioji aka­de­mi­ja. 11.00 Ko­me­di­ja „As­te­rik­sas olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se“ (N-7). 13.00 Ka­ro ir po­ka­rio vai­kai (k). 13.30 Ko­miš­ka dra­ma „Vė­ja­vai­kė“ (N-7). 15.30 Te­le­laik­raš­tis. 16.00 Ker­ti­nis ak­muo. 16.30 Ko­me­di­ja „Mol­je­ras: tep­ra­si­de­da ko­me­di­ja“ (N-7). 18.30 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 19.00 Ju­bi­lie­ji­nis Kau­no big­ben­do kon­cer­tas. 20.30 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis. 21.00 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (N-7). 22.50 Fan­tas­ti­nis f. „Sve­tim­ša­lis“ (N-14).

8.00 Dra­ma „P.S. My­liu ta­ve“ (JAV, 2007 m.). 10.10 Dra­ma „Mu­zi­ka, su­ra­du­si mus“ (JAV, 2007 m.). 12.05 Is­to­ri­nė dra­ma „Kla­jok­lis“ (Pran­cū­zi­ja, Ka­za­chs­ta­nas, 2005 m.). 14.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Zui­kis beau­sis“ (Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 16.05 Dra­ma „Per­si­kė­li­mas“ (JAV, 2009 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Sal­džių sap­nų“ (JAV, D.Bri­ta­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, 2007 m.). 20.05 Tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“ (Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 21.45 Dra­ma „Tvir­to­vės ap­gul­tis“ (JAV, 2006 m.).

7.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Iš­da­vi­kas“ (JAV, 2008 m.). 9.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“ (Is­pa­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2009 m.). 11.00 Ko­me­di­ja „Ri­te­ris su pu­se“. 13.00 Anim. f. „Iliu­zio­nis­tas“. 15.00 Me­lod­ra­ma „Mei­lė nu­tin­ka“. 17.00 Ro­manti­nė ko­me­di­ja „Ma­no ge­riau­sio drau­go mer­gi­na“. 19.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pran­cū­ziš­ka ap­gau­lė“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 21.00 Kri­mi­na­li­nė is­to­ri­nė veiks­mo dra­ma „Ba­de­rio-Main­ho­fo komp­lek­sas“. 23.25 Ko­me­di­ja „Eg­lu­tės“. 1.00 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Še­šė­lių mo­te­rys“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.).

2.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­li­ci­ninkų šou“. 3.50 Ko­miš­kas tri­le­ris „Step­for­do žmo­nos“. 5.40 Moks­li­nės fan­tas­ti­kos f. „Dirb­ti­nis in­te­lek­tas“.

8.20 Ko­me­di­ja „Ka­tės ir šu­nys“. 10.00 Dra­ma „Per­si­kė­li­mas“. 12.10 Bio­gra­fi­nis f. „Avia­to­rius“. 15.20 Dra­ma „Aš esu Se­mas“. 18.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Mies­tas prie jū­ros“. 20.10 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­li­ci­nin­kų šou“. 22.00 Veiks­mo tri­le­ris „Pra­ga­re“. 23.45 Bio­gra­fi­nis f. „Gains­bourg’as. Did­vy­riš­kas gy­ve­ni­mas“.

4.00 „Ka­li­for­nie­čiai“. 5.40, 0.45 „Bū­ti Eri­ka“. 6.25, 13.35 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 7.10, 14.25 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 7.55 „Sek­lys“. 9.25, 18.10 „Tė­vai“. 10.15 „Da­žy­to­mis lū­po­mis“. 11.45 „Cal­las vi­sa­da“. 15.15 „Edo te­le­vi­zi­ja“. 17.20 „Lie­žu­vau­to­ja“. 19.00 „An­ge­lo akys“. 20.45 „Pas­lau­ga“. 22.30 „Džor­da­na ti­ria by­lą“.

sportas 8.30 Te­le­vit­ri­na. 9.30 Au­to­mo­to. 10.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 10.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 11.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 12.45 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 14.30 VTB vie­ningoji krep­ši­nio ly­ga. „Niž­nij Nov­go­rod“–Kau­no „Žal­gi­ris“. 16.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“– „Eni­sey“. 18.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiau­liai“–Pa­ne­vė­žio „Pie­no žvaigž­dės“. 19.55 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja (nu­ma­to­ma). 22.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 22.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. XIX tu­ro apž­val­ga. 23.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. Tie­sioginė trans­lia­ci­ja (nu­ma­to­ma).

8.30 Televitrina. 9.30 Automoto. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 Sportas LT. Tarptautinis dziudo turnyras. 11.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 12.45 Ispanijos „Primera“ lyga. „Betis“„Sevilla“. 14.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 16.15 Moterų Eurolyga. Gioro „Uni Seat“–Kauno „VIČI Aistės“.

18.00 Ispanijos „Primera“ lyga. XIX turo apžvalga. 18.55 Ispanijos „Primera“ lyga. „Malaga“–„Barcelona“. Tiesioginė transliacija. 21.00 Futbolo dievai. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Ispanijos „Primera“ lyga. Madrido „Real“–„Athletic“. Tiesioginė transliacija.

4.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. 10.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. 15.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Slalomas. 16.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Vyrai. 17.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Moterys. 18.00 Futbolas. Afrikos tautų taurė. Dramblio Kaulo Krantas–Sudanas. 20.00 Laida apie tenisą. 20.30 Biliardo turnyras Londone. 1.00 Monte Karlo ralis. 1.30 Laida apie tenisą.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 10.00 Ralis. Monte Karlo antra diena. 10.30 Futbolas. Bundeslygos apžvalga. 12.00 Pokalbių laida. 14.00 Futbolas. Bundeslygos apžvalga. 15.00 Sportinis pokeris. 17.00 Rankinis. Antra grupė. 23.00 Sporto naujienos. 23.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 0.45 Ralis. Monte Karlo trečia diena. 1.00 Nakties programa.

muzika 7.00 Pusryčių klubas. 9.00 Tik hitai. 12.00 Evoliucija. 13.00 Aš turiu antsvorio. 18.00 Ekstremalūs išbandymai.

18.30 Merginų muzikos grupė. 19.00 Čelsės gyvenimas. 19.30 Aš turiu antsvorio. 20.30 „Jeigu tu iš tikro pažįsti mane“. 21.30 Evoliucija. 22.00 „Paauglės motinos“. 23.00 „Nepritampanti“. 0.00 Muzikos kokteilis.

21.20 BTV

22.30 TV3

„Meilės sparnai“ („Flügel der Liebe“)

„Numylėtieji kaulai“ („The Lovely Bones“)

Melodrama. Vokietija, 2010 m. Rež. Dieteris Kehleris. Vaidina Florentine Lahme, Marcusas Grüsseris, Monika Peitsch, Olivia Pascal, Hartmutas Schreieris.

Mistinė drama. JAV, D.Britanija, N.Zelandija, 2009 m. Rež. Peteris Jacksonas. Vaidina Saoirse Ronan, Rachel Weisz, Markas Wahlbergas, Susan Sarandon, Stanley Tucci.

Pagal Rosamunde Pilcher knygą sukurtame filme ornitologė Mija Kempbel perima tėvo sakalų veisimo ūkį. Mergina nori įgyvendinti tėvo svajonę ir visą savo valdomą žemę atiduoti gamtos rezervatui. Tačiau paaiškėja, kad ji ne vienintelė šios žemės paveldėtoja – pusė sklypo priklauso profesoriaus draugo sūnui Džeikui.

Pagal Alice Sebold romaną sukurtame filme pasakojama sukrečianti keturiolikmetės Siuzės Salmon nužudymo istorija. Mergaitė su šeima gyvena provincijos miestelyje ir svajoja tapti laukinės gamtos fotografe. Deja, gražias Siuzės svajones brutaliai perbraukia iš pažiūros visai padoriai atrodantis kaimynas.


15 2012 01 22 21.15 LTV

„Paskutinis imperatorius“ („The Last Emperor“) Istorinė drama. Italija, D.Britanija, Kinija, Prancūzija, 1987 m. Rež. Bernardo Bertolucci. Vaidina Johnas Lone’as, Joan Chen, Peteris O’Toole’as, Ruochengas Yingas.

Devyniais „Oskarais“ apdovanotame epiniame filme įdėmaus dėmesio objektu tapo paskutinis Kinijos monarchas Pu Ji, imperatoriumi paskelbtas ankstyvoje vaikystėje. Du kartus jis buvo nuverstas iš sosto, patyrė net sovietinio teroro skonį, o gyvenimą pabaigė dirbdamas paprasčiausiu sodininku.

Užsienio 6.10 Že­mės de­mo­nai. 7.00 „Vien­gun­giai“. 7.45 „Ka­rei­viai“. 10.10 Pa­sik­ly­du­sie­ji lai­ke. 11.10 „Inst­ruk­to­rius“. 12.20 Vil­ko­la­kis. Žvė­ries ko­das. 13.20, 23.20 Pi­ko va­lan­da. 13.50 Pi­ra­mi­dės. Kos­mo­sas pro lai­dą. 14.45 Ru­siš­kas ava­ta­ras. 15.40 Žiū­rė­ki­te vi­si! 16.35 Ka­ri­nė pas­lap­tis. 18.00 Žvaigž­džių var­tai. Pra­žū­tin­gų vie­tų pas­lap­tis. 19.00 Pa­sau­lio pas­lap­tys su Ana Chap­man. Pa­sau­li­nis tva­nas. 20.00 Me­lod­ra­ma „Įsi­my­lė­jęs ir be­gink­lis“. 21.40 „Ko­vo­to­jas“. 0.15 Sa­vai­tė.

6.55, 9.00, 11.00 Nau­jie­nos. 7.20 Tar­nau­ju Tė­vy­nei! 7.50 No­riu ži­no­ti. 8.20 Svei­ka­ta. 9.20 Pad­ri­ki už­ra­šai. 9.35 Kol vi­si na­mie. 10.30 Fa­zen­da. 11.20 Hu­mo­ro fes­ti­va­lis „Jūr­ma­la 2011“. 12.10 „MUR“. 16.40 Ko­me­di­ja „De­ga­li­nės ka­ra­lie­nė“. 18.20 Ar­no Ba­ba­dža­nia­no mu­zi­kos va­ka­ras. 20.00 Lai­kas. 21.10 Ko­me­di­ja „Nėš­čias“. 22.55 Di­de­lis skir­tu­mas. 23.55 Spe­cia­lio­ji už­duo­tis. Fi­na­las. 1.00 Me­lod­ra­ma „Pas ma­ne, Mu­ch­ta­rai!“

2.20 Ko­me­di­ja „Spor­ti­nė gar­bė“. 4.10 Veiks­mo tri­le­ris „Tur­kiš­kas gam­bi­tas“. 6.10 Mu­zi­ka.

5.10 Mū­šis dėl Šiau­rės. 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 6.20 Ma­žo­ji geo­gra­fi­ja. Links­ma ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį su te­tu­le Pe­lė­da. 6.45 Pir­ma pa­va­ra. 7.15 Ki­ta mė­nu­lio pu­sė. 8.25 Jų pap­ro­čiai. 9.05 Bep­ro­tiš­ka die­na. 9.25 Val­go­me na­mie. 10.00 Va­sar­na­miai. 11.25 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“. 13.10 Ru­siš­kos sky­ry­bos. 14.25 Ty­ri­mą at­li­ko... 15.20 Ir vėl – svei­ki! 16.25 Auk­so dul­kės. 18.00 Nuo­šir­dus pri­si­pa­ži­ni­mas. 18.45 J.Ab­du­lo­va. „Ma­no iš­pa­žin­tis“. 19.45 Kriminalinė drama „Aki­niuo­tis“. 21.30 „Ša­ma­nas“. 23.20 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 23.50 Ko­vi­nis f. „An­tis­nai­pe­ris. Šū­vis iš praei­ties“. 1.35 Kon­cer­tas „Drau­gai su­si­tin­ka vėl“. 3.20 Ark­ti­ka. Ug­nis.

4.00 S. „Ke­lių pat­ru­liai“. 5.45 Vaid. f. „Alek­sand­ra“. 7.35 Ry­to paš­tas. 8.10 Pats sau re­ži­sie­rius. 9.00, 12.00, 18.00 Ži­nios. 9.55 Juo­ko pa­no­ra­ma. 10.20 Anim. f. 10.30 Vaid. f. „Ka­zo­kų už­kar­da“. 12.30 Nau­juo­se na­muo­se.

12.40 Žvaigž­džių naš­lės. 13.30 Mies­te­lis. 14.00, 23.20 Vaid. f. „Vir­vių vir­vę ve­ja“. 15.55 Juok­tis lei­džia­ma. 19.05 Vaid. f. „Nus­te­bink ma­ne“. 20.55 Spe­cia­lu­sis ko­res­pon­den­tas. 21.25 Vaid. f. „Ką sle­pia mei­lė“. 1.10 „Iš­gel­bė­ki­te mū­sų sie­las“.

5.00, 7.40, 15.30 Anim. f. 6.00 Vaid. f. vai­kams „Ma­ža­sis bėg­lys“. 8.00 Liau­dis prieš. 9.00, 10.00, 19.00, 21.00 „Vo­ra­tink­lis“. 11.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 12.00 Vaid. f. „Mer­gi­na su cha­rak­te­riu“. 13.30 „Glo­bal 3000“. 14.00 „Iva­no­vas ir Ra­bi­no­vi­čius“. 15.00, 0.30 ART na­vi­ga­to­rius. 16.00 Dok. f. „Eu­ro­pos pa­gro­bi­mas“. 17.00 „Be kvai­lių“. 18.00 Sa­vai­tės briau­nos. 20.00 Niu­jor­ke su V.To­pa­le­ru. 22.00 „Sla­vians­kij ba­zar Vi­tebs­ke 2009“. „Šan­son“ ra­di­jo žvaigž­dės.

6.25 Ryto programa. 13.00 Vaid. f. „Laimingasis Gilmoras“ (JAV, 1996 m.). 15.45 Vokietija ieško superžvaigždės. 16.45 Svajonių vyras ieško didžiosios meilės. 17.45 Račas, restoranų testuotojas. 18.45 TV žurnalas „Įžymybės“. 19.45 Savaitgalio žinios. 20.05 Dokumentika. 21.15 Vaid. f. „Diena, kai sustojo Žemė“ (JAV, 2008 m.). 23.10 Aš – žvaigždė. 0.10 „Spiegel TV“. 0.55 Nakties programa.

dokumentika 23.00 „Ko­va už bū­vį: pa­vo­jin­giau­sia Ame­ri­kos mo­kyk­la“. 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. 11.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lais. N.Ze­lan­di­ja. 13.00 Ke­liau­to­jas. N.Ze­lan­di­ja. 14.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Ka­ri­bai. 15.00 Ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį. Šiau­rės Olan­di­ja. 16.00 Ke­liau­to­jas. Bež­džio­nių pla­ne­ta. 17.00 Mo­te­rų pa­sau­lis. Tur­ki­ja. 18.00 Ap­leis­tas kem­pin­gas. Nor­man­di­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Ki­ni­ja. 20.00 Ke­lio­nė į Seu­lą. 20.30 Ke­lio­nė į Ama­zo­nę. 21.00 Ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jai. Ek­va­do­ras. 22.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. Ber­ly­nas. 23.00 Ke­liau­to­jas. 0.00 Ke­liau­to­jas. 1.00 Nak­ties progra­ma.

6.00, 12.00, 18.00 „Ra­tai iš ano pa­sau­lio“. 7.00, 13.00, 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 8.00, 14.00, 20.00 „Su­per­moks­las“. 9.00, 15.00 „Ekst­re­ma­las So­me­ris“. 10.00, 16.00, 22.00 „Są­moks­lo teo­ri­jos“. 11.00, 17.00 „Vel­nio jū­ra – Ber­mu­dų tri­kam­pio gi­mi­nai­tė Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne“. 21.00 „Iš­si­lie­jus naf­tai: pas­ku­ti­nis lai­mi­kis“.

8.00 „Skulp­tū­rų pa­sau­lis“. 9.00 „B.Bog­da­no­vi­čiaus ar­chi­tek­tū­ri­niai pa­mink­lai“. 10.00 „Geo­met­ri­jos ge­ni­jai“. 11.00 „Di­džio­jo ek­ra­no žvaigž­dės“. 12.00 „Kri­tę asai“. 13.00 „Žmo­ni­jos ke­lio­nė“. 14.00 „Ro­mą pas­ta­tė ne per die­ną“. 15.00 „Vi­deo Kil­led the Ra­dio Star“. 16.00 „Ver­di pė­do­mis“. 17.00 „Ma­net – šiuo­lai­kinio me­no pra­di­nin­kas“. 18.30 „Pre­ra­fae­li­tai – Vik­to­ri­jos epo­chos re­vo­liu­cio­nie­riai“. 19.00 „Pas­lap­tin­ga Ca­ra­vag­gio mir­tis“. 20.00 „Azi­jos mo­nar­chi­jos“. 21.00 „Ha­ni­ba­las“. 22.30 „Di­die­ji bri­tų ka­ro va­dai“. 23.00 „Ar ži­nai, kas esi?“ 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00, 11.00 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 7.25 Mi­kae­los zoologijos ­tu­ras. 8.15 Gam­tos ga­lia. 9.10 Pando­mo­nium. Is­to­ri­jos pa­bai­ga. 10.05 Di­kas ir Do­mas sku­ba į pa­gal­bą. 10.30 Ve­te­ri­na­ras. 11.25 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 11.55, 0.45 Ki­no­lo­gi­ja. 12.50 Va­ba­lų gi­gan­tų ka­rai. 13.45, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos.

14.40 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Miš­kai rū­kuo­se. 15.35 Ka­čių neį­ma­no­ma ne­my­lė­ti. 16.30 Šu­nys, ka­tės ir ki­ti nu­my­lė­ti­niai. Ka­ty­tės. 17.25 Bil­las Bai­ley ir ba­bui­nai. 18.20 Pa­vo­jin­gi Mak­so marš­ru­tai. 19.15 Gy­ve­ni­mas ban­do­je. Ka­ra­lie­nė Kleo. 21.05 Af­ri­ko­je. Sa­cha­ra. 22.00 Ryk­lių puo­li­mo va­sa­ra. 22.55 Ban­gi­nių ka­rai. Pa­grin­di­nis prie­šas. 23.50 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Ban­gi­nių pat­ru­lis.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Trau­ki­niai. 11.00 Bep­ro­tiš­kos idė­jos. Tur­bok­ros­nis. Sū­puok­lės. 12.00 Pa­vo­jin­gi su­si­ti­ki­mai. 13.00 Su­gau­ti pli­ko­mis ran­ko­mis. 14.00 Pa­sau­lis be naf­tos. 15.00 Nau­jai ap­gy­ven­din­ta pla­ne­ta. 16.00 Kai Že­mė nus­tos suk­tis. 17.00 Bep­ro­tiš­kos idė­jos. Tur­bok­ros­nis. Sū­puok­lės. 18.00 Slap­tos CŽV by­los. Rug­sė­jo 11 d. iš­puo­lių or­ga­ni­za­to­riai. 19.00 JAV nar­ko­ti­kų pre­ven­ci­jos tar­ny­ba. 20.00 Af­ga­nis­ta­nas. Pra­lai­mė­tas ka­ras. 21.00 XXI a. po­van­de­ni­niai lai­vai. 22.00 JAV nar­ko­ti­kų pre­ven­ci­jos tar­ny­ba. 23.00 Af­ga­nis­ta­nas. Pra­lai­mė­tas ka­ras. 0.00 Kai Že­mė nus­tos suk­tis. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

23.30 LNK

„Maži vaikai“ („Little Children“) Romantinė drama. JAV, 2006 m. Rež. Toddas Fieldas. Vaidina Kate Winslet, Jennifer Connelly, Patrickas Wilsonas, Greggas Edelmanas, Sadie Goldstein.

Viskuo aprūpintuose namuose Sara Pirs nesijaučia laiminga. Namų šeimininkės dalia anglų literatūros magistrei neatrodo visų svajonių įsikūnijimas, o ir kaimynėms patinkantis jos vyras Ričardas retai būna su savo žmona ir dukrele. Kai vieną popietę Sara susipažįsta su Bredu Adamsonu, jos širdis suvirpa.


16 pirmadienis 11.50 LNK

14.40 LNK

„Išprotėjęs profesorius“ („The Nutty Professor“)

„Netikėti susitikimai“ („Picking Up & Dropping Off“)

Komedija. JAV, 1996 m. Rež. Tomas Shadyacas. Vaidina Eddie Murphy, Jada PinkettSmith, Jamesas Coburnas, Larry Milleris, Patricia Wilson.

Romantinė komedija. JAV, Kanada, 2003 m. Rež. Stevenas Robmanas. Vaidina Scottas Wolfas, Amanda Detmer, Rachelle Lefevre, Rogeris Haskettas, Eddie McClintockas.

Universiteto profesorius Šermanas Klampas, kaip ir didelė dalis maistui neišrankių amerikiečių, kenčia nuo didelio antsvorio. Laimė, jam pavyksta išrasti kažkokį liekninamąjį skystį, kurį profesorius pats ir išbando. Rezultatas pranoksta visus lūkesčius. E.Murphy vaidina ne tik pro duris netelpantį storulį, bet ir dar šešis (!) personažus.

Vilas labai išgyvena netikėtai tapęs vienišu tėvu. Panaši ir Džeinės padėtis. Abu vienišiai dabar svajoja apie meilę ir visavertę šeimą. Juodu susitinka oro uoste, į kurį atvyko palydėti ir sutikti savo vaikų. Vilas ir Džeinė neskubina įvykių, bet greitai ima suprasti, kad jų susitikimas lemtingas.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (1) (Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, 2011 m.). 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pa­sau­liai“ (2). „Ge­le­žies am­žius“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.45

„Bet­me­nas“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Ko­me­di­ja „Bri­lian­ti­nė ran­ka“ (Ru­si­ja, 1968 m.) (k). 11.50 Ko­me­di­ja „Išp­ro­tė­jęs pro­fe­so­rius“ (JAV, 1996 m.) (N-7) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ne­ti­kė­ti su­si­ti­ki­mai“ (JAV, Ka­na­da, 2003 m.) (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.13 Nuo... Iki... 20.00 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7). 20.30 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (5) (N-7). 0.30 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Vieš­bu­tis „Ba­bi­lo­nas“. 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Jau­no­sios vers­li­nin­kės die­no­raš­tis“ (JAV, 2010 m.). 12.40 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“.

14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (2). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „CSI Ma­ja­mis“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (2) (JAV, 2010 m.).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 7.55 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.25 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 Ali­bi. „By­la iš praei­ties“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 21.05 „Lie­jyk­los gat­vė“ (N-7). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 0.40 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7) (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

8.00 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­kelė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 8.45 „Ke­lias“. Lai­da evan­ge­li­kams. 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.10 Spor­to pa­no­ra­ma. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Teat­ro po­pie­tė. Mi­chai­lo Bul­ga­ko­vo „Meist­ras ir Mar­ga­ri­ta“ (1, 2) (k). 16.55 Ži­nios. 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Tik­ros is­to­ri­jos. 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 18.20 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (4) (1998 m.). 19.40 Kai mū­zos pra­by­la. An­ta­no Ma­cei­nos ei­les skai­to ak­to­rė Jū­ra­tė Onai­ty­tė. 20.10 Li­te­ra­tų gat­vė (2). 20.45 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma.

21.10 Is­to­ri­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis im­pe­ra­to­rius“ (Ita­li­ja, D.Bri­ta­ni­ja, Ki­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, 1987 m.) (N-7). 23.50 Pri­si­min­ki­me. 0.00 Pa­no­ra­ma. Vers­las. Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. Orai. 0.40 Pi­nigų kar­ta.

10.10, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.25 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 12.15 „Kau­lai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 18.00 „Kau­lai“. 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 21.30 Siau­bo f. „Pjūk­las 4“ (JAV, 2007 m.). 23.15 „Fu­tu­ra­ma“. 23.45 „CSI Niu­jor­kas“. 0.35 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Al­pių kli­ni­ka. Šir­dies rei­ka­lai“ (Vo­kie­ti­ja, Aust­ri­ja) (N-7). 22.50 „Drau­gai IX“ (N-7). 23.50 Svei­ka­tos ABC (k).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 9.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 10.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 11.00 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 12.00 Muz. dok. f. „Ga­li bū­ti triukš­mo!“ (JAV, 2008 m.). 13.50 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio!

Filmai 14.05 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 14.35 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 15.35 Ko­miš­ka dra­ma „At­vi­ras ke­lias“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas. 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 19.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 23.10 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Ką mes valgo­me?“ 20.45 Ki­no­ma­no už­ra­šai. 21.00 Ki­no aka­de­mi­ja. „Šviesk!“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.25 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 0.25 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 1.25 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Na­mų dak­ta­ras. 8.50 Šian­dien kim­ba. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las. 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „M.Gor­ba­čio­vas. Žmo­gus, pa­kei­tęs pa­sau­lį“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Pas­ku­ti­nė Ge­rin­go pas­lap­tis“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai. 1.00 Dok. f. „M.Gor­ba­čio­vas. Žmo­gus, pa­kei­tęs pa­sau­lį“.

9.00 Si­gi­tos vir­tu­vė (k). 9.30 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (N-7). 11.15 Me­lo­ma­no pus­va­lan­dis (k). 11.45 Nuo­ty­kių f. „Pra­ras­tų sie­lų sa­la“ (N-7). 13.30 Te­le­laik­raš­tis. 15.45 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nes aš taip pa­sa­kiau“ (N-7). 17.30 Nuo šeš­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Gy­ve­nu čia. 18.50 Dra­ma „Vir­šū­nė“ (N-7). 20.30 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Tie­siog kar­tu“ (N-7). 23.00 Ži­nios (k). 23.20 Dra­ma „Lem­tin­gas ke­lias“ (N-14).

8.00 Ko­me­di­ja „Sal­džių sap­nų“ (JAV, D.Bri­ta­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, 2007 m.). 9.35 Tri­le­ris „Už­da­ras ra­tas“ (Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 11.15 Dra­ma „Tvir­to­vės ap­gul­tis“ (JAV, 2006 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (JAV, 2006 m.). 20.20 Nuo­ty­kių f. „Lar­go Vin­čas: ko­va dėl im­pe­ri­jos“ (2008). 22.05 Ko­me­di­ja „Mer­gi­nos/vai­ki­no rei­ka­las“ (JAV, Ka­na­da, 2006 m.).

7.00 Mis­ti­nis tri­le­ris „Ne­ma­to­mas“. 9.00 Is­to­ri­nė nuo­ty­kių dra­ma „Ar­nas: ri­te­ris tamp­lie­rius“. 11.20 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių dra­ma „Juo­do­sios ra­ga­nos me­tai“. 13.00 Roman­ti­nė dra­ma „Pa­ry­žius“. 15.10 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Hen­rio nu­si­kal­ti­mas“ (JAV, 2010 m.). 17.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Apie mei­lę ir ki­tus de­mo­nus“ (Kos­ta Ri­ka, Ko­lum­bi­ja, 2009 m.). 19.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Mi­tas“ (Ki­ni­ja, Hon­kon­gas, 2005 m.). 21.05 Siau­bo tri­le­ris „P2“ (JAV, 2007 m.). 23.00 Fan­tas­ti­nis ves­ter­nas „Ka­rio ke­lias“ (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, 2010 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Ameri­kie­tis“ (JAV, 2010 m.).

2.00 Ko­me­di­ja „Žo­lės la­pai“. 4.10 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Mies­tas prie jū­ros“.

6.20 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Avia­to­rius“. 9.20 Dra­ma „Aš esu Se­mas“. 12.00 Me­lod­ra­ma „Un­di­nė“. 14.00 Ko­me­di­ja „Da­mų nu­my­lė­ti­nis“. 16.00 Tri­le­ris „Nak­ti­nis rei­sas“. 18.00 Ko­me­di­ja „Brei­džių šei­ma“. 19.45 Ko­me­di­ja „Žo­lės la­pai“. 21.45 Bio­gra­fi­nis f. „Gains­bour­g’as. Did­vy­riš­kas gy­ve­ni­mas“. 0.20 Ko­me­di­ja „Šo­ko­la­di­nės blon­di­nės“.

4.00 „Be­vei­dė“. 5.30, 0.15 „Bū­ti Eri­ka“. 6.15, 11.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.00, 10.50, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 7.50 „Mir­ti­na li­ni­ja“. 9.20 „Sau­gus uos­tas“. 12.30, 17.20 „Sek­lys“. 13.20 „Pas­lau­ga“. 14.55 „No­ra Ro­berts. Vi­dur­nak­čio užu­tė­kis“. 19.00 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 19.50 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 20.35 „Ala­vi­nė tau­rė“. 22.45 „Džor­da­na ti­ria by­lą“.

sportas 9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Ma­la­ga“–„Bar­ce­lo­na“. 11.45 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Ath­le­tic“. 13.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 14.00 Au­to­mo­to. 14.30 Spor­tas LT. Eu­ro­pos kul­ki­nio ir sten­di­nio šau­dy­mo čem­pio­na­tas. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„As­ta­na“. 17.15 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiau­liai“–Pas­va­lio „Pie­no žvaigž­dės“. 19.00, 20.45 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45, 21.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Be­tis“–„Se­vil­la“. 21.55 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Vil­lar­real“–„Spor­ting“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja (per pert­rau­ką – Ži­nios+).

4.00 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 10.30 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 15.00 Bi­liar­do tur­ny­ras Lon­do­ne. 16.45 Olim­pi­nės žai­dy­nės. 17.00 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Bur­ki­na Fa­sas–An­go­la. 18.00 Futbo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Ga­bo­nas–Ni­ge­ris. 20.00 Lai­da apie te­ni­są. 20.30 Gra­žiau­si Eu­ro­pos fut­bo­lo įvar­čiai. 20.45 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Ma­ro­kas–Tu­ni­sas. 23.00 Spor­to apž­val­ga. 23.15 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 1.30 Lai­da apie te­ni­są.

11.00 Le­do ri­tu­lys. KHL. Įgū­džių kon­kur­sas. 12.00 Le­do ri­tu­lys. KHL. Vi­sų žvaigž­džių rung­ty­nės. 14.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­ga. „Man­ches­ter Ci­ty“–„Tot­ten­ham“. 15.50 „Ar­se­nal“–„Man­ches­ter Uni­ted“. 17.40 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Žal­gi­ris“–„Mac­ca­bi“. 19.30 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Uni­ca­ja“–„Real“. 21.20 Fut­bolas. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­ga. „Man­ches­ter Ci­ty“–„Tot­ten­ham“. 23.10 „Ar­se­nal“–„Man­ches­ter Uni­ted“. 1.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės apž­val­ga.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00, 12.30 TV par­duo­tu­vė. 12.00 Nor­ma­lu. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 17.00 Ran­ki­nis. Pir­ma gru­pė. 19.00 Fut­bo­las. Bun­des­ly­ga. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 21.00 Ran­ki­nis. Pir­ma gru­pė. 22.45 Ran­ki­nis. Vo­kie­ti­ja – prie­ši­nin­kas dar ne­ži­no­mas. 23.15 Fut­bo­lo ana­li­zė. 23.00 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 0.30 „Sport1“ nau­jie­nos. 0.45 Gol­fo nau­jie­nos. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00, 20.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00 10 ge­riau­sių šios sa­vai­tės dai­nų. 14.00 Di­džiau­sias! Nau­jau­sias! Gar­siau­sias! 19.00 Mer­gi­nų mu­zi­kos gru­pė. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 „Dzen kumš­tis“. 1.00 10 ge­riau­sių šios sa­vai­tės dai­nų. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.05 1 Baltijos

21.20 Init

„Žukovas“ („Жуков“)

„Tiesiog kartu“ („Ensemble, c’est tout“)

Serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Aleksejus Muradovas. Vaidina Aleksandras Balujevas, Jelena Jakovleva, Liubovė Tolkalina, Irina Rozanova, Borisas Ščerbakovas.

Romantinė drama. Prancūzija, 2007 m. Rež. Claude’as Berri. Vaidina Audrey Tautou, Guillaume’as Canet, Laurentas Stockeris, Françoise Bertin, Alainas Sachsas.

Serialas pasakoja apie Pergalės Maršalu Rusijoje vadinamą karvedį Georgijų Žukovą. Autoritetą jis įgijo per Antrąjį pasaulinį karą, tačiau jam pasibaigus dėl nepaprasto populiarumo Stalinas ėmėsi veiksmų, kad karvedys būtų nustumtas nuo valdžios Olimpo. Toks politinis ignoravimas tęsėsi beveik tris dešimtmečius.

Susipykusi su motina jauna menininkė Kamilė apsigyvena išnuomotoje mansardoje. Vakarais ji dirba valytoja, nors yra talentinga iliustratorė. Kaimynystėje didžiuliame bute, pilname antikvarinių daiktų, gyvena jaunasis aristokratas Filiberas. Netrukus Kamilės gyvenime atsiranda dar vienas vaikinas – virėjas Frenkas.


17 2012 01 23 19.25 NTV mir

„PPS“ („ППС“) Kriminalinis serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Viktoras Tatarskis. Vaidina Borisas Galkinas, Andrejus Kuznecovas, Igoris Vukolovas, Michailas Volodinas, Romanas Agejevas.

Trys draugai milicininkai patruliuoja Sankt Peterburgo gatvėse. Jie visada pirmi atvyksta į įvykio vietą, gaudo chuliganus ir kišenvagius, kovoja su reketininkais, malšina gatvės muštynes. Patrulių padaliniui vadovauja pulkininkas Konstantinas Nadeždinas. Kiekviena serialo dalis – tai nauja, savarankiška istorija.

Užsienio 5.55 Gar­si by­la. 6.20 Ru­siš­kas ava­ta­ras. 7.10 Vaid. f. „Mi­ne­so­ta“. 8.55 To­li­mi gi­mi­nai­čiai. 9.00 Teis­mo va­lan­da. 10.15 Me­lod­ra­ma „Įsi­my­lė­jęs ir be­gink­lis“. 11.55, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.55 „Ty­rė­jai“. 13.25, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas. 13.55 Bran­gi lai­da. 14.10 „Me­di­kai“. 17.50 NSO. Spe­cia­lių­jų tar­ny­bų suo­kal­bis. 18.50 NSO. Slap­ta tie­sa. 20.55 Pi­ra­mi­dės. Kos­mo­sas pro lai­dą. 22.30 „Pa­vo­jin­gas žai­di­mas“. 0.25 Nau­jie­nos 24. 0.50 Kas čia vyks­ta?

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Gy­ny­bos tei­sė“. 17.55 Su­si­tuo­ki­me. 18.55 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Žu­ko­vas“. 22.20 „Žvaigž­dė“ va­lan­dai. 23.30 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.45, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.00 Poz­ne­ris. 0.50 Žvel­giant į nak­tį. 1.35 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.30 Ko­me­di­ja „Spor­ti­nė gar­bė“. 4.10 „Žu­ko­vas“.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 A.Žur­bi­nas. At­min­ti­nos me­lo­di­jos. 9.05 Pro­gra­ma mak­si­mum. 10.05 Ru­siš­kos sen­sa­ci­jos. 11.35 „Jū­rų vel­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „PPS“. 21.40 „Me­džio­to­jas“. 23.25 Sa­vas žai­di­mas. 0.15 Są­ži­nin­gas pir­ma­die­nis. 1.20 „For­ma­tas A4“. 2.00 „Pra­keik­tas ro­jus“. 3.45 Juo­kas į na­mus.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se namuo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00 Ma­no si­dab­ri­nis ru­tu­lys. 15.05 „Žo­dis mo­te­riai“. 16.00 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 S. „Lai­mė kaž­kur ša­lia“. 19.40 S. „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 21.30 „Skar­din­gi kran­tai“. 22.25 Ru­si­ja pir­mu as­me­niu. 23.10 Ži­nios +. 23.30 Vaid. f. „Auk­si­nė mi­na“. 0.50 Ves­ti.ru.

5.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 6.00 Anim. f. 7.00 Per­ga­lės kai­na. 8.00, 14.00 „Li­ki­mų tvar­ka­raš­tis“. 9.00, 21.00 „Siau­ra ri­ba“. 10.00 Sa­vai­tės briau­nos. 11.00 2012-ie­ji. 12.00 Vaid. f. „Ket­vir­to­ji pla­ne­ta“. 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 By­la. 19.00 Ske­ne­ris. 20.00 „Vals­ty­bės gy­ny­ba“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Po ak­me­ni­niu dan­gu­mi“.

6.10 Ry­to pro­gra­ma. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00 „Tarp mū­sų“. 9.30 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 16.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 18.00 „Mo­kyk­los de­tek­ty­vas“. 18.30 „Tarp mū­sų“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 21.15 „Kas taps mi­li­jo­nie­riu­mi?“ 22.15 Ra­čas, res­to­ra­nų tes­tuo­to­jas. 23.15 Aš – žvaigž­dė. 0.15 Ekst­ra. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pran­cū­zi­ja. 11.00 Nau­jas res­to­ra­nas At­lan­to­je. 11.30 Ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį. Tu­ni­sas. 12.00 Ke­liau­to­jas. Bež­džio­nių pla­ne­ta. 13.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. Hon­kon­gas. 13.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. 14.00 Ne­pa­lies­ti Kar­pa­tai. 15.00 Rū­pin­kis eko­lo­gi­ja. Ka­na­da. 16.00 JAV piet­ry­čiai. 17.00 Sau­sio krui­zas. Suo­mi­ja. 17.30 Nau­jas res­to­ra­nas Bos­to­ne. 18.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. 18.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Vel­sas. 19.00 Ke­liau­to­jas. Kip­ras ir Kre­ta. 20.00 Pie­tų Ki­ni­jos jū­ros krui­zas. 21.00 Pa­sau­lio upės. Oka­van­gas. 22.00 Ke­lio­nė į pie­tus. Me­chi­kas. 22.30 Ke­lio­nė į Ju­tą. 23.00 Ke­liau­to­jas. Ju­ta ir lau­ki­niai Va­ka­rai. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pran­cū­zi­ja. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Ra­tai iš ano pa­sau­lio“. 7.00, 13.00, 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 8.00, 14.00 „Su­per­moks­las“. 9.00, 15.00 „Po naf­tos iš­si­lie­ji­mo: pas­ku­ti­nis lai­mi­kis“. 10.00, 16.00 „Są­moks­lo teo­ri­jos“. 11.00, 17.00 „Ko­va už bū­vį: pa­vo­jin­giau­sia Ame­ri­kos mo­kyk­la“. 18.00 „Oro mū­šiai“. 20.00 „Ho­li­vudo moks­las“.

21.00 „Už­ki­bo!“ 21.30 „Kai par­še­liai ims sk­rai­dy­ti“. 22.00 „Iš vi­daus“. 23.00 „Pa­ra­zi­tų antp­lū­dis“.

8.00 „Ver­di pė­do­mis“. 9.00 „Ma­net – šiuo­lai­ki­nio me­no pra­di­nin­kas“. 10.30 „Pre­ra­fae­li­tai – Vik­to­ri­jos epo­chos re­vo­liu­cio­nie­riai“. 11.00 „Pas­lap­tin­ga Ca­ra­vag­gio mir­tis“. 12.00 „Azi­jos mo­nar­chi­jos“. 13.00 „Ha­ni­ba­las“. 14.30 „Di­die­ji bri­tų ka­ro va­dai“. 15.00, 23.00 „Ar ži­nai, kas esi?“ 16.00 „Kel­tų pa­li­ki­mas“. 17.00 „Bar­ba­rai pa­gal „pi­to­ną“ Ter­ry Jo­ne­są“. 18.00 „Vi­sa tie­sa apie Ju­ri­jų Ga­ga­ri­ną“. 19.00 „Kar­ve­džiai“. 20.00 „Niurn­ber­gas – na­cių teis­mas“. 21.00 „Gy­ny­ba pa­gal Ga­rou“. 22.00 „Did­vy­riai, kul­tas ir vir­tu­vė“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Nau­ja pra­džia. 7.25, 16.00 Di­kas ir Do­mas sku­ba į pa­gal­bą. 7.50, 16.30 Pa­kal­bė­kim su gy­vū­nais. 8.15 „Lau­ki­nis šou“. 8.40, 19.40 Vis­kas apie šu­nis. 9.10 Jū­sų nu­my­lė­ti­niui pa­tiks. 10.05, 17.25 Šu­nys, ka­tės ir ki­ti nu­my­lė­ti­niai. 11.00 Mi­kae­los zoo­lo­gi­jos tu­ras.

11.55, 19.15 Gy­va­čių gel­bė­to­jas. 12.20 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Pas­ku­ti­nis šan­sas. Gra­žuo­lė ir žvė­ris. 13.45, 0.45 Ka­ti­nas su sky­le kakle. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 17.00 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 18.20 Ka­čių neį­ma­no­ma ne­my­lė­ti. 21.05 In­di­jo­je. Mu­so­no kal­nai. 22.00 Ki­no­lo­gi­ja. 22.55 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Ne­ti­kė­ta grės­mė. 23.50 Gro­bis – žmo­gus. Upių žu­di­kai.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Ja­guar-XJ“ au­to­mo­bi­liai. 11.00 JAV nar­ko­ti­kų kont­ro­lės tar­ny­ba. 12.00 Af­ga­nis­ta­no he­roi­nas. Pra­lai­mė­tas ka­ras. 13.00 Pas­ku­ti­nė liū­tė. 14.00 Pa­vo­jin­giau­si Ama­zo­nės gy­vū­nai. 15.00 Ma­ža­me­tis kont­ra­ban­di­nin­kas. 16.00 Že­mės dre­bė­ji­mams ats­pa­rus til­tas. 17.00 Su­si­šau­dy­mas Ho­li­vu­de. 18.00 Vil­ki­kų ga­myk­los. 19.00 Ka­lė­ji­mas. Kont­ra­ban­dos pla­nas kaip ki­ne. 20.00 Ma­ja­mio ka­lė­ji­mo pri­žiū­rė­to­jos. 21.00 Drau­di­mai. Meilė už gro­tų. 22.00 Ka­lė­ji­mas. Kont­ra­ban­dos pla­nas kaip ki­ne. 23.00 Ma­ja­mio ka­lė­ji­mo pri­žiū­rė­to­jos. 0.00 Su­si­šau­dy­mas Ho­li­vu­de. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

21.45 TV1000

„Gainsbourg’as. Didvyriškas gyvenimas“ („Gainsbourg (Vie héroïque“) Biografinis filmas. Prancūzija, JAV, 2010 m. Rež. Joannas Sfaras. Vaidina Ericas Elmosnino, Lucy Gordon, Laetitia Casta, Anna Mouglalis, Claude’as Chabrolis.

Liusjeno vaikystė prabėgo nacių okupuotame Paryžiuje, kai berniukas mokėsi groti pianinu ir piešė natiurmortus. Užaugęs jis tapo moterų aktus tikroje dailininko studijoje. Tačiau sulaukęs trisdešimties supranta, kad tikrasis jo pašaukimas – muzika. Taip gimsta daugelio gražių melodijų autorius Serge’as Gainsbourg’as.


18 antradienis 9.45 LNK

18.00 T V1000

„Praktinė magija“ („Practical Magic“)

„Kiaušingalviai“ („Coneheads“)

Fantastinė komedija. JAV, 1998 m. Rež. Griffinas Dunne’as. Vaidina Sandra Bullock, Nicole Kidman, Dianne Wiest, Stockard Channing, Aidanas Quinnas.

Fantastinė komedija. JAV, 1993 m. Rež. Steve’as Barronas. Vaidina Danas Aykroydas, Jane Curtin, Michaelas McKeanas, Philas Hartmanas, Lisa Jane Persky.

Dvi seserys raganos Sali ir Džilian kenčia nuo seno prakeiksmo, nes bet koks vyras, kurį sesutės pamilsta, bematant miršta. Ir jokie burtai negali šio prakeiksmo įveikti. Sali nebenori būti ragana. Ji nori tapti paprasta moterimi. Kai ji sutinka simpatišką policininką Garį, šis troškimas dar labiau sustiprėja.

Paprastai kiaušingalviais vadinami intelektualai. Bet S.Barrono filmo herojai šiai žmonių rasei nepriklauso. Jie yra ateiviai iš kitos planetos, iškritę iš sugedusios skraidančios lėkštės. Tačiau nebudrūs žemės gyventojai į svečių kitoniškumą visai nekreipia dėmesio. Tik imigracijos tarnybai svečiai pasirodo truputį įtartini.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Vie­ša pas­lap­tis (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 0.00 Sa­vai­tė (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.45

„Bet­me­nas“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Gui­nnes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Fantastinė ko­me­di­ja „Prak­ti­nė ma­gi­ja“ (JAV, 1998 m.) (N-7) (k). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai III“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Veiks­mo f. „Ka­tast­ro­fos die­na“ (1) (JAV, 2004 m.) (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.13 Abi­pus sie­nos. 20.00 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7). 20.30 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Tri­le­ris „Des­pe­ra­tiš­ki veiks­mai“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 0.40 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.40 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.55 „Vieš­bu­tis „Ba­bi­lo­nas“. 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.40 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (3). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas.

19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sara“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Nuo­dė­mių de­šim­tu­kas. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tik­ra­sis tei­sin­gu­mas“. 23.00 „CSI kri­mi­na­lis­tai“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (3).

6.30 7.00 7.25 8.25

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. „Auk­sa­rankiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Sek­ma­die­nio ry­tas (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 „Pa­ta­go­ni­jos snie­gy­nuo­se. Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­chta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 „Lie­tu­vė­lė“. 21.05 „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-14). 22.00 „Sos­tų ka­rai“ (N-14). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 0.40 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 Te­le bim-bam. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 Bū­to­vės slė­pi­niai (k). 12.15 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma. 12.40 Ry­to suk­ti­nis. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meistrai. Juo­zas Do­mar­kas (k). 16.00 Lai­da S. 16.25 Lai­ko port­re­tai. Poe­tai A.Bal­ta­kis ir E.Kel­mic­kas apie poe­zi­ją ir sa­vo kar­tą (k). 16.55 Ži­nios. 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Gim­to­ji že­mė. 18.25 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 19.00 Pul­sas. 19.25 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 20.05 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Vi­so ge­ro, drau­gai par­ti­niai!“ (1) (Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, 2011 m.). 21.15 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Imp­ro­vi­za­ci­jos. Kon­cer­tuo­ja „Pie­no la­ze­riai“. 22.15 Mū­sų mies­te­liai. Dot­nu­va. 23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“ (3). „Bo­ro­bu­dū­ro pas­lap­tis. In­do­ne­zi­ja“ (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.).

23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. 0.00 Pa­no­ra­ma. 0.20 Vers­las. 0.25 Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. 0.35 Orai. 0.40 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“.

9.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.25 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 12.15 „Kau­lai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 „Na­ša Ra­ša“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 18.00 „Kau­lai“. 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 21.30 Ko­me­di­ja „Ke­ly­je“ (JAV, 2000 m.). 23.15 „Fu­tu­ra­ma“. 23.45 „CSI Niu­jor­kas“. 0.35 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 Veiks­mo f. „Bė­gan­tis tai­ki­nys“ (JAV, 1993 m.) (N-14). 23.00 „Drau­gai IX“ (N-7). 0.00 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vaiku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“.

8.45 9.00 9.15 9.45 10.15 11.15

Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. „Ką mes val­go­me?“ Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 11.45 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 12.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 13.15 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 14.15 „Avia­ka­tast­ro­fos: prie­žas­tys ir pa­sek­mės“ (N-7). 15.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 16.15 Re­zo­nan­sas (k).

Filmai 17.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 19.15 Kul­tū­ra +. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 21.45 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka. 20.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 22.00 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 23.00 „Avia­ka­tast­ro­fos: prie­žas­tys ir pa­sek­mės“ (N-7). 0.00 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 11.00 „Mi­tų grio­vė­jai“. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Pas­ku­ti­nė Ge­rin­go pas­lap­tis“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 19.10 Eu­ro­pos krep­ši­nio tau­rės ant­ro­jo eta­po rung­ty­nės: Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ (Lie­tu­va)–Tre­vi­zo „Be­net­ton“ (Ita­li­ja). Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vil­niaus. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 1.00 Dok. f. „Pas­ku­ti­nė Ge­rin­go pas­lap­tis“.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Tie­siog kar­tu“ (N-7). 10.55 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 11.25 Fan­tas­ti­nis f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (N-7). 13.00 Te­le­laik­raš­tis. 15.30 Ro­man­ti­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“ (N-7). 17.30 Ais­čių ke­liai (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Kon­cer­tas „Ur­ma­na Klai­pė­do­je“ (2) (k). 19.30 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“. 20.30 Kau­nas: tei­sė bū­ti. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 S. „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (1, 2) (N-7). 23.15 Ži­nios (k). 23.35 Tri­leris „Elos slė­ny­je“ (N-14).

8.00 Ko­me­di­ja „Mė­ne­sio dar­buo­to­jas“ (JAV, 2006 m.). 9.50 Nuo­ty­kių f. „Lar­go Vin­čas: ko­va dėl im­pe­ri­jos“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 11.35 Ko­me­di­ja „Mer­gi­nos/vai­ki­no rei­ka­las“ (JAV, Ka­na­da, 2006 m.). 18.30 Bio­gra­fin­ is dok. f. „Leo­nar­das Ko­he­nas: aš – ta­vo vy­ras“ (JAV, 2005 m.). 20.15 Dra­ma „Vie­nos vio­lon­če­lės is­to­ri­ja“ (Ita­li­ja, 2000 m.). 22.05 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­nas ir po­nia Smi­tai“ (JAV, 2005 m.).

7.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Mi­tas“. 9.05 Ro­man­ti­nė dra­ma „Apie mei­lę ir ki­tus de­mo­nus“. 11.00 Ka­ri­nė dra­ma „Ste­buk­las prie San­ta Anos“ (JAV, Ita­li­ja, 2008 m.). 13.35 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ni­mės sa­la“. 15.10 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ka­ro­li­na“. 17.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Co­co prieš Cha­nel“ (Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, 2009 m.). 19.00 Dra­ma „Kaž­kur tarp ten ir čia“ (JAV, 2010 m.). 21.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (JAV, 2008 m.). 23.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Ko­vo­to­jas“ (JAV, 2010 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nė veiks­mo dra­ma „Eli­ti­nis bū­rys“ (Bra­zi­li­ja, Olandi­ja, JAV, 2007 m.).

2.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis no­ve­lės pus­la­pis“. 4.10 Ko­me­di­ja „Brei­džių šei­ma“. 6.00 Me­lod­ra­ma „Un­di­nė“. 8.00 Ko­me­di­ja „Da­mų nu­my­lė­ti­nis“. 9.50 Tri­le­ris „Nak­ti­nis rei­sas“.

11.40 Ko­me­di­ja „Pro­vin­cia­lai Niu­jor­ke“. 13.30 Ro­man­ti­nė dra­ma „Gu­ver­nan­tė“. 15.40 Veiks­mo f. „Lai­ko įkai­tai“. 18.00 Fan­tas­ti­nė ko­me­di­ja „Kiau­šingal­viai“. 19.40 Ro­man­ti­nė dra­ma „Pas­ku­ti­nis no­ve­lės pus­la­pis“. 22.00 Ko­me­di­ja „Šo­ko­la­di­nės blon­di­nės“. 0.00 Moks­li­nės fan­tas­ti­kos siau­bo f. „Juo­do­ji sky­lė“.

4.00 „Mir­ti­na li­ni­ja“. 5.30, 0.00 „Bū­ti Eri­ka“. 6.15, 11.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.00, 10.50, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 7.50 „Pui­kus pla­nas“. 9.15 „Ka­li­for­nie­čiai“. 12.30, 17.20 „Sek­lys“. 13.20 „Ma­no mer­gi­nos vai­ki­nas“. 14.50 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 15.40 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 19.00 „No­ra Ro­berts. Pa­vel­dė­ta žmog­žu­dys­tė“. 20.40 „Lie­žu­vau­to­ja“. 21.25 „An­ge­lo akys“. 23.10 „Džor­da­na ti­ria by­lą“.

sportas 8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Vil­lar­real“–„Spor­ting“. 11.45 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Be­tis“–„Se­vil­la“. 13.30 Ad­re­na­li­nas. 14.00 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės (gruo­dis). 14.30 Spor­tas LT. „Vil­nius Dan­ce Fes­ti­val 2011“ (pa­ro­do­mo­ji pro­gra­ma). 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ma­riu­po­lio „Azov­maš“–Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „Niž­nij Nov­go­rod“–Kau­no „Žal­gi­ris“. 19.15 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. Nu­kel­to I turo apž­val­ga. 20.15 Fut­bo­lo die­vai. Se­ras B.Charl­to­nas. 21.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Mask­vos sri­ties „Chim­ki“. 23.15 RIP.

11.00 Fut­bo­las. Ang­li­jos „Pre­mier“ ly­gos apž­val­ga. 11.55 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rės tre­čias ra­tas. 13.45 Le­do ri­tu­lys. KHL. „Trak­tor“–Ry­gos „Di­na­mo“. 15.45 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­ga. Še­šio­lik­tu­ko rungtynės. 17.35 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­ga. Še­šio­lik­tu­ko rung­ty­nės. 19.25 Le­do ri­tu­lys. KHL. Ry­gos

„Di­na­mo“–„Tor­pe­do“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 22.00 „Ar­se­nal“–„Man­ches­ter Uni­ted“. 23.50 Le­do ri­tu­lys. KHL. Ry­gos „Di­na­mo“–„Tor­pe­do“.

4.00 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 8.15 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 10.15 Au­to­mo­bi­lių spor­tas. 10.30 At­vi­ras Aust­ra­lijos te­ni­so čem­pio­na­tas. 15.15 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 16.45 Spor­to apž­val­ga. 17.00 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Ma­ro­kas–Tu­ni­sas. 18.00 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Ga­na–Bots­va­na. 20.00 Lai­da apie te­ni­są. 20.30 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Ma­lis–Gvi­nė­ja. 23.00 Kal­nų sli­di­nė­ji­mas. Pa­sau­lio tau­rė. 24.00 Au­to­mo­bi­lių spor­tas. 0.15 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čempio­na­tas. 1.30 Lai­da apie te­ni­są.

9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 17.00 Ran­ki­nis. Ant­ra gru­pė. 23.00 Fut­bo­las. 0.30 Fut­bo­las. Se­ri­ja A. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00, 20.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00, 1.00 „Eu­ro Hit List“. 14.00 10 ge­riau­sių įra­šų. 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 19.00 Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 „Nau­jo­ko Ber­ge­rio nuo­ty­kiai“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.00 TV1

21.30 T V6

„Bėgantis taikinys“ („Hard Target“)

„Kelyje“ („Road Trip“)

Veiksmo filmas. JAV, 1993 m. Rež. Johnas Woo. Vaidina Jeanas Claude’as Van Damme’as, Wilfordas Brimley, Lance’as Henriksenas, Arnoldas Vosloo, Yancy Butler.

Komedija. JAV, 2000 m. Rež. Toddas Phillipsas. Vaidina Breckinas Meyeris, Seannas Williamas Scottas, Amy Smart, Paulo Costanzo, Fredas Wardas.

Milijonierius Emilis Fušonas savo nuobodų gyvenimą paįvairina rizikinga pramoga. Jis dalyvauja žmonių medžioklėse, kurias suruošia ištikimi jo užgaidų vykdytojai. O gyvais taikiniais už gerą atlygį sutinka būti karo veteranai, mokantys persekioti ir gintis. Kartą į šią pramogą įsitraukia jūrų pėstininkas Čensas Bodro.

Džošas ir Tifanė nuo pat vaikystės – geri draugai, o paaugę pajunta vienas kitam iki šiol dar nepatirtus jausmus. Bet vos užsimezgusį meilės romaną iš karto prigesina išsiskyrimas: abu įsimylėjėliai įstoja į skirtingus universitetus, nutolusius vienas nuo kito daugiau nei per 3 tūkst. kilometrų.


19 2012 01 24 20.15 Mikrovisata

„Vienos violončelės istorija“ („Canone inverso“) Drama. Italija, 2000 m. Rež. Ricky Tognazzi. Vaidina Hansas Mathesonas, Mélanie Thierry, Lee Williamsas, Gabrielis Byrne’as, R.Tognazzi.

Istorija prasideda Prahoje prieš Antrąjį pasaulinį karą. Jenas Varga – berniūkštis, genialiai griežiantis smuiku. Konservatorijoje jis susibičiuliauja su Deividu Blau, ir ši draugystė, vyraujant antisemitinėms nuotaikoms, padeda bičiuliams atrasti savyje daugiau bendra, nei juodu įsivaizdavo.

Užsienio 4.40 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 6.05 Mu­zi­ka. 6.00 „KGB su smo­kin­gu“. 6.45 „Vo­vač­ka“. 7.20 „Ki­tas“. 8.10 Go­du­mas. 9.05 Teis­mo va­lan­da. 10.15 Sku­bus išk­vie­ti­mas. 10.45 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“. 11.40, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.45 „Ru­siš­ka prie­mo­nė“. 13.35 „Ty­rė­jai“. 14.05 Pa­ban­dom? 15.00 „Ko­vo­to­jas“. 16.50 Pi­ra­mi­dės. Kos­mo­sas pro lai­dą. 17.50, 22.30 „Pa­vo­jin­gas žai­di­mas“. 20.55 Ka­ri­nė pas­lap­tis. 0.30 Nau­jie­nos 24. 0.55 „Ty­rė­jai“.

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Gy­ny­bos tei­sė“. 17.55 Su­si­tuo­ki­me. 18.55 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Žu­ko­vas“. 22.15 „Va­le­ri­jus Obod­zins­kis. Pa­vog­tas gy­ve­ni­mas“. 23.25 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.45, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 23.55 „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“. 0.40 „Gy­ny­bos tei­sė“. 1.35 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.30 Me­lod­ra­ma „Pas ma­ne, Mu­ch­ta­rai!“ 3.50 „Žu­ko­vas“.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Ku­li­na­rų dviko­va. 9.30 Gro­žio aka­de­mi­ja. 10.00 „Su­tuok­ti­niai“. 11.35 „Jū­rų vel­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „PPS“. 21.40 „Me­džio­to­jas“. 23.25 Sa­vas žai­di­mas. 0.15 „Teis­mo de­tek­ty­vas“. 1.20 „For­ma­tas A4“. 2.15 „Pra­keik­tas ro­jus“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Skar­din­gi kran­tai“. 15.05 „Žo­dis mo­te­riai“. 16.00 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Lai­mė kaž­kur ša­lia“. 19.40 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 22.25 Ru­si­ja pir­mu as­me­niu. 23.10 Ži­nios +. 23.30 Vaid. f. „Auk­si­nė mi­na“. 0.50 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Li­ki­mų tvar­ka­raš­tis“. 9.00, 21.00 „Siau­ra ri­ba“. 10.00 ART na­vi­ga­to­rius. 10.30 Ame­ri­kie­čių ne­raš­tin­gu­mo lik­vi­da­vi­mas. 11.00 Ske­ne­ris. 12.00 Vaid. f. „Po akmeni­niu dan­gu­mi“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 J.Al­bac lai­da. 19.00 Di­džio­ji sar­gy­ba. 20.00 „Vals­ty­bės gy­ny­ba“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Dyk­vie­tė“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00 „Tarp mū­sų“. 9.30 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 16.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 18.00 „Mo­kyk­los de­tek­ty­vas“. 18.30 „Tarp mū­sų“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 21.15 „CSI Ma­ja­mis“. 23.15 Aš – žvaigž­dė. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

dokumentika 9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ita­li­ja. 11.00 Nau­jas res­to­ra­nas Bos­to­ne. 11.30 Ke­lio­nė aplink pa­sau­lį. Ke­ni­ja. 12.00 JAV piet­ry­čiai. 13.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. 13.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. 14.00 Ke­lio­nė į pie­tus. Me­chi­kas. 14.30 Ke­lio­nė į Ju­tą. 15.00 Pa­sau­lio upės. Oka­van­gas. 16.00 Mo­zam­bi­kas, Ma­la­vis, Zam­bi­ja. 17.00 Pa­šė­lu­sios šir­dys. 17.30 Nau­jas res­to­ra­nas To­ron­te. 18.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. Gy­ve­ni­mas La­mo­je. 18.30 Pe­ru ato­grą­žų miš­kai. 19.00 Ke­liau­to­jas. Ju­ta ir lau­ki­niai Va­ka­rai. 20.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Ka­li­for­ni­ja. 21.00 Ka­vos pu­pe­lių rin­ki­mas. 21.30 Ke­liau­ki­te da­bar. Sau­sis. 22.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. Vo­kie­ti­ja. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. Ita­li­ja. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Oro mū­šiai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 8.00, 14.00 „Ho­li­vu­do moks­las“. 9.00, 15.00 „Už­ki­bo!“ 9.30, 15.30 „Kai par­še­liai ims sk­rai­dy­ti“. 10.00, 16.00 „Iš vi­daus“. 11.00, 17.00, 23.00 „Pa­ra­zi­tų antp­lū­dis“.

18.00 „Mag­na­tų žais­liu­kai“. 20.00 „Konst­ruo­ki­me!“ 21.00 „Kaip Si­bi­re tam­pa­ma vy­ru“. 22.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“.

8.00 „Kel­tų pa­li­ki­mas“. 9.00 „Bar­ba­rai pa­gal „pi­to­ną“ Ter­ry Jo­ne­są“. 10.00 „Vi­sa tie­sa apie Ju­ri­jų Ga­ga­ri­ną“. 11.00 „Kar­ve­džiai“. 12.00 „Niurn­ber­gas – na­cių teis­mas“. 13.00 „Gy­ny­ba pa­gal Ga­rou“. 14.00 „Did­vy­riai, kul­tas ir vir­tu­vė“. 15.00 „Ar ži­nai, kas esi?“ 16.00 „24 ka­ro va­lan­dos“. 17.00 „Di­die­ji moks­li­nin­kai“. 18.00 „Plas­ti­nės ope­ra­ci­jos se­no­vė­je“. 19.00 „Džia­zo ba­ro­nie­nė“. 20.30 „Le­ža­kai, 1942-ie­ji“. 22.00 „Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras – spal­vo­tai“. 23.00 „Mi­no­tau­ro sala“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Sve­ti­mas. 7.25, 16.00 Di­kas ir Do­mas sku­ba į pa­gal­bą. 7.50, 16.30 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 8.15, 17.00 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 8.40, 19.40 Vis­kas apie šu­nis. 9.10 Ka­čių neį­ma­no­ma ne­my­lė­ti. 10.05, 17.25 Šu­nys, ka­tės ir ki­ti nu­my­lė­ti­niai.

11.00 Mi­kae­los zoo­tu­ras. 11.55, 19.15 Gy­va­čių gel­bė­tojas. Užd­raus­tas vers­las. 12.20 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Gy­va­tės lais­vė­je. 13.45, 0.45 Pa­gal­bos ran­ka. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 18.20 Ka­rū­nuo­ti au­gin­ti­niai. 21.05 Mu­tan­tų pla­ne­ta. N.Ze­lan­di­ja. 22.00 „Di­de­lio pen­ke­to“ iš­šū­kis. Liū­to die­na. 22.55 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Na­gai, il­tys, ka­tast­ro­fa. 23.50 Aš gy­vas.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 „Eu­ro­figh­ter“ nai­kin­tu­vai. 11.00 Ka­lė­ji­mas. Kont­ra­ban­dos pla­nas kaip ki­ne. 12.00 Ma­ja­mio ka­lė­ji­mo pri­žiū­rė­to­jos. 13.00 Vabz­džių ka­rai. 14.00 Pa­vo­jin­giau­si Azi­jos gy­ven­to­jai. 15.00 Nėš­čios mo­te­rys ka­lė­ji­me. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Kos­mi­nis lai­vas. 17.00 Kri­ti­nė si­tua­ci­ja. Nu­muš­tas lėk­tu­vas. 18.00 „Fer­ra­ri“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Pana­mos ka­na­lo sta­ty­ba. 20.00 Pa­šė­lę iš­ra­dė­jai. Ro­bo­tas krep­ši­nin­kas. 21.00 Drau­di­mai. No­riu bū­ti gra­ži. 22.00 Pa­na­mos ka­na­lo sta­ty­ba. 23.00 Pa­šė­lę iš­ra­dė­jai. 0.00 Kri­ti­nė si­tua­ci­ja. Nu­muš­tas lėk­tu­vas. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

22.35 LNK

„Desperatiški veiksmai“ („Desperate Measures“) Trileris. JAV, 1998 m. Rež. Barbetas Schroederis. Vaidina Michaelas Keatonas, Andy García, Brianas Coxas, Marcia Gay Harden, Tracey Walter.

San Fransisko policininko Frenko Konerio sūnus Matas serga kaulų vėžiu ir padėti jam gali tik sėkminga kaulų čiulpų operacija. Ir atsitinka būtent taip, kad vienintelis tinkamas donoras sėdi mirtininkų kameroje nuteistas iki gyvos galvos! Pragmatikas nusikaltėlis Piteris Makeibas tuoj pat pasinaudoja lemtingu sutapimu.


20 trečiadienis 16.00 TV1000

20.15 Mikrovisata

„Stepfordo žmonos“ („The Stepford Wives“)

„Nimės sala“ („Nim’s Island“)

Fantastinė komedija. JAV, 2004 m. Rež. Frankas Ozas. Vaidina Nicole Kidman, Matthew Broderickas, Bette Midler, Glenn Close, Christopheris Walkenas.

Nuotykių filmas. JAV, 2008 m. Rež. Jennifer Flackett, Markas Levinas. Vaidina Jodie Foster, Abigail Breslin, Gerardas Butleris, Michaelas Carmanas, Markas Brady.

Iš Manhatano į Stepfordą atvyksta Džoana ir Volteris su vaikais. Netrukus paaiškėja, kad miestelio vyrai susibūrę į kažkokį paslaptingą klubą, kurio nariai savo žmonas paverčia... visus jų įgeidžius tenkinančiais robotais. Retsykiais jie netgi skelbia tokių bevalių būtybių išpardavimą su šūkiu: „Nusipirk sau idealią žmoną!“

Vienuolikmetė Nimė atokioje atogrąžų saloje jaučiasi tikra šeimininkė. Su amžinai savo darbuose paskendusiu tėčiu mokslininku čia gyvenančiai Nimei patinka skaityti knygas apie nuotykių ieškotoją Aleksą Roverį. Mergaitė net susisiekia su mylimiausia rašytoja ir priverčia šią visko bijančią keistuolę atvykti į svečius.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Bė­dų tur­gus (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka ISM va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to ir Kau­no te­ch­no­lo­gi­jos uni­versi­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu (k). 0.00 Įž­val­gos (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.45

„Bet­me­nas“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Kon­cer­tas „Kry­mo mu­zi­kos festiva­lis 2011“ (1) (Ru­si­ja, 2011 m.). Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo kon­cer­tas. Da­ly­vau­ja A.Pu­ga­čio­va, M.Gal­ki­nas, F.Kir­ko­ro­vas, S.Ro­ta­ru, V.Leont­je­vas, N.Bas­ko­vas, K.Or­ba­kai­tė, D.Bi­la­nas, Ver­ka Ser­diuč­ka, B.Moi­se­je­vas, O.Gaz­ma­no­vas ir kt. (k). 11.40 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 „Ka­tast­ro­fos die­na“ (2) (N-7). 16.40 24 valan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.13 Fa­rai (N-7). 20.00 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7). 20.30 LT aist­ra (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiksmo drama „Rau­do­nas van­duo“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 0.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.30 Dak­ta­ras Ozas. Nak­ti­nė ver­si­ja (S).

6.45 7.00 7.30 8.00

Te­le­par­duo­tu­vė. „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. „Simp­so­nai“. Ko­me­di­ja „Lu­jis“ (1) (JAV, 2010 m.). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“.

10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Ko­dėl? 11.55 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.40 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (4). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „CSI Niu­jor­kas“. 0.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (4).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da (k). 8.25 „Lie­tu­vė­lė“. 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis. 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 „Žu­vys monst­rai: Mil­ži­niš­ka ra­ja“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Lie­tu­vė­lė“. 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ver­vol­fo me­džiok­lė“ (N-7). 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou. 21.05 Ka­ro vil­kai. „De­san­ti­nin­kai“ (N-14). 22.05 „Gy­vi nu­mi­rė­liai“ (N-14). 23.00 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 0.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 0.35 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“.

8.00 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 Mū­sų mies­te­liai. Dot­nu­va (k). 12.15 Rū­mų di­dy­bės ai­dai. Ka­ra­lie­nė Bo­na Sfor­ca Vil­niu­je. 12.45 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (4) (1998 m.) (k). 15.55 Lietu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Pra­dė­sim nuo puo­dy­nių“ (1968 m.), „Mu­zi­kan­tai“ (1970 m.), „Tur­gun“ (1975 m.) (k). 16.55 Ži­nios. 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Apie sku­du­čius.

17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 18.25 Du­rys at­si­da­ro. Kul­tū­ros žur­na­las. 18.55 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Val­sų ka­ra­lių di­nas­ti­ja (1). 19.30 Lai­ko port­re­tai. Gra­fi­kės Evos La­bu­ty­tės kū­ry­ba ir vi­suo­me­ni­nė veik­la. 20.05 Gru­zi­jos ki­no kla­si­ka. Dra­ma „Tbi­li­sis, Tbi­li­sis“ (Gru­zi­ja, 2005 m.) (N-7). 21.35 „Dė­ka poe­zi­jos ku­riu skulp­tū­rą“. Vy­tau­tas Še­rys (1995 m.). 22.00 Eli­to ki­nas. Muz. dra­ma „Kont­ro­lė“ (D.Bri­ta­ni­ija, JAV, 2007 m.) (N-14). 0.00 Pa­no­ra­ma. Vers­las. Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. Orai. 0.40 Kai mū­zos pra­by­la. An­ta­no Ma­cei­nos ei­les skai­to ak­to­rė Jū­ra­tė Onai­ty­tė (k). 1.05 Li­te­ra­tų gat­vė (2) (k).

10.10, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.25, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 12.15, 18.00 „Kau­lai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00, 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 17.00 Nuo­ty­kių s. „Kob­ra 11“ (1) (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.30 Veiks­mo f. „Ijo­na Flaks“ (JAV, 2005 m.). 23.15 Eu­ro­ly­gos rung­ty­nės. Še­šio­lik­tu­kas. Kan­tu „Ben­net“–Kau­no „Žal­gi­ris“. Vaiz­do įra­šas. 0.50 „Fu­tu­ra­ma“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no meile! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 Tri­le­ris „To­bu­la žmog­žu­dys­tė“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 23.10 „Drau­gai IX“ (N-7). 0.10 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45, 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10, 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“.

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios.

Filmai 9.15 9.45 10.15 11.15

Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Ke­ne­džiai“ (N-7). Dra­ma „Du už vie­no kai­ną“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 13.30 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 13.45 „Ką mes val­go­me?“ 14.15 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 15.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 15.45 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Vi­lei­šia­da. Šei­mos ir vals­ty­bės is­to­ri­ja“ (3). 16.15 Kul­tū­ra +. 16.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 20.00, 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 21.15 Dok. s. „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (1) (N-7). 22.30 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 23.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 0.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Ras­pu­ti­ną?“ 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 19.55 „Ge­ne­ro­las“. „Ope­ra­ci­ja „Mū­ras“. 21.52, 0.57 Orai.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Nuo­ty­kių f. „Ni­mės sa­la“ (N-7). 10.55 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 11.45 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kaityk ir su­de­gink“ (N-7). 13.20 Te­le­laik­raš­tis. 15.45 Nuo­ty­kių anim. f. „Ar­tū­ras ir mi­ni­mu­kai“ (N-7). 17.30 Gy­ve­nu čia (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Ki­no eksp­re­sas. 18.40 S. „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (1, 2) (N-7) (k). 20.30 Jė­ga, gro­žis, svei­ka­ta. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Tri­le­ris „Vie­nin­te­lis ke­lias“ (N-7). 23.15 Ži­nios (k). 23.35 Veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“ (N-14).

8.00 Bio­gra­fin­ is dok. f. „Leo­nar­das Ko­he­nas: aš – ta­vo vy­ras“ (JAV, 2005 m.). 9.45 Dra­ma „Vie­nos vio­lon­če­lės is­to­ri­ja“ (Ita­li­ja, 2000 m.). 11.35 Veiks­mo ko­me­di­ja „Po­nas ir po­nia Smi­tai“ (JAV, 2005 m.). 18.30 Tri­le­ris „Ka­ras“ (JAV, 2007 m.). 20.15 Nuo­ty­kių f. „Ni­mės sa­la“ (2008 m.). 21.55 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ope­ra­ci­ja „Del­ta far­sas“ (JAV, 2007 m.).

7.00 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Co­co prieš Cha­nel“ (Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, 2009 m.). 9.00 Dra­ma „Kaž­kur tarp ten ir čia“. 11.00 Ro­man­ti­nė ko­miš­ka dra­ma „Vi­ki Kris­ti­na Bar­se­lo­na“. 13.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 15.00 Is­to­ri­nė dra­ma „Her­co­gie­nė“. 17.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Al­fa ir Ome­ga“ (JAV, In­di­ja, 2010 m.). 19.00 Kri­mi­na­li­nė veiks­mo ko­me­di­ja „Ki­tos die­nos paš­tas“ (JAV, 2009 m.). 21.00 Is­to­ri­nė nuo­ty­kių dra­ma „De­vin­to­jo le­gio­no ere­lis“ (JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 2011 m.). 23.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Agen­tas 117: Rio neat­sa­ko“ (Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 1.00 Kri­mi­na­li­nė is­to­ri­nė veiks­mo dra­ma „Ba­de­rio–Main­hof komp­lek­sas“ (Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja, 2008 m.).

2.00 Ko­me­di­ja „Šeš­ta­sis ele­men­tas“. 3.50 Moks­li­nės fan­tas­ti­kos ko­me­di­ja „Kiau­šin­gal­viai“. 5.30 Ko­me­di­ja „Pro­vin­cia­lai Niu­jor­ke“.

7.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Gu­ver­nan­tė“. 9.30 Veiks­mo f. „Lai­ko įkai­tai“. 11.50 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“. 14.00 Dra­ma „Skirs­ty­mas“. 16.00 Fantastinė komedija „Step­for­do žmo­nos“. 18.00 Ko­me­di­ja „Kėg­lių ka­ra­lius“. 20.10 Ko­me­di­ja „Šeš­ta­sis ele­men­tas“. 22.00 Moks­li­nės fan­tas­ti­kos siau­bo f. „Juo­do­ji sky­lė“. 23.50 Dra­ma „Ana­pus sie­nų“.

4.00 „Pui­kus pla­nas“. 5.30, 20.15, 0.05 „Bū­ti Eri­ka“. 6.15, 11.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.00, 10.50, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 7.50 „Še­šė­lių sa­los pas­lap­tis“. 9.25 „Mo­te­riš­kos gud­ry­bės“. 12.30, 17.20 „Sek­lys“. 13.20 „Bu­či­nys“. 14.50 „No­ra Ro­berts. Pa­vel­dė­ta žmog­žu­dys­tė“. 19.00 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 21.00 „Tė­vai“. 21.45 „100 prob­le­mų ir mer­gi­na“. 23.20 „Džor­da­na ti­ria by­lą“.

sportas 8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 18.40, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„As­ta­na“. 11.45 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Ma­la­ga“–„Bar­ce­lo­na“. 13.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. Nu­kel­to I tu­ro apž­val­ga. 14.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.00 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. Gio­ro „Uni-Seat“–Kau­no „VIČI-Ais­tės“. 16.45 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Ath­le­tic“. 17.15 Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos žie­di­nės lenk­ty­nės „Pors­che Car­re­ra Cup 2011“. X eta­pas (Sil­vers­to­ne). 18.55 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. „VIČI-Ais­tės“–„Lo­tos Gdy­nia“. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 22.00 Spor­tas LT. Lie­tu­vos tra­di­ci­nio ka­ra­tė čem­pio­na­tas. 23.15 RIP.

10.40 Le­do ri­tu­lys. KHL. Ry­gos „Di­na­mo“–„Tor­pe­do“. 12.40 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Olym­pia­cos“–CSKA. 14.30 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Mon­te­pas­chi“–„Gesc­rap Bil­bao“. 16.20 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Žal­gi­ris“–„Mac­ca­bi“. 18.10 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. CSKA–„Ana­do­lu Efes“. 20.10 „For­mu­lė-1“. 2011 m. se­zo­no apž­val­ga.

21.10 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Ben­net“–„Žal­gi­ris“. 23.10 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Gesc­rap Bil­bao Bas­ket“–„Uni­ca­ja“. 1.00 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Real“–„Mon­te­pas­chi“.

4.00, 8.15, 10.30 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 10.15 Au­to­mo­bi­lių spor­tas. 15.30 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 17.00 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Ma­lis–Gvi­nė­ja. 18.00 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Li­bi­ja–Zam­bi­ja. 20.00 Lai­da apie te­ni­są. 20.30 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Ek­va­to­riaus Gvi­nė­ja–Se­ne­ga­las. 23.05 Jo­ji­mo var­žy­bos Leip­ci­ge. 0.10 Gol­fas. 0.45 Bu­ria­vi­mas. 1.00 Lai­da apie te­ni­są.

9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 17.00 Ran­ki­nis. Pir­ma ir ant­ra gru­pės. 19.00 Fut­bo­las. Se­ri­ja A. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 21.00 Ran­ki­nis. Pir­ma ir ant­ra gru­pės. 23.00 Fut­bo­las. „FC Li­ver­pool“–„Man­ches­ter Ci­ty“. 23.45 Ran­ki­nis. Vokie­ti­ja – prie­ši­nin­kas dar ne­ži­no­mas. 0.30 Ra­lis. 0.50 „Sport1“ žai­di­mai. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00, 20.00 „Ma­de“.

12.00 „Top 10“. 13.00, 1.00 „Hit List UK“. 14.00 Ge­riau­sios dai­nos. 16.00 „Pa­auglių sva­jos“. 19.00 Čel­sės gy­ve­ni­mas. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 „Nep­ri­tam­pan­ti“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

22.00 LTV2

22.35 LNK

„Kontrolė“ („Control“)

„Raudonas vanduo“ („Red Water“)

Muzikinė drama. D.Britaniija, JAV, 2007 m. Rež. Antonas Corbijnas. Vaidina Samas Riley, Samantha Morton, Alexandra Maria Lara, Joe Andersonas, Harry Treadaway.

Veiksmo drama. JAV, 2003 m. Rež. Charlesas Robertas Carneris. Vaidina Lou Diamondas Phillipsas, Kristy Swanson, Coolio, Jaimzas Woolvettas, Robas Boltinas.

Pagal Deboros Curtis knygą „Liečiant per atstumą“ sukurta biografinė drama pasakoja apie britų roko grupės „Joy Division“ vokalisto Iano Curtiso gyvenimą. Pasakojimas prasideda 1973 m., būsimai scenos žvaigždei dar tebesimokant mokykloje, o baigiasi muzikanto savižudybe Kūčių vakarą 1980-aisiais.

Žvejybos laivo kapitonas Sandersas, seniai baigęs karjerą naftos bendrovėje, gyvena Luizianoje. Kartą jo buvusi žmona paprašo pagalbos naftos paieškose. Tuo pat metu keletas narkotikų prekeivių leidžiasi į vandenų gelmes ieškoti paslėptų pinigų. Bet visų ramybę sudrumsčia milžiniškas ryklys.


21 2012 01 25 21.00 TV1

21.30 TV6

„Tobula žmogžudystė“ („A Perfect Murder“)

„Ijona Flaks“ („Æon Flux“)

Trileris. JAV, 1998 m. Rež. Andrew Davisas. Vaidina Michaelas Douglasas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensenas, Davidas Suchetas, Constance Towers.

Veiksmo filmas. JAV, 2005 m. Rež. Karyn Kusama. Vaidina Charlize Theron, Martonas Csokas, Jonny Lee Milleris, Frances McDormand, Pete’as Postlethwaite’as.

Klestintį Niujorko verslininką Stiveną Teilorą pašlijusios profesinės problemos pastūmėja link bankroto, bet ir asmeniniame gyvenime reikalai ne ką geresni. Kaip tik dabar Teiloras pradeda įtarti, kad jo gražuolė žmona Emilė, amžinai buvusi įtakingo vyro šešėlyje, jam neištikima su dailininku Deividu Šo.

Tolimoje ateityje po katastrofos Žemėje beveik nebelieka žmonių. Tie, kurie išsigelbėjo nuo kataklizmų, gyvena į didelę tvirtovę panašiame Breno mieste, kurį valdo mokslininkų taryba. Geriausia pogrindinės organizacijos „Monika“ agentė Ijona Flaks gauna užduotį nužudyti prezidentą.

dokumentika

Užsienio 3.50 „Žu­ko­vas“. 4.40 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 6.00 „KGB su smo­kin­gu“. 6.45 S. „Diat­lo­vai“ (1). 7.10 „Ki­tas“. 8.05 Teis­mo va­lan­da. 9.05 Slap­tos te­ri­to­ri­jos. 10.15, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas. 10.45, 23.30 „Firmi­nė is­to­ri­ja“. 11.40, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.40 Sau­gu­mo ta­ry­ba. 12.50 „Ru­siš­ka prie­mo­nė“. 13.40 „Ty­rė­jai“. 14.10 Pa­ban­dom? 15.00 S. „Auk­si­nė me­dū­za“ (1, 2). 16.50 NSO. Spe­cia­lių­jų tar­ny­bų suo­kal­bis. 17.50, 22.30 „Pa­vo­jin­gas žai­di­mas“. 21.00 Vi­sa­tos žū­tis. 1.10 Nau­jie­nos 24.

10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Gy­ny­bos tei­sė“. 17.55 Su­si­tuo­ki­me. 18.55 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Žu­ko­vas“. 22.15 Gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka. „Gro­žio kai­na“. 23.30 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.45, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 23.55 „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“. 0.45 „Gy­ny­bos tei­sė“. 1.40 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.35 Ko­me­di­ja „Ėji­mas ark­liu“.

6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Būs­to klau­si­mas. 9.30 Ru­siš­kas įda­ras. 10.00 „Su­tuok­ti­niai“. 11.35 „Jū­rų vel­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „PPS“. 21.40 „Me­džio­to­jas“. 23.25 Sa­vas žai­di­mas. 0.15 Teis­mo de­tek­ty­vas. 1.20 „For­ma­tas A4“. 2.15 „Pra­keik­tas ro­jus“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­lestin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Skar­din­gi kran­tai“. 15.05 „Žo­dis mo­te­riai“. 16.00 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Lai­mė kaž­kur ša­lia“. 19.40 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 22.25 Ru­si­ja pir­mu as­me­niu. 23.10 Ži­nios +. 0.30 Is­to­ri­nis pro­ce­sas. 1.00 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Li­ki­mų tvar­ka­raš­tis“. 9.00 „Siau­ra ri­ba“. 10.00 Iz­rae­lis per sa­vai­tę. 11.00 Di­džio­ji sar­gy­ba. 12.00 Vaid. f. „Dyk­vie­tė“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 Liau­dis prieš. 19.00 Švie­sos ra­te. 20.00 „Vals­ty­bės gy­ny­ba“. 21.00 S. „Mei­lės įkai­tai“ (1). 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Ka­zo­kiš­kas gy­ve­ni­mas“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 18.00 „Mo­kyk­los de­tek­ty­vas“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 Vo­kie­ti­ja ieš­ko su­perž­vaigž­dės. 22.15 Sva­jo­nių vy­ras ieš­ko di­džio­sios mei­lės. 23.15 Aš – žvaigž­dė. 0.15 „Stern TV“. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Pie­tų Mek­si­ka. 11.00 Nau­jas res­to­ra­nas Van­ku­ve­ry­je. 11.30 Ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį. Ke­ni­ja. 12.00 Mo­zam­bi­kas, Ma­la­vis, Zam­bi­ja. 13.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. Gy­ve­ni­mas La­mo­je. 13.30 Pe­ru ato­grą­žų miš­kai. 14.00 Pra­ban­gios ke­lio­nės. Ka­li­for­ni­ja. 15.00 Ka­vos pu­pe­lių rin­ki­mas. 15.30 Ke­liau­ki­te da­bar. Sau­sis. 16.00 Ke­liau­to­jas. Vie­na. 17.00 Bai­da­rių ke­lio­nė į Bro­to­no sa­las. 17.30 Nau­jas res­to­ra­nas To­ron­te. 18.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. Vo­kie­ti­ja. 19.00 Ke­liau­to­jas. Vo­kie­ti­ja. 20.00 Ke­liau­to­jas. Kre­ta ir Kip­ras. 21.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės va­go­nu. Ber­ly­nas. 22.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Na­mi­bi­ja. 23.00 Ke­liau­to­jas. Se­ne­ga­las ir Zam­bi­ja. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Mag­na­tų žais­liu­kai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 8.00, 14.00 „Konst­ruo­ki­me!“ 9.00, 15.00 „Kaip Si­bi­re tam­pa­ma vy­ru“.

10.00, 16.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“. 11.00, 17.00, 23.00 „Pa­ra­zi­tų antp­lū­dis“. 18.00 „Oro mū­šiai“. 20.00 „Kon­gas: vul­ka­ni­nės la­vos pėd­sa­kais“. 21.00 „62 die­nos jū­ro­je“. 22.00 „Iš vi­daus“.

8.00 „24 ka­ro va­lan­dos“. 9.00 „Di­die­ji moks­li­nin­kai“. 10.00 „Plas­ti­nės ope­ra­ci­jos se­no­vė­je“. 11.00 „Džia­zo ba­ro­nie­nė“. 12.30 „Le­ža­kai, 1942-ie­ji“. 14.00, 22.00 „Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras – spal­vo­tai“. 15.00 „Mi­no­tau­ro sa­la“. 16.00 „24 ka­ro va­lan­dos“. 17.00 „Šer­lo­ko Holm­so beieš­kant“. 18.00 „Pa­lai­do­ti Se­no­vės mies­tai“. 19.00 „Kar­ve­džiai“. 20.00 „Šni­pai, at­ke­lia­vę jū­ra“. 21.00 „Elekt­ros is­to­ri­ja“. 23.00 „Ma­jų hie­rog­li­fų pas­lap­tis“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Din­gęs. 7.25 Ch­ri­so Humph­rey zoo­lo­gi­jos so­das. 7.50, 16.30 Pa­kal­bė­ki­me su gy­vū­nais. 8.15, 16.00 Di­kas ir Do­mas sku­ba į pa­gal­bą. 8.40, 19.40 Vis­kas apie šu­nis. 9.10 Ka­rū­nuo­tie­ji au­gin­ti­niai. Šu­nys. 10.05, 17.25 Šu­nys, ka­tės ir ki­ti nu­my­lė­ti­niai. 11.00 Mi­kae­los zoo­tu­ras.

11.55, 19.15 Gy­va­čių gel­bė­to­jas. Dramb­lys A­gro. 12.20 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Šu­nys po­li­ci­nin­kai. Ge­riau­si iš ge­riau­sių­jų. 13.45, 0.45 Gran­di­ni­niai šu­nys. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 16.30 Keis­ti au­gin­ti­niai. 18.20 Ki­no­lo­gi­ja. 21.05 Mu­tan­tų pla­ne­ta. Aust­ra­li­ja. 22.00 Lau­ki­nė Pran­cū­zi­ja. Paukš­čių ka­ra­lys­tė. 22.55 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Nek­vies­ti sve­čiai. 23.50 Aš gy­vas.

10.00 Ne­pa­pras­tas šve­dų au­to­mo­bi­lis. 11.00 Pa­na­mos ka­na­lo sta­ty­ba. 12.00 Pa­šė­lę iš­ra­dė­jai. 13.00 Bičių ty­lė­ji­mas. 14.00 Pa­vo­jin­giau­si Piet­ry­čių Azi­jos gy­vū­nai. 15.00 Ka­lė­ji­mas. Ap­gau­lė Ki­te. 16.00 „For­mu­lė-1“ au­to­mo­bi­liai. 17.00 Tra­ge­di­ja Sid­nė­jaus–Ho­bar­to re­ga­to­je. 18.00 Sraig­tas­par­niai „Apa­che“. 19.00 Kas su­kė­lė Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą? 20.00 Liau­dies me­di­ci­na. Ož­kos krau­jas. 21.00 Drau­di­mai. Ti­kė­ji­mas. 22.00 Kas su­kė­lė Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą? 23.00 Liau­dies me­di­ci­na. Ožkos krau­jas. 0.00 Tra­ge­di­ja Sid­nė­jaus–Ho­bar­to re­ga­to­je. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.


22 ketvirtadienis 14.40 LNK

18.00 T V1000

„Vaikelis“ („Baby“)

„Naktis „Roksberio“ klube“ („A Night at the Roxbury“)

Drama. JAV, 2000 m. Rež. Robertas Allanas Ackermanas. Vaidina Farrah Fawcett, Keithas Carradine’as, Jean Stapleton, Alison Pill, Vincentas Berry.

Komedija. JAV, 1998 m. Rež. Johnas Fortenberry. Vaidina Willas Ferrellas, Chrisas Kattanas, Raquel Gardner, Molly Shannon, Danas Hedaya.

Lili ir Džonas Melounai niekaip negali atsigauti po sūnelio mirties. Tačiau nelaimės skausmą numalšinti padeda keistas atsitiktinumas. Ant savo namo slenksčio vieną dieną sutuoktiniai aptinka kažkieno paliktą naujagimę. Nuo šiol mažoji Sofi tampa svarbiausiu skausmo sugniuždytos šeimos nariu.

Broliai Stivas ir Dagas Butabiai nepasižymi ypatingais protiniais gebėjimais, bet yra energingi Beverly Hilso gyventojai. Jie dėvi ekscentriškus kostiumus, mėgsta auksines grandines ir lankosi ten, kur galima sutikti gražių merginų. Didžiausia broliukų svajonė – patekti į elitinį Los Andželo „Roksberio“ barą.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Tei­sė ži­no­ti (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Die­nos te­ma (k). 12.30 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 13.05 Kraš­to spal­vos (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 22.45 Ke­lias į UEFA EURO 2012. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Dok. s. „Pro­to štur­mas“ (1, 2) (Šve­di­ja, 2008 m.).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.45

„Bet­me­nas“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Dra­ma „Vai­ke­lis“ (JAV, 2000 m.). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.05 Spor­tas. 19.08 Orai. 19.13 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.19 Spor­tas. 22.23 Orai. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7). 23.30 „Už­mirš­tie­ji“ (8) (N-7). 0.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.30 Svei­ka­tos ABC (k).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Lu­jis“ (3, 4). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Akis­ta­ta. 11.55 Prieš sro­vę. 12.40 Nuo­dė­mių de­šim­tu­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (5).

14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Kau­lai“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (5).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 8.25 „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou (k). 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 „Lie­jyk­los gat­vė“ (N-7). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou (k). 18.00 Ži­nios. 18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 Šeš­ta­sis po­jū­tis. 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ko­me­di­ja „Gra­žuo­liu­kas 2“ (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.) (N-7). 22.45 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 23.45 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 0.20 Sta­ty­bų TV. 0.50–6.00 „Bam­ba“.

8.00 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 A.Re­ka­šius. Ba­le­tas „Au­ra“ (1987 m.) (k). 13.05 „Dė­ka poe­zi­jos ku­riu skulp­tū­rą“. Vy­tau­tas Še­rys (1995 m.) (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Gru­zi­jos ki­no kla­si­ka. Dra­ma „Tbi­li­sis, Tbili­sis“ (Gru­zi­ja, 2005 m.) (N-7) (k). 16.00 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­men­ti­ka. „Kel­ti­nin­kas“ (2008 m.) (k). 16.55 Ži­nios. 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kraš­to spal­vos. 17.55 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 18.25 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. 19.15 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“. 20.05 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meist­rai. Juo­zas Do­mar­kas.

21.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Dok. f. „Praė­ju­sios dienos at­mi­ni­mui“ (1990 m.) (N-14). 22.25 Trum­pa­met­ra­žis f. „1000 ga­li­my­bių“. 23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“ (4). „Hu­jė – dra­ko­no mies­tas“ (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.). 23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. 0.00 Pa­no­ra­ma. Vers­las. Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. 0.35 Orai. 0.40 Va­ka­ro au­to­gra­fas.

10.10 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.25 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 Nuo­ty­kių s. „Kob­ra 11“ (1) (Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 12.15 „Kau­lai“. 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 „Na­ša Ra­ša“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Kob­ra 11“ (2). 18.00 „Kau­lai“. 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 21.30 Ko­miš­kas tri­le­ris „Me­las var­dan tie­sos“ (JAV, 1994 m.). 0.20 „Fu­tu­ra­ma“. 0.50 „CSI Niu­jor­kas“. 1.40 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 „Vo­lan­de­ris“ (5) (N-7). 22.50 „Vy­riš­ki rei­ka­lai“. 23.50 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.15 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

8.45 Ieš­ko­ki­me geriau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios.

Filmai 9.15 9.45 10.15 11.15 12.15

Kul­tū­ra +. Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 13.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 13.45 Fan­tas­ti­nė nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ne­pa­pras­ti Ade­lės Blank-Sek nuo­ty­kiai“ (Pran­cū­zi­ja, 2010 m.). 15.45 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 16.45 Dok. s. „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (1) (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Ką mes val­go­me?“ 18.45 Re­zo­nan­sas. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 21.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 22.30 And­rius Ma­mon­to­vas. Kon­cer­tas „Park West Chi­ca­go“. 0.00 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 1.00 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Gon­go Gan­gas. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50, 18.55 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10 Dok. s. „Ge­ne­ro­las“. „Ope­ra­ci­ja „Mūras“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 19.55 „Ge­ne­ro­las“. „Kur­je­ris iš Len­ki­jos“. 21.52, 0.57 Orai. 23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7). 1.00 „Ge­ne­ro­las“. „Ope­ra­ci­ja „Mū­ras“.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Tri­le­ris „Vie­nin­te­lis ke­lias“ (N-7). 11.15 Jė­ga, gro­žis, svei­ka­ta (k). 11.45 Muz. dra­ma „Mu­zi­ka su­ra­du­si mus“ (N-7). 13.50 Te­le­laik­raš­tis. 15.30 Dra­ma „Pa­ry­žius“ ( N-7). 17.30 Kau­nas: tei­sė bū­ti (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Is­to­ri­nė lai­da „Mū­sų praei­ties beieš­kant“ (k). 19.00 Nuo­mo­nės. 20.00 Svei­kas žmo­gus. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Ma­no vai­vo­rų nak­tys“ (N-14). 22.55 Ži­nios (k). 23.15 Ko­me­di­ja „Kad ir kas be­nu­tik­tų“ (N-7).

8.00 Tri­le­ris „Ka­ras“ (JAV, 2007 m.). 9.45 Nuo­ty­kių f. „Ni­mės sa­la“ (JAV, 2008 m.). 11.25 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ope­ra­ci­ja „Del­ta far­sas“ (JAV, 2007 m.). 18.30 Dra­ma „Me­las ir ali­bi“ (Olan­di­ja, JAV, 2006 m.). 20.05 Dra­ma „Gab­rie­lė“ (Pran­cū­zi­ja, Italija, 2005 m.). 21.40 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Lo­bių sa­la“ (Pran­cū­zi­ja, D.Bri­ta­ni­ja, Bul­ga­ri­ja, 2007 m.).

7.00 Is­to­ri­nė dra­ma „Her­co­gie­nė“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ita­li­ja, 2008 m.). 9.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Al­fa ir Ome­ga“ (JAV, In­di­ja, 2010 m.). 11.00 Kri­minali­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“ (Pran­cū­zi­ja, JAV, D.Bri­ta­ni­ja, 2008 m.). 13.00 Muz. dra­ma „Gat­vės šo­kiai“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.). 15.00 Dra­ma „Kvie­čia­me pas Rai­lius“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2010 m.). 17.00 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Pa­sip­rie­ši­ni­mas“ (JAV, 2008 m.). 19.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Žmo­gus, ku­ris my­li“ (Ita­li­ja, 2008 m.). 21.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Blo­gas po­li­ci­nin­kas“ (JAV, 2009 m.). 23.05 Ko­me­di­ja „Ki­to­je lovos pu­sė­je“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 1.00 Dra­ma „Im­ty­ni­nin­kas“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, 2008 m.).

2.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Pi­ko va­lan­da“. 3.50 Ko­me­di­ja „Kėg­lių ka­ra­lius“. 5.50 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“.

8.00 Dra­ma „Skirs­ty­mas“. 10.00 Ko­miš­kas tri­le­ris „Step­for­do žmo­nos“. 11.50 Ko­me­di­ja „Na­čas Lib­ras“. 13.40 Dra­ma „Pa­sau­lio pre­ky­bos cent­ras“. 16.00 Ro­man­ti­nė siau­bo ko­me­di­ja „Vam­py­ras Bruk­li­ne“. 18.00 Ko­me­di­ja „Nak­tis „Roks­be­rio“ klu­be“. 19.40 Veiks­mo ko­me­di­ja „Pi­ko va­lan­da“. 21.30 Dra­ma „Ana­pus sie­nų“. 0.00 Bio­gra­fi­nis f. „Pra­džia“.

4.00 „Še­šė­lių sa­los pas­lap­tis“. 5.30, 23.15 „Bū­ti Eri­ka“. 6.15, 11.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.00, 10.50, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 7.50 „Žmog­žu­dys­tė tink­le“. 9.20 „Ma­no mer­gi­nos vai­ki­nas“. 12.30, 17.20 „Sek­lys“. 13.20 „Sal­dus kąs­ne­lis“. 14.40 „Eva“. 19.00 „Lie­žu­vau­to­ja“. 19.45 „Tar­pi­nin­kas Kei­tas“. 21.00 „Nėš­tu­mas avint aukš­ta­kul­nius“. 21.45 „Mi­li­jo­nie­riaus nuo­ta­ka“. 22.30 „Džor­da­na ti­ria by­lą“.

sportas 8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. „VIČI-Ais­tės“–„Lo­tos Gdy­nia“. 11.45 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Vil­lar­real“–„Spor­ting“. 13.30 Au­to­mo­to. 14.00 Ad­re­na­li­nas. 14.30 Fut­bo­lo die­vai. 15.30 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiau­liai“–Pas­va­lio „Pie­no žvaigž­dės“. 17.15 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Be­tis“–„Se­vil­la“. 19.15 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės (sau­sis). 19.45 Fut­bo­lo die­vai. Z.Zi­da­ne. 20.15 Fut­bo­lo die­vai. P.Mal­di­ni. 21.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Vil­lar­real“–„Spor­ting“. 23.15 RIP.

10.45 Gol­fas. PGA tu­ro už­ku­li­siai. 11.15 Gol­fas. Eu­ro­pos tu­ro sa­vai­tės apž­val­ga. 11.45 „Pre­mier Lea­gue World“ žur­na­las. 12.15 „Trans World Sport“ žur­na­las. 13.15 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Gesc­rap Bil­bao Bas­ket“–„Uni­ca­ja“. 15.05 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Real“–„Mon­te­pas­chi“. 16.55 Le­do ri­tu­lys. KHL. SKA–„Tor­pe­do“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 19.30 „Pre­mier Lea­gue World“ žur­na­las.

19.55 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Ga­la­ta­sa­ray“–„Olym­pia­cos“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 21.55 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Mac­ca­bi“–„Bar­ce­lo­na“. 23.45 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Ga­la­ta­sa­ray“–„Olym­pia­cos“.

4.30, 8.15, 10.30, 13.00 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 17.00 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. 18.00 Futbo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. 20.00 Lai­da apie te­ni­są. 20.30 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Dramb­lio Kau­lo Kran­tas– Bur­ki­na Fa­sas. 23.00 Eu­ro­pos dai­lio­jo čiuo­ži­mo čem­pio­na­tas. 24.00 Spor­ti­nis po­ke­ris. 1.00 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 2.00 Lai­da apie te­ni­są.

7.00 Ry­to pro­gra­ma. 9.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Spor­to vik­to­ri­na. 18.30 Fut­bo­las. „FC Li­ver­pool“–„Man­ches­ter Ci­ty“. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 20.40 Fut­bo­las. Su­per­fa­nai. 21.10 „Sport1“ žai­di­mai. 21.15 Spor­ti­nis po­ke­ris. 22.15 Do­ku­men­ti­ka. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30, 15.00 Ma­no saldu­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00, 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00 „Ma­de“. 12.00 „Top 10“.

13.00 „Ba­se UK Chart“. 14.00 Pir­ma­sis hi­tas. 18.00 „Ma­de“. 19.00 Aš tu­riu ants­vo­rio. 20.00 „Ma­de“. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 Slap­ta ka­me­ra. 1.00 „Ba­se UK Chart“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

21.30 T V6

21.40 LTV2

„Melas vardan tiesos“ („True Lies“)

„Praėjusios dienos atminimui“

Komiškas trileris. JAV, 1994 m. Rež. Jamesas Cameronas. Vaidina Arnoldas Schwarzeneggeris, Jamie Lee Curtis, Tomas Arnoldas, Billas Paxtonas, Tia Carrere.

Dokumentinis filmas. Lietuva, 1990 m. Rež. Šarūnas Bartas.

Haris Taskeris yra kuklus prekiautojas kompiuteriais. Taip mano jo žmona Helen. Bet žiūrovai anksčiau už herojaus žmoną sužino, kad iš tikrųjų Haris yra labai slaptas agentas, priverstas žmoną apgaudinėti ir nuolat jai meluoti, kad dažnai turi išvykti į komandiruotę. Čia, matyt, kaip tik tai, ką įprasta vadinti šventu melu.

Savo pirmąjį filmą Š.Bartas pristato taip: „Mane seniai stebina miestas. Kartais atrodo, kad tai gamtos kūrinys, lyg kokia nematoma jėga daugybę žmonių sujungė į vieną gyvą organizmą. Kartais atrodo, kad žmogus prieš savo valią veržiasi susilieti su šia būtybe, ištirpti jos kraujyje, įsijungti į vientisą gausmą, užsiplieskiantį dieną ir nurimstantį naktį. Niekur žmogus nesijaučia toks vienišas kaip mieste.“


23 2012 01 26 20.05 Mikrovisata

20.25 BTV

„Gabrielė“ („Gabriele“)

„Gražuoliukas 2“ („Keinohrhasen 2“)

Drama. Prancūzija, Italija, 2005 m. Rež. Patrice’as Chéreau. Vaidina Isabelle Huppert, Pascalis Greggory, Claudia Coli, Thierry Hancisse’as, Chantal Neuwirth.

Komedija. Vokietija, 2009 m. Rež. Tilis Schweigeris. Vaidina T.Schweigeris, Nora Tschirner, Matthias Schweighoferis, Emma Schweiger, Kenas Dukenas.

1912-ieji, Paryžius. Gabrielė ir Žanas – mieste gerbiama turtingų buržua pora. Ketvirtadieniais jų prabangiuose namuose renkasi visas elitas. Žanas didžiuojasi savo žmona, ja visiškai pasitiki, tačiau vieną rytą jo rastas laiškas sukelia grėsmę šeimos idilei. Gabrielė praneša paliekanti vyrą ir išeinanti pas kitą.

Ludo ir Ana drauge jau dvejus metus. Bet Ana nepatenkinta, kad Ludo visai nesirūpina namais, o Ludo negali pakęsti nuolatinio Anos bambėjimo. Jųdviejų santykiai dar labiau pašlyja, kai Ludo netikėtai sutinka buvusią merginą Mari, o buvęs Anos vaikinas Ralfas kelioms dienoms apsistoja porelės bute.

dokumentika

Užsienio 6.00 „KGB su smo­kin­gu“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.20 „Vien­gun­giai“. 8.05 Teis­mo valan­da. 9.05 NSO. Spe­cia­lių­jų tar­ny­bų suo­kal­bis. 10.15, 22.00 Sku­bus išk­vie­ti­mas. 10.45, 23.25 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“. 11.45, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.50 „Ru­siš­ka prie­mo­nė“. 13.40 „Ty­rė­jai“. 14.10 Pa­ban­dom? 15.00 „Auk­si­nė me­dū­za“. 16.50 Vi­sa­tos žū­tis. 17.50, 22.30 „Pa­vo­jin­gas žai­di­mas“. 18.45 Go­du­mas. 20.55 Kos­mo­so mi­tai. 1.00 Nau­jie­nos 24.

10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50, 5.05 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Gy­ny­bos tei­sė“. 17.55 Su­si­tuo­ki­me. 18.55 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.10, 4.15 „Žu­ko­vas“. 22.15 „Žmo­gus ir įs­ta­ty­mas“. 23.25 Vakaro nau­jie­nos. 23.45, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 23.55 „Kon­teks­tas“. 0.45 „Gy­ny­bos tei­sė“. 1.40 Žvaigž­dė­lai­vis. 1.55 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.50 Vaid. f. „Skė­tis jau­na­ve­džiams“.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šian­dien. 8.25 Va­sar­na­miai. 9.30 Me­di­ci­nos pas­lap­tys. 10.00 „Su­tuok­ti­niai“. 11.35 „Jū­rų vel­niai“. 13.25 Mu­zi­ki­nės is­to­ri­jos. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.30 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.35 Kal­ba­me ir ro­do­me. 19.25 „PPS“. 21.40 „Me­džio­to­jas“. 23.25 Sa­vas žai­di­mas. 0.15 Teis­mo de­tek­ty­vas. 1.20 „For­ma­tas A4“. 2.15 „Pra­keik­tas ro­jus“.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Skar­din­gi kran­tai“. 15.05 „Žo­dis mo­te­riai“. 16.00 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Lai­mė kaž­kur ša­lia“. 19.40 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 22.25 Dvi­ko­va. 23.20 Ži­nios +. 23.35 Ru­si­ja pir­mu as­me­niu. 0.20 Vaid. f. „Mie­las, bran­gus, my­li­mas, vie­nin­te­lis...“ 1.30 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Li­ki­mų tvar­ka­raš­tis“. 9.00, 21.00 „Mei­lės įkai­tai“. 10.00 Vo­kieti­ja per sa­vai­tę. 11.00 Švie­sos ra­te. 12.00 Vaid. f. „Ka­zo­kiš­kas gy­ve­ni­mas“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 Ar­ti­ma ko­va. 19.00 Sa­vo aki­mis. 20.00 „Vals­ty­bės gy­ny­ba“. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vaid. f. „Die­vo rykš­tė“.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00, 18.30 „Tarp mū­sų“. 9.30, 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30, 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 16.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 18.00 „Mo­kyk­los de­tek­ty­vas“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 21.15 „Ap­ga­vi­kas“. 22.15 „Me­džiok­lė pra­si­de­da“. 23.15 Aš – žvaigž­dė. 0.15 „CSI kri­mi­na­lis­tai“. 1.00 RTL nak­ties žur­na­las.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Tai­lan­das. 11.00 Sau­sio krui­zas. 11.30 Pa­šė­lu­sios šir­dys. 12.00 Ke­liau­to­jas. Vie­na. 13.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. Vo­kie­ti­ja. 14.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Na­mi­bi­ja. 15.00 Ke­lio­nė tre­čios kla­sės vagonu. Ber­ly­nas. 16.00 Ke­liau­to­jas. Tos­ka­na. 17.00 Ka­no­jo­mis per Pi­to eže­rą. 17.30 Nau­jas res­to­ra­nas. 18.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. Tik­ra­sis Ma­kao. 18.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Bal­tie­ji tru­mai. 19.00 Ma­lo­nu­mų ieš­ko­to­jai. Ek­va­do­ras. 20.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. Lau­ki­niai Va­ka­rai. 22.00 Ke­lio­nė į Pe­ru. 22.30 Ke­lio­nė į Ek­va­do­rą. 23.00 Ke­liau­to­jas. Va­šing­to­nas. 0.00 Ma­lo­numų ieš­ko­to­jai. Ek­va­do­ras. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Oro mū­šiai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 8.00, 14.00 „Kon­gas: vul­ka­ni­nės la­vos pėd­sa­kais“. 9.00, 15.00 „62 die­nos jū­ro­je“. 10.00, 16.00 „Iš vi­daus“. 11.00, 17.00 „Pa­ra­zi­tų antp­lū­dis“. 18.00 „Aust­ra­liš­ki au­tot­rau­ki­niai“.

20.00 „Ad­re­na­li­no ieš­ko­to­jai“. 21.00 „Ju­ko­no iš­šū­kis“. 22.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“. 23.00 „Žmo­gus gy­va­tė“.

8.00, 16.00 „24 ka­ro va­lan­dos“. 9.00 „Šer­lo­ko Holm­so beieš­kant“. 10.00 „Pa­lai­do­ti Se­no­vės mies­tai“. 11.00 „Kar­ve­džiai“. 12.00 „Šni­pai, at­ke­lia­vę jū­ra“. 13.00 „Elekt­ros is­to­ri­ja“. 14.00 „Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras – spal­vo­tai“. 15.00 „Ma­jų hie­rog­li­fų pas­lap­tis“. 17.00 „Ge­nia­lu­sis di­zai­nas“. 18.00 „Plas­ti­nės ope­ra­ci­jos se­no­vė­je“. 19.00 „Di­džio­jo ek­ra­no žvaigž­dės“. 20.00 „Iš Ry­tų į Va­ka­rus“. 21.00 „Ro­ma: pas­ku­ti­nis bas­tio­nas“. 22.00 „Kai­ze­rio krei­se­rių me­džiok­lė“. 23.00 „Mi­no­tau­ro sa­la“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. 7.25 Keis­ti au­gin­ti­niai. 8.15, 16.00 Di­kas ir Do­mas sku­ba į pagal­bą. 8.40, 19.40 Vis­kas apie šu­nis. 9.10, 17.25 Ki­no­lo­gi­ja. 10.05, 17.25 Šu­nys, ka­tės ir ki­ti nu­my­lė­ti­niai. 11.00 Mi­kae­los zoo­lo­gi­jos tu­ras. 11.55, 19.15 Gy­va­čių gel­bė­to­jas. Briu­sas Bet­me­nas.

12.20 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Gy­vū­nų ap­sau­gos sky­rius. 13.45, 0.45 Bo­nė ir Klai­das. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 16.30 Pan­dos nuo­ty­kiai. 18.20 Klo Hi­lo ka­tės. 21.05 Mu­tan­tų pla­ne­ta. Se­ra­do (Bra­zi­li­ja). 22.00 Bi­las Bei­lis ir pa­via­nai. 22.55 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Uo­de­ga per gal­vą. 23.50 Aš gy­vas. Ke­lio­nė.

10.00 „Bent­ley“ au­to­mo­bi­liai. 11.00 Kas su­kė­lė Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą? 12.00 Liau­dies me­di­ci­na. Ož­kos krau­jas. 13.00 Hi­po­po­ta­mų pra­ga­ras. 14.00 Pavo­jin­giau­si Kos­ta Ri­kos gy­vū­nai. 15.00 Ka­lė­ji­mas. Mo­te­rys, ga­be­nu­sios ma­ri­hua­ną. 16.00 In­ži­nie­rių idė­jos. Ara­bų bokš­tas. 17.00 Kri­ti­nė si­tua­ci­ja. Erd­vė­lai­vis „Apol­lo 13“. 18.00 „Lom­barg­hi­ni“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Kor­te­so jū­ros ryk­liai. 20.00 Sk­ruz­dė­lių mies­tas. 21.00 Drau­di­mai. Ar­tis­tai ekst­re­ma­lai. 22.00 Kor­te­so jū­ros ryk­liai. 23.00 Sk­ruz­dė­lių mies­tas. 0.00 Kri­ti­nė si­tua­ci­ja. Erd­vė­lai­vis „Apol­lo 13“. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.


24 penktadienis 19.10 T V3

21.10 LNK

„Išrinktasis. Blogio imperijos iškilimas“ („The Seeker: The Dark Is Rising“)

„Aš esu legenda“ („I Am a Legend“)

Fantastinis nuotykių filmas. JAV, 2007 m. Rež. Davidas L.Cunninghamas. Vaidina Alexanderis Ludwigas, Christopheris Ecclestonas, Ianas McShane’as, Frances Conroy.

Fantastinis trileris. JAV, 2007 m. Rež. Francis Lawrence’as. Vaidina Willas Smithas, Alice Braga, Charlie Tahanas, Salli Richardson, Willow Smith.

Švęsdamas vienuoliktąjį gimtadienį Vilas Stentonas sužino esąs ypatingas. Jis priklauso nemirtingiesiems kariams, ginantiems pasaulį nuo tamsos jėgų. Negana to, berniukas yra paskutinis šios bendruomenės atstovas, apdovanotas gebėjimu suaktyvinti visų savo gentainių galias ir pakelti juos į lemiamą kovą su blogiu.

Mėgindami išrasti vakciną nuo vėžio mokslininkai išprovokuoja katastrofą – per trejus metus žmonija išnyksta. Surūdijusių automobilių ir karo technikos kapinynu virtusiame Niujorke lieka gyvas tik virusologas Robertas Nevilis. O tamsiausiose ištuštėjusių namų pakampėse knibžda šviesos nekenčiantys zombiai.

Lietuviškos 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka ISM va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to ir Kau­no te­ch­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to ko­man­dos (k). 11.00 „Aki­ra­čiai“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 12.15 Die­nos te­ma (k). 12.30 Eu­ro­pos vi­du­ry (k). 13.10 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35 Spor­tas. 18.40 Orai. 18.45 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. 20.25 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.05 Spor­tas. 21.10 Orai. 21.15, 22.15 Duo­kim ga­ro! 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 23.15 Ki­ne kaip ki­ne. 23.45 Ko­me­di­ja „Marš, marš, tra-ta-ta!“ (1964 m.).

6.20 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 Pri­čiu­pom! (N-7). 7.50 „Pa­sau­lio Guinnes­so re­kor­dai“. 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Fa­rai (N-7) (k). 10.40 LT aist­ra (N-7) (k). 11.15 Nuo... Iki... (k). 12.10 „Men­ta­lis­tas“ (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ža­vu­sis prin­cas“ (JAV, 2001 m.). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.05 Spor­tas. 19.08 Orai. 19.10 Kon­cer­tas „Kry­mo mu­zi­kos fes­ti­va­lis 2011“ (Ru­si­ja, 2011 m.). Fes­ti­va­lio už­da­ry­mo kon­cer­tas. 21.10 Fantastinis tri­le­ris „Aš esu le­gen­da“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 23.05 Veiks­mo f. „Mak­si­ma­li ri­zi­ka“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 1.10 Siau­bo tri­le­ris „Aš vi­sa­da ži­no­siu, ką pa­da­rei aną va­sa­rą“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Lu­jis“ (5, 6). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Cho­rų ka­rai 2012. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (6). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“.

16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Iš­rink­ta­sis. Blo­gio im­pe­ri­jos iš­ki­li­mas“ (JAV, 2007 m.). 21.05 Nuo­ty­kių f. „Šok­lys“ (JAV, 2008 m.). 22.45 Ko­miš­ka dra­ma „Ge­ra kom­pa­ni­ja“ (JAV, 2004 m.). 0.55 Ko­me­di­ja „Ma­no pusb­ro­lis Vi­nis“ (JAV, 1992 m.).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Šeš­ta­sis po­jū­tis“. TV žur­na­las (k). 8.25 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 „Lie­jyk­los gat­vė“ (N-7). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­taro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ge­ro ape­ti­to, ar­ba At­sar­giai, mei­lė“ (Uk­rai­na, 2005 m.) (N-7). 22.05 Veiks­mo f. „Le­mia­mos se­kun­dės“ (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, 1992 m.) (N-14). 23.45 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 0.45 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 1.15–6.00 „Bam­ba“.

8.00 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“ (k). 12.15 Kraš­to spal­vos. 12.50 Va­ka­ro au­to­gra­fas (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Val­sų ka­ra­lių di­nas­ti­ja (1) (k). 15.05 Ne­ga­li bū­ti. 15.30 Mo­kyk­los lan­gas (k). 16.00 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės (k). 16.30 Du­rys at­si­da­ro. 16.55 Ži­nios. 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kai­mo aka­de­mi­ja. 17.55 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 18.25 Pi­ni­gų kar­ta. 19.15 „Gy­ve­ni­mas pa­gal uoš­vius“. 20.05 LTV auk­so fon­das. „De­vy­ni nuo­puo­lio ra­tai“ (2). 21.10 Dra­ma „Dan­gaus prieg­lobs­ty­je“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ita­li­ja, 1990 m.) (N-14). 23.25 Džia­zo va­ka­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma. Vers­las. Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. Orai.

0.40 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Imp­ro­vi­za­ci­jos. Kon­cer­tuo­ja „Pie­no la­ze­riai“ (k).

10.10, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.25, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 „Kob­ra 11“ (2). 12.15 „Kau­lai“. 13.10 „Mano var­das Er­las“. 14.00 „Na­ša Ra­ša“. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 17.00 „Kob­ra 11“ (3). 18.00 Veiks­mo s. „Ge­ri vy­ru­kai“ (1) (JAV, 2010 m.). 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Lė­lių na­mai“. 22.00 „Psi­chiat­ras“. 23.00 „Gy­ve­ni­mas Mar­se“. 23.55 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Ope­ra­ty­vi­nių ty­ri­mų sky­rius“. 0.55 „CSI Niu­jorkas“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 De­tek­ty­vas „Mid­so­me­rio žmog­žu­dys­tės XIII. Ra­my­bės sa­vait­ga­lis“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (N-7). 22.50 Sno­bo nak­tis. Dra­ma „Teo­ri­ja apie vis­ką“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2006 m.). 0.35 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.15 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 9.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 11.15 Dok. s. „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (1) (N-7). 12.15 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Vi­lei­šia­da. Šei­mos ir vals­ty­bės is­to­ri­ja“ (3). 12.45 Kul­tū­ra +.

Filmai 13.15, 15.00 Ro­man­ti­nė bio­gra­fi­nė dra­ma „Co­co Cha­nel“ (1, 2) (Ita­li­ja, Prancū­zi­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 2008 m.). 16.45 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 19.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 22.30 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 20.45 Auk­si­nė ko­lek­ci­ja. „Ma­dam Ir­ma“ (Pran­cū­zi­ja, 2006 m.) (N-7). 22.45 Fan­tas­ti­nis veiks­mo f. „Ry­di­ko kro­ni­kos“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 0.55 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 17.20 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Pa­dė­ki­me aug­ti. 8.50 Gi­rių ta­kais. 9.20, 18.20 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Il­gai ir lai­min­gai. 12.05, 21.00 Re­por­te­ris. 13.30 „Merdoko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 0.20 „Ge­ne­ro­las“. „Kur­je­ris iš Len­ki­jos“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 19.00 LKL čem­pio­na­tas. „Šiau­liai“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Šiau­lių. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 21.27 Orai. 21.30 Ver­tas ki­nas. Tri­le­ris „Sek­lys“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.20 „Zo­na“ (N-14).

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nes aš taip pa­sa­kiau“ (N-7). 11.00 Nuo­mo­nės (k). 12.00 Ko­me­di­ja „Kad ir kas be­nu­tik­tų“ (N-7). 13.30 Te­le­laik­raš­tis. 15.55 Bio­gra­fin­ ė dra­ma „Mis Po­ter“ (N-7). 17.30 Ža­lio­ji aka­de­mi­ja (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Lai­da na­cio­na­li­nėms ma­žu­moms „Eu­ro­pos ke­lias“ (k). 18.40 Dra­ma „Her­co­gie­nė“ (N-7). 20.30 Ka­ro ir po­ka­rio vai­kai (2). 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Žiū­ro­vų iš­rink­tas fil­mas. 23.20 Ži­nios (k). 23.40 Ko­me­di­ja „Ka­tast­ro­fiš­kai ne­sėk­min­gas fil­mas“ (N-14). 1.10 Tri­le­ris „Prie pat ta­vo du­rų“ (N-14).

8.00 Dra­ma „Me­las ir ali­bi“ (Olan­di­ja, JAV, 2006 m.). 9.35 Dra­ma „Gab­rie­lė“ (Pran­cū­zi­ja, 2005 m.). 11.10 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Lo­bių sa­la“ (Pran­cū­zi­ja, D.Bri­ta­ni­ja, Bul­ga­ri­ja, 2007 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Pa­lau­kit“ (JAV, 2005 m.). 20.10 Veiks­mo f. „DOA: gy­vos ar­ba mi­ru­sios“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 2006 m.). 21.40 Veiks­mo f. „Ko­va su še­šė­liu: re­van­šas“ (Ru­sija, 2007 m.).

7.00 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Pa­sip­rie­ši­ni­mas“ (JAV, 2008 m.). 9.20 Ro­man­ti­nė dra­ma „Žmo­gus, ku­ris my­li“ (Ita­li­ja, 2008 m.). 11.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Vėž­liu­ko Se­mio nuo­ty­kiai“ (Bel­gi­ja, 2010 m.). 13.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“. 15.00 Dra­ma „Ka­lė­dų na­me­lis“. 17.00 Fan­tas­ti­nis tri­le­ris „Ša­lu­ti­nis efek­tas“ (JAV, 2011 m.). 19.00 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Še­šė­lių mo­te­rys“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 21.00 Dra­ma „Že­mės šir­dis“. 23.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Per­si­kė­li­mas“ (JAV, 2009 m.). 1.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Gryn­ber­gas“ (JAV, 2010 m.).

2.00 Veiks­mo ko­me­di­ja „Pi­ko va­lan­da 2“. 4.00 Ko­me­di­ja „Nak­tis „Roks­be­rio“ klu­be“. 5.40 Ko­me­di­ja „Na­čas Lib­ras“. 7.30 Dra­ma „Pa­sau­lio pre­ky­bos cent­ras“.

10.00 Ro­man­ti­nė siau­bo ko­me­di­ja „Vam­py­ras Bruk­li­ne“. 12.00 Ko­me­di­ja „Chao­so teo­ri­ja“. 14.00 Ko­me­di­ja „Nau­jo­kė“. 15.50 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pa­bė­gu­si nuo­ta­ka“. 18.00 Ko­me­di­ja „Zoo­lan­de­ris“. 19.40 Veiks­mo ko­me­di­ja „Pi­ko va­lan­da 2“. 21.40 Bio­gra­fi­nis f. „Pra­džia“. 23.50 Dra­ma „Šal­ti ap­ka­bi­ni­mai“.

4.00 „Žmog­žu­dys­tė tink­le“. 5.30, 0.00 „Bū­ti Eri­ka“. 6.15, 16.30, 11.40 „Atei­vių mies­tas“. 7.00, 10.50, 18.10 „Tik­ro­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 7.50 „Pa­vo­jin­gas re­por­ta­žas“. 9.20 „Vie­ną­kart ves­tu­vė­se“. 12.30, 17.20 „Sek­lys“. 13.25 „Mo­te­riš­kos gud­ry­bės“. 14.50 „Lie­žu­vau­to­ja“. 19.00 „Tė­vai“. 19.50 „No­ra Ro­berts. Pa­vel­dė­ta žmog­žu­dys­tė“. 21.25 „Ka­li­for­niečiai“. 23.10 „Džor­da­na ti­ria by­lą“.

sportas 8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. Mad­ri­do „Real“–„Ath­le­tic“. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „Niž­nij Nov­go­rod“–Kau­no „Žal­gi­ris“. 13.30 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės (sau­sis). 14.00 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. „VIČI-Ais­tės“–„Lo­tos Gdy­nia“. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„As­ta­na“. 17.15 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Vil­lar­real“–„Spor­ting“. 19.15 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. Apž­val­ga prieš XXI tu­rą. 19.45 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ lyga. Nu­kel­to I tu­ro apž­val­ga. 21.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiau­liai“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 23.15 RIP.

11.00 Le­do ri­tu­lys. KHL. Įgū­džių kon­kur­sas. 12.00 „Fut­bol Mun­dial“ žur­na­las. 12.30 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. CSKA–„Ana­do­lu Efes“. 14.20 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Ga­la­ta­sa­ray“–„Olym­pia­cos“. 16.10 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos šešio­lik­tu­kas. „Gesc­rap Bil­bao Bas­ket“– „Uni­ca­ja“. 18.00 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Ben­net“–„Žal­gi­ris“. 19.50 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Real“–„Mon­te­pas­chi“.

21.40 Fut­bo­las. Ang­li­jos FA tau­rė. „Wat­ford“–„Tot­ten­ham“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40 Krep­ši­nis. Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­kas. „Mac­ca­bi“–„Bar­ce­lo­na“.

9.30, 10.30 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 13.00 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 15.00 At­vi­ras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 17.00 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. 18.00 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Ni­ge­ris–Tu­ni­sas. 20.00 Lai­da apie te­ni­są. 20.30 Fut­bo­las. Af­ri­kos tau­tų tau­rė. Ga­bo­nas–Ma­ro­kas. 23.00 Eu­ro­pos dai­lio­jo čiuo­ži­mo čem­pio­na­tas. Pri­va­lo­mie­ji šo­kiai. 0.15 At­viras Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­tas. 1.15 Jo­ji­mo var­žy­bos. 1.45 Au­to­mo­bi­lių spor­tas. 2.00 Lai­da apie te­ni­są.

9.00 Spor­to vik­to­ri­na. 12.00 TV par­duo­tu­vė. 15.30 Sporto vik­to­ri­na. 18.30 Ran­ki­nis. Pus­fi­na­liai. 19.30 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 21.00 Ran­ki­nis. Pus­fi­na­liai. 23.00 Fut­bo­las. Bun­des­ly­gos ak­tua­li­jos. 23.45 Fut­bo­las. Di­džio­sios vo­kie­čių var­žy­bos. 0.45 „Sport1“ links­mie­ji kli­pai.

muzika 7.00 100 proc. MTV. 9.00 Kam­ba­rių plė­ši­kai. 9.30 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 10.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 10.30, 17.00 Kai man bu­vo 17 me­tų. 11.00, 18.00, 20.00 „Ma­de“. 12.00 „Top 10“. 13.00 Šo­kių mu­zi­ka.

14.00 Pa­gar­sin­kite! 15.00 Ma­no sal­du­sis 16-asis gim­ta­die­nis. 16.00 „Pa­aug­lių sva­jos“. 19.00 „Ei­li­nė Onu­tė“. 21.00 Ak­las pa­si­ma­ty­mas. 22.00 „16-os ir nėš­čia“. 23.00 „Džer­sio pak­ran­tė“. 0.00 Šo­kių aikš­te­lė. 1.00 „World Sta­ge“. 2.00 Mu­zi­kos kok­tei­lis.

22.45 TV3

23.05 LNK

„Gera kompanija“ („In Good Company“)

„Maksimali rizika“ („Maximum Risk“)

Komiška drama. JAV, 2004 m. Rež. Paulas Weitzas. Vaidina Dennis Quaidas, Scarlett Johansson, Marg Helgenberger, Topheris Grace’as, Selma Blair.

Veiksmo filmas. JAV, 1996 m. Rež. Ringo Lamas. Vaidina Jeanas Claude’as Van Damme’as, Natasha Henstridge, Jeanas Hugues Anglade’as, Stéphane Audran.

Klestinčio leidinio reklamos vadybininkas Denis Foremanas perkeliamas į žemesnes pareigas. Naujasis bosas Karteris, jaunas verslo mokyklos favoritas, atneša į darbą radikalių permainų planą. Denis įpratęs su kiekvienu klientu bendrauti asmeniškai, o ne mobiliuoju telefonu. Vadinasi, profesinis konfliktas tiesiog neišvengiamas.

Prancūzų policininkas Alanas Moro atsitiktinai sužino, kad turi brolį dvynį. Deja, šis neseniai žuvo. Alanas išsiaiškina, kad skurdo kamuojama jo motina vos gimusį brolį atidavė įsūnyti. Kraujo šauksmas verčia ieškoti brolio Maiklo žudikų. Alanas vyksta į Niujorką ir įsivelia į FTB bei rusų mafijos tinklą.


25 2012 01 27 21.10 LTV2

„Dangaus prieglobstyje“ („Sheltering Sky“) Drama. D.Britanija, Italija, 1990 m. Rež. Bernardo Bertolucci. Vaidina Debra Winger, Johnas Malkovichius, Campbellas Scottas, Jill Bennett, Timothy Spallas.

1947 m. trys amerikiečiai (kompozitorius Portas Moresbis, jo žmona Kit ir jų naujasis bičiulis Džordžas Taneris) atvyksta į Šiaurės Afriką. Sacharoje, toli nuo civilizacijos, jie tikisi atgauti prarastą gyvenimo tikslą. Portas lankosi pas prostitutes, Kit patiria nuotykį su Taneriu, bet troškimas pabėgti nuo savęs gerai nesibaigia.

Užsienio 6.00 „KGB su smo­kin­gu“. 6.45 „Diat­lo­vai“. 7.20 „Vien­gun­giai“. 8.05 Go­du­mas. 9.00 Tei­sė pa­si­ti­kė­ti. 10.15 Sku­bus išk­vie­ti­mas. 10.45 „Fir­mi­nė is­to­ri­ja“. 11.40, 19.50 Kvies­ti­nė va­ka­rie­nė. 12.40 Bran­gi lai­da. 12.45 „Ru­siš­ka prie­mo­nė“. 13.40 „Ty­rė­jai“. 14.10 Pa­ban­dom? 16.00 Re­por­te­rio is­to­ri­jos. 16.25 Pi­ko va­lan­da. 16.55 Kos­mo­so mi­tai. 17.55 „Pa­vo­jin­gas žai­di­mas“. 18.50 Gy­ve­ni­mo for­mu­lė. 21.00 Keis­te­ny­bės. Ras­pu­ti­nas. 22.00 Pa­sau­lio pas­lap­tys su Ana Chap­man. Mi­ru­sių­jų ka­ra­lys­tė. 23.00 Ka­ri­nė pas­lap­tis. 0.30 Žiū­rė­ki­te vi­si!

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Lauk ma­nęs“. 17.45 „Ste­buk­lų lau­kas“. 18.55 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Res­pub­li­kos pa­vel­das“. 23.30 Me­lod­ra­ma „Nu­si­šyp­sok, kai ver­kia žvaigž­dės“. 1.10 Vaid. f. „Pa­te­lė“. 3.25 Vaid. f. „Bau­bas“ 4.35 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 6.00 Mu­zika.

3.55 NTV ry­tas. 6.40 Krem­liaus vir­tu­vė. 7.35, 13.35, 16.35 Ypa­tin­gas at­si­ti­ki­mas. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šian­dien. 8.25 Ru­siš­kos sky­ry­bos. 9.25 Gel­bė­to­jai. 10.00 „Su­tuok­ti­niai“. 11.35 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 12.45 Mo­te­riš­kas žvilgs­nis. 14.30 Iki teis­mo. 15.30 Pri­sie­ku­sių­jų teis­mas. 17.35 Pro­ku­ro­ro pa­tik­ra. 18.45 Kal­ba­me ir rodo­me. 19.35 „Va­ro­vai“. 23.15 NTV kon­cer­tų sa­lė. Lo­li­tos be­ne­fi­sas. 0.45 Pikt­žo­džia­vi­mo mo­kyk­la. 1.30 Ša­ch­ma­tų apž­val­ga. 2.05 „Pra­keik­tas ro­jus“. 3.50 G.Cha­za­no­vas prieš NTV.

4.00 Ru­si­jos ry­tas. 8.05 „Gai­les­tin­gu­mo marš­ru­tas“. 9.00, 12.00, 14.00, 18.00 Ži­nios. 9.30 Nau­juo­se na­muo­se. 10.25 Apie tai, kas svar­biau­sia. 11.20 „Ku­la­gi­nas ir part­ne­riai“. 13.00, 21.30 „Skar­din­gi kran­tai“. 15.05 „Žo­dis mo­te­riai“. 16.00 „Jef­ro­si­ni­ja“. 16.55 Tie­sio­gi­nis ete­ris. 18.50 „Šei­mos de­tek­ty­vas“. 20.35 Vaid. f. „Kai žy­di aly­vos“. 22.20 Vaid. f. „Sus­tok, aki­mir­ka ža­vin­ga“. 0.05 Vaid. f. „Mies­tie­čiai“. 1.30 Ves­ti.ru.

5.00, 15.00, 17.00 Ypa­tin­ga nuo­mo­nė. Eko­no­mi­kos nau­jie­nos. 6.00 Anim. f. 7.00 Va­ka­ro ži­nios iš Ame­ri­kos. 8.00, 14.00 „Li­ki­mų tvar­ka­raš­tis“. 9.00, 21.00 „Mei­lės įkai­tai“. 10.00 Sa­vo aki­mis. 11.00 Ar­ti­ma ko­va. 12.00 Vaid. f. „Die­vo rykš­tė“. 16.00 „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tas“. 18.00 2012-ie­ji. 19.00 Vis­kas taip. 22.00 Da­bar pa­sau­ly­je. 23.00 Vo­kie­ti­ja per sa­vai­tę. 0.00 ART na­vi­ga­to­rius. 0.30 Anim. f. suau­gu­sie­siems.

7.00 „6 va­lan­da“. 8.30 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 9.00 „Tarp mū­sų“. 9.30 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 10.00 „9 va­lan­da“. 10.30 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 12.30 „Mū­sų pir­ma­sis bend­ras būs­tas“. 13.00 Vi­dur­die­nio žur­na­las. 15.00 „Gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je“. 16.00 „Įtar­ti­ni at­si­ti­ki­mai“. 17.00 „Šei­mos dė­me­sio cent­re“. 18.00 „Mo­kyk­los de­tek­ty­vas“. 18.30 „Tarp mū­sų“. 19.00 „Sp­rog­me­nys“. 19.30 TV žur­na­las „Įžy­my­bės“. 19.45 Ži­nios. 20.05 „Vi­sa tai, kas gy­ve­ni­me svar­bu“. 20.40 „Ge­ri lai­kai, blo­gi lai­kai“. 21.15 Kas taps mi­li­jo­nie­riu­mi? 22.15 Vai­kai klau­sia. 23.15 Aš esu žvaigž­dė. Iš­bal­suo­ki­te ma­ne! 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

dokumentika 20.00 „At­si­su­kę varž­tai“. 21.00 „Ste­buk­lin­gos is­to­ri­jos“. 22.00 „Ne­va­dos tri­kam­pio pas­lap­tis“. 23.00 „Dar gi­les­nė gerk­lė“.

9.00 Ry­to pro­gra­ma. 10.00 Žmo­ni­jos val­giai. Vo­kie­ti­ja. 11.00 Nau­jas res­to­ra­nas Fi­la­del­fi­jo­je. 11.30 Ke­liau­ki­te da­bar. Suo­mi­ja. 12.00 Ke­liau­to­jas. Tos­ka­na. 13.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. 13.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. 14.00 Ge­riau­sios ke­lio­nės mo­to­cik­lu. Lau­ki­niai Va­ka­rai. 16.00 Ke­liau­to­jas. Las Ve­ga­sas. 17.00 Al­pi­nis­tai Ga­ri­bal­džio kal­nuo­se. 17.30 Nau­jas res­to­ra­nas Los An­dže­le. 18.00 S.Greg­son Ry­tuo­se. Vil­čių mies­tas. 18.30 Vi­rė­jo nuo­ty­kiai už­sie­ny­je. Ma­ro­kas. 19.00 Keliau­to­jas. Va­šing­to­nas. 20.00 Be­bai­miai ke­liau­to­jai. Na­mi­bi­ja. 21.00 Di­die­ji gam­tos ste­buk­lai. 22.00 Pa­sau­lio upės. Ko­lo­ra­das. 23.00 Ke­liau­to­jas. Van­de­ny­no pak­ran­tė. 0.00 Žmo­ni­jos val­giai. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

8.00 „24 ka­ro va­lan­dos“. 9.00 „Ge­nia­lu­sis di­zai­nas“. 10.00 „Plas­ti­nės ope­racijos se­no­vė­je“. 11.00 „Di­džio­jo ek­ra­no žvaigž­dės“. 12.00 „Iš Ry­tų į Va­ka­rus“. 13.00 „Ro­ma: pas­ku­ti­nis bas­tio­nas“. 14.00 „Kai­ze­rio krei­se­rių me­džiok­lė“. 15.00 „Mi­no­tau­ro sa­la“. 16.00 „Pir­mie­ji žmo­nės kos­mo­se“. 17.00 „Men­del­so­nas, na­ciai ir aš“. 18.00 „Klas­to­tės Hit­le­riui“. 19.00 „Rut­ka: ho­lo­kaus­to die­no­raš­tis“. 20.00 „Tei­sia­me Die­vą“. 21.30 „Sta­lin­gra­do vai­kai“. 22.00 „Die­na po il­gos nak­ties“. 23.00 „Šei­ma, per­gy­ve­nu­si Hit­le­rį“. 0.00 Nak­ties pro­gra­ma.

6.00, 12.00 „Aust­ra­liš­ki au­tot­rau­ki­niai“. 7.00, 13.00, 19.00 „Gi­gan­tiš­kų ob­jek­tų per­ve­ži­mas“. 8.00, 14.00 „Ad­re­na­li­no ieš­ko­to­jai“. 9.00, 15.00 „Ju­ko­no iš­šū­kis“. 10.00, 16.00 „FTB: ko­va su nu­si­kals­ta­mu­mu“. 11.00, 17.00 „Žmo­gus gy­va­tė“. 18.00 „Gi­gan­tiš­ki sta­ti­niai“.

7.00 Go­ri­lų mo­kyk­la. Bė­gi­mas. 7.25 Pan­dos nuo­ty­kiai. 8.15, 16.00 Di­kas ir Do­mas sku­ba į pa­gal­bą. 8.40, 19.40 Vis­kas apie šu­nis. 9.10 Klo Hi­lo ka­tės. 10.05, 17.25 Šu­nys, ka­tės ir ki­ti nu­my­lė­ti­niai. 11.00 Mi­kae­los zoo­tu­ras.

11.55, 19.15 Gy­va­čių gel­bė­to­jas. Vel­niai bėdoje. 12.20 Lau­ki­nės gam­tos SOS. 12.50 Ve­te­ri­na­rai sta­žuo­to­jai. 13.45, 0.45 Lai­ku iš­gel­bė­ti. 14.40, 20.10 Ver­tė­jas iš šu­nų kal­bos. 15.30 Bež­džio­nių gy­ve­ni­mas. 16.30 Kaip tap­ti... liū­tu. 18.20 Jū­sų nu­my­lė­ti­niui pa­tiks! 21.05 Mu­tan­tų pla­ne­ta. Rif­to slė­nio eže­rai (Af­ri­ka). 22.00 Ban­gi­nių ka­rai. 22.55 Lau­ki­niai ir pa­vo­jin­gi. Ko­va dėl iš­li­ki­mo. 23.50 Žmo­gėd­ros. Vil­kai, ko­jo­tai.

10.00 „Har­ley Da­vid­son“ mo­to­cik­lai. 11.00 Kor­te­so jū­ros ryk­liai. 12.00 Sk­ruz­dė­lių mies­tas. 13.00 Var­lės bai­gia iš­nyk­ti. 14.00 Pa­vo­jin­giau­sių jū­ros gel­mių gy­ven­to­jai. 15.00 De­lio ka­lė­ji­mo kas­die­ny­bė. 16.00 Trau­ki­nys, le­kian­tis kaip kul­ka. 17.00 Kri­ti­nė si­tua­ci­ja. Ta­li­bų maiš­tas. 18.00 „Pors­che“ au­to­mo­bi­liai. 19.00 Kont­ra­ban­di­nin­kas, pa­dir­bi­nė­jęs pi­ni­gus. 20.00 Moks­las apie atei­vius. 21.00 Drau­di­mai. Ly­ties kei­ti­mas. 22.00 Kont­ra­ban­di­nin­kas, pa­dir­bi­nė­jęs pi­ni­gus. 23.00 Moks­las apie atei­vius. 0.00 Kri­ti­nė si­tua­ci­ja. Ta­li­bų maiš­tas. 1.00 Nak­ties pro­gra­ma.

37O OFFICIAL PROFILE ON FACEBOOK

23.30 1 baltijos

„Nusišypsok, kai verkia žvaigždės“ („Улыбнись, когда плачут звезды“) Melodrama. Ukraina, 2010 m. Rež. Marina Vroda. Vaidina Viktorija Isakova, Aleksandras Golubevas, Konstantinas Milovanovas, Aliona Ivčenka, Jana Sobolevskaja.

Jaunas ir pašėlęs vaikinas Jegoras Nikolskis susilažina su draugais ir šoka nuo stogo. Atsipeikėja ligoninėje ir sužino, kad chirurgei Anai pavyko padaryti tikrą stebuklą. Vaikinas įsimyli žavią gelbėtoją, tačiau jų draugystei ilgai tęstis nelemta.

FACEBOOK.COM/370MAGAZINE Čia visada rasi PDF versiją


26 Kryžiažodis

Parengė Danutė Šulcaitė

Mielieji skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Mečio Laurinkaus knygą „Elektra“. Išrinksime tris laimėtojus. Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Praėjusios savaitės prizą laimėjo Birutė Sinkutė iš Kauno, Gerda Žilevičiūtė iš Klaipėdos ir Giedrė Jonaitienė iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Sausio 14 d. spausdintų kryžiažodžių atsakymai Panoraminis kryžiažodis 23 x 21 Vertikaliai: Rezultatyvi. Atsakomybė. Keiptaunas. Kapa. Ridikas. Sklis. Etnografė. Lilis. Nyka. Uolus. Ajerynas. Kasis. Arija. Kateris. Liko. Asamas. Asirija. Isė. Psi. Rate. Nafta. Akuratus. Išsirita. Suma. Asilena. Kojos. Niu. Uran. Nematom. Išilgai. Esat. Rasiu. Aktualus. SIM. Ilgi. Kaulas. Trasa. Judės. Alsi. Astana. Glinka. Vienui. Testas. Kaitina. Ūkiai. Aksomas. Alasas. Saga.

Ežiai. Sėk. Sąsiuviniai. Horizontaliai: Eventuali. Šveplys. Norisas. Tiesiai. Užpuolikė. Ikarija. Ala. Gujo. Rota. Unguriai. Rsa. Inijos. Dali. Aruba. Atominė. Kaas. Fakaofas. Sintaksė. Arėjas. Keis. Visi. Etapas. Šaka. Astos. Rems. Unikali. Timas. Ilyrai. Miltus. Vanagą. Tekinis. Augulis. Sasas. Alas. AAA. Sausis. Arka. Ils. Saus. Šoks. Kaitri. EST. Makna. Realus. Cyplys. Terasa. Baiki. Jaunatis. Sasna. San.

Marškiniai. Pažymėtuose langeliuose: Atkirtis priekaištams. Klasikinis kryžiažodis 15 x 15 Vertikaliai: 1. Lėkštė. 2. Grėblys. 3. Nilsas. 5. Riešas. 6. Durklas. 7. Sustok. 10. Kolibriai. 12. Impilas. 13. Čiulpai. 16. Finišas. 17. Jūrmala. 18. Amarai. 19. Kairas. 20. Skaida. 21. Įspėja.

Horizontaliai: 1. Lagūna. 4. Bredas. 8. Krėslas. 9. Giedris. 11. Tyliai. 13. Čarlio. 14. Smiltis. 15. Beisbolas. 19. Katilas. 22. Menkas. 23. Ikaras. 24. Rišaras. 25. Aviganė. 26. Ilsisi. 27. Šarada. Pažymėtuose langeliuose: Apygarda. Sudoku 2 + 9 + 4 = 15


2012-01-21 TV diena  
2012-01-21 TV diena  

2012 m. sausio 21 d. Gur­ma­nams:­ki nofes­ tivalis„Žiemosekranai“ šiemetgrįžtasudešimt darnematytųprancū­ ziškųfilmų,trumpa­ metražiaisfilm...

Advertisement