Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Trečiadienis,

Neei­linė­je se­si­jo­je Sei­mas ima­si kam­šy­ti aukš­to­jo moks­lo re­for­mos sky­les. Lietuva 8p.

sausio 18 d., 2012 m.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rys A. Še­me­ta pri­vertė su­ne­rim­ti Eu­ro­pos eks­por­tuo­to­jus. Ekonomika 9p.

Nr. 14 (1213)

diena.lt

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vas J.M.Bar­ro­so dėl ne­de­mok­ra­tiškų re­formų Veng­ri­jai gra­si­na teis­mais. Pasaulis 10p.

Nuo kalbų šiluma nepinga

1 Lt

Ne­re­tai gird­žiu ir pa­ts sau už­duo­du klau­simą – ką šio­mis ap­lin­kybė­mis būčiau daręs ki­taip? Ga­liu at­sa­ky­ti tie­siai ir at­vi­rai – nie­ko! Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­ nin­kas Vi­tas ­ Va­si­liaus­kas apie „Sno­ro“ bank­rotą.

7p.

Miestas

2p.

Se­niū­nijose – valdžios šluota Sos­t inės sa­v i­v al­dybės va­do­v ai ėmėsi op­t i­m i­z uo­t i se­n iū­n ijų tin­ klą. Pa­gal mies­to pla­nus Vil­n iu­je liks vos ke­l ios se­n iū­n i­jos. Nuspręs­ ta pa­l ik­t i tik Gri­g iš­k ių, Nau­ji­n inkų, Nau­jo­sios Vil­nios, Pa­ne­r ių ir Ver­k ių se­n iū­n i­jas. Li­k u­sias 16 pla­nuo­ja­ma pa­vers­t i 11 biurų. Opo­nen­tai merą kal­t i­na sa­vos vald­ž ios stip­r i­n i­mu.

Sportas „„Klau­si­mai: A.Zuo­kas gi­na „Vil­niaus ener­giją“ ir, re­gis, net ne­svars­to ver­si­jos, kad ši­lu­mos su­var­to­ji­mas sos­tinė­je galė­jo išaug­ti ir dėl tiekėjų kaltės. 

„Vi­sos kal­bos, kad Vil­niaus mies­te bu­vo pa­didėjęs ši­lu­mos su­var­to­ji­mas, tėra po­li­tikų in­terp­re­ta­ci­ja ir me­las“, – skam­bi me­ro Artū­ro Zuo­ko frazė ver­čia krūpčio­ti vil­nie­čius.

Tomo Mozūros montažas

Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Ma­ni­pu­liuo­ja skai­čiais

Anks­čiau ne­neigęs, kad ši­lu­mos su­var­to­ji­mas Vil­niu­je smar­kiai pa­ didė­jo, ta­čiau esą dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, da­bar me­ras ti­ki­na, kad sos­tinė su ši­lu­mos ūkiu tvar­ko­si ge­ riau nei ki­ti di­die­ji ša­lies mies­tai.

Dėl to­kio ma­ni­pu­lia­vi­mo skai­čiais vil­nie­čiai ne­be­su­vo­kia, kiek iš tiesų sos­tinė­je su­var­to­ja­ma ši­lu­mos ir ko­ dėl jų sąskai­tos nuo­lat pu­čia­si. „Vil­ niaus die­na“ pa­brėžia, kad me­ras pa­tei­kia ne lapk­ri­čio, o gruod­žio duo­ me­nis, taip pat ne šio, o pra­ėju­sio šil­ dy­mo se­zo­no skai­čius, nors skan­da­ las dėl mil­ži­niš­ko ši­lu­mos su­var­to­ji­mo ki­lo šį ru­denį.

2

11p.

Mer­gi­nos grįžo su me­da­liais


2

trečiADIENIS, sausio 18, 2012

miestas Sa­va­no­rių die­na Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tė­je Vil­niu­je iš­kil­min­ ga ri­kiuo­te, ko­vi­nės vė­lia­vos įtei­ki­mu at­kur­tai rink­ti­nei ir ge­riau­sios me­tų pa­jė­gų kuo­pos pa­ skel­bi­mu pa­mi­nė­tos 21-osios Kraš­to ap­sau­ gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) įkū­ri­mo me­ti­ nės. Vė­lia­vą rink­ti­nei ir ka­la­vi­ją ge­riau­siai ka­rių sa­va­no­rių pės­ti­nin­kų kuo­pai įtei­kė kraš­to ap­ sau­gos mi­nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė. KASP su­ da­ro Sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bas, še­šios rink­ti­ nės. KASP for­muo­ja­mos iš ka­rių sa­va­no­rių ir pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių. Pa­jė­go­se tar­ nau­ja apie 4500 ka­rių sa­va­no­rių ir apie 700 VD inf. pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių.

Virš se­niū­ni­jų pa­ki­bo me­ro kar­das Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ėmė­si op­ti­mi­zuoti se­niū­ni­jų tink­ lą. Pa­gal mies­to pla­nus Vil­niu­je liks vos ke­lios se­niū­ni­jos. Opo­ nen­tai me­rą kal­ti­na sa­vos val­ džios stip­ri­ni­mu. Liks tik pen­kios

Sos­ti­nės val­džia skel­bia pa­bai­gu­ si mies­to se­niū­ni­jų tink­lo op­ti­ mi­za­vi­mo pla­ną. Pa­gal jį iš da­bar sos­ti­nė­je vei­kian­čios 21 se­niū­ ni­jos liks tik 5. Nusp­ręs­ta pa­lik­ ti tik Gri­giš­kių, Nau­ji­nin­kų, Nau­ jo­sios Vil­nios, Pa­ne­rių ir Ver­kių se­niū­ni­jas. Li­ku­sias 16 pla­nuo­ja­ ma pa­vers­ti 11 biu­rų. Pa­vyz­džiui, Cent­ro biu­ras apims Šni­piš­kių, Žvė­ry­no, Se­na­mies­čio ir Nau­ja­ mies­čio se­niū­ni­jas. Ar­tū­ro Zuo­ko tei­gi­mu, mies­to se­niū­ni­jos šiuo me­tu vyk­do tik 4 iš 20 įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­tų funk­ ci­jų. Bū­tent jas ke­ti­na­ma pa­lik­ti. Tai gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­ vi­mas, dar­bas su bend­ruo­me­nė­ mis, mies­to tvar­ky­mas ir vie­šo­sios tvar­kos pa­lai­ky­mas, so­cia­li­nės pa­ ra­mos pa­slau­gos. Ki­tas pa­slau­gas ga­lės teik­ti tik sa­vi­val­dy­bė. Dar ma­žiau funk­ci­jų tu­rės biu­ rai, ku­rie bus tie­sio­giai pa­val­dūs Mies­to ūkio ir trans­por­to de­par­ ta­men­tui. „So­cia­li­nių rei­ka­lų funk­ci­jas at­ liks ir biu­rai. Se­niū­nas šiuo me­tu yra kaip pa­šti­nin­kas – gau­na vil­ nie­čių pra­šy­mą at­lik­ti ko­kią nors pa­slau­gą, bet jį per­duo­da sa­vi­val­ dy­bei. Biu­rai bus pa­val­dūs Mies­to ūkio ir trans­por­to de­par­ta­men­ tui, at­sto­vų juo­se tu­rės ir Sau­gaus mies­to de­par­ta­men­tas“, – aiš­ki­ no me­ras A.Zuo­kas. Se­niū­ni­joms iš­lai­ky­ti 2011 m. sa­vi­val­dy­bė iš­lei­do dau­giau kaip 6 mln. li­tų. Me­ras ti­ki­si, kad įvyk­ džius op­ti­mi­za­ci­ją mies­to iš­lai­dos su­ma­žės. „60 pro­c. vil­nie­čių net ne­ži­no, ką vei­kią se­niū­ni­jos. Jų pa­slau­go­ mis nau­do­ja­si tik 5 pro­c. 70 pro­c. asmenų nie­ka­da ne­si­nau­do­jo se­ niū­ni­jų pa­slau­go­mis. No­ri­me tink­lą op­ti­mi­zuo­ti, kad jis veik­ tų ge­riau“, – sa­kė mies­to me­ras A.Zuo­kas. Vil­niu­je šiuo me­tu vei­kia 21 se­ niū­ni­ja, Kau­ne – 11, Šiau­liuo­se – 2, Klai­pė­do­je ir Pa­ne­vė­žy­je se­ niū­ni­jų nė­ra. Trūks­ta in­for­ma­ci­jos

Me­ras sa­vo idė­ją pri­sta­to kaip ga­ lu­ti­nį spren­di­mą, nors sa­vi­val­dy­ bės ta­ry­ba jo dar ne­pat­vir­ti­no. Be to, po­li­ti­kams apie pla­nuo­ja­mą

re­for­mą trūks­ta in­for­ma­ci­jos, ko­ mi­te­tuo­se klau­si­mas neap­tar­tas. Į me­ro spau­dos kon­fe­ren­ci­ ją atė­jęs Vil­niaus mies­to sa­vi­val­ dy­bės So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­ras Po­že­la skun­dė­ si, kad val­džia nie­ko ne­de­ri­no su ko­mi­te­tais. „Vil­niaus die­nai“ J.Po­že­la sa­kė pa­lai­kąs se­niū­ni­jų re­for­mą, ta­ čiau no­rė­tų gau­ti dau­giau in­for­ ma­ci­jos.

Ar­tū­ras Zuo­kas:

Se­niū­nas šiuo me­tu yra kaip pa­šti­nin­ kas – gau­na vil­nie­ čių pra­šy­mą at­lik­ti ko­kią nors pa­slau­ gą, bet jį per­duo­da sa­vi­val­dy­bei.

Nuo kalbų šilum Sa­vi­val­dy­bė aiš­ki­na, kad 1 vil­nie­čiai gruo­džio mė­ ne­sį už šil­dy­mą mo­kė­jo ma­žiau ne­

gu kau­nie­čiai. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės, vi­du­ti­nė są­skai­ta už šil­dy­mą per­nai gruo­dį Kau­ne sie­kė 297 li­tus, Vil­ niu­je – 258 li­tus. Anot sa­vi­val­dy­bės, Vil­niu­je 2011 m. gruo­dį su­var­to­ta 15 pro­c. dau­ giau ši­lu­mos nei lapk­ri­tį, o Kau­ ne su­var­to­ji­mas, tu­rint ome­ny­ je tą pa­tį lai­ko­tar­pį, šok­te­lė­jo net 24 pro­c. „Duo­me­nų apie ši­lu­mos ūkį esa­ me pra­šę Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jos, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ ri­jos, ta­čiau ne­ga­vo­me. Pa­tei­kia­ me skai­čius, ku­riuos ga­vo­me iš ši­ lu­mos tie­ki­mo įmo­nių. Duo­me­nis gau­ti nė­ra pa­pras­ta, nes ši­lu­mos tie­kė­jai iš­gąs­din­ti po­li­ti­kų ir ne­no­ri jų teik­ti“, – sa­kė A.Zuo­kas. Sa­vi­val­dy­bė pa­tei­kia pa­vyz­dį, kad par­duo­tos ši­lu­mos kie­kis, at­si­ žvel­giant į lau­ko tem­pe­ra­tū­rą kiek­ vie­na­me mies­te, Vil­niu­je 2010 m. spa­lio bei lapk­ri­čio mė­ne­siais bu­ vo 3 pro­c. ma­žes­nis, Klai­pė­do­je – 11 pro­c., Šiau­liuo­se – 5 pro­c. ma­ žes­nis. Su­var­to­ji­mas – neiš­gal­vo­tas

Ta­čiau taip bu­vo už­per­nai, o kal­ bė­da­mi apie 2011 m. ru­de­nį tiek Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, tiek Ener­ ge­ti­kos ins­pek­ci­ja ir pa­tys ši­lu­mi­

nin­kai sa­kė, kad ši­lu­mos sos­ti­nė­je iš tie­sų su­var­to­ta kur kas dau­giau. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja anks­čiau tei­gė, kad sos­ti­nė­je ši­lu­mos su­var­ to­ji­mas, pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, pa­di­dė­jo 17 pro­c., o Kau­ ne jis su­ma­žė­jo 4 pro­c., Klai­pė­do­ je – 11 pro­c., Pa­ne­vė­žy­je – 2 pro­c., Šiau­liuo­se ši­lu­mos su­var­to­ta net 14 pro­c. ma­žiau. Dar praė­ju­sią sa­vai­tę sa­vi­val­dy­ bės spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je me­ras aiš­ki­no, dėl ko at­si­ra­do šis pa­di­ dė­ji­mas, ir iš­sky­rė per 500 na­mų, ku­riuo­se pa­di­dė­ji­mo ne­su­ge­bė­ jo paaiš­kin­ti net ener­ge­ti­kos spe­ cia­lis­tai. Ma­ža to, Ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja yra pa­skel­bu­si, jog „Vil­niaus ener­ gi­ja“ pa­žei­dė tei­sės ak­tus – bend­ ro­vė są­skai­to­se nu­ro­dė sko­lą už ku­rą, iš­ra­šė są­skai­tas už il­ges­nį lai­ ko­tar­pį, nei lei­džia nor­mi­niai tei­ sės ak­tai. Ins­pek­ci­ja jau krei­pė­si į Ge­ne­ ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl „Vil­niaus ener­gi­jos“ veiks­mų – įta­ria­ma, kad bend­ro­vė pa­žei­dė vie­šą­jį in­te­re­są. „Vil­niaus ener­gi­jos“ at­sto­vas spau­dai Ne­ri­jus Mi­ka­la­jū­nas dien­ raš­čiui sa­kė, kad gruo­dį su­var­to­ji­ mas bu­vo ma­žes­nis dėl jau ne kar­tą mi­nė­tų ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, ta­ čiau ne­nei­gė, kad lapk­ri­tį ši­lu­mos bu­vo su­var­to­ta dau­giau nei 2010aisiais.

„Šį kar­tą są­skai­tos bu­vo ap­skai­ čiuo­tos už 30 die­nų, be to, tem­ pe­ra­tū­ra šį gruo­dį bu­vo ge­ro­kai ma­žes­nė nei per­nai“, – aiš­ki­no N.Mi­ka­la­jū­nas. Pak­laus­tas, ko­dėl vos per mė­ne­sį si­tua­ci­ja sos­ti­nė­je taip grei­tai pa­si­ kei­tė, pa­šne­ko­vas pa­siū­lė pa­si­tei­ rau­ti punk­tų pri­žiū­rė­to­jų. „Pak­laus­ki­te jų, gal stai­ga pra­ dė­jo ge­riau punk­tus pri­žiū­rė­ti. Aš ne­ži­nau, gal taip ir bu­vo“, – sa­kė N.Mi­ka­la­jū­nas. Kas pa­si­kei­tė?

„Vil­niaus die­nos“ skai­ty­to­jai į me­ ro žodžius rea­ga­vo karš­tai. Į re­dak­ ci­ją pa­skam­bi­nu­si vil­nie­tė ti­ki­no, kad, skir­tin­gai nei lapk­ri­tį, gruo­dį bu­te ge­ro­kai at­vė­so. Anot jos, ra­dia­to­riai vos kais­ti pra­dė­jo tuo­met, kai skan­da­las dėl „Vil­niaus ener­gi­jos“ jau bu­vo įsi­ smar­ka­vęs. „Mū­sų bu­te An­ta­kal­nio mik­ro­ ra­jo­ne lapk­ri­tį bu­vo la­bai šil­ta, ra­ dia­to­riai tik­rai bu­vo per daug karš­ ti. Gruo­dį si­tua­ci­ja vi­sai ki­ta. Lau­ke tik­rai nė­ra la­bai šal­ta, ta­čiau na­ mie smar­kiai at­vė­so, o ra­dia­to­riai kais­ta tik la­bai nedaugi“, – pik­ti­ no­si vil­nie­tė. Tai ne vie­nin­te­lis bu­tas, ku­ria­me gruo­dį tem­pe­ra­tū­ra ge­ro­kai at­vė­ so. Vis daž­niau gir­di­mi mies­te­lė­nų įta­ri­mai, kad re­pu­ta­ci­ją ši­lu­mi­nin­

„Pro­jek­t ą tu­r ės pa­tvir­t in­ ti ta­ry­ba, bet in­for­ma­ci­jos mums trūks­ta. Ga­lė­tų ir su ko­mi­te­tais pa­si­da­ly­ti, pa­klaus­ti ta­ry­bos na­ rių nuo­mo­nės“, – sa­kė J.Po­že­la. Anot jo, svar­bu, kad re­for­muo­jant se­niū­ni­jų tink­lą ne­bū­tų pa­da­ry­ ta es­mi­nių klai­dų, ku­rios si­tua­ci­ją ne pa­ge­rin­tų, o pa­blo­gin­tų. Oku­puo­ja val­džią?

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ge­ di­mi­nas Ru­džio­nis ma­no, kad re­for­muo­da­mas se­niū­ni­jas me­ ras A.Zuo­kas pa­pras­čiau­siai sten­ gia­si dar dau­giau val­džios su­telk­ ti vie­no­se ran­ko­se. „Jam ne­pa­tin­ka, kai ­kas nors be jo ži­nios tu­ri tei­sę priim­ti ko­kius nors spren­di­mus. Dėl to ir su­gal­ vo­jo se­niū­ni­jas nai­kin­ti, pa­val­du­ mą sa­vi­val­dy­bei dar pa­di­din­ti“, – ma­no G.Ru­džio­nis. „ES yra įsta­ty­mai, ku­rie api­brė­ žia se­niū­ni­jų veik­lą. Juo­se tei­gia­ ma, kad val­džia tu­ri bū­ti ar­čiau žmo­gaus, kad to­kią funk­ci­ją at­lie­ ka se­niū­ni­jos. Bet A.Zuo­kas vis­ką da­ro at­virkš­čiai, ati­ma val­džią iš žmo­nių“, – tvir­ti­no po­li­ti­kas.

„„Įta­ri­mai: aukš­čiau­sio­sios val­džios at­sto­vai ra­gi­na Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę dėl ne­tvar­kos ši­lu

jų pikt­nau­džia­vi­mą mo­no­po­li­ja. 


3

trečiADIENIS, sausio 18, 2012

miestas Sa­va­no­rių die­na

ma nepinga kai ban­do pa­si­tai­sy­ti kiek pri­suk­ da­mi ši­lu­mos tie­ki­mo čiaupus. „To­kia si­tua­ci­ja la­bai ner­vi­na. Ži­no­ma, nie­kas ne­no­ri mil­ži­niš­ kų są­skai­tų už šil­dy­mą, ta­čiau ir šal­ti sa­vo pa­čių na­muo­se nie­kam nema­lo­nu. Su­si­da­rė tar­si už­bur­ tas ra­tas, iš ku­rio jau ne­beį­ma­no­ ma iš­si­kaps­ty­ti. Me­ras į vis­ką žiū­ri per ro­ži­nius aki­nius ir ne­tu­ri su­ pra­ti­mo, kad už­dir­bant tūks­tan­tį li­tų rei­kia dau­giau kaip pu­sę pi­ni­ gų ati­duo­ti „Vil­niaus ener­gi­jai“, – guo­dė­si vil­nie­tė.

Da­lia Gry­baus­kai­tė:

Ma­to­me pikt­nau­džia­ vi­mą Vil­niu­je mo­ no­po­li­ne pa­dė­ti­mi, „Icor“ gru­pės in­te­re­ sus, ku­rie at­vi­rai do­ mi­nuo­ja ir ro­do ne­pa­ gar­bą sa­vo pi­lie­čiams.

Pre­zi­den­tės kri­ti­ka

Vil­niaus mies­to ši­lu­mos ūky­je pikt­ nau­džiau­ja­ma mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­ mi, per­kant rek­la­mą mė­gi­na­ma už­ čiaup­ti ži­niask­lai­dą, o di­de­lė da­lis at­sa­ko­my­bės dėl sos­ti­nė­je su­si­da­

riu­sios pa­dė­ties krin­ta ant sa­vi­val­ dy­bės pe­čių. Taip pa­reiš­kė Lie­tu­ vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė „Ma­to­me pikt­nau­džia­vi­mą Vil­ niu­je mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­mi, „Icor“ gru­pės in­te­re­sus, ku­rie at­vi­rai do­ mi­nuo­ja ir ro­do ne­pa­gar­bą sa­vo pi­ lie­čiams, po­li­ti­za­vi­mą, ir ma­to­me oli­gar­chi­jos po­žy­mius“, – in­ter­ viu Ži­nių ra­di­jui va­kar sa­kė D.Gry­ baus­kai­tė. Anot jos, tai, kas Vil­niu­je vyks­ta su šil­dy­mo są­skai­to­mis, kaip per­ ka­ma rek­la­ma vi­so­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se, ma­ni­pu­lia­vi­mą vie­šą­ ja erd­ve ga­li­ma įvar­dy­ti kaip mė­gi­ ni­mą už­čiaup­ti ži­niask­lai­dą, kad ji ne­kri­ti­kuo­tų to­kių veiks­mų. „Toks at­vi­ras spau­di­mas tiek ži­ niask­lai­dai, tiek po­li­ti­kams, aro­ gan­ci­ja, su ku­ria „Vil­niaus ener­ gi­ja“ kal­ba su žmo­nė­mis, ro­do, kad šio­je sa­vi­val­dy­bės pri­žiū­ri­mo­ je sfe­ro­je yra daug pro­ble­mų, ir, be jo­kios abe­jo­nės, sa­vi­val­dos po­li­ti­kų at­sa­ko­my­bė šiuo at­ve­ju yra di­džiu­ lė“, – tvir­ti­no D.Gry­baus­kai­tė. Jos tei­gi­mu, tik Vil­niu­je ma­to­mas toks ne­si­skai­ty­mas su žmo­nė­mis, kai ši­lu­mos kai­nai ša­ly­je vi­du­ti­niš­ kai pa­di­dė­jus 17 pro­c. sos­ti­nė­je kai ku­rie gy­ven­to­jai ga­vo ir 200 pro­c., ir 300 pro­c. di­des­nes są­skai­tas. „Tai iš tie­sų ma­ni­pu­lia­vi­mas sa­vo pa­dė­ti­mi, tai akib­rokš­tas žmo­nėms ir, be jo­kios abe­jo­nės, ši si­tua­ci­ ja tu­rės bū­ti la­bai rim­tai per­žiū­rė­ ta“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė. Lie­žu­vio ne­pri­kan­do

u­mos ūky­je ir kal­ba apie ši­lu­mos tie­kė­ Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

A.Zuo­kas ne­pra­lei­do pro­gos at­si­ kirs­ti Pre­zi­den­tei. Me­ro žo­džiais ta­riant, D.Gry­baus­kai­tė įsi­trau­kė į prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus „pa­ lai­ky­mo kam­pa­ni­ją“. „Prem­je­rui rei­kia ge­ro­kai pa­di­ din­ti sa­vo rei­tin­gą par­ti­jo­je, kad jis iš­lik­tų pir­ma­sis, ir tam pa­si­ren­ka­ mos te­mos, be abe­jo, ak­tua­lios vi­ suo­me­nei, bet la­bai spe­ku­lia­ty­viai, ne­tei­sin­gai, klai­din­gai pa­tei­kiami fak­tai. Man keis­ta, jog Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė įsi­jun­gė į mi­nist­ro pir­mi­nin­ko A.Ku­bi­liaus pa­lai­ky­mo kam­pa­ni­ją tam, kad jis iš­lik­tų pir­ ma­sis kon­ser­va­to­rių par­ti­jos są­ra­ še“, – žur­na­lis­tams ant­ra­die­nį sa­ kė A.Zuo­kas. A.Zuo­kas rė­žė, kad „Lie­tu­va tam tik­ru po­žiū­riu yra kon­ser­va­to­rių ly­ de­rių įkai­tė, nes kon­ser­va­to­rių ly­ de­riai dis­ku­tuo­ja, kas bus pir­ma­ sis są­ra­še – ar po­nas A.Ku­bi­lius, ar po­nia I.De­gu­tie­nė“. „Mes tik­rai džiau­gia­mės Pre­zi­ den­tės dė­me­siu to­kiai te­mai kaip ši­lu­ma, bet vėl­gi, no­rint iš­spręs­ti klau­si­mus, vis dėl­to rei­kė­tų va­do­ vau­tis fak­tais, o ne emo­ci­jo­mis“, – kal­bė­jo me­ras.

Krei­pė­si į kon­ku­ren­ci­jos sar­gus

Pers­pė­ja sau­go­tis ne­tvir­to le­do Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai įspė­ja, kad gy­ven­to­jai bū­tų at­sar­gūs. Šio­mis die­no­mis le­du pra­dė­jęs trauk­tis van­dens tel­ki­nys jau pa­si­glem­žė vie­nos mer­gai­tės gy­vy­bę, dar vie­ no vai­ko būk­lė kri­ti­nė.

Sei­mo na­r ys Al­man­tas Pet­k us (nuotr.) raš­tu krei­pė­si į Lie­tu­vos Res­ pub­li­kos kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą. Jis pra­šo įver­tin­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je šiuo me­tu pla­ti­na­mą bend­ro­vės „Vil­niaus ener­gi­ja“ rek­la­mą. Anot par­la­men­ta­ ro, rek­la­ma ke­lia abe­jo­nių dėl jos tu­ ri­nio ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos rek­la­ mos įsta­ty­mo nuo­sta­tų ati­ti­ki­mo. „Ši­lu­mos kai­na yra itin ak­tua­li var­ to­to­jams, ku­rie pa­sta­ruo­ju me­tu dėl cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­nos pa­ti­ria daug iš­lai­dų. Ga­lu­ti­ nė ši­lu­mos kai­na vis dėl­to yra vie­ nas svar­biau­sių veiks­nių, le­mian­čių var­to­to­jo pa­si­rin­ki­mą, to­dėl var­to­to­ jas ne­tu­rė­tų bū­ti ap­gau­di­nė­ja­mas ar klai­di­na­mas. Rek­la­mo­je tei­gia­ma, kad „Vil­niaus ener­gi­jai“ ten­kan­ti ši­lu­ mos kai­nos da­lis be­veik ne­kin­ta de­ šimt me­tų. Taip, kai­nos da­lis pro­cen­ tais ne­kin­ta, ta­čiau pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka per de­šimt me­tų ji pa­di­dė­jo apie ke­ tu­ris kar­tus“, – tei­gia par­la­men­ta­ras. Sei­mo na­rys ti­ki­si, kad su Kon­ku­ ren­ci­jos ta­ry­bos pa­gal­ba pa­vyks už­ kirs­ti ke­lią to­les­nei ga­li­mai klai­din­ gos rek­la­mos sklai­dai. „Pa­gal Rek­la­mos įsta­ty­mą rek­la­ma su­pran­ta­ma kaip bet ko­kia for­ma ir bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis sklei­ džia­ma in­for­ma­ci­ja, ska­ti­nan­ti įsi­ gy­ti pre­kių ar nau­do­tis pa­slau­go­ mis. Sun­kiai su­vo­kia­ma, kam mo­ no­po­li­nei įmo­nei rei­ka­lin­ga rek­la­ ma, kai nuo jos pra­ktiš­kai nie­kas ne­ prik­lau­so – nei pa­slau­gos, nei var­to­ to­jų plėt­ra. Čia ma­tau tik vie­ną sie­ kį – ge­rin­ti sa­vo var­dą vie­šo­jo­je erd­ vė­je. Rek­la­mo­je nė­ra aiš­kiai pa­sa­ ko­ma, kiek vis­gi per de­šimt me­tų ki­to „Vil­niaus ener­gi­jos“ kai­nos da­ lis. Ma­nau, kad to­kia rek­la­ma ir vėl ban­do­ma iš­si­suk­ti nuo at­sa­ko­my­ bės dėl pa­di­dė­ju­sių šil­dy­mo kai­nų ir ap­gau­ti pa­pras­tą var­to­to­ją“, – sa­ kė Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos na­rys. BNS, VD inf.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ ji­mo de­par­ta­men­tas (PAGD) pri­ me­na, kad le­das lai­ko­mas tvir­tu, jei­gu jo sto­ris yra dau­giau kaip 7 cen­ti­met­rai – toks le­das jau iš­lai­ ko žmo­gų, o kad jis iš­lai­ky­tų gru­ pę žmo­nių, jo sto­ris tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 12 cen­ti­met­rų. „Tvir­tas le­das vi­sa­da yra mė­ly­ nos ar­ba ža­lios at­spal­vios, o ma­ ti­nės bal­tos spal­vos ar­ba gel­to­no at­spal­vio le­das yra ne­tvir­tas“, – tei­gia PAGD. Tra­pus, plo­nas le­das bū­na to­ se vie­to­se, kur įšą­la me­džių ša­kos, len­tos ir ki­ti daik­tai, taip pat ar­ti krū­mų, me­džių, nend­rių. Net­vir­ tas le­das su­si­da­ro ir to­se vie­to­se, kur įte­ka upe­liu­kai, van­duo iš ga­ myk­lų, yra šal­ti­nių. „Prieš ei­da­mi ant le­do ap­si­dai­ ry­ki­te, ar ar­ti nė­ra pra­min­to ta­ke­ lio, pa­lik­tų pė­dų. Jei­gu yra, ei­ki­te jo­mis, nes tai jau iš­ban­dy­tas ke­ lias. Ei­nant le­du rei­kia tu­rė­ti tvir­ tą laz­dą ir ja tik­rin­ti le­do stip­ru­mą. Jei­gu į le­dą su­da­vus laz­da pa­si­ro­do van­dens, rei­kia ne­del­siant grįž­ti į kran­tą. Ei­ti rei­kia čiuo­žiant, nea­ tit­rau­kiant ko­jų nuo le­do. Jei­gu esa­te su sli­dė­mis, at­si­se­ki­te sli­džių tvir­ti­ni­mus, kad, esant rei­ka­lui, jas bū­tų ga­li­ma grei­tai nu­si­mes­ti nuo ko­jų“, – pa­ta­ria ug­nia­ge­siai gel­bė­ to­jai. Anot jų, jei­gu le­du ei­na gru­ pė žmo­nių, rei­kia lai­ky­tis bent 5 met­rų at­stu­mo vie­nam nuo ki­to. „Ei­nant le­du rei­kia ap­lenk­ ti vie­tas, ku­rios už­neš­tos snie­gu ar­ba kur yra pus­nių, nes po snie­ gu le­das vi­sa­da plo­nes­nis. Ypač at­sar­giems rei­kia bū­ti prie kran­ to, nes čia le­das silp­nes­nis ir ja­ me ga­li bū­ti įtrū­ki­mų. Le­das la­ bai pa­vo­jin­gas ir per ato­drė­kį“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me. Ug­nia­ ge­siai taip pat per­spė­ja ne­pa­lik­ti

be prie­žiū­ros ant le­do žai­džian­ čių vai­kų. „Jei vis dėl­to įlū­žo­te <...>, ropš­ ki­tės ant le­do į tą pu­sę, iš kur atė­ jo­te, o ne plau­ki­te pir­myn. Ne­si­ ka­pa­no­ki­te van­de­ny­je ir vi­su kū­no svo­riu neuž­gul­ki­te le­do kraš­to. Ant le­do už­šliauž­ti rei­kia pla­čiai iš­tie­sus ran­kas, kad pa­di­dė­tų at­ ra­mos plo­tas. Pa­sis­ten­ki­te kaip ga­li­ma dau­giau krū­ti­ne už­gul­ti le­ dą, pa­skui at­sar­giai ant jo iš­kel­ti vie­ną ko­ją, ta­da – ki­tą. Užš­liau­žus ant le­do ne­ga­li­ma tuoj pat sto­tis. Rei­kia nu­si­ri­den­ti nuo eke­tės kuo to­liau į tą pu­sę, iš kur atė­jo­te, nes ten le­das tvir­tes­nis. Tik iš­li­pus ant kran­to rei­kia bėg­ti, kad su­šil­tu­ mė­te, ir kuo grei­čiau pa­siek­ti šil­tą vie­tą“, – nu­ro­do PAGD. Gel­bė­jant įlū­žu­sį žmo­gų rei­kia veik­ti grei­tai ir ryž­tin­gai, nes žie­mą van­de­ny­je žmo­gus grei­tai su­šą­la, o per­mir­kę dra­bu­žiai ne­lei­džia jam il­gai iš­si­ lai­ky­ti van­dens pa­vir­šiu­je. „Ar­tin­tis prie eke­tės rei­kia la­ bai at­sar­giai, ge­riau­sia šliauž­te, pla­čiai iš­tie­sus ran­kas. Jei yra ga­ li­my­bė, po sa­vi­mi padėkite sli­ des ar len­tą ir šliauž­ki­te ant jos. Priš­liauž­ti prie pat eke­tės kraš­ to ne­ga­li­ma, nes le­das įlūš, jei­gu mė­gin­si­te skęs­tan­čia­jam pa­duo­ti ran­ką ir jį iš­trauk­ti. Le­das iš­lai­ko žmo­gų tik už 3–4 met­rų nuo eke­ tės kraš­to, to­dėl skęs­tan­čia­jam rei­kia iš­ties­ti sli­dę, sli­džių laz­dą, len­tą ar nu­mes­ti vir­vę. Gel­bė­jant ga­li­ma pa­nau­do­ti ir tvir­tai su­riš­ tus ša­li­kus. Jei­gu ne­lai­mės vie­to­je yra ke­li gel­bė­to­jai, jie ga­li paim­ti vie­nas ki­tam už ko­jų ir at­si­gu­ lę ant le­do su­da­ry­ti gran­di­nę iki eke­tės“, – nu­ro­do­ma pra­ne­ši­me. „Išt­rau­kus žmo­gų ant le­do, rei­ kia su juo kuo to­liau šliauž­ti nuo pa­vo­jin­gos vie­tos ir kaip ga­li­ma grei­čiau jį pri­sta­ty­ti į šil­tą vie­ tą. Čia nu­ken­tė­ju­sį­jį iš­trin­ti sau­ su rankš­luos­čiu, pa­gir­dy­ti karš­ta ar­ba­ta, per­reng­ti sau­sais drabu­ žiais, su­teik­ti pir­mą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą“, – tei­gia ug­nia­ge­siai. BNS, VD inf.

„„At­sar­gu­mas: ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai aiš­ki­na, kad tvir­tas le­das vi­sa­

da yra mė­ly­no ar­ba ža­lio at­spal­vio, o ma­ti­nės bal­tos spal­vos ar­ba gel­to­no at­spal­vio le­das yra plo­nas. Sau­liaus Žiū­ros (BFL) nuo­tr.


4

trečiadienis, sausio 18, 2012

miestas

„Lė­lės“ teat­re – permainų metas Vil­niaus teat­ras „Lė­lė“ 2012-uo­sius pra­de­da nau­jie­nomis ir po­ ky­čiais. Iš il­ga­me­čio re­ži­sie­riaus Al­gir­do Mi­ku­čio me­no va­do­ vo po­stą pe­ri­ma bu­vęs li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­jas teat­ro­lo­gas Vil­man­tas Juš­kė­nas. Teat­ro re­per­tua­re ne­tru­kus at­si­ras to­kie spek­tak­liai kaip suau­gu­sie­ siems skir­tas „Tei­re­si­jo krū­tys“, sta­ to­mas re­ži­sie­riaus Gin­ta­ro Var­no, ir vai­kų dė­me­sio laukiantis „Ba­tuo­tas ka­ti­nas“, re­ži­suo­ja­mas A.Mi­ku­čio. Pa­sak teat­ro va­do­vo Juo­zo Mar­ cin­ke­vi­čiaus, jau se­niai me­tas ati­ duo­ti teat­rą jau­niems: „Be ga­lo džiau­giuo­si, kad mū­sų teat­ro ko­ man­dą pa­pil­dė aš­tuo­ni jau­ni ak­to­ riai. Dėl jų ir spek­tak­lių suau­gu­sie­ siems bei jau­ni­mui teat­re lan­ko­si ne vien vai­kai su tė­ve­liais, bet ir jau­ni­mas – veik­lūs bei ini­cia­ty­vūs žmo­nės. To­dėl ma­nau, jog ab­so­liu­ čiai dės­nin­ga, kad ir me­no va­do­vo pa­rei­gas ati­duo­da­me jau­nam lė­lių teat­ro apo­lo­ge­tui – V.Juš­kė­nui.“ Nau­ja­sis me­no va­do­vas V.Juš­kė­ nas tei­gia esąs pa­gerb­tas jam pa­ ro­dy­to pa­si­ti­kė­ji­mo ir steng­sis pa­ tei­sin­ti lū­kes­čius. „Man sa­vo­tiš­kai

pa­si­se­kė pe­rim­ti šias pa­rei­gas se­ zo­no vi­du­ry­je, kai ar­tė­jan­tys įvy­ kiai jau ži­no­mi, kai rei­kia tie­siog tęs­ti dar­bą su­da­rant kuo pa­lan­ kes­nes są­ly­gas kū­rė­jams dirb­ti ir įgy­ven­din­ti su­mąs­ty­tus pla­nus“, – kal­bė­jo V.Juš­kė­nas. Anot jo, šie me­tai „Lė­lės“ teat­rui – iš­skir­ti­niai. Ne tik dėl am­bi­cin­go re­per­tua­ro, bet ir dėl iš­skir­ti­nės ke­ lio­nės į Ki­ni­ją, Čeng­du mies­tą, kur ge­gu­žės ir bir­že­lio san­dū­ro­je vyks XXI pa­sau­li­nis UNI­MA (Union In­ ter­na­tio­na­le de la Ma­rion­net­te – Tarp­tau­ti­nė lė­li­nin­kų aso­cia­ci­ ja) kong­re­sas ir Tarp­tau­ti­nis lė­lių teat­ro fes­ti­va­lis. Lie­tu­vai at­sto­vau­ ti ja­me pa­kvies­tas Vil­niaus teat­ras „Lė­lė“ su J.Sku­ra­to­vos re­ži­suo­tu spek­tak­liu „Mu­zi­ki­nė dė­žu­tė“. Į fes­ti­va­lį ir kong­re­są kvie­čia­ma per 100 tru­pių iš 60 skir­tin­gų pa­ sau­lio ša­lių. Fes­ti­va­ly­je bus pri­sta­

ty­ta per 180 skir­tin­gų pa­si­ro­dy­mų, ap­rė­pian­čių gat­vės teat­rą, še­šė­lių teat­rą, ma­rio­ne­čių teat­rą, plas­ti­nį ir tarp­dis­cip­li­ni­nį me­ną. Taip pat vyks pa­ro­dos, fo­ru­mai, pa­skai­tos, spek­tak­lių pri­sta­ty­mai, ap­do­va­ no­ji­mai ir be­ga­lės ki­tų reikš­min­ gų ren­gi­nių. Vil­niaus teat­ras „Lė­lė“ šie­ met pra­dės ir ža­dė­tą­jį pa­skai­tų apie lė­lių teat­rą cik­lą, taip pat mi­ nės spek­tak­lio „Cir­kas yra cir­kas“ tris­de­šimt­me­tį. Teat­ras pla­nuo­ja ak­ty­viai gast­ro­liuo­ti ne tik po už­ sie­nį, bet ir Lie­tu­vos re­gio­nuo­se, o jau­nie­ji teat­ro ak­to­riai šie­met baigs ma­gist­ro stu­di­jas Lie­tu­vos mu­zi­ kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je. Taip pat ža­da­ma, kad teat­re ne­ nu­rims pa­ro­dų or­ga­ni­za­vi­mas ir, ti­ki­ma­si, žiū­ro­vų šur­mu­lys. Kaip pa­brė­žė me­no va­do­vas V.Juš­kė­ nas, „šie­met dėl am­bi­cin­gų ir iš­

„„Pozicija: „Lėlės“ teatro kolektyvas neslepia, kad naujame sezone ne-

vengs ir papankuoti. 

Redo Vilimo (BFL) nuotr.

skir­ti­nių pa­sta­ty­mų bei vis glau­ des­nio ry­šio su sa­vo žiū­ro­vais ti­ki­mės ypa­tin­go jų dė­me­sio ir mo­ra­li­nės pa­ra­mos. Taip pat no­ rė­tu­me, kad ne­lik­tų už­mirš­ti ir se­nes­ni spek­tak­liai ar dar šio se­ zo­no prem­je­ros – jau sau­sio 20 d.

kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti nau­jau­sia­ me re­ži­sie­riaus ir dai­li­nin­ko Vi­ta­ li­jaus Ma­zū­ro pa­sta­ty­me „Jū­ra­tė ir Kas­Tau­tas“, ku­ria­me pa­tei­kia­ ma ga­na pan­kiš­ka po­zi­ci­ja dėl tra­ di­ci­nio le­gen­dų trak­ta­vi­mo“. VD inf.


5

trečiadienis, sausio 18, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Len­ko kor­ta niekaip Nu­teis­tas melagis ne­pra­ran­da po­pu­lia­ru­mo Lie­tu­vos val­džios kri­ti­kuo­ja­mą len­ko kor­tą kas­met gau­na per tūks­tan­tis len­kų kil­mės Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Len­ki­jos am­ba­sa­da Vil­niu­je pra­ ne­šė, kad šiuos do­ku­men­tus 2011-ai­siais ga­vo 1024 as­me­nys. 2010 m. am­ba­sa­da iš­da­vė 1197 kor­tas. Iš vi­so iš­duo­ta per 4 tūkst. šių do­ku­men­tų. Eu­ro­par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Lands­ber­gis sa­vait­ga­lį pa­ra­gi­no siek­ti len­ko kor­tos tei­si­nio įver­ti­ ni­mo, o už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis pir­ma­die­nį len­ko kor­tą pa­va­di­no ne­su­sip­ra­ ti­mu ir sa­kė ti­kįs, kad „Len­ki­ja ras jė­gų ir su­pra­ti­mo iš­tai­sy­ti šį tei­ sės ak­tą“. Idė­ją kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą par­la­men­ta­rai ke­le­tą kar­ tų bu­vo at­me­tę, pa­sta­rą­jį kar­tą – per­nai ba­lan­džio mė­ne­sį. Nau­jau­

siu pro­jek­tu siek­ta iš­siaiš­kin­ti, ar len­ko kor­ta su­de­ri­na­ma su Sei­mo na­rio prie­sai­ka Lie­tu­vai. Lie­tu­vo­je gy­ve­na per 200 tūkst. len­kų kil­mės žmo­nių, tai gau­siau­ sia tau­ti­nė ma­žu­ma. Kri­ti­kai sa­ko, kad su prie­sai­ka Lie­tu­vai yra ne­su­de­ri­na­mas len­ko kor­tos sa­vi­nin­kui ke­lia­mas lo­ja­lu­ mo rei­ka­la­vi­mas ne­kenk­ti len­kų tau­tos ir Len­ki­jos vals­ty­bės in­te­ re­sams. Be to, prieš­ta­rin­gai ver­ ti­na­ma tai, kad len­ko kor­ta da­li­ ja­ma ne vi­so pa­sau­lio len­kams, o tik gy­ve­nan­tiems bu­vu­sio­je So­ vie­tų Są­jun­go­je. Pa­sak kri­ti­kų, taip 1940 m. oku­puo­tos Bal­ti­jos ša­lys ne­pag­rįs­tai sta­to­mos į vie­ną gre­tą su bu­vu­sio­mis so­vie­ti­nė­mis res­pub­li­ko­mis. Len­ko kor­tą gau­na as­me­nys, ku­rie raš­tu pa­reiš­kia sa­vo va­lią pri­klau­sy­ti len­kų tau­tai ir ku­rie ga­li įro­dy­ti, kad bent vie­nas iš tė­

4

tūkst.

Lie­tu­vos pi­lie­čių tu­ri len­ko kor­tą. vų, se­ne­lių, pro­se­ne­lių bu­vo len­ kų tau­ty­bės ar­ba tu­rė­jo Len­ki­jos pi­lie­ty­bę. As­muo, tu­rin­tis len­ko kor­ tą, ga­li ne­mo­ka­mai gau­ti il­ga­lai­ kę vi­zą, le­ga­liai dirb­ti Len­ki­jo­je, ga­li vyk­dy­ti ūki­nę veik­lą to­kio­mis pat są­ly­go­mis kaip Len­ki­jos pi­lie­ čiai, tu­ri tei­sę į ne­mo­ka­mą švie­ti­ mą, taip pat tei­sę gau­ti nuo­lai­dą ge­le­žin­ke­lio bi­lie­tams, ne­mo­ka­ mai lan­ky­tis vals­ty­bi­niuo­se mu­ zie­juo­se. BNS, VD inf.

Vil­niaus mies­to 1-asis apy­lin­kės teis­mas kal­tu dėl me­la­gin­gų pa­ro­ dy­mų pri­pa­ži­no tak­sis­tą, ku­ris po­ li­ci­jai pa­me­la­vo, kad jį už­puo­lė ir api­plė­šė nu­si­kal­tė­liai.

Tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad 22 me­tų tak­sis­to J.U. liu­di­ji­mas apie už­puo­li­mą bu­vo me­la­gin­gas. Pa­sak teis­mo at­sto­vo spau­dai, teis­mas tak­sis­tą pri­pa­ži­no kal­tu dėl me­la­gin­gų pa­ro­dy­mų, duo­tų at­lie­ kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ir sky­rė jam dau­giau nei 1 tūkst. li­tų bau­dą. J.U. nu­teis­tas už tai, kad per­nai rug­sė­jo 17 d., bū­da­mas įspė­tas dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės už me­la­gin­gą pra­ne­ši­mą apie nu­si­ kals­ta­mą vei­ką, sos­ti­nės po­li­ci­jai

me­la­gin­gai pra­ne­šė, jog tos die­nos pa­ry­čiais apie 4.30 val. jo vai­ruo­ ja­ma­me tak­si au­to­mo­bi­ly­je ne­pa­ žįs­ta­mi as­me­nys, pa­var­to­ję fi­zi­nį smur­tą, iš jo pa­gro­bė 2,5 tūkst. li­ tų ver­tės tur­tą. Dėl to bu­vo pra­dė­ tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. J.U. nu­teis­tas už tai, kad per­nai rug­sė­jo 17 d., bū­da­mas įspė­tas dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės už me­ la­gin­gą pra­ne­ši­mą apie nu­si­kals­ta­ mą vei­ką, sos­ti­nės po­li­ci­jai me­la­gin­ gai pra­ne­šė, jog tos die­nos pa­ry­čiais apie 4.30 val. jo vai­ruo­ja­ma­me tak­si au­to­mo­bi­ly­je ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys, pa­var­to­ję fi­zi­nį smur­tą, iš jo pa­gro­bė 2,5 tūkst. li­tų ver­tės tur­tą, dėl to bu­ vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. BNS, VD inf.


6

trečiadienis, sausio 18, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ko­kia bus Lie­tu­va be „Lie­tu­vos“?

Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas

D

i­d žiuo­s iuo­s e ša­l ies mies­t uo­se vie­nas po ki­to išau­go krū­va pre­ ky­bos cent­rų, ku­riuo­ se įsi­k ū­rė ki­no teat­r ų. Kaip ir vis­ kas šiuo­lai­k i­nia­me pa­sau­ly­je, ki­ nas taip pat ta­po pre­ke, pa­tie­k ia­ ma ant vie­no kon­ve­je­r io ša­l ia mais­to, dra­bu­ž ių, in­dų, bui­t inių pre­k ių ir t. t. Grei­to­jo var­to­ji­mo pro­duk­tu tam­ pa ir ki­no teat­rų tink­lams pri­klau­ san­tys fil­mų mė­gė­jų cent­rai. Li­kę ki­no teat­rai tam­pa eg­zo­ti­ka. Dar juos ga­li­ma pa­va­din­ti ko­vo­to­jais su sis­te­ma. Il­gai­niui ta­po įpras­ta to­k iuo­se ki­ no teat­ruo­se ieš­ko­ti ki­to­k io ki­no, taip pat kaip ir tur­g u­je ar ma­žo­ se krau­t u­vė­lė­se ieš­ko­t i ki­to­k io mais­to. Svei­kes­n io ar­ba gur­ma­ niš­ko. Žo­d žiu, to­k io, ku­ris skir­tas ne ma­sėms.

Il­gai­niui ta­po įpras­ta to­kiuo­se ki­no teat­ruo­ se ieš­ko­ti ki­to­kio ki­no, taip pat kaip ir tur­gu­je ar ma­žo­se krau­tu­vė­lė­se ieš­ko­ti ki­to­kio mais­to.

Anks­čiau pre­ky­bos cent­rų ne­bu­ vo. Ne­bu­vo ir ki­no teat­r ų tink­lų. Kiek­vie­nas ki­no teat­ras tu­rė­jo sa­ vo pa­va­di­ni­mą. To­kio in­di­vi­dua­ lu­mo, ku­ris by­lo­ja apie so­viet­me­ čio an­t i­ka­pi­ta­l is­t i­nę po­l i­t i­ką, ge­ ro­ji pu­sė – iš­skir­ti­nu­mas. Kaip ir da­bar esan­č ios ma­žos vie­ne­t i­nės par­duo­t u­vė­lės dvel­ kia jau­k u­mu, taip ir ap­si­lan­k ius vie­ne­t i­n ia­me ki­no teat­re api­ma iš­skir­t i­n is jaus­mas. Juk ne­bū­t ų mėgs­ta­mo ki­no teat­ro, jei­g u jie vi­si bū­tų vie­no­di, o skir­tų­si tik jų vie­ta mies­te. So­v iet­me­čiu vei­kę ki­no teat­rai skir­tin­gai bai­gė sa­vo die­nas. Kai ku­rie jų mi­rė ty­l ia na­tū­ra­lia mir­ ti­mi, o ki­ti bu­vo nu­ma­rin­ti su di­ de­l iu at­gar­siu. To­k io li­k i­mo su­ lau­kė di­d žiau­sią ki­no sa­lę sos­t i­ nė­je tu­rė­ju­si „Lie­t u­va“. Jau sep­ tin­t i me­tai, kai Vil­n iu­je ne­be­vei­ kia šis le­gen­di­nis ki­no teat­ras. Re­ gis, kiek­vie­nas mies­tas tu­ri sa­vo ki­no teat­rą – šir­dies skaus­mą. Štai Vil­niaus „Lie­tu­va“, pa­sta­ty­ta

1965-ai­siais, gy­va­vo ly­giai 40 me­ tų. Iš­kart po vals­ty­bės ne­prik­lau­ so­my­bės at­k ū­ri­mo di­d žio­ji da­lis „Lie­tu­vos“ ak­ci­jų ta­po mies­to sa­ vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­be. 1997 m. ki­no teat­ras re­konst­ruo­ tas. Dar po me­tų ati­da­r ius pa­pil­ do­mą ki­no sa­lę, teat­ras tę­sė sa­vo veik­lą. Ta­čiau 2002-ai­siais šis ob­ jek­tas bu­vo pri­va­t i­z uo­tas, o dar po tre­jų me­tų – už­da­ry­tas. Ne tik vil­n ie­č ių ei­lės vin­g ia­vo prie ka­s ų, ypač per le­gen­d i­n į fes­t i­va­l į „Ki­no pa­va­sa­r is“. Kul­t ū­ ros my­lė­to­jams – tai bu­vo pro­ga at­si­bels­ti į Vil­nių. Už­da­rius ki­no teat­rą pa­gal in­ves­ tuo­to­jų su­ma­ny­mą, ku­ris vė­liau bu­vo pa­g rįs­t as Vil­n iaus mies­ to sa­v i­val­dy­b ės pa­t vir­t in­t u de­ ta­liuo­ju pla­nu, šio­je vie­to­je tu­rė­ jo at­si­ras­ti pro­jek­tas, pa­va­din­tas „Ro­jaus apar­ta­men­tais“. Vis dėl­to ke­l ių žmo­n ių ini­cia­ty­va teis­mui pa­duo­tas skun­das su­stab­dė pro­ jek­to įgy­ven­di­ni­mą. Se­na­mies­ty­je sto­vin­t is di­d žiu­l is pa­sta­tas per ke­le­r ius me­t us ne­ ta­po nei griu­vė­sių krū­va, nei bet ko­k iu nau­ju sta­t i­n iu, ku­r io ga­lė­ jo bai­m in­t is šiuo skly­pu su­si­r ū­ pi­nę vil­nie­čiai. Iš pra­d žių tai bu­ vo tie­siog už­da­ry­tas ki­no teat­ras, dėl ku­rio di­d žia­jai da­liai jį mė­gu­ sių vil­nie­čių bu­vo pa­pras­čiau­siai gai­la ar ap­mau­du. Vė­liau tai ta­po ap­leis­ta vie­ta, ko­k ių ga­li­ma ras­ti kiek­vie­na­me mies­te. Dar vė­l iau „Lie­t u­vos“ lan­g uo­se at­si­ra­do pla­ka­tai, ku­r iuo­se vaiz­ duo­ja­ma, kad jau 2009-ai­s iais to­je vie­to­je bus nau­jas ki­no cent­ ras. To­k ios afi­šos 2012-ai­siais at­ ro­do net ne­be­juo­k in­gai. Pa­na­šių už­ra­šų bū­tų ga­l i­ma ti­kė­t is ir ant na­cio­na­l i­n io sta­d io­no. Taip pa­ ma­ž u „Lie­tu­va“ iš kul­tū­ros lop­šio ta­po an­ti­kul­tū­ros cent­ru – ap­leis­ ta vie­ta, ku­rios priei­go­se dvo­k ia, mė­to­si šiukš­lės. Per tą lai­ką bank­ru­ta­vo įmo­nė, ke­ ti­nu­si vyk­dy­ti ne­kil­no­ja­mojo tur­ to pro­jek­tą šia­me skly­pe. Jį pe­rė­ mu­siai bank­ro­tą ad­mi­nist­ruo­jan­ čiai bend­ro­vei ket­vir­tą kar­tą ne­ pa­vyks­ta to skly­po par­duo­ti. Šią sa­vai­tę bu­vo pa­ten­k in­tas anks­ čiau mi­nė­tą skun­dą pa­tei­k u­sių žmo­nių pra­šy­mas jį at­siim­ti. Vie­ nas iš ak­ty­vių „Lie­tu­vos“ gy­nė­jų nuo žur­na­l is­t ų at­si­r i­bo­ja vie­nu žo­džiu: „Ne­ko­men­tuo­siu.“ Va­di­na­si, sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­tin­ tas de­ta­lu­sis pla­nas lie­ka ga­lio­ti. Jį no­rė­ju­si įgy­ven­din­ti bend­ro­vė – bank­r u­ta­v u­si, skly­po par­duo­t i iki šiol ne­si­se­kė. Ar už­deg­ta ža­lia švie­sa de­ta­lia­jam pla­nui įgy­ven­ din­t i pa­ska­t ins su­s i­do­mė­ji­m ą šiuo skly­pu? Jei­g u taip – kas vis dėl­to iš­k ils vie­toj „Lie­tu­vos“ ir ar tai pa­tei­sins vi­suo­me­nės lū­kes­ čius? Klau­si­mas tam­pa at­vi­ras.

„„Ra­mi­na: tei­gia­ma, kad dėl pa­si­kei­tu­sio ener­ge­ti­kos įmo­nių pel­no mar­žos re­gu­lia­vi­mo elekt­ros kai­na di­dė­ti ne­tu­

rė­tų. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Pel­no mar­ža su­lauks dė­me­sio

K

ai­nų ko­mi­si­jos na­rys sa­ko tei­gia­mai ver­ti­nan­tis Sei­mo priim­tas Elekt­ros ener­ge­ti­ kos įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­ rios kei­čia ener­ge­ti­kos įmo­nių pel­no mar­žos re­gu­lia­vi­mą ir vie­šuo­sius in­ te­re­sus ati­tin­kan­čių pa­slau­gų (VIAP) tei­ki­mo tvar­ką. Kai­nų ko­mi­si­jos at­sto­vas Vy­gan­tas Vait­kus sa­ko, kad pel­no mar­ža ir to­ liau bus re­gu­liuo­ja­ma, ta­čiau tai bus da­ro­ma efek­ty­viau. „To­kiu spren­di­mu, ku­rį šian­dien priė­mė Sei­mas, pel­no mar­ža ne­bus ne­re­gu­liuo­ja­ma. Pel­nas bus re­gu­ liuo­ja­mas, tik priei­na­ma prie efek­ty­ ves­nio, rin­kos eko­no­mi­kos dės­niais pa­grįs­to re­gu­lia­vi­mo. Įmo­nių pel­nas elekt­ros ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je bus re­gu­liuo­ja­mas, kaip ir Sei­mas ap­si­ spren­dė priimdamas Gam­ti­nių du­ jų įsta­ty­mąe. Tas re­gu­lia­vi­mas bus pa­grįs­tas ir ver­ti­na­mas pa­gal ša­lies kre­di­tin­gu­mo ri­zi­ką, ša­lies eko­no­ mi­nę pa­dė­tį, nuo­sa­vo ir sko­lin­to ka­ pi­ta­lo san­ty­kį“, – ko­men­ta­vo Kai­nų ko­mi­si­jos na­rys V.Vait­kus. Jis pa­brė­žė, jog klai­din­gai ma­no­ma, kad pel­nas bus ne­re­gu­liuo­ja­mas, įmo­ nės ga­lės di­din­ti pel­no mar­žą ir dėl to di­dės elekt­ros kai­na: „Taip tik­rai ne­ bus. <...> Pel­nas bus re­gu­liuo­ja­mas ne po­li­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis, o eko­ no­mi­nė­mis ir tei­si­nė­mis, tai yra pa­ grįs­to­mis eko­no­mi­kos dės­niais, kaip ša­ly­je vys­to­si eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja.“

Klau­sia­mas, ko­kią įta­ką toks spren­di­mas ga­li tu­rė­ti įmo­nėms ar rin­kai, jis sa­kė, kad apie tai kal­bė­ti kol kas anks­ti.

Vy­gan­tas Vait­kus:

Pel­nas bus re­gu­liuo­ ja­mas, tik priei­na­ ma prie efek­ty­ves­nio, rin­kos eko­no­mi­kos dės­niais pa­grįs­to re­ gu­lia­vi­mo. „Ne­bū­čiau lin­kęs ma­ni­pu­liuo­ti tei­ gi­niais, kad vien dėl to pa­di­dės elekt­ ros kai­na var­to­to­jams. Tai yra vie­na geresnių re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių, ku­ ri, kaip ir su Du­jų įsta­ty­mu, priim­ta, kad ska­tin­tų ūkio su­bjek­tus, mo­no­ po­li­nin­ku, ypač per­da­vi­mo, skirs­ty­ mo, veik­ti efek­ty­viai“, – sa­kė Kai­nų ko­mi­si­jos at­sto­vas. Kal­bė­da­mas apie VIAP tvar­kos pa­kei­ti­mus jis sa­kė, kad sis­te­ma iš es­mės ne­si­kei­čia, ji esą bus skaid­ res­nė. „Tai yra po­li­ti­nis spren­di­mas. Kaip re­gu­liuo­to­jai ma­to­me tur­būt dau­giau skaid­ru­mo, nes po­ky­čiai to­kie, kad Vy­riau­sy­bei, o ne Ener­ge­ti­kos mi­ nis­te­ri­jai šiuo įsta­ty­mu su­teik­ta tei­

sė pa­tvir­tin­ti vie­šų­jų in­te­re­sų ati­ tin­kan­čių pa­slau­gų są­ra­šą ir tvar­ką. Są­ra­šas bus tvir­ti­na­mas griež­tai lai­ kan­tis įsta­ty­mo. Se­na­ja­me Elekt­ros įsta­ty­me ne­bu­vo veik­lų są­ra­šo, pa­ gal ku­rį mi­nis­te­ri­ja anks­čiau ga­lė­ jo tvir­tin­ti de­ta­lų tų pa­slau­gų są­ra­ šą. Da­bar Vy­riau­sy­bė pa­gal įsta­ty­mą nu­sta­tys de­ta­lų VIAP pa­slau­gų są­ ra­šą ir jų tei­ki­mo tvar­ką. Be to, Vy­ riau­sy­bė skirs VIAP lė­šų ad­mi­nist­ra­ to­rių“, – kal­bė­jo V.Vait­kus. Jis mi­nė­jo, kad Kai­nų ko­mi­si­ja tu­ rės pri­žiū­rė­ti, kaip Vy­riau­sy­bė skirs­ tys VIAP lė­šas, be to, ji tu­rės už­tik­ rin­ti jų tei­sė­tą pa­nau­do­ji­mą. Kaip tai bus da­ro­ma, anot jo, vė­liau tu­rės nu­ spręs­ti Vy­riau­sy­bė. Da­bar įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad ener­ge­ti­kos įmo­nių pel­no mar­ža ne­ ga­li vir­šy­ti 5 pro­c., VIAP skai­čiuo­ja Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, o ad­mi­nist­ ruo­ja elekt­ros per­da­vi­mo rin­kos val­ dy­to­ja bend­ro­vė „Litg­rid“. Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas anks­čiau tvir­ti­no, kad ri­bo­ja­ma pel­no nor­ma ne­ska­ti­no įmo­nių dirb­ti efek­ty­viai, to­dėl jos dirb­ti­nai di­din­da­vo są­nau­das, in­ves­ tuo­da­vo, pūs­da­vo­si ir pra­šy­da­vo di­ des­nių kai­nų var­to­to­jams. Pa­sak jo, pel­no nor­ma vi­soms įmo­nėms ne­tu­ rė­tų bū­ti ga­ran­tuo­ta, jį ga­lė­tų gau­ti tos ener­ge­ti­kos įmo­nės, ku­rios su­ge­ bė­tų efek­ty­vin­ti veik­lą. BNS, VD inf.

Įvar­di­jo svar­biau­sius tiks­lus

P

re­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė per su­si­ti­ki­mą su Lie­tu­vo­ je re­zi­duo­jan­čiais ir Lie­tu­vo­ je ak­re­di­tuo­tais už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­do­riais sa­kė, kad svar­biau­si ša­lies tiks­lai yra fi­nan­si­nis sta­bi­lu­ mas ir ener­ge­ti­nis sau­gu­mas. Šių tiks­lų lai­ky­ma­sis, taip pat po­ li­ti­kos ir tei­sė­sau­gos sis­te­mų skaid­ ri­ni­mas, anot ša­lies va­do­vės, yra pa­ grin­di­nės Lie­tu­vos vi­daus po­li­ti­kos kryp­tys, kaip pra­ne­šė pre­zi­den­tū­ra.

Tra­di­ci­nis kas­met vyks­tan­tis su­si­ ti­ki­mas šie­met bu­vo jau tre­čias per ša­lies va­do­vės ka­den­ci­ją. Su­si­ti­ki­me Pre­zi­den­tė pa­dė­ko­jo už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­ti­nių at­ sto­vy­bių va­do­vams už jų pa­stan­gas stip­rin­ti dvi­ša­lius san­ty­kius. Už­sie­nio po­li­ti­ko­je 2012 m., kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, vie­nas iš es­mi­ nių Lie­tu­vos ir vi­sos ES tiks­lų yra fi­ nan­sų kri­zės su­val­dy­mas. „Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, Lie­tu­va ir

to­liau ak­ty­viai rems ES pa­stan­gas už­tik­rin­ti eko­no­mi­nį bei fi­nan­si­ nį sta­bi­lu­mą ir to­liau siek­ti bend­ros ener­ge­ti­kos po­li­ti­kos“, – tei­gia­ma Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ ne­ši­me. Su­si­ti­ki­me su Lie­tu­vo­je ak­re­di­tuo­ tais am­ba­sa­do­riais D.Gry­baus­kai­tė taip pat ap­ta­rė Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­ lių bend­ra­dar­bia­vi­mo koor­di­na­vi­mą, ku­rį Lie­tu­va pe­rė­mė nuo sau­sio 1 d. BNS, VD inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt

VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA Irma Verbienė – 219 1371

MIESTAS: Dovilė Jablonskaitė – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 Laima Žemulienė – 219 1374 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 7000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

TrečiADIENIS, sausio 18, 2012

lietuva

Sa­vo dar­be klaidų ne­ma­to „Sno­ro“ bank­ro­to is­to­ri­jo­je viską reikė­jo da­ry­ti taip, kaip ir bu­vo pa­da­ry­ta. Va­ kar iš Sei­mo tribū­nos tuo par­la­men­ta­rus ti­ki­no Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ kas Vi­tas Va­si­liaus­kas.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

ti­ki­mu­mas ne­kėlė abe­jo­nių, pa­ tir­tis ir­gi, taip pat re­pu­ta­ci­ja“, – teigė cent­ri­nio ban­ko val­dy­to­jas.

Pa­kar­to­jo įvy­kių chro­no­lo­giją

Ant­ra­dienį neei­linė­je Sei­mo se­ si­jo­je kalbė­da­mas cent­ri­nio ban­ ko va­do­vas V.Va­si­liaus­kas pa­teikė in­for­ma­ciją, kaip vy­ko „Sno­ ro“ ban­ko prie­žiū­ra, kodėl per­ nai lapk­ritį vald­žia pri­ėmė spren­ dimą su­stab­dy­ti ban­ko veiklą, na­cio­na­li­zuo­ti jį ir pra­dėti bank­ ro­to bylą. At­sa­ky­ta ir į klau­si­mus dėl pa­rink­tam lai­ki­na­jam ko­mer­ ci­nio ban­ko ad­mi­nist­ra­to­riui nu­ sta­ty­tos dau­giatūks­tan­tinės al­gos. „Ne­re­tai gird­žiu ir pa­ts sau už­ duo­du klau­simą – ką šio­mis ap­lin­ kybė­mis būčiau daręs ki­taip? Ga­liu at­sa­ky­ti tie­siai ir at­vi­rai – nie­ko! Tik­rai nie­ko ne­da­ry­čiau ki­taip. El­ gesį ir spren­di­mus dik­ta­vo si­tua­ci­ ja. Tą pa­tį siū­ly­čiau Lie­tu­vos ban­ ko val­dy­bai, tą pa­tį – Vy­riau­sy­bei“, – pa­brėžė V.Va­si­liaus­kas, prie­š tai pa­teikęs visą „Sno­ro“ bank­ro­to pro­ce­so chro­no­lo­giją. Anot jo, 2004–2011 m. bu­ vo iš­nau­do­tos vi­sos teisės ak­tuo­ se nu­ma­ty­tos po­vei­kio „Sno­rui“ prie­monės. „Bet re­zul­ta­tas – ne­ pa­ten­ki­na­mas. Kraš­tu­tinė prie­ monė ta­po neiš­ven­gia­ma“, – pa­ brėžė cent­ri­nio ban­ko va­do­vas. „Eko­no­mi­nis priim­to spren­di­mo pa­grin­di­mas pra­dėti bank­ro­to pro­ cedūrą – fak­ti­nis ban­ko ne­mo­ku­ mas. Tei­si­nis pa­grin­di­mas – ga­lio­ jan­tys teisės ak­tai“, – pa­brėžė jis. V.Va­si­liaus­kas paaiš­ki­no, kodėl lai­ki­nuo­ju „Sno­ro“ ad­mi­nist­ra­to­ riu­mi bu­vo pa­skir­tas ne Lie­tu­vos pa­reigū­nas, o tarp­tau­tinės bend­ rovės at­sto­vas Si­mo­nas Freak­ ley. „Ne­galė­jo­me skir­ti su Lie­tu­ vos ban­ku su­si­ju­sio as­mens, nes pa­gal įsta­tymą lai­ki­na­sis ad­mi­ nist­ra­to­rius turė­jo būti ne­prik­lau­ so­mas, tai yra ne Lie­tu­vos ban­ko dar­buo­to­jas. Ki­tos prie­žas­tys – pa­si­rink­to ad­mi­nist­ra­to­riaus pa­

Iš­lei­do per 17 mln. litų

V.Va­si­liaus­kas Sei­mo na­riams at­ skleidė visą sąmatą, su­si­ju­sią su S.Freak­ley al­ga ir ki­to­mis iš­lai­do­ mis. „Lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­to­riaus at­ly­gis – 140 tūkst. eurų, jam taip pat bu­vo nu­sta­ty­ta ga­li­mybė sam­ dy­tis eks­per­tus, kon­sul­tan­tus, ir tai bu­vo pa­da­ry­ta. Kas tie kon­sul­ tan­tai? Tai tarp­tau­tinės bend­rovės, tu­rin­čios pa­tir­ties vers­lo, ban­ kų veik­los kon­sul­ta­vi­mo, bank­ro­ to, au­di­to, tei­si­niais klau­si­mais“, – sakė Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas. „Iki šios die­nos pa­tir­tos ad­mi­ nist­ra­vi­mo iš­lai­dos – 17,5 mln. li­ tų. Tai at­ly­gi­ni­mas lai­ki­na­jam ad­ mi­nist­ra­to­riui, jo sam­dy­tiems kon­sul­tan­tams, ad­mi­nist­ra­cinės ir or­ga­ni­za­cinės iš­lai­dos, skir­tos ren­ gian­tis bank­ro­to pro­cedū­roms, ir ki­tos“, – pa­brėžė jis.

Vi­tas Va­si­liaus­kas:

El­gesį ir spren­di­mus dik­ta­vo si­tua­ci­ja. Vėl tą pa­tį siū­ly­čiau Lie­ tu­vos ban­ko val­dy­bai, tą pa­tį – Vy­riau­sy­bei. „Ta 60 mln. litų su­ma, ku­ri ir­ gi kar­tais mi­ni­ma vie­šai, yra vir­ šu­tinė ga­limų iš­laidų ri­ba per tris mėne­sius – at­ly­gis ad­mi­nist­ra­to­ riaus ko­man­dai ir sam­do­miems kon­sul­tan­tams, ban­ko dar­buo­to­ jams ir taip to­liau. Bet šių ga­limų iš­laidų būti­numą įver­tins kre­di­to­ riai“, – pa­sa­ko­jo V.Va­si­liaus­kas. Anot jo, už liūd­nai pa­garsė­ju­sio ame­ri­kie­čių ban­ko „Leh­man Brot­hers“ bank­ro­to ad­mi­nist­ra­vimą

„„Kant­rybė: V.Va­si­liaus­kas Sei­me va­kar par­la­men­ta­rams rodė ir skaid­res, ir at­sa­kinė­jo į jų klau­si­mus. 

per pir­mus ke­tu­ris mėne­sius bu­ vo su­mokė­ta dau­giau kaip 24 mln. JAV do­le­rių, tai yra dau­giau kaip 60 mln. litų. „Ir bank­ro­to pro­ce­sas dar ne­baig­tas“, – pa­brėžė Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas. Ras­tas ir dingęs tur­tas

Pa­sak V.Va­si­liaus­ko, jei­gu ne­būtų buvę im­ta­si prie­mo­nių ar­ba bū­ tų im­ta­si pa­vie­nių prie­mo­nių, o ne iš­kart kraš­tu­ti­nių, tai galė­jo at­ves­ ti prie kur kas di­des­nių nuo­sto­lių kre­di­to­riams. „Da­bar ban­ko, ku­ riam tai­ko­ma bank­ro­to pro­cedū­ ra, tiks­las – už­tik­rin­ti kuo di­desnę par­duo­da­mo tur­to vertę, kad bū­ tų kuo ge­riau pa­ten­kin­ti kre­di­to­ rių rei­ka­la­vi­mai“, – sakė cent­ri­nio ban­ko val­dy­to­jas. Jis pa­ti­ki­no, kad „jau ras­ta ir iden­ti­fi­kuo­ta, kur yra 2,3 mlrd. litų vertės ban­ko tur­to“: apie 1 mlrd. litų per­ves­ta į įvai­rias pri­ va­č ias sąskai­tas, dau­g iau kaip 500 mln. litų – į sąskai­tas of­šo­ rinė­se zo­no­se, dau­giau kaip 700 mln. litų – į įvai­rių bend­ro­vių, su­si­ju­sių su bu­vu­siais ban­ko sa­ vi­nin­kais, sąskai­tas. „Im­ta­si tei­si­nių prie­mo­nių, sie­ kiant ap­sau­go­ti išs­kirs­tytą turtą. Jis iden­ti­fi­kuo­tas ir da­bar im­ta­si prie­mo­nių, kaip tą turtą su­grąžin­ ti“, – kalbė­jo V.Va­si­liaus­kas.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­ nin­kas džiaugė­si, kad nei ži­niask­ lai­da, nei vi­suo­menė po „Sno­ro“ is­to­ri­jos ne­pa­si­davė pa­ni­kai. Be to, iš­sau­go­tas ko­mer­ci­nių bankų sta­ bi­lu­mas. V.Va­si­liaus­kas in­for­ma­vo, kad nuo pra­ėju­sių metų lapk­ri­čio vi­ du­rio, kai „Sno­ras“ pa­skelb­tas ne­ mo­kiu, indė­li­ninkų Lie­tu­vos ko­mer­ ci­niuo­se ban­kuo­se yra pa­daugėję 9 pro­c. Tai su­da­ro apie 3 mlrd. litų. Po­le­mi­za­vo iš tribū­nos

Sei­mo na­riai turė­jo ga­li­mybę už­ duo­ti klau­simų V.Va­si­liaus­kui. Da­ lis par­la­men­tarų pik­tai rep­li­ka­vo į jo kalbą ir at­sa­ky­mus, todėl Lie­ tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas dar stovė­da­mas Sei­mo tribū­no­je ne kartą bu­vo pri­vers­tas po­le­mi­zuo­ti su tau­tos iš­rink­tai­siais. V.Va­si­liaus­kas ke­lis kar­tus pa­kar­ to­jo, kad Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vas pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus ne­galė­ jo tap­ti „Sno­ro“ lai­ki­nuo­ju ad­mi­ nist­ra­to­riu­mi, todėl reikė­jo sku­biai sam­dy­tis tarp­tau­tinį spe­cia­listą. Pa­sa­ko­da­mas apie galbūt nu­si­ kals­ta­mas bu­vu­sių „Sno­ro“ sa­vi­ ninkų vei­kas Lie­tu­vos ban­ko val­ dy­bos pir­mi­nin­kas pa­minė­jo, kad dar pra­ėju­sią va­sarą bu­vo gau­ta ga­na daug ne­rimą ke­lian­čių sig­ nalų, o juos pa­tvir­ti­no ru­denį vy­ ku­si šio ko­mer­ci­nio ban­ko ins­pek­

ci­ja. Ji lapk­ri­čio vi­du­ry­je baigė­si pa­si­ūly­mu stab­dy­ti jo veiklą, ir tai bu­vo pa­da­ry­ta. Pak­laus­tas apie vi­ so „Sno­ro“ tu­ri­mo tur­to pa­nau­do­ jimą, V.Va­si­liaus­kas at­sakė: „Vi­sas tur­tas, be abe­jo, yra bank­ro­to ma­ sė ir vi­sas tur­tas eis kre­di­to­rių rei­ ka­la­vi­mams įgy­ven­din­ti. Tas tur­tas taps pa­skolų po­rtfe­liu.“ Vals­ty­bi­nio ban­ko ne­bus

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ kas sakė ne­matąs ga­li­mybės „Sno­ ro“ li­ku­čių vie­to­je įsteig­ti vals­ty­binį ko­mer­cinį banką. „Vi­sas „Sno­ras“ ir jo tur­tas da­bar yra kre­di­to­rių ran­ ko­se. Kre­di­to­riai ir spręs, ką su tuo tur­tu da­ry­ti. Koks bus spren­di­mas – kre­di­to­rių ap­si­spren­di­mo rei­ka­ las. Bus, ma­tyt, priim­tas pro­tin­ giau­sias šio­je si­tua­ci­jo­je spren­di­ mas“, – kalbė­jo V.Va­si­liaus­kas. Vie­nas Sei­mo na­rys tei­ra­vo­si Lie­ tu­vos ban­ko val­dy­to­jo, ar tie­sa, kad į „Sno­ro“ vietą tai­ko­si atei­ti di­de­ lis Ru­si­jos ko­mer­ci­nis ban­kas ir ar toks at­ėji­mas ne­tu­ri būti stab­do­ mas, nes nea­ti­tiktų Lie­tu­vos na­cio­ na­li­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vimų. „Dėl ap­ri­bo­jimų – tai jau būtų po­li­ti­nis spren­di­mas. Aš la­biau at­sa­kin­gas už Lie­tu­vos ban­ko vyk­domą pa­gal įsta­ tymą įsteigtų ir Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ko­mer­ci­nių bankų prie­žiū­ros funk­ ciją“, – at­sakė V.Va­si­liaus­kas.

Pirmą etapą įveikė Sei­mas vos vie­no bal­so skir­tu­mu pri­ teikė nu­t a­r imą, ku­r iuo siū­lo­m a su­ tarė opo­z i­ci­jos pa­si­ū ly­mui su­da­r y­ da­r y­t i Sei­mo lai­k inąją ty­r i­mo ko­m i­ ti lai­k inąją ko­m i­siją, ku­r i tirtų „Sno­ siją dėl Lie­t u­vo­j e vei­k ian­č ių ko­mer­ ro“ bank­ro­to ap­lin­ky­bes. Bet ga­lu­ti­nis ci­n ių bankų prie­ž iū­ros efek­t y­v u­mo bal­sa­vi­mas dėl jos su­da­ry­mo dar vyks ir si­t ua­c i­j os lik­v i­duo­j a­m a­me „Sno­ re“ išaiš­k i­n i­mo. Šį pro­j ektą sa­vo pa­ ket­vir­ta­dienį. ra­ š ais par­ė mė 36 par­l a­men­t a­rai, pri­ Už tokį Sei­m o opo­z i­c i­j os ly­d e­r io klau­ s an­t ys opo­z i­c i­j ai. Tvar­kos ir tei­s in­g u­m o frak­c i­j os se­ niū­n o Va­l en­t i­n o Ma­z u­r o­n io ant­r a­ dienį pa­t eiktą pa­s i­ū lymą bal­s a­v o 59 Sei­m o na­r iai iš 117 da­l y­v a­v u­ sių bal­s uo­j ant. Prieš bu­v o 24, su­ si­l aikė 34 par­l a­m en­t a­r ai. V.Ma­z u­ ro­n is ant­r a­d ienį pa­k ar­to­t i­n ai pa­

ti, pa­g al ko­k ius kri­te­r i­jus ir ko­k io­m is sąly­go­m is „Sno­ras“ lai­k i­na­jam ir nuo­ la­t i­n iam ad­m i­n ist­ra­to­r iams ir jų ko­ man­doms bu­vo nu­s ta­t y­t as ir mo­k a­ mas at­ly­g i­n i­m as, taip pat koks šio at­ ly­g i­n i­mo dy­d is.

„Ar nu­t rau­k us vyk­dy­t i vi­s us ban­ko „Sno­ras“ įsi­p a­rei­go­j i­mus ne­bu­vo pa­ Ko­m i­s i­j ai siū­l o­m a iš­s iaiš­k in­t i, „ar da­r y­t a dar di­desnė ža­l a ban­ko „Sno­ ga­l io­j an­t ys teisės ak­t ai bei Lie­t u­vos ras“ kre­d i­to­r iams bei pa­č iam ban­k ui ban­ko vyk­do­ma bankų prie­ž iū­ra už­ „Sno­r as“?“ – taip pat klau­s ia ko­m i­s i­ tik­r i­n a bankų sis­te­mos sta­b i­lumą, jos su­d a­r y­m o ini­c ia­to­r iai. Ty­r i­m o pa­t i­k i­m umą, efek­t y­v umą ir sau­ ko­m i­s i­j ai siū­l o­m a iš vi­s o at­s a­k y­t i į gumą“. Taip pat siū­lo­m a pa­s i­domė­ 13 klau­s imų.


8

trečiadienis, sausio 18, 2012

lietuva Leng­va­tų ­ ne­bus

Vi­ce­me­rą ­ pra­šys suim­ti

Prem­je­ras: „FNTT dir­ba ge­rai“

Val­džia ne­su­tin­ka tai­ky­ ti trans­por­to leng­va­tos žmo­ nėms, ku­rie pa­dė­jo lik­vi­duo­ti Čer­no­by­lio ato­mi­nės elekt­ri­ nės ava­ri­jos pa­da­ri­nius ir pa­ dė­jo sta­ty­ti Sla­vu­ty­čo mies­ tą Uk­rai­no­je. Su­si­sie­ki­mo mi­ nis­te­ri­ja ti­ki­na, kad dėl sunk­ me­čio vals­ty­bė ne­ga­li pri­ siim­ti to­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Kau­no tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­ nai šian­dien kreip­sis į teis­ mą ir pra­šys skir­ti kar­do­mą­ jį suė­mi­mą mies­to vi­ce­me­ rui so­cial­de­mok­ra­tui Kęs­tu­ čiui Kriš­čiū­nui. Jam pa­teik­ti įta­ri­mai, da­ly­vau­jant ad­vo­ka­ tui jis ap­klaus­tas kaip įta­ria­ ma­sis. Ko­kie įta­ri­mai pa­teik­ti, kol kas ne­de­ta­li­zuo­jama.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­ mo tar­ny­ba (FNTT) dir­ba ge­ rai. Taip pa­reiš­kė prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, rea­guo­da­ mas į pra­ne­ši­mus apie FNTT va­do­vo Vi­ta­li­jaus Gai­liaus (nuo­tr.) dar­bo per­spek­ty­vą. Kaip ge­rus pa­vyz­džius jis pa­ tei­kė kont­ra­ban­dos gru­puo­ čių su­lai­ky­mą, Ga­riū­nų by­lą.

O1

O2

Sei­mas jau šį ket­ vir­ta­die­nį ypa­tin­ gos sku­bos tvar­ka bal­suos dėl val­dan­ čio­sios koa­li­ci­jos pa­reng­tų įsta­ty­mo dėl aukš­to­jo moks­ lo re­for­mos pa­tai­ sų. Tam va­kar pri­ta­ rė dau­gu­ma į neei­li­ nę Sei­mo se­si­ją su­si­ rin­ku­sių par­la­men­ ta­rų. „„Už­vi­rė: KT spren­di­mas dėl aukš­to­jo moks­lo re­for­mos su­kė­lė dau­gy­bę

gin­čų. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Dėl moks­lo – du pro­jek­tai Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pa­siū­lė pa­tai­sas

2 Lt/min.

Su šeštadienio „Vilniaus diena“

nemokamas įėjimas

į Taikomosios dailės muziejų šį savaitgalį

Taikomosios dailės muziejuje vykstančios parodos: „Nuo mini iki maksi“; „Septintojo dešimtmečio mada“; „Du mados šimtmečiai“; „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“. Būtina parodyti laikraštį budėtojui prie įėjimo. Taikomosios dailės muziejus, Arsenalo g. 3A

Tai­sy­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą pri­rei­kė po to, kai gruo­dį Kons­ ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pa­reiš­kė pa­s­ta­bų dėl kai ku­rių šio įsta­ty­mo straips­nių, nu­ma­tan­čių aukš­to­jo moks­lo re­for­mą. KT pa­skel­bus, kad Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ja nuo­sta­tos dėl aukš­tų­jų mo­kyk­lų val­dy­mo ir ta­ry­bų su­da­ ry­mo, val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja pa­siū­ lė Sei­mo neei­li­nei se­si­jai pa­tai­sas, ku­rio­mis es­mi­niai uni­ver­si­te­to val­ dy­mo klau­si­mai per­duo­da­mi se­ na­tui, o stu­den­tų pa­sie­ki­mai per­ skirs­tant vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas ver­ti­na­mi po kiek­vie­nų stu­ di­jų me­tų. Pa­tai­sų ini­cia­to­riai siū­ lo, kad as­muo, ku­rio stu­di­jos yra vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos, po stu­di­ jų me­tų ne­tek­tų va­di­na­mo­jo krep­ še­lio, jei jo stu­di­jų re­zul­ta­tų vi­ dur­kis bū­tų dviem ba­lais ma­žes­nis nei to pa­ties kur­so stu­den­tų ben­d­ras vi­dur­kis. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius Sei­mo na­ riams ant­ra­die­nį pri­sta­ty­da­mas pro­jek­tą sa­kė: „Siū­lo­me pa­kei­ti­ mus tik tiems įsta­ty­mo straips­ niams, ku­riems ar­ba spren­di­mai yra aki­vaiz­dūs, ar­ba ku­rie už­pil­ do tei­si­nį va­kuu­mą po KT iš­va­dos. Rim­tes­nes pa­tai­sas dėl aukš­tų­ jų mo­kyk­lų val­dy­mo mo­de­lio bū­tų ga­li­ma pa­reng­ti ir svars­ty­ti vė­liau, kai su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ras­tų ge­ riau­sius spren­di­mus.“

mos, mi­nist­ras at­sa­kė nei­gia­mai. „Jau­čiu at­sa­ko­my­bę už dar­bus, ku­riuos pra­dė­jau. Rei­kia pa­siek­ti, kad bū­tų vyk­do­mos re­for­mos, ku­ rių aukš­ta­ja­me moks­le ne­bu­vo da­ ro­ma po­rą de­šimt­me­čių“, – sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius:

Sis­te­ma jau pa­sta­ty­ ta ant tin­ka­mų bė­ gių. Tuo ir rei­kė­ tų va­do­vau­tis prieš prii­mant bet ko­kius spren­di­mus.

„Taip, klai­dų bu­vo pa­da­ry­ta“, – pri­pa­ži­no jis. – Bet sis­te­ma jau pa­ sta­ty­ta ant tin­ka­mų bė­gių. Tuo ir rei­kė­tų va­do­vau­tis prieš prii­mant bet ko­kius spren­di­mus dėl aukš­to­ jo moks­lo per­tvar­kos.“ Pa­sak švie­ti­mo ir moks­lo mi­ nist­ro, „tik­rai ne­bus nie­ko dra­ma­ tiš­ko, jei­gu da­bar bus pa­ko­re­guo­ ti ke­li įsta­ty­mo straips­niai“. „Bū­tų kur kas blo­giau, jei­gu bū­tų priim­ tas opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­tas lai­ki­na­sis Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas, ku­ris ne­bu­vo su­de­rin­tas su aka­de­mi­ne bend­ruo­me­ne ir ku­ris griau­tų vi­są be­nu­sis­to­vin­čią tvar­ką aukš­to­sio­ se mo­kyk­lo­se“, – pri­dū­rė G.Ste­ po­na­vi­čius. Ga­li prieš­ta­rau­ti Kons­ti­tu­ci­jai?

At­sis­ta­ty­din­ti ne­ke­ti­na

Opo­zi­ci­jos at­sto­vų pa­klaus­tas, ar ne­si­ren­gia at­si­sta­ty­din­ti dėl KT iš­ bro­kuo­tos aukš­to­jo moks­lo re­for­

Opo­zi­ci­ja at­krei­pė dė­me­sį, kad įver­ti­nęs G.Ste­po­na­vi­čiaus bei Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ ros ko­mi­te­to (ŠMKK) pir­mi­nin­ko

Va­len­ti­no Stun­džio įre­gist­ruo­tą Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­ tas tei­gia, kad siū­lo­ma nuo­sta­ta dėl stu­den­tų ro­ta­ci­jos „nea­ti­tin­ka KT for­muo­ja­mos pra­kti­kos“. „Man la­bai gai­la, jog val­dan­tie­ ji mai­vo­si kal­bė­da­mi, kad vis­kas aukš­ta­ja­me moks­le yra ge­rai. Rei­kia priim­ti su­ba­lan­suo­tą vi­są įsta­ty­mą, ku­ri pa­ren­gė­me, nes tas da­li­nis tei­si­ nių sky­lių kam­šy­mas nie­ko ne­duos. Tuo la­biau kad val­dan­čių­jų pa­reng­ tos pa­tai­sos, kaip nu­sta­tė tei­si­nin­kai, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai“, – sa­kė opo­zi­ci­nės Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vas Vy­das Ged­vi­las. Ta­čiau dau­gu­ma bal­sa­vu­sių bu­ vo už Sei­mo pir­mi­nin­kės Ire­nos De­gu­tie­nės pa­siū­ly­mą, kad val­ dan­čių­jų pa­reng­tas pro­jek­tas bū­tų ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka svars­to­ mas ir prii­ma­mas jau šį ket­vir­ta­ die­nį, ki­ta­me neei­li­nės Sei­mo se­ si­jos po­sė­dy­je. Pa­tei­kė sa­vo pro­jek­tą

Opo­zi­ci­jo­je esan­tys so­cial­de­mok­ ra­tai neei­li­nei se­si­jai taip pat pa­ siū­lė sa­vo pro­jek­tą. Jo pa­tei­ki­mui pri­ta­rė dau­gu­ma par­la­men­ta­rų. Opo­zi­ci­ja siū­lo su­si­da­riu­sią si­ tua­ci­ją spręs­ti lai­ki­nuo­ju Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mu, ku­riuo uni­ver­si­te­ to ta­ry­bos funk­ci­jos bū­tų per­duo­ tos iš aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės su­da­ro­mam uni­ver­si­te­to se­na­tui, o vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą gau­tų stu­di­ juo­jan­tys pa­gal vals­ty­bės už­sa­ky­mą ir tu­rin­tys ne ma­žiau kaip 8 ba­lų vi­ dur­kį. Jų pa­sie­ki­mai bū­tų ver­ti­na­mi po kiek­vie­no se­mest­ro. Ge­rai be­s i­m o­kan­t iems stu­ den­tams, ku­rie stu­di­jas vyk­dy­tų ne vals­ty­bės už­sa­ky­mu, vals­ty­bė kom­pen­suo­tų da­lį stu­di­jų kai­nos.


9

TrečiADIENIS, sausio 18, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+1,68 %

+0,67 %

5

pro­c. – iki 330 mln. litų – per­nai pa­didė­jo šo­ko­la­do rin­kos vertė.

+1,66 %

diena.lt/naujienos/ekonomika

Klien­tai ­ bėgio­ja

Dėl nu­me­rio per­kėli­mo pa­slau­gos per­nai, su­ su­ma­vus at­ėju­sių ir išė­ju­sių abo­nentų skai­ čių, daugė­jo tik mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­torės „Tele2“ abo­nentų, o kitų did­žiųjų ope­ra­to­ rių „Om­ni­tel“ ir „Bitės“ klientų skai­čius to­liau mažė­jo. „Tele2“ abo­nentų skai­čius per­nai pa­ gausė­jo 13 890, „Om­ni­tel“ su­mažė­jo 7075, „Bitės“ – 9068, kaip ro­do mig­ruo­jan­čių abo­ nentų duo­menų bazę ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­rovės „Ma­no nu­me­ris“ duo­me­nys.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2216 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1592 JAV do­le­ris 1 2,7062 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6716 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9369 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,8843 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5072 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5902 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8531

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

–0,7792 % –0,4095 % –0,7773 % +0,0524 % +0,1887 % +0,9074 % +0,1645 % +0,4913 % –0,1749 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,69

4,61

2,39

„Kvis­ti­ja“

4,58

4,52

2,37

„Va­koil“

4,68

4,30

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta100,12 dol. už 1 brl. 114,44 dol. už 1 brl.

Vo­kie­čiai A.Še­metą kei­kia ne­pel­ny­tai? Komentaras

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) ku­lua­ruo­se vyks­tant dis­ku­si­joms dėl no­rimų su­griež­ tin­ti pre­kių kilmės ša­lies nu­sta­ty­mo tai­syk­lių, Vo­kie­ti­ jos ži­niask­lai­do­je ne­trūksta pa­si­pik­ti­ ni­mo, o strėlės kren­ ta į Lie­tu­vos at­sto­vo EK Al­gir­do Še­me­tos pusę.

Alek­sand­ras Iz­go­ro­di­nas

Lie­tu­vos pra­mo­n i­n inkų kon­fe­de­ra­ci­ jos Eko­no­m i­kos ir fi­nansų de­par­ta­men­ to ana­l i­t i­kas

P „„Prie­šas: neo­fi­cia­liu pa­svars­ty­mu apie im­por­tuo­jamų pre­kių kilmės ša­lies nu­sta­ty­mo su­griež­ti­nimą A.Še­me­

ta Vo­kietijos eksportuotojams už­mynė jaut­rią vietą. 

Jo­li­ta Žvirb­lytė j.zvirblyte@diena.lt

Esą ES mo­kes­čių ir muitų sąjun­ gos, au­di­to ir ko­vos su su­kčia­vi­ mu ko­mi­sa­ras A.Še­me­ta pa­si­sakė už pa­tai­sas, kad eti­ketė „Pa­ga­ min­ta Vo­kie­ti­jo­je“ ant prekės bū­ tų kli­juo­ja­ma tik tuo at­ve­ju, kai ne ma­žiau kaip 45 pro­c. ga­mi­nio būtų pa­ga­min­ta pa­čio­je Vo­kie­ti­jo­je. Iki šiol pa­gal ES tai­syk­les kilmės ša­li­mi bu­vo lai­ko­ma vals­tybė, ku­ rio­je bu­vo at­lik­tas pa­sku­ti­nis es­ mi­nis prekės ga­my­bos veiksmas. Tai reiš­kia, kad pa­gal šiuo me­tu ga­ lio­jan­čias kilmės ša­lies ženk­li­ni­mo tai­syk­les prekių kilmės ša­lis ga­li būti Vo­kie­ti­ja ar bet ku­ri ki­ta ša­lis, nors 90 pro­c. jos pa­ga­min­ta Ki­ni­ jo­je, Tai­lan­de, JAV ar kur ki­tur. Kaip ra­šo Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­ dos prie­monės „Spie­gel“ ir „Die

Welt“, ES pri­ėmus nau­jas tai­syk­les pa­brangtų Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių, elekt­ro­ni­kos, įran­gos pra­monės ga­ mi­na­ma pro­duk­ci­ja. Taip pa­reiškė Vo­kie­ti­jos pra­monės ir pre­ky­bos rūmų pir­mi­nin­kas Han­sas Hein­ri­ chas Drift­man­nas. Dien­raš­čiui su­si­sie­kus su EK na­ rio A.Še­me­tos biu­ru, at­stovė ži­ niask­lai­dai Li­na Rim­kutė-Žičkė paaiš­ki­no, kad įvy­ko ne­su­sip­ra­ti­ mas ir Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da esą vi­sai be pa­grin­do puo­la lie­tuvį. „No­riu pa­tiks­lin­ti, kad EK na­rys A.Še­me­ta nėra pa­teikęs jo­kio pa­ si­ūly­mo, su­si­ju­sio su „Pa­ga­min­ta Vo­kie­ti­jo­je“ ženk­li­ni­mu. Pai­nia­va ki­lo kar­tu su­dėjus dvi at­ski­ras te­ mas: kilmės tai­syk­les im­por­tuo­ ja­moms prekėms iš ES ne­prik­lau­ san­čių ša­lių, ku­rios ne­tu­ri nie­ko bend­ra su eks­por­tuo­jamų pre­kių ženk­li­ni­mu „Pa­ga­min­ta Vo­kie­ti­

jo­je“. Tai du skir­tin­gi da­ly­kai“, – sakė ji. Pa­sak L.Rim­kytės-Žičkės, im­por­ tuo­jamų pre­kių kilmės ša­lies nu­sta­ ty­mo tai­syklės yra svar­bios ES ap­ sau­gai. „Tai an­ti­dem­pin­go ir ko­vos su su­kčia­vi­mu prie­monė, ji taip pat už­tik­ri­na, kad būtų lai­ko­ma­si im­ por­to kvotų, sta­tis­ti­kos tai­syk­lių.

EK sie­kia, kad im­por­tuo­jamų pre­kių kilmės ša­lies tai­syklės būtų tai­ko­mos vie­no­ dai vi­so­se ES ša­ly­se. EK sie­kia, kad im­por­tuo­jamų pre­ kių kilmės ša­lies tai­syklės būtų tai­ ko­mos vie­no­dai vi­so­se ES ša­ly­se. Kilmės ša­li­mi lai­ko­ma ta, ku­rio­

„Shutterstock“ ir And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

je ga­mi­nys pa­sku­tinį kartą bu­vo „iš esmės pa­keis­tas“, prie­š jį im­por­tuo­ jant į ES“, – in­for­ma­vo L.Rim­kutėŽičkė. Jos tei­gi­mu, šia te­ma vyks­ta eks­pertų dis­ku­si­jos, ta­čiau esą po­ li­ti­niu ly­giu dis­ku­sijų šiuo klau­si­mu ne­bu­vo ir jo­kio konk­re­taus pa­si­ūly­ mo EK na­rys A.Še­me­ta nėra pa­teikęs. Tei­gia­ma, kad ar­ti­miau­siu me­tu A.Še­me­ta iš­siųs ofi­cia­lių laiką Vo­ kie­ti­jos eko­no­mi­kos ir tech­no­lo­gijų mi­nist­rui Phi­lip­pui Rösle­riui. „Ekspertų diskusijų tikslas – kuo aiškiau ir nuosekliau reglamentuo­ ti importuojamų prekių kilmės ša­ lies nustatymą visoje ES. Skaidrios, nuosekliai taikomos taisyklės svar­ bios Europos įmonėms. Šių dis­ kusijų tema – ES importas, o ne prekės, kurios yra pagamintos Vo­ kietijoje arba kurioje kitoje valsty­ bėje narėje“, - trumpai dienraščiui pakomentavo A.Šemeta.

Prekės kilmės ša­lies įta­ka var­to­to­jams sios iš pra­monės vals­t y­bių, var­to­to­ jui su­ke­lia tei­g iamų aso­cia­cijų. Įta­kos tu­ri ir ša­l ies įvaiz­dis – jis vei­k ia var­to­ to­jo nuo­monę tiek dėl jo var­to­jamų, tiek dėl vi­siš­kai naujų pre­kių. Taip pat Apie dau­gelį vals­ty­bių ir iš jų im­por­ svar­bus ša­lies, kaip tam tik­ros prekės tuo­jamų pre­k ių yra su­si­for­mavę tam ka­te­go­r i­jos ga­m in­to­jos, įvaiz­d is. Pa­ vyzd­ž iui, var­ tik­r i ste­reo­t i­pai, to­to­j ui aiš­k u, ku­r ie vei­k ia kad kos­m e­t i­ var­to­tojų elg­ ka ir vy­n as – Pap­r as­t ai įmonės į tre­č ią­s ias ša­l is seną. tai Prancū­z i­ja, per­ke­l ia tik prekės ga­mybą, o at­ski­ Ste­reo­t i­pai apie au­to­mo­bi­l iai ir ras jos da­l is, cent­r inę bu­veinę iš­l ai­ šalį dau­ge­l iu at­ bui­t inė tech­n i­ ko is­to­r inė­j e, daž­n iau­s iai ge­r ai iš­s i­ vejų pri­k lau­s o ka – Vo­k ie­t i­ja, vys­č iu­s io­j e vals­t ybė­j e. Tai reiš­k ia, nuo jos eko­no­mi­ ava­lynė – Ita­ kad iš­l ai­ko­m a prekės ženk­lo kilmės nio iš­si­v ys­t y­mo li­ja, te­le­fo­nai – ša­l is. Ypač tai būdin­g a ge­r ai ži­n o­ ly­g io, todėl daž­ Suo­mi­ja. miems tarp­t au­t i­n iams prekės ženk­ nai prekės, ki­lu­ Prekės kilmės ša­l is nea­b e­jo­t i­n ai da­ ro įtaką var­to­to­j o po­ž iū­r iui į prekę. Ji bu­vo pri­p ažįs­t a­m a kaip svar­bus tarp­t au­t inės pre­k y­b os veiks­nys jau prie­š šimtą metų. Ta­č iau tik vi­s ai ne­ se­n iai pra­dėtas kreip­t i dėme­sys į tai, kad prekės kilmės ša­l is ne­būti­nai su­ tam­p a su prekės ženk­lo kilmės ša­l i­ mi, o ši taip pat reikš­m in­g ai vei­k ia var­to­to­jo po­ž iūrį.

lams. Var­to­to­j as dau­g e­l iu at­vejų ži­ nomų pre­k ių ženklų pre­kes sie­j a su šių pre­k ių kilmės ša­l i­m i ir neatk­rei­ pia dėme­s io į tai, kur prekė iš tiesų pa­g a­m in­t a.

Kar­t ais pa­s i­t ai­ko at­vejų, kai var­to­to­ jai pui­k iai ži­no prekės ga­my­b os vie­ tą, ta­č iau jos ne­l ai­ko prekės ženk­ lo kilmės vie­t a. Pa­v yzd­ž iui, tam tik­ ri „Hon­dos“ au­to­mo­b i­l ių mo­de­l iai, nors ir ga­m i­n a­m i JAV, dau­g u­mos var­to­tojų lai­ko­m i ja­p o­n iš­k ais au­to­ mo­bi­l iais. Įdo­mu ir tai, kad kai ku­ riais at­ve­j ais prekės ženk­lo kilmės ša­l i­m i var­to­to­jo sąmonė­j e ga­l i tap­t i ne vals­t ybė, o re­g io­nas. Pa­v yzd­ž iui, „Švy­t u­r ys“ var­to­tojų sąmonė­j e yra ne tik lie­t u­v iš­k as alus, bet ir Klaipė­ dos kraš­to alus. Šal­ti­nis: Indrė Pik­tur­nienė, Dau­mantė Trei­ gytė, „Prekės kilmės ša­lies ir prekės ženk­lo kil­ mės ša­lies įta­ka var­to­to­jo po­žiū­riui į prekę“, VGTU, 2009 m.

a­bend­ra­v us su vers­lo aso­ cia­ci­jo­mis Eu­ro­po­je paaiškė­ jo, kad Vo­kie­ti­jos žur­na­lis­tai ne­klydo ir viską su­pra­to tei­ sin­gai. Esmė to­kia, kad pa­gal šiuo me­ tu ga­lio­jan­čias im­por­tuo­jamų pre­kių kilmės ša­lies nu­sta­ty­mo tai­syk­les, jei­ gu pa­sku­t inė reikš­m in­ga pro­duk­to trans­for­ma­ci­ja at­l ie­ka­ma tam tik­ro­ je ša­ly­je, tai ta ša­lis ga­li drąsiai uždė­ ti eti­ketę „Pa­ga­min­ta Vo­kie­ti­jo­je“ ar­ba „Pa­ga­min­ta Lie­tu­vo­je“. Pa­gal nau­jai ren­gia­mas tai­syk­les, jei­gu pro­duk­to did­žiau­sią vertę su­da­ro de­ talė, pvz., ko­kio nors vo­kiš­ko au­to­mo­bi­ lio va­rik­lis pa­ga­min­tas Bra­zi­li­jo­je ir va­ rik­lio vertė su­da­ro 60 pro­c. au­to­mo­bi­lio vertės, ant to­kio ga­mi­nio reiks nu­ro­dy­ti tos bran­giau­sios de­talės kilmės šalį. Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­cijų po­zi­ci­ja to­ kia, kad to­k ių tai­syk­lių tiks­las turėtų būti mui­t inės pro­cedūrų su­pap­ras­t i­ ni­mas, vers­lo sąnaudų ma­ž i­ni­mas, o ne prie­šin­gai, kaip no­r i­ma pa­da­r y­t i šiuo me­tu. Šios tai­syklės taip pat pa­di­dins vers­ lo biu­rok­ra­tinę naštą, nes kiek­vie­nas ga­m in­to­jas turės ves­t i ap­skaitą, kur ko­kia de­talė pa­ga­min­ta. To­kią biu­rok­ ra­t inę do­k u­men­ta­ciją turės ves­t i ne tik ga­min­to­jai, bet ir su­de­damųjų da­ lių tiekė­jai. Ga­liau­siai dėl pa­didė­ju­sios biu­rok­ra­tinės naš­tos ga­li išaug­ti ga­lu­ tinė pro­duk­to kai­na. Natū­ra­lu, kad jei­gu išaugs ga­lu­tinė pro­ duk­to kai­na, Eu­ro­pos eks­por­tuo­to­jai pra­ras kon­ku­ren­cin­gumą ir tai turės nei­gia­mos įta­kos ES eko­no­mi­kai. ES eko­no­mi­kos plėtra tie­sio­giai pri­klau­so nuo eks­por­tuo­jan­čios pra­monės. To­ dėl lėtin­ti eko­no­mi­kos pro­cesą to­kio­mis dirb­tinė­mis prie­monė­mis yra ža­lin­ga. Rei­kia su­pras­ti vieną da­lyką, kad Vo­ kie­ti­ja yra la­bai nuo eks­por­to pri­klau­ san­ti ša­lis, eks­por­tas su­da­ro 50 pro­c. jos bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). O Lie­t u­vos eks­por­t uo­to­jai la­bai pri­ klau­so­mi nuo Vo­kie­ti­jos, nes per­nai ši ša­lis bu­vo did­žiau­sia Lie­tu­vos pre­ky­ bos par­tnerė. Jei­gu nu­kentės Vo­kie­ti­ jos eks­por­tuo­to­jai, nu­kentės ir Lie­tu­ vos eko­no­minė pa­dėtis. Eu­ro­pos vers­lo po­zi­ci­ja to­kia, kad EK tu­ri lai­ky­tis da­bar ga­lio­jan­čių tai­syk­ lių, bent jau iki tol, kol jos ne­bus har­mo­ ni­zuo­tos pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ ci­jos lyg­me­niu. Ar­ti­miau­siu me­tu spe­cia­lus Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­cijų raš­tas tu­r i pa­siek­t i ES ko­mi­sarą Al­girdą Še­metą.


10

trečiadienis, sausio 18, 2012

pasaulis

60–80

mln.

sva­rų ster­lin­gų ver­tės jach­tą svars­to­ma nu­pirk­ti ka­ra­lie­nės Elž­bie­tos II dei­man­ti­niam ju­bi­lie­jui.

„Ka­pi­to­ne, grįž­ki­te į lai­vą!“ Pas­kelb­ti po­kal­bių įra­šai ro­do, kaip prie Ita­li­jos kran­tų ava­ri­ją pa­ ty­ru­sio lai­vo ka­pi­to­nas ap­lai­džiai rea­ga­vo į su­si­klos­čiu­sią pa­vo­jin­ gą si­tua­ci­ją ir me­la­vo pa­kran­tės ap­sau­gos tar­ny­bai.

Ši pir­ma su­si­sie­kė su lai­vu „Cos­ta Con­cor­dia“, kai po­li­ci­ja per­da­vė jai iš­si­gan­du­sių ke­lei­vių pra­ne­ši­mus. „Tu­ri­me ne­di­de­lę tech­ni­nę pro­ ble­mą ir kol kas ne­ga­li­me nu­ro­dy­ ti sa­vo pa­dė­ties. Kai tik iš­sprę­si­me pro­ble­mą, su­si­siek­si­me“, – toks iš pra­džių bu­vo at­sa­ky­mas iš ka­pi­to­ no til­te­lio. Vė­liau ke­li ban­dy­mai ra­di­jo ry­šiu su­si­siek­ti su lai­vu bu­vo ne­sėk­min­ gi, bet pa­kran­tės ap­sau­gos tar­ny­ ba su­si­sie­kė su ka­pi­to­nu Fran­ces­ co Schet­ti­no mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu. Tuo­met tar­ny­bą jau pa­sie­kė pra­ne­ ši­mai, kad ka­pi­to­nas pa­li­ko lai­vą ir pa­sie­kė kran­tą. Pak­ran­tės ap­sau­gos tar­ny­bos pa­ rei­gū­nas te­le­fo­nu pa­klau­sė jo, kiek žmo­nių dar yra lai­ve. – Skam­bi­nau lai­vo sa­vi­nin­kams, jie sa­kė, kad maž­daug 40 žmo­nių din­go be ži­nios, – at­sa­kė ka­pi­to­nas. – Tiek ma­žai? Kaip tai įma­no­ ma? Bet jūs esa­te lai­ve? – Ne, ne­su lai­ve, nes lai­va­ga­lis jau ky­la į vir­šų. Mes jį pa­li­ko­me. – Ką tu­ri­te ome­ny­je? Jūs pa­li­ko­ te lai­vą? – Ne. Jo­kiu bū­du ne­pa­li­kau. Esu čia. Per ki­tą po­kal­bį te­le­fo­nu to­nas jau bu­vo ki­toks. Pak­ran­tės ap­sau­ gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nas griež­tai pa­sa­kė: „Da­bar taip. Jūs li­pa­te at­ gal vir­vi­nė­mis ko­pė­čio­mis, grįž­ta­te į til­te­lį ir va­do­vau­ja­te ope­ra­ci­jai.“ Ka­pi­to­nas ty­lė­jo. „Tu­ri­te pa­sa­ky­ti man, kiek ten yra žmo­nių, – tę­sė pa­kran­tės ap­ sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nas. – Kiek ke­lei­vių, mo­te­rų ir vai­kų. Ir tu­ri­te va­do­vau­ti gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jai.“ Ka­pi­to­nas ban­dė prieš­ta­rau­ti, bet pa­rei­gū­nas tę­sė: „Ka­pi­to­ne, tai yra įsa­ky­mas. Da­bar va­do­vau­ju aš. Jūs pra­ne­šė­te, kad pa­li­ko­te lai­vą, o da­bar grį­ši­te ir va­do­vau­si­te gel­bė­ ji­mo ope­ra­ci­jai nuo til­te­lio. Ten jau yra žu­vu­sių.“ Lai­vo ka­pi­to­nas F.Schet­ti­no už­ da­ry­tas areš­ti­nė­je ir nuo­lat ste­bi­ mas, kad ne­ban­dy­tų nu­si­žu­dy­ti. Gel­bė­to­jai va­kar iš pu­siau pa­sken­ du­sio lai­vo iš­trau­kė dar pen­kis žu­ vu­siuo­sius. Bend­ras au­kų skai­čius išau­go iki 11. Prieš tai bu­vo skel­bia­ ma, kad din­gu­siais be ži­nios lai­ko­ mi 29 žmo­nės, dau­gu­ma jų – Vo­ kie­ti­jos pi­lie­čiai. „The Guar­dian“ inf.

Iš­rin­ko nau­ją pir­mi­nin­ką

Iš­puo­liai tę­sia­mi

Ug­nin­ga re­to­ri­ka pa­gar­sė­jęs Vo­kie­ti­jos so­ cia­lis­tas Mar­ti­nas Schul­zas (nuotr.) va­kar bu­vo iš­rink­tas Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­ nin­ku. Šis 56 me­tų po­li­ti­kas pa­te­ko į pa­sau­ lio ži­niask­lai­dos pir­muo­sius pus­la­pius 2003 m., kai tuo­me­tis Ita­li­jos prem­je­ras Sil­vio Ber­lus­co­ni pa­va­di­no jį idea­liu kan­di­da­tu ei­ ti na­cių kon­cent­ra­ci­jos sto­vyk­los sar­gy­bi­nio pa­rei­gas. Vė­liau S.Ber­lus­co­ni bu­vo pri­vers­ tas at­si­pra­šy­ti dėl sa­vo ne­tak­to.

Trys sprogs­ta­mie­ji įtai­sai su­vei­kė prie vals­ ty­bi­nės mo­kes­čių ir nuo­bau­dų su­rin­ki­mo agen­tū­ros „Equi­ta­lia“ pa­sta­to Nea­po­ly­je pir­ma­die­nio va­ka­rą. Iš­du­žo pa­sta­to lan­gai, bet, lai­mė, nie­kas ne­nu­ken­tė­jo. At­sa­ko­ my­bės už sprog­di­ni­mus nie­kas ne­pri­siė­ mė. Tai ne pir­mas iš­puo­lis prieš agen­tū­rą „Equi­ta­lia“ – ji itin ne­po­pu­lia­ri tarp dau­gu­ mos ita­lų, ku­riems ne­pa­tin­ka tai, kad ren­ kant mo­kes­čius nau­do­ja­mi jė­gos me­to­dai.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja va­kar nu­spren­dė im­tis tei­si­nių prie­ mo­nių prieš Veng­ ri­ją. Vals­ty­bei duo­ tas mė­nuo ES nor­ moms prieš­ta­ rau­jan­tiems įsta­ ty­mams pa­keis­ ti, ki­taip jai gre­sia teis­mas.

„„Prie­kaiš­tai: J.M.Bar­ro­so pa­reiš­kė, kad Veng­ri­ja me­tė še­šė­lį ant de­mok­ra­ti­nių prin­ci­pų ir ver­ty­bių. AFP nuo­tr.

Briu­se­lis Veng­ri­jai gra­si­na teis­mu Pap­ra­šė žo­džio Stras­bū­re

„Ko­mi­si­ja nu­spren­dė pra­dė­ti pa­ žei­di­mo pro­ce­dū­rą Veng­ri­jos at­ žvil­giu dėl tri­jų klau­si­mų: cent­ ri­nio ban­ko ne­prik­lau­so­mu­mo, tei­sė­jų pen­si­nio am­žiaus ir duo­ me­nų ap­sau­gos agen­tū­ros ne­prik­ lau­so­mu­mo, – va­kar pa­skel­bė Eu­ ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas José Ma­nue­lis Bar­ro­so. – Ti­kė­jo­mės, kad Veng­ri­jos val­džia at­liks pa­kei­ ti­mus, bū­ti­nus už­tik­rin­ti pa­gar­bą Eu­ro­pos tei­sei. Tai iki šiol ne­bu­vo pa­da­ry­ta, to­dėl nu­spren­dė­me pra­ dė­ti teis­mi­nę pro­ce­dū­rą.“

Péte­ris Szijjártó:

Ne­lei­si­me tarp­tau­ ti­nei kai­rei kal­tin­ ti Veng­ri­jos, me­ luo­ti ir ne­pag­rįs­tai šmeiž­ti jos tarp­tau­ ti­nė­je sce­no­je. Veng­ri­jai duo­tas mė­nuo įsta­ty­ mams pa­keis­ti. Jei­gu tai pa­da­ry­ta ne­bus, Briu­se­lis kreip­sis į Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mą – aukš­čiau­sią ES teis­mi­nę ins­ti­tu­ci­ją. Sau­sio 24 d. J.M.Bar­ro­so Briu­se­ ly­je su­si­tiks su Veng­ri­jos prem­je­ ru Vik­to­ru Orbá­nu ir ap­tars prieš­ ta­rin­gai ver­ti­na­mus Bu­da­peš­to spren­di­mus. Šian­dien V.Orbá­nas ke­ti­na kreip­tis į Eu­ro­pos Par­la­men­ tą ir paaiš­kin­ti sa­vo spren­di­mus. „Tre­čia­die­nį tarp­tau­ti­nė kai­ rė no­ri su­reng­ti dar vie­ną iš­puo­ lį prieš Veng­ri­ją, to­dėl V.Orbá­nas

krei­pė­si į Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­ mi­nin­ką su pra­šy­mu su­teik­ti jam žo­dį per de­ba­tus Stras­bū­re, – sa­ ko­ma pir­ma­die­nio va­ka­rą iš­pla­ tin­ta­me prem­je­ro at­sto­vo Péte­rio Szijjártó laiš­ke. – Ne­lei­si­me tarp­ tau­ti­nei kai­rei kal­tin­ti Veng­ri­jos, me­luo­ti ir ne­pag­rįs­tai šmeiž­ti jos tarp­tau­ti­nė­je sce­no­je.“ Spau­di­mas dėl pa­sko­los

Eu­ro­pos Par­la­men­to ža­lių­jų, li­be­ ra­lų ir so­cia­lis­tų frak­ci­joms pa­siū­ lius, ES įsta­ty­mų lei­džia­mo­ji ins­ ti­tu­ci­ja ap­tars ne­se­niai Veng­ri­jo­je įsi­ga­lio­ju­sius tei­sės ak­tus, ku­rie esą var­žo ša­lies cent­ri­nio ban­ko, na­cio­na­li­nės duo­me­nų ap­sau­gos agen­tū­ros ir teis­mų ne­prik­lau­so­ my­bę, pa­krei­pia rin­ki­mų įsta­ty­mus V.Orbá­no par­ti­jos „Fi­desz“ nau­dai ir ri­bo­ja ži­niask­lai­dos lais­vę. Šie prieš­ta­r in­g i įsta­ty­m ai, priim­ti praei­tų me­tų pa­bai­go­ je kaip da­lis Veng­ri­jos nau­jo­sios kons­ti­tu­ci­jos, už­rūs­ti­no Jung­ti­nes Vals­ti­jas, ES ir Tarp­tau­ti­nį va­liu­tos fon­dą (TVF). Bū­tent pa­sta­ro­sios dvi or­ga­ni­za­ ci­jos yra pa­grin­di­nės eko­no­mi­nių sun­ku­mų ka­muo­ja­mos Veng­ri­jos kre­di­to­rės. Vals­ty­bės sko­la pa­sie­ kė 82 pro­c. bend­ro­jo vi­daus pro­ duk­to, o jos va­liu­tos fo­rin­to ver­tė eu­ro at­žvil­giu nu­si­ri­to iki re­kor­di­ nių že­mu­mų. Veng­ri­jos vy­riau­sy­bė ti­ki­si su­si­ tar­ti su kre­di­to­riais dėl nau­jos 20 mlrd. eu­rų pa­sko­los, to­dėl yra ver­ čia­ma at­si­žvelg­ti į jų rei­ka­la­vi­mus. Pa­si­ry­žę de­rė­tis

Tūks­tan­čiai žmo­nių šį mė­ne­ sį išė­jo į gat­ves pro­tes­tuo­ti prieš

Pa­var­go nuo ES Ki­lus ne­su­ta­r i­mams su Briu­se­l iu, Veng­r i­jo­je pa­si­g ir­do ra­g i­n i­mai iš­ sto­ti iš ES. Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį tūks­ tan­čiai žmo­nių su­si­rin­ko į Bu­da­peš­ te su­reng­tą pro­tes­tą prieš ES. Ak­ci­ją su­ren­gė ant­ra di­džiau­sia opo­zi­ci­nė par­ti­ja ša­lies par­la­men­te – kraš­tu­ti­ nių de­ši­nių­jų „Job­bik“. Du jos na­riai prie Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės Bu­da­peš­te pa­de­gė ES vė­lia­vą. „ES šiurkš­čiai ir at­vi­rai pa­skel­bė ka­ rą Veng­ri­jai“, – 2 tūkst. pro­tes­tuo­to­jų mi­niai pa­reiš­kė šios ša­lies eu­ro­par­ la­men­ta­ras Csaná­das Sze­ge­di, at­sto­

kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, kri­ti­kų va­ di­na­mas „Fi­desz“ par­ti­jos au­to­ri­ ta­riz­mo įtvir­ti­ni­mu. Veng­ri­jos prem­je­ras V.Orbá­nas aiš­ki­na, kad kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos tu­rė­tų pa­ža­bo­ti po­li­ti­nes rie­te­nas, ku­rios il­gą lai­ką ka­ma­vo Veng­ri­ją ir truk­dė jai ju­dė­ti į prie­kį, taip pat su šak­ni­mis iš­rau­ti ko­mu­nis­ti­nio pa­ li­ki­mo li­ku­čius. Vy­riau­sy­bės va­do­

vau­jan­tis „Job­bik“ par­ti­jai. Dau­ge­lis jos ša­li­nin­kų įsi­ti­ki­nę, kad vy­riau­sy­ bė ne­tu­rė­tų pa­si­duo­ti tarp­tau­ti­niam spau­di­mui. „Kai pri­si­jun­gė­me prie ES, ne­pa­ju­to­ me daug pra­na­šu­mų. To­dėl Veng­ri­ja tu­rė­tų ei­ti sa­vo ke­liu ir iš­lai­ky­ti sa­vo na­cio­na­li­nį su­ve­re­ni­te­tą“, – per šeš­ta­ die­nio pro­tes­to ak­ci­ją sa­kė 24 me­tų At­ ti­la Gya­log. „Ne tik mes, bet ir daug ki­tų ša­lių ma­no, kad gy­ven­tų ge­riau be ES“, – pri­ta­rė 63 me­tų Gyor­gy Lil­li­kas. Apk­lau­sos ro­do, kad „Job­bik“ rei­tin­ gai su­da­ro 8 pro­c.

vas kal­ti­no opo­zi­ci­nes par­ti­jas pri­ ve­dus vals­ty­bę prie eko­no­mi­nės ir po­li­ti­nės pra­ra­jos slenks­čio. Vis dėl­to su­si­dū­ru­si su griež­ta už­sie­nio kri­ti­ka ir pa­vo­ju­mi lik­ ti be pa­sko­lų, V.Orbá­no vy­riau­sy­ bė lei­do su­pras­ti, kad prieš­ta­rin­ gai ver­ti­na­mos re­for­mos ga­li bū­ti per­žiū­rė­tos. BNS, BBC inf.


11

trečiadienis, sausio 18, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Iš­rinks fut­bo­lo rink­ti­nės tre­ne­rį

Su tri­mis si­dab­ro me­da­liais iš Ki­ni­jo­ je vy­ku­sių dvi­ra­čių tre­ko pa­sau­lio tau­ rės tre­čio­jo eta­po var­žy­bų grį­žu­si Si­ mo­na Kru­pec­kai­tė tei­gė, kad nuo­dug­ niai iša­na­li­zuos Pe­ ki­ne su­kaup­tą in­ for­ma­ci­ją ir gal­būt keis ko­vos tak­ti­ką.

Vy­riau­sią ar jau­niau­sią? La­biau­ siai pa­ty­ru­sį ar tei­kian­tį dau­giau­ sia vil­čių? Lie­tu­vį ar už­sie­nie­tį? Šian­dien tu­rė­tų paaiš­kė­ti, ką Lie­ tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas (VK) iš­ rinks nacionalinės rinktinės vy­ riausiuoju treneriu.

„„Var­žo­vės: Pe­ki­no tre­ke pa­grin­di­nė S.Kru­pec­kai­tės kon­ku­ren­tė bu­vo

tris auk­so me­da­lius iš­ko­vo­ju­si ki­nė Guo Shuang.

AFP nuo­tr.

S.Kru­pec­kai­tė: „Atei­ty­je mums rei­kės pa­si­temp­ti“ Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

29-erių S.Kru­pec­kai­tė su 25-erių Gin­ta­re Gai­ve­ny­te užė­mė ant­rą­ ją vie­tą ko­man­dų sprin­to lenk­ty­ nė­se, po to to­kias pat po­zi­ci­jas Si­ mo­na pel­nė as­me­ni­nė­se sprin­to ir kei­ri­no var­žy­bo­se. „Džiau­giuo­si ne tik sa­vo as­me­ ni­niais, bet ir ko­man­dos re­zul­ta­ tais, – va­kar Vil­niaus oro uos­te sa­ kė S.Kru­pec­kai­tė. – Pa­si­ro­dė­me ge­riau, ne­gu pla­na­vo­me. Var­žo­ vės bu­vo ypač stip­rios, įsi­ti­ki­no­ me, kad ko­vo­jant su jo­mis mums atei­ty­je rei­kės dar šiek tiek pa­si­ temp­ti.“ Ti­tu­luo­čiau­sia Lie­tu­vos tre­ko meist­rė tei­gė, kad dar nie­ka­da iki šiol ne­bu­vo ma­čiu­si var­žy­bo­se tiek daug Ki­ni­jos at­sto­vių. „Jos tik­rai la­bai pa­jė­gios. Su­rin­ ko­me daug in­for­ma­ci­jos, pir­miau­ sia – apie ki­nes. Ana­li­zuo­si­me ir, at­si­žvel­gę į iš­va­das, gal­būt im­si­

mės nau­jų tak­ti­nių spren­di­mų“, – kal­bė­jo S.Kru­pec­kai­tė. As­me­ni­nė­se sprin­to ir kei­ri­no rung­ty­se lie­tu­vė nu­si­lei­do ki­nei Guo Shuang, o su G.Gai­ve­ny­te ko­ man­dų sprin­to fi­na­le – Guo Shu­ ang ir Gong Jin­jie due­tui.

Ver­tin­giau­sias – su Gin­ta­re iš­ko­vo­tas me­da­lis, nes kartu daug ir sun­kiai dir­ bo­me. „Ver­tin­giau­sias – su Gin­ta­re iš­ ko­vo­tas me­da­lis, nes kartu daug ir sun­kiai dir­bo­me. Kol kas nei aš, nei ji dar ne­va­žia­vo­me di­džiau­siais grei­čiais, ko­kius ga­li­me pa­siek­ti, to­ dėl bus ką veik­ti per tre­ni­ruo­tes. Be to, yra kon­ku­ren­čių, iš ku­rių ga­li­me pa­si­mo­ky­ti“, – svars­tė Lie­tu­vos dvi­ra­čių tre­ko rink­ti­nės ly­de­rė.

G.Gai­ve­ny­tė tvir­ti­no, kad šiek tiek jau­tė skaus­mų po bu­vu­sios trau­mos, bet yra pa­ten­kin­ta pa­ siek­tais re­zul­ta­tais. „Pir­miau­sia ge­rai pa­dir­bė­jo­me per tre­ni­ruo­tes, to­dėl lenk­ty­nes pra­dė­jo­me bū­da­mos ko­vi­nės for­ mos“, – tei­gė dvi­ra­ti­nin­kė. Spor­ti­ nin­kė pri­pa­ži­no, kad no­ri už­tik­rin­ čiau da­ly­vau­ti kei­ri­no var­žy­bo­se. „Šiai rung­čiai rei­kia ne­ma­žai drą­sos ir pa­tir­ties. Mo­kau­si iš Si­ mo­nos“, – sa­kė G.Gai­ve­ny­tė, Pe­ki­ ne tarp 38 kei­ri­no da­ly­vių ga­lu­ti­nė­ je įskai­to­je užė­mu­si 19-ąją vie­tą. Va­sa­rio mė­ne­sį Lon­do­ne (Ang­ li­ja) vyks pa­sku­ti­nis pa­sau­lio tau­ rės eta­pas. S.Kru­pec­kai­tė svars­to, ar da­ly­vau­ti as­me­ni­nė­se var­žy­bo­ se, nes no­rė­tų vi­sas jė­gas skir­ti ko­ man­dų lenk­ty­nėms. „Ap­sisp­rę­si­me, kai iš­nag­ri­nė­si­ me Pe­ki­ne su­kaup­tą in­for­ma­ci­ją“, – tei­gė Si­mo­na, po tri­jų eta­pų ta­ pu­si sprin­to ir kei­ri­no rung­čių ly­ de­re.

Užim­ti pa­grin­di­nės ša­lies ko­ man­dos stra­te­go kė­dę pre­ten­ duo­ja 45-erių lie­tu­vis Val­das Iva­ naus­kas, 47-erių veng­ras Csa­ba László ir 56-erių lie­tu­vis Liu­das Rum­bu­tis. Vi­si spe­cia­lis­tai tu­ri Eu­ro­ pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) „Pro“ ly­gio li­cen­ci­jas: C.László ją įgi­jo 1996 m., V.Iva­ naus­kas – 2003-iai­siais, L.Rum­ bu­tis – 2011-ai­siais. So­li­džiau­sią tre­ni­ra­vi­mo pa­ tir­tį yra su­kau­pęs L.Rum­bu­tis – šį dar­bą jis pra­dė­jo 1987-ai­siais. C.László pir­mą kar­tą prie ko­ man­dos vai­ro sto­jo 1996-ai­siais, V.Iva­naus­kas – 2002-ai­siais. Pas­ta­ruo­ju me­tu L.Rum­bu­tis dir­bo Mins­ko „Par­ti­zan“ (Bal­ ta­ru­si­ja) klu­bo di­rek­to­riu­mi, C.László – bel­gų „Char­le­roi SC“ eki­pos vy­riau­siuo­ju tre­ne­riu. V.Iva­naus­kas 2010-ai­siais ne vi­ są se­zo­ną tre­ni­ra­vo „Šiau­lių“ fut­ bo­li­nin­kus.Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

VD inf.

„„Pa­li­ki­mas: pa­sku­ti­nis įra­šas Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nės is­to­ri­jo­je, ku­

rį ras nau­ja­sis stra­te­gas, – pra­lai­mė­ji­mas če­kams 1:4.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Lie­tu­vos krepšinio tau­rės sieks ir bri­tai? Prieš še­še­rius me­tus Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) at­ gai­vin­to DNB LKF tau­rės tur­ny­ ro 2013-ųjų fi­na­lo var­žy­bas ke­ti­ na­ma reng­ti sve­tur – Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je.

„„Due­tas: S.Kru­pec­kai­tė (kairėje) ir G.Gai­ve­ny­tė pa­ten­kin­tos ko­man­dų sprin­to lenk­ty­nė­se pa­siek­tu re­zul­ta­tu.

LFF VK su­da­ro 11 na­rių: Liu­tau­ ras Va­ra­na­vi­čius (LFF pre­zi­den­tas), Ro­ma­nas Le­vins­kas (Kau­no ap­skri­ ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja), Ro­mual­ das Jo­nai­tis (Klai­pė­dos ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja), Ro­mas Ku­kis (Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties fut­bo­ lo fe­de­ra­ci­ja), Ge­di­mi­nas Juo­zai­tis (Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties fut­bo­lo fe­ de­ra­ci­ja), Leo­nas Du­naus­kas (Tel­ šių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja), Ne­ri­jus Du­naus­kas (LFF pro­fe­sio­ na­laus fut­bo­lo ko­mi­te­tas), Sta­sys Stan­kus (LFF tech­ni­nis-me­to­di­nis ko­mi­te­tas), Ser­ge­jus Sli­va (LFF tei­ sė­jų ko­mi­te­tas), Ro­mual­das Lav­ri­ na­vi­čius (LFF jau­nių ir vai­kų ko­mi­ te­tas) ir Ana­to­li­jus Ste­cen­ka (LFF ma­si­nio fut­bo­lo ko­mi­te­tas). Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to po­sė­ dis vyks Kau­ne. Prog­no­zuo­ja­ma, kad di­džiau­sias ga­li­my­bes lai­mė­ti kon­kur­są tu­ri V.Iva­naus­kas. Ne­ no­rė­jęs skelb­ti sa­vo pa­var­dės vie­ nas LFF VK na­rių dien­raš­čiui pa­ tvir­ti­no bal­suo­siąs tik už Lie­tu­vos fut­bo­lo spe­cia­lis­tą. Pas­ku­ti­nes ofi­cia­lias tarp­tau­ ti­nes rung­ty­nes Lie­tu­vos fut­bo­ li­nin­kai žai­dė per­nai spa­lio 11-ąją Kau­ne su če­kais. Tai bu­vo 2012-ųjų Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos ma­ čas, jį mū­siš­kiai, va­do­vau­ja­mi Rai­ mon­do Žu­tau­to, pra­lai­mė­jo 1:4.

„Toks pro­jek­tas pir­mą kar­tą bū­ tų ren­gia­mas už Lie­tu­vos ri­bų. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­na la­ bai gau­si lie­tu­vių bend­ruo­me­nė. No­ri­me su­da­ry­ti jiems ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti stip­riau­sių Lie­tu­vos ko­ man­dų rung­ty­nes“, – tei­gė LKF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Min­dau­ gas Bal­čiū­nas. Pla­nuo­ja­ma, kad tur­ny­ras bū­ tų su­reng­tas vie­na­me iš di­džių­jų Ang­li­jos mies­tų – Lon­do­ne ar­ba Bir­min­ga­me. LKF va­do­vai su Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos krep­ši­nio fe­ de­ra­ci­ja svars­to ga­li­my­bę su­reng­ti at­vi­rą tur­ny­rą ir į jį pa­kvies­ti vie­

ną vie­tos ko­man­dą – ša­lies čem­ pio­nę ar­ba tau­rės lai­mė­to­ją. „Stip­riau­sio Di­džio­sios Bri­ta­ ni­jos klu­bo da­ly­va­vi­mas su­teik­tų dar dau­giau int­ri­gos, jo pa­lai­ky­ ti at­vy­kę sir­ga­liai ar­ti­miau su­si­ pa­žin­tų su vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­ siu Lie­tu­vos krep­ši­niu. Lie­tu­vos am­ba­sa­dos skai­čia­vi­mais, vien Lon­do­ne gy­ve­na apie 200 tūkst. lie­tu­vių, to­dėl už­pil­dy­ti O2 are­ ną vei­kiau­siai ne­bū­tų sun­ku“, – svars­tė M.Bal­čiū­nas. Atei­ty­je bus svars­to­ma ga­li­my­ bė dar la­biau plės­ti DNB LKF tau­ rės tur­ny­ro geog­ra­fi­ją ir jį su­reng­ti ki­to­je ne­ma­žai išei­vių iš Lie­tu­vos tu­rin­čio­je ša­ly­je – Nor­ve­gi­jo­je. 2011–2012 m. DNB LKF tau­ rės tur­ny­ro fi­na­lo ket­ver­to var­ žy­bos vyks va­sa­rio 17–18 d. Kau­ no „Žal­gi­rio“ are­no­je. VD, LKF inf.


12

trečiadienis, sausio 18, 2012

sportas

Is­to­ri­nės są­skai­tos te­be­kurs­to aist­ras Kau­no „Žal­gi­ris“ pa­si­ren­gęs Eu­ro­ly­gos „Top 16“ star­tui. Sep­tin­tą kar­tą per klu­ bo is­to­ri­ją šį var­žy­bų eta­pą pa­sie­kę kau­ nie­čiai ry­toj na­muo­se kau­sis su Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ra“ ko­man­da. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Re­pe­ta­vo sek­ma­die­nį

Am­bi­ci­jų pra­si­brau­ti į aš­tuo­nių stip­riau­sių že­my­no klu­bų gre­ tas ne­sle­pian­čiam „Žal­gi­riui“ teks ne­leng­vas iš­ban­dy­mas – praė­ju­ sią nak­tį į Kau­ną at­vy­ko Eu­ro­ly­gos vi­ce­čem­pio­nai, ku­riuos tre­ni­ruo­ja ge­rai pa­žįs­ta­mas Da­vi­das Blat­tas. Aš­tuo­nias per­ga­les iš ei­lės iš­ko­ vo­ju­sio Lie­tu­vos čem­pio­no stra­ te­gas Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius nea­be­jo­ja – ma­čas su „Mac­ca­ bi Elect­ra“ bus prin­ci­pi­nis ir la­ bai svar­bus, sie­kiant vie­tos ki­ta­ me eta­pe. „Per VTB Vie­nin­go­sios ly­gos dvi­ ko­vą su „As­ta­na“ mes tu­rė­jo­me lai­ ko ne tik leis­ti pa­si­reikš­ti vi­siems re­gist­ruo­tiems žai­dė­jams, ta­čiau ir pa­šli­fuo­ti kai ku­riuos de­ri­nius, ku­riuos pa­si­steng­si­me įgy­ven­din­ ti per ma­čą su Tel Avi­vo eki­pa. Dvi­ ko­va su „As­ta­na“ mums bu­vo ge­ra re­pe­ti­ci­ja“, – tei­gė ser­bas. D.Shar­pas – vėl Kau­ne

Dvi­ko­vų tarp „Žal­gi­rio“ ir „Mac­ ca­bi Elect­ra“ is­to­ri­ja me­na la­ bai įspū­din­gų su­si­rė­mi­mų. Iki šiol kau­nie­čių ir Tel Avi­vo klu­bų ke­liai pres­ti­žiš­kiau­sia­me že­my­no tur­ny­ re bu­vo su­si­kir­tę 12 kar­tų. „Žal­gi­ ris“ lai­mė­jo 4 ma­čus, 3 iš jų – na­ muo­se. Be­ne vi­si „Žal­gi­rio“ sir­ga­liai pri­ si­me­na 2004-ųjų ba­lan­džio 8-ąją, kai Tel Avi­ve vy­ku­sio­se rung­ty­nė­ se žal­gi­rie­čiai, tarp jų – ir Ar­vy­das Sa­bo­nis, pir­ma­vo 94:91 ir be­veik lai­kė ke­lia­la­pį į fi­na­lo ket­ver­tą sa­vo

ran­ko­se, ta­čiau Der­ric­kas Shar­pas pa­sku­ti­nę se­kun­dę pa­tai­kė tri­taš­kį ir iš­plė­šė pra­tę­si­mą, ku­rį sėk­min­ giau su­žai­dė aikš­tės šei­mi­nin­kai. Ne­se­niai šis ame­ri­kie­čio šū­vis bu­vo pri­pa­žin­tas vi­sų lai­kų ge­riau­ siu Eu­ro­ly­gos per­ga­lin­gu me­ti­mu. D.Shar­pą ry­toj krep­ši­nio mė­gė­jai ga­lės pa­ma­ty­ti ir nau­jo­jo­je „Žal­ gi­rio“ are­no­je – bu­vęs krep­ši­nin­ kas šiuo me­tu yra vie­nas D.Blat­to asis­ten­tų. Sus­tip­ri­no Ša­ko pusb­ro­lis

Į Lie­tu­vą „Mac­ca­bi Elect­ra“ at­vy­ ko po per­ga­lės Iz­rae­lio čem­pio­na­te 108:75 prieš Aš­ke­lo­no „Iro­ni“. Žo­ džio ki­še­nė­je neieš­kan­tis D.Blat­tas skun­dė­si, kad jo ko­man­dai toks in­ ten­sy­vus tvar­ka­raš­tis prieš Eu­ro­ly­ gos le­mia­mas ko­vas – ne ge­riau­sias va­rian­tas.

Aleksandras Trifunovičius:

Dvi­ko­va su „As­ta­na“ mums bu­vo ge­ra re­ pe­ti­ci­ja prieš Euroly­ gos mačą su Tel Avi­ vo komanda.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Eu­ro­ly­gos vi­ ce­čem­pio­nai ir­gi ne­sė­dė­jo ran­kas su­dė­ję – Ad­ri­jos ly­go­je 91:85 įvei­ kė Zag­re­bo „Ci­bo­ną“. „At­lai­ky­ti to­kį var­gi­na­mą var­žy­ bų ma­ra­to­ną tik­rai ne­leng­va. Ge­rai, kad rung­ty­nės su „Ci­bo­na“ bu­vo įtemp­tos, o tai nau­din­ga prieš ket­

„„Bend­ra­žy­giai: Sh.O’Nea­lo pusb­ro­lis D.Mal­le­tas (kai­rė­je) ne­se­niai ta­po „Mac­ca­bi Elect­ra“ ta­ra­no S.Schort­

sa­ni­čio par­tne­riu. 

vir­ta­die­nio ma­čą su „Žal­gi­riu“, – pri­pa­ži­no D.Blat­tas. Pa­sak tre­ne­ rio, į Kau­ną neat­vy­ko tik Guy’us Pni­nis, ku­ris te­be­si­gy­do blauz­dos trau­mą. Prieš pat Nau­juo­sius me­tus „Mac­ca­bi Elect­rą“ su­stip­ri­no 33ejų įžai­dė­jas De­mon­das Mal­le­tas. Su Šar­le­rua „Bel­ga­com Spi­rou“ klu­bu į „Top 16“ ne­pa­te­kęs le­gen­ di­nio Sha­quil­le’o O’Nea­lo pusb­ro­ lis Iz­rae­ly­je žais vie­ną se­zo­ną, po to ga­lės su­tar­tį pra­tęs­ti. Ka­ta­lo­nai – be La Bom­bos

Ki­to­se H gru­pės rung­ty­nė­se is­pa­nų „Re­gal Bar­ce­lo­na“ su­si­tiks su Eu­ro­ ly­gos de­biu­tan­tu Kan­tu „Ben­net“. Vos kar­tą šį Eu­ro­ly­gos se­zo­ną su­ klu­pu­siems ka­ta­lo­nams grei­čiau­ siai teks vers­tis be ko­jos skaus­mus ken­čian­čio ly­de­rio Jua­no Car­lo­so Na­var­ro, arba La Bombos.

get­tyi­ma­ges.com nuo­tr.

Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ra“ Žaidėjas

Theo­do­ras Pa­pa­lou­kas Ri­char­das Hend­ri­xas De­vi­nas Smit­has Da­vi­das Blu Lio­ras Eliya­hu De­mon­das Mal­le­tas Guy’us Pni­nis Ta­las Burs­tei­nas Yo­ge­vas Ohayo­nas Jo­nat­ha­nas Scheye­ris Shaw­nas Ja­me­sas So­fok­lis Schort­sa­ni­tis

Šalis

Pozicija

Ūgis

Grai­ki­ja JAV JAV Iz­rae­lis Iz­rae­lis JAV Iz­rae­lis Iz­rae­lis Iz­rae­lis Iz­rae­lis JAV Grai­ki­ja

gy­nė­jas puo­lė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas puo­lė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas vi­du­rio puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas

200 cm 203 cm 196 cm 201 cm 207 cm 186 cm 201 cm 198 cm 189 cm 196 cm 208 cm 206 cm

gy­nė­jas

193 cm

Keit­has Lang­for­das JAV Vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Da­vi­das Blat­tas (Izraelis–JAV)

„Re­gal Bar­ce­lo­na“ su­dė­ty­je es­ mi­nių po­ky­čių neį­vy­ko, o sun­ kio­jo kraš­to puo­lė­jo Mar­ko Šče­ ki­čiaus ne­te­kęs „Ben­net“ grei­tai su­ra­do jam pa­mai­ną – ita­lai pa­si­ ra­šė su­tar­tį iki se­zo­no pa­bai­gos su

28 me­tų 201 cm ūgio puo­lė­ju Gre­gu Brun­ne­riu. Ga­lin­go sto­to bal­tao­dis ame­ri­kie­tis šį se­zo­ną pra­dė­jo Ita­ li­jo­je, kur vil­kė­jo Mon­teg­ra­na­ros „Fa­bi Shoes“ ko­man­dos marš­ki­ nė­lius.

JAV rink­ti­nė­je – bu­vę L.Klei­zos bend­ra­žy­giai Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja pa­skel­bė są­ ra­šą žai­dė­jų, kvie­čia­mų į na­cio­na­ li­nę rink­ti­nę, da­ly­vau­sian­čią Lon­ do­no va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­ nė­se.

Tarp 20-ies kan­di­da­tų – ir bu­vę Li­no Klei­zos bend­ra­žy­giai Den­ ve­rio „Nug­gets“ klu­be: Car­me­lo Ant­ho­ny, šiuo me­tu at­sto­vau­jan­ tis Niu­jor­ko „Knicks“ eki­pai, bei Chaun­cey Bil­lup­sas iš Los An­dže­

„„Asas: C.Ant­ho­ny (kai­rė­je) per rung­ty­nes su „Ma­gic“ pel­nė 33 taš­kus. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

lo „Clip­pers“. Į JAV rink­ti­nę taip pat kvie­čia­mi La­Mar­cu­sas Ald­rid­ ge’as (Port­lan­do „Trail Bla­zers“), Chri­sas Pau­las ir Bla­ke’as Grif­fi­ nas (abu – „Clip­pers“), LeB­ro­nas Ja­me­sas, Chri­sas Bos­has ir Dwya­ ne’as Wa­d e’as (vi­s i – Ma­ja­m io „Heat“), Ko­be Bryan­tas (Los An­ dže­lo „La­kers“), Ty­so­nas Chand­ le­ris („Knicks“), Ke­vi­nas Du­ran­ tas ir Rus­sel­las Westb­roo­kas (abu – Ok­la­ho­mos „Thun­der“), Ru­dy Gay’us (Mem­fio „Grizz­lies“), Eri­ cas Gor­do­nas (Nau­jo­jo Or­lea­no „Hor­nets“), Dwigh­tas Ho­war­das (Or­lan­do „Ma­gic“), And­re Iguo­ da­la (Fi­la­del­fi­jos „76ers“), Ke­ vi­nas Lo­ve’as (Mi­ne­so­tos „Tim­ ber­wol­ves“), La­m a­ras Odo­m as (Da­la­so „Ma­ve­ricks“), Der­ric­kas Ro­se’as (Či­ka­gos „Bulls“) bei De­ ro­nas Wil­liam­sas (Nau­jo­jo Džer­ sio „Nets“). Stra­te­gų šta­be – vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Mi­ke’as Krzy­zews­kis bei tre­ne­riai Ji­mas Boe­hei­mas, Mi­ ke’as D’An­to­nis ir Na­te’as McMil­ la­nas.

2010-ai­s iais pa­s au­l io čem­ pio­n a­t e, ku­r ia­m e Lie­t u­v os krep­š i­n in­kai iš­ko­vo­j o bron­z os me­d a­l ius, su M.Krzy­z ews­k io va­do­vau­ja­ma JAV ko­man­da auk­ są pel­nė Ch.Bil­lup­sas, K.Du­ran­ tas, D.Ro­s e’as, R.Westb­roo­kas, R.Gay’us, E.Gor­d o­n as, A.Iguo­ da­la, L.Odo­mas, T.Chand­le­ris ir K.Lo­ve’as. Kol kas kan­di­da­tai į JAV rink­ti­nę kau­na­si NBA čem­pio­na­te. Ge­riau­ siai se­ka­si po 12 re­gu­lia­raus se­zo­ no ma­čų lai­mė­ju­siems „Bulls“ ir „Thun­der“ klu­bams. Vos ke­tu­rias per­ga­les yra iš­ko­ vo­ju­si L.Klei­zos at­sto­vau­ja­ma To­ ron­to „Rap­tors“ eki­pa. Pir­m a­d ie­n į „Rap­tors“ pa­ty­r ė penk­tą­ją ne­sėk­mę iš ei­lės, 84:93 nu­s i­l ei­d u­s i At­l an­tos „Hawks“. Lie­tu­vis per tru­pu­tį dau­giau nei 10 mi­nu­čių pel­nė 2 taš­kus, at­ko­ vo­jo 4 ka­muo­lius, du­syk su­kly­do bei pen­kis kar­tus pra­si­žen­gė. To­ron­to klu­bas Ry­tų kon­fe­ren­ ci­jo­je – vie­nuo­lik­tas. VD inf.

Re­zul­ta­tai Mem­fio „Grizz­l ies“–Čikagos „Bulls“ 102:86, Niu­jor­ko „Knicks“–Orlando „Ma­g ic“ 93:102, Šar­lo­tės „Bob­cats“– Klivlando „Ca­va­l iers“ 94:102, Fi­la­ del­f i­jos „76ers“–Milvokio „Bucks“ 94:82, Va­šing­to­no „Wi­zards“ –Hjus­ tono „Roc­kets“ 106:114, Nau­j o­ jo Or­lea­no „Hor­nets“–Portlando „Trail Bla­zers“ 77:84, Los An­d že­lo „Clip­pers“–Naujojo Džer­sio „Nets“ 101:91, Mi­ne­so­tos „Tim­ber­wol­ves“– Sakramento „Kings“ 99:86, Bos­to­ no „Cel­tics“–Oklahomos „Thun­der“ 88:97, Los An­dže­lo „La­kers“–Dalaso „Ma­ve­ricks“ 73:70.

Ly­de­riai „„Ry­tų kon­fe­ren­ci­ja: 1. „Bulls“ (12 per­ga­lių, 3 pra­lai­mė­ji­mai), 2. „76ers“ (10, 3), 3. „Ma­gic“ (9, 3). „„Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­ja: 1. „Thun­ der“ (12, 2), 2. „Clip­pers“ (7, 3), 3. „Spurs“ (9, 4).


13

trečiadienis, sausio 18, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

Siūlo darbą Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje, pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@ hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 890587

Inžinerija UAB „IRDAIVA“ reikalingas inžinierius (-ė)-sąmatininkas (-ė). Kontaktinis tel. 8 600 29 958, 8 686 36 046. 896215

Paslaugos Transporto Nuolat vežame KROVINIUS nuo 300 iki 24 000 kg maršrutu Vilnius–Kaunas. Tel. 8 699 28 377. www.littransrent.lt.

877227

Parduoda Nekilnojamąjį turtą Geroje vietoje, arti Klaipėdos, 4 ha arba 2 ha sklypus pramonės objektų statybai. Savininkas. Tel. 8 670 39 095. 899584

Įvairūs Kita Informuojame, kad pradedamas rengti Vietovės lygmens 0,1200 ha žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0012:280) Turniškių g. 43, Vilniaus m., detalusis teritorijos planas. Planavimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2012 01 03 sutartis Nr. 042017, registracijos Nr. A615-I-(2.15.1.7-AD4). Planavimo organizatoriai: Andrius Šulnis, gyv. A.Juozapavičiaus g. 3-77, Vilniaus m., tel. (8 5) 266 3423, e. p. andrius@ decoras.lt; Rasa Jurgelėnienė, gyv. K.Jauniaus g. 1-11, Vilniaus m., tel. (8 5) 266 3423, e. p. rasa@gb-baltic.com; Saulius Jurgelėnas, gyv. K.Jauniaus g. 1-11, Vilniaus m., tel. (8 5) 266 3423, e. p. sauliusj@yahoo.com. Detaliojo plano rengėjas UAB „BARPROJEKTAS“, Jauronių g. 11, LT-08434 Vilnius, faksas (8 5) 219 5450, projekto vadovas Donatas Benotas Baronas, tel. 8 698 21 208, e. p. dbar@takas.lt. Detaliojo plano tikslas: nekeičiant žemės tikslinės paskirties ir bendrojo plano sprendinių, patikslinti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, nustatant rekreacinių teritorijų naudojimo būdą. Detaliojo plano vieša ekspozicija: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 m. sausio 23 d. iki 2012 m. vasario 24 d. UAB „TUKOMPA“ patalpose, Algirdo g. 9, LT-03161 Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.; vieša ekspozicija vyks Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius, ir UAB „TUKOMPA“ patalpose, Algirdo g. 9, LT-03161 Vilnius, nuo 2012 m. vasario 9 d. iki 2012 m. vasario 24 d. darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.; viešas susirinkimas vyks UAB „TUKOMPA“ patalpose, Algirdo g. 9, LT03161 Vilnius, 2012 m. vasario 24 d. 16 val. Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu adresu Algirdo g. 9, LT-03161 Vilnius, iki viešo susirinkimo ir jo metu. Gautų atsakymų į pasiūlymus apskundimo tvarka: asmenys gautus atsakymus, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto registruoto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

ronas, tel. 8 698 21 208, e. p. dbar@takas.lt. Detaliojo plano tikslas: nekeičiant žemės tikslinės paskirties ir bendrojo plano sprendinių, patikslinti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, nustatant rekreacinių teritorijų naudojimo būdą. Detaliojo plano vieša ekspozicija: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 m. sausio 30 d. iki 2012 m. kovo 2 d. UAB „TUKOMPA“ patalpose, Algirdo g. 9, LT-03161 Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 16 val., vieša ekspozicija vyks Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius, ir UAB „TUKOMPA“ patalpose, Algirdo g. 9, LT-03161 Vilnius, nuo 2012 m. vasario 16 d. iki 2012 m. kovo 2 d. darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.; viešas susirinkimas vyks UAB „TUKOMPA“ patalpose, Algirdo g. 9, LT-03161 Vilnius, 2012 m. kovo 2 d. 16 val. Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Gautų atsakymų į pasiūlymus apskundimo tvarka: asmenys gautus atsakymus, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto registruoto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Skubiai ir nemokamai išveža nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8

641 99 000 www.kaunakiemis.lt

Pamėnkalnio g. 5 / K.Griniaus g., Vilnius Tel. (8 5) 262 7777. mob. 8 616 16777 svite.lt, info@svite.lt

KELIONĖS AUTOBUSU Gėlių paradas Olandijoje 2012 04 17-22 – 1245 Lt Italija–Venecijos karnavalas – nuo 1047 Lt Paryžius–Beniliuksas – 1227 Lt POILSINĖS KELIONĖS LĖKTUVU Iš Vilniaus: Šarm El Šeichas – nuo 1059 Lt; Hurgada – nuo 960 Lt; Tenerifė – nuo 1249 Lt; Tailandas – 3345 Lt Iš Varšuvos: Tunisas nuo 908 Lt; Kipras – 799 Lt; Maljorka – 1253 Lt; Marokas – 1505 Lt; Kenija – 2294 Lt; Šri Lanka – 4496 Lt PAŽINTINĖS KELIONĖS LĖKTUVU Iš Vilniaus: Kruizas Nilu – nuo 2525 Lt; Tailandas – jungtinis turas – nuo 3816 Lt

901349

Pranešame, kad yra rengiamas sklypo Džiaugsmo g. (kadastro Nr. 0101/0157:1353) planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Planavimo tikslas: padalyti sklypą į du, nekeičiant išorinių sklypo ribų bei žemės tikslinės paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio.

Iš Varšuvos (su poilsiu): Marokas nuo 2205 Lt; Graikija – 1516 Lt; Turkija – 1791 Lt; Portugalija – 2757 Lt; Ispanija – 2811 Lt

901135

Užuojauta Nuoširdžiai užjaučiu Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikų generalinį direktorių profesorių Aleksandrą Laucevičių dėl mylimos mamos mirties. LR Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys

Festivalis

Kitoks teatras Sausio 17-22 d. Menų spaustuvė, Šiltadaržio g. 6, Vilnius

KS O IT is! K k Bū mum su

901350

Informuojame, kad pradedamas rengti Vietovės lygmens 0,1200 ha žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0012:282) Turniškių g. 35, Vilniaus m., detalusis teritorijos planas. Planavimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2012 01 13 sutartis Nr. 042030, registracijos Nr. A615-6-(2.15.1.7-AD4). Planavimo organizatoriai: Ernestas Ugnius Urba, gyv. Fizikų g. 33, Vilniaus m., tel. 8 698 82 535, e. p. ugnius68@gmail.com; Rasa Burbienė, gyv. Turniškių g. 27-1, Vilniaus m., tel. 8 698 85 645, e. p. turnita@ gmail.com. Detaliojo plano rengėjas: UAB „BARPROJEKTAS“, Jauronių g. 11, LT-08434 Vilnius, faksas (8 5) 219 5450, projekto vadovas Donatas Benotas Ba-

www.menuspaustuve.lt Bilietus platina

Menų spaustuvę remia:

Kelionių organizatorius

Informaciniai rėmėjai:

Partneriai:

EGZOTINĖS KELIONĖS JAE – 2490 Lt; Meksika – 6160 Lt; Brazilija – 6750 Lt; Kinija – 6999 Lt; Sri Lanka – 4250 Lt; Balio sala – 4950 Lt; Indija – 3200 Lt KELIONĖS SU GRUPE Manoji Portugalija – 1980* Lt JAV vakarinė pakrantė – 4950* Lt * neįskaičiuotas skrydis.

Kelionių organizatorius

Paskutinės minutės pasiūlymas 7 NAKVYNIŲ KRUIZAI Jungtiniai Arabų Emyratai–Omanas. Išvykimas iš Dubajaus 2012 02 03. Kaina nuo 1474 Lt, 1992 Lt

SLIDINĖJIMO KELIONĖS LĖKTUVU Austija – nuo 1183 Lt Italija – nuo 1829 Lt KRUIZAI* Italija, Ispanija, Prancūzija, Sardinija, Sicilija, Maljorka 7 naktų – 1380 LTL Italija, Ispanija, Marokas, Kanarų salos 11 naktų – 1844 LTL Persijos įlanka iš Dubajaus, 8 d. nuo 1398 Lt Karibų jūra, 7 d. – 1029 Lt Singapūras, Malaizija, Tailandas, 5 d. – 1130 Lt * neįskaičiuotas skrydis AVIABILIETAI Skrydžiai po Europą nuo 51 Lt; Abu Dabis – 1497 Lt; Čikaga – 2029 Lt; Niujorkas – 1655 Lt; Majamis – 2155 Lt; Los Andželas – 2355 Lt; Pekinas – 1855 Lt Tokijas – 2255 Lt Bankokas – 2155 Lt Sidnėjus – 3355 Lt KELTAI Ryga–Stokholmas 110 Lt Talinas–Helsinkis 138 Lt Talinas–Stokholmas 131 Lt Ventspilis–Nyneshamnas 155 Lt Klaipėda–Karlshamnas 198 Lt Klaipėda–Kylis 183 Lta Talinas–Alando salos 128 Lt VIZOS į Rusiją, Baltarusiją ir kitas šalis. A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt Egiptas–Izraelis–Jordanija. Išvykimas iš Šarm El Šeicho 2012 03 05. Kaina nuo 1474 Lt Italija–Prancūzija–Ispanija–Malta Išvykimas iš Savono 2012 05 28 Kaina nuo 1820 Lt, 3132 Lt


14

trečiADIENIS, sausio 18, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Pros­pek­to ga­le­ri­jo­je, Ge­di­mi­no pr. 43. KA­DA? Nuo šiandien KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? „Sie­mens“ are­no­je, Ozo g. 14. KA­DA? Va­sa­rio 18 d. 20 val. KIEK? 89–149 li­tai.

KUR? Klu­be „Tams­ta“, Su­ba­čiaus g. 11. KA­DA? Sau­sio 28 d. 21 val. KIEK? 20–30 litų.

Su fo­toa­pa­ra­tu ko­po­se

Atvyksta regio karaliai due­to gim­ta­die­nis

Lie­tu­vo­je tu­ri­me ne­daug fo­tog­rafų, ku­rie visą sa­vo kūrybą yra pa­ skyrę tik vie­nai te­mai. Iš jų būrio kaip se­novės gi­rių ąžuo­las iš­ky­la miš­ko ir Ne­rin­gos kopų dai­nius Jo­nas Kal­ve­lis. Jis pel­ny­tai va­di­ na­mas gam­tos frag­mentų poe­tu, Lie­tu­vos gam­tos vaizdų vir­tuo­ zu. Pa­ma­rio smėly­nai – did­žio­ji fo­tog­ra­fo meilė.

Va­sa­rio vi­du­ry­je į Lie­tuvą pirmą kartą at­vyk­sian­tys britų re­gio mu­zi­kos ka­ra­liai „UB40“ ža­da su­reng­ti ypač spal­vingą ir ryškų be­ veik 3 va­landų trukmės kon­certą, ku­ris, pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, turė­ tų pri­min­ti nuo­tai­kingą devinto dešimtmečio dis­ko­teką, per­keltą į šiuo­lai­ki­nes erd­ves ir pa­pil­dytą mo­der­niais efek­tais.

KUR? Šv. Jonų baž­ny­čio­je, Šv. Jo­no g. 12. KA­DA? Sau­sio 21 d. 18 val. KIEK? 15 litų.

KUR? Ki­no teat­re „Pa­sa­ka“, Šv. Ig­no­to g. 4. KA­DA? Sau­sio 21 d. 16 val. KIEK? 12 litų.

Eri­cos Jen­nings ir Jur­gio Did­žiu­lio mu­zi­ki­nis šeimos due­tas „The Ball & Chain“ jau ne­tru­kus švęs vienų metų gim­ta­dienį ir šia pro­ ga ne tik lauks do­vanų, bet ir pa­tys do­va­nos kon­certą. Prie due­to ypa­tin­go sve­čio teisė­mis tą va­karą pri­si­jungs dau­ge­liui pui­kiai pa­ žįsta­mas Al­gis Ra­ma­naus­kas-Grei­tai.

KUR? Ūkio ban­ko teat­ro are­no­je, Olim­pie­čių g. 3. KA­DA? Sau­sio 19 d. 19 val. KIEK? 30–50 litų.

KUR? Menų spaus­tuvė­je, Šil­ta­dar­žio g. 6. KA­DA? Sau­sio 31 d. 19 val. KIEK? 23 li­tai.

Ams­ter­da­mo Orfė­jas

I.Be­rez­nic­ko ani­ma­ci­ja

Prancūzų dra­mos kla­si­ka

Spek­tak­lis apie mo­terų pa­saulį

Kai iš­ta­ria­me žodį „var­go­nai“, dau­ge­liui turbūt pir­miau­sia į galvą atei­na did­žio­jo J.S.Ba­cho var­ gonų mu­zi­ka. Ta­čiau tik­rai ne ma­žiau ver­ta pa­ si­klau­sy­ti ir Ams­ter­da­mo Orfė­ju va­di­na­mo J.P.Swee­linc­ko kūri­nių.

Aš­tuo­ni Il­jos Be­rez­nic­ko įvai­rių žanrų fil­mu­kai per vieną va­karą – „Se­ne­lis ir se­nelė“, „Tik ne­rei­ kia mūsų gąsdin­ti“, „Elekt­ro­ni­nis pi­ra­tas“, „Sva­ju­ ko dramb­lionės“, „Bau­bo arit­me­ti­ka“, „Bau­bo li­ga“, „La­la­la“ ir, be abe­jo, „Bau­bas“.

Ko­me­di­ja „Boeing Boeing“ – tai vie­na iš XX a. ant­ro­s pusės prancūzų teat­ro le­gendų. Pirmą­ syk ši Mar­co Ca­mo­let­ti pjesė bu­vo pa­sta­ty­ ta dar 1960 m. Pa­ry­žiu­je ir su­laukė mil­ži­niš­ko po­pu­lia­ru­mo.

Spek­tak­lis „Te­tos“ – tai ga­li­mybė mo­te­rims kri­tiš­ ku žvilgs­niu ir su šyp­se­na pa­žvelg­ti į sa­ve, o vy­ rams – dar kartą pa­ban­dy­ti su­pras­ti mo­te­ris to­ kias, ko­kios jos yra iš tiesų: kar­tais juo­kin­gos, bet vi­sa­da ža­vios.

tv programa

LTV

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Mei­lės sko­nis“ (k). 10.00 Bė­dų tur­gus (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (8) (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (9) (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu (k). 0.00 Įž­val­gos (k).

LNK

6.20 „Bet­me­nas“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k).

LTV 22.15 val.

7.20 7.50 8.50 9.45

Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). KK2 Ka­lė­di­nė mISTERIJA. Spe­cia­li šven­ti­nė ver­si­ja. Da­ly­vau­ja U.Skons­ma­nai­tė, T.Ali­šaus­kas, K.Sa­ka­laus­kas, V.Ka­tuns­ky­tė, R.Ši­mu­kaus­kas, Vu­dis, Ra­dži, An­ta­nas, D.Zvon­kus, N.Bun­kė ir kt. (N-7) (k). 11.45 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai III“. 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 „Ja­so­nas ir ar­go­nau­tai“ (2). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.05, 22.19 Sportas. Orai. 19.10 Fa­rai (N-7). 20.00 LT Aist­ra (N-7). 20.30 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „Gel­bė­ji­mo mi­si­ja 2. Mir­ti­nas pa­vo­jus“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 0.20 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.20 Dak­ta­ras Ozas. Nak­ti­nė ver­si­ja (S).

7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Vieš­bu­tis „Ba­bi­lo­nas“. 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 100 000 € gry­nais. 12.00 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 12.35 Nuo­dė­mių de­šim­tu­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Meš­kiu­kai Ga­miai“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „CSI Niu­jor­kas“. 0.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „He­ro­jai“.

TV3

BTV

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“.

LNK 22.35 val.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k).

TV3 22.05 val.

7.25 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da (k). 8.25 „Lie­tu­vė­lė“ (k). 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rintiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Žu­vys monst­rai: si­dab­ri­nė la­ši­ša (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Lie­tu­vė­lė“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ver­vol­fo me­džiok­lė“ (N-7). 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou. 21.05 Ka­ro vil­kai. „De­san­ti­nin­kai“ (N-14). 22.05 „Gy­vi nu­mi­rė­liai“ (N-14). 23.00 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“.

Lietuvos ryto TV 6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 14.35 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7).

BTV 20.25 val.

11.05 Il­gai ir lai­min­gai. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 15.10 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Sta­li­ną?“ 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Rei­ga­nas“ (1). 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 1.00 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Sta­li­ną?“

SPORT1

8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 18.25, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 11.45 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 13.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. XIX tu­ro apž­val­ga. 14.30 Fut­bo­lo die­vai. Ro­nal­do. 15.00 Fut­bo­lo die­vai. Ro­nal­din­ho. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“–Ka­za­nės „Uniks“. 17.15 Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos žie­di­nės lenk­ty­nės „Pors­che Car­re­ra Cup 2011“. X eta­pas (Sil­vers­to­ne). 18.40 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„As­ta­na“. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. Kau­no „VIČI Ais­tės“–Je­ka­te­rin­bur­go UMMC. 23.15 Ke­lias į Lon­do­ną.

Sport1 21.00 val.


15

trečiADIENIS, sausio 18, 2012

menas ir pramogos Fran­ko­fil­ ais sa­ve lai­kan­tys vil­nie­čiai jau turėtų pra­dėti rūpin­tis bi­lie­ tais į ki­no teat­ rus. Penk­ta­dienį sos­tinė­je pra­si­dės pran­ cūzų ki­no fes­ ti­va­lis „Žie­mos ek­ra­nai“.

„„Re­per­tua­ras: šie­met pa­grin­dinė­je fes­ti­va­lio „Žie­mos ek­ra­nai“ pro­gra­mo­je yra 10 filmų. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Ek­ra­ne – di­delės ir ma­žos iliu­zi­jos Ugnė Ka­ra­liū­naitė

u.karaliunaite@diena.lt

riais taš­kais“, – filmą api­būdi­no A.Zdan­čiūtė.

„Krei­vi“ fil­mai

At­vyks re­ži­sie­rius

Jau sep­tintą kartą ren­gia­mas ki­no fes­ti­va­lis ža­da ne tik su­pa­žin­din­ ti su prancū­ziš­ku ki­nu bei jo vir­ tu­ve, bet ir šo­ki­ruo­ti pa­si­rink­ta neei­li­ne te­ma „Did­žio­sios ir ma­ žo­sios iliu­zi­jos“. Ši fes­ti­va­lio te­ ma su­jungs ne tik de­šimt pa­grin­ dinės pro­gra­mos filmų, bet ir dvi ret­ros­pek­ty­vas. Fes­ti­va­lio koor­di­ na­torė Austė Zdan­čiūtė ža­da, kad Vil­niaus ki­no salė­se ro­do­mi fil­ mai su­kels ne tik tei­giamų emo­ cijų. „Te­ma „Did­žio­sios ir ma­žo­ sios iliu­zi­jos“ api­būdi­na niū­rius bei keis­tus fil­mus“, – kalbė­jo fes­ ti­va­lio or­ga­ni­za­torė. Be prie­šta­rin­gas emo­ci­jas ke­ lian­čių filmų, fes­ti­va­lio lan­ky­to­jai pla­čia­ja­me ek­ra­ne galės iš­vys­ti ir dvi ko­me­di­jas. Re­ži­sie­riaus Thier­ ry Jous­se’o dar­bas „Aš esu nie­kie­ no žemė“ – tai ant­ra­sis me­ni­nin­ko pil­na­met­ra­žis fil­mas. Ki­no žiū­ro­vai galės įver­tin­ti ne tik kri­ti­ko duo­ nos ra­ga­vu­sio re­ži­sie­riaus vaiz­do po­tėpius, bet ir gar­saus prancū­ zų dai­ni­nin­ko Ka­te­ri­ne ak­to­ri­nius ­gebė­ji­mus. „Ko­me­diją būtų ga­ li­ma pa­va­din­ti „krei­va“ su jaut­

T.Jous­se’o kūry­bos gerbė­jai turės ga­li­mybę su­si­tik­ti su pa­čiu au­to­ riu­mi. Prancūzų re­ži­sie­rius su­ti­ko at­vyk­ti į Lie­tuvą ir sau­sio 24 d. pa­ bend­rau­ti su mūsų pub­li­ka. Su­si­ti­ ki­mas su sve­čiu vyks „Me­no avi­lio“ Me­dia­te­ko­je. Ant­ra­sis fes­ti­va­lio fil­mas, ver­ sian­tis ne tik pa­si­ner­ti į gi­lius ap­ mąsty­mus, bet ir nu­si­šyp­so­ti, – „Pas Dži­no“. Tai re­ži­sie­riaus Sa­ mue­lio Ben­chet­ri­to juo­do­ji ko­me­ di­ja, ku­rio­je at­skleid­žia­mas ma­fij­ os gy­ve­ni­mas Prancū­zi­jo­je. „Dau­gu­ma fes­ti­va­lio filmų pa­lie­ čia su­dėtin­gas te­mas, žmo­nių iš­ gy­ve­ni­mus“, – fes­ti­va­lio aurą api­ būdi­no A.Zdan­čiūtė. Gy­ve­ni­mo iš­ban­dymų te­ma su­ si­domėję ki­no mėgėjai kvie­čia­mi pa­žiūrė­ti fil­mo „Ka­ras pa­skelb­ tas“, ku­ria­me at­skleid­žia­ma jaunų žmo­nių is­to­ri­ja su­si­lau­kus ne­įga­ laus vai­ko. Fil­mas „Išauš ir mūsų die­na“ pa­sa­kos apie rau­donp­lau­ kių disk­ri­mi­na­ciją ir jų gy­ve­ni­mo vin­gius. Į fes­ti­valį „Žie­mos ek­ra­nai“ taip pat su­grįžta re­ži­sie­riaus Bru­no

Du­mont’o dar­bai. Prieš po­rą me­ tų sos­tinė­je viešė­ju­sio me­ni­nin­ ko dar­bas „Be šėto­no“ pa­sa­kos pa­ pras­to žmo­gaus is­to­riją, ku­rio­je bus ga­li­ma įžvelg­ti šėto­no ap­raiškų.

Au­de­linas Chap­puisas:

Jau pri­sni­go, tad ga­li­me pra­dėti fes­ti­valį.

me „Pri­si­mi­ni­mai iš vieš­na­mio“. Kos­tiu­minė dra­ma pa­sa­ko­ja apie XIX a. pa­bai­gos le­ga­laus Pa­ry­žiaus vieš­na­mio gy­ve­nimą. Liūd­na nuo­ tai­ka ga­li užkrės­ti fil­mas „Ber­niu­ kas su dvi­ra­čiu“, ku­rio pa­grin­di­nis he­ro­jus ne­tu­ri nie­ko, išs­ky­rus dvi­ ratę trans­por­to prie­monę. Įvai­ria­ly­pių filmų re­per­tua­re – ir vie­nas ani­ma­ci­nis. Kaip tei­gia fes­ ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai, „Ra­bi­no ka­ ti­nas“, su­kur­tas pa­gal ko­mik­sus, skir­tas ne tik vai­kams. „Žie­mos ek­ranų“ ret­ros­pek­ty­ vos skir­tos prancūzų ko­mi­kams Jac­ ques’ui Ta­ti ir Pier­re’ui Étaix. Abu kūrėjai į ki­no pa­saulį įžengė nu­lipę nuo sce­nos. Sa­vo fil­muo­se jie pa­ tys vai­di­no, kūrė per­so­na­žus. Sos­ tinės gy­ven­to­jai su P.Étaix kūry­ba galės su­si­pa­žin­ti ne tik žiūrė­da­mi į platųjį ek­raną. Re­ži­sie­rius sau­sio 20 d. at­vyks­ta į Vil­nių. Kar­tu su jo ki­no dar­bais bus pa­ro­dy­ta ir pla­katų bei pie­ši­nių pa­ro­da ki­no teat­re „Pa­sa­ka“.

Dėme­sys ko­mi­kams

Fil­me „Or­li“ ki­no mėgėjai galės stebė­ti Prancū­zi­jos oro uos­te vyks­ tan­čius dia­lo­gus. Juos­to­je „Karš­čio ban­ga“ su­si­pi­na ma­žo mies­te­lio gy­ven­tojų is­to­ri­jos. Kos­tiu­mo di­ zai­nu be­si­do­min­tiems ki­no mėgė­ jams būtų pra­var­tu ap­si­lan­ky­ti fil­

Ho­li­vu­di­nis fes­ti­va­lis

„Jau pri­sni­go, tad ga­li­me pra­dėti fes­ti­valį“, – va­kar juo­ka­vo Vil­ niu­je dir­ban­tis Prancū­zi­jos kultū­ ros ata­šė Au­de­li­nas Chap­puisas. Pa­sak jo, šių metų prancūzų ki­ no fes­ti­valį ga­li­ma pa­va­din­ti ho­

li­vu­di­niu. „Juk P.Étaix yra gavęs dvi „Os­karų“ sta­tulė­les, o Va­lé­rie Don­zel­li fil­mas „Ka­ras pa­skelb­tas“ pre­ten­duo­ja gau­ti šį ap­do­va­no­jimą šie­met“, – kalbė­jo prancū­zas. Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia ap­si­lan­ky­ti ir ki­tuo­se ren­gi­niuo­se. Sau­sio 26 d. „Skal­vi­jos“ ki­no cent­re vyks ki­no sean­sas, skir­tas ne­se­niai gy­ve­nimą pa­li­ku­siai ak­to­rei Ka­te­ ri­nai Go­lu­be­vai. Ji lie­tu­viams pa­ žįsta­ma iš re­ži­sie­riaus Šarū­no Bar­ to filmų. Norė­da­mi pri­min­ti ki­no teat­re „Lie­tu­va“ vy­ku­sias prancū­ zų trum­pa­met­ra­žių filmų nak­tis, fes­ti­va­lio rengė­jai or­ga­ni­zuo­ja ir trum­pa­met­ra­žių filmų pro­gramą. Norė­da­mi pa­trauk­ti jau­nesnę kartą, prancūzų kultū­ros en­tu­zias­ tai taip pat kvies jau­nimą pa­žiūrė­ ti eks­pe­ri­men­ti­nių filmų, ku­rie bus ro­do­mi va­sa­rio 1 d. Ener­ge­ti­kos ir tech­ni­kos mu­zie­ju­je. „Žie­mos ek­ranų“ fil­mus sos­tinės gy­ven­to­jai ir sve­čiai galės žiūrė­ ti sau­sio 20–29 d. „Skal­vi­jos“ ir „Pa­sa­kos“ ki­no teat­ruo­se. Fes­ti­va­lis taip pat vyks Kau­ne, Klaipė­do­je, Šiau­liuo­se, Aly­tu­je, Pa­nevė­žy­je. Šiais me­tais or­ga­ni­ za­to­riai įtraukė dar vieną miestą – prancū­ziš­ko ki­no me­no kūri­niai keliaus ir į Nidą.

„Flu­xus mi­nis­te­ri­ja“ ke­lia­si į Kauną Ru­denį Vil­niu­je už­da­ry­ta „Flu­xus mi­nis­te­ri­ja“ ke­lia­si į Kauną – čia ji du­ris turėtų at­ver­ti kovą. Sos­tinės Ge­di­mi­no pro­spek­te apie pu­santrų metų gy­va­vu­si „Flu­xus mi­nis­te­ri­ ja“ Kau­ne taip pat įsi­kurs mies­to cent­re, bu­vu­sio batų fab­ri­ko „Li­ tua­ni­ca“ pa­sta­te.

„Buvęs „Li­tua­ni­cos“ batų fab­ri­kas, ar­ba „Rau­do­na­sis spa­lis“, ša­lia Ne­ ries, san­ta­kos, Kau­no pi­lies – ke­tu­ ri aukš­tai, be­veik 8 tūkst. kvad­ra­ ti­nių metrų. Šiuo me­tu tal­ki­nin­kai at­lie­ka tvar­ky­mo­si dar­bus, ir, ma­ tyt, ko­vo mėnesį „Flu­xus mi­nis­te­ ri­ja“ Kau­ne bus ati­da­ry­ta“, – BNS ant­ra­dienį sakė pro­jektą Vil­niu­je glo­bojęs me­ras Artū­ras Zuo­kas. „Nea­be­jo­ju, kad Kau­ne kultū­ri­ nis gy­ve­ni­mas šie­met bus ge­ro­kai ak­ty­ves­nis“, – teigė me­ras.

Anot jo, vie­na prie­žas­čių, kodėl pro­jek­tas ke­liau­ja būtent į Kauną, – šis mies­tas yra žy­maus „Flu­xus“ judė­ji­mo at­sto­vo Jur­gio Ma­čiū­no gim­tinė. „Bai­gus pro­jektą Vil­niu­je, grąži­nus pa­statą sa­vi­nin­kams, mes, natū­ra­lu, be abe­jo, nu­kry­po­me į J.Ma­čiū­no gim­tinę. Tai yra la­bai sim­bo­liš­ka“, – kalbė­jo A.Zuo­kas. Dar vie­na prie­žas­tis – pa­lan­kio­mis sąly­go­mis gau­tos tin­ka­mos pa­tal­pos. Jas val­do įmonė „Bal­tisc­hes Haus“. „Nu­le­mia tai, kad mes ten ra­do­ me la­bai pa­lan­kias pa­tal­pas ir la­bai priim­ti­no­mis sąly­go­mis – li­tas per mėnesį“, – teigė sos­tinės me­ras. A.Zuo­ko tei­gi­mu, fab­ri­ko „Li­tua­ ni­ca“ erdvės bus uni­ka­li vie­ta kūry­ bai – ki­nui, teat­rui, skulptū­rai. „Vil­ niu­je bu­vo la­bai ge­rai tai, kad bu­vo daug ne­di­de­lių pa­talpų ir bu­vo ga­ li­ma su­teik­ti ge­ras stu­di­jas me­ni­

nin­kams. Kau­ne yra dau­giau fab­ ri­kas, did­žiulės erdvės, ir šiek tiek kei­čia­si kon­cep­ci­ja, nes me­ni­nin­ kams tar­pu­sa­vy­je reikės dau­giau bend­ra­dar­biau­ti – juk jie bus įsikū­ rę di­desnė­se erdvė­se“, – kalbė­jo jis. Anot me­ro, pro­jek­tu sie­kia­ma suar­tin­ti Kau­no ir Vil­niaus me­ni­ nin­kus. „Esa­me ap­tarę, kad mums „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ su­teiks vieną va­goną se­no­jo trau­ki­nio, ku­ ris bus spe­cia­liai skir­tas „Flu­xus“ me­ni­nin­kams: jie turės tam tikrą pri­vi­le­giją ke­liau­ti iš Vil­niaus į Kauną, kad tas bend­ra­dar­bia­vi­mas būtų di­des­nis“, – sakė me­ras. A.Zuo­ko tei­gi­mu, pro­jek­tas Kau­ ne, kaip ir Vil­niu­je, turėtų truk­ti apie pu­santrų metų: „Bai­gus pro­ jektą Kau­ne, ma­nau, „Flu­xus mi­ nis­te­ri­ja“ va­žiuos ir to­liau.“

„„Gy­ve­ni­mas: „Flu­xus mi­nis­te­ri­jos“ pro­jek­tas sos­tinė­je tru­ko apie pu­

VD, BNS inf.

Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

santrų metų. 


Orai

Savaitės viduryje Lietuvoje laikysis žiemiški orai – snigs, šals. Šiandien pasnigs, vietomis kris šlapdriba. Temperatūra bus 1–5 laipsniai šalčio. Rytoj turėtų pasnigti stipriau. Naktį šals iki 10 laipsnių šalčio, dieną bus nuo 5 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.

Šiandien, sausio 18 d.

+1

+2

–1

Telšiai

Šiauliai

–3

Klaipėda

Panevėžys

–4

Utena

+1

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

8.30 16.28 7.58 3.39 11.47

18-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 348 dienos. Saulė Ožiaragio ženkle.

–2Kaunas

Pasaulyje Atėnai +7 Berlynas +4 Brazilija +21 Briuselis +4 Dublinas +8 Kairas +19 Keiptaunas +27 Kopenhaga +4

Londonas +12 Madridas +10 Maskva –8 Minskas –5 Niujorkas 0 Oslas –5 Paryžius +7 Pekinas +6

orai vilniuje Šiandien

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

–2

Alytus

2–6 m/s

Del­fi­nai iš­plau­kė į kran­tą

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–5

–4

–5

–5

5

–4

–2

–2

–2

6

–1

0

–3

–5

3

ketvirtadienį

penktadienį

1936 m. mirė britų rašytojas, Nobelio premijos laureatas Rudyardas Kiplingas. 1944 m. Niujorko Metropolitano operos rūmuose įvyko pirmasis džiazo koncertas, kuriame dalyvavo Louisas Armstrongas, Benny Goodmanas, Lionelis Hamptonas ir kt. 1947 m. gimė japonų režisierius ir aktorius Takeshi Kitano. 1955 m. gimė JAV aktorius Kevinas Costneris. 1978 m. gimė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro primabalerina Olga Konošenko.

prizas

Šią savaitę laimėkite knygas: Heather Graham „Mylėsiu amžinai“ ir Noros Roberts „Aiškiaregys“ DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, sausio 24 d.

1

2

3

4

5

6

7

Gedgaudas, Jogailė, Jolita, Leonardas, Liberta, Liubartas, Priska, Radminas

Avinas (03 21–04 20). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Nepraleiskite progos pabendrauti su įdomiais ir daug patirties turinčiais žmonėmis. Jautis (04 21–05 20). Iš naujo susidėliosite, kas jums svarbiausia, ką labiausiai vertinate. Todėl bus lengva spręsti iškylančias problemas, sutarti su tais, kurie jums prieštarauja. Dvyniai (05 21–06 21). Jausitės taip, lyg jūsų troškimai būtų ignoruojami, atrodys, kad aplinkiniai jums prieštarauja. Tačiau įsiklausykite, galite išgirsti ir gerų minčių. Vis dėlto vadovaukitės savo galva. Vėžys (06 22–07 22). Šis laikas nėra sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti kokia nors idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Ieškokite ramybės toliau nuo žmonių, vykite į kelionę. Liūtas (07 23–08 23). Bandymas racionaliai spręsti karjeros problemas gali neatitikti jūsų vertybių ir pažiūrų. Tikriausiai teks rinktis – karjera ar pramogos, nes, atrodo, šiuo metu visko suderinti nepavyks. Mergelė (08 24–09 23). Susipažinsite su žmogumi, kuris bendraudamas bus labai užsidaręs. Jūsų mintys ir idėjos nesutaps, dėl to gali kilti nesusipratimų, bet nebijokite atkreipti dėmesį į kylančius prieštaravimus. Svarstyklės (09 24–10 23). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, kai kurie žmonės gali nepateisinti vilčių. Susikaupusią įtampą išliekite sporto klube, pertvarkydamas namus ar užsiimdamas kita fizine veikla. Skorpionas (10 24–11 22). Bus sunku susikaupti, gali atsirasti netinkamų ar klaidinančių minčių ir idėjų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis. Šaulys (11 23–12 21). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Tinkamas metas planuoti tolimą kelionę. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate sąmojingas ir pilnas daugybės naujų idėjų. Palankus laikas bendrauti, kalbėti telefonu, susirašinėti. Tačiau nesėdėkite užsidaręs namie, eikite pasivaikščioti, susitikite su draugais. Vandenis (01 21–02 19). Geras laikas paskaityti romantišką knygą ar pažiūrėti filmą. Jūsų idėjos ir mintys dabar labai svarbios. Bendraudamas būsite labai emocionalus. Žmonės lengvai supras, ką galvojate. Žuvys (02 20–03 20). Jei atrodys, kad vienas nebesusitvarkote, šiandien galite tikėtis nedidelės pagalbos iš kitų. Pajusite, kad puikiai sutariate su žmonėmis.

Gy­vū­nų gy­nė­jai iš­gel­bė­jo 19 iš maž­ daug pus­šim­čio del­fi­nų, iš­plau­ku­sių į kran­tą JAV Men­kių Ky­šu­lio įlan­ko­je. Tarp­tau­ti­nės gy­vū­nų glo­bos fon­das (IFAW) pra­ne­šė, kad dau­gu­ma ras­tų gy­ vū­nų jau bu­vo ne­gy­vi. Pen­kiems del­fi­ nams moks­li­nin­kai į nu­ga­ros pe­le­kus įmon­ta­vo pa­ly­do­vi­nius prie­tai­sus, siek­ da­mi nu­sta­ty­ti jų ju­dė­ji­mo marš­ru­tus ir įsi­ti­kin­ti, kad jie iš­gy­vens. Eks­per­tai iš­ ty­rė vi­sus į kran­tą iš­plau­ku­sius del­fi­nus ir ban­do nu­sta­ty­ti jų el­ge­sio prie­žas­tis. IFAW spe­cia­lis­tai tei­gia, kad plauk­ti į kran­tą del­fi­nus ir ki­tus jū­ros gy­vū­nus ver­čia triukš­mas, ku­rį su­ke­lia lai­vai ir nau­din­gų­jų iš­ka­se­nų žval­gy­bos dar­bai.

DATOS (sausio 18 d.)

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite:

Vardai

horoskopai

CNN inf., AFP nuo­tr.

1778 m. Jamesas Cookas atrado Havajų salas. 1882 m. gimė anglų rašytojas A.A.Milne’as, geriausiai žinomas savo knygomis apie meškiuką Mikę Pūkuotuką. 1896 m. pirmą kartą buvo pademonstruotas rentgeno aparatas. 1904 m. Anglijoje gimė britų kilmės amerikiečių aktorius Cary Grant. 1911 m. amerikietis Eugene’as Ely tapo pirmuoju pasaulyje pilotu, lėktuvu nusileidusiu ant laivo denio. 1918 m. mirė knygnešys Jurgis Bielinis.

–4

–2

Praha +2 Ryga +1 Roma +8 Sidnėjus +29 Talinas –2 Tel Avivas +16 Tokijas +10 Varšuva 0

8

9

10

2012-01-18 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS neeilinėje sesijoje seimas imasi kamšyti aukštojo mokslo reformos skyles. Lietuva 8p. europos komisijos narys a. Še...

Advertisement