Page 1

Miestas

4p. Po­li­ti­kas B.Ku­čins­kas­ iš Kau­no tu­riz­mo­ in­for­ma­ci­jos­ cent­ro sie­kia­ 100 tūkst. li­tų­ kom­pen­sa­ci­jos.

pasaulis

8p.

Sportas

9p.

Pasitaiko, kad ­ socialinę paramą gauna ir ­ samdantieji ­ namų ­ šeimininkes.

Ir vėl dė­mė ­ ant LFF mun­du­ro: ­ REO kri­to ­ ne­ly­gio­je ko­vo­je ­ su fut­bo­lo ­ funk­cio­nie­riais.

Talino vadovai ­ įrodė, kad ­ nemokamas ­ viešasis ­ transportas – ­ įmanomas.

12p.

Ketvirtadienis rugpjūčio 23, 2012 Nr. 196 (19755) Kaunodiena.lt 2 Lt

Ar elekt­ri­nė su­griaus Kau­no val­džios pa­ma­tus?

Biu­rok­ra­ti­nės kliū­tys „Re­git­ro­je“ Nors vals­ty­bės įmo­nė „Re­git­ra“ ren­ka duo­me­nis apie vai­ruo­to­jus, ta­čiau paaiš­kė­jo, kad jų ne­sku­ba­ ma per­kel­ti iš ar­chy­vų į elekt­ro­ni­ nę erd­vę. Dėl šios prie­žas­ties vai­ ruo­to­jai pri­vers­ti pa­teik­ti krū­vą do­ku­men­tų.

Tuo įsi­ti­ki­no po san­tuo­kos įfor­ mi­ni­mo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą pa­si­keis­ti nu­spren­du­si dien­raš­čio skai­ty­to­ja. „Dar lauk­da­ma ei­lė­je iš­gir­dau, kad rei­ka­lau­ja­ma pa­teik­ ti san­tuo­kos liu­di­ji­mą. Iš kar­to pa­ si­ro­dė keis­ta, nes šiuos duo­me­nis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos gau­na elekt­ ro­ni­niu bū­du“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Bet tai bu­vo ne vie­nin­te­lė biu­rok­ ra­ti­nė kliū­tis „Re­git­ro­je“.

Lietuva

5p.

Dienos citata „No­rė­čiau me­da­lio. Gal­vo­ju, kad jį tu­rė­čiau iš­ko­vo­ti“, –

„„Ne­pak­lau­sė: ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas (kai­rė­je) A.Kup­čins­ko pra­šė ne­po­li­ti­zuo­ti ener­ge­ti­kos klau­si­mų.

Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nės (KTE) par­da­vi­mo klau­si­mas ga­li tap­ti vi­ni­mi į Kau­ną val­dan­čios koa­li­ci­jos kars­tą. Taip tei­gia opo­zi­ci­ja. Val­dan­čio­sios koa­ li­ci­jos par­tne­riai kal­ba ge­ro­kai ap­ta­kiau, bet ne­ri­mo nuo­tai­kos jau­čia­mos. Flo­ris­tas ka­lė­ji­mo iš­ven­gė

3p.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Kvie­čia­mi po vie­ną

Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­ kas vie­šai pa­reiš­kė, kad jei val­ dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai – li­be­ral­cent­ris­tai, par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas, so­cial­de­mok­ra­ tai ir jau­na­lie­tu­viai – ne­su­tars dėl

sa­kė ki­tą sa­vai­tę Lon­do­ne­ pra­si­de­dan­čio­se pa­ro­lim­pi­nė­se­ žai­dy­nė­se star­tuo­sian­tis dis­ko­ me­ti­kas ir ru­tu­lio stū­mi­kas­ Min­dau­gas Bi­lius. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

elekt­ri­nės par­da­vi­mo, kon­ser­va­ to­riai „ne­bus įsi­ki­bę į val­dan­čią­ ją koa­li­ci­ją“. A.Kup­čins­kas pri­pa­ ži­no, kad šis klau­si­mas ga­li su­kel­ti „po­li­ti­nį ne­sta­bi­lu­mą mies­to ta­ ry­bo­je“. Si­tua­ci­ja Kau­no po­li­ti­kų olim­pe iš­ties kais­ta. Už­ku­li­siuo­se ver­da aist­ros ir pro­gno­zės. Pasta­ ruoju metu pasigirdo itin įdomių pasakojimų.

2

9p.

Pas­ku­ti­nis va­sa­ros kon­cer­tas Pas­ku­ti­nį rugp­jū­čio sa­vait­ga­lį su kau­nie­čiais at­si­svei­kins ne tik ka­ len­do­ri­nė va­sa­ra, bet ir gra­žiau­sias šio me­tų lai­ko ren­gi­nys – XVII Pa­ žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lis. Vis dėl­ to at­si­svei­ki­ni­mo va­ka­ras ne­bus liūd­nas: vie­nuo­ly­no an­samb­lis pa­ skęs is­pa­niš­kos mu­zi­kos gar­suo­se. Su aist­rin­gą­ja sar­sue­la su­pa­žin­ dins sve­čiai iš Is­pa­ni­jos – Lui­sas Pa­cet­ti, An­to­nio Tor­re­sas ir Pab­ lo Pra­dos, su ku­riais sce­na da­ly­sis ža­vin­go­ji Ra­min­ta Vai­ce­kaus­kai­tė. Is­pa­niš­kais mo­ty­vais at­si­svei­ki­nęs fes­ti­va­lis ki­tą­met grįš su­lau­kęs pil­ na­me­tys­tės. 13p.


2

Ketvirtadienis, rugpjūčio 23, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

27

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

Anglies monoksidas (CO)

0 0,65

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

40

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Iš­gąs­di­no trum­pa­lai­kis škva­las

„„Pa­si­da­vė: A.Lu­ko­še­vi­čius pa­ts atė­jo į po­li­ci­ją. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo, policijos nuo­tr.

Pa­si­da­vė Ši­lai­nių gais­ro su­kė­lė­jas Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Po be­veik pen­kių mė­ne­sių paieš­ kos, rugp­jū­čio 17 d. į Kau­no Cent­ ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą at­vy­ko ket­vir­ta­sis Kau­ne, Ši­lai­nių mik­ ro­ra­jo­ne, ga­li­mai tra­giš­ką gais­rą dau­gia­bu­ty­je su­kė­lęs 22-ejų me­ tų kau­nie­tis.

Kau­no mies­to apy­gar­dos pro­ku­ ra­tū­ra pra­ne­ša, kad įta­ria­ma­sis į po­li­ci­jos du­ris pa­si­bel­dė nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį. „Kau­ no apy­lin­kės teis­mas iš da­lies pa­ ten­ki­no pra­šy­mą ir įta­ria­mą­jį lei­do suim­ti 7 die­noms“, – sa­kė pro­ku­ ro­ras And­rius Kiur­ši­nas. Šių me­tų ba­lan­džio 4 d. And­rius Lu­ko­še­vi­čius už akių bu­vo pri­pa­ žin­tas įta­ria­muo­ju ir bu­vo pa­skelb­ ta jo paieš­ka. Tų pa­čių me­tų ba­lan­ džio 12 d. Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jo

nu­tar­ti­mi jam bu­vo pa­skir­ta kar­ do­mo­ji prie­mo­nė – suė­mi­mas. Tą pa­tį mė­ne­sį A.Lu­ko­še­vi­čiui bu­vo iš­duo­tas Eu­ro­pos areš­to or­de­ris. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kont­ro­liuo­ jan­tis pro­ku­ro­ras ne­pat­vir­ti­no, kad ieš­ko­mas įta­ria­ma­sis vi­są šį lai­ką slaps­tė­si Lon­do­ne. Tuoj po ne­lai­mės, kai im­ta ieš­ko­ti įta­ria­ mų­jų dėl gais­ro dau­gia­bu­ty­je, nea­be­jo­ta, kad pa­si­slė­pu­sie­ji nuo tei­sė­sau­gos ga­lė­jo spė­ti iš­vyk­ti į už­sie­nį. Da­bar dau­gia­bu­čio pa­de­gi­mo by­lo­je li­ko vie­nas ieš­ko­mas įta­ria­ ma­sis Mar­ty­nas S. – ne­pil­na­me­ čio, taip pat šio­je by­lo­je įta­ria­mo­jo bro­lis. Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, da­bar 3 įta­ria­mie­ji suim­ti, vie­nas teis­mo lau­kia lais­vė­je. 19-me­čio mir­ti­mi pa­si­bai­gęs gais­ras dau­gia­bu­ty­je ki­lo ko­vo 25osios nak­tį. Siau­bo iš­tik­ti žmo­nės šo­ki­nė­jo per sep­tin­to aukš­to bal­ ko­nus, neišt­ver­da­mi karš­čio ki­ti

ka­bė­jo ant bal­ko­no tu­rėk­lų. Ke­ tu­ri as­me­nys, ku­rių am­žius sie­kia nuo 17 iki 25 me­tų, šo­ko pro lan­gą. Du iš jų bu­vo sun­kios būk­lės. Sep­ty­ni žmo­nės ap­si­nuo­di­jo smal­kė­mis, leng­vai nu­de­gė. Per gais­rą nu­ken­tė­jo vie­nas ne­pil­na­ me­tis. Iš vi­so per gais­rą nu­ken­tė­jo 11 bu­te bu­vu­sių as­me­nų. Stip­riai iš­de­gė bu­tas, ku­ria­me ki­lo gais­ras, ir esan­tis virš de­gu­sio bu­to aš­tun­ ta­me aukš­te. Iš vi­so bu­vo eva­kuo­ ti 38 as­me­nys, 9 iš jų bu­vo iš­kel­ti au­to­kel­tu­vu. Žu­vu­sį­jį ug­nia­ge­siai ra­do vo­ nios kam­ba­ry­je. Iš pra­džių įta­ria­ mie­siems bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl nu­žu­dy­mo ki­tų žmo­nių gy­vy­ bei pa­vo­jin­gu bū­du. Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą įta­ri­mai pa­pil­dy­ti dar vie­nu punk­tu – gy­vy­bę atė­mė be­jė­giš­kos būk­lės žmo­gui. Bau­džia­ma­sis ko­ dek­sas už šį nu­si­kal­ti­mą nu­ma­to griež­čiau­sią baus­mę – kalėti nuo 5 iki 20 me­tų ar­ba iki gy­vos gal­vos.

Gry­bai nė­ra ra­dioak­ty­vūs Kau­no tur­ga­vie­tė­se pa­si­ro­džius pir­mie­siems ba­ra­vy­kams ir rau­ don­vir­šiams, vis dau­giau mies­tie­ čių trau­kia į miš­kus gry­bau­ti.

Pa­sak Ra­dia­ci­nės sau­gos cent­ ro spe­cia­lis­tų, šio­mis die­no­mis pa­dau­gė­jo klau­si­mų, ar gry­bus sau­gu rink­ti, ar jie nė­ra ra­dioak­ ty­vūs. Nors po Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją ra­ dioak­ty­vio­mis me­džia­go­mis už­ ter­šu­sios ava­ri­jos Čer­no­by­lio ato­mi­nė­je elekt­ri­nė­je praė­jo dau­ giau kaip 30 me­tų, tar­ša il­gaam­ žiais ra­dio­nuk­li­dais vis dar te­bė­ ra miš­ko pa­klo­tės vir­šu­ti­niuo­se sluoks­niuo­se. Lie­tu­va, pa­ly­gin­ti su Skan­di­ na­vi­jos, Vo­kie­ti­jos ir Len­ki­jos kai ku­rio­mis te­ri­to­ri­jo­mis, daug ma­ žiau nu­ken­tė­jo dėl šios ava­ri­jos. Vis dėl­to abe­jo­nių, kad gry­bai ga­ li bū­ti ra­dioak­ty­vūs, vis dar pa­si­ tai­ko. Ra­dia­ci­nės sau­gos cent­ras ra­ mi­na miš­ko gė­ry­bių mė­gė­jus: kas­met yra ste­bi­ma gry­bų tar­ša ra­dioak­ty­vio­mis me­džia­go­mis, ren­ka­mi gry­bai įvai­riuo­se ša­lies miš­kuo­se. Pa­sak spe­cia­lis­tų, vo­ve­rai­tės yra ma­žiau­siai ra­dioak­ty­vias me­džia­

Ar elekt­ri­n Kau­no val­d Ar A.Kup­čins­kas, pa­si­ 1 sa­ky­da­mas apie tai, kad ne­bi­jo koa­li­ci­jos by­rė­ji­mo, ne­ble­ fuo­ja? „Kau­no die­nos“ šal­ti­nių tei­gi­ mu, šio­mis die­no­mis val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­ti­jų at­sto­vai po vie­ną kvie­čia­mi su­si­tik­ti su A.Kup­čins­ ku. Gal­būt Kau­no me­ras taip ban­ do už­si­tik­rin­ti pa­ra­mą, jei ban­gos įsiū­buo­tų koa­li­ci­jos val­tį? El­ge­sys at­ro­do keis­to­kas

Pir­ma­sis žings­nis bu­vo Ru­si­jos kon­cer­no „Gazp­rom“ pra­ne­ši­mas apie no­rą sa­vo 99,5 pro­c. KTE ak­ ci­jų par­duo­ti bend­ro­vei „Cle­ment Po­wer Ven­tu­re Inc.“. Ki­tas žings­ nis – „Kau­no ener­gi­jos“ val­dy­bos ir ste­bė­to­jų tar­bos pri­ta­ri­mas KTE par­da­vi­mui – iš­si­de­rė­jus tam tik­ ras są­ly­gas, nau­din­gas Kau­nui. „Kau­no ener­gi­jos“ ste­bė­to­jų ta­ ry­bo­je yra įvai­rių par­ti­jų at­sto­vų, to­dėl A.Kup­čins­ko el­ge­sys prie­ši­ nan­tis KTE par­da­vi­mui ne vie­nam mies­to po­li­ti­kui at­ro­do keis­to­kas. Jis pa­reiš­kė, kad ak­ci­nin­kai ne­pri­ ta­ria KTE ste­bė­to­jų ta­ry­bos ir val­ dy­bos iš­si­de­rė­toms są­ly­goms. Kau­no me­ras ti­ki­na, kad jis reiš­ kia Kau­no sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­nę. Tie­sa yra ta, kad miesto taryba nėra priėmusi jokio sprendimo, kokiomis sąlygomis reikėtų parduoti KTE. Pa­si­ro­do, vi­sos sa­vi­val­dy­bės var­ du pa­reiš­ki­mus apie ne­va kri­mi­ na­li­niu prie­sko­niu kve­pian­tį KTE ak­ci­jų par­da­vi­mą skel­bian­tis me­ ras A.Kup­čins­kas dėl bend­ros po­ zi­ci­jos ne­su­si­ta­rė ne tik su koa­li­ ci­jos par­tne­riais iš ki­tų par­ti­jų. Dėl elektrinės pardavimo sąlygų nebu­ vo balsuota ir pačioje konservatorių frakcijoje. Pa­sku­ti­nis kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos su­si­rin­ki­mas vy­ko lie­pą. „Koa­li­ci­ja dek­la­ruo­ja, kad tu­ri 23–24 na­rius, ta­čiau kai ku­rie bal­ sa­vi­mai pa­ro­dė, kad tiek tik­rai nė­ ra. Tik lai­ko klau­si­mas, ka­da koa­ li­ci­ja su­by­rės, o me­ras gal­būt ma­to, kad ji jau su­by­rė­ju­si“, – tie­siai rė­žė ta­ry­bos opo­zi­ci­jo­je esan­čios frak­ ci­jos „Dir­ba­me Kau­nui“ na­rys Ar­ tū­ras Or­laus­kas. Jis nea­be­jo­ja, kad jei ar­ti­miau­ sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je bus spren­ džia­mi su KTE su­si­ję klau­si­mai, kon­ser­va­to­riams ta­ry­bos dau­gu­ mos su­bur­ti ne­pa­vyks.

čins­ko žūt­bū­ti­nį ryž­tą prie­šin­ tis, kad „Gazp­ro­mas“ su­de­rė­to­ mis są­ly­go­mis par­duo­tų elekt­ri­nę, kal­bė­jo opo­zi­ci­nės Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Gin­ta­ras Jo­nas Fur­ma­na­ vi­čius. – Juk į su­tar­tį dėl KTE ak­ ci­jų par­da­vi­mo su­ra­šy­ta vis­kas, ko jis no­rė­jo.“ Dau­gy­bę me­tų ko­vo­to­ju su KTE val­dan­čiu „Gazp­ro­mu“ dė­ję­sis A.Kup­čins­kas nu­trauk­ti Ru­si­jos kom­pa­ni­ją ir elekt­ri­nę jun­gian­ čių ry­šių ne­sku­ba. Jau pu­sę me­tų „Gazp­ro­mas“ lau­kia lei­di­mo par­ duo­ti KTE ak­ci­jas, o sa­vi­val­dy­bė del­sia ir ra­gi­na ne­sku­bė­ti. Vi­są tą lai­ką kau­nie­čiai bran­giai mo­ka už Ru­sijos kom­pa­ni­jos du­jas. „Kaž­ka­da kon­ser­va­to­riai šau­kė „Ne­lei­sim Iva­no prie vamz­džio“, bet da­bar ma­to­me, kad mė­gi­na­ ma tą Iva­ną prie vamz­džio iš­lai­ky­ ti kuo il­giau. Tas vil­ki­ni­mas nau­ din­gas tik „Gazp­ro­mui“, – dės­tė A.Or­laus­kas. „Jo­kio vil­ki­ni­mo, – „Kau­no die­ nai“ si­tua­ci­ją api­bū­di­no A.Kup­ čins­kas. – Lie­pos mė­ne­sį koa­li­ci­ jo­je su­ta­rė­me, kad nuo­sta­tos dėl elekt­ri­nės par­da­vi­mo bus su­de­rin­ tos iki rug­sė­jo. Ne­ži­nau, ko­dėl vis­ kas bu­vo iš­spręs­ta pa­sku­bo­mis.“

Lai­ko Iva­ną prie vamz­džio

Do­mė­sis pro­ku­ro­rai

Niekas nebalsavo

„„Ra­mi­na: Ra­dia­ci­nės sau­gos cent­ro spe­cia­lis­tai, iš­ty­rę ša­lies miš­kuo­

se au­gan­čius gry­bus, nu­sta­tė, kad vi­si jie tin­ka­mi mais­tui.gas kau­pian­tys gry­bai, juo­se tar­ ša ra­dio­nuk­li­dais – mi­ni­ma­li. Ki­ tos gry­bų rū­šys skir­tin­gai kau­pia ra­dio­nuk­li­dus. San­ty­ki­nai di­des­ nius šių me­džia­gų kie­kius su­kau­ pia raukš­lė­tie­ji gu­du­kai, ta­čiau ra­ dio­nuk­li­dų la­bai su­ma­žė­ja gry­bus ver­dant. Ra­dia­ci­nės sau­gos cent­ras šie­ met jau iš­ty­rė gry­bus iš La­ba­no­ro gi­rios, Kau­no, Tau­ra­gės, Jur­bar­ko,

Tomo Raginos nuotr.

Šven­čio­nių, Vil­niaus, Uk­mer­gės, Šal­či­nin­kų ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių te­ ri­to­ri­jo­se esan­čių miš­kų. Vo­ve­rai­čių, ba­ra­vy­kų, rau­do­ ni­kių, ūmė­džių, kaz­lė­kų, raukš­ lė­tų­jų gu­du­kų, pil­kų­jų meš­ku­čių ir ki­tų šią va­sa­rą su­rink­tų gry­bų mė­gi­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad tar­ša yra ne­di­de­lė, ne­vir­ši­ja leis­ti­no kie­kio. KD inf.

„„Intriga: ar tikrai koalicijos partneriu

„Nei eko­no­mi­nės, nei po­li­ti­nės lo­gi­kos ne­ma­tau, – apie A.Kup­

A.Kup­čins­kas tei­gia bi­jan­tis už­ šok­ti nuo vil­ko ant meš­kos, nes


3

Ketvirtadienis, rugpjūčio 23, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Teismas flo­ris­to už grotų nepasiuntė

Va­kar pa­va­ka­re Kau­ne pra­ pliu­po ga­lin­gas lie­tus, stip­rus vė­jas len­kė me­džius. Lais­vės alė­jo­je vėt­ra iš­var­tė rek­la­mi­ nius sten­dus ir lau­ko ka­vi­nių įran­gą, nu­lau­žė lie­pą, o Mu­zi­ ki­nio teat­ro so­de­ly­je mė­tė­si di­džiu­lės me­džių ša­kos. Liū­ tis tę­sė­si vos apie de­šimt mi­ nu­čių, to­dėl ne­spė­jo pa­tvin­ti ir mies­to gat­vės.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Ka­pų iš­nie­ki­ni­mu ir va­gys­te kal­ tin­tas flo­ris­tas Mo­des­tas Va­si­ liaus­kas nu­teis­tas vie­nų me­ tų lais­vės atė­mi­mo baus­me, jos vyk­dy­mą ati­de­dant me­tams. Net ir po švel­naus nuo­spren­džio flo­ ris­tas sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

ė su­griaus džios pa­ma­tus?

Nuosp­ren­dis ne­pa­ti­ko

Kau­no ra­jo­no teis­mas pa­skel­ bė nuo­spren­dį dau­gy­bės re­kor­ dų au­to­riui M.Va­si­liaus­kui. Lyg­ ti­nai nu­teis­tas me­tams, flo­ris­tas dar tu­ri at­si­pra­šy­ti nu­ken­tė­ju­sių­ jų, ku­rių ar­ti­mų­jų ka­pus Kar­mė­ la­vos ka­pi­nė­se jis iš­nie­ki­no. „Tam, kad ga­lė­čiau at­si­pra­šy­ti, tu­ri bū­ti už ką at­si­pra­šy­ti“, – sa­vo kal­tės ir po nuo­spren­džio pa­skel­ bi­mo ne­pri­pa­ži­no M.Va­si­liaus­kas. Jis ga­ran­ta­vo, kad skųs šį teis­mo spren­di­mą. To­kią nuo­sta­tą jis pa­ reiš­kė dar prieš iš­girs­da­mas teis­ mo ver­dik­tą: „Kol ne­bus ge­ras nuo­spren­dis, tol ir skų­siu.“ Į tei­sia­mų­jų suo­lą M.Va­si­liaus­ ką at­ve­du­si is­to­ri­ja vy­ko 2010 m. ba­lan­dį. Kal­ti­na­mo­jo­je iš­va­do­je tei­gia­ma, kad prieš dve­jus me­tus Kar­mė­la­vos ka­pi­nių ka­pa­vie­tė­ se bu­vo iš­kas­ta 60 de­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų. Nus­ta­ty­ta, kad M.Va­si­ liaus­kas tarp 4–6.50 val. ry­to dar­ba­vo­si Kar­mė­la­vos ka­pi­nė­se. Ali­bi neį­ti­ki­no

us A.Kupčinskas (centre) po vieną kviečiasi pokalbio? 

KTE ak­ci­jas pirk­ti no­rin­ti bend­ro­ vė „Cle­ment Po­wer Ven­tu­re“ jam nė­ra ži­no­ma. Ak­ci­jų par­da­vi­mui pri­ta­ru­sią „Kau­no ener­gi­jos“ val­dy­bą me­ ras jau ap­skun­dė pro­ku­ro­rams. A.Kup­čins­kas taip pat pa­brė­žė, kad „Kau­no ener­gi­jos“ val­dy­ba tu­ rės pri­siim­ti fi­nan­si­nius nuo­sto­ lius, jei dėl val­dy­bos na­rių klai­dos jie bus pa­tir­ti.

Jei ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­ je bus spren­džia­ mi KTE klau­si­mai, kon­ser­va­to­riams dau­gu­mos su­bur­ ti ne­pa­vyks. Vis dėl­to, kas at­sa­kys, jei po­li­ ti­niai žai­di­mai at­bai­dys vi­sus in­ ves­tuo­to­jus? Ka­ti­li­nės Kau­ne tu­ ri bū­ti at­nau­jin­tos per atei­nan­čius ke­le­rius me­tus. Jei ne, kau­nie­čiai iš sa­vo ki­še­nių mo­kės mil­ži­niš­kas bau­das už per­ne­lyg di­de­lį iš­me­ta­ mų ter­ša­lų kie­kį. „Na, tai tė­ra są­moks­lo teo­ri­jos: kas bū­tų, jei­gu bū­tų“, – šiuo klau­ si­mu per­ne­lyg dis­ku­tuo­ti ne­ke­ti­no A.Kup­čins­kas.

Nuo­mo­nių skir­tu­mo esa­ma

Kon­ser­va­to­rių par­tne­riai koa­li­ ci­jo­je A.Kup­čins­ko el­ge­sį kol kas ko­men­tuo­ja san­tū­riai. Tie­sa, gal­ būt tik to­dėl, kad tei­siš­kai su­stab­ dy­ti ak­ci­jų par­da­vi­mo grei­čiau­siai ne­beį­ma­no­ma. „Nuo­mo­nių skir­tu­mas yra, – pri­pa­ži­no me­ro pa­va­duo­to­jas jau­ na­lie­tu­vis Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­ čius. – Ta­čiau tai yra nor­ma­lu ir de­mok­ra­tiš­ka. Dėl to koa­li­ci­jos ne­griū­na. O gvil­den­ti KTE klau­si­ mą jau vė­lu, nes do­ku­men­tai iš­ke­ lia­vo.“ Kal­ba už vi­sus

Ki­ti kon­ser­va­to­rių par­tne­riai tei­gė, kad me­ras ir jo ko­man­da ne­si­tei­kė da­ly­tis vi­sa priei­na­ma in­for­ma­ci­ja. Juos be­ne la­biau­siai er­zi­na tai, kad A.Kup­čins­kas sa­vo nuo­mo­nę pa­ tei­kia kaip vi­sų val­dan­čių­jų ta­ry­bos na­rių ar net vi­so mies­to po­zi­ci­ją. Val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je esan­ tis li­be­ral­cent­ris­tų ly­de­ris Ar­vy­ das Gar­ba­ra­vi­čius tei­gė, kad tei­sės KTE klau­si­mais kal­bė­ti vi­sos koa­ li­ci­jos var­du A.Kup­čins­kui nie­kas ne­su­tei­kė. „Su koa­li­ci­jos par­tne­riais rei­kia kal­bė­tis ir vis­ką ap­tar­ti. Dik­tuo­ti są­ly­gas Eu­ro­po­je ga­li tik Lu­ka­šen­ ka“, – sa­kė A.Gar­ba­ra­vi­čius. Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas at­sto­vė Auš­ra Ru­čie­nė kal­bė­jo, kad

Artūro Morozovo nuotr.

jei „Kau­no ener­gi­jos“ val­dy­ba priė­ mė spren­di­mą par­duo­ti elekt­ri­nę, šo­ki­nė­ti prieš jį nė­ra ar­gu­men­tų. Ap­ta­kiau­siai A.Kup­čins­ko el­ge­sį ko­men­ta­vo so­cial­de­mok­ra­tė Orin­ ta Lei­pu­tė, ne per se­niau­siai sė­du­si į vi­ce­me­rės kė­dę ir tik­rai ne­no­rin­ ti, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja su­griū­ tų. Ji kal­bė­jo apie me­ro tei­sę tu­rė­ ti sa­vo nuo­mo­nę, bet ne­slė­pė, kad in­for­ma­ci­jos dėl elekt­ri­nės par­da­ vi­mo net jai pri­trū­ko.

Prie Kar­mė­la­vos ka­pi­nių gė­lė­mis pre­kiau­jan­tys vers­li­nin­kai teis­me pa­liu­di­jo, kad nu­si­kal­ti­mo die­ną ma­tė M.Va­si­liaus­ką prie ka­pi­nių. Taip pat ma­tė ka­ru­tį, pri­krau­tą tik ką iš­kas­tų me­de­lių. Vals­ty­bi­ nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­ti pro­ku­ro­rė pa­brė­žė, kad ant ka­ru­čio ir kas­tu­ vo eks­per­tai nu­sta­tė M.Va­si­liaus­ ko kva­po pėd­sa­kus. Teis­mas pa­brė­žė, kad pa­gal M.Va­si­liaus­ko mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną

nu­sta­ty­ta, jog nu­si­kal­ti­mo pa­da­ ry­mo me­tu jis bu­vo Kar­mė­la­vos ka­pi­nė­se. Teis­mas at­si­žvel­gė ir į tai, kad iš­si­sky­ręs, 9 kla­sių iš­si­ la­vi­ni­mą tu­rin­tis ir in­di­vi­dua­lia veik­la be­si­ver­čian­tis flo­ris­tas jau yra teis­tas už nu­si­kal­ti­mus dėl sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo. Teis­mo neį­ti­ki­no M.Va­si­liaus­ko ver­si­ja, kad jis tik no­rė­jo at­si­kra­ ty­ti šiukš­lė­mis. Flo­ris­tas ne­ma­ tė nie­ko blo­go, kad ne­rei­ka­lin­gų at­lie­kų pri­grūs­tą mik­roau­to­bu­ siu­ką iš­tuš­tins prie Kar­mė­la­vos ka­pi­nių sto­vin­čiuo­se kon­tei­ne­ riuo­se.

Tam, kad ga­lė­čiau at­si­pra­šy­ti, tu­ri bū­ ti už ką at­si­pra­šy­ti. Per­se­kio­jan­čios keis­te­ny­bės

Flo­ris­tas tu­rė­jo ir ali­bi to­kiam anks­ty­vam lai­kui pa­tei­sin­ti. Esą iš­va­ka­rė­se vi­są die­ną dir­bo vie­ nos vers­li­nin­kės ūky­je. Pa­sak M.Va­si­liaus­ko, bu­vo su­tar­ta, kad jis iš­veš te­ri­to­ri­jo­je su­si­kau­pu­ sias šiukš­les. Rie­dė­da­mas pa­sku­ ti­nė­mis šiukš­lė­mis pa­krau­tu au­ to­bu­siu­ku, jis stab­te­lė­jo už­kąs­ti, taip pat ir iš­gė­rė. Te­ko nak­vo­ ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­ lė­je prie pa­ke­lės ka­vi­nės. Anks­ti pa­bu­dęs ir at­va­žia­vo iki Kar­mė­ la­vos ka­pi­nių. M.Va­si­liaus­kas ne kar­tą yra pa­ kliu­vęs į keis­tas is­to­ri­jas. Praė­ju­ sį ru­de­nį jis bu­vo įtar­tas ka­na­li­ za­ci­jos dang­čių va­gys­te, ta­čiau, pri­trū­kus įro­dy­mų, by­la bu­vo nu­trauk­ta. Tei­sė­sau­gos pa­rei­ gū­nams jis bu­vo įkliu­vęs, kai par­ da­vi­nė­jo miš­ke iš­kas­tas eg­lai­tes. Kar­tą M.Va­si­liaus­kas bu­vo ta­pęs nu­si­kal­tė­liu tai­ki­niu. Bu­vo įsi­ brau­ta į jo na­mus. Flo­ris­tas įta­ rė, kad ieš­ko­ta jo iš cen­tų su­kur­ tos su­kne­lės.

Griū­tis už­prog­ra­muo­ta?

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai ma­no, kad koa­ li­ci­jos griū­tis bu­vo už­prog­ra­muo­ ta, nes koa­li­ci­jos par­tne­rių ne­vie­ ni­ja bend­ras po­žiū­ris į svar­biau­sius mies­to klau­si­mus. Jų ma­ny­mu, už vi­sus val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­ tne­rius kal­bė­ti mėgs­tan­tis A.Kup­ čins­kas prie koa­li­ci­jos sie­nų ce­ men­ta­vi­mo ne­pri­si­de­da. „Ka­li­gu­la apie sa­ve sa­ky­da­vo „mes“. Is­to­ri­jo­je yra to­kių fak­tų, kai žmo­nės sa­vo nuo­mo­nę pri­mes­ da­vo kaip ko­lek­ty­vi­nę“, – šyp­te­lė­ jo G.J.Fur­ma­na­vi­čius. „Juk šios koa­li­ci­jos su­bū­ri­mo pa­ grin­das bu­vo vie­nas – su­grį­ži­mas į val­džią. Jie ne­su­ta­ria jo­kiais stra­ te­gi­niais klau­si­mais, to­dėl koa­li­ci­ja pa­smerk­ta žlug­ti“, – tei­gė praė­ju­sį ru­de­nį nu­vers­tos ta­ry­bos val­dan­ čio­sios dau­gu­mos ly­de­ris li­be­ra­las Ri­man­tas Mi­kai­tis.

„„Pa­ly­da: M.Va­si­liaus­ką į teis­mo nuo­spren­džio pa­skel­bi­mą at­ly­dė­jo

drau­gė. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


4

Ketvirtadienis, rugpjūčio 23, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Pri­čiup­ti pro­sti­tu­tes pa­dė­jo kai­my­nai Į Kau­no po­li­ci­jos tink­lą pa­te­ko dvi „plaš­ta­kės“. Apie mer­gi­nas, už­sii­man­čias pro­sti­tu­ci­ja, pa­rei­ gū­nus in­for­ma­vo gy­ven­to­jai.

„„At­ly­gis: pa­rei­gū­nams įkliu­vu­

sios pro­sti­tu­tės už vie­ną va­lan­ dą iš klien­tų im­da­vo 180 li­tų. 

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Po­li­ci­nin­kai, pa­tik­ri­nę Kęs­tu­ čio gat­vė­je esan­tį bu­tą, ra­do dvi mer­gi­nas, ku­rios, pri­si­den­gu­ sios ma­sa­žo pa­slau­go­mis, ver­tė­si pro­sti­tu­ci­ja. 21-ų D.V. ir 28-erių K.K. su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­ sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai dėl ver­ ti­mo­si pro­sti­tu­ci­ja. D.V. po­li­ci­jai įkliu­vo pir­mą kar­ tą, o K.K. baus­ta ne vie­ną kar­tą, to­dėl ad­mi­nist­ra­ci­nė by­la spren­ di­mui priim­ti bus per­siųs­ta Kau­ no mies­to apy­lin­kės teis­mui. Mer­gi­nos nu­ro­dė, kad už vie­ną va­lan­dą ero­ti­nio ma­sa­žo iš klien­ tų im­da­vo 180 li­tų at­ly­gį. Jų tei­gi­ mu, bu­tas Kęs­tu­čio gat­vė­je bu­vo nau­do­ja­mas kaip biu­ras, o pa­ slau­gas jos daž­niau­siai teik­da­vo ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. KD inf.

„„Akis­ta­ta: B.Ku­čins­ko (nuotr. kairėje) ir S.Si­da­ra­vi­čiaus ke­liai teis­me su­si­kir­to dėl at­lei­di­mo iš dar­bo. 

To­mo Ra­gi­nos, Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

B.Ku­čins­kas sie­kia 100 tūkst. li­tų Bu­vęs Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rys, iš „auk­si­nio“ tua­le­to by­los sau­sas iš­li­pęs Bro­nis­lo­vas Ku­čins­kas ne­sle­pia nuo­skau­dos dėl at­lei­di­mo iš Kau­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jo pa­rei­gų. Šį gin­čą narp­lio­ja teis­mai. Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Vi­si ne­pa­ten­kin­ti

Kau­no apy­gar­dos teis­me ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka nag­ri­nė­ja­mi B.Ku­ čins­ko ir jo darb­da­vių skun­dai. Že­ mes­nės ins­tan­ci­jos Kau­no apy­lin­ kės teis­mas jau bu­vo iš­nag­ri­nė­jęs ne­san­tai­ką tarp bu­vu­sio pa­va­duo­ to­jo ir darb­da­vio, ta­čiau Apy­lin­ kės teis­mo spren­di­mas ne­ten­ki­no abie­jų pu­sių. Vis­kas pra­si­dė­jo 2009 m. bir­že­ lį, kai B.Ku­čins­kas bu­vo at­leis­tas iš Kau­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­ gų. So­viet­me­čiu Kau­no vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju ko­mu­na­li­niam ūkiui dir­bęs po­li­ti­ kas pik­ti­no­si: „Dvy­li­ka me­tų vyk­ do­ma­ja­me ko­mi­te­te dir­bau, ta­čiau tais lai­kais nie­kas taip neat­leis­da­vo iš dar­bo. Da­bar daug dau­giau „bar­ da­ko“ pri­da­ry­ta.“ B.Ku­čins­ko dar­by­me­tį Tu­riz­mo cent­re pri­si­mi­nęs di­rek­to­rius Si­gi­ tas Si­da­ra­vi­čius ap­gai­les­ta­vo, kad iš pa­va­duo­to­jo dar­bo bu­vo ma­ža nau­dos. „Jis tu­rė­jo rū­pin­tis lė­šų pri­trau­ki­mu Kau­no pi­liai at­sta­ty­ti, ta­čiau re­zul­ta­tų ne­bu­vo“, – aiš­ki­ no S.Si­da­ra­vi­čius. Jau­čia­si nu­skriaus­tas

B.Ku­čins­kas sie­kė grįž­ti dirb­ti at­ gal į Kau­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos

cent­rą. „Per tą lai­ką, kol by­li­nė­ja­ mės, ma­no eta­tas bu­vo pa­nai­kin­ tas, to­dėl ne­bė­ra kur grįž­ti“, – py­ ko B.Ku­čins­kas. Jis aiš­ki­no tiks­liai ir ne­ži­nąs, ką jo gy­nė­jas su­ra­šė Kau­no apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­ ja­ma­me skun­de. Vis dėl­to po­li­ti­kas te­be­si­lai­ko sa­vo: ma­no, kad jo at­lei­di­mas iš dar­bo bu­vo ne­tei­sė­tas, ir už vi­są lai­ko­tar­pį, ku­rį ne­dir­bo, jam tu­rė­ tų bū­ti su­mo­kė­ta be­veik 100 tūkst. li­tų. „Čia ne kaž­ko­kie no­rai, o man pri­klau­so 90 300 li­tų per tuos tre­ jus me­tus, kai aš ne­dir­bu. Nė ko­ kią pa­šal­pą iš­vi­ji­mo iš dar­bo su­ mo­kė­jo, tik paė­mė jau­nuo­lis ir at­lei­do“, – ne­si­lio­vė pyk­ti B.Ku­ čins­kas.

Nė ko­kią pa­šal­pą iš­vi­ji­mo iš dar­bo su­mo­kė­jo, tik paė­ mė jau­nuo­lis ir at­ lei­do.

Jaus­da­ma­sis ne­tei­sė­tai at­leis­tas iš dar­bo, bu­vęs Kau­no ta­ry­bos na­ rys ne­sto­ko­jo kri­ti­kos ir ob­jek­tui, ku­riuo tu­rė­jo rū­pin­tis. „Nie­ko ta pi­lis neats­ta­ty­ta. Kiau­lių gar­das iš pi­lies pa­da­ry­tas, o ne at­sta­ty­ta“, – ne­gai­les­tin­gai rė­žė B.Ku­čins­kas.

At­leis­tas dėl pra­vaikš­tos

Kau­n o tu­r iz­m o cent­ro va­d o­ vas S.Si­da­ra­vi­čius tvir­ti­no, kad B.Ku­č ins­kas bu­vo at­l eis­tas už pra­vaikš­tą. „Kai dar­buo­to­jas vi­są die­ną nea­tei­na į dar­bą, pa­gal dar­ bo ko­dek­są tai yra šiurkš­tus dar­bo draus­mės pa­žei­di­mas“, – at­lei­di­ mo mo­ty­vą dės­tė S.Si­da­ra­vi­čius. Pa­sak tu­riz­mo cent­ro va­do­vo, sa­vo pa­va­duo­to­ją jis re­tai ma­ty­ da­vo dar­be. „Mes jo die­na iš die­ nos ne­ma­ty­da­vo­me. Mo­kė­ti jam at­ly­gi­ni­mą bu­vo per di­de­lė pra­ ban­ga“, – aiš­ki­no S.Si­da­ra­vi­čius. Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro in­ te­re­sams at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­ tas Po­vi­las Je­go­ro­vas už­si­mi­nė, kaip B.Ku­čins­kui pa­vy­ko įti­kin­ti že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mą, esą at­lei­di­mas bu­vo ne­tei­sė­tas. „Jis aiš­ki­no, esą Tu­riz­mo cent­ ro pa­tal­po­se jam trū­kę vie­tos, to­ dėl jis dirb­da­vęs ki­tur. Net­gi ra­do liu­dy­to­j ų. To­d ėl Kau­n o apy­l in­ kės teis­mas pa­ten­ki­no jo skun­ dą ir pri­tei­sė apie 20 tūkst. li­tų kom­pen­sa­ci­ją“, – pri­mi­nė ad­vo­ ka­tas. Toks teis­mo spren­di­mas Tu­riz­ mo cent­ro ne­ten­ki­no, o B.Ku­čins­ ko ne­ten­ki­no vos 20 tūkst. li­tų kom­pen­sa­ci­ja už ne­gau­tą at­ly­gi­ ni­mą, kai bu­vo at­leis­tas iš dar­bo. Ki­tą sa­vai­tę Kau­no apy­gar­dos teis­mas ti­ki­si pa­skelb­ti šio ne­su­ ta­ri­mo ver­dik­tą.

Kli­ni­ko­se – uni­ka­lus to­mog­ra­fas Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­ si­te­to (LSMU) li­go­ni­nė­je Kau­no kli­ ni­ko­se ne­tru­kus pra­dės veik­ti pir­ ma­sis ša­ly­je po­zit­ro­nų emi­si­jos to­ mog­ra­fas (PET).

Šis mo­der­nus bran­duo­li­nės me­di­ ci­nos įren­gi­nys įsi­gy­tas už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas, pra­ne­šė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. PET kai­na­vo apie 11 mln. li­tų. Jis įreng­tas spe­cia­liai jam pa­sta­ty­ta­ me prie­sta­te, kur įsi­kū­rė Ra­dio­lo­ gi­jos kli­ni­ka.

Nau­ja­sis įren­gi­nys pa­dės gy­dy­ to­jams diag­no­zuo­ti on­ko­lo­gi­nius su­si­rgi­mus, krau­ja­gys­lių, šir­dies li­gas. Iki šiol at­lik­ti po­zit­ro­nų emi­si­ jos to­mog­ra­fi­ją Lie­tu­vos gy­ven­to­ jai vyk­da­vo į Es­ti­ją, Len­ki­ją, Vo­kie­ ti­ją, Švei­ca­ri­ją. Vie­nas ty­ri­mas Kau­no kli­ni­ko­ se kai­nuos apie 3,5 tūkst. li­tų. Per vie­ną die­ną bus ga­li­ma at­lik­ti iki aš­tuo­nių ty­ri­mų. ES fon­dų lė­šo­mis įdieg­tos ir ki­tos nau­jau­sios ra­dio­lo­gi­nės diag­nos­ti­

kos tech­no­lo­gi­jos – dau­gias­luoks­ nė kom­piu­te­ri­nė to­mog­ra­fi­ja, mag­ ne­ti­nis re­zo­nan­sas. Bend­ra pir­ki­nių ver­tė – 12 mln. li­tų. PET tu­rė­tų bū­ti įreng­tas ir Vil­niu­je. Dėl šios įran­gos ko­vo­jo Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ ni­nė San­ta­riš­kių kli­ni­kos ir On­ko­ lo­gi­jos ins­ti­tu­tas. Po­zit­ro­nų emi­si­jos to­mog­ra­fij­ a yra ty­ri­mas, ku­rį at­lie­kant nau­do­ ja­ma ga­ma ka­me­ra ir ra­dioak­ty­vių me­džia­gų mi­ši­nys, no­rint pa­ma­ty­ti ir įver­tin­ti vi­di­nius or­ga­nus. KD, BNS inf.


5

ketvirtadienis, rugpjūčio 23, 2012

lietuva

XXI amžiumi „Re­git­ro­je“ dar nedvelkia me­di­ci­ni­nės pa­žy­mos, jei­gu ji ga­ lio­ja, taip pat ne­rei­kia pa­kar­to­ ti­nai fo­tog­ra­fuo­tis, nes iš­sau­go­ ma anks­tes­nė nuo­trau­ka. At­vyk­ti į „Re­git­ros“ pa­da­li­nį pri­rei­kia tik tuo­met, jei­gu kei­čia­si vai­ruo­to­jo pa­ra­šas – dėl to ap­si­lan­ky­ti pa­da­ li­ny­je pri­rei­kė ir dien­raš­čio skai­ ty­to­jai Jo­lan­tai. „Deja, pa­da­li­ny­je vis­ką rei­kia da­ry­ti iš nau­jo, ir vi­ sas pa­žy­mas pri­sta­ty­ti, ir fo­tog­ ra­fuo­tis“, – ste­bė­jo­si nu­si­vy­lu­si vai­ruo­to­ja.

No­rint pa­si­keis­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ ji­mą, šiuo me­tu rei­ kia at­lik­ti tą pa­čią jo už­sa­ky­mo pro­ce­dū­ rą, kaip ir jį gau­nant pir­mą kar­tą. Nors duo­me­nys apie vai­ruo­to­jus ren­ka­ mi, iš ar­chy­vų juos per­kel­ti į e. erd­vę ne­sku­ba­ma.

Va­do­vau­ja­si se­nu įsa­ky­mu

„„Ne­pa­to­gu­mai: nors „Re­git­ra“ di­džiuo­ja­si įdie­gu­si ne­ma­žai e. pa­slau­gų, at­vy­kę į pa­da­li­nius gy­ven­to­jai e. sis­

Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

te­mos pa­to­gu­mus ma­to kaip sa­vo au­sis. 

Kau­pia tik po­pie­rius

Praėjusią sa­vai­tę vals­ty­bės įmo­ nės „Re­git­ra“ sos­ti­nės Vir­šu­liš­ kių fi­lia­le ap­si­lan­kiu­si dien­raš­čio skai­ty­to­ja Jo­lan­ta pa­ju­to, tar­si lai­ kas šio­je įstai­go­je bū­tų su­sto­jęs. Prieš me­tus bai­gus ga­lio­ti vai­ruo­ to­jo pa­žy­mė­ji­mui, mo­te­ris jau kei­ tė jį ir kaip pri­klau­so bu­vo pri­sta­ čiu­si vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, tarp jų ir ga­lio­jan­čią vai­ruo­to­jo svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mo me­di­ci­ni­ nę pa­žy­mą. Šį­kart nau­jo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ ji­mo Jo­lan­tai pri­rei­kė pa­si­kei­tus jos pa­var­dei, to­dėl ga­vu­si nau­ją as­ mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­ men­tą ji nu­sku­bė­jo keis­ti vai­ruo­to­ jo pa­žy­mė­ji­mo.

„Dar lauk­da­ma ei­lė­je iš­gir­dau, kad iš žmo­nių rei­ka­lau­ja­ma pri­ sta­ty­ti san­tuo­kos liu­di­ji­mą, o jo ne­tu­rin­tys žmo­nės ne­bu­vo ap­tar­ nau­ja­mi. Iš kar­to pa­si­ro­dė keis­ta, nes šiuos duo­me­nis vals­ty­bės ins­ ti­tu­ci­jos gau­na elekt­ro­ni­niu bū­du. Pa­ti prieš ke­lias die­nas tai pa­ty­ riau ap­si­lan­kiu­si po­lik­li­ni­ko­je, kur ma­no nau­ja pa­var­dė jau bu­vo ži­no­ ma ir nie­kas ne­rei­ka­la­vo jo­kių san­ tuo­kos liu­di­ji­mo ko­pi­jų“, – pa­sa­ ko­jo mo­te­ris. Lai­mė, „Re­git­ro­je“ san­tuo­kos liu­di­ji­mą ji tu­rė­jo, bet vis tiek ne­ bu­vo ap­tar­nau­ta ir bu­vo iš­siųs­ta at­vež­ti prieš me­tus „Re­git­rai“ jau pri­sta­ty­tos me­di­ci­ni­nės pa­žy­mos, ga­lio­jan­čios de­šimt me­tų.

Ne­su­de­rin­tos sis­te­mos

„Vai­ruo­to­jo svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mo me­di­ci­ni­nė pa­žy­ma ga­lio­ja de­šimt me­tų, o bai­gus jai ga­lio­ti prieš me­ tus tu­rė­jau pa­si­kei­ti ir vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, bu­vau vi­siš­kai ra­mi, nes „Re­git­ro­je“ bu­vo pa­lik­ta šios pa­žy­mos ko­pi­ja. Vis dėlto, pa­si­ro­ do, kom­piu­te­riai „Re­git­ro­je“ nau­ do­ja­mi tik vie­toj spaus­di­ni­mo ma­ ši­nė­lių, nes jo­kie duo­me­nys juo­se ne­kau­pia­mi, o ar­chy­vuo­ja­mi kaž­ ko­kia­me san­dė­liu­ke“, – pa­si­pik­ti­ nu­si dės­tė pa­šne­ko­vė. Jo­lan­ta mi­nė­tą pa­žy­mą ra­do na­ muo­se, ta­čiau jei­gu ne­bū­tų jos ra­ du­si, jai vėl bū­tų te­kę vyk­ti į po­ lik­li­ni­ką ir už jos iš­da­vi­mą mo­kė­ti pi­ni­gus, dau­giau kaip 40 li­tų.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Pa­si­ro­do, kom­piu­te­ riai „Re­git­ro­je“ nau­ do­ja­mi tik vie­toj spaus­di­ni­mo ma­ši­ nė­lių, nes jo­kie duo­ me­nys juo­se ne­kau­ pia­mi. VĮ „Re­git­ra“ yra įdie­gu­si ne­ ma­žai e. pa­slau­gų, di­džiuo­ja­ma­si ir spe­cia­liu Vai­ruo­to­jų po­rta­lu. Ja­ me elekt­ro­ni­niu bū­du ga­li­ma už­si­ sa­ky­ti nau­ją vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­ mą, net ne­rei­ka­lau­ja­ma pri­sta­ty­ti vai­ruo­to­jo svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mo

VĮ „Re­git­ra“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­ lis­tės Lai­mu­tės Užu­pės tei­gi­mu, įstai­gos pa­da­li­niai, priim­da­mi gy­ ven­to­jų pra­šy­mus dėl vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo kei­ti­mo, va­do­vau­ja­ si 2008 m. iš­leis­tu vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro įsa­ky­mu „Dėl Mo­to­ri­ nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­ to­jo pa­žy­mė­ji­mo iš­da­vi­mo tai­syk­ lių pa­tvir­ti­ni­mo“. Šia­me ket­ve­rių me­tų se­nu­mo įsa­ky­me nu­ro­dy­ ta, ko­kius do­ku­men­tus vai­ruo­ to­jas tu­ri pa­teik­ti keis­da­mas vai­ ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Kaip pa­brė­žė L.Užu­pė, be as­mens ta­pa­ty­bę pa­ tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to ir no­ri­mo keis­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, bū­ ti­na pa­teik­ti ir ga­lio­jan­čią vai­ruo­ to­jo svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mo me­di­ci­ ni­nę pa­žy­mą. L.Užu­pė in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu yra priim­tos mi­nė­to įsa­ky­ mo pa­tai­sos. „Tei­sės ak­tas dar ne­ priim­tas, jo pro­jek­tas de­ri­na­mas įvai­rio­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Tiks­liai ne­ ži­no­ma, ka­da jis ga­li bū­ti priim­tas, tad jo nuo­sta­tų dar ne­ko­men­tuo­ja­ me“, – sa­kė ji. L.Užupė at­krei­pė dė­me­sį, kad VĮ „Re­git­ra“ pa­da­li­niuo­se iš gy­ven­to­ jų ne­tu­ri bū­ti rei­ka­lau­ja­ma pri­sta­ ty­ti san­tuo­kos liu­di­ji­mo ko­pi­jos, nes šie duo­me­nys gau­na­mi elekt­ ro­ni­niu bū­du.

„Bla­kių“ ne­beieš­kos Pro­ku­ro­rai nu­trau­kė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl val­dan­čio­sios Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­ mok­ra­tų (TS-LKD) būs­ti­nė­je esą ras­tos klau­sy­mo­si įran­gos.

„Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ro­ras priė­mė nu­ta­ri­mą nu­trauk­ti iki­ teis­mi­nį ty­ri­mą, nes ne­pa­da­ry­ ta vei­ka, tu­rin­ti nu­si­kal­ti­mo, nu­ ma­ty­to Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 295 straips­ny­je, po­žy­mių“, – sa­kė Ge­ ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Vie­šų­jų ry­ šių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ta Stun­die­nė. Pastarasis straips­nis nu­ma­to, kad tas, kas ne­tei­sė­tai įren­gė ar pa­nau­ do­jo spe­cia­lią tech­ni­ką žmo­gui sek­ ti, in­for­ma­ci­jai apie vals­ty­bės, sa­ vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­ją, įstai­gą ar jų tar­nau­to­ją, po­li­ti­nę par­ti­ją, vi­suo­ me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją ar jų na­rį, ki­ tą ju­ri­di­nį ar fi­zi­nį as­me­nį rink­ti, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės atė­mi­mu iki ket­ve­rių me­tų. Ty­ri­mą nu­trau­kęs pro­ku­ro­ras pa­brė­žė, kad bu­vo at­lik­ti vi­si įma­ no­mi pro­ce­si­niai veiks­mai, ap­ klaus­ti liu­dy­to­jai, ap­žiū­rė­ta įvy­kio vie­ta, iša­na­li­zuo­ta per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą gau­ta in­for­ma­ci­ja ir priim­ tas toks nu­ta­ri­mas. KD, BNS inf.

-25

Tik KAUNE, Raudondvario pl. 131 Rugpjūčio 24–25 d.

VISOMS PREKĖMS

%

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos akcinėms ir užsakomosioms prekėms, cukrui, alkoholiui, tabako gaminiams, loterijos bilietams, tel. papildymo kortelėms, paslaugoms.


6

ketvirtadienis, rugpjūčio 23, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Rin­kė­jo pa­mąs­ty­mai prieš rin­ki­mus

Kla­si­ka ir pi­gūs efek­tai

G

Redakcijos skiltis

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

P

as­ta­r ie­ji me­tai už­de­rė­jo su­kak­čių. 2011-ie­ji bu­vo M.K.Čiur­lio­nio, 2012-ie­ji – Mai­ro­nio, jau ren­gia­ma­si Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio me­tams: 2014 m. su­kaks 300 me­t ų nuo lie­tu­vių gro­ž i­nės li­te­ra­t ū­ros pra­di­nin­ko mir­ties. Iš­ki­lių tau­tos me­ni­nin­kų ap­va­lios su­kak­tys – pro­ga pri­si­min­ti jų kū­ry­ bą. In­ten­ci­jos – dau­giau nei ge­ros, tik jos tu­ri ten­den­ci­ją iš­si­gim­ti.

In­ten­ci­jos – dau­giau nei ge­ros, tik jos tu­ri ten­den­ ci­ją iš­si­gim­ti. Per­nai su­kel­ta čiur­lio­nia­nos ban­ga pa­do­va­no­ jo ne vie­ną gra­žių ren­gi­nį, ta­čiau dau­gu­ma jų ir bu­vo tik vi­so la­bo gra­žūs ren­gi­niai, ko­kiais M.K.Čiur­lio­nio me­ti­nes ga­lė­tu­me mi­nė­ti nors ir kas­met. O vals­ty­bi­nės pa­mi­nė­ji­mo pro­gra­ mos pa­raš­tė­se li­ko sko­la gar­sia­jam kū­rė­jui – pa­ga­liau įra­šy­ti vi­sus jo kū­ri­nius for­te­pi­jo­nui. Šį dar­bą, ne­lauk­da­mi kul­tū­ros fun­kcio­nie­rių ma­lo­nės, pa­da­rė tik pri­va­tūs as­me­nys. Kaip net ir to­kia pro­ga ne­su­ge­bė­ta su­reng­ti mū­sų ge­ni­jaus kū­ri­nių gast­ro­lių po Eu­ro­pą, – iki šiol mįs­lė. Nu­vež­ti iki Mi­la­no, jie, lyg bū­ tų ne ge­ni­jaus dar­bai, bet koks ko­man­di­ruo­ tei iš­trū­kęs val­di­nin­kė­lis, su­sku­bo tvar­kin­gai grįž­ti na­mo ir pa­ke­liui ne­sus­to­jo nei Pa­ry­žiu­je ar Vie­no­je. Sa­ko, ita­lai li­ko ap­stul­bę: pri­tren­kė tra­pus M.K.Čiur­lio­nio dar­bų pa­sau­lis ir lie­tu­ viai, nuo pa­sau­lio sle­pian­tys šiuos še­dev­rus. Iš per­nykš­čių klai­dų ne­pa­si­mo­ky­ta ir šie­met. Mai­ro­nio me­tai mi­ni­mi nuo dai­nų pa­gal jo žo­džius dai­na­vi­mo iki se­nos poe­to sva­jo­nės – man­sar­dos Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­ zie­jaus mu­zie­ju­je įkur­tu­vių. Ne­di­de­lis konf­lik­tas, kai ku­ni­go Mai­ro­nio ei­ lės ne­bu­vo įleis­tos į šven­to­vę, poe­tui vei­kiau­ siai tik pa­dė­jo. Nea­be­jo­ti­nai at­si­ra­do vie­nas ki­tas paaug­lys, ku­r iam bent teo­ri­nė ti­k i­my­ bė poe­zi­jo­je pa­ma­ty­ti ko­kį kris­lą ero­ti­kos – di­ des­nis aks­ti­nas grieb­tis kny­g ų nei mo­kyk­lų pro­gra­mos rim­bai. Tik štai šiuo at­ve­ju ir iš­len­ da ne­ma­lo­ni tie­sa: gar­bin­go kla­si­ko gar­bin­gą su­kak­tį mi­ni­me, ta­čiau kny­gy­nų dar­buo­to­jos šiuo klau­si­mu ga­li tik ne­gar­bin­gai pa­gūž­čio­ti pe­čiais – var­giai kas ­pa­me­na, kas ir ka­da paskutinįjį kar­tą iš­lei­do Mai­ro­nio poe­zi­ją. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ti­ki­na: ru­de­nį kny­gų bus! Net 2500 eg­zemp­lio­rių kny­gų su ei­lė­raš­čiais ir vie­na iš sep­ty­nių Mai­ro­nio poe­mų. Ko­dėl tik bai­gian­tis ju­bi­lie­ji­niams me­tams ir tik da­lis kū­ri­nių – tra­di­ciš­kai re­to­ri­nis klau­si­mas. Gal prie­žas­tis ta, kad esa­me ne sa­vo kla­si­kų, bet pi­gių efek­tų my­lė­to­jai, ku­riems svar­biau­ sia – ret­kar­čiais da­ro­mi sim­bo­li­niai ges­tai, o ne nuo­sek­lus rū­pi­ni­ma­sis tau­tos tur­tais? informacija:

302 250

rei­tai vyks ko­vos dėl vie­tos Sei­me, ruo­šia­ si į ko­vų rin­gą įvai­raus plau­ko pi­lie­čiai. Mes, rin­kė­jai, pri­va­lė­si­me iš­rink­ti ge­riau­siuo­sius. Ti­ki­na­ma, kad tai mū­sų pi­lie­ti­nė pa­rei­ga – taip da­ly­vau­ja­me vals­ty­bės val­dy­ me, nors su­pran­ta­me, kad ne­ tu­ri­me jo­kios, net ir ma­žy­tės įta­kos vals­ty­bės gy­ve­ni­mui. Vis dėl­to ir mums, ne ma­žiau kaip par­la­men­ta­rams, rū­pi, kas de­ da­si Lie­tu­vo­je, ne­sa­me abe­jin­gi Sei­mo spren­di­mams, jau­di­na­ mės dėl vis di­dė­jan­čių vals­ty­bės sko­lų, ku­rias už­krau­na­me vai­ kams ir anū­kams. Pa­gal­vo­ja­me, koks bus jų gy­ve­ni­mas, ar ne­pa­ liks jie sa­vo tė­vy­nės, ieš­ko­da­mi ge­res­nio gy­ve­ni­mo sve­tur? Daug kas pri­klau­so nuo Sei­ mo. Daž­nai gir­dė­ti ir kri­tiš­kų žo­džių jo ad­re­su: kad Sei­me ne­ ma­žai ne­kom­pe­ten­tin­gų, sa­va­ nau­džių žmo­nių. Gal ir ne­daug, gal vie­nas ki­tas, bet la­šas de­gu­to sta­ti­nę me­daus su­ga­di­na. Į pi­lie­čių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą Sei­ mo dar­bu daž­nai at­ker­ta­ma, kad pa­tys iš­si­rin­ko­me to­kį, pa­tys ir kal­ti. Mums, rin­kė­jams, už­de­ da­ma at­sa­ko­my­bė už iš­rink­tus mū­sų at­sto­vus į Sei­mą. Rin­kė­jai kal­ti, kad į Sei­mą pra­si­brau­na ir to­kie, ku­riems svar­bu ne tar­nau­ti Lie­tu­vai, bet tik pra­si­brau­ti prie val­džios lo­vio. Rin­kė­jai kal­ti, kad Sei­mas ne­tu­ri tau­tos pa­si­ti­kė­ji­ mo ir au­to­ri­te­to. Su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia ar­tė­jan­tys nau­jo Sei­mo rin­ki­mai, la­bai abe­ jo­ti­na, kad nau­ją­jį Sei­mą iš­rink­ si­me ge­res­nį nei šis. Rin­ki­mai pi­lie­čiams – tar­si ka­ tės pir­ki­mas mai­še: ne­ži­nia, ką iš­rink­si. Net Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, tik­ri­nan­ti kan­di­da­tus į Sei­mą, ne­ži­no, ar as­muo, ku­riam ruo­šia­ma­si pa­ti­kė­ti vals­ty­bės li­ ki­mą, tik­rai ver­tas pa­si­ti­kė­ji­mo, kad vyk­dys pa­ža­dus, ar ne­pa­si­ keis jo po­žiū­ris pa­te­kus į Sei­mą. Nie­kas ne­ga­ran­tuo­ja, kad nau­ jai iš­rink­ta­sis ne­si­nau­dos įgy­ ta val­džia as­me­ni­niams in­te­ re­sams, kad tu­rė­da­mas ir taip di­de­les pri­vi­le­gi­jas ne­sieks dar di­des­nių. Kad jam rė­mė­jų in­te­ re­sai ne­bus svar­bes­ni už jį iš­rin­ ku­sių­jų, kad ne­bus pa­per­ka­mas. Abe­jo­nių ke­lia kai ku­rių kan­ di­da­tuo­jan­čių­jų kom­pe­ten­ci­ja, pa­ty­ri­mas ir iš­ma­ny­mas spręs­ ti svar­bius vals­ty­bei klau­si­mus, kad jis bus at­sa­kin­gas už priim­ tus įsta­ty­mus. De­ja, ne vi­si iš­rink­tie­ji ati­tik­ da­vo tas mo­ra­lės nor­mas. Kai ku­rių net ir mo­ra­lės sam­pra­ ta sa­va­nau­diš­ka – ne to­kia, ko­ kia bu­vo At­gi­mi­mo lai­kais. Bet ne­gi dėl to kal­tas rin­kė­jų leng­ va­bū­diš­ku­mas pa­si­ren­kant sa­

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

tų­si – pi­ni­gus ar Lie­tu­vą. 

vo at­sto­vą į Sei­mą, gal yra ir ki­ tų prie­žas­čių? Gal tu­ri įta­kos ir mū­sų Kons­ti­tu­ci­jos spra­gos? Kons­ti­tu­ci­ja bu­vo ra­šo­ma Lie­ tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo lai­kais, tvy­rant Są­jū­džio, vi­suo­ti­ nio pi­lie­ti­nio pa­trio­tiz­mo dva­siai. Ta­da tau­ta nea­be­jo­jo ren­ka­mų at­ sto­vų į Lie­tu­vos Sei­mą mo­ra­le, pa­ si­ti­kė­jo jais – ne­bu­vo nė min­ties, kad rei­kė­tų juos dar ir kont­ro­liuo­ ti. Bet šian­dien jau ki­ti lai­kai, ki­ to­kie ir at­sto­vai į Sei­mą. Šian­dien jau ne­daug kas ti­ki Sei­mo ne­klys­ ta­mu­mu. Tur­būt jau atė­jo lai­kas, kad ir Sei­mas bū­tų at­sa­kin­gas už sa­vo veik­lą, t. y. rei­ka­lau­ti ir Sei­ mo me­ti­nių ata­skai­tų.

Rin­ki­mai pi­lie­ čiams – tar­si ka­tės pir­ki­mas mai­še: ne­ži­nia, ką iš­rink­si.

Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta Vy­ riau­sy­bės ata­skai­ta Sei­mui, net Pre­zi­den­to me­ti­nis pra­ne­ši­mas kaip ata­skai­ta tau­tai, tik Sei­mas neat­sis­kai­to nie­kam. Ar taip ne­ pab­rė­žia­mas at­si­ri­bo­ji­mas nuo rin­kė­jų? Tar­si Sei­mas, par­la­ men­ta­rai bū­tų at­ski­ra vals­ty­bė, ku­riai ne­svar­bi rin­kė­jų nuo­mo­ nė. Ar ne dėl to ven­gia­ma ap­ klau­sų, re­fe­ren­du­mų, suar­tė­ti su vi­suo­me­ne? Ar ne­tu­rė­tų Sei­mas nors ret­kar­čiais, ypač re­zo­nan­si­ niais klau­si­mais, iš­girs­ti rin­kė­jų nuo­mo­nę? Gal ta­da pra­dė­tų at­ si­ras­ti pa­si­ti­kė­ji­mas Sei­mu, pa­ kil­tų jo au­to­ri­te­tas? Dėl pra­stos Sei­mo re­pu­ta­ci­ jos gal kal­ti ir rin­kė­jai, kad, iš­ rin­kę sa­vo at­sto­vus į Sei­mą, pa­ lie­ka juos sa­va­va­liau­ti. Juk, kai

Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

nė­ra kont­ro­lės, re­tas at­si­spi­ ria pa­gun­dai be sai­ko iš­lai­dau­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų są­skai­ta, jei nie­kas ne­var­žo, net ir są­ži­nė. Ar ne to­dėl pa­tys sau pa­si­ski­ ria iš­skir­ti­nių pri­vi­le­gi­jų, tar­nus, au­to­mo­bi­lius; ne­var­žo sa­vęs dar­bo draus­me, ne­reg­la­men­tuo­ ja sau ato­sto­gų? Pa­sis­ki­ria sau ir sa­vo tar­nams išei­ti­nes kom­pen­ sa­ci­jas, nors dar­bas Sei­me ter­ mi­nuo­tas (ka­den­ci­ja)? Ar nor­ma­lu, kad, prii­mant vals­ ty­bi­nius įsta­ty­mus, Sei­mo sa­lė pus­tuš­tė? O gal tiek Sei­mo na­rių ir ne­rei­kia, jei iš­si­ver­čia­ma be jų? Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tas 141 Sei­mo na­rys, bet, be jų, į Sei­mą pa­ten­ka dar 423 va­di­na­mie­ji pa­ gal­bi­nin­kai ir pa­ta­rė­jai. Ar ga­li­ma pa­tei­sin­ti to­kį mo­kes­čių mo­kė­to­ jų lė­šų švais­ty­mą? Jei ku­riam Sei­ mo na­riui trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos, jam bū­ti­nas pa­ta­rė­jas, ar ne­tu­rė­ tų jo sam­dy­ti iš sa­vo ki­še­nės? Sei­mo na­rys – pi­lie­čių iš­rink­ tas tau­tos at­sto­vas ir iš jo ti­ki­ ma­si aukš­tes­nės mo­ra­lės. Tau­tos at­sto­vų nu­kry­pi­mai nuo tei­sės nor­mų tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mi jei ne griež­čiau, tai bent jau taip, kaip vi­sų ki­tų pi­lie­čių. Tie­sa, ži­niask­lai­da ne­pa­lie­ ka to­kių pra­si­žen­gė­lių be dė­ me­sio, bet tos pa­stan­gos daž­ niau­sia nė­ra veiks­min­gos. Nė­ra veiks­min­ga ir Sei­mo eti­kos ko­ mi­si­ja, ku­ri at­seit do­mi­si sa­vais pra­si­žen­gė­liais. Bet su­da­ro ją tie pa­tys Sei­mo na­riai, ku­rie ne­lin­ kę pri­pa­žin­ti sa­vo klai­dų, klau­ sy­tis pa­sta­bų ir prie­kaiš­tų, at­si­ sa­ky­ti neuž­tar­nau­tų pri­vi­le­gi­jų. Net tei­sė­sau­ga, be jų pa­čių su­ti­ ki­mo, ne­tu­ri jiems po­vei­kio. Ar tai nor­ma­lu?.. Pre­zi­den­tė per rin­ki­mus į sa­ vi­val­dos ta­ry­bas yra pa­sa­kiu­si: žmo­nės tu­ri ne tik iš­rink­ti sa­vo

at­sto­vus, bet ir kont­ro­liuo­ti bei rei­ka­lau­ti iš sa­vo po­li­ti­kų, kad dirb­tų bū­tent jiems. Taip, bet ta­da žmo­nės tu­rė­tų tu­rė­ti ir ga­li­my­bę tai at­lik­ti. Tu­ rė­tų bū­ti vie­ta, kur su­ren­ka­mos žmo­nių pa­sta­bos, api­bend­ri­na­ mos, ob­jek­ty­viai įver­ti­na­mos. Pri­va­lė­tų bū­ti inst­ru­men­tas, ku­ ris da­ry­tų įta­ką Sei­mui. Ki­taip sa­kant, tu­rė­tų bū­ti re­vi­zi­jos ko­ mi­si­ja, kaip bū­na at­sa­kin­gų rin­ ki­mų at­ve­jais. Bet to nė­ra. Ga­lė­tų tas funk­ci­jas at­lik­ti Sei­ mo eti­kos ko­mi­si­ja, jei bū­tų ob­ jek­ty­vi, jei jos su­dė­ty­je būtų ne vien pa­tys Sei­mo na­riai, bet dar ir tei­sė­sau­gos, ži­niask­lai­dos at­ sto­vų. Bet to nė­ra. Lo­giš­ka bū­tų, jei ta ko­mi­si­ ja bū­tų ne Sei­mo, o Vy­riau­sio­ sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­dė­ ty­je. Ta­da Sei­mo na­riai ne­bū­tų sa­va­va­liai. Be to, ir Vy­riau­sio­ ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­rė­tų kuo už­siim­ti lai­ko­tar­piu tarp rin­ki­ mų; ji lyg ir yra tar­pi­nin­kas tarp Sei­mo ir rin­kė­jų. Bet to nė­ra. Ir var­gu ar ka­da nors bus. Įsi­šak­ ni­ju­sios blo­gos Sei­mo tra­di­ci­jos ne­leis jo­kių per­mai­nų, var­žan­ čių pri­vi­le­gi­jas. Vis dėl­to, jei taip bū­tų, gal Sei­ mo na­riai at­sa­kin­giau žiū­rė­tų į sa­vo pa­rei­gas, Sei­mas ne­bū­tų pa­trauk­lus be­si­brau­nan­tiesiems į Sei­mą dėl as­me­ni­nių in­te­re­sų, o ne tar­nau­ti Lie­tu­vai. Gal Sei­me bū­tų dau­giau do­rų tau­tos at­sto­ vų, pa­kil­tų jo au­to­ri­te­tas ir pa­si­ ti­kė­ji­mas juo. Neaiš­ku, ar su­lauk­si­me to­kio lai­ko, kai ga­lė­si­me bū­ti at­sa­kin­ gi už Sei­mą. Ne­bent vi­suo­me­nė, rin­kė­jai, su­si­bū­rę pa­jėg­tų pra­ lauž­ti re­fe­ren­du­mo bar­je­rą ir iš­ reikš­ti sa­vo va­lią taip, kaip kad bu­vo At­gi­mi­mo lai­kais. Ka­zys Re­ke­vi­čius

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Tes­tas: prieš rin­ki­mus pi­lie­čiai no­rė­tų iš­girs­ti kan­di­da­tų at­sa­ky­mus, ką, ap­lin­ky­bių ver­čia­mi, jie rink­

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

ketvirtADIENIS, rugpjĹŤÄ?io 23, 2012

Daugiau naujienĹł skaitykite kaunodiena.lt

lietuva

Mai­nais uĹž Ä?e­kÄŻ pa­do­va­no­jo ĹĄpa­gÄ…

„„Do­va­na: iĹĄ olim­pi­nÄ—s Ä?em­pio­nÄ—s L.Asa­daus­kai­tÄ—s Vy­riau­sy­bÄ—s va­do­

vas A.Ku­bi­lius ga­vo ťpa­gą. 

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius Lon­ do­no olim­pi­nė­se Ĺžai­dy­nė­se pri­zi­ nes vie­tas uŞė­mu­siems spor­ti­nin­ kams ÄŻtei­kÄ— sim­bo­li­nius vals­ty­bi­ niĹł pre­mi­jĹł Ä?e­kius.

To­mo Luk­ťio (BFL) nuo­tr.

Va­kar Vy­riau­sy­bÄ—s rō­muo­se prem­ je­ras priė­mÄ— Lie­tu­vos olim­pie­Ä?ius. ÄŽ ce­re­mo­ni­jÄ… neat­vy­ko auk­so me­ da­lÄŻ olim­pia­do­je iť­ko­vo­ju­si plau­ ki­kÄ— Rō­ta Mei­lu­ty­tÄ—. Kaip tik tuo me­tu ji tu­rė­jo at­lik­ti se­niai su­pla­

nuo­tÄ… svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mÄ…. Ne­ bu­vo ir kai ku­riĹł ki­tĹł spor­ti­nin­kĹł. ÄŽ Vy­riau­sy­bÄ—s rō­mus at­vy­ku­ siems olim­pie­Ä?iams bu­vo ÄŻteik­ti sim­bo­li­niai pre­mi­jĹł Ä?e­kiai. IĹĄ vi­so spor­ti­nin­kams, jĹł tre­ne­riams bei me­di­kams ir moks­li­nin­kams bus ÄŻteik­ta be­veik 3,3 mln. li­tĹł ver­tÄ—s pre­mi­jĹł. UĹž R.Mei­lu­ty­tÄ™ Ä?e­kÄŻ at­ siė­mÄ— jos tė­vas. Olim­pi­nÄ— Ä?em­pio­nÄ— pen­kia­ko­ vi­nin­kÄ— Lau­ra Asa­daus­kai­tÄ— at­siė­ mu­si Ä?e­kÄŻ prem­je­rui ÄŻtei­kÄ— do­va­nÄ… – fech­ta­vi­mo­si ĹĄpa­gÄ…. A.Ku­bi­lius per ce­re­mo­ni­jÄ… kal­ bė­jo ti­k ÄŻs, kad spor­to inf­rast­ ruk­tō­ra Lie­tu­vo­je bus ge­ri­na­ma bend­ro­mis Vy­riau­sy­bÄ—s, sa­vi­val­ dy­biĹł ir ĹĄa­lies spor­to fe­de­ra­ci­jĹł pa­stan­go­mis. „Tik­rai yra ne­ma­Şai dar­bĹł, ku­rie pa­da­ry­ti ir ku­riuos dar rei­kia pa­ da­ry­ti, ir aĹĄ ti­kiu, kad bend­ro­mis Ä?em­pio­nĹł, fe­de­ra­ci­jĹł, sa­vi­val­dy­ biĹł ir mō­sĹł – Vy­riau­sy­bÄ—s – pa­ stan­go­mis pa­siek­si­me tai, kad Lie­ tu­vos inf­rast­ruk­tō­ra bus tin­ka­ma tam, kad Rio de Ĺ˝a­nei­re mes ga­lė­ tu­me dar dau­giau pa­siek­ti“, – sa­ kÄ— A.Ku­bi­lius.

Lie­tu­vai at­sto­vau­jan­tys spor­ti­ nin­kai Lon­do­no va­sa­ros olim­pi­ nė­se Ĺžai­dy­nė­se iť­ko­vo­jo du auk­so, vie­nÄ… si­dab­ro ir du bron­zos me­da­ lius. Dar vie­nuo­li­ka spor­ti­nin­kĹł ir Lie­tu­vos vy­rĹł krep­ťi­nio rink­ti­nÄ— olim­pi­nė­se Ĺžai­dy­nė­se uŞė­mÄ— 4–8 vie­tas. UĹž pir­mÄ… vie­tÄ… olim­pi­nė­se Ĺžai­dy­ nė­se ski­ria­ma 400 tĹŤkst. li­tĹł, ant­rÄ… – 200 tĹŤkst., tre­Ä?iÄ… – 150 tĹŤkst. li­

tĹł pre­mi­ja. Ket­vir­tÄ… vie­tÄ… olim­pia­ do­je iť­ko­vo­jÄ™ spor­ti­nin­kai ap­do­va­ no­ja­mi 80 tĹŤkst. li­tĹł, penk­tÄ… – 60 tĹŤkst., ĹĄeť­tÄ… – 40 tĹŤkst. li­tĹł pre­ mi­ja. Lai­mė­ju­siems sep­tin­tÄ… vie­ tÄ… ski­ria­ma 30 tĹŤkst., ať­tun­tÄ… – 20 tĹŤkst. li­tĹł pre­mi­ja. Pre­mi­jos olim­pie­Ä?iams tu­rė­ tĹł bō­ti per­ves­tos per ar­ti­miau­siÄ… mė­ne­sÄŻ. KD, BNS inf.

Lietuvos sveikatos mokslĹł universitetas

SKELBIA PAPILDOMÄ„ PRIÄ–MIMÄ„ ÄŻ slaugos pirmosios pakopos (bakalauro) studijĹł programÄ… StudijĹł organizavimo bĹŤdas – neakivaizdinis. PraĹĄymĹł dalyvauti konkurse priÄ—mimas, dokumentĹł registravimas – nuo 2012 08 27 iki 2012 08 29 12 val. Fakulteto priÄ—mimo komisijos posÄ—dis (stojanÄ?iĹłjĹł dalyvavimas bĹŤtinas) – 2012 08 29 12 val. LSMU, StudijĹł centras, A.MickeviÄ?iaus g. 9, LT-44307 Kaunas, tel. (8 37) 327 208. faksas (8 37) 220 733; e. paĹĄtas: irenastud@med.kmu.lt; tinklalapis http://www.lsmuni.lt. PriÄ—mimo komisijos darbo laikas: 10–12, 13–15 val. Papildoma informacija teikiama Slaugos fakulteto dekanate A.MickeviÄ?iaus g. 9, LT-44307 Kaunas, tel. (8 37) 200 070, 327 234.

Kauno mariĹł regioninis parkas Ĺžavi pokyÄ?iais Vasarai persiritus ÄŻ antrÄ… pusÄ™, vis daugiau Lietuvoje keliauti mÄ—gstanÄ?iĹł ĹžmoniĹł dalijasi ÄŻspĹŤdĹžiais ir skuba aplankyti vietas, kurias rekomendavo draugai, artimieji, paŞįstami.

Kauno mariĹł pakrantÄ—se gausu neÄŻprastĹł lietuviĹĄkam reljefui atodangĹł.

Lietuva turi kuo didĹžiuotis

Tie, kurie kartÄ… nusprendÄ— atostogauti Lietuvoje, savo ĹĄalies gamtos nekeistĹł ir ÄŻ egzotiĹĄkiausius pasaulio kraĹĄtovaizdĹžius. Juolab atostogas praleidus uĹžsienyje, pakeliauti po LietuvÄ… visada pakaks savaitgalio ar laisvo pusdienio. Saugomas teritorijas priĹžiĹŤrintys specialistai patvirtins, kad Lietuva turi kuo didĹžiuotis prieĹĄ kitas Europos ir pasaulio ĹĄalis, o ĹĄie gamtos perlai daĹžniausiai visai ĹĄalia, kad ir kurioje Lietuvos vietoje jĹŤs gyventumÄ—te. Kauno mariĹł regioninis parkas nesunkiai pasiekiamas kaunieÄ?iams, o daĹžnas bent dalelÄ™ ÄŻstabaus peizaĹžo yra matÄ™s keliaudamas automagistrale Vilnius−Kaunas. Suplanuoti vieĹĄnagÄ™ su visa ĹĄeima verta ne tik dÄ—l poilsio gamtoje. Poilsiautojus jau kvieÄ?ia uĹžsukti duris atvÄ—rÄ™s lankytojĹł centras. BĹŤtent nuo jo saugomĹł teritorijĹł specialistai kvieÄ?ia pradÄ—ti ekskursijÄ… po Kauno mariĹł regioninÄŻ parkÄ…. ÄŒia galima susipaĹžinti su ÄŻdomiausiais parko objektais, apĹžvelgiant naujÄ… ekspozicijÄ…. Joje – Ĺžvilgsnis ÄŻ Kauno mariĹł istorijÄ…. Ĺ˝mogaus ir gamtos ĹĄedevras

Kauno marios, jĹł krantai susiformavo 1956 m., pastaÄ?ius Kauno hidroelektrinÄ™ ir uĹžtvenkus Lietuvos upiĹł tÄ—vÄ… NemunÄ…. Ĺ˝mogaus primetama valia gamtai daĹžniausiai yra vertinama neigiamai, taÄ?iau turime ir savitĹł sprendimĹł. Negalima teigti, kad ĹĄio Nemuno ruoĹžo slÄ—nis, iki uĹžtvenkiant upÄ™, nebuvo vertingas, taÄ?iau ir dabar turime unikalĹł kraĹĄtovaizdÄŻ. O daugybÄ— gamtos ir Ĺžmogaus veiklos dariniĹł dar nÄ—ra iĹĄsamiai iĹĄtyrinÄ—ti. Tai pirmiausia

ď ŽÄŽdomu: 8Nb[\ ZN_VĂş _RTV\[V[V\ ]N_X\ RX`]\gVW\WR ]_V`aNa\Z\` b[VXNYV\` ]N_X\ cR_afOĂ›`

V_YN[XfZ\TNYVZfOĂ›`

pasakytina apie kairiajame mariĹł krante esantÄŻ ArlaviĹĄkiĹł kadagynÄ… ir staÄ?iaĹĄlaites mariĹł ÄŻlankas. PirmÄ… kartÄ… Ä?ia apsilankÄ™s poilsiautojas gali pasijusti kaip kitoje ĹĄalyje: Ĺ veicarijos AlpiĹł prieĹĄkalnÄ—se ar Norvegijos ďŹ orduose. 2,4 ha ploto kadagynas yra didĹžiausias Vidurio Lietuvoje. Kadagiai Ä?ia veĹĄÄ—jo gana seniai, o dabar turime savitÄ… kadagynÄ…. Ilgainiui, ĹžmonÄ—ms pastebÄ—jus staÄ?iame mariĹł ĹĄlaite susiformavusio ArlaviĹĄkiĹł kadagyno unikalumÄ…, kiti Ä?ia pasodinti medĹžiai imti retinti. ArlaviĹĄkiĹł botaninis draustinis ypatingas ne tik savo augmenija, ĹĄiÄ… pakrantÄ™ yra itin pamÄ—gÄ™ daugybÄ— saugomĹł paukĹĄÄ?iĹł rĹŤĹĄiĹł: jĹŤriniai ereliai, plovinÄ—s viĹĄtelÄ—s, tulĹžiai ar juodieji pesliai. Per migracijas Ä?ia prieglobstÄŻ randa dauguma Lietuvoje stebimĹł vandens paukĹĄÄ?iĹł rĹŤĹĄiĹł, juos itin masina Ĺžuvingi Kauno mariĹł vandenys. Senuose ArlaviĹĄkiĹł kadagyno medĹžiuose galima sutikti itin retĹł visoje Europoje vabalĹł, pavyzdĹžiui, niĹŤriaspalvÄŻ auksavabalÄŻ ar purpurinÄŻ plokĹĄÄ?iavabalÄŻ. Ĺ iandien

kadagynas paskelbtas paukĹĄÄ?iĹł apsaugai svarbia teritorija ir ÄŻtrauktas ÄŻ „Natura 2000“ teritorijĹł tinklÄ…. Tai Europos Bendrijai svarbiĹł, joje saugomĹł teritorijĹł tinklas. SaugomĹł teritorijĹł specialistai ÄŻsitikinÄ™, kad tokia parama unikaliems gamtos kĹŤriniams iĹĄsaugoti labai reikalinga. Svarbu, kad Lietuvos gyventojai suvoktĹł gamtos vertybiĹł svarbÄ…, ĹžinotĹł, kodÄ—l ir kaip reikia jas saugoti, taigi svarbu, kad juos pasiektĹł informacija. Juk retas kaunietis iĹĄ karto pasakys, kaip atvykti ÄŻ ArlaviĹĄkiĹł botaninÄŻ draustinÄŻ. Sudomina ir padeda apsisprÄ™sti

„Viena didĹžiausiĹł problemĹł – informacijos stoka. ObjektĹł reklama nÄ—ra mĹŤsĹł uĹžduotis, taÄ?iau mes turime pateikti profesionaliÄ… informaciją“, – dÄ—sto RĹŤta BaĹĄkytÄ—, ValstybinÄ—s saugomĹł teritorijĹł tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorÄ—. Pasak jos, visose saugomose teritorijose, kurios turi direkcijas, jau ÄŻrengti arba artimiausiu metu bus ÄŻrengti lankytojĹł centrai. Jie neturi bĹŤti labai dideli, o jĹł tikslas neturi bĹŤti priimti

Ĺžmones patalpoje. Svarbu sudominti ĹžmogĹł ir suteikti visÄ… reikalingiausiÄ… informacijÄ…, kÄ… jis gali pamatyti per vienÄ… ar kelias dienas. R.BaĹĄkytÄ—s teigimu, Lietuvoje nÄ—ra poreikio statyti didelius lankytojĹł centrus, kokius, pavyzdĹžiui, stato Nyderlanduose − keturiĹł ar daugiau aukĹĄtĹł, kad galima bĹŤtĹł pakilti nuo geologinÄ—s ekspozicijos iki pat virĹĄaus. Taip yra todÄ—l, kad ten jau seniai sunaikinta, pakeista gamta, tad dabar belieka tenkintis ekspozicijomis. ArlaviĹĄkiĹł kadagynas – tik vienas iĹĄ daugelio gamtos stebuklĹł, kuriais pasigroŞėti gali ÄŻ regioninÄŻ parkÄ… uĹžsukÄ™s poilsiautojas. PavyzdĹžiui, Kauno mariĹł pakrantÄ—se gausu neÄŻprastĹł lietuviĹĄkam reljefui atodangĹł. ÄŽspĹŤdingiausios, saugomomis valstybÄ—s paskelbtos Ĺ˝iegĹždriĹł, DovainoniĹł, GastilioniĹł ir StrÄ—vos atodangos. Svarbu iĹĄsirinkti labiausiai trokĹĄtamus aplankyti objektus ir susiplanuoti marĹĄrutÄ…. Tinkamiausia vieta tai padaryti – VaiĹĄvydavoje, MiĹĄkininkĹł g. 2, kur ÄŻsikĹŤrÄ™s Kauno mariĹł regioninio parko lankytojĹł centras.

ÄŒia ÄŻrengta ekspozicija vaizdĹžiai pasakoja apie parko gamtos ir kultĹŤros paveldo objektus, o kiekvienas jĹł – ypatingas, iĹĄsiskiriantis iĹĄ kitĹł. Kauno marios atsirado per 9 mÄ—nesius – Nemuno vanduo pakilo 19,5 m ir uĹžliejo 6 350 ha teritorijÄ…. Kai buvo kuriamas didĹžiausias Lietuvos dirbtinis vandens telkinys, iĹĄ viso buvo perkelta 721 sodyba. Tarp jĹł – ir dabartinis greta Liaudies buities muziejaus stovintis RumĹĄiĹĄkiĹł kaimas. ÄŽ naujÄ… vietÄ… buvo perkeltas ne tik gyvenvietÄ—s pavadinimas, bet ir medinÄ— RumĹĄiĹĄkiĹł baĹžnyÄ?ia bei varpinÄ—. VisĹł iĹĄkeltĹł kaimĹł – MozĹŤrĹł, DvareliĹĄkiĹł, Ĺ ilÄ—nĹł, KampiĹĄkiĹł – istorija ÄŻdomi ne vien dÄ—l neÄŻprasto likimo. Archeologiniai tyrinÄ—jimai parodÄ—, kad gyventojĹł ĹĄiose Nemuno pakrantÄ—se bĹŤta jau akmens amĹžiuje, o vÄ—lesni radiniai mena ir lietuviĹł kovas su kryĹžiuoÄ?iais. LankytojĹł centro ekspozicijoje galima pamatyti ne tik tai, kas ÄŻvyko uĹžtvenkus NemunÄ…, bet ir tai, kas ĹĄioje teritorijoje dÄ—josi kelis tĹŤkstantmeÄ?ius. Ne tik Kauno regione, bet ir visos Lietuvos saugomose teritorijose – jau ĹĄimtai sutvarkytĹł ar tvarkomĹł vertingĹł gamtos ir kultĹŤros paveldo objektĹł. Darbams pagreitÄŻ suteikÄ— iĹĄ Europos regioninÄ—s plÄ—tros fondo ďŹ nansuojami projektai „SaugomĹł teritorijĹł tvarkymas (I etapas)“ ir „SaugomĹł teritorijĹł tvarkymas (II etapas)“. Jie finansuojami pagal 2007−2013 m. ďŹ nansavimo laikotarpio priemonÄ™ „BiologinÄ—s ÄŻvairovÄ—s ir kraĹĄtovaizdĹžio apsauga“. UĹžs. 1005304


8

KetvirtADIENIS, rugpjūčio 23, 2012

pasaulis Nau­ja ­ narė

Pra­šo ­ lai­ko

Neat­laikė ­ karš­čio

Po 19 metų tru­ku­sių de­rybų Ru­si­ja va­kar ofi­cia­liai ta­po 156-ąja Pa­sau­linės pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos na­re. Eks­per­tai Ru­si­jai pro­gno­zuo­ja eks­por­to ir in­ves­ti­cijų au­gimą, bet pri­ pažįs­ta, kad pa­grin­dinės jos eko­no­minės „li­gos“ – ko­rup­ ci­ja ir biu­rok­ra­ti­ja vers­le – iš­ nyks negrei­tai.

Grai­ki­jos prem­je­ras An­to­nis Sa­ma­ras va­kar, li­kus dviem die­noms iki itin svar­bių de­ rybų Vo­kie­ti­jo­je, pa­prašė dau­ giau lai­ko, kad Atė­nai galėtų su­ma­žin­ti biud­že­to iš­lai­das ir įvyk­dytų ki­tas re­for­mas, tu­ rin­čias tarp­tau­ti­nių lėšų šal­ ti­nius, sie­kdami iš­veng­ti vals­ tybės ne­mo­ku­mo.

Da­lis XIX a. pra­džio­je pa­sta­ ty­tos sie­nos, nuo ku­rios at­ si­ve­ria vaiz­das į vieną iš Ro­ mos ar­chi­tektū­ros pa­minklų – Tau­tos aikštę, va­kar ap­griu­ vo dėl Ita­liją užplū­du­sios karš­ čių ban­gos. Kai ku­riuo­se re­ gio­nuo­se ter­mo­met­ro stul­pe­ lis pa­ky­la virš 40 laips­nių, įsip­lieskė miškų gaisrų.

Prin­cas pri­si­šėlo Britų prin­cas Har­ry įsivėlė į skan­dalą – in­ter­ne­te pa­si­rodė mėgėjų nuo­trau­kos, ku­rio­se jis už­fik­suo­tas nuo­gas per va­karėlį sa­vo vieš­bu­čio „MGM Grand“ nu­me­ry­je Las Ve­ga­se.

Vie­nas ka­ra­liš­ko­sios šei­mos šal­ti­ nis nau­jienų agentū­rai „Reu­ters“ pa­tvir­ti­no, kad to­se nuo­trau­ko­ se tik­rai ma­to­mas prin­cas Har­ry. Tink­la­la­pio TMZ.com gau­ to­se nuo­trau­ko­se ma­ty­ti vi­siš­ kai nuo­gas vy­ras, kaip tei­gia­ma, prin­cas, ku­ris sto­vi ran­ko­mis pri­si­dengęs ge­ni­ta­li­jas ir už ku­ rio sle­pia­si kaž­ko­kia mo­te­ris. Ki­to­je pi­kan­tiš­ko­je nuo­trau­ ko­je jis vi­siš­kai nuo­gas ap­glėbęs mo­terį prie bi­liar­do sta­lo. 27 metų jau­na­sis ka­ra­liš­ko­sios šei­mos na­rys šiuo me­tu su gru­ pe draugų ato­sto­gau­ja Las Ve­ ga­se ir jau bu­vo pa­stebė­tas pra­ mo­gau­jan­tis prie sa­vo vieš­bu­čio ba­sei­no. TMZ nu­rodė, kad šios nuo­trau­ kos bu­vo pa­da­ry­tos, kai Har­ry su drau­gais at­ėjo į vieš­bu­čio barą, o vėliau į sa­vo nu­merį pa­si­kvietė ke­lias mo­te­ris, ku­rių ta­pa­tybė ne­bu­vo at­skleis­ta. Prin­cas Har­ry bu­vo nu­fo­tog­ra­fuo­tas, kai drau­ gai pra­dėjo žais­ti amerikietiškąjį biliardą iš nu­si­ren­ginė­ji­mo. „Mes konk­re­čiai ne­ko­men­ tuo­ja­me tų nuo­traukų“, – sakė prin­co at­stovė spau­dai. Prin­cas Ha­rry, ku­ris yra Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos sos­to įpėdi­ nio prin­co Char­le­so ir jo ve­lionės bu­vu­sios žmo­nos prin­cesės Dia­ nos sūnus, paaug­lystė­je įgi­jo pa­dūku­sio ka­ra­liš­ko­sios šei­mos na­rio re­pu­ta­ciją, kai 2002 m. pri­si­pa­ži­no svai­ginę­sis ma­ri­ hua­na ir al­ko­ho­liu, būda­mas ne­pil­na­me­tis. Po trejų metų prin­cas Har­ry bu­vo su­kėlęs skan­dalą per vie­ ną kar­na­valą, ku­ria­me pa­si­rodė ap­si­rengęs na­cių uni­for­ma, net už­si­rišęs ant ran­kos raištį su svas­ti­ka. Vėliau prin­cas vie­šai at­si­prašė dėl sa­vo el­ge­sio. Ta­čiau prin­cas pa­sta­ruo­ ju me­tu bu­vo be­veik at­si­kratęs aris­tok­ra­to plevė­sos įvaizd­žio: prie­š ket­ve­rius me­tus jis at­li­ko ka­rinę tar­nybą Af­ga­nis­ta­ne ir kalbė­jo no­rin­tis vėl grįžti į ko­ vos veiksmų zoną. Har­ry ne­se­niai da­ly­va­vo la­bai sėkmin­go­je ke­lionė­je po Ka­ri­bus ir Bra­zi­liją, mi­nint ka­ra­lienės Elž­bie­tos II val­dy­mo 60-ąsias me­ti­nes. Anks­čiau šį mėnesį jis stovė­jo gre­ta sa­vo se­nelės per Lon­do­no olim­pia­dos už­da­ry­mo ce­re­mo­niją. BNS inf.

„„Skai­čia­vi­mai: ne­mo­ka­mas vie­ša­sis trans­por­tas Ta­li­nui kai­nuos 14 mln. eurų (48 mln. litų), bet mies­to va­do­vai nuo­sto­lius ti­ki­si pa­deng­ti mo­kes­

čiais, ku­riuos į mies­to biud­žetą mokės nau­jai re­gist­ruo­ti gy­ven­to­jai. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ta­li­no vald­žios do­va­na – ne­mo­ka­mas trans­por­tas Es­ti­jos sos­tinės vald­žia ruo­šia mies­tie­čiams ne­įti­kimą do­vaną – ga­li­mybę nuo kitų metų ne­mo­ka­mai nau­do­tis vie­šuo­ju trans­por­tu. Pa­teikė svars­ty­ti

Ta­li­no me­ri­ja va­kar pa­tvir­ti­no ir pa­ teikė Mies­to su­si­rin­ki­mui svars­ty­ ti nu­ta­ri­mo dėl mokė­ji­mo už va­žia­ vimą vie­šuo­ju trans­por­tu tvar­kos pa­taisų pro­jektą. Nau­jos re­dak­ci­jos nu­ta­ri­mo svar­biau­sias punk­tas yra

Kitų ša­lių pa­tir­tis Jei­g u Mies­to su­si­r in­k i­mas pri­tars nau­jai tvar­kai, Ta­li­nas taps pirmą­ ja ES sos­ti­ne, ku­rios gy­ven­to­jai ne­ mo­ka­mai va­ž inės vie­šuo­ju trans­ por­tu. Tie­sa, kai ku­riuo­se ma­žes­ niuo­se Eu­ro­pos mies­tuo­se žmonės jau mėgau­ja­si to­kiu pra­na­šu­mu. Vie­ nas ryš­kes­nių pa­vyzd­žių – 74 tūkst. gy­ven­tojų tu­rin­tis Bel­gi­jos Ha­sel­to mies­tas. Kai 1997 m. ja­me bu­vo pa­ nai­kin­ti mo­kes­čiai už va­žia­vimą au­ to­bu­sais, ke­lei­vių skai­čius per de­ šimt­metį išau­go 13 kartų.

lei­di­mas Ta­li­ne re­gist­ruo­tiems gy­ ven­to­jams sos­tinė­je vie­šuo­ju trans­ por­tu nau­do­tis ne­mo­ka­mai. Nu­ta­ri­mo pro­jek­te mi­ni­ma, kad nuo kitų metų Ta­li­ne taip pat bus pa­nai­kin­tas po­pie­ri­nių bi­lietų par­ da­vi­mas. Teisę ne­mo­ka­mai va­žiuo­ti vie­ šuo­ju trans­por­tu siū­lo­ma tai­ky­ti ir vi­siems moks­lei­viams bei stu­den­ tams iki 19 metų, ne­prik­lau­so­mai nuo jų gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Da­bar ne­mo­ka­mai nau­do­tis vie­ šuo­ju trans­por­tu Ta­li­ne ga­li tik vy­ res­ni nei 65 metų žmonės. Nuos­to­lius pa­dengs mo­kes­čiais

„Vi­siems, ku­rie iki šiol dve­jo­jo ar­ ba abe­jo­jo, ar tai yra įma­no­ma, da­bar yra pa­tvir­ti­ni­mas“, – va­kar per spau­dos kon­fe­ren­ciją sakė Ta­ li­no vi­ce­me­ras Taa­vi Aa­sas. Mies­ to va­dovų skai­čia­vi­mais, ne­mo­ka­

mas vie­ša­sis trans­por­tas sos­ti­nei kai­nuos 14 mln. eurų (48 mln. litų) – tiek Ta­li­no biud­žetą pa­pil­dy­da­vo mo­kes­čiai už bi­lie­tus. Bet po­li­ti­kai ti­ki­si, kad nau­ja tvar­ka pa­ska­tins dau­giau žmo­nių re­gist­ruo­tis Ta­ li­ne ir nuo­sto­lius pa­vyks pa­deng­ti su­rin­kus dau­giau mo­kes­čių.

Ne­mo­ka­mas vie­ša­ sis trans­por­tas pa­ ska­tins dau­giau vai­ ruo­tojų atsisakyti automobilių. Kils ma­žiau spūsčių, oras sos­tinė­je taps šva­res­nis. Šiuo me­tu į mies­to biud­žetą ke­ liau­ja 11,4 pro­c. vie­no Ta­li­no gy­ ven­to­jo už­dir­ba­mo at­ly­gi­ni­mo. Vi­du­ti­nis mėne­si­nis at­ly­gi­ni­mas neats­kai­čius mo­kes­čių per­nai bu­ vo 967 eu­rai (3337 li­tai), tai­gi kiek­ vie­nas gy­ven­to­jas per me­tus mies­to biud­žetą pa­pil­do maž­daug tūkstan­ čiu eurų (3450 litų). Va­di­na­si, kad

ne­mo­ka­mas vie­ša­sis trans­por­tas at­si­pirktų, Ta­li­nui rei­kia 14 tūkst. naujų re­gist­ruotų gy­ven­tojų. Opo­zi­ci­jos abe­jo­nes, ar Ta­li­nui pa­vyks su­ras­ti tiek žmo­nių, sos­ tinės va­do­vai ban­do išsk­lai­dy­ti sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis. Pa­sak vi­ce­me­ro T.Aa­so, Ta­li­ ne šiuo me­tu gy­ve­na maž­daug 25 tūkst. ne­re­gist­ruotų gy­ven­tojų – toks yra šie­met pa­va­sarį at­lik­to gy­ ven­tojų su­ra­šy­mo re­zul­ta­tas. Ža­lio­ji sos­tinė

Ta­li­no vald­žia va­do­vau­ja­si ne tik so­ cia­li­niais, bet ir eko­lo­gi­niais ar­gu­ men­tais. Ne­mo­ka­mas vie­ša­sis trans­ por­tas pa­ska­tins dau­giau vai­ruo­tojų per­sėsti į au­to­bu­sus, tro­lei­bu­sus ir tram­va­jus. Kils ma­žiau spūsčių, oras sos­tinė­je taps šva­res­nis. Kaip pa­sa­ko­jo vi­ce­me­ras T.Aa­sas, per pa­starąjį de­šimt­metį trans­por­to iš­me­tamų šilt­na­mio dujų kie­kis Ta­ li­ne išau­go dau­giau nei dvi­gu­bai, o vie­šo­jo trans­por­to tar­ša be­veik ne­ pa­si­keitė ir su­da­ro tik 7 pro­c. bend­ ros tar­šos. Ta­li­no va­do­vai pa­rengė mies­to eko­lo­ginę stra­te­giją iki 2030ųjų, už­sibrėžė tikslą 2018 m. iš­ko­vo­ ti Eu­ro­pos ža­lio­sios sos­tinės ti­tulą. BNS, „Pos­ti­mees“ inf.


9

ketvirtADIENIS, rugpjūčio 23, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

V.Alek­na tu­rės įpė­di­nį ir pa­ro­lim­pi­adoje „La­bai džiau­giuo­si, kad R.Plun­ gė su­ti­ko su ma­ni­mi dirb­ti. Vis dėl­ to tai yra vie­nas ge­riau­sių šių rung­ čių spe­cia­lis­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je. Iki pa­žin­ties su juo man la­biau pa­ti­ko var­žy­tis ru­tu­lio stū­mi­mo sek­to­riu­ je, ta­čiau da­bar iš es­mės vis­kas pa­ si­kei­tė“, – at­vi­ra­vo M.Bi­lius. Nor­ma­ty­vus pa­ro­lim­pi­nėms žai­ dy­nėms lie­tu­vis įvyk­dė at­vi­ra­me Tu­ni­so čem­pio­na­te. Tuo­met jo ru­ tu­lys kri­to ant 14,98 m žy­mos, o dis­ kas skrie­jo 46,05 m. Tre­ni­ruo­tė­se M.Bi­liaus ge­riau­sias re­zul­ta­tas yra ge­ro­kai įspū­din­ges­nis – 51,48 m.

Atei­nan­tį tre­čia­die­ nį Lon­do­ne pra­si­ dė­sian­čio­se pa­ro­ lim­pi­nė­se žai­dy­nė­ se star­tuos 11 mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kų, tarp jų ir tris­de­šimt­ me­tis dis­ko me­ti­kas bei ru­tu­lio stū­mi­kas Min­dau­gas Bi­lius. Spor­ti­nin­kas ne­sle­ pia, kad ti­ki­si iš Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos grįž­ti su me­da­liu.

Pla­nuo­ja me­da­lį

„„Su­ta­pi­mas: su R.Plun­ge pa­sta­rą­jį pus­me­tį sa­vo meist­riš­ku­mą ke­lian­tis M.Bi­lius (nuotr.) yra ly­giai de­šimt

me­tų jau­nes­nis už du­kart olim­pi­nių žai­dy­nių čem­pio­ną V.Alek­ną. 

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Iš­gy­ve­no sun­kią ava­ri­ją

Iš Šiau­lių ki­lęs, ta­čiau šio­mis die­ no­mis Kau­ne pas tre­ne­rį Ri­man­tą Plun­gę sa­vo meist­riš­ku­mą ke­lian­ tis spor­ti­nin­kas bus vie­nas iš ke­tu­ rių mū­sų ša­lies leng­vaat­le­čių. Be jo, Lon­do­no are­no­se star­tuos Ra­ mu­nė Ado­mai­tie­nė (šuo­lis į to­lį), Ire­na Per­mi­nie­nė (ru­tu­lys) ir Ro­ lan­das Ur­bo­nas (ru­tu­lys). Ne­ma­ žai vil­čių sie­ja­ma su ak­lų­jų rie­du­lio (gol­bo­lo) rink­ti­ne ir plau­ki­ku Kęs­ tu­čiu Sku­ču. „Ak­ty­viai spor­ta­vau iki 21-ų ir tuo­met per­trau­ką pa­da­ry­ti pri­

ver­tė ne­lem­tas in­ci­den­tas. 2009ųjų lapk­ri­tį gy­ven­da­mas Jung­ti­nė­ se Vals­ti­jo­se pa­te­kau į au­to­mo­bi­lio ava­ri­ją. 28 kau­lai lū­žo 57 vie­to­se, iš­tik­tas ko­mos pra­bu­vau tris mė­ ne­sius. At­si­ga­vęs grį­žau į Lie­tu­vą, bai­giau moks­lus Šiau­lių uni­ver­si­ te­te ir vėl pra­dė­jau gal­vo­ti apie iš­ šū­kius leng­vo­sios at­le­ti­kos sek­ to­riu­je“, – sa­vo gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją dien­raš­čiui pa­sa­ko­jo M.Bi­lius. Vėl ak­ty­viai spor­tuo­ti va­lin­gas spor­ti­nin­kas pra­dė­jo 2011-ųjų va­ sa­rį. „Star­tai ir re­zul­ta­tai neį­ga­lių­jų spor­te bu­vo sėk­min­gi, tad pra­dė­jau vis daž­niau da­ly­vau­ti ir Eu­ro­pos bei pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se. Praė­ju­sių

me­tų gruo­dį iš­vy­kau į Du­ba­jų, kur vy­ku­sio­se pa­sau­lio neį­ga­lių­jų žai­ dy­nė­se lai­mė­jau auk­so me­da­lius ru­tu­lio stū­mi­mo ir dis­ko me­ti­mo rung­ty­se. Tai bu­vo rim­tas po­stū­ mis“, – kal­bė­jo leng­vaat­le­tis. Re­zul­ta­tai spar­čiai ge­rė­ja

Pa­va­sa­rį dar­bą su sep­tyn­ko­vi­nin­ kės Aust­ros Sku­jy­tės vie­nu iš tre­ ne­rių R.Plun­ge pra­dė­jęs M.Bi­lius iš kar­to pa­ju­to, kad re­zul­ta­tai ėmė spar­čiai ge­rė­ti, ypač dis­ko me­ti­ mo rung­ty­je. „Lie­tu­vos neį­ga­lių­ jų spor­to fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­ tas Ana­to­li­jus Čup­ko­vas yra ge­ras ma­no bi­čiu­lis dar nuo tų lai­kų, kai

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

abu ko­vo­jo­me krep­ši­nio aikš­te­lė­ je. Jis man pa­skam­bi­no ir pa­klau­ sė, ar ne­ga­lė­čiau pa­dė­ti per­spek­ ty­viam jau­nuo­liui. Neat­si­sa­kiau, nes man bu­vo įdo­mu su­si­pa­žin­ ti su neį­ga­lių­jų spor­tu. Kai va­sa­rį pra­dė­jo­me dirb­ti, pa­grin­di­nė Min­ dau­go rung­tis bu­vo ru­tu­lio stū­ mi­mas. Įž­vel­giau, kad jis tu­ri ne­ ma­žai po­ten­cia­lo ir dis­ko me­ti­mo sek­to­riu­je“, – pa­sa­ko­jo spor­ti­nin­ ko tre­ne­ris. Nuo to lai­ko M.Bi­liaus re­zul­ta­tas pa­ge­rė­jo be­veik 10 met­rų. „To­kia di­de­lė pa­žan­ga tik­rai nu­tei­kia op­ ti­mis­tiš­kai“, – sa­vo auk­lė­ti­nį gy­ rė R.Plun­gė.

Kai­rės ko­jos nor­ma­liai val­dy­ti ne­ ga­lin­tis spor­ti­nin­kas pri­si­pa­žįs­ta, kad į Lon­do­ną skren­da ti­kė­da­ma­ sis pra­džiu­gin­ti vi­sus Lie­tu­vos sir­ ga­lius. „Tre­ni­ruo­tė­se dis­kas skrie­ja la­bai to­li, bu­vo net to­kių re­zul­ta­tų, ku­rie ge­res­ni už ma­no gru­pės pa­ sau­lio re­kor­dą, tad ir vil­tys pa­ro­ lim­pi­nė­se žai­dy­nė­se yra ne­ma­žos“, – vy­lė­si M.Bi­lius. Spor­ti­nin­kas nea­be­jo­ja, kad į pir­mą­jį še­še­tą tik­rai tu­rė­tų pa­tek­ti ir dis­ko me­ti­mo, ir ru­tu­lio stū­mi­ mo rung­ty­se, ta­čiau to­kie Lie­tu­vos pa­rao­lim­pi­nio ko­mi­te­to iš­kel­ti už­ da­vi­niai am­bi­cin­go šiau­lie­čio ne­ ten­ki­na. „No­rė­čiau me­da­lio. Gal­ vo­ju, kad jį tu­rė­čiau iš­ko­vo­ti“, – op­ti­mis­tiš­kai pri­si­pa­ži­no leng­ vaat­le­tis. Įdo­mu, kad M.Bi­lius yra gi­męs tą pa­čią die­ną – va­sa­rio 13-ąją – kaip ir du­kart olim­pi­nis čem­pio­nas Vir­ gi­li­jus Alek­na. „Jei Min­dau­gas ir to­ liau taip to­bu­lės, nea­be­jo­ju, kad jis pa­ro­lim­pi­nė­se žai­dy­nė­se ga­li pra­ tęs­ti įspū­din­gą V.Alek­nos per­ga­lių se­ri­ją“, – šyp­so­jo­si R.Plun­gė.

Fut­bo­las ne­mėgs­ta kvai­lių? Kur REO? Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Vil­niaus REO – klu­bas, ku­ris su­ge­ bė­jo nu­ste­bin­ti ne vie­ną fut­bo­lo aist­ruo­lį sa­vo žy­giu nuo že­miau­ sios iki aukš­čiau­sios ša­lies fut­bo­lo ly­gos. Vis dėl­to už­va­kar bu­vo pa­sa­ ky­ta STOP. Klu­bas trau­kia­si iš LFF or­ga­ni­zuo­ja­mų tur­ny­rų. Gai­la fut­bo­li­nin­kų

„Aiš­k u, kad gai­l a, o ką da­ry­t i? Prie­žas­tys? Ne­su­si­kal­bė­ji­mas su Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja, ne­ su­me­luo­siu, jei­gu pa­sa­ky­siu, kad su­si­kal­bė­ji­mo trū­ko ir ko­man­dos vi­du­je, – dien­raš­čiui kal­bė­jo bu­ vęs klu­bo pre­zi­den­tas Ri­man­tas Turs­k is. – Vie­n i nuo­l at pa­reiš­ ki­m us įvai­r ius ra­š y­d a­vo, o ki­t i apie juos tik iš spau­dos su­ži­no­ da­vo. La­bai gai­la, kad vis­kas taip bai­gė­si, nes pui­kiai su­pran­ta­me, kad klu­bo per vie­ną die­ną su­kur­ ti neį­ma­no­ma.“ Pa­sak R.Turs­kio, la­biau­siai su­ si­da­riu­sio­je si­tua­ci­jo­je gai­la REO fut­b o­l i­n in­k ų. „Mi­l i­jo­n ų jie ne­ spė­jo už­dirb­ti, o da­bar jie yra iš­ me­ta­mi į gat­vę. Gai­la jau­nų žmo­ nių: ką jiems da­bar da­ry­ti vi­du­ry se­zo­no? Gal vie­nas ar ki­tas kaž­ką su­si­ras, o ki­ti? Į sta­ty­bas? Nors skai­č iau, kad ir ten vie­t ų per daug nė­ra“, – šmaikš­tu­mu sa­vo nuo­skau­das ban­dė deng­ti bu­vęs žal­gi­rie­tis.

Kam tos pro­ble­mos?

„Be abe­jo, tai bu­vo ge­ra va­dy­bi­nė pra­kti­ka. Da­bar ne­no­riu lįs­ti ir aiš­ kin­tis, kas ir ką pri­da­rė, nes ži­nau, kad niuan­sų čia yra la­bai įvai­rių. Pats dir­bu su stu­den­tų ko­man­da ir pui­kiai ži­nau, kad sun­ku yra iš­lai­ ky­ti fut­bo­lo eki­pą, – sa­kė R.Turs­ kis, ku­ris iš REO klu­bo pi­ni­gų ne­ gau­da­vo. – Vil­niaus klu­be ma­žai da­ly­va­vau, dau­ge­lį dar­bų at­li­ko ki­ ti žmo­nės.“

La­bai gai­la, kad vis­ kas taip bai­gė­si, nes pui­kiai su­pran­ta­me, kad klu­bo per vie­ną die­ną su­kur­ti neį­ma­ no­ma. Pa­sak bu­vu­sio žal­gi­rie­čio, Lie­ tu­vo­je mo­kes­čių sis­te­ma nė­ra pa­ to­gi vers­li­nin­kams, ku­rie no­rė­tų rem­ti spor­tą. „Yra žmo­nių, ku­rie no­rė­tų duo­ti pi­ni­gų, ta­čiau jiems nė­ra su­da­ro­mos vi­sos rei­ka­lin­gos są­ly­gos. Jei­gu vers­li­nin­kas duo­da pi­ni­gų, tuoj kas nors prie jo pri­si­ ka­bi­na, iš kur tų pi­ni­gų jis paė­mė. Vi­si vers­li­nin­kai tik trau­ko pe­čiais ir klau­sia: „O kam man tos pro­ble­ mos?“ – iš be­vil­tiš­kos pa­dė­ties juo­kė­si R.Turs­kis. – Su 100 tūkst. li­tų ko­man­dos neiš­lai­ky­si. Se­zo­ nui rei­kia ma­žiau­siai mi­li­jo­no. Vis

dėl­to rei­kia su­pras­ti, kad pa­rem­ti no­rin­tis vers­li­nin­kas ati­duo­da sa­ vo pi­ni­gus. Be to, pri­va­lo su­mo­kė­ti mo­kes­čius. Krū­vos rei­ka­lų.“ Klu­bo jė­ga – žai­dė­jai

REO, tre­ni­ruo­ja­ma dar vie­no le­ gen­di­nio Vil­niaus „Žal­gi­rio“ žai­ dė­jo Sta­sio Ba­ra­naus­ko, 2009 m. lai­mė­jo III ly­gos ko­vas, 2010 m. – II ly­ga, 2011 m. užė­mė pir­mą vie­tą LFF or­ga­ni­zuo­ja­mo­se I ly­ gos var­žy­bo­se ir pa­te­ko į A ly­gą bei pa­sie­kė LFF tau­rės pus­fi­na­lį. „Skau­du. Ko­man­da bu­vo su­kur­ ta pra­ktiš­kai be pi­ni­gų. Per sep­ ty­ne­rius me­tus pa­sie­kė­me aukš­ čiau­sią ly­gą. Ga­liu pa­sa­ky­ti tik vie­ną da­ly­ką – fut­bo­las ne­mėgs­ ta kvai­lių, ku­rie vel­niai ži­no, kuo už­sii­ma“, – griež­tai kal­bė­jo bu­ vęs klu­bo tre­ne­ris. Jo tei­gi­mu, klu­bo val­džiai no­rė­ jo­si pa­si­pui­kuo­ti. „Kai mes kū­rė­me ko­man­dą, jos jė­ga bu­vo tai, kad jo­ je žai­dė vi­si dir­ban­tys žmo­nės. Vi­ sa­da ži­no­jo­me, kad fi­nan­si­nės pro­ ble­mos – neiš­ven­gia­my­bė, ta­čiau žmo­nės tu­rė­jo dar­bus, už­dir­bo sa­ vo pi­ni­gus. Klu­bo fi­nan­si­niai sun­ ku­mai bū­tų jų ne­pa­lie­tę. Žai­dė ne pro­fe­sio­na­lai, ku­rie ir taip tu­rė­jo iš ko gy­ven­ti, – pa­sa­ko­jo S.Ba­ra­naus­ kas. – Žai­dė­jai pa­tys no­rė­jo žais­ti ir kil­ti. Po se­zo­no vis pa­kal­bė­da­vo­me ir iš jų iš­girs­da­vau: „Tre­ne­ri, ei­nam į aukš­tes­nę ly­gą.“ Taip se­zo­nas po se­zo­no.“

Fut­bo­li­nin­kai ba­da­vo

„Vi­si ži­no­jo, kad žai­dė­jai žai­džia sa­vo ma­lo­nu­mui. Pa­te­ko­me į aukš­čiau­sią­ ją ly­gą ir kaž­kas nu­ti­ko. Pats ne­sup­ ran­tu ta­da su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos. Juk ir mies­tas per­ve­dė klu­bui pi­ni­ gų, ta­čiau 42 tūkst. li­tų už tei­sė­ja­vi­ mą nie­kas ne­su­si­mo­kė­jo. Juk čia rei­ kia bū­ti vi­siš­ku idio­tu. Vi­si su­si­mo­ka, tik ne REO. Fut­bo­las ne­ken­čia kvai­lių. Jis juos iš­stu­mia iš žai­di­mo“, – žo­džių ne­rin­ko il­ga­me­tis klu­bo stra­te­gas. Klu­bo val­džia ge­gu­žės mė­ne­ sį nu­spren­dė tre­ne­rį at­leis­ti. „Ne­ sup­ra­tau val­džios kės­lų. Jų pa­reiš­ ki­mas bu­vo pa­pras­tas: „Klu­bas

pro­fe­sio­na­lė­ja.“ Iš­kart pa­sa­kiau, kad ko­man­da su­žlugs. Val­džia iš­ me­tė iš klu­bo vi­sus dar­bus tu­rin­ čius žmo­nes, ku­rie bu­vo klu­bo jė­ ga. Per trum­pą lai­ką vis­kas bu­vo su­griau­ta, ir ne­rei­kia sa­ky­ti, kad kaž­kas kaž­kam kaž­ko ne­lei­do. Ko­ kius žai­dė­jus ga­lė­jo už­re­gist­ruo­ ti REO? Kas pas juos bū­tų ėjęs, jei klu­bas pi­ni­gų ne­tu­ri? – klau­sė tre­ ne­ris. – Dar nė­ra to­kio žmo­gaus, ku­ris ga­lė­tų oru mai­tin­tis. Kal­bė­ jau su ko­man­dos žai­dė­ju Sos­la­nu Džio­je­vu. Jis sa­kė, kad val­gy­ti ne­ tu­ri už ką. Įsi­vaiz­duo­ki­te, taip kal­ ba pro­fe­sio­na­lus fut­bo­li­nin­kas.“

„„Ago­ni­ja: REO var­das iš­ny­ko iš Lie­tu­vos fut­bo­lo že­mė­la­pio. fkreo.lt nuo­tr.


10

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Mažeikienė

KetvirtADIENIS, rugpjūčio 23, 2012

turtas

Stiprė­jan­čios krizės po­vei­kis pra­mo­nei Eu­ro­po­je to­liau be­si­tęsiant dis­ku­si­joms dėl krizės spren­dimų, eko­no­mi­kos da­ly­ viai pa­ti­ria ne­sus­kai­čiuo­ja­mus nuo­sto­ lius ir yra ka­muo­ja­mi neaiš­kumų. Ka­ro­lis Ur­bo­nas Ty­r imų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

Už­bur­tas ra­tas

Pag­rin­di­nių gy­ven­tojų per­kamų pre­kių kai­nos per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus ten­den­cin­gai au­ go. Vers­las ir pra­monė neuž­tik­rin­ ti, todėl ne­ku­ria naujų dar­bo vie­ tų, sau­go tu­ri­mus iš­tek­lius ir, kiek įma­no­ma, ke­lia kai­nas, kad galė­ tų su­si­kur­ti re­zer­vinį fondą nau­jai krizės ban­gai at­lai­ky­ti. Eu­ro zo­na yra ar­čiau­siai iši­ri­mo ri­bos, vals­ty­ bių ly­de­riai ne­su­ta­ria be­veik vi­sais pa­grin­di­niais klau­si­mais. Ir tai ke­lia aki­vaizdų rin­kos da­ly­vių ne­rimą.

Eko­n o­m i­kos moks­l as var­to­ ja ter­miną „už­bur­tas ra­tas“, ku­ris skir­tas da­bar­tinės pa­sau­lio ūkio sis­te­mos es­mi­niams trūku­mams ir jų pa­da­ri­niams api­brėžti. Eko­ no­mi­ka pa­ten­ka į už­darą ratą, kai jos da­ly­vių veiks­mai stip­ri­na nei­ giamą po­veikį eko­no­mi­kai. Ge­ riau­sią pa­vyzdį ma­to­me šian­dien Eu­ro­po­je, kur la­biau­siai eko­no­ miš­kai nu­smu­ku­sios ir de­mog­ra­ fi­nių pro­blemų tu­rin­čios vals­tybės yra pri­vers­tos dar la­biau ma­žin­ ti iš­lai­das. Žvel­giant į is­to­riją, bet koks vals­tybės iš­laidų kar­py­mas jau įsi­ siū­ba­vus kri­zei yra ža­lin­gas ir tik pri­si­de­da prie struktū­ri­nių pro­

blemų gilė­ji­mo. Tau­py­mas pa­si­ reiš­kia mo­kes­čių di­di­ni­mu, so­cia­ li­nių iš­mokų ma­ži­ni­mu ir vals­tybės in­ves­ti­cijų smu­ki­mu. Tai trum­pam su­tvar­ko vals­tybės bu­hal­te­riją. Bet pa­ts vals­tybės pa­ma­tas – gy­ven­ to­jai ir vers­las – nuo to smar­kiai nu­ken­čia. Didė­jan­tys mo­kes­čiai žlug­do ir taip per krizę silpną vers­ lo ini­cia­tyvą, ne­pas­to­vi vals­tybės mo­kes­čių ir dar­bo po­li­ti­ka su­ma­ ži­na už­sie­nio in­ves­ti­cijų srautą, o taip di­di­na­mas ne­dar­bas. Tai­ gi dėl vals­tybės fi­nansų bu­hal­te­ri­ nio gro­žio au­ko­ja­ma rea­li eko­no­ mi­ka ir jos da­ly­viai. Tai va­di­na­ma už­bur­tu ra­tu.

Ta­čiau pa­mo­kos ne vi­suo­met iš­moks­ta­ mos, ir ši krizė su­kūrė dar vieną pro­blemą – au­gi­na mais­to, de­ galų, ža­liavų ir elekt­ ros kai­nas. Is­to­r i­n iai pa­v yzd­ž iai ro­d o, kad vie­nin­te­lis efek­ty­vus būdas išspręs­ti to­kio po­būdžio pro­ble­mas yra at­virkš­tinė stra­te­gi­ja – vals­tybė tu­ri di­din­ti iš­lai­das ir kom­pen­suo­ ti gy­ven­tojų bei vers­lo su­stab­dy­tas in­ves­ti­ci­jas. Taip to­liau ku­ria­mos dar­bo vie­tos, ska­ti­na­ma vi­daus rin­ka, t. y. vie­tos ga­min­to­jai ir ki­ti da­ly­viai, iš­ven­gia­ma struktū­ri­nio ne­dar­bo. To­kia stra­te­gi­ja iš­gelbė­jo JAV iš Did­žio­sios dep­re­si­jos, o Ja­ po­ni­ja dėl to su­gebė­jo su­sprog­din­ ti vieną did­žiau­sių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bur­bulų ir iš­veng­ti ne­val­do­ mo ne­dar­bo. Vers­lui tai nau­din­ga, nes vals­tybės iš­lai­dos pa­de­da pa­ lai­ky­ti už­sa­kymų skai­čių.

no­mi­kos dėsniai. Pra­sidė­jus kri­ zei ir ak­ci­joms, ob­li­ga­ci­joms bei ki­toms fi­nansų prie­monėms pra­ ra­dus daug vertės, in­ves­tuo­to­jai ieš­ko­jo kitų būdų, kur in­ves­tuo­ ti pi­ni­gus. Mais­to pro­duktų, me­ talų, naf­tos ir kitų ža­liavų rin­ka bu­vo nau­jo­ji in­ves­ta­vi­mo kryp­tis. Ir tai už­su­ko dar vieną už­burtą ra­ tą. Vien dėl to, kad spe­ku­lia­ty­vi­niai pi­ni­gai ne­nau­do­ja­mi eko­no­mi­ko­je ir ga­li būti lais­vai in­ves­tuo­ja­mi bet ku­rio­je pa­sau­lio ša­ly­je į be­ne bet ku­rio pro­duk­to kainą, yra did­žiau­ sia grėsmė vi­suo­menės ge­ro­vei. Norė­čiau pa­brėžti, kad in­ves­ tuo­ja­ma į pro­duk­to kainą, o ne į pa­čią fi­zinę prekę, nes pi­ni­gai in­ ves­tuo­ja­mi į san­dorį, pa­našų į la­ žy­bas dėl kai­nos po­ky­čių. To­kių san­do­rių bu­vo de­šim­te­rio­pai dau­ giau nei rea­lių ap­si­kei­timų ža­lia­ vo­mis ir ki­to­mis prekė­mis. Dėl jų kainų ir bu­vo vyk­do­mi šie spe­ku­ lia­tyvūs san­do­riai. Krizė did­žiau­sią smūgį su­davė au­to­mo­bi­lių, me­talų, teks­tilės ir bui­ties pro­duktų pra­mo­nei. To­ dėl šie sek­to­riai smu­ko la­biau­ siai. Ypač nu­kentė­jo vi­sa sun­kio­ ji ir leng­vo­ji ga­my­ba. Tam įta­kos turė­jo ke­li vie­nas kitą pa­pil­dan­ tys veiks­niai. Pir­miau­sia dėl atei­ ties neuž­tik­rin­tu­mo vers­las ėmė ma­žiau ga­min­ti, nes ne­bu­vo įsi­ ti­kinęs, ar viską galės rea­li­zuo­ti. Pa­sau­linė erdvė ir to­liau pri­si­de­ da prie ten­den­ci­jos, kad ga­my­bos auk­so am­žius per­si­ke­lia į Aziją – Ki­niją ir In­diją. Tai reiš­kia, kad kva­li­fi­kuo­ta dar­bo jėga, ku­ri de­ šimt­me­čius bu­vo ver­tin­ga ir dir­bo šia­me pra­monės sek­to­riu­je, da­bar ne­be­rei­ka­lin­ga ir pri­vers­ta im­tis ne­kva­li­fi­kuotų darbų. O me­cha­ niz­mai, ku­riais būtų ga­li­ma juos per­kva­li­fi­kuo­ti, ne­su­kur­ti. Svar­biau­sia ska­tin­ti var­to­jimą

La­biau­siai smu­ko pra­monė

Ta­čiau pa­mo­kos ne vi­suo­met iš­ moks­ta­mos, ir ši krizė su­kūrė dar vieną pro­blemą – au­gi­na mais­to, de­galų, ža­liavų ir elekt­ros kai­nas. Pap­ras­ta lo­gi­ka ve­da prie iš­va­dos, kad pra­si­dėjus kri­zei ir žmonėms ėmus tau­py­ti šios kai­nos turėtų im­ti smuk­ti, nes su­vei­kia pa­pras­ tas pa­klau­sos ir pa­si­ūlos dėsnis. Ta­čiau įvy­ko at­virkš­ti­nis efek­tas – šių pre­kių kai­nos au­go iki re­kor­di­ nio ly­gio ir tai yra be­ne did­žiau­sias sis­te­mos trūku­mas. Fi­nansų rin­ka yra at­ski­ras pa­sau­ lis, ku­ria­me ne­ga­lio­ja rea­lios eko­

Nors Lie­tu­vos bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas ir bu­vo vie­nas la­biau­ siai pra­ėju­siais me­tais au­gu­sių ES, tai ne­su­men­ki­na nau­jos kri­ zės grėsmės. Dau­gu­mo­je Va­karų Eu­ro­pos vals­ty­bių tęsia­si re­ce­si­ ja, vy­rau­ja ne­val­do­mas ne­dar­bas, re­gist­ruo­ja­mi re­kor­di­niai bank­ ro­tai. To ne­įma­no­ma ne­įver­tin­ti kaip rea­lios grėsmės. Ta­čiau mūsų ša­lies si­tua­ci­ja tik­rai ne pa­ti blo­ giau­sia. Esa­me ša­lis, ku­rio­je vi­ du­ti­niai at­ly­gi­ni­mai yra vie­ni že­ miau­sių ES, kont­ro­liuo­ja­me vieną pa­grin­di­nių tran­zi­to taškų tarp Eu­ro­pos ir Azi­jos, tu­ri­me pa­lan­

„„Prie­monės: Lie­tu­vos si­tua­ci­ja ge­res 

kią tei­sinę ir mo­kes­tinę bazę už­ sie­nio in­ves­tuo­to­jams. Pag­rin­dinė mums ky­lan­ti grės­ mė yra ne­pa­si­ruo­ši­mas ir nu­ver­ ti­ni­mas. Pir­mo­sios krizės ban­gos at­ve­ju, net kai Lat­vi­ja kreipė­si į Tarp­tau­tinį va­liu­tos fondą dėl pa­ gal­bos, Lie­tu­va ne­įver­ti­no ga­limų pa­da­ri­nių. Bu­vo tei­gia­ma, kad kri­ zė mūsų šalį pa­lies ne­smar­kiai. Šiuo at­ve­ju pro­ble­mos yra ki­to­ kios, bet jos pa­veiks ne tie­sio­giai vals­tybės fi­nan­sus, o pra­monę ir gy­ven­to­jus. La­bai rea­lu, kad smar­ kiai su­mažės eks­por­tas, ir vi­sos nuo jo pri­klau­san­čios įmonės pa­ jus tai. Vie­nin­telė ga­li­mybė Lie­ tu­vai ne­pa­da­ry­ti tos pa­čios klai­ dos ant­rą kartą – ska­tin­ti vi­daus var­to­jimą. Nors emig­ra­ci­ja su­ma­ ži­no dar­bingų ir var­to­jan­čių gy­ ven­tojų skai­čių, vis dar yra ga­na svei­ki vals­tybės fi­nan­sai, ne­di­de­lis gy­ven­tojų ir vers­lo pra­si­sko­li­ni­ mas. Todėl vi­sos įma­no­mos vald­ žios pa­stan­gos tu­ri būti nu­kreip­tos į vi­daus rin­kos kūrimą.

60 proc.

Lietuvos eksporto sudaro ES rinka.


11

KetvirtADIENIS, rugpjūčio 23, 2012

turtas Pra­monė ūgtelė­jo

Vertė už­sie­ny­je pa­didė­jo

Pa­si­tikė­ji­mo Daugiau

Pra­monės pro­duk­ci­jos ga­my­ ba ir par­da­vi­mas Lie­tu­vo­je sau­sio–lie­pos mėne­siais, pa­ ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2011 m. lai­ko­tar­piu, ūgtelė­jo 1,4 pro­c., iki 39,1 mlrd. litų. Lie­pos mė­ nesį, pa­ly­gin­ti su bir­že­liu, pra­monės pro­duk­ci­jos ga­my­ ba ir par­da­vi­mas pa­didė­jo 0,1 pro­c. – iki 5,7 mlrd. litų.

2012 m. sausį–liepą, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­ nai, pra­monės įmo­nių par­ da­vi­mo ir pa­slaugų vertė ne Lie­tu­vos rin­ko­je pa­didė­jo 1,1 pro­c. La­biau­siai tai lėmė pa­ didėjęs vaistų pra­monės ga­ mi­nių (24,9 pro­c.), baldų (24,5 pro­c.) ga­my­bos įmo­nių pro­duk­ci­jos par­da­vi­mas.

Var­to­tojų pa­si­tikė­ji­mo Lie­tu­ vo­je in­dek­so reikšmė ant­rą šių metų ket­virtį, pa­ly­gin­ti su pir­ muo­ju, pa­didė­jo 1 procentiniu punk­tu, iki 71. Lie­tu­va, per­nai bu­vu­si vie­na pe­si­mis­tiš­kiau­sių pa­sau­ly­je, ant­rą ket­virtį pa­gal var­to­tojų nuo­tai­kas kar­tu su Es­ti­ja užėmė 41 vietą iš 56 ty­ ri­me da­ly­va­vu­sių ša­lių.

Komentarai

Ne­ri­jus Ma­čiu­lis

Ban­ko „Swed­bank“ vy­r iau­sia­sis eko­no­m is­tas

E

u­ro zo­n os skolų krizė vi­ sų pir­m a tu­r i tie­s io­g inį po­veikį – ga­l i­mybės aug­t i eks­p or­t ui į šį re­g ioną la­b ai ri­b o­tos. Pa­v yzd­ž iui, pirmą šių me­ tų pus­metį į Vo­k ie­t iją ir Prancū­z iją eks­p or­t uo­tos pro­duk­c i­j os vertė jau bu­vo šiek tiek ma­ž esnė nei tuo pa­ čiu lai­ko­t ar­piu prie­š me­t us. Ant­r as nei­g ia­m as po­vei­k is su­s i­j ęs su Lie­t u­ vos vals­t ybės sko­l i­n i­mo­s i kai­n a. Gi­ lesnė re­ce­s i­j a eu­ro zo­no­j e smar­k iai pa­veiktų ir Lie­t u­vos eko­no­m iką, dėl

Ro­kas Ban­ce­vi­čius

Ban­ko DNB vy­res­ny­sis ana­l i­t i­kas

snė nei dau­gu­mos Va­karų Eu­ro­pos vals­ty­bių, kur tęsia­si re­ce­si­ja, ta­čiau ska­tin­ti vi­daus var­to­jimą ša­ly­je būti­na. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Komentarai

Alek­sand­ras Iz­go­ro­di­nas Lie­tu­vos pra­mo­n i­n inkų kon­fe­de­ra­ci­jos ana­l i­t i­kas

N

ors išo­ri­nių rinkų si­tua­ci­ja dėl eu­ro zo­nos pro­blemų yra ga­n a komp­l i­k uo­t a, Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­ gi­mas iki šiol iš­lie­ka vie­nas spar­čiau­ sių ES. Ki­ta ver­tus, rei­k ia pri­pa­ž in­t i, kad Lie­tu­vo­je jau jun­ta­mas eko­no­mi­ kos sulėtė­ji­mas. Me­ti­nis Lie­tu­vos eko­ no­mi­kos au­gi­mas lėtėja jau tris ket­vir­ čius iš eilės.

Pau­lius Lu­kaus­kas

VšĮ „Vers­li Lie­tu­va“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius

A

t­v i­ra ir nuo eks­p or­to pri­ klau­san­ti Lie­tu­vos eko­no­ mi­ka, be jo­k ios abe­jonės, ne­ga­l i at­s i­r i­b o­t i nuo išo­ ri­n ių pro­blemų, ypač tuo­met, kai jos

Ta­čiau ne­tei­sin­ga Lie­tu­vos eko­no­mi­kos sulėtė­jimą sie­ti vien su eu­ro zo­nos skolų kri­ze, nors tam tik­ras po­vei­kis tik­rai yra. Eks­por­tas jaut­riau­siai rea­guo­ja į išorės rin­ko­se esan­čias pro­ble­mas. Šių metų pirmą pus­metį Lie­tu­vos eks­por­to au­gi­ mas siekė 2,8 pro­c. Vie­na ver­tus, tai yra ge­ro­kai ma­žiau ne­gu pra­ėju­sių metų pir­ mą pus­metį, kai au­gi­mas bu­vo 30 pro­c. Šiam sulėtė­ji­mui įta­kos turė­jo lai­ki­nas veiks­nys – tai įmonės „Or­len Lie­tu­va“ re­mon­tas.Ma­to­mas pa­blogė­ji­mas me­ die­nos, teks­tilės ir me­ta­lo sek­to­rių eks­ por­to sri­ty­je. Šių sek­to­rių re­zul­ta­tai ta­ po blo­ges­ni eks­por­tuo­jant į Prancū­ziją, Vo­kie­tiją, Olan­diją, Did­žiąją Bri­ta­niją. Vers­las eu­ro zo­no­je dėl nea­pibrėž­tu­ mo stab­do in­ves­ti­ci­jas. Ati­tin­ka­mai to­ kia si­tua­ci­ja tu­ri po­veikį ir kai ku­rioms Lie­tu­vos įmonėms. O įver­ti­nus tai, kad in­ves­ti­cijų ly­gis ko­ne treč­da­liu ma­žes­

nis nei prie­š krizę, kai ku­rios įmonės su­si­du­ria su pro­ble­ma, kad ne­ga­li pa­ ten­k in­t i gau­namų už­sa­k ymų. In­ves­ tuo­ja tik tos įmonės, ku­rios yra už­si­ tik­ri­nu­sios il­ga­lai­kius už­sa­ky­mus. Si­tua­ci­ja eu­ro zo­no­je lie­čia ne tik įmo­ nes, bet ir var­to­to­jus. Kal­bos apie ant­rą krizės bangą Lie­tu­vo­je turė­jo nei­g ia­ mos įta­kos var­to­tojų lūkes­čiams – jie bir­želį pra­dėjo blogė­ti. Jei­gu to­kia ten­ den­ci­ja iš­liks, var­to­to­jai pra­dės tau­py­ti ir tai lems vi­daus rin­kos sulėtė­jimą. Tam, kad Lie­tu­vos ūkis nu­kentėtų ma­ žiau. Vals­tybė tu­ri im­tis iš­lai­ky­ti sta­bi­ lumą mo­kes­čių po­li­ti­ko­je. Ant­ra, būti­ na iš­lai­ky­ti sta­bi­lią už­sie­nio po­li­tiką, ypač su kai­mynė­mis. Taip pat vie­nas spren­dimų yra šiek tiek pa­ko­re­guo­ti ES pa­ra­mos nau­do­jimą – būti­na už­tik­ rin­ti, kad ES pa­ra­ma būtų nau­do­ja­ma ga­my­bai ska­tin­ti, o ne mo­ky­mams.

ka­muo­ja pa­g rin­d inę mūsų eks­por­to rinką – ES. Juk ji su­da­ro dau­g iau nei 60 pro­c . vi­s o ša­l ies eks­p or­to. Lie­t u­ vos pra­n a­š u­m as yra tai, kad mūsų eks­p or­t as pui­k iai išs­k ai­dy­t as tiek geog­ra­f i­n iu, tiek sek­to­r ių at­ž vil­g iu. Todėl, nors šių metų pirmą pus­metį šiek tiek lėtėjo eks­p or­to į la­biau­s iai eko­no­m iš­k ai iš­s i­v ys­č iu­s ias ES ša­l is au­g i­mo tem­p as, grei­č iau mūsų eks­ por­to trau­k inį su­gebė­jo temp­t i Šiau­ rės Eu­ro­p os ša­lys ir Ry­t ai. Be to, ne­ reikėtų už­m irš­t i, kad 2011 m. bu­vo re­kor­d i­n iai Lie­t u­vos eks­por­to re­z ul­ ta­t ai, o ly­g i­n a­mo­ji bazė bu­vo la­b ai

aukš­t a, tad lėtes­n is au­g i­mo tem­p as šie­met yra nor­ma­lus ir pro­g no­z uo­tas reiš­k i­nys. Šių metų pir­mo pus­me­č io re­z ul­t a­t ai liu­d i­ja, kad mūsų vers­l as per pa­s tarąją krizę su­gebė­j o pa­d i­ din­t i sa­vo kon­k u­ren­c in­g umą tarp­ tau­t inė­se rin­ko­se ir su­ge­ba jį iš­lai­k y­ ti ar net to­l iau au­g in­t i. Į eu­ro zo­nos pro­ble­mas ga­l i­ma žiūrė­t i ir kaip į ga­ li­mybę dar la­biau su­t vir­t in­t i sa­vo po­ zi­ci­jas šio­je mil­ž i­n iš­ko­je rin­ko­je. Juk dėl krizės iš žai­d i­mo ga­l i išk­r is­t i daug kon­k u­rentų, ne­su­gebė­ju­sių su­si­t var­ ky­t i su jos iššū­k iais, o mes sėkmin­gai ga­l i­me užim­t i jų vietą.

I

š esmės yra ke­li ka­na­lai, per ku­ riuos eu­ro zo­nos pro­ble­mos ga­li pa­siek­ti Lie­tuvą: eks­por­tas, ša­lies sko­los kai­na, bankų sis­te­mos lik­ vi­du­mas ir lūkes­čiai. Kol kas ryš­kiau­ siai eu­ro zo­nos krizė ma­to­ma nau­jienų ant­raštė­se, o tai nea­be­jo­ti­nai da­ro nei­

Mil­da Dar­gu­žaitė

VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ge­ne­ra­linė di­rek­torė

K

rizė eu­ro zo­no­je di­di­na in­ ves­t uo­tojų at­s ar­g umą ir stab­do pro­jektų plėtrą. Ki­ta ver­tus, to­kiu pe­rio­du ypač ak­tua­lus veik­los op­t i­mi­za­v i­mo ir iš­ laidų ma­ži­ni­mo klau­si­mas. Todėl tie­

Lau­ry­nas Vi­li­mas

Lie­tu­vos pre­k y­bos įmo­n ių aso­cia­ci­jos vyk­do­ma­sis di­rek­to­r ius

K

ol kas tie­sio­gi­nių reikš­mingų nei­giamų pa­da­ri­nių, su­ si­ju­sių konk­re­čiai su da­bar­ ti­niais eu­ro zo­nos iššū­kiais,

to sko­l i­n ant Lie­t u­vos Vy­r iau­s y­b ei rei­k a­l au­j a­m a aukš­tes­n ių palū­k anų, di­d esnės ri­z i­kos pre­m i­j os. Ga­l iau­ siai baimė dėl eu­ro zo­nos atei­t ies ir ga­l i­mo po­vei­k io Lie­t u­vai le­m ia ir at­ sar­gesnį įmo­n ių po­ž iūrį į in­ves­t i­ci­jas bei naujų dar­b o vietų kūrimą. Tie­s a, yra ir tei­g iamų šios krizės pa­d a­r i­n ių – dėl is­to­r iš­k ai mažų Eu­ro­p os cent­ ri­n io ban­ko ba­z i­n ių palū­k anų ša­l ies gy­ven­to­j ai taip pat sko­l i­n a­s i pi­g iau, o dėl nu­si­lpu­sio eu­ro gerė­ja Lie­t u­vos eks­p or­t uo­tojų per­s pek­t y­vos už eu­ ro zo­nos ribų. Lie­t u­vos įmonės per pa­s ta­r uo­s ius ke­t verius me­t us yra smar­k iai pa­d i­ di­nu­sios sa­vo efek­t y­v umą ir kon­k u­ ren­cin­g umą, todėl yra daug ma­ž iau pa­žeid­ž ia­mos, nei bu­vo 2008 m. pra­ džio­je. Svar­biau­sia ir to­l iau kuo grei­ čiau su­ba­lan­suo­ti vald­žios sek­to­riaus fi­nan­sus ir veng­t i po­pu­l is­t i­n ių spren­ dimų, ga­lin­čių pa­di­din­ti Lie­tu­vos sko­ lą ir sko­l i­n i­mo­si kainą. giamą įtaką vers­lo ir gy­ven­tojų lūkes­ čiams dėl ateities. Esant ma­ž iau op­ti­ miz­mo at­sar­g iau ver­t i­na­mos nau­jos in­ves­t i­ci­jos ar di­des­n i pir­k i­n iai. Ta­ čiau kol kas Lie­tu­vos eks­por­to apim­ tis ne­mažė­ja, sko­los kai­na taip pat iš­ lie­ka ma­žiau­sia per ke­le­rius me­tus, o su lik­vi­du­mo sty­giu­mi bankų sis­te­mo­ je ka­žin ar ar­ti­miau­siu me­tu su­si­dur­ si­me. Eu­ro krizės įtaką Lie­tu­vos ūkiui ma­ži­na eks­por­to kryp­čių di­ver­si­fi­ka­ vi­mas, bet tai nėra taip grei­tai pa­sie­kia­ ma. Taip pat eu­ro krizės įtaką ma­ži­na il­ga­lai­kių su­tar­čių su už­sa­ko­vais turė­ ji­mas, jei tai įma­no­ma. Eu­ro krizę ju­si­ me ma­žiau, jei mažės vals­tybės sko­li­ ni­mo­si apim­tis. sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­cijų kon­teks­te į krizę eu­ro zo­no­je reikėtų žiūrė­ti at­si­ žvel­giant į ga­li­my­bes: ga­li­me pa­si­ūly­ ti in­ves­tuo­to­jams sta­bi­lesnę ir kon­ku­ ren­cin­gesnę eko­no­minę ap­l inką nei krizę iš­gy­ve­nan­čios ša­lys, pui­kią inf­ rast­ruktūrą, aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­ buo­tojų ir ma­žes­nes iš­lai­das. Tie­sa, kri­ zės pe­r io­du kon­k u­ren­cinė ko­va dėl tie­sio­g i­n ių už­sie­n io in­ves­t i­cijų suin­ ten­syvė­ja, nes ša­lys taip sie­kia spręs­ ti eko­no­mi­nes pro­ble­mas. Todėl, ne­ galė­da­m i kon­k u­r uo­t i rin­kos dyd­ž iu ar iš­tek­liais, pri­va­lo­me smar­kiai pa­ge­ rin­ti tuos kri­te­ri­jus, ku­riuos keis­ti įma­ no­ma, pir­miau­sia vers­lo ap­linką, dar­ bo san­ty­kius ir te­ri­to­rijų pla­na­vimą. Lie­t u­vos maž­me­n i­n in­k ai ne­p a­j u­ to. Did­ž iau­sią įtaką par­davė­jams tu­ri mūsų var­to­tojų per­ka­mo­ji ga­l ia, ku­ riai, aiš­ku, įtaką da­ro ša­lies eko­no­minė būklė. Ne­dar­bo ly­g is, emig­ra­ci­ja, ne­ lanks­tus dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­ vi­mas, ne­pa­lan­kus ir ne­nuspė­ja­mas mo­kes­čių sis­te­mos kai­ta­lio­ji­mas – vi­ sa tai yra Lie­tu­vos vi­daus rei­ka­lai. Vi­ sa tai iš­sisp­rendę pro­tin­gai ir turė­da­ mi vers­lui pa­lankų po­žiūrį, at­lik­tu­me rimtą pre­ven­cinį darbą net ir esant rim­čiau­siems eu­ro zo­nos bėdų pa­da­ ri­niams bei pa­gy­vin­tu­me pa­tį maž­me­ nos sek­to­rių.


12

ketvirtADIENIS, rugpjĹŤÄ?io 23, 2012

ekonomika

Parama DaugÄ—ja galimybiĹł vartoti turtingĹł ĹĄvarias lietuviĹĄkas darĹžoves nelepins Ĺ alyje daugÄ—ja darĹžoviĹł ĹŤkiĹł, kurie nauĹ a­lies sa­vi­val­dy­bÄ—s, ÄŻgy­ven­di­ nan­Ä?ios pi­ni­gi­nÄ—s so­cia­li­nÄ—s pa­ ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems pro­ gra­mÄ…, su­grieŞ­ti­no pa­ra­mos ga­ vė­jĹł tik­ri­ni­mo tvar­kÄ…. To­dÄ—l jos pa­ťal­pĹł ki­tĹł pa­ja­mĹł tu­rin­tiems as­me­nims taip pa­pras­tai ne­be­ duos.

Pen­kios pro­gra­mÄ… ÄŻgy­ven­di­nan­ Ä?ios sa­vi­val­dy­bÄ—s ga­vė­jĹł skai­ Ä?iĹł su­ma­Şi­no vi­du­ti­niť­kai 10,7 pro­c., o iť­lai­das – 15,5 pro­c., iki 21,9 mln. li­tĹł. „Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bÄ—s el­gė­si kaip ka­si­nin­kÄ—s. Duo­da­vo pa­ťal­ pas pa­gal do­ku­men­tus, ne­pa­tik­ ri­nu­sios, ar pa­ťal­pa tik­rai rei­ka­ lin­ga, ar Ĺžmo­gus ne­gau­na ki­tĹł pa­ja­mĹłâ€œ, – tre­Ä?ia­die­nÄŻ spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kÄ— so­cia­li­nÄ—s ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­ na­tas Jan­kaus­kas. Pa­sak so­cia­li­nÄ—s ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nist­ro Da­liaus Bi­ tai­Ä?io, sa­vi­val­dy­bė­se su­da­ry­tos ko­mi­si­jos, nag­ri­nė­jan­Ä?ios, ar as­me­nys tu­ri tei­sÄ™ gau­ti pa­ra­ mÄ…. Jis tei­gÄ—, kad kai ku­rie as­me­ nys, iki ĹĄiol ga­vÄ™ fi­nan­si­nÄ™ pa­ra­ mÄ…, tu­rė­jo ki­tĹł pa­ja­mĹł ir ne­bu­vo ne­pa­si­tu­rin­tys.

Donatas Jankauskas:

Kai kurios savivaldybÄ—s elgÄ—si kaip kasininkÄ—s. Pa­sak D.Bi­tai­Ä?io, pro­jek­te ne­ da­ly­vau­jan­Ä?ios sa­vi­val­dy­bÄ—s tik­ ri­na­mos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vĹł. Ĺ iuo me­tu pa­tik­rin­ta 11 sa­vi­val­ dy­biĹł, ku­rio­se yra „ga­na pra­ban­ giai“ gy­ve­nan­Ä?iĹł so­cia­liai rem­ ti­nĹł as­me­nĹł. Be­ne ge­riau­sias to pa­vyz­dys, kaip pa­sa­ko­jo D.Bi­tai­ tis, – pa­ra­mÄ… ga­vÄ™s Ĺžmo­gus, ku­ ris sam­dÄ— na­mĹł tvar­ky­to­jÄ…. Vi­ce­mi­nist­ras pa­ti­ki­no, kad pro­gno­zuo­ti, kiek pi­ni­gĹł bō­tĹł su­ tau­py­ta, jei nau­ją­jÄ… pro­gra­mÄ… ÄŻgy­ ven­din­tĹł vi­sos Lie­tu­vos sa­vi­val­ dy­bÄ—s, sun­ku. Ta­Ä?iau spė­ja, kad su­ma ga­lė­tĹł siek­ti 150 mln. li­tĹł. „Sun­ku pro­gno­zuo­ti. Bet, jei­ gu Ĺ i­la­lė­je iť­lai­dos su­ma­Şė­ jo dau­giau nei 30 pro­c., ga­li­ ma svars­ty­ti ir apie tai, kad per me­tus Lie­tu­vo­je gal bō­tĹł su­tau­ po­ma iki 150 mln. li­tĹłâ€œ, – sa­kÄ— D.Bi­tai­tis. D.Jan­kaus­kas tei­gÄ—, kad pa­ tik­ri­nu­si vi­sas sa­vi­val­dy­bes mi­ nis­te­ri­ja pa­skelbs de­ťimt, ku­rios neat­sa­kin­gai nau­do­ja pa­ťal­poms skir­tas lė­ťas. Ta­Ä?iau re­zul­ta­tĹł mi­nis­te­ri­ja iki rin­ki­mĹł ne­pas­ kelbs. Jis taip pat sa­kÄ—, kad prie pen­kiĹł ĹĄiuo me­tu pro­jek­te da­ly­ vau­jan­Ä?iĹł sa­vi­val­dy­biĹł pla­nuo­ja pri­si­jung­ti dar de­ťimt ĹĄa­lies sa­ vi­val­dy­biĹł. La­biau­siai pa­ťal­pos ga­vė­jĹł skai­Ä?iĹł ir iť­lai­das su­ma­Şi­no Ĺ i­ la­lÄ—s (ati­tin­ka­mai 31,8 pro­c. ir 36,4 pro­c.) ir Ak­me­nÄ—s ra­jo­nai (ati­tin­ka­mai 20,5 pro­c. ir 26,1 pro­c.). KD inf.

doja maĹžiau chemijos, todÄ—l jĹł produkcija artima ekologinei, tik yra pigesnÄ—. Ĺ ÄŻ ĹŤkininkavimo bĹŤdÄ… pasirinkÄ™ ĹžemÄ—s ĹŤkio veiklos subjektai gali pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plÄ—tros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonÄ—s „AgrarinÄ—s aplinkosaugos iĹĄmokos“ programÄ… „Tausojanti aplinkÄ… vaisiĹł ir darĹžoviĹł auginimo sistema“. Saulius Tvirbutas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

IĹĄskirtinÄ— kokybÄ—

„Kai parduotuvÄ—se atsirado darĹžoviĹł, paĹženklintĹł Ĺženklu „Kokybė“, nÄ— neĹžiĹŤriu ÄŻ atveĹžtinÄ™ produkciją“, – teigÄ— parduotuvÄ—je uĹžkalbinta kaunietÄ— Leokadija TvarenskienÄ—. Ji sakÄ— sauganti sveikatÄ…, todÄ—l kruopĹĄÄ?iai renkasi maistÄ…. „Ekologiniai produktai man sunkiai ÄŻperkami, todÄ—l dĹžiaugiuosi, kad atsiranda artimĹł jiems prekiĹłâ€œ, – dĹžiaugÄ—si moteris. SertiďŹ kuotos darĹžovÄ—s, paĹžymÄ—tos iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s sertiďŹ kato Ĺženklu, iĹĄsiskiria iĹĄ kitĹł rinkoje esanÄ?iĹł darĹžoviĹł natĹŤralumu, ĹĄvieĹžumu, maistingumu. Jas auginant naudojamas tik minimalus trÄ…ĹĄĹł kiekis, bĹŤtinas visavertei augalĹł vegetacijai, apskaiÄ?iuotas pagal dirvos tyrimo rezultatus ir maisto medĹžiagĹł balansÄ…. Auginti darĹžoves naudojant maĹžiau chemijos ĹŤkininkams rizikingiau, reikia daugiau rankĹł darbo, patiriama derliaus nuostoliĹł. „Palyginti su importuojamomis darĹžovÄ—mis, uĹžaugintomis intensyviuose ĹŤkiuose, kuriuose sunaudojama daugybÄ— tonĹł trÄ…ĹĄĹł ir pesticidĹł, dauguma iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s produkcijÄ… tiekianÄ?iĹł Lietuvos ĹŤkiĹł (ypaÄ? smulkĹŤs ĹĄeimos ĹŤkiai) yra beveik ekologiniai. Juose naudojama la-

bai maĹžai chemikalĹłâ€œ, – sakÄ— ĹžemÄ—s ĹŤkio ministras Kazys StarkeviÄ?ius, lankydamasis KÄ—dainiĹł rajono darĹžininko Virgilijaus KupreviÄ?iaus ĹŤkyje, kur Lietuvos darĹžoviĹł augintojĹł asociacija (LDAA) surengÄ— seminarÄ… „Bendrosios ĹžemÄ—s ĹŤkio politikos iĹĄĹĄĹŤkiai darĹžininkystÄ—s sektoriuje“. Jame daug dÄ—mesio skirta bĹŤtent iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s produkcijai. Pavyzdinis ĹŤkis

V.Kup revi Ä?ius iĹĄs kir tinÄ—s kokybÄ—s morkas pradÄ—jo auginti ĹĄiemet. „Kol kas pasÄ—jau 42 hektarus iĹĄ 130-ies. Pabijojau, kad bus nepalankĹŤs orai ir reikÄ—s daugiau purkĹĄti. Vis dÄ—lto manau, kad ĹĄie produktai ateityje ÄŻgis vis didesnÄ™ paklausÄ…, nes yra sveiki“, – ÄŻsitikinÄ™s ĹŤkininkas. V.KupreviÄ?ius akcentavo, kad skirti dalÄŻ savo valdĹł iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s darĹžams jÄŻ paskatino KPP priemonÄ—s „AgrarinÄ—s aplinkosaugos iĹĄmokos“ programa „Tausojanti aplinkÄ… vaisiĹł ir darĹžoviĹł auginimo sistema“. DidelÄ™ dalÄŻ morkĹł ĹŤkininkas eksportuoja ÄŻ RusijÄ…, kuri labai reikli produktĹł kokybei. Apie 60 proc. morkĹł parduota Lietuvos prekybos tinkluose. „NaudojomÄ—s visomis Kaimo plÄ—tros ir paramos programos priemonÄ—mis modernizuodami ĹŤkÄŻâ€œ, – pridĹŤrÄ— ĹŤkininko Ĺžmona Ilona KupreviÄ?ienÄ—. Dabar ĹŤkyje stovi erdvĹŤs sandÄ—liai, kuriuose ga-

ď ŽPopuliarumas: V`XV_aV[Ă›` X\XfOĂ›` ]_\QbXaĂş ]N_QNcVZN` NYVR` _V[

X\WR]NZN bQVQÛWN

ď ŽVertinimas: 8@aN_XRcVĂ˜Vb`acV_aV[NXNQYVRabcVXúíXVĂş]_\QbXaNVV

`V`XV_VN`cRVXbZblima sandÄ—liuoti 9 tĹŤkst. tonĹł darĹžoviĹł, buitinÄ—s patalpos darbininkams – jĹł Ä?ia pluĹĄa 36. DarĹžoviĹł ĹŤkiuose neiĹĄvengiamai reikia daug rankĹł darbo, ypaÄ? nuimant derliĹł. „ĎrengÄ—me morkĹł plovimo ir fasavimo linijÄ…, todÄ—l tiekiame visiĹĄkai paruoĹĄtÄ… prekybai produkciją“, – kalbÄ—jo ĹŤkininkĹł ĹĄeima. Ji savo verslÄ… pradÄ—jo prieĹĄ 14 metĹł nuo vieno hektaro ir skolinto traktoriuko.

Norint uĹžauginti, paruoĹĄti, pateikti iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s darĹžoves vartotojams, reikia daug fiziniĹł ir kitĹł sÄ…naudĹł.

Daug reikalavimĹł

LDAA valdybos pirmininkas Vidmantas Kvedaras sakÄ—, kad iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s darĹžovÄ—s pasirodÄ— rinkoje tik pernai, todÄ—l dar daug vartotojĹł neĹžino apie jĹł naudÄ…. „NemaĹžai pirkÄ—jĹł vis dar nesupranta, kuo jos skiriasi nuo ÄŻprastĹł intensyviu bĹŤdu uĹžaugintĹł darĹžoviĹł, o ekologinÄ—mis jĹł pavadinti irgi negalima. IĹĄ tikrĹłjĹł tai tarpiniai produktai tarp intensyvios ir ekologinÄ—s ĹžemdirbystÄ—s, o jĹł nauda neabejotina, nes ĹĄios darĹžovÄ—s iĹĄaugintos laikantis grieĹžtĹł apribojimĹł, tausojant aplinką“, – sakÄ— V.Kvedaras. Norint uĹžauginti, paruoĹĄti, pateikti iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s darĹžoves vartotojams, reikia daug ďŹ ziniĹł ir kitĹł sÄ…naudĹł. TodÄ—l ĹŤkininkai, dalyvaujantys KPP priemonÄ—s „AgrarinÄ—s aplinkosaugos iĹĄmokos“ programoje „Tausojanti aplinkÄ… vaisiĹł ir darĹžoviĹł auginimo sistema“ gauna didesnes iĹĄmokas, kurios kompensuoja dÄ—l grieĹžtesniĹł nei privalomieji agroaplinkosaugos reikalavimĹł ÄŻgyvendinimo ĹŤkyje patiriamus derliaus nuostolius. DarĹžoviĹł ir bulviĹł augintojams numatyta 1 091 Lt/ha, serbentĹł augintojams – 1 160 Lt/ha, o visiems kitiems vaisiĹł ir uogĹł augintojams – 1 188 Lt/ha dydĹžio parama.

.[Q_VNb`.YRX`N[Q_NcVĂ˜VNb`[b\a_

IĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s darĹžovÄ—s turi bĹŤti tręťiamos taip, kad nevirĹĄytĹł nustatytos mineralinio azoto, tenkanÄ?io hektarui ĹžemÄ—s, normos – darĹžovÄ—ms ir bulvÄ—ms 122 kg hektarui, o vaisiams ir uogoms – 96 kg. Daug maĹžiau turi bĹŤti sunaudojama ir piktĹžoles naikinanÄ?iĹł herbicidĹł bei augalus nuo kenkÄ—jĹł ir ligĹł sauganÄ?iĹł chemikalĹł. Vaisiams, uogoms ir darĹžovÄ—ms apsaugoti negalima naudoti toksiĹĄkĹł ir labai toksiĹĄkĹł pesticidĹł. Pesticidais, kuriuose yra tos paÄ?ios veikliosios medĹžiagos, augalus galima purkĹĄti ne daĹžniau kaip du kartus per jĹł vegetacijos laikÄ…. Taigi svarbu parinkti ir ligoms gerokai atsparesniĹł darĹžoviĹł veisliĹł, o tokios veislÄ—s ir kainuoja daugiau. SertiďŹ kuojant kultĹŤrÄ… ir suteikiant teisÄ™ Ĺženklinti iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s Ĺženklu, atsiĹžvelgiama ÄŻ keliolika aspektĹł ir pirmiausia – ÄŻ produkcijos natĹŤralumÄ…. Laukas, kuriame auginama kultĹŤra, turi bĹŤti ne arÄ?iau kaip vienas kilometras nuo gamyklĹł, sÄ…vartynĹł sanitarinÄ—s apsaugos zonĹł. Jei tarp kelio ir augalĹł nÄ—ra iĹĄtisiniĹł ĹželdiniĹł juostĹł, leidĹžiama auginti ne arÄ?iau kaip 50 m nuo magistraliniĹł ar 10 m nuo kraĹĄto keliĹł. DarĹžovÄ—s gali bĹŤti auginamos ne arÄ?iau kaip 5 m nuo kaimynĹł laukĹł, jei ten neauginami iĹĄskirtinÄ—s kokybÄ—s ar ekologiĹĄki produktai. Be to, grieĹžtai draudĹžiama naudoti genetiĹĄkai modiďŹ kuotus augalus, sÄ—klas ir vegetatyvinÄ™ medĹžiagÄ…. Ypatingas dÄ—mesys turi bĹŤti skiriamas aplinkai tausoti: laukĹł pakraĹĄÄ?iai turi bĹŤti ĹĄienaujami bent du kartus per sezonÄ…. Atitinkami grieĹžti reikalavimai taikomi ĹĄiukĹĄliĹł surinkimui ir technikai. UĹžs. 1004043


13

ketvirtadienis, rugpjūčio 23, 2012

menas ir pramogos

At­sis­vei­ki­ns ger­vuo­gė­mis kve­pian­čia mu­zi­ka Pas­ku­ti­nį rugp­jū­čio sa­vait­ga­lį – at­si­svei­ki­ni­mas ne tik su ka­len­ do­ri­ne va­sa­ra, bet ir su XVII Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­liu. Bai­gia­ ma­sis kon­cer­tas vyks tra­di­ciš­kai – Pa­žais­lio vie­nuo­ly­ne, ja­me skam­bės tem­pe­ra­men­tin­go­ji sar­sue­la. Pas­ku­ti­niam šį­met fes­ti­va­lio va­ka­ rui „Ga­la sar­sue­la“ su­si­burs tarp­ tau­ti­nės at­li­kė­jų pa­jė­gos: Kau­no mies­to sim­fo­ni­nis or­kest­ras (va­ do­vas Al­gi­man­tas Trei­kaus­kas), Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras (me­no va­do­vas ir vyr. di­ri­gen­tas Pet­ras Bin­ge­lis), so­lis­tė Ra­min­ta Vai­ce­ kaus­kai­tė (sop­ra­nas) ir ryš­kiau­ si Teat­ro Li­ri­co An­da­luz (Is­pa­ni­ja) dai­ni­nin­kai Lui­sas Pa­cet­ti (te­no­

Iš is­to­ri­jos Sar­sue­la – is­pa­nų na­cio­na­li­nis mu­ zi­k i­n is dra­m i­n is žan­ras, ar­t i­mas ope­re­tei, ku­r ia­me cho­r i­n iai, so­l i­ niai nu­me­r iai kai­ta­l io­ja­m i su šne­ ka­mai­siais dia­lo­gais ir šo­kiais. Žan­ ras neįp­ras­tas, gi­męs dar ba­ro­ki­nė­ je Is­pa­ni­jo­je, ku­pi­nas is­pa­nų tau­tai bū­din­g ų rit­mų bei me­lo­di­jų: to­na­ dil­jų, fan­dan­g ų, ha­ba­ne­r ų. Per il­g us me­t us ki­tęs, šiais lai­kais jis pri­me­na ope­re­tę, šiek tiek – miu­ zik­lą, bet vis dar al­suo­ja is­pa­niš­ka dva­sia. Ma­no­ma, kad sar­sue­la pir­ mą kar­tą bu­vo at­lik­ta Mad­ri­do už­ mies­čio ka­ra­l iš­ko­sios me­d žiok­lės vi­lo­je Pa­la­cio de la Zar­zue­la, to­dėl iki šiol taip ir va­d i­na­ma. O pa­t i vi­ la to­k į pa­va­di­ni­mą ga­vo nuo vie­to­ vės, gar­sė­jan­čios gau­sy­be ten au­ gan­čių ger­vuo­g ių (isp. k. zar­zas).

ras), An­to­nio Tor­re­sas (ba­ri­to­nas) ir Pab­lo Pra­dos (ba­ri­to­nas). Aist­ rin­gos mu­zi­kos fies­tai va­do­vaus di­ ri­gen­tas Mo­des­tas Pit­rė­nas. Kon­cer­te klau­sy­to­jai mė­gau­sis Is­pa­ni­jos aist­ro­mis ir ener­gi­ja al­ suo­jan­čiu žan­ru – sar­sue­la. At­li­ kė­jai ža­da pa­ro­dy­ti klau­sy­to­jams glaus­tą sar­sue­los is­to­ri­ją, ki­taip ta­ riant, pa­teik­ti šio žan­ro an­to­lo­gi­ ją nuo XVII a. me­nan­čios ma­žo­sios sar­sue­los iki XIX–XX a. su­kles­tė­ ju­sios di­džio­sios sar­sue­los, ypač ža­vė­ju­sios Mad­ri­do pub­li­ką. Sve­čiai iš Is­pa­ni­jos, su ku­riais sce­na da­ly­sis dvie­jų Auk­si­nių sce­ nos kry­žių lau­rea­tė R.Vai­ce­kaus­ kai­tė, – tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą pel­nę so­lis­tai. Te­no­ras L.Pa­cet­ti stu­di­ja­vo dai­ na­vi­mą Is­pa­ni­jo­je ir Aust­ri­jo­je. So­ lis­to ke­lią pra­dė­jo Ma­la­gos Ser­van­ te­so teat­re. Dai­ni­nin­ko re­per­tua­rą su­da­ro ryš­kiau­si te­no­ro vaid­me­ nys žan­ro kla­si­ka lai­ko­mo­se Wolf­ gan­go Ama­deus Mo­zar­to, Gae­ta­no Do­ni­zet­ti, Gia­chi­no Ros­si­ni, Giu­ sep­pe Ver­di ir kt. ope­ro­se, pa­grin­ di­niai vaid­me­nys is­pa­nų kom­po­zi­ to­rių sar­sue­lo­se, ora­to­ri­jos žan­ro kū­ri­nių te­no­ro par­ti­jos. Ba­ri­to­nas P.Pra­dos jau yra da­ly­va­ vęs be­veik dvie­juo­se šim­tuo­se ope­ ros, miu­zik­lo ir sar­sue­los spek­tak­ lių. Jis vai­di­no Ma­la­gos Ser­van­te­so,

Ka­di­so Jo­se MªPemán, Al­me­ri­jos Ser­van­te­so, Kor­do­bos Di­džia­ja­me, Mar­be­los mies­to teat­ruo­se. At­li­kė­ jo ba­ga­že – pa­grin­di­niai vaid­me­nys Rug­ge­ro Leon­ca­val­lo bei W.A.Mo­ zar­to ope­ro­se, dau­ge­ly­je po­pu­lia­ riau­sių sar­sue­lų. Dai­ni­nin­kas ren­gia įvai­rias te­mi­nes mu­zi­ki­nes pro­gra­ mas, taip pat re­ži­suo­ja spek­tak­lius. Ba­ri­to­nas A.Tor­re­sas, be dai­na­ vi­mo, yra bai­gęs psi­cho­lo­gi­jos stu­ di­jas, ra­šo įvai­rius straips­nius, yra iš­lei­dęs poe­zi­jos kny­gą. At­li­kė­jas dai­na­vo Mad­ri­do sar­sue­los, Ma­ la­gos Ser­van­te­so, Se­vi­li­jos Maest­ ran­za, Te­ne­ri­fės Gui­merá, Kor­do­ bos Di­džia­ja­me ir ki­tuo­se Is­pa­ni­jos, Gva­te­ma­los, Pe­ru bei Ko­lum­bi­jos teat­ruo­se. Dai­ni­nin­ko re­per­tua­rą su­da­ro vaid­me­nys nuo ba­ro­ko epo­ chos iki šių die­nų au­to­rių ope­ros bei sar­sue­los žan­ro kū­ri­niuo­se, at­li­kė­ jas daž­nai ren­gia so­lo kon­cer­tus. Aist­rin­gą­ja sar­sue­la su klau­sy­to­ jais at­si­svei­ki­nan­tis XVII Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lis tar­si sim­bo­liš­kai ža­da, kad ir ki­tais me­tais ne­trūks nei aist­rų, nei ge­ros mu­zi­kos, nei ma­lo­nių ne­ti­kė­tu­mų. KD inf.

kas: XVII Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio uždarymo koncertas. kur: Pažaislio vienuolyne. kada: rugpjūčio 26 d. 18 val.

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d. Festivalio bankas Festivalá remia:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Didysis rëmëjas

Festivalá pristato Festivalio dienraðtis

Informacinis partneris

Pagrindiniai rëmëjai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Rugpjûèio 23 d., ketvirtadiená, 18 val. Kauno valstybinëje filharmonijoje

Klaviðø burtininkas

MIROSLAV KULTYÐEV (fortepijonas, Rusija) Frédéric Chopin Bilietø kaina: 20, 30 Lt

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. P. S. Filharmonijoje veikia Egidijaus Rudinsko grafikos darbø paroda. Informaciniai rëmëjai:

Rëmëjai:

Partneriai:

INIT ÁMONIØ GRUPË

„„Pabaiga: šį savaitgalį Pažaislio vienuolynas festivalio gerbėjus priims

paskutiniam šių metų koncertui.

Artūro Morozovo nuotr.


14

ketvirtadienis, rugpjūčio 23, 2012

menas ir pramogos

Ru­sų dra­mos teat­re – spek­tak­liai lietuviškai Nau­ją se­zo­ną pra­ de­dan­tis vie­nin­te­lis ša­ly­je pro­fe­sio­na­lus ru­sų teat­ro ko­lek­ty­ vas – Lie­tu­vos ru­sų dra­mos teat­ras – ža­ da še­šias prem­je­ ras. Nau­jų spek­tak­ lių su­lauks ir suau­ gę žiū­ro­vai, ir vai­kai, į ku­riuos spek­tak­ lių he­ro­jai kreip­sis ir lie­tu­vių kal­ba. „„Priar­tės: spek­tak­lio „Ste­buk­lin­go­ji krei­de­lė“ he­ro­jai, ku­rių kū­rė­jai šie­met bu­vo ap­do­va­no­ti Auk­si­niu sce­nos

kry­žiu­mi, pra­bils ir lie­tu­viš­kai.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Xaviero Herberto knygą „Kaprikornija“.

Australijos romanas pasakoja kvapą gniaužiančią australų – baltųjų, abo­ rigenų ir azijiečių – istoriją, kuri kupi­ na išdavysčių, žmogžudysčių ir krau­ ją kaitinančios aistros niekinamoms, bet geidžiamoms aborigenėms mo­ terims – Juodajam Aksomui.

1904 m. broliai Oskaras ir Markas Šilingsvortai atplaukia į Port Zodiaką Kaprikornijos pakrantėje dirbti eiliniais klerkais val­ džios tarnyboje. Oskaras greitai pri­ tampa, suklesti, pradeda naują gyve­ nimą kaip džentelmenas. O nutrūkt­ galvis Markas susideda su senuoju Ne­ du Kreiteriu, supažindinusiu jį su alko­ holiu ir apsukusiu galvą pasakojimais apie jūrą, salas ir nuotykius su Juoduo­ ju Aksomu.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, rugpjūčio 28 d.

„At­si­ras spek­tak­lių, ku­riais ga­lės pa­si­do­mė­ti ir lie­tu­vis žiū­ro­vas, ir jau­ni žmo­nės, ir dar vi­sai ma­ži vai­ kai. Tai nau­ja, ki­to­kia dra­ma­tur­gi­ja, ki­to­kios te­mos: jos ir šiuo­lai­kiš­kos, ir gal­būt tru­pu­tį int­ri­guo­jan­čios. Be to, jau at­si­ras ir stu­den­tų dip­ lo­mi­nių dar­bų, tai, ži­no­ma, pa­si­ ro­dys ir nau­jų vei­dų – į tru­pę įsi­ lies jau­nų žmo­nių, ku­rie čia dirbs“, – pri­sta­ty­da­mas nau­ją­jį se­zo­ną sa­ kė teat­ro va­do­vas re­ži­sie­rius Jo­nas Vait­kus. Po mė­ne­sio įvyk­sian­čiai prem­je­ rai Ru­sų dra­mos teat­re ruo­šia­si re­ ži­sie­rė ir dra­ma­tur­gė Ag­nė Di­ly­tė. Kau­no ma­žo­jo bei Kau­no ka­me­ri­ nio teat­rų pub­li­kai ge­rai pa­žįs­ta­ma me­ni­nin­kė ėmė­si šiuo­lai­ki­nės suo­ mių dra­mos. Pje­sė­je de­šimt­me­tės mer­gai­tės aki­mis pa­sa­ko­ja­ma apie su­sve­ti­mė­ji­mą šei­mo­je. Rug­sė­jį lie­tu­viš­kai pra­bils spek­ tak­l is vai­kams „Ste­b uk­l in­go­ ji krei­de­lė“, šie­met ap­do­va­no­tas Auk­si­niu sce­nos kry­žiu­mi. Re­ ži­sie­rės Ol­gos La­pi­nos tei­gi­mu, teat­rui tai bus nau­jas kū­ry­bi­nis eks­pe­ri­men­tas. „No­rė­jo­si pa­ro­dy­ti „Ste­buk­lin­ gą­ją krei­de­lę“ nau­jam žiū­ro­vų ra­ tui – lie­tu­viams vai­kams. Ka­dan­ gi spek­tak­lis skir­tas la­bai jau­nam žiū­ro­vui ir yra in­te­rak­ty­vaus po­ bū­džio, ak­to­rių žo­džius iš­vers­ti bū­ti­na“, – anot re­ži­sie­rės, ši pa­ sa­ka lie­tu­vių kal­ba su­skam­bė­jo la­ bai or­ga­niš­kai.

Tarp lie­tu­vių kul­tū­ros ir šios pa­sa­kos mi­to­lo­gi­nės es­ te­ti­kos tam tik­ra pra­sme yra daug bend­ro.

„Tarp lie­tu­vių kul­tū­ros ir šios pa­sa­kos mi­to­lo­gi­nės es­te­ti­kos tam tik­ra pra­sme yra daug bend­ ro. O ak­to­riams tai bus kū­ry­bi­nis ir žmo­giš­kas eks­pe­ri­men­tas, ku­ris leis jiems pa­si­reikš­ti nau­jo­je ak­to­ ri­nė­je plot­mė­je“, – pa­sa­ko­jo O.La­ pi­na. Jau­nų­jų žiū­ro­vų lau­kia dar du nau­ji spek­tak­liai. Gruo­dį sce­no­ je at­gims spal­vin­ga Han­so Chris­ tia­no An­der­se­no pa­sa­ka „Un­di­nė­ lė“, ku­rią re­ži­suos Ju­ri­jus Ščiuc­kis. Ma­žiau­siems žiū­ro­vams, ku­rių am­ žius – nuo dve­jų iki pen­ke­rių me­tų, teat­ras ruo­šia lė­lių spek­tak­lį „Pi­ lai­tė“ ru­sų liau­dies pa­sa­kos mo­ty­ vais. Tai bus ak­to­rės In­gos Maš­ka­ ri­nos re­ži­sū­ri­nis de­biu­tas. Rug­sė­jo pa­bai­go­je pa­si­ro­dys re­ ži­sie­rės Lai­mos Ado­mai­tie­nės spek­tak­lis „Trys my­lin­čios“ pa­gal Že­mai­tės pje­sę. Net­ra­di­ci­nė lie­tu­ vių kla­si­kės kū­ri­nio in­terp­re­ta­ci­ja sce­no­je skam­bės trimis kal­bo­mis: lie­tu­vių, ru­sų ir len­kų. Jo­je vai­dins pa­va­sa­rį moks­lus Lie­tu­vos mu­zi­ kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je bai­gian­ tis ak­to­rių kur­sas. Iki Nau­jų­jų me­tų re­per­tua­re taip pat at­si­ras J.Vait­kaus re­ži­suo­ja­mas spek­tak­lis „Stab­mel­džiai“. Pa­ gal šiuo­lai­ki­nės uk­rai­nie­čių dra­ ma­tur­gės Anos Jab­lons­ka­jos pje­sę sta­to­mas kū­ri­nys nag­ri­nės re­li­gi­ jos te­mą. KD, BNS inf.


153

ketvirtaDIENIS, rugpjūčio 23, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16

skelbimai

Parduoda� ������������������������������������������ 16, 17 Perka� ����������������������������������������������������������� 17 Keičia� ���������������������������������������������������������� 17 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 17 Kviečia � ������������������������������������������������������ 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalingas darbuotojas Kaune atlikti valymo darbus patalpose: grindų vaškavimą, kilimų plovimą, langų valymą ir pan. Tel. 8 692 52 591, e. paštas info@valymaskaune.lt.

DARBo skelbimai

1005449

Siūlo darbą AB „Lytagra“ įrankių ir įrangos terminalas ieško pirkimų-pardavimų vadybininko (-ės). Reikalavimai: aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas, kompiuterinis raštingumas, derybiniai įgūdžiai, komunikabilumas. Tel. 8 37 405 404, mob. 8 614 96 693; e. paštas tools@lytagra.lt. 1004645

Reikalingas kiemsargis, darbas 0,5 etato. Tel. 8 683 22 557.

1005301

Reikalingas stalius sugebantis dirbti durų, laiptų ir kitokių nestandartinių gaminių gamyboje. Tel. 8 68 52 455. 1005014

Reikalingas vairuotojas, turintis C kat., maisto prekėms išvežioti. Tel. 341 368, 8 600 18 555. 1003777

Anglijoje obuolių skynimas, pakavimas. Norvegijoje darbas žuvies, kiaušinių, vaisių fabrikuose. Kalba nebūtina. Greitas išvykimas. Suteikiamas gyvenamas plotas. Tel. 8 655 57 030; www.darbovartai.lt, e.paštas darbo.vartai@gmail.com. 1005003

Dirbti užsienyje reikalingas dažytojas, turintis patirties ir neturintis žalingų įpročių (nuosavas automobilis būtų privalumas). Tel. 8 684 20 598. 1004074

Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijai reikalingas fizikos mokytojas (-a) dirbti nepilnu darbo krūviu. Tel. 8 346 47 141. 1005144

Kavinė Kauno Centre ieško virėjos (-o). Mes siūlome patrauklų atlyginimą, įdomų ir dinamišką darbą bei galimybes tobulėti. Tel. 8 611 56 356. 1005266

Kepyklai Panemunėje reikalingi: tešlos formuotojas ir bandelių kepėja. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141.

Reikalingas vamzdžių klojėjas. Privalumas turintiesiems C1 kat. vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8 698 35 923. 1004098

Reikalingi įvairių specifikacijų inžinieriai. Darbas Norvegijoje komandiruotėse. Reikalavimai: darbo patirtis 2 m., anglų k. CV siųsti e. paštu info@tilhuset.com. Tel. +47 47 152 347. 1001689

Reikalingi stogdengiai ir pagalbiniai darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 608 71 813. 1001195

Reikalingi tinkuotojai, dirbti su struktūriniu tinku. Mokėsiu už 1 kv. m – 9 Lt. Tel. 8 614 06 146. 1005237

Reikalingi vairuotojai turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820. 987898

Reikalingos (-i) pardavėjos (-ai)-kasininkės (-ai) ir skyriaus pardavėjos (-ai). Tel. 8 656 08 246. Kepyklai: konditeris (-ė)-kepėjas (-a). Tel. 8 614 10 211. IKI Girstupis.

1003460

Statybos įmonei reikalingas atestuotas darbų vadovas. CV siųsti info@agentus.lt. 1002705

1004949

Kepyklai reikalingi: konditeriai sausainiams, pyragaičiams gaminti ir kepėjas. Tel. 8 656 99 184.

1005376

Kviečiame dirbti siuvėjus, baldų apmušėjus, pakuotojus, sukirpėjus, stalius, staklininkus, krovėjus (aplinkos tvarkymo darbams). Kreiptis: Drobės g. 66, Kaunas. Tel. (8 37) 341 768. 1004313

Metalo apdirbimo įmonė plečia savo veiklą ir ieško: tekintojo, šaltkalvio, surinkėjo, suvirintojo. Galime apmokyti. CV siųsti e. pastu info@zers.lt, Tel. 8 686 49 933. 1004952

Mielinių gaminių gamybos cechui reikalinga (-as) darbuotoja (-as) ir vairuotojas dirbti nevisai darbai dienai. Tel. 8 656 06 547. 1005258

Naujai atsidarančiai maisto prekių parduotuvei Aleksote, Veiverių g. 27, reikalingi pardavėjai-mėsininkai, pardavėjai-kasininkai ir pagalbiniai darbuotojai. Kreiptis tel. 8 699 79 646, e. paštu administratore@svaistunas.lt. 1004300

Naujai kepyklėlei Kaune reikalingi konditeriai, kepėjai, tešlos formuotojai su darbo patirtimi. Alga 1 600 Lt. Tel. 8 672 09 096, e. paštas kepyklele@yahoo.com.

1004972

Naujo formuojamo eksperimentinio siuvimo padalinio Kaune esančiai siuvyklai reikalingos (-i) siuvėjos (-ai), mokančios (-ys) siūti įvairaus tipo mašinomis (visą gaminį: plokščiasiūle, universalia ir overloku) trikotažinius gaminius. Darbas viena pamaina. Atlyginimas 1 500 Lt. Skambinti tel. 8 677 87 944. 1005523

Papildomas darbas šeštadienį ir sekmadienį, turintiems vairuotojo E kategoriją. Pirmenybė pensininkams. Tel. 8 686 20 383. 1003768

Pastoviam darbui ieškome sąžiningų, darbščių, darbo patirtį turinčių santechnikų ir elektrikų. Tel. (8 37) 261 486, 8 698 41 077, CV siųsti e. paštu info@spyglys.lt. 1005494

Reikalinga (-as) užsakymų priėmėja (-as). Tel. 8 687 35 352.

Statybos įmonei reikalingas POLIAKALĖS OPERATORIUS (mechanizatorius). Reikalavimai: traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas. Tel. 8 656 53 357. 1003256

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 295 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 994263

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

981347

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. taisymą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 999638

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 995202

1002701

Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

1004030

UAB „Sakura“, turinti 20 metų sėkmingo darbo patirtį elektroninių apsaugos, vaizdo ir gaisro sistemų bei kompiuterinių tinklų įrengime, pastoviam darbui KAUNE ieško ambicingų, iniciatyvių ir atsakingų SILPNŲJŲ SROVIŲ MONTUOTOJŲ ir TECHNIKŲ. Reikalinga panašaus darbo patirtis. CV siųsti sakura@sakura.lt. Faks. (8 37) 337 076. Tel. 8 698 28 888. 1004990

UAB „Galinta ir partneriai“ reikalingas mechanikas-operatorius. Darbo pobūdis: staklių priežiūra, prireikus – lengvo remonto darbai. Reikalavimai: gali būti vakarinių ar neakivaizdinių studijų studentas; domėjimasis technika ir technologijomis. Atlyginimas pagal susitarimą. Teirautis tel. 8 616 28 918. 1005133

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

Statybos, remonto

996827

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

996806

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

985444

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

994020

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807.

1005100

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

1002707

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

1000991

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Autobokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

999594

Darome stogų konstrukcijas, dengiame įvairia danga, remontuojame senus stogus, stato stoglangius, karkasinius namus, pavėsines. Tel. 8 689 04 980.

1003914

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

1001846

Dažau fasadus, sodo namelius, butus, laiptines. Atlieku plastikinių langų apdailą. Esu rimtas meistras. Tel. 8 607 03 388, 8 672 77 316. www.m-apdaila.lt.

Buitinės technikos remonto

1003937

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 981399

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1003656

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1000191

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 1 metų. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 606 76 900. SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 996635

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

1005282

1004976

999204

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvo durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 (Urmo bazė, 2 vagonėlis). Tel. 8 37 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1002774

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 998664

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

1004829

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577. 1004417

Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Pristato medžiagas. Tel. 8 677 50 219, 707 989. 1004668

Kompiuterininkų

Medikų

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641.

1005054

42 metų vyras ieško bet kokio darbo, gali būti statybos srityje. Tel. 8 645 24 509.

Paslaugos

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Reikalinga SPAUDOS PARDAVĖJA (-as) Savanorių bei Šiaurės pr. ir Vilijampolėje. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293.

MASAŽAS. Profesionalus nugaros ir viso kūno masažas – pagalba, varginant skausmams, nuovargiui, depresijai. Kūno gražinimo procedūros. Tel. 8 611 40 061.

Profesionalus kompiuterių remontas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861.

Atliekame vidaus ir lauko apdailą. Tel. 8 611 40 315.

1004641

1003400

1001004

995148

1005284

1003663

1003205

Automobilininkams

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

1005042

999218

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309.

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

994949

996192

Ieško darbo

999790

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271.

1005396

Statybos įmonei reikalingi: 1) staliai-gipso kartono plokščių montuotojai; 2) fasado šiltintojai; 3) dažytojai; 4) PVC, linoleumo grindų klojėjai; 5) plytelių klojėjai; 6) metalo konstrukcijų montuotojai; 7) tinkuotojai; 8) suvirintojas. Skambinti tel. (8 37) 375 331.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

993553

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręžiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737. 1002940

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 822 val. 1003851

Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 979644

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 1004616

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 1002126

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekį, drenažą, buitines nuotekas ir kt. Tel. 8 677 45 566. 998396

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 1004590

Gaminame iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklus, laiptus, grotas stogelius, tvoras, garažų, sandėliukų duris ir kt. Tel. 262 354, 8 601 05 644; www.keisida.lt. 1004282

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 1001587

Nukelta į 16 p.


16 2

ketvirtaDIENIS, rugpjĹŤÄ?io 23, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputa. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos! Tel. 8 674 44 496.

Statybos, remonto

996531

Dengiame stogus ÄŻvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 997470

Gipskartonio montavimas, glaistymas, daĹžymas, tapetavimas, plyteliĹł klijavimas, betonavimo darbai, monolitiniĹł laiptĹł ÄŻrengimas. Tel. 262 354, 8 601 05 644; www.keisida.lt. 1004270

Glaistome, daĹžome, tapetuojame, montuojame gipskartonÄŻ, klojame laminatÄ…, kalame dailylentes, langokraĹĄÄ?iĹł taisymas. Tel. 8 679 25 533. 1001840

Griovimo darbai: pastatĹł iĹĄmontavimas, mĹŤriniĹł, betoniniĹł sienĹł ir angĹł pjovimas, pamatĹł ir stogĹł ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056. 1001640

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 619 29 430.

995243

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas bei kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162. 999815

Kasu ĹĄulinius, vietinÄ™ kanalizacijÄ…. Valau ir gilinu ĹĄulinius. Surandu vandens gyslÄ…. AtveĹžu ĹĄuliniĹł Ĺžiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 1004520

Klojame trinkeles, klinkerÄŻ. Tel. 8 671 53 040. 997505

KokybiĹĄkai remontuojame ir daĹžome namĹł ir daugiaaukĹĄÄ?iĹł pastatĹł fasadus, laiptines, balkonus. Hermetizuojame tarpblokines siĹŤles ir sienas. Garantija 5 m. Tel. 8 610 00 574, nuo 18 val. – 225 780. 1004689

KokybiĹĄkai remontuojame ir daĹžome pastatĹł fasadus, balkonus. Hermetizuojame daugiaaukĹĄÄ?iĹł pastatĹł siĹŤles. DaĹžome laiptines. Garantija 5 metai. Tel. 8 613 50 882. 1003190

Mediniai, plastikiniai langai, durys, balkonĹł stiklinimas gamintojo kainomis. UAB „Megrame medis“ atstovas Kaune, tel. 8 699 29 023. 1004464

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449.

Ĺ ilumÄ… taupantys daĹžai ir tinkas. FasadĹł ir vidaus patalpĹł ĹĄiltinimas naujausiomis technologijomis. www.termofasadai.lt. Tel. 8 663 50 600, e. paĹĄtas info@termofasadai.lt. 996861

Skardinimo darbai. SienĹł, stogĹł dengimas skarda. ÄŽvairiĹł lankstiniĹł, lietaus ir vÄ—dinimo sistemĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 1004983

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 997795

Tapetuotojas (darbĹĄtus ir sÄ…Ĺžiningas) glaisto, daĹžo sienas, lubas. Deda laminatÄ… ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 677 03 739. 998028

Terasos. ÄŽrengiame medines ir betonines terasas, ÄŻvairius stogus. Statome pavÄ—sines ir tvoras. Hidroizoliuojame rĹŤsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1001152

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 994361

Tveriame ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł tvoras. Konsultuojame. Tel. 8 671 94 586, 8 671 94 581.

996206

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ…ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990. 975962

Ĺ˝emÄ—s kasimo, pamatĹł, drenaĹžo, tranĹĄÄ—jĹł bei gręŞimo darbai (20, 30, 40 cm skersmens) mini ekskavatoriumi „Kubota“. VeĹžu ĹžvyrÄ…. Tel. 8 685 43 966. 1003787

BaldĹžiĹł

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 k. butÄ… Kaune, P.LukĹĄio g. (30 kv. m, V a., su baldais, jaukus, tvarkingas, kaina 77 000 Lt). Tel. 8 684 86 814.

1004562

1 k. butÄ… P.LukĹĄio g., (5/3 a., vidinis, kambarys 17 kv. m, balkonas, wc kartu, suremontuotas). Kaina 74 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paĹĄtas sonata888888@gmail.com. 1004951

1 k. KOVO 11-osios g. (5/1 a., b. pl. 33 kv. m, kambarys 17 kv. m, virtuvė 6 kv. m, wc – kartu, balkonas, bendrija). Kaina 58 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paťtas sonata888888@gmail.com. 1004964

1 kambario butÄ… Taikos pr. (III a., b. pl. 20,02 kv. m, maĹži mokesÄ?iai, tvarkingas, galima gyventi iĹĄ karto, su baldais, didelis balkonas). Kaina 55 000 Lt. Tel. 8 651 67 132. 1002815

1,5 kambario butÄ… 5 a. name GeleĹžinio Vilko g., IV a., vidinis, ĹĄiltas, be balkono, reikia remonto. Be tarpininkĹł. Kaina 77 000 Lt. Tel. 8 655 48 400.

1001672

1/2 dalis apmĹŤryto namo prie Botanikos sodo (bendr. pl. 121 kv. m, priklauso 4,3 a. iĹĄpirktos ĹžemÄ—s). Tel. 8 650 51 581. 1004472

2 kambariĹł butÄ… PetraĹĄiĹŤnuose (bendr. pl. 47 kv. m, vonia ir WC atskirai, ĹĄarvo durys, plastikiniai langai, tvarkingas). Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 610 67 720. 1004930

2 kambariĹł butÄ… Ĺ ilainiuose, prie pat poliklinikos (5/5 a.). Kaina 91 000 Lt. Be tarpininkĹł. Tel. 8 613 32 662.

1004961

2 skypus Babtų seniōnijoje: 4,5 ha besiribojantį su magistrale Kaunas–Klaipėda ir 2,52 ha prie vandens ir miťko. Kaina sutartinė. Tel. 8 616 03 924. 1004563

Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 1001979

-Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1004937

2012 m. rugsÄ—jo 28 d. 9.50 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varĹžytynÄ—s UAB „Kauno Ĺ˝algirio jachtklubas“ priklausanÄ?io pastato-elingo 5F1p, unikalus Nr. 1997-5008-3042, bendras plotas – 1378,50 kv. m, 1975 m. statybos, esanÄ?io adresu M.GimbutienÄ—s g. 35, Kauno m. PradinÄ— parduodamo turto kaina – 437 600 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ—s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ, kas sudaro 43 760 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisiĹł ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. DÄ—l parduodamo turto informacijÄ… teikia antstolio pad. Vitalijus Verikas tel. 8 683 59 513. Antstolis informacijÄ… teikia tel. 422 053.

MINI ekskavatoriaus ir BULDOZERIO paslaugos. Kasame drenaŞą, vandentiekį. Žemės gręŞimo darbai. Tel. 8 675 47 788.

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

996708

993916

Nebrangiai bei kokybiĹĄkai daĹžome lauko fasadus, stogus, tvoras. Remontuojame daugiabuÄ?iĹł namĹł laiptines. Tel. (8 37) 249 178, 8 640 25 072.

Aptraukiame minkĹĄtuosius baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Transportas nemokamai. Nuolaidos. Tel. 208 498, 8 604 35 475.

1005510

1001988

Nuomojame ekskavatoriĹł krautuvÄ… (dideli ratai), mini ekskavatoriĹł, „Bobcat“. Kasame, lyginame, gręŞiame. IĹĄkrauname, pakrauname. Tel. 8 616 50 615.

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ…. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

1001330

1003420

Pamatai. Ďrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. GręŞiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

KietĹłjĹł baldĹł gamyba: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, svetainÄ—s komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, Ĺžur. staliukai. Tel. 8 683 90 946.

1001147

963874

4 k. AĹĄigalio g. (9/3 a., vidinis, b. pl. 82 kv. m, du balkonai, laminatas, plast. langai, rĹŤsys). Kaina 105 000 Lt. Tel. 8 600 28 058, e. paĹĄtas jur_sonata@gmail.com.

Plastikiniai langai – tik nuo 250 Lt uŞ kvadratinį metrą. Kaina su pakeitimu ir palangėmis. Senus langus iťsiveŞame nemokamai. Taip pat balkono stiklinimas, durys, roletai, Şaliuzės, tinkliukai. Daugiau informacijos www.languera.lt; e. paťtas info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366, 8 609 77 355.

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

8 a namĹł valdos sklypÄ… Palemone, ApnarĹł g., netoli Kauno mariĹł, visos komunikacijos. Tel. 8 666 72 166.

1000530

995493

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, PartizanĹł g. 87A.

985375

Kitos

1002611

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 995421

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1004197

Santechnikas skubiai keiÄ?ia kriaukles, maiĹĄytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinÄ™ technikÄ…, iĹĄvalo kanalizacijÄ…. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 1005305

Sienų, grindų apťiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 993808

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 996279

1004403

1004956

1003280

8 arĹł sklypÄ… RamuÄ?iuose su mĹŤriniu ĹŤkiniu pastatu. Yra sodas, asfaltuota gatvÄ—, elektra, ĹĄulinys, dujos. Tel. 8 679 55 578. 1004486

„AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel.  

8,51 a namĹł valdos sklypÄ… SargÄ—nuose, naujame kvartale, prie puĹĄynÄ—lio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

1003773

996084

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda ÄŻsigyti prekes pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienĹł. Tel. 8 630 60 166.

1005332

250 kv. m tvarkingÄ… gyvenamÄ…jÄŻ namÄ… ramioje vietoje, 5,5 a. Tel. 8 698 21 958.

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 996108

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1004546

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001, akmensgaminiai@gmail.com. 993933

Žolės, krōmų pjovimas trimeriu. 1 a kaina nuo 4 Lt. Dirbama Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652. 1001813

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia BirutÄ—s JablonskienÄ—s ir TeresÄ—s Janinos ValukonienÄ—s turto pirmÄ…sias varĹžytynes. VarĹžytynÄ—se parduodama: 0.1036 ha ĹžemÄ—s sklypas, kadastrinis Nr. 1901/0182:90 Kauno m. k. v. ir gyvenamasis namas, dviejĹł aukĹĄtĹł, bendras plotas 470.10 kv. m, esantys Margio g. 12, Kaunas. DÄ—l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ BirutÄ™ JablonskienÄ™ ir TeresÄ™ JaninÄ… ValukonienÄ™m adresu Margio g. 12, Kaunas, VaiĹžganto g. 11F, Kaunas, J.BasanaviÄ?iaus al. 35-11, Kaunas. VarĹžytynÄ—s vyks KÄ™stuÄ?io g. 67-2, Kaunas, 2012 m. rugsÄ—jo 26 d. 14 val. PradinÄ— turto pardavimo kaina 1 920 000.00 Lt. VarĹžytyniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esanÄ?iÄ… AB „DNB“ banke, b. k. 40100 deĹĄimt procentĹł parduodamo turto kainos, kuri yra atitinkamai 192 000.00 Lt. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimai: hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisiĹł ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł privalo praneĹĄti antstoliui Raimundui Stanislauskui, adresu KÄ™stuÄ?io g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825 ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1005443

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Edvino FilipaviÄ?iaus turto pirmÄ…sias varĹžytynes. VarĹžytynÄ—se parduodama: 93531/162200 16.2200 ha ĹžemÄ—s sklypo, kadastrinis Nr. 5240/0010:5 LapiĹł k. v., esanÄ?io Ĺ anÄ?iĹł k., LapiĹł sen., Kauno r. DÄ—l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ EdvinÄ… FilipaviÄ?iĹł, adresu NevÄ—Ĺžio g. 29, PanevÄ—Ĺžiuko k., Kauno r. arba Ĺ˝eimenos g. 89–1, Kaunas, Tel. 8 686 04 477. VarĹžytynÄ—s vyks KÄ™stuÄ?io g. 67–2, Kaunas, 2012 m. rugsÄ—jo 26 d. 13 val. PradinÄ— turto pardavimo kaina 200 000.00 Lt. VarĹžytyniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esanÄ?iÄ… AB „DNB“ banke, b. k. 40100 deĹĄimt procentĹł parduodamo turto kainos, kuri yra atitinkamai 20 000.00 Lt. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimai: hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisiĹł ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł privalo praneĹĄti antstoliui Raimundui Stanislauskui, adresu KÄ™stuÄ?io g. 67-2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825 ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus.

BUTAS Žaliakalnyje, Taikos Pr. 44, mōriniame name, 4 kambarių, 5/4 a. – 75.25 kv. m. Kaina 195,000 Lt. Plius kieme 18 kv. m garaŞas. Tel. 8 682 21 787.

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Igorio Kosterino turto pirmÄ…sias varĹžytynes. VarĹžytynÄ—se parduodama: 3-jĹł kambariĹł butas, pirmame aukĹĄte, su rĹŤsiu 4,22 kv. m, bendras plotas 76.10 kv. m, esantis DzĹŤkĹł g. 11–19, Kaunas, ir 1/79 garaĹžas, bendras plotas 2138.45 kv. m, esantis DzĹŤkĹł g. 11, Kaunas. DÄ—l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ IgorÄŻ KosterinÄ…, adresu DzĹŤkĹł g. 11-19, Kaunas, arba K.DonelaiÄ?io g. 26–2A, Kaunas. VarĹžytynÄ—s vyks KÄ™stuÄ?io g. 67–2, Kaunas, 2012 m. rugsÄ—jo 26 d. 10 val. PradinÄ— turto pardavimo kaina: 308 000.00 Lt. VarĹžytyniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esanÄ?iÄ… AB „DNB“ banke, b. k. 40100 deĹĄimt procentĹł parduodamo turto kainos, kuri yra atitinkamai 30 800.00 Lt. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimai: hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisiĹł ÄŻ parduodamÄ… turtÄ… iki varĹžytyniĹł privalo praneĹĄti antstoliui Raimundui Stanislauskui, adresu KÄ™stuÄ?io g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825 ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus.

NamÄ… PaneriĹł g., ant Neries upÄ—s kranto (160 kv. m, 14,12 a namĹł valdos sklypas, 7 kambariai, tinka gyventi dviem ĹĄeimoms, renovuojamas). Galimi keitimo variantai. Tel. 8 645 88 989.

1005347

1005190

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia VijolÄ—s Ĺ eĹĄkienÄ—s pirmÄ…sias varĹžytynes. VarĹžytynÄ—se parduodama: 30/100 gyvenamojo namo, dviejĹł aukĹĄtĹł, bendras plotas 287,30 kv. m, ir 30/100 kiemo statiniĹł priklausanÄ?iĹł daliai pastato, esanÄ?iĹł Romuvos g. 75/ZĹŤbiĹĄkiĹł g. 4, Kaunas. DÄ—l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ VijolÄ™ Ĺ eĹĄkienÄ™, adresu Ĺ˝virbliĹł g. 12, Kaunas, tel. 8 682 27 441. VarĹžytynÄ—s vyks KÄ™stuÄ?io g. 67–2, Kaunas, 2012 m. rugsÄ—jo 26 d. 11 val. PradinÄ— turto pardavimo kaina: 65 440.00 Lt. VarĹžytyniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esanÄ?iÄ… AB banke DNB, b.k. 40100 deĹĄimt procentĹł parduodamo turto kainos, kuri yra atitinkamai 6 544.00 Lt. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimai: 2011 12 08 ÄŻregistruotas areĹĄtas Nr. 0511005889. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisiĹł ÄŻ parduodamÄ… turtÄ… iki varĹžytyniĹł privalo praneĹĄti antstoliui Raimundui Stanislauskui, adresu KÄ™stuÄ?io g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825 ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus.

Parduodami: 7,1 aro kolektyvinis sodas Kauno r., LapiĹł sen.; vieno kambario butas Ĺ˝emuosiuose Ĺ anÄ?iuose, JuozapaviÄ?iaus pr. (bendr. pl. 30 kv. m), netoli geleĹžinkelio tilto. Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 670 05 463.

1005349

1005430

Antstolis Rimantas ViĹžainiĹĄkis skelbia antrÄ…sias varĹžytynes nekilnojamo turto, priklausanÄ?io Laimiui JanuĹĄkeviÄ?iui: ĹžemÄ—s sklypas, turintis 0,1536 ha ploto, kadastr. Nr. 1901/0014:92 Kauno m. k. v., unik. Nr. 1901-0014-0092, esantis NadruviĹł g. 4, Kaune, pradinÄ— pardavimo kaina 184200 Lt; gyvenamasis namas, turintis 513,88 kv. m bendro ploto, unik. Nr. 4400-0125-4799, esanÄ?io NadruviĹł g. 4, Kaune, pradinÄ— pardavimo kaina 892 800 Lt; kiemo statiniai (tvora, kiemo aikĹĄtelÄ— ), unik. Nr. 44000125-4855, esantys NadruviĹł g. 4, Kaune, pradinÄ— pardavimo kaina 3 000 Lt. PradinÄ— viso turto pardavimo kaina – 1 080 000 Lt. VarĹžytyniĹł dalyvio piniginÄ—s ÄŻmokos dydis 108 000 Lt. VarĹžytyniĹł dalyvio ÄŻmokÄ… mokÄ—ti ÄŻ antstolio Rimanto ViĹžainiĹĄkio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT03 7044 0600 0046 9912, AB SEB bankas. VarĹžytynÄ—s vyks 2012 09 25 d. 14 val. antstoliĹł kontoroje – AguonĹł g. 10, Vilniuje, tel. (8 52) 33 00 77. Yra apribota ĹĄio turto disponavimo teisÄ—. Visus suinteresuotus asmenis, turinÄ?ius teisiĹł ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, praĹĄome iki varĹžytyniĹł antstoliui pateikti savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1005211

Bankrutavusios UAB „ProjektĹł grupė“, UAB „Il Siciliano“, UAB „Montaro“, V.IvanauskienÄ—s PKÄŽ, UAB „Ma Motosportas“, UAB „Vilnos takas“, UAB „ML transporte“, UAB „Imperita“ iĹĄparduoda nekilnojamÄ…jÄŻ, trumpalaikÄŻ turtÄ… bei reikalavimo teises pagal ÄŻmonÄ—s skolininkĹł neÄŻvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sÄ…raĹĄais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipaĹžinti UAB ÄŽmoniĹł bankroto administravimo ir teisiniĹł paslaugĹł biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, faksas (8 37) 308 948, 8 611 46 343; www.adminbiuras.lt; el. paĹĄtas biuras@adminbiuras.lt. 1005159

1004228

DalÄŻ raudonĹł plytĹł tvarkingo namo Ĺ ilainiuose (bendr. pl. 76,69 kv. m, su patogumais). Gyventi galima. Tel. 8 658 44 993. 1004687

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 999375

DviejĹł kambariĹł butÄ… KrÄ—vÄ—s pr. Dainavos r. (bendr. pl. 48 kv. m, geras susisiekimas). Kaina 100 000 Lt. Tel. 775 752, 8 630 62 412. 1004386

Labai gerai suremontuotÄ… 2 k. butÄ… T.Masiulio g. (3 mĹŤr./1 a.). Lubos 3 m aukĹĄÄ?io, ÄŻrengtas, ĹĄildomos grindys, su virtuvÄ—s komplektu ir buitine ÄŻranga. Tel. 8 650 51 581. 1004470

1003173

NaujÄ…, erdvĹł (bendr. pl. 316 kv. m) ir moderniai ÄŻrengtÄ… namÄ… KaÄ?erginÄ—je. Ypatingai graĹžioje vietoje, ant Nemuno kranto. Kaina sutartinÄ—. Galimi ÄŻvairĹŤs variantai. Tel. 8 671 98 551. 1003572

Palankiausiomis sÄ…lygomis 14 a sklypÄ… Domeikavoje. 1 a kaina 3550 Lt. Elektra, vanduo, kelias, graĹži vieta, ĹĄalia miĹĄkas. Tel. 8 612 23 323. 1001050

Parduodamas 1 kambario butas Ĺ˝aliakalnyje, J.BasanaviÄ?iaus al., 30 kv. m. Butas ekonomiĹĄkas ir labai ĹĄviesus. Parduodamas su baldais. Tel. 8 612 22 923. 1004292

Parduodamas kolektyvinis sodo namas GervÄ—nupyje, tinkantis gyventi ĹžiemÄ…. Tel. 8 610 61 919.

1004910

Parduodami-nuomojami kioskai (3x3 m) su vieta ir nusikelti. Tel. 8 682 42 425.

1004654

Skubiai 2 kambarių butą BirŞų g., Žaliakalnyje (b. pl. 36 kv. m, 2/2 a. mediniame name, viskas 100% naujai suremontuota). Paskutinis vasaros pasiōlymas – 49 999 Lt (atsiskaityti grynais). Tel. 8 600 67 665. 1005318

Vieno kambario butÄ… Dainavoje prie GirstuÄ?io (12/9 a., bendr. pl. 20 kv. m, 2 ĹĄeimoms patogumai). Kaina 15 000 Lt. Tel. 8 677 61 301. 1005250

Vieno kambario butÄ… PartizanĹł g. (5 a. blokinio namo I a., b. pl. 29 kv. m, didelis balkonas). MaĹži mokesÄ?iai. Be tarpininkĹł. Tel. 8 656 79 880. 1001971

Nekilnojamasis turtas kitose vietose RaseiniĹł rajone parduodamas 30 arĹł sklypas maĹžaaukĹĄÄ?io namo statybai. Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 612 23 720. 1004718

BuitinÄ— technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 985418

Nauja ir nukainota buitinÄ— technika (orkaitÄ—s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ—s reikmenys. Atidavus senÄ… buitinÄ™ technikÄ… – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821581

Šaldytuvų ir ťaldiklių vasaros sezono iťpardavimas. Skalbyklės, viryklės, nauji modeliai integruojamos technikos. Taikomos ypatingos nuolaidos. BUITEX – Taikos pr. 43; Vytauto pr. 1. Tel. 8 614 70 570, www.buitex.lt. 999508

StatybinÄ—s medĹžiagos Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, ĹĄviesĹŤs (dydĹžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793. 1002299

Nukelta ÄŻ 17 p.


17 3

ketvirtaDIENIS, rugpjūčio 23, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduoda Maisto prekės Parduodu bulves, morkas, burokėlius, svogūnus, kopūstus, agurkus. Pristatau į vietą, išrašau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 992952

Kitos prekės AKCIJA PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 999943

AKCIJA baltarusiškiems durpių briketams. Saulėgrąžų lukštų briketus, medienos pjuvenų briketus. Patiems pasiimant – dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 1003194

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 999105

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 994377

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997698

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

998759

Nebrangiai parduodu malkas trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126.

995344

Parduodame sausas ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio malkas, atraižas ir pjuvenų briketus. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001. 990770

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba kaladėmis, po 10 arba 6 ertmetrus. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508. 1002029

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 1000079

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994944

Pigiausios malkos ir statybinė mediena. Atvežame. Tel. 8 651 11 564, 8 656 29 692. 1002022

Pigūs skaitmeniniai priedėliai. Antenos TV, SAT. Montavimas. Garantija. Tel. 8 610 41 257. 1003561

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 997593

Vakarinių tujų (50–120 cm), kalninių pušų (20–50 cm) ir kt. dekoratyvinių sodinukų išpardavimas. Kainos nuo 3 Lt. Esame 5 km nuo Karmėlavos. Tel. 8 690 00 021. 1000835

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

1004805

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1004818

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9-17 val., tel. 8 686 83 409. 992900

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 992120

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2 000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1002566

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 998521

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

1 kambarį su visais patogumais ir baldais Šiaurės pr. vienai/dviems studentėms arba dirbančiai vadybininkei. Kaina be mokesčių po 300 Lt. Tel. 8 687 10 576.

Pervežame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902.

1004467

1005147

Paskolos

1005001

Nuomoja vieno kambario butą su baldais ir buitine technika A.Juozapavičiaus pr. Nuomos kaina 350 Lt. Tel. 8 676 52 385.

1000266

1004999

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

Nuomojami kambariai (2 val., parai ir ilgiau) Dujotiekio g. Tel. 8 657 60 707 (skambinti visą parą).

Astrologės paslaugos (Taro kortomis): apie darbą, sveikatą, gyvenimo lemtį ir kt. Tel. 8 673 56 319.

Visapusiškai atnaujintą veikiančią kavinę su visa virtuvės, prekybos ir salės įranga Šiaurės pr. Yra lauko reklama, internetinis puslapis. Tel. 8 685 56 606.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis 2012 m. rugpjūčio 20 d. pasirašė įsakymus: Nr. ĮS-1349 – „Dėl Kauno r. sav. Raudondvario sen. Šilelio k. V.Dautarto g. 11A žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5270/0010:372, detaliojo plano patvirtinimo, padidinimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-1350 – „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Digrių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0018:48, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-1351 – „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 04 27 sprendimu Nr. TS82 patvirtinto Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5233/0011:777) detaliojo plano dalies keitimo žemės sklype, kadastrinis Nr. 5233/0011:1002, patvirtinimo, sklypo padidinimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo“; Nr. ĮS-1354 – „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 06 21 įsakymu Nr. ĮS-737 patvirtinto Kauno r. sav., Raudondvario sen., Didvyrių k., žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5270/0010:353) detaliojo plano dalies keitimo žemės sklype, kadastrinis Nr. 5270/0010:419, patvirtinimo, sklypo padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo“. Šie įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PASTABA. Visus įsakymų tekstus ir įsakymų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http://www.krs.lt -> Teritorijų planavimas -> Viešinami teritorijų planavimo dokumentai.

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 1004885

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 992146

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 993471

Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 8 600 40 550, 8 614 20 820. 1003771

999654

Perku namą arba dalį namo Žaliakalnyje. Gali būti be remonto. Tel. 8 650 51 581. 1004473

Pirksiu žemės ūkio paskirties žemę Jonavos, Kėdainių, Šakių apylinkėse. Tel. 8 686 86 065. 1000274

992553

1004106

Kelionės

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

„Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt.

UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (1 t iki 920 Lt) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas (darbo laikas I–V 8–17 val., VI 13 val.). Juodieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051; spalvotieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 611 44 404.

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047.

999956

998630

997649

Keičia Keičiu 2 k. butą Petrašiūnuose Kalantos g. (9 plyt./9 a., b. pl. 44 kv. m, tamsus kambariukas, patogi, rami vieta, pigus šildymas) į mažesnio ploto butą, gali būti ir su dalinais patogumais. Tel. 8 652 16 192. 1005280

978746

992800

Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, Kauno į Palangą, Šventąją (ir atgal), nuo 25 Lt. Tel. 8 699 99 965, 8 612 22 227. 975415

Gabenimai

996169

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1004203

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 995128

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971.

Pamesta Dingusį tremtinio pažymėjimą Nr. 011997, išduotą Alfonsui Vaišvilai 1999 03 30, laikyti negaliojančiu. 1004934

Pamestus dokumentus (asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, leidimą ginklui laikyti (nešiotis) Nr. 0000302, motociklo dokumentus), išduotus Donatui NAUJOKUI, laikyti negaliojančiais. Radusiajam atsilyginsiu. Tel. 8 630 14 914. 1005007

Pamestus Kauno SRC brandos atestatą V Nr. 196468 ir jo priedą VP Nr. 226690, išduotus Ryčiui Dildai 2009 m., laikyti negaliojančiais. 1005210-

998376

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, atsijų iki 7 tonų; BOBCAT ir MINI ekskavatoriaus nuoma; išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994909

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 994977

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 994884

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 994414

Reikalinga paskola 50 000 Lt, užstatas nekilnojamasis turtas. Tel. 8 698 74 558.

1004391

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato. Pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. 994289

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 994391

Kiti

1003050

1005295

1001319

Informuojame, kad 2012 08 30 10 val. Kauno rajono savivaldybės Tarybos salėje vyks Tarybos posėdis. Su Tarybos posėdžio darbotvarkės projektu ir sprendimų projektais galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt, seniūnijų skelbimų lentose ir Savivaldybės skelbimų lentoje prie mero priimamojo. KRS inf.

Atvežu žvyro, smėlio, akmenukų, akmens skaldos, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

UAB „Rtech“ (įmonės kodas 135979659) keičia savo pavadinimą į UAB „BSS IT“.

1005614

Atvežu (20 t – 12 kub. m 6X6) juodžemio daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222.

1003811

1005448

1002934

1003770

994323

PRANEŠIMAS APIE IĮ PERTVARKYMĄ. Individuali įmonė Onos Danutės Petrylienės įmonė (įmonės kodas 259836670, Liepų g. 11, Garliava, duomenys kaupiami Kauno JAR) pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę. Savininko įgaliotas asmuo Ernestas Alionis.

1004938

Nuolat perku žemę, ne mažiau kaip 5 ha. Siūlykite įvairius variantus. Tel. 8 618 87 113.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

996130

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

999315

1 kambarį 2 kambarių bute Kalniečių mikrorajone. Priimsiu studentę arba studentą. Turinčius žaligų įpročių prašome nesikreipti. Tel. 316 009, 8 645 33 821.

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 302 535, 8676 22 529.

998652

1003954

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202.

Nuomoja

AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, Kaunas, skelbia viešą nuomos konkursą: 16,67 kv. m negyvenamajam pastatui (garažui), esančiam Neries g. 6, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. Pradinė negyvenamojo pastato (garažo) 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį 2,50 Lt pridedant pridėtinės vertės mokestį. Nuomos terminas – ne mažiau nei 5 (penki) metai. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti nuomos konkurse, paraišką bei dokumentus turi pateikti užklijuotame ir antspauduotame voke asmeniškai, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 208 kabinete arba registruotu laišku, adresu Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas iki 2012 m. rugsėjo 11 d. 10 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Negyvenamojo pastato, esančio Neries g. 6, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., Nuomos konkursui, AB „Kauno energija“ Konkurso komisijai“. Konkurso komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2012 m. rugsėjo 11 d. 10 val., Raudondvario pl. 84, Kaune, 105 kab. (I-ame aukšte). Dalyvauti konkurse turi teisę tik asmenys, nustatyta tvarka užregistravę paraišką su dokumentais. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, t. y. po galutinio pasiūlymų pateikimo termino, neatplėštas vokas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, o sumokėtas pradinis įnašas grąžinamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo vokų atplėšimo dienos. Dėl konkurso dokumentų ir papildomos informacijos kreiptis iki 2012 m. rugsėjo 11 d. 10 val. darbo dienomis: pirmadieniais – penktadieniais nuo 9 val. iki 14 val., adresu AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, Kaunas, V aukštas, Turto valdymo skyrius (507 kab.) arba telefono numeriais: (8 37) 305 664, 8 698 06 413.

1002556

Malkas – lapuočių, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraižų. Atvežame nemokamai. Tel. 8 621 44 130.

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Įvairūs

1005508

1005229

Kviečia Kviečia Palanga! Pušyne, prie Birutės parko, mediniame vasarnamyje poilsiui nuomojami 1, 2, 3, 4 vietų kambariai. Tel. 8 612 83 010. 1003070

Naujas privatus darželis Aukštuosiuose Šančiuose, Kaune! Laukiame vaikučių nuo metukų iki šešerių. Mažos grupės, pilnas maitinimas, naujos patalpos, erdvus kiemas, meniniai ir sportiniai užsiėmimai, lankstus priežiūros grafikas. Informacija ir registracija tel. 8 656 52 203 ir www.7nykstukai.lt. 1001614

Naujuose, privačiuose globos namuose SENJORŲ VILA, Garliavoje, priimami vieniši senjorai globai, slaugai, pastoviai gyventi gydytojų priežiūroje. Kambariai dviviečiai, triviečiai, geros gyvenimo sąlygos, ribotas gyventojų skaičius. Pasirūpinkite savo artimųjų kokybiška senatve. Adresas Žalioji 19B, tel. 552 258, 8 652 93 000. 1003569

Nebrangus poilsis Šventojoje, privačiame vienkiemyje. Patogumai bendri. Pasiūlymas tinka mėgstantiems ramybę. Galima statyti palapines. Tel. 8 638 54 440. 997876

Poilsis PALANGOJE (vilos, kotedžai). Nakvynės kaina nuo 20 lt. Kreiptis Savanorių pr. 3 (kieme), Kaunas. Tel. 20 58 98, 8 673 97 498. 1004660


18

ketvirtadienis, rugpjūčio 23, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį Vakar (trečiadienį) į Amžinojo poilsio vietą Ledos kapinėse Kaune buvo palydėta Genovaitė BELOVIENĖ (1927–2012). Velionės sūnų, Lietuvos žurnalistų sąjungos narį Romą BELOVĄ, gimines ir artimuosius liūdno išsiskyrimo valandą nuoširdžiai užjaučia LŽS Kauno apskrities skyriaus valdyba ir žurnalistikos senjorų klubo MES nariai. Šiandien (ketvirtadienį) Amžinybėn palydimas po ilgos ir sunkios ligos miręs FIBA tarptautinės kategorijos teisėjas kaunietis Virginijus DOVIDAVIČIUS (1964–2012). Velionio mamytę Birutę, žmoną INGRIDĄ, sūnų MARTYNĄ, gimines ir artimuosius, Lietuvos krepšinio teisėjus ir komisarus, trenerius, žaidėjus, visus šios sporto šakos aistruolius dėl skaudžios netekties iš visos širdies užjaučia ir drauge liūdi televizijos laidos „Krepšinio pasaulyje“ rengėjai.

Man visi čia sakė, kad esu tik svečias: Ir lelijos žiedas, ir laukų gėlė. Balti žemės sodai, žemės pievos plačios – Tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. (B.Brazdžionis) Mirus kolegai Dainiui JAKŠTUI (1966–2012), šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia LSMU Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos kolektyvas bei Lietuvos vaikų odontologų draugija. Mes tikim – Tu neišėjai! Tu tik maža lakštute išskridai... ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai... Staiga tragiškai pasitraukus iš gyvenimo dailininkei Norbertai ZUTELEI (R.L.ORENTAITEI), drauge su mama, giminėmis, artimaisiais liūdi buvę bendramoksliai, vaikystės draugės, draugai. Leonidą BEZZUBOVĄ, mirus sūnui, skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučia Kauno plaukimo mokyklos bendradarbiai.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

teatras KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų.

www.krantas.lt

KRUIZAI Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija.

KELTŲ BILIETAI INTERNETU Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vokietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Norvegiją, Angliją.

KELIONĖS Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu. www.krantas.lt

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt

renginiai

Kelionių agentūra „AŠ KELIAUJU“

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 9–19 val.

„EINAM KAUNAS 2012“

KOSO SALA 8 dienų poilsinė kelionė lėktuvu 2012 08 30–09 06. Skrydis su reg. bagažu, pervežimas į viešbutį, 3* viešbutis su maitinimu – pusryčiai, vakarienė. Kaina 1550 Lt (asm.) KROATIJA 8 dienų poilsinė kelionė autobusu 2012 09 15–09 22. Kaina 1297 Lt (asm.)

Pramogos, šventės, laisvalaikis Šokiai Visada svajojai šokti? Žaviesi moderniu ir šiuolaikiniu šokiu? Šią galimybę Tau suteikia Kauno šokio teatras AURA! Rugsėjo 5 d. 15 val. kviečiame 5–7 m., o 16 val. – 9–12 m. vaikus. Rugsėjo 6 d. 16 val. kviečiame į paruošiamąją grupę (nuo 13 m.). 17 val. – „buvusių“ narių registracija. Rugsėjo 7 d. 17 val. kviečiame vaikinus ir merginas turinčius choreografinės patirties. 18 val. – vaikinus ir merginas, turinčius gerus klasikinio ir modernaus šokio pagrindus, į „Auros“ teatro trupę (turėti sportinę aprangą). M.Daukšos g. 30A, Kaunas. Tel. 8 37 202 062. E.p. info@aura.lt; www.aura.lt.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399.

1004009

994733

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933.

Mokyklėlės „Rudnosiuko“ studija Šilainiuose kviečia 2–6 metų vaikučius mokytis dailės, darbelių, muzikos, teatro – saviraiškos, gimtosios kalbos, matematikos ir anglų kalbos pradmenų. Šešiamečius rengiame pirmajai klasei. Tel. 231 508, 8 611 20 212. Daugiau informacijos rasite www.rudnosiukas.lt. KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ (Kovo 11-osios g. 108, vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt) kviečia mergaites ir berniukus, merginas ir vaikinus tapti teatro aktoriais! Priėmimas į visas grupes vyks rugsėjo 15 d. (šeštadienį): 10 val. – į teatro pradžiamokslio grupę (5–7 m.); 11.30 val. – į parengiamąją aktorinę studiją (8–12 m.); 13 val. – į teatro trupę (13–17 m.). Informacija ir naujų narių registracija tel. 8 37 313 712 10–16 val.

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai. lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 994550

1002469

Mokymai KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla kviečia 3–12 klasių moksleivius savaitgaliais mokytis programavimo, robotikos, fotografijos, muzikos medijos, architektūros ir dizaino, e. leidybos, e. verslo ir kitų programų. Registruotis Studentų g. 48A–321. Tel. 300 615, 8 610 64 208; www.jkm.lt. 995583

Pramogos Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuotojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų aptarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com.

kviečia mokytis Anglų kalbos kursai nuo rugsėjo 3 d. visų klasių moksleiviams ir suaugusiesiems. Mokymas individualiai ir grupėse. Registruotis iš anksto tel. 8 616 36 739. 1005261

NEMOKAMI APSKAITININKŲ IR BUHALTERIŲ KURSAI nedirbantiems ir registruotiems darbo biržoje. Kreiptis darbo dienomis 10–15 val. J.Basanavičiaus al. 5, tel. (8 37) 333 022, 333 500. www.apskaita.biz. 1002059

Rug­pjū­čio 29 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­pjū­čio 30 d., ket­vir­ta­die­nį, 18–19 val. – „Kla­si­ka Mies­to so­de” (Lais­vės al. 93). „Mei­lės du­e­tai”. Da­ly­vaus Kris­ti­na Siur­by­tė (sop­ra­nas) ir Ža­nas Vo­ro­no­vas (te­no­ras); 20 val. „Ro­mu­vos pa­sa­žas” (Lais­vės al. 54). „Ka­ma­nių ši­le­lis” (eks­pe­ri­ men­ti­nis nau­ja­sis fol­klo­ras). Rug­pjū­čio 31 d., penk­ta­die­nį, „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. ei­ty­nės nuo Kau­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ ny­čios (So­bo­ro); 16.30–17 val. kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­ nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ra­fi­nė gru­pė. Rug­sė­jo 5 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­sė­jo 6 d., ket­vir­ta­die­nį, 18–19 val. – „Kla­si­ka Mies­to so­de” (Lais­ vės al. 93). „At­si­svei­ki­ni­mas su va­sa­ra”. Da­ly­vaus Skaid­ra Jan­čai­tė (sop­ra­nas) ir drau­gai, Gra­ži­na Za­la­to­rie­nė (akom­pa­nia­ to­rė); 20 val. „Ro­mu­vos pa­sa­žas” (Lais­vės al. 54). „Be­to­ni­niai triu­šiai” (au­dio­po­e­ti­nio spengs­mo gru­pė). Rug­sė­jo 7 d., penk­ta­die­nį, „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. ei­ty­nės nuo Kau­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ ny­čios (So­bo­ro), 16.30–17 val. kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no­ pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­ nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ra­fi­nė gru­pė. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi!

1002135

977856

999021

Rugpjūčio 26 d. Kauno valstybinis lėlių teatras kviečia į nuotaikingą jubiliejinio sezono atidarymo šventę Į PASAKŲ ŠALĮ – SU FOTOAPARATU! 12 val. pasakų šalimi virtusiame Miesto sode su jumis bendraus ir drauge nusifotografuoti pakvies atgiję pasakų veikėjai ir išsiilgusios lėlės. 14 val. mįslingą istoriją apie tyros ir pasiaukojamos meilės galią papasakos spektaklis UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS (Leprens de Bomon pasakos „Gražuolė ir pabaisa” motyvais), nuo 6 metų. Lietui lyjant šventė vyks teatre. Bilietai parduodami teatro kasoje ketvirtadieniais ir penktadieniais 11–17 val.; šeštadieniais ir sekmadieniais 11–14 val. Informacija tel. 8 37 220 061; www.kaunoleles.lt.

1000897

Sportas Kyokushin karate treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniesiems! Treneris G.Tankevičius – Pasaulio karate vicečempionas, Kauno Klinikų sporto medicinos gydytojas, didelį dėmesį skiriantis saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas: Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34748; www.stoikas.lt. 1002581

Vasaros kamerinės muzikos koncertų pajūrYje ciklas Juodkrantė, Nida, Palanga

Rugpjūčio 23 d., ketvirtadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje, rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus Židinio menėje – koncertas iš ciklo „Intro musica“. Atlikėjai: VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS ir VYTAUTAS GIEDRAITIS (klarnetas) Programa: WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui A-dur, KV 581; CARLAS MARIA VON WEBERIS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui B-dur, op. 34. Rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus Židinio menėje, rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje, rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – koncertas „Iš mano svajonių“. Atlikėjos: AISTĖ ŠIRVINSKAITĖ (sopranas), MIGLĖ DIKŠAITIENĖ (smuikas), RŪTA BLAŠKYTĖ (fortepijonas) Programoje: Hectoras Berliozas, Felixas Mendelssohnas, Sergejus Rachmaninovas, Pietro Mascagni, Alfredo Catalani, Sergejus Prokofjevas, Franzas Leháras, Meredithas Willsonas, Fritzas Kreisleris, Luigi Denza, Richardas Rodgersas.


19

ketvirtadienis, rugpjūčio 23, 2012

kas, kur, kada Kau­no kul­tū­ros cen­tras „Tau­tos na­mai“

TV programa

Vy­tau­to pr. 79/Kęs­tu­čio g. 1

Rug­pjū­čio 25 d., šeš­ta­die­nį, 13 val. – tra­ di­ci­nis tarp­tau­ti­nis pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių me­no ko­lek­ty­vų fes­ti­va­lis „Bo­čių lau­rais pa­si­puo­šę”, skir­tas Mai­ro­nio 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Da­ly­vaus: Lat­vi­jos Ada­žio mies­to sen­jo­rų me­no ko­lek­ty­vas, Tra­kų, Drus­ki­nin­kų, Aly­taus, Anykš­čių, Vil­ka­viš­kio, Va­rė­nos, Uk­mer­gės, Kau­no „Bo­čių” ben­dri­jų me­no ko­lek­ty­vai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ma­lo­niai kvie­čia­me!

Vinco Kudirkos vieŠoji biblioteka Lampėdžių padalinys Romuvos g. 48

Atidaryta istorinių fotografijų paroda (ren­ gėjas – Raimundas Kaminskas). Dainavos padalinys Savanorių pr. 380

Atidaryta Antano Sadecko fotografijų paro­ da „Pusę amžiaus tamsos”.

V.KUDIRKOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS JAUNIMO, MENO IR MUZIKOS SKYRIUS Sa­va­no­rių pr. 377, tel. 411 185

Iki rug­sė­jo pa­bai­gos veikia Os­val­do Jab­lons­kio ak­va­re­lės pa­ro­da RAŠYTOJŲ TĖVIŠKĖS.

KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Sąjun­gos a. 13A

Veikia skiau­ti­nin­kių R.But­ke­vi­čie­nės, B.Ju­ sai­tie­nės, R.Mar­cin­ke­vi­čie­nės, A.Miš­ke­ lie­nės, T.Zui­ko­vos dar­bų pa­ro­da ŽOLYNAI SKIAUTINIUOSE.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ (iš­anks­ti­niai se­an­sai) – 23 d. 20.30 val. „Te­dis“ – 23 d. 12.15, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Viską pri­si­min­ti“ – 23 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ 3D (lie­t. k.) – 23 d. 12.45, 15, 17.15 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (lie­t. k.) – 23 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15 val. „Ab­ra­o­mas Lin­kol­nas. Vam­py­rų me­džio­to­ jas“ 3D – 23 d. 21.45 val. „Šo­kis hipho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – 23 d. 19.30 val. „Šo­kis hipho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ – 23 d. 11.45, 14.30, 18.45 val. „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“ – 23 d. 21 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – 23 d. 10.45 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – 23 d. 11.15, 13.15, 16.45 val. „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tedis“ (premjera) – 23 d. 11.30, 14, 16.30, 19.15, 21.30 val. „Sudie, mano karaliene“ (premjera) – 23 d. 21 val. „Nesunaikinami 2“ (išankstiniai kino sean­ sai ) – 23 d. 21.15 val. „Karališka drąsa“ 3D (liet. k.) – 23 d. 10.15, 13, 15.45 val. „Karališka drąsa“ ((liet. k.) – 23 d. 12.15, 14.45, 17.30, 20 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – 23 d. 10.30, 13.15, 16, 18.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – 23 d. 12, 16.45 val. „Mėnesienos karalystė“ – 23 d. 12.45, 18.15 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – 23 d. 15, 20.45 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – 23 d. 11, 13.30 val. „Viską prisiminti“ – 23 d. 15.30, 18, 20.30 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžioto­ jas“ 3D – 23 d. 18.45 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – 23 d. 14.15, 19.30 val. „Pakvaišęs tėtis“ – 23 d. 21.45 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Princesė ir varlius“ (liet. k.) – 23 d. 10.45 val. Bilieto kaina 6 Lt.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“. 10.00 „Hartlando užuovėja“. 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 Su daina už Lietuvą. 12.15 Dok. f. „Atgimimo kronika“ (1997 m.). 13.30 Su daina už Lietuvą. 13.45 Lagerių moterys. Nijolė Sadūnaitė (2011 m.). 14.25 Su daina už Lietuvą. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“. 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.00 Lietuvos laisvės lygos nesankcionuoto mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo Stalino ir Hitlerio pakto slaptiems protokolams pasmerkti 25-mečio minėjimas. Šv. Mišios Šv. Mikalojaus bažnyčioje Vilniuje. 17.45 Laisvės trajektorijos (Lietuva, 2011 m.) (N-7). 18.45 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.50, 20.55, 23.10 Sportas. Orai. 19.00 Įžvalgos. Speciali laida. 19.30 „Neokupuotas“. Dok. f. apie Antaną Terlecką. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 21.00, 22.15 Koncertas „Laisvės keliu“. 23.05 Vakaro žinios. 23.20 Pasaulio dokumentika. „Keliaujantys namų dailintojai“ (3, 4).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (2). 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6) (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Tarptautinis šlagerių festivalis „Palanga 2011“ (2) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.10 „Ponas Bynas“ (N-7). 20.45 Karamelinės naujienos (N-7). 21.20 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Taikinys“ (8) (N-7). 0.30 „Skaičiai“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00, 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30, 15.10 „Simpsonai“. 8.00 „Buvusieji“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Nuotykių f. „Zebriukas Dryžius“ (Pietų Afrika, JAV, 2005 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 „Be namų“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“. 23.00 Komedija „Žandaras veda“ (Prancūzija, Italija, 1968 m.). 0.50 „Kaltės kaina“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25, 15.00 „Raudonas dangus“. 8.25 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00, 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 16.00 „Amerikos talentai VI“. 18.00 Žinios.

DATOS (rugpjūčio 23 d.) 18.19 Sportas. Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Auksiniai svogūnai 2012“. Apdovanojimų ceremonija (k). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.00, 13.45 Forumas „Tiesos sakymas griaunant blogio imperiją“, skirtas 1987 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos laisvės lygos organizuoto viešo nesankcionuoto mitingo prie A.Mickevičiaus paminklo 25-mečiui paminėti. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 13.00 Kūrybos metas. Romaino Gary pėdsakais (k). 13.35 Prisiminkime. Liaudies dainas dainuoja Vaclovas Daunoras. 15.30 Būtovės slėpiniai. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 17.30 Durys atsidaro. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Dok. f. „Įteisintas blogis“ (2001 m.). 19.30 Prisiminkime. Skambina Balys Dvarionas. 19.40 B.Briteno „Karo requiem“. Atlieka Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, choras „Liepaitės“, solistai A.Grigorian, A.Janutas, L.Mikalauskas. Dirigentas G.Rinkevičius. 21.00 „Pasakojimai iš Japonijos“ (9). 21.20 Pinigų karta. 22.10 „Prokurorai“. 23.00 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.). 0.40 Panorama (k). 0.50 Verslas (k). 0.55 Kultūra (k). 1.00 Sportas (k). 1.05 Orai (k). 1.10 Vakaro autografas.

10.00, 14.30 Teleparduotuvė. 10.15, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 11.10 „Puma“. 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Viena už visus“. 16.00, 2.10 „Gyvenimas Marse“. 17.00 Kriminalinis s. „Motopatruliai“ (1) (Vokietija, 2000 m.). 19.00, 23.05 „CSI kriminalistai“. 21.30 Anim. komedija „Byvis ir Tešlagalvis užkariauja Ameriką“ (JAV, 1996 m.). 0.05 Siaubo f. „Siaubas baubas 2“ (JAV, 2003 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 0.50 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Blogio sėkla“ (D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 22.50 „Deksteris“ (N-14). 23.50 „Vienuolikta valanda“ (6) (N-7).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05, 17.00 „Mano vaikas“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 22.30 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15, 14.45, 18.45, 22.20 Vasara su Asta. 10.15 Girių takais. 10.55 Dok. f. „Generolas. Kurjeris iš Lenkijos“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 15.45, 16.10, 23.55 Dok. f. „Generolas. Lakūnas Prchalas“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.45 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.45 UEFA Europos lyga. Atkrentamosios rungtynės. Panevėžio „Ekranas“ – Bukarešto „Steaua“ (Rumunija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus LFF stadiono. Per pertrauką – Žinios. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 23.20 Pasaulio krepšinio apžvalga.

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Šeštadienio vakaras mažame mieste“ (N-7). 11.00 Tarp mūzos ir cenzūros. 11.30 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“. 13.15 Telelaikraštis. 15.55 Drama „Santuoka“. 17.30 Auto-moto (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Baltų duetas (1). 20.00 „Naisių vasara“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 „Daktarės dienoraštis“. 23.00 Žinios (k). 23.20 Drama „Paskutinis bučinys“ (N-14). 1.05 Komedija „Sniego žmogaus pėdomis“ (N-14).

7.00, 20.00 Žinios. Orai (k). 7.20, 18.20 20.20 Kauniečių akimis. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Juokas juokais“. Juokingų situacijų laida. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30, 18.30 Muzika. 18.00 Žinios. Orai. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 Detektyvas „Blogio sėkla“. 22.50 „Deksteris“. 23.50 „Vienuolikta valanda“. 0.50 „Vaiperis“ (k).

8.00 Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 9.45 Drama „Osama“ (Afganistanas, Olandija, Iranas, Japonija, Airija, 2003 m.) (N-14). 11.10 Drama „Meilės šventė“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Karinė drama „Agentės“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 20.35 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Smitai“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 22.35 Komedija „Nuotaka paštu“ (JAV, 2004 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kijevo „Budivelnik“–Kazanės UNIKS. 14.40 Sporto metraštis. 14.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Krasnodaro „Lokomotiv–Kuban“. 16.30 Vimbldono legendos. Bjorn Borg–John McEnroe. 17.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Valencia Basket“– Madrido „Real“. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. 2-osios mažojo finalo rungtynės. Prienų „Rūdupis“–Šiaulių „Šiauliai“. 21.15 Sportas LT. Tarptautinės konkūrų varžybos Estijoje. 22.15, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

Juodojo kaspino diena. Baltijos kelio diena. Tarptautinė vergovės panaikinimo diena 1939 m. SSRS ir Vokietija pasirašė nepuolimo sutartį – Molotovo–Ribbentropo paktą, ir slapta tarpusavyje pasidalijo Baltijos šalis, Suomiją, Lenkiją ir Rumuniją. 1967 m. gimė dainininkas, dainų autorius, aktorius Andrius Mamontovas. 1972 m. mirė kompozitorius Balys Dvarionas. 1975 m. gimė Igoris Kofas, dainininkas, grupės „Lemon Joy“ lyderis. 1978 m. gimė NBA krepšininkas Kobe Bryantas. 1987 m. Vilniuje prie A.Micke­vi­čiaus paminklo įvyko pirmasis antisovietinis protesto mitingas. 1988 m. Vilniaus Vingio parke Sąjūdžio sušauktas mitingas pasmerkė Molotovo–Ribbentropo paktą. 1989 m. įvyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautų vienybės ir protesto akcija – Baltijos kelias. 2006 m. Baltarusijoje žuvo valstybės saugumo pareigūnas, diplomatas Vytautas Pociūnas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Jūsų vertybės prieštarauja jūsų interesams. Galbūt nesutiksite su vyresniais ar autoritetingais žmonėmis. Pasistenkite dėl savo abejonių nesusikivirčyti. Jautis (04 21–05 20). Laukia svarbus susitikimas. Galimi emocionalūs pokalbiai, per kuriuos pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Pravers gebėjimas susitarti ir asmeninės jūsų savybės. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti tamsių minčių. Kam nors galite pasirodyti neįdomus ir pavargęs. Skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Būkite atsargus su pinigais, neišlaidaukite. Spinduliuosite meilę ir šilumą aplinkiniams. Toks jausmų proveržis dažnai sukelia nepagrįstą dosnumą. Liūtas (07 23–08 23). Palanki diena apmąstyti ir kurti naujas idėjas. Daug kalbėsite su aplinkiniais ir aptarinėsite savo mintis. Tikėtina trumpa kelionė ar ypatingas pokalbis telefonu. Mergelė (08 24–09 23). Galite priimti neteisingą sprendimą, kuris neigiamai paveiks tolesnį gyvenimą. Būkite atsargus, nes palankus laikas greitai gali pasisukti priešinga linkme. Svarstyklės (09 24–10 23). Tikėtina, kad gailėsitės ne taip nusprendęs. Laukia daug išgyvenimų, kuriuos pasistenkite nukreipti pozityvia linkme. Skorpionas (10 24–11 22). Problemų dėl karjeros iškils būtent tada, kai kiti gyvenimo sunkumai bus sprendžiami gana lengvai. Laukia naudingas bendravimas su autoritetingu žmogumi. Šaulys (11 23–12 21). Logiškas mąstymas ir išmintis padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Planuodamas karjeros raidą remsitės savo patirtimi. Ožiaragis (12 22–01 20). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų darbams. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnus. Vandenis (01 21–02 19). Sunkumai darbe gali turėti neigiamos įtakos jūsų ateities planams. Dėl iškilusių problemų dabar nespręskite svarbių klausimų. Tvarkykite būtiniausius reikalus. Žuvys (02 20–03 20). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės. Pridarysite daugiau žalos negu naudos.


Orai

Artimiausiomis dienomis vyraus vėsoki orai, vietomis palis. Šiandien daug kur trumpas lietus, įdienojus sušils iki 19–20 laipsnių. Penktadienį lietaus bus mažiau, temperatūra naktį 12–16, dieną 18–23 laipsniai šilumos.

Šiandien, rugpjūčio 23 d.

+19

+19

Telšiai

+19

Šiauliai

Klaipėda

+20

Panevėžys

+19

Utena

+19

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.09 20.31 14.22 13.51 22.25

236-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 130 dienų. Saulė Liūto ženkle.

+20

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +37 Berlynas +23 Brazilija +25 Briuselis +22 Dublinas  +18 Kairas +34 Keiptaunas  +18 Kopenhaga +20

Londonas +22 Madridas +36 Maskva +20 Minskas +22 Niujorkas +29 Oslas  +19 Paryžius +25 Pekinas +27

orai kaune šiandien

Praha +29 Ryga  +19 Roma +33 Sidnėjus  +19 Talinas  +17 Tel Avivas +33 Tokijas +32 Varšuva +24

+20

+19

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+20

Alytus

4–11 m/s

Vardai Girmantas, Pilypas, Rožė, Tautgailė .

Lieps­nos nai­ki­na na­mus

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+16

+20

+16

+15

7

16

+20

+18

+14

4

+16

+21

+18

+15

4

rytoj

poryt

Šiau­rės Ka­l i­for­n i­j o­j e 8,7 tūkst. ha plo­t ą apė­mę miš­k ų gais­rai su­n ai­k i­ no 50 pa­s ta­t ų ir pri­ver­tė eva­k uo­t i apie 3 tūkst. žmo­n ių. Šeš­ta­d ie­n į nuo žai­b o iš­k ro­vos įsi­plies­kęs „Gel­to­nų­ jų pu­š ų gais­ras“ siau­bia krū­my­nus ir miš­k us Te­ha­mos ir Šas­tos apy­gar­do­ se, esan­č io­se už maž­daug 200 km į šiau­rę nuo valstijos sostinės Sak­ra­ men­to. Lieps­nos, plin­t an­č ios rai­ž y­ to­je vie­to­vė­je, dar ke­l ia pa­vo­jų dau­ giau nei 200 so­dy­bų. Du ug­n ia­ge­siai bu­vo leng­vai su­žeis­t i, ta­čiau pa­rei­g ū­ nai sa­kė, kad apie 40 pro­c. gais­ro jau su­val­dy­ta. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės Ita­lų šei­mos re­kor­das Sar­di­ni­jos sa­lo­je gy­ve­nan­tys Me­li­sų šei­mos vai­kai yra se­niau­ sios pa­sau­ly­je vie­nos šei­mos at­ ža­los – bend­ras de­vy­nių bro­lių ir se­se­rų am­žius sie­kia 818 me­tų. Vy­riau­sio­ji, 104 me­tų Con­ so­la­ta, tu­ri de­vy­nis vai­kus, 24 anū­kus ir 25 proa­nū­kius, nu­ro­ do­ma pra­ne­ši­me, re­mian­tis ku­ riuo, il­gaam­žė Me­li­sų šei­ma yra pa­mi­nė­ta ir Guin­nes­so pa­sau­lio re­kor­dų kny­go­je. Piet­ry­ti­nė­je Sar­di­ni­jos da­ly­ je esan­ti Per­das­de­fo­gu gy­ven­ vie­tė, ku­rio­je gy­ve­na Me­li­sai, tu­ri ir dau­giau il­gaam­žiš­ku­mo re­kor­dus sie­kian­čių pa­ge­rin­ ti sen­jo­rų. Jau­nes­nie­ji Con­so­la­tos bro­liai ir se­se­rys – 99-erių Clau­dia, 97-erių Ma­ria, 93-ejų An­to­nio, 91-ų Con­cet­ta, 89-erių Adol­fo, 86-erių Vi­ta­lio, 81-ų Vi­ta­lia ir 78-erių Ma­fal­da. Clau­dia iki šiol kas sa­vai­tę da­ ly­vau­ja Mi­šio­se, o Adol­fo va­do­ vau­ja jam pri­klau­san­čiai vie­tos užei­gai. BNS inf.

„„Legendinis: iš čemerio šaknų gaminamas čemeryčių vanduo, kurį lie-

tuviai nuo seno naudojo parazitams naikinti.

Rastas išnykusiu laikytas augalas Šimonių girios biosferos poligone Anykščių regioninio parko specia­ listai aptiko Lietuvoje jau išnyku­ siu laikyto augalo – Lobelio čeme­ rio – augavietę. Šis augalas buvo įrašytas į Lie­ tuvos Raudonąją knygą 0 (ex) ka­ tegorijoje. Lobelio čemerys (Veratrum lobelianum) – daugiametis, trumpus storus šakniastiebius išauginantis, 50–170 cm aukščio augalas. Jis žy­ di birželį–liepą, dauginasi ir plin­ ta vėjo nešiojamomis sparnuoto­ mis sėklomis. Didžiausia grėsmė šiems auga­ lams – per ankstyvas šienavimas ir dirvos suardymas. Kaip pranešė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT), aptik­ ta Lobelio čemerių populiacija yra gausi ir besiplečianti, šiemet žydė­ jo mažiausiai penki vegetatyviniai ūgliai, o iš viso suskaičiuota apie 50 generatyvinių ūglių. Augalas gali iš­ gyventi 50 ir daugiau metų, o žydė­ ti pradeda tik sulaukęs 5–16 (kai kur

nurodoma net nuo 30 metų), tad galima manyti, kad naujai aptiktoje vietoje čemeriai auga jau kelerius, o gal ir keliasdešimt metų. Čemeriai savaime auga viso­ je Europoje, taip pat ir Lietuvo­ je, bet natūralioje gamtoje jie be­ veik nebesutinkami, be to, Lietuva yra ties šiaurvakariniu rūšies area­ lo pakraščiu. Apytiksliai už 5 km nuo dabarti­ nės radavietės šis augalas jau buvo registruotas. Anot Anykščių regi­ oninio parko direkcijos vyriausio­ sios biologės Dovilės Barčkutės, paskutinį kartą nedidelė populia­ cija ten stebėta 1975 m. Anksčiau šie augalai auginti dar­ želiuose, nes pasižymi vaistinėmis savybėmis. Medicinoje vartoja­ mi čemerio šakniastiebiai su ša­ knimis, iš kurių gaminama tinktū­ ra ir čemeryčių vanduo. Jie vartoti odos parazitams naikinti. Kadangi augalas nuodingas, daugelyje šalių medicinoje nenaudojamas. BNS inf.

2012-08-23 Kauno diena  
2012-08-23 Kauno diena  
Advertisement