Page 1

Lietuva

7p. Neei­li­nė­je se­si­jo­je­ Sei­mas ima­si­ kam­šy­ti aukš­to­jo­ moks­lo­ re­for­mos­ sky­les.

ekonomika

9p.

pasaulis

Kuo ža­vi­si Lie­tu­vos vy­rai? Nuo ban­gi­nių, uba­gių, kregž­džių, var­liu­kų, ly­gin­tu­vų – iki spin­tų, par­šų, ly­gin­tu­vų ir bo­ru­žė­lių.

12p.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ­ va­do­vas J.M.Bar­ro­so ­ už ne­de­mok­ra­tiš­kas ­ re­for­mas gra­si­na ­ Veng­ri­jai ­ teis­mais.

ES ko­mi­sa­ras ­ A.Še­me­ta ­ su­ne­rimti ­ pri­ver­tė ­ vi­sus Eu­ro­pos ­ eks­por­tuo­to­jus.

13p.

Trečiadienis sausio 18, 2012 Nr. 14 (19573) Kaunodiena.lt 2 Lt

A.Zuo­kas entuziastingai Vadas kra­cho tie­sia ran­kas į Kau­ną ne­ma­to Auš­ra Gar­nie­nė

a.garniene@kaunodiena.lt

Kau­no so­cial­de­mok­ra­tams, per pus­me­tį pa­ty­ru­siems ne vie­ną smū­gį, Kęs­tu­čio Kriš­čiū­no su­lai­ ky­mas ga­li tap­ti no­kau­tu. Lie­tu­ vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­ mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­ nei­gia, kad Kau­no įvy­kiai par­ti­jo­ je aud­rin­gai ap­ta­ri­nė­ja­mi. Anot A.But­ke­vi­čiaus, „vyks­ta stip­rus vi­di­nis dar­bas“.

– Ar ne­ma­no­te, kad Kau­no so­ cial­de­mok­ra­tų sky­riui atei­na kra­chas? – Ne, taip tik­rai ne­ma­nau. Ma­nau, kad tai tam tik­ras su­ta­pi­mas ar­ba iš­ban­dy­mas val­džia, sa­ vo­tiš­kas pa­si­tik­ri­ni­mas.

2

Dienos citata „Ma­no kaip mu­zi­kės gy­ve­ ni­me da­bar tik­ras re­ne­san­ sas“, – pri­si­pa­ži­no kon­cert­meis­te­rė­ Ža­ne­ta No­rei­kie­nė.

„„Bu­ria: šiuo me­tu A.Zuo­ko ju­dė­ji­mui Kau­ne pri­klau­so apie 100 na­rių.

Po sa­vi­val­dos rin­ki­mų į Kau­ną žen­gė Ar­ tū­ro Zuo­ko ju­dė­ji­mas „Taip“, sau­sio 13-ąją ofi­cia­liai ta­pęs par­ti­ja. Po­li­ti­nių per­bė­gė­lių pil­nas šios par­ti­jos Kau­no sky­rius ruo­šia ypa­tin­gą rin­ki­mų vi­lio­ti­nį.

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Pa­si­kin­kė se­ną ark­liu­ką

Iš A.Zuo­ko va­do­vau­ja­mos Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Kau­ną pa­sie­kia en­ tu­zias­tin­gos ži­nios apie at­ve­ža­mą „Flu­xus“ mi­nis­te­ri­ją ir ra­gi­ni­mai gai­vin­ti dvi­mies­čio idė­ją. Ji pa­sta­

rai­siais me­tais bu­vo vi­siš­kai nu­ ny­ku­si ir, re­gis, nie­kas dvi­mies­čio pro­jek­tų ne­be­pa­si­ge­do. Bet ne­se­niai Kau­no sa­vi­val­dy­ bė iš Vil­niaus ga­vo ant­rą raš­tiš­ką krei­pi­mą­si or­ga­ni­zuo­ti bend­rą po­ sė­dį, ku­ria­me bū­tų ap­tar­tos to­les­ nės dvi­mies­čio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo idė­jos.

22p.

4

„Snoro“ istorija – iš pirmų lūpų

8p.


2

trečiadienis, sausio 18, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

12

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

„„Keis­te­ny­bės: A. Kup­čins­ko el­ge­sys tam­pa mįs­lin­gas.

0

Anglies monoksidas (CO)

0,4

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

26

„„Akcija: „Žalgirio“ arenos kameros užfiksavo visas to vakaro detales.

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Me­ras šo­ki­ra­vo „Žal­gi­rio“ are­nos ap­sau­gą Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Są­ži­nin­gai, at­sa­kin­gai, pa­gal nu­ma­ ty­tas inst­ruk­ci­jas dir­ban­tys Kau­no are­nos ap­sau­gos dar­buo­to­jai su­ lau­kė Kau­no me­ro And­riaus Kup­ čins­ko spjū­vio. Sunkiai suvokiami pareiškimai

Mies­to gal­va vie­šai pa­reiš­kė esąs šo­ki­ruo­tas, kad į Va­le­ri­jaus Ger­gi­ je­vo kon­cer­tą ne­bu­vo įleis­ti pi­ke­ tuo­to­jai. Ne­ga­na to, me­ras mes­te­ lė­jo svei­ku pro­tu sun­kiai su­vo­kia­mą tei­gi­nį, kad are­nos ap­sau­gos dar­ buo­to­jai cen­zū­ruo­ja spau­dą. „Ap­sau­gos dar­buo­to­jai įpra­tę prie įvai­rių rep­li­kų. Kaip nors pra­ ris ir šią. Ta­čiau mums di­de­lį ne­ri­ mą ke­lia neat­sa­kin­gas, ne­mok­šiš­ kas, o gal net ir pik­ta­va­liš­kas me­ro po­žiū­ris į are­nos ap­sau­gos klau­si­ mus. Jis juk at­sto­vau­ja sa­vi­val­dy­ bei, ku­ri yra are­nos sa­vi­nin­kė. Jei

me­ras už­mir­šo, jau­čia­me pa­rei­gą pri­min­ti, kad „Žal­gi­rio“ are­na ci­ vi­li­nės sau­gos po­žiū­riu yra ypa­ tin­gas ob­jek­tas. Čia, me­ro ži­niai, su­si­ren­ka mi­nios žmo­nių ir men­

Gin­ta­ras Jan­kaus­kas:

Are­no­je ne­ga­lė­jo bū­ ti jo­kių ak­ci­jų, jo­kių at­ri­bu­tų, jo­kios pla­ ti­na­mos me­džia­gos.

kiau­sias eks­ce­sas ga­li tap­ti grės­ me jų sau­gu­mui. Pi­ke­tuo­to­jai į are­ną ke­ti­no įei­ti su at­vi­ra lieps­ na de­gan­čiais ži­bu­rė­liais. Tai aki­ vaiz­džiai už­fik­suo­ta are­nos ste­bė­ ji­mo ka­me­ro­se. Vi­siš­kai na­tū­ra­lu, kad ap­sau­gos dar­buo­to­jai pa­rei­ ka­la­vo prieš įei­nant į are­ną pa­lik­

ti vi­sus pro­tes­to ak­ci­jos at­ri­bu­tus lau­ke, nes to­kios yra inst­ruk­ci­jos. Lai­ky­da­mie­si inst­ruk­ci­jų ap­sau­gos dar­buo­to­jai el­gė­si są­ži­nin­gai ir at­ sa­kin­gai. Išei­tų, kad me­ras juos ra­ gi­na elg­tis ki­taip. Kaip tai su­pras­ ti“, – ste­bė­jo­si ren­gi­nių „Žal­gi­rio“ are­no­je or­ga­ni­za­to­riai. Ypatingos saugos objektas

Mies­to va­do­vo iš­si­šo­ki­mai keis­tai at­ro­do ir bend­ro­vės „Kau­no are­ na“ ap­sau­gos va­do­vui Gin­ta­rui Jan­kaus­kui. „Mes pi­ke­tuo­to­jus įlei­do­me, ta­ čiau, kaip ir vi­si žiū­ro­vai, jie bu­vo apieš­ko­ti. Jie tu­rė­jo pa­lik­ti žva­ku­ tes ir vi­są rek­la­mi­nę me­džia­gą. To rei­ka­lau­ja are­nos ap­sau­gos tai­syk­ lės. Jo­se pa­ra­šy­ta, kad bet ko­kios ak­ci­jos tu­ri bū­ti su­de­rin­tos su are­ nos ad­mi­nist­ra­ci­ja. Ka­dan­gi vis­kas bu­vo su­de­rin­ta tik su sa­vi­val­dy­be ir tik dėl ak­ci­jos ant til­to, pa­čio­je are­ no­je ne­ga­lė­jo bū­ti jo­kių ak­ci­jų, jo­

kių at­ri­bu­tų, jo­kios pla­ti­na­mos me­ džia­gos. Nek­reip­da­mi į tai dė­me­sio, mes bū­tu­mė­me šiurkš­čiai pa­žei­dę pri­va­lo­mas tai­syk­les. Laik­raš­čius ant til­to da­li­jo ak­ci­jos da­ly­viai, ir tuos laik­raš­čius žiū­ro­vai ne­truk­do­ mi ne­šė­si į vi­dų. Kas bu­vo kon­cer­te, ma­tė, kad laik­raš­čių bu­vo pri­dė­lio­ ta vi­sur. Ta­čiau var­gu ar jų rei­kė­jo, nes žmo­nės čia bu­vo atė­ję ne skai­ ty­ti, o klau­sy­ti mu­zi­kos. Prie ap­ sau­gos punk­to atė­ję pro­tes­tuo­to­jai laik­raš­čių tu­rė­jo di­des­nį kie­kį. Mes tik­rai ne­bu­vo­me kaž­ko­kie cen­zo­ riai ir ne­tik­ri­no­me, kas ten pa­ra­ šy­ta. Tai bū­tų vi­siš­kas ab­sur­das. Juk esa­me nor­ma­lūs žmo­nės. Vi­si bi­lie­tus tu­rė­ję pro­tes­tuo­to­jai bu­ vo įleis­ti į vi­dų. Ta­čiau dau­gu­ma jų tik pa­sto­vė­jo ko­ri­do­riu­je ir ne­ tru­kus išė­jo lauk. Ne­sup­ran­tu, ko­ dėl jie taip no­rė­jo pra­si­brau­ti į vi­ dų. Ne­gi tik dėl šur­mu­lio? Tai bū­tų tik­rai bjau­rus su­ma­ny­mas“, – sa­kė ap­sau­gos dar­buo­to­jas.

Nerimavo dėl svečių

Įsi­min­ti­no kon­cer­to or­ga­ni­za­to­riai ne­slė­pė ne­ri­ma­vę, ar pro­tes­to ak­ ci­jos da­ly­viai ne­su­ma­nys tos ak­ci­ jos pra­tęs­ti per kon­cer­tą. „Esa­m e šim­t u pro­cen­t u at­sa­ kin­g i ne tik už žmo­n ių sau­g u­ mą, bet ir už kon­c er­to ko­k y­b ę, nes mu­z i­kos my­l ė­to­jai su­m o­k ė­jo ne­m a­ž us pi­n i­g us. Bu­vo ne­ra­m u, ar pi­ke­t uo­to­jai ne­p ra­t ęs pi­ke­to per kon­c er­t ą ir neį­p ils šaukš­ to de­g u­to. Lai­m ei, vis­kas vy­ko sklan­d žiai. Ma­n au, me­ras tu­ rė­t ų tik pa­d ė­ko­t i, kad are­n a rū­ pi­n a­s i aukš­t u me­n i­n iu ren­g i­n ių ly­g iu. Ta­č iau ne­s up­ran­ta­m i iš­ si­š o­k i­m ai mums ke­l ia ne­r i­m ą. Kas ga­l i ga­ran­t uo­t i, kad per ko­ kį nors ki­t ą ren­g i­n į prie ap­sau­ gos punk­t ų vėl ne­b us dirb­t i­n ai kurs­to­mi be­pras­miš­ki eks­ce­sai“, – ne­r i­m a­vo bend­ro­v ės „Kau­ no are­n a“ di­rek­to­r ė An­ge­l ė De­ men­ta­v i­č iū­t ė.

Vadas kra­cho n

Ar­ba iš­ban­dy­mas, kaip 1 rei­kia dirb­ti kar­tu, kaip priim­ti spren­di­mus po­li­ti­niu ly­

iš pra­džių ne­bu­vo išo­rė­je ma­to­ma, bet paašt­rė­jo vė­liau. Ma­nau, kad tai yra pa­grin­di­nė prie­žas­tis.

– Kau­no so­cial­de­mok­ra­tų sky­ rių ne­ma­lo­nu­mai kre­čia jau nuo praė­ju­sių me­tų. Iš še­šių į mies­to ta­ry­bą pa­te­ku­sių jū­sų par­ti­jos na­rių li­ko tik trys, pa­ skui juos iš par­ti­jos Kau­no sky­ riaus išė­jo ne­ma­žai žmo­nių. Kaip ver­ti­na­te tai? – Tai bu­vo Kau­no mies­to sky­riaus kon­fe­ren­ci­jos (2011 m. ba­lan­dį – aut. pa­sta­ba), kai bu­vo ren­ka­mas sky­riaus pir­mi­nin­kas, tę­si­nys. Tie, ku­rie ne­lai­mė­jo sky­riaus pir­mi­nin­ ko rin­ki­muo­se, pra­tę­sė ko­vą, ku­ri

– Sei­mo rin­ki­mai – ne už kal­ nų. Kęs­tu­tis Kriš­čiū­nas, To­mas Pil­vi­nis, Zi­ta Za­la­gė­nai­tė da­ bar tu­ri rei­ka­lų su Spe­cia­lių­ jų ty­ri­mų tar­ny­ba, Va­lio Vens­ lo­vo veik­lą bend­ro­vė­je „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mas“ aiš­ki­na­ si pro­ku­ro­rai, o Ro­mal­das Ra­ ba­čius yra įta­ria­ma­sis auk­si­ nio tua­le­to by­lo­je. Ar tu­rė­si­te ką pa­siū­ly­ti rin­kė­jams? Ar ne per daug še­šė­lių kren­ta ant jū­ sų par­ti­jos? – Še­šė­liai kren­ta ne ant par­ti­jos, o ant sky­riaus. Ma­nau, kad vyks­ta di­ džiu­liai po­ky­čiai, atei­na daug nau­jų

giu, o pa­skui per­kel­ti į sa­vi­val­dy­ bės ly­gį.

„„Po­žiū­ris: A.But­ke­vi­čius džiau­gia­si va­do­vau­jan­tis di­džiau­siai par­ti­jai ir apie pro­ble­mas kal­bė­ti ne­no­ri. Tomo Raginos nuotr.


3

trečiadienis, sausio 18, 2012

miestas

STT šienapjūtė apau­ga ver­si­jo­mis Kam tai nau­din­ga? Šis klau­si­mas po pir­ma­die­nį Kau­no val­ džios pa­dan­gė­je Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) su­kel­tos aud­ros tam­pa vis gar­ses­nis. Na­tū­ra­lu, kad ne­kas­die­nis įvy­kis apau­ga gan­dais ir spė­lio­nė­mis. Vir­tua­lio­je erd­vė­je vyks­tan­čios dis­ku­si­jos ro­do, kad ti­kin­čių­jų, jog so­cial­de­mok­ra­tas Kau­no vi­ce­me­ ras Kęs­tu­tis Kriš­čiū­nas – kriš­to­ li­nio ty­ru­mo po­li­ti­kas, Kau­ne yra ne­daug. Ta­čiau pir­ma­die­nio įvy­kiai Kau­ ne, kai STT su­lai­kė tris so­cial­de­ mok­ra­tus – vi­ce­me­rą K.Kriš­čiū­ ną, jo vi­suo­me­ni­nę pa­dė­jė­ją Zi­tą Za­la­gė­nai­tę (va­kar ji pa­leis­ta – red. pa­st.), sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios bend­ro­vės „Kau­no ko­mu­na­li­nis ir bu­tų ūkis“ di­rek­to­rių To­mą Pil­vi­ nį ir „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­ te­lių“ va­do­vą ne­par­ti­nį Al­gi­man­tą Pui­do­ką, jau apau­ga ver­si­jo­mis. Vie­na po­pu­lia­riau­sių ver­si­jų – kad Kau­no kon­ser­va­to­riai nu­ta­rė vie­nu šū­viu nu­šau­ti du zui­kius: at­ si­kra­ty­ti pro­ble­mų kė­lu­sio vi­ce­me­ ro K.Kriš­čiū­no ir kar­tu at­si­svei­kin­ ti su ki­tais val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je li­ku­siais dviem šios par­ti­jos na­riais – Orin­ta Lei­pu­te ir Va­liu Vens­lo­vu, ku­rio kai ku­rie dar­bo bend­ro­vė­je „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mas“ epi­ zo­dai do­mi­na pro­ku­ro­rus.

Esą K.Kriš­čiū­ną, O.Lei­pu­tę ir V.Vens­lo­vą pa­keis­tų Vis­val­do Ma­ ti­jo­šai­čio ju­dė­ji­mo „Vie­nin­gas Kau­ nas“ na­riai, su ku­riais Kau­no kon­ ser­va­to­riai, kaip pa­tys pra­ne­šė, „kal­ba­si mies­to ūkio klau­si­mais“.

V.Ma­ti­jo­šai­čio „Vi­ čiū­nų“ įmo­nių gru­pė pa­rė­mė kon­ser­va­to­ rius fi­nan­si­ne in­jek­ ci­ja.

To­k ią ver­s i­j ą kurs­to ir fak­tas, kad opo­zi­ci­jo­je at­si­dū­ręs V.Ma­ ti­jo­šai­tis ne tik kal­ba­si su kon­ser­ va­to­r iu­m i Kau­n o me­r u A.Kup­ čins­k u apie mies­to ūkį. Ženg­ta konk­re­tes­n ių žings­n ių nei kal­ bos. V.Ma­t i­j o­š ai­č io „Vi­č iū­n ų“ įmo­nių gru­pė pa­rė­mė Sei­mo rin­ ki­mams be­si­ruo­šian­čius kon­ser­ va­to­rius fi­nan­si­ne in­jek­ci­ja. Ma­ no­m a, kad so­c ial­d e­m ok­ra­t us

Komentarai

Kau­n ą val­d an­č io­j o­j e koa­l i­c i­j o­ je pa­k ei­t us „Vie­n in­go Kau­n o“ na­r iais, po­s tą tu­r ė­t ų pa­l ik­t i ir so­c ial­d e­m ok­ra­t as ad­m i­n ist­ra­ ci­j os di­rek­to­r ius An­ta­n as Nes­ tec­k is. At­s i­l ais­v in­t ų la­b ai įta­ kin­ga kė­d ė. Šios ver­s i­jos ar­c hi­tek­tai ga­l i paaiš­kin­ti ir tai, ko­dėl tarp su­lai­ ky­tų­jų STT at­si­dū­rė „Au­to­mo­bi­ lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ di­rek­to­ rius nepartinis A.Pui­do­kas. Kal­ba­ma, kad nuo ta­da, kai kon­ ser­va­to­riai šio­je bend­ro­vė­je įdar­ bi­no sa­vo par­ti­jos na­rį Vy­gan­ tą Gu­dė­ną, jo įta­ka bend­ro­vė­je po tru­pu­tį di­dė­jo, o į val­džią su­grį­žus kon­ser­va­to­riams, jis ta­po še­šė­li­niu „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ va­do­vu. Tad, svars­to ver­si­jos au­ to­riai, te­rei­kė­tų tai įtei­sin­ti, pa­ša­ li­nus iš po­sto su­si­komp­ro­mi­ta­vu­ sį A.Pui­do­ką. Ir V.Ma­ti­jo­šai­tis, ir A.Kup­čins­ kas to­kią ver­si­ją vie­nin­gai nei­gia. „Kau­no die­nos“ kal­bin­ti mies­to po­li­ti­kai ir­gi jos ne­plė­to­jo. KD inf.

And­rius Kup­čins­kas Kau­no me­ras

­K

oa­l i­c i­j os pa­s i­t a­r i­me kal­ bė­jo­me apie pir­ma­d ie­n io įvy­k ius ir apie tai, ko­k ios įta­kos jie tu­rės koa­l i­ci­jos dar­bui, ta­čiau į pa­g rin­d i­n ius klau­si­ mus tu­ri at­sa­ky­ti pa­tys so­cial­de­mok­ ra­tai. Gir­džiu opo­zi­ci­jos bal­sus, kad so­ cial­de­mok­ra­tams pri­klau­so per daug po­stų, bet vi­si po­stai kol kas lie­ka, o to­ kių klau­si­mų mes net neap­ta­ri­nė­ja­me. Kiek­vie­ną po­sė­dį ski­ria­me ūki­niams, o ne po­li­ti­niams klau­si­mams spręs­ti. Sa­vo frak­ci­jo­je šį klau­si­mą ap­tar­si­me tik tre­čia­die­nį va­ka­re. Pa­čio­je koa­li­ci­ jo­je apie jo­kius ki­tus ga­li­mus par­tne­ rius ne­kal­ba­me. Taip, Vis­val­do Ma­t i­jo­š ai­čio įmo­nės pa­rė­mė TS-LKD par­ti­ją, bet tai ne­reiš­ kia, kad taip jie įgi­jo po­zi­ci­jas koa­li­ci­jo­ je. Jei taip bū­tų, de­mok­ra­ti­ją ga­lė­tu­me va­din­ti vi­siš­kai su­pu­vu­sia. Pir­miau­sia tu­ri su­tap­ti koa­li­ci­jos par­tne­rių pro­gra­ mi­nės nuo­sta­tos, no­ras dirb­ti dėl mies­ to. Ne­sie­čiau par­ti­jos rė­mi­mo klau­si­ mo su koa­li­ci­niais klau­si­mais.

Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis „Vie­n in­go Kau­no“ ly­de­r is

S „„Herojus: STT sulaikytas vicemeras K.Kriščiūnas pasėjo spėlionių.

ne­ma­to

žmo­nių. Kaip aš sa­kau, ge­riau te­gul įvyks­ta tam tik­ras lū­žis su nu­si­lei­ di­mu že­myn, ir po to bus pa­ki­li­mas. Kau­no mies­te žmo­nių, ku­rie kels sa­ vo kan­di­da­tū­ras apy­gar­do­se, kan­di­ da­tų mes vi­sa­da tu­ri­me, nes mū­sų par­ti­ja yra pa­ti di­džiau­sia.

Algirdas Butkevičius:

Ge­riau te­gul įvyks­ta tam tik­ras lū­žis su nu­ si­lei­di­mu že­myn, ir po to bus pa­ki­li­mas. – Kai ku­rie jū­sų par­ti­jos ko­le­ gos pa­ste­bi, kad vis dėl­to trūks­

ta par­ti­nės draus­mės, ypač Kau­ne. Ar, kaip par­ti­jos pir­mi­ nin­kas, val­do­te si­tua­ci­ją? – Tu­riu pa­sa­ky­ti la­bai at­sa­kin­ gai, kad pas mus yra par­ti­jos sta­ tu­tas, si­tua­ci­ja par­ti­jo­je yra val­ do­ma. Sta­tu­tas gal yra per daug de­m ok­ra­t iš­kas, bet jis toks yra priim­tas, ir nie­ko ne­pa­kei­si. Sky­ riai yra sa­va­ran­kiš­ki, jiems su­ teik­tos vi­sos tei­sės vyk­dy­ti de­le­ guo­tas funk­ci­jas. – Ne­gi ne­tu­ri­te jo­kių prie­kaiš­ tų Kau­no sky­riui ir esa­te vis­kuo pa­ten­kin­tas? – Kaip ga­l i bū­t i pa­t en­k in­t as? Mes kal­ba­mės apie tai ir dar kal­ bė­s i­m ės ne kar­t ą. Vyks­t a stip­r us vi­d i­n is dar­bas, bet apie tai nein­

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

for­m uo­j a­m e. Pui­k iai su­p ran­ ta­m e, kad rei­k a­l in­g i po­k y­č iai, griež­t a dis­c ip­l i­n a, ir ta link­m e dir­ba­m e. – Ar do­mė­jo­tės, kas pa­ki­šo ko­ ją K.Kriš­čiū­nui ir ki­tiems par­ ti­jos ko­le­goms? Ar bu­vo ga­li­ma to iš­veng­ti? – Tai bu­v o di­d e­l ė staig­m e­n a. Nie­k a­d a ne­gal­v o­j au, kad taip ga­l i at­s i­t ik­t i. Nei par­t i­j os pir­ mi­n in­k as, nei kas ki­t as ne­ga­l i bū­t i ap­sau­go­t as nuo to­k ių at­ve­ jų. Gal ga­l ė­t um ap­sau­go­t i, jei­g u ži­n o­t um, kad yra to­k ių ke­t i­n i­ mų. Dau­giau nie­kur ne­si­do­mė­jo­ me. Ma­n o­m e, kad tą in­for­m a­c i­j ą gau­s i­m e vė­l iau, kai bus priim­t as teis­m o spren­d i­m as.

o­cial­de­mok­ra­tų po­zi­ci­jos sa­vi­ val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mo­je yra keis­tos. Trys so­cial­de­mok­ ra­tai su Žid­rū­nu Garš­va svo­rį koa­li­ci­jo­je tu­rė­jo per di­de­lį. Pa­tys kon­ ser­va­to­r iai sa­ve bu­vo nu­si­skriau­dę. Ta­čiau yra su­for­muo­ta sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja. Mes jos ne­griau­na­me, su kon­ser­va­to­riais kal­ ba­mės apie dar­bus, o ne nau­jas koa­li­ ci­jas. Mū­sų po­stai nie­ka­da ne­do­mi­no ir su kon­ser­va­to­riais apie juos ne­sa­me kal­bė­ję. Mes tie­siog pri­ta­ria­me mies­ tui ge­riems spren­di­mams, ne­ge­riems – prieš­ta­rau­ja­me. Ga­l iu pa­sa­k y­t i, kad vi­sų me­ro pa­va­ duo­to­jų dar­bas ne­ten­ki­na, nes trūks­ ta ko­k y­bės. Dirb­da­mas su Kęs­t u­čiu Kriš­čiū­nu pa­ste­bė­jau, kad jo min­tys pri­k lau­so nuo pra­šy­mų iš ša­l ies. Per die­ną jo po­ž iū­r is ga­lė­da­vo de­š imt kar­t ų pa­si­keis­t i. Jis vi­siš­kai ne­t in­ka­ mas žmo­gus ei­ti šias pa­rei­gas. Man jis kaip ta­ry­bos na­rys neeg­zis­tuo­ja. Bet pa­si­kar­to­siu, kad jo po­stas mū­sų ne­ do­mi­na. Aš ti­kiuo­si, kad pa­tys kon­ser­ va­to­r iai sa­vo gre­to­se su­ras dau­g iau žmo­nių, tin­ka­mų ei­ti tas pa­rei­gas. Taip, ma­no val­do­mos bend­ro­vės Tė­ vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams paau­ko­jo lė­šų, ta­čiau tai su Kau­no val­džios rei­ka­lais ne­su­ si­ję. Nor­ma­lu, kai vers­las re­mia po­li­ti­ ką. Pas mus yra įmo­nių va­do­vų, ku­rie tu­ri tei­sę dis­po­nuo­ti tam tik­ro­mis lė­ šo­mis. Aš jų ne­pri­ver­siu rem­ti vien tik mus – „Vie­nin­gą Kau­ną“.

Ry­tis Šat­kaus­kas

Dar­bo par­t i­jos frak­ci­jos se­n iū­no pa­va­duo­to­jas

K

on­ser­va­to­riai tu­ri im­tis ryž­ tin­gų spren­di­mų, ta­čiau vis­ kas pri­klau­sys nuo to, kiek jie pa­tys įklim­pę į ši­tą rei­ka­ lą. Mes se­niai pro­gno­za­vo­me, kad Kęs­ tu­tis Kriš­čiū­nas įklius. Tar­ny­bas tu­rė­ tų do­min­ti ir til­tų sta­ty­bos, ir dumb­lo iš Ne­mu­no sa­los ka­na­lo iš­ve­ži­mo is­to­ri­ ja. K.Kriš­čiū­nas aki­vaiz­džiai stū­mė sa­ vo in­te­re­sus. Jam ga­li­ma kuo­lą ant gal­ vos ta­šy­ti, bet jis vis tiek sa­vo stu­mia. Ma­tyt, šis bruo­žas jį ir pra­žu­dė. Ne­ma­nau, kad kas nors spe­cia­liai kaž­ ką pa­da­rė. Ma­nau, kad jis pa­ts priė­jo liep­to ga­lą. Šis skan­da­las ga­li bū­ti nau­ din­gas vi­siems po­l i­t i­n iams opo­nen­ tams, bet ne­pri­ver­si juk žmo­gaus ap­ si­vog­t i? Kam ga­l i bū­t i nau­da, kad jis pri­si­dir­bo? Čia tu­rė­tų bū­ti gė­da vi­sai sa­v i­val­dy­bei, nes vi­si va­g ys tam­pa­ me. Ge­riau bū­tų neap­si­vo­gęs. Dėl ga­li­mos koa­li­ci­jos su kon­ser­va­to­ riais esa­me bend­ra­vę. Pui­kiai su­pran­ ta­me, kad esa­me ne­di­de­lė frak­ci­ja, tad ir no­rai mū­sų nė­ra di­de­li. Mus ten­kin­tų po­li­ti­nis po­stas (vi­ce­me­ro – red. pa­st.). Taip pat gir­dė­jau, kad su kon­ser­va­to­ riais yra kal­bė­jęs ir Vis­val­das Ma­ti­jo­ šai­tis, bet neat­mes­čiau ga­li­my­bės, kad su jais yra kal­bė­ju­sios vi­sos frak­ci­jos. Aki­vaiz­du, kad dau­giau­siai dis­ku­si­jų bus spren­d žiant ad­m i­n ist­ra­ci­jos di­ rek­to­r iaus po­sto klau­si­mą. Ši fi­g ū­ra svar­bes­nė nei vi­ce­me­ro. O gal vis­kas ir liks taip, kaip yra. Gal kon­ser­va­to­rius ten­ki­na so­cial­de­mok­ra­tas sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­to­rius An­ta­nas Nes­tec­ kis ir jo au­to­ri­ta­ri­nis val­dy­mas.

Orin­ta Lei­pu­tė

So­cial­de­mok­ra­t ų par­t i­jos Kau­no sky­r iaus pir­m i­n in­kė

K

am ga­l i bū­t i nau­d in­g as skan­da­las? Ver­da po­l i­t i­nė ko­va, bet bū­tų bai­su, jei pa­ si­ro­dy­tų, kad šis skan­da­las tė­ra ban­dy­mas su kaž­k uo su­si­do­ro­t i. Man sun­k u spręs­t i apie po­l i­t i­nės kul­ tū­ros ly­g į Lie­t u­vo­je, tad sce­na­r i­jų ga­ li bū­t i įvai­r ių. Jo­k io spau­d i­mo iš Kau­ no ta­r y­bos val­dan­čio­sios dau­g u­mos koa­l i­ci­jos par­t ne­r ių nė­ra. O mes sa­ vo spren­d i­mus priim­si­me, kai gau­si­ me ofi­cia­l ią in­for­ma­ci­ją iš spe­cia­l ių­jų tar­ny­bų. Kol kas dau­g iau­siai in­for­ma­ ci­jos su­lau­k ia­me iš ži­n iask­lai­dos. Jei par­t i­jos na­r iams pa­reiš­k ia­m i kal­t i­n i­ mai, jie pa­t ys ar­ba par­t i­ja tu­r i su­stab­ dy­t i na­r ys­tę, kol vis­k as išaiš­kės. O šiuo me­t u dir­ba­me to­l iau, to­k ie įvy­ kiai kas­d ie­n io dar­b o su­t rik­dy­t i ne­ tu­r i. Šian­d ien koa­l i­ci­ja yra sta­bi­l i, ji dir­ba ir spren­d žia la­bai svar­bų sa­v i­ val­dy­bės biu­dže­to for­ma­vi­mo klau­si­ mą ir ne­no­r i blaš­k y­t is į ša­l is.


4

Trečiadienis, sausio 18, 2012

Miestas

A.Zuo­kas entuziastingai tie­sia ran po­li­ti­nių di­vi­den­dų, bet pa­ts pro­ jek­tas ke­lia daug abe­jo­nių.“ Da­bar Kau­n ui va­d o­vau­jan­ tis A.Kup­čins­kas, pa­klaus­tas apie vil­nie­čių siū­ly­mą gai­vin­ti di­po­lio pro­jek­tą, sa­kė pri­ta­rian­tis pro­jek­ tui iki tol, kol jis ne­bus po­li­ti­zuo­ tas. Me­ras sa­kė pa­ve­dęs or­ga­ni­zuo­ ti dvi­mies­čio idė­jai skir­tą po­sė­dį – vil­nie­čių pa­gei­da­vi­mu jis tu­rė­tų įvyk­ti va­sa­rį. „Ži­nau, kad A.Zuo­ko ak­ty­vu­mas ir su­si­do­mė­ji­mas Kau­nu yra vi­sa­ pu­siš­kas ir to nie­kaip ne­pas­lėp­ si. Dvi­mies­tis yra per­spek­ty­vi idė­ ja, ta­čiau no­rė­čiau, kad ji ne­bū­tų su­ta­pa­ti­na­ma su po­li­ti­ka. Ma­nau, kul­tū­ri­nė­je, lo­gis­ti­kos sri­ty­je to­ kie pro­jek­tai tu­ri pra­smę“, – kal­ bė­jo A.Kup­čins­kas.

Tiks­las – Sei­mas

„„Kar­je­ra: pas A.Zuo­ką iš par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas per­bė­gęs Ž.Garš­

va kaip­mat ga­vo par­ti­nį po­stą. 

„La­bai ti­ki­mės, kad ar­ti­ 1 miau­siu me­tu Kau­nas su­ da­rys ko­mi­si­ją ir pa­skirs at­sa­kin­gą

as­me­nį, ku­ris Kau­ne koor­di­nuo­ tų dvi­mies­čio pro­jek­tą“, – iš­reiš­kė vil­tį Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Dvi­mies­čio stra­te­gi­nio pla­ na­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­ ga­ras Sta­ni­šaus­kas. Sia­mo dvy­nių san­ty­kiai

Dvi­m ies­č io bend­ra­d ar­b ia­v i­m o ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las pa­si­ra­šy­ tas 2002-ai­siais. Vė­liau ke­ti­ni­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

mas stip­rin­ti dvie­jų mies­tų ry­šius ir kul­tū­ri­nius mai­nus ga­vo di­din­gą di­po­lio var­dą. Ta­da už­mo­jai, kaip bū­din­ga A.Zuo­kui, ta­po ge­ro­kai di­din­ges­ni. Vi­zi­jo­se Vil­nius ir Kau­nas ėmė pa­na­šė­ti į Sia­mo dvy­nius, ku­riuos jun­gia ne vie­na bend­ra ar­te­ri­ja. Vil­niui va­do­vau­jant A.Zuo­kui, o Kau­no me­ru ta­pus Ar­vy­dui Gar­ ba­ra­vi­čiui, And­rius Kup­čins­kas „Kau­no die­nai“ tvir­ti­no: „A.Zuo­ kas ir A.Gar­ba­ra­vi­čius pri­klau­so vie­nai par­ti­jai, jie ti­ki­si iš di­po­lio

Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo, ta­pu­sio par­ti­ja, va­do­vai ne­mas­kuo­ja sa­vo am­bi­ci­jų Kau­ne. Par­t i­jos „Taip“ pir­m i­n in­ko A.Zuo­ko pa­va­duo­to­jas, Kau­no sky­ riaus pir­mi­nin­kas Do­na­tas Pi­lin­kus ne­slė­pė, kad da­lies šios par­ti­jos na­ rių tiks­las – Sei­mo rin­ki­mai. D.Pi­lin­kus tei­gė, kad iš pra­džių įsteig­tas vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas ieš­ko­jo spren­di­mų, kaip da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se. Ju­dė­ji­mo sta­tu­ są pa­kei­tus į po­li­ti­nę par­ti­ją, ke­lias į Sei­mą at­si­vė­rė be kliū­čių. Ru­d e­n į stei­g ia­m a­s is „Taip“ Kau­no sky­riaus su­si­rin­ki­mas, ku­ ria­me pir­mai­siais smui­kais grie­žė A.Zuo­kas ir Žil­vi­nas Šil­ga­lis, su­

kvie­tė mar­gą da­ly­vių ir svei­kin­to­ jų bū­rį. Čia bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir kon­ ser­va­to­rių ap­lin­kos žmo­gų Dai­nių Var­ną, ir į mies­to ta­ry­bą ne­pa­te­ku­ sį ne­prik­lau­so­mą kan­di­da­tą Eli­gi­jų Dze­žuls­kį-Duo­nį. Ž.Garš­va sku­biai per­bė­go

„Kau­no die­na“ jau ra­šė apie są­ sa­jas tarp A.Zuo­ko ir da­bar­ti­nio Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rio Žid­ rū­no Garš­vos. Dar bū­da­mas par­ti­ jo­je Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas Ž.Garš­va ne­slė­pė, kad į po­li­ti­ką Kau­ne atė­jo pa­stū­mė­tas bū­tent A.Zuo­ko.

Ne vie­nas par­ti­jos Kau­no sky­riaus na­ rių – ki­to­se par­ti­jo­se ne­pri­ta­pę po­li­ti­kai.

Jis taip pat sie­ja­mas ir su ar­ti­ miau­sios A.Zuo­ko ap­lin­kos žmo­ gu­mi lai­ko­mu įmo­nių gru­pės ICOR (bu­vu­si „Ru­bi­con Group“) va­do­vu And­riu­mi Ja­nu­ko­niu. Par­ti­jo­je Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas Ž.Garš­va neuž­si­bu­vo – ne­tru­kus jis pa­stip­ri­no A.Zuo­ko „Taip“ gre­ tas – ta­po Kau­no sky­riaus pir­mi­ nin­ko pa­va­duo­to­ju. Ant­ruo­ju pa­va­duo­to­ju ta­po Ne­ ri­jus Ži­le­vi­čius. Jau­nas po­li­ti­kas ga­vo šį po­stą, kai tuo pa­čiu me­tu pri­klau­sė ki­tai po­li­ti­nei par­ti­jai.

Atė­jo ir S.Žir­gu­lis

Nau­jas pra­na­šas po­li­ti­nė­je pa­dan­ gė­je daž­nai bū­na se­nas pra­na­šas nau­ju dra­bu­žiu. Ne vie­nas par­ti­ jos „Taip“ Kau­no sky­riaus na­rių – ki­to­se par­ti­jo­se ne­pri­ta­pę po­ li­ti­kai. Kau­n o sky­r iaus pir­m i­n in­kas D.Pi­lin­kus – bu­vęs il­ga­me­tis Li­ be­ra­l ų są­j ū­d žio at­s to­vas. Pak­ laus­tas apie pa­si­trau­ki­mo prie­ žas­tis, moks­lų dak­ta­ras kal­ti­no bu­v u­s ius bend­ra­ž y­g ius ne­veik­ lu­mu ir kar­je­ros sie­ki­mu – pa­sak jo, bū­tent tai ir pa­ska­ti­no išei­ti iš par­ti­jos. Kiek ki­taip is­to­r i­j ą pa­sa­ko­ jo Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riai. Pa­ sak jų, D.Pi­lin­kus bu­vo pri­vers­ tas trauk­tis iš jų gre­tų, kai ėmė­si dest­ruk­ci­nių veiks­mų Kau­no sky­ riaus vi­du­je, siek­da­mas pir­mi­nin­ ko po­sto. Iš pra­džių par­ti­jos vi­du­je įkū­ ręs neo­li­be­ra­lų frak­ci­ją, vė­liau su skulp­to­riu­mi Sta­siu Žir­gu­liu ban­ dė kur­ti al­ter­na­ty­vą par­ti­jos sky­ riaus val­dy­mo or­ga­nams, re­gist­ ra­vo fik­ty­vius na­rius ir taip no­rė­jo už­si­tik­rin­ti bal­sų dau­gu­mą pir­mi­ nin­ko rin­ki­muo­se. Pa­na­šiu me­to­ du per praė­ju­sius sa­vi­val­dos rin­ ki­mus Vil­niu­je ban­dė pa­si­nau­do­ti A.Zuo­kas, vie­na­me Užu­pio bu­ te re­gist­ruo­da­mas šim­tus gy­ven­ to­jų. Ne­pa­vy­kus per­vers­mui, D.Pi­lin­ kus sa­vo no­ru pa­si­trau­kė iš par­ti­jos. Juo pa­se­kė ir S.Žir­gu­lis. Šian­dien ir jis – A.Zuo­ko par­ti­jos na­rys.

Pir­myn prie bal­sa­dė­žių – ren­ka­mi se Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kau­nas žie­mą pa­baigs rin­ki­mais. Atė­j ę prie se­n iū­n i­j o­s e įreng­ tų bal­sa­dė­žių, gy­v en­t o­j ai ga­l ės rink­ti sa­vo at­sto­vus – se­niū­nai­ čius. Jų rei­kia 60. Tie­sa, abe­jo­ja­ ma, ar nuo to pa­ge­rės mies­to val­ dy­mas. Kai­muo­se pa­si­tvir­ti­no

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas jau nuo 2009 m. įpa­rei­go­jo sa­vi­val­dy­ bes su­reng­ti se­niū­nų pa­gal­bi­nin­kų rin­ki­mus. Kau­no sa­vi­val­dy­bė il­gai spy­rio­jo­si, kol tai pa­da­ry­ti įpa­rei­ go­jo teis­mas. Kau­no ra­jo­ne, Gar­lia­vo­je, dir­ ban­tis vie­nas iš vie­nuo­li­kos se­niū­ nai­čių Vid­man­tas Vit­kaus­kas sa­kė iš pra­džių skep­tiš­kai ver­ti­nęs šias pa­rei­gas. „Ma­niau, kad se­niū­nai­čiai bus la­biau for­ma­li pa­rei­ga, o rea­liai jie ne­la­bai ką nu­veiks. Da­bar ma­ tau, kad ge­rai, kai se­niū­nai tu­ri in­ for­ma­to­rius ir sa­vo­tiš­kus kon­sul­ tan­tus, ku­rie per­tei­kia gy­ven­to­jų lū­kes­čius, pa­ta­ria, kur la­biau­siai rei­kia vie­tos val­džios dė­me­sio, fi­ nan­sa­vi­mo, žo­džiu per­tei­kia tik­ rus žmo­nių po­rei­kius“, – kal­bė­jo se­niū­nai­tis. V.Vit­kaus­kas pa­ste­bi, kad kai­ miš­ko­s io­se vie­to­v ė­se se­n iū­n ai­ čiams dirb­ti leng­viau, nes žmo­nės ge­riau vie­ni ki­tus pa­žįs­ta, stip­ res­ni kai­my­nys­tės ry­šiai. „To­dėl sun­ku pa­sa­ky­ti, ar tai pa­si­tvir­tins Kau­no mies­te“, – svars­tė V.Vit­ kaus­kas.

Ma­no rei­ ka­las įvyk­ dy­ti įsta­ ty­mą, ir tai bus pa­da­ry­ ta. Vis dėl­to bi­jau, kad ne­prit­rūk­ tu­me kan­ di­da­tų.

„„Vi­zi­ja: A.Vil­ke­vi­čius vi­lia­si, kad Kau­ne bus pa­kan­ka­mai no­rin­čių­jų užim­ti 60 be at­ly­gi­ni­mo dir­ban­čių se­niū­nai­čių vie­tų. 

Bi­jo pri­trūk­ti kan­di­da­tų

Kau­no se­niū­nų suei­gos pir­mi­nin­ kas ir Pet­ra­šiū­nų se­niū­nas Al­gi­ man­tas Vil­ke­vi­čius ne­ri­mau­ja, ar bus pa­kan­ka­mai no­rin­čių­jų tap­ti se­niū­nai­čiais. „Ma­no rei­ka­las įvyk­dy­ti įsta­ ty­mą, ir tai bus pa­da­ry­ta. Vis dėl­ to bi­jau, kad ne­prit­rūk­tu­me kan­di­ da­tų“, – būgš­ta­vo A.Vil­ke­vi­čius. Pa­sak jo, kiek­vie­no­je 11-oje se­ niū­ni­jų rei­kės iš­rink­ti po 5–8 se­ niū­nai­čius. Jie dirbs vi­suo­me­ni­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

niais pa­grin­dais, tai yra ne­gaus jo­kio at­ly­gio. „Ne­leng­va bus ras­ti žmo­nių, ku­ rie at­si­sa­ky­da­mi lais­va­lai­kio, ne­ gai­lė­da­mi svei­ka­tos, nu­skriaus­da­ mi šei­mas bus ob­jek­ty­vūs ir dirbs bend­ruo­me­nės la­bui. Ne vi­siems lem­ta to­kiems bū­ti, ir aš len­kiu prieš to­kius gal­vą“, – kal­bė­jo se­ niū­nas. „Kau­ne vie­na­me dy­li­kaaukš­čia­ me na­me yra 300–400 gy­ven­to­jų – tiek, kiek re­tas kai­mas tu­ri. Bet

juk ne­rink­si se­niū­nai­čių iš kiek­ vie­no dau­gia­bu­čio. O ir juo­se, net gy­ve­nan­tys to­je pa­čio­je laip­ti­nė­je žmo­nės, vie­ni ki­tų ne­pa­žįs­ta“, – kal­bė­jo A.Vil­ke­vi­čius. Jis ti­ki­si, kad se­niū­nai­čiai bus ge­ri pa­gal­bi­nin­kai skirs­tant se­niū­ ni­jų lė­šas. Nuo šių me­tų Kau­no se­ niū­ni­jos jau ga­lės tu­rė­ti sa­vus biu­ dže­tus. Ko­kie bus jų dy­džiai, spręs Kau­no mies­to ta­ry­ba. „Šios lė­ šos bus nau­do­ja­mos te­ri­to­ri­joms tvar­ky­ti: šie­nau­ti, me­džiams ge­

nė­ti, vai­kų ir lais­va­lai­kio aikš­te­ lėms su­tvar­ky­ti“, – aiš­ki­no A.Vil­ ke­vi­čius. Bend­ruo­me­nės prieš­ta­rau­ja

Pa­le­mo­no bend­ruo­me­nės cent­ro pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Ku­lia­vie­nė ma­ no, kad se­niū­nai­čių pa­rei­gos dub­ liuo­sis su bend­ruo­me­nių veik­la. „Kam dar rei­ka­lin­gi se­niū­nai­ čiai, jei ir bend­ruo­me­nių cent­rų na­riai dir­ba vi­suo­me­ni­niais pa­ grin­dais. Mes ir da­bar se­niū­nui


5

Trečiadienis, sausio 18, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

n­kas į Kau­ną Dvi­miestis – veik­lai ar rek­la­mai? „Di­po­lis pir­miau­sia nau­dą da­vė vals­ ty­bei, o ne konk­re­čiai Kau­nui ar­ba Vil­niui“, – yra ak­cen­ta­vęs A.Zuo­kas, kai paaiš­kė­jo, kad lie­jan­tis kal­boms apie dvie­jų mies­t ų da­r i­n į bend­ros tie­sio­g i­nės už­sie­n io in­ves­t i­ci­jos į Kau­ną su­ma­žė­jo.

Nors kai kas sa­ko, kad bū­tent di­po­ lio idė­ja į Kau­no oro uos­tą at­ve­dė pi­ gių skry­d žių ope­ra­to­r ius, re­g is, ap­ čiuo­pia­mes­n ių re­z ul­ta­t ų dvi­m ies­ čio pro­jek­tas neat­ne­šė – jis nau­do­ tas tik kaip skam­bus po­li­ti­nis inst­ru­ men­tas rek­la­mai.

Skai­čiai ir fak­tai ro­do, kad de­šimt me­ tų gy­vuo­jan­čio dvi­mies­čio pro­jek­ to nau­da abiem mies­tams, Vil­niui ir Kau­nui, dau­giau dek­la­ra­ty­vi. Jai ku­ ruo­ti bū­da­vo pa­ski­ria­mi at­sa­kin­gi žmo­nės, per me­tus įvyk­da­vo vie­na ki­ta kon­fe­ren­ci­ja, bū­da­vo pa­tei­kia­ mos įvai­rios sche­mos ir ga­li­my­bių stu­di­jos, bet rea­liai ma­žai kas bu­vo įgy­ven­din­ta.

Prieš me­t us į val­d žią Vil­n iu­j e grį­ žus vie­š ų­jų ry­š ių triu­k us mėgs­t an­ čiam Ar­t ū­r ui Zuo­k ui, įvyk­dy­t a dar vie­n a pla­č iai nu­s kam­b ė­j u­s i ak­c i­j a dvi­m ies­č io te­m a­t i­k a. Tuo­me­č iam Kau­n o me­r ui Ri­m an­t ui Mi­k ai­č iui A.Zuo­k as įtei­kė elekt­ro­n i­n į ka­b i­ ne­to rak­t ą nuo Vil­n iaus sa­v i­v al­ dy­b ės ka­b i­n e­to – taip esą dar la­ biau bus suar­t in­t i mies­t ai. Bet rak­ tu tuo­me­t is Kau­n o me­r as ne­p a­s i­ nau­do­j o.

Dvi­mies­čio in­ter­ne­to pus­la­pis mer­di jau tre­ji me­tai.

Tai­ki­nys – jau­ni­mas

Įvai­rių po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­ vai nea­be­jo­ja, kad kaip ir Vil­niu­ je, taip ir Kau­ne, A.Zuo­kas Sei­mo rin­ki­muo­se tai­ky­sis į jau­ni­mą. Įk­ve­pian­čio­mis, ta­čiau abe­jo­ ti­ną nau­dą mies­tui duo­dan­čio­ mis idė­jo­mis ir dar­bais da­bar­ti­ nis Vil­niaus me­ras nau­do­ja­si jau se­no­kai. Itin ar­ti­mu A.Zuo­kui žmo­gu­mi ta­pęs da­bar­ti­nis Vil­niaus mies­ to ta­ry­bos na­rys E.Sta­ni­šaus­kas kaž­ka­da bu­vo ak­ty­vus Kau­no li­

be­ra­laus jau­ni­mo po­li­ti­nia­me že­ mė­la­py­je. Šis par­ti­jos „Taip“ na­rys il­gai va­do­va­vo Vil­niu­je įsi­kū­ru­siai „Flu­xus“ mi­nis­te­ri­jai. Kiau­rą pa­rą Vil­niaus Ge­di­mi­no pro­spek­te iki 2011 m. ru­dens vei­ ku­sios me­ni­nin­kų dirb­tu­vės ko­ vą tu­rė­tų įsi­kur­ti Kau­no ava­ly­nės fab­ri­ko „Li­tua­ni­ca“ pa­tal­po­se. Nea­be­jo­ja­ma, kad šis žings­nis – tai dar vie­nas A.Zuo­ko ban­dy­mas su­stip­rin­ti sa­vo po­li­ti­nes po­zi­ci­ jas Kau­ne, prieš ru­de­nį vyk­sian­ čius Sei­mo rin­ki­mus.

e­niū­nai­čiai Rin­ki­mų tvar­ka „„Se­niū­nai­tį kan­di­da­tu ga­li siū­ly­ti

„„Va­sa­rio 7–13 d. se­niū­ni­jo­se bus vyk­

ne ma­žiau kaip 50 gy­ven­to­jų, taip pat vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, vei­kian­čios to­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­riai ren­ka­mas se­niū­nai­tis.

do­ma ap­klau­sa: pa­sta­ty­tos bal­sa­dė­ žės, į jas se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jai mes biu­le­ti­nius. Se­niū­nai­čių rin­ki­muo­se tu­ri da­ly­vau­ti ne ma­žiau kaip 20 gy­ ven­to­jų. Ma­žiau­sio­je, Pra­mo­nės, se­ niū­ni­jo­je se­niū­nai­tis bus ren­ka­mas gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­me at­vi­ru bal­sa­ vi­mu (įsta­ty­mai tai lei­džia).

„„Sau­sio 17–23 d. ži­niask­lai­do­je ir

sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­ je pa­si­ro­dys se­niū­ni­jų in­for­ma­ci­ja apie se­niū­nai­čių rin­ki­mus, ap­ra­ šy­ta rin­ki­mų tvar­ka, žmo­nės bus kvie­čia­mi kel­ti kan­di­da­tū­ras.

„„Po rin­ki­mų pen­kias die­nas bus

prii­ma­mi skun­dai dėl ga­li­mų pa­ žei­di­mų.

„„Nuo sau­sio 23 d. iki va­sa­rio 6 d. re­

gist­ruo­ja­mi kan­di­da­tai.

per­duo­da­me bend­ruo­me­nės lū­ kes­čius, rū­pes­čius“, – įsi­ti­ki­nu­si pir­mi­nin­kė. Kau­no bend­ruo­me­nių cent­rų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ra­mū­nas Na­vic­kas pri­dū­rė, kad bend­ruo­me­ nėms ke­lia ne­ri­mo ir nuo­sta­tos, jog se­niū­nai­čiai ver­tins, ar tik­rai bū­ti­ ni ren­gia­mi bend­ruo­me­nių cent­rų pro­jek­tai. „Tai iš anks­to nu­le­mia konf­lik­ tus. Bet įsta­ty­mas yra įsta­ty­mas, to­dėl Kau­no bend­ruo­me­nės nu­ spren­dė pa­čios ak­ty­viai da­ly­vau­ ti se­niū­nai­čių rin­ki­muo­se ir kel­ti sa­vus kan­di­da­tus. Taip pat pa­sie­ kė­me, kad ga­lė­tu­me ste­bė­ti, kaip se­niū­ni­jo­se bus skai­čiuo­ja­mi bal­ sai, nes įsta­ty­me ste­bė­to­jų funk­ ci­jos ne­nu­ma­ty­tos“, – sa­kė R.Na­ vic­kas.

„„Se­niū­nai­čiai bus pa­skelb­ti ko­vo 1 d.

Komentaras Ra­sa No­rei­kie­nė

Vy­r iau­sy­bės at­sto­vė Kau­no ap­skri­ty­je

B

end­ruo­me­nių cent­rai iš­ties da­ro daug ge­r ų dar­bų, ta­ čiau cent­rams ne­rū­pi vi­si gy­ ven­to­jai, o tik aso­cia­ci­jos na­ riai. Kai ku­rie cent­rai dar ir po­li­ti­zuo­ti. O iš tik­rų­jų bend­ruo­me­nė – vi­si žmo­ nės, gy­ve­nan­tys tam tik­ro­je te­ri­to­ri­jo­ je. Mū­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bės yra ga­na stam­bios, to­dėl rei­kia en­tu­zias­tų, ku­ rie in­for­muo­t ų se­n iū­n i­jas apie svar­ biau­sius rū­pes­čius ne­di­de­lė­se te­ri­to­ri­ jo­se. Keis­ta, kad kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių va­do­vai to la­bai ne­no­ri. Gal se­niū­nai bai­mi­na­si, kad jiems pa­dau­gės dar­bo, nes teks dau­giau bend­rau­ti su žmo­nių at­sto­vais – se­niū­nai­čiais?

Če­kai neat­va­žiuo­ja į teis­mą Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­no ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas ne­sėk­min­gai mė­gi­no pra­dė­ti ne­ lai­mės, iš­tiku­sios prieš dve­jus me­ tus Če­ki­jos skau­tus, by­lą. Su­si­rin­ ko vi­si pro­ce­so da­ly­viai, iš­sky­rus če­kus.

By­los nag­ri­nė­ji­mas ati­dė­tas va­sa­ rio pa­bai­gai. Tai jau ant­ras kar­tas, kai teis­mas ne­pra­de­da aiš­kin­tis ne­lai­mės ap­lin­ky­bių – neat­vyks­ ta nu­ken­tė­ju­sie­ji. Tei­sė­ja Ire­na Sa­bai­tie­nė už­tik­ ri­no, kad šau­ki­mai į teis­mo po­sė­ džius nu­ken­tė­ju­siems Če­ki­jos pi­ lie­čiams yra iš­siųs­ti, ta­čiau iš jų jo­kių ži­nių teis­mas ne­ga­vo. Pro­ce­so da­ly­viai pri­ta­rė, kad by­los nag­ri­nė­ji­mas be nu­ken­tė­ ju­sių­jų ne­ga­li­mas. „Mes net ne­ži­ no­me jų po­zi­ci­jos, nors in­for­muo­ ta ir Če­ki­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je“, – kal­bė­jo tei­sė­ja. Ati­duo­dant by­ lą į teis­mą bu­vo ti­kė­ta­si, kad če­ kų in­te­re­sus teis­me gins am­ba­sa­ dos at­sto­vas.

„„Nei­gia: A.Ko­že­niaus­kas ti­ki­na,

kad su­griu­vęs ir če­kus pri­spau­ dęs pa­sta­tas jam ne­prik­lau­sė. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

By­lo­je yra tik vie­nas kal­ti­na­ma­sis – An­ta­nas Ko­že­niaus­kas. Jis kal­ti­ na­mas neat­sar­giu gy­vy­bės atė­mi­ mu, sun­kiu ir ne­sun­kiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu dėl neat­sar­gu­mo. „Aš vi­siš­kai ne­kal­tas šio­je by­lo­ je“, – ta­rė A.Ko­že­niaus­kas. Lem­tin­gą 2010 m. lie­pos 25 d. bū­re­lis iš Če­ki­jos at­vy­ku­sių skau­ tų nuo aud­ros slė­pė­si pa­kau­nė­ je esan­čios že­mės ūkio bend­ro­vės žo­lės mil­tų ag­re­ga­to pa­sta­te Pa­ka­

pių kai­me. Nuo ga­lin­go vė­jo gū­sio ap­leis­tas pa­sta­tas su­griu­vo. Vie­nas skau­tas bu­vo su­ža­lo­tas la­bai sun­kiai. Be­veik dvi sa­vai­tes Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jai ko­vo­ jo dėl jau­no­ če­ko gy­vy­bės, ta­čiau gim­ta­die­nio ry­tą vai­ki­nas mi­rė. Tą die­ną jis tu­rė­jo švęs­ti 18-ąjį gim­ta­die­nį. Dviem če­kų skau­tėms bu­vo diag­no­zuo­tas sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas, o dar pen­ki jau­nuo­ liai su­ža­lo­ti ne­sun­kiai. Iš kar­to po ne­lai­mės karšt­li­ giš­kai im­ta ieš­ko­ti ap­leis­to ir su­ griu­vu­sio pa­sta­to sa­vi­nin­ko. „Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad žo­lės mil­tų ag­re­ga­to pa­sta­tas bu­ vo per­duo­tas „Da­siū­nų“ bend­ro­ vei“, – su­rink­ta me­džia­ga rė­mė­si pro­ku­ro­rė Vi­ta­li­ja Ga­bar­tie­nė. „Da­siū­nų“ bend­ro­vei va­do­vau­ja A.Ko­že­niaus­kas, ta­čiau jis nei­gia esąs su­griu­vu­sio pa­sta­to sa­vi­nin­ kas. „Ma­no bend­ro­vė pe­rė­mė Da­ siū­nų kai­me bu­vu­sius ko­lū­kio pa­ sta­tus. Pa­ka­pių kai­me jo­kio tur­to ne­tu­rė­jo­me“, – tvir­ti­no A.Ko­že­ niaus­kas.


6

Trečiadienis, sausio 18, 2012

Nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Lie­tu­va be „Lie­tu­vos“?

Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas

D

i­d žiuo­s iuo­s e ša­l ies mies­tuo­se vie­nas po ki­to išau­go krū­va pre­ ky­bos cent­rų, ku­riuo­se įsi­kū­rė ki­no teat­rų. Kaip ir vis­kas šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je, ki­nas taip pat ta­po pre­ke, pa­tie­kia­ma ant vie­no kon­ve­je­rio ša­lia mais­to, dra­ bu­žių, in­dų, bui­ties pre­kių ir t. t. Grei­to­jo var­to­ji­mo pro­duk­tu tam­ pa ir ki­no teat­rų tink­lams pri­klau­ san­tys fil­mų mė­gė­jų cent­rai. Li­kę ki­no teat­rai tam­pa eg­zo­ti­ka. Dar juos ga­li­ma pa­va­din­ti ko­vo­to­jais su sis­te­ma. Il­gai­niui ta­po įpras­ta to­kiuo­se ki­ no teat­ruo­se ieš­ko­ti ki­to­kio ki­no, taip pat kaip ir tur­gu­je ar ma­žo­se krau­tu­vė­lė­se ieš­ko­ti ki­to­kio mais­ to. Svei­kes­nio ar­ba gur­ma­niš­ko. Žo­džiu, to­kio, ku­ris skir­tas ne ma­ sėms. Anks­čiau pre­ky­bos cent­ rų ne­bu­vo. Ne­bu­vo ir ki­no teat­rų

Il­gai­niui ta­po įpras­ta to­ kiuo­se ki­no teat­ruo­se ieš­ko­ti ki­to­kio ki­no, taip pat kaip ir tur­gu­je ar ma­žo­se krau­tu­vė­lė­se ieš­ko­ti ki­to­kio mais­to. tink­lų. Kiek­vie­nas ki­no teat­ras tu­ rė­jo sa­vo pa­va­di­ni­mą. To­kio in­di­ vi­dua­lu­mo, ku­ris by­lo­ja apie so­ viet­me­čio an­ti­ka­pi­ta­lis­ti­nę po­li­ti­ ką, ge­ro­ji pu­sė – iš­skir­ti­nu­mas. Kaip ir da­bar esan­čios ma­žos vie­ ne­t i­nės par­duo­tu­vė­lės dvel­k ia jau­ku­mu, taip ir ap­si­lan­kius vie­ne­ ti­nia­me ki­no teat­re api­ma iš­skir­ti­ nis jaus­mas. Juk ne­bū­tų mėgs­ta­ mo ki­no teat­ro, jei­gu jie vi­si bū­ tų vie­no­di, o skir­tų­si tik jų vie­ta mies­te. So­viet­me­čiu vei­kę ki­no teat­rai skir­tin­gai bai­gė sa­vo die­nas. Kai ku­rie jų mi­rė ty­lia na­tū­ra­lia mir­ti­ mi, o ki­ti bu­vo nu­ma­rin­ti su di­de­ liu at­gar­siu. To­kio li­ki­mo su­lau­kė di­džiau­sią ki­no sa­lę sos­ti­nė­je tu­ rė­ju­si „Lie­tu­va“. Jau sep­tin­ti me­tai, kai Vil­niu­je ne­be­vei­kia šis le­gen­di­ nis ki­no teat­ras. Jo du­rys sos­ti­nės ki­no mė­gė­jams neat­si­vė­rė net ir ta­da, kai kau­nie­čiai at­ga­vo tai, ko, ro­dės, nie­ka­da ne­be­tu­rės – le­gen­

di­nę „Ro­mu­vą“. Sa­vi­tų bruo­žų tu­ rin­čių žlu­gu­sių ki­no teat­rų sim­bo­ lis – Vil­niaus „Lie­tu­va“, pa­sta­ty­ta 1965-ai­siais, gy­va­vo ly­giai 40 me­ tų. Iš­kart po vals­ty­bės ne­prik­lau­ so­my­bės at­kū­ri­mo di­džio­ji da­lis „Lie­tu­vos“ ak­ci­jų ta­po mies­to sa­vi­ val­dy­bės nuo­sa­vy­be. 1997 m. ki­no teat­ras re­konst­ruo­ tas. Dar po me­tų ati­da­rius pa­pil­ do­mą ki­no sa­lę, teat­ras tę­sė sa­vo veik­lą. Ta­čiau 2002-ai­siais šis ob­ jek­tas bu­vo pri­va­ti­zuo­tas, o dar po tre­jų me­tų – už­da­ry­tas. Ne tik vil­nie­čių ei­lės vin­gia­vo prie ka­sų, ypač per le­gen­di­nį fes­ti­va­lį „Ki­no pa­va­sa­ris“. Kul­tū­ros my­lė­to­ jams kau­nie­čiams – tai bu­vo pro­ga at­si­bels­ti į Vil­nių. Už­da­rius ki­no teat­rą pa­gal in­ves­ tuo­to­jų su­ma­ny­mą, ku­ris vė­liau bu­vo pa­g rįs­tas Vil­n iaus mies­ to sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­tin­tu de­ ta­liuo­ju pla­nu, šio­je vie­to­je tu­rė­ jo at­si­ras­ti pro­jek­tas, pa­va­din­tas „Ro­jaus apar­ta­men­tais“. Vis dėl­to ke­lių žmo­nių ini­cia­ty­va teis­mui pa­duo­tas skun­das su­stab­dė pro­ jek­to įgy­ven­di­ni­mą. Se­na­mies­ty­je sto­vin­tis di­džiu­lis pa­sta­tas per ke­le­rius me­tus ne­ta­ po nei griu­vė­sių krū­va, nei bet ko­ kiu nau­ju sta­ti­niu, ku­rio ga­lė­jo bai­ min­tis šiuo skly­pu su­si­rū­pi­nę vil­ nie­čiai. Iš pra­džių tai bu­vo tie­siog už­da­ry­tas ki­no teat­ras, dėl ku­rio di­džia­jai da­liai jį mė­gu­sių vil­nie­ čių bu­vo pa­pras­čiau­siai gai­la ar ap­mau­du. Vė­liau tai ta­po ap­leis­ta vie­ta, ko­kių ga­li­ma ras­ti kiek­vie­ na­me mies­te. Dar vė­liau „Lie­tu­vos“ lan­guo­se at­ si­ra­do pla­ka­tų, ku­riuo­se vaiz­duo­ ja­ma, kad jau 2009-ai­siais to­je vie­ to­je bus nau­jas ki­no cent­ras. 2012ai­siais to­kios afi­šos at­ro­do net ne­ be­juo­kin­gai. Taip pa­ma­žu „Lie­tu­ va“ iš kul­tū­ros lop­šio ta­po an­ti­kul­ tū­ros cent­ru – ap­leis­ta vie­ta, ku­rios priei­go­se dvo­kia, mė­to­si šiukš­lės. Per tą lai­ką bank­ru­ta­vo įmo­nė, ke­ ti­nu­si vyk­dy­ti ne­kil­no­ja­mojo tur­ to pro­jek­tą šia­me skly­pe. Jį pe­rė­ mu­siai bank­ro­tą ad­mi­nist­ruo­jan­ čiai bend­ro­vei ket­vir­tą kar­tą ne­pa­ vyks­ta to skly­po par­duo­ti. Šią sa­ vai­tę bu­vo pa­ten­kin­tas anks­čiau mi­nė­tą skun­dą pa­tei­ku­sių žmo­ nių pra­šy­mas jį at­siim­ti. Va­di­na­si, sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­tin­ tas de­ta­lu­sis pla­nas lie­ka ga­lio­ti. Jį no­rė­ju­si įgy­ven­din­ti bend­ro­vė – bank­ru­ta­vu­si, skly­po par­duo­ti iki šiol ne­si­se­kė. Ar už­deg­ta ža­lia švie­sa de­ta­lia­jam pla­nui įgy­ven­ din­ti pa­ska­tins su­si­do­mė­ji­mą šiuo skly­pu? Jei­gu taip – kas iš­kils vie­toj „Lie­tu­vos“ ir ar dėl to į sos­ti­nę va­ žiuos žmo­nės net iš ki­tų mies­tų? Į šį klausimą kol kas neatsakyta.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

Koks li­ki­mas lau­kia Eu­ropos ir euro?

Š

ie­met sueis aš­tuo­ne­ri me­tai, kai Lie­tu­va įsto­jo į Eu­ro­pos Są­jun­gą. Dau­ge­lis su­tiks – šis fak­tas la­bai pa­kei­tė mū­sų ša­ lies gy­ve­ni­mą. Ši­tiek pi­ni­gų iš ša­lies Lie­tu­va dar nie­kad ne­bu­vo ga­vu­si. Iš ES fon­dų pi­ni­gai plau­kė inf­rast­ ruk­tū­ros plėt­rai, vers­lo pro­jek­tams ir ki­tiems svar­biems pla­nams. Da­ bar po­li­ti­kai ir eko­no­mis­tai ES ski­ ria­mas lė­šas net įskai­čiuo­ja į ša­lies biu­dže­tą. Jei šias in­jek­ci­jas ES nu­trauk­tų, Lie­tu­vą iš­tik­tų fi­nan­si­nė tra­ge­di­ja. Vals­ty­bės bank­ro­tas bū­tų neiš­ven­ gia­mas, ES ta­po nea­ti­ma­ma ša­lies gy­ve­ni­mo da­li­mi. Ta­čiau šiuo me­tu pa­čios ES li­ki­mas la­bai neaiš­kus dėl Grai­ki­jos ir ki­tų eko­no­mi­nių pro­ble­ mų tu­rin­čių vals­ty­bių. Kas lau­kia eu­ro? Šian­dien at­sa­ky­mo į šį klau­si­mą taip pat ne­gir­di­me. Vie­na ver­si­jų – eu­ras ga­li bū­ti de­val­vuo­tas. Bent jau to­kią jo per­spek­ty­vą pie­šia kai ku­rie Ru­si­jos eko­no­mis­tai. Be­je, tie pa­tys, ku­rie dar 2008-ai­siais iš­pra­na­ša­vo kri­zę. Tai, jog in­jek­ci­jos mi­li­jar­di­nė­ mis su­mo­mis is­te­riš­kai lei­džia­mos į at­ski­rų pro­ble­mi­nių ES na­rių biu­ dže­tus, by­lo­ja, kad pa­dė­tis yra dau­ giau nei rim­ta. Šiuo me­tu vi­siš­kai tiks­liai paaiš­kė­ jo tai, kas aki­vaiz­du bu­vo jau se­niai – at­ski­ros vals­ty­bės ne­su­ge­ba bend­ros va­liu­tos „pa­deng­ti“ ga­my­ba ir išo­ rė­je pa­klau­sio­mis pa­slau­go­mis. Tad,

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Vo­kie­čių kant­ry­bė bai­gia­si. Apsk­ri­tai pa­ na­šu, kad jie jau­čia­si lyg už­speis­ti į kam­pą ir ne­be­ži­no, ką da­ry­ti. ES tam­pa ne bend­ros va­liu­tos, o sko­lų są­ jun­ga. Ta­čiau vo­kie­čių kant­ry­bė bai­gia­si. Apsk­ri­tai pa­na­šu, kad jie jau­čia­si lyg už­speis­ti į kam­pą ir ne­be­ži­no, ką da­ ry­ti. ES tam­pa ne bend­ros va­liu­tos, o sko­lų są­jun­ga, ku­rio­je gy­vuo­ti ta­ po taip nuo­sto­lin­ga, kad vis daž­niau grįž­ta­ma prie slap­tos min­ties at­kur­ti ir vėl įsi­ves­ti mar­kę. Tai šiai vals­ty­bei su­teik­tų ne taip se­niai pra­ras­tą eko­ no­mi­nę ra­my­bę ir kles­tė­ji­mą. Vis dėl­to vo­kie­čiai su­pran­ta, kad toks žings­nis bū­tų vi­sos ES žlu­gi­mo pra­džia. Tai bū­tų ka­tast­ro­fa ir Lie­tu­ vai, iš san­drau­gos fon­dų kas­met gau­ nan­čiai mi­li­jar­dus eu­rų. Tad eu­ro de­

val­va­ci­jos idė­ja, kad ir ko­kia ji be­bū­tų skaus­min­ga, yra pa­kan­ka­mai ra­cio­ na­li. Ma­tyt, apie šią ga­li­my­bę mąs­to ir Lie­tu­va, nes praė­ju­sį mė­ne­sį Sei­me už­re­gist­ruo­tos li­to pa­ti­ki­mu­mo įsta­ ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis mū­sų pi­ni­ gas bū­tų susietas ne su vie­nin­te­liu eu­ru, o su va­liu­tų krep­še­liu. Įž­val­gūs mū­sų po­li­ti­kai, nie­ko ne­ pa­sa­ky­si. Ko­kie eu­ro nu­ver­tė­ji­mo pa­dariniai bū­tų vi­so­je ES, šian­dien sun­ku pa­sa­ ky­ti. Aiš­ku tik, kad pa­da­ri­niai bū­tų sun­kiai pro­gno­zuo­ja­mi. Vien jau kaip šią ži­nią su­tik­tų Vo­kie­ti­jos gy­ven­to­ jai, sun­ku net įtar­ti, ne­kal­bant apie ma­žiau tur­tin­gas ir di­de­lių eko­no­ mi­nių pro­ble­mų tu­rin­čias ES vals­ ty­bes. Jau ga­li­me kons­ta­tuo­ti, kad tos vals­ty­bės, ku­rios iš­ven­gė na­rys­tės są­jun­go­je (pa­vyz­džiui, Nor­ve­gi­ja ar Švei­ca­ri­ja), šian­dien leng­viau kvė­ puo­ja, ta­čiau jų cent­ri­niai ban­kai tu­ri dė­ti daug pa­stan­gų, kad jų pa­čių va­liu­tos kur­sai eu­ro pro­ble­mų fo­ne dras­tiš­kai neaug­tų. Taip ne­se­niai at­ si­ti­ko su Švei­ca­ri­jos fran­ku, nes kur­ so au­gi­mas ne juo­kais ėmė stab­dy­ti eks­por­tą ir kel­ti vers­lo pro­ble­mų tos ša­lies vi­du­je. Tai­gi net vals­ty­bės, ku­rios nė­ra tie­ sio­giai su­si­jusios su ES, vis tiek pa­ jaus išo­ri­nius veiks­nius, jei kas nors vis dėl­to at­si­tik­tų eu­rui. Re­gi­man­tas Alio­nis

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

MIESTO NAUJIENOS: Aušra Garnienė – Virginija Skučaitė – Arūnas Dambrauskas – Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Saulius Tvirbutas –

re­gis, vi­sa ES gy­vuo­ja vie­nos Vo­kie­ ti­jos są­skai­ta. Šio­je di­džiau­sio­je Eu­ro­pos vals­ty­ bė­je la­biau­siai iš­vys­ty­ta ga­my­ba ir eks­por­tas, ku­ris vi­sais lai­kais tą ša­ lį pa­ver­tė gar­ve­žiu, vis dar trau­kian­ čiu ES eko­no­mi­ką į prie­kį.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

And­riaus Del­tu­vos ka­ri­ka­tū­ra

302 273 302 267 302 268 302 266 302 251 302 262 302 243

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 269 302 269

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

302 252

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis –

302 263 302 276

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 430.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiadienis, sausio 18, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Ru­sų kri­ti­ka Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ ja pa­reiš­kė, kad Mask­vos ne­ten­ki­ na Lie­tu­vos val­džios at­sto­vų po­zi­ ci­ja įgy­ven­di­nus pa­pras­tes­nio ju­ dė­ji­mo per sie­ną tvar­ką Ka­ra­liau­ čiaus sri­ties gy­ven­to­jams leis­ti įva­ žiuo­ti į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją ne dau­ giau kaip 50 ki­lo­met­rų.

Ru­sų dip­lo­ma­tai no­rė­tų, kad de­ ry­bo­se dėl pa­pras­tes­nio ju­dė­ji­mo per sie­ną su­si­ta­ri­mo Lie­tu­va va­ do­vau­tų­si va­di­na­muo­ju veid­ro­di­ niu prin­ci­pu, t. y. at­ver­tų Kar­liau­ čiaus sri­ties plo­tui pri­lygs­tan­čią sa­vo te­ri­to­ri­jos da­lį. To­kio prin­ci­ po ana­lo­giš­ka­me su­si­ta­ri­me su Ru­ si­ja lai­kė­si Len­ki­ja. „Sup­ran­ta­ma, svei­kin­tu­me to­ kio do­ku­men­to pa­si­ra­šy­mą to­kio­ mis pa­čio­mis są­ly­go­mis, kaip ir su Len­ki­ja. Ši po­zi­ci­ja Vil­niu­je se­niai ži­no­ma. Ta­čiau ten­ka kons­ta­tuo­ ti, kad Lie­tu­vos val­džia dėl ne­sup­ ran­ta­mų mums prie­žas­čių at­kak­ liai at­si­sa­ko ei­ti tuo ke­liu, ku­riuo mes ei­na­me kar­tu su len­kų ko­le­ go­mis. Vil­niu­je įvai­riais lyg­me­ni­ mis lai­ko­ma­si nuo­sta­tos, kad to­kio su­si­ta­ri­mo vei­ki­mo zo­na Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je ne­tu­ri bū­ti di­des­nė nei 30–50 ki­lo­met­rų nuo sie­nos net ir tuo­met, kai Ru­si­ja iš­plės pa­sie­ nio ju­dė­ji­mo re­ži­mą vi­so­je Ka­ra­ liau­čiaus sri­ty­je“, – Ru­si­jos URM tink­la­la­py­je ci­tuo­ja­mas ofi­cia­lus mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Alek­sand­ras Lu­ka­še­vi­čius. Pa­sak jo, „toks siū­lo­mo ne­ly­ gia­tei­sio su­si­ta­ri­mo va­rian­tas ne­ priim­ti­nas ir ke­lia nuo­sta­bą“. „Juk ofi­cia­lūs Lie­tu­vos as­me­nys, daž­nai žo­džiais pri­si­sta­tan­tys kaip Ru­si­jos eksk­la­vo gy­nė­jai, dar­buo­ se, kaip ro­do šis pa­vyz­dys, kliu­ do drau­giš­kiems, kul­tū­ri­niams ir eko­no­mi­niams mū­sų ša­lių pi­lie­čių ry­šiams. Be to, tarp as­me­nų, ker­ tan­čių Lie­tu­vos ir Ru­si­jos sie­ną, Lie­tu­vos pi­lie­čiai su­da­ro ab­so­liu­ čią dau­gu­mą“, – tei­gė Ru­si­jos dip­ lo­ma­tas. Len­ki­jai ir Ru­si­jai su­si­ta­rus dėl pa­pras­tes­nio sie­nos kir­ti­mo, ES reg­la­men­te su­ti­ko nu­ma­ty­ti, kad pa­sie­nio te­ri­to­ri­ja bū­tų lai­ko­ma vi­sa Ka­ra­liau­čiaus sri­tis ir šiek tiek pla­tes­nis Len­ki­jos pa­sie­nio ruo­ žas. Pa­sak dip­lo­ma­tų, Lie­tu­va ne­ prieš­ta­rau­ja per­spek­ty­vai, kad bū­ tų įtrauk­ta vi­sa Ka­ra­liau­čiaus sri­tis, bet lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad be vi­zų į Lie­tu­vą bū­tų ga­li­ma įva­žiuo­ti tik 30–50 ki­lo­met­rų pa­sie­nio ruo­že. Pa­gal pa­pras­tes­nio ju­dė­ji­mo per sie­ną tai­syk­les no­rint kirs­ti vals­ty­ bės sie­ną ne­rei­kia vi­zų, ta­čiau bū­ ti­ni il­ga­lai­kiai lei­di­mai. Lie­tu­va dėl pa­pras­tes­nio ju­dė­ji­ mo pa­sie­nio ruo­že jau yra su­si­ta­ ru­si su Bal­ta­ru­si­ja, ta­čiau pra­kti­ nis įgy­ven­di­ni­mas iki šiol strin­ga. 2009 m. pir­mi­nis su­si­ta­ri­mo teks­ tas bu­vo su­de­rė­tas ir su Ru­si­ja, ta­ čiau Ru­si­ja po to pa­si­trau­kė iš de­ry­bų, nes prieš­ta­ra­vo 30–50 ki­ lo­met­rų tai­syk­lei. Lie­tu­vo­je dis­ku­tuo­ta, ar su­pap­ ras­ti­nus Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos sie­ nos kir­ti­mą ga­li išaug­ti kont­ra­ban­ dos mas­tas, o gy­ven­to­jų ju­dė­ji­mas ga­li tap­ti ne­pa­kan­ka­mai kont­ro­ liuo­ja­mas. BNS inf.

Sei­mas jau šį ket­ vir­ta­die­nį ypa­tin­ gos sku­bos tvar­ ka bal­suos dėl val­ dan­čio­sios koa­li­ci­ jos pa­reng­tų įsta­ ty­mo dėl aukš­to­jo moks­lo re­for­mos pa­tai­sų. Tam va­kar pri­ta­rė dau­gu­ma į neei­li­nę Sei­mo se­ si­ją su­si­rin­ku­sių par­la­men­ta­rų. „„Už­vi­rė: KT spren­di­mas dėl aukš­to­jo moks­lo re­for­mos su­kė­lė dau­gy­bę gin­čų.

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Dėl moks­lo – du pro­jek­tai 

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pa­siū­lė pa­tai­sas

Tai­sy­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą pri­rei­kė po to, kai gruo­dį Kons­ ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pa­reiš­kė pa­s­ta­bų dėl kai ku­rių šio įsta­ty­mo straips­nių, nu­ma­tan­čių aukš­to­jo moks­lo re­for­mą. KT pa­skel­bus, kad Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ja nuo­sta­tos dėl aukš­ tų­jų mo­kyk­lų val­dy­mo ir ta­ry­bų su­da­ry­mo, val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja pa­siū­lė Sei­mo neei­li­nei se­si­jai pa­ tai­sas, ku­rio­mis es­mi­niai uni­ver­si­ te­to val­dy­mo klau­si­mai per­duo­da­ mi se­na­tui, o stu­den­tų pa­sie­ki­mai per­skirs­tant vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­ mas vie­tas ver­ti­na­mi po kiek­vie­nų stu­di­jų me­tų. Pa­tai­sų ini­cia­to­riai siū­lo, kad as­muo, ku­rio stu­di­jos yra vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos, po

stu­di­jų me­tų ne­tek­tų va­di­na­mo­ jo krep­še­lio, jei jo stu­di­jų re­zul­ta­ tų vi­dur­kis bū­tų dviem ba­lais ma­ žes­nis nei to pa­ties kur­so stu­den­tų bend­ras vi­dur­kis. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius Sei­mo na­ riams ant­ra­die­nį pri­sta­ty­da­mas pro­jek­tą sa­kė: „Siū­lo­me pa­kei­ti­ mus tik tiems įsta­ty­mo straips­ niams, ku­riems ar­ba spren­di­mai yra aki­vaiz­dūs, ar­ba ku­rie už­pil­do tei­si­nį va­kuu­mą po KT iš­va­dos. Rim­tes­nes pa­tai­sas dėl aukš­tų­jų mo­kyk­lų val­dy­mo mo­de­lio bū­tų ga­li­ma pa­reng­ti ir svars­ty­ti vė­liau, kai su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ras­tų ge­ riau­sius spren­di­mus.“ At­sis­ta­ty­din­ti ne­ke­ti­na

Opo­zi­ci­jos at­sto­vų pa­klaus­tas, ar ne­si­ren­gia at­si­sta­ty­din­ti dėl KT iš­bro­kuo­tos aukš­to­jo moks­lo re­

for­mos, mi­nist­ras at­sa­kė nei­ gia­mai. „Jau­čiu at­sa­ko­my­bę už dar­bus, ku­riuos pra­dė­jau. Rei­kia pa­siek­ti, kad bū­tų vyk­do­mos re­ for­mos, ku­rių aukš­ta­ja­me moks­le ne­bu­vo da­ro­ma po­rą de­šimt­me­ čių“, – sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius. „Taip, klai­dų bu­vo pa­da­ry­ta“, – pri­pa­ži­no jis. – Bet sis­te­ma jau pa­ sta­ty­ta ant tin­ka­mų bė­gių. Tuo ir rei­kė­tų va­do­vau­tis prieš prii­mant bet ko­kius spren­di­mus dėl aukš­ to­jo moks­lo per­tvar­kos.“ Pa­sak švie­ti­mo ir moks­lo mi­ nist­ro, „tik­rai ne­bus nie­ko dra­ma­ tiš­ko, jei­gu da­bar bus pa­ko­re­guo­ ti ke­li įsta­ty­mo straips­niai“. „Bū­tų kur kas blo­giau, jei­gu bū­tų priim­ tas opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­tas lai­ki­na­sis Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas, ku­ris ne­bu­vo su­de­rin­tas su aka­de­mi­ne bend­ruo­me­ne ir ku­ris griau­tų vi­są be­nu­sis­to­vin­čią tvar­ką aukš­to­sio­

se mo­kyk­lo­se“, – pri­dū­rė G.Ste­ po­na­vi­čius. Pa­tei­kė sa­vo pro­jek­tą

Opo­zi­ci­jo­je esan­tys so­cial­de­mok­ ra­tai neei­li­nei se­si­jai taip pat pa­ siū­lė sa­vo pro­jek­tą. Jo pa­tei­ki­mui pri­ta­rė dau­gu­ma par­la­men­ta­rų. Opo­zi­ci­ja siū­lo su­si­da­riu­sią si­ tua­ci­ją spręs­ti lai­ki­nuo­ju Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mu, ku­riuo uni­ver­si­ te­to ta­ry­bos funk­ci­jos bū­tų per­duo­ tos iš aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės su­da­ro­mam uni­ver­si­te­to se­na­tui, o vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą gau­tų stu­di­ juo­jan­tys pa­gal vals­ty­bės už­sa­ky­mą ir tu­rin­tys ne ma­žiau kaip 8 ba­lų vi­ dur­kį. Jų pa­sie­ki­mai bū­tų ver­ti­na­mi po kiek­vie­no se­mest­ro. Ge­rai be­si­mo­kan­tiems stu­ den­tams, ku­rie stu­di­jas vyk­dy­tų ne vals­ty­bės už­sa­ky­mu, vals­ty­bė kom­pen­suo­tų da­lį stu­di­jų kai­nos.


8

TrečiADIENIS, sausio 18, 2012

lietuva

Sa­vo dar­be klaidų ne­ma­to „Sno­ro“ bank­ro­to is­ to­ri­jo­je viską reikė­ jo da­ry­ti taip, kaip ir bu­vo pa­da­ry­ ta. Va­kar iš Sei­mo tribū­nos tuo par­la­ men­ta­rus ti­ki­no Lie­ tu­vos ban­ko val­dy­ bos pir­mi­nin­kas Vi­ tas Va­si­liaus­kas.

pa­daugėję 9 pro­c. Tai su­da­ro apie 3 mlrd. litų. Po­le­mi­za­vo iš tribū­nos

„„Kant­rybė: V.Va­si­liaus­kas Sei­me va­kar par­la­men­ta­rams rodė ir skaid­res, ir at­sa­kinė­jo į jų klau­si­mus. 

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pa­kar­to­jo įvy­kių chro­no­lo­giją

Ant­ra­dienį neei­linė­je Sei­mo se­ si­jo­je kalbė­da­mas cent­ri­nio ban­ ko va­do­vas V.Va­si­liaus­kas pa­teikė in­for­ma­ciją, kaip vy­ko „Sno­ ro“ ban­ko prie­žiū­ra, kodėl per­ nai lapk­ritį vald­žia pri­ėmė spren­ dimą su­stab­dy­ti ban­ko veiklą, na­cio­na­li­zuo­ti jį ir pra­dėti bank­ ro­to bylą. At­sa­ky­ta ir į klau­si­mus dėl pa­rink­tam lai­ki­na­jam ko­mer­ ci­nio ban­ko ad­mi­nist­ra­to­riui nu­ sta­ty­tos dau­giatūks­tan­tinės al­gos. „Ne­re­tai gird­žiu ir pa­ts sau už­ duo­du klau­simą – ką šio­mis ap­lin­ kybė­mis būčiau daręs ki­taip? Ga­ liu at­sa­ky­ti tie­siai ir at­vi­rai – nie­ko! Tik­rai nie­ko ne­da­ry­čiau ki­taip. El­ gesį ir spren­di­mus dik­ta­vo si­tua­ci­ ja. Tą pa­tį siū­ly­čiau Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bai, tą pa­tį – Vy­riau­sy­bei“, – pa­brėžė V.Va­si­liaus­kas, prie­š tai pa­ teikęs visą „Sno­ro“ bank­ro­to pro­ ce­so chro­no­lo­giją. Anot jo, 2004–2011 m. bu­ vo iš­nau­do­tos vi­sos teisės ak­tuo­ se nu­ma­ty­tos po­vei­kio „Sno­rui“ prie­monės. „Bet re­zul­ta­tas – ne­ pa­ten­ki­na­mas. Kraš­tu­tinė prie­ monė ta­po neiš­ven­gia­ma“, – pa­ brėžė cent­ri­nio ban­ko va­do­vas. „Eko­no­mi­nis priim­to spren­di­mo pa­grin­di­mas pra­dėti bank­ro­to pro­ cedūrą – fak­ti­nis ban­ko ne­mo­ku­

mas. Tei­si­nis pa­grin­di­mas – ga­lio­ jan­tys teisės ak­tai“, – pa­brėžė jis. V.Va­si­liaus­kas paaiš­ki­no, kodėl lai­ki­nuo­ju „Sno­ro“ ad­mi­nist­ra­to­ riu­mi bu­vo pa­skir­tas ne Lie­tu­vos pa­reigū­nas, o tarp­tau­tinės bend­ rovės at­sto­vas Si­mo­nas Freak­ ley. „Ne­galė­jo­me skir­ti su Lie­tu­ vos ban­ku su­si­ju­sio as­mens, nes pa­gal įsta­tymą lai­ki­na­sis ad­mi­ nist­ra­to­rius turė­jo būti ne­prik­lau­ so­mas, tai yra ne Lie­tu­vos ban­ko dar­buo­to­jas. Ki­tos prie­žas­tys – pa­si­rink­to ad­mi­nist­ra­to­riaus pa­ ti­ki­mu­mas ne­kėlė abe­jo­nių, pa­ tir­tis ir­gi, taip pat re­pu­ta­ci­ja“, – teigė cent­ri­nio ban­ko val­dy­to­jas. Iš­lei­do per 17 mln. litų

V.Va­si­liaus­kas Sei­mo na­riams at­ skleidė visą sąmatą, su­si­ju­sią su S.Freak­ley al­ga ir ki­to­mis iš­lai­do­ mis. „Lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­to­riaus at­ly­gis – 140 tūkst. eurų, jam taip pat bu­vo nu­sta­ty­ta ga­li­mybė sam­ dy­tis eks­per­tus, kon­sul­tan­tus, ir tai bu­vo pa­da­ry­ta. Kas tie kon­ sul­tan­tai? Tai tarp­tau­tinės bend­ rovės, tu­rin­čios pa­tir­ties vers­ lo, bankų veik­los kon­sul­ta­vi­mo, bank­ro­to, au­di­to, tei­si­niais klau­si­ mais“, – sakė Lie­tu­vos ban­ko val­ dy­bos pir­mi­nin­kas. „Iki šios die­nos pa­tir­tos ad­mi­ nist­ra­vi­mo iš­lai­dos – 17,5 mln. li­ tų. Tai at­ly­gi­ni­mas lai­ki­na­jam ad­ mi­nist­ra­to­riui, jo sam­dy­tiems

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

kon­sul­tan­tams, ad­mi­nist­ra­cinės ir or­ga­ni­za­cinės iš­lai­dos, skir­tos ren­ gian­tis bank­ro­to pro­cedū­roms, ir ki­tos“, – pa­brėžė jis. „Ta 60 mln. litų su­ma, ku­ri ir­ gi kar­tais mi­ni­ma vie­šai, yra vir­ šu­tinė ga­limų iš­laidų ri­ba per tris mėne­sius – at­ly­gis ad­mi­nist­ra­to­ riaus ko­man­dai ir sam­do­miems kon­sul­tan­tams, ban­ko dar­buo­to­ jams ir taip to­liau. Bet šių ga­limų iš­laidų būti­numą įver­tins kre­di­to­ riai“, – pa­sa­ko­jo V.Va­si­liaus­kas.

Vi­tas Va­si­liaus­kas:

El­gesį ir spren­di­mus dik­ta­vo si­tua­ci­ja. Vėl tą pa­tį siū­ly­čiau Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bai, tą pa­tį – Vy­riau­sy­bei. Anot jo, už liūd­nai pa­garsė­ju­ sio ame­ri­kie­čių ban­ko „Leh­man Brot­hers“ bank­ro­to ad­mi­nist­ra­ vimą per pir­mus ke­tu­ris mėne­ sius bu­vo su­mokė­ta dau­giau kaip 24 mln. JAV do­le­rių, tai yra dau­ giau kaip 60 mln. litų. „Ir bank­ ro­to pro­ce­sas dar ne­baig­tas“, – pa­brėžė Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

Ras­tas ir dingęs tur­tas

Pa­sak V.Va­si­liaus­ko, jei­gu ne­būtų buvę im­ta­si prie­mo­nių ar­ba bū­ tų im­ta­si pa­vie­nių prie­mo­nių, o ne iš­kart kraš­tu­ti­nių, tai galė­jo at­ves­ ti prie kur kas di­des­nių nuo­sto­lių kre­di­to­riams. „Da­bar ban­ko, ku­ riam tai­ko­ma bank­ro­to pro­cedū­ ra, tiks­las – už­tik­rin­ti kuo di­desnę par­duo­da­mo tur­to vertę, kad bū­ tų kuo ge­riau pa­ten­kin­ti kre­di­to­ rių rei­ka­la­vi­mai“, – sakė cent­ri­nio ban­ko val­dy­to­jas. Jis pa­ti­ki­no, kad „jau ras­ta ir iden­ti­fi­kuo­ta, kur yra 2,3 mlrd. li­ tų vertės ban­ko tur­to“: apie 1 mlrd. litų per­ves­ta į įvai­rias pri­va­čias sąskai­tas, dau­giau kaip 500 mln. litų – į sąskai­tas of­šo­rinė­se zo­no­se, dau­giau kaip 700 mln. litų – į įvai­ rių bend­ro­vių, su­si­ju­sių su bu­vu­ siais ban­ko sa­vi­nin­kais, sąskai­tas. „Im­ta­si tei­si­nių prie­mo­nių, sie­ kiant ap­sau­go­ti išs­kirs­tytą turtą. Jis iden­ti­fi­kuo­tas ir da­bar im­ta­si prie­mo­nių, kaip tą turtą su­grąžin­ ti“, – kalbė­jo V.Va­si­liaus­kas. Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­ nin­kas džiaugė­si, kad nei ži­niask­ lai­da, nei vi­suo­menė po „Sno­ ro“ is­to­ri­jos ne­pa­si­davė pa­ni­kai. Be to, iš­sau­go­tas ko­mer­ci­nių ban­ kų sta­bi­lu­mas. V.Va­si­liaus­kas in­ for­ma­vo, kad nuo pra­ėju­sių metų lapk­ri­čio vi­du­rio, kai „Sno­ras“ pa­ skelb­tas ne­mo­kiu, indė­li­ninkų Lie­ tu­vos ko­mer­ci­niuo­se ban­kuo­se yra

Sei­mo na­riai turė­jo ga­li­mybę už­ duo­ti klau­simų V.Va­si­liaus­kui. Da­ lis par­la­men­tarų pik­tai rep­li­ka­vo į jo kalbą ir at­sa­ky­mus, todėl Lie­ tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas dar stovė­da­mas Sei­mo tribū­no­je ne kartą bu­vo pri­vers­tas po­le­mi­zuo­ti su tau­tos iš­rink­tai­siais. V.Va­si­liaus­kas ke­lis kar­tus pa­kar­ to­jo, kad Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vas pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus ne­galė­ jo tap­ti „Sno­ro“ lai­ki­nuo­ju ad­mi­ nist­ra­to­riu­mi, todėl reikė­jo sku­biai sam­dy­tis tarp­tau­tinį spe­cia­listą. Pa­sa­ko­da­mas apie galbūt nu­si­ kals­ta­mas bu­vu­sių „Sno­ro“ sa­vi­ ninkų vei­kas Lie­tu­vos ban­ko val­ dy­bos pir­mi­nin­kas pa­minė­jo, kad dar pra­ėju­sią va­sarą bu­vo gau­ta ga­na daug ne­rimą ke­lian­čių sig­ nalų, o juos pa­tvir­ti­no ru­denį vy­ ku­si šio ko­mer­ci­nio ban­ko ins­pek­ ci­ja. Ji lapk­ri­čio vi­du­ry­je baigė­si pa­si­ūly­mu stab­dy­ti jo veiklą, ir tai bu­vo pa­da­ry­ta. Pak­laus­tas apie vi­ so „Sno­ro“ tu­ri­mo tur­to pa­nau­do­ jimą, V.Va­si­liaus­kas at­sakė: „Vi­sas tur­tas, be abe­jo, yra bank­ro­to ma­ sė ir vi­sas tur­tas eis kre­di­to­rių rei­ ka­la­vi­mams įgy­ven­din­ti. Tas tur­tas taps pa­skolų po­rtfe­liu.“ Vals­ty­bi­nio ban­ko ne­bus

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ kas sakė ne­matąs ga­li­mybės „Sno­ ro“ li­ku­čių vie­to­je įsteig­ti vals­ty­binį ko­mer­cinį banką. „Vi­sas „Sno­ras“ ir jo tur­tas da­bar yra kre­di­to­rių ran­ ko­se. Kre­di­to­riai ir spręs, ką su tuo tur­tu da­ry­ti. Koks bus spren­di­mas – kre­di­to­rių ap­si­spren­di­mo rei­ka­ las. Bus, ma­tyt, priim­tas pro­tin­ giau­sias šio­je si­tua­ci­jo­je spren­di­ mas“, – kalbė­jo V.Va­si­liaus­kas. Vie­nas Sei­mo na­rys tei­ra­vo­si Lie­ tu­vos ban­ko val­dy­to­jo, ar tie­sa, kad į „Sno­ro“ vietą tai­ko­si atei­ti di­de­ lis Ru­si­jos ko­mer­ci­nis ban­kas ir ar toks at­ėji­mas ne­tu­ri būti stab­do­ mas, nes nea­ti­tiktų Lie­tu­vos na­cio­ na­li­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vimų. „Dėl ap­ri­bo­jimų – tai jau būtų po­li­ti­nis spren­di­mas. Aš la­biau at­sa­kin­gas už Lie­tu­vos ban­ko vyk­domą pa­gal įsta­ tymą įsteigtų ir Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ko­mer­ci­nių bankų prie­žiū­ros funk­ ciją“, – at­sakė V.Va­si­liaus­kas.

Pirmą etapą įveikė Sei­mas vos vie­no bal­so skir­tu­mu pri­ tarė opo­zi­ci­jos pa­si­ū ly­mui su­da­ry­ti lai­k inąją ko­m i­siją, ku­r i tirtų „Sno­ro“ bank­ro­to ap­l in­k y­bes. Bet ga­lu­t i­n is bal­s a­v i­mas dėl jos su­da­r y­mo dar vyks ket­vir­ta­dienį. Už tokį Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio Tvar­ kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jos se­niū­no Va­ len­ti­no Ma­zu­ro­nio ant­ra­dienį pa­teiktą pa­si­ūlymą bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai iš 117 da­ly­va­vu­sių bal­suo­jant. Prieš bu­vo 24, su­si­laikė 34 par­la­men­ta­rai. V.Ma­zu­ro­nis ant­ra­dienį pa­kar­to­ti­nai pa­teikė nu­ta­rimą, ku­riuo siū­lo­ma su­ da­ry­ti Sei­mo lai­kinąją ty­ri­mo ko­mi­ siją dėl Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ko­mer­ci­ nių bankų prie­žiū­ros efek­ty­vu­mo ir si­ tua­ci­jos lik­vi­duo­ja­ma­me „Sno­re“ išaiš­ ki­ni­mo. Šį pro­jektą sa­vo pa­ra­šais par­ ėmė 36 par­la­men­ta­rai, pri­klau­san­tys opo­zi­ci­jai.

Ko­mi­si­jai siū­lo­ma iš­siaiš­k in­ti, „ar ga­ lio­jan­t ys teisės ak­t ai bei Lie­t u­vos ban­ko vyk­do­ma bankų prie­ž iū­ra už­tik­ri­na bankų sis­te­mos sta­bi­lumą, pa­t i­k i­mumą, efek­t y­v umą ir sau­ gumą“. Taip pat siū­lo­ma pa­si­domė­ ti, pa­gal ko­k ius kri­te­ri­jus ir ko­k io­mis sąly­go­mis „Sno­ras“ lai­ki­na­jam ir nuo­ la­ti­niam ad­mi­nist­ra­to­riams ir jų ko­ man­doms bu­vo nu­sta­ty­tas ir mo­ka­ mas at­ly­g i­ni­mas, taip pat koks šio at­ ly­g i­ni­mo dy­dis. „Ar nu­t rau­k us vyk­dy­t i vi­s us ban­ ko „Sno­r as“ įsi­p a­rei­g o­j i­mus ne­b u­ vo pa­d a­r y­t a dar di­desnė ža­l a ban­ ko „Sno­r as“ kre­d i­to­r iams bei pa­ čiam ban­k ui „Sno­r as“?“ – taip pat klau­s ia ko­m i­s i­j os su­d a­r y­m o ini­ cia­to­r iai. Ty­ri­mo ko­mi­si­jai siū­lo­ma iš vi­so at­ sa­ky­t i į 13 klau­simų.


9

TrečiADIENIS, sausio 18, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+1,68 %

+0,67 %

5

pro­c. – iki 330 mln. litų – per­nai pa­didė­jo šo­ko­la­do rin­kos vertė.

+1,66 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Klien­tai ­ bėgio­ja

Dėl nu­me­rio per­kėli­mo pa­slau­gos per­nai, su­ su­ma­vus at­ėju­sių ir išė­ju­sių abo­nentų skai­ čių, daugė­jo tik mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­torės „Tele2“ abo­nentų, o kitų did­žiųjų ope­ra­to­ rių „Om­ni­tel“ ir „Bitės“ klientų skai­čius to­liau mažė­jo. „Tele2“ abo­nentų skai­čius per­nai pa­ gausė­jo 13 890, „Om­ni­tel“ su­mažė­jo 7075, „Bitės“ – 9068, kaip ro­do mig­ruo­jan­čių abo­ nentų duo­menų bazę ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­rovės „Ma­no nu­me­ris“ duo­me­nys.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2216 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1592 JAV do­le­ris 1 2,7062 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6716 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9369 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,8843 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5072 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5902 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8531

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

–0,7792 % –0,4095 % –0,7773 % +0,0524 % +0,1887 % +0,9074 % +0,1645 % +0,4913 % –0,1749 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,69

4,61

2,39

„Va­koil“

4,68

4,60

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta100,12 dol. už 1 brl. 114,44 dol. už 1 brl.

Vo­kie­čiai A.Še­metą kei­kia ne­pel­ny­tai? Komentaras

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) ku­lua­ruo­se vyks­tant dis­ku­si­joms dėl no­rimų su­griež­ tin­ti pre­kių kilmės ša­lies nu­sta­ty­mo tai­syk­lių, Vo­kie­ti­ jos ži­niask­lai­do­je ne­trūksta pa­si­pik­ti­ ni­mo, o strėlės kren­ ta į Lie­tu­vos at­sto­vo EK Al­gir­do Še­me­tos pusę.

Alek­sand­ras Iz­go­ro­di­nas

Lie­tu­vos pra­mo­n i­n inkų kon­fe­de­ra­ci­ jos Eko­no­m i­kos ir fi­nansų de­par­ta­men­ to ana­l i­t i­kas

P „„Prie­šas: neo­fi­cia­liu pa­svars­ty­mu apie im­por­tuo­jamų pre­kių kilmės ša­lies nu­sta­ty­mo su­griež­ti­nimą A.Še­me­

ta Vo­kietijos eksportuotojams už­mynė jaut­rią vietą. 

Jo­li­ta Žvirb­lytė j.zvirblyte@diena.lt

Esą ES mo­kes­čių ir muitų sąjun­ gos, au­di­to ir ko­vos su su­kčia­vi­ mu ko­mi­sa­ras A.Še­me­ta pa­si­sakė už pa­tai­sas, kad eti­ketė „Pa­ga­ min­ta Vo­kie­ti­jo­je“ ant prekės bū­ tų kli­juo­ja­ma tik tuo at­ve­ju, kai ne ma­žiau kaip 45 pro­c. ga­mi­nio būtų pa­ga­min­ta pa­čio­je Vo­kie­ti­jo­je. Iki šiol pa­gal ES tai­syk­les kilmės ša­li­mi bu­vo lai­ko­ma vals­tybė, ku­ rio­je bu­vo at­lik­tas pa­sku­ti­nis es­ mi­nis prekės ga­my­bos veiksmas. Tai reiš­kia, kad pa­gal šiuo me­tu ga­ lio­jan­čias kilmės ša­lies ženk­li­ni­mo tai­syk­les prekių kilmės ša­lis ga­li būti Vo­kie­ti­ja ar bet ku­ri ki­ta ša­lis, nors 90 pro­c. jos pa­ga­min­ta Ki­ni­ jo­je, Tai­lan­de, JAV ar kur ki­tur. Kaip ra­šo Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­ dos prie­monės „Spie­gel“ ir „Die

Welt“, ES pri­ėmus nau­jas tai­syk­les pa­brangtų Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių, elekt­ro­ni­kos, įran­gos pra­monės ga­ mi­na­ma pro­duk­ci­ja. Taip pa­reiškė Vo­kie­ti­jos pra­monės ir pre­ky­bos rūmų pir­mi­nin­kas Han­sas Hein­ri­ chas Drift­man­nas. Dien­raš­čiui su­si­sie­kus su EK na­ rio A.Še­me­tos biu­ru, at­stovė ži­ niask­lai­dai Li­na Rim­kutė-Žičkė paaiš­ki­no, kad įvy­ko ne­su­sip­ra­ti­ mas ir Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da esą vi­sai be pa­grin­do puo­la lie­tuvį. „No­riu pa­tiks­lin­ti, kad EK na­rys A.Še­me­ta nėra pa­teikęs jo­kio pa­ si­ūly­mo, su­si­ju­sio su „Pa­ga­min­ta Vo­kie­ti­jo­je“ ženk­li­ni­mu. Pai­nia­va ki­lo kar­tu su­dėjus dvi at­ski­ras te­ mas: kilmės tai­syk­les im­por­tuo­ ja­moms prekėms iš ES ne­prik­lau­ san­čių ša­lių, ku­rios ne­tu­ri nie­ko bend­ra su eks­por­tuo­jamų pre­kių ženk­li­ni­mu „Pa­ga­min­ta Vo­kie­ti­

jo­je“. Tai du skir­tin­gi da­ly­kai“, – sakė ji. Pa­sak L.Rim­kytės-Žičkės, im­por­ tuo­jamų pre­kių kilmės ša­lies nu­sta­ ty­mo tai­syklės yra svar­bios ES ap­ sau­gai. „Tai an­ti­dem­pin­go ir ko­vos su su­kčia­vi­mu prie­monė, ji taip pat už­tik­ri­na, kad būtų lai­ko­ma­si im­ por­to kvotų, sta­tis­ti­kos tai­syk­lių.

EK sie­kia, kad im­por­tuo­jamų pre­kių kilmės ša­lies tai­syklės būtų tai­ko­mos vie­no­ dai vi­so­se ES ša­ly­se. EK sie­kia, kad im­por­tuo­jamų pre­ kių kilmės ša­lies tai­syklės būtų tai­ ko­mos vie­no­dai vi­so­se ES ša­ly­se. Kilmės ša­li­mi lai­ko­ma ta, ku­rio­

„Shutterstock“ ir And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

je ga­mi­nys pa­sku­tinį kartą bu­vo „iš esmės pa­keis­tas“, prie­š jį im­por­tuo­ jant į ES“, – in­for­ma­vo L.Rim­kutėŽičkė. Jos tei­gi­mu, šia te­ma vyks­ta eks­pertų dis­ku­si­jos, ta­čiau esą po­ li­ti­niu ly­giu dis­ku­sijų šiuo klau­si­mu ne­bu­vo ir jo­kio konk­re­taus pa­si­ūly­ mo EK na­rys A.Še­me­ta nėra pa­teikęs. Tei­gia­ma, kad ar­ti­miau­siu me­tu A.Še­me­ta iš­siųs ofi­cia­lių laiką Vo­ kie­ti­jos eko­no­mi­kos ir tech­no­lo­gijų mi­nist­rui Phi­lip­pui Rösle­riui. „Ekspertų diskusijų tikslas – kuo aiškiau ir nuosekliau reglamentuo­ ti importuojamų prekių kilmės ša­ lies nustatymą visoje ES. Skaidrios, nuosekliai taikomos taisyklės svar­ bios Europos įmonėms. Šių dis­ kusijų tema – ES importas, o ne prekės, kurios yra pagamintos Vo­ kietijoje arba kurioje kitoje valsty­ bėje narėje“, - trumpai dienraščiui pakomentavo A.Šemeta.

Prekės kilmės ša­lies įta­ka var­to­to­jams sios iš pra­monės vals­t y­bių, var­to­to­ jui su­ke­lia tei­g iamų aso­cia­cijų. Įta­kos tu­ri ir ša­l ies įvaiz­dis – jis vei­k ia var­to­ to­jo nuo­monę tiek dėl jo var­to­jamų, tiek dėl vi­siš­kai naujų pre­kių. Taip pat Apie dau­gelį vals­ty­bių ir iš jų im­por­ svar­bus ša­lies, kaip tam tik­ros prekės tuo­jamų pre­k ių yra su­si­for­mavę tam ka­te­go­r i­jos ga­m in­to­jos, įvaiz­d is. Pa­ vyzd­ž iui, var­ tik­r i ste­reo­t i­pai, to­to­j ui aiš­k u, ku­r ie vei­k ia kad kos­m e­t i­ var­to­tojų elg­ ka ir vy­n as – Pap­r as­t ai įmonės į tre­č ią­s ias ša­l is seną. tai Prancū­z i­ja, per­ke­l ia tik prekės ga­mybą, o at­ski­ Ste­reo­t i­pai apie au­to­mo­bi­l iai ir ras jos da­l is, cent­r inę bu­veinę iš­l ai­ šalį dau­ge­l iu at­ bui­t inė tech­n i­ ko is­to­r inė­j e, daž­n iau­s iai ge­r ai iš­s i­ vejų pri­k lau­s o ka – Vo­k ie­t i­ja, vys­č iu­s io­j e vals­t ybė­j e. Tai reiš­k ia, nuo jos eko­no­mi­ ava­lynė – Ita­ kad iš­l ai­ko­m a prekės ženk­lo kilmės nio iš­si­v ys­t y­mo li­ja, te­le­fo­nai – ša­l is. Ypač tai būdin­g a ge­r ai ži­n o­ ly­g io, todėl daž­ Suo­mi­ja. miems tarp­t au­t i­n iams prekės ženk­ nai prekės, ki­lu­ Prekės kilmės ša­l is nea­b e­jo­t i­n ai da­ ro įtaką var­to­to­j o po­ž iū­r iui į prekę. Ji bu­vo pri­p ažįs­t a­m a kaip svar­bus tarp­t au­t inės pre­k y­b os veiks­nys jau prie­š šimtą metų. Ta­č iau tik vi­s ai ne­ se­n iai pra­dėtas kreip­t i dėme­sys į tai, kad prekės kilmės ša­l is ne­būti­nai su­ tam­p a su prekės ženk­lo kilmės ša­l i­ mi, o ši taip pat reikš­m in­g ai vei­k ia var­to­to­jo po­ž iūrį.

lams. Var­to­to­j as dau­g e­l iu at­vejų ži­ nomų pre­k ių ženklų pre­kes sie­j a su šių pre­k ių kilmės ša­l i­m i ir neatk­rei­ pia dėme­s io į tai, kur prekė iš tiesų pa­g a­m in­t a.

Kar­t ais pa­s i­t ai­ko at­vejų, kai var­to­to­ jai pui­k iai ži­no prekės ga­my­b os vie­ tą, ta­č iau jos ne­l ai­ko prekės ženk­ lo kilmės vie­t a. Pa­v yzd­ž iui, tam tik­ ri „Hon­dos“ au­to­mo­b i­l ių mo­de­l iai, nors ir ga­m i­n a­m i JAV, dau­g u­mos var­to­tojų lai­ko­m i ja­p o­n iš­k ais au­to­ mo­bi­l iais. Įdo­mu ir tai, kad kai ku­ riais at­ve­j ais prekės ženk­lo kilmės ša­l i­m i var­to­to­jo sąmonė­j e ga­l i tap­t i ne vals­t ybė, o re­g io­nas. Pa­v yzd­ž iui, „Švy­t u­r ys“ var­to­tojų sąmonė­j e yra ne tik lie­t u­v iš­k as alus, bet ir Klaipė­ dos kraš­to alus. Šal­ti­nis: Indrė Pik­tur­nienė, Dau­mantė Trei­ gytė, „Prekės kilmės ša­lies ir prekės ženk­lo kil­ mės ša­lies įta­ka var­to­to­jo po­žiū­riui į prekę“, VGTU, 2009 m.

a­bend­ra­v us su vers­lo aso­ cia­ci­jo­mis Eu­ro­po­je paaiškė­ jo, kad Vo­kie­ti­jos žur­na­lis­tai ne­klydo ir viską su­pra­to tei­ sin­gai. Esmė to­kia, kad pa­gal šiuo me­ tu ga­lio­jan­čias im­por­tuo­jamų pre­kių kilmės ša­lies nu­sta­ty­mo tai­syk­les, jei­ gu pa­sku­t inė reikš­m in­ga pro­duk­to trans­for­ma­ci­ja at­l ie­ka­ma tam tik­ro­ je ša­ly­je, tai ta ša­lis ga­li drąsiai uždė­ ti eti­ketę „Pa­ga­min­ta Vo­kie­ti­jo­je“ ar­ba „Pa­ga­min­ta Lie­tu­vo­je“. Pa­gal nau­jai ren­gia­mas tai­syk­les, jei­gu pro­duk­to did­žiau­sią vertę su­da­ro de­ talė, pvz., ko­kio nors vo­kiš­ko au­to­mo­bi­ lio va­rik­lis pa­ga­min­tas Bra­zi­li­jo­je ir va­ rik­lio vertė su­da­ro 60 pro­c. au­to­mo­bi­lio vertės, ant to­kio ga­mi­nio reiks nu­ro­dy­ti tos bran­giau­sios de­talės kilmės šalį. Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­cijų po­zi­ci­ja to­ kia, kad to­k ių tai­syk­lių tiks­las turėtų būti mui­t inės pro­cedūrų su­pap­ras­t i­ ni­mas, vers­lo sąnaudų ma­ž i­ni­mas, o ne prie­šin­gai, kaip no­r i­ma pa­da­r y­t i šiuo me­tu. Šios tai­syklės taip pat pa­di­dins vers­ lo biu­rok­ra­tinę naštą, nes kiek­vie­nas ga­m in­to­jas turės ves­t i ap­skaitą, kur ko­kia de­talė pa­ga­min­ta. To­kią biu­rok­ ra­t inę do­k u­men­ta­ciją turės ves­t i ne tik ga­min­to­jai, bet ir su­de­damųjų da­ lių tiekė­jai. Ga­liau­siai dėl pa­didė­ju­sios biu­rok­ra­tinės naš­tos ga­li išaug­ti ga­lu­ tinė pro­duk­to kai­na. Natū­ra­lu, kad jei­gu išaugs ga­lu­tinė pro­ duk­to kai­na, Eu­ro­pos eks­por­tuo­to­jai pra­ras kon­ku­ren­cin­gumą ir tai turės nei­gia­mos įta­kos ES eko­no­mi­kai. ES eko­no­mi­kos plėtra tie­sio­giai pri­klau­so nuo eks­por­tuo­jan­čios pra­monės. To­ dėl lėtin­ti eko­no­mi­kos pro­cesą to­kio­mis dirb­tinė­mis prie­monė­mis yra ža­lin­ga. Rei­kia su­pras­ti vieną da­lyką, kad Vo­ kie­ti­ja yra la­bai nuo eks­por­to pri­klau­ san­ti ša­lis, eks­por­tas su­da­ro 50 pro­c. jos bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). O Lie­t u­vos eks­por­t uo­to­jai la­bai pri­ klau­so­mi nuo Vo­kie­ti­jos, nes per­nai ši ša­lis bu­vo did­žiau­sia Lie­tu­vos pre­ky­ bos par­tnerė. Jei­gu nu­kentės Vo­kie­ti­ jos eks­por­tuo­to­jai, nu­kentės ir Lie­tu­ vos eko­no­minė pa­dėtis. Eu­ro­pos vers­lo po­zi­ci­ja to­kia, kad EK tu­ri lai­ky­tis da­bar ga­lio­jan­čių tai­syk­ lių, bent jau iki tol, kol jos ne­bus har­mo­ ni­zuo­tos pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ ci­jos lyg­me­niu. Ar­ti­miau­siu me­tu spe­cia­lus Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­cijų raš­tas tu­r i pa­siek­t i ES ko­mi­sarą Al­girdą Še­metą.


10

trečiadienis, sausio 18, 2012

sportas

Is­to­ri­nės są­skai­tos te­be­kurs­to aist­ras Kau­no „Žal­gi­ris“ pa­si­ren­gęs Eu­ro­ly­gos „Top 16“ star­tui. Sep­tin­tą kar­tą per klu­ bo is­to­ri­ją šį var­žy­bų eta­pą pa­sie­kę kau­ nie­čiai ry­toj na­muo­se kau­sis su Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ra“ ko­man­da. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Re­pe­ta­vo sek­ma­die­nį

Am­bi­ci­jų pra­si­brau­ti į aš­tuo­nių stip­riau­sių že­my­no klu­bų gre­ tas ne­sle­pian­čiam „Žal­gi­riui“ teks ne­leng­vas iš­ban­dy­mas – praė­ju­ sią nak­tį į Kau­ną at­vy­ko Eu­ro­ly­gos vi­ce­čem­pio­nai, ku­riuos tre­ni­ruo­ja ge­rai pa­žįs­ta­mas Da­vi­das Blat­tas. Aš­tuo­nias per­ga­les iš ei­lės iš­ko­ vo­ju­sio Lie­tu­vos čem­pio­no stra­ te­gas Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius nea­be­jo­ja – ma­čas su „Mac­ca­ bi Elect­ra“ bus prin­ci­pi­nis ir la­ bai svar­bus, sie­kiant vie­tos ki­ta­ me eta­pe. „Per VTB Vie­nin­go­sios ly­gos dvi­ ko­vą su „As­ta­na“ mes tu­rė­jo­me lai­ ko ne tik leis­ti pa­si­reikš­ti vi­siems re­gist­ruo­tiems žai­dė­jams, ta­čiau ir pa­šli­fuo­ti kai ku­riuos de­ri­nius, ku­riuos pa­si­steng­si­me įgy­ven­din­ ti per ma­čą su Tel Avi­vo eki­pa. Dvi­ ko­va su „As­ta­na“ mums bu­vo ge­ra re­pe­ti­ci­ja“, – tei­gė ser­bas. D.Shar­pas – vėl Kau­ne

Dvi­ko­vų tarp „Žal­gi­rio“ ir „Mac­ ca­bi Elect­ra“ is­to­ri­ja me­na la­ bai įspū­din­gų su­si­rė­mi­mų. Iki šiol kau­nie­čių ir Tel Avi­vo klu­bų ke­liai pres­ti­žiš­kiau­sia­me že­my­no tur­ny­ re bu­vo su­si­kir­tę 12 kar­tų. „Žal­gi­ ris“ lai­mė­jo 4 ma­čus, 3 iš jų – na­ muo­se. Be­ne vi­si „Žal­gi­rio“ sir­ga­liai pri­ si­me­na 2004-ųjų ba­lan­džio 8-ąją, kai Tel Avi­ve vy­ku­sio­se rung­ty­nė­ se žal­gi­rie­čiai, tarp jų – ir Ar­vy­das Sa­bo­nis, pir­ma­vo 94:91 ir be­veik lai­kė ke­lia­la­pį į fi­na­lo ket­ver­tą sa­vo

ran­ko­se, ta­čiau Der­ric­kas Shar­pas pa­sku­ti­nę se­kun­dę pa­tai­kė tri­taš­kį ir iš­plė­šė pra­tę­si­mą, ku­rį sėk­min­ giau su­žai­dė aikš­tės šei­mi­nin­kai. Ne­se­niai šis ame­ri­kie­čio šū­vis bu­vo pri­pa­žin­tas vi­sų lai­kų ge­riau­ siu Eu­ro­ly­gos per­ga­lin­gu me­ti­mu. D.Shar­pą ry­toj krep­ši­nio mė­gė­jai ga­lės pa­ma­ty­ti ir nau­jo­jo­je „Žal­ gi­rio“ are­no­je – bu­vęs krep­ši­nin­ kas šiuo me­tu yra vie­nas D.Blat­to asis­ten­tų. Sus­tip­ri­no Ša­ko pusb­ro­lis

Į Lie­tu­vą „Mac­ca­bi Elect­ra“ at­vy­ ko po per­ga­lės Iz­rae­lio čem­pio­na­te 108:75 prieš Aš­ke­lo­no „Iro­ni“. Žo­ džio ki­še­nė­je neieš­kan­tis D.Blat­tas skun­dė­si, kad jo ko­man­dai toks in­ ten­sy­vus tvar­ka­raš­tis prieš Eu­ro­ly­ gos le­mia­mas ko­vas – ne ge­riau­sias va­rian­tas.

Aleksandras Trifunovičius:

Dvi­ko­va su „As­ta­na“ mums bu­vo ge­ra re­ pe­ti­ci­ja prieš Euroly­ gos mačą su Tel Avi­ vo komanda.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Eu­ro­ly­gos vi­ ce­čem­pio­nai ir­gi ne­sė­dė­jo ran­kas su­dė­ję – Ad­ri­jos ly­go­je 91:85 įvei­ kė Zag­re­bo „Ci­bo­ną“. „At­lai­ky­ti to­kį var­gi­na­mą var­žy­ bų ma­ra­to­ną tik­rai ne­leng­va. Ge­rai, kad rung­ty­nės su „Ci­bo­na“ bu­vo įtemp­tos, o tai nau­din­ga prieš ket­

„„Bend­ra­žy­giai: Sh.O’Nea­lo pusb­ro­lis D.Mal­le­tas (kai­rė­je) ne­se­niai ta­po „Mac­ca­bi Elect­ra“ ta­ra­no S.Schort­

sa­ni­čio par­tne­riu. 

vir­ta­die­nio ma­čą su „Žal­gi­riu“, – pri­pa­ži­no D.Blat­tas. Pa­sak tre­ne­ rio, į Kau­ną neat­vy­ko tik Guy’us Pni­nis, ku­ris te­be­si­gy­do blauz­dos trau­mą. Prieš pat Nau­juo­sius me­tus „Mac­ca­bi Elect­rą“ su­stip­ri­no 33ejų įžai­dė­jas De­mon­das Mal­le­tas. Su Šar­le­rua „Bel­ga­com Spi­rou“ klu­bu į „Top 16“ ne­pa­te­kęs le­gen­ di­nio Sha­quil­le’o O’Nea­lo pusb­ro­ lis Iz­rae­ly­je žais vie­ną se­zo­ną, po to ga­lės su­tar­tį pra­tęs­ti. Ka­ta­lo­nai – be La Bom­bos

Ki­to­se H gru­pės rung­ty­nė­se is­pa­nų „Re­gal Bar­ce­lo­na“ su­si­tiks su Eu­ro­ ly­gos de­biu­tan­tu Kan­tu „Ben­net“. Vos kar­tą šį Eu­ro­ly­gos se­zo­ną su­ klu­pu­siems ka­ta­lo­nams grei­čiau­ siai teks vers­tis be ko­jos skaus­mus ken­čian­čio ly­de­rio Jua­no Car­lo­so Na­var­ro, arba La Bombos.

get­tyi­ma­ges.com nuo­tr.

Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ra“ Žaidėjas

Theo­do­ras Pa­pa­lou­kas Ri­char­das Hend­ri­xas De­vi­nas Smit­has Da­vi­das Blu Lio­ras Eliya­hu De­mon­das Mal­le­tas Guy’us Pni­nis Ta­las Burs­tei­nas Yo­ge­vas Ohayo­nas Jo­nat­ha­nas Scheye­ris Shaw­nas Ja­me­sas So­fok­lis Schort­sa­ni­tis

Šalis

Pozicija

Ūgis

Grai­ki­ja JAV JAV Iz­rae­lis Iz­rae­lis JAV Iz­rae­lis Iz­rae­lis Iz­rae­lis Iz­rae­lis JAV Grai­ki­ja

gy­nė­jas puo­lė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas puo­lė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas vi­du­rio puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas

200 cm 203 cm 196 cm 201 cm 207 cm 186 cm 201 cm 198 cm 189 cm 196 cm 208 cm 206 cm

gy­nė­jas

193 cm

Keit­has Lang­for­das JAV Vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Da­vi­das Blat­tas (Izraelis–JAV)

„Re­gal Bar­ce­lo­na“ su­dė­ty­je es­ mi­nių po­ky­čių neį­vy­ko, o sun­ kio­jo kraš­to puo­lė­jo Mar­ko Šče­ ki­čiaus ne­te­kęs „Ben­net“ grei­tai su­ra­do jam pa­mai­ną – ita­lai pa­si­ ra­šė su­tar­tį iki se­zo­no pa­bai­gos su

28 me­tų 201 cm ūgio puo­lė­ju Gre­gu Brun­ne­riu. Ga­lin­go sto­to bal­tao­dis ame­ri­kie­tis šį se­zo­ną pra­dė­jo Ita­ li­jo­je, kur vil­kė­jo Mon­teg­ra­na­ros „Fa­bi Shoes“ ko­man­dos marš­ki­ nė­lius.

JAV rink­ti­nė­je – bu­vę L.Klei­zos bend­ra­žy­giai Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja pa­skel­bė są­ ra­šą žai­dė­jų, kvie­čia­mų į na­cio­na­ li­nę rink­ti­nę, da­ly­vau­sian­čią Lon­ do­no va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­ nė­se.

Tarp 20-ies kan­di­da­tų – ir bu­vę Li­no Klei­zos bend­ra­žy­giai Den­ ve­rio „Nug­gets“ klu­be: Car­me­lo Ant­ho­ny, šiuo me­tu at­sto­vau­jan­ tis Niu­jor­ko „Knicks“ eki­pai, bei Chaun­cey Bil­lup­sas iš Los An­dže­

„„Asas: C.Ant­ho­ny (kai­rė­je) per rung­ty­nes su „Ma­gic“ pel­nė 33 taš­kus. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

lo „Clip­pers“. Į JAV rink­ti­nę taip pat kvie­čia­mi La­Mar­cu­sas Ald­rid­ ge’as (Port­lan­do „Trail Bla­zers“), Chri­sas Pau­las ir Bla­ke’as Grif­fi­ nas (abu – „Clip­pers“), LeB­ro­nas Ja­me­sas, Chri­sas Bos­has ir Dwya­ ne’as Wa­d e’as (vi­s i – Ma­ja­m io „Heat“), Ko­be Bryan­tas (Los An­ dže­lo „La­kers“), Ty­so­nas Chand­ le­ris („Knicks“), Ke­vi­nas Du­ran­ tas ir Rus­sel­las Westb­roo­kas (abu – Ok­la­ho­mos „Thun­der“), Ru­dy Gay’us (Mem­fio „Grizz­lies“), Eri­ cas Gor­do­nas (Nau­jo­jo Or­lea­no „Hor­nets“), Dwigh­tas Ho­war­das (Or­lan­do „Ma­gic“), And­re Iguo­ da­la (Fi­la­del­fi­jos „76ers“), Ke­ vi­nas Lo­ve’as (Mi­ne­so­tos „Tim­ ber­wol­ves“), La­m a­ras Odo­m as (Da­la­so „Ma­ve­ricks“), Der­ric­kas Ro­se’as (Či­ka­gos „Bulls“) bei De­ ro­nas Wil­liam­sas (Nau­jo­jo Džer­ sio „Nets“). Stra­te­gų šta­be – vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Mi­ke’as Krzy­zews­kis bei tre­ne­riai Ji­mas Boe­hei­mas, Mi­ ke’as D’An­to­nis ir Na­te’as McMil­ la­nas.

2010-ai­s iais pa­s au­l io čem­ pio­n a­t e, ku­r ia­m e Lie­t u­v os krep­š i­n in­kai iš­ko­vo­j o bron­z os me­d a­l ius, su M.Krzy­z ews­k io va­do­vau­ja­ma JAV ko­man­da auk­ są pel­nė Ch.Bil­lup­sas, K.Du­ran­ tas, D.Ro­s e’as, R.Westb­roo­kas, R.Gay’us, E.Gor­d o­n as, A.Iguo­ da­la, L.Odo­mas, T.Chand­le­ris ir K.Lo­ve’as. Kol kas kan­di­da­tai į JAV rink­ti­nę kau­na­si NBA čem­pio­na­te. Ge­riau­ siai se­ka­si po 12 re­gu­lia­raus se­zo­ no ma­čų lai­mė­ju­siems „Bulls“ ir „Thun­der“ klu­bams. Vos ke­tu­rias per­ga­les yra iš­ko­ vo­ju­si L.Klei­zos at­sto­vau­ja­ma To­ ron­to „Rap­tors“ eki­pa. Pir­m a­d ie­n į „Rap­tors“ pa­ty­r ė penk­tą­ją ne­sėk­mę iš ei­lės, 84:93 nu­s i­l ei­d u­s i At­l an­tos „Hawks“. Lie­tu­vis per tru­pu­tį dau­giau nei 10 mi­nu­čių pel­nė 2 taš­kus, at­ko­ vo­jo 4 ka­muo­lius, du­syk su­kly­do bei pen­kis kar­tus pra­si­žen­gė. To­ron­to klu­bas Ry­tų kon­fe­ren­ ci­jo­je – vie­nuo­lik­tas. KD inf.

Re­zul­ta­tai Mem­fio „Grizz­l ies“–Čikagos „Bulls“ 102:86, Niu­jor­ko „Knicks“–Orlando „Ma­g ic“ 93:102, Šar­lo­tės „Bob­cats“– Klivlando „Ca­va­l iers“ 94:102, Fi­la­ del­f i­jos „76ers“–Milvokio „Bucks“ 94:82, Va­šing­to­no „Wi­zards“ –Hjus­ tono „Roc­kets“ 106:114, Nau­j o­ jo Or­lea­no „Hor­nets“–Portlando „Trail Bla­zers“ 77:84, Los An­d že­lo „Clip­pers“–Naujojo Džer­sio „Nets“ 101:91, Mi­ne­so­tos „Tim­ber­wol­ves“– Sakramento „Kings“ 99:86, Bos­to­ no „Cel­tics“–Oklahomos „Thun­der“ 88:97, Los An­dže­lo „La­kers“–Dalaso „Ma­ve­ricks“ 73:70.

Ly­de­riai „„Ry­tų kon­fe­ren­ci­ja: 1. „Bulls“ (12 per­ga­lių, 3 pra­lai­mė­ji­mai), 2. „76ers“ (10, 3), 3. „Ma­gic“ (9, 3). „„Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­ja: 1. „Thun­ der“ (12, 2), 2. „Clip­pers“ (7, 3), 3. „Spurs“ (9, 4).


11

trečiadienis, sausio 18, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Iš­rinks fut­bo­lo rink­ti­nės tre­ne­rį

Su tri­mis si­dab­ro me­da­liais iš Ki­ni­jo­ je vy­ku­sių dvi­ra­čių tre­ko pa­sau­lio tau­ rės tre­čio­jo eta­po var­žy­bų grį­žu­si Si­ mo­na Kru­pec­kai­tė tei­gė, kad nuo­dug­ niai iša­na­li­zuos Pe­ ki­ne su­kaup­tą in­ for­ma­ci­ją ir gal­būt keis ko­vos tak­ti­ką.

Vy­riau­sią ar jau­niau­sią? La­biau­ siai pa­ty­ru­sį ar tei­kian­tį dau­giau­ sia vil­čių? Lie­tu­vį ar už­sie­nie­tį? Šian­dien tu­rė­tų paaiš­kė­ti, ką Lie­ tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas (VK) iš­ rinks nacionalinės rinktinės vy­ riausiuoju treneriu.

„„Var­žo­vės: Pe­ki­no tre­ke pa­grin­di­nė S.Kru­pec­kai­tės kon­ku­ren­tė bu­vo

tris auk­so me­da­lius iš­ko­vo­ju­si ki­nė Guo Shuang (de­ši­nė­je).

AFP nuo­tr.

S.Kru­pec­kai­tė: „Atei­ty­je mums rei­kės pa­si­temp­ti“ Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

29-erių S.Kru­pec­kai­tė su 25-erių Gin­ta­re Gai­ve­ny­te užė­mė ant­rą­ ją vie­tą ko­man­dų sprin­to lenk­ty­ nė­se, po to to­kias pat po­zi­ci­jas Si­ mo­na pel­nė as­me­ni­nė­se sprin­to ir kei­ri­no var­žy­bo­se. „Džiau­giuo­si ne tik sa­vo as­me­ ni­niais, bet ir ko­man­dos re­zul­ta­ tais, – va­kar Vil­niaus oro uos­te sa­ kė S.Kru­pec­kai­tė. – Pa­si­ro­dė­me ge­riau, ne­gu pla­na­vo­me. Var­žo­ vės bu­vo ypač stip­rios, įsi­ti­ki­no­ me, kad ko­vo­jant su jo­mis mums atei­ty­je rei­kės dar šiek tiek pa­si­ temp­ti.“ Ti­tu­luo­čiau­sia Lie­tu­vos tre­ko meist­rė tei­gė, kad dar nie­ka­da iki šiol ne­bu­vo ma­čiu­si var­žy­bo­se tiek daug Ki­ni­jos at­sto­vių. „Jos tik­rai la­bai pa­jė­gios. Su­rin­ ko­me daug in­for­ma­ci­jos, pir­miau­ sia – apie ki­nes. Ana­li­zuo­si­me ir, at­si­žvel­gę į iš­va­das, gal­būt im­si­

mės nau­jų tak­ti­nių spren­di­mų“, – kal­bė­jo S.Kru­pec­kai­tė. As­me­ni­nė­se sprin­to ir kei­ri­no rung­ty­se lie­tu­vė nu­si­lei­do ki­nei Guo Shuang, o su G.Gai­ve­ny­te ko­ man­dų sprin­to fi­na­le – Guo Shu­ ang ir Gong Jin­jie due­tui.

Ver­tin­giau­sias – su Gin­ta­re iš­ko­vo­tas me­da­lis, nes kartu daug ir sun­kiai dir­ bo­me. „Ver­tin­giau­sias – su Gin­ta­re iš­ ko­vo­tas me­da­lis, nes kartu daug ir sun­kiai dir­bo­me. Kol kas nei aš, nei ji dar ne­va­žia­vo­me di­džiau­siais grei­čiais, ko­kius ga­li­me pa­siek­ti, to­ dėl bus ką veik­ti per tre­ni­ruo­tes. Be to, yra kon­ku­ren­čių, iš ku­rių ga­li­me pa­si­mo­ky­ti“, – svars­tė Lie­tu­vos dvi­ra­čių tre­ko rink­ti­nės ly­de­rė.

G.Gai­ve­ny­tė tvir­ti­no, kad šiek tiek jau­tė skaus­mų po bu­vu­sios trau­mos, bet yra pa­ten­kin­ta pa­ siek­tais re­zul­ta­tais. „Pir­miau­sia ge­rai pa­dir­bė­jo­me per tre­ni­ruo­tes, to­dėl lenk­ty­nes pra­dė­jo­me bū­da­mos ko­vi­nės for­ mos“, – tei­gė dvi­ra­ti­nin­kė. Spor­ti­ nin­kė pri­pa­ži­no, kad no­ri už­tik­rin­ čiau da­ly­vau­ti kei­ri­no var­žy­bo­se. „Šiai rung­čiai rei­kia ne­ma­žai drą­sos ir pa­tir­ties. Mo­kau­si iš Si­ mo­nos“, – sa­kė G.Gai­ve­ny­tė, Pe­ki­ ne tarp 38 kei­ri­no da­ly­vių ga­lu­ti­nė­ je įskai­to­je užė­mu­si 19-ąją vie­tą. Va­sa­rio mė­ne­sį Lon­do­ne (Ang­ li­ja) vyks pa­sku­ti­nis pa­sau­lio tau­ rės eta­pas. S.Kru­pec­kai­tė svars­to, ar da­ly­vau­ti as­me­ni­nė­se var­žy­bo­ se, nes no­rė­tų vi­sas jė­gas skir­ti ko­ man­dų lenk­ty­nėms. „Ap­sisp­rę­si­me, kai iš­nag­ri­nė­si­ me Pe­ki­ne su­kaup­tą in­for­ma­ci­ją“, – tei­gė Si­mo­na, po tri­jų eta­pų ta­ pu­si sprin­to ir kei­ri­no rung­čių ly­ de­re.

Užim­ti pa­grin­di­nės ša­lies ko­ man­dos stra­te­go kė­dę pre­ten­ duo­ja 45-erių lie­tu­vis Val­das Iva­ naus­kas, 47-erių veng­ras Csa­ba László ir 56-erių lie­tu­vis Liu­das Rum­bu­tis. Vi­si spe­cia­lis­tai tu­ri Eu­ro­ pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) „Pro“ ly­gio li­cen­ci­jas: C.László ją įgi­jo 1996 m., V.Iva­ naus­kas – 2003-iai­siais, L.Rum­ bu­tis – 2011-ai­siais. So­li­džiau­sią tre­ni­ra­vi­mo pa­ tir­tį yra su­kau­pęs L.Rum­bu­tis – šį dar­bą jis pra­dė­jo 1987-ai­siais. C.László pir­mą kar­tą prie ko­ man­dos vai­ro sto­jo 1996-ai­siais, V.Iva­naus­kas – 2002-ai­siais. Pas­ta­ruo­ju me­tu L.Rum­bu­tis dir­bo Mins­ko „Par­ti­zan“ (Bal­ ta­ru­si­ja) klu­bo di­rek­to­riu­mi, C.László – bel­gų „Char­le­roi SC“ eki­pos vy­riau­siuo­ju tre­ne­riu. V.Iva­naus­kas 2010-ai­siais ne vi­ są se­zo­ną tre­ni­ra­vo „Šiau­lių“ fut­ bo­li­nin­kus.Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

KD inf.

„„Pa­li­ki­mas: pa­sku­ti­nis įra­šas Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nės is­to­ri­jo­je, ku­

rį ras nau­ja­sis stra­te­gas, – pra­lai­mė­ji­mas če­kams 1:4.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Lie­tu­vos krepšinio tau­rės sieks ir bri­tai? Prieš še­še­rius me­tus Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) at­ gai­vin­to DNB LKF tau­rės tur­ny­ ro 2013-ųjų fi­na­lo var­žy­bas ke­ti­ na­ma reng­ti sve­tur – Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je.

„„Due­tas: S.Kru­pec­kai­tė ir G.Gai­ve­ny­tė pa­ten­kin­tos ko­man­dų sprin­to lenk­ty­nė­se pa­siek­tu re­zul­ta­tu.

LFF VK su­da­ro 11 na­rių: Liu­tau­ ras Va­ra­na­vi­čius (LFF pre­zi­den­tas), Ro­ma­nas Le­vins­kas (Kau­no ap­skri­ ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja), Ro­mual­ das Jo­nai­tis (Klai­pė­dos ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja), Ro­mas Ku­kis (Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties fut­bo­ lo fe­de­ra­ci­ja), Ge­di­mi­nas Juo­zai­tis (Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties fut­bo­lo fe­ de­ra­ci­ja), Leo­nas Du­naus­kas (Tel­ šių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja), Ne­ri­jus Du­naus­kas (LFF pro­fe­sio­ na­laus fut­bo­lo ko­mi­te­tas), Sta­sys Stan­kus (LFF tech­ni­nis-me­to­di­nis ko­mi­te­tas), Ser­ge­jus Sli­va (LFF tei­ sė­jų ko­mi­te­tas), Ro­mual­das Lav­ri­ na­vi­čius (LFF jau­nių ir vai­kų ko­mi­ te­tas) ir Ana­to­li­jus Ste­cen­ka (LFF ma­si­nio fut­bo­lo ko­mi­te­tas). Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to po­sė­ dis vyks Kau­ne. Prog­no­zuo­ja­ma, kad di­džiau­sias ga­li­my­bes lai­mė­ti kon­kur­są tu­ri V.Iva­naus­kas. Ne­ no­rė­jęs skelb­ti sa­vo pa­var­dės vie­ nas LFF VK na­rių dien­raš­čiui pa­ tvir­ti­no bal­suo­siąs tik už Lie­tu­vos fut­bo­lo spe­cia­lis­tą. Pas­ku­ti­nes ofi­cia­lias tarp­tau­ ti­nes rung­ty­nes Lie­tu­vos fut­bo­ li­nin­kai žai­dė per­nai spa­lio 11-ąją Kau­ne su če­kais. Tai bu­vo 2012-ųjų Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos ma­ čas, jį mū­siš­kiai, va­do­vau­ja­mi Rai­ mon­do Žu­tau­to, pra­lai­mė­jo 1:4.

„Toks pro­jek­tas pir­mą kar­tą bū­ tų ren­gia­mas už Lie­tu­vos ri­bų. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­na la­ bai gau­si lie­tu­vių bend­ruo­me­nė. No­ri­me su­da­ry­ti jiems ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti stip­riau­sių Lie­tu­vos ko­ man­dų rung­ty­nes“, – tei­gė LKF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Min­dau­ gas Bal­čiū­nas. Pla­nuo­ja­ma, kad tur­ny­ras bū­ tų su­reng­tas vie­na­me iš di­džių­jų Ang­li­jos mies­tų – Lon­do­ne ar­ba Bir­min­ga­me. LKF va­do­vai su Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos krep­ši­nio fe­ de­ra­ci­ja svars­to ga­li­my­bę su­reng­ti at­vi­rą tur­ny­rą ir į jį pa­kvies­ti vie­

ną vie­tos ko­man­dą – ša­lies čem­ pio­nę ar­ba tau­rės lai­mė­to­ją. „Stip­riau­sio Di­džio­sios Bri­ta­ ni­jos klu­bo da­ly­va­vi­mas su­teik­tų dar dau­giau int­ri­gos, jo pa­lai­ky­ ti at­vy­kę sir­ga­liai ar­ti­miau su­si­ pa­žin­tų su vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­ siu Lie­tu­vos krep­ši­niu. Lie­tu­vos am­ba­sa­dos skai­čia­vi­mais, vien Lon­do­ne gy­ve­na apie 200 tūkst. lie­tu­vių, to­dėl už­pil­dy­ti O2 are­ ną vei­kiau­siai ne­bū­tų sun­ku“, – svars­tė M.Bal­čiū­nas. Atei­ty­je bus svars­to­ma ga­li­my­ bė dar la­biau plės­ti DNB LKF tau­ rės tur­ny­ro geog­ra­fi­ją ir jį su­reng­ti ki­to­je ne­ma­žai išei­vių iš Lie­tu­vos tu­rin­čio­je ša­ly­je – Nor­ve­gi­jo­je. 2011–2012 m. DNB LKF tau­ rės tur­ny­ro fi­na­lo ket­ver­to var­ žy­bos vyks va­sa­rio 17–18 d. Kau­ no „Žal­gi­rio“ are­no­je. KD, LKF inf.


12

trečiadienis, sausio 18, 2012

pasaulis

60–80

mln.

sva­rų ster­lin­gų ver­tės jach­tą svars­to­ma nu­pirk­ti ka­ra­lie­nės Elž­bie­tos II dei­man­ti­niam ju­bi­lie­jui.

„Ka­pi­to­ne, grįž­ki­te į lai­vą!“ Pas­kelb­ti po­kal­bių įra­šai ro­do, kaip prie Ita­li­jos kran­tų ava­ri­ją pa­ ty­ru­sio lai­vo ka­pi­to­nas ap­lai­džiai rea­ga­vo į su­si­klos­čiu­sią pa­vo­jin­ gą si­tua­ci­ją ir me­la­vo pa­kran­tės ap­sau­gos tar­ny­bai.

Ši pir­ma su­si­sie­kė su lai­vu „Cos­ta Con­cor­dia“, kai po­li­ci­ja per­da­vė jai iš­si­gan­du­sių ke­lei­vių pra­ne­ši­mus. „Tu­ri­me ne­di­de­lę tech­ni­nę pro­ ble­mą ir kol kas ne­ga­li­me nu­ro­dy­ ti sa­vo pa­dė­ties. Kai tik iš­sprę­si­me pro­ble­mą, su­si­siek­si­me“, – toks iš pra­džių bu­vo at­sa­ky­mas iš ka­pi­to­ no til­te­lio. Vė­liau ke­li ban­dy­mai ra­di­jo ry­šiu su­si­siek­ti su lai­vu bu­vo ne­sėk­min­ gi, bet pa­kran­tės ap­sau­gos tar­ny­ ba su­si­sie­kė su ka­pi­to­nu Fran­ces­ co Schet­ti­no mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu. Tuo­met tar­ny­bą jau pa­sie­kė pra­ne­ ši­mai, kad ka­pi­to­nas pa­li­ko lai­vą ir pa­sie­kė kran­tą. Pak­ran­tės ap­sau­gos tar­ny­bos pa­ rei­gū­nas te­le­fo­nu pa­klau­sė jo, kiek žmo­nių dar yra lai­ve. – Skam­bi­nau lai­vo sa­vi­nin­kams, jie sa­kė, kad maž­daug 40 žmo­nių din­go be ži­nios, – at­sa­kė ka­pi­to­nas. – Tiek ma­žai? Kaip tai įma­no­ ma? Bet jūs esa­te lai­ve? – Ne, ne­su lai­ve, nes lai­va­ga­lis jau ky­la į vir­šų. Mes jį pa­li­ko­me. – Ką tu­ri­te ome­ny­je? Jūs pa­li­ko­ te lai­vą? – Ne. Jo­kiu bū­du ne­pa­li­kau. Esu čia. Per ki­tą po­kal­bį te­le­fo­nu to­nas jau bu­vo ki­toks. Pak­ran­tės ap­sau­ gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nas griež­tai pa­sa­kė: „Da­bar taip. Jūs li­pa­te at­ gal vir­vi­nė­mis ko­pė­čio­mis, grįž­ta­te į til­te­lį ir va­do­vau­ja­te ope­ra­ci­jai.“ Ka­pi­to­nas ty­lė­jo. „Tu­ri­te pa­sa­ky­ti man, kiek ten yra žmo­nių, – tę­sė pa­kran­tės ap­ sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nas. – Kiek ke­lei­vių, mo­te­rų ir vai­kų. Ir tu­ri­te va­do­vau­ti gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jai.“ Ka­pi­to­nas ban­dė prieš­ta­rau­ti, bet pa­rei­gū­nas tę­sė: „Ka­pi­to­ne, tai yra įsa­ky­mas. Da­bar va­do­vau­ju aš. Jūs pra­ne­šė­te, kad pa­li­ko­te lai­vą, o da­bar grį­ši­te ir va­do­vau­si­te gel­bė­ ji­mo ope­ra­ci­jai nuo til­te­lio. Ten jau yra žu­vu­sių.“ Lai­vo ka­pi­to­nas F.Schet­ti­no už­ da­ry­tas areš­ti­nė­je ir nuo­lat ste­bi­ mas, kad ne­ban­dy­tų nu­si­žu­dy­ti. Gel­bė­to­jai va­kar iš pu­siau pa­sken­ du­sio lai­vo iš­trau­kė dar pen­kis žu­ vu­siuo­sius. Bend­ras au­kų skai­čius išau­go iki 11. Prieš tai bu­vo skel­bia­ ma, kad din­gu­siais be ži­nios lai­ko­ mi 29 žmo­nės, dau­gu­ma jų – Vo­ kie­ti­jos pi­lie­čiai. „The Guar­dian“ inf.

Iš­rin­ko nau­ją pir­mi­nin­ką

Iš­puo­liai tę­sia­mi

Ug­nin­ga re­to­ri­ka pa­gar­sė­jęs Vo­kie­ti­jos so­ cia­lis­tas Mar­ti­nas Schul­zas (nuotr.) va­kar bu­vo iš­rink­tas Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­ nin­ku. Šis 56 me­tų po­li­ti­kas pa­te­ko į pa­sau­ lio ži­niask­lai­dos pir­muo­sius pus­la­pius 2003 m., kai tuo­me­tis Ita­li­jos prem­je­ras Sil­vio Ber­lus­co­ni pa­va­di­no jį idea­liu kan­di­da­tu ei­ ti na­cių kon­cent­ra­ci­jos sto­vyk­los sar­gy­bi­nio pa­rei­gas. Vė­liau S.Ber­lus­co­ni bu­vo pri­vers­ tas at­si­pra­šy­ti dėl sa­vo ne­tak­to.

Trys sprogs­ta­mie­ji įtai­sai su­vei­kė prie vals­ ty­bi­nės mo­kes­čių ir nuo­bau­dų su­rin­ki­mo agen­tū­ros „Equi­ta­lia“ pa­sta­to Nea­po­ly­je pir­ma­die­nio va­ka­rą. Iš­du­žo pa­sta­to lan­gai, bet, lai­mė, nie­kas ne­nu­ken­tė­jo. At­sa­ko­ my­bės už sprog­di­ni­mus nie­kas ne­pri­siė­ mė. Tai ne pir­mas iš­puo­lis prieš agen­tū­rą „Equi­ta­lia“ – ji itin ne­po­pu­lia­ri tarp dau­gu­ mos ita­lų, ku­riems ne­pa­tin­ka tai, kad ren­ kant mo­kes­čius nau­do­ja­mi jė­gos me­to­dai.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja va­kar nu­spren­dė im­tis tei­si­nių prie­ mo­nių prieš Veng­ ri­ją. Vals­ty­bei duo­ tas mė­nuo ES nor­ moms prieš­ta­ rau­jan­tiems įsta­ ty­mams pa­keis­ ti, ki­taip jai gre­sia teis­mas.

„„Prie­kaiš­tai: J.M.Bar­ro­so pa­reiš­kė, kad Veng­ri­ja me­tė še­šė­lį ant de­mok­ra­ti­nių prin­ci­pų ir ver­ty­bių. AFP nuo­tr.

Briu­se­lis Veng­ri­jai gra­si­na teis­mu Pap­ra­šė žo­džio Stras­bū­re

„Ko­mi­si­ja nu­spren­dė pra­dė­ti pa­ žei­di­mo pro­ce­dū­rą Veng­ri­jos at­ žvil­giu dėl tri­jų klau­si­mų: cent­ ri­nio ban­ko ne­prik­lau­so­mu­mo, tei­sė­jų pen­si­nio am­žiaus ir duo­ me­nų ap­sau­gos agen­tū­ros ne­prik­ lau­so­mu­mo, – va­kar pa­skel­bė Eu­ ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas José Ma­nue­lis Bar­ro­so. – Ti­kė­jo­mės, kad Veng­ri­jos val­džia at­liks pa­kei­ ti­mus, bū­ti­nus už­tik­rin­ti pa­gar­bą Eu­ro­pos tei­sei. Tai iki šiol ne­bu­vo pa­da­ry­ta, to­dėl nu­spren­dė­me pra­ dė­ti teis­mi­nę pro­ce­dū­rą.“

Péte­ris Szijjártó:

Ne­lei­si­me tarp­tau­ ti­nei kai­rei kal­tin­ ti Veng­ri­jos, me­ luo­ti ir ne­pag­rįs­tai šmeiž­ti jos tarp­tau­ ti­nė­je sce­no­je. Veng­ri­jai duo­tas mė­nuo įsta­ty­ mams pa­keis­ti. Jei­gu tai pa­da­ry­ta ne­bus, Briu­se­lis kreip­sis į Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mą – aukš­čiau­sią ES teis­mi­nę ins­ti­tu­ci­ją. Sau­sio 24 d. J.M.Bar­ro­so Briu­se­ ly­je su­si­tiks su Veng­ri­jos prem­je­ ru Vik­to­ru Orbá­nu ir ap­tars prieš­ ta­rin­gai ver­ti­na­mus Bu­da­peš­to spren­di­mus. Šian­dien V.Orbá­nas ke­ti­na kreip­tis į Eu­ro­pos Par­la­men­ tą ir paaiš­kin­ti sa­vo spren­di­mus. „Tre­čia­die­nį tarp­tau­ti­nė kai­ rė no­ri su­reng­ti dar vie­ną iš­puo­ lį prieš Veng­ri­ją, to­dėl V.Orbá­nas

krei­pė­si į Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­ mi­nin­ką su pra­šy­mu su­teik­ti jam žo­dį per de­ba­tus Stras­bū­re, – sa­ ko­ma pir­ma­die­nio va­ka­rą iš­pla­ tin­ta­me prem­je­ro at­sto­vo Péte­rio Szijjártó laiš­ke. – Ne­lei­si­me tarp­ tau­ti­nei kai­rei kal­tin­ti Veng­ri­jos, me­luo­ti ir ne­pag­rįs­tai šmeiž­ti jos tarp­tau­ti­nė­je sce­no­je.“ Spau­di­mas dėl pa­sko­los

Eu­ro­pos Par­la­men­to ža­lių­jų, li­be­ ra­lų ir so­cia­lis­tų frak­ci­joms pa­siū­ lius, ES įsta­ty­mų lei­džia­mo­ji ins­ ti­tu­ci­ja ap­tars ne­se­niai Veng­ri­jo­je įsi­ga­lio­ju­sius tei­sės ak­tus, ku­rie esą var­žo ša­lies cent­ri­nio ban­ko, na­cio­na­li­nės duo­me­nų ap­sau­gos agen­tū­ros ir teis­mų ne­prik­lau­so­ my­bę, pa­krei­pia rin­ki­mų įsta­ty­mus V.Orbá­no par­ti­jos „Fi­desz“ nau­dai ir ri­bo­ja ži­niask­lai­dos lais­vę. Šie prieš­ta­r in­g i įsta­ty­m ai, priim­ti praei­tų me­tų pa­bai­go­ je kaip da­lis Veng­ri­jos nau­jo­sios kons­ti­tu­ci­jos, už­rūs­ti­no Jung­ti­nes Vals­ti­jas, ES ir Tarp­tau­ti­nį va­liu­tos fon­dą (TVF). Bū­tent pa­sta­ro­sios dvi or­ga­ni­za­ ci­jos yra pa­grin­di­nės eko­no­mi­nių sun­ku­mų ka­muo­ja­mos Veng­ri­jos kre­di­to­rės. Vals­ty­bės sko­la pa­sie­ kė 82 pro­c. bend­ro­jo vi­daus pro­ duk­to, o jos va­liu­tos fo­rin­to ver­tė eu­ro at­žvil­giu nu­si­ri­to iki re­kor­di­ nių že­mu­mų. Veng­ri­jos vy­riau­sy­bė ti­ki­si su­si­ tar­ti su kre­di­to­riais dėl nau­jos 20 mlrd. eu­rų pa­sko­los, to­dėl yra ver­ čia­ma at­si­žvelg­ti į jų rei­ka­la­vi­mus. Pa­si­ry­žę de­rė­tis

Tūks­tan­čiai žmo­nių šį mė­ne­ sį išė­jo į gat­ves pro­tes­tuo­ti prieš

Pa­var­go nuo ES Ki­lus ne­su­ta­r i­mams su Briu­se­l iu, Veng­r i­jo­je pa­si­g ir­do ra­g i­n i­mai iš­ sto­ti iš ES. Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį tūks­ tan­čiai žmo­nių su­si­rin­ko į Bu­da­peš­ te su­reng­tą pro­tes­tą prieš ES. Ak­ci­ją su­ren­gė ant­ra di­džiau­sia opo­zi­ci­nė par­ti­ja ša­lies par­la­men­te – kraš­tu­ti­ nių de­ši­nių­jų „Job­bik“. Du jos na­riai prie Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės Bu­da­peš­te pa­de­gė ES vė­lia­vą. „ES šiurkš­čiai ir at­vi­rai pa­skel­bė ka­ rą Veng­ri­jai“, – 2 tūkst. pro­tes­tuo­to­jų mi­niai pa­reiš­kė šios ša­lies eu­ro­par­ la­men­ta­ras Csaná­das Sze­ge­di, at­sto­

kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, kri­ti­kų va­ di­na­mas „Fi­desz“ par­ti­jos au­to­ri­ ta­riz­mo įtvir­ti­ni­mu. Veng­ri­jos prem­je­ras V.Orbá­nas aiš­ki­na, kad kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos tu­rė­tų pa­ža­bo­ti po­li­ti­nes rie­te­nas, ku­rios il­gą lai­ką ka­ma­vo Veng­ri­ją ir truk­dė jai ju­dė­ti į prie­kį, taip pat su šak­ni­mis iš­rau­ti ko­mu­nis­ti­nio pa­ li­ki­mo li­ku­čius. Vy­riau­sy­bės va­do­

vau­jan­tis „Job­bik“ par­ti­jai. Dau­ge­lis jos ša­li­nin­kų įsi­ti­ki­nę, kad vy­riau­sy­ bė ne­tu­rė­tų pa­si­duo­ti tarp­tau­ti­niam spau­di­mui. „Kai pri­si­jun­gė­me prie ES, ne­pa­ju­to­ me daug pra­na­šu­mų. To­dėl Veng­ri­ja tu­rė­tų ei­ti sa­vo ke­liu ir iš­lai­ky­ti sa­vo na­cio­na­li­nį su­ve­re­ni­te­tą“, – per šeš­ta­ die­nio pro­tes­to ak­ci­ją sa­kė 24 me­tų At­ ti­la Gya­log. „Ne tik mes, bet ir daug ki­tų ša­lių ma­no, kad gy­ven­tų ge­riau be ES“, – pri­ta­rė 63 me­tų Gyor­gy Lil­li­kas. Apk­lau­sos ro­do, kad „Job­bik“ rei­tin­ gai su­da­ro 8 pro­c.

vas kal­ti­no opo­zi­ci­nes par­ti­jas pri­ ve­dus vals­ty­bę prie eko­no­mi­nės ir po­li­ti­nės pra­ra­jos slenks­čio. Vis dėl­to su­si­dū­ru­si su griež­ta už­sie­nio kri­ti­ka ir pa­vo­ju­mi lik­ ti be pa­sko­lų, V.Orbá­no vy­riau­sy­ bė lei­do su­pras­ti, kad prieš­ta­rin­ gai ver­ti­na­mos re­for­mos ga­li bū­ti per­žiū­rė­tos. BNS, BBC inf.


13

trečiADIENIS, sausio 18, 2012

15p.

ratai

Ki­ni­ja ga­li nu­stum­ti Vo­kie­ti­ją į tre­čią­ją vie­tą?

ratai@diena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

Šim­tas bran­giau­sio plie­ni­nio žir­go var­dų Auk­se­lis, zui­ku­tis, ka­ty­tė, paukš­te­lis – to­kiais mie­lais krei­ pi­niais my­lin­tys vy­rai kar­tais pa­ma­lo­ni­na sa­vo my­li­mas mo­te­ris, ta­čiau vie­ša pa­slap­tis, kad au­to­mo­bi­lis vy­rui kar­tais yra lyg gy­ve­ni­mo drau­gė, ku­riai gra­žių epi­te­tų taip pat ne­trūks­ta.

Auš­ra Gar­nie­nė

a.garniene@kaunodiena.lt

Sa­ko, kad vi­si au­to­mo­bi­liai yra la­ bai ge­ri, kol ne­gen­da, bet ar ku­ris nors vai­ruo­to­jas sa­kys, kad jo au­ to­mo­bi­lis blo­gas? Žie­dų val­do­vė, ryk­liu­kas, cyp­ci­kas, trak­to­riu­kas, žai­bas, var­liu­kas – to­kių pra­var­ džių sa­vo my­li­moms ke­tur­ra­tėms drau­gėms pri­kū­rė vai­ruo­to­jai. Tie­sa, ne vi­sos pra­var­d ės au­ to­mo­bi­liams to­kios gra­žios. Kai ku­r ie au­to­m o­b i­l iai va­d i­n a­m i žiur­kė­mis, ka­ku­čiais, ki­bi­rais ar ly­gin­tu­vais, maz­go­tė­mis ir mas­ ka­tuok­liais, bet ir to­kie iš pir­mo žvilgs­nio ne itin skam­būs pa­va­ di­ni­mai au­to­mo­bi­lio nė kiek ne­ su­men­ki­na. Di­džią­ją sa­vo lai­ko da­lį dar­be ir lais­va­lai­kiu su įvai­rių mar­kių au­ to­mo­bi­liais pra­lei­džian­tis kau­nie­ tis Ka­ro­lis Gi­ga sa­ko, kad pra­var­ dės daž­niau­siai su­gal­vo­ja­mos pa­gal au­to­mo­bi­lio iš­vaiz­dą ar­ba pa­gal są­skam­bį su ofi­cia­liu au­to­mo­bi­lio mar­kės pa­va­di­ni­mu. „Au­di 100“ – sil­ kė. Ji il­ga, plo­

na kaip tik­ra žu­vis. „Au­di 80“ – bul­ka. Šis au­to­mo­bi­lis tik­rai pa­na­šus į ba­to­ną“, – pra­de­da pa­ na­šu­mus var­dy­ti K.Gi­ga. Vai­ki­nas

Pa­sa­ko, kad at­va­ žia­vo su ban­gi­niu, ir nie­ko dau­giau aiš­ kin­ti ne­rei­kia.

pa­ste­bi, kad tech­ni­nių au­to­mo­bi­lio ga­li­my­bių pra­var­dė neats­pin­di. O kam tos au­to­mo­bi­lių pra­var­ dės rei­ka­lin­gos? Anot Ka­ro­lio, tik iš pir­mo žvilgs­nio ga­li at­ro­dy­ti, kad tai sma­gus au­to­mo­bi­li­nin­kų žar­ go­nas, bet iš tie­sų iš lū­pų į lū­pas per­duo­da­mi neo­fi­cia­lūs trans­ por­to prie­mo­nių pa­va­di­ni­ mai nė­ra tik žai­di­mas. „Jei­gu pa­sa­ky­si, kad va­ž i­n ė­j i gol­

fu, nie­kam ne­bus aiš­ku, nes jų yra daug vi­so­kių. O jei pa­sa­ky­si, kad ta­vo au­to­mo­bi­lis čai­ni­kas – vi­ siems, ku­rie apie au­to­mo­bi­lius šį tą nu­si­ma­no, bus aiš­ku, kad tai pir­mos kar­tos gol­fas“, – šyp­te­lė­ja au­to­mo­bi­lių spe­ cia­lis­tas. Au­to­mo­bi­lių au­to­ser­vi­ se dir­ban­tis K.Gi­ga pa­ste­bi, kad drą­ses­ni klien­tai taip pat mėgs­ta au­to­mo­bi­lius va­din­ ti ne įpras­tais mar­kių pa­va­di­ ni­mais, o pra­var­dė­mis. „Jei­gu žmo­gus ge­rai ži­no, apie ką kal­ ba, tai su­tau­po­me lai­ko. Pa­sa­ko, kad at­va­žia­vo su ban­gi­niu, ir nie­ko dau­giau aiš­kin­ti ne­rei­ kia“, – šyp­te­ lė­jo Ka­ro­lis.

14

„„Ryšys: automobilius mėgstantys vyrai, rinkdami jiems vardus, nesto-

koja fantazijos.

„Schutterstock“ nuotr.

...liau

liau


14

trečiADIENIS, sausio 18, 2012

ratai kaunodiena.lt/naujienos

Šim­tas bran­giau­sio plie­ni­nio žir­go var­dų ts va­ži­nė­ja 5 se­ 13 Jisri­jospa­BMW, ta­čiau jau

„„Pažanga: gy­ven­vie­tė­se ir ava­rin­guo­se ke­lių ruo­žuo­se pla­nuo­ja­ma

įreng­ti grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sus su in­for­ma­ci­niais ek­ra­nais.

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

iš­siaiš­ki­no, kad šiam au­to­mo­bi­ liui pra­var­dės nie­kas taip ir ne­ su­gal­vo­jo, ne­bent kar­tais pa­va­di­ na pia­ta­ku – pa­gal se­ri­jos nu­me­rį. Anot Ka­ro­lio, iki tol ga­min­ti 5 se­ ri­jos BMW bu­vo va­di­na­mi ryk­liais,

„Re­nault Saf­ra­ne“: sa­ra­fa­nas. „Re­nault 11“: utė­lė. „Clio“: kliuš­ka, kli­kas.

o kiek nau­jes­ni ga­vo kiau­lės pra­ var­dę. Pa­gal tai, kiek ku­rios mar­kės au­to­mo­bi­lis tu­ri pra­var­džių, ga­ li­ma spė­ti, kuo daž­niau­siai va­ži­ nė­ja lie­tu­viai. Nea­be­jo­ti­ni ly­de­riai yra „Volks­wa­gen“, „Au­di“, BMW ir „Opel“ au­to­mo­bi­liai.

Pra­var­dy­nas

Eis­mo sau­gu­mui – mi­li­jo­ni­niai pro­jek­tai Man­tas La­pins­kas Eis­mo sau­gai ge­rin­ti šiais me­tais nu­ma­to­ma skir­ti apie 82 mln. li­tų, iš jų 46 mln. li­tų – ES pa­ra­mos lė­ šų. Šiais me­tais dau­ge­ly­je ava­rin­ gų ša­lies ke­lių ruo­žų bus vyk­do­ mi re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, die­gia­ mos eis­mo sau­gos prie­mo­nės.

Su­sisie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, 2012 m. vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­ liuo­se nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti 32 pa­vo­jin­gas san­kry­žas, nu­ties­ti 13 pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų ruo­žų. Įvai­rios eis­mo sau­gos prie­mo­nės bus die­gia­mos ava­rin­guo­se ke­lių ruo­žuo­se.

Ma­gist­ra­lė­je Vil­ nius–Kaunas–Klai­ pėda bus ap­švies­tas ke­lio ruo­žas, esan­ tis tarp Ab­ro­miš­kių ir Elekt­rė­nų. „Ne pir­mus me­tus tę­sia­ma ava­ rin­gų ruo­žų per­tvar­ka lei­do jų pa­ ste­bi­mai su­ma­žin­ti. Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se žūs­tan­čių ir su­ žei­džia­mų žmo­nių skai­čius ma­žė­ja grei­čiau nei mies­tų gat­vė­se, ku­rias pri­žiū­ri sa­vi­val­dy­bės“, – sa­kė su­si­ sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Gy­ven­vie­tė­se, ku­rias ker­ta vals­ ty­bi­nės reikš­mės ke­liai, šiais me­ tais de­šimt pro­jek­tų bus skir­ ta grei­čio ma­ži­ni­mo prie­mo­nėms įreng­ti. Ties to­kio­mis gy­ven­vie­tė­ mis nu­ma­to­ma įreng­ti spe­cia­lius ke­lio tra­sos iš­krei­vi­ni­mus, sau­gos sa­le­les, grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­ lius, ke­lio ženk­lus. Be to, gy­ven­ vie­tė­se ir ava­rin­guo­se ke­lių ruo­ žuo­se pla­nuo­ja­ma įreng­ti grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sus su in­for­ma­ ci­niais ek­ra­nais ir ap­švie­ti­mą, pa­ nau­do­jant sau­lės ba­te­ri­jas. Eis­mo sau­gai ma­gist­ra­li­niuo­ se ke­liuo­se pa­ge­rin­ti pla­nuo­ ja­ma ties san­kry­žo­mis ša­lu­ti­ niuo­se ke­liuo­se įreng­ti grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­lius. To­kie dar­ bai nu­ma­ty­ti ma­gist­ra­lė­se Kau­ nas–Marijampolė–Suvalkai, Kaunas–Zarasai–Daugpilis, Ma­ rijampolė–Kybartai–Kaliningra­ das, Panevėžys–Aristava–Sitkū­ nai, Vilnius–Lyda. In­ži­ne­ri­nės grei­čio ma­ži­ni­mo prie­mo­nės taip pat bus įreng­ tos ava­rin­ga­me ke­lio „Via Bal­ti­ ca“ ruo­že Pa­ne­vė­žio re­gio­ne. Čia pla­nuo­ja­ma įreng­ti ir sto­te­lių ap­ švie­ti­mą. Ma­gist­ra­lė­je Vilnius–Kaunas– Klaipėda bus ap­švies­tas ke­lio ruo­žas, esan­tis tarp Ab­ro­miš­kių ir Elekt­rė­nų. Tarp Kau­no ir Klai­pė­ dos 22-uo­se ruo­žuo­se bus įreng­ ti nau­ji me­ta­li­niai ap­sau­gi­niai ati­ tva­rai – iš vi­so 2,4 km ati­tva­rų.

„„ „Au­d i“: au­d i­n ė, au­d zia­r a, au­d ė,

„„„Isu­zu“: zu­zi­kas. „Isu­zu Troo­per“:

„„„Re­nault Saf­ra­ne“: sa­ra­fa­nas. „Re­

žie­d ų val­d o­v ė. „Au­d i 100“: sil­k ė, liau liau, sli­dė, šim­ti­nė. „Au­di 200“: dvi­šim­ti­nė. „Au­di 80“: bul­ka, „Au­di 80“ (iki bul­kos ): uba­gė , žiur­kė, pei­ lis, na­ba­gė. „Au­di C4“: ceš­kė, bač­ka, „Au­di B4“: be­škė. „Au­di 90“: py­ra­ žo­kas.

tri­pe­ris, trū­pe­ris.

nault 11“: utė­lė. „Clio“: kliuš­ka, kli­kas.

„„„Le­xus ES300“: kol­dū­nas.

„„SAAB: Sa­be­li­ja, sa­ba­ka, za­pas.

„„BMW: beem­vi­nis, beem­vas, be­cha, bu­me­ris, bi­me­ris, bim­ba­las, bu­char­ vė, bom­ba. „BMW 3“: kregž­dė, troš­ kė. „BMW 3 (E30)“: chu­li­gan­kė (siau­ ras­to­pis iki 1987 m. lie­pos, pla­čias­to­ pis nuo 1987 m. rugp­jū­čio). „BMW 3 (E21)“: eše­rys. „BMW 5“: ryk­lys. „BMW 7 (E38)“: bu­me­ris. „BMW 3, 5, 7 (iki 1987 m.)“: aku­la.

„„„Maz­da“: maz­go­tė, maz­da-be­zda,

man­da. „Maz­da 121“: spuo­gas. „Maz­ da 323F“: ef­kė. „ „ „Mer­c e­d es-Benz“: mer­sas, me­ri­ nas. „Mer­c e­d es-Benz 126“: lands­ ber­gi­nis. „Mer­c e­d es-Benz 140“: ban­g i­n is. „Mer­c e­d es-Benz 210“: ke­t u­r a­k is, ač­ka­ri­kas. „Mer­c e­d esBenz 123“: agur­k as, tak­s is­t o sva­j o­ nė. „Mer­c e­d es-Benz 200“: kro­k o­ di­l as.

„„„Seat To­le­do“: tua­le­tas. „Seat Ibi­

za“: bam­by­za. „„„Toyo­ta Co­rol­la“: ko­ro­va. „Land Crui­s er“: krū­z e­r is, ku­k u­r ū­z e­r is. „Toyo­ta RAV4“: ra­fi­kas. „„VAZ: žai­bas. „VAZ 2101“: ka­pei­ka,

žia­gas, ži­go­nas, džia­ge­ris. „VAZ 2108“: zu­by­la, ly­gin­tu­vas. „„„Vol­vo“: Vov­ka, vol­via­kas, vol­ga.

„„„Bra­bus“: bar­bo­sas, bar­ba­ri­sas.

bi­ši. „Elip­se“: klip­sas.

„Vol­vo 340“: pro­sas, bas­ket­kė, ka­no­ pa, plak­tu­kas, sport­ba­tis, klum­pė, kiau­ la. „Vol­vo 740“: če­mo­da­nas, la­ga­mi­ nas. Se­da­nas: plak­tu­kas.

„„„Cit­roën“: cit­ri­na, cit­ra­mo­nas.

„„„Mosk­vich“: mas­ka­tuok­lis, mas­ka­

„ „ „Volks­w a­g en“: guo­l is, golfs­va­

„„„Dai­hat­su“: hai­du­či, gai­dat­su.

tu­kas, čai­ni­kas, mas­ka­ra­das, mas­ko­lis. „M 400“ krem­liu­kas.

ge­nas. „Golf II“: raukš­l ė, in­k i­l as, ta­ bu­re­t ė. „Pas­sat B4“: del­fi­nas. „Pas­ sat Ca­ra­van“: ka­ta­fal­kas, ska­ta­voz­ kė, men­tovs­kas, mė­s i­n is. Se­n es­n is „Pas­s at“: kui­l ys, la­v on­v e­ž is, kum­ pis. Vi­si „Pas­sat“: pa­sa­tuok­lis. „San­ ta­n a“: sa­t a­n a, An­t a­n as. „Cad­d y“: kab­l u­k as. „Lu­p o“: lu­p e­n a. „Toua­ reg“: vi­liu­kas.

„„„Mit­su­bis­hi“: my­šiu biš­ki, mas­tur­

„„„Ford Sier­ra“: Sa­ra, „Es­cort“ (nuo

1993 m.): ryk­liu­kas, ero­das, eše­rys. „Ka“: ka­ku­tis, čai­ni­kas, ar­ba­ti­nu­kas. „Fies­ta“: svies­ti­nė, sies­ta, fies­tul­ka, sve­ta. „Gra­ na­da“: Gra­na­ta. „Scor­pio“ (se­nas): skar­ pis, (nau­jas): ša­mas, liūd­nas skor­pas.

„„„GAZ-21“ ar­ba „Vol­ga“: Ol­gu­tė. „GAZ-24“: spin­ta, stal­čius. „GAZ 52 (53)“: ga­zo­nas. „„„Hon­da Ci­vic“ (se­nes­nis): cve­kas,

pa­l ap­k ė, cyp­c i­k as , ki­bi­ras, te­le­vi­ zo­rius, čiur­k a, ky­v is. „Ci­vic“ (1992– 1995): var­liu­kas. „Ci­vic CRX“: reak­ty­ vi­nė skar­bon­kė , ly­gin­tu­vas. „Pre­lu­ de“: pri­blū­das.

„„„Nis­san Pri­me­ra“: pri­me­ris, pri­mer­ ka. „Nis­san Pri­me­ra 100 NX“: Na…ui. „Nis­san Pri­me­ra Z 350“: Zo­ro. „Sun­ ny“: šu­nis. „„„Opel“: žo­pe­lis, žai­b o trenk­t as.

„Vect­ra“: vėt­ra, „As­co­na“: Ok­sa­na, As­ti­kė, Al­do­na. „Ca­lib­ra“: uba­gų fe­ra­ ris, ka­lė, ko­lib­ris. „Ka­dett“: ka­džius, la­ šas, ka­da­gys, ka­dok­lis, ka­do­kas, trak­ to­riu­kas. „Za­fi­ra“: ze­fy­ras. „Ast­ra“: ka­ dast­ra. „Re­cord“: re­mont, šiu­pe­lys. „„„Peu­geot“: pie­žas, pi­ži­kas. „„„Pors­che“: par­šas.

„„ZAZ: za­pas, plen­to gu­zas, mui­li­nė, kup­riu­kas, Žor­žas, za­por­šas. „ZAZ 965“ bo­ru­žė­lė.


15

trečiADIENIS, sausio 18, 2012

ratai Jau šių me­tų pra­ džio­je Ki­ni­ja ga­ li nu­stum­ti Vo­kie­ ti­ją į tre­čią­ją vie­tą pa­gal par­duo­da­mų pra­ban­gių au­to­mo­ bi­lių skaičių pa­sau­ ly­je. Ne­pai­sant mil­ ži­niš­kais tem­pais au­gu­sios Ki­ni­jos eko­no­mi­kos ir var­ to­ji­mo po­rei­kio, šis po­ky­tis tu­ri ir prie­ žas­tį – Vo­kie­ti­jos au­ to­mo­bi­lių pra­mo­ nės mil­ži­nų ko­va šio­je ša­ly­je.

„„Prabanga: aukš­čiau­sios kla­sės ma­ši­nų in­dust­ri­ja per pa­sta­ruo­sius dve­jus ar tre­jus me­tus Ki­ni­jo­je mė­ga­vo­si įspū­din­gu au­gi­mu.

„Reuters“ nuotr.

Kles­tin­tis pra­ban­gos au­to­mo­bi­lių ro­jus Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Vo­kie­čių ka­ras

Ki­ni­ja ga­li pe­rim­ti Vo­kie­ti­jos vie­ tą pa­sau­ly­je – ji taps ant­rą­ja pa­gal dy­dį pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių par­da­ vi­mų rin­ka po JAV. Jau da­bar aiš­ ku, kad tai lems ne­si­bai­gian­ti ko­ va tarp „Au­di“ ir BMW ga­min­to­jų, ko­vo­jan­čių dėl šios kla­sės au­to­ mo­bi­lių ga­min­to­jo ly­de­rio po­zi­ci­ jos pa­sau­ly­je. Ki­ni­jo­je par­duo­tų pra­ban­gių au­ to­mo­bi­lių skai­čius 2011 m. išau­go 39 pro­c. – iki 939 000 ma­ši­nų. Vo­kie­ti­jo­je iki tų pa­čių me­tų pa­ bai­gos par­duo­ta be­veik 914 000 pra­ban­gių ke­tur­ra­čių. Nu­ma­to­ma, kad šiais me­tais to­kių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ki­ni­jo­je išaugs dar 16 pro­c., o Vo­kie­ti­jos rin­ka pa­sieks tik 4,4 pro­c. au­gi­mą. To­kią ata­skai­tą, skai­čiuo­jant pa­sku­ti­nes 2011-ųjų aki­mir­kas, pa­tei­kė Šan­cha­jaus au­ to­mo­bi­lių ty­ri­mų bend­ro­vė „LMC Au­to­mo­ti­ve“. Di­džiau­si pra­ban­gių au­to­mo­ bi­lių ga­min­to­jai Ki­ni­jo­je – bend­ ro­vės „Baye­ris­che Mo­to­ren Wer­ ke AG“ (BMW), „Daim­ler AG“ („Mer­ce­des-Benz“) ir „Volks­wa­ gen AG“ („Au­di“) ti­ki­si, kad ki­tais me­tais Ki­ni­jo­je ir JAV var­to­ji­mas tik dar la­biau augs. Tam pa­lan­kios ir eko­no­mis­tų pro­gno­zės, tei­gian­ čios, kad Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių rin­ ka 2012-ųjų pir­mo­je pu­sė­je vis dar trauk­sis. Kaip skel­bia Vo­kie­ti­jos au­toin­ dust­ri­jos aso­cia­ci­ja, di­džiau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių rin­ka – Vo­ kie­ti­jos – taip pat neaugs dėl su­ men­ku­sio var­to­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mo

ban­kų pa­sko­lo­mis. Nors pa­sau­li­ nės rin­kos ir ne­be­sip­lė­tė, au­gan­tis tur­tin­gų Ki­ni­jos var­to­to­jų skai­čius įžie­bė po­rei­kį pra­ban­gos da­ly­kams – to­kiems kaip aukš­tos kla­sės au­ to­mo­bi­liai.

Nu­ma­to­ma, kad Ki­ ni­jo­je šie­met bus par­duo­ta 1,09 mln. nau­jų ma­ši­nų.

Pa­sak „LMC Au­to­mo­ti­ve“, pra­ ban­gių ma­ši­nų pa­klau­sa su ma­žais stab­te­lė­ji­mais Ki­ni­jo­je vis ky­la, o jų par­da­vi­mas iš­si­vys­čiu­sio­se rin­ko­ se, to­kio­se kaip Vo­kie­ti­ja, pri­klau­so nuo eko­no­mi­nės ša­lies pa­dė­ties. JAV – vis dar ly­de­rės

„Au­di“, ly­de­ris pa­gal pra­ban­gių ma­ši­nų par­da­vi­mą Ki­ni­jo­je, už­si­ brė­žė iš­lai­ky­ti šią po­zi­ci­ją ir to­liau. Ši stra­te­gi­ja kom­pa­ni­jai iki 2015 m. leis­tų ap­lenk­ti šio seg­men­to pa­sau­ li­nį ly­de­rį – BMW. „Au­di“ jau 2011 m. atė­mė ant­rą­ją vie­tą pa­sau­li­nia­ me rei­tin­ge iš „Mer­ce­des-Benz“. Vi­si trys ga­min­to­jai praė­ju­sių me­tų pa­sku­ti­niais mė­ne­siais už­ fik­sa­vo įspū­din­gus re­zul­ta­tus Ki­ ni­jo­je. „Au­di“ au­to­mo­bi­lių par­ da­vi­mas per mė­ne­sį išau­go net 69 pro­c., BMW pa­sie­kė 9,8 pro­c., o „Mer­ce­des-Benz“ – 24 pro­c. au­gi­ mą. Eu­ro­po­je tuo me­tu vi­sų kla­sių ma­ši­nų par­da­vi­mas kri­to 3 pro­c. Praė­ju­siais me­tais „Au­di“ par­ da­vi­mas Ki­ni­jo­je išau­go 35 pro­c. ir sie­kė 284 tūkst. nau­jų pra­ban­

gių au­to­mo­bi­lių, BMW – 40 pro­c. ir 201 tūkst. ma­ši­nų, „Mer­ce­desBenz“ – 31 pro­c. ir 170 tūkst. nau­ jų au­to­mo­bi­lių. Tiek per­nai, tiek už­per­nai, siek­ da­mi patenkinti pa­klau­są, šie trys ga­m in­to­jai su­m a­ž i­no šven­t i­nių lais­va­die­nių ga­myk­lų dar­buo­to­ jams. Prieš žie­mos šven­tes BMW ir „Mer­ce­des-Benz“ pra­ne­šė, kad ga­myk­las už­da­rys tik sa­vai­tei – tarp Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų me­tų, o „Au­di“ – dviem sa­vai­tėms. Dėl kri­zės šie ma­ši­nų ga­min­to­jai dar­buo­to­jams 2009 m. bu­vo pail­ gi­nę šven­ti­nes ato­sto­gas iki tri­jų sa­vai­čių. Nu­ma­to­ma, kad Ki­ni­jo­je šie­met bus par­duo­ta 1,09 mln. nau­jų ma­ ši­nų. Prog­no­zuo­ja­mas par­da­vi­mo skai­čius Vo­kie­ti­jo­je – 954 tūkst. au­to­mo­bi­lių. JAV, di­džiau­sio­je pa­sau­ly­je pra­ ban­gių ma­ši­nų rin­ko­je, pro­gno­zuo­ ja­mas šių me­tų pa­klau­sos au­gi­mas – 18 pro­c. Tai su­da­rys 1,65 mln. ma­ši­nų. To­kie skai­čiai ro­do at­si­ trau­kian­čią kri­zę ir ge­rė­jan­čius var­ to­to­jų lū­kes­čius, nes 2011 m. par­ da­vi­mas JAV išau­go tik 1,4 pro­c. Var­to­to­jo po­rtre­tas

Pa­sak Olaf­fo Cost­ne­rio, BMW Ki­ ni­jos at­sto­vy­bės val­dy­bos pir­mi­ nin­ko, no­rint įsi­gy­ti nau­ją 5-osios se­ri­jos li­mu­zi­ną Ki­ni­jo­je, ei­lė­je tek­ tų lauk­ti apie du mė­ne­sius. „Aukš­čiau­sios kla­sės ma­ši­nų in­dust­ri­ja per pa­sta­ruo­sius dve­jus ar tre­jus me­tus Ki­ni­jo­je mė­ga­vo­ si įspū­din­gu au­gi­mu. Šis au­gi­mas ne­sus­to­ja – tuo ne­ga­li pa­si­gir­ti vi­ sa pa­sau­lio au­tomobilių ­rin­ka“, – tei­gė val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

„Ma­no tė­vas va­ži­nė­ja S, o vy­ras – C kla­sės „Mer­ce­des-Benz“. Kai tė­vas pa­klau­sė, ko­kios no­rė­čiau ves­tu­vi­nės do­va­nos, aš dve­jo­jau, ką rink­tis – SLK ar „E 350“ mo­de­lį. Pa­si­rin­kau pa­sta­rą­jį, nes SLK at­ro­ do per­ne­lyg ekst­ra­va­gan­tiš­kas“, – sa­kė 29 me­tų mer­gi­na Chen. Vers­ lo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro laips­nį tu­rin­ti ki­nė, ki­lu­si iš ma­žo, ta­čiau tur­tin­go Cik­si mies­to, pui­kiai at­ spin­di da­bar­ti­nius pra­ban­gių ma­ ši­nų pir­kė­jus Ki­ni­jo­je. Cik­si mies­tas ži­no­mas Ki­ni­jo­ je kaip di­džiu­lis vers­li­nin­kų kong­ lo­me­ra­tas – dau­giau nei treč­da­lis gy­ven­to­jų čia tu­ri sa­vo vers­lą ir yra darb­da­viai. Mer­gi­nos tė­vas ka­pi­ta­ lą su­si­kro­vė vers­da­ma­sis mag­ne­tų ga­my­ba. Ne­to­li sie­nos su Mon­go­li­ja ku­ ria­si nau­ja gy­ven­to­jų gru­pė – itin tur­tin­gi ūki­nin­kai, pla­čio­se ste­pė­se už­sii­man­tys įvai­rių gy­vū­nų au­gi­ni­ mu. Čia taip pat pra­ban­gias ran­čas sta­to­si iš kal­na­ka­sy­bos tur­tus su­ si­kro­vę ki­nai. Šie žmo­nės daž­niau­ siai ren­ka­si di­des­nio pra­va­žu­mo pra­ban­gius „Au­di“, „Mer­ce­des“ ir BMW mo­de­lius, nors šio­je Ki­ni­jos da­ly­je kol kas ly­de­riau­ja „Land Ro­ ver“ su sa­vo pra­ban­giau­sia vi­su­rei­ gių kla­se „Ran­ge Ro­ver“. Re­mian­tis ty­ri­mų bend­ro­vės „Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal“ duo­ me­ni­mis, au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa Ki­ ni­jo­je ga­min­to­jams at­neš 14 mlrd. do­le­rių pel­ną.

su­lė­tė­jęs Ki­ni­jos eko­no­mi­kos au­ gi­mas. Šiais me­tais Ki­ni­jos vy­riau­ sy­bė pa­kė­lė iš­per­ka­mo­sios nuo­mos ir pa­sko­lų iš­da­vi­mo rei­ka­la­vi­mus, taip pat įve­dė drau­di­mą įsi­gy­ti ne­ kil­no­ja­mą­jį tur­tą 40 mies­tų gy­ ven­to­jams. Dėl to me­tų pa­bai­go­je ša­ly­je smu­ko ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to kai­nos. Pa­sak ty­ri­mų bend­ro­vės „Chi­ na Au­to Mar­ket“, at­si­žvelg­da­mi į šį Ki­ni­jos vy­riau­sy­bės žings­nį, pa­sau­li­niai „Mer­ce­des-Benz“ ir BMW par­da­vė­jai kai ku­riems mo­ de­liams pa­sau­ly­je pri­tai­kė nuo­ lai­das. JAV „Mer­ce­des“ bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti net 39 pro­c. pi­giau, BMW šio­je ša­ly­je tai­kė 25 pro­c. nuo­lai­ dą. Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­ min­to­jai ko­vo­ja ir JAV – jie sie­ kia ap­lenk­ti „Toyo­tos“ ga­mi­na­mo „Le­xus“ par­da­vi­mą šio­je ša­ly­je. „Le­xus“ – ab­so­liu­tus ly­de­ris JAV pra­ban­gių ma­ši­nų seg­men­te, ne­ pai­sant par­da­vi­mą la­bai su­ma­ži­ nu­sių sti­chi­nių ne­lai­mių, ku­rios su­trik­dė da­lių tie­ki­mą „Toyo­tos“ ga­myk­loms.

Di­de­lės nuo­lai­dos ki­nams

– tokį pelną doleriais ga­min­to­jams atneš pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa Ki­ni­jo­je 2012 m.

Nors Ki­ni­jo­je op­ti­mis­ti­nės pro­ gno­zės ne­ma­žė­ja, jau­čia­ma, kad par­da­vi­mas ima lė­tė­ti. Prie­žas­tis – nors ir au­gan­tis, ta­čiau taip pat

14 mlrd.


16 2

trečiaDIENIS, sausio 18, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai����������������������������������� 16 Paslaugos� ������������������������������������������� 16, 17 Parduoda����������������������������������������������������17 Perka� ������������������������������������������������������������� 18 Įvairūs��������������������������������������������������� 18, 19 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 19 Kviečia������������������������������������������������� 18, 19 Kviečia mokytis����������������������������������� 19 Atsiliepkite! � ���������������������������������������������17 Pamesta ������������������������������������������������������17 Rasta ��������������������������������������������������������������17 Informuoja����������������������������������������������� 19

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Siūlome darbą Kaune maršrutinio taksi vairuotojams. Tel. 8 672 23 577, 8 672 23 777.

Siūlo darbą

Skubiai reikalingi mūrininkai, tinkuotojai ir kt. statybininkai. Darbas Belgijoje. Tel. +324 86372176.

899287

Dirbti nedidelėje maisto prekių parduotuvėje Garliavoje reikia pardavėjos (-o), gyvenančios (-io) Garliavoje arba Aleksote. Tel. 8 686 33 019. 900424

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025. 879945

Kavinei reikalinga (-as) barmenė (-as)-padavėja (-as). Tel. 8 682 62 624. 900721

Kavinei-restoranui miesto centre reikia virėjų. Geras darbo grafikas. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 693 50 400. 901202

Mėsos perdirbimo įmonei reikalingi: išpjaustytojas (-a) ir mėsos technologas (-ė). Siūlome patrauklų atlyginimą. Tel. 8 685 47 681. 900864

Reikalinga bendrovė, galinti sumontuoti audio- ir videosistemą bei kompiuterizuotą darbo laiko apskaitos sistemą privačioje įstaigoje Vilniuje. Tel. 8 610 60 004, e. paštas info@dantis.eu. 899622

Reikalingas (-a) kiaulių komplekso vadovas. Reikalavimai: komplekso darbų organizavimas ir kontrolė, modernizavimo bei įvairių projektų įgyvendinimas, pašarų raciono kontrolė. Siūlome patrauklų atlyginimą. Tel. 8 685 47 681. 900874

Reikalingas VADYBININKAS (-ė). Reikalavimai: laisvai kalbėti lenkų ir rusų kalbomis; darbo kompiuteriu įgūdžiai. CV siųsti e. paštu info@meistronamai.lt. Tel. 8 685 11 151.

901147

Statybų darbams Maskvoje reikalingi mūrininkai, betonuotojai, įv. profilio technologai, konstruktoriai, mechanikai ir energetikai. Vizos, kelionė, apgyvendinimas, maitinimas – nemokamai. Pradinis atlyginimas 4000–7000 Lt. Dėl ANKETOS kreiptis migle@adversitus.lt. Tel. (8 5) 240 0766. 892622

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C kat., patirtis būtina). Tel. 210 777. 897294

Teisinių paslaugų įmonei reikalingas darbuotojas ne visai darbo dienai (studentas, teisės magistro studijos). CV siųsti statprasoc@takas.lt; tel. 8 687 15 981. 901354

Trikotažo įmonei reikalingos narstytojos (-ai). Darbas viena pamaina. Priimame neturinčias darbo patirties, mokome. Kreiptis Kėdainių g. 4, tel. (8 37) 361 872, 8 686 42 663. 901140

UAB „SCAPA BALTIC“, gaminanti minkštuosius baldus, ieško siuvėjų. Siūlo geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas. Kreiptis tel. (8 37) 360 765 arba e. paštu Ernesta. Rimskyte@scapabaltic.com. 901328

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 900537

896334

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kaune. Tel. 8 699 73 083. 896772

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija), dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 895105

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 612 81 392. 893407

Restorano kulinarijos cechui reikalingi kulinarai, taip pat virėjai. Būtina darbo patirtis. Tel. 8 685 67 777. 900442

Restoranų tinklas ieško virėjų, virtuvės pagalbinių darbuotojų ir valytojų. Tel. 8 611 291 29. 891800

Restoranui Kaune reikalinga virėja (-as) visai darbo dienai. Darbo pobūdis: banketų, furšetų ruošimas, maisto gaminimas dienos pietums ir klientui pasirinkus iš meniu. Privalumas – darbo patirtis. Tel. 8 656 39 311, 8 685 67 777. 900357

Restoranui reikalingi barmenai-padavėjai, turintys patirties. Darbo pobūdis: restorano klientų aptarnavimas, banketų, furšetų ir kitų švenčių ruošimas. Tel. 8 656 39 311. 898316

Siuvimo įmonei reikalinga (-as) konstruktorė (-ius). Pageidautina – aukštasis išsilavinimas, anglų kalba, darbo patirtis APS sistemomis (Lectra). Siūlome tobulėjimo galimybes, geras darbo sąlygas, laiku mokamą atlyginimą. Tel. 8 656 12 126. 899167

892807

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 892918

Ieško darbo Slaugau ligonius jūsų namuose, ligoninėje (darbo dienomis, galiu dirbti ir naktimis). Tel. 8 676 95 319 (gyvenu prie „Girstučio“). 900879

Paslaugos Medikų „Psichoterapijos konsultacijų centras“ teikia konfidencialias psichiatro ir psichologo konsultacijas. Medikamentinis ir psichoterapinis gydymas. Individuali ir grupinė psichoterapija. K.Donelaičio g. 60, Kaunas. Tel. 222 903, 8 653 80 605, www.konsultuojam.lt. 892750

„Biofirst“ klinikoje gyd. akušerė-GINEKOLOGĖ konsultuoja ir gydo nėščiąsias ir ginekologinėmis ligomis sergančias ligones, esant poreikiui paskiria kontraceptines priemones. Turi didelę vaikų ir paauglių ginekologinių ligų gydymo patirtį. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 900869

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 602 56 100, 8 609 07 201. 901241

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 895589

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su „RedCord“ sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“. Tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 893452

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 887297

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val. 885399

Stuburo ir sąnarių skausmo gydymas, taikant efektyvius natūralius metodus. Tel. 8 615 19 915, e. paštas robertaosta@gmail.com. 898319

898871

Reikalingi autovežio vairuotojai trumpiems reisams. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 674 56 399.

GYDYMAS DĖLĖMIS – efektyvus išsiplėtus venoms, sergant hipertonija, parodontoze, neuritais, ginekologinėmis (urologinėmis) ligomis. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261, www.ngc.lt.

Terapinė pagalba visą parą po ilgalaikio alkoholio vartojimo ir esant pagirių sindromui. Tel. 721 677, 8 686 43 291. Lic. Nr. 2627.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 900785

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

900433

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val.

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 893969

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 895708

Kompiuterių remontas. Konsultacijos. Atvykstame į namus. Tel. 8 684 91 970. 898859

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.skreitinukas.lt. Tel. 8 611 46 629. 896978

Statybos, remonto

877262

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 898454

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 884740

899014

Apdaila: tinkuojame, betonuojame, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles, gipskartonis, dedame laminatą. Santechnika. Elektra. Tel. 8 674 54 580. 895948

Atlieka vidaus remonto ir smulkius apdailos darbus. Tel. 8 685 65 072. 901256

Atliekame darbus: santechnika, plytelių klojimas, „plaukiojančio“ parketo dėjimas, dažymas. Tel. 8 620 80 625. 900780

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 892317

Atliekame įvairius vidaus apdailos darbus, dažome sienas ir lubas. Taip pat montuojame įvairaus tipo grindis, dedame gipsą. Mielai užsiimame santechnikos ir elektros instaliavimo, remonto darbais. Tel. 8 607 84 480, (8 37) 332 247, Savanorių pr. 287316, Kaunas, www.Ekstraprojektai.eu. 891676

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 894334

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 892345

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

894436

894560

Automobilininkams

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

892120

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807.

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968. 898802

899112

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 899858

890251

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486.

883413

Kompiuterininkų

893948

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Automobilinio bokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

60 proc. nuolaida ALUPLAST, VEKA langams. Šarvuotos durys. Aliuminio stumdomos sistemos. Tel. 8 684 10 785, (8 37) 403 813, e. paštas kaunas@bogone.lt.

898275

896253

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis), tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

899041

Buitinės technikos remonto

899759

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, televizorių taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492. 900133

AKCIJA! Šarvuotos durys – per tris dienas. Taip pat metalinės durys sandėliams ir garažams. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 683 74 745. 901470

Dažymas, tinkavimas. Tel. 8 628 55 980. 901062

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 896968

Durys – Jūsų, darbas – mūsų. Kokybiškai statome duris, lankstus, spynas, prikalame apvadus. Tel. 8 699 39 451. 901138

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 898210

Nukelta į 17 p.


173

trečiaDIENIS, sausio 18, 2012

klasifikuoti skelbimai Statybos priešprojektinės dokumentacijos parengimas: architektūriniai reikalavimai, projektavimo sąlygos. Tel. 8 683 92 489, e. paštas aunas.valavicius@gmail.com.

Paslaugos Statybos, remonto Glaistymo, dažymo, plytelių klijavimo darbai. Kokybiškai. Tel. 8 698 45 947. 896354

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 900885

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 894089

Kapitališkas namų, butų remontas: grindų montažas, dažymo paslaugos, gipsas. Taip pat atliekame santechnikos, elektros instaliacijos darbus. Tel. 8 656 27 767. 897830

Kokybiškam laiptinių remontui – nuolaidų metas. Dirbame profesionaliai. Turime didelę patirtį, suteikiame garantijas. Tel. 8 37 249 178; 8 640 25072. 895560

Kokybiškas plytelių klijavimas. Dušo kabinų montavimas, santechnikos keitimas, vamzdžių dengimas. Gipskartonio montavimas, sienų lyginimas. Tel. 8 691 85 440, 711 659. 898638

Naujos kartos šarvuotos durys. Garantija 5 m. Tel. 8 684 85 030, e. paštas sarvuotos@gmail.com.

898808

Vidaus apdailos darbai: plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, laminato klojimas. Tel. 8 679 79 148. 899785

Vidaus vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų montavimo paslaugos. Prietaisų montavimas, radiatorių ir maišytuvų keitimas. Tel. 8 670 42 768. 899846

Visi statybos ir remonto darbai, taip pat ir smulkūs. T.S. individuali įmonė. Tel. 8 685 83 785. 901011

892419

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 891291

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė. Garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099, www.langvila.lt 892269

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 899598

Remontuojame butus, namus, sodybas. Atliekame visą vidaus apdailą. Tel. 8 600 92 790. 899330

Santechnikas atlieka įvairius darbus: vandentiekio, šildymo, kanalizacijos sistemų, WC. Atlieku elektriko darbus. Tel. 8 647 73 244. 900713

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

900072

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 899720

Vidaus durys. Laminuotos, faneruotos (pritaikome prie senų metalinių staktų). Prekybos miestelis „Urmas“, Geltonoji galerija, 1 salė. Tel. 351 697, 8 686 50 309. 898822

Baldžių „Dainiaus baldai“ – gaminame virtuvės, vaikų kambario baldus, spintas, komodas, stalus ir kt. Garantija. Tel. 8 678 33 560. 900598

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 899749

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 892603

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 897875

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133. 895002

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 899976

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

878184

898646

Santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205.

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

Santechnikos darbai – kokybiški. WC, kriauklių, vonių, čiaupų keitimas, plastikinių vamzdžių montavimas. Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 763 677, 8 675 69 179. 898624

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail.com.

894980

Statau duris, keičiu spynas, restauruoju, remontuoju, išardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 900658

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 892885

901380

Šarvuotos buto durys, pigios ir kokybiškos. Tel. 8 673 53 012.

901468

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

899153

Smulkus būsto remontas ir kiti įvairūs apdailos darbai. Tel. 8 673 36 319.

900486

Statybininkų brigada kokybiškai atlieka betonavimo, mūro, stogų dengimo darbus. Tel. 8 604 30 273. 896274

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. Išvežame senus baldus, šiukšles ir kt. NEMOKAMAI – nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Pjauname medžius, tvarkome aplinką. Tel. 8 601 99 230. 895828

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; miško valymas; kelmų šalinimas. UAB „Aplinkos darbai“. Tel. 8 655 55 800. 895783

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Siuvėjų Siuvu, persiuvu ir taisau kailinius ir odines striukes. Keičiu pamušalus, užtrauktukus, perdažau odines striukes. Tel. 314 705, 8 608 23 652. 900513

Šventėms

1,5 kambario butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (5 a. blokinio namo 2 a., b. pl. 37 kv. m, balkonas, vidinis). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 4 kambarių butą Žaliakalnyje, Žiemių g. (5 a. plytinio namo I a., b. pl., 77 kv. m). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 kambarių butą Garliavoje, Žaliojoje g. (5 a. plytinio namo I a., b. pl. 64 kv. m, natūralus parketas, šarvo durys). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 2 kambarių butą Eiguliuose, Ukmergės g. (9 a. blokinio namo VI a., b. pl. 49 kv. m, tvarkingas, maži šildymo mokesčiai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

Išpardavimas! Nuolaidos! Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, PHILIPS, LG, TOSHIBA, LCD, LED televizoriai iš VOKIETIJOS. www.elektrogama.lt; Draugystės g. 17, tel. (8 37) 332 117, 8 687 45 625. 896029

Drabužiai, avalynė Odinių ir kailinių drabužių išparduotuvėje „Le Mari“ dabar viskas – dar pigiau! Laisvės al. 50. 895987

Kitos prekės Akmens anglis, ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 893755

Namą Giraitėje, Liepų g. (2 a plytinis, pritaikytas gyventi dviem šeimoms, atskiri įėjimai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463.

1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 33 kv. m, sutvarkytas, bendrija, saulėtas). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

Atvešime per 24 val. kokybiškų baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų, granulių (8 mm), 1 t – 529 Lt. www.briketai-granules.lt. Tel. 8 600 25 915.

3 kambarių butą Bažnyčios g., Centre (3 a. plytinio namo I a., b. pl. 79 kv. m, autonominis šildymas dujomis). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Atvešiu baltarusiškų durpių briketų (supakuoti maišuose po 500 kg). Malkų, atraižų. Kaune atvežame nemokamai. Tel. 8 614 88 448.

3 kambarių butą Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. plytinio namo II a., puikus susisiekimas, galimybė rekonstruoti, plėstis). Tel. 300 916, 8 676 22 528. KNTPA.

Atvežame (6 ir 9 kub. m) ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytas). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

5 kambarių butą Centre, Žemaičių/V.Putvinskio g. (3 a. plytinio namo II a., b. pl. 83 kv. m, tvarkingas šviesus butas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

Atvežame miškavežiu malkų (3 m ilgio, beržas, juodalksnis, ąžuolas). Mažiausias kiekis – 18 metrų. Tel. 8 617 15 896.

893593

900696

899644

1 k. butą Naglio g. (9/9, 33 kv. m, laiptinė suremontuota, namo bendrija, bute reikalingas remontas, yra balkonas, butas šviesus ir šiltas). 47 000 Lt. Tel. 8 678 00 678. 898143

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 899433

1 kambario butą E.Ožeškienės g., Centre (II a. plytų name, b. pl. 35, gyv. pl. 24, virtuvė 6 kv. m, autonominis šildymas, plastikiniai langai, šarvuotos durys). Kaina 105 000 Lt. Arba nuomoju. Tel. 425 506, 8 698 86 009. 900749

2 kambarių butą Šilainiuose (5 a. blokinio namo IV a., b. pl. 51 kv. m). Arba keičiu į 1 kambario butą I arba II aukštuose. Su priemoka. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 652 89 953. 898974

4 kambarių butą Vilijampolėje, Neries kr. (9 a. geltonų plytų name VI a., b. pl. 90 kv. m, pigus šildymas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 901498

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbnordbustas.lt.

901209

Dviejų kambarių butą Eigulių mikrorajone, Sukilėlių pr. 114 (1 a., su balkonu). Tel. 8 683 33 962. 890885

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 803771

Konditerijos verslą su įrengimais, kontraktais. Tel. 8 686 61 796. 900342

Kotedžą Žemynos g. (nauja statyba, bendr. pl. 178, gyv. pl. 106 kv. m, 4 kambariai, WC ir vonia kartu, trys miegamieji, per du aukštus, garažas, dideli rūsys, uždaras kiemas, autonominis šildymas, atlikta dalinė apdaila, puikiai sutvarkyta aplinka). Kaina 220 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 900711

Namą Aleksote, Kiečių g. (2 a., plytinis, b. pl. 150 kv. m, suremontuotas, autonominis šildymas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 901499

891627

Šiltos naujos kartos saugios nuosavų namų durys. Garantija 5 m. Tel. 8 683 74 745.

Kitos

892737

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554.

896241

877888

898117

Vidaus įrangos

891615

Nebrangiai, kokybiškai kloju plyteles, montuoju gipskartonį, dedu laminatą, smulkūs santechnikos, elektros darbai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 653 94 097.

Restoranas „Dykumų liūtas“ – tai smagūs pokyliai, vestuvės iki 100 asm., jauki židinio salė, sauna, baseinas. Gedulingi pietūs. Lazūnų g. 54A, tel. 387 482, 8 685 61 080.

Parduoda 0,9620 ha ploto žemės sklypą Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., kartu su jame esančiais nenaudojamais katilinės statiniais. Tel. 8 698 29 090. 900093

Parduodu atskirą pastatą – boilerinę Bajorų g., Vilijampolėje. Galima rekonstrukcija. Kaina 17 500 Lt. Tel. 8 675 03 868. 900210

Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

Vieną kambarį bendrabutyje R.Kalantos g. (keturių aukštų plytinio namo III a., bendr. pl. 21 kv. m, suremontuotas, patogumai bendri). Kaina 18 000 Lt. Tel. 8 676 27 519, 8 674 13 403.

898505

898440

890214

901497

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, privažiavimas). Tel. 8 676 22 944.

898031

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas ir trinkelėmis. Uosio parketo lenteles. Perkame mišką. Tel. 8 608 64 784. 895173

Ąžuolo, uosio, beržo, drebulės, alksnio, eglės malkas trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 5 arba 8 erdmetrius). Tel. 8 682 86 242. 899570

Naujos statybos šiuolaikiškai ir kokybiškai įrengtą namą Aleksote, uždarame naujų namų kvartale, b. pl. 152 kv. m, 6 a žemės. Tel. 8 659 79 929. KNTPA. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 676 22 528. KNTPA. Dalį namo Karmėlavoje, Naujojoje g. (2 a. mūrinis namas, b. pl. 75 kv. m, šildymas autonominis, 3 a žemės). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo V a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Pramonės pr. (5 a. blokinio namo III a., b. pl. 45 kv. m, balkonas, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. Sklypą Kauno r., Pociūnuose (0,7 ha, vaizdinga vieta, elektra, geras privažiavimas, ribojasi su tvenkiniu, 70 m pakrantės). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo II a., b. pl. 45 kv. m, šarvo durys, plastikiniai langai, tuščias). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 2 kambarių tvarkingą butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (5/1 a., b. pl. 52 kv. m, bendrija). Tel. 300 917, 8 614 93 479. KNTPA. 901476

Beržines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 897675

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 899544

Malkas trinkelėmis arba skaldytas. Prekyba atraižomis. Statybinė mediena, lentpjūvės paslaugos. Skubus pristatymas. Tel. 8 620 23 779, 8 620 80 612. 890795

Malkas: uosis, beržas, ąžuolas (erdvinis metras – 100 Lt), drebulė, juodalksnis (85 Lt). Kauno mieste ir Kauno r. Tel. 8 602 37 845. 900100

Parduodame įvairias malkas, trinkelėmis ir skaldytas. Kaina nuo 80 Lt už erdmetrį. Taip pat smėlį, skaldą ir žvirgždą, išrašome sąskaitas, atvežame. Tel. 8 652 65 157, e. paštas uab.elvirta@gmail.com. 901227

Sausos įvairių rūšių lapuočių malkos (ąžuolo, uosio, beržo, skroblo) įvairiais kiekiais ir įpakavimais. Tel. 8 620 29 252. 896404

Pamesta Dingusį leidimą Nr. 0099 automobiliui laikyti prie namų (Maironio g. 44), išduotą Antanui Ivaškai, laikyti negaliojančiu. 901058

Pamestą LSMU VA studento knygelę Nr. VMNL7796, išduotą Kamilei Sasnauskaitei, laikyti negaliojančia.

901153

Buitinė technika

BUITEX AKCIJA!

Visą sausio mėnesį visiems šaldytuvams –

15%

nuolaida

Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1, tel. 8 614 70 570, www.buitex.lt

Atsiliepkite! Rytų g., Kaune, dingo automobilis BMW 525d, 2007 m., juodos spalvos. Ką nors žinančius skambinkite tel. 8 623 19 934. Atsilyginsiu. 901458

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821428

RASTA Ras­ta as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė ir vai­ruo­to­ jo pa­žy­mė­ji­mas, iš­duo­ti Ri­man­tui Rin­ke­vi­ čiui. Tel. 206 923.


18 2

trečiaDIENIS, sausio 18, 2012

klasifikuoti skelbimai UAB„TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 – juodieji metalai; (8 37) 441 414, 8 611 44 404 – spalvotieji metalai. Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 892216

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 899353

Vežame keleivius, krovinius ir automobilius maršrutu Danija–Lietuva–Danija. Tel. 8 614 82 054, 8 659 09 637. Daugiau inf. www.audrena.lt.

Paskolos

896136

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

Į visus teatro renginius galite pirkti bilietus internetu www.muzikinisteatras.lt

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 8 676 22 955, 8 614 23 050.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune (su miesto patogumais). Tel. 300 915, 8 614 21 023.

891246

Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune. Tel. 302 535, 8 676 22 262. 900014

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960.

892528

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 890962

899605

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Informuoju, kad 2012 m. sausio 31 d. 10.30 val. bus atliekami sklypo, esančio Kauno r., Netonių kaime (kad. Nr. 5270/0010:478), priklausančio Loretai Ginkuvienei, Ritai Vosylienei, Aidui Gintarui Adomaičiui, Dianai Adomaitienei, ribų tikslinimai. Suinteresuoti asmenys, kurių nuosavybės teise priklausantys sklypai ribojasi su minėtu sklypu, prašom atvykti nurodytu laiku ir dalyvauti tikslinant ribas. Jei nurodytu laiku atvykti negalėsite, apie savo neatvykimą informuokite raštu likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios UAB Geoera, Savanorių pr. 287–413, Kaunas. Jums neatvykus, darbai bus tęsiami Jums nedalyvaujant.

890155

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989. 892197

Įvairūs Nuomoja

901152

892184

890608

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 891295

Perka įvairią žemę Lietuvoje, gali būti nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, moka geriausia kaina. Tel. 8 670 28 006. 869176

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 603 86 900. 882457

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 894736

Superkame naudoti netinkamus automobilius, pasiimame, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 340 051, 8 687 30 800. 900741

SK E L B I M

AI

M SKELBI

5 d. 12 val. Volfgangas Amadėjus Mocartas. MAŽOJI BURTŲ FLEITA. Trukmė 1.45 val. Bilietų kainos: 7, 12, 18, 20, 50 Lt. 5 d. 18 val. Žoržas Bizė. KARMEN. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. 8 d. 17 val. Ričardas Rodžersas. MUZIKOS GARSAI. Trukmė 2.45 val. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. 9 d. 18 val. Linas Adomaitis. DULKIŲ SPINDESYS. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. 10 d. 18 val. Kolas Porteris. BUČIUOK MANE, KEIT. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. 11 d. 18 val. Karlas Miliokeris. STUDENTAS ELGETA. Trukmė 3 val. Bilietų kainos 15, 20, 35, 40, 100 Lt. 12 d. 12 val. Tomas Kutavičius, Violeta Palčinskaitė. NYKŠTUKAS NOSIS. Trukmė 1.50 val. Bilietų kainos 7, 12, 18, 20, 50 Lt.

Kiti

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

3 d. 18 val. Johanas Štrausas. VIENOS KRAUJAS. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt.

893162

894950

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 395 00.

SPEKTAKLIŲ PAKETAS! Tai keturių spektaklių, rodomų trečiadieniais ir ketvirtadieniais, paketas, kuriam suteikiama 25 % nuolaida.

891332

890983

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

REPERTUARAS

Informacija tel. (8 37) 228 784, e. paštas administratore@muzikinisteatras.lt, www.muzikinisteatras.lt.

890101

Automobilių supirkimas visoje Lietuvoje. Gali būti daužti arba su kitais defektais. Išsivežame patys. Tel. 8 620 24 539.

2012 m. vasario mėn.

897014

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Perka

Kviečia

Konkurso būdu BAB „Vilijampolės autotransportas“ išnuomoja administracines patalpas (20 kv. m) Radvilų Dvaro g. 6, Kaunas. Paraiškos priimamos iki 2012 02 01. Tel. 8 698 78 240, e. paštas a.rascius@gmail.com. 901474

Gabenimai „Iveco“ ir „Man“ savikroviais atvežame akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, skaldos, juodžemio, įvairių malkų, atraižų. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 616 28 748. 897700

Kiekvieną dieną į Angliją, Vokietiją, Olandiją, Belgiją, Airiją, Ispaniją, Prancūziją vežame keleivius ir siuntinius. Tel. 8 698 25 373, +44 56 0156 4237. 898381

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 894517

Kelionės Vežame keleivius ir nuomojame 8 vietų „Mercedes“ autobusiuką. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 894505

Pakartotinai informuojame apie parengtą bendrąja tvarka sklypo Savanorių pr. 167/ Molėtų g. 2 (kad. Nr. 1901/0105:88), Kaune, detalųjį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypo Savanorių pr. 167/Molėtų g. 2, Kaune, ribų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo keitimas (keičiamas naudojimo būdas iš gyvenamosios į komercinės paskirties objektų teritorijas, naudojimo pobūdis keičiamas į prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos). Planavimo organizatoriai – Kristina Belevičiūtė, Jonas Belevičius. Detaliojo plano rengėjas – Kęstutis Statkevičius. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galite nuo 2012 01 18 iki 2012 02 15 Kauno Žaliakalnio seniūnijoje ir rengėjo patalpose, Laisvės al. 97–11, Kaune. Vieša projekto ekzpozicija vyks nuo 2012 01 27 iki 2012 02 15. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks vasario 15 d. 15.30 val. Kauno Žaliakalnio seniūnijos patalpose. Pasiūlymus raštu detaliojo plano organizatoriui ir rengėjui galima teikti iki viešo svarstymo susirinkimo pradžios. Organizatoriaus tel. 8 684 79 076, rengėjo tel. 8 650 79 101, e. paštas projektailt@ymail.com. 901551

Nukelta į 19 p.

12 d. 18 val. Umberto Giordano. ANDRĖ ŠENJĖ. Dainuoja ERIC FENTON (JAV), LILIJA GUBAIDULINA, VYTAUTAS JUOZAPAITIS. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. 14 d. 18 val. Eltonas Džonas, Timas Raisas. AIDA. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. 17 d. 18 val. Gaetano Donizetti. LIUČIJA DI LAMERMUR. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. 18 d. 18 val. Gaetano Donizetti. LIUČIJA DI LAMERMUR. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. 19 d. 18 val. Francas Leharas. GRAFAS LIUKSEMBURGAS. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. 22 d. 18 val. Eltonas Džonas, Timas Raisas. AIDA. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. 23 d. 18 val. Leo Falis. MADAM POMPADUR. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. 24 d. 18 val. Sai Kolmanas. MIELOJI ČARITI. Trukmė 3.30 val. Bilietų kainos: 15, 30 , 45, 50, 100 Lt. 25 d. 18 val. Imrė Kalmanas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. Trukmė 3 val. Bilietų kainos: 15, 30 ,45, 50, 100 Lt. 26 d. 12 val.

SNIEGO KARALIENĖ. Trukmė 2 val. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt.

26 d. 18 val. Džiusepė Verdis. ATILA. DAINUOJA TADAS GIRININKAS, SANDRA JANUŠAITĖ, ERIK FENTON (JAV), DAINIUS STUMBRAS. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 15, 30 ,45, 50, 100 Lt. 29 d. 17 val. Genadijus Gladkovas. BRĖMENO MUZIKANTAI. Trukmė 2.30 val. Bilietų kainos: 7, 12, 18, 20, 50 Lt. SKIRTA VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS. Teatras turi teisę keisti spektaklius. Kasa (Laisvės al. 91, tel. (8 37) 200 933) dirba 11–14, 15–18 val. Poilsio diena – pirmadienis. Administratorės tel. (8 37) 228 784, e. p. administratore@muzikinisteatras.lt

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


19 3

trečiaDIENIS, sausio 18, 2012

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai

Kviečia

Kelionių AgentūrA „RM travel“

PILATES mankšta moterims. Yra rytinės, vakarinės grupės. Užsiėmimai vyksta Žaliakalnio mikrorajone. Tel. 8 602 46 673.

901373

NAUJIENA! Malta ir Kipras – iš Kauno! Malta – nuo 741 Lt (asm.)

Maljorka (iš Kauno) – nuo 935 Lt (asm.) Rodas (iš Kauno) – nuo 860 Lt (asm.)

Sausio 20 d., penktadienį, 18 val.

Kosas (iš Kauno) – nuo 723 Lt (asm.)

Kauno valstybinėje filharmonijoje

Kipras – nuo 985 Lt (asm.)

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260,

Poilsinės kelionės:

Kelionių ir bilietų

e. paštas info@rmtravel.lt

Alikantė (iš Kauno) – nuo 1143 Lt (asm.)

skaičius ribotas.

KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS (orkestro vadovas Algimantas Treikauskas)

Solistas

DAVIDAS GERINGAS (violončelė)

Kelionių agentūrA „AŠ KELIAUJU“

Dirigentas

Savanorių pr. 363A–202, Kaunas. Tel. 8 656 37 114, (8 37) 214 010. Darbo laikas I–V 9–19 val. www.askeliauju.lt

PRASIDĖJO PAŽINTINIŲ VASAROS KELIONIŲ PARDAVIMAS SU 15% NUOLAIDA Kelionių autobusu sezono naujienos: Vokietijos perliukai… Brėmeno muzikan­ tų pėdomis (5 d. kelionė), asm. – 849 Lt Maskva – Auksinio Rusijos žiedo širdis (5 d. kelionė) – 1019 Lt. Šiaurės Italijos įdomybės ir poilsis prie Adrijos jūros (8 d. kelionė), asm. – 1100 Lt.

Škotija ir Anglija... legendomis apipinti kraštai (11 d. kelionė), asm. – 2379 Lt Kodėl verta pirkti dabar? – Pradinė įmoka asm. tik 50 Lt, likusi da­ lis mokama 3 sav. iki kelionės. – Išankstinio pirkimo nuolaida galioja vi­ soms vasaros sezono kelionėms autobu­ su, užsakant iki vasario 15 d. – Galimybė keisti kelionę. Visus siūlomus maršrutus rasite internete www.askeliauju.lt

JUOZAS DOMARKAS Skambės

M. Glinka – Operos „Ruslanas ir Liudmila“ uvertiūra, A. Malcys – Koncertas violončelei ir orkestrui (In Memoriam Mistislavui Rostropovičiui), J. Brahms – Simfonija nr. 2 D-Dur, op. 73 Globėjas:

Kauno miesto savivaldybė

Kauno diena

Rėmėjai:

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Plaukite apsipirkti Vokietijoje! Pasinaudokite puikia idėja – pasiimkite automobilį ir keliaukite apsipirkti keltu į Kylį. Atstumas nuo Kylio iki Hamburgo (iš­ pardavimų sostinės) – tik 100 km. Sėdima vieta – nuo 64 Lt. Vieta kajutėje – nuo 190 Lt.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Dvivietė kajutė – nuo 388 Lt. Keturvietė kajutė – nuo 678 Lt. Automobilio perkėlimas – nuo 220 Lt. Kaina pateikta į vieną pusę. Keltų bilietų kainos gali kisti priklauso­ mai nuo kelionės ir bilieto pirkimo da­ tos, likusių laisvų vietų skaičiaus. Daugiau informacijos www.krantas.lt

O1

O2

Kviečia mokytis

Įvairūs Kiti Pakartotinai informuojame apie parengtą bendrąja tvarka sklypo Savanorių pr. 169 (kad. Nr. 1901/0105:92), Kaune detalų­ jį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypo Savanorių pr. 169, Kaune, ribų keitimas, te­ ritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nu­ statymas. Planavimo organizatoriai – Ilona Rimšienė, Aidas Rimša. Detaliojo plano ren­ gėjas – UAB „Archikonas“. Susipažinti su de­ taliojo plano sprendiniais galite nuo 2012 01 18 iki 2012 02 15 Kauno Žaliakalnio seniūni­ joje ir rengėjo patalpose, Kurpių g. 15–10, Kaune. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012 01 27 iki 2012 02 15 Kauno Žaliakalnio seniūnijos patalpose. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks vasario 15 d. 15.30 val. Kau­ no Žaliakalnio seniūnijos patalpose. Pasiū­ lymus raštu detaliojo plano organizatoriui ir rengėjui galima teikti iki viešo svarstymo susirinkimo pradžios. Organizatoriaus tel. 8 698 28 661, rengėjo tel. (8 37) 407 129, e. paštas info@archikonas.lt. 901550

Vasario 4 d. 10 val. A.Puškino gimnazijos patalpose, Vytauto g. 50, vyks Kauno sodi­ ninkų bendrijos „Baltasis gandras“ ataskai­ tinis rinkiminis susirinkimas. Valdybos pir­ mininkas

Anglų, rusų, vokiečių, norvegų k. kursai – grupėse ir individualiai. Nuolaidos! „AKADEMA ir Ko“, Laisvės al. 97, tel. 226 422, 8 611 78 092, loreta@akadema.lt.

896809

2 Lt/min.

„Kauno dienos“ skelbimų skyriaus e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

900801

informuoja KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Sąjungos a. 13A Sausio 18 d. 11 val. – Tautinės kultūros cen­ tro lektoriaus A.Žarskaus paskaita MEILĖS SLĖPINIAI IR PARADOKSAI. ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS sau­sio 31 d. kvie­čia da­ly­vau­ti kon­fe­ren­ci­jo­ je INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ GALIMYBIŲ DIDINIMAS GLOBOS ĮSTAIGOSE AUGANTIEMS VAIKAMS. Da­ly­va­vi­mas ne­mo­ka­mas. Re­gist­ra­ci­ja tel. (8 37) 750 935.

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


20

trečiadienis, sausio 18, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus AB „Kauno energija“ darbuotojui Vytautui RAGĖNUI, artimuosius nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai. Vidą BRUOŽĮ, mirus tėvui, skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia UAB „Kauno švara“ kolektyvas. Nuoširdžiai užjaučiame Gintautą GAILIŲ dėl tėvo mirties. Lietuvos banko Kauno skyriaus kolektyvas Zenoną MASAITI, mirus mamai, skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia UAB „Kauno švara“ kolektyvas. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą AB „Kauno energija“ darbuotoją Aldą RAGĖNĄ, mirus tėvui, nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai.

Gyvenimas – negailestingas, Nežiūri amžiaus, nei jausmų, Į amžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir artimiausius iš visų. Mirus tėveliui, skaudžią netekties ir liūdesio valandą Rimutę RANDIENĘ, jos šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „Kauno liftai“ kolektyvas. Tokia žmogaus lemtis – plykstelėti ir užgesti, Tokia žemiška būtis – savo artimųjų netekti... Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam tėčiui, Valeriją ŠALKUVIENĘ nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Lietuvos sporto muziejaus kolektyvas. „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Pla­ tus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priė­ mimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 896047

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šar­ vojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Adresas Jonavos g. 40 A (prie „Undinės“, Senamiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 677 87 160, 8 699 40 723. DIRBAME VISĄ PARĄ (TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS).

894642

Sausio 18 d., trečiadienį, 18 val. Vokalinės muzikos vakaras

21 d. 12 val.

teatras KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sausio 18 d. 18 val. – MODERATORIAI. Vie­ nos dalies forumas. Rež. Andrius Kurienius. Penktoji salė. Sausio 19 d. 18 val. – Abi Morgan. MAŽU­ TIS DINAMITAS. Vienos dalies spektaklis. Rež. Gintaras Varnas. Penktoji salė. Sau­sio 20 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ ta­zi­ja. Re­ži­sie­rius Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Sau­sio 21 d. 12 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ANDERSENO GATVĖ. Vie­nos da­lies spek­tak­ lis H.Ch.An­der­se­no biog­ra­fi­jos ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Il­go­ji sa­lė. 17 val. – In­ger Ha­ge­rup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ta­ver­nos sa­lė (Kęs­tu­čio g. 62). 18 val. – VDU TEATRAS, MENS PUBLICA – PREMJERA! Yasmi­na Re­za. TRYS GYVENI­ MO VERSIJOS. Vie­nos da­lies tra­gi­ko­me­di­ ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Penk­to­ji sa­lė. 20 val. – GYČIO IVANAUSKO TEATRAS. Ak­vi­lė Mel­kū­nai­tė. MARKO (KAVOLIŲ KABARETAS). Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Rež. Gy­tis Iva­naus­kas. Penk­to­ji sa­lė. Sau­sio 22 d. 15 val. – Ke­tu­ra­kis. AMERIKA PIRTYJE. Tri­jų da­lių ko­me­di­ja. Rež. Val­das Len­ce­vi­čius. Penk­to­ji sa­lė. 18 val. – VDU TEATRAS, MENS PUBLICA – PREMJERA! Yasmi­na Re­za. TRYS GYVENI­ MO VERSIJOS. Vie­nos da­lies tra­gi­ko­me­di­ ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Penk­to­ji sa­lė. Sau­sio 24 d. 18 val. – LAIMINGI. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis pa­gal Fried­ri­cho von Schil­ le­rio „Klas­tą ir mei­lę”. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Penk­to­ji sa­lė. Ga­lio­ja sau­sio 4 d. bi­lie­tai. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

SANDRA JANUŠAITĖ (sopranas) RIMGAUDAS MICKUS (fortepijonas) Programoje – S.Rachmaninovo, P.Čaikovskio, Dž.Verdžio, Dž.Pučinio gražiausi romansai ir arijos iš operų „Pikų dama“, „Trubadūrai“, „Aida“, „Sicilijos mišparai“, „Bohema“, „Toska“, „Eugenijus Oneginas“, „Žydė“ ir kt. Bilietų kaina: 10, 15 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Elenos Kniūkštaitės tapybos darbų paroda „Angelai“. Filharmonijos rėmėjai:

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

Filharmonijos dienraštis

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abi­ tūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Dau­ giau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Sau­sio 18 d. 17 val. – Ge­na­di­jus Glad­ko­ vas. BRĖMENO MUZIKANTAI. 2 veiks­mų miu­zik­las vai­kams ir tė­ve­liams. Re­ži­sie­rius Dmit­rijus Har­chen­ka (Es­ti­ja), di­ri­gen­tas Ju­lius Vil­no­nis, dai­li­nin­kė An­ne-Mai Hei­ mo­la (Es­ti­ja). SKIRTA VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS. Sau­sio 19 d. 18 val. – Li­nas Ado­mai­tis. DULKIŲ SPINDESYS. 2 da­lių šo­kio spek­tak­ lis. Cho­re­og­ra­fai ir lib­re­to au­to­riai Dai­nius Ber­vin­gis ir Gin­ta­ras Vi­soc­kis, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė. Sau­sio 20 d. 18 val. – Giao­chi­no Ro­ssi­ni. SEVILIJOS KIRPĖJAS. Skir­ta dai­ni­nin­kės ir re­ži­sie­rės ALDONOS RAGAUSKAITĖS 90me­čio JUBILIEJUI. 3 da­lių ko­miš­ka ope­ra. Di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, re­ži­sie­rius Gin­tau­tas Žel­vys, dai­li­nin­kė Tat­ja­na As­taf­je­ va (Ru­si­ja). Sau­sio 21 d. 18 val. – Fran­cas Le­ha­ras. LINKSMOJI NAŠLĖ. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Vir­gi­ni­ja Idze­ly­tė, cho­ re­og­ra­fas Da­nilas Sa­lim­ba­evas (Ru­si­ja). Sau­sio 22 d. 12 val. – Zi­ta Bru­žai­tė. VORO VESTUVĖS. 2 veiks­mų ope­rė­lė-ba­le­tas vai­ kams. Cho­re­og­ra­fas Ju­ri­jus Smo­ri­gi­nas, di­ ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, sce­nog­ra­fė Ive­ta Ci­pa­ry­tė, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Ana Lo­rens.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

21 d. 18 val.

18 val. – Jo­ha­nnas Straus­sas. ŠIKŠNOSPAR­ NIS. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Ja­ni­na Ma­li­naus­kai­tė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Sausio 19 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVI­ NĖ „PAS BLEZĄ“. Pasimatymas po dvidešim­ ties metų. Režisierius S.Rubinovas. Sausio 20 d. 18 val. – M.Walczakas. PIRMASIS KARTAS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas. Sausio 21 d. 18 val. – D.Fo, F.Rame. VIENA NAMUOSE. Monokomedija. Režisierius A.Rubinovas. Sausio 22 d. 11, 13 val. – D.Čepauskaitė. LAPĖ IR VIŠTA. Spektaklis vaikams. Sausio 26 d. 18 val. – D.Zelčiūtė. KŪNO VARTAI. Retroetiudai. Režisierė A.Dilytė.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Daukšos g. 34, www.mazasisteatras.lt

Sausio 19 d. 19 val. – Gregory Burke. GAGA­ RINO GATVĖ. Rež. V.Balsys. Sausio 20 d. 19 val. – MOKĖK – DUOSIU, pagal Gitanos Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“. Rež. V.Balsys. Sausio 22 d. 12 val. – A.Dilytė. Spektaklis vaikams VENECIJOS PASAKA. Rež. A.Baniūnas. 18 val. – Gregory Burke. GAGARINO GATVĖ. Rež. V.Balsys.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

21 d. 18 val.

renginiai KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Sa­va­no­rių pr. 206, sa­lė­je

Sau­sio 18 d. 15 val. – kon­cer­tas PER LIAUDIES DAINĄ – Į SIELĄ, ku­rį ne­re­gių ir sil­pna­re­gių ben­druo­me­nei ir jos bi­čiu­liams do­va­no­ja fol­klo­ro an­sam­blis JOTIJA (va­do­ vas Min­tau­tas Pe­čiu­lis).

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Sau­sio 18 d. 15 val. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to klau­sy­to­jams Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to me­mo­ria­li­nio bu­ to-mu­zie­jaus ve­dė­jas Al­fas Pa­kė­nas skai­tys pa­skai­tą VAIŽGANTAS POLITIKAS. Sau­sio 20 d. 17 val. – Alio Bal­bie­riaus ei­lė­ raš­čių rink­ti­nės „Skaid­ru­mos” su­tik­tu­vės ir fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos „Jo­no Me­ko že­mė/The Land of Jo­nas Me­kas” ati­da­ry­mas. Kar­tu su au­to­riu­mi da­ly­vau­ja li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas, lei­dė­jas dr. Vi­lius Gu­žaus­kis, po­ etas, ver­tė­jas, fo­to­gra­fas Vla­das Bra­ziū­nas, dai­li­nin­kė, ra­šy­to­ja Ula Ši­mu­ly­nai­tė, po­etai Vik­to­ras Ru­džians­kas ir Al­fon­sas Pa­kė­nas, fo­to­me­ni­nin­kas Ro­mu­al­das Ra­kaus­kas, po­etas, fo­to­gra­fas Ju­lius Ke­le­ras, Bir­žų ra­jo­no me­rė Ire­na Var­zie­nė. Kny­gą bus ga­li­ma įsi­gy­ti.

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRAS STUDIJA „KADRAS”

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

A.Mic­ke­vi­čiaus g. 2, tel. 323 506

Sausio 21 d. 12 val. Mažojoje sce­ noje – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bartninkaitė (muzikinė fėjų pasaka), nuo 3 metų. Sausio 22 d. 12 val. – PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ, rež. O.Žiugžda (apie tai, kokie esame svarbūs, nepakartojami, reikalingi), nuo 3 metų.

Sau­sio 18 d. 15.30 val. – su­si­ti­ki­mas su Kau­no ki­no stu­di­jos kū­ry­bi­ne gru­pe. Kvie­čia­me mo­ki­nius iki 19 me­tų ir mo­ky­ to­jus. Ren­gi­nio me­tu vyks ak­to­rių at­ran­ka 9–13 me­tų ber­niu­ko vaid­me­niui vai­dy­bi­ nia­me fil­me „Ana­pus til­to”.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Sausio 21, 28 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! Teatrinis-muzikinis komiksas skambant fokstroto, tango, valso melodijoms… („kai­ miški vaizdeliai” pagal lietuviškos estrados pradininko Antano Šabaniausko dainas). Sausio 22 d. 14 val. – KLOUNŲ ŠOU. Nuotaikingas miniatiūrų spektaklis visai šeimai. Sausio 29 d. 14 val. – LINKSMOSIOS PAMOKĖLĖS. Klounų žaidimas-spektaklis.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Ger­trū­dos g. 58, tel. 426 680

Sau­sio 18 d. 17 val. – dai­li­nin­ko Ana­to­li­jaus Mi­chai­lovo-Klo­ša­ro pa­ro­dos RUSŲ PASAKŲ YPATUMAI ati­da­ry­mas. Pa­ro­da ski­ria­ma Kau­no ru­sų kul­tū­ros cen­tro „Moks­las – Švie­sa” 10 me­tų veik­los su­kak­čiai. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

Kauno tautinės kultūros centras A.Jakšto g. 18

Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Sausio 18 d. 17 val. – tautodailininkų Albino ŠILEIKOS (Utenos r.) prieverpsčių ir Raimondo STAPULIONIO (Kaunas) vytinių juostų parodos pristatymas. Dalyvauja au­ toriai, sutartinių giedotojų grupė „Kadujo“, vadovė Laura Lukenskienė.

Sau­sio 22 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Sau­sio 18 d. 18 val. – ko­me­di­ja MEILĖ PA­ GAL GRAFIKĄ. Re­ži­sie­rius Adol­fas Ve­čers­kis. IDIOTEATRAS Sau­sio 19 d. 18 val. – Keis­tuo­lių te­at­ro in­ty­ mi(-ų) vy­rų tru­pė ERELIS.

KAUNO MENININKŲ NAMAI Sau­sio 18 d. 18 val. bus pri­sta­ty­ta sak­so­ fo­ni­nin­ko Liu­do Moc­kū­no trio „NuClear” kom­pak­ti­nė plokštelė „Drop It” („NoBusi­ ness Re­cords”, 2011). Šis trio, ku­ria­me, be L.Moc­kū­no, gro­ja Dmit­ri­jus Go­lo­va­no­vas (kla­vi­ši­niai) ir Ma­ri­jus Alek­sa (mu­ša­mie­ji), pa­sak sak­so­fo­ni­nin­ko, pa­va­din­tas ban­dant api­brėž­ti tai, kas yra gro­ja­ma: nuo kaž­ko la­bai stip­raus, kon­cen­truo­to iki ne­nu­sa­ko­ mos abst­rak­ci­jos. Kon­cer­tas Kau­ne – tu­ro Lie­tu­vos mies­tuo­se da­lis.

892691

Sportas Kiokušin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio karatė vi­ cečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvirtam fiziniam ir psi­ chologiniam parengimui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįs­ tos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geres­ niam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilakti­ kai. Adresas Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34 748, www.stoikas.lt. 895465

KAUNO PANTOMIMOS IR 21 d. PLASTIKOS TEATRAS 18 val.

IDIOTEATRAS

19 d. 18 val.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

22 d. 12 val.


21

trečiadienis, sausio 18, 2012

kas, kur, kada TV programa

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

20 d. 19 val.

Iki sau­sio 30 d. eks­po­nuo­ja­ma Kau­no dai­lės gim­na­zi­jos mo­ki­nės Gab­rie­lės Ado­mai­ty­tės pie­ši­nių pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pir­ma­ die­nį–ket­vir­ta­die­nį 10–18 val.; penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

J. ir P.VILEIŠIŲ VIDURINĖ MOKYKLA De­mok­ra­tų g. 36

Sau­sio 19 d. 13 val. – ren­gi­nys 1918 M. VASARIO 16-OSIOS AKTO SIGNATARO, KAUNO M. PIRMOJO BURMISTRO JONO VILEIŠIO SKAITYMAI, SKIRTI 140-OSIOMS GIMIMO METINĖMS.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6, II a.

Sau­sio 19 d. 17 val. kar­di­no­lo V.Slad­ke­ vi­čiaus me­mo­ria­li­nė­je sve­tai­nė­je vyks Van­dos Ibians­kos kny­gos „Gy­ve­ni­mas kaip se­nas vy­nas” pri­sta­ty­mas. Kny­gos „Gy­ve­ni­mas kaip se­nas vy­nas” au­to­rė Van­da Ibians­ka 12 me­tų dir­bo ka­ta­li­kiš­ko žur­na­lo šei­mai „Ar­tu­ma” vy­riau­ si­ą­ja re­dak­to­re, te­be­dir­ba šia­me lei­di­ny­je ir da­bar. Kny­ga su­da­ry­ta iš „Ar­tu­mo­je” 1994–2011 m. pub­li­kuo­tų esė (su­da­ry­to­ja ir re­dak­to­rė Re­gi­na Pu­pa­lai­gy­tė, vir­še­lis ir kny­gos di­zai­nas – dai­li­nin­kės Sil­vi­jos Kne­ze­ ky­tės). Kny­go­je pa­nau­do­tos fo­to­me­ni­nin­ko Ro­mu­al­do Ra­kaus­ko nuo­trau­kos.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Sau­sio 19 d. 18 val. – fol­klo­ro va­ka­ras DAINUOKIME KARTU. Da­ly­vau­ja Ne­ve­ro­ nių kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Vie­šia”, va­do­vė Jo­lan­ta Bal­ny­tė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Za­men­ho­fo g. 8, www.mu­zi­kos-in­stru­men­tu-mu­zie­jus.lt

Sau­sio 19 d. 18.30 val. – lie­tu­viš­kų tra­di­ ci­nių šo­kių va­ka­ro­nė. Da­ly­vau­ja fol­klo­ro an­sam­blis „Ga­du­la” (vad. An­drius Mor­ kū­nas). Sau­sio 21 d. 12 val. – Ma­to Lie­tuv­ni­ko gi­ta­ ros re­či­ta­lis. Pro­gra­mo­je – Pir­mas Š.Su­zu­ki gi­ta­ros są­siu­vi­nis. Mo­ky­to­ja Gied­rė Ban­kie­ tie­nė. Da­ly­vau­ja kla­sės drau­gai.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Sau­sio 21 ir 22 d. 16–16.30 val. – Kau­no mies­to ka­ri­lio­nie­riaus Ju­liaus VILNONIO at­lie­ka­mi var­pų mu­zi­kos kon­cer­tai.

ARKIVYSKUPIJOS KONFERENCIJŲ SALĖ Pa­pi­lio g. 5

Sau­sio 21 d. 10 val. Lie­tu­vos skau­ti­ja kvie­ čia į XIII skau­tų dai­nų kon­kur­są GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU, skirtą v.s. F.Ša­ ka­lio at­mi­ni­mui. Įė­ji­mas lais­vas.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kau­no ma­žo­ji g. 2, Vil­ki­ja, Kau­no r., tel. 556 400

Sau­sio 22 d. 16 val. – li­te­ra­tū­ri­nė-mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja, skir­ta M.K.Čiur­lio­niui, PRA-

Kino centras „Cinamon“

1816d.d. 19.15val. val. 10.45

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

22 d. 12 val.

BILĘS PASAULIUI SAVITA KALBA. Da­ly­vaus Vio­le­ta Ba­ku­tie­nė ir fol­klo­ro an­sam­blis „Ku­po­lė” iš Kau­no.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Iki vasario 19 d. veikia pa­ro­da GERIAUSIAS 2011-ųjų METŲ KŪRINYS. Nu­ga­lė­to­jus rinks ne tik ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja. Bal­suo­ti už la­biau­siai pa­ti­ku­sį kū­ri­nį ga­li kiek­vie­nas pa­ ro­dos lan­ky­to­jas iki va­sa­rio 15 d. 17 val. Lau­re­a­tų pa­skel­bi­mas ir ap­do­va­no­ji­mas vyks Va­sa­rio 16-ąją, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­ kū­ri­mo die­ną, 16 val.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ki­tas pa­sau­lis. Pa­bu­di­mas“ 3D (iš­anks­ti­nis Ežio Vi­za se­an­sas – 17 Lt!) – tik 19 d. 20 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – iki 19 d. 11.10, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Dže­kas ir Dži­lė“ – iki 19 d. 11.15, 13.15, 17, 19, 21 val. „Tam­siau­sia va­lan­da“ 3D – iki 19 d. 20.15*, 22.15 val. (*išsk. 19 d.). „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ – iki 19 d. 15.15, 18.20, 21.30 val. „Šer­lo­kas Holm­sas 2: še­šė­lių žai­di­mas“ – iki 19 d. 19.25, 21.55 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – iki 19 d. 12, 14, 16, 18 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – iki 19 d. 11, 13, 15, 17.25 val. „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai 3“ (lie­t. k.) – iki 19 d. 10.45, 15.30 val. „Nau­jie­ji me­tai Niu­jor­ke“ – iki 19 d. 12.45 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Miegančių drugelių tvirtovė“ (premjera, liet. k.) – iki 19 d. 12.15, 15.15, 18.30, 21 val. „Džekas ir Džilė“ (premjera) – iki 19 d. 11.30, 13.30, 15.45, 18.15 (seansas nevyks 18 d.), 20.45 (seansas nevyks 18 d.) val.; 19 d. 22.45 val. „FORUM CINEMAS“ GIMTADIENIO PREMJERA. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – 19 d. 20.15, 22.30 val. ZIP FM kino seansas. „Kitas pasaulis. Pabudimas“ 3D – 18 d. 19 val. Coffe Inn ir KK kino seansas. „Purvini žaidimai“ – 18 d. 18.50 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – iki 19 d. 10.15, 13, 16, 17.30, 20.15 (seansas nevyks 19 d.) val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 19 d. 11.15 val.; iki 19 d. 13.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – 19 d. 10.30 val.; iki 19 d. 12.30, 14.45, 17 val. „Miegančioji gražuolė“ – iki 19 d. 19.15, 21.30 val.; 19 d. 23.50 val. „Tamsiausia valanda“ 3D – iki 19 d. 15, 18.45 (seansas nevyks 18 d.), 21.15 val. „Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių žaidimas“ – iki 19 d. 16.15, 19 (seansas nevyks 18 d.), 21.45 val.; 19 d. 23.20 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – iki 19 d. 14, 17.15, 20.30 val. „Tadas Blinda. Pradžia“ – iki 19 d. 12 val. „Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba“ (liet. k.) – iki 19 d. 11.45 val. „Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas“ – 19 d. 23.35 val.

Kino centras „FORUM CINEMAS“

16d. d. 18 19.15val. val. 12.15

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Pinigų karta“ (k). 10.00 Bė­dų tur­gus (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (8) (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (9) (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu (k). 0.00 Įž­val­gos (k).

6.20 „Bet­me­nas“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 Pri­čiu­pom! (N-7). 7.50 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 KK2 Ka­lė­di­nė mISTERIJA. Spe­cia­li šven­ti­nė ver­si­ja. Da­ly­vau­ja U.Skons­ma­nai­tė, T.Ali­šaus­kas, K.Sa­ka­laus­kas, V.Ka­tuns­ky­tė, R.Ši­mu­kaus­kas, Vu­dis, Ra­dži, An­ta­nas, D.Zvon­kus, N.Bun­kė ir kt. (N-7) (k). 11.45 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai III“. 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 „Ja­so­nas ir ar­go­nau­tai“ (2). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.05, 22.19 Sportas. Orai. 19.10 Fa­rai (N-7). 20.00 LT Aist­ra (N-7). 20.30 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „Gel­bė­ji­mo mi­si­ja 2. Mir­ti­nas pa­vo­jus“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 0.20 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.20 Dak­ta­ras Ozas. Nak­ti­nė ver­si­ja (S).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Vieš­bu­tis „Ba­bi­lo­nas“. 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 100 000 € gry­nais. 12.00 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 12.35 Nuo­dė­mių de­šim­tu­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Meš­kiu­kai Ga­miai“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „CSI Niu­jor­kas“. 0.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „He­ro­jai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da (k). 8.25 „Lie­tu­vė­lė“ (k). 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rintiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Žu­vys monst­rai: si­dab­ri­nė la­ši­ša (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Lie­tu­vė­lė“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Ver­vol­fo me­džiok­lė“ (N-7). 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ma­no lai­da“. Pa­ro­di­jų šou. 21.05 Ka­ro vil­kai. „De­san­ti­nin­kai“ (N-14). 22.05 „Gy­vi nu­mi­rė­liai“ (N-14). 23.00 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.35 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.05–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryžke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 8.45, 17.10 Mies­to ko­das. 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 Mū­sų mies­te­liai. Uliū­nai (k). 12.35 Pri­si­min­ki­me. Šo­ka R.Kru­giš­ky­tė ir J.Ka­ta­ki­nas. 12.45 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus (k). 13.30 Auksinės melodijos. Koncertas „Mūsų žiema“. Dainuoja R.Ščiogolevaitė, Atlanta, J.Brūzga, A.Gabalytė, V.Vyšniauskas (k). 14.30 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (1998 m.) (3) (k). 15.45 Kul­tū­ra. Žur­na­lis­tė Va­len­ti­na Paukš­te­ly­tė (k). 16.00 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­menti­ka. „Lais­vės džia­zas“. Dok. f. apie prof. Vy­tau­tą Lands­ber­gį (2010 m.) (k). 16.55 Ži­nios. 17.25 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Dau­gy­ve­nės mu­zie­jus-draus­ti­nis. 18.25 Du­rys at­si­da­ro. 18.55 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Kom­po­zi­to­rius I.St­ra­vins­kis. Ka­rei­vio is­to­ri­ja. 19.30 Lai­ko port­re­tai. Poe­tai A.Bal­ta­kis ir E.Kel­mic­kas apie poe­zi­ją ir sa­vo kar­tą. 20.05 Gru­zi­jos ki­no kla­si­ka. Is­to­ri­nė dra­ma „Cha­re­ba ir Go­gi­ja“ (Gru­zi­ja, 1987 m.) (N-7). 22.25 Eli­to ki­nas. Ko­miš­ka dra­ma „Is­to­ri­ja apie gai­de­lį ir jau­tu­ką“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2005 m.) (N-14). 0.00 Pa­no­ra­ma. Vers­las. Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. Orai. 0.40 Kai mū­zos pra­by­la. Ak­to­rius Si­gi­tas Ja­ku­baus­kas skai­to poe­to An­ta­no A.Jo­ny­no ei­les (k). 1.10 Li­te­ra­tų gat­vė (1) (k).

10.10, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.25, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.20, 17.00 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 12.15, 18.00 „Kau­lai“. 13.10, 20.00 „Darbš­tuo­lis Te­das“. 14.00, 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 21.30 Veiksmo tri­le­ris „Neį­ma­noma mi­si­ja 2“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2000 m.). 23.55 „Fu­tu­ra­ma“. 0.25 „CSI Niu­jor­kas“. 1.10 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7).

21.00 Veiks­mo f. „Mirk ar­ba gy­venk“ (JAV, 1991 m.) (N-14). 23.00 „Drau­gai IX“ (N-7). 0.00 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15, 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 14.35 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.05 Il­gai ir lai­min­gai. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 15.10 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Sta­li­ną?“ 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Rei­ga­nas“ (1). 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 1.00 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Sta­li­ną?“

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Pers­kai­tyk ir su­de­gink“ (N-7). 10.55 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“ (k). 11.45 Nuo­ty­kių anim. f. „Ar­tū­ras ir Mi­ni­mu­kai“ (N-7). 13.30 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Nuo­ty­kių f. „Mu­nak­ro pas­lap­tis“ (N-7). 17.30 Gy­ve­nu čia (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Si­gi­tos vir­tu­vė. 18.50 Ko­miš­ka dra­ma „Pro­tin­gi žmo­nės“ (N-7). 20.30 Ko­vo­to­jas. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“ (N-14). 23.10 Ži­nios (k). 23.30 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Ka­sand­ros pra­keiks­mas“ (N-14).

8.00 Nuo­ty­kių dra­ma „Bek­raš­tė is­to­ri­ja“ (In­di­ja, JAV, 2006 m.). 10.00 Dra­ma „Žiau­rūs žmo­nės“ (JAV, Ka­na­da, 2005 m.). 11.55 Dra­ma „Mie­go moks­las“ (Pran­cū­zi­ja, 2006 m.). 18.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Boi­to­no pak­ran­tės naš­lių klu­bas“ (JAV, 2005 m.). 20.25 Mistinė dra­ma „Vi­daus im­pe­ri­ja“ (Pran­cū­zi­ja, Len­ki­ja, JAV, 2006 m.). 23.25 Fan­tas­ti­nis f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (JAV, 2008 m.).

8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 18.25, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 11.45 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 13.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. XIX tu­ro apž­val­ga. 14.30 Fut­bo­lo die­vai. Ro­nal­do. 15.00 Fut­bo­lo die­vai. Ro­nal­din­ho. 15.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“–Ka­za­nės „Uniks“. 17.15 Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos žie­di­nės lenk­ty­nės „Pors­che Car­re­ra Cup 2011“. X eta­pas (Sil­vers­to­ne). 18.40 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ta­li­no „Ka­lev“–„As­ta­na“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 21.00 Au­to­mo­to. 21.30 Mo­te­rų Eu­ro­ly­ga. Kau­no „VIČI Ais­tės“–Je­ka­te­rin­bur­go UMMC. 23.15 Ke­lias į Lon­do­ną.


22

trečiadienis, sausio 18, 2012

menas ir pramogos

Va­le­ri­jaus Ger­gi­je­ vo va­do­vau­ja­mo or­kest­ro kon­cer­te Kau­no „Žal­gi­rio“ are­ no­je lan­kė­si ir žy­ miau­si mū­sų kla­si­ ki­nės mu­zi­kos at­ sto­vai. Jie džiau­gė­ si, kad kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas ša­ly­je iš­lie­ka ak­ty­vus, o ir jie pa­tys dar džiu­gi­ na klau­sy­to­jus.

Kau­nas ga­ li di­džiuo­ tis, kad at­ si­dū­rė są­ ra­še tarp di­džių­jų pa­sau­lio mies­tų, kur gast­ro­liuo­ ja V.Ger­gi­ je­vas.

„„Poveikis: anot Lietuvos muzikantų, po V.Gergijevo koncerto jie jautėsi užvaldyti muzikos magijos.

Metų įvy­kio fo­ne – lie­tu­viš­kos mu­zi­kos gran­dai Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Džiu­gi­na pro­fe­si­nis re­ne­san­sas

Kon­cert­meis­te­rė, bu­vu­si pir­mo­ ji gar­saus ope­ros so­lis­to Vir­gi­li­jaus No­rei­kos žmo­na Ža­ne­ta No­rei­kie­ nė, daug me­tų ati­da­vu­si sce­nai ir iš jos išė­ju­si, ma­nė nie­ka­da į ją ne­ sug­rį­šian­ti. Ta­čiau ji kly­do. „Pen­si­nin­kė bu­vau gal pen­ke­rius me­tus, iki to lai­ko, kol Tat­ja­na Se­ du­no­va su­pa­žin­di­no su ta­len­tin­ga so­lis­te Li­li­ja Gu­bai­du­li­na. Ji ieš­ko­jo akom­pa­nuo­to­jos. Pra­dė­jo­me dirb­ ti, pa­siū­liau jai kar­tu da­ly­vau­ti LTV pro­jek­te „Trium­fo ar­ka“. Li­li­ja jį lai­ mė­jo“, – pa­sa­ko­jo Ž.No­rei­kie­nė. Da­bar kon­cert­meis­te­rė su L.Gu­ bai­du­li­na ren­gia daug kon­cer­tų. „Ma­no, kaip mu­zi­kės, gy­ve­ni­me da­bar tik­ras re­ne­san­sas“, – džiau­ gė­si mo­te­ris. Ji tei­gia ir da­bar, po dau­gia­me­ tės kon­cer­ti­nės veik­los, pa­ti­rian­ti nau­jų iš­gy­ve­ni­mų. „Esu daug gast­ro­lia­vu­si, tu­rė­ jau gau­sy­bę kon­cer­tų, tarp jų ir su bu­vu­siu vy­ru Vir­gi­li­ju­mi No­rei­ka, bet džiau­giuo­si nau­jais po­ty­riais“, – šyp­so­si gar­si akom­pa­nuo­to­ja. Ž.No­rei­kie­nei įsi­mi­nė ne­se­niai vy­kęs jos ir L.Gu­bai­du­li­nos kon­ cer­tas Užut­ra­kio dva­re.

„Ten pub­li­ka net ver­kė iš su­si­ža­ vė­ji­mo. O vie­nas klau­sy­to­jas pa­sa­ kė, kad ma­no akom­pa­na­vi­mo ga­li­ ma klau­sy­tis ir be ari­jų“, – kuk­liai nu­lei­do akis mo­te­ris. Jau­tė­si kaip už­bur­ti

L.Gu­bai­du­li­na, pritar­da­ma sa­vo kon­cert­meis­te­rei, ir­gi džiau­gė­si ak­ty­viu mu­zi­ki­niu gy­ve­ni­mu. „Į Lie­tu­vą at­vy­kau ve­da­ma mei­ lės, čia iš­te­kė­jau ir su­kū­riau šei­mą, au­gi­nau vai­kus, pa­ska­tin­ta T.Se­ du­no­vos ir Ž.No­rei­kie­nės, vėl pra­ dė­jau dai­nuo­ti“, – gy­ve­ni­mo eta­ pus var­di­jo dai­ni­nin­kė. To­to­rių tau­ty­bės mo­te­ris užau­go Ta­dži­ki­jo­je, mu­zi­kos mo­kė­si Ka­za­ nė­je. Au­gi­na du vai­kus. „Čia jau­čiuo­si ge­rai, kli­ma­tas nė­ra šal­tes­nis nei Ru­si­jo­je, Ka­za­ nė­je, tik drėg­nes­nis. Svar­biau­sia, ne­pa­ty­riau ir kul­tū­ri­nio šo­ko“, – nuo­šir­džiai ir at­vi­rai kal­bė­jo so­ lis­tė. Po V.Ger­gi­je­vo kon­cer­to L.Gu­ bai­du­li­na sa­kė pa­ty­ru­si neap­sa­ko­ mų įspū­džių. „Or­kest­ras skam­bė­jo kaip vie­ nas or­ga­niz­mas, šie mu­zi­kan­tai gy­ve­na mu­zi­ka. Ti­kiu, kad dau­ge­ lis iš kon­cer­to išė­jo su di­des­ne vil­ ti­mi ir ti­kė­ji­mu“, – jaus­mais da­li­ jo­si so­lis­tė.

Ž.No­rei­kie­nė pri­dū­rė, kad po Fio­do­ro Ša­lia­pi­no kon­cer­to Kau­ ne 1934 m. tai – ant­ras toks di­de­lis mu­zi­ki­nis įvy­kis ne tik Kau­ne, bet ir Lie­tu­vo­je. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sim­fo­ni­ nio or­kest­ro tū­bi­nin­kas ir šio inst­ ru­men­to kla­sės pro­fe­so­rius Leo­ nar­das Ule­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad po V.Ger­gi­je­vo kon­cer­to jau­tė­si kaip už­hip­no­ti­zuo­tas. „Pri­si­mi­niau mi­ru­sio Jo­no Alek­ so kny­gą „Mu­zi­kos ma­gi­ja“. Čia ir­ gi vi­sus už­val­dė tik­ra ma­gi­ja“, – kal­bė­jo pro­fe­so­rius. L.Ule­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad jis kaip mu­zi­kan­tas – lai­mės kū­di­kis. „Gro­jau vien ge­nia­lius kū­ri­nius, nes na­cio­na­li­nis or­kest­ras tik to­ kius ir ren­ka­si re­per­tua­rui. Tai la­ bai pra­ver­tė, kai pra­dė­jau dės­ty­ti stu­den­tams, – tu­ri mo­kė­ti įver­tin­ti mu­zi­ką“, – aiš­ki­no mu­zi­kas.

„„At­gi­mė: Ž.No­rei­kie­nė po ke­le­rių me­tų per­trau­kos vėl ak­ty­viai kon­cer­

tuo­ja.

Vaidoto Grigo nuotr.

Mo­kė­si su maest­ro

Žy­mus Lie­tu­vos di­ri­gen­tas ir Mu­ zi­kos aka­de­mi­jos dės­ty­to­jas Da­ lius Sa­mė­nas da­bar gy­ve­na ra­ mų pe­rio­dą, ne­ren­gia kon­cer­tų, tik dės­ty­to­jau­ja. Jis stu­di­ja­vo Pe­ ter­bur­ge tuo pa­čiu me­tu kaip ir V.Ger­gi­je­vas. „Su juo esu daug bend­ra­vęs, vie­ nu me­tu no­rė­jo­me Vil­niu­je, Ru­ sų dra­mos teat­re, ati­da­ry­ti ope­ros stu­di­ją. Daug ge­rų ir jau­nų so­lis­ tų no­rė­jo ten dirb­ti, šią idė­ją en­ tu­zias­tin­gai pa­lai­kė V.Ger­gi­je­vas, bet ne Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, to­dėl tai taip ir li­ko tik idė­ja“, – ap­gai­ les­ta­vo jis. D.Sa­mė­nas aiš­ki­no, kad šio di­ri­ gen­to sėk­mės pa­slap­tis be tu­ri­mo ta­len­to – di­de­lis darbš­tu­mas. „Jis dir­ba to­kiu krū­viu kaip gal 12 di­ri­gen­tų. Or­kest­ras re­pe­tuo­ ja ne at­ski­rus kū­ri­nius, bet iš­ti­sus pa­si­rink­to kom­po­zi­to­riaus kū­ry­bos cik­lus. Tai lei­džia įsi­jaus­ti į au­to­rių kū­ry­bą, pa­jus­ti jų mu­zi­ki­nę kal­bą ir per­teik­ti ją klau­sy­to­jui“, – aiš­ki­no D.Sa­mė­nas. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, Kau­nas ga­li di­ džiuo­tis, kad at­si­dū­rė są­ra­še tarp di­džių­jų pa­sau­lio mies­tų, kur gast­ ro­liuo­ja V.Ger­gi­je­vas. „Jis yra to­kio ly­gio, kad pa­ts ren­ ka­si, kur kon­cer­tuo­ti, o ne kas pa­ kvie­čia. Pats ma­čiau, kaip vi­zi­to pas jį po­rą va­lan­dų lau­kė suo­mių ban­ki­nin­kai, no­rė­ję su juo pa­si­ra­ šy­ti rė­mi­mo su­tar­tį“, – tei­gė D.Sa­ mė­nas.

„„Ak­ty­vis­tė: L.Gu­bai­du­li­na, at­vy­ku­si gy­ven­ti į Lie­tu­vą ir sėk­min­gai pa­si­

ro­džiu­si te­le­vi­zi­jos pro­jek­te, pa­ni­ro į kon­cer­tų sū­ku­rį.

„„Įs­pū­dis: L.Ule­vi­čius po kon­cer­to Kau­ne pa­si­ju­to lyg bū­tų grį­žęs iš mu­

zi­ki­nės ma­gi­jos pa­sau­lio.


23

trečiadienis, sausio 18, 2012

menas ir pramogos

„Flu­xus mi­nis­te­ri­ja“ ke­lia­si į Kau­ną Ru­de­nį Vil­niu­je už­da­ry­ta „Flu­xus mi­nis­te­ri­ja“ ke­lia­si į Kau­ną – čia ji du­ris tu­rė­tų at­ver­ti ko­vą. Sos­ti­nė­je apie pu­sant­rų me­tų gy­va­vu­si me­ no oa­zė įsi­kurs bu­vu­sio ba­tų fab­ri­ ko „Li­tua­ni­ca“ pa­sta­te.

Šiuo me­tu bu­vu­sia­me „Li­tua­ni­ cos“ ba­tų fab­ri­ke – ke­tu­rių aukš­ tų, be­veik 8 tūkst. kv. m erd­vė­se tvar­ko­si tal­ki­nin­kai. Kaip va­kar pra­ne­šė „Flu­xus mi­nis­te­ri­ją“ Vil­ niu­je glo­bo­jęs sos­ti­nės me­ras Ar­ tū­ras Zuo­kas, ma­no­ma, kad Kau­ ne ši įstai­ga at­si­da­rys ko­vą. Anot jo, vie­na prie­žas­čių, ko­dėl pro­jek­tas ke­liau­ja bū­tent į Kau­ ną, – šis mies­tas yra žy­maus Flu­ xus ju­dė­ji­mo at­sto­vo Jur­gio Ma­ čiū­no gim­ti­nė. „Bai­gus pro­jek­tą Vil­niu­je, grą­ži­nus pa­sta­tą sa­vi­ nin­kams, mes, na­tū­ra­lu, be abe­jo, nu­kry­po­me į J.Ma­čiū­no gim­ti­nę. Tai yra la­bai sim­bo­liš­ka“, – kal­bė­ jo A.Zuo­kas. Dar vie­na prie­žas­tis – pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis gau­tos tin­ka­mos pa­tal­pos.

kryžiažodis

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Gražioji arklininkė“. Net ir tokia garsi rašytoja kaip Nora Roberts, kurios plunksnai priklauso beveik 200 romanų, nedrįstų išsižadėti savo pirmųjų kūrinių. Vienas iš jų – trilogija „Airių svajos“. Pirmojoje trilogijos knygoje – „Gražioji arklininkė“ – susipažinsite su Adelija. Jie nukeliavo tolimą kelią ieškodami savo laimės. Ir surado amžiną meilę. Gražutę Adeliją likimas nubloškia į svajonių šalį Ameriką. Gavusi darbą žirgyne mergina nesitveria džiaugsmu. Tik susitikus su žirgyno savininku kaskart žyra kibirkštys - Adelijai sunku suvaldyti aštrų liežuvėlį, o Treviui Grantui smagu ją erzinti. Vis dažniau jų keliai susibėga, Adelijos širdyje įsižiebia meilė...

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, sausio 24 d.

Jas val­do įmo­nė „Bal­tis­hes Haus“. „Nu­le­mia tai, kad mes ten ra­do­ me la­bai pa­lan­kias pa­tal­pas ir la­bai priim­ti­no­mis są­ly­go­mis – li­tas per mė­ne­sį“, – tei­gė sos­ti­nės me­ras. A.Zuo­ko tei­gi­mu, fab­ri­ko „Li­ tua­ni­ca“ erd­vės bus uni­ka­li vie­ ta kū­ry­bai – ki­nui, teat­rui, skulp­ tū­rai. „Vil­niu­je bu­vo la­bai ge­rai tai, kad bu­vo daug ne­di­de­lių pa­tal­pų ir bu­vo ga­li­ma su­teik­ti ge­ras stu­di­jas me­ni­ nin­kams. Kau­ne yra dau­giau fab­ri­ kas, di­džiu­lės erd­vės, ir šiek tiek kei­čia­si kon­cep­ci­ja, nes me­ni­nin­ kams tar­pu­sa­vy­je rei­kės dau­giau bend­ra­dar­biau­ti, nes jie bus įsi­kū­rę di­des­nė­se erd­vė­se“, – kal­bė­jo jis. Anot me­ro, pro­jek­tu sie­kia­ma suar­tin­ti Kau­no ir Vil­niaus me­ni­ nin­kus. A.Zuo­ko tei­gi­mu, pro­jek­tas Kau­ ne, kaip ir Vil­niu­je, tu­rė­tų truk­ti apie pu­sant­rų me­tų: „Bai­gus pro­ jek­tą Kau­ne, ma­nau, „Flu­xus mi­ nis­te­ri­ja“ va­žiuos ir to­liau.“

„„Gy­ve­ni­mas: vi­lia­ma­si, kad ge­ro­sios sos­ti­nė­je gy­va­vu­sios „Flu­xus mi­

KD, BNS inf.

Artūro Morozovo nuo­tr.

nis­te­ri­jos“ tra­di­ci­jos pri­gis ir Kau­ne.

DATOS (sausio 18 d.) 1778 m. Jamesas Cookas atrado Havajų salas. 1882m.gimė anglų rašytojas A.A.Milne’as, geriausiai žinomas savo knygomis apie meškiuką Mikę Pūkuotuką. 1896 m. pirmą kartą buvo pademonstruotas rentgeno aparatas. 1904 m. Anglijoje gimė britų kilmės amerikiečių aktorius Cary Grantas. 1911 m. amerikietis Eugene’as Ely tapo pirmuoju pasaulyje pilotu, lėktuvu nusileidusiu ant laivo denio. 1936 m. mirė britų rašytojas, Nobelio premijos laureatas Rudyardas Kiplingas. 1944 m. Niujorko Metropolitano operos rūmuose įvyko pirmasis džiazo koncertas, kuriame dalyvavo Louisas Armstrongas, Benny Goodmanas, Lionelis Hamptonas ir kt. 1947 m. gimė japonų režisierius ir aktorius Takeshi Kitano. 1955 m. gimė JAV aktorius Kevinas Costneris. 1978 m. gimė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro primabalerina Olga Konošenko.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Jautis (04 21–05 20). Iš naujo susidėliosite, kas jums svarbiausia, ką labiausiai vertinate. Todėl bus lengva spręsti iškylančias problemas, sutarti su tais, kurie jums prieštarauja. Dvyniai (05 21–06 21). Jausitės taip, lyg jūsų troškimai būtų ignoruojami, atrodys, kad aplinkiniai jums prieštarauja. Tačiau įsiklausykite, galite išgirsti ir gerų minčių. Vėžys (06 22–07 22). Šis laikas nėra sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti kokia nors idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Ieškokite ramybės toliau nuo žmonių. Liūtas (07 23–08 23). Bandymas racionaliai spręsti karjeros problemas gali neatitikti jūsų vertybių ir pažiūrų. Tikriausiai teks rinktis – karjera ar pramogos. Mergelė (08 24–09 23). Susipažinsite su žmogumi, kuris bendraudamas bus labai užsidaręs. Jūsų mintys ir idėjos nesutaps, dėl to gali kilti nesusipratimų. Svarstyklės (09 24–10 23). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, kai kurie žmonės gali nepateisinti vilčių. Susikaupusią įtampą išliekite sporto klube, pertvarkydamas namus. Skorpionas (10 24–11 22). Bus sunku susikaupti, gali atsirasti netinkamų ar klaidinančių minčių ir idėjų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis. Šaulys (11 23–12 21). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate sąmojingas ir pilnas daugybės naujų idėjų. Palankus laikas bendrauti, kalbėti telefonu, susirašinėti. Vandenis (01 21–02 19). Geras laikas paskaityti romantišką knygą ar pažiūrėti filmą. Jūsų idėjos ir mintys dabar labai svarbios. Bendraudamas būsite labai emocionalus. Žuvys (02 20–03 20). Jei atrodys, kad vienas nebesusitvarkote, šiandien galite tikėtis nedidelės pagalbos iš kitų. Pajusite, kad puikiai sutariate su žmonėmis.


Orai

Savaitės viduryje Lietuvoje laikysis žiemiški orai – snigs, šals. Šiandien pasnigs, vietomis kris šlapdriba. Temperatūra bus 1–4 laipsniai šalčio. Rytoj turėtų pasnigti stipriau. Naktį šals iki 10 laipsnių šalčio, dieną bus nuo 5 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.

Šiandien, sausio 18 d.

+1

+2

Telšiai

–1

Šiauliai

Klaipėda

–3

Panevėžys

–4

Utena

+1

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

8.30 16.28 7.58 3.39 11.47

18-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 348 dienos. Saulė Ožiaragio ženkle.

–2

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +7 Berlynas +4 Brazilija +21 Briuselis +4 Dublinas +8 Kairas +19 Keiptaunas +27 Kopenhaga +4

Londonas +12 Madridas +10 Maskva –8 Minskas –5 Niujorkas 0 Oslas –5 Paryžius +7 Pekinas +6

orai kaune šiandien

Praha +2 Ryga +1 Roma +8 Sidnėjus +29 Talinas –2 Tel Avivas +16 Tokijas +10 Varšuva 0

–4

–2

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

–2

Alytus

2–6 m/s

Vardai Gedgaudas, Jogailė, Jolita, Leonardas, Liberta, Liubartas, Priska, Radminas.

Del­fi­nai iš­plau­kė į kran­tą

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-3

-2

-1

-5

2

+1

+1

+3

0

4

+2

+3

+2

-2

2

rytoj

poryt

Gy­v ū­nų gy­nė­jai iš­gel­bė­jo 19 iš maž­ daug pus­šim­čio del­fi ­nų, iš­plau­k u­sių į kran­tą JAV Men­k ių Ky­šu­lio įlan­ko­je. Tarp­tau­t i­nės gy­v ū­nų glo­bos fon­das (IFAW) pra­ne­šė, kad dau­g u­ma ras­t ų gy­v ū­nų jau bu­vo ne­g y­v i. Pen­k iems del­fi ­nams moks­li­nin­kai į nu­ga­ros pe­ le­kus įmon­ta­vo pa­ly­do­vi­nius prie­tai­ sus, siek­da­m i įsi­t i­k in­t i, kad jie iš­g y­ vens. Eks­per­tai iš­ty­rė vi­sus į kran­tą iš­ plau­ku­sius del­fi ­nus ir ban­do nu­sta­ty­ ti jų el­ge­sio prie­žas­tis. Plauk­ti į kran­tą del­fi ­nus ir ki­tus jū­ros gy­v ū­nus ver­čia triukš­mas, ku­r į su­ke­l ia lai­vai ir nau­ din­g ų­jų iš­ka­se­nų žval­gy­bos dar­bai. CNN inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Si­bi­re ras­ta ne­mir­tin­gu­mo ba­ci­la Am­ži­na­ja­me įša­le Ja­ku­ti­jo­je esan­ čio Ma­mu­tų kal­no gel­mė­se Si­bi­ro moks­li­nin­kai ra­do bak­te­ri­ją, ku­ ri ak­ty­vė­ja ir da­li­ja­si esant tik 5 laips­niams ši­lu­mos. Šiuo me­tu nu­sta­to­mas ir pa­ ly­gi­na­mas Ba­cil­lius F ge­no­mas, kad bū­tų ga­li­ma tiks­liau da­tuo­ti mik­roor­ga­niz­mą, bet, pa­gal bal­ ty­mų duo­me­nis ir kai ku­riuos ki­ tus veiks­nius, ras­ta bak­te­ri­ja „at­ si­li­ko“ nuo šiuo­lai­ki­nių 3 mln. me­tų. Moks­li­nin­kai da­ro prie­lai­dą, kad šioms bak­te­ri­joms bū­din­gas ypa­tin­gas gy­vy­bin­gu­mo iš­sau­ go­ji­mas, lei­džian­tis iš­lik­ti joms gy­voms sto­ra­me ne­gy­vų uo­lie­nų sluoks­ny­je. „Be to, bu­vo ma­no­ma, kad jų be­si­ski­rian­tys nuo da­bar­ti­nių bak­te­ri­jų sie­ne­lių ir bal­ty­mų ti­ pai duos stip­res­nį ar la­biau spe­ ci­fi­nį imu­ni­nį at­sa­ką, jei­gu jos bus per­kel­tos į pe­lės or­ga­niz­mą. Vis­ kas taip ir įvy­ko“, – sa­kė Ru­si­jos moks­lų aka­de­mi­jos Si­bi­ro sky­ riaus Che­mi­jos bio­lo­gi­jos ir fun­ da­men­ta­lio­sios me­di­ci­nos ins­ti­ tu­to vy­res­nio­ji moks­lo dar­buo­to­ja Na­dež­da Mi­ro­no­va. Gy­vū­nai, pa­skie­py­ti nuo se­nė­ ji­mo, vi­sais at­žvil­giais at­ro­dė ge­ riau nei kont­ro­li­niai grau­ži­kai – pir­mi­niais duo­me­ni­mis (ku­riuos rei­kia to­liau tir­ti, tai yra juos rei­ kia la­biau at­rink­ti), vis dėl­to pe­ lės iš pir­mo­sios gru­pės gy­ve­no il­ giau. „Jau pa­tvir­tin­ta, kad įšvirkš­tos Ba­cil­lius F pa­lan­kiai at­si­lie­pė kai ku­riems se­ny­vo am­žiaus gy­vū­nų bū­ties ko­ky­bės ro­dik­liams. Vi­sų pir­ma tai pa­sa­ky­ta apie imu­ni­te­ tą ir jo ak­ty­vė­ji­mo grei­tį“, – pa­

Parodyk, kaip sė­di, žinosiu, kas esi

žy­mi­ma Ru­si­jos moks­lų aka­de­ mi­jos pra­ne­ši­me. Be to, moks­li­nin­kai ty­rė pe­les, ku­rioms bu­vo įšvirkš­ta Ba­cil­lius F, mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ ra­fu ir iš­siaiš­ki­no, kad yra du tik­ rai pa­di­dė­ję šių me­dia­to­rių ti­pai: tai gliu­ta­ma­tas ir tau­ri­nas, ku­rie tu­ri imu­ni­te­tą re­gu­liuo­jan­čių sa­ vy­bių ir da­ro įta­ką ląs­te­lės gy­ve­ ni­mo truk­mei. Pir­ma­sis jų, tarp ki­tų sa­vo už­ da­vi­nių, yra at­sa­kin­gas už psi­ chi­kos sti­mu­lia­ci­ją, o ant­ra­sis – už ener­gi­jos pro­ce­sus. Ati­tin­ka­mai pa­skie­py­tų pe­lių me­ta­bo­liz­mas taip pat pa­grei­ tė­jo, be to, ap­skai­čiuo­jant jį pa­ gal am­žių, gy­vū­nų, ku­riems bu­vo įšvirkš­ta bak­te­ri­jų, jis di­des­nis 20–30 pro­c. „Tai ro­do, kad šių gy­vū­nų gy­ve­ni­mo ko­ky­bė ge­res­ nė“, – sa­ko­ma pra­ne­ši­me. Bak­te­ri­jo­mis Ba­cil­lius F pa­skie­ py­tas pe­les kur kas re­čiau iš­tin­ka se­nat­vi­nis ak­lu­mas, bet at­si­ras­ti spon­ta­ni­niams aug­liams bak­te­ri­ jos įta­kos ne­tu­ri.

Už­mirš­kit pirš­tų at­spau­dų ir rai­ ne­lės ske­ne­rius – nuo šiol jū­sų ta­ pa­ty­bę bus ga­li­ma nu­sta­ty­ti pa­gal tai, kaip jūs sė­di­te. Vie­n a Ja­p o­n i­jos moks­l i­n in­ kų gru­pė tvir­ti­na, kad nau­do­jant spau­di­mo ju­tik­lių mat­ri­cą įma­no­ ma tiks­liai at­pa­žin­ti as­me­nį pa­gal jo sėd­me­nų pro­fil­ į. To­kie ju­tik­ liai, įtai­sy­ti au­to­mo­bi­lio vai­ruo­ to­jo krės­le, ga­li tap­ti pa­sku­ti­ne ap­sau­gos nuo ma­ši­nos nu­va­ry­mo prie­mo­ne. „Ši mat­ri­ca su­da­ry­ta iš 360 ju­ tik­lių, ren­kan­čių duo­me­nis apie 39 ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mo po­žy­ mius, to­kius kaip spau­di­mo pa­ si­skirs­ty­mas ir sėd­me­nų dy­dis“, – sa­kė šiems ty­ri­mams va­do­vau­ jan­tis dak­ta­ras Shi­geo­mi Kos­hi­ mi­zu. Sh.Kos­hi­mi­zu, To­ki­ju­je įsi­kū­ ru­sio Pa­žan­gių­jų pra­mo­nės tech­ no­lo­gi­jų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius ad­ junk­tas, tvir­ti­na, kad jo prie­tai­sas ta­pa­ty­bę tei­sin­gai nu­sta­to 98 pro­c. at­ve­jų ir kad jis yra daug ma­žiau var­gi­nan­tis ne­gu dau­ge­lis ki­tų įpras­tų bio­met­ri­jos me­to­dų, nes žmo­gui ne­rei­kia nie­ko da­ry­ti – tik na­tū­ra­liai at­si­ sės­ti. Moks­li­nin­kas pri­pa­ži­no, kad, prieš pa­lei­džiant šį iš­ra­di­mą į rin­ ką, dar rei­kia iš­spręs­ti ke­le­tą tech­ no­lo­gi­nių kliu­vi­nių. „Šis at­pa­ži­ni­mo me­to­das yra vei­kia­mas skir­tin­gų dra­bu­žių, – aiš­ki­no jis. – Ju­tik­liai skir­tin­gai nu­skai­to sig­na­lus dė­vint pa­pras­ tas kel­nes ar­ba džin­sus.“

BNS inf.

BNS inf.

„Shutterstock“ nuotr.

„„Parametrai: japonų mokslininkai sako, kad naujoji identifikavimo sis-

tema iš žmonių nereikalaus jokių papildomų pastangų – pakaks tik atsisėsti. „Shutterstock“ nuotr.

2012-01-18 Kauno diena  

„Mano kaip muzikės gyve­ nime dabar tikras renesan­ sas“, – 22p. – Ar nemanote, kad Kauno so­ cialdemokratų skyriui ateina krachas? – Ne, ta...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you