Page 1

Miestas

3p.

Pasaulis

„Stik­lai­nio“ do­ku­men­tus de­ri­nu­sius ­ pa­vel­do­sau­gi­nin­kus gelbs­ti se­na­tis – ­ vie­nam jų kal­ti­ni­mai ­ jau pa­nai­kin­ti.

9p.

Sportas

10p.

Vaistų klasika –­ aspirinas –­ nauja panacėja­ nuo onkologinių susirgimų?

Am­bi­cin­gas­ se­zo­nas:­ Kau­no­ „Žal­gi­rio“ tiks­lai­ šie­met – pa­tys aukš­čiau­si.

Įtakingo Kinijos­ politiko B.Xilai­ žmonai Gu Kailai skirta kalėjimo­ iki gyvos galvos bausmė.

15p.

Antradienis rugpjūčio 21, 2012 Nr. 194 (19753) Kaunodiena.lt 2 Lt

Arbitras pralaimėjo paskutinį mūšį su liga

Pus­nuo­gis ver­žė­si į vie­nuo­ly­ną Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Į vie­ną seserų vie­nuo­ly­ną Kau­ne šeš­ta­die­nį te­ko kvies­ti po­li­ci­jos pa­ rei­gū­nus. Jau­nas iki pu­sės iš­si­ren­ gęs vy­ras į vie­nuo­ly­no lan­gus ėmė svai­dy­ti ak­me­nis ir pra­šy­tis vi­dun. Vy­rą su­tram­dy­ti pa­vy­ko tik at­vy­ ku­siems po­li­ci­nin­kams.

Pir­mie­ji smū­giai į vie­nuo­ly­no lan­ gus ir šūks­niai pa­si­gir­do apie 11 val. Tai su­kė­lė ne­ri­mą apie 20-iai vie­ nuo­ly­ne gy­ve­nan­čių se­se­rų. Iš pra­ džių jos mė­gi­no su­pras­ti, ko ver­ žia­si tik kel­nes mū­vin­tis jau­nas vy­ras. „Ti­kė­jo­mės, kad pa­šū­ka­lios ir nueis, ta­čiau jis vis įnir­tin­giau dras­kė­si prie lan­gų iš gat­vės pu­ sės“, – pa­sa­ko­jo vy­res­ nio­ji se­suo.

4

Dienos citata „Ne tik pa­siil­gau anū­kės, bet ir ne­ri­mau­ju dėl jos svei­ka­tos“, – sa­kė Lai­mu­tė Ke­die­nė, ku­riai iki šiol ne­lei­džia­ma pa­si­ma­ty­ti su anū­ke net po­li­ci­jos įstai­gos pa­tal­po­se. „„Rungtynės: V.Do­vi­da­vi­čius vė­žį bu­vo įvei­kęs net tris kar­tus, ta­čiau le­mia­mame raun­de buvo priverstas pasiduoti.

Va­kar ana­pi­lin išė­jo vie­nas ge­riau­sių Eu­ ro­pos krep­ši­nio ar­bit­rų 48 me­tų Vir­gi­ni­ jus Do­vi­da­vi­čius. Tre­čios sta­di­jos me­la­ no­ma sirgęs kau­nie­tis ne kar­tą vie­šai kal­ bė­jo apie sa­vo li­gą, sa­kė ti­kin­tis, kad ją įveiks. Bet li­ga pa­si­ro­dė stip­res­nė.

Da­rius Sė­le­nis, Ma­rius Bag­do­nas Vi­sus per­smel­kė ti­kė­ji­mas

Žmo­na Ing­ri­da, sū­nus Mar­ty­ nas, ku­ris šie­met bai­gė „Sau­lės“ gim­na­zi­ją ir įsto­jo mo­ky­tis tei­sės, dau­gy­bė drau­gų, anaip­tol ne vien iš spor­to pa­sau­lio, vi­si, ku­rie lai­kė už V.Do­vi­da­vi­čių kumš­čius, va­kar

Tomo Raginos nuo­tr.

bu­vo pri­blokš­ti ne­tek­ties ir siel­ var­to. „Vir­gis bu­vo toks pil­nas ryž­ to įveik­ti li­gą, kad jo ti­kė­ji­mą pe­ rė­mė­me ir mes, – „Kau­no die­nai“ sa­kė Do­vi­da­vi­čių šei­mos drau­gas. – Džiau­gė­mės, kai jam pa­ge­rė­da­vo, tai teik­da­vo daug vil­ties. Bet pa­ sku­ti­nės Vir­gio gy­ve­ni­mo die­nos bu­vo la­bai sun­kios. Li­ga jo ne­pa­si­gai­lė­jo.“

2

2p.


2

Antradienis, rugpjūčio 21, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

20

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,25

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

36

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Arbitras pral paskutinį m „Man tai la­bai skau­di ži­ 1 nia. Dar šian­dien te­ko bend­rau­ti su FI­BA gar­bės tei­sė­

„„Vaiz­das: sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ra­mi­na, kad olim­pi­nės čem­pio­nės gar­bei pa­so­din­tas me­dis ne­nu­džiū­vo. 

Tomo Raginos nuotr.

Ko­dėl Laisvės alėjoje pa­gel­to R.Mei­lu­ty­tės lie­pa? Kris­ti­na Ci­pa­ry­tė Olim­pi­nės čem­pio­nės Rū­tos Mei­ lu­ty­tės gar­bei skir­to­je gra­ni­to plokš­tė­je jau iš­tai­sy­ta ra­šy­bos klai­da. Da­bar Lais­vės alė­jos praei­ viai ne­ri­mau­ja, ar ne­nu­džius ma­ žiau nei prieš sa­vai­tę pa­so­din­ta lie­pai­tė.

Praė­ju­sį ant­ra­die­nį R.Mei­lu­ty­tė ša­lia Vy­tau­to Di­džio­jo pa­mink­lo pa­so­di­no lie­pai­tę. Prie jos į grin­ di­nį bu­vo įmon­tuo­ta plokš­tė su už­ra­šu lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis, kad me­de­lis pa­so­din­tas iš Kau­no ki­lu­sios plau­ki­kės gar­bei. Net­ru­ kus pa­ste­bė­ta, kad ang­liš­kas žo­dis „olym­pic“ pa­ra­šy­tas klai­din­gai –

su trum­pą­ja „i“. Da­bar klai­dos ne­be­li­ko, nes plokš­tė bu­vo pa­ keis­ta. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ze­no­nas Gir­čys sa­ kė, kad nau­ja plokš­tė Lais­vės alė­ jos grin­di­ny­je at­gu­lė jau penk­ta­ die­nį. „Pir­mo­ji plokš­tė bu­vo lai­ki­na, ka­dan­gi ją rei­kė­jo ati­deng­ti la­bai grei­tai. Klai­da grei­čiau­siai įsi­vė­ lė per sku­bė­ji­mą“, – pir­ma­die­nį mig­lo­tai tei­si­no­si Z.Gir­čys. Praė­ju­sią sa­vai­tę jis tei­gė, kad pir­mo­ji plokš­tė kai­na­vo pust­re­ čio tūks­tan­čio li­tų, o nau­jo­ji ne­ kai­nuos nė cen­to. Va­kar val­di­nin­ kas kal­bė­jo jau ki­taip. „Ir lai­ki­no­ji gra­ni­to plokš­tė, ir da­bar­ti­nė iš vi­

so at­siė­jo apie 2,5 tūkst. li­tų“, – dės­tė Z.Gir­čys. Kau­nie­čiai su­si­rū­ pi­no ir dėl me­de­lio, ku­ris pa­gel­to per ke­lias die­nas. Jau­no­sios spor­ ti­nin­kės gar­bei pa­so­din­ta lie­pa ge­ ro­kai ski­ria­si nuo tų, ku­rios au­ga ša­lia – ža­liuo­jan­čių me­džių kai­ my­nys­tė­je spal­vą pa­kei­tu­si lie­pa jau me­ta la­pus. „Tai anks­ty­vo­ji lie­pa. Ka­dan­gi au­ga­lus ge­riau­sia so­din­ti pa­va­sa­rį, šis lai­kas bu­vo ne pa­ts tin­ka­miau­ sias, to­dėl me­de­lis su­ža­liuos tik po žie­mos“, – ra­mi­no Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos sky­riaus ve­dė­ja Ra­de­ta Sa­vic­kie­nė. Ji ti­ki­no, kad so­di­nant me­de­lio šak­nys ne­bu­vo pa­žeis­tos ir jis ki­ tą­met at­si­gaus.

ju Rai­mun­du Ba­raus­ku ir jis sa­kė, kad Vir­gi­ni­jus lai­ko­si ir į gy­ve­ni­mą ka­bi­na­si iš pa­sku­ti­nių­jų. La­bai gai­ la, kad taip nu­ti­ko. Trum­pais žo­ džiais api­bū­din­ti kar­tu su Vir­gi­ni­ ju­mi nuei­tą ke­lią man tik­rai bū­tų sun­ku – per­ne­lyg il­gai bu­vo­me pa­žįs­ta­mi“, – iš­gir­dęs liūd­ną ži­nią dien­raš­čiui sa­kė Lie­tu­vos krep­ši­ nio tei­sė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Kęs­tu­tis Pi­li­paus­kas. Te­le­fo­nu – prieš sa­vai­tę

„Vir­gi­ni­jus tu­rė­jo sa­vi­tą brai­ žą, tvir­tą nuo­mo­nę, – sa­kė K.Pi­ li­paus­kas. – Ži­nau, kad dau­ge­lis jau­nų tei­sė­jų į jį ly­gia­vo­si ir lai­ kė pa­vyz­džiu. Jis bu­vo ren­ka­mas į ge­riau­sių ša­lies ar­bit­rų tre­je­tu­kus, tei­sė­ja­vo ne vie­no­se ypač svar­bio­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se.“ „Pas­ku­ti­nį kar­tą su juo te­le­fo­nu kal­bė­jau praė­ju­sią sa­vai­tę. Jis sa­kė, kad svei­ka­ta pa­blo­gė­jo, ta­čiau ti­ kė­jo­si dar kar­tą šią li­gą įveik­ti. Tai, kad vis­kas taip grei­tai pro­gre­sa­vo, vi­siems bu­vo šo­kas. Gai­la, kad li­ ki­mas jam bu­vo ne­gai­les­tin­gas“, – rin­ko žo­džius Lie­tu­vos krep­ši­nio tei­sė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas. „Vir­gi­ni­jų vi­suo­met pri­si­min­si­ me kaip jau­nat­viš­ką, ener­gin­gą ir už­si­spy­ru­sią as­me­ny­bę, ku­ri did­ vy­riš­kai ko­vo­jo su li­ga. Ža­vė­jo­mės jo op­ti­miz­mu ir su­ge­bė­ji­mu iš­sau­ go­ti vil­tį“, – sa­vo il­ga­me­tį drau­gą pri­si­mi­nė K.Pi­li­paus­kas.

At­ro­dė pa­pras­tas ap­ga­mas

Tre­čios sta­di­jos me­la­no­ma V.Do­ vi­da­vi­čiui diag­no­zuo­ta prieš pust­ re­čių me­tų. Jis tuo­met ren­gė­si Belg­ra­de, Ser­bi­jo­je, vy­ku­siai uni­ ver­sia­dai. „Fi­ziš­kai jau­čiau­si la­bai ge­rai“,– prieš ke­le­tą mė­ne­sių duo­da­mas in­ter­viu „Kau­no die­nai“ pa­sa­ko­jo V.Do­vi­da­vi­čius. Kreip­tis į me­di­ kus jį pa­ra­gi­no far­ma­ci­nin­kė žmo­ na Ing­ri­da. Vir­gi­ni­jus ne­la­bai no­ riai iš­vy­ko į San­ta­riš­kes iš­si­tir­ti nuo gi­mi­mo tu­rė­to pu­pos dy­džio ap­ga­mo ant kai­rio­sios ko­jos. Gy­dy­to­jai ne­dels­da­mi išo­pe­ra­vo limf­maz­gius kai­rio­jo­je šlau­ny­je. „Ne, bai­mės ne­jau­čiau, nes ne­ su­vo­kiau, kaip tai pa­vo­jin­ga. Šo­ki­ ra­vau me­di­kus klau­si­mu, kiek bū­na sta­di­jų. Iš­gir­dęs, kad yra ke­tu­rios, o ma­no – jau tre­čio­ji, su­pra­tau si­ tua­ci­jos rim­tu­mą“, – tąkart pri­ si­mi­nė V.Do­vi­da­vi­čius. Po to jam bu­vo at­lik­tos dar ke­lios ope­ra­ci­jos, skir­tas che­mo­te­ra­pi­jos kur­sas. Kan­ki­no skaus­mai

Maždaug prieš pusmetį pak­vie­tęs į sa­vo na­mus ne­to­li Kau­no spor­to ha­lės, „Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tui V.Do­vi­da­vi­čius sa­kė: „Jei nė­ra svei­ ka­tos, be­veik ne­lie­ka ki­tų ver­ty­ bių. Ypač tai su­vo­ki su tuo su­si­dū­ ręs tie­sio­giai.“ Krep­ši­nio ar­bit­ras neat­ro­dė pa­lū­žęs ar pra­ra­dęs gy­ve­ ni­mo džiaugs­mą. Jis ti­kė­jo kva­li­fi­ kuo­tų gy­dy­to­jų pa­gal­ba ir sa­vi­mi. „Ma­no li­ga nė­ra na­go lū­ži­mas. Da­bar kan­ki­na skaus­mas, ta­čiau

D.Ke­džio tė­vai ne­ri­mau­ja dėl anū­kės sveikatos Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Ve­lio­nio Drą­siaus Ke­džio tė­vai Lai­mu­tė ir Vy­tau­tas Ke­džiai pra­ šo pa­si­ma­ty­mų su anū­ke, o pa­ ma­tę fil­muo­tą me­džia­gą su ja ne­ ri­mau­ja dėl mer­gai­tės svei­ka­tos.

L.Ke­die­nė sa­ko no­rin­ti pa­si­ma­ ty­ti su jos sū­naus ir Lai­mu­tės Stan­kū­nai­tės duk­ra ne­lau­kiant teis­mo spren­di­mo dėl pa­si­ma­ ty­mų. „Ne tik pa­siil­gau anū­kės, bet ir ne­ri­mau­ju dėl jos svei­ka­ tos. „In­ter­ne­te pa­si­ro­džiu­sio­ je vaiz­do me­džia­go­je mū­sų anū­ kė at­ro­do la­bai su­blo­gu­si. Gal tik pu­sė svo­rio li­kę“, – įsi­ti­ki­nu­si L.Ke­die­nė. Vaiz­do me­džia­ga, ku­rio­je ma­ ty­t i mer­gai­t ė, pra­m o­gau­jan­t i gam­to­je su mo­ti­na, įdė­ta L.Stan­ kū­nai­tės as­me­ni­nė­je sve­tai­nė­je. L.Ke­d ie­n ė sa­k ė nea­b e­jo­jan­ ti, kad nu­fil­muo­ta jų anū­kė, nors gir­dė­ju­si ver­si­jų, esą tai ki­ta mer­ gai­tė. „Ten tik­rai ji, tik la­bai pa­ si­kei­tu­si“, – ma­no mo­te­ris.

Ji tei­gė, kad vai­ko tei­sių ap­ sau­gos spe­cia­lis­tės nie­kuo ne­ga­ li pa­gel­bė­ti Ke­džiams, nes spren­ di­mo tei­sė dėl pa­si­ma­ty­mų da­bar pri­klau­so tik L.Stan­kū­nai­tei.

Se­ne­liai pra­šo leis­ ti su mer­gai­te pa­si­ ma­ty­ti ke­tu­rias va­ lan­das per sa­vai­tę Kau­no po­li­ci­jos pa­ tal­po­se. Jos ad­vo­ka­tas Gin­ta­ras Čer­ niaus­kas va­kar sa­kė, kad L.Stan­ kū­nai­tė nė­ra nu­spren­du­si draus­ ti bend­rau­ti duk­rai su Ke­džiais. „Ta­čiau ji no­ri su­lauk­ti iki­teis­ mi­nių ty­ri­mų iš­va­dų dėl Ke­džių truk­dy­mo vyk­dy­ti teis­mo spren­ di­mą ir vai­ko nu­tei­ki­nė­ji­mo prieš mo­ti­ną, taip pat bus at­si­žvelg­ta į psi­cho­lo­gų re­ko­men­da­ci­jas, ar jai ne­bus da­ro­ma ža­la“, – sa­kė G.Čer­niaus­kas.

Jis tvir­t i­n o, kad mer­gai­t ės svei­ka­ta ge­ra. „Ji tik­rai ne­lai­ko­ ma pus­ba­džiu. Sa­ky­čiau, anks­ čiau ji bu­vo per­mai­tin­ta. Ma­ nau, ta te­ma iš­vis jau nu­sto­si­me kal­bė­ti, nes tai pri­va­tus žmo­nių gy­ve­ni­mas“, – kal­bė­jo G.Čer­ niaus­kas. Kau­no ra­jo­no vai­ko tei­sių ap­ sau­gos sky­riaus ve­dė­ją pa­va­duo­ jan­ti Eve­li­na Ta­la­lie­nė mi­nė­jo, kad to­kiais at­ve­jais, kai se­ne­liai ne­su­ta­ria su vai­kai­čių tė­vais dėl pa­si­ma­ty­mų, gin­čą te­lie­ka spręs­ ti teis­me. „Vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­ lis­tai to­kiais at­ve­jais ga­li tar­pi­ nin­kau­ti ir pa­dė­ti tar­tis abiem pu­sėms gra­žiuo­ju, bet jei tai ne­ pa­vyks­ta, lie­ka by­li­nė­tis teis­ me“, – aiš­ki­no spe­cia­lis­tė. Ke­d žių pra­š y­m ą ma­ty­t is su anū­ke nag­ri­nės Ra­sei­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas. Se­ne­liai pra­ šo leis­ti su mer­gai­te pa­si­ma­ty­ ti ke­tu­rias va­lan­das per sa­vai­tę Kau­no po­li­ci­jos pa­tal­po­se, da­ ly­vau­jant vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tei.

„„ Nuos­to­liai: per va­ka­ri­nį pi­ką kauniečiai stebėjo dramatiškus įvykius gatv

Avarija Sa­va­no­rių pr su­si­dū­rė ke­tu­ri au­to Man­tas La­pins­kas Itin jud­rio­je san­kry­žo­je Sa­va­no­ rių pro­spek­te ties pre­ky­bos cent­ ru „Hy­per Ma­xi­ma“, va­kar, apie 17 val., su­si­dū­rė ke­tu­ri au­to­mo­ bi­liai.

Spūs­t y­j e su­s tab­d y­t i ne­s pė­ jo „Re­nault“ vai­ruo­to­jas, įsi­rė­

žęs į „Volks­wa­gen“. Pas­ta­ra­sis nuo smū­gio at­si­tren­kė į „Au­di“, o ši – į „Ford“. Smū­gio bū­ta to­ kio stip­raus, kad nuo jo „Voks­wa­ gen“ ga­las pa­ki­bo ore, o au­to­mo­ bi­lis ap­si­su­ko. Pir­m i­n iais duo­m e­n i­m is, per įvy­kį rim­čiau nu­ken­tė­jo vie­nas žmo­gus – jis iš­vež­tas į li­go­ni­nę. Ki­lus dar di­des­nei au­to­mo­bi­lių


3

Antradienis, rugpjūčio 21, 2012

Miestas

laimėjo mūšį su liga lau­k ia­m e pa­sau­ly­je pri­pa­ž in­t ų pa­čių nau­jau­sių vais­tų. Tuo­met paaiš­kės, koks bus efek­tas ir re­ zul­ta­tai“, – kal­bė­jo jis. Va­di­no nau­juo­ju ma­ru

Vė­žį V.Do­vi­da­vi­čius va­di­no nau­ juo­ju ma­ru. On­ko­lo­gi­nes li­gas, bu­vo įsi­ti­ki­nęs Vir­gi­ni­jus, pro­vo­ kuo­ja gy­ve­ni­mo pro­ble­mos, rū­ pes­čiai. Dar vie­na prie­žas­tis – pla­ne­tos už­terš­tu­mas. „Ka­dai­se per sa­vai­tę Kau­ne pa­ kil­da­vo ke­li lėk­tu­vai, o da­bar? Ge­ ro­kai pa­dau­gė­jo au­to­mo­bi­lių ir ki­ tų, ne tik trans­por­to, prie­mo­nių iš­me­ta­mų ter­ša­lų. Be to, mes ne­ ži­no­me dau­ge­lio da­ly­kų“, – sa­kė V.Do­vi­da­vi­čius.

Po ope­ra­ci­jų, che­ mo­te­ra­pi­jos jis in­ ten­sy­viai bė­gio­jo, ren­gė­si nau­jam se­ zo­nui. Praė­j u­s io se­z o­n o pra­d žio­j e V.Do­vi­da­vi­čius dar tei­sė­ja­vo FI­BA var­žy­boms, ta­čiau at­si­nau­ji­nus li­ gai bu­vo pri­vers­tas stab­dy­ti krep­ ši­nio tei­sė­jo kar­je­rą. Po ope­ra­ci­jų, che­mo­te­ra­pi­jos ir ki­tų vais­tų jis in­ten­sy­viai bė­ gio­jo, spor­ta­vo ir ren­gė­si nau­jam se­zo­nui. Vė­liau, jau pra­si­dė­jus LKL se­zo­nui, Klai­pė­do­je tei­sė­ja­ vo su­kan­dęs dan­tis. Po to iš FI­BA ga­vo kvie­ti­mą, bi­lie­tus, tu­rė­jo

„Stik­lai­nio“ by­lo­je gel­bė­ja se­na­tis Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Pa­va­sa­rį pra­dė­to­je nag­ri­nė­ti skan­ da­lin­go­jo stik­li­nio ant­sta­to Lais­vės alė­jo­je by­lo­je ne­ti­kė­tas po­sū­kis – iš tri­jų kal­ti­na­mų­jų li­ko tik du. Pa­vel­ do­sau­gi­nin­ko Liu­tau­ro Tar­bū­no teis­mi­nis per­se­kio­ji­mas baig­tas.

vi­zą vyk­ti į Ru­si­ją tre­joms rung­ ty­nėms. „Jau­čiau skaus­mą, bet ne­no­rė­ jau nu­vil­ti FI­BA, to­dėl iš­vy­kau, – pa­sa­ko­jo V.Do­vi­da­vi­čius, prieš pat rung­ty­nes su­si­leis­da­vęs skaus­mo mal­ši­na­mų­jų. – Ko­le­gų pa­pra­ šiau ma­ne pri­deng­ti, jei ne­spė­čiau bėg­ti. Bu­vau net iš­mo­kęs bė­gi­mo sis­te­mą: per­šok­da­mas kai­rę ko­ją, vi­są krū­vį per­kel­da­vau de­ši­nia­jai, o kai­re tik vos at­si­spir­da­vau.“

Po va­sa­ros per­trau­kos Kau­no apy­ lin­kės teis­me su­si­rin­kę pro­ce­so da­ ly­viai bu­vo šiek tiek nu­ste­bin­ti, kai L.Tar­bū­no gy­nė­ja krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­ma jo gi­na­mo­jo at­žvil­giu by­lą nu­trauk­ti. Gy­nė­jos ar­gu­men­ tas – suė­jęs se­na­ties ter­mi­nas. Do­ku­men­tus gar­sio­jo „stik­lai­ nio“ gi­mi­mo pro­ce­se L.Tar­bū­nas pa­si­ra­šė 2007 m. bir­že­lį. Pa­gal tuo­ met ga­lio­ju­sius įsta­ty­mus tar­ny­bos pa­rei­gų neat­li­ki­mui bu­vo tai­ko­mas pen­ke­rių me­tų se­na­ties ter­mi­nas. Šis ter­mi­nas jau suė­jęs.

Pa­so­di­no daug me­džių

Ku­riam lai­kui įvei­kęs on­ko­lo­gi­nę li­gą vie­nas ži­no­miau­sių Lie­tu­vos vi­sų lai­kų ar­bit­rų šių me­tų ba­lan­ dį tei­sė­ja­vo ša­lies mo­te­rų krep­ši­ nio ly­gos (LMKL) fi­na­lo rung­ty­ nėms tarp Kau­no „VI­ČI-Ais­čių“ ir Vil­niaus „Ki­birkš­ties-Ti­chėsIKI“ ko­man­dų. Šis su­grį­ži­mas į aikš­tę ta­ry­tum sim­bo­li­za­vo lai­mė­tą ko­vą su sun­ kia li­ga, ta­čiau li­ki­mas tarp­tau­ti­ nės FI­BA ka­te­go­ri­jos ar­bit­rui bu­ vo ne­gai­les­tin­gas. „Ne­žu­džiau, ne­pa­da­riau di­de­ lių fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų. Pa­so­ di­nau la­bai daug me­džių“, – apie gy­ve­ni­mo ke­lią kal­bė­jo V.Do­vi­da­ vi­čius. „Ma­no žmo­na – la­bai la­bai di­de­ lis rams­tis. Ži­nai, kar­tais ša­lia Ing­ ri­dos jau­čiuo­si kaip prie me­džio, ku­rį mes no­ri­me ap­glėb­ti ir ne­pa­ leis­ti“, – sa­kė Vir­gi­ni­jus apie sa­vo gy­ve­ni­mo mo­te­rį, pa­do­va­no­ju­sią jam sū­nų. Ji bu­vo kartu iki pa­sku­ ti­nės vy­ro gyvenimo aki­mir­kos.

Jur­gis Bu­čas:

Jo­kio pa­žei­di­mo aš čia ne­ma­tau. Čia aš ma­tau tik mū­sų vi­suo­me­nės men­ta­li­te­tą ir sta­ ty­bos pa­žei­di­mus.

„„ Lemtis: tituluotą krepšinio teisėją V.Dovidavičių įvei­kė ne­gai­les­tin­ga

li­ga. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Kau­ne mu­sul­mo­nai šven­tė ra­ma­da­no pa­bai­gą Dau­gu­ma mū­sų cent­ re esan­čių pa­bė­gė­lių at­vy­kę iš Af­ga­nis­ta­ no ir Če­čė­ ni­jos.

Man­t as La­p ins­k as Pir­ma­die­nio po­pie­tę ra­mią Tra­ kų gat­vę Kau­ne už­lie­jo ry­tie­tiš­ ka mu­zi­ka. Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Pa­bė­gė­lių in­ teg­ra­ci­jos cent­re bu­vo šven­čia­ma ra­ma­da­no pa­bai­gos šven­tė.

vėje. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

ro­spek­te: o­mo­bi­liai spūs­čiai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­ ro­dė au­to­mo­bi­lius pa­trauk­ti į ša­ li­ke­lę. „Aš su­sto­jau, už ma­nęs su­sto­ jo, ta­čiau pa­sku­ti­nis ne­sus­pė­ jo su­sto­ti“, – pa­sa­ko­jo į ava­ri­ją pa­te­ku­si kau­nie­tė, ku­ri di­des­nių su­ža­lo­ji­mų ne­pa­ty­rė. Ji sė­dė­jo pir­mo­jo­je ma­ši­no­je, ku­riai te­ko ma­žiau­sias smū­gis.

Ra­ma­da­nas – šven­ta­sis mu­sul­ mo­nų pa­snin­ko, su­si­lai­ky­mo ir su­si­kau­pi­mo mė­nuo. No­rė­da­mi pa­mi­nė­ti šio mė­ne­ sio pa­bai­gą, Pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ ci­jos cent­re su­si­rin­ko Lie­tu­vo­je prie­globs­tį ga­vę af­ga­nis­ta­nie­čiai, ira­kie­čiai, če­čė­nai, taip pat nuo se­no mū­sų ša­ly­je gy­ve­nan­tys to­ to­riai. Įvai­raus am­žiaus pa­bė­gė­liai de­ monst­ra­vo sa­vo tra­di­ci­nių šo­kių įgū­džius, bu­vo ga­li­ma pa­ra­gau­ti tra­di­ci­nių šven­tės pa­tie­ka­lų, pa­ klau­sy­ti dai­nų. „Ra­ma­da­nas bai­gė­si sek­ma­die­ nį, ta­čiau šven­čia­ma ir pir­ma­die­ nį. Dau­gu­ma mū­sų cent­re esan­čių pa­bė­gė­lių at­vy­kę iš Af­ga­nis­ta­no ir Če­čė­ni­jos. Vi­so­je Lie­tu­vo­je jų yra per 100, o čia at­va­žiuo­ja iš įvai­ rių Lie­tu­vos kam­pe­lių – Vil­niaus, Ruk­los“, – sa­kė Kau­no Pa­bė­gė­lių

Šiam L.Tar­bū­no gy­nė­jos pra­šy­ mui ne­prieš­ta­ra­vo net ir Vals­ty­bi­ nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­tis pro­ku­ro­ ras. Tei­sė­jas priė­mė nu­tar­tį, ku­ria L.Tar­bū­no at­žvil­giu bau­džia­mo­ji by­la nu­trauk­ta. Jam su­teik­tas liu­ dy­to­jo sta­tu­sas. Tei­sia­mų­jų suo­le li­ko bu­vu­si Kul­tū­ros pa­vel­do de­ par­ta­men­to Kau­no sky­riaus va­ do­vė Ire­na Vaš­ke­lie­nė ir jos ko­le­ gė Ry­man­tė Gu­die­nė. Teis­mo po­sė­dy­je bu­vo iš­kvies­ti liu­dy­ti Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ ver­si­te­to ur­ba­nis­ti­kos pro­fe­so­rius Jur­gis Bu­čas ir Kau­no sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Ne­ ri­jus Va­lat­ke­vi­čius. „Jo­kio pa­žei­ di­mo aš čia ne­ma­tau. Čia aš ma­tau tik mū­sų vi­suo­me­nės men­ta­li­te­ tą ir sta­ty­bos pa­žei­di­mus“, – dės­ tė J.Bu­čas. Pa­na­šios po­zi­ci­jos lai­kė­si ir Ur­ ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas N.Va­ lat­ke­vi­čius.

„„Šven­tė: ry­tie­tiš­ka mu­zi­ka va­kar skam­bė­jo Tra­kų

gat­vė­je. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

in­teg­ra­ci­jos cent­ro pro­jek­tų va­ do­vės Eg­lė Ru­dzins­kai­tė ir Pa­

ra­mos pa­bė­gė­liams koor­di­na­to­ rė Gin­ta­rė Gu­ze­vi­čiū­tė.

„„Ra­mus: dėl se­na­ties kal­ti­ni­mai

L.Tar­bū­nui pa­nai­kin­ti. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.


4

Antradienis, rugpjūčio 21, 2012

Miestas

Pus­nuo­gis ver­žė­si į vie­nuo­ly­ną Vie­nuo­lės ne iš kar­to 1 puo­lė skam­bin­ti po­li­ci­ jai. Vis dėl­to, kai vy­ru­kas at­plė­šė

as­fal­to lui­tą ir, pa­lei­dęs jį, iš­dau­žė lan­gą, jos su­pra­to, kad rei­kia kvies­ tis pa­gal­bos. „Lyg ty­čia kai­my­nai bu­vo iš­vy­kę. Gal koks vy­ras bū­tų su­draus­mi­nęs ir jis bū­tų pa­bė­gęs, o mums tik to ir rei­kė­jo“, – vy­riau­ sio­ji vie­nuo­ly­no se­suo ti­ki­no, kad ir po­li­ci­jos pra­šiu­si nie­ko ne­da­ry­ ti ne­lai­mė­liui, o tik nu­ves­ti jį to­liau nuo vie­nuo­ly­no. Bai­min­da­ma­si, kad iš­pra­šy­tas sve­čias nea­tei­tų kerš­tau­ti, vy­riau­ sio­ji se­suo pra­šė ne­skelb­ti ir vie­ nuo­ly­no, į ku­rį taip ver­žė­si kau­nie­ tis. „Aš pa­gal­vo­jau, kad gal koks iš psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nės pa­bė­gęs pa­ cien­tas. Jo akys bu­vo to­kios keis­ tos. Net ne­ži­nau, ar jis iš­gė­ręs, ar nar­ko­ma­nas“, – pe­čiais gūž­čio­jo vie­nuo­lė. Iš­dauž­tą lan­gą mo­te­ris už­kli­ja­vo lip­nia juos­ta. Ar­ti­miau­sio­mis die­ no­mis lan­gas tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ tas. Nuos­to­lius vie­nuo­lės įver­ti­no 120 li­tų. Mo­te­rys ste­bė­jo­si, ko­dėl pus­nuo­gis vy­ras sklai­dė­si prie vie­

Jis vis rė­ kė, kad įleis­tu­me. Pri­si­pa­ žin­siu, pa­ si­da­rė ne­ jau­ku. Gal­ vo­jau, o ką rei­kės da­ ry­ti, jei įsi­ verš. „„Sud­rums­tė: vie­nuo­ly­no lan­gus dau­žęs pusnuogis

kau­nie­tis išgąsdino seseris. 

nuo­ly­no lan­gų. Var­te­liai įei­ti į vie­ nuo­ly­ną neuž­ra­kin­ti ir yra iš abie­ jų pu­sių. „Jis vis rė­kė, kad įleis­tu­me. Pri­ si­pa­žin­siu, pa­si­da­rė ne­jau­ku. Gal­ vo­jau, o ką rei­kės da­ry­ti, jei įsi­ verš“, – šyp­te­lė­jo ge­ra­šir­dė se­suo. Ji at­vy­ku­sių pa­rei­gū­nų pra­šė nie­ko ne­da­ry­ti jau­nam vy­rui. „Ta­čiau po­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

li­ci­nin­kai čiu­po, ant­ran­kius už­dė­ jo“, – pa­sa­ko­jo vy­riau­sio­ji se­suo. Nuo pa­rei­gū­nų su­lai­ky­to „vie­ nuo­lių siau­bo“ skli­do stip­rus al­ko­ ho­lio kva­pas. Pa­gal jo el­ge­sį ga­li­ma bu­vo spė­ti, kad gir­tu­mas ge­ro­kai vir­ši­jo vi­du­ti­nį. „Aš pas Die­vą no­rė­ jau“, – po­li­ci­nin­kams tei­si­no­si vie­ nuo­les iš­gąs­di­nęs pus­nuo­gis vy­ras.

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d.

Didysis rëmëjas

Festivalá pristato

Festivalá remia:

Festivalio dienraðtis

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Informacinis partneris

Pagrindiniai rëmëjai:

BAIGIAMASIS KONCERTAS

GALA sarsuela

KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Orkestro vadovas Algimantas Treikauskas KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis

Raminta Vaicekauskaitë

Luis Pacetti

Solistai: RAMINTA VAICEKAUSKAITË (sopranas) Andalûzijos lyrinio teatro (Ispanija) þvaigþdës: LUIS PACETTI ANTONIO TORRES PABLO PRADOS Dirigentas MODESTAS PITRËNAS Bilietø kaina: 20, 30 Lt

Antonio Torres

Pablo Prados

Modestas Pitrënas

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. P. S. Informuojame, kad troleibusai iki stotelës„Kauno marios“ vyks iki 22 val. Informaciniai rëmëjai:

Rëmëjai:

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Part­ren­kė dvi mer­gi­nas ir nuvažiavo Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

Tai­kos pro­spek­te sek­ma­die­nį, apie 21.30 val., ne­nus­ta­ty­tas au­to­mo­bi­ lis par­tren­kė ir su­ža­lo­jo pės­čių­jų pe­rė­ja einančias dvi pės­čią­sias ir iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no. Trans­por­to prie­mo­nė ir vai­ruo­to­ jas yra ieš­ko­mi.

Su­žeis­tos pės­čio­sios 19 me­tų V.J. ir 20 me­tų I.P. dėl trau­mų nu­vež­tos į gy­dy­mo įstai­gą. Su­ža­lo­ji­mai ne­ bu­vo stip­rūs. Po gy­dy­to­jų ap­žiū­ros mer­gi­nos iš­leis­tos na­mo. Šo­ką pa­ty­ru­sios nu­ken­tė­ju­sio­ sios ne­daug ką te­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pra­dė­ju­siai ty­ rė­jai. Spė­ja­ma, kad mer­gi­nas pe­ rė­jo­je par­tren­kęs ir iš įvy­kio vie­tos nu­va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis ga­lė­jo bū­

ti tam­siai pil­kos spal­vos, ki­taip dar va­di­na­mos šla­pio as­fal­to. Neat­me­ ta­ma prie­lai­da, kad tai ga­lė­jo bū­ ti BMW. Mer­gi­nos pa­sa­ko­jo ėju­sios iš par­ duo­tu­vės. Ar­bū­zas ir ki­ti jų pir­ki­ niai pa­ži­ro gat­vė­je. Nu­ken­tė­ju­sio­ sios net ne­spė­jo pa­ma­ty­ti, vy­ras ar mo­te­ris vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį, ar ja­ me bu­vo tik vai­ruo­to­jas, ar ir ke­ lei­vių. Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­ teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ke­lių trans­ por­to eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nių eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo. Ma­čiu­sių įvy­kį ir ga­lin­čių pa­dė­ti gy­ven­to­jų skam­bu­čių ti­ki­si Kau­no ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos ty­rė­ja Ri­ ma Jo­man­tai­tė tel. (8 37) 303 799, 8 674 44 218.

Mergina pateikė su­klas­to­tą pa­žy­mė­ji­mą

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Rugpjûèio 26 d., sekmadiená, 18 val. Paþaislio vienuolyne

kia jo par­trenk­tų mer­gi­nų būk­lė.

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

Festivalio bankas

„„Abe­jin­gu­mas: iš įvy­kio vie­tos vai­ruo­to­jas pa­spru­ko nė neį­si­ti­ki­nęs, ko­

Partneriai:

INIT ÁMONIØ GRUPË

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Ju­li­ja­na­vos gat­vė­je sek­ma­die­nio pa­va­ka­rę Pat­ru­lių rink­ti­nės pa­rei­ gū­nai su­stab­dė lekiantį mo­to­cik­ li­nin­ką. Paaiš­kė­jo, kad jį vai­ra­vo mer­gi­na, kaip įta­ria­ma, po­li­ci­nin­ kams pa­tei­ku­si su­klas­to­tą vai­ruo­ to­jo pa­žy­mė­ji­mą.

Mer­gi­na vai­ra­vo „Ya­ma­ha“ mo­to­ cik­lą, ta­čiau, pa­rei­gū­nų ver­ti­ni­ mu, jis la­biau pri­mi­nė mo­to­ro­le­rį nei ga­lin­gą plie­ni­nį žir­gą. Pat­ru­liai gat­ve le­kian­tį mo­to­cik­lą stab­dė ne dėl ko­kių nors pa­žei­di­mų – nei jis lė­kė di­de­liu grei­čiu, nei gąs­di­no pe­rė­ja ei­nan­čius pės­čiuo­sius. Tai bu­vo pa­pras­čiau­sias pre­ven­ci­nis pa­tik­ri­ni­mas. Per šį pre­ven­ci­nį pa­tik­ri­ni­mą paaiš­kė­jo, kad 18-me­tė mo­to­cik­ lo vai­ruo­to­ja tu­ri dėl ko ne­ri­mau­ ti. Pa­rei­gū­nų pa­pra­šy­ta, mer­gi­na jiems pa­tei­kė vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ ji­mą. „Įta­ri­mas dėl klas­to­tės pa­ rei­gū­nams ki­lo tik pa­žvel­gus į jį“, – aiš­ki­no Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė Si­mo­na Ba­nė­ nie­nė. Pa­tik­ri­nę duo­me­nų ba­zė­je, pa­ rei­gū­nai ne­tru­ko iš­siaiš­kin­ti, kad jau­no­ji vai­ruo­to­ja dar ne­tu­ri tei­sės vai­ruo­ti jo­kios trans­por­to prie­mo­ nės. Mo­to­cik­las pri­vers­ti­nai bu­vo nu­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę.

„„Prig­lau­dė: mo­to­cik­lą pri­vers­ti­

nai nu­ve­žė į sau­go­ji­mo aikš­te­lę.Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kau­no mies­to Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­ dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl do­ ku­men­to su­klas­to­ji­mo ar dis­po­na­ vi­mo su­klas­to­tu do­ku­men­tu.


5

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

E.Ku­sai­tė teis­me tei­gė pa­ty­ru­si smur­tą Teis­mui skel­biant ren­gi­mu­si su­ si­sprog­din­ti Če­čė­ni­jo­je kal­ti­na­ mos Eg­lės Ku­sai­tės pa­ro­dy­mus, mer­gi­na tei­gė, kad per ap­klau­sas prieš ją bu­vo smur­tau­ja­ma.

„„Po­ky­tis: 2018-ai­siais Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je pro­fe­sio­na­lių ka­rių tu­rė­tų pa­dau­gė­ti.

Ka­ro­lio Ka­vo­lė­lio (BFL) nuo­tr.

Gau­sės Lie­tu­vos ka­rių gre­tos Per atei­nan­čius še­še­rius me­tus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tik di­dės. Pro­fe­sio­na­lių ka­rių, ba­zi­nių mo­ky­mų, ka­rių sa­va­no­rių dau­gės. Tie­sa, ge­ne­ro­lų ir ad­mi­ro­lų skai­čius tu­rė­tų ne­si­keis­ti. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Tvir­tins Sei­mas

Tai nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bei ir Sei­ mui tei­kia­ma­me prin­ci­pi­nės ka­ riuo­me­nės struk­tū­ros 2013 m. įsta­ty­me. Net­ru­kus dėl to žo­dį tars Vy­riau­sy­bė, o ga­lu­ti­nį taš­ką ru­de­ nį dės Sei­mas. Prin­ci­pi­nė ka­riuo­me­nės struk­ tū­ra, ka­rių skai­čius spe­cia­liu įsta­ ty­mu nu­sta­to­mas kas­met. Pa­gal Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­ te­ri­jos (KAM) tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą prin­ci­pi­nė ka­riuo­me­nės struk­tū­ra ir ka­ri­nių vie­ne­tų skai­ čius ki­tą­met tu­rė­tų iš­lik­ti toks pat. Be­j e, Lie­t u­vos ka­r iuo­m e­n ės struk­tū­ra, kaip tei­gia­ma įsta­ty­ mo pro­jek­te, ne­si­keis ir atei­ty­je – pla­nuo­ja­ma, kad to­kia pa­ti iš­liks ir 2018 m. Ta­čiau pro­jek­te siū­lo­ mi svar­biau­si ri­bi­nių ka­rių skai­ čių ir sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­ to­jų ri­bi­nio skai­čiaus pa­kei­ti­mai. Tam pri­ta­rė ir Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba. Ten­den­ci­ja aki­vaiz­di. Kas­met, kad ir ne­daug, ka­rių skai­čius tu­rė­

tų di­dė­ti. Ar tai reiš­kia ir di­des­nį kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą, įsta­ ty­mo pro­jek­te ne­nu­ro­do­ma. Bet at­ro­do, kad lė­šų rei­kės dau­giau. Ge­ne­ro­lų ne­dau­gės

Bend­rą ri­bi­nį kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­rių, pro­fe­si­nės ir pri­ va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­ bos ka­rių, ka­rių sa­va­no­rių ir ki­tų ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių, ka­riū­nų skai­čių ki­tą­met siū­lo­ma nu­sta­ty­ti kiek di­des­nį nei šie­met: ma­žiau­ siai 14 130, dau­giau­sia – 16 945. Iki 2018 m. šis skai­čius tu­rė­tų dar la­biau išaug­ti. Nu­ma­ty­ta, kad tuo­ met bend­ras ri­bi­nis kraš­to ap­sau­ gos sis­te­mos ka­rių skai­čius sieks nuo 18 770 iki 20 350. Ge­ne­ro­lų ir ad­mi­ro­lų – aukš­ čiau­sio ran­go pa­rei­gy­bių skai­ čius – tu­rė­tų ne­di­dė­ti ir iš­lik­ti toks pat. Ki­tą­met jis sieks 9. Pul­k i­n in­k ų ir jū­r ų ka­p i­to­n ų skai­čius taip pat ne­pa­si­keis. Jų liks, kaip nu­ro­do­ma, 30. Tie­sa, ma­ži­na­mas pul­ki­nin­kų lei­te­nan­tų ir ko­man­do­rų skai­čius – nuo 127 iki 125. Ma­žė­ja ma­jo­rų ir ko­man­ do­rų lei­te­nan­tų skai­čius – nuo 375 iki 370.

Ap­mo­kys vis dau­giau

Ki­tą­met tę­sis ba­zi­niai ka­ri­niai mo­ ky­mai. Juo­se, kaip pla­nuo­ja­ma, da­ ly­vaus nuo 700 iki 1000 žmo­nių. Bus vyk­do­mi ir jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­ kų va­dų mo­ky­mai – čia ren­gia­ma­si ap­mo­ky­ti nuo 350 iki 410 žmo­nių. Di­dė­ja ir ri­bi­nis pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos na­rių skai­čius. Jų ga­ li bū­ti nuo 1050 iki 1410. 2012 m. šis skai­čius bu­vo nu­sta­ty­tas nuo 900 iki 1280. Pa­gal KAM pa­reng­tą įsta­ ty­mo pro­jek­tą 2018 m. šis skai­čius šiek tiek išaugs – di­dės iki 1760. Di­ di­nant ei­li­nių ka­rių skai­čių, pro­fe­si­ nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių ri­bi­nis skai­ čius 2013 m., pa­ly­gin­ti su 2012 m., ne­kin­ta.

20 tūkst.

– tiek ka­rei­vių tu­rė­tų bū­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je 2018 m.

Per Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo po­sė­dį pa­vie­šin­ta, kad 2010 m. ba­lan­dį mer­gi­na sos­ti­nės tei­ sė­jui tei­gė, kad no­ras nu­si­žu­ dy­ti jai ki­lo dėl blo­gų san­ty­kių šei­mo­je ir nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo. Anot by­los duo­me­nų, tuo me­tu ji taip pat pa­tvir­ti­no ke­ti­nu­si vyk­ ti į Mask­vą. 23 me­tų E.Ku­sai­tė teis­me va­kar sa­kė, kad per ap­klau­sas ji bu­vo gniuž­do­ma psi­cho­lo­giš­kai, prieš ją bu­vo nau­do­ja­mas fi­zi­nis smur­ tas ir ji ne­ga­lė­jo tam pa­si­prie­šin­ti, be to, esą ji prie­var­ta bu­vo vei­kia­ ma psi­chot­ro­pi­niais vais­tais. „Kaž­ko­dėl vi­si su­reikš­mi­na fi­ zi­nį, o ne psi­cho­lo­gi­nį smur­tą. Sė­di, juo­kau­ja – tu nar­ko­ma­nė, tu psi­chi­nė, mes iš ta­vęs pa­da­ry­ sim dar­žo­vę! Sė­di du suau­gę vy­ rai, ką aš ga­liu pa­sa­ky­ti! Kai ma­no bū­se­na bū­da­vo ge­res­nė, aš prie­ ši­nau­si“, – teis­mo po­sė­dy­je sa­kė E.Ku­sai­tė. Ji tei­gė, kad šiek tiek pa­me­nan­ ti, jog vie­toj jos į kai ku­riuos klau­ si­mus at­sa­ki­nė­jo jos tuo­me­tis ad­ vo­ka­tas Ado­mas Liut­vins­kas. Ki­to­je pa­skelb­to­je ap­klau­so­ je, ku­ri, by­los duo­me­ni­mis, įvy­ ko 2010-ųjų ba­lan­dį, klai­pė­die­tė tei­gė, kad pri­pa­žįs­ta, jog ren­gė­si su­si­sprog­din­ti Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­ je ir nu­si­žu­dy­ti. Mer­gi­na tuo­met nu­ro­dė, kad ta­da gy­ve­no su te­ta ir ma­ma, su jo­mis ne­su­ta­rė ir jau­tė­si vie­ni­ ša. Pir­ma­sis vai­ki­nas, ku­ris bu­ vo če­čė­nas, su­ža­vė­jo pa­sa­ko­ji­ mais apie is­la­mą. Su­ži­no­jus, kad jis 2004 m. žu­vo ka­re Če­čė­ni­jo­ je, pra­dė­jo kaup­tis nei­gia­mi jaus­ mai ru­sų ka­riš­kiams. In­ter­ne­te ji su­si­pa­ži­no su če­čė­ne Ai­ša Mag­ ma­do­va. „Ne kar­tą pa­sa­ko­jau, kad ža­ viuo­si mir­ti­nin­kė­mis ša­chi­dė­mis. Ša­chi­džių veiks­mus lai­kiau ne te­ ro­ris­ti­niais, bet ka­ri­niais gi­nant sa­vo ša­lį. Dėl ne­su­ta­ri­mų šei­mo­ je jau­čiau įtam­pą, bu­vau pri­klau­ so­ma nuo re­la­niu­mo, jau­čiau psi­ chi­nę įtam­pą. Vi­sa tai lė­mė ma­no ap­si­spren­di­mą nu­si­žu­dy­ti. Nusp­

ren­džiau, kad ge­riau­sias bū­das nu­si­žu­dy­ti – Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­ je. Sie­kiau nu­si­žu­dy­ti pra­smin­gai. Gal­vo­jau, kad taip pri­si­dė­siu prie če­čė­nų ko­vos už ne­prik­lau­so­my­ bę“, – by­lo­je už­fik­suo­ti E.Ku­sai­ tės duo­ti pa­ro­dy­mai. Vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­tis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ ro­ras Min­dau­gas Dū­da tei­gė, kad E.Ku­sai­tė per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ga­lė­jo reikš­ti nu­ša­li­ni­mus jai neį­ ti­ku­siam pro­ku­ro­rui, duo­ti pa­pil­ do­mus paaiš­ki­ni­mus, juo­lab kad vė­liau bu­vo pa­keis­tas ad­vo­ka­tas ir jai at­sto­va­vo dvi nau­jos ad­vo­ ka­tės.

Kaž­ko­dėl vi­si su­ reikš­mi­na fi­zi­nį, o ne psi­cho­lo­gi­nį smur­tą. Sė­di, juo­ kau­ja – tu nar­ko­ma­ nė, tu psi­chi­nė, mes iš ta­vęs pa­da­ry­sim dar­žo­vę!

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, nag­ri­nė­jan­tis E.Ku­sai­tės by­lą, dar nuo pa­va­sa­rio skel­bia jos pa­ro­dy­ mus. Juos ke­ti­na­ma skelb­ti ir šią sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se teis­mo po­ sė­džiuo­se. Teis­mas taip pat tu­rė­ tų iš­klau­sy­ti by­lo­je esan­čius gar­so įra­šus, taip pat iš­spręs­ti kal­ti­na­ mo­sios ir jos gy­nė­jų pra­šy­mus, jei jie bus pa­teik­ti. Vė­liau dėl baus­ mės tu­rė­tų nuo­mo­nę pa­reikš­ti pro­ku­ro­ras, sa­vo gi­na­mą­ją kal­bą pa­sa­kys ad­vo­ka­tas. Klai­pė­die­tės by­la teis­mui per­ duo­ta dar 2010 m. spa­lį. Ku­rį lai­ ką ji bu­vo nag­ri­nė­ja­ma už­da­ruo­ se teis­mo po­sė­džiuo­se. E.Ku­s ai­t ė bu­vo su­l ai­k y­ta 2009 m. spa­lį. Ji kal­ti­na­ma kū­ ru­s i or­ga­n i­z uo­t ą gru­p ę te­ro­ ro ak­tui įvyk­dy­ti ir be­si­ren­gu­si su­si­sprog­din­ti Če­čė­ni­jo­je stra­ te­gi­nės reikš­mės ob­jek­te. Dau­ giau nei de­vy­nis mė­ne­sius suim­ ta bu­vu­si klai­pė­die­tė šiuo me­tu yra lais­vė­je, jai skir­tas ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas neiš­vyk­ti, paim­ ti do­ku­men­tai. BNS inf.

Sky­lė­tos sie­nos pa­pik­ti­no Pre­zi­den­tę Pre­z i­d en­t ė Da­l ia Gry­b aus­k ai­t ė va­k ar su­s i­t i­k o su Lie­t u­v os ka­ riuo­me­nės va­du ge­ne­ro­lu lei­te­ nan­t u Ar­v y­d u Po­c iu­m i ap­t ar­t i oro erd­vės ap­sau­gos klau­si­mus po šve­d ų įvyk­d y­t os „pliu­š i­n ių meš­kiu­kų“ ak­ci­jos.

„Tai bu­vo dar­b i­n is Pre­z i­d en­t ės ir ka­riuo­me­nės va­do su­si­ti­ki­mas dėl oro erd­vės kont­ro­lės ir ap­sau­ gos“, – sa­kė Pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­d ai Dai­va Ul­b i­n ai­t ė. Ji sa­ kė ne­ga­lin­ti pla­čiau ko­men­tuo­ti su­si­ti­ki­mo tu­ri­nio. Šis iš anks­to ne­skelb­tas su­si­ti­ ki­mas įvy­ko ne­ty­lant dis­ku­si­joms dėl praė­j u­s į mė­n e­s į su­reng­tos šve­dų ak­ty­vis­tų ak­ci­jos, kai jie iš Lie­tu­vos įskri­dę į Bal­ta­ru­si­ją iš­

mė­tė tūks­tan­tį pliu­ši­nių meš­kiu­ kų su šū­kiais už žo­džio lais­vę.

Ar­vy­das Po­cius:

Tai bu­vo dar­bo su­si­ti­ ki­mas. Pa­kal­bė­ta apie įvy­kius, ku­rie at­si­ti­ko per praė­ju­sį mė­ne­sį, kol ato­sto­ga­vau. Ka­r iuo­m e­n ės va­d o at­s to­vas spau­d ai ka­p i­to­n as Sko­m an­tas Po­vi­lio­nis sa­kė, kad šis in­ci­den­ tas D.Gry­baus­kai­tės ir A.Po­ciaus su­si­ti­ki­me bu­vo ap­tar­tas tarp ki­ tų klau­si­mų: „Su­si­ti­ki­mas bu­vo

skir­tas ap­tar­ti pa­sta­rą­jį mė­ne­sį, kai va­das bu­vo ato­sto­go­se, įvy­ ku­sius įvy­kius. Vie­nas iš klau­si­ mų bu­vo ir tas in­ci­den­tas.“ Pats ka­r iuo­m e­n ės va­d as ir­g i iš­sa­miau ne­ko­men­ta­vo su­si­ti­ki­ mo, tik pri­pa­ži­no, kad Pre­zi­den­tė pa­reiš­kė kri­ti­nių pa­sta­bų dėl oro erd­vės kont­ro­lės sis­te­mos, šiuo me­tu ga­lio­jan­čios Lie­tu­vo­je. „Tai bu­vo dar­bo su­si­ti­ki­mas. Pa­kal­ bė­ta apie įvy­kius, ku­rie at­si­ti­ko per praė­ju­sį mė­ne­sį, kol ato­sto­ ga­vau“, – tvir­ti­no A.Po­cius. „Pre­z i­d en­t ė, kaip vi­sa­d a, yra griež­ta“, – pri­dū­rė ge­ne­ro­las lei­ te­nan­tas. Neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, vals­ ty­b ės va­d o­v ė pa­s i­p ik­t i­n o, kad Lie­tu­vos oro sie­nos yra kiau­ros,

ne­pa­kan­ka­mai kont­ro­liuo­ja­mos. Pa­rei­ka­lau­ta, kad bū­tų iš­nag­ri­ nė­tos vi­sos ga­li­my­bės su­stip­rin­ti sie­nų ap­sau­gą, ap­skai­čiuo­ti, kiek tai ga­lė­tų kai­nuo­ti. A.Po­cius kol kas ne­ko­men­tuo­ ja „pliu­ši­nių meš­kiu­kų“ ak­ci­jos, tvir­tin­da­mas, kad jam dar rei­kia de­ta­liau su­si­pa­žin­ti su vi­sa įvy­kių chro­no­lo­gi­ja, tu­ri­mais do­ku­men­ tais ir ki­to­kiais įro­dy­mais. Lie­pos 4 d. šve­dų ak­ci­ja di­des­ nio at­gar­sio su­lau­kė praė­jus tik ku­r iam lai­k ui po in­c i­d en­to. Iš pra­d žių Bal­ta­r u­s i­jos pa­rei­g ū­n ai nei­g ė pra­n e­š i­m us apie šį įvy­k į, bet, praė­jus dau­giau nei trims sa­ vai­tėms, au­to­ri­ta­riš­kai val­dan­tis pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­ šen­ka at­lei­do ka­ri­nių oro pa­jė­gų

ir pa­sie­nio ap­sau­gos va­dus. Lie­ tu­vos val­džia taip pat iš pra­džių tei­gė ne­tu­rin­ti in­for­ma­ci­jos apie šį in­ci­den­tą, bet praė­ju­sią sa­vai­ tę Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­ šė, kad dėl ne­tei­sė­to sie­nos kir­ti­ mo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tei­gia, kad sie­nos kir­ti­mo ji neuž­fik­sa­vo. Sei­m o Na­c io­n a­l i­n io sau­g u­m o ir gy­ny­b os ko­m i­te­to pir­m i­n in­ kas Ar­vy­das Anu­šaus­kas pa­reiš­ kė, kad in­c i­d en­tas įvy­ko Kar­ mė­l a­vo­je esan­č ia­m e oro erd­v ės kont­ro­lės cent­re bu­dint es­tų pa­ mai­n ai. Jo nuo­m o­n e, Lie­t u­vos ins­t i­t u­c i­jos ne­t in­ka­m ai rea­ga­vo į in­c i­d en­t ą ir pri­va­l o pri­pa­ž in­t i sa­vo klai­dą. KD, BNS inf.


6

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

nuomonės

Vie­na die­na sis­te­mos ne­pa­keis

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

V

Te­gy­vuo­ja bri­tai! Stasys Gudavičius

T

ie, ku­riuos er­zi­na Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, ku­r ie pa­kęs­t i ne­ga­l i va­ka­r ie­t iš­k ų ver­ty­bių, il­gi­si au­to­ri­ta­riz­mo, ko­ne­ veik­da­mi de­mok­ra­ti­ją, ga­li ne­skai­ ty­ti šio ko­men­ta­ro. Su­tau­pys ner­vų, o sa­vo be­ pras­mį pyk­tį ga­lės iš­lie­ti kur nors ki­tur. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja pui­kiai or­ga­ni­za­vo olim­pia­ dą. Tai bu­vo tik­rai ge­ro­m is inf­rast­r uk­t ū­r i­ nė­mis są­ly­go­mis su­reng­ta, sau­gi, įspū­din­ga spor­to šven­tė. Pa­kal­bė­ki­me apie sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mą žai­dy­ nė­se. Ati­tin­ka­mų tar­ny­bų dė­me­sys tam bu­vo iš­skir­ti­nis. Jos už­kir­to ke­lią ban­dy­mams ne­si­ lai­ky­ti vi­suo­ti­nai priim­tų tvar­kos tai­syk­lių. Su­ var­žė ir itin ne­pro­tin­gą kai ku­rių sir­ga­lių iš Lie­ tu­vos el­ge­sį. Pro­fe­sio­na­lūs bri­tų tei­sė­sau­gos pa­ rei­gū­nai lai­ku su­stab­dė pro­vo­ka­ci­nius ban­dy­ mus ir pa­grįs­tai nu­bau­dė tvar­kos pa­žei­dė­jus. Bū­ti­na su­vok­ti, kad tei­sę, de­mok­ra­ti­ją, ci­vi­li­ zuo­tas va­ka­rie­tiš­kas ver­ty­bes dau­ge­lį šim­tų me­tų puo­se­lė­jan­čio­je vals­ty­bė­je ne­bus jo­kio pa­si­gai­lė­ji­mo lau­žan­tiesiems įsta­ty­mus. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja jau ne kar­tą įro­dė sa­vo pa­ gar­bą de­mok­ra­ti­nėms tei­sės ver­ty­bėms.

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja jau ne kar­tą įro­dė sa­vo pa­gar­ bą de­mok­ra­ti­nėms tei­ sės ver­ty­bėms.

Da­nė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­t­ras vėl su­si­pai­nio­jo. Rug­sė­jo 1 d. al­ko­ho­ lis maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je iš­vis ne­par­da­vi­nė­ja­mas. O ki­to­mis die­ no­mis al­ko­ho­lį ne slėp­ti rei­kia, bet vai­kų są­mo­nin­gu­mą kel­ti ir mo­ky­ to­jus mo­ty­vuo­ti, kad jie tai da­ry­ tų. Nes da­bar ta­po ma­din­ga paaug­ liams pri­si­ger­ti, ne­są­mo­nių pri­da­ry­ ti, o vė­liau feis­bu­kuo­se gir­tis, kaip jie ten pri­si­gė­rė.

Ne­sup­ran­tu, ko­dėl ta val­džia taip nai­viai ir kvai­lai mąs­to? Ne­pil­na­ me­čiai, ku­rie no­ri, pri­si­per­ka gė­ri­

302 250

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

mų anks­čiau. Ir tas drau­di­mas rug­ sė­jo 1-ąją ne­pre­kiau­ti al­ko­ho­liu par­ duo­tu­vė­se nie­ko ne­reiš­kia.

XxX Ir tik­rai, mi­nist­ras nie­ko ne­sup­ran­ta apie rea­ly­bę – tas drau­di­mas ne­par­ da­vi­nė­ti al­ko­ho­lio rug­sė­jo 1-ąją rea­ liai ne­vei­kia, nes vi­si iš va­ka­ro pri­ si­per­ka tiek, kad už­tek­tų ir ke­lioms die­noms.

Jau kad dvi­gu­bai mo­ky­to­jams už dar­bą šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 1-ąją, ne­ mo­kės – tai fak­tas. Ma­tyt, pri­vers prie ato­sto­gų tą die­ne­lę mo­ky­to­

jams pri­s i­d ė­t i. Man keis­č iau­s ia, kad dau­g iau ne apie lais­v a­d ie­n į kal­b a­m a, bet apie tai, ka­d a par­ da­v i­n ės al­k o­h o­l į, o ka­d a ne­p ar­ da­v i­n ės. Lyg tai šiuo me­t u svar­ biau­sia.

Ai­ri­nė Tai ne pri­va­tu­sis sek­to­rius. Tu­ri mi­nis­te­ri­ja griež­tai nu­spręs­ti, ku­ ri die­na bus pir­mo­ji moks­lo me­tų die­na. Ji tu­ri bū­ti bendra vi­siems. Ir anks­čiau yra bu­vę, kai rug­sė­ jo 1-oji su­ta­po su sa­vait­ga­liu, bet ėjom į mo­kyk­lą pir­mą die­ną po sa­vait­ga­lio – ji mums bu­vo šven­ ti­nė. O al­ko­ho­liu tie, ku­rie jį var­

to­ja, ap­si­rū­pi­na iš anks­to. Rei­kia A.Ma­tu­lui da­ry­ti vis­ką, kad vers­ li­nin­kai iš­ras­tų vi­so­kiau­sių al­ko­ ho­li­nių mi­ši­nių, ku­rie taip trau­kia jau­ni­mą. Paaug­liai ne­si­gė­di­ja die­ ną ei­ti su bu­te­liu ran­ko­je, tuo dar ir di­džiuo­da­mie­si. O pe­da­go­gai ga­ lė­tų pa­gal­vo­ti, kad už jų dar­bą pa­ pil­do­mą die­ną su­mo­kė­ti bus pa­ nau­do­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų su­ neš­ti mo­kes­čiai, ku­riuos sun­kiai už­d ir­b a di­d es­n ė da­l is vi­s uo­m e­ nės, gau­da­ma ma­žus at­ly­gi­ni­mus ir ne­gau­da­ma jo­kio pa­pil­do­mo at­ ly­gio už virš­va­lan­džius, šven­ti­nes die­nas ir t. t. To­kie jau da­bar pri­va­ tūs darb­da­viai.

Ar mums ne ga­na il­gė­tis praei­ties?

P

ers­kai­čiau Gra­ži­nos Jan­ kaus­k ie­n ės ra­š i­n į „O kur ge­ro­ji ani­ma­ci­ja?“ („Kau­n o die­n a“, 2012 08 20). Ma­tyt, po­nia mėgs­ta klau­sy­ti „Ne­ri­jos“ an­samb­lio, se­se­rų Zi­nos ir Liu­dos Fa­te­je­ vai­čių, S.Po­vi­lai­čio ir ki­tų mū­ sų gar­sių at­li­kė­jų dai­nų, o pa­ts ge­riau­sias pa­sau­ly­je kon­kur­ sas yra ne ko­kia nors „Eu­ro­vi­ zi­ja“, o „Dai­nų dai­ne­lė“. Ir ne­ svar­bu, kad ta­me kon­kur­se nuo so­viet­me­čio vai­kai yra pa­pras­ čiau­siai kan­ki­na­mi, nes jie ver­ čia­mi dai­nuo­ti bet ką, tik ne tai, kas jiems pa­tin­ka. Taip ir dėl tos „ge­ro­sios ani­ ma­ci­jos“.

Tik ar po­niai nea­tei­na į gal­vą min­tis, kad ta va­di­na­mo­ji so­ vie­ti­nė animacija bu­vo ko­mu­ nis­ti­nės pro­pa­gan­dos prie­mo­nė ir gink­las prieš „ne­tei­sin­gų ir iš­ si­gi­mu­sių“ Va­ka­rų in­va­zi­ją į iš­ gry­nin­tą ir tei­sin­gą So­vie­tų Są­ jun­gą? Tie fil­mu­kai iš tie­sų skie­pi­jo ne gė­rį, o ko­mu­nis­ti­nę pro­pa­gan­dą, ku­rios es­mė bu­vo nuo ma­žu­mės vers­ti žmo­gų bū­ti ma­žu vi­suo­ me­nės sraig­te­liu, bi­jan­čiu pa­kel­ti gal­vą ir ko­vo­ti su ne­tei­sy­be. O juk tos ne­tei­sy­bės anuo­ met bu­vo tiek daug, nes oku­ pan­tai atė­mė iš mū­sų vis­ką! Ne vel­tui net ir vie­ną ki­tą Lie­tu­vo­ je su­kur­tą ani­ma­ci­nį kū­ri­nį tu­

rė­jo įver­tin­ti Mask­vo­je spe­cia­ li ko­mi­si­ja. Ką ten fil­mu­ką, jei net tor­ tų pa­puo­šalų or­na­men­tai tu­rė­ jo bū­ti pa­tvir­tin­ti So­vie­tų Są­jun­ gos sos­ti­nė­je. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, kiek vi­so­kio šlamš­to bu­vo pri­grūs­ta į sme­ge­nis jau­na­jai pi­lie­čių kar­tai, ku­rią ver­tė ne­šio­ti spa­liu­kų – Le­ ni­no anū­kų – ženk­le­lius ir pio­nie­ riš­kus kak­la­raiš­čius, ku­riuos Klai­ pė­do­je pra­var­džiuo­da­vo sil­kė­mis. Ne taip se­niai dar bu­vo tie lai­ kai, kai vie­na­me „ge­ro­sios ani­ ma­ci­jos“ fil­mu­ke toks tei­gia­mas pio­nie­rius per te­le­vi­zi­ją dai­nuo­ da­vo: „Što te­be snit­sa, krei­ser „Av­ro­ra“, tar­si no­rė­da­mas vi­

siems įkal­ti į gal­vą, kad 1917-ųjų spa­lio žu­dy­nes, ku­rias pa­skel­bė krei­se­rio „Au­ro­ros“ šū­vis, yra la­ bai tei­sin­gas ir tei­gia­mas įvy­kis. Is­to­ri­ją žmo­nių gal­vo­se iš­krai­ po ne kas nors, o štai to­kios in­ terp­re­ta­ci­jos, ku­pi­nos be­pro­tiš­ kų užuo­mi­nų ir tei­gi­nių. Vi­sas tas sme­ge­nų nuo­das bu­vo skie­ pi­ja­mas jau nuo vai­kys­tės fil­mu­ kuo­se apie ber­niu­ką Ki­bal­džiu­ ką, va­di­na­mą­ją Spa­lio re­vo­liu­ci­ją ir vi­sad tei­sin­gą­jį Le­ni­ną. Tai­gi bai­ki­me šne­kė­ti ne­są­ mo­nes ir il­gė­tis tų ko­mu­nis­ti­nių lai­kų re­lik­tų, ku­rie tu­rė­tų bū­ti vi­siems lai­kams iš­šluo­ti iš mū­ sų gy­ve­ni­mo ir at­min­ties. Sta­sys Vi­lei­kis

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

1-osios pa­skelb­ti die­na be al­ko­ho­lio. 

Ma­ma

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Bal­sas: skai­ty­to­jų nuo­mo­ne, no­rint at­gra­sin­ti ne­pil­na­me­čius nuo al­ko­ho­lio, ne­pa­kan­ka Rug­sė­jo

Nuomonės

Dzū­kas

Štai kad ir liūd­nai pa­gar­sė­ju­sio Ju­lia­no As­san­ ge’o at­ve­jis. Bri­tai, griež­tai va­do­vau­da­mie­si įsta­ty­mo rai­de ir dva­sia, priė­mė spren­di­mą per­duo­ti jį šve­dams, įta­rian­tiems šį Aust­ra­li­ jos pi­lie­tį pa­da­rius nu­si­kal­ti­mų. O kad J.As­san­ge’as yra įta­ria­ma­sis, nė­ra jo­kių abe­jo­nių. Šis va­di­na­ma­sis ko­vo­to­jas už tei­sy­bę kal­ti­na­mas sek­sua­li­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mais. Be to, – tai ir­gi yra tie­sa, – jis įta­ria­mas slap­tos in­ for­ma­ci­jos pa­vie­ši­ni­mu. Dėl to­kios J.As­san­ge’o veik­los gal­būt net nu­ken­tė­jo tarp­tau­ti­nių pa­jė­ gų ka­riai, už­tik­ri­nan­tys sau­gu­mą karš­tuo­siuo­se pa­sau­lio taš­kuo­se. J.As­san­ge’as kaip pa­sku­ti­nis bai­lys pa­si­slė­pė Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je Lon­do­ ne. Ir ši su tei­sės ka­no­nais ne­drau­gau­jan­ti vals­ ty­bė su­tei­kė jam po­li­ti­nį prie­globs­tį. Ek­va­do­ras, kaip ir ne­ma­žai ki­tų Lo­ty­nų Ame­ ri­kos vals­t y­bių, vi­so­k iais bū­dais sten­g ia­si įkąs­t i „im­pe­r ia­l is­t i­nėms“ ša­l ims, pir­miau­sia JAV. J.As­san­ge’o at­ve­ju taip pat ma­to­me ban­ dy­mą pa­si­kan­džio­ti. Vis dėlto bri­tų puo­se­lė­ja­ma tei­sė vis tiek trium­ fuos ir J.As­san­ge’as bus su­lai­ky­tas, stos prieš tei­ sin­gą teis­mą. O da­bar­ti­niai nu­si­kal­tė­lio dangs­ ty­to­jai ga­lės iš pyk­čio nu­si­grauž­ti na­gus. Prieš de­mok­ra­ti­jos vė­ją ne­pa­pū­si. Tai tie­siog ne­pers­pek­ty­vu. Ne­jau­gi to ne­sup­ran­ta ko­vo­ to­jai su me­na­mais „im­pe­ria­lis­tais“? informacija:

al­d žio­je įsi­l ieps­n o­jo dis­ku­si­jos, kaip šie­ met de­rė­tų pa­sielg­ti su Moks­lo me­tų pra­ džios šven­te. Ka­da ji tu­rė­tų bū­ti mi­ni­ma – rug­sė­jo 1-ąją, šeš­ta­ die­nį, ar rug­sė­jo 3-iąją, pir­ma­ die­nį? Ir kaip kai ku­rių sa­vi­ val­dy­bių, įskai­tant ir Vil­niaus mies­to, spren­d i­m as moks­l o me­tus pra­dė­ti rug­sė­jo 3 d. sie­ ti­nas su tą­dien jau ne­be­ga­lio­ sian­čiu drau­di­mu pre­kiau­ti al­ ko­ho­liu? Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­ te­to pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ma­tu­ las pa­si­pik­ti­no, kad ne­ger­bia­mas įsta­ty­mu įtei­sin­tas spren­di­mas ne­pre­kiau­ti al­ko­ho­liu moks­lo me­tų pra­džios pro­ga. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­ po­na­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad „al­ko­ho­lis ne­pil­na­me­čiams ne­ tu­ri bū­ti priei­na­mas ne tik rug­ sė­jo 1-ąją, bet ir vi­sus me­tus“. Por­ta­lo kau­no­die­na.lt skai­ ty­to­jai ak­ty­viai ko­men­tuo­ja šią val­džios žmo­nių dis­ku­si­ją.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

ekonomika Bro­ke­riai dir­ba pel­nin­gai

rin­ka ­ at­si­gau­na

No­ri na­mo, ­ per­ka bu­tą

Lie­tu­vo­je vei­kian­čios drau­ di­mo bro­ke­rių įmo­nės per­ nai už­dir­bo 8,957 mln. li­ tų gry­no­jo pel­no – 2,1 kar­ to dau­giau nei 2010 m., kai šių įmo­nių gry­na­sis pel­nas bu­vo 4,247 mln. li­tų. Drau­di­ mo bro­ke­rių įmo­nių pa­ja­mos per­nai pa­di­dė­jo 18,1 pro­c., iki 84,668 mln. li­tų.

Iš­per­ka­mo­sios nuo­mos įmo­ nės per­nai už­dir­bo 405,376 mln. li­tų gry­no­jo pel­no – 14,9 kar­to dau­giau nei 2010 m., kai šių įmo­nių gry­na­sis pel­ nas bu­vo 27,138 mln. li­tų. Di­ delę įtaką pel­nui aug­ti tu­rė­jo su­ma­žin­ti anks­tes­niais me­ tais su­for­muo­ti ati­dė­ji­niai ir su­ma­žin­ta tur­to ver­tė.

Po­rta­lo aruo­das.lt ap­klau­ sos re­zul­ta­tai ro­do, kad dau­ giau nei pu­sė (51 pro­c.) res­ pon­den­tų, jei ne­ri­bo­tų fi­nan­ sai, no­rė­tų gy­ven­ti na­me ar­ ba ko­te­dže. Di­džia­jai da­ liai būs­to ieš­kan­čių šiuo me­ tu įper­ka­mas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, kai­nuo­jan­tis iki 200 tūkst. li­tų.

Vo­ke­lyje Bendruomenė išsaugojo nuo sunykimo bažnyčią di­des­nė al­ga

gauti, nes matėme gerą projek­ to tikslą. Panevėžiuko bendruo­ menė parodė, kad ėmusis inicia­ tyvos galima daug nuveikti kaimo, miestelio gerovei“, – kalbėjo pir­ mininkas.

Saulius Tvirbutas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

At­ly­gis už dar­bą neo­fi­cia­liai mo­ ka­mas ne pa­vie­niais at­ve­jais, o vi­du­ti­niš­kai pu­sei dir­ban­čių as­ me­nų. To­kią si­tua­ci­ją at­sklei­dė dar­bo paieš­kos po­rta­lo CVban­ kas.lt at­lik­ta ap­klau­sa.

Nors dau­giau nei pu­sė (55 pro­c.) ap­klaus­tų dar­buo­to­jų sa­kė, kad at­ly­gi­ni­mo vo­ke­ly­je nie­kuo­met nė­ra ga­vę, li­ku­sie­ji pri­pa­ži­no, jog jiems yra te­kę su­si­dur­ti su to­kia si­tua­ci­ja. De­šim­ta­da­lis ap­klaus­ tų­jų ne­slė­pė, kad at­ly­gį vo­ke­ly­ je gau­na nuo­lat. Pa­tys dar­buo­to­ jai skir­tin­gai ver­ti­na neo­fi­cia­liai mo­ka­mus at­ly­gi­ni­mus. Da­lis jų tei­gia, kad tai nei­gia­ma dar­ bo rin­kos ten­den­ci­ja, dėl ku­rios pra­ran­da ir dar­buo­to­jai, ir vals­ty­ bė. Pa­sak šių res­pon­den­tų, rei­kia gal­vo­ti apie ga­ran­ti­jas, ku­rios su­ tei­kia­mos ro­dant pa­ja­mas ofi­cia­ liai ir mo­kant mo­kes­čius, taip pat įver­tin­ti si­tua­ci­ją ir ne­su­tik­ti im­ti at­ly­gi­ni­mo vo­ke­ly­je, kad darb­da­ viai ne­ga­lė­tų pikt­nau­džiau­ti. Ki­ti ap­klau­sos da­ly­viai at­ly­gi­ni­ mus vo­ke­liuo­se ver­ti­na tei­gia­mai. Pa­sak jų, ge­riau gau­ti di­des­nį at­ ly­gį kad ir neo­fi­cia­liai, o ne ma­ žes­nį, bet ofi­cia­lų, ar­ba iš­vis ne­ gau­ti jo­kio at­ly­gi­ni­mo, nes daž­nai fi­nan­si­nė pa­dė­tis ir taip ne­džiu­ gi­na. Apk­lau­sos da­ly­vių nuo­mo­ ne, dar­buo­to­jai ir darb­da­viai tu­ri mo­kė­ti ne­lo­giš­kus mo­kes­čius, to­ dėl ge­riau pa­si­ryž­ti gau­ti neo­fi­cia­ lių pa­ja­mų, ne­gu tą skir­tu­mą skir­ ti mo­kes­čiams su­mo­kė­ti. Li­ku­sie­ji res­pon­den­tai ma­ to ir tei­gia­mų, ir nei­gia­mų to­ kios si­tua­ci­jos as­pek­tų. Neo­fi­ cia­lus at­ly­gis nai­ki­na so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, ta­čiau lei­džia už­dirb­ti dau­giau nei ofi­cia­liai, ta­čiau šie res­pon­den­tai pri­pa­žįs­ta, kad pa­ tys už vo­ke­ly­je mo­ka­mą at­ly­gi­ ni­mą dirb­ti ne­su­tik­tų. KD inf.

„„Si­t ua­c i­j a: de­šim­ta­da­lis ap­

klaus­tų dir­ban­čių as­me­nų at­ virai pri­si­pa­ži­no gau­nan­tys at­ ly­gi­ni­mą vo­ke­ly­je. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Panevėžiuko bendruomenės cent­ ras, pasinaudojęs LEADER progra­ mos parama pagal priemonę „Kai­ mo atnaujinimas ir plėtra“, atnauji­ no savo miestelio bažnyčią.

Seniūnijoje – jau antras projektas

Nyko akyse

Kauno rajono Panevėžiuko para­ pijos Jėzaus Nukryžiuotojo bažny­ čios klebonas Gintas Rumševičius pasakojo, kad miestelio šventovė jau buvo kritinės būklės. „Per sie­ nas, lietui lyjant, varvėjo vanduo, nes senasis stogas daug kur buvo kiauras“, – prisimena klebonas. Dėl nuolatinės besisunkiančios drėgmės suskilinėjo sienos tinkas, supuvo medinės lubų konstrukcijos. „Iškilo grėsmė, kad bažnyčia visiškai sunyks“, – teigė G.Rumševičius. Bėgant metams po žeme atsidūrė statinio pamatai. „Žemės sluoksnis buvo pusmetriu aukščiau nei pamatų viršus, todėl nuolat drėko sienų apa­ tinė dalis“, – sakė dvasininkas. Bažnyčią dar 1743 m. pastatė Vi­ tebsko pilininkas Simonas Sirutis. Ji buvo Josvainių parapijos filija. Pastatas yra vėlyvojo baroko sti­ liaus, taip pat turi ankstyvojo kla­ sicizmo bruožų. Bažnyčia – retos trikampio formos. Tokios trikam­ pio plano bažnyčios Lietuvoje yra tik dvi: Panevėžiuko mūrinė ir Že­ maitijoje Degučių medinė. Panevėžiuko bažnyčia rekonst­ ruota XIX a. pirmajame ketvirty­ je. Nedidelė, jauki, mažai pakitusi per 200 metų bažnyčia stovi paki­ lioje vietoje, dominuoja miestelio kontūre ir yra iš tolo matoma.

„„Paveldas: Pa„nevė„žiu„ko„ben„duo„menės„pir„mi„ninkė„V.Fi„li„pa„vi„čienė„džiau­

gia„si,„kad„mies„te„lis,„gavęs„pa„ramą,„iš„sau„go„jo„baž„ny„čią.

varpais dėl nykstančios bažnyčios. Pateikta daug prašymų įvairioms institucijoms. „Sužinoję apie ga­ limybę gauti paramą, nusprendė­ me nepraleisti šios progos. Juk ne sau, o vaikams ir anūkams turime išsaugoti šį kultūrinį ir istorinį pa­ veldą. Norime jį palikti ateinan­ čioms kartoms, bent jau ne blo­ gesnės būklės bažnyčią, nei atėję į šį pasaulį rado dabar gyvenan­ tys tikintieji“, – teigė Panevėžiu­ ko bendruomenės pirmininkė Vir­ ginija Filipavičienė. Bendruomenė pateikė paraišką Kauno rajono vietos veiklos grupei ir gavo LEADER programos 199 431 lito paramą pagal priemonę „Kai­ mo atnaujinimas ir plėtra“. Pro­ jektas atitiko Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos prioritetinius kriterijus – kultū­ ros paveldo objekto, įtraukto į ne­ kilnojamųjų kultūros vertybių są­

rašą, atnaujinimas, išsaugojimas, renovacija. Už šias lėšas atliktas kapitalinis bažnyčios stogo remontas: pakeis­ ta stogo danga, lietaus nuotekų sis­ tema, restauruoti metaliniai kry­ žiai, įrengta žaibosauga ir sniego gaudytuvai, sutvarkyta žemė ap­ link bažnyčios pamatus. „Dabar bažnyčia naujai atgimė. Tiesa, dar daug darbo viduje, bet rajono valdžia žadėjo pagelbėti, ir tikintieji galės džiaugtis, turėdami negriūvančią šventovę“, – kalbėjo V.Filipavičienė. Sektinas pavyzdys

„Ši bažnyčia yra svarbi ir kaip unikalus kultūros paveldo objek­ tas, ir kaip tikinčiųjų parapijie­ čių maldos namai, suburiantys ir Bendruomenės iniciatyva suvienijantys Panevėžiuko bend­ Panevėžiuko bendruomenės cent­ ruomenės narius“, – sakė Kauno ras jau seniai skambino pavojaus rajono meras Valerijus Makūnas per darbų užbaigimo ceremoniją pernai. Tada šv.Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tam­ kevičius, dalyvavo Kauno II deka­ nato dekanas kunigas Augustinas Paulauskas, kitų šio dekanato pa­ rapijų klebonai. Pasak V.Filipavičienės, arkvys­ kupas S.Tamkevičius džiaugėsi, kad vietos bendruomenė glaudžiai bendrauja su bažnyčia, kartu puo­ selėja kultūros paveldą. „Bendruo­ menei parapija taip pat pagelbsti. Pavyzdžiui, leido naudotis negy­ venamosiomis bažnyčios patalpo­ mis. Ten įkūrėme bendruomenės centro būstinę“, – pasakojo V.Fi­ lipavičienė. Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Zu­ bas akcentavo, kad Panevėžiuko bendruomenės iniciatyvumas yra „„Planai: kle„bo„nas„G.Rum„še„vi„čius„sakė,„kad,„pa„kei„tus„stogą,„lu„bos„jau„ sektinas pavyzdys visoms bend­ ne„šlam„pa,„tad„da„bar„te„li„ko„su„re„mon„tuo„ti„baž„ny„čios„vidų.„„ ruomenėms. „Vietos veiklos grupė „ And„riaus„Alek„sand„ra„vi„čiaus„nuo„tr. padėjo parengti paraišką paramai

Bažnyčios stogo kapitalinis re­ montas – jau antrasis Babtų seniū­ nijoje LEADER programos lėšomis įgyvendintas projektas. Pernai bu­ vo atidaryta atnaujinta Babtų mo­ kyklos­darželio sporto aikštelė, atvira visai seniūnijos bendruo­ menei. Ten buvo išasfaltuota aikš­ telė, išlieta danga, nudažytos li­ nijos, įrengti du krepšinio stovai, universalūs stovai su tinklu tinkli­ niui ir badmintonui žaisti, medinės lygiagretės, buomas, horizontalios kopėtėlės, suoliukai. At nau jin to je aikš telė je spor­ tuoja ir žaidžia ne tik mokyklos­ darželio, bet ir miestelio vaikai, vyksta sporto renginiai, įvairios šventės.

Komentaras

Kazys Starkevičius

LR žemės ūkio ministras

A

š labai džiaugiuosi, kad žmonės per visą šį Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos įgyvendinimo laikotarpį yra nepaprastai iniciatyvūs ir kūrybiškai naudojasi teikiama parama, kaip rodo ir ši mums papasakota gerosios patirties istorija. Iš tiesų bažnyčia yra labai svarbi vieta bendruomenės gyvenime, telkianti žmones ir kiekvieną dieną pagerbti, ir svarbiausiais gyvenimo momentais susiburti. Tai labai atitinka LEADER metodo dvasią. LEADER metodas ypatingas tuo, jog jis yra įgyvendinamas „iš apačios į viršų“ principu. Tai reiškia, kad iniciatyvos skatinami imtis visi kaimo gyventojai. Tokiu būdu ir paramos teikiamą naudą pajunta kiekvienas kaimo žmogus. LEADER padėjo per kelerius metus kaime nuveikti nemažai darbų. Svarbiausia – įsitikinta, kad sutelkus kaimo bendruomenes, vietos savivaldybių administracijas, kaimo vietovėse veikiančias nevyriausybines organizacijas galima sėkmingai įgyvendinti labiausiai žmonių trokštamas idėjas. Užs. 992717


8

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

ekonomika

OMX Vilnius

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

5,08

4,74

2,36

„Va­koil“

5,05

4,71

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta95,74 dol. už 1 brl. 114,28 dol. už 1 brl.

+0,39 %

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3621 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3887 JAV do­le­ris 1 2,7939 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,8252 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9589 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,5010 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7238 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7270 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8745

+0,10 %

OMX Tallinn

0,00 %

2

No­rė­tų dirb­ti skan­di­na­vams

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

OMX Riga

pokytis

Net 43 pro­c. 18–35 me­tų Lie­tu­vos gy­ ven­to­jų no­rė­tų dirb­ti skan­di­na­vų ka­pi­ ta­lo bend­ro­vė­je, o dviem treč­da­liams (69 pro­c.) ap­klaus­tų­jų yra svar­bu siek­ ti tarp­tau­ti­nės kar­je­ros. Tai pa­ro­dė drau­di­mo bend­ro­vės „If“ at­lik­ta vi­suo­ me­nės nuo­mo­nės ap­klau­sa. Ab­so­liu­ ti dau­gu­ma (92 pro­c.) ap­klau­sos da­ly­ vių no­rė­tų, kad darb­da­vys su­teik­tų są­ ly­gas nuo­lat mo­ky­tis ir to­bu­lė­ti.

+0,3432 % +0,0228 % +0,1039 % –0,0318 % +0,0020 % +0,0141 % +0,6649 % –0,3756 % –0,0070 %

vietą

pa­gal kro­vą šie­met sausį–liepą užė­mė Klai­ pė­dos uos­tas iš Bal­ti­jos ša­lių uos­tų.

Kavoje ­skan­di­na ato­sto­gas Puo­de­lis ka­vos ar ato­sto­gos už­sie­ny­je su vi­sais pa­to­gu­ mais me­tų pa­bai­go­je? Daž­nas ka­vi­nių lan­ky­to­jas, gurkš­ no­da­mas kas­die­nę ka­vą už 5 li­tus, to­kio klau­si­mo sau neuž­duo­da. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Iš­lei­džia per tūks­tan­tį li­tų

„„ Lū­kes­čiai: iš­si­neš­ti­ne ka­va pre­kiau­jan­čios ka­vi­nės ti­ki­na, kad kiek­

vie­nais me­tais jų klien­tų skai­čius au­ga.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Re­tas ku­ris, kas­dien lei­džian­tis sau prieš dar­bą ar per pie­tų per­trau­ką pa­si­mė­gau­ti puo­de­liu ka­vos spe­ cia­li­zuo­to­se ka­vi­nė­se, su­skai­čiuo­ ja, kiek jam tai at­siei­na per mė­ne­ sį ar me­tus. O skai­čiai glu­mi­na: kas­dien 5 li­tus ka­vai ski­rian­tis gy­ven­to­ jas per mė­ne­sį iš­lei­džia vi­du­ti­niš­ kai 150 li­tų, per me­tus – dau­giau nei 1,8 tūkst. li­tų. Tai yra dau­giau, nei, pa­vyz­džiui, kai­nuo­tų sa­vai­tės truk­mės ato­sto­gos 4,5 žvaigž­dučių vieš­bu­ty­je Grai­ki­jo­je.

Kad iš pa­žiū­ros ne­di­de­lės iš­lai­ dos ka­vai gy­ven­to­jų ne­glu­mi­na, by­lo­ja di­de­lis spe­cia­li­zuo­tų ka­vi­ nių par­da­vi­mas. Vie­no ka­vi­nių tink­lo „Cof­fee Inn“ įkū­rė­jo Ni­do Kiu­be­rio tei­gi­ mu, Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Šiau­lių ka­vi­nė­se kas­dien iš vi­ so par­duo­da­ma 4–5 tūkst. puo­de­ lių ka­vos. Šiuo­se mies­tuo­se yra 20 ka­vi­nių, tad ne­sun­ku su­skai­čiuo­ ti, kad kiek­vie­no­je jų kas­dien iš­ge­ ria­ma vi­du­ti­niš­kai po 225 puo­de­ lius ka­vos.

Žmo­nės jau įpra­tę pirk­ti iš­si­neš­ti­nę ka­ vą į dar­bą ar su­si­ti­ ki­mą, to­dėl net oras men­kai te­pa­ko­re­ guo­ja šiuos įpro­čius.

Smulk­me­nų neį­ver­ti­na

Ban­ko „Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­ nan­sų ins­ti­tu­to va­do­vės Ode­tos Blo­žie­nės tei­gi­mu, di­džio­ji da­lis žmo­nių neį­ver­ti­na iš­lai­dų smulk­ me­noms ir daž­nai jas ne­su­si­mąs­ ty­da­mi pri­ski­ria prie bū­ti­nų­jų: „Juo la­biau kad ke­li li­tai at­ro­do ne­ reikš­min­gi – žmo­nės pa­pras­čiau­ siai ne­sus­kai­čiuo­ja, ko­kia su­si­da­ ro bend­ra su­ma. Ta­čiau kai bend­ras iš­lai­das įver­ti­na, sa­vo įpro­čius pra­ de­da keis­ti.“ O.Blo­žie­nė gy­ven­to­jams pa­ta­ rė nuo­sek­liai ves­ti sa­vo biu­dže­tą ir iš­lai­dų smulk­me­noms neį­var­dy­ti kaip „įvai­rios iš­lai­dos“, „smulk­ me­nos“ ar „ki­ta“. Anot jos, iš­lai­dos ka­vai ir ki­toms smulk­me­noms tu­rė­tų bū­ti įvar­dy­ tos aiš­kiai, kad vė­liau gy­ven­to­jas jas ga­lė­tų su­skai­čiuo­ti ir įver­tin­ti. Pak­lau­sa tik au­ga

N.Kiu­be­ris sa­kė, kad per­kan­čių ka­ vą skai­čius nuo pat įsi­kū­ri­mo die­ nos prieš pen­ke­rius me­tus nuo­sek­ liai au­ga. Anot jo, tai ga­li­ma pa­ste­bė­ti ir iš vis daž­niau gat­vė­je su­tin­ka­mų žmo­nių su puo­de­liu ka­vos ran­ ko­je. Paš­ne­ko­vo ma­ny­mu, vis dau­ giau gy­ven­to­jų at­ran­da ma­lo­nu­mą gurkš­no­ti ka­vą pa­ke­liui. Be to, ge­ rian­čių ka­vą skai­čius di­dė­ja ir dėl ka­vi­nių plėt­ros. „Mes įsi­ku­ria­me

tik stra­te­giš­kai ge­riau­sio­se vie­to­se, kur ei­da­mas žmo­gus ga­li ne­sun­kiai mus pa­ma­ty­ti“, – sa­kė jis. Bend­ro­vės „Ex Promp­to“, val­ dan­čios ka­vi­nių tink­lą „Ve­ro Ca­ fe“, di­rek­to­rės Lai­mos Vė­že­lie­nės tei­gi­mu, to­liau au­gan­tis ka­vos var­ to­ji­mas su­si­jęs su ge­ra ka­vos ko­ky­ be ir ka­vi­nių tink­lų plėt­ra. N.Kiu­be­ris bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad ka­vos var­to­ji­mas ir to­liau augs, nes ša­lis dar ne­pa­sie­kė ka­vos var­ to­ji­mo aukš­tu­mų. Pa­vyz­džiui, pa­ si­žval­gius į kai­my­nus skan­di­na­vus ir jų ka­vos var­to­ji­mo sta­tis­ti­ką ma­ ty­ti, kad var­to­ji­mo mas­tu jie Lie­tu­ vą len­kia du tris kar­tus. Rin­ka ple­čia­si

Be­si­for­muo­jan­tis gy­ven­to­jų įpro­ tis paiš­lai­dau­ti ka­vai bei gurkš­no­ ti ją ei­nant pa­ke­liui į dar­bą ar su­ si­ti­ki­mo vie­tą ne tik ska­ti­na plės­ti ka­vi­nių tink­lus. Į rin­ką, gre­ta sen­ bu­vių, iš­drįs­ta įsi­lie­ti ir nau­ji pre­ kių ženk­lai. Anot N.Kiu­be­rio, na­tū­ra­lu, kad bręs­tant spe­cia­li­zuo­tų ka­vi­nių rin­kai at­si­ra­do ne­ma­žai se­kė­jų. Jis pa­tvir­ti­no, kad kon­ku­ren­ci­ja stip­rė­ja, ta­čiau į ją sa­kė žiū­rįs ra­ miai: „Vie­tos po sau­le vi­siems už­ ten­ka, juo la­biau kad ne­pas­te­bi­me, jog ma­žė­tų mums iš­ti­ki­mų klien­ tų gre­tos.“ „Kon­ku­ren­ci­ja – va­rik­lis, ska­ti­ nan­tis to­bu­lė­ti ir ieš­ko­ti sa­vo kryp­ ties. Nors ka­vi­nių, siū­lan­čių ka­ vą iš­si­neš­ti, yra, jos vi­sos tu­ri sa­vo brai­žą“, – sa­kė bend­ro­vės „De­la­ no“ di­rek­to­rė As­ta Jo­ku­baus­kie­nė apie ne­se­niai į rin­ką įsi­lie­ju­sių ka­ vi­nių „Caif Ca­fe“ per­spek­ty­vas. Ru­de­nį par­da­vi­mas ne­smuks

N.Kiu­be­ris pri­pa­ži­no, kad ka­vos vers­las la­bai pri­klau­so­mas nuo orų. Anot jo, švie­čiant sau­lei apy­var­ ta ga­li pa­di­dė­ti 50 pro­c. ir tiek pat su­ma­žė­ti ly­jant. Apy­var­tą su­re­gu­ liuo­ja tai, kad da­lis ka­vi­nių įsi­kū­ru­ sios pre­ky­bos cent­ruo­se, kur oras ne­svar­bus, o va­sa­rą pa­pras­tai lau­ ke sė­din­tys lan­ky­to­jai ru­de­nį prie­ globs­tį ran­da ka­vi­nės vi­du­je. „Ru­de­nį ir žie­mą dau­gė­ja vi­du­ je sė­din­čių lan­ky­to­jų ir šiek tiek ma­žė­ja iš­si­ne­šan­čių ka­vą. Ta­čiau žmo­nės jau yra pa­kan­ka­mai įpra­tę nu­si­pirk­ti ka­vos ir ne­štis ją į dar­ bą, su­si­ti­ki­mą ar ga­liau­siai iš­ger­ti au­to­mo­bi­ly­je. To­dėl šis įpro­tis kar­ tais ne­pa­val­dus net orui“, – sa­kė N.Kiu­be­ris.


9

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

pasaulis Pa­ra­ma Ek­va­do­rui

Bran­gus pa­si­trau­ki­mas

At­lei­do mi­nist­rą

Pie­tų Ame­ri­kos ša­lys pa­rė­mė Ek­va­do­ro spren­di­mą su­teik­ti po­li­ti­nį prie­globs­tį „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jui Ju­lia­nui As­san­ge’ui. Vyras Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je Lon­do­ne pa­si­slė­pė bir­že­lio 19 d., kad ne­bū­tų iš­duo­tas Šve­di­ jai, ku­ri no­ri jį ap­klaus­ti. J.As­ san­ge’as sa­ko, kad kal­ti­ni­mai jam – po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­ti.

Grai­ki­jos pa­si­trau­ki­mas iš eu­ ro zo­nos bū­tų „su­val­do­mas, ta­čiau la­bai bran­gus“. Taip pa­ reiš­kė Vo­kie­ti­jai Eu­ro­pos cent­ ri­nio ban­ko val­dy­bo­je at­sto­ vau­jan­tis Jörgas As­mus­se­ nas. Jis aiš­ki­no, kad, Atė­nams nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti eu­ro, smuk­tų Grai­ki­jos eko­no­mi­kos au­gi­mas, pa­di­dė­tų ne­dar­bas.

Po konf­lik­to su Šve­di­ja Bal­ta­ ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ ras Lu­ka­šen­ka at­lei­do už­sie­ nio rei­ka­lų mi­nist­rą Ser­ge­ jų Mar­ty­no­vą ir pa­kei­tė jį įta­ kin­gu sa­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vu Vla­di­mi­ru Ma­ke­ju­mi. S.Mar­ty­no­vas Bal­ta­ru­si­jos už­ sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai va­ do­va­vo nuo 2003 m. ko­vo.

Ieš­ki­nys Ma­don­nai

Re­tas skan­da­las Ki­ ni­jo­je, ta­čiau yla, re­ gis, vi­suo­met iš­len­ da iš mai­šo. Įta­kin­ gam Ki­ni­jos ko­mu­ nis­tų par­ti­jos na­riui Bo Xi­lai šiais me­tais te­ko du skau­dūs smū­giai: po ki­lu­sio aud­rin­go po­li­ti­nio skan­da­lo pa­lai­do­ta jo kar­je­ra, o jo žmo­ na pri­si­pa­ži­no nu­ žu­džiu­si vie­ną bri­tų vers­li­nin­ką.

Ke­li Ru­si­jos ak­ty­vis­tai teis­mui pa­tei­kė 10 mln. do­le­rių ver­tės ieš­ki­nį dėl JAV dai­ni­nin­kės Ma­don­nos iš­reikš­to pa­lai­ky­mo šios ša­lies gė­jams ir les­bie­tėms per ne­se­niai vy­ku­sį kon­cer­tą, sa­ky­da­mi, kad bu­vo įžeis­ti šios po­pmu­zi­kos die­vai­tės žo­džių.

„„Eg­ze­ku­ci­ja: Gu Kai­lai teis­me pri­si­pa­ži­no, kad nu­gir­dė vers­li­nin­ką, o ta­da su­val­gy­di­no jam nuo­dų. „Scan­pix“ nuo­tr.

Dėl sū­naus nu­žu­dė mei­lu­žį Po­li­ti­nės kar­je­ros sau­lė­ly­dis

Gal­būt dėl kul­tū­ri­nių, o gal­būt ir dėl po­li­ti­nių prie­žas­čių Bo Xi­lai ir jo žmo­nos su­kel­tas skan­da­las bu­ vo vie­nas iš ne­dau­ge­lio ki­lu­sių Ki­ ni­jo­je per dau­ge­lį me­tų. Vis dėl­to skan­da­las ki­lo ir slėp­ti nė­ra ko. Jo epi­cent­re at­si­dū­rė vie­ nas bu­vęs įta­kin­gas Ki­ni­jos ko­mu­ nis­tų par­ti­jos na­rys Bo Xi­lai. Šis cha­riz­ma­tiš­kas ir am­bi­cin­ gas bu­vęs vie­nas Ko­mu­nis­tų par­ ti­jos ly­de­rių anks­čiau šiais me­tais su­si­komp­ro­mi­ta­vo per po­li­ti­nį skan­da­lą. Prieš tai po­li­ti­kas net bu­vo va­di­ na­mas vie­nu rea­liau­sių pre­ten­den­tų po šiais me­tais vyk­sian­čio Ko­mu­ nis­tų par­ti­jos su­va­žia­vi­mo pa­tek­ti į ša­lies Po­li­ti­nį biu­rą – aukš­čiau­sią val­dan­čią­ją ins­ti­tu­ci­ją Ki­ni­jo­je, ku­ rią su­da­ro įta­kin­giau­si val­dan­čio­ jo eli­to na­riai. Bū­tent šiais me­tais iš pa­grin­dų kei­sis Po­li­ti­nio biu­ro nuo­la­ti­nio ko­mi­te­to su­dė­tis, nes jį pa­liks net 7 da­bar­ti­niai na­riai. Ko­ją pa­ki­šo va­sa­rį nu­ti­kęs in­ci­ den­tas, kai JAV am­ba­sa­do­je prie­ globs­čio pa­si­pra­šė Čong­čin­go mies­to po­li­ci­jos va­das Wan­gas Li­ ju­nas, ne­va tu­rin­tis in­for­ma­ci­ jos apie po­li­ti­ko ga­li­mą da­ly­va­vi­ mą bri­to vers­li­nin­ko 41 me­tų Nei­lo Hey­woo­do žmog­žu­dys­tė­je. Tie­sa, eks­per­tai kal­bė­jo, kad ne in­ci­den­tas, o po­li­ti­nės Bo Xi­lai am­ bi­ci­jos su­ga­di­no jam kar­je­rą. Esą ban­dy­da­mas pra­stum­ti idė­ jas apie di­des­nį par­ti­jos in­dė­lį į ša­ lies eko­no­mi­nės ir so­cia­li­nės sis­te­ mos vys­ty­mą­si, kal­bas apie nau­ją

re­vo­liu­ci­ją Ki­ni­jo­je, ku­ri pa­nai­kin­ tų so­cia­li­nę at­skir­tį ir dėl to au­gan­tį po­pu­lia­ru­mą, po­li­ti­kas už­si­trau­kė ne­ma­žos da­lies įta­kin­gų Ko­mu­nis­ tų par­ti­jos ly­de­rių ne­ma­lo­nę. Ko­vą Bo Xi­lai bu­vo su­spen­duo­ tas nuo ga­li­my­bės užim­ti Po­li­ti­nio biu­ro na­rio po­stą, taip pat jis bu­vo pa­ša­lin­tas iš Čong­čin­go ad­mi­nist­ ra­ci­jos va­do­vo po­sto.

Dar aiš­ki­na­ma­si, ar pa­ts po­li­ti­kas Bo Xi­ lai ne­bu­vo su­si­jęs su bri­tų vers­li­nin­ko žmog­žu­dys­te.

woo­dą. Mo­te­ris tvir­ti­no, jog bri­tas gra­si­no jos sū­nui 24 me­tų Bo Gua­ gua, kad šis duo­tų jam 13 mln. sva­ rų ster­lin­gų. Iš pra­džių ma­ny­ta, kad vers­li­nin­ ką N.Hey­woo­dą, ku­ris sa­vo mir­ties iš­va­ka­rė­se la­nkė­si Čong­čin­go mies­ te, ga­lė­jo iš­tik­ti šir­dies smū­gis. Ta­čiau po­li­ci­jos va­do­vo pa­bė­gi­ mas į JAV am­ba­sa­dą pri­ver­tė Bo Xi­ lai šei­mą pra­skleis­ti pa­slap­ties šy­dą. Gu Kai­lai ty­rė­jams liu­di­jo, kad praė­ ju­sių me­tų lapk­ri­tį nu­nuo­di­jo vers­li­ nin­ką, nes šis gra­si­no jos sū­nui, to­ dėl mo­te­rį iš­ti­ko ner­vi­nis šo­kas. Pa­sak Gu Kai­lai, kar­tu su sa­vo bu­vu­siu mei­lu­žiu ji su­si­ti­ko vieš­ bu­ty­je, ta­da abu gė­rė al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, o ga­liau­siai ji nu­nuo­di­ jo bri­tą įpil­da­ma ka­lio cia­ni­do bri­ tui į bur­ną.

Nu­nuo­di­jo mei­lu­žį

Skan­da­las iš­ver­tus Bo Xi­lai iš vi­sų jo po­stų ne­si­bai­gė. Ki­ni­jos ty­rė­ jai šią sa­vai­tę pra­ne­šė, kad vers­li­ nin­kas iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos bu­ vo nu­žu­dy­tas Bo Xi­lai žmo­nos Gu Kai­lai, su ku­ria, pa­sak ži­niask­lai­ dos, N.Hey­woo­das tu­rė­jo ro­ma­ną. Teis­mas mo­te­riai sky­rė lyg­ti­ nę mir­ties baus­mę. Kaip pa­brė­žė He Zhengs­hen­gas, ad­vo­ka­tas, at­ sto­vau­jan­tis N.Hey­woo­do šei­mai, teis­mas ati­dė­jo mir­ties baus­mę dve­jiems me­tams. Ki­ni­jo­je to­kia baus­mė pa­pras­ tai reiš­kia fak­ti­nį įka­li­ni­mą iki gy­ vos gal­vos. Gu Kai­lai per šį mė­ne­sį vy­ku­sį teis­mą He­fė­jaus mies­te Ry­tų Ki­ni­ jo­je pri­si­pa­ži­no nu­žu­džiu­si N.Hey­

Nu­teis­ti ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai

Tai ne vi­si kal­ti­ni­mai Bo Xi­lai šei­ mai. Iki šiol at­lie­ka­mas ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mas, į ku­rį, kaip ma­no pro­ku­ro­ rai, ga­li bū­ti įsi­vė­lęs ir Bo Xi­lai. Be to, dar aiš­ki­na­ma­si, ar pa­ts po­ li­ti­kas Bo Xi­lai ne­bu­vo su­si­jęs su bri­ tų vers­li­nin­ko žmog­žu­dys­te. Ki­ni­jos ty­rė­jams daug klau­si­mų ke­lia Čong­ čin­go mies­to po­li­ci­jos dar­bas. Ti­ria­ ma, ar po­li­ti­kas ne­spau­dė pa­rei­gū­ nų, kad šie ne­vie­šin­tų nu­si­kal­ti­mo de­ta­lių. Už tal­ki­ni­mą žmo­nai Bo Xi­ lai ga­li grės­ti rim­ti kal­ti­ni­mai. Su Bo Xi­lai žmo­na nu­teis­ti ir jos šei­mos dar­buo­to­jas Zhan­gas Xiao­ju­ nas, ku­riam bu­vo pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl pa­gal­bos įvyk­dant žmog­žu­dys­tę, bei ke­tu­ri Ki­ni­jos po­li­ci­jos pa­rei­gū­

nai, ku­rie, pa­sak kal­tin­to­jų, slė­pė nu­ si­kal­ti­mą „klas­to­da­mi ap­klau­sų pro­ to­ko­lus ir slėp­da­mi įro­dy­mus“. 33 me­tų Z.Xiao­ju­nas už tai, kad pa­ruo­šė nuo­dus, bu­vo nu­teis­ tas de­vy­ne­riems me­tams ne­lais­ vės, o aukš­tus po­stus užė­mu­siems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams Guo Wei­ guo, Li Yan­gui, Wan­gui Peng­fei ir Wan­gui Zhi skir­tos nuo pen­ke­rių iki vie­nuo­li­kos me­tų lais­vės atė­ mi­mo baus­mės dėl žmog­žu­dys­tės dangs­ty­mo. „Dai­ly Mail“, BBC, BNS inf.

Skan­da­lo chro­no­lo­gi­ja „„Va­sa­rio 6 d. Čong­čin­go po­li­ci­jos

„Penk­ta­die­nį bu­vo pa­teik­tas 333 mln. rub­lių (29,1 mln. li­tų) ieš­ ki­nys prieš ma­dam Loui­se Ve­ ro­ni­cą Cic­co­ne, va­di­nan­čią sa­ve Ma­don­na“, – pra­ne­šė šiems ak­ ty­vis­tams at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ ka­tas Alek­sand­ras Po­čiu­je­vas. Tei­si­nin­kas pri­dū­rė, kad šis ieš­ki­nys nu­kreip­tas prieš šį mė­ne­sį Sankt Pe­ter­bur­ge vy­ku­ sio Ma­don­nos kon­cer­to or­ga­ni­ za­to­rių, taip pat prieš kon­cer­tų rū­mus, ku­riuo­se bu­vo su­reng­ tas šis šou. De­vy­ni ieš­ko­vai, tarp ku­rių esa­ma ak­ty­vis­tų iš Ru­si­jos pi­ lie­čių pro­fsą­jun­gos, tei­gia bu­vę įžeis­ti dėl to, kad Ma­don­na pa­ lai­ko gė­jus. Per sa­vo šou bu­vu­sio­je Ru­si­jos im­pe­ri­jos sos­ti­nė­je po­pmu­zi­kos iko­na nu­si­me­tė dra­bu­žius, li­ko tik su lie­me­nė­le, ir pa­ro­dė ant nu­ga­ros už­ra­šy­tus žo­džius „No Fear!“ (Jo­kios bai­mės – angl.). Ji pa­ra­gi­no sa­vo ger­bė­jus pa­de­ monst­ruo­ti „mei­lę ir pri­ta­ri­mą gė­jų bend­ruo­me­nei“. A.Po­čiu­je­vas sa­kė, kad ieš­ko­ vai Ma­don­ną kal­ti­na min­džio­ jus kry­žių per sa­vo teat­ra­li­zuo­ tą pa­si­ro­dy­mą, ku­ria­me ne­sti­go re­li­gi­nių mo­ty­vų. Sankt Pe­ter­b ur­go val­d žia anks­čiau šiais me­tais priė­mė nu­ta­ri­mą, nu­ma­tan­tį bau­das as­me­nims, ku­rie „pro­pa­guo­ja ho­mo­sek­sua­lu­mą“ ne­pil­na­me­ čiams, nors san­ty­kiai tarp tos pa­čios ly­ties as­me­nų ša­ly­je ne­ be­lai­ko­mi nu­si­kal­ti­mu. BNS inf.

va­do­vas Wan­gas Li­ju­nas pa­si­pra­šė prie­globs­čio JAV am­ba­sa­do­je. „„Ko­vo 15 d. Čong­čin­go mies­to ad­

mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas Bo Xi­lai at­ leis­tas iš sa­vo po­sto. „„Ko­vo 20 d. ki­lo įta­ri­mų, kad Bo Xi­

lai ga­li bū­ti su­si­jęs su vers­li­nin­ko iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos N.Hey­woo­do žmog­žu­dys­te. „„Ba­lan­džio 10 d. Ko­mu­nis­tų par­ti­

ja su­spen­da­vo Bo Xi­lai, o jo žmo­na Gu Kai­lai su­si­do­mė­jo ty­rė­jai. „„Lie­pos 26 d. Gu Kai­lai ir jos šei­ mos lio­ka­jus bu­vo ap­kal­tin­ti vers­ li­nin­ko žmog­žu­dys­te. „„Rugp­jū­čio 9 d. Gu Kai­lai sto­jo

prieš teis­mą. „„Rugp­jū­čio 20 d. Gu Kai­lai pa­

skelb­tas nuo­spren­dis.

„„Svarstys: teismas iki savai­

tės pabaigos nuspręs, ar pri­ imti ieškinį prieš Madonną.  „Reu­ters“ nuo­tr.


10

antrADIENIS, rugpjūčio 21, 2012

sportas Taik­liai šau­dė

Grį­žo į sos­ti­nę

Star­tuo­ja Ta­li­ne

Sa­vait­ga­lį Ber­ly­ne (Vo­kie­ti­ja) vy­ku­sio­se „Grand Prix“ se­ri­jos šau­dy­mo į skrai­dan­čius tai­ki­ nius tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­ se ap­va­lio­je aikš­te­lė­je trium­fa­ vo Lie­tu­vos at­sto­vas – vil­nie­ tis Ro­nal­das Ra­čins­kas. Fi­na­ lo se­ri­jo­je su­kly­dęs vos kar­tą (24 iš 25) lie­tu­vis nu­mu­šė 215 lėkš­tu­čių iš 225 ga­li­mų.

Il­ga­me­tė Lie­tu­vos mo­te­rų rink­ ti­nės ka­pi­to­nė Ri­ma Va­len­tie­nė grįž­ta į sos­ti­nę ir nuo atei­nan­ čio se­zo­no at­sto­vaus Vil­niaus „Ki­birkš­ties-Ti­chės-IKI“ eki­pai. 34-erių 170 cm ūgio R.Va­len­tie­ nė praė­ju­sį se­zo­ną vil­kė­jo Lie­ tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nių Kau­no „Vi­ či-Ais­čių“ ap­ran­gą.

Šian­dien Ta­li­ne ofi­cia­liai star­ tuo­ja bend­ros dau­gia­die­nės tri­jų Bal­ti­jos ša­lių – Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos – dvi­ra­ti­ nin­kų lenk­ty­nės „Bal­tic Chain Tour 2012“. Iš kar­to po ati­da­ ry­mo ce­re­mo­ni­jos dvi­ra­ti­nin­ kai pra­dės sim­bo­li­nes Bal­ti­jos ke­lio var­žy­bas. Pir­ma­me eta­pe jiems teks įveik­ti 180 km.

Va­kar Kau­no „Žal­gi­rio“ are­ no­je ofi­cia­liai ži­niask­lai­ dai pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­ pio­nų nau­ja­sis vai­ri­nin­kas Joa­nas Pla­za ir „Žal­gi­riui“ at­sto­vau­sian­tys ame­ri­kie­ čiai le­gio­nie­riai – Oli­ve­ris La­fayet­te’as ir Trem­me­las Dar­de­nas.

„„Am­bi­ci­jos: ko­man­dos vy­riau­sią­jį tre­ne­rį J.Pla­zą (pir­mas iš de­ši­nės) ir nau­jo­kus O.La­fayet­te’ą (Nr.20) ir T.Dar­de­ną (Nr.4) va­kar ofi­

cia­liai pri­sta­tęs klu­bo ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V.Va­si­liaus­kas ne­slė­pė, kad atei­nan­tį se­zo­ną „Žal­gi­riui“ bus ke­lia­mi tik pa­tys aukš­čiau­si tiks­lai.  And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Žal­gi­ris“ tai­ky­sis į aukš­čiau­sias vir­šū­nes Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Tiks­lai – pa­tys aukš­čiau­si

„Šį se­zo­ną tu­ri­me ne­ma­žai ge­ rų ži­nių. Va­sa­rą pa­vy­ko pa­si­ra­šy­ ti su­tar­tis su ke­liais tik­rai pa­jė­giais ir pa­ty­ru­siais žai­dė­jais. Ga­liu pa­si­ džiaug­ti, kad ne­se­niai vy­ku­sia­me Eu­ro­ly­gos ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me bu­vo tei­kia­ma ata­skai­ta apie are­nų lan­ko­mu­mą ir „Žal­gi­ris“ užė­mė pir­mą­ją vie­tą. Ti­ki­mės, kad si­tua­ ci­ja ne­pa­si­keis ir šie­met – vėl tu­rė­ si­me stip­rią ir kon­ku­ren­cin­gą eki­pą bei sau­sa­kim­šas tri­bū­nas“, – sa­vo lū­kes­čius įvar­di­jo klu­bo ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus Va­si­liaus­kas. Jo nuo­mo­ne, šie­met „Žal­gi­ris“ yra pa­jė­gus sėk­min­gai kau­tis vi­suo­se fron­tuo­se. „Eu­ro­ly­gos bur­tai mums yra ga­na pa­lan­kūs, tad lau­kia­me tik­ rai įdo­maus se­zo­no. Šia­me tur­ny­re mū­sų mi­ni­ma­lus už­da­vi­nys yra pa­ siek­ti „Top 16“ eta­pą. Šie­met tu­ri­ me tik­rai ne­ma­žai po­ten­cia­lo, tad VTB Vie­nin­gojo­je ly­go­je no­rė­tu­me pa­ge­rin­ti praė­ju­sių me­tų re­zul­ta­tus („Žal­gi­ris“ su­klu­po aš­tunt­fi­na­ly­je – aut. pa­st.). Lie­tu­vo­je mū­sų tiks­ lai jau dau­ge­lį me­tų iš­lie­ka tie pa­tys – vi­si ti­tu­lai, mi­ni­mumas – auk­sas. Už­da­vi­niai yra tik­rai ne­ma­ži, ta­čiau ir tarp­se­zo­niu nu­veik­tas dar­bas ga­na pa­ste­bi­mas – su­rink­ti ge­ri ir pa­ty­rę žai­dė­jai, stip­rus tre­ne­ris“, – se­zo­no už­da­vi­nius ga­na konk­re­čiai įvar­di­jo „Žal­gi­rio“ va­do­vas. Mo­ky­sis lie­tu­vių kal­bos

Va­kar žal­gi­rie­čiai ofi­cia­liai pra­dė­ jo ruoš­tis nau­jam se­zo­nui, krep­ši­

nin­kai tu­rė­jo pui­kią pro­gą akis į akį šnek­te­lė­ti su vy­riau­siuo­ju tre­ne­riu J.Pla­za. Pir­mo­jo­je tre­ni­ruo­tė­je apie tak­ti­nius da­ly­kus ir žai­di­mo su­bti­ ly­bes dar ne­bu­vo kal­ba­ma, ta­čiau ko­man­dos nau­ja­jam stra­te­gui ko­ lek­ty­vas pa­li­ko ma­lo­nų įspū­dį. „At­vy­kau čia iš ša­lies, ku­rio­je „Žal­gi­ris“ yra lai­ko­mas le­gen­di­ ne ko­man­da. Tai sa­ky­da­mas tik­rai ne­no­riu nie­kam įtik­ti – ga­li­te pa­si­ klaus­ti bet ku­rio is­pa­no ir jis jums pa­tvir­tins šiuos žo­džius, – kal­bė­ jo 48-erių ka­ta­lo­nas. – Man ma­lo­ nu, kad tre­ni­ruo­siu ko­man­dą, ku­ri gal­vo­ja tik apie aukš­čiau­sius už­da­ vi­nius. La­bai no­rė­čiau, kad se­zo­no pa­bai­go­je pa­žvel­gę at­gal ma­ty­tu­ mė­te, kad pa­to­bu­lė­jo tiek vi­si žai­ dė­jai, tiek tre­ne­ris.“ Spe­cia­lis­tas pa­ža­dė­jo, kad nau­ jąjį se­zo­ną jo va­do­vau­ja­ma ko­ man­da tik­rai ne­skirs­tys opo­nen­tų į stip­rius ar silp­nus, o iš vi­sų jė­gų kau­sis per vi­sus su­si­ti­ki­mus. „Tu­ riu pa­jė­gių žai­dė­jų de­ri­nį. Be­lie­ka tik pra­dė­ti dirb­ti ir vis­ką su­sty­guo­ ti“, – sa­kė J.Pla­za. Penk­ta­die­nį į Kau­ną at­vy­kęs tre­ ne­ris pri­si­pa­ži­no, kad dar ne­spė­ jo su­si­pa­žin­ti su lai­ki­ną­ją sos­ti­ne. „Kol kas per šias ke­lias die­nas bu­vo tiek da­ly­ki­nių su­si­ti­ki­mų su klu­bo va­do­vais ir asis­ten­tais, kad lais­vo lai­ko pra­ktiš­kai ne­tu­rė­jau. Gir­dė­ jau, kad Lie­tu­va kar­tais pa­va­di­na­ ma Šiau­rės Švei­ca­ri­ja, to­dėl ti­kiuo­ si, kad man čia pa­tiks“, – at­vi­ra­vo spe­cia­lis­tas. Šil­to, ta­čiau kar­tu reik­laus žmo­ gaus įspū­dį pa­lie­kan­tis J.Pla­za pa­ ža­dė­jo, kad iki Ka­lė­dų pra­moks

lie­tu­vių kal­bos. „Nors vi­si ma­no ko­man­dos vai­ki­nai su­pran­ta ang­ lų kal­bą, aš ži­nau, kad kiek­vie­nos ša­lies kul­tū­ra yra spe­ci­fin ­ ė. Kuo grei­čiau ją per­pra­siu, tuo bus ge­ riau. Iki Ka­lė­dų no­rė­čiau bent mi­ ni­ma­liai iš­mok­ti kal­bė­ti lie­tu­viš­kai. Bū­tų sma­gu, jei nuo ki­tų me­tų pra­ džios tre­ni­ruo­tė­se daž­niau skam­ bė­tų lie­tu­viš­ka kal­ba“, – vy­lė­si tre­ne­ris.

Joa­nas Pla­za:

Iki Ka­lė­dų no­rė­čiau bent mi­ni­ma­liai iš­ mok­ti kal­bė­ti lie­tu­ viš­kai.

Pa­ti­ko pir­mo­ji tre­ni­ruo­tė

Abu klu­bo le­gio­nie­riai ne­slė­pė su­si­ža­vė­ji­mo nau­ją­ja are­na ir gy­ rė „Žal­gi­rio“ klu­bą už pro­fe­sio­na­ lu­mą. „Lie­tu­va – be­ne vie­nin­te­lė vals­ ty­bė Eu­ro­po­je, ku­rio­je krep­ši­nis yra po­pu­lia­res­nis už fut­bo­lą. Ži­ nau, kad „Žal­gi­rio“ aist­ruo­liai la­ bai karš­tai pa­lai­ko sa­vo ko­man­dą, tad bus ma­lo­nu žais­ti to­kio­je ap­ lin­ko­je. Šią va­sa­rą tu­rė­jau ke­le­tą pa­si­rin­ki­mo va­rian­tų, ta­čiau bū­na pa­siū­ly­mų, ku­rių tu tie­siog ne­ga­ li at­si­sa­ky­ti. „Žal­gi­ris“ yra bū­tent to­kia ko­man­da. Ji nuo­lat žai­džia Eu­ro­ly­go­je ir VTB Vie­nin­gojo­ je ly­go­je. Tai dvi stip­riau­sios ly­ gos Eu­ro­po­je. Kas ga­li bū­ti ge­riau

krep­ši­nin­kui, ku­ris sie­kia žais­ ti aukš­čiau­siu ly­giu, ko­vo­ti tik su ge­riau­siais prie­ši­nin­kais“, – tvir­ ti­no T.Dar­de­nas. Pak­laus­tas, apie pir­mą­ją tre­ni­ ruo­tę, ame­ri­kie­tis šyp­te­lė­jo: „Pir­ mo­sio­se tre­ni­ruo­tė­se vi­suo­met vis­kas bū­na pui­ku, jo­kių prie­kaiš­ tų, jo­kių nu­si­skun­di­mų. Ne­su iš tų, ku­rie mėgs­ta skųs­tis. Tie­siog klau­ sau sa­vo bo­so, o šiuo me­tu bo­sas yra ma­no tre­ne­ris“, – ge­ros nuo­ tai­kos ne­sto­ko­jo kraš­to puo­lė­jas. Jo tau­tie­tis O.Lafayette‘as gy­rė ko­man­dos at­mos­fe­rą. „Vyko pir­ moji tre­ni­ruo­tė ir ga­liu pa­si­džiaug­ ti, kad teks žais­ti su nuo­sta­bia vai­ ki­nų kom­pa­ni­ja. Tai pui­kus klu­bas su la­bai gi­lio­mis tra­di­ci­jo­mis, ku­ ris tu­ri tur­būt ge­riau­sią are­ną vi­ so­je Eu­ro­po­je. Man kaip įžai­dė­ jui la­bai svar­bu vyk­dy­ti tre­ne­rio nu­ro­dy­mus ir ge­rai va­do­vau­ti ko­ man­dos žai­di­mui. Ti­kiuo­si, su šiais už­da­vi­niais su­si­tvar­ky­siu“, – vy­lė­ si Stam­bu­lo „Ana­do­lu Efes“ marš­ ki­nė­lius praė­ju­sį se­zo­ną vil­kė­jęs gy­nė­jas. Pa­si­rin­ko nu­me­rius

Prieš pra­dė­da­mi pa­si­ruo­ši­mą nau­ ja­jam se­zo­nui „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­ kai iš­si­da­li­jo nu­me­rius, žy­mė­sian­ čius jų marš­ki­nė­lius ar­ti­miau­sius de­vy­nis mė­ne­sius. Dau­gu­ma eki­ pos sen­bu­vių iš­lai­kė sa­vo nu­me­ rius, o kai ku­rie ko­man­dos nau­jo­kai tu­rė­jo pa­suk­ti gal­vą, ko­kį skai­čių pa­si­rink­ti. Di­džiau­sios pa­klau­sos su­lau­kė 12 nu­me­ris, dėl ku­rio nea­ki­vaiz­džiai pe­šė­si trys krep­ši­nin­kai. Ga­liau­

siai į jį pre­ten­da­vę Kšyš­to­fas Lav­ ri­no­vi­čius ir Trem­mel­las Dar­de­nas tu­rė­jo nu­si­leis­ti penk­tus me­tus iš ei­lės „Žal­gi­ry­je“ žai­sian­čiam Ta­dui Kli­ma­vi­čiui. „Šis nu­me­ris žy­mė­jo marš­ki­nė­ lius, kai pra­dė­jau sa­vo kar­je­rą vi­ du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, tiek per pa­ sku­ti­nius ke­tu­ris ma­no se­zo­nus, – no­rą tu­rė­ti 12 nu­me­rį aiš­ki­no T.Dar­de­nas. – Sup­ran­tu, kad il­ giau ko­man­do­je žai­dę vai­ki­nai tu­ ri prio­ri­te­tą. Pa­si­rin­kau 4 nu­me­rį, nes su juo rung­ty­nia­vau uni­ver­si­ te­te. Bu­vau be­veik lei­dęs sū­nui iš­ rink­ti nu­me­rį, bet kai jis pa­sa­kė 50, grei­tai pa­si­nau­do­jau ve­to tei­ se (juo­kia­si).“ T.Kli­ma­vi­čiui nu­si­lei­dęs K.Lav­ ri­no­vi­čius iš­si­rin­ko 33 nu­me­rio marš­ki­nė­lius. Jo bro­liui pa­si­se­kė la­biau – Dar­ju­šo mėgs­ta­mą nu­me­rį 7 jam už­lei­do Vy­te­nis Lip­ke­vi­čius. Pas­ta­ra­sis nau­jąjį se­zo­ną vil­kės 10 nu­me­riu pa­žy­mė­tus marš­ki­nė­lius. Į ko­man­dą su­grį­žęs Adas Juš­ ke­vi­čius sa­vo 8 nu­me­rį ra­do lais­ vą, dar vie­nas nau­jo­kas Ri­man­tas Kau­kė­nas net ne­ke­ti­no sau įpras­to 13 nu­me­rio pra­šy­ti Pau­liaus Jan­kū­ no. Ve­te­ra­nas ne­pa­gei­da­vo ir 4 nu­ me­rio, su ku­riuo daug me­tų žai­dė at­sto­vau­da­mas Lie­tu­vos rink­ti­nei, o pa­si­rin­ko 21. Mar­ko Po­po­vi­čius (6), Man­tas Kal­nie­tis (9), Ro­ber­tas Jav­to­kas (15), Ma­rio De­la­šas (17), Min­dau­ gas Kuz­mins­kas (19) pa­si­li­ko nu­ me­rius iš praė­ju­sio se­zo­no, o vie­ nas pa­sku­ti­nių­jų nu­me­rį rin­kę­sis Oli­ve­ris Lafayette‘as ap­si­sto­jo ties skai­čiu­mi 20.


11

antrADIENIS, rugpjūčio 21, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

Skais­čiau spin­dė­jo tik kroa­tų žvaigž­dė „Ne­tu­rė­jo­me jo­kių šan­sų“, – po Vil­niu­je ir Lie­po­jo­je pa­si­bai­ gu­sio Eu­ro­pos aš­ tuo­nio­lik­me­čių jau­ nių čem­pio­na­to fi­ na­lo at­si­du­so Lie­tu­ vos rink­ti­nės ly­de­ ris Ma­rius Gri­go­nis. Be klup­te­lė­ji­mų iki pat svar­biau­sio mū­ šio at­žings­nia­vę šei­ mi­nin­kai, ko­vo­da­mi dėl auk­so, at­si­mu­šė į ge­le­ži­nę kroa­tų su­ per­ta­len­to Da­rio Ša­ ri­ćiaus sie­ną.

Tai bu­vo tie­siog ei­ li­nis fi­na­ las su la­ bai aiš­kia pra­lai­mė­ ji­mo prie­ žas­ti­mi – mes pra­ lai­mė­jo­ me D.Ša­ri­ ćiui ir tai yra vis­ kas.

„„Ge­ni­jus: po as­me­ni­niu be­ne­fi­su pa­si­bai­gu­sio čem­pio­na­to nau­din­giau­sias tur­ny­ro žai­dė­jas D.Ša­ri­ćius nu­si­kir­po čem­pio­nų ti­tu­

lą at­ne­šu­sį krep­šio tink­le­lį.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Nu­bau­dė ant­rą kar­tą

Aki­vaiz­džiai iš jau­nių ly­gio jau išau­ gu­si Kroa­ti­jos krep­ši­nio žvaigž­dė sek­ma­die­nio va­ka­rą da­rė, ką no­rė­ jo. 208 cm ūgio puo­lė­jas į ši­pu­lius su­dau­žė Arū­no Vi­soc­ko va­do­vau­ ja­mos ko­man­dos vil­tis: su­rin­ko 39 taš­kus, at­ko­vo­jo 11 ka­muo­lių, at­li­ ko 4 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus, iš­ pro­vo­ka­vo 8 pra­žan­gas. Nors Arū­no Vi­soc­ko auk­lė­ti­niai sten­gė­si kvė­puo­ti Bal­ka­nų krep­ ši­nin­kams į nu­ga­ras, šio­se lenk­ty­ nė­se pa­si­vy­ti sa­vo opo­nen­tų taip ir ne­su­ge­bė­jo – 76:88. Šios kar­tos Lie­tu­vos krep­ši­nin­ kai kar­tą jau bu­vo pa­ju­tę D.Ša­ri­ ćiaus ge­nia­lu­mą. Prieš dve­jus me­ tus bū­tent jis ir Fi­li­pas Bun­do­vi­ćius pra­žu­dė Lie­tu­vos še­šio­lik­me­čius že­my­no čem­pio­na­to fi­na­le. „Tai bu­vo tie­siog ei­li­nis fi­na­ las su la­bai aiš­kia pra­lai­mė­ji­mo prie­žas­ti­mi – mes pra­lai­mė­jo­me D.Ša­ri­ćiui ir tai yra vis­kas. Sun­ku pa­sa­ky­ti ką nors dau­giau. Jis įme­ tė be­veik 40 taš­kų ir, be abe­jo­nės, bu­vo di­džiau­sia mū­sų pro­ble­ma“, – po dvi­ko­vos ap­gai­les­ta­vo M.Gri­ go­nis, ku­ris vie­nin­te­lis iš Lie­tu­vos rink­ti­nės bu­vo iš­rink­tas į sim­bo­li­nį ge­riau­sių žai­dė­jų pen­ke­tą. Be nau­ din­giau­sio žai­dė­jo pri­zą at­siė­mu­sio D.Ša­rićiaus ir lie­tu­vio, į sim­bo­li­nę čem­pio­na­to rink­ti­nę taip pat pa­te­ ko ru­sas Di­mit­ri­jus Ku­la­gi­nas bei ser­bai Ni­ko­la Ra­di­še­vi­čius ir Ni­ ko­la Jan­ko­vi­čius.

jau­nių čem­pio­ne ta­po Ka­zio Maks­ vy­čio tre­ni­ruo­ja­ma auk­si­nė kar­ta su Jo­nu Va­lan­čiū­nu prie­ša­ky­je. „Bu­vo ge­ras fi­na­las ir ge­ros rung­ ty­nės, gai­la, kad ne­pa­si­se­kė, nors si­dab­ras – ir­gi ge­rai. Ko pri­trū­ko? Gy­ny­bos prieš D.Ša­ri­ćių, dau­giau nie­ko“, – sa­vo ko­man­dos drau­ gui ant­ri­no įžai­dė­jas Lu­kas Le­ka­ vi­čius. „Šiuo me­tu ne­tu­ri­me to­kio žai­ dė­jo, ku­ris ga­lė­tų vie­nas prieš vie­ ną žais­ti su D.Ša­ri­ćiu­mi. Kai mes ne­dvi­gu­bi­no­me prieš jį gy­ny­bos – jis pa­ts pel­nė taš­kus, kai dvi­gu­bi­ no­me – pui­kiai asis­ta­vo ko­man­ dos drau­gams“, – pra­lai­mė­ji­mo prie­žas­tį įvar­di­jo rink­ti­nės vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris A.Vi­soc­kas. Aist­roms kiek ap­ri­mus, Bar­se­ lo­nos olim­pi­nių žai­dy­nių bron­zos

me­da­li­nin­kas pri­pa­ži­no, kad ir ant­ ra­sis pri­zi­nin­kų pa­ky­los laip­te­lis – ge­ras pa­sie­ki­mas. „Fi­na­le iš di­de­lio no­ro kuo ge­riau pa­si­ro­dy­ti kly­do­ me vai­kiš­ko­se si­tua­ci­jo­se. Re­zul­ ta­tas tur­būt ge­ras, ži­no­me, ko­kios ko­man­dos li­ko už nu­ga­ros, bet pra­ lai­mė­jus fi­na­le ne­si­no­ri džiaug­tis“, – kal­bė­jo tre­ne­ris. Re­van­šas – ki­tą­met?

Pa­siek­ti re­van­šą lie­tu­viai ga­lės jau ki­tą­met pla­ne­tos pir­me­ny­bė­se, ku­ rios vyks Če­ki­jo­je. La­bai ti­kė­ti­na, kad vi­sa gal­va už sa­vo bend­raam­ žius šiuo me­tu ge­riau žaidžiantis D.Ša­ri­ćius jau ne­vyks į Pra­hą, o bus kvie­čia­mas į jau­ni­mo ar­ba net vy­rų Kroa­ti­jos rink­ti­nę. Prak­tiš­kai vi­so­ se po­zi­ci­jo­se ga­lin­tis rung­ty­niau­ti jaunasis talentas di­džio­jo krep­ši­nio

du­ris pra­vers jau atei­nan­tį se­zo­ną – šią va­sa­rą jis pa­si­ra­šė ket­ve­rių me­ tų su­tar­tį su Bil­bao „Gesc­rap BB“ ko­man­da su nu­ma­ty­ta ga­li­my­be per­eiti į NBA. „Jau­čiuo­si tik­rai nuo­sta­biai. Tai bu­vo be­ne nuo­sta­biau­sia die­na ma­no gy­ve­ni­me. Dė­ko­ju bend­ra­ žy­giams, su ku­riais vie­na kryp­ti­ mi žings­nia­vo­me ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų ir ga­liau­siai pa­sie­kė­me tiks­ lą. Lie­tu­va tu­ri tik­rai pui­kių krep­ši­ nin­kų, to­kių kaip M.Gri­go­nis, Jus­ tas Ta­mu­lis ar Ar­nas Le­ka­vi­čius, ta­čiau fi­na­le la­bai pro­tin­gai gy­nė­ mės ir tai bu­vo rak­tas į per­ga­lę“, – lai­ky­da­mas ran­ko­se nau­din­giau­ siam čem­pio­na­to žai­dė­jui skir­tą pri­zą kal­bė­jo D.Ša­ri­ćius. Bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jo Ser­ bi­jos krep­ši­nin­kai, ma­ža­ja­me fi­

na­le 66:56 nu­ga­lė­ję Ru­si­jos rink­ ti­nę. Į ki­tų me­tų pa­sau­lio jau­ni­mo (iki 19 me­tų) čem­pio­na­tą Pra­ho­je ke­ lia­la­pius iš­ko­vo­jo pen­kios pir­mos Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­to eki­pos – Kroa­ti­ja, Lie­tu­va, Ser­bi­ja, Ru­si­ ja ir Is­pa­ni­ja – bei tur­ny­ro ren­gė­ ja Če­ki­ja.

39

– tiek taškų finale pelnė Kroatijos rinktinės lyderis D.Ša­ri­ćius.

Fi­na­las Kroatija–Lietuva 88:76 (22: 15, 14:18, 22:20, 30:23). D.Ša­ri­čius 39 taš­kai, T.Gab­ri­čius 14, M.Brzo­ja ir D.Mav­ra po 10/M.Gri­go­nis 17, J.Gint­vai­nis ir J.Ta­ mu­lis po 15, L.Le­ka­vi­čius 9, S.Rau­pys 8, A.Jan­kai­tis 7, R.Gus­tys 5.

Vi­ce­čem­pio­nai To­mas Ga­lec­kas, Jus­tas Ta­mu­l is, Si­mas Rau­pys, Jo­kū­bas Gint­vai­nis, Lu­kas Le­ka­v i­čius, De­n i­sas Kres­t i­ ni­nas, Mant­vy­das Sta­še­lis, Au­gus­ ti­nas Jan­kai­t is, Ro­kas Gus­tys, Ma­ rius Gri­go­nis, Taut­vy­das Jo­de­lis ir Be­nas Gri­ciū­nas.

Trū­ko vi­sai ne­daug

A.Vi­soc­ko tre­ni­ruo­ja­mai ko­man­ dai ne­pa­vy­ko tap­ti tre­čią­ja Lie­tu­ vos aš­tuo­nio­lik­me­čių ko­man­da, lai­mė­ju­sia Eu­ro­pos jau­nių pir­me­ ny­bes. 1994 m. Iz­rae­ly­je tai pa­vy­ko Jo­no Kaz­laus­ko tre­ni­ruo­ja­mai eki­ pai, ku­rio­je žai­dė Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­ čius, o prieš dve­jus me­tus Vil­niu­je

Ri­kiuo­tė

„„Ly­de­riai: į sim­bo­li­nį tur­ny­ro pen­ke­tą iš­rink­ti (iš kai­rės) N.Jan­ko­vi­čius, D.Ša­ri­ćius, N.Ra­di­še­vi­čius, D.Ku­la­gi­

nas ir M.Gri­go­nis. 

fi­baeu­ro­pe.com nuo­tr.

1. Kroa­t i­ja, 2. Lie­t u­va, 3.Ser­bi­ja, 4.Ru­si­ja, 5. Is­pa­ni­ja, 6.Lat­vi­ja, 7. Ita­ li­ja, 8.Bul­ga­ri­ja, 9. Tur­ki­ja, 10. Slo­vė­ ni­ja, 11.Grai­k i­ja, 12. Uk­rai­na.


12

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

15p.

Apie aspirino naudą ir žalą.

sveikata@diena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

sveikata Neiš­per­ka­ma mo Kū­di­kio be­si­lau­kian­ti mo­te­ris ir al­ko­ho­lis – ne­su­de­ri­na­ma. De­ja, to­kių fak­tų pa­si­tai­ ko, ir ne­ma­žai. Jų pa­da­ri­nys – ap­si­gi­ mi­mai, vys­ty­mo­si, au­gi­mo ir el­ ge­sio su­tri­ki­mai. Jus­tė Ki­bu­ry­tė

Vai­siaus al­ko­ho­li­nis sind­ro­mas – vai­kų vys­ty­mo­si su­tri­ki­mas, at­si­ ra­dęs dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo per nėš­tu­mą. Toks ma­mos el­ge­sys ne­ sug­rą­ži­na­mai pa­ken­kia vai­ko iš­ vaiz­dą, el­ge­sį ir psi­chi­ką. Sun­kiais at­ve­jais su­trin­ka ne tik šir­dies, ly­ ties or­ga­nų ir inks­tų vys­ty­ma­sis, bet ir sme­ge­nų funk­ci­jos. „Vai­siaus al­ko­ho­li­niu sind­ ro­mu ser­ga ne tik tie nau­ja­ gi­miai, ku­rių mo­ti­nos nėš­ tu­mo me­tu al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­jo daug ir daž­nai. Pas­te­bė­ta, kad net ne­daug iš­ge­riant vai­siui at­si­ran­ da mi­ni­ma­lių neu­ro­lo­gi­nių pa­

„„Prik­lau­so­my­bė: vai­siaus gy­vy­bė ir

Al­gir­das Ut­kus:

Šiuo sind­ro­mu ser­ gan­tiems vai­kams iš­gy­ti neį­ma­no­ma – nė­ra to­kių vais­tų, ku­rie iš­tai­sy­tų įvai­ ria­pu­sį vys­ty­mo­si at­si­li­ki­mą.

ken­ki­mų. Šiuo sind­ro­mu ser­gan­ tiems vai­kams iš­gy­ti neį­ma­no­ma – nė­ra to­kių vais­tų, ku­rie iš­tai­sy­ tų įvai­ria­pu­sį vys­ty­mo­si at­si­li­ki­ mą“, – skau­džią tie­są at­sklei­džia Lie­tu­vos žmo­gaus ge­ne­ti­kos drau­ gi­jos pir­mi­nin­kas pro­fe­so­rius Al­ gir­das Ut­kus. Dau­giau kaip 2500 me­tų žmo­ni­ jos is­to­ri­jo­je ži­no­ma apie al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ža­lą. 1973 m. Va­šing­to­ no uni­ver­si­te­to (JAV) moks­li­nin­kai įvar­di­jo emb­rio­no, vai­siaus pa­žei­ di­mus dėl al­ko­ho­lio po­vei­kio per

Is­to­ri­jos fak­tai kal­ti­na Apie nei­g ia­mą al­ko­ho­l io po­vei­k į per nėš­tu­mą bu­vo ra­šo­ma heb­ra­jų Bib­l i­ jo­je ir Tal­mu­de, gar­sūs grai­k ų fi­lo­so­ fai Pla­to­nas, Aris­to­te­lis, grai­kų biog­ra­ fas Plu­tar­chas, ang­lų fi­lo­so­fas Fran­cis Bei­ko­nas taip pat nu­ro­dė ne­pa­gei­dau­ ja­mą al­ko­ho­lio po­vei­kį žmo­gaus emb­ rio­nui ir vai­siui.

„„Nu­si­kal­ti­mas: taip be­siel­gian­čios kū­di­kio be­si­lau­kian­čios mo­te­rys yra žu­di­kės.

Va­di­na­mo­sios Dži­no epi­de­mi­jos Ang­ li­jo­je lai­ko­tar­piu, 1720–1750 m., kai pi­ gūs al­ko­ho­l i­n iai gė­r i­mai už­plū­do ša­

lį, la­bai su­ma­žė­jo gi­mi­mų skai­čius ir išau­go vai­k ų iki 5 me­tų am­ž iaus mir­ tin­gu­mas. 1726 m. Gy­dy­to­jų ko­le­g i­jos ata­skai­to­je Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos par­la­ men­tui nu­ro­dy­ta, kad ge­rian­čių al­ko­ ho­lį tė­vų vai­kai yra silp­ni, jų rai­da su­ tri­ku­si. 1899 m. ka­lė­ji­mo gy­dy­to­jas V.Su­l i­va­ nas ap­r a­š ė 600 vai­k ų, ku­r iuos pa­ gim­dė 120 mo­te­r ų, pri­k lau­so­mų nuo al­ko­ho­l io, ir vie­n as pir­mų­j ų nu­ro­dė


13

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

sveikata Rei­ka­lau­ja­ma pri­va­lo­mų ty­ri­mų do­no­rams S.Lo­zo­rai­čio he­pa­ti­to aso­cia­ci­ja ra­gi­na įtei­sin­ti pri­va­lo­mus in­di­vi­dua­lius do­no­rų krau­jo ty­ri­mus. Va­kar apie tai bu­vo kal­ba­ma prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) su­ reng­ta­me pi­ke­te. Anot pi­ke­tuo­to­jų, kol tai nė­ra reg­la­men­ tuo­ta, pa­di­dė­ja ga­li­my­bė per­py­lus do­no­rų krau­ją už­si­krės­ ti he­pa­ti­tu C ir ki­tais vi­ru­sais. Va­kar prieš pie­tus prie SAM pi­ke­ta­vo aš­tuo­ni žmo­nės, jie lai­kė pla­ka­tus su už­ra­šais „Vie­nas do­no­ras – vie­nas ty­ri­mas“, „Pa­da­ry­ki­me mū­sų gy­ ve­ni­mą sau­ges­nį“, „Kiek­vie­nas krau­jo do­no­ras tu­ri bū­ti ti­ ria­mas in­di­vi­dua­liai“. Anot pi­ke­te da­ly­va­vu­sios S.Lo­zo­rai­ čio he­pa­ti­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tės Auš­ri­nės Pranc­kai­ty­ tės, mė­gin­tu­vė­ly­je do­no­rų krau­ją lei­džia­ma su­mai­šy­ti, tad

jei­gu jo ga­vęs žmo­gus už­si­kre­čia vi­ru­su, sun­ku nu­sta­ty­ti, nuo ko jis už­si­krė­tė. „No­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad priim­tų įsta­ty­mą in­di­vi­dua­liam krau­jo do­no­rų ty­ri­mui. Šiuo me­tu vi­sų krau­jas yra su­pi­la­mas bend­rai, ir ta­da žmo­gus, ga­vęs do­no­rų krau­jo ir su­si­rgęs he­pa­ti­tu, ne­ga­li at­sek­ti, kur jis už­si­krė­tė. Ta­da daž­niau­siai yra blaš­ko­ma­si, krau­jo cent­rai pa­pras­tai at­sa­ko, kad jie nie­kuo dė­ti, įro­dy­mų nė­ra. Jei bū­ tų in­di­vi­dua­lus krau­jo ty­ri­mas, kiek­vie­nas žmo­gus tu­rė­tų kur kreip­tis ir ži­no­tų, kur bu­vo prie­žas­tis“, – sa­kė A.Pranc­ kai­ty­tė. Ak­ty­vis­tai tei­gia ne kar­tą krei­pę­si dėl to į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją. BNS inf., To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

o­ti­nos kal­tė

Kas yra vai­siaus al­ko­ho­li­nis sind­ro­mas (VAS)? Tai įgim­tas sind­ro­mas, ku­r io ga­l i­ ma iš­veng­ti, jei ne­var­to­ja­ma al­ko­ ho­lio per nėš­tu­mą. VAS yra led­kal­n io vir­š ū­nė, sun­ kiau­sias pa­žei­d i­mas vi­sų su­t ri­k i­ mų įvai­ro­vė­je dėl al­ko­ho­lio var­to­ ji­mo per nėš­tu­mą. VAS daž­nis yra maž­daug 1 iš 1 000 gy­va­g i­mių. Pa­vo­jin­g iau­s ias lai­ko­t ar­pis VAS yra nuo tre­čios iki de­šim­tos nėš­tu­ mo sa­vai­tės po pa­sto­ji­mo. Jei tuo me­tu mo­te­ris var­to­ja al­ko­ho­l į kas­ dien po maž­daug 28 gra­mus ab­so­ liu­taus spi­ri­to (340 g alaus ar­ba 141 g vy­no, ar­ba 42,5 g deg­ti­nės), tai yra VAS ri­zi­ka apie 40 pro­c.

Sind­ro­mo su­kel­ti pa­da­ri­niai „„VAS bū­din­ga au­gi­mo at­si­li­ki­mas

iki gi­mi­mo ir po gi­mi­mo; „„cent­ri­nės ner­vų sis­te­mos pa­žei­

di­mo po­žy­miai: psi­cho­mo­to­ri­nės rai­dos at­si­li­ki­mas, neu­ro­lo­gi­niai su­ tri­ki­mai, pro­ti­nis at­si­li­ki­mas, el­ge­sio ypa­tu­mai; „„spe­ci­fi­niai vei­do bruo­žai: ma­

ža gal­vos apim­tis, su­siau­rė­ję ir su­ trum­pė­ję akių ply­šiai, plo­na vir­šu­ti­ nė lū­pa, ne­pa­kan­ka­mai iš­si­vys­čiu­si vi­du­ri­nė vei­do da­lis; „„dau­gi­niai rai­dos de­fek­tai įvai­riuo­

svei­ka­ta – tė­vų ran­ko­se. 

nėš­tu­mą kaip vai­siaus al­ko­ho­li­nį sind­ro­mą, o 1987 m. nu­ro­dė, kad nė­ra ne­pa­vo­jin­go al­ko­ho­lio kie­kio per nėš­tu­mą. Tai, kad šaukš­tas kon­ja­ko at­pa­ lai­duos įsi­tem­pu­sius gim­dos rau­ me­nis – ne­tie­sa“, – sa­ko A.Ut­kus ir pra­šo to­kiais pa­ta­ri­mais ne­klai­ din­ti nėš­čių­jų. Eti­lo al­ko­ho­lio mo­le­ku­lė yra ma­ ža, ge­rai tirps­ta van­de­ny­je ir rie­ba­ luo­se, to­dėl leng­vai pe­rei­na per ląs­ te­lių memb­ra­nas, įvei­kia pla­cen­tos bar­je­rą. Eti­lo al­ko­ho­lis grei­tai pa­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ten­ka į žmo­gaus au­di­nius, or­ga­ nus, ku­riuo­se gau­su krau­ja­gys­lių, ge­ra krau­jo­ta­ka. Žmo­gaus sme­ge­nys tu­ri gau­ sų krau­ja­gys­lių tink­lą, to­dėl jas la­bai grei­tai pa­s ie­k ia di­d žiau­ sia al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ja. Mo­ ters or­ga­niz­me iš­ger­to al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ja krau­jy­je bū­na di­ des­nė nei vy­ro dėl ma­žes­nio kū­ no ir di­des­nio rie­ba­li­nio au­di­nio bei ma­žes­nio fer­men­tų ak­ty­vu­ mo. Tai le­mia su­ma­žė­ju­sį al­ko­ ho­lio skai­dy­mą.

Devyneto reikšmė vai­k ų al­ko­h o­l i­n io sind­ro­mo po­ž y­ mius. Ste­b ė­d a­m as ka­l in­č ias mo­te­ ris Li­ver­pu­l io ka­lė­j i­me, ku­r ios pikt­ nau­d žia­vo al­ko­ho­l iu, jis taip pat nu­ sta­tė, kad di­dė­ja per­s i­lei­d i­mų ri­z i­k a, to­k ios mo­te­r ys daž­n iau pa­g im­do ne­ gy­va­g i­m ius, kū­d i­k ys­tė­j e vai­k ai daž­ niau mirš­t a. 1910 m. suo­mių gy­dy­to­jas T.Lai­te­ne­nas įro­dė, kad mo­te­rims, var­to­jan­čioms al­ ko­ho­lį, gims­ta ma­žes­nio svo­rio vai­kai.

Lie­tu­vos žmo­gaus ge­ne­ti­kos drau­ gi­ja ėmė­si ini­cia­ty­vos dar kar­tą Lie­ tu­vos vi­suo­me­nei pri­min­ti apie ne­ pa­gei­dau­ja­mą al­ko­ho­l io po­vei­k į per nėš­tu­mą. Šių me­tų rug­sė­jo 9 d. vyks so­cia­li­nė ak­ci­ja „Nėš­tu­mas be la­šo al­ko­ho­l io“. De­v in­to me­t ų mė­ ne­sio de­v in­to­ji die­na pa­si­r ink­t a to­dėl, kad dar kar­tą bū­t ų pri­m in­ ta, jog mo­te­r is vi­sus de­v y­n is nėš­ tu­mo mė­ne­sius tu­r i ne­var­to­t i al­ ko­ho­li­nių gė­ri­mų.

se vi­daus or­ga­nuo­se: cent­ri­nės ner­ vų, šir­dies ir krau­ja­gys­lių, kau­lų sis­te­ mų, ly­ties ir šla­pi­mą iš­ski­rian­čių or­ga­ nų ano­ma­li­jos, klau­sos su­tri­ki­mas. „„Spe­ci­fi­nio VAS gy­dy­mo nė­ra ir

tai­ko­mas tik simp­to­mi­nis gy­dy­mas – chi­rur­giš­kai ko­re­guo­ja­mi struk­tū­ ri­niai vi­daus or­ga­nų de­fek­tai, ski­ria­ mos spe­cia­lios la­vi­ni­mo, mo­ky­mo pro­gra­mos.

Ki­ti pa­vo­jai Jei al­ko­ho­l is var­to­ja­mas ma­žes­ niais kie­kiais ar­ba vė­liau nei de­šim­ ta sa­vai­tė po pa­sto­ji­mo, tai VAS ri­zi­ kos nė­ra, ta­čiau ga­li iš­si­vys­ty­ti su­ tri­ki­mų, ku­rie įvar­di­ja­mi kaip vai­ siaus al­ko­ho­lio sind­ro­mo nu­lem­ tos ano­ma­li­jos. To­kiu at­ve­ju įpras­ tai struk­tū­ri­niai vi­daus or­ga­nų de­ fek­tai ne­nus­ta­to­mi, ta­čiau vis vien yra cent­ri­nės ner­vų sis­te­mos pa­žei­ di­mo po­žy­mių, po gi­mi­mo pa­si­reiš­ kia psi­cho­mo­to­ri­nės rai­dos, vė­liau – pro­ti­nės rai­dos su­tri­ki­mų. Var­to­jan­t i al­ko­ho­l į per nėš­t u­mą mo­te­r is ri­z i­k uo­ja ir tuo, kad ga­l i kil­ti įvai­rių nėš­tu­mo komp­li­ka­ci­jų. Di­dė­ja sa­vai­m i­n io per­s i­lei­d i­mo, prieš­lai­k i­n io gim­dy­mo, pla­cen­tos at­šo­k i­mo ri­zi­ka.

Kvie­čia krau­jo do­no­rus Rugp­jū­čio 22–23 d. Lie­tu­vos svei­ ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­ nės Kau­no kli­ni­kų Krau­jo cent­ras or­ga­ni­zuo­ja jau ket­vir­tą­ją šią va­ sa­rą iš­va­žiuo­ja­mą­ją krau­jo do­no­ rys­tės ak­ci­ją.

Šį kar­tą prie pre­ky­bos cent­ro „Sa­ vas“ (Sa­va­no­rių pr. 346). Ak­ci­ja vyks abi die­nas 11–18 val. Krau­ jo do­no­ru ga­li tap­ti kiek­vie­nas svei­kas 18–65 me­tų žmo­gus, sve­ rian­tis ne ma­žiau kaip 50 kg, pa­

tei­kęs ga­lio­jan­tį as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą ir sa­va­ no­riš­kai su­tin­kan­tis duo­ti krau­jo ar jo su­dė­ti­nių da­lių. Kau­no kli­ni­ko­se gy­do­miems li­go­niams krau­jo rei­kia kas­dien ir sku­biai. Čia at­lie­ka­mos sun­kios ir su­dė­tin­gos ope­ra­ci­jos, prii­ma­ mi komp­li­kuo­ti gim­dy­mai, gy­do­ mi sun­kias trau­mas ir nu­de­gi­mus pa­ty­rę li­go­niai, ser­gan­tie­ji on­ko­ lo­gi­nė­mis li­go­mis. KD inf.

Pabėk nuo ligų, pagerink kraujotaką! Ar žinote, kad širdies ligų ir kraujagyslių aterosklerozės neišvengia kas ketvirtas civilizuoto pasaulio žmogus, peržengęs trisdešimties metų ribą? Netikite? Jei jums per keturiasdešimt ir jūs iki šiol nelabai rūpinotės savo sveikata, apsilankykite pas kraujagyslių specialistą ir išsitirkite kraujotakos būklę. Esate laimingas, jei gydytojas po tyrimo jums pasiūlys tik dažniau tikrintis kraujotakos būklę. Kraujagyslių pokštai Kraujagyslės ir širdis – organizmo transporto sistema ir variklis. Kraujagyslėmis gabenamos maisto medžiagos ir deguonis, pašalinami toksinai. Gerą kraujagyslių veiklą lemia jų elastingumas. Jauna kraujagyslė išlaiko kraujospūdžio kaitą, jos lygios sienelės neleidžia prikibti krešuliams – trombams. Todėl jaunuoliams geriau gyja žaizdos, jų imunitetas stipresnis. Deja, mūsų kraujagyslės sensta kur kas greičiau nei išorė. Pirmieji kraujotakos sutrikimai pasireiškia greitu nuovargiu, dusuliu, skausmais krūtinėje, galūnių tirpimu, blauzdų mėšlungiu. Jų negydant gresia kraujagyslės užsikimšimas, trombozė, išemija, infarktas, insultas, gangrena... Užsikimšusią kraujagyslę būtina operuoti. Per metus vien Vilniaus miesto universitetinės ligoninės klinikose atliekama per 3500 tokių operacijų. Jos nelengvos, ilgai gyja pjūvis. Dažnai šias operacijas po kurio laiko tenka kartoti toje arba kitoje kūno vietoje. Į pagalbą – ozonas! „Ligoninėje kiek apsigydęs sušlubavusią širdį, lengviau atsikvėpiau – dabar vėl galėsiu beveik normaliai dirbti ir gyventi, – pasakojo verslininkas Eigirdas. – Tačiau kojas vėl pradėjo traukti mėšlungis, dešinė patino, pabalo, vaikščioti buvo vis sunkiau. Apsilankęs pas gydytoją angiochirurgą sužinojau, kad teks skubiai operuoti užsikimšusią blauzdos kraujagyslę. Negana to, buvau perspėtas, kad vėliau gali tekti operuoti ir kitą, nes mano kraujagyslės atkakliai kalkėja. Ligoninėje apstulbau išvydęs, kiek daug žmonių

– ir gana jaunų, ir pagyvenusių – serga šia liga. Tikra epidemija! Kai kurie patyrė jau trečią ar net ketvirtą operaciją. „Kaip sustabdyti kraujagyslių kalkėjimą?“ – tokį klausimą uždaviau gydytojui. Gavęs banalų atsakymą apie gyvensenos pakeitimą, išeities pradėjau ieškoti pats. Būdamas Vokietijoje sužinojau apie ozonoterapiją, kuri ten sėkmingai taikoma daug metų. Sugrįžęs nutariau išbandyti. Medicinos klinikoje „Mirameda“ man buvo atliktos kelios ozonoterapijos procedūros – į veną sulašinta skysto ozono. Beveik iš karto pajutau šio gaivaus gamtos elemento poveikį – kojas ir rankas užliejo sveika šiluma, tapo lengviau kvėpuoti, veidas paskaistėjo. Netrukus greičiau nei mano nebejaunam organizmui įprasta užgijo žaizda, liovėsi skaudėti koją. Grįžo sveikas, ramus miegas, geras apetitas ir darbingumas. Tai matydama netgi mano žmona, šiaip nelabai mėgstanti įvairias procedūras, nutarė atlikti kelis ozonoterapijos seansus – kad atjaunintų organizmą, sustiprintų imunitetą. Be to, buvo girdėjusi, kad ozonoterapija stabdo raukšlių atsiradimą, šalina sąnarių druskas, teikia energijos ir atgaivina odą. Apžiūrėjęs gydytojas net nustebo: „Kaip pagerėjo jūsų kraujotaka. Kaip ją pergudravote? Regis, kitos blauzdos operacija jums nebegresia.“ Žinau, kad nejaunėju. Žinau, kad reikia sveikiau gyventi, pasirūpinti savimi. Taigi džiaugiuosi, kad dabar turiu patikimą bičiulį – ozoną, kuris visada padės mano kraujagyslėms ir širdžiai.“ Parengė Agnė Tarvydaitė

Iki rugpjūčio 25 d. ozonoterapijos kursui taikoma 250 Lt nuolaida!

Registruokitės dabar!

Savanorių pr. 11A, Vilnius Tel. (5) 212 5566 arba (8 676) 07 774; Vytauto pr. 23, Kaunas Tel. (37) 333 557 (8 606) 91 120; Minijos g. 2, Klaipėda Tel. (46) 315 111 (8 606) 91 183.

Ozonoterapija gydoma sergant lėtinėmis kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių ligomis, trofinėmis opomis, migrena, cukriniu diabetu ir esant jo komplikacijoms, įvairioms lėtinėms infekcijoms ir kt. Konsultuoja šeimos gydytojas, pediatras, ginekologas, angiochirurgas, endokrinologas, kosmetologas. Atliekamas skydliaukės, vidaus organų echoskopijos ir kraujagyslių tyrimas doplerio aparatu!


14

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

sveikata sveikata.diena.lt

Vil­tis stip­res­nė už val­di Val­di­nin­kų su­kur­ta ne­ži­no­my­be ir kas­ die­ne vil­ti­mi apie tuoj pa­sveik­sian­čią duk­rą gy­ve­na re­ta ge­ne­ti­ne li­ga ser­gan­ čių tri­jų vai­kų ma­ma.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@diena.lt

Rea­ga­vo į ne­vil­ties pra­šy­mą

„„Tau­py­ki­me: aki­nių il­gaam­žiš­ku­mas ir ne­tgi akių švie­sa pri­klau­so

nuo aki­nių prie­žiū­ros. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

(Ne)pa­pras­ta aki­nių prie­žiū­ra Jus­tė Ki­bu­ry­tė Pap­lū­di­mio smė­lis, vė­sus jū­ros van­duo, kait­ri sau­lė – be šių da­ ly­kų neį­si­vaiz­duo­ja­mos lie­tu­ vio ato­sto­gos. Ar ži­no­te, kad vi­sa tai ga­li pa­kenk­ti jū­sų aki­niams? Kaip to iš­veng­ti? Svar­biau, nei at­ro­do

Tin­ka­mai pri­žiū­ri­mas daik­tas tar­naus il­giau, by­lo­ja liau­dies iš­ min­tis. Į klau­si­mą, kaip tin­ka­mai pri­ žiū­rė­ti aki­nius, daž­nas mū­sų grei­čiau­siai at­sa­ky­tų, kad rei­kė­ tų steng­tis aki­nių ne­sub­rai­žy­ti, re­gu­lia­riai va­ly­ti, ne­lanks­ty­ti rė­ me­lių.

Aki­nius re­ko­men­ duo­ja­ma nu­siim­ti, kai purš­kia­mi kve­ pa­lai ar plau­kų la­ kas. Tin­ka­ma aki­nių, ir skir­tų re­gė­ ji­mui pa­ge­rin­ti, ir ap­sau­go­ti akis nuo sau­lės, prie­žiū­ra yra ge­ro­ kai su­bti­les­nė, ne­gu ga­li at­ro­dy­ti iš pir­mo žvilgs­nio. Ką de­rė­tų at­ min­ti? „Aki­nių prie­žiū­ra ir va­ly­mas pir­miau­sia pri­klau­so nuo to, iš ko­kios me­džia­gos yra pa­ga­min­ti lę­šiai, ko­kia jų dan­ga“, – at­krei­ pia dė­me­sį op­ti­kos sa­lo­nų tink­lo klien­tų ap­tar­na­vi­mo va­do­vė Vil­ ma Mai­gie­nė. Tin­ka ir mui­las

Lę­šiai yra pa­deng­ti dau­gia­funk­cė­ mis dan­go­mis: an­tis­ta­ti­ne, hid­ro­ fo­bi­ne (nuo ra­so­ji­mo), an­ti­ref­lek­ si­ne, kie­ti­na­mą­ja. To­kie yra ne tik skaid­res­ni, kie­tes­ni, bet ir at­spa­ res­ni brai­žy­mui, ma­žiau te­pa­si, o ap­ra­so­ję grei­čiau nu­džiūs­ta. No­rint, kad aki­nių lę­šiai il­giau ne­su­sib­rai­žy­tų, ne­rei­kė­tų jų va­ ly­ti, kuo pa­puo­la. „Net ir pa­ts švel­niau­sias au­di­ nys ant lę­šių ga­li pa­lik­ti mik­roįb­ rė­ži­mų. Iš pra­džių pa­sta­rie­ji pli­ka aki­mi net ne­ma­to­mi, bet il­gai­

niui įbrė­ži­mų dau­gė­ja, lę­šis tam­ pa ne­be toks skaid­rus“, – pa­sa­ ko­ja V.Mai­gie­nė. Ji pa­ta­ria aki­nius va­ly­ti spe­ cia­lio­mis ser­ve­tėlė­mis, pa­ga­ min­to­mis iš au­di­nio su mik­ros­ kai­du­lo­mis. Ant lę­šių pa­vir­šiaus pirš­tų pa­lik­tos rie­ba­luo­tos dė­mės ne­sun­kiai nu­va­lo­mos spe­cia­liu skys­tu va­lik­liu. Jo ne­tu­rint, tin­ ka ir šva­rus van­duo bei mui­las. Nau­jo­vė – ult­ra­gar­so vo­ne­lės

Spe­cia­lis­tė at­krei­pia dė­me­sį, kad kar­tais bū­na sun­ku iš­va­ly­ti tarp aki­nių rė­me­lio ir lę­šio su­si­kau­ pu­sius ne­šva­ru­mus. „Pas­ta­ruo­sius efek­ty­viai pa­ša­ li­na, o aki­niams pir­mi­nį šva­ru­mą ir spin­de­sį su­grą­ži­na ult­ra­gar­so vo­ne­lės“, – pri­du­ria V.Mai­gie­nė. Kai ku­riuo­se op­ti­kos sa­lo­nuo­ se šia pa­slau­ga ga­li­ma pa­si­nau­ do­ti ne­mo­ka­mai. Aki­nius de­ra sau­go­ti nuo ašt­ rių daik­tų, che­mi­ka­lų, sū­raus van­dens. Lę­šius su­brai­žy­ti ga­ li smė­lis, dul­kės, įvai­rūs ki­ti ne­ šva­ru­mai.

Prieš ke­lis mė­ne­sius Lie­tu­vo­je pla­ čiai nu­skam­bė­jo de­šimt­me­tės Ma­ ri­jos is­to­ri­ja. Lie­tu­vos val­di­nin­kų pa­smerk­tai sun­kiai ser­gan­čiai mer­ gai­tei tuo­met pa­gal­bos ran­ką iš­tie­ sė vo­kie­čių far­ma­ci­jos kom­pa­ni­ja. Ma­ri­ja Ži­va­je­vai­tė, jos vy­res­ nio­ji se­suo Emi­lė ir bro­lis Ta­das ser­ga itin re­ta ge­ne­ti­ne me­džia­gų apy­kai­tos li­ga – VI ti­po mu­ko­po­ li­sa­cha­ri­do­ze. Li­ga pa­si­reiš­kia tuo, kad gi­męs svei­kas vai­kas, aug­da­mas be or­ ga­niz­me bū­ti­no fer­men­to en­zi­mo, pa­smer­kia­mas lė­tai fi­zi­nei deg­ra­ da­ci­jai: il­gai­niui pa­žei­džia­mi kau­ lai, są­na­riai, su­trin­ka vi­sų svar­ biau­sių vi­daus or­ga­nų veik­la. Bir­že­lio pra­džio­je mer­gai­tei Klai­ pė­dos vai­kų li­go­ni­nė­je bu­vo pra­dė­ tas gy­dy­mas spe­cia­liais vais­tais. Iš­gir­du­si mo­ti­nos ne­vil­ties pra­šy­ mą pa­dė­ti iš­gel­bė­ti aky­se nyks­tan­ čią mer­gai­tę, juos do­va­no­jo vais­tus ga­mi­nan­ti far­ma­ci­jos kom­pa­ni­ja. Lie­tu­vos at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­ jos at­si­sa­kė skir­ti pi­ni­gų vais­tams, mo­ty­vuo­da­mos tuo, kad mer­gai­ tę ir ki­tus šia li­ga ser­gan­čius žmo­ nes gy­dy­ti vals­ty­bei bū­tų per­ne­lyg bran­gu. Taip Ma­ri­ja ta­po pir­mą­ja ša­lies pa­cien­te, ku­riai pra­dė­tas tai­ky­ti šis gy­dy­mas. Tuo­met Vo­kie­ti­jos gy­dy­ to­jai tei­gė, kad, no­rint su­lauk­ti pir­ mų­jų po­ky­čių, rei­kia pa­lauk­ti ma­ žiau­siai ke­tu­rias sa­vai­tes. Pas­te­bi pa­ge­rė­ji­mą

Šiuo me­tu mer­gai­tė gy­do­ma Vil­ niu­je. Per dau­giau nei po­rą mė­ne­

sių nuo gy­dy­mo pra­džios spe­cia­ liais vais­tais ji taip pat pa­bu­vo­jo uos­ta­mies­čio, Kau­no li­go­ni­nė­se. Li­go­ni­nė­je prie duk­ters lo­vos nuo­lat bu­din­ti Ra­mu­nė Šliuo­žai­ tė pa­sa­ko­jo, kad Ma­ri­jos būk­lė ge­ rė­ja. Nors gy­dy­to­jai pri­pa­žįs­ta, kad mer­gai­tei per vė­lai pra­dė­tas tai­ky­ ti gy­dy­mas – li­ga jau bu­vo ge­ro­kai nua­li­nu­si or­ga­niz­mą. Iki gy­dy­mo pra­džios Ma­ri­jai bū­ da­vo sun­ku net at­si­merk­ti. Da­ bar mer­gai­tė jau at­si­gau­na po ke­lis kar­tus per die­ną – po va­lan­dą ir il­ giau at­si­sė­da lo­vo­je, skai­to, ra­šo. De­šimt­me­tė mėgs­ta per­žiū­rė­ ti ku­li­na­ri­jos lai­dų įra­šus. Prieš tai jos ak­ty­vus pe­rio­das, kai ga­lė­da­vo ką nors da­ry­ti pa­ti, truk­da­vo vos ke­lio­li­ka mi­nu­čių per die­ną. Main­co (Vo­kie­ti­ja) uni­ver­si­te­ti­ nės vai­kų kli­ni­kos me­ta­bo­li­nių li­gų spe­cia­lis­tė Chris­ti­na Lam­pe įspė­jo, kad per gy­dy­mo pe­rio­dą tarp 4–12 sa­vai­tės bū­ti­na ati­džiai ste­bė­ti pa­ cien­tės būk­lę, nes per tą lai­ką or­ ga­niz­mas vais­tą ar­ba prii­ma, ar­ba at­me­ta. Ma­ri­jos gy­dy­mas per­si­ri­to per de­šim­tą spe­cia­laus gy­dy­mo sa­vai­ tę. Ma­ma pa­si­džiau­gė, kad nei­gia­ mų reak­ci­jų ne­pas­te­bė­ta. Lau­kia val­džios at­sa­ky­mo

Tri­jų re­ta ir sun­kia ge­ne­ti­ne li­ga ser­gan­čių vai­kų ma­mą da­bar la­ biau­siai kan­ki­na ne­ži­no­my­bė, ar po pus­me­čio mer­gai­tei to­liau bus ski­ria­mas gy­dy­mas. Mat vo­kie­čių far­ma­ci­jos kom­pa­ni­ja vais­tų ža­dė­jo skir­ti še­šiems mė­ne­siams. Tad nuo­lat vyks­ta ma­mos su­si­ ra­ši­nė­ji­mas su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­ mis. Pa­sak R.Šliuo­žai­tės, val­džios po­zi­ci­ja ne­si­kei­čia – gy­dy­mas bus

Karš­tis la­bai ken­kia

Aki­niai bi­jo di­de­lio karš­čio, aukš­ to­je tem­pe­ra­tū­ro­je lę­šių dan­ga ga­li at­šok­ti. „Va­sa­rą ant au­to­mo­bi­lio pa­ lan­gės pa­lik­ti aki­niai ga­li įkais­ti iki 200 laips­nių ir dau­giau. Pa­si­ tai­ko, kai nuo karš­čio de­for­muo­ ja­si ir rė­me­lis. Aki­nius rei­kia sau­ go­ti ir bū­nant prie ži­di­nio, ei­nant į pir­tį“, – to­liau pa­ta­ri­mus be­ria V.Mai­gie­nė. Ji at­krei­pia dė­me­sį, kad aki­nių rė­me­lį ga­li de­for­muo­ti ir po­mė­gis aki­nius ne­šio­ti ant gal­vos, jei ne­ tei­sin­gai juos nu­sii­ma­me ir už­si­ de­da­me – tai da­ry­ti de­rė­tų abiem ran­ko­mis, lai­kant už abie­jų rė­me­ lio ko­jy­čių. Aki­nius re­ko­men­duo­ja­ma nu­ siim­ti, kai purš­kia­mi kve­pa­lai ar plau­kų la­kas. Kai aki­niai ne­ne­ šio­ja­mi, juos bū­ti­na lai­ky­ti kie­ ta­me dėk­le, lę­šiais že­myn. Ypač tai svar­bu be­rė­miams aki­niams. Jei aki­niai lai­ko­mi ne dėk­le, tuo­ met rei­kė­tų steng­tis jų ne­dė­ti lę­ šiais že­myn.

„„Po­ky­čiai: Ma­ri­jos būk­lė per po­rą m 

ski­ria­mas tik Ma­ri­jai, jei re­zul­ta­tai bus tei­gia­mi. „Ko­kio tei­gia­mu­mo ti­ki­ma­si, ne­ ži­nau, nors mes su Klai­pė­dos me­ di­kais pa­ste­bi­me po­slin­kį į prie­kį“, – ste­bi­si mo­te­ris. R.Šliuo­žai­tę taip pat ste­bi­na keis­ta Vy­riau­sy­bės va­do­vo po­zi­ci­ ja, tiks­liau, ty­la. Nors per te­le­vi­zi­ ją bu­vo pa­ža­dė­ta svars­ty­ti rei­ka­lin­ gų bran­gių vais­tų kom­pen­sa­vi­mo pro­ble­mą, ta­čiau tuo ir bu­vo ap­ si­ri­bo­ta. „Ko­kia yra si­tua­ci­ja: ar svars­ty­ mas ati­dė­tas, ar vi­sai ne­pla­nuo­ja­ mas? Nuo ko pri­klau­so, ar įvyks de­ry­bos su vais­to ga­min­to­ju ir ka­da tai bus? Ko­kią vais­to įsi­gi­ji­mo su­ mą vals­ty­bė bū­tų pa­si­ruo­šu­si kom­ pen­suo­ti jau da­bar? Jei nė vie­nas iš šių va­rian­tų ne­svars­ty­ti­nas, ko­kios tuo­met al­ter­na­ty­vos?“ – šie klau­ si­mai ne­duo­da ra­my­bės tri­jų vai­ kų ma­mai. Su­kū­rė tink­lala­pį

„„Ini­cia­ty­va: R.Šliuo­žai­tė su­kū­rė spe­cia­lų tink­lala­pį, kur da­li­ja­si nau­jie­

no­mis su šei­mą sun­kiu mo­men­tu pa­lai­kan­čiais žmo­nė­mis. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ti­kė­da­ma­si bū­ti iš­girs­ta ir su­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie su­si­da­ riu­sią si­tua­ci­ją R.Šliuo­žai­tė su­kū­rė tink­lala­pį worth2live.com. Kaip paaiš­ki­no ma­ma, tink­la­pio pa­va­di­ni­mas, iš­ver­tus iš ang­lų kal­


15

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

sveikata

i­nin­kų ci­niz­mą Da­bar mer­gai­ tė jau at­ si­gau­ na ke­lis kar­tus per die­ ną – po va­lan­dą ir il­giau at­si­sė­ da lo­vo­ je, skai­to, ra­šo.

„„Apribojimas: vai­kams iki 12 me­tų as­pi­ri­no, kaip karš­čia­vi­mą ir skaus­mą ma­ži­nan­čio vais­to, var­to­ti ne­

ga­li­ma. 

„Shutterstock“ nuotr.

As­pi­ri­nas: tra­pi ri­ba tarp nau­dos ir ža­los Kris­ti­na Ci­pa­ry­tė Ace­til­sa­li­ci­lo­rūgš­ties (as­pi­ri­no) sa­vo na­mų vais­ti­nė­lė­se tu­ri be­ maž kiek­vie­nas. Gal­būt jo rei­kė­ tų grieb­tis ne tik su­skau­dus gal­vai ar pa­ki­lus tem­pe­ra­tū­rai? Gy­dy­to­ jų ir moks­li­nin­kų nuo­mo­ne, as­pi­ ri­nas ga­li su­ma­žin­ti on­ko­lo­gi­nių su­si­rgi­mų ir šir­dies li­gų ri­zi­ką. Ri­ ba, ka­da šis vais­tas ga­li tap­ti nuo­ du, tra­pi. Ma­ži­na ri­zi­ką su­si­rgti

mė­ne­sių nuo gy­dy­mo pra­džios pa­ste­bi­mai pa­ge­rė­jo. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

bos, – ver­ti gy­ven­ti – kaip at­sa­kas ofi­cia­liems val­di­nin­kų pra­ne­ši­mams, kad kai ku­rių li­gų ne­ver­ta gy­dy­ti dėl per­ne­lyg di­de­lės vais­tų kai­nos. „Ne tik ma­no, vi­si vai­kai tu­ri tei­ sę gy­ven­ti“, – to­kios po­zi­ci­jos lai­ ko­si Ra­mu­nė, sa­vais gink­lais ko­vo­ jan­ti su val­di­nin­kų ci­niz­mu.

Ti­kė­da­ma­si bū­ti iš­girs­ta R.Šliuo­žai­tė su­kū­rė tink­la­lapį worth2live.com.

R.Šliuo­žai­tė tink­lala­py­je nuo­ lat at­nau­ji­na­mą in­for­ma­ci­ją ti­ki­ si grei­tai pa­pil­dy­ti la­biau­siai lau­ kia­ma ži­nia, kad jos ma­žo­ji Ma­ri­ja – svei­ka. Ma­ma vi­lia­si, kad vai­kų li­gos is­ to­ri­jai su­kur­ta­me tink­lala­py­je ji su­ lauks ir pra­kti­nių pa­ta­ri­mų iš sun­ kius li­go­nius slau­giu­sių ar­ti­mų­jų. Pa­vyz­džiui, kaip per zon­dą mai­ tin­tam li­go­niui vė­liau su­grįž­ti prie įpras­tos mi­ty­bos. Pa­dė­ti Ra­mu­nei ėmė­si ir ini­cia­ ty­vūs žmo­nės. Jie in­ter­ne­te pla­ti­ na pe­ti­ci­ją su rei­ka­la­vi­mu ne­disk­ri­ mi­nuo­ti ser­gan­čių vai­kų ir su­teik­ti tei­sę gy­ven­ti. Ją pa­si­ra­šė per ke­tu­ris tūks­tan­čius Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Ypač re­ta ge­ne­ti­ne li­ga ser­ga vi­si trys Ži­va­je­vai: še­šio­lik­me­tė Emi­lė, dvy­li­ka­me­tis Ta­das ir de­šimt­me­tė Ma­ri­ja. Vy­res­nia­jai mer­gai­tei bu­ vo per 10 me­tų, kai pra­dė­jo ryš­kė­ti sun­kios li­gos po­žy­miai. Gy­dy­to­jai ne iš­kart nu­sta­tė itin re­tą li­gą. Tik­ro­ji diag­no­zė paaiš­kė­jo tik po iš­sa­mių ty­ri­mų Len­ki­jo­je. Tuo­met nu­sta­ty­ta, kad abu vai­kų tė­vai yra mu­ta­vu­sio ge­no ne­šio­to­jai. Sun­kiau­sia iš tri­jų vai­kų bu­vo Ma­ri­jos būk­lė. Jos svei­ka­ta ypač pa­blo­gė­jo šių me­tų pra­džio­je.

Ne­se­niai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos moks­li­nin­kų at­lik­ti ty­ri­mai pa­ tvir­ti­no, kad as­pi­ri­no var­to­ji­mas ma­ži­na ri­zi­ką su­si­rgti kar­dio­lo­gi­ nė­mis li­go­mis ir vė­žiu. Oks­for­do uni­ver­si­te­to Neu­ro­lo­gi­jos kli­ni­ kos pro­fe­so­rius Pe­te­ris M.Roth­ wel­las su ko­le­go­mis iš­ty­rė, kad ir kas­die­nis, ir ne­re­gu­lia­rus as­pi­ri­ no var­to­ji­mas bu­vo nau­din­gas li­ go­niams, ser­gan­tiems on­ko­lo­gi­ nė­mis ir šir­dies li­go­mis. Vais­to sa­vy­bes tei­gia­mai įver­ ti­no Kau­no kli­ni­kų On­ko­lo­gi­ jos sky­riaus va­do­vė dr. Ra­sa Jan­ čiaus­kie­nė. „Šio vais­to nau­da bu­vo pa­tvir­tin­ta ty­ri­mais. As­pi­ ri­ną var­to­ję žmo­nės re­čiau su­ si­rgda­vo on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis, o su­si­rgu­sie­siems bu­vo ap­tik­tas pir­mo­sios sta­di­jos vė­žys. Ty­ri­ mais įro­dy­ta, kad on­ko­lo­gi­niai li­ go­niai, var­to­jan­tys as­pi­ri­ną nu­ sta­ty­to­mis do­zė­mis, pa­sveik­da­vo grei­čiau, ka­dan­gi vė­žys ne­plis­da­ vo į ki­tus or­ga­nus“, – aiš­ki­no me­ di­kė. Anot R.Jan­čiaus­kie­nės, as­pi­ri­ nas daž­niau­siai pa­de­da tais at­ve­ jais, kai na­vi­kai at­si­ran­da iš liau­ ki­nio epi­te­lio ląs­te­lių, ku­rių yra įvai­riuo­se or­ga­nuo­se. Ypač re­ko­ men­duo­ja­ma pa­cien­tams, ser­gan­ tiems žar­ny­no vė­žiu. Šiuo me­tu dar nė­ra vi­siš­kai aiš­ku, ko­dėl bū­tent šis pa­pras­tas vais­tas ga­li pa­dė­ti gy­dy­ti sun­kius su­si­rgi­mus. „Ma­no­ma, kad vė­ži­

nės li­gos su­si­ju­sios su už­de­gi­mi­ nė­mis reak­ci­jo­mis, o as­pi­ri­no su­ dė­ty­je yra me­džia­gų, stab­dan­čių už­de­gi­mą“, – sa­kė Kli­ni­kų On­ko­ lo­gi­jos sky­riaus va­do­vė. Įžen­gu­siems į penk­tą­ją de­šim­tį žmo­nėms gy­dy­to­ja me­di­kė pa­ta­ rė var­to­ti as­pi­ri­ną. „Pro­fil­ ak­tiš­kai ma­žo­mis do­zė­ mis – 100 mg per die­ną – var­ to­ja­mas as­pi­ri­nas yra pui­ki kar­ dio­lo­gi­nių ir on­ko­lo­gi­nių li­gų pre­ven­ci­ja. Tuo su­si­rū­pin­ti tu­ rė­tų šiek tiek vy­res­nio am­žiaus žmo­nės – su­lau­kę 40–50 me­tų“, – sa­kė R.Jan­čiaus­kie­nė.

Vai­kams iki 12 me­tų as­pi­ri­no, kaip karš­ čia­vi­mą ir skaus­mą ma­ži­nan­čio vais­to, var­to­ti ne­ga­li­ma. Jau se­niai ži­no­ma, kad as­pi­ri­ nas skys­ti­na krau­ją, to­dėl me­di­ kai pa­ta­ria jį var­to­ti in­sul­to ir in­ fark­to pro­fi­lak­ti­kai. Koks ša­lu­ti­nis po­vei­kis?

Kaip dėl nuo­sta­tos, kad vais­tus de­rė­tų ger­ti tik ser­gant? Juo­lab kad var­to­jant as­pi­ri­ną ga­li­mas ša­ lu­ti­nis po­vei­kis. „Pag­rin­di­nis as­pi­ri­no ša­lu­ti­nis po­vei­kis – įta­ka skran­džio glei­ vi­nei ir opų iš­si­vys­ty­mo ti­ki­my­ bė. Tai la­bai re­ti at­ve­jai, ta­čiau jei skran­dis yra silp­nas, ja­me at­si­ran­ da žaiz­de­lių, šio vais­to var­to­ji­mą rei­kė­tų nu­trauk­ti bent ku­riam lai­ kui“, – sa­kė R.Jan­čiaus­kie­nė. Gy­dy­to­jos ma­ny­mu, vais­to nau­da yra kur kas di­des­nė už ža­lą. „Sa­vo ar­ti­miems žmo­nėms re­ko­ men­da­vau as­pi­ri­ną“, – tei­gė ji. Vai­kams – griež­tas „ne“

Kau­no kli­ni­kų Vai­kų li­gų kli­ni­kos va­do­vas pro­f. Ri­man­tas Kė­va­las

tei­gė, kad vai­kams iki 12 me­tų as­ pi­ri­no, kaip karš­čia­vi­mą ir skaus­ mą ma­ži­nan­čio vais­to, var­to­ti ne­ ga­li­ma. „Moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad as­ pi­ri­no var­to­ji­mas yra su­si­jęs su mir­ti­nai pa­vo­jin­gu Rė­jo sind­ro­ mu, ku­ris su­ke­lia sme­ge­nų ir ke­ pe­nų su­tri­ki­mus. Jis yra ga­na re­ tas, bet 80–90 pro­c. su­si­rgi­mų bai­gia­si mir­ti­mi“, – sa­kė R.Kė­ va­las. Nuo 1980 m. gruo­džio iki 1997 m. lapk­ri­čio 1 207 pa­cien­tams iki 18 metų nu­sta­ty­tas Rė­jo sind­ro­ mas. Vi­sais at­ve­jais bu­vo var­to­ tas as­pi­ri­nas. Anot Vai­kų li­gų kli­ni­kos va­ do­vo, kai tik bu­vo at­ras­tas ry­šys tarp šios li­gos ir as­pi­ri­no, vais­ to var­to­ji­mas vai­kams bu­vo nu­ trauk­tas. Svei­kie­siems – ne į nau­dą?

Ki­ti Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos moks­ li­nin­kų ty­ri­mai, ku­rių re­zul­ta­tai bu­vo iš­spaus­din­ti žur­na­le „Ar­ chi­ves of In­ter­nal Me­di­ci­ne“, ro­ do, kad as­pi­ri­ną var­to­ti ga­li tik pa­cien­tai, pa­ty­rę mio­kar­do in­ fark­tą ar in­sul­tą. Ty­r i­m o va­d o­vas, Lon­d o­n o šv.Geor­gi­jaus uni­ver­si­te­to pro­ fe­so­rius K.Ray nea­be­jo­ja: „Svei­ kiems žmo­nėms as­pi­ri­nas la­biau ken­kia, o ne pa­de­da.“ Pa­cien­tams, ser­gan­tiems šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis, var­to­ti as­ pi­ri­ną pa­tar­ti­na, ta­čiau svei­kiems žmo­nėms pro­fi­lak­tiš­kas var­to­ji­ mas ga­li pa­kenk­ti. Prof. K.Bru­ne’as, pri­si­dė­jęs prie moks­li­nių ty­ri­mų, tei­gė kad pa­ cien­tui, iš­gė­ru­siam vie­ną ar po­ rą as­pi­ri­no tab­le­čių, ga­li pra­dė­ti krau­juo­ti ką tik už­gi­jęs įbrė­ži­mas ar net žaiz­de­lė bur­no­je, li­ku­si po vi­zi­to pas odontologą. Anot jo, to­kiems pa­cien­tams ne­ga­li­ma da­ ry­ti chi­rur­gi­nių ope­ra­ci­jų, net jei po as­pi­ri­no var­to­ji­mo yra praė­ju­ sios ke­lios die­nos.


16

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

menas ir pramogos

„„ Atlikėjai: vakaro žvaigždės – soprano balso savininkė Irena Zelenkauskaitė ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras.

Val­sų ka­ra­liaus mu­zi­ka ant va

„Nė­ra nė vie­nos lais­ vos vie­tos, – su­si­rū­ pi­nu­si sa­vo drau­gei šūk­te­lė­jo mo­te­ris prie įei­gos į Jachtk­ lu­bo erd­vę, ku­rio­je tu­rė­jo tuoj pra­si­dė­ti Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio kon­cer­ tas „Jo­han­no Straus­ so mu­zi­ka ant van­ dens“.

„„Maest­ro: vos pa­ki­lus dirigento J.Do­mar­ko ba­tu­tai, gau­sų jachtklube susirinkusių žiū­ro­vų bū­rį už­lie­da­vo po­pu­lia­rių valso karaliaus me­

lo­di­jų ban­ga.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Il­ga­me­te Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­ va­lio tra­di­ci­ja ta­pęs kon­cer­tas tra­ di­ciš­kai bu­vo su­reng­tas vie­ną pa­ sku­ti­nių fes­ti­va­lio sa­vait­ga­lių, sek­ma­die­nio va­ka­rą. Kaip vi­sa­da, klau­sy­to­jai pa­bi­ro vi­sur: pa­sku­ bė­ju­sie­ji įsi­tai­sė ant kė­džių, ku­rių bu­vo at­neš­ta ir pa­pil­do­mai, ki­ti – ant laip­te­lių, pa­kran­tė­je ar net sa­ vo jach­to­se. Bu­vo ir to­kių, ku­rie sva­jin­gos, į šo­kio sū­ku­rį kaip­mat įtrau­kian­ čios mu­zi­kos klau­sė­si kiek nu­to­ lę, ro­man­tiš­kai vaikš­ti­nė­da­mi ties Kau­no ma­rio­mis. „Oi, vis­ką gir­dė­ jo­me, iš to­lė­liau at­vil­ni­jan­čios mu­ zi­kos klau­sy­tis bu­vo dar įdo­miau, – džiau­gė­si su drau­gu vaikš­ti­nė­ jan­ti Sand­ra, – ji skli­do tar­si van­ dens pa­vir­šiu­mi.“

Su­si­rin­ku­sie­ji į kon­cer­to erd­vę ga­lė­jo klau­sy­tis ne tik me­lo­din­gos val­sų ka­ra­liaus mu­zi­kos, bet ir su­ ži­no­ti kiek dau­giau apie J.Straus­są iš va­ka­ro ve­dė­jo mu­zi­ko­lo­go Vik­ to­ro Ge­ru­lai­čio, ku­ris žais­min­gai pa­sa­ko­jo apie gar­sų aust­rų kom­ po­zi­to­rių. Bu­vo aki­vaiz­d u, kad žmo­n ės ne šiaip atė­jo į kon­cer­tą, o pa­si­

J.Straus­sas – tik­rų tik­riau­sias val­sų, mu­zi­ki­nio svai­gu­lio ka­ra­lius, pri­ver­čian­ tis šok­ti kiek­vie­ną – jei ne ju­de­siu, tai bent min­ty­se.

klau­sy­ti bū­tent J.Straus­so me­ lo­di­jų, nes tik už­gro­jus Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ ro (di­ri­gen­tas Juo­zas Do­mar­kas) mu­zi­kan­tams vei­dai tie­siog nu­ švis­da­vo, o šiur­pu­liu­kus per kū­ną pa­ža­di­nan­tys, at­pa­žįs­ta­mi mu­zi­ ki­niai pa­sa­žai bu­vo klau­so­mi vi­su kū­nu: tar­si vos vos, tar­si ne­ty­čia pa­lin­guo­jant, šok­te­lė­jant ar bent mos­te­lė­jant ran­ka. Ne­nuos­ta­bu, juk J.Straus­sas – tik­rų tik­riau­sias val­sų, mu­zi­ki­nio svai­gu­lio ka­ra­ lius, pri­ver­čian­tis šok­ti kiek­vie­ ną – jei ne ju­de­siu, tai bent min­ ty­se. „Pa­bu­vau sa­vo jau­nys­tė­je, pa­bu­ vau pa­sa­ko­je, – džiau­gė­si kau­nie­ tė Ja­ni­na. – Klau­sy­da­ma žiū­rė­jau į va tuos re­tus de­be­sė­lius dan­gu­je, ir at­ro­do – šo­kau.“ „Ne vie­na, su ka­va­lie­riu­mi“, – už­si­kva­to­jo mo­ te­ris.

„„Tra­di­ci­ja

beat­s ie­j a­m

„„Kar­tos: fes­ti­va­lio ger­bė­jų ypač mėgs­ta­mas kon­cer­tas – pui­ki pro­ga kla­s

ningai praleisti vakarą prie Kauno marių.


17

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

menas ir pramogos kaunodiena.lt/naujienos

Užburiantys kla­vi­šų bur­ti­nin­ko ke­rai Kau­no fil­har­mo­ni­jo­je Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lis pri­sta­tys kla­vi­ šų bur­ti­nin­ku ti­tu­luo­ja­mą, Lie­tu­ vos klau­sy­to­jams pui­kiai pa­žįs­ta­ mą sen­sa­cin­gą­jį pia­nis­tą Mi­ros­la­ vą Kul­ty­še­vą (Ru­si­ja).

1985 m. Sankt Pe­ter­bur­ge gi­męs M.Kul­ty­še­vas for­te­pi­jo­nu pra­dė­jo gro­ti bū­da­mas še­še­rių. De­šim­ties jis jau de­biu­ta­vo Sankt Pe­ter­bur­ go fil­har­mo­ni­jo­je su jos or­kest­ru, di­ri­guo­jant Ju­ri­jui Te­mir­ka­no­vui. 2004 m. jau­na­sis pia­nis­tas bai­gė spe­cia­li­zuo­tą mo­kyk­lą Sankt Pe­ ter­bur­ge, o šiuo me­tu stu­di­juo­ ja Sankt Pe­ter­bur­go kon­ser­va­to­ ri­jo­je. Vi­sai ne­se­niai jau­ną­jį at­li­kė­ją ap­lan­kė neei­li­nė sėk­mė: jis trium­ fa­vo pres­ti­ži­nia­me XX Mon­te Kar­ lo „Pia­no Mas­ter Se­ries“ kon­kur­ se, vyks­tan­čia­me tik kas ket­ve­rius me­tus Mo­na­ke. M.Kul­ty­š e­v ui bu­vo pa­s kir­ tas vie­nin­te­lis šio kon­kur­so pri­ zas – 30 tūkst. eu­rų. Apie jo fi­na­

an­dens

li­nį pa­si­ro­dy­mą Mo­na­ko lei­di­nys „Ni­ce-Ma­tin“ ra­šė: „At­ro­dė, kad M.Kul­ty­še­vas skam­bin­da­mas pa­ ki­lo nuo že­mės. Jo mu­zi­ka ku­pi­ na aist­ros ir ug­nies. Tai di­dis me­ ni­nin­kas.“ Mon­te Kar­lo kon­kur­sas – ne pir­mas pia­nis­to są­ra­še. Be ki­tų lai­mė­ji­mų, 2007 m. jis ta­po vie­ no pres­ti­žiš­kiau­sių kon­kur­sų – Tarp­tau­ti­nio Piot­ro Čai­kovs­kio pia­nis­tų kon­kur­so Mask­vo­je nu­ ga­lė­to­ju. Šian­dien M.Kul­ty­še­vas kon­cer­ tuo­ja gar­siau­sio­se pa­sau­lio sa­lė­se, jam di­ri­guo­ja gar­siau­si pa­sau­lio di­ri­gen­tai, at­li­kė­ją nuo­lat kvie­čia pres­ti­žiš­kiau­si fes­ti­va­liai, o už­sie­ nio ša­lių kri­ti­kai api­bū­di­na jį kaip pia­nis­tą, ap­do­va­no­tą iš­skir­ti­niu mu­zi­ka­lu­mu ir trans­cen­den­ti­niu vir­tuo­ziš­ku­mu. Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je klau­sy­to­jų lau­kia itin int­ri­guo­ja­ mas pa­si­ro­dy­mas. Kau­no fil­har­ mo­ni­jo­je pia­nis­tas at­liks nuo­ sta­bią pro­gra­mą: 24 Frédéri­co

Cho­pi­no pre­liu­dus ir 4 šio kom­ po­zi­to­riaus ba­la­des. F.Cho­pi­no mu­zi­ka pri­ski­ria­ma ro­man­ti­nei, o jo kū­ri­niai lai­ko­mi ro­man­tiz­mo epo­chos eta­lo­nais.

Jo mu­zi­ka ku­pi­na aist­ros ir ug­nies. Tai di­dis me­ni­nin­kas. Kur­d a­m as kon­c er­te skam­ bė­sian­čius 24 pre­liu­dus Op.28 kom­p o­z i­to­r ius jiems pri­tai­k ė J.S.Ba­cho ge­rai tem­pe­ruo­to kla­ vy­ro struk­tū­rą. Ke­tu­rios ba­la­dės, ku­rias kaip sa­va­ran­kiš­ką žan­ rą į di­džią­ją sce­ną iš­kė­lė bū­tent F.Cho­pi­nas, su gar­siai­siais pre­ liu­dais su­da­ro for­te­pi­jo­no mu­zi­ kos auk­so fon­dą. At­li­kė­jo, pa­si­ ry­žu­sio vie­na­me kon­cer­te at­lik­ti to­kią pro­gra­mą, lau­kia ne­ma­žas tech­n i­n is ir emo­c i­n is krū­v is. Ne vel­tui vie­nu ge­riau­sių F.Cho­

pi­no mu­zi­kos in­terp­re­ta­to­rių lai­ ko­mas len­kų-ame­ri­kie­čių pia­nis­ tas Art­hu­ras Ru­bins­tei­nas ra­šė: „F.Cho­pi­nas bu­vo pa­sau­li­nio ly­ gio ge­ni­jus. Jo mu­zi­ka ža­vi skir­ tin­gų po­rei­kių klau­sy­to­jus. Vos nu­skam­ba pir­mo­sios F.Cho­pi­no kū­ri­nio gai­dos, sa­lė­je gir­di­si pa­ lai­min­gas pri­pa­ži­ni­mo ato­dū­sis. (...) Ji ne­pa­sa­ko­ja is­to­ri­jų ir ne­ta­ po pa­veiks­lų. Ji emo­cin­ga ir in­di­ vi­dua­li, bet kar­tu iš­lai­ko šio me­no ty­ru­mą. Net­gi šia­me ato­mi­nia­ me abst­rak­ci­jų am­žiu­je, kai lie­ti emo­ci­jas yra ne­ma­din­ga, F.Cho­ pi­nas iš­lie­ka. Jo mu­zi­ka – uni­ver­ sa­li žmo­nių tar­pu­sa­vio bend­ra­ vi­mo kal­ba. Kai gro­ju F.Cho­pi­ną, ži­nau – ma­no kal­ba pa­tai­ko tie­siai į žmo­nių šir­dis.“ KD inf.

kas: „Klavišų burtininkas“. pianisto M.Kul­t y­še­vo kon­cer­tas. kur: Kau­no vals­t y­bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je. kada: Rugp­jū­čio 23 d. 18 val.

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtoja Nijolė Urbonavičienė. Teisingi atsakymai: PIPIRINĖ (pirm.), BARTERIS (antr.), ADMIROLAS (ketv.), TRAGIKAS (penkt.).

Šią savaitę laimėkite Xaviero Herberto knygą „Kaprikornija“.

Australijos romanas pasakoja kvapą gniaužiančią australiečių – baltųjų, aborigenų ir azijiečių – istoriją, kuri kupina išdavysčių, žmogžudysčių ir kraują kaitinančios aistros niekinamoms, bet geidžiamoms aborigenėms moterims – Juodajam Aksomui.

1904 m. broliai Oskaras ir Markas Šilingsvortai atplaukia į Port Zodiaką Kaprikornijos pakrantėje dirbti eiliniais klerkais valdžios tarnyboje. Oskaras greitai pritampa, suklesti, pradeda naują gyvenimą kaip džentelmenas. O nutrūktgalvis Markas susideda su senuoju Nedu Kreiteriu, supažindinusiu jį su alkoholiu ir apsukusiu galvą pasakojimais apie jūrą, salas ir nuotykius su Juoduoju Aksomu.

: nuo J.Straus­so mu­zi­kos va­ka­ro ne­ ­ as ir jo ve­dė­jas V.Ge­ru­lai­tis. m

si­ka su­do­min­ti ma­žiau­siuo­sius ar turi­ To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, rugpjūčio 28 d.


18 2

antraDIENIS, rugpjūčio 21, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ���������������������������������������� 19, 20 Perka� �������������������������������������������������� 19, 20 Įvairūs� �������������������������������������������������������20 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia� ����������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Statybos įmonei reikalingas POLIAKALĖS OPERATORIUS (mechanizatorius). Reikalavimai: traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas. Tel. 8 656 53 357.

Siūlo darbą

1003255

Dirbti užsienyje reikalingas dažytojas, turintis patirties ir neturintis žalingų įpročių (nuosavas automobilis būtų privalumas). Tel. 8 684 20 598. 1004073

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 993457

Kviečiame dirbti siuvėjus, baldų apmušėjus, pakuotojus, sukirpėjus, stalius, staklininkus, krovėjus (aplinkos tvarkymo darbams). Kreiptis: Drobės g. 66, Kaunas. Tel. (8 37) 341 768. 1004312

Metalo apdirbimo įmonė plečia savo veiklą ir ieško: tekintojo, šaltkalvio, surinkėjo, suvirintojo. Galime apmokyti. CV siųsti e. paštu info@zers.lt.

Statybos įmonei reikalingi: 1) staliai-gipso kartono plokščių montuotojai; 2) fasado šiltintojai; 3) dažytojai; 4) PVC, linoleumo grindų klojėjai; 5) plytelių klojėjai; 6) metalo konstrukcijų montuotojai; 7) tinkuotojai; 8) suvirintojas. Skambinti tel. (8 37) 375 331. Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

1004028

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 16 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kategoriją; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800. 996757

1003032

NT unija ieško nekilnojamo turto brokerio (-ės). Būtina: patirtis, automobilis. Galima derinti su kitu darbu. CV siųsti e. p. info@ntunija.lt. Tel. 8 678 00 678. 1000658

Nuo rugsėjo 15 d. siūlome darbą kvalifikuotoms siuvėjoms naujai atsidarančiame SIUVIMO SALONE prie PC „Kalniečiai’’. Tel. 8 602 16 970. 1001819

Papildomas darbas šeštadienį ir sekmadienį, turintiems vairuotojo E kategoriją. Pirmenybė pensininkams. Tel. 8 686 20 383.

UAB „Rokų keramika“ reikalingi: keraminių blokų krovėjai. Darbas trimis pamainomis, slenkančiu grafiku. Atlyginimas – nuo 1400 iki 1800 Lt. Formavimo sk. operatoriai. Gali dirbti ir moterys. Apmokome darbo vietoje. Pamainos meistras. Gali dirbti ir moterys. Tel. 34 66 10, 8 699 10 971. 1002874

Užsienio kapitalo įmonei reikalingas autošaltkalvis (krovininių automobilių). Suteikiamos visos socialinės garantijos. Savanorių pr. 241, tel. 8 624 00 637, info@itc.lt. 1004571

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 996190

1003766

Reikalinga SPAUDOS PARDAVĖJA (-as) Savanorių bei Šiaurės pr. ir Vilijampolės mikroraj. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. 8 (37) 20 42 93. 1003183

Reikalingas vairuotojas, turintis C kat., maisto prekėms išvežioti. Tel. 341 368, 8 600 18 555. 1003776

Reikalingas vamzdžių klojėjas. Privalumas turintiesiems C1 kat. vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8 698 35 923.

Ieško darbo Vairuotojo arba kito darbo (43 m., aukštesnysis, technikas mechanikas; A, B, C, D, E kat., automobilinio krautuvo paž.). Siūlyti tik „baltą“ atlyginimą. Tel. 8 609 93 893. 1001851

Paslaugos

1001687

Reikalingi stogdengiai ir pagalbiniai darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 608 71 813. 1001194

Reikalingi vairuotojai turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820. 987897

Reikalingos (-i) pardavėjos (-ai)-kasininkės (-ai) ir skyriaus pardavėjos (-ai). Tel. 8 656 08 246. Kepyklai: konditeris (-ė)-kepėjas (-a). Tel. 8 614 10 211. IKI Girstupis. 1003459

Servisui reikalingas lengvųjų automobilių dažytojas-paruošėjas, turintis patirties. Tel. 8 687 76 364. 1003551

Statybos įmonei reikalingas atestuotas darbų vadovas. CV siųsti info@agentus.lt. 1002703

MASAŽAS. Profesionalus nugaros ir viso kūno masažas – pagalba, varginant skausmams, nuovargiui, depresijai. Kūno gražinimo procedūros. Tel. 8 611 40 061. 1003399

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 1003687

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 996825

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 998328

Profesionali masažistė atlieka klasikinį gydomąjį (osteochondrozės, po insultų ir kt.) masažą. Gali ateiti į namus. Lic. Nr. 4002. Tel. 377 103, 8 615 24 926.

BIOFIRST klinikoje ilgametę patirtį turinti gyd. akušerė-ginekologė Onutė Černiauskaitė konsultuoja ir gydo nėščiąsias bei įvairaus amžiaus ginekologinėmis ligomis sergančias moteris, taip pat ir paaugles. Atsižvelgiant į Jūsų nusiskundimus ir ginekologinės apžiūros metu atliktų tyrimų rezultatus, gydytoja paskirs adekvatų gydymą. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas. Tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1004434

Kamuoja dažnas, skausmingas šlapinimasis ar šlapimo nelaikymas? Turite erekcijos ar potencijos sutrikimų? O gal sergate akmenlige? Atvykite į BIOFIRST kliniką ir ilgametę tarptautinę patirtį turintis medicinos mokslų daktaras, UROLOGAS Darijus Skaudickas Jums suteiks išsamią konsultaciją, kurios metu bus atliekama prostatos, šlapimo pūslės ir inkstų echoskopija bei paskirtas atitinkamas gydymas. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas. Tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1004433

993946

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1003150

Kompiuterininkų Profesionalus kompiuterių remontas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861. 1001003

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 981345

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 999636

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, „Windows“ instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 995200

Kompiuterių bei interneto sutrikimų tvarkymas. Virusų šalinimas, antivirusinės diegimas. „Windows“ ir programų įrašymas. Atvykstame pas klientą. Tel. 8 651 67 272. 1002324

993846

Statybos, remonto

Automobilininkams

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

RUNESA siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 999203

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvo durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 (Urmo bazė, 2 vagonėlis). Tel. 8 37 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1002772

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 998663

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

997516

Atliekamas visas sienų paruošimas, dažome. Kokybė, garantija. Pensininkams – nuolaidos. Idv Nr. 433900. Tel. 8 638 40 305. 1003122

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993551

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 999788

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250.

999234

1000990

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Autobokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

998935

Reikalingas žmogus, mokantis virinti. Darbas prie tvorų. Tel. 8 674 52 897. 1003453

994257

1003912

1004097

Reikalingi įvairių specifikacijų inžinieriai. Darbas Norvegijoje komandiruotėse. Reikalavimai: darbo patirtis 2 m., anglų k. CV siųsti e. paštu info@tilhuset.com. Tel. +47 47 152 347.

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 295 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt.

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I-VI.

Medikų

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

992186

1002699

1003114

Naujai kepyklėlei KAUNE ir JONAVOJE reikalingi konditeriai, kepėjai, tešlos formuotojai su darbo patirtimi. Alga 1 500 Lt. Tel. 8 672 09 096, e. paštas kepyklele@yahoo.com.

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1002661

1001346

Atliekame pastatų fasadų apšiltinimą, dedame struktūrinį tinką. Tel. 8 600 52 483. 1001696

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309. 1003662

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271. 1003203

Atliekame vidaus ir lauko apdailą. Tel. 8 611 40 315.

Buitinės technikos remonto

995147

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 981397

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1003654

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1000188

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 996633

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 996804

Atvežame: žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Miškavežio, ekskavatoriaus paslaugos. Parduodame malkas. Griauname pastatus, darome kelius. Tel. 8 685 16 068, 8 685 27 410. 991012

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 985442

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

994018

Nukelta į 19 p.


19 3

antraDIENIS, rugpjĹŤÄ?io 21, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsÄ…, glaistome, daĹžome, ÄŻrengiame santechnikÄ… ir ĹĄildymo sistemas. Ĺ iltiname namus. Tel. 8 650 51 581. 999592

Darome stogĹł konstrukcijas, dengiame ÄŻvairia danga, remontuojame senus stogus, statome stoglangius, karkasinius namus, pavÄ—sines. Tel. 8 689 04 980. 1001845

DaĹžau fasadus, sodo namelius, butus, laiptines. Atlieku plastikiniĹł langĹł apdailÄ…. Esu rimtas meistras. Tel. 8 607 03 388, 8 672 77 316. www.m-apdaila.lt. 1003936

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręŞiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737. 1002939

Dengiame stogus ÄŻvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 997469

DrenaĹžo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo ÄŻrengimĹł montavimas. MedĹžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentacijÄ…. Tel. 8 674 13 881. 1002124

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Ďrengiame komunikacijas: vandentiekį, drenaŞą, buitines nuotekas ir kt. Tel. 8 677 45 566. 998394

Gaminame iĹĄ juodojo ir nerĹŤdijanÄ?io plieno: turÄ—klus, laiptus, grotas stogelius, tvoras, garaŞų, sandÄ—liukĹł duris ir kt. Tel. 262 354, 8 601 05 644; www.keisida.lt. 1004280

Gipskartonio montavimas, glaistymas, daĹžymas, tapetavimas, plyteliĹł klijavimas, betonavimo darbai, monolitiniĹł laiptĹł ÄŻrengimas. Tel. 262 354, 8 601 05 644; www. keisida.lt. 1004269

Glaistome, daĹžome, tapetuojame, montuojame gipskartonÄŻ, klojame laminatÄ…, kalame dailylentes, langokraĹĄÄ?iĹł taisymas. Tel. 8 679 25 533. 1001838

Greitai ir kokybiĹĄkai remontuojame daugiabuÄ?iĹł namĹł laiptines. Turime 10 metĹł patirtÄŻ. Dirbame uĹž prieinamÄ… kainÄ…. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162. 996682

Griovimo darbai: pastatĹł iĹĄmontavimas, mĹŤriniĹł, betoniniĹł sienĹł ir angĹł pjovimas, pamatĹł ir stogĹł ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056. 1001638

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, dĹŤmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 994226

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 619 29 430. 995241

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas bei kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162. 999813

Klojame trinkeles, klinkerÄŻ. Tel. 8 671 53 040. 997504

Kloju trinkeles. Tel. 8 641 53 152.

1001857

KokybiĹĄkai remontuojame ir daĹžome pastatĹł fasadus, balkonus. Hermetizuojame daugiaaukĹĄÄ?iĹł pastatĹł siĹŤles. DaĹžome laiptines. Garantija 5 metai. Tel. 8 613 50 882. 1003189

MINI ekskavatoriaus ir BULDOZERIO paslaugos. Kasame drenaŞą, vandentiekį. Žemės gręŞimo darbai. Tel. 8 675 47 788. 996698

Nebrangiai ir kokybiĹĄkai montuojame gipskartonÄŻ, kalame dailylentes. Dirbame su savo arba uĹžsakovo medĹžiagomis. Tel. 8 699 69 759. 1003967

Nuomojame ekskavatoriĹł krautuvÄ… (dideli ratai), mini ekskavatoriĹł, „Bobcat“. Kasame, lyginame, gręŞiame. IĹĄkrauname, pakrauname. Tel. 8 616 50 615. 1001328

Pamatai. Ďrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. GręŞiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1001145

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

994933

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ…. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, PartizanĹł g. 87A.

1004129

996082

1003418

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda ÄŻsigyti prekes pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienĹł. Tel. 8 630 60 166.

KietĹłjĹł baldĹł gamyba: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, svetainÄ—s komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, Ĺžur. staliukai. Tel. 8 683 90 946.

1002609

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 999138

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 995419

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1001758

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputa. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos! Tel. 8 674 44 496. 996530

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

1003357

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 985373

Kitos

VERTĖJŲ

„AUJAMA“ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel.  

ABDONO kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB ABDONAS (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 996106

996278

Ĺ ilumÄ… taupantys daĹžai ir tinkas. FasadĹł ir vidaus patalpĹł ĹĄiltinimas naujausiomis technologijomis. www.termofasadai.lt. Tel. 8 663 50 600, e. paĹĄtas info@termofasadai.lt. 996859

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 997793

Terasos. ÄŽrengiame medines ir betonines terasas, ÄŻvairius stogus. Statome pavÄ—sines ir tvoras. Hidroizoliuojame rĹŤsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1001150

Tveriame ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł tvoras. Konsultuojame. Tel. 8 671 94 586, 8 671 94 581.

996204

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ…ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990. 975961

Ĺ˝emÄ—s kasimo, pamatĹł, drenaĹžo, tranĹĄÄ—jĹł bei gręŞimo darbai (20, 30, 40 cm skersmens) mini ekskavatoriumi „Kubota“. VeĹžu ĹžvyrÄ…. Tel. 8 685 43 966. 1003786

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 998902

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001, akmensgaminiai@gmail.com. 993932

Žolės, krōmų pjovimas trimeriu. 1 a kaina nuo 4 Lt. Dirbama Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652. 1001812

parduoda

Gaminame iĹĄ puĹĄies, uosio, Ä…Ĺžuolo ÄŻvairaus dizaino filingines duris, laiptus, palanges ir kt. gaminius. Tel. 8 607 34 168.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 8,5 a namĹł valdos sklypÄ… Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dÄ—ĹžutÄ—, privaĹžiavimas). Tel. 8 676 22 944.

1003769

1,5 kambario butÄ… 5 a. name GeleĹžinio Vilko g., IV a., vidinis, ĹĄiltas, be balkono, reikia remonto. Be tarpininkĹł. Kaina 77 000 Lt. Tel. 8 655 48 400.

20 a ĹžemÄ—s sklypÄ… gyvenamojo namo statybai VaiĹĄvydavos pl. ZuikinÄ—je, Kauno m. Ĺ alia vandentiekis, yra elektra, graĹži vieta, daug Ĺžalumos, prie „SÄ—menos“ upelio. Yra laikinas namelis. Tel. 8 686 38 448.

993003

KokybiĹĄkos puĹĄies, uosio DURYS. ÄŽstatome. Garantija. Kaina nuo 280 Lt. UĹžsakymai tel. 773 368, 8 615 81 530, 8 687 15 254, 1021 val.

20 arų Şemės sklypą (paskirtis – kita) prie kelio Kaunas–Garliava–Marijampolė, RaŞiťkių k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginė vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448.

Vidaus ir ťarvuotos durys, laminuotos, faneruotos, medinės – uŞ maŞiausią kainą. Spalvų, raťtų įvairovė. Montavimas. Garantija. Tel. 8 616 50 545. 994295

BaldĹžiĹł

1003159

4 kambarių butą Taikos pr., Žaliakalnyje (5 mōr./5 a., b. pl. 75, virtuvė 9 kv. m, WC ir vonia atskirai, balkonas, ťarvo durys, plastikiniai langai, remontas, tvarkingas). Kaina 140 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 1003146

Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 1001977

7 a ĹžemÄ—s sklypÄ… Garliavos apyl. sen., NaugardiĹĄkiĹł k. Yra visos komunikacijos, aptvertas nauja tvora. Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 654 06 186.

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ—je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ—. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

BUTAS Žaliakalnyje, Taikos pr. 44, mōriniame name, 4 kambarių, 5/4 a. – 75,25 kv. m. Kaina 195 000 Lt. Plius kieme 18 kv. m garaŞas. Tel. 8 682 21 787.

993914

Aptraukiame minkĹĄtuosius baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Transportas nemokamai. Nuolaidos. Tel. 208 498, 8 604 35 475. 1001986

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1002172

Palankiausiomis sÄ…lygomis 14 a sklypÄ… Domeikavoje. 1 a kaina 3550 Lt. Elektra, vanduo, kelias, graĹži vieta, ĹĄalia miĹĄkas. Tel. 8 612 23 323. 1001049

Parduodama gyvenamojo mōrinio namo dalis su garaŞu Aleksote, Erdvės g. (visas II a. – b. pl. 83 kv. m ir pusė I a. – b. pl. 47 kv. m, 3,6 aro Şemės, atskiras įėjimas, autonominis ťildymas, namas ťiltas, tvarkingas). Kaina 177 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 1003165

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 994939

PusÄ™ namo Ĺ˝emuosiuose Ĺ anÄ?iuose, prie Nemuno (1937 m., mĹŤrinis, 90 kv. m, su Ĺžeme 0,0433 ha, reikia remonto). Kaina 150 000 Lt. Tel. 8 603 57 629. 1003108

1003984

AKCIJA PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. AtveŞame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 999941

AKCIJA baltarusiťkiems durpių briketams. SaulėgrąŞų lukťtų briketus, medienos pjuvenų briketus. Patiems pasiimant – dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 1003192

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkus durpiĹł briketus, akmens anglÄŻ. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 999103

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 1002554

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 998758

Nebrangiai parduodu malkas trinkelÄ—mis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 1003953

NebrangĹŤs baltarusiĹĄki durpiĹł briketai (sufasuoti didmaiĹĄiuose po 500 kg) ir pjuvenĹł briketai. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974155

SodybÄ… Kauno r. DaugÄ—liĹĄkiĹł k. Didelis sodas, ĹžemÄ—s sklypas 0,9 ha, lauko rĹŤsys, ĹĄulinys, elektra, geras ĹŤkinis pastatas, 60 kv. m namelis. Baigiami ÄŻrengti patogumai. Kaina apie 70 000 Lt. Tel. 8 600 39 509.

Parduodame Ä…Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ…stais, trinkelÄ—mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202.

KeturiĹł kambariĹł tvarkingÄ… butÄ… GeleĹžinio Vilko g., KalnieÄ?iĹł rajone. (bendr. pl. 84 kv. m, 4 a.). Tel. 8 600 79 040.

Parduodame sausas Ä…Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas, atraiĹžas ir pjuvenĹł briketus. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001.

1004132

995342

990769

1002014

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. PakuotÄ—s ir kiekiai ÄŻvairĹŤs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paĹĄtas malkucentras@gmail.com.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 1 k. butÄ… Jonavoje, PaneriĹł g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvÄ— 5 kv. m, WC ir pusvonÄ— kartu, balkonas, naujas remontas, naujai renovuotas). Kaina 20 000 Lt. Galimas keitimas ÄŻ butÄ… Kaune. Tel. 8 698 20 630 d. d.

BUITINÄ–S TECHNIKOS IĹ PARDUOTUVÄ–! Nauja technika iĹĄ VakarĹł uĹž puikiÄ… kainÄ…! Apsilankykite bei derÄ—kitÄ—s. Jums prieinamos kainos. Jonavos g. 204A, Kaunas. Tel. 8 673 79 925. 1004361

Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 985416

Nauja ir nukainota buitinÄ— technika (orkaitÄ—s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ—s reikmenys. Atidavus senÄ… buitinÄ™ technikÄ… – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821579

997484

Parduodu malkas, turime spygliuoÄ?iĹł ir lapuoÄ?iĹł. VeĹžame skaldytas arba kaladÄ—mis, po 10 arba 6 ertmetrus. Perku miĹĄkÄ…. Tel. 8 618 07 508. 1002027

999507

StatybinÄ—s medĹžiagos

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt.

1002662

Pigiai parduodu ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł malkas ir Ä…Ĺžuolo bei juodalksnio atraiĹžas. Tel. 8 688 55 419. 998103

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiĹĄki durpiĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł granulÄ—s. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.JuozapaviÄ?iaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 997591

Vakarinių tujų (50–120 cm), kalninių puťų (20–50 cm) ir kt. dekoratyvinių sodinukų iťpardavimas. Kainos nuo 3 Lt. Esame 5 km nuo Karmėlavos. Tel. 8 690 00 021.

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 996128

998596

AB superka senus ir nevaĹžiuojanÄ?ius automobilius. Atsiskaito iĹĄ karto. Sutvarko dokumentus. Pasiima patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998580

Maisto prekÄ—s Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, kopĹŤstus, agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 992951

999373

EkonomiĹĄkÄ… 2 k. butÄ… Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose. B. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mĹŤrinis namas, autonominis ĹĄildymas, po kapitalinio remonto, internetas. Tel. 8 674 64 821.

1000077

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą, akumuliatorius, senus automobilius. Iťraťome utilizavimo paŞymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

992849

1004226

Parduodu malkas: uosio, berĹžo, Ä…Ĺžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraiĹžas maiĹĄuose. PerveĹžu krovinius. Tel. 8 630 41 245.

1000834

Šaldytuvų ir ťaldiklių vasaros sezono iťpardavimas. Skalbyklės, viryklės, nauji modeliai integruojamos technikos. Taikomos ypatingos nuolaidos. BUITEX – Taikos pr. 43; Vytauto pr. 1. Tel. 8 614 70 570, www.buitex.lt.

1003185

Atliekame ĹžemÄ—s, pastatĹł kadastrinius matavimus, topografinius planus, detaliuosius planus, ruoĹĄiame statiniĹł ÄŻteisinimo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, 222 696; info@georaimonda.lt.

998971

1004117

BuitinÄ— technika

1003153

993957

1004090

Nebrangiai naujos statybos kotedŞą ir 2, 3 kambarių butus Noreikiťkėse. Dalinė apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866.

3 m ilgio berŞo malkas. AtveŞu miťkoveŞiu. MaŞiausias kiekis – 18 metrų. Tel. 8 656 37 982.

993439

1001671

Vidaus ÄŻrangos

NamÄ… miĹĄke prie eĹžero, 3 km nuo Kauno ribos (bendr. pl. 180 kv. m, 6 a ĹžemÄ—s). Galima gyventi ĹžiemÄ…, gera investicija, yra sodas, sutvarkyta aplinka. Tel. 8 684 02 811.

Kitos prekÄ—s Pigiausios malkos ir statybinÄ— mediena. AtveĹžame. Tel. 8 651 11 564, 8 656 29 692. 1002021

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauŞą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis ElektrÄ—nĹł g. 8, 9-17 val., tel. 8 686 83 409. 992898

AukĹĄtomis kainomis ÄŻmonÄ— perka ÄŻvairius AUTOMOBILIUS ir kt. technikÄ… (po eismo ÄŻvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 992118

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

antraDIENIS, rugpjūčio 21, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2 000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

994412

1002564

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 998650

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 994321

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 993221

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Parduodame malkas. Kitos miškovežio paslaugos. Tel. 8 685 16 068, 8 685 27 410. 990997

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 992144

Norvegų bendrovė „Kjøpe jord“ perka žemės ūkio paskirties žemę ūkininkauti. Tel. 8 643 75 526. 1000256

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 999653

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 1000518

Pirksiu žemės ūkio paskirties žemę Jonavos, Kėdainių, Šakių apylinkėse. Tel. 8 686 86 065. 1000273

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato. Pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

Kviečia

994287

994975

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

994376

997696

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994907

998519

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Paskolos

Parduoda

994882

Kviečia Palanga! Pušyne, prie Birutės parko, mediniame vasarnamyje poilsiui nuomojami 1, 2, 3, 4 vietų kambariai. Tel. 8 612 83 010. 1003069

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971.

Įvairūs Nuomoja

998374

Nuomojami įvairūs plotai sandėliams ir logistikai. Šalia muitinė ir automobilių turgus. Adresas Taikos pr. 104B. Tel. 8 687 71 344. 1000955

Nuomojami kambariai (2 val., parai ir ilgiau) Dujotiekio g. Tel. 8 657 60 707 (skambinti visą parą). 974972

Parduodami-nuomojami kioskai (3x3 m) su vieta ir be vietos. Tel. 8 682 42 425. 1003187

Trijų kambarių bute, miesto centre, Vytauto pr., išnuomojamas vienas kambarys studentei. Skambinti po 19 val. Tel. 220 123, 8 630 66 065. 1004134

Visapusiškai atnaujintą veikiančią kavinę su visa virtuvės, prekybos ir salės įranga Šiaurės pr. Yra lauko reklama, internetinis puslapis. Tel. 8 685 56 606.

Atvežu (20 t – 12 kub. m 6X6) juodžemį daržui ir pievelei, maltą betoną, molį bei statybinį laužą. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1001317

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 999313

Atvežu žvyro, smėlio, akmenukų, akmens skaldos, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1003809

Pervežame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902. 1002933

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 1002624

1004105

Išsinuomoja Norėtume išsinuomoti tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune (ilgalaikė nuoma). Tel. 8 684 55 498. 1003802

Gabenimai „Metrampa“ pigiai atveža birias ir nebirias statybines medžiagas (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 996167

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1004081

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 995126

Vežame keleivius, siuntinius ir automobilius į Vokietiją, Daniją, Olandiją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai.info@gmail.com.

986111

Kelionės „Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 978744

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

992798

Kiti Astrologės paslaugos (Taro kortomis): apie darbą, sveikatą, gyvenimo lemtį ir kt. Tel. 8 673 56 319.

1003049

999954

UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (1 t iki 920 Lt) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas (darbo laikas I–V 8–17 val., VI 13 val.). Juodieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051; spalvotieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 611 44 404.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

998628

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997647

Visoje Lietuvoje perku mišką su žeme ar išsikirsti, 1 ha 5000–25000 Lt. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 600 29 417. 1004014

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 676 22 955. Nebrangiai pirksiu namą Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo arba kotedžas. Tel. 8 609 96 653, 8 614 22 030. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 300 915, 8 614 21 023. 1003762

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


21 3

antraDIENIS, rugpjūčio 21, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia Naujas privatus darželis Aukštuosiuose Šančiuose, Kaune! Laukiame vaikučių nuo metukų iki šešerių. Mažos grupės, pilnas maitinimas, naujos patalpos, erdvus kiemas, meniniai ir sportiniai užsiėmimai, lankstus priežiūros grafikas. Informacija ir registracija tel. 8 656 52 203 ir www.7nykstukai.lt.

997875

informuoja Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienų minėjimas Rugpjūčio 23 d., ketvirtadienį, 10 val. – šv. Mišios Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje. 12 val. – iškilmingas minėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 17 val. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje, Laisvės al. 39, II a., koncertuos Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas”, vadovas Tadas Šumskas. Įėjimas nemokamas. Organizatoriai – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno filialas.

Mokyklėlės „Rudnosiuko“ studija Šilainiuose kviečia 2–6 metų vaikučius mokytis dailės, darbelių, muzikos, teatro – saviraiškos, gimtosios kalbos, matematikos ir anglų kalbos pradmenų. Šešiamečius rengiame pirmajai klasei. Tel. 231 508, 8 611 20 212. Daugiau informacijos rasite www.rudnosiukas.lt.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU

1002133

iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų.

1001613

Nebrangus poilsis Šventojoje, privačiame vienkiemyje. Patogumai bendri. Pasiūlymas tinka mėgstantiems ramybę. Galima statyti palapines. Tel. 8 638 54 440.

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Karščiausi kelionių pasiūlymai

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ (Kovo 11-osios g. 108, vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt) kviečia mergaites ir berniukus, merginas ir vaikinus tapti teatro aktoriais! Priėmimas į visas grupes vyks rugsėjo 15 d. (šeštadienį): 10 val. – į teatro pradžiamokslio grupę (5–7 m.); 11.30 val. – į parengiamąją aktorinę studiją (8–12 m.); 13 val. – į teatro trupę (13–17 m.). Informacija ir naujų narių registracija tel. 8 37 313 712 10–16 val.

KRUIZAI Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija.

KELTŲ BILIETAI INTERNETU

KELIONĖS

Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vokietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Norvegiją, Angliją.

Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu.

1002467

Mokymai KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla kviečia 3–12 klasių moksleivius savaitgaliais mokytis programavimo, robotikos, fotografijos, muzikos medijos, architektūros ir dizaino, e. leidybos, e. verslo ir kitų programų. Registruotis Studentų g. 48A–321. Tel. 300 615, 8 610 64 208; www.jkm.lt.

www.krantas.lt

995581

Kviečia mokytis

Pramogos

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos, vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4.

Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuotojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų aptarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com.

993924

NEMOKAMI APSKAITININKŲ IR BUHALTERIŲ KURSAI nedirbantiems ir registruotiems darbo biržoje. Kreiptis darbo dienomis 10–15 val. J.Basanavičiaus al. 5, tel. (8 37) 333 022, 333 500. www.apskaita.biz. 1002058

TAPKITE ĮTĖVIAIS ARBA GLOBĖJAIS! Jei gal­vo­ja­te apie vai­kų glo­bą ar įvai­ki­ni­mą, kreip­ki­tės į mus. Jau rug­pjū­čio 22 d. 18 val. Šei­mos san­ty­kių ins­ti­tu­te – pir­ma­sis GIMK mo­ky­mų su­si­ti­ki­mas. Kvie­čia­me žmo­nes, ap­si­spren­du­sius ar svars­tan­čius apie ga­li­mybę sa­vo šei­mo­je au­gin­ti vai­ką, at­vyk­ti į šį su­si­ti­ki­mą. Prieš gru­pę bū­ti­na re­gist­ruo­tis in­di­vi­du­a­lioms kon­sul­ta­ci­joms. De­ta­les­nė in­for­ma­ci­ja VšĮ Šei­mos san­ ty­kių ins­ti­tu­tas, L.Za­men­ho­fo g. 9, Kau­ nas, ar­ba tel. (8 37) 750 935. Taip pat www.ssins­ti­tut.lt.

1000896

Sportas

informuoja PAGALBOS MOTERIMS LINIJA Psichologinė pagalba išgyvenantiems netektis/artimojo savižudybę. Daugiau informacijos ir registracija tel. 8 618 05 005, e. p. ausrine@moters-pagalba.lt.

Kyokushin karate treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniesiems! Treneris G.Tankevičius – Pasaulio karate vicečempionas, Kauno Klinikų sporto medicinos gydytojas, didelį dėmesį skiriantis saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas: Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34748; www.stoikas.lt. 1002579

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA kvie­čia į sta­lo žai­di­mų po­pie­tes. Rug­pjū­čio mė­ne­sį jos vyks kiek­vie­ną ket­vir­ta­die­nį 16 val. 322 kamb. ar­ba, jei bus pa­lan­kus oras, žai­si­me po ąžuo­lais bib­lio­te­kos kie­me. Su­ksi­me gal­vas, iš­mė­gin­si­me sėk­mę azar­ tiš­kuo­se, su­dė­tin­guo­se ir links­muo­se žai­di­ muo­se. Tu­ri­nin­ga pra­mo­ga, do­zė tei­gia­mų emo­ci­jų ir sma­gus ben­dra­vi­mas – vis­kas įskai­čiuo­ta! Alias, Risk, Scrab­ble, Di­xit, Uno ir dar daug ki­tų žai­di­mų iš „Hob­bys­hop” lau­kia tavęs. Be­lie­ka grieb­ti draugą (-ę) už pa­ran­kės ir lėk­ti pas mus. Ga­li­ma at­si­neš­ti ir sa­vo žai­di­mų.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

Jei žais­ti, tai žais­ti bib­lio­te­ko­je! Įė­ji­mas ne­ mo­ka­mas. AŠ GALIU! „Integracijos ir sugrąžinimo į darbo rinką programa: AŠ GALIU!”. Projekte teikiamos nemokamos paslaugos (profesinis orientavimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir konsultavimas, bendrųjų ir profesinių įgūdžių ugdymas) ilgalaikiams bedarbiams (nedarbo trukmė per 24 mėn.). Kviečiame dalyvauti programoje. Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos prašome kreiptis į VšĮ Šeimos santykių institutą, L.Zamenhofo g. 9, Kaunas, arba telefonu (8 37) 750 935.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


22

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

– – – atėjai iš Didžiosios Paslapties – – – – – – ir vėl į Ją grįžti – – – Paveldu mums palikdama Savo MEILĘ ir IŠMINTĮ... Mirus ilgametei Kauno technologijos universiteto Matematinės sistemotyros katedros docentei Reginai PUODŽIUKAITIENEI (1940–2012), šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Fundamentaliųjų mokslų fakulteto bendruomenė.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus ilgametei Kauno technologijos universiteto Fundamentaliųjų mokslų fakulteto Matematinės sistemotyros katedros docentei Reginai PUODŽIUKAITIENEI, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Matematinės sistemotyros katedros bendruomenė

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Rugpjūčio 26 d. Kauno valstybinis lėlių teatras kviečia į nuotaikingą jubiliejinio sezono atidarymo šventę Į PASAKŲ ŠALĮ – SU FOTOAPARATU! 12 val. pasakų šalimi virtusiame Miesto sode su jumis bendraus ir drauge nusifotografuoti pakvies atgiję pasakų veikėjai ir išsiilgusios lėlės. 14 val. mįslingą istoriją apie tyros ir pasiaukojamos meilės galią papasakos spektaklis UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS (Leprens de Bomon pasakos „Gražuolė ir pabaisa” motyvais), nuo 6 metų. Lietui lyjant šventė vyks teatre. Bilietai parduodami teatro kasoje ketvirtadieniais ir penktadieniais 11–17 val.; šeštadieniais ir sekmadieniais 11–14 val. Informacija tel. 8 37 220 061; www.kaunoleles.lt.

renginiai „EINAM KAUNAS 2012“

Staiga mirus DNSB „Medicina“ narei Reginai PUODŽIUKAITIENEI, vaikus su šeimomis ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia kaimynai. Nuoširdžiai užjaučiame Edmundą Mikalauską dėl mylimo tėvelio mirties. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. LSDP Kauno m. skyriaus Šančių-Panemunės grupės bičiuliai Mirus tėvui, Panemunės kapinių vedėją Edmundą Mikalauską nuoširdžiai užjaučia SĮ „Kapinių priežiūra“ kolektyvas. Nuoširdžiai užjaučiame gerbiamą gydytoją odontologą Edmondą Ratkų dėl tėvelio mirties. VšĮ „Praktinė odontologija“ ir Senamiesčio stomatologijos klinikos kolektyvai Nuoširdžiai užjaučiame Darbo partijos Kauno filialo tarybos narę Ingą VAITIEKŪNAITĘ, mirus mamai. Darbo partijos Kauno filialo taryba Skausmo ir lūdesio valandą, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučiame UAB „Kauno kooperacijos didmeninės prekybos“ darbuotoją Liną Vaitekūną, jo šeimą ir artimuosius. UAB „Kauno kooperacijos didmeninė prekyba“

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 994732

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 977858

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 999019

Rug­pjū­čio 22 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­pjū­čio 29 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­pjū­čio 30 d., ket­vir­ta­die­nį, 18–19 val. – „Kla­si­ka Mies­to so­de” (Lais­vės al. 93). „Mei­lės du­e­tai”. Da­ly­vaus Kris­ti­na Siur­by­tė (sop­ra­nas) ir Ža­nas Vo­ro­no­vas (te­no­ras); 20 val. „Ro­mu­vos pa­sa­žas” (Lais­vės al. 54). „Ka­ma­nių ši­le­lis” (eks­pe­ri­ men­ti­nis nau­ja­sis fol­klo­ras). Rug­pjū­čio 31 d., penk­ta­die­nį, „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. ei­ty­nės nuo Kau­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ ny­čios (So­bo­ro); 16.30–17 val. kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­ nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ra­fi­nė gru­pė. Rug­sė­jo 5 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­sė­jo 6 d., ket­vir­ta­die­nį, 18–19 val. – „Kla­si­ka Mies­to so­de” (Lais­ vės al. 93). „At­si­svei­ki­ni­mas su va­sa­ra”. Da­ly­vaus Skaid­ra Jan­čai­tė (sop­ra­nas) ir drau­gai, Gra­ži­na Za­la­to­rie­nė (akom­pa­nia­ to­rė); 20 val. „Ro­mu­vos pa­sa­žas” (Lais­vės al. 54). „Be­to­ni­niai triu­šiai” (au­dio­po­e­ti­nio spengs­mo gru­pė). Rug­sė­jo 7 d., penk­ta­die­nį, „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. ei­ty­nės nuo Kau­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ ny­čios (So­bo­ro), 16.30–17 val. kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no­ pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­ nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ra­fin ­ ė gru­pė. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi!

M. IR K. PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Rug­pjū­čio 22 d., tre­čia­die­nį, 17 val. – kon­ cer­tas „ARFOS IR ALTO MUZIKOS REČITALIS“. Da­ly­vau­ja: ar­fininkė Ag­nė Keb­ly­tė, al­tis­tė Ie­va Sruo­gy­tė, pia­nis­tė Ju­li­ja Sa­dau­ny­kai­tė. Pro­gra­mo­je: J.Brahmsas, M.Re­geris, A.Jo­li­ vetas, H.Re­nié ir ki­tų kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

Kau­no kul­tū­ros cen­tras „Tau­tos na­mai“ Vy­tau­to pr. 79/Kęs­tu­čio g. 1

Rug­pjū­čio 25 d., šeš­ta­die­nį, 13 val. – tra­ di­ci­nis tarp­tau­ti­nis pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių me­no ko­lek­ty­vų fes­ti­va­lis „Bo­čių lau­rais pa­si­puo­šę”, skir­tas Mai­ro­nio 150-sioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Da­ly­vaus: Lat­vi­jos Ada­žio mies­to sen­jo­rų me­no ko­lek­ty­vas, Tra­kų, Drus­ki­nin­kų, Aly­taus, Anykš­čių, Vil­ka­viš­kio, Va­rė­nos,

Uk­mer­gės, Kau­no „Bo­čių” ben­dri­jų me­no ko­lek­ty­vai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ma­lo­niai kvie­čia­me!

Vasaros kamerinės muzikos koncertų pajūrYje ciklas Juodkrantė, Nida, Palanga

Rugpjūčio 23 d., ketvirtadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje, rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus Židinio menėje koncertas iš ciklo „Intro musica“. Atlikėjai: VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS ir VYTAUTAS GIEDRAITIS (klarnetas) Programa: WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui A-dur, KV 581; CARLAS MARIA VON WEBERIS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui B-dur, op. 34. Rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus Židinio menėje, rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje, rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje koncertas „Iš mano svajonių“. Atlikėjos: AISTĖ ŠIRVINSKAITĖ (sopranas), MIGLĖ DIKŠAITIENĖ (smuikas), RŪTA BLAŠKYTĖ (fortepijonas) Programoje: Hectoras Berliozas, Felixas Mendelssohnas, Sergejus Rachmaninovas, Pietro Mascagni, Alfredo Catalani, Sergejus Prokofjevas, Franzas Leháras, Meredithas Willsonas, Fritzas Kreisleris, Luigi Denza, Richardas Rodgersas.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, II a. fo­jė

Iki rug­pjū­čio 31 d. veikia tau­to­dai­li­nin­ko, vi­suo­me­nės vei­kė­jo Le­o­no Juo­zo­nio tau­to­ dai­lės dar­bų pa­ro­da, skir­ta au­to­riaus 90 me­tų ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti. Pa­ro­do­je eks­po­ nuo­ja­mi ta­py­bos ir skulp­tū­ros dar­bai. Le­o­no Juo­zo­nio (g. 1922 m. lie­pos 24 d. Ro­kiš­kio r.) kū­ry­bi­nė ir vi­suo­me­ni­nė veik­la itin pla­ti ir įvai­ria­pu­sė. Jis – ži­no­mas tau­ to­dai­li­nin­kas, me­no sa­vi­veik­los žy­mū­nas, pro­jek­tuo­to­jas, Gar­bės kraš­to­ty­ri­nin­kas, Kau­no sė­lių klu­bo, Lie­tu­vos kraš­to­ty­ros, Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti, Tė­viš­kės pa­ži­ni­mo drau­ gi­jų, Kau­no in­te­li­gen­tų klu­bo „Sen­jo­rai” bei šach­ma­ti­nin­kų klu­bo na­rys, 1941 m. bir­že­lio su­ki­li­mo da­ly­vis, Jo­no Ais­čio pre­mi­ jos lau­re­a­tas, ap­do­va­no­tas Ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liu, pel­nęs ne vie­ną spor­to (sta­lo te­ni­so, šach­ma­tų) me­da­lį. So­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tais jis kū­rė, sta­tė ar­ba at­sta­tė pa­min­klus (dau­giau­sia me­di­ nius), kop­lyt­stul­pius, sto­gas­tul­pius, skir­tus žy­miems Lie­tu­vos žmo­nėms. L.Juo­zo­nis su­kū­rė ir pa­sta­tė sto­gas­tul­pius knyg­ne­šiui Jur­giui Bie­li­niui Pur­viš­kiuo­se, ra­šy­to­jui pro­fe­so­riui An­ta­nui Kriš­čiu­kai­čiui-Aiš­bei Pa­ e­že­riuo­se, ant­ka­pi­nį pa­min­klą pe­da­go­gui, kraš­to­ty­ri­nin­kui To­mui Glo­dui Plokš­čiuo­se, pa­min­klus po­etui Jo­nui Ais­čiui, ke­liau­to­ jui Ma­tui Šal­čiui, fi­lo­so­fui, po­etui Ado­mui Jakš­tui-Damb­raus­kui, ra­šy­to­jui Ba­liui Sruo­ gai, at­mi­ni­mo len­tas Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui, Ta­dui Iva­naus­kui ir kt. Daug pa­min­klų skir­ ta žu­vu­siems par­ti­za­nams, tarp jų – Juo­zui Luk­šai-Dau­man­tui ir jo bro­liams (pa­min­klo ben­dra­au­to­ris – P.Pet­rai­tis), Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams Kap­čia­mies­ty­je. L.Juo­zo­nis įvai­ria tech­ni­ka (alie­ju­mi, pas­ te­le, ak­va­re­le, tem­pe­ra, šil­kog­ra­fi­ja) ku­ria pa­veiks­lus, ka­ri­ka­tū­ras, drau­giš­kus šar­žus, eks­lib­ri­sus. Iliust­ra­vo ne vie­ną kny­gą, pa­ren­gė ir iš­lei­do kny­gas „Įžy­mių žmo­nių gim­ti­nės. I to­mas” (1988 m.), „Drau­giš­ki šar­žai” (1997 m.), „Kraš­to­ty­ri­nin­ko ke­lias” (2002 m.).

A.ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ

IR RINKINIŲ MUZIEJUS

V.Putvinskio g. 64

Iki rugsėjo 2 d. veikia Saulės Kisarauskienės darbų paroda SUPLYŠĘ ANTIGONĖS KELIONĖS. S.Kisarauskienė (g. 1937, Kaune) priklauso kartai, kurios kūryba formavosi sudėtingais sovietiniais metais. Menininkė yra viena iš tų asmenybių, kurios nepakluso ideologiniams sistemos reikalavimams ir ėjo modernistinių ieškojimų keliu. Jos kūrybai būdinga drąsi ir laisva meninė raiška, kupina eksperimentų. Garbingos sukakties progai skirtoje parodoje eksponuojami dailininkės darbai, sukurti 1961–2011 m. Ekspozicijos darbų spektrą sudaro kartono raižiniai, moliotipijos, monotipijos, tapyba ant drobės ir kartono, mišria technika atlikti kūriniai. Technikų įvairovė – vienas iš išskirtinių S.Kisarauskienės kūrybos bruožų. Autorė itin pamėgo gan retai Lietuvos dailėje naudotas moliotipijas. Parodos koncepcijai akstiną davė S.Kisarauskienės kūrinys – grafikos triptikas „Suplyšę Antigonės kelionės” (2003). Antigonė – tarsi pačios dailininkės vidinis autoportretas. Ekspozicijoje apibendrinamas menininkės kūrybinis kelias, kuris yra neatsiejamas nuo jos kaip moters – žmonos, motinos – likimo. Moters tema, vaizdinys dailininkės kūryboje užima žymią vietą ir kartojasi visuose kūrybos laikotarpiuose. Dailininkei įdomios dramatiškos, aistringai su likimu kovojančios antikos tragedijų moterys – Antigonė, Ismenė, Medėja. Menininkės kūriniuose herojės iš pažiūros yra trapios, subtilios, tačiau spinduliuoja vidinę stiprybę ir veržlumą. Kita svarbi grupė S.Kisarauskienės kūryboje yra sakralinės temos darbai. Religinių siužetų įvairovė nėra didelė, autorė mieliau renkasi skirtingas vienos ar kitos pamėgtos temos variacijas. Septintojo dešimtmečio kartono raižiniuose išskirtinai dominuoja siužetas „Prie stalo”. Tai Paskutinės vakarienės interpretacijos, atskleidžiančios savitą dailininkės santykį su sakralia tikrove: Paskutinė vakarienė yra permanentinis įvykis, jos dalyviai yra ne tik Kristus bei apaštalai, bet ir visa žmonija, ir pati autorė bei jos laiko, aplinkos žmonės. Simboliška, kad jubiliejaus proga S.Kisarauskienė ir jos kūryba sugrįžta į gimtąjį miestą. Prieškario Kaune prabėgo dailininkės vaikystės metai, menininkės prisiminimuose išlikę to laikotarpio vaizdiniai turėjo įtakos ir kūrybai.

V.GRYBO MEMORIALINIS MUZIEJUS Vy­dū­no g. 31, Jur­bar­kas

Iki rugsėjo 15 d. veikia pa­ro­da KAUNO BIENALĖS AKISTATOS: GAO YUAN (Tai­va­nas) ir JŪRATĖ PETRUŠKEVIČIENĖ (Lie­tu­va). Abi me­ni­nin­kės kal­ba apie mo­nu­men­ta­lias pa­ra­dig­mas, tik skir­tin­go­mis prie­mo­nė­mis. Tai­va­nie­tė, gy­ve­nan­ti tarp Pe­ki­no ir Niu­jor­ ko, žvel­gia į simp­to­mi­nius Ki­ni­jos mo­te­rų va­ka­rie­tiš­kė­ji­mo at­ve­jus. Ato­kių Ki­ni­jos re­gio­nų šei­mos ke­lia­si į did­mies­čius jų sta­ ty­ti ir plės­ti. Tiek sta­ty­to­jai (mo­te­rų vy­rai/ kū­di­kių tė­vai) kei­čia erd­ves ir jų iden­ti­te­tus (vie­toj tra­di­ci­nės ki­nų kul­tū­ros ir ar­chi­tek­tū­ ros ap­lin­kos su­kur­da­mi dan­go­rai­žių monst­ rus), tiek ir ap­lin­ka kei­čia juos. Va­ka­rie­ tiš­kas gy­ve­ni­mo bū­das/var­to­ji­mo kul­tū­ra per­smel­kia nau­ja­ku­rius. Kom­po­nuo­da­ma ki­nų mo­te­ris su kū­di­kiais Va­ka­rų re­ne­san­so ma­do­nų iko­nog­ra­fi­nia­me rė­me, Gao Yuan įtvir­ti­na/įšven­ti­na šio ap­gau­lin­go ap­si­mai­ ny­mo fak­tą. Ke­lių sluoks­nių fo­to­gra­fi­jo­se įter­pia­mi ar­chi­tek­tū­ros pei­za­žai – ta­ry­tum nu­si­kal­tu­sie­ji ne­su­val­do­mos eks­pan­si­jos iš savęs liu­dy­to­jai. Lie­tu­vių me­ni­nin­kė Jū­ra­tė Pet­ruš­ke­vi­čie­nė ge­ba at­ras­ti mo­nu­men­ta­lu­mą mi­nia­tiū­ro­ je. Ji lie­čia­si prie eg­zis­ten­ci­nių gi­jų per įa­ki­ vaiz­din­tą tak­ti­liš­ku­mo fak­to­rių. Megz­da­ma, siū­da­ma, siu­vi­nė­da­ma, ady­da­ma sa­vo

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

26 d. 14 val.

Palangos gintaro muziejus

24 d. 20 val.

Kino centras „CINAMON““

21 d. 21.45 val.


23

antradienis, rugpjūčio 21, 2012

kas, kur, kada auk­lės dra­bu­žių ir daik­tų re­mi­nes­cen­ci­jas, ji pa­dirb­di­na tik­rą­sias iko­nas iš mi­nė­to as­ mens skli­du­siai pa­jau­tai ir ši­lu­mai. Ran­kų pri­si­lie­ti­mas mi­nia­tiū­ri­nia­me „Emi­li­jos pa­sau­lio” cik­le yra toks pats bū­ti­nas kaip at­min­ties do­va­na. Iko­nog­ra­fi­ja šia­me cik­le su­si­pi­na su biog­ra­fi­ja, bū­ti­ny­bė su bū­ti­mi, tik­ru­mas su įsi­vaiz­duo­ja­ma re­al­y­be. Ša­lia mi­nia­tiū­rų pa­sau­lio me­ni­nin­kė pri­sta­to ir pas­ta­rų­jų me­tų skiau­ti­nio ir siu­vi­nė­ji­mo tech­ni­ko­mis įgy­ven­din­tus kū­ri­nius, ku­riuos ga­li­ma va­din­ti is­to­ri­jos die­no­raš­čiais.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Iki rugpjūčio 26 d. veikia Ag­nės De­vei­ky­ tės-Liš­kaus­kie­nės, Sau­liaus Pa­liu­ko ir Jo­vi­ tos Aukš­ti­kal­ny­tės-Var­ku­le­vi­čie­nės pa­ro­da TAPYBOS. Ta­py­ba – ypa­tin­ga kal­ba ir kiek­vie­no ta­py­ to­jo ji yra skir­tin­ga. Pa­ro­da „Ta­py­bos” – tai ga­li­my­bė pa­žin­ti A.De­vei­ky­tės-Liš­kaus­kie­ nės, S.Pa­liu­ko ir J.Aukš­ti­kal­ny­tės-Var­ku­le­vi­ čie­nės ta­py­bos kal­bą. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi dar­bai skir­tin­gi at­ li­ki­mo bū­du, te­mų pa­si­rin­ki­mu, bet kartu ir ar­ti­mi: iš­lai­kan­tys ta­py­bos eks­pre­sy­vu­mą, ges­tiš­ki, ly­riš­kai kon­tem­plia­ty­vūs ir pa­grįs­ti as­me­ni­niais iš­gy­ve­ni­mais.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ (iš­anks­ti­niai se­an­sai) – iki 23 d. 20.30 val. „Te­dis“ – iki 23 d. 12.15, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Viską pri­si­min­ti“ – iki 23 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ 3D (lie­t. k.) – iki 23 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30* val. (*tik 22 d.). „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (lie­t. k.) – iki 23 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15 val. „Ab­ra­o­mas Lin­kol­nas. Vam­py­rų me­džio­to­ jas“ 3D – iki 23 d. 21.45 val. „Šo­kis hipho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – iki 23 d. 19.30* val. (*išsk. 22 d.). „Šo­kis hipho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ – iki 23 d. 11.45, 14.30, 18.45 val.; 22 d. 22.45 val. „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“ – iki 23 d. 21 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – iki 23 d. 10.45 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 23 d. 11.15, 13.15, 16.45 val.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Dok. realybės s. „Šilko kelias“ (1) (k). 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Europos vidury. 19.30 „Longino ietis“ (5) (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 20.55 Sportas. 20.58 Orai. 21.00 Stilius. 22.00,22.15 „Šilko kelias“ (2). 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.15 Orai. 23.20 „Longino ietis (5) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4) (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Ponas Bynas“ (8) (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.20 Nuotykių komedija „Ilgakojis Džekas“ (JAV, Australija, 2003 m.) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.10 „Ponas Bynas“ (9) (N-7). 20.45 Karamelinės naujienos (N-7). 21.20 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Kriminalinė drama „Išbandymų diena“ (JAV, Australija, 2001 m.) (N-14). 1.05 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tedis“ (premjera) – iki 23 d. 11.30, 14, 16.30, 19.15, 21.30 val. „Sudie, mano karaliene“ (premjera) – iki 23 d. 21 val. „Nesunaikinami 2“ (išankstiniai kino sean­ sai ) – iki 23 d. 21.15 val. „Karališka drąsa“ 3D (liet. k.) – iki 23 d. 10.15, 13, 15.45 val. „Karališka drąsa“ ((liet. k.) – iki 23 d. 12.15, 14.45, 17.30, 20 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 23 d. 10.30, 13.15, 16, 18.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 23 d. 12, 16.45 val. „Mėnesienos karalystė“ – iki 23 d. 12.45, 18.15 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – iki 23 d. 15, 20.45 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 23 d. 11, 13.30 val. „Viską prisiminti“ – iki 23 d. 15.30, 18, 20.30 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžioto­ jas“ 3D – iki 23 d. 18.45 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – iki 23 d. 14.15, 19.30 val. „Pakvaišęs tėtis“ – iki 23 d. 21.45 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Princesė ir varlius“ (liet. k.) – iki 23 d. 10.45 val. Bilieto kaina 6 Lt.

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 21 d. 20.30 val.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00, 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30, 15.10 „Simpsonai“. 8.00 „Buvusieji“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Nuotykių f. „Žmogus su geležine kauke“ (D.Britanija, JAV, 1998 m.). 12.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 „Be namų“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Liudininkai“. 23.00 Komedija „Žandaras iš Sen Tropezo“ (Prancūzija, Italija, 1964 m.). 1.05 „Kaltės kaina“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Raudonas dangus“ (k). 8.25 „Užkalnio 5“ (k). 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Žmogus prieš gamtą. Uolietieji kalnai“ (N-7) (k). 13.00, 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“. 16.00 „Amerikos talentai VI“. 18.00 Žinios. 18.19 Sportas.

DATOS (rugpjūčio 21 d.) 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Prajuokink mane. 21.25 Komedija „Holivudas ir vynas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Panevėžio J.Miltinio dramos teatro spektaklis. V.Krėvė. „Žentas“ (1, 2) (k). 14.00 Septynios Kauno dienos. 14.40 Vakaro autografas (k). 15.25 Laiko ženklai. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 17.30 Gimtoji žemė. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 LNOBT spektaklis. Piotro Čaikovskio baletas „Gulbių ežeras“. 20.35 Prisiminkime. Eiles skaito Monika Mironaitė (1971 m.). 21.00 Senieji Lietuvos vienuolynai. Kretingos bernardinų vienuolynas ir bažnyčia (2008 m.). 21.35 Emigrantai. 22.10 „Prokurorai“. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Vienuolio pašaukimas“ (1, 2) (Suomija, 2007–2008 m.). Scenarijaus autorius ir režisierius Markku Varto. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Vlado Kalvaičio knygos „Sustiprinto režimo barakas“ pristatymas (k). 1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. J.S.Bacho motetai. Atlieka ansamblis „Musica humana“ ir choras „Jauna muzika“.

9.30, 14.30 Teleparduotuvė. 9.45 Tavo augintinis. 10.15, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 11.10, 17.00 „Puma“. 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00, 2.00 „Viena už visus“. 16.00 „Gyvenimas Marse“. 19.00, 2.30 „CSI kriminalistai“. 21.35 UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės. Mionchengladbacho „Borussia“–Kijevo „Dinamo“. 23.35 Trileris „Šventasis“ (JAV, 1997 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Mistinis trileris „Rūkas“ (JAV, Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 23.00 „Mano puikioji auklė“. 23.30 „Gyvenimas pagal Harietą“ (3). 0.30 „4400“ (N-7).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Mano vaikas“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“.

20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Nemylimi“. 22.30 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15, 14.45, 18.45, 22.20 Vasara su Asta. 10.15 Šiandien kimba. 10.55 Dok. f. „Mėnulio galia“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 15.45, 16.10, 0.05 Dok. f. „Generolas. Operacija „Mūras“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.45 Dok. f. „Generolas. Kurjeris iš Lenkijos“ (N-7). 21.00, 23.20 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Lietuva tiesiogiai. 0.02 Orai.

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Sankt Peterburgo demonai“ (N-7). 11.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.50 Drama „Taikus karys“ (N-7). 13.55 Telelaikraštis. 16.00 Komedija „Kitas!“ (N-7). 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.00 Žinios. 18.20 Karo vaikai (1). 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 „Naisių vasara“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 „Marselio kriminalistai“. 23.10 Žinios (k). 23.30 Mistinis trileris „Nematomas“ (N-7). 1.20 Veiksmo trileris „Pagrobimas“ (N-14).

7.00, 18.00 Žinios. Orai. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 18.30 Muzika. 9.00, 19.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Juokas juokais“. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 18.20 Kauniečių akimis. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Lietuva – poezijos skambesy (k). 21.00 Mistinis trileris „Rūkas“. 23.00 „Mano puikioji auklė“. 23.30 „Gyvenimas pagal Harietą“ (k). 0.30 „4400“.

8.00 Romantinė komedija „Kai mes susitikome“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 10.30 Kriminalinė drama „Pasikėsinimas į Ričardą Niksoną“ (JAV, Meksika, 2004 m.) (N-14). 12.40 Nuotykių komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 18.00 Drama „Akila ir rašybos konkursas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 20.00 Nuotykių f. „Largo Vinčas. Kova dėl imperijos“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 21.45 Veiksmo f. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–„Lucentum Alicante“. 15.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“–„Chievo“. 16.50 Lietuvos krepšinio lyga. Pusfinalis. Prienų „Rūdupis“–Kauno „Žalgiris“. 18.30 Automoto. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios finalo rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 21.15 Sportas LT. Festivalis „Sportas visiems 2012“. 21.45 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (gegužė). 22.15, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

1936 m. gimė amerikiečių krepšininkas Wiltas Chamberlainas. Jam priklauso daugiausia pelnytų taškų, atkovotų kamuolių ir žaistų minučių NBA rekordai. Jis vienintelis NBA istorijoje per vienas rungtynes yra pelnęs 100 taškų. 1956 m. Anglijoje gimė aktorė Kim Cattrall, išgarsėjusi vaidmeniu seriale „Seksas ir miestas“. 1958 m. gimė Loreta BartusevičiūtėNoreikienė, Lietuvos baleto artistė. 1959 m. gimė rašytojas Liudvikas Jakimavičius. 1971 m. gimė grupės „Prodigy“ narys Liamas Howlettas. 1986 m. gimė Jamaikos sprinteris, pasaulio rekordininkas, šešiskart olimpinis ir penkiskart pasaulio čempionas Usainas Boltas, vadinamas greičiausiu žmogumi pasaulyje. 1991 m. prie Aukščiausiosios Tarybos pastato Vilniuje žuvo savanoris Artūras Sakalauskas. 1997 m. mirė rusų aktorius Jurijus Nikulinas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo charakterį ir sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Jautis (04 21–05 20). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus. Viskas sekasi puikiai. Dvyniai (05 21–06 21). Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl to pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Tik būkite objektyvus, nepasiduokite euforijai, o svarbiausia – nedalykite pažadų. Vėžys (06 22–07 22). Nauji bendravimo būdai padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Būsite kalbesnis, noriai ir lengvai bendrausite. Galimas pokalbis su vyresniu žmogumi. Liūtas (07 23–08 23). Dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių jausitės prislėgtas. Per kivirčą galimas emocijų protrūkis. Venkite iliuzijų. Mergelė (08 24–09 23). Žmonės supras jus ir palaikys. Nereikia pernelyg atvirauti, ypač su mažai pažįstamais žmonėmis, nes rytoj galite sulaukti priekaištų. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo priežastimi. Jokia katastrofa neištiko, tiesiog tai ne jūsų diena. Skorpionas (10 24–11 22). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, galėsite juos patikrinti, nes jūsų protas dabar ypač aktyvus. Pernelyg nesipuikuokite savo sugebėjimais, nes būsite ne itin dėmesingas. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio planai nesiderins su jūsų mintimis ir idėjomis. Stengsitės kovoti su jo veiksmais. Stabtelėkite ir apgalvokite savo elgesį. Ožiaragis (12 22–01 20). Nesutiksite su artimais žmonėmis ar autoritetingais asmenimis. Iš jūsų niekas neatėmė teisės išsakyti savo nuomonę, bet pasistenkite ją pateikti tinkamai. Vandenis (01 21–02 19). Esate įvykių sūkuryje ir sėkmė priklauso nuo jūsų ambicingumo ir atkaklumo, kurio dabar tikrai nestinga. Sveika nuovoka padės pajusti veiklos tendencijas. Žuvys (02 20–03 20). Neįvertinsite aplinkinių emocijų ir energijos, todėl jie gali likti nepatenkinti. Ši situacija sukels naujų, bet nelabai malonių jausmų.


Orai

Savaitės pradžioje prognozuojami vidutiniškai šilti orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, trumpas lietus numatomas Klaipėdoje. Oro temperatūra sieks 19–22 laipsnius šilumos. Trečiadienio naktis bus debesuota, bet lyti neturėtų. Dieną numatomas trumpas lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį bus 10– 15, dieną 21–23 laipsniai šilumos.

Šiandien, rugpjūčio 21 d.

+19

+22

Telšiai

+21

Šiauliai

Klaipėda

+20

Panevėžys

+19

Utena

+21

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.05 20.36 14.31 11.08 21.25

234-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 132 dienos. Saulė Liūto ženkle.

+21

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +33 Berlynas +28 Brazilija +25 Briuselis +26 Dublinas +20 Kairas +35 Keiptaunas  +15 Kopenhaga +23

Londonas +23 Madridas +38 Maskva  +16 Minskas +20 Niujorkas +26 Oslas +22 Paryžius +29 Pekinas  +31

orai kaune šiandien

Praha +34 Ryga  +19 Roma +33 Sidnėjus +23 Talinas  +18 Tel Avivas +33 Tokijas +32 Varšuva +27

+20

+21

Vėjas

2–7 m/s

Marijampolė

Vilnius

+21

Alytus

Vardai Gaudvydas, Joana, Kazimiera (Kazė), Linda, Pijus, Medeinė, Violeta.

Smo­gė sti­chi­ja

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+16

+21

+20

+18

3

+18

+23

+20

+15

4

+17

+20

+17

+15

8

rytoj

poryt

Piet­r y­čių Azi­jos gy­ven­to­jams ra­my­ bės ne­duo­da dre­ban­t i že­mė. Sa­vait­ ga­l į že­mė dre­bė­jo In­do­ne­zi­jo­je, o va­ kar pa­na­šaus ga­lin­gu­mo dre­bė­ji­mas su­krė­tė kai­my­ni­nę Pa­pua Nau­ją­ją Gvi­ nė­ją. Pa­sak JAV geo­lo­gi­nių ty­ri­mų tar­ ny­bos at­sto­vų, dre­bė­ji­mo ga­lin­gu­mas sie­kė 6,2 ba­lo pa­gal Rich­te­rio ska­lę. Že­ mės vir­pe­sių epi­cent­ras už­fi k­suo­tas 77 km gy­ly­je, už 118 km į šiau­rės ry­tus nuo Maunt Ha­ge­no, tre­čio pa­gal dy­dį mies­to Pa­pua Nau­jo­jo­je Gvi­nė­jo­je. Nuo 1900 m. šios ša­lies te­ri­to­ri­jo­je už­fik­suo­ ti 22 že­mės dre­bė­ji­mai, ku­rių stip­ru­ mas – ne ma­žes­nis kaip 7,5 ba­lo. „Reu­ters“ inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

M.Kal­nie­tis: lie­tu­viai tu­ri šan­są

„„Glo­bos: A.Kauš­pė­das do­va­no­tai an­čiai ža­dė­jo pa­sta­ty­ti spe­cia­lų na­

me­lį. 

M.P.3 nuo­tr.

„An­ties“ ly­de­riui pa­do­va­no­jo gy­vą an­tį Pas­ku­ti­nį kon­cer­tą šią va­sa­rą su­ gro­jo gru­pė „An­tis“. Sa­vait­ga­ lį šios gru­pės mu­zi­kan­tai su­ren­ gė pa­si­ro­dy­mą Kra­žių fes­ti­va­ly­je. Ap­si­lan­ky­mas šia­me mies­te itin įsi­mins gru­pės ly­de­riui Al­gir­dui Kauš­pė­dui, ku­riam kon­cer­to pa­ bai­go­je kra­žie­čiai pa­tei­kė ne­men­ ką staig­me­ną, sce­no­je įteik­da­mi gy­vą an­tį. Pa­do­va­no­tas paukš­tis yra bal­ to­ji Pe­ki­no an­tis, dau­giau­sia au­ gi­na­ma mė­sos pra­mo­nei. „Jai pa­si­se­kė: ne­ke­ti­na­me jos kep­ti – pa­sta­ty­si­me na­me­lį, kad gy­ven­ tų, – at­si­ga­vęs iš nuo­sta­bos sa­kė dai­ni­nin­kas. – Taip ją ap­sau­go­si­ me ir nuo na­tū­ra­lių prie­šų – la­ pių, šeš­kų, ku­rių yra apy­lin­kė­se, į ku­rias ji per­si­ke­lia.“ Pa­si­ro­dy­mas Kra­žiuo­se bu­vo vie­nin­te­lis „An­ties“ kon­cer­tas

rugp­jū­tį ir pa­sku­ti­nis šią va­sa­rą. Šių me­tų sa­vo kon­cer­ti­nį skry­dį per Lie­tu­vą gru­pė pra­dė­jo lie­pos 7 d. Pa­lan­go­je, nu­trauk­da­ma 286 die­nas tru­ku­sią kon­cer­ti­nę ty­lą. Per pu­sant­ro mė­ne­sio „An­tis“ su­ren­gė aš­tuo­nis pa­si­ro­dy­mus. Iš jų net ke­tu­ri kon­cer­tai vy­ko mies­ tuo­se, ku­riuo­se gru­pė kon­cer­ta­ vo pir­mą kar­tą per sa­vo is­to­ri­ją – Ža­ga­rė­je, Jur­bar­ke, Kra­žiuo­se, kur „An­tis“ pa­si­ro­dė šių mies­tų fes­ ti­va­liuo­se, ir Prie­nuo­se, kur įvy­ ko Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo su­ si­ti­ki­mas. Šią va­sa­rą „An­tis“ taip pat su­ ren­gė so­li­nius kon­cer­tus Vil­niu­je, Kau­ne, Pa­lan­go­je bei tre­čią kar­tą lan­kė­si fes­ti­va­ly­je „Tams­ta mu­zi­ ka“. Iš vi­so šiuo­se pa­si­ro­dy­muo­se ap­si­lan­kė apie 20 tūkst. žiū­ro­vų. KD inf.

„Spri­te ta­len­tų ko­vos“ fi­na­li­nin­kai tu­rė­jo pro­gą tre­ni­ruo­tis su Man­tu Kal­nie­čiu. „Žal­gi­rio“ įžai­dė­jas da­ li­jo­si krep­ši­nio pa­slap­ti­mis su jau­ nai­siais ta­len­tais, ku­rie ruo­šia­si fi­ ni­šui – iki rug­sė­jo vi­du­rio paaiš­kės du stip­riau­si fa­vo­ri­tai, ku­rie bus de­le­guo­ti į tarp­tau­ti­nį fi­na­lą. Sėk­mės at­ve­ju olim­pi­niai čem­ pio­nai Ko­be Bryan­tas ir LeB­ro­nas Ja­me­sas spe­cia­lio­se NBA „Žvaigž­ džių die­nos“ var­žy­bo­se Hjus­to­ne (JAV) tu­rės lau­žy­ti lie­žu­vius steng­ da­mie­si iš­tar­ti lie­tu­viš­kus var­dus. „Mū­sų jau­nie­ji krep­ši­nio ta­len­ tai tu­ri iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę – į tarp­ tau­ti­nį fi­na­lą kvie­čia­mos tik dvi Eu­ro­pos vals­ty­bės: Lie­tu­va ir Es­ti­ ja. Fi­na­li­nin­kai aikš­tė­je de­monst­ ruo­ja ge­rus ge­bė­ji­mus, tad nea­be­ jo­ju, kad yra daug šan­sų, jog Ko­be ar LeB­ro­nas pa­si­rinks bū­tent lie­tu­ vius“, – tei­gė M.Kal­nie­tis.

Per tre­ni­ruo­tę su M.Kal­nie­čiu ge­riau­si fi­na­li­nin­kų ju­de­siai nu­fil­ muo­ti spe­cia­liems vaiz­do re­por­ta­ žams, iš ku­rių krep­ši­nio aist­ruo­liai ir ko­mi­si­ja rinks lai­min­gą­jį dve­je­ tu­ką. Ko­mi­si­ją su­da­ro K.Kem­zū­ ra, L.Klei­za, M.Kal­nie­tis ir L.Ku­ ni­gė­lis. Penk­t us me­t us or­ga­n i­z uo­ja­ ma „Spri­te ta­len­tų ko­va“ šį­kart – di­d es­n io mas­to. Tra­d i­c i­n iuo­ se gat­vės tur­ny­ruo­se ne­da­ly­va­vę jau­nuo­liai sa­vo jė­gas ga­lė­jo iš­ ban­dy­ti vir­tua­lio­je ko­vo­je, kur jų vaiz­do kli­pai su įspū­din­giau­siais krep­ši­nio ju­de­siais bu­vo ver­ti­na­ mi spe­cia­lios ko­mi­si­jos ir sir­ga­ lių bal­sais. 11 ge­riau­sių­jų, iš­rink­ tų iš gat­vės tur­ny­ro ir vir­tua­lios ko­vos, to­liau var­žy­sis dėl sva­jo­ nių ga­li­my­bės žais­ti su K.Bryan­ tu ir L.Ja­me­su. KD inf.

„„Tre­ni­ruo­tė: M.Kal­nie­tis ti­ki, kad

bū­tent mū­siš­kius ga­li pa­si­rink­ti NBA žvaigž­dės.Gedimino Bartuškos nuotr.

„Bit­lo“ žu­di­kas vėl ver­žia­si į lais­vę

„„At­k ak­lus: J.Len­no­no žu­di­kas

sep­tin­tą kar­tą krei­pia­si dėl lyg­ ti­nio pa­lei­di­mo. bellenews.com nuotr.

Mar­kas Da­vi­das Chap­ma­nas – žmo­gus, ku­ris nu­šo­vė „Beat­les“ ly­de­rį Joh­ną Len­no­ną, jau sep­tin­ tą kar­tą krei­pia­si dėl lyg­ti­nio pa­ lei­di­mo, o spren­di­mas šiuo klau­si­ mu bus priim­tas vė­liau šią sa­vai­tę, sek­ma­die­nį pra­ne­šė ka­lė­ji­mo pa­ rei­gū­nai. Svars­ty­mas tu­ri pra­si­dė­ti ant­ra­ die­nį ir truks dvi ar tris die­nas, sa­ kė Niu­jor­ko vals­ti­jos ka­lė­ji­mų ad­ mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vė Lin­da Fog­lia ir pri­dū­rė, kad spren­di­mo ti­ki­si „iki šios sa­vai­tės pa­bai­gos“. 57 me­tų M.D.Chap­ma­nui 1981ai­siais bu­vo pa­skir­ta ma­žiau­siai 20 me­tų ka­lė­ji­mo baus­mė, ku­ri ga­ li truk­ti ir iki gy­vos gal­vos. J.Len­

no­ną jis nu­žu­dė 1980 m. gruo­džio 8 d., kai le­gen­di­nis mu­zi­kan­tas su žmo­na Yo­ko Ono ėjo į sa­vo na­mus ša­lia Niu­jor­ko Cent­ri­nio par­ko. M.D.Chap­ma­nas, ku­rio psi­chi­ka tuo me­tu bu­vo ne­sta­bi­li ir ku­riam ta­da bu­vo vos 25-eri, slap­ta ste­bė­jo J.Len­no­no dau­gia­bu­tį. Anks­čiau tą die­ną mu­zi­kan­tas žmo­gui, ku­ris jį nu­žu­dys, ne­tgi da­vė pa­si­ra­šy­tą sa­ vo nau­jau­sio al­bu­mo „Doub­le Fan­ ta­sy“ eg­zemp­lio­rių. Ga­liau­siai M.D.Chap­ma­nas pri­ si­pa­ži­no įvyk­dęs žmog­žu­dys­tę ir šiuo me­tu ka­li aukš­čiau­sio sau­gu­ mo ka­lė­ji­me Al­de­ne Niu­jor­ko vals­ ti­jo­je. AFP-BNS inf.

2012-08-21 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you