Page 1

lietuva

5p.

sportas

8p.

pasaulis

10p.

1 me portale Atnaujinta – nosantaka na.lt/naujienos/kaujōsų kōrybai. http://kauno.die gyvenimą ir erdvė no kultōros

 ?B4=7�š6<! =2;8A.162;6@

vartai ÄŻ Kau

santaka

Ya Nb[\QVR[N `N[aNXN-X QRYVR[Ă&#x203A; CV\YRaN7b\ ?RQNXa\_Ă&#x203A;

Par­ti­jos ­ ne­sku­ba ­ at­skleis­ti sa­vo ­ kan­di­da­tų į Sei­mo ­ pir­mi­nin­kus.

Nauja tradicija: ­ Lietuvos krepĹĄinio ­ grandai ­ santykius ­ aiĹĄkinsis dÄ&#x2014;l ­ SupertaurÄ&#x2014;s.

?2:6.

A.LukaĹĄenka ­ bando iĹĄkrapĹĄtyti iĹĄ Ekvadoro ­ baltarusÄŻ, kuris teigia Ĺžinantis jo tamsiĹł paslapÄ?iĹł.

;_"!

be Kaâ&#x20AC;&#x17E;Dailininkai, tukĹł, lÄ&#x2014;dĹł ir Vely ĹĄventÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; ri dar vienÄ&#x2026; taplenerÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹĄmaikĹĄ titau vo vienas tarp neple nio tapybos 2012â&#x20AC;&#x153; dasa ro â&#x20AC;&#x17E;Duby rodos lyviĹł per pa ZalensĹł mÄ&#x2026; atidary mesodyboje, kur ka ren si su nininkai metĹł. jau dvideĹĄimt

]aN_VNZV

Ĺ iandien su â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C;

aVĂ&#x2DC;VN]NaV_N _Obc\`bXb_

ď ŽĹ˝anras:

i

saros atlaida

b\WNZVaR[]NaXb ONVRX`]\[ afWRXb_aVQN_ a\`]_VRTY\O` bZN`Â&#x201C;TNZ

cNY ]YR[R_\]_V

va DailininkĹł

0$D$/-5 %-,)& $ . 0 ,.E.+1.* )$)&A ) , ( )$ & 0$ &/-&$.E '-.1E ( $A +-/ /-( ) $( %A +/$& .$)(A E!*.*",!E , /$*&$. . + $ 0$- .$ & ./, gaitÄ&#x2014; D$/-/-.$) $ +=$).A$,'$0 -1-&/ Enrika Strioaunodiena.lt $)$/-&$.E $ '1% +,$ )"/-E( $'( &$ e.striogaite@k *"$).-'*);0 *E'1+D, /'/&$$< D$ )E ,*)$/- )& 0$D$/- $ $)$)&-&,.$-) "- ,$*( &A3 E/*2-, sielai )&$ ) $/- $)/ Reikalingas -$ ( =$* "$)- , *,$/- $ 0 ,-'$)$) '10$$ +,E=E & ( ./- ,$)&* E'$/ ) /+' ) C.$ ,* $,(/*-$/- ' ) , * &/,. $$.D$/0 -0,/ + )1- , =)-&1 $)&/$ '$ .$+ +(.$ ,*=E%$-&/'+.*, ' $&-- E$/$% * $'$) #$. &.- .'$<&$ ) - 0$-$ &$ &-",4&- &/)$ .$-, .C,'$$ "(.*% ) < $($)$)&(-+ .E,01-</- -+'0B$,) & 0$D$/--*1*- ) ,B$'$)$)&(- ,1.B$,0&,B %*- )$/)-/- 5 - + . <& $+' . )-> $)D$/- +' ) , +,$ -$C'E-/, )" %*35<1+-*%*-$ $  -$& $D 6 /0/<$( $E $-$, (*$%&/,$B, %*$'$)$)&E 6$+$,+,- -*+&'/-.-&* ).1- .*- + ,$/-( ./-5&'E -5$,0$ +<.,E%& ),/" $, + -D$A 0 ().-' ON`Na`V ++$'* E++$'*(A,C(-.@- $<'$!*,)$%*- /"$) *-$D$/'$$ Nb`X\QN_ /-'/&$/ % $ .  $/-( , E'/=-$&,*0 D $$-$ &+ 1-*- D$*-+,*! .0 aĂ­_VXN`.8N ,1.B )/* / &-3 01&.$ V[Ă&#x203A;``VR[\`SNX , '1 -/-./*-& .$&"C=. 'E%*+ 6$ &0$ )B ,C 'E-$/ D$ . / N[aNXZR[ .B( .A+' ) ./+E&1' & 0E' " VienovÄ&#x2014;: $) .-&E6 ' . E.+1 ď Ž _VN[NbWb_NXb_`b .*,$/-, +.$ +-$-&( ,*&/,.* &/,$1,")<' -$0 ,&E) - 0$-, -./, cR '0*-$&/)$ $$ '$ '$/-$$ 50$&-+ 0/0*'. 0E+' ) 5)&-.$& -$($)E , &/ 1% 5%$-.'E& E B3 . (-*%$ $ ' ) '$(1E .$?(<$)B $/*.$3 5 +,$ +* )?, 0@-$-/)*+$' 0$-&B( .@-%( & /0* " &- )*,E%* $<0= .*% )&/-&%* ) ,"$%"'C. /- ' &.,*)$ ,$/-,$ 6$+ " , $ .A ($ -.* ) -B ) &/,$*,$ -$-&1,E 0*?+' ) ,B0*-) -&10* 6'$ $-&' $ -0,/-0)/* 0$-A *% $< &$+ 1.$+0 $&-' /) - )1+E".$ )/* ,* +,* +' ) .* , $&E0* -$ '$5/.+-. E'%*-)/.+ plaukimas "10 )$ -/.$'$B+ (*)$A$-$" ,$+$,E% $$ )/*.$ +'/&$ .* Menas â&#x20AC;&#x201C; kaip / "101$<& /<13<$,=$$ $.$++.5.*, $ ( )- 5 &$+ 2/'..$ =$-*,$B$,,/" )-A+,$+$'1 &+ ,(=$/=-+'0$)"/( ) ,"$% 6$ ./0*% < $( , ().,** .*.$-3 5 $"$)D$ $$,(C-A A )E, . -'+.$)"B?0$,$A)$/ "' $(/ &, , -$%B 1-%/'1 - (B. + (- - $) C-50$-/-&0.*.$- <13 (/ &$ &/, -+'0*- &-+ 0 ,.$)*> &$6'$/ $)$( "(.*-&( :$/*( ./ ) ,?.$++. $($,1<& B+,$ .B(E'1)*- -$ & . -0$&,$.$<&$-0 ,)C-",4&*- 0/%&$.( +' ) , &/ 1* + :?( .$<-&$, *-.$,1( * , *&$ A-* ) *+ , &%*(* ' )  /-$*% + ,+' 0*6.0=$/ ,/&A )*,-&$+.$ &/)$ .E + ' 1% ?-$&C, 5).)/*. /- +.-$,-/*,")$2 ( )$)$)&$ ,$&$&/,$ /- $,<.*)*,5D$ +,*! -$*)' % -/-$,$)&* ? (%C) (/-+' ) ,-&/,? D$*E . '$/-$$+.,/&E &*.$0$ )$%) 01&-.'$?*$--&1,E(/(-/ 6E"-./$ < $-/-$%/) $*?*(/& , ($&/)$"- = $)E%(E-+* ( )-%/ - .&=&*&$ +*'$.$)$$ /-$/&B&/,$/*0 $ +- ) - $%*-35 .* '$)& - 5 )./2$-.$)" "$.,&$( ) $)E-$(+, .-+ +1 %/+,$+=$) '1&$$,-( ,E,0$-$%/)- *?-+C=$/&1 % $ &* .*% (C-A (B-'/(/$< ,$/- 5 /- +- ,*A &/,.* &*&$*-)*,-0$ ( )$)$)&-> /.*/-$/&-+,$ E-$<0$,-. &*&- )E-=)1.E' +1.$$ ÄŻ plenerÄ&#x2026; . 1-+ .$ ) IĹĄ plenero &$.*- .*,$/- B-/. <$(..+1.*%A$,$(( ' ) ,*&/, =$/*%( %/+,$ )-A-*1 .B$ )B0 -&*%*&?' ,=$ ( B6D$ =)1D$*-3 0-,*- +1.*%$-/=-/&$ -*1*% $, , .(+ , ' )-A C)+' ) 01&/-$( $,<$/* 0$-$&/,$ + -/-$.$)& 0$ =$*% $,<.*) $( (%C)A 0/% +, %)D +/$&$$- ,/"$- ,.$ - $*"0E''1 ( ./&/)&/'$/* *B,/" )$-/&$.$- - & , -/&/,.A,A+,+(.1.$ , ,&$($'$)$)=$0@--/ +' ) +' ) /-"'$( )$/0*.0 -0 $&$) -E%*+,=$*% 6/&-*+%C0$-3 </-&-+ , $%*% $&E%*.-$ /)*"' , $-.$&$, $(?+,<1 QV[ 0$& `V`cRVXV[N`bcNVg .$(=B%?0*-/0*"' _VR`b[XVNVNa

NY\ZV`Xb cN Vb\WNV_`bNa O\WRXĂ­_Ă&#x203A;WNVNa YR[`Ăş`\Qf Ă&#x;`a\cfXYĂ&#x2013;GN XĂ&#x203A;ZV` T\ZV`N]fYV[

kultĹŤros ir meno priedas

â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;

a_ Y\[`X\[b\ ?Ă&#x203A;WNb`šRZ\

ď ŽLaisvÄ&#x2014;:

Penktadienis rugpjĹŤÄ?io 24, 2012 Nr. 197 (19756) Kaunodiena.lt 2 Lt

Te­le­vi­zi­jos prie­dÄ&#x2014;­liai kai­nuos mi­li­jo­nus Ana­lo­gi­nÄ&#x2014;s te­le­vi­ zi­jos sig­na­lo iť­jun­ gi­mas per ki­ťe­nÄ&#x2122; kirs ne tik TV Ĺžiō­ ro­vams. UĹž skait­ me­ni­nio te­le­vi­zi­jos sig­na­lo prii­man­Ä?ios ÄŻran­gos ÄŻsi­gi­ji­mÄ&#x2026; kom­pen­sa­ci­jas jau mo­ka vals­ty­bÄ&#x2014;. Ĺ ios iť­mo­kos ver­ti­na­ mos prieť­ta­rin­gai.

Kam rōpi vaikų darŞeliai? Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014; gi­ria­si re­mon­tuo­ja­ mo­mis mo­kyk­lo­mis, ta­Ä?iau nu­ty­ li apie ap­gai­lÄ&#x2014;­ti­nÄ&#x2026; vai­kĹł dar­Şe­liĹł bĹŤk­lÄ&#x2122;: dau­gu­mo­je jĹł se­niai su­si­ dÄ&#x2014;­vÄ&#x2014;­jÄ&#x2122; vamz­dy­nai, elekt­ros ins­ta­ lia­ci­ja, fa­sa­dai, o kai kur vai­kai net neiť­lei­dĹžia­mi ÄŻ kie­mÄ&#x2026;. Ĺ˝ai­dĹžia ant sto­go

Kau­ne re­no­vuo­ta tik de­ťim­ta­da­lis mo­kyk­lĹł iĹĄ 179 vi­sĹł ĹĄvie­ti­mo ÄŻstai­ gĹł. La­biau­siai nu­skriaus­ti yra vai­ kĹł dar­Şe­liai. Tik vie­nas ki­tas ne­tu­ ri rim­tĹł bÄ&#x2014;­dĹł dÄ&#x2014;l sto­gĹł, vamz­dy­nĹł, ne­sau­giĹł tvo­rĹł, ap­ťiu­ru­siĹł pa­tal­pĹł. Cent­re, A.Mic­ke­vi­Ä?iaus gat­vÄ&#x2014;­je, ÄŻsi­ kō­rÄ&#x2122;s 6-asis lop­ťe­lis-dar­Şe­lis â&#x20AC;&#x201C; vie­ nin­te­lis mies­te, kur vai­kai ÄŻ kie­mÄ&#x2026; neiť­lei­dĹžia­mi.

4

Dienos citata â&#x20AC;&#x17E;To rau­do­no­jo ki­li­mo, ant ku­rio su­ti­ko Lon­do­no olim­ pi­niĹł Ĺžai­dy­niĹł pri­zi­nin­kus, dar ga­li ne­su­vy­nio­ti ir to­li ne­pa­dÄ&#x2014;­tiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C;

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Po­li­ti­nis spren­di­mas

Vi­sas Lie­tu­vo­je su­gal­vo­tas kom­ pen­sa­ci­jas bō­tĹł ne­leng­va su­skai­ Ä?iuo­ti. Pra­dÄ&#x2014;­ti rei­kÄ&#x2014;­tĹł nuo kom­ pen­sa­ci­jĹł uĹž vais­tus ir vie­ťo­jo trans­por­to bi­lie­tus, baig­ti â&#x20AC;&#x201C; kom­ pen­sa­ci­jo­mis uĹž dar­bÄ&#x2026; ypa­tin­go­mis sÄ&#x2026;­ly­go­mis ir dau­gy­be vien­kar­ti­niĹł kom­pen­sa­ci­jĹł. Kaip tik ĹĄiuo me­tu tĹŤks­tan­Ä?iai lie­tu­viĹł lau­kia vien­kar­ ti­nÄ&#x2014;s kom­pen­sa­ci­jos uĹž skait­me­ni­ nÄ&#x2014;s te­le­vi­zi­jos priÄ&#x2014;­mi­mo ÄŻren­gi­nio ÄŻsi­gi­ji­mÄ&#x2026;.

2

Lie­tu­vos neį­ga­lių­jĹł spor­to fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ana­to­li­jus Ä&#x152;up­ko­vas­ ti­ki, kad iĹĄ pa­ro­lim­pi­niĹł Ĺžai­dy­nių­ lie­tu­viai par­veĹĄ ne vie­nÄ&#x2026; me­da­lÄŻ.

9p. Â&#x201E;Â&#x201E;Nuo­mo­nÄ&#x2014;: po­li­ti­nÄŻ spren­di­mÄ&#x2026; mo­kÄ&#x2014;­ti kom­pen­sa­ci­jas uĹž nau­jÄ&#x2026; TV prie­dÄ&#x2014;­lÄŻ kai kas va­di­na pri­mi­ty­viu po­pu­

liz­mu. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


2

penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 24

0

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,53

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

34

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Te­le­vi­zi­jos prie­dė­liai kai­nuos mi­li­jo­nus K

Komentaras Žil­vi­nas Ši­lė­nas

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­t i­tu­to pre­z i­den­tas

Lie­tu­vos po­li­ti­kai dar 1 praė­ju­sį de­šimt­me­tį nu­ spren­dė, kad ana­lo­gi­nės ant­že­mi­nės

Kom­pen­sa­ci­jos už skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos priė­mi­mo įran­gą – po­

„„pa­žy­mas apie pa­ja­mas, jei­gu pa­

Da­lius Bi­tai­tis

Vien­k ar­t i­n ę kom­p en­s a­c i­j ą už skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos įran­gą ga­ li gau­ti ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys bend­rai ar­ba vie­ni gy­ve­nan­tys as­ me­nys, jei­gu jų vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam as­me­n iui su­da­ro ne dau­ giau kaip 525 li­tus. As­muo, pa­gei­dau­jan­tis gau­ti kom­ pen­sa­ci­ją, Kau­no mies­to sa­v i­val­ dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riui tu­ri pa­teik­ti:

Kom­pen­sa­ci­joms – 10 mln. li­tų

Užk­liu­vo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai

do­ku­men­tą;

Kas pre­ten­duo­ja į kom­pen­sa­ci­ją?

te­le­vi­zi­jos pa­kei­ti­mas skait­me­ni­ne bus per­ne­lyg di­de­lė naš­ta ne­pa­si­tu­ rin­tiems tau­tie­čiams. To­dėl nuo šių me­tų ba­lan­džio 30 d. skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos sig­na­lą prii­man­čią įran­gą pir­kę pi­lie­čiai pre­ten­duo­ja į 100 li­tų dy­džio kom­pen­sa­ci­ją. Ši su­ma mo­ ka­ma tiems, ku­rie už įran­gą mo­kė­jo 100 li­tų ar dau­giau. Mo­kė­ju­sie­siems ma­žiau kom­pen­suo­ja­ma vi­sa įran­ gos kai­na. Kol kas do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo pro­ ce­sas nė­ra įsi­bė­gė­jęs. Ma­no­ma, kad pra­šy­mais sa­vi­val­dy­bės bus api­pil­ tos ru­de­nį, nes ana­lo­gi­nės te­le­vi­ zi­jos sig­na­las bus iš­jung­tas spa­lio 29 d. Kau­no mies­te ir ra­jo­ne kom­pen­ sa­ci­joms už TV įren­gi­nį jau pa­ pra­šy­ta dau­giau nei 13 tūkst. li­tų. Tai – ma­žiau nei 2 pro­c. vi­sų Kau­ no mies­te ir ra­jo­ne pla­nuo­ja­mų iš­ lai­dų. Pra­šy­mų spar­čiai dau­gė­ja. Ge­ gu­žę pra­šy­mus pa­tei­kė vos 28 Kau­ no gy­ven­to­jai. Per po­rą mė­ne­sių jų skai­čius išau­go apie še­šis kar­tus. Skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos priė­ mi­mo įran­gos įsi­gi­ji­mo kom­pen­ sa­vi­mo klau­si­mą ku­ruo­jan­ti Su­ si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ma­no, kad kom­pen­sa­ci­joms Lie­tu­vo­je ga­li tek­ti iš­leis­ti 10 mln. li­tų, jei rei­kės – dar dau­giau. „Prog­no­zuo­ja­ma, kad ga­li pri­ reik­ti 10 mln. li­tų, ta­čiau yra įsi­ pa­rei­go­ji­mas su­mo­kė­ti vi­siems, iki lapk­ri­čio 20 d. pa­tei­ku­siems pra­šy­mus“, – sa­kė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos In­for­ma­ci­nės vi­suo­ me­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vi­das Ra­ ma­na­vi­čius.

om­p en­s a­c i­j os už skait­ me­n i­n į te­le­v i­z i­j os sig­n a­l ą prii­m an­č ios įran­g os įsi­g i­ ji­m ą yra vien­k ar­t i­n ės, tad jų ža­l a nė­r a la­b ai di­d e­l ė, ta­č iau vi­ sos tiks­l i­n ės kom­p en­s a­c i­j os iš­k rei­ pia rin­k ą ir žmo­n ių pa­s ka­t as. Ge­ras pa­v yz­dys – dau­g ia­bu­č ių re­no­ va­c i­j a. Da­l iai žmo­n ių ji neap­s i­mo­k a, nes jie gau­n a kom­p en­s a­c i­j as už šil­ dy­m ą. Ne vi­s a­d a ap­s i­m o­k a ieš­ko­t i ir būs­ to, ku­r ia­m e šil­dy­m as pi­g es­n is, to­ dėl žmo­n ės ir gy­ve­n a na­muo­s e, ku­ rių rea­l iai sa­vo jė­g o­m is neįs­ten­g ia iš­l ai­k y­t i. Tiks­l i­nę kom­p en­s a­c i­j ą pa­kei­t us di­ des­ne bend­r a iš­mo­k a ne­p a­s i­t u­r in­ tie­s iems, efek­t as bū­t ų daug ge­res­n is – žmo­n ės gau­t ų di­des­nes iš­mo­k as, ga­l ė­t ų su­s i­m o­kė­t i už šil­dy­m ą, bet jų no­ras tau­py­t i bū­t ų daug di­des­n is. So­c ia­l i­n ės pa­r a­mos dy­d is tu­r i pri­ klau­s y­t i nuo pa­j a­mų ir tur­to, o ne nuo iš­l ai­dų.

„„Lū­žis: ana­lo­gi­nės te­le­vi­zi­jos sig­na­las bus iš­jung­tas spa­lio 29 d. 

Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

li­ti­nis spren­di­mas. Šį klau­si­mą gvil­de­nę Lie­tu­vos po­li­ti­kai ne­bu­ vo ori­gi­na­lūs. Pa­vyz­džiui, Suo­mi­ jos gy­ven­to­jams ne­kom­pen­suo­ta nė eu­ro, bet kom­pen­sa­ci­jas ga­vo vo­kie­čiai ir ita­lai. Be­je, šių abie­jų ša­lių Vy­riau­sy­bės už tai ga­vo py­los nuo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, ku­ri nu­ sta­tė, kad bu­vo pa­žeis­tos kai ku­ rių te­le­vi­zi­jos sig­na­lą per­duo­dan­ čių bend­ro­vių tei­sės. V.Ra­ma­na­vi­čius tei­gė, kad Lie­ tu­va jo­kių san­kci­jų ne­su­lauks, nes vi­si su kom­pen­sa­ci­ja su­si­ję do­ ku­men­tai bu­vo de­rin­ti su Eu­ro­ pos Ko­mi­si­ja, ku­ri ne­tu­rė­jo prie ko pri­kib­ti. Pri­me­ta­ma nau­ja tech­no­lo­gi­ja

Spren­di­mas kom­pen­suo­ti skait­ me­ni­nės te­le­vi­zi­jos priė­mi­mo įren­ gi­nio įsi­gi­ji­mą ver­ti­na­mas prieš­ta­ rin­gai. Tie, ku­rie pri­ta­ria idė­jai, sa­ko, kad kom­pen­sa­ci­jos – sa­vai­me su­ pran­ta­mas da­ly­kas, nes įdie­gia­ ma nau­ja tech­no­lo­gi­ja, prie ku­rios daug žmo­nių nė­ra pri­si­tai­kę. „Pa­vyz­džiui, jei Lie­tu­vo­je pra­ dė­tų veik­ti 127 vol­tų tink­las, kom­p en­sa­v i­m as bū­t ų sa­vai­m e su­pran­ta­mas da­ly­kas, nes žmo­

nės ne­be­ga­lė­tų nau­do­ti nė vie­no įren­gi­nio. Tas pa­ts ir dėl ana­lo­ gi­nio te­le­vi­zi­jos sig­na­lo iš­jun­gi­ mo. Tai nau­ja tech­no­lo­gi­ja, ku­rios dau­ge­liui žmo­nių gal dar ne­rei­kė­ jo, ta­čiau iš jų ati­ma­ma tei­sė nau­ do­tis ana­lo­gi­niu sig­na­lu. To­dėl ir su­teik­ta ga­li­my­bė nu­si­pirk­ti pa­tį pa­pras­čiau­sią prie­dė­lį, nes už 100 li­tų tik pa­pras­čiau­sias ir išei­na“, – dės­tė Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­ jos aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Ju­re­lio­nis. Tvar­kos keis­ti ne­ke­ti­na

„Kom­pen­sa­ci­jos sky­ri­mo mo­ty­ vus ga­li­ma su­pras­ti, nes pe­rė­ji­mas prie skait­me­ni­nio sig­na­lo bus stai­ gus ir pa­lies daug žmo­nių. Ta­čiau ar tai yra pir­mo bū­ti­nu­mo pre­kė?“ – kal­bė­jo Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) pre­zi­den­tas Žil­vi­ nas Ši­lė­nas. „Įma­no­ma su­gal­vo­ti dau­gy­bę pre­kių ir pro­duk­tų, ku­rių įsi­gi­ji­ mą ga­li­ma pa­rem­ti, – iro­ni­za­vo jis. – Ko­dėl ne­kom­pen­sa­vus iš­ lai­dų nau­jiems te­le­fo­nams, nau­ do­jan­tiems nau­ją in­ter­ne­ti­nį ry­šį, te­le­vi­zo­riams, ku­rie ro­do di­des­ ne raiš­ka, spor­to klu­bams, dar­žo­ vėms?“

„„as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį

reiš­kė­jas nė­ra so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jas; „„prašymą–paraišką kom­pen­sa­ci­

jai gau­ti; „„skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos priė­mi­

mo įran­gos pir­ki­mą pa­tvir­ti­nan­ čius do­ku­men­tus: są­skai­tą–fak­tū­rą ir ap­mo­kė­ji­mo do­ku­men­tą, t.y. pir­ ki­mo če­kį, mo­kė­ji­mo nu­ro­dy­mą ar ki­tą do­ku­men­tą. Šal­ti­nis: Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė

Ž.Ši­lė­nas ma­no, kad kom­pen­ sa­ci­jos už skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos priė­mi­mo įren­gi­nio įsi­gi­ji­mą yra ša­lies biu­dže­tui pa­ke­lia­ma naš­ta, nes bus mo­ka­mos tik sy­kį. Kur kas di­des­nę ža­lą da­ro pa­sto­vios tiks­li­ nės kom­pen­sa­ci­jos – už šil­dy­mą, karš­tą van­de­nį. Vien per pir­mą šių me­tų pus­me­tį joms iš Lie­tu­vos biu­dže­to skir­ta per 112 mln. li­tų. Vis dėl­to So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad ar­ti­ miau­siu me­tu tvar­kos keis­ti ne­ke­ ti­na­ma, nes, mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų nuo­mo­ne, ji pui­kiai vei­kia.

So­cia­l i­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­m i­n ist­ras

K

al­b ant apie kom­p en­s a­ ci­j as šil­d y­m ui ir van­d e­ niui, da­b ar ga­l io­j an­t is kom­p en­s a­c i­j ų ska i­č ia­ vi­m o prin­c i­p as ap­s au­g o gy­v en­ to­j us nuo ko­m u­n a­l i­n ių pa­s lau­g ų mo­k es­č ių di­d ė­j i­m o au­g ant ener­ ge­t i­n ėms ir ko­m u­n a­l i­n ių pa­s lau­ gų kai­n oms. Kom­p en­s a­c i­j ų ga­v ė­j ams kom­p en­ sa­c i­j ų dy­d žiai yra skir­t in­g i: pri­k lau­ so nuo gau­n a­m ų pa­j a­m ų dy­d žio, būs­t o šil­d y­m o iš­l ai­d ų, ku­r ios ski­ ria­s i nau­j os ir se­n os sta­t y­b os būs­ tuo­s e, nuo tu­r i­m ų būs­t ų dy­d žio ir pa­n a­š iai. Taip pat pri­k lau­s o ir nuo gy­ve­n a­ mo­s ios vie­t o­vės pa­t vir­t in­t ų šil­d y­ mo kai­n ų – jos ski­r ia­s i at­s ki­ro­s e sa­ vi­v al­d y­b ė­s e. Kom­p en­s a­c i­j a nė­r a ne­k in­t a­m a su­ ma, o at­s i­ž vel­g ia­m a į šil­dy­m o kai­ nas, kin­t an­č ias žmo­g aus pa­j a­m as. Jei tie­s iog di­d in­t u­me pa­š al­p as, ne­ bū­t u­m e tik­r i, kad tam tik­r a da­l is teks bū­tent šil­dy­mui, žmo­g us ga­l i įsi­s ko­l in­t i.

V.Do­vi­da­vi­čių į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę ly­dė­jo mi­nia Va­kar į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę pa­ly­dė­ tas vie­nas ge­riau­sių Eu­ro­pos ir Lie­ tu­vos krep­ši­nio ar­bit­rų Vir­gi­ni­jus Do­vi­da­vi­čius. Jis pa­lai­do­tas Kar­ mė­la­vos ka­pi­nė­se.

Ve­lio­nio kars­tą ly­dė­jo mi­nios žmo­ nių – žmo­na Ing­ri­da, sū­nus Mar­ ty­nas, gau­sus bū­rys spor­to pa­ sau­lio žmo­nių, Lie­tu­vos krep­ši­nio vi­suo­me­nės at­sto­vų, drau­gai, Gol­ fo fe­de­ra­ci­jos at­sto­vai. Pa­gar­bą V.Do­vi­da­vi­čiui, ku­ris bu­vo aist­rin­gas mo­to­cik­lų ger­bė­ jas, ati­da­vė ir bai­ke­riai. „Tai bu­vo ta­len­tin­gas tei­sė­jas, tik­ras pro­fe­sio­na­las, pui­ki as­me­ ny­bė ir be ga­lo ak­ty­vus žmo­gus. Jo bu­vo pil­na vi­sur. Ener­gi­ja tie­ siog verž­da­vo­si per kraš­tus. La­bai liūd­na ži­nia Lie­tu­vos krep­ši­niui“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­ de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas.

Praei­ty­je bu­vęs gar­sus krep­ši­nio teisė­jas Rai­mun­das Ba­raus­kas, vie­ nas pir­mų­jų V.Do­vi­da­vi­čiaus mo­ ky­to­jų, sa­kė: „Aš džiau­giuo­si, kad įžie­biau jam mei­lę tei­sė­jau­ti krep­ ši­niui, o jis į tai la­bai rim­tai pa­žiū­ rė­jo ir ta­po pro­fe­sio­na­liu tei­sė­ju.“ „Pa­gal­vo­ki­te – ly­ja, snin­ga, šal­ta, o žmo­gus, ser­gan­tis vė­žiu, vis tiek bė­ga ke­tu­rių ki­lo­met­rų kro­są Kau­no ąžuo­ ly­ne. Va­lia, ener­gi­ja, ne­pa­si­da­vi­mas li­gai, ti­kė­ji­mas, kad vis­kas bus ge­rai, kiek­vie­ną kar­tą kal­bant su juo te­le­ fo­nu – Vir­gi­ni­jus bu­vo ne­pa­kar­to­ja­ mas“, – pa­čiais gra­žiau­siais žo­džiais ve­lio­nį pri­si­mi­nė R.Ba­raus­kas. Tre­čios sta­di­jos me­la­no­ma sir­gęs 48 me­tų V.Do­vi­da­vi­čius mi­rė pir­ ma­die­nį, rugp­jū­čio 20 d. Me­la­no­ma V.Do­vi­da­vi­čiui diag­ no­zuo­ta prieš tre­jus me­tus, kai jis ren­gė­si Belg­ra­de, Ser­bi­jo­je, vy­ku­ siai uni­ver­sia­dai. KD inf.

„„At­gu­lė: pa­sku­ti­nio V.Do­vi­da­vi­čiaus atil­sio vie­ta ta­po Kar­mė­la­voje esantis šeimos ka­pas. 

Aliaus Koroliovo (BFL) nuotr.


3

Penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

Miestas

Juodojo kaspino dieną pasigedo jaunimo Kris­ti­na Ci­pa­ry­tė Kau­ne va­kar pa­mi­nė­ta Juo­do­jo kas­pi­no ir Bal­ti­jos ke­lio die­na. Vy­ tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­ de­ly­je su­si­rin­ko ne tik po­li­ti­kai, bet ir Kau­no įgu­los ka­ri­nin­kų ra­ mo­vės at­sto­vai, trem­ti­niai.

„„Vie­ta: Juo­do­jo kas­pi­no die­ną Kau­ne mi­nė­ji­mas su­reng­tas Vy­tau­to Di­

džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Tai šven­ti­nė die­na. Ji pri­me­na Lie­tu­vos vals­ty­bės ke­lią – sun­ kų, skaus­min­gą, bet vis dėl­to lai­ min­gą, ka­dan­gi per kan­čias mums pa­vy­ko iš­ko­vo­ti lais­vę“, – kal­bė­jo trem­ti­nys Vac­lo­vas Sa­ka­laus­kas. Mies­to me­ras And­rius Kup­ čins­kas tei­gė, kad kas­met rugp­ jū­čio 23-io­ji mi­ni­ma la­biau pri­si­ me­nant Bal­ti­jos ke­lią, o ne skau­dų Ri­bent­ro­po-Mo­lo­to­vo pa­ktą. „Ši

die­na reiš­kia vie­ny­bę, to­dėl su­si­ kib­ki­me ran­ko­mis ir pa­ro­dy­ki­me, kad vis dar ne­pra­ra­do­me jos“, – ra­gi­no me­ras. Be­je, sa­ky­da­mas kal­bą jis ke­lis kar­tus pa­da­rė klai­dą – tei­gė, kad Bal­ti­jos ke­lias vy­ko prieš 25-erius me­tus, nors pa­sau­ly­je pla­čiai nu­ skam­bė­ju­si ak­ci­ja, kai gy­vų žmo­ nių gran­di­nė nu­si­drie­kė per Lie­tu­ vą, Lat­vi­ją ir Es­ti­ją, įvy­ko 1989 m. Prieš 25-erius me­tus, rugp­jū­čio 23 d. Vil­niu­je, prie A.Mic­ke­vi­čiaus pa­mink­lo di­si­den­tai su­ren­gė pir­ mą­jį mi­tin­gą, ku­ria­me vie­šai pra­ bi­lo apie so­vie­tų rep­re­si­jas. 15 me­tų Si­bi­re iš­gy­ve­nu­si kau­ nie­tė Re­gi­na Le­van­daus­kie­nė ne­ pa­m irš­ta šios is­to­r i­n ės da­tos. „Tuo­met nu­pie­šus ma­žy­tę Lie­tu­

vos vė­lia­vą bu­vo so­di­na­ma į ka­lė­ ji­mą. Džiau­giuo­si, kad da­bar drą­ siai šven­čia­me mū­sų vals­ty­bei svar­bius mi­nė­ji­mus“, – sa­kė ji. Bu­vu­si trem­ti­nė ap­gai­les­ta­vo, kad va­kar į mi­nė­ji­mą be­veik ne­ su­si­rin­ko jau­ni­mo. Anot jos, jau­ na­jai kar­tai pra­vers­tų pa­trio­ti­nis auk­lė­ji­mas. Lie­t u­vos po­l i­t i­n ių ka­l i­n ių ir trem­ti­nių są­jun­gos Kau­no sky­ riaus va­do­vas Juo­zas Sa­vic­kas pri­si­mi­nė vie­no ku­ni­go sa­ky­tus žo­džius: „Lais­vė yra to­kia at­sa­ ko­my­bė, kad kar­tais ji tam­pa ne­ pa­ke­lia­ma naš­ta“. Jo nuo­mo­ne, ne vi­si žmo­nės mo­ka gy­ven­ti neuž­ da­ry­ti nar­ve, to­dėl daž­nai skun­ džia­si, kad ne to­kios lais­vės no­ rė­jo.

A.Kup­čins­ko me­las ir tuš­čios am­bi­ci­jos kau­nie­čiams kas­met kainuoja 40 mln. li­tų Šią sa­vai­tę Kau­no mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas, or­ga­ni­za­ vęs spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, iš­sa­ kė daug ne tik klai­di­nan­čių, bet ir at­vi­rai me­la­gin­gų min­čių. Kau­no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nės pir­kė­jui UAB „Cle­ment Po­wer Ven­tu­re“ ne­ ri­mo ke­lia Kau­no mies­to me­ro pa­ si­rink­ta me­lo, įžei­di­nė­ji­mų ir gąs­ di­ni­mų po­zi­ci­ja, nes tai ro­do, kad Kau­nas tam­pa ne­prog­no­zuo­ja­ma vie­ta in­ves­ti­ci­joms. Glu­mi­na me­ro sa­vi­va­lė

„Tai, ką iš­gir­do­me ant­ra­die­nį po spau­d os kon­fe­ren­c i­j os, pa­ro­ dė, kad A.Kup­čins­kui as­me­ni­nės am­b i­c i­jos yra aukš­č iau įsta­ty­ mų, jei­gu jis lei­džia sau vie­šai ir prieš ka­me­ras gąs­din­ti in­ves­tuo­ to­ją, kad teks pai­sy­ti me­ro no­rų, nes vyk­dant pro­jek­tą iš sa­vi­val­ dy­bės rei­kės gau­ti daug lei­di­mų ir ki­tų do­ku­men­tų. Keis­ta, bet po to­k io at­v i­ro gąs­d i­n i­m o ne­b u­vo jo­kios reak­ci­jos... O juk tai ant­ ro Lie­tu­vo­je mies­to va­do­vo pa­ sa­ky­mai. Mes sa­vų pla­nų dėl to­ kių me­ro nuo­tai­kų ne­kei­si­me, bet kaip to­kią in­for­ma­ci­ją priims ki­ ti in­ves­tuo­to­jai, pro­gno­zuo­ti ne­ sun­ku“, – me­ro ne­tak­tu ste­bė­jo­si „Cle­ment Po­wer Ven­tu­re“ ak­ci­ nin­kas Ri­man­das Sto­nys. „Cle­ment Po­wer Ven­tu­re“ taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad A.Kup­ čins­kas pa­tei­kė ab­so­liu­čiai tie­sos nea­ti­tin­kan­čios in­for­ma­ci­jos. A.Kup­čins­kas tei­gė, kad „sa­vi­ val­dy­bės ko­ri­do­riuo­se“ iš R.Sto­ nio gir­dė­jo, kad jo at­sto­vau­ja­ma bend­ro­v ė pa­s i­r uo­š u­s i į Kau­n o mies­to ši­l u­m os ūkį in­ves­t uo­t i apie 30 mln. li­tų. A.Kup­čins­kas taip pat pa­reiš­ kė, kad „Cle­ment Po­wer Ven­tu­ re“ iš­si­rei­ka­la­vo pa­lik­ti mo­no­po­ li­nes są­ly­gas – tai yra su­si­ta­ri­me su AB „Kau­n o ener­g i­ja“ įra­š y­ ta nuo­sta­ta, kad mies­tas iš KTE, kai ją įsi­g is „Cle­m ent Po­wer Ven­t u­re“, pirks ne ma­ž iau kaip 50 pro­c. Kau­n ui rei­ka­l in­gos ši­ lu­mos kie­kio.

„„At­bai­do: R.Sto­nio tei­gi­mu, Kau­no mies­to me­ras A.Kup­čins­kas, sa­vo am­bi­ci­jas dangs­ty­da­mas me­lu ir gąs­di­ni­mais, at­sklei­džia tik­rą­jį sa­vo po­žiū­

rį į gy­ven­to­jus ir pa­tvir­ti­na nuo­sta­tas, kad in­ves­tuo­to­jus skirs­to į jam pa­tin­kan­čius ir ne­pa­tin­kan­čius.

Ap­gau­di­nė­ja kau­nie­čius

„Šios iš­sa­ky­tos nuo­sta­tos yra at­vi­ ras me­ro me­las. Aš nie­ka­da ir jo­ kiuo­se ko­ri­do­riuo­se ar ka­bi­ne­tuo­ se ne­ža­dė­jau in­ves­tuo­ti 30 mln. li­tų į Kau­no mies­to ši­lu­mos inf­ rast­ruk­tū­rą. Ne­ži­nau, iš ko me­ ras tai gir­dė­jo, bet jei­gu ir gir­dė­jo iš ko nors, ga­lė­tų at­sar­giau rink­tis žo­džius. Taip pat ir dėl įsi­pa­rei­go­ ji­mo iš KTE pirk­ti 50 pro­c. rei­ka­ lin­gos ši­lu­mos. Tai vi­siš­ka ne­są­ mo­nė. „Cle­ment Po­wer Ven­tu­re“ jau ke­lis mė­ne­sius vie­šai dek­la­ruo­ ja, kad mums ne­rei­ka­lin­gos jo­kios iš­skir­ti­nės są­ly­gos. Tai sa­vi­val­dy­ bės at­sto­vai de­ry­bo­se pra­šė ga­ran­ tuo­ti to­kį ši­lu­mos tie­ki­mą. Ir jei­ gu A.Kup­čins­kui kas nors neaiš­ku, prieš spau­dos kon­fe­ren­ci­ją jis ga­ lė­tų pa­si­kal­bė­ti bent su sa­vo pa­ties su­bur­ta dar­bo gru­pe KTE klau­si­ mams spręs­ti, ypač su kon­ser­va­to­ riu­mi, ta­ry­bos na­riu G.Žu­kaus­ku. Gal bent dar­bo gru­pės na­riai in­ for­muo­tų me­rą, kaip yra iš tie­sų, kad jis po to ne­klys­tų pa­ts ir ne­ klai­din­tų ki­tų“, – ste­bė­jo­si vers­ li­nin­kas. Tie­sos nea­ti­tin­ka A.Kup­čins­ ko graž­by­lia­vi­mai dėl lai­da­vi­mo su­tar­ties. 105 mln. li­tų lai­da­vi­mo

su­tar­tis iš es­mės pa­si­ra­šy­ta dėl to, kad AB „Gazp­rom“ už ak­ci­jas mo­ kė­jo da­li­mis. Ne vie­nu me­tu, nors ak­ci­jos kon­cer­nui bu­vo per­ra­šy­ tos per­ve­dus pir­mą­ją pi­ni­gų da­ lį, avan­si­nį mo­kė­ji­mą. Lai­da­vi­mo su­tar­tis tu­rė­jo už­tik­rin­ti, kad bus su­mo­kė­ta vi­sa su­ma. Taip ir bu­vo pa­da­ry­ta. Lai­da­vi­mas bu­vo rei­ka­ lin­gas ir dėl pir­ki­mo su­tar­ty­je įra­

Bū­tų ge­rai, jei­gu mies­to va­do­vai vie­ šai su­si­lai­ky­tų nuo klai­di­nan­čios in­ for­ma­ci­jos ir įžei­ džių in­terp­re­ta­ci­jų. šy­to įpa­rei­go­ji­mo „Gazp­rom“ už­ tik­rin­ti, kad mies­tui bus pa­rū­pin­ta ne ma­žiau kaip 80 pro­c. rei­ka­lin­ gos ši­lu­mos. Ir kad ši­lu­mos kai­na ne­bus ke­lia­ma pen­ke­rius me­tus. Tai „Gazp­rom“ taip pat įvyk­dė. Ir tik tre­čia lai­da­vi­mo su­si­ta­ri­mo są­ ly­ga bu­vo dėl in­ves­ti­ci­nių su­si­ta­ ri­mų. „Įver­ti­nus šiuos fak­tus ma­ty­ti, kad me­ras iš­trau­kė tik jam pa­lan­ kų ga­ba­lą dėl lai­da­vi­mo su­tar­ties

ir juo mo­juo­ja. Gal jis įsi­vaiz­duo­ ja, kad nie­kas dau­giau ne­ma­tė KTE pirkimo-par­da­vi­mo su­tar­ ties? Spe­ku­liuo­ti lai­da­vi­mo su­ tar­ti­mi tik per in­ves­ti­ci­jų pri­zmę yra neat­sa­kin­ga. O gin­tis me­lu yra pa­ts že­miau­sias ly­gis“, – svars­tė R.Sto­nys. Žmo­nės su­tau­py­tų 40 mi­li­jo­nų

„Cle­ment Po­wer Ven­tu­re“ pri­me­ na, kad AB „Gazp­rom“ spren­di­ mą KTE par­duo­ti „Cle­ment Po­wer Ven­tu­re“ priė­mė ba­lan­dį. No­rint įvyk­dy­ti ak­ci­jų par­da­vi­mo san­do­ rį, rei­ka­lin­gas AB „Kau­no ener­gi­ja“ pri­ta­ri­mas par­duo­ti KTE kont­ro­li­ nį ak­ci­jų pa­ke­tą. Toks pri­ta­ri­mas gau­tas rugp­jū­čio 13 d. Toks spren­ di­mas la­bai su­pyk­dė A.Kup­čins­ką ir šis ėmė­si vie­šų ak­ci­jų. „Cle­ment Po­wer Ven­tu­re“, įsi­ gi­ju­si KTE, pra­dės ga­ro ka­ti­lų re­ konst­ruk­ci­ją, sie­kiant juos pri­tai­ ky­ti bio­ku­rui. Bus per­tvar­ky­ti ir van­dens šil­dy­mo ka­ti­lai, kad ati­ tik­tų 2016 m. įsi­ga­lio­sian­čius nau­jus tar­šos rei­ka­la­vi­mus. Iš vi­ so pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti iki 300 mln. li­tų. Pla­nuo­ja­ma, kad po re­ konst­ruk­ci­jos KTE iki 70 pro­c. ga­ mi­na­mos ši­lu­mos ga­mins iš bio­ku­

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

ro, jau yra pre­li­mi­na­rūs su­si­ta­ri­mai su Kau­no LEZ sta­to­ma šiau­dų gra­ nu­lių ga­myk­la ir ki­tais bio­ku­ro ga­ min­to­jais dėl ku­ro tie­ki­mo. Bend­ ro­vė taip pat ga­ran­tuo­ja, kad, at­li­kus re­konst­ruk­ci­ją, KTE par­ duo­da­ma kai­na su­ma­žės bent 25 pro­c. Pa­gal su­si­ta­ri­mą, 10 mln. li­ tų bus in­ves­tuo­ta į Kau­no mies­to ši­lu­mos ūkio inf­rast­ruk­tū­rą. „Bū­tų ge­rai, jei­gu mies­to va­do­vai vie­šai su­si­lai­ky­tų nuo klai­di­nan­ čios in­for­ma­ci­jos ir įžei­džių in­ terp­re­ta­ci­jų. Ne­ma­nau, kad Kau­ nas tu­ri tiek in­ves­ti­ci­jų, jog ga­lė­tų elg­tis taip aro­gan­tiš­kai ir trum­ pa­re­giš­kai. Juk ir Kau­ne, ir vi­so­ je Lie­tu­vo­je yra pa­kan­ka­mai už­ sie­nio in­ves­tuo­to­jus vie­ni­jan­čių aso­cia­ci­jų, ku­rios tik­rai sa­vo na­ rius in­for­muos apie keis­tus vie­no di­džiau­sių Lie­tu­vos mies­tų va­do­vų vi­ra­žus ir at­vi­rus gąs­di­ni­mus in­ ves­tuo­to­jams. Ver­ta at­kreip­ti dė­ me­sį ir į dar vie­ną da­ly­ką: kol me­ ras me­lu ir gąs­di­ni­mais stab­dys „Gazp­rom“ išė­ji­mą iš Kau­no, tai kau­nie­čiams kas­met kai­nuos apie 40 mln. li­tų. Nes tiek žmo­nės su­ tau­py­tų, jei bū­tų pe­rei­ta prie bio­ ku­ro“, – re­ziu­ma­vo R.Sto­nys. Užs. 1005963


4

penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

miestas

Kam rūpi vaikų darželiai? Bet kieme jie žais­ti ga­ 1 li, nes žai­di­mų aikš­te­lė įkur­ta ant sto­go. Ten sto­vi žai­di­

mų įran­ga, smė­lio dė­žės, suo­le­liai. Sto­go kraš­tus su­pa aukš­ta mū­ri­nė sie­na. „Trūks­ta tik žo­lės, vai­kai bė­ gio­ja ant be­to­no ply­te­lių, už­tat va­ zo­nuo­se au­ga daug gė­lių“, – sa­kė dar­že­lio di­rek­to­rė Tat­ja­na Re­po­va. Dar­že­lis da­li­ja­si pa­sta­tu ir kie­ mu su Kau­no pe­da­go­gi­ne psi­cho­ lo­gi­ne tar­ny­ba. „Per dar­že­lio kie­ mą vaikš­to tar­ny­bos in­te­re­san­tai, to­dėl čia nė­ra ga­li­my­bių už­si­tver­ti sau­gia tvo­ra. Ke­ro­ja krū­my­nai, ta­ kuo­se iš­si­klai­piu­sios ply­te­lės“, – pa­ste­bė­jo dar­že­lio di­rek­to­rė. Ava­ri­niai vamz­džiai

Kor­pu­se, kur įsi­kū­ru­si Kau­no pe­ da­go­g i­n ė psi­c ho­l o­g i­n ė tar­ny­ ba, vyks­ta in­ten­sy­vus re­mon­tas, o dar­že­lio ko­lek­ty­vas apie to­kius dar­bus jau nė ne­sva­jo­ja. Prieš ke­ le­rius me­tus sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­ šų sto­go, vir­tu­vės, dvie­jų gru­pių prau­syk­lų ir tua­le­tų re­no­va­ci­jai, bet di­des­nių vai­kų gru­pė li­ko nu­ skriaus­ta – ten sa­ni­ta­ri­nis maz­gas yra ap­gai­lė­ti­nos būk­lės. Be to, ša­ lia su­re­mon­tuo­tos vir­tu­vės kie­me dar­bi­nin­kai pa­li­ko iš­raus­tą kie­mą, jie po vamz­dy­nų pa­kei­ti­mo tik už­ ka­sė že­mė­mis duo­bę.

„„Vaiz­das: „Do­bi­lė­lio“ išo­rė ke­lia niū­rių minčių. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Akį rė­žia ir pa­juo­ dęs, ap­si­lu­pi­nė­jęs dar­že­lio fa­sa­das. T.Re­po­va mi­nė­jo, kad se­niai re­ no­va­ci­jos rei­kia ir ši­lu­mos punk­te. „Ten daž­nai pra­kiū­ra vamz­džiai, dėl pa­se­nu­sios sis­te­mos su­nau­do­ ja­me daug ši­lu­mos ener­gi­jos“, – guo­dė­si T.Re­po­va. Dėl nuo­lat pra­kiū­ran­čių vamz­ džių skun­dė­si ir ki­tų Kau­no vai­ kų dar­že­lių va­do­vės. Vi­li­jam­po­lė­je esan­čio lop­še­lio-dar­že­lio „Do­bi­ lė­lis“ di­rek­to­rė Ilo­na Slie­sar­čiu­ kie­nė sa­kė, kad jų sta­ti­nio vamz­ džiams – be­veik pus­šim­tis me­tų, jie iš­ve­džio­ti po grin­di­mis. „Kas­ met tai vie­no­je, tai ki­to­je vie­to­je jie pra­kiū­ra. Jau se­niai lai­kas keis­ ti ir elekt­ros ins­ta­lia­ci­ją“, – pa­sa­ ko­jo di­rek­to­rė. Akį rė­žia ir pa­juo­dęs, ap­si­lu­pi­ nė­jęs dar­že­lio fa­sa­das. Kaip ir dau­ ge­ly­je ki­tų dar­že­lių, „Do­bi­lė­lis“ vi­

„„Ap­lin­ka: mies­to cent­re esan­tis 6-asis dar­že­lis ste­bi­na sa­vo ap­leis­tu

kie­mu.

daus pa­tal­pas re­mon­tuo­ja iš tė­vų su­rink­tų lė­šų ir su­tau­py­tų ug­dy­ mo reik­mėms pi­ni­gų. „Čia pa­da­rau daug dar­bų, da­bar po tru­pu­tį tvar­ kau vie­ną iš dvie­jų laip­ti­nių, nes čia sie­nos bu­vo jau vi­sai ap­si­lau­piu­ sios“, – sa­kė dar­že­lio eta­ti­nis dar­ bi­nin­kas Ed­mun­das Ma­čiu­lis. Jis pa­gelbs­ti ir trū­kus vamz­džiui, su­ stab­do van­dens plū­di­mą, kol at­ vyks­ta sa­vi­val­dy­bės ran­go­vai ava­ ri­niams dar­bams lik­vi­duo­ti. Var­gi­na se­ni sto­gai

Dau­ge­lį dar­že­lių var­gi­na se­ni sto­ gai. Pro juos te­ka van­duo, ga­di­ na elekt­ros lai­dus, sie­nas, lu­bas. Prieš ke­le­rius me­tus A. ir J.Grav­ rog­kų gat­vė­je esan­čiam dar­že­liui

„Eg­lu­tė“ ko­ją pa­ki­šo sunk­me­tis. Spė­ta pa­keis­ti treč­da­lį sto­go dan­ gos, pa­skui dar­bai su­sto­jo ir li­ku­ sio­je da­ly­je li­ko su­si­dė­vė­ju­si as­bes­ ti­nio ši­fe­rio dan­ga. Pa­sak dar­že­lio di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jos ūkio rei­ ka­lams Da­nu­tės Mi­ko­lai­tie­nės, pus­šim­tį me­tų skai­čiuo­jan­čiam pa­sta­tui bū­ti­nas re­mon­tas. „Daž­ nai trūks­ta ka­na­li­za­ci­jos, van­den­ tie­kio vamz­džiai“, – sa­kė ji. Šiam dar­že­liui teks iš­leis­ti daug lė­šų ir nau­jai tvo­rai. Da­bar­ti­nė tė­ra met­ro aukš­čio, o pa­gal nau­jus rei­ ka­la­vi­mus ji pri­va­lo bū­ti ne že­mes­ nė kaip pu­sant­ro met­ro. Tvo­ras rei­kė­tų pa­keis­ti ir dau­ ge­ly­je ki­tų dar­že­lių. Pa­sak Kau­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir kul­tū­ros

„„Lau­ki­mas: 6-ojo dar­že­lio di­rek­to­rė T.Re­po­va ti­ki­si, kad vai­kai ka­da nors

prau­sis ge­res­nės būk­lės prau­syk­lo­se.

įstai­gų ūkio ir fi­nan­sų sky­riaus ve­ dė­jos Ri­man­tės Juo­de­nie­nės, tam mies­to biu­dže­te rei­kė­tų ras­ti apie 6 mln. li­tų. Po­duk­ros vie­to­je

Mo­kyk­los dar tu­ri vil­ties su­lauk­ti lė­šų pa­reng­tiems re­no­va­ci­jos pro­ jek­tams, o dar­že­liams kol kas te­ lie­ka pa­sva­jo­ti tik apie da­li­nius re­mon­to dar­bus. R.Juo­de­nie­nės tei­gi­mu, vai­kų dar­že­liams sun­ku gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mą, nes skai­čiuo­ja­mas ši­lu­mos efek­ ty­vu­mo ro­dik­lis. „Dar­že­lių pa­sta­ tai nė­ra to­kie di­de­li kaip mo­kyk­lų, to­dėl ir ši­lu­mos ener­gi­jos su­var­ to­ja­ma kur kas ma­žiau. Na­tū­ra­lu, kad po re­no­va­ci­jos ši­lu­mos efek­

ty­vu­mo ro­dik­lis taip smar­kiai ne­ pa­di­dė­ja kaip mo­kyk­lo­se“, – aiš­ ki­no ve­dė­ja. R.Juo­de­nie­nė sa­kė, kad per pa­ sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus tik še­ši dar­že­liai ga­vo pa­ra­mą inf­rast­ruk­ tū­ros plėt­rai – su­tvar­ky­ti vi­daus pa­tal­pas, ap­lin­ką, bal­dams įsi­gy­ti. „Per 2010–2011 m. pa­kei­tė­me vi­sų dar­že­lių lan­gus ir du­ris. Tai kai­na­ vo 5,6 mln. li­tų. Ki­tiems dar­bams sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu ne­tu­ri ga­li­ my­bių skir­ti lė­šų“, – sa­kė ve­dė­ja. Kau­ne lop­še­lius-dar­že­lius lan­ ko apie 13 tūkst. vai­kų. Jei­gu vai­ kas val­go pus­ry­čius, pie­tus ir va­ka­ rie­nę, vie­na die­na dar­že­ly­je tė­vams kai­nuo­ja apie 7,5 li­to. 50 cen­tų dar rei­kia skir­ti ug­dy­mo iš­lai­doms.

Petrašiūnų ko­lum­ba­riu­me rezervuoja vie­tas Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Spė­ja­mas ko­lum­ba­riu­mų po­rei­ kis Kau­ne ne­bu­vo iš pirš­to lauž­ tas. Vie­tų ur­noms pra­šan­tys kau­ nie­čiai šį mė­ne­sį jau pa­tei­kė pus­ šim­tį pra­šy­mų.

„„Lau­kia: ko­lum­ba­riu­mai Pet­ra­šiū­nų ka­pi­nė­se tu­rė­tų iš­kil­ti dar šiais me­

tais. 

Kom­piu­te­ri­nis vaiz­das

Pet­ra­š iū­n ų ka­p i­n ių ko­l um­ba­ riu­me ur­nos bus sau­go­mos nuo lapk­ri­čio, o kau­nie­čių pra­šy­mai prii­ma­mi ke­lias sa­vai­tes. Pa­teik­ ta maž­daug 50 pra­šy­mų, ke­li iš jų jau at­mes­ti. „Ko­lum­ba­riu­me bus sau­go­mos tik kau­nie­čių ur­nos, o vie­nas pra­ šy­mas bu­vo iš ki­to ra­jo­no. Dar po­

rą pra­šy­mų te­ko at­mes­ti, nes vie­ tos ur­nai sau­go­ti sau pra­šė dar gy­vi kau­nie­čiai. To ne­lei­džia įsta­

Dar po­rą pra­šy­mų te­ko at­mes­ti, nes vie­tos ur­nai sau­go­ ti sau pra­šė dar gy­vi kau­nie­čiai. ty­mas“, – sa­kė Lai­do­ji­mo vie­tų Pet­ra­šiū­nų ka­pi­nė­se sky­ri­mo ko­ mi­si­jai va­do­vau­jan­tis Al­bi­nas Vil­ čins­kas.

Aps­kai­čiuo­ta, kad vien Pet­ra­ šiū­nų ka­pi­nė­se ga­lė­tų at­si­ras­ti maž­daug tūks­tan­tis vie­tų ur­noms. Ko­lum­ba­riu­mų sta­ty­bai bus nau­ do­ja­mas gra­ni­tas ir plie­nas. Ki­tais me­tais ko­lum­ba­riu­mų sta­ ty­bos ga­li pra­si­dė­ti ir ki­to­se Kau­no ka­pi­nė­se. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ ba kol kas ne­pat­vir­ti­no ur­nos sau­ go­ji­mo įkai­nių, ta­čiau spė­ja­ma, kad vien­kar­ti­nio mo­kes­čio dy­dis sieks 1,5–1,8 tūkst. li­tų. Vie­no­je ni­šo­ je bus ga­li­ma sau­go­ti ne vie­ną ur­ ną. Už kiek­vie­ną pa­pil­do­mą ur­ną ga­li tek­ti mo­kė­ti po 300 li­tų. Kol kas vi­suo­se pra­šy­muo­se pra­šo­ma paim­ti po vie­ną ur­ną.


5

penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

lietuva

„„Pa­mai­na: kas ga­lė­tų tap­ti naujuoju parlamento pirmininku, kol kas neaiš­ku. Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

Kas taps Sei­mo vai­ri­nin­ku? Ga­li­mi prem­je­rai po Sei­mo rin­ki­mų dau­giau ar ma­žiau aiš­kūs. O kas ga­lė­tų va­do­vau­ti Sei­mui? Ga­li­ma tik spė­lio­ti, nes par­ti­jos kan­di­da­tų neatsk­lei­džia. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Kan­di­da­tų ne­trūks­ta

Di­džio­sios po­li­ti­nės par­ti­jos skel­ bia sa­vo kan­di­da­tus į prem­je­ ro po­stą, o kas po rin­ki­mų ga­lė­ tų va­do­vau­ti Sei­mui – nu­ty­li. Bū­ti vie­nam iš tri­jų vals­ty­bės va­do­vų – ne vie­no po­li­ti­ko sva­jo­nė. Ta­čiau nė vie­na po­li­ti­nė par­ti­ja prieš rin­ ki­mus ne­dek­la­ruo­ja, ką į šį po­stą ga­lė­tų siū­ly­ti. Dau­gu­mos par­ti­ jų at­sto­vų at­sa­ky­mas: „Kan­di­da­ tų tu­ri­me.“

Šia­me dar­be – daug mi­nu­sų, tek­tų be­ veik at­si­sa­ky­ti as­ me­ni­nio gy­ve­ni­mo.

Tik Sei­mo ku­lua­ruo­se po­li­ti­kai – kur kas at­vi­res­ni. An­tai iš rei­tin­gų len­te­lė­je pir­mau­jan­čios Dar­bo par­ ti­jos kan­di­da­tų užim­ti ant­rą pa­gal ran­gą po­stą vals­ty­bė­je ga­lė­tų kad ir par­la­men­ta­rė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­ nė. Ji šiuo me­tu dir­ba Sei­mo vi­ce­ pir­mi­nin­ke. Be to, Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še – ir bu­vęs Sei­ mo pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pau­laus­ kas. Neat­me­ta­ma galimybė, kad šis po­stas, jei par­ti­ja rin­ki­mus lai­mės, ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas ir jam. „Dėl to, ma­nau, spręs par­ti­jos va­do­vy­bė. Iš ko rink­tis mes tu­ri­ me. Mū­sų są­ra­še yra ir bu­vęs Sei­ mo pir­mi­nin­kas, ir vi­ce­pir­mi­

nin­kų. Ar aš su­tik­čiau užim­ti? Ne­ži­nau. Šia­me dar­be – daug mi­ nu­sų, tek­tų pra­ktiš­kai at­si­sa­ky­ ti as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo“, – dės­tė V.Balt­rai­tie­nė.

Komentaras

Par­ti­jo­je ne­dis­ku­tuo­ta

Ką ga­lė­tų siū­ly­ti va­do­vau­ti Sei­mui, lig šiol ne­ga­li pa­sa­ky­ti ir opo­zi­ci­nės So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ly­de­riai. Čes­lo­vui Jur­šė­nui at­si­sa­kius kan­ didatuoti į ki­tą Sei­mą, ši par­ti­ja ne­ten­ka sa­vo ge­riau­sio kan­di­da­to į par­la­men­to va­do­vus. So­cial­de­mok­ra­tų pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, kad šiuo klau­si­mu par­ti­jos va­do­vy­bė ne­dis­ku­ta­vo. „Rei­kia pa­lauk­ti rin­ ki­mų. Tu­ri­me tiek daug pa­ty­ru­sių Sei­mo na­rių. Daug tik­tų“, – nu­kir­ to A.But­ke­vi­čius. Neo­fic­ ia­liai kal­ba­ma, kad Sei­mo va­do­vo po­stas ga­lė­tų bū­ti siū­lo­ mas, tar­ki­me, par­ti­jos vi­ce­pir­mi­ nin­kams – Vy­te­niui And­riu­kai­čiui ar­ba Juo­zui Ole­kui. Ro­lan­do Pak­so par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas na­riai tvir­ti­na taip pat ra­sią ką pa­siū­ly­ti į šį po­stą. „Kan­ di­da­tū­rų mes tik­rai tu­ri­me“, – ko­ men­ta­vo Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, šios par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me se­ niū­nas. Siū­ly­tų pa­lik­ti

Jur­gis Raz­ma, val­dan­čių­jų kon­ser­ va­to­rių frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas, pri­dū­rė, kad dėl par­la­men­to pir­ mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros ap­si­spren­ džia­ma tik po Sei­mo rin­ki­mų. „Par­ti­jos prieš rin­ki­mus dau­giau ar ma­žiau spren­džia dėl Vy­riau­sy­

Lau­ras Bie­li­nis Po­l i­to­lo­gas

S

ei­mo pir­mi­nin­ko po­stas la­bai svar­bus ir reikš­min­gas. Į jį par­ ti­jos žiū­ri la­bai rim­tai ir jo yra sie­kia­ma. Daž­niau­siai Sei­mo va­do­vo kė­dė ati­ten­ka do­m i­nuo­jan­ čiai val­dan­čio­sios dau­gu­mos frak­ci­jai. Tai­gi ko­va dėl per­so­na­li­jos vyks­ta tos frak­ci­jos vi­du­je. Ta­čiau esa­ma ir nu­si­ sto­vė­ju­sių tai­syk­lių. Tar­ki­me, frak­ci­jos se­niū­nas ar par­ti­jos ly­de­ris tu­ri pir­mu­ mo tei­sę. Tie­sa, A.Va­lins­ko at­ve­ju, šio Sei­mo ka­ den­ci­jos pra­d žio­je bu­vo kiek ki­taip. Dau­g u­ma bu­vo la­bai tra­pi, tad aukš­ tas po­stas ati­te­ko nau­jai Tau­tos pri­si­ kė­li­mo par­ti­jai. Ma­no gal­va, kaip tam tik­ras ga­ran­tas, kad ši frak­ci­ja neiš­si­ vaikš­čio­tų ir ne­per­bėg­tų į opo­zi­ci­ją.

bės na­rių, o Sei­mo pir­mi­nin­ko po­ stą le­mia koa­li­ci­niai su­si­ta­ri­mai, – pri­mi­nė J.Raz­ma. – Jei Sei­me ma­to­me to­kias ryš­kias kan­di­da­ tū­ras kaip kad mū­sų, pa­vyz­džiui, I.De­gu­tie­nė, ar iš so­cial­de­mok­ra­ tų – Č.Jur­šė­ną, spren­di­mas tar­si sa­vai­me per­ša­si.“ Tai­gi kon­ser­va­to­riai, jei lai­mė­ tų rin­ki­mus, va­do­va­vi­mą Sei­mui ir to­liau pa­ti­kė­tų I.De­gu­tie­nei.

Pab­ran­go įva­žia­vi­mas į Ne­rin­gą Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba va­ kar nu­spren­dė pa­bran­gin­ti įva­žia­ vi­mą į ku­ror­tą ne se­zo­no me­tu.

Iki šiol įva­žia­vi­mas į vals­ty­bės sau­ go­mą Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ruo­ja­mą te­ri­to­ri­ją ru­de­nį, žie­mą ir pa­va­sa­rį kai­na­vo ma­žiau nei va­sa­rą: leng­va­jam au­to­mo­bi­ liui va­sa­rą – 20 li­tų, ne va­sa­rą – per­pus ma­žiau. Po ket­vir­ta­die­nio spren­di­mo šis mo­kes­tis vi­sus me­tus bus vie­no­das ir leng­va­jam au­to­mo­bi­liui sieks 20 li­tų.

„Tas 10 li­tų mo­kes­tis yra ga­na ma­žas, ir vi­sa inf­rast­ruk­tū­ra dė­ vi­si. Ko ge­ro, vi­soms sa­vi­val­dy­ bėms ma­ži­na­mos lė­šos ir tie­siog trūks­ta pi­ni­gų vi­sai inf­rast­ruk­tū­ rai tvar­ky­ti“, – sa­kė Ne­rin­gos sa­ vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys And­rius Bag­do­nas. Nuo šiol įva­ž iuo­t i į Ne­r in­g ą mo­p e­d u, mo­to­c ik­l u, mo­to­ro­l e­ riu ar leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu vi­ sus me­t us at­s ieis 20 li­t ų, leng­ vuo­j u au­to­m o­b i­l iu su prie­ka­ba, au­to­bu­su iki 30 vie­tų, kro­vi­ni­niu au­to­mo­bi­liu (ku­rio bend­ro­ji ma­sė

iki 5,5 to­nos) ar na­me­liu ant ra­ tų–70 li­tų (iki šiol už tai rug­sė­ jo – ge­gu­žės mė­ne­siais rei­kė­da­ vo mo­kė­ti 50 li­tų). Di­des­ni kaip 30 vie­tų au­to­bu­sai į Ne­rin­gą ga­ lės įva­žiuo­ti už 150 li­tų mo­kes­ tį (iki šiol ne va­sa­rą tai kai­na­vo 100 li­tų). Įva­žia­vi­mas į Ne­rin­gą kro­vi­ni­ niam au­to­mo­bi­liui, ku­rio bend­ro­ ji ma­sė vir­ši­ja 5,5 to­nos, ar­ba kro­ vi­ni­niam au­to­mo­bi­liui su prie­ka­ba, kaip ir da­bar, vi­sus me­tus kai­nuos 300 li­tų. BNS inf.

Pirkite ðeðtadienin jame rasite kupon á bilietà vienam as VDU Kauno Botani

dieniniu Tik su ðeðta dienrašèiu

ÁËJIMASbotanikos sodà

! S A M A NEMOK

o Á VDU Kaun


6

Penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

nuomonės

Eu­ro­pai gre­sia ski­li­mas?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Re­zul­ta­tas – nu­spė­ja­mas Stasys Gudavičius

D

e­v y­n i Kons­t i­t u­ci­jos sar­gai ėmė nag­r i­nė­t i, ar šių me­t ų Sei­mo rin­ ki­muo­se ga­lės da­ly­vau­ti iš pre­zi­ den­to pa­rei­g ų per ap­kal­tą pa­ša­ lin­tas Ro­lan­das Pak­sas. Va­kar Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) po­sė­dy­je dau­giau­sia dis­ku­tuo­ta, ar ką nors mū­sų kons­ti­tu­ci­nė­je sis­te­mo­je pa­ kei­tė Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mas, kad „yra ne­pro­p or­cin­gas“ drau­d i­mas to­k iems kaip R.Pak­sas vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­mą siek­ti aukš­tų ren­ka­mų pa­rei­g ų Lie­tu­vo­je. Pa­ša­l in­to­jo pre­z i­den­to ša­li­nin­k ų ir jo prie­ši­ nin­k ų dis­ku­si­ja bu­vo int­ri­guo­jan­ti. Vis dėlto su­si­da­rė įspū­dis, kad, kaip sa­ko­ma, ko­va vy­ ko į vie­nus var­tus. R.Pak­so in­te­re­sams at­sto­ va­vęs jo par­ti­jos ko­le­ga Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis tik žiop­čio­jo, opo­nen­tų ir KT tei­sė­jų klau­sia­ mas apie Lie­tu­vos kons­ti­tu­ci­nius pa­g rin­dus, prie­sai­kos reikš­mę, tau­tos in­te­re­sų gy­n i­mą nuo Kons­ti­tu­ci­ją min­dan­čių vei­kė­jų.

Pa­ša­lin­to­jo pre­zi­den­to ša­li­ nin­kų ir jo prie­ši­nin­kų dis­ ku­si­ja bu­vo int­ri­guo­jan­ti. R.Že­mai­tai­tis net su­ge­bė­jo su­pai­nio­ti dvi vi­ siš­kai skir­tin­gas ins­ti­tu­ci­jas – Eu­ro­pos Žmo­ gaus Tei­sių Teis­mą ir Eu­ro­pos Tei­sin­g u­mo Teis­mą. „Čia, ma­tyt, klai­da“, – nu­del­bęs žvilgs­ nį ty­liai te­pa­sa­kė R.Pak­so ša­li­nin­kas, pa­klaus­ tas, kaip čia yra su tais teis­mais, iš­var­dy­tais jo kal­bo­je. Tad, at­ro­do, po sa­vai­tės ar dvie­jų KT pa­kar­tos tai, ką jau nu­ta­rė 2004-ai­siais – Kons­ ti­tu­ci­ją pa­žei­dęs, prie­sai­ką pa­my­nęs ir per ap­ kal­tą iš pa­rei­gų pa­ša­lin­tas po­li­ti­kas dau­giau nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­ga­l i siek­t i aukš­tų ren­ ka­mų pa­rei­gų Lie­tu­vo­je. Ne­bent bū­tų pa­ko­re­ guo­ta Kons­ti­tu­ci­ja ir nu­sta­ty­ta, kad po ke­le­rių me­tų „in­ku­ba­ci­nio pe­rio­do“ to­kiam po­li­ti­kui vėl lei­džia­ma da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Tai reikš­tų, kad ne­se­niai priim­ta Sei­mo rin­ki­ mų įsta­ty­mo pa­tai­sa, lei­d žian­ti R.Pak­sui vėl siek­ti par­la­men­ta­ro man­da­to, tik­riau­siai bus pri­pa­ž in­ta ne­kons­ti­tu­ci­ne ir ne­ga­lio­jan­čia. KT jau yra daug kar­tų pa­sa­kęs, kad jo anks­ čiau priim­t ų spren­d i­mų nei Sei­mui, nei ki­ toms ins­t i­t u­ci­joms ne­ga­l i­ma įveik­t i pa­kar­ to­ti­nai priim­to­mis tei­sės nor­mo­mis. Šį pa­va­ sa­r į pa­tvir­tin­ta įsta­ty­mo pa­tai­sa ir trak­tuo­ti­ na kaip toks ban­dy­mas pa­neig­ti dar 2004-ai­ siais pa­teik­tą ga­lio­jan­čios Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ ci­jos išaiš­k i­ni­mą. Iš­va­da – per Sei­mo rin­k i­mus šių me­tų spa­lio 14-ąją kan­di­da­tų są­ra­šuo­se var­gu ar ma­ty­si­ me R.Pak­są. informacija:

302 250

B

al­ti­jos ša­lių ir Vo­kie­ti­ jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­ nist­rai per­spė­jo, kad Eu­ro­pai ky­la su­si­skal­ dy­mo grės­mė tarp šiau­rės ir pie­ tų, ir pa­ra­gi­no siek­ti glau­des­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo fis­ka­li­nė­je ir eko­no­mi­nė­je po­li­ti­ko­je. Pas­kelb­ta­me ke­tu­rių mi­nist­ rų bend­ra­me straips­ny­je tei­gia­ ma, kad Eu­ro­pai „iš­šū­kiu tam­pa ne tik eu­ro zo­nos ša­lių eko­no­mi­ niai sun­ku­mai, bet ir gi­lė­jan­tys na­cio­na­li­niai Eu­ro­pos atei­ties su­vo­ki­mo skir­tu­mai“. „Praė­jo du de­šimt­me­čiai po Ber­ly­no sie­nos griū­ties, o jau ky­ la nau­ja mū­sų že­my­no su­si­skal­ dy­mo grės­mė – šį­kart tarp šiau­ rės ir pie­tų. Ne­ga­li­me leis­ti, kad tai at­si­tik­tų. Mū­sų ša­lys ne­ga­lės džiaug­tis švie­sia atei­ti­mi be vie­ nin­gos Eu­ro­pos“, – ra­šo­ma pub­ li­ka­ci­jo­je. „Vo­kie­ti­ja nė­ra pa­jė­ges­nė nei Es­ti­ja, Lat­vi­ja ar Lie­tu­va vie­na

tei­gia, kad tiks­li­nės in­ves­ti­ci­jos į ino­va­ci­jų plėt­rą yra spar­čiau­ sias ke­lias Eu­ro­pai at­gau­ti eko­ no­mi­nį kon­ku­ren­cin­gu­mą. Bal­ti­jos ša­lių ir Vo­kie­ti­jos mi­ nist­rai taip pat pa­reiš­kė, kad bū­ ti­na už­tik­rin­ti efek­ty­vų de­mok­ ra­tiš­kai at­skai­tin­gų Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jų funk­cio­na­vi­mą ir pa­ vers­ti Eu­ro­pą „glo­ba­lia žai­dė­ja“. Bal­ti­jos ša­lių oku­pa­ci­ją nu­ lė­mu­sio Mo­lo­to­vo-Ri­bent­ro­po pa­kto die­ną laiš­ką pa­skel­bę mi­ nist­rai pa­smer­kė šį do­ku­men­ tą, pa­brėž­da­mi, kad pa­si­da­li­ji­ mą įta­kų sfe­ro­mis nu­ma­tan­tis slap­tas pro­to­ko­las „at­vė­rė ke­ lią ne­tei­sy­bės ir ne­žmo­niš­ku­mo po­li­ti­kai, at­ne­šu­siai Eu­ro­pai ka­ tast­ro­fiš­ko mas­to ne­lai­mę“. „1939-ųjų rugp­jū­čio 23-ioji – tam­siau­sia mū­sų is­to­ri­jos die­na pri­me­na mums, ko­kia bran­gi eu­ ro­pi­nė tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mo kul­tū­ra“, – ra­šo mi­nist­rai.

Vo­kie­ti­ja nė­ra pa­ jė­ges­nė nei Es­ti­ja, Lat­vi­ja ar Lie­tu­va vie­na su­si­do­ro­ti su glo­ba­liais šian­die­ nos iš­šū­kiais. „Glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti eko­no­mi­nės ir fis­ka­li­nės po­li­ti­ kos sri­ty­se tu­ri­me su­kur­ti atei­ ties iš­šū­kiams at­spa­rią pi­ni­gų są­jun­gą. Tai svar­bu tiek eu­ro zo­ nos na­rėms Vo­kie­ti­jai ir Es­ti­jai, tiek Lat­vi­jai ir Lie­tu­vai“, – ra­šo­ ma straips­ny­je. Pa­si­sa­ky­da­mi apie de­ry­bas dėl bū­si­mo ES biu­dže­to, mi­nist­rai

K

až­ko­dėl nie­kas ne­kal­ba apie tai, kad Lie­tu­vo­je, ku­ri yra pa­čia­me Eu­ro­ pos vi­du­ry­je, įsi­ga­lė­ jo lau­ki­nis ka­pi­ta­liz­mas, bū­din­ gas Lo­ty­nų Ame­ri­kos ša­lims. Čia dar­buo­to­jas yra nie­kas, – sam­ di­nys, ku­rį ga­li­ma iš­nau­do­ti po 12–13 va­lan­dų per die­ną, o api­ for­min­ti, kad dir­bo aš­tuo­nias, jį ga­li­ma vers­ti dirb­ti per ato­sto­gas ar­ba nak­ti­mis ir sa­vait­ga­liais. Tai jau se­niai ta­po nor­ma.

Rea­liai kai­nas ke­ lia ne pa­bran­gę de­ ga­lai ar ma­žes­nis der­lius. Kai­nas ke­ lia pel­no troš­ku­lys.

Sup­ran­ta­ma, yra Dar­bo ir Mo­ kes­čių ins­pek­ci­ja, ku­rios dar gi­ na pa­pras­tą žmo­gų, bet bė­da ta, kad dar­buo­to­jas, bi­jo­da­mas pra­ras­ti dar­bą, pa­ts nie­kam ne­ si­skun­džia ir ver­gau­ja to­liau darb­da­viams. Bai­siau­sia, kad Lie­tu­vo­je su­si­for­ma­vo mo­no­po­ li­jos, ku­rios iš es­mės vis­ką val­ do, nes jos rin­ko­je dik­tuo­ja kai­ nų po­li­ti­ką ir uzur­puo­ja ke­lią tai da­ry­ti ki­tiems. Ko­dėl dar prieš 15 me­tų mū­sų mies­tuo­se bu­vo de­šim­tys tūks­ tan­čių smul­kių par­duo­tu­vė­lių, o da­bar jų ne­be­li­ko?

KD, BNS inf.

„„Nuomonė: monopolijos – daugybės Lietuvos problemų priežas-

tis, mano skaitytojas. 

At­sa­ky­mas sly­pi taip pat klau­ si­me: o kas ga­li kon­ku­ruo­ti rin­ ko­je su mo­no­po­li­nin­kais? Štai ir išei­na, kad nie­kas nie­ko ne­ga­

Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

li pa­da­ry­ti šio­je rin­ko­je, ku­rio­je nu­si­sto­vė­jo mo­no­po­li­nin­kams ir jų sta­ty­ti­niams nau­din­gos tai­ syk­lės.

Pak­laus­ki­te, ko­dėl ra­jo­nų par­ duo­tu­vių sa­vi­nin­kai per­ka pre­kes iš tų pa­čių did­me­ni­nin­kų, kaip ir pre­ky­bos cent­rai? To­dėl, kad jiems taip lie­pė smul­kių par­duo­ tu­vių sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos, ku­ rios yra su­bur­tos tų pa­čių mo­no­ po­lininkų rei­ka­la­vi­mu. Prie­šin­gu at­ve­ju tos par­duo­tu­vė­lės mo­no­ po­lininkų ran­ka bū­tų nu­šluo­tos nuo že­mės pa­vir­šiaus. Juo­kin­ga bū­na ir ta­da, kai di­ džių­jų pre­ky­bi­nin­kų at­sto­vai aiš­ki­na, jog kai­nos ky­la dėl to, kad blo­gas der­lius, kad brangs­ ta de­ga­lai. Su­gal­vo­ja­ma ir ki­tų „svar­ bių“ prie­žas­čių. Rea­liai kai­ nas ke­lia ne pa­bran­gę de­ga­lai ar ma­žes­nis der­lius. Kai­nas ke­ lia pel­no troš­ku­lys. Dėl dy­ze­li­no bran­gi­mo bend­ros iš­lai­dos pre­ kėms ga­ben­ti ga­lė­jo pa­di­dė­ti 1 ar 2 pro­c., ta­čiau mais­to pro­duk­tų kai­nos ki­lo kur kas dau­giau. Su­si­da­ręs skir­tu­mas pa­te­ko ne kur nors ki­tur, o į pel­no ei­ lu­tę. To­dėl tas am­ži­nas pre­ky­ bi­nin­kų bė­dų, ne­lai­mių ir ki­ tų prie­žas­čių bran­gin­ti pre­kes ieš­ko­ji­mas yra ne kas ki­ta, o tik mė­gi­ni­mai dar la­biau kils­te­lė­ ti kai­nų kar­te­lę, kad bū­tų ga­li­ ma pa­di­din­ti pel­nus mo­no­po­li­ jų sa­vi­nin­kams. To­kia pat ten­den­ci­ja ir skan­ di­na­vų ban­kų sek­to­riu­je, ku­rių spren­di­mai taip pat la­bai pri­me­ na ti­piš­ką mo­no­po­li­jų elg­se­ną. Re­gi­man­tas Alio­nis

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

fis­ka­li­nės draus­mės su­si­ta­ri­mą ir su­kū­rę Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­ cha­niz­mo fon­dą“, – tei­gia mi­ nist­rai.

Pa­si­pel­ny­ti bet ko­kia kai­na

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

su­si­do­ro­ti su glo­ba­liais šian­die­ nos iš­šū­kiais. To­dėl mums bū­ti­na to­les­nė in­teg­ra­ci­ja, kad iš­sau­go­ tu­me Eu­ro­pos ver­ty­bes“, – tei­ gia­ma straips­ny­je. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­skelb­tą straips­nį pa­si­ra­šė va­kar Ry­go­je su­si­ti­kę Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ ti­jos ir Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­ lų mi­nist­rai Aud­ro­nius Ažu­ba­ lis, Ed­ga­ras Rin­ke­vi­čius, Ur­mas Pae­tas ir Gui­do Wes­ter­wel­le. Mi­nist­rai Bal­ti­jos ša­ly­se įgy­ ven­di­na­mas re­for­mas pa­tei­kė kaip sek­ti­ną fis­ka­li­nės draus­ mės pa­vyz­dį, ir pa­reiš­kė, kad kri­zę eu­ro zo­no­je ga­li­ma įveik­ ti tik glau­džiau bend­ra­dar­biau­ jant eko­no­mi­nės ir fis­ka­li­nės po­ li­ti­kos sri­ty­se. „Sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mos re­for­mos Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je tu­rė­tų pa­ska­tin­ti vi­ są Eu­ro­pą ir to­liau ei­ti šiuo ke­ liu, į ku­rį vi­si įžen­gė­me pa­si­ra­šę

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

OMX Vilnius

0,00 %

6,8 mln. litų

pel­no pir­mą šių me­tų pus­me­tį už­dir­bo Lie­tu­vo­ je vei­kian­čios drau­di­mo bro­ke­rių įmo­nės.

OMX Riga

+0,55 %

ekonomika

OMX Tallinn

+0,52 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Pel­nas šie­met smu­ko

Vals­ty­bės val­do­ma bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pir­mą šių me­tų pus­me­ tį ga­vo 67,68 mln. li­tų gry­no­jo pel­no, ir tai yra 32,3 pro­c. ma­žiau nei per­nai tuo pat me­tu. Bend­ro­vės iki­mo­kes­ti­nis pel­ nas šie­met smu­ko 31,9 pro­c., iki 80,98 mln. li­tų, o par­da­vi­mo pa­ja­mos pa­di­ dė­jo 5 pro­c., iki 849,84 mln. li­tų. Įmo­ nės par­da­vi­mo sa­vi­kai­na pa­di­dė­jo 11,4 pro­c., iki 692,34 mln. li­tų.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2957 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3721 JAV do­le­ris 1 2,7486 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7800 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9614 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4857 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7010 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6752 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8759

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,0408 % –0,0183 % –0,7941 % –0,6113 % +0,0504 % +0,0778 % –0,0871 % –0,3652 % +0,0452 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,13

4,79

2,36

„Va­koil“

5,10

4,76

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta97,54 dol. už 1 brl. 115,94 dol. už 1 brl.

Šve­dų įmo­nės skun­dų me­tė ma­žai Nors Lie­tu­vo­je vei­kian­čios šve­dų įmo­nės vers­lo kli­ma­tą ver­ti­na itin tei­gia­mai, at­ si­skai­ty­mo mo­ra­le jos ne­pa­ten­kin­tos. Daž­niau­siai už­dels­tų mo­kė­ji­mų ra­tą įsu­ka vie­ša­sis sek­to­rius.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Sie­kia glau­des­nių ry­šių

Vakar Šve­di­jos am­ba­sa­do­je pri­ sta­ty­ta ap­klau­sa, ku­rio­je apie da­ bar­ti­nę vers­lo pa­dė­tį ir atei­ties lū­ kes­čius nuo­mo­nė­mis pa­si­da­li­jo 34 pro­c. vi­sų Lie­tu­vo­je vei­kian­čių šve­ dų įmo­nių. Dau­gu­ma jų, kaip sa­kė Šve­di­jos pre­ky­bos ta­ry­bos va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims Man­tas Za­la­to­rius, vei­kia pri­va­čia­ja­me sek­to­riu­je, o joms va­do­vau­ja lie­tu­viai. Šve­di­jos am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je Ce­ci­lia Ruthström-Ruin pa­brė­žė, kad Lie­tu­va Šve­di­jai yra la­bai svar­ bi vers­lo par­tne­rė, be to, pa­ste­bi­mas po­ten­cia­las atei­ty­je vers­lo san­ty­kius stip­rin­ti. Tam, kaip sa­kė ji, ir rei­ka­ lin­ga Lie­tu­vos rin­kos ana­li­zė. „Lie­tu­vo­je ge­rai ver­ti­na­ma dar­ bo jė­ga, čia yra ga­na ma­žos veik­los iš­lai­dos ir ge­ra stra­te­gi­nė geog­ra­fi­ nė pa­dė­tis. Taip pat pa­brėž­ti­na, kad po­li­ti­nė si­tua­ci­ja šian­dien ir pa­sta­ ruo­sius ke­le­rius me­tus yra sta­bi­li“, – pra­na­šu­mus var­di­jo M.Za­la­to­rius. Anot jo, pa­lan­kų ša­lies įver­ti­ni­ mą ro­do skai­čiai. Apk­laus­tos įmo­ nės šie­met pla­nuo­ja in­ves­tuo­ti apie 230 mln. li­tų, o tai yra tik 35 pro­c. vi­sų ga­li­mų Šve­di­jos in­ves­ti­ci­jų Lie­tu­vo­je. M.Za­la­to­rius pro­gno­ za­vo, kad atei­ty­je in­ves­ti­ci­jos iš­ liks pa­na­šios ar­ba di­dės. Kon­ku­ren­ci­ją įvei­kia

Apk­lau­sos re­zul­ta­tai ro­do, kad šve­ dų įmo­nių va­do­vai gy­ve­ni­mo ko­ky­ bę Lie­tu­vo­je ver­ti­na ge­rai ir ti­ki, jog atei­ty­je ji tik ge­rės. Pa­lan­kių per­

spek­ty­vų ti­ki­ma­si ir vers­lo pa­dan­ gė­je. M.Za­la­to­riaus tei­gi­mu, atei­ty­je di­de­liu pel­nin­gu­mu ga­lės pa­si­gir­ ti 30 pro­c. šve­dų ka­pi­ta­lo įmo­nių. Šiuo me­tu taip pel­ną ver­ti­na vos 20 pro­c. ap­klaus­tų­jų. To­kia pat da­ lis ap­klaus­tų įmo­nių pel­no ne­ge­ne­ ruo­ja, o 50 pro­c. įmo­nių tei­gia gau­ nan­čios šio­kio to­kio pel­no. Anot jo, įdo­mu tai, kad šve­dų įmo­nės mū­sų rin­ką ver­ti­na kaip pel­nin­gą ar la­bai pel­nin­gą, nors pa­brė­žia di­de­lę kon­ku­ren­ci­ją. Biu­rok­ra­ti­jos ne­kei­kia

60 pro­c. ap­klaus­tų­jų ma­no, kad Lie­tu­vo­je įkur­ti įmo­nę ir pra­dė­ti vers­lą yra leng­va ar­ba la­bai leng­ va. Jų ma­ny­mu, vers­lo re­gu­lia­vi­ mas yra ga­na ge­ras, o biu­rok­ra­ti­ jos ly­gis ne itin aukš­tas. „Ša­ly­je daug po­pie­riz­mo ir rei­kia už­dė­ti daug ant­spau­dų, ta­čiau biu­rok­ra­ ti­jos ne­daug“, – tei­gia­ma vie­na­me įmo­nių ko­men­ta­rų per ap­klau­są ir pa­brė­žia­ma, kad Šve­di­jo­je biu­rok­ ra­ti­jos kur kas dau­giau. M.Za­la­to­riaus tei­gi­mu, šve­ dų įmo­nės ti­ki­si, kad po­li­ti­nė įta­ ka vers­lui atei­ty­je ma­žės. Ta­čiau ir da­bar­ti­nio Vy­riau­sy­bės įsi­ki­ši­mo jos per­ne­lyg ne­kri­ti­ka­vo. At­lai­džiai įver­ti­no ir mo­kes­čių sis­te­mą, nors dar ne­pa­mir­šo ne­se­niai pa­sku­bo­ mis įvyk­dy­tos mo­kes­čių re­for­mos. Apk­lau­sa pa­ro­dė, kad 54 pro­c. Šve­di­jos in­ves­tuo­to­jų ma­no, jog mo­kes­čių sis­te­ma nė­ra nei ge­ra, nei blo­ga, treč­da­lis ap­klaus­tų­jų ją ver­ti­na ge­rai, o 38 pro­c. ti­ki­si, kad mo­kes­čių sis­te­ma bus ge­ra po ke­ le­rių me­tų.

„„Pliusai: Lie­tu­vo­je vei­kian­čios šve­dų bend­ro­vės be­maž su­tar­ti­nai tvir­ti­na, kad dar­buo­to­jai yra darbš­tūs ir lo­

ja­lūs. 

Ki­ša pa­ga­lius į ra­tus

Ki­ta ver­tus, šve­dų ka­pi­ta­lo įmo­ nės pa­si­da­li­jo ir kri­tiš­ko­mis pa­sta­ bo­mis. Kaip be­ne di­džiau­sią rin­kos trū­ku­mą jos įvar­di­jo at­si­skai­ty­mo mo­ra­lę – Lie­tu­vo­je vie­šo­jo ir pri­ va­čio­jo sek­to­riaus įmo­nės at­si­skai­ to smar­kiai vė­luo­da­mos. M.Za­la­to­riaus tei­gi­mu, ap­klau­sa pa­ro­dė, kad Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Bal­ti­jos ša­li­mis, at­si­skai­ty­ mo lai­ku si­tua­ci­ja yra pra­sčiau­sia. O daž­niau­siai at­si­skai­ty­mo me­ cha­niz­mas su­sto­ja ties vie­šo­jo sek­ to­riaus – sa­vi­val­dy­bės ar vals­ty­bės – įmo­nė­mis. Ypač daug kri­ti­kos su­lau­kė pra­ stas Lie­tu­vos pa­sie­kia­mu­mas oru, nes dau­ge­ly­je už­sie­nio oro uos­tų kryp­ties į ša­lį nė­ra. Jo ma­ny­mu, Lie­tu­va da­ro klai­dą, ti­kė­da­ma­si di­de­lių ke­lei­vių srau­tų vos pa­siū­ liu­si nau­ją skry­džio kryp­tį. Ir pa­ brė­žė, kad rei­kia rem­tis už­sie­nio pa­tir­ti­mi.

Nep­ri­ta­rė pa­siū­ly­mui dėl PVM Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja nei­gia­mai įver­ ti­no siū­ly­mą vėl leis­ti įmo­nėms su­ si­grą­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­ tį (PVM) už įsi­gy­ja­mus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius. Mi­nis­te­ri­jos skai­čia­ vi­mais, vals­ty­bės biu­dže­tas dėl to ne­tek­tų apie 67 mln. li­tų pa­ja­mų.

Anot Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, dar lie­pos pra­džio­je pa­siū­ly­ta ga­li­my­ bė įmo­nėms su­si­grą­žin­ti PVM už leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius leis­tų su­ma­žin­ti mo­kes­čių naš­tą vers­lui,

nes nau­jų au­to­mo­bi­lių įsi­gi­ji­mas ne­bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mas dvi­gu­bai. Nuo 2010 m. pra­džios yra ap­mo­ kes­tin­ti įmo­nių au­to­mo­bi­liai, ku­ riuos dar­buo­to­jai nau­do­ja ir as­me­ ni­niais tiks­lais. Ta­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tei­ gė, kad Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mas ne­pa­rem­tas vals­ty­bės fi­ nan­si­nė­mis ga­li­my­bė­mis: „Tei­gia­ ma, kad įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti vals­ ty­bės biu­dže­to lė­šų ne­rei­kės, ta­čiau tai ne­tie­sa – jei­gu nuo 2013 m. sau­

sio 1 d. bū­tų leis­ta pir­ki­mo ar­ba im­ por­to PVM at­skai­ta už leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius, o nau­jų au­to­mo­bi­ lių vers­lo tiks­lais bū­tų par­duo­da­ma bent tiek, kiek bu­vo par­duo­ta 2011 m., vals­ty­bės biu­dže­tas ne­tek­tų apie 67 mln. li­tų PVM.“ Siū­ly­mą leis­ti įmo­nėms su­si­grą­ žin­ti PVM už leng­vuo­sius au­to­mo­ bi­lius 2009 m. pateikė tuo­met vei­ ku­si Vers­lo ap­lin­kos ge­ri­ni­mo, ar­ba Sau­lė­te­kio, ko­mi­si­ja. BNS inf.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

„No­rint, kad su­si­for­muo­tų ke­lei­ vių srau­tas, skry­džio kryp­tis ke­lei­ viams tu­ri bū­ti siū­lo­ma ku­rį lai­ką, bent po­rą me­tų, kol ke­lei­viai apie ją su­ži­nos, pra­dės skrai­dy­ti, su­si­ for­muos vers­las ir pa­sto­vūs ke­lei­ vių srau­tai“, – sa­kė jis. Dar­buo­to­jais pa­ten­kin­ti

Lie­tu­vo­je vei­kian­čios šve­dų įmo­nės pa­ste­bi, kad lie­tu­viai ne ypač kū­ ry­bin­gi ir ini­cia­ty­vūs dar­buo­to­jai. Ta­čiau di­džio­ji dau­gelis ap­klaus­tų­ jų ma­no, jog lie­tu­viai sun­kiai dir­ba, be to, juos leng­va iš­mo­ky­ti. Dau­ giau nei pu­sė ap­klaus­tų­jų įver­ti­no ir lie­tu­vių lo­ja­lu­mą. „Šve­di­jos bend­ro­vių nuo­mo­ne, jei­gu mo­kes­čių sis­te­ma bū­tų šiek tiek su­pap­ras­tin­ta ir sta­bi­li­zuo­ ta, at­si­skai­ty­mai vyk­do­mi lai­ku, o dar­bo san­ty­kiai šiek tiek la­biau li­ be­ra­li­zuo­ti, Lie­tu­va tik­rai bū­tų vie­ na ge­riau­sių vals­ty­bių in­ves­tuo­ti“, – re­ziu­ma­vo M.Za­la­to­rius.

Jo ma­ny­mu, Lie­tu­va, no­rė­da­ma li­be­ra­li­zuo­ti dar­bo san­ty­kius, kaip ir vi­sa ES, tu­rė­tų per­žiū­rė­ti imig­ ra­ci­jos ar bent lai­ki­no įdar­bi­ni­mo pro­ce­dū­ras. Be to, M.Za­la­to­riaus ma­ny­mu, rei­kė­tų su­da­ry­ti ge­res­nes są­ly­gas leng­viau ir lanks­čiau priim­ti žmo­ gų į dar­bą bei, at­si­ra­dus rei­ka­lui, jį at­leis­ti.

60

proc.

ap­klaus­tų Lie­tu­vo­ je vei­kian­čių šve­dų įmo­nių ma­no, kad mū­sų ša­ly­je pra­dė­ti vers­lą leng­va.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

skeLbia papiLdomą priėmimą į visuomenės sveikatos (NL) ir visuomenės sveikatos vadybos (I) antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas, dokumentų registravimas nuo 2012 08 27 iki 2012 08 29. Konkursinių balų skelbimas 2012 08 30 12 val. Fakulteto priėmimo komisijos posėdis (stojančiųjų dalyvavimas būtinas) 2012 08 30 13 val. Priėmimo komisijos adresas ir telefonas: LSMU, Visuomenės sveikatos fakultetas, Eivenių g. 4, LT-50161 Kaunas, tel. (8 37) 327 237; e. paštas dekanvsf@lsmuni.lt; tinklalapis http://www.lsmuni.lt. Priėmimo komisijos darbo laikas: I–V 10–12 val. ir 13–16 val.


8

penktADIENIS, rugpjūčio 24, 2012

sportas

A.Šve­do pė­do­mis ga­li pa­sek­ti ir lie­tu­viai Ma­rius Bag­do­nas Ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų pro­duk­ ty­viai su Kau­no „Žal­gi­rio“ klu­ bu bend­ra­dar­biau­jan­čiam krep­ ši­nio agen­tui Ob­ra­dui Fi­mi­čiui ši va­sa­ra iš­skir­ti­nė. Pir­mą kar­tą jo va­do­vau­ja­mos agen­tū­ros klien­ tas pra­vė­rė stip­riau­sios pa­sau­lio krep­ši­nio ly­gos NBA du­ris. Ru­si­ jos rink­ti­nės gy­nė­jas Alek­se­jus Šve­das pa­si­ra­šė su­tar­tį su Mi­ne­ so­tos „Tim­ber­wol­ves“ eki­pa.

„La­bai džiau­gia­mės priim­da­mi į sa­vo šei­mą Alek­se­jų, – pa­sa­ko­ jo „Tim­ber­wol­ves“ klu­bo krep­ ši­nio ope­ra­ci­jų pre­zi­den­tas Da­ vi­das Kah­nas. – Eu­ro­po­je jis per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą se­zo­nų už­si­ re­ko­men­da­vo kaip vie­nas ta­len­ tin­giau­sių jau­nų­jų krep­ši­nin­kų. Ti­ki­mės, kad A.Šve­das mū­sų eki­ pai bus rim­ta pa­spir­tis. Jis pa­sto­ vus ir la­bai grei­tas krep­ši­nin­kas, ku­ris pui­kiai pa­tai­ko ir la­bai ge­ rai ma­to aikš­tę. Nea­be­jo­ju, kad jis tiks mū­sų žai­di­mo sti­liui. Mi­ne­ so­tos sir­ga­liai jau ne­kant­rau­ja, ka­ da ga­lės iš­vys­ti A.Šve­dą, vil­kin­tį „vil­kų“ marš­ki­nė­lius.“ Praė­ju­sį se­zo­ną 23-ejų ata­kuo­ jan­tis gy­nė­jas ta­po tvir­tu Mask­vos CSKA ir Ru­si­jos rink­ti­nės rams­ čiu, o jo as­me­ni­niai ro­dik­liai ge­ ro­kai šok­te­lė­jo į vir­šų. Ru­si­jos pir­ me­ny­bė­se krep­ši­nin­kas pel­ny­da­vo po 11,6 taš­ko bei at­lik­da­vo po 3,3 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo. At­ve­ dęs CSKA prie ei­li­nio čem­pio­nų ti­tu­lo, dar bu­vo iš­rink­tas ir nau­ din­giau­siu at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų žai­dė­ju. Ne ką pra­sčiau jam se­kė­si ir Eu­ ro­ly­go­je, kur A.Šve­das rink­da­vo po 10,6 taš­ko ir at­lik­da­vo po 3 re­ zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus, o iš 3 taš­ kų zo­nos ata­kuo­da­vo 49,3 pro­c. taik­lu­mu. Mask­vos klu­bas su­klu­ po tik fi­na­le, ta­čiau į verž­lų krep­ ši­nin­ką at­krei­pė dė­me­sį „Tim­ber­ wol­ves“ va­do­vai. Va­sa­rą vy­ku­sio­s olim­pi­nė­s žai­ dy­nės dar kar­tą pa­tvir­ti­no – A.Šve­das jau yra pa­si­ren­gęs ko­ vo­ti su pa­sau­lio stip­riau­siai­siais. Da­vi­do Blat­to pa­si­ti­kė­ji­mo ne­sto­

ko­jęs gy­nė­jas su And­re­ju­mi Ki­ri­ len­ka at­ve­dė Ru­si­jos rink­ti­nę ant tre­čio­jo ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­los laip­te­lio, o ma­če dėl bron­zos su Ar­gen­ti­na su­spin­dė­jo vi­su gra­žu­ mu – pel­nė 25 taš­kus ir at­li­ko 7 re­ zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Žal­gi­rie­čių Pau­liaus Jan­kū­no ir Mar­ko Po­po­vi­čiaus in­te­re­sams taip pat at­sto­vau­jan­tis vie­nos iš di­džiau­sių Ry­tų Eu­ro­pos krep­ ši­nin­kų agen­tū­ros „Al­tiS­port“ va­do­vas O.Fi­mi­čius tei­gia nea­ be­jo­jan­tis, kad A.Šve­das tu­rė­tų ne­pra­pul­ti ir NBA ly­go­je. „Pas­ ta­rai­siais me­tais šis vai­ki­nas la­ bai spar­čiai to­bu­lė­jo. Mi­ne­so­tos klu­bo pa­siū­ly­mas nei man, nei CSKA klu­bui tik­rai ne­bu­vo ne­ti­ kė­tas. Ma­nau, jog jis pa­si­ren­gęs žais­ti krep­ši­nį stip­riau­sio­je pla­ ne­tos ly­go­je“, – mū­sų dien­raš­čiui kal­bė­jo O.Fi­mi­čius.

Ži­nau, kad „Tim­ber­ wol­ves“ žai­di­mo sti­lius tik­rai tiks Alek­se­jui.

– Ar ne ge­riau jam bū­tų dar bent se­zo­ną pa­žais­ti Eu­ro­ ly­go­je? – pa­klau­sė­me įta­kin­go agen­to. – Sun­ku pa­sa­ky­ti. Tik­rai ne­ma­ nau, kad NBA ly­go­je jis pra­žus. Per­ nai stip­riau­sios ly­gos du­ris pra­vė­rė is­pa­nų su­per­ta­len­tas Ric­ky Ru­bio. Nors ne­ma­žai spe­cia­lis­tų pro­gno­ za­vo, kad jis ga­li nu­blank­ti prieš ryš­kiau­sias NBA žvaigž­des, taip neat­si­ti­ko. Šis pa­vyz­dys tik­rai nu­ tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Ži­nau, kad „Tim­ber­wol­ves“ žai­di­mo sti­lius tik­rai tiks Alek­se­jui. Svar­biau­sia, kad jis įgau­tų tre­ne­rio pa­si­ti­kė­ji­mą ir gau­tų žais­ti. Jei Mi­ne­so­tos klu­bas juo pa­si­ti­kės ir su­teiks pa­kan­ka­mai mi­nu­čių aikš­te­lė­je, nea­be­jo­ju, kad vis­kas bus ge­rai. Lon­do­ne A.Šve­das jau tik­rai įro­dė, kad yra pa­si­ren­gęs di­džia­jam vy­rų krep­ši­niui. Olim­ pi­nių žai­dy­nių ma­če dėl bron­zos jis žai­dė tie­siog fe­no­me­na­liai.

– Ar se­niai at­sto­vau­ja­te A.Šve­ do in­te­re­sams? – Pra­dė­jo­me dirb­ti su juo nuo pat tos aki­mir­kos, kai jis ėmė bels­tis į pro­fe­sio­na­lų­jį krep­ši­nį. Pir­mą kar­ tą jo in­te­re­sams at­sto­vavome, kai Alek­se­jui bu­vo vos pen­kio­li­ka. Ga­ liu pa­si­džiaug­ti, kad nuo to lai­ko šis žai­dė­jas la­bai spar­čiai pro­gre­ sa­vo ir pa­tei­si­no krep­ši­nio spe­cia­ lis­tų į jį dė­tas vil­tis. Sma­gu bu­vo vi­są tą lai­ką bū­ti ša­lia jo ir ma­ty­ti jo ke­lią į vir­šū­nę. – Ar tai yra pir­ma­sis jū­sų agen­tū­ros krep­ši­nin­kas NBA ly­go­je? – Taip, Alek­se­jus ta­po pir­mą­ ja kregž­de. La­bai ti­kiuo­si, kad jis yra pir­mas, ta­čiau tik­rai ne pa­ sku­ti­nis. Per ma­no, kaip krep­ši­ nio agen­to, dar­bo me­tus ge­ro­kai daž­niau tek­da­vo NBA krep­ši­nin­ kus per­si­vi­lio­ti į Eu­ro­pą. To­kiu ke­liu į Se­ną­jį že­my­ną at­vy­ko Tra­ vi­sas Bes­tas, Han­no Möttölä, ke­le­ tas ki­tų krep­ši­nin­kų. Vis­gi bė­gant me­tams krep­ši­nis kei­čia­si, po­ky­ čius iš­gy­ve­na ir žai­dė­jų rin­ka. – Gal pa­ban­dy­tu­mė­te spė­ti, ku­ris ki­tas jū­sų at­sto­vau­ja­ mas krep­ši­nin­kas ga­lė­tų pa­ sek­ti A.Šve­do pė­do­mis? – Konk­re­čių pa­var­džių mi­nė­ ti ne­no­rė­čiau, ta­čiau už­tik­rin­siu, kad toks krep­ši­nin­kas yra ne vie­ nas. La­bai ti­kiuo­si, kad il­gai ne­ teks lauk­ti ir ku­ris nors ki­tas mū­sų krep­ši­nin­kas taip pat iš­vyks į NBA. Gal­būt tai net bus kaž­ku­ris iš Lie­ tu­vos krep­ši­nin­kų. Ko­dėl gi ne?

49,3 pro­c.

– tokiu taiklumu iš tritaškio zonos praėjusį sezoną atakavo A.Švedas.

„„Pa­žįs­ta­mas: įta­kin­go krep­ši­nio agen­to O.Fi­mi­čiaus (nuo­tr. kai­rė­je) at­sto­vau­ja­mas A.Šve­das praė­ju­sį se­

zo­ną vie­šė­jo Kau­ne ir rung­ty­nia­vo su „Žal­gi­rio“ ko­man­da. 

Lie­tu­vos gra kau­sis dėl S

Vai­do­to Gri­go, „get­tyi­ma­ges“ nuo­tr.

„„Nau­jo­vė: nuo šiol ofi­cia­lus Lie­tu­vos krep­ši­nio se­zo­nas pra­si­dės stip­riau­s 

Lie­tu­vos krep­ši­nyje gims­ta nau­ja tra­di­ci­ja. Nuo šių me­tų se­zo­nas pra­si­ dės stip­riau­sių Lie­tu­vos ko­man­dų Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ dvi­ko­ va dėl Su­per­tau­rės.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

lo se­ri­ją, ku­rio­je nu­si­lei­do triuš­ki­ nan­čiu re­zul­ta­tu 0:3.

Pa­se­kė Eu­ro­pos pa­vyz­džiu

Pris­ta­tė nau­ją ap­ran­gą

Prieš pra­si­de­dant Eu­ro­ly­gos, VTB Vie­nin­go­sios ly­gos ir LKL ba­ta­li­ joms stip­riau­si ša­lies klu­bai tar­ pu­sa­vy­je su­žais dve­jas rung­ty­nes. To­kį bend­rą su­si­ta­ri­mą abie­jų klu­ bų va­do­vy­bės priė­mė at­si­žvelg­da­ mos į už­sie­nio ša­lių pra­kti­ką. „Dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių krep­ ši­nio ir fut­bo­lo se­zo­nai pra­si­de­da ko­vo­mis dėl Su­per­tau­rės. No­rė­jo­ me, kad ši gra­ži tra­di­ci­ja at­ke­liau­tų ir į Lie­tu­vą. Nuo šių me­tų krep­ši­ nio mė­gė­jai ga­lės iš­vys­ti dvi pa­pil­ do­mas Lie­tu­vos mil­ži­nų dvi­ko­vas“, – pa­sa­ko­jo „Žal­gi­rio“ klu­bo ko­mu­ ni­ka­ci­jos di­rek­to­rius Al­man­tas Ki­ ve­ris. Pir­ma­sis ko­man­dų su­si­ti­ki­mas vyks „Žal­gi­rio“ are­no­je rug­sė­jo 5-ąją. Vil­nie­čiai ant­rą­sias rung­ty­ nes ga­lės iš­vys­ti rug­sė­jo 17 d. Tau­ rės sa­vi­nin­ką lems taš­kų skir­tu­mas per dve­jas rung­ty­nes. Praė­ju­sį se­zo­ną „Žal­gi­ris“ sos­ti­ nės klu­bui taip ir li­ko neį­kan­da­mas rie­šu­tas – vil­nie­čiai pra­lai­mė­jo vi­ sas dvi­ko­vas, įskai­tant ir LKL fi­na­

Nau­ja­jam se­zo­nui be­si­ruo­šian­ tys Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­ kai vil­kės adi­das ap­ran­gas. Lie­tu­ vos čem­pio­nų klu­bas ir di­džiau­si spor­ti­nės ap­ran­gos ir ava­ly­nės ga­ min­to­jai Eu­ro­po­je pa­si­ra­šė il­ga­lai­ kę bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. „Žal­gi­rio“ ir adi­das par­tne­rys­tė vyks­ta ne pir­mus me­tus. Žal­gi­rie­ čiai jau ket­vir­tą se­zo­ną iš ei­lės avės nau­jau­sio mo­de­lio šios spor­ti­nės ap­ran­gos gi­gan­to spor­ti­nius ba­te­ lius. Nuo 2008-ųjų adi­das ren­gia ir „Žal­gi­rio“ jau­ni­mo ko­man­dą. „Kau­no „Žal­gi­ris“ ir adi­das drau­gau­ja jau ke­lis se­zo­nus. Vis­ gi yra la­bai ma­lo­nu pra­neš­ti, kad nuo šiol bend­ra­dar­bia­vi­mas vyks vi­sais ly­giais. Šios kom­pa­ni­jos pa­ tir­tis dir­bant su aukš­čiau­sio ly­gio spor­ti­nin­kais ir ko­man­do­mis, pa­ siū­ly­tos są­ly­gos ir pui­ki ga­mi­nių ko­ky­bė leis krep­ši­nin­kams jaus­tis pa­to­giai tiek per tre­ni­ruo­tes, tiek per rung­ty­nes“, – tei­gė „Žal­gi­ rio“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vi­ta­li­ jus Va­si­liaus­kas.


9

penktADIENIS, rugpjūčio 24, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

an­dai Su­per­tau­rės Dau­ge­ly­ je Eu­ro­ pos ša­lių krep­ši­nio ir fut­bo­ lo se­zo­nai pra­si­de­da ko­vo­mis dėl Su­per­ tau­rės. „„Ved­lys: pasak neį­ga­lių­jų spor­to fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to A.Čup­ko­vo, Lie­tu­va iš pa­ro­lim­pi­nių žai­dy­nių be

ap­do­va­no­ji­mų ne­grįš. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pa­ro­lim­pie­čiai: aukš­tai iš­kė­lę vė­lia­vą grį­ši­me ir mes Ma­rius Bag­do­nas Šian­dien Lie­tu­vos pa­ro­lim­pie­ čiai išvyks­ta į Lon­do­ną. 19 as­me­ nų mū­sų ša­lies de­le­ga­ci­jos va­do­ vai nea­be­jo­ja – iš rugp­jū­čio 29– rugsėjo 9 d. vyk­sian­čių pa­ro­lim­ pi­nių žai­dy­nių mū­siš­kiai tu­rė­tų par­vež­ti ke­le­tą me­da­lių.

sių ša­lies eki­pų dvi­ko­va dėl Su­per­tau­rės. Andriaus Aleksandravičiaus, To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Jau dau­giau nei 50 me­tų ge­ riau­siems pa­sau­lio spor­ti­nin­kams adi­das tie­kia nau­jau­sią pro­duk­ci­ ją: nuo praei­ties le­gen­dų iki da­ bar­ti­nių su­perž­vaigž­džių, to­kių kaip Ke­vi­nas Gar­net­tas, Dwigh­ tas Ho­war­das, Der­ric­kas Rose‘as, Ti­mas Dun­ca­nas ar Ša­rū­nas Ja­si­ ke­vi­čius.

api­bū­din­ti kaip žmo­gų, tre­ne­rį. Aš esu žai­dęs Is­pa­ni­jo­je ir gir­dė­jęs tik ge­rų at­si­lie­pi­mų iš žai­dė­jų, ku­ riuos tre­ni­ra­vo šis tre­ne­ris“, – kal­ bė­jo puo­lė­jas.

Bro­liai ver­žia­si į aikš­tę

Pris­ta­tant nau­ją­ją „Žal­gi­rio“ ap­ ran­gą šven­tė­je da­ly­va­vę ko­man­ dos nau­jo­kai Dar­ju­šas ir Kšyš­to­ fas Lav­ri­no­vi­čiai ne­sto­ko­jo ge­ros nuo­tai­kos. Aukš­taū­giams bu­vo at­lik­ti di­na­mi­niai pė­dos ju­de­sių ty­ri­mai, pa­gal ku­riuos jiems bus pri­tai­ky­ti bė­gi­mo ba­tai. „Iš tie­sų jau pa­var­go­me nuo tų ato­sto­gų. Da­bar jau esa­ me pa­si­ruo­šę mak­si­ma­liai dirb­ ti. Steng­si­mės kuo dau­giau pa­dė­ ti ko­man­dai“, – ener­gi­ja tryš­ko bro­liai dvy­niai. – „Žal­gi­ry­je“ šie­ met yra daug ge­rų, pa­jė­gių žai­dė­ jų, ke­le­tas tik­rai aukš­to ly­gio le­gio­ nie­rių. Vis­kas pri­klau­sys nuo mū­sų – kaip mes su­si­žai­si­me, kiek mes no­rė­si­me lai­mė­ti ir, aiš­ku, svar­ biau­sia, kad ne­bū­tų trau­mų, vi­ si bū­tų svei­ki ir no­rė­tų ati­duo­ti vi­sas jė­gas, kad vis­kas klos­ty­tų­si taip, kaip su­pla­na­vę tre­ne­riai. Ti­ kiu, kad ši­ta ko­man­da ga­li daug pa­ siek­ti. Da­bar vis­kas pri­klau­sys nuo ma­žų niuan­sų.“ D.Lav­ri­no­vi­čius pa­gar­biai at­si­ lie­pė ir apie nau­ją­jį ko­man­dos stra­ te­gą Joa­ną Pla­zą. „Kol kas daug su juo ne­bend­ra­vo­me, nes tre­ni­ra­vo­ mės dar tik ke­lias die­nas. Tai per ma­žai lai­ko ge­rai su­si­pa­žin­ti ir jį

„„Procedūra: Broliams bu­vo at­lik­ti

di­na­mi­niai pė­dos ju­de­sių ty­ri­mai, pa­gal ku­riuos jiems bus pri­tai­ky­ti bė­gi­mo ba­tai.

Lie­tu­vai Lon­do­no are­no­se at­sto­ vaus ak­lų­jų rie­du­lio (gol­bo­lo) ko­ man­da, plau­ki­kas Kęs­tu­tis Sku­čas ir ke­tu­ri leng­vaat­le­čiai – Ra­mu­nė Ado­mai­tie­nė (šuo­lis į to­lį), Ire­na Per­mi­nie­nė (ru­tu­lys), Min­dau­gas Bi­lius (ru­tu­lys, dis­kas) ir Ro­lan­das Ur­bo­nas (ru­tu­lys). Iš prieš ket­ve­rius me­tus vy­ ku­sių Pe­ki­no pa­ro­lim­pi­nių žai­ dy­nių mū­sų spor­ti­nin­kai par­ve­ žė du ap­do­va­no­ji­mus – Ki­ni­jo­je ak­lų­jų rie­du­lio rink­ti­nė ir ru­tu­ lio stū­mi­kė Al­do­na Gri­ga­liū­nie­nė iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lius. Ne ką ma­žes­nius lū­kes­čius lie­tu­viai sie­ ja ir su Lon­do­nu – pla­nuo­ja­mi 2–3 me­da­liai. Iš vi­so per pen­ke­r ias pa­ro­ lim­pi­nes žai­dy­nes, ku­rio­se da­ ly­vau­ja spor­ti­nin­kai su fi­zi­ne ir re­g ė­j i­m o ne­ga­l ia, lie­t u­v iai yra iš­ko­vo­j ę 30 me­d a­l ių (1992 m. Bar­se­lo­no­je – 7, 1996 m. At­lan­ to­je – 11, 2000 m. Sid­nė­ju­je – 3, 2004 m. Atė­nuo­se – 7, 2008 m Pe­ki­ne – 2). „Pa­ro­l im­p i­n į ko­m i­te­t ą su­ da­ro dvi fe­de­ra­ci­jos – ak­lų­jų ir žmo­nių, tu­rin­čių ne­ga­lią. Tu­ri­ me tik­rai ne­blo­go ly­gio rink­ti­nę ir ma­nau, kad iš Lon­do­no ne­grį­ ši­me tuš­čio­mis. Ma­nau, kad Vil­ niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas to rau­do­no­jo ki­li­mo, ant ku­rio su­ ti­ko Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­ nių pri­zi­nin­kus, dar ga­li ne­su­ vy­nio­ti ir to­li ne­pa­dė­ti. Ti­ki­mės, kad ir mes iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­ jos grį­ši­me aukš­tai iš­kė­lę vė­lia­ vą. Gai­la, kad tik pre­mi­jos mū­sų pa­ro­lim­pie­čiams yra ke­lis kar­tus ma­žes­nės nei svei­kiems spor­ti­ nin­kams, tik ne­sup­ran­tu ko­dėl“, – mū­sų dien­raš­čiui sa­kė Lie­tu­vos neį­ga­lių­jų spor­to fe­de­ra­ci­jos pre­ zi­den­tas Ana­to­li­jus Čup­ko­vas.

– Kas iš mū­sų spor­ti­nin­kų tei­ kia dau­giau­sia vil­čių? – pa­ klau­sė­me vie­no de­le­ga­ci­jos va­ do­vų. – Mū­sų ak­lų­jų rie­du­lio rink­ti­nė tik­rai šiuo me­tu yra vie­na stip­ riau­sių pla­ne­to­je, tad ji tik­rai tu­ rė­tų ko­vo­ti dėl pa­čių aukš­čiau­sių ap­do­va­no­ji­mų. Ru­tu­lio stū­mi­ko ir dis­ko me­ti­ko M.Bi­liaus re­zul­ ta­tai taip pat ge­rė­ja la­bai spar­ čiai. Ma­no­me, kad Min­dau­gas ir­gi bus rea­lus pre­ten­den­tas į me­da­ lius tiek vie­no­je, tiek ki­to­je rung­ ty­je. Su kaž­ku­rios pra­bos me­da­liu iš Lon­do­no ga­li su­grįž­ti ir ru­tu­ lį stu­mian­ti I.Per­mi­nie­nė. Klai­pė­ die­tė R.Ado­mai­tie­nė jau dau­ge­lį me­tų ly­de­riau­ja šuo­lio į to­lį sek­ to­riu­je. Ne­se­niai jai pri­klau­siu­sį pa­sau­lio re­kor­dą pa­ge­ri­no Ki­ni­jos spor­ti­nin­kė, ta­čiau ma­no­me, kad Ra­mu­nei Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ga­ li pa­vyk­ti at­si­re­van­šuo­ti. – Šie­met Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų de­le­ga­ci­ja, palyginti su prieš ket­ve­rius me­tus Pe­ki­ne vy­ ku­sia pa­ro­lim­pia­da (tuo­met da­ly­va­vo re­kor­di­nis Lie­tu­ vos spor­ti­nin­kų skai­čius – 26 – aut. pa­st.) ga­na pa­ste­bi­mai su­ma­žė­jo. Ko­dėl? – Į Lon­do­ną ne­vyks tink­li­nio ve­ži­ mė­liuo­se rink­ti­nė, ku­rią su­da­rė tik­ rai ne­ma­žai spor­ti­nin­kų. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties tas skai­čius at­ro­ do daug ma­žes­nis. Vis dėl­to, žvel­ giant į atei­tį, rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad tu­ri­me ne­ma­žai jau­nų per­spek­ty­ vių spor­ti­nin­kų, ku­rie atei­ty­je tik­ rai su­stip­rins mū­sų rink­ti­nę ir bus rea­lūs pre­ten­den­tai į me­da­lius. – Kas bu­vo sun­kiau­sia, ren­ gian­tis šioms pa­ro­lim­pi­nėms žai­dy­nėms? – Mū­sų spor­ti­nin­kų pro­ble­mos ly­ giai to­kios pa­čios kaip ir svei­kų at­ le­tų. Ne­tu­ri­me nor­ma­laus ba­sei­no, tad Lon­do­no star­tams plau­ki­kas K.Sku­čas bu­vo pri­vers­tas reng­tis Daug­pi­ly­je (Lat­vi­ja) ir Len­ki­jo­je. Lie­tu­vo­je ne­bu­vo kur plauk­ti. Vi­si ki­ti spor­ti­nin­kai ren­gė­si Lie­tu­vo­je, jiems su­da­ry­tos są­ly­gos bu­vo ne­ blo­gos. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šie­met

žaidynėms pa­si­reng­ti fi­nan­sa­vi­mo iš vals­ty­bės ga­vo­me dau­giau, tad ir pla­nuo­ti tre­ni­ruo­tes bu­vo daug leng­viau. – Ko­kia ap­skri­tai neį­ga­lių­jų spor­to pa­dė­tis mū­sų ša­ly­je? – Ša­ly­je vei­kia 16 neį­ga­lių­jų spor­to klu­bų. No­riu pa­brėž­ti, kad neį­ga­liam žmo­gui spor­tuo­ti yra daug bran­ giau. Spor­ti­niai ve­ži­mė­liai kai­nuo­ja apie 7–10 tūkst. litų. Įsi­vaiz­duo­ki­ te, ko­kie ne­ma­ži pi­ni­gai, jei­gu ko­ man­dą su­da­ro apie 10 spor­ti­nin­kų. Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad kai ku­riuo­ se ra­jo­nuo­se žmo­nė­mis su ne­ga­lia tik­rai rū­pi­na­ma­si pui­kiai. Tar­ki­me, Kau­no ra­jo­ne šiems spor­ti­nin­kams net pa­sta­ty­ta spe­cia­li spor­to sa­lė. No­rė­tų­si stip­rin­ti neį­ga­lių­jų spor­to klu­bus, efek­ty­vin­ti jų veik­lą.

Pa­ro­lim­pi­nės žai­dy­nės Pir­mo­s ios tarp­t au­t i­nės in­va­l i­dų ve­ž i­mė­l ių var­ž y­b os su olim­pia­ da įvy­ko dar 1948 m. , o nuo 1960 m. pa­s au­l i­nės neį­ga­l ių­jų var­ž y­ bos vyks­ta re­g u­l ia­r iai. Nuo 1992 m. jos yra su­sie­tos su olim­pi­nė­ mis žai­dy­nė­m is (vyks­ta to­se pa­ čio­se spor­to are­no­se, ly­g iai po tri­ jų sa­vai­čių). Var­ž y­bas or­ga­n i­z uo­ ja Tarp­tau­t i­n is pa­ro­l im­pi­n is ko­ mi­te­tas. Nuo 1976 m. vyks­ta ir žie­ mos pa­ro­l im­pia­dos. Pa­ro­l im­pi­nė­ se žai­dy­nė­se ne­ga­l i da­ly­vau­t i tu­ rin­t ie­ji klau­sos neį­ga­lu­mą (jiems ren­g ia­mos at­ski­ros def­l im­pia­dos), taip pat su­t ri­k u­sio in­te­lek­to spor­ ti­nin­kai, ku­rie var­žo­si spe­cia­lio­jo­ je olim­pia­do­je. Į va­sa­ros pa­ro­l im­ pia­das įtrauk­tos šios spor­to ša­kos: šau­dy­mas iš lan­ko, leng­vo­ji at­le­ ti­ka, boc­cia (bou­l in­go va­r ian­tas), dvi­ra­čių spor­tas, jo­ji­mas, 5 žai­dė­ jų fut­bo­las, 7 žai­dė­jų fut­bo­las, ak­ lų­jų rie­du­lys, dziu­do, sun­ku­mų kil­ no­ji­mas, ka­no­jų irk­la­vi­mas, irk­la­vi­ mas, bu­ria­vi­mas, šau­dy­mas, plau­ ki­mas, sta­lo te­n i­sas, tink­l i­n is sė­ dint, ve­ž i­mė­lių krep­ši­nis, ve­ž i­mė­ lių reg­bis, ve­ž i­mė­l ių fech­ta­vi­mas, ve­ž i­mė­lių te­ni­sas.


10

penktADIENIS, rugpjūčio 24, 2012

pasaulis

52

žmo­nės bu­vo mir­ti­nai su­ka­po­ti ar­ba su­de­gin­ti Ke­ni­jo­je per dvie­jų gen­čių te­ri­to­ri­nį konf­lik­tą.

Su­de­gė oro ­ ba­lio­nas

Spor­ti­nin­kai pri­si­dir­bo

Slo­vė­ni­jo­je va­kar už­si­lieps­no­jus ir nu­kri­ tus karš­to oro ba­lio­nui, žu­vo ke­tu­ri žmo­ nės, dar 28 bu­vo su­žeis­ti, iš jų še­ši – sun­ kiai. Tarp nu­ken­tė­ju­sių­jų yra še­ši vai­kai, taip pat ke­li už­sie­nie­čiai – ita­lai ir bri­tas. Į in­ci­den­to vie­tą ne­to­li sos­ti­nės Liub­lia­ nos at­vy­kę gel­bė­to­jai ra­do dar lieps­no­jan­ tį oro ba­lio­ną ir ke­tu­ris su­de­gu­sius kū­nus. Ti­ria­ma ver­si­ja, kad ne­lai­mė ga­lė­jo įvyk­ ti dėl aud­ros.

Trys Jor­da­ni­jos spor­ti­nin­kai pa­ša­lin­ti iš Lon­do­ne ne­tru­kus star­tuo­sian­čių pa­ro­ lim­pi­nių žai­dy­nių dėl sek­sua­li­nio po­bū­džio kal­ti­ni­mų. Oma­ras Sa­mi Qa­rad­hi, Mo­ta­ zas Al Ju­na­di ir Fai­sa­las Ham­mas­has kal­ ti­na­mi tuo, kad tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lo­je Ant­ ri­me, Šiau­rės Ai­ri­jo­je, sek­sua­liai prie­ka­bia­ vo prie mo­te­rų, už­sii­mi­nė­jo vu­ja­riz­mu ir ban­dė tvir­kin­ti vai­kus. Spor­ti­nin­kai pa­leis­ ti už už­sta­tą ir iš­siųs­ti na­mo.

Prig­lau­dęs „Wi­ki­ Leaks“ įkū­rė­ją Ju­lia­ ną As­san­ge’ą, Ek­va­ do­ras ėmė­si svars­ ty­ti dar vie­no pa­ bė­gė­lio – bal­ta­ru­sio Aliak­sand­ro Ba­ran­ ko­vo – klau­si­mą.

„„Su­ta­pi­mas: A.Ba­ran­ko­vo (nuo­tr. apa­čio­je) pro­ble­mos pra­si­dė­jo po to, kai A.Lu­ka­šen­ka (kai­rė­je) šie­met bir­že­lį at­vy­ko į Ek­va­do­rą su­si­tik­ti su šios

ša­lies va­do­vu R.Cor­rea ir pa­si­ra­šy­ti ka­ri­nių bei ki­to­kių su­tar­čių. 

AFP nuo­tr.

Bal­ta­ru­sio vil­tis – prieglobstis Ek­va­do­re Bi­jo mir­ties

Bu­vęs tei­sė­sau­gos dar­buo­to­jas ka­ pi­to­nas A.Ba­ran­ko­vas tė­vy­nė­je kal­ti­na­mas su­kčia­vi­mu ir rei­ka­la­ vi­mu duo­ti ky­šį. Mins­ko pro­ku­ro­ rai tei­gia, kad jis su tar­ny­bos drau­ gu, nau­do­da­mie­si pa­rei­go­mis, ieš­ko­da­vo pa­si­tu­rin­čių vers­li­nin­ kų, su­rink­da­vo komp­ro­mi­tuo­jan­ čios me­džia­gos apie juos, o pa­skui rei­ka­la­vo pi­ni­gų už by­los nu­trau­ ki­mą. Per dau­giau nei me­tus vy­ras ne­šva­riais bū­dais esą už­dir­bo ke­lis šim­tus tūks­tan­čių do­le­rių.

A.Ba­ran­ko­vas aiš­ ki­na, jog yra per­se­ kio­ja­mas už tai, kad at­sklei­dė stam­bų naf­tos kont­ra­ban­dos tink­lą, ku­riam pri­ klau­sė A.Lu­ka­šen­ kos gi­mi­nai­čiai. Bet pa­ts A.Ba­ran­ko­vas aiš­ki­na, jog yra per­se­kio­ja­mas už tai, kad dirb­da­mas ty­rė­ju at­sklei­dė ko­ rup­ci­jos fak­tų tei­sė­sau­gos va­do­ vy­bė­je ir stam­bia­ja­me vers­le, taip pat stam­bų naf­tos kont­ra­ban­dos tink­lą, ku­riam pri­klau­sė Bal­ta­ru­ si­jos pre­zi­den­to Aliak­sand­ro Lu­ ka­šen­kos gi­mi­nai­čiai. Bu­vęs mi­li­ ci­nin­kas bai­mi­na­si, kad tė­vy­nė­je jo ga­li lauk­ti mir­tis. A.Ba­ran­ko­vo ad­vo­ka­tas Ek­va­do­re ir drau­gė Ma­ bel And­ra­de at­vi­rai ly­gi­na jo by­lą su J.As­san­ge’o at­ve­ju ir Ki­tą ra­gi­ na ne­tai­ky­ti dve­jo­pų stan­dar­tų.

Bal­ta­ru­si­jos KGB tvir­ti­na, kad bu­vu­sio mi­li­ci­nin­ko by­la yra išim­ ti­nai kri­mi­na­li­nė, o ant­ras kal­ti­na­ ma­sis – taip pat bu­vęs tei­sė­sau­gos dar­buo­to­jas – jau nu­teis­tas. At­si­dū­rė už gro­tų

Mi­li­ci­nin­ku, o pa­skui pa­sie­nie­čiu dir­bęs A.Ba­ran­ko­vas pa­li­ko Bal­ta­ ru­si­ją dar 2009 m. ir iš­vy­ko į Ek­va­ do­rą, kur 2010 m. ga­vo prie­globs­tį. Ek­va­do­re bal­ta­ru­sis pra­dė­jo ves­ti tink­la­raš­tį is­pa­nų kal­ba „Be­la­rus­ lib­re“. Pas­ku­ti­nis įra­šas ja­me bu­vo pa­skelb­tas šie­met sau­sį. Bal­ta­ru­si­ ja iš­siun­tė A.Ba­ran­ko­vo ekst­ra­di­

ci­jos pra­šy­mą 2011 m., bet tuo­met jis bu­vo at­mes­tas dėl pro­ce­dū­ri­nių su­me­ti­mų. Bal­ta­ru­sio ad­vo­ka­tas Fer­nan­ do La­ra pa­sa­ko­jo, kad pro­ble­mos jo klien­tą už­griu­vo vi­siš­kai ne­ti­kė­ tai. Prieš Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tui A.Lu­ka­šen­kai at­vyks­tant į Ek­va­do­rą su dvie­jų die­nų vi­zi­tu šių me­tų bir­ že­lį A.Ba­ran­ko­vas bu­vo suim­tas. Teis­mo spren­di­mas dėl nau­jo Mins­ko pra­šy­mo iš­duo­ti šį as­me­nį tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­tas ar­ti­miau­sio­ mis die­no­mis, o vė­liau pa­sku­ti­nis žo­dis pri­klau­sys Ek­va­do­ro pre­zi­ den­tui Ra­fae­liui Cor­reai.

Su­ži­bo vil­tis

Ek­va­do­ro už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­ nist­ras Mar­co Al­bu­ja šią sa­vai­tę pa­ reiš­kė, kad svars­ty­da­mas Bal­ta­ru­ si­jos vy­riau­sy­bės pra­šy­mą iš­duo­ti A.Ba­ran­ko­vą Ek­va­do­ras va­do­vau­ sis to­kia pa­čia pa­gar­ba žmo­gaus tei­sėms, ku­ri nu­lė­mė Ki­to spren­ di­mą su­teik­ti po­li­ti­nį prie­globs­ tį tink­la­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­ jui J.As­san­ge’ui. „Ek­va­do­ras ak­cen­tuos, kad ne­ tu­ri bū­ti iš­duo­da­mas pi­lie­tis, ku­ rio gy­vy­bei ky­la pa­vo­jus – dėl mir­ties baus­mės ar­ba lais­vės atė­ mi­mo iki gy­vos gal­vos“, – vi­ce­

mi­nist­ras M.Al­bu­ja sa­kė žur­na­ lis­tams. Bal­ta­ru­si­ja yra vie­nin­te­lė Eu­ro­pos ša­lis, kur iki šiol yra tai­ ko­ma mir­ties baus­mė, bet ša­lies val­džia ti­ki­na, kad ji A.Ba­ran­ko­ vui ne­gre­sia. Kai su­ži­no­jo apie pa­sta­rą­jį M.Al­ bu­jos pa­reiš­ki­mą, A.Ba­ran­ko­vas sa­kė tu­rin­tis vil­čių. „No­riu pa­sa­ky­ti, kad tai ap­sau­go ne vien ma­no gy­vy­bę, bet ir ma­no tė­vų gy­vy­bę“, – A.Ba­ran­ko­vas sa­kė te­le­fo­nu iš ka­lė­ji­mo ir pri­dū­rė, kad jo tė­vas bu­vo pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę dėl šir­dies li­gos. BNS, BBC inf.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris rin­ki­muo­se ne­da­ly­vaus Bal­ta­ru­si­ja at­si­sa­kė įre­gist­ruo­ ti opo­zi­ci­jos ly­de­rį Aliak­sand­ rą Mi­lin­ke­vi­čių kaip kan­di­da­ tą bū­si­muo­se par­la­men­to rin­ki­ muo­se.

„„Pas­tan­gos: A.Mi­lin­ke­vi­čius tvir­

ti­na, kad su­rin­ko ge­ro­kai dau­ giau pa­ra­šų, nei rei­ka­lau­ja įsta­ ty­mas. AFP nuo­tr.

Nau­jas par­la­men­tas Bal­ta­ru­si­jo­je bus ren­ka­mas rug­sė­jo 23 d. A.Mi­lin­ke­vi­čius, tei­sių ak­ty­ vis­tu ta­pęs fi­zi­kas ir „Ju­dė­ji­mo už lais­vę“ ly­de­ris, pra­ne­šė, kad jam bu­vo pa­sa­ky­ta, jog per­ne­lyg daug jo pa­teik­tų ša­li­nin­kų pa­ra­šų yra ne­ga­lio­jan­tys. „Apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad 99 ma­no pa­raiš­kos pa­ra­šai ne­ga­lio­ja, ir bu­vo pa­skelb­ ta, kad tu­riu 23,8 pro­c. ne­ga­lio­ jan­čių pa­ra­šų“, – sa­kė A.Mi­lin­ ke­vi­čius. „Man aiš­ku, kad tai – po­li­ti­nis spren­di­mas, – nu­ro­dė jis. – Val­ džiai ne­nau­din­ga, kad mes ei­tu­me iki ga­lo, nes tu­ri­me vi­sus šan­sus

lai­mė­ti šiuos rin­ki­mus. 90 pro­c. žmo­nių, ku­rie atė­jo pas mus, sa­ kė, kad no­ri per­mai­nų. Bet val­džia per­mai­nų ne­no­ri, jie per­mai­nų bi­ jo.“ A.Mi­lin­ke­vi­čius nu­ro­dė, kad jo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ko­man­da iš tik­rų­jų su­rin­ko 2452 pa­ra­šus, nors rei­ka­lau­ja­ma tik tūks­tan­čio, ir kad jis dėl mi­nė­to spren­di­mo pa­teiks skun­dą Cent­ri­nei rin­ki­mų ko­mi­ si­jai. „Pap­ras­čiau­siai tvir­tai ži­nau, kad mes su­rin­ko­me daug, daug dau­giau pa­ra­šų, nei rei­ka­lau­ja­ma pa­gal įsta­ty­mą“, – sa­kė jis. 2006 m. A.Mi­lin­ke­vi­čius ga­ vo Eu­ro­pos Par­la­men­to Sa­cha­ ro­vo pre­mi­ją už min­ties lais­vę – tais pa­čiais me­tais, kai me­tė iš­šū­kį Aliak­sand­rui Lu­ka­šen­kai gin­či­ja­ muo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Ke­li ki­ti opo­zi­ci­jos ly­de­riai sa­ kė, kad tre­čia­die­nį už­si­re­gist­ra­vo

kaip kan­di­da­tai į par­la­men­to rin­ ki­mus. Alek­se­jus Ja­nu­ke­vi­čius, ku­ris va­do­vau­ja Bal­ta­ru­si­jos liau­dies fron­tui, ir Ana­to­li­jus Le­bed­ka, Jung­ti­nės pi­lie­ti­nės par­ti­jos ly­de­ ris, nau­jie­nų agen­tū­rai AFP sa­kė, kad sėk­min­gai įsi­re­gist­ra­vo. Pa­sak jų, vir­ti­nei jų par­ti­jų kan­ di­da­tų ne­bu­vo leis­ta įsi­re­gist­ruo­ti dėl klai­dų pa­raiš­ko­se. Re­gist­ra­ci­ja tu­rė­jo baig­tis va­kar. Praė­ju­sį kar­tą par­la­men­to rin­ ki­mai Bal­ta­ru­si­jo­je vy­ko 2008 m. ir vi­sos 110 vie­tų že­muo­siuo­se rū­ muo­se ati­te­ko vy­riau­sy­bės ša­li­ nin­kams. 2010 m. gruo­dį A.Lu­ka­šen­ ka lai­mė­jo gin­či­ja­mus pre­zi­den­ to rin­ki­mus, bet po jų ki­lo gat­vių pro­tes­tai, o daug opo­zi­ci­jos ly­de­ rių bei ak­ty­vis­tų bu­vo areš­tuo­ti ir nu­teis­ti. BNS inf.


11

penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

13p.

pramogų Į Pasakų šalį – su lėlėmis.

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

alėja

Miš­ko pa­slap­tys iš šna­ran­čio šil­ko „Pas­lap­tin­gas miš­ kas“ – tai pa­są­mo­ nės vaiz­di­nys su sa­ vi­tu pa­sau­liu. Ja­me do­mi­nuo­ja ma­giš­ ki skai­čiai, spal­vos ir for­mos. Idea­lus gam­tos vaiz­di­nys, ku­rian­tis to­bu­lą pa­ sau­lį.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

To­kie yra jau­no me­ni­nin­ko Ma­ to Rau­do­nio dar­bai, eks­po­nuo­ja­mi pa­ro­do­je „Pas­lap­tin­gas miš­kas“. „Ma­no spe­cia­ly­bė – teks­ti­lė, to­ dėl na­tū­ra­liai do­miuo­si tuo, kas su­si­ję su me­džia­go­mis, siū­lais, de­ ko­ra­ty­vu­mu, – pri­si­sta­to kū­ry­bo­ je na­tū­ra­lų šil­ką daž­niau­siai nau­ do­jan­tis me­ni­nin­kas. – Vis dėl­to šir­dis la­biau­siai links­ta į dra­bu­žių di­zai­ną, ja­me – dar dau­giau me­ džia­gos, o man ar­ti­miau­sias na­ tū­ra­lus šil­kas – plaz­dan­tis, šil­tas, tar­si gy­vas.“ Su ko­le­ge Ind­re Stec­ku­te su­ kur­tos ko­lek­ci­jos da­lį per pa­ro­dos „Pas­lap­tin­gas miš­kas“ ati­da­ry­ mą pri­sta­tė trum­pam ne­drą­sio­ mis ma­ne­ke­nė­mis ta­pu­sios Kau­no mies­to mu­zie­jaus dar­buo­to­jos. Sa­vo dar­bams M.Rau­do­nis nau­ do­ja da­bar at­gi­mu­sią me­ne tech­ ni­ką – mar­mu­ra­vi­mą. Ši tech­ni­ka pir­miau­sia bu­vo nau­do­ja­ma po­pie­ riui pa­gra­žin­ti ir rank­raš­čiams pa­ puoš­ti. Dar XIV a. ji bu­vo sau­go­ma pa­slap­ty­je, ta­čiau XVI a. šia me­no

Matas Raudonis. Vaikystės spalvos.

for­ma su­si­do­mė­ta vi­so­je Eu­ro­po­ je. Iki XVIII a. imi­ta­vi­mas mar­mu­ ru jau bu­vo ži­no­mas ir Ame­ri­ko­ je. Ki­ta­pus At­lan­to gy­va le­gen­da, esą pa­ts pre­zi­den­tas Ben­ja­mi­nas Frank­li­nas rei­ka­la­vo, kad 20 do­le­ rių ku­piū­ra, no­rint iš­veng­ti klas­to­ čių, bū­tų „imi­tuo­ta“. „Mar­mu­ra­vi­mo tech­ni­ka su­si­do­ mė­jau ir aš, – pa­sa­ko­ja M.Rau­do­ nis. – Tai me­nas, ku­ris su­si­de­da iš tam tik­rų efek­tų ir struk­tū­rų, nau­ do­jant spal­vas van­dens pa­vir­šiu­je, ku­rios įam­žin­tos ne tik po­pie­riaus la­pe, bet ir ant šil­ko.“ Pa­ro­dą, eks­po­nuo­ja­mą Kau­no mies­to mu­zie­ju­je pra­dė­jęs dar­bu „Lie­tus“, M.Rau­do­nis ki­tu ant šil­ko su­kur­tu cik­lu „Gi­miau“ tar­si nu­ro­do pa­grin­di­nę pa­ro­dos te­mą – gy­ve­ni­mo ke­lio ap­mąs­ty­mus. „Gi­m iau ru­d e­n į, man pa­t in­ka lie­tus“, – ty­liai ir ap­gal­vo­da­mas

kiek­vie­ną žo­dį kal­ba jau­nas teks­ ti­li­nin­kas. Iš cik­lo „Gi­miau“ per­si­ke­lia­ma į šil­tas ir skaid­rias bū­se­nas „Sau­ lė van­de­ny“, „Vai­kys­tės pie­va“, „Dvelks­mas“ – at­ro­do, kad me­ni­ nin­kas su­si­tel­kęs į gra­žius, švie­ sius, leng­vus, su­bti­lių ir švel­nių spal­vų iš­gy­ve­ni­mus ir pri­si­mi­ ni­mus. Vis dėl­to kaip kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­me svar­bų vaid­ me­nį vai­di­na me­tų lai­kai, jų kai­ ta, iš­gy­ve­ni­mai, pa­tir­tys ir iš­min­ tis, taip ir pa­ro­do­je mė­gi­na­ma at­skleis­ti įvai­rius po­ty­rius, cik­ lus, ku­rie kaip me­tų lai­kai tu­ri sa­ vo spal­vų pa­le­tę ir nuo­tai­ką. Pa­ro­da „Pas­lap­tin­gas miš­kas“ kal­ba apie žmo­gaus gy­ve­ni­mo pa­ slap­tį ir jo pa­tir­čių miš­ką, ku­ria­me au­ga daug įvai­riau­sių me­džių ir vi­ si jie svar­būs, uni­ka­lūs, vie­nas nuo ki­to neat­sie­ja­mi.

Matas Raudonis. Vaikystės pieva.

Tai me­nas, ku­ris su­ si­de­da iš tam tik­rų efek­tų ir struk­tū­rų, nau­do­jant spal­vas van­dens pa­vir­šiu­je.

„„Premjera: su I.Stec­ku­te ­kur­tą

drabužių ko­lek­ci­ją pri­sta­tė mu­ zie­jaus dar­buo­to­jos.


12

penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

pramogų alėja

Bilietas į koncertą – do­va­na

„„Savas: savo gimtadienį A.Mamontovas nusprendė švęsti su gerbėjais.

Šian­dien va­ka­re vi­si kau­nie­čiai lau­kia­mi gim­ta­die­nio va­ka­rė­ly­ je, ku­rio kal­ti­nin­kas – And­rius Ma­ mon­to­vas.

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

Le­gen­di­niam at­li­kė­jui, sim­bo­ li­zuo­jan­čiam jau­ną­ją At­gi­mi­mo kar­tą – žmo­nes, ku­rie bu­vo per jau­ni, kad už­si­krės­tų so­vie­ti­ne ba­ ci­la, ta­čiau jau ga­na su­bren­du­sius, kad są­mo­nin­gai da­ly­vau­tų ne­prik­ lau­so­my­bės są­jū­dy­je, va­kar suė­jo 45-eri. 1983 m. gru­pę „Sun­ki mu­zi­ka“ (vė­liau per­var­dy­tą „Fo­je“) su­bū­ ręs, pa­grin­di­niais lie­tu­vių mu­zi­

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d. Festivalio bankas

Didysis rëmëjas

Festivalá pristato

Festivalá remia:

Festivalio dienraðtis

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Informacinis partneris

Pagrindiniai rëmëjai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

BAIGIAMASIS KONCERTAS Rugpjûèio 26 d., sekmadiená, 18 val. Paþaislio vienuolyne

GALA sarsuela

KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Orkestro vadovas Algimantas Treikauskas KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis

Raminta Vaicekauskaitë

Luis Pacetti

Solistai: RAMINTA VAICEKAUSKAITË (sopranas) Andalûzijos lyrinio teatro (Ispanija) þvaigþdës: LUIS PACETTI ANTONIO TORRES PABLO PRADOS Dirigentas MODESTAS PITRËNAS Bilietø kaina: 20, 30 Lt

Antonio Torres

Pablo Prados

Modestas Pitrënas

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. P. S. Informuojame, kad troleibusai iki stotelës„Kauno marios“ vyks iki 22 val. Informaciniai rëmëjai:

Rëmëjai:

Partneriai:

INIT ÁMONIØ GRUPË

Laimučio Brundzos (BFL) nuotr.

kos ap­do­va­no­ji­mais ne kar­tą įver­ tin­tas at­li­kė­jas ir dai­nų kū­rė­jas, A.Ma­mon­to­vas per­nai iš­lei­do kol kas pa­sku­ti­nį stu­di­joje įrašytą dar­ bą „Elekt­ro­ni­nis die­vas“. Ne­mo­ka­mo kon­cer­to or­ga­ni­za­ to­riai pu­siau juo­kau­da­mi pri­me­ na: tuš­č io­m is į gim­ta­d ie­n io va­ ka­rą pa­pras­tai nei­na­ma. Gal taip bus pa­siek­tas svei­ki­ni­mų re­kor­ das? KD inf.

kas: A.Ma­mon­to­vo kon­cer­tas. kur: „Ry­šių kie­me­ly­je 837“. kada: Rugp­jū­čio 24 d. 19 val.


13

penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

pramogų alėja

Lė­lės pa­kvies į Pa­sa­kų ša­lį Kau­no vals­ty­bi­nis lė­lių teat­ras per va­sa­rą ūg­te­lė­ju­sius sa­vo ger­bė­jus ir jų ma­žes­niuo­sius drau­gus kvie­čia į tra­di­ci­nę va­sa­ros pa­baig­tu­vių šven­ tę „Į Pa­sa­kų ša­lį – su fo­toa­pa­ra­tu!“

Rugp­jū­čio 26 d. 12 val. teat­ro priei­ go­se įsi­kū­ru­sia­me Pa­sa­kų mies­ te spal­vin­guo­se fo­to­pa­vil­jo­nuo­se sa­vo iš­ti­ki­mų bi­čiu­lių lauks lė­lės ir iš sce­nos nu­žen­gę pa­sa­kų vei­kė­jai. Šel­miš­ki, pa­dy­kę, rim­ti ir juo­kin­ gi pa­sa­kų per­so­na­žai pa­kvies ma­ žuo­sius žiū­ro­vus nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ir drau­giš­kai pa­si­šne­ku­čiuo­ti. Tė­ve­lius, ne­ri­mau­jan­čius, kad šven­ti­nę die­ną gam­ta ga­li bū­ti ne­ šven­tiš­kai nu­si­tei­ku­si, or­ga­ni­za­ to­riai sku­ba pa­guos­ti: jei grū­mos lie­tus ar dar­ga­na, lė­lės ir vai­kai links­min­sis teat­re. Po ati­da­ry­mo iš­kil­mių ir įspū­ din­gos fo­to­se­si­jos, 14 val., iš­girs­ti is­to­ri­jos apie ty­ros ir pa­siau­ko­jan­ čios mei­lės ga­lią pa­kvies spek­tak­lis „Už­bur­tos pi­lies pa­slap­tis“, su­kur­ tas Lep­rin­ce de Beau­mont pa­sa­kos „Gra­žuo­lė ir pa­bai­sa“ mo­ty­vais. Šiuo spek­tak­liu teat­ras pra­dės jau 55-ąjį kū­ry­bi­nės veik­los se­zo­ną, ku­ria­me jau­nų­jų sce­nos my­lė­to­jų lauks ke­tu­rios prem­je­ros ir ga­ly­bė ki­tų di­de­lių bei ma­žų ste­buk­lų. Di­džio­jo­je ir Ma­žo­jo­je sce­no­ se nuo­tai­kin­gai su­tik­ti Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų me­tų šven­tes pa­kvies net du prem­je­ri­niai spek­tak­liai – Ole­go Žiugž­dos re­ži­suo­ja­ma pa­sa­ka apie Snie­go žmo­ge­liu­kų ke­lio­nę (ru­mu­ nų liau­dies pa­sa­kos mo­ty­vais) bei teat­ro pe­da­go­gės Vi­ta­li­jos Vyš­ niaus­kai­tės „Nau­ja­me­tė pa­sa­ka“. Pa­sak teat­ro va­do­vo Si­gi­to Kli­ba­ vi­čiaus, ga­li­ma di­džiuo­tis, kad be­ ne ketu­ris de­šimt­me­čius vie­nin­ te­lis Lie­tu­vo­je Kau­no lė­lių teat­ras pri­sta­to ne pa­pud­ruo­tus, at­nau­jin­ tus, bet spe­cia­liai šven­ti­niam pe­ rio­dui su­kur­tus spek­tak­lius. Po Nau­jų­jų me­tų teat­ro sce­no­ je ka­ra­liaus kla­si­ka. Va­sa­rį Ar­vy­das Le­be­liū­nas re­ži­suos „An­ge­lų Ka­lė­ das“ (Char­le­so Dic­ken­so apy­sa­kos „Ka­lė­dų gies­mė“ mo­ty­vais), pa­va­ sa­riop pir­mą­kart į Kau­no lė­lių teat­rą ruo­šia­si „su­gu­žė­ti“ Snie­guo­lė ir vi­si sep­ty­ni nykš­tu­kai (rež. O.Žiugž­da). Teat­ras pri­ža­da ne­pa­mirš­ti ir ma­žų­jų žiū­ro­vų tė­ve­lių – jiems skir­ti spek­tak­liai „Ke­lio­nė sau­lės link“, „Me­di­nės žvaigž­dės“ kvies ir šį se­zo­ną. „Nors Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­ čių nuo­sta­ta bu­vo kur­ti iš­skir­ti­nai vai­kams (nuo jos sten­gia­mės ne­nu­ tol­ti ir mes), pra­kti­ka ro­do, jog lė­lių spek­tak­liai suau­gu­sie­siems at­ran­da sa­vo žiū­ro­vą ir su­lau­kia tarp­tau­ti­nių Lė­lių teat­rų fes­ti­va­lių su­si­do­mė­ji­ mo. Su praė­ju­sio se­zo­no prem­je­ra „Ke­lio­nė sau­lės link“ ža­da­me da­ly­ vau­ti net tri­juo­se teat­rų fes­ti­va­liuo­ se Kroa­ti­jo­je, Slo­va­ki­jo­je ir Sankt Pe­ ter­bur­ge“, – sa­kė S.Kli­ba­vi­čius. Ju­bi­lie­ji­nį se­zo­ną ypa­tin­gą ver­tę įgau­na V. ir S.Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­ zie­jus, kur teat­ro is­to­ri­ją rū­pes­tin­ gai sau­go ak­to­rės ve­te­ra­nės Ele­na Že­kie­nė ir Ra­mu­tė Ka­bel­kai­tė. Ak­ to­rės su lė­lė­mis ir jų val­dy­mo spe­ ci­fi­ka su­pa­žin­di­na vi­sus no­rin­čiuo­ sius ne tik mu­zie­jaus pa­tal­po­se, bet ir ren­gia iš­va­žiuo­ja­mą­sias lė­lių pa­ ro­das. Šią tra­di­ci­ją ke­ti­na­ma tęs­ti ir per ju­bi­lie­ji­nį se­zo­ną. KD inf.

„„Kar­tu: Kau­no lė­lių teat­ro he­ro­jai vai­kus pa­kvies į tra­di­ci­nę va­sa­ros pa­ly­dų ir nau­jo­jo se­zo­no su­tik­tu­vių šven­tę.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Xaviero Herberto knygą „Kaprikornija“.

Australijos romanas pasakoja kvapą gniaužiančią australų – baltųjų, aborigenų ir azijiečių – istoriją, kuri kupina išdavysčių, žmogžudysčių ir kraują kaitinančios aistros niekinamoms, bet geidžiamoms aborigenėms moterims – Juodajam Aksomui.

1904 m. broliai Oskaras ir Markas Šilingsvortai atplaukia į Port Zodiaką Kaprikornijos pakrantėje dirbti eiliniais klerkais valdžios tarnyboje. Oskaras greitai pritampa, suklesti, pradeda naują gyvenimą kaip džentelmenas. O nutrūktgalvis Markas susideda su senuoju Nedu Kreiteriu, supažindinusiu jį su alkoholiu ir apsukusiu galvą pasakojimais apie jūrą, salas ir nuotykius su Juoduoju Aksomu.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, rugpjūčio 28 d.


14 2

penktaDIENIS, rugpjūčio 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 14 Paslaugos������������������������������������������ 14, 15

skelbimai

Parduoda� ����������������������������������� 15, 16, 17 Perka� ���������������������������������������������������� 16, 17 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Kviečia� ������������������������������������������������������� 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 17 Dingo� ����������������������������������������������������������� 17 Vikingų loto�������������������������������������������� 17

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Metalo apdirbimo įmonei reikalingas šaltkalvis. Metalo suvirinimo, pjaustymo, gręžimo darbai. Tel. 8 600 65 000.

DARBo skelbimai

1002670

Siūlo darbą AB „Lytagra“ įrankių ir įrangos terminalas ieško pirkimų-pardavimų vadybininko (-ės). Reikalavimai: aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas, kompiuterinis raštingumas, derybiniai įgūdžiai, komunikabilumas. Tel. 8 37 405 404, mob. 8 614 96 693; e. paštas tools@lytagra.lt. 1004646

Anglijoje obuolių skynimas, pakavimas. Norvegijoje darbas žuvies, kiaušinių, vaisių fabrikuose. Kalba nebūtina. Greitas išvykimas. Suteikiamas gyvenamas plotas. Tel. 8 655 57 030; www.darbovartai.lt, e.paštas darbo.vartai@gmail.com. 1005004

Darbas pardavėjai (-ui) kasininkei (-ui) slenkančiu grafiku maisto prekių parduotuvėje Aleksote. Tel. 8 687 52 790. 1005775

Grupei reikalingas vokalistas (vokalistė). Tel. 8 687 30 551. 1000417

Ieškome siuvėjų siūti overloku, tiesiasiūle, plokščiasiūle ir fletloku. Taip pat reikalingi: lygintoja, sukirpėjas, komplektuotojas ir klojėjas. Tel. 8 615 34 719 ir 8 655 21 923. 1004924

Įmonė ieško tarptautinių reisų vairuotojųekspeditorių. Reikalingos B, CE kategorijos. Rusijos viza būtų privalumas. Kreiptis tel. (8 37) 441 155, 441 148, 8 676 23 382. 1004682

Įmonei reikalingi darbuotojai automobilių ardymo ir sandėlininko/ardytojo srityse. Kaunas. Tel. 8 657 54 199, e. paštas automobildalys3@gmail.com. 1005725

Įmonei, prekiaujančiai automobilių detalėmis, reikalingas VADYBININKAS. Būtina rusų kalba, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Kaunas, tel. 8 657 54 199, e. paštas automobildalys3@gmail.com. 1005737

Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijai reikalingas fizikos mokytojas (-a) dirbti nepilnu darbo krūviu. Tel. 8 346 47 141. 1005145

Naujai kepyklėlei Kaune reikalingi konditeriai, kepėjai, tešlos formuotojai su darbo patirtimi. Alga 1 600 Lt. Tel. 8 672 09 096, e. paštas kepyklele@yahoo.com.

1004973

Nekilnojamojo turto ir plėtros bendrovei UAB „SSPC REAL ESTATE” reikalingi: vyr. inžinierius (ŠVOK); inžinierius automatikas, silpnų srovių specialistas; masažuotojas; ūkvedys. Reikalavimai kandidatams: kvalifikaciją atitinkantis išsilavinimas, techninio prižiūrėtojo atestatai, darbo patirtis. Darbo vieta: objektai Kaune, Vilniuje, Prienų r. Gyvenimo aprašymus siųsti e. paštu vildau@senukai.lt iki 2012 09 10. Atsakysime tik atrinktiems kandidatams.

Tarptautinių pervežimų įmonė siūlo darbą krovininių automobilių vairuotojams. Pagrindiniai maršrutai Lietuva–Suomija–Lietuva. Tel.8 686 78 855.

1005486

Nuo 09 15 d. siūlome darbą kvalifikuotoms siuvėjoms naujai atsidarančiame siuvimo salone, prie PC „Kalniečiai’’. Tel. 8 602 16 970. 1006125

Papildomas darbas šeštadienį ir sekmadienį, turintiems vairuotojo E kategoriją. Pirmenybė pensininkams. Tel. 8 686 20 383. 1003772

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994954

Reikalinga (-as) ADMINISTRATORĖ (-ius), turintis aukštąjį išsilavinimą bei išmanantis raštvedybos taisykles. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. 8 (8 37) 204 293.

1004658

Reikalinga SPAUDOS PARDAVĖJA (-as) Savanorių bei Šiaurės pr. ir Vilijampolėje. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293. 1004642

Kepyklai Panemunėje reikalingi: tešlos formuotojas ir bandelių kepėja. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. Kepyklai reikalingi: konditeriai sausainiams, pyragaičiams gaminti ir kepėjas. Tel. 8 656 99 184.

Reikalingas plovėjas-poliruotojas. Atlyginimas nuo rezultatų. Socialinės garantijos. Tel. 8 686 99 453.

1005377

Kepyklėlei reikalingas (-a) konditeris (-ė)-kepėjas (-a). Turintiems patirties siūlome patrauklų atlyginimą, neturinčius – apmokome. Tel. 8 699 30 552, e. paštas lauminda@gmail.com. 1002410

Konditerijos įmonė priims į darbą Kauno regione vairuotoją-ekspeditorių, vadybininką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. 8 611 45 000.

1005389

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 993458

Krovininių automobilių prekybos ir remonto įmonei reikalingas pagalbinis darbininkas. Privalumas: darbo patirtis automobilių srityje. Darbas Domeikavoje, Kauno r. Tel. 8 616 16 655. 1005292

Krovininių automobilių remonto įmonei reikalingi darbuotojai: paruošėjas-dažytojas, automobilių šaltkalvis, automobilių šaltkalvis-suvirintojas. Darbas Domeikavoje, Kauno r. Tel. 8 682 47 101, e. paštas gintaras@ferikas.lt. 1002181

Metalo apdirbimo įmonė plečia savo veiklą ir ieško: tekintojo, šaltkalvio, surinkėjo, suvirintojo. Galime apmokyti. CV siųsti e. paštu info@zers.lt, Tel. 8 686 49 933. 1004953

1006006

Siuvyklai reikalingos (-i) siuvėjos (-jai) siūti universaliomis ir spec. siuvimo mašinomis. Darbas Petrašiūnuose. Tel. 8 618 05 132 , 8 652 40 623.

Reikalingas darbuotojas Kaune atlikti valymo darbus patalpose: grindų vaškavimą, kilimų plovimą, langų valymą ir pan. Tel. 8 692 52 591, e. paštas info@valymaskaune.lt.

1004950

1005732

Siūlome darbą buldozerininkui, darbas su rusišku buldozeriu T-130. Kreiptis tel. 8 698 25 082.

Naujo formuojamo eksperimentinio siuvimo padalinio Kaune esančiai siuvyklai reikalingos (-i) siuvėjos (-ai), mokančios (-ys) siūti įvairaus tipo mašinomis (visą gaminį: plokščiasiūle, universalia ir overloku) trikotažinius gaminius. Darbas viena pamaina. Atlyginimas 1 500 Lt. Skambinti tel. 8 677 87 944. 1005524

1005450

1005630

Reikalingas stalius sugebantis dirbti durų, laiptų ir kitokių nestandartinių gaminių gamyboje. Tel. 8 68 52 455. 1005015

Reikalingi autovežių vairuotojai dirbti naujais autovežiais. Maršrutas Lietuva–Vakarų Europa. Darbo patirtis autovežiais būtų privalumas. Neturinčius patirties galime apmokyti. Siūlome geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą. Tel. 8 686 79 004, e. paštas litaksa@autominute.lt, egidijus088@gmail.com. 1003694

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. 1005674

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 1000864

Reikalingi žolės pjovėjai su trimeriu. Tel. 8 656 20 895, (8 37) 796 732.

1002834

Sulčių spaudykloje reikalingi darbuotojai sezoniniam darbui. Tel. 8 676 20 888, e. paštas info@obuoliunamai.lt. 1000785

1004665

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 16 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kategoriją; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800. 996758

UAB „Longlita“ reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 1001706

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas siūti vienasiūle siuvimo mašina, bei trikotažinių-tekstilinių gaminių lygintoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1004794

UAB „Galinta ir partneriai“ reikalingas mechanikas-operatorius. Darbo pobūdis: staklių priežiūra, prireikus lengvo remonto darbai. Reikalavimai: gali būti vakarinių ar neakivaizdinių studijų studentas; domėjimasis technika ir technologijomis. Atlyginimas pagal susitarimą. Teirautis tel. 8 616 28 918. 1005134

UAB „Rokų keramika“ reikalingi: keraminių blokų krovėjai. Darbas trimis pamainomis, slenkančiu grafiku. Atlyginimas – nuo 1400 iki 1800 Lt. Formavimo sk. operatoriai. Gali dirbti ir moterys. Apmokome darbo vietoje. Pamainos meistras. Gali dirbti ir moterys. Tel. 34 66 10, 8 699 10 971. 1002875

1000663

Servisui reikalingas lengvųjų automobilių dažytojas – paruošėjas, turintis patirties. Tel. 8 687 76 364. 1003552

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 994252

Automobilininkams Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Autobokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1003915

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1005397

Buitinės technikos remonto Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 981400

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1000752

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1003657

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 1 metų. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 606 76 900. 1005055

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 993947

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 996636

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1004977

Kompiuterininkų

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 998002

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577. 1004418

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, mansardų įrengimas ir šiltinimas. Tel. 8 630 40 405. 1002267

Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Pristato medžiagas. Tel. 8 677 50 219, 707 989. 1004669

Atliekame buto, namo, sodybos, biuro statybos ir remonto darbus. Tel. 8 600 92 790. 1004370

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų, suvirintojų, pagalbinių darbininkų. Darbas visoje Lietuvoje. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086, 8 656 41 798 (8–17 val.).

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. taisymą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 999639

999219

Viešojo maitinimo įstaigai reikalingas technologas-vadybininkas. Tel. 8 620 65 089.

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250.

1002693

996193

1005023

Paslaugos

981348

995203

Medikų

Statybos, remonto

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 989215

1006077

Reikalingos kvalifikuotos siuvėjos. Darbas viena pamaina. Vidutinis atlyginimas 1 200 Lt/mėn. Skambinti darbo valandomis tel. 8 606 18 087.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Servisui Kaune reikalingas autošaltkalvis, variklių, greičių dėžių, pakabų remontui. Tel. 8 657 54 199, e. paštas automobildalys3@gmail.com.

Sveikatingumo prekių parduotuvė (buvo V.Lašo g. 3, prie Klinikų) persikelia į Kovo 11-osios g. 130, priešais PC SAVAS. POLTAVOS BIŠOFITAS sąnariams, vandens jonizatoriai, įtvarai su gintaro danga, kompresinės kojinės. Nuolaidos atidarymo proga! Tel. 8 642 11 840. 1004234

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvo durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 (Urmo bazė, 2 vagonėlis). Tel. 8 37 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1002775

AKCIJA! Dengiame plokščius ir šlaitinius stogus, pirmenybė daugiabučiams. Parduodame ruloninę stogų dangą ir ilgaamžę iš Vokietijos. AUTOKRANO NUOMA. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 996226

999791

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 1002948

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

1005413

Atliekame santechnikos darbus. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Rašome sąskaitas. Tel. (8 37) 705 609, 8 636 89 929, 8 603 58 282. 1001029

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271. 1003206

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. Dažome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonį. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667. 1004373

Nukelta į 15 p.


153

penktaDIENIS, rugpjūčio 24, 2012

klasifikuoti skelbimai MINI ekskavatoriaus ir BULDOZERIO paslaugos. Kasame drenažą, vandentiekį. Žemės gręžimo darbai. Tel. 8 675 47 788.

Paslaugos Statybos, remonto

996700

Atliekame namų fasadų dažymą. Tel. 8 687 53 187.

993761

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 999973

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 996807

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 985445

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

994021

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

999595

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878. 998227

Būsto remonto darbai lanksčiomis kainomis. Dažome, glaistome, klijuojame plyteles, dedame grindis. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 641 53 418, 8 602 03 306. 1005710

Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 979645

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 1002127

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekį, drenažą, buitines nuotekas ir kt. Tel. 8 677 45 566.

Mūrininkų brigada atlieka įvairius mūro darbus. Mūrija klinkerį. Tel. 8 676 22 632, 8 600 44 502, 8 600 23 064. 1004211

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930793

Nuomojame ekskavatorių krautuvą (dideli ratai), mini ekskavatorių, „Bobcat“. Kasame, lyginame, gręžiame. Iškrauname, pakrauname. Tel. 8 616 50 615. 1001331

Pamatai. Liejame įvairių tipų pamatus: gręžtinius, juostinius. Atraminės sienelės. Greitį ir kokybę garantuojame. Tel. 8 620 96 270. 1005380

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1003718

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 996522

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 996085

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda įsigyti prekes pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienų. Tel. 8 630 60 166. 1002612

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 995422

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1004198

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

Kitos ABDONO kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB ABDONAS (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 996109

Atvežame baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių didmaišiuose. Tel. 8 677 57 228. 1005635

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1004547

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994960

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582. 1002219

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1,5 k. butą Sukilėlių pr. (37 kv. m, 5/4 a., butas tvarkingas, su baldais, bendrija, reguliuojama šiluma, maži mokesčiai). Be tarpininkų. Tel. 8 678 06 870. 1005507

12 a. namų valdos sklypą prie Juragių, Tvarkiškių km., geras privažiavimas, graži vieta, pigiai. Tel. 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt. 1004311

130 kv. m namą P.Dovydaičio g., Žaliakalnyje (2005 m. statybos, 3 a sklypas). Kaina 200 000 Lt. Tel. 8 650 17 565. 1002763

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349.

Šlaitinių stogų darymas. Visi skardinimo darbai. Tel. 8 679 13 020, 8 682 92 177.

2 – jų kambarių butą Centre, E.Ožeškienės g. (bendr. pl. 45 kv. m, keturių aukštų plytinio namo IV a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636.

Gaminame iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklus, laiptus, grotas stogelius, tvoras, garažų, sandėliukų duris ir kt. Tel. 262 354, 8 601 05 644; www.keisida.lt.

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490.

2 k. butą Krėvės pr., (12 mūr./6 a., 1986 m., b. pl 40 kv., naujas kapitalinis remontas). Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com.

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865.

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga. Tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

Tvarkingi mūro, tinko, betonavimo, gipskartonio, plytelių, laiptinių dažymo, padailos, griovimo, rekonstrukcijos, stogų, tvorų darbai. Tel. 8 648 27 119.

2 kambarių butą Žemkalnio g. (bendr. pl. 50 kv. m, suremontuotas, pakeistos durys ir visi langai). Pavyzdingai tvarkomas. Kaina 105 000 Lt. Tel. 712 582, 8 645 32 233.

Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, plytelių klijavimas, betonavimo darbai, monolitinių laiptų įrengimas. Tel. 262 354, 8 601 05 644; www. keisida.lt.

Tveriame, remontuojame tvoras. Gaminame ir montuojame vartus, vartelius. Atliekame suvirinimo darbus. Metalo darbai. Tel. 8 674 52 897.

998397

1004591

1004283

1004504

1002066

1004271

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 1004408

997796

993357

1001089

994362

1005784

1005343

Viskas iš akmens. Židiniai, šaltiniai, tvoros, grindiniai ir t.t. Tel. 8 696 37 639. 1000144

Baldžių

Griovimo darbai: pastatų išmontavimas, mūrinių, betoninių sienų ir angų pjovimas, pamatų ir stogų ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

1001641

993917

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

Aptraukiame minkštuosius baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Transportas nemokamai. Nuolaidos. Tel. 208 498, 8 604 35 475.

996510

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 994227

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

995244

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 999816

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 1004521

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 1002956

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 993883

1001989

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

1005794

1004939

1004561

Antstolis M.Petrovskis skelbia Kerevičienės Aurelijos turto pardavimą iš 1-ųjų varžytynių. Parduodama: 1.1. Žemė Miškų ūkio, b. pl. 3,60 Kaina 9 600 Lt; 1.2. Žemė Žemės ūkio, b. pl. 1,00 ha. Un. 460800070066 Jonavos r. sav. Užusalių sen. Išorų k. – 2 880 Lt; 1.3. Žemė Žemės ūkio, b. pl. 1,00 ha. Un. 460800070166 Jonavos r. sav. Užusalių sen. Išorų k. – 2 880 Lt; 1.4. Žemė Žemės ūkio, b. pl. 0,4 ha Un. 460800070305 Jonavos r. sav. Užusalių sen. Išorų k. – 1 440 Lt; 1.5. Žemė Žemės ūkio, b. pl. 0,5 ha. Un. 440002787838 Jonavos r. sav. Užusalių sen. Išorų k. – 1 840 Lt. Dėl turto apžiūros kreiptis į A.Kerevičienę 861441619 ar antstolį M.Petrovskį 837227214. Turto varžytynės vyks 2012 09 26 13.30 val. Mickevičiaus g. 56–18, Kaunas. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT697044060003715993 SEB bankas 10% parduodamo turto kainos. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: turto areštas. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui M.Petrovskiui, Mickevičiaus g. 56–18, Kaunas, tel. (8 37) 227 214 ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1006072

UAB tvarko mažų ir vidutinių įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki balanso, įmonių steigimas. Tai pigiau, saugiau ir patikimiau. Tel. (8 37) 704 930, 8 603 26 118.

Antstolis M.Petrovskis skelbia Mataičio Lino turto pardavimą iš 1-ųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodama: 1 kamb. butas b. pl. 33,84 kv. m, 5 a., esantis Šėtos g. 110–98 Kėdainiai. Dėl turto apžiūros kreiptis į antstolį M.Petrovskį 837227214. Turto varžytynės vyks 2012 09 26 11.30 val. Mickevičiaus g. 56–18 Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina: 17 600 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT697044060003715993 SEB bankas 10% parduodamo turto kainos – 1 760 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: turto areštas, hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui M.Petrovskiui, Mickevičiaus g. 56–18 Kaunas, tel. (8 37) 227 214 ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

1003429

1006212

1003421

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 963875

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 985376

Finansų, audito

20 a žemės sklypą gyvenamojo namo statybai Vaišvydavos pl. Zuikinėje, Kauno m. Šalia vandentiekis, yra elektra, graži vieta, daug žalumos, prie „Sėmenos“ upelio. Yra laikinas namelis. Tel. 8 686 38 448. 1003154

20 arų žemės sklypą (paskirtis – kita) prie kelio Kaunas–Garliava–Marijampolė, Ražiškių k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginė vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448. 1003160

250 kv. m tvarkingą gyvenamąjį namą ramioje vietoje, 5,5 a. Tel. 8 698 21 958. 1004404

3 kambarių butą Dainavos rajone 5 mūr./1 a. (bendr. pl. 65 kv. m; rami, patogi vieta). Be tarpininkų. Tel. 8 604 93 870. 1003106

Antstolis M.Petrovskis skelbia Mataičio Lino turto pardavimą iš 1-ųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodama: 6 kamb. butas b. pl. 124,26 kv. m su rūsiu, 5 a., esantis Laisvės al. 110–44, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į antstolį M.Petrovskį 837227214. Turto varžytynės vyks 2012 09 26 11 val. Mickevičiaus g. 56–18 Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 275 200 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT697044060003715993 SEB bankas 10% parduodamo turto kainos – 27 520 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: turto areštas, hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui M.Petrovskiui, Mickevičiaus g. 56-18 Kaunas, Tel. (8 37) 227 214 ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1006208

Antstolis Valdas Čeglikas skelbia skolininkei Daivai Kurlavičienei priklausančio turto pirmąsias varžytynes: 27100/54200 dalis žemės sklypo, esančio Kauno r. sav. Raudondvario sen. Senųjų Bernatonių k. Šlaito g. 22, kurio plotas – 5.4200 ha, unikalus Nr. 5270-0016-0268. Pradinė turto pardavimo kaina 32 000 Lt. Varžytynių dalyvio piniginės įmokos dydis 3 200 Lt; varžytynės vyks 2012 m. spalio 2 d., 10 val., antstolių kontoroje – Aguonų g. 10, Vilnius. Telefonas pasiteirauti 8 523 30 077. Yra apribota šio turto disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių antstoliui turi pateikti savo teises patvirtinančius dokumentus. 1006162

Be tarpininkų. Skubiai. 14,5 a sklypą Domeikavoje. Kaina 58 000 Lt. Elektra, graži vieta. Parduodu arba keičiu į butą Kaune. Tel. 8 612 23 323.

1001060

Skubiai 2 kambarių butą Biržų g., Žaliakalnyje (b. pl. 36 kv. m, 2/2 a. mediniame name, viskas 100% naujai suremontuota). Paskutinis vasaros pasiūlymas – 49 999 Lt (atsiskaityti grynais). Tel. 8 600 67 665. 1005320

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 988875

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Labai geras variantas sau ar nuomai. Parduoda Malūno g., Palangoje, 2 kambarius su atskirais įėjimais (visos komunikacijos, autonominis šildymas). Tel. 8 636 83 724. 1005692

Parduodu 25 arų sodybą Stakliškėse, Prienų r. Renovuotas 86 kv. m namas, yra ūkinis pastatas. Vsi patogumai name. Asfaltuotas kelias. Arti bažnyčia, parduotuvė. Kaina 86 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. 8 656 69 419. 1002914

Sodybą Kumelionių k., Marijampolės r. (2 ha žemės, gyv. namas). Kaina sutartinė. Tel. 8 652 75 919. 998923

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 985419

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821582

Baldai Pigiai senovinę bulgarų gamybos 4 durų SPINTĄ su antresolėmis. Tel. 389 820, 8 621 45 479. 1005689

Statybinės medžiagos

BUTĄ Žaliakalnyje, Taikos pr. 44, mūriniame name (4 kambarių, 5/4 a., 75,25 kv. m. Kaina 195 000 Lt). Plius kieme 18 kv. m garažas. Tel. 8 682 21 787. 1004229

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 999376

Dviejų kambarių butą Veiverių g., Aleksote, už Aleksoto tilto (2/2 a. mediniame name, b. pl. 32 kv. m, krosnis, kai kurie patogumai, WC lauke, sandėlis). 24 000 Lt. Tel. 8 678 74 682. 1005634

Kolektyvinį sodą Jūrėje, netoli Kauno. 6 a. žemės, nebaigtas statyti namas. Kaina 15 000 Lt. Tel. 8 680 89 258. 1004765

Mūrinį namą Žaliakalnyje, A.Baranausko g. (1957 m., bendr. pl. 157 kv. m, 10 arų žemės sklypas, yra visos komunikacijos). Kaina 719 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448.

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 991866

Sausos uosinės ir ąžuolines lentos 50 mm storio. Pjauname statybinę medienę pagal užsakymus. Tel. 8 618 89 125.

990182

Maisto prekės

1003163

Parduoda Kauno r., Vilkijoje 1 a. mūrinį namą su mansarda, 1975 m. statybos. 15 a. sklypas, kraštinis. Kaina 110 000 Lt. Tel. 8 685 59 797. 1005626

Parduodama gyvenamojo mūrinio namo dalis su garažu Aleksote, Erdvės g. (visas II a. – b. pl. 83 kv. m ir pusė I a. – b. pl. 47 kv. m, 3,6 aro žemės, atskiras įėjimas, autonominis šildymas, namas šiltas, tvarkingas). Kaina 177 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 1003166

Parduodamas 1 kambario butas Žaliakalnyje, J.Basanavičiaus al., 30 kv. m. Butas ekonomiškas ir labai šviesus. Parduodamas su baldais. Tel. 8 612 22 923. 1004293

Parduodamas tvarkingas 2 kambarių butas Žaliakalnyje, J.Basanavičiaus al. (54 kv. m, 5/4 a.). Tel. 8 618 76 464. 1004960

Parduodami-nuomojami kioskai (3x3 m) su vieta ir nusikelti. Tel. 8 682 42 425.

1004655

Parduodu 2 kambarių butą Sukilėlių pr. (b. pl. 50 kv. m, V a., rami vieta). Kaina 77 000 Lt. Tel. 8 687 30 817.

Spaudžiame ir pasterizuojame sultis. Tel. 8 687 40 118, 8 612 23 665; www.spaudyklaVaisvydavoje.lt. 1003784

Kitos prekės AKCIJA PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 999944

AKCIJA baltarusiškiems durpių briketams. Saulėgrąžų lukštų briketus, medienos pjuvenų briketus. Patiems pasiimant – dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 1003195

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 999106

Atvešime malkų. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 989857

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

1006252

1000401

Parduodu mūrinį su mansarda sodo namą, 125 kv. m, 1995 m., garažas, šulinys, 6 a, nuo Kauno 12 km., tinka gyventi žiemą. Tel. 8 682 05 236.

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 646 23 031, 8 601 25 955

1005513

986873

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, rugpjūčio 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884.

Parduoda

995605

Kitos prekės Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784.

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202.

998718

995345

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkelėmis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 699 35 992, 8 614 08 432.

1004917

Įvairios malkos (skaldytos, trinkelėmis, rąsteliais). Pristatymas nemokamai. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com. 992392

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974156

KELEIVIAMS Nuo rugpjūčio 27 d. 5-ojo maršruto autobusų eismas nukreipiamas iki Kauno Šančių vidurinės mokyklos. Darbo dienomis autobusai, važiuodami į Petrašiūnus ir atgal į Šančius, užsuks į Onkologijos ligoninę. Nuo rugpjūčio 27 d. žiemos sezono metu keičiami 1-ojo, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 41 ir 43-iojo maršrutų autobusų darbo dienų eismo tvarkaraščiai. Nuo rugsėjo 1 d. keičiami 3-iojo, 5, 10, 21, 34, 37, 38 ir 43-iojo maršrutų autobusų poilsio dienų eismo tvarkaraščiai. Eismo tvarkaraščiai papildomai skelbiami internete: www.kvt.lt, www.kaunoautobusai.lt. DARBO DIENOMIS 1-asis maršrutas: Kauno pilis–A. Juozapavičiaus pr. Iš stotelės „A. Juozapavičiaus pr.“ 04:26 04:59 05:29 05:48 06:11 06:31 06:52 07:14 07:30 07:46 08:12 08:33 09:17 09:47 10:05 10:25 10:52 11:18 11:44 12:09 12:32 13:04 13:26 13:47 14:18 14:44 15:01 15:16 15:40 16:00 16:21 16:38 16:55 17:19 17:36 17:56 18:17 18:50 19:34 20:06 20:25 20:45 21:15 21:33 21:56 22:22 22:46 23:09 Iš stotelė „Kauno pilis“ 04:25 04:58 05:14 05:38 06:00 06:20 06:34 06:51 07:08 07:28 07:53 08:15 08:50 09:10 09:29 09:58 10:41 11:07 11:33 11:56 12:26 12:48 13:11 13:41 14:08 14:20 14:37 15:01 15:25 15:44 15:59 16:17 16:43 17:01 17:18 17:40 18:06 18:33 19:04 19:49 20:13 20:37 21:00 21:20 21:50 22:09 22:28 3-iasis maršrutas: 2-oji ligoninė–Onkologijos ligoninė Iš stotelė „2-oji ligoninė“ 05:53 06:10 06:24 06:38 06:53 07:05 07:20 07:33 07:48 08:08 08:37 09:09 09:54 10:14 10:34 11:00 11:30 12:04 12:32 12:58 13:22 13:44 14:04 14:20 14:37 14:56 15:16 15:37 16:00 16:24 16:49 17:25 18:02 18:28 18:57 19:28 19:58 20:23 21:08 Iš stotelės „Onkologijos ligoninė“ 05:20 05:50 06:16 06:41 07:09 07:35 07:53 08:11 08:28 08:50 09:13 09:28 09:46 10:08 10:34 10:59 11:26 11:46 12:07 12:32 12:55 13:27 14:00 14:31 15:17 15:38 15:57 16:14 16:33 16:55 17:18 17:40 18:16 18:36 19:06 19:41 20:03 20:28 20:46 21:16 21:43 22:15 22:50 Pastaba: 22:15 22:50 val. važiuoja iki Geležinkelio stoties stotelės. 5-asis maršrutas: A. Juozapavičiaus pr.–Vaidoto g.–Petrašiūnai Iš stotelės „Vokiečių g.“ 06:36 07:09 07:38 08:19 09:00 09:38 10:25 11:16 12:11 13:08 13:58 15:00 15:42 16:10 16:46 17:26 18:08 18:58 19:38 20:33 21:15 Iš stotelės „Petrašiūnai“ 05:50 06:20 06:49 07:28 08:05 08:40 09:37 10:27 11:20 12:14 13:10 14:11 14:53 15:12 15:53 16:35 17:08 17:44 18:21 19:02 19:47 20:29 21:22 22:03 6-asis maršrutas: Technikos g.–Garliava Iš stotelės „Technikos g.“ 05:33 06:06 06:29 06:56 07:16 07:36 07:53 08:12 08:36 09:30 10:18 10:58 11:32 11:55 12:40 13:03 13:23 13:55 14:13 14:48 15:02 15:22 15:49 16:09 16:29 16:44 17:17 17:57 18:20 18:45 19:22 19:42 20:20 21:28 22:15 Iš stotelės „Garliava“ 05:33 06:06 06:29 06:56 07:16 07:36 07:53 08:12 08:36 09:30 10:18 10:58 11:32 11:55 12:40 13:03 13:23 13:55 14:13 14:48 15:02 15:22 15:49 16:09 16:29 16:44 17:17 17:57 18:20 18:45 19:22 19:42 20:20 21:28 22:15 9-asis maršrutas: Romainiai–Lampėdžiai Iš stotelės „Medekšinės g.“ 05:47 06:42 06:55 07:32 08:21 08:51 09:52 11:03 11:46 12:47 14:38 15:13 16:33 17:12 18:24 20:20 Autobusas, važiuodamas į Lampėdžius, darbą pradeda nuo Žagarės g. stotelės 14:11 val. Iš stotelės „Lampėdžiai“ 04:54 05:44 06:06 06:39 07:27 07:54 08:45 09:36 09:51 10:49 11:54 13:42 14:22 15:41 16:07 17:27 18:04 19:36 21:05 Pastaba: 09:36 21:05 val. važiuoja iki Žagarės g. stotelės. 10-asis maršrutas: Partizanų g.–2-oji ligoninė Iš stotelės „Partizanų g.” 05:57 06:38 06:55 07:20 07:45 08:07 08:23 08:41 08:56 09:27 10:06 10:27 10:48 11:11 11:55 12:33 13:03 13:46 14:33 14:45

998187

Parduodu įvairias malkas, medienos atraižas. Atvežu į vietą. Tel. 8 686 18 627.

995746

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba kaladėmis, po 10 arba 6 ertmetrus. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508. 1002030

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 1000080

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 997594

993205

15:06 15:23 15:41 16:06 16:33 17:02 17:24 17:43 18:11 18:32 18:59 19:25 20:02 20:26 20:58 22:07 22:36 Pastaba: 22:36 val. važiuoja iki Kauno pilies stotelės. Iš stotelės „2-oji ligoninė” 05:08 05:48 06:05 06:27 06:50 07:07 07:22 07:37 07:55 08:20 08:47 09:10 09:34 09:56 10:15 10:49 11:06 11:22 11:40 12:07 12:53 13:32 14:13 14:41 15:32 15:55 16:24 16:42 17:02 17:35 18:01 18:32 18:50 19:13 20:08 21:16 21:47 23:00 12-asis maršrutas: 2-asis fortas–Kauno apskrities ligoninė Iš stotelės „2-asis fortas” 05:38 06:18 07:02 07:47 08:32 09:17 09:49 10:15 10:51 11:25 12:21 12:57 14:05 14:37 15:08 15:41 16:16 17:03 17:48 18:30 19:19 20:08 21:02 Iš stotelės „Respublikinė Kauno ligoninė” 05:35 06:21 07:00 07:25 08:06 08:39 09:21 10:04 10:42 11:38 12:10 13:15 13:47 14:24 14:56 15:25 16:04 16:37 17:29 17:53 18:36 19:18 20:06 21:55 16-asis maršrutas: Kauno pienas (Kitron)– Kazliškiai Iš stotelės „Kauno pienas“ 04:53 05:31 05:43 06:18 06:40 06:43 07:19 07:40 07:41 08:16 09:03 09:26 09:47 10:09 10:32 10:54 11:16 12:00 12:27 12:50 13:18 13:51 13:45 14:42 15:08 15:38 15:57 16:18 16:32 16:58 17:55 18:42 19:19 20:26 22:02 Pastaba: 05:43 06:43 07:41 13:45 16:32 16:58 22:02 val. važiuoja iki stotelės „Kitron”. Iš stotelės „Kitron“ 05:55 06:55 07:59 14:14 16:47 17:13 22:13 Iš stotelės „Kazliškiai” 04:58 05:44 05:57 06:23 06:50 07:09 07:36 07:57 08:19 08:43 09:14 09:29 09:58 10:22 10:42 11:07 11:30 11:54 12:25 12:56 13:22 13:46 14:17 14:50 15:19 15:41 16:07 16:40 17:05 17:18 17:51 18:24 18:56 19:36 20:21 21:17 23:10 Pastaba: 20:21 23:10 val. važiuoja tik iki stotelės „Vilniaus g.” 17-asis maršrutas: Prūsų g.–Palemono keramika Iš stotelės „Prūsų g.” 05:00 05:33 06:08 06:40 07:14 07:54 08:27 09:03 09:38 10:40 12:26 14:12 14:46 15:21 16:04 16:42 17:14 17:54 18:26 18:59 19:50 Pastaba: 09:03 09:38 18:26 18:59 19:50 val. važiuoja iki stotelės Prieplauka. Iš stotelės „Palemono keramika” 05:51 06:24 07:01 07:34 08:14 08:50 09:49 11:35 13:21 15:10 15:48 16:20 17:00 17:37 18:10 19:05 18-asis maršrutas: Geležinkelio stotis–LŽŪU (Ringaudai, UAB „Kauno šiltadaržiai“) Iš stotelės „Geležinkelio stotis“ 05:43 06:09 06:42 06:52 07:19 07:40 08:19 08:35 09:07 09:56 10:36 11:07 11:48 12:18 13:03 13:31 14:00 14:21 14:44 15:15 15:42 16:15 16:43 17:05 17:50 18:45 20:20 22:00 Pastaba: 07:19 16:15 val. važiuoja iki UAB „Kauno šiltadaržiai“ stotelės. 06:42 14:44 17:50 18:45 val.važiuoja į Ringaudus. Iš stotelės „A. Stulginskio universiteto centriniai rūmai“ 05:35 06:04 06:18 06:44 06:59 07:28 07:42 07:58 08:22 08:53 09:14 09:43 10:29 11:12 11:42 12:26 12:55 13:41 14:06 14:38 15:00 15:36 16:00 16:23 17:03 17:22 17:41 18:42 19:34 21:10 22:27 Pastaba: 22:27 val. važiuoja iki stotelės Vilniaus g. Iš stotelės „Tabariškės“ 06:50 07:32 15:26 18:32 19:25 Iš stotelės „Kauno šiltadaržiai“ 07:55 17:00 20-asis maršrutas: V. Krėvės pr.–Bitininkų g. Iš stotelės „Turgavietė” 05:20 05:50 06:11 06:56 07:13 07:47 08:24 09:02 10:08 11:17 12:21 13:30 14:30 14:50 15:30 15:48 16:29 16:51 17:34 18:04 18:59 20:05 Iš stotelės „Bitininkų g.” 06:14 06:46 07:16 08:00 08:24 08:47 09:30 10:16 11:22 12:26 13:27 14:31 15:28 15:50 16:30 16:57 17:30 17:56 18:41 19:08 19:54 21:01 21-asis maršrutas: Partizanų g.–„Mega“ (Saliai) Iš stotelės „Partizanų g.“ 04:41 05:20 05:50 06:25 06:50 07:07 07:32 07:57 08:12 08:35 09:02 09:16 09:38 09:52 10:20 10:42 11:29 12:07 12:43 13:21

14:02 14:27 14:55 15:11 15:29 15:47 16:01 16:19 16:48 17:17 17:38 17:57 18:18 18:48 19:54 20:38 21:44 22:25 Pastaba: 12:43 14:27 16:48 18:48 val. autobusai važiuodami į prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega” užsuka į Salius. 12:27 14:32 17:13 18:30 val. autobusai važiuodami į prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega” užsuka į Salius. Iš stotelės „Mega“ 05:31 06:11 06:26 06:43 07:06 07:16 07:41 08:01 08:17 08:29 08:52 09:17 09:35 10:04 10:20 10:55 11:42 12:22 13:00 13:52 14:24 14:40 15:01 15:18 15:38 16:05 16:23 16:42 17:11 17:24 17:59 18:17 18:59 19:41 20:46 21:29 22:40 23:16 Pastaba: 06:43 07:16 val. autobusai važiuodami į Partizanų g. užsuka į Salius. Iš stotelės „Saliai“ Į Partizanų g. 06:54 07:27 Į prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega” 13:32 15:17 17:40 19:34 23-iasis maršrutas: Domeikava–Rokai Iš stotelės „Domeikava“ 04:57 05:38 06:20 06:35 06:51 07:06 07:25 07:45 08:12 08:37 09:08 09:28 09:54 10:15 10:45 11:22 11:59 12:42 13:16 14:01 14:27 14:52 15:16 15:38 16:02 16:31 16:52 17:16 17:33 17:54 18:21 19:02 19:15 19:34 20:11 20:51 21:33 22:29 23:04 Pastaba: 09:08 09:54 val. važiuoja iki Geležinkelio stoties. 17:33 18:21 19:02 19:34 22:29 23:04 val. važiuoja iki Raudondvario pl. Iš stotelės „Rokų seniūnija“ 05:11 05:40 06:13 06:33 06:53 07:12 07:32 07:54 08:16 08:39 09:00 09:22 09:52 10:06 10:47 11:30 12:04 12:48 13:13 13:58 14:37 15:03 15:15 15:32 15:58 16:17 16:35 16:58 17:23 17:53 18:23 19:02 19:38 20:25 21:33 22:01 22:41 Pastaba: 09:00 09:52 15:15 22:41 val. važiuoja iki Geležinkelio stoties. Iš stotelės „Geležinkelio stotis“ Į Domeikavą 14:01 14:44 val. Į Rokus 14:23 14:58 val. 27-asis maršrutas: Šiaurės pr. (Kleboniškis)– Prancūzų g. Iš stotelės „Šiaurės pr.“ 05:46 06:22 08:04 08:32 09:49 10:13 10:41 11:31 12:26 14:50 20:46 22:22 Iš stotelės „Kleboniškis“ 06:36 07:32 13:32 14:23 16:27 18:33 Iš stotelės „Jašiūnų g.“ 04:58 06:31 07:10 07:34 08:32 09:21 09:40 10:38 11:32 12:26 13:16 13:50 15:23 15:54 17:28 19:57 21:33 Pastaba: 06:31 12:26 13:16 15:23 17:28 val. važiuoja į Kleboniškį. 28-asis maršrutas: Partizanų g.–Švenčionių g. Iš stotelės „Partizanų g.“ 05:08 06:15 06:45 07:11 07:56 09:09 10:20 11:43 12:14 13:31 13:57 14:35 15:39 16:14 17:18 17:55 20:45 Iš stotelės „Švenčionių g.“ 06:00 07:01 07:37 08:09 08:49 10:04 11:19 12:37 13:07 14:17 14:52 15:26 16:26 17:01 18:13 18:54 21:42 34-asis maršrutas: 2-oji ligoninė–Geležinkelio stotis Iš stotelės „2-oji ligoninė“ 05:15 05:51 06:11 06:31 06:52 07:17 07:44 08:03 08:26 08:51 09:20 09:49 10:25 11:10 11:57 12:44 13:29 14:16 14:41 15:08 15:31 16:13 16:41 17:12 17:51 18:44 20:12 21:38 Iš stotelės „Geležinkelio stotis“ 05:57 06:33 06:57 07:15 07:38 08:04 08:30 08:48 09:36 10:03 10:22 11:09 11:55 12:41 13:28 14:16 14:39 15:04 15:25 15:53 16:24 16:58 17:30 17:59 18:39 19:28 20:54 22:20 35-asis maršrutas: Vytėnai – Freda Iš stotelės „Vytėnai” 05:19 05:48 06:13 06:34 07:01 07:34 08:06 08:34 09:01 09:48 10:28 11:02 11:34 12:13 12:52 13:27 14:00 14:41 15:16 15:57 16:30 17:16 18:09 18:53 19:45 20:30 21:12 21:59 Iš stotelės „Freda” 05:06 05:52 06:23 06:51 07:20 07:44 08:10 09:08 09:47 10:22 11:00 11:40 12:13 12:43 13:25 14:05 14:43 15:16 15:49 16:29 17:12 17:47 18:36 19:20 20:03 20:51 21:36 22:16 37-asis maršrutas: J.Grušo vidurinė mokykla–Partizanų g. (Kauno termofikacijos elektrinė) Iš stotelės „J. Grušo vidurinė mokykla” 06:28 06:53 07:15 07:30 07:50 08:02 08:16 08:29 08:40 08:51 09:06 09:17 09:36 09:55 10:09 10:20 10:32 10:46 11:00 11:21

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 996131

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1004806

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2 000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1002567

11:45 12:06 12:32 13:07 13:36 13:57 14:12 14:25 14:40 14:55 15:09 15:28 15:39 15:50 16:06 16:24 16:42 17:01 17:15 17:30 17:45 18:00 19:26 19:53 20:24 21:02 21:35 22:03 Pastaba: 06:28 08:02 15:28 18:00 val. važiuoja iki Kauno termofikacijos elektrinės. 18:20 18:39 18:54 19:12 22:39 23:14 23:38 val. važiuoja tik iki Jotvingių g. stotelės. Iš stotelės „Partizanų g.” 05:46 06:11 06:33 06:46 07:04 07:16 07:29 07:42 07:54 08:05 08:20 08:32 08:51 09:10 09:24 09:35 09:47 10:01 10:15 10:36 11:00 11:21 11:47 12:22 12:51 13:12 13:27 13:40 13:55 14:10 14:23 14:41 14:52 15:03 15:19 15:37 15:55 16:14 16:28 16:43 16:56 17:11 17:31 17:51 18:06 18:26 18:42 19:11 19:42 20:20 20:53 21:21 21:57 22:32 22:56 Iš stotelės „Kauno termofikacijos elektrinė“ 06:30 07:01 07:26 07:39 09:21 14:07 16:40 19:39 38-asis maršrutas: Geležinkelio stotis– „Mega“ Iš stotelės „Geležinkelio stotis” 05:43 06:24 06:40 06:51 07:08 07:29 07:51 08:13 08:24 08:38 08:59 09:25 10:48 11:47 12:24 13:17 14:00 14:45 14:54 15:13 15:32 15:43 16:17 16:35 16:52 17:16 17:23 17:49 18:11 18:30 18:49 19:38 20:16 21:12 21:45 22:47 Iš stotelės „Mega” 05:05 05:46 05:57 06:09 06:27 06:41 07:08 07:27 07:38 07:54 08:14 08:38 09:01 09:10 09:22 09:47 10:11 11:35 12:34 13:11 14:08 14:53 15:32 15:47 16:05 16:25 16:36 17:05 17:24 17:41 18:04 18:13 18:42 19:30 20:29 21:05 22:05 22:30 39-asis maršrutas: 2-oji ligoninė–Neveronių g. (Neveronys) Iš stotelės „2-oji ligoninė“ 04:56 05:25 05:43 06:16 06:47 07:09 07:38 08:06 08:53 09:28 09:56 10:34 11:10 11:36 12:01 12:26 13:15 13:52 14:51 15:22 15:51 16:35 17:10 18:13 18:35 19:06 19:47 20:52 21:42 Pastaba: 04:56 05:43 06:16 08:53 10:34 12:26 14:51 17:10 18:13 19:47 20:52 21:42 val. važiuoja į Neveronis. Iš stotelės „Neveronių g.“ 05:00 05:35 06:20 06:41 07:09 07:44 08:02 08:47 09:22 09:53 10:24 10:43 11:13 12:04 12:29 12:55 13:35 14:10 14:39 15:09 15:55 16:30 16:54 17:22 18:19 18:43 19:42 20:02 20:30 21:21 22:25 Iš stotelės „Šiltnamiai” 04:52 06:12 07:00 07:35 10:15 11:55 14:01 15:46 16:21 18:34 19:34 21:13 22:17 41-asis maršrutas: Raudondvario pl.–Chemijos g. Iš stotelės „Kauno autobusai“ 05:26 05:57 06:36 07:07 07:36 08:09 08:48 09:52 10:23 12:07 13:52 14:13 14:59 15:36 16:03 16:38 17:27 19:14 Iš stotelės „Chemijos g.“ 06:13 06:45 07:20 07:57 08:28 09:04 09:37 10:38 11:13 12:56 14:39 15:00 15:47 16:34 17:06 17:38 18:21 19:58 43-iasis maršrutas: Kauno pienas – A. Juozapavičiaus pr. Iš stotelės „Kauno pienas” 05:01 06:15 07:05 07:53 08:31 09:44 10:56 11:51 12:58 13:56 14:27 15:11 16:06 16:45 17:29 19:05 20:11 21:08 22:07 Iš stotelės „A. Juozapavičiaus pr.” 05:55 06:40 07:09 08:02 08:50 09:28 10:40 11:52 12:47 13:54 14:52 15:23 16:08 17:03 17:42 18:26 19:59 21:05 22:02 Pastaba: 22:02 val. važiuoja į Švenčionių g. Iš stotelės „Švenčionių g.” 22:10 POILSIO DIENOMIS 3-iasis maršrutas: 2-oji ligoninė–Onkologijos ligoninė Iš stotelės „2-oji ligoninė“ 06:25 07:01 07:31 07:56 08:24 08:48 09:09 09:38 10:09 10:38 11:08 11:37 12:04 12:28 12:52 13:16 13:46 14:15 14:40 15:25 16:12 16:42 17:21 17:49 18:17 18:49 19:25 20:02 20:39 Iš stotelės „Onkologijos ligoninė“ 06:37 06:57 07:17 07:37 08:08 08:18 08:48 09:17 09:48 10:34 11:00 11:22 11:48 12:24 12:38 12:56 13:26 14:00 14:22 14:45 15:07 15:36 16:04 17:14 18:19 18:48 19:04 19:30 20:20 20:46 21:15 21:44 22:21 Pastaba: 21:44 22:21 val. važiuoja iki Geležinkelio stoties stotelės. 5-asis maršrutas: A.Juozapavičiaus pr.–Petrašiūnai

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1004819

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409. 992901

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 992121

Nukelta į 17 p.

Iš stotelės „Vokiečių g.“ 06:32 07:10 07:55 08:35 09:22 10:07 11:13 11:58 12:42 13:26 14:10 14:55 15:40 16:24 17:10 17:56 19:00 19:48 20:28 21:10 Iš stotelės „Petrašiūnai“ 05:50 06:27 07:13 07:52 08:38 09:16 10:29 11:14 11:56 12:42 13:25 14:09 14:55 15:38 16:24 17:06 17:52 18:42 19:41 20:28 21:10 21:50 10-asis maršrutas: Partizanų g.–2-oji ligoninė Iš stotelės „Partizanų g.” 07:29 07:59 08:43 09:14 09:47 10:28 11:27 11:48 12:16 12:33 12:50 13:13 13:39 14:08 14:31 14:58 15:54 16:20 16:47 17:21 17:55 18:15 19:10 19:47 20:24 21:06 Iš stotelės „2-oji ligoninė” 06:39 07:08 07:55 08:20 08:50 09:38 10:09 10:40 10:56 11:20 11:49 12:18 12:42 13:12 13:40 13:58 14:13 14:34 15:17 15:53 16:24 16:56 17:27 18:08 18:43 19:29 20:18 21:15 21-asis maršrutas: Partizanų g.–„Mega“ (Saliai) Iš stotelės „Partizanų g.“ 06:45 07:48 08:17 08:50 09:36 10:08 10:56 11:21 11:56 12:25 13:02 13:23 14:00 14:38 15:17 15:47 16:12 17:12 17:48 18:48 20:11 21:15 22:04 Pastaba: 13:23 17:12 val. autobusai važiuodami į prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega” užsuka į Salius. Iš stotelės „Mega“ 07:20 07:34 08:37 09:06 09:46 10:23 10:58 11:26 12:01 12:20 12:47 13:21 14:20 14:42 14:56 15:36 16:09 16:41 17:08 18:13 18:42 19:59 21:00 22:20 23:05 Pastaba: 07:34 09:46 18:42 val. autobusai važiuodami į Partizanų g. užsuka į Salius. Iš stotelės „Saliai“ Į Partizanų g. 07:45 09:57 18:53 Į prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega” 14:11 17:58 34-asis maršrutas: 2-oji ligoninė–Geležinkelio stotis Iš stotelės „2-oji ligoninė“ 05:59 06:44 07:51 08:11 08:32 09:32 09:59 10:34 11:39 12:10 12:37 13:41 14:02 14:45 15:17 15:52 16:25 17:25 18:51 Pastaba: 05:59 08:32 10:34 11:39 16:25 val. važiuoja iki Švenčionių g. stotelės. Iš stotelės „Geležinkelio stotis“ 07:08 07:24 08:35 09:13 09:45 10:45 11:18 11:51 12:56 13:03 13:57 14:29 14:58 15:33 16:41 17:41 18:06 19:35 Iš stotelės „Švenčionių g.“ 06:53 09:30 11:36 12:41 17:26 37-asis maršrutas: J.Grušo vidurinė mokykla–Partizanų g. Iš stotelės „J.Grušo vidurinė mokykla“ 08:02 08:23 08:51 09:17 09:47 10:11 10:45 11:30 11:55 12:24 12:52 13:26 13:43 14:15 14:36 15:05 15:31 15:56 16:26 17:14 17:44 18:24 19:10 19:42 20:11 21:24 Pastaba: 20:11 val. važiuoja iki Radvilų dvaro g. stotelės. Iš stotelės „Partizanų g.” 07:22 07:43 08:11 08:36 09:04 09:28 10:02 10:47 11:12 11:41 12:09 12:43 13:00 13:32 13:53 14:22 14:48 15:13 15:43 16:32 17:04 17:44 18:30 19:02 19:31 20:44 38-asis maršrutas: Geležinkelio stotis– „Mega“ Iš stotelės „Geležinkelio stotis” 07:30 08:01 08:52 09:25 10:05 10:52 11:24 11:46 12:19 12:53 13:19 13:50 14:34 15:19 15:44 16:13 16:48 17:14 17:42 18:18 19:20 20:14 21:14 21:58 22:51 Iš stotelės „Mega” 06:47 07:21 08:12 08:44 09:21 09:42 10:14 10:51 11:38 12:08 12:33 13:06 13:36 14:04 14:35 15:20 16:03 16:27 16:58 17:31 17:57 18:32 19:35 20:28 21:09 22:07 22:45 43-iasis maršrutas: Kauno pienas–A.Juozapavičiaus pr. Iš stotelės „Kauno pienas” 06:26 07:10 08:20 09:31 10:41 11:34 12:43 13:34 14:48 15:36 17:00 18:07 19:16 20:02 21:07 Iš stotelės „A. Juozapavičiaus pr.” 06:07 07:20 08:04 09:14 10:27 11:37 12:30 13:39 14:30 15:44 16:32 17:54 19:01 20:10 20:56 00:00 – žemagrindžiai autobusai, pritaikyti neįgaliesiems. 00:00 – autobusai pritaikyti dviračių transportavimui . UAB „Kauno autobusai”


17 3

penktaDIENIS, rugpjūčio 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251.

Įvairūs

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 998522

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997699

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 998653

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 994324

Akcininkams!

1002625

Pranešimas apie esminį įvykį. Akcinė bendrovė „Tauras” (įmonės kodas 133587314), Statybininkų g. 7, Kaunas. Šis pranešimas pateikiamas Vertybinių popierių komisijai, dienraščiui „Kauno diena”, UAB „BNS” terminalui. Bendrovės valdybos sprendimu 2012 m. rugsėjo mėn. 18 d. 15 val. Statybininkų g. 7, Kaune, bendrovės patalpose šaukiamas visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas. Registracijos pradžia 14 val. Akcininkų apskaitos diena 2012 09 11 d. Prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išrašą iš VP sąskaitos, akcininkų įgaliotiems asmenims turėti įstatymo numatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės stebėtojų tarybos narių atšaukimas; 2. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimas; 3. Įgaliojimų suteikimas. Informacija nekonfidenciali. Papildoma informacija apie esminį įvykį teikiama telefonu 8 37 314014 – Lina Smolskienė. AB „Tauras” valdyba. 1005754

Nuomoja 1 kambarį su visais patogumais ir baldais Šiaurės pr. vienai/dviems studentėms arba dirbančiai vadybininkei. Kaina be mokesčių po 300 Lt. Tel. 8 687 10 576.

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.

2 kambarių butą studentams Dainavos mikrorajone. Kaina sutartinė +komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 672 52 726.

1004886

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 992147

Norvegų bendrovė „Kjøpe jord“ perka žemės ūkio paskirties žemę ūkininkauti. Tel. 8 643 75 526. 1000258

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 1000519

Pirksiu 1–2 kambarių butą Kaune. Tel. 8 652 57 161.

1005221

1005152

Studentei (-ui) be žalingų įpročių vieno kambario butą (pageidautina – pirmo kurso). Kaina 150 Lt/mėn. Tel. 8 608 67 102. 1005599

Vieną kambarį dviejų kambarių bute. Pageidautina dviems studentams. Kaina sutartinė. Tel. 734 739.

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997650

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 300 914, 8 676 22 529. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 301 103, 8 609 96 655. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 395 098, 8 600 41 775. 1003774

Atsiliepkite! 2012 08 22 d. tarp 19–24 val. nuo parduotuvės „Šilas“ Pašilės g. 108, dingo WV PASSAT, juodas 2002 m, valstybinis Nr. ETM 694. Žinančius prašome atsiliepti. Tel. 8 614 18 022. 1006128

Kaune dingo automobilis „Ford Galaxy“. Radusiems ar turintiems informacijos atsilyginsiu. Tel. 8 607 67 090. 1005707

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 994978

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

994415

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 994392

Kviečia Klasikinė Italija autobusu rugsėjo 20–27 d. (Florencija, Roma, Vatikanas, San Marinas, Venecija) – 749 Lt (viešbutis, pusryčiai). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 1006332

Rugsėjo 4 d. 19 val. kviečiame Jus žiūrėti filmą „Dievo avinėlis“. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia, Draugystės g. 1, tel. 8 606 78 591.

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar!

VIKINGŲ LOTO Tiražo Nr. 1015, rugpjūčio 22 d. AUKSO PUODAS – 30 211 936 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 937 619 Lt 05 12 13 36 38 41 Auksinis skaičius 06 Papildomi skaičiai 40 46 6 tarp jų auksinis sk. – 30 211 936 Lt (0 priz.) 6 skaičiai – 979 206 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. – 576 036 Lt (0 priz.) 5 skaičiai – 9 401 Lt (6 priz.) 4 skaičiai – 167 Lt (449 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (8735 priz.) 2 + papildomas sk. – 7 Lt (11325 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai. Prognozė: Aukso puode – 32 mln. Lt Didysis prizas – 3 mln. Lt

dingo

1001034

Nemokami anglų kalbos kursai. Registruotis: penktadienį (08 31) 17–19 val., šeštadienį (09 01) 15–17 val. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia, Draugystės g. 1, tel. 8 606 78 591. 1005756

2012 08 16 dingo jorkšyro terjeras Žemaičių g., Žaliakalnyje, vardu Žakas (juodai rusvos spalvos, trumpai skustas, ant kaklo turėjo gintarinius karolius). Radusius ar ką nors žinančius prašome skambnti tel. 8 641 42 318. PREMIJA – 2 000 Lt. 1005961

1005651

parduoda

Vieno kambario mažą butą Vilijampolėje, Tilžės g. (stotelė už senamiesčio tilto). Patogumai atskiri. Pavyzdinga aplinka. Kaina 250 Lt. Tel. 712 582, 8 645 32 233. 1004544

Gabenimai

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444.

998631

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994885

1005000

965821

1005766

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (1 t iki 920 Lt) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas (darbo laikas I–V 8–17 val., VI 13 val.). Juodieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051; spalvotieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 611 44 404.

Paskolos

1004007

Pirksiu žemės ūkio paskirties žemę Jonavos, Kėdainių, Šakių apylinkėse. Tel. 8 686 86 065.

999957

992801

Nuomoja vieno kambario butą su baldais ir buitine technika A.Juozapavičiaus pr. Nuomos kaina 350 Lt. Tel. 8 676 52 385.

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagaų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047.

1000275

978747

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

994910

Brangiai perkame mišką visoje Lietuvoje. Atliekame miško ruošos, medienos transportavimo darbus. Tel. 8 650 16 017. 982539

Kelionės „Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt.

Pranešame, kad detali informacija apie UAB „Nuaras“ sugautus gyvūnus, kurių savininkų neįmanoma nustatyti, teikiama tel. 322 333 ir www.animal.lt.

996170

1004204

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 995129

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 998377

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ-53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006. 1005489

Atvežu (20 t – 12 kub. m 6X6) juodžemį daržui ir pievelei, maltą betoną, molį bei statybinį laužą. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1001320

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, žemių, asfalto drožlių. Išvežame senus baldus. Tel. 8 676 75 341.

1002998

Atvežu žvyro, smėlio, akmenukų, akmens skaldos, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1003812

Lietuvos kariuomenės skelbimas

Kiti Pranešame, kad yra parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „YIT Kausta būstas“ ir UAB „Nemuno vila” reorganizavimo sąlygos, pagal kurias: reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „YIT Kausta būstas“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė – Savanorių pr. 174A, Vilnius, juridinio asmens kodas 123959143, PVM mokėtojo kodas LT239591413, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras), reorganizuojama bendrovė – UAB „Nemun vila” (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė – K.Baršausko g. 66, Kaunas, juridinio asmens kodas 135988665, PVM mokėtojo kodas LT359886610, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras). Reorganizavimo būdas – prijungimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį. Reorganizavimo sąlygų pagrindu UAB „Nemuno vila“, kuri po reorganizavimo pasibaigs, bus prijungta prie reorganizavime dalyvaujančios uždarosios akcinės bendrovės „YIT Kausta būstas“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą. UAB „Nemuno vila“ turtas, teisės ir pareigos, įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius, perduodami uždarajai akcinei bendrovei „YIT Kausta būstas“ bei UAB „Nemuno vila“ sandoriai įtraukiami į uždarosios akcinės bendrovės „YIT Kausta būstas“ buhalterinę apskaitą nuo reorganizavimo sąlygose numatyto turto, teisių ir pareigų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti uždarosios akcinės bendrovės „YIT Kausta būstas“ buveinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. 1005822

AB „Kauno energija“ praneša Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių planinio remonto nuo rugpjūčio 27 d. 9 val. iki rugpjūčio 29 d. 16.30 val. laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas Centro ir Žaliakalnio seniūnijų vartotojams: Aukštaičių g. 3, 4, 5, 6, 10, 21, Aušros g. 3, 10, 12, 16, 20, 23, Aviečių g. 6, Č.Sasnausko g. 1, 2, 4, 17, Dainavos g. 1, 3, 11, Dzūkų g. 3, 11, 14, Giedraičių g. 8, 9, Kapsų g. 82, Lietuvių g. 1, 2, 16, 19, 22, 24, 30, 31, P. Kalpoko g. 1, 2, 6, P. Višinskio g. 8, 25, 27, 42, Savanorių pr. 46, 48, 56, 60, 66, 68, 76, 90, 91, 104, 108, 111, 114, 115, 117A, 119, 122, 126, 135, 136, 141, 144, 151, 153, 163, 163A, Seinų g. 6, 7, 8, Širvintų g. 3, 5, 15, Vaistinės skg. 3, 8, 11, 13, Zanavykų g. 16, 25H, Zarasų g. 36, Želvos g. 12, 14, Žemaičių g. 17, 20, 24, 24A, 34, 42, Žemaitės g. 16. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus termofikacinio vandens nutekėjimus, prašome nedelsiant pranešti tel. 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

Lietuvos kariuomenė, atstovaujama Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamento (LK MRD), skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti: Eil. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pagaminimo metai LAND ROVER DEFENDER 110 1996 LAND ROVER DEFENDER 110 1996 LAND ROVER DEFENDER 110 1996 LAND ROVER 110 1997 AUDI 100 1992 LAND ROVER 110 1996 GAZ 66 1978 ZIL 130 1971 PEUGEOT 306 2002 VW TRANSPORTER 1984 Benzininė-autonominė elektros stotis AB-4T/400M. Gam.Nr.24238430 1972 (generatorius) Benzininė-autonominė elektros stotis AB-4T/230M. Gam. Nr.628562 1972 (generatorius) Benzininė-autonominė elektros stotis AB-4-T/230M. 1979 Gam.Nr.DP242131630 (generatorius) Benzininė-autonominė elektros stotis AB-4T/230M. Gam. Nr.7314144 1971 (generatorius) Generatorius AD-30-T n/d 380/50 MB UNIMOG - S 404 1970 HOTCHISS M 201 1968 LAND ROVER DEFENDER 90 1996 LAND ROVER DEFENDER 90 1996 MB 416 1974 MB 416 1974 MB UNIMOG 404 S 1970 KRAZ 256 B1 1987 Turto pavadinimas

Kiekis, vnt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pradinė pardavimo kaina, Lt 3500,00 3600,00 3400,00 3550,00 900,00 3600,00 2700,00 2900,00 1200,00 700,00

1

1500,00

1

1500,00

1

1500,00

1

1500,00

1

700,00

1 1 1 1 1 1 1 1

1300,00 2800,00 2300,00 2400,00 1600,00 1700,00 1200,00 4200,00

Aukcionas vyks rugsėjo 13 d. 10 val. A.Juozapavičiaus pr. 11, Kaune. Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks rugsėjo 20 d. 10 val. ten pat. Atsakingas asmuo už aukciono vykdymą – LK MRD Aprūpinimo valdymo centro, Įsigijimų sk. logistikos karininkė kpt. L.Zaleckienė, A.Juozapavičiaus pr. 11, Kaunas. Informacija teikiama tel. (8 37) 307 890 (d.d. nuo 8 iki 17 val.). Parduodamo turto apžiūra vyks tuo pačiu adresu rugsėjo 10–12 ir 17–19 d. nuo 9 iki 16 val. Atsakingas asmuo už apžiūrą – LK Depų tarnybos Kauno depo Nurašymo ir utilizavimo skyriaus viršininkas vyr. srž. Eduardas Novikovas. Informacija teikiama tel. (8 37) 307 891. Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas, aukcionui pasibaigus. Aukcionų dalyvių ir žiūrovų dalyvavimas nemokamas.


18

penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Šiandien (penktadienį) Amžinybėn palydima Gunta BUDREVIČIENĖ (1945–2012). Su velione galima atsisveikinti S.Žukausko g. 3B, Kaune. Laidotuvės vyks penktadienį 13 val. Romainių II kapinėse.

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, Kad sielvarte sušildytų, paguostų... Mirus LSDP Kauno miesto Dainavos skyriaus bičiulei Guntai BUDREVIČIENEI, nuoširdžiai užjaučiame vaikus bei artimuosius sunkią netekties valandą. LSDP Kauno miesto skyriaus bičiuliai Dėl Virginijaus DOVIDAVIČIAUS, „Vilkės“ golfo klubo direktoriaus, Europos krepšinio arbitro, mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią netekties valandą. Druskininkų savivaldybė

Kęstutį NAIDĄ skaudžią netekties valandą, mirus dukrai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt

www.krantas.lt RUOŠKITE ROGES VASARĄ Pasinaudokite galimybę nusipirkti žie­ mos kelionę už mažiausią kainą:

Slidinėjimas Italijoje – nuo 1569 Lt 2149 Lt. Slidinėjimas Austrijoje – nuo 1635 Lt 1687 Lt. Hurgada (Egiptas) – nuo 1392 Lt 1449 Lt. Šarm El Šeichas (Egiptas) – nuo 1429 Lt 2669 Lt. Taba (Egiptas) – nuo 2039 Lt 2739 Lt. Tenerifė (Ispanija) – nuo 2152 Lt 2219 Lt. Dubajus (JAE) – nuo 2899 Lt 3799 Lt. Pataja (Tailandas) – nuo 3679 Lt 4419 Lt. Goa (Indija) – nuo 3199 Lt.

Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Kelionių agentūra „AŠ KELIAUJU“

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 9–19 val.

KOSO SALA 8 dienų poilsinė kelionė lėktuvu 2012 08 30–09 06. Skrydis su reg. bagažu, per­ vežimas į viešbutį, 3* viešbutis su maiti­ nimu – pusryčiai, vakarienė. Kaina 1550 Lt (asm.) KROATIJA 8 dienų poilsinė kelionė autobusu 2012 09 15–09 22. Kaina 1297 Lt (asm.)

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokyklėlės

Dėkoja

„Rudnosiuko“ studija Šilainiuose kviečia 2–6 metų vaikučius mokytis dailės, darbelių, muzikos, teatro – saviraiškos, gimtosios kalbos, matematikos ir anglų kalbos pradmenų. Šešiamečius ren­ giame pirmajai klasei. Tel. 231 508, 8 611 20 212. Daugiau infor­ macijos rasite www.rudnosiukas.lt.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pagerbusiems ir atsisveikinusiems su Ona RIMIENE. Dėkojame už palaikymą ir užuojautą. Vaikai „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parve­ žimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poil­ sio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 994734

Kauno miesto ir rajono gyventojams! Kauno miesto ir Kauno ra­ jono savivaldybių administracijos sudarė sutartis su UAB „PRA­ RADIMAS“ dėl neatpažintų mirusiųjų palaikų pervežimo. UAB „PRARADIMAS“ NEMOKAMAI perveža NEATPAŽINTUS IR AT­ PAŽINTUS mirusiųjų namuose bei gydymo įstaigose palaikus (tu­ rėti asmenį patvirtinantį dokumentą). Skambinti galite visą parą tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220.

1002136

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ (Kovo 11-osios g. 108, vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt) kviečia mergaites ir ber­ niukus, merginas ir vaikinus tapti teatro aktoriais! Priėmimas į visas grupes vyks rugsėjo 15 d. (šeštadienį): 10 val. – į teatro pradžia­ mokslio grupę (5–7 m.); 11.30 val. – į parengiamąją aktorinę studi­ ją (8–12 m.); 13 val. – į teatro trupę (13–17 m.). Informacija ir naujų narių registracija tel. 8 37 313 712 10–16 val. 1002470

Mokymai KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla kviečia 3–12 klasių moks­ leivius savaitgaliais mokytis programavimo, robotikos, fotografi­ jos, muzikos medijos, architektūros ir dizaino, e. leidybos, e. vers­ lo ir kitų programų. Registruotis Studentų g. 48A–321. Tel. 300 615, 8 610 64 208; www.jkm.lt. 995584

992274

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729.

Šokiai, dainavimas

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt.

Sportas

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo peda­ gogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Pri­ ėmimas vyks rugpjūčio 27, 28 d. nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 675 95 749, 8 611 19 256. www.salialia.lt.

997553

999022

994551

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Kyokushin karate treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniesiems! Treneris G.Tankevičius – Pasau­ lio karate vicečempionas, Kauno Klinikų sporto medicinos gydy­ tojas, didelį dėmesį skiriantis saugiam sportui, sveikatos stiprini­ mui, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, moder­ nus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigau­ nantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pa­ sirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas: Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34748; www.stoikas.lt. 1002582

Pirminė teisinė pagalba Kauno rajono savivaldybėje teikiama pirminė teisinė pagalba (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) asmenims, gyvenantiems Kauno rajone. Kreiptis Savanorių pr. 371, Kaunas: ĩ 221 kab. I–IV nuo 8 iki 17 val., V – nuo 8 iki 15.45 val., ĩ 112 kab. II nuo 13 iki 17 val., III, IV – nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.). Kreipiantis turėti asmens tapatybę ir gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus. Pirminė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt.

Rugpjūčio 26 d. Kauno valstybinis lėlių teatras kviečia į nuotaikingą jubiliejinio sezono atidarymo šventę Į PASAKŲ ŠALĮ – SU FOTOAPARATU! 12 val. pasakų šalimi virtusiame Miesto sode su jumis bendraus ir drauge nusifo­ tografuoti pakvies atgiję pasakų veikėjai ir išsiilgusios lėlės. 14 val. mįslingą istoriją apie tyros ir pasi­ aukojamos meilės galią papasakos spekta­ klis UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS (mįslinga istorija apie tyros ir pasiaukojančios meilės galią), nuo 6 metų. Lietui lyjant šventė vyks teatre. Bilietai parduodami teatro kasoje ketvirtadieniais ir penktadieniais 11–17 val.; šeštadieniais ir sekmadieniais 11–14 val. Informacija tel. 8 37 220 061; www.kaunoleles.lt.

TEATRO KLUBAS

Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos specialistų skyriaus bendrosios praktikos slaugytoją Nijolę BIKULIČIENĘ, mirus tėvui, nuoširdžiai užjaučia poliklinikos administracija ir darbuotojai.

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės ima ir palieka... Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa Ir atminty gyvi išlieka. Dėl mylimos mamos mirties direktorės pavaduotoją Giedrą KVEDARAVIČIŪTĘ nuoširdžiai užjaučia VšĮ Kauno Šančių poliklinikos administracija ir darbuotojai.

teatras

informuoja Tituliniai Veiverių parapijos šv.Liudviko atlaidai Rugpjūčio 26 d. 12 val. – iškilminga procesija ir šv. Mišios. Paminėsime pirmosios medinės katalikų Koplyčios (bažnyčios) 200 m. sukaktį, pastatytos 1812 m. Juozapo Godlevskio ir ti­ tuluotos Liudvikos Godlevskos garbei. Šventose mišiose dalyvaus operos solistė Raimonda Tallat-Kelpšaitė. Akompanuos Gytis Cinauskas.

Rug­pjū­čio 29 d. 19 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­ me­di­ja „Bren­džio trims”. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta”.

renginiai Kau­no kul­tū­ros cen­tras „Tau­tos na­mai“ Vy­tau­to pr. 79/Kęs­tu­čio g. 1

Rug­pjū­čio 25 d., šeš­ta­die­nį, 13 val. – tra­ di­ci­nis tarp­tau­ti­nis pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių me­no ko­lek­ty­vų fes­ti­va­lis „Bo­čių lau­rais pa­si­puo­šę”, skir­tas Mai­ro­nio 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Da­ly­vaus: Lat­vi­jos Ada­žio mies­to sen­jo­rų me­no ko­lek­ty­vas, Tra­kų, Drus­ki­nin­kų, Aly­taus, Anykš­čių, Vil­ka­viš­kio, Va­rė­nos, Uk­mer­gės, Kau­no „Bo­čių” ben­dri­jų me­no ko­lek­ty­vai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ma­lo­niai kvie­čia­me!

KAUNO RELIGINĖS MUZIKOS CENTRAS (KRMC) Rug­pjū­čio 26 d., sek­ma­die­nį, 13 val. – šv. Pran­ciš­kaus Ksa­ve­ro (jė­zui­tų) baž­ny­čio­je kon­cer­tas iš cik­lo „Sek­ma­die­nio mu­zi­ka”. Kon­cer­tuos tarp­tau­ti­nio M.K.Čiur­lio­nio kon­kur­so lau­re­a­tė Ka­ro­li­na Juo­de­ly­tė. Pro­ gra­mo­je J.S.Ba­cho, G.Mu­fa­to, M.Du­ruf­le kū­ri­niai.

Kau­no me­ni­nin­kų na­mai V.Put­vins­kio g. 56

Rug­pjū­čio 28 d., ant­ra­die­nį, 18 val. – ži­no­ mo per­ku­si­nin­ko Irak­lio Koi­a­vos (Gru­zi­ja) so­li­nis kon­cer­tas. Pro­gra­mo­je džia­zo ir et­no folkrit­mai bei me­lo­di­jos. Bi­lie­tų ga­li­ma įsi­gy­ti Kau­no me­ni­nin­kų na­mų „Mū­zų sve­tai­nė­je” I–IV 10–13 val., 14–17 val., V 10–13 val., 14–16 val. ir prieš ren­gi­nį),taip pat vi­so­se TIKETA ka­so­se. Bi­lie­to kai­na 10 litų (moks­lei­viams, stu­den­ tams, sen­jo­rams, žmo­nėms su ne­ga­lia ir tu­rin­tiems „Dai­ly Card” nuo­lai­dų kor­te­lę – 8 litai). In­for­ma­ci­ja tel. (8 37) 223 144; www.kmn.lt.

„EINAM KAUNAS 2012“ Rug­pjū­čio 29 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­pjū­čio 30 d., ket­vir­ta­die­nį, 18–19 val. – „Kla­si­ka Mies­to so­de” (Lais­vės al. 93). „Mei­lės du­e­tai”. Da­ly­vaus Kris­ti­na Siur­by­tė (sop­ra­nas) ir Ža­nas Vo­ro­no­vas (te­no­ras); 20 val. „Ro­mu­vos pa­sa­žas” (Lais­vės al. 54). „Ka­ma­nių ši­le­lis” (eks­pe­ri­ men­ti­nis nau­ja­sis fol­klo­ras). Rug­pjū­čio 31 d., penk­ta­die­nį, „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. ei­ty­nės nuo Kau­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ ny­čios (So­bo­ro); 16.30–17 val. kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­ nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ra­fi­nė gru­pė.

Vasaros kamerinės muzikos koncertų pajūrYje ciklas Rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje, rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus Židinio menėje – koncertas iš ciklo „Intro musica“.


19

penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

kas, kur, kada Atlikėjai: VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS ir VYTAUTAS GIEDRAITIS (klarnetas) Programa: WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui A-dur, KV 581; CARLAS MARIA VON WEBERIS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui B-dur, op. 34. Rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus Židinio menėje, rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje, rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – koncertas „Iš mano svajonių“. Atlikėjos: AISTĖ ŠIRVINSKAITĖ (sopranas), MIGLĖ DIKŠAITIENĖ (smuikas), RŪTA BLAŠKYTĖ (fortepijonas) Programoje: Hectoras Berliozas, Felixas Mendelssohnas, Sergejus Rachmaninovas, Pietro Mascagni, Alfredo Catalani, Sergejus Prokofjevas, Franzas Leháras, Meredithas Willsonas, Fritzas Kreisleris, Luigi Denza, Richardas Rodgersas.

Ke­ra­mi­kos mu­zie­jus Ro­tu­šės a. 15

Iki rugpjūčio 29 d. veikia jau­nų­jų dai­li­nin­ kų ke­ra­mi­kos dar­bų pa­ro­da „Nau­ja ir vėl ki­to­kia...” Eks­po­zi­ci­jo­je – laik­o me­ni­nė au­to­ref­lek­si­ja: nuo­šir­di, nau­ja ir be­si­kei­čian­ti. Fan­ta­zi­ja ir ino­va­ci­jos jau­nuo­sius kū­rė­jus ve­da to­lyn, į ry­to­jų. Jau­nie­ji dai­li­nin­kai siū­lo nau­jas ga­li­my­bes, ini­cia­ty­vas ir nau­ją po­žiū­rį į Lie­tu­vos ke­ra­mi­ką. Čia gims­ta in­di­vi­du­a­li ir ne­pa­kar­to­ja­ma kū­ry­ba.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ – iki 30 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15 val. „Pa­ry­žiaus monst­ras 3D“ (liet. k.) – iki 30 d. 12.45 val.; 25, 27, 29 d. 10.45 val. „Su­die, ma­no ka­ra­lie­ne“ – 25, 27, 29 d. 20.30 val. „Te­dis“ – iki 30 d. 12, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Viską pri­si­min­ti“ – iki 30 d. 18.30, 21 val. „Ka­ra­liška drąsa“ 3D (liet. k.) – iki 30 d. 14.45, 17, 19.15 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (liet. k.) – iki 30 d. 11.30, 13.45, 16 val.; 25, 27, 29 d. 18.15 val. „Šo­kis hipho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – iki 30 d. 21.30 val. „Šo­kis hipho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ – iki 30 d. 14.15, 18.15* val. (*išsk. 25, 27, 29 d.). „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“ – iki 30 d. 20.30* val. (*išsk. 25, 27, 29 d.) „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D. (liet. k.) – iki 30 d. 10.45* val. (*išsk. 25, 27, 29 d.). „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (liet. k.) – iki 30 d. 11.15, 13.15, 16.30 val. „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Nesunaikinami 2“ (premjera) – iki 30 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val.; 24, 25, 30 d. 22.50, 23.55 val. „Paryžiaus monstras“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 30 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17, 19.15 val. „Kartu iki pasaulio pabaigos“ (premjera) – iki 30 d. 14.15, 16.45, 19.30, 21.45 val.; 24, 25, 30 d. 23.45 val. IŠANKSTINIAI KINO SEANSAI. „Demonas viduje“ – 30 d. 20.15, 22.30 val. „Tedis“ – iki 30 d. 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 30 d. 11, 13.30, 15.30, 18, 20.15 (seansas nevyks 30 d.) val. „Karališka drąsa“ 3D (liet. k.) – iki 30 d. 10.30, 13.15, 15.45, 18.15, 20.30 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – iki 30 d. 11.15, 16 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – iki 30 d. 13.45, 18.30 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – 24, 25 d. 22.30 val. „Viską prisiminti“ – iki 30 d. 20.45 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“ 3D – iki 30 d. 21.15 val. „Prometėjas“ 3D – 24, 25, 30 d. 23.15 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ 3D – 24, 25, 30 d. 23.30 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 30 d. 12 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 30 d. 10.45 val. Bilieto kaina 6 litai.

TV programa

DATOS (rugpjūčio 24 d.) 1.15

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 „Šilko kelias“ (3) (k). 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota laida). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 20.55 Sportas. 20.58 Orai. 21.00 Duokim garo! 22.15 Duokim garo! 23.00 Trileris „Kūnų medžiotojai“ (Lenkija, 2003 m.) (N-14).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (3). 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7) (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Ponas Bynas“ (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.15 Muz. kriminalinė veiksmo drama „Kontrabandiniai kiaušiniai“ (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Tarptautinis šlagerių festivalis „Palanga 2012“ (1). Dalyvauja: I.Starošaitė, Ž.Žvagulis, D.Montvydas, R.Cicinas, V.Katunskytė, Radži, S.Januška, E.Sipavičius, B.Petrikytė, A.Pilypaitė, Giulija. 22.20 Veiksmo trileris „Sanctum“ (JAV, Australija, 2011 m.) (N-7). 0.35 Nuotykių f. „Hunas Atila“ (JAV, Lietuva, 2000 m.) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00, 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30, 15.10 „Simpsonai“. 8.00 „Buvusieji“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Komedija „Beždžionėlė ekstremalė“ (Kanada, 2003 m.). 12.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 Drama „Drąsi meilė“ (1, 2) (Meksika, 2012 m.). 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 Anim. komedija „Simpsonų filmas“ (JAV, 2007 m.). 21.50 Veiksmo f. „Fantastiškas ketvertas“ (JAV, Vokietija, 2005 m.). 23.55 Komedija „Pasižadėjęs kitai“ (JAV, 2007 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Raudonas dangus“. 8.25 Prajuokink mane (k). 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“. 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Trileris „Jokių ypatingų žymių“ (Ukraina, 2006 m.) (N-14). 23.15 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.15 Galiūnų čempionų lygos etapas

Olandijoje (k). „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 8.30, 18.00 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Keliaukim! 12.00 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.) (k). 13.40 B.Briteno „Karo requiem“. Atlieka Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, choras „Liepaitės“, solistai A.Grigorian, A.Janutas, L.Mikalauskas. Dirigentas G.Rinkevičius (k). 15.00 LKS dok. f. „Čia mano nieko nėr...“ (1989 m.) (k). 15.20 „Prokurorai“ (k). 16.15 Miesto kodas (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 17.30 Kaimo akademija. 18.30 Moksleivių dainų šventė. Šokių diena „Laiko vaikai“. 20.30 Šoka Sankt Peterburgo valstybinio teatro baleto artistai (1998 m.). 21.00 Arti toli. 21.30 Kapitonų mūšis. 22.10 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Gyvenimas po mėnuliu“ (filmas apie Oną Činčikaitę), „Vienatvės pilnatis“ (filmas apie Marijoną Žiliūtę) (1997 m.). 23.00 Džiazo vakaras. 18-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis, 2012 m. E.Jonavičiaus projektas (Lietuva). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Auksinės melodijos.

10.00, 14.30 Teleparduotuvė. 10.15 „Sinbado nuotykiai“. 11.10 Kriminalinis s. „Motopatruliai“ (1) (Vokietija, 2000 m.). 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Viena už visus“. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 „Gyvenimas Marse“. 17.00 „Motopatruliai“ (2). 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 Kriminalinė drama „Gyvenimas“ (JAV, 2008 m.). 22.00 „Terjerai“. 23.00 „Tikri bičai“ (7, 8). 0.00 „Spec. būrys“. 1.00 Aukščiausia pavara. 1.55 „Tokia skirtinga Tara“. 2.20 Anim. komedija „Byvis ir Tešlagalvis užkariauja Ameriką“ (JAV, 1996 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XIII. Ramybės savaitgalis“ (D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 22.50 Drama „Nuodingoji gebenė“ (JAV, 1992 m.) (N-14). 0.35 „Saugotojas“ (N-14).

10.20 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Mano vaikas“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Mano vaikas“. 18.00, 22.30 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Nemylimi“.

Šv. Baltramiejus (Gandrų išskridimo diena) 6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15, 14.45 Vasara su Asta. 10.15 Pašėlę TV pokštai (N-7). 10.55 Dok. f. „Generolas. Lakūnas Prchalas“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 15.45, 16.10 Dok. f. „Generolas. Mistifikacija“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 18.55 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Komedija „Sukurtas Haroldas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 0.00 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 1.00 Dok. f. „Nuplauti didžiosios bangos. Tailando istorija“ (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Muz. drama „Muzika, suradusi mus“ (N-7). 11.15 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.45 Komedija „Lemiamas balsas“ (N-7). 13.50 Telelaikraštis. 15.40 Romantinė komedija „Meilė nutinka“ (N-7). 17.30 Karo vaikai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 19.00 „Daktarės dienoraštis“ (k). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Veiksmo f. „Niekada nepasiduok“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Drama „Šalti apkabinimai“ (N-14). 1.40 Drama „Lemtingas kelias“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 17.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Juokas juokais“. Juokingų situacijų laida. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Detektyvas „Ramybės savaitgalis“. 22.50 Drama „Nuodingoji gebenė“. 0.35 „Saugotojas“.

8.00 Karinė drama „Agentės“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 10.35 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Smitai“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 12.35 Komedija „Nuotaka paštu“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 18.00 Fantastinis f. „Žarijos miestas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 19.40 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 21.45 Fantastinis veiksmo f. „Svetimšalis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.45 Trileris „Karas“ (JAV, 2007 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Bilbao „Bizkaia Basket“– „Barcelona Regal“. 14.50 Sportas LT. Tarptautinės konkūrų varžybos Estijoje. 15.50 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“– Kauno „Žalgiris“. 17.20 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Šiauliai“. 19.00, 19.15, 21.00, 23.00 Sporto metraštis. 19.25 Lietuvos krepšinio lyga. 3-iosios mažojo finalo rungtynės. Šiaulių „Šiauliai“–Prienų „Rūdupis“. 21.15 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 22.15, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

1882 m. gimė Mykolas Biržiška, lietuvių literatūros ir kultūros istorikas, 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. 1962 m. mirė savo gimimo dieną. 1975 m. gimė buvęs krepšininkas Mindaugas Žukauskas. 1991 m. Ukraina paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. 1991 m. Michailas Gorbačiovas atsistatydino iš Sovietų Sąjungos komunistų partijos vadovo pareigų.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Ieškosite ko nors neįprasto, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Laukia daug įvairios veiklos. Viskas seksis, todėl nė kiek neabejokite savo jėgomis. Jautis (04 21–05 20). Neskubėkite, jei jums kas nors trukdo. Patirsite sunkumų bendraudamas, liksite nesuprastas. Galite susikivirčyti su įtakingu asmeniu. Tylėjimas ir susikaupimas bus kaip niekad svarbūs. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti gerų idėjų. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Tik nebūkite paviršutiniškas ir pernelyg pasitikintis savimi. Vėžys (06 22–07 22). Jūs labai energingas ir aktyvus, jaučiate nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Pasistenkite nuo ryto tinkamai paskirstyti laiką ir darbus, kad vakare nepasirodytų, jog nieko nespėjote, nors išliejote begalę energijos ir jėgų. Liūtas (07 23–08 23). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, bet jausite priešiškumą kitų žmonių nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir smalsumas. Palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais dalykais. Mergelė (08 24–09 23). Laikas pasinaudoti kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte idėjas. Šiuo metu praverstų gera knyga ar filmas. Tačiau rinkitės paprastus siužetus. Svarstyklės (09 24–10 23). Būsite neįprastos nuotaikos. Sutiksite įdomų, patrauklų žmogų ir galbūt įsimylėsite, bet romantiškas susižavėjimas ilgai netruks. Būkite atidūs ir netyčia neįskaudinkite artimo žmogaus. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena bendrauti su jaunais žmonėmis. Puikiai praleisite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Ir nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Šaulys (11 23–12 21). Neigiamai vertinsite savo idėjas ir mintis. Neteisingai suprasta kitų žmonių nuomonė suklaidins jus, todėl geriausia tiesiog patylėti ir imtis savo tiesioginių pareigų. Ožiaragis (12 22–01 20). Gali kilti nesutarimų su mylimuoju arba su žmogumi, kuriuo rūpinatės, nes jūsų planai prieštaraus to žmogaus vertybėms. Nepirškite savo nuomonės ir dar kartą apmąstykite tai, ką siūlote. Vandenis (01 21–02 19). Labai sėkmingas laikas. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tik apie tai niekam nesakykite, neatskleiskite savo nuomonės ir spėlionių, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Žuvys (02 20–03 20). Sėkmingas gyvenimo laikotarpis: bus lengva teisingai apsispręsti, rasti tinkamą kelią ir judėti pirmyn. Be didesnio vargo išspręsite visas problemas. Neabejokite dėl savęs.


Orai

Artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja vėsokus orus, numatomi trumpi lietūs. Šiandien vietomis trumpai palis. Oro temperatūra bus 20–22 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur lis, temperatūra naktį 13–16, dieną 19–22 laipsniai šilumos.

Šiandien, rugpjūčio 24 d.

+20

+20

+20

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+21

Panevėžys

+20

Utena

+20

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

6.11 20.29 14.18 15.07 23.08

237-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 129 dienos. Saulė Liūto ženkle.

+22

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +35 Berlynas +21 Brazilija +24 Briuselis +22 Dublinas +14 Kairas +37 Keiptaunas +16 Kopenhaga +20

Londonas +22 Madridas +30 Maskva +19 Minskas +23 Niujorkas +32 Oslas +18 Paryžius +25 Pekinas +30

orai kaune šiandien

Praha +28 Ryga +21 Roma +32 Sidnėjus +21 Talinas +16 Tel Avivas +34 Tokijas +32 Varšuva +21

+21

+20

Vėjas

4–7 m/s

Marijampolė

Vilnius

+22

Alytus

Vardai Alicija, Audronis, Baltramiejus, Baltrus, Michalina, Mykolė, Rasuolė, Viešvilas.

Tai­va­nas lau­kia ga­lin­go tai­fū­no

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+16

+22

+19

+15

3

+18

+22

+18

+16

4

+18

+21

+19

+15

5

rytoj

poryt

Ar­tė­jant ga­l in­gam tai­f ū­nui, Tai­va­no val­d žia iš kal­nuo­t ų vie­to­v ių, kur bai­ mi­na­ma­si nuo­šliau­ž ų, eva­ka­vo dau­ giau nei 3 tūkst. žmo­n ių. Pa­sak si­nop­ ti­k ų, tai­f ū­nas tu­rė­tų smog­ti sa­lai šian­ dien vi­dur­d ie­n į, kai kur lau­k ia­ma net iki met­ro kri­t u­l ių. Ry­t i­n iuo­se ir pie­t i­ niuo­se Tai­va­no re­g io­nuo­se už­da­r y­ tos mo­k yk­los, at­š au­k ia­m i skry­d žiai, dar­buo­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma lik­t i na­muo­se. Ūki­n in­kai šią sa­vai­tę karšt­ li­g iš­kai sku­b ė­jo nuim­t i der­l ių. Taiva­ no gyventojai nepamiršo prieš tre­jus me­t us įvy­k u­sios ne­lai­mės, kai tai­f ū­ nas nu­si­ne­š ė 700 gy­v y­bių. „The Was­hing­ton Post“ inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Ka­li­niai au­gi­no ka­na­pes Vie­no Pran­cū­zi­jos ka­lė­ji­mo, ku­rio ka­li­niams bu­vo leis­ta pa­ tiems už­siau­gin­ti mais­to, pri­ žiū­rė­to­jai pa­te­ko į ne­pa­to­gią pa­dė­tį, kai dar­že tarp gė­lių ir dar­žo­vių ap­ti­ko ka­na­pių ke­rų. Iki maž­daug 80 cm aukš­ čio ka­na­pių ke­rų praėjusį sa­ vait­ga­lį bu­vo ap­tik­ta dar­žo­vių lys­vė­se, įreng­ to­se mankš­ tos kie­me Sen Mar­ten de Rė ka­lė­ji­me Va­ka­rų Pran­cū­zi­jo­je, sa­kė ka­lė­ji­mų pa­rei­gū­ nų pro­fsą­jun­ gos re­gio­ni­nis at­sto­vas Chris­ top­he’as Beau­ lieu nau­j ie­n ų agen­tū­rai AFP. „Kai ne­ži­nai, į ką žiū­ri, juos leng­va su­pai­nio­ti su ki­tais au­ ga­lais“, – pri­dū­rė jis. AFP-BNS inf.

„„Iš­ban­dy­mas: Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą su­reng­tos 24 va­lan­das tru­kęs kal­nų dvi­ra­čių ma­ra­to­nas. 

Ma­riaus Kai­tu­lio nuo­tr.

24 va­lan­dų dvi­ra­čių ma­ra­to­nas Ne­ries re­gio­ni­nio par­ko miš­kuo­se, prie El­nia­kam­pio eže­ro, pir­mą kar­ tą Lie­tu­vo­je su­reng­tas pa­rą tru­kęs kal­nų dvi­ra­čių ma­ra­to­nas „MTB 24h Dviratai‘2012“. Išt­ver­mės iš­ ban­dy­mui pa­si­ry­žo 65 dvi­ra­ti­nin­ kai, var­žę­si so­lo, dve­je­tų, ket­ver­tų ir aš­tuo­ne­to gru­pė­se. Var­žy­bų tra­sa drie­kė­si miš­kų ir lau­ko ke­liu­kais El­nia­kam­pio eže­ ro ir Ne­ries pa­kran­tė­mis, jo­je bu­ vo gau­su me­džių šak­nų, po­sū­kių,

pa­ki­li­mų ir nu­si­lei­di­mų, tech­ni­ nių kliū­čių. Vie­no ra­to il­gis – ape 12 km. Vi­ si da­ly­viai va­žia­vo ta pa­čia tra­sa ir die­ną ir nak­tį. Pir­mą kar­tą Lie­tu­vos kal­nų dvi­ ra­čių spor­to is­to­ri­jo­je vy­ku­sios 24 va­lan­dų var­žy­bos yra po­pu­lia­rios pa­sau­ly­je ir ap­lin­ki­nė­se ša­ly­se. Vyks­ta na­cio­na­li­niai tur­ny­rai ir pa­ sau­lio čem­pio­na­tai, ku­riuo­se kal­nų dvi­ra­ti­nin­kai pa­si­tik­ri­na iš­tver­mę

ir va­lią. Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai yra lai­mė­ję pri­zi­nes vie­tas 24 va­lan­dų var­žy­bo­se Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je. Ne­ries re­gio­ni­nia­me par­ke vy­ku­ sio­se var­žy­bo­se so­lo kla­sė­je nu­ga­ lė­jo Sau­lius Spei­čys, nu­va­žia­vęs 34 ra­tus (409 km) per 22:49:28. Išt­ver­min­giau­sia mer­gi­na so­lo kla­ sė­je – Re­na­ta Kal­vai­ty­tė, nu­va­žia­vu­si 24 ra­tus (280 km) per 22:22 val. Miš­rių po­rų kla­sė­je grei­čiau­ si bu­vo Dai­nius Di­čiū­nas ir Ag­nė

Alek­nai­tė, A2D2 ko­man­da nu­va­ žia­vę 35 ra­tus per 23:12:57 val. Ket­ver­tų gru­pė­je pir­mą vie­tą lai­ mė­jo „Dvi­ra­čių sa­lo­no 1“ ko­man­ da, bend­rai nu­va­žia­vu­si 43 ra­tus (520 km) per 23:12:06 val. Vy­rų dve­je­tų gru­pė­je grei­čiau­ sia bu­vo Mar­ty­no Ra­da­vi­čiaus ir Taut­vy­do Val­ke­vi­čiaus ko­man­da „Be stab­džių“, nu­va­žia­vu­si 32 ra­ tus (370 km) per 23:16:03 val. KD inf.


1

Penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

At­nau­jin­ta­me po­rta­le http://kauno.die­na.lt/naujienos/kaunosantaka – var­tai į Kau­no kul­tū­ros gy­ve­ni­mą ir erd­vė jū­sų kū­ry­bai. santaka@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė REMIA

Nr. 54

„Dai­li­nin­kai, be Ka­ lė­dų ir Ve­ly­kų, tu­ ri dar vie­ną šven­tę – ple­ne­rą“, – šmaikš­ta­ vo vie­nas tarp­tau­ti­ nio ta­py­bos ple­ne­ ro „Du­by­sa 2012“ da­ ly­vių per pa­ro­dos ati­da­ry­mą Za­len­sų so­dy­bo­je, kur me­ ni­nin­kai su­si­ren­ka jau dvi­de­šimt me­tų.

santaka „„Žan­ras: ple­ne­ro pri­va­lu­mas – gam­tos prie­globs­ty­je kur­ti dar­bai eks­po­nuo­ja­mi ten pat, kur bu­vo su­kur­ti, čia pat ir ap­ta­ria­mi.

Dai­li­nin­kų va­sa­ros at­lai­dai En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Rei­ka­lin­gas sie­lai

Pir­muo­sius me­tus rin­ko­si me­džio dro­žė­jai, skulp­to­riai, ta­čiau vė­liau kau­nie­tis ar­chi­tek­tas Fe­lik­sas Jac­ ke­vi­čius so­dy­bos šei­mi­nin­kams pa­ siū­lė su­reng­ti ple­ne­rą dai­li­nin­kams. „Taip ir pra­si­dė­jo“, – šyp­so­jo­si Ei­ man­tas Za­len­sas, o pa­klaus­tas ko­ dėl už­si­kro­vė pa­pil­do­mų rū­pes­čių, tik gūž­te­lė­jo pe­čiais. Kiek pa­mas­tęs at­sa­kė: „Ke­le­tą me­tų ple­ne­re da­ly­ vau­da­vo lat­vis res­tau­ra­to­rius, dar­ ba­vę­sis Kau­no pi­ly­je, – jis at­lėk­da­ vo į ple­ne­rą vos ne vis­ką me­tęs, jam to rei­kė­da­vo, kaip sa­ky­da­vo, „dlia du­šy“ (šir­džiai, sie­lai – aut. pa­st.). Tai ir mū­sų šei­mai taip pat – to rei­ kia „dlia du­šy“. Šį­met iš­skir­ti­nia­me gam­tos kam­ pe­ly­je įsi­kū­ru­sio­je Za­len­sų so­dy­bo­ je su­si­rin­ko me­ni­nin­kai: kau­nie­tė

Aus­ma Ban­kaus­kai­tė, F.Jac­ke­vi­ čius, Jus­ti­na Pui­do­kai­tė, fo­tog­ra­fė Vil­ma Ski­bi­niaus­kai­tė, Ri­ta Spei­ čie­nė, Bro­nius Uo­gin­tas, Ilo­na Žvi­ na­kie­nė, Juo­zas Pranc­ke­vi­čius, Di­ na Bud­gi­nas, Ma­rius Min­dau­gas Da­nys (ple­ne­ro ku­ra­to­rius), Edi­ ta Ma­liš­kie­nė, Liu­ci­ja Be­re­žans­ky­ tė, Ar­vy­das Ka­šaus­kas, gra­fi­kas Jo­ nas Če­pas. „Bu­vau šia­me ple­ne­re prieš ket­ ve­rius me­tus, – kal­bė­jo dai­li­nin­kė iš Ka­li­for­ni­jos D.Bud­gi­nas, – ir vi­ sus tuos ket­ve­rius me­tus lau­kiau, ka­da vėl ga­lė­siu čia at­vyk­ti. Ga­ liau­siai pa­ti pa­si­skam­bi­nau Za­ len­sams, o jie da­vė ple­ne­ro ku­ra­to­ riaus Ma­riaus elekt­ro­ni­nį ad­re­są.“ Me­nas – kaip plau­ki­mas

„Lie­tu­vo­je me­nas – kaip plau­ki­ mas: ba­sei­nų nė­ra, bet re­zul­ta­tai pa­sie­kia­mi ryš­kūs, – vi­sus kva­to­tis per ple­ne­ro pa­ro­dos ati­da­ry­mą pri­

ver­tė ta­py­to­jas J.Pranc­ke­vi­čius. – Vals­ty­bė me­ni­nin­kų ne­re­mia, bet vis tiek tu­ri­me jų pui­kių, pa­sau­ ly­je pri­pa­žin­tų ir la­bai ver­ti­na­mų. To­dėl ypač bran­gus dė­me­sys, ku­ rio me­ni­nin­kas kar­tais su­lau­kia iš vers­li­nin­kų.“ Ple­ne­ro da­ly­viai pa­brė­žė, kad dai­li­nin­kui la­bai svar­bu pa­bū­ti gam­to­je, nes vi­sai ki­taip pa­ma­tai ry­tą ir va­ka­rą, spal­vą ir na­tū­ra­liai be­si­kei­čian­čius jos niuan­sus  – paašt­rė­ja akis ir emo­ci­ja, ku­rią dar pa­pil­do drau­ge dir­ban­tys tos pa­ čios pro­fe­si­jos bi­čiu­liai. „Kiek­vie­ną ry­tą nuo Du­by­sos, ku­ri yra gan šal­ta upė, ky­la rū­kas“, – anks­ti kel­da­vo­si kau­nie­tė ta­py­ to­ja A.Ban­kaus­kai­tė, ku­riai la­bai svar­bus van­duo, jo ener­gi­ja, gal­būt to­dėl jos nu­ta­py­ti pa­veiks­lai sklei­ džia sod­rią ir drau­ge su­bti­lią, pa­ slap­tin­gą įvai­rių niuan­sų pri­pil­dy­ tą mė­ly­nos spal­vos eksp­re­si­ją.

„„Vie­no­vė: ant ak­me­ni­nės sie­nos fak­tū­riš­kas A.Ka­šaus­ko dar­bas at­si­

ve­ria nau­ju ra­kur­su.

„Kaip ge­rai, kad bu­vo ga­li­my­bė pa­bėg­ti nuo vi­sų tų mies­to ne­są­ mo­nių. Vi­sai ge­rai pa­dir­bė­jau, nes man at­ro­do, kad per ma­žai už­sii­ mu, kai kur gal imu kar­to­tis“, – sa­vik­ri­tiš­kai sa­ve ver­ti­no J.Če­pas, nors kaip tik jo mo­der­nūs gra­fi­kos dar­bai, kai ku­rie – ant nuo­trau­kų, la­biau­siai pa­trau­kė pro­fe­sio­na­lus. „Mėgs­tu ieš­ko­ti vie­ni­jan­čio dė­ mens, ju­de­sio, įdo­mu, kai su­si­jun­ gia, tar­kim, net kaž­ko­kie po­li­ti­niai da­ly­kai ir as­me­ni­nės imp­re­si­jos“, – mąs­lu­mu iš­si­sky­rė dar vi­sai jau­nas me­ni­nin­kas J.Če­pas. Iš ple­ne­ro į ple­ne­rą

„„Lais­vė: į sto­vyk­lą Za­len­sų so­dy­bo­je kū­rė­jai at­va­žiuo­ja ir su at­ža­lo­mis, ku­rie sun­kiai at­si­svei­ki­na su vaiz­din­

go­mis apy­lin­kė­mis. 

Rė­jaus Če­mo­lons­ko nuo­tr.

Ple­ne­ro ku­ra­to­rius M.M.Da­nys pa­ sa­ko­jo, kad į Za­len­sų so­dy­bą su ta­ py­to­jais už­su­ka ir žie­mą. „Kad čia vi­si, ku­rie pa­bū­na ple­ne­re, tam­pa pui­kiais drau­gais, su­si­tin­ka vie­ ni su ki­tais ar tie­siog vėl da­ly­vau­ja ple­ne­re. Tar­kim, dai­li­nin­kas A.Ka­ šaus­kas per­nai bu­vo at­va­žia­vęs su vai­kais, tai kai rei­kė­jo at­si­svei­kin­ ti, ma­žą­jį vos bu­vo ga­li­ma įpra­šy­

ti į ma­ši­ną – vai­kas ap­si­ver­kė, nes ne­no­rė­jo iš­va­žiuo­ti“, – pri­si­mi­nė M.M.Da­nys, ku­rio dar­bai, eks­po­ nuo­ti ple­ne­ro pa­ro­do­je, iš­si­sky­rė spal­vin­gu­mu, gy­vy­biš­ka, gy­ve­ni­ mą tei­gian­čia ener­gi­ja. Šiuo me­tu M.M.Da­nys jau da­ly­ vau­ja ki­ta­me ple­ne­re, ku­rį taip pat pa­ts ir suor­ga­ni­za­vo. „At­va­žiuo­ki­ te į Ne­ma­jū­nus (Birš­to­no r.) – čia vyks­ta la­bai įdo­mus ple­ne­ras, ku­rį re­mia ku­ni­gas. Jis sky­rė mums au­ to­bu­siu­ką, ku­riuo va­ži­nė­ja­mės po apy­lin­kes, – en­tu­zias­tin­gai pa­sa­ ko­jo įspū­džius jau pri­pa­žin­tas pa­ ro­dų ku­ra­to­rius. – Sus­to­ja mū­sų au­to­bu­siu­kas prie ko­kios nors vie­ ti­nės baž­ny­tė­lės, iš­virs­ta koks de­ šimt ta­py­to­jų ir ima­me ta­py­ti. Ki­ tą die­ną va­žiuo­ja­me jau prie ki­tos baž­ny­čios.“ Ir Za­len­sų so­dy­bo­je, ir va­sa­ros pra­džio­je Birš­to­ne vy­ku­sia­me, ir šiuo me­tu kun­ku­liuo­jan­čia­me Ne­ma­jū­nų ple­ne­re su­kur­tų dar­bų pa­ro­dą rug­ sė­jo pra­džio­je bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti Kau­no ga­le­ri­jo­je „Auk­so pjū­vis“.


2

Penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

santaka /portretas

At­ras­ti ir įsi­kū­ni­ję švie­sos an Pa­dė­ko­ju Die­vui ir už ge­rus, ir už blo­gus da­ly­kus, ku­rie nu­tin­ka, mė­gi­nu iš­lauk­ ti ir pa­ma­ty­ti, kad tie, iš pir­mo žvilgs­nio, skau­ dūs nu­ti­ki­mai yra kaip tik ge­ri, tai, ko la­biau­siai rei­kia.

Liud­vi­kas Ivaškevičius. Šv. Petras.

Liud­vi­kas Ivaškevičius. Šv. Pranciškus.

Liud­vi­kas Ivaškevičius. Dievo rankose.

„No­rė­čiau, kad ma­no an­ge­lai vis ke­liau­tų, ne­nu­sės­tų vie­no­je vie­to­je, – su­si­mąs­tęs kal­ba kau­nie­tis skulp­to­rius Liud­vi­kas Ivaš­ ke­vi­čius. – Juk to­kia ir yra an­ge­lų mi­si­ja – ap­lan­ky­ti kiek­vie­ną.“ Kol kas me­ni­nin­ko „Švie­sos an­ge­lams“ tai pa­vyks­ta.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Arčiau dangaus

Per­nai jie bu­vo „nu­skri­dę“ į Lat­vi­ ją, rea­bi­li­ta­ci­jos nuo pri­klau­so­my­ bių cent­rą, prieš šv. Ka­lė­das lan­ kė­si Sei­nuo­se – L.Ivaš­ke­vi­čiaus me­džio skulp­tū­rų pa­ro­da „Švie­sos an­ge­lai“, pa­reng­ta ga­le­ri­jos „Auk­so pjū­vis“, bu­vo eks­po­nuo­ta Lie­tu­vių na­muo­se. Šį­met iki Žo­li­nės jie lan­ kė­si Ši­lu­vo­je, Pi­lig­ri­mų in­for­ma­ci­ jos cent­re, da­bar jie nu­ke­lia­vę į itin jiems eg­zo­tiš­ką, o gal ir jau­kiau­sią vie­tą – Et­no­kos­mo­lo­gi­jos mu­zie­ jų Mo­lė­tuo­se. „Pa­žiū­rės į žvaigž­ des, – juo­kia­si skulp­to­rius, – šio­je vie­to­je jiems tu­rė­tų la­bai pa­tik­ti.“ O gal an­ge­las ir yra iš žvaigž­dės? Klau­si­mas ky­la, kai žvel­gi į dva­ sin­gu­mu, skaid­ria min­ti­mi ir šva­ra spin­du­liuo­jan­čius L.Ivaš­ke­vi­čiaus an­ge­lus. Et­no­kos­mo­lo­gi­jos mu­zie­jaus va­ do­vas Gu­na­ras Ka­ka­ras nu­lei­džia ant že­mės, o gal kaip tik pa­ke­lia į ži­nių sfe­rą: „Žvaigž­dė yra di­de­lės ma­sės švie­čian­ti du­jų sfe­ra“, pri­ me­na ast­ro­no­mas, ta­čiau čia pat pa­brė­žia, kad žvaigž­dės yra dan­ gu­je, o dan­gus įkū­ni­ja to­li gra­žu ne vien moks­li­nę žo­džio reikš­mę. To­ dėl na­tū­ra­lu, kad mu­zie­ju­je nuo­lat vei­kia me­ni­nin­kų pa­ro­dos. Šį­kart mu­zie­ju­je ypač daž­nai ta­ria­mus ir ap­mąs­to­mus žo­džius „dan­gus“, „sau­lė“, „žvaigž­dės“, „kos­mo­sas“ pa­pil­dys švie­sos an­ge­lai.

Pra­džia – rū­pin­to­jė­lis

Pa­sak me­no­ty­ri­nin­kės Ug­nės Krau­ lai­dy­tės, L.Ivaš­ke­vi­čius daž­niau­ siai ir pa­va­di­na­mas an­ge­lų meist­ ru. Jo ran­ko­se se­no me­džio ga­ba­lai įgau­na nau­ją gy­vy­bę tap­da­mi an­ ge­lų ir šven­tų­jų fi­gū­ro­mis, ba­rel­je­ fais, kry­žiais ir kop­lyts­tul­piais. O pra­si­dė­jo vis­kas prieš dau­ge­ lį me­tų nuo me­di­nio rū­pin­to­jė­lio. „Vai­kys­tė­je pa­slap­čia pieš­da­vau tė­vų sve­čius, užau­gęs ko­pi­juo­ da­vau dai­li­nin­kų kū­ri­nius, ta­čiau apie ta­pi­mą me­ni­nin­ku, o juo la­ biau skulp­to­riu­mi, ne­gal­vo­jau, – pri­si­pa­žįs­ta L.Ivaš­ke­vi­čius. – Kar­ tą su­ma­niau nu­si­drož­ti rū­pin­to­jė­lį. Nuė­jau į miš­ką, iš­si­pjo­viau su­džiū­ vu­sią ber­žo ša­ką ir pa­da­riau skulp­ tū­rą. Gal ir ne­bu­vo la­bai vy­ku­si, bet pa­ju­tau, kad ga­liu drož­ti.“

Svar­biau­sia šio me­ni­nin­ko už­duo­ tis – iš­lik­ti ki­to­niš­ kam, nuo­lat ieš­ko­ ti nau­jų kū­ry­bi­nių spren­di­mų. To­liau dro­žė ant­rą, tre­čią, ket­ vir­tą. „Kol ga­liau­siai nu­spren­džiau at­si­dė­ti vien šiai veik­lai. Tei­gia­mas pro­fe­sio­na­lių me­ni­nin­kų įver­ti­ni­ mas dar la­biau pa­drą­si­no“, – pri­ si­pa­žįs­ta skulp­to­rius.

1996-ai­siais Ar­chy­vo ga­le­ri­jo­je Kau­ne me­no my­lė­to­jams bu­vo pir­ mą­syk pri­sta­ty­ti L.Ivaš­ke­vi­čiaus dar­bai. Po dve­jų me­tų Pa­ne­vė­žy­je įvy­ko pir­mo­ji per­so­na­li­nė skulp­to­ riaus pa­ro­da. Šiuo me­tu jo pa­ro­dų krai­tė­je – maž­daug še­šios de­šim­tys eks­po­zi­ci­jų Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je (iš ku­rių svar­bes­nės 2010 m. Lat­vi­jo­ je vei­ku­si pa­ro­da „Švie­sa, ku­ri nu­ švie­čia kiek­vie­ną sie­lą“ ir 2006 m. ka­lė­di­nė pa­ro­da Da­ni­jo­je). Pa­lauk­ti, kol pra­bils

L.Ivaš­ke­vi­čius be­veik me­tus gy­ve­no Da­ni­jo­je, ten kū­rė, mo­kė­si ir ren­gė pa­ro­das. „Į Da­ni­ją man nuo­lat no­ ri­si su­grįž­ti, ten tu­riu daug drau­ gų, – sa­ko me­ni­nin­kas ir Lie­tu­vo­je ne­sto­ko­jan­tis bi­čiu­lių, gy­ve­nan­ tis be­veik kaip dan­gaus spar­nuo­ tis, ne­la­bai rū­pin­da­ma­sis ryt­die­na ar bui­ties rū­pes­čiais: „Kaip nors, nie­ko ne­rei­kia sku­bin­ti.“ Skulp­to­rius yra me­ni­nin­kų gru­ pės „Ar­chy­vas“ na­rys. Šią gru­pę su­da­ro skir­tin­gų sri­čių (skulp­tū­ros, ke­ra­mi­kos ir fo­tog­ra­fi­jos) me­no at­ sto­vai, ku­riuos vie­ni­ja do­mė­ji­ma­ sis bal­tiš­ką­ja kul­tū­ra, et­no­lo­gi­ja ir krikš­čio­niš­ko­sio­mis ver­ty­bė­mis. Taip pat L.Ivaš­ke­vi­čius jau ke­le­ rius me­tus ak­ty­viai da­ly­vau­ja ka­ ta­li­kų dai­li­nin­kų pa­ro­do­je „Glo­ ria Deo“. Me­no­ty­ri­nin­kė U.Krau­lai­dy­tė pa­ste­bi, kad svar­biau­sia šio me­ ni­nin­ko už­duo­tis – iš­lik­ti ki­to­niš­ kam, nuo­lat ieš­ko­ti nau­jų kū­ry­bi­

„„Sie­la: L.Ivaš­ke­vi­čiaus ran­ko­se se­no me­džio ga­ba­lai įgau­na nau­ją gy­vy­bę.

nių spren­di­mų. To­dėl kiek­vie­na jo skulp­tū­ra yra uni­ka­li ir tu­ri in­di­vi­ dua­lią is­to­ri­ją. Skulp­to­rius jaut­rus ir pa­si­rink­tiems mo­ty­vams, ir me­ džia­gai. Jis ne­lin­kęs sku­bė­ti – lau­ kia, kol tu­ri­mas me­džio ga­ba­las pa­ts pra­kal­bės, kuo ga­lįs bū­ti. Me­ni­nin­kas ypač ver­ti­na se­ną me­dį, ati­džiai ap­žiū­ri įtrū­ki­mus, na­tū­ra­lią fak­tū­rą, už­si­li­ku­sias vi­ nis ir gran­di­nes ir pa­nau­do­ja šias žy­mes kaip iš­raiš­kos prie­mo­nę. Jo dar­buo­se or­ga­niš­kai su­si­pi­na žmo­ gaus ran­kų dar­bas ir gam­tos au­ten­ ti­ka – su­trū­kęs ka­mie­nas pe­rau­ga į lie­me­nį, skulp­to­riaus ran­kos ap­ nuo­gi­na spar­nus ir taip iš­si­ri­ta se­ nos kop­ly­čios an­ge­las. O pa­skui – dar ir dar vie­nas, tik jau skelbiantis sa­vą­ją ži­nią. „Jie turi ateiti“

Skulp­to­rius nie­ka­da spe­cia­liai ne­ per­ka me­džio bū­si­miems an­ge­ lams. „Jie tu­ri atei­ti: ir me­dis, ir an­ge­lai“, – pa­tvir­ti­na L.Ivaš­ke­vi­

čius. Me­ni­nin­kui me­džio pa­do­va­ no­ja drau­gai, pa­žįs­ta­mi, kū­ry­bos ger­bė­jai. Bū­na ir taip, kad bū­si­mie­ ji an­ge­lai pa­tys at­ve­da prie me­džio pliaus­kos, ša­kos, nu­kirs­to ka­mie­ no – ap­lin­kos ženk­lus jaut­riai ana­ li­zuo­jan­tis skulp­to­rius va­do­vau­ja­si in­tui­ci­ja ir Die­vo rū­pes­čiu. „Pa­dė­ko­ju Die­vui ir už ge­rus, ir už blo­gus da­ly­kus, ku­rie nu­tin­ka, mė­gi­nu iš­lauk­ti ir pa­ma­ty­ti, kad tie iš pir­mo žvilgs­nio skau­dūs nu­ ti­ki­mai yra kaip tik ge­ri, tai, ko la­ biau­siai rei­kia“, – įsi­ti­ki­nęs an­ge­ lų meist­ras. Kur­da­mas an­ge­lą L.Ivaš­ke­vi­čius dir­ba su kal­te­liu ir me­di­niu ar­ba gu­mi­niu plak­tu­ku, nors su įpras­ tu, ge­le­ži­niu, dar­bas ei­tų­si kur kas spar­čiau. „Su ge­le­ži­niu plak­tu­ ku ga­li­ma dar­buo­tis no­rint įsta­ty­ti du­ry­se spy­ną, bet ne ku­riant iš me­ džio, – tvir­ti­na me­ni­nin­kas, – kiek ši­lu­mos ir šir­dies drož­da­mas įdė­ si, tiek tas kū­ri­nys tu­rės ir ki­tiems per­duos.“


3

Penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

santaka/atodangos kaunodiena.lt/nau­jie­nos/­kau­no­san­ta­ka

n­ge­lai Apie A.Kups­to pro­vo­ka­ci­ją, švar­ką ir akor­deo­ną

Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Iš­raiš­kos šo­kio pra­di­nin­kė Lie­ tu­vo­je Ki­ra Dau­jo­tai­tė ir ak­to­rius An­ta­nas Že­kas iki šiol at­si­me­na kai ku­rias Lie­tu­vos teat­ro pa­triar­ cho Alek­sand­ro Kups­to gy­ve­ni­mo smulk­me­nas, ku­rios su­tei­kia nau­ jų spal­vų ofi­cia­liam jo po­rtre­tui. Neat­si­sa­kė pa­dė­ti

Pa­si­bai­gus ka­rui, K.Dau­jo­tai­tei anuo­me­čiuo­se Kau­no pro­fsą­jun­ gų rū­muo­se pa­vy­ko įkur­ti iš­raiš­ kos šo­kio ko­lek­ty­vą „So­na­ta“. „Pa­vy­ko to­dėl, kad tam ne­ prieš­ta­ra­vo rū­mų va­do­vas Al­ber­ tas Mar­ko­vi­čius Klei­nas. Kai šį žy­ dų tau­ty­bės va­do­vą pa­kei­tė ki­tas, rei­ka­la­vęs, kad sta­ty­čiau „nor­ma­ lius“, o ne iš­raiš­kos šo­kius, man te­ko ieš­ko­tis dar­bo ki­tur. Išsp­ręs­ti šį už­da­vi­nį pa­dė­jo tas pa­ts A.Klei­ nas“, – pri­si­mi­nė K.Dau­jo­tai­tė. Dar­bą ji ga­vo Jau­no­jo žiū­ro­ vo teat­re (da­bar Lė­lių teat­ras) – ten dir­bęs re­ži­sie­rius Alek­sand­ras Kups­tas su­ti­ko ją priim­ti. „Tu­rė­jau mo­ky­ti ak­to­rius sce­ni­nio ju­de­sio, tai ne­blo­gai iš­ma­niau“, – pri­si­mi­ nė kau­nie­tė. Jau­na pe­da­go­gė atė­jo į teat­rą, pa­čios tei­gi­mu, at­ro­do, 1949 m. Tuo lai­ku teat­re dir­bo jau­ni ak­to­ riai: An­ta­nas Že­kas, An­ta­nas Ta­ra­ se­vi­čius, Ma­ri­ja Po­lo­zo­vai­tė, Teo­ do­ra Liau­gau­dai­tė ir ki­ti. Teat­ro re­ži­sie­rius su­da­rė są­ly­gas K.Dau­ jo­tai­tei dirb­ti ir su „So­na­ta“, pa­ rū­pin­da­vo šo­kė­joms ap­ran­gos ir net sky­rė akom­pa­nia­to­rių. Pro­vo­ka­ci­ja Lais­vės alė­jo­je

. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Neat­si­tik­ti­nai skulp­to­riaus an­ ge­lai lyg pa­tys me­dy­je įsi­kū­ni­ ję – švie­sūs ir kaž­kaip šva­rūs, tik­ri, spin­du­liuo­jan­tys su­kaup­tas ži­nias, ku­rių L.Ivaš­ke­vi­čius, vi­di­niu ry­šiu su žmo­nė­mis bend­rau­jan­tis, įsi­ klau­san­tis į siun­čia­mus ženk­lus, net vi­zi­jas, stu­di­juo­jan­tis įvai­rių tau­tų, o ypač da­nų, mi­to­lo­gi­ją, tu­ri daug. „Dar la­bai mėgs­tu var­ty­ti įvai­rių kal­bų žo­dy­nus, – pa­sa­ko­ja da­nų kal­ bą pui­kiai iš­mo­kęs me­ni­nin­kas.  – Kal­bo­je la­bai daug in­for­ma­ci­jos ir, be­je, mis­ti­kos, mi­to­lo­gi­jos.“ Nes­ku­bė­ti, pa­si­ti­kė­ti Die­vu, įsi­ klau­sy­ti – tai be­ne pa­grin­di­niai L.Ivaš­ke­vi­čiaus inst­ru­men­tai ku­ riant, o gal at­ran­dant sa­vuo­sius an­ ge­lus. Ke­liau­jan­ti pa­ro­da „Švie­sos an­ge­lai“ nuo­lat mai­no­si, yra pa­pil­ do­ma, nes kai ku­rie ge­ro­sios ži­nios ne­šė­jai kur nors vis nu­tū­pia. „La­ bai no­rė­jo, – paaiš­ki­na, kai vie­nas ar ki­tas an­ge­las į ki­tą pa­ro­dą ne­nu­ ke­liau­ja ir šyp­so­si: – Tai ką aš ga­lė­ jau pa­da­ry­ti.“

„Nep­ri­si­me­nu, ko­kia pje­sė bu­vo re­ pe­tuo­ja­ma ta­da teat­re, bet A.Kups­ tas pa­pra­šė ma­nęs pa­mo­ky­ti ak­ to­rius ka­rių ri­kiuo­tės ju­de­sių. Tai man bu­vo pir­ma šio įdo­maus re­ ži­sie­riaus ir žmo­gaus už­duo­tis“, – pri­si­mi­nė K.Dau­jo­tai­tė. Re­ži­sie­riu­mi ta­pęs ak­to­rius gar­ sė­jo tuo, kad mė­go pa­brėž­ti esąs mer­gi­šius, nors iš tie­sų toks ne­ bu­vo. „Kar­tą pa­ma­tęs ma­ne Lais­ vės alė­jo­je iš to­lo pra­dė­jo gar­siai šauk­ti: „Ne­pyk, bran­gio­ji, bet ne­ ga­liu da­bar ta­vęs reng­ti kaip anks­ čiau!“ Na, nors skra­džiai že­mę pra­smek – praei­viai juk ne­ži­no­ jo, kad A.Kups­tas tu­rė­jo gal­vo­je ma­no „So­na­tos“ šo­kė­jų dra­bu­ žius“, – pri­si­mi­nė K.Dau­jo­tai­tė. Paš­ne­ko­vė, kaip ir dau­ge­lis pa­ ži­no­ju­siųjų anuo­me­tės Lie­tu­vos vy­riau­sią­jį fi­nan­si­nin­ką Alek­sand­ rą Drob­nį, pa­tvir­ti­no, kad tai bu­vo neį­ti­ki­mai są­ži­nin­gas mi­nist­ras. K.Dau­jo­tai­tė pri­si­mi­nė fi­nan­ sų mi­nist­rą to­dėl, kad A.Drob­nys bu­vo ve­dęs A.Kups­to duk­rą Li­di­ ją – ži­no­mą teat­ro ak­to­rę ir re­ži­ sie­rę. Kau­niš­kių teat­rui pa­te­kus į sun­kią fi­nan­si­nę pa­dė­tį, A.Kups­ tas pa­pra­šė žen­to pa­dė­ti, ta­čiau šis pa­sa­kė ne­ga­lįs nau­do­tis tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi. Grą­žin­da­vo sko­las

Kai pi­n i­g ų pri­s tig­d a­vo pa­č iam A.Kups­tui, pa­gel­bė­da­vo K.Dau­

„„Bi­čiu­liai: 1956 m. Ma­ri­jam­po­lės teat­re Ru­dol­fo Blau­ma­nio spek­tak­lio „Ind­ra­nai“ re­ži­sie­rius A.Kups­tas

(kai­rė­je) su Ind­ra­nų šei­mos tė­vo vaid­mens at­li­kė­ju A.Že­ku. 

jo­tai­tė: pa­sko­lin­da­vo akor­deo­ną, ku­rį re­ži­sie­rius tuoj pat už­sta­ ty­da­vo lom­bar­de. Ga­vęs pi­ni­gų, inst­ru­men­tą iš­syk iš­pirk­da­vo ir grą­žin­da­vo K.Dau­jo­tai­tei. To­kios akor­deo­no kla­jo­nės pa­ te­ko į ak­la­vie­tę, kai K.Dau­jo­tai­ tė nu­s pren­d ė va­ž iuo­t i pas vy­ rą Pet­rą Pa­liu­lį į No­rils­ko la­ge­rį. Cho­reog­ra­fė jį ke­ti­no vež­tis kar­ tu, nes su­tuok­ti­nis tu­rė­jo tei­sę išei­t i už la­ge­r io ri­b ų ir mo­k y­t i mu­zi­kos mo­kyk­lo­je. Ka­d an­g i prieš ke­l io­n ę akor­ deo­nas kaip tik buvo už­sta­ty­tas lom­bar­de, o A.Kups­tas ne­tu­rė­jo pi­ni­gų jam iš­pirk­ti, K.Dau­jo­tai­ tė pa­si­sko­li­no rei­kia­mą su­mą iš ar­ti­mai pa­ži­no­tos gar­sio­sios ak­ to­rės Unės Ba­bic­kai­tės. A.Kups­tas pra­d ė­jo ma­ž o­m is da­l i­m is mo­k ė­t i K.Dau­j o­tai­tei akor­d eo­n o iš­p ir­kos sko­l ą – tai jam bu­vo sun­k i už­d uo­t is. „Ta­ čiau A.Kups­tas bu­vo są­ži­nin­gas ir jaut­rus žmo­gus – kai nie­kaip ne­ga­lė­jau gau­ti su­si­rgu­siai sa­vo se­se­riai rei­kia­mų vais­tų, jis, tu­ rė­jęs daug pa­žįs­ta­mų vais­ti­nin­ kų, ne­tru­kus tų vais­tų at­ne­šė. Ta pro­ga aš jam „nu­ra­šiau“ li­ku­sią už akor­deo­no iš­pir­ką sko­lą“, – pa­sa­ko­jo K.Dau­jo­tai­tė. Ūki­nin­ku ne­ta­po

Ne vie­n us me­t us su A.Kups­t u įvai­r iuo­se teat­r uo­se dir­b ęs ak­ to­r ius A.Že­kas pri­s i­m i­n ė il­g us pa­si­vaikš­čio­ji­mus su re­ži­sie­riu­

mi Ma­ri­jam­po­lė­je, kai abu dir­bo to mies­to teat­re. Vaikš­čio­da­mas re­ž i­s ie­r ius pa­sa­ko­d a­vo įvai­r ių is­to­ri­jų.

Ki­tais me­tais pa­ sė­jo ra­mu­nė­lių, ta­ čiau iš­lai­dos sal­dai­ niams, ku­riais at­ si­ly­gi­no vai­kams, sky­nu­siems žie­dus, bu­vo di­des­nės nei pa­ja­mos už vais­tų ža­lia­vą. „A.Kups­tas pa­sa­ko­jo, kad Žel­ vos vals­čiu­je jis val­dė še­šis hek­ ta­rus že­mės ir mė­gi­no iš­peš­ti iš to tur­to nau­dos. Tad vie­ną pa­ va­sa­rį ap­sė­jo vi­sus hek­ta­rus va­ le­ri­jo­nais, ta­čiau jau­nus jų dai­ ge­l ius su­n ai­k i­n o ka­t ės. Ki­tais me­tais pa­s ė­j o ra­m u­n ė­l ių, ta­ čiau iš­l ai­d os sal­d ai­n iams, ku­ riais at­si­ly­gi­no vai­kams, sky­nu­ siems žie­dus, bu­vo di­des­nės nei pa­ja­mos už vais­tų ža­lia­vą. Tre­ čiai­s iais me­tais ap­s ė­jo lau­k us ta­ba­ku, ta­čiau nuim­ti der­lių su­ truk­dė atė­ję bol­še­vi­kai“, – pa­sa­ ko­jo A.Že­kas. Paš­n e­ko­vas pri­s i­m i­n ė, kaip vie­no A.Kups­to re­ži­suo­to spek­ tak­l io prem­j e­ros pro­ga ak­to­ riai pri­ver­tė re­ži­sie­rių ap­si­vilk­

An­ta­no Že­ko as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

ti nau­ją ma­din­gą kos­tiu­mą, ku­rį jam nu­p ir­ko vie­toj jo se­n a­m a­ diš­ko ir su­dė­vė­to. De­ja, pa­čia­me vai­šių po prem­je­ros įkarš­ty­je re­ ži­sie­rius din­go ir ne­tru­kus grį­žo vil­kė­da­mas se­ną­jį kos­tiu­mą. Re­ž i­s ie­r ius su­d ė­t in­g es­n es min­t is re­p e­t uo­jant daž­n iau­s iai per­teik­da­vo ru­sų kal­ba – ma­tyt, lė­mė jo jau­nys­tės me­tai, pra­leis­ ti Sankt Pe­ter­b ur­ge. Grei­č iau­ siai to­dėl ak­to­riai jį va­di­no „dė­ de Sa­ša“. Įdo­m u tai, kad P.Pa­l iu­l is anuo­met dai­na­vo su ne­pap­ras­ tai iš­gar­sė­ju­sio vi­so­je SSRS uk­ rai­n ie­č ių vo­ka­l i­n io an­s amb­l io „Trem­b i­ta“ na­r iais. Šis ko­l ek­ ty­vas, užim­d a­v ęs aukš­č iau­s ias vie­tas po­ka­riu Mask­vo­je reng­to­ se So­vie­tų Są­jun­gos res­pub­li­kų vo­ka­li­nių an­samb­lių ap­žiū­ro­se, į No­rils­ką at­va­žia­vo ne sa­vo no­ ru – kar­tą jų kon­cer­tas Mask­vo­je bai­gė­si tuo, kad vi­si dai­ni­nin­kai bu­vo suim­ti ir iš­vež­ti į la­ge­rį. Kai jo vir­š i­n in­kas pa­var­d e Zve­re­vas su­gal­vo­jo įkur­t i ka­l i­ nių sa­v i­veik­l i­n į teat­r ą, į ka­l i­ nių cho­r ą, ku­r io pa­g rin­d ą su­ da­r ė „Trem­b i­tos“ an­s amb­l io na­riai, bu­vo pa­kvies­tas ir P.Pa­ liu­lis. Čia pra­ver­tė ne tik jo bal­ sas, bet ir akor­d eo­n as. Kai po Sta­li­no mir­ties la­ge­riai pra­dė­jo tuš­tė­ti, „Trem­bi­tos“ an­samb­lio na­riai ne kar­tą bu­vo at­va­žia­vę į Lie­tu­vą, lan­kė­si Pa­liu­lių na­muo­ se Kau­ne.


4

Penktadienis, rugpjūčio 24, 2012

santaka /tavo krantas

Ry­tas prie An­ge­lų sta­lo Lau­ra Bakš­ty­tė

Drau­ge ma­no, Aš pa­bu­dau, o Pa­ber­žė – ne. Dan­ gaus pa­kraš­tys tik vos rau­do­nas, aš sė­džiu prie An­ge­lų sta­lo (taip čia va­di­na su­mau­tai ma­žą kel­mą, įkas­tą ne­to­li tua­le­to bei obe­lų), ra­šau Tau ir rū­kau vyš­nių ta­ba­ ką. Ge­rai, kad Pa­ber­žė dar mie­ga; nuo ra­sos ge­lia ko­jas ir jau pra­de­da var­vė­ti no­sis, ry­to vė­so­je čia vis­ kas at­ro­do dar slap­tin­giau, tru­ pu­tį pa­ti­kiu, jog čia dar gy­va Tė­ vo Sta­nis­lo­vo dū­šia. Tu ne­si­juok. Aš ti­kiu rein­kar­na­ci­ja. Juk rei­kia kaž­kuo ti­kė­ti. O tams­ta per daug ra­cio­na­lus. Nu­si­keik­čiau, bet kaip čia at­ro­dys laiš­kas su keiks­ma­žo­ džiais? Ži­nai ma­ne, dar ap­ve­džio­ čiau juos, kad akis ba­dy­tų. Bet ne, šį­syk aš man­da­gus. Tu pa­žįs­ti paukš­čius iš bal­sų? Da­bar čia čiul­ba kaž­koks ma­žas su­tvė­ri­mas, o aš neįs­pė­ju kas. Tik­ tai var­ną pa­žin­čiau, mir­ties paukš­ tį. Tik kas jai tą mir­tį pri­pai­šė, už ko­kius nuo­pel­nus, nuo­dė­mes ko­ kias? Kad jau juo­da – tai mir­tis. Bet, pa­ts ži­nai, kad bū­na daug juo­ des­nių da­ly­kų ši­ta­me svie­te. Nak­ tis, kai mes ėjo­me iš Ro­ko – ne­ no­riu apie ją dau­giau su nie­kuo šne­kė­ti – šla­pios aguo­nos, či­go­ nės plau­kai, Vi­li­jos na­gų la­kas, ser­ben­tai... Aš ra­šau nei šį, nei tą, do­va­nok. Ir dar at­si­pra­šau, jei kan­ca­ro pe­ le­nų nu­kris ir po­pie­rius to­se vie­ to­se leng­vai pa­ru­duos, nees­te­tiš­ kai at­ro­dys. Ge­rai, kad Vir­gi­li­jus ir­gi dar mie­ ga, o tai sto­vė­tų kaž­kur ša­lia, ger­tų sa­vo mė­miš­ką pie­ną ir prie­kaiš­tau­ tų, bam­bė­tų, ne­pa­liau­ja­mai niurz­ gė­tų, kad rū­kau ir dar jo bran­giuo­ sius plau­čius ga­di­nu. Aš jam vis at­šau­nu, jog šiaip ar taip jis vie­ną die­ną už­vers ka­no­pas, bet vi­są­laik su­lau­kiu ati­ta­ri­mo: – No­riu il­gai gy­ven­ti. Tu su sa­ vo kvai­lais (jis nie­ka­da ne­sa­ko su­ šik­tais ar dar rie­biau) cy­zais prie to nė kiek ne­pri­si­de­di. Na ir ką aš? Nu­mo­ju ran­ka, tik gi­liau už­si­trau­kiu ir vis­kas vėl pra­si­de­da iš nau­jo, iki ta­ba­kas su­ tirps­ta, o oran­ži­nė švie­se­lė už­gęs­ ta po ba­tu. Mat tas Vir­gis! Ži­nai jį? Kur­gi Tu ne­ži­no­si? Mo­ko­mės su juo pa­ ra­le­li­nė­se kla­sė­se. Stam­bus ber­ nas, kumš­čiais žmo­gų už­muš­ti ga­lė­tų, tik vei­das kaip še­šia­me­čio – kas to­kio iš­si­gąs? Ir dar su­mau­ tas pir­mū­nas, lyg taip bū­tų ma­ža. Ke­lia­si ir už­mie­ga su va­do­vė­liais, iš vi­sų da­ly­kų kiau­ras de­šimt. Bet jis gal­vą tu­ri. Nu­si­ra­šy­ti ma­te­ma­ ti­ką duo­da, daug ne­si­mai­vo ir, ki­ tų nuo­mo­ne, rū­pi­na­si ne dau­giau nei šuns eksk­re­men­tais pa­tvo­ry. Tik jau bai­siai nu­si­da­vęs į re­li­gi­ją. Pas mo­čiu­tę au­go, ro­ži­nį kal­bė­jo, baž­ny­čion laks­tė daž­niau nei ku­ ni­gas, tai ir išau­go toks juo­kin­gai dva­sin­gas. Į ši­tą Pa­ber­žę ir­gi Vir­ gi­li­jus ma­ne at­si­ve­žė. Nie­ka­da ne­ bu­vo­me di­de­li drau­gai. Bet ži­nai, koks jis – nai­vus, už­gui­tas, ty­kus; pa­gai­lo man jo tru­pu­tį, sa­kau, nu­ va­žiuo­siu, jei jau ši­taip siū­lo. Be to, tei­ses ne­se­niai iš­si­lai­kė, įdo­mu bu­ vo, gal duos ir man prie vai­ro pa­ sė­dė­ti, pa­noms kai­mo pa­si­ro­dy­ti. Kur tau! Vi­są tą va­lan­dą ke­lio pra­ si­klau­siau mo­no­to­niš­ko jo pa­sa­ko­

Liud­vi­kas Ivaškevičius. Senos koplyčios angelas.

ji­mo apie Tė­vą Sta­nis­lo­vą ir kar­ tą, ka­da Vir­gi­li­jus čia vie­šė­jo. O kai man­da­giai pa­si­siū­liau pa­vai­ruo­ti, at­šo­vė: – Tei­ses tu­ri? Su­si­ner­vi­nau. Na ir trauk jį de­ vy­nios. Tei­sių mat! Aš juk tik tais kai­mo vieš­ke­liais! Ne, ką tu, va ką reiš­kia pra­si­dė­ti su to­kiu šven­tei­ va. Kad ma­ne kur per­kū­nai... Ki­ta ver­tus, Vir­gis ne­pa­mai­no­ mai ver­tin­gas vir­tu­vė­je. O Tu juk ži­nai, kad aš pa­stip­čiau iš ba­do, jei lik­čiau vie­nui vie­nas, ži­nai, kad ne­mo­ku nei kvai­lo kiau­ši­nio į du­ be­nį įdauž­ti. Tai jis ir ga­mi­na, ter­ lio­ja­si su mil­tais, ke­pi­na, ver­da, čirš­ki­na... Aš tik van­de­nį iš šu­ li­nio ne­šio­ju. Taip tat gy­ve­na­me čia jau ko­ne sa­vai­tę. Grei­tai rei­ kės va­žiuo­ti na­mo. O dar taip ge­ rai čia bū­tų pa­si­sve­čiuo­ti – pa­kil­ti anks­ti iš pa­ta­lų, vir­tis žo­le­lių ar­ba­ tą, skai­ty­ti ge­ras kny­gas, ku­rių čia gy­vas vel­nias (tik imk ir švies­kis), mau­dy­tis upe­liūkš­ty­je, iš­si­ruoš­ti į Ži­bar­to­nius, par­duo­tu­vę, kai­mo ke­liu­ku tarp lau­kų ir na­mų, kau­ly­ ti iš ves­tu­vi­nin­kų sal­dai­nių, va­ka­ rais klau­sy­tis, kaip Vir­gi­li­jus gro­ja pia­ni­nu, ir tar­tis, jog ne­gir­di, su­ te­mus nu­slink­ti su juo į kle­bo­ni­ją, kur ku­ni­gas pa­si­so­di­na mu­du te­ra­ so­je po dan­gu­mi žvaigž­dė­tu, įpi­la vy­no ir šne­ka apie... da­ly­kus. Taip, da­ly­kus. To­kius, ku­rie tie­siog yra. Tie­sa, aš tams­tai ne­pa­ra­šiau vis­ ko, ne­pa­ra­šiau svar­biau­sio. Ir pra­ šau už tai do­va­no­ti. Ne­ži­nau, ar no­rė­jau tai nu­slėp­ti, ar ne, bet da­ bar jau pra­dė­jau ir ne­ža­du liau­tis. Pa­sa­ky­čiau, jog tai iš­pa­žin­tis, bet aš iš­pa­žin­čių ne­mėgs­tu; Tu ne­pri­ va­lai apie ma­ne vis­ko ži­no­ti, ypač to­kių da­ly­kų, ku­rių vis vien ne­ pa­kei­si ir ne­pa­dė­si su jais gy­ven­ ti, ta­čiau ma­ne smau­gia vi­du­jai ši­to kva­pas ir jė­ga – tu­riu pa­ra­šy­ ti. Tad skai­tyk ir ne­si­vai­pyk. Ga­ li ka­vos iš­si­vir­ti. Nors ne, ne­virk, po to dar ran­kos ims dre­bė­ti, neįs­ kai­ty­si ir taip bjau­raus ma­no raš­to. Bet, ži­nai, aš Tau ra­šy­siu, pa­sa­ko­

siu nuo­sai­kiai, ge­rai? Nuo Ado­mo ir Ie­vos, kaip sa­ko­ma... Ką pir­miau­siai no­ri iš­girs­ti? Kaip at­va­žia­vo­me? Ko­dėl at­va­žia­vo­me? Ne, ši­tą jau ra­šiau – tru­pu­tį iš gai­ les­čio, tru­pu­tį iš no­ro pra­si­blai­vy­ ti nuo ši­to karš­čiu svai­gi­nan­čios va­sa­ros du­su­lio. Taip ir ne­pa­ju­ tau, kaip ati­dū­riau Vir­gi­li­jaus ma­ ši­no­je su ati­da­ry­tu lan­gu, ku­rį jis mel­dė už­da­ry­ti (kad ne­per­pūs­tų). Dar pri­si­me­nu, ką pa­ma­čiau įva­ žia­vęs Pa­ber­žėn: ža­lią kle­bo­ni­ jos sto­gą bei baž­ny­tė­lę. Ta­da ma­ niau, jog čia bus ny­ku. Kaip kly­dau, mie­las, o kaip aš kly­dau! Bet skai­ tyk to­liau. Pir­ma die­na. Kai at­vy­ko­me, sau­ lė jau bu­vo gan sma­giai nu­slin­ku­ si į va­ka­rų pu­sę. Vir­gi­li­jus drą­ siai, lyg grį­žęs į tik­riau­sius na­mus, ėmė­si la­ga­mi­nų (jis juos va­di­no če­ mo­da­nais), na, ko­kių ten la­ga­mi­nų – po­ros spor­ti­nių krep­šių, už­se­ ga­mų dau­gy­be už­trauk­tu­kų, į ku­ riuos pri­si­kro­vė­me mais­to ir šva­rių ko­ji­nių, ne­šė juos vi­dun ir nu­drė­ bė ant lo­vų di­džia­ja­me kam­ba­ry­ je, pro ku­rio lan­gus ma­tė­si šlai­tas ir prie jo pri­si­spau­dęs upe­lis. Be mū­siš­kių čia dar bu­vo bent aš­tuo­ nios ki­tos ge­le­ži­nės lo­vos su čiu­ži­ nu­kais, ap­klo­tais skiau­ti­nė­mis lo­ va­tie­sė­mis. Lyg iš nie­kur at­si­ra­do mo­te­riš­kė, ma­tyt, ūk­ve­dė, šei­mi­nin­kė ar šiaip ko­kia vie­ti­nė, ant ku­rios pe­čių gu­la vi­sos ši­tos pi­lig­ri­mys­tės. Vir­gi­li­jus nie­kaip neįs­ten­gė tvar­kin­gai įkiš­ ti ant­klo­dės į už­val­ka­lą, net ma­ nęs pa­pra­šė kam­pus pa­lai­ky­ti, kol jis kui­tė­si iki juos­mens su­lin­dęs pa­ta­ly­nė­je, bet čia pat iš­gir­dęs jos žings­nius, me­tė vis­ką (ma­ne taip pat, vis dar lai­kan­tį tuos pra­keik­ tus kam­pus) ir puo­lė svei­kin­tis kaip pa­dū­kęs. Pa­la­bi­no, pri­sta­tė ma­ne, pri­mi­nė apie sa­vo praė­ju­sią vieš­ na­gę, pa­si­tei­ra­vo apie svei­ka­tą bei anū­kus, iš­gy­rė jo­sios iš­vaiz­dą ir dar su­rie­tė pa­sa­kė­lę, kaip ge­ra grįž­ti Pa­ber­žėn. Sto­vė­jau sau ir klau­siau­ si. Ne­ži­nau kas, gal tas Vir­gio bal­so sal­du­mas, va­rė man leng­vą šleikš­ tu­lį. Ta mo­te­riš­kė, tie­sa, iš­ties bu­ vo ūk­ve­dė ar pa­na­šiai, tai pa­ro­dė mums, kur ras­ti pa­ta­ly­nę, kaip at­ si­suk­ti du­jas, kur ka­bin­ti rak­tą, o ta­da išė­jo į Mi­šias. Li­ko­me dvie­se. Vir­gis sa­va­ran­ kiš­kai man ap­ro­dė na­mą: ve­ran­dą, pen­kis mie­ga­muo­sius kam­ba­rius, sa­lę. No­rė­jo įves­ti ir ce­lėn, bet ne­ tu­rė­jo rak­to. Ne­si­gai­lė­jau, kad čia at­vy­kau, tik ne­ri­ma­vau, kaip rei­kės vi­są sa­vai­tę elg­tis su Vir­gi­li­ju­mi. Vie­na yra su­ si­tik­ti po­rą sy­kių per sa­vai­tę bio­ lo­gi­jos pa­mo­ko­je, o vi­sai ki­ta klau­ sy­tis nak­ti­nio knar­ki­mo ir da­ly­tis vie­na dan­tų pa­sta. Su­kir­tę po ke­le­tą su­muš­ti­nių, išė­jo­me pa­si­dai­ry­ti po apy­lin­kes. Vir­gis pa­ro­dė du tua­le­tus. Vie­ nas bu­vo man įpras­tas, kuk­liai, bet pra­ktiš­kai įreng­tas, su kab­liu­ku, o ki­tas, nors ir tvar­kin­ga, ta­čiau tik­ rų tik­riau­sia iš­vie­tė, knibž­dan­ti kir­mė­lių dzi­kų. – Ro­man­ti­ka, ką? – links­mai nu­ si­šyp­so­jo Vir­gi­li­jus. Jis dar nu­si­ve­dė ma­ne prie upe­ lio. Nu­si­mo­vė ba­tus ir įsi­bri­do. Pa­ se­kiau pa­skui. Van­duo bu­vo ma­lo­ niai vė­sus, tin­ka­mas mau­dy­nėms. Ap­si­dai­riau ap­lin­kui ir nu­ta­riau, jog man čia iš­ties pa­tiks.

Grįž­tant at­ga­lios, mus pa­si­ti­ko kle­bo­nas. Jis dar vil­kė­jo su­ta­ną. Iš pir­mo žvilgs­nio pa­si­ro­dė eg­ zal­tuo­tas, ta­čiau ty­ra­šir­dis, ge­rų akių vy­ras. – Svei­ki, jau­nuo­liai. – Ge­rą va­ka­rą, – at­sa­kiau. – Kas bū­si­te? – Aš Ka­ro­lis, o jis Vir­gi­li­jus. – Iš kur? – Kau­no. – Aš ir­gi iš Kau­no, tik da­bar gy­ ve­nu Pa­ber­žė­je, – nu­si­šyp­so­jo ku­ ni­gas. – Ma­no var­das, tie­sa, Dai­ nius. Ko čia at­vy­ko­te? Tai pa­nė­šė­jo į leng­vą bei ma­lo­nų po­kal­bį, ta­čiau vis vien jau­čiau­si lyg kal­bė­čiau su ins­tink­ty­viai ger­ bia­mu vy­res­niu vy­ru. Į už­duo­tą klau­si­mą ti­ra­da at­sa­ kė Vir­gis. Vėl pri­mi­nė tą sa­vo pa­ sku­ti­nį ap­si­lan­ky­mą, o vis­ką bai­ gė kiek­vie­no Pa­ber­žės cen­ti­met­ro iš­liaup­si­ni­mu. Po to Dai­nius pa­ siū­lė va­ka­re pas jį užei­ti. Esą jam nuo­bo­do­ka vie­nam, no­ri pa­si­kal­ bė­ti su jau­nais žmo­nė­mis. Man čia iš­syk pa­kvi­po pe­do­fi­li­ja, bet vė­ liau, pra­si­ta­rus kam­ba­rio­kui, ga­ vau silp­ną niuk­są į dil­bį už to­kias ne­są­mo­nes. – Sup­ran­ti, Ka­ro­li, ta­vo vaiz­ duo­tė su­terš­ta, ta­ve ga­di­na šiuo­ lai­ki­nė po­pkul­tū­ra, ži­nios ga­di­na. Kai ko žmo­nėms rei­kia tie­siog ne­ ži­no­ti, ne­gu pri­kimš­ti gal­vą bjau­ rių is­to­ri­jų ir po to įta­ri­nė­ti kiek­ vie­ną, drį­su­sį pa­žvelg­ti į akis, – vėl jis pra­kal­bo tuo sa­vo „Štai aš, Vir­gi­li­jus, nu­si­lei­dau į jū­sų nie­kin­gą že­mę iš sa­vo Olim­po kal­ no“ bal­su. Tu­rė­jau at­sa­ky­mą, bet grei­to­ sio­mis ap­si­spren­džiau nu­si­leis­ti. Ga­lė­čiau Tau pa­ra­šy­ti, kaip no­ rė­čiau rep­li­kuo­ti to­kius pa­si­sa­ky­ mus, bet vėl­gi bus daug keiks­ma­ žo­džių, ku­riuos ne­gra­žu skai­ty­ti. Pa­miršk. Su­te­mus su­si­ruo­šė­me į kle­bo­ ni­ją. Ne­no­rė­jau puoš­tis, bet per­ si­vil­kau gra­žes­nius marš­ki­nius, Vir­gi­li­jus iš krep­šio iš­krapš­tė šo­ ko­la­di­nių sal­dai­nių dė­žę. Tru­pu­tį troš­kau, kad tas na­mas bū­tų to­lė­ liau, ne ta­me pa­čia­me kie­me, juk dar rei­kė­jo su­si­pla­nuo­ti, ką de­rės sa­ky­ti, ko klaus­ti. Ži­no­ma, nie­ko to­kio aš ne­spė­jau ir šit mu­du jau sto­vi­me tarp­du­ry­je, au­na­mės ba­ tus. Dai­nius ir­gi ba­sas, per­si­vil­kęs pa­sau­lie­tiš­kais dra­bu­žiais, ve­da­si mus ne į ko­kią naf­ta­li­nu at­si­duo­ dan­čią sa­lę, ap­sta­ty­tą gre­mėz­diš­ ko­mis sek­ci­jo­mis, pri­grūs­to­mis ne­nau­do­ja­mo po­rce­lia­no ir ap­ ka­bi­nė­tą kry­žiais, o į te­ra­są vi­di­ nia­me kie­me. Čia sto­vi sta­las, du suo­lai. Šmurkš­te­li­me į vie­ną ir ty­li­me kaip pra­si­kal­tę. O šei­mi­ nin­kas dar ne­sku­ba, žings­niuo­ja vi­dun, ne­ša ant sta­lo tau­res, rau­ do­ną vy­ną, lėkš­te­lę šo­ko­la­di­niams sal­dai­niams su­dė­ti. Pats dar kam­ ba­ry­je už­si­de­ga pyp­kę ir grįž­ta pas mus pup­sė­da­mas vyš­nių kva­ po dū­mus. Tie dū­mai len­da man į šner­ves, svai­gi­na gal­vą, ne­ša už ho­ri­zon­tų, prie Bal­ti­jos, kur pa­ts ka­dais trūk­te­lė­jau ta­ba­ko, o po to dus­liai su­ko­sė­jęs vi­są nak­tį grau­ žiau­si lyg bū­čiau kam ką pik­to pa­ da­ręs. – Tai iš Kau­no, sa­kot? Kaip ten da­bar? Ir ką gi sa­ky­si? Gūž­te­lė­ju pe­ čiais.

– Po se­no­vei. Dai­nius nu­si­juo­kia ty­liai ir kar­ to­kai. Pra­de­da lė­tai kal­bė­ti ne­pak­ laus­tas. – Se­mi­na­ri­ja... O tai lai­kai! Jau­ ni, neiš­si­dū­kę, pri­si­gau­dę sve­ti­mų šne­kų, pra­smių, idė­jų. Ku­ris net kerš­tin­gas. Sau ir ki­tiems. Ne­va nu­ baus, ne­va bus jai... Net juo­kin­ga. – Pa­šau­ki­mo, ma­tyt, nė­ra, – ne­ drą­siai įsi­ter­pia Vir­gis. – Pa­šau­ki­mo! – be­veik iš­spjau­ na ku­ni­gas. – Pa­ma­tuok jį! Kuo? Li­niuo­tė­mis, svars­tyk­lė­mis, volt­ met­rais? Bai­siai nu­val­kio­tas žo­dis, vy­ru­čiai, – pai­ma tau­rę vy­no, pa­te­ liūs­kuo­ja, iš­ge­ria. – Ger­kit, ger­kit ir jūs. Aš pa­šau­ki­mo, pa­vyz­džiui, ir­gi nie­kad ne­tu­rė­jau. Da­bar ne­tu­riu... Kas aš esu, jūs, aiš­ku, ne­ži­no­te. Pa­pur­to­me gal­vas, aš įsi­pi­lu vy­ no, ge­riu ma­žais gurkš­ne­liais, va­ di­na­si, de­gus­tuo­ju. – Aš ka­ri­nin­kas bu­vęs. Tar­na­vau ne­ma­žai me­tų. Ne­si­gi­lin­siu, vy­ru­ čiai, bet bu­vau aš šen bei ten, mi­si­ jo­se Pie­tų kraš­tuo­se, – nu­ty­la aki­ mir­ką, žiū­ri į to­lį mums už pe­čių, mąs­to. – Bet, kai gu­li smė­ly­ne ir jau sirps­ta bal­ta švie­sa, pro mig­ lą gir­dė­ti var­pai... – jis vėl nu­ty­ la, sve­ria kiek­vie­ną žo­dį lyg ne­ži­ no­da­mas, ar ver­ta at­vi­rau­ti. – Ta­da prie ma­nęs priė­jo jų dva­si­nin­kas, po­pas. Ėjo jis per vi­sus pa­la­toj ir tei­kė pa­sku­ti­nį pa­te­pi­mą. Sus­to­jo prie ma­nęs, mur­mė­jo sve­ti­ma kal­ ba, at­li­ko, kas rei­kia, per­žeg­no­jo, o aš iš pa­sku­ti­nių įsi­ka­bi­nau jo ran­ kos... – dar­kart ty­la. – Tas pri­sė­do ša­lia ir žiū­rė­jo. Aš lai­kiau jo del­ną ir pra­dė­jau mels­tis. Greit su­tir­po dar ka­dais mo­čiu­tės iš­mo­ky­tos „Svei­ka Ma­ri­ja“, „Tė­ve mū­sų“, po­pas iš­si­ trau­kė iko­ną su paauk­suo­ta Ma­do­ na ir da­vė pa­bu­čiuo­ti. Klau­sė­me iš­si­žio­ję. Ne­si­no­rė­jo nei vy­no, nei sal­dai­nių. Stai­ga jis man ne­beat­ro­dė eg­zal­tuo­tas, vei­ kiau su­ram­bė­jęs, su­kre­šė­jęs, su­ dir­žęs. Ap­link mus kon­cent­ra­vo­si įtam­ pos pil­na ty­la, tik pie­vo­je čir­pė svirp­liai. – Ir? – neiš­ken­tė Vir­gis. – Aš gy­vas. Ma­tot juk. Pa­ju­tau, koks gai­viai vė­sus vė­ jas. Vi­su kū­nu pa­ju­tau. No­rė­jo­ si įsi­sup­ti į šil­tes­nius ap­rė­dus. Po pau­zės vėl pra­bi­lo Dai­nius. – Klau­sy­kit, aš tie­siog ti­kė­jau Die­vu. Nuo ma­žu­mės. Ne­bū­ta jo­ kio iš­ga­nin­go at­si­ver­ti­mo, ma­ne to­kį išauk­lė­jo. Bet... Jums taip, tik­ riau­siai, ne­bu­vo; bū­na per gy­ve­ni­ mą to­kių bai­siai re­tų aki­mir­kų, se­ kun­džių, kai pa­jun­ti Jį. Nie­kaip to ne­ga­liu įro­dy­ti, ap­ra­šy­ti, net pa­pa­ sa­ko­ti sun­ku. Tai jaus­mai ir nie­ko dau­giau. Yra to­kių da­ly­kų pa­sau­ly­ je, ku­rie pa­pras­čiau­siai yra, ne­de­ ra jų ana­li­zuo­ti, nars­ty­ti po siū­lą... Tai ir tą­syk aš pa­ju­tau Jį aiš­kiai kaip nie­kad. Švie­su pa­si­da­rė jau ne­be aky­se, o čia, – jis švel­niai pa­lie­tė sa­vo kai­rę krū­ti­nės pu­sę. – Ir nu­ta­rėt tap­ti ku­ni­gu? – pa­ klau­siau. – Taip, vy­ru­čiai. Tu­rė­jau kaž­ kaip at­si­ly­gin­ti už tą sun­kų pa­gi­ ji­mą. Ne­bu­vau jau ir pie­muo, iš­ si­dū­kau ka­ruo­se, – jis vėl mąs­liai su­žiu­ro mums už pe­čių, – kol ki­ti su pa­nom po šo­kius, aš su šau­tu­ vu – į sve­ti­mą kraš­tą. Tę­si­nys – www.kau­no­die­na.lt/ nau­jie­nos/­kau­no­san­ta­ka

2012-08-24 Kauno diena