Page 1

Miestas

4p. Teismuose – valstybinių miškų plotų prie Kauno marių privatizavimo bylos.

Lietuva

7p.

Ekonomika

„Auksinio gaublio“ apdovanojimuose žvilgsnius kaustė A.Jolie ir B.Pittas.

8p.

Ban­ko val­do­mos iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vės klien­tei už­krau­tą sko­lą teis­mas pri­pa­ži­no ne­tei­sė­ta.

Prem­je­ras A.Ku­bi­lius ne­nei­gia: pa­va­sa­rį Lie­tu­va ga­li su­lauk­ti nau­jų mo­kes­čių.

9p.

Antradienis sausio 17, 2012 Nr. 13 (19572) Kaunodiena.lt 2 Lt

STT kir­čio die­na Kau­ne

2012-ie­ji: mie­go­si­me su ko­ji­nė­mis Auš­ra Gar­nie­nė

a.garniene@kaunodiena.lt

Iki va­sa­rio pa­bai­gos mies­to val­ džia tu­ri su­dė­lio­ti šių me­tų biu­ dže­tą, iš ku­rio mies­tas gy­vens 2012-ai­siais. Fi­nan­sų sky­riaus ve­ dė­jas Al­gi­man­tas Lau­cius ne­sle­ pia, kad šių me­tų de­vi­zas – iš­gy­ ven­ti. La­biau­siai ken­tės kul­tū­ra

„Si­tua­ci­ja Kau­ne yra su­dė­tin­ga. Pi­ ni­gų šie­met bus ma­žiau vis­kam ir vi­siems“, – pra­ne­šė Fi­nan­sų sky­ riaus ve­dė­jas A.Lau­cius. Pus­me­tį vi­ce­me­ro pa­rei­gas ėjęs ir kul­tū­ros rei­ka­lais rū­pi­nę­sis „Vie­ nin­go Kau­no“ at­sto­vas Po­vi­las Ma­ čiu­lis su­ne­ri­mo su­ži­no­jęs, kad šie­ met Kul­tū­ros pro­gra­mai ke­ti­na­ma ko­ne 60 pro­c. su­ma­žin­ti fi­nan­sa­vi­mą.

2

Dienos citata „Tre­ne­rio dar­bas – ne­nus­ pė­ja­mas. Vie­ną die­ną – čia, o ki­tą jau ga­li tek­ti krau­tis la­ga­mi­nus ir vyk­ti į ku­rį nors pa­sau­lio kraš­tą“, – sa­ko Val­de­ma­ras Cho­mi­čius. „„Taikiniai: vicemeras K.Kriščiūnas ir „Automobilių stovėjimo aikštelių“ vadovas A.Puidokas vakar buvo sulaikyti.

Va­kar Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) su­dre­bi­no Kau­no sa­vi­val­dy­bę ir jos įmo­nes. Su­lai­ky­tas vi­ce­me­ras ir du sa­vi­ val­dy­bei pa­val­džių bend­ro­vių va­do­vai. Neo­fi­cia­liai kal­ba­ma, kad der­lius ga­li bū­ti dar gau­ses­nis.

Auš­ra Gar­nie­nė

a.garniene@kaunodiena.lt

Tvar­kė sa­vo rei­ka­lus?

Pir­ma­die­nį po­piet Kau­ną ap­skrie­jo ži­nia, kad STT pa­rei­gū­nai su­lai­kė so­cial­de­mok­ra­tą vi­ce­me­rą Kęs­tu­ tį Kriš­čiū­ną, jo vi­suo­me­ni­nę pa­dė­ jė­ją ir dvie­jų sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių di­rek­to­rius – Al­gi­man­tą

Evaldo Butkevičiaus, To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pui­do­ką ir so­cial­de­mok­ra­tą To­mą Pil­vi­nį. Kaip pra­ne­šė STT, su­lai­ ky­tų­jų dar­bo vie­to­se at­lik­tos kra­ tos. Paim­ti ty­ri­mui rei­ka­lin­gi do­ ku­men­tai. Su­lai­ky­tie­ji pri­sta­ty­ti į STT Kau­no val­dy­bą, kur bu­vo ap­ klau­sia­mi. Įta­ria­ma, kad ne­tei­sė­ tai bu­vo nau­do­ja­mos Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­ čių įmo­nių lė­šos.

2

10p.


2

antradienis, sausio 17, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

10

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,41

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

19

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

STT kir­čio die­na Kau­ne

„Ar­ti­miau­siu me­tu jiems 1 bus pa­reikš­ti įta­ri­mai“, – pa­skelb­ta STT pra­ne­ši­me spau­dai. Neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, ko­ją ga­ lė­jo pa­kiš­ti vie­šie­ji pir­ki­mai, au­to­ mo­bi­lių re­mon­to, Kau­no ko­mu­na­ li­nio ir bu­tų ūkio rei­ka­lai. Du­ris užants­pau­da­vo

„Esu su­pa­žin­din­tas su tuo fak­tu ir ver­ti­nu jį nei­gia­mai. Nes­var­bu, ku­ rios par­ti­jos žmo­gus, bet tai me­ta še­šė­lį vi­sai sa­vi­val­dy­bei“, – ti­ki­no Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­ kas. Jis pa­tvir­ti­no ga­vęs in­for­ma­ ci­ją, kad K.Kriš­čiū­nas su­lai­ky­tas 48 va­lan­doms, ta­čiau dau­giau ap­ lin­ky­bių ne­ži­nan­tis.

Po K.Kriš­čiū­no su­ lai­ky­mo pa­si­gir­do užuo­mi­nų, kad vi­ce­ me­ras bu­vo se­ka­mas apie du mė­ne­sius. Su pa­čiu K.Kriš­čiū­nu te­le­fo­nu su­si­siek­ti jau ne­pa­vy­ko. Te­le­fo­nu neat­si­lie­pė ir ki­ti du su­lai­ky­tie­ji – vie­šo­sios įstai­gos „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“ di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Pui­do­kas ir „Kau­no ko­mu­na­li­nio ir bu­tų ūkio“ (bu­vęs „Pa­ne­mu­nės bu­tų ūkis“) di­rek­to­ rius To­mas Pil­vi­nis. „Lan­kė­si pas mus tos tar­ny­bos, ta­čiau aš nie­ko ne­ga­liu ko­men­tuo­ ti“, – sa­kė „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ va­do­vo A.Pui­do­ko re­fe­ ren­tė. Ji tik pa­tvir­ti­no, kad di­rek­ to­riaus nė­ra dar­be. Pir­ma­die­nio po­pie­tę į A.Pui­do­ ko ka­bi­ne­tą pa­tek­ti jau ne­bu­vo ga­ li­ma, nes du­rys bu­vo pa­ženk­lin­tos STT žy­mo­mis.

Ak­ty­viai vis­kuo do­mė­jo­si

Va­kar 15 val. vi­ce­me­ras K.Kriš­čiū­ nas tu­rė­jo da­ly­vau­ti dar­bo gru­pės po­sė­dy­je ir svars­ty­ti šių me­tų Kau­ no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tą, ta­čiau tuo me­tu lai­ką jau lei­do su STT pa­rei­gū­nais. K.Kriš­čiū­nas vi­ce­me­ro po­stą ga­vo po sa­vi­val­dos rin­ki­mų per­nai pa­va­sa­rį. 2011 m. spa­lį pa­si­kei­tus Kau­no val­dan­čia­jai dau­gu­mai vi­ ce­me­ro kė­dę jis iš­sau­go­jo. K.Kriš­ čiū­nas va­din­tas vie­nu ak­ty­viau­sių nau­jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos bū­ ri­mo stra­te­gų. Vi­ce­me­rui K.Kriš­čiū­nui mies­ to ta­ry­ba pa­ve­dė bū­ti at­sa­kin­gam už ap­lin­kos ge­ri­ni­mą ir eko­lo­gi­ ją, eko­no­mi­nę plėt­rą ir in­ves­ti­ci­ jas, mies­to ūkį, sa­vi­val­dy­bės tur­to ir sta­ty­bų prie­žiū­rą, ur­ba­nis­ti­ką ir ar­chi­tek­tū­rą bei vers­lo ska­ti­ni­mo ir są­ly­gų vers­lo plėt­rai su­da­ry­mą. Nuo pat pra­džių K.Kriš­čiū­nas itin rū­pi­no­si dumb­lo rei­ka­lais Ne­ mu­no sen­va­gė­je. So­cial­de­mok­ra­tų de­le­guo­tam vi­ ce­me­rui taip pat la­bai rū­pė­jo bend­ ro­vių „Būs­to val­da“ ir „Pa­ne­mu­nės bu­tų ūkis“, ku­ris bu­vo per­var­dy­tas į „Kau­no ko­mu­na­li­nį ir bu­tų ūkį“, rei­ka­lai. Nors jam ne­bu­vo pa­ves­ta ku­ruo­ti svei­ka­tos ap­sau­gos, ta­čiau K.Kriš­ čiū­nas ak­ty­viai da­ly­va­vo spren­ džiant Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus klau­si­mus. Neo­fi­cia­liai kal­ba­ma, kad K.Kriš­ čiū­nas ga­lė­jo tu­rė­ti in­te­re­sų ir Pa­ne­ mu­nės til­to re­konst­ruk­ci­jos kon­kur­se bei ieš­kant ran­go­vo A.Juo­za­pa­vi­čiaus pro­spek­to re­konst­ruk­ci­jai. Ži­nia vi­sai ne­nus­te­bi­no

Kai ku­rie mies­to ta­ry­bos po­li­ti­kai pri­si­pa­ži­no, kad ži­nia apie K.Kriš­

Jis ne­klau­ sė ma­no pa­ta­ri­mų, kaip elg­tis ir kaip iš­ veng­ti in­te­ re­sų konf­ lik­tų, o el­ gė­si, kaip jo pro­tas dik­ ta­vo.

„„Skir­tin­gai: A.But­ke­vi­čius (kai­rė­je) gy­rė K.Kriš­čiū­ną už di­de­lę pa­tir­tį, o A.Na­va­kaus­kas

(dešinėje) kri­ti­ka­vo par­ti­jos va­do­vy­bę už draus­mės trū­ku­mą.

čiū­no su­lai­ky­mą ne­bu­vo ne­ti­kė­ta. Apie tai, kad spe­cia­lio­sios tar­ny­ bos do­mi­si vi­ce­me­ro veik­la, neo­ fi­cia­liai kal­bė­ta dar prieš Nau­juo­ sius me­tus. Po K.Kriš­čiū­no su­lai­ky­mo pa­ si­gir­do ta­ry­bos na­rių užuo­mi­nų, kad vi­ce­me­ras bu­vo se­ka­mas apie du mė­ne­sius. Sa­vi­val­dy­bės ko­ri­do­ riuo­se už­si­me­na­ma, kad ar­ti­miau­ siu me­tu Kau­ne su­lai­ky­mų ga­li bū­ ti ir dau­giau. „To­kių si­tua­ci­jų sa­vi­val­dy­bė­je ne­tu­rė­tų bū­ti. Dau­giau in­for­ma­ci­ jos ne­tu­riu ir, kol ne­pa­reikš­ti jo­kie įta­ri­mai, nie­ko ne­ga­liu ko­men­tuo­ ti“, – sa­kė An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ jai va­do­vau­jan­ti par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas na­rė Auš­ra Ru­čie­nė. Pak­laus­ta, ar An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­ja ne­bu­vo ga­vu­si pra­ne­ši­mų apie ga­li­mai nu­si­kals­ta­mą vi­ce­me­ ro ir sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių di­rek­to­rių veik­lą, A.Ru­čie­nė ti­ki­no to­kių fak­tų ne­gir­dė­ju­si. „Ne­ga­liu nie­ko ko­men­tuo­ti, nes nie­ko ne­ži­nau. Da­bar iš jū­sų iš­gir­ dau“, – pri­si­pa­ži­no so­cial­de­mok­ ra­tų Kau­no sky­riaus ly­de­rė Orin­ta Lei­pu­tė. Ir vė­liau, paaiš­kė­jus apie ki­tus su­lai­ky­tus jos par­ti­jos ko­le­ gas, O.Lei­pu­tė nuo ko­men­ta­rų su­ si­lai­kė. Pa­si­ju­to ne­bau­džia­mas

„„Ty­li: O.Lei­pu­tė su­si­lai­ko nuo ko­men­ta­rų apie par­ti­jos ko­le­gas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riu­mi pus­me­tį dir­bęs so­cial­

de­mok­ra­tas An­ta­nas Na­va­kaus­kas „Kau­no die­nai“ sa­kė, kad jo par­ ti­jos ko­le­ga K.Kriš­čiū­nas ne­klau­ sė pa­ta­ri­mų. „Aš jam sa­kiau ne­lįs­ti ir ne­si­kiš­ti į kon­kur­sų or­ga­ni­za­vi­mą, į dumb­ lo rei­ka­lus. Jis ne­klau­sė ma­no pa­ ta­ri­mų, kaip elg­tis ir kaip iš­veng­ ti in­te­re­sų konf­lik­tų, o el­gė­si, kaip jo pro­tas dik­ta­vo, ten­den­cin­gai lįs­ da­vo į vyk­do­mo­sios val­džios rei­ka­ lus“, – su­ži­no­jęs apie K.Kriš­čiū­no su­lai­ky­mą ap­gai­les­ta­vo A.Na­va­ kaus­kas. Bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ rius ti­ki­no ne­ži­nąs, ku­rio­je vie­to­ je vi­ce­me­ras pa­sly­do, tik ap­gai­les­ ta­vo dėl to, kad taip nu­ti­ko jau­nam žmo­gui ir kad dėl to iš­gy­ve­na jo šei­ma. „Tas ban­dy­mas pa­si­ra­šy­ti su­ tar­tį dėl Pa­ne­mu­nės til­to sta­ty­bos 20 mln. li­tų bran­giau ieš­kant lan­ dų įsta­ty­me yra gė­din­gas. A.Juo­ za­pa­vi­čiaus pro­spek­to re­konst­ ruk­ci­jos rei­ka­luo­se tas pri­myg­ti­nis no­ras pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su bend­ro­ ve 2,5 mln. li­tų bran­giau... Vi­sa tai su­kel­da­vo įvai­rių pa­mąs­ty­mų“, – svars­tė A.Na­va­kaus­kas. Pa­sak jo, ir So­cial­de­mok­ra­ tų par­ti­ja bei Kau­no sky­rius tu­rė­ jo lai­ky­tis prin­ci­pin­ges­nės nuo­sta­ tos. „Ne­bu­vo par­ti­nės draus­mės, ir žmo­gus pa­si­ju­to drą­sus ir ne­bau­ džia­mas“, – įsi­ti­ki­nęs A.Na­va­ kaus­kas.

Komentarai Ar­vy­das Gar­ba­ra­vi­čius Kau­no ta­r y­bos valdančiosios koalicijos na­r ys

J

au ge­r ą sa­v ai­t ę ato­s to­g au­ ju, esu la­b ai to­l i, apie šiuos įvy­k ius su­ž i­n o­j au te­l e­f o ­ nu ir ne­p a­t i­k ė­j au sa­v o au­ si­m is. Vi­s us tuos žmo­n es pa­ž įs­t u kaip pa­d o­r ius, net ne­g al­v o­j au, kad kaž­k as pa­n a­š aus ga­l i įvyk­t i. Tie žmo­n ės į vie­n ą gru­p ę ne­s i­r i­š a. Ne­ bent tuo, kad trys iš jų yra so­c ial­ de­m ok­r a­t ai. Ma­n o nuo­m o­n e, tai ga­l i bū­t i tų bu­ vu­s ių nu­s kriaus­t ų ­j ų so­c ial­d e­m ok­ ra­t ų skun­d as, pro­v o­k a­c i­j a (ru­d e­n į sa­v i­v al­d y­b ės ta­r y­b os So­c ial­d e­ mok­r a­t ų frak­c i­j a su­s ki­l o, kai po ne­s u­t a­r i­m ų iš jos išė­j o Gin­t au­t as

La­b a­n aus­k as, An­t a­n i­n a Med­v ie­ de­v ie­n ė ir Ar­t ū­r as Or­l aus­k as – red. pa­s t.). Ma­n au, kad tai yra jų vi­d i­ nės ko­v os. Ne­t i­k iu, kad įta­r i­m ai pa­s i­t vir­t ins. Ne­s u gir­d ė­j ęs, kad šie žmo­n ės ga­l ė­t ų bū­t i su­s i­j ę su ne­t ei­ sė­t ais da­l y­k ais. Man pa­č iam jo­k ie pa­rei­g ū­n ai ne­ skam­b i­n o ir apie šiuos įvy­k ius ne­ klau­s i­nė­j o. Net ne­b an­dy­k i­te ma­nęs sie­t i su kuo nors.

Gin­tau­tas La­ba­naus­kas

Kau­no ta­r y­bos opo­z i­ci­jos na­r ys

M

a ­n au, kad tei­s ė­s au­ ga vis­k ą iš­s iaiš­k ins. Šiuo me­t u K.Kriš­č iū­ nu i ka l­t i n ­ i ­m a i ne ­ pa­t eik­t i, jis su­l ai­k y­t as dviem pa­

roms. Taip, mū­s ų po­ž iū­r is į dar­b ą ir po­l i­t i­k ą iš­s i­s ky­r ė jau anks­č iau. Dėl to ir pa­l i­k au so­c ial­d e­m ok­r a­ tų gre­t as. Sun­k u pa­s a­k y­t i, ta­č iau anks­č iau kai ku­r ie mo­m en­t ai ko­ le­g ų dar­b e bu­v o to­k ie, kaip aš ne­ da­r y­č iau.

li­t i­k ai, atė­j ę į mies­to ta­r y­b ą, po­l i­t i­ ką su­p ran­t a kaip vers­l ą. Pats K.Kriš­ čiū­n as ir jo ap­l in­k a po per­vers­m o sa­k ė, kad pa­g rin­d i­n ės prie­ž as­t ys koa­l i­c i­j ai išar­d y­t i – ne­s u­t a­p o mū­s ų ver­t y­b ės. Dau­g iau ko­m en­t uo­t i ne­ de­r ė­t ų, nes neaiš­k u, ar iš­t ies žmo­ gus kal­t as.

Ri­man­tas Mi­kai­tis

Kau­no ta­r y­bos opo­z i­ci­jos na­r ys

K

al­b ant apie bend­r ą dar­ bą tą pus­m e­t į, kai ku­r ios ini­c ia­t y­vos at­r o­d ė la­b ai keis­t os ir bu­v o la­b ai at­ kak­l iai ban­d o­m os stum­t i, o tai rė­ž ė akį. Jau­tė­s i, kad jos ne­b u­vo nau­d in­ gos Kau­nui. Jau spa­l io 20-ąją (R.Mi­ kai­t is šią die­n ą bu­vo at­s ta­t y­d in­t as – red. pa­s t.) sa­k iau, kad kai ku­r ie po­

Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis

Kau­no ta­r y­bos opo­z i­ci­jos na­r ys

M

an as­m e­n iš­k ai K.Kriš­ čiū­n o su­l ai­k y­m as ne­ ke­l ia nuo­s ta­b os. Ne­ sis­t e­b iu, kad jis yra su­l ai­k y­t as – anks­č iau ar vė­l iau taip tu­rė­j o įvyk­t i. Dir­b au pu­s ę me­t ų su juo ir bu­v au la­b ai lai­m in­g as, kai ne­ be­rei­kė­j o dirb­t i kar­t u.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ža­da elg­tis prin­ci­pin­gai

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius pri­si­ pa­ži­no, kad ži­nia apie STT pa­rei­ gū­nų veiks­mus Kau­ne jam bu­vo di­ džiu­lė staig­me­na. „Ki­t ų su­l ai­k y­t ų­j ų ne­pa­ž įs­t u, bet K.Kriš­čiū­nas tu­ri di­džiu­lę pa­ tir­tį par­ti­nia­me gy­ve­ni­me ir dar­ be“, – „Kauno dienai“ vakar sa­kė Socialdemokratų par­ti­jos pir­mi­ nin­kas. A.But­ke­vi­čius ne­bu­vo lin­kęs pla­čiau ką nors ko­men­tuo­ti, kol ne­tu­ri iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos apie su­lai­ky­mo prie­žas­tis. „Tai tam tik­ras po­li­ti­nis smū­gis. To­kie da­ly­kai vi­sa­da nei­gia­mai vei­kia“, – ap­gai­les­ta­vo po­li­ti­kas. Pa­si­tei­ra­vus, kaip bus el­gia­ma­ si su su­lai­ky­tais par­ti­jos na­riais, A.But­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad to­ kiais at­ve­jais el­gia­ma­si prin­ci­pin­ gai. Jei­gu su­lai­ky­tie­siems bus pa­ reikš­ti įta­ri­mai, par­ti­jos va­do­vy­bė lauks, kad jie pa­tys su­spen­duo­ tų sa­vo veik­lą par­ti­jo­je. Jei­gu jie to ne­pa­da­rys, ini­cia­ty­vos im­sis par­ti­ jos va­do­vy­bė. „Kau­n o die­n a“ ne kar­t ą ra­š ė apie so­cial­de­mok­ra­tui Ro­mal­dui Ra­ba­čiui pa­reikš­tus įta­ri­mus va­ di­na­mo­jo auk­si­nio tua­le­to by­lo­ je. Šio­je si­t ua­c i­jo­je par­t i­jos va­ do­vy­bė ne­bu­vo prin­ci­pin­ga ir už tai jau ne kar­t ą su­l au­k ė ašt­r ios kri­ti­kos.

Ki­šo­si į na­mų a Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Nuo praė­ju­sių me­tų „Kau­no ko­ mu­na­li­niam ir bu­tų ūkiui“ va­do­ vau­jan­tis To­mas Pil­vi­nis, ku­rį va­ kar su­lai­kė STT, sa­vi­val­dy­bė­je va­ di­na­mas K.Kriš­čiū­no žmo­gu­mi.

„Kau­no ko­mu­na­li­niam ir bu­tų ūkiui“ be kon­kur­so bu­vo per­duo­tas so­cia­li­nio būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mas, ke­tin­ta per­duo­ti ir dau­giau funk­ci­jų. T.Pil­vi­nis pa­ts da­ly­vau­da­vo spren­ džiant es­mi­nius Kau­no dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo klau­si­mus. „Mus do­mi­na vi­sų Kau­no ra­jo­nų dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mas“, – anks­čiau kal­bė­da­mas su „Kau­


3

antradienis, sausio 17, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

A.Pui­do­kas pri­si­tai­ky­da­vo Va­kar STT su­lai­k y­tas Al­g i­man­tas Pui­do­kas „Au­to­mo­bi­l ių sto­vė­ji­mo aikš­te­lėms“ va­do­vau­ja dau­g y­b ę me­tų. Ne kar­t ą Kau­no mies­to val­d žios at­sto­vai dek­la­ra­vo tuoj pa­ju­din­sią ne­va įtar­t i­ną veik­l ą vyk­dan­č ios bend­ro­vės va­do­vo kė­dę. „Au­to­mo­bi­l ių sto­vė­ji­mo aikš­te­les“ vis krė­tė au­di­to­r iai ir įvai­r ūs kont­ ro­lie­riai, ta­čiau mies­to val­džios kei­ tė­si, o A.Pui­do­kas li­ko. Pas­ta­r uo­ju me­t u ši sa­v i­val­dy­b ės kont­ro­l iuo­ja­ma įstai­ga bu­vo ta­ pu­si be­dar­bių kon­ser­va­to­r ių prie­ globs­čiu.

2012-ie­ji: mie­go­si­me su ko­ji­nė­mis „Ki­tos pro­gra­mos dar 1 gau­na pi­ni­gų iš vals­ty­ bės do­ta­ci­jų, o Kul­tū­ros pro­gra­

ma fi­nan­suo­ja­ma tik iš mies­to biu­dže­to. Toks dras­tiš­kas sie­kis lyg kir­viu nu­kirs­ti fi­nan­sa­vi­mą ro­do sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ jos po­žiū­rį į kul­tū­rą“, – pik­ti­no­ si P.Ma­čiu­lis. Apie tai, kam la­biau­siai teks su­ si­verž­ti dir­žus, Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jas kol kas ne­si­ryž­ta kal­bė­ti. Neo­fi­cia­liai kal­ba­ma, kad jau šią sa­vai­tę ta­ry­bos ko­mi­te­tai pra­dės svars­ty­ti mies­to biu­dže­to pro­jek­ tą, nors A.Lau­cius sa­kė, kad biu­ dže­to pro­jek­tas ko­mi­te­tus pa­sieks ne anks­čiau kaip sau­sio 30-ąją.

Praė­ju­s ią Kau­no mies­to sa­v i­val­ dy­b ės ta­r y­b os ka­den­c i­j ą A.Pui­ do­ko pa­va­duo­to­ju dir­bo Ge­d i­m i­ nas Bud­n i­kas, šią – Vy­gan­tas Gu­ dė­nas.

And­rius Kup­čins­kas:

Šie­met ant­klo­dė bus ge­ro­kai plo­ nes­nė ir siau­res­nė. Teks ten­kin­tis tuo, ką tu­ri­me, ir mie­go­ti su ko­ji­nė­mis.

„„Sąlyga: anot mero, ne­pert­var­kius mo­kyk­lų tink­lo, sa­vi­val­dy­bė ne­pa­jėgs iš­lai­ky­ti švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­

gų ūkio.

„Dar iš praėjusių metų li­ko 41 mln. li­tų sky­lė. Tos sko­le­lės nie­ kur ne­dings­ta. Daug kam pa­ves­ ta gal­vo­ti, kaip šie­met iš­gy­ven­ ti“, – įspė­jo Fi­n an­s ų sky­r iaus ve­dė­jas. Val­di­nin­kai kel­sis į mo­kyk­lą?

„„Ne­ži­no­jo: A.Ru­čie­nė ti­ki­na ne­

tu­rė­ju­si in­for­ma­ci­jos apie, kaip įta­ria­ma, nu­si­kals­ta­mą vi­ce­me­ ro veik­lą, ki­taip bū­tų šau­ku­si An­ ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dį.

ad­mi­nist­ra­vi­mą no die­na“ net ne­slė­pė T.Pil­vi­nis. K.Kriš­čiū­nas vie­šai pa­si­sa­ky­da­vo už tai, kad sa­vi­val­dy­bės kont­ro­liuo­ ja­moms bend­ro­vėms bū­tų su­teik­ta kuo dau­giau ga­lių. Jis ak­ty­viai ki­šo­si į ki­tos sa­vi­val­dy­bės įmo­nės – „Būs­ to val­da“ pri­va­ti­za­vi­mą. Kal­bė­ta, kad šios įmo­nės aruo­ dus vi­so­mis iš­ga­lė­mis ban­do­ma per­duo­ti so­cial­de­mok­ra­tų val­do­ mam „Kau­no ko­mu­na­li­niam ir bu­ tų ūkiui“. Teo­riš­kai įma­no­ma, kad po šių me­tų ši bend­ro­vė ad­mi­nist­ruos vi­sus mies­to dau­gia­bu­čius. Tai yra mil­ži­niš­kas gro­bis. Ad­mi­nist­ra­to­ riai ne tik su­ren­ka įvai­rius mo­kes­ čius, bet ir rū­pi­na­si dau­gia­bu­čių re­mon­tu, re­no­va­ci­ja.

Mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas ti­ki­no kol kas dar ne­ma­tęs biu­dže­ to pro­jek­to, tad nie­ko konk­re­taus ne­ga­lin­tis ko­men­tuo­ti. „Aiš­ku, kad šie­met ant­klo­dė bus ge­ro­kai plo­nes­nė ir siau­res­nė. Teks ten­kin­tis tuo, ką tu­ri­me, ir mie­go­ ti su ko­ji­nė­mis“, – ban­dė šmaikš­ tau­ti A.Kup­čins­kas.

Pa­sak me­ro, dau­giau kaip pu­sė mies­to biu­dže­to ten­ka švie­ti­mo sri­čiai, tad rei­kės nea­ti­dė­lio­ti­nų spren­di­mų. A.Kup­čins­kas už­si­ mi­nė, kad, ne­pert­var­kius mo­kyk­lų tink­lo mies­te, sa­vi­val­dy­bė ne­pa­ jėgs iš­lai­ky­ti švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­gų ūkio. Šie­met grei­čiau­siai teks pa­si­ spaus­ti Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­ riui, mat, me­ro tei­gi­mu, pa­sta­to, ku­ria­me dir­ba šio sky­riaus spe­cia­ lis­tai, nuo­ma sa­vi­val­dy­bei per me­ tus at­siei­na iki 800 tūkst. li­tų. „Gal­būt rei­kės per­kel­ti sky­rių į Vy­dū­no ar ku­rią nors ki­tą pus­tuš­tę mo­kyk­lą“, – svars­tė A.Kup­čins­kas.

Opo­zi­ci­jai pa­ro­dė du­ris Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Va­kar opo­zi­ci­jo­je dir­ban­ti Li­be­ra­ lų są­jū­džio frak­ci­ja iš­pla­ti­no pra­ ne­ši­mą „Koa­li­ci­ja „Var­dan Kau­ no“ mies­to biu­dže­to klau­si­mus svars­to už už­da­rų du­rų“. Į dar­bo gru­pę neįt­rauk­tas nė vie­nas opo­ zi­ci­jos at­sto­vas.

Sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pė spręs dėl pre­l i­m i­n a­raus atei­n an­č ių me­tų Kau­no biu­dže­to. Nors kau­n ie­č iai bal­sa­vo už vi­sus ta­ry­bos na­rius, 2012 m. miesto biu­d že­t ą dė­l ios tik li­ be­ral­cent­r is­tas Ar­v y­d as Gar­ ba­ra­v i­č ius, par­t i­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas at­sto­vė Auš­ra Ru­ čie­n ė, kon­ser­va­to­r iai Ma­r i­j us Pan­ce­ris, Edi­ta Gu­di­šaus­kie­nė ir jau­na­lie­tu­vis Sta­sys Buš­ke­vi­ čius. Dar­bo gru­pė­je tu­rė­jo po­

sė­džiau­ti ir Kau­no val­dan­čia­jai dau­gu­mai pri­klau­san­tis so­cial­ de­mok­ra­tas Kęs­tu­tis Kriš­čiū­nas, ta­čiau va­kar vi­ce­me­rą 48 va­lan­ doms su­lai­kė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT). „Me­ras And­rius Kup­čins­kas į dar­bo gru­pės po­sė­dį pa­kvie­tė tik sa­vo bi­čiu­lius. Biu­dže­to pro­ jek­tas – ne­pap­ras­tai svar­bus do­ ku­men­tas, ta­čiau vi­sų kau­nie­čių pi­ni­gus ima­si žars­ty­ti gru­pe­ lė drau­gų. Ne­pa­me­nu, kad Kau­ no biu­dže­tas bū­tų svars­to­mas už už­da­rų du­rų“, – pra­ne­ši­me pik­ ti­no­si bu­vęs Kau­no me­ras li­be­ ra­las Ri­man­tas Mi­kai­tis. Dar­bo gru­pės na­rys Ma­ri­ jus Pan­ce­ris paaiš­ki­no, kad to­ kią gru­pę sa­vo po­tvar­kiu su­da­ ro me­ras, tad jo ir rei­kė­tų klaus­ti, ko­dėl svars­tant mies­to biu­dže­to pro­jek­tą neįt­rauk­tos ki­tos mies­to ta­ry­bos frak­ci­jos ir na­riai.

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Iš­ban­dy­mas koa­li­ci­jai

Pak­l aus­tas, ar ne­b us di­d i­n a­ mi ku­rie nors mo­kes­čiai kau­nie­ čiams ar­ba nai­ki­na­mos leng­va­tos, Kau­no me­ras tei­gė, kad mo­kes­ti­ nių per­mai­nų šie­met ne­pla­nuo­ ja­ma. A.Lau­cius šiuo klau­si­mu nė­ra toks ka­te­go­riš­kas, ta­čiau iš kur ir kaip ga­li ban­dy­ti pa­pil­dy­ti kuk­lų biu­dže­tą, neatsk­lei­džia. „Vi­sa­da la­biau­siai trūks­ta pi­ ni­gų mies­to ko­mu­na­li­niam ūkiui. Po­rei­kiai yra pen­kis kar­tus di­des­ni už ga­li­my­bes. Ir sko­li­ni­mo­si li­mi­ tai ge­ro­kai su­ma­žin­ti“, – at­sklei­ dė A.Kup­čins­kas.

Jis pri­s i­pa­ž i­n o, kad biu­d že­to svars­ty­m as ir tvir­t i­n i­m as bus iš­b an­dy­m as val­d an­č ia­jai dau­ gu­mai.

41

mln. litų

– tokio dydžio skylė miesto biudžete liko nuo praėjusių metų.


4

Antradienis, sausio 17, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Ko­vos su smur­tu mė­nuo: dau­g pa­žįs­ta­mų vei­dų Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Gruo­džio vi­du­ry­je įsi­ga­lio­jus Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mui, pra­ne­ši­mų gau­sa su­kė­lė pa­si­bai­sė­ji­mą. Re­ gis, kad Lie­tu­vą už­plū­do iki šiol ne­bū­tas smur­to pro­trū­kis. Pa­ty­rę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­mi­na, kad neį­vy­ko nie­ko iš­skir­ti­nio. Smur­to at­ve­jus im­ta skai­čiuo­ti

Sau­sio 15-ąją su­ka­ko mė­nuo, kai ga­lio­ja smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas. Pir­mo­sio­mis įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­no­mis pa­tei­kia­mi skai­čiai šo­ki­ra­vo. Il­ga­me­čiai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­mi­na, kad skai­čiai neišk­rei­pė iki šiol bu­vu­sios si­tua­ci­jos. Smur­to Lie­tu­vo­je ne­pa­dau­gė­jo, tie­siog tie atvejai im­ti skai­čiuo­ti.

Egi­di­jus Kriau­čio­nis:

Ma­ma at­pė­di­no klaus­ti, ar ne­rei­kė­ tų sū­ne­liui į areš­ti­nę mais­to at­neš­ti. Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos Pre­ ven­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, Kau­no ap­skri­ty­je už­re­gist­ruo­ ti 404 smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jai. Iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pra­ dė­ti tik 122 at­ve­jais. Tie­sa, pa­rei­gū­nai dar ne­sku­ba ver­tin­ti nau­jo­jo įsta­ty­mo veiks­ min­gu­mo, ta­čiau juo­kau­ja, kad anks­čiau į to­kius iš­kvie­ti­mus va­ ži­nė­jo be rei­ka­lo, o da­bar su rei­ ka­lu. Be­veik vi­si pa­žįs­ta­mi

„Anks­čiau nu­vy­kę į to­kius bui­ ti­nius konf­lik­tus te­ga­lė­da­vo­me pa­tar­ti au­kai pa­ra­šy­ti pa­reiš­ki­ mą teis­mui pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka. Da­bar 48-ios smur­tau­to­jo su­lai­ky­mo va­lan­dos lei­džia tiks­ liau įver­tin­ti si­tua­ci­ją“, – aiš­ki­

no San­ta­kos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Rai­mun­das Abu­ge­lis. Šia­me ko­mi­sa­ria­te pra­dė­ta 17 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Pa­sak vir­ ši­nin­ko, be­veik vi­si at­ve­jai jau iki įsta­ty­mo bu­vo ži­no­mi po­li­ ci­jai, be­veik vi­suo­se konf­lik­tuo­ se ne pa­sku­ti­nį vaid­me­nį vai­di­no al­ko­ho­lis. „Ne­pa­kenk­tų su­da­ry­ti spe­cia­ lų klau­si­my­ną ir au­koms tam, kad bū­tų ga­li­ma įver­tin­ti, ar ne­sie­ kia­ma pa­si­nau­do­ti su­si­da­riu­sia si­tua­ci­ja. Taip pat rei­kė­tų ap­si­ spręs­ti, kaip elg­tis dėl me­la­gin­gų pra­ne­ši­mų“, – at­krei­pė dė­me­sį R.Abu­ge­lis. Po skun­do – gai­les­tis

Ža­lia­kal­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ to vir­ši­nin­kas Egi­di­jus Kriau­čio­ nis ne­slė­pė, kad ir jų pri­žiū­ri­mo­je te­ri­to­ri­jo­je po įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­ mo pa­gal­bos krei­pė­si tie as­me­nys, ku­rie dėl pa­na­šių si­tua­ci­jų kreip­ da­vo­si ir anks­čiau. Vir­ši­nin­kas iš­ sky­rė tik vie­ną at­ve­jį, kai teis­mui te­ko tai­ky­ti griež­čiau­sią šiuo įsta­ ty­mu nu­ma­ty­tą kar­do­mą­ją prie­ mo­nę – suė­mi­mą. „Nea­be­jo­ju, kad nu­ma­ty­tos ap­ sau­gos prie­mo­nės, su­lai­ky­mas ir kar­do­mo­sios prie­mo­nės sky­ri­mas tram­do smur­tau­to­jus“, – už­tik­ri­ no E.Kriau­čio­nis. Vis dėl­to pa­rei­ gū­nai ne­slė­pė, kad kar­tais bū­na nu­ste­bin­ti keis­to au­kų el­ge­sio. „Su­lai­kė­me sū­nų, smur­ta­vu­ sį prieš ma­mą. Ki­tą die­ną ma­ma at­pė­di­no klaus­ti, ar ne­rei­kė­tų sū­ne­liui į areš­ti­nę mais­to at­neš­ ti“, – gy­ve­ni­mo rea­ly­be da­li­jo­si E.Kriau­čio­nis.

404

– tiek smurto artimoje aplinkoje atvejų užregistruota Kauno apskrityje.

Pa­kau­nė­je, ša­lia Kau­no ma­rių esan­ čio­je te­ri­to­ri­ jo­je, išaiš­kin­ta ke­le­tas vals­ ty­bi­nio miš­ko pri­va­ti­za­vi­mo at­ve­jų. Miš­ki­ nin­kai tei­gia, kad vals­ty­bi­ nis tur­tas į pri­ va­čias ran­kas pa­te­ko at­si­tik­ ti­nai.

„„Val­dos: anot G.Kaz­lo­vo, že­mė­la­py­je, ku­ria­me už­fik­suo­ti Dub­ra­vos urė­di­jos pri­žiū­

ri­mi miš­kai, pri­va­čios miš­ko val­dos uži­ma ne­di­de­lę te­ri­to­ri­ją. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pri­va­ti­za­vo vals­ty­bės miš­ką. Ne­ty­čia Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Prib­loš­kia­mi fak­tai

Gam­to­sau­gi­nin­kams įta­ri­mų su­kė­ lė Pi­liuo­nos gy­ven­vie­tė­je esan­tys pri­va­tūs skly­pai. Duo­me­nys apie ga­lbūt vyk­do­mą vals­ty­bi­nio tur­to grobs­ty­mą paaiš­kė­jo at­si­tik­ti­nai. Dub­ra­vos eks­pe­ri­men­ti­nės mo­ ko­mo­sios urė­di­jos urė­do pa­va­duo­ to­jas Ge­di­mi­nas Kaz­lo­vas tvir­ti­no, kad ne­di­de­li miš­ko plo­tai nuo­sa­vy­ be ta­po ne dėl pik­tos va­lios ar ban­ dy­mo pa­si­pel­ny­ti, bet dėl biu­rok­ ra­ti­nių ne­sklan­du­mų. „Vis­kas pra­si­dė­jo nuo to, kad į Kau­no re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tą krei­pė­si žmo­gus dėl že­mės pa­skir­ties pa­kei­ti­mo. Paaiš­ kė­jo, kad jo že­mės pa­skir­ties skly­pe yra 6 arai miš­ko ir kad tas miš­kas yra vals­ty­bi­nis. Bu­vo pa­nag­ri­nė­ ta si­tua­ci­ja ap­lin­ki­nė­se vie­to­vė­se. To­kiu bū­du Pi­liuo­nos gy­ven­vie­tė­ je iš­siaiš­kin­ti dar 24 pa­na­šūs at­ve­ jai“, – apie ne­ti­kė­tai paaiš­kė­ju­sius fak­tus pa­sa­ko­jo G.Kaz­lo­vas. Pa­sak jo, at­li­kus ty­ri­mą įta­ria­ mų­jų su­ma­žė­jo, nes iš­siaiš­kin­ ta, kad nuo­sa­vy­bės tei­sės į kai ku­ riuos miš­ko skly­pus bu­vo su­teik­tos dar prieš vals­ty­bi­nių miš­kų sche­ mos pa­tvir­ti­ni­mą 1997 m. Sam­do­si ad­vo­ka­tus

„„Stabdo: pa­rei­gū­nai nea­be­jo­ja, kad nu­ma­ty­tos ap­sau­gos ir kar­do­mo­

sios prie­mo­nės tram­do smur­tau­to­jus. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Įta­r i­m ai bu­vo pa­n ai­k in­t i ke­l io­ li­kai skly­pų. Vie­šą­jį in­te­re­są gi­

nan­čio pro­ku­ro­ro dė­me­sio cent­ re li­ko 9 skly­pai, dėl ku­rių da­bar vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai. G.Kaz­l o­vo įsi­t i­k i­n i­m u, vals­ ty­bi­nes miš­ko te­ri­to­ri­jas pa­vyks su­si­grą­žin­ti. Vie­na by­la jau lai­ mė­ta.

Prie Kau­no ma­rių miš­ko plo­te­lius tu­ rin­tys as­me­nys jų ne­ke­ti­na leng­vai at­si­sa­ky­ti – sam­ do­si tei­si­nin­kus ir ban­do gin­ti sa­vo in­ te­re­sus. „Tie plo­tai, ku­r ie pa­te­ko į pri­ va­č ias ran­k as, prieš ke­l io­l i­ ka me­t ų bu­vo per­d uo­t i urė­d i­jai, įtei­s in­t i kaip vals­ty­b i­n ės te­r i­to­ ri­jos, ta­č iau že­m ėt­var­k i­n in­kai to per­da­vi­mo tin­ka­mai ne­pa­žy­mė­jo pla­n uo­se. Pas­k ui ta pa­t i že­m ėt­ var­ka tuos skly­pus lei­do pri­va­ti­ zuo­t i, nors mū­s ų urė­d i­ja čia jau bu­vo pa­s o­d i­n u­s i ne­m a­ž ai me­ džių“, – sa­k ė urė­d o pa­va­d uo­ to­jas. G.Kaz­l o­vo tei­g i­m u, į teis­m us pa­te­k u­s ių žmo­n ių ne­b ū­t ų ga­l i­ ma kal­tin­ti pik­ta­va­liš­ku­mu. Ta­ čiau kai ku­rie prie Kau­no ma­rių

miš­ko plo­te­l ius tu­r in­tys as­m e­ nys jų ne­ke­ti­na leng­vai at­si­sa­ky­ ti – sam­do­si tei­si­nin­kus ir ban­do gin­ti sa­vo in­te­re­sus. Pa­de­da ak­ty­vūs pi­lie­čiai

Urė­do pa­va­duo­to­jo pa­si­tei­ra­vo­me, ar pa­si­tai­ko Kau­no ra­jo­ne neat­si­ tik­t i­n ai iš­s iaiš­k in­t i vals­ty­b i­n io miš­ko pri­va­ti­za­vi­mo at­ve­jų. Anot G.Kaz­lo­vo, kar­tais pa­de­da ak­ty­v ūs, įsta­ty­m us iš­m a­n an­tys pi­l ie­č iai. Pa­v yz­d žiui, pa­d e­d ant žmo­nėms, pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kaip įtariama, ne­tei­sė­tą miš­ko pri­va­ ti­za­vi­mo at­ve­jį Ka­čer­gi­nė­je. Pa­sak urė­d o, teis­m as jau pri­ pa­ži­no, kad 13 arų ši­lo ša­lia pri­ va­taus na­m o bu­vo pri­va­t i­z uo­ ta ne­tei­sė­tai, ta­čiau at­sa­ko­vai šį spren­di­mą ap­skun­dė aukš­tes­nės ins­ti­tu­ci­jos teis­mui. „Pa­v yz­d žiui, pres­t i­ž i­n ės te­r i­ to­r i­jos var­d ą tu­r in­č io­je Ka­č er­ gi­n ė­j e ver­t in­gos in­for­m a­c i­j os gau­n a­m e iš ak­ty­vaus vi­s uo­m e­ ni­n in­k o Ge­d i­m i­n o Kont­r i­m o. Su juo daž­n ai bend­ra­d ar­b iau­ja­ me, nes kar­tais jis į vie­šu­mą iš­ ke­lia tik­rai ne­ge­rų da­ly­kų, ku­rie mums gal­b ūt taip ir lik­t ų ne­ž i­ no­m i. Kas ki­tas, jei ne pi­l ie­č iai ga­l i pa­d ė­t i rū­p in­t is vals­ty­b i­n e nuo­sa­vy­be“, – svars­tė be­veik 14 tūkst. hek­ta­rų vals­ty­bi­nių miš­kų Kau­no ra­jo­ne pri­žiū­rin­čios Dub­ ra­vos urė­di­jos urė­do pa­va­duo­to­ jas G.Kaz­lo­vas.


5

antrADIENIS, sausio 17, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Lai­mė­jo prieš Lie­tu­vą Len­ko kor­ta – ne­su­sip­ra­ti­mas Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me (EŽTT) Stras­bū­re Lie­tu­va pri­pa­ žin­ta pa­žei­du­si Žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­jo­je ga­ran­tuo­ja­mą tei­sę į gy­vy­bę. Pra­vie­niš­kė­se su­muš­to ir mi­ru­sio jau­nuo­lio tė­vui pri­teis­ ta per 100 tūkst. li­tų.

EŽTT spren­di­mas by­lo­je Čes­nu­ le­vi­čius prieš Lie­tu­vą pa­skelb­tas sau­sio 10 d., kaip in­for­muo­ja Tei­ sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja. Pet­ras Čes­nu­le­vi­čius į Stras­ bū­ro teis­mą krei­pė­si 2006 m. Jis skun­dė­si, kad Pra­vie­niš­kių 1-uo­ siuo­se pa­tai­sos na­muo­se ka­lin­ tas jo sū­nus 2000 m. rugp­jū­čio 4–6 d. bu­vo ke­lis­kart su­muš­tas ne­nus­ta­ty­tų as­me­nų ir mi­rė nuo su­žei­di­mų. Pir­mą kar­tą pa­tai­sos na­mų pri­ žiū­rė­to­jai, ap­ti­kę Arū­ną Čes­nu­ le­vi­čių su su­mu­ši­mo žy­mė­mis, sau­gu­mo tiks­lais už­da­rė jį bau­ dos izo­lia­to­riu­je iki ry­to. Ta­čiau

jis at­si­sa­kė bū­ti ap­žiū­rė­tas gy­dy­ to­jo, ra­šy­ti paaiš­ki­ni­mą dėl įvy­kio ap­lin­ky­bių ir lik­ti bau­dos izo­lia­ to­riu­je ar­ba svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­tal­po­se. Vė­liau A.Čes­nu­le­vi­ čius bu­vo dar po­rą kar­tų už­pul­ tas ir su­muš­tas. Po to, kai bu­vo tre­čią kar­tą su­muš­tas, jam bu­vo su­teik­ta me­di­ci­nos pa­gal­ba, ta­ čiau vė­liau nu­ga­ben­tas į li­go­ni­nę A.Čes­nu­le­vi­čius ki­tą die­ną mi­rė nuo pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų. Nu­teis­to­jo tė­vas krei­pė­si į EŽTT su skun­du, kad įka­li­ni­ mo įstai­ga neuž­tik­ri­no jo sū­naus sau­gu­mo ka­lint, o vals­ty­bės ins­ ti­tu­ci­jos neat­li­ko veiks­min­go jo sū­naus nu­žu­dy­mo ap­lin­ky­bių ty­ ri­mo ir ne­nus­ta­tė kal­tų as­me­nų. By­lą iš­nag­ri­nė­ję Lie­tu­vos teis­ mai ne­nus­ta­tė prie­žas­ti­nio pa­ tai­sos na­mų pa­rei­gū­nų veiks­mų (ne­vei­ki­mo) ir pa­reiš­kė­jo sū­naus mir­ties ry­šio. BNS inf.

„„Sprendimas: EŽTT pripažino, kad Lietuvoje buvo pažeista žmogaus

teisė į gyvybę.  Kęstučio Vanago (BFL) nuotr.

Do­ku­me­tų klas­to­ji­mo is­to­ri­ja – be at­sa­ky­mų Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Rai­ mun­das Pa­lai­tis, ko­men­tuo­da­ mas įta­ri­mus dėl ga­li­mo do­ku­ men­to su­klas­to­ji­mo jo va­do­vau­ ja­mo­je mi­nis­te­ri­jo­je, tei­gia, kad kol kas jo­kie pa­rei­gū­nai trauk­tis ne­ke­ti­na.

„Si­tua­ci­ją ži­nau iš tik­rų­jų, bet ka­ dan­gi vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, kol kas ne­ga­liu pa­sa­ky­ti nie­ko dau­giau, ne­gu pa­sa­kė Spe­cia­lių­ jų ty­ri­mų tar­ny­ba. Anot jos, ty­ri­ mas vyks­ta dėl pa­ra­šų klas­to­ji­mo. Kiek man ži­no­ma, tai nė­ra vi­siš­ kai su­si­ję su ko­rup­ci­ja. Kai baig­ sis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, bus de­ ta­les­ni ko­men­ta­rai. Kol kas jo­kie pa­rei­gū­nai nie­kur trauk­tis ne­ke­ ti­na“, – žur­na­lis­tams va­kar tei­ gė mi­nist­ras. Praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­ je pra­neš­ta, kad Spe­cia­lių­jų ty­ ri­mų tar­ny­bos Vil­niaus val­dy­bos pa­rei­gū­nai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ ri­mą dėl ga­li­mo do­ku­men­to su­ klas­to­ji­mo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­ te­ri­jo­je. Ket­vir­ta­die­nį jie at­li­ko do­ku­ men­tų re­gist­ra­ci­jos duo­me­nų ap­žiū­rą In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­ par­ta­men­te prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos tei­gi­mu, at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo Vi­daus rei­ka­lų mi­

Rai­mun­das Pa­lai­tis:

Kiek man ži­no­ma, tai nė­ra vi­siš­kai su­ si­ję su ko­rup­ci­ja. Kai baig­sis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, bus de­ta­les­ ni ko­men­ta­rai.

nis­te­ri­jo­je nė­ra su­si­jęs su In­for­ ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to veik­la. Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, In­ for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­te duo­me­nų ap­žiū­ra bu­vo at­lik­ta to­ dėl, kad šia­me de­par­ta­men­te yra kau­pia­ma ir sau­go­ma in­for­ma­ci­ja apie vi­sų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ ri­jos do­ku­men­tų re­gist­ra­ci­ją. BNS, KD inf.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis tei­gia, kad Lie­tu­vo­je da­li­ja­ma len­ko kor­ta yra ne­su­sip­ra­ti­mas, ir ti­ki­si, kad Len­ki­ja pa­keis sa­vo nuo­sta­tas dėl šios pra­kti­kos. „Aš ma­nau, kad tai ne­su­sip­ra­ti­ mas. Aš kal­bu apie Bal­ti­jos vals­ty­ bes, apie Lie­tu­vą. Ma­nau, Len­ki­ ja ras jė­gų ir su­pra­ti­mo iš­tai­sy­ti šį tei­sės ak­tą“, – lan­ky­da­ma­sis Šal­či­ nin­kuo­se va­kar žur­na­lis­tams sa­kė A.Ažu­ba­lis. Ta­čiau jis neatsk­lei­dė, ar ma­no, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­ mas tu­rė­tų išaiš­kin­ti len­ko kor­tos ati­tik­ties pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ ty­mui klau­si­mą. „Aš ma­nau, pir­miau­sia į tai tu­ rė­tų at­sa­ky­ti tik tei­si­nin­kai“, – sa­ kė jis. Pak­laus­tas, ko­kie ir kam at­sto­ vau­jan­tys tei­si­nin­kai tu­rė­tų at­sa­ ky­ti į šį klau­si­mą, A.Ažu­ba­lis at­ sa­kė: „Tie, ku­rie ma­to tam tik­rą nea­ti­ti­ki­mą vie­nu ar ki­tu at­žvil­ giu. Tie, ku­rie jau­čia ne­ri­mą. Jei­

gu nie­kas ne­jau­čia ne­ri­mo, nie­kas ir ne­si­krei­pia.“ Pa­sak jo, tei­si­nin­kai tu­rė­tų veik­ti sa­vo ar­ba po­li­ti­kų ini­cia­ty­va. „Ži­no­ma, kai ku­rios nuo­sta­tos tei­si­nin­kams pir­miau­sia ke­lia tam tik­rų abe­jo­nių. Ir ma­ne, kaip Lie­ tu­vos pi­lie­tį, kiek ste­bi­na ta nuo­ sta­ta, jog len­ko kor­tos vei­ki­mo te­ ri­to­ri­ja api­ma ir So­vie­tų Są­jun­gos oku­puo­tų Bal­ti­jos vals­ty­bių te­ri­ to­ri­ją. Tai yra ga­na sun­kiai paaiš­ki­ na­ma. Aiš­kaus ir įti­ki­mo paaiš­ki­na­ mo, ko­dėl taip bu­vo, aš ne­gir­dė­jau“, – kal­bė­jo A.Ažu­ba­lis. Eu­ro­par­l a­m en­ta­ras Vy­tau­tas Lands­ber­gis šeš­ta­die­nį per Tė­vy­ nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ta­ry­bos po­sė­dį pa­ra­ gi­no par­ti­jos bend­ra­žy­gius siek­

„„Pastaba: A.Ažubalis stebisi, ko-

dėl lenko korta galioja ir Sovietų Sąjungos okupuotų Baltijos valstybių teritorijoje. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

ti len­ko kor­tos, ku­rią len­kų kil­mės Lie­tu­vos pi­lie­čiams da­li­ja Len­ki­jos vy­riau­sy­bė, tei­si­nio įver­ti­ni­mo. Per­nai len­ko kor­tas ga­vo dau­giau kaip tūks­tan­tis Lie­tu­vos pi­lie­čių – kiek dau­giau nei 2010-ai­siais. BNS, KD inf.


6

antradienis, sausio 14, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Did­vy­rių ša­lis – Lie­tu­va Man­tas Stan­ke­vi­čius

P

ri­m in­k i­te, kie­no mo­t i­na yra vil­tis? Šį po­sa­kį ži­no­ me vi­si. Ta­čiau po Lie­tu­ vos ir Švei­ca­r i­jos ran­k i­ nin­k ų dvi­ko­vos ga­l iu pa­sa­k y­t i, kas yra pa­čios vil­t ies tė­vas. Tai Lie­t u­vos rink­t i­nės pa­g rin­d i­n is var­ti­nin­kas Arū­nas Vaš­ke­vi­čius. Kaip sa­kė jo ko­man­dos drau­gas Au­g us­tas Straz­das, šis vy­ras – vi­ sa ko­man­da. O Švei­ca­ri­jos žur­na­ lis­tai, at­vy­kę žiū­rė­ti sa­vo ko­man­ dos žai­d i­mo Vil­n iu­je, net ne­ma­ nė, kad Lie­tu­vos rink­ti­nė – tai ko­ man­da. „Jū­s ų ko­man­dai trūks­ ta kon­cent­ra­ci­jos“, – pa­sa­kė man ša­lia sė­din­tis svečias per pir­mą­jį kė­li­n į ir pa­su­k io­jo pirš­tą sau prie smil­k i­n io. Taip, pir­m a­s is kė­l i­ nys bu­vo ga­na ne­sėk­min­gas, bet kiek­vie­nas are­no­je sė­din­tis, ma­ tyt, gal­vo­jo tą pa­t į, ką ir aš: „Ne­ga­ li bū­ti, kad mus, lie­tu­vius, su­tryps mū­sų pa­čių aki­vaiz­do­je...“

Ar ka­da nors esa­te ma­ tę, ko­kio­mis są­ly­go­mis tre­ni­ruo­ja­si gim­nas­tai? Taip, vie­ną kar­tą taip jau bu­vo: ma­ke­do­nai už­my­nė ant pa­čios skau­d žiau­sios mū­s ų žaiz­dos – krep­ši­n io. Gal­būt tas kar­tas, tas pra­lai­mė­ji­mas, – li­k i­mo pirš­tas? Li­ki­mas su­tei­kė šan­są ki­tų spor­to ša­kų at­sto­vams pa­ro­dy­ti, kad pra­ lai­mė­ji­mai nė­ra už­prog­ra­muo­ti. „Pra­lai­mė­si­me“, – dū­sa­vo vi­si su­si­ rin­kusieji prieš rung­ty­nes, kai pa­ si­g ir­do Ma­r i­jo­no Mi­k u­ta­v i­čiaus „Trys mi­li­jo­nai“. Pa­si­da­rė­me per daug prie­ta­r in­g i. Ne­lai­mė­jo­me, bet vi­sus svei­ki­no­me su per­ga­le... At­sa­ky­ki­me kiek­vie­nas sau, ar spė­ja­me bent min­ty­se pa­svei­kin­ ti spor­ti­nin­kus, ku­rie par­ve­ža me­ da­lių ir tau­rių iš įvai­riau­sių pa­sau­ lio kam­pe­lių. Tik­rai ne. Ar kas nors ti­kė­jo­si dvie­jų ke­lia­la­pių į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes iš gim­nas­tų? Taip, gim­nas­t i­ka. Yra to­k ia spor­ to ša­ka Lie­tu­vo­je. Ži­no­ma, ga­lė­tų Lie­tu­vai be at­ran­kos su­teik­t i ke­ lia­la­pius vien už pa­stan­gas. Ar ka­da nors esa­te ma­tę, ko­k io­m is

są­ly­go­m is tre­n i­r uo­ja­si gim­nas­ tai? Bent jau Vil­n iu­je? Man te­ko, ne­m ie­go­jau ke­l ias nak­t is, mąs­ ty­da­mas, kas ga­lė­t ų jiems pa­dė­ ti. Pa­si­ro­do, lie­tu­viai yra lie­tu­viai – jiems pa­gal­bos ne­rei­k ia. Svar­ biau­sia – vil­t is ir ti­kė­ji­mas, kad vi­sos sva­jo­nės ga­l i pil­dy­t is. Lau­ ra Švil­pai­tė, gim­nas­tė, sva­jo­jo apie olim­pi­nes žai­dy­nes. Ir sva­ jonė išsipildė. Ga­liu la­ž in­tis, kad kiek­vie­nas da­ bar skai­tan­tis šias ei­lu­tes vai­kys­ tė­je yra lan­kęs ko­k ias nors tre­ni­ ruo­tes. Ar ka­da nors su­si­mąs­tė­ te, ko­dėl jas ap­lei­do­te? Už­da­rė ba­ sei­ną re­mon­to dar­bams? Užd­rau­ dė tė­vai, kai pa­ma­tė, kad iš bok­ so tre­ni­ruo­tės grį­žo­te su mė­ly­ne po aki­m i? Tik dū­sau­da­vo­te, kai ne­pa­tai­k y­da­vo­te į krep­šį, ir nie­ ko net ne­si­ruo­šė­te keis­ti? Ba­n a­l ios tin­g i­nys­tės dik­t uo­ja­ mos prie­žas­tys mes­ti – štai ko­dėl nei aš, nei jūs ne­ta­po­te olim­pia­ dos lai­mė­to­jais. Bet zir­z ian­čiam dėl blo­g ų są­ly­ gų spor­t i­n in­k ui ga­l i­me už­duo­t i klau­si­mą: „Tai ko­dėl spor­t uo­ji?“ O jis kiek pa­mąs­tęs at­sa­kys, kad dau­g iau nie­ko ir ne­mo­ka da­ry­ti. Toks jo dar­bas: kas­dien siek­ti vis ge­res­n io re­z ul­ta­to ir sva­jo­t i apie me­da­lius. O apie ką sva­jo­ja vals­ty­bė? „Spor­ ti­nin­kai pui­kiai rek­la­muo­ja mū­sų ša­lies var­dą už­sie­ny­je“, – šyp­so­si ir link­čio­ja gal­vo­mis val­di­nin­kai. Bū­na išim­čių, kai spor­ti­nin­kams ski­ria­mos pre­mi­jos. To­k ios di­de­ lės, kad nie­kas ne­su­vo­k ia, ką su jo­m is rei­k ia da­r y­t i. Ka­ž in ar po pen­ke­rių me­tų tu­rė­si­me tos rek­ la­mos, kai ne­b e­l iks per­spek­t y­ vaus spor­tuo­jan­čio jau­ni­mo, ku­ ris vis daž­n iau ren­ka­si spor­tą, o ne kom­piu­te­rio kla­via­tū­rą. „Šian­dien ta­pau NBA čem­pio­nu“, „Va­k ar no­k au­t a­vau Ma­r ių Ža­ roms­k į“, – vi­si gy­ve­na vir­t ua­l ia­ me gy­ve­n i­me ir to už­ten­ka, nes tai kai­nuo­ja ma­ž iau ne­g u pro­fe­ sio­na­lus spor­tas ar bent ban­dy­ mas į jį pa­tek­ti. „Dis­ko­te­kos, kom­ piu­te­riai nu­vi­lio­ja vi­sus nuo spor­ to Lie­tu­vo­je“, – su­sii­ma Lie­tu­vos tre­ne­r iai už gal­v ų, ir ta­da su­si­ mąs­tai, ko­k ia ta­len­t in­ga spor­to pa­sau­ly­je ga­lė­tų bū­ti Lie­tu­va, jei ne „Fa­ce­book“... Šyp­sau­si. ...Pa­sku­ti­nę rung­ty­nių mi­nu­tę tei­ sė­jas ski­ria 7 m bau­di­nį į Lie­tu­vos var­tus. Švei­ca­ri­jos žai­dė­jas me­ta ir... Neį­ti­k i­ma, Lie­tu­vos rink­ti­nės var­t i­n in­kas A.Vaš­ke­v i­čius tam­ pa rung­t y­n ių did­v y­r iu. Rea­l iu, ne vir­tua­liu.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Violeta Juodelienė – 302 260

Ka­ro­lio Ka­vo­lė­lio (BFL) nuo­tr.

Kas at­liks są­ži­nės liust­ra­ci­ją?

Ž

i­nia, kad vie­nas po­pu­lia­riau­ sių ano me­to est­ra­dos dai­ni­ nin­kų tu­rė­jo ar­ti­mų rei­ka­lų su KGB, tren­kė kaip per­kū­nas vi­dur­žie­mį. Re­gis, to­kio­mis nau­jie­ no­mis ne­tu­rė­tu­me la­bai ste­bė­tis, juk pus­šim­tį me­tų so­vie­tų re­ži­mas da­rė Lie­tu­vo­je ką no­rė­jo: mū­sų baž­ny­ čias ver­tė san­dė­liais, mus ban­dė pa­ vers­ti man­kur­tais – kar­tais šias pa­ stan­gas vai­ni­kuo­da­vo sėk­mė. Tai­gi rei­kė­tų lauk­ti, kad pa­na­šių pri­tren­ kia­mų fak­tų iš­gir­si­me ir dau­giau. Sa­ vo­tiš­kai smal­su... Nors „smal­su“ nė­ ra tin­ka­mas žo­dis: vei­kiau no­rė­tų­si, kad Liust­ra­ci­jos ko­mi­si­ja ga­lė­tų iš­ kel­ta gal­va pa­reikš­ti: bro­liai ir se­se­ rys, dau­giau tarp mū­sų nė­ra nei ra­ga­ nų, nei kar­ve­lių, nei kar­lų, miš­ki­nių ir ki­to­kių „bend­ra­dar­bių“ bei re­zer­ vininkų. Vi­si li­ku­sie­ji esa­me ne­kal­ ti, ty­ri it aniuo­lai. De­ja. Esu skai­ tęs Ar­vy­do Anu­šaus­ko kny­gą „KGB Lie­tu­vo­je“, ku­rio­je vi­si ša­lį raiz­giu­sio KGB vo­ra­tink­lio or­na­men­tai – kaip ant del­no. KGB mus se­kė, mus ver­ ba­vo, kai ne­pa­jėg­da­vo la­bai daug nu­ veik­ti – pa­pras­čiau­siai imi­ta­vo veik­ lą ir taip mus pri­gas­din­da­vo, kad dar la­biau bi­jo­tu­me ir leng­viau pa­klus­ tu­me tai struk­tū­rai. Kai stu­di­ja­vau uni­ver­si­te­te, su stu­ den­tiš­ku ko­lek­ty­vu lan­ky­da­vo­mės už­sie­ny­je. Vi­sa­da kar­tu va­žiuo­da­ vo koks nors „or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­ te­to“ na­rys. At­ro­do, vi­si gal­vo­da­vo­ me tą pa­tį, steng­da­vo­mės veng­ti prie jo in­ty­mes­nių po­kal­bių (nors ne­ga­ lė­čiau sa­ky­ti, kad taip jau vi­są­laik ir dis­ku­tuo­da­vo­me apie so­vie­ti­nę tvar­ ką – ge­riau­siu at­ve­ju ko­kį rie­bes­nį anek­do­tą apie tuo­me­čius va­du­kus su­skel­da­vo­me). Kad ir ne­ga­lė­da­ vo to­kie „ly­din­tie­ji as­me­nys“ nie­ko ypa­tin­ga apie mus pa­ra­šy­ti, vis tiek

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Dau­gu­ma tų, ku­rie tar­na­vo dėl ge­res­nio duo­nos kąs­nio, ma­ tyt, jau se­niai iš­mo­ko vers­ti sa­vo kai­lį ir da­ ry­ti vie­na, sa­ky­ti ant­ ra, o mąs­ty­ti – tre­čia...

An­tai – tuo­me­tės vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos vei­kė­jas, pri­si­glau­dęs pri­ va­čia­me vers­le. Ten – bu­vu­si kom­ jau­ni­mo ak­ty­vis­tė, sa­vo kal­bo­mis ir ne­blės­tan­čiu en­tu­ziaz­mu tar­nau­ ti bū­si­mų­jų ko­mu­nis­tų ideo­lo­gi­jai įgrys­da­vu­si vi­sai mo­kyk­lai; šian­dien ji – gar­baus po­li­ti­ko žmo­na, šmė­ žuo­jan­ti bliz­giuo­se žur­na­luo­se, ne­ ven­gian­ti ir ofi­cia­lių ren­gi­nių baž­ ny­čio­je. Vi­sai ša­lia ma­nęs gy­ve­na ko­vin­gas par­tor­gas, tur­būt už­mig­ti ne­ga­lė­da­ vęs neats­kai­tęs ga­myk­lo­je kam nors pa­skai­tos apie so­cia­lis­ti­nio lenk­ty­ nia­vi­mo nau­dą mū­sų di­džiajai tė­ vy­nei SSRS ir ma­ža­jai tė­vy­nei LTSR. Pa­me­nu ir vo­kie­čių kal­bos mo­ky­to­ ją, vi­sų mo­kyk­los pio­nie­rių or­ga­ni­ za­ci­jos va­do­vę: gal jai šis po­stas reiš­ kė vie­ną ki­tą ke­lio­nę į VDR...

Gal ne vie­nas iš anuo­me­čių sis­ te­mos tar­nų taip pat yra (ar dar at­ si­durs) tarp Liust­ra­ci­jos ko­mi­si­jos klien­tų, ta­čiau jie man yra sa­vo­tiš­ kai žlu­gę žmo­nės net ir be KGB še­ šė­lio. Kas la­bai no­rė­jo, kam ne­lei­do įsi­ti­ki­ni­mai, ga­lė­jo ir anuo­met iš­ veng­ti par­ti­nių pa­rei­gų, bū­ti ty­liu į kom­jau­ni­mą ur­mu priim­tu jau­nuo­ liu ar stro­piai dir­ban­čiu dar­buo­to­ju, gal­būt ne­pa­ma­čiu­siu net ar­ti­mo­ jo už­sie­nio, ta­čiau ir ne­su­si­te­pu­siu ideo­lo­gi­jos pur­vu. Dėl to­kio ko­la­ bo­ra­vi­mo (ži­nau, šis žo­dis yra la­bai šiurkš­tus, ta­čiau var­to­ti švel­nes­ nį lie­žu­vis neap­si­ver­čia) ne­gre­sia ne­ma­lo­nus bend­ra­vi­mas su jo­kia liust­ra­ci­jos ko­mi­si­ja. Tik su sa­ vo są­ži­ne, jei jos sėk­los ne­bu­vo su­ dau­žy­tos kū­ju, dai­gai – ne­nup­jau­ ti pjau­tu­vu. Ban­dau įsi­vaiz­duo­ti, kaip žvelg­ čiau į akis sa­vo kai­my­nui, ku­riam vai­k ys­t ė­je mo­ra­l i­za­vau pa­s i­l i­k ęs po pa­mo­kų dėl su­dras­ky­to kak­la­ raiš­čio. Kaip ga­lė­čiau iš­ties­ti ran­ką ko­le­gai, ku­rio, kaž­ka­da jau­no, per­ spek­ty­vaus in­ži­nie­riaus, ne­lei­dau į ko­man­di­ruo­tę į „drau­giš­ką­ją“ VDR ofi­cia­liai dėl to, kad jis ne­ro­dė ini­ cia­ty­vos sto­ti į par­ti­ją (o neo­fic­ ia­liai – iš pa­pras­čiau­sio pa­vy­do). Apie ką kal­bė­čiau su pus­se­se­re, ku­rios vai­ kų krikš­ty­nas ig­no­ra­vau, nes bu­ vau ak­ty­vus kan­di­da­tas į par­ti­nius ir ko­jos ne­kė­liau į baž­ny­čią... Man as­me­niš­kai tai da­ry­ti pa­rei­ ka­lau­tų ypa­tin­gų pa­stan­gų. Tur­būt tik dėl to, kad ne­tar­na­vau anai val­ džiai. Dau­gu­ma tų, ku­rie tar­na­vo dėl ge­res­nio duo­nos kąs­nio, ma­tyt, jau se­niai iš­mo­ko vers­ti sa­vo kai­lį ir da­ry­ti vie­na, sa­ky­ti ant­ra, o mąs­ty­ ti – tre­čia... Jau­nius V.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

MIESTO NAUJIENOS: Aušra Garnienė – Virginija Skučaitė – Arūnas Dambrauskas – Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Saulius Tvirbutas –

bū­tų la­bai ne­sma­gu su­ži­no­ti, kad ka­ da nors bu­vau se­ka­mas. Bau­gi bū­tų ta tie­sa... Ne be rei­ka­lo sa­ko­ma, kad kai ma­žiau ži­nai, ra­miau mie­gi. Praei­tis su KGB še­šė­liu – grės­ min­ga. Ne ma­žiau pik­ta dėl tų še­ šė­lių, nuo ku­rių iš­si­suk­ti ban­do kai ku­rie mū­sų vi­suo­me­nės vei­kė­jai, nuo­lat šmė­žuo­jan­tys te­le­vi­zi­jos ek­ ra­nuo­se.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Nuo­mo­nė: per­ne­lyg uo­lios tar­nys­tės so­vie­tų re­ži­mui še­šė­lis – nuo­la­ti­nis kai ku­rių praei­ties vei­kė­jų pa­ly­do­vas.

302 273 302 267 302 268 302 266 302 251 302 262 302 243

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis –

302 263 302 276

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 500.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

antradienis, sausio 17, 2012

lietuva

Prieš rin­ki­mus – nauji mo­kes­čiai Vy­riau­sy­bė ne­nei­gia, kad per atei­nan­ tį pus­me­tį eko­no­mi­nė fi­nan­si­nė si­tua­ci­ ja vi­so­je ES ne­taps ge­res­nė, tad ga­li tek­ti prieš pat nau­jo­jo Sei­mo rin­ki­mus siū­ly­ ti itin ne­po­pu­lia­rius spren­di­mus – dar ap­kar­py­ti Lie­tu­vos biu­dže­to iš­lai­das ar­ ba per­žiū­rė­ti mo­kes­čius. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Žiū­rės po pir­mo ket­vir­čio

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius in­ter­ viu dien­raš­čiui su­ti­ko su šio­mis die­no­mis fi­nan­sų mi­nist­rės Ing­ ri­dos Ši­mo­ny­tės iš­sa­ky­ta min­ti­ mi, kad 2012 m. biu­dže­tas bus la­ bai įtemp­tas ir jo įvyk­dy­mas taps tik­ru iš­šū­kiu vals­ty­bei, ypač tu­ rint gal­vo­je ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ ki­mus. Pak­laus­tas, ar yra ga­li­ma biu­dže­ to per­žiū­ra šiais me­tais, prem­je­ras at­sa­kė tei­gia­mai. Ta­čiau dėl to bus spren­džia­ma ne anks­čiau kaip po tri­jų mė­ne­sių. „Vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip sek­sis rink­ti biu­dže­to pa­ja­mas. Jei­gu po pir­mo ket­vir­čio, tai yra po tri­jų pir­mų­jų šių me­tų mė­ne­ sių, ma­ty­si­me, jog si­tua­ci­ja tiek ES, tiek Lie­tu­vo­je įtemp­ta, tuo­met ga­li­mi ir su biu­dže­to per­žiū­ra su­ si­ję spren­di­mai, nes iš­lie­ka mū­sų prin­ci­pi­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas pa­siek­ ti, kad šių me­tų biu­dže­to de­fi­ci­tas ne­vir­šy­tų tri­jų pro­cen­tų bend­ro­ jo vi­daus pro­duk­to“, – dien­raš­čiui kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Ti­ki­si opo­zi­ci­jos pa­lai­ky­mo

Pa­sak A.Ku­bi­liaus, ant­ro me­tų ket­ vir­čio fi­nan­si­niai re­zul­ta­tai ir­gi bus svar­būs. To­dėl A.Ku­bi­lius neat­me­ tė ga­li­my­bės, kad esant pra­stoms

ten­den­ci­joms ne­po­pu­lia­ri biu­dže­to per­žiū­ra – iš­lai­dų ma­ži­ni­mas ar­ba mo­kes­čių pa­di­di­ni­mas – yra ga­li­ma ir ant­ra­me šių me­tų pus­me­ty­je, vi­ siš­kai priar­tė­jus spa­lį vyk­sian­tiems nau­jo­jo Sei­mo rin­ki­mams. „Mes vi­sus pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus nuo­sek­liai įgy­ven­di­no­me at­sa­kin­gą biu­dže­to po­li­ti­ką. Ir iki pat ka­den­ci­jos pa­bai­gos jos neat­ si­sa­ky­si­me“, – ti­ki­no prem­je­ras, at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą, ar Vy­ riau­sy­bė ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma ry­šis im­tis ne­po­pu­lia­rių spren­ di­mų prieš pat nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo rin­ki­mus.

And­rius Ku­bi­lius:

Tos ži­nios, ku­rios atei­na iš eu­ro zo­nos, ne­su­tei­kia pa­grin­do op­ti­mis­tiš­kiau žiū­rė­ti į 2012 m. A.Ku­bi­lius lei­do su­pras­ti, kad rei­ka­lui esant Vy­riau­sy­bė ga­li pa­ teik­ti šių me­tų biu­dže­to pa­tai­sas rugp­jū­tį ar rug­sė­jį, li­kus vos ke­ lioms sa­vai­tėms ar die­noms iki spa­lio 14-ąją vyk­sian­čių rin­ki­mų. Prem­je­ras ne­ko­men­ta­vo ga­li­ my­bės, kad val­dan­čio­sios koa­li­ci­ jos par­tne­riai ne­su­tiks su biu­dže­to

„„Eta­pas: pa­sak A.Ku­bi­liaus, ga­li­mi mo­kes­čių pa­kei­ti­mai bus svars­to­mi po tri­jų mė­ne­sių. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

per­žiū­ra, net jei­gu ji at­ro­dys neiš­ ven­gia­ma. Bet Vy­riau­sy­bės va­do­ vas sa­kė, kad „ir opo­zi­ci­ja, rei­kia ti­kė­tis, pa­de­monst­ruos, jog at­sa­ kin­gos po­li­ti­kos vyk­dy­mas yra ge­ riau­sia išei­tis net ir prieš rin­ki­ mus“. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai jau ne kar­ tą pa­reiš­kė, kad ne­su­tiks su jo­kiais nau­jais biu­dže­to kar­py­mais ir mo­ kes­čių kė­li­mais. Apie šią ga­li­my­ bę skep­tiš­kai at­si­lie­pė ir li­be­ra­lai – kon­ser­va­to­rių par­tne­riai koa­li­ ci­jo­je. Kri­zė dar ne­si­bai­gė

Per­nai rug­sė­jį Vy­riau­sy­bė bu­vo pa­ tei­ku­si Sei­mui op­ti­mis­tiš­kes­nį šių me­tų biu­dže­to pro­jek­tą. Ta­čiau dėl di­dė­jan­čios eu­ro zo­nos ir pa­sko­lų kri­zės, taip pat dėl pa­blo­gė­ju­sių

Lie­tu­vos eko­no­mi­nio vys­ty­mo­si per­spek­ty­vų 2012 m. te­ko lapk­ri­ tį ir gruo­dį sku­biai ieš­ko­ti išei­čių, kaip už­kam­šy­ti nau­jai at­si­ve­rian­ čias biu­dže­to sky­les. Eu­ro zo­nos kri­zė dar ne­si­bai­ gė. Tai pri­pa­žįs­ta ir A.Ku­bi­lius; jis tvir­ti­na, kad nau­jau­sios ne­ri­mą ke­ lian­čios fi­nan­si­nės ži­nios kaip tik ir ga­li tap­ti prie­žas­ti­mi, dėl ku­rios Lie­tu­vai ga­li tek­ti dar kar­tą verž­tis biu­dže­ti­nį dir­žą. „Tos ži­nios, ku­rios atei­na iš eu­ ro zo­nos, ne­su­tei­kia pa­grin­do op­ ti­mis­tiš­kiau žiū­rė­ti į 2012 m.“, – kal­bė­jo A.Ku­bi­lius. To­kią pro­gno­zę Vy­riau­sy­bės va­ do­vas iš­sa­kė, ko­men­tuo­da­mas tarp­tau­ti­nių agen­tū­rų spren­di­mą de­vy­nioms eu­ro zo­nos vals­ty­bėms su­ma­žin­ti sko­li­ni­mo­si rei­tin­gus.

„Tai ro­do, kad tarp­tau­ti­nės rin­ kos dar nė­ra įti­kin­tos eu­ro zo­nos ir ES priim­tų spren­di­mų, kad tie spren­di­mai iš­spręs vi­sas eu­ro zo­ nos pro­ble­mas. Prob­le­mos yra ne­ men­kos, už­si­tę­su­sios. Aki­vaiz­du, toks rei­tin­gų agen­tū­rų įver­ti­ni­mas reiš­kia, kad toms ša­lims teks bran­ giau sko­lin­tis. Tai ga­li pa­veik­ti jų eko­no­mi­kos vys­ty­mą­si. Mes, bū­ da­mi at­vi­ra ir la­bai į eks­por­to rin­ kas orien­tuo­ta ša­li­mi, be abe­jo, dėl tų vals­ty­bių gal­būt pa­ti­ria­mų eko­ no­mi­nių pro­ble­mų taip pat ga­li­me pa­tir­ti pa­pil­do­mų iš­ban­dy­mų ir sun­ku­mų“, – sa­kė prem­je­ras. Maž­daug du treč­da­liai vi­so Lie­ tu­vos bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to su­da­ro eks­por­tas, iš jo maž­daug 65 pro­c. ten­ka eks­por­tui į eu­ro zo­ nos ša­lis.

Už­da­ry­to­je elekt­ri­nė­je laukiama naujienų Sta­sys Gu­da­vi­čius Šią sa­vai­tę Vi­sa­gi­no teis­me bus pra­dė­tas by­los dėl bu­vu­sio Ig­na­ li­nos ato­mi­nės elekt­ri­nės (IAE) va­do­vo Os­val­do Čiuk­šio at­lei­di­ mo iš pa­rei­gų nag­ri­nė­ji­mas. O va­ sa­rio pra­džio­je Eu­ro­pos au­di­to­ riai skelbs sa­vo iš­va­dą, ar bu­vu­si IAE va­do­vy­bė efek­ty­viai nau­do­jo elekt­ri­nei už­da­ry­ti skir­tas lė­šas.

Vi­sa­gi­no mies­to apy­lin­kės teis­ me ket­vir­ta­die­nį vyks po­sė­dis, ku­ria­me bus pra­dė­tas nag­ri­nė­ti O.Čiuk­šio skun­das dėl jo at­lei­di­ mo iš IAE. Teis­mo pir­mi­nin­kas Val­das Cie­ siū­nas, ku­ris ir nag­ri­nės šią by­lą, pra­ne­šė dien­raš­čiui, jog šį ket­vir­ ta­die­nį bus ruo­šia­mas pa­ren­gia­ ma­sis po­sė­dis. Jam vyks­tant bus aiš­ki­na­ma­si, ko­kie do­ku­men­tai jau yra gau­ti, ir ga­li paaiš­kė­ti, ka­da by­los nag­ri­nė­ji­mas pra­si­dės iš es­ mės. O.Čiuk­šys per­nai spa­lį krei­ pė­si į Vi­sa­gi­no apy­lin­kės teis­mą, jis ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka ap­skun­dė IAE spren­di­mą at­leis­ti jį iš už­da­ry­

tos elekt­ri­nės kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ ka­lų di­rek­to­riaus pa­rei­gų. To­kį spren­di­mą IAE va­do­vy­bė priė­mė 2011-ųjų rug­sė­jo vi­du­ry­ je. Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas paaiš­ki­no, kad pa­grin­ di­nė at­lei­di­mo prie­žas­tis bu­vo ta, jog O.Čiuk­šys ne­pak­lu­so kai ku­ riems nu­ro­dy­m ams dėl kad­r ų po­li­ti­kos, įtrau­kė bri­tų tei­si­nin­ kų kon­to­ros at­sto­vą Ra­mi­ną Wa­ li į de­ry­bų gru­pę su mi­li­jar­di­nius elekt­ri­nės už­da­ry­mo pro­jek­tus vyk­dan­čia, bet nuo­lat vė­luo­jan­čia tai da­ry­ti Ru­si­jos ka­pi­ta­lo įmo­ne „Nu­kem Tech­no­lo­gies“. IAE ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi O.Čiuk­šys bu­vo pa­skir­tas 2010 m. pa­va­sa­rį, šia­me po­ste pa­kei­tė il­ga­ me­tį elekt­ri­nės va­do­vą Vik­to­rą Še­ val­di­ną. O.Čiuk­šys pa­gar­sė­jo ne­pap­ras­tai di­de­liu at­ly­gi­ni­mu –jis sie­kė ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių li­tų per mė­ne­ sį. At­ly­gi­ni­mas mo­kė­tas iš IAE už­ da­ry­ti ski­ria­mų ES lė­šų. Aukš­č iau­s ia­m e IAE po­s te O.Čiuk­šys iš­dir­bo tik vie­nus me­ tus. 2011-ųjų pa­va­sa­rį jį pa­kei­

tė Žil­vi­nas Jurk­šas. O.Čiuk­šys li­ko dirb­ti elekt­ri­nė­je, pa­skir­tas kor­ po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų di­rek­to­riu­mi ir vy­riau­siuo­ju de­ry­bi­nin­ku su už­da­ ry­mo dar­bus at­lie­kan­čio­mis įmo­ nė­mis. Ta­čiau per­nai ru­dens pra­džio­je iš po­sto ne­ti­kė­tai pa­si­trau­kė O.Čiuk­ šį pro­te­ga­vęs ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­ nist­ras Ro­mas Šve­das. Net­ru­kus bu­vo at­si­svei­kin­ta ir su gar­siai po­ li­ti­kuo­ti pra­dė­ju­siu bei apie ne­su­ ta­ri­mus su mi­nist­ru A.Sek­mo­ku pra­bi­lu­siu O.Čiuk­šiu. Už­da­ry­ti šią bran­duo­li­nę elekt­ ri­nę Lie­tu­va bu­vo įsi­pa­rei­go­ju­ si sto­da­ma į ES. Ši sa­vo ruož­tu įsi­ pa­rei­go­jo pa­deng­ti di­džią­ją da­lį su už­da­ry­mu su­si­ju­sių iš­lai­dų. 2007–2013 m. fi­nan­si­nė­je per­ spek­ty­vo­je tam ES nu­ma­tė dau­giau kaip 1,3 mlrd. eu­rų. Kaip efek­ty­viai Lie­tu­va lei­džia ski­ria­mus pi­ni­gus, prieš me­tus tik­ri­no čia at­vy­kę Eu­ ro­pos au­di­to rū­mų pa­rei­gū­nai. Va­sa­r io 8 d. nu­m a­to­m a pa­ skelb­ti šių rū­mų iš­va­dą. Pre­li­mi­ na­ro­mis ži­nio­mis, ji ne­bus pa­lan­ ki Lie­tu­vai ir IAE va­do­vams, nes

esą ne­bu­vo už­tik­rin­tas efek­ty­vus ES pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mas, ne­ga­ ran­tuo­ta tin­ka­ma šių lė­šų pa­nau­ do­ji­mo kont­ro­lė. Per­nai įmo­nė­je bu­vo at­lik­tas ir Lie­tu­vos vals­ty­bės kont­ro­lės au­ di­tas. Nus­ta­ty­ta, kad bu­vę IAE va­ do­vai ne­su­ge­bė­jo tin­ka­mai val­dy­ ti jiems pa­ti­kė­to mi­li­jar­di­nio tur­to, iš­švais­tė de­šim­tis mi­li­jo­nų, tvir­ti­ no ne­skaid­rius pir­ki­mus, pir­ko pre­ kes, ku­rios vė­liau taip ir li­ko dū­lė­ti san­dė­liuo­se neiš­pa­kuo­tos. Kal­ba­ma, kad ir Eu­ro­pos au­di­to rū­mai ga­li pa­skelb­ti pa­na­šias iš­ va­das. Nei­gia­ma Eu­ro­pos au­di­to­rių iš­ va­da apie ES skir­tų lė­šų nee­fek­ ty­vų pa­nau­do­ji­mą ga­li ap­sun­kin­ti šiuo me­tu vyks­tan­čias de­ry­bas dėl pi­ni­gų sky­ri­mo IAE 2014–2020 m. fi­nan­si­nei per­spek­ty­vai. Jau per­nai pa­skelb­ta­me Briu­se­ lio pa­reng­ta­me pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad IAE už­da­ry­ti per atei­nan­čius sep­ty­ne­rius me­tus Lie­tu­va ga­li iš ES gau­ti tik apie 300 mln. eu­rų, nors fi­nan­sa­vi­mo po­rei­kis vir­ši­ja 700 mln. eu­rų.

„„Ko­va: O.Čiuk­šys per teis­mą sie­

kia grįž­ti į IAE va­do­vo kė­dę.

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.


8

antradienis, sausio 17, 2012

ekonomika

OMX Vilnius

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

4,67

4,59

2,39

„Va­koil“

4,65

4,58

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta99,58 dol. už 1 brl. 111,29 dol. už 1 brl.

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2469 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1763 JAV do­le­ris 1 2,7274 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6702 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9276 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,8134 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,4998 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5482 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8581

–1,31 %

OMX Tallinn

–1,34 %

4,1

Pa­dirb­tų eu­rų ma­žė­ja

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

OMX Riga

–0,38 %

pokytis

Iš apy­var­tos išim­tų pa­dirb­tų eu­rų bank­ no­tų per­nai, pa­ly­gin­ti su 2010-ai­siais, su­ma­žė­jo 19,3 pro­c., ta­čiau vien ant­rą pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su pir­mu, jų pa­dau­ gė­jo 4,7 pro­c., kaip tei­gia Eu­ro­pos cent­ ri­nis ban­kas. Esą pa­ly­gin­ti su apy­var­ to­je cir­ku­liuo­jan­čių tik­rų eu­rų bank­no­ tų skai­čiu­mi (apie 14,4 mlrd. bank­no­tų 2011 m. ant­rą pus­me­tį), pa­dirb­tų bank­ no­tų skai­čius vis dar la­bai ne­di­de­lis.

+2,3065 % +1,0501 % +1,5829 % +1,1708 % –0,1236 % –0,2757 % +0,5160 % +0,6002 % +0,2596 %

mlrd. li­tų

gruo­džio pa­bai­go­je sie­kė įmo­nių pra­dels­tos sko­los.

Teis­me at­si­kra­tė sko­lų kup­ros Bend­ro­vė „SEB li­zin­gas“ teis­me iš klien­tės ne­sėk­min­gai ban­ dė pri­si­teis­ti nuo­sto­lius, ku­rie, teis­mo spren­di­mu, su­si­da­rė ne dėl klien­tės, o dėl SEB ban­ko val­do­mos bend­ro­vės kal­tės. Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Nuos­to­lius su­kro­vė klien­tei

„„Spren­di­mas: teis­mas nu­spren­dė, kad bend­ro­vė „SEB li­zin­gas“ ne­

tei­sė­tai sie­kė iš klien­tės pri­si­teis­ti sko­lą, tačiau ban­ko bend­ro­vė su tuo ne­su­tin­ka.  „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Per­nai spa­lį dien­raš­čio pub­li­ka­ci­jo­ je „Už sa­vo klai­das są­skai­tą pa­tei­ kia klien­tams?“ bu­vo iš­sa­miai ap­ ra­šy­ta klai­pė­die­tės A.S. ko­vos su bend­ro­ve „SEB li­zin­gas“ is­to­ri­ja. Pri­min­si­me, kad mo­te­ris bu­vo as­me­niš­kai lai­da­vu­si už jos val­ do­mos bend­ro­vės iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du įsi­gy­ta pra­ban­gų BMW 7 kla­sės au­to­mo­bi­lį. Bend­ ro­vė­je iš­ki­lus fi­nan­si­niams sun­ku­ mams at­sa­ko­my­bė už au­to­mo­bi­lį kri­to lai­duo­to­jai. Ši sten­gė­si pe­ rim­ti vi­sas tei­ses į au­to­mo­bi­lį as­ me­niš­kai, ta­čiau bend­ro­vė „SEB li­ zin­gas“ esą to­kių są­ly­gų ne­su­da­rė. Au­to­mo­bi­lį te­ko pri­sta­ty­ti į par­da­ vi­mo aikš­te­lę. Klien­tė bu­vo pa­si­ruo­šu­si iš­pirk­ ti au­to­mo­bi­lį už li­ku­ti­nę jo ver­tę, t. y. apie 60 tūkst. li­tų. Kol mo­te­ ris lau­kė esą at­lie­ka­mo au­to­mo­bi­lio ver­tės nu­sta­ty­to re­zul­ta­tų, jį iš­per­ ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vė ki­tam as­me­niui par­da­vė be­veik 10 tūkst. li­tų pi­giau nei li­ku­ti­nė jo ver­tė. Nuo au­to­mo­bi­lio par­da­vi­mo praė­jus be­veik me­tams mo­te­ris ga­ vo teis­mo nu­tar­tį, ku­rio­je juo­du ant bal­to bu­vo pa­ra­šy­ta, kad bend­ro­vė „SEB li­zin­gas“ iš bu­vu­sios klien­tės no­ri pri­si­teis­ti apie 11 tūkst. li­tų. su dels­pi­ni­giais. Bu­vo nu­ro­dy­ta, kad ši sko­la su­si­da­rė par­da­vus jos lai­duo­ tą au­to­mo­bi­lį už ma­žes­nę nei li­ku­ ti­nė ver­tė kai­ną.

„Pi­ni­gai iš oro“

Su­ži­no­ju­si, kad li­ko ban­ko bend­ro­ vės sko­li­nin­ke klai­pė­die­tė neuž­si­ mer­kė ir ak­lai sko­los ne­mo­kė­jo, o krei­pė­si į teis­mą ir jį lai­mė­jo. „Net nea­be­jo­ju, kad ban­kas no­ri pa­si­ pel­ny­ti, nes par­da­vė au­to­mo­bi­ lį ma­žes­ne nei rin­kos kai­na ir man, kaip lai­duo­to­jai, ne­lei­do au­to­mo­ bi­lio nu­pirk­ti už li­ku­ti­nę jo ver­tę“, – ta­da kal­bė­jo klai­pė­die­tė. Jai pa­si­ro­dė keis­ta ir tai, kad iš­ per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vė pri­ skai­čia­vo 1,5 tūkst. li­tų už ta­ria­mą au­to­mo­bi­lio pri­vers­ti­nį at­ga­be­ni­mą į par­da­vi­mo aikš­te­lę. „Au­to­mo­bi­lį į aikš­te­lę nu­vai­ra­vo ma­no sū­nus“, – teis­mui sa­kė mo­te­ris. Jai įta­ri­mą kė­lė ir dar vie­na ap­mo­kė­ti pa­teik­ ta są­skai­ta – be­veik 1,9 tūkst. li­tų už au­to­mo­bi­lio par­da­vi­mą. Gir­dė­ da­mas šias su­mas tei­sė­jas Ed­var­das Juo­zė­nas ne­ga­lė­jo su­si­lai­ky­ti ne­rep­ li­ka­vęs: „Pi­ni­gai iš oro.“ Teis­mas ban­ko įmo­ne ne­pa­ti­kė­jo

Per­nai gruo­dį, prieš pat di­džią­ sias me­tų šven­tes, Vil­niaus mies­to 2-asis apy­gar­dos teis­mas nu­spren­ dė, kad bend­ro­vės „SEB li­zin­gas“ iš klien­tės pra­šo­ma pri­teis­ti 11 tūkst. li­tų sie­kian­ti su­ma yra ne­pag­rįs­ta. Teis­mas taip pat nu­spren­dė, kad klien­tei ne­rei­kia mo­kė­ti nei už esą pri­vers­ti­nį au­to­mo­bi­lio pri­sta­ty­mą, nei už jo par­da­vi­mą. A.S. bend­ro­vei „SEB li­zin­gas“ tu­rės su­mo­kė­ti tik ke­lis šim­tus li­tų sie­kian­čias ne­su­ mo­kė­tas pa­lū­ka­nas. Iki ki­tos sa­vai­ tės pra­džios šis teis­mo spren­di­mas

Komentaras

Gre­ta Jur­jo­nai­tė

Nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo ban­k ų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė

B

an­kas ne vi­sa­da tei­sus. Su tuo mū­sų aso­cia­ci­jai ten­ka ne­re­ tai su­si­dur­ti gi­nant ne­kal­tuo­ sius. Šis at­ve­jis tik įro­do, kad kar­tais sko­li­nin­kais as­me­nys pri­pa­žįs­ ta­mi ne­pel­ny­tai. Mi­ni­mu at­ve­ju su­da­ ry­tos su­tar­ties pa­grin­dais at­sa­ko­my­bė bu­vo su­vers­ta lai­duo­to­jai, pa­mirš­tant jos ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti sa­vo tei­sė­ mis – pe­rim­ti lai­duo­tą pre­kę. Aso­cia­ci­jos nuo­mo­ne, fi­z i­n is as­muo ne­tu­rė­t ų lai­duo­t i už bend­ro­v ių ima­ mas pa­sko­las, nes tai yra ju­ri­di­nis, o ne fi­zi­nis as­muo ir tu­ri at­sa­ky­ti tik įmo­nei pri­klau­san­čiu tur­tu, ne­lie­čiant as­me­ ni­nio lai­duo­to­jų tur­to. Šis ir pa­na­šūs at­ve­jai, kai pa­pras­ti mū­ sų vals­t y­b ės pi­l ie­č iai lai­m i by­lo­se prieš ga­lin­g us ban­kus, su­tei­k ia žmo­ nėms vil­ties, kad tei­sy­bę vis dėl­to įma­ no­ma ras­ti.

dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas. Kaip dien­ raš­tį in­for­ma­vo SEB ban­ko Ko­mu­ ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vė, „bend­ ro­vė „SEB li­zin­gas“ šią priim­tą nu­tar­tį ke­ti­na skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui“.

Tei­gi­niais „Be E“ ga­li­ma ­ti­kė­ti Iki praė­ju­sių me­tų gruo­džio mais­ to ga­min­to­jai dar ga­lė­jo klai­din­ti pir­kė­jus teig­da­mi, kad pro­duk­tai be kon­ser­van­tų. Ty­ri­mai ro­do, kad nuo gruo­džio kon­ser­van­tų mais­te su­ma­žė­jo.

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Vals­ty­bi­ nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba at­rin­ko pro­duk­tų, pa­ženk­lin­tų „Be E“, „Jo­kių E“, „Jo­kių pri­dė­ti­nių E“, „Be kon­ser­van­tų“ mė­gi­nius la­bo­ ra­to­ri­niams ty­ri­mams. At­l i­k us ty­r i­m us Na­c io­n a­l i­ nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos

ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to la­bo­ra­to­ri­jo­je, dau­gu­mo­je mais­to pro­duk­tų, kaip ir dek­la­ruo­ta jų eti­ke­tė­se, kon­ser­ van­tų ne­nus­ta­ty­ta. Tik dvie­juo­se mė­gi­niuo­se ras­ta gliu­ta­mo rūgš­ ties. Nat­rio gliu­ta­ma­to nu­sta­ty­ta silp­nai sū­dy­to­je sil­kių fi­lė su alie­ ju­mi (dek­la­ruo­ta, kad pro­duk­tai be E-621), jos ga­min­to­jas – „Vi­ čiū­nai ir par­tne­riai“, ir prie­sko­ nių mi­ši­ny­je mal­tai mė­sai „Sau­ da“ (dek­la­ruo­ta, kad prie­sko­­niai be mais­to prie­dų), ga­min­to­jas – bend­ro­vė „Sau­da“. KD inf.


9

antrADIENIS, sausio 17, 2012

pasaulis Gu­ber­na­to­riai ­ vėl bus ren­ka­mi?

Per­mai­nų ­ ne­bus

Ru­si­jos pre­zi­den­tas Dmit­ri­jus Med­ve­de­ vas (nuo­tr.) pa­tei­kė par­la­men­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl gu­ber­na­to­rių rin­ki­mų grą­ži­ ni­mo – pa­grin­di­nį ža­dė­tos po­li­ti­nės re­ for­mos do­ku­men­tą, ku­ria­me pa­li­ko pre­ zi­den­tui tei­sę at­leis­ti re­gio­nų va­do­vus, jei jie pra­ras­tų pa­si­ti­kė­ji­mą dėl ko­rup­ci­jos skan­da­lų. Gu­ber­na­to­rių rin­ki­mus 2004 m. po te­ro­ro ak­to Bes­la­ne at­šau­kė Vla­di­mi­ ras Pu­ti­nas.

Ka­zachs­ta­no pre­zi­den­to Nur­sul­ta­no Na­ zar­ba­je­vo val­dan­čio­ji par­ti­ja šven­čia triuš­ ki­na­mą sek­ma­die­nį vy­ku­sių rin­ki­mų per­ ga­lę: pir­mi­niai duo­me­nys ro­do, kad „Nur Otan“ lai­mė­jo 80,74 pro­c. bal­sų. Vie­nin­te­ lė at­vi­rai vy­riau­sy­bei opo­nuo­jan­ti Vi­sos ša­lies so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja ga­vo tik 1,6 pro­c. bal­sų ir į par­la­men­tą ne­pa­te­ko. Opo­ zi­ci­jos ir už­sie­nio ste­bė­to­jai pra­ne­šė apie gau­sy­bę pa­žei­di­mų.

10

kilometrų il­gio laiš­ką, ku­ria­me pa­lai­ ko­mas Si­ri­jos pre­zi­den­tas Bas­ha­ras al As­sa­das, pra­ dė­jo ra­šy­ti jo ša­li­nin­kai.

Vil­tis mirš­ta pa­sku­ti­nė Prie Ita­li­jos kran­tų ava­ri­ją pa­ty­ręs ir pu­siau nu­grimz­dęs lai­vas va­kar pra­dė­jo ju­dė­ti ir slys­te­lė­jo gi­liau į van­de­nį, to­dėl gel­bė­to­jams te­ko nu­trauk­ti 16-os be ži­nios din­gu­ siais lai­ko­mų žmo­nių paieš­ką.

„„Gro­žis: se­na­sis Ho­li­vu­do spin­de­sys, ne­sens­tan­ti ele­gan­ci­ja, pri­glu­dę kor­sa­žai ir un­di­nių šlei­fai ka­ra­lia­vo ant „Auk­si­nių gaub­lių“ ceremonijos

rau­do­no­jo ki­li­mo. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

„Auk­si­niai gaub­liai“ ža­vė­jo ir fil­mais, ir elegancija „Auk­si­nių gaub­lių“ ap­do­va­no­ji­mų ce­re­ mo­ni­jo­je trium­fa­vo pran­cū­zas lie­tu­viš­ka pa­var­de, o ant rau­do­no­jo ki­li­mo nie­kas ne­ga­lė­jo pri­lyg­ti Ho­li­vu­do po­rai Bra­dui Pit­tui ir An­ge­li­nai Jo­lie. Pel­nė tris „Gaub­lius“

Pag­rin­di­nį „Auk­si­nio gaub­lio“ ap­ do­va­no­ji­mą sek­ma­die­nio va­ka­rą pel­nė dra­ma „Pa­vel­dė­to­jai“, ku­ rio­je su­vai­di­no Ho­li­vu­do žvaigž­ dė Geor­ge’as Cloo­ney. Bet dau­ giau­sia ap­do­va­no­ji­mų su­si­šla­vė ne­by­lu­sis fil­mas „Ar­tis­tas“, su­ kur­tas lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­čio pran­cū­zo re­ži­sie­riaus Mi­che­lio Ha­za­na­vi­ciaus. „Ar­tis­tas“, no­mi­nuo­tas še­šiems „Auk­si­niams gaub­liams“, jų pel­ nė tris – ge­riau­sio miu­zik­lo ar­ba ko­me­di­jos, ge­riau­sio ak­to­riaus ir ge­riau­sio mu­zi­ki­nio ta­ke­lio ka­te­ go­ri­jo­se. Ši ne­spal­vo­ta juos­ta, va­ di­na­ma pa­gar­bos ne­by­lio­jo ki­no erai iš­raiš­ka, pa­sa­ko­ja apie ek­ra­no žvaigž­dę Geor­ge’ą Va­len­ti­ną, ku­ rio šlo­vė nu­blanks­ta at­si­ra­dus gar­ si­niam ki­nui. Šį per­so­na­žą vai­di­na Jea­nas Du­jar­di­nas. Neiš­ven­gė kri­ti­kos

„Ma­nė­me, tai bus fil­mas ki­no fes­ ti­va­liams, fil­mas kri­ti­kams <...>, bet tik ne ši­toks. Ši­to ne­si­ti­kė­jo­ me“, – pa­reiš­kė M.Ha­za­na­vi­cius,

išė­jęs į sce­ną su jo fil­me triu­kus at­li­ku­siu šu­ni­mi Ugiu. Li­kus trims die­noms iki „Auk­ si­nių gaub­lių“ vos 12 mln. do­le­rių kai­na­vęs „Ar­tis­tas“ ga­vo ir ke­tu­ ris Kri­ti­kų sim­pa­ti­jų ap­do­va­no­ji­ mus, iš jų – ir ge­riau­sio fil­mo ka­ te­go­ri­jo­je. Fil­mo biu­dže­tą ga­li­ma pa­ly­gin­ti su Mar­ti­no Scor­se­se tri­ ma­čio nuo­ty­kių fil­mo „Hu­go“ biu­ dže­tu – šį su­da­ro maž­daug 170 mln. do­le­rių. Praė­ju­sią sa­vai­tę „Ar­tis­tas“ su­ lau­kė ir neįp­ras­tai griež­tos kri­ti­ kos – ak­to­rė ve­te­ra­nė Kim No­vak pra­mo­gų vers­lo lei­di­ny­je „Va­rie­ty“ per vi­są pus­la­pį kal­ti­na M.Ha­za­ na­vi­cių „iš­ža­gi­ni­mu“ – dėl mu­ zi­kos iš Alf­re­do Hitch­coc­ko fil­mo „Svai­gu­lys“ nau­do­ji­mo. Nep­ri­lygs­ta­ma po­ra

Ant „Auk­si­nių gaub­lių“ rau­do­no­jo ki­li­mo šie­met ne­pri­lygs­ta­mi bu­vo B.Pit­tas ir A.Jo­lie: ak­to­rė pa­si­puo­ šė pri­glu­du­sia bal­to at­la­so „Ate­ lier Ver­sa­ce“ su­kne­le be pet­ne­šė­ lių su rau­do­nos spal­vos blyks­niu, ku­ris kiek pri­mi­nė Mar­le­ne Diet­

rich sti­lių ir idea­liai de­rė­jo prie jos lūp­da­žių bei del­ni­nu­kės, o jos vy­ras vil­kė­jo kla­si­ki­nį „Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo“ smo­kin­gą. Ir at­ski­rai juo­du spin­du­lia­vo vy­ res­nio­sios kar­tos ek­ra­no žvaigž­ džių ža­ve­siu, bet drau­ge su­kė­lė tik­ rą ažio­ta­žą ant rau­do­no­jo ki­li­mo, pa­ties­to prie vieš­bu­čio „Be­ver­ly Hil­ton“ Be­ver­li Hil­se. Ši po­ra la­bai aukš­tai iš­kė­lė sti­liaus kar­te­lę.

Mi­che­lis Ha­za­na­vi­cius:

Ma­nė­me, tai bus fil­ mas ki­no fes­ti­va­ liams, fil­mas kri­ti­ kams <...>, bet tik ne ši­toks. Ši­to ne­si­ti­kė­ jo­me. „Čia yra pa­slap­tis. <...> Ši po­ ra to­kia jau­di­nan­ti, ne­pap­ras­tai ma­lo­nu į ją žiū­rė­ti, – sa­kė sti­lis­ tė Ma­ry Ali­ce Step­hen­son. – Jie to­kie ele­gan­tiš­ki, <...> o ji ne­prie­ kaiš­tin­ga nuo gal­vos iki ko­jų. Ji to­kia gra­ži ir šal­ta, <...> ne­ga­li­ma nuo jos at­plėš­ti akių.“ A.Jo­lie su­ža­vė­jo dau­gu­mą ma­ dos eks­per­tų. Įžy­my­bių di­zai­ne­ ris Bru­no Schia­vi sa­kė: „Ji at­ro­dė nuo­sta­biai. Suk­ne­lės vir­šus bu­vo la­bai struk­tū­riš­kas, la­ži­nuo­si, kad vi­du­je bu­vo koks nors kor­se­tas, ji

bu­vo su ne­di­de­liu šlei­fu, <...> ku­ ris ne­bu­vo per­ne­lyg il­gas. Ji no­rė­ jo, kad žmo­nės žiū­rė­tų į tą rau­do­ ną ak­cen­tą, o rau­do­na spal­va yra drą­si, pa­vo­jin­ga ir sek­sua­li. Ji la­ bai pri­mi­nė fil­mą „Po­nas ir po­nia Smi­tai“, bet ne­per­sis­ten­gė, nes vis dėl­to yra ma­ma.“

Žu­vu­sių­jų pra­ban­gia­me krui­zi­nia­ me lai­ve „Cos­ta Con­cor­dia“ skai­ čius pa­di­dė­jo iki še­šių. Paš­li­jus orams ir lai­vui pa­ju­dė­jus gel­bė­ji­mo dar­bai va­kar bu­vo nu­trauk­ti ne­ri­ bo­tam lai­kui, bet lai­vo sa­vi­nin­kės bend­ro­vės „Cos­ta Crui­ses“ va­do­ vas Pie­ras Lui­gi Fos­chi tei­gė dar tu­rįs vil­ties ras­ti gy­vų­jų. Taip pat bai­mi­na­ma­si, kad pra­si­skver­bę lai­ ne­rio de­ga­lai neuž­terš­tų jū­ros prie Džil­jo sa­los. 17-oje lai­vo cis­ter­nų li­kę apie 1,9 mln. lit­rų de­ga­lų. Bend­ro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius P.L.Fos­ chi va­kar pa­reiš­kė, kad lai­vo „Cos­ta Con­cor­dia“ ka­pi­to­nas bu­vo ne­leis­ ti­nai nu­kry­pęs nuo už­prog­ra­muo­ to kur­so, nors ne­ga­vo tam jo­kio lei­ di­mo, o ši žmo­giš­ko­ji klai­da esą ir nu­lė­mė še­šių ke­lei­vių žū­tį, kai lai­ vas penk­ta­die­nio va­ka­rą už­plau­kė ant uo­lų ne­to­li vie­nos Tos­ka­nos sa­ los ir ap­vir­to.

Bai­mi­na­ma­si, kad pra­si­skver­bę lai­ne­ rio de­ga­lai neuž­terš­ tų jū­ros prie Džil­jo sa­los.

Ra­fi­nuo­to sti­liaus pa­ra­das

A.Jo­lie va­do­va­vo to­bu­lą sti­lių de­ monst­ruo­jan­čių ve­te­ra­nų – mo­ti­ nų, mag­na­tų ir gar­siau­sių mo­de­lių – pa­ra­dui. M.A.Step­hen­son iš­sky­rė El­ le Macp­her­son, ku­ri vil­kė­jo įspū­ din­gą „Zac Po­sen“ dramb­lio kau­ lo spal­vos su­kne­lę be pet­ne­šė­lių su va­di­na­mą­ja un­di­nės uo­de­ga; Ka­te Bec­kin­sa­le, ža­vė­ju­sią raus­va ka­ro­ liu­kais siu­vi­nė­ta „Ro­ber­to Ca­val­li“ su­knia; Ree­se Wit­hers­poon, pa­si­ puo­šu­sią rau­do­na „Po­sen“ su­kne­ le su kor­sa­žu; Ni­co­le Kid­man ir jos me­ta­li­niais bliz­gu­čiais nu­sags­ty­tą „Ver­sa­ce“ ap­da­rą; taip pat Sal­mą Hayek su iš­raiš­kin­ga me­ta­lu žvil­ gan­čia „Guc­ci“. Char­li­ze The­ron vil­kė­jo blyš­kiai ro­ži­nę „Chris­tian Dior Cou­tu­re“ su­kne­lę su gi­lia iš­kirp­te, skel­tu­ku bei di­de­liu kas­pi­nu ties lie­me­niu, ji – tar­si at­gi­mu­si La­na Tur­ner sa­ vo šlo­vės me­tais. O Evan Ra­chel Wood bu­vo tie­siog šių die­nų Joan Craw­ford su žė­rin­čia „Guc­ci Pre­ mie­re“ su­kne­le, ku­rios iš­kirp­tė taip pat ko­ne sie­kė juos­me­nį.

Tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai jau suė­ mė ka­pi­to­ną Fran­ces­co Schet­ti­no ir pra­dė­jo ty­ri­mą dėl jo veiks­mų. P.L.Fos­chi sa­kė žur­na­lis­tams, kad bend­ro­vė, ku­ri pri­klau­so di­džiau­ siam pa­sau­ly­je pra­mo­gi­nių jū­ri­nių ke­lio­nių tink­lui „Car­ni­val Corp.“, pa­lai­kys lai­vo ka­pi­to­ną F.Schet­ti­ no ir už­tik­rins jam tei­si­nę pa­gal­bą, ta­čiau at­si­ri­bo­ja nuo jo veiks­mų. Pa­sak ana­li­ti­kų, lai­vo sa­vi­nin­kų nuo­sto­liai ga­li siek­ti 1,5 mlrd. eu­rų. Treč­da­lis šios su­mos – pa­ties lai­vo ver­tė, dar du­kart tiek ga­li tek­ti iš­mo­ kė­ti kaip kom­pen­sa­ci­jas. Vie­no­kio ar ki­to­kio dy­džio kom­pen­sa­ci­ją tu­ rės gau­ti kiek­vie­nas ke­lei­vis. Neat­ me­ta­ma ga­li­my­bė, kad da­lis ke­lei­vių kreip­sis į teis­mą ir rei­ka­laus pa­pil­do­ mų iš­mo­kų. Tie­sa, da­lį nuo­sto­lių tu­ rės pa­deng­ti drau­di­mo bend­ro­vės. Po lai­vo ava­ri­jos „Car­ni­val Corp.“ akcijos smu­ko 30 pro­c. Ana­li­ti­kai tei­gia, kad ši ne­lai­mė at­ bai­dys da­lį klien­tų, to­dėl šie me­tai bend­ro­vei bus ge­ro­kai sun­kes­ni.

BNS inf.

BNS, CNN inf.


10

antrADIENIS, sausio 17, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

V.Cho­mi­čius: „Aikš­tė­je at­si­gu­liau ne šiaip sau“ Bu­vęs le­gen­di­nio Kau­no „Žal­gi­rio“ ka­pi­ to­nas Val­de­ma­ras Cho­mi­čius pri­vers­tas su­ma­žin­ti gy­ve­ni­mo tem­pą: Liu­ber­cų „Triumf“ (Ru­si­ja) eki­pą tre­ni­ruo­jan­tis 52ejų kau­nie­tis šio­mis die­no­mis mė­gau­ja­si ato­sto­go­mis, o ko­man­dos vai­rą per­da­vė sa­vo asis­ten­tui Va­si­li­jui Ka­ra­sio­vui. „„Pa­si­žy­mė­jo: A.Ke­me­žys bu­vo nau­din­giau­sia „VI­ČI-Ais­čių“ krepši­

Ma­rius Bag­do­nas

Ly­de­rėms sun­ku nu­si­teik­ti ko­vai

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je V.Cho­ mi­čiui su­strei­ka­vo šir­dis, pri­rei­kė li­go­ni­nės, ta­čiau šio įvy­kio tre­ne­ris ne­su­reikš­mi­no. „Vis­kas praei­ty­je. Da­bar jau­čiuo­si la­bai ge­rai ir gy­ve­ nu vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą“, – dien­raš­ čiui sa­kė krep­ši­nio stra­te­gas.

ninkė per rung­ty­nes su „Rū­ta“ – kau­nie­tė su­rin­ko 21 efek­ty­vaus žai­di­mo ba­lą. Au­gus­to Didž­gal­vio nuo­tr.

Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­go­ je (LMKL) bai­gė­si ant­ro­jo ir pra­si­ dė­jo tre­čio­jo ra­to var­žy­bos. Per­ ga­lių se­ri­ją pra­tę­sė ša­lies čem­pio­ nės – Kau­no „VI­ČI-Ais­čių“ krep­ši­ nin­kės.

Kau­nie­tės 93:63 su­triuš­ki­no aut­ sai­de­rę Šiau­lių „Rū­tą“, nors po dvie­jų kė­li­nių fa­vo­ri­tės pir­ma­vo vos 45:40. Tai bu­vo 15-osios iš ei­lės LMKL lai­mė­tos „VI­ČI-Ais­ čių“ rung­ty­nės. „Rung­ty­n ės bu­vo sun­k ios, ypač pra­džia, nes neuž­tik­rin­ tai gy­nė­mės. Gal­būt vis dar esa­ me psi­cho­lo­gi­nė­je duo­bė­je po pa­sku­ti­nių Eu­ro­ly­gos rung­ty­ nių. Dir­bo­me per tre­ni­ruo­tes, bet žai­dė­me su pa­sku­ti­ne LMKL ko­ man­da ir, ma­nau, pa­pras­čiau­siai

Turnyro lentelė Komanda

Perg. Pral.

1. „VI­ČI-Ais­tės“ 15 2. „Si­re­nos“ 9 3. „Ki­birkš­tis-Ti­chė-IKI“ 9 4. „Lem­min­kai­nen“ 8 5. „Ute­na“ 7 6. „LKKA-Ais­tės“ 5 7. „Sū­du­va“ 4 8. „Rū­ta“ 3

Tšk. sant.

0 1267:785 6 969:979 6 1085:1038 7 1057:1046 8 1048:1119 10 920:1053 11 935:1121 12 1044:1184

pa­čios žai­dė­jos ne­su­si­kau­pė, neį­ ver­ti­no var­žo­vių. Per ant­rą rung­ ty­nių da­lį mer­gi­nos įro­dė, kad ga­ li pa­da­ry­ti vis­ką, jei­gu tin­ka­mai nu­si­tei­kia“, – po var­žy­bų svars­ tė „VI­ČI-Ais­čių“ tre­ne­rė Jur­gi­ta Štrei­mi­ky­tė-Vir­bic­kie­nė.

Žai­dė­me su pa­sku­ti­ ne LMKL ko­man­da ir, ma­nau, žai­dė­jos ne­su­si­kau­pė, neį­ ver­ti­no var­žo­vių.

Sa­vo gre­tas su­stip­ri­nu­si 2009 m. ge­riau­sia Lie­tu­vos krep­ši­nin­ ke Gin­ta­re Pet­ro­ny­te, Vil­niaus „Ki­birkš­ties-Ti­chės-IKI“ eki­pa Klai­pė­do­je 69:66 pa­lau­žė praė­ju­ sio se­zo­no vi­ce­čem­pio­nę – uos­ ta­mies­čio „Lem­min­kai­nen“ ko­ man­dą. Iki ma­čo pa­bai­gos li­kus 6 sek., klai­pė­die­tės tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­ ly­gin­ti re­zul­ta­tą, ta­čiau to­li­mas Mo­ni­kos Gri­ga­laus­ky­tės me­ti­ mas bu­vo ne­tiks­lus. Vil­nie­tės tur­ny­ro len­te­lė­je pa­si­ vi­jo Kau­no ra­jo­no „Si­re­nas“, ku­ rioms šį se­zo­ną Lie­tu­vos čem­pio­ na­te yra pra­lai­mė­ju­sios du kar­tus – 78:79 ir 67:70.

m.bagdonas@diena.lt

– Tre­ne­ri, Liu­ber­cų ko­man­dai va­do­vau­ja­te nuo 2010-ųjų lie­ pos. Kaip ver­ti­na­te lai­ko­tar­ pį, pra­leis­tą šia­me klu­be? – pa­ klau­sė­me V.Cho­mi­čiaus. – Ru­si­jos klu­bi­nį krep­ši­nį pa­žįs­ tu jau se­no­kai. Dir­bau su Per­mės „Ural Great“, Mask­vos „Di­na­mo“, Ka­za­nės „Uniks“ eki­po­mis. Dar dirb­da­mas Ta­tars­ta­ne su­lau­kiau pa­siū­ly­mo ug­dy­ti jau­ną­ją krep­ši­ nin­kų kar­tą ir pa­ruoš­ti per­spek­ty­ vius žai­dė­jus vy­rų krep­ši­niui. Tam bu­vo su­bur­ta „Triumf“ ko­man­da. Nes­lėp­siu, dar­bas Liu­ber­cuo­se tik­ rai su­dė­tin­gas ir sun­kus. Pir­mie­ji me­tai bu­vo koš­ma­riš­ki. Dau­gu­ma mū­sų jau­nų žai­dė­jų, iš­sky­rus Ser­ ge­jų Ka­ra­sio­vą, ne­bu­vo rung­ty­nia­vę net jau­ni­mo ko­man­do­se. Dirb­ti to­ kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­bu­vo leng­ va, ta­čiau džiau­giuo­si, kad vai­ki­nai įsi­klau­sė į ma­no žo­džius, ne­ven­ gė sun­kaus dar­bo. Pir­mą se­zo­ną mums la­biau­siai trū­ko ke­lių pa­ty­ ru­sių žai­dė­jų, ku­rie ga­lė­tų bū­ti pa­ vyz­džiu jau­nie­siems krep­ši­nin­kams.

Šie­met vis­kas pa­pras­čiau: įsi­gi­jo­me dar ke­lis jau­nus žai­dė­jus, pa­si­ra­šė­ me su­tar­tis su ne­bran­giais, ta­čiau ko­ky­biš­ką krep­ši­nį žai­džian­čiais le­gio­nie­riais. Jau pa­ren­gia­muo­ju lai­ko­tar­piu pa­ma­čiau, kad pa­vy­ ko su­bur­ti pui­kų ko­lek­ty­vą, ku­ria­ me kiek­vie­nas žai­dė­jas pui­kiai su­ pran­ta sa­vo drau­gą.

Ga­liu už­tik­rin­ti, kad vis­kas ge­rai ir ne­tu­ riu jo­kių svei­ka­tos pro­ble­mų. Gy­ven­siu dar il­gai.

– Ar ko­man­dos re­zul­ta­tai jus ten­ki­na? – Ma­nau, kad re­zul­ta­tai pui­kiai pa­ ro­do, kad ei­na­me tei­sin­gu ke­liu. Sėk­ min­gai kau­na­mės Eu­ro­pos „Iš­šū­kio“ tau­rės var­žy­bo­se, kur ne­sun­kiai pa­ te­ko­me į ant­rą­jį eta­pą. Bal­ti­jos ly­go­je (BBL) taip pat esa­me vie­ni iš ly­de­rių. – „Triumf“ yra pir­ma­sis Ru­ si­jos klu­bas, su­ti­kęs da­ly­vau­ti Bal­ti­jos ly­gos var­žy­bo­se. Ko­ dėl bu­vo priim­tas toks spren­ di­mas? – Ap­sisp­ręs­ti bu­vo ne­sun­ku. Vien rung­t y­n ių Ru­s i­j os su­p er­l y­go­j e mums bū­tų per ma­žai. Iš pra­džių ne­ži­no­jo­me, kad teks kau­tis „Iš­

Sta­tis­ti­ka „„Vil­niaus „Ki­birkš­tis-Ti­chė-IKI“–

„„Kau­no „VI­ČI-Ais­tės“–„Rū­ta 93:63

Marijampolės „Sū­du­va“ 73:65 (16:15, 9:16, 29:21, 19:13). G.Pet­ro­ny­tė 18 taš­kų, K.Veng­ry­tė 11, S.Gal­di­kai­ tė 10/L.Kin­ke­vi­čie­nė 24, T.Mel­ni­ko­ va 14.

(30:21, 15:19, 26:10, 22:13). C.Pi­ly­pai­ tis 20, A.Ke­me­žys 18 (6 at­ko­vo­ti ka­ muo­liai), T.Lich­ta­ro­vič 13/S.Ba­liu­ta­ vi­čiū­tė ir L.Pa­na­siuk po 17. „„„Ki­b irkš­t is-Ti­c hė-IKI“–Klai­

„„Šiau­lių „Rū­ta“–Kauno ra­jo­no

„Si­re­nos“ 63:79 (16:16, 13:20, 22:19, 12:24). L.Pa­na­siuk 19, O.Ka­py­lo­va 15, S.Ba­liu­ta­vi­čiū­tė 12/K.Al­mi­nai­tė 24, R.Že­m an­t aus­k ai­t ė-Mat­l a­š ai­t ie­n ė 14, E.Ta­ra­se­vi­čiū­tė 11.

pėdos „Lem­min­kai­nen“ 69:66 (19:13, 15:22, 20:20, 15:11). G.Pet­ro­ny­tė 26 (13 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), G.Šnio­ kai­tė 13/R.Mi­lieš­kie­nė 15, M.Gri­ga­ laus­ky­tė ir L.Ag­lins­kai­tė po 14. „„„Si­re­nos“–„Sū­du­va“ 75:57 (26:19,

„„„Ute­na“–Kauno „LKKA-Ais­tės“

82:66 (27:20, 17:17, 16:17, 22:12). J.Bud­ ry­tė 22, E.Brie­dy­tė 17, A.Dau­ja­die­nė 14/J.Mar­mie­nė 20, K.Bal­čiū­nai­tė 18, N.Ska­dai­tė 11.

19:13, 12:12, 18:13). R.Že­man­taus­kai­ tė-Mat­la­šai­tie­nė 29, E.Ta­ra­se­vi­čiū­ tė 14, I.Stan­ke­vi­čiū­tė 12/L.Mal­ce­va 14, L.Kin­ke­vi­čie­nė ir T.Mel­ni­ko­va po 13.

„„Ge­ra­no­riš­ku­mas: Liu­ber­cų klu­bo va­do­vai su­tei­kė V.Cho­mi­čiui ga­li­my­

bę šiek tiek paa­tos­to­gau­ti.

pbleague.ru nuo­tr.

šū­kio“ tau­rės tur­ny­re, nes rei­kė­jo įveik­ti Sa­ma­ros „Kras­ny­je kryl­ja“ eki­pą. Pui­kus pa­si­ren­gi­mas lė­mė, kad šį bar­je­rą mes įvei­kė­me. Bal­ ti­jos ly­ga taip pat esa­me pa­ten­kin­ ti – pir­me­ny­bių ly­gis ge­ro­kai pa­ki­ lęs, nau­din­ga su­si­tik­ti su var­žo­vais iš ša­lių, tu­rin­čių skir­tin­gas krep­ši­ nio tra­di­ci­jas. – Svars­to­ma, kad nuo ki­to se­ zo­no klu­bams ga­li tek­ti rink­tis tik vie­ną tarp­tau­ti­nį tur­ny­rą. Ko­kia bū­tų jū­sų po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu? – Ne­su iš tų žmo­nių, ku­rie svars­ty­ tų – kas bū­tų, jei­gu bū­tų. Kai funk­ cio­nie­riai nu­spręs ir pa­sa­kys, kad priim­tas vie­noks ar ki­toks spren­di­ mas, tuo­met ir sprę­si­me, ką da­ry­ti. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad VTB Vie­nin­go­ ji ly­ga – la­bai rei­ka­lin­gas tur­ny­ras. Ma­no ma­ny­mu, jo­je tu­rė­tų da­ly­vau­ti vi­sos Ru­si­jos su­per­ly­gos ko­man­dos, gal­būt eki­pų skai­čių bū­tų ga­li­ma pa­ di­din­ti net iki 18, kaip yra Is­pa­ni­jos ar Ita­li­jos čem­pio­na­tuo­se. – Kiek dar ga­lios jū­sų su­tar­tis su „Triumf“ klu­bu? – Su klu­bo va­do­vais ne­si­de­rė­jo­me dėl tiks­lių da­tų. Tie­siog su­si­ta­rė­me, kad su ko­man­da dirb­siu 2–3 me­tus, kol išug­dy­si­me ir pa­ruo­ši­me vai­ki­ nus di­džia­jam krep­ši­niui. Po to žiū­ rė­si­me. Ki­ta ver­tus, tre­ne­rio dar­bas – ne­nus­pė­ja­mas. Vie­ną die­ną – čia, o ki­tą jau ga­li tek­ti krau­tis la­ga­mi­nus ir vyk­ti į ku­rį nors pa­sau­lio kraš­tą. – Su­si­da­ro įspū­dis, kad su klu­ bo va­do­vais pa­lai­ko­te pui­kius ry­šius. – Esu vis­kuo pa­ten­kin­tas. Man pa­tin­ka, kad dir­ba­me kryp­tin­gai, su­da­ry­tos vi­sos są­ly­gos, vyk­do­ mi pa­ža­dai. Kai tu­rė­jau svei­ka­tos pro­ble­mų, klu­bo va­do­vai vis­ką kuo pui­kiau­siai su­pra­to, lei­do pa­da­ry­ti per­trau­ką ir at­si­pūs­ti. – Kaip šiuo me­tu jau­čia­tės? – Kas­dien spor­tuo­ju, plau­kio­ju ba­ sei­ne, ei­nu į pir­tį. Ga­liu už­tik­rin­ ti, kad vis­kas ge­rai ir ne­tu­riu jo­kių svei­ka­tos pro­ble­mų. Gy­ven­siu dar il­gai (juo­kia­si). – Šį se­zo­ną krep­ši­nio mė­gė­jus nu­ste­bi­no­te neįp­ras­tu pro­tes­tu prieš, jū­sų nuo­mo­ne, ne­ko­ky­ biš­ką ar­bit­rų dar­bą – per Bal­ ti­jos ly­gos rung­ty­nes su Tar­tu eki­pa at­si­gu­lė­te tie­siog aikš­tė­ je. Kaip į tai rea­ga­vo „Triumf“ klu­bo va­do­vai? – Ne­sup­ran­tu tik vie­no: ko­dėl tei­ sė­jas ga­li baus­ti krep­ši­nin­kus, bet pa­ts su­kly­dęs bū­ti ne­lie­čia­mas? At­ si­gu­lęs aikš­tė­je pro­tes­ta­vau prieš ar­bit­rų sa­vi­va­lę. Ant par­ke­to par­ kri­tau ne šiaip sau. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad tiek mes, tre­ne­riai, tiek žai­dė­ jai dir­ba­me šim­tą kar­tų sun­kiau nei tei­sė­jai. Jie atei­na, dvi va­lan­das pa­ švil­pia ir iš­si­skirs­to. Aš krep­ši­ny­je esu dau­gy­bę me­tų ir ži­nau, kas yra žings­niai, koks pa­žei­di­mas – pra­ žan­ga. Kai tei­sė­jas vie­nu gin­čy­ti­nu spren­di­mu nu­brau­kia vi­sas tre­ne­rio ir ko­man­dos pa­stan­gas, bū­na la­bai pik­ta. Pro­fe­sio­na­lus spor­tas rei­ka­ lau­ja per­ga­lių, tad ner­vai daž­niau­ siai – it įtemp­tas lan­kas.


11

antrADIENIS, sausio 17, 2012

sportas

Įro­dė­me, kad esa­ me ko­ man­da. Di­džio­ji stip­ry­bė – Arū­no žai­ di­mas. Jis nea­be­jo­ti­ nai yra ge­ riau­sias mū­sų gre­ to­se.

„„Aist­ros: kiek­vie­na A.Vaš­ke­vi­čiaus at­rem­ta var­žo­vo ata­ka pa­kel­da­vo žiū­ro­vus nuo „Sie­mens“ are­nos kė­džių.

Si­mo­no Švit­ros, hand­ball.ch nuo­tr.

Ran­ki­nin­kų ne­pa­lau­žė net tei­sė­jai Če­ki­jos ran­ki­nio arbitrų Jir­žio Opa­vos ir Pa­ve­lo Va­le­ko gudrybės ne­sut­ruk­dė Lie­ tu­vos vy­rų ran­ki­nio rink­ti­nei iš­ko­vo­ti ke­ lia­la­pį į 2013-ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ ran­kos ant­rą­jį eta­pą.

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Švei­ca­rai pa­si­ruo­šė

Jau pa­si­bai­gus pa­grin­di­niam lie­tu­ vių ma­čo su švei­ca­rais lai­kui, Če­ki­ jos tei­sė­jų skir­tas 7 m bau­di­nys ga­ lė­jo pa­vers­ti nie­kais vi­są mū­siš­kių ko­vin­gu­mą ir ryž­tą, bet var­ti­nin­kas Arū­nas Vaš­ke­vi­čius, ir iki le­mia­mo epi­zo­do de­monst­ra­vęs aukš­čiau­sią ran­ki­nio pi­lo­ta­žą, at­rė­mė Ma­nue­lio Li­ni­ge­rio me­ti­mą. Ly­gio­sios 24:24 bu­vo pra­žū­tin­ gos švei­ca­rams, o A.Vaš­ke­vi­čiaus ste­buk­las – an­tau­sis už žiop­lu­mą J.Opa­vai ir P.Va­le­kui.

„Įro­dė­me, kad esa­me ko­man­da. Di­džio­ji stip­ry­bė – Arū­no žai­di­ mas. Jis nea­be­jo­ti­nai yra ge­riau­sias mū­sų gre­to­se ir per ma­čą su Švei­ ca­ri­jos rink­ti­ne tai dar kar­tą įro­ dė“, – po rung­ty­nių kal­bė­jo Val­ das No­vic­kis. Pap­ra­šy­tas pa­ly­gin­ti rung­ty­nes su švei­ca­rais Šaf­hau­ze­ne, ku­rias mū­siš­kiai lai­mė­jo 28:26, ir Vil­niu­ je, ran­ki­nin­kas pa­ste­bė­jo, kad var­ žo­vai į Vil­nių at­va­žia­vo itin ge­rai pa­si­ruo­šę. „Iš­vy­ko­je mums kur kas ge­riau se­kė­si to­li­mi me­ti­mai. Da­ bar jau su­pran­ta­me, kad tu­rė­jo­me žais­ti kiek ki­taip. Rung­ty­nes pra­ dė­jo­me ly­giai taip pat kaip ir Švei­

ca­ri­jo­je, bet te­ko keis­ti gy­ny­bos sis­te­mą, ku­ri pa­si­tvir­ti­no ant­ra­ja­ me kė­li­ny­je“, – sa­kė V.No­vic­kis. Pak­laus­tas apie pa­sku­ti­nį tei­sė­ jų spren­di­mą – skir­ti 7 m bau­di­nį į lie­tu­vių var­tus, V.No­vic­kis at­sa­kė: „Šio epi­zo­do ne­sup­ra­to vi­sa mū­sų ko­man­da. Var­žy­bų laik­ro­dis ro­dė, kad rung­ty­nės bai­gė­si, iš­bė­go­me į aikš­te­lę džiaug­tis, bet ar­bit­rai ne­ ti­kė­tai pa­ro­dė, kad ski­ria­mas bau­ di­nys. Ti­kė­jo­me Arū­nu, nors bau­ di­nį me­tė tas pa­ts žai­dė­jas, ku­ris nė kar­to ne­suk­ly­do ir Švei­ca­ri­jo­je, ir iki šio pa­sku­ti­nio šū­vio Vil­niu­je. Jau­tė­me, kad Arū­nas pa­ga­liau at­ rems. Taip ir pa­da­rė.“ Kuk­lu­sis did­vy­ris

„Tai, kad pa­te­ko­me į ki­tą at­ran­ kos eta­pą, lė­mė ko­man­dos už­si­ spy­ri­mas ir cha­rak­te­ris, – kal­bė­jo Au­gus­tas Straz­das. – Svar­biau­sia, kad le­mia­mais mo­men­tais su­ge­ba­ me pa­da­ry­ti tai, ko ne­su­ge­ba ki­ti. Ma­nau, kad var­žo­vai ti­kė­jo­si leng­ ves­nės ko­vos, tai bu­vo di­džiau­sia jų klai­da.“ Pak­laus­tas, ką rink­ti­nei reiš­ kia var­ti­nin­kas A.Vaš­ke­vi­čius,

A.Straz­das at­sa­kė: „Kal­bos apie tai, kad eki­pą tem­pia tik Arū­nas, dar ne­nu­si­bo­do ir il­gai ne­nu­si­bos, nes šis vy­ras iš tik­rų­jų yra vi­sa ko­ man­da.“ Pats A.Vaš­ke­vi­čius, kaip jam įpras­ta, kuk­li­no­si ir tei­gė, kad vi­ sa rink­ti­nė at­li­ko di­de­lį ir sun­kų dar­bą. „Man te­rei­kė­jo at­rem­ti sep­ty­ nių met­rų bau­di­nį, – sa­kė A.Vaš­ ke­vi­čius. – Iš pat pra­džių bu­vau la­ bai nu­si­vy­lęs tei­sė­jų spren­di­mu, bet ge­rai, kad vis­kas lai­min­gai bai­ gė­si.“

Pa­sak E.Ur­ba­na­vi­čiaus, dip­lo­ma­ tiš­kai pa­siel­gė rung­ty­nių ins­pek­to­ rius suo­mis Lei­fas Sun­del­las. „Po rung­ty­nių su juo kal­bė­jo­mės, jis sa­kė, kad reikė­tų pu­sę nak­ties ana­li­zuo­ti ir ap­ta­ri­nė­ti šį epi­zo­ dą, o mū­sų tre­ne­ris tie­siog pa­sa­kė, kad nė­ra ką ap­ta­ri­nė­ti – juk aiš­ku, kuo vis­kas baig­tų­si. Tik ins­pek­to­ rius ga­li įver­tin­ti si­tua­ci­ją ir tei­sė­jų dar­bą, jo spren­di­mai le­mia to­les­ nę ar­bit­rų kar­je­rą“, – svars­tė LRF pre­zi­den­tas.

Sta­tis­ti­ka

Pro­tes­tuo­ti be­pras­miš­ka

Lie­tu­vos ran­ki­nio fe­de­ra­ci­jos (LRF) pre­zi­den­tas Edis Ur­ba­na­vi­čius, pa­ pra­šy­tas įver­tin­ti daug aist­rų su­ kė­lu­sį pa­sku­ti­nį rung­ty­nių epi­zo­ dą, pa­brė­žė, kad da­bar svar­biau­sia – ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas. „Bū­ki­me rea­lis­tai: juk ži­no­me, kaip spor­te to­kie da­ly­kai spren­ džia­mi. Ga­li­ma bū­tų pro­tes­tuo­ti, tam yra pro­ce­dū­ra, ta­čiau iki šiol dar nė vie­nas pro­tes­tas, gin­či­jęs pa­na­šius epi­zo­dus, ne­bu­vo pa­ten­ kin­tas“, – tei­gė LRF va­do­vas.

Lietuva–Šveicarija 24:24 (12:15). Vil­n iaus „Sie­mens“ are­na, 3 400 žiū­ro­v ų. A.Rač­kaus­kas 7 įvar­čiai, N.Ata­je­vas 5, R.Ber­na­to­n is, T.Ei­t u­ tis, V.Gro­sas, S.Plė­ta po 2, M.And­ riuš­k a, G.Ci­buls­k is, T.Stan­ke­v i­ čius ir A.Straz­das po 1/M.Vu­ke­l i­ čius 5, Th.Hofs­tet­te­r is 4, F.Goep­ fer­tas ir M.Li­ni­ge­ris po 3, A.Schmi­ das ir I.Ur­ši­čius po 2, J.Daeh­le­r is, D.Graub­ne­r is, M.Hes­sas, O.Scheu­ ne­ris ir M.Svaj­le­nas po 1.

Nau­ji var­žo­vai paaiš­kės Belg­ra­de Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Su Lie­tu­vos ran­ki­nin­kais 2013-ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ran­kos Eu­ro­pos zo­nos tur­ny­rus sėk­min­ gai bai­gė dar še­šios rink­ti­nės.

„„Sank­ci­jos: A.Rač­kaus­kas (kai­rė­je) taik­liais 7 m bau­di­niais at­si­ly­gi­no

var­žo­vams už šiurkš­čias pra­žan­gas.

5-oji gru­pė Komanda

1. Lie­tu­va 2. Švei­ca­ri­ja 3. Ita­li­ja

Rungt.

Perg.

Lyg.

Pral.

Įvarčių sant.

Taškai

4 4 4

2 2 0

2 1 1

0 1 3

111:100 114:106 104:123

6 5 1

Į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas, be lie­ tu­vių (5-oji gru­pė), pa­te­ko Aust­ ri­jos (1), Por­tu­ga­li­jos (2), Juod­kal­ ni­jos (3), Olan­di­jos (4), Bos­ni­jos ir Her­ce­go­vi­nos (6) bei Bal­ta­ru­si­jos (7) eki­pos. 3-io­jo­je gru­pė­je už bor­to li­ko mū­sų kai­my­nai lat­viai, le­mia­mą ma­čą pra­lai­mė­ję juod­kal­nie­čiams – 30:31 ir 28:32. 4-ojo­je gru­pė­je ant­rą­ją vie­tą užė­mė es­tai, žūt­bū­ ti­nė­je ko­vo­je ne­pa­lau­žę olan­dų –

35:35 ir 28:29. 7-ojo­je gru­pė­je bal­ ta­ru­siams ke­lia­la­pį į ki­tą at­ran­kos eta­pą lė­mė 2 įvar­čių pra­na­šu­mas prieš ru­mu­nus – 22:25 ir 28:23. Atk­rin­ta­mų­jų var­žy­bų po­ros paaiš­kės pa­sku­ti­nę Eu­ro­pos čem­ pio­na­to fi­na­lo tur­ny­ro, jau pra­si­ dė­ju­sio Belg­ra­de, die­ną – sau­sio 29-ąją. Ser­bi­jos sos­ti­nė­je gru­ mia­si: A gru­pė­je – Da­ni­ja, Ser­bi­ ja, Len­ki­ja ir Slo­va­ki­ja, B – Če­ki­ja, Ma­ke­do­ni­ja, Šve­di­ja ir Vo­kie­ti­ja, C – Pran­cū­zi­ja, Veng­ri­ja, Is­pa­ni­ja ir Ru­si­ja, D – Kroa­ti­ja, Nor­ve­gi­ja, Is­lan­di­ja ir Slo­vė­ni­ja. 11 ko­man­dų po šio Eu­ro­pos čem­pio­na­to, iš­sky­rus me­da­li­ nin­kus ir 2011-ųjų pa­sau­lio čem­ pio­nus pran­cū­zus bei 2013-ųjų pla­ne­tos pir­me­ny­bių fi­na­lo tur­

ny­ro šei­mi­nin­kus is­pa­nus, pri­ si­dės prie jau jų lau­kian­čių 7 lai­ min­gų­jų. Išt­rau­kus bur­tus, at­krin­ta­mo­ sios var­žy­bos vyks bir­že­lio 9 ar­ ba 10 bei 16 ar­ba 17 d., jų nu­ga­lė­ to­jams ati­teks ke­lia­la­piai į ki­tą­met Is­pa­ni­jo­je vyk­sian­tį pa­sau­lio čem­ pio­na­to fi­na­lo tur­ny­rą. Nuo is­to­ri­nių 1997-ųjų, kai Lie­tu­vos ran­ki­nin­kai pir­mą ir kol kas vie­nin­te­lį kar­tą da­ly­va­vo pa­ sau­lio čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­ re, mū­siš­kiai du kar­tus mė­gi­no įveik­ti at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų bar­ je­rus. 2003-ių­jų pla­ne­tos pir­me­ ny­bių at­ran­kos le­mia­mą ma­čą lie­ tu­viai pra­lai­mė­jo ru­sams – 20:31 ir 23:29, o 2011-ųjų – nor­ve­gams: 19:24 ir 21:24.


12

antradienis, sausio 17, 2012

14p.

Ir vaikai serga vėžiu. Jiems gydyti reikia ypatingų sąlygų.

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

sveikata

PSDF biudžete – be­veik 200 ml Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­tas šie­ met ma­žes­nis nei per­nai. Kas pa­dengs skir­tu­mą, jei me­di­kai ir pernai de­javo dėl ne­pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo? Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Nu­ken­tės pa­slau­gų ko­ky­bė

2012 m. PSDF biu­dže­tas yra 3,986 mlrd. litų. Tai – 182,1 mln. li­to (4,37 pro­c.) ma­žiau, nei bu­vo skir­ta per­ nai. Kas dėl lė­šų sty­giaus nu­ken­tės la­biau­siai – po­lik­li­ni­kos, li­go­ni­nės, me­di­kų al­gos ar li­go­niai? „Biu­dže­to ma­žė­ji­mas nė­ra ge­ras da­ly­kas. Mes tuo ne­si­džiau­gia­me. Li­go­ni­nės iš­lai­dos yra įvai­rios. Di­ džiau­sią jų da­lį su­da­ro at­ly­gi­ni­mas me­di­kams – su „Sodros“ mo­kes­ čiais pa­rei­ka­lau­ja apie 75–85 pro­c. vi­so gau­na­mo li­go­ni­nių biu­dže­to. To­dėl ga­li tek­ti per­žiū­rė­ti me­di­kų at­ly­gi­ni­mus. Ga­li nu­ken­tė­ti ir pa­ slau­gų kokybė“, – sa­kė Res­pub­li­ ki­nės Kau­no li­go­ni­nės di­rek­to­rius, Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­ gos pre­zi­den­tas Sta­sys Gend­vi­lis. Vis dėl­to fi­nan­sa­vi­mas la­biau ma­

ži­na­mas li­go­ni­nėms, o ne po­lik­li­ni­ koms. Pir­mi­nei svei­ka­tos prie­žiū­ rai lie­ka toks pat kaip ir per­nai, nes ne­ma­žė­ja ap­mo­kė­ji­mo už su­teik­ tas pa­slau­gas ba­lo dy­dis. Jis su­da­ ro 0,97 li­to, o li­go­ni­nėms ba­lo ver­tė su­ma­žės – vie­toj 1 li­to li­go­nių ka­sos ap­mo­kės 89 cen­tus. Už bran­gius ty­ ri­mus bus ap­mo­ka­ma ma­žiau.

Ka­zys Ži­lė­nas:

Gy­dy­mo įstai­gos ne­ ga­li rei­ka­lau­ti iš pri­ va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu draus­tų as­me­nų ko­kių nors prie­mo­kų už gy­dy­ mo pa­slau­gas.

Anot S.Gend­vi­lio, PSDF biu­dže­ to su­ma­ži­ni­mui tu­rė­jo įta­kos eko­ no­mi­kos ir fi­nan­sų kri­zė bei su­ma­ žė­jęs Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­ men­to duo­me­ni­mis, nuo 1990 m. iki 2011 m. emig­ra­vo apie 615 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Vien praė­ju­ siais me­tais sa­vo iš­vy­ki­mą dek­la­ra­ vo 54,3 tūkst. gy­ven­to­jų. Dek­la­ra­vo ne vi­si iš­vy­ku­sie­ji, to­dėl ma­no­ma, kad emig­ra­ci­jo­je prie­globs­tį su­ra­do apie 1 mln. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Gy­dy­mo lauks ilgiau

Ar pi­ni­gų svei­ka­tos ap­sau­gai ma­ ži­ni­mas stip­riai smogs li­go­niams? Anot S.Gend­vi­lio, svei­ka­tos prie­ žiū­ros įstai­gos tu­ri teik­ti tik­tai aukš­tos ko­ky­bės pa­slau­gas. Ta­ čiau ga­li nu­ken­tė­ti pa­slau­gų ko­ ky­bė, jų priei­na­mu­mas ir gy­dy­mo tęs­ti­nu­mas. Pa­vyz­džiui, li­go­ni­nės ga­li pri­stab­dy­ti pla­ni­nį li­go­nių gy­

„„Išlaidos: chirurgija – vienas brangiausių gydymo metodų. Jo bijome, bet

dy­mą dėl to, kad su­tar­ti­nės lė­šos ga­li bū­ti pa­si­bai­gu­sios. Ga­li pri­ trūk­ti ir kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų. „Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos tu­ ri dirb­ti taip, kad bū­ti­no­ji pa­gal­ba

bū­tų tei­kia­ma vi­sa­da, o pla­ni­nę ga­ li tek­ti pri­stab­dy­ti, – sa­kė S.Gend­ vi­lis. – Su­ma­ži­nus me­di­kų at­ly­gi­ ni­mus, da­lis gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų emig­ruo­ja ten, kur už­dar­bis di­des­

Liga, kuria sirgo kar­vių mel­žė­jos, per­si­me Ka­ro­li­na Mar­cin­ke­vi­čiū­tė

k.marcinkeviciute@kaunodiena.lt

Rie­šo ka­na­lo sind­ro­mas – tai li­ga, ku­ri kan­ki­na vis dau­giau kom­piu­ te­riu dir­ban­čių žmo­nių. Ran­ki­nio dar­bo že­mės ūky­je lai­kais šis sind­ ro­mas bu­vo bū­din­gas kar­vių mel­ žė­joms. Kas sie­ja šias pro­fe­si­jas?

si­nė li­ga, rie­šo ka­na­lo sind­ro­mas. Jis iš­si­vys­tė il­gai dir­bant su per­so­na­li­ niu kom­piu­te­riu. Gy­dy­to­jas pa­siū­ lė keis­ti dar­bą. Al­ter­na­ty­va – dirb­ ti ir ger­ti vais­tus, ku­rie, kad ko­kie jie bū­tų, tu­ri nei­gia­mą ša­lu­ti­nį po­vei­ kį. Kai man abu va­rian­tai ne­pa­ti­ko, gy­dy­to­jas lyg tarp kit­ko pa­siū­lė nu­ si­pirk­ti spe­cia­lų ki­li­mė­lį pe­lei“, – Hen­rie­tai vi­sa tai įstri­go at­min­tin.

Jo­kie vais­tai ne­pa­dė­jo

Ma­ke­tuo­to­ja Hen­rie­ta su ne­nu­mal­ do­mu rie­šo skaus­mu pir­mą­kart su­ si­dū­rė prieš pen­ke­rius me­tus. „Dvi­de­šimt me­tų dir­bu per­so­na­ li­niu kom­piu­te­riu. Vis­kas bu­vo ge­ rai, bet kar­tą stai­ga pra­dė­jo skau­dė­ ti de­ši­nės ran­kos rie­šą. Skau­dė­jo be per­sto­jo – ir die­ną, ir nak­tį. Vais­ti­ nė­se siū­lė įvai­rių te­pa­liu­kų, pa­ta­rė dė­ti komp­re­sus, ran­ką mir­ky­ti pa­ sū­dy­ta­me van­de­ny­je. Kai ne­be­ga­ lė­jau suim­ti ran­ka pei­lio, su­pra­tau, kad tai ne pa­pras­tas už­de­gi­mas, o rim­tas ne­ga­la­vi­mas. Nu­si­pir­kau ir vi­sų iš­gir­tą­ją va­di­na­mą­ją Le­vi­no mag­ne­ti­nę juos­te­lę, skir­tą grą­žin­ti są­na­riams lanks­tu­mą ir įveik­ti ke­ lių ir rie­šų skaus­mą. De­ja, ir tai man ne­pa­dė­jo“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Skaus­mui neap­lei­džiant, Hen­rie­ta krei­pė­si į šei­mos gy­dy­to­ją. Jis pa­ta­ rė įsi­gy­ti ki­li­mė­lį pe­lei su pa­gal­vė­le. „Gy­dy­to­jas pa­sa­kė, kad tai – pro­fe­

Ry­tis Rim­dei­ka:

Mo­te­rims rie­šo ka­na­ lo sind­ro­mas de­šimt­ kart pa­vo­jin­ges­nis nei vy­rams. Ji pa­si­rin­ko ša­lu­ti­nį va­rian­tą – ki­li­mė­lį su paaukš­ti­ni­mu rie­šui. Sa­ko, kad skaus­mas lio­vė­si jau po ke­lių sa­vai­čių. Hen­rie­ta te­be­dir­ba mėgs­ta­mą dar­bą ir ne­si­ski­ria su ją iš­gy­džiu­siu ki­li­mė­liu. Mo­te­rims pa­vo­jus di­des­nis

Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­ si­te­to Plas­ti­nės ir re­konst­ruk­ci­nės chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas pro­fe­ so­rius Ry­tis Rim­dei­ka įspė­ja: mo­ te­rims rie­šo ka­na­lo sind­ro­mas de­

„„Išei­tis: Hen­rie­ta iš­si­va­da­vo nuo rie­šo skaus­mo, kai nu­si­pir­ko spe­cia­lų ki­li­mė­lį.

šimt­kart pa­vo­jin­ges­nis nei vy­rams. „Mo­te­rims daž­niau pa­si­tai­ko šis sind­ro­mas dėl pa­pras­tos prie­žas­ ties: mo­te­rų ran­kos smul­kes­nės, rie­šo ka­na­las siau­res­nis. Anks­čiau tai ne­tgi bu­vo va­di­na­ma mel­žė­jų li­ ga. Da­bar ji iš­si­vys­to il­gai dir­bant

kom­piu­te­riu, kai ran­ka aš­tuo­nias ar dau­giau va­lan­dų yra to­je pa­čio­je pa­ dė­ty­je val­dant kom­piu­te­rio pe­lę“, – paaiš­ki­no pro­fe­so­rius R.Rim­dei­ka. Ser­ga­mu­mui šia li­ga di­de­lės įta­ kos tu­ri hor­mo­nai. Dėl to rie­šo sind­ro­mas paū­mė­ja nėš­tu­mo, me­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

no­pau­zės pe­rio­du, po gi­ne­ko­lo­gi­ nių ope­ra­ci­jų. Minkš­čiau­sia struk­tū­ra ka­na­le yra ner­vas, ku­rį bent kiek už­spau­ dus jau­čia­mas skaus­mas. Be to, pra­de­da tirp­ti pa­kenk­to­sios plaš­ ta­kos nykš­tys, ro­do­ma­sis ir be­var­


13

antradienis, sausio 17, 2012

sveikata

2,773

636,9

– tiek lėšų gydymo įstaigoms skiriama šiemet ir tai yra 152,4 mln. li­tų (5,21 pro­c.) ma­žiau nei 2011 m.

numatyta vaistams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti – 15,9 mln. li­tų (2,43 pro­c.) ma­žiau nei pernai.

mlrd. li­tų

mln. li­tų

ln. li­tų ma­žiau. Kas pri­mo­kė­s?

t neretai jis yra neišvengiamas. 

nis. Biu­dže­to ma­žė­ji­mui di­des­nę įta­ką pa­da­rė eko­no­mi­kos sunk­me­ tis, ne­gu emig­ra­ci­ja. Ki­ta ver­tus, abu šie pro­ce­sai tar­pu­sa­vy­je la­bai su­si­ję.“

Gedimino Bartuškos nuotr.

Pa­pil­do­mos prie­mo­kos: už ką?

Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos prie Svei­ ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­ vas spau­dai Ka­zys Ži­lė­nas puo­lė ra­min­ti, esą ši ins­ti­tu­ci­ja ne­ma­no,

kad gy­dy­mo įstai­gos ir pa­cien­tai tu­rė­tų pa­tir­ti ko­kios nors ža­los dėl PSDF biu­dže­to su­ma­žė­ji­mo. Gy­dy­mo įstai­gos gau­na pa­ja­mų ne tik iš PSDF biu­dže­to. Jos yra fi­

e­tė kom­piu­te­ri­nin­kams dis pirš­tai. Stip­rė­jant šiam jaus­mui tamp­ta sun­ku at­lik­ti pa­pras­čiau­ sius kas­die­nius dar­bus: už­seg­ti sa­ gą, pa­kel­ti puo­de­lį ar­ba­tos. Pro­fe­so­rius pa­ta­ria ne­dels­ti ir at­si­ra­dus pir­mie­siams li­gos simp­ to­mams kreip­tis į me­di­kus. Rie­šo sind­ro­mui pro­gre­sa­vus ir skaus­mui ne­si­liau­jant, ga­li tek­ti gy­dy­ti ope­ ra­ci­niu bū­du. Po ope­ra­ci­jos – na­mo

Plaš­ta­kos chi­rur­gui do­cen­tui Min­ dau­gui Min­de­riui dėl rie­šo sind­ ro­mo ten­ka ope­ruo­ti įvai­raus am­ žiaus suau­gu­sius žmo­nes. Vai­kams ši li­ga ne­bū­din­ga, nors da­bar jie la­ bai anks­ti iš­moks­ta nau­do­tis kom­ piu­te­riu, juo daug žai­džia. „Li­ga ga­li bū­ti gy­do­ma kon­ser­ va­ty­viai ar­ba chi­rur­giš­kai. Gy­dy­mo bū­do pa­rin­ki­mą le­mia li­gos truk­mė

ir sun­ku­mo laips­nis. Kol li­ga dar neį­si­se­nė­ju­si, pa­kan­ka vais­tų nuo saus­gys­lių už­de­gi­mo. Jei li­gos truk­ mė skai­čiuo­ja­ma me­tais, saus­gys­lių pa­ki­ti­mai tam­pa ne­grįž­ta­mi ir pa­ dė­ti ga­li tik ope­ra­ci­ja: ten­ka at­ver­ti rie­šo ka­na­lą, per­pjau­ti sker­si­nį rie­ šo raiš­tį“, – aiš­ki­no M.Min­de­ris. Rie­šo ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos tai­ kant vie­ti­nę ne­jaut­rą, trun­ka ke­lio­ li­ka mi­nu­čių. Po ope­ra­ci­jos li­go­nis tą pa­čią die­ną ga­li vyk­ti na­mo. „Po ope­ra­ci­jos iš­nyks­ta ir ne­si­ kar­to­ja de­gi­nan­tys skaus­mai nak­ tį. Jei tir­pi­mas įsi­se­nė­jęs, kar­tais jis praei­na ne iš kar­to. Maž­daug mė­ne­sį, 3–4 sa­vai­tes, pa­ta­ria­ma veng­ti sun­kes­nių dar­bų. Ūki­nin­ kau­jan­tiems žmo­nėms svar­bus se­ zo­niš­ku­mas – ope­ruo­ti de­rė­tų ge­ ro­kai prieš dar­by­me­čio pra­džią“, – pa­ta­rė chi­rur­gas.

Priežastys, ko­dėl skau­da rie­šą „„Di­de­lis fi­zi­nis krū­vis su­ke­lia saus­

gys­lių už­de­gi­mą. Jei saus­gys­lės pa­ tins­ta, jos ne­tel­pa rie­šo ka­na­le ir ima spaus­ti ner­vą. Tai ga­li su­kel­ti skaus­ mą, tir­pi­mą, rau­me­nų silp­nu­mą ar net at­ro­fi­ją. „„Saus­gys­lių ti­ni­mą ir rie­šo ka­na­lo

sind­ro­mą ga­li su­kel­ti reu­ma­toi­di­nis

art­ri­tas, en­dok­ri­ni­nės sis­te­mos su­tri­ ki­mai. „„Trau­mos, aug­liai, in­fek­ci­jos, spau­

džian­tis gip­sas – ir­gi ga­li­mos li­gos prie­žas­tys. „„Dau­ge­lį ran­kų li­gų su­ke­lia per­var­

gi­mas, to­dėl rei­kė­tų veng­ti sun­kaus ir neįp­ras­to krū­vio.

Komentaras

nan­suo­ja­mos iš įvai­rių in­ves­ti­ci­nių pro­gra­mų, už­si­dir­ba sa­va­ran­kiš­ kai ne­draus­tie­siems pri­va­lo­muo­ ju svei­ka­tos drau­di­mu as­me­nims (2011 m. gruo­džio 1 d. Lie­tu­vo­je to­kių bu­vo 330 tūkst.) teik­da­mos mo­ka­mas gy­dy­mo pa­slau­gas bei iš ki­tų šal­ti­nių. „Pri­me­na­me, kad Pri­va­lo­mo­ jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­ dže­tas tu­ri įsta­ty­me nu­ma­ty­tą re­ zer­vo fon­dą, ku­rio lė­šos ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mos ne­nu­ma­ty­toms iš­ lai­doms pa­deng­ti, pa­vyz­džiui, pa­ slau­gų ba­lo ver­tei di­din­ti. Tai bus spren­džia­ma per me­tus, at­si­žvel­ giant į konk­re­čią si­tua­ci­ją“, – ti­ki­ no K.Ži­lė­nas. Paš­ne­ko­vas pri­mi­nė, kad gy­ dy­mo įstai­gos ne­ga­li rei­ka­lau­ti iš pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu draus­tų as­me­nų ko­kių nors pa­pil­ do­mų prie­mo­kų už su­teik­tas gy­ dy­mo pa­slau­gas. Pir­miau­sia li­go­ niams rei­kia aiš­kin­tis, už ką ima­ma prie­mo­ka. Mo­ka­ma tik tuo at­ve­ju, jei­gu as­muo pa­ts pa­gei­dau­ja pa­ pil­do­mų pa­slau­gų, nei nu­ma­ty­ ta gy­dy­mo me­to­di­ko­se, bran­ges­ nių vais­tų ar me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių, gy­dy­to­jų ne­skir­tų ty­ ri­mų ir pan.

Emig­ran­tai grįž­ta į po­lik­li­ni­kas

„Ne­ma­no­me, kad pir­mi­nė svei­ ka­tos prie­žiū­ra pa­tirs di­de­lių nuo­sto­lių, kai ne­bus mo­ka­ma už po­lik­li­ni­ko­je pri­si­ra­šiu­sius, ta­čiau iš­vy­ku­sius gy­ven­ti ir dirb­ti į ki­tas ša­lis as­me­nis. Šiuo me­tu jau pa­ ste­bi­mos di­dė­jan­čio grį­ži­mo į Lie­ tu­vą ten­den­ci­jos. Tad žmo­nės su­ grįž­ta ir į po­lik­li­ni­kas“, – pa­ste­bė­jo K.Ži­lė­nas. Jis pri­mi­nė, kad gy­dy­mo įstai­ gos gau­na pa­ja­mų už as­me­nis, gy­ ve­nan­čius ir dir­ban­čius ki­to­se ES ša­ly­se, kai šie, at­vy­kę į Lie­tu­vą, krei­pia­si sku­bios nea­ti­dė­lio­ti­nos pa­gal­bos. Ta­čiau jie tu­ri pa­teik­ti ki­to­je ES ša­ly­je iš svei­ka­tos drau­ dė­jo gau­tą Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­ di­mo kor­te­lę. No­rin­tie­ji gau­ti pla­ni­nį gy­dy­mą, pa­tei­kia for­mos E 112 pa­žy­mą ar­ba do­ku­men­tą S1. Už šį gy­dy­mą su­ mo­ka ša­lis, kur as­muo gy­ve­na ir dir­ba. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos gy­dy­mo įstai­gos 2011 m. per 11 mė­ne­sių to­ kių pa­ja­mų ga­vo 2,9 mln. litų. „Va­di­na­si, pra­ra­di­mus jau pra­ de­da kom­pen­suo­ti pa­ja­mos iš ki­tų ša­lių“, – op­ti­mis­ti­ne gai­da po­kal­ bį bai­gė K.Ži­lė­nas.

Riešo kanalo sindromo gydymas parenkamas individualiai, priklausomai nuo jį sukėlusios priežasties, nervo pažeidimo laipsnio. Viena iš galimų priemonių – kai riešas įtveriamas specialiu įtvaru, siekiant suteikti jam stabilią padėtį ir išvengti judesių, sukeliančių skausmą. UAB „Pirmas žingsnis“ siūlo tekstilinius, odinius ir termoplastinius įtvarus. Įtvarai palaiko ir apsaugo riešo sąnarį, mažina skausmą, yra lengvi ir patogūs. Juos galima dėvėti visą dieną.

Riešo įtvaras SRT 311

Al­gi­man­tas Ast­raus­kas Bend­ro­vės „Pir­mas žings­nis“ va­do­vas

R

ie­š o įtva­rai pa­de­d a mal­ šin­t i šios ran­kos da­l ies už­ de­g i­mą, sta­bi­l i­z uo­ja rie­š ą po ope­ra­ci­jos ir dėl to grei­ čiau pa­s veiks­t a­ma. Įt­va­rai ga­l i bū­ ti plas­t i­k i­n iai, įvai­r ių konst­r uk­ci­jų ir kon­fi ­g ū­ra­ci­jų. To­k ie ga­m i­na­m i in­d i­ vi­dua­l iai, pa­gal pa­cien­to už­s a­k y­mą ir rie­šo ana­to­m i­nę struk­t ū­rą. Teks­t i­ li­n iai įtva­rai yra stan­dar­t i­n iai, ski­r ia­ si tik dy­d žiai. Įt­va­rai kai­nuo­ja nuo 100 iki 150 li­tų. Li­ go­nių ka­sos kas­met ma­ži­na kom­pen­ suo­ja­mų­jų or­to­pe­di­jos ga­mi­nių. Tarp to­kių pa­te­ko ir rie­šo įtva­rai. Kom­pen­ suo­ja­ma tik išim­ties tvar­ka pu­sė jų kai­ nos. In­for­ma­ci­ja apie or­to­pe­di­jos prie­ mo­nių kom­pen­sa­vi­mą pa­teik­ta Vals­ ty­bi­nės li­go­nių ka­sos tink­la­la­py­je ad­ re­su www.vlk.lt.

Skiriamas sumušus, patempus riešo raumenis ir raiščius, esant riešo sąnario uždegimui. Palengvina skausmą, atsirandantį dėl riešo kanalo sindromo, artrito ar tendinito. Gaminamas tekstilinių medžiagų pagrindu, 3 dydžių, kairei ir dešinei rankai.

Riešo įtvaras SRT 314 Neopreninis riešo įtvaras skirtas prilaikyti ir suspausti riešą. Užsegimas reguliuojamas kontaktinėmis juostomis, tai užtikrina patogų atitikimą ir riešo stabilumą.

SRT 312, SRT 313 Įtvarai gaminami natūralios odos pagrindu. Galimas užsegimas sagtele SRT 313) ar kontaktinėmis juostomis (SRT312). Gaminys skiriamas, kai yra išnirę riešo kauliukai, patempti raiščiai, esant riešo artrozei, riešo srities deformacijoms. Gaminami 3 dydžių, kairei ir dešinei rankai.

UAB „PIRMAS ŽINGSNIS“ Raudondvario pl. 150, Kaunas Tel. (8 37) 409 280 www.pirmaszingsnis.lt


14

antradienis, sausio 17, 2012

sveikata

Ser­gan­tiems vai­kams – ne­mo­ka­ma Kau­no kli­ni­kų mies­te­ly­je, vi­di­nia­me kie­me už cent­ri­nio pa­sta­to, praė­jus Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos kli­ni­ką, iš­ki­lo nau­jas sta­ti­nys. Kren­ta į akis mo­der­nus jo eks­ter­je­ras. Kol kas čia – jo­kios rek­la­mos, vi­du­je dar šmė­žuo­ja kom­bi­ne­zuo­ti sta­ty­bi­nin­kai. Kas čia bus?

Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

De­šim­tys lo­vų, du tua­le­tai

„Šis pa­sta­tas – pir­ma­sis nau­jas sta­ti­nys Kli­ni­ko­se po ne­prik­lau­so­ my­bės Lie­tu­vo­je at­kū­ri­mo. Iki šiol vie­na­me vai­kų li­gų sky­riu­je ma­žie­ ji li­go­niu­kai bu­vo gy­do­mi to­kio­mis są­ly­go­mis, kai ke­lioms de­šim­tims žmo­nių bu­vo tik du tua­le­tai“, – ne­pa­bi­jo­jo rea­lios tie­sos at­skleis­ti Vai­kų li­gų kli­ni­kos va­do­vas pro­fe­ so­rius Ri­man­tas Kė­va­las. Iš­ties 1-asis vai­kų li­gų sky­rius, ku­ria­me – 40 lo­vų, yra cent­ri­nia­ me Kli­ni­kų kor­pu­se, pa­sta­ty­ta­me 1937 m. 2012-ųjų sta­ti­nys, ku­ris li­go­ niams du­ris at­vers ba­lan­dį, įspū­ din­gas ir išo­re, ir vi­du­mi. Ja­me dar triū­sia sta­ty­bi­nin­kai, ke­lian­tys dul­kes, ta­čiau jos neuž­ go­žia žais­min­gų spal­vų, iš­ra­din­gų de­ta­lių, juo­lab mak­si­ma­liai li­go­ nių pa­to­gu­mui pri­tai­ky­tos ar­chi­ tek­tū­ros.

„„Mo­der­nu: nau­jo­jo Vai­kų li­gų kli­ni­kos, ku­rios plo­tas – 5 500 kv. m, pa­sta­to eks­ter­je­ras iš to­lo trau­kia akį.

On­ko­lo­gi­ja – ypa­tin­ga sri­tis

Kon­sul­ta­ci­nė po­lik­li­ni­ka su dra­bu­ ži­ne, re­gist­ra­tū­ra ir vi­sų spe­cia­li­ za­ci­jų gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tai – pir­ma­ ja­me pa­sta­to aukš­te. Į jį pa­ten­ka­ma per pa­grin­di­nį įė­ji­mą iš ry­tų pu­sės, praė­jus cent­ri­nį Kli­ni­kų kor­pu­są, ir iš se­no­sios Vai­kų li­gų kli­ni­kos, pe­ rė­jus ją su nau­juo­ju pa­sta­tu jun­ gian­čia ga­le­ri­ja. Pro jos ir pie­ti­nės pu­sės lan­gus at­si­ve­ria vi­di­nis kie­ mas. Jis bus skir­tas ma­žie­siems li­ go­niams, to­dėl net ven­ti­lia­ci­jos ka­ mi­nai čia to­kie žais­min­gi, kad į juos žiū­rė­da­mas pra­de­di šyp­so­tis. Diag­nos­ti­kos ir pro­ce­dū­rų ka­bi­ ne­tai su mo­der­nia apa­ra­tū­ra, ku­ri jau ke­liau­ja į Vai­kų li­gų kli­ni­ką, bus įreng­ti ir pir­ma­ja­me, ir ant­ra­ja­me bei tre­čia­ja­me aukš­tuo­se. Pas­ta­ ruo­siuo­se bus li­go­ni­nė. Dau­gu­ma pa­la­tų – vien­vie­tės, su at­ski­rais sa­ni­ta­ri­niais maz­gais, du­šais, te­le­vi­zo­riais, ki­tu in­ven­to­ riu­mi, rei­ka­lin­gu li­go­niui ir jo tė­ ve­liams. Kaž­kas iš pra­ša­lai­čių šią kli­ni­ką įver­ti­no kaip pen­kių žvaigž­ du­čių vieš­bu­tį. Di­džio­ji tre­čio­jo aukš­to da­lis ski­ria­ma on­ko­lo­gi­jos li­go­mis ser­ gan­tiems vai­kams. Šiuo­lai­ki­nė vai­kų on­ko­lo­gi­ja – vie­na bran­giau­ sių me­di­ci­nos ša­kų. Vė­žiu ser­gan­ tiems li­go­niams sėk­min­gai gy­dy­ti rei­kia itin pa­žan­gių me­di­kų, nau­ jau­sios diag­nos­ti­nės ir te­ra­pi­ nės apa­ra­tū­ros, vais­tų, me­di­ci­nos prie­mo­nių ir ati­tin­ka­mų są­ly­gų li­ go­ni­nė­je. Re­tų li­gų pa­da­ri­niai

„Ge­ro­kai pra­si­ple­čia vai­kų on­ko­ lo­gi­jos sek­to­rius, įku­ria­mas vai­

„„Įran­ga: kiek­vie­no­je pa­la­to­je, ku­rią įreng­ti kai­nuo­ja apie 15 tūkst. li­tų, bus funk­ci­nė vai­kiš­ka lo­

va, vys­ty­mo sta­las, vien­gu­lis fo­te­lis ma­mai, spin­ta ir ki­tas rei­ka­lin­gas in­ven­to­rius.

kų lė­ti­nių kvė­pa­vi­mo or­ga­nų li­gų cent­ras. Mū­sų li­go­ni­nė yra uni­ver­ si­te­ti­nė ir jo­je gy­do­mi pa­tys sun­ kiau­si, re­to­mis ir pa­vo­jin­go­mis lė­ ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­tys li­go­niai. Jiems rei­ka­lin­gos ypa­tin­gos są­ly­ gos, ap­sau­ga nuo vi­ru­sų“, – aiš­ki­na pro­fe­so­rius R.Kė­va­las ir pa­sa­ko­ja apie vai­kus, ku­rių to­les­nis gy­ve­ni­ mas pri­klau­sys nuo dirb­ti­nės plau­ čių ven­ti­lia­ci­jos na­muo­se. Yra li­go­nių, ku­rie, iš­plėš­ti iš sun­kios li­gos gniauž­tų, gy­ve­na, bet ne­ga­li sa­va­ran­kiš­kai kvė­puo­ ti. Ir ne­ga­lės – jiems me­di­kai tu­ rės pa­dė­ti vi­są gy­ve­ni­mą. To­kias pro­ble­mas su­ke­lia re­tos lė­ti­nės plau­čių, ner­vų rau­me­nų li­gos. Jo­

mis ser­gan­tie­ji gelbs­ti­mi tik čia, aukš­čiau­sio ly­gio li­go­ni­nė­je. Kau­ nie­čiai pir­mie­ji Lie­tu­vo­je pra­dė­ jo tai­ky­ti nein­va­zi­nę plau­čių ven­ ti­lia­ci­ją vai­kams, ku­rie die­ną ga­li kvė­puo­ti sa­va­ran­kiš­kai, bet nak­tį už­mi­gus ir rau­me­nims su­si­lpnė­jus kvė­pa­vi­mo daž­nis su­re­tė­ja iki pa­ vo­jin­gos ri­bos. „Tuo­met de­da­ma spe­cia­li kau­kė, li­go­niu­kas pri­jun­gia­mas prie dirb­ ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­jos apa­ra­to. Jo gy­vy­bi­nės funk­ci­jos se­ka­mos mo­ni­to­riu­je. Ir vi­sa tai at­lie­ka­ma na­mų są­ly­go­mis. To­kiam gy­ve­ ni­mui pa­ren­gė­me du vai­kus. Dar trys mū­sų pa­cien­tai jau ke­le­rius me­tus gy­ve­na na­muo­se, ven­ti­

„„Svei­kie­siems: mo­der­ni, bet jau­ki sa­lė – me­di­kų

ci­joms, stu­den­tų pa­skai­toms.

liuo­ja­mi apa­ra­tu. La­bai svar­bu ap­ mo­ky­ti tė­vus juo nau­do­tis. Gai­la, bet Lie­tu­vo­je ne­su­da­ry­tos są­ly­gos, kad me­di­kai to­kias pa­slau­gas teik­ tų li­go­nių na­muo­se. Ki­to­se ša­ly­se tai įpras­ta“, – apie sun­kius li­go­nius pa­sa­ko­jo pro­fe­so­rius R.Kė­va­las. Li­ko ne­pa­nau­do­tos lė­šos

Ket­vir­ta­sis pa­sta­to aukš­tas skir­ tas stu­den­tų, re­zi­den­tų, gy­dy­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių mo­ ky­mo pro­ce­sui. Čia jau įreng­ta erd­ vi, mo­der­ni kon­fe­ren­ci­jų sa­lė, au­ di­to­ri­jos. Iš vir­šu­ti­nio aukš­to at­si­ve­ria pla­ti Kli­ni­kų pa­no­ra­ma: re­no­vuo­ ti Neu­ro­chi­rur­gi­jos, Psi­chiat­ri­jos,

Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos kli­ni­ kų pa­sta­tai ir nu­šiu­ru­sios dė­mė­ tos se­no­jo Vai­kų li­gų kli­ni­kos kor­ pu­so sie­nos. Pas­ta­ro­jo, sta­ty­to dar prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, ne­lei­ do re­no­vuo­ti pa­vel­do­sau­gi­nin­kai. Ki­ti iš­var­dy­ti kor­pu­sai sta­ty­ti so­ viet­me­čiu. Vai­kų li­gų kli­ni­kos va­do­vas ap­ gai­les­tau­ja ne tik dėl to, kad se­nas pa­sta­tas yra šal­tas ir ne­gra­žus, bet ir dėl ne­pa­nau­do­tų Eu­ro­pos Są­jun­ gos skir­tų lė­šų. „Stik­lai­nį ant se­no na­mo Lais­vės alė­jo­je mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­no­ sė­je ga­li­ma pa­sta­ty­ti, o re­no­vuo­ti li­go­ni­nę – ne“, – pik­ti­no­si R.Kė­ va­las.


15

antradienis, sausio 17, 2012

sveikata

mas pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­tis? Yra li­go­ nių, ku­ rie, iš­plėš­ ti iš sun­ kios li­gos gniauž­ tų, gy­ve­ na, bet ne­ ga­li sa­va­ ran­kiš­kai kvė­puo­ ti. Ir ne­ga­ lės – jiems me­di­kai tu­rės pa­ dė­ti vi­są gy­ve­ni­mą.

„„In­ter­je­ras: R.Kė­va­las ir studijų administratorė Nijolė Stašaitienė kaip vai­kai džiau­gia­si žais­min­go­mis spal­vo­mis, erd­vu­mu.

kon­fe­ren­

„„Po­lik­li­ni­ka: pir­ma­ja­me aukš­te, kur dar triū­sia sta­ty­bi­nin­kai, bus įreng­ta 18 kon­sul­ta­ci­nių ka­bi­ne­tų. 

Neap­siei­na be lab­da­ros

Se­na­ja­me Vai­kų li­gų kli­ni­kos pa­ sta­te kol kas liks In­ten­sy­vio­sios te­ ra­pi­jos ir rea­ni­ma­ci­jos sky­rius. Ge­ ro­kai pra­si­plės Priė­mi­mo sky­rius, bus įreng­tos lai­ki­no li­go­nių ste­bė­ ji­mo pa­la­tos. Vė­liau čia įsi­kurs Vai­ kų trau­ma­to­lo­gi­jos ir or­to­pe­di­jos sky­rius, Die­nos sta­cio­na­ras, pa­ bu­di­mo po ope­ra­ci­jos pa­la­tos. Už ko­kius pi­ni­gus to­kios re­ for­mos? Sta­ty­bos fi­nan­suo­ja­mos vals­ty­bės in­ves­ti­ci­nė­mis lė­šo­mis. Kaip jų gau­ti? Tai, anot Vai­kų li­ gų kli­ni­kos va­do­vo R.Kė­va­lo, Kli­ ni­kų ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pro­ fe­so­riaus Juo­zo Pun­dziaus ir vi­sos ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­pel­nas. Pa­la­tų,

Artūro Morozovo nuotr.

kon­sul­ta­ci­jų ir per­so­na­lo ka­bi­ne­tų įren­gi­mas fi­nan­suo­ja­mas iš Kli­ni­ kų biu­dže­to. Ket­vir­to­jo aukš­to pa­ tal­pų įren­gi­mą fi­nan­suo­ja Lie­tu­ vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas jo rek­to­riaus pro­fe­so­riaus Re­mi­gi­ jaus Ža­liū­no, o ypač Me­di­ci­nos fa­ kul­te­to de­ka­no pro­fe­so­riaus Algi­ manto Ta­me­lio rū­pes­čiu. „Daug ko ne­bū­tų be ge­rų žmo­ nių, au­ko­jan­čių lė­šas vai­kams gy­ dy­ti, pa­gal­bos. Vi­si suau­ko­ti pi­ ni­gai yra skir­ti vai­kų, ser­gan­čių on­ko­lo­gi­nė­mis ir re­to­mis lė­ti­nė­ mis li­go­mis, pa­la­toms įreng­ti. Ge­ ra­da­rius su­ra­šy­si­me ant stik­lo len­ tos ir ją pa­ka­bin­si­me ves­ti­biu­ly­je. Len­ta bus di­džiu­lė, nors ir ne me­

ta­li­nė. Iš pra­džių gal­vo­jo­me apie to­kią, bet paaiš­kė­jo, kad per­ne­lyg bran­gi“, – da­li­jo­si džiaugs­mais ir rū­pes­čiais pro­fe­so­rius R.Kė­va­las, la­bai dė­kin­gas vi­siems ge­ros va­lios žmo­nėms ir or­ga­ni­za­ci­joms, as­me­ ni­nė­mis lė­šo­mis pri­si­de­dan­tiems prie vals­ty­bi­nės li­go­ni­nės įren­gi­ mo ir vai­kų gy­dy­mo. Pro­fe­so­rius pa­brė­žia, kad net ir tur­tin­gų pa­sau­lio ša­lių vai­kų li­go­ ni­nės neap­siei­na be lab­da­ros. Tik ten, ma­tė R.Kė­va­las, di­džio­ji jos da­lis ski­ria­ma moks­li­niams ty­ri­ nė­ji­mams, nau­jų gy­dy­mo me­to­dų at­ra­di­mams. Pats Vai­kų li­gų kli­ni­ kos va­do­vas li­go­niais rū­pi­na­si taip, lyg jie bū­tų jo vai­kai.

„„Kont­ras­tai: vi­di­nia­me kie­me vai­kai nea­be­jo­ti­nai pa­mirš li­go­ni­nę, tik

vaiz­dą ga­di­na ap­si­lu­pu­sios se­no­jo pa­sta­to sie­nos.

Čia gydomi patys sunkiausi ligoniai „„Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­

„„Lie­tu­vo­je per me­tus vi­du­ti­niš­kai

si­te­to Vai­kų li­gų kli­ni­ko­je per me­tus gy­do­ma dau­giau kaip 6 tūkst. li­go­ nių, po­lik­li­ni­ko­je kon­sul­tuo­ja­ma per 50 tūkst. pa­cien­tų, Priė­mi­mo sky­riu­ je ap­si­lan­ko per 30 tūkst. vai­kų. „„Į Vai­kų in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos

išaiš­ki­na­ma 70–80 nau­jų vai­kų on­ko­ lo­gi­nių su­si­rgi­mų. Mū­sų ša­ly­je šie vai­ kai gy­do­mi dvie­juo­se cent­ruo­se, ku­ rių vie­nas yra Vai­kų li­gų kli­ni­ko­je. Įdie­ gus mo­der­nias me­di­ci­nos tech­no­lo­gi­ jas, mir­tin­gu­mas nuo vai­kų vė­ži­nių li­ gų su­ma­žė­jo nuo 85 iki 15 pro­c.

sky­rių dėl kri­ti­nės būk­lės, sun­kių trau­mų per me­tus pa­ten­ka 1 500 li­ go­nių.

„„Še­ši iš sep­ty­nių vai­kų ga­li ti­kė­tis pa­sveik­ti.


16

antradienis, sausio 17, 2012

sveikata kaunodiena.lt/naujienos

Žie­mą ge­riau apel­si­nas nei puodelis kavos Žie­mą ver­ta veng­ti ka­vos ir pie­ no pro­duk­tų. Oran­ži­nės spal­vos vai­siai tu­ri an­ti­bak­te­ri­nių sa­vy­ bių, to­dėl svei­ka per­ša­lus, o sa­ vy­bė spar­tin­ti me­džia­gų apy­kai­ tą sau­go nuo nu­tu­ki­mo.

Moks­li­nin­kai ti­ki­na, kad ko­fei­ nas ska­ti­na or­ga­niz­mą kaup­ ti rie­ba­lus. Va­di­na­si, žie­mą, kai ma­žiau ju­da­me, ge­riau ger­ti ar­ ba­tą nei ka­vą. Be to, žie­mą re­ ko­men­duo­ja­ma ma­žiau var­to­ti pie­no pro­duk­tų, nes dėl jų ima for­muo­tis glei­vės, ku­rios truk­ do or­ga­niz­mui ko­vo­ti su vi­ru­ sais. Ne­rei­kė­tų or­ga­niz­mo ap­ sun­k in­t i sun­k iai virš­k i­n a­m u, grei­tuo­ju mais­tu, ne­tu­rin­čiu pa­ kan­ka­mai ver­tin­gų me­džia­gų ir vi­ta­mi­nų.

Ry­tą, kai pa­te­ka sau­lė, na­tū­ra­li švie­ sa vei­kia or­ga­niz­ mą kaip ry­ti­nis puo­de­lis ka­vos ir pa­de­da su­telk­ti jė­gas.

Al­ko­ho­lis ple­čia krau­ja­gys­les ir ma­ži­na kū­no tem­pe­ra­tū­rą, to­dėl žie­mą jį var­to­ti ža­lin­ga, per­spė­ja vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­ tai. Jie pa­ta­ria kuo dau­giau bū­ti gry­na­me ore, ypač ry­tą, kai pa­ te­ka sau­lė: na­tū­ra­li švie­sa vei­kia or­ga­niz­mą kaip ry­ti­nis puo­de­lis ka­vos ir pa­de­da su­telk­ti jė­gas. Vai­siai – pui­kus ener­gi­jos ir vi­ta­mi­nų šal­ti­nis žie­mą. Spe­ cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja šal­tuo­ju me­tų lai­ku val­gy­ti kuo dau­giau per­si­mo­nų, gra­na­tų, span­guo­ lių, įvai­rių oran­ži­nių vai­sių. Pas­ ta­rie­ji tu­ri an­ti­bak­te­ri­nių sa­vy­

Už­gau­ lio­to­ jams stor­žie­ viš­kai at­kirs­da­ vau: ge­ riau jau taip, nei ne­šio­ti pil­vą ar pils­tu­ką ger­ti.

Ką val­gy­ti žie­mą „„Šil­tą sriu­bą, karš­tus ant­ruo­sius

pa­tie­ka­lus. „„Vai­sius: per­si­mo­nus, gra­na­tus,

span­guo­les, įvai­rius oran­ži­nius vai­sius. „„Dar­žo­ves: mo­liū­gus, pa­star­no­

kus, ro­pes, bul­ves, bro­ko­li­nius ko­pūs­tus.

„„Iš­kei­tė: pa­mė­gu­sie­ji šiau­rie­tiš­ką­jį ėji­mą il­gai ne­nu­sė­dė­tų prie te­le­vi­zo­riaus ar kom­piu­te­rio,

nar­šy­da­mi in­ter­ne­te. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Su laz­do­mis, bet be sli­džių

„„Veng­ti pie­no pro­duk­tų. „„Ne­var­to­ti al­ko­ho­lio.

bių, to­dėl pui­kiai tin­ka žie­mą, kai siau­tė­ja įvai­rios per­ša­li­mo li­ gos, gri­pas. Jie grei­ti­na me­džia­ gų apy­kai­tą ir pa­de­da, kai no­ri­ me at­si­kra­ty­ti ne­pa­gei­dau­ti­nų ki­log­ra­mų. Vi­ta­mi­nas C stip­ri­na imu­ni­nę sis­te­mą ir ma­ži­na cho­ les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je. Mi­ty­b os eks­p er­tai taip pat siū­lo žie­mą val­gy­ti kuo dau­giau grū­di­nių kul­tū­rų, dar­žo­vių: mo­ liū­gų, pa­star­no­kų, ro­pių, bul­ vių, bro­ko­li­nių ko­pūs­tų. Šio ti­ po dar­žo­vės tur­tin­gos vi­ta­mi­nų A ir C – tai su­stip­ri­na imu­ni­nę sis­te­mą ir pa­de­da iš­veng­ti per­ ša­li­mo li­gų. Vi­siems ži­no­ma, kad žie­mą nie­kas ne­ga­li pri­lyg­ti čes­ na­kui – jis ne­pa­mai­no­mas pa­ju­ tus pir­muo­sius gri­po simp­to­mus ar esant gerk­lės in­fek­ci­jai. Ankš­ti­niai au­ga­lai ne­re­tai yra va­di­na­mi idea­liu mais­tu svei­ka­ tai ge­rin­ti. Jie ne­tu­ri daug rie­ ba­lų, juo­se yra gau­su pro­tei­ no, ang­lia­van­de­nių ir skai­du­lų. Ankš­ti­nių au­ga­lų pa­tar­ti­na dė­ti į sriu­bas, troš­ki­nius, sa­lo­tas. Tai ne­pa­kei­čia­mas vi­ta­mi­nų šal­ti­nis ve­ga­nams ir ve­ge­ta­rams. KD inf.

Prieš ke­le­tą me­tų šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo en­ tu­zias­tai Kau­ne bu­vo lai­ko­mi keis­tuo­ liais, praei­viai juos pa­ly­dė­da­vo už­gau­lio­ mis rep­li­ko­mis. Nek­rei­pu­sie­ji į tai dė­me­ sio šian­dien džiau­gia­si pui­kia sa­vi­jau­ta. Ka­ro­li­na Mar­cin­ke­vi­čiū­tė

k.marcinkeviciute@kaunodiena.lt

Ne ne­šio­ti, o nau­do­tis

„Kaip taip pa­pras­tai ei­nant ga­ li dirb­ti net iki 90 pro­c. vi­sų kū­ no rau­me­nų?“ – ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos re­fe­ ren­tė Da­lia Drau­ge­lie­nė. Ji bu­vo la­bai skep­tiš­kos nuo­mo­ nės apie jau ke­le­rius me­tus Lie­ tu­vo­je pro­pa­guo­ja­mą šiau­rie­tiš­ ką­jį ėji­mą. Šian­dien mo­te­ris – šio svei­kuo­liš­ko lais­va­lai­kio už­siė­mi­ mo en­tu­zias­tė, ne­si­ski­rian­ti su ėji­ mo laz­do­mis. „Iš pra­džių bu­vo neaiš­ku, kaip rei­kia tei­sin­gai vaikš­čio­ti. Šian­dien ir pa­ti ma­tau ne­ma­žai žmo­nių, ku­ rie tie­siog ne­šio­ja laz­das, o ne jo­mis nau­do­ja­si“, – pa­ty­rė D.Drau­ge­lie­nė. Ji vi­są dar­bo die­ną pra­lei­džia prie kom­piu­te­rio. Il­gai­niui pa­ju­to, kad dėl to pra­stė­ja lai­ky­se­na, kū­nas da­ ro­si tar­si su­stin­gęs. Nusp­ren­dė tre­ ni­ruo­tis, ta­čiau, pa­ty­rė, kad po bė­ gi­mo tre­ni­ruo­čių kū­ną maus­da­vo. „Pa­si­vaikš­čio­ju­si su laz­do­mis jau­čiuo­si ener­gin­ga ir žva­li“, – džiau­gė­si mo­te­ris. Ji spor­tuo­ja po dar­bo. Vaikš­to Sa­va­no­rių pro­spek­to ša­li­gat­viais. Jie ap­švies­ti, bū­na ne­ma­žai žmo­ nių, to­dėl mo­te­ris jau­čia­si sau­gi. „Ne­pa­ma­ty­si vie­no se­ria­lo, bet bū­si svei­kes­nė“, – api­bend­ri­no D.Drau­ge­lie­nė. Ly­dė­jo kan­džios rep­li­kos

„„Pro­fi­lak­ti­ka: mo­liū­gai, pa­star­no­kai, ro­pės, bul­vės, bro­ko­li­niai ko­

pūs­tai tu­ri daug vi­ta­mi­nų A ir C, kurie stip­ri­na imu­ni­nę sis­te­mą ir pa­de­da iš­veng­ti per­ša­li­mo li­gų. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Iš Suo­mi­jos Lie­tu­vą pa­sie­ku­sia spor­to ša­ka D.Drau­ge­lie­nė su­si­ do­mė­jo prieš ke­le­rius me­tus, ta­ čiau vis dar su kar­tė­liu pri­si­me­na praei­vių ko­men­ta­rus. „Net ir va­sa­rą sa­ky­da­vo: po­nia, kur sli­des pa­li­ko­te?“ – šie pa­šai­pūs žo­džiai įsi­rė­žė mo­ters at­min­tin. D.Drau­ge­lie­nei pri­ta­rė ir prie ry­ti­ nės tre­ni­ruo­tės pri­si­jun­gęs kau­nie­ tis pen­si­nin­kas Jo­nas Ra­kaus­kas. „Už­gau­lio­to­jams stor­žie­viš­kai at­kirs­da­vau: ge­riau jau taip, nei ne­šio­ti pil­vą ar pils­tu­ką ger­ti“, – juo­kė­si vy­ras. Išė­jęs už­tar­nau­to poil­sio J.Ra­ kaus­kas pa­ju­to, kad pra­dė­jo šlu­ buo­ti šir­dis, sting­ti są­na­riai.

„Tai pra­si­dė­jo po pu­sės me­tų dy­ ki­nė­ji­mo. Ne­be­bu­vau toks lanks­tus kaip anks­čiau. Bet vos tik paė­miau laz­das į ran­kas, su­pra­tau, kad tai – ma­no spor­tas. Da­bar išei­nu pa­ si­vaikš­čio­ti pen­kis kar­tus per sa­ vai­tę. Iš pra­džių pa­da­rau leng­vą ap­ši­li­mą ir ke­lis­kart apei­nu Ąžuo­ ly­ną. Bes­por­tuo­da­mas su­tin­ku ir dau­giau žmo­nių su šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo laz­do­mis“, – da­li­jo­si pa­ty­ ri­mu J.Ra­kaus­kas. Gar­baus am­žiaus vy­ras pra­si­ta­ rė, kad la­biau­siai mėgs­ta spor­tuo­ ti žie­mą, kai snin­ga ar pu­čia stip­rus vė­jas. Ta­čiau ži­no, kad po il­ges­nės per­trau­kos ne­svei­ka iš­kart ak­ty­viai spor­tuo­ti. Bet, anot jo, du kar­tus per sa­vai­tę pa­si­vaikš­čio­ti yra bū­ti­na. Spor­tuo­ja ir moks­lei­viai

Kau­no Šan­čių vi­du­ri­nės mo­kyk­ los di­rek­to­rius Ro­ma­nas Ja­su­lai­tis pa­pras­tai spor­tuo­ja su vi­sa šei­ma. Pa­sak jo, taip daug sma­giau, ei­nant ga­li­ma pa­si­kal­bė­ti, ap­tar­ti rei­ka­lus. „Por­tu­ga­li­jo­je, Ro­ko ky­šu­ly­je, ste­bė­jau šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo žy­gį. Tai pa­da­rė di­de­lį įspū­dį“, – pa­sa­ ko­jo R.Ja­su­lai­tis. Pe­da­go­gas jau dve­ji me­tai kas­ dien pu­sę še­šių ry­to pa­sii­ma laz­das ir su žmo­na ei­na pa­si­vaikš­čio­ti. Pa­ ju­tęs pui­kius re­zul­ta­tus nu­spren­dė su šia nau­ja spor­to rū­ši­mi su­pa­žin­ din­ti ir mo­kyk­los bend­ruo­me­nę. „Esa­me pir­mie­ji Lie­tu­vo­je, šiau­ rie­tiš­ką­jį ėji­mą įtrau­kę į kū­no kul­ tū­ros pa­mo­kų pro­gra­mą. Da­bar taip spor­tuo­ja pen­kios kla­sės. Mo­ ki­niams tai la­bai pa­ti­ko, nes ėji­mas ne­rei­ka­lau­ja jo­kių re­zul­ta­tų ir di­de­ lio fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo. Vai­kai il­gai sė­di prie kom­piu­te­rių, o tai ken­kia stu­bu­rui ir bend­rai fi­zi­nei svei­ka­tai. Už­siė­mi­mams spor­to sa­lė­je rei­kia per­si­reng­ti, o vai­kai to ven­gia, to­ dėl šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas ta­po pui­ kia fi­zi­nio ak­ty­vu­mo prie­mo­ne“, – įsi­ti­ki­nęs di­rek­to­rius R.Ja­su­lai­tis. Grei­čio re­kor­dų ne­sie­kia­ma

Šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo tre­ne­ris Lai­ mon­tas Ra­kaus­kas pa­tvir­ti­na, kad ypa­tin­gų tiks­lų to­kių už­siė­mi­mų re­zul­ta­tams kel­ti ne­rei­kia. Svar­ biau­sias jų – ge­ra sa­vi­jau­ta.

Komentaras

Alek­sand­ras Kriš­čiū­nas

Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Rea­bi­l i­ta­ci­jos kli­n i­kos va­do­vas

Š

iau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas ypač tin­ ka vy­res­niems žmo­nėms, nes ei­nant dir­ba dau­gu­ma rau­me­ nų gru­pių, ypač ran­k ų, krū­ti­ nės rau­me­nys. Ju­de­siai de­r i­na­mi su kvė­pa­v i­mu. Įp­ras­t as vaikš­č io­ji­mas yra ge­rai, bet tai dau­g iau tre­n i­r uo­ ja ko­jų rau­me­nis. Šiau­rie­tiš­ką­jį ėji­mą ski­ria­me kaip rea­bi­li­ta­ci­jos prie­mo­nę. Tai ypač tin­ka esant koor­di­na­ci­jos, pu­ siaus­vy­ros su­tri­ki­mams, pa­de­da iš­lai­ ky­t i kū­no ba­lan­są. Šiau­r ie­t iš­ko­jo ėji­ mo me­tu dir­ba 90 pro­c. vi­sų žmo­gaus rau­me­nų, ku­rių pri­skai­čiuo­ja­ma dau­ giau kaip 480. Pap­ras­tai re­ko­men­duo­ ja­ma vaikš­čio­ti pen­kis­kart per sa­vai­tę po tris­de­šimt mi­nu­čių. Tai yra efek­ty­ vu, pa­lai­kant ge­rą sa­vi­jau­tą. Le­gen­di­ niam krep­ši­nin­kui Ar­vy­dui Sa­bo­niui po pa­tir­to šir­dies in­fark­to taip pat re­ko­ men­da­vo­me įsi­gy­ti šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­ mo laz­das ir tre­ni­ruo­tis. Vė­liau, no­rint ge­rin­t i fi­zi­n į pa­jė­g u­mą, krū­v į ga­l i­ma di­d in­t i. Tai ga­l i bū­t i bė­g io­ji­mo al­ter­ na­ty­va. Šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas tau­so­ja žmo­nių, tu­rin­čių ant­svo­rį, są­na­rius.

Tre­ne­rio pa­ta­ri­mai „„Laz­dų, ku­rios kai­nuo­ja nuo 120 li­

tų, ilgis tu­ri bū­ti ap­skai­čiuo­tas, ūgį pa­dau­gi­nus iš koe­fi­cien­to 0,66. „„Ran­kos tu­ri bū­ti iš­ties­tos, o ne su­

lenk­tos per al­kū­nę. „„Laz­da pa­sta­to­ma maž­daug 60

laips­nių kam­pu į že­mę. „„Žings­nis pri­tai­ky­tas ju­dė­ji­mo in­

ten­sy­vu­mui, 4–5km/val. grei­čiu.

„Iki šiol nė­ra tiks­laus at­sa­ky­mo, kas yra šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas. Čia nė­ra var­žy­bų ele­men­tų, ne­sie­kia­ma grei­čio re­kor­dų, to­dėl spor­tu šiau­ rie­tiš­kojo ėji­mo ne­pa­va­din­čiau“, – aiš­ki­no tre­ne­ris. L.Ra­kaus­kas šiau­rie­tiš­kuo­ju ėji­mu su­si­do­mė­jo, kai pa­ma­tė tai da­rant bi­čiu­lį. Nau­ją spor­to rū­šį da­bar­ti­nis tre­ne­ris per­ pra­to ne iš kar­to. Tik po tre­ni­ruo­čių ir šiau­rie­tiš­ ko­jo ėji­mo meist­rės iš Vo­kie­ti­jos pa­mo­kų pa­vy­ko pa­siek­ti mak­si­ ma­lų ėji­mo su spe­cia­lio­mis laz­do­ mis tei­kia­mą ma­lo­nu­mą. Neo­fi­cia­lus šiau­rie­tiš­ko­jo spor­to en­tu­zias­tų klu­bas nuo­la­tos ren­gia žy­gius po Lie­tu­vą. Šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas spar­čiai po­pu­lia­rė­ja.


173

antraDIENIS, sausio 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai������������������������������������17 Paslaugos� ������������������������������������������� 17, 18 Parduoda��������������������������������������������������� 18 Perka� ������������������������������������������������������������� 18 Įvairūs��������������������������������������������������� 18, 19 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 19 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 19 Kviečia��������������������������������������������������������� 19 Kviečia mokytis����������������������������������� 19 Rasta�������������������������������������������������������������� 19 Pamesta������������������������������������������������������ 19 Atsiliepkite!� ��������������������������������������������� 19 Informuoja����������������������������������������������� 19

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą Baldų gamybos įmonei reikalingas baldų surinkėjas, turintis patirties. Teirautis tel. 8 699 65 740.

900568

Darbai: Anglijoje – sandėlių, gamyklų darbuotojams, automobilinių krautuvų vairuotojams, viešbučių personalui. Olandijoje – suvirintojams, mėsininkams, žuvies fabrikuose. Graikijoje – barmenėms, padavėjoms; E. formų kelionei į JAV pildymas, mokesčių grąžinimas. UAB ANNUS, lic. Nr. L-94,99,144,182,189. Karo Ligoninės g. 29, Kaunas, tel. (8 37) 204 555, 8 652 18 180; e. paštas annus@takas.lt. 899662

Dirbti Senamiestyje reikalinga virėja (-as). Darbas visu etatu. Tel. 8 600 21 771. 899566

Firmai reikalingi patalpų tvarkytojai (moterys ir vyrai) dirbti brigadoje. Darbas Kauno mieste. Patirtis nebūtina. Apmokome. Atlyginimas iki 1400 Lt. Tel. 313 699, 8 611 26 799. 900748

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje, pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397.

Vytauto Didžiojo universitetas dirbti Kaune visai darbo dienai ieško TEISININKO. Darbo aprašymas: sutarčių ir kitų dokumentų rengimas, derinimas bei analizė; procesinių dokumentų rengimas; viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir derinimas; projektinių veiklų dokumentų rengimas ir derinimas; atstovavimas teismuose; bendravimas su valstybės ir savivaldybės institucijomis. Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas (teisės magistro kvalifikacinis laipsnis); ne mažesnė nei 2 metų teisinio darbo patirtis (privalumas – aukštojoje mokykloje); atstovavimo teismuose patirtis; civilinių sutarčių rengimo patirtis; labai geros lietuvių, anglų ir rusų kalbų žinios (raštu ir žodžiu); geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; atsakingumas, komunikabilumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas. CV ir motyvacinį laišką siųsti e. paštu dir@pt.vdu.lt. CV siųsti iki 2012 m. sausio 26 d. Informuosime tik atrinktus kandidatus. 900846

Ieško darbo Vyras, turintis ilgametę vadovo patirtį finansų, prekybos, vidaus audito srityse, ieško darbo. Tel. 8 616 77 916. 900213

Paslaugos Medikų

Ieškome: apsaugos, gamybos (1500), sandėlio, salės darbuotojų, fasuotojų, krovėjų, valytojų, vairuotojų. Tel. 8 600 37 610.

Reikalinga (-as) SPAUDOS PARDAVĖJA (-as). Lankstus darbo grafikas. Atlyginimas 800– 1000 Lt ir priedai. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 223 238. 900791

Reikalingas tarptautinių pervežimų vairuotojas, turintis B, C ir E kat., dirbti Italijoje. Grįžimas į Lietuvą būtų kas 2–3 savaites. Tel. 8 685 40 913. 899829

Restorano kulinarijos cechui reikalingi kulinarai, taip pat virėjai. Būtina darbo patirtis. Tel. 8 685 67 777. 900441

Restoranų tinklas ieško virėjų, virtuvės pagalbinių darbuotojų ir valytojų. Tel. 8 611 291 29. 891799

Restoranui Kaune reikalinga virėja (-as) visai darbo dienai. Darbo pobūdis: banketų, furšetų ruošimas, maisto gaminimas dienos pietums ir klientui pasirinkus iš meniu. Privalumas – darbo patirtis. Tel. 8 656 39 311, 8 685 67 777. 900356

Restoranui reikalingi barmenai-padavėjai, turintys patirties. Darbo pobūdis: restorano klientų aptarnavimas, banketų, furšetų ir kitų švenčių ruošimas. Tel. 8 656 39 311. 898315

Statybos įmonei Kaune reikalingas (-a) sąmatininkas (-ė), turintis (-i) darbo programa „Astera“ patirties. Siūlome patrauklų atlyginimą. CV siųsti info@veravita.lt. 898517

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C kat., patirtis būtina). Tel. 210 777. 897293

Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o), turinčios darbo patirties. Teirautis tel. 8 677 70 549.

900651

Tekstilės gamybos įmonė ieško pakuotojos (-o)-kontrolierės (-iaus). Teirautis tel. 8 677 70 549.

900653

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 900536

871873

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34, tel. 207 396. 893176

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 884739

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 894384

892917

900080

898778

900394

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692.

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

890558

Privačiai klinikai Telšiuose reikalingas (-a) BPG odontologas (-ė). Suteikiame geras darbo sąlygas, atlyginimą, draugiškas kolektyvas. Tel. 8 618 25 188.

Efektyvus skausmo malšinimas, gydomieji, vakuuminiai, limfodrenažiniai, giluminiai, lavos akmenų masažai, individualios mankštos, mankštos besilaukiančioms mamytėms, elektros stimuliacijos, magneto terapija. Vytauto pr. 37B, Kaunas. www. posmed.lt. Tel. 8 612 75 880, e. paštas kliucinskieneaurelija@gmail.com.

„Biofirst“ klinikoje doc. Arūnas Ščiupokas, gyd. NEUROLOGAS, medicinos mokslų daktaras, turintis 33 metų darbo patirtį, diagnozuoja ir gydo: Parkinsono, Alzheimerio ligą, epilepsiją ir kt. traukulinius sindromus, neuropatiją, radikulopatiją, panikos atakas, kardialgiją, nemigą, migreną, ūminius ir lėtinius nugaros skausmus ir kt. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 900867

Klinikoje „Terra medica“ atliekame: kaulų tankio matavimus rentgeniniu DEXA aparatu (tiriame stuburą ir šlaunikaulio galvutę); echoskopuojame kaklo ir kojų kraujagysles, pilvo organus, gimdą, krūtis, prostatą, sąnarius bei raumenis; ginekologinę mergaičių, moterų apžiūrą ir gydymą; kraujo tyrimus; kineziterapiją, masažus, stuburo kaklinės ir juosmeninės dalių tempimus. Konsultuoja ir gydo patyrę gydytojai. Registracija Kaune, Bažnyčios g. 19, tel. 321 439, 8 686 40 440. www.terramedica.lt. 898651

„Biofirst“ klinikoje medicinos mokslų daktaras UROLOGAS Darijus Skaudickas konsultuoja ir gydo pacientus, turinčius šlapinimosi, erekcijos ir potencijos sutrikimų, sergančius akmenlige. Atliekama ankstyva PROSTATOS VĖŽIO diagnostika. Paskiriamas gydymas. Konsultacijos metu atliekama prostatos, šlapimo pūslės ir inkstų echoskopija. Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 900868

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 898453

Atlieku klasikinius, anticeliulitinius, medaus, stuburo skausmą malšinančius masažus. Tel. 8 699 77 993. 898879

BURNOS HIGIENISTĖ profesionaliai atlieka burnos higienos procedūras. Dirba Aleksote. Išankstinė registracija. Tel. 8 684 47 857.

Kvalifikuota anonimiška pagalba medicinos centre „Neuromeda“ ir paciento namuose. Psichikos sutrikimų gydymas, išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Tel. 8 613 42 780, www.neuromedicina.lt. 893437

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 899854

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 887296

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po insultų, infarktų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. 8 37 710 602, 8 682 92 261, www.ngc.lt.

892365

892800

MES PASIRŪPINSIME JŪSŲ SVEIKATA UŽ MAŽIAUSIĄ KAINĄ! Nuo sausio 23 iki vasario 26 dienos sanatoriniams kelialapiams taikome iki 20% nuolaidas!!! t Kaina už vieną dieną – nuo 85 litų! (Reabilitacijos palatoje.) Pateikusiesiems pensininko pažymėjimą suteikiame papildomą 10% nuolaidą! Į kainą įskaičiuota: nakvynė, maitinimas 3 kartus per dieną ir keturios procedūros (jas skiria gydytojas). t AB Birštono sanatorija „Versmė” siūlo net 4 rūšių gydomojo purvo procedūras, unikalią kūno odos priežiūros procedūrą „Šrekas”, druskų kambarį, daugybę kitų gydomųjų procedūrų, mineralinio vandens baseiną. t Padovanokite sau ir savo artimiesiems sveikatą ir šventę – sanatorijos „Versmė” dovanų kuponą savaitgaliui arba sanatoriniam kelialapiui.

Daugiau informacijos registratūroje telefonu 8 319 65 673 kasdien 9–17 val.

Profesionali masažistė atlieka klasikinį gydomąjį (osteochondrozės, po insultų ir kt.) masažą. Gali ateiti į namus. Lic. Nr. 4002. Tel. 377 103, 8 615 24 926. 897928

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692. 871860

Sąnarių skausmai, artritas? Osteoporozė? Neurozės, miego sutrikimai? Išbandykite bišofitą – natūralų mineralą iš 2,5 km gylio. Koncentratas vonioms, tirpalas kompresams, geliai masažams. V.Lašo g. 3, prie Klinikų. Tel. (8 37) 211 844. 897408

Sausio 21 d. 11 val. „Camelia“ vaistinėje, Laisvės al. 55, Kaune, gydytojas-angiochirurgas Edmundas Vitkus konsultuos, atliks tyrimus „Dopler“, „Duplex“ skenavimo aparatūra, rekomenduos gydymą pacientams, sergantiems: galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu; aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis; kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis. Konsultacija mokama. Registracija (vaistinės) tel. 203 659. Pasiteirauti tel. 8 649 03 537 (gydytojo). 900511

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 900432

Kompiuterininkų Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 684 09 811. 893968

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 895707

Kompiuterių remontas. Konsultacijos. Atvykstame į namus. Tel. 8 684 91 970. 898858

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.skreitinukas.lt. Tel. 8 611 46 629. 896974

Statybos, remonto AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis), tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 899758

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 890250

Automobilių radiatorių, šildymo sistemų, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Autobokštelio ir mikroautobusų nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 898274

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI. 900476

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 899040

Remontuojame mechanines ir automatines pavarų dėžes, variklius, važiuoklę, elektrą. Tel. 8 620 64 703. 900576

Apdailos darbai: kokybiškai ir nebrangiai lyginu sienas, dažau, tapetuoju, kloju laminatą. Tel. 8 627 08 018, e. paštas balaganasss@gmail.com. 899296

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

892316

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 883421

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 894333

Atliekame santechnikos, elektros, staliaus darbus. Meistro iškvietimas į namus. Tel. 8 682 06 662, 8 602 44 898. www.meistrasplius.lt. 898394

Atliekame visus griovimo darbus: pastatų, sienų, pertvarų, pamatų, grindų. Angų pjovimas ir kirtimas, sąramų montavimas. Statybinio laužo išvežimas. Tel. 8 662 27 745. 892328

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162.

Buitinės technikos remonto „Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 602 56 100, 8 609 07 201. 895506

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 895588

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 899217

892344

Atlieku įvairius STATYBOS, REMONTO IR APDAILOS darbus. Tel. 8 612 34 050. 895343

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454.

898127

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 898726

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

892119

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

Dažau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, šlifuoju, restauruoju, lakuoju parketą, grindis, dedu laminatą. Ilgametė patirtis. Tel. 8 686 07 305.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

Dengiame stogus. Statome karkasinius namus, priestatus. Šiltiname, kalame dailylentes, tvirtiname gipskartonį, klojame grindis, skardiname. Tel. 8 603 19 299.

898691

900752

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 900784

897768

895063

Elektros instaliacijos darbai – naujų namų instaliacija, butų renovacija. Gedimų šalinimas. Tel. 8 684 44 952.

897758

Nukelta į 18 p.


18 2

antraDIENIS, sausio 17, 2012

klasifikuoti skelbimai BaldĹžiĹł

Paslaugos Statybos, remonto Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apĹĄvietimo sprendimai. NedidelÄ&#x2014;s kainos, kokybÄ&#x2014;, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 898209

Glaistymo, daĹžymo, plyteliĹł klijavimo darbai. KokybiĹĄkai. Tel. 8 698 45 947. 896353

GrÄ&#x2122;Ĺžiame skyles per mĹŤrÄ&#x2026;, betonÄ&#x2026;, akmenÄŻ. Atliekame santechnikos, apdailos ir kitus statybos darbus. Tel. 8 675 17 370, 8 681 81 018. 900560

KaminĹł ÄŻdÄ&#x2014;klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KokybÄ&#x2014;s garantas. KaminĹł mĹŤrijimas. Tel. 8 619 29 430. 894088

Klijuoju plyteles, laminatÄ&#x2026;, linoleumÄ&#x2026;, kalu grindis, dailylentes, montuoju gipskartonÄŻ, tinkuoju, mĹŤriju, betonuoju, ÄŻstatau duris. Tel. 8 601 76 217. 900296

Klijuoju visĹł rĹŤĹĄiĹł plyteles. KeiÄ?iu WC, vonias. Atlieku smulkius santechnikos darbus. KokybÄ&#x2122; garantuoju. Tel. 8 671 30 150. 900659

MĹŤrijame, betonuojame, tinkuojame. Montuojame gipskartonÄŻ, glaistome, daĹžome, dedame plyteles. Atliekame visus santechnikos darbus. Tel. 8 650 51 581. 900589

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS â&#x20AC;&#x201C; pigiausiai Kaune. VokiĹĄka kokybÄ&#x2014;. Garantija 10 metĹł. Tel. 223 200, 8 608 70 099, www.langvila.lt 892268

Plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys, balkonĹł stiklinimas, apdaila. LangĹł reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. SavanoriĹł pr. 287â&#x20AC;&#x201C;316, tel. 8 606 28 921. 891689

Plastikiniai langai. BalkonĹł ÄŻstiklinimas. Ĺ arvuotos durys. VisĹł rĹŤĹĄiĹł ĹžaliuzÄ&#x2014;s. IĹĄsimokÄ&#x2014;jimas iki 4 metĹł. IlgalaikÄ&#x2014; garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt. 898012

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

â&#x20AC;&#x17E;Dainiaus baldaiâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; gaminame virtuvÄ&#x2014;s, vaikĹł kambario baldus, spintas, komodas, stalus ir kt. Garantija. Tel. 8 678 33 560. 900597

Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 895614

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ&#x2014;je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ&#x2014;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 892602

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; dirbtuvÄ&#x2014;se ir pas klientÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 891089

AukĹĄtos kvalifikacijos meistrai greitai ir kokybiĹĄkai remontuoja minkĹĄtuosius baldus. Transportas nemokamas. Tel. 267 408, 8 685 46 049.

877887

Santechnikos darbai: voniĹł, kriaukliĹł, WC keitimas, plastikiniĹł vamzdĹžiĹł montavimas. Smulkus remontas. Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 459 120, 8 603 27 090. 899694

Ĺ arvuotos buto durys, pigios ir kokybiĹĄkos. Tel. 8 673 53 012.

891626

Ĺ iltiname sienas, stogus ir grindis, uĹžpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7â&#x20AC;&#x201C;10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 897564

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

899152

Smulkus bĹŤsto remontas ir kiti ÄŻvairĹŤs apdailos darbai. Tel. 8 673 36 319.

900485

StogĹł remontas, apdailos darbai. Prekyba rulonine stogĹł danga, betono gaminiais. AUTOKRANO nuoma. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 899649

Suvirinimo paslaugos. TurÄ&#x2014;klai, tvoros, vartai, voljerai, durys ir kt. metalo konstrukcijos iĹĄ nerĹŤdijanÄ?io plieno, juodĹłjĹł metalĹł. Restauruoju. Tel. 8 670 54 351. 898199

Tvirtiname gipskartonÄŻ, ĹĄiltiname sienas iĹĄ vidaus ir iĹĄorÄ&#x2014;s putĹł polistirenu, akmens vata. Visas vidaus remontas, laiptiniĹł remontas. Tel. 8 602 56 512, www.apsiltiname.lt. 895156

Vidaus apdaila. DaĹžome, montuojame gipskartonÄŻ, dedame parketÄ&#x2026;, parketlentes. Smulkus tinko remontas. Tel. 8 686 38 118, 8 675 31 332. 898268

Vidaus ÄŻrangos Gaminame iĹĄ puĹĄies, uosio, Ä&#x2026;Ĺžuolo ÄŻvairaus dizaino filingines duris, laiptus, palanges ir kt. gaminius. Tel. 8 607 34 168. 896798

ÄŽvairios durys pigiau. Didelis spalvĹł, modeliĹł pasirinkimas. Naujiena â&#x20AC;&#x201C; stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 899719

KokybiĹĄkos puĹĄies, uosio DURYS. ÄŽstatome. Garantija. Kaina nuo 280 Lt. UĹžsakymai tel. 773 368, 8 615 81 530, 8 687 15 254 (10â&#x20AC;&#x201C; 21 val.). 891057

899778

IeĹĄkau pirkti arba iĹĄsinuomoti 1, 2, 3 kambariĹł butÄ&#x2026; Kauno mieste. Skambinti tel. 8 618 53 380. 891817

Kauno r., Vilkijos sen., parduodama sodyba. MĹŤrinis gyvenamasis namas, ĹŤkiniai pastatai. GraĹži aplinka. Tel. 8 650 15 829. 900295

KolektyvinÄŻ sodÄ&#x2026; SB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ atijaiâ&#x20AC;&#x153;, MaĹžosios LapÄ&#x2014;s, Kauno r. (6,5 a, yra vasarnamis, elektra, vandentiekis, geras privaĹžiavimas). Kaina 33 000 Lt. Tel. 8 675 33 983. 900636

Parduoda 0,9620 ha ploto ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; Eigirgalos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., kartu su jame esanÄ?iais nenaudojamais katilinÄ&#x2014;s statiniais. Tel. 8 698 29 090. 900092

Kitos prekÄ&#x2014;s AtveĹĄime geros kokybÄ&#x2014;s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł ir akmens angliĹł. Tel. 8 683 13 463. 893592

AtveĹĄime kokybiĹĄkĹł baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, saulÄ&#x2014;grÄ&#x2026;Şų lukĹĄtĹł briketĹł, granuliĹł kĹŤrenti (8 mm), 1 t â&#x20AC;&#x201C; 529 Lt. www.briketai-granules.lt. Tel. 8 600 25 915. 892794

Bankrutavusi AB â&#x20AC;&#x17E;KybartĹł gelĹžbetonisâ&#x20AC;&#x153; parduoda debitorinius reikalavimus. Daugiau informacijos teirautis bankroto administratoriaus, D.PoĹĄkos 6Bâ&#x20AC;&#x201C;2, Kaunas, arba tel. 8 687 16 832. 900558

Malkas â&#x20AC;&#x201C; lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 897969

Nebrangiai parduodu malkas, trinkelÄ&#x2014;mis ir skaldytas. Tel. 8 604 43 132. 896984

Parduoda Garliavos apyl., Ilgakiemyje, 150 a ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties sklypÄ&#x2026; (70 x 185 m), greta nauji namai. Tel. 8 684 38 226.

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477.

899781

899204

Parduodamas 3 kambariĹł butas Centre, KÄ&#x2122;stuÄ?io g., bendras plotas 68 kv. m. Tel. 8 650 15 829.

Parduodame sausas Ä&#x2026;Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas ir atraiĹžas. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233.

900293

900619

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ&#x2026;. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ&#x2014;n. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9â&#x20AC;&#x201C;17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;.

Parduodame stambias atraiĹžas ir ÄŻvairias malkas: skaldytas, trinkomis ir dvimetriais. AtveĹžame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626.

891278

893220

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

Skubiai parduodamas Taikos pr. 104G 22 a komercinÄ&#x2014;s paskirties ĹžemÄ&#x2014;s sklypas su nebaigtu statyti 1008 kv. m metaliniu angaru. Kaina 550 000 Lt. Tel. 8 686 36 823, 8 698 03 728.

Pigiai parduodu malkas (trinkelÄ&#x2014;mis, skaldytas) ir atraiĹžas iĹĄ lentpjĹŤvÄ&#x2014;s. Tel. 8 682 17 352.

899502

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ&#x2014;s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 897874

899975

898645

NestandartiniĹł baldĹł gamyba: virtuvÄ&#x2014;s, komodos, spintos, spintos su stumdomomis durimis, sekcijos ir kt. AtveĹžame, montuojame nemokamai. Tel. 8 676 20 685. 898358

SpintĹł, drabuĹžiniĹł, pertvarĹł su stumdomomis durimis ir nestandartiniĹł baldĹł gamyba. Tel. 8 674 51 779, Arvydas. 898664

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 900657

VirtuvÄ&#x2014;s, svetainÄ&#x2014;s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija. Gaminame iĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. Tel. 8 679 77 357, www.ivairusbaldai.lt. 892884

896240

Santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205.

4 kambariĹł butÄ&#x2026; V.KrÄ&#x2014;vÄ&#x2014;s pr., Dainavoje (9/9 a., b. pl. 64 kv. m, plastikiniai langai, naujos grindys, instaliacija, tvarkingas). Tel. 8 699 64 964.

SiuvÄ&#x2014;jĹł Siuvu, persiuvu ir taisau kailinius ir odines striukes. KeiÄ?iu pamuĹĄalus, uĹžtrauktukus, perdaĹžau odines striukes. Tel. 314 705, 8 608 23 652. 900512

Kitos

895016

Skubiai, nebrangiai parduodamas, nuomojamas prekybos kioskas Aleksoto turgavietÄ&#x2014;je, patogioje vietoje. Tel. 8 651 36 591.

895741

UAB â&#x20AC;&#x17E;Pantaâ&#x20AC;&#x153; padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams ÄŻteisinti. Organizuoja pastatĹł ir ĹžemÄ&#x2014;s kadastrinius matavimus, pastatĹł projektavimo, ĹžemÄ&#x2014;s sklypĹł padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555.

898603

ElektrÄ&#x2014;nuose, RaistinÄ&#x2014;s g., parduodamas 11,2 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypas statybai. Yra visos komunikacijos. Kaina 90 000 Lt. Tel. 8 677 19 387. 900455

â&#x20AC;&#x17E;AUJAMAâ&#x20AC;&#x153; VERTÄ&#x2013;JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel.  

â&#x20AC;&#x17E;ABDONOâ&#x20AC;&#x153; kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, â&#x20AC;&#x17E;Bauerâ&#x20AC;&#x153; ir kt. patalynÄ&#x2122; sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB â&#x20AC;&#x17E;ABDONASâ&#x20AC;&#x153; (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 892736

IĹĄveĹžame senus baldus, ĹĄiukĹĄles ir kt. NEMOKAMAI â&#x20AC;&#x201C; nereikalingÄ&#x2026; metalo lauĹžÄ&#x2026;, buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;. Pjauname medĹžius, tvarkome aplinkÄ&#x2026;. Tel. 8 601 99 230. 895827

KilimĹł ir baldĹł valykla valo Ä?iuĹžiniĹł uĹžvalkalus, BAUER patalynÄ&#x2122;. Paimame nemokamai. Dirbame Iâ&#x20AC;&#x201C;V 8â&#x20AC;&#x201C;19 val., VI 8â&#x20AC;&#x201C;14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 898993

ElektrÄ&#x2014;nuose, KlaniniĹł MijaugoniĹł k., parduodama sodyba ir 2 ha ĹžemÄ&#x2014;s. Kaina sutartinÄ&#x2014; Tel. 8 602 51 768. 900458

ElektrÄ&#x2014;nuose, uĹž baĹžnyÄ?ios, parduodamas 9 arĹł sklypas. Kaina sutartinÄ&#x2014;. Tel. 8 602 51 768. 900461

Parduodamas BUAB â&#x20AC;&#x17E;Kauno statybos trestasâ&#x20AC;&#x153; nekilnojamasis turtas â&#x20AC;&#x201C; ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ&#x2014;s sklypai, esantys Palangos m. sav., un. Nr. 4400-0830-3766, pradinÄ&#x2014; kaina 100.000 Lt + PVM, un. Nr. 4400-08303599, pradinÄ&#x2014; kaina 35.000 Lt + PVM, un. Nr. 4400-0606-8333, pradinÄ&#x2014; kaina 100.000 Lt + PVM. PirkÄ&#x2014;jas uĹž ÄŻsigytÄ&#x2026; turtÄ&#x2026; privalo apmokÄ&#x2014;ti visÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; per 30 d. Turtas parduodamas didĹžiausiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; pasiĹŤliusiam pirkÄ&#x2014;jui. IĹĄsamesnÄ&#x2122; informacijÄ&#x2026; teikia administratorius tel. 8 678 80 274, faksas (8 37) 551 511, e. paĹĄtas giedriuia@gmail.com. 900466

Pigiai parduodu namÄ&#x2026; uĹž 82 metĹł naĹĄlio slaugÄ&#x2026; MarijampolÄ&#x2014;s r., JĹŤrÄ&#x2014;s mst., AlyvĹł g. 58. Tel. 8 627 02 988. 900351

BuitinÄ&#x2014; technika â&#x20AC;&#x17E;BuitinÄ&#x2014;s technikos iĹĄparduotuvÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, Jonavos g. 204A, Kaunas. SiĹŤlome vokiĹĄkÄ&#x2026; technikÄ&#x2026; uĹž geriausiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;. Iâ&#x20AC;&#x201C;V 10â&#x20AC;&#x201C;19, VI 10â&#x20AC;&#x201C;16 val. Tel. 8 673 79 925.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

897323

1/2 dalÄŻ namo su 4,2 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypu ĹĄalia Botanikos sodo (bendr. pl. 120 kv. m, apmĹŤrytas, yra atskiri ÄŻÄ&#x2014;jimai, sklypas atitvertas, visos miesto komunikacijos, kĹŤrenamas dujomis). Kaina 140 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 900689

2 kambariĹł butÄ&#x2026; Dainavoje, V.KrÄ&#x2014;vÄ&#x2014;s pr. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050.

Naudotas skalbykles, ĹĄaldytuvus, virykles. Naujus ĹĄaldytuvus â&#x20AC;&#x17E;SnaigÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, skalbykles. Naujas atsargines detales. VeiveriĹł g. 61B, tel. 295 804. 900135

Nauja ir nukainota buitinÄ&#x2014; technika (orkaitÄ&#x2014;s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ&#x2014;s reikmenys. Atidavus senÄ&#x2026; buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; nuolaida iki 200 Lt! AEG, â&#x20AC;&#x17E;Boschâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Liebherrâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Siemensâ&#x20AC;&#x153; ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821427

900013

2 kambariĹł butÄ&#x2026; VerkiĹł g., A.Ĺ anÄ?iuose (5 a. plytinio namo 4 a., bendr. pl. 51 kv. m, kambariai 20 ir 16 kv. m, virtuvÄ&#x2014; 6,5 kv. m, WC ir vonia rekonstruota, sujungta, gerai suremontuotas, tuĹĄÄ?ias, gera vieta). Kaina 102 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 900710

899055

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiĹĄki durpiĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł granulÄ&#x2014;s. Dirbame Iâ&#x20AC;&#x201C;V 9â&#x20AC;&#x201C;18 val., VI 9â&#x20AC;&#x201C;14 val. Adresas A.JuozapaviÄ?iaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 897218

Maisto prekÄ&#x2014;s Parduodu bulves, morkas, burokÄ&#x2014;lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ&#x2026;, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 893766

VAZ, â&#x20AC;&#x17E;MoskviÄ?â&#x20AC;&#x153;, GAZ bei kitus importinius automobilius, kÄ&#x2014;bulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

890100

Pirksiu vieno arba dviejĹł kambariĹł butÄ&#x2026; Dainavoje, Eiguliuose, Ĺ ilainiuose arba Ĺ˝aliakalnyje (gali bĹŤti bendrabutyje). Tel. 308 866, 8 676 22 528. Nebrangiai pirksiu namÄ&#x2026; Kaune. Gali bĹŤti ir dalis namo arba kotedĹžas. Tel. 301 103, 8 614 22 030. Perku tvarkingÄ&#x2026; trijĹł arba keturiĹł kambariĹł butÄ&#x2026; Kaune. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 301 102, 8 609 9-53. 900010

ÄŽvairĹŤs Teismo informacija Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mÄ&#x2014;n. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9â&#x20AC;&#x201C;17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;. 891270

Nuomoja

Perka

1 k. butÄ&#x2026; Jonavoje, PaneriĹł g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvÄ&#x2014; 5 kv. m, WC ir pusvonÄ&#x2014; kartu, balkonas, naujas remontas, namas renovuotas). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 698 20 630 d. d.

892215

899681

PjuvenĹł briketus, durpiĹł briketus. PJUVENŲ briketams â&#x20AC;&#x201C; AKCIJA! AtveĹžame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566.

895545

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

UABâ&#x20AC;&#x17E;TORLINAâ&#x20AC;&#x153; brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUĹ˝Ä&#x201E;, buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime iĹĄveĹžti savo transportu. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 â&#x20AC;&#x201C; juodieji metalai; (8 37) 441 414, 8 611 44 404 â&#x20AC;&#x201C; spalvotieji metalai. Darbo laikas Iâ&#x20AC;&#x201C;V 8â&#x20AC;&#x201C;17 val., VI 8â&#x20AC;&#x201C;13 val.

AutomobiliĹł supirkimas visoje Lietuvoje. Gali bĹŤti dauĹžti arba su kitais defektais. IĹĄsiveĹžame patys. Tel. 8 620 24 539. 896135

â&#x20AC;&#x17E;Metrampaâ&#x20AC;&#x153; brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, variklius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 892527

AutomobiliĹł supirkimo ÄŻmonÄ&#x2014; perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iĹĄ karto. Pasiimame patys. Dokumentus sutvarkome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 899604

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ&#x2014;bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 894949

Brangiai juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;: aliuminÄŻ, varÄŻ, ĹžalvarÄŻ, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 890154

Brangiai perku miĹĄkÄ&#x2026; (su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti). Atsiskaitau iĹĄ karto. MiĹĄkaveĹžio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 890918

ÄŽmonÄ&#x2014; perka miĹĄkus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha â&#x20AC;&#x201C; 5 000 Lt), senus eglynus, berĹžynus, puĹĄynus (1ha â&#x20AC;&#x201C; 10 000 Lt). Atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8 688 82 727. 894175

ÄŽvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kÄ&#x2014;bulus. Pasiimame patys, iĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 890607

Nuolat perkame, parduodame EUR ir kitĹł standartĹł medinius padÄ&#x2014;klus, pasiimame, atveĹžame savo transportu. Tel. 8 686 35 724, 8 686 35 723, e. paĹĄtas info@minbra.lt. 899743

Perka ĹžemÄ&#x2122;, miĹĄkÄ&#x2026; visoje Lietuvoje, tinka apleista, iĹĄnuomota, su bendraturÄ?iais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8 671 08 059. 869132

Perkame degalinÄ&#x2122; arba sklypÄ&#x2026; degalinei Kaune. Tel. 8 655 22 108. 900303

UAB â&#x20AC;&#x17E;Baltic metalâ&#x20AC;&#x153; aukĹĄtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;. Atsiskaitome iĹĄ karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 894130

14 ir 37 kv. m biuro patalpas prie â&#x20AC;&#x17E;Pasimatymoâ&#x20AC;&#x153;. Viskas, ko reikia darbui. Greitas internetas, didelÄ&#x2014; automobiliĹł aikĹĄtelÄ&#x2014;. Tel. 8 698 16 243, e. paĹĄtas r1@i4e.lt. 898169

200â&#x20AC;&#x201C;600 kv. m sandÄ&#x2014;lius, tinkamus ÄŻvairioms prekÄ&#x2014;ms. Privalumai: neribojamas darbo laikas, teritorijoje yra muitinÄ&#x2014;, uĹždaras kiemas, apsauga, dengta rampa, pakrovimas-iĹĄkrovimas. Tel. 8 615 85 252. 896563

3 k. butÄ&#x2026; Taikos pr., Dainavoje, â&#x20AC;&#x17E;BermudĹł trikampyjeâ&#x20AC;&#x153; (5 a. plytinio namo 4 a., kambariai 17, 12, 10 kv. m, 2 balkonai, su baldais ir buitine technika). Kaina 600 Lt + mokesÄ?iai. Tel. 8 698 86 009. 900098

DviejĹł kambariĹł butÄ&#x2026; su baldais ir buitine technika Rietavo g., Ĺ ilainiuose. Tel. 8 624 02 622.

900483

Nebrangiai nuomojamos patalpos Kaune, tinkamos biurams, gaminti, prekiauti ir sandÄ&#x2014;liuoti. Tel. 8 687 44 700, 8 687 99 669, (8 37) 314 014. 899930

Gabenimai â&#x20AC;&#x17E;Ivecoâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Manâ&#x20AC;&#x153; savikroviais atveĹžame akmenĹł, atsijĹł, Ĺžvyro, smÄ&#x2014;lio, skaldos, juodĹžemio, ÄŻvairiĹł malkĹł, atraiŞų. SavivarÄ?io paslaugos. Tel. 8 616 28 748. 897699

AtveĹžu Ĺžvyro, akmenukĹł, akmens skaldos. SavivarÄ?io paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

898064

BaldĹł, pianinĹł perkraustymas (krauname, montuojame). VeĹžame krovinius talpiu sunkveĹžimiu MB (4,5 t, 25 kub. m liftas) ir mikroautobusu â&#x20AC;&#x17E;Sprinterâ&#x20AC;&#x153;. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 896112

KiekvienÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; ÄŻ AnglijÄ&#x2026;, VokietijÄ&#x2026;, OlandijÄ&#x2026;, BelgijÄ&#x2026;, AirijÄ&#x2026;, IspanijÄ&#x2026;, PrancĹŤzijÄ&#x2026; veĹžame keleivius ir siuntinius. Tel. 8 698 25 373, +44 56 0156 4237. 898380

Nuolat veĹžame KROVINIUS nuo 300 iki 24000 kg marĹĄrutu Kaunasâ&#x20AC;&#x201C;Vilnius. Tel. 8 699 28 377. www.littransrent.lt. 877197

KelionÄ&#x2014;s Saugus ir greitas keleiviĹł, siuntiniĹł perveĹžimas marĹĄrutu Lietuvaâ&#x20AC;&#x201C;Anglijaâ&#x20AC;&#x201C;Lietuva. Nuo durĹł iki durĹł. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 899352

Nukelta ÄŻ 19 p.


19 3

antraDIENIS, sausio 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymai

Kelionių agentūrA „AŠ KELIAUJU“ PRASIDĖJO PAŽINTINIŲ VASAROS KELIONIŲ PARDAVIMAS SU 15% NUOLAIDA Kelionių autobusu sezono naujienos: Vokietijos perliukai… Brėmeno muzikantų pėdomis (5 d. kelionė), asm. – 849 Lt Maskva – Auksinio Rusijos žiedo širdis (5 d. kelionė) – 1019 Lt. Šiaurės Italijos įdomybės ir poilsis prie Adrijos jūros (8 d. kelionė), asm. – 1100 Lt.

Savanorių pr. 363A–202, Kaunas. Tel. 8 656 37 114, (8 37) 214 010. Darbo laikas I–V 9–19 val. www.askeliauju.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Škotija ir Anglija... legendomis apipinti kraštai (11 d. kelionė), asm. – 2379 Lt Kodėl verta pirkti dabar? – Pradinė įmoka asm. tik 50 Lt, likusi dalis mokama 3 sav. iki kelionės. – Išankstinio pirkimo nuolaida galioja visoms vasaros sezono kelionėms autobusu, užsakant iki vasario 15 d. – Galimybė keisti kelionę. Visus siūlomus maršrutus rasite internete www.askeliauju.lt

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt. 892691

Šokiai, dainavimas KAUNO BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „VARPELIS“ nuo sausio mėnesio priima mokytis: 4–5 metų berniukus – ankstyvojo mokymo klasėje, 6–7 metų berniukus – priešmokyklinėje klasėje, 7–9 metų berniukus – parengiamojoje grupėje į kitas klases. Prašom kreiptis D.Poškos g. 4, Kaunas; tel. 320 486 darbo dienomis 9–17 val. varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt; www.varpelis.com. 895840

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Sportas

Plaukite apsipirkti Vokietijoje! Pasinaudokite puikia idėja – pasiimkite automobilį ir keliaukite apsipirkti keltu į Kylį. Atstumas nuo Kylio iki Hamburgo (išpardavimų sostinės) – tik 100 km. Sėdima vieta – nuo 64 Lt. Vieta kajutėje – nuo 190 Lt.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Dvivietė kajutė – nuo 388 Lt. Keturvietė kajutė – nuo 678 Lt. Automobilio perkėlimas – nuo 220 Lt. Kaina pateikta į vieną pusę. Keltų bilietų kainos gali kisti priklausomai nuo kelionės ir bilieto pirkimo datos, likusių laisvų vietų skaičiaus. Daugiau informacijos www.krantas.lt

895465

Kviečia mokytis

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Kiokušin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvirtam fiziniam ir psichologiniam parengimui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34 748, www.stoikas.lt.

Poilsinės kelionės:

NAUJIENA!

Alikantė (iš Kauno) – nuo 1143 Lt (asm.),

Malta ir Kipras iš Kauno!

Maljorka (iš Kauno) – nuo 935 Lt (asm.),

Liepos mėnesį: Malta – nuo 918 Lt

Rodas (iš Kauno) – nuo 860 Lt (asm.),

(asm.), Kipras – nuo 985 Lt (asm.).

Kosas (iš Kauno) – nuo 723 Lt (asm.).

Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 892954

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09313, Gedimino g. 33–4. 895618

Matematika ir fizika vyresniųjų klasių moksleiviams bei studentams. Individualus parengimas egzaminams. Stažas 25 m. Žemaitės g. 9–6, tel. 425 520, 8 688 18 707.

Įvairūs

kviečia

Kelionės

872639

Privačios pianino pamokos vaikams ir suaugusiesiems. Korepetitorės paslaugos – solfedžio, fortepijonas. Galiu atvykti į namus. Tel. 8 675 22 830. 896763

RAVIDA, Kęstučio g. 16–10, Kaunas. Kviečiame į B kat. vairavimo kursus. Mokome automobiliais su mechanine ir automatine pavarų dėžėmis bei rankiniu valdymu. Tobuliname įgūdžius. Tel. 200 014, 8 686 86 109.

Keleivių pervežimas į Vokietiją. Gabename siuntinius, automobilius. Tel. 8 699 01 428.

896414

898090

Atsiliepkite!

Paskolos

2012 01 10, apie 6 val., Šiltnamių g. 3 (Neveronyse, Kauno r.) dingo baltos spalvos automobilis „VW Sharan“, valst. Nr. FNE 408. Už vertingą informaciją atsilyginsime. Tel. 8 687 16 648. 900852

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

Sausio 13 d. Domeikavoje dingo baltos spalvos „VW Caravelle“. Už vertingą informaciją atsilyginsiu. Tel. 8 689 38 208.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960.

900720

900881

2012 01 09 dingo automobilis „Honda Accord Tourer“, 2006 m., mėlynos spalvos, valst. Nr. EOT 945. Turintiems vertingos informacijos skambinti tel. 8 676 04 091. Atsilyginsiu.

891245

Pamesta

891331

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Pamestą Kauno VDU Rasos gimnazijos mokinio pažymėjimą Nr. MP 1457841, reg. Nr. 783, išduotą Kiprui Matuliūnui, laikyti negaliojančiu.

900603

890982

informuoja

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

ĄŽUOLYNO VAISTINĖ K.Pet­raus­ko g. 40 Sau­sio 18 d. 16–18 val. bus pri­sta­to­mos nau­ jos me­di­ci­nos prie­mo­nės nuo plau­kų slin­ki­ mo ir pleis­ka­nų. Ne­mo­ka­mas plau­kų ty­ri­ mas mik­ro­ka­me­ra. Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja tel. 204 873.

890961

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 893161

MIELOS MOTERYS IR MERGINOS! Kau­no mo­te­rų drau­gi­ja kvie­čia Jus kon­sul­tuo­tis su spe­cia­lis­tais: so­cia­li­niu dar­buo­to­ju, psi­cho­lo­gu, tei­si­nin­ku. Į mus ga­li­te kreip­tis: jei iš­gy­ve­no­te ar iš­gy­ve­na­te kri­zę šei­mo­je, ne­te­ko­te dar­bo ar pa­ti­ria­te psi­cho­lo­gi­nį, fi­zi­nį ar ki­to­kį smur­tą. Spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos vyks­ta Kau­no mo­te­rų drau­gi­jo­je (De­mok­ra­tų g. 3) dar­bo die­no­mis. Pa­slau­gos ne­mo­ka­mos, ta­čiau bū­ti­na re­ gist­ruo­tis iš anks­to tel. (8 37) 262 773 ar­ba e. paš­tu kmd.asoc@gmail.com.

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt. 896660

Kiti 2011 m. balandžio 26 d. tikrųjų bendrijos narių sprendimu likviduojama Sauliaus Kmito tikroji ūkinė bendrija „Vaistininkų rūmai“, kodas 235872170, buveinės adresas J.Gruodžio g. 31, Kauno m., Kauno m. sav. Teirautis tel. 8 699 15 744. 900533

BUAB „Laksmėja“ bankroto administratorius parduoda BUAB „Laksmėja“ priklausantį žemės sklypą bei debitorinius įsiskolinimus. Dėl parduodamo turto ar debitorinių įsiskolinimų sąrašų kreiptis į BUAB „Laksmėja“ bankroto administratorių, Kęstučio g. 60–2, Kaunas. Tel./faksas (8 37) 331 945, 8 686 99 456. 900492

„Kauno dienos“ reklamos skyriaus e. paštas reklama@kaunodiena.lt

KURSŲ KIRPYKLA ker­pa, šu­kuo­ja plau­kus ne­mo­ka­mai (10– 14 ir 15–19 val.) Sa­va­no­rių pr. 66 (buv. Ra­di­jo ga­myk­la, vi­di­nis kor­pu­sas, 2-asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­lo­niai kvie­čia­me.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Sausio 17 d. 18 val. – rankdarbių mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje”: PAPUOŠALAI IŠ KAROLIUKŲ (siuvinėjimas). Veda Daiva Vainauskienė. Registracija tel. 8 679 36 715. Sau­sio 18 d. 17 val. – tau­to­dai­li­nin­kų Rai­ mon­do STAPULIONIO (Kau­nas) vy­ti­nių juos­ tų, Al­bi­no ŠILEIKOS (Ute­nos r.) verps­čių ir prie­verps­čių pa­ro­dų pri­sta­ty­mas. Da­ly­vau­ja au­to­riai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. 18 val. – pa­skai­ta MAISTO RŪŠYS: FIZINIS, EMOCINIS, MENTALINIS, DVASINIS. Lek­to­ rius Alek­san­dras Žars­kus. Sau­sio 19 d. 18 val. – va­ka­ro­nė jau­ni­mui ŠOKIM! Ve­da Dau­gai­lė Bra­ziu­ly­tė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems PRIE MOLBERTO. Ve­da dai­li­nin­kas Gvi­das La­ta­kas. Sau­sio 21 d. 16 val. – pa­skai­ta „Na­tū­ra­li ir pa­to­lo­gi­nė mir­tis. Eu­ta­na­zi­ja”. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. 18 val. – pa­skai­ta MITYBA IR PRIESKONIAI PAGAL METŲ LAIKUS. Da­ly­vau­ja Žo­lin­čių aka­de­mi­jos va­do­vė Da­nu­tė Kun­čie­nė.


20

antradienis, sausio 17, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Kauno klinikinės ligoninės administracija nuoširdžiai užjaučia šeimą ir artimuosius dėl Albinos GLOBETANS mirties. Mirus mylimam tėveliui Juozui STOŠKUI, Kauno Kazio Griniaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją Daivą TRIMAILOVIENĘ nuoširdžiai užjaučia ir sunkių valandų našta su velionio artimaisiais dalijasi mokyklos bendruomenė.

Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad esame kartu liūdesio valandą.... VšĮ VDU „Rasos“ gimnazijos mokytoją Stanislavą ANDRULIENĘ, mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučia gimnazijos bendruomenė. Mirtis ateina ir neklausia, pasiima patį brangiausią... Mirus mylimam tėveliui, Vaidą BANĮ nuoširdžiai užjaučia UAB „Elpreka“ kolektyvas. Skausmo ir liūdesio valandą UAB „Mentora ir Ko“ kolektyvas nuoširdžiai užjaučia vyriausiąją buhalterę Lidiją BUDREIKIENĘ dėl mylimo Tėvelio mirties. Skaudžią liūdesio ir netekties valandą, mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučiame Ramūną Globetans. AB „Kauno grūdai“ darbuotojų kolektyvas Mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučiame VĮ Transporto ir kelių tyrimo instituto Tiltų tyrimų skyriaus projektų vadovą Mečislovą JOCIŲ. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė skaudžią netekties valandą. VĮ Transporto ir kelių tyrimo instituto kolektyvas

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, todėl nors šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Dėl tėvelio mirties bendruomenės slaugytoją Rimą JONIŠKIENĘ nuoširdžiai užjaučia VšĮ Kauno Šančių poliklinikos bendruomenė. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus broliui, Danguolę KVEDARIENĘ nuoširdžiai užjaučia Gelgaudiškio vidurinės mokyklos klasės auklėtoja ir buvę klasės draugai.

Taip laikinai aš atėjau čia, kad pamatyčiau žemę žaliąją... Kad išsakyčiau žemės jausmą spalvomis... Ir saulės šviesoje sutirpčiau, Kad susiliečiau su erdve Ir meilę išsakyčiau. (Č.Milošas) Skaudžią netekties ir liūdesio valandą darbuotoją Viliją PETNIŪNIENĘ, mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto bendruomenė. Skaudžią netekties valandą, mirus vyrui, I odontologinės priežiūros skyriaus darbuotoją Reginą PETRAUSKIENĘ nuoširdžiai užjaučia VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos darbuotojai.

Man visi čia sakė, kad esu tik svečias: Ir lelijos žiedas, ir laukų gėlė. Žemės balti sodai, žemės pievos plačios – Tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. (B.Brazdžionis) Tatjaną SALADUONIENĘ, mirus mylimam tėveliui, skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto bendruomenė. Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui, Danutę Šarakauskienę nuoširdžiai užjaučia VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Psichiatrijos ligoninės darbuotojai. „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Pla­ tus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priė­ mimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

19 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

20 d. 18 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

teatras

Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sausio 17 d. 18 val. – Timothee de Fombel­ le. ŠVYTURYS. Vienos dalies monospekta­ klis. Rež. Gintaras Varnas. Ilgoji salė. Sausio 18 d. 18 val. – MODERATORIAI. Vie­ nos dalies forumas. Rež. Andrius Kurienius. Penktoji salė. Sausio 19 d. 18 val. – Abi Morgan. MAŽU­ TIS DINAMITAS. Vienos dalies spektaklis. Rež. Gintaras Varnas. Penktoji salė. Sau­sio 20 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ ta­zi­ja. Re­ži­sie­rius Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Sau­sio 21 d. 12 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ANDERSENO GATVĖ. Vie­nos da­lies spek­tak­ lis H.Ch.An­der­se­no biog­ra­fi­jos ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Il­go­ji sa­lė. 17 val. – In­ger Ha­ge­rup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ta­ver­nos sa­lė (Kęs­tu­čio g. 62). 18 val. – VDU TEATRAS, MENS PUBLICA – PREMJERA! Yasmi­na Re­za. TRYS GYVENI­ MO VERSIJOS. Vie­nos da­lies tra­gi­ko­me­di­ ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Penk­to­ji sa­lė. 20 val. – GYČIO IVANAUSKO TEATRAS. Ak­vi­lė Mel­kū­nai­tė. MARKO (KAVOLIŲ KABARETAS). Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Rež. Gy­tis Iva­naus­kas. Penk­to­ji sa­lė. Sau­sio 22 d. 15 val. – Ke­tu­ra­kis. AMERIKA PIRTYJE. Tri­jų da­lių ko­me­di­ja.Rež. Val­das Len­ce­vi­čius. Penk­to­ji sa­lė. 18 val. – VDU TEATRAS, MENS PUBLICA – PREMJERA! Yasmi­na Re­za. TRYS GYVENI­ MO VERSIJOS. Vie­nos da­lies tra­gi­ko­me­di­ ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Penk­to­ji sa­lė.

Sausio 19 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVI­ NĖ „PAS BLEZĄ“. Pasimatymas po dvidešim­ ties metų. Režisierius S.Rubinovas. Sausio 20 d. 18 val. – M.Walczakas. PIRMASIS KARTAS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas. Sausio 21 d. 18 val. – D.Fo, F.Rame. VIENA NAMUOSE. Monokomedija. Režisierius A.Rubinovas. Sausio 22 d. 11, 13 val. – D.Čepauskaitė. LAPĖ IR VIŠTA. Spektaklis vaikams.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Daukšos g. 34, www.mazasisteatras.lt

Sausio 17 d. 19 val. – A.Dilytė. LAUROS KOSMOSAS. Rež. A.Dilytė. Sausio 19 d. 19 val. – Gregory Burke. GAGA­ RINO GATVĖ. Rež. V.Balsys. Sausio 20 d. 19 val. – MOKĖK – DUOSIU, pagal Gitanos Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“. Rež. V.Balsys. Sausio 22 d. 12 val. – A.Dilytė. Spektaklis vaikams VENECIJOS PASAKA. Rež. A.Baniūnas. 18 val. – Gregory Burke. GAGARINO GATVĖ. Rež. V.Balsys.

Sau­sio 18 d. 17 val. – Ge­na­di­jus Glad­ko­ vas. BRĖMENO MUZIKANTAI. 2 veiks­mų miu­zik­las vai­kams ir tė­ve­liams. Re­ži­sie­rius Dmit­rijus Har­chen­ka (Es­ti­ja), di­ri­gen­tas Ju­lius Vil­no­nis, dai­li­nin­kė An­ne-Mai Hei­ mo­la (Es­ti­ja). SKIRTA VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS. Sau­sio 19 d. 18 val. – Li­nas Ado­mai­tis. DULKIŲ SPINDESYS. 2 da­lių šo­kio spek­tak­ lis. Cho­re­og­ra­fai ir lib­re­to au­to­riai Dai­nius Ber­vin­gis ir Gin­ta­ras Vi­soc­kis, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė. Sau­sio 20 d. 18 val. – Giao­chi­no Ro­ssi­ni. SEVILIJOS KIRPĖJAS. Skir­ta dai­ni­nin­kės ir re­ži­sie­rės ALDONOS RAGAUSKAITĖS 90me­čio JUBILIEJUI. 3 da­lių ko­miš­ka ope­ra. Di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, re­ži­sie­rius Gin­tau­tas Žel­vys, dai­li­nin­kė Tat­ja­na As­taf­je­ va (Ru­si­ja). Sau­sio 21 d. 18 val. – Fran­cas Le­ha­ras. LINKSMOJI NAŠLĖ. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Vir­gi­ni­ja Idze­ly­tė, cho­ re­og­ra­fas Da­nilas Sa­lim­ba­evas (Ru­si­ja). Sau­sio 22 d. 12 val. – Zi­ta Bru­žai­tė. VORO VESTUVĖS. 2 veiks­mų ope­rė­lė-ba­le­tas vai­ kams. Cho­re­og­ra­fas Ju­ri­jus Smo­ri­gi­nas, di­ ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis sce­nog­ra­fė Ive­ta Ci­pa­ry­tė, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Ana Lo­rens. 18 val. – Jo­ha­nnas Straus­sas. ŠIKŠNOSPAR­ NIS. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Ja­ni­na Ma­li­naus­kai­tė.

renginiai J.GRUODžIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Sa­la­ko g. 18, tel. 732 498

Sau­sio 17 d. 16 val. – mi­nė­ji­mas, skir­tas kom­po­zi­to­riaus S.Šim­kaus 125-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Kon­cer­tuos Kau­no ber­ niu­kų cho­ri­nio dai­na­vi­mo mo­kyk­los „Var­ pe­lis” mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai. Pra­ne­ši­mą apie S.Šim­kaus gy­ve­ni­mą ir kū­ry­bą skai­tys J.Gruo­džio me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus va­do­vė R.Šuo­pie­nė.

GALERIJA-KAVINĖ „SAULĖJA“ K.Donelaičio g. 27

Sausio 17 d. 17 val. – Dariaus Rakausko piešinių parodos atidarymas.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Sa­va­no­rių pr. 206, sa­lė­je

Sau­sio 18 d. 15 val. – kon­cer­tas PER LIAUDIES DAINĄ – Į SIELĄ, ku­rį ne­re­gių ir sil­pna­re­gių ben­druo­me­nei ir jos bi­čiu­liams do­va­no­ja fol­klo­ro an­sam­blis JOTIJA (va­do­ vas Min­tau­tas Pe­čiu­lis).

Laisvės al. 87A

Ro­tu­šės a. 13

Sausio 21 d. 12 val. Mažojoje sce­ noje – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bartninkaitė (muzikinė fėjų pasaka), nuo 3 metų. Sausio 22 d. 12 val. – PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ, rež. O.Žiugžda (apie tai, kokie esame svarbūs, nepakartojami, reikalingi), nuo 3 metų.

Sau­sio 18 d. 15 val. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to klau­sy­to­jams Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to me­mo­ria­li­nio bu­ to-mu­zie­jaus ve­dė­jas Al­fas Pa­kė­nas skai­tys pa­skai­tą VAIŽGANTAS POLITIKAS.

M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

19 d. 18 val.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

KAuno KAMERINIS TEATRAS

Sausio 21, 28 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! Teatrinis-muzikinis komiksas skambant fokstroto, tango, valso melodijoms… („kai­ miški vaizdeliai” pagal lietuviškos estrados pradininko Antano Šabaniausko dainas). Sausio 22 d. 14 val. – KLOUNŲ ŠOU. Nuotaikingas miniatiūrų spektaklis visai šeimai. Sausio 28 d. 14 val. – LINKSMOSIOS PAMOKĖLĖS. Klounų žaidimas-spektaklis.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRAS STUDIJA „KADRAS” A.Mic­ke­vi­čiaus g. 2, tel. 323 506

Sau­sio 18 d. 15.30 val. – su­si­ti­ki­mas su Kau­no ki­no stu­di­jos kū­ry­bi­ne gru­pe. Kvie­čia­me mo­ki­nius iki 19 me­tų ir mo­ky­ to­jus. Ren­gi­nio me­tu vyks ak­to­rių at­ran­ka 9–13 me­tų ber­niu­ko vaid­me­niui vai­dy­bi­ nia­me fil­me „Ana­pus til­to”.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Ger­trū­dos g. 58, tel. 426 680

Sau­sio 18 d. 17 val. – dai­li­nin­ko Ana­to­li­jaus Mi­chai­lovo-Klo­ša­ro pa­ro­dos RUSŲ PASAKŲ YPATUMAI ati­da­ry­mas. Pa­ro­da ski­ria­ma Kau­no ru­sų kul­tū­ros cen­tro „Moks­las – Švie­sa” 10 me­tų veik­los su­kak­čiai. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Sau­sio 22 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

IDIOTEATRAS Sau­sio 17 d. 18 val. – ko­me­di­ja BOEING BOEING. Re­ži­sie­rius Si­mo­nas Aš­ke­la­vi­čius. DOMINO TEATRAS Sau­sio 18 d. 18 val. – ko­me­di­ja MEILĖ PA­ GAL GRAFIKĄ. Re­ži­sie­rius Adol­fas Ve­čers­kis. IDIOTEATRAS Sau­sio 19 d. 18 val. – Keis­tuo­lių te­at­ro in­ty­ mi(-ų) vy­rų tru­pė ERELIS.

Kauno tautinės kultūros centras A.Jakšto g. 18

Sausio 18 d. 17 val. – tautodailininkų Albino ŠILEIKOS (Utenos r.) prieverpsčių ir Raimondo STAPULIONIO (Kaunas) vytinių juostų parodos pristatymas. Dalyvauja au­ toriai, sutartinių giedotojų grupė „Kadujo“, vadovė Laura Lukenskienė.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Sau­sio 18 d. 18 val. bus pri­sta­ty­ta sak­so­ fo­ni­nin­ko Liu­do Moc­kū­no trio „NuClear” kom­pak­ti­nė plokštelė „Drop It” („NoBusi­ ness Re­cords”, 2011). Šis trio, ku­ria­me, be L.Moc­kū­no, gro­ja Dmit­ri­jus Go­lo­va­no­vas (kla­vi­ši­niai) ir Ma­ri­jus Alek­sa (mu­ša­mie­ji),

896046

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laido­ jimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 892044

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

21 d. 12 val.

DOMINO TEATRAS

18 d. 18 val.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

22 d. 12 val.


21

antradienis, sausio 17, 2012

kas, kur, kada TV programa

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

19 d. 19 val.

pa­sak sak­so­fo­ni­nin­ko, pa­va­din­tas ban­dant api­brėž­ti tai, kas yra gro­ja­ma: nuo kaž­ko la­bai stip­raus, kon­cen­truo­to iki ne­nu­sa­ko­ mos abst­rak­ci­jos. Kon­cer­tas Kau­ne – tu­ro Lie­tu­vos mies­tuo­se da­lis.

J. ir P.VILEIŠIŲ VIDURINĖ MOKYKLA De­mok­ra­tų g. 36

Sau­sio 19 d. 13 val. – ren­gi­nys 1918 M. VA­ SARIO 16-OSIOS AKTO SIGNATARO, KAUNO M. PIRMOJO BURMISTRO JONO VILEIŠIO SKAITYMAI, SKIRTI 140-OSIOMS GIMIMO METINĖMS. Mi­nė­ji­mo pro­gra­ma 13 val. – pa­ro­dos, skir­tos Vi­li­jam­po­lės var­ dui pa­mi­nė­ti, ati­da­ry­mas 13.30 val. – J.Vi­lei­šio 140-ųjų gi­mi­mo me­ ti­nių mi­nė­ji­mas. J. ir P.Vi­lei­šių vi­du­ri­nės mo­ kyk­los mo­ki­nių pa­svei­ki­ni­mas-kon­cer­tas. 14.20 val. – Jo­no Vi­lei­šio skai­ty­mai (ak­to­ rius Pet­ras Venc­lo­vas). 14.20–14.35 val. – do­ku­men­ti­nio fil­mo iš Jo­no Vi­lei­šio gy­ve­ni­mo iš­trau­ka. 14.35–14.45 val. – Jo­no Vi­lei­šio skai­ty­mai (ak­to­rius Pet­ras Venc­lo­vas). 14.45–14.55 val. – pra­ne­ši­mas „Gy­ven­ti ne iš Lie­tu­vos, o gy­ven­ti dėl Lie­tu­vos” (mo­kyt. V.Kat­kaus­kie­nė, A.Ra­žaus­kie­nė). 14.55–15 val. – mo­ki­nių as­me­ni­nių kon­sti­ tu­ci­jų skai­ty­mas. 15–15.10 val. – J.Vi­lei­šio dar­bai Lie­tu­vai (12b kl. mok. Ma­rius Min­cė). 15.15–15.25 val. – pra­ne­ši­mas „Vi­lei­šių gy­ve­ni­mo pėd­sa­kai Kau­ne” (12b kl. mok. V.De­ment­je­vai­tė). 15.25–15.45 val. – pra­ne­ši­mas. VDU is­ to­ri­jos ka­ted­ros ve­dė­jas do­cen­tas Pra­nas Ja­naus­kas. 15.45–15.50 val. – Rai­mun­das Ka­mins­kas, Kau­no Są­jū­džio pir­mi­nin­kas. „Ko­dėl Vi­lei­šių var­das su­grįž­ta?” (ren­gi­nio api­ben­dri­ni­mas).

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6, II a.

Sau­sio 19 d. 17 val. kar­di­no­lo V.Slad­ke­ vi­čiaus me­mo­ria­li­nė­je sve­tai­nė­je vyks Van­dos Ibians­kos kny­gos „Gy­ve­ni­mas kaip se­nas vy­nas” pri­sta­ty­mas. Kny­gos „Gy­ve­ni­mas kaip se­nas vy­nas” au­to­rė Van­da Ibians­ka 12 me­tų dir­bo ka­ta­li­kiš­ko žur­na­lo šei­mai „Ar­tu­ma” vy­riau­ si­ą­ja re­dak­to­re, te­be­dir­ba šia­me lei­di­ny­je ir da­bar. Kny­ga su­da­ry­ta iš „Ar­tu­mo­je” 1994–2011 m. pub­li­kuo­tų esė (su­da­ry­to­ja ir re­dak­to­rė Re­gi­na Pu­pa­lai­gy­tė, vir­še­lis ir kny­gos di­zai­nas – dai­li­nin­kės Sil­vi­jos Kne­ze­ ky­tės). Kny­go­je pa­nau­do­tos fo­to­me­ni­nin­ko Ro­mu­al­do Ra­kaus­ko nuo­trau­kos.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Sau­sio 19 d. 18 val. – fol­klo­ro va­ka­ras DAINUOKIME KARTU. Da­ly­vau­ja Ne­ve­ro­ nių kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Vie­šia”, va­do­vė Jo­lan­ta Bal­ny­tė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Za­men­ho­fo g. 8, www.mu­zi­kos-in­stru­men­tu-mu­zie­jus.lt

Sau­sio 19 d. 18.30 val. – lie­tu­viš­kų tra­di­ ci­nių šo­kių va­ka­ro­nė. Da­ly­vau­ja fol­klo­ro an­sam­blis „Ga­du­la” (vad. An­drius Mor­ kū­nas).

KAUNO PANTOMIMOS IR 21 d. PLASTIKOS TEATRAS 18 val. M.DOBUŽINSKIO RUSŲ KULTŪROS CENTRAS V.Krė­vės pr. 54

Cen­tro ga­le­ri­jo­je vei­kia Kau­no ko­le­gi­ jos Jus­ti­no Vie­no­žins­kio me­nų fa­kul­te­to Di­zai­no ka­ted­ros in­ter­je­ro spe­cia­li­za­ci­jos stu­den­tų bai­gia­mų­jų pro­jek­tų pa­ro­da. Įė­ji­ mas ne­mo­ka­mas.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ki­tas pa­sau­lis. Pa­bu­di­mas“ 3D (iš­anks­ti­nis Ežio Vi­za se­an­sas – 17 Lt!) – tik 19 d. 20 val. „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – iki 19 d. 11.10, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Dže­kas ir Dži­lė“ – iki 19 d. 11.15, 13.15, 17, 19, 21 val. „Tam­siau­sia va­lan­da“ 3D – iki 19 d. 20.15*, 22.15 val. (*išsk. 19 d.). „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“ – iki 19 d. 15.15, 18.20, 21.30 val. „Šer­lo­kas Holm­sas 2: še­šė­lių žai­di­mas“ – iki 19 d. 19.25, 21.55 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ 3D (lie­t. k.) – iki 19 d. 12, 14, 16, 18 val. „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – iki 19 d. 11, 13, 15, 17.25 val. „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai 3“ (lie­t. k.) – iki 19 d. 10.45, 15.30 val. „Nau­jie­ji me­tai Niu­jor­ke“ – iki 19 d. 12.45 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Miegančių drugelių tvirtovė“ (premjera, liet. k.) – iki 19 d. 12.15, 15.15, 18.30, 21 val. „Džekas ir Džilė“ (premjera) – iki 19 d. 11.30, 13.30, 15.45, 18.15 (seansas nevyks 18 d.), 20.45 (seansas nevyks 18 d.) val.; 19 d. 22.45 val. „FORUM CINEMAS“ GIMTADIENIO PREMJE­ RA. „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ – 19 d. 20.15, 22.30 val. ZIP FM kino seansas. „Kitas pasaulis. Pabu­ dimas“ 3D – 18 d. 19 val. Coffe Inn ir KK kino seansas. „Purvini žaidimai“ – 18 d. 18.50 val. „Batuotas katinas Pūkis“ 3D – iki 19 d. 10.15, 13, 16, 17.30, 20.15 (seansas nevyks 19 d.) val. „Batuotas katinas Pūkis“ – 19 d. 11.15 val.; iki 19 d. 13.45 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – 19 d. 10.30 val.; iki 19 d. 12.30, 14.45, 17 (seansas nevyks 17 d.) val. „Miegančioji gražuolė“ – iki 19 d. 19.15, 21.30 val.; 19 d. 23.50 val. „Tamsiausia valanda“ 3D – iki 19 d. 15, 18.45 (seansas nevyks 18 d.), 21.15 val. „Šerlokas Holmsas 2. Šešėlių žaidimas“ – iki 19 d. 16.15, 19 (seansas nevyks 18 d.), 21.45 val.; 13, 14, 19 d. 23.20 val. „Mergina su drakono tatuiruote“ – iki 19 d. 14, 17.15, 20.30 val. „Tadas Blinda. Pradžia“ – iki 19 d. 12 val. „Kalėdų Senelio slaptoji tarnyba“ (liet. k.) – iki 19 d. 11.45 val. „Neįmanoma misija. Šmėklos protokolas“ – 19 d. 23.35 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Serafina“ – 17 d. 16.50 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilieto kaina 7 Lt.

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Mei­lės sko­nis“ (k). 10.00 „Ry­to suk­ti­nis“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te (k). 11.00 „Ant svars­tyk­lių“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 12.15 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai (k). 13.45, 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 14.50 Ži­nios. 15.00 Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko pranešimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 16.30 Įžvalgos (k). 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 19.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30 Eu­ro­pos vi­du­ry. 22.15 Pi­ni­gų kar­ta. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma (k). 0.00 Sa­vai­tė (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.40

„Bet­me­nas“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris II“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Ko­me­di­ja „Žmo­nos ir mei­lu­žės“ (JAV, 2001 m.) (N-7). 11.40 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7) (k). 12.40 „Drau­gai III“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žieji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Nuo­ty­kių s. „Ja­so­nas ir ar­go­nau­tai“ (1) (JAV, 2000 m.). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.05, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.10 Abi­pus sie­nos. 20.00 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7). 20.30 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „Pa­lik­ta­sis 3. Pas­ku­ti­nis ka­ras“ (JAV, Ka­na­da, 2005 m.) (N-7). 0.30 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Vieš­bu­tis „Ba­bi­lo­nas“. 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Sva­jo­nių so­dai. 12.00 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 12.35 Be ko­men­ta­rų. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Meš­kiu­kai Ga­miai“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. Spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Prieš sro­vę. 20.30 Nuo­dė­mių de­šim­tu­kas. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. Spor­tas. Orai. 22.00 „Tik­ra­sis tei­sin­gu­mas“. 23.00 „CSI kri­mi­na­lis­tai“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „He­ro­jai“.

6.30 7.00 7.25 8.25

Kino centras „FORUM CINEMAS“

16 d. 11.30 val.

Kino centras „Cinamon“

16d. d. 19 19.15 val. 20 val.

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou (k). „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00, 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 11.00 Sek­ma­die­nio ry­tas (k).

12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Si­bi­ro pla­ty­bė­se. Ekst­re­ma­lūs iš­ban­dy­mai (N-7) (k). 13.30, 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­ginis šou. 17.30 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 „Lie­tu­vė­lė“. 21.05 „Pa­grin­di­nis įta­ria­ma­sis“ (N-14). 22.00 „Sostų ka­rai“ (N-14). 23.05 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.05 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 0.40 „Au­to­fa­nai“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 Te­le bim-bam. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 Bū­to­vės slė­pi­niai (k). 12.15 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma. 12.40 Ry­to suk­ti­nis. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Ra­šy­to­jo Ri­man­to Ša­ve­lio ju­bi­lie­ji­nis va­ka­ras Ra­šy­to­jų klu­be (k). 16.00 Lai­da S. 16.30 Vi­lei­šia­da (4). At­min­ties puo­se­lė­ji­mas (k). 16.55 Ži­nios. 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Gim­to­ji že­mė. 18.25 Sep­ty­nios Kau­no die­nos. 19.00 Pul­sas. 19.25 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 20.05 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Pi­lie­tis Ha­ve­las“ (Če­ki­ja, 2008 m.). 21.15 Dok. f. „Kon­sen­su­so me­tai“ (2011 m.). 21.55 Mū­sų mies­te­liai. Uliū­nai. 23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės (1). An­ko­ro šven­tyk­la. Ka­ra­liaus sap­nas. Kam­bo­dža (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.). 23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. 0.00 Pa­no­ra­ma. 0.20 Vers­las. 0.25 Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. 0.35 Orai. 0.40 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“.

11.00 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30, 20.30 No­me­da. 12.15 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 12.45 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Ku­li­na­ri­nis rei­das. 17.30 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“.

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 14.35 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55, 15.10 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 „Mi­tų grio­vė­jai“. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Hai­tis. Gy­ve­ni­mas tę­sia­si“. 16.00, 17.00 Ži­nios. Orai. 17.30 Eu­ro­pos krep­ši­nio tau­rės ant­ro­jo eta­po rung­ty­nės: Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv–Ku­ban“ (Ru­si­ja)–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ (Lie­tu­va). Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Kras­no­da­ro. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 19.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 19.55 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Sta­li­ną?“ 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 1.00 Dok. f. „Hai­tis. Gy­ve­ni­mas tę­sia­si“.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Fan­tas­ti­nis f. „Ža­ri­jos mies­tas“ (N-7). 10.55 Din­gu­sios ci­vi­li­za­ci­jos (k). 11.25 Ro­man­ti­nė dra­ma „Maiš­tin­go­ji Džei­nė“ (N-7). 13.25 Te­le­laik­raš­tis. 15.40 Dra­ma „Vir­šū­nė“ (N-7). 17.30 Ais­čių ke­liai (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Kon­cer­tas „Ur­ma­na Klai­pė­do­je“ (2). 19.30 Po­kal­bių lai­da „Su­si­ti­ki­mai“. 20.30 Kau­nas: tei­sė bū­ti. 21.00 Ži­nios. 21.19 Orai. 21.20 Karinė drama „Elos slė­ny­je“ (N-14). 23.25 Ži­nios (k). 23.45 Veiks­mo f. „Ka­ro žai­di­mai“ (N-14).

9.45, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00 Ta­vo au­gin­ti­nis. 10.25, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 12.15, 18.00 „Kau­lai“. 13.10, 20.00 „Darbš­tuo­lis Te­das“. 14.00 „Na­ša Ra­ša“. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 17.00 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 21.30 Tri­le­ris „Neį­ma­no­ma mi­si­ja“ (JAV, 1996 m.). 23.40 „Fu­tu­ra­ma“. 0.10 „CSI Niu­jor­kas“. 1.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“.

8.00 Tri­le­ris „Vie­nin­te­lis ke­lias“ (Vo­kie­ti­ja, 2006 m.). 10.00 Dra­ma „Aki­la ir ra­šy­bos kon­kur­sas“ (JAV, 2006 m.). 12.00 Is­to­ri­nė dra­ma „La­bos nak­ties ir sėk­mės“ (JAV, Pran­cū­zi­ja, D.Bri­ta­ni­ja, Ja­po­ni­ja, 2005 m.). 18.30 Nuo­ty­kių dra­ma „Bek­raš­tė is­to­ri­ja“ (In­di­ja, JAV, 2006 m.). 20.30 Dra­ma „Žiau­rūs žmo­nės“ (JAV, Ka­na­da, 2005 m.). 22.25 Komiška melodrama „Mie­go mokslas“ (Pran­cū­zi­ja, 2006 m.).

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 Tri­le­ris „Kau­lų ko­lek­ci­nin­kas“ (JAV, 1999 m.) (N-7). 23.15 „Drau­gai IX“ (N-7). 0.20 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Nym­bur­ko ČEZ–Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Mask­vos sri­ties „Chim­ki“–Ry­gos VEF. 13.30 Ad­re­na­li­nas. 14.00 Fut­bo­lo die­vai. Zi­co. 14.30 Spor­tas LT. Pa­sau­lio sam­bo čem­pio­na­tas. 15.30, 21.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Ka­za­nės „Uniks“–Ry­gos VEF. 19.15 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. XIX tu­ro apž­val­ga. 20.15 Fut­bo­lo die­vai. J.Cruyf­fas. 23.15 Ke­lias į Lon­do­ną.


22

antradienis, sausio 17, 2012

menas ir pramogos

Pers­kai­tę K.Do­ne­lai­tį, d

„„Įvertinimas: tarp kompensacijų gavėjų – ir Abromiškų dvaro so-

dybos valdytojas.

Vikipedijos nuotr.

0,5 mi­li­jo­no – už pa­vel­do iš­sau­go­ji­mą Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­ tas (KPD) pri­va­tiems pa­vel­do val­dy­to­jams iš­mo­kė­jo 0,5 mln. li­tų kom­pen­sa­ci­jų. Tarp ga­vu­sių­ jų vals­ty­bės lė­šas – ke­tu­rių dva­rų sa­vi­nin­kai.

„Iš ran­kų į ran­kas ke­lia­vę Elekt­ rė­nų ra­jo­ne esan­tys Ab­ro­miš­kių dva­ro rū­mai pa­ga­liau su­lau­kė šei­mi­nin­ko, ku­ris ėmė­si at­kur­ti au­ten­tiš­ką dva­ro so­dy­bos rū­mų erd­vę ir par­ką. Šio dva­ro so­dy­ bos val­dy­to­jui iš­mo­kė­ta kom­ pen­sa­ci­ja už tai­ko­muo­sius ty­ri­ mus, gais­ro nu­nio­ko­to pa­sta­to ava­ri­jos grės­mės pa­ša­li­ni­mo dar­ bus ir jų pro­jek­to pa­ren­gi­mą“, – ra­šo KPD. At­ly­gin­tos iš­lai­dos už Ig­na­li­ nos ra­jo­ne esan­čių Vi­diš­kių dva­ ro so­dy­bos rū­mų vi­daus ir išo­ rės lip­dy­bos res­tau­ra­vi­mą. Dva­ro sa­vi­nin­kas sa­vo lė­šo­mis ne tik res­tau­ra­vo rū­mus, bet ir at­li­ko jų pri­tai­ky­mo dar­bus. Iš ap­tik­ tų lip­di­nių ga­ba­liu­kų, ke­le­to api­ pu­vu­sių frag­men­tų, po­ros se­nų nuo­trau­kų ir žmo­nių pri­si­mi­ni­ mų res­tau­ra­to­riai at­kū­rė par­ke­ tą, laip­tus, kros­nis ir dva­ro sie­ nų puo­šy­bą. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kų tei­gi­mu, lip­di­niai res­tau­ruo­ti itin meist­ riš­kai. Pu­sė iš­lai­dų šiems dar­ bams – kom­pen­suo­ta. Dva­ro rū­ mai su par­ku at­ver­ti vi­suo­me­nei, čia vyks­ta vie­ši ren­gi­niai. Kom­pen­sa­ci­ja skir­ta ir už ty­ ri­mus, vyk­dy­tus Ute­nos ra­jo­ne

Sal­du­tiš­kio dva­ro rū­muo­se. Ten ras­tas au­ten­tiš­kas po­lich­ro­mi­nis da­žy­mas, nu­sta­ty­ta tik­ro­ji pa­sta­ to struk­tū­ra. Iš­mo­kos taip pat su­lau­kė Pie­ nio­nių dva­ras Ka­vars­ko apy­lin­ kė­se, Anykš­čių ra­jo­ne, val­dy­to­jas. Iš da­lies pa­deng­tos dva­ro ofi­ci­nos res­tau­ra­vi­mo iš­lai­dos. Kre­tin­gos ra­jo­ne, Laz­di­nin­ kų kai­me, esan­čio vė­jo ma­lū­no sa­vi­nin­kui skir­ta kom­pen­sa­ci­ ja už ma­lū­no spar­nų res­tau­ra­vi­ mą. Šį ma­lū­ną sie­kia­ma pa­vers­ ti pa­trauk­liu lan­ky­ti­nu ob­jek­tu. Jo­niš­kio ra­jo­ne sto­vin­čio uni­ka­ laus mo­li­nio Mel­nių ma­lū­no val­ dy­to­jas su­lau­kė vals­ty­bės lė­šų už tvar­ko­mų­jų pa­vel­do­sau­gos dar­bų pro­jek­to pa­ren­gi­mą – kom­pen­ suo­ta be­maž pu­sė iš­lai­dų. Li­kę pi­ni­gai pa­da­ly­ti už Ve­liuo­ nos mies­te­lio Ma­ga­zi­no ar­cheo­ lo­gi­nius ty­ri­mus, Sta­sio Šim­kaus na­mo Kau­ne ava­ri­nės būk­lės lik­ vi­da­vi­mo dar­bus ir už Tel­šiuo­se, Res­pub­li­kos gat­vė­je, esan­čio pa­ sta­to tvar­ko­mų­jų pa­vel­do­sau­gos dar­bų pro­jek­to pa­ren­gi­mą. Anot KPD, pri­va­čių sa­vi­nin­kų val­do­mų kul­tū­ros pa­vel­do ob­ jek­tų ty­ri­mai kom­pen­suo­ja­mi 100 pro­c., ava­ri­jos grės­mės ša­li­ni­mas, kon­ser­va­vi­mas ir res­tau­ra­vi­mas – iki 50 pro­c. Tiek pat – 50 pro­c. – kom­pen­suo­ja­mi ir pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. Ypač tra­piam me­di­niam pa­vel­dui vi­si mi­nė­ti dar­bai kom­ pen­suo­ja­mi iki 70 pro­c. BNS inf.

Kaip šian­dien me­ ni­nin­kai trak­tuo­ja Kris­ti­jo­ną Do­ne­lai­tį ir jo epo­chą, jo kū­ry­ bą? Į tai nu­ta­rė pa­ žvelg­ti, de­ja, ne li­te­ ra­tai, o dai­li­nin­kai ket­ve­rius me­tus truk­sian­čiu pro­ jek­tu ref­lek­tuo­sian­ tys li­te­ra­tū­ros pa­ triar­cho kū­ry­bą.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Nė vie­no kau­nie­čio

Ga­le­ri­jo­je „Me­no par­kas“ ati­da­ry­ ta pa­ro­da „Jau sau­le­lė vėl at­kop­da­ ma bu­di­na svie­tą“, skir­ta K.Do­ne­ lai­čio 300 me­tų gi­mi­mo ju­bi­lie­jui, ku­ris bus mi­ni­mas 2014 m. Tai­gi ši pa­ro­da yra tęs­ti­nio pro­jek­to, truk­ sian­čio dar dve­jus me­tus, da­lis. Pa­ro­dą su­da­ro spe­cia­liai 12 me­ ni­nin­kų šia te­ma už­sa­ky­ti kū­ri­niai, taip pat ir ki­tų no­rin­čių da­ly­vau­ ti pa­ro­do­je ta­py­to­jų kū­ri­niai. De­ja, pa­sta­ro­jo­je ne­ra­si­me nė vie­no kau­ nie­čio au­to­riaus dar­bo. Per pa­ro­dos ati­da­ry­mą bu­vo ža­ dė­ta į pro­jek­tą priim­ti ir ke­le­tą kau­nie­čių dai­li­nin­kų, pa­brė­žiant, kad Kau­ne ypač jun­ta­ma dai­li­nin­ kų vie­ny­bė, iš­skir­ti­nė au­ra ir ap­ skri­tai, pa­sak vil­nie­čių ta­py­to­jų, „Kau­ne la­bai gra­žu“. Pa­gi­ria­mie­ji žo­džiai bu­vo ma­ lo­nūs au­siai, ta­čiau ne be rei­ka­lo ga­le­ri­jos „Me­no par­kas“ va­do­vas Avy­das Žal­pys rep­li­ka­vo: „Kar­tais at­ro­do, kad vil­nie­čiai gy­ve­na di­de­ lia­me kai­me, t. y. iš jo nie­kur neiš­ va­žiuo­ja bū­da­mi tik­ri, kad tik­ra­sis gy­ve­ni­mas ver­da bū­tent jų mies­te, o iš­va­žia­vę nu­stem­ba, kad ir ki­ti mies­tai gy­ve­na vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­ mą, gau­sų kul­tū­ri­nių įvy­kių, iš­ki­ lių me­ni­nin­kų.“ Pro­jek­tai – taip pat kū­ry­ba

Pa­ro­dos mo­to – K.Do­ne­lai­tis ir jo epo­cha, jo li­te­ra­tū­ri­nis pa­li­ki­ mas, „Me­tų“ in­terp­re­ta­ci­ja. Poe­ma „Me­tai“ yra įtrauk­ta į Eu­ro­pos li­te­ ra­tū­ros še­dev­rų są­ra­šą. 2014-ie­ji,

kai bus mi­ni­mos 300-osios ra­šy­ to­jo gi­mi­mo me­ti­nės, Lie­tu­vo­je pa­ skelb­ti K.Do­ne­lai­čio me­tais. K.Do­ne­lai­tis ir Mar­ty­nas Maž­vy­ das – dvi di­de­lės as­me­ny­bės, til­tai, ku­rie jun­gia Lie­tu­vos is­to­ri­nę at­ min­tį su Prū­si­ja. Ša­lia nu­tau­tin­tos ir da­bar jau iš­ny­ku­sios prū­sų tau­ tos iš­ti­sus šimt­me­čius gy­ve­no lie­ tu­viai, Prū­si­jo­je bu­vo iš­spaus­din­ta pir­mo­ji lie­tu­viš­ka kny­ga. Be K.Do­ ne­lai­čio neį­si­vaiz­duo­ja­mas mū­sų tau­tos li­te­ra­tū­ri­nis pa­li­ki­mas. Be jo­kios abe­jo­nės, jis – vie­na iš­ki­liau­sių mū­sų tau­tos as­me­ny­ bių, bet dai­li­nin­kų mit­ru­mas šiek tiek glu­mi­na: vis dėl­to K.Do­ne­lai­ tis – li­te­ra­tū­ros fi­gū­ra. Ar neat­si­ tiks taip, kad sa­vo pro­jek­tus gud­ riai įpa­kuo­jan­tys, įpras­mi­nan­tys ar­ba ne­re­tai pri­tempiantys prie iš­ki­lių da­tų dai­lės at­sto­vai šiuo­ kart li­te­ra­tus stum­telės į šo­ną? Juk „Me­tų“ au­to­riaus ju­bi­lie­jus – dar už po­ros me­tų, o kaip ži­no­me, lai­ mi pir­mie­ji, pro­jek­tų kū­ri­mo ving­ ry­bė­se – taip pat. Ki­ta ver­tus, vi­si pro­jek­tų kū­rė­jai vi­sa­da bū­na tru­pu­tį ra­šy­to­jai, iš­ ma­nan­tys es­mi­nes pro­jek­tų kur­pi­ mo gud­ry­bes – prio­ri­te­tus, su­kak­ tis, ju­bi­lie­jus, pa­trio­ti­nį skam­be­sį. Ar dai­li­nin­kai bū­tų K.Do­ne­lai­tį skai­tę tie­siog sau ir ta­pę su juo su­ si­ju­sias ref­lek­si­jas? Re­gis, ne, nes per pa­ro­dos ati­da­ry­mą kal­bė­jo, kad lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros še­dev­rą „Me­ tus“ skai­tė mo­kyk­lo­je, kai to rei­ kė­jo. Da­bar esą taip pat pri­rei­kė. Heg­za­met­ras akims

Pa­sak ra­šy­to­jo, li­te­ra­tū­ro­lo­go Re­ gi­man­to Ta­mo­šai­čio, K.Do­ne­lai­

Sigita Maslauskaitė. Elgeta I, Elgeta II

tis – svar­biau­sias mū­sų au­to­rius, ir ne for­ma­liai, ne vien kaip kla­si­ kas: „Esu ra­šęs apie jį 11 kla­sės va­ do­vė­liuo­se, be­ga­lę kar­tų jį aiš­ki­nau mo­kyk­lo­se ir gim­na­zi­jo­se.“ Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je or­ga­ni­ zuo­ta­me po­sė­dy­je dėl K.Do­ne­lai­ čio ju­bi­lie­jaus pa­mi­nė­ji­mo da­ly­va­ vęs poe­tas Do­na­tas Pet­ro­šius taip pat įsi­ti­ki­no, kad Lie­tu­vos dai­li­nin­ kų są­jun­ga pa­tei­kė ne vie­ną pro­jek­ tą, skulp­to­riai taip pat ėmė skai­ty­ ti K.Do­ne­lai­tį, ne po vie­ną pro­jek­tą su do­ne­lai­tiš­ka po­teks­te pri­ra­šė ir ga­le­ri­jos. Ir vis dėl­to, anot poe­to, „K.Do­ne­lai­tis yra la­biau ra­šy­to­ jų, nei kom­po­zi­to­rių, skulp­to­rių ar ko­kių tu­riz­mo de­par­ta­men­tų.“ Ra­šy­to­jai taip pat tuč­tuo­jau su­ rea­ga­vo ir ta­da, kai K.Do­ne­lai­čio mu­zie­jui Ka­li­ning­ra­de bu­vo iš­ki­ lu­si grės­mė, t. y. bu­vo nu­ma­ty­ta jį ati­duo­ti sta­čia­ti­kių baž­ny­čiai. „Jei­gu skulp­to­riai skai­to K.Do­ne­ lai­tį, tai ra­šy­to­jai ga­li pai­šy­ti, ta­py­ti ar net kur­ti vi­zua­li­nę K.Do­ne­lai­čio kū­ry­bos in­terp­re­ta­ci­ją heg­za­met­ ru“, – svars­to poe­tė Dai­va Mo­ly­tėLu­kaus­kie­nė. Ki­ta ver­tus, ra­šy­to­jai ne­kal­ti­ na dai­li­nin­kų, ga­le­ri­nin­kų ar kom­ po­zi­to­rių: ydin­ga pa­ti pro­jek­tų ra­ šy­mo sis­te­ma, ji nuo pat pra­džių ver­čia jei ne me­luo­ti, tai bent gud­ rau­ti. Pa­ro­da-par­da­vi­mas?

Ga­le­ri­jo­je „Me­no par­kas“ eks­po­ nuo­ja­mo­je pa­ro­do­je – Žy­gi­man­to Au­gus­ti­no, Ar­vy­do Balt­rū­no, Inos Bud­ry­tės, Li­no Ci­cė­no, Ku­ni­gun­ dos Di­nei­kai­tės, Li­no Liandz­ber­ gio, Arū­nės Tor­nau ir kt. dar­bai. Ket­ve­rius me­tus vyk­sian­tis tęs­ ti­nis pro­jek­tas baig­sis tik po dve­jų me­tų. Pro­jek­te da­ly­va­vę dai­li­nin­kai sa­ko ke­ti­nan­tys su­reng­ti di­de­lę ta­ py­bos, skulp­tū­ros ir gra­fik ­ os pa­ro­ dą. Ko­kie dar­bai jo­je da­ly­vaus, jei ša­lia dau­gu­mos pa­ro­do­je „Jau sau­ le­lė vėl at­kop­da­ma bu­di­na svie­tą“ eks­po­nuo­ja­mų kū­ri­nių pui­kuo­ja­si kai­nos? Gal jie par­duo­da­mi su są­ ly­ga, kad pir­kė­jas įsi­gy­tą dar­bą at­ neš į 2014 m. pa­ro­dą? kas: Pa­ro­da „jau sau­le­lė vėl at­kop­da­ma bu­di­na svie­tą“. kur: „Me­no par­ke“. kada: iki va­sa­rio 3 d.


23

antradienis, sausio 17, 2012

menas ir pramogos

dai­li­nin­kai jį ati­duos ra­šy­to­jams Jei­gu skulp­to­ riai skai­ to K.Do­ne­ lai­tį, tai ra­ šy­to­jai ga­li pai­šy­ti, ta­ py­ti ar net kur­ti vi­zua­ li­nę K.Do­ ne­lai­čio kū­ry­bos in­ terp­re­ta­ ci­ją heg­za­ met­ru.

Patricija Jurkštaitytė. Nuo altoriaus

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Vytautas ŠIMONIS. Teisingi atsakymai: KERTINIS (pirm.), TAMPYMAS (antr.), AKMENLIGĖ (treč.), PRASTUOMENĖ (ketv.), ANTRAMETYSTĖ (penkt.).

Šią savaitę laimėkite Noros Roberts knygą „Gražioji arklininkė“. Net ir tokia garsi rašytoja kaip Nora Roberts, kurios plunksnai priklauso beveik 200 romanų, nedrįstų išsižadėti savo pirmųjų kūrinių. Vienas iš jų – trilogija „Airių svajos“. Pirmojoje trilogijos knygoje – „Gražioji arklininkė“ – susipažinsite su Adelija. Jie nukeliavo tolimą kelią ieškodami savo laimės. Ir surado amžiną meilę. Gražutę Adeliją likimas nubloškia į svajonių šalį Ameriką. Gavusi darbą žirgyne mergina nesitveria džiaugsmu. Tik susitikus su žirgyno savininku kaskart žyra kibirkštys - Adelijai sunku suvaldyti aštrų liežuvėlį, o Treviui Grantui smagu ją erzinti. Vis dažniau jų keliai susibėga, Adelijos širdyje įsižiebia meilė... Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, sausio 24 d.

Simonas Skrabulis. Pagal K.Donelaitį „Pavasario linksmybės“

DATOS (sausio 17 d.) 1706 m. gimė JAV valstybės veikėjas, JAV politikas ir mokslininkas Benjaminas Franklinas. 1835 m. gimė Antanas Baranauskas, „Anykščių šilelio“ autorius. 1863 m. gimė rusų teatro reformatorius, režisierius ir aktorius Konstantinas Stanislavskis. 1899 m. Italijoje gimė garsusis Čikagos gangsteris Al Capone. 1928 m. gimė garsus Londono kirpėjas ir stilistas Vidalis Sassoonas. 1942 m. gimė boksininkas Muhammadas Ali. 1948 m. gimė grupės „Rolling Stones“ gitaristas Mickas Tayloras. 1962 m. gimė kanadiečių aktorius Jimas Carrey. 1968 m. Vilniuje mirė lietuvių dainininkas ir vargonininkas Kipras Petrauskas.

horoskopai

Linas Cicėnas. Žmogus iš Karaliaučiaus

Ina Budrytė. Fragmentas iš „Laiko paslaptys“

Avinas (03 21–04 20). Gali susidaryti įspūdis, kad gyvenimas klostosi taip, lyg kas nors tyčiotųsi iš jūsų ar bandytų suerzinti. Bus sunku valdytis. Jautis (04 21–05 20). Prisiminsite savo jaunystę ar kai kuriuos praeities įvykius. Jei teks bendrauti su jaunesniais žmonėmis, gali kilti nesutarimų ar agresija. Esate pernelyg išmintingas, kad leistumėtės išprovokuojamas. Dvyniai (05 21–06 21). Jūsų mąstymas, idėjos, siekis tobulėti gali keistis. Šiandien bus daug lengviau susikaupti ir užsiimti svarbiais reikalais, niekas nepajėgs jūsų išblaškyti. Vėžys (06 22–07 22). Būsite labai susikaupęs, nors labai jautrus. Žodžiai šiandien bus jūsų ginklas – kalbėdamas galėsite apsiginti nuo jus neteisingai puolančių. Liūtas (07 23–08 23). Galimi emocijų protrūkiai, ypač bendraujant su vaikais ar artimais draugais. Jūsų perdėtas psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su aplinkiniais. Mergelė (08 24–09 23). Laikas pasinaudoti kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte savo idėjas. Minėtos savybės ir gebėjimas reikšti mintis trauks ir žavės aplinkinius. Dabar praverstų gera knyga ar filmas. Svarstyklės (09 24–10 23). Norėsite daug kalbėti, nes tiesiog netelpate savo kailyje. Bet prieš prabildamas gerai pagalvokite, nes ne visiems jūsų idėjos ir sumanymai gali būti įdomūs. Skorpionas (10 24–11 22). Emocijos veršis per kraštus, turėsite daug visokių sumanymų, o ir aplinkiniai bus nusiteikę jums padėti. Tereikia tik paprašyti. Šaulys (11 23–12 21). Prieštaringa diena: dabartinės jūsų idėjos ir mintys neatitinka jūsų paties ar kitų žmonių vertybių. Gali tekti iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Ožiaragis (12 22–01 20). Gali būti, kad būtent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Darbas bus produktyvus ir kūrybingas. Vandenis (01 21–02 19). Puikiai seksis patarinėti asmeniniais klausimais, todėl jūsų patarimų prireiks vis daugiau žmonių. Tinkamai susidorosite su sudėtingomis užduotimis ir pasieksite norimų rezultatų. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kieno nors nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti konfliktas. Padėtį pavyks išgelbėti, jei laiku suprasite, kad visi žmonės mąsto skirtingai ir būtent tai yra gerai.


Orai

Pirmoje savaitės pusėje Lietuvoje vyraus žiemiški orai – šals, pasnigs. Šiandien dieną bus 1–4 laipsniai šalčio. Naktį rytiniuose rajonuose truputį pasnyguriuos, kaip prognozuoja Hidrometeorologijos tarnyba. Rytoj taip pat trumpai pasnigs, dar labiau spustelės šaltukas. Naktį temperatūra kris iki 10 laipsnių šalčio, dieną bus nuo 6 laipsnių šalčio iki 0.

Šiandien, sausio 17 d.

–3

–1

Telšiai

–4

Šiauliai

Klaipėda

–4

Panevėžys

–3

Utena

–3

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

8.31 16.26 7.55 2.17 11.13

17-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 349 dienos. Saulė Ožiaragio ženkle.

–2

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +6 Berlynas +3 Brazilija +25 Briuselis +3 Dublinas +9 Kairas +18 Keiptaunas +30 Kopenhaga +5

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+6 +8 –4 –5 +4 –5 +5 +5

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+2 –3 +6 +27 –2 +13 +9 –6

–3

–3

Vėjas

0–6 m/s

Marijampolė

Vilnius

–3

Alytus

Vardai Beatričė, Daujotas, Dovainis, Leonilė, Merūnas, Rozelina, Vida.

Nuk­ri­to di­džiu­lė kos­mi­nė šiukš­lė

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–4

–2

–3

–4

2

–6

–3

–3

–4

3

–3

–1

0

–3

4

rytoj

poryt

Ru­si­jos kos­mi­nis zon­das, tu­rė­jęs gar­ sin­ti jį su­kū­ru­sios ša­lies var­dą per am­ bi­cin­gą mi­si­ją į Mar­so pa­ly­do­vą, lieps­ no­da­mas nu­kri­to ant Že­mės, o jo nuo­ lau­žos pa­ži­ro Ra­mio­jo van­de­ny­no pie­ ti­nė­je da­ly­je, į va­ka­rus nuo Či­lės kran­ tų. 170 mln. JAV do­le­rių (456 mln. li­tų) kai­na­vęs zon­das ta­po vie­na sun­kiau­ sių ir dau­g iau­sia tok­si­n ių me­d žia­g ų tu­rin­čių kos­mi­nių šiukš­lių, ka­da nors nu­kri­tu­sių ant Že­mės. Ta­čiau eks­per­ tai tvir­ti­na, kad šio apa­ra­to nuo­lau­žos di­de­lio pa­vo­jaus ne­ke­lia, nes ku­ras ir dau­g u­ma zon­do de­ta­l ių vei­k iau­siai su­de­gė aukš­tai at­mos­fe­ro­je. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Trum­pas vun­der­kin­do ke­lias

„„Užduotis: kiek­vie­nas, pa­ste­bė­jęs po­ten­cia­lią pla­ne­tą, pra­šo­mas ją

pa­žy­mė­ti ati­tin­ka­ma­me kad­re.

Nau­ją pla­ne­tą at­ras­ti ga­li kiek­vie­nas Sa­va­no­riai ga­li ke­liau­ti į „Pla­net­ hun­ters“ in­ter­ne­to sve­tai­nę ty­ri­ nė­ti 150 tūkst. žvaigž­džių nuo­ trau­kų, da­ry­tų „Kep­ler“ kos­mi­niu te­les­ko­pu. Kaip ra­šo ra­šo bbc.co.uk, sa­va­ no­riai lan­ky­to­jai pir­miau­sia su­pa­ žin­di­na­mi, kaip nuo­trau­ko­je ga­li­ ma at­ras­ti pla­ne­tą. Ją pa­ste­bė­jus, pra­šo­ma pra­neš­ti eks­per­tams. „Žmo­nės ge­ba at­ras­ti kom­piu­ te­rio ne­pas­te­bė­tas pla­ne­tas, – sa­ kė Chri­sas Lin­tot­tas iš Oks­for­do uni­ver­si­te­to. – Kai žmo­nės žiū­ri į šiuos duo­me­nis, jie ga­li pa­ste­bė­ ti tas pla­ne­tas, ku­rias kom­piu­te­ ris pra­lei­džia.“ 2009 m. pra­d ė­tas nau­d o­ ti kos­mi­nis te­les­ko­pas „Kep­ler“ ty­ri­nė­jo tą kos­mo­so da­lį, ku­ri, kaip ma­no­ma, tu­ri daug žvaigž­ džių, pa­na­šių į mū­sų Sau­lę. Kol kas vie­nas įspū­din­giau­sių ra­di­ nių yra pla­ne­tos Kep­ler 22b at­ ra­di­mas. Ji, nuo mū­sų nu­to­lu­ si per maž­daug 600 švies­me­čių, yra pa­na­šaus dy­džio ir tem­pe­ra­ tū­ros kaip Že­mė.

Nuot­rau­kos, už­fik­suo­tos de­ vy­nių „Kep­ler“ te­les­ko­po veik­los mė­ne­sių pe­rio­du, įdė­tos tarp­tau­ ti­nės moks­li­nin­kų ko­man­dos iš Jei­ lio ir Oks­for­do uni­ver­si­te­tų su­kur­ to­je sve­tai­nė­je „Pla­net­hun­ters“. Iki tol nuo­trau­kos bu­vo priei­na­mos tik ast­ro­no­mams pro­fe­sio­na­lams. „Mes tvir­tai įsi­ti­ki­nę, kad, pa­ de­dant sa­va­no­riams, ra­si­me dau­ giau ten tū­nan­čių pla­ne­tų“, – ti­ ki­no Ch.Lin­tot­tas. Kiek­vie­nas, pa­ste­bė­jęs po­ten­ cia­lią pla­ne­tą, pra­šo­mas ją pa­žy­ mė­ti ati­tin­ka­ma­me kad­re. Reikš­ min­gos pla­ne­tos ra­dy­bų at­ve­ju šis as­muo įvar­di­ja­mas kaip at­ra­dė­jas, o jo var­das mi­ni­mas kiek­vie­na­me su ati­tin­ka­mos pla­ne­tos at­ra­di­mu su­si­ju­sia­me vei­ka­le. „Žmo­gaus sme­ge­nys – ypač tin­ ka­mos to­kio ti­po paieš­koms“, – sa­va­no­rius ra­gi­na Ch.Lin­tot­tas. Jo žo­džius pa­tvir­ti­na ir tai, kad sa­va­ no­riams kos­mo­so ty­ri­nė­to­jams, ap­si­lan­kiu­siems šio­je sve­tai­nė­je, jau yra pa­vy­kę ap­tik­ti nau­jų pla­ne­tų. lrt.lt inf.

Pa­kis­ta­ne mi­rė mer­gai­tė, lai­ky­ ta kom­piu­te­rių vun­der­kin­du. Į kom­piu­te­rių pra­mo­nės mil­ži­nės „Mic­ro­soft“ dar­buo­to­jų gre­tas Ar­fa Ka­rim Rand­ha­wa įsi­lie­jo su­ lau­ku­si vos 9-erių. Tuo me­tu, kai ki­tos bend­raam­žės dar žai­dė su lė­lė­mis, šios Pa­kis­ta­no ka­ri­nin­ko duk­ros žais­liu­kas bu­vo kom­piu­ te­ris: 2004-ai­siais ta­po ser­ti­fi­ kuo­ta šios bend­ro­vės bend­ra­dar­ be. Jos dar­bas bu­vo įver­tin­tas ne vie­na pre­mi­ja, dip­lo­mais, tarp ku­ rių – ir vals­ty­bi­niai Pa­kis­ta­no ap­ do­va­no­ji­mai. Neį­ti­ki­mai anks­ti pra­dė­tas suau­ gu­sių­jų gy­ve­ni­mas nu­trū­ko taip pat ne­ti­kė­tai. Per vie­ną epi­lep­si­jos prie­puo­lių Ar­fa pa­ty­rė šir­dies in­ fark­tą, iš­tik­ta ko­mos ne vie­ną sa­ vai­tę pra­lei­do La­ho­ro ka­ro li­go­ ni­nė­je – va­kar pra­neš­ta apie jos mir­tį. KD inf.

„„Ge­ni­jus: vos 9-erių su­lau­ku­sios Ar­fos Ka­rim Rand­ha­wos su­ge­bė­ji­mai pra­

no­ko ne tik bend­raam­žių, bet ir dau­gy­bę pro­fe­sio­na­lių pro­gra­muo­to­jų.

Gar­bin­gas be­na­mis grą­ži­no 7 tūkst. eu­rų Be­n a­m is aust­ras Her­m a­n as Schlei­cher­tas šal­tą ant­ro­sios Ka­ lė­dų die­nos va­ka­rą ki­še­nė­je te­ tu­rė­jo 80 cen­tų ir tuš­čią ci­ga­re­ čių pa­ke­lį, kai ant ša­li­gat­vio ra­do 7 tūkst. eu­rų. Užuot pa­lai­kęs ra­di­nį vė­ly­va Ka­lė­dų do­va­na, šis 48-erių vy­ ras, glau­dę­sis vie­no­je Aust­ri­jos sos­ti­nės Vie­nos be­na­mių ir sveiks­tan­čių al­ko­ho­li­kų prie­glau­do­je, nu­ne­šė jį po­ li­ci­jai. Sek­m a­d ie­n į dien­raš­č iui „Ku­rier“ jis pa­sa­ko­jo: „Pa­kė­ liau tą vo­ką ir pa­ma­čiau, kad vi­ du­je yra pluoš­tas gry­nų­jų. Vien 500 eu­rų bank­no­tai! Nė se­kun­ dės ne­pa­gal­vo­jau pi­ni­gus pa­si­lai­ ky­ti. Tai bū­tų bu­vu­si va­gys­tė.“

Tik­ra­sis pi­ni­gų sa­vi­nin­kas vė­ liau apie pra­ra­di­mą pra­ne­šė po­li­ ci­jai. Jis at­ga­vo sa­vo pi­ni­gus, ta­čiau H.Schlei­cher­tui dar ne­pa­dė­ko­jo, ra­šo „Ku­rier“. BNS, KD inf.

„„Sąžinė: nors su rastaisiais pinigais H.Schleichertas būtų išsprendęs

ne vieną savo problemą, radinį jis nunešė į policiją.

2012-01-17 Kauno diena  

9p. Teismuose – valstybinių miškų plotų prie Kauno marių privatizavimo bylos. 10p. Banko valdomos išperkamosios nuomos bendrovės klientei už...