Page 1

PIRMAS miesto dienraĹĄtis

www.kl.lt

Klai­pė­dos krať­to die­na la­biau­siai rō­pi tik pa­tiems klai­pė­die­Ä?iams.

Miestas 3p.

PirmADIENIS, sausio 16, 2012

Kon­ser­va­to­riai: bō­tų nau­din­giau, jei į rin­ki­mus par­ti­ją ves­tų ne A.Ku­bi­lius, o I.De­gu­tie­nė.

12 (19 313)

„Cos­ta Con­cor­dia“ ka­tast­ro­fa at­si­dō­rÄ— tei­sė­sau­gos ir eks­per­tĹł aki­ra­ty­je.

Lietuva 8p.

Pasaulis 14p.

Pe­lė­sis ve­ja iť na­mų

Kaina 1,30 Lt

„Sa­kiau: esi pa­ty­rÄ™s, pa­dÄ—k. Po tri­jĹł mė­ne­siĹł aĹĄ jÄŻ at­lei­dau.“ Uos­to va­do­vui Eu­ge­ni­jui Gent­vi­lui ne­pa­tin­ka, kai dar­buo­to­jas ne­ver­ti­na pa­si­ti­kė­ji­mo juo ir tÄ… pa­Ä?iÄ… klai­dÄ… da­ro 11 kar­tĹł iĹĄ ei­lÄ—s.

9p.

Per­mai­noms su­truk­dė cu­na­mis Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Uos­ta­mies­Ä?io sa­vi­val­dy­bÄ—s pla­ nams nuo ĹĄiĹł me­tĹł pra­dĹžios tu­rė­ ti mo­der­niÄ… in­ter­ne­to sve­tai­nÄ™ su­ truk­dÄ— uŞ­sie­ny­je siau­tu­si gam­tos sti­chi­ja.

„„Drėgmė: J.Ani­ťevs­ka­ja ti­ki­na, kad jos bu­to sie­nos pa­juo­do uŞ­kai­ťius iťo­ri­nes na­mo siō­les. 

Bran­giai kai­na­vÄ™s dau­gia­bu­Ä?io sie­nĹł siō­ liĹł re­mon­tas – dve­jus me­tus be­si­tę­sian­ tis gal­vos skaus­mas. Sta­ty­bi­nin­kĹł gat­vÄ—s 26 na­mo gy­ven­to­ja ÄŻsi­ti­ki­nu­si, kad bō­tent po ĹĄio re­mon­to Ä—mÄ— pe­ly­ti jos bu­to sie­nos.

As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Bė­dos dėl siō­lių

PrieĹĄ dve­jus me­tus dau­gia­bu­Ä?iĹł na­mĹł bend­ri­jos „Ži­bu­tė“ sa­vi­ nin­kai nu­spren­dÄ—, kad rei­kia pa­ keis­ti na­mo blo­kus jun­gian­Ä?ias siō­les.

Nuolaidos

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Re­mon­tas – ne­pi­gus. Pa­da­li­jus iť­lai­das, vien dvie­jĹł kam­ba­riĹł bu­ tĹł val­dy­to­jams te­ko pa­klo­ti po 1250 li­tĹł. Tiek su­mo­kė­jo ir penk­ta­ja­me to na­mo aukť­te gy­ve­nan­ti 77 me­tĹł Jev­ ge­ni­ja Ani­ťevs­ka­ja. Ta­Ä?iau dĹžiaugs­ mo iĹĄ to bran­gaus re­ mon­to bu­vo ne­daug.

30%

IKI

Daugiau skaitykite 7 p.

4

+0DQWRJ .ODLSĆĄGD

','ä,$86,$6 Baltijos ťalyse 6$/$0$1'(5 salonas

In­te­rak­ty­vi in­ter­ne­to sve­tai­nÄ—, ku­ rio­je gy­ven­to­jai ga­lė­tĹł tie­sio­giai ste­bė­ti mies­to ta­ry­bos po­sė­dĹžius, da­ly­vau­ti ap­klau­so­se, pra­neť­ ti apie mies­to pro­ble­mas, ko­men­ tuo­ti tei­sÄ—s ak­tĹł pro­jek­tus, ste­bė­ti, kaip nag­ri­nė­ja­mas jĹł pa­klau­si­mas, tu­rė­jo pra­dė­ti veik­ti per­nai gruo­ dĹžio 30 die­nÄ…. Ta­Ä?iau nau­jo­ji in­ter­ne­to sve­tai­ nÄ— klai­pė­die­Ä?iams kol kas ne­pa­sie­ kia­ma. Ji, anot Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bÄ—s ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rÄ—s pa­va­ duo­to­jos Ali­nos Ve­ly­kie­nÄ—s, vė­ liau­siai tu­rė­tĹł pra­dė­ti veik­ti ko­vo 1-Ä…jÄ….

2


2

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

miestas

Per­mai­noms su­truk­dė cu­na­mis „Pro­jek­to pa­bai­gos da­tai 1 įta­kos tu­rė­jo per­nai Ja­ po­ni­jo­je įvy­kęs že­mės dre­bė­ji­mas

ir cu­na­mis. Mū­sų tie­kė­jai Ja­po­ni­ jo­je bu­vo už­sa­kę rei­ka­lin­gą įran­gą, o dėl gam­tos sti­chi­jos su­kel­tų pa­ da­ri­nių už­tru­ko jos at­ve­ži­mas“, – aiš­ki­no A.Ve­ly­kie­nė. Ta­čiau ji pa­ti­ki­no, jog in­ter­ne­ to sve­tai­nė jau su­kur­ta, tik kol kas nau­do­tis ja ga­li sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. „Dar vyks­ta pa­ren­gia­mie­ji dar­bai – ke­lia­mi se­nes­ni tei­sės ak­tai, ku­rių ne­bu­vo elekt­ro­ni­nė­je erd­vė­je, mo­ ko­mi dar­buo­to­jai, ku­rie pri­žiū­rės šią sve­tai­nę“, – tvir­ti­no pa­va­duo­to­ja. To­kias mo­der­nias in­ter­ne­to sve­ tai­nes tu­rės ne tik uos­ta­mies­čio, bet vi­sos Klai­pė­dos ap­skri­ties sa­ vi­val­dy­bės, nes jos kar­tu da­ly­va­vo ES fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­te. Sep­ty­nių sa­vi­val­dy­bių in­ter­ne­to sve­tai­nių su­kū­ri­mas kai­nuos 2 mln. 159 tūkst. li­tų.

„„ Atei­tis: to­kių gran­dio­zi­nių sta­ty­bų, kaip Klai­pė­dos are­na, uos­ta­mies­ty­je per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus ne­

Ali­na Ve­ly­kie­nė:

Pro­jek­to pa­bai­gos da­tai įta­kos tu­rė­ jo per­nai Ja­po­ni­jo­je įvy­kęs že­mės dre­bė­ ji­mas ir cu­na­mis.

Pro­jek­to iš­lai­dos „„Elekt­ro­ni­nės de­mok­ra­ti­jos sis­te­ma,

tech­ni­nė įran­ga kiek­vie­nai sa­vi­val­ dy­bei – po maž­daug 286 tūkst. Lt; „„Dar­bo už­mo­kes­tis pro­jek­tą ad­mi­

nist­ruo­jan­tiems as­me­nims ir ko­man­ di­ruo­čių iš­lai­dos – 81 tūkst. Lt;

„„Pro­jek­to vie­ši­ni­mas – 23,8 tūkst. Lt;

bus, ta­čiau pla­nuo­ja­ma pro­jek­tuo­ti ba­sei­ną, ku­ris bus sta­to­mas gre­ta spor­to ir pra­mo­gų komp­lek­so.Didingi me­ri­jos už­mo­jai Per tre­jus me­tus Klai­pė­do­je į mies­to inf­rast­ruk­tū­rą, švie­ti­mą, kul­tū­rą pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti itin di­de­lę su­mą – apie 200 mln. li­tų. Vie­nas reikš­min­giau­sių dar­bų – pa­si­ren­gi­mas pra­dė­ti nau­jo ba­sei­no sta­ty­bas. Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

„ „ Dar­b o už­m o­k es­t is pro­j ek­t ą

vyk­d an­t iems as­m e­n ims ir ko­ man­d i­r uo­č ių iš­l ai­d os (7 sa­v i­v al­ dy­b ių IT spe­c ia­l is­t ams) – 85,5 tūkst. Lt.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Klai­pė­dos 2012–2014 me­tų stra­te­gi­ nia­me pla­ne, ku­rį dar tu­ri pa­tvir­tin­ ti mies­to ta­ry­ba, nu­ma­ty­ta dau­gy­bė pro­jek­tų. Juos įgy­ven­di­nus uos­ta­ mies­tis tu­rė­tų tap­ti ne tik gra­žes­nis, bet ja­me bū­tų ir pa­to­giau gy­ven­ti. Dau­giau­sia pi­ni­gų per ar­ti­miau­ sius tre­jus me­tus pla­nuo­ja­ma iš­ leis­ti šie­met – skai­čiuo­ja­ma, kad vi­siems už­si­brėž­tiems dar­bams rei­kės 107 mln. li­tų. Šiais me­tais ke­ti­na­ma pra­dė­ ti ties­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką pa­lei Da­nės upę, pa­jū­rio kem­pin­ ge pa­sta­ty­ti 12 sta­cio­na­rių na­me­ lių, pa­plū­di­miuo­se tu­rė­tų at­si­ras­ti 10 kon­tei­ne­ri­nių tua­le­tų. Apie 15 mln. li­tų šie­met nu­ma­ to­ma skir­ti švie­ti­mo įstai­gų re­no­ va­vi­mui. Pi­ni­gų pri­reiks ir Kul­tū­ ros fab­ri­kui, Mo­te­rų kri­zių cent­rui

baig­ti pa­sta­ty­ti bei įreng­ti. Šie­met taip pat pla­nuo­ja­ma skelb­ti nau­jo ba­sei­no ar­chi­tek­tū­ri­nį kon­kur­są, o jam pa­si­bai­gus pra­dė­ti pro­jek­ta­vi­ mo dar­bus. „Jau bai­gia­ma ga­li­my­bių stu­ di­ja, at­sa­ky­sian­ti į klau­si­mą, kur ge­riau­sia sta­ty­ti ba­sei­ną, ku­ria­me bū­tų 50 met­rų plau­ki­mo ta­ke­liai. Pa­na­šu į tai, jog tin­ka­miau­sia vie­ ta bus skly­pas prie Klai­pė­dos are­ nos. Mū­sų tiks­las – per šiuos tre­jus me­tus ba­sei­ną su­pro­jek­tuo­ti“, – tei­gė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Pro­ jek­tų sky­riaus ve­dė­ja Elo­na Jur­ke­ vi­čie­nė. Šie­met pra­si­dės ir Klai­pė­dos pi­ lia­vie­tės tvar­ky­mo bei res­tau­ra­vi­ mo dar­bai. In­ves­ti­ci­jos nu­ma­ty­tos ir Klai­pė­dos cent­ri­niam sta­dio­nui. Per ki­tus me­tus dar pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti į mies­to inf­rast­ruk­tū­rą – bus re­konst­ruo­tos Jo­niš­kės, J.Ja­ no­nio, Mi­ni­jos gat­vės.

2012–2014 m. pla­nuo­ja­mi in­ves­ti­ci­jų šal­ti­niai „„ES lė­šos – 99,4 mln. Lt „„Vals­ty­bės biu­dže­tas – 8,1 mln. Lt „„ Sa­v i­v al­d y­b ės biu­d že­t as – 1,5

mln. Lt „„Sa­vi­val­dy­bės pa­sko­los – 25,3

mln. Lt „„Uos­to di­rek­ci­ja – 8,7 mln. Lt „„Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­

ma – 39,6 mln. Lt „„Ki­tos lė­šos (įstai­gų, įmo­nių ir

pan.) – 26,2 mln. Lt

Į stul­pą – sykiu su ke­lei­viais As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Tai­kos pro­spek­te ties Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ru (bu­vu­ si 3-io­ji po­lik­li­ni­ka) 6-ojo marš­ru­to mik­roau­to­bu­sas, ve­žęs de­šim­tį ke­ lei­vių, tren­kė­si į stul­pą.

„„Po­ky­čiai: nau­jas Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nės di­zai­nas

nė kiek ne­pri­mins se­no­jo.

Ava­ri­ja įvy­ko šeš­ta­die­nį apie 22 val. Mik­roau­to­bu­so ke­lio­nės marš­ru­tą pa­kei­tė au­to­mo­bi­lio „Re­nault La­ gu­na“ vai­ruo­to­jas. Ava­ri­nės si­tua­ci­jos kal­ti­nin­kas pa­sa­ko­jo, kad va­žiuo­jant jo „Re­ nault La­gu­na“ prie­tai­sų sky­de­ly­je už­si­de­gė kaž­ko­kia lem­pu­tė. Bū­tent tuo­met jis nu­spren­dė su­sto­ti ir iš ant­ro­sios eis­mo juos­ tos ke­ti­no su­kti į au­to­mo­bi­lių sto­ vė­ji­mo aikš­te­lę. Leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­ to­jas kei­tė kryp­tį ir kliu­dė pir­mą­ ja juos­ta va­žia­vu­sį mik­roau­to­bu­są, ku­ria­me bu­vo 10 ke­lei­vių. Kal­t i­n in­kas ti­k i­n o mik­roau­to­ bu­s ą ma­t ęs, tik ne­s i­t i­k ė­j o, kad

„„Lai­min­gai: po smū­gio į stul­pą mik­roau­to­bu­so ke­lei­viai ne­nu­ken­tė­jo. 

jis priar­t ės taip grei­tai. Užk­l iu­ dy­to marš­r u­t i­n io mik­roau­to­b u­ so vai­r uo­to­jas ne­b es­p ė­jo su­val­ dy­t i sa­vo trans­p or­to prie­m o­n ės,

Gin­ta­ro Vai­če­kaus­ko nuo­tr.

ir ma­š i­n a tren­k ė­s i į stul­p ą. Tei­ gia­m a, kad grei­t is ne­b u­vo di­d e­ lis. Au­to­bu­so ke­lei­viai ne­nu­ken­ tė­jo.


3

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

miestas Kel­ro­džiui vė­jai ne­bai­sūs

„Šei­ma“ li­ko sa­ma­no­ta

Snie­gas vi­dur­žie­my

Klai­pė­da pa­si­puo­šė dar vie­nu ori­gi­na­liu me­ni­niu ak­cen­tu. Šis kel­ro­dis – nau­ja puoš­me­na – uos­ta­mies­čio vi­suo­me­nei ofi­cia­ liai pri­sta­ty­ta šeš­ta­die­nį Šiau­rės ra­go kran­ti­nė­je. Ply­te­lė­se pa­žy­ mė­ta, kiek ki­lo­met­rų yra iki mū­ sų kai­my­ni­nių ša­lių Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Vo­kie­ti­jos, Suo­ mi­jos mies­tų.

Šeš­ta­die­nį uos­ta­mies­čio jau­ni­ mas skel­bė­si at­nau­jin­siąs par­ ke esan­čią skulp­tū­rą „Šei­ma“. Ak­ci­ja tu­rė­jo bū­ti skir­ta Klai­pė­ dos kraš­to die­nai pa­mi­nė­ti. Ta­ čiau skelb­ta­sis sim­bo­li­nis ak­ tas neį­vy­ko. Pla­nus pa­ko­re­ga­vo šal­tu­kas ir snie­gas. Su­tar­tu lai­ ku prie skulp­tū­ros ne­pa­si­ro­dė nei or­ga­ni­za­to­riai, nei da­ly­viai.

Sa­vait­ga­lį Klai­pė­do­je iš­kri­to maž­daug 6 cm snie­go sluoks­ nis. Snig­ti ėmė jau penk­ta­die­nį die­ną, ta­čiau snie­gas tir­po, nes bu­vo tei­gia­ma oro tem­pe­ra­tū­ ra. Šeš­ta­die­nį ry­te snie­go kie­kį Gi­ru­lių sto­ty­je ma­ta­vę me­teo­ ro­lo­gai už­fik­sa­vo 6 cm. Snie­go ly­gis ma­tuo­ja­mas ke­tu­ris kar­ tus per pa­rą.

Kraš­to die­ną – pa­gar­ba su­ki­lė­liams Ly­giai prieš 89 me­ tus gru­pe­lė ša­lies pa­trio­tų ry­žo­si drą­ siau­siam tar­pu­ka­ rio po­li­ti­kos žings­ niui – Klai­pė­dos kraš­tą pri­jung­ti prie Di­džio­sios Lie­tu­vos. Su­ki­lė­lių dė­ka šian­ dien Lie­tu­va yra jū­ ri­nė vals­ty­bė.

As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

„Sau­sio 15-oji – Klai­pė­dos kraš­to die­na – į at­min­ti­nų die­nų są­ra­šą įtrauk­ta tik prieš še­še­tą me­tų. Nors šis klau­si­mas il­gą lai­ką bu­vo gin­čy­ ti­nas, tam tik­ros ins­ti­tu­ci­jos siū­lė to ne­da­ry­ti ir ne­kir­šin­ti vi­suo­me­ nės“, – šven­tės įtei­si­ni­mo pe­ri­pe­ ti­jas pri­si­mi­nė Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Jo­ nas Ge­nys. Klai­pė­da tę­sia tra­di­ci­ją ir kas­met vis grįž­ta prie tų dis­ku­si­jų, prie is­ to­ri­nių te­mų apie 1923 me­tų su­ki­ li­mo reikš­mę. Šis klau­si­mas il­gą lai­ką bu­vo gin­čy­ti­nas, bu­vo įvai­ riau­sių po­zi­ci­jų, ti­ki­no Klai­pė­dos kraš­to ak­ty­vis­tai. Sie­kiant įtrauk­ti jau­nuo­me­nę į kraš­to is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­ lė­ji­mą, kas­met sau­sio vi­du­ry ren­ gia­mas nak­ties žy­gis Klai­pė­dos su­ ki­lė­liams at­min­ti. Šiais me­tais ja­me da­ly­va­vo dau­ giau nei tūks­tan­tis žy­gei­vių. Or­ga­ ni­za­to­riai tei­gia, kad tai re­kor­di­nis da­ly­vių skai­čius. Toks žy­gis šie­met su­reng­tas jau vie­nuo­lik­tą kar­tą. Šį­syk „Klai­pė­dos su­ki­li­mo da­ly­ vių ke­liais“ marš­ru­tas bu­vo Gargždai–Plikiai–Klaipėda. Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vi­nin­kų bend­ ri­jos „Ma­žo­ji Lie­tu­va“ ir sa­vi­val­ dy­bės at­sto­vai pa­dė­jo gė­lių ant Klai­pė­dos kraš­to vi­suo­me­ni­nin­kų Erd­mo­no Si­mo­nai­čio ka­po Lė­bar­ tų ka­pi­nė­se ir Jur­gio Lė­bar­to ka­po Jo­niš­kės ka­pi­nė­se. Va­kar Skulp­tū­rų par­ke prie pa­ mink­lo pa­gerb­ti žu­vę 1923 me­tų su­ki­li­mo da­ly­viai.

Dienos telegrafas Edu­ka­ci­ja. Klai­pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ ni­ka­ci­jų cent­ras Pa­ro­dų rū­muo­se šeš­ ta­die­nį su­ren­gė me­no mo­ky­mus šei­ moms „Aš dai­li­nin­kas: pie­ši­mas pa­ro­ do­je“. Or­ga­ni­za­to­riai skel­bė, kad pie­ ši­mas pa­ro­do­je – tai ga­li­my­bė pa­tir­ti kū­ry­bos pro­ce­so džiaugs­mą, įkū­ny­ ti me­ni­nes fan­ta­zi­jas, bu­vi­mą ir kū­ri­ mą drau­ge. Vie­tos. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus duo­me­ni­mis, šių me­tų sau­sio 1 d. uos­ta­ mies­čio iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­ se yra 282 lais­vos vie­tos vai­kams. 214 vie­tų yra lie­tu­viš­kuo­se dar­že­liuo­se ir 68 – ru­sų ug­do­mą­ja kal­ba. Dar­bot­var­kė. Šian­dien, sau­sio 16 d., 11 val. Klai­pė­dos me­ras da­ly­vaus pa­si­ta­ri­ me pi­lia­vie­tės klau­si­mais, 13.20 val. su­ si­tiks su Dar­bo rin­kos mo­ky­mo cent­ro di­rek­to­re, o nuo 15.30 val. prii­mi­nės gy­ ven­to­jus. Ko­mi­te­tai. Šian­dien 10.30 val. po­sė­ džiaus Ug­dy­mo ir jau­ni­mo rei­ka­lų ko­ mi­te­tas. Bus svars­to­mi dar­že­lio mo­kes­ čio, mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pa­kei­ti­ mai, ki­ti klau­si­mai. 15 val. po­sė­džiaus Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ko­mi­te­tas, dar­ bot­var­kė­je – de­ta­l ių­jų pla­nų, sta­t i­ nių prie­žiū­ros tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo svars­ty­mas.

„„At­min­tis: Klai­pė­dos kraš­to die­na kol kas la­bai svar­bi tik Klai­pė­dai.

Ki­šen­va­giai. Šeš­ta­die­nį Klai­pė­dos po­ li­ci­jo­je už­re­gist­ruo­ti 4 įvy­kiai, di­džio­ ji dau­gu­ma – smul­kios va­gys­tės. Nuo ki­šen­va­gių nu­ken­tė­jo trys klai­pė­die­ čiai. Nak­ti­nia­me klu­be mer­gi­na pa­si­ge­ do mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­no. Pre­ky­bos cent­re pen­si­nin­kė ne­te­ko pi­ni­gi­nės su 1 tūkst. li­tų ir ta­pa­ty­bės do­ku­men­tais. Pi­ ni­gi­nės su 1 tūkst. li­tų pa­si­ge­do ir Deb­re­ ce­no gat­vė­je gy­ve­nan­tis stu­den­tas. Kū­nas. Bu­te Klai­pė­do­je ap­tik­tas la­vo­ nas be išo­ri­nių smur­to žy­mių. Vy­ras gi­ męs 1937 me­tais. Ve­lio­nis iš­vež­tas į la­ vo­ni­nę mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

„„Dė­me­sys: 1923 m. Klai­pė­dos su­ki­lė­lių žy­gį pa­ger­bė prie pa­mink­lo anuo­met žu­vu­siems at­žy­gia­vę ka­riū­nai.

Mir­tys. Šeš­ta­die­nį, sau­sio 14 d., uos­ta­ mies­ty­je už­re­gist­ruo­tos 9 klai­pė­die­ čių mir­tys. Mi­rė Jef­ro­si­ni­ja Je­mel­ja­no­ va (g. 1912 m.), Jo­nė Jau­ta­kai­tie­nė (g. 1921 m.), Be­ne­dik­tas Pep­ce­vi­čius (g. 1928 m.), Alek­sand­ra Klim­kai­tie­nė (g. 1930 m.), Va­le­rij Mi­ro­šin (g. 1941 m.), Juo­zas Mic­ kus (g. 1947 m.), Idzi­do­rius Pu­te­lis (g. 1947 m.), Svet­la­na So­lov­jo­va (g. 1952 m.), Gin­tau­tas Ka­li­naus­kas (g. 1960 m.). Nau­ja­gi­miai. Šeš­ta­die­nį gim­dė 7 mo­te­ rys, gi­mė 3 mer­gai­tės ir 4 ber­niu­kai. Sek­ ma­die­nį iki vi­dur­die­nio gim­dė 9 mo­te­ rys, gi­mė 4 mer­gai­tės ir 5 ber­niu­kai.

Jo­nas Ge­nys:

Tik prieš še­še­tą me­ tų ši die­na įtrauk­ta į at­min­ti­nų die­nų są­ ra­šą.

„„Svar­bu: Klai­pė­dos kraš­to die­ną kasmet įver­ti­na vis dau­giau po­li­ti­kų. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Grei­to­ji. Šeš­ta­die­nį per pa­rą grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai su­lau­kė 86 iš­kvie­ti­ mų. Klai­pė­die­čiai kaip įpras­tai skun­dė­ si aukš­tu krau­jos­pū­džiu, krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mais. Me­di­kai pa­gel­bė­jo ir sli­ džių gat­vių au­koms. Šeš­ta­die­nį ir sek­ ma­die­nį jiems te­ko tvars­ty­ti ran­kų bei ko­jų lū­žius.


4

pirmadienis, sausio 16, 2012

miestas

Klai­pė­do­je – bib­liog­ra­fi­nė re­te­ny­bė As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Mi­nint Klai­pė­dos kraš­to pri­jun­gi­ mą prie Di­džio­sios Lie­tu­vos, į uos­ ta­mies­tį at­vež­tas lei­di­nys „Ko­vos ke­liais“, ku­rį 1938 me­tais pir­mą­ kart su­da­rė bei iš­lei­do kraš­to vi­ suo­me­nės ir po­li­ti­kos vei­kė­jas Jo­ nas Va­na­gai­tis.

Ant­rą­jį spau­di­nio lei­di­mą sa­vo lė­ šo­mis iš­lei­do jo anū­kai. Mi­nint Klai­pė­dos kraš­to prie Lie­ tu­vos pri­jun­gi­mo 89-ąsias me­ti­ nes, iš­ki­laus šio kraš­to vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kos vei­kė­jo Jo­no Va­na­gai­čio anū­kai Ro­mas Šle­žas ir Ma­ry­tė Ka­ va­liaus­kai­tė-Merp­hy į uos­ta­mies­ tį iš JAV at­ga­be­no se­ne­lio su­da­ry­ tą al­ma­na­chą „Ko­vos ke­liais“. Tai ant­ra­sis kny­gos lei­di­mas. Lei­di­ny­je yra iš­spaus­din­ta 80 straips­nių apie

Ma­žo­sios (Prū­sų) Lie­tu­vos is­to­ri­ją nuo XIV am­žiaus, o dau­giau­sia dė­ me­sio skir­ta 1923 me­tų sau­sio įvy­ kiams Klai­pė­dos kraš­te. Nors al­ ma­na­chas lai­ko­mas ro­man­ti­nės is­to­ri­jos kū­ri­niu, ta­čiau iki šiol jis iš­lie­ka kaip šal­ti­nis, svar­bus kraš­to is­to­ri­jai ir kul­tū­rai. Po 74 me­tų lei­ di­nį Klai­pė­dos vi­suo­me­nei pri­sta­tė J.Va­na­gai­čio anū­kai. „Po­nas R.Šle­žas su po­nia M.Ka­ va­liaus­kai­te ėmė­si ini­cia­ty­vos bei per­lei­do sa­vo se­ne­lio su­da­ry­tą vei­ ka­lą. Ir vi­sai ne­svar­bu, kad is­to­ri­kai šį dar­bą ver­ti­na ne­vie­na­reikš­miai. Tai la­bai re­tas šal­ti­nis ty­ri­nė­jant mū­sų kraš­to praei­tį“, – džiau­gė­si is­to­ri­kė Sil­va Po­cy­tė. Pa­sak jos, pa­ties pir­mo­jo lei­di­mo kny­gos „Ko­vos ke­liais“ yra iš­li­kę la­ bai ne­daug ir tik an­tik­va­ria­tuo­se. Va­na­gai­čių šei­ma ak­ty­viai da­ ly­va­vo re­miant 1923 me­tų su­ki­lė­

lius Klai­pė­do­je, ta­čiau jų in­dė­lį tam tik­ra pra­sme su­men­ki­no kraš­to ra­ šy­to­ja Ie­va Si­mo­nai­ty­tė. „Tuo me­tu Va­na­gai­tie­nė ruo­šė mais­tą ir or­ga­ni­za­vo jo pri­sta­ty­mą su­ki­lė­liams, mais­tas bu­vo ga­mi­na­ mas jų na­muo­se. Gal I.Si­mo­nai­ty­ tei su­si­da­rė įspū­dis, kad Va­na­gai­ čiai tą mais­tą pa­siė­mė sau? O tai ne­tie­sa. Net ir to­kia­me kil­nia­me dar­be at­si­ran­da ap­kal­bų. Ma­ma pa­sa­ko­jo, kad pa­ti Ie­va tuo­met bu­ vo la­bai jau­na ir jos tas iš­si­šo­ki­mas per su­ki­li­mą ma­no ma­mai bu­vo ypač skau­dus, ap­tem­dęs san­ty­kius su ja vi­siems lai­kams“, – pri­si­mi­nė J.Va­na­gai­čio anū­kas R.Šle­žas. Klai­pė­do­je J.Va­na­gai­čio vai­kai­ čiai ne taip se­niai per­lai­do­jo sa­vo se­ne­lių pa­lai­kus Bi­tė­nuo­se, pa­ka­ bi­no me­mo­ria­li­nę len­tą J.Ka­ro­so gat­vė­je ant 13 na­mo, ku­ris pri­klau­ sė J.Va­na­gai­čiui.

„„Vi­zi­tas: kny­gą at­ga­be­no J.Va­na­gai­čio anū­kai M.Ka­va­liaus­kai­tė-Merp­

hy ir R.Šle­žas. 

Pe­lė­sis ve­ja iš na­mų

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Komentaras

„Siū­les tvar­kė vi­są 20101 ųjų va­sa­rą. O ru­de­nį mū­ sų bu­to sie­nos ir lu­bos pa­lei lan­gus

ėmė juo­duo­ti. Tų pa­čių me­tų lapk­ ri­tį pa­sam­džiau meist­rą, kad at­lik­ tų bu­te re­mon­tą – iš­da­žy­tų lu­bas, pa­keis­tų ta­pe­tus. Su­mo­kė­jau 600 li­tų. Ir kaip jums pa­tin­ka – su­re­ mon­tuo­tos sie­nos pra­dė­jo pe­ly­ti po ke­lių sa­vai­čių. Ir tas pe­lė­sis plin­ta. Pa­si­do­mė­jau pas kai­my­nus ket­vir­ ta­ja­me aukš­te, tu­ri tą pa­čią bė­dą. Iš­kart po Nau­jų­jų me­tų, 2011-ai­ siais, pa­ra­šiau pa­reiš­ki­mą bend­ri­jos pir­mi­nin­kui, kad siū­lės neuž­tai­sy­ tos, nes pro jas sun­kia­si drėg­mė“, – pa­sa­ko­jo J.Ani­ševs­ka­ja. Mo­te­ris tei­gė, kad pir­mi­nin­kas jai pa­ki­šo raš­te­lį su te­le­fo­no nu­ me­riu ir pa­siū­lė re­mon­ti­nin­kams skam­bin­ti pa­čiai, esą jie tas siū­ les tvar­kė. „Na, jau ne, sa­kau, jūs pa­si­ra­šė­ te, kad tie išo­ri­nių sie­nų dar­bai at­ lik­ti ko­ky­biš­kai, mes jiems už tai pi­ni­gus su­mo­kė­jo­me, tai jūs su jais ir aiš­kin­ki­tės, ko­dėl po tų jų tvar­ ky­mų ma­no sie­nos su­pe­li­jo. Vien aš už tai su­mo­kė­jau 1250 li­tų. Te­ gul da­bar kal­tie­ji pa­si­rū­pi­na ma­no bu­to su­pe­li­ju­sių sie­nų re­mon­tu“, – ne­pa­si­da­vė se­no­lė. J.Ani­ševs­ka­ja tvir­ti­no, kad bend­ ri­jos pir­mi­nin­kas bu­vo atė­jęs, pa­ čiu­pi­nė­jo su­pe­li­ju­sią sie­ną ir pa­ siū­lė nu­si­gremž­ti tą pe­lė­sį pa­čiai. „Sa­ko, tai­gi sie­na sau­sa. O ko jam rei­kia, kad van­duo per ją te­kė­ tų? Vi­ryk­lė vis­ką iš­džio­vi­no, tai ji ir yra sau­sa. Pir­mi­nin­kas no­ri lik­ti nuo­ša­ly, esą aš tu­riu rei­ka­lau­ti, kad tie sta­ty­bi­nin­kai, ku­rie na­mo siū­les už­tai­sė, ką nors da­ry­tų“, – ne­ga­lė­ jo at­si­to­kė­ti mo­te­ris. Na­cio­na­li­nis klau­si­mas

Bend­ri­jos „Ži­bu­tė“ pir­mi­nin­kas Bro­nius Ku­bi­lius pri­pa­ži­no, kad iš tie­sų yra to­kia bė­da. Ir tai tę­sia­si jau ke­le­tą me­tų, o vis­kas pra­si­dė­ jo po to, kai už­den­gė na­mo sto­gą ir su­tvar­kė sie­nų siū­les. Ta­čiau pri­ pa­žin­ti, kad dėl na­mus oku­puo­jan­ čio pe­lė­sio kal­tas re­mon­tas, pir­mi­ nin­kas ne­no­ri. „Bu­vau atė­jęs pas ją, kai smar­kiai li­jo, žiū­riu – sie­na sau­sa, tai te­gul nu­va­lo tą pe­lė­sį, ir vis­kas bus ge­rai.

Al­gis Gai­žu­tis

Klai­pė­dos sa­v i­val­dy­bės Bu­t ų ir ener­ge­t i­kos po­sky­r io ve­dė­jas

P „„Idea­lu: Sta­ty­bi­nin­kų g. 26 na­mą re­mon­ta­vu­sios bend­ro­vės at­sto­vai tvir­ti­no dar­bus at­li­kę ko­ky­biš­kai. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Tas pa­ts bu­vo ki­ta­me bu­te, nuė­jo­ me su tuo stog­den­giu, pa­ta­rė­me nu­si­va­ly­ti. Aš pa­ts ne spe­cia­lis­tas, aš tik pir­mi­nin­kas. Da­bar su tuo meist­ru nuei­si­me į J.Ani­ševs­ka­jos bu­tą ir te­gul jis paaiš­ki­na, ko­dėl ten pe­li­ja“, – pla­ną dės­tė B.Ku­bi­lius.

Bro­nius Ku­bi­lius:

Aš ne na­cio­na­lis­tas, bet jie, gud­ru­čiai, man pa­reiš­kė, kad bend­ri­ja tu­ri pa­da­ ry­ti jiems re­mon­tą. „O tai kas da­bar tu­ri su­tvar­ky­ti tos po­nios su­pe­li­ju­sias sie­nas? Aiš­ ku, kad ji pa­ti. Už­li­pau ant kė­dės, pa­čiu­pi­nė­jau, tai tik nu­va­ly­ti rei­kia. Aš ne na­cio­na­lis­tas, bet jie, gud­ru­ čiai, man pa­reiš­kė, kad bend­ri­ja tu­ ri pa­da­ry­ti jiems re­mon­tą“, – keis­ tai po­kal­bį pa­krei­pė pir­mi­nin­kas. Ta­čiau ką bend­ro na­cio­na­li­nis klau­si­mas tu­ri su re­mon­tu, B.Ku­ bi­lius paaiš­kin­ti ne­ga­lė­jo. Gal mo­te­ris iš tie­sų pa­ti kal­ta dėl pe­li­jan­čio bu­to? „Ne pa­ti, bet juk ir ava­ri­jos bū­ na, ir ant ma­ši­nų me­džiai už­virs­

ta, o ką pa­da­ry­si, ar aš ei­siu jai ten va­ly­ti. Aš tik no­riu pri­vers­ti, kad ir tas meist­ras atei­tų, pa­žiū­rė­tų, ko­dėl tai po­niai sie­na su­pe­li­jo“, – tvir­ti­no pir­mi­nin­kas. Kal­ta bu­to sa­vi­nin­kė?

Na­mo siū­les re­mon­ta­vu­sios bend­ ro­vės at­sto­vai ka­te­go­riš­kai nei­gia, kad ply­šių tvar­ky­mas su­si­jęs su pe­ li­jan­čio­mis sie­no­mis bu­te. „Ne­ži­nia, kaip tai ga­lė­jo at­si­tik­ ti. Ten vi­sos siū­lės bu­vo gram­do­ mos lauk, jas pa­kei­tė­me vi­sai ki­ta me­džia­ga. Ne­ga­li bū­ti, kad po mū­ sų re­mon­to tai at­si­ti­ko, nes ta me­ džia­ga – kvė­puo­jan­ti, yra imp­reg­ nuo­ta ir at­spa­ri drėg­mei, net per su­si­rin­ki­mą ro­dy­ta, kaip ji at­ro­do“, – kal­tės ne­pri­siė­mė įmo­nės at­sto­ vas Sau­lius Lin­ge­vi­čius. Esą dėl tų siū­lių pa­kei­ti­mo tik­ rai ne­ga­li pe­ly­ti, juo la­biau iš to na­ mo gy­ven­to­jų dau­giau ana­lo­giš­kų skun­dų ne­bu­vo. „Daž­niau­siai pe­li­ja dėl plas­ti­ki­ nių lan­gų, jei ne­nau­do­ja mik­ro­ven­ ti­lia­ci­jos. Sto­ge yra ka­mi­nė­liai, siū­ lių me­džia­ga – mo­der­ni, ne­ma­tau prie­žas­čių pe­lė­siui dėl mū­sų kal­tės. Jei van­duo te­kė­tų per sie­nas, tuo­ met ga­li bū­ti, kad ką ne taip pa­da­ rė­me, bet da­bar tik­rai ne. Pa­tar­ki­te, kad vė­din­tų­si“, – siū­lė na­mą re­ mon­ta­vu­sios bend­ro­vės at­sto­vas.

Ko­dėl ga­li pe­ly­ti sie­nos, „Klai­ pė­da“ tei­ra­vo­si ir sta­ty­bų eks­per­ to. Ta­čiau šis, neiš­siaiš­ki­nęs rea­lios si­tua­ci­jos, pa­no­ro lik­ti ano­ni­mu. „Ga­li­mi ke­li va­rian­tai: ar­ba pa­di­ din­ta drėg­mė, ar­ba per­ša­lu­sios sie­ nos. Jei sie­nos per­šą­la, rei­kia jas ap­šil­tin­ti, o jei kur nors ren­ka­si ply­ šiuo­se van­duo ar drėg­mė ir dėl to pe­li­ja, rei­kia pa­ša­lin­ti tą drėg­mės šal­ti­nį. Jei pe­li­ja pa­lei lan­gus, tai tik­ riau­siai per ma­ža ši­lu­mos var­ža, ir dėl to at­si­ran­da pe­lė­sis. Bet ne­ma­čius da­ry­ti konk­re­čias iš­va­das la­bai su­dė­ tin­ga“, – tei­gė sta­ty­bų eks­per­tas. Ply­šių rei­kia?

Svei­ka­tos ap­sau­gos sky­riaus vyr. ins­pek­to­rė Ni­na Gend­vi­lie­nė taip pat ma­no, kad bu­tą rei­kia vė­din­ti. „Her­me­ti­zuo­tas bu­tas, už­kim­ šo sky­les, pro ku­rias jis vė­di­no­si. Tik­riau­siai su­dė­ti plas­ti­ki­niai lan­ gai be jo­kių or­lai­džių. Štai ir pe­li­ja. Rei­kė­tų daž­niau vė­din­ti ir ne­pe­lys. Kal­bant apie hi­gie­ną, pe­lė­sio skai­ du­los nė­ra la­bai ge­rai, bet jei­gu už­ si­da­ręs ne­ju­dė­si, kvė­puo­si tuo oru, tai ga­li il­gai­niui iš­si­vys­ty­ti plau­čių pa­to­lo­gi­ja. Bet tai bū­na la­bai re­ tai“, – paaiš­ki­no svei­ka­tos spe­cia­ lis­tė N.Gend­vi­lie­nė. Ta­čiau ins­pek­to­rė pri­pa­ži­no, kad ap­lin­ko­je su su­pe­li­ju­sio­mis sie­no­ mis gy­ven­ti nė­ra ge­rai.

e­lė­sis ga­l i at­si­ras­t i ir ne dėl siū­l ių tvar­k y­mo, žmo­nės juk kei­čia­si lan­g us, įsta­to plas­t i­ ki­n ius, ne­re­tai be or­lai­d žių, be mik­ro­ven­t i­l ia­ci­jos. Tik­r iau­siai pe­l i­ ja to­dėl, kad nė­ra vė­di­ni­mo. Į mus kar­ tais krei­pia­si dėl to­kių pro­ble­mų, bet tai tik vie­nas ki­tas. Vis dėl­to vien tik na­mo siū­lių už­tai­sy­mas neiš­gel­bės, rei­kia sie­ ną dar ir šil­tin­ti. Vien tik siū­lių už­kai­šy­ mas – vien­kar­ti­nis kos­me­ti­nis re­mon­tas. Drėg­mė ge­ba į pa­sta­tą brau­tis ne­bū­ti­nai pro siū­les. Ji at­ran­da ir ki­tų ply­šių, to­ dėl ge­riau­sia, jei vi­są tą sie­ną su­tvar­ky­ tų, ap­šil­tin­tų, ir vis­kas baig­tų­si. Sup­ran­ tu, tai bran­gu, bet ki­tos išei­ties nė­ra. Tie, kas vyk­do tech­n i­nę prie­ž iū­rą, tai tu­r i fik­suo­t i ak­te, ga­lė­t ų pa­si­telk­t i sa­v i­val­ dy­bės Svei­ka­tos sky­riaus spe­cia­lis­tus, ku­rie ap­ž iū­rė­tų tos mo­čiu­tės bu­tą, kai­ my­nų bu­tus. Jei­gu vis dėl­to no­ri iš­siaiš­ kin­ti, kas kal­tas dėl to at­si­ra­du­sio pe­lė­sio bu­te, gy­ven­to­jai tu­ri ap­si­spręs­ti ir sam­ dy­ti eks­per­tą, ku­ris bū­tų ates­tuo­tas tos sri­ties spe­cia­lis­tas. Jis iš­tir­tų ir nu­sta­ty­tų prie­žas­tis. Bet vėl­gi – eks­per­ti­zė kai­nuos. Vie­ti­nes ap­žiū­ras vi­sų pir­ma pri­va­lo or­ ga­ni­zuo­t i tos bend­ri­jos pir­mi­nin­kas ir fik­suo­ti, kad iš tie­sų taip yra.

„Ta­me bu­te tik­riau­siai yra pa­ di­din­ta drėg­mė, yra di­de­li tem­ pe­ra­tū­rų skir­tu­mai, ku­rie su­da­ro tin­ka­mas są­ly­gas pe­lė­siui. Sie­nas her­me­ti­za­vo ir jos ne­be­vė­di­na­ mos taip, kaip anks­čiau“, – svars­ tė N.Gend­vi­lie­nė. Spe­cia­lis­tai pri­pa­žįs­ta, kad so­ viet­me­čiu mū­sų dau­gia­bu­čiai sta­ ty­ti taip, kad jie ge­rai vė­din­tų­si, ta­da ši­lu­mos nie­kas ne­tau­pė, to­ dėl esą ta­ry­bi­nių lai­kų na­mai to­kie ir yra. O da­bar, kai jie her­me­ti­zuo­ ja­mi, įsta­to­mi san­da­rūs plas­ti­ki­niai lan­gai be or­lai­džių, kai ku­riuo­se bu­tuo­se džio­vi­na­mi skal­bi­niai, tai ko no­rė­ti, kad pe­lė­sio bu­te ne­bū­ tų, ne­si­ste­bi ži­no­vai. Taip pat esą dar rei­kia įver­tin­ ti tai, kad gy­ve­na­me pa­jū­ry­je, kur oro drėg­mė – di­des­nė nei ki­tur.


5

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

miestas

„Bal­ti­jos“ ki­no teat­ras – am­ži­na pikt­žaiz­dė Šią va­sa­rą pės­čių­ jų bul­va­ru tap­sian­ čią Žve­jų gat­vę ir to­ liau „puoš“ bu­vu­sio „Bal­ti­jos“ ki­no teat­ ro griu­vė­siai. Mies­ to val­džia jų sa­vi­ nin­kų nie­kaip ne­ pri­ver­čia su­si­tvar­ ky­ti, o ir šie at­šau­na, jog ne­ži­no, ka­da pa­ sta­tas bus re­konst­ ruo­tas.

Griu­ve­nos sa­vi­nin­kų, ku­rie yra šiau­lie­čiai, pa­rei­ka­lau­ta ar­čiau pa­sta­to pa­trauk­ti tvo­rą, o pa­tį sta­ti­nį už­deng­ti bre­ zen­tu su „Bal­ ti­jos“ ki­no teat­ro vaiz­du.

„„Sim­bo­lis: pės­čių­jų alė­ja tap­sian­čia Žve­jų gat­ve vaikš­čio­jan­tys žmo­nės ga­lės „gro­žė­tis“ jau de­šimt­me­tį ne­sut­var­ko­ma

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Ne­se­niai griu­ve­nos sa­vi­nin­kus ant ki­li­mė­lio bu­vo iš­si­kvie­tę Klai­pė­dos me­ro pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Šul­cas ir Mies­to ūkio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ kas Aud­rius Vaiš­vi­la. „Iš jų iš­gir­do­me, kad no­ri iš­ siim­ti nau­jas pro­jek­ta­vi­mo są­ly­ gas ir reng­ti nau­ją tech­ni­nį pa­sta­ to re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą. Ta­čiau tai truks be­veik dve­jus me­tus, o spren­di­mų rei­kia jau da­bar, nes mies­to biu­dže­te bus nu­ma­ty­ti pi­

griu­ve­na. 

ni­gai Žve­jų gat­vę pri­tai­ky­ti pės­tie­ siems“, – tei­gė A.Vaiš­vi­la. Šiau­lie­čių griu­ve­nos sa­vi­nin­ kų pa­rei­ka­lau­ta ar­čiau pa­sta­to pa­ trauk­ti tvo­rą, o pa­tį sta­ti­nį už­ deng­ti bre­zen­tu su „Bal­ti­jos“ ki­no teat­ro vaiz­du. „Jie griež­tai at­si­sa­ko pa­sta­tą nu­ griau­ti, nes tuo­met ne­va pra­ras tei­ sę nuo­mo­tis skly­pą. Pa­ža­dė­jo, kad kaž­ką da­rys, bet nie­ko konk­re­čiai ir ne­sup­ra­tau. La­bai įdo­mūs žmo­nės, gal kad iš ki­to Lie­tu­vos kraš­to. Pa­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

tys yra šiau­lie­čiai, to­dėl ir neį­do­ mu, kaip at­ro­do Klai­pė­da“, – pyk­ te­lė­jo A.Vaiš­vi­la. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je su­ra­šė tech­ni­nės prie­žiū­ros sta­ti­nio ak­tą ir sa­vi­nin­ kams da­vė lai­ko nu­sta­ty­tiems pa­ žei­di­mams pa­ša­lin­ti, kad pa­sta­tas ne­kel­tų grės­mės praei­viams. „Ga­vo­me raš­tiš­ką at­sa­ky­mą, kad jau yra pa­reng­tas grio­vi­mo ir sta­ty­bos pro­jek­tas, ku­ris mums bus pa­teik­tas dar šį sau­sį“, – tei­

gė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Sta­ti­ nių prie­žiū­ros po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lo­re­ta Gra­no­vie­nė. Pa­tys sa­vi­nin­kai, klau­sia­mi, ka­da bu­vęs „Bal­ti­jos“ ki­no teat­ras ne­ be­gąs­dins praei­vių, o bus re­konst­ ruo­tas ir ja­me, kaip ža­dė­ta, veiks sve­čių na­mai, daž­niau­siai var­to­jo žo­dį „ne­ži­nau“. „Da­bar ko­re­guo­ja­me pro­jek­tą, bet ne nuo mū­sų vis­kas pri­klau­so. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai kai­šio­ja pa­ga­ lius į ra­tus, su jais ne­ran­dam dia­lo­

go, ne­pra­si­mu­ša­me. Gal pa­lauk­si­ me, kol su mu­mis pra­dės kal­bė­tis“, – guo­dė­si bend­ro­vės „Fi­san­ta“, ku­riai pri­klau­so „Bal­ti­jos“ ki­no teat­ro griu­vė­siai, di­rek­to­rė Re­gi­na Rad­ke­vi­čie­nė. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė už pa­sta­to ne­prie­žiū­rą šią bend­ro­vę bau­dė du kar­tus. 2006-ai­siais skir­ta 200 li­ tų bau­da, o 2009 me­tais – 3 tūkst. li­tų, ta­čiau pa­sta­rą­ją šiau­lie­čiai už­ gin­či­jo teis­me ir by­li­nė­ji­ma­sis dar nė­ra pa­si­bai­gęs.

Mo­kyk­lų re­mon­te taš­kas dar ne­pa­dė­tas Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Vie­noms mo­kyk­loms be­na­mių da­lia, o ki­toms – re­mon­tų pa­baig­ tu­vės. To­kio­mis skir­tin­go­mis nuo­ tai­ko­mis gy­ve­na kai ku­rios uos­ta­ mies­čio mo­kyk­los. Mo­ko­si su suau­gu­siai­siais

Šių metų pra­džioje „San­tar­vės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­niai pa­tal­pas už­lei­do sta­ty­bi­nin­kams. Be­veik 450 vai­kų da­bar pri­vers­ti mo­ky­tis Nau­ja­kie­mio suau­gu­sių­jų vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. „San­tar­vės“ di­rek­to­rė Lai­ma Vai­to­nie­nė ti­ki­no, kad mo­kyk­los auk­lė­ti­niai ir jų tė­vai jo­kių ne­pa­ to­gu­mų ne­pa­ti­ria. Vai­kai mo­ko­si ry­ti­nė­je pa­mai­no­je, o suau­gu­sie­ji į pa­mo­kas ren­ka­si nuo 16 val. Iš­tuš­tė­ju­sio­je ru­sa­kal­bių mo­kyk­ lo­je re­no­vuo­ja­ma šil­dy­mo sis­te­ma, vamz­dy­nai, ka­na­li­za­ci­ja, įren­gi­nė­ ja­ma nau­ja vė­di­ni­mo sis­te­ma. Pa­ sak L.Vai­to­nie­nės, at­lie­ka­mi di­ džiu­liai dar­bai, ku­rie ne­su­de­ri­na­mi su pa­mo­ko­mis. „San­tar­vės“ auk­lė­ ti­niai į sa­vo mo­kyk­lą tu­rė­tų grįž­ti ba­lan­džio vi­du­ry­je. Grį­žo į mo­kyk­las

Šio­mis die­no­mis leng­viau at­si­kvė­ pė ki­tos re­no­vuo­ja­mos mo­kyk­los –

„Vėt­run­gės“ gim­na­zi­jos bend­ruo­ me­nė. Po ke­le­rių me­tų per­trau­kos baig­tas jos ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. Kaip sa­kė „Vėt­run­gės“ di­rek­ to­rius Ram­vy­das Juš­ka, li­ko tik smulk­me­nos – už­lo­py­ti sky­lu­tes, vie­nur ki­tur pa­da­žy­ti. Tad po ato­ sto­gų gim­na­zis­tai grį­žo į sa­vo mo­ kyk­lą. Per ant­rą­jį re­no­va­ci­jos eta­pą mo­ kyk­lo­je bu­vo pa­keis­ti ra­dia­to­riai, liet­vamz­džiai, vamz­dy­nai, įreng­tas au­to­ma­ti­nis ši­lu­mos punk­tas, kai ku­rių ka­bi­ne­tų ven­ti­lia­ci­ja, nau­ja rū­bi­nė, re­no­vuo­ta val­gyk­la. Nors re­mon­tuo­ja­mos Liud­vi­ ko Stul­pi­no pa­grin­di­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­niai į sa­vo pa­tal­pas su­grį­žo praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je, sta­ty­bi­ nin­kai iš jos kol kas neiš­sik­raus­tė. Re­no­va­ci­jos dar­bai tę­sia­mi po pa­ mo­kų. L.Stul­pi­no mo­kyk­los di­rek­to­ rė Dia­na Če­da­vi­čie­nė pla­nuo­ja, kad vi­si dar­bai bus baig­ti ko­vo mė­ne­sį. „Gy­ve­na­me vos ne įpras­tą gy­ve­ ni­mą. Jau re­no­vuo­ta šil­dy­mo sis­ te­ma, di­džio­ji da­lis elekt­ros ins­ ta­lia­ci­jos, pra­dė­ta šil­tin­ti sie­na, tvar­komas sto­gas“, – dar­bus var­ di­jo va­do­vė. Sta­ty­bi­nin­kai po pie­tų plu­ša ir „Var­po“ gim­na­zi­jo­je. Vie­ną baig­ tą re­mon­tuo­ti kor­pu­są jie už­lei­do mo­ki­niams, o pa­tys per­si­kraus­tė į ki­tą.

„„Pa­bai­ga: „Vėt­run­gės“ gim­na­zi­jo­je di­die­ji re­mon­to dar­bai baig­ti. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

iš kur gau­ti pi­ni­gų vi­daus ap­dai­lai. Mat at­li­kus šil­dy­mo sis­te­mų re­no­ va­ci­ją bei ki­tus dar­bus, lė­šų ap­dai­ lai ener­gi­jos tau­py­mo pro­jek­tuo­se ne­nu­ma­ty­ta. „Bū­si­me to­kie pu­siau skus­ti, pu­siau lup­ti“, – ap­gai­les­ta­ vo V.Kuz­lia­ki­nas. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius prieš po­rą mė­ne­sių krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių, tei­rau­da­ ma­sis, ar bus skir­ta pi­ni­gų vi­daus

ap­dai­lai. Jis tei­gė iki šiol ne­su­lau­ kęs at­sa­ky­mo. Su pa­na­šiu pra­šy­mu į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si ir L.Stul­pi­no mo­kyk­los di­rek­to­rė. Ji ti­ki­si, kad bus skir­ta pa­pil­do­mų lė­šų šiems dar­bams. „Duo­ki­te man mi­li­jo­ną, ir jį pa­ nau­do­siu“, – juo­kė­si R.Juš­ka, pa­ klaus­tas apie vi­daus ap­dai­lą. „Vėt­run­gės“ gim­na­zi­ja šiuos dar­bus at­li­ko už sa­vo pi­ni­gus.

„Var­po“ gim­na­zi­jos di­rek­to­ rius Va­le­ri­jus Kuz­lia­ki­nas pa­sa­ko­ jo, kad re­no­vuo­ta šil­dy­mo sis­te­ma, pa­keis­ti lan­gai, kei­čia­ma elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja. Ti­ki­ma­si, jog dar­bai bus baig­ti iki ge­gu­žės pra­džios. Pu­siau „skus­ti ir lup­ti“

Re­mon­tuo­ja­mų uos­ta­mies­čio mo­ kyk­lų va­do­vai pri­vers­ti su­kti gal­vas,


6

pirmadienis, sausio 16, 2012

nuomonės

Fik­suo­tas mo­kes­tis – lu­pi­ka­vi­mas?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

ar šį mė­ne­sį Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bo­je po­li­ti­kai tu­rė­tų ap­si­spręs­ti, ar uos­ta­mies­čio dar­že­liuo­se įves­ti abo­nen­ti­nį mo­kes­tį. Šiuo me­tu iki­mo­kyk­ li­nė­se ug­dy­mo įstai­go­se ren­ka­mi trys mo­kes­čiai – už mais­to pro­duk­tus, už mais­to ga­mi­ni­mą ir už ug­dy­mą.

D

Pas­ta­rą­jį ir no­ri­ma pa­vers­ti fik­suo­tu. Šiuo me­tu toks mo­ kes­tis yra 50 cen­tų už die­ną. Ta­čiau už tas die­nas, kai vai­ kas ne­lan­ko dar­že­lio, pi­ni­gų mo­kė­ti ne­rei­kia. Tai esą la­ bai ap­sun­ki­na įstai­goms pla­nuo­tis sa­vo pa­ja­mas ir iš­lai­das. To­dėl ir siū­lo­ma įves­ti 13 li­tų fik­suo­tą mė­ne­sio mo­kes­tį už ug­dy­mo pro­ce­so už­tik­ri­ni­mą. Tuo­met jį rei­kė­tų mo­kė­ti net ir ta­da, jei vai­kas ne­lan­ko dar­že­lio, pa­vyz­džiui, dėl li­gos. Ar rei­kia Klai­pė­dos dar­že­liuo­se įves­ti abo­nen­ti­nį mo­kes­tį?

Prieš

Na­tal­ja Is­to­mi­na, Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos na­rė: – Ma­nau, kad toks mo­kes­tis yra rei­ka­lin­gas. Gal jis su­ draus­min­tų tė­vus, ku­rie kiek­vie­ną die­ną ne­ve­da vai­kų į dar­že­lį dėl įvai­riau­sių ir ne­bū­ti­nai pa­tei­si­na­mų prie­žas­ čių. Toks mo­kes­tis taip pat pa­dė­tų švie­ti­mo sis­te­mai ir ga­liau­siai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui. Vie­ną sa­vo vai­ką ve­du į dar­že­lį ir kas­dien ma­tau, jog gru­pė­je bū­na tik pu­sė ar­ ba šiek tiek dau­giau nei pu­sė vai­kų, kiek tu­rė­tų bū­ti. Va­ di­na­si, tė­vai, neat­ve­dę sa­vo vai­kų į dar­že­lį, ja­me uži­ma vie­tą, nors ki­ti lau­kia ei­lės pa­tek­ti į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­ mo įstai­gą. To­dėl ir pa­si­sa­kau už fik­suo­tą mo­kes­tį, ta­čiau su tam tik­ro­mis iš­ly­go­mis. Pa­vyz­džiui, jei vai­kas tvar­kin­ gai lan­ko dar­že­lį ir, tar­ki­me, su­ser­ga, už tas die­nas bū­ tų ga­li­ma ir ne­mo­kė­ti. Jei mo­kes­tis bus fik­suo­tas, ir pa­ čioms įstai­goms bus leng­viau – jos ga­lės pla­nuo­tis sa­vo pa­ja­mas ir iš­lai­das.

Arū­nas Barb­šys, Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos na­rys: – Aš esu prieš mo­kes­čius, ku­rie tik dar la­biau pri­slėgs žmo­nes. O ypač esu prieš tuos, ku­rie su­si­ję su vai­kais. Jau la­bai ne­vy­kęs bu­vo mies­to ta­ry­bos spren­di­mas ap­mo­ kes­tin­ti spor­to už­siė­mi­mus, o da­bar tas pa­ts ir dėl dar­ že­lių. Jau­nos šei­mos ne­tu­ri pi­ni­gų, joms pa­čioms rei­kia pa­ra­mos, to­dėl ir ren­ka­si dar­že­lius, nes auk­lės bran­giau kai­nuo­ja. O da­bar no­ri­ma dar pa­pil­do­mais mo­kes­čiais ap­krau­ti. Vai­kus, jau­nas šei­mas rei­kia rem­ti, nes tik­ rai neuž­dirb­si­me tiek, kad už­kimš­tu­me biu­dže­to sky­les. Vai­kai ir jau­ni tė­vai yra ta sri­tis, ku­ria rei­kia rū­pin­tis, o ne iš jos biz­nį da­ry­ti. Paaiš­ki­ni­mas, kad mo­kes­tis yra tam, jog su­draus­min­tų tė­vus, ku­rie ne­ve­da vai­kų į dar­že­lius, man neat­ro­do įti­ki­na­mas. Ne­ma­nau, kad tai yra sis­te­ma. Gal tė­vai tie­siog ne­pai­ma pa­žy­mos iš gy­dy­to­jo apie vai­ko li­gą, nes me­di­kai juk tei­kia kon­sul­ta­ci­jas te­le­fo­nu.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Pe­si­miz­mo tė­vy­nė Saulius Pocius

M

i­nint Lais­vės gy­nė­ jų die­ną Sei­mo pir­ mi­n in­kė Ire­na De­ gu­t ie­nė pa­sa­kė tai, ką se­n iai vi­si ži­no, tik ne vi­sa­da mo­ka ar­t i­k u­l iuo­t i vie­š u­mo­je. Iš es­mės tai bu­vo sa­v i­tas iš­r yš­k i­n i­ mas to, ko­k ie šian­d ien esa­me ir kaip nuo­lat min­ta­me sa­vo pa­čių sklei­d žia­mu nu­si­vy­li­mu. „Ne­pur­v in­k i­me sa­vęs nuo­la­t i­n iu pe­si­miz­mu“, – svar­biau­sią nū­d ie­ nos šū­k į tar­si su­for­mu­la­vo I.De­ gu­tie­nė.

Vi­si nai­viai ti­kė­jo, kad jau lais­vo­je Lie­tu­vo­je tik­rai vi­si dirbs tik sa­ vo tė­vy­nei ir mąs­tys tik taip, kaip pri­sa­kė J.Ken­ne­dy. Taip, iš tie­sų Lie­tu­vo­je daug pe­si­ miz­mo. Žmo­nės sa­vo nea­py­kan­ tą vis­kam kas­dien lais­to vis srau­ nes­niais fon­ta­nais trykš­tan­čia pa­ gie­ža. Kas at­s i­t i­ko, kad Aukš­č iau­s ią­ją Ta­r y­bą-At­k u­r ia­mą­jį Sei­mą sa­vo krū­t i­nė­mis den­gę žmo­nės po 20 me­tų pa­tys ply­to­mis tam Sei­mui dau­žė lan­gus? „Mū­s ų iš­ko­vo­ta lais­vė šian­d ien vis daž­niau virs­ta ne­tei­sin­gai su­ vok­ta lais­ve: lais­ve nuo bet ko­k ių as­me­n i­n ių įsi­pa­rei­go­ji­mų, lais­ve nuo mo­ra­lės, tra­d i­ci­jų, nuo prie­ sai­kos Tė­vy­nei, tau­tai ir sa­vo ar­ti­ mie­siems, – tei­gė Sei­mo pir­mi­nin­ kė. – Ma­nau, kad iš to­kios ne­tei­sin­ gos lais­vės sam­pra­tos ir ky­la mū­ sų ne­tei­sin­g u­mo jaus­mas, mū­sų pe­si­miz­mas, nu­si­vy­li­mas pa­čiais sa­vi­mi, sa­vo vals­ty­be. Ir esant to­ kiai pa­dė­čiai kaip nie­ka­da tin­ka pri­si­m in­t i JAV pre­z i­den­to Joh­no Kennedy‘io žo­d žius: „Nek­lausk, ką tau da­vė ta­vo ša­l is, klausk, ką tu jai da­vei pa­ts“. Dar kar­tą tik­ra tei­sy­bė! Prieš 23 me­tus vie­na­me Są­jū­džio gru­pės su­si­rin­ki­me kaž­koks gud­ ruo­l is rė­žė ži­nią, kad Lie­tu­vai iš­ sto­jus iš TSRS ne­be­l iks ba­tų. Žo­ džiu, at­ro­dy­s i­me ne­c i­v i­l i­z uo­ tai. Tuo­met vie­nas idea­l is­tas at­ si­sto­jo ir pa­sa­kė: „Ei­si­me avė­da­

mi vy­žo­mis, ei­si­me ba­si. Kad tik į lais­vę!“. Šį epi­zo­dą sun­k u už­m irš­t i vien jau dėl to, jog ta si­tua­ci­ja al­sa­vo to­ kiu ne­prik­lau­so­my­bės troš­k i­mu ir op­t i­m iz­mu, ko­k io nie­kaip ne­ nus­lo­pin­si įki­šęs jį net į mor­gą. Tad kas pa­sklei­dė tą pe­si­m iz­mo vi­r u­s ą po to, kai kiek­v ie­nas lie­ tu­v is po Są­jū­d žio vė­l ia­va al­sa­vo lais­vės troš­k u­l iu? Iš kur at­si­ra­do tas nu­si­v y­l i­mas, ku­r ia­me mirks­ ta­me tar­si fe­ka­li­jų duo­bė­je? O pra­si­dė­jo vis­kas nuo to, kad per is­to­ri­n ius įvy­k ius ta­me pa­čia­me par­la­men­te de­pu­ta­tai da­li­jo­si pa­ sky­ras vol­goms. Da­l i­jo­si triukš­ min­gai – juk iš­rink­tie­ji ir anais lai­ kais jau­tė­si na­cio­na­li­nė­mis ver­ty­ bė­mis. Tuo­met kaž­kas šau­kė: „Pa­ lau­k i­te, da­bar to­k iems da­ly­kams ne me­tas!“. Ta­čiau į to­k į idea­lis­ti­ nį klyks­mą de­pu­ta­tai jau ta­da ne­ krei­pė dė­me­sio – ne­g ra­ž u, bet ką pa­da­ry­si: lais­vė lais­ve, o gy­ven­ti ge­riau vis tiek nu­si­pel­nė­me. Šis į vie­šu­mą iš­k i­lęs „gė­r io“ troš­ ku­lys bu­vo pir­ma­sis ženk­las, ko­ kia bus atei­ties Lie­tu­va. Tai, kas pra­si­dė­jo vė­l iau, pra­no­ ko klai­k iau­sius lū­kes­čius. Juk vi­ si nai­v iai ti­kė­jo, kad jau lais­vo­je Lie­t u­vo­je tik­rai vi­si dirbs tik sa­ vo tė­vy­nei ir mąs­tys tik taip, kaip pri­sa­kė J.Ken­ne­dy. Bet at­si­ti­ko ki­ taip. Pir­miau­sia – „Lie­tu­vos te­le­ko­ mas“. Mis­ti­nės pa­ska­los apie slap­ tas „ot­ka­tų“ da­ly­bas, po­li­ti­nės „nu­ skriaus­t ų­jų“ is­te­r i­jos – tai vis šios įmo­nės pri­va­t i­z a­v i­mo pa­ly­do­ vai. Žmo­nės iš­kart ne­sup­ra­to, kas vyks­ta, o kai su­vo­kė, dau­ge­l į iš­t i­ ko šo­kas. Bet tai bu­vo tik pra­d žia. Net­ru­kus po­li­ti­kai kil­nia­šir­diš­kai ėmė­si „Ma­žei­k ių naf­tos“. Kas pa­ sa­ky­tų, jog ši įmo­nė bu­vo pri­va­ti­ zuo­ta taip, kad tuo­me­tės val­d žios tū­zams rei­kė­t ų įteik­t i po me­da­ lį „Už šva­r ią są­ž i­nę“? Naf­tos per­ dir­bi­mo ga­myk­lą ame­r i­k ie­čiams par­da­vė­me taip są­ž i­n in­gai, kad jiems li­ko­me dar ir sko­l in­g i. Tą­ syk ir­g i sklan­dė šleikš­čios pa­ska­ los, tik su­mos ša­lia ži­no­mų pa­var­ džių bu­vo įvar­di­ja­mos jau ge­ro­kai di­des­nės. O di­d žiau­sio de­ga­l i­n ių tink­lo „Lie­tu­vos ku­ras“ pri­va­t i­za­ vi­mas už vie­ną li­tą? O „ot­ka­tų“ sis­ te­mos įdie­g i­mas ir vi­suo­ti­nės ko­ rup­ci­jos sis­te­mos su­k ū­r i­mas ša­ lies eko­no­m i­ko­je? O Val­do­v ų rū­ mai, LEO LT? Tai vis val­dan­čių­jų žyg­dar­biai, ku­r ie ša­l ies gy­ven­to­ jus ir pa­ver­tė to­k iais, ko­k ius juos įvar­di­jo I.De­gu­tie­nė. Taip, tik­ra tei­ sy­bė, esa­me pik­t i pe­si­m is­tai, nu­ si­vy­lę sa­vo vals­ty­be. Tik ko rei­kė­ jo ti­kė­tis po to­k io tą vals­ty­bę val­ džiu­sių­jų įdir­bio? Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

397 728

vien­kar­ti­nė ir bran­gi pa­žin­tis su dė­ lė­mis pri­ver­tė dar sa­vai­tę vaikš­čio­ti į šil­dy­mo pro­ce­dū­ras. Da­lia

telefonas@kl.lt

au­to­mo­bi­lio ir nu­dar­dė­ti į Da­nę. Jei jau ke­li­nin­kai gai­li as­fal­to, duo­bes ga­lė­ tų už­vers­ti smė­liu ar su­smul­kin­to­mis ply­to­mis. Gerb­ki­me mi­ru­siuo­sius. An­ta­nas

Skau­di­na ne­tei­sy­bė

Dra­gū­nų gat­vė­je yra nau­ji dau­gia­bu­ čiai su įstik­lin­tais bal­ko­nais. Pa­ra­ dok­sa­lu, bet tie bal­ko­nai įskai­čiuo­ti į bend­rą bu­to plo­tą, to­dėl ten­ka mo­ kė­ti ir už bal­ko­nų šil­dy­mą. Bal­ko­nas – 6 kvad­ra­ti­nių met­rų, per me­tus už tai su­mo­ku 13 li­tų. Ban­džiau ko­vo­ti su to­kia ne­są­mo­ne, bet tur­būt taip ir bus. Val­di­nin­kai siun­ti­nė­ja vie­ni nuo ki­tų. Ma­ža to, ma­no tas bal­ko­nas dar ir „šiukš­li­na“, tai gal dar ir rū­sį ap­ mo­kes­tin­ki­me? Ste­po­nas

Įsi­ti­kin­ki­te, ar ne­sa­te aler­giš­ki

No­riu per­spė­ti žmo­nes, ku­rie už­si­ gei­džia gy­dy­tis me­di­ci­ni­nė­mis dė­ lė­mis. Jei ryž­ta­tės, tai tu­ri­te ži­no­ti, ar ne­sa­te aler­giš­ki to­kiam gy­dy­mo bū­dui. Man taip ir at­si­ti­ko. Tik po sean­so pa­ju­tau, kad esu aler­giš­ka šių siur­bė­lių nuo­dams, ku­rie ne­lei­ džia krau­jui kre­šė­ti. Ma­ne, liau­diš­ kai šne­kant, su­trau­kė į kiau­lę. Bu­vau vi­sa per­si­su­ku­si. Gal­vą pri­trau­kė prie pe­ties. Ne­ga­lė­jau nei ei­ti, kur žiū­ riu, nei žiū­rė­ti, kur ei­nu. Tai­gi ma­no

Sve­tai­nė­je – se­nos ži­nios

Klai­pė­dos spor­tas stip­riai mer­di. Tuo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti ne tik iš uos­ta­mies­čio spor­ti­nin­kų re­zul­ta­tų, bet ir iš mies­to in­ter­ne­ti­nės sve­tai­nės. Spor­to rub­ri­ ko­je „Nau­jie­nos“ pa­sku­ti­nės in­for­ma­ ci­jos bu­vo pa­tal­pin­tos praė­ju­sių me­tų ba­lan­džio 13 ir ge­gu­žės 20 d. Pir­mo­ji jų apie tai, kad spor­to va­dy­bi­nin­kams – ne­mo­ka­mi kur­sai, ant­ro­ji – apie Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­jų sky­ri­mą olim­pi­nės pa­mai­nos spor­ti­ nin­kams. Tai bent ak­tua­lios nau­jie­nos spor­to aist­ruo­liams! O svar­bi pa­sku­ti­ nė ži­nia apie Vi­suo­me­ni­nės spor­to ta­ ry­bos pir­mi­nin­ko pa­tvir­ti­ni­mą „ka­bo“ nuo 2008-ųjų. 2011-ai­siais jau yra iš­ rink­ta nau­ja ta­ry­ba ir nau­jas pir­mi­ nin­kas. Tai bent spor­ti­nės in­for­ma­ci­ jos ope­ra­ty­vu­mas ir ak­tua­lu­mas. Al­gir­das

Dėl mi­ru­sių­jų ne­gai­lė­ki­me as­fal­to

Jo­niš­kės gat­vė, ku­ria daž­nai ar­ti­mie­ ji ve­ža lai­do­ti mi­ru­siuo­sius, tra­giš­kai duo­bė­ta. Tarps­nis tarp bal­dų įmo­nės ir ka­pi­nių – šiur­pus. Grei­čiau va­žiuo­ jant ga­li kars­tas su ve­lio­niu iš­kris­ti iš

Lau­žo ša­li­gat­vį

Alks­ny­nės gat­vės dau­gia­bu­ty­je vers­ li­nin­kai įsi­ren­gė par­duo­tu­vę. Ta­čiau neap­si­žiū­rė­jo, kad vie­nin­te­lė įva­ža prie jos yra ša­li­gat­vis. Sun­kias­vo­rės ma­ši­nos jį lau­žo, ne­sau­gu ir pės­tie­ siems. Ko­dėl duo­da­mi lei­di­mą ati­ da­ry­ti nau­ją par­duo­tu­vę val­di­nin­kai neį­ver­ti­no, kad nė­ra kaip prie jos pri­ vež­ti pre­kių, ir ko­dėl da­bar dėl to ne­ pa­to­gu­mus tu­ri kęs­ti gy­ven­to­jai? Hen­ri­kas

Pen­si­nin­kus vis tiek api­plė­šė

Val­džia nuo sau­sio pra­džiu­gi­no pen­ si­nin­kus, kad bus mo­ka­mos ne­su­ma­ žin­tos pen­si­jos. Ta­čiau tai vis tiek yra ei­li­nis pen­si­nin­kų api­plė­ši­mas. Juk nie­kas ne­kal­ba apie tai, kad grą­žin­ tų per tuos dve­jus me­tus nu­brauk­tus pi­ni­gus. Ką apie tai gal­vo­ja Pen­si­ nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė? Ar ne­ rei­kė­tų pen­si­nin­kams su­krus­ti, kad grą­žin­tų tuos pi­ni­gus? Čia yra ap­ga­ vys­tė ir api­plė­ši­mas. Al­do­na Pa­ren­gė As­ta Dy­ko­vie­nė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

karštas telefonas

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 9 000. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


8

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Spren­di­mą dėl lėk­tu­vų priims po­li­ti­kai Lie­tu­vos val­džia ne­tru­kus ža­da spręs­ti, kaip to­liau vys­ty­ti ka­ri­nę avia­ci­ją po to, kai per­nai su­du­ žo vie­nas iš dvie­jų lie­tu­vių tu­rė­ tų nai­kin­tu­vų. Neat­me­ta­ma, kad ga­li bū­ti ap­si­spręs­ta pirk­ti nau­jų or­lai­vių.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, pa­klaus­ta, ar jau yra koks nors po­li­ti­nis ap­si­spren­di­mas dėl Lie­ tu­vos KOP tech­ni­nio ap­rū­pi­ni­ mo, at­sa­kė: „Kol kas nie­ko ne­ ga­li­me pa­sa­ky­ti. Spren­di­mas dar ne­priim­tas, svars­to­mos įvai­rios al­ter­na­ty­vos. Apie pla­nus bū­ti­ nai pra­ne­ši­me.“

KOP pa­teiks pra­ne­ši­mą

Įvai­rūs va­rian­tai

Sta­sys Gu­da­vi­čius

Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ne­pa­nei­gė, kad šią sa­vai­tę tu­rė­tų bū­ti gau­ti ka­ri­nių eks­per­tų pa­siū­ly­mai, ką bū­tų ga­ li­ma da­ry­ti esant to­kiai si­tua­ci­jai. Pir­miau­sia lau­kia­ma Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) pa­siū­ ly­mų, ar pirk­ti nau­jų lėk­tu­vų, jei­ gu pirk­ti – ka­da tai bū­ti­na da­ry­ti, kiek kai­nuos pa­ts pir­ki­nys ir vė­ les­nis jo tech­ni­nis iš­lai­ky­mas. To­ kie pa­siū­ly­mai mi­nis­te­ri­ją tu­rė­tų pa­siek­ti jau šį pir­ma­die­nį. „Mes pa­teik­si­me sa­vo pra­ne­ši­ mą, iš­dės­ty­si­me vi­sus įma­no­mus va­rian­tus. O spren­di­mą vė­liau pri­ ims po­li­ti­nė va­do­vy­bė“, – dien­ raš­čiui sa­kė KOP va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Ed­var­das Ma­žei­kis. Jis ne­de­ta­li­za­vo, ko­kie ga­li­ mi KOP ap­rū­pi­ni­mo pro­ble­mos spren­di­mo va­rian­tai, tik pa­ti­ki­ no, kad „vi­si jie bus su­ba­lan­suo­ ti, pro­tin­gi, tau­pan­tys vals­ty­bės lė­šas“. Ap­sisp­ren­di­mo dar nė­ra

Ga­vu­si KOP pa­teik­tus pa­siū­ly­mus ir at­si­žvelg­da­ma į ki­tų spe­cia­lis­ tų pa­ta­ri­mus, tai pat į bend­rą vi­ sos vals­ty­bės bei jos ka­riuo­me­ nės fi­nan­si­nę si­tua­ci­ją, po­li­ti­nė ša­lies va­do­vy­bė – Kraš­to ap­sau­ gos mi­nis­te­ri­ja, Vy­riau­sy­bė, Pre­ zi­den­tės va­do­vau­ja­ma Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba – ap­si­spręs, kaip de­rė­tų pa­sielg­ti. Ap­sisp­ręs­ti dar rei­kės lai­ko – ma­žiau­siai ke­lių mė­ne­sių. Ta­č iau ti­k i­m a­s i po­l i­t i­n ius spren­di­mus priim­ti jau šie­met.

Anks­čiau mi­nė­ta, kad Lie­tu­va ga­li nu­spręs­ti per atei­nan­čius ke­le­rius me­tus įsi­gy­ti vie­ną ar ke­lis nau­ jus ne­di­de­lius nai­kin­tu­vus – pa­ na­šius į per­nai ša­lia Šiau­lių su­du­ žu­sį L-39 „Al­bat­ros“. Vie­nas toks lėk­tu­vas kai­nuo­ja ke­lis mi­li­jo­nus JAV do­le­rių, jo iš­lai­ky­mas ir tech­ ni­nis ap­rū­pi­ni­mas – dar po ke­lis mi­li­jo­nus li­tų per me­tus. Be to, svars­ty­ta, kad Lie­tu­va gal­būt ga­lė­tų įsi­gy­ti nau­jų lėk­tu­ vų kar­tu su par­tne­riais NA­TO lat­ viais ir es­tais. Ta­čiau ga­li bū­ti ap­si­spręs­ta kol kas lik­ti su vie­nu „Al­bat­ros“ lėk­ tu­vu, pa­si­ti­kint tech­ni­ne Šiau­rės At­lan­to al­jan­so pa­gal­ba ir oro po­ li­ci­jos mi­si­ja.

Ava­ri­ja ore Per­nai rugp­jū­čio pa­bai­go­je vyks­ tant mo­ky­mams ke­tu­rių ki­lo­met­ rų aukš­ty­je virš Šiau­lių su­si­dū­rė vie­nas iš Lie­tu­vos KOP nai­kin­tu­vų L-39 ir oro po­li­ci­jos mi­si­ją at­lie­kan­ tis pran­cū­zų or­lai­vis „Mi­ra­ge“. Lie­tu­vių lėk­tu­vas bu­vo smar­kiai su­ga­din­tas ir nu­kri­to į pel­kę ša­ lia Rė­ky­vos eže­ro. „Mi­ra­ge“ bu­vo tik tru­pu­tį ap­ga­din­tas ir ne­tru­kus sėk­min­gai nu­si­lei­do Zok­nių oro uos­te. Per ava­ri­ją au­k ų ne­bu­vo. Lie­tu­vių la­kū­nai sėk­min­gai ka­ta­ pul­ta­vo­si. Spe­cia­li ko­mi­si­ja ne­nus­ta­tė kal­tų dėl šio in­ci­den­to. Ji tvir­ti­no, kad „tarp eki­pa­žų įvy­ko ne­su­si­kal­bė­ ji­mas“.

Iki šių me­tų vi­du­ rio val­dan­čio­ji Tė­ vy­nės są­jun­ga-Lie­ tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TSLKD) ap­si­spręs, kas šios par­ti­jos kan­di­ da­tų į Sei­mą są­ra­še bus įra­šy­tas pir­mu nu­me­riu.

„„Svars­ty­mai: kon­ser­va­to­riai dar gal­vo­ja, kas ves par­ti­ją į Sei­mo rin­ki­

mus – A.Ku­bi­lius ar I.De­gu­tie­nė. 

Au­kos dėl rei­tin­gų? Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Nu­lems rei­tin­ga­vi­mas

Kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tų į nau­ją­jį Lie­tu­vos par­la­men­tą są­ra­še pir­mas grei­čiau­siai bus par­ti­jos pir­mi­nin­ kas, prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. Ta­čiau ne­nei­gia­ma, kad pir­mu nu­ me­riu ga­li bū­ti įra­šy­ta ir jo pir­mo­ ji pa­va­duo­to­ja par­ti­jo­je, Sei­mo pir­ mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė. Tai nu­lems vi­di­nis TS-LKD kan­ di­da­tų į Sei­mą rei­tin­ga­vi­mas, vyk­ sian­tis iki va­sa­rą ren­gia­mo šios par­ti­jos su­va­žia­vi­mo, ku­ria­me bus tvir­ti­na­mi pre­ten­duo­jan­čių į par­la­ men­ta­rų man­da­tus są­ra­šai. Da­lis val­dan­čio­sios par­ti­jos na­rių įsi­ti­ki­nę, kad kon­ser­va­to­riai gau­tų kiek dau­giau bal­sų, jei­gu pir­mo­ji są­ra­še bū­tų už prem­je­rą po­pu­lia­ res­nė I.De­gu­tie­nė. Esą taip pa­sielg­ ti bū­tų pra­gma­tiš­kiau ir pro­tin­giau, sie­kiant di­des­nio rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ ji­mo. „Jei­gu taip at­si­tik­tų, ki­ta­me Sei­me gau­tu­me ko­kiom 5 vie­tom dau­giau“, – neo­fi­cia­lia­me po­kal­ by­je tvir­ti­no vie­nas da­bar­ti­nio Sei­ mo na­rys iš TS-LKD. Ta­čiau to­kio pa­siū­ly­mo prie­ši­ nin­kai tei­gia, kad, ne­pai­sant rei­ tin­gų, pir­mas rin­ki­mų są­ra­še pri­ va­lo bū­ti įra­šy­tas TS-LKD va­do­vas, nes bū­tent jis per per­nykš­čius tie­ sio­gi­nius par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ ki­mus įvei­kė sa­vo kon­ku­ren­tę, kad ir ne­di­de­le per­sva­ra. A.Ku­bi­liaus ša­li­nin­kai ti­ki­na, kad nė­ra daug šan­sų, jog I.De­gu­tie­nė ves par­ti­ją į Sei­mo rin­ki­mus. Ki­ta ver­tus, tiek vie­na, tiek ir ki­ ta sto­vyk­la pri­pa­žįs­ta, kad rin­kė­jai, per bal­sa­vi­mą rei­tin­guo­da­mi kan­ di­da­tus są­ra­še, tu­rės ga­li­my­bę pa­ ko­re­guo­ti pre­ten­duo­jan­čių gau­ti Sei­mo na­rių man­da­tus kon­ser­va­ to­rių ei­lę. Nes­to­ko­ja op­ti­miz­mo

„„Ne­lai­mė: per praė­ju­sių me­tų rugp­jū­tį įvy­ku­sią ava­ri­ją lie­tu­vių lėk­tu­

vas bu­vo smar­kiai su­ga­din­tas ir nu­kri­to į pel­kę ša­lia Rė­ky­vos eže­ro. 

KAM nuo­tr.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

TS-LKD at­sto­vai ne­for­ma­liuo­se po­ kal­biuo­se skai­čiuo­ja, kad per šį spa­ lį vyk­sian­čius Sei­mo rin­ki­mus par­ ti­ja ga­li gau­ti ne ma­žiau kaip 30–35 man­da­tus bū­si­ma­me par­la­men­te ir užim­ti bent ant­rą vie­tą pa­gal ga­lu­ ti­nius bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Kal­bė­da­mi vie­šai kon­ser­va­to­rių ly­de­riai ne­sto­ko­ja op­ti­miz­mo ir ra­ gi­na par­tijos kolegų ti­kė­ti, jog TS-

LKD ge­ba lai­mė­ti Sei­mo rin­ki­mus, tap­ti nau­jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­ jos for­ma­vi­mo aši­mi, nors nau­jau­ sios vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ap­klau­ sos per­ga­lę pra­na­šau­ja opo­zi­ci­nėms par­ti­joms. Šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me TS-LKD ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo pa­tvir­tin­ta da­lis šios par­ti­jos kan­ di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, kon­ser­va­to­rių ly­de­riai sa­kė ti­kin­ tys, jog rin­kė­jai įver­tins pa­stan­gas su­val­dy­ti eko­no­mi­kos bei fi­nan­sų kri­zę ir siek­ti ener­ge­ti­nės ne­prik­ lau­so­my­bės.

Ire­na De­gu­tie­nė:

Iš­mes­ki­te to­kias min­tis iš gal­vos. Mes rin­ki­mų ne­pra­lai­ mė­si­me.

„Mes ti­ki­mės, kad rin­kė­jai ob­jek­ ty­viai įver­tins tuos dar­bus, ku­riuos at­li­ko­me ir at­lik­si­me per atei­nan­čius me­tus. To­dėl esu įsi­ti­ki­nęs, kad mū­ sų po­li­ti­nė jė­ga, jos vyk­dy­ta at­sa­kin­ ga bei pa­ti­ki­ma po­li­ti­ka ir to­liau bus tę­sia­ma“, – sa­kė prem­je­ras A.Ku­bi­ lius. „Bu­vi­mo opo­zi­ci­jo­je tik­rai ne­ lai­ko­me ta per­spek­ty­va, į ku­rią tu­rė­ tu­me orien­tuo­tis“, – pri­dū­rė jis. Ra­gi­no pa­si­temp­ti

I.De­gu­tie­nė ta­ry­bos po­sė­dy­je tei­gė: „Ra­jo­nuo­se, mies­tuo­se at­si­ran­da mū­sų par­ti­jos žmo­nių, ku­rie lyg ir su­si­tai­kę, kad mes rin­ki­mus pra­lai­ mė­si­me. No­riu pa­sa­ky­ti – iš­mes­ki­ te to­kias min­tis iš gal­vos. Mes rin­ ki­mų ne­pra­lai­mė­si­me.“ Anot jos, svar­biau­sias par­ti­jos dar­bas dar iki rin­ki­mų bus ener­ge­ ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės įtvir­ti­ni­ mas. „Ne­ga­li­me pa­si­duo­ti, tu­ri­me ei­ti į prie­kį, kad ga­lė­tu­me pa­baig­ti ne­prik­lau­so­my­bės įtvir­ti­ni­mą“, – kal­bė­jo I.De­gu­tie­nė. Ji pri­dū­rė, kad „di­dy­sis bro­lis vi­sa­da ant mū­sų yra le­te­ną už­dė­jęs“. Sei­mo pir­mi­nin­kė ra­gi­no kon­ ser­va­to­rius pa­si­temp­ti vie­šų­jų ry­ šių sri­ty­je – esą pra­stai vie­šo­jo­je erd­vė­je nu­skam­ba ir pa­tys ge­riau­ si TS-LKD par­ti­jos nu­veik­ti dar­

bai. Kon­ser­va­to­riai, prieš pra­dė­ da­mi rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, tu­rė­tų pa­si­ruoš­ti at­sa­ky­mus į vi­sus įma­ no­mus klau­si­mus ir at­sa­ky­ti žmo­ nėms, ko­dėl ne vis­kas, kas bu­vo ža­ dė­ta, yra įgy­ven­din­ta. „Jūs esa­te tie ad­vo­ka­tai, ku­rie dirb­si­te su žmo­nė­mis. Rei­kia pa­sa­ ko­ti, kad ko nors neį­gy­ven­di­no­me dėl to, jog rei­kė­jo nu­si­leis­ti koa­li­ ci­jos par­tne­riams“, – par­ti­jos na­ riams sa­kė I.De­gu­tie­nė. Jai pri­ta­rė kraš­to ap­sau­gos mi­ nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė. Ji tei­ gė ma­nan­ti, kad opo­zi­ci­nės par­ti­ jos, ku­rios jau yra su­pla­na­vu­sios, ko­kius po­stus jų na­riai užims po rin­ki­mų, ne­tu­ri nei Sei­mo pir­mi­ nin­kės, nei da­bar­ti­nio prem­je­ro pa­mai­nos. Pers­pek­ty­vo­mis ti­ki ir mi­nist­rė

TS-LKD per­spek­ty­vo­mis sa­kė ti­ kin­ti ir par­ti­jai ne­prik­lau­san­ti bei į Sei­mą ne­kan­di­da­tuo­sian­ti fi­ nan­sų mi­nist­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė: „Tai, kad nie­kas iš opo­zi­ci­jos nie­ ka­da rim­tai net ir ne­ban­dė pe­rim­ti vals­ty­bės val­dy­mo to­kio­mis są­ly­ go­mis, ro­do, kad bent jau tie, ku­rie ge­ba mąs­ty­ti, kai pa­si­žiū­ri va­ka­re į veid­ro­dį, pri­pa­žįs­ta, kad rea­liai jo­ kių ki­tų al­ter­na­ty­vų ne­bu­vo.“ „Ką vi­sa­da bu­vo ga­li­ma ap­tik­ti Tė­vy­nės są­jun­gos po­žiū­ry­je, ku­ris vi­siš­kai su­tam­pa su ma­no po­žiū­riu, – kad mes ne­ga­li­me bū­ti eko­no­mi­ niai ši­zof­re­ni­kai, vi­siems ža­dė­ti ma­žin­ti mo­kes­čius ir tuo pa­čiu me­ tu pa­ža­dė­ti vi­siems vis­ko duo­ti, nes tai yra po­pu­lia­ru. Ir tuo pa­čiu me­tu įsi­vaiz­duo­ti, kad ga­li­ma ne­pras­ko­ lin­ti ša­lies, įgy­ven­di­nant to­kią po­ li­ti­ką“, – kal­bė­jo I.Ši­mo­ny­tė. Pa­gal ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­tą kan­ di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­ se są­ra­šą nu­ma­ty­ta, kad A.Ku­bi­ lius sieks par­la­men­ta­ro man­da­to Vil­niaus An­ta­kal­nio apy­gar­do­je, I.De­gu­tie­nė – Nau­ja­mies­čio apy­ gar­do­je. Bu­vu­siam ūkio mi­nist­rui Dai­niui Krei­viui pa­ti­kė­ta Fa­bi­jo­ niš­kių apy­gar­da, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rui Aud­ro­niui Ažu­ba­liui – Šeš­ki­nės, kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ rei Ra­sai Juk­ne­vi­čie­nei – Ža­lia­kal­ nio, že­mės ūkio mi­nist­rui Ka­ziui Star­ke­vi­čiui – Pra­mo­nės Kaune, frak­ci­jos Sei­me se­niū­nui Jur­giui Raz­mai – Plun­gės-Rie­ta­vo.


9

pirmADIENIS, SAUSIO 16, 2012

rubrika

12p.

Šimtmečių palikimas jūrininkams

JŪRA

v.matutis@kl.lt Redaktorius Vidmantas Matutis tel. 8 686 02050 www.jura24.lt

Uos­te neį­si­sa­vi­ntos in­ves­ti­ci­jos Klai­pė­dos uos­te dar nė­ra bu­vę me­ tų, kad ja­me bū­tų pa­nau­do­ti vi­si in­ ves­ti­ci­joms pla­nuo­ ti pi­ni­gai.

Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Pro­jek­tuo­to­jų, ran­go­vų kal­tė

2011 me­tais Klai­pė­dos uos­te in­ ves­ti­ci­joms bu­vo nu­ma­ty­ta 199,6 mln. li­tų. Tai bu­vo be­ne di­džiau­sia in­ves­ti­ci­jų su­ma per pa­sta­rą­jį de­ šimt­me­tį. Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos inf­rast­ruk­tū­ros ir plėt­ros di­rek­to­rė Ro­ma Mu­šec­kie­nė aiš­ki­ no, kad in­ves­ti­ci­jų pla­nas įvyk­dy­ tas apie 70 pro­c. „Pla­no neį­vyk­dė­me dėl pa­tei­ si­na­mų prie­žas­čių. Ne­bu­vo lai­ku skir­tos, to­dėl ne­pa­nau­do­tos Eu­ro­ pos Są­jun­gos lė­šos. Ki­taip dė­lio­jo­ me pla­nus dėl uos­to gi­li­ni­mo. La­ bai daug dar­bų yra pa­da­ry­ta, bet „neaktuota“, to­dėl mo­kė­ji­mai už juos per­si­kels į 2012 metus“, – ti­ ki­no R.Mu­šec­kie­nė. Įvyk­dy­ti in­ves­ti­ci­jų pla­nus truk­ dė ir dėl blo­gai pa­reng­tų pro­jek­tų stri­gę dar­bai. Ge­riau­sias pa­vyz­dys – 143 kran­ti­nės sta­ty­bos. Ji tu­rė­jo bū­ti už­baig­ta 2011 me­tais. „Dėl pro­jek­tuo­to­jų ne­ran­gu­mo, žiop­lu­mo ir ne­su­ge­bė­ji­mo ženg­ti ko­ja ko­jon su laik­me­čiu ir sta­ty­bos pro­ce­su, bai­giant ob­jek­tą pa­ma­ty­ ta, kad rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi dar­bai. Ten­ka reng­ti pa­pil­do­mus kran­ti­ nės su­jun­gi­mo su anks­čiau sta­ty­ta kran­ti­nės da­li­mi do­ku­men­tus. Rei­ kės pa­pil­do­mai reng­ti dar­bų pir­ki­ mo pro­ce­dū­ras, o tai užtrunka“, – aiš­ki­no R.Mu­šec­kie­nė. Kai ku­riuo­se ob­jek­tuo­se vyk­do­ mi dar­bai at­si­lie­ka nuo gra­fi­ko 2-3 mė­ne­sius. Vie­nas to­kių ob­jek­tų – Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ ni­jos (KLAS­CO) nau­do­ja­mų 8-9 kran­ti­nių re­konst­ruk­ci­ja. Jas bu­vo pla­nuo­ja­ma baig­ti iki 2012 me­tų ko­vo. Šių me­tų pra­džio­je iš 24 mln. li­tų dar­bų bu­vo at­lik­ta už 11,9 mln. li­tų. Svars­to­ma, kad ge­riau­siu at­ ve­ju dar­bai ga­li bū­ti baig­ti šių me­ tų ge­gu­žę.

li­nant uos­tą. Jį kom­pa­ni­ja „Roh­ de Nielsen“ pradėjo gilinti 2011 m. rug­sė­jo 23 d. Pla­nuo­ta, kad dėl šio gi­li­ni­mo jau nuo spa­lio bus pra­de­da­mi pa­si­ra­ ši­nė­ti dar­bų ak­tai. Ta­čiau „Roh­de Nielsen“ uos­tą gi­li­na rem­da­mie­ si tak­ti­ka, kai dar­bai po tru­pu­tį at­ lie­ka­mi vi­suo­se nu­ma­ty­tuo­se ba­ ruo­se. 2011 me­tams bai­gian­tis bu­vo pa­ teik­ti įver­tin­ti tik vie­no ba­ro dar­ bai. Uos­to di­rek­ci­ja su­ra­do tai­sy­ ti­nų da­ly­kų. To­dėl per vi­sus 2011 me­tus už uos­to gi­li­ni­mą ne­bu­vo su­mo­kė­ta nė vie­no li­to. Uos­to di­rek­ci­jos vil­tys, kad „Roh­de Nielsen“ per 2011 me­tus at­liks di­de­lę da­lį gi­li­ni­mo dar­bų, bu­vo pa­grįs­tos. Su­tar­tis su ja pa­ si­ra­šy­ta 2011 m. rug­sė­jo 6 d. „Roh­de Nielsen“ per 120 dar­bui tin­ka­mų die­nų nuo su­tar­ties pa­si­ ra­šy­mo tu­rė­jo įsi­sa­vin­ti 20,7 mln. li­tų. Pa­gal su­tar­tį kom­pa­ni­ja pri­ va­lė­jo iš­kas­ti 461 tūkst. ku­bi­nių met­rų grun­to ir iš­kel­ti iš ak­va­to­ri­ jos be­veik 600 rie­du­lių. Kaip vyk­do­mi dar­bai, 2012 m. sau­sio 6 d. dar ne­bu­vo aiš­ku, nors tą die­ną dar­bai jau tu­rė­jo bū­ti lyg ir baig­ti. Rea­liai dėl oro są­ly­gų iki to lai­ko bu­vo apie 80 dar­bui tin­ka­ mų die­nų.

Iš gi­li­ni­mo – nė li­to

Skan­da­las dėl gi­li­ni­mo

Uos­to di­rek­ci­ja pla­na­vo maž­daug 15 mln. li­tų dar­bų įvyk­dy­mą gi­

„„Pi­ni­gai: „Roh­de Niel­sen“ kompanijai gi­li­nant uostą ti­kė­ta­si žy­miai kils­te­lė­ti in­ves­ti­ci­jų pa­nau­do­ji­mo pla­nus, ta­čiau taip neat­si­ti­ko. 

Uos­to di­rek­ci­jai dir­bant su „Roh­ de Nielsen“ neišvengta ir skan­da­

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

lin­gos is­to­ri­jos. Spe­cia­liai dar­bui su šios kom­pa­ni­jos vyk­do­mu gi­li­ni­mo pro­jek­tu pa­gal ter­mi­nuo­tą su­tar­tį į

Ro­ma Mu­šec­kie­nė:

Per­nai la­bai daug dar­bų pa­da­ry­ta, bet „neak­tuo­ta“, to­dėl mo­ kė­ji­mai už juos per­si­ kė­lė į šiuos me­tus. dar­bą Uos­to di­rek­ci­jo­je bu­vo priim­ tas anks­čiau jo­je dir­bęs, bet į pen­si­ją iš­leis­tas Ger­de­nas Ma­tu­lis. Šiuo me­tu jis Uos­to di­rek­ci­jo­je ne­be­dir­ba. Neaiš­ku, su šiuo ar ki­tu spe­cia­lis­tu su­si­ję tai, ką ko­men­ta­ vo Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­ vi­las. „Pak­vie­tė­me iš pen­si­jos vie­ną spe­cia­lis­tą. Sa­kiau: esi pa­ty­ręs, pa­ dėk. Po tri­jų mė­ne­sių aš jį at­lei­dau, nes 11 kar­tų iš ei­lės pa­da­rė tą pa­ čią klai­dą. Pa­sa­ky­ki­te, kad ta klai­da

bu­vo pa­da­ry­ta ne­ty­čia. Ji pa­da­ry­ta ga­ran­tuo­tai ty­čia, sie­kiant pa­si­tar­ nau­ti ran­go­vui, o ne Uos­to di­rek­ci­ jai“, – ti­ki­no E.Gent­vi­las. Jis paaiš­ki­no, kad ran­go­vui bū­da­ vo pa­tei­kia­ma ke­lis kar­tus di­des­nės tech­ni­nės už­duo­tys, nei rea­liai rei­ kė­jo iš­kas­ti grun­to. Duo­me­nys apie to­kią bu­vu­sio dar­buo­to­jo veik­lą per­duo­ti Sta­ty­ bų tech­ni­nio ser­ti­fi­ka­vi­mo cent­rui. Šiam dar­buo­to­jui bus už­kirs­ta ga­li­ my­bė atei­ty­je vyk­dy­ti hid­ro­tech­ni­ nius pro­jek­tus. Tai, kas vy­ko, ga­li bū­ti ver­ti­na­ ma ir kaip tei­si­nis nu­si­žen­gi­mas. „Roh­de Niel­sen“ bu­vo pa­tei­kia­ mos už­duo­tys kaip gi­li­ni­mo da­li­ mis lai­ky­ti ir uos­to są­na­šas. Gi­li­ ni­mo įkai­niai yra di­des­ni nei uos­to

va­ly­mo. Jei va­ly­mo dar­bai bū­tų bu­ vę pa­teik­ti kaip gi­li­ni­mas, uos­tas bū­tų pa­ty­ręs gal net ir mi­li­jo­ni­ nius nuo­sto­lius. E.Gent­vi­las už­tik­ri­no, kad Uos­to di­rek­ci­ja ran­go­vui ne­si­ren­gia mo­ kė­ti dau­giau, nei nu­ma­ty­ta. Jis ma­ no, kad ne­su­sip­ra­ti­mas ne­suž­lug­ dys dar­bų pla­nų. Dar di­des­nės in­ves­ti­ci­jos

Uos­to di­rek­ci­ja, kaip vals­ty­bės įmo­nė, šie­met tu­rės su­mo­kė­ti vals­ty­bei apie pu­sę pel­no. Jis bū­ da­vo ski­ria­mas to­les­niam uos­to vys­ty­mui. Ne­pai­sant to, šie­met in­ves­ti­ci­ jų pla­nai dar di­des­ni. Uos­to in­ves­ ti­ci­joms pla­nuo­ja­ma skir­ti 296 mln. li­tų.

10

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos in­ves­ti­ci­jos Me­tai

Pla­nas

Įvyk­dy­ta

Įvyk­dy­mas

(mln. Lt)

(mln. Lt)

(pro­c.)

2006

160,0

97,8

61,1

2007

140,0

117,2

83,7

2008

240,0

166,0

69,2

2009

173,0

64,0

36,9

2010

206,2

78,6

38,1

2011

199,6

apie 139,8

70,0

2012

296,0


10

pirmADIENIS, SAUSIO 16, 2012

rubrika JŪRA

Uos­te neį­si­sa­vi­ntos in­ves­ti­ci­jos In­ves­ti­ci­jų šuo­lį lė­mė 9 pla­nuo­ja­mi įsi­sa­vin­ti apie 95 mln. li­tų ES lė­šų.

Vien uos­to gi­li­ni­mas kai­nuos be­ veik 130 mln. li­tų. Ja­me bus pa­nau­ do­ta ir di­džiau­sia da­lis ES lė­šų. Gi­lins Ny­der­lan­dų kom­pa­ni­ja „Van Oord“. Su­tar­tis su ja pa­si­ra­ šy­ta per­nai spa­lio pra­džio­je. Ji uos­te tu­rės iš­kas­ti 4,5 mln. ku­ bi­nių met­rų grun­to. Lai­vy­bos ka­ na­las į pie­ti­nę pu­sę nuo 10-osios kran­ti­nės iki Mal­kų įlan­kos bus gi­ li­na­mas iki 14,5 met­ro, o far­va­te­ris pla­ti­na­mas nuo 120 iki 150 met­rų plo­čio. Taip pat bus įreng­ti du di­ des­nio skers­mens lai­vų ap­si­su­ki­ mo ra­tai. Šiuos dar­bus pla­nuo­ja­ma at­lik­ ti per vie­ne­rius me­tus. Jie pra­dė­ti skai­čiuo­ti nuo su­tar­ties pa­si­ra­šy­ mo per­nai spa­lį. Dar­bai dar ne­pra­ dė­ti. Ky­la klau­si­mas, ar del­siant bus su­spė­ta lai­ku? „Kom­pa­ni­ja „Van Oord“ dar­bus pla­nuo­ja pra­dė­ti va­sa­rį. Jie no­ri iš kar­to mo­bi­li­zuo­ti ga­lin­gą tech­ni­ ką. Šiuo me­tu ruo­šia­mos žem­ka­ sės Va­ka­rų lai­vų ga­myk­lo­je“, – tei­ gė E.Gent­vi­las. Į Klai­pė­dą at­pluk­dy­tos nu­si­dė­ vė­ju­sios žem­siur­bės „Ut­recht“, „Geo­po­tes 15“. Joms už 7 mln. li­ tų kei­čia­ma da­lis konst­ruk­ci­jų. Už 4 mln. li­tų bus at­lie­ka­mas ir žem­ siur­bės „Go­liath“ re­mon­tas. Pla­nas – teo­ri­nis

In­ves­ti­ci­jų pa­nau­do­ji­mą uos­te ma­ ži­na ir tai, kad dau­ge­ly­je kon­kur­sų, ku­riuos skel­bia Uos­to di­rek­ci­ja, pa­ siū­lo­mos 1-2 kar­tus ma­žes­nės kai­ nos, nei bu­vo nu­ma­ty­ta pa­gal in­ ves­ti­ci­jų pla­nus. Ta pa­ti „Van Oord“ pa­siū­lė net 50 mln. li­tų ma­žes­ne kon­kur­so kai­ną nei pla­nuo­ta. Pas­ku­ti­nie­ji ne­di­de­li Uos­to di­ rek­ci­jos vie­šie­ji pir­ki­mai by­lo­ja, kad kai­nos yra net 2-3 kar­tus ma­ žes­nės, nei pla­nuo­ta. Tai įver­ti­nęs Klai­pė­dos vals­ty­bi­ nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos eko­no­mi­ kos ir fi­nan­sų di­rek­to­rius Mar­ty­nas Ar­mo­nai­tis tei­gė, kad in­ves­ti­ci­jų pla­na­vi­mas 2012 me­tais daug kur teo­ri­nio ly­gio. Dar ne­ži­no­ma, ko­kią su­mą iš Uos­to di­rek­ci­jos biu­dže­to sky­lėms už­kai­šy­ti paims Vy­riau­sy­bė. Dau­ giau­sia ji ga­li paim­ti iki 52 mln. li­ tų. Ta­čiau ta su­ma ga­li ir ma­žė­ti. Kiek bus paim­ta tiks­liai, bus ži­no­ ma ba­lan­dį. Neaiš­ku ir tai, ar Klai­pė­dos ke­ lei­vių ir kro­vi­nių ter­mi­na­lui sta­ ty­ti bus skir­tos nu­ma­ty­tos ES lė­ šos. Dėl jų aiš­ki­ni­mai­si su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ins­ti­tu­ci­jo­mis jau vyks­ ta po­rą me­tų. „Nau­jų klau­si­mų dėl Klai­pė­dos ke­lei­vių ir kro­vi­nių ter­mi­na­lo sta­ ty­bos ne­ga­vo­me. Dis­ku­si­jos bai­gė­ si, kal­ti­ni­mų Uos­to di­rek­ci­jai ne­ pa­teik­ta. Spren­di­mo taip pat nė­ra. Ma­no­me, kad jis bus tei­gia­mas“, – svars­tė M.Ar­mo­nai­tis. Op­ti­mis­tiš­kai kal­bė­ti apie di­ de­lius Uos­to di­rek­ci­jos in­ves­ti­ci­jų pla­nus lei­džia ir tai, kad 2011 me­ tais iš uos­to rink­lia­vų bu­vo gau­ta re­kor­di­nė pi­ni­gų su­ma – 147 mln. li­tų. Ke­liais šim­tais tūks­tan­čių iki 20,8 mln. li­tų pa­ki­lo ir iš uos­to že­ mės nuo­mos gau­na­mos lė­šos.

Praė­ju­siais me­tais di­de­lių veik­los aukš­tu­mų pa­sie­ ku­si Klai­pė­dos jū­ rų kro­vi­nių kom­ panija (KLAS­CO) vie­nu svar­biau­sių prio­ri­te­tų lai­ko rū­ pes­tį sa­vais dar­ buo­to­jais, jų svei­ ka­ta.

„„Pers­pek­ty­va: 2012 me­tais KLAS­CO sieks iš­lai­ky­ti tuos kro­vi­nius, ku­riuos kro­vė per­nai, ir pla­nuo­ja su­ras­ti

nau­jų. 

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

Žmo­gus KLAS­CO iš­lie­ka svar­biau­sias Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Ne tik KLAS­CO nuo­pel­nas

Ne kar­tą ak­cen­tuo­ta, kad uos­ to veik­lo­je svar­biau­si yra pi­ni­gai. Kro­vos pro­ce­se pi­ni­gai at­si­ran­da iš krau­tų to­nų. Per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­ tus Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­ pa­ni­ja (KLAS­CO) pa­sie­kė di­džiu­lį kro­vos šuo­lį. Abe­ji me­tai bu­vo re­ kor­di­niai. 2010-aisiais kro­va au­ go dviem mi­li­jo­nais to­nų ir sie­kė 10,28 mln. to­nų. 2011-ai­siais kro­ vos au­gi­mas bu­vo per tris mi­li­jo­ nus to­nų ir pa­sie­kė 13,42 mln. to­ nų. Jū­rų kel­tais at­ga­ben­tų kro­vi­nių krau­ta 24 pro­c., trą­šų – 34 pro­c., įpras­tų (ge­ne­ra­li­nių) kro­vi­nių – 40 pro­c. dau­giau. „Toks kro­vos au­gi­mas, kaip per­ nai, kro­vos vers­le yra daug. Net­ gi ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mums pa­vy­ko pa­da­ry­ti tai, kas at­ro­dė neį­gy­ven­di­ na­ma. Pui­kiai dir­bo vi­si. Ypač no­ riu pa­dė­ko­ti ko­mer­ci­jos tar­ny­bai, ku­ri pri­trau­kė šiuos kro­vi­nius, ga­ my­bi­niams pa­da­li­niams, ku­rių kva­ li­fi­kuo­tu dar­bu jie krau­ti“, – ak­cen­ ta­vo KLAS­CO ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Aud­rius Pau­ža. Di­džiau­sia vi­sų lai­kų KLAS­CO kro­va pa­siek­ta se­no­jo­je uos­to da­ly­ je ne­si­nau­do­jant maž­daug pu­sant­ ros kran­ti­nės il­giu, nes per­nai vy­ko da­lies 8 ir 9 kran­ti­nių re­konst­ruk­ ci­ja. „Mes dir­ba­me vadovaudamiesi prin­ci­pu – ieš­ko­ti kro­vi­nių iš ša­ lies, o ne ­vi­lio­ti iš ki­tų uos­to kom­ pa­ni­jų. Taip dir­bant, kas­met pa­ vyks­ta pri­trauk­ti nau­jų kro­vi­nių. Per­nai tai bu­vo apie 600 tūkst. to­ nų me­ta­lo bri­ke­tų. Tai yra tęs­ti­niai kro­vi­niai. Pa­ti­kė­ki­te, dėl to­kių kro­ vi­nių vyks­ta di­džiu­lė kon­ku­ren­ci­ja ne tik tarp at­ski­rų uos­tų, bet ir tarp vals­ty­bių, trans­por­to ko­ri­do­rių“, – ti­ki­no A.Pau­ža. Tai, kad KLAS­CO pa­sie­kė to­ kių re­zul­ta­tų, anot A.Pau­žos, yra ir di­džiu­lis Uos­to di­rek­ci­jos, „Lie­ tu­vos ge­le­žin­ke­lių“, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­ bės nuo­pel­nas. Ge­rais žo­džiais jis at­si­lie­pė apie par­tne­rius – trą­šų

ga­myk­las „Ache­mą“ ir Bal­ta­ru­si­ jos „Be­la­rus­ka­lij“, kel­tų ope­ra­to­rių „DFDS Sea­ways“. A.Pau­žos tei­gi­mu, ne­pai­sant Eu­ ro­pą api­man­čios nau­jos re­ce­si­ jos, ar­ba pre­ky­bos ma­žė­ji­mo, ku­ ris le­mia ir uos­tų apim­čių kri­ti­mus, KLAS­CO 2012 me­tais pla­nuo­ja iš­lai­ ky­ti pa­siek­tą aukš­tą 2011-ųjų ly­gį.

re­zul­ta­tai, nė­ra vien KLAS­CO in­ ves­ti­ci­jų klau­si­mas. Rei­kia su­pra­ ti­mo ir iš Uos­to di­rek­ci­jos, „Lie­tu­ vos ge­le­žin­ke­lių“.

Nu­ma­to nau­jas in­ves­ti­ci­jas

2011 me­tų rug­sė­jo vi­du­ry­je KLAS­ CO pra­dė­jo veik­ti nau­ji grū­dų kro­ vos pa­jė­gu­mai. Tai jau da­vė re­ zul­ta­tų. Grū­dų kro­va pa­di­dė­jo. KLAS­CO ga­lė­tų jų krau­ti ir dau­ giau, ta­čiau dėl spe­cia­lių grū­dų ga­be­ni­mo va­go­nų trū­ku­mo NVS erd­vė­je iš Ru­si­jos ir Ka­zachs­ta­no ne­spė­ja­ma iš­ga­ben­ti gau­saus grū­ dų der­liaus. 2012 me­tais KLAS­CO ir to­liau in­ ves­tuos į tech­no­lo­gi­jų at­nau­ji­ni­mą. Šiais me­tais šiau­ri­nė­je kom­pa­ni­jos da­ly­je pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti sta­ty­ti nau­ją, apie 90 tūkst. to­nų tal­pos bi­ rių trą­šų kro­vos san­dė­lį. Trą­šos šiuo me­tu yra vie­nas pa­grin­di­nių KLAS­ CO kro­vi­nių. Tokį pos­tū­mį lė­mė tai, kad jos pra­dė­tos krau­ti į di­džiu­lius „Pa­na­max“ kla­sės lai­vus. A.Pau­žos tei­gi­mu, šie­met pra­ dė­ta, o 2013 me­tais baig­tas in­ves­ ti­ci­jų į bi­rių trą­šų ter­mi­na­lo plėt­rą įsi­sa­vi­ni­mas su­da­rys apie 50 mln. li­tų. Ki­ta šių me­tų in­ves­ti­ci­ja – 144 kran­ti­nės su­prast­ruk­tū­ros įren­gi­ mas. In­ves­ti­ci­jos į jos in­ži­ne­ri­nių tink­lų tvar­ky­mą, dan­gų pa­ren­gi­mą, pa­si­ren­gi­mą kro­vai su­da­rys per 10 mln. li­tų. Kro­vai at­si­ras maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų plo­tas. Da­bar prie šių kran­ti­nių tie­sia­ma ge­le­žin­ke­lio at­ša­ka, spren­džia­mas klau­si­mas dėl di­des­nio gi­li­ni­mo prie kran­ti­nių. „Kro­vi­nių srau­tą, ku­ris bus krau­ na­mas prie 144-osios kran­ti­nės, tu­ri­me. Da­lį kro­vi­nio per­kel­si­me iš KLAS­CO se­no­sios da­lies. Vyks­ta de­ry­bos ir dėl dvie­jų nau­jų kro­vi­ nių. Kol nė­ra konk­re­tu­mo, ne­no­riu de­ta­li­zuo­ti“, – aiš­ki­no A.Pau­ža. Skai­č iuo­ja­m a, kad esa­m o­je KLAS­CO te­ri­to­ri­jo­je me­ti­nė kro­ vos apy­var­ta ga­lė­tų bū­ti 20–25 mln. to­nų. Kad bū­tų pa­siek­ti to­kie

Aud­rius Pau­ža:

KLAS­CO vers­lo lai­ mė­ji­mus tie­sio­giai sie­ju su spe­cia­lis­ tais, sta­bi­liai ir pro­ fe­sio­na­liai dir­ban­ čiu ko­lek­ty­vu.

KLAS­CO va­do­vas ma­no, kad dėl uos­to šiau­ri­nės da­lies vys­ty­mo la­ bai svar­bu yra re­konst­ruo­ti Pauos­ čio ge­le­žin­ke­lio sto­tį. Ti­kė­ti­na, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ lai­ku įgy­ ven­dins jos re­konst­ruk­ci­jos pla­nus. Ti­ki­ma­si, kad il­gai neuž­si­tęs ir šie­met bus baig­ta da­lies 8 ir 9 kran­ti­nių re­konst­ruk­ci­ja, taip pat pra­dė­ta 7 ir da­lies 8 kran­ti­nių re­ konst­ruk­ci­ja. Ji tu­rė­tų bū­ti baig­ta 2013 me­tų vi­du­ry­je. Še­šios kran­ ti­nės, įskai­tant ir 4, 5 bei 6-ąją, ku­r gy­lis bū­tų 14,5 met­ro, at­ver­tų KLAS­CO dar di­des­nes kro­vos per­ spek­ty­vas. Pa­ti KLAS­CO bus vys­to­ma pa­ gal jos ir kon­cer­no „Ache­mos gru­ pė“ val­dy­bų pa­tvir­tin­tą 10 me­tų iki 2022-ųjų pro­gra­mą. Jo­je nu­ma­ty­ta kas­met į KLAS­CO ter­mi­na­lų plėt­ rą ir mo­der­ni­za­ci­ją in­ves­tuo­ti 2040 mln. li­tų. Žmo­nės – bend­ro­vės tur­tas

KLAS­CO yra vie­na iš ne­dau­ge­ lio bend­ro­vių Lie­tu­vo­je, ku­ri per

sunk­me­tį ne­su­ma­ži­no, o, at­virkš­ čiai, pa­di­di­no dė­me­sį dir­ban­tiems žmo­nėms. Da­lis pen­si­nio am­žiaus dar­buo­to­jų ne­tgi tei­gė ne­no­rin­tys ei­ti į poil­sį dėl pa­di­dė­ju­sio kom­pa­ ni­jos rū­pes­čio jais. Šio­je bend­ro­vė­je dir­ba 700 žmo­ nių. Ple­čiant KLAS­CO pa­jė­gu­mus, pri­klau­so­mai nuo ga­my­bi­nės pro­ gra­mos, svars­to­ma ga­li­my­bė priim­ ti 40–60 nau­jų že­mu­ti­nės ir vi­du­ ti­nės gran­dies dar­buo­to­jų. Vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas KLAS­CO yra per ke­tu­ris tūks­tan­čius li­tų. Mi­ni­ma­li al­ga bend­ro­vė­je yra 1000 li­tų, kai Lie­tu­vo­je ji siekia 800 li­ tų. To­kia bu­vu­si KLAS­CO val­dan­ čio kon­cer­no „Ache­mos gru­pė“ pre­zi­den­to Bro­nis­lo­vo Lu­bio va­lia. „KLAS­CO vers­lo lai­mė­ji­mus tie­ sio­giai sie­ju su spe­cia­lis­tais, sta­bi­ liai ir pro­fe­sio­na­liai dir­ban­čiu ko­ lek­ty­vu“, – ak­cen­ta­vo A.Pau­ža. Ge­rai dir­bant ir at­ly­gis žmo­nėms tu­ri bū­ti di­des­nis. KLAS­CO dar­ buo­to­jams už ge­rus 2011 me­tų re­ zul­ta­tus su­mo­kė­jo so­li­džias pre­mi­ jas. Išei­nant ato­sto­gų kiek­vie­nam su­mo­ka­mas va­di­na­ma­sis 14-asis at­ly­gi­ni­mas. Šių me­tų nau­jo­vė yra tai, kad KLAS­CO vi­sus dir­ban­čiuo­sius kom­pa­ni­jos lė­šo­mis ap­drau­dė pa­ pil­do­mu svei­ka­tos drau­di­mu. Už kiek­vie­no žmo­gaus gy­dy­mą, svei­ ka­tos stip­ri­ni­mo pro­ce­dū­ras pa­gal to žmo­gaus pa­si­rin­ki­mą per me­tus bus su­mo­kė­ta iki 4 tūkst. li­tų. Už tuos pi­ni­gus ga­li­ma ne tik gy­dy­tis mo­ka­mo­se li­go­ni­nė­se, bet ir lan­ ky­tis pas oku­lis­tą, įsi­gy­ti aki­nius, tai­sy­ti dan­tis, įsi­gy­ti vais­tų, lan­ky­ tis svei­ka­tos rea­bi­li­ta­ci­jos įstai­go­ se ir pa­na­šiai. Dar­buo­to­jų poil­sio reik­mėms KLAS­CO 2012 me­tais pla­nuo­ja at­ nau­jin­ti ir svei­ka­tin­gu­mo ba­zę prie Pla­te­lių eže­ro. „Ne­ma­žin­si­me ir žmo­nėms skir­ tų so­cia­li­nių pro­gra­mų, iš­liks tra­ di­ci­jos reng­ti ve­te­ra­nų va­ka­ro­nes ir ki­tus ren­gi­nius. Jų ini­cia­to­rius bu­ vo B.Lu­bys. Mū­sų pa­rei­ga yra iš­lai­ ky­ti tai, ką ma­nė rei­ka­lin­ga dėl kom­ pa­ni­jos dar­buo­to­jų da­ry­ti šis mums bran­gaus at­mi­ni­mo žmo­gus“, – su­ dė­lio­jo ak­cen­tus A.Pau­ža.


11

pirmADIENIS, SAUSIO 16, 2012

JŪRA Tran­zi­ti­niai kro­vi­niai

Pa­tal­pų per­da­vi­mai

„Sau­lė“ iš­vy­ko

Tarp 2011 m. Klai­pė­dos uos­to re­kor­dų yra tran­zi­ti­nių kro­vi­nių kro­va. Per me­tus krau­ta 16,1 mln. t tran­zi­ti­nių kro­vi­nių. Tai su­da­rė 44 pro­c. bend­ros uos­ to kro­vos. Kro­vu­si 36,59 mln. t Klai­pė­da 2011 m. ta­po ly­de­ rė tarp kai­my­ni­nių uos­tų. Ta­li­no uos­tas ap­lenk­tas 15 tūkst. to­nų, ar­ba vie­nu ne­di­de­liu lai­vu.

Me­tų pra­džio­je Uos­to di­rek­ci­ ja per­da­vė se­ną­sias pa­tal­pas Sau­gios lai­vy­bos ad­mi­nist­ra­ci­ jai. Ruo­šia­mi do­ku­men­tai per­ duo­ti sa­vi­val­dy­bei pa­tal­pas Pi­ lies g. 4. Jai bus per­duo­tas ir ka­pi­to­no L.Stul­pi­no na­mas Sank­ry­žos g. 7. Svars­to­ma, ką da­ry­ti su ne­be­nau­do­ja­mo­mis pa­tal­po­mis Ne­mu­no g. 40.

Per­nai lapk­ri­tį pir­mą kar­tą į Lie­ tu­vą iš Ka­zachs­ta­no va­žia­vęs kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys „Sau­lė“ šie­met sau­sio 10-ąją iš­vy­ko at­ gal. Pir­mo­jo trau­ki­nio pa­grin­di­ niai kro­vi­niai bu­vo kom­piu­te­riai. Žie­mą dėl Ka­zachs­ta­ne esan­ čių di­de­lių šal­čių šiuo trau­ki­niu į Eu­ro­pą pla­nuo­ja­ma ga­ben­ti au­ to­mo­bi­lių de­ta­les.

Ti­ki­ma­si su­pra­ti­mo dėl du­jų ter­mi­na­lo 2012 me­tai bus lai­ko­tar­pis, ku­ris Lie­tu­vą smar­kiai priar­tins prie su­skys­tin­tų gam­ ti­nių du­jų ter­mi­na­lo sta­ty­bos. Pra­de­da­mi dė­lio­ti svar­biau­si bū­si­mo­jo ter­mi­na­lo ak­ cen­tai. Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@kl.lt

Rea­lių dar­bų me­tas

Nuo šių me­tų pra­džios vie­nu me­tu vyks­ta daug skir­tin­gų su­skys­tin­ tų­ gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo sta­ty­bai svar­bių dar­bų. Jie su­sie­ti su prio­ri­te­ti­ne vie­ta su­skys­tin­tų gam­ ti­nių du­jų ter­mi­na­lui sta­ty­ti Klai­pė­ dos uos­te ties Kiau­lės Nu­ga­ra. Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ja sa­vo są­ma­to­je 2012 me­ tams jau pa­tvir­ti­no apie 20 mln. li­tų SGD ter­mi­na­lo prie Kiau­lės Nu­ga­ros sta­ty­bai. Už šiuos pi­ni­ gus bū­tų vyk­do­mi rei­ka­lin­gi gi­li­ni­ mo dar­bai. Prie ter­mi­na­lo, kaip ir vi­sa­me uos­to lai­vy­bos ka­na­le, tu­ rės bū­ti 14,5 met­ro gy­lis. Pi­ni­gai SGD pir­sui sta­ty­ti Uos­to di­rek­ci­jos są­ma­to­je tu­rė­tų bū­ti nu­ ma­ty­ti 2013 me­tais. Kai tik bus pa­ tvir­tin­ta, kad SGD ter­mi­na­las tik­rai sta­to­mas prie Kiau­lės Nu­ga­ros, jau vyks ir pir­so sta­ty­bos do­ku­men­tų ren­gi­mas. Rea­liai pir­so sta­ty­ba ga­ lė­tų pra­si­dė­ti ki­tais me­tais. Tam ren­gia­ma­si. Pas­kelb­tas in­ ži­ne­ri­nių geo­lo­gi­nių ty­ri­mų prie Kiau­lės Nu­ga­ros sa­los kon­kur­sas. Pir­sas rei­ka­lin­gas iš­du­ji­ni­mo įren­gi­niui (FSRU), taip pat du­jas at­pluk­džiu­siam lai­vui švar­tuo­ti. SGD pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­ti bend­ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“ maž­ daug po sa­vai­tės ti­ki­si iš­rink­ti ter­ mi­na­lui skir­to iš­du­ji­ni­mo įren­gi­nio sta­ty­to­ją. No­rą jį sta­ty­ti yra pa­reiš­ ku­sios trys bend­ro­vės. Pa­ra­le­liai vyks­ta pa­si­ren­gi­mas įver­tin­ti, koks bus SGD ter­mi­na­lo prie Kiau­lės Nu­ga­ros po­vei­kis ap­ lin­kai. Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas (PAV) pa­dės ga­lu­ti­nį taš­ką dėl ter­ mi­na­lo sta­ty­bos ir vie­tos pa­si­rin­ki­ mo Klai­pė­dos uos­te. Įtemp­tas de­ri­ni­mų gra­fi­kas

Apie su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo sta­ty­bą, jo eksp­loa­ta­ci­ją kal­ba­ma at­vi­rai. Daug in­for­ma­ci­ jos yra „Klai­pė­dos naf­tos“ in­ter­ne­ ti­nėje sve­tai­nė­je. Ši bend­ro­vė lei­ džia ir spe­cia­lų in­for­ma­ci­nį lei­di­nį „Ter­mi­na­las“. SGD ter­mi­na­las per te­ri­to­ri­jų pla­ na­vi­mo pro­ce­dū­rą, ren­giant PAV pro­gra­mą, jau pri­sta­ty­tas vi­suo­ me­nei. Su šia pro­gra­ma su­pa­žin­di­ na­mos 14 ša­lies ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios tie­sio­giai tvir­tins Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo spren­di­mus. Pa­gal gra­fi­

ką at­sa­ky­mas, ar bus sta­to­mas SGD ter­mi­na­las prie Kiau­lės Nu­ga­ros ir su ko­kiais ap­ri­bo­ji­mais, bus ži­no­ mas šie­met rugp­jū­tį. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė yra vie­ na svar­biau­sių SGD ter­mi­na­lo sta­ ty­bos PAV pro­ce­so da­ly­vių. Ats­ to­vau­da­ma gy­ven­to­jams, ji jau­čia di­džiau­sią po­rei­kį gau­ti vi­są in­for­ ma­ci­ją, kaip SGD ter­mi­na­las de­rės su mies­to ap­lin­ka, gy­ve­na­mo­sio­ mis zo­no­mis, vei­kian­čiu vers­lu. SGD ter­mi­na­lo PAV pro­gra­ma pri­sta­to­ma Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se. Sten­gia­ma­ si iš­plės­ti PAV pro­gra­mą, kad bū­tų at­sa­ky­ta į kiek įma­no­ma daugiau mies­tui svar­bių są­vei­kos su SGD ter­mi­na­lu klau­si­mų. Pla­nuo­ja­ma, kad sau­sio 26 die­ną PAV pro­gra­ma bus svars­to­ma ir tvir­ti­na­ma Klai­ pė­dos mies­to ta­ry­bo­je. Bend­ros Lie­tu­vos ir Šve­di­jos bend­ro­vės „Swe­co Lie­tu­va“ vi­ cep­re­zi­den­tas Ai­das Vaiš­no­ras pa­ žy­mė­jo, jog „Swe­co Lie­tu­va“ yra pa­si­ren­gu­si at­sa­ky­ti į vi­sus Klai­ pė­dos sa­vi­val­dy­bei ky­lan­čius klau­ si­mus dėl PAV pro­gra­mos. Taip pat bu­vo pa­pra­šy­ta, kad mies­to sa­vi­ val­dy­bė grei­čiau pa­teik­tų siū­ly­ mus dėl PAV pro­gra­mos ir pri­tar­tų jai, nes la­bai įtemp­ti SGD ter­mi­ na­lo sta­ty­bos do­ku­men­tų de­ri­ni­ mo gra­fi­kai. Lie­tu­vai ypač svar­bus ob­jek­tas, ko­kio ji dar nie­ka­da nė­ ra sta­čiu­si, pir­mą­jį du­jo­ve­žį tu­ri priim­ti 2014 me­tų gruo­dį. Uos­to ri­bos ne­per­žen­gia­mos

Ver­ti­nant iš Klai­pė­dos mies­to po­ zi­ci­jų, jai svar­biau­sia yra tai, koks bus SGD ter­mi­na­lo po­vei­kis gy­ ven­to­jams. Iš­ky­la ir nau­jas as­pek­ tas – ar gaus mies­tas ko­kią nors kom­pen­sa­ci­ją už tai, kad dėl nau­jų ter­mi­na­lų sta­ty­bos uos­te blo­gi­na­ ma jo gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka, nu­ver­ tė­ja tur­tas. Po­li­ti­nis spren­di­mas dėl kom­ pen­sa­ci­jų ga­li­mas de­ry­bo­se su Vy­ riau­sy­be. „Swe­co Lie­tu­va“ vi­cep­re­zi­den­ tas A.Vaiš­no­ras pri­sta­tė sche­mą, ku­rio­je pa­ro­dy­ta, kur prie Kiau­ lės Nu­ga­ros bū­tų SGD ter­mi­na­las, kaip iš jo nu­ties­tų du­jo­tie­kį į ma­ gist­ra­li­nius tink­lus. Anot A.Vaiš­ no­ro, SGD ter­mi­na­lo prie Kiau­lės Nu­ga­ros ap­sau­gos zo­na bū­tų 200 met­rų, po­vei­kio, jei įvyk­tų įma­no­ ma di­džiau­sia ava­ri­ja, zo­na – 700 met­rų.

„„Ver­ti­ni­mas: „Swe­co Lie­tu­va“ vi­cep­re­zi­den­tas A.Vaiš­no­ras du­jų ter­mi­na­lo sta­ty­bą prie Kiau­lės Nu­ga­ros įžvel­

gia kaip pa­lan­kiau­sią ir rea­liau­sią va­rian­tą Lie­tu­vai. 

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

koks lai­vas neat­sit­renk­tų į du­jų ter­mi­na­lą. Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ja kė­lė rei­ka­la­vi­mą, kad pa­ ren­kant SGD ter­mi­na­lo vie­tą uos­ te bū­tų ma­žiau­si ap­ri­bo­ji­mai ki­tam vers­lui. A.Vaiš­no­ro tei­gi­mu, SGD ter­mi­na­las ne­da­rys įta­kos lai­vy­bai Kur­šių ma­rio­se. Mi­ni­ma­lūs, lai­ ko­mi priim­ti­nais, ap­ri­bo­ji­mai ga­li bū­ti Jū­rų per­kė­lai. Klai­pė­dos po­li­ti­kams ky­la klau­ si­mas, ar plau­kiant du­jo­ve­žiui, kai uos­te bus ap­ri­bo­tas lai­vų eis­mas, pa­ste­bi­mai ne­bus trik­do­ma Smil­ ty­nės per­kė­los veik­la, ar prie įva­žos į II Smil­ty­nės per­kė­lą va­sa­rą ne­su­ si­da­rys au­to­mo­bi­lių spūs­tys? Apie lai­vų eis­mo ri­bo­ji­mus dar anks­ti kal­bė­ti. Įver­ti­nę si­tua­ci­ją ana­lo­giš­kuo­se SGD ter­mi­na­luo­se Is­pa­ni­jo­je, Klai­pė­dos uos­to lai­vų eis­mo spe­cia­lis­tai svars­to va­rian­ tus, kad pra­plau­kus du­jo­ve­žiui už jo lai­vy­ba bū­tų ga­li­ma. To­kiu at­ve­ ju du­jo­ve­žio plau­ki­mas uos­te 1–2 kar­tus per sa­vai­tę su­kel­tų ma­žus ne­pa­to­gu­mus. Per me­tus SGD ter­mi­na­las prie Kiau­lės Nu­ga­ros priim­tų 3–3,5 mlrd. ku­bi­nių met­rų su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų. Šio kie­kio už­tek­tų tiek Lie­tu­vos var­to­to­jams, tiek Jo­ na­vos „Ache­mos“ trą­šų ga­myk­lai. Sta­tant SGD ter­mi­na­lą prie Kiau­lės Nu­ga­ros, ant­ro­jo ter­mi­na­lo, apie ku­rį bu­vo pra­bil­ta, anot A.Vaiš­ no­ro, sta­ty­ti ne­be­rei­kė­tų – tie­siog ne­be­bū­tų po­rei­kio.

kran­to įreng­tas sta­cio­na­rus 1,2 km il­gio mo­las su ga­li­my­be švar­tuo­ ti prie jo iš­du­ji­ni­mo įren­gi­nį ir du­ jo­ve­žį. Nuo to ter­mi­na­lo į kran­tą tu­rė­tų bū­ti nu­ties­tas maž­daug 9 km il­gio du­jo­tie­kis jū­ros dug­ne ir 65 km il­gio du­jo­tie­kis nuo Bū­tin­gės iki Dau­pa­rų du­jų skirs­ty­mo sto­ties. Nuo SGD ter­mi­na­lo prie Kiau­lės Nu­ga­ros vamz­dy­no il­gis bū­tų 16– 20 km pri­klau­so­mai nuo pa­si­rink­ tos tra­sos al­ter­na­ty­vų. Pas­ta­ty­ti mi­nė­tą SGD ter­mi­na­ lą at­vi­ro­je jū­ro­je ties Bū­tin­ge kai­ nuo­tų pa­pil­do­mai maž­daug mi­li­ jar­dą li­tų. Vos durs­tan­čiai biu­dže­to ga­lus Lie­tu­vai grei­tai su­ras­ti to­kius pi­ni­gus šiuo me­tu bū­tų su­dė­tin­ga. Net ir pa­si­sko­li­nus pi­ni­gų, SGD ter­mi­na­las at­vi­ro­je jū­ro­je ties Bū­ tin­ge ga­lė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas ne anks­čiau kaip 2017–2018 me­tais. To­kia sta­ty­ba bū­tų pi­ni­gų švais­ty­ mas prieš pla­nuo­ja­mą gi­lia­van­de­ nio uos­to sta­ty­bą Bū­tin­gė­je. Tiek SGD ter­mi­na­las Klai­pė­do­je, tiek jū­ro­je ties Bū­tin­ge bū­tų lai­ki­ ni iki kol Lie­tu­va pa­sta­ty­tų Bū­tin­ gė­je pla­nuo­ja­mą gi­lia­van­de­nį uos­ tą. To­kio uos­to bū­ti­ny­bė iš­kils apie 2020 me­tus. Nu­ma­to­ma, kad ja­me bū­tų ir su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las. To­dėl da­bar ra­cio­na­liau­sia bū­tų rea­li­zuo­ti eko­no­miš­kiau­sią SGD ter­mi­na­lo sta­ty­bos va­rian­tą. Toks yra Klai­pė­dos uos­te prie Kau­lės Nu­ga­ros sa­los. Svar­biau­sia, kad tai lai­ki­nas va­rian­tas, kol Bū­tin­gė­je bus pa­sta­ty­tas gi­lia­van­de­nis uos­ tas. Tuo­met iš­du­ji­ni­mo įren­gi­nys (FSRU) vi­siems lai­kams iš­plauks į nau­ją du­jų ter­mi­na­lą gi­lia­van­de­ nia­me Bū­tin­gės uos­te.

„Di­de­lio mas­to ava­ri­jų su­skys­tin­ tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­luo­se nė­ra bu­vę. Mes pa­si­rin­ko­me di­džiau­sios teo­riš­kai įma­no­mos ava­ri­jos zo­ną, kad klai­pė­die­čiams bū­tų ra­miau“, – ti­ki­no A.Vaiš­no­ras.

Sta­tant su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­ mi­na­lą prie Kiau­ lės Nu­ga­ros, ant­ro­jo ter­mi­na­lo, apie ku­rį bu­vo pra­bil­ta, ne­be­ rei­kė­tų. Nus­ta­ty­ta di­džiau­sios įma­no­mos ava­ri­jos 700 met­rų zo­na ne­pa­sie­kia ar­čiau­siai esan­čios Klai­pė­dos gy­ve­ na­mo­sios zo­nos – Smel­tės kvar­ta­lo. Dar vie­nas svar­bus as­pek­tas – SGD ter­mi­na­lo prie Kiau­lės Nu­ga­ ros sa­ni­ta­ri­nė zo­na. A.Vaiš­no­ro tei­ gi­mu, ji ne­bus di­des­nė, nei da­bar nu­sta­ty­ta Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nės da­lies sa­ni­ta­ri­nė zo­na. SGD ter­mi­ na­las ne­bus tar­šus. Ja­me dirb­tų apie 20 žmo­nių. FSRU įren­gi­ny­je vyk­tų at­ga­ben­tų iki mi­nus 161 laips­nio šal­dy­tų du­jų šil­dy­mas. Kaip pa­ste­ bė­jo A.Vaiš­no­ras, su­skys­tin­tų du­jų šil­dy­mui ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti nau­do­ ja­mos du­jos. Tai ga­li bū­ti ir per­tek­ li­nė ener­gi­ja iš mies­to ar ne­tgi Kur­ šių ma­rių van­duo. Sieks ma­žiau­sios įta­kos

A.Vaiš­no­ro ir ki­tų spe­cia­lis­tų ver­ ti­ni­mu, vie­ta prie Kiau­lės Nu­ga­ros yra ge­ra na­vi­ga­ci­nės sau­gos po­žiū­ riu. Ji ati­trauk­ta nuo lai­vy­bos ka­ na­lo. Val­dy­mą ka­na­le pra­ra­dęs bet

Rea­liau­sia per­spek­ty­va

Ren­giant PAV pro­gra­mą pa­tei­kia­ mas ir al­ter­na­ty­vus va­rian­tas sta­ ty­ti SGD ter­mi­na­lą Bū­tin­gė­je. Tai bū­tų at­vi­ro­je jū­ro­je už 7,5 km nuo


12

pirmADIENIS, SAUSIO 16, 2012

JŪRA Pur­vi­na Lie­po­ja

Es­kor­to lai­vai

nėra gelbėjimo sistemos

Į Tu­ni­są mie­žius lai­vu ga­be­nan­tis jū­rų ka­pi­to­nas Juo­zas Lie­puo­ nius juos ne­se­niai kro­vė­si Lie­po­ jo­je. Čia pa­sta­ty­tas nau­jas bi­rių kro­vi­nių ter­mi­na­las. Anot ka­pi­to­ no, ra­jo­nas, kur pa­sta­ty­tas ter­ mi­na­las, bai­sus – tuš­ti na­mai, ap­leis­tos gat­vės. Ir pa­ts uos­tas pur­vi­nas, mė­to­si šiukš­lės pa­tvo­ riuo­se, kaip Af­ri­kos uos­tuo­se.

Ka­na­do­je pra­de­da­mi pro­jek­ tuo­ti ir pla­nuo­ja­mi sta­ty­ti spe­ cia­lūs grei­taei­giai ka­ta­ma­ra­nai, ku­rie ly­dė­tų lai­vus per pi­ra­tų zo­nas. 20 lai­vų es­kor­tą ly­dė­tų 5 ka­ta­ma­ra­nai su gink­luo­ta ap­ sau­ga. Pa­ly­dos lai­vai bū­tų gel­ to­nos ar­ba oran­ži­nės spal­vos, kaip įspė­ji­mas pi­ra­tams, kad ne­siar­tin­tų prie es­kor­to.

Vie­to­je šven­ti­nių svei­ki­ni­mų Ru­si­jos jū­ri­nin­kai val­džiai pa­ ren­gė krei­pi­mą­si, ku­ria­me tei­ gia­ma, kad ša­ly­je nė­ra žmo­nių gel­bė­ji­mo jū­ro­je sis­te­mos. Vi­so­ je Ru­si­jo­je žmo­nes jū­ro­je tu­rin­ čios gel­bė­ti tar­ny­bos nau­do­ja­si tik 12 se­nų vil­ki­kų. Ru­si­jo­je nė­ra nė vie­no žmo­nes jū­ro­je gel­bė­ti tin­ka­mo sraig­tas­par­nio.

Šimtmečių palikimas jūrininkams Jūrininkai jo vardą taria su didele pagarba, nors šis žmogus pats nė karto nebuvo išplaukęs į jūrą. Venantas Butkus Gaublys netiko

Jūreivystę supo paslapties skraistė. Kaip galima, matant tik vandens plotus ir dangų, rasti kelią. Mūsų protėviai buvo patekę į užburtą ratą. Kelionėms jūromis reikėjo žemėlapių, duomenų apie tai, kas

slepiasi už horizonto. Rizikuodami gyvybėmis jūrininkai plaukiojo vis toliau ir aprašinėjo matytus kraštus, braižė kelionių brėžinius. Pirmieji navigaciniai jūrlapiai atsirado Italijoje XII a. Tai buvo portulanai – detaliai pavaizduotos jūros pakrantės. Seniausias portulanas – genujiečio Pietrio Visconte 1311 m.

sukurtas navigacinis žemėlapis. Jame atsispindi kelių kartų jūrininkų sukaupta patirtis plaukiojant Viduržemio ir Juodojoje jūrose. Kartografams sudarinėjant žemėlapius, iškildavo problema, kaip plokščiame popieriaus lape pavaizduoti apvalios planetos paviršių. Vaizduojant nedidelį jūros rajoną buvo galima nepaisyti Žemės sferiškumo. Žemės modelis – gaublys netiko jūrų keliautojams. Norint detaliau viską sužymėti, gaublys taptų keliasdešimt metrų skersmens. Kur tokį gremėzdą patalpinsi laive?

Klimato pokyčiai ir požeminis vanduo Klaipėdos rajone Lietuvos geologijos tarnyba su VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centru ir Klaipėdos rajono savivaldybe dalyvauja tarptautiniame Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos finansuojamame projekte „Klimato kitimas: poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione“ (BaltCICA), kuris skirtas išsiaiškinti klimato pokyčių įtakai Lietuvos pajūrio regiono požeminio vandens ištekliams bei su jais susijusioms sferoms (ekosistemoms, inžinerinėms sąlygoms), konkrečioms rekomendacijoms pateikti naudojant ir saugant požeminio vandens išteklius besikeičiant klimatui.

Klaipėdos rajone geriamajam vandeniui tiekti, kaip ir visoje Lietuvoje, naudojamas požeminis vanduo. Viešai jis tiekiamas 72 gyvenamosiose vietovėse. Labiausiai išvystyta vandens tiekimo sistema yra Gargžduose. Centralizuotu vandentiekiu naudojasi apie 58 proc. gyventojų. Didžioji jų dalis gyvena miestuose ir miesteliuose. Kaimuose centralizuoto vandentiekio tinklai išvystyti silpnai. Didžioji jų dalis buvo įrengti iki 1990 m. Daugumos eksploatuojamų vandenviečių ištekliai yra neaprobuoti ir nenustatytos sanitarinės apsaugos juostos, nėra vandens kokybės gerinimo įrenginių. Gyventojai, neprisijungę prie centralizuoto vandentiekio, vandenį išgauna patys, naudodami negilius gręžinius arba kastinius šulinius. Klimato modeliai Lietuvoje prognozuoja spartų oro temperatūros kilimą XXI a. Labiausiai turėtų keistis šaltojo periodo oro temperatūra. Šiltuoju metų laiku temperatūra kils daug lėčiau.

Visi klimato modeliai prognozuoja ir metinio kritulių kiekio didėjimą, tačiau numatomų pokyčių greitis labai skiriasi – daugiau kritulių numatoma šaltuoju metų laiku, o liepos–rugsėjo mėnesiais kritulių turėtų sumažėti. Klimato sąlygų ir požeminio vandens išteklių kaitos prognozės rodo, kad prasidėjęs šimtmetis turėtų būti palankus požeminio vandens ištekliams pasipildyti. Nors prognozuojami dinaminių išteklių pokyčiai labai netolygūs, vienais metais prognozuojamas jų ryškus padidėjimas, kitais – sumažėjimas, tačiau matoma bendra išteklių didėjimo tendencija. Klimatui kintant prognozuojamas ir požeminio vandens lygio kilimas vandeninguosiuose sluoksniuose. Daugiausia vidutinis metinis gruntinio vandens lygis pagal modeliavimo rezultatus galėtų pakilti smėlinguose plotuose iki 2,5–2,8 m, o moreniniame priemolyje ir durpėse – vidutiniškai 0,2–0,5 m, likusioje teritorijos dalyje gruntiniame sluoksnyje – iki 1–1,5 m. Todėl gali padidėti pašlapusių žemių plotai, formuotis pelkės, o žemos vietos gali būti užtvindytos. Reikia atkreipti dėmesį į melioracijos įrenginių būklę. Dėl kylančio gruntinio vandens lygio didėja jo jautrumas taršai, t. y. didėja pavojus, kad į jį greičiau pateks taršių medžiagų iš dirbamų laukų, nuotekų, infiltracinių įrenginių. Todėl naudoti gruntinį vandeį iš šachtinių šulinių bus dar nesaugiau. Lietuvos geologijos tarnybos specialistų išvados buvo įtrauktos į Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, kuriuo numatoma išplėsti vandentiekio tinklus ir vandens tiekimo infrastruktūrą. Specialiajame plane buvo išskirtos viešojo vandens tiekimo aptarnavimo zonos, kuriose ši paslauga turi būti

Kartografinė projekcija, kuri suteiktų mažiausiai iškraipytą Žemės paviršiaus vaizdą, geriausiai pavyko flamandų matematikui, graveriui Gerardui Merkatoriui (1512–1594). Leveno universitete G.Merkatorius mokėsi Laisvųjų menų fakultete. Baigė jis ir universitetinį matematikos kursą, domėjosi kartografija, astronomija. Baigęs mokslus, G.Merkatorius įkūrė optinių prietaisų dirbtuvę. Instrumentai pasižymėjo aukšta kokybe ir tikslumu. Pasaulinę šlovę jis pelnė už žemėlapius, kuriuos kūrė, braižė ir spausdino. Merkatorius gyveno ir dirbo didžiųjų geografinių atradimų epo-

Merkatoriniai jūrlapiai suteikė galimybę tiksliai nustatyti laivo kursą, jo buvimo vietą jūrlapyje.

Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Europos regioninis plėtros fondas)

Jurga Arustienė, Jonas Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Laikmečio kartografas

„„Pagarba: „Le Petit Sablon“ par­

prieinama visiems gyventojams. Plane numatyta vieša vandens tiekimo teritorija apima 115 gyvenviečių, iš viso 44 400 gyventojų (pagal 2001 m. surašymo duomenis). Tai sudaro 95,5 proc. tuomečių savivaldybės gyventojų. Numatoma, kad Klaipėdos rajone daugiausia – 68 proc. – bus eksploatuojama nedidelių vandenviečių, kuriose išgaunama iki 100 m3/d vandens. Didesnės vandenvietės, išgaunančios 100–300 m3/d, sudarys mažesnę dalį – 27 proc., o didelės vandenvietės, išgaunančios daugiau kaip 300 m3/d, – tik 5 proc. Tikslus atskiros vandenvietės gręžinių rekonstrukcijos ar pergręžimo poreikis turėtų būti nustatomas atlikus vadinamuosius priešprojektinius tyrimus, ypač tose vandenvietėse, kuriose nėra vertinti ištekliai. Dažnai seno gręžinio rekonstrukcijos kaina, įskaitant laiko sąnaudas, yra artima naujo gręžinio įrengimo kainai. Įvertinus galimus skirtingus kainų variantus gauta, kad vandens tiekimo sistemą išvystyti Klaipėdos rajone galėtų kainuoti nuo 71 mln. iki 97 mln. litų. Bet kuriuo atveju didžioji plano įgyvendinimo kainos dalis tenka naujiems vandentiekio tinklams nutiesti – jie sudaro nuo 50 iki 70 proc. Vandens gerinimo įrenginiams tenka nuo 13 iki 20 proc., o vandenviečių gręžiniams įrengti ir vandens pakėlimo infrastruktūrai sutvarkyti nuo 5 iki 10 proc. projekto vertės. Projektavimo darbams, įskaitant ir sanitarinių vandenvietės apsaugos juostų nustatymą ir išteklių aprobavimą, lieka apie 10 proc. Vadovaujantis šiais skaičiavimais, sprendinių, susijusių su klimato kaita, kaina vienam požeminio vandens vartotojui galėtų siekti nuo 1600 iki 2200 litų. Užs. 896362

choje, kai jūrų keliautojai pateikė daug medžiagos apie tolimus kraštus. Apibendrinęs surinktus duomenis, 1569 m. jis išleido 18 lapų pasaulio žemėlapį. Atlasas stebino turiniu, grakščia grafika, o svarbiausia – iki tol nematyta dienovidinių ir lygiagrečių tinklelio sandara. Neįkainojama paslauga

Gaublyje aiškiai matyti, kaip dienovidiniai susieina ašigaliuose, o atstumai tarp lygiagrečių nesikeičia. Merkatoriaus žemėlapių projekcijoje dienovidiniai atvaizduoti tiesiomis linijomis, platumos apskritimai – taip pat tiesiomis linijomis, statmenai į pirmąsias. Suformuluotas lygiakampės cilindrinės projekcijos principas išlaiko tikslius platumos ir ilgumos linijų kampus. Iškraipomas tik plotas, ypač ties ašigaliais, kur Grenlandija ir kiti žemės masyvai vaizduojami neproporcingai dideli. G.Merkatorius išsprendė ir šią problemą. Nuoto-

ke Belgijoje pastatyta skulptūra G.Merkatoriui.

liui matuoti jis dešinėje ar kairėje jūrlapio pusėje žymėjo platumos laipsnius. Vienas laipsnis atitinka vieną jūrmylę. „Žingsniuojant“ per jūrlapį skriestuvu nesunku išmatuoti atstumą tarp dviejų taškų. Sukūręs matematiškai pagrįstus žemėlapių sudarymo principus, G.Merkatorius suteikė neįkainojamą paslaugą būsimų kartų jūrininkams. Merkatoriniuose jūrlapiuose jie pieštuku, liniuote ir matlankiu galėjo nubrėžti laivo kursą ir pelengus, kontroliuoti laivo judėjimą, nustatyti jūrlapyje jo buvimo vietą. Šiuolaikiniuose laivuose veikia palydovinė jūrų navigacijos sistema. Ji jūrininkams reikalingą informaciją pateikia specialių imtuvų monitoriuose. Popieriniai jūrlapiai, atrodo, jau atgyveno savo amžių. Tačiau nenumatytiems atvejams (dings elektra, nebeveiks palydovai) jie vis dar guli šturmaninio stalo stalčiuose.

„„Kūrinys: taip atrodė G.Merkatoriaus pasaulio žemėlapis, kuris pateik­

tas 1587 metais. 

„Peter.mackenzie.org“ nuotr.


13

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

ekonomika

Ne­le­ga­lias la­žy­bas tram­dys dar il­gai Pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus la­žin­tis in­ter­ne­tu ne­ga­li­ma, bet ir ne­drau­džia­ma. Per­nai gruo­dį teis­ mas už­drau­dė dviem už­sie­nio la­žy­bų sve­tai­nėms teik­ti ir rek­la­muo­ti pa­slau­gas Lie­tu­vo­je, ta­čiau jo­se ne­var­ žo­mai la­žin­tis te­beį­ma­no­ma. Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Pa­ty­rė mi­li­jo­ni­nę ža­lą

Spė­ji­mai dėl atei­ty­je vyk­sian­čių įvy­kių baig­ties, sta­tant nu­sta­ty­tą pi­ni­gų su­mą, yra vie­na iš azar­ti­ nio lo­ši­mo for­mų. Azar­tiš­ki žmo­ nės ne­gai­li pi­ni­gų la­žy­boms ir daž­ niau­siai net ne­su­si­mąs­to, ar tai da­ro le­ga­liai, ar ne. Pa­si­ro­do, Lie­tu­vo­je ga­li­ma leng­ vai priei­ti prie už­sie­nio la­žy­bų sve­ tai­nių, ku­rios Lie­tu­vo­je vei­kia ne­ le­ga­liai, nes ne­tu­ri rei­kia­mų la­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mo li­cen­ci­jų. Ne­pai­sy­da­ mos Lie­tu­vos įsta­ty­mų už­sie­nio la­ žy­bų sve­tai­nės ne­sun­kiai pri­si­tai­kė prie mū­sų ša­lies rin­kos: lan­ky­to­ jams iš Lie­tu­vos sve­tai­nių tu­ri­nys pa­tei­kia­mas lie­tu­vių kal­ba, yra su­ da­ry­tos ga­li­my­bes at­si­skai­ty­ti li­tais per Lie­tu­vo­je vei­kian­čius ko­mer­ci­ nius ban­kus, ga­li­ma la­žin­tis dėl Lie­ tu­vo­je vyks­tan­čių įvy­kių, o pa­tek­ti į šias sve­tai­nes ne­sun­ku tie­siog spus­ te­lė­jus rek­la­mi­nę nuo­ro­dą ku­ria­me nors po­pu­lia­ria­me po­rta­le. Le­ga­liai Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms la­žy­bų bend­ro­vėms kant­ry­bė trū­ko prieš pu­sant­rų me­tų ir jos su ieš­ ki­niu prieš pen­kias Lie­tu­vo­je ne­le­ ga­liai vei­kian­čias už­sie­nio įmo­nių la­žy­bų sve­tai­nes krei­pė­si į teis­mą. Di­džio­sios ša­lies la­žy­bų bend­ro­ vės „TopS­port“, „Ora­ku­las“ ir jas vie­ni­jan­tis La­žy­bų or­ga­ni­za­to­ rių al­jan­sas su­skai­čia­vo, jog dėl to pa­ty­rė per 1 mln. li­tų ža­lą, ir teis­ mo pa­pra­šė iš sve­tai­nes val­dan­čių bend­ro­vių pri­teis­ti šią su­mą.

Eval­das Ra­po­las:

Jei­gu teis­mo spren­ di­mas bus tin­ka­mai įgy­ven­din­tas, Lie­tu­ vos la­žy­bų bend­ro­vės nea­be­jo­ti­nai tu­rės ge­ res­nes vers­lo są­ly­gas nei šiuo me­tu. Svar­bus pri­pa­ži­ni­mas

Nors per­nai gruo­dį Vil­niaus apy­ gar­dos teis­mas at­me­tė ža­los at­ly­gi­ ni­mo pra­šy­mą, vis dėl­to pa­siek­tas ne­men­kas lai­mė­ji­mas ap­ri­bo­jant ne­le­ga­lų vers­lą Lie­tu­vo­je. Pa­sak ieš­ko­vams mi­nė­to­je by­lo­je at­sto­vau­jan­čios ad­vo­ka­tų kon­to­ros NOR­DIA BAUB­LYS & PART­NERS par­tne­rio Eval­do Ra­po­lo, teis­mas už­drau­dė už­sie­nio la­žy­bų bend­ro­ vėms „Nor­dic Ga­ming Group Ltd“ ir „Uni­bet Ltd“ teik­ti la­žy­bų or­ ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gas ir jas rek­la­ muo­ti Lie­tu­vo­je. „Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad įmo­ nės, tei­kian­čios pa­slau­gas in­ter­ne­ to sve­tai­nė­je, bu­vei­nė yra ta vie­ta, kur ji ver­čia­si eko­no­mi­ne veik­la, o bu­vei­ne ne­ga­li­ma lai­ky­ti tos vie­ tos, kur sau­go­ma in­ter­ne­to sve­tai­ nę pa­lai­kan­ti tech­ni­nė įran­ga, ar tos vie­tos, kur ga­li­ma pa­siek­ti in­ ter­ne­to sve­tai­nę“, – sa­kė E.Ra­po­ las. Pa­sak jo, toks teis­mo spren­di­

mas yra la­bai svar­bus, bet už­sie­nio la­žy­bų sve­tai­nes val­dan­čios bend­ ro­vės teis­me gy­nė­si, kad joms ne­ rei­kia Vals­ty­bi­nės lo­ši­mų prie­žiū­ ros ko­mi­si­jos li­cen­ci­jų, nes jos ne­va Lie­tu­vo­je veik­los ne­vyk­do. „Tei­sė­jų ko­le­gi­jai net ne­ki­lo abe­ jo­nių, kad la­žy­bų sve­tai­nės yra orien­tuo­tos į Lie­tu­vos var­to­to­jus, ir pri­pa­ži­no, kad mi­nė­tos bend­ro­ vės tei­kia azar­ti­nių lo­ši­mų in­ter­ ne­tu pa­slau­gas Lie­tu­vo­je“, – tei­ gė E.Ra­po­las. Ke­lias iki šio spren­di­mo priė­mi­ mo bu­vo ne­leng­vas. Iš pra­džių bu­ vo ma­no­ma, kad ne­le­ga­lias la­žy­ bas in­ter­ne­tu Lie­tu­vo­je bus ga­li­ma su­tram­dy­ti tie­siog už­blo­kuo­jant priei­gas prie konk­re­čių in­ter­ne­to sve­tai­nių. Anot E.Ra­po­lo, teis­mas bu­vo pri­tai­kęs lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­ mo­nes, ku­rioms ga­lio­jant priei­gos prie in­ter­ne­to sve­tai­nių tu­rė­jo bū­ti blo­kuo­ja­mos. Ta­čiau di­džio­ji da­lis in­ter­ne­to tei­kė­jų ne­siė­mė to da­ry­ti. Jie tei­gė, kad ne­tu­ri tech­ni­nių ga­li­ my­bių ir kad to­kie spren­di­mai rei­ ka­lau­ja di­džiu­lių in­ves­ti­ci­jų. Toks pa­reiš­ki­mas esą dar la­biau ap­sun­ ki­no ko­vą su šia ne­le­ga­lia veik­la. Ža­la da­ro­ma to­liau

„Kai teis­mo spren­di­mas įsi­ga­lios, bet jis ne­bus vyk­do­mas, Lie­tu­vos la­žy­bų bend­ro­vės tu­rės tei­sę kreip­ tis į vals­ty­bes, ku­rio­se tos bend­ro­ vės vei­kia, dėl teis­mo spren­di­mo pri­pa­ži­ni­mo ir pri­vers­ti­nio vyk­dy­ mo. Jei­gu teis­mo spren­di­mas bus tin­ka­mai įgy­ven­din­tas, Lie­tu­vos la­žy­bų bend­ro­vės nea­be­jo­ti­nai tu­ rės ge­res­nes vers­lo są­ly­gas nei šiuo me­tu“, – pa­brė­žė ad­vo­ka­tų kon­to­ ros NOR­DIA BAUB­LYS & PART­ NERS par­tne­ris E.Ra­po­las. „Už­sie­ny­je re­gist­ruo­tos, bet Lie­ tu­vo­je vei­kian­čios bend­ro­vės ne­ mo­ka tei­sės ak­tais nu­sta­ty­tų mo­ kes­čių, tin­ka­mai ne­kont­ro­liuo­ja, kad la­žy­bo­se da­ly­vau­tų tik pil­na­ me­čiai as­me­nys. Iš es­mės neuž­ tik­ri­na­ma as­me­nų tei­sė tu­rė­ti ga­li­my­bę ap­ri­bo­ti sa­vo lo­ši­mų po­ trau­kį sie­kiant mi­ni­mi­zuo­ti nei­gia­ mus lo­ši­mo pa­da­ri­nius, pa­si­reiš­ kian­čius li­guis­tu po­trau­kiu loš­ti ir pan.“, – var­di­jo pa­šne­ko­vas. Ko­vo­ja še­še­rius me­tus

Vals­ty­bi­nė lo­ši­mų prie­žiū­ros ko­ mi­si­ja pri­pa­žįs­ta, kad jos veiks­mai ko­vo­je su ne­le­ga­lio­mis in­ter­ne­ti­ nė­mis la­žy­bo­mis ne­da­vė no­ri­mų re­zul­ta­tų. „Pa­tys esa­me pa­da­rę vis­ką, su šiuo reiš­ki­niu ko­vo­ja­me jau šeš­tus me­tus. Pir­miau­sia, su šių ne­le­ga­lių la­žy­bų sve­tai­nių rek­la­ma – esa­me su­ra­šę ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­ žei­di­mo pro­to­ko­lus. Esa­me krei­ pę­si į ry­šio ope­ra­to­rius dėl ne­tei­ sė­tai Lie­tu­vo­je vei­kian­čių sve­tai­nių blo­ka­vi­mo. Taip pat esa­me įspė­ ję pa­čias už­sie­nio bend­ro­ves, kad jos Lie­tu­vo­je vei­kia ne­le­ga­liai, ta­ čiau į tai su­rea­ga­vo vos ke­lios. Jos at­sa­kė, kad esą nie­ko ne­pa­žei­džia“, – kal­bė­jo Ar­nol­das Dil­ba, Vals­ty­ bi­nės lo­ši­mų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos vyr. spe­cia­lis­tas.


14

pirmADIENIS, sausio 16, 2012

pasaulis Ra­gi­ni­mas­ Iz­rae­liui

Rin­ko ­ par­la­men­tą

Spro­go ­ lai­vas

JT ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ban Ki-moo­nas pa­ra­gi­no nu­ trauk­ti Iz­rae­lio vyk­do­mą „oku­pa­ci­ją“ ara­bų pa­sau­ly­je ir sa­kė, kad ne­tei­sė­tos gy­ven­ vie­čių sta­ty­bos prieštarauja dvie­jų vals­ty­bių spren­di­mui. Pa­sak Ban Ki-moo­no, žy­dų nau­ja­ku­rių „gy­ven­vie­tės, nau­ jos ir se­nos, yra ne­tei­sė­tos“.

Ka­zachs­ta­ne va­kar vy­ko par­la­ men­to rin­ki­mai. Bal­sa­vi­mas vy­ ko praė­jus mė­ne­siui po kru­vi­nų riau­šių, kai per strei­kuojančių naf­tos pra­mo­nės dar­bi­nin­kų ir sau­gu­mo pa­jė­gų su­si­rė­mi­mus žu­vo 16 žmo­nių. Priė­mus nau­ jas tai­syk­les, ant­ro­je vie­to­je li­ ku­si po­li­ti­nė jė­ga taip pat gaus vie­tų par­la­men­te.

Įvy­kus spro­gi­mui prie Pie­tų Ko­rė­jos va­ka­ri­nių kran­tų, nu­ sken­do šios šalies tank­lai­vis, žu­vo ma­žiau­siai pen­ki įgu­los na­riai. Dar pen­kis lai­vo įgu­ los na­rius pa­vy­ko iš­gel­bė­ti, ki­ti še­ši lai­ko­mi din­gu­siais be ži­nios. In­ci­den­tas įvy­ko to­ li nuo Šiau­rės Ko­rė­jos jū­ros sie­nos.

Prie Ita­li­jos kran­tų ap­vir­tu­sio krui­zi­nio lai­vo „Cos­ta Con­cor­ dia“ ke­lei­viams pa­ plau­kio­ji­mas lai­ ne­riu il­gai įstrigs at­min­ty­je. Praš­mat­ ni ke­lio­nė vir­to iš­li­ ki­mo dra­ma, ku­ri ne vi­siems bai­gė­si lai­ min­gai.

„„Ty­ri­mas: kal­tas ar ne ka­pi­to­nas F.Schet­ti­no (nuo­tr.), kad lai­vas „Cos­ta Con­cor­dia“ pa­sken­do, nu­sta­tys tei­sė­sau­ga. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Iš­gy­ve­ni­mo dra­ma šal­to­je jū­ro­je Dra­ma jū­ro­je

Ne­lai­mė dau­ge­liui pri­mi­nė gar­ sio­jo „Ti­ta­ni­ko“ tra­ge­di­ją. Šis ly­ giai prieš šim­tą me­tų su­si­dū­ręs su led­kal­niu nu­sken­do pa­čia­me At­ lan­to van­de­ny­no vi­du­ry­je. Žu­vo pu­sant­ro tūks­tan­čio ne­skęs­tan­čiu ti­tu­luo­to lai­vo ke­lei­vių. „Cos­ta Con­cor­dia“ su­si­dū­rė su po­van­de­ni­niu ri­fu, ir, vi­sa lai­mė, ne van­de­ny­no vi­du­ry­je, prie­šin­gu at­ve­ju au­kų bū­tų bu­vę dau­giau. Kas kal­tas? Lai­vo ka­pi­to­nas Fran­ ces­co Schet­ti­no ar kas nors ki­tas iš įgu­los na­rių? Ko­dėl lai­ne­ris plau­kė taip ar­ti kran­to li­ni­jos, ko­dėl, kaip sa­ko liu­di­nin­kai, skęs­tant lai­vui ki­ lo chao­sas, o įgu­la, užuo­t ban­džiu­ si ope­ra­ty­viai gel­bė­ti žmo­nes, nu­ ro­dė jiems ra­miai lauk­ti ka­ju­tė­se ir sau­sa­kim­ša­me de­ny­je? Ieš­ko­ma ne­lai­mė­lių

Ita­li­jos gel­bė­to­jai pa­tvir­ti­no, kad per ne­lai­mę iš 4234 ke­lei­vių žu­vo trys. Dvi au­kos – pran­cū­zai, vie­ nas, kaip skel­bia­ma, įgu­los na­ rys iš Pe­ru Tomás Al­ber­to Cos­til­la Men­do­za. Nus­ta­ty­ta, kad vie­nai 65 me­tų au­kai šal­ta­me van­de­ny­je su­ sto­jo šir­dis. Iki va­kar va­ka­ro apie 17 žmo­nių vis dar bu­vo lai­ko­mi din­ gu­siais be ži­nios. Tie­sa, per gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ ją bū­ta ir lai­min­gų aki­mir­kų. Gel­ bė­to­jams pa­vy­ko iš lai­vo iš­trauk­ti tris gy­vus žmo­nes. Tai bu­vo po­ra iš Pie­tų Ko­rė­jos, krui­ze šven­čian­ti sa­vo me­daus mė­ne­sį, taip pat lai­vo sa­lo­no pa­slau­gų di­rek­to­rius, ku­rio pa­gal­bos šauks­mą per lai­vo kor­ pu­są iš­gir­do gel­bė­to­jai. Pa­rei­gū­nai spė­ja, kad žmo­nių ga­li bū­ti į van­

de­nį pa­ni­ru­sio­se lai­vo da­ly­se. To­ dėl lai­ne­rio priei­gas vi­są sa­vait­ga­ lį nar­šė na­rai. De­ja, vil­ties, kad po van­de­niu dar ga­li bū­ti gy­vų­jų, – ma­žai. „Tai la­bai su­dė­tin­ga ope­ra­ci­ja, nes lai­vas ga­li ap­skri­tai pa­skęs­ti. Tai pa­vo­jin­ga na­rams, jie ga­li lik­ti už­stri­gę vi­du­je“, – kal­bė­jo vie­nas Ita­li­jos pa­kran­čių ap­sau­gos pa­rei­ gū­nas. Pa­sak jo, 290 m il­gio lai­vas, ku­rio van­den­tal­pa – 114,5 tūkst. to­nų, dy­džiu pri­lygs­ta di­de­liam lėk­tuv­ne­šiui. Tos­ka­nos mies­to Li­vor­no uos­to, ku­ris koor­di­nuo­ja gel­bė­ji­mo dar­ bus, pa­rei­gū­nai sa­kė, kad ke­lei­vių są­ra­šą rei­kia su­tik­rin­ti su dau­giau nei 4000 iš­gel­bė­tų, ku­rie bu­vo nu­ ga­ben­ti į ne­to­li nuo ne­lai­mės vie­tos esan­tį San­to Ste­fa­no uos­ta­mies­tį. Taip ban­do­ma nu­sta­ty­ti, kiek tiks­ liai ke­lei­vių din­go. Kaip vi­lia­si gel­ bė­to­jai, kai ku­rie ke­lei­viai ga­lė­jo pri­si­glaus­ti gre­ti­mo­je Džil­jo sa­lo­ je. Tai­gi au­kų skai­čius ga­li ma­žė­ti. „Mes ra­do­me 4165, to­dėl skir­ tu­mas – apie 70 žmo­nių“, – nu­ro­ dė pa­rei­gū­nas Giu­sep­pe Li­nar­di ir pri­dū­rė, kad šiuo me­tu žmo­nių iš lai­vo ieš­ko­ma Džil­jo gy­ven­to­jų na­ muo­se. Ka­pi­to­nas ka­lė­ji­me

Tiek lai­vo ka­pi­to­nas F.Schet­ti­ no, tiek jo pir­ma­sis pa­dė­jė­jas Ci­ro Amb­ro­sio va­kar bu­vo su­lai­ky­ti ir ap­klaus­ti dėl ne­lai­mės. Jiems, pa­ sak pro­ku­ro­ro Fran­ces­co Ve­ru­sio, gre­sia kal­ti­ni­mai ne­ty­či­niu nu­žu­ dy­mu ir lai­vo pa­li­ki­mu, kai ke­lei­ viams grė­sė pa­vo­jus. Pa­sak neo­ fi­cia­lių šal­ti­nių, lai­vo ka­pi­to­nas

lai­ne­rį „Cos­ta Con­cor­dia“ pa­li­ko 23.30 val. vie­tos lai­ku, o pa­sku­ti­ niai ke­lei­viai iš lai­vo sraig­tas­par­ niu iš­gel­bė­ti tik ge­ro­kai po vi­dur­ nak­čio.

Tai bu­vo tik­ra „Ti­ta­ ni­ko“ sce­na. Mes ne­ te­ko­me vis­ko: pa­sų, ba­ga­žo, pi­ni­gų.

Kol kas neaiš­ku ir tai, ar ka­pi­to­ nas, lai­vui už­plau­kus ant ri­fo, va­ ka­rie­nia­vo su ke­lei­viais, ar bu­vo ant til­te­lio. Kai kas iš ke­lei­vių pa­ sa­ko­jo ma­tę, kad ka­pi­to­nas se­dė­ jo prie ba­ro su dai­lia mer­gi­na. Bent taip sa­kė 41 me­tų Mo­ni­que Mau­rek iš Ny­der­lan­dų: „Aš ma­čiau, kad jis di­džią­ją va­ka­ro da­lį lei­do su gra­žia mo­te­ri­mi prie ba­ro.“ Duo­da­mas in­ter­viu ži­niask­lai­dai F.Schet­ti­no tei­si­no­si, kad na­vi­ga­ ci­ja ro­dė, jog lai­vas bu­vo pa­kan­ka­ mai gi­liuo­se van­de­ny­se, kad ga­lė­ tų ma­nev­ruo­ti. Ka­pi­to­nas pa­brė­žė, kad nė vie­na­me že­mė­la­py­je uo­la, ant ku­rios už­plau­kė lai­vas, ne­bu­ vo pa­žy­mė­ta. Ta­čiau lai­vą val­dan­ čios įmo­nės at­sto­vas Gian­ni Ono­ ra­to ste­bė­jo­si, kad ka­pi­to­nas ga­lė­jo ne­ži­no­ti apie ri­fą. „Juk „Cos­ta Con­cor­dia“ ties Džil­jo sa­la pra­plau­kia 52 kar­tus per me­tus, mū­sų bend­ro­vės ka­pi­to­nai už­si­mer­kę ži­no, kur koks ri­fas ky­ šo“, – sa­kė G.Ono­ra­to. Fran­ces­co Pao­lil­lo, pa­kran­čių ap­sau­gos va­das, tei­gė, kad su­si­dū­

ri­mas lai­vo kor­pu­se pa­li­ko di­de­lę sky­lę, per ku­rią ėmė sunk­tis van­ duo. Tie­sa, eks­per­tai pri­dū­rė, kad ka­pi­to­no spren­di­mas pa­kreip­ti lai­ vą į sek­les­nius van­de­nius bu­vo tei­ sin­gas. Vis dėl­to, kas kal­tas dėl ne­lai­ mės, kol kas sun­ku pa­sa­ky­ti. Ke­lia­ ma ver­si­jų, kad lai­ve din­gus elekt­ rai iš­si­jun­gė lai­ne­rio na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma. Pa­sak kai ku­rių eks­per­ tų, taip yra bu­vę ne vie­na­me lai­ ne­ry­je. Ti­ki­ma­si, kad tik­ro­sios ne­lai­mės prie­žas­tys išaiš­kės iš­šif­ra­vus lai­vo juo­dą­sias dė­žes, ku­rios bu­vo ras­tos sa­vait­ga­lį. Įgu­la ne­ži­no­jo, ką da­ry­ti?

Lai­ne­riui už­plau­kus ant po­van­de­ ni­nės uo­los dau­ge­lis ke­lei­vių va­ka­ rie­nia­vo, tai­gi bu­vo su pra­šmat­niais ne­šil­tais va­ka­ri­niais dra­bu­žiais. Dau­ge­lis ke­lei­vių iš­gir­do smar­kų trenks­mą, o ta­da me­ta­lo girgž­de­sį. Tuo­met lai­ve din­go elekt­ra. Kai ku­rie ke­lei­viai pa­sa­ko­jo, kad gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja pri­mi­nė sce­ nas iš gar­sio­sios ki­no juos­tos „Ti­ ta­ni­kas“. Pa­sak jų, nie­kas be­veik va­lan­dą ne­paaiš­ki­no, kas nu­ti­ko, nors lai­vas pa­ste­bi­mai ėmė svir­ti ant de­ši­nio šo­no. Kai jau bu­vo aiš­ ku, jog ne­lai­mė – di­de­lė, nie­kas iš įgu­los ne­sku­bė­jo nu­leis­ti gel­bė­ji­ mo val­čių. „Mes tu­rė­jo­me pa­tys rėk­ti įgu­ lai, kad jie nu­leis­tų val­tis. Sto­vė­ jo­me ko­ri­do­riu­je ir nie­kas mums ne­lei­do ar­tin­tis prie val­čių“, – pa­ sa­ko­jo vie­nas iš ke­lei­vių 54 me­tų Mi­ke’as van Dij­kas iš Pie­tų Af­ri­ kos. 50 me­tų Ro­ber­tas El­com­be’as

iš Aust­ra­li­jos tvir­ti­no, kad jau bu­vo val­ty­je, kai jiems pa­sa­kė, jog nie­ ko blo­ga ne­nu­ti­ko ir eva­kuo­tis nė­ ra rei­ka­lo. „Kai grį­žo­me at­gal į vi­dų, lai­vas bu­vo jau taip pa­svi­ręs, kad rei­kė­jo gau­dy­ti žmo­nes, ku­rie kri­to ko­ri­ do­riu­mi. Tai bu­vo tik­ra „Ti­ta­ni­ko“ sce­na. Mes ne­te­ko­me vis­ko: pa­sų, ba­ga­žo, pi­ni­gų. Na, bent jau esa­me gy­vi, ne taip, kaip ki­ti žmo­nės“, – pa­sa­ko­jo vy­ras. „Lai­ve bu­vo vi­siš­kas chao­sas ir pa­ni­ka. Nie­kas iš įgu­los ne­ži­no­jo, ką da­ry­ti“, – pa­sa­ko­jo vie­nas ke­ lei­vis iš Ita­li­jos. „Cos­ta Con­cor­dia“ ke­lio­nę pra­ dė­jo Ita­li­jos uos­ta­mies­ty­je Či­vi­ta­ ve­ki­jo­je. Bu­vo nu­ma­ty­ta, kad lai­vas su­stos Sa­vo­no­je, Pa­ler­me, taip pat Mar­se­ly­je Pran­cū­zi­jo­je, Bar­se­lo­no­ je Is­pa­ni­jo­je, o ke­lio­nę baigs Is­pa­ ni­jos Mal­jor­kos sa­lo­je. Pas­ken­dęs lai­ne­ris bu­vo 26 pa­gal dy­dį to­kio ti­po lai­vas pa­sau­ly­je. „Dai­ly Mail“, „Te­leg­raph“, BNS inf.

Te­ko iš­gy­ven­ti ir lie­tu­viams 2010 m. at­vi­ro­je jū­ro­je vi­siš­kai su­ de­gė iš Ky­lio Vo­kie­ti­jo­je į Klai­pė­dą plau­kian­tis kel­tas „LIS­CO Glo­ria“. Gais­ras lai­ve ki­lo dėl už­si­de­gu­sio vil­ki­ko. Iš vi­so per ne­lai­mę ne­sun­ kiai nu­ken­tė­jo 28 ke­lei­viai, iš jų 6 lie­ tu­viai. Dau­gu­ma ap­si­nuo­di­jo smal­ kė­mis. 236 kel­to ke­lei­viai ir įgu­los na­riai bu­vo eva­kuo­ti į ne­to­li esan­tį Vo­kie­ti­jos kel­tą „Deutsch­land“ ir par­ pluk­dy­ti at­gal į Ky­lio uos­tą. Kel­te iš vi­so bu­vo 178 lie­tu­viai.


15

pirmadienis, sausio 16, 2012

sportas „Neptūno“ pralaimėjimas

T.Danilevičiaus taiklus spyris

Įspūdingas antausis

„Neptūno“ penketukas patyrė nesėkmę Baltijos krepšinio lygos (BBL) „Iššūkio“ taurės turnyro A grupėje. Klaipėdiečiams Estijoje koją pakišo Rakverės „Tarvas“ komanda, įveikusi lietuvius 100:88. Namie „Neptūnas“ estus buvo įveikęs net 33 taškų skirtumu – 103:70.

Italijos Serie B futbolo čempionate pergalę iškovojo „Juve Stabia“ vienuolikė, namie 3:1 įveikusi Romos „Empoli“ klubą. Prie laimėjimo prisidėjo ir klaipėdietis Tomas Danilevičius, 18-ą min. pasiuntęs kamuolį į svečių vartus. Po pergalės „Juve Stabia“ užima septintą vietą.

Nacionalinės krepšinio lygos čempionate pirmavę Klaipėdos „Naftos-Universiteto“ žaidėjai patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Uostamiesčio vyrai Kaune net 47 taškų skirtumu – 55:102 pralaimėjo „LKKA-Atletui“. 17 pergalių turinčią mūsų ekipą pavijo „Radviliškio-Juodelių“ komanda.

Apmaudi nesėkmė namie Klaipėdos „Lemminkainen“ ekipos merginos, nesugebėjusios išsaugoti turėtos persvaros, patyrė apmaudų pralaimėjimą 66:69 žaisdamos namie su Vilniaus „Kibirkšties-Tichės-Iki“ komanda.

Sporto telegrafas Nesėkmės. Devintą nesėkmę NBA krepšinio pirmenybėse patyrė Toronto „Raptors“ klubas su Linu Kleiza. Toronto krepšininkai išvykoje 64:77 (14:23, 23:14, 15:19, 12:21) nusileido penktą pergalę paeiliui iškovojusiai Čikagos „Bulls“ komandai. „Raptors“ ekipa patyrė jau ketvirtą nesėkmę paeiliui ir trečią grįžus lietuviui. Puolėjas iš Lietuvos pelnė 5 taškus – pataikė du dvitaškius iš 5, vieną baudą iš dviejų. Futbolas. Tauragės „Tauro“ futbolininkai namie net 0:6 pralaimėjo kontrolines rungtynes svečiams iš Latvijos – Liepojos „Metalurgs“ komandai. Marijampolės futbolo manieže jėgas išmėgino šalies čempionas Panevėžio „Ekranas“ ir bronzos medalių laimėtoja „Sūduva“. Pergalę 2:1 (2:0) šventė panevėžiečiai. Dėmesys. Lietuvos krepšinio čempionas Kauno „Žalgiris“ domisi po traumos sveikstančiu Doronu Perkinsu. Užsienio žiniasklaidoje teigiama, kad 28-erių 189 cm gynėjas rūpi ne vien Lietuvos klubui. Tarp susidomėjusių ekipų yra į Eurolygos „Top-16“ etapą nepatekusios Šarlerua „Belgacom Spirou“ (Belgija), Belgrado „Partizan“ (Serbija) ir Gintaro Krapiko treniruojama Mariupolio „Azovmaš“ (Ukraina).

„„Gynyba: per paskutiniąsias susitikimo minutes vilnietės (juoda apranga) sukaustė klaipėdietes.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Lietuvos moterų krepšinio lygos (LMKL) čempionato tvarkaraštis buvo sudarytas taip, kad klaipėdietės su legendinio „Kibirkšties“ klubo tradicijas atgaivinti siekiančiomis vilnietėmis per dešimt dienų susitiko antrą kartą. Sausio 6-ąją sostinėje vykusiose rungtynėse varžovės, kurių komandų sustiprino nacionalinės rinktinės pagrindinė vidurio puolėja Gintarė Petronytė, buvo akivaizdžiai pajėgesnės – 89:72. Klaipėdoje vykusioje trečiojo rato dvikovoje uostamiesčio krepšininkės niekuo nenusileido. Žiū-

Rungtynių statistika „Lemminkainen“ – „Kibirkštis-Tichė-IKI“ 66:69 (13:19, 22:15, 20:20, 11:15). R.Milieškienė 15, M.Grigalauskytė ir L.Aglinskaitė po 14, J.Šarovka 10, S.Vaitkutė 6/G.Petronytė 26, G.Šniokaitė 13, K.Vengrytė ir S.Dreimanė po 8, S.Daniels 7, S.Galdikaitė 4, E.Šniokaitė 3. „Viči-Aistės“ – „Rūta“ 93:63 (30:21, 15:19, 26:10, 22:13). „Sūduva“ – „Sirenos“ 57:75 (19:26, 13:19, 12:12, 13:18).

rovai tikėjosi, kad vicečempionės švęs pergalę. Trečiąjį kėlinį Daliaus Ubarto auklėtinės buvo įgijusios 9 taškų pranašumą – 46:37, 49:40. Tačiau viešnios jau pirmąją paskutinio ketvirčio minutę persvėrė rezultatą 56:55. Dar kartą viltis laimėti sužibo likus iki rungtynių pabaigos 3 min. 29 sek. Po Monikos Grigalauskytės dvitaškio „Lemminkainen“ penketukas paliko varžoves užnugary 64:62. Lemiamu metu stipresni buvo vilniečių nervai. Pasipylė klaipėdiečių klaidos: netaiklūs metimai, žingsniai, blogi perdavimai. Kai likus žaisti 52 sek. G.Petronytė padidino skirtumą iki 5 taškų, daugelis nebesitikėjo, jog dar gali būti intriga. Tačiau per paskutines sekundes aikštelėje buvo karšta. Po M.Grigalauskytės taiklaus metimo skirtumas ištirpo iki 3 taškų. Negana to, likus 8 sek. klaipėdietės privertė varžoves suklysti. Iš tritaškio zonos mesti buvo patikėta tai pačiai M.Grigalauskytei. Bet kamuolys nesuspurdėjo krepšyje. Patyrusios septintą nesėkmę, Klaipėdos krepšininkės nukrito į ketvirtą vietą. Aukščiau mūsiškių – Kauno „Viči-Aistės“, laimėjusios visus 15 susitikimų, Kauno r. „Sirenų“ ir „Kibirkštis-TichėIki“ penketukai, turintys vos po

Medaliai. Pasaulio treko dviračių taurės trečio etapo varžybose Kinijos sostinėje Pekine Lietuvos dviratininkė Simona Krupeckaitė vakar keirino rungtyje iškovojo sidabro medalį. Finale ji nusileido Kinijos atstovei Guo Shuang. Tai trečiasis mūsiškės sidabro medalis per tris varžybų dienas. Permainos. „Bolton“ komandos gynėjas Gary Cahillas už maždaug 8 milijonus eurų keliasi į Londono „Chelsea“ klubą. Anglijos rinktinės narys oficialiai bus pristatytas šiandien. G.Cahillas stebėjo rungtynes tarp „Chelsea“ ir „Sunderland“. Jo naujoji komanda šventė pergalę 1:0.

„„Senbuvė: labiausiai patyrusi uostamiesčio žaidėja R.Milieškienė į tre-

nerio D.Ubarto replikas tik skėsčiojo rankomis.

vieną pergalę daugiau nei klaipėdietės. „Lemminkainen“ vyriausiasis treneris D.Ubartas įvardijo net keletą nesėkmės priežasčių. „Prastai gynėmės, neradome priešnuodžių vilniečių puolėjai G.Petronytei, pelniusiai net 26 taškus. Taip pat sunkiu metu komandoje neatsirado lyderės, galėjusios vesti drauges į priekį. Rungtynėms baigiantis net tris minutes nesugebėjome pataikyti“, – sakė strategas.

Vytauto Petriko nuotr.

Turnyrinė rikiuotė Vieta Komanda

1. „Viči-Aistės“ 2. „Sirenos“ 3. „Kibirkštis-Tichė-Iki“ 4. „Lemminkainen“ 5. „Utena“ 6. „LKKA-Aistės“ 7. „Sūduva“ 8. „Rūta“

Rungt.

Perg.

15 15 15 15 15 15 15 15

15 9 9 8 7 5 4 3

Italijoje. Pralaimėjimą Italijos krepšinio čempionate patyrė Deivido Gailiaus atstovaujama Bolonijos „Canadian Solar“ ekipa, svečiuose 72:78 pripažinusi Eurolygos kovoms besiruošiančių Kantu „Bennet“ krepšininkų pranašumą. Klaipėdietis per 13 min. surinko 6 taškus. Čekijoje. Arvydas Eitutavičius ir „Prostejov“ komanda patyrė nesėkmę Čekijos krepšinio čempionate. Klaipėdiečio klubas savo aikštelėje 79:94 nusileido Nymburko ČEZ. Žaidėjas iš Lietuvos per 19 min. pelnė 4 taškus. Tenisas. Pasaulio tenisininkų ATP klasifikacijoje lietuvių pozicijos nepakito. Ričardas Berankis su 428 taškais reitinge liko 132-as, o 248 taškus turintis klaipėdietis Laurynas Grigelis ir toliau užima 197-ą vietą.


16

pirmadienis, sausio 16, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI IĹĄnuomojamos komercinÄ—s 410 kv. m patalpos Vingio g., prie „Rimi“ parduotuvÄ—s. Tel. 8 687 39 200.

Sveikata, groĹžis

899878

Nemokama vaikĹł ir suaugusiĹłjĹł sveikatos prieĹžiĹŤra. GinekologĹł, urologĹł, kardiologĹł, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. NÄ—ĹĄÄ?iĹłjĹł prieĹžiĹŤra. Odos vÄ—Ĺžio diagnostika naujausiu vokieÄ?iĹł FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos dariniĹł ĹĄalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. MasaĹžai, fizioterapinÄ—s procedĹŤros. Naujiena–smegenĹł kraujagysliĹł

IĹĄnuomoju kambarÄŻ 3 kambariĹł bute prie maĹžos ĹĄeimos. Tel. 8 645 47 658.

GydytojĹł specialistĹł konsultacijos, echoskopijos, priklausomybiĹł (alkoholio, rĹŤkymo) gydymas lazeriu, masaĹžai, aparatinÄ—s kosmetologinÄ—s procedĹŤros, mezoterapija, plaukĹł bei kapiliarĹł ĹĄalinimas IPL aparatu. SAUSIO mÄ—nesÄŻ kvieÄ?iame naudotis metĹł pradĹžios nuolaidomis: visoms veido ir kĹŤno procedĹŤroms – net 30% nuolaida; ypatingi pasiĹŤlymai: jauninanti veido procedĹŤra „Lymphobiony“ – 105 Lt; lipokavitacija+presoterapija – 99 Lt; lipokavitacija+vakuuminis masaĹžas – 129 Lt. Sveikatos ir groĹžio klinika, Ĺ ermukĹĄniĹł g. 15, KlaipÄ—da; www.sgklinika.lt, tel. 8 615 45 644, el. p. klaipeda@sgklinika.lt.

898257

IĹĄnuomoju 56 kv. m patalpas parduotuvei ar biurui NaikupÄ—s g. 10 (3/1 a., atskiras ÄŻÄ—jimas, vieta automobiliui, vieta reklamai, 1 kv. m - 15 Lt). Tel. 8 681 22 300. 899824

NTA „Laimita“ greitai iĹĄnuomoja JĹŤsĹł nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. BirutÄ—s g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529. 893793

NTA „Memelhaus“ padeda iĹĄnuomoti ir iĹĄsinuomoti butus, kotedĹžus, namus. Reikalingi nuomai JĹŤsĹł NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78.

898591

tyrimas. Turintiems siuntimÄ… echoskopijÄ…,

894906

gastrofibroskopijÄ…, rektoskopijÄ…, neurolo-

Padedame iĹĄnuomoti ir iĹĄsinuomoti kambarius, butus. Reikalingi butai nuomai. UAB „LiepĹł parkas“, Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099.

go konsultacijÄ… dÄ—l galvos svaigimo, reabilitacines procedĹŤras apmoka ligoniĹł kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profi-

893565

laktiniai darbuotojĹł tikrinimai ÄŻmonÄ—ms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt. 884048

NAUJIENA! DiagnostinÄ— histeroskopija ambulatoriĹĄkai (dÄ—l kraujavimĹł, gimdos gleivinÄ—s ligĹł). Visos ambulatorinÄ—s ginekologinÄ—s paslaugos. UAB KuncĹł ambulatorinÄ— klinika, KuncĹł g. 12-54, KlaipÄ—da, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt. 884049

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiĹłjĹł ir vaikĹł gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinÄ—s), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinÄ—s medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas JĹŤreiviĹł g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – ĹĄeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akuĹĄerÄ— (nÄ—ĹĄÄ?iĹłjĹł prieĹžiĹŤra). JĹŤreiviĹł g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas BanduĹžiĹł g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623. 765802

NAUJIENA! Šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malťinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. GROŽIUI: mezoterapija savo krauju - PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krōtų stangrinimas, plaukų atauginimas.Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukťlių uŞpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos prieŞiōrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedōros. SVEIKATAI: vakuuminiai, limfodrenaŞiniai masaŞai. Magneto, ozono, LED ťviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų ťalinimas.S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493767, mob. +370 620 67701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt. 894528

AMBULATORIJA

Kursai: buhalterinÄ—s apskaitos, fotografijos, makiaĹžo, kompiuteriĹł, raĹĄtvedybos, kalbĹł, sÄ…matininkĹł. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt. 893609

Mokymo ÄŻstaigos KvieÄ?iame ÄŻ vaikĹł centrÄ… „SaulÄ—s spinduliukai“ prie medicinos centro UAB „Medikana“. Tai unikali galimybÄ— tÄ—veliams vystyti vaikĹł psichofiziologinius gebÄ—jimus, lavinti kĹŤrybingumÄ…, muzikalumÄ… ir paruoĹĄti mokyklai. Bus formuojamos grupÄ—s nuo 1 iki 6 metĹł rusĹł ir lietuviĹł k. MĹŤsĹł adresas - S.Daukanto g. 22 (ÄŻÄ—jimas iĹĄ kiemo pusÄ—s), tel. (8 46) 218 355, 8 655 00 670 nuo 10 iki 12 val. 897779

SveÄ?iĹł namuose paromis iĹĄnuomojami kambariai su visais patogumais (uĹždaras kiemas). Tel. 412 390, 8 657 94 214, 8 699 16 202; www.virsutine9.lt. 1 kambario butÄ… su balkonu Taikos pr. (180 Lt); 2 kambariĹł butÄ… Kauno g. (suremontuotas, nebrangiai). Tel. 8 679 82 151, 8 609 61 072.

KvieÄ?iame ÄŻ vairavimo kursus. VakarinÄ—s grupÄ—s, nauji automobiliai. PradĹžia - sausio 16 d. Laukiame JĹŤsĹł LaukininkĹł g. 2, tel. (8 46) 322 664, 8 600 20 097; www.kg-vairuok.lt. 896304

Unikali technologija Lietuvoje

1 kambario butÄ… Taikos pr., prie „Avitelos“ (baldai, buitinÄ— technika); 2 kambariĹł butÄ… Debreceno g. (remontas, maĹži mokesÄ?iai). Tel. 8 603 78 994, 8 603 78 977. 16 kv. m ir 26 kv. m biuro patalpĹł nuoma, yra laisvĹł ĹŤkiniĹł patalpĹł (galima ÄŻvairi veikla), garaŞų. Tel. 8 698 49 321, 8 606 12 856. 898081

Dirbanti pora iĹĄsinuomotĹł butÄ… ilgesniam laikui (firmoms neskambinti). Tel. 8 658 71 178. 894923

IeĹĄkau iĹĄsinuomoti ilgam laikui naujos statybos gerai ÄŻrengtÄ… butÄ… su baldais (gyvens 1 Ĺžmogus). Tel. 8 681 61 191.

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo bĹŤklÄ—s funkcinÄ— ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Labiausiai paplitusiĹł problemĹł su nugara ir strÄ—nomis profilaktika ir reabilitacija. Efektyvus ir saugus stuburo struktĹŤros atstatymo metodas autogravitacinio (veikiant savo paties svoriui) iĹĄtempimo bĹŤdu. Stuburo raumenĹł ir sÄ…nariĹł stiprinimas ir vystymas. Treniruokliai uĹžtikrina biomechaniĹĄkai stuburui patogiÄ… horizontaliÄ… padÄ—tÄŻ, sumaĹžina tarpslanksteliniĹł diskĹł spaudimÄ…. SukilÄ—liĹł g. 20 (iĹĄ Pilies g.), KlaipÄ—da. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. Lic. Nr.2682.

882274

Joga! Ĺ varĹŤs energetiniai kanalai - Ĺžmogaus sveikatos ir jaunystÄ—s garantas! DanÄ—s g. 29. Kaina 12 Lt. www.jogananda.lt. Tel. 8 602 70 016. 896635

Mokymas Kiti kursai

899579

Ilgalaikei nuomai pora ieĹĄko buto KlaipÄ—doje. Abu dirbame. MokÄ—sime ÄŻ priekÄŻ ir uĹžstatÄ…. TvarkÄ… garantuojame. Tel. 8 603 94 645. 899981

899349

IĹĄnuomojamos 60,50 kv. m biuro patalpos su baldais (geras privaĹžiavimas, autonominis ĹĄildymas). Tel. (8 46) 482 099, 8 686 59 152. 899291

IĹĄnuomojamos komercinÄ—s patalpos iki 850 kv. m Herkaus Manto g., tinkamos bet kokiai veiklai. Tel. 8 687 39 200.

899948

PrivaÄ?iame name iĹĄnuomojami du kambariai, pageidautina studentams, yra atskiras ÄŻÄ—jimas. Tel. 8 682 33 200. 897742

Tvarkinga, dirbanti ĹĄeima iĹĄsinuomotĹł 2 kambariĹł butÄ…. Tel. 8 610 21 134, e. paĹĄtas daivavarslauskiene@gmail.com. 898067

Parduoda „Purijona“ padeda pirkti, parduoti, nuomuoti nekilnojamajÄŻ turtÄ…, tvarko dokumentus, konsultuoja. Taikos pr. 111, 8 656 83 636, 8 606 10 036, 343 636, www.purijona.lt. 893932

Butus naujos statybos name, centre. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668. 894399

GaraĹžus Dubysos g., Ĺ ilutÄ—s pl., KaĹĄtonĹł g., Minijos g. Tel. 8 658 00 943. KambarÄŻ bendrabutyje SulupÄ—s g. (plastikinis langas, rakinamas koridorius, WC, virtuvÄ—, duĹĄas bendro naudojimo, 13500 Lt). Tel. 8 674 03 608. 899468

Patalpas miesto centre. Tel. 8 687 39 200. 899882

PoilsiavietÄ™ Ĺ ilininkuose, prie Nemuno (kaimo turizmo sodyba). Savininkas. Tel. 8 689 93 984. 898483

899874

6 @ B . =646 ./0021 kat. cNV_NcVZ\Xb_`NV _\ X\TR

;NbWNT_b]Ă›XVRXcVR[Ă–]V_ZNQVR[Ă&#x; %#&"""&"! %#&"""&"! ;Raa_f`XYN`Ă›`8YNV]Ă›Q\WR ddd_R`]bOYVX\`cZYa

KeiÄ?ia

899474

Prie „Avitelos“ iĹĄnuomojamos 40 kv. m patalpos biurui arba parduotuvei. Tel. 8 686 94 634.

897953

Ilgesniam laikui iťnuomoju 2 kambarių butą su holu LōŞų g. (3 aukťtas, su baldais ir buitine technika). Tel. 8 683 27 423.

Nekilnojamasis turtas

„Gundos“ floristĹł kursai ir seminarai pradedantiesiems ir profesionalams. PaĹžymÄ—jimas. Nuolaidos. Ĺ ilutÄ—s pl. 79, 1 kab. Tel. 8 672 38 431.

899116

899766

899987

VairuotojĹł kursai

7 Prisilietimas - R.ir S. StratkauskĹł Holistinio masaĹžo namai. MasaĹžo terapija. SPA ritualai Jums ir JĹŤsĹł artimiesiems. www.7prisilietimas. lt. Tel. 8 604 37 777.

868955

Nuoma

886758

899333

SKYDLIAUKÄ–S FUNKCIJOS SUTRIKIMAI – BLOGOS SAVIJAUTOS PRIEĹ˝ASTIS. Ilgalaikis stresas, ÄŻtemptas darbas, jodo stygius, paveldÄ—ti genai – tokios daĹžniausios skydliaukÄ—s ligĹł prieĹžastys. Jos nustatomos dviem iĹĄ deĹĄimties Lietuvos gyventojĹł. SkydliaukÄ—s hormonus tirtis patariama esant: daĹžnam nuovargiui, odos ir plaukĹł sausumui, plaukĹł slinkimui, sutrikus cholesterolio lygiui, viduriĹł uĹžkietÄ—jimui, padidÄ—jusiam kraujospĹŤdĹžiui, mÄ—nesiniĹł ciklo sutrikimui. Iki 2012 m. sausio 31 d. SKYDLIAUKÄ–S HORMONAMS taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinÄ— laboratorija. Registruotis tel. 8 607 94 033, (8 46) 213 470, 8 699 03 033, Ĺ auliĹł g. 21 ir JĹŤreiviĹł g. 19, KlaipÄ—da.

Pigiai nuomojame butus (ir paromis) KlaipÄ—doje, prie „Akropolio“. Lova - nuo 13 iki 50 Lt uĹž parÄ…. Tel. 8 674 99 147.

VisiĹĄkai sutvarkytÄ… 2 kambariĹł butÄ… ÄŻ didesnio ploto butÄ…. Tel. 8 675 10 473.

899866

1 kambario butÄ… Baltijos pr. 1 (5/4 a., 26 kv. m, bendrija, namas mĹŤrinis, suremontuotas, 76 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 654 76 641. 900059

IĹĄnuomojamos komercinÄ—s paskirties patalpos prekybos centre „Vyturys“, LaukininkĹł g. 19, KlaipÄ—da. Tel. (8 46) 324 204, 8 687 31 373.

1 kambario butÄ… Baltijos pr. 15 (26 kv. m, 5/1 a., mĹŤrinis, bendrija, suremontuotas, 76 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 676 53 818.

896738

900051

VisiĹĄkai sutvarkytÄ… 2 kambariĹł butÄ… ÄŻ didesnio ploto butÄ…. Tel. 8 675 10 473.

IĹĄnuomoju apartamentus dviem asmenims su baldais ir buitine technika, vieta automobiliui (500 Lt per mÄ—nesÄŻ plius nebrangios komunalinÄ—s paslaugos). Tel. 8 618 08 267, www.skelbiu.lt/10178393.html.

898471

899486

898470

Sklypus: 18 a prie „RegistrĹł centro“ (komercinÄ—s paskirties daugiaaukĹĄÄ?io namo statybai); 9 a SB „Tauras“ Tauralaukyje (miesto komunikacijos). Tel. 8 671 92 803.

1 kambario butÄ… Kretingos g. (5 bl./2 a., 34 kv. m, plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys, laminatas, WC kartu, kaina 87 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 617 84 026. 899525

Nukelta ÄŻ 17 p.


17

pirmadienis, sausio 16, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Nekilnojamasis turtas

BUTAI IR KOMERCINĖS PATALPOS GANDRALIŠKIŲ MIKRORAJONE

Parduoda atkelta iĹĄ 16 p. 1 kambario butÄ… Taikos pr. 3 (27 kv. m, 9/5 a., tvarkingas, su balkonu, 62 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 676 53 818. 900047

1 kambario butÄ… (tvarkingas, 5/4 a.). Arba iĹĄnuomoju. Savininkas. Tel. 8 600 36 850. 898753

1 kambario butÄ… Debreceno g. (prie Taikos pr.). Kaina 74 000 Lt. Tel. 8 686 61 368. 899687

Visos nekilnojamojo turto paslaugos

WWW.OH.LT

@1NbXN[a\T aRY%!#!# 1 kambario butÄ… Ĺ iauliĹł g. (9/5 a., tvarkingas, ÄŻstiklintas balkonas). Kaina 78 000 Lt. Tel. 8 686 61 368. 899686

1 kambario butus: 5/1 a. Poilsio g., 85 000 Lt; 5/2 a. StatybininkĹł pr., remontas, 93 000 Lt; 9/5 a. Debreceno g. 66, 89 000 Lt; 4/4 a. Minijos g., 50 000 Lt. Tel. 8 647 33 319. 899847

1 kambario butus: BirutÄ—s g. (remontas, baldai), Naujakiemio g. (9/2 a., balkonas, remontas, baldai), Baltijos pr. (5 pl./2 a., 65 000 Lt). Tel. 8 611 41 730. 899798

1 kambario 26 kv. m butÄ… (5/2 a., mĹŤrinis, be balkono, bendrija, pigus iĹĄlaikymas, kaina sutartinÄ—). Tel. 8 676 34 482. 899807

PardavimĹł biuras BirutÄ—s g 22, KlaipÄ—da tel. 8 46 412 344 8 620 72264, 8 652 54922 pardavimuskyrius@plienas.com www.gandraliskes.lt

1 kambario maĹžagabaritÄŻ butÄ… 15 km nuo KlaipÄ—dos (krosnis, WC, atskiras ÄŻÄ—jimas, malkinÄ—, 40 000 Lt, pradinÄ—). Tel. 8 607 93 054.

17 a sklypÄ… Senojoje KalotÄ—je namo statybai (1 a - 5000 Lt). Tel. 8 687 58 917, 8 683 30 983, 341 000.

899801

898916

1 kambario maĹžagabaritÄŻ butÄ… ParyĹžiaus Komunos g. (21 kv. m, su balkonu, 9/7 a.); 2 kambariĹł butÄ… LaukininkĹł g. (47 kv. m, 5/1 a.). Tel. 8 683 69 613.

2 kambariĹł butÄ… Taikos pr. 71 (47 kv. m, 5/5 a., blokinis namas, be remonto, 105 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 654 76 641.

898766

1,5 kambario butÄ… Taikos pr. (4/4 a., 38 kv. m, suremontuotas, saulÄ—ta pusÄ—, renovuotas stogas, kai kurie baldai, 110 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 653 85 743. 899527

10 a sklypÄ… namo statybai labai graĹžioje vietoje ĹĄiaurinÄ—je miesto dalyje, prie upÄ—s (miesto komunikacijos, kaina derinama). Tel. 8 685 41 398.

900055

2 kambariĹł butÄ… Palangoje (52 kv. m, 4/4 a., plastikiniai langai, ÄŻstiklintas balkonas, didelis rĹŤsys, kaina sutartinÄ—); 12 a sklypÄ… Vydmantuose. Tel. 8 699 56 184. 897735

2 kambariĹł butÄ… Taikos pr. (prie Baltijos Ĺžiedo), suremontuotas, kaina 145 000 Lt. Tel. 8 615 33 921. 899832

2 kambariĹł butus: I.SimonaitytÄ—s g. (105 000 Lt), StrÄ—vos g. (107 000 Lt), Taikos pr. (120 000 Lt). Suremontuoti, bendrijos. Tel. 8 611 41 730.

88 kv. m mĹŤrinÄŻ sodo namÄ… Ĺ ernuose (ĹĄalia kanalo). Tel. 8 650 30 877. 898043

9 a sklypą Klaipėdoje, Tauralaukio SB „Tauras“. Gera vieta. 120 000 Lt, miesto komunikacijos. Tel. 8 688 85 275. 900388

Administracines patalpas GargĹždĹł m. centre (84 kv.m, 4 kabinetai, visi iĹĄnuomoti, apĹĄiltintas fasadas, naujai uĹždengtas stogas, nauji elektros ÄŻvadai). Tai puiki vieta JĹŤsĹł verslui arba investicijai, kuri neĹĄ pajamas kiekvienÄ… mÄ—nesÄŻ. Tel. 8 620 91 974. 899599

Bloke 12 kv. m maŞąjÄŻ kambarÄŻ Baltijos pr. 4 (5 pl./2 a., visiĹĄkai suremontuotas, tuĹĄÄ?ias, vonia ir WC, skaitikliai, savininkas, 25 000 Lt). Tel. 8 698 77 203.

Naujos statybos 3 kambariĹł butÄ… centre (95 kv. m, 9/4 a., su visa apdaila, yra ÄŻmontuoti baldai, poĹžeminÄ— vieta automobiliui). Tel. 8 615 11 865. 899576

Nebrangiai 340 kv. m mĹŤrinÄŻ namÄ… DviraÄ?iĹł treko rajone. Tel. 8 682 48 212. 898047

Nebrangiai sodÄ… su ÄŻregistruotu namu vaizdingoje vietoje Dituvoje (ĹĄulinys, ĹĄiltnamis, drenaĹžas, krosnis, sutvarkyta aplinka, 49 000 Lt). Tel. 8 678 60 008. 898203

Pigiai 1 kambario butÄ… centre, MedĹžiotojĹł g. (antrasis a., didelis balkonas, plastikiniai langai). Tel. 8 685 50 140, 8 670 21 848. 899073

Gerai suremontuotÄ… 3 kambariĹł butÄ… PuodĹžiĹł g. (275 000 Lt). Tel. 8 609 07 270.

Savininkas skubiai parduoda erdvĹł naujÄ… ĹĄiuolaikiĹĄkÄ… 1 a. namÄ… prie GargĹždĹł (204 kv. m, 299 000 Lt), ĹĄalia esantÄŻ 15 a sklypÄ… su komunikacijomis. Tel. 8 686 53 230.

899790

898420

885646

10 a sklypÄ… Naujojoje KalotÄ—je su visomis komunikacijomis. GraĹži aplinka, geras susisiekimas. Tel. 8 698 14 664.

2 kambariĹł 37 kv. m butÄ… su balkonu bendrabuÄ?io bloke Debreceno g. 19 (5/4 a., suremontuotas, duĹĄas, WC, skaitikliai, 51 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 643 27 660.

Gerus butus: 1 kambario 9/7 a. Ryťininkų g; 5/2 a. Puťyno g.; 3 kambarių 10/1 a. Varpų g.; 5/5 a. Kuncų g.; 3/1 a. TilŞės g.; 9/3 a. Naujakiemio g. Tel. 380 359, 8 675 43 634.

Ĺ lapĹĄilÄ—s k. (ĹĄalia buvusio aerouosto) 2,74 ha ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties sklypÄ… (yra leidimas keisti paskirtÄŻ). Arba keiÄ?ia ÄŻ butÄ…. Tel. 8 636 09 399.

895812

899946

896749

899008

100 kv. m naujos statybos butÄ… DragĹŤnĹł g. (garaĹžas, 2 lodĹžijos, pirtis, virtuvÄ—s baldai su buitine technika, kaina 510 000 Lt). Tel. 8 614 47 380, +353851131686.

2 kambariĹł 42 kv. m butÄ… RumpiĹĄkÄ—s g., 5/2 a. (su balkonu). Tel. 8 614 07 549.

900292

10 a ĹžemÄ—s sklypÄ… Slengiuose. Paskirtis - namĹł valda. 1 a kaina 5 000 Lt. Tel. 8 662 18 108.

899519

895207

898242

101 kv. m komercines patalpas Herkaus Manto g. 75. Galimas keitimas. Tel. 8 601 31 411.

900000

2 kambariĹł 48 kv. m butÄ… Baltijos pr. (plytiniame name, 5/2 a., bendrija). Tel. 8 614 07 549. 899993

899319

1 kambario butÄ… Debreceno g., 74000 Lt. 2 kambariĹł Taikos pr. 71, 105000 Lt. 3 kambariĹł: Reikjaviko g., 150000 Lt, Debreceno g., 105000 Lt. Tel. 8 672 90 075.

15 a ĹžemÄ—s sklypÄ… 10 min. kelio iki KlaipÄ—dos centro, su visomis komunikacijomis, leidimu statybai, kartotiniu projektu pagal JĹŤsĹł pageidavimÄ…. Tel. 8 698 38 863.

900018

897543

2 kambariĹł 53,63 kv. m butÄ… S.Ĺ imkaus g. (1 aukĹĄtas, butas yra gyvenamosios paskirties, bet vieta tinkama vykdyti komercinÄ™ veiklÄ…). Tel. 8 646 36 175, e. paĹĄtas e_ivanauskiene@ hotmail.com. 895387

3 kambariĹł butÄ… Baltijos pr. 91 (5/2 a., 62 kv. m, suremontuotas, 2 balkonai). PianinÄ…. Savininkas. Tel. 8 612 37 577, 230 123. 891566

3 kambariĹł butÄ… su holu 5/4 a. LaukininkĹł g. Savininkas. Tel. 8 691 48 638. 897760

3 kambariĹł suremontuotÄ…, perplanuotÄ… butÄ… su ÄŻmontuotais baldais Baltijos pr. (5 pl./3 a., rytĹł-vakarĹł pusÄ—s, pradinÄ— kaina 150 000 Lt). Tel. 8 611 41 730. 899795

4 kambariĹł butÄ… Vyturio g. (geras remontas, perplanuotas, su projektu); du sklypus po 65 a GruĹžeikiĹł soduose. Tel. 8 611 42 300. 888915

49 kv. m butÄ… 4/3 a. DragĹŤnĹł g., 9 a namĹł valdos sklypÄ… RytĹł g., prie Tauralaukio, Sendvario sen. (galima iĹĄsimokÄ—tinai). Tel. 8 686 82 750. 899856

ĎvaŞiuojant į Klaipėdą Liepų gatve, deťinėje pusėje (prie upės) 2–16 a sklypai 65–240 m² namams. 1 aras – 25 000 Lt. Planuojami namai nuo 150 000 Lt (neįrengti).

Tel. 8 687 19 144 www.liepunamai.lt ÄŽregistruotÄ… statybos inspekcijoje gyvenamÄ…jÄŻ namÄ… SB „Dituva“ (160 kv. m, iĹĄ dalies atlikta apdaila, vietinÄ—s komunikacijos). Tel. 8 612 08 307, 8 611 42 300. 891120

StrategiĹĄkai patogioje vietoje raudonĹł plytĹł mĹŤriniame name 3 kambariĹł butÄ… (5/4 a., nekampinis, suremontuotas). Tel. 8 699 96 103 (savininkas).

898028

898224

MĹŤrinÄŻ garaŞą su rĹŤsiu po visu garaĹžu „RimkĹłâ€œ kooperatyve (visiĹĄkai ÄŻrengtas, trifazÄ— el. srovÄ—). Tel. 227 346, 8 656 16 997, 8 656 27 940.

TuĹĄÄ?iÄ… gerai suremontuotÄ… blokÄ… Baltijos pr. 4 (ÄŻrengtas, 5 pl./2 a., duĹĄas, WC, virtuvÄ—, skaitikliai, saulÄ—tas, ne kampinis, 73 000 Lt, galima derÄ—tis). Savininkas. Tel. 8 619 44 235.

895683

MĹŤrinÄŻ garaŞą SmiltelÄ—s g., bendrijoje „Spindulys“ (metalinÄ—s durys, elektra). Kaina 5500 Lt. Tel. 8 608 79 819. 899311

899521

ĹŞkio paskirties 0,96 ha ĹžemÄ—s sklypÄ… 15 km nuo KlaipÄ—dos, netoli upÄ—s. Tel. 8 680 81 486, (8 46) 454 686. 898324

NamĹł valdos sklypus Martinuose ir TruĹĄeliuose (27 000 Lt). Tel. 8 646 45 099. NaujÄ… 2 kambariĹł 55 kv. m butÄ… (visa apdaila, 1 a., atskiras ÄŻÄ—jimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis ĹĄildymas (apie 100 Lt/mÄ—n.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 898341

64 kv. m komercines patalpas Vingio g. Arba iĹĄnuomoja. Tel. 8 699 09 825.

NaujÄ… 3 kambariĹł 60 kv. m butÄ… (1 a., atskiras ÄŻÄ—jimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis ĹĄildymas apie 100 Lt/mÄ—n.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

899772

898351

74 kv. m 2 miegamĹłjĹł butÄ… DragĹŤnĹł g. 1 (13 aukĹĄtas, vaizdas ÄŻ jĹŤrÄ…, butas su visa apdaila ir vonios baldais). Tel. 8 680 79 165, 8 604 69 199.

Naują, ťiltą 104 kv. m kotedŞą Ginduliuose (kraťtinis, miesto komunikacijos, ťildymas dujomis, ťildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

900063

898331

893054

899399

ÄŽvairus sodĹł ir gyvenamĹłjĹł namĹł pasirinkimas Ĺ ernuose. Tel. (8 46) 476 644, 8 682 59 085.

898239

6-25 arĹł sklypai su visomis komunikacijomis (elektra, vanduo, dujos, lietaus nuotekos, asfaltas, apĹĄvietimas). Prie vandens telkinio, puikus susisiekimas - 5 min. kelio iki miesto centro, kursuoja mikroautobusas nr. 7. Tel. 8 698 33 779, www.svajoniukrantogyvenviete.lt.

Skubiai, pigiai sodÄ… su namu Dituvoje; sklypÄ… Dituvoje (yra elektra, ĹĄulinys, namelis). Tel. 8 699 25 002.

Žemės sklypus namų statybai Slengiuose, su komunikacijomis, 3 km iki centrinio paťto. Tel. 8 609 07 270. 898412

Perka Perkame arba iĹĄsinuomojame ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ™ (gali bĹŤti apleista ar iĹĄnuomota), fermas. Perkame miĹĄkÄ…. Domina visoje Lietuvoje. Tel. 8 650 55 564. 889678

UAB „LiepĹł parkas“ perka ir parduoda nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…, tvarko dokumentus. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099. 893555

Nukelta ÄŻ 18 p.


18

pirmadienis, sausio 16, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Nekilnojamasis turtas Perka atkelta iĹĄ 17 p.

1 -2 kambariĹł butÄ… (arba 3 kambariĹł), galima siĹŤlyti be remonto. Tel. 8 605 96 992. 892982

1 arba 2 kambarių butą, gali bōti 3 kambarių; siōlyti garaŞą. Tel. 420 793, 8 652 22 532.

BuhalterÄ—, turinti patirties prekybos, paslaugĹł, gamybos srityse, ieĹĄko pagrindinio arba papildomo darbo. Tel. 8 610 35 455.

AutomobiliĹł servisas KlaipÄ—doje ieĹĄko kÄ—bulininko ir paruoĹĄÄ—jo-daĹžytojo. Patirtis bĹŤtina. Tel. 8 676 55 146, 8 616 03 525.

897747

898444

Stalius (39 m., be ĹžalingĹł ÄŻproÄ?iĹł), turintis patirties mediniĹł baldĹł ir kt. gamyboje, ieĹĄko nuolatinio darbo. Tel. 8 612 28 780. 897958

Vairuotojas (B, C, D, E, Fiskar, krautuvai ir kita, dirbęs statyboje tiekėju) ieťko pagrindinio (ar 0,5 etato) darbo. Tel. 8 674 91 541. 899802

899342

NTA „Laimita“ perka butus, sodus, namus. Gali bĹŤti su skolomis. Tel. 494 017, (8 673) 38 529.

40 m. moteris ieĹĄko namĹł tvarkytojos darbo (intymaus nesiĹŤlyti). Tel. 8 636 72 364. 899530

893842

Perkame degalinÄ™ arba sklypÄ… degalinei KlaipÄ—doje. Tel. 8 655 22 108. 900345

Perku 1, 2, 3 kambariĹł butus. Sklypus. Gali bĹŤti su skolomis arba ÄŻkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 894885

UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 4 kambariĹł butus, namus, ĹžemÄ—s sklypus, sodus. www.naminta.lt. Tel. 361 773, 8 618 62 577, StatybininkĹł pr. 7A.

IeĹĄkau auklÄ—s, namĹł ĹĄeimininkÄ—s darbo, galiu priĹžiĹŤrÄ—ti vaikelius ĹĄvenÄ?iĹł bei poilsio dienomis. Tel. 8 645 47 658. 898259

Patyręs apdailininkas (gipskartonis, daŞymas, plytelės, tapetai) ieťko darbo. Tel. 8 646 53 920. 900041

SiĹŤlo darbÄ…

Autoservisui reikalingas autoĹĄaltkalvis, turintis automobiliĹł remonto patirties. Tel. 8 654 28 188. 895569

BaldĹł ÄŻmonÄ— „PuĹĄis“ priims ÄŻ darbÄ… stalius baldĹžius, staklininkus, frezuotojus, baldĹł surinkÄ—jus. Tel. 8 616 49 731. 896265

BesipleÄ?ianti statybos darbĹł firma ieĹĄko suvirintojĹł, turinÄ?iĹł MIG ir (arba) TIG sertifikatus. AnglĹł kalbos Ĺžinios - bĹŤtinos. SiĹŤlomas geras atlyginimas. Tel. 8 604 55 072 (nuo 10 iki 18 val.). 898706

Dirbti bare reikalingi: barmenas (-Ä—)padavÄ—jas(-a), virÄ—ja. Tel. 8 677 98 203, e. paĹĄtas Maluninkuuzeiga@gmail.com. 898139

IeĹĄkome darbuotojĹł dirbti uĹžsienyje, pramonÄ—je: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglĹł kalba. Privalumas - darbo patirtis. CV siĹłsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 890572

895520

ÄŽmonÄ— ieĹĄko sÄ…matininko. Tel. 8 600 85 529.

Paskolos

899912

ÄŽmonei reikalingas elektrinio krautuvo vairuotojas (pamaininis darbas). Tel. 8 614 48 110 (8-17 val.).899924

www.soscredit.lt

Kavinei reikalinga valytoja ne visai darbo dienai. Tel. 8 610 22 610.

Paskolos be uĹžstato iki 3 000 Lt Paskolos su uĹžstatu PaskolĹł reďŹ nansavimas KomunaliniĹł ir kitĹł skolĹł dengimas Konsultacijos paskolĹł klausimais

898477

UAB „Sabelija“ ÄŻ savo kolektyvÄ… ieĹĄko projekto vadovo. Darbo pobĹŤdis: darbĹł saugos projektĹł ÄŻgyvendinimas. Vadovavimo patirtis - privalumas. Gyvenimo apraĹĄymus siĹłskite el. paĹĄtu personalas@darbusauga.lt.

H.Manto g. 7 / M.MaĹžvydo al. 2 KlaipÄ—da , tel. 8 650 33 238 El. p. klaipÄ—da@soscredit.lt „Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sÄ…lygos, uĹž uĹžstatÄ… ir pagal vekselÄŻ. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 891393

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas uĹž uĹžstatÄ… ir pagal vekselÄŻ. UĹžstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentĹł sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 890425

Suteikiame skubias paskolas uĹž uĹžstatÄ… nuo 1,5 proc. ir be uĹžstato pagal vekselÄŻ. UĹžstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637.

900497

„Švyturio taksi“ firmai KlaipÄ—doje reikalinga dispeÄ?erÄ—. Tel. 8 600 21 065. 900191

Legalus darbas uĹžsienyje, ÄŻvairiose darbo srityse. MokesÄ?iĹł grÄ…Ĺžinimas dirbusiesiems uĹžsienyje. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698, www.litaupa.lt. 892500

Dirbti privaÄ?ioje jachtoje reikalingos stwrdss ir Chief cook. www.bakena.com, tel. (8 46) 410 735. 900294

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto ÄŻkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukĹĄtas). Tel. 8 688 26 792, e. paĹĄtas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt.

UAB „MALKŲ ÄŽLANKOS TERMINALAS“, vykdanti medienos sandÄ—liavimo, krovos darbus specializuotame medienos terminale, KlaipÄ—doje ieĹĄko: hidraulinio operatoriaus maĹĄinistĹł, dokininkĹł - mechanizatoriĹł. Reikalavimai: atsakingumas, savarankiĹĄkumas; paĹžymÄ—jimai; panaĹĄaus darbo patirtis; patirtis uosto ÄŻmonÄ—se. Darbo pobĹŤdis: krovos darbai su hidrauliniais manipuliatoriais, uosto vilkikais ir frontaliniais krautuvais ÄŻmonÄ—s teritorijoje. SiĹŤlome: nuolatinÄŻ ir nenuolatinÄŻ darbÄ…; tarifinÄŻ atlyginimÄ…, priklausantÄŻ nuo darbo valandĹł. Informacija teikiama tel. (8 46) 300 656, e. paĹĄtas info@miterminalas.lt.

888576

897939

898612

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sÄ…lygomis. UĹž uĹžstatÄ… (yra papildomĹł sÄ…lygĹł). Vykdome perÄŻkeitimÄ…. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907. 894860

Skubios paskolos palankiausiomis sÄ…lygomis su uĹžstatu. Dengiame skolas, perskoliname. Reikalingi kreditoriai. „Tureta“, TilŞės g. 38. Tel. 217 219, 8 685 50 195.

Atestuotai ÄŻmonei reikalingi atsakingi statybininkai. Tel. (8 46) 410 569, 8 659 91 000. 898583

Dirbti VakarĹł Europoje reikalingi vairuotojai, turintys E kat. BĹŤtina patirtis. ÄŽmonÄ— siĹŤlo gerÄ… ir laiku mokamÄ… atlyginimÄ…. Tel. 8 689 89 766. 899135

899886

Paslaugos KeleiviĹł perveĹžimas (grupÄ—mis): oro uostai, Lietuva, Latvija, Kaliningradas, Europa. MaĹžagabaritiniai kroviniai. KambariĹł nuoma. Tel. 8 620 87 926. 893746

Darbas

UAB „Litana ir Ko“ darbui Lietuvoje ir XĂĽVLHQ\MHreikalingi: .9$/,),.827,/$,9Ç?.25386Ç? 685,1.Ć -$,

5HLNDODYLPDLQHPDĂĽHVQĆĄNDLSPHWÇ?GDUERSDWLUWLV VXJHEĆĄMLPDV VDYDUDQNLĂŁNDL GLUEWL EHL QDXGRWLVEUĆĄĂĽLQLDLV

689,5,172-$,

IeĹĄko darbo BuhalterÄ— ieĹĄko darbo (dirbu namuose, legali buhalterinÄ— programa, patirtis). Tel. 8 684 78 705, e. paĹĄtas sasiene@gmail.com. 890904

5HLNDODYLPDL QH PDĂĽHVQĆĄ NDLS PHWÇ? SDWLUWLV ODLYÇ?VWDW\ERMHWXUĆĄWLWDUSWDXWLQĆłVXYLULQWRMRVHUWLÂżNDWÄ… SULYDOXPDV *\YHQLPRDSUDĂŁ\PÄ…VLÇ?VWL SHUVRQDODV#OLWDQDJURXSFRP WHOSDVLWHLUDXWL

UAB „Iremas“ filialas „Kelmerta“ nuolat dirbti reikalingi: vyr. energetikas ir portaliniĹł kranĹł elektrikai. Geros darbo sÄ…lygos, visos socialinÄ—s garantijos. Tel. 399 430. 900239

Nukelta ÄŻ 19 p.


19

pirmadienis, sausio 16, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI SiĹŤlome darbÄ… tarptautinÄ—je gyvybÄ—s draudimo bendrovÄ—je vadovams, draudimo atstovams. Tel. 8 698 81 043.

Darbas SiĹŤlo darbÄ…

898495

atkelta iĹĄ 18 p.

Taksi ÄŻmonei reikalinga dispeÄ?erÄ—. Tel. 8 686 94 643. 899729

Konsultantui vadybininkui. Darbo apraĹĄymas: aktyvĹŤs asmeniniai pardavimai; kontaktĹł palaikymas ir plÄ—timas klientais; klientĹł mokymas naudoti tiekiamus produktus. Reikalavimai: komunikabilumas; reprezentatyvi iĹĄvaizda; atsakingumas, darbĹĄtumas; aukĹĄtasis iĹĄsilavinimas (medicinos ar komunikavimo srityse - pageidautina); vairuotojo paĹžymÄ—jimas (B kategorija). Garantuojame: atlyginimÄ… priklausantÄŻ nuo rezultatĹł; darbui bĹŤtinas priemones. Mokome: darbo srities specialiĹł ĹžiniĹł; darbui reikalingĹł ÄŻgĹŤdĹžiĹł. MotyvacinÄŻ laiĹĄkÄ… ir C V siĹłskite e. paĹĄtu karjera@deraimas.lt. 900493

LaivĹł statybos ir remonto ÄŻmonei nuolat dirbti reikalingi korpuso surinkÄ—jai ir suvirintojai. Garantuotas nuolatinis krĹŤvis. Tel. 8 693 09 151, info@nortiva.eu. 895399

Maisto prekiĹł parduotuvei reikalinga kasininkÄ—-pardavÄ—ja. CV siĹłsti irma.akavickiene@ gmail.com, tel. 8 614 36 958. 898432

Maisto prekiĹł parduotuvei reikalinga vedÄ—ja ir kasininkÄ—-pardavÄ—ja. CV siĹłsti rital@gruste.lt. Tel. 8 614 36 855.

Giluminis kilimĹł, minkĹĄtĹłjĹł baldĹł, Ä?iuĹžiniĹł valymas, plovimas. Kitos patalpĹł valymo paslaugos. Tel. 8 657 94 363, 8 657 94 361; www.svarosartele.lt 893775

Ĺ aldytuvai

Transporto ÄŻmonÄ— ieĹĄko vairuotojĹł, turinÄ?iĹł C-E kategorijas, dirbti Lietuvoje, Europos ĹĄalyse ir Rusijoje. ADR sertifikato turÄ—jimas bĹŤtĹł privalumas. Tel. 8 645 89 777, e. paĹĄtas operations@transkela.lt. 892825

UAB „EkskomisarĹł biuras“ pleÄ?ia savo veiklÄ… ir KlaipÄ—doje ieĹĄko APSAUGOS DARBUOTOJŲ. Reikalavimai: panaĹĄaus darbo patirtis, darbas kompiuteriu. Tel. (8 46) 411 367, elektroninis paĹĄtas klaipeda@ekskomisarai.lt. Nuolat dirbti Ĺžvejybiniame laive Baltijos jĹŤroje reikalingas kapitono padÄ—jÄ—jas. Tel. 8 698 30 839. 899805

Reikalinga darbuotoja greito maisto uĹžkandinÄ—je. Tel. 8 612 58 459. 899713

Reikalinga pardavÄ—ja dirbti kioske. Tel. 8 670 19 852. 900393

Reikalinga kebabĹł kepÄ—ja-pardavÄ—ja. Darbas pamainomis. Tel. 8 686 73 405. 900392

899494

„Nuo durĹł, iki durĹłâ€œ. Lietuva-Anglija-Lietuva. VeĹžame keleivius, siuntinius, nedidelius krovinius. Tel. 8 604 09 773; Anglijoje 07721023935. 899737

Automobiliai Autoserviso paslaugos

898744

Pigiai perkraustome, perveĹžame baldus, ÄŻvairius krovinius. Tel. 8 607 13 774. 897517

AutomobiliĹł remontas. Diagnostika, variklio, vaĹžiuoklÄ—s remontas, automobiliĹł elektriko paslaugos. ParuoĹĄiame TA. Nuolaidos. Tel. 8 684 25 364. 900336

AutomobiliĹł dujĹł ÄŻrangos servisas, montavimas (iĹĄsimokÄ—tinai), remontas. AutomobiliĹł signalizacijĹł montavimas. Tel. 415 477, 8 606 11 399, Artojo g. 7G. 891429

Maisto prekiĹł parduotuvÄ—je reikalinga patyrusi pardavÄ—ja. Debreceno g. 5, tel. (8 46) 345 781. 899992

MedĹžio apdirbimo ÄŻmonei reikalingi operatoriai ir operatorÄ—s. Darbuotojus apmokome. Taip pat reikalingi pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 615 13 047. 899338

Naujai atidaromai kavinei (degalinė „Garnys“) reikalinga virėja. Tel. 8 656 32 024. 898581

Naujai atsidaranÄ?iam groĹžio salonui GandraliĹĄkÄ—se reikalingos plataus profilio kirpÄ—jos ir manikiĹŤrininkÄ—s (gali bĹŤti kolektyvas). Geros sÄ…lygos darbo vietĹł nuomai. Tel. 8 618 26 508, birute.anvita@takas.lt. 899460

Naujas vieĹĄbutis KlaipÄ—dos senamiestyje ieĹĄko virÄ—jo (-os), turinÄ?io (-ios) darbo patirties. Tel. 8 673 09 380, e. p. sales@memelhotel.lt. 899196

Nuolat dirbti prekyboje (prekiauti mobiliaisiais telefonais ir buitine technika), reikalingi darbuotojai iki 30 metĹł. Apmokome. Tel. 8 672 26 524. 893065

Reikalingi laivĹł ĹĄlifuotojai, suvirintojai, korpusininkai, vamzdininkai dirbti KlaipÄ—doje, komandiruotÄ—s ÄŻ uĹžsienÄŻ. Tel. 8 651 00 477. 895633

Nuolat dirbti groĹžio salone reikalinga (-as) kirpÄ—ja (-as). Kreiptis tel. 8 656 45 286. 897355

Reikalinga odontologo padÄ—jÄ—ja dirbti KlaipÄ—doje. Tel. 8 616 16 408, CV siĹłsti buhalterija@danta.lt.

UAB reikalingas ekskavatorininkas ir buldozerininkas dirbti buldozeriu T-170. Tel. (8 46) 481 335, 8 686 22 280. 900286

899702

Reikalingas kinĹł kalbos mokytojas. Tel. 8 687 50 776. 899836

Solidi Vokietijos slaugos tarnyba ieĹĄko bendrosios praktikos slaugytojĹł, vaikĹł seseliĹł ir slaugiĹł legaliam darbui ambulatorinÄ—je slaugoje arba ĹĄeimose. Reikalavimai: geros vokieÄ?iĹł kalbos Ĺžinios, patirtis slaugos srityje. SiĹŤlo: gerÄ… atlyginimÄ…, neterminuotÄ… darbo sutartÄŻ, visas socialines garantijas, gyvenamÄ… vietÄ… Vokietijoje bei galimybÄ™ reguliariai grÄŻĹžti ÄŻ LietuvÄ…. CV lietuviĹł k. siĹłsti e. paĹĄtu pflegeLT@gmail.com.Tel. 8 603 45 616. www.pflegezeit.com. 898497

Reikalingas pareigingas E kategorijos vairuotojas iĹĄ KlaipÄ—dos. Darbas: konteineriĹł perveĹžimas Lietuvoje. Tel. 8 671 57 373. 899094

Reikalingi konditerÄ—, technologas ir vairuotojas (B, C kategorijos). Tel. 8 611 45 000. 898309

Reikalingi taksi vairuotojai. Patirtis nebĹŤtina, apmokome. Tel. 8 670 34 843. 897995

Restoranui reikalinga patyrusi barmenÄ—-padavÄ—ja. Geros darbo sÄ…lygos ir laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 686 73 405. 900390

Nuolat dirbti ÄŻmonÄ— ieĹĄko montuotojĹł, kurie atliktĹł vÄ—dinimo, oro kondicionavimo darbus. CV su prieraĹĄu „montuotojas“ siĹłsti info@daikra.com. Tel. 8 650 18 438.

SiĹŤlome darbÄ… virÄ—jai (-ui) visai darbo dienai (darbo patirtis ne maĹžesnÄ— nei 5 m.). Darbas pamainomis slankiuoju darbo grafiku. Savalaikis atlyginimas, visos socialinÄ—s garantijos. Tel. 8 656 89 598, e. paĹĄtas karjera@nese.lt.

899326

899199

Reikalingi vairuotojai, turintys E kategorijÄ…. Tel. 8 640 18 818.

UAB „Infigo“ taksi ÄŻmonei reikalingi taksi automobiliĹł vairuotojai. Tel. 8 699 65 020.

898153

895298

Systemair grupė – pirmaujanti kompanija vėdinimo srityje visame pasaulyje. UAB Systemair – viena iť dukterinių įmonių, nuo 2000 metų visapusiťkai atstovaujanti pasaulinę Systemair grupę Lietuvoje.

VieĹĄbuÄ?iui senamiestyje skubiai reikalingas (-a) barmenas (-Ä—). BĹŤtina darbo patirtis aptarnavimo sferoje, geri ĹĄnekamosios anglĹł kalbos ÄŻgĹŤdĹžiai, kitĹł kalbĹł mokÄ—jimas bĹŤtĹł privalumas. Tel. 8 655 72 285, restaurant@nationalhotel.lt. 899165

Parduoda

Darbo apraĹĄymas: M vÄ—dinimo ÄŻrangos pardavimas; M bendravimas su klientais; M naujĹł klientĹł paieĹĄka M projektĹł skaiÄ?iavimas. Atlyginimas: sutartinis.

Reikalavimai kandidatui: M darbĹĄtumas, atsakingumas; M sugebÄ—jimas dirbti komandoje; M orientacija ÄŻ rezultatÄ…; M Ĺžinios apie vÄ—dinimo sistemas; M vairuotojo paĹžymÄ—jimas; M kompiuterinis raĹĄtingumas.

CV su nuoroda ÄŻ pageidaujamÄ… pozicijÄ… laukiame iki 2012 m. sausio 23 d. elektroninio paĹĄto adresu info@systemair.lt arba faksu 85 274 1871. Informuosime tik atrinktus kandidatus. KonďŹ dencialumÄ… garantuojame.

899401

Perka ÄŽvairiĹł markiĹł automobilius ir mikroautobusus, gali bĹŤti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220.

893102

KokybiĹĄkai ir nebrangiai projektuoja ir gamina ÄŻvairius baldus (virtuvÄ—s, stumdomĹłjĹł sistemĹł spintas). AtveĹžimas ir montavimas nemokamai. Tel. 8 658 13 464, Ilja, LiepĹł g. 40, www.trysgijos.lt.

Be poilsio dienĹł profesionaliai perkraustome iĹĄ butĹł, biurĹł, veĹžame krovinius iki 5 t. KrovÄ—jĹł paslaugos. SÄ…skaitos. Tel. 8 687 48 272. 892641

IĹĄ/ÄŻ LondonÄ… saugiai, greitai veĹžame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durĹł. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija - www.lietuvalondonas.com. 899081

Nebrangiai, greitai perkraustome (KlaipÄ—dos mieste 1 val. - 30 Lt), iĹĄveĹžame senus baldus, buitinÄ™ technikÄ…. KrovÄ—jai. Be poilsio dienĹł. Tel. 8 688 77 722. 897984

Autobusiuką „VW Caravelle 2,5“ (1994 m., benzinas, dujos, 6 300 Lt); „VW Passat“ (1993 m., benzinas, dujos, 2 600 Lt). Tel. 8 603 10 867.

Brangiai perkame naudotus automobilius. Gali bĹŤti su defektais. Tel. (8 46) 486 000, 8 699 53 033. Perkame ÄŻvairiĹł markiĹł automobilius su defektais ir be jĹł. Atvykstame ÄŻ vietÄ…. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 607 93 120.

Kita Parduoda BaltarusiĹĄkus durpiĹł briketus, kokybiĹĄkas akmens anglis (palaidas arba didmaiĹĄiuose). Tel. 8 657 95 758. 895087

DÄ—l parduotuvÄ—s uĹždarymo nebrangiai iĹĄparduoda parduotuvÄ—s ÄŻrangÄ…: ĹĄviestuvus, proĹžektorius, prekystalius, spintas ir kt. Tel. 8 698 31 395. 900291

Naudotas sunkveĹžimio padangos (315/80/22.5, 295/80/22.5, taip pat 19,5 ir 17,5). Tel. +370 686 52 937, +370 617 02 585.

896599

895765

Nukelta ÄŻ 20 p.

897178

Paslaugos MinkĹĄtuosius baldus aptraukiame nauju audiniu. SusidÄ—vÄ—jusias, sulĹŤĹžusias dalis pakeiÄ?iame. Restauruojame medines dalis. Tel. 8 682 47 632. 899955

NestandartiniĹł baldĹł gamyba. Gaminame virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, miegamojo, vonios baldus, sienines spintas su stumdomosiomis durimis. Tel. 8 699 67 817. 893474

Buitis ir technika Parduoda

 ) ! !)

! .  

 

( 0 ,$/##& 22 2(0 

* * 

 +"$/#$"- 

$%

0 0

Nauja patikimĹł firmĹł buitinÄ— technika, televizoriai. LiepĹł g. 20, tel. 8 684 54 432. www technikossala.lt. Visada geriausia kaina! 893699

Paslaugos

 ' .   (  .  .  2 .  ( .  & / & .  ! - 0

Ĺ iuo metu pilnai darbo dienai KlaipÄ—dos mieste ieĹĄkome

PROJEKTŲ VADOVO/ĖS

Parduoda

895260

Baldai

Kasdien padedame persikraustyti, veĹžame krovinius iki 4 t, ilgis 5 m, 25 kub. m, krovÄ—jai. Tel. 8 676 32 559. 893140

899447

UAB „KlaipÄ—dos konteineriĹł terminalas“ siĹŤlo darbÄ… technikos skyriaus vadybininkui (-ei). Reikalavimai: aukĹĄtasis techninis iĹĄsilavinimas; panaĹĄaus darbo patirtis; lankstus techninis Ĺžodynas; uĹžsienio kalbĹł mokÄ—jimas. ÄŽmonÄ— siĹŤlo: stabilĹł ir savalaikÄŻ darbo uĹžmokestÄŻ; iniciatyvÄ… skatinanÄ?iÄ… darbo aplinkÄ…. Gyvenimo apraĹĄymÄ… ir motyvacinÄŻ laiĹĄkÄ… siĹłsti iki sausio 18 d. e. paĹĄtu cv@terminalas.lt. Tel. (8 46) 355 015.

Transporto paslaugos

$ " #1 Namuose remontuojame, instaliuojame kompiuterius, televizorius, vaizdo ir garso aparatĹŤrÄ…, LCD, „Plasma“. Garantija. Tel. 350 473, 8 688 93 972.

 '   ). %. *+ 0 !),0

899953

 0$ " #1 BuitinÄ—s technikos remontas. Pigiai ir kokybiĹĄkai remontuoja skalbykles, ĹĄaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735. 895190

 22 


20

pirmadienis, sausio 16, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Kita Parduoda atkelta iš 19 p.

Sausas juodalksnio, beržo, ąžuolo, skroblo malkas, lentų galus, dailylentes, statybinę medieną. Tel. 8 698 26 990, 8 684 97 350. 897305

Paslaugos Tvarkome įmonių buhalterinę apskaitą nuo pirminių dokumentų iki visiškos metinės atskaitomybės sudarymo. Konsultuojame mokesčių klausimais. Pildome deklaracijas. Tel. 8 650 64 425. 896195

Atestuota įmonė UAB „KESVA“ IR KO atlieka namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, vandentiekio bei nuotekų sistemų remontą, užtikrina avarijų lokalizavimą visą parą. Kainos pagal susitarimą. Tel. (8 46) 366 544, 8 656 01 901; info@kesva.lt.

Atliekame kapitalinį butų remontą, statome namus. Tel. 8 650 95 999.

Šeima glaisto, dažo, tapetuoja, kloja laminatą, remontuoja butus. Tel. 8 600 19 657.

899313

899742

Darome butų remontą, dažome, tapetuojame, dedame laminatą, t.t. Tel. 8 684 04 908.

Vonios restauravimas kliento namuose, užliejant ypatingo atsparumo ir blizgesio emaliu. Speciali turbina, be dulkių. Tel. 8 635 55 303.

899011

Dengiame, remontuojame stogus, mūrijame, įrengiame pamatus, šiltiname fasadus, skardiname, atliekame vidaus apdailos darbus. Tel. 8 655 11 471.

896201

897553

Perka

Glaistau sienas, dažau lubas; tapetai, gipskartonis, laminatas; elektriko, santechniko darbai; kloju plyteles; smulkūs darbai. Tel. 8 683 87 428, 8 679 59 091.

Statybos paslaugos

899712

Gręžiame skyles, moderniausia įranga valome kanalizaciją. Atliekame visus santechnikos darbus, taip pat ir smulkiuosius. Tel. 8 616 01 131. 900281

897371

Žaliuzės, roletai. Pigiai, kokybiškai, greitai. Pirma konsultacija - nemokama. Didelės žiemos nuolaidos - iki 50 proc. Tel. 8 645 00 245; www.zaliuzestau.lt. 900074

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242. 895363

Atliekame įvairius vidaus ir lauko darbus. Tel. 8 645 21 415. 898881

Akcija! Pigiai šarvuotas ir vidaus duris minimalia kaina, pakeliamuosius arba varstomuosius garažo vartus. Tel. 8 603 10 867. 899400

Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634. 893127

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

Aliuminio ir plastiko langai, durys. Balkonų stiklinimas stumdoma ir varstoma sistema. Konstrukcijos. Apdaila. Lizingas. Tel. 8 686 01 616, (8 46) 223 223. Taikos pr. 111, Taikos pr. 55. www.edlis.eu. 893714

895865

Statyba ir statybinės medžiagos

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

Parduoda

892001

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807. 900064

Įstatau, remontuoju duris, baldų surinkimas, remontas, santechnikos, elektros darbai, buto remontas. Tel. 8 603 97 481. 900005

Klijuojame plyteles, glaistome, dažome, tapetuojame, klojame parketą. Dengiame ir remontuojame stogus, montuojame gegnes, skardiname kaminus, įdedame stoglangius. Tel. 8 699 57 069.

871315

Klojame laminatą, parketlentes, sandariname langus; plytelės; tapetuojame; elektros ir kt. darbai. Atliekame vidaus apdailos darbus. Tel. 8 684 75 740.

Metalinės durys – laiptinių, šarvuotos, rūsių. Garažo vartai. Laiptų karkasai. Šiltnamiai. Kalvystės darbai. Tvorelės, grotelės, turėklai, suvenyrai. Tel. 415 477, 8 606 11 399, Artojo g. 7G.

900300

Santechnikos darbai. Keičiame senus nuotekų ir vandentiekio vamzdžius, gyvatukus, vonias, dušo kabinas, klozetus ir kt. Tel. 8 636 78 565. 899513

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234. 900361

Atliekame santechnikos darbus: keičiame stovus, vamzdyną, kanalizaciją, radiatorius, perstatome skaitiklius. Sąskaita faktūra. Tel. 210 047, 8 698 07 929. 900020

892142

897926

Parketas iš ąžuolo ir uosio. Visos klojimo, šlifavimo ir restauravimo paslaugos. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Tel. 8 688 27 195.

899320

Gaminame pušies ir uosio duris, laiptus. Montuojame, lakuojame. Tel. 8 600 52 629. Gerai, nebrangiai atliekame santechnikos darbus. Perstatome dujines virykles. Tel. 8 614 31 459.

891439

Restauruojame vonias kliento namuose ir įstaigose. Dirbame nuo 1996 metų. Labai tvirta, blizgi danga armuota sintetiniu akmeniu. Garantija 5 metai, vonios tarnavimo laikas 10-15 metų. Minėtą dangą naudojame tik mes. Išsamiau www.restauruok.lt. Tel. (8 46) 320 488, 8 699 25 011.

899895

Klijuojame plyteles, glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, vidaus apdailos darbai. Tel. 8 674 43 367.

900340

Atliekame pirčių ir saunų įrengimą; remontą. Karkasiniai namukai, terasos, malkinės, pavėsinės. Garantijos. Tel. 8 677 96 000.

Elektros gedimų šalinimas Jūsų namuose, keičiu automatinius jungiklius, šakutės lizdus, jungiklius, tvirtinu ir prijungiu el. šviestuvus. Tel. 8 661 71 285.

895224

Kloju laminatą, linoleumą, parketlentes, kalu dailylentes, gipskartonį. Įrengiu pirtis, balkonus ir kt. Tel. 8 613 93 810.

896861

897658

899334

899706

Kiemo-garažo vartai. Automatika, kelio užtvarai. Montavimas, gamyba, aptarnavimas. Tel. 8 683 85950.

Atliekame visus santechnikos darbus (taip pat ir smulkiuosius). Šildymas, vandentiekis, nuotekos, kanalizacijos valymas modernia įranga. Tel. 8 648 74 040.

Tinkavimas, betonavimas, dažymas, plytelės, medinės grindys, parketas, laminatas, kiti darbai. Tel. 8 635 39 530. 899914

Tinkuojame gipsiniais ir kalkiniais skiediniais (nuo 17 Lt už 1 kv. m su medžiagomis). Pjauname sienas, arkas. Tel. 8 652 22 942. 868556

Visa vidaus apdaila: gipsas, dažymas, plytelės ir kt. Tel. 8 611 03 257. 900375

Visi remonto, apdailos darbai, medžiagų pristatymas. Tel. 8 607 59 051, 382 605. 900309

Kokybiškai klijuoju plyteles. Atlieku visus remonto, apdailos darbus. Patirtis, sparta. Tel. (8 46) 235 108, 8 635 28 114, e. paštas gutartas@gmail.com. 899233

Nebrangiai dažome, glaistome, tapetuojame, klojame laminatą. Padedame nusipirkti medžiagas su nuolaida. Gera kokybė. Tel. 8 616 58 749.

Varžytinės Antstolė Vida Daugirdienė 2012 02 21 11 val. parduoda iš varžytinių Viačeslav Kliain ir Dorota Kliain turtą - žemės sklypus Palangos m.: 0.1000 ha, Hipodromo g. 4; 0.1000 ha, Ilgoji g. 85; 0.1000 ha, Hipodromo g. 8; 0.1000 ha, Hipodromo g. 6; 0.1000 ha, Kviečių g. 24; 0.1000 ha, Kviečių g. 26. Pradinė kiekvieno žemės sklypo pardavimo kaina po 64 400 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujojo Uosto g. 8A28, Klaipėda, tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 899298

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 02 21 14 val. parduoda iš varžytInių S.Stankevičiui, J.Vigeliui, T.Kažemekaičiui, S.Vigeliui priklausančius žemės sklypus: 2.4000 ha, un. Nr. 4400-0537-2970; 2.4000 ha, un. Nr. 4400-0537-3479; 2.4000 ha, un. Nr. 4400-0537-3546, esančius Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Sarčių k., kurių pradinė varžytinių kaina po 20 400 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda. Informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. 899902

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 02 21 15 val. parduoda iš varžytinių Eduardo Smilgos ir Jolitos Smilgienės turtą: 0.0750 ha žemės sklypą Jūratės g. 28A, Palangos m. Pradinė varžytinių kaina 408 000 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda. Informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 899972

899300

Patyręs meistras atlieka butų remontą ir apdailos darbus: tinkuoja, glaisto, tapetuoja, dažo, deda laminatą, tvirtina gipskartonį ir kt. Kokybę garantuoja. Tel. 8 606 34 811. 898786

Pigiai, greitai, kokybiškai dažau, glaistau, tapetuoju lubas ir sienas. Tel. 8 645 50 969. 899707

Dėmesio GSEB „Lokomotyvas“ garažų savininkams praneša, kad 2012 01 28 d. 10 val. Kretingos g. 23 vyks pakartotinis visuotinis ataskaitinis-rinkiminis bendrijos garažų savininkų susirinkimas. Dalyvavimas būtinas. Daugiau informacijos - prie garažų esančiose skelbimų lentose ir tel. 8 620 46 673. Bendrijos valdyba. 899717

Plytelės, gipsas, laminatas, santechnika, dažymas. Tel. 8 651 82 521. 899304

Profesionalus vonios, virtuvės remontas. Keičiu santechniką, elektros instaliaciją. Montuoju dušo kabinas, duris; laminatas. Tel. 8 681 66 655. 899822

Santechnikas keičia kanalizacijos, vandentiekio vamzdyną, prijungia maišytuvus, klozetus, vonias, dušo kabinas, skalbykles. Tel. 8 600 81 705. 899877

Sodininkų bendrijos „Minija“ nariams! 2012 m. sausio 28 d. (šeštadienį) 10 val. Verslo ir technologijų kolegijos aktų salėje (Bijūnų g. 10) vyks ataskaitinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Darbotvarkė: 1. 2011 m. valdybos pirmininko ataskaita. 2. 2011 m. revizijos komisijos ataskaita. 3. Dėl N.Nazarevičienės, kaip valdybos narės, įgaliojimų sustabdymo. 4. Dėl naujos bendrijos valdybos sudėties. 5. 2012 m. sąmatos tvirtinimas. 6. Įvairūs klausimai. Visų bendrijos narių dalyvavimas būtinas. Registracija nuo 9 val. Turėti asmens dokumentą. Bendrijos valdyba. 898757

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455.

Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 602 23 279.

900246

885000


21

pirmadienis, sausio 16, 2012

pramogos restoranai Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

sportas, sveikata

karščiausi kelionių pasiūlymai

Teniso arena

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Litamicus

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Plaukite apsipirkti Vokietijoje!

Keturvietė kajutė nuo 678 Lt.

Pasinaudokite puikia idėja – pasiimkite

Automobilio perkėlimas nuo 220 Lt.

automobilį ir keliaukite apsipirkti keltu į Kylį.

Kaina pateikta į vieną pusę.

Atstumas nuo Kylio iki Hamburgo

Keltų bilietų kainos gali kisti priklausomai nuo

(išpardavimų sostinės) tik 100 km.

kelionės ir bilieto pirkimo datos, likusių laisvų

Sėdima vieta nuo 64 Lt.

vietų skaičiaus.

Vieta kajutėje nuo 190 Lt.

Daugiau informacijos

Dvivietė kajutė nuo 388 Lt.

www.krantas.lt

Kviečiame

pasinaudoti

didžiausiomis

nuolaidomis iki vasario 15 d.: Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

• Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

American English School

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

Tel. (8 46) 412 312 www.ames.lt, klaipeda@ames.lt KALBŲ MOKYMAI SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE. Kviečiame mokytis: ANGLŲ-NORVEGŲ-VOKIEČIŲ-ISPANŲ ir kt. KALBŲ. Nauja IELTS grupė nuo sausio mėn. 23 d. Norvegų k. dieninė grupė nuo sausio mėn. 18 d.

gėlės Tik gėlės

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8612 11536 Praverkite duris į restoraną ir Jus aplankys vienaragio nešama sėkmė ir laimė... Senove ir prabanga dvelkiančioje aplinkoje galėsite mėgautis europietiškais bei „Dvaro“ patiekalais, kelti pobūvius. Mes pasirūpinsime, kad Jūsų šventė būtų nuostabi ir nepakartojama.

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms).

Danės g. 21, LT–92111, Klaipėda, tel.: (8 46) 411 458, 411 459, el.paštas: klaipeda@delta–interservis.lt, www.deltakeliones.lt

kelionėms;

Naujas pažintinių kelionių sezonas!

Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu

Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/

tik 50 Lt asmeniui;

rudens pažintines keliones autobusu ir

Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau

lėktuvu.

kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

• Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms.

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 170 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm. Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


22

pirmadienis, sausio 16, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. ir www. tiketa.lt. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Sausio 20 d. 18 val. – K.Goldoni. „Mirandolina, arba Šiandien vaidiname Goldonį“. 1 dalies spektaklis. Rež. G.Tuminaitė. Sausio 28 d. 18 val. – E.E.Schmitt. „Oskaras ir ponia Rožė“. 2 dalių elegija. Rež. P.Gaidys.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Jubiliejinis XXV sezonas Sausio 27 d. 18.30 val. – G.Puccini. „Sesuo Andželika, Džanis Skikis“. Vienaveiksmių operų diptikas. Sausio 28 d. 18.30 val. – P.Abraham. „Balius Savojoje“. Atliekama pagal „Octava Music Australia“ Pty.Ltd. aranžuotę. Sausio 29 d. 15 val. Kolonų salėje skelbtas spektaklis „Drambliuko Babaro istorija“ atšaukiamas. Bilietai keičiami arba grąžinami teatro kasoje.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Sausio 17 d. 18 val. – „Viduržiemio koncertas“. Vilija Poškutė ir Tomas Daukantas (fortepijoninis duetas, Lietuva–Šveicarija). Sausio 19 d. 18 val. – „Les éléments. Prancūziški muzikiniai receptai XVII–XVIII a. Europoje“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas Mindaugas Bačkus. Sausio 25 d. 18 val. – „Nuramink mano sielą“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Gintaras Rinkevičius. Solistas Edgaras Montvidas (tenoras, Lietuva–Didžioji Britanija). Sausio 29 d. 12 val. – teatralizuotas koncertas mažiesiems „Kaip Šarka ir Pelėdžiukas dūdų klausė“. Dalyvauja L.Zubė (aktorius), Klaipėdos brass kvintetas: V.Bružas (meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), S.Sugintas (trombonas), A.Ulteravičius (valtorna), J.Dargis (tūba). Šeimos bilietas: perkant 3 ir daugiau bilietų – 30 proc. Kiti renginiai Sausio 18 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Striptizo ereliai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Sausio 23 d. 19 val. – intymi vyrų trupė „Erelis“. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Sausio 27 d. 18 val. – humoristinis trio „Čilinam“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Sausio 21 d. 12 val. teatro salėje – klounų teatro studija „Dulidu“. Lėlių vaidinimas vaikams „Klounas ir pelytė Micė“. Rež. K.Kondrotaitė. Bilieto kaina 8 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Sausio 21 d. 16 val. didžiojoje salėje – KU MF choreografijos katedros V k. studento E.Lelionio baigiamasis diplominis darbas-koncertas „Žiemos išdaigos“. Nemokamai. Sausio 22 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Kur tas pasaulio kraštas“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Sausio 22 d. didžiojoje salėje – idioteatras. Y.Reza „Menas“ (premjera!). Rež. D.Kazlauskas. Bilieto kaina 33-53 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Sausio 25 d. 18 val. didžiojoje salėje – Juozas Erlickas (...ir tuo viskas pasakyta!). Bilieto kaina 23-53 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Sausio 29 d. 15 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Premjera „Žvangutis“. 2 dalių spektaklis jaunimui pagal K.Sajos apysaką. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 12 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Sausio 29 d. 17 val. didžiojoje salėje – Andrius Kaniava ir sunkiosios muzikos orkestras „Musė“. Bilieto kaina 25 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 20 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“.

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Sausio 21 d. 12 val. spektaklis visai šeimai „Vilkas ir ožiukai“. Rež. L.Zubė. Svečiuose šeimos teatras „Lino lėlės“. Sausio 22 d. 12 val. lėlių vaidinimas mažiesiems „Trys paršiukai“. Rež. S.Bartulytė. Sausio 27 d. 18 val. – premjera. Spektaklis suaugusiesiems „Šalia“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Sausio 28 d. 12 val. – lėlių vaidinimas patiems mažiausiems „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Sausio 29 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai „Suraskim pasaką“. Rež. L.Beržinienė.

parodos Klaipėdos etnokultūros centras (Daržų g. 10) Iki sausio 31 d. paroda „Kai įkvepia tradicija“. Klaipėdos regiono moterų tradiciniai rankdarbiai.

KONSULTACIJOS Kiekvieną trečiadienį 10–20 val. kalendorinių švenčių tradicijos klausimais. Etnologė V.Jankūnaitė. Registruotis tel. 310 022. Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. tautinio kostiumo klausimais. Dailininkė E.Matulionienė. Registruotis tel. 310 022.

KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) PARODOS Sausio 20 d. atidaroma tarptautinė paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“. Veiks iki vasario 26 d. Edukacinės ekskursijos po parodas. Registracija virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Sausio 21 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Vitražo motyvai“. Sausio 28 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Mozaikos raštai“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. Užsiėmimo kaina įeina į bilieto kainą – vaikams 2 Lt, suaugusiesiems 4 Lt.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) PARODOS Sausio 20 – vasario 10 d. vieno objekto instaliacija „Vitrina“. Projekte dalyvaus A.Stasionytė, L.Kulbytė, J.Skučaitė. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Tapybos kursai suaugusiesiems. Dėstytoja tapytoja I.Leščinskaitė. Trukmė – 1 mėn. Vyks 6 užsiėmimai, vienas užsiėmimas 3 val. Mokama. Registracija tel. 8 603 76 557, e. paštu ilescinskaite@gmail.com.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia Prano Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Iki kovo 1 d. tarptautinė kaligrafijos ir rašto meno paroda „Kaligrafija ant burių“, skirta Klaipėdos m. 760 metų sukakčiai paminėti. Sausio 22 d. 14 val. kaligrafijos edukacinis užsiėmimas suaugusiems. Ves M.Petrulis ir L.Skačkauskaitė-Kuklienė. Registruotis tel. 410 421.

„Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki sausio 25 d. I a. holas – J.Vosyliaus tapybos darbų paroda. III a. holas – R.Martinėno tapybos darbų paroda.

bibliotekos

Klaipėdos miesto Klaipėdos savivaldybės viešojimiesto savivaldybės biblioteka

viešoji biblioteka

Meno skyrius (J.Janonio g. 9) – iki sausio 27 d. J.Vosyliaus freskų fotonuotraukų paroda. Girulių biblioteka-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki vasario 18 d. Gabrielės Jurevičiūtės personalinė paroda „Požiūris“. „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki sausio 25 d. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 4B klasės mokinių kūrybiniai darbai. Debreceno filialo „Pempininkų“ vaikų skyrius (Taikos pr. 79/81A) – iki vasario 4 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio klubo „Draugystė“ dailės studijos darbų paroda „Žiemos vitražai“. „Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki sausio 27 d. moksleivių saviraiškos centro floristikos būrelio mokinės V.Kopylovos autorinių darbų paroda „Žiemiškas kankorėžių šokis“. Klaipėdos apskritiesapskrities Klaipėdos Ievos Simonaitytės ievos simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka (Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) III a. holas – iki vasario 2 d. grupės „Ideja Fix“ tapybos darbų paroda „Už paraštės“. Galerija 13L – fotomenininko V.Strauko fotografijų paroda. Kviečiame į Sahadža jogos meditacijos kursus sausio 16, 18, 19 d. 18 val. Aukštoji g. 17. Nemokamai. Tel. 8 656 64 437, e. paštas vishnumaja@gmail.com, www.sahadzajoga.lt.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Mei­lės sko­nis“ (k). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (7) (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Pi­lie­tis Ha­ve­las“ (Če­ki­ja, 2008 m.). 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pa­sau­liai“ (1). „Gyve­ni­mas kar­tu“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.50

„Bet­me­nas“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris II“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Ko­me­di­ja „Kau­ka­zo be­lais­vė, ar­ba Nau­ji Šu­ri­ko nuo­ty­kiai“ (Ru­si­ja, 1966 m.) (k). 11.40 Ko­me­di­ja „Kvai­šų šei­my­nė­lės atos­to­gos Las Vega­se“ (JAV, 1997 m.) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris II“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Veiks­mo ko­me­di­ja „Tarp jau­nų ir karš­tų“ (JAV, 2005 m.) (N-7) (k). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.05, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.10 Nuo... Iki... 20.00 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 20.30 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (9) (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (4) (N-7). 0.30 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Ti­ta­nų kla­sė“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Vieš­bu­tis „Ba­bi­lo­nas“. 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Sin­ba­das. Sep­ty­nių jū­rų le­gen­da“ (JAV, 2003 m.). 12.45 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Meš­kiu­kai Ga­miai“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „CSI Ma­ja­mis“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „He­ro­jai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 7.55 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.25 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Ali­bi. „By­la iš praei­ties“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou.

16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 21.05 „Lie­jyk­los gat­vė“ (N-7). 23.05 Da­ka­ras 2012. 23.35 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.35 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 1.05 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7) (k). 1.35–6.00 „Bam­ba“.

8.00 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­ra. Žur­na­lis­tė Va­len­ti­na Paukš­te­ly­tė (k). 8.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.10 Spor­to pa­no­ra­ma. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Teat­ro po­pie­tė. V.Ku­ku­las, R.Tu­mi­nas. „Čia ne­bus mir­ties“ (k). 16.55 Ži­nios. 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Tik­ros is­to­ri­jos. 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 18.20 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (1998 m.) (3). 19.40 Kai mū­zos pra­by­la. Ak­to­rius Si­gi­tas Ja­ku­baus­kas skai­to poe­to An­ta­no A.Jo­ny­no ei­les. 20.10 Li­te­ra­tų gat­vė (1). 20.45 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma. 21.10 Nuo­ty­kių dra­ma „K2. Ri­bi­nis aukš­tis“ (JAV, Ja­po­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 1991 m.) (N-7). 23.00 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Kon­cer­tas „Mū­sų žie­ma“. Dai­nuo­ja R.Ščio­go­le­vai­tė, At­lan­ta, J.Brūz­ga, A.Ga­ba­ly­tė, V.Vyš­niaus­kas. 0.00 Pa­no­ra­ma. 0.20 Vers­las. 0.25 Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. 0.35 Orai. 0.40 Pi­ni­gų kar­ta.

10.10, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.25, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 12.15, 18.00 „Kau­lai“. 13.10, 20.00 „Darbš­tuo­lis Te­das“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 17.00 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 19.00, 0.10 „CSI Niu­jor­kas“. 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 21.30 Siau­bo f. „Pjūk­las 3“ (JAV, Ka­na­da, 2006 m.). 23.40 „Fu­tu­ra­ma“. 1.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 Melodrama „Al­pių kli­ni­ka“ (Vo­kie­ti­ja, Aust­ri­ja, 2006 m.) (N-7). 22.50 „Drau­gai IX“ (N-7). 23.50 Svei­ka­tos ABC (k).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 14.35 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Na­mų dak­ta­ras. 8.50 Šian­dien kim­ba. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las. 12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 15.10 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Hai­čio pe­le­nai“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Hai­tis. Gy­ve­ni­mas tę­sia­si“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai. 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 1.00 Dok. f. „Hai­čio pe­le­nai“.


23

pirmadienis, sausio 16, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Svajonių knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Anne Stuart „Našlė“ ir Lindos Howard „Ponas Tobulybė“ knygas.

Anne Stuart. „Našlė“. Ar tai ji nužudė senį? – klausė savęs Magvairas, žvelgdamas į paslaptingąją garsaus dailininko Aristido Pompaso našlę. Bulvariniame laikraštyje dirbančiam žurnalistui kiekviena pikantiška smulkmena būtų tikras grobis. Tai padėtų parašyti išties sensacingą menininko, garsėjusio ne tik genialia kūryba, bet ir potraukiu jaunoms merginoms, biografiją. Apsimetęs draudimo agentu Magvairas atvyksta į mirusio dailininko vilą Toskanoje. Kad atskleistų tiesą, jis pasiryžęs netgi suvilioti jaunąją našlę Čarlę. Tačiau sename name, kur šešėliuose tyko žudikas ir mėnesienoje liepsnoja aistra, viskas yra ne taip, kaip atrodo. Linda Howard. „Ponas Tobulybė“. Koks turi būti tobulas vyras? Šį pikantišką klausimą svarsto Džeinė Brait ir trys jos draugės, po darbo susibėgusios „Pas Ernį“. Aukštas tamsiaplaukis gražuolis? Supratingas ir geros širdies? Stiprus ir raumeningas? Įsiplieskia ginčas, gimsta ponui Tobulybei keliamų humoristinių reikalavimų sąrašas. Juokai baigiasi, kai sąrašas pakliūna į žiniasklaidos rankas ir žiauriai nužudoma viena iš sąrašo kūrėjų... Šis Lindos Howard romanas paslaptingas ir persunktas aistros! Šmaikštūs Semo ir Džeinės dialogai, kandžios replikos išties kelia pasigėrėjimą. „Ponas Tobulybė“ juokina, jaudina, pavergia, intriguoja – be abejo, tai vienas geriausių autorės kūrinių. Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, sausio 24 d.

Avinas (03 21–04 20). Šiandien kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų ir galimybių. Maloniai bendrausite su mylimais žmonėmis, artimaisiais. Jautis (04 21–05 20). Puikiai seksis patarinėti asmeniniais klausimais, todėl jūsų populiarumas vis augs. Tinkamai susidorosite su sudėtingomis užduotimis ir pasieksite norimų rezultatų. Dvyniai (05 21–06 21). Pasitelkus vaizduotę, atsiras puiki galimybė pagerinti gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai, ypač jaunesni, manys, kad esate idealistas, o aplinkiniai visiškai jus palaikys. Vėžys (06 22–07 22). Galite pakenkti aplinkiniams arba nesugebėsite paaiškinti jiems savo ketinimų. Kils tam tikrų sunkumų kuriant naujus planus. Nebūtinai visi sutiks su jūsų idėjomis. Liūtas (07 23–08 23). Esate pasiruošęs spręsti problemas. Tačiau tikėtina, kad šiandien priimtus sprendimus rytoj teks svarstyti iš naujo, tad verčiau neskubėkite ir viską apsvarstykite dukart. Mergelė(08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti geriausius savo gebėjimus, ypač socialinėje srityje. Su aplinkiniais norėsite pasidalyti kylančiomis abstrakčiomis idėjomis, tik nepamirškite, kad ne visiems tai gali būti įdomu. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo arba diskusijos priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo emocijas, vertybes, veiksmus. Skorpionas (10 24–11 22). Šią dieną patartina praleisti su mylimu žmogumi. Tikėkitės emocijų antplūdžio. Nors esate patenkintas savo gyvenimu, vis tiek ieškosite naujų jo prasmių. Ši diena sėkminga ir žada puikių rezultatų. Šaulys (11 23–12 21). Šiandien nekils keblumų bendraujant su aplinkiniais, puikiai praleisite laiką su mylimu žmogumi. Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į mitų ir svajonių pasaulį. Detaliai prisiminsite savo sapnus, kuriuose realybė visiškai atitinka svajones. Imkitės svajones įgyvendinti. Vandenis (01 21–02 19). Laikas patyrinėti savo svajones ir idealus. Lengvai atskirsite vertingus dalykus nuo menkaverčių. Jūsų dabartinių pastangų rezultatas – nauji tikslai. Žuvys (02 20–03 20). Esate labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų.


Orai

Sinoptikai prognozuoja, kad kitos savaitės pradžia bus šalta – naktimis temperatūra gali nukristi iki 10 laipsnių šalčio. Šiandien vietomis dar truputį pasnigs. Temperatūra dieną 0–5 laipsniai šalčio. Rytoj žymesnio sniego jau nenumatoma. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 2–4, dieną 2–7 laipsniai šalčio. Panašūs šalti orai prognozuojami ir trečiadienį bei ketvirtadienį.

Šiandien, sausio 16 d.

–4

–2

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia)

–3

Šiauliai

Klaipėda

–2

Panevėžys

–3

Utena

–2

8.55 16.36 7.41

16-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 350 dienų. Saulė Ožiaragio ženkle.

Tauragė

–2

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +9 Berlynas +2 Brazilija +25 Briuselis +4 Dublinas +6 Kairas +18 Keiptaunas +29 Kopenhaga +5

kokteilis Vaš­kas ne­sun­kiai pa­ša­li­na­mas „Kok­tei­lis“ dar kar­tą įsi­ti­k i­no, kad tarp mū­sų yra daug ge­r ų žmo­n ių, nea­be­ jin­g ų ki­tų bė­doms. Štai praė­ju­sią sa­vai­tę Bi­ru­tė pa­si­guo­ dė, kad ne­ty­čia ant vers­tos odos pal­to už­var­v i­no žva­kės vaš­ko. „Jei kas pa­ tar­tų, kaip iš­va­ly­ti pal­tą, bū­čiau la­bai dė­kin­ga“, – tvir­ti­no „Kok­tei­lio“ ger­bė­ja, pri­si­pa­ž i­nu­si, kad jai tas pal­tas, ma­žai vil­kė­tas, la­bai rei­ka­lin­gas ir nė­ra to­kia tur­t in­ga, jog ga­lė­tų nu­si­pirk­ti nau­ją. Dau­ge­l io pa­ta­ru­sių­jų ko­vos su vaš­ku me­to­das bu­vo pa­na­šus: ant dė­mės už­ dė­tą ser­ve­tė­lę rei­kia pa­kai­tin­ti ir pa­ly­ gin­t i lai­dy­ne (liau­diš­kai – ly­g in­tu­vu). Aud­ro­nė siū­lo ant au­di­nio vie­tos, kur už­ tiš­ko vaš­ko, už­dė­ti po­pie­ri­nį rankš­luos­tį ar­ba tua­le­ti­nio po­pie­riaus (ne­spal­vo­to). „Ant jų už­dė­jus šil­tą lai­dy­nę ir pa­ly­gi­nus, vaš­kas pra­de­da tirp­ti ir su­si­ge­ria į po­pie­ rių“, – pa­ta­rė „Kok­tei­lio“ skai­ty­to­ja. Onu­tė įsi­t i­k i­nu­si, kad ant dra­bu­ž io, be po­pie­r i­n io rankš­luos­čio, dar ga­l i­ ma už­dė­ti laik­raš­t į. Va­ly­to­ja pa­tvir­ti­no, kad ši va­ly­mo me­ to­di­ka tei­sin­ga. „Ant stal­tie­sės už­var­vin­tą vaš­ką iš­va­ liau dė­da­ma tua­le­t i­n į po­pie­r ių ir ly­ gin­da­ma lai­dy­ne. Su­si­gė­rė, iš­si­va­lė“, – džiau­gė­si ji. Te­ta pa­ste­bė­jo, kad tai se­nas ir ge­ras vaš­ko va­ly­mo bū­das. „Tik at­sar­g iai, kad pal­tas ne­pa­rus­tų“, – per­spė­jo mo­ters. O Man­tai­pė ban­dė vaš­ko dė­mę pa­ša­ lin­t i plau­da­ma karš­tu van­de­niu. „Vaš­ką iš­va­liau, bet švie­si dė­mė li­ko“, – per­ne­lyg ne­si­sie­lo­jo klai­pė­die­tė.

„„Ap­lin­ka: kar­tais iš­si­te­pa­me ne

dėl mū­sų pa­čių kal­tės.

Iš vy­rų var­pi­nės Mums, vy­rams, na­mų ruo­šo­je la­biau­ siai ne­pa­t in­ka mo­no­to­n i­ja: klo­t i lo­vą, plau­t i grin­d is, šluos­ty­t i dul­kes. Ir vi­sa tai rei­k ia da­ry­ti nuo­lat – kas pus­me­t į.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

+5 +14 –3 –2 –1 +2 +5 +5

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

0 –4 +8 +25 –5 +14 +7 –1

Vėjas

Marijampolė

Vardai

Vilnius

Honoratas, Marcelis, Norgailas, Norgailė, Norgedė, Utenis.

–4

Alytus

1–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

–3

–3

sausio 16-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-3

-2

-3

-4

3

-5

-4

-4

-4

6

-2

0

0

-1

9

rytoj

trečiadienį

1853 m. pran­cū­zas And­ re Mi­che­lin kar­tu su bro­ liu įkū­rė pa­dan­g ų ga­ my­bos kom­pa­n i­ją „Mi­ che­lin“. 1909 m. bri­tų ty­rė­jas Er­ nest Shack­le­ton at­ra­do mag­ne­ti­nį Pie­tų po­lių. 1925 m. Leo­ni­das Troc­ kis nu­ša­lin­tas nuo va­do­ va­vi­mo Ru­si­jos re­vo­liu­ ci­nei ta­ry­bai. 1969 m. SSRS kos­mo­ nau­tai pir­mą kar­tą or­bi­ to­je pe­rė­jo iš vie­no kos­ mi­nio lai­vo į ki­tą.

1974 m. gi­mė bū­si­mas su­p er­m o­d e­l is Ka­t e Moss.

1980 m. Paul McCart­ney už ma­ri­hua­nos lai­ky­mą bu­vo pa­so­din­tas į To­ki­jo ka­lė­ji­mą. 1991 m. Vil­n iu­je iš­k il­ min­gai pa­lai­do­tos Sau­ sio 13-osios au­kos. 2009 m. prie Sei­mo rū­mų įvy­ko mi­tin­gas, ku­ris bai­ gė­si kru­v i­no­m is riau­šė­ mis. Mi­tin­ge įvai­rių pro­fe­ si­jų at­sto­vai iš vi­sos ša­lies pro­tes­ta­vo prieš val­džios tau­py­mo pla­nus, sle­gian­ čius pa­čius skur­džiau­sius vi­suo­me­nės sluoks­nius.

Kaip at­si­pa­lai­duo­ti nuo skai­čių? As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Še­šio­lik­me­tė klai­pė­die­tė Gab­rie­lė Ju­re­vi­čiū­tė sa­vo atei­ties su ta­py­ ba ne­sie­ja. Ta­čiau moks­lei­vė yra nu­pie­šu­si de­šim­tis di­de­lio for­ma­ to pa­veiks­lų ir ga­li pa­si­gir­ti dviem per­so­na­li­nė­mis pa­ro­do­mis.

Smul­ku­tė gim­na­zis­tė G.Ju­re­vi­čiū­ tė Gi­ru­lių bib­lio­te­ko­je ati­da­rė sa­vo per­so­na­li­nę pa­ro­dą. Per tre­jus me­ tus tai jau ant­ro­ji jau­no­sios dai­li­ nin­kės pa­ro­da. Gab­rie­lė pieš­ti mo­ ko­si nuo pir­mos kla­sės Klai­pė­dos jau­ni­mo cent­re. Jos dai­lės mo­ky­ to­ja Lo­re­ta Lau­ri­na­vi­čie­nė tei­gia, kad per pa­sku­ti­nius me­tus pa­ste­ bi­mas žy­mus to­bu­lė­ji­mas. „Da­bar­ti­niai jos dar­bai la­bai ski­ ria­si nuo anks­tes­nių­jų, jie bran­des­ ni. Da­bar ji jau pie­šia ir ant šil­ko. Aš ją ska­ti­nu ei­ti mo­ky­tis į Dai­ lės mo­kyk­lą, o ji man sa­ko: ne­no­ riu bū­ti me­ni­nin­kė, pie­šiu tik sa­vo ma­lo­nu­mui, no­riu atei­ti ir da­ry­ ti, kas man ma­lo­nu“, – apie Gab­ rie­lę pa­sa­ko­jo Klai­pė­dos jau­ni­mo cent­ro dai­lės mo­ky­to­ja L.Lau­ri­ na­vi­čie­nė. Ir to­kių mo­ki­nių esą ne­ma­žai. Ypač į me­nus lin­kę vai­kai, be­si­ mo­kan­tys tiks­liuo­sius moks­lus, jie ti­ki­na taip at­si­pa­lai­duo­jan­tys „nuo

„„Poil­sis: „Ąžuo­ly­no“ gim­na­zi­jos de­šim­to­kė G.Ju­re­vi­čiū­tė ti­ki­na, kad ge­riau­siai nuo moks­lų pail­si pieš­da­ma. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Gab­rie­lė Ju­re­vi­čiū­tė:

Dau­gu­ma ma­no pa­ veiks­lų – be pa­va­di­ni­ mų. Gal dar ne lai­kas, ka­da nors juos įvar­ dy­siu. skai­čių“. „Ši baž­ny­čia, ku­rią pa­ mė­gi­nau nu­pieš­ti, yra Bar­se­lo­no­je Is­pa­ni­jo­je, tai – Šven­to­sios Šei­my­

nos ka­ted­ra, ją pro­jek­ta­vo gar­sus is­pa­nų ar­chi­tek­tas An­to­ni Gau­di, nuo­sta­bus kū­rė­jas“, – sa­vo dar­bus pri­sta­tė jau­no­ji dai­li­nin­kė. „O tai jau in­dė­niš­kų mo­ty­vų trip­ti­kas. Ši­tą su­sap­na­vau, o ki­ti du pa­na­šūs pa­veiks­lai su­kur­ti šio įta­ ko­je. Sap­nas ne­bu­vo sun­kus, bet bū­tent toks, ko­kį pa­vy­ko nu­pieš­ti. Kaip jis va­di­na­si, aš ne­ži­nau, dau­ gu­ma ma­no pa­veiks­lų be pa­va­di­ ni­mų. Gal dar ne lai­kas, ka­da nors juos įvar­dy­siu“, – pa­sa­ko­jo G.Ju­ re­vi­čiū­tė.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi ir ke­li pie­ ši­niai, ta­py­ti ant šil­ko. „Tai ja­po­niš­ ki mo­ty­vai, nie­kur ne­nu­si­žiū­rė­jau. Su­si­pa­žįs­tu su vi­so­mis kul­tū­ro­mis, ban­dau pri­tai­ky­ti sa­vo kū­ry­bai“, – sa­vo šal­ti­nių ne­slė­pė Gab­rie­lė. Gim­na­zis­tė tei­gia, kad to­les­nio gy­ve­ni­mo su ta­py­ba grei­čiau­siai ne­ su­sies, pla­nuo­ja stu­di­juo­ti ar­chi­tek­ tū­rą, bet jei ne­pa­vyks, tai pie­ši­mas vis tiek liks po­mė­giu. Pir­mo­ji per­ so­na­li­nė G.Ju­re­vi­čiū­tės pa­ro­da su­ reng­ta P.Dom­šai­čio ga­le­ri­jo­je 2009 me­tais, ten eks­po­nuo­ti 25 dar­bai.

Nu­girs­tas dia­lo­gas – Oi, tė­t i, tu toks nea­ti­dus! – Džiau­k is! Bū­čiau ati­des­nis, ta­vęs ap­ skri­tai šia­me pa­sau­ly­je ne­bū­tų!

Links­mie­ji tirš­čiai Praė­ju­sį sa­vait­ga­l į du ber­niu­kai – Do­ mas ir Pau­l ius – pa­ma­tė iš Klai­pė­dos san­tuo­k ų rū­mų išei­nan­čius jau­na­ve­ džius. Do­mas pa­siū­lė: – Ei, iš­gąs­din­k i­me tą vy­ru­ką? – Ge­rai, – su­ti­ko Pau­l ius. Pri­šo­ko jie prie jau­no­sios ir ste­bi­si: – Ma­ma, ką tu čia da­rai? Čes­ka (397 719; ko­dėl, kai kal­buo­si su die­vu, tai va­di­na­si mal­da, o kai die­vas su ma­ni­mi – ši­zof­re­ni­ja?)

teleloto Nr. 823 §§§ §§§ §§§ Visa lentelė – 82 758 (3 x 27 586) Lt §§ §§§ Įstrižainės – 19 Lt §§§ Eilutė – 3 Lt §§ §§ Keturi kampai – 3 Lt

2012 01 15

§§ §§ 32 65 22 19 31 15 36 29 44 39 25 41 33 56 38 68 24 67 42 46 70 45 05 01 18 64 17 50 71 43 74 12 14 55 16 §§§ 35 47 59 53 06 §§ §§§ 30 37 48 03 02 §§§ §§§ §§§ 28 07 08 11 09 63 Papildomi prizai: „Ford Fiesta“ (TV) – Rimutis Jusys „Chevrolet Spark“ – 0323881 „Fiat Grande Punto“ – 0455313

1000 Lt – 0587132 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 9 d.) – Regina Kuolienė iš Kauno 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 9 d.) – Valerija Marščionkienė iš Panevėžio 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 9 d.) – Aloyzas Turauskis iš Tauragės 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 9 d.) – Marijona Pastauskienė iš Kauno 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 9 d.) – Vilimas Jonas Naprys iš Rokiškio Kvietimai į TV: 004*311, 006*751, 068*448 Prognozė: Aukso puode bus – 200 000 Lt

2012-01-16 Klaipeda  

Brangiai kainavęs daugiabučio sienų siū­ lių remontas – dvejus metus besitęsian­ tis galvos skausmas. Statybininkų gatvės 26 namo gyventoja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you