Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS tikros sostinės

pirmadienis, sausio 16 d., 2012 m. Nr. 12 (1211)

Jau šią sa­vai­tę Lie­tu­ vos val­džia spręs, kaip to­liau vys­ty­ti ka­ri­nę avia­ci­ją ne­te­kus vie­no iš dvie­jų lėk­tu­vų. Lie­tu­va 8p.

Už­sie­ny­je re­gist­ruo­ tos bend­ro­vės la­žy­bų pa­slau­gas Lie­tu­vo­je tei­kia ne­pai­sy­da­mos teis­mo spren­di­mų. Eko­no­mi­ka 9p.

diena.lt

1 Lt

Kas kal­tas dėl to, kad lai­ne­ris „Cos­ta Con­ cor­dia“ pa­ty­rė ava­ri­ją, tu­rės at­sa­ky­ti tei­sė­ sau­ga ir eks­per­tai. Pa­sau­lis 10p.

Aukštai kilo, tūps žemai

Mes ne­ga­li­me bū­ti eko­ no­mi­niai ši­zof­re­ni­kai, vi­ siems ža­dė­ti ma­žin­ti mo­ kes­čius ir tuo pa­čiu me­ tu pa­ža­dė­ti vi­siems vis­ko duo­ti. Fi­nan­sų mi­nist­rė Ing­ri­da­ Ši­mo­ny­tė

8p.

Miestas

4p.

Vil­nius skam­bins pa­vo­jaus var­pais Po­s a­kį „skam­bin­t i pa­vo­jaus var­ pais“ Vil­niaus val­di­nin­kai su­pra­to la­bai tie­sio­giai. Apie sos­ti­nę iš­ti­ku­ sią ne­lai­mę vil­nie­čius tu­rė­tų in­for­ muo­ti ne tik si­re­nų gaus­mas – į bend­rą in­for­ma­vi­mo sis­te­mą sa­vi­val­dy­ bė įtrau­kė baž­ny­čių var­pi­nes ir net vie­nai ra­di­jo sto­čiai pri­klau­san­tį au­ to­mo­bi­lį su gar­sia­kal­biu.

Me­nas „„Me­to­dai: 10 mln. eu­rų. To­kią su­mą skir­ti ša­lia „Vil­niaus ener­gi­jos“ esan­čio Jo­čio­nių kvar­ta­lo gat­vėms tvar­ky­ti EK at­sto­vų pra­šė A.Zuo­kas. Sve­

čių pa­skrai­di­ni­mas sraig­tas­par­niu tik­riau­siai tu­rė­jo pa­dė­ti, kad pra­šy­mas bū­tų iš­girs­tas. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Vil­niaus me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko no­ras išas­ fal­tuo­ti ke­lius prie „Vil­niaus ener­gi­jos“ būs­ti­nės sos­ti­nei ga­li smog­ti ant­ru ga­lu. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je (EK) mies­to va­do­vo įti­ki­nė­ji­mai skir­ti lė­šų pa­lai­ky­ti pa­pir­ ki­nė­ji­mu.

Lapk­ri­tį į Vil­nių at­vy­ku­sius EK at­ sto­vus A.Zuo­kas įti­ki­nė­jo mi­li­jo­ nus eu­rų skir­ti ne­di­de­lių gat­ve­lių ša­lia „Vil­niaus ener­gi­jos“ būs­ti­nės re­mon­tui. Me­ras tuo­met pie­šė vi­ zi­jas, kad šios ne­reikš­min­gos gat­ vės bus „tran­seu­ro­pi­nės jung­ties da­lis“. Kad su­si­ti­ki­mas bū­tų veiks­ min­ges­nis, me­ras sos­ti­nės gat­ves sve­čiams ap­ro­dė iš sraig­tas­par­nio. Ta­čiau šis A.Zuo­ko pa­si­skrai­dy­mas

EK va­do­vams pa­si­ro­dė kaip ne­vy­ ku­si vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja ir ban­dy­ mas ne­tie­sio­giai pa­pirk­ti. Ma­ža to, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja abe­jo­ja, ar gat­vių, ve­dan­čių į ke­ti­ na­mą sta­ty­ti šiukš­lių de­gi­ni­mo ga­ myk­lą, tvarkymą ga­li­ma lai­ky­ti eu­ ro­pi­niu pro­jek­tu. Plačiau skaitykite

Miestas

2

15p.

Ge­ni­jus li­ko su­ža­vė­tas


2

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

miestas

Tran­seu­ro­pi­nės jung­ties pa­bai­go Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas sie­kia iš ES fon­dų gau­ti mi­li­jo­nus li­tų ke­liams tvar­ ky­ti. Ta­čiau vil­nie­čiai iš to jo­kios nau­dos ne­gau­tų, nes šios lė­šos bū­tų su­kiš­tos ne į reikš­min­gas gat­ves, o į ke­liu­kus, ku­rie drie­kia­si ap­link pla­nuo­ja­mą sta­ty­ti šiukš­ lių de­gi­ni­mo ga­myk­lą.

Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Ban­do su­klai­din­ti?

Sos­t i­n ės sa­v i­val­dy­b ės me­ras A.Zuo­kas sva­jo­ja, kad ke­lius į mi­ tais apau­gu­sios šiukš­lių de­gi­ni­ mo ga­myk­los, ke­ti­na­mos sta­ty­ti mies­to pa­kraš­ty­je, te­ri­to­ri­ją nu­ ties ES. Kad lė­šų pra­šy­mas at­ro­ dy­tų pa­kan­ka­mai so­li­džiai ir įti­ kin­tų ES spe­cia­lis­tus, ne­di­de­lė su kon­cer­nu „Icor“ (bu­vęs „Ru­bi­con Group“) sie­ja­mos te­ri­to­ri­jos gat­vė pa­va­din­ta tran­seu­ro­pi­nės jung­ties da­li­mi. Be pi­ni­gų ap­link­ke­liams ties­ti ir mo­der­nioms trans­por­to prie­mo­ nėms dieg­ti, me­ras pra­šė dau­giau kaip 10 mln. eu­rų skir­ti Jo­čio­nių kvar­ta­lo gat­vių re­konst­ruk­ci­jai. Vi­ sos šios ne­di­de­lės gat­ve­lės ran­go­ si gre­ta „Vil­niaus ener­gi­jos“ cent­ ri­nės būs­ti­nės pa­sta­tų. Ta­čiau A.Zuo­ko įti­ki­nė­ji­mai, kad Jo­čio­nių kvar­ta­lo gat­vės yra Eu­ro­ pos mas­tu svar­bi jung­tis, nei Vy­ riau­sy­bės, nei Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) spe­cia­lis­tų grei­čiau­siai neį­ ti­kins. Me­ro pla­nais pa­si­do­mė­ję Su­si­ sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai sa­ko, kad šios gat­vės nė iš to­lo ne­ ga­li va­din­tis eu­ro­pi­nės reikš­mės trans­por­to ko­ri­do­riu­mi. „Di­džią­ją da­lį ES pa­ra­mos ke­ liams Lie­tu­va ski­ria siek­da­ma in­ teg­ruo­ti ša­lies ke­lių tink­lą į Eu­ ro­pos ke­lių trans­por­to sis­te­mą. Tran­seu­ro­pi­niam ko­ri­do­riui pri­

ski­ria­mos tarp­tau­ti­nės ma­gist­ra­lės ar šių ke­lių da­lys, pa­vyz­džiui, „Via Bal­ti­ca“, svar­biau­si ma­gist­ra­li­niai ke­liai, ve­dan­tys į Lat­vi­ją, Ka­li­ning­ra­dą, Len­ki­ją, Bal­ta­ru­si­ją, au­tost­ ra­dos ar­ba jun­gia­mie­ji ke­liai, ku­rie su­jun­gia tran­seu­ro­pi­nius ke­lius į bend­rą tink­lą. To­kiais jun­gia­mai­ siais ke­liais ga­li­ma va­din­ti mies­tų ap­link­ke­lius, įva­žiuo­ja­mą­sias gat­ ves, pa­vyz­džiui, Vil­niaus Va­ka­ri­nį ar­ba Pie­ti­nį ap­link­ke­lį“, – dien­raš­ čiui aiš­ki­no Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ jos ES pa­ra­mos koor­di­na­vi­mo sky­ riaus ve­dė­ja Zi­ta Du­bic­kie­nė.

Zi­ta Du­bic­kie­nė:

Ats­ki­ros mies­tų gy­ ve­na­mų­jų ar pra­mo­ ni­nių ra­jo­nų gat­vės neįei­na į tarp­tau­ti­ nių ke­lių tink­lą, to­dėl abe­jo­ti­na, kad joms ga­lė­tų bū­ti skir­tas fi­ nan­sa­vi­mas. Pi­ni­gai ne­prik­lau­so

Aki­vaiz­du, kad „Vil­niaus ener­gi­ jos“ pa­šo­nė­je esan­ti Jo­čio­nių gat­ vė nė vie­no iš Su­si­sie­ki­mo mi­nis­ te­ri­jos at­sto­vės iš­var­dy­tų kri­te­ri­jų nea­ti­tin­ka. Spe­cia­lis­tė ma­no, kad gau­ti pa­ra­mą šios gat­vės re­mon­tui pa­si­tel­kus to­kią tak­ti­ką – ne­rea­lu.

„„Po­žiū­ris: dau­gu­ma vil­nie­čių pa­sa­ky­tų, kad šio­je nuo­trau­ko­je ma­to siau­rą į „Vilniaus energijos“ teritoriją vedan 

„Ats­ki­ros mies­tų gy­ve­na­mų­jų ar pra­mo­ni­nių ra­jo­nų gat­vės neįei­na į tarp­tau­ti­nių ke­lių tink­lą, to­dėl abe­ jo­ti­na, kad joms ga­lė­tų bū­ti skir­tas fi­nan­sa­vi­mas pa­gal to­kį mo­de­lį“, – sa­ko Z.Du­bic­kie­nė. Prieš du mė­ne­sius Vil­niu­je ap­ si­lan­kę EK at­sto­vai grei­čiau­siai iki šiol pri­si­me­na me­ro A.Zuo­ko jiems pa­ro­dy­tą iš­skir­ti­nį dė­me­sį. Mies­ to su­si­sie­ki­mo inf­rast­ruk­tū­ros si­ tua­ci­jos mies­te įver­tin­ti at­vy­kę spe­cia­lis­tai sraig­tas­par­niu bu­vo pa­kel­ti į orą. Iš jo esą tin­ka­mai su­ si­pa­ži­no su mies­to su­si­sie­ki­mo si­

tua­ci­ja. Me­ras iki šiol gi­ria­si, kad prieš de­šimt­me­tį sve­čius iš EK pa­ kė­lęs į orą mies­tui pri­trau­kė be­veik 1 mlrd. li­tų. Ir šį kar­tą A.Zuo­kas EK no­rė­jo įti­kin­ti skir­ti ES lė­šų ke­liams ties­ ti ir vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mos plėt­rai. Ta­čiau pi­ni­gų bu­vo pra­šo­ ma la­bai konk­re­tiems ir, spe­cia­lis­ tų nuo­mo­ne, keis­tiems gat­vių re­ mon­to dar­bams. Šią ne­di­de­lę gat­ve­lę re­mon­tuo­ti no­ri­ma dviem eta­pais – pir­ma­sis už dau­giau kaip 7 mln. eu­rų bū­tų įgy­ ven­din­tas iki 2014 m., ant­ra­jam įgy­

ven­din­ti iki 2016 m. reik­tų dau­giau kaip 5 mln. eu­rų. Po ly­giai, maž­daug po 1 mln. eu­rų, pro­jek­tui esą skir­tų ir sa­vi­val­dy­bė bei Vy­riau­sy­bė. Me­ro EK spe­cia­lis­tams ro­dy­to­ se skaid­rė­se bu­vo pa­vaiz­duo­tos ir šiukš­lių de­gi­ni­mo bei rū­šia­vi­mo ga­ myk­los. Pir­mą­ją me­ras ka­den­ci­jos pra­džio­je per ke­le­rius me­tus ža­dė­ jo pa­sta­ty­ti gre­ta „Vil­niaus ener­gi­ jos“. Skly­pas, ku­ria­me bus sta­to­ma ga­myk­la, pri­klau­so Vil­niaus ši­lu­mos tink­lams. Šiuos iki 2017 m. yra iš­si­ nuo­mo­ju­si „Vil­niaus ener­gi­jos“ ak­ ci­nin­kė pran­cū­zų įmo­nė „Dal­kia“.

Skry­dis virš Vil­niaus bai­gė­si pa­siaiš­ki­ni­mu Briu­se­ly­je Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Vil­niaus me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko ban­ dy­mas įtik­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pa­rei­gū­nams ga­li at­si­rūg­ti – Lie­tu­vos sos­ti­nei ga­li bū­ti skir­ta ma­žes­nė ES pa­ra­ma nei ti­ki­ma­ si. Nes kai ku­rie sos­ti­nės va­do­vo veiks­mai Briu­se­lio val­di­nin­kams pri­mi­nė ne­tie­sio­gi­nius ban­dy­mus pa­pirk­ti. Lan­kė­si du Ko­mi­si­jos at­sto­vai

Per­nai lapk­ri­tį Lie­tu­vo­je lan­kė­si du EK at­sto­vai – Re­gio­ni­nio ge­ne­ra­li­ nio di­rek­to­ra­to H3 sky­riaus va­do­ vai Lui­sas Bo­ri­sas San­che­zas ir Jo­ ha­nas Mag­nus­so­nas. Jie at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su ke­lių Vil­niu­je ir ap­link jį būk­le, pla­nais iš ES fon­dų fi­nan­suo­ti trans­por­ to inf­rast­ruk­tū­ros plėt­rą Lie­tu­vos sos­ti­nė­je. Me­ras A.Zuo­kas nu­spren­dė sve­ čiams iš aukš­ty­bių pa­ro­dy­ti mies­

tą ir jo ke­lius. Iš­si­nuo­mo­jęs vers­li­ nin­ko, bend­ro­vės „Kau­no grū­dai“ bend­ra­t ur­č io Taut­v y­d o Barš­ čio sraig­tas­par­nį, Vil­niaus me­ras skris­da­mas su sve­čiais iš ES ins­ti­ tu­ci­jos ap­ta­rė su­si­sie­ki­mo pro­jek­tų ir jų fi­nan­sa­vi­mo per­spek­ty­vas. Po skry­džio su L.B.San­che­zu ir J.Mag­nus­so­nu Vil­niaus me­ras džiū­ga­vo, kad gau­tas pa­lan­kus jų po­žiū­ris į tai, jog tu­ri bū­ti pa­kan­ka­ mai fi­nan­suo­ja­mi Lie­tu­vos sos­ti­nės su­si­sie­ki­mo plėt­ros pro­jek­tai, pla­ nuo­ja­mi įgy­ven­din­ti pagal 2014– 2020 m. fi­nan­si­nę per­spek­ty­vą. Ga­vo pri­ta­ri­mą?

A.Zuo­kas pra­ne­šė šį­kart kar­tu su sve­čiais iš ES ins­ti­tu­ci­jos sraig­ tas­par­niu ap­žiū­rė­ję vie­tas, ku­rio­se pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį vy­ko su­si­sie­ ki­mo plėt­ros dar­bai, taip pat vie­ tas, ku­rioms bū­ti­nos in­ves­ti­ci­jos no­rint pa­ge­rin­ti su­si­sie­ki­mą sos­ ti­nė­je. Ap­žiū­rė­ję Vil­nių iš paukš­čio skry­džio EK at­sto­vai pa­da­rė iš­va­

Arū­nas Šta­ras:

Da­bar, kai teik­si­me sa­vo pa­raiš­kas fi­ nan­suo­ti tam tik­rus inf­rast­ruk­tū­ros pro­ jek­tus, į jas Briu­se­ ly­je bus žiū­ri­ma kur kas įta­riau.

dą, kad Vil­niui pa­vyks­ta tin­ka­mai įgy­ven­din­ti pla­nuo­tus ke­lių inf­ rast­ruk­tū­ros pro­jek­tus. Anot sa­ vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mo, EK at­sto­vai „tei­gia­mai įver­ti­no ir plėt­ros pla­ nuo­se esan­čias eko­lo­giš­ko vie­šo­jo trans­por­to per­spek­ty­vas įreng­ti dvi eko­lo­giš­ko tram­va­jaus li­ni­jas, įsi­ gy­ti elekt­ra va­ro­mų au­to­bu­sų, pa­ sta­ty­ti elekt­ri­nių au­to­mo­bi­lių įkro­ vi­mo sto­te­les“.

A.Zuo­kas iš­var­di­jo pro­jek­tus, ku­riems ti­ki­ma­si gau­ti ga­na di­de­ lį ES fi­nan­sa­vi­mą. „Šio­mis lė­šo­ mis pla­nuo­ja­ma pa­baig­ti Va­ka­ri­nį ap­link­ke­lį, įreng­ti Tran­seu­ro­pi­nio trans­por­to ko­ri­do­riaus (IXB) san­ kry­žas su Jo­čio­nių gat­vė­mis, Vil­ niaus oro uos­tu, Liep­kal­nio ir Gu­ rių gat­vė­mis, pa­sta­ty­ti Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio jung­tis – Šiau­ri­nę, My­ ko­lo Lie­tu­vio gat­ves, įreng­ti Ne­ men­či­nės ke­lią nuo Kai­rė­nų gat­ vės iki mies­to ri­bos, re­konst­ruo­ti Pilaitės–Vievio ke­lią“, – sa­kė jis. Te­ko tei­sin­tis

Ta­čiau toks op­ti­mis­ti­nis A.Zuo­ko en­tu­ziaz­mas ga­li ir iš­ga­ruo­ti – EK pa­rei­gū­nų pa­skrai­di­ni­mas T.Barš­ čio sraig­tas­par­niu jau su­kė­lė įta­ri­ mų Briu­se­ly­je. Dien­raš­čio ži­nio­mis, L.B.San­ che­zui ir J.Mag­nus­so­nui ne­se­niai te­ko pa­teik­ti pa­siaiš­ki­ni­mus Ko­mi­ si­jai, ko­dėl jie, lan­ky­da­mie­si Vil­ niu­je, „pra­mo­ga­vo“, skrai­dy­da­mi

virš Lie­tu­vos sos­ti­nės, ir da­ly­va­vo A.Zuo­ko vie­šų­jų ry­šių ak­ci­jo­je. EK pa­rei­gū­nams te­ko neig­ti ne­ ma­lo­nius Briu­se­lio įta­ri­mus, kad jie ši­to­kiu pa­si­skrai­dy­mu su Vil­niaus val­džia ga­lė­jo bū­ti ne­tie­sio­giai pa­ per­ka­mi, sie­kiant di­des­nio fi­nan­ sa­vi­mo A.Zuo­ko glo­bo­ja­miems inf­rast­ruk­tū­ros pro­jek­tams. Bai­mi­na­si pro­jek­tų stab­dy­mo

„Neat­mes­čiau, kad da­bar, kai Ko­ mi­si­jos ko­mi­te­tams ir di­rek­to­ra­ tams teik­si­me sa­vo pa­raiš­kas fi­ nan­suo­ti tam tik­rus inf­rast­ruk­tū­ros pro­jek­tus, į jas Briu­se­ly­je bus žiū­ ri­ma kur kas įta­riau“, – bai­mi­no­ si su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras Arū­ nas Šta­ras. Jis, kaip ir ki­tas su­si­sie­ki­mo vi­ ce­mi­nist­ras Rim­vy­das Vaš­ta­kas, bu­vo su­si­ti­kęs su L.B.San­che­zu bei J.Mag­nus­so­nu, bet virš sos­ ti­nės ne­skrai­dė. „Taip, mes da­ly­ va­vo­me pa­si­ta­ri­me Vil­niaus sa­vi­ val­dy­bė­je, kur bu­vo pa­teik­ti vi­si


3

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

miestas

o­je – šiukš­lių de­gi­ni­mo ga­myk­la

„„Ak­la­gat­vis: už­ten­ka žvilg­tel­ti į že­mė­la­pį, kad su­pras­tum, jog Jo­čio­nių gat­vė (pažymėta raudonai) ir aplin-

kinės gatvelės ne­ve­da į Eu­ro­pą.

Apie ga­myk­lą

nčią gat­ve­lę. O mies­to me­ras A.Zuo­kas re­gi „tran­seu­ro­pi­nę jung­tį“.  Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Gat­vių re­mon­tas rei­ka­lin­gas?

Gat­ves ap­link „Vil­niaus ener­gi­ją“ išas­fal­tuo­ti su­ma­nęs me­ras A.Zuo­ kas dien­raš­čiui sa­kė nie­ko blo­ga šio­je si­tua­ci­jo­je neįž­vel­giąs. Esą ga­myk­los anks­čiau ar vė­liau šio­ je vie­to­je iš­dygs, tad ir ke­lius mo­ der­ni­zuo­ti mies­tui teks. „Ta­ry­ba jau se­niai yra pri­ta­ru­si, kad rei­kia sta­ty­ti šiukš­lių de­gi­ni­mo ir rū­šia­vi­mo ga­myk­lą. Tai pa­da­ry­ ta jau praė­ju­sios ka­den­ci­jos po­li­ti­ kų, to­dėl EK at­sto­vams ir ro­džiau pro­jek­tus su ga­myk­lo­mis. Jos šio­je vie­to­je at­si­ras neiš­ven­gia­mai, nes

yra la­bai rei­ka­lin­gos“, – sa­kė mies­ to va­do­vas. Anot jo, iš tie­s ų sa­v i­val­dy­ bė mi­li­jo­nus eu­rų šių gat­vių re­ mon­tui ke­ti­na gau­ti pa­raiš­kas pa­ tei­ku­si ne pa­gal tran­seu­ro­pi­nių jung­č ių mo­d er­n i­za­c i­jos, o, pa­ vyz­džiui, ap­lin­kos tar­šos ma­ži­ ni­mo pro­gra­mas. „Jei sta­ty­si­me ga­myk­las, rei­kės ir ge­rų ke­lių. Rei­kės ke­lių pri­va­žiuo­ ti ir iš­va­žiuo­ti. Tie ke­liai bus la­bai reikš­min­gi. ES pi­ni­gai šiuo at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti skir­ti, nes pro­jek­tas yra svar­bus vi­suo­ti­nai. Tai ga­lė­tų bū­ti

At­lie­kų rū­šia­vi­mo ga­myk­lai ES prieš ke­le­rius me­tus sky­rė per 100 mln. li­tų, ta­čiau pi­ni­gais nie­kas ne­sku­bė­jo pa­si­ nau­do­ti. Sos­ti­nės val­džia at­si­sa­kė mi­ li­jo­nų li­tų at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­los sta­ty­boms, nes nu­spren­dė, kad už sa­ vus pi­ni­gus ga­myk­lą pa­sta­ty­tų kon­ kur­są lai­mė­jęs in­ves­tuo­to­jas. Ta­čiau vė­liau siū­ly­ti mi­li­jo­nai mies­tui vis dėl­to ati­te­ko. At­lie­kų rū­šia­vi­mo ir per­dir­bi­mo pa­jė­gu­mams plė­to­ti re­gio­ ni­niuo­se at­lie­kų cent­ruo­se iš ES struk­

lė­šos pa­gal įvai­rius pro­jek­tus, pa­ vyz­džiui, tar­šos ma­ži­ni­mo, ke­lių inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ros“, – dien­ raš­čiui ko­men­ta­vo me­ras. Opo­nen­tai kri­ti­kuo­ja

Apie sa­vi­val­dy­bės ke­ti­ni­mus iš­ gir­dęs bu­vęs mies­to va­do­vas kon­ ser­va­to­rius Rai­mun­das Alek­na nė ne­su­si­mąs­tė. „Is­to­ri­ja kar­to­ja­si“, – iš kar­to rė­žė mies­to ta­ry­bos na­ rys. Anot po­li­ti­ko, vi­si šių die­nų įvy­kiai tik dar kar­tą pa­grin­džia vi­s uo­m e­n ė­je se­n iai sklan­d an­

tū­ri­nių fon­dų Lie­tu­vai skir­ta 450 mln. li­tų, iš jų Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei ati­te­ko 100 mln. li­tų. At­lie­kų per­dir­bi­mo įmo­nės la­biau­siai ma­si­na vie­ną gar­siau­sių vers­lo gru­pių, Vil­niaus ši­lu­mos ūkį val­dan­čią „Icor“ (bu­vu­sią „Ru­bi­con Group“). Jau anks­čiau kon­cer­nas „Ru­bi­con Group“ šiukš­lių de­gi­ni­mo ga­myk­lą už ES pi­ni­gus sta­ty­ti no­rė­jo ne­to­li Laz­dy­ nų esan­čio­je „Vil­niaus ener­gi­jos“ te­ri­to­ ri­jo­je, nes ten iš kar­to ga­li­ma pri­si­jung­ti

Me­ro EK spe­cia­ lis­tams ro­dy­to­se skaid­rė­se bu­vo pa­ vaiz­duo­tos ir šiukš­ lių de­gi­ni­mo bei rū­ šia­vi­mo ga­myk­los.

čią nuo­mo­nę, kad me­ras kon­cer­ no „Dal­kia“ rei­ka­lais rū­pi­na­si lyg sa­vais. „Ši­ta te­ri­to­ri­ja vi­sa­da bu­

prie ma­gist­ra­li­nių tink­lų, tie­kian­čių ši­ lu­mą Vil­niu­je. Prieš me­tus di­džiau­sią no­rą sos­ti­nė­je už­siim­ti at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­los sta­ ty­mu ro­dė Pran­cū­zi­jos įmo­nė „Const­ ruc­tions In­dust­riel­les de la Me­di­ter­ra­ nee“ (CNIM), ta­čiau dėl eko­lo­gi­nių prie­ žas­čių žlu­gus pla­nams bend­ro­vė ke­ti­no sa­vo pro­jek­tus įgy­ven­din­ti Klai­pė­do­je. Šia­me mies­te at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­ lą pran­cū­zai no­rė­jo sta­ty­ti kar­tu su „Icor“ įmo­ne „Tech­no­lo­gy Pro­jects“.

vo va­di­na­ma ru­bi­ko­no val­do­mis. Me­ro no­ras tvar­ky­ti gat­ves su šiuo vers­lu su­si­ju­sių įmo­nių te­ri­to­ri­jo­ je yra la­bai keis­tas. Var­gu ar šian­ dien at­si­ras­tų žmo­nių, ku­riems šiuo at­ve­ju ne­kil­tų įta­ri­mas“, – sa­kė R.Alek­na. Paš­ne­ko­vas taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad reikš­mės eu­ro­pi­nėms ke­lių jung­tims Jo­čio­nių gat­vės ne­tu­ri. „Šian­dien jau per daug įvai­riau­ sių su­ta­pi­mų ma­to­me. Tas pa­ts ir ši­lu­mos ūky­je. Me­ras rū­pi­na­si sve­ ti­mais in­te­re­sais, o ne mies­tu“, – kal­bė­jo R.Alek­na.

„„Pri­kiau­li­no: A.Zuo­kas la­bai di­džia­vo­si sve­čiams iš Briu­se­lio pa­ro­dęs Vil­nių iš paukš­čio skry­džio. Ta­čiau šiems dėl to­kios pra­mo­gos vė­liau te­ko aiš­kin­tis sa­vo va­do­vams.  

skai­čiai, pri­sta­ty­ti vi­si pro­jek­tai. Bet tik­rai ne­ži­no­jo­me, kad po to su­si­ti­ki­mo me­ras dar pa­skrai­dins sve­čius sraig­tas­par­niu. Tai su­ži­ no­jau tik ki­tą die­ną iš sa­vi­val­dy­ bės pra­ne­ši­mo spau­dai“, – kal­bė­ jo A.Šta­ras. „Pers­kai­čiau aš tą pra­ne­ši­mą, pa­žiū­rė­jau į jį iro­niš­kai – dar vie­

„

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

na A.Zuo­ko vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja“, – sa­kė vi­ce­mi­nist­ras. Jis už­si­mi­nė ne­ma­tąs nie­ko ypa­ tin­ga, kad EK pa­rei­gū­nai bu­vo pa­ skrai­din­ti. Ta­čiau vi­ce­mi­nist­rą nu­ste­bi­no tos ak­ci­jos vie­šas pa­tei­ ki­mas. „Ne­sa­kau, kad rei­kė­jo iš­vis nu­slėp­ti tą pa­si­skrai­dy­mą, bet bu­ vo klai­da pa­teik­ti jį kaip ko­kį ne­

tie­sio­gi­nį ban­dy­mą pel­ny­ti Eu­ro­ pos pa­rei­gū­nų pa­lan­ku­mą mū­sų inf­rast­ruk­tū­ros fi­nan­sa­vi­mui“, – aiš­ki­no A.Šta­ras. „Nie­ko ne­ži­nau, nie­ko ne­gir­dė­jau“

„Mes A.Zuo­ką ir jo vie­šų­jų ry­šių ak­ ci­jas ge­rai pa­žįs­ta­me. Bet Vil­niu­je yra ir EK at­sto­vy­bė, ir ES vals­ty­bių

am­ba­sa­dos, ku­rios se­ka įvy­kius, pa­ tei­kia sa­vas jų ver­si­jas. Šis pa­si­skrai­ dy­mas iš­ties ga­lė­jo bū­ti su­pras­tas kaip ko­kia pra­mo­ga ar ne­tgi pa­pir­ ki­mas. Tai ga­li baig­tis liūd­nai mū­ sų tei­kia­mų pro­jek­tų at­žvil­giu“, – svars­tė su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras. O A.Zuo­kas ti­ki­no nie­ko ne­gir­ dė­jęs apie ne­links­mą sraig­tas­par­

niu kar­tu su juo skrai­džiu­sių EK at­sto­vų li­ki­mą. „Ne­ma­nau, kad ši in­for­ma­ci­ja yra tei­sin­ga. Ne­ti­kiu to­kiais da­ly­kais ir la­bai abe­jo­ju šia in­for­ma­ci­ja. Rei­kia aiš­kiai skir­ti pra­mo­gi­nius skrai­dy­mus nuo dar­ bo vi­zi­tų. Jei kaž­kam nė­ra skir­tu­mo – tai fan­ta­zi­jos trū­ku­mas“, – aiš­ki­ no Vil­niaus me­ras.


4

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Vėl už­kliu­vo len­ko kor­ta Eu­r o­p ar­l a­m en­t a­r as Vy­t au­t as Lands­ber­gis pa­ra­gi­no par­ti­jos bend­ra­žy­gius siek­ti len­kų kil­mės Lie­tu­vos pi­lie­čiams Len­ki­jos vy­ riau­sy­bės da­li­ja­mos len­ko kor­tos tei­si­nio įver­ti­ni­mo.

V.Lands­ber­gio ma­ny­mu, Kons­ti­ tu­ci­nio Teis­mo rei­kė­tų pa­klaus­ti, ar pa­gal len­ko kor­tą Len­ki­jos vy­ riau­sy­bei įsi­pa­rei­go­jęs as­muo ga­ li dirb­ti tar­ny­bo­je, kur rei­kia pri­ siek­ti Lie­tu­vai. „Čia vėl mū­sų la­bai aiš­ki re­ko­ men­da­ci­ja dėl vi­so­kių šu­ny­bių, su­ lau­kia­mų iš mū­sų kai ku­rių pi­lie­ čių, ku­riais ma­ni­pu­liuo­ja­ma, ar­ba vie­na už­sie­nio vals­ty­bė keis­tai el­ gia­si. La­bai pa­pras­tas mū­sų pa­ sa­ky­mas – rei­ka­lin­gas len­ko kor­ tos tei­si­nis įver­ti­ni­mas. Pap­ras­tas da­ly­kas. Bu­vo ban­dy­ta tai pa­da­ry­ ti, bet kaž­kaip su­jauk­tai su ki­tais klau­si­mais, Sei­mas ne­pri­ta­rė, pri­ trū­ko bal­sų kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą“, – šeš­ta­die­nį kal­bė­jo eu­ ro­par­la­men­ta­ras. „Pap­ras­tas klau­si­mas – ar tie, ku­rie tu­ri len­ko kor­tą paė­mę ir įsi­ pa­rei­go­jo Len­ki­jos vy­riau­sy­bei ne­ kenk­ti Len­ki­jai bei len­kiš­ku­mui, nes ki­taip kor­ta bus atim­ta taip vie­šai su­gė­di­jant tarp tau­tie­čių, jau yra pa­val­dūs, ar jie ga­li dirb­ ti to­se vals­ty­bės tar­ny­bo­se, ku­rio­ se pri­sie­kia­ma Lie­tu­vai? Jie įsi­pa­ rei­go­jo ki­tai vals­ty­bei. Klau­si­mas, ma­tyt, ne­tu­ri bū­ti la­bai bai­sus“, – sa­kė po­li­ti­kas. Idė­ją kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­ mą par­la­men­ta­rai ke­le­tą kar­tų bu­ vo at­me­tę, pa­sta­rą­jį kar­tą – per­nai ba­lan­džio mė­ne­sį. Nau­jau­siu pro­ jek­tu bu­vo sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti, ar len­ko kor­ta su­de­ri­na­ma su Sei­mo na­rio prie­sai­ka Lie­tu­vai.

Len­ko kor­tą gau­na as­me­nys, ku­rie raš­tu pa­reiš­kia sa­vo va­lią pri­klau­sy­ti len­kų tau­tai, ga­lin­tys įro­dy­ti, kad bent vie­nas iš tė­vų, se­ ne­lių, pro­se­ne­lių bu­vo len­kų tau­ty­ bės ar­ba tu­rė­jo Len­ki­jos pi­lie­ty­bę.

Vy­tau­tas Lands­ber­gis:

Mū­sų la­bai aiš­ki re­ ko­men­da­ci­ja dėl vi­ so­kių šu­ny­bių, su­lau­ kia­mų iš mū­sų kai ku­rių pi­lie­čių pu­sės.

Kri­ti­kai Lie­tu­vo­je tei­gia, kad su prie­sai­ka Lie­tu­vai yra ne­su­de­ri­ na­mas po­li­ti­nio lo­ja­lu­mo rei­ka­ la­vi­mas len­ko kor­tos tu­rė­to­jui – ne­kenk­ti len­kų tau­tos ir Len­ki­jos vals­ty­bės in­te­re­sams. Be to, yra ma­nan­čių, kad toks Len­ki­jos el­ge­ sys dvel­kia is­to­ri­niu re­vi­zio­niz­mu, nes len­ko kor­ta iš­duo­da­ma tiems, ku­rie gy­ve­no tar­pu­ka­rio Len­ki­ jos val­dy­to­se že­mė­se, ku­rios da­ bar Len­ki­jai ne­prik­lau­so, įskai­tant oku­puo­tą Vil­niaus kraš­tą. Be to, len­ko kor­ta iš­duo­da­ma tik len­kams, gy­ve­nan­tiems bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos te­ri­to­ri­jo­je, ku­ riai len­ko kor­tos įsta­ty­mas pri­ski­ ria ir Lie­tu­vą. Kai ku­rių tei­si­nin­kų nuo­mo­ne, taip įsta­ty­mas ne­pag­ rįs­tai pri­ski­ria Lie­tu­vą tar­si bu­vus tei­sė­ta SSRS da­li­mi ir nei­gia oku­ pa­ci­ją. Lie­tu­vo­je gy­ve­na per 200 tūkst. len­kų kil­mės žmo­nių, tai gau­siau­ sia tau­ti­nė ma­žu­ma. VD, BNS inf.

„„Sis­te­ma: Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos ku­ri­ja tiks­liai ne­ži­no, kiek baž­ny­čių sos­ti­nė­je tu­ri var­pus, ta­čiau pa­ti­ki­

no, kad jų tik­rai dau­giau nei trys. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Baž­ny­čias įtrau­kė, bet neįs­pė­jo

Apie sos­ti­nę iš­ti­ku­sią ne­lai­mę vil­nie­čius turėtų in­for­muo­ti ne tik si­re­nų gaus­mas. Į bend­rą in­for­ma­vi­mo sis­te­mą sa­vi­val­dy­ bė įtrau­kė baž­ny­čias ir net pri­va­čios ra­di­jo sto­ties au­to­mo­bi­lį su gar­sia­kal­biu. And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

var­pais skam­bin­ti, iš­ki­lus pa­vo­ jui vil­nie­čiams, jo­kios in­for­ma­ci­ jos ne­tu­ri.

man nie­ko apie tai ne­sa­kė. Ne­ži­ nau“, – kal­bė­jo pri­si­sta­ty­ti ne­no­ rė­jęs žmo­gus.

Veiks in­for­ma­vi­mo sis­te­ma

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė sa­vo in­ ter­ne­to tink­la­la­py­je kvie­čia vil­ nie­čius pa­reikš­ti nuo­mo­nę apie mies­to pa­reng­tą Ekst­re­ma­lių­jų si­ tua­ci­jų val­dy­mo pla­ną. Kol kas tai tik Sau­gaus mies­to de­par­ta­men­to Ci­vi­li­nės sau­gos sky­riaus pa­reng­ tas pro­jek­tas, ekst­re­ma­lios si­tua­ ci­jos ir jų val­dy­mas ap­ra­šy­tas 78 pus­la­pių do­ku­men­te. Kaip la­biau­siai ti­kė­ti­nos tra­ge­ di­jos, ku­rios ga­li nu­tik­ti Vil­niu­je, yra įvar­dy­tas pa­vo­jin­gų už­kre­čia­ mų­jų li­gų, gais­ro, trans­por­to ava­ ri­jos, naf­tos pro­duk­tų iš­si­lie­ji­mo pa­vo­jus. Tarp ma­žiau ti­kė­ti­nų, ta­ čiau la­biau pa­vo­jin­gų pa­vo­jų įvar­ dy­ta che­mi­nė ava­ri­ja, ka­ri­nė ata­ ka, maiš­tas, su­ki­li­mas, ra­dia­ci­nė ava­ri­ja ar te­ro­ro ak­tas. Pla­no pro­jek­te įvar­dy­ta vi­sa gy­ ven­to­jų in­for­ma­vi­mo sis­te­ma. Tai 69 cent­ra­li­zuo­tai val­do­mos elekt­ ros si­re­nos, ra­di­jo taš­kai, mo­bi­lie­ji ir abo­nen­ti­niai te­le­fo­nai, au­to­mo­ bi­lis su gar­sia­kal­biu, ra­di­jo, vie­tos te­le­vi­zi­jos ir trys baž­ny­čios, tu­ rin­čios var­pi­nes. Ku­ri­ja nie­ko ne­ži­no

Tik štai bė­da – nei baž­ny­čių kle­ bo­nai, nei Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos ku­ri­ja kol kas apie to­kius pla­nus

Kaip tai tu­rė­tų veik­ti ir ką mes konk­re­čiai tu­rė­tu­me da­ry­ti įvy­ kus ka­tast­ro­fai, pa­ sa­ky­ti ne­ga­lė­čiau. Vil­niaus ka­ted­ros kle­bo­nas, taip pat ei­nan­tis Vil­niaus ar­ki­vys­ku­ pi­jos kanc­le­rio pa­rei­gas Ro­ber­ tas Ša­la­še­vi­čius per sa­vo vi­ka­rą pra­ne­šė, kad apie to­kią baž­ny­ čios funk­ci­ją nie­ko nė­ra gir­dė­jęs nei kaip šven­to­vės val­dy­to­jas, nei kaip ar­ki­vys­ku­pi­jos at­sto­vas. „Kol kas nei aš, nei ku­ri­ja apie tai nein­for­muo­ta. Kaip tai tu­rė­tų veik­ti ir ką mes konk­re­čiai tu­rė­tu­ me da­ry­ti įvy­kus ka­tast­ro­fai, pa­ sa­ky­ti ne­ga­lė­čiau“, – per­da­vė vi­ ka­ras R.Ša­la­še­vi­čiaus žo­džius. Nu­ro­dy­tais pla­no pro­jek­te te­le­ fo­nais dar pa­vy­ko su­si­siek­ti tik su Šv. Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čios zak­ ris­ti­ja. Te­le­fo­nu at­si­lie­pęs vy­riš­ kis at­sa­kė, kad kle­bo­no šiuo me­ tu nė­ra, o jis pa­ts apie baž­ny­čios įtrau­ki­mą į gy­ven­to­jų in­for­ma­vi­ mo sis­te­mą nie­ko nė­ra gir­dė­jęs. „Kle­bo­nas bū­na tik ry­tais, bet jis

Kal­bės, kai nu­spręs

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų ry­ šių sky­riaus spe­cia­lis­tas An­to­nas Ni­ki­ti­nas dien­raš­čiui pri­pa­ži­no, kad šis klau­si­mas su baž­ny­čio­mis kol kas ne­bu­vo de­ri­na­mas. Jo tei­ gi­mu, baž­ny­čios pa­si­rink­tos kaip vie­na iš vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ga­li­my­bių. „Ki­lus di­de­lei ava­ri­jai ar su­si­da­rius ekst­re­ma­liai si­tua­ ci­jai, baž­ny­čių var­pi­nės ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­tos kaip gar­si­nis sig­ na­las, ženk­las dė­me­siui at­kreip­ ti ir taip to­liau“, – aiš­ki­no val­di­ nin­kas. Pak­laus­tas, ko­dėl pa­si­rink­tos bū­tent šios trys baž­ny­čios, spe­ cia­lis­tas į klau­si­mą neat­sa­kė. Jis taip pat pa­brė­žė, kad do­ku­men­ tas – tai tik pro­jek­tas, ir ga­lu­ti­ nia­me va­rian­te baž­ny­čių pa­slau­ gų ga­li bū­ti at­si­sa­ky­ta. „Baž­ny­čios pa­si­rink­tos kaip pa­ pil­do­ma ga­li­my­bė in­for­muo­ti gy­ ven­to­jus, pa­si­re­miant tarp­tau­ti­ne pa­tir­ti­mi. Pla­no, ku­ria­me šis pa­ siū­ly­mas yra, pro­jek­tas pa­teik­tas svars­ty­ti vi­suo­me­nei, tad šis pa­ siū­ly­mas ne­bū­ti­nai bus įgy­ven­ di­na­mas. Jei­gu bus nu­spręs­ta jį įgy­ven­din­ti, tuo­met bus de­ri­na­ ma su baž­ny­čių at­sto­vais“, – pa­ brė­žė A.Ni­ki­ti­nas.

Au­to­mo­bi­lis be vai­ruo­to­jo Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų val­dy­mo pla­no pro­jek­te pa­teik­tas siū­ly­mas vi­suo­me­ nei in­for­muo­ti pa­nau­do­ti ir ko­mer­ci­ nės ra­di­jo sto­ties M-1 au­to­mo­bi­lį su gar­sia­kal­biais. Ra­di­jo sto­ties M-1 Sa­vi­rek­la­mos sky­ riaus di­rek­to­rius Jo­nas Gi­lys tei­gė nu­ste­bęs dėl sa­vi­val­dy­bės min­ties į bend­rą in­for­ma­vi­mo sis­te­mą įtrauk­

ti ir ra­di­jo sto­ties au­to­mo­bi­lį su gar­sia­ kal­biu. Vy­riš­kis tei­gė, kad trans­por­to prie­mo­nė tvar­kin­ga ir va­žiuo­ja, ta­ čiau ki­lus ekst­re­ma­liai si­tua­ci­jai ga­li lik­ti ne­pa­nau­do­ta. „Tai mums bu­vo tik­rai nuo­sta­bą ke­ lian­tis pla­nas. Aiš­ku, šis au­to­mo­bi­lis va­žiuo­ja ir tvar­kin­gas, mes juo vyks­ tam į įvai­rius ren­gi­nius, štai Pa­ne­vė­

žy­je bu­vo­me. Ta­čiau juo iš­va­žiuo­ja­ ma ga­na re­tai ir mes ne­tu­ri­me bu­din­ čio vai­ruo­to­jo. Tai yra kiek­vie­nam to­ kiam at­ve­ju sam­do­mas žmo­gus. Įsi­ vaiz­duo­ki­me, su­si­da­ro ekst­re­ma­li si­ tua­ci­ja nak­tį, kur mes to žmo­gaus ieš­ ko­si­me? O vai­ruo­ti to­kį au­to­mo­bi­lį ga­ li ne bet kas, rei­kia spe­cia­lios ka­te­go­ri­ jos“, – kal­bė­jo ra­di­jo sto­ties at­sto­vas.


5

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

8p.

miestas

Nepaisydami visuomenės apklausų konservatoriai kalba apie pergalę rinkimuose.

Vilniaus turguose pakvipo agurkais

Vos bai­gė­si dau­giau kaip du mė­ne­sius tru­kęs drau­di­mas žve­jo­ti kai ku­riuo­ se Ne­ries ruo­žuo­se, sos­ti­nės kran­ti­nė­je iš­si­ri­kia­vo žve­jai. Jų tiks­las – po nerš­to į jū­rą iš upių aukš­tu­ pių grįž­tan­čios la­ ši­šos ir į jas pa­na­šūs šla­kiai.

Ma­tas Mik­ne­vi­čius Sos­ti­nės tur­guo­se sa­vait­ga­lį lan­ ko­miau­si bu­vo žu­vies sky­riai. Už­da­ra­me pa­vil­jo­ne įsi­tai­sę pre­ kiau­to­jai žu­vi­mi vos spė­jo su­ktis – vie­nam stin­tų, ki­tam plekš­ nių, o tre­čias ir eg­zo­tiš­kes­nių žu­ vų už­si­ma­nė.

„„Kant­ry­bė: šio meš­ke­rio­to­jo sa­vait­ga­lį nuo upės ne­nu­bai­dė net žie­miš­

kas oras. 

Be­ne dau­giau­sia ap­si­lan­kiu­sių tur­ gu­je į mai­šus dė­jo­si švie­žių stin­tų. Žve­jų vers­li­nin­kų Klai­pė­do­je su­ žve­jo­tos agur­kais kve­pian­čios žu­ ve­lės čia su­krau­tos į dė­žes – vie­no ki­log­ra­mo kai­na pri­klau­so­mai nuo

vi­du­ti­nio žu­ve­lių dy­džio svy­ruo­ja nuo 10 iki 15 li­tų. „Mū­sų šei­ma tra­di­ciš­kai žie­mą bent ke­lis kar­tus nu­si­per­ka stin­ tų, la­bai mėgs­tam. Kai­na vi­sai nor­ma­li, be­veik kiek­vie­nais me­ tais la­bai pa­na­šiai kai­nuo­ja“, – sa­kė tur­gu­je ap­si­pir­ku­si vil­nie­ čių šei­ma. Per­ka­mos ir ki­tos žu­vys. Štai ki­log­ra­mas ly­de­kos kai­nuo­ja maž­ daug 14 li­tų, star­kio – 17. Už­si­ma­nę pa­ska­nau­ti ko nors neįp­ras­to, vil­nie­čiai pir­ko ir ra­jų spar­nų, stri­me­lių, vai­vo­rykš­ti­nių upė­ta­kių.

Ma­to Mik­ne­vi­čiaus nuo­tr.

La­ši­šų vėl ty­ko žve­jai Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Nuo spa­lio 15 d. iki gruo­džio 31 d. Ne­ry­je ties Vil­niu­mi žve­jo­ti bu­vo drau­džia­ma. Šis drau­di­mas įves­ tas sie­kiant ap­sau­go­ti vė­ly­vą ru­ de­nį ir žie­mą ner­šian­čias la­ši­ši­ nes žu­vis. Iš kar­to po Nau­jų­jų me­tų Ne­ries kran­ti­nė­se pa­si­ro­dė vie­nas ki­tas spi­nin­gu žve­jo­jan­tis meš­ke­rio­to­jas. Žūk­lės mė­gė­jų ne­bai­do nei šal­tu­ kas, nei gau­siai iš dan­gaus pa­bi­ręs snie­gas. Tie­sa, ne­ma­žai šių žve­jų

pa­gau­tas mig­ruo­jan­čias žu­vis na­mo ne­ša­si ne­le­ga­liai. No­rint šias ka­ra­ liš­ko­mis va­di­na­mas la­ši­ši­nes žu­vis pa­siim­ti, rei­kia įsi­gy­ti spe­cia­lią tai da­ry­ti lei­džian­čią li­cen­ci­ją. Iš dar­bo Ža­liuo­ju til­tu penk­ta­ die­nio va­ka­rą ėjęs vil­nie­tis po­rta­lui die­na.lt pa­sa­ko­jo ma­tęs, kaip žve­ jai pa­ga­vo ke­lių ki­log­ra­mų dy­džio šla­kį, pa­sku­bo­mis įki­šo jį į mai­šą ir spru­ko nuo upės. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai to­kiais at­ ve­jai mies­te­lė­nus ra­gi­na skam­bin­ ti pa­gal­bos nu­me­riu 112 ir pra­neš­ti apie gam­tai da­ro­mą ža­lą.

Žu­vų dau­giau Šie­met nerš­ti į Lie­tu­vos upes, moks­ li­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, mig­ra­vo 12,5 tūkst. šla­kių. Tai re­kor­di­nis per pa­sta­rą­jį dvi­de­šimt­me­tį skai­čius. Pa­ vyz­džiui, 2010 m. jų mig­ra­vo per­pus ma­žiau – tik 5,8 tūkst. La­ši­šų, kaip sa­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­ gos de­par­ta­men­to Gam­tos iš­tek­lių sky­riaus ve­dė­jas Vil­man­tas Grai­čiū­ nas, šie­met at­plau­kė taip pat dau­giau nei anks­tes­niais me­tais – 6,4 tūkst.

„„Ska­nės­tas: be­ne dau­giau­sia ap­si­lan­kiu­sių tur­gu­je į mai­šus dė­jo­si

švie­žių stin­tų. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Vilnius sulaukė tikros žiemos

„„Su­lau­kė­me: pu­sę žie­mos ru­de­niš­kai ir niū­riai at­ro­dęs Vil­nius sa­vait­ga­lį pa­ga­liau bu­vo už­klo­tas bal­to snie­go sluoks­niu. Šis po­ky­tis la­biau­siai nu­džiu­gi­no ma­žuo­sius vil­nie­čius,

ku­rie pa­ga­liau ga­li ro­gu­tė­mis leis­tis nuo mies­to kal­vų. O ga­na ra­miai pir­mus žie­mos mė­ne­sius gy­ve­nę ke­li­nin­kai ir kiem­sar­giai bu­vo pri­vers­ti iš­si­trauk­ti sa­vo dar­bo prie­mo­nes.„Simono Švitros nuotr.


6

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

nuomonės

Komentarus, įžvalgas siųskite e. paštu redakcija@vilniausdiena.lt

Kas bend­ra tarp pa­trio­tiz­mo ir tua­le­ti­nio po­pie­riaus?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Į Pe­si­miz­mo tė­vy­nė

Sau­lius Po­cius

M

i­nint Lais­vės gy­nė­ jų die­ną Sei­mo pir­ mi­n in­kė Ire­na De­ gu­tie­nė pa­sa­kė tai, ką se­n iai vi­si ži­no, tik ne vi­sa­da mo­ka apie tai kal­bė­ti vie­šu­mo­je. Iš es­mės tai bu­vo sa­vi­tas iš­ryš­k i­ ni­mas to, ko­kie šian­dien esa­me ir kaip nuo­lat min­ta­me sa­vo pa­čių sklei­d žia­mu nu­si­vy­li­mu. „Ne­pur­v in­k i­me sa­vęs nuo­l a­t i­ niu pe­s i­m iz­mu“, – svar­biau­s ią šian­die­nos šū­k į tar­si su­for­mu­la­ vo I.De­gu­tie­nė.

Žmo­nės nai­viai ti­kė­jo, kad jau lais­vo­je Lie­tu­ vo­je tik­rai vi­si dirbs tik sa­vo Tė­vy­nei ir mąs­ tys tik taip, kaip pri­sa­kė J.F.Ken­ne­dy. Taip, iš tie­sų Lie­tu­vo­je daug pe­ si­m iz­mo. Žmo­nės sa­vo nea­py­ kan­tą vis­kam kas­d ien lais­to vis srau­nes­niais fon­ta­nais trykš­tan­ čia pa­g ie­ža. Kas at­si­t i­ko, kad Aukš­čiau­sią­ją Ta­r y­bą-At­k u­r ia­mą­jį Sei­mą sa­vo krū­ti­nė­mis den­gę žmo­nės po 20 me­tų pa­tys ply­to­mis tam Sei­mui dau­žė lan­gus? „Mū­sų iš­ko­vo­ta lais­vė šian­d ien vis daž­niau virs­ta ne­tei­sin­gai su­ vok­ta lais­ve: lais­ve nuo bet ko­kių as­me­ni­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, lais­ve nuo mo­ra­lės, tra­d i­ci­jų, nuo prie­ sai­kos Tė­vy­nei, tau­tai ir sa­vo ar­ti­ mie­siems, – tei­gė Sei­mo pir­mi­nin­ kė. – Ma­nau, kad iš to­k ios klai­din­ gos lais­vės sam­pra­tos ir ky­la mū­ sų ne­tei­sin­gu­mo jaus­mas, mū­sų pe­si­miz­mas, nu­si­vy­li­mas pa­čiais sa­vi­mi, sa­vo vals­ty­be. Ir esant to­ kiai pa­dė­čiai kaip nie­ka­da tin­ka pri­si­min­ti JAV pre­z i­den­to Joh­no F.Ken­ne­dy žo­džius: „Nek­lausk, ką tau da­vė ta­vo ša­lis, klausk, ką tu jai da­vei pa­ts.“ Dar kar­tą tik­ra tei­sy­bė! Prieš 23 me­tus vie­na­me Są­jū­džio gru­pės su­si­rin­ki­me kaž­koks gud­ ruo­lis rė­žė ži­nią, kad, Lie­tu­vai iš­ sto­jus iš TSRS, ne­be­liks ba­tų. Žo­ džiu, at­ro­dy­si­me ne­ci­vi­li­zuo­tai. Tuo­met vie­nas idea­lis­tas at­si­sto­jo ir pa­sa­kė: „Ei­si­me avė­da­mi vy­žo­ mis, ei­si­me ba­si. Kad tik į lais­vę!“

Šį epi­zo­dą sun­k u už­mirš­t i vien jau dėl to, kad ta si­tua­ci­ja al­sa­vo to­k iu ne­prik­lau­so­my­bės troš­k i­ mu ir op­t i­miz­mu, ko­k io nie­kaip ne­nus­lo­pin­si įki­šęs jį net į mor­gą. Tad kas pa­sklei­dė tą pe­si­miz­mo vi­ru­są po to, kai kiek­vie­nas lie­tu­ vis prisidengęs Są­jū­d žio vė­lia­va al­sa­vo lais­vės troš­k u­l iu? Iš kur at­si­ra­do tas nu­si­v y­l i­mas, ku­r ia­ me mirks­ta­me tar­si fe­ka­li­jų duo­ bė­je? O pra­si­dė­jo vis­kas nuo to, kad per is­to­ri­nius įvy­kius ta­me pa­čia­me par­la­men­te de­pu­ta­tai da­li­jo­si pa­ sky­ras „Vol­goms“. Da­li­jo­si triukš­ min­gai – juk iš­rink­tie­ji ir anais lai­ kais jau­tė­si na­cio­na­li­nė­mis ver­ty­ bė­mis. Tuo­met kaž­kas šau­kė: „Pa­ lau­ki­te, da­bar to­kiems da­ly­kams ne me­tas!“ Ta­čiau į to­k į idea­lis­ti­ nį klyks­mą de­pu­ta­tai jau ta­da ne­ krei­pė dė­me­sio – ne­gra­žu, bet ką pa­da­ry­si: lais­vė lais­ve, o gy­ven­ti ge­riau vis tiek nu­si­pel­nė­me. Šis į vie­šu­mą iš­k i­lęs „gė­r io“ troš­ ku­lys bu­vo pir­ma­sis ženk­las, ko­ kia bus atei­ties Lie­tu­va. Tai, kas pra­s i­dė­j o vė­l iau, pra­ no­ko klai­k iau­s ius lū­kes­č ius. Juk žmo­nės nai­v iai ti­kė­j o, kad jau lais­vo­j e Lie­t u­vo­j e tik­rai vi­ si dirbs tik sa­vo Tė­v y­nei ir mąs­ tys tik taip, kaip pri­s a­kė J.F.Ken­ ne­dy. Bet at­si­t i­ko ki­taip. Pir­m iau­ sia – „Lie­t u­vos te­le­ko­mas“. Mis­t i­ nės pa­ska­los apie slap­t as ot­k a­ tų da­ly­bas, po­l i­t i­nės „nu­skriaus­ tų­jų“ is­te­r i­jos – tai vis šios įmo­ nės pri­v a­t i­z a­v i­mo pa­ly­do­v ai. Žmo­nės iš­k art ne­s up­r a­to, kas vyks­ta, o kai su­vo­kė, dau­ge­l į iš­ ti­ko šo­k as. Bet tai bu­vo tik pra­ džia. Net­r u­k us po­l i­t i­k ai kil­n ia­ šir­d iš­k ai ėmė­s i „Ma­ž ei­k ių naf­ tos“. Kas pa­s a­k y­t ų, jog ši įmo­nė bu­vo pri­va­t i­z uo­ta taip, kad tuo­ me­tės val­d žios tū­zams bū­t ų rei­ kė­ję įteik­t i po me­da­l į „Už šva­r ią są­ž i­nę“? Naf­tos per­d ir­bi­mo ga­ myk­l ą ame­r i­k ie­č iams par­da­vė­ me taip są­ž i­n in­gai, kad jiems li­ ko­me dar ir sko­l in­g i. Tą­s yk ir­g i sklan­dė šleikš­č ios pa­ska­los, tik su­mos ša­l ia ži­no­mų pa­var­d žių bu­vo įvar­d i­ja­mos jau ge­ro­kai di­ des­nės. O di­d žiau­s io de­ga­l i­n ių tink­lo „Lie­tu­vos ku­ras“ pri­va­t i­za­ vi­mas už vie­ną li­tą? O ot­ka­t ų sis­ te­mos įdie­gi­mas ir vi­suo­ti­nės ko­ rup­ci­jos sis­te­mos su­k ū­r i­mas ša­ lies eko­no­m i­ko­je? O Val­do­v ų rū­ mai, LEO LT ir ki­t i po­l i­t i­n iai su­b pro­duk­t ai? Tai vis val­dan­č ių­jų žyg­dar­biai, ku­r ie ša­l ies gy­ven­to­ jus ir pa­ver­tė į to­k ius, ko­k ius juos da­bar įvar­d i­jo I.De­g u­t ie­nė. Taip, tik­ra tei­s y­b ė, esa­me pik­t i pe­s i­ mis­t ai, nu­s i­v y­lę sa­vo vals­t y­b e. Tik ko rei­kė­jo ti­kė­t is po to­k io tą vals­t y­b ę val­d žiu­sių įdir­bio?

min­ki­te mįs­lę: vie­ta na­muo­se, į ku­ rią ry­tais ir va­ka­rais nu­si­drie­kia ei­ lė? Aiš­ku, at­spė­si­te. Tua­le­tas. Vie­ ta, kur ir ka­ra­liai pės­ti vaikš­to. Pas tū­lą lie­tu­vį ši vie­ta – ne vien gam­ti­nių rei­ka­lų su­tvar­ky­mo, bet ir sa­viš­vie­tos, dva­si­nio to­bu­lė­ji­mo rū­mai. Se­nais lai­ kais laik­raš­čius jo­je skai­ty­da­vo ir juos pra­ktiš­kai pa­nau­do­da­vo, o da­bar kas kny­gą apie po­vei­kį žmo­nėms min­ti­mis, kas žur­na­lą tik vy­rams ar­ba tik mo­te­ rims pa­si­dė­jęs, o mo­der­niuo­se na­muo­ se net ir mu­zi­kos ko­lo­nė­lė pa­ka­bin­ta. O jau tik­ra bė­da bū­na ta­da, kai tua­le­ tas vie­nas, ir dar su­jung­tas su vo­nios kam­ba­riu, o šei­mos na­rių daug. Ta­ da su pa­si­skai­ty­mais bei pa­sva­jo­ji­mais ir vi­sa gy­va ei­lė nu­si­drie­kia, neap­siei­ na­ma be du­rų spar­dy­mo ir di­des­nių ar ma­žes­nių: „Oi, ne­spė­jau.“ Bet iš­si­plė­čiau aš čia ne į te­mą. Juk te­ma – nuo tua­le­ti­nio po­pie­riaus iki pa­trio­tiz­mo... Tai prie jų ir grįž­tu. Tai­gi kny­gos į liau­diš­kai va­di­na­mą tu­pyk­lą nie­ka­da ne­si­ne­šu, bet, pa­ ni­ru­si į gi­lią me­di­ta­ci­nę bū­se­ną, vi­ sa­da su­lau­kiu ne­ti­kė­tų min­čių, pro­ to pra­blai­vė­ji­mo, ki­taip ta­riant, kaip da­bar po­pu­lia­ru ra­šy­ti, „atei­na nu­ švi­ti­mas“. Dėl nuo­la­ti­nio tua­le­ti­nio po­pie­riaus trū­ku­mo na­muo­se (nes jis daž­nai su­nau­do­ja­mas ne pa­gal tie­ sio­gi­nę pa­skir­tį) pas mus jis per­ka­ mas di­džiau­sio­mis pa­kuo­tė­mis. Kai nė­ra, tai nė­ra, o kai yra, tai nors ve­ ži­mu vežk. Ka­dan­gi, vy­ro žo­džiais ta­riant, mes jį val­go­me, per­ka­mas vi­sa­da pi­giau­sias, ak­ci­nis. Šį­kart juo ta­po len­kiš­kas, iš­de­ko­ruo­tas gė­ly­tė­ mis, pa­kvė­pin­tas sin­te­ti­niu čiau­du­lį ke­lian­čiu ra­mu­nė­lių kva­pu. Ir dai­lio­je po­lie­ti­le­ni­nė­je pa­kuo­tė­je, taip pat ra­ mu­nė­mis pra­žy­du­sio­je. Žo­džiu, nors prie žaiz­dos dėk ir tam tur­būt tiks.

„Ne­gi ga­li bū­ti, kad ši­toks vi­sas pa­ gra­žin­tas ga­lė­jo bū­ti pi­ges­nis už mū­ siš­ką, lie­tu­viš­ką?“ – svars­tau ir grei­ tai min­ty­se su­me­tu: „Trys mi­li­jo­nai lie­tu­vių po maž­daug 30 ri­ti­nė­lių per me­tus, 90 mln. ri­ti­nė­lių, vie­no ri­ti­ nė­lio ga­min­to­jo kai­na pre­ky­bos tink­ lams – apie 50 cen­tų, t. y. 45 mln. li­tų

O jei vi­si trys mi­li­jo­nai pirk­tu­me tik lie­tu­viš­ ką pre­kę? Oi, kaip iš­ si­plės­tų ga­my­ba, kiek nau­jų dar­bo vie­tų bū­ tų su­kur­ta, kiek biu­ dže­tas pa­si­pil­dy­tų.

per me­tus.“ „Ge­ras biz­nis, ku­ris be­ veik ne­pa­nau­do­tas nu­ke­liau­ja ka­na­ li­za­ci­jos vamz­džiais“, – su­ky­la lie­ tu­viš­kas pa­vy­das. Bet čia pat jo vie­tą uži­ma pa­trio­tiz­mas – o jei vi­si trys mi­li­jo­nai pirk­tu­me tik lie­tu­viš­ką pre­ kę? Oi, kaip iš­si­plės­tų ga­my­ba, kiek nau­jų dar­bo vie­tų bū­tų įkur­ta, kiek biu­dže­tas pa­si­pil­dy­tų, kiek per­dirb­ to po­pie­riaus, iš­me­ta­mo į šiukš­ly­ną, su­nau­do­tu­me. Gal jau ta­da ir mū­sų pre­kė Len­ki­jos ir Ki­ni­jos ga­min­to­ jams į akį ar kur smar­kiau įkirs­ti ga­lė­ tų? Ir pa­tys pi­giau šluos­ty­tu­mės... Ką ma­no­te? Juk ta pa­klau­sos ir pa­siū­los krei­vė tuoj pat pa­gal rin­kos no­rus su­ si­re­gu­liuo­ja... Ar rei­kia ati­duo­ti sa­vo sun­kiai už­dirb­tus li­tus ki­nams, len­ kams ir vi­so­kiems ki­to­kiems, jei sa­ vo ga­min­to­ją tu­ri­me? Ir čia pa­sa­lū­nė min­tis vėl at­rie­da ati­dun­da: „O kaip ta chres­to­ma­ti­nė is­to­ri­ja apie lie­tu­vį,

atė­ju­sį pas Die­vą su pra­šy­mu? Die­vui sa­kant: gau­si, ko pra­šai, bet kai­my­ nas gaus dvi­gu­bai, pa­pra­šiu­sį jam iš­ dur­ti vie­ną akį???“ Iš dai­nos žo­džių neiš­me­si, bet gal ga­li­ma vi­siems pa­ si­steng­ti ir iš­trin­ti iš ko­lek­ty­vi­nės są­ mo­nės vi­są dai­ną? Gal vis dėl­to, kaip sa­ko Ma­ri­jus Mi­ku­ta­vi­čius, „pa­ban­ dom iš nau­jo“?! O da­bar rim­tai... Prieš po­rą me­tų lan­ky­da­ma­si Šve­di­jo­je, ieš­ko­jau vy­ rui lauk­tu­vių – rankš­luos­čio. Kar­tu po par­duo­tu­vę vaikš­čio­jo šve­du­kė, ei­ li­nė pa­gy­ve­nu­si ei­li­nės ga­myk­los ei­li­nė dar­buo­to­ja. Pa­dė­jo man rink­tis: ėmė rankš­luos­čius ir rū­šia­vo į kai­rę ir de­ši­ nę: „Ši­tas – ki­niš­kas, ši­tas – šve­diš­kas, bet bran­gus, ši­tas, žiū­rėk, šve­diš­kas ir ne­daug bran­ges­nis už ki­niš­ką.“ Neiš­ ken­tu­si sa­kau jai: „Bet tur­būt Ki­ni­jo­ je ir­gi jau ne š... ga­mi­na, lai­ko­si Šve­ di­jos stan­dar­tų.“ O ji man: „Ne tik dėl ko­ky­bės, dėl to, kad pirk­da­mas ki­niš­ ką daik­tą pa­de­di šiai nie­kie­no ne­kont­ ro­liuo­ja­mai eko­no­mi­kai aug­ti, vai­kus iš­nau­do­ti, su­pir­ki­nė­ti ki­tas ša­lis, terš­ti že­mę.“ Li­kau be ža­do... Įdo­mu, gal­vo­ jau, grįž­da­ma na­mo, kiek pas mus Lie­ tu­vo­je apie tai žmo­nės gal­vo­ja ir kiek per­ka tik tai, ko iš tik­rų­jų rei­kia... P. S. Ko ge­ro, tua­le­ti­nis po­pie­rius ne pa­ts ge­riau­sias pa­vyz­dys, nes „Vi­ ki­pe­di­ja“ ra­šo, kad mū­sų ša­lies ga­ min­to­jas tu­ri 70 pro­c. rin­kos Lie­tu­ vo­je. Vėl su­kir­ba pa­sa­lū­nė min­tis: ar ne­pas­ka­tins šis straips­nis dažno lie­ tu­vio lie­tu­viš­ko tua­le­ti­nio po­pie­riaus ne­be­pirk­ti? La­bai ti­kiu, kad pa­ska­ tins li­ku­sius 30 pro­c. pirk­ti tik jį ir ra­mia są­ži­ne ei­ti į tua­le­tą, gal­vo­jant: „Aš ir­gi pri­si­de­du prie Lie­tu­vos au­ gi­mo!“ Juk di­de­li da­ly­kai pra­si­de­da nuo ma­žų ir iš jų su­si­de­da... Skai­ty­to­ja Ne­ri­da

At­leisk, Ma­my­te, kad pa­ti­kė­jau...

R

a­šau bu­dė­da­ma slau­gos na­ muo­se prie į ki­tą pa­sau­lį išei­ nan­čios Ma­my­tės. Ne, ne iš tų slau­gos na­mų, iš ku­rių ją te­ko iš­vež­ti grei­to­sios pa­gal­bos me­ di­kams. Čia ki­taip, čia dvel­kia žmo­ giš­ku­mu, rū­pes­čiu ir dė­me­siu. Ne­to­ bu­la, bet iš­ties ki­taip... Prieš lapk­ri­čio šven­tes Ma­my­tę pa­ gul­dėm į Vilk­pė­dės slau­gos na­mus. Trum­pam... pa­sta­ty­ti la­ši­nes, kad su­ stip­rė­tų ko­jos. Jos li­ga – di­de­lio pik­ ty­biš­ku­mo lim­fo­ma, bet gy­dy­mas se­ kė­si ir tik po pu­sės me­tų tu­rė­jom vėl ap­si­lan­ky­ti pas he­ma­to­lo­gus. De­ja... Ne­pa­mir­šiu to lapk­ri­čio tre­čio­ sios ry­to. Skam­bi­nu Ma­my­tei, kaip kiek­vie­ną ry­tą, – neat­sa­ko. Pa­gal­vo­ jau, gal į ko­kią pro­ce­dū­rą nuė­jo. Pa­ lau­kiu kiek ir vėl skam­bi­nu be­ga­les

kar­tų ir tik po il­go lau­ki­mo iš­girs­tu vos žo­džius dė­lio­jan­čią, ne­riš­lia kal­ ba at­si­lie­pu­sią Ma­my­tę. Ji man vos iš­tar­da­ma pa­sa­ko, kad la­bai skau­da gal­vą. Ban­dau pa­klaust, ar yra pa­la­ to­je se­su­tė, ji pa­sa­ko, kad yra. Pra­ šau, kad se­su­tė priei­tų prie te­le­fo­ no pa­kal­bė­ti. Gir­džiu, kaip Ma­my­tė, su­tel­ku­si vi­sas jė­gas, pra­šo: „Se­su­ te, duk­ra no­ri su ju­mis pa­kal­bėt, se­ su­te, duk­ra no­ri su ju­mis pa­kal­bėt.“ Ir taip ke­le­tą kar­tų, de­ja, nie­kas ne­ priei­na. Sup­ra­tau, kad at­si­ti­ko kaž­kas la­bai ne­ge­ro, dre­ban­čiom ran­kom ren­ku Vilk­pė­dės slau­gos na­mų te­le­fo­ną ir pra­ne­šu, kad pa­la­to­je žmo­gui blo­ga. Ki­to­je ra­ge­lio pu­sė­je ra­miu bal­su iš­ girs­tu sa­kant, kad šiuo me­tu pen­kia­ mi­nu­tė per­trau­kė­lė. Kai ji pa­si­baigs,

apie skam­bu­tį bus pra­neš­ta. Bai­su!!! Skam­bi­nu sa­vo bro­liui, pra­ne­šu apie ne­lai­mę. Jis ten nu­vyks­ta grei­čiau ir pra­šo Vilk­pė­dės per­so­na­lo, kad iš­kvies­ tų grei­tą­ją pa­gal­bą. At­vy­ku­si ma­tau Ma­my­tę be­si­blaš­kan­čią. Prie ne­štu­vų pri­ri­ša­mos jos ran­kos, ji iš­ga­be­na­ma į Grei­to­sios pa­gal­bos li­go­ni­nę. Po vi­so ši­to Ma­my­tė pra­ra­do at­ min­tį, ne­beat­pa­žįs­ta sa­vo vai­kų. Nie­ko ne­li­ko, tik ši pa­la­ta, ku­rio­je da­bar ra­šau, ir į ki­tą pa­sau­lį išei­nan­ ti Ma­my­tė. At­leisk, Ma­my­te, kad pa­ti­kė­jau tais, ku­rie ta­ve pra­žu­dė. O kiek­vie­ną va­ka­rą išei­da­ma iš pa­ la­tos pa­si­len­kiu prie jos, pa­bu­čiuo­ju ir kaip mal­de­lę su­šne­ku: „Tik nie­kur nei­šeik, aš ta­ve la­bai my­liu.“ Vil­nie­tė N.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt

VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJA Irma Verbienė – 219 1371

MIESTAS: Dovilė Jablonskaitė – 219 1381 Matas Miknevičius – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Stasys Gudavičius – 219 1390 EKONOMIKA: Jolita Žvirblytė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Simonas Švitra – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 7000.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:  261 3655, 261 3659,  261 3654, 261 3000,  261 9655, 279 1370  faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

situacija

„„Drau­di­mas: šian­dien ir ry­toj Ply­ti­nės kar­tod­ro­me spor­ti­nin­kai jau ne­ga­lės tre­ni­ruo­tis ir reng­tis le­mia­mam var­žy­bų eta­pui. 

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Kar­tod­ro­mui – me­ri­jos apy­nas­ris Per di­de­lį triukš­mą sklei­džian­čiam Ply­ti­nės kar­tod­ro­mui Vil­ niaus sa­vi­val­dy­bė nu­sta­tė ap­ri­bo­ji­mus – spor­ti­niai go­kar­tai ja­ me ga­lės va­žiuo­ti tik dar­bo die­no­mis nuo 11 iki 13 val. Toks spren­di­mas už­ker­ta ke­lią se­niai su­pla­nuo­toms 2011–2012 m. kar­tin­go var­žy­boms „Žie­mos tau­rė“. Do­vi­lė Jab­lons­kai­tė d.jablonskaite@diena.lt

Pa­ki­bo ant plau­ko

Tre­čia­sis tur­ny­ro eta­pas tu­rė­jo vyk­ti ki­tą sa­vait­ga­lį – sau­sio 21 ir 22 d. Ta­čiau po to, kai sa­vi­val­dy­ bė kar­tod­ro­mui už­movė apy­nas­rį

1500 žmo­nių

pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama netaikyti apribojimų Plytinės kartodromo veiklai.

ren­gi­nio li­ki­mas pa­ki­bo ant plau­ko. Šian­dien ir ry­toj Ply­ti­nės kar­tod­ro­ me spor­ti­nin­kai jau ne­ga­lės tre­ni­ ruo­tis ir reng­tis le­mia­mam var­žy­ bų eta­pui. „Šį sa­vait­ga­lį spor­ti­nin­kai tu­ rė­jo tre­ni­ruo­tis, ta­čiau to ne­bus – juk ne­ga­li­me ne­pak­lus­ti įsta­ty­mui. Vis­kas tu­ri bū­ti ci­vi­li­zuo­ta. Ta­čiau ti­kiuo­si, kad, ne­pai­sant vis­ko, var­ žy­bos įvyks. Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė­ me ofi­cia­lų pra­šy­mą, kad, kol si­ tua­ci­ją nag­ri­nės teis­mas, o mes tik­rai skų­si­mės, sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­da­ry­ tų spren­di­mo pa­kei­ti­mą ar išim­tį, ir var­žy­bos, ku­rios bu­vo se­niai su­ pla­nuo­tos, ga­lė­tų vyk­ti“, – aiš­ki­no vie­šo­sios įstai­gos Ply­ti­nės kar­tod­ ro­mas di­rek­to­rius lenk­ty­ni­nin­kas Da­rius Jo­nu­šis. Lai­ki­nus ap­ri­bo­ji­mus kar­tod­ro­ mui pa­siū­lė įves­ti Vil­niaus vi­suo­

me­nės svei­ka­tos cent­ras (VVSC). Jis va­kar pra­ne­šė, kad nu­ro­dė kar­ tod­ro­mo ad­mi­nist­ra­ci­jai iki šių me­tų sau­sio 18 d. veik­lą pe­ror­ga­ni­ zuo­ti taip, kad iš kar­tod­ro­mo sklin­ dan­tis triukš­mas ne­vir­šy­tų leis­ti­no ly­gio gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je. Triukš­mas vir­ši­ja nor­mą

Pas­ta­ruo­sius tris mė­ne­sius kar­tod­ ro­mo sklei­džia­mą triukš­mą ma­ta­ vę vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­ tai tei­gia nu­sta­tę pa­žei­di­mų. „At­li­kus daug­kar­ti­nius triukš­mo ma­ta­vi­mus gy­ven­to­jus la­biau­siai trik­dan­čiu lai­ku bu­vo nu­sta­ty­ta, kad go­kar­tų ke­lia­mas triukš­mas vir­ši­jo lei­džia­mus triukš­mo ri­bi­nius dy­ džius die­ną ir va­ka­re gy­ve­na­mo­sio­ se pa­tal­po­se ir gy­ve­na­mo­jo­je te­ri­to­ ri­jo­je. Sie­kiant už­tik­rin­ti gy­ven­to­jų tei­sė­tų in­te­re­sų ap­sau­gą, ma­ta­vi­ mai bu­vo at­lik­ti iš anks­to neįs­pė­jus

triukš­mo šal­ti­nio val­dy­to­jo“, – tei­ gia­ma VVSC pra­ne­ši­me. Pa­ly­gi­nę at­lik­tų triukš­mo ma­ta­ vi­mų re­zul­ta­tus su anks­tes­nių pa­ tik­ri­ni­mų duo­me­ni­mis – 2010 m. bir­že­lio ir 2011 m. lie­pos, vi­suo­ me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai taip pat nu­sta­tė, kad kar­tod­ro­mo va­ do­vy­bė neį­die­gė efek­ty­vių triukš­ mą ma­ži­nan­čių prie­mo­nių, ku­rias bu­vo įpa­rei­go­jęs įgy­ven­din­ti VVSC bei Vals­ty­bi­nė vi­suo­me­nės svei­ka­ tos prie­žiū­ros tar­ny­ba prie Svei­ka­ tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. Įž­vel­gia no­rą su­si­do­ro­ti

D.Jo­nu­šis sa­vi­val­dy­bės ir svei­ka­tos cent­ro spren­di­mą va­di­na nea­dek­ va­čiu, nes cent­ro at­lik­ti triukš­mo ty­ri­mai esą nea­ti­tin­ka rea­ly­bės. „Ren­gia­me do­ku­men­tus teis­mui: skų­si­me ma­ta­vi­mus iš es­mės. Sa­ vi­val­dy­bės spren­di­mas ap­ri­bo­ti kar­tod­ro­mo veik­lą gi­mė re­mian­tis ma­ta­vi­mais, ku­rie, švel­niai ta­riant, tie­siog su­klas­to­ti – nė vie­na­me jų mes ne­da­ly­va­vo­me“, – kal­bė­jo D.Jo­nu­šis. Mies­to val­džios spren­di­mą jis pri­ly­gi­no su­si­do­ro­ji­mui su kar­tin­go spor­tu. D.Jo­nu­šis at­krei­pė dė­me­sį, kad dėl kar­tod­ro­mo nei­gia­mai nu­ si­tei­kę to­li gra­žu ne vi­si gy­ven­to­jai,

bet ke­li as­me­nys. „Pa­ti­kė­ki­te, vi­sa tai, kas da­bar de­da­si, vyks­ta ne dėl triukš­mo. Ma­no ma­ny­mu, tam tik­ ri suin­te­re­suo­ti as­me­nys ar vers­lo gru­pės nau­do­ja­si gy­ven­to­jais, kad už­val­dy­tų te­ri­to­ri­ją: kad ant že­ mės, ku­ri yra pa­trauk­lio­je mies­to vie­to­je, iš­dyg­tų gy­ve­na­mie­ji na­ mai“, – svars­tė D.Jo­nu­šis. Gy­ven­to­jų žo­dis

Pir­mą kar­tą dėl dir­gi­nan­čio triukš­ mo kar­tod­ro­mo kai­my­nys­te ne­pa­ ten­kin­ti gy­ven­to­jai į VVSC krei­pė­si 2009 m. ge­gu­žę. Nuo ta­da la­bo­ra­ to­ri­niai triukš­mo ty­ri­mai at­lik­ti ke­le­tą kar­tų. Ki­ta ver­tus, spor­tui nea­be­jin­ gi gy­ven­to­jai in­ter­ne­te ra­gi­na gin­ ti nuo 1967 m. vei­kian­tį kar­tod­ro­ mą. „Pa­si­ra­šy­ki­me už vai­kų spor­tą, o ne už as­me­ni­nius Vil­niaus sa­vi­ val­dy­bės na­rių, gy­ve­nan­čių kai­my­ nys­tė­je, in­te­re­sus“, – pra­šo pe­ti­ci­ jos au­to­riai. „Apie de­šimt me­tų gy­ve­nu prie kar­tod­ro­mo – maž­daug už 700 m, ir gar­sai tik­rai nė­ra truk­dis“, – ti­ki­ na pe­ti­ci­ją pa­si­ra­šiu­si Kris­ti­na Ku­ ba­re­vi­čiū­tė. Iš vi­so sekma­die­nio va­ka­rą pe­ti­ ci­ją bu­vo pa­si­ra­šę apie 1500 žmo­ nių.

Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas su­kė­lė ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­gą Ma­tas Mik­ne­vi­čius

m.miknevicius@diena.lt

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės me­ras Ar­ tū­ras Zuo­kas vos spė­ja su­ktis at­ sa­ki­nė­da­mas į so­cia­li­nia­me tink­ le „Fa­ce­book“ pa­si­py­lu­sius mies­ tie­čių prie­kaiš­tus.

Sos­ti­nės gy­ven­to­jai pik­ti­na­si sa­vi­ val­dy­bės spren­di­mu ap­ri­bo­ti Ply­ ti­nės kar­tod­ro­mo veik­lą dėl ke­lia­ mo per di­de­lio triukš­mo. „Jūs jau ma­ne pa­tai­sy­ki­te, bet ko­ dėl nie­kas ne­ma­ta­vo triukš­mo nor­ mų iki tų na­mų pa­sta­ty­mo? Bend­ro­ vė, sta­tan­ti na­mus, juk tu­ri už­tik­rin­ti tų na­mų hi­gie­ni­nius rei­ka­la­vi­mus, o ne kar­tod­ro­mas. Juo­kin­ga“, – į me­rą krei­pė­si vie­na vil­nie­tė.

To­kių ir pa­na­šių klau­si­mų me­ras šio­mis die­no­mis su­lau­kia ga­ly­bės. „Gerb. Me­re, tu­riu aš­tuo­ne­rių me­tų sū­nų, ku­ris lau­kia kiek­vie­no sa­vait­ga­lio, kad ga­lė­tų kar­tu su tė­ vu pra­leis­ti pus­die­nį va­žiuo­da­mas kar­tin­gu. No­riu gau­ti konk­re­tų at­ sa­ky­mą, ku­riuo pa­si­da­ly­siu su sa­ vo sū­nu­mi. Jam įvar­dy­ti „Lie­tu­ vos ry­to“ žur­na­lis­tės straips­ny­je kel­tas pro­ble­mas, drau­di­mo prie­ žas­tį ne­la­bai ga­liu. Jos ke­lia ma­žų ma­žiau­siai šyp­se­ną“, – ki­ta mo­ te­ris su­rea­ga­vo į dien­raš­ty­je „Lie­ tu­vos ry­tas“ pa­si­ro­džiu­sį straips­nį apie kar­tod­ro­mo ža­lą. Į at­vi­rą dis­ku­si­ją su mies­to va­ do­vu įsi­trau­kė ir Vie­šo­sios įstai­gos Ply­ti­nės kar­tod­ro­mo di­rek­to­rius, bu­vęs kar­tin­go čem­pio­nas Da­rius

Jo­nu­šis. Vy­ras kal­ti­na sa­vi­val­dy­bę ban­dant ty­čia su­si­do­ro­ti su kar­ tod­ro­mu. A.Zuo­kas kol kas į vi­sus klau­si­ mus at­sa­ki­nė­ja sau įpras­tu ra­miu tonu ir ža­da, kad kar­tod­ro­mas šio­ je vie­to­je liks. „Pa­gal gy­ven­to­jų skun­dus hi­ gie­nos tar­ny­bos rei­ka­lau­ja ma­žin­ ti triukš­mą, gal­vo­si­me, ką ga­li­me pa­da­ry­ti. Kar­tod­ro­mas rei­ka­lin­gas ir ban­dy­si­me ras­ti spren­di­mą, kaip tai pa­da­ry­ti“, – ra­šo A.Zuo­kas. Vil­niaus me­ras ti­ki­na, kad kar­ tod­ro­m o šei­m i­n in­k ai tu­r ė­t ų įreng­ti gar­są izo­liuo­jan­čius ek­ ra­nus ir dau­giau dė­me­sio skir­ti spor­tui, o ne ko­mer­ci­jai. Tuo­met esą spren­di­mai dėl kar­tod­ro­mo ga­lė­tų keis­tis.

„„At­kir­tis: val­di­nin­kų spren­di­mu ne­pa­ten­kin­ti vil­nie­čiai tul­žį lie­ja me­ro

„Fa­ce­boo­ko“ pro­fi­ly­je.


8

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Spren­di­mą dėl lėk­tu­vų priims po­li­ti­kai Lie­tu­vos val­džia ne­tru­kus ža­da spręs­ti, kaip to­liau vys­ty­ti ka­ri­nę avia­ci­ją po to, kai per­nai su­du­ žo vie­nas iš dvie­jų lie­tu­vių tu­rė­ tų nai­kin­tu­vų. Neat­me­ta­ma, kad ga­li bū­ti ap­si­spręs­ta pirk­ti nau­jų or­lai­vių.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, pa­klaus­ta, ar jau yra koks nors po­li­ti­nis ap­si­spren­di­mas dėl Lie­ tu­vos KOP tech­ni­nio ap­rū­pi­ni­ mo, at­sa­kė: „Kol kas nie­ko ne­ ga­li­me pa­sa­ky­ti. Spren­di­mas dar ne­priim­tas, svars­to­mos įvai­rios al­ter­na­ty­vos. Apie pla­nus bū­ti­ nai pra­ne­ši­me.“

KOP pa­teiks pra­ne­ši­mą

Įvai­rūs va­rian­tai

Sta­sys Gu­da­vi­čius

Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ne­pa­nei­gė, kad šią sa­vai­tę tu­rė­tų bū­ti gau­ti ka­ri­nių eks­per­tų pa­siū­ly­mai, ką bū­tų ga­ li­ma da­ry­ti esant to­kiai si­tua­ci­jai. Pir­miau­sia lau­kia­ma Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) pa­siū­ ly­mų, ar pirk­ti nau­jų lėk­tu­vų, jei­ gu pirk­ti – ka­da tai bū­ti­na da­ry­ti, kiek kai­nuos pa­ts pir­ki­nys ir vė­ les­nis jo tech­ni­nis iš­lai­ky­mas. To­ kie pa­siū­ly­mai mi­nis­te­ri­ją tu­rė­tų pa­siek­ti jau šį pir­ma­die­nį. „Mes pa­teik­si­me sa­vo pra­ne­ši­ mą, iš­dės­ty­si­me vi­sus įma­no­mus va­rian­tus. O spren­di­mą vė­liau pri­ ims po­li­ti­nė va­do­vy­bė“, – dien­ raš­čiui sa­kė KOP va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Ed­var­das Ma­žei­kis. Jis ne­de­ta­li­za­vo, ko­kie ga­li­ mi KOP ap­rū­pi­ni­mo pro­ble­mos spren­di­mo va­rian­tai, tik pa­ti­ki­ no, kad „vi­si jie bus su­ba­lan­suo­ ti, pro­tin­gi, tau­pan­tys vals­ty­bės lė­šas“. Ap­sisp­ren­di­mo dar nė­ra

Ga­vu­si KOP pa­teik­tus pa­siū­ly­mus ir at­si­žvelg­da­ma į ki­tų spe­cia­lis­ tų pa­ta­ri­mus, tai pat į bend­rą vi­ sos vals­ty­bės bei jos ka­riuo­me­ nės fi­nan­si­nę si­tua­ci­ją, po­li­ti­nė ša­lies va­do­vy­bė – Kraš­to ap­sau­ gos mi­nis­te­ri­ja, Vy­riau­sy­bė, Pre­ zi­den­tės va­do­vau­ja­ma Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba – ap­si­spręs, kaip de­rė­tų pa­sielg­ti. Ap­sisp­ręs­ti dar rei­kės lai­ko – ma­žiau­siai ke­lių mė­ne­sių. Ta­č iau ti­k i­m a­s i po­l i­t i­n ius spren­di­mus priim­ti jau šie­met.

Anks­čiau mi­nė­ta, kad Lie­tu­va ga­li nu­spręs­ti per atei­nan­čius ke­le­rius me­tus įsi­gy­ti vie­ną ar ke­lis nau­ jus ne­di­de­lius nai­kin­tu­vus – pa­ na­šius į per­nai ša­lia Šiau­lių su­du­ žu­sį L-39 „Al­bat­ros“. Vie­nas toks lėk­tu­vas kai­nuo­ja ke­lis mi­li­jo­nus JAV do­le­rių, jo iš­lai­ky­mas ir tech­ ni­nis ap­rū­pi­ni­mas – dar po ke­lis mi­li­jo­nus li­tų per me­tus. Be to, svars­ty­ta, kad Lie­tu­va gal­būt ga­lė­tų įsi­gy­ti nau­jų lėk­tu­ vų kar­tu su par­tne­riais NA­TO lat­ viais ir es­tais. Ta­čiau ga­li bū­ti ap­si­spręs­ta kol kas lik­ti su vie­nu „Al­bat­ros“ lėk­ tu­vu, pa­si­ti­kint tech­ni­ne Šiau­rės At­lan­to al­jan­so pa­gal­ba ir oro po­ li­ci­jos mi­si­ja.

Ava­ri­ja ore Per­nai rugp­jū­čio pa­bai­go­je vyks­ tant mo­ky­mams ke­tu­rių ki­lo­met­ rų aukš­ty­je virš Šiau­lių su­si­dū­rė vie­nas iš Lie­tu­vos KOP nai­kin­tu­vų L-39 ir oro po­li­ci­jos mi­si­ją at­lie­kan­ tis pran­cū­zų or­lai­vis „Mi­ra­ge“. Lie­tu­vių lėk­tu­vas bu­vo smar­kiai su­ga­din­tas ir nu­kri­to į pel­kę ša­ lia Rė­ky­vos eže­ro. „Mi­ra­ge“ bu­vo tik tru­pu­tį ap­ga­din­tas ir ne­tru­kus sėk­min­gai nu­si­lei­do Zok­nių oro uos­te. Per ava­ri­ją au­k ų ne­bu­vo. Lie­tu­vių la­kū­nai sėk­min­gai ka­ta­ pul­ta­vo­si. Spe­cia­li ko­mi­si­ja ne­nus­ta­tė kal­tų dėl šio in­ci­den­to. Ji tvir­ti­no, kad „tarp eki­pa­žų įvy­ko ne­su­si­kal­bė­ ji­mas“.

Iki šių me­tų vi­du­ rio val­dan­čio­ji Tė­ vy­nės są­jun­ga-Lie­ tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TSLKD) ap­si­spręs, kas šios par­ti­jos kan­di­ da­tų į Sei­mą są­ra­še bus įra­šy­tas pir­mu nu­me­riu.

„„Svars­ty­mai: kon­ser­va­to­riai dar gal­vo­ja, kas ves par­ti­ją į Sei­mo rin­ki­

mus – A.Ku­bi­lius ar I.De­gu­tie­nė. 

Au­kos dėl rei­tin­gų? Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Nu­lems rei­tin­ga­vi­mas

Kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tų į nau­ją­jį Lie­tu­vos par­la­men­tą są­ra­še pir­mas grei­čiau­siai bus par­ti­jos pir­mi­nin­ kas, prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Ta­čiau ne­nei­gia­ma, kad pir­mu nu­ me­riu ga­li bū­ti įra­šy­ta ir jo pir­mo­ ji pa­va­duo­to­ja par­ti­jo­je, Sei­mo pir­ mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė. Tai nu­lems vi­di­nis TS-LKD kan­ di­da­tų į Sei­mą rei­tin­ga­vi­mas, vyk­ sian­tis iki va­sa­rą ren­gia­mo šios par­ti­jos su­va­žia­vi­mo, ku­ria­me bus tvir­ti­na­mi pre­ten­duo­jan­čių į par­la­ men­ta­rų man­da­tus są­ra­šai. Da­lis val­dan­čio­sios par­ti­jos na­rių įsi­ti­ki­nę, kad kon­ser­va­to­riai gau­tų kiek dau­giau bal­sų, jei­gu pir­mo­ji są­ra­še bū­tų už prem­je­rą po­pu­lia­ res­nė I.De­gu­tie­nė. Esą taip pa­sielg­ ti bū­tų pra­gma­tiš­kiau ir pro­tin­giau, sie­kiant di­des­nio rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ ji­mo. „Jei­gu taip at­si­tik­tų, ki­ta­me Sei­me gau­tu­me ko­kiom 5 vie­tom dau­giau“, – neo­fi­cia­lia­me po­kal­ by­je tvir­ti­no vie­nas da­bar­ti­nio Sei­ mo na­rys iš TS-LKD. Ta­čiau to­kio pa­siū­ly­mo prie­ši­ nin­kai tei­gia, kad, ne­pai­sant rei­ tin­gų, pir­mas rin­ki­mų są­ra­še pri­ va­lo bū­ti įra­šy­tas TS-LKD va­do­vas, nes bū­tent jis per per­nykš­čius tie­ sio­gi­nius par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ ki­mus įvei­kė sa­vo kon­ku­ren­tę, kad ir ne­di­de­le per­sva­ra. A.Ku­bi­liaus ša­li­nin­kai ti­ki­na, kad nė­ra daug šan­sų, jog I.De­gu­tie­nė ves par­ti­ją į Sei­mo rin­ki­mus. Ki­ta ver­tus, tiek vie­na, tiek ir ki­ ta sto­vyk­la pri­pa­žįs­ta, kad rin­kė­jai, per bal­sa­vi­mą rei­tin­guo­da­mi kan­ di­da­tus są­ra­še, tu­rės ga­li­my­bę pa­ ko­re­guo­ti pre­ten­duo­jan­čių gau­ti Sei­mo na­rių man­da­tus kon­ser­va­ to­rių ei­lę. Nes­to­ko­ja op­ti­miz­mo

„„Ne­lai­mė: per praė­ju­sių me­tų rugp­jū­tį įvy­ku­sią ava­ri­ją lie­tu­vių lėk­tu­

vas bu­vo smar­kiai su­ga­din­tas ir nu­kri­to į pel­kę ša­lia Rė­ky­vos eže­ro. 

KAM nuo­tr.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

TS-LKD at­sto­vai ne­for­ma­liuo­se po­ kal­biuo­se skai­čiuo­ja, kad per šį spa­ lį vyk­sian­čius Sei­mo rin­ki­mus par­ ti­ja ga­li gau­ti ne ma­žiau kaip 30–35 man­da­tus bū­si­ma­me par­la­men­te ir užim­ti bent ant­rą vie­tą pa­gal ga­lu­ ti­nius bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Kal­bė­da­mi vie­šai kon­ser­va­to­rių ly­de­riai ne­sto­ko­ja op­ti­miz­mo ir ra­ gi­na par­tijos kolegų ti­kė­ti, jog TS-

LKD ge­ba lai­mė­ti Sei­mo rin­ki­mus, tap­ti nau­jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­ jos for­ma­vi­mo aši­mi, nors nau­jau­ sios vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ap­klau­ sos per­ga­lę pra­na­šau­ja opo­zi­ci­nėms par­ti­joms. Šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me TS-LKD ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo pa­tvir­tin­ta da­lis šios par­ti­jos kan­ di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, kon­ser­va­to­rių ly­de­riai sa­kė ti­kin­ tys, jog rin­kė­jai įver­tins pa­stan­gas su­val­dy­ti eko­no­mi­kos bei fi­nan­sų kri­zę ir siek­ti ener­ge­ti­nės ne­prik­ lau­so­my­bės.

Ire­na De­gu­tie­nė:

Iš­mes­ki­te to­kias min­tis iš gal­vos. Mes rin­ki­mų ne­pra­lai­ mė­si­me.

„Mes ti­ki­mės, kad rin­kė­jai ob­jek­ ty­viai įver­tins tuos dar­bus, ku­riuos at­li­ko­me ir at­lik­si­me per atei­nan­čius me­tus. To­dėl esu įsi­ti­ki­nęs, kad mū­ sų po­li­ti­nė jė­ga, jos vyk­dy­ta at­sa­kin­ ga bei pa­ti­ki­ma po­li­ti­ka ir to­liau bus tę­sia­ma“, – sa­kė prem­je­ras A.Ku­bi­ lius. „Bu­vi­mo opo­zi­ci­jo­je tik­rai ne­ lai­ko­me ta per­spek­ty­va, į ku­rią tu­rė­ tu­me orien­tuo­tis“, – pri­dū­rė jis. Ra­gi­no pa­si­temp­ti

I.De­gu­tie­nė ta­ry­bos po­sė­dy­je tei­gė: „Ra­jo­nuo­se, mies­tuo­se at­si­ran­da mū­sų par­ti­jos žmo­nių, ku­rie lyg ir su­si­tai­kę, kad mes rin­ki­mus pra­lai­ mė­si­me. No­riu pa­sa­ky­ti – iš­mes­ki­ te to­kias min­tis iš gal­vos. Mes rin­ ki­mų ne­pra­lai­mė­si­me.“ Anot jos, svar­biau­sias par­ti­jos dar­bas dar iki rin­ki­mų bus ener­ge­ ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės įtvir­ti­ni­ mas. „Ne­ga­li­me pa­si­duo­ti, tu­ri­me ei­ti į prie­kį, kad ga­lė­tu­me pa­baig­ti ne­prik­lau­so­my­bės įtvir­ti­ni­mą“, – kal­bė­jo I.De­gu­tie­nė. Ji pri­dū­rė, kad „di­dy­sis bro­lis vi­sa­da ant mū­sų yra le­te­ną už­dė­jęs“. Sei­mo pir­mi­nin­kė ra­gi­no kon­ ser­va­to­rius pa­si­temp­ti vie­šų­jų ry­ šių sri­ty­je – esą pra­stai vie­šo­jo­je erd­vė­je nu­skam­ba ir pa­tys ge­riau­ si TS-LKD par­ti­jos nu­veik­ti dar­

bai. Kon­ser­va­to­riai, prieš pra­dė­ da­mi rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, tu­rė­tų pa­si­ruoš­ti at­sa­ky­mus į vi­sus įma­ no­mus klau­si­mus ir at­sa­ky­ti žmo­ nėms, ko­dėl ne vis­kas, kas bu­vo ža­ dė­ta, yra įgy­ven­din­ta. „Jūs esa­te tie ad­vo­ka­tai, ku­rie dirb­si­te su žmo­nė­mis. Rei­kia pa­sa­ ko­ti, kad ko nors neį­gy­ven­di­no­me dėl to, jog rei­kė­jo nu­si­leis­ti koa­li­ ci­jos par­tne­riams“, – par­ti­jos na­ riams sa­kė I.De­gu­tie­nė. Jai pri­ta­rė kraš­to ap­sau­gos mi­ nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė. Ji tei­ gė ma­nan­ti, kad opo­zi­ci­nės par­ti­ jos, ku­rios jau yra su­pla­na­vu­sios, ko­kius po­stus jų na­riai užims po rin­ki­mų, ne­tu­ri nei Sei­mo pir­mi­ nin­kės, nei da­bar­ti­nio prem­je­ro pa­mai­nos. Pers­pek­ty­vo­mis ti­ki ir mi­nist­rė

TS-LKD per­spek­ty­vo­mis sa­kė ti­ kin­ti ir par­ti­jai ne­prik­lau­san­ti bei į Sei­mą ne­kan­di­da­tuo­sian­ti fi­ nan­sų mi­nist­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė: „Tai, kad nie­kas iš opo­zi­ci­jos nie­ ka­da rim­tai net ir ne­ban­dė pe­rim­ti vals­ty­bės val­dy­mo to­kio­mis są­ly­ go­mis, ro­do, kad bent jau tie, ku­rie ge­ba mąs­ty­ti, kai pa­si­žiū­ri va­ka­re į veid­ro­dį, pri­pa­žįs­ta, kad rea­liai jo­ kių ki­tų al­ter­na­ty­vų ne­bu­vo.“ „Ką vi­sa­da bu­vo ga­li­ma ap­tik­ti Tė­vy­nės są­jun­gos po­žiū­ry­je, ku­ris vi­siš­kai su­tam­pa su ma­no po­žiū­riu, – kad mes ne­ga­li­me bū­ti eko­no­mi­ niai ši­zof­re­ni­kai, vi­siems ža­dė­ti ma­žin­ti mo­kes­čius ir tuo pa­čiu me­ tu pa­ža­dė­ti vi­siems vis­ko duo­ti, nes tai yra po­pu­lia­ru. Ir tuo pa­čiu me­tu įsi­vaiz­duo­ti, kad ga­li­ma ne­pras­ko­ lin­ti ša­lies, įgy­ven­di­nant to­kią po­ li­ti­ką“, – kal­bė­jo I.Ši­mo­ny­tė. Pa­gal ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­tą kan­ di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­ se są­ra­šą nu­ma­ty­ta, kad A.Ku­bi­ lius sieks par­la­men­ta­ro man­da­to Vil­niaus An­ta­kal­nio apy­gar­do­je, I.De­gu­tie­nė – Nau­ja­mies­čio apy­ gar­do­je. Bu­vu­siam ūkio mi­nist­rui Dai­niui Krei­viui pa­ti­kė­ta Fa­bi­jo­ niš­kių apy­gar­da, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rui Aud­ro­niui Ažu­ba­liui – Šeš­ki­nės, kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ rei Ra­sai Juk­ne­vi­čie­nei – Ža­lia­kal­ nio, že­mės ūkio mi­nist­rui Ka­ziui Star­ke­vi­čiui – Pra­mo­nės Kaune, frak­ci­jos Sei­me se­niū­nui Jur­giui Raz­mai – Plun­gės-Rie­ta­vo.


9

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

ekonomika De­ga­lai to­liau brangs­ta

Eks­por­tas ir ­ im­por­tas au­ga

Bend­ro­vės „Lu­koil“ ir „Or­len“ lit­rą po­ pu­lia­riau­sio 95 mar­kės ben­zi­no par­da­vė už 4,68 li­to, ar­ba 3 cen­tais bran­giau nei praė­ju­sią sa­vai­tę. Dy­ze­li­nas šio­se de­ga­li­ nė­se kai­na­vo po 4,61 li­to, ar­ba 5 cen­tais dau­giau nei prieš sa­vai­tę. „Sta­toil“ de­ga­ li­nė­se vi­so­je Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nė ben­zi­no ir dy­ze­li­no kai­na per sa­vai­tę pa­di­dė­jo ati­tin­ ka­mai 2 ir 4 cen­tais, iki 4,66 ir 4,59 li­to. Sus­kys­tin­tų du­jų kai­na nesikeitė.

Bal­ti­jos ša­ly­se pa­ste­bė­tas di­džiau­sias vi­ so­je ES eks­por­to ir im­por­to au­gi­mas. Lie­ tu­va per praė­ju­sių me­tų sausio–spalio mė­ne­sius pa­gal eks­por­to au­gi­mą bu­vo 4-a, o pa­gal im­por­tą – 3-ia iš vi­sų 27 ES ša­lių. Pa­ly­gin­ti su 2010 m., per­nai ša­ly­je bu­vo pa­ste­bė­tas 32 pro­c. eks­por­to au­gi­ mas, jis pa­sie­kė 57,4 mlrd. li­tų ir nu­si­lei­do tik kai­my­nei Es­ti­jai. Šio­je ša­ly­je eks­por­tas au­go 44 pro­c.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1737 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1329 JAV do­le­ris 1 2,6849 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6393 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9337 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,8350 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,4767 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4972 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8507

pokytis

–1,0754 % –0,5367 % –1,1924 % –1,0349 % –0,2406 % +1,2143 % –0,4758 % –0,8784 % +0,0807 %

Ne­le­ga­lias la­žy­bas tram­dys dar il­gai Pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus la­žin­tis in­ter­ne­tu ne­ ga­li­ma, bet ir ne­drau­džia­ma. Per­nai gruo­dį teis­mas už­drau­dė dviem už­sie­nio la­žy­bų sve­tai­nėms teik­ti ir rek­la­muo­ti pa­slau­gas Lie­tu­vo­je, ta­čiau jo­se ne­var­žo­mai la­žin­tis te­beį­ma­no­ma. Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Pa­ty­rė mi­li­jo­ni­nę ža­lą

Spė­ji­mai dėl atei­ty­je vyk­sian­čių įvy­kių baig­ties, sta­tant nu­sta­ty­tą pi­ni­gų su­mą, yra vie­na iš azar­ti­ nio lo­ši­mo for­mų. Azar­tiš­ki žmo­ nės ne­gai­li pi­ni­gų la­žy­boms ir daž­ niau­siai net ne­su­si­mąs­to, ar tai da­ro le­ga­liai, ar ne. Pa­si­ro­do, Lie­tu­vo­je ga­li­ma leng­ vai priei­ti prie už­sie­nio la­žy­bų sve­ tai­nių, ku­rios Lie­tu­vo­je vei­kia ne­ le­ga­liai, nes ne­tu­ri rei­kia­mų la­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mo li­cen­ci­jų. Ne­pai­sy­da­ mos Lie­tu­vos įsta­ty­mų už­sie­nio la­ žy­bų sve­tai­nės ne­sun­kiai pri­si­tai­kė prie mū­sų ša­lies rin­kos: lan­ky­to­ jams iš Lie­tu­vos sve­tai­nių tu­ri­nys pa­tei­kia­mas lie­tu­vių kal­ba, yra su­ da­ry­tos ga­li­my­bes at­si­skai­ty­ti li­tais per Lie­tu­vo­je vei­kian­čius ko­mer­ci­ nius ban­kus, ga­li­ma la­žin­tis dėl Lie­ tu­vo­je vyks­tan­čių įvy­kių, o pa­tek­ti į šias sve­tai­nes ne­sun­ku tie­siog spus­ te­lė­jus rek­la­mi­nę nuo­ro­dą ku­ria­me nors po­pu­lia­ria­me po­rta­le. Le­ga­liai Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms la­žy­bų bend­ro­vėms kant­ry­bė trū­ko prieš pu­sant­rų me­tų ir jos su ieš­ ki­niu prieš pen­kias Lie­tu­vo­je ne­le­ ga­liai vei­kian­čias už­sie­nio įmo­nių la­žy­bų sve­tai­nes krei­pė­si į teis­mą. Di­džio­sios ša­lies la­žy­bų bend­ro­ vės „TopS­port“, „Ora­ku­las“ ir jas vie­ni­jan­tis La­žy­bų or­ga­ni­za­to­ rių al­jan­sas su­skai­čia­vo, jog dėl to pa­ty­rė per 1 mln. li­tų ža­lą, ir teis­ mo pa­pra­šė iš sve­tai­nes val­dan­čių bend­ro­vių pri­teis­ti šią su­mą. Svar­bus pri­pa­ži­ni­mas

Nors per­nai gruo­dį Vil­niaus apy­ gar­dos teis­mas at­me­tė ža­los at­ly­gi­ ni­mo pra­šy­mą, vis dėl­to pa­siek­tas ne­men­kas lai­mė­ji­mas ap­ri­bo­jant ne­le­ga­lų vers­lą Lie­tu­vo­je. Pa­sak ieš­ko­vams mi­nė­to­je by­lo­je at­sto­vau­jan­čios ad­vo­ka­tų kon­to­ros NOR­DIA BAUB­LYS & PART­NERS par­tne­rio Eval­do Ra­po­lo, teis­mas už­drau­dė už­sie­nio la­žy­bų bend­ro­ vėms „Nor­dic Ga­ming Group Ltd“ ir „Uni­bet Ltd“ teik­ti la­žy­bų or­ ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gas ir jas rek­la­ muo­ti Lie­tu­vo­je. „Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad įmo­ nės, tei­kian­čios pa­slau­gas in­ter­ne­ to sve­tai­nė­je, bu­vei­nė yra ta vie­ta, kur ji ver­čia­si eko­no­mi­ne veik­la, o bu­vei­ne ne­ga­li­ma lai­ky­ti tos vie­ tos, kur sau­go­ma in­ter­ne­to sve­tai­ nę pa­lai­kan­ti tech­ni­nė įran­ga, ar

tos vie­tos, kur ga­li­ma pa­siek­ti in­ ter­ne­to sve­tai­nę“, – sa­kė E.Ra­po­ las. Pa­sak jo, toks teis­mo spren­di­ mas yra la­bai svar­bus, bet už­sie­nio la­žy­bų sve­tai­nes val­dan­čios bend­ ro­vės teis­me gy­nė­si, kad joms ne­ rei­kia Vals­ty­bi­nės lo­ši­mų prie­žiū­ ros ko­mi­si­jos li­cen­ci­jų, nes jos ne­va Lie­tu­vo­je veik­los ne­vyk­do. „Tei­sė­jų ko­le­gi­jai net ne­ki­lo abe­ jo­nių, kad la­žy­bų sve­tai­nės yra orien­tuo­tos į Lie­tu­vos var­to­to­jus, ir pri­pa­ži­no, kad mi­nė­tos bend­ro­ vės tei­kia azar­ti­nių lo­ši­mų in­ter­ ne­tu pa­slau­gas Lie­tu­vo­je“, – tei­ gė E.Ra­po­las.

mo­ka tei­sės ak­tais nu­sta­ty­tų mo­ kes­čių, tin­ka­mai ne­kont­ro­liuo­ja, kad la­žy­bo­se da­ly­vau­tų tik pil­na­ me­čiai as­me­nys. Iš es­mės neuž­ tik­ri­na­ma as­me­nų tei­sė tu­rė­ti ga­li­my­bę ap­ri­bo­ti sa­vo lo­ši­mų po­ trau­kį sie­kiant mi­ni­mi­zuo­ti nei­gia­ mus lo­ši­mo pa­da­ri­nius, pa­si­reiš­ kian­čius li­guis­tu po­trau­kiu loš­ti ir pan.“, – var­di­jo pa­šne­ko­vas.

Tech­ni­nių ga­li­my­bių nė­ra

Ke­lias iki šio spren­di­mo priė­mi­ mo bu­vo ne­leng­vas. Iš pra­džių bu­ vo ma­no­ma, kad ne­le­ga­lias la­žy­ bas in­ter­ne­tu Lie­tu­vo­je bus ga­li­ma su­tram­dy­ti tie­siog už­blo­kuo­jant priei­gas prie konk­re­čių in­ter­ne­to sve­tai­nių. Anot E.Ra­po­lo, teis­mas bu­vo pri­tai­kęs lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­ mo­nes, ku­rioms ga­lio­jant priei­gos prie in­ter­ne­to sve­tai­nių tu­rė­jo bū­ti blo­kuo­ja­mos. Ta­čiau di­džio­ji da­lis in­ter­ne­to tei­kė­jų ne­siė­mė to da­ry­ti. Jie tei­gė, kad ne­tu­ri tech­ni­nių ga­li­ my­bių ir kad to­kie spren­di­mai rei­ ka­lau­ja di­džiu­lių in­ves­ti­ci­jų. Toks pa­reiš­ki­mas esą dar la­biau ap­sun­ ki­no ko­vą su šia ne­le­ga­lia veik­la. Ža­la da­ro­ma to­liau

Jei­gu Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo nie­kas neaps­kųs, jis tu­ rė­tų įsi­ga­lio­ti šios sa­vai­tės pa­bai­go­je. Ta­čiau abe­jo­ja­ma, ar teis­mo spren­ di­mas bus vyk­do­mas, nes ir to­liau ga­li­ma ne­var­žo­mai pa­siek­ti ne­le­ga­ lias la­žy­bų sve­tai­nes ir jo­se la­žin­tis. „Kai teis­mo spren­di­mas įsi­ga­lios, bet jis ne­bus vyk­do­mas, Lie­tu­vos la­žy­bų bend­ro­vės tu­rės tei­sę kreip­ tis į vals­ty­bes, ku­rio­se tos bend­ro­ vės vei­kia, dėl teis­mo spren­di­mo pri­pa­ži­ni­mo ir pri­vers­ti­nio vyk­dy­ mo. Jei­gu teis­mo spren­di­mas bus tin­ka­mai įgy­ven­din­tas, Lie­tu­vos la­žy­bų bend­ro­vės nea­be­jo­ti­nai tu­ rės ge­res­nes vers­lo są­ly­gas nei šiuo me­tu“, – pa­brė­žė ad­vo­ka­tų kon­to­ ros NOR­DIA BAUB­LYS & PART­ NERS par­tne­ris E.Ra­po­las. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ne­le­ga­li la­žy­ bų sve­tai­nių veik­la da­ro nei­gia­mą įta­ką tiek vals­ty­bės biu­dže­tui, tiek rin­kai, tiek vi­suo­me­nei. „Už­sie­ny­je re­gist­ruo­tos, bet Lie­ tu­vo­je vei­kian­čios bend­ro­vės ne­

Eval­das Ra­po­las:

Jei­gu teis­mo spren­ di­mas bus tin­ka­mai įgy­ven­din­tas, Lie­tu­ vos la­žy­bų bend­ro­vės nea­be­jo­ti­nai tu­rės ge­ res­nes vers­lo są­ly­gas nei šiuo me­tu. Ko­vo­ja še­še­rius me­tus

Vals­ty­bi­nė lo­ši­mų prie­žiū­ros ko­ mi­si­ja pri­pa­žįs­ta, kad jos veiks­mai

„„Ne­var­žo­mi: už­sie­nio ša­ly­je re­gist­ruo­tos bend­ro­vės la­žy­bų pa­slau­gas

tei­kia Lie­tu­vo­je ne­mo­kė­da­mos mo­kes­čių ir net ne­pai­sy­da­mos teis­mo spren­di­mo.  „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ko­vo­je su ne­le­ga­lio­mis in­ter­ne­ti­ nė­mis la­žy­bo­mis ne­da­vė no­ri­mų re­zul­ta­tų. „Pa­tys esa­me pa­da­rę vis­ką, su šiuo reiš­ki­niu ko­vo­ja­me jau šeš­tus me­tus. Pir­miau­sia, su šių ne­le­ga­lių la­žy­bų sve­tai­nių rek­la­ma – esa­me su­ra­šę ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­ žei­di­mo pro­to­ko­lus. Esa­me krei­ pę­si į ry­šio ope­ra­to­rius dėl ne­tei­ sė­tai Lie­tu­vo­je vei­kian­čių sve­tai­nių blo­ka­vi­mo. Taip pat esa­me įspė­

ję pa­čias už­sie­nio bend­ro­ves, kad jos Lie­tu­vo­je vei­kia ne­le­ga­liai, ta­ čiau į tai su­rea­ga­vo vos ke­lios. Jos at­sa­kė, kad esą nie­ko ne­pa­žei­džia“, – kal­bė­jo Ar­nol­das Dil­ba, Vals­ty­ bi­nės lo­ši­mų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos vyr. spe­cia­lis­tas. Jo tei­gi­mu, ko­vo­ jant su ne­le­ga­lio­mis la­žy­bo­mis in­ ter­ne­tu Vals­ty­bi­nė lo­ši­mų prie­žiū­ ros ko­mi­si­ja yra pa­tei­ku­si Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ta­čiau ir jos sun­kiai ski­na­si ke­lią.


10

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

pasaulis Ra­gi­ni­mas­ Iz­rae­liui

Rin­ko ­ par­la­men­tą

Spro­go ­ lai­vas

JT ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ban Ki-moo­nas pa­ra­gi­no nu­ trauk­ti Iz­rae­lio vyk­do­mą „oku­pa­ci­ją“ ara­bų pa­sau­ly­je ir sa­kė, kad ne­tei­sė­tos gy­ven­ vie­čių sta­ty­bos prieštarauja dvie­jų vals­ty­bių spren­di­mui. Pa­sak Ban Ki-moo­no, žy­dų nau­ja­ku­rių „gy­ven­vie­tės, nau­ jos ir se­nos, yra ne­tei­sė­tos“.

Ka­zachs­ta­ne va­kar vy­ko par­la­ men­to rin­ki­mai. Bal­sa­vi­mas vy­ ko praė­jus mė­ne­siui po kru­vi­nų riau­šių, kai per strei­kuojančių naf­tos pra­mo­nės dar­bi­nin­kų ir sau­gu­mo pa­jė­gų su­si­rė­mi­mus žu­vo 16 žmo­nių. Priė­mus nau­ jas tai­syk­les, ant­ro­je vie­to­je li­ ku­si po­li­ti­nė jė­ga taip pat gaus vie­tų par­la­men­te.

Įvy­kus spro­gi­mui prie Pie­tų Ko­rė­jos va­ka­ri­nių kran­tų, nu­ sken­do šios šalies tank­lai­vis, žu­vo ma­žiau­siai pen­ki įgu­los na­riai. Dar pen­kis lai­vo įgu­ los na­rius pa­vy­ko iš­gel­bė­ti, ki­ti še­ši lai­ko­mi din­gu­siais be ži­nios. In­ci­den­tas įvy­ko to­ li nuo Šiau­rės Ko­rė­jos jū­ros sie­nos.

Prie Ita­li­jos kran­tų ap­vir­tu­sio krui­zi­nio lai­vo „Cos­ta Con­cor­ dia“ ke­lei­viams pa­ plau­kio­ji­mas lai­ ne­riu il­gai įstrigs at­min­ty­je. Praš­mat­ ni ke­lio­nė vir­to iš­li­ ki­mo dra­ma, ku­ri ne vi­siems bai­gė­si lai­ min­gai.

„„Ty­ri­mas: kal­tas ar ne ka­pi­to­nas F.Schet­ti­no (nuo­tr.), kad lai­vas „Cos­ta Con­cor­dia“ pa­sken­do, nu­sta­tys tei­sė­sau­ga. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Iš­gy­ve­ni­mo dra­ma šal­to­je jū­ro­je Dra­ma jū­ro­je

Ne­lai­mė dau­ge­liui pri­mi­nė gar­ sio­jo „Ti­ta­ni­ko“ tra­ge­di­ją. Šis ly­ giai prieš šim­tą me­tų su­si­dū­ręs su led­kal­niu nu­sken­do pa­čia­me At­ lan­to van­de­ny­no vi­du­ry­je. Žu­vo pu­sant­ro tūks­tan­čio ne­skęs­tan­čiu ti­tu­luo­to lai­vo ke­lei­vių. „Cos­ta Con­cor­dia“ su­si­dū­rė su po­van­de­ni­niu ri­fu, ir, vi­sa lai­mė, ne van­de­ny­no vi­du­ry­je, prie­šin­gu at­ve­ju au­kų bū­tų bu­vę dau­giau. Kas kal­tas? Lai­vo ka­pi­to­nas Fran­ ces­co Schet­ti­no ar kas nors ki­tas iš įgu­los na­rių? Ko­dėl lai­ne­ris plau­kė taip ar­ti kran­to li­ni­jos, ko­dėl, kaip sa­ko liu­di­nin­kai, skęs­tant lai­vui ki­ lo chao­sas, o įgu­la, užuo­t ban­džiu­ si ope­ra­ty­viai gel­bė­ti žmo­nes, nu­ ro­dė jiems ra­miai lauk­ti ka­ju­tė­se ir sau­sa­kim­ša­me de­ny­je? Ieš­ko­ma ne­lai­mė­lių

Ita­li­jos gel­bė­to­jai pa­tvir­ti­no, kad per ne­lai­mę iš 4234 ke­lei­vių žu­vo trys. Dvi au­kos – pran­cū­zai, vie­ nas, kaip skel­bia­ma, įgu­los na­ rys iš Pe­ru Tomás Al­ber­to Cos­til­la Men­do­za. Nus­ta­ty­ta, kad vie­nai 65 me­tų au­kai šal­ta­me van­de­ny­je su­ sto­jo šir­dis. Iki va­kar va­ka­ro apie 17 žmo­nių vis dar bu­vo lai­ko­mi din­ gu­siais be ži­nios. Tie­sa, per gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ ją bū­ta ir lai­min­gų aki­mir­kų. Gel­ bė­to­jams pa­vy­ko iš lai­vo iš­trauk­ti tris gy­vus žmo­nes. Tai bu­vo po­ra iš Pie­tų Ko­rė­jos, krui­ze šven­čian­ti sa­vo me­daus mė­ne­sį, taip pat lai­vo sa­lo­no pa­slau­gų di­rek­to­rius, ku­rio pa­gal­bos šauks­mą per lai­vo kor­ pu­są iš­gir­do gel­bė­to­jai. Pa­rei­gū­nai spė­ja, kad žmo­nių ga­li bū­ti į van­

de­nį pa­ni­ru­sio­se lai­vo da­ly­se. To­ dėl lai­ne­rio priei­gas vi­są sa­vait­ga­ lį nar­šė na­rai. De­ja, vil­ties, kad po van­de­niu dar ga­li bū­ti gy­vų­jų, – ma­žai. „Tai la­bai su­dė­tin­ga ope­ra­ci­ja, nes lai­vas ga­li ap­skri­tai pa­skęs­ti. Tai pa­vo­jin­ga na­rams, jie ga­li lik­ti už­stri­gę vi­du­je“, – kal­bė­jo vie­nas Ita­li­jos pa­kran­čių ap­sau­gos pa­rei­ gū­nas. Pa­sak jo, 290 m il­gio lai­vas, ku­rio van­den­tal­pa – 114,5 tūkst. to­nų, dy­džiu pri­lygs­ta di­de­liam lėk­tuv­ne­šiui. Tos­ka­nos mies­to Li­vor­no uos­to, ku­ris koor­di­nuo­ja gel­bė­ji­mo dar­ bus, pa­rei­gū­nai sa­kė, kad ke­lei­vių są­ra­šą rei­kia su­tik­rin­ti su dau­giau nei 4000 iš­gel­bė­tų, ku­rie bu­vo nu­ ga­ben­ti į ne­to­li nuo ne­lai­mės vie­tos esan­tį San­to Ste­fa­no uos­ta­mies­tį. Taip ban­do­ma nu­sta­ty­ti, kiek tiks­ liai ke­lei­vių din­go. Kaip vi­lia­si gel­ bė­to­jai, kai ku­rie ke­lei­viai ga­lė­jo pri­si­glaus­ti gre­ti­mo­je Džil­jo sa­lo­ je. Tai­gi au­kų skai­čius ga­li ma­žė­ti. „Mes ra­do­me 4165, to­dėl skir­ tu­mas – apie 70 žmo­nių“, – nu­ro­ dė pa­rei­gū­nas Giu­sep­pe Li­nar­di ir pri­dū­rė, kad šiuo me­tu žmo­nių iš lai­vo ieš­ko­ma Džil­jo gy­ven­to­jų na­ muo­se. Ka­pi­to­nas ka­lė­ji­me

Tiek lai­vo ka­pi­to­nas F.Schet­ti­ no, tiek jo pir­ma­sis pa­dė­jė­jas Ci­ro Amb­ro­sio va­kar bu­vo su­lai­ky­ti ir ap­klaus­ti dėl ne­lai­mės. Jiems, pa­ sak pro­ku­ro­ro Fran­ces­co Ve­ru­sio, gre­sia kal­ti­ni­mai ne­ty­či­niu nu­žu­ dy­mu ir lai­vo pa­li­ki­mu, kai ke­lei­ viams grė­sė pa­vo­jus. Pa­sak neo­ fi­cia­lių šal­ti­nių, lai­vo ka­pi­to­nas

lai­ne­rį „Cos­ta Con­cor­dia“ pa­li­ko 23.30 val. vie­tos lai­ku, o pa­sku­ti­ niai ke­lei­viai iš lai­vo sraig­tas­par­ niu iš­gel­bė­ti tik ge­ro­kai po vi­dur­ nak­čio.

Tai bu­vo tik­ra „Ti­ta­ ni­ko“ sce­na. Mes ne­ te­ko­me vis­ko: pa­sų, ba­ga­žo, pi­ni­gų.

Kol kas neaiš­ku ir tai, ar ka­pi­to­ nas, lai­vui už­plau­kus ant ri­fo, va­ ka­rie­nia­vo su ke­lei­viais, ar bu­vo ant til­te­lio. Kai kas iš ke­lei­vių pa­ sa­ko­jo ma­tę, kad ka­pi­to­nas se­dė­ jo prie ba­ro su dai­lia mer­gi­na. Bent taip sa­kė 41 me­tų Mo­ni­que Mau­rek iš Ny­der­lan­dų: „Aš ma­čiau, kad jis di­džią­ją va­ka­ro da­lį lei­do su gra­žia mo­te­ri­mi prie ba­ro.“ Duo­da­mas in­ter­viu ži­niask­lai­dai F.Schet­ti­no tei­si­no­si, kad na­vi­ga­ ci­ja ro­dė, jog lai­vas bu­vo pa­kan­ka­ mai gi­liuo­se van­de­ny­se, kad ga­lė­ tų ma­nev­ruo­ti. Ka­pi­to­nas pa­brė­žė, kad nė vie­na­me že­mė­la­py­je uo­la, ant ku­rios už­plau­kė lai­vas, ne­bu­ vo pa­žy­mė­ta. Ta­čiau lai­vą val­dan­ čios įmo­nės at­sto­vas Gian­ni Ono­ ra­to ste­bė­jo­si, kad ka­pi­to­nas ga­lė­jo ne­ži­no­ti apie ri­fą. „Juk „Cos­ta Con­cor­dia“ ties Džil­jo sa­la pra­plau­kia 52 kar­tus per me­tus, mū­sų bend­ro­vės ka­pi­to­nai už­si­mer­kę ži­no, kur koks ri­fas ky­ šo“, – sa­kė G.Ono­ra­to. Fran­ces­co Pao­lil­lo, pa­kran­čių ap­sau­gos va­das, tei­gė, kad su­si­dū­

ri­mas lai­vo kor­pu­se pa­li­ko di­de­lę sky­lę, per ku­rią ėmė sunk­tis van­ duo. Tie­sa, eks­per­tai pri­dū­rė, kad ka­pi­to­no spren­di­mas pa­kreip­ti lai­ vą į sek­les­nius van­de­nius bu­vo tei­ sin­gas. Vis dėl­to, kas kal­tas dėl ne­lai­ mės, kol kas sun­ku pa­sa­ky­ti. Ke­lia­ ma ver­si­jų, kad lai­ve din­gus elekt­ rai iš­si­jun­gė lai­ne­rio na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma. Pa­sak kai ku­rių eks­per­ tų, taip yra bu­vę ne vie­na­me lai­ ne­ry­je. Ti­ki­ma­si, kad tik­ro­sios ne­lai­mės prie­žas­tys išaiš­kės iš­šif­ra­vus lai­vo juo­dą­sias dė­žes, ku­rios bu­vo ras­tos sa­vait­ga­lį. Įgu­la ne­ži­no­jo, ką da­ry­ti?

Lai­ne­riui už­plau­kus ant po­van­de­ ni­nės uo­los dau­ge­lis ke­lei­vių va­ka­ rie­nia­vo, tai­gi bu­vo su pra­šmat­niais ne­šil­tais va­ka­ri­niais dra­bu­žiais. Dau­ge­lis ke­lei­vių iš­gir­do smar­kų trenks­mą, o ta­da me­ta­lo girgž­de­sį. Tuo­met lai­ve din­go elekt­ra. Kai ku­rie ke­lei­viai pa­sa­ko­jo, kad gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja pri­mi­nė sce­ nas iš gar­sio­sios ki­no juos­tos „Ti­ ta­ni­kas“. Pa­sak jų, nie­kas be­veik va­lan­dą ne­paaiš­ki­no, kas nu­ti­ko, nors lai­vas pa­ste­bi­mai ėmė svir­ti ant de­ši­nio šo­no. Kai jau bu­vo aiš­ ku, jog ne­lai­mė – di­de­lė, nie­kas iš įgu­los ne­sku­bė­jo nu­leis­ti gel­bė­ji­ mo val­čių. „Mes tu­rė­jo­me pa­tys rėk­ti įgu­ lai, kad jie nu­leis­tų val­tis. Sto­vė­ jo­me ko­ri­do­riu­je ir nie­kas mums ne­lei­do ar­tin­tis prie val­čių“, – pa­ sa­ko­jo vie­nas iš ke­lei­vių 54 me­tų Mi­ke’as van Dij­kas iš Pie­tų Af­ri­ kos. 50 me­tų Ro­ber­tas El­com­be’as

iš Aust­ra­li­jos tvir­ti­no, kad jau bu­vo val­ty­je, kai jiems pa­sa­kė, jog nie­ ko blo­ga ne­nu­ti­ko ir eva­kuo­tis nė­ ra rei­ka­lo. „Kai grį­žo­me at­gal į vi­dų, lai­vas bu­vo jau taip pa­svi­ręs, kad rei­kė­jo gau­dy­ti žmo­nes, ku­rie kri­to ko­ri­ do­riu­mi. Tai bu­vo tik­ra „Ti­ta­ni­ko“ sce­na. Mes ne­te­ko­me vis­ko: pa­sų, ba­ga­žo, pi­ni­gų. Na, bent jau esa­me gy­vi, ne taip, kaip ki­ti žmo­nės“, – pa­sa­ko­jo vy­ras. „Lai­ve bu­vo vi­siš­kas chao­sas ir pa­ni­ka. Nie­kas iš įgu­los ne­ži­no­jo, ką da­ry­ti“, – pa­sa­ko­jo vie­nas ke­ lei­vis iš Ita­li­jos. „Cos­ta Con­cor­dia“ ke­lio­nę pra­ dė­jo Ita­li­jos uos­ta­mies­ty­je Či­vi­ta­ ve­ki­jo­je. Bu­vo nu­ma­ty­ta, kad lai­vas su­stos Sa­vo­no­je, Pa­ler­me, taip pat Mar­se­ly­je Pran­cū­zi­jo­je, Bar­se­lo­no­ je Is­pa­ni­jo­je, o ke­lio­nę baigs Is­pa­ ni­jos Mal­jor­kos sa­lo­je. Pas­ken­dęs lai­ne­ris bu­vo 26 pa­gal dy­dį to­kio ti­po lai­vas pa­sau­ly­je. „Dai­ly Mail“, „Te­leg­raph“, BNS inf.

Te­ko iš­gy­ven­ti ir lie­tu­viams 2010 m. at­vi­ro­je jū­ro­je vi­siš­kai su­ de­gė iš Ky­lio Vo­kie­ti­jo­je į Klai­pė­dą plau­kian­tis kel­tas „LIS­CO Glo­ria“. Gais­ras lai­ve ki­lo dėl už­si­de­gu­sio vil­ki­ko. Iš vi­so per ne­lai­mę ne­sun­ kiai nu­ken­tė­jo 28 ke­lei­viai, iš jų 6 lie­ tu­viai. Dau­gu­ma ap­si­nuo­di­jo smal­ kė­mis. 236 kel­to ke­lei­viai ir įgu­los na­riai bu­vo eva­kuo­ti į ne­to­li esan­tį Vo­kie­ti­jos kel­tą „Deutsch­land“ ir par­ pluk­dy­ti at­gal į Ky­lio uos­tą. Kel­te iš vi­so bu­vo 178 lie­tu­viai.


11

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite diena.lt

sportas

To­li ­ nuo ly­de­rių

Lie­tu­vio šou Ame­ri­ko­je

Pa­si­žy­mė­jo M.Ža­liū­kas

Če­ki­jo­je vyks­tan­čia­me Tarp­tau­ ti­nės biat­lo­no są­jun­gos (IBU) pa­sau­lio tau­rės var­žy­bų penk­ta­ ja­me eta­pe 61-ą vie­tą tarp 102 da­ly­vių užė­mė To­mas Kau­kė­ nas (nuotr.). Lie­tu­vis 2 min. 37,3 sek. pra­lai­mė­jo ant­rą per­ga­lę iš­ ko­vo­ju­siam šio se­zo­no ly­de­riui olim­pi­niam čem­pio­nui nor­ve­gui Emi­liui Hel­ge Svend­se­nui.

Flo­ri­dos uni­ver­si­te­to ket­vir­ta­ kur­sis Dei­vi­das Dul­kys į gar­ sio­jo Šiau­rės Ka­ro­li­nos uni­ver­ si­te­to krep­šį smei­gė 8 tri­taš­ kius ir su­rin­kęs 32 taš­kus pa­ sie­kė kar­je­ros NCAA re­zul­ta­ ty­vu­mo re­kor­dą. Lie­tu­vio at­ sto­vau­ja­ma „Se­mi­no­les“ eki­ pa 90:57 su­triuš­ki­no „Tar ­ Heels“ krep­ši­nin­kus.

Ško­ti­jos fut­bo­lo čem­pio­na­to rung­ty­nė­se Edin­bur­go ­ „Hearts“ 5:2 nu­ga­lė­jo „St Mir­ ren“ vie­nuo­li­kę. Jau 1-ąją su­ si­ti­ki­mo mi­nu­tę Ma­rius Ža­liū­ kas įmu­šė pir­mą­jį įvar­tį šį se­ zo­ną į var­žo­vų var­tus. Tie­sa, gy­nė­jas aikš­tė­je iš­bu­vo vos 12 min., nes bu­vo pa­ša­lin­tas iš aikš­tės.

„Bal­ti­cos“ sėk­mė grin­džia­ma ne pa­ža­dais

Va­kar vė­lai va­ka­re Lie­ tu­vos lai­ ku fi­ni­ša­vo 33-ią­jį kar­tą or­ga­ni­zuo­ tas Da­ka­ro ra­lis.

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Vil­niaus „Bal­ti­ca“ sa­vo ger­bė­jams pa­do­va­no­jo tris per­ga­les iš ei­lės prieš ru­sų OGI eki­pą, o ko­man­ dos tre­ne­ris Dmit­ri­jus Med­ve­de­ vas ir ka­pi­to­nas Va­di­mas Chvo­ le­sas džiau­gia­si, kad žai­di­mas vis ge­rė­ja. Atė­mė taš­kus

Tik ste­buk­las pa­sku­ti­nė­je at­kar­po­je ga­lė­jo iš­gel­bė­ti ir au­to­mo­bi­lių bend­ ro­je įskai­to­je ant­ro­je vie­to­je žen­gian­tį Na­ni Ro­mą. Šan­sų pa­si­vy­ti lenk­ty­nė­ se pir­mau­jan­tį pran­cū­zą Stephane‘ą Pe­ter­han­se­lį dar tu­rė­jęs ka­ta­lo­nas prieš­pas­ku­ti­nia­me eta­pe įstri­go ko­ po­se ir su­gai­šo be­veik pus­va­lan­dį. Pa­ty­ręs S.Pe­ter­han­se­lis priė­mė ei­li­nį iš­min­tin­gą spren­di­mą ir dar la­biau pa­di­di­no ato­trū­kį. Prieš pa­ sku­ti­nį eta­pą jo vai­ruo­ja­mas „Mi­ ni“ pa­grin­di­nį kon­ku­ren­tą len­kė dau­giau nei 40 min. „Tie­siog pui­kiai įver­ti­no­me tra­ są. Nusp­ren­dė­me va­žiuo­ti šiek tiek nu­leis­to­mis pa­dan­go­mis, kad įveik­ ti ko­pas bū­tų leng­viau. Tai pui­ kiau­siai pa­si­tei­si­no“, – džiau­gė­ si 46-erių lenk­ty­ni­nin­kas, ku­riam iki šio Da­ka­ro pres­ti­ži­nė­se lenk­ty­ nė­se bu­vo pa­vy­kę trium­fuo­ti de­vy­ nis kar­tus. 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 ir 1998 m. jis tai pa­da­rė lenk­ ty­niau­da­mas mo­to­cik­lu, o 2004, 2005 ir 2007 m. – au­to­mo­bi­liu.

„Žai­dė­me su la­bai ge­rai or­ga­ni­ zuo­ta ko­man­da, ku­ri tu­ri pui­kų var­ti­nin­ką. Tai ro­do sta­tis­ti­ka, dvi­gu­bai dau­giau kar­tų siun­tė­me ri­tu­lį į var­tus, ta­čiau var­ti­nin­ką įveik­ti bu­vo be ga­lo sun­ku, – po tre­čių­jų per­ga­lin­gų rung­ty­nių su OGI kal­bė­jo vy­riau­sia­sis Vil­niaus ko­man­dos tre­ne­ris. – Džiau­giuo­ si, kad mū­sų ko­man­da su­ge­bė­jo pui­kiai ju­dė­ti aikš­te­lė­je, pa­si­rin­ ko­me tei­sin­gą tak­ti­ką.“ Tre­ne­ris pa­ste­bė­jo, kad var­ žo­vai tre­čio­se rung­ty­nė­se bu­vo kiek iš­se­kę. „Tre­čia­ja­me kė­li­ny­ je at­ro­dė, kad mū­sų žai­dė­jų aikš­ tė­je dau­giau. Ma­nau, mes su­ge­ bė­jo­me ge­riau pa­si­ruoš­ti fi­ziš­kai il­gam rung­ty­nių ma­ra­to­nui. Su­ žai­dė­me tris ma­čus ir su­rin­ko­me 8 taš­kus. Ma­nau, tai yra la­bai ge­ ras re­zul­ta­tas. Atė­mė­me taš­kus iš stip­rios eki­pos“, – sa­kė tre­ne­ris. Pir­mą­jį su­si­ti­ki­mą „Bal­ti­ca“ lai­mė­jo dvie­jų įvar­čių skir­tu­mu, ant­ro­se pri­rei­kė pra­tę­si­mo ir auk­ si­nio vil­nie­čių puo­lė­jo And­re­jaus Žid­ko­vo įvar­čio, o tre­čio­se rung­ ty­nė­se, ku­rios bai­gė­si re­zul­ta­tu 4:2, vis­kas iš­si­spren­dė tik tre­čia­ ja­me kė­li­ny­je. Iš vi­so šiuo me­tu „Bal­ti­ca“ tu­ri 56 taš­kus ir iš­lie­ka ant­ro­je Že­my­ni­nės jau­ni­mo le­do ri­tu­lio ly­gos Va­ka­rų di­vi­zio­no po­ zi­ci­jo­je, nuo ly­de­rio „Ze­le­nog­rad“ at­si­lik­da­ma vos 5 taš­kais.

A.Ar­da­vi­čius ne­ži­bė­jo

Var­žo­vų ne­nu­ver­ti­na

„„Fi­ni­šas: va­kar va­ka­re Da­ka­ro ra­lio da­ly­viai Pe­ru sos­ti­nė­je Li­mo­je bai­gė ma­ra­to­ną. AFP nuo­tr.

Lie­tu­vis ištvėrė Da­ka­ro karš­ti­nę Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Li­ko be pie­tų

Pas­ku­ti­nis įskai­ti­nis grei­čio ruo­ žas te­bu­vo for­ma­lu­mas. Tvir­tas ly­de­rių po­zi­ci­jas ga­lė­jo iš­ju­din­ti tik ne­nu­ma­ty­ti ge­di­mai ar šiurkš­ čios klai­dos. Vie­nin­te­lis ra­ly­je da­ly­vau­jan­ tis mū­sų ša­lies at­sto­vas Gin­tau­ tas Iga­ris įgy­ven­di­no sa­vo sva­jo­nę. Lie­tu­vis su dar 97 mo­to­cik­li­nin­kais pa­sie­kė Pe­ru mies­tą Pis­ką. Nuo jo iki sos­ti­nės Li­mos, kur ir fi­ni­ša­vo lenk­ty­nių ma­ra­to­nas – 283 km, iš ku­rių įskai­ti­niai vos 29. Ant­ro­je lenk­ty­nių pu­sė­je 44-erių kre­tin­giš­kis įga­vo pa­grei­tį ir kas­kart po tru­pu­tį ko­pė į vir­šų bend­ro­je mo­ to­cik­li­nin­kų kla­si­fi­ka­ci­jo­je. Prieš­ pas­ku­ti­nį 13-ąjį grei­čio ruo­žą G.Iga­ ris bai­gė 75-oje po­zi­ci­jo­je, o bend­ro­je įskai­to­je pa­ki­lo į 82-ąją vie­tą. Try­lik­ta­ja­me eta­pe mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kas tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti pie­ tų, ka­dan­gi te­ko spręs­ti me­cha­ni­ nes pro­ble­mas. De­ga­lų pa­pil­dy­ mo vie­to­je G.Iga­ris pa­ste­bė­jo, kad iš kar­biu­ra­to­riaus vamz­de­lio te­ka ben­zi­nas. Pri­rei­kė šiek tiek lai­ko, kad ge­di­mas bū­tų pa­ša­lin­tas.

Bend­ra įskai­ta Au­to­mo­bi­liai: 1. S.Pe­ter­han­se­l is (Pran­cū­zi­ja, „Mi­ni“ – 38 val. 28:51 min.), 2. N.Ro­ma (Is­pa­ni­ja, „Mi­ni“ – at­si­li­ko 42:57.), 3. Gi­nie­lis De Vil­liers (Pie­tų Af­ ri­ka, „Toyo­ta“ – at­si­li­ko 1:15:09). Mo­to­cik­lai: 1. C.Desp­re­s as (Pran­ cū­z i­ja, KTM – 43 val. 01:54 min), 2. M.Co­ma (Is­pa­n i­ja, KTM – at­si­l i­ko 11:03), 3. Hel­de­ras Rod­ri­gue­sas (Por­ tu­ga­l i­ja, „Ya­ma­ha“ – at­si­l i­ko 1:11:27). Sunk­ve­ži­miai: 1. G.De Rooyus (Olan­ di­ja, „Ive­co“ – 44 val. 49:45 min.), 2. H.Sta­cey (Olan­di­ja, „Ive­co“ at­si­li­ko – 53:16.), 3. A.Ar­da­vi­čius (Ka­zachs­ta­ nas, „Ka­maz“ at­si­li­ko 1:48:25).

Favoritas įtam­pą at­lai­kė

Mo­to­c ik­l ų lenk­ty­n ių fa­vo­r i­t ų akis­ta­tą lai­mė­jo pran­cū­zas Cy­ri­ las Dep­re­sas. Jam pa­vy­ko at­lai­ ky­ti įtam­pą ir is­pa­no Mar­co Co­ mos spau­di­mą. Prieš­pas­ku­ti­nia­me grei­čio ruo­že is­pa­nas tu­rė­jo pui­kų šan­są tap­ti Da­ka­ro nu­ga­lė­to­ju, ta­ čiau pa­da­rė ne­di­de­lę klai­dą nu­va­ žiuo­da­mas ne­tei­sin­gu ke­liu, o vė­ liau dar bu­vo pri­vers­tas su­ma­žin­ti tem­pą, ka­dan­gi pra­dė­jo strig­ti jo vai­ruo­ja­mo KTM mo­to­cik­lo pa­va­ rų dė­žė.

G.Igaris tu­rė­jo at­ si­sa­ky­ti pie­tų, ka­ dan­gi te­ko spręs­ti me­cha­ni­nes pro­ble­ mas. Tuo pa­si­nau­do­jęs C.Dep­re­sas šo­ ko į prie­kį ir pra­ktiš­kai nu­lė­mė lenk­ ty­nių ma­ra­to­no baig­tį. Prieš pa­sku­ ti­nį grei­čio ruo­žą pran­cū­zas sa­vo opo­nen­tą len­kė dau­giau nei 11 min. M.Co­ma ne­si­ti­kė­jo ste­buk­lo ir pri­pa­ži­no sa­vo pra­lai­mė­ji­mą. Tai pa­ tvir­ti­na ir fak­tas, kad po 13-ojo eta­po M.Co­ma pa­spau­dė ran­ką ir pa­svei­ ki­no C.Dep­re­są, iš­ko­vo­ju­sį ket­vir­tą­ jį čem­pio­no ti­tu­lą. Anks­čiau 37-erių pran­cū­zas Da­ka­ro nu­ga­lė­to­ju bu­vo ta­pęs 2005, 2007 ir 2010 m. „Ne­su iš tų žmo­nių, ku­rie džiau­ gia­si ko­man­dos drau­go ne­lai­mė­ mis, ta­čiau Da­ka­re nu­tin­ka daug įvai­rių da­ly­kų. Šį kar­tą Mar­cas tu­ rė­jo pro­ble­mų ir jos bu­vo lem­tin­ gos. Psi­cho­lo­giš­kai tai bu­vo la­bai su­dė­tin­gas ir sun­kus eta­pas“, – pri­si­pa­ži­no C.Dep­re­sas. „Per vi­są lenk­ty­nių ma­ra­to­ną pa­da­riau tik ke­le­tą smul­kių klai­dų ir la­bai gai­la, kad nu­ga­lė­to­jo li­ki­mą nu­lė­mė ne spor­tas, o ne­lem­tas me­ cha­ni­nis ge­di­mas“, – po fi­ni­šo ap­ gai­les­ta­vo M.Co­ma.

Vėl – pran­cū­zas

Prieš­pas­ku­ti­nia­me eta­pe ne­pa­vy­ko su­bliz­gė­ti lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­čiam „Ka­maz“ sunk­ve­ži­miu va­žiuo­jan­ čiam Ar­tū­rui Ar­da­vi­čiui. Ka­zachs­ ta­no at­sto­vas grei­čio ruo­žą įvei­kė tik sep­tin­tas, ta­čiau iš­stum­ti jo iš pir­mo­ jo lenk­ty­ni­nin­kų tre­je­tu­ko var­žo­vams pra­ktiš­kai ne­bu­vo įma­no­ma. Eta­pą lai­mė­jo ket­vir­to­je bend­ros kla­si­fi­ka­ci­jos vie­to­je esan­tis ki­tas „Ka­maz“ at­sto­vas And­re­jus Kar­ gi­no­vas, ta­čiau ru­są nuo A.Ar­da­ vi­čiaus sky­rė dau­giau nei tri­jų va­ lan­dų pra­ra­ja. Ly­de­rio po­zi­ci­ją ir to­liau tvir­tai sa­vo­se ran­ko­se lai­kė „Ive­co“ vai­ruo­ jan­tis olan­das Ge­rar­das De Rooyus. Jis prieš­pas­ku­ti­nia­me eta­pe neiš­ ven­gė in­ci­den­to, kai at­si­mu­šė į var­ žo­vą, ta­čiau nu­baus­tas ne­bu­vo. Sa­vo ko­man­dos drau­gą ir tau­tie­tį Han­są Sta­cey jis len­kė be­veik va­lan­da.

Pak­laus­tas, ko­kią kal­bą rė­žia žai­ dė­jams per per­trau­kas, kai įtemp­ to­se rung­ty­nė­se re­zul­ta­tas bū­ na ly­gūs, tre­ne­ris at­sa­kė at­vi­rai. „Tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, nes kal­ bo­je bū­na la­bai daug ne­cen­zū­ri­ nių žo­džių, – juo­kė­si D.Med­ ve­de­vas. – Pir­miau­sia žai­dė­jų pa­pra­šau, kad ne­da­ry­tų vai­kiš­kų klai­dų. Juk kiek­vie­nos ko­man­dos sėk­mės for­mu­lė – su­nai­kin­ti blo­ gą­sias sa­vy­bes ir iš­puo­se­lė­ti ge­ rą­sias. To ir sie­kia­me.“ Siek­ti per­ga­lių, pa­sak tre­ne­ rio, ko­man­dai pa­dė­jo ge­rai pa­si­ rink­ta tak­ti­ka. „Bu­vau įsi­ti­ki­nęs, kad mū­sų vai­ki­nai at­si­lai­kys fi­ ziš­kai, ka­dan­gi pir­mo­se rung­ty­ nė­se žai­dė­me ke­tu­riais pen­ke­tais, var­žo­vai pa­si­rin­ko ga­li­my­bę žais­ ti tri­mis, to­dėl jau­tė­mės kur kas žva­les­ni, – sa­kė D.Med­ve­de­vas.

– Da­bar lau­kia še­šios dvi­ko­vos su dviem Lat­vi­jos ko­man­do­mis. Ger­bė­jai pri­pra­to prie per­ga­lių, ta­čiau pa­ža­dų da­ly­ti ne­si­no­ri.“ D.Med­ve­de­vo tei­gi­mu, tiek Ry­ gos „Ju­niors“, tiek „Priz­ma“ šiuo me­tu stip­ri­na sa­vo su­dė­tis, to­dėl bū­si­mų var­žo­vų ne­ga­li­ma nu­ver­ tin­ti. „Ir mū­sų pen­ke­tai yra šiek tiek pa­si­kei­tę, ne­ga­li­me pa­sa­ky­ ti, kad esa­me su­si­žai­dę 100 pro­ cen­tų, – kal­bė­jo tre­ne­ris. – Ta­ čiau prieš kiek­vie­nas rung­ty­nes ruo­šia­mės tik per­ga­lei.“ Ypa­tin­ga pa­dė­ka

„Vil­niu­je pa­sie­kė­me pui­kų re­zul­ta­ tą. Var­žo­vų aikš­te­lė­je bu­vo­me pra­ lai­mė­ję du­kart – vie­ną kar­tą ga­vo­ me sau­sai, ki­tą kar­tą pra­lai­mė­jo­me per pri­dė­ti­nį lai­ką, to­dėl tik­rai tu­ ri­me džiaug­tis iš­ko­vo­tais 8 taš­kais, – po per­ga­lin­go tu­ro kal­bė­jo ko­ man­dos ka­pi­to­nas V.Chvo­le­sas. – Įro­dė­me, kad esa­me stip­res­ni.“ Ka­pi­to­nas pri­si­pa­ži­no, kad šio­se rung­ty­nė­se pa­ste­bė­jo, jog vil­nie­ čių žai­di­mas tik ge­rė­ja. „Pa­sa­ky­siu tie­siai, il­gai lau­kiau, ka­da įvar­čius pra­dės muš­ti vi­si žai­dė­jų pen­ke­tai. Da­bar mū­sų ko­man­do­je iš­plėš­ti per­ga­lę ga­li bet ku­ris pen­ke­tas“, – džiau­gė­si le­do ri­tu­li­nin­kas. Jo ini­cia­ty­va po pa­sku­ti­nės per­ ga­lės sa­vo žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je šeš­ ta­die­nį bu­vo or­ga­ni­zuo­ta ir spe­ cia­li pa­dė­ka žiū­ro­vams – žai­dė­jai iš­si­ri­kia­vo ei­lu­te, o ra­tą ap­su­kęs ka­pi­to­nas tren­kė­si į ei­lės prie­ky­je sto­vintį var­ti­nin­ką Ni­ki­fo­rą Ščer­ bą, ir vi­sa ko­man­da su­griu­vo tar­ si do­mi­no ka­la­dė­lės vie­nas pa­skui ki­tą. „In­ter­ne­te pa­ma­čiau, kaip tai da­ro ki­ti, per pie­tus pa­siū­liau per­ga­lės pro­ga tai pa­da­ry­ti vai­ki­ nams. Pa­da­rė­me. Vis­kas bu­vo ge­ rai, tik N.Ščer­ba at­si­sto­jo pir­mas, ma­tyt, bu­vo pa­mir­šęs, ką pla­na­ vo­me, bet vi­sai ne­blo­gai išė­jo“, – šyp­so­jo­si V.Chvo­le­sas.

„„Pa­žan­ga: „Bal­ti­cos“ ka­pi­to­no

V.Chvo­le­so tei­gi­mu, ko­man­da de­monst­ruo­ja vis so­li­des­nį žai­ di­mą. Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.


12

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

sportas Ne­su­lai­kė ­ aukš­taū­gių

D.Zub­raus ­ per­da­vi­mas

L.Klei­za ­ vėl ne­ži­bė­jo

Vie­nin­te­lė­se sa­vait­ga­lį vy­ku­ sio­se Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ gos (LKL) rung­ty­nė­se Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nin­kai sve­čiuo­se 93:54 įvei­kė Kau­ no „Bal­tų“ ko­man­dą. Jau­nie­ji kau­nie­čiai nie­kaip ne­su­ge­bė­jo įmin­ti aukš­taū­gio Jo­no Va­lan­ čiū­no mįs­lės – vi­du­rio puo­lė­ jas pel­nė 21 taš­ką.

Vie­nuo­lik­tą re­zul­ta­ty­vų per­da­ vi­mą 44-ose NHL re­gu­lia­raus se­zo­no rung­ty­nė­se at­li­ko Dai­ nius Zub­rus, o 25-ą per­ga­lę iš­ ko­vo­ju­si lie­tu­vio at­sto­vau­ja­ma Nau­jo­jo Džer­sio „De­vils“ ko­ man­da Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je įsi­ tvir­ti­no šeš­to­je vie­to­je. „De­vils“ le­do ri­tu­li­nin­kai sve­čiuo­se 2:1 įvei­kė Vi­ni­pe­go „Jets“.

NBA pir­me­ny­bė­se To­ron­ to „Rap­tors“ klu­bas su Li­nu Klei­za sve­čiuo­se 64:77 nu­si­ lei­do Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos ly­ de­rei Či­ka­gos „Bulls“. Tai bu­vo ket­vir­ta „di­no­zau­rų“ ne­sėk­mė iš ei­lės. Lie­tu­ vis įme­tė 5 taš­kus, at­ko­vo­ jo 3 ka­muo­lius ir du­syk pra­ si­žen­gė.

Revanšas pasiektas

„„Ly­de­ris: Ne­ri­jus Ata­je­vas vėl ve­dė ko­man­dą į prie­kį.

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Drama Vilniuje baigėsi mūsiškių džiaugsmu Va­kar Vil­niu­je mū­siš­kiai pasie­ kė lygiąsias 24:24 Eu­ro­pos zo­nos 5-os at­ran­kos gru­pės rung­ty­nėse prieš Švei­ca­ri­jos rink­ti­nę.

No­rint iš­ko­vo­ti vie­nin­te­lį ke­lia­la­pį į pla­ne­tos pir­me­ny­bių at­krin­ta­mą­ sias var­žy­bas mū­siš­kiams užteko ly­gių­jų. Nors pir­ma­ja­me tar­pu­sa­vio ma­če Šaf­hau­ze­ne lie­tu­viai iš­ko­vo­ jo per­ga­lę 28:26 ir, pa­sak ko­man­dos vy­riau­sio­jo tre­ne­rio, Gin­ta­ro Sa­ vu­ky­no, ne­pa­li­ko var­žo­vams jo­kių šan­sų, su star­ti­niu jau­du­liu šį kar­ tą mū­siš­kiai ne­su­sit­var­kė. Ant pra­ra­jos kraš­to at­si­dū­rę švei­ca­rai nuo pat dvi­ko­vos pra­ džios čiu­po jau­tį už ra­gų ir iš­ si­ver­žė į prie­kį 6:3. Lie­tu­viams pa­vy­ko at­si­ties­ti ir iš­ly­gin­ti re­zul­ ta­tą, ta­čiau ne­tru­kus švei­ca­rai vėl su­ren­gė ke­lias sėk­min­gas ata­kas ir ati­trū­ko 13:9. Po pir­mų 30 mi­ nu­čių ko­vos jie pir­ma­vo 15:12. Po per­trau­kos švei­ca­rai ini­cia­ty­ vos nea­ti­da­vė (17:13). Ne­ri­jaus Ata­ je­vo ve­da­mi mū­siš­kiai ban­dė spur­ tuo­ti ir priar­tė­jo 16:18, 19:21. Li­kus 8 mi­nu­tėms iki dvi­ko­vos pa­bai­gos

To­mas Ei­tu­tis pa­ga­liau iš­ly­gi­no re­ zul­ta­tą (22:22). Šveicarai vėl buvo atitrūkę, ta­čiau lietuviai pademons­ travo charakterį – 24:24. Pasibaigus rungtynių laikui, arbitrai į mūsiškių vartus skyrė 7 m baudinį, tačiau jį atrėmė fantastiškai sužaidęs varti­ ninkas Arūnas Vaškevičius.

Mū­siš­kiai į pa­sau­lio ran­ki­nio čem­pio­na­ to fi­na­li­nį eta­pą iki šiol yra pa­te­kę tik vie­ną kar­tą.

5 gru­pės taip pat rung­ty­nia­vo Ita­li­jos ran­ki­nin­kai. Juos mū­siš­kiai na­muo­se pra­no­ko 34:25, o iš­vy­ko­ je su­žai­dė ly­gio­sio­mis - 25:25. Mū­ siš­kiai į pa­sau­lio ran­ki­nio čem­ pio­na­to fi­na­li­nį eta­pą iki šiol yra pa­te­kę tik vie­ną kar­tą - 1997 me­ tais Ja­po­ni­jo­je. Ta­me tur­ny­re mū­ siš­kiai užė­mė de­šim­tą vie­tą. VD inf.

Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai pra­tę­ sė per­ga­lių se­ri­ją VTB Vie­nin­go­sios ly­gos čem­pio­na­ te. Kau­nie­čiai va­kar ant men­čių pa­gul­dė ir „As­ta­nos“ klu­bą iš Ka­zachs­ta­no. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

„„Rezultatas: Reevesas Nelsonas sužaidė kol kas geriausias rungtynes

„Žalgirio“ sudėtyje.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Tri­juo­se tur­ny­ruo­se šie­met da­ly­vau­ jan­tys Alek­sand­ro Tri­fu­no­vi­čiaus auk­lė­ti­niai iš­ko­vo­jo aš­tun­tą­ją per­ga­ lę iš ei­lės. Vie­ną di­džiau­sių staig­me­nų pir­ma­ja­me ra­te pa­tei­kęs ir kau­nie­čius sa­vo­je aikš­te­lė­je 86:78 pa­lau­žęs „As­ ta­nos“ klu­bas šį kar­tą „Žal­gi­rio“ tvir­ to­vė­je bu­vo pri­vers­tas ka­pi­tu­liuo­ti. Ita­lo Mat­teo Bo­ni­ciol­li va­do­vau­ ja­ma ko­man­da ga­na pa­ki­liai pra­dė­ jo su­si­ti­ki­mą ir pir­ma­ja­me ket­vir­ty­je su­ge­bė­jo sėk­min­gai vy­tis šei­mi­nin­ kus – 22:27. Po per­trau­kė­lės „Žal­ gi­ris“ stab­te­lė­jo ir ne­su­ge­bė­jo taš­kų pel­ny­ti be­veik ke­tu­rias ant­ro­jo kė­li­ nio mi­nu­tes. Ta­čiau kaip jau šį se­zo­ną

ta­po įpras­ta, sun­kiu me­tu ini­cia­ty­vos ėmė­si Son­ny Weem­sas. Ame­ri­kie­tis pa­tai­kė to­li­mą me­ti­mą, ir ne­tru­kus „Žal­gi­ris“ šok­te­lė­jo į prie­kį – 35:26. Prieš pat per­trau­ką sve­čiai su­ren­gė ke­lias sėk­min­gas ata­kas ir kau­nie­čių pra­na­šu­mas ap­tir­po – 37:34. Ant­rą­ją rung­ty­nių pu­sę spur­tu 7:1 pra­dė­jo „As­ta­na“, ta­čiau vos tik pa­ju­ tę pa­vo­jų (38:41), žal­gi­rie­čiai dar kar­tą truk­te­lė­jo į prie­kį. Šei­mi­nin­kai lai­mė­jo at­kar­pą 16:2 ir vėl su­si­kro­vė dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą (54:43). Le­mia­ma­me ket­ vir­ty­je šei­mi­nin­kų pra­na­šu­mas abe­ jo­nių ne­kė­lė. „Žal­gi­ris“ šven­tė per­ga­ lę 82:66 ir pa­sie­kė re­van­šą.

Rung­ty­nių sta­tis­ti­ka

Komentarai

Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius

„As­ta­na“:

Pau­lius Jan­kū­nas

P

Ko­man­dų ro­dik­liai:

„Žal­gi­rio“ ka­pi­to­nas

Ž

i­no­jo­me, ką var­žo­vai ga­li, ta­ čiau pir­mo­je rung­ty­n ių pu­ sė­je neį­sik­lau­sė­me į tre­ne­rio žo­džius ir bu­vo­me pri­vers­ti varg­ti. Vis ge­ri­no­me sa­vo žai­di­mą, o ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įjun­gė­me aukš­ tes­nę pa­va­rą ir to šį kar­tą pa­ka­ko.

„Žal­gi­rio“ tre­ne­ris

rieš dvi­ko­vą sa­kiau sa­vo vai­ ki­nams, jog esa­me stip­res­ni už sa­vo prie­ši­n in­k us, ir tai įro­dė­me. No­rė­jau leis­ti pa­si­ reikš­t i vi­siems krep­ši­nin­kams, to­dėl neiš­ven­gė­me ban­ga­vimo. Ke­lis kar­tus tu­rė­jo­me dvi­ženk­lę per­sva­rą, ta­čiau ją iš­švais­ty­da­vo­me. No­rė­čiau, kad žai­dė­ jai ne­pra­ras­tų kon­cent­ra­ci­jos.

„Žal­gi­ris“ – „As­ta­na“ 2012 01 15, Kau­no „Žal­gi­rio“ are­na.

82:66

(27:22, 10:12, 19:19, 26:13) „Žal­gi­ris“: P.Jan­kū­nas (6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), R.Jav­ to­kas (8 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir S.Weem­sas po 11 taš­kų, M.Kal­nie­tis 10, T.De­li­nin­kai­ tis 9, R.Nel­so­nas (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir M.Po­po­vi­čius 7, D.Col­lin­sas 6, D.Ša­len­ga ir M.Ra­ko­vi­čius po 4, T.Kli­ma­vi­čius po 2. R.Mars­hal­las 17, B.Cet­ko­vi­čius 14, E.Wil­ liam­sas 12, J.John­so­nas ir A.Po­no­ma­rio­vas po 6, V.Fa­dei­ki­nas 4, D.Kli­mo­vas 3, M.Vo­ jej­ko­vas ir A.Skor­nia­ko­vas po 2. dvi­taš­kiai – 21/38 (55 pro­c.) ir 23/43 (53 pro­c.), tri­taš­kiai – 4/19 (21) ir 2/11 (18), bau­dų me­ti­mai 28/36 (78) ir 14/20 (70), at­ko­vo­ti ka­muo­liai – 33 ir 34, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 8 ir 12, klai­dos - 11 ir 15, pe­ rim­ti ka­muo­liai – 8 ir 4.

Iš Pe­ki­no – su tri­mis si­dab­ro me­da­liais Si­mo­na Kru­pec­kai­tė dar kar­tą įro­ dė, kad yra vie­na ge­riau­sių dvi­ra­ čių tre­ko meist­rių vi­so­je pla­ne­to­ je. Ki­ni­jos sos­ti­nė­je Pe­ki­ne vy­ku­ sia­me tre­čia­ja­me 2011–2012 m. se­ zo­no pa­sau­lio tau­rės var­žy­bų eta­ pe lie­tu­vė vėl de­monst­ra­vo įspū­ din­gą for­mą ir su­si­žė­rė tris si­dab­ ro me­da­lius.

„„Aki­mir­ka: sprin­to rung­ties fi­na­le tarp S.Kru­pec­kai­tės (de­ši­nė­je) ir ki­

nės Guo Shuang vy­ko la­bai at­kak­li ko­va.

AFP nuo­tr.

Va­kar vy­ku­sios kei­ri­no rung­ties fi­na­le Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kė nu­si­ lei­do tik Ki­ni­jos at­sto­vei Guo Shu­ ang. Pir­ma­ja­me ir ant­ra­ja­me kei­ri­ no rung­ties eta­puo­se lie­tu­vė sa­vo gru­pė­je at­va­žia­vo pir­ma. Tai pa­čiai Ki­ni­jos at­sto­vei S.Kru­ pec­kai­tė pra­lai­mė­jo ir sprin­to var­

žy­bų fi­na­le. Pus­fi­na­ly­je lie­tu­vė 2:0 nu­ga­lė­jo tre­ko šei­mi­nin­kę Jun­hong Lin, ta­čiau fi­na­le to­kiu pa­čiu re­ zul­ta­tu nu­si­lei­do tai pa­čiai Ki­ni­jos dvi­ra­ti­nin­kei Guo Shuang. „Tik­rai la­bai džiau­giuo­si mū­ sų ko­man­dos ir sa­vo pa­si­ro­dy­mu. Ki­nės at­ro­dė ypač pik­tos: vien per ko­man­dų sprin­tą iš pir­mų ke­tu­rių vie­tų tris užė­mė šios ša­lies at­sto­ vės. Sprin­te taip pat vy­ko įnir­tin­ga ko­va, tad, ma­nau, ki­nės ne­si­ruo­šė už­leis­ti po­zi­ci­jų“, – sa­kė S.Kru­ pec­kai­tė. Iš­ko­vo­ju­si 10 įskai­ti­nių taš­kų S.Kru­pec­kai­tė ta­po rung­ties ly­de­ re bend­ro­je pa­sau­lio tau­rės var­ žy­bų įskai­to­je. Lie­tu­vė su­rin­ko 19

taš­kų ir taš­ku ap­len­kė pir­ma­vu­sią vo­kie­tę Kris­ti­ną Vo­gel bei į tre­čią­ ją po­zi­ci­ją smuk­te­lė­ju­sią ru­sę Vik­ to­ri­ją Ba­ra­no­vą. Taip pat sprin­to var­žy­bo­se da­ly­ va­vu­si G.Gai­ve­ny­tė bend­ro­je įskai­ to­je li­ko dvy­lik­ta tarp 42 da­ly­vių ir įskai­ti­nių taš­kų ne­pel­nė. Tre­čią si­dab­ro me­da­lį S.Kru­ pec­kai­tė iš­ko­vo­jo su Gin­ta­re Gai­ ve­ny­te. Pir­mą­ją var­žy­bų die­ną ko­man­dų sprin­to rung­ties fi­na­le lie­tu­vės nuo­to­lį įvei­kė per 33,747 sek. Mū­siš­kes dvi­ra­ti­nin­kes ap­ len­kė tik auk­są iš­ko­vo­ju­sios Ki­ni­ jos at­sto­vės Guo Shuang ir Gonh Jin­jie (33,055 sek.). VD inf.


13

pirmadienis, sausio 16, 2012

skelbimai

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Siūlo darbą Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje, pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas – gera anglų kalba. Privalumas – darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 890586

Su šeštadienio „Vilniaus diena“

Kelionių organizatorius

nemokamas įėjimas

Pamėnkalnio g. 5 / K.Griniaus g., Vilnius Tel. (8 5) 262 7777. mob. 8 616 16777 svite.lt, info@svite.lt

į Taikomosios dailės muziejų šį savaitgalį

Inžinerija UAB „IRDAIVA“ reikalingas inžinierius (-ė)sąmatininkas (-ė). Kontaktinis tel. 8 600 29 958, 8 686 36 046. 896213

Paslaugos Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 899086

Taikomosios dailės muziejuje vykstančios parodos: „Nuo mini iki maksi“; „Septintojo dešimtmečio mada“; „Du mados šimtmečiai“; „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“.

Parduoda Nekilnojamąjį turtą Geroje vietoje, arti Klaipėdos, 4 ha arba 2 ha sklypus pramonės objektų statybai. Savininkas. Tel. 8 670 39 095.

Būtina parodyti laikraštį budėtojui prie įėjimo. Taikomosios dailės muziejus, Arsenalo g. 3A

899582

KELIONĖS AUTOBUSU Gėlių paradas Olandijoje 2012 04 17-22 – 1245 Lt Italija–Venecijos karnavalas – nuo 1047 Lt Paryžius–Beniliuksas – 1227 Lt POILSINĖS KELIONĖS LĖKTUVU Iš Vilniaus: Šarm El Šeichas – nuo 1059 Lt; Hurgada – nuo 960 Lt; Tenerifė – nuo 1249 Lt; Tailandas – 3345 Lt Iš Varšuvos: Tunisas nuo 908 Lt; Kipras – 799 Lt; Maljorka – 1253 Lt; Marokas – 1505 Lt; Kenija – 2294 Lt; Šri Lanka – 4496 Lt PAŽINTINĖS KELIONĖS LĖKTUVU Iš Vilniaus: Kruizas Nilu – nuo 2525 Lt; Tailandas – jungtinis turas – nuo 3816 Lt Iš Varšuvos (su poilsiu): Marokas nuo 2205 Lt; Graikija – 1516 Lt; Turkija – 1791 Lt; Portugalija – 2757 Lt; Ispanija – 2811 Lt EGZOTINĖS KELIONĖS JAE – 2490 Lt; Meksika – 6160 Lt; Brazilija – 6750 Lt; Kinija – 6999 Lt; Sri Lanka – 4250 Lt; Balio sala – 4950 Lt; Indija – 3200 Lt KELIONĖS SU GRUPE Manoji Portugalija – 1980* Lt JAV vakarinė pakrantė – 4950* Lt * neįskaičiuotas skrydis.

Kelionių organizatorius

ASMENINIAI, TEISMINIAI,KOMERCINIAI, REKLAMINIAI

SKELBIMAI

Skelbimus galite užsisakyti: Internetu: – naršyklės lange surinkite adresą www.diena.lt/skelbimai/dienrastyje – užpildykite skelbimų užsakymo formą; – sumokėkite už skelbimo užsakymą per e. banką; – jūsų nurodytomis dienomis skelbimas bus publikuojamas pasirinktame dienraštyje!

E. paštu arba faksu: – apmokėkite 15 Lt sąskaitą bet kuriame banko skyriuje: gavėjas – UAB „Diena Media News“ Į. k. 133348410. PVM mokėtojo kodas LT333484113. A. s. LT607010400010467777. AB Ūkio bankas. Banko kodas 70104; – kvito kopiją siųskite su skelbimo tekstu e. paštu skelbimai@vilniausdiena.lt arba faksu 8 5 261 3652.

„Vilniaus dienos“ redakcijoje Labdarių g. 8, Vilnius.

SMS žinute: – žinutės tekste rašykite: VD (tarpas) skelbimo tekstas (ne daugiau kaip 160 simbolių), jį siųskite telefonu 1670; – išsiuntę žinutę, sulauksite atsakymo žinutės. Jums reikia siųsti patvirtinančią žinutę su tekstu: VD (tarpelis) PATVIRTINU; – neišsiuntus patvirtinimo, skelbimas išspausdintas nebus; – žinutės kaina 20 Lt.

Paskambinę telefonu 8 5 261 3653 padiktuokite skelbimo tekstą, atsiųskite faksu arba e. paštu apmokėtos sąskaitos pervedimo kopiją.

Į jūsų klausimus atsakys reklamos ir skelbimų pardavimo vadybininkai tel. 8 5 261 3653

Paskutinės minutės pasiūlymas 7 NAKVYNIŲ KRUIZAI Jungtiniai Arabų Emyratai–Omanas. Išvykimas iš Dubajaus 2012 02 03. Kaina nuo 1474 Lt, 1992 Lt

SLIDINĖJIMO KELIONĖS LĖKTUVU Austija – nuo 1183 Lt Italija – nuo 1829 Lt KRUIZAI* Italija, Ispanija, Prancūzija, Sardinija, Sicilija, Maljorka 7 naktų – 1380 LTL Italija, Ispanija, Marokas, Kanarų salos 11 naktų – 1844 LTL Persijos įlanka iš Dubajaus, 8 d. nuo 1398 Lt Karibų jūra, 7 d. – 1029 Lt Singapūras, Malaizija, Tailandas, 5 d. – 1130 Lt * neįskaičiuotas skrydis AVIABILIETAI Skrydžiai po Europą nuo 51 Lt Abu Dabis – 1497 Lt Čikaga – 2029 Lt Niujorkas – 1655 Lt Majamis – 2155 Lt Los Andželas – 2355 Lt Pekinas – 1855 Lt Tokijas – 2255 Lt Bankokas – 2155 Lt Sidnėjus – 3355 Lt KELTAI Ryga–Stokholmas 110 Lt Talinas–Helsinkis 138 Lt Talinas–Stokholmas 131 Lt Ventspilis–Nyneshamnas 155 Lt Klaipėda–Karlshamnas 198 Lt Klaipėda–Kylis 183 Lta Talinas–Alando salos 128 Lt VIZOS į Rusiją, Baltarusiją ir kitas šalis. A.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt Egiptas–Izraelis–Jordanija. Išvykimas iš Šarm El Šeicho 2012 03 05. Kaina nuo 1474 Lt Italija–Prancūzija–Ispanija–Malta Išvykimas iš Savono 2012 05 28 Kaina nuo 1820 Lt, 3132 Lt


14

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Vai­kų ir jau­ni­mo me­no ga­le­ri­jo­je, Vil­niaus g. 39. KA­DA? Iki va­sa­rio 25 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ra­šy­to­jų klu­be, K.Sir­v y­do g. 6. KA­DA? Sau­sio 23 d. 17.30 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Jau­ni­mo teat­re, Ark­lių g. 5. KA­DA? Sau­sio 17 d. 18 val. KIEK? 20–30 li­tų.

Mo­ky­to­ja ir mo­ki­niai

Ra­šy­to­jai iš Kau­no

„Raš­ti­nin­kas Bartl­bis“

„Port­re­tas“ – tai gra­fi­kės, Vil­niaus vai­kų ir jau­ni­mo dai­lės mo­kyk­los mo­ky­to­jos In­gos Dar­gu­žy­tės ir jos mo­ki­nių gra­fi­kos dar­bų pa­ro­ da. I.Dar­gu­žy­tė jau ke­le­rius me­tus dės­to kom­po­zi­ci­ją, gra­fi­ką, dir­ ba su vai­kų gru­pė­mis. Ji nuo­lat da­ly­vau­ja pa­ro­do­se už­sie­ny­je ir Lie­tu­vo­je, kas­met vyks­ta į kū­ry­bi­nes sta­žuo­tes.

Vil­niu­je vyks pro­zi­nin­ko, sa­ty­ri­ko, ver­tė­jo, įsi­min­ti­niau­siu praė­ju­ sių me­tų Kau­no me­ni­nin­ku iš­rink­to Jur­gio Gim­be­rio kū­ry­bos va­ ka­ras. Prog­ra­mo­je da­ly­vaus vi­sas bū­rys me­ni­nin­kų iš lai­ki­no­sios sos­ti­nės – J.Gim­be­ris, poe­tė Do­vi­lė Zel­čiū­tė, ra­šy­to­jo kū­ry­bą skai­ tys ak­to­rius Pet­ras Vens­lo­vas.

Vals­ty­bi­nis jau­ni­mo teat­ras kvie­čia į Ro­lan­do Kaz­lo re­ži­suo­tą spek­tak­lį „Raš­ti­nin­kas Bartl­bis“, su­kur­tą pa­gal Her­ma­no Mel­vil­le’io „Bartl­bį“. Šio­je apy­sa­ko­je ra­šy­to­jas su­griau­na be­veik vi­sus prin­ci­ pus, bū­din­gus jo anks­tes­nia­jai kū­ry­bai. Vandenynų pla­ty­bes, to­ li­mų ša­lių eg­zo­ti­ką kei­čia kuk­li kon­to­ra Volst­ri­te.

KUR? Ener­ge­ti­kos ir tech­ni­kos mu­zie­ju­je, Rink­ti­ nės g. 2. KA­DA? Iki sau­sio 18 d. KIEK? 10 li­tų.

KUR? Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. KA­DA? Sausio 19 d. 19 val. KIEK? 33 litai.

KUR? Na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je, Auš­ros Var­tų g. 5. KA­DA? Sau­sio 17 d. 19 val. KIEK? 20–60 li­tų.

KUR? Mo­ky­to­jų na­muo­se, Vil­niaus g. 39. KA­DA? Sau­sio 18 d. 16 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Ge­riau­si stu­den­tų dar­bai

Prie fortepijono – jaunasis L.Geniušas

Mu­zi­kos meist­rai iš Ru­si­jos

Nau­ja V.Ra­čic­ko kny­ga

Šio­je pa­ro­do­je pri­sta­to­mi 22 stu­den­tų dar­bai iš 4 aukš­tų­jų ar­chi­tek­tū­ros mo­kyk­lų: Kau­no tech­ no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ jos, Kau­no dai­lės ins­ti­tu­to ir Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to.

Ketvirtosios muzikų Geniušų kartos astovas, įvairių Lietuvos ir tarptautinių konkursų laure­ atas, pianistas Lukas Geniušas kviečia į fortepi­ joninės muzikos koncertą. Programoje skambės Sergejaus Rachmaninovo kūriniai.

Vil­niu­je kon­cer­tuos Ru­si­jos vals­ty­bi­nis aka­de­ mi­nis ka­me­ri­nis or­kest­ras. Kon­cer­to so­lis­tai – Auk­si­niu Ru­si­jos obo­ju­mi va­di­na­mas Alek­se­ jus Ut­ki­nas ir tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tė flei­ti­nin­kė Ma­ri­ja Če­pu­ri­na.

Vil­niu­je vyks ra­šy­to­jo Vy­tau­to Ra­čic­ko su­kak­ tu­vi­nis va­ka­ras su nau­ja kny­ga ma­žiems ir di­ de­liems „Paukš­te­liui šal­ta“. Da­ly­vaus: ra­šy­to­jas V.Ra­čic­kas, mo­ky­to­ja Ri­mu­tė Cho­re­vi­čie­nė, li­te­ ra­tū­ro­lo­gas Re­gi­man­tas Ta­mo­šai­tis.

tv programa

LTV

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Mei­lės sko­nis“ (k). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (7) (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Pi­lie­tis Ha­ve­las“ (Če­ki­ja, 2008 m.). 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pa­sau­liai“ (1). „Gyve­ni­mas kar­tu“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (k).

LNK

6.20 „Bet­me­nas“. 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris II“ (k).

LTV 21.30 val.

7.20 7.50 8.50 9.50

Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Ko­me­di­ja „Kau­ka­zo be­lais­vė, ar­ba Nau­ji Šu­ri­ko nuo­ty­kiai“ (Ru­si­ja, 1966 m.) (k). 11.40 Ko­me­di­ja „Kvai­šų šei­my­nė­lės atos­to­gos Las Vega­se“ (JAV, 1997 m.) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris II“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Veiks­mo ko­me­di­ja „Tarp jau­nų ir karš­tų“ (JAV, 2005 m.) (N-7) (k). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.05, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.10 Nuo... Iki... 20.00 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 20.30 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (9) (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (4) (N-7). 0.30 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

TV3 6.40 6.55 7.25 7.55 9.00

Te­le­par­duo­tu­vė. „Ti­ta­nų kla­sė“. „Simp­so­nai“. „Vieš­bu­tis „Ba­bi­lo­nas“. „Mei­lės sū­ku­ry­je“.

LNK 14.40 val.

10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Sin­ba­das. Sep­ty­nių jū­rų le­gen­da“ (JAV, 2003 m.). 12.45 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Meš­kiu­kai Ga­miai“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „CSI Ma­ja­mis“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „He­ro­jai“.

9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Ali­bi. „By­la iš praei­ties“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 21.05 „Lie­jyk­los gat­vė“ (N-7). 23.05 Da­ka­ras 2012. 23.35 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.35 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 1.05 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7) (k). 1.35–6.00 „Bam­ba“.

BTV

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 14.35 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Na­mų dak­ta­ras. 8.50 Šian­dien kim­ba. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 7.55 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.25 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da.

TV3 17.40 val.

Lietuvos ryto TV

BTV 21.05 val.

12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 15.10 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Hai­čio pe­le­nai“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Hai­tis. Gy­ve­ni­mas tę­sia­si“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52 Orai. 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 0.57 Orai. 1.00 Dok. f. „Hai­čio pe­le­nai“.

SPORT1

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „Minsk-2006“–Ma­riu­po­lio „Azov­maš“. 13.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 14.00 Au­to­mo­to. 14.30 Spor­tas LT. Pa­sau­lio sam­bo čem­pio­na­tas. 15.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–„As­ta­na“. 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis A.Šo­ci­ko bok­so tur­ny­ras. 21.00 Fut­bo­lo die­vai. Sir B.Charl­ton. 21.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Mask­vos sri­ties „Chim­ki“. 23.15 Ke­lias į Lon­do­ną.

Sport1 19.45 val.


15

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

menas ir pramogos

Ne­nu­si­vy­lė nei maest­ro, nei pub­li­ka

Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je kon­cer­ta­vę Sankt Pe­ter­bur­go Ma­ri­jos teat­ro sim­fo­ni­nio or­ kest­ro mu­zi­kan­tai, so­lis­tai ir maest­ro Va­le­ ri­jus Ger­gi­je­vas pra­vė­rė pa­sau­li­nio ly­gio mu­zi­kos lo­by­nus ir su­vir­pi­no net iš­ran­ kiau­sių mu­zi­kos gur­ma­nų šir­dis. Alvydas Staniulis

Kon­cer­tą or­ga­ni­za­vo Vla­di­mi­ ro Ro­ma­no­vo lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das. Po kiek­vie­no įspū­din­go pa­si­ro­dy­mo pub­li­ka net at­si­sto­ ju­si plo­jo ir kvie­tė at­li­kė­jus grįž­ti į sce­ną. Toks iš­skir­ti­nai šil­tas žiū­ro­ vų pa­lai­ky­mas ma­lo­niai nu­ste­bi­no daug ma­čiu­sias ir pa­ty­ru­sias ryš­ kiau­sias mu­zi­kos žvaigž­des, ku­ rios daž­nai kon­cer­tuo­ja di­džiau­ sio­se pa­sau­lio sce­no­se. Itin di­de­lių žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų su­­lau­kė 20-me­tis Da­ni­ji­las Tri­fo­ no­vas, ku­ris vir­tuo­ziš­kai at­li­ko for­ te­pi­jo­no par­ti­ją su or­kest­ru. Kliv­ lan­do (JAV) mu­zi­kos aka­de­mi­jos stu­den­tas pa­klu­so šė­lu­sios pil­nos „Žal­gi­rio“ are­nos pra­šy­mui – ne vie­ną sy­kį grį­žo į sce­ną ir pa­gro­jo pa­pil­do­mą kū­ri­nį. Po kon­cer­to pa­tir­tais įspū­džiais pa­si­da­li­jo ir šio teat­ro va­do­vas, vie­nas gar­siau­sių pa­sau­lio di­ri­gen­ tų V.Ger­gi­je­vas, ku­ris taip pat pir­ mą kar­tą ­lan­kėsi Kau­ne. – Maest­ro, ko­kias emo­ci­jas pa­ ty­rė­te per šį kon­cer­tą? – pa­klau­ sė­me V.Ger­gi­je­vo. – Pa­čių ge­riau­sių ir ne­ti­kė­čiau­sių. Aš

ne­nus­teb­čiau, jei to­kia žiū­ro­vų gau­ sa čia bū­tų per „Žal­gi­rio“ rung­ty­nes. Gir­dė­jau, kad jų su­si­ren­ka dvi­gu­bai dau­giau ir kad čia ver­da di­džiu­lės aist­ros. Bet kad tiek daug žmo­nių at­ eis į mū­sų kon­cer­tą ir kad su­lauk­si­me to­kio karš­to jų pa­lai­ky­mo – ne­si­ti­ kė­jau, nors mū­sų ko­lek­ty­vas taip pat iš­le­pin­tas di­džiau­sių pa­sau­lio are­nų žiū­ro­vų dė­me­sio. Tai bu­vo mums pa­ pil­do­ma mo­ty­va­ci­ja kuo ge­riau pa­si­ ro­dy­ti šio­je di­din­go­je are­no­je. Tai­gi įspū­džiai – ne­pa­kar­to­ja­ mi. Dė­ko­ju šio ren­gi­nio da­ly­viams. Ma­nau, kad šis ren­gi­nys da­vė žmo­ nėms ge­rą op­ti­miz­mo už­tai­są vi­ siems šiems me­tams. Juk W.A.Mo­ zar­to, P.Čai­kovs­kio, G.Ver­di ir ki­tų kla­si­kos ge­ni­jų kū­ri­niai pa­ver­čia žmo­nes lai­min­gus jau daug me­tų. – Ko­kiu prin­ci­pu sudarėte šio kon­cer­to pro­gra­mą? – Sten­gė­mės, kad ją su­da­ry­tų rim­ ti kū­ri­niai. Ma­nau, kad vi­si mu­zi­ kan­tai ir dai­ni­nin­kai pa­de­monst­ ra­vo gana di­de­lį pro­fe­sio­na­lu­mą, bet sa­vo ta­len­tu, jau­nat­viš­ka ener­ gi­ja ir vir­tuo­ziš­ku­mu iš­si­sky­rė jau­ na­sis D.Tri­fo­no­vas, ku­ris gro­jo for­ te­pi­jo­nu. Šio jau­nuo­lio lau­kia la­bai gra­ži atei­tis.

Ma­nau, kad šis ren­ gi­nys da­ vė žmo­ nėms ge­rą op­ti­miz­ mo už­tai­ są vi­siems šiems me­ tams.

„„Staig­me­na: net cha­riz­ma­tiš­ka­sis V.Ger­gi­je­vas ne­si­ti­kė­jo, kad Lie­tu­vo­je jo klau­sy­sis to­

kia di­de­lė au­di­to­ri­ja. 

– Esa­te la­bai užim­tas žmo­gus, kon­cer­tuo­jan­tis vi­sa­me pa­sau­ ly­je. Kaip su­ra­do­te lai­ko ap­si­ lan­ky­ti Kau­ne? – Taip jau su­ta­po – at­si­ra­do vie­ nos die­nos per­trau­ka ma­no la­bai in­ten­sy­vaus se­zo­no gra­fi­ke. Aš lai­min­gas, kad tą die­ną pra­lei­ dau Kau­ne, kur su­ra­dau tiek daug kla­si­kos my­lė­to­jų. Gai­la, kad jau­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

kia­me jū­sų mies­te ir nau­jų bi­čiu­lių bū­ry­je ga­liu pa­bū­ti tik la­bai trum­ pai. Šeš­ta­die­nį jau kon­cer­tuo­siu Aust­ri­jo­je, o iš ten skri­siu į Oma­ ną. Ne­leng­va bū­ti to­kiam užim­ tam, bet sa­vęs neį­si­vaiz­duo­ju ki­ to­je sri­ty­je. – Jū­sų gy­ve­ni­mas – mu­zi­ka. Ką dar, be jos, mėgs­ta­te?

– Esu di­de­lis spor­to ger­bė­jas. Su di­de­liu ma­lo­nu­mu ste­biu fut­bo­lo, te­ni­so, krep­ši­nio rung­ty­nes. Kai bū­n u Niu­j or­k e, Či­k a­go­ je, lan­k au­s i NBA klu­b ų rung­t y­ nė­s e. Kai tik at­s i­ran­d a šiek tiek lais­vo lai­k o, nuei­n u į spor­t o ir kul­tū­ros ren­gi­nius, juo­se pa­ti­riu di­d e­l į džiaugs­m ą ir emo­c i­n į pa­ ki­li­mą.

knygų lentyna Wi­tol­das Gomb­ro­ wic­zius „Ap­sės­tie­ ji“, 384 p. Pin­d a­m as įtrau­k ian­ tį ir int­ri­guo­jan­tį siu­že­ tą, Wi­tol­das Gomb­ro­ wic­zius (1904–1969 m.) pa­si­tel­kia vi­są vaiz­duo­ tės ar­se­na­lą – čia ir tarp liū­nų ky­lan­ti ap­griu­vu­si pi­lis, ku­rio­je gy­ve­na pa­ mi­šęs ku­ni­gaikš­tis, sau­ gan­tis mįs­lin­gą pa­slap­tį, ir į tą pi­lį vis ne­sėk­min­ gai sie­kian­tis pra­smuk­ti pro­fe­so­rius, nes jam ma­ ga įsi­ti­kin­ti, ar jo­je tik­rai su­kaup­ti me­no lo­biai, ir ne­su­kal­ba­mas, nie­ko vi­dun neį­lei­džian­tis ku­ni­gaikš­čio sek­ re­to­rius, ir pro­fe­so­riaus į pa­gal­bą pa­si­kvies­tas te­ni­so tre­ne­ ris, ku­ris įsi­my­lė­jęs dva­ri­nin­kai­tę, ta­čiau ši su­si­ža­dė­ju­si su ku­ni­gaikš­čio sek­re­to­riu­mi, ir nuo­lat tvy­ran­ti pa­slap­ties at­ mos­fe­ra bei ne­pa­liau­jan­čios veik­ti ant­gam­ti­nės jė­gos, o ga­ liau­siai – vi­są šį maz­gą iš­narp­lio­jan­tis aiš­kia­re­gys. „Ap­sės­tuo­sius“, pri­si­den­gęs Zbig­nie­wo Nie­wies­kio sla­ py­var­džiu, au­to­rius pir­mą­kart pa­skel­bė iš­trau­ko­mis 1939 m. po­pu­lia­rio­jo­je to me­to Len­ki­jos pe­rio­di­nė­je spau­do­je. Šios pub­li­ka­ci­jos su­lau­kė di­džiu­lio skai­ty­to­jų dė­me­sio ir su­si­ ža­vė­ji­mo. Ši W.Gomb­ro­wic­ziaus kny­ga vi­siš­kai ki­to­kia nei anks­tes­nio­sios, su ku­rio­mis jau su­si­pa­ži­nęs lie­tu­vių skai­ty­ to­jas. Skan­da­lin­gas, ekst­ra­va­gan­tiš­kas, avan­gar­diš­kas – taip kri­ti­kų api­bū­di­na­mas vie­nas gar­siau­sių XX a. len­kų ra­šy­ to­jų W.Gomb­ro­wic­zius. Nuo 1939 m. jis gy­ve­no Ar­gen­ti­no­ je, nuo 1964 m. – Pran­cū­zi­jo­je. Sa­vi­ti, li­te­ra­tū­ros tra­di­ci­jai ir vi­suo­me­nės ste­reo­ti­pams ne­pak­lūs­tan­tys W.Gomb­ro­ wic­ziaus dar­bai tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą pel­nė šeš­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je, o 1967 m. įver­tin­ti pres­ti­ži­ne „Prix in­ter­na­ tio­nal de litté­ra­tu­re“ pre­mi­ja, ku­rios pir­mie­ji lau­rea­tai bu­ vo Sa­mue­lis Bec­ket­tas ir Jor­ge Lui­sas Bor­ge­sas.

Lie­tu­vių kal­ba yra iš­leis­ti šie W.Gomb­ro­wic­ziaus ro­ma­nai: „Por­nog­ra­fi­ja“ (1996 m.), „Fer­dy­dur­kė“(2004 m.), „Kos­ mo­sas“ (2008 m.), „Tran­sat­lan­tas“ (2009 m.) ir tri­jų da­lių „Die­no­raš­tis“ (1998–1999 m.).

Lau­ry­nas Kat­kus „Skle­pas ir ki­tos esė“, 184 p. Lau­ry­nas Kat­kus (g. 1972 m.) – ži­no­mas poe­tas ir ver­tė­jas. Pa­si­telk­da­mas as­me­ni­nę pa­tir­tį, nau­jau­ sio­je sa­vo kny­go­je ap­mąs­ to įvai­rius kul­tū­ri­nius, so­c ia­l i­n ius reiš­k i­n ius. Svar­biau­sios te­mos – at­ si­vė­ri­mas pa­sau­liui po Nep­rik­lau­so­my­bės at­ ga­vi­mo ir so­vie­ti­nis pa­ li­ki­mas, po­ko­mu­nis­ti­nė sa­vi­jau­ta ir san­ty­kiai su Va­ka­rų Eu­ro­pa, me­ni­nės kū­ry­bos, ra­šy­mo šiuo lai­ ko­tar­piu funk­ci­ja ir pra­smė. Tai įdo­mus ir pro­fe­sio­na­lus ke­lių de­šimt­me­čių Lie­tu­vos gy­ve­ni­mo skresp­jū­vis iš as­me­ni­nės per­spek­ty­vos, kai au­to­ rius pa­sa­ko­ja, pri­si­me­na, ana­li­zuo­ja, int­ri­guo­ja. Esė žan­ras su­jun­gia vi­są šią spal­vi­nę ga­mą. „Esė ma­ne vi­sa­da ma­si­no sa­vo įvai­ru­mu, ma­tyt, ati­tin­kan­čiu ma­no pa­ties ga­na pro­tė­ jiš­ką bū­dą. Esė taip pat trau­kė kaip vie­ta, kur ga­li (tu­ri) su­si­ tik­ti mąs­ty­mas ir ju­ti­mai, kur kul­tū­ros reiš­ki­nys gvil­de­na­ mas vaiz­dų ir pa­tir­ties kal­ba“, – tei­gia L.Kat­kus. Kny­gos vir­še­ly­je – rū­sio pla­nas (vir­še­lio dai­li­nin­kas – To­mas S.But­kus iš „Va­rio bur­nų“ idė­jų dirb­tu­vės). „Ki­taip ta­riant, skle­po, ku­rio įvaiz­džiu api­bū­di­na­ma šiuo­lai­ki­nės li­te­ra­tū­ros vie­ta“, – taip apie skle­po įvaiz­dį L.Kat­kaus kny­ go­je ra­šo ap­žval­gi­nin­kė Jur­ga Tu­ma­so­ny­tė. „Skle­pe gims­ta li­te­ra­tū­ra – pa­pras­tų pi­lie­čių ne­do­mi­nan­ti, pra­ra­du­si po­ mpas­tiš­ką ver­tę. Au­to­rius iro­ni­zuo­ja sa­vo bu­vi­mą, me­sia­ nis­ti­nį au­ko­ji­mą­si tai chi­me­riš­kai jė­gai, dėl ku­rios taip ir

ne­ta­po nor­ma­liu vi­du­ti­nio am­žiaus vers­li­nin­ku, ku­rio gy­ ve­ni­mo pla­nas at­si­re­mia į skai­čius ir są­nau­das“, – ra­šo J.Tu­ma­so­ny­tė. L.Kat­kus Vil­niaus uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vo li­tua­nis­ti­ką, Leip­ ci­go uni­ver­si­te­te – vo­kie­čių ir ly­gi­na­mą­ją li­te­ra­tū­ras. Nau­jo­ ji L.Kat­kaus eseis­ti­kos kny­ga 2011-ųjų pa­va­sa­rį jau iš­leis­ta Vo­kie­ti­jo­je ten su au­to­riu­mi bend­ra­dar­biau­jan­čios lei­dyk­ los siū­ly­mu.

Me­čys Lau­rin­kus „Elekt­ra“, 272 p. Ug­nis ir pei­lis. Ryž­tas ir pa­siau­ko­ji­mas. Tam­siu Lie­tu­vos po­ka­rio lai­ko­ tar­piu įsi­žie­bia neį­ti­ki­ mų ge­bė­ji­mų tu­rin­čios azer­bai­d ža­n ie­t ės mer­ gi­nos, ug­nies gar­bin­to­jo duk­ters, mei­lė lie­tu­vių par­ti­za­nui. „Pei­lis – tai mu­z i­k os inst­r u­m en­ tas, juo rei­kia gro­ti kas­ dien“, – mo­kė mer­gi­ną tė­vas. Ir ji pui­kiai įsi­dė­ mė­jo šiuos žo­džius... Be gar­so krin­ta suo­miš­kos „fin­kės“ pa­kirs­ti prie­ šai, o mei­lės ug­nis pri­ke­lia iš nu­mi­ru­sių­jų my­li­mą­jį. Ši kny­ga – apie žmo­gaus pa­si­prie­ši­ni­mą gy­ve­ni­mo ap­lin­ ky­bėms, ku­rias daž­nai va­di­na­me li­ki­mu. Tai ne­ti­kė­tas, ste­ reo­ti­pus griau­nan­tis po­žiū­ris į Lie­tu­vos praei­tį. Me­čys Lau­rin­kus gi­mė 1951 m. Klai­pė­do­je. Iki 1954 m. kaip trem­ti­nys gy­ve­no Ko­mi­jos ATSR, In­to­je, vai­kų na­muo­se. Tuo me­tu jo mo­ti­na ka­lė­jo In­tos la­ge­ry­je. Se­ne­lių rū­pes­čiu anks­čiau už mo­ti­ną grį­žo į Lie­tu­vą. Vė­liau par­vy­ko ir mo­ ti­na. Nuo 1965 m. stu­di­ja­vo tech­ni­nius ir hu­ma­ni­ta­ri­nius moks­lus Vil­niu­je. 1978 m. Vil­niaus uni­ver­si­te­te įgi­jo lie­tu­ vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros spe­cia­ly­bę. Lie­tu­vos Są­jū­džio Sei­mo ta­ry­bos na­rys, sig­na­ta­ras, Sei­mo na­rys, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vas, dip­lo­ma­tas.


Orai

Sinoptikai prognozuoja, kad kitos savaitės pradžia bus šalta – naktimis temperatūra gali nukristi iki 10 laipsnių šalčio. Šiandien vietomis dar truputį pasnigs. Temperatūra dieną 0–5 laipsniai šalčio. Rytoj žymesnio sniego jau nenumatoma. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 2–4, dieną 2–7 laipsniai šalčio. Panašūs šalti orai prognozuojami ir trečiadienį bei ketvirtadienį.

Šiandien, sausio 16 d.

–4

–1

–3

Telšiai

Šiauliai

–2

Klaipėda

Panevėžys

–3

Utena

–2

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

8.32 16.24 7.52 0.53 10.46

16-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 350 dienų. Saulė Ožiaragio ženkle.

–2Kaunas

Pasaulyje Atėnai +9 Berlynas +2 Brazilija +25 Briuselis +4 Dublinas +6 Kairas +18 Keiptaunas +29 Kopenhaga +5

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai vilniuje Šiandien

+5 +14 –3 –2 –1 +2 +5 +5

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

0 –4 +8 +25 –5 +14 +7 –1

Marijampolė

Vėjas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–4

–3

–5

–7

5

–6

–5

–8

–10

2

–7

–5

–6

–7

4

antradienį

trečiadienį

1949 m. gimė Lietuvos teatro, kino ir televizijos aktorius, režisierius, dainininkas Vladas Bagdonas.

1974 m. gimė supermodelis Kate Moss. 2009 m. mirė amerikiečių tapytojas, paveikslo „Kristinos pasaulis“ autorius Andrew Wyeth’as.

prizas

Šią savaitę laimėkite knygas: Heather Graham „Mylėsiu amžinai“ ir Noros Roberts „Aiškaregys“ DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, sausio 24 d.

1

2

3

4

5

Honoratas, Marcelis, Norgailas, Norgailė, Norgedė, Utenis

Avinas (03 21–04 20). Šiandien kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų ir galimybių. Maloniai bendrausite su mylimais žmonėmis, artimaisiais. Jautis (04 21–05 20). Puikiai seksis patarinėti asmeniniais klausimais, todėl jūsų populiarumas vis augs. Tinkamai susidorosite su sudėtingomis užduotimis ir pasieksite norimų rezultatų. Dvyniai (05 21–06 21). Pasitelkus vaizduotę, atsiras puiki galimybė pagerinti gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai, ypač jaunesni, manys, kad esate idealistas, o aplinkiniai visiškai jus palaikys. Vėžys (06 22–07 22). Galite pakenkti aplinkiniams arba nesugebėsite paaiškinti jiems savo ketinimų. Kils tam tikrų sunkumų kuriant naujus planus. Nebūtinai visi sutiks su jūsų idėjomis. Liūtas (07 23–08 23). Esate pasiruošęs spręsti problemas. Tačiau tikėtina, kad šiandien priimtus sprendimus rytoj teks svarstyti iš naujo, tad verčiau neskubėkite ir viską apsvarstykite dukart. Mergelė(08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti geriausius savo gebėjimus, ypač socialinėje srityje. Su aplinkiniais norėsite pasidalyti kylančiomis abstrakčiomis idėjomis, tik nepamirškite, kad ne visiems tai gali būti įdomu. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo arba diskusijos priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo emocijas, vertybes, veiksmus. Skorpionas (10 24–11 22). Šią dieną patartina praleisti su mylimu žmogumi. Tikėkitės emocijų antplūdžio. Nors esate patenkintas savo gyvenimu, vis tiek ieškosite naujų jo prasmių. Ši diena sėkminga ir žada puikių rezultatų. Šaulys (11 23–12 21). Šiandien nekils keblumų bendraujant su aplinkiniais, puikiai praleisite laiką su mylimu žmogumi. Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į mitų ir svajonių pasaulį. Detaliai prisiminsite savo sapnus, kuriuose realybė visiškai atitinka svajones. Imkitės svajones įgyvendinti. Vandenis (01 21–02 19). Laikas patyrinėti savo svajones ir idealus. Lengvai atskirsite vertingus dalykus nuo menkaverčių. Jūsų dabartinių pastangų rezultatas – nauji tikslai. Žuvys (02 20–03 20). Esate labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų.

Šeš­ta­die­nį va­ka­re Fi­li­pi­nų šiau­ri­ nė­je da­ly­je įvy­ko smar­kus 5,8 ba­ lo že­mės dre­bė­ji­mas. Po­že­mi­nių smū­gių epi­cent­ras bu­vo 25,5 km gy­ly­je už 511 km į šiau­rę nuo Fi­li­ pi­nų sos­ti­nės Ma­ni­los. Gel­bė­to­jai pra­ne­šė, kad au­kų ir su­ža­lo­ji­mų bu­vo iš­veng­ta. Dre­bė­ji­mas, ku­ris bu­vo jun­ta­mas tri­jo­se šiau­ri­nė­ se ša­lies pro­vin­ci­jo­se, griū­čių ne­ su­kė­lė. Cu­na­mio pa­vo­jus taip pat ne­bu­vo pa­skelb­tas. Fi­li­pi­nai yra ties va­di­na­muo­ju Ra­mio­jo van­ de­ny­no ug­nies žie­du, kur že­mės dre­bė­ji­mai ir ug­ni­kal­nių iš­si­ver­ži­ mai yra la­bai daž­nas reiš­ki­nys.

Datos (sausio 16 d.)

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite:

–4

Vardai

horoskopai

AP inf., AFP nuo­tr.

1581 m. Anglijos parlamentas uždraudė Katalikų bažnyčią Anglijoje. 1891 m. mirė prancūzų kompozitorius Léo Delibes. 1915 m. gimė lietuvių dailininkas Algirdas Petrulis. 1928 m. gimė vertėja, literatūros tyrinėtoja, humanitarinių mokslų daktarė Galina Baužytė-Čepinskienė. 1933 m. Niujorke gimė amerikiečių eseistė ir novelistė Susan Sontag. 1948 m. gimė siaubo filmų režisierius Johnas Carpenteris.

Vilnius Alytus

1–6 m/s

Iš­gąs­di­no dre­ban­ti že­mė

Rytas

–3

–3

6

7

8

9

2012-01-16 Vilniaus diena  

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS užsienyje registruo­ tos bendrovės lažybų paslaugas Lietuvoje teikia nepaisydamos teismo sprendimų. Ekonomika 9p. j...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you