Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Klai­pė­dos pi­lia­vie­tei pa­skir­ta 7 mln. li­tų.

Miestas 2p.

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 17, 2012

Ne­rin­gos me­ras A.Vin­kus sie­kia nu­ties­ti ka­be­lį po ma­rio­mis.

Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė ap­do­va­no­jo olim­pie­čius.

Miestas 5p.

Lietuva 7p.

Po­li­ti­kams – kler­kų au­kos

191 (19 492)

Kaina 1,30 Lt

„Iki rin­ki­mų at­ly­gi­ni­mų kaž­ko­dėl ne­di­di­no, nors si­tua­ci­ja juk ne­pa­si­kei­tė.“ Klai­pė­dos ap­skri­ties darb­da­vių aso­cia­ci­jos vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Aras Mi­leš­ka ma­no, kad mi­ni­ma­li al­ga pa­di­din­ta tik po­li­ti­niais su­me­ti­mais.

Klai­pė­die­čiams kan­di­da­tams į Sei­mą žmo­nės au­ko­ja nuo ke­lių de­šim­čių iki ke­lių tūks­tan­čių li­tų. Tarp au­ko­to­jų – ir gau­sus bū­rys Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų, ku­rių pa­reng­tus spren­di­mus tvir­ti­na mies­to ta­ry­bos na­riai, o ne­ma­ža jų da­lis kan­di­da­tuo­ja į par­la­men­tą.

2p.

Po­pu­liz­mas vals­ty­bės są­skai­ta As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Mi­ni­ma­lios al­gos pa­kė­li­mas nuo šių me­tų rugp­jū­čio 1-osios ge­ro­ kai pa­tuš­tins sa­vi­val­dy­bės iž­dą. Ma­žiau­siai už­dir­ban­čių Klai­pė­ dos biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­ jų at­ly­gi­ni­mams pa­pil­do­mai šie­ met rei­kės maž­daug 600 tūkst. li­ tų. Mies­tas ti­ki­si šią su­mą gau­ti iš Vy­riau­sy­bės. Ti­ki­si vals­ty­bės pa­ra­mos

Klai­pė­dos mies­te yra 1,8 tūkst. biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų, ku­riems nuo rugp­jū­čio 1 d. rei­kės pa­kel­ti mi­ni­ma­lią al­gą. „Tam rei­ka­lui li­ku­siems pen­kiems šių me­tų mė­ne­siams rei­kė­tų apie 600 tūkst. li­tų. Mes gal­vo­ja­me, kad Vy­riau­sy­bė skirs trūks­ta­mą su­mą, ne­sa­me pra­ra­dę vil­ties“, – pa­tiks­ li­no Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­ bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­ dė­ja Rū­ta Kam­ba­rai­tė.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Au­ko­jo ir di­rek­to­riai

Be­ne įspū­din­giau­siai at­ro­do kan­ di­da­to į Sei­mą Da­nės vien­man­da­ tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je Ri­man­ to Ta­raš­ke­vi­čiaus au­kų ir au­ko­to­jų są­ra­šas. Ja­me – 20 pa­var­džių. Dau­ giau­sia au­ko­to­jų iš Klai­ pė­dos sa­vi­val­dy­bės.

4

2

„„Lė­šos: po­li­ti­kai prieš rin­ki­mus sten­gia­si su­rink­ti kuo dau­giau pi­ni­gų

sa­vo pa­čių rek­la­mai. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko fo­to­mon­ta­žas

PRENUMERATA 2012 M.

KETVIRČIUI –

Išsamesnė informacija www.KL.lt ir Platinimo skyriaus tel. (8 46) 397 714.

51

Lt

TAVO MIESTO NAUJIENOS www.KL.lt


2

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 17, 2012

miestas

Pi­lia­vie­tei – nauja injekcija Klai­pė­dą pa­sie­kė ge­ra ži­nia – pi­lia­vie­tės at­kū­ri­mui Vy­riau­sy­bė pa­pil­do­mai sky­rė 7 mln. li­tų. Nors uos­ta­mies­čio val­di­nin­kai ne­džiū­gau­ja, nes nė­ra ga­vę ofi­cia­laus pa­tvir­ti­ni­mo, Klai­pė­dos me­ro pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Šul­cas tei­gė, jog to­kią do­va­ną Vy­ riau­sy­bė įtei­kė prieš išei­da­ma ato­sto­gų. ti­ni­mo, kad ją ga­vo­me, kol kas ne­tu­ri­me“, – tei­gė Klai­pė­dos sa­ vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir eko­no­mi­ kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ri­ čar­das Zul­cas. Vi­sų tech­ni­nia­me pro­jek­te nu­ ma­ty­tų dar­bų ver­tė – apie 40 mln. li­tų. Šiek tiek anks­čiau pi­lia­vie­tės su­tvar­ky­mui Vy­riau­sy­bė sky­rė 1,5 mln. li­tų. Dar tiek pat pri­dė­jo sa­vi­val­dy­ bė. Už šiuos pi­ni­gus bus su­tvar­ ky­ti pi­lies bas­tio­nai, jų ap­švie­ti­ mas, įkur­tas in­for­ma­ci­nis cent­ras, pa­žy­mė­ta pi­lia­vie­tės te­ri­to­ri­ja, pi­

lies kon­tū­rai, kur sto­vė­jo bokš­tai. 2007–2013 me­tų Klai­pė­dos stra­te­ gi­nia­me pla­ne yra įra­šas Klai­pė­dos pi­lia­vie­tę at­kur­ti eta­pais. Jau bu­vo at­lik­ta ga­li­my­bių stu­di­ja, ku­rio­je iša­na­li­zuo­ta 12 va­rian­tų, kaip pi­lis ga­li bū­ti at­sta­ty­ta – nuo mi­ni­ma­ lis­ti­nio iki mak­si­ma­laus. „Klai­pė­die­čiai pa­tys tu­rės nu­ spręs­ti, ar rei­kia at­kur­ti Klai­pė­ dos pi­lies tū­rius, – or­ga­ni­zuo­si­me ap­klau­są. Pra­si­dė­ję pi­lies at­kū­ ri­mo dar­bai tik­rai neuž­ker­ta ke­ lio at­kur­ti vi­sus tū­rius“, – tvir­ti­ no R.Zul­cas.

„„Dar­bai: pir­miau­sia pi­lia­vie­tė­je bus su­tvar­ky­ta aikš­tė. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Pa­gal pa­reng­tą tech­ni­nį pro­jek­tą už tuos 7 mln. li­tų ke­ti­na­ma at­kur­ ti trūks­ta­mą ry­ti­nės kur­ti­nos da­lį, jos po­že­mi­nę erd­vę pri­tai­kant edu­ ka­ci­nei sa­lei. Dar vie­nas dar­bas – res­tau­ruo­ ti da­žų san­dė­lį, jį pri­tai­kant Pi­lies mu­zie­jaus reik­mėms. „Pa­reng­tas pi­lia­vie­tės su­tvar­ ky­mo pir­mo­jo eta­po tech­ni­nis pro­jek­tas lei­do pre­ten­duo­ti į pa­ ra­mą, ta­čiau ofi­cia­laus pa­tvir­

„„Įrengs: ma­žie­ji klai­pė­die­čiai jau ne­tru­kus ga­lės džiaug­tis nau­jo­mis vai­

kų žai­di­mų aikš­te­lė­mis. 

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Bend­ruo­me­nių litai – aikš­te­lėms Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Klai­pė­do­je iki me­tų pa­bai­gos tu­ rė­tų bū­ti įreng­tos ar re­no­vuo­tos apie 50 vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių – taip ap­si­spren­dė vie­tos bend­ruo­ me­nių ta­ry­bos, ku­rioms bu­vo pa­ ti­kė­ta iš­skirs­ty­ti apie pu­sę mi­li­jo­ no li­tų.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja Klai­pė­dai sky­rė 515 tūkst. li­tų bend­ruo­me­niš­ku­mui stip­rin­ ti, ge­rin­ti gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką. Dėl šios prie­žas­ties uos­ta­mies­ty­je bu­ vo su­da­ry­tos ke­tu­rios vie­tos bend­ ruo­me­nių ta­ry­bos, ku­rios ir tu­rė­jo nu­spręs­ti, kur pi­ni­gus iš­leis­ti.

Vi­sų ke­tu­rių vie­tos bend­ruo­me­nių pa­ raiš­ko­se do­mi­nuo­ja vai­kų žai­di­mų aikš­ te­lės. Jų įreng­ti nau­ jų ar re­no­vuo­ti pra­šo­ ma apie 50.

Po il­gų dis­ku­si­jų sa­vi­val­dy­bę pa­ sie­kė vie­tos bend­ruo­me­nių ta­ry­bų pa­raiš­kos, o val­di­nin­kai da­bar tu­ ri or­ga­ni­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus, kad bend­ruo­me­nių pa­gei­da­vi­mai tap­tų rea­ly­be. Vi­sų ke­tu­rių vie­tos bend­ruo­me­ nių pa­raiš­ko­se do­mi­nuo­ja vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės. Jų įreng­ti nau­jų ar re­no­vuo­ti pra­šo­ma apie 50. Bran­giau­sias no­ras – vai­kų žai­ di­mo aikš­te­lė Są­jū­džio par­ke. Ja­ me už 20 tūkst. li­tų no­ri­ma įreng­ti dve­jas sū­puok­les, na­mu­ką-čiuo­ žyk­lą, ko­pė­tė­les-čiuo­žyk­lą, ka­ru­ se­lę ir spy­ruok­liu­ką.

„Vi­sos su­mos ir pa­raiš­ko­se nu­ ma­ty­tos veik­los ga­li bū­ti ko­re­guo­ ja­mos, tai pri­klau­sys nuo vie­šų­jų pir­ki­mų, ko­kios kai­nos bus pa­siū­ ly­tos“, – tei­gė Klai­pė­dos sa­vi­val­ dy­bės So­cia­li­nių pa­slau­gų po­sky­ rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dia­na Pi­le­lie­nė. Vie­tos bend­ruo­me­nių ta­ry­bos bu­vo už­vers­tos pa­gei­da­vi­mais, kur ga­li­ma pa­nau­do­ti mi­nis­te­ri­jos skir­ tus pi­ni­gus. Da­lį pra­šy­mų te­ko at­ mes­ti – bu­vo at­si­žvelg­ta į tai, kiek žmo­nių po­rei­kių bus pa­ten­kin­ta. To­dėl sa­vi­val­dy­bei pa­teik­to­se pa­ raiš­ko­se įra­šy­ta ir tai, kad gy­ve­na­ muo­siuo­se kvar­ta­luo­se bū­tų re­no­ vuo­tos spor­to aikš­te­lės, pa­sta­ty­ta suo­liu­kų, šiukš­lia­dė­žių, gė­lių va­ zo­nų, pa­so­din­ta me­džių, nu­pirk­ti lau­ko tre­ni­ruok­liai, įreng­ti grei­čio slo­pi­ni­mo kal­ne­liai, pan­du­sas neį­ ga­lie­siems į Kal­nu­pės bib­lio­te­ką. Pi­ni­gų bus skir­ta ir bend­ruo­ me­nių ren­gi­niams, spor­to var­žy­ boms, kai ku­rių or­ga­ni­za­ci­jų eks­ kur­si­joms. „Dar­bų ir įren­gi­nių są­ma­tos yra kiek di­des­nės, nei skir­ta pi­ni­gų, ta­ čiau vis­kas paaiš­kės po vie­šų­jų pir­ ki­mų. Pi­ni­gus pa­nau­do­ti tu­ri­me iki me­tų pa­bai­gos ir, ma­nau, kad tik­rai su­spė­si­me“, – tei­gė D.Pi­le­lie­nė. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ir ki­tais me­tais vie­tos bend­ruo­me­nėms ke­ti­na skir­ti pi­ ni­gų. Klai­pė­dai nu­ma­ty­ta to­kia pa­ ti su­ma – 515 tūkst. li­tų.

Vie­tos bend­ruo­me­ nės skir­tos su­mos: „„Bal­ti­jos – 141 tūkst. 280 li­tų „„Da­nės – 148 tūkst. 180 li­tų „„Ma­rių – 140 tūkst. 917 li­tų „„Pa­jū­rio – 84 tūkst. 623 li­tai

Po­pu­liz­mas vals­ty­bės są­skai­ta Sa­v i­val­dy­b ių aso­c ia­ 1 ci­ja dėl to jau krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę. Pa­gal įsta­ty­mą nu­

ma­ty­ta, kad ši to­kiais at­ve­jais tu­ri sa­vi­val­dy­bėms kom­pen­suo­ti at­si­ ra­du­sias iš­lai­das. Tai bus ne­men­ ka su­ma. „Iš vals­ty­bės jo­kios do­ta­ci­jos tam pa­di­dė­ji­mui dar ne­sa­me ga­ vę. Kol kas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ ja ty­li, ne­ži­nau, ar sa­vi­val­dy­bė bus pa­jė­gi ras­ti lė­šų biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų mi­ni­ma­lios al­ gos pa­kė­li­mui“, – abe­jo­jo Klai­pė­ dos sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir tur­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Al­do­na Špu­čie­nė. Sa­vi­val­dy­bė svars­to ga­li­my­bę ras­ti pi­ni­gų iš ant­ro­jo pus­me­čio viršp­la­ni­nių lė­šų. Pir­mo­jo pus­me­ čio viršp­la­ni­nės pa­ja­mos jau bu­vo pa­skirs­ty­tos bir­že­lį. Rea­li nau­da – nie­ki­nė?

Klai­pė­dos ap­skri­ties darb­da­vių aso­cia­ci­jos vyk­dan­ty­sis di­rek­to­ rius Aras Mi­leš­ka ma­no, kad rea­ liai pa­vie­nės šei­mos ne­pa­jaus to

mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo pa­di­di­ni­ mo 50 li­tų, – vis tiek bus nu­skai­ čiuo­ja­mi ir mo­kes­čiai. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, ša­ly­je mi­ni­ma­lų dar­bo už­mo­kes­tį gau­na 11,2 pro­c. dir­ban­čių­jų, tai yra 101 tūkst. 353 as­me­nys. Re­gio­ni­niai duo­me­nys neišs­ki­ria­mi. Darb­da­vių aso­cia­ci­jos at­sto­vą ste­bi­no di­džiu­lis skai­čius as­me­ nų, dir­ban­čių už mi­ni­ma­lią al­gą. Ga­li­ma spė­ti, kad ne vie­nas jų at­ ly­gi­ni­mą gau­na vo­ke­liuo­se. „Še­šė­lio nie­kas ne­ti­ria, gal kam nors pa­to­gu, kad jis toks bū­tų? Še­ šė­ly­je dir­ba žmo­nės, ku­riais vals­ ty­bė pa­si­rū­pin­ti ne­ga­li, tad jie tuo rū­pi­na­si pa­tys. Ga­li bū­ti, kad to­kia yra vals­ty­bės po­zi­ci­ja“, – svars­tė A.Mi­leš­ka. Di­džiau­sią pre­ten­zi­ ją dėl mi­ni­ma­lios al­gos di­di­ni­mo, pa­sak A.Mi­leš­kos, kė­lė pri­va­taus sek­to­riaus dar­buo­to­jai, ir tai esą keis­ta. Trūks­ta lo­giš­kų spren­di­mų

Tei­gia­ma, jog, pa­ki­lus mi­ni­ma­liai al­gai, vals­ty­bė pa­pil­do­mų mo­kes­

čių tu­rė­tų su­rink­ti tiek, kad vi­siš­ kai ga­lės pa­si­deng­ti tas iš­lai­das, ku­rias pa­tirs val­diš­kas sek­to­rius dėl mi­ni­ma­lios al­gos pa­di­di­ni­mo. „Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis ir­gi šiek tiek išaugs, tad rea­liai ir mies­tas iš to tu­rės nau­dos, to­dėl neaiš­ku, ar jiems čia bus pa­pil­do­ ma naš­ta. Ga­li bū­ti, kad iš pa­pil­ do­mai su­rink­tų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čių mies­tas su­rinks žy­miai dau­giau, nei rei­kės iš­leis­ti biu­dže­ ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų al­gų pa­ kė­li­mui“, – ma­no A.Mi­leš­ka. Pa­sak Darb­da­vių aso­cia­ci­jos va­ do­vo, mū­sų ša­ly­je trūks­ta ana­li­zės, kad bū­tų priim­ti tei­sin­gi ir lo­giš­ ki spren­di­mai, rei­kia daug sta­tis­ ti­kos, ty­ri­mų ana­li­zės. Tai ypač iš­ ryš­kė­jo Vy­riau­sy­bei nu­spren­dus pa­di­din­ti mi­ni­ma­lią al­gą prieš pat rin­ki­mus. „Ne­re­tai to­kie spren­di­mai da­ro­ mi emo­ci­jų pa­grin­du. Prieš rin­ki­ mus stai­ga rei­kia pa­kel­ti al­gas, iki rin­ki­mų at­ly­gi­ni­mų kaž­ko­dėl ne­ di­di­no, nors si­tua­ci­ja juk ne­pa­si­ kei­tė“, – įsi­ti­ki­nęs A.Mi­leš­ka.


3

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 17, 2012

miestas Ren­ka gat­vių va­ly­to­jus

Uos­te – nau­jas re­kor­das

Lai­da – apie ne­ri­ją

Iki rugp­jū­čio pa­bai­gos tu­rė­ tų paaiš­kė­ti, kas uos­ta­mies­ty­ je va­lys gat­ves. Jau su­da­ry­ta pre­li­mi­na­ri kon­kur­so da­ly­vių ei­ lė. Ja­me iš vi­so da­ly­va­vo pen­ kios įmo­nės. Per pen­kio­li­ka die­ nų da­ly­viai tu­ri tei­sę ap­skųs­ ti kon­kur­są. Su­tar­tis su nu­ga­ lė­to­ju bus pa­si­ra­šy­ta tre­jiems me­tams.

Klai­pė­dos uos­te lie­pą pa­siek­tas nau­jas ro-ro kro­vos re­kor­das. Iš vi­so bu­vo per­krau­tos 25 tūkst. 404 ro-ro prie­mo­nės – tai yra 8,7 pro­c., ar­ba 2 tūkst. 24 vie­ne­ tų, dau­giau nei per­nai lie­pą bei 6,4 pro­c., ar­ba 1 tūkst. 534 vie­ ne­tų, dau­giau, pa­ly­gin­ti su iki šiol bu­vu­siu ge­riau­siu ro-ro kro­ vos re­zul­ta­tu.

Vie­ną merg­va­ka­rį ne­ti­kė­tai fil­ ma­vo Vo­kie­ti­jos NDR te­le­vi­zi­ ja, kū­ru­si lai­dą apie Kur­šių ne­ri­ ją. Mer­gi­nos pa­te­ko į do­ku­men­ ti­nę lai­dą sa­vo dai­no­mis, šo­kiais bei tau­ti­niais rū­bais su­ža­vė­ju­ sios ope­ra­to­rių bei lai­dos au­ to­rių. Fil­mas apie Kur­šių ne­ri­ ją Vo­kie­ti­jos te­le­vi­zi­jo­je pa­ro­dy­ tas va­kar.

Ko­vo­je su nemaloniais kvapais – ir ekst­ra­sen­si­niai su­ge­bė­ji­mai Ko­vo­ti su ne­ma­lo­ niais kva­pais gy­ ven­to­jams pie­ti­nė­ je mies­to da­ly­je ga­ lė­tų pa­dė­ti die­no­ raš­tis ar­ba ekst­ra­ sen­si­niai su­ge­bė­ji­ mai. Taip jiems pa­ ta­rė kva­pus tu­rin­ti kont­ro­liuo­ti įstai­ga.

Kran­ti­nė. Lie­t u­vos ape­l ia­ci­n is teis­ mas at­me­tė bend­ro­vės „Hid­ros­ta­t y­ ba“ skun­dą dėl uos­to kran­t i­nių, nau­ do­ja­mų bend­ro­vės „Klai­pė­dos Smel­ tė“, sta­ty­bų kon­k ur­so. Teis­mo spren­ di­mas at­vė­rė ke­lią bend­ro­vei „Vėt­r ū­ na“ ir Lat­vi­jos įmo­nei BGS su uos­tu pa­ si­ra­šy­ti 11,602 mln. li­tų ver­tės su­tar­tį ir baig­ti įreng­ti kran­ti­nes prie „Klai­pė­dos Smel­tės“. Šven­tė. Gi­r u­l ių bib­l io­te­ka-bend­r uo­ me­nės na­m ai penk­t a­d ie­n į 12 val. kvie­č ia į Vai­k ų va­s a­ros poil­sio pro­ gra­mos „Darbš­čių­jų ran­k ų ga­l ia“ bai­ gia­mą­jį ren­g i­n į „Su­d ie, vasara…”. Ren­ gi­n io me­t u bus pri­sta­t y­tos sma­g iau­ sios pro­g ra­mos aki­m ir­kos, nu­veik­t i vai­k ų dar­bai, ne­t rūks žai­d i­mų, vyks kon­cer­tas. Moks­las. Moks­lo me­tų pra­džios šven­ tė Klai­pė­dos ra­jo­no bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se bus or­ga­ni­zuo­ja­ma rug­sė­ jo 1-ąją – šeš­ta­d ie­n į. Klai­pė­dos mies­ te mo­ki­niai į mo­kyk­las su­grįš rug­sė­jo 3-iąją – pir­ma­die­nį. Su­ti­ki­mas. Penk­ta­die­nį 17 val. Ši­lu­tės ma­žų­jų lai­vų uos­te ren­gia­ma Lon­do­ no va­sa­ros olim­pi­n ių žai­dy­n ių bok­ so tur­ny­ro bron­zos me­da­lio lai­mė­to­ jo Eval­do Pet­raus­ko su­tik­tu­vių šven­ tė. Kon­cer­tuos Žil­vi­nas Žva­gu­lis, Ire­ na Sta­ro­šai­tė, In­ga Va­l ins­k ie­nė, Dei­ vis. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Api­py­lė skun­dais

Pas­ta­ruo­ju me­tu pie­ti­nės mies­ to da­lies gy­ven­to­jams pra­si­dė­ jo ne­ra­mios nak­tys. Jie skun­džia­ si, kad nak­ti­mis ir va­ka­rais sklin­da ne­ma­lo­nūs bei truk­dan­tys il­sė­tis kva­pai iš bio­dy­ze­li­no ga­myk­los „Mes­til­la“. Bu­del­kie­mio gat­vės gy­ven­to­jai spė­jo, kad smar­vė spe­cia­liai iš­lei­ džia­ma tam­siuo­ju pa­ros me­tu, kai ne­be­dir­ba ga­myk­lą tu­rin­čios kont­ ro­liuo­ti ins­ti­tu­ci­jos. Kas­kart po ne­ma­lo­nių kva­pų ata­ kos gy­ven­to­jai ra­šo skun­dus Klai­ pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ rui. Per pa­sta­rą­sias ke­lias die­nas jų bu­vo iš­siųs­ta net pen­ki, ta­čiau at­ sa­ko taip ir ne­su­lauk­ta. Gy­ven­to­jų su­si­ra­ši­nė­ji­mas su šia ins­ti­tu­ci­ja vy­ko ir anks­čiau. Jiems bu­vo pa­ža­dė­ta, kad bus su­da­ry­ta ko­mi­si­ja už­fik­suo­ti, iš kur ir ka­da sklin­da ne­ma­lo­nūs kva­pai. Ta­ čiau pa­skui pa­pra­šy­ta pa­tiks­lin­ti, ko­kią die­ną ir ko­kią va­lan­dą ga­ lė­tų sklis­ti ga­myk­los sklei­džia­ma smar­vė. Tad gy­ven­to­jams su­si­da­rė įspū­ dis, kad užuo­t at­li­kę sa­vo pa­rei­gą val­di­nin­kai ieš­ko iš­ve­džio­ji­mų ir pa­si­tei­si­ni­mų, kaip nie­ko ne­da­ ry­ti. Klai­pė­die­čiai iro­ni­zuo­ja, jog ne­ tu­ri ekst­ra­sen­si­nių ga­lių, kad ga­ lė­tų nu­ro­dy­ti konk­re­tų bū­si­mą ne­ma­lo­nių kva­pų lai­ką. Tuo la­ biau kad kva­pai at­si­ran­da skir­tin­ gu lai­ku.

Dienos telegrafas

„„At­si­nau­ji­no: pie­ti­nės mies­to da­lies gy­ven­to­jus vėl var­gi­na ga­myk­los sklei­džia­mi ne­ma­lo­nūs kva­pai. 

Dar­bo me­tu leng­viau

Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­ gos kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja As­ta Šle­pe­tie­nė paaiš­ki­no, kad gy­ven­ to­jų tie­siog pra­šo in­for­muo­ti, ka­ da kva­pas bū­na in­ten­sy­viau­sias. Tuo me­tu bū­tų su­kvies­ta ko­mi­ si­ja iš tri­jų kont­ro­liuo­jan­čių ins­ti­ tu­ci­jų ir nu­vyk­tų į nu­ro­dy­tą vie­tą. Spe­cia­lis­tė tei­gė be­si­va­do­vau­jan­ti tei­sės ak­tais. A.Šle­pe­tie­nė ne­nei­gė, kad su­ rink­ti at­sa­kin­gus spe­cia­lis­tus pa­ pras­čiau yra dar­bo me­tu. Ta­da ga­li­ ma ope­ra­ty­viai rea­guo­ti į skun­dą. Po dar­bo va­lan­dų ky­la pro­ble­mų dėl rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų su­tvar­ky­ mo pa­gal Dar­bo ko­dek­są. At­sa­kin­gas spe­cia­lis­tas ne­ga­li va­žiuo­ti be įsa­ky­ mo, o pa­skui jam pri­va­lu skir­ti poil­ sio va­lan­das. Dar­bą to­kiu me­tu ap­ sun­ki­na ir tai, jog ko­mi­si­ją tu­rė­tų su­da­ry­ti trys dar­buo­to­jai – iš Klai­ pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro, mies­to sa­vi­val­dy­bės ir Klai­pė­dos re­ gio­no ap­lin­ko­sau­gos de­par­ta­men­to Klai­pė­dos mies­to agen­tū­ros. Ve­dė­ja ti­ki­no, jog, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nią­ja tvar­ka dėl ne­ma­lo­nių kva­pų, nau­jo­ji yra leng­ves­nė, tad no­rint iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją te­rei­ kia gy­ven­to­jų ak­ty­ves­nio bend­ra­ dar­bia­vi­mo.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

A.Šle­pe­tie­nė ne­dir­ban­čių pie­ti­ nės mies­to da­lies gy­ven­to­jų pra­šė iš­kart in­for­muo­ti, jei­gu pa­sklis ne­ ma­lo­nūs kva­pai. Ki­ta išei­tis – fik­ suo­ti, ko­kiu me­tu pa­si­ro­do smar­

Asta Šle­pe­tie­nė:

Su­rink­ti at­sa­kin­gus spe­cia­lis­tus pa­pras­ čiau yra dar­bo me­tu. Ta­da ga­li­ma ope­ra­ty­ viai rea­guo­ti į skun­dą. vė. Toks esą kva­pų „die­no­raš­tis“ pa­leng­vin­tų ko­mi­si­jos dar­bą. Dėl ne­ma­lo­nių kva­pų taip pat ga­li kreip­tis mo­kyk­lų, dar­že­lių at­ sto­vai.

Ieš­ko nau­jų bū­dų

Bend­ro­v ės „Mes­t il­l a“ ga­my­b os di­rek­to­r ė Mar­ga­r i­ta Sa­ly­t ė pa­ tvir­t i­n o, kad pa­va­sa­r į ga­myk­l a su­l au­k ė daug nu­s i­s kun­d i­m ų iš pie­t i­n ės Klai­p ė­d os mies­to da­ lies gy­ven­to­j ų dėl ne­m a­l o­n aus kva­po. Tad pa­da­ry­ta iš­va­da, kad per­nai pa­va­sa­rį pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti oro va­ly­mo įren­gi­nys ne­duo­da no­ri­mo efek­to. Pa­sik­liau­da­ma Vil­niaus Ge­di­mi­ no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to pa­ruoš­ to­mis kva­pų val­dy­mo me­to­di­nė­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis, ga­myk­la rugp­ jū­čio pra­džio­je įsi­gi­jo ozo­na­to­rių. Tai esą vie­na pa­žan­giau­sių kva­pų val­dy­mo tech­no­lo­gi­jų che­mi­nė­ mis prie­mo­nė­mis. Šiuo me­tu su šve­dų kom­pa­ni­ jos at­vež­tu ozo­na­to­riu­mi at­lie­ ka­mi ban­dy­mai no­rint pa­siek­ ti no­ri­mą kva­pų neut­ra­li­za­vi­mo efek­ty­vu­mą. Pir­mie­ji at­lik­ti ban­dy­mai pa­ro­ dė, kad kva­pai yra neut­ra­li­zuo­ja­ mi, ta­čiau iki vi­siš­kos neut­ra­li­za­ci­ jos dar trūks­ta pa­pil­do­mos įran­gos ir tech­ni­nių prie­mo­nių. Ti­ki­ma­si, kad kva­pų neut­ra­li­za­ vi­mo sis­te­ma be pro­ble­mų veiks po ar­ti­miau­sių dvie­jų ar tri­jų mė­ ne­sių.

Už­siė­mi­mai. Penk­ta­die­nį nuo 16 iki 19 val. Klai­pė­dos kul­tū­r ų ko­mu­ni­ka­ci­jų cent­ro Me­no kie­me to­liau vyks kū­ry­ bi­n iai už­siė­mi­mai „Aš, ma­no is­to­r i­ja ir rea­dy-ma­de“. Da­ly­vių skai­čius ri­bo­ tas. No­rin­tys da­ly­vau­ti ir iš­ban­dy­ti sa­ vo kū­ry­bi­nes jė­gas kvie­čia­mi re­g ist­ ruo­t is el. p. aiste@kulturpolis.lt ar­ba tel. 8 46 31 36 91. Mir­t ys. Va­k ar Klai­p ė­dos ci­v i­l i­nės met­r i­ka­ci­jos sky­r iu­je už­re­g ist­r uo­tos 6 klai­p ė­d ie­č ių mir­t ys. Mi­rė Te­re­s ė Oren­t ie­nė (g. 1932 m.), Čes­lo­vas Bur­ nei­k is (g. 1933 m.), Va­len­t in Vo­lo­šen­ ko (g. 1933 m.), Re­g i­na Bro­n is­la­va Ba­ ne­l ie­nė (g. 1942 m.), Bro­n is­lo­vas Pau­ laus­kas (g. 1943 m.), Ser­ge­jus Kuz­ne­ co­vas (g. 1960 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Fiodro Sla­bov, Va­len­t in Vo­lo­šen­ko, Ser­ge­jus Kuz­ne­co­vas. Nau­ja­gi­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 8 mo­te­rys. Gi­mė 4 mer­gai­tės ir 4 ber­niu­kai. Grei­to­ji. Va­kar iki 17 val. grei­to­sios pa­ gal­bos me­di­kai su­lau­kė 65 iš­kvie­ti­mų. Klai­pė­die­čiai skun­dė­si įvai­riais ne­ga­ la­vi­mais: krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mais, pil­ vo skaus­mais, gal­vos svai­gi­mu, py­ki­ ni­mu. Me­di­kai sku­bė­jo pa­dė­ti as­me­ nims, pa­ty­ru­siems įvai­rias trau­mas. Į pa­gal­bą jie va­žia­vo ir vie­šo­se vie­to­se gu­lin­tiems ne­blai­viems as­me­nims.


4

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 17, 2012

miestas

Po­li­ti­kams – kler­kų au­kos

Komentaras

Po 39,99 li­to R.Ta­raš­ 1 ke­vi­čiui per­ve­dė Klai­ pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­

jos di­rek­to­rė Ju­di­ta Si­mo­na­vi­čiū­tė, So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Aud­ra Dau­jo­tie­nė, Kul­ tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Val­de­ma­ras Puo­džiū­nas, Mies­to ūkio de­par­ta­ men­to di­rek­to­rius Liud­vi­kas Dū­da, Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros de­par­ta­men­ to di­rek­to­rius Kas­ty­tis Ma­ci­jaus­ kas, In­ves­ti­ci­jų ir eko­no­mi­kos de­ par­ta­men­to di­rek­to­rius Ri­čar­das Zul­cas, Fi­nan­sų ir tur­to de­par­ta­ men­to di­rek­to­rė Al­do­na Špu­čie­ nė, Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Via­čes­la­vas Kar­ma­no­vas. Tarp au­ko­to­jų – ir pra­mo­gų vers­lo at­sto­vai, vie­šų­jų ry­šių spe­ cia­lis­tai. „Šie žmo­nės man tie­siog pa­da­ rė ori­gi­na­lią gim­ta­die­nio do­va­ną, nes lie­pą jį šven­čiau, o vi­sos au­

Al­do­na Špu­čie­nė:

Jo­kių as­me­ni­nių ar dar­bi­nių in­te­re­ sų R.Ta­raš­ke­vi­čiaus as­me­ny­je ne­tu­riu. Jam au­ko­jau tik dėl ge­rų pri­si­mi­ni­mų.

kos ir per­ves­tos bū­tent tą mė­ne­sį. Ir ne­ma­tau čia nie­ko blo­go, jo­kių vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­ lik­to. Paiš­dy­ka­vo ko­le­gos, ir tiek. Be to, ta pa­ra­ma yra ke­li šim­tai li­ tų, la­bai ne­reikš­min­ga. Pi­ni­gų ti­ kiuo­si gau­ti iš par­ti­jos, kad ne­rei­ kė­tų rink­ti po ke­lis li­tus“, – tei­gė bu­vęs Klai­pė­dos me­ras. Var­dan ge­rų pri­si­mi­ni­mų

Pi­ni­gų kan­di­da­tui į Sei­mą paau­ ko­ję val­di­nin­kai sa­vo poel­gy­je taip pat neįž­vel­gė nie­ko blo­go. „Mes juk tu­ri­me to­kią tei­sę, jo­kių įsta­ty­mų

To­mas Čap­lins­kas

Lai­ki­nai ei­nan­tis Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­to ve­dė­jo pa­rei­gas

Ž „„Da­ta: rin­ki­mų į Sei­mą pir­ma­sis tu­ras vyks spa­lio 14 die­ną. 

ne­pa­žei­dė­me, tai ko­kie klau­si­mai dar ga­li kil­ti?“ – nu­ste­bo Klai­pė­ dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas V.Kar­ ma­no­vas. Fi­nan­sų ir tur­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė A.Špu­čie­nė taip pat ti­ki­ no, kad jo­kių įsta­ty­mų ne­pa­žei­dė. „Au­ko­ti ga­li ir vals­ty­bės tar­ nau­to­jai. Svar­biau­sia ne­nu­si­ženg­ ti rei­ka­la­vi­mams dėl su­mų. Jo­ kių as­me­ni­nių ar dar­bi­nių in­te­re­sų R.Ta­raš­ke­vi­čiaus as­me­ny­je ne­tu­ riu. Jam au­ko­jau tik dėl ge­rų pri­si­ mi­ni­mų“, – aiš­ki­no A.Špu­čie­nė. Pi­ni­gų kan­di­da­tams į Sei­mą au­ ko­jo ir Klai­pė­dos me­ro Vy­tau­ to Grub­liaus­ko pa­ta­rė­jas Si­mo­nas Gent­vi­las. Jis Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­ va­duo­to­jai Ali­nai Ve­ly­kie­nei ir uos­ ta­mies­čio vi­ce­me­rui Ar­tū­rui Šul­cui per­ve­dė po 300 li­tų. Rė­mė ir pa­tys

Ki­tiems kan­di­da­tams, ku­rie pa­ tek­ti į Sei­mą pre­ten­duo­ja Klai­pė­ do­je, au­ko­to­jai nė­ra to­kie dos­nūs, tad per­ves­ti pi­ni­gų į spe­cia­lias sa­ vo rin­ki­mų są­skai­tas jie nu­spren­ dė pa­tys. Pa­vyz­džiui, Bal­ti­jos apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­tis Rai­mun­das Pa­

liu­kas sa­ve pa­rė­mė 2 tūkst. li­tų, o Pa­jū­rio apy­gar­do­je par­la­men­ta­ro man­da­to siek­sian­tis Rai­mun­das Pa­lai­tis – 18 tūkst. li­tų. Ki­tiems kan­di­da­tams pi­ni­gų rin­ ki­mams per­ve­dė jų par­ti­jos – po ke­lis ar ke­lio­li­ka tūks­tan­čių li­tų. Ta­čiau dau­gu­ma kan­di­da­tų duo­ me­nų apie gau­tas au­kas dar ne­pa­ tei­kė. Mi­ni­ma­li au­ka – 40 li­tų

„Duo­me­nų apie au­kas nė­ra, nes jų ar­ba ne­gau­ta, ar­ba to­kios in­for­ ma­ci­jos ne­pa­tei­kė iž­di­nin­kai. Ta­ čiau jo­kio nu­si­žen­gi­mo nė­ra. Kan­ di­da­tus pri­žiū­ri­me, se­ka­me, ar jie ne­si­rek­la­muo­ja, jei ne­tu­ri pi­ni­gų“, – tei­gė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­ mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­ gaus­kas. Mi­ni­ma­li au­ka, ku­ria žmo­nės ga­ li pa­rem­ti kan­di­da­tus, yra 40 li­tų. „Įs­ta­ty­me ne­pa­sa­ky­ta, ar ši su­ma yra im­ti­nai, ar ne, to­dėl dau­ge­lis au­ko­ja 39,99 li­to“, – aiš­ki­no pa­ šne­ko­vas. Žmo­nėms, ku­rie kan­di­da­tą pa­ rė­mė 40 li­tų, ne­rei­kia dek­la­ruo­ti tur­to ir pa­ja­mų. Jei su­mos di­des­ nės, dek­la­ra­ci­jas rei­kia pa­teik­ti. Be to, au­ka ne­ga­li bū­ti di­des­nė nei 10 pro­c. me­ti­nių pa­ja­mų.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

„Tar­ki­me, jog vi­du­ti­nė al­ga per mė­ne­sį yra 2 tūkst. li­tų, va­di­na­si, per me­tus – 24 tūkst. li­tų. To­kias pa­ja­mas gau­nan­tys žmo­nės mak­ si­ma­liai ga­li paau­ko­ti 2,4 tūkst. li­ tų“, – skai­čia­vo Z.Vai­gaus­kas. Sa­ve re­mian­tiems kan­di­da­tams tai­ko­mi ki­to­kie kri­te­ri­jai ir su­mos. Be to, yra ri­bo­ja­ma, kiek vien­ man­da­tė­je apy­gar­do­je į Sei­mą pa­ tek­ti no­rin­tis po­li­ti­kas ga­li iš­leis­ tų pi­ni­gų. Klai­pė­do­je ši su­ma yra apie 80 tūkst. li­tų vie­no­je apy­gar­do­je.

vel­g iant į si­t ua­c i­ją, kai kan­ di­da­tams į Sei­mą, ku­r ie yra mies­to ta­r y­b os na­r iai, pi­n i­ gų au­ko­ja sa­v i­val­dy­b ės dar­ buo­to­jai, hi­p o­te­t iš­kai tie­s io­g i­n į vie­ šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­l ik­tą jo­je įžvelg­t i sun­ko­ka. Sa­v i­val­dy­bių ta­r y­ bų na­riai (vals­ty­bės po­li­ti­kai) nė­ra ad­ mi­n ist­ra­c i­jos dar­buo­to­jų (vals­t y­bės tar­nau­to­jų) darb­da­viai ir jų at­ž vil­g iu spren­di­mų, ku­riuos bū­tų ga­li­ma sie­ti su pa­sta­rų­jų pri­va­čiais in­te­re­sais, tie­ sio­gi­niu as­me­ni­nio po­bū­džio tur­ti­niu ar ne­tur­t i­n iu in­te­re­su, pa­pras­tai ne­ prii­mi­nė­ja. Ta­čiau jei­gu vis dėl­to taip at­si­tik­tų, ta­ry­bos na­riams de­rė­tų nu­ si­ša­l in­t i nuo ati­t in­ka­mų spren­d i­mų, tie­sio­giai su­si­ju­sių bū­tent su as­me­ni­ niais konk­re­taus pa­ra­mos tei­kė­jo in­ te­re­sais, svars­ty­mo ir priė­mi­mo. Do­ ku­men­tų (pa­vyz­džiui, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tų) ren­gi­mas yra ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų tar­ny­ bi­nė veik­la (funk­ci­ja, pa­rei­gų da­lis). To­ dėl ją a prio­ri ta­pa­tin­ti su pri­va­čiais tar­ nau­to­jo in­te­re­sais bū­tų ne­tiks­lu.

Par­ti­jų su­rink­ti pi­ni­gai Sei­mo rin­ki­mams „„Dar­bo par­ti­ja – 10 tūkst. li­tų.

„„Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­

„„Po­li­ti­nė par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“ – 15

jun­ga – 50 tūkst. li­tų

tūkst. li­tų.

„„Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ –

„„Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga – 500

358 tūkst. li­tų.

tūkst. li­tų

„„So­cia­lis­ti­nis liau­dies fron­tas – 2

„„Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­

tūkst. li­tų.

jū­dis – 152 tūkst. li­tų.

„„Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­

„„Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja

čio­nys de­mok­ra­tai – 500 tūkst.

– 230 tūkst. li­tų.

li­tų.

„„Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­

„„*Šaltinis: Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų

ga – 50 li­tų.

ko­mi­si­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė

Pap­lū­di­my­je ne­vei­kia gar­sia­kal­biai Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Uos­ta­mies­čio pa­plū­di­miuo­se sau­ gu­mą už­tik­ri­nan­tys gel­bė­to­jai vis dar jau­čia prieš be­veik dvi sa­vai­tes praū­žu­sios aud­ros pa­sek­mes. Plia­ žuo­se vei­kia ne vi­si gar­sia­kal­biai.

Da­lis įren­gi­nių yra su­ge­dę Pir­mo­ sios ir Ant­ro­sios Meln­ra­gės pa­plū­ di­miuo­se, Gi­ru­liuo­se. Pir­mo­jo­je Meln­ra­gė­je ir Gi­ru­ liuo­se gar­sia­kal­biai ne­vei­kia, nes škva­lo me­tu bu­vo nu­trauk­ti lai­ dai. Ant­ro­jo­je Meln­ra­gė­je su­ge­ do stip­rin­tu­vas. Jį bai­gia­ma su­re­ mon­tuo­ti. „Ge­di­mas nė­ra su­dė­tin­gas. Rei­ kia tik lai­dus su­jung­ti, ta­čiau pa­tys ne­ga­li­me. Ne­lei­džia dar­bo sau­ga. Apie ge­di­mą pra­ne­šė­me sa­vi­val­dy­ bei. Ji spręs, ar re­mon­tuo­ti įren­gi­ nius. Apie tai bus kal­ba­ma ry­toj“, – va­kar pa­sa­ko­jo Klai­pė­dos skęs­ tan­čių­jų gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­ riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Alek­sand­ ras Siak­ki.

„„Su­ge­do: pa­plū­di­miuo­se įreng­ti gar­sia­kal­biai neat­lai­kė aud­ros. 

Pa­sak jo, di­de­lių pro­ble­mų šiuo me­tu dėl su­ge­du­sių gar­sia­kal­bių ne­ ky­la. Se­zo­nas ar­tė­ja į pa­bai­gą, orai ne­le­pi­na, žmo­nių pa­plū­di­my­je ne­ daug, tad ma­žiau ky­la ir rū­pes­čių.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Per gar­sia­kal­bius poil­siau­to­jams pra­ne­ša­ma svar­bi in­for­ma­ci­ja. Nau­do­jan­tis jais ieš­ko­mi pa­plū­ di­miuo­se pa­si­kly­dę vai­kai ir suau­ gu­sie­ji.


5

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 17, 2012

miestas

Siekia po­že­mi­nio kabelio

„„Trikdžiai: ne­rin­giš­kiams oru tie­kia­ma elekt­ros ener­gi­ja ne­re­tai nu­trūks­ta.

Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Vin­kus vėl ju­di­na se­ną bė­dą – va­do­vas sie­kia, kad aukš­tos įtam­pos elekt­ros ka­be­ lis iš Klai­pė­dos į Kur­šių ne­ri­ją bū­tų nu­ties­ tas po ma­rio­mis. As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Šiuo me­tu elekt­ros ener­gi­ja vi­sai Ne­ rin­gai tie­kia­ma per Kur­šių ne­ri­ją ei­ nan­čia aukš­tos įtam­pos oro li­ni­ja, ku­ ri iš­ti­sai ei­na per miš­kus. Dėl stip­rių vė­jų, sti­chi­nių ne­lai­mių ku­ror­to gy­ ven­vie­tės daž­nai lie­ka be elekt­ros. „Ma­no­me, kad ši­tą pro­ble­mą bū­tų ga­li­ma iš­spręs­ti šią li­ni­ją pa­ kei­čiant į ka­be­li­nę. Dėl to ke­ti­na­me kreip­tis į Vy­riau­sy­bę“, – in­for­ma­ vo me­ras A.Vin­kus, pra­šęs ir Lie­ tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­ lai­ky­mo spren­džiant vi­sai Ne­rin­gai ak­tua­lią pro­ble­mą. Tei­gia­ma, kad to­kių at­ve­jų, kai su­trin­ka elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­ mas Kur­šių ne­ri­jo­je, pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo. Aukš­tos įtam­pos elekt­ros per­ da­vi­mo oro li­ni­jų nu­trau­ki­mai, ge­di­mai elekt­ros pa­sto­tė­se trik­ do įmo­nių veik­lą ir at­ne­ša nuo­sto­

lių įstai­goms, ūkio su­bjek­tams bei gy­ven­to­jams, ypač va­sa­ros se­zo­ no me­tu. „Dau­giau kaip 4 va­lan­das nu­ trū­kus elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mui, bend­ro­vės „Ne­rin­gos van­duo“ van­den­vie­tė­se ne­ruo­šia­mas ir ne­ tie­kia­mas van­duo gy­ven­to­jams,

Aukš­tos įtam­pos elekt­ros per­da­vi­mo oro li­ni­jų nu­trau­ki­ mai, ge­di­mai elekt­ ros pa­sto­tė­se trik­do įmo­nių veik­lą ir at­ ne­ša nuo­sto­lių.

ne­vei­kia prieš­gais­ri­niai hid­ran­tai, ne­va­lo­mos nuo­te­kos“, – pro­ble­ mą dės­tė A.Vin­kus.

Vid­man­to Ma­tu­čio nuo­tr.

Sut­ri­kus elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­ mui, nu­trūks­ta vie­nin­te­lės Ne­rin­ go­je ku­ro de­ga­li­nės veik­la. Va­sa­ros se­zo­no me­tu Ne­rin­go­je per pa­ rą ap­si­lan­ko dau­giau nei 10 tūkst. poil­siau­to­jų ir vie­na­die­nių lan­ky­ to­jų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš ki­tų vals­ty­bių. Nut­rū­kus elekt­ros ener­ gi­jos tie­ki­mui, ap­gy­ven­di­ni­mo, mai­ti­ni­mo ir me­di­ci­nos pa­slau­ gas tei­kian­čio­se įstai­go­se su­trin­ ka jų dar­bas ir tai nei­gia­mai at­si­ lie­pia ne tik Ne­rin­gos, bet ir vi­sos Lie­tu­vos įvaiz­džiui, ma­no ku­ror­ to me­ras. „Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė bend­ro­ jo pla­no pro­jek­te pla­na­vo esa­mos ori­nės 110 kV elekt­ros li­ni­jos ka­ be­lia­vi­mą ir elekt­ros jung­tį į Ka­ li­ning­ra­do sri­tį, ta­čiau „Les­to“ ir „Litg­rid“ to­kių bend­ro­jo pla­no spren­di­nių ne­de­ri­no“, – ne­slė­pė Ne­rin­gos va­do­vas A.Vin­kus. To­dėl pla­nuo­ja­mos jung­ties su Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi te­ko at­si­sa­ ky­ti, o aukš­tos įtam­pos li­ni­jos ka­ be­lia­vi­mas bend­ra­ja­me pla­ne pa­ lik­tas kaip ga­li­my­bė. Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ne, bū­ti­na kuo sku­biau po že­me įreng­ ti aukš­tos įtam­pos li­ni­ją, tai pa­dė­ tų iš­veng­ti daž­nų elekt­ros ener­gi­ jos tie­ki­mo su­tri­ki­mų ir su­ma­žin­tų vi­zua­li­nę Kur­šių ne­ri­jos kraš­to­ vaiz­džio tar­šą.

Ke­lei­viams – trum­pes­nė ke­lio­nė Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Po ke­lių sa­vai­čių – nuo rug­sė­jo 1-osios vie­ša­sis trans­por­tas Til­ tų gat­ve rie­dės ir sa­vait­ga­liais bei šven­ti­nė­mis die­no­mis. Dėl to­kių pa­kei­ti­mų da­liai ke­lei­vių ke­lio­nė su­trum­pės tri­mis mi­nu­tė­mis.

Spren­di­mą mies­to au­to­bu­sams ir marš­ru­ti­niams tak­si Til­tų gat­ve leis­ti va­žiuo­ti ir sa­vait­ga­liais mies­ to ta­ry­ba priė­mė dar ge­gu­žę. Ta­čiau nu­spręs­ta, kad po­ky­čiai tu­ri įsi­ga­lio­ti nuo rug­sė­jo, po vi­sų mies­to šven­čių. Leis­ti vie­ša­jam trans­por­tui va­ žiuo­ti Til­tų gat­ve ir sa­vait­ga­liais pra­šė vie­šo­ji įstai­ga „Klai­pė­dos ke­lei­vi­nis trans­por­tas“. Tvir­ti­na­ ma, kad įstai­ga dėl to, jog sa­vait­ ga­liais rei­kia ap­va­žiuo­ti se­na­mies­ tį, pa­ti­ria 0,5 mln. li­tų nuo­sto­lių

„„Po­ky­čiai: nuo rug­sė­jo vie­ša­sis trans­por­tas Til­tų gat­ve va­žiuos ir sa­

vait­ga­liais. 

per me­tus. Dėl to­kių ap­ri­bo­ji­mų di­džia­jai da­liai ke­lei­vių ke­lio­nė pail­gė­ja 10–15 pro­c., ar­ba tri­mis mi­nu­tė­mis.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Au­to­bu­sai pa­pil­do­mai pra­va­ žiuo­ja 12 tūkst. 857 ki­lo­met­rų per mė­ne­sį, ar­ba 154 tūkst. 281 ki­lo­ met­rą per me­tus.

TAVO MIESTO NAUJIENOS

PRENUMERATA 2012 M.

KETVIRČIUI –

51

Lt

Prenumeruoti galite: „Klaipėdos” redakcijoje, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras”, ir jos skyriuje, PC „Akropolis“, Taikos pr. 61; Internetu www. KL. lt, www. prenumerata. lt. Išsamesnė informacija www.KL.lt ir Platinimo skyriaus tel. (8 46) 397 714.

www.KL.lt


6

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

nuomonės

Svei­ka, mie­la „Klai­pė­da“!

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Sto­te­les su­tvar­kė aki­mirks­niu

Aps­kai­čiuo­ta at­sa­ko­my­bė

Pir­ma­die­nį va­žiuo­da­mas au­to­bu­su į dar­bą pa­ste­bė­jau, kad iš­dau­žy­ti sto­ te­lių stik­lai. No­riu pa­si­džiaug­ti, kad jie bu­vo la­bai grei­tai su­tvar­ky­ti. Jau va­kar sto­te­lės at­ro­dė kaip nau­jos. Vy­tau­tas

Gol­fas – ne tik se­nu­kams

Aną sa­vai­tę ,,Karš­tam te­le­fo­nui“ skai­ty­to­jas Juo­zas skun­dė­si, jog gol­ fas – žai­di­mas tur­tin­giems se­nu­ kams. Į šį pra­ne­ši­mą at­si­lie­pė gol­fo aikš­ty­no dar­buo­to­ja Ag­nė. Ji tei­gia, jog šis žai­di­mas ne tik sen­jo­rams, ir kvie­čia po­ną Juo­zą ap­si­lan­ky­ti gol­ fo aikš­ty­ne bei pa­ža­da su­teik­ti ne­ mo­ka­mą gol­fo pa­mo­kė­lę.

Lu­kas Mik­ne­vi­čius

S

o­cia­liai at­sa­kin­gas vers­las. Šis žo­d žių jun­g i­nys ta­po bur­ta­ žo­d žiu, ku­r iuo pri­si­den­gę kai ku­rie vers­li­nin­kai itin mėgs­ta dė­tis ge­res­ni, nei yra iš tik­r ų­jų. Kar­tais toks no­ras pa­si­ro­dy­t i įgau­na ir gro­tes­ kiš­kų for­mų. Nau­jau­sias pa­vyz­dys – Lie­ tu­vos alu­da­rių gil­di­jos pra­ne­ši­mas, kad die­ną ne­bus rek­la­muo­ja­mas neal­ko­ho­ li­nis alus ir sid­ras. „Lie­t u­vo­je alaus ir sid­ro rek­la­ma die­ ną drau­džia­ma. Ta­čiau įsta­ty­mas tu­rė­ jo spra­gą – neal­ko­ho­li­nio alaus ir sid­ro rek­la­ma nė­ra drau­džia­ma. Tad alu­da­rių gil­di­jos na­riai sa­va­no­riš­kai nu­spren­dė šia įsta­ty­mo spra­ga ne­si­nau­do­ti ir neal­ ko­ho­li­nio alaus bei sid­ro rek­la­mą trans­ liuo­ti tik vė­ly­vais va­ka­rais – nuo 22 val. Ti­k i­me, kad sa­vi­re­gu­lia­ci­ja yra efek­ty­

Su­si­kū­rus de­šim­tis bū­ dų rek­la­muo­tis ne­pa­ žei­džiant įsta­ty­mų, vi­ sai ne­skaus­min­ga vie­ no jų at­si­sa­ky­ti. ves­n is bū­das, ska­t i­nant at­sa­k in­gos vi­ suo­me­nės kū­r i­mą“, – to­k į ge­r u­mo ges­ tą paaiš­ki­no Lie­tu­vos alu­da­rių gil­di­jos pre­zi­den­tas Sau­lius Ga­la­daus­kas. Sa­vi­re­gu­lia­ci­ja – ge­res­nis bū­das kur­ti so­ cia­liai at­sa­kin­gą vi­suo­me­nę? Bet ką ban­ do­ma ap­gau­t i? Jei­g u jau kal­ba­ma apie sa­v i­re­g u­l ia­ci­ją, gal ver­tė­t ų šį prin­ci­pą tai­ky­ti iki ga­lo? Juk pa­kan­ka praei­ti bet ku­rio di­des­nio mies­to gat­ve, kad al­ko­ho­ lio rek­la­ma už­tvin­dy­tų sme­ge­nis. Ga­lų ga­le, mie­lie­ji alu­da­riai, jei jau esa­te to­kie at­sa­kin­gi, ko­dėl tiek­da­mi sa­vo pro­duk­ci­ ją ba­rams bū­ti­nai pa­si­rū­pi­na­te, kad jū­sų lo­go­ti­pai ant lau­ko ka­vi­nių skė­čių bū­tų di­des­ni už tų užei­g ų iš­ka­bas? Su­si­k ū­r us de­šim­t is bū­dų rek­la­muo­t is ne­pa­žei­džiant įsta­ty­mų, vi­sai ne­skaus­ min­ga vie­no jų at­si­sa­k y­t i. Ypač ne pa­ ties efek­t y­v iau­sio, nes te­le­v i­z i­jos rek­ la­mos kaip alu­da­r ių rin­ko­da­ros prie­ mo­nė jau se­n iai nu­ke­l ia­v u­sios į ant­rą vie­tą ir sa­vo po­zi­ci­jas už­lei­du­sios įvai­ rioms ak­ci­joms, kon­kur­sams bei in­ter­ ne­to žai­di­mams. Be to, dau­gu­ma moks­lei­vių ir stu­den­tų rug­sė­jo 1-ąją švęs rug­sė­jo 3 d., kai ne­ga­ lios drau­di­mas pre­k iau­t i al­ko­ho­l iu. Už ko­k ią su­mą tą­d ien bus iš­ger­ta alaus ir sid­ro? Tik­riau­siai už pa­na­šią, ko­kią Lie­ tu­vos alu­da­r ių gil­d i­jos na­r iai skir­da­vo te­le­vi­zi­jos rek­la­mai die­ną.

P.

Ned­raus­min­gi vai­ruo­to­jai „„Dės­nis: uos­ta­mies­tis klai­pė­die­čiams – vis tiek mie­liau­sias mies­tas. 

M

ie­las man ir mies­tas Klai­pė­da, ta­čiau šį­syk no­riu at­pa­sa­ko­ti sa­vo sve­čių at­si­lie­pi­mus apie mū­sų uos­ta­mies­tį. Te­ko su­pa­žin­din­ti sve­čius su Lie­tu­va. Jiems la­bai pa­ti­ko mū­ sų ma­žy­tis kraš­tas. Lan­kė­mės Aly­tu­je, Drus­ki­nin­kuo­se ir ki­tur. Su­si­da­rė įspū­dis, jog net Rie­ta­ vas len­kia mū­sų mies­tą šva­ra ir tvar­ka. Sve­čiai bu­vo nu­ste­bin­ti, kad to­kia ne­tvar­kin­ga yra Klai­pė­ dos cent­ri­nė da­lis. Štai per Pi­lies

Prieš sve­čius pa­si­ju­tau taip, lyg gy­ven­čiau ba­na­nų res­pub­li­ko­je. Tie­sa, to pa­ties ne­ga­li­ma pa­sa­ ky­ti apie nau­jus mies­to kvar­ta­lus, ten vis­kas žy­miai tvar­kin­giau. Vis dėl­to no­rė­tų­si su­ži­no­ti, ko­ dėl ki­ti mies­tai su­si­tvar­ko ir lė­šų tai tvar­kai už­ten­ka, o mes vis dar ne­su­ge­ba­me pa­lai­ky­ti tvar­kos? Gal ge­riau bū­tų mies­tą ap­žel­din­ti pi­ ges­nė­mis gė­lė­mis, ta­čiau gy­ven­ti ge­ro­kai šva­riau. Ire­na But­ku­vie­nė Nuo­la­ti­nė „Klai­pė­dos“ skai­ty­to­ja

Kler­kai – ne vir­ši­nin­kai, o tar­nai M.Ski­riu­tė. „Iš­ka­ba pri­šau­kė bau­dą“, „Klai­pė­da“, 2012 08 16. pa­ga­liau ji iš­mon­tuo­ta? Ir dar. Kas lei­do iš­re­gist­ruo­ti įmo­nę, prieš tai ne­pa­si­rū­pi­nus, kad bus pa­ša­lin­ti vi­si jos rek­la­mi­niai sten­dai?

Vis­kas tei­sin­gai, su­tin­ku: tvar­ka tu­ri bū­ti, bet ir žmo­niš­ku­mas ir­gi ne­tu­rė­tų lik­ti pa­sku­ti­nė­je vie­to­je. Ar­gi sun­ku pa­teik­ti žmo­gui per­ spė­ji­mą elekt­ro­ni­niu pa­štu, laiš­ku, skam­bu­čiu. Tai­gi įsta­ty­mai Lie­tu­ vo­je kei­čia­si taip pat, kaip žmo­nės kei­čia ko­ji­nes. Juk tik­rai ne­var­tai tų įsta­ty­mų kas­dien ir ne­žiū­ri, kas pa­ si­kei­tė ir kaip pa­si­kei­tė. Pa­kar­to­siu – rei­kia pa­pras­to žmo­niš­ku­mo.

Dirb­ti­nai iš­pūs­ta biu­rok­ra­ti­nė sis­ te­ma pas mus jau ne tik val­dy­ti vals­ty­bę pra­de­da, bet ir ima kenk­ ti pa­čiai Tau­tai.

Sto­ras

Jur­gis

***

Vi­siš­kai su­tin­ku, rei­kia įtei­sin­ti, kad bau­dos be per­spė­ji­mo yra nie­ ki­nės. Taip yra vi­sa­me pa­sau­ly­ je. Net ir Bib­li­jo­je pa­sa­ky­ta: pir­ma bu­vo žo­dis. Ta­ta to Sto­ras

***

Įdo­mu, ar dings už­da­ro­sios ak­ci­ nės bend­ro­vės, bank­ru­ta­vu­sios ir iš­re­gist­ruo­tos dar 2008 me­tais, rek­la­ma? Ji iki šiol yra li­ku­si prie Klai­pė­dos „Ža­lia­kal­nio“ gim­na­zi­ jos Ga­li­nio Py­li­mo gat­vė­je. Ar bus

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

džia­zo fes­ti­va­lį Gin­ta­ro, Me­džio­ to­jų ir ki­tos gat­vės bu­vo apau­gu­ sios pikt­žo­lė­mis vos ne iki gy­ven­ to­jų pe­čių. O štai Jū­ros šven­tės die­no­mis kai ku­rios gat­vės sken­dė­jo šiukš­lė­ se. Ša­li­gat­viai, jei kai kur su­plūk­tą že­mę ga­li­ma pa­va­din­ti ša­li­gat­viais, vi­siš­kai ne­va­lo­mi. Te­ko ste­bė­ti „pui­kų“ vaiz­de­lį. Kaip su­pra­to­me, mo­te­ris, at­siųs­ ta Dar­bo bir­žos, šluo­ta iš­sklai­dė šiukš­les į vi­sas pu­ses, pa­li­ko šva­rų „vi­du­riu­ką“, ir dar­bas baig­tas.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Klai­pė­da

***

***

SC

Ne­tu­ri prie ko pri­kib­ti, tai kib­tų prie bet ko ir už bet ką. Be­gė­džiai, ir tiek. Gry­bai

***

Aš ir­gi bau­dą ga­vau be jo­kio įspė­ji­ mo. Bu­vo ly­giai to­kia pa­ti si­tua­ci­ja, ga­li­ma sa­kyt, kad mies­tas spjau­na vers­lui į vei­dą. Liuk­sa

***

Bė­da čia yra ne ta, kad abe­jo­ ti­nai nu­bau­dė vers­li­nin­ką. Bė­

***

Tai ap­skri­tai ne rek­la­ma, o fir­mos pa­va­di­ni­mas ir in­for­ma­ci­nė len­ te­lė. Re­kas

***

Rei­kia sku­biai skir­ti bau­dą sa­vi­val­ dy­bei, nes ant jos pa­sta­to sie­nos ir­ gi ka­bo to­kia pat „rek­la­mi­nė“ len­ te­lė! Emig­rant Por­ta­lo kl.lt skai­ty­to­jų ko­men­ta­rai

Jo­nas

Suž­vė­rė­ju­si vi­suo­me­nė

Šį­ryt per­skai­čiau straips­ne­lį apie žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais. Ne­sup­ ran­tu, kaip taip ga­li­ma elg­tis? Ir to­kių at­ve­jų vis dau­gė­ja. Jei žmo­nės šau­do į gy­vū­nus, vie­ną die­ną pra­dės šau­dy­ti vie­ni į ki­tus. Suž­vė­rė­ju­si vi­suo­me­nė. Ti­kiuo­si, skriau­dė­jai bus nu­baus­ti. R.

Kaip rei­kės nu­vyk­ti į sta­dio­ną?

Ki­lo klau­si­mas dėl nau­jos mies­to au­to­bu­sų per­tvar­kos. Įdo­mu, ar po per­tvar­kos bus įma­no­ma be per­sė­ di­mų nu­va­žiuo­ti iš Ši­lu­tės plen­to į Spor­ti­nin­kų gat­vę, prie sta­dio­no? As­ta

Neg­rą­ži­na pi­ni­gų

Laik­raš­ty­je per­skai­čiau, kad ke­ ti­na­ma kre­di­to­riams grą­žin­ti per mi­li­jar­dą li­tų. Ma­niau, gal ir man grą­žins. Ta­čiau ban­ke paaiš­ki­no, kad jo­kie pi­ni­gai ne­bus grą­ži­na­mi. Kai pi­ni­gus ima, tai me­daus sta­ti­nę ža­da. O kai grą­žin­ti rei­kia – ap­šau­ kia. Ne­sup­ran­tu, kas per vals­ty­bė. Nie­ko ne­duo­da ir dar vis­ką ati­ma. Pi­lie­tė

Net­var­ka par­duo­tu­vė­se

Tu­riu nu­si­skun­di­mų dėl ap­tar­na­vi­ mo par­duo­tu­vė­se. Pu­sę de­šim­tos ry­to vie­no­je par­duo­tu­vė­je bu­vo tik­rai ne­ ma­žai žmo­nių, o dir­bo tik vie­na ka­sa iš ke­tu­rių ir sa­vi­tar­nos ka­sos. Mes bu­ vo­me tie­siog pa­si­pik­ti­nę. Ko­dėl žmo­ nės tu­ri lauk­ti vie­no­je ei­lė­je, nors par­ duo­tu­vė­je jų yra ke­tu­rios? Krei­piau­si į ad­mi­nist­ra­ci­ją, bet jie ne­su­ge­bė­jo paaiš­kin­ti, ko­dėl dir­ba tik vie­na ka­sa. Ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­siū­lė pa­si­nau­do­ti sa­vi­tar­nos ka­so­mis, ku­rios ir taip bu­ vo per­pil­dy­tos. Rei­kia apie tai gar­siai pra­bil­ti, nes ki­taip tvar­kos ne­bus. Leo­nar­das Pa­ren­gė Ro­ber­ta Vi­čiu­ly­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija

750

reklamos skyrius: 397

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

„Diena Media News“ laikinai einantis vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

da čia, kad mū­sų biu­rok­ra­tams stin­ga žmo­niš­ku­mo, at­jau­tos, ki­ to žmo­gaus su­pra­ti­mo. O juk tie pa­tys žmo­nės mo­ka mo­kes­čius, kad tie biu­rok­ra­tai gau­tų al­gas ir so­čiai gy­ven­tų. Juk vi­sa­da vis­ ką ga­li­ma iš­spręs­ti komp­ro­mi­ so paieš­kų ke­liu. Da­bar si­tua­ci­ja to­kia, kad kaip kir­viu nu­kir­to, ir vis­kas. Tar­nau­to­jai tu­ri su­vok­ti, kad jie yra ne vir­ši­nin­kai, o tar­ nai. Pap­ras­tų žmo­nių tar­nai. Ta­ da ne­bus ir to­kių abe­jo­ti­nų si­tua­ ci­jų, ku­rio­se pa­pras­tas žmo­gus pa­ver­čia­mas nuo­ga au­ka.

Klai­pė­dos gat­vė­se – chu­li­ga­niš­ki vai­ruo­to­jai. Ne tik per­si­ri­kiuo­ti ne­ lei­džia, bet dar ir pa­tys nie­kur ne­ sku­ba. Ar­ba at­virkš­čiai – le­kia kaip be gal­vos. Su­ke­lia ava­ri­nes si­tua­ci­ jas vos ne kiek­vie­no­je san­kry­žo­je.

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

397 750

711, 397 715

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė – Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė – Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

Platinimo tarnyba: 397 772 397 727 397 706 397 725 397 770 397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 713

Prenumeratos skyrius: 397

„TV diena“: 397 719 Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

714

Platinimo tarnyba – 397 713 Reklamos skyrius – 397 711, 397 715 faksas (8 46) 397 722 „Namai“: Fotokorespondentai: e. paštas reklama@kl.lt Lina Bieliauskaitė – 397 730 Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Skelbimų skyrius – 397 717 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 „Sveikata“: e. paštas skelbimai@kl.lt 397 705 Techninės redaktorės: Sandra Lukošiūtė – Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Pasaulis: Loreta Krasauskienė Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Laima Laurišonienė – 397 737 e. paštas akropolis@kl.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 17, 2012

lietuva

Universitetas transformatorinėje Pavadinime vartoti žodį „universitetas“, regis, gali bet kas, jei tik pasistengia. Kai kurių Lietuvoje veikiančių „universitetų“ pavadinimai kelia juoką.

„„Apdovanojimai: ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didysis

kryžius skirtas penkiakovininkei L.Asadauskaitei, kuri olimpinį aukso medalį dedikavo savo dukrelei. Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

Ordinai įsegti dar trims olimpiečiams Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė apdovanojimus dar trims Londono olimpinėse žaidynėse pasižymėjusiems Lietuvos sportininkams. „„Studijos: „Pasaulinis dvasinis universitetas Brahma Kumaris“ veikia štai šioje transformatorinėje Šeškinėje. 

Justinas Argustas j.argustas@diena.lt

Universitetų pasaulis

Oficialiai Lietuvoje yra tik 9 nevalstybiniai universitetai, tačiau gerai apsidairius jų galima rasti kur kas daugiau. Šį žodį pavadinimuose vartoja neaiškios asociacijos, viešosios įstaigos. „Pasaulinis dvasinis universitetas Brahma Kumaris“, „Šeimų universitetas“, „Nacionalinių papročių ir tradicinių mokslų universitetas“, „Nuotolinių studijų universitetas“, „Gyvenimo universitetas“, Vilniaus miesto visuomeninė organizacija „Maharišio vadybos universitetas“ – tai tik maža dalis oficialiai Lietuvos miestuose registruotų įstaigų pavadinimų. Kai kurios jų su akademiniu pasauliu neturi nieko bendra, tačiau, atrodo, sėkmingai veikia. Lietuvos miestuose ir miesteliuose veikia dar bent dešimtys vadinamųjų Trečiojo amžiaus universitetų. Žinoma, šių įstaigų aukštosiomis Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) nelaiko. Tačiau jų pavadinimų nekontroliuoja niekas. „Puošia“ necenzūrinis žodis

Iškalbinga detalė: kai kurios šių „aukštųjų mokyklų“ registruotos butuose. Ir net transformatorinėse. Bent jau tokį pastatą atrado dienraščio žurnalistai, nuvykę nurodytu „Pasaulinio dvasinio universiteto Brahma Kumaris“ būstinės adresu. Šeškinėje dunkso „universiteto pastatas“. Bet jame nėra nei auditorijų, nei suolų ar lentų, tik elektros energijos tiekimo įranga. Ant išorinių sienų gražiai žaliuoja vijokliai. Jokių lentelių ar iškabų. Tik ant vienos sienos puikuojasi necenzūrinis žodis.

Margaritos Vorobjovaitės nuotr.

„Maharišio vadybos universiteto“ adresas Vilniuje – paprastas butas netoli miesto centro. Jo duris atidaręs senukas iš pradžių labai nustebo, tvirtino nieko nežinąs apie jokius universitetus. Vėliau truputį pasvarstęs, kad „galbūt ką nors sūnus bus čia įregistravęs“, užvėrė duris.

Iškalbinga detalė: kai kurios šių „aukštųjų mokyklų“ registruotos butuose. Ir net transformatorinėse.

Virsta UAB’ais

Kai kurie atvejai – sudėtingesni. Maždaug prieš pusmetį šalyje išdygo dar viena nevalstybinė aukštoji mokykla – UAB Kazimiero Simonavičiaus universitetas. 2003–2011 m. ši privati bendrovė vadinosi Vilniaus verslo ir teisės akademija, tačiau ūmai virto universitetu. Anksčiau ši įstaiga siūlė tik antrosios pakopos – magistro – studijas, tačiau nuo šių metų pradžios pasiūlė ir bakalauro. ŠMM šios mokyklos studijų programas įvertino kaip universitetines, tad bendrovė galėjo pakeisti pavadinimą ir virto universitetu. Beje, Kazimiero Simonavičiaus universitetas – ne vienintelė aukštojo mokslo įstaiga, siekianti pelno. Uždarąja akcine bendrove traktuojamas ir, pavyzdžiui, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Paprastai universitetai yra ne pelno siekiančios organizacijos – viešosios įstaigos. Nėra priežiūros

Kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip ir kam suteikiamas universiteto var-

das, – ŠMM rūpestis, tačiau ministerija į tai, regis, žiūri pro pirštus. Tokią nuomonę išsakė Studijų vertinimo komisijos prie Studijų kokybės vertinimo centro narys prof. Vytautas Daujotis. „Tai yra valdžios reikalas. Ir tokių privačių aukštųjų, siekiančių vien pelno, dabar veisiasi vis daugiau. Aukštajame moksle Lietuvoje diegiami rinkos dėsniai, į aukštąjį mokslą, taip pat į „universiteto“ vardo vartojimą žiūrima primityviai“, – komentavo V.Daujotis. Jo teigimu, studentai turinio neatitinkančių pavadinimų yra klaidinami ir ŠMM tai turėtų kontroliuoti griežčiau. „Priežiūra – ŠMM reikalas. Tačiau laikomasi nuomonės, kad studentas – lyg klientas: nuspręs, kur jam geriau, o jei aukštoji dėmesio nesulauks, bankrutuos. Tačiau toks primityvus rinkos dėsnių diegimas aukštajame moksle niekur neveda“, – pridūrė V.Daujotis. Lietuvoje veikia 27 valstybinės aukštosios mokyklos. 14 iš jų laikomi universitetais. Kas yra universitetas?

Kas Lietuvoje yra universitetas, oficialiai apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas. Jo 8 straipsnis skelbia: „Universitete vykdomos universitetinės studijos, atliekami moksliniai tyrimai, eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra ir (arba) plėtojamas aukšto lygio profesionalusis menas. Šią veiklą vykdančios aukštosios mokyklos pavadinime turi būti žodis „universitetas“ arba „akademija“, arba „seminarija“. Tarp universiteto tikslų – ne tik studijų vykdymas. Universitetas turi „ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę“.

Aukso medalį penkiakovės rungtyje iškovojusią Laurą Asadauskaitę-Zadneprovskienę šalies vadovė apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, bronzos medalį laimėjusiam boksininkui Evaldui Petrauskui įsegė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžių. Londono žaidynėse baidarių ir kanojų irklavimo rungtyje sidabro medalį iškovojusiam Jevgenijui Šuklinui įteikta Prezidento taurė. 2010 m. D.Grybauskaitė už nuopelnus sportui šį sportininką jau yra apdovanojusi Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Valstybiniai apdovanojimai taip pat skirti Lietuvos sportininkus

treniravusiems ir Londono olimpinėms varžyboms juos rengusiems treneriams. Apdovanodama olimpiečius Prezidentė juos vadino tikrais patriotais. „Esate tikri Lietuvos patriotai. Esate tie, kuriems Tėvynės garbė – tai ir asmeninė laimė. Londone skambant Lietuvos himnui ir kylant trispalvei, drauge su jumis džiaugėsi visa Lietuva. Tai buvo pasididžiavimo savo šalimi akimirkos, dėl kurių verta gyventi ir aukotis. Jūs tapote brangūs ir artimi mums visiems. Visiems, kurie myli savo Tėvynę ir tiki ja, kad ir kur gyventų“, – apdovanojimų ceremonijoje kalbėjo šalies vadovė. Praėjusią savaitę šalies vadovė valstybinius apdovanojimus įteikė olimpinį auksą plaukimo varžybose laimėjusiai Rūtai Meilutytei ir imtynių rungtyje brozą iškovojusiam Aleksandrui Kazakevičiui. „Klaipėdos“, BNS inf.

Tiria „meškiukų akciją“ Generalinė prokuratūra pranešė, kad dėl švedų aktyvistų vadinamosios meškiukų akcijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„Tyrimas pradėtas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo ir tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimo“, – teigiama prokuratūros pranešime. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje bus atliekamas tyrimas dėl liepos 4 d. skrydžio, kai švedų viešųjų ryšių bendrovės atstovai įskrido iš Lietuvos į Baltarusiją ir ten išmetė šimtus pliušinių meškiukų su mažais parašiutais bei raginimais užtikrinti žmogaus teises. Pasiteiravus, kodėl tyrimas pradėtas praėjus daugiau nei mėnesiui po incidento, Generalinė prokuratūra atsakė, kad šis žingsnis žengtas iš atsakingų institucijų gavus reikalingus duomenis. Iš pradžių Baltarusijos pareigūnai neigė šį incidentą, bet vėliau autoritariškai valdantis preziden-

tas Aliaksandras Lukašenka atleido karinių oro pajėgų vadą ir pagrasino Lietuvai. Be to, Baltarusija išvarė Švedijos ambasadorių. Baltarusija taip pat oficialiai kreipėsi į Lietuvos generalinę prokuratūrą su teisinės pagalbos prašymu padėti ištirti incidentą. Prokuratūra atsisakė komentuoti, kaip bus reaguojama į baltarusių prašymą: „Šio klausimo Generalinė prokuratūra nekomentuoja, nes teisinės pagalbos prašymai skirti valstybių atitinkamų tarnybų tarpusavio susižinojimui ir pagalbai.“ Po atostogų grįžęs premjeras Andrius Kubilius vakar pareiškė, kad prašys pateikti informaciją apie nesankcionuotą švedų pilotų skrydį.Paklaustas, ar reikėtų Baltarusijai padėti tirti šį incidentą, Vyriausybės vadovas atsakė: „Manau, kad turime visas galimybes elgtis pagal nustatytas teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo taisykles. Manau, taip ir elgsimės.“ „Klaipėdos“, BNS inf.


8

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

užribis Ap­vo­gė sta­to­mą na­mą

Paė­mė alaus sta­ti­nes

Per­šo­vė ka­tei akį

Tre­čia­die­nio ry­tą Mo­zū­riš­kė­se gy­ve­nan­tis vy­ras ra­do ap­vog­tą sa­vo Slen­giuo­se sta­to­mą na­ mą. Va­gys įsi­bro­vė per lan­gą ir pa­gro­bė šil­dy­mo ka­ti­lą bei bui­ ti­nės tech­ni­kos įren­gi­nių. Šei­ mi­nin­kas su­skai­čia­vo, kad pa­ grob­ti daik­tai kai­na­vo pu­saš­ tun­to tūks­tan­čio li­tų. Na­mas bu­vo ne­sau­go­mas.

Per Žo­li­nę Pa­lan­go­je, pa­plū­di­ my­je prie cent­ri­nės gel­bė­ji­mo sto­ties, vy­ko šven­tė. Čia pa­la­ pi­nę tu­rė­ju­sios kau­nie­čių mai­ti­ ni­mo įmo­nės dar­buo­to­jas apie 14 val. pa­si­ge­do pen­kių me­ta­li­ nių sta­ti­nių su alu­mi. Pra­ras­ta ta­ra ir alus kai­na­vo 3,5 tūkst. li­ tų. Kaip din­go alus, 26 m. dar­ buo­to­jas ne­pas­te­bė­jo.

Gargž­diš­kė pra­ne­šė po­li­ci­jai, kad į jos ka­tę kaž­kas šau­dė. Tai paaiš­kė­jo, kai šei­mi­nin­kė nu­ne­šė au­gin­ti­nę ap­žiū­rė­ti ve­te­ri­na­rui, o šis iš ka­tės akies išė­mė ori­nio šau­tu­vo šo­vi­nu­ką. Pra­dė­tas iki­ teis­mi­nis ty­ri­mas dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nu. Ra­jo­ne jau tir­ti žiau­raus el­ge­sio su šu­ni­mis, ka­tė­mis ir net viš­to­mis at­ve­jai.

Vo­kie­tį klampina rūkalai Ni­do­je Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiai nu­ tvė­rė iš Ru­si­jos kont­ra­ban­da rū­ka­ lus ga­be­nu­sį Vo­kie­ti­jos pi­lie­tį. Jam gre­sia tūks­tan­ti­nė bau­da.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės ope­ra­ ty­vi­nin­kai bei Spe­cia­lio­sios pa­skir­ ties už­kar­dos pa­sie­nie­čiai maž­daug už ki­lo­met­ro nuo Ni­dos pa­sie­nio kont­ro­lės punk­to pa­tik­rai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Seat Al­tea“ vo­kiš­kais vals­ty­bi­niais re­gist­ra­ci­jos nu­me­ riais. Ši pa­tik­ra bu­vo pa­kar­to­ti­nė. Ma­ši­ną vai­ra­vęs 46 me­tų Vo­kie­ ti­jos pi­lie­tis pa­rei­gū­nams pa­tei­kė tvar­kin­gus as­mens bei trans­por­to prie­mo­nės re­gist­ra­ci­jos do­ku­men­ tus. Už­sie­nie­tis prieš ke­lias mi­nu­ tes į Lie­tu­vą iš Ka­ra­liau­čiaus sri­ties bu­vo le­ga­liai įva­žia­vęs per Ni­dos kont­ro­lės punk­tą. Au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne pa­rei­gū­nai nie­ko įtar­ti­no neap­ti­ko, ta­čiau tu­ rė­ta ži­nių, kad vo­kie­tis ga­li mė­gin­ ti ga­ben­ti ne­le­ga­lų kro­vi­nį. Pa­sie­ nie­čiai nu­spren­dė ma­ši­ną grą­žin­ti į Ni­dos pa­sie­nio kont­ro­lės punk­ tą ir ten nuo­dug­niai ją ap­žiū­rė­ti. Net­ru­kus paaiš­kė­jo, kad trans­por­to

prie­mo­nė­je yra su­ma­niai įreng­ta rū­ ka­lams ga­ben­ti pri­tai­ky­ta slėp­tu­vė – pri­vi­rin­tas dvi­gu­bas dug­nas. Pa­ sie­nie­čiams, ieš­ko­ju­siems slėp­tu­vės an­gų, te­ko iš­mon­tuo­ti ir išim­ti ke­ lei­vių sė­dy­nes. Paaiš­kė­jo, kad dvi­ gu­bos dug­no ert­mės kruopš­čiai už­ mas­kuo­tos ma­ši­nos sa­lo­no dan­ga ir už­tep­tos sma­la. Kaip pra­ne­šė VSAT, slėp­tu­vė­ je pa­sie­nie­čiai ap­ti­ko 2 530 pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Li­fa Straw­ber­ry“, „Li­fa Ori­gi­nal“ ir „Saint Geor­ge“. Vi­sos rū­ka­lų pa­kuo­tės bu­vo pa­žy­mė­tos ru­siš­ko pa­vyz­džio ak­ci­zo mo­kes­ čio ženk­lais. Vo­kie­čio au­to­mo­bi­lis lai­ki­nai sau­go­mas Ni­dos pa­sie­nio kont­ro­ lės punk­te, o juo ga­ben­tos ci­ga­re­tės – Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nė­je. Po ap­klau­sos už­sie­nie­tis iš­leis­ tas. Jam dėl kont­ra­ban­dos pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na bei įteik­tas šau­ki­mas at­vyk­ti į by­lą nag­ri­nė­ sian­tį Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mą. Už pa­da­ry­tą pa­žei­di­mą vy­rui gre­sia bau­da nuo 10 iki 20 tūkst. li­tų bei ga­ben­tų pre­kių ir au­to­mo­ bi­lio kon­fis­ka­vi­mas.

„„Ope­ra­ci­jos: neu­ni­for­muo­ti pa­rei­gū­nai, ti­rian­tys pre­ky­bą nar­ko­ti­kais, ypa­tin­gą dė­me­sį ski­ria ma­si­niams ren­

gi­niams pa­jū­ry­je. 

Akiratyje – kvaišalų pla­tin­to­jai Nors or­ga­ni­zuo­tą nu­si­kals­ta­mu­mą tram­ dan­tys pa­rei­gū­nai iš anks­to ne­si­skel­bia, kad skirs ypa­tin­gą dė­me­sį pa­jū­ry­je va­sa­ rą vyks­tan­tiems ren­gi­niams, kiek­vie­na­me fes­ti­va­ly­je jie plu­ša iš­si­juo­sę.

„Klai­pė­dos“ inf.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Ypač ak­ty­viai pa­rei­gū­nai dir­bo lie­ pos ir rugp­jū­čio mė­ne­siais. Per ak­ ty­viau­sią poil­sio se­zo­no me­tu lai­ ką, ku­ris tru­ko pu­sant­ro mė­ne­sio, pa­rei­gū­nai ap­klau­sė 17 as­me­nų, su­ si­ju­sių su nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mu bei dis­po­na­vi­mu. Pra­dė­ta 11 iki­teis­mi­ nių ty­ri­mų dėl ne­tei­sė­tos nar­ko­ti­ nių bei psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų

„„In­for­ma­ci­ja: pa­sie­nie­čiai tu­rė­jo ži­nių, kad vo­kie­tis ga­li ga­ben­ti rū­ka­lų

kont­ra­ban­dą, ir grą­ži­no jo au­to­mo­bi­lį į po­stą pa­pil­do­mai pa­tik­rai.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Pa­de­gė­jai su­pleš­ki­no du au­to­mo­bi­lius d.janauskaite@kl.lt

Va­kar pa­ry­čiais Meln­ra­gė­je ug­nis su­nio­ko­jo du „Mer­ce­des“ mar­kės au­to­mo­bi­lius, ku­riais nau­do­jo­si vie­nos ga­be­ni­mų bend­ro­vės va­ do­vas. Įta­ria­mas pa­de­gi­mas.

Ug­nia­ge­siai į Mo­lo gat­vę sku­bė­jo apie pu­sę ket­vir­tos ry­to. Čia at­vi­ra lieps­na de­gė „Mer­ce­des Benz 500“, pa­ga­min­tas 2007 me­tais, ir ato­kiai nuo jo sto­vė­jęs prieš po­rą me­tų pa­ ga­min­tas „Mer­ce­des Benz S350“. Gais­ro me­tu ap­de­gė au­to­mo­bi­lių

prie­ki­nės ir ga­li­nės da­lys. Iš­du­žo stik­lai, ap­rū­ko au­to­mo­bi­lių sa­lo­nai, iš­šau­dė oro pa­gal­vės, ap­de­gė pa­dan­ gos. Gais­ro me­tu bu­vo ki­lu­si grės­mė ir na­mui, prie ku­rio sto­vė­jo ma­ši­nos. Vie­nas lan­gas įski­lo, du ap­rū­ko. Įta­ria­ma, kad gais­rą su­kė­lė pa­de­ gė­jai. Au­to­mo­bi­liai pri­klau­so kro­ vi­nių per­ve­ži­mo pa­slau­gas tei­kian­ čiai bend­ro­vei „Li­vi­ta­na“. Ma­ši­nos sto­vė­jo prie šios bend­ro­vės va­do­vo na­mo. Gais­rą nak­tį pa­ste­bė­jo šei­ mi­nin­ko žmo­na. Uos­ta­mies­čio 1-ojo po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­ teis­mi­nį ty­ri­mą.

apy­var­tos. Paaiš­kė­jo, kad poil­siau­ da­mi pa­jū­ry­je jau­ni žmo­nės iš vi­sų Lie­tu­vos kraš­tų sie­kia įsi­gy­ti ka­na­ pių ir ne tik šių nar­ko­ti­kų. Pa­rei­gū­nai bend­ra­vo su Vil­niaus, Pa­lan­gos, Skuo­do, Klai­pė­dos, Pa­ ne­vė­žio, Za­ra­sų, Laz­di­jų, Kau­no ra­jo­nų gy­ven­to­jais, ku­ror­te su­ma­ niu­siais įsi­gy­ti ar net par­duo­ti nar­ ko­ti­nes me­džia­gas. Apie tai, kad Šven­to­jo­je or­ga­ni­ zuo­to fes­ti­va­lio „Sat­ta Out­si­de“

me­tu bus pre­kiau­ja­ma „žo­le“, po­ li­ci­nin­kai ži­no­jo iš anks­to. To­dėl pa­rei­gū­nų veiks­mai bu­vo tiks­lin­gi, su­lai­ky­tie­ji jau­ni žmo­nės ne tik pa­ tys bu­vo pa­var­to­ję kvai­ša­lų, bet ke­ li iš jų ka­na­pes par­da­vi­nė­jo. Iš 9 su­lai­ky­tų­jų 7 as­me­nys pa­ trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­ bėn už nar­ko­ti­kų lai­ky­mą, dar du – už kvai­ša­lų par­da­vi­mą. Šo­kių mu­zi­kos ren­gi­ny­je „La­bas Fes­tas 2012“ taip pat nu­tver­ti trys Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­si­ję su pre­ky­ba ka­na­pė­mis. Pas­te­bė­ta, kad ku­ror­tuo­se po­ pu­lia­riau­si nar­ko­ti­kai yra ka­na­pės, ta­čiau čia įma­no­ma įsi­gy­ti vi­sų ti­ pų kvai­ša­lų. Nu­ma­to­mas dar ne vie­nas ma­si­ nis ren­gi­nys, to­dėl pa­rei­gū­nai tu­ rės dar­bo de­mas­kuo­da­mi nar­ko­ti­ kų pre­kei­vius ir var­to­to­jus.

Po muš­ty­nių – no­ras ras­ti kal­tus Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Dai­va Ja­naus­kai­tė

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Nak­ties muš­ty­nės bro­liams at­ne­ šė ne tik skaus­min­gų su­ža­lo­ji­mų, bet ir gre­sia ne­men­kais ne­ma­lo­ nu­mais.

Iš vieš­na­gės pas drau­gą apie ant­ rą va­lan­dą nak­ties ėję ke­tu­ri vai­ ki­nai ti­ki­no už­su­kę į vi­są pa­rą dir­ ban­čią par­duo­tu­vę J.Ja­no­nio gat­vės kam­pe bei už­si­sa­kę karš­tą su­muš­ti­ nį prie­šin­go­je gat­vės pu­sė­je, ta­čiau ne­ma­lo­nu­mai pra­si­dė­ję ta­da, kai į juos bu­vo svies­tas stik­li­nis bu­te­lis. To­liau vys­tė­si įpras­ta si­tua­ci­ja, vie­ ni klau­sė, ko anie no­ri, ki­ti pa­kvie­tė iš­siaiš­kin­ti san­ty­kius kumš­čiais. „Mes bu­vo­me už­pul­ti. Pen­ ki ar še­ši vai­ki­nai švais­tė­si su­dau­ žy­tų bu­te­lių šu­kė­mis. Vis­kas vy­ ko la­bai grei­tai, o bai­gė­si ta­da, kai ma­ne įstū­mė į par­duo­tu­vės vit­ri­ ni­nį lan­gą. Tie­sa, kai stik­las su­du­

žo, jie į mus mė­tė šu­kes, lyg tai bū­ tų skrai­dan­čios lėkš­tės. At­va­žia­vo ap­sau­gi­nin­kai ir po­li­ci­ja, – pa­sa­ ko­jo vie­nas nak­ties įvy­kių da­ly­vių. – Aš pa­ts no­rė­jau, kad po­li­ci­ja vis­ ką iš­siaiš­kin­tų, to­dėl vis­ką pa­pa­sa­ ko­jau ir ne­pra­šo­mas bu­vau nu­vy­kęs į po­li­ci­ją.“ Vai­ki­nas ti­ki­no, kad jis su bro­liu muš­ty­nių me­tu ne­men­kai nu­ken­ tė­jo. 26-erių Ka­ro­lis praė­jus pen­ kioms die­noms po muš­ty­nių at­ ro­dė bai­siai: me­di­kai jam tri­jo­se vie­to­se su­siu­vo vei­dą, gi­lios žaiz­ dos li­ko ant del­no ir pe­ties. Ne ką ge­riau at­ro­dė ir jo jau­nes­nis bro­ lis – nuo su­mu­ši­mų su­ti­nęs vei­das bu­vo sun­kiai at­pa­žįs­ta­mas. Ti­ki­ ma­si, kad ap­klau­sus vi­sus muš­ty­ nių da­ly­vius taps aiš­ku, kas kal­tas, o kas nu­ken­tė­jęs. Tik­rą­ją tie­są pa­ dės iš­siaiš­kin­ti įvy­kio liu­di­nin­kai. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka 1-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai. Kol kas įta­ri­mai nie­kam ne­pa­reikš­ti.

„„Pa­sek­mės: muš­ty­nių me­tu į li­

go­ni­nę pa­te­ko du žmo­nės, ke­li nu­vež­ti į po­li­ci­ją.


9

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

OMX Vilnius

+0,43 %

OMX Riga

–0,51 %

+1,84 %

IAE tu­ri nau­ją sta­ty­to­ją

80

Tel­šių sta­ty­bos bend­ro­vę „Vėt­rū­na“ už­da­ ro­mo­je Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elekt­ri­nė­je ne­ tru­kus pa­keis Vi­sa­gi­no sta­ty­bų bend­ro­ vė „Vils­ta­ta“ – ji dirbs lai­ki­no­sios pa­nau­do­ to bran­duo­li­nio ku­ro sau­gyk­los sta­ty­bos pro­jek­te. Ti­kė­ti­na, kad vė­liau „Vils­ta­ta“ už­ baigs ir kie­tų­jų bran­duo­li­nių at­lie­kų per­dir­ bi­mo bei sau­go­ji­mo komp­lek­so sta­ty­bą. Iki šiol at­lik­ta ati­tin­ka­mai apie 80 ir 60 pro­c. sta­ty­bos dar­bų abie­juo­se pro­jek­tuo­se.

proc.

lietuvių duo­nos val­go kar­ tą per die­ną ir daž­niau, kaip at­sklei­dė ty­ri­mas.

ekonomika

OMX Tallinn

kl.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3676 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,4051 JAV do­le­ris 1 2,8153 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,8444 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9595 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4435 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7233 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8101 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8749

pokytis

+0,0683 % +0,4996 % +0,7912 % +1,0300 % –0,0363 % –0,2269 % +0,0593 % +0,3348 % +0,0070 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,04

4,72

2,36

„Apoil“

4,95

4,66

2,38

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta

94,49 dol. už 1 brl. 115,61 dol. už 1 brl.Naujus moks­lo me­tus ga­lės at­švęs­ti Iš kil­nios idė­jos ap­ sau­go­ti ne­pil­na­me­ čius nuo al­ko­ho­ lio var­to­ji­mo rug­sė­ jo 1-ąją šie­met išeis šnipš­tas. Did­mies­ čiuo­se nau­ji moks­ lo me­tai bus šven­ čia­mi rug­sė­jo 3-ią­ją, o pre­ky­ba al­ko­ho­ liu šią die­ną ne­bus drau­džia­ma.

R

Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Moks­lo ir ži­nių die­na šie­met bus šeš­ta­die­nį. To­dėl Švie­ti­mo ir moks­ lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) sa­vi­val­dy­ bėms lei­do ap­si­spręs­ti, ka­da reng­ ti moks­lo me­tų pra­džios šven­tę – šeš­ta­die­nį ar pir­ma­die­nį, rug­sė­ jo 3 d. To­kį pa­siū­ly­mą ŠMM grin­dė kaip ga­li­my­bę su­tau­py­ti, nes mo­ ky­to­jams, dir­ban­tiems šeš­ta­die­nį, tu­ri bū­ti su­mo­ka­ma kaip už pa­pil­ do­mą dar­bo die­ną ar­ba ski­ria­ma pa­pil­do­ma lais­va die­na prie kas­ me­čių ato­sto­gų. Vil­niaus ir Klai­pė­dos mies­tų sa­ vi­val­dy­bės jau ap­si­spren­dė, kad Moks­lo ir ži­nių die­ną švęs pir­ma­ die­nį, rug­sė­jo 3-ią­ją. O Kau­ne vie­ni moks­lei­viai nau­jus moks­lo me­tus pra­dės rug­sė­jo 1-ąją, ki­ti – rug­sė­ jo 3-ią­ją.

Kaip dien­raš­tį in­for­ma­vo Nar­ko­ ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės de­par­ta­men­to Kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė La­taus­kie­nė, drau­di­ mas pre­kiau­ti al­ko­ho­liu ga­lios tik rug­sė­jo 1 d., kaip nu­ma­ty­ta Al­ko­ ho­lio kont­ro­lės įsta­ty­me. Nors Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­ lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ma­tu­las su­tin­ka, kad šie­met su­si­ klos­čiu­si si­tua­ci­ja yra ne­ge­ra, ta­ čiau atei­ty­je ne­ke­ti­na­ma to­bu­lin­ ti įsta­ty­mo. „Nau­ja moks­lo me­tų pra­džia yra rug­sė­jo 1-oji, ji ir tu­ri bū­ti šven­čia­ma šią die­ną“, – pa­ brė­žė jis. O pre­ky­bi­nin­kai ir to­liau lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad draus­ti pre­kiau­ti al­ ko­ho­liu rug­sė­jo 1-ąją yra ab­sur­diš­ ka. „Ne­prik­lau­so­mai nuo to, ku­rią die­ną bus už­draus­ta pre­kiau­ti al­ko­ ho­liu, as­me­nys, ku­riems svar­bu tą die­ną tu­rė­ti svai­ga­lų, ras ga­li­my­bę jų

pa­si­rū­pin­ti iš anks­to ar­ba tai pa­da­ ry­ti ka­vi­nė­se, kur al­ko­ho­lio pre­ky­ ba rug­sė­jo 1 d. neužd­raus­ta“, – tei­ gė bend­ro­vės „Ma­xi­ma LT“ at­sto­vė spau­dai Ol­ga Ma­laš­ke­vi­čie­nė. Pre­ky­bos tink­lo „Iki“ Vie­šų­jų ry­ šių de­par­ta­men­to va­do­vo Val­do Lo­ pe­tos tei­gi­mu, drau­di­mas pre­kiau­ti al­ko­ho­liu šią die­ną įta­kos ne­pil­na­ me­čiams ne­tu­ri, nes par­duo­ti al­ ko­ho­li­nius gė­ri­mus 18 me­tų ne­ tu­rin­tiems as­me­nims drau­džia­ma nuo­lat. „Pre­ky­bos cent­ro duo­me­ni­ mis, rugp­jū­čio 31 d. pre­ky­ba al­ko­ho­ liu išau­ga 50 pro­c., pa­ly­gin­ti su ki­to­ mis mė­ne­sio die­no­mis“, – sa­kė jis. Bend­ro­vės „Vi­čiū­nų res­to­ra­nų gru­pė“ di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Bal­ nis ne­slė­pė, kad rug­sė­jo 1-ąją apy­ var­ta bū­na vie­na di­džiau­sių per me­ tus. Šie­met, kai nau­jų moks­lo me­tų pra­džia bus šven­čia­ma dvi die­nas, ti­ki­ma­si ir di­des­nio srau­to klien­tų.

„„Neap­s au­gos: drau­di­mas pre­

kiau­ti al­ko­ho­liu rug­sė­jo 1-ąją šie­ met neapsaugos moks­lei­vių nuo svai­gi­ni­mo­si ir ap­si­svai­gi­nu­sių. To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa

Daugiabučius renovuoti padeda tarpusavio pasitikėjimas Lina Jauniškė Atnaujintų daugiabučių gyvento­ jai džiaugiasi rezultatais – suma­ žėjusiomis šildymo sąskaitomis, pagerėjusia gyvenimo kokybe, pa­ kilusia nekilnojamojo turto verte. Pasak daugiabučių bendrijų pir­ mininkų, visa tai pasiekti padėjo ilgas ir kantrus darbas. Mat įtikin­ ti daugumą gyventojų laikytis vie­ nos nuomonės – ne tokia jau leng­ va užduotis, tačiau įmanoma. Svarbiausia – bendrauti ir pasitikėti

Daugiabučių namų bendrijos pir­ mininkai prisimena, kad ryžtis at­ naujinti daugiabutį nebuvo leng­ va. Bendravimas su gyventojais truko nuo kelių mėnesių iki ke­ lerių metų. Pasak Alytuje esančio daugiabučio renovacijos projekto administratoriaus Mariaus Griš­ manausko, daugiabučiuose gyve­ na daug ir įvairių žmonių, jų nuo­ monės, nuogąstavimai, abejonės taip pat labai įvairūs. „Susitikinėjome ir ginčijomės porą metų, kol radome bendrus sprendimus, bendrą nuomonę. Užtat dabar, kai baigėsi visos de­ rybos ir atnaujinimo procesas, esa­ me vieningi kaip niekad“, – patir­ timi dalijasi pirmininkas. Kad bendravimas – vieninte­ lis kelias į gyventojų protą ir širdį, pritaria ir Vilniuje, Ateities gatvė­ je, esančio daugiabučio tuometis pirmininkas Donatas Čenys. „Ži­ noma, įkalbėti žmones atnaujin­

ti daugiabutį – nelengva užduotis. Juk jų daug, o bendrijos pirminin­ kas – tik vienas, tačiau rezultatai viską atperka“, – pirmuosius at­ naujinimo etapus prisimena vil­ nietis.

Donatas Čenys:

Reikia kalbėtis su žmonėmis. Reikia jiems kuo daugiau pasakoti.

Pasak D.Čenio, žmonės visų pir­ ma žiūri įtariai, jiems sunku imti ir pasitikėti vienu žmogumi, kad ir bendrijos pirmininku. „Gyvento­ jams atrodo, kad kas nors juos ap­ gaus, kas nors nepavyks ir jie praras savo pinigus. Todėl svarbiausia ben­ drijos pirmininko užduotis – pelny­ ti gyventojų pasitikėjimą, o tada jau jie noriai dalyvauja, bendradarbiau­ ja“, – pasakoja D.Čenys. Faktai iškalbingi

Kitų bendrijų pirmininkai įsitikinę, kad geriausiai daugiabučių namų gyventojus įtikina faktai. Kai gy­ ventojai akivaizdžiai pamato, kad jų namas išties prastos būklės, jiems lengviau apsispręsti dėl daugiabu­ čio atnaujinimo. „Atlikome pasta­ to termovizinį tyrimą ir pamatėme, kad mūsų namo sienos praleidžia

šilumą. Kai šilumines nuotraukas, kuriose akivaizdžiai matyti, kur dingsta šiluma, parodėme gyven­ tojams, abejonių neliko“, – pasa­ koja Milda Serapinienė, Kretingoje esančio atnaujinto daugiabučio na­ mo bendrijos pirmininkė. Nors, pasak alytiškio, jų bendri­ jai labiausiai padėjo ilgi pokalbiai su gyventojais ir atviri ginčai, termo­ vizinio tyrimo duomenys taip pat buvo vienas iš argumentų, įrodan­ čių, kad namą reikia atnaujinti (mo­ dernizuoti). Atlikę tyrimą, bendri­ jos nariai pamatė, kad pirmo aukšto butuose grindų temperatūra tesie­ kia 12–14 laipsnių. Pasak pirminin­ ko, šie skaičiai abejingų nepaliko, visi sutiko, kad tokia temperatūra gyvenimui komforto nesuteikia. Padidėjusi būsto vertė

Daugiabučių namų bendrijos, apsi­ sprendusios atnaujinti savo daugia­ bučius, išgyvena ne patį lengviausią laikotarpį. Visi etapai – tiek bendra­ vimas ir ginčai su gyventojais, tiek dokumentų rengimas, tiek darbų rangovų atranka – sukelia tam tik­ rų rūpesčių ir juos padeda išspręsti Būsto ir urbanistinės plėtros agen­ tūros konsultantai. Bendrijų pirmininkai tvirtina, kad buvo verta imtis šio sunkaus, bet teigiamų rezultatų duodančio dar­ bo. „Visiems, gyvenantiems senuo­ se daugiabučiuose namuose, patar­ čiau juos atnaujinti. Juk už šildymą mokame perpus mažiau, o gyve­ name daug komfortiškiau – šiltai,

„„Gražu: atnaujintas„daugiabutis„Debreceno„g.„38,„Klaipėdoje.„ „

jaukiai, gražiai. Be to, mums daug lengviau parduoti savo butus, ku­ rių vertė atnaujinus namą gerokai padidėjo“,– tikina D.Čenys. Būsto vertės padidėjimas ta­ po svarbiu argumentu ir daugia­ bučio, esančio Vilniuje, Architek­ tų gatvėje, gyventojams. Bendrijos pirmininkas Juozas Guščia tuomet tikino bendrijos narius, kad kur kas vertingiau savo pinigus inves­ tuoti į savo namo atnaujinimą, nei juos laikyti banke. Gyventojus įti­ kino argumentas, kad daugiabučio atnaujinimas pakels jų butų vertę, ir jie savo vaikams, anūkams galės palikti perspektyvius butus, ku­ riuos bus lengviau parduoti.

BUPA„archyvo„nuotr.

Skaičiai „ Iš viso renovuota daugiabučių

Lietuvoje – 470. „ Ruošia investicijų planus – 264. „ Perka techninius projektus – 121. „ Vykdo rangos konkursus – 109. „ Atlieka rangos darbus – 58.

Informacija Daugiau informacijos apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (JESSICA) – www.atnaujinkbusta.lt ir nemokama telefono linija 8 800 200 12.


10

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

pasaulis Ban­dy­mas žlu­go

Su­si­tai­ky­mo vi­zi­tas

Truk­do barz­da

JAV eks­pe­ri­men­ti­nis ka­ri­nis be­pi­lo­tis lėk­tu­vas „X-51A Wa­ ve­ri­der“, ku­ris, kaip ti­kė­ta­si, tu­rė­jo pa­siek­ti še­šis kar­tus di­ des­nį nei gar­so grei­tį, per ban­ dy­mą sėk­min­gai at­si­sky­rė nuo bom­bo­ne­šio B-52, bet ta­ po ne­val­do­mas ir nu­kri­to Ra­ mia­ja­me van­de­ny­ne, su­ge­dus val­dy­mo sis­te­moms.

Ru­si­jos sta­čia­ti­kių pa­triar­ chas Ki­ri­las va­kar pra­dė­jo is­ to­ri­nį vi­zi­tą ka­ta­li­kiš­ko­je Len­ ki­jo­je, kur tu­ri pa­si­ra­šy­ti is­ to­ri­nį ra­gi­ni­mą su­si­tai­ky­ti su Ka­ta­li­kų baž­ny­čia. Pat­riar­cho vi­zi­tą ga­li ap­tem­dy­ti Mask­ vo­je vyks­tan­tis ro­ko gru­pės „Pus­sy Riot“ tri­jų mer­gi­nų teis­mas.

Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se te­ko ati­ dė­ti bu­vu­sio ka­riuo­me­nės psi­ chiat­ro Ni­da­lo Ha­sa­no teis­mo pro­ce­są, nes šis at­si­sa­ko nu­si­ skus­ti barz­dą, ku­ri truk­do liu­ di­nin­kams jį at­pa­žin­ti. 41 me­ tų ma­jo­ras N.Ha­sa­nas kal­ti­na­ mas 2009 m. Fort Hu­do ka­ri­ nė­je ba­zė­je nu­žu­dęs 13 tar­ny­ bos drau­gų.

Ek­va­do­rui su­ti­ kus su­teik­ti po­ li­ti­nį prie­globs­tį „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­ jui Ju­lia­nui As­san­ ge’ui, Di­džio­ji Bri­ta­ ni­ja gra­si­na jį suim­ti štur­muo­da­ma šios ša­lies am­ba­sa­dą Lon­do­ne.

„„Konf­lik­tas: aist­ros dėl J.As­san­ge’o (nuotr. dešinėje) kun­ku­liuo­ja ir gat­vė­je, ir aukš­čiau­siuo­se val­džios sluoks­niuo­se.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja svai­do­si žai­bais Abe­jo­ja JAV teis­mais

Du mė­ne­sius lauk­tą Ek­va­do­ro skel­ bi­mą va­kar pa­tei­kė ša­lies už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ri­car­do Pa­ti­ño. „Ek­va­do­ro vy­riau­sy­bė, iš­ti­ki­ma sa­vo tra­di­ci­jai sau­go­ti pra­šan­čius prie­globs­čio ša­lies dip­lo­ma­ti­nė­ se at­sto­vy­bė­se, nu­spren­dė su­teik­ ti dip­lo­ma­ti­nį prie­globs­tį J.As­ san­ge’ui“, – sa­kė mi­nist­ras per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Pa­sak R.Pa­ti­ño, jo ša­lies vy­riau­sy­ bė priė­mė šį spren­di­mą, kai Di­džio­ ji Bri­ta­ni­ja, Šve­di­ja ir JAV at­si­sa­kė su­teik­ti ga­ran­ti­jas, jog J.As­san­ge’as ne­bus iš­duo­tas JAV, kuriose jis ga­ li bū­ti tei­sia­mas dėl di­džiu­lio skai­ čiaus slap­tų Ame­ri­kos vy­riau­sy­bės do­ku­men­tų pa­vie­ši­ni­mo. „Jei­gu J.As­san­ge’as bū­tų iš­duo­tas JAV, jis ne­su­lauk­tų są­ži­nin­go teis­ mo ir ga­lė­tų bū­ti tei­sia­mas spe­cia­ liuo­se tri­bu­no­luo­se ar­ba ka­ri­niuo­

se teis­muo­se, – pa­brė­žė R.Pa­ti­ño. – Neat­mes­ti­na, kad su juo ga­li bū­ ti žiau­riai ir že­mi­na­mai el­gia­ma­si; kad jam ga­li bū­ti atimta lais­vė iki gy­vos gal­vos ar­ba skirta aukš­čiau­ sia baus­mė.“

rin­ku­si prie Ek­va­do­ro am­ba­sa­dos Lon­do­ne. Čia pat bu­dė­jo su­stip­ rin­tos po­li­ci­jos pa­jė­gos, ore bu­ vo pa­ste­bė­tas sraig­tas­par­nis. Ki­ lus su­si­rė­mi­mams, po­li­ci­ja su­lai­kė ke­lis de­monst­ran­tus.

Ki­lo su­si­rė­mi­mai

„Ša­lin ran­kas nuo Ek­va­do­ro!“

41 me­tų Aust­ra­li­jos pi­lie­tis J.As­ san­ge’as bir­že­lio 19 d. pa­si­slė­pė Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je Lon­do­ne, kad nebūtų išduotas Šve­di­jai, kur jo lau­kia po­li­ci­jos ap­klau­sa dėl įta­ ri­mų ly­ti­ne prie­var­ta. Jis taip pat bai­mi­na­si būti išduo­ tas JAV, kur jam gre­sia kal­ti­ni­mai dėl dau­gy­bės slap­tų do­ku­men­tų, ku­riuo­se yra ir in­for­ma­ci­jos apie ka­rus Ira­ke bei Af­ga­nis­ta­ne, pa­ skel­bi­mo sve­tai­nė­je „Wi­ki­Leaks“. Kad kal­ti­ni­mai J.As­san­ge’ui yra po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­ti, nea­be­jo­ja ir mi­nia jo ša­li­nin­kų, va­kar su­si­

Pro­tes­t uo­to­jai skan­d a­vo „Ša­ lin ran­kas nuo Ek­va­do­ro!“ ir lei­do tran­kią ro­ko mu­zi­ką per gar­so ko­ lo­nė­les. Ant už­tva­rų, ku­riuos po­ li­ci­nin­kai pa­sta­tė, kad su­lai­ky­tų ak­ty­vis­tus, ka­bo­jo pla­ka­tai su už­ ra­šais „Lais­vę As­san­ge’ui“ ir „Ap­ sau­go­ki­te vie­šin­to­jus!“. Ke­li ak­ty­vis­tai nak­vo­jo prie am­ ba­sa­dos ir taip ro­dė so­li­da­ru­mą su J.As­san­ge’u, ku­rio tink­la­la­pis yra pa­vie­ši­nęs šim­tus tūks­tan­čių slap­ tų vy­riau­sy­bės do­ku­men­tų. Lon­do­ne gy­ve­nan­ti 24 me­tų ek­ va­do­rie­tė Li­lia­na Cal­le sa­kė pa­lai­

kan­ti J.As­san­ge’ą, nes ti­kin­ti žo­ džio lais­ve. „Esu šim­tu pro­cen­tų įsi­ti­ki­nu­si, kad by­la prieš jį yra po­li­tiš­kai mo­ ty­vuo­ta, – sa­kė mer­gi­na. – Vie­nin­ te­lė jo nuo­dė­mė bu­vo kam­pa­ni­ja už žo­džio lais­vę.“ Lon­do­nas gra­si­na štur­mu

Ta­čiau Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos val­ džia nė ne­ke­ti­na nu­si­leis­ti ir tei­gia vyk­dy­sian­ti sa­vo pa­rei­gą iš­duo­ti J.As­san­ge’ą Šve­di­jai. Ma­ža to, kaip pra­ne­šė laik­raš­tis „The Ti­mes“, Lon­do­nas pa­gra­si­no at­šauk­ti Ek­va­do­ro am­ba­sa­dos dip­ lo­ma­ti­nį sta­tu­są, štur­muo­ti pa­sta­ tą ir suim­ti J.As­san­ge’ą. Į to­kius gra­si­ni­mus Ek­va­do­ro už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras R.Pa­ti­ ño at­sa­kė griež­tai: „Mes ne­sa­me Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ko­lo­ni­ja. Tie lai­kai praė­jo.“

Pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę am­ba­sa­ dos lai­ko­mos už­sie­nio ša­lių te­ri­to­ ri­jos da­li­mi. Is­to­ri­kas Far­ha­nas Ras­hee­das sa­ kė atė­jęs pro­tes­tuo­ti prie am­ba­sa­ dos, nes yra įsi­ti­ki­nęs, kad bet koks Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mė­gi­ni­mas štur­muo­ti am­ba­sa­dą su­kel­tų pa­ vo­jų bri­tų dip­lo­ma­tams. „Jei­gu ei­si­me prieš ki­tų žmo­nių dip­lo­ma­ti­nę ne­lie­čia­my­bę, tai su­kels pa­vo­jų mū­sų pa­čių dip­lo­ma­tams vi­ sa­me pa­sau­ly­je. Tai bū­tų įvar­tis į sa­ vus var­tus, – pa­brė­žė jis. – Ne­ga­lė­ si­me pa­moks­lau­ti Ira­nui ir ki­toms ša­lims dėl el­ge­sio su mū­sų dip­lo­ma­ tais, jei­gu taip pa­tys elg­si­mės.“ Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja taip pat pa­reiš­ kė, kad ne­su­teiks J.As­san­ge’ui ga­ li­my­bės sau­giai iš­vyk­ti iš ša­lies. Jis ga­li bū­ti suim­tas vos per­žen­gęs am­ba­sa­dos slenks­tį. BNS, BBC, CNN inf.

Prieglobstis diplomatinėse atstovybėse: anks­tes­ni pre­ce­den­tai

„„Che­nas Guang­chen­gas. Ak­las sa­ va­moks­lis Ki­ni­jos tei­si­nin­kas ir žmo­ gaus tei­sių gy­nė­jas šie­met ba­lan­dį pa­bė­go iš na­mų areš­to Pe­ki­ne ir ra­do prie­globs­tį JAV am­ba­sa­do­je. Ten jis iš­ bu­vo še­šias die­nas, o vė­liau su žmo­na ir dviem vai­kais ga­vo JAV vi­zas ir iš­ skri­do į Niu­jor­ką.

„„ Józse­fas Minds­zen­ty. Po 1956 m.

„„Svet­la­na Ali­lu­je­va. Vie­nin­te­lė so­

„„Ma­nue­lis No­rie­ga. Kai JAV pa­jė­gos

„„Wan­gas Li­ju­nas. Gar­sus Ki­ni­jos

re­vo­liu­ci­jos ir so­vie­tų ka­riuo­me­nės in­va­zi­jos šis ak­ty­vus an­ti­ko­mu­nis­ti­ nis Veng­ri­jos ka­ta­li­kų kar­di­no­las gy­ ve­no JAV am­ba­sa­do­je Bu­da­paš­te 15 me­tų, iki 1971-ųjų. Ga­liau­siai jis su­ti­ ko iš­vyk­ti į trem­tį ir mi­rė Aust­ri­jo­je 1975 m.

vie­tų dik­ta­to­riaus Jo­si­fo Sta­li­no duk­ ra ga­vo lei­di­mą par­vež­ti my­li­mo­jo pa­ lai­kus iš In­di­jos, bet Nau­ja­ja­me De­ly­ je at­vy­ko į JAV am­ba­sa­dą ir su­de­gi­no sa­vo pa­są. Ji gy­ve­no Jung­ti­nė­se Vals­ ti­jo­se pa­si­va­di­nu­si La­na Pe­ters ir mi­ rė praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį.

1989 m. įsi­ver­žė į Pa­na­mą, kad nu­vers­ tų ir suim­tų šį dik­ta­to­rių, jis pa­si­slė­pė Va­ti­ka­no am­ba­sa­do­je. Po de­šim­ties die­nų jis pa­si­da­vė, bu­vo nu­vež­tas į Jung­ti­nes Vals­ti­jas ir nu­teis­tas už ko­ kai­no kont­ra­ban­dą, re­ke­tą ir pi­ni­gų plo­vi­mą.

po­li­ci­jos va­das pa­si­pra­šė prie­globs­ čio JAV kon­su­la­te Čeng­du mies­te po mįslingos bri­tų vers­li­nin­ko Nei­lo Hey­ woo­do mirties. Bet išė­jęs iš kon­su­la­to W.Li­ju­nas pa­kliu­vo į Ki­ni­jos tei­sė­sau­ gos ran­kas ir nuo to lai­ko apie jį nie­ ko ne­ži­no­ma.


11

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

pramogų

gidas

Redaktorė Rita Bočiulytė

„Plart­for­ma“ orą pri­pil­dys kū­ry­bi­nio vir­pe­sio Ki­tą sa­vai­tę – rugp­jū­čio 23–26 die­no­mis – Klai­pė­do­je jau sep­tin­tą­kart vyks tarp­tau­ ti­nis šiuo­lai­ki­nių vaiz­duo­ja­mų­jų ir at­li­ kė­jų me­nų fes­ti­va­lis „Plart­for­ma“. Ri­ta Bo­čiu­ly­tė r.bociulyte@kl.lt

Jo or­ga­ni­za­to­rių me­ni­nin­kų gru­pės „Žu­vies akis“ ly­de­rė me­no­ty­ri­nin­ kė Go­da Gied­rai­ty­tė šyp­so­da­ma­si tei­gė, jog šių­me­tis fes­ti­va­lis su­ba­ lan­suo­tas vy­rams, bet tin­ka ir mo­ te­rims. Žan­rų at­žvil­giu įvai­ria­ly­pę pro­gra­mą, ku­rio­je bus pri­sta­ty­ta 15 nau­jo­jo teat­ro, šiuo­lai­ki­nio šo­ kio, per­for­man­so, mu­zi­kos ir ki­no pro­jek­tų, su­sie­jo ne tik in­ter­dis­cip­ li­ni­nis mąs­ty­mas, bet ir tu­ri­nys – vy­riš­ko­jo iden­ti­te­to paieš­kos šiuo­ lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je. Fes­ti­va­lis su­lauks be­veik 80 da­ ly­vių – me­ni­nin­kų iš 12 vals­ty­bių – Veng­ri­jos, Len­ki­jos, Da­ni­jos, Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos, Slo­va­ki­jos, Ka­ na­dos, Es­ti­jos, Če­ki­jos, Ja­po­ni­jos, Ai­ri­jos, Vo­kie­ti­jos, Bel­gi­jos ir Lie­ tu­vos. Pris­ta­tys pa­sau­li­nę prem­je­rą – Ko­dėl „Plart­for­ma“ vyks anks­čiau nei įpras­ta? Taip bus ir atei­ty­je? O gal šie­met tai kaž­

kaip su­si­ję su pa­sau­li­ne šo­kio spek­tak­lio prem­je­ra? – pa­si­tei­ ra­vo­me G.Gied­rai­ty­tės. – Da­tos pa­kei­ti­mą lė­mė ke­lios prie­žas­tys – vi­sų pir­ma, no­rė­jo­ si klai­pė­die­čiams su­da­ry­ti uni­ka­ lią ga­li­my­bę – pri­sta­ty­ti pa­sau­li­ nę prem­je­rą, t.y. „Gran­hoj Dans“ ir DNA tink­lo šo­kio spek­tak­lį „Vy­rai ir Mah­le­ris“. O ant­ra – pri­pil­dy­ti orą kū­ry­bi­nio vir­pe­sio, nes kul­tū­ ri­niu at­žvil­giu rugp­jū­tis Klai­pė­do­ je pa­kan­ka­mai ra­mus mė­nuo. Kū­ ri­nys pir­mą kar­tą bu­vo pri­sta­ty­tas bir­že­lį Liub­li­ja­no­je, Slo­vė­ni­jo­je, šį sa­vait­ga­lį jį ro­dys Lo­dzė­je, Len­ki­ jo­je, o jau ki­tą – Klai­pė­do­je. Vė­liau „Gran­hoj Dans“ iš­vyks į gast­ro­les Ka­na­do­je, to­dėl džiau­gia­mės ga­ lė­da­mi pri­sta­ty­ti tarp­tau­ti­nę šlo­vę pel­niu­sio da­nų cho­reog­ra­fo Palle’o Gran­ho­jaus dar­bą jau da­bar. Ti­ki­ mės, kad ir žiū­ro­vai tei­gia­mai įver­ tins šiuos po­ky­čius. Ta­da ir sprę­si­ me, ar ver­ta lik­ti rugp­jū­ty­je, ar vis dėl­to grįž­ti su fes­ti­va­liu į rug­sė­jį. – Kuo ypa­tin­gas spek­tak­lis „Vy­rai ir Mah­le­ris“?

– Kaip ir vi­si P.Gran­ho­jaus spek­ tak­liai, jis ypa­tin­gas sa­vo ne­nus­ pė­ja­mu­mu, mi­ni­ma­lis­ti­ne es­te­ ti­ka, su­bti­lu­mu bei cho­reog­ra­fą iš­gar­si­nu­sia obst­ruk­ci­jos tech­ ni­ka, ku­rios es­mė – for­mos kū­ri­ mas per nuo­la­ti­nį šo­kė­jų ju­de­sių ri­bo­ji­mą. Šo­kio spek­tak­ly­je „Vy­rai ir Mah­ le­ris“ pa­grin­di­nis dė­me­sys su­tel­ kia­mas į šiurkš­čią vy­riš­ku­mo jė­gą. Apsk­ri­tai gvil­de­na­ma vy­ro šiuo­ lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je ta­pa­ty­bės si­tua­ci­ja. Kaip tei­gia­ma spek­tak­ lio ano­ta­ci­jo­je, liūd­na ir poe­tiš­ka Mah­le­rio mu­zi­ka tam­pa at­skai­ tos taš­ku vyr(iš­kum)o iš­ryš­ki­ni­ mui, kuo­met aš­tuo­ni at­le­tiš­ki ir jau­nat­viš­ki kū­nai, su­pan­čio­ti vir­ vė­mis, bū­riuo­ja­si ant eu­ro-pa­le­ čių ir at­lie­ka ar­che­ti­pi­nius vy­ rų ri­tua­lus. Tuo me­tu dai­ni­nin­kė at­sai­niai ste­bi vy­rų žaidimą/ko­ vą ir sa­vo sie­lą ati­duo­da šir­dį už­ lie­jan­tiems po­mpas­tiš­kiems dai­ nos gar­sams. Pub­li­kos lau­kia nau­jo­vės

– Kaip šie­met su­ba­lan­sa­vo­te fes­ti­va­lio pro­gra­mą šiuo­lai­ki­ nio me­no žan­rų at­žvil­giu? – Pris­ta­ty­si­me nau­jo­jo teat­ro, šiuo­ lai­ki­nio šo­kio, per­for­man­so, mu­zi­ kos ir ki­no pro­jek­tus. Ma­nau, kad pro­gra­ma su­ba­lan­suo­ta, nė­ra do­ mi­nuo­jan­čio žan­ro. Ta­čiau gau­su niuan­sų. Pa­vyz­džiui, teat­ro erd­vė­je

„„Idė­ji­niai: G.Gied­rai­ty­tė ap­gai­les­ta­vo, kad dėl ma­žo biu­dže­to fes­ti­va­lis

ne­ga­li at­si­vež­ti kai ku­rių tru­pių, ta­čiau džiau­gė­si, jog dau­gu­ma me­ni­nin­ kų su­tin­ka at­vyk­ti ir tie­siog ve­da­mi kū­ry­bi­nio in­te­re­so. Vi­sa or­ga­ni­za­ci­ nė ko­man­da ir sa­va­no­riai taip pat dir­ba už dy­ką. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

pa­ma­ty­si­te ir fi­zi­nio teat­ro, ir per­ for­man­są. Šo­kiui at­sto­vaus ir šiuo­ lai­ki­nis, ir gat­vės šo­kis, o ki­nui – ir trum­pa­met­ra­žiai fil­mai, ir vi­deop­ rog­ra­ma.

– Ko­kios dar fes­ti­va­lio nau­ jo­vės? – Pag­rin­di­nė nau­jo­vė – da­ta. Be to, fes­ti­va­lis truks ne tris, o ke­tu­rias die­nas.

12

Šių­me­tis „Plart­ for­mos“ fes­ti­va­ lis su­ba­ lan­suo­ tas vy­ rams, bet tin­ka ir mo­te­ rims.

„„Ob­jek­tas: gar­sus da­nų cho­reog­ra­fas P.Gran­ho­jus sa­vo nau­jau­sia­me spek­tak­ly­je „Vy­rai ir Mah­le­ris“ pa­grin­di­nį dė­me­sį su­tel­kė į šiurkš­čią vy­riš­ku­mo jė­gą.

Pero Victoro nuotr.


12

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

pramogų gidas Fo­tog­ra­fai žvel­gia į žmo­gų

Į uos­ta­mies­tį iš Vil­niaus at­ke­lia­vu­si pa­ro­da „Žmo­gus Lie­tu­vos fo­tog­ra­fi­jo­je“, ku­ruo­ja­ma To­mo Pa­be­dins­ko, sie­kia at­spin­dė­ ti daug dis­ku­si­jų ke­lian­čias fo­to­me­no ten­den­ci­jas bei jų nau­ jau­sias va­ria­ci­jas. Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti Ak­vi­lės Ang­lic­kai­ tės, Ra­mu­nės Pi­ga­gai­tės, Vy­tau­to V.Sta­nio­nio, Ar­tu­ro Va­liau­gos ir Auš­ros Vo­lun­gės fo­tog­ra­fi­jas. Kiek­vie­nas iš pa­ro­dos au­to­rių fo­tog­ra­fuo­ja­mų žmo­nių as­me­ny­bę pa­ro­do vis ki­to­kiu as­pek­tu. Dė­me­sys žmo­gui čia at­si­sklei­džia per jaut­ru­mą skir­tu­mams ir de­ta­lėms bei to­le­ran­ci­ją keis­te­ny­bėms. KUR? Klai­pė­dos fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je (To­mo g. 7). KA­DA? Iki rug­sė­jo 7 d. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Laik­ro­džiai iš Lie­tu­vos mu­zie­jų

Klai­pė­dos laik­ro­džių mu­zie­jus pa­ren­gė pa­ro­dą „Laik­ro­džiai iš Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių mu­zie­jų rin­ki­nių“. Jos pa­grin­di­nė in­ten­ ci­ja – api­bend­rin­ti ir pa­ro­dy­ti lan­ky­to­jams ke­tu­riuo­se Lie­tu­vos na­cio­na­li­niuo­se mu­zie­juo­se su­kaup­tas laik­ro­džių ko­lek­ci­jas. Drau­ge eks­po­nuo­ja­mi Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus, Lie­tu­vos na­ cio­na­li­nio mu­zie­jaus, M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus bei Lie­tu­ vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mų laik­ro­džiai. Pa­ro­ da su­pa­žin­di­na su mu­zie­ji­nė­mis ver­ty­bė­mis, ska­ti­na daž­niau ir gi­liau pa­žvelg­ti į mū­sų ša­lies tu­ri­mus lo­bius. KUR? Klai­pė­dos laik­ro­džių mu­zie­ju­je (Lie­pų g. 12). KA­DA? Iki 2013 m. bir­že­lio 1 d. KAI­NA? Mu­zie­jaus lan­ky­mas – 6, 3 Lt.

„Plart­for­ma“ orą pri­pil­dys kū­ry­bi­nio v Taip pat – erd­vė. Jau 11 tra­di­ciš­kai fes­ti­va­lio ren­gi­niai vyks „Švy­tu­rio me­nų do­

ke“, ta­čiau, ti­kė­da­mie­si, kad rugp­ jū­čio dan­gus bus fes­ti­va­liui ma­lo­ nin­gas, da­lį jų su­reng­si­me po at­vi­ru dan­gu­mi. Jau­nų­jų kū­rė­jų plat­for­ mos dar­bai šie­met bus pa­ro­dy­ti fes­ ti­va­lio drau­go „Ko­lek­ty­vi­nio so­do“ sa­lė­je, į ku­rią žiū­ro­vus nu­ve­si­me pro „Švy­tu­rio me­nų do­ką“. Be to, siek­da­mi plės­ti fes­ti­va­ lio for­ma­tą, kar­tu su teat­ro­met­ ras.lt ko­man­da šie­met at­ver­si­me ir nau­ją fes­ti­va­lio edu­ka­ci­jos pus­ la­pį – Klai­pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ ka­ci­jų cent­re bus su­reng­tas sce­nos me­nų kri­ti­kos se­mi­na­ras „Kritika@ naujosiosmedijos“ bū­si­miems pro­ fe­sio­na­lams. – Po kiek bi­lie­tai? Ar bus leng­ va­tų? – Bi­lie­tai – po 10–20 li­tų. Kaip ir kas­met, tai­ky­si­me nuo­lai­das stu­ den­tams ir sen­jo­rams. Be to, pi­ giau bus ga­li­ma įsi­gy­ti bi­lie­tus vi­sai die­nai. O ren­gi­niai lau­ke – ne­mo­ ka­mi. Vie­nin­te­lis Va­ka­rų Lie­tu­vo­je

– Koks fes­ti­va­lio biu­dže­tas ir ar jo pa­ka­ko jū­sų idė­joms įgy­ven­ din­ti? – Fes­ti­va­lio biu­dže­tas sie­kia 50 tūkst. li­tų. Juos sky­rė Klai­pė­dos mies­to sa­ vi­val­dy­bė, Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­das ir ES pro­gra­ma „Kul­tū­ra“. Ke­tu­rių die­ nų tarp­tau­ti­niam fes­ti­va­liui tai – mi­ ni­ma­li su­ma. Jos už­ten­ka tech­ni­niam ap­tar­na­vi­mui, da­ly­vių ke­lio­nėms ir vieš­bu­čiui ap­mo­kė­ti, pa­deng­ti rek­la­ mos iš­lai­das. Ho­no­ra­rų už­sie­nio me­

ni­nin­kams dar, de­ja, neiš­ga­li­me pa­ deng­ti. To­dėl ne­ga­li­me at­si­vež­ti kai ku­rių tru­pių, ta­čiau džiau­gia­mės, jog dau­gu­ma me­ni­nin­kų su­tin­ka at­vyk­ti ir tie­siog ve­da­mi kū­ry­bi­nio in­te­re­so. Vi­sa or­ga­ni­za­ci­nė ko­man­da ir sa­va­ no­riai dir­ba be at­ly­gio. Ta­čiau, ma­tyt, jau esa­me tie idė­ ji­niai – mums svar­bu, kad Klai­ pė­do­je vyk­tų šis fes­ti­va­lis. Juk tai – vie­nin­te­lis to­kio po­bū­džio – in­ ter­dis­cip­li­na­rus – fes­ti­va­lis ne tik čia, bet ir vi­sa­me Va­ka­rų Lie­tu­ vos re­gio­ne. Sep­ty­ne­rių me­tų įdir­ bį jau re­gi­me: tu­ri­me su­si­bū­ru­sią fes­ti­va­lio ger­bė­jų ko­man­dą, iš­ti­ki­ mų žiū­ro­vų. 2010-ai­siais fes­ti­va­lis „Plart­for­ma“ ta­po me­no ir fes­ti­ va­lių tink­lo „DNA: De­ve­lop­ment of New Art“ na­riu, o per­nai Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė jį įtrau­kė į rep­re­zen­ta­ ci­nių mies­to fes­ti­va­lių są­ra­šą.

„„Tri­le­ris: čekai su­kū­rė ku­pi­ną įtam­pos

spek­tak­lį apie vy­rų iš­gy­ve­ni­mą „Plat­ for­mo­je – pa­mirš­ta­me sek­to­riu­je“.

„„Įver­tin­ti: fes­ti­va­lis pri­sta­tys Auk­si­niam sce­nos kry­žiui no­mi­nuo­tą L.Ža­k

Link“ bei Šiau­lių dra­mos teat­ro spek­tak­lį „Va­len­ti­nų die­na“, už ku­rį jau­na Auk­si­nį sce­nos kry­žių de­biu­to no­mi­na­ci­jo­je.

Fes­ti­va­lio pro­gra­ma* „Švy­tu­rio me­nų do­ke“ (Nau­jo­ji Uos­to g. 3) M.Pa­že­rec­kas) (40’) „Ko­lek­t y­v i­n io so­ do“*** sa­lė­je. Rugp­jū­čio 23 d. 20 val. – Me­nų spaus­tu­vė (Vil­nius) pri­sta­ 19 val. – Jau­nų­jų kū­rė­jų plat­for­ma: to L.Ža­ke­vi­čiaus ir A.Gu­dai­tės gat­vės šo­kio prem­je­ra! Šo­kio spek­tak­lis „Diag­no­zė – spek­tak­lį „Feel Link“ (40’) di­džio­jo­je sa­lė­je. krep­ši­nis“ (cho­reog. I.Kuz­ne­co­va) (30’) ir šo­k io spek­tak­l is „Nak­t is“ (cho­reog. 21 val. – prem­je­ra! Re­da ir Arū­nas Uo­gin­ tai – Ar­cheo­lo­gai. Per­for­man­sas „Žy­mė­ M.Ban­zai) (10’) di­džio­jo­je sa­lė­je. ji­mas“ (20’) lauke**. 20 val. – fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas. Mu­zi­ki­nis pro­jek­tas „Driez­has“ (45’) lauke** ir VDA Ni­ 21.30 val. – šo­kio spek­tak­lis „Aikš­te­lė­ dos me­no ko­lo­ni­jos me­ni­nin­kų re­zi­den­tų je lais­vų vie­tų nė­ra“ (chor. A.Šei­ko) (35’) vi­deop­rog­ra­ma (35’) ma­žo­jo­je sa­lė­je. ma­žo­jo­je sa­lė­je.

to pa­ties pa­va­di­ni­mo pje­sę (rež. K.No­vi­ko­ spek­tak­lį „Va­len­ti­nų die­na“ pa­gal I.Vy­ry­ va) (70’) „Ko­lek­ty­vi­nio so­do“*** sa­lė­je. pa­je­vo pje­sę (rež. L.Vas­ko­va) (90’) ma­žo­ jo­je sa­lė­je. 19.45 val. – prem­je­ra! Re­da ir Arū­nas Uo­ gin­tai – Ar­cheo­lo­gai. Per­for­man­sas „Žy­ 20 val. – fes­ti­va­lio už­da­ry­mas. Pa­sau­ mė­ji­mas“ (20’) lauke**. li­nė prem­je­ra! „Gran­hoj Dans“ ir DNA pri­sta­to šo­k io spek­tak­l į „Vy­rai ir Mah­ 20 val. – „Wa­riot Ideal“ (Če­ki­ja) spek­tak­lis le­ris“ (chor. P.Gran­ho­jus) (60’) di­džio­jo­ – in­dust­ri­nis tri­le­ris „Plat­for­ma – pa­mirš­ je sa­lė­je. tas sek­to­rius“ (60’) di­džio­jo­je sa­lė­je.

Rugp­jū­čio 24 –26 d. 21.15 val. – trum­pa­met­ra­žių fil­mų pro­gra­ ma: „Zo­na“ (rež. Da­li Rust) (25’) ir tarp­tau­ti­ 11–16 val. Klai­pė­dos kul­tū­r ų ko­mu­ni­ nio trum­pų fil­mų fes­ti­va­lio „Vil­nius Film ka­ci­jų cent­re – kri­ti­kos se­mi­na­ras „Kri­ Shorts 2011“ ge­riau­sie­ji (56’) lauke**. tika@naujosiosmedijos“ (ve­da teat­ro­ Rugp­jū­čio 24 d. Rugp­jū­čio 25 d. met­ras.lt re­dak­to­riai G.Dap­šy­tė, S.Ivaš­ Rugp­jū­čio 26 d. 19 val. – Jau­nų­jų kū­rė­jų plat­for­ma: spek­ 18.30 val. – Jau­nų­jų kū­rė­jų plat­for­ma: „La­fa“ kai­tė, A.Jev­se­je­vas) re­gist­ruo­tiems da­ tak­lis „Glo­bo­ti­nis no­ri bū­ti glo­bė­ju“ (rež. spek­tak­lis „Ka­ra­lius mirš­ta“ pa­gal E.Io­nes­co 18 val. – Šiau­lių dra­mos teat­ras pri­sta­to ly­viams.

„Ke­tu­ri vė­jai“ – su au­ten­tiš­kos kal­vys­tės žie­ž Šian­dien pra­si­de­dan­čia­me ir tris die­nas Klai­pė­do­je vyk­sian­čia­me 6-aja­me tarp­tau­ti­nia­me kal­vys­ tės ple­ne­re „Ke­tu­ri vė­jai“ prie­ka­ lus kai­tins kal­viai ne tik iš Lie­tu­ vos, bet ir už­sie­nio – Lat­vi­jos, Ru­si­ jos ir Če­ki­jos.

„„Pa­ži­ni­mui: į Klai­pė­dą su­va­žia­vę kal­viai sa­vo meist­riš­ku­mą ir iš­mo­nę

de­monst­ruos au­ten­tiš­ko­mis kal­vys­tės tech­ni­ko­mis.

Ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­jan­ti aso­cia­ci­ ja „Lie­tu­vos kal­vių są­jun­ga“ mies­ tie­čiams ir uos­ta­mies­čio sve­čiams ža­da pa­de­monst­ruo­ti au­ten­tiš­ką kal­vys­tę po at­vi­ru dan­gu­mi. Šie­ met ple­ne­ras vyks Krui­zi­nių lai­vų ter­mi­na­le, ku­ria­me rugp­jū­čio 17– 19 d. skam­bės kal­vių kū­jai ir nuo jų le­kian­čios ug­nies žie­žir­bos nu­ tvieks Kur­šių ma­rias. Kal­viai ruo­šia ne vie­ną staig­ me­ną. Be pa­grin­di­nės ple­ne­ro už­ duo­ties – nu­kal­din­ti de­ko­ra­ty­vi­nę tvo­re­lę Da­nės kran­ti­nei, vyks kal­

viš­kos var­žy­tu­vės. Pir­mo­ji ple­ne­ro die­na – rugp­ jū­čio 17-oji – bus skir­ta pa­tiems kal­viams. Vyks da­ly­vių su­ti­ki­mas ir re­gist­ra­vi­mas aso­cia­ci­jos būs­ti­ nė­je („Li­no kal­vė­je“) bei at­vi­rų kal­ viš­kų dirb­tu­vių mon­ta­vi­mas Krui­ zi­nių lai­vų ter­mi­na­le. Ant­ro­ji die­na – rugp­jū­čio 18-oji – pra­si­dės nuo kon­fe­ren­ci­jos „Ry­ žių ma­lū­no“ res­to­ra­ne. Kal­viai ap­ tars ama­to per­da­vi­mo tra­di­ci­jų iš­ sau­go­ji­mą, kal­vys­tės pri­tai­ky­mą šian­dien, o sve­čiai iš už­sie­nio pa­ sa­kos apie sa­vo ša­lies kal­viš­kas tra­ di­ci­jas. Nuo 13 val. Krui­zi­nia­me lai­vų ter­mi­na­le su­lieps­nos žaizd­rai ir pra­dės skam­bė­ti prie­ka­lai. Vi­si kal­ viai plu­šės įkū­ny­da­mi bend­rą idė­ ją – kal­da­mi de­ko­ra­ty­vi­nę tvo­re­lę Da­nės kran­ti­nei. Kiek­vie­nas kal­

dins at­ski­rą seg­men­tą, ku­riam bus nau­do­ja­mas 20x20 mm kvad­ra­ti­nis stry­pas. Prie stry­po ne­bus vi­ri­na­mi ele­men­tai iš ki­tos me­džia­gos. Vi­sas meist­riš­ku­mas ir iš­mo­nė bus de­ monst­ruo­ja­mi au­ten­tiš­ko­mis kal­ vys­tės tech­ni­ko­mis. Nuo 20 iki 22 val. kal­viai var­žy­sis il­giau­sios vi­nies ir pa­sa­gų ka­li­mo bei me­ta­lo pra­tem­pi­mo rung­ty­se. Pa­de­monst­ra­vę ką ga­li, kal­viai per­ leis var­žy­bų azar­tą pub­li­kai. Or­ga­ ni­za­to­riai kvies var­žy­tis žiū­ro­vus, o rung­ty­se nu­ga­lė­ju­sių­jų lauks kal­ viš­ki pri­zai. Pas­ku­ti­nė ple­ne­ro die­na – rugp­jū­čio 19-oji – su­burs kal­vius nuo 12 val., kad vi­si nu­kal­din­tus bend­ro kū­ri­nio mies­tui seg­men­ tus su­jung­tų į vi­su­mą. Tu­rėk­las bus mon­tuo­ja­mas Krui­zi­nių lai­ vų ter­mi­na­lo kran­ti­nė­je. Nuo tos


13

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

pramogų gidas Nuo­to­lį pa­dė­jo įveik­ti džia­zas

Me­me­lio džia­zo klu­bas kvie­čia į su­si­ti­ki­mą su ko­man­da „LI­ BU pro­ject“, ku­rio­je liau­dies me­lo­di­jų bei džia­zo nu­spal­vin­tus veik­los vai­sius raš­ko Lie­tu­vos ir Bul­ga­ri­jos mu­zi­kan­tai, Bal­ka­ nų ener­gi­ją ir Bal­ti­jos ly­riz­mą su­dė­ję į dar­nią mu­zi­ki­nę vi­su­mą. Geog­ra­fi­nį nuo­to­lį pa­dė­jo įveik­ti džia­zas: „LI­BU pro­ject“ idė­ja su­bū­rė bul­ga­rus Ste­fa­ną Go­ra­no­vą (mu­ša­mie­ji) ir Di­mi­ta­ru Ka­ ram­fi­lo­vą (kont­ra­bo­sas) bei lie­tu­vius Pra­ną Kent­rą (gi­ta­ra) ir Ma­ri­ją Aliu­kai­tę (vo­ka­las). Kon­cer­tui jie pa­ren­gė neįp­ras­tą liau­ dies dai­nų bei ori­gi­na­lių kom­po­zi­ci­jų pro­gra­mą. KUR? Me­me­lio džia­zo klu­be (Kur­pių g. 1A). KA­DA? Rugp­jū­čio 20 d. 21 val. KAI­NA? 15 Lt.

vir­pe­sio

„Vel­nio nuo­ta­kos“ prem­je­ra

K.Bo­ru­tos apy­sa­kos „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ mo­ty­vais prieš ke­tu­ ris de­šimt­me­čius V.Ga­ne­li­no ir S.Ge­dos su­kur­tas ir iki šiol be­ne po­pu­lia­riau­sias lie­tu­viš­kas miu­zik­las „Vel­nio nuo­ta­ka“ šian­dien at­gims Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro sce­no­je. Dau­giau nei 300 tūkst. li­tų kai­na­vęs pa­sta­ty­mas pub­li­ką tu­rė­tų pri­blokš­ti hid­ rau­li­nių sis­te­mų val­do­mo­mis de­ko­ra­ci­jo­mis ir ko­ne kas­ka­di­nin­ kais ta­pu­sių ar­tis­tų šou. Spek­tak­lio sta­ty­to­jų ko­man­do­je – re­ži­ sie­rius K.S.Jakš­tas, di­ri­gen­tas D.Pa­vi­lio­nis, dai­li­nin­kė K.Dau­jo­ tai­tė, cho­reog­ra­fas A.Da­ni­le­vi­čas. KUR? Klai­pė­dos mu­zi­ki­nia­me teat­re (Da­nės g. 19). KA­DA? Rugp­jū­čio 17, 18 d. 19 val. KAI­NA? 53 Lt.

A.Kar­ve­lis: „No­riu, kad ma­ne nu­pirk­tų“ Vi­zi­ti­nė kor­te­lė

Ri­ta Bo­čiu­ly­tė Švęs­da­mas 47-ąjį gim­ta­die­nį, klai­ pė­die­tis ta­py­to­jas Ar­vy­das Kar­ve­ lis Ba­ro­ti ga­le­ri­jo­je ati­da­rė sa­vo nau­jau­sios ta­py­bos ir ko­lia­žų pa­ ro­dą iro­niš­ku pa­va­di­ni­mu „Pa­gei­ da­vi­mų kon­cer­tas“.

Gi­mė 1965 m. Klai­pė­do­je. 1983–1990 m. stu­di­ja­vo gra­fi­nį di­zai­ną Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je. Lie­tu­vos dai­li­nin­k ų są­jun­gos ir Klai­ pė­dos ap­skri­ties dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys.

Dau­giau liū­de­sio ir pa­slap­ties

Iki rugp­jū­čio 29-osios vei­kian­ti pa­ ro­da su­for­muo­ta iš drau­gų mėgs­ta­ mų sa­vi­tos šio dai­li­nin­ko sti­lis­ti­kos kū­ri­nių. Eks­po­zi­ci­jo­je – 18 pa­veiks­ lų – mis­tiš­kų, aki­va­riš­kų, žyb­čio­jan­ čių rak­čiu­kais, pi­ni­gė­liais, sa­go­mis, sraig­te­liais, varž­te­liais, vir­ve­lė­mis, ak­me­nu­kais, už­trauk­tu­kais, knibž­ dan­čių ne­ra­mio­mis min­ti­mis lyg

ke­vi­čiaus ir A.Gu­dai­tės spek­tak­lį „Feel a klai­pė­die­tė re­ži­sie­rė L.Vas­ko­va ga­vo

Įė­ji­mas į fes­ti­va­lio ren­gi­nius (iš­sky­rus vyks­tan­čius lau­ke) su bi­lie­tais po 10– 20 Lt. Stu­den­tams ir sen­jo­rams – bi­lie­ tai su nuo­lai­da. Vai­kams iki 6 me­tų įė­ ji­mas ne­mo­ka­mas. Bi­lie­tus pla­ti­na „Bi­lie­tai.lt“. Juos bus ga­ li­ma įsi­gy­ti ir fes­ti­va­lio te­ri­to­ri­jo­je prieš ren­gi­nius. * Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai pa­si­lie­ka tei­sę keis­ ti pro­gra­mą. ** Esant blo­gam orui, ren­gi­niai vyks ma­žo­jo­ je sa­lė­je. *** „Ko­lek­ty­vi­nis so­das“ – or­ga­ni­za­ci­ja ir erd­ vė, įsi­kū­ru­si „Me­me­lio mies­to“ II kor­pu­se. Įė­ji­ mas į sa­lę – pro „Švy­tu­rio me­nų do­ką“.

žir­bo­mis aki­mir­kos jis liks vie­šo­je erd­vė­je, ir ši kal­viš­ka do­va­na pa­puoš Da­ nės kran­ti­nę. 14 val. or­ga­ni­za­to­riai teiks dip­lo­mus da­ly­viams ir pa­dė­ kos rė­mė­jams. Pa­sak Lie­tu­vos kal­vių są­jun­gos pir­mi­nin­ko Li­no Leš­čiaus­ko, au­ ten­tiš­ka kal­vys­tė nė­ra pi­giai at­ siei­nan­tis pro­ce­sas, ta­čiau klai­pė­ die­čiams šeš­tus me­tus su­tei­kia­ma pro­ga ste­bė­ti ir da­ly­vau­ti ren­gi­ny­ je ne­mo­ka­mai. „Mū­sų ren­gi­nys – ne­ko­mer­ci­ nis, – pa­brė­žė ple­ne­ro koor­di­na­ to­rė Jo­lan­ta Ko­pač. – Sten­gia­mės, kad kuo dau­giau žmo­nių pa­žin­tų ir do­mė­tų­si au­ten­tiš­ku kal­vys­tės ama­tu bei kū­ri­niais.“ „Ti­ki­mės, aud­rin­gi pa­jū­rio orai bus pa­lan­kūs žiū­ro­vams, nes kal­ viams vė­jas tik pa­de­da įpūs­ti žaizd­ rus“, – šyp­so­jo­si L.Leš­čiaus­kas.

Me­ni­nin­kų gru­pės „Dooooo­ris“ na­rys. Ku­ria ta­py­bos, gra­fi­kos, ins­ta­lia­ci­jos ir ko­lia­žo sri­ty­se. Pa­ro­do­se da­ly­vau­ja nuo 1989 m. Su­ren­gė maž­daug 20 per­so­na­li­nių pa­ ro­dų.

ją pa­ro­dą tuo­me­čio Klai­pė­dos ak­ lų­jų kom­bi­na­to sa­lė­je.

Yra tam tik­ra ri­ba, už ku­rios ma­nęs nie­ka­da ne­bus. ko­kiais keis­tais gy­viais, var­van­čių lie­taus la­šais, aša­ro­mis ar gin­ta­ro ink­liu­zais... Iš ki­tų lyg bū­tis žvel­gia sie­lą tie­siog ve­rian­ti akis. Jos žvilgs­ ny­je yra kaž­kas fa­ta­liš­ko, grau­daus. Kaip ir ta­me tam­sia­me kal­ne ar aukš­ ta­me dan­gu­je virš mies­to. „Aš ne­ su tech­nok­ra­tas. Kai ta­pau, man la­ biau rū­pi poe­ti­nė pu­sė, o ne pro­za“, – tars­te­lė­jo dai­li­nin­kas, pa­klaus­tas, apie ką gal­vo­jo tai ta­py­da­mas. Int­ri­guo­ja ir ža­vi ne tik mįs­lin­gos jo pa­veiks­lų is­to­ri­jos, bet ir jų fak­ tū­ra, kaip A.Kar­ve­lis el­gia­si su sa­ vo kū­ri­nių pa­vir­šiais. Ta­po jis ant kar­to­no ir dro­bės, jam vie­nam ži­ no­mais bū­dais pri­vers­da­mas juos šiauš­tis, ba­dy­tis, glaus­ty­tis, ai­žė­ ti ir ski­li­nė­ti lyg stik­lą. Jo ta­py­ba pil­na vis­ko. Gal tik da­ bar ji ne to­kia maiš­tin­ga ir žais­min­ ga kaip anks­čiau, jo­je dau­giau liū­ de­sio ir dar dau­giau pa­slap­ties. Iš

To nė­ra pa­ro­do­je

„„At­ran­ka: A.Kar­ve­lis pa­ro­dai Ba­ro­ti ga­le­ri­jo­je sa­kė da­vęs tuos pa­veiks­

lus, ku­rie pa­ti­ko drau­gams ir ar­ti­mie­siems. Gal ir ki­tiems pa­tiks?..

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

tik­rų­jų au­to­rius vi­suo­met mo­kė­jo links­mai ap­žais­ti rim­tus da­ly­kus. Nu­ta­rė su­drums­ti van­de­nį

Anot A.Kar­ve­lio, tai vis pei­za­žai, ku­riems idė­jų ir įkvė­pi­mo pa­si­sė­ mė pa­jū­ry­je. Ir tie vi­so­kie daik­čiu­ kai, ku­riuos įta­pė į sa­vo pa­veiks­lus, taip pat ras­ti pa­plū­di­my­je, vaikš­tant Klai­pė­dos se­na­mies­čiu ar iki skaus­ mo sa­vu Žve­jy­bos uos­to ra­jo­nu. Ten jo dirb­tu­vė, ten mėgs­ta ta­py­ti... „Mirš­tu nuo dė­me­sio, – juo­kė­si Ar­vy­das per ver­ni­sa­žą. – Ne­daž­nai

pa­ro­das ren­giu. Esu už­mirš­tas, ir rei­ kia kaž­ką da­ryt. To­dėl su Ba­ro­čiu nu­ ta­rėm su­drums­ti van­de­nį, pa­triukš­ maut.“ Na ir „pa­triukš­ma­vo“. Ne tik pa­ro­dą ati­da­rė, bet ir A.Kar­ve­ lio ta­py­bos at­vi­ru­kų rin­ki­nį iš­lei­ do, pa­de­da­mi bi­čiu­lių me­ni­nin­kų ir „Dru­kos“ spaus­tu­vės. Ka­dan­gi ver­ni­sa­žas su­ta­po su gim­ta­die­niu, A.Kar­ve­lis pri­si­mi­ nė ne tik jau­nys­tė­je Klai­pė­dos bo­ he­mos aud­rin­gai švęs­tas „Kar­ve­li­ nes“, bet ir kad ta­py­ti pra­dė­jo be­ne 16-os, o 17-os su­ren­gė sa­vo pir­mą­

„„Mįs­lin­gi: dau­gu­ma A.Kar­ve­lio pa­veiks­lų – be pa­va­di­ni­mų, au­to­rius juos va­di­na tie­siog pei­za­žais.

„Ta­pau jau 30 me­tų – kiek ga­li­ma keis­ tis?!“ – tar­si pa­si­tei­si­no jis, už­klaus­ tas, ko­dėl pa­ro­do­je ma­to­me tą pa­tį, jau lyg ir pa­žįs­ta­mą A.Kar­ve­lį. Ne­gi nie­ko nau­jo ne­vyks­ta jo kū­ry­bo­je? „Da­bar ta­pau apie Žve­jy­bos uos­ to ra­jo­ną, – pra­si­ta­rė dai­li­nin­kas. – Ta nos­tal­gi­ja ma­ne „ve­ža“. Vaikš­ tau ir žiū­riu, kaip žmo­nės gy­ve­na... Daug ta­pau, bet ne­la­bai se­ka­si, sten­giuo­si su­ras­ti auk­so gys­lą ta­me po­so­vie­ti­nia­me mėš­le. Man tas ra­ jo­nas gra­žus, ten tiek is­to­ri­jų... Bet to nė­ra šio­je pa­ro­do­je. Čia – pa­gei­ da­vi­mų kon­cer­tas. Drau­gai ir ar­ti­ mie­ji man pa­ta­ri­nė­jo, ką ka­bin­ti ir ko – ne. Pa­ro­dai da­viau tai, ko jie no­rė­jo, kas jiems pa­ti­ko. Gal pa­tiks ir dar kam nors? Gal nu­pirks?.. Aš esu kek­šė. Pri­si­pa­žįs­tu. No­riu, kad ma­ne nu­pirk­tų. Rim­tai kal­bant, vis dėl­to aš mo­ku įtik­ti, bet ir ne­per­ ženg­ti sa­vęs. Yra tam tik­ra ri­ba, už ku­rios ma­nęs nie­ka­da ne­bus. Ir man se­ka­si – aš tu­riu daug ge­rų drau­gų. Jie ma­ni­mi la­bai rū­pi­na­si.“


14

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

sportas Makedonijoje pralaimėta

R.van Persie žais Mančesteryje

Lietuviai – nenugalimi

Lietuvos futbolo rinktinė, besirengdama 2014 metų pasaulio čempionato atrankos turnyrui, Makedonijoje žaidė kontrolines rungtynes su šios šalies komanda. Susitikimą 1:0 laimėjo šeimininkai. Pergalingą įvartį 54-ąją minutę pasiekė makedonų atakos lyderis Goranas Pandevas.

„Manchester United“ klubas susitarė su Londono „Arsenal“ komanda dėl rezultatyviausio praėjusio Anglijos futbolo čempionato futbolininko Robino van Persie. Nors sandorio suma neskelbiama, pasak pranešimų, ji siekia 24 mln. svarų sterlingų. „MU“ klubas patvirtino, kad įsigijo olandų puolėją.

Be pralaimėjimų Europos jaunių (iki 18 metų) čempionate žengianti Lietuvos rinktinė dėl pirmosios vietos grupėje susitiko su taip pat visas pergales iškovojusiais ispanais. Arūno Visocko auklėtiniai šventė pergalę 72:65. Šiandien vyksiančiame ketvirtfinalyje mūsų šalies jauniai žais su Latvijos bendraamžiais.

Sporto telegrafas Rankinis. Šiandien Pirmosios Melnragės paplūdimyje vyks tradicinės paplūdimio rankinio pirmenybės dėl „Viesulo“ sporto centro taurių. Ant smėlio keturiose grupėse varžysis 30 komandų, kurias sudarys 1997–2000 metais gimę jaunučiai – mergaitės ir berniukai. Rungtyniaus komandos iš Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Pasvalio, Kretingos, Tauragės, Garliavos ir svečiai iš Latvijos. Varžybų pradžia 9 val. Futbolas. Sužaistos 26-erios tarpvalstybinės futbolo rungtynės. Vokietijos ekipa namuose 1:3 pralaimėjo Argentinai. Nepasisekė ir namie žaidusiems švedams. Juos 3:0 nugalėjo brazilai. Anglijos futbolininkai Šveicarijoje laimėjo prieš Italiją 2:1. Netikėtas rezultatas užfiksuotas Taline. Estijos rinktinė 1:0 įveikė Lenkiją. Šeimininkai įvartį įmušė per pridėtą laiką – 92-ąją min. Be įvarčių baigėsi susitikimas tarp Prancūzijos ir Urugvajaus vienuolikių. Rezultatyvus mačas buvo Belgijoje. Šios valstybės žaidėjai 4:2 nugalėjo pasaulio vicečempionus olandus. Latvijos rinktinės futbolininkai 0:2 nusileido Juodkalnijai. Būsima Lietuvos rinktinės varžovė 2014 metų pasaulio čempionato atrankos turnyre Slovakija svečiuose įtikinamai 3:1 palaužė Daniją. Portugalija 2:0 įveikė Panamą, o pasaulio ir Europos čempionai ispanai išvykoje 2:1 nugalėjo Puerto Riką.

Jėgas tikrins tarptautiniame turnyre Šiandien uostamiestyje prasidėsiantis tarptautinis rankinio turnyras Rimanto Baltušio taurei laimėti bus pirmasis jėgų išbandymas sezonui ruoštis pradėjusiems Klaipėdos „Žemaitijos dragūno“ žaidėjams.

„„Patikra: „Žemaitijos dragūno“ rankininkai turės galimybę išmėginti jėgas su pajėgiais varžovais.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Sėkmė. Lietuvos jaunimo (iki 21 metų) futbolo rinktinė pasiekė įspūdingą pergalę Europos čempionato atrankos rungtynėse Suomijoje. Po pirmojo kėlinio suomiai pirmavo 3:1, tačiau Lietuvos futbolininkai sugebėjo išplėšti pergalę 4:3. Lietuvos rinktinei įvarčius įmušė Donatas Nakrošius, Arvydas Novikovas, Aurimas Vilkaitis, o lemiamą smūgį atliko kretingiškis Simonas Paulius. Atsisveikino. „Bolton“ klubas pranešė, kad Fabrice’as Muamba baigia futbolininko karjerą. Konge gimusį 24-erių futbolininką kovo mėnesį per rungtynes su Londono „Tottenham Hotspur“ komanda ištiko širdies smūgis. Nepaisant to, jau balandžio 16-ąją jis buvo išrašytas iš ligoninės, o medikai sveikimo procesą vadino stebuklu. F.Muamba nusprendė pasikliauti gydytojų patarimais ir daugiau profesionaliai nežaisti futbolo. Krepšinis. Sezonui besirengiantis Vilniaus „Sakalų“ krepšinio klubas pradėjo ekipos komplektavimo darbus. Sostinės ekipa dar vieneriems metams pratęsė kontraktą su Evaldu Baniuliu. 23-ejų 201 cm ūgio puolėjas į „Sakalų“ gretas atvyko 2010 metų vasarą po studijų Pietų Karolinos (JAV) universitete.

Tris dienas Sporto arenoje (Taikos pr. 61A) vyksiančiose varžybose dalyvaus abi pajėgiausios Lietuvos komandos – „Žemaitijos dragūnas“ ir Kauno „GranitasGaja-Karys“, Estijos ir Latvijos vicečempionai – Polvos „Serviti“ ir Dobelės „Tenax“ rankininkai. Kas laimės didžiulę taurę, taps žinoma, kai visos ekipos sužais viena su kita.

Turnyro tvarkaraštis Šiandien 16.30 val. „Žemaitijos dragūnas“ – „Granitas-Gaja-Karys“ 19.30 val. „Serviti“ – „Tenax“ Rytoj 15 val. „Granitas-Gaja-Karys“ – „Tenax“ 16.30 val. „Žemaitijos dragūnas“ – „Serviti“ Sekmadienį 10 val. „Granitas-Gaja-Karys“ – „Serviti“ 11.30 val. „Tenax“ – „Žemaitijos dragūnas“

Anot klaipėdiečių ekipos trenerio Artūro Juškėno, visi varžovai gerai pažįstami. Su kauniečiais „dragūnai“ per praėjusį sezoną susitiko daugiau nei penkis kartus, su latviais ir estais mūsų vyrai kovojo Baltijos rankinio lygos varžybose. „R.Baltušio turnyras – pačiu laiku, – pasidžiaugė A.Juškėnas, sakęs, kad komanda sezonui pradėjo ruoštis nuo rugpjūčio 1 dienos. – Pabodusias treniruotes kelioms dienoms pakeisime rimtu turnyru, o ir bus proga pažiūrėti, kaip atrodo komandos naujokai ir senbuviai.“ Pasak stratego, klube pokyčių nedaug – liko visi praėjusį sezoną rungtyniavę žaidėjai, o ekipą papildė vos trys vyrai – buvęs Vilniaus „Šviesos“ vartininkas Aistis Pažemeckas, Panevėžio „GrifoKKSC“ klubo dešiniojo krašto puolėjas Edvinas Vorobjovas ir Varėnos „Ūlos“ kairiojo krašto žaidėjas Evaldas Griežė. „Vartininko teko ieškoti, nes dėl nugaros išvaržos vartų ginti negalės Lukas Simanavičius, – kodėl prireikė kviesti šios pozicijos žaidėją, paaiškino A.Juškėnas. – Kiti du vaikinai – perspektyvūs: E.Vorobjovas gegužės mėnesį šventė 18-ąjį gimtadienį, o E.Griežei – 21-eri.“ Treneris patikino, kad komanda visiškai suformuota – daugiau žai-

Plk. ltn. Rimantas Baltušis Gimė 1960 m. gruodžio 27 d. – mirė 2000 m. liepos 20 d. Ilgametis LDK Butigeidžio dragūnų bataliono įkūrėjas ir vadas. Baigęs Klaipėdos jūreivystės mokyklą dirbo prekybiniame laivyne Vladivostoke. Grįžęs į Lietuvą įsitraukė į Sąjūdžio apsaugos veiklą.

„„Tikslas: A.Juškėnas apie vietą tur-

nyre nekalbėjo, jis nori pažiūrėti, kokios formos yra jo auklėtiniai.

dėjų nebus ieškoma. Trejus metus paeiliui Lietuvos čempionų vardus laimėję klaipėdiečiai pradėjo anksčiau ruoštis sezonui, nes spalio mėnesį jų laukia Europos „Iššūkio“ taurės turnyro kvalifikacinės grupės varžybos Moldovoje. 12-14 dienomis Kišiniove lietuviams teks kovoti su šeimininkų „Olimpus-85-USEFS“, Londono (Anglija) „Ruislip Eagles“ ir Nikosijos (Kipras) „SPE Strovolos“ komandomis. Į antrąjį etapą pateks du septynetukai.

1990 m. pradėjo tarnybą Krašto apsaugos departamente. 1991 m. saugojo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Nuo 1992 m. lapkričio mėnesio – „Geležinio Vilko“ brigados atskirojo Klaipėdos motodesantinio bataliono organizatorius ir vadas, vėliau - LDK Butigeidžio dragūnų bataliono vadas. 1993–1995 m. mokėsi JAV pėstininkų mokykloje. Pirmasis Lietuvoje pradėjo štabo darbą tvarkyti pagal NATO standartus. Apdovanotas „Sausio 13-osios“ medaliu, Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Jau žinoma, kokios ekipos laukia kitame etape. Pirmąją vietą užėmęs klubas rungtyniaus su Zaporožės (Ukraina) „ZTR“, antrąją – su Tel Avivo (Izraelis) „Maccabi-Tyrec“.


19

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė ir „Jotema“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Sandros Brown „Vienudu“ ir Nijolės Rinkevičiūtės-Gilaitienės „Lotoso žiedas“ knygas.

Sandra Brown. „Vienudu“. Lėktuvui sudužus Kanados miškų platybėse, dviems nepažįstamiesiems belieka kliautis vienas kitu. Sužeista ir persigandusi Rastė Karlson atsiduria viena su bauginančiu vyru. Tačiau ji supranta: be jo neišgyvens nė dienos laukinėje gamtoje. Vietnamo karo veteranas Kuperis Landris giliai širdyje nešiojasi nuoskaudą ir griežia dantį ant dailių turtingų moterų, tokių kaip Rastė. Žavi jauna verslininkė – jam tik erzinanti našta. Nijolė Rinkevičiūtė-Gilaitienė. „Lotoso žiedas“ . Dramatiška lietuvaitės istorija. Sušokusi paskutinį mokyklinį valsą Milvina išskrenda pas motinos seserį į Čikagą. Čia jos laukia patogus gyvenimas ir studijos universitete. Per atostogas Milvina su kurso drauge Eva išvyksta pailsėti į Bahamas. Tada ir prasideda didieji išbandymai – merginos patenka į prekiautojų žmonėmis spąstus, bet gražuolei lietuvaitei pavyksta ištrūkti. Po skausmingų išgyvenimų į jos širdį pasibeldžia meilė. Netrukus lotosų žiedų guolyje ji patiria aistros saldumą. Lotosų žiedai tampa Milvinos naujo gyvenimo simboliu.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima

pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., diena kl klaipėda (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, rugpjūčio 21 d.

Skink prizus! „Klaipėdos“ naujienų portale

www.KL.lt/konkursai

Avinas (03 21–04 20). Esate labai energingas ir aktyvus, jaučiate nepaprastą jėgų antplūdį, todėl kils noras judėti į priekį. Nėra problemų – viskas klostysis puikiai, todėl nepramiegokite savo galimybių. Jautis (04 21–05 20). Sunku susikaupti, gali atsirasti netinkamų ar klaidinančių minčių bei idėjų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai. Šiandien geriau atsipalaiduoti, pasiklausyti muzikos. Dvyniai (05 21–06 21). Norėsite daug kalbėti, turite įdomių naujų idėjų. Tačiau reikia stabtelėti bei apsvarstyti naujus planus ir tinkamai nuspręsti. Nesiblaškykite nei galvodamas, nei dirbdamas. Vėžys (06 22–07 22). Šis laikas nelabai sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti tam tikra idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Pasistenkite kruopščiai atlikti savo tiesiogines pareigas. Liūtas (07 23–08 23). Esate svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Naudinga pabendrauti su vyresniais žmonėmis. Mergelė (08 24–09 23). Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius ir padaryti teisingas išvadas. Kad ankstesnės bėdos nekankintų, svarbu nebekartoti senų klaidų. Svarstyklės (09 24–10 23). Sėkmingai sutarsite su aplinkiniais. Būsite kalbus, noriai ir lengvai bendrausite. Svarbiausia, kokias temas ir problemas spręsite, juk ne kiekvieną dieną jūsų taip įdėmiai klausys. Skorpionas (10 24–11 22). Jausite tiek šeimos, tiek draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Mokykitės ne tik vadovauti žmonėms, bet ir suprasti jų problemas. Šaulys (11 23–12 21). Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kokius manėte esant. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakare palankus metas intelektinei kūrybai. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų ir jaunų žmonių požiūriai išsiskirs. Tačiau nereikia ginčytis, konfliktuoti, keisti aplinkos, tegul šiandien viskas lieka taip, kaip yra. Atkreipkite dėmesį į seniai pamirštus dalykus. Vandenis (01 21–02 19). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo gyvenimą. Tačiau savo agresyvumu galite įžeisti kitą žmogų. Nesišvaistykite nereikalingomis pastabomis. Žuvys (02 20–03 20). Pernelyg nesipuikuokite savo mąstymu ir sugebėjimais, nes būsite ne itin dėmesingas, todėl iškils pavojus įžeisti ar suklaidinti kitus žmones.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvo­ je lis mažiau, bus vidutiniškai šilta. Šiandien kai kur gali trumpai pa­ lyti. Dieną bus 20–22 laipsniai šilu­ mos. Šeštadienį lietaus nenumato­ ma. Naktį vyraus 10–15, dieną – 21–24 laipsnių šiluma.

Šiandien, rugpjūčio 17 d.

+19

+17

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis)

+21

Šiauliai

Klaipėda

+21

Panevėžys

+20

Utena

+19

5.58 20.47 14.49

230-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 136 dienos. Saulė Liūto ženkle.

Tauragė

+21

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +32 Berlynas +23 Brazilija +26 Briuselis +29 Dublinas  +16 Kairas +36 Keiptaunas  +14 Kopenhaga  +21

kokteilis Tai­ki­nys – rie­būs va­do­vai Te­le­fo­n i­niams su­kčiams Ru­si­jo­je pa­ bo­do ap­gau­le lob­t i iš pa­g y­ve­nu­sių žmo­n ių – se­nu­čių ir se­ne­l ių. Sa­vo­t iš­ ko azar­to apim­ti jie ry­žo­si mes­ti meš­ ke­res į gi­les­nius van­de­nis – ap­mul­kin­ ti aukš­to ran­go val­di­nin­kus. – La­ba die­na. Su ju­mis kal­ba­si Re­g io­no tar­dy­mo sky­riaus vir­ši­nin­ko pa­va­duo­ to­jas, – die­na po die­nos griež­tas vy­riš­ kas bal­sas pa­skam­bin­da­vo vis ki­tų ra­ jo­nų va­do­vams. – Yra nu­ma­ty­ta tik­rin­ti jū­sų val­dy­bą. Rei­ka­lai – la­bai rim­ti. Ge­ ra­no­riš­kai pa­ta­riu pa­gal­vo­ti, kaip ga­lė­ tu­mė­te iš­veng­ti šios re­vi­zi­jos. Tie­sa, ne vi­si va­do­vai už­k i­bo ant kab­ liu­k ų, o ku­r iems svi­lo pa­dai, bu­vo nu­ ro­dy­ta konk­re­ti su­ma – 300 tūkst. rub­ lių (dau­giau nei 26 tūkst. li­tų). Juos val­ di­nin­kai tu­rė­jo per­ves­ti į SMS ži­nu­tė­je nu­ro­dy­tą są­skai­tą. Re­vi­zo­r ių pa­bū­go ne vie­no­je, o ke­lio­ se Ru­si­jos sri­ty­se. Suk­čių ata­kos bu­vo re­zul­ta­ty­vios. Jų są­skai­to­je at­si­dū­rė 2 mln. 600 tūkst. val­diš­k ų rub­lių. Pra­dė­ję ty­r i­mą tei­sėt­var­k i­n in­kai nu­ sta­tė, kad val­d i­n in­kai bu­vo kvai­l i­na­ mi iš vie­nos Ros­to­vo sri­ties įka­li­ni­mo įstai­gos. Afe­ro­je da­ly­va­vo ke­t u­r i nu­ teis­t ie­ji nuo 24 iki 42 me­tų.

„„Tik­ro­vė: su­kčių ap­stu vi­so­je pla­

ne­to­je.

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja Ge­r iau ty­la ne­gu by­la.

Kal­ne­lių ne­tu­ri bū­ti Pet­ras, rea­ga­vęs į Al­do­nos go­dą dėl per aukš­t ų nau­jų grei­čio slo­pi­n i­mo kau­bu­rė­l ių, pa­s a­kė sa­vo nuo­mo­nę: „Ne­ma­nau, kad su­k ly­siu pa­s a­k y­da­ mas, jog da­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių kal­ ne­l iai yra už­d raus­t i, nes jie disk­r i­m i­ nuo­ja vai­r uo­to­jus, tu­r in­čius že­mes­ nės pa­ka­bos au­to­mo­bi­l ius. Taip pat per te­le­vi­z i­ją aiš­k i­no, kad ma­g ist­ra­l i­ nė­se gat­vė­se pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus kal­ne­lių iš­vis ne­tu­ri bū­ti. Ne­sup­ ran­tu, ko­dėl juos vėl įren­gė?“

Links­mie­ji tirš­čiai Nu­si­pir­ko kar­tą vie­nos mums drau­ giš­kos tau­tos at­sto­vas spin­tą su veid­ ro­d žiu vi­du­je. Įne­šęs į kam­ba­r į, ati­da­ rė spin­tos du­r is: – Ei, žmo­na, pas ma­ne bro­lis at­va­ž ia­vo! Priei­na žmo­na: – O, ir dar su kaž­ko­k ia bo­ba. Čes­ka (397 719; ko ge­ro, tei­sūs tau­tie­čiai, sa­kan­tys: „Asi­lą iš au­sų pa­žįs­ta­me“)

Londonas +25 Madridas +37 Maskva +20 Minskas  +21 Niujorkas +29 Oslas +23 Paryžius  +31 Pekinas +30

Praha +24 Ryga +20 Roma +32 Sidnėjus  +18 Talinas  +19 Tel Avivas +34 Tokijas  +31 Varšuva  +21

Vėjas

2–7 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

+21

+20

Marijampolė

Vilnius

+21

Alytus

Vardai Hiacintas, Jacintas, Jackus, Laisvutis, Mažvilė, Saulenis, Sigutė.

rugpjūčio 17-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

17

17

17

16

5

16

18

17

15

5

18

20

18

17

7

rytoj

sekmadienį

1544 m. įsteig­tas Ka­ra­ liau­čiaus uni­ver­si­te­tas. 1857 m. gi­mė Ru­s i­jos moks­l i­n in­k as, kos­mo­ nau­t i­kos pra­d i­n in­k as Kons­tan­t i­nas Ciol­kovs­ kis (mi­rė 1935 m.). 1896 m. George‘as Car­ mac­kas Ka­na­do­je, Klon­ dai­ko upė­je, ra­do auk­so: pra­si­dė­jo auk­so karšt­l i­ gės era. 1926 m. „Na­tio­nal Geog­ rap­h ic“ pa­da­rė pir­mą­ sias spal­vo­tas po­van­de­ ni­nes nuo­trau­kas.

1943 m. gi­mė JAV ak­to­ rius, „Os­ka­ro“ lau­rea­tas Ro­ber­tas de Ni­ro.

1960 m. gi­mė ak­to­r ius Sea­nas Pen­nas. 1982 m. Klai­pė­do­je gi­ mė gru­pės „Am­ber­l i­fe“ vo­ka­l is­tas ir dai­nų kū­ rė­jas Ed­ga­ras Lu­bys, ge­ riau ži­no­mas Am­ber­li­fe sce­ni­niu var­du. 1999 m. 7,4 ba­lo pa­gal Rich­ te­rio ska­lę že­mės dre­bė­ji­ mo pra­mo­ni­nia­me Tur­ki­ jos šiau­rės va­ka­rų re­gio­ne au­ko­mis ta­po be­veik pus­ ket­v ir­to tūks­tan­čio žmo­ nių, dau­g iau nei 16 tūkst. as­me­nų bu­vo su­žeis­ta.

Originalus port­re­tas – iš 750 ko­ji­nių Ki­ni­jos me­ni­nin­kė ir ar­chi­tek­tė Hong Yi pir­mą kar­tą at­vy­ ku­si į Pe­ki­ną nu­ste­ bo, kad tiek daug sos­ti­nės gy­ven­to­jų vis dar rū­bus džio­ vi­na gat­vė­se.

Šis stip­rus įspū­dis la­bai pri­si­dė­jo prie nau­jau­sio me­ni­nin­kės kū­ri­nio – ki­nų re­ži­sie­riaus Zhan­go Yi­mou po­rtre­to. Kaip ir mo­der­naus did­mies­čio gy­ven­to­jai, me­ni­nin­kė, ra­du­si bū­ dą, kaip įdo­miai su­ka­bin­ti ko­ji­nes, vi­są po­rtre­tą de­monst­ra­vo pa­ka­ bi­nu­si ant bam­bu­ki­nių laz­dų. Be to, ko­ji­nės tar­pu­sa­vy­je su­ka­bin­tos

„„Pa­si­rin­ki­mas: po­rtre­tas iš ko­ji­nių pa­ka­bin­tas gat­vė­je, tad jį ga­li ap­žiū­rė­ti praei­viai.

taip, jog kei­čian­tis sau­lės po­zi­ci­jai kei­čia­si ko­ji­nių me­ta­mas še­šė­lis ir taip kei­čia­si pa­ts po­rtre­tas. Ki­no re­ži­sie­rius, ku­rį me­ni­nin­ kė įam­ži­no sa­vo ko­ji­nių po­rtre­te,

yra su­kū­ręs fil­mus „Skra­jo­jan­čių durk­lų na­mai“, „He­ro­jus“ bei ėjo Pe­ki­no olim­pi­nių žai­dy­nių me­no re­ži­sie­riaus pa­rei­gas. Dau­ge­ly­je jo fil­mų pa­brė­žia­mas Ki­ni­jos kul­tū­

„Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co“, „Im­ pe­rial To­bac­co“, „Phi­lip Mor­ris“ ir „Ja­pan To­bac­co“ iš­kė­lė teis­me klau­si­mą, ar tei­sė­tas nau­jas rei­ ka­la­vi­mas, pa­gal ku­rį par­duo­ti bet ku­rias ci­ga­re­tes Aust­ra­li­jo­je nu­ro­ dy­ta tik vie­no­duo­se žals­vai ta­ba­ki­

nės spal­vos pa­ke­liuo­se su įspė­ji­mu, kad rū­ky­ti kenks­min­ga. Ga­min­to­jai ma­no, kad nau­jo­vė nea­ti­tin­ka kons­ti­tu­ci­jos, nes fak­tiš­ kai že­mi­na jų tei­ses į in­te­lek­tua­lią nuo­sa­vy­bę. Ta­čiau teis­mas nu­spren­ dė, kad ko­vos su rū­ky­mu tai­syk­lės ne­prieš­ta­rau­ja kons­ti­tu­ci­jai. Nau­jos prie­mo­nės ati­tin­ka Pa­ sau­li­nės svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) re­ko­men­da­ci­jas ir Aust­ra­li­ jos pa­vyz­džiu ga­li atei­ty­je pa­sek­ti Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Nor­ve­gi­ja, Nau­ jo­ji Ze­lan­di­ja, Ka­na­da ir In­di­ja. „Sig­na­las pa­sau­liui – su di­džiuo­ ju ta­ba­ku ga­li­ma ko­vo­ti, jį ga­li­ma

ros gro­žis, nau­do­ja­ma daug bam­ bu­ko, tra­di­ci­nių kos­tiu­mų – bū­tent dėl to me­ni­nin­kė nu­ta­rė jį įam­žin­ti to­kiu po­rtre­tu. „Klai­pė­dos“ ir lrt.lt inf.

VIKINGŲ LOTO

Ci­ga­re­čių pa­ke­liai bus vie­no­di Aust­ra­li­ja pa­ra­gi­no pa­sau­lį sek­ti jos ko­vos su rū­ky­mu pa­vyz­džiu, kai ša­lies Aukš­čiau­sia­sis teis­mas at­si­sa­kė pa­ten­kin­ti tarp­tau­ti­nių ta­ba­ko bend­ro­vių, mė­gi­nu­sių už­ gin­čy­ti nau­jas ci­ga­re­čių par­da­vi­ mo tai­syk­les, ku­rios įsi­ga­lios šių me­tų pa­bai­go­je, ieš­ki­nį.

www. you­tu­be.com stop­kad­ras.

Nr. 1014 2012 08 15

nu­ga­lė­ti“, – sa­kė ša­lies ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė Ni­ko­la Rok­son, ku­rios tė­vas rū­ka­lius mi­rė nuo vė­žio. PSO duo­me­ni­mis, pa­sau­ly­je re­ gu­lia­riai rū­ko dau­giau kaip mi­li­jar­ das žmo­nių, iš jų 80 pro­c. gy­ve­na ša­ly­se, kur yra vi­du­ti­nės ar ma­žos pa­ja­mos vie­nam gy­ven­to­jui. Aust­ra­li­ja ke­ti­na su­ma­žin­ti iki 2018 me­tų rū­kan­čių­jų skai­čių nuo da­bar­ti­nių 15 pro­c. iki maž­daug 10 pro­c. Val­džios duo­me­ni­mis, kas­met nuo rū­ky­mo mirš­ta 15 tūkst. aust­ ra­lie­čių. BNS inf.

AUKSO PUODAS – 34 346 257 Lt DIDYSIS PRIZAS – 8 805 748 Lt 01 10 16 17 31 46 Auksinis skaičius 40 Papildomi skaičiai 22 34 6 tarp jų auksinis sk. 34 346 257 Lt (0 priz.) 6 skaičiai 4 402 874 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk 529 029 Lt (0 priz.) 5 skaičiai 6 856 Lt (9 priz.) 4 skaičius 159 Lt (517 priz.) 3 skaičiai 12 Lt (9213 priz.) 2 + papildomas sk. 6 Lt (12686 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai

Prognozė: Aukso puode – 29 mln. Lt Didysis prizas – 3 mln. Lt

2012-08-17 Klaipeda  
2012-08-17 Klaipeda  
Advertisement