Page 1

Miestas

2p.

Pasaulis

10p.

Sportas

11p.

1

?B4=7�š6<$ =2;8A.162;6@

b[\QVR[NYa `N[aNXN-XN RYVR[Ă&#x203A; V\YRaN7b\Q ?RQNXa\_Ă&#x203A;C

Da­lis Kau­no mo­kyk­lų­ nu­spren­dÄ&#x2014;­ moks­lo me­tus­ pra­dÄ&#x2014;­ti­ rug­sÄ&#x2014;­jo pir­mÄ&#x2026;,­ ĹĄeť­ta­die­nÄŻ.

Ekvadorui suteikus politinÄŻ prieglobstÄŻ J.Assangeâ&#x20AC;&#x2122;ui,­ Londonas grasina­ net ambasados­ ĹĄturmu.

?2:6.

Per pen­ke­rias ­ rung­ty­nes â&#x20AC;&#x201C; nÄ&#x2014; vie­nos ­ per­ga­lÄ&#x2014;s. Taip prie ­ Lie­tu­vos fut­bo­lo ­ rink­ti­nÄ&#x2014;s vai­ro ­ de­biu­ta­vo C.Lasz­lo.

me portale Atnaujinta â&#x20AC;&#x201C; nosantaka na.lt/naujienos/kaujĹŤsĹł kĹŤrybai. http://kauno.die gyvenimÄ&#x2026; ir erdvÄ&#x2014; no kultĹŤrosvartai ÄŻ Kau

santaka

rapija ir Su dĹžok tek talai spalvĹł fra

;_"

talininkas An bĹł iĹĄtaria dai kelyje, kuriotapybos dar â&#x20AC;&#x201C; prie savo tos gyvenimo ponuojami â&#x20AC;&#x17E;Tai â&#x20AC;&#x201C; Ĺžinios, na: â&#x20AC;&#x201C; UĹždirb metu eks lis ir patiksli nas Andziu paveikslai ĹĄiuo nÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x17E;TaĹĄkas Aâ&#x20AC;&#x153;. sidalyti.â&#x20AC;&#x153; Jo je vyni mis noriu pa kĹł pamÄ&#x2014;gto jos meninin 0- LaisvÄ&#x2014;s alÄ&#x2014; $ & . /,$- -+'

, 1.* !2B ./ C)*( =/.$ ,$=(*"/-& -3$"$", &$+$,& . / , (B'1) -'*.$ ( %$-1,+,$ =1 ,$$)$ 5 &-.$&, '*-+ &.-54"C )B$,='$ $ (B'1 $.-+0 $&- .*&$ ='-0 (*( )./ AfYN 6/-$,* .+1.* 6=&/,$/* .[aN[N`.[QgVbYV` , $, !*)- 5 +.$&-'$) '.*) *($-) C,@- & " ) ,$/)3 gal kristalai? (D-?$/.,-$4" !*)D 5 +,$-$+ )*-!2B--+'0*-5 $(D.( +$ ').+$ -A %-$ ,,/$,/*) ,/*.$=$)*% "'0*(- B( . -*,-& B% %* $)B,/*)$ *!2B-,&$ +'0*-"'$+ 12=$/$-+' =A-. $'$)$)&- 5 "$$/==1 ). *,)= ,0 &, $6 $"/ (D , '$*% $)B-5 .$&,-=$)$-&+0 .$A%A . +$/!*)D$, 5&$.,$/) - $$,*=$)B.( )"0$$,++,-. $ , '$D !*, )B--'$)&.1-5$<0$ 42$)B-$,42$*'*" B($/&, $+ <0$ B =$.$+ ' '$+0 $&-'*C.$' )"0 0*-"'$C.$ .,$/)5 % 1,)/*'.$ -*-A.( +-'+.$-&-+' A 

5 $*' .$)B$,.(-$$( "'$(< ($).$($-. )*--+'0*-A&$.D$<<0$ 0D %D ./,$ 0 $&$ %*54"C,D3 %/&)$ &() A '$&*.,+ -. -$$,*=$)B0-)"/-"$'/(* :A &C,1$) +,-.$5'$%-$ )$+ , &$.$+ $C ,$ -0* -+' &$( $,+ )&.$ +.$" ,$/0*- (/- 0$ .$-0* $'$)$)&-A0,$% -D <0$ - ./ ,$*/ '1) $,$/)*- $<&/,$@., $) +1.*%-5.$1, *-,$5

( - . '$- -$*)$2(* + $). 6)*.+1 5 -&* $'$)$)&- $" -$ $,< <B ./- &-+, .'- ./,$ -&$, /( '$ )3 ,*B- .*)B,) B ), ,& " 'A,@%$-.+B'$ % .$<&$ !,&. -$,1.@ &,$- -(=.*+, '$(/"&D+ + -/ )2$/'$* $/ ' B " $.*.-$-& $' * / :$C- )" $&-'/-5.,&$( ,$/) - )"B) (=$+,* )2$/'$+0 $&-'/- "$+0 $'$)$)&--D(*)$)" +,$*%$(@ + "@-+'0@ +$ ,$/--/, -'+.A)2$/'$ $)$)&/ A %* .$&,$).$) . 0$).6 . 'B%$$,- 5 &$ &$.- +,$-$$(.@ $-.'/- +* 0/- -/ ( ) +' ?$-+'0@+1% ,./,$=$/"- %@/0*+ -$A-+'0@&, ( @$ ) 0 2$*'*"$)B-=(*"/+,$ .+1*-,*-. $($=0 '".$., .$& &$- . $, *, ,0$) .$ &D 3 ,$ .0 ,$4 6$ &0$ )- .$(*0 $&'*-.-$ 'B+$)$/- +&'/-$ ) ) ,*.$)".+1 C.$-/ &/ $+'B 0>- $*--+'0@? B- + $ ( ( $) $ & ' $ = 0$ &/,$ 0 $&$ " )D0 (*!2>$<$) "$ 1, ,- =(*"/- $;$ &C .$,) * !2> 5 0B' '*$%- ")$2(* ?& )/- /-&(B%>- *.$ +'$0$( )"0$$,++,-../(- ,( -$,( ĹĄa, $$ )"$/*-$ )/ %/*+,$ %*' Jeigu galima bĹŤti ,$.(/- ( & ./,$.&.$3 )/0*$,",=/$, 6+'0- -. /(-$,++,-$/ .* = (B- , $</.$&. )*(' )"0 lo /" $< /)$-*)- =(*"/- 6,0$-.$( '$/)  &'/-$(- *-.'+$) (&-$('$$",1)-( " - lia paveiks ) 0$ .-+$)$-+'0*($- - * $&$) ' &$ , $& ( *$,, pras. $& &$+$,-+'0 (B=$-("/ A*(/ .$& &$'$ C,$)A#,(*)$%* $- , $&$ $< $, .$+,*1.$+ % C- )*% 1,$,(D-'/ lengvai ir pa ge.$ ) - &,. "/.D(/2$&$)A&$-/(D3 &$+.D$<, $&< &'/-$(D .+1.* <0$ -$/ ) ($<1 pati (.$2(* )$/)-/- 5 .+1 5 ,-&$,.1$@0/*,*'$-5.$++. tai, tai yra 5&' .$3 5 /=/* ).-&1.$-0*&C .$ .*)$)$/- $"$ )2$/'$* "$ na. C,) +$, .(-$/<$'?$/ $,<'?$/3$ $( . se &$+ , $ +1.*%*. . bĹŤ 1 . '$ %-A&/,A(B ( sia ",=/ riau -0* &C,1 *-$, +-&*%$(-) /*"*- "B'B- ) B' $)$)&$ $, ( ) ,$)$$- )1- )2$/'$&. , +$% .D+'$&*"$)?$%-$ (*%$ &( *) .5.$&D +/'-@"0>-$<-/=*,C)* *)$< %$ 0$ )-&$ 0 $&-'* +,*! -$)$@ + paprastai -0* ,)&* .$ ).,*%$-.'-/ %@ ( $-.,* &*&$* )*,- 5 &$0$2 Lengvai ir &$+ +,1 1, +,>- $ ).C, 5 ( $.$ &*.+1*-,/-'1 /- / " ) -0,$/-$ =$ * $, =(* ?$*% )$/)-@ ir spalvos ' 1.* + &$*$'$)$) $< 6/+,)./ )&, ?$*% , ($- * ", $?$/ ., .+?$& Dienos fazÄ&#x2014;s ?$D!*,(D&* "'0*.$+$ "$)).-/!,&.'$-A.&D. /&&' =$)$- &'B%* $ ,*$@ &0,.$ )$)$)&- " &*)&, -.. 'B%$,+ .$+$ &D"'$(+ .$ -/- '.0$@ ( .,** '$ +$ &*&$- **- .$,1(D )2$/'$* % 5.,/(+( 0$2/* %/$ ,B ", )- (* =0$'"-)$* 'B- . 0B *% -0* ($).$- )2$/'$, +, ),$).$A-$ $-* 0 )$(* +$, "'0*.$ 5 '1" !*,(/ '$)$)&- + "'0 /* ./2$2(* *,$- ) /=$,.*- "1 .$+)B ,$ + $.$%+) ) ./,$/ ) -1,( 6;$)$*- 1, -$ $'B- (*&1&'* &--&*& 5 $- B'.* D 5 %$ () -/-$%/ 6 ) ribojimais )B, &=&- 1. ?$/$'$)$) .$$<+,*.* ( Tapyti su ap 1*- +,* -- 1, =$"- $, .$ 2*. , $<&* & '1% (*& $%*-$'B-$)-.$./. -$$<-$'$-0$) ,1.$ .D !*, -.!*,(1,.*&$ %). (  $)$)&* &C, ,%$--. )"$ @&,.*.$- &1'B.$ ) ,B(/-+ &0$ $' % +*.*5-./ ( )B% + "*"$ %$-) 0 ,-. -$-/0,"/ &$* '$ + $D ) = $ .(.$&,/-  B.$)"$,.$ $/* ")$/=.@& 1$<&/(* +-$ & A-+,/-.-A )-%@5)/*.$.$& .* $?$/ .$ $<B%$(- A .*& .,)1 &, < .*%-&/ ",=$$,.*&$-/ & 0$-D <A '1&D '$ &= .-&*.+1 $<0 )".@ +/* $)./$.10/- =$)*%$ ,$*%$(/-$ .D,/&0, ", 1B- ,0> &/,$*% " )$-,-5 )$-,-/0*' -*&$@ )$/)-@ +,.$(/ 1, &,1 ,( ) +,*.* * ., )*( .$ * ./ ' $$ .( 01&-(/$ -/ "*"$ =$)$- .$ ,1.$ ()* .@& &0,.$)A!* ,$(+ ) '$&$.*5./*( &- 01& 5 ,/*). &-$ <&*%*&$ 0/% $ - $ (*-,$.A ./-0$ )D< &D ,$3 5 ( - 0 * &$) =$/-3$'$)$) $ -0,/- +,-.$&D)*,$+ -&/,$, $&<.$- $, &= , "$- -/-$'$ % -/ "- 6$ .+1 &) '.&'/-( (- -C)+$' 0@&$.@-'$)&?$@ , , $&$$<&$$-/ $+$<)/*%/.@ '$* ($).1- +,-.$ $( , &$ '$@-0>-)/* D-.1 +'* 2$/ +,*./ %$- + $.-%@5-+' '$$ $+( '0@!,&.'$- ) .$ -&1.$&D(.$ & -+'0*- *-/0*&$ &*&$ .$ & .$ ) .$ $, )$('/(- $.0,&$)"$'1 %*,*$@-+ /A-/+,.$( 01&-. 0$ / .$ ) 2*)*-+ ,B% -&1(/- !*,(/ ($ $<-$%/)"$ $)$)" (- 5 . --0*-$*- 1(*2*)DB"$)/- .- +,*.- ( $&- .-C.@-D= 0 * & < - (*$,+-& $-$ % 0$ . *% -/$,&$+.D -$<&$ -+*).)$<& )*,- ) . /'$-<$)$ )%D+$,B +,-.$&*&$* .$) -.*--+'0*- )$)$)&- 5 'B-)2$ +-. $ ( ,/* &*&- ( "'B?$/+ *% 5.$$, ' 1% 1, &= -$ )/ +'$&*% 0$ . . &(+ &/,$- ., .-$,)) -./$%*-(*&1.* =1.$- -. B.*%- 1&-. *=&-0 $'B-(*&1&'+$-3 ., -. >-+-&* $'$&/+ %0$(*'$&* %-++,-. --. B.* -&*$,6-.*+3$)"/(- -/-$%>- -/ nas FigĹŤra ir fo . -/0*&* ,* $"$ ) + $-&'/-$( -$ $)!*, C $.- -($) (/ * .B%/ .0*.+1 $() -+*).)$<&/ ' "*- ,)*,$& & ",*=$- $%.+1.*%-+-$.$&$6 5 .*&- ( *-0*++,-./(/$,",*=$/ .@ ",=$ 6/+,./ $, )., $'$- A.$&$) '0*--/-$&$) () 1, &$+ -&1(- +* &/,$* . /" '$/+%C0$/-+ $-. (&,$-. /0* 0$$)$- 0$-- +-/'$- ., . -/-$,*.(.$&,/ $'$)$) +*=$C,$- ) =*=$/-+ '- 5 '$%-$ +.1,$( .*-=$)$*- ,/5 -$+-$0 ,.B5$<'B.* .$()1% '$-5)-0 &-5;$)/ )1% C.$ -0 ,$)2$/ ..$&,/(-%$-1, =$/%*(-( 1,$,<' $ ) ",=/(- $)%($<+ $,, $&<.$-3 .--0$ +",$)-*",*=$- -0,/-) + -&*-",*=$-

gaitÄ&#x2014; Enrika Strioaunodiena.lt e.striogaite@k

Fraktalai, o

Ĺ iandien su â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; kultĹŤros ir meno priedas

â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;

Penktadienis rugpjĹŤÄ?io 17, 2012 Nr. 191 (19750) Kaunodiena.lt 2 Lt

Pir­mie­ji are­nos me­tai: virĹĄytos visos pro­gno­zÄ&#x2014;s

Elektros pastotÄ&#x2014;je â&#x20AC;&#x201C; universitetas Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Pa­va­di­ni­me var­to­ti Ĺžo­dÄŻ â&#x20AC;&#x17E;uni­ver­si­ te­tasâ&#x20AC;&#x153;, re­gis, ga­li bet kas, jei tik pa­ si­sten­gia. Kai ku­riĹł Lie­tu­vo­je vei­ kian­Ä?iĹł â&#x20AC;&#x17E;uni­ver­si­te­tĹłâ&#x20AC;&#x153; pa­va­di­ni­ mai ke­lia juo­kÄ&#x2026;.

Ofi­cia­liai Lie­tu­vo­je yra tik 9 ne­ vals­ty­bi­niai uni­ver­si­te­tai, ta­Ä?iau ge­rai ap­si­dai­rius jĹł ga­li­ma ras­ ti kur kas dau­giau. Ĺ ÄŻ Ĺžo­dÄŻ pa­va­ di­ni­muo­se var­to­ja neaiť­kios aso­ cia­ci­jos, vie­ťo­sios ÄŻstai­gos. â&#x20AC;&#x17E;Pa­sau­li­nis dva­si­nis uni­ver­si­ te­tas Brah­ma Ku­ma­risâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ei­mĹł uni­ver­si­te­tasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Na­cio­na­li­niĹł pa­ pro­Ä?iĹł ir tra­di­ci­niĹł moks­lĹł uni­ver­ si­te­tasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Nuo­to­li­niĹł stu­di­jĹł uni­ ver­si­te­tasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Gy­ve­ni­mo uni­ver­si­te­tasâ&#x20AC;&#x153;.

7

Dienos citata â&#x20AC;&#x17E;Yra vie­nas bal­sas, vie­ na ra­sÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; Ĺžmo­niĹł. Tar­kim, mes at­ro­do­me skir­tin­gai, bet tai nie­ko ne­kei­Ä?ia, mes Ĺžmo­nÄ&#x2014;s, vie­na ĹĄei­maâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C;

Â&#x201E;Â&#x201E;Ver­tÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­rioâ&#x20AC;&#x153; are­na vir­to kau­nie­Ä?iĹł pa­si­di­dĹžia­vi­mu. 

Tomo LukĹĄio (BFL) nuotr.

Tadas Ĺ irvinskas â&#x20AC;&#x17E;Prog­no­zes su­da­ri­nÄ&#x2014;­jÄ&#x2122; spe­cia­ Per pir­muo­sius gy­va­vi­mo me­tus Kau­no t.sirvinskas@kaunodiena.lt lis­tai rÄ&#x2014;­mÄ&#x2014;­si Vil­niaus â&#x20AC;&#x17E;Sie­mensâ&#x20AC;&#x153; are­nos pa­vyz­dĹžiu. Dau­giau ne­bu­ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­rioâ&#x20AC;&#x153; are­na nu­til­dÄ&#x2014; skep­ti­kus ir pa­tei­ Pra­no­ko vi­sus lō­kes­Ä?ius vo ÄŻ kÄ&#x2026; ly­giuo­tis. Po pir­mo­jo veik­ si­no pa­Ä?ius op­ti­mis­tiť­kiau­sius lō­kes­ 300 tĹŤks­tan­Ä?iĹł â&#x20AC;&#x201C; tiek lan­ky­to­ los pus­me­Ä?io dar gar­siai ne­drį­so­me Pirkite Ă°eĂ°tadieninĂĄ jĹł â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­rioâ&#x20AC;&#x153;â&#x20AC;&#x17E;Kauno are­no­jedienosâ&#x20AC;&#x153; ti­kÄ&#x2014;­ta­sdienraĂ°tĂĄ i su­ sa­irky­ti, kad are­na vei­kia la­bai sÄ&#x2014;k­ Ä?ius. Mies­tas tu­ri ob­jek­tÄ&#x2026;, ta­pu­sÄŻ di­dĹžiu­lÄ&#x2014;s lauk­ t i per pir­ m uo­ s ius jos gy­ v a­ v i­mo min­gai, ta­Ä?iau lan­ky­to­jĹł ne­ma­ jame rasite kuponĂ , kurĂĄ galĂŤsite iĂ°sikeisti me­ t us, ta­ Ä? iau per­ n ai rugp­ j ō­ t ÄŻ du­ ĹžÄ&#x2014;­jaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­rioâ&#x20AC;&#x153; are­nos trau­kos vie­ta. Sus­to­ti ne­ke­ti­na­ma. Lau­kĂĄia bilietĂ  vienam asmeniui ris at­vÄ&#x2014;­ru­si pra­mo­gĹł ir spor­to are­ di­rek­to­rÄ&#x2014; An­ge­lÄ&#x2014; De­men­ VDU Kauno Botanikos sodo kasoje. 4 dar vie­ni ÄŻspō­din­gi me­tai. na pro­ gno­zÄ&#x2122; vir­ ĹĄi­jo ke­ lis kar­tus. ta­vi­Ä?iō­tÄ&#x2014;.

dieniniu Tik su ðeðta dienraťèiu

Ă Ă&#x2039;JIMASbotanikos sodĂ

! S A M A NEMOK

o Ă VDU Kaun

9â&#x20AC;&#x201C;30

dieno

mis

to­kiÄ&#x2026; Ĺži­nu­tÄ&#x2122; per re­gio ­ mu­zi­kÄ&#x2026; sten­gia­si ­ per­teik­ti Kau­ne ­ kon­cer­ta­vÄ&#x2122;s ­ ja­mai­kie­tis ­ Ray­mon­das ­ Wrigh­tas.

12p.


2

Penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

10

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,23

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

010

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Į mo­kyk­lą – „„Prie­kaiš­tai: gy­ven­to­jus nu­ste­bi­no, kad Rad­vi­lė­nų plen­te kai kur ša­li­gat­viai įreng­ti ne­ko­ky­biš­kai ar­ba jų

vi­sai nė­ra. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Rekonstruotame Rad­vi­lė­nų plen­te akis ba­do neū­kiš­ku­mas Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Kau­nie­čiai džiau­gė­si, kad bent ke­ lios mies­to gat­vės šie­met ne lo­po­ mos, o ka­pi­ta­liškai tvar­ko­mos. Vis dėl­to Rad­vi­lė­nų plen­to re­mon­to pa­baig­tu­vės ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­ no: ša­li­gat­vių bor­te­lių ne­bus?!

Lie­tu­vių kal­bos žo­dy­ne paaiš­ ki­na­ma, kad plen­tas – tai smul­ kiais ak­me­ni­mis grįs­tas ar tam tik­ra ma­se lie­tas ke­lias, o gat­vė – tai ke­lias tarp na­mų mies­tuo­se ir kaimuo­se. Gal­būt to­dėl vie­na stam­bes­nių Ža­lia­kal­nio gat­vių  – Rad­vi­lė­nų plen­tas ir po ka­pi­ta­ li­nio re­mon­to at­ro­do tar­si kai­mo ke­lias: bor­te­liai su­dė­ti tik ke­lio­ se vie­to­se, o ki­tur as­fal­tą ap­ri­bo­ja pa­lai­das žvy­ras. Kau­nie­čiai nu­ste­bę dėl to­kio neū­kiš­ku­mo: „As­fal­tas kraš­tuo­se tuoj pra­dės tru­pė­ti, lū­ži­nė­ti, vėl rei­kės re­mon­tuo­ti“, – pro­gno­za­ vo ne­to­lie­se gy­ve­nan­tis To­mas. Jo pa­ste­bė­ji­mu, kai kur net nė­ra ša­li­ gat­vių, re­mon­tuo­jant gat­vę ne­pa­ si­rū­pin­ta pės­čių­jų eis­mu. Por­ta­lo kau­no­die­na.lt skai­ty­ to­jai taip pat ne­tru­ko kri­tiš­kai

rea­guo­ti į sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­ tą džiu­gią ži­nią, kad di­džio­ji da­ lis Rad­vi­lė­nų plen­to jau baig­ta re­ mon­tuo­ti. „Bor­te­liai su­dė­ti tik ten, kur yra nu­ma­ty­tos vie­tos au­to­mo­bi­liams. Ki­taip ta­riant, ten, kur jie bu­vo anks­čiau. Vi­siš­kai neat­siž­velg­ta į per lie­tų plūs­tan­tį van­de­nį, ku­ris ap­se­mia di­de­lę da­lį ša­li­gat­vio ties Rad­vi­lė­nų mo­kyk­la, ta­da žmo­nės tu­ri ei­ti kelk­raš­čiu“, – ra­šo vie­nas skai­ty­to­jas.

Vi­siš­kai neat­siž­ velg­ta į per lie­tų plūs­tan­tį van­de­nį, ku­ris ap­se­mia di­ de­lę da­lį ša­li­gat­vio ties Rad­vi­lė­nų mo­ kyk­la. Pa­sak jo, ties ta pa­čia mo­kyk­la pir­miau­sia kur ne kur pa­tai­sė ša­ li­gat­vį, o po to iš­pjo­vė me­džius. „Ma­nau, kad tuos vi­du­ry­je ša­li­ gat­vio at­si­ra­du­sius kvad­ra­tus už­ lo­pys. Keis­tai dir­ba. As­fal­tas, at­ ro­do, kad už auk­si­nius pirk­tas.

Tau­py­mas neiš­pa­sa­ky­tas“, – šai­ pė­si kau­nie­tis. Ki­tas skai­ty­to­jas at­krei­pė dė­ me­sį, kad bor­te­lių nė­ra net prie Šv.An­ta­no baž­ny­čios. Au­to­mo­ bi­liai sta­to­mi iki pat gy­vat­vo­rės, ir žmo­nės nė praei­ti ne­ga­li. „Ten daž­nai vaikš­to ne­re­giai, tai jiems tik­ras kliū­čių ruo­žas. Jei­gu jau tiek re­mon­ta­vo, tu­rė­jo at­si­ras­ti lė­šų ir bor­te­liams“, – įsi­ti­ki­nęs jis. Mil­ ži­niš­ka ba­la po lie­taus, skai­ty­to­ jų tei­gi­mu, telk­šo ir ties Žy­dų ka­ pi­nių tvo­ra. Pas­kam­b i­n ę į sa­v i­val­dy­b ės Mies­to tvar­ky­mo sky­rių su­ži­no­ jo­me, kad tiek sky­riaus ve­dė­jas, tiek jo pa­va­duo­to­jas ato­sto­gau­ja. Esą joks ki­tas sky­riaus dar­buo­to­ jas ko­men­tuo­ti Rad­vi­lė­nų plen­to re­mon­to dar­bų ko­ky­bės ne­ga­li. Sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad į gat­ vių as­fal­ta­vi­mą ir duo­bių re­mon­ tą pa­pil­do­mai ža­da in­ves­tuo­ ti 3,45 mln. li­tų. Di­džiau­si dar­bai vyks Nuo­kal­nės ir Par­ti­za­nų gat­ vė­se, kur bus klo­ja­ma nau­ja as­ falt­be­to­nio dan­ga. Li­ku­si lė­šų da­lis bus skir­ta pa­vo­jin­giau­sioms duo­bėms tvar­ky­ti Ma­ri­jam­po­lės plen­te, P.Kal­po­ko, Aši­ga­lio ir ki­ to­se gat­vė­se.

Vil­niu­je pa­skel­ bus, kad Rug­sė­jo pir­mo­ji bus šven­ čia­ma pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 3-iąją, Kau­ ne dėl moks­lo me­ tų pra­džios leis­ta nu­spręs­ti pa­čioms mo­ky­mo įstai­goms.

„„ Įvai­ro­vė: vie­niems Kau­no moks­lei­viMan­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

„Sa­vi­val­dy­bė ren­gia šven­tę Rug­ sė­jo 1-ąją, šeš­ta­die­nį. Tą­dien vai­ kams bus kon­cer­tas, į jį kvie­čia­mi mo­ki­niai ir jų tė­ve­liai. Vis dėl­to, ka­d a mo­k yk­l oms švęs­t i moks­ lo me­tų pra­džią, lei­džia­ma nu­ spręs­ti joms pa­čioms, ta­rian­tis su tė­ve­liais“, – sa­kė Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bės administracijos Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­ dė­jo pa­va­duo­to­ja Ona Vi­soc­kie­nė. Ji sa­kė kol kas ne­no­rin­ti at­skleis­

ti vi­so šven­tės sce­na­ri­jaus, ta­ čiau pra­si­ta­rė, kad ren­gi­niai nu­ si­drieks nuo Ne­mu­no kran­ti­nės ša­lia Vy­tau­to baž­ny­čios iki San­ ta­kos par­ko. For­ma­lio­jo švie­ti­mo po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ta Ra­si­ kie­nė tei­gė, kad, ap­žvel­gus iš mo­ kyk­lų gau­tus duo­me­nis, ma­ty­ti, jog maž­daug pu­sė jų nu­spren­dė nau­juo­sius moks­lo me­tus pra­dė­ti šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 1-ąją, ki­tos – pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 3-ią­ją. „Tiems mo­k y­to­jams, ku­r ie moks­lo me­tus pra­dės šeš­ta­die­nį,

Tė­vas gra­si­no nu­žu­dy­ti sū­nų

„„Žy­mės: prie na­mo, ku­ria­me ki­lo in­ci­den­tas, ne­bu­vo li­kę nieko liu­di­

jan­čio apie ne­ma­lo­nų va­ka­rą. 

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te per Žo­li­nę už­re­gist­ruo­ti še­ši smur­to ar­ti­mo­ je ap­lin­ko­je at­ve­jai. Vie­nas įvy­kis ypač su­kre­čian­tis – tė­vas gra­si­no nu­žu­dy­ti sa­vo 9-erių sū­nų.

Pa­gal­bos šauks­mas iš Par­ti­za­nų gat­vės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus pa­sie­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

kė apie 21 val. Pir­mi­niais duo­me­ ni­mis, 43-ejų vy­ras siau­tė­jo sa­vo na­muo­se. Pa­rei­gū­nai rea­ga­vo žai­ biš­kai, nes smar­kuo­lis gra­si­no nu­ žu­dy­ti sa­vo 9 me­tų sū­nų ir su­da­vė jam per gal­vą. Pa­rei­gū­nai įta­ria­mą­jį su­lai­kė ir už­da­rė į Kau­no areš­ti­nę. Pre­ li­mi­na­riai paaiš­kė­jo ir ag­re­sy­ vaus el­ge­sio prie­žas­tis – įta­ria­ ma­jam nu­sta­ty­tas 4,06 pro­mi­lės

gir­tu­mas. Šiuo at­ve­ju iki­teis­mi­ nis ty­ri­mas pra­dė­tas dėl gra­si­ni­ mo nu­žu­dy­ti ar sun­kiai su­trik­dy­ti žmo­gaus svei­ka­tą ir žmo­gaus te­ ro­ri­za­vi­mo. Va­kar iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ty­ rė­jai ke­ti­no ap­klaus­ti įta­ria­mą­ jį, ta­čiau bu­vo lū­ku­riuo­ja­ma, ka­ da jis ims ge­riau jaus­tis. Pa­na­šus in­ci­den­tas šio kau­nie­čio na­muo­ se įvyks­ta ne pir­mą kar­tą. Na­mo gy­ven­to­jai ma­žai ką te­ga­ lė­jo pa­pa­sa­ko­ti apie po­li­ci­jai ži­no­ mą bu­tą ir jo gy­ven­to­jus. „Čia pir­ ma­me aukš­te gy­ve­na toks vie­nas, ku­ris mėgs­ta gar­siai pa­šū­ka­lio­ ti“, – šyp­te­lė­jo šu­nį ve­džio­jan­tis vai­ki­nas. Du­ris pir­ma­me aukš­te pra­vė­ rė ber­niu­kas. „Ma­ma ir tė­tis dar­ be“, – pa­sa­kė jis ir pa­tvir­ti­no, kad jam 9-eri. Su­tik­ti gar­baus am­žiaus na­mo gy­ven­to­jai apie in­ci­den­tą tvir­ti­no ne­gir­dė­ję. „Mes pu­sę me­tų gy­ve­ na­me so­de, ki­tą pu­sę me­tų čia. Su kai­my­nu iš pir­mo aukš­to vi­ sa­da ma­lo­niai svei­ki­na­mės. Šau­ nus vy­ras at­ro­do“, – dės­tė vy­res­ nio am­žiaus vy­ras.

„„ Pre­ven­ci­ja: per reidą po­li­ci­ninkams neįk­liu­vo nė vie­nas ne­blai­vus mik­roa

Po­li­ci­nin­kai krė­tė Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­no pa­tru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­ nai va­kar su­ren­gė spe­cia­lų rei­dą ir ma­siš­kai tik­ri­no tak­si ir marš­ ru­ti­nių mik­roau­to­bu­sų vai­ruo­to­ jus, ta­čiau rim­tes­nių pa­žei­di­mų ne­ras­ta. Ry­šys ne­pa­dė­jo

Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to Pat­ru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­ nai rei­dą pra­dė­jo va­kar apie 7.30 val. Trys po­li­ci­jos eki­pa­žai pir­ ma­jam pa­tik­ros taš­kui pa­si­rin­ko Vi­li­jam­po­lės mik­ro­ra­jo­ną, Lin­ku­ vos gat­vę. „Jei­gu pa­si­rink­tu­me vie­tą, ku­ rio­je dėl tik­ri­na­mų au­to­mo­bi­lių su­si­da­ry­tų spūs­tys, kil­tų ne­pa­ si­ten­ki­ni­mas ir su­lauk­tu­me daug

pa­si­pik­ti­nu­sių vai­ruo­to­jų skam­ bu­čių“, – aiš­ki­no Pat­ru­lių rink­ ti­nės 4-ojo bū­rio spe­cia­lis­tas Da­ lius Dič­kus. Pa­rei­gū­nai stab­dė vi­sus iš ei­lės va­žiuo­jan­čius marš­ru­ti­nius mik­ roau­to­bu­sus ir tak­si au­to­mo­bi­lius. Pa­tik­ri­nus pir­muo­sius marš­ru­ti­ nių mik­roau­to­bu­sų vai­ruo­to­jus, ta­po aiš­ku, kad ki­ti at­va­žiuo­jan­ tie­ji jau ži­no apie pa­rei­gū­nų po­ stą Lin­ku­vos gat­vė­je. Marš­ru­ti­nių mik­roau­to­bu­sų vai­ruo­to­jai nuo­ lat vie­ni ki­tus in­for­muo­ja ra­di­ jo ry­šiu. Vis dėl­to toks vai­ruo­to­jų so­li­ da­ru­mas kai ku­riems ne­pa­dė­jo iš­veng­ti nuo­bau­dų. „O ką, klys­ti ne­žmo­giš­ka?“ – re­to­riš­kai klau­sė iš po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio sku­bė­da­ mas 24-ojo marš­ru­ti­nio mik­roau­ to­bu­so vai­ruo­to­jas.


3

Penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

šeš­ta­die­nį?

Miesto tur­ga­vie­tė­se jau at­si­ra­do ir ba­ra­vy­kų Man­tas La­pins­kas Ru­de­niš­kas rugp­jū­čio oras iš po sa­ma­nų pri­ver­tė iš­lįs­ti gry­bų ka­ ra­lius ba­ra­vy­kus. Nors Kau­no sto­ ties tur­gu­je va­kar daug pre­kiau­ to­jų siū­lė vo­ve­rai­čių, ke­le­tas jau par­da­vi­nė­jo ir rau­don­vir­šius.

iams moks­lo me­tai pra­si­dės rug­sė­jo 1-ąją, šeš­ta­die­nį, ki­tiems – pir­ma­die­nį.

 Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

pla­nuo­ja­me skir­ti pa­pil­do­mą die­ ną prie kas­me­ti­nių ato­sto­gų“, – sa­kė R.Ra­si­kie­nė.

Sa­vi­val­dy­bė ren­ gia šven­tę Rug­sė­ jo 1-ąją, šeš­ta­die­ nį. Tą­dien vai­kams bus kon­cer­tas. „Pa­si­rin­ko­me pirmadienį, rug­ sė­jo 3-ią­ją. Nors daug kas sa­ko,

kad gal­būt moksleivių tė­vai ne­ ga­lės už­suk­ti į mo­kyk­lą dar­bo me­tu, ta­čiau tam yra Vy­riau­sy­ bės nu­ma­ty­tas lais­vas pus­die­nis. Šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 1-ą­ją, bus šv. Mi­šios – tu­rė­tų su­si­rink­ti ne­ma­ žai bend­ruo­me­nės na­rių. O pir­ ma­die­nį vyks trum­pas ren­gi­nu­kas mo­kyk­los kie­me, vė­liau ke­liau­si­ me į kla­ses. Anks­čiau vis­ką tu­ rė­da­vo­me spė­ti per vie­ną die­ną. Da­bar gi pir­ma­die­nį bus ir pa­mo­ kė­lės“, – pa­sa­ko­jo Šan­čių vi­du­ri­ nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Ro­ma­ nas Ja­siu­lai­tis.

Ne­di­de­lio, maž­daug pus­lit­ri­nio, in­de­lio grybų kai­na sie­kė 10 li­tų. Jais pre­kia­ujanti mo­te­ris tei­gė, kad gry­bai – iš Sit­kū­nų apy­lin­kių. Gre­ta tuš­čią pre­kys­ta­lį va­lan­ti par­da­vė­ja sa­kė, kad ką tik par­da­ vė pa­sku­ti­nius tik­ri­nius ba­ra­vy­ kus. Šių gry­bų, rink­tų Van­džio­ga­ los miš­kuo­se, kai­na sie­kė 30 li­tų už ki­log­ra­mą. Kad ba­ra­vy­kų jau už­de­rė­jo, bu­ vo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti ir Ža­lia­kal­nio tur­gu­je. Prieš vi­dur­die­nį vie­na par­da­vė­ja tu­rė­jo tik ma­žų, ne­la­ bai iš­vaiz­džių, ta­čiau svei­kų ba­ ra­vy­kų. Čia ki­log­ra­mo kai­na sie­ kė 40–45 li­tus. Šie gry­bai į Kau­ną at­ke­lia­vo iš Va­rė­nos miš­kų. Kal­bin­ti gry­bų pre­kiau­to­jai tvir­ ti­no, kad nors ba­ra­vy­kų dar nė­ra daug, ta­čiau jų jau ga­li­ma ap­tik­ ti. Ber­žy­nuo­se kant­rūs gry­bau­to­ jai ran­da ir rau­do­ni­kių, lep­šių.

Kau­no apy­gar­dos teis­ma­s lai­ki­ nai už­drau­dė su­da­ry­ti bet ko­kius san­do­rius dėl „Ro­mu­vos“ ki­no teat­ro ak­ci­jų.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

li­tų, o pasirodę raudonviršiai kainuoja pigiau. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Teis­mas sustabdė sandorį dėl „Romuvos“ akcijų Man­tas La­pins­kas

au­to­bu­so ar taksi vai­ruo­to­jas. 

„„Kai­na: už ki­log­ra­mą pir­mų­jų ba­ra­vy­kų tur­ga­vie­tė­se pra­šo­ma net 45

Mies­to val­džia dar pa­va­sa­rį nu­ spren­dė už 350 tūkst. litų iš vers­ li­nin­ko Ra­mū­no Ša­lū­gos iš­pirk­ti apie 15 pro­c. ki­no teat­ro „Ro­mu­ va“ ak­ci­jų. Sa­vi­val­dy­bė iki šiol val­do apie 85 pro­c. ak­ci­jų. Ta­da pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas bu­vo, kad, ne­tu­rint vi­sų ak­ci­jų, ki­no teat­ro ne­ga­li­ma reor­ga­ni­

zuo­ti į vie­šą­ją įstai­gą ir pre­ten­ duo­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­ tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą. Val­dan­čių­jų at­sto­vai tuo­met neat­siž­vel­gė ne tik į opo­zi­ci­ jos prie­kaiš­tus, kad švais­to­ma­si tūks­tan­čiais li­tų, bet ir į Vy­riau­ sy­bės at­sto­vės Kau­no ap­skri­ty­je per­spė­ji­mą, kad toks spren­di­mas prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mams. „Bet ko­kiems veiks­mams, su­ si­j u­s iems su mi­n ė­t u ta­ry­b os spren­d i­m u, Kau­n o apy­gar­d os ad­m i­n ist­ra­c i­n is teis­m as sky­r ė lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes. Po­li­ti­kai ne­ga­li priim­ti ne­tei­sė­tų

mikroautobusus Reak­ci­ja – pyk­tis

Ne pa­čią ge­riau­sią vai­ruo­to­jo nuo­ tai­ką iš­da­vė pa­dan­gų cy­pi­mas, kai jis pa­ju­dė­jo iš vie­tos po po­kal­bio su pa­rei­gū­nu. Šio marš­ru­ti­nio mik­ roau­to­bu­so vai­ruo­to­jas dar­bą pra­ dė­jo ne­tu­rė­da­mas su sa­vi­mi jo­kių do­ku­men­tų. Pa­rei­gū­nai ra­mi­no, kad šis pa­žei­ di­mas nė­ra la­bai di­de­lis. Jis pri­ski­ ria­mas prie „Ki­tų ke­lių eis­mo tai­ syk­lių pa­žei­di­mų“ ir jei pa­žei­dė­jas su­skum­ba, tai bau­da už to­kį pa­žei­ di­mą te­sie­kia 10 li­tų. Per tris va­lan­das tru­ku­sią pre­ ven­ci­nę prie­mo­nę bu­vo pa­tik­rin­ti 47 marš­ru­ti­niai mik­roau­to­bu­sai ir 7 tak­si au­to­mo­bi­liai. Dvie­jų vai­ruo­to­jų bu­vo tik­rin­tas blai­vu­mas, ta­čiau tei­gia­mo re­zul­ ta­to ne­bu­vo, taip pat su­ra­šy­ti du pro­to­ko­lai. Vie­nas, kaip jau ra­šy­

ta, už tai, kad vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mas do­ku­men­tų, ki­tas už tai, kad bu­vo pa­si­bai­gęs drau­di­mo galiojimas. Pa­dė­tis ge­rė­ja

Pat­ru­lių rink­ti­nės 4-ojo bū­rio spe­ cia­lis­to D.Dič­kaus ver­ti­ni­mu, ket­ vir­ta­die­nio rei­das pa­ro­dė, kad tak­si ir marš­ru­ti­nių mik­roau­to­bu­sų vai­ ruo­to­jai dar­bo die­ną pra­dė­jo tvar­ kin­gai nu­si­tei­kę. Pa­rei­gū­nas pri­ mi­nė lai­kus, kai ki­lo dis­ku­si­ja, ar rei­kia tak­si vai­ruo­to­jams pri­si­seg­ti sau­gos dir­žus, ar ne­rei­kia. Vai­ruo­ to­jai pro­tes­ta­vo ir ne­si­se­gė dir­žų. Da­bar to­kių gin­čų jau ne­ky­la. Pa­rei­gū­no tei­gi­mu, anks­čiau dau­giau pa­žei­di­mų da­ry­da­vo ir marš­ru­ti­nių mik­roau­to­bu­sų vai­ ruo­to­jai. Daž­nas mik­roau­to­bu­sų vai­ruo­to­jas dar­bo die­ną pra­dė­da­ vo su al­ko­ho­lio kva­pe­liu.

„„Lau­ki­mas: kol po­li­ti­kai klimps­ta teis­muo­se, ki­no teat­ro pa­sta­tas

nyks­ta. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

spren­di­mų – eko­no­mi­niu ar po­ li­ti­niu po­žiū­riu jų veiks­mų ne­ ver­ti­nu. Ka­dan­gi ma­no nuo­mo­ ne, tai bu­vo ne­tei­sė­tas ta­ry­bos spren­di­mas, jis ir bu­vo ap­skųs­ tas“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­ vė Kau­no ap­skri­ty­je Ra­sa No­rei­ kie­nė. Už ki­no teat­ro ak­ci­jų pa­ke­tą sa­vi­val­dy­bė pla­na­vo at­si­skai­ty­ ti per 2012–2013 m., šie­met iš­ mo­kant apie 100 tūkst. li­tų, ki­ tą­met – apie 250 tūkst. li­tų. „Ži­nau šį fak­tą. Teis­mo spren­ di­mas yra ir jis ga­lio­ja. Be abe­ jo, ad­mi­nist­ra­ci­ja da­bar ne­ga­lės vyk­dy­ti ta­ry­bos spren­di­mo, ta­ čiau šio­je si­tua­ci­jo­je tei­sė ker­ta­si su pra­kti­ka. Vy­riau­sy­bės at­sto­vė va­do­vau­ja­si priim­tais tei­si­niais ak­tais“, – ban­dė aiš­kin­ti mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas. Jo tei­gi­mu, dėl su­si­da­riu­sios pa­dė­ties kreip­ta­si į Ūkio mi­nis­ te­ri­ją. Me­ras pri­pa­ži­no, kad įsta­ ty­mas nu­ma­to ga­li­mą bend­ro­vės reor­ga­ni­za­ci­ją į vie­šą­ją įstai­gą, kai vie­nas da­li­nin­kų val­do du treč­da­lius ak­ci­jų. Nors sa­vi­val­ dy­bė val­do dau­giau, A.Kup­čins­ ko tei­gi­mu, san­do­ris ga­li­mas tik ta­da, kai ma­žes­ny­sis ak­ci­nin­kas ne­prieš­ta­rau­ja. „Tu­ri­me pa­tir­ties su R.Ša­lū­ga ir ži­no­me, kad jis tik­rai kreip­sis į teis­mą. Ana­li­zuo­ja­me su­si­da­ riu­sią pa­dė­tį, by­la teis­me taip pat dar tik nag­ri­nė­ja­ma. De­ja, da­bar vis­kas nu­si­ke­lia ne­ri­bo­tam lai­ kui. Sprę­si­me, ką da­ry­ti: ar ei­ti to­liau, ar grįž­ti į pir­mi­nę pa­dė­tį, ar ieš­ko­ti ki­to­kių spren­di­mų“, – sa­kė me­ras.


4

Penktadienis, rugpjūčio 17, 2011

Miestas

Pir­mie­ji are­nos me­tai: vir „Žmo­nės grįž­ta. Ma­nau, 1 kad jų lū­kes­čius pa­tei­ si­no­me, nes nuo pat pir­mos die­

nos bu­vo­me už­si­brė­žę tiks­lą teik­ti mak­si­ma­liai ko­ky­biš­kas pa­slau­ gas“, – pa­sa­ko­jo „Žal­gi­rio“ are­nos di­rek­to­rė A.De­men­ta­vi­čiū­tė. Iš vi­so per vie­nus gy­va­vi­mo me­ tus are­no­je įvy­ko per 140 ren­gi­nių, iš jų dau­giau kaip 100 – pa­grin­di­ nė­je „Žal­gi­rio“ are­nos sa­lė­je. Are­ no­je ap­si­lan­kė dau­giau nei 835 tūkst. žmo­nių – ko­ne tiek pat, kiek ki­to­se di­džio­sio­se Lie­tu­vos are­no­ se – Vil­niaus „Sie­mens“, Pa­ne­ vė­žio „Ci­do“, „Šiau­lių are­no­je“ ir Klai­pė­dos „Švy­tu­rio are­no­je“ kar­ tu su­dė­jus. Kiek­vie­no sko­niui – po ren­gi­nį

Prieš ke­le­rius me­tus „Žal­gi­rio“ are­nos atei­tį bu­vo ban­do­ma pieš­ti niū­rio­mis spal­vo­mis. Vie­šai kal­bė­ ta, kad to­kio dy­džio ob­jek­tas nie­ ka­da neat­si­pirks ir ne­taps trau­kos cent­ru, nes lie­tu­vio fi­nan­si­nė pa­ dė­tis ne to­kia, ku­ri leis­tų švais­ty­ tis pra­mo­goms. Vis dėl­to „Žal­gi­ rio“ are­no­je fi­nan­siš­kai įkan­da­mų ren­gi­nių ra­do šim­tai tūks­tan­čių žmo­nių. Kau­ne du­ris at­vė­ru­si are­ na lan­ky­to­jams ėmė aso­ci­juo­tis ne tik su krep­ši­niu ir gar­siau­sių pa­ sau­lio at­li­kė­jų kon­cer­tais. „Tai yra pra­mo­gų ir spor­to are­na. O pra­mo­gą kiek­vie­nas žmo­gus ga­li su­vok­ti skir­tin­gai. Vie­nam pra­mo­ ga – pa­ro­da, ki­tam – ki­no fes­ti­va­ lis, tre­čiam – krep­ši­nis. Mes sie­ kia­me, kad kiek­vie­nas kau­nie­tis ir mies­to sve­čias čia ras­tų tai, ko no­ ri, ką va­di­na pra­mo­ga“, – aiš­ki­no A.De­men­ta­vi­čiū­tė. „Žal­gi­rio“ are­nos du­rys at­vi­ ros ne tik ži­no­miau­siems kon­cer­ tų or­ga­ni­za­to­riams, bet vi­siems, tu­rin­tiems idė­jų. To­dėl ir gi­mė to­ kie ren­gi­niai kaip tarp­tau­ti­nė neį­ ga­lių­jų žmo­nių die­na „Aš esu!“ ar ki­taip šven­čia­ma Šv. Va­len­ti­no die­na „Mei­lė ku­ria šei­mą“. Šis iš pir­mo žvilgs­nio ne­di­de­lis ren­gi­nys vir­to šven­te, su­bū­ru­sia dau­giau nei 10 tūkst. žmo­nių. No­rin­čių­jų da­ly­ vau­ti bu­vo tri­gu­bai dau­giau.

„„Spektras: prieš metus atidaryta „Žalgirio“ arena visiškai pakeitė Kauno gyvenimą. Miestas tapo ir sporto, ir muzikos – nuo roko iki klasikos – gerbė

jos bu­vo daug di­des­nės – 24 mln. li­tų. Vi­sa ši su­ma iš­leis­ta iš pir­mo žvilgs­nio ne­la­bai pa­ste­bi­miems, ta­č iau are­n os inf­rast­r uk­t ū­r ą į aukš­tes­nį ly­gį pa­kė­lu­siems da­ly­ kams. Be anks­čiau mi­nė­tų bū­ti­nų in­ves­ti­ci­jų, dar pa­pil­do­mai in­ ves­tuo­ta be­veik 4 mln. li­tų. To­dėl į Kau­ną ne­gė­da kvies­ti net stam­ biau­sio ka­lib­ro žvaigž­des. Ar­t i­m iau­s iu me­t u pla­n uo­ja­ ma baig­ti įreng­ti res­to­ra­ną, mul­ ti­me­di­jų cent­rą, kar­tu su par­ tne­riais dar šiais me­tais pa­kvie­s šiuo­lai­ki­nis spor­to ir svei­ka­tin­ gu­mo cent­ras „Im­puls“ bei pi­la­ te­so stu­di­ja. „Kai Va­le­ri­jui Ger­gi­je­vui pa­sa­ kė­me, kad rei­kės kon­cer­tuo­ti are­ no­je, jis gal­vo­jo, kad mes iš pro­to

„Žal­gi­rio“ are­na pa­si­ti­kė­ję vers­li­ nin­kai ir at­li­kė­jai ne­pa­si­gai­lė­jo. Jų or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­niai gerino Lie­ tu­vos re­kor­dus. Į are­ną žmo­nės plū­do ne tik tuo­met, kai krep­ši­nį žai­dė „Žal­gi­ rio“ ko­man­da ir Lie­tu­vos rink­ti­ nė ar kon­cer­ta­vo pa­sau­li­nio ly­gio

žvaigž­dės Ja­me­sas Blun­tas, Len­ ny Kra­vit­zas, Stin­gas, „Ramms­ tein“, „Hurts“, „The Pro­di­gy“, „Red Hot Chi­li Pep­pers“. Žmo­nių ne­sti­go ir Lie­tu­vos at­ li­k ė­j ų kon­cer­t uo­se, pa­ro­d o­se. Pa­ro­do­je „Rin­kis pre­kę lie­tu­viš­ ką“ per tris die­nas ap­si­lan­kė 100 tūkst. žmo­nių – ke­lis kar­tus dau­ giau nei įpras­ta. Ju­bi­lie­ji­nis Gy­ čio Paš­ke­vi­čiaus kon­cer­tas taip pat su­trau­kė re­kor­di­nį žiū­ro­vų skai­čių. „Mes nu­spren­dė­me bend­ra­dar­ biau­ti su vi­so­mis bi­lie­tų pla­ti­ni­mo agen­tū­ro­mis, o tai iki šiol Lie­tu­ vo­je ne­bu­vo įpras­ta. Jau spė­jo­me įsi­ti­kin­ti, kad tai pa­dė­jo pri­trauk­ti ge­ro­kai dau­giau ren­gi­nių“, – pa­ sa­ko­jo R.Na­ča­jus.

„„Ko­man­da: „Žal­gi­rio“ are­nos ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­lek­ty­vą ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai gi­ria už Lie­tu­vo­je dar ne­re­gė­tą lanks­tu­mą. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Rei­ka­la­vi­mai – griež­ti

Prieš ke­le­rius me­tus skai­čiuo­ta, kad „Žal­gi­rio“ are­nos val­dy­to­jui į pa­sta­tą teks in­ves­tuo­ti apie 10 mln. li­tų, ta­čiau rea­liai in­ves­ti­ci­

iš­si­kraus­tė­me. Vis dėl­to jį pa­vy­ko įkal­bė­ti. Vė­liau maest­ro pri­si­pa­ ži­no, kad jį are­nos akus­ti­ka iš­ties nu­ste­bi­no. To­kie ren­gi­niai mums įkvė­pė pa­si­ti­kė­ji­mo. Mes jau ži­ no­me, kad čia ga­li vyk­ti bet ko­kios mu­zi­kos kon­cer­tai“, – džiau­gė­si A.De­men­ta­vi­čiū­tė. Ko­ky­biš­kas pa­slau­gas pa­si­ry­žu­ sių teik­ti are­nos val­dy­to­jų rei­ka­ la­vi­mai nu­ste­bi­no ir kon­cer­tų or­ ga­ni­za­to­rius. „Žal­gi­rio“ are­ną drą­siai ga­li­ me va­din­ti pa­čia drau­giš­kiau­sia ir pa­čia reik­liau­sia are­na. Iš or­ga­ ni­za­to­rių rei­ka­lau­ja­me vi­sos in­ for­ma­ci­jos apie ren­gi­nį. Kai ku­rie mū­sų ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai – pa­ vyz­d žiui, ren­g i­n io įgar­s i­n i­m ui, ap­švie­ti­mui – bei griež­tos vi­daus

tvar­kos tai­syk­lės gal ir ne­pa­tin­ka mū­sų par­tne­riams, ta­čiau nuo­la­ ti­nis sie­ki­mas klien­tams su­teik­ ti aukš­čiau­sios ko­ky­bės pra­mo­ gą at­si­per­ka su kau­pu. Lan­ky­to­jų ko­men­ta­rai ir pa­ste­bė­ji­mai ro­ do, kad žen­gia­me tei­sin­ga kryp­ ti­mi“, – kal­bė­jo are­nos ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus va­do­vas Re­na­tas Na­ča­jus. Re­kor­dinis žiū­ro­vų skai­čius


5

Penktadienis, rugpjūčio 17, 2011

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Miestas

ršytos visos pro­gno­zės Or­ga­ni­za­to­riai gi­ria are­ną „„ „Žal­gi­rio“ are­nos net nė­ra su kuo

pa­ly­gin­ti, o VIP lo­žių užim­tu­mas ap­ skri­tai yra fe­no­me­nas. Vil­niu­je bū­na la­bai ge­rai, jei į VIP lo­žes su­si­ren­ka 200–300 žmo­nių. Aš ma­niau, kad Kau­ne pa­dė­tis bus dar blo­ges­nė. Kas ga­li Kau­ne į tas lo­žes ei­ti? Per pa­sku­ti­nius ren­gi­nius „Žal­gi­rio“ are­ nos lo­žė­se bū­da­vo vos ne po 800 žmo­nių. Dar neiš­siaiš­ki­nau, ar čia Kau­no vers­li­nin­kai tu­ri ma­dą į ren­ gi­nius vaikš­čio­ti, ar čia į tas lo­žes iš vi­sos Lie­tu­vos su­va­žiuo­ja“, – kal­bė­ jo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Me­du­ sa Con­cert“ va­do­vas Re­mi­gi­jus Kna­ bi­kas. „„ „Aš bu­vau op­ti­mis­tas – ti­kė­jau, kad

are­na veiks sėk­min­gai, bet ne­si­ti­kė­ jau, kad bus taip ge­rai. La­bai sma­gu, kad „Žal­gi­rio“ are­na ta­po cent­ri­ne Lie­tu­vos are­na. Pa­vyz­džiui, į ren­gi­ nius Vil­niu­je klai­pė­die­čiai bi­lie­tų ne­pirk­da­vo, o į Kau­ną jau va­žiuo­ja. Esa­me už­fik­sa­vę at­ve­jų, kai į ren­gi­

nį „Žal­gi­rio“ are­no­je pu­sė bi­lie­tų bu­ vo par­duo­ta Vil­niu­je. Prie­kaiš­tų are­ nai ne­tu­ri­me ir esa­me gir­dė­ję la­bai ge­rų at­li­kė­jų at­si­lie­pi­mų. Tie­sa, vie­ nas trū­ku­mas yra – are­na la­bai užim­ ta. Ren­gi­nius Kau­ne rei­kia pla­nuo­ti la­bai iš anks­to“, – pa­ste­bė­jo „Mak­ro­ con­cert Lie­tu­va“ va­do­vas Vai­das Zda­ne­vi­čius. „„„Tai yra pa­to­giau­sia, lanks­čiau­sia ir

ge­riau­sia are­na Lie­tu­vo­je. Tai pa­sa­ ky­ti­na ir apie tech­ni­nę, ir apie or­ga­ni­ za­ci­nę are­nos pu­ses bei žmo­nes, ku­ rie ten dir­ba. Pa­to­ges­nės are­nos nė­ ra. Ki­to­se Lie­tu­vos are­no­se kiek­vie­ nam or­ga­ni­za­to­riui kai­na nu­sta­to­ma pa­gal jo vei­dą. O „Žal­gi­rio“ are­na tu­ri vie­no­dą kai­no­da­rą vi­siems, nė­ra jo­ kių po­van­de­ni­nių sro­vių. Tai vie­nas di­džiau­sių are­nos pri­va­lu­mų. Ir pa­ti are­na yra mo­der­niau­sia, la­biau­siai ap­gal­vo­ta ir ge­riau­siai pa­sta­ty­ta“, – „Žal­gi­rio“ are­ną gy­rė ir „BDG Mu­sic“ at­sto­vas Dei­vi­das Afar­jan­cas.

Komentarai Min­dau­gas Bal­čiū­nas

kad ir mes ga­li­me pa­sta­ty­ti aukš­čiau­ sio ly­gio ob­jek­tą.

A

Eu­ge­ni­jus Mi­liū­nas

Lie­tu­vos krep­ši­n io fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­l i­n is sek­re­to­r ius

ėjų sostinė. Po­ten­cia­las dar neiš­sem­tas

„Pir­mie­ji me­tai – lak­mu­so po­pie­ rė­lis. Ma­to­me, kad are­na pa­ten­ki­ no žmo­nių lū­kes­čius, ta­čiau tai tė­ ra dar­bo pra­džia. Dar lau­kia il­gas ir, ti­ki­mės, la­bai pro­duk­ty­vus ke­ lias“, – kal­bė­jo „Žal­gi­rio“ are­nos rin­ko­da­ros va­do­vė Vi­li­ja Bu­la­na­ vi­čie­nė. Per pir­muo­sius gy­va­vi­mo me­ tus lan­ky­to­jus pa­sau­li­nio ly­gio žvaigž­džių de­san­tu le­pi­nu­sios are­ nos ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo sky­ riaus va­do­vas ti­ki­no, kad gar­sių at­li­kė­jų ne­stigs ir atei­ty­je. Are­na ir jos ko­man­da jau pa­de­monst­ra­ vo neį­ti­ki­mą uni­ver­sa­lu­mą, ta­čiau vi­sas po­ten­cia­las per­nai ne­bu­vo iš­sem­tas. Are­nos vi­du­je pla­nuo­ ja­mas žir­gų kon­kū­ras, „Mons­ter X Tour“ šou, ko­vos me­nų ir ki­ti spor­to ren­gi­niai. Pas­ta­to vi­du­je dar rei­kia įreng­ti pa­ro­dų erd­vę, išo­rė­je – pa­va­di­ni­ mą, sta­ti­nį pra­tur­tin­ti kai ku­riais nau­jais ar­chi­tek­tū­ri­niais spren­ di­mais. Are­nos iš­vaiz­da vis dar ver­ti­na­ ma skir­tin­gai, ta­čiau su­si­do­mė­ji­ mo sta­ti­niu ne­stin­ga. Eks­kur­si­jos po are­nos pa­sta­tą iš­lie­ka vie­nos iš po­pu­lia­riau­sių. „Tai la­bai įdo­mus ob­jek­tas sa­vo in­ži­ne­ri­niais spren­di­mais ir dy­ džiu. Vien ją api­bū­di­nan­tys žo­ džiai – di­džiau­sia, mo­der­niau­ sia, iš­skir­ti­nė – daug pa­sa­ko. Vi­sa tai įdo­mu ir moks­lei­viams, ir vy­ res­niems žmo­nėms“, – pa­sa­ko­jo Kau­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ ro va­do­vas Si­gi­tas Si­da­ra­vi­čius. Are­nos trau­kai neat­sis­py­rė ir vers­li­nin­kai. Iš­nuo­mo­tos vi­sos lo­žės, ne­be­li­ko ir biu­rams tin­ka­ mų pa­tal­pų.

Andriaus Aleksandravičiaus, Vaidoto Grigo, Tomo Raginos, Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

Kau­nie­čių pa­si­di­džia­vi­mas

Are­na vei­kia vos vie­nus me­tus, ta­ čiau jau spė­jo tap­ti neat­sie­ja­ma Kau­no kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo ir kau­ nie­čių lais­va­lai­kio da­li­mi, jų pa­si­ di­džia­vi­mu. „Žal­gi­rio“ are­nos sėk­mė pri­til­dė Kau­ną pa­šiep­ti mėgs­tan­čius ki­tų Lie­tu­vos mies­tų gy­ven­to­jus. Ne­re­ tas jų jau sa­vo aki­mis įsi­ti­ki­no, kad Ne­mu­no sa­lo­je iš­dy­go kon­ku­ren­ tams no­sis nu­šluos­tęs ob­jek­tas. Liaup­sės „Žal­gi­rio“ are­nai plau­ kia ne tik iš Lie­tu­vos. Į žy­miau­sių at­li­kė­jų kon­cer­tus ren­ka­si ir sa­vo

pui­kiais įspū­džiais apie are­ną vie­ šo­­je erd­vė­je da­li­ja­si vi­sų ap­lin­ki­nių ša­lių gy­ven­to­jai. „Apie Kau­ną bu­vo su­da­ry­ta nuo­ mo­nė, kad čia neį­ma­no­ma pa­da­ry­ti kaž­ką ypa­tin­go. To­dėl žmo­nės ne­ ti­kė­jo, kad bū­tent Kau­ne ga­li iš­kil­ti to­kia iš­skir­ti­nė are­na, ku­rio­je kon­ cer­tuo­ja pa­tys gar­siau­si at­li­kė­jai. Vis dėl­to tai vyks­ta ir su­sto­ti ne­ ke­ti­na­me. Šiais me­tais dar la­biau pa­ge­rin­si­me ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bę, kad lan­ky­to­jui bū­tų dar pa­to­giau, sau­giau, jau­kiau“, – ža­dė­jo A.De­ men­ta­vi­čiū­tė.

re­no­je bu­vo gau­siai lan­ko­ mos ne tik na­cio­na­l i­nės krep­ši­n io rink­t i­nės rung­ ty­nės ar „Žal­g i­r io“ ko­vos Eu­ro­ly­go­je, bet ir Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) rung­t y­nės. Džiu­g u, kad are­nos kai­no­da­ra LKL rung­ty­nes lei­ do ste­bė­ti vi­siems no­rin­tie­siems. Tur­ būt vi­si sau ga­lė­jo leis­ti atei­ti į are­ną, ste­bė­t i var­ž y­bas ir jaus­t is nor­ma­l iu eu­ro­pie­čiu. Kal­bant apie are­ną, ne­ga­ li­ma kal­bė­ti tik apie krep­ši­nį. Ma­nau, kad „Žal­gi­rio“ are­nos ati­da­ry­mas bu­vo di­de­lis im­pul­sas mies­to kas­die­niam, spor­t i­n iam ir eko­no­m i­n iam gy­ve­n i­ mui. Ti­kiu, kad Lais­vės alė­jos at­gi­mi­ mui di­de­lę įta­ką pa­da­rė are­nos veik­la. Are­na, ak­ty­vus ope­ra­to­r ius, aukš­tas or­ga­n i­za­vi­mo ly­g is duo­da pa­si­t i­kė­ji­ mo sa­vo jė­go­m is ir pa­si­d i­d žia­v i­mo,

„„Anšlagas: kai kurias „Žalgirio“ rungtynes stebėjo beveik 16 tūkst. žiūrovų.

„Žal­g i­r io“ are­nos ar­chi­tek­tas

P

a­čiam gal ir ne­pa­to­g u sa­vo kū­ri­nį ver­tin­ti, bet ga­liu pa­sa­ ky­ti, kad jį ver­ti­nu la­bai ge­rai. Tai ne­tra­di­ci­nė ar­chi­tek­tū­ra, iš­reiš­kian­ti pro­ce­są, o ne ar­chi­tek­tū­ri­ nį di­zai­ną. Šio pa­sta­to gy­ve­ni­mas tu­ rė­tų bū­ti ga­na il­gas ir jo ar­chi­tek­tū­ra tu­rė­tų at­si­skleis­ti po tru­pu­t į per tam tik­rą lai­ką. Kol kas vis­kas išei­na. Are­ na yra funk­cio­na­li ir dar bus dir­ba­ma. Tie­sa, ne tie­sio­g iai to­bu­l i­nant ar­chi­ tek­tū­rą, o su­si­tel­kiant prie emo­ci­nės da­lies. Jau ruo­šia­mas už­ra­šas, kai ku­ rie ki­ti ele­men­tai. Nie­ko ki­taip ne­da­ry­ čiau. Ge­riau, kad pa­sta­tą įver­tin­tų ki­ti ar­chi­tek­tai, bet mes šį dar­bą lai­ko­me pa­vy­ku­siu. Per tu­rė­tą lai­ką pa­da­rė­me vis­ką, ką įsi­vaiz­da­vo­me. Pa­vy­ko pa­sa­ ky­ti tai, ką no­rė­jau.


6

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Aps­kai­čiuo­ta so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė Lu­kas Mik­ne­vi­čius

S

o­cia­liai at­sa­kin­gas vers­las. Šis žo­džių jun­gi­nys mū­sų ša­ly­je pa­sta­ruo­ju me­ tu ta­po bur­ta­žo­džiu, ku­riuo pri­si­den­ gę kai ku­rie vers­li­nin­kai itin mėgs­ta dė­tis ge­res­ni, nei yra iš tik­rų­jų. Kar­tais toks no­ ras pa­si­ro­dy­ti įgau­na ir ga­na gro­tes­kiš­kų for­ mų. Nau­jau­sias to pa­vyz­dys – Lie­tu­vos alu­da­ rių gil­di­jos pra­ne­ši­mas, kad die­ną ne­bus rek­ la­muo­ja­mas neal­ko­ho­li­nis alus ir sid­ras. „Lie­tu­vo­je alaus ir sid­ro rek­la­ma die­ną drau­ džia­ma. Ta­č iau įsta­t y­mas tu­rė­jo spra­gą – neal­ko­ho­l i­n io alaus ir sid­ro rek­la­ma nė­ra drau­d žia­ma. Tad alu­da­rių gil­di­jos na­riai sa­ va­no­r iš­kai nu­spren­dė šia įsta­t y­mo spra­ga ne­si­nau­do­t i ir neal­ko­ho­l i­n io alaus bei sid­ ro rek­la­mą trans­l iuo­t i tik vė­ly­vais va­ka­rais – nuo 22 val. Ti­k i­me, kad sa­vi­re­gu­lia­ci­ja yra efek­ty­ves­nis bū­das, ska­ti­nant at­sa­k in­gos vi­ suo­me­nės kū­ri­mą. Drau­di­mais at­sa­kin­gos vi­ suo­me­nės juk ne­su­kur­si“, – to­k į ge­ru­mo ges­ tą paaiš­k i­no Lie­tu­vos alu­da­rių gil­di­jos pre­zi­ den­tas Sau­l ius Ga­la­daus­kas.

Su­­kū­rus de­šim­tis bū­ dų rek­la­muo­tis ne­pa­žei­ džiant įsta­ty­mų, vi­sai ne­skaus­min­ga vie­no jų at­si­sa­ky­ti. Sa­vi­re­gu­lia­ci­ja – ge­res­nis bū­das kur­ti so­cia­liai at­sa­kin­gą vi­suo­me­nę? At­sip­ra­šau, bet ką ban­ do­ma ap­gau­ti? Jei­gu jau kal­ba­ma apie sa­vi­re­ gu­lia­ci­ją, gal ver­tė­tų šį prin­ci­pą tai­ky­ti iki ga­lo? Juk už­ten­ka perei­ti bet ku­rio di­des­nio mies­ to bet ku­ria se­na­mies­čio gat­ve ir įvai­raus al­ ko­ho­lio rek­la­mos už­tvin­do akis ir sme­ge­nis. Ga­lų ga­le, mie­lie­ji alu­da­riai, jei jau esa­te to­kie at­sa­kin­gi, ko­dėl tiek­da­mi sa­vo pro­duk­ci­ją ba­ rams bū­ti­nai pa­si­rū­pi­na­te ir tuo, kad jū­sų lo­go­ ti­pai ant užei­gų sie­nų bei lau­ko ka­vi­nių skė­čių bū­tų di­des­ni už tų užei­gų iš­ka­bas? Su­­kū­rus de­šim­tis bū­dų rek­la­muo­tis ne­pa­žei­ džiant įsta­ty­mų, vi­sai ne­skaus­min­ga vie­no jų at­si­sa­ky­ti. Ypač ne pa­ties efek­ty­viau­sio, nes te­le­vi­zi­jos rek­la­mos, kaip alu­da­rių rin­ko­da­ ros prie­mo­nė, jau se­niai nu­ke­lia­vu­sios į ant­rą pla­ną ir už­lei­du­sios vie­tą įvai­rioms ak­ci­joms, kon­kur­sams bei in­ter­ne­to žai­di­mams. Be to, šie­met taip jau su­ta­po, kad dau­g u­ma moks­lei­vių ir stu­den­tų Rug­sė­jo 1-ąją švęs rug­ sė­jo 3 d., kai ne­ga­l ios drau­di­mas pre­k iau­ti al­ ko­ho­l iu. Ar įsi­vaiz­duo­ja­te, už ko­k ią su­mą tą­ dien bus iš­ger­ta alaus ir sid­ro? Tik­riau­siai už pa­na­šią, ko­k ią Lie­tu­vos alu­da­rių gil­di­jos na­ riai skir­da­vo te­le­vi­zi­jos rek­la­mai die­ną. informacija:

302 250

Olim­pi­nės kalbos klai­dos

P

ers­kai­čiau apie tai, kad prie Rū­tos Mei­lu­ty­tės lie­pos už­ra­šo ang­lų kal­ba įvel­ta klai­da. La­bai ma­lo­ nu, kad lai­ku pa­ste­bė­ta ir su­kly­ du­sie­ji pa­si­ža­dė­jo iš­tai­sy­ti. Man la­bai įdo­mu, kas, ka­da pri­siims kal­tę, kad mums in­for­ ma­ci­ja iš olim­pia­dos per LRT ir­ gi bu­vo per­duo­da­ma su klai­do­ mis ar ne­tiks­lu­mais. Rugp­jū­čio 5 d. krei­piau­si į LRT te­le­vi­zi­ jos di­rek­to­rių Rim­vy­dą Pa­lec­ kį, ne­ga­vęs at­sa­ky­mo rugp­jū­čio 8 d. krei­piau­si į LRT TV nau­jie­ nų tar­ny­bos di­rek­to­rių Aud­rių Ma­to­nį dėl to, kad jie ret­rans­ liuo­ja in­for­ma­ci­ją su klai­do­mis ir dėl to neat­sip­ra­šo žiū­ro­vų. Iki šiol jo­kio at­sa­ky­mo ne­ga­vau. O juk bu­vo už­ra­šų, ku­riuo­se (vie­ na­me) bu­vo net 7 klai­dos ar ne­ tiks­lu­mai. Gal „Kau­no die­na“ ga­lė­tų pa­ gel­bėti, kad Lon­do­ne da­ry­tos klai­dos ne­nuei­tų iki So­čio ar net Rio de Ža­nei­ro olim­pia­dų. Klys­ti žmo­giš­ka, ta­čiau klai­ din­ti ne­va­lia. Gerb. LRT spor­to re­dak­ci­ja, Da­bar vi­sas pa­sau­lis al­suo­ ja Lon­do­no olim­pia­da. Do­miuo­ si olim­pia­da ir aš. La­bai gra­žus ati­da­ry­mas, pui­kiai or­ga­ni­zuo­ja­ mos var­žy­bos, at­ro­do, kad vis­kas pui­ku, tik gul­bės pie­no trūks­ta. Aš no­riu pa­kal­bė­ti apie klai­das, ku­rios da­ro­mos pa­tei­kiant in­for­ ma­ci­ją. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma žmo­ nių jų ne­pas­te­bi ir su­pran­ta kaip nor­mą. Tai klai­dos, ku­rios da­ro­ mos už­ra­šant re­zul­ta­tus, dy­džių vie­ne­tus. Ati­džiai ste­bė­jau Van­ ku­ve­rio olim­pia­dą, tu­riu kai ku­ rias klai­das ir ne­tiks­lu­mus už­si­ ra­šęs, to­dėl ga­liu pa­ly­gin­ti vie­nos ir ki­tos olim­pia­dos klai­das. Da­lį klai­dų pa­da­ro ir jū­sų dik­ to­riai, ko­res­pon­den­tai, Lon­ do­nia­dos ve­dė­jai. Ma­lo­nu pa­ ste­bė­ti, kad tai pa­vie­nės, re­tai pa­si­tai­kan­čios klai­dos. Dau­gu­ mą pa­ste­bi­te ir jūs, ta­čiau kai ku­rias nu­ro­dy­siu ir aš, ti­kė­da­ ma­sis, kad jų ne­be­kar­to­si­te. Ma­lo­niau­si pri­si­mi­ni­mai iš plau­ki­mo var­žy­bų. Jų bu­vo daug, to­dėl ir in­for­ma­ci­jo­se bu­vo įvai­ ro­vės. Jū­sų LRT ek­ra­ne ma­tė­ si to­kie už­ra­šai: 100 M, 100 m, o la­biau­siai nu­ste­bi­no pra­ne­ši­ mas, kad Ja­nu­šai­tis plauks 200 m. dis­tan­ci­ją. Ma­žas taš­ke­lis met­rus pa­ver­tė me­tais. Vis dėl­to nė kar­to ne­ma­čiau klai­dos, ku­rią vi­sur (ki­taip ne­pas­te­bė­jau) da­ro Lon­do­no olim­pia­dos or­ga­ni­za­ to­riai ir vyk­dy­to­jai – tarp skai­ čiaus ir vie­ne­to ne­pa­lie­ka tar­ po. LRT te­le­vi­zi­ja tai at­lie­ka be klai­dų. Kar­tais gir­dė­jo­si ne­tai­syk­ lin­gi pa­sa­ky­mai: dve­jos se­kun­

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

mos žai­dy­nė­se bus iš­veng­ta kal­bos kul­tū­ros klai­dų. 

dės, dve­jos šim­to­sios mi­nu­tės ir pan. Ma­nau, su­kly­du­sie­ji bu­vo per­spė­ti ir atei­ty­je tų klai­dų ne­ be­bus. La­bai ma­lo­nu gir­dė­ti, kad dau­ gu­ma jū­sų ko­res­pon­den­tų ne­pai­ nio­ja ma­sės ir svo­rio są­vo­kų. La­ bai ge­rai tai at­lie­ka Taut­vy­das Meš­ko­nis, nu­ro­dy­da­mas, kad spor­ti­nin­kas sve­ria 85 ki­log­ra­ mus, ta­čiau irk­la­vi­mo var­žy­bo­se ko­men­ta­to­rius pa­sa­kė „...svo­ris 104 ki­log­ra­mai...“ Ki­log­ra­mais ma­tuo­ja­ma ma­sė, o ne svo­ris. Tai dau­gu­mai ga­li bū­ti nau­jie­ na, nes dėl tur­gaus įta­kos dar kai kas svo­rį ma­tuo­ja ki­log­ra­mais, o juk nuo 1980 m. pra­džios to da­ ry­ti ne­ga­li­ma. (...)

Ati­džiai ste­bė­jau Van­ku­ve­rio olim­ pia­dą, to­dėl ga­liu pa­ly­gin­ti vie­nos ir ki­tos olim­pia­dos klai­das. Kaip jau mi­nė­jau, jū­sų ko­man­ dos da­ro­mos klai­dos yra pa­vie­nės ir di­de­lės įta­kos ne­tu­ri. Lon­do­no olim­pia­dos or­ga­ni­za­to­riai klai­ dų da­ro iš­ti­sai, šim­tus kar­tų jas pa­kar­to­da­mi. Pra­dė­jau olim­pia­ dą ste­bė­ti nuo dvi­ra­ti­nin­kų var­ žy­bų. Ma­tė­si už­ra­šai, pa­tei­kia­mi ek­ra­ne ir tra­so­je. Štai nu­va­žiuo­ tas nuo­to­lis „34,3KM“. At­ro­do, vis­kas aiš­ku, ta­čiau čia pa­da­ry­ tos ke­lios klai­dos. Tarp­tau­ti­nė­je vie­ne­tų sis­te­mo­je SI met­ras žy­ mi­mas ma­žą­ją m rai­de, prieš­dė­ lis „ki­lo“, reiš­kian­tis tūks­tan­tį, taip pat ra­šo­mas ma­žą­ja rai­de.

Abi rai­dės už­ra­šy­tos ma­žes­nio nu­me­rio šrif­tu, ta­čiau dėl to jos ne­tam­pa ma­žo­sios. Bet pa­ke­lė­ se aiš­kiai ma­tė­si sten­dai su už­ ra­šais: 500m, 100m, 50m ir pan. Kaip jau bu­vau mi­nė­jęs, tarp skai­čiaus ir vie­ne­to tu­rė­tų bū­ti tar­pas. De­ja, to nie­kur nė­ra. Pa­teik­siu tre­ke va­žia­vu­sių dvi­ra­ti­nin­kų grei­čio pa­vyz­dį: 54,075KM/H. Ly­gi­nant su anuo pa­vyz­džiu, čia dar pri­si­de­da rai­ dė H di­džio­ji, pa­ra­šy­ta ma­žes­niu šrif­tu ne­gu skai­čius, nors tu­rė­tų bū­ti ma­žo­ji „h“. Te­ko ste­bė­ti bok­so var­žy­bas, ten ek­ra­ne už­ra­šy­ta „60KG“. Tarp­tau­ti­nė­je vie­ne­tų sis­te­mo­je SI ma­sės vie­ne­tas ki­log­ra­mas žy­ mi­mas ma­žo­sio­mis rai­dė­mis, pa­ lie­kant vie­nos po­zi­ci­jos tar­pą. Tarp skai­čiaus ir vie­ne­to tar­pą te­ko pa­ste­bė­ti tik tais mo­men­tais, kai po bė­gi­kų var­žy­bų kai­ria­ja­me apa­ti­nia­me ek­ra­no kam­pe trum­ pai pa­si­ro­dy­da­vo už­ra­šas: „+1,5 M/S“. Vis dėl­to čia sly­pi ki­ta bė­ da – tarp­tau­ti­nė­je vie­ne­tų sis­te­ mo­je S di­džią­ja žy­mi­mas elekt­ri­ nio lai­džio vie­ne­tas. Klai­dos, ma­tyt, yra už­kre­čia­ma li­ga. Pe­ki­no olim­pia­do­je sun­ku­ mų kil­no­to­jų iš­kel­tų svar­me­nų ma­sė ek­ra­ne bu­vo už­ra­šo­ma tei­ sin­gai, sa­lės švies­len­tė­je „KG“, o Lon­do­no olim­pia­do­je – su klai­ do­mis. Pa­žiū­rė­jus, kaip bu­vo ra­ šo­mi vie­ne­tai Van­ku­ve­rio olim­ pia­do­je, pa­ste­bė­jau, kad prieš ro­dant sli­di­nin­kus tra­so­se kai kur dar bu­vo už­ra­šo­ma ir tei­sin­ gai, pvz., „46 km“. O jau Lon­ do­no olim­pia­do­je iki šiol tei­sin­ go už­ra­šo ne­pas­te­bė­jau. Van­ku­ve­rio olim­pia­do­je tem­ pe­ra­tū­rą už­ra­šy­da­vo su vie­na klai­da, ne­pa­lik­da­mi tar­po tarp

AFP nuotr.

skai­čiaus ir Cel­si­jaus laips­nio nu­liu­ko, tai Lon­do­no olim­pia­do­je sta­dio­no cent­ri­nė­je da­ly­je dė­žu­tė ro­do tik pli­ką skai­čių, su nu­liu­ ku prie jo, o tai yra kam­po vie­ne­ tas. Kas ten pa­svi­ręs 18 laips­nių kam­pu, taip ir ne­ži­no­ma. LRT te­le­vi­zi­ja neat­sa­ko už klai­ das, ku­rias da­ro olim­pia­dos or­ ga­ni­za­to­riai ir vyk­dy­to­jai, ta­čiau ji tas klai­das sė­ja ne­pers­pė­da­ma žiū­ro­vų, jog už tas klai­das neat­ sa­ko. O kaip tu­rė­tų rea­guo­ti LRT į Lon­do­no te­le­kom­pa­ni­jos da­ro­ mas klai­das? Bent jau ofi­cia­liai per­spė­ti tą kom­pa­ni­ją ga­lė­tų, juk ir už klai­das už­si­mo­ka. Vis dėl­to, no­rint per­spė­ti, rei­kia bū­ti tik­ ram, kad rei­ka­la­vi­mai tei­sė­ti. Vie­ne­tų stan­dar­tais do­miuo­si nuo 1979 m. Ta­da bu­vo So­vie­tų Są­jun­gos stan­dar­tas, ku­rio pa­ grin­dą su­da­ro SI, da­bar ga­lio­ja Eu­ro­pos stan­dar­tas ISO 80000. Jo pa­grin­du li­ko ta pa­ti tarp­tau­ ti­nė sis­te­ma SI. Daug kas sa­ko, kad tie ne­tiks­ lu­mai nė­ra jau to­kie di­de­li, vi­ siems vis­kas su­pran­ta­ma, to­dėl ne­ver­ta kel­ti triukš­mo. Lon­do­no olim­pia­dos or­ga­ni­za­to­riai nau­ do­ja žy­mė­ji­mus, ku­riuos nau­ do­ja Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, ir bru­ka vi­sam pa­sau­liui, ig­no­ruo­da­mi ki­tas vals­ty­bes, iš­kel­da­mi sa­vo vals­ty­bę virš ki­tų. Jei­gu tai smulk­me­nos ir nė­ra taip svar­bu, tai ir LRT ga­li pa­gal jų to­ną ra­šy­ti. Ta­da ga­li­ma ra­šy­ ti ma­žo­sio­mis rai­dė­mis, tik pa­di­ di­nus jų šrif­tą, ne­pa­lie­kant tar­pų tarp žo­džių. Jei­gu taip, tai ga­li­me ra­šy­ti taip: di­džio­jib­ri­ta­ni­ja, lon­ do­no olim­pia­da, ka­ra­lie­nėelž­bie­ ta ir pa­na­šiai. Ma­nau, kad no­ta Lie­tu­vai bū­tų ga­ran­tuo­ta. Ro­mual­das Gar­ga­sas

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Ko­rek­tū­ra: skai­ty­to­jas vi­lia­si, kad ar­ti­miau­sio­je olim­pia­do­je – 2014-ai­siais So­čy­je vyk­sian­čio­se žie­

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos

Elektros skydinėje – universitetas Tai tik ma­ža da­lis ofi­cia­ 1 liai Lie­tu­vos mies­tuo­ se re­gist­ruo­tų įstai­gų pa­va­di­ni­mų.

Kai ku­rios jų su aka­de­mi­niu pa­ sau­liu ne­tu­ri nie­ko bend­ra, ta­čiau, at­ro­do, sėk­min­gai vei­kia. Lie­tu­ vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se vei­ kia dar bent de­šim­tys va­di­na­mų­ jų Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tų. Ži­no­ma, šių įstai­gų aukš­to­sio­ mis Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) ne­lai­ko. Ta­čiau jų pa­va­di­ni­ mų ne­kont­ro­liuo­ja nie­kas.

Vyk­dant ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­ mus, Va­rė­nos ra­jo­ne ras­ti Dai­ na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų pa­ lai­kai, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cent­ras.

„Puo­šia“ ne­cen­zū­ri­nis žo­dis

Iš­kal­bin­ga de­ta­lė: kai ku­rios šių „aukš­tų­jų mo­kyk­lų“ re­gist­ruo­ tos bu­tuo­se. Ir net trans­for­ma­to­ ri­nė­se. Bent jau to­kį pa­sta­tą at­ra­do dien­raš­čio žur­na­lis­tai, nu­vy­kę nu­ ro­dy­tu „Pa­sau­li­nio dva­si­nio uni­ ver­si­te­to Brah­ma Ku­ma­ris“ būs­ti­ nės ad­re­su Vil­niu­je.

Lie­tu­vo­je į aukš­tą­ jį moks­lą, taip pat į „uni­ver­si­te­to“ var­do var­to­ji­mą žiū­ri­ma pri­mi­ty­viai.

„„Stu­di­jos: „Pa­sau­li­nis dva­si­nis uni­ver­si­te­tas Brah­ma Ku­ma­ris“ vei­kia štai šio­je trans­for­ma­to­ri­nė­je. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Šeš­ki­nės rajone dunk­so „uni­ver­ si­te­to pa­sta­tas“. Bet ja­me nė­ra nei au­di­to­ri­jų, nei suo­lų ar len­tų, tik elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mo įran­ga. Ant išo­ri­nių sie­nų gra­žiai ža­liuo­ ja vi­jok­liai. Jo­kių len­te­lių ar iš­ka­ bų. Tik ant vie­nos sie­nos pui­kuo­ ja­si ne­cen­zū­ri­nis žo­dis. „Ma­ha­ri­šio va­dy­bos uni­ver­si­te­ to“ ad­re­sas sos­ti­nė­je – pa­pras­tas bu­tas ne­to­li mies­to cent­ro. Jo du­ris ati­da­ręs vyras la­bai nu­ste­bo, tvir­ ti­no nie­ko ne­ži­nąs apie jo­kius uni­ ver­si­te­tus. Vė­liau tru­pu­tį pa­svars­ tęs, kad „gal­būt ką nors sū­nus bus čia įre­gist­ra­vęs“, už­vė­rė du­ris.

na­vi­čiaus uni­ver­si­te­tas. 2003–2011 m. ši pri­va­ti bend­ro­vė va­di­no­si Vil­ niaus vers­lo ir tei­sės aka­de­mi­ja, ta­ čiau ūmai vir­to uni­ver­si­te­tu. Anks­čiau ši įstai­ga siū­lė tik ant­ ro­sios pa­ko­pos – ma­gist­ro – stu­ di­jas, ta­čiau nuo šių me­tų pra­džios pa­siū­lė ir ba­ka­lau­ro. ŠMM šios mo­ kyk­los stu­di­jų pro­gra­mas įver­ti­no kaip uni­ver­si­te­ti­nes, tad bend­ro­vė ga­lė­jo pa­keis­ti pa­va­di­ni­mą ir vir­to uni­ver­si­te­tu. Be­je, šis uni­ver­si­te­tas – ne vie­ nin­te­lė aukš­to­jo moks­lo įstai­ga, sie­kian­ti pel­no. Už­da­rą­ja ak­ci­ne bend­ro­ve trak­tuo­ja­mas ir, pa­vyz­ džiui, ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­tas. Pap­ras­tai uni­ver­si­te­ tai yra ne pel­no sie­kian­čios or­ga­ni­ za­ci­jos – vie­šo­sios įstai­gos.

Virs­ta bendrovėmis

Nė­ra prie­žiū­ros

Kai ku­rie at­ve­jai – su­dė­tin­ges­ni. Maž­daug prieš pus­me­tį ša­ly­je iš­dy­ go dar vie­na ne­vals­ty­bi­nė aukš­to­ji mo­kyk­la – UAB Ka­zi­mie­ro Si­mo­

Ras­ti par­ti­za­nų pa­lai­kai

Kont­ro­liuo­ti ir pri­žiū­rė­ti, kaip ir kam su­tei­kia­mas uni­ver­si­te­to var­ das, – ŠMM rū­pes­tis, ta­čiau mi­ nis­te­ri­ja į tai, re­gis, žiū­ri pro pirš­

tus. To­kią nuo­mo­nę iš­sa­kė Stu­di­jų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos prie Stu­di­ jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mo cent­ro na­rys pro­f. Vy­tau­tas Dau­jo­tis. „Tai yra val­džios rei­ka­las. Ir to­ kių pri­va­čių aukš­tų­jų, sie­kian­čių vien pel­no, da­bar vei­sia­si vis dau­ giau. Aukš­ta­ja­me moks­le Lie­tu­vo­je die­gia­mi rin­kos dės­niai, į aukš­tą­ jį moks­lą, taip pat į „uni­ver­si­te­to“ var­do var­to­ji­mą žiū­ri­ma pri­mi­ty­ viai“, – ko­men­ta­vo V.Dau­jo­tis. Stu­den­tai tu­ri­nio nea­ti­tin­kan­čių pa­va­di­ni­mų esą klai­di­na­mi ir ŠMM tai tu­rė­tų kont­ro­liuo­ti griež­čiau. „Prie­žiū­ra – ŠMM rei­ka­las. Ta­čiau lai­ko­ma­si nuo­mo­nės, kad stu­den­ tas – lyg klien­tas: nu­spręs, kur jam ge­riau, o jei aukš­to­ji dė­me­sio ne­ su­lauks, bank­ru­tuos. Vis dėlto toks pri­mi­ty­vus rin­kos dės­nių die­gi­mas aukš­ta­ja­me moks­le nie­kur ne­ve­ da“, – pri­dū­rė V.Dau­jo­tis. Lie­tu­vo­je vei­kia 27 vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los. 14 iš jų lai­ ko­mi uni­ver­si­te­tais.

Kas yra uni­ver­si­te­tas? Kas Lie­t u­vo­je yra uni­ver­s i­te­t as, ofi­cia­liai api­brė­ž ia Moks­lo ir stu­di­ jų įsta­ty­mas. Jo 8 straips­nis skel­bia: „Uni­ver­si­te­te vyk­do­mos uni­ver­si­ te­t i­nės stu­d i­jos, at­l ie­ka­m i moks­l i­ niai ty­r i­mai, eks­pe­r i­men­t i­nė (so­ cia­l i­nė, kul­t ū­r i­nė) plėt­ra ir (ar­ba) plė­to­ja­mas aukš­to ly­g io pro­fe­sio­ na­lu­sis me­nas. Šią veik­lą vyk­dan­čios aukš­to­sios mo­kyk­los pa­va­di­ni­me tu­ri bū­ti žo­ dis „uni­ver­si­te­tas“ ar­ba „aka­de­mi­ja“, ar­ba „se­mi­na­ri­ja“. Tarp uni­ver­si­te­to tiks­lų – ne tik stu­ di­jų vyk­dy­mas. Uni­ver­si­te­tas tu­ ri „ug­dy­t i vi­sa­pu­siš­kai iš­si­la­v i­nu­ sią, etiš­kai at­sa­k in­gą, kū­ry­bin­gą ir vers­lią as­me­ny­bę“.

Ne­to­li Zer­vy­nų miš­ko ap­tik­ti 1952 m. ge­gu­žės 20 d. žu­vu­sių Par­ti­za­no Ka­zi­mie­rai­čio rink­ti­ nės par­ti­za­nų pa­lai­kai. Iš Lie­tu­vos ypa­tin­ga­ja­me ar­ chy­ve sau­go­mų do­ku­men­tų bu­ vo ži­no­ma, kad tą­dien so­vie­ tų sau­gu­mo MGB 2N val­dy­bos agen­tų-smo­gi­kų gru­pė ap­ti­ko Par­ti­za­no Ka­zi­mie­rai­čio rink­ ti­nės Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­ gaikš­čio Vy­tau­to tė­vo­ni­jos Ge­ nio bū­rio bun­ke­rį, ku­ria­me per kau­ty­nes su bun­ke­rį štur­ma­vu­ siais agen­tais-smo­gi­kais žu­vo ke­tu­ri par­ti­za­nai: A.Čes­nu­le­vi­ čius-Mė­nu­lis, V.Lu­ko­še­vi­čiusBa­lan­dis, J.Mor­kū­nas-Ban­gi­nis ir V.Sa­daus­kas-Ka­rys. Per pir­mą­jį eta­pą bu­vo at­ lik­ti de­ta­lūs bun­ke­rio ty­ri­ mai. Už­fik­suo­ta apie 800 ra­di­ nių, nu­sta­ty­ti bun­ke­rio dy­džiai ir konst­ruk­ci­jos ypa­tu­mai, po at­kas­to­mis bun­ke­rio grin­di­mis pa­siek­tas įže­mis. Per ant­rą­jį eta­pą tir­ta bun­ke­ rio ap­lin­ka. Bu­vo iš­kas­tos ke­lios žval­go­mo­sios per­ka­sos, vie­no­ je iš ku­rių rugp­jū­čio 10 d. bu­vo ap­tik­ta žmo­nių kau­lų. Rugp­jū­ čio 13 d. bu­vo kreip­ta­si į Va­rė­nos ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą ir pra­tęs­tas ty­ri­mas bei at­lik­tas pa­lai­kų eks­hu­ma­vi­mas. Nus­ta­ ty­ta, kad 15 m at­stu­mu nuo bun­ ke­rio bu­vo iš­kas­ta ne­gi­li 1,20 m duo­bė, ku­rio­je už­kas­ti žu­vu­sių par­ti­za­nų pa­lai­kai. Per­lai­do­ti ras­tų par­ti­za­nų pa­ lai­kus ke­ti­na­ma šį ru­de­nį Va­rė­ nos ra­jo­ne Per­lo­jos kai­mo ka­pi­ nė­se. BNS, KD inf.

Or­di­nais pa­gerb­ti dar trys Lietuvos olim­pie­čiai Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įtei­ kė ap­do­va­no­ji­mus dar trims Lon­ do­no olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se pa­si­ žy­mė­ju­siems Lie­tu­vos spor­ti­nin­ kams.

Auk­so me­da­lį pen­kia­ko­vės rung­ ty­je iš­ko­vo­ju­sią Lau­rą Asa­daus­kai­ tę-Zad­nep­rovs­kie­nę ša­lies va­do­vė ap­do­va­no­jo or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ko­man­do­ro di­džiuo­ju kry­žiu­mi, bron­zos me­da­lį lai­mė­ ju­siam bok­si­nin­kui Eval­dui Pet­ raus­kui įse­gė or­di­no „Už nuo­pel­ nus Lie­tu­vai“ Ka­ri­nin­ko kry­žių. Lon­do­no žai­dy­nė­se bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo rung­ty­je si­dab­ ro me­da­lį iš­ko­vo­ju­siam Jev­ge­ni­jui Šuk­li­nui įteik­ta Pre­zi­den­to tau­rė. 2010 m. D.Gry­baus­kai­tė už nuo­ pel­nus spor­tui šį spor­ti­nin­ką jau yra ap­do­va­no­ju­si Lie­tu­vos di­džio­ jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ri­te­rio kry­žiu­mi. Vals­ty­bi­niai ap­do­va­no­ji­mai taip pat skir­ti Lie­tu­vos spor­ti­nin­kus

tre­ni­ra­vu­siems ir Lon­do­no olim­pi­ nėms var­žy­boms juos ren­gu­siems tre­ne­riams. Ap­d o­va­n o­d a­m a olim­p ie­č ius Pre­zi­den­tė juos va­di­no tik­rais pa­ trio­tais. „Esa­te tik­ri Lie­tu­vos pa­ trio­tai. Esa­te tie, ku­riems Tė­vy­ nės gar­bė – tai ir as­me­ni­nė lai­mė. Lon­do­ne skam­bant Lie­tu­vos him­ nui ir ky­lant tris­pal­vei, drau­ge su ju­mis džiau­gė­si vi­sa Lie­tu­va. Tai bu­vo pa­si­di­džia­vi­mo sa­vo ša­li­mi aki­mir­kos, dėl ku­rių ver­ta gy­ven­ ti ir au­ko­tis. Jūs ta­po­te bran­gūs ir ar­ti­mi mums vi­siems. Vi­siems, ku­rie my­li sa­vo Tė­vy­nę ir ti­ki ja, kad ir kur gy­ven­tų“, – ap­do­va­no­ ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je kal­bė­jo ša­lies va­do­vė. Praė­ju­sią sa­vai­tę ša­lies va­do­vė vals­ty­bi­nius ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė olim­pi­nį auk­są plau­ki­mo var­žy­bo­se lai­mė­ju­siai Rū­tai Mei­lu­ty­tei ir im­ ty­nių rung­ty­je bro­zą iš­ko­vo­ju­siam Alek­sand­rui Ka­za­ke­vi­čiui.

„„Gar­bė: po ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jos – tra­di­ci­nė nuo­trau­ka su pre­zi­den­te. Iš kai­rės: E.Pet­raus­kas, J.Šuk­li­

KD, BNS inf.

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

nas, D.Gry­baus­kai­tė ir L.Asa­daus­kai­tė. 


8

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

5,04

4,72

2,36

„Va­koil“

5,02

4,69

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta94,49 dol. už 1 brl. 115,61 dol. už 1 brl.

+0,43 %

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3676 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,4051 JAV do­le­ris 1 2,8153 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,8444 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9595 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4435 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7233 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8101 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8749

+1,84 %

IAE tu­ri nau­ją sta­ty­to­ją

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

–0,51 %

pokytis

Tel­šių sta­ty­bos bend­ro­vę „Vėt­rū­na“ už­da­ ro­mo­je Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elekt­ri­nė­je ne­ tru­kus pa­keis Vi­sa­gi­no sta­ty­bų bend­ro­ vė „Vils­ta­ta“ – ji dirbs lai­ki­no­sios pa­nau­do­ to bran­duo­li­nio ku­ro sau­gyk­los sta­ty­bos pro­jek­te. Ti­kė­ti­na, kad vė­liau „Vils­ta­ta“ už­ baigs ir kie­tų­jų bran­duo­li­nių at­lie­kų per­dir­ bi­mo bei sau­go­ji­mo komp­lek­so sta­ty­bą. Iki šiol at­lik­ta ati­tin­ka­mai apie 80 ir 60 pro­c. sta­ty­bos dar­bų abie­juo­se pro­jek­tuo­se.

+0,0683 % +0,4996 % +0,7912 % +1,0300 % –0,0363 % –0,2269 % +0,0593 % +0,3348 % +0,0070 %

80 proc.

lietuvių duo­nos val­go kar­ tą per die­ną ir daž­niau, kaip at­sklei­dė ty­ri­mas.

Naujus moks­lo me­tus ga­lės at­švęs­ti Iš kil­nios idė­jos ap­ sau­go­ti ne­pil­na­me­ čius nuo al­ko­ho­ lio var­to­ji­mo rug­sė­ jo 1-ąją šie­met išeis šnipš­tas. Did­mies­ čiuo­se nau­ji moks­ lo me­tai bus šven­ čia­mi rug­sė­jo 3-ią­ją, o pre­ky­ba al­ko­ho­ liu šią die­ną ne­bus drau­džia­ma.

R

Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Moks­lo ir ži­nių die­na šie­met bus šeš­ta­die­nį. To­dėl Švie­ti­mo ir moks­ lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) sa­vi­val­dy­ bėms lei­do ap­si­spręs­ti, ka­da reng­ ti moks­lo me­tų pra­džios šven­tę – šeš­ta­die­nį ar pir­ma­die­nį, rug­sė­ jo 3 d. To­kį pa­siū­ly­mą ŠMM grin­dė kaip ga­li­my­bę su­tau­py­ti, nes mo­ ky­to­jams, dir­ban­tiems šeš­ta­die­nį, tu­ri bū­ti su­mo­ka­ma kaip už pa­pil­ do­mą dar­bo die­ną ar­ba ski­ria­ma pa­pil­do­ma lais­va die­na prie kas­ me­čių ato­sto­gų. Vil­niaus ir Klai­pė­dos mies­tų sa­ vi­val­dy­bės jau ap­si­spren­dė, kad Moks­lo ir ži­nių die­ną švęs pir­ma­ die­nį, rug­sė­jo 3-ią­ją. O Kau­ne vie­ni moks­lei­viai nau­jus moks­lo me­tus pra­dės rug­sė­jo 1-ąją, ki­ti – rug­sė­ jo 3-ią­ją.

Kaip dien­raš­tį in­for­ma­vo Nar­ko­ ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės de­par­ta­men­to Kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė La­taus­kie­nė, drau­di­ mas pre­kiau­ti al­ko­ho­liu ga­lios tik rug­sė­jo 1 d., kaip nu­ma­ty­ta Al­ko­ ho­lio kont­ro­lės įsta­ty­me. Nors Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­ lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ma­tu­las su­tin­ka, kad šie­met su­si­ klos­čiu­si si­tua­ci­ja yra ne­ge­ra, ta­ čiau atei­ty­je ne­ke­ti­na­ma to­bu­lin­ ti įsta­ty­mo. „Nau­ja moks­lo me­tų pra­džia yra rug­sė­jo 1-oji, ji ir tu­ri bū­ti šven­čia­ma šią die­ną“, – pa­ brė­žė jis. O pre­ky­bi­nin­kai ir to­liau lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad draus­ti pre­kiau­ti al­ ko­ho­liu rug­sė­jo 1-ąją yra ab­sur­diš­ ka. „Ne­prik­lau­so­mai nuo to, ku­rią die­ną bus už­draus­ta pre­kiau­ti al­ko­ ho­liu, as­me­nys, ku­riems svar­bu tą die­ną tu­rė­ti svai­ga­lų, ras ga­li­my­bę jų

pa­si­rū­pin­ti iš anks­to ar­ba tai pa­da­ ry­ti ka­vi­nė­se, kur al­ko­ho­lio pre­ky­ ba rug­sė­jo 1 d. neužd­raus­ta“, – tei­ gė bend­ro­vės „Ma­xi­ma LT“ at­sto­vė spau­dai Ol­ga Ma­laš­ke­vi­čie­nė. Pre­ky­bos tink­lo „Iki“ Vie­šų­jų ry­ šių de­par­ta­men­to va­do­vo Val­do Lo­ pe­tos tei­gi­mu, drau­di­mas pre­kiau­ti al­ko­ho­liu šią die­ną įta­kos ne­pil­na­ me­čiams ne­tu­ri, nes par­duo­ti al­ ko­ho­li­nius gė­ri­mus 18 me­tų ne­ tu­rin­tiems as­me­nims drau­džia­ma nuo­lat. „Pre­ky­bos cent­ro duo­me­ni­ mis, rugp­jū­čio 31 d. pre­ky­ba al­ko­ho­ liu išau­ga 50 pro­c., pa­ly­gin­ti su ki­to­ mis mė­ne­sio die­no­mis“, – sa­kė jis. Bend­ro­vės „Vi­čiū­nų res­to­ra­nų gru­pė“ di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Bal­ nis ne­slė­pė, kad rug­sė­jo 1-ąją apy­ var­ta bū­na vie­na di­džiau­sių per me­ tus. Šie­met, kai nau­jų moks­lo me­tų pra­džia bus šven­čia­ma dvi die­nas, ti­ki­ma­si ir di­des­nio srau­to klien­tų.

„„Neap­s au­gos: drau­di­mas pre­

kiau­ti al­ko­ho­liu rug­sė­jo 1-ąją šie­ met neapsaugos moks­lei­vių nuo svai­gi­ni­mo­si ir ap­si­svai­gi­nu­sių. To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa

Norėję parduoti butus sename daugiabutyje po renovacijos juos išnuomojo brangiau Lina Jauniškė Patraukli akiai namo išvaizda, pakilusi būsto vertė ir trečdaliu mažesnės sąskaitos už šildymą – tokius pokyčius vieno Kauno V.Krėvės prospekto daugiabučio gyventojai patyrė ryžęsi renovuoti pastatą. „Galima sakyti, nušovėme tris zuikius vienu šūviu. Daug problemų kėlęs senas daugiabutis virto namu, į kurį krypsta ne tik kaimynų, bet ir potencialių pirkėjų akys. Tačiau dabar parduoti niekas neskuba“, – šypteli daugiabučio bendrijos pirmininkas Arūnas Kulevičius.

Kaune, V.Krėvės prospekte, esantis 105-asis daugiabutis buvo atnaujintas praėjusių metų pavasarį. Kaip ir daugelis prieš keletą dešimtmečių statytų pastatų, jis prašyte prašėsi renovacijos. „Tiesiog atėjo laikas pastatą atnaujinti. Atsibodo mokėti milžiniškas sumas už šildymą, ypač kai žinai, kad didelė tos šilumos dalis išgaruoja pro plonas sienas ir senus langus. Žinoma, ne vieną gyventoją gąsdino renovacijos išlaidos, buvo ir nusiteikusių apskritai nieko nedaryti. Tačiau po ilgų derybų, geležinių argumentų, pasakojimų, kad pusę sumos kompensuos valstybė, daugumą pavyko įtikinti“, – pasakoja A.Kulevičius.

Išlaidos tapo įkandamos visiems

„Dar prieš porą metų aiškinę, kad renovacija naudinga tik statybininkams, o į seną butą investuoti neverta, mūsų namo skeptikai šiandien mąsto visai kitaip. Mano žiniomis,

Atsibodo mokėti milžiniškas sumas už šildymą, ypač kai žinai, jog didelė tos šilumos dalis išgaruoja pro plonas sienas ir senus langus.

neperspektyvius butus ketino parduoti bent aštuoni gyventojai. Dabar jie arba toliau gyvena, arba butus išnuomojo, ir už didesnę sumą, nei būtų gavę iki renovacijos. Daugiabutis tapo gerokai patrauklesnis ne tik patiems gyventojams, bet ir nuomininkams ar potencialiems pirkėjams“, – sako bendrijos pirmininkas. Bene pagrindinis atnaujinimo „indėlis“ – polistireninio putplasčio plokštėmis apšiltintas namo fasadas, pastelinėmis spalvomis nutinkuotos sienos. Taip pat daugiabutyje buvo pakeisti langai, įstiklinti balkonai, renovuotas šiluminis maz-

gas, atnaujinta dauguma vamzdžių. Renovuoti namą bendrijai kainavo apie 380 tūkst. litų. „Jei ne valstybės parama, daugumai tokia suma būtų buvusi ne pagal kišenę, tačiau, pasinaudojus kompensacijos mechanizmu, kiekvienam gyventojui teko kiek daugiau nei 5 tūkst. litų suma, kuri dalimis mokama kas mėnesį. Ji pasirodė įkandama visiems“, – teigia A.Kulevičius. Renovacijos išlaidos atsipirko patyrus, kad už šildymą šaltuoju sezonu reikia mokėti per 30 proc. mažiau. „Tikėjomės gero rezultato, jį ir gavome. Po renovacijos apskritai pagerėjo gyvenimo komfortas, net gyventojų nuotaikos tapo giedresnės, juk dabar gyvename tarsi visiškai kitame name“, – sako jis.

Atnaujintas daugiabutis tapo gerokai patrauklesnis ne tik patiems gyventojams, bet ir nuomininkams ar potencialiems pirkėjams. Pataria žvelgti kompleksiškai

Bendrijos pirmininkas gailisi tik dėl vieno – kad nepasinaudojo ga-

„„Gražu: atnaujintas„daugiabutis„V.Krėvės„pr.„105,„Kaune.„ „

limybe renovacijos lėšomis suremontuoti stogą bei atnaujinti karšto vandens cirkuliacijos sistemą kiekviename bute. „Padarėme klaidą, kad renovacija nebuvo šimtu procentų kompleksinė, tada ir jos efektyvumas būtų dar didesnis. Dabar stogas jau kelia bėdų, o metams bėgant jos tik didės. Tad visiems, kurie svarsto apie savo daugiabučio atnaujinimą, patariu gerai pagalvoti – palikę, pavyzdžiui, nerenovuotą stogą, žinoma, už darbus mokėsite kiek mažiau, tačiau iš esmės toks taupymas nebus racionalus, o vėliau greičiausiai teks gailėtis“, – sako A.Kulevičius.

BUPA„archyvo„nuotr.

Skaičiai „ Iš viso renovuota daugiabučių

Lietuvoje – 470. „ Ruošia investicijų planus – 264. „ Perka techninius projektus – 121. „ Vykdo rangos konkursus – 109. „ Atlieka rangos darbus – 58.

Informacija Daugiau informacijos apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (JESSICA) – www.atnaujinkbusta.lt ir nemokama telefono linija 8 800 200 12.


9

penktADIENIS, rugpjūčio 17, 2012

ekonomika Pas­ko­lų drau­di­mas nuo­sto­lin­gas

In­ves­tuos į kran­ti­nę

Sunk­me­tį iš­gy­ve­nan­ti vals­ty­bės val­do­ma įmo­nė „Būs­to pa­sko­lų drau­di­mas“ pir­mą šių me­tų pus­me­tį pa­ty­rė 10,596 mln. li­tų neau­di­tuo­tų nuo­sto­lių – 2 kar­tus ma­žiau nei 2011 m. pir­mą pus­me­tį. Bend­ro­vė pir­ mą šių me­tų pus­me­tį pa­si­ra­šė 2,379 mln. li­tų drau­di­mo įmo­kų (16,3 pro­c. ma­žiau nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai), o kom­ pen­suo­tų ža­lų su­ma sie­kė 29,408 mln. li­ tų (16,7 pro­c. dau­giau).

Klai­pė­dos jū­rų uos­tas ir vals­ty­bės kont­ro­ liuo­ja­ma naf­tos pro­duk­tų kro­vos bend­ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“ ant­ra­die­nį pa­si­ra­šė ga­lu­ti­ nį su­si­ta­ri­mą dėl maž­daug 260 mln. li­tų (su PVM) bend­rų in­ves­ti­ci­jų į su­skys­tin­tų­jų gam­ ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo inf­rast­ruk­tū­rą. Nu­ma­to­ma, kad uos­tas bus gi­li­namas, su­ mon­tuo­ti SGD sau­gyk­lai rei­ka­lin­gi įren­gi­niai, įreng­ta ra­dio­lo­ka­ci­nė įran­ga, pri­tai­ky­tos uos­ to sis­te­mos.

Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

P „„ Si­tua­ci­ja: ru­de­nį Lat­vi­jo­je pra­dė­jus veik­ti nau­jai pie­no per­dir­bi­mo

įmo­nei, Lie­tu­vos pie­no per­dir­bė­jai ga­li pri­stig­ti pie­no. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Lat­vi­jos pie­no upė iš­seks

15,4 proc.

per me­tus Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo pie­no su­pir­ki­mo kai­na.

proc.

vi­du­ti­nė me­ti­nė inf­lia­ci­ja Lie­tu­vo­je lie­pą len­kė ES vi­dur­kį.

Ita­li­jos grės­mė

Lat­vi­jo­je prie Jel­ga­ vos, ne­to­li Lie­tu­vos pa­sie­nio, ru­de­nį vi­ su pa­jė­gu­mu pra­ dė­sian­ti veik­ti pie­ no per­dir­bi­mo įmo­ nė tu­rė­tų su­ma­žin­ti pie­no pa­siū­lą Lie­tu­ vos rin­ko­je.

Pa­sak Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­ ko And­rie­jaus Stan­či­ko, nau­jo­ ji įmo­nė pa­keis pie­no ža­lia­vos pa­ siū­lą Lie­tu­vos rin­ko­je – iki šiol iš Lat­vi­jos į Lie­tu­vą ga­ben­tas pie­nas at­si­durs Lat­vi­jos žem­dir­bių koo­pe­ ra­ty­vo „Lat­vi­jas piens“ per­dir­bi­mo įmo­nė­je. „Šian­dien tie, ku­rie pie­ną par­ duo­da Lie­tu­vai, be abe­jo, par­duos jį sa­vo įmo­nei. Da­bar vyks­ta dis­ku­ si­jos, lat­viai svars­to apie ga­li­my­bę įsi­gy­ti pie­no iš koo­pe­ra­ty­vų Lie­tu­ vo­je“, – tei­gė A.Stan­či­kas. Anot jo, koo­pe­ra­ty­vas „Lat­vi­jas piens“ per pa­rą ga­lės per­dirb­ti apie

0,7

300 to­nų pie­no: „Praė­ju­sią sa­vai­ tę te­ko bū­ti įmo­nė­je, jiems vis­kas ge­rai se­ka­si ir šian­dien jų pa­jė­gu­ mas bent jau tirš­ti­nant pie­ną yra 300 to­nų per pa­rą.“ Šiuo me­tu įmo­nė­je vyk­do­mi ban­ do­mie­ji dar­bai – tik­ri­na­mas įren­ gi­nių pa­jė­gu­mas. Nau­jo­ji ga­myk­la veik­lą tu­rė­jo pra­dė­ti dar ko­vą, ta­ čiau už­tru­ko ban­do­mie­ji dar­bai. Pa­sak bend­ro­vės „Ro­kiš­kio sū­ ris“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko Da­liaus Trum­pos, nau­jų ga­myk­lų sta­ty­ba vi­sa­da su­ke­lia po­ky­čių rin­ko­je, ta­ čiau šiuo me­tu, kol Lat­vi­jos įmo­nė tik ban­do sa­vo pa­jė­gu­mą, di­des­nių po­ky­čių ža­lia­vų rin­ko­je jis ne­pas­ te­bi. „Nau­jų pa­jė­gu­mų at­si­ra­di­mas vi­sa­da da­ro di­des­nę ar ma­žes­nę įta­ ką, bet smar­kių po­ky­čių kol kas ne­ pas­te­bė­jo­me“, – sa­kė D.Trum­pa. Bend­ro­vės „Pie­no žvaigž­dės“ at­sto­vė spau­dai Vir­gi­ni­ja Žy­gie­nė tei­gė, kad šiuo me­tu pie­no pa­siū­ la, pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, yra di­des­nė. „Iš Lat­vi­jos per­ka­ mo pie­no kie­kis šie­met, pa­ly­gin­ ti su 2011 m., yra išau­gęs. Ir pie­ no pa­siū­la Lie­tu­vo­je nuo šių me­tų

pa­va­sa­rio ne­ma­žė­jo, at­virkš­čiai – rin­ko­je pie­no tik dau­gė­jo“, – sa­kė V.Žy­gie­nė. Pie­no per­dir­bi­mo bend­ro­vių at­ sto­vai tei­gė, kad si­tua­ci­ja pie­no pro­duk­tų rin­ko­je sta­bi­li­zuo­ja­si. Pa­sak V.Žy­gie­nės, nuo me­tų pra­ džios pro­duk­tų, ku­riais pre­kiau­ ja­ma bir­žo­je, kai­nos kri­to, ta­čiau šiuo me­tu ne­bek­rin­ta, ir neaiš­ku, ka­da jos pra­dės di­dė­ti. Bend­ro­vės „Pie­no žvaigž­dės“ lie­ pą už pie­ną mo­ka­ma vi­du­ti­nė su­ma bu­vo 709 li­tai už to­ną, o na­tū­ra­ laus pie­no kai­na – 814 li­tų už to­ną. Stam­bie­siems ūki­nin­kams, par­duo­ dan­tiems dau­giau kaip 1,3 to­nos per die­ną, bend­ro­vė mo­kė­jo po 901 li­ tą už to­ną. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, bend­ro­vė „Ro­kiš­kio sū­ris“ už to­ną na­tū­ra­laus pie­no bir­ že­lį vi­du­ti­niš­kai mo­kė­jo 775,9 li­to. Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nė pie­no su­pir­ ki­mo kai­na bir­že­lį bu­vo 778,1 li­ to už to­ną – per mė­ne­sį ji su­ma­žė­ jo 3,4 pro­c., o per me­tus – bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu bir­že­liu, – 15,4 pro­c. BNS, KD inf.

as­ta­rą­jį pus­me­tį Ita­li­ja bu­ vo pa­mirš­ta kaip pro­ble­ mi­nė vals­ty­bė. Tam, ži­no­ ma, ne­ma­žai pa­dė­jo ša­lies ban­ki­nin­ko Ma­rio Drag­hi pa­sky­ri­ mas vi­sos Eu­ro­pos cent­ri­nio ban­ ko (ECB) va­do­vu. Tai lei­do bu­vu­ siam Ita­li­jos fi­nan­si­nin­kui teik­ti vi­so­ke­rio­pą eko­no­mi­nę ir fi­nan­ si­nę pa­ra­mą sa­vo ša­liai ir taip ap­ sau­go­ti ją nuo pa­grin­di­nių ant­ raš­čių. Ta­čiau bet koks simp­to­mų gy­dy­mas anks­čiau ar vė­liau pa­si­ reiš­kia stip­res­niu pro­ble­mos paū­ mė­ji­mu. Ita­li­ja – ne išim­tis. Ša­lį gramz­di­na trys pa­grin­di­ niai veiks­niai: di­dė­jan­tis gy­ven­ to­jų skai­čius, ma­žė­jan­tis kon­ku­ ren­cin­gu­mas ir smun­kan­tis BVP. Pie­ti­nės vals­ty­bės pri­si­da­rė la­bai daug bė­dų, kai eko­no­mi­kai au­ gant už­dirb­tą per­tek­lių nau­do­jo ma­žin­da­mos mo­kes­čius ir di­din­ da­mos so­cia­li­nes iš­mo­kas pen­si­ nin­kams, be­dar­biams ir ki­tiems so­cia­liai rem­ti­niems vie­ne­tams. Di­dė­jan­čios iš­mo­kos pa­ska­ti­no gy­ven­to­jų skai­čiaus au­gi­mą, nes dėl kiek­vie­no vai­ko šei­mai tek­da­ vo vis dau­giau pa­ja­mų iš vals­ty­ bės biu­dže­to. Ita­li­ja, kaip ir ki­tos jau­nos eu­ro zo­nos ša­lys, iš­gy­ve­no ne­kont­ro­ liuo­ja­mą at­ly­gi­ni­mų ir kai­nų au­ gi­mą, be­pre­ce­den­tį ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to bei sta­ty­bos sek­to­rių iš­si­plė­ti­mą. Au­gan­tys at­ly­gi­ni­mai di­di­no vi­daus pre­kių ir pa­slau­gų kai­nas, tad Ita­li­ja pa­ma­žu ėmė pra­ras­ti kon­ku­ren­cin­gu­mą. Tai lė­mė vis di­dė­jan­tį eks­por­to ir im­ por­to skir­tu­mą. Kol ga­lų ga­le ša­ lis pir­mo­ji iš eu­ro zo­nos vals­ty­bių

2007 m. pa­te­ko į re­ce­si­ją. Nuo to lai­ko pro­ble­mos tik di­dė­jo. Ir nors ECB su­ge­bė­jo su­ma­ žin­ti Ita­li­jos sko­li­ni­mo­si pa­lū­ka­ nas, tai tru­ko neil­gai, nes tai­ky­tos prie­mo­nės ne­spren­dė es­mi­nės – kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo – pro­ble­mos. O iki šio ro­dik­lio di­ di­ni­mo ša­liai dar la­bai to­li. Nes pri­ža­dė­tų di­de­lių pen­si­jų dar tik lau­kia­ma, nes Ita­li­jos, kaip ir vi­ sos Eu­ro­pos, de­mog­ra­fi­jos ro­dik­ liai ro­do, kad žmo­nės sens­ta ir jų – vis dau­giau. Tad Ita­li­ja pa­te­ko į sa­vo pa­ža­dų įgy­ven­di­ni­mo fa­zę.

Ša­lį gramz­di­na trys pa­grin­di­niai veiks­ niai: di­dė­jan­tis gy­ ven­to­jų skai­čius, ma­žė­jan­tis kon­ ku­ren­cin­gu­mas ir smun­kan­tis BVP. Rin­kė­jai, ku­rie iš­rin­ko kai­riuo­ sius po­li­ti­kus, pa­ža­dė­ju­sius ra­ mią ir tur­tin­gą se­nat­vę, lau­kia eu­rais iš­reikš­tos grą­žos už sa­vo bal­sus. O po­li­ti­kai ke­lia ne­ri­mą vi­sai Eu­ro­pai, nes yra vie­nin­te­liai ES, at­vi­rai kal­ban­tys apie svars­ to­mą ga­li­my­bę at­si­sa­ky­ti eu­ro kaip va­liu­tos. Ir dar – skan­da­lais pa­gar­sė­jęs bu­vęs prem­je­ras Sil­vio Ber­lus­co­ni vis at­vi­riau kal­ba apie ga­li­my­bę grįž­ti į prem­je­ro vie­tą. O tai tu­rė­tų ne­ri­mą kel­ti ES pa­ rei­gū­nams, nes ra­di­ka­laus pa­rei­ gū­no atė­ji­mas į val­džią ga­li bū­ ti sėk­min­gas, kai tau­ta iš­gy­ve­na ne­pri­tek­lių, yra ka­muo­ja­ma ne­ dar­bo ir ki­tų so­cia­li­nių pro­ble­ mų. S.Ber­lus­co­ni ga­li tai­ky­ti an­ tieu­ro­pie­tiš­ką de­ma­go­gi­ją, ir tai ga­li jį grą­žin­ti į mi­nist­ro pir­mi­ nin­ko po­stą. La­bai rea­lu, kad tai reikš­tų reikš­min­gą tre­čios la­ biau­siai eko­no­miš­kai iš­si­vys­čiu­ sios ša­lies ES po­li­ti­nio to­no pa­ si­kei­ti­mą.


10

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

pasaulis Ban­dy­mas žlu­go

Su­si­tai­ky­mo vi­zi­tas

Truk­do barz­da

JAV eks­pe­ri­men­ti­nis ka­ri­nis be­pi­lo­tis lėk­tu­vas „X-51A Wa­ ve­ri­der“, ku­ris, kaip ti­kė­ta­si, tu­rė­jo pa­siek­ti še­šis kar­tus di­ des­nį nei gar­so grei­tį, per ban­ dy­mą sėk­min­gai at­si­sky­rė nuo bom­bo­ne­šio B-52, bet ta­ po ne­val­do­mas ir nu­kri­to Ra­ mia­ja­me van­de­ny­ne, su­ge­dus val­dy­mo sis­te­moms.

Ru­si­jos sta­čia­ti­kių pa­triar­ chas Ki­ri­las va­kar pra­dė­jo is­ to­ri­nį vi­zi­tą ka­ta­li­kiš­ko­je Len­ ki­jo­je, kur tu­ri pa­si­ra­šy­ti is­ to­ri­nį ra­gi­ni­mą su­si­tai­ky­ti su Ka­ta­li­kų baž­ny­čia. Pat­riar­cho vi­zi­tą ga­li ap­tem­dy­ti Mask­ vo­je vyks­tan­tis ro­ko gru­pės „Pus­sy Riot“ tri­jų mer­gi­nų teis­mas.

Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se te­ko ati­ dė­ti bu­vu­sio ka­riuo­me­nės psi­ chiat­ro Ni­da­lo Ha­sa­no teis­mo pro­ce­są, nes šis at­si­sa­ko nu­si­ skus­ti barz­dą, ku­ri truk­do liu­ di­nin­kams jį at­pa­žin­ti. 41 me­ tų ma­jo­ras N.Ha­sa­nas kal­ti­na­ mas 2009 m. Fort Hu­do ka­ri­ nė­je ba­zė­je nu­žu­dęs 13 tar­ny­ bos drau­gų.

Ek­va­do­rui su­ti­ kus su­teik­ti po­ li­ti­nį prie­globs­tį „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­ jui Ju­lia­nui As­san­ ge’ui, Di­džio­ji Bri­ta­ ni­ja gra­si­na jį suim­ti štur­muo­da­ma šios ša­lies am­ba­sa­dą Lon­do­ne.

„„Konf­lik­tas: aist­ros dėl J.As­san­ge’o (nuotr. dešinėje) kun­ku­liuo­ja ir gat­vė­je, ir aukš­čiau­siuo­se val­džios sluoks­niuo­se.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja svai­do­si žai­bais Abe­jo­ja JAV teis­mais

Du mė­ne­sius lauk­tą Ek­va­do­ro skel­ bi­mą va­kar pa­tei­kė ša­lies už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ri­car­do Pa­ti­ño. „Ek­va­do­ro vy­riau­sy­bė, iš­ti­ki­ma sa­vo tra­di­ci­jai sau­go­ti pra­šan­čius prie­globs­čio ša­lies dip­lo­ma­ti­nė­ se at­sto­vy­bė­se, nu­spren­dė su­teik­ ti dip­lo­ma­ti­nį prie­globs­tį J.As­ san­ge’ui“, – sa­kė mi­nist­ras per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Pa­sak R.Pa­ti­ño, jo ša­lies vy­riau­sy­ bė priė­mė šį spren­di­mą, kai Di­džio­ ji Bri­ta­ni­ja, Šve­di­ja ir JAV at­si­sa­kė su­teik­ti ga­ran­ti­jas, jog J.As­san­ge’as ne­bus iš­duo­tas JAV, kuriose jis ga­ li bū­ti tei­sia­mas dėl di­džiu­lio skai­ čiaus slap­tų Ame­ri­kos vy­riau­sy­bės do­ku­men­tų pa­vie­ši­ni­mo. „Jei­gu J.As­san­ge’as bū­tų iš­duo­tas JAV, jis ne­su­lauk­tų są­ži­nin­go teis­ mo ir ga­lė­tų bū­ti tei­sia­mas spe­cia­ liuo­se tri­bu­no­luo­se ar­ba ka­ri­niuo­

se teis­muo­se, – pa­brė­žė R.Pa­ti­ño. – Neat­mes­ti­na, kad su juo ga­li bū­ ti žiau­riai ir že­mi­na­mai el­gia­ma­si; kad jam ga­li bū­ti atimta lais­vė iki gy­vos gal­vos ar­ba skirta aukš­čiau­ sia baus­mė.“

rin­ku­si prie Ek­va­do­ro am­ba­sa­dos Lon­do­ne. Čia pat bu­dė­jo su­stip­ rin­tos po­li­ci­jos pa­jė­gos, ore bu­ vo pa­ste­bė­tas sraig­tas­par­nis. Ki­ lus su­si­rė­mi­mams, po­li­ci­ja su­lai­kė ke­lis de­monst­ran­tus.

Ki­lo su­si­rė­mi­mai

„Ša­lin ran­kas nuo Ek­va­do­ro!“

41 me­tų Aust­ra­li­jos pi­lie­tis J.As­ san­ge’as bir­že­lio 19 d. pa­si­slė­pė Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je Lon­do­ne, kad nebūtų išduotas Šve­di­jai, kur jo lau­kia po­li­ci­jos ap­klau­sa dėl įta­ ri­mų ly­ti­ne prie­var­ta. Jis taip pat bai­mi­na­si būti išduo­ tas JAV, kur jam gre­sia kal­ti­ni­mai dėl dau­gy­bės slap­tų do­ku­men­tų, ku­riuo­se yra ir in­for­ma­ci­jos apie ka­rus Ira­ke bei Af­ga­nis­ta­ne, pa­ skel­bi­mo sve­tai­nė­je „Wi­ki­Leaks“. Kad kal­ti­ni­mai J.As­san­ge’ui yra po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­ti, nea­be­jo­ja ir mi­nia jo ša­li­nin­kų, va­kar su­si­

Pro­tes­t uo­to­jai skan­d a­vo „Ša­ lin ran­kas nuo Ek­va­do­ro!“ ir lei­do tran­kią ro­ko mu­zi­ką per gar­so ko­ lo­nė­les. Ant už­tva­rų, ku­riuos po­ li­ci­nin­kai pa­sta­tė, kad su­lai­ky­tų ak­ty­vis­tus, ka­bo­jo pla­ka­tai su už­ ra­šais „Lais­vę As­san­ge’ui“ ir „Ap­ sau­go­ki­te vie­šin­to­jus!“. Ke­li ak­ty­vis­tai nak­vo­jo prie am­ ba­sa­dos ir taip ro­dė so­li­da­ru­mą su J.As­san­ge’u, ku­rio tink­la­la­pis yra pa­vie­ši­nęs šim­tus tūks­tan­čių slap­ tų vy­riau­sy­bės do­ku­men­tų. Lon­do­ne gy­ve­nan­ti 24 me­tų ek­ va­do­rie­tė Li­lia­na Cal­le sa­kė pa­lai­

kan­ti J.As­san­ge’ą, nes ti­kin­ti žo­ džio lais­ve. „Esu šim­tu pro­cen­tų įsi­ti­ki­nu­si, kad by­la prieš jį yra po­li­tiš­kai mo­ ty­vuo­ta, – sa­kė mer­gi­na. – Vie­nin­ te­lė jo nuo­dė­mė bu­vo kam­pa­ni­ja už žo­džio lais­vę.“ Lon­do­nas gra­si­na štur­mu

Ta­čiau Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos val­ džia nė ne­ke­ti­na nu­si­leis­ti ir tei­gia vyk­dy­sian­ti sa­vo pa­rei­gą iš­duo­ti J.As­san­ge’ą Šve­di­jai. Ma­ža to, kaip pra­ne­šė laik­raš­tis „The Ti­mes“, Lon­do­nas pa­gra­si­no at­šauk­ti Ek­va­do­ro am­ba­sa­dos dip­ lo­ma­ti­nį sta­tu­są, štur­muo­ti pa­sta­ tą ir suim­ti J.As­san­ge’ą. Į to­kius gra­si­ni­mus Ek­va­do­ro už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras R.Pa­ti­ ño at­sa­kė griež­tai: „Mes ne­sa­me Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ko­lo­ni­ja. Tie lai­kai praė­jo.“

Pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę am­ba­sa­ dos lai­ko­mos už­sie­nio ša­lių te­ri­to­ ri­jos da­li­mi. Is­to­ri­kas Far­ha­nas Ras­hee­das sa­ kė atė­jęs pro­tes­tuo­ti prie am­ba­sa­ dos, nes yra įsi­ti­ki­nęs, kad bet koks Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mė­gi­ni­mas štur­muo­ti am­ba­sa­dą su­kel­tų pa­ vo­jų bri­tų dip­lo­ma­tams. „Jei­gu ei­si­me prieš ki­tų žmo­nių dip­lo­ma­ti­nę ne­lie­čia­my­bę, tai su­kels pa­vo­jų mū­sų pa­čių dip­lo­ma­tams vi­ sa­me pa­sau­ly­je. Tai bū­tų įvar­tis į sa­ vus var­tus, – pa­brė­žė jis. – Ne­ga­lė­ si­me pa­moks­lau­ti Ira­nui ir ki­toms ša­lims dėl el­ge­sio su mū­sų dip­lo­ma­ tais, jei­gu taip pa­tys elg­si­mės.“ Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja taip pat pa­reiš­ kė, kad ne­su­teiks J.As­san­ge’ui ga­ li­my­bės sau­giai iš­vyk­ti iš ša­lies. Jis ga­li bū­ti suim­tas vos per­žen­gęs am­ba­sa­dos slenks­tį. BNS, BBC, CNN inf.

Prieglobstis diplomatinėse atstovybėse: anks­tes­ni pre­ce­den­tai

„„Che­nas Guang­chen­gas. Ak­las sa­ va­moks­lis Ki­ni­jos tei­si­nin­kas ir žmo­ gaus tei­sių gy­nė­jas šie­met ba­lan­dį pa­bė­go iš na­mų areš­to Pe­ki­ne ir ra­do prie­globs­tį JAV am­ba­sa­do­je. Ten jis iš­ bu­vo še­šias die­nas, o vė­liau su žmo­na ir dviem vai­kais ga­vo JAV vi­zas ir iš­ skri­do į Niu­jor­ką.

„„ Józse­fas Minds­zen­ty. Po 1956 m.

„„Svet­la­na Ali­lu­je­va. Vie­nin­te­lė so­

„„Ma­nue­lis No­rie­ga. Kai JAV pa­jė­gos

„„Wan­gas Li­ju­nas. Gar­sus Ki­ni­jos

re­vo­liu­ci­jos ir so­vie­tų ka­riuo­me­nės in­va­zi­jos šis ak­ty­vus an­ti­ko­mu­nis­ti­ nis Veng­ri­jos ka­ta­li­kų kar­di­no­las gy­ ve­no JAV am­ba­sa­do­je Bu­da­paš­te 15 me­tų, iki 1971-ųjų. Ga­liau­siai jis su­ti­ ko iš­vyk­ti į trem­tį ir mi­rė Aust­ri­jo­je 1975 m.

vie­tų dik­ta­to­riaus Jo­si­fo Sta­li­no duk­ ra ga­vo lei­di­mą par­vež­ti my­li­mo­jo pa­ lai­kus iš In­di­jos, bet Nau­ja­ja­me De­ly­ je at­vy­ko į JAV am­ba­sa­dą ir su­de­gi­no sa­vo pa­są. Ji gy­ve­no Jung­ti­nė­se Vals­ ti­jo­se pa­si­va­di­nu­si La­na Pe­ters ir mi­ rė praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį.

1989 m. įsi­ver­žė į Pa­na­mą, kad nu­vers­ tų ir suim­tų šį dik­ta­to­rių, jis pa­si­slė­pė Va­ti­ka­no am­ba­sa­do­je. Po de­šim­ties die­nų jis pa­si­da­vė, bu­vo nu­vež­tas į Jung­ti­nes Vals­ti­jas ir nu­teis­tas už ko­ kai­no kont­ra­ban­dą, re­ke­tą ir pi­ni­gų plo­vi­mą.

po­li­ci­jos va­das pa­si­pra­šė prie­globs­ čio JAV kon­su­la­te Čeng­du mies­te po mįslingos bri­tų vers­li­nin­ko Nei­lo Hey­ woo­do mirties. Bet išė­jęs iš kon­su­la­to W.Li­ju­nas pa­kliu­vo į Ki­ni­jos tei­sė­sau­ gos ran­kas ir nuo to lai­ko apie jį nie­ ko ne­ži­no­ma.


11

penktADIENIS, rugpjūčio 17, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Rink­ti­nės tre­ne­riui su sėk­me ne pa­ke­liui Pen­ke­rios rung­ ty­nės ir nė vie­nos per­ga­lės. Taip prie Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nės vai­ro de­ biu­ta­vo Csa­ba Lasz­ lo. Veng­ri­jos spe­cia­ lis­tui nie­kaip ne­pa­ vyks­ta pa­si­kin­ky­ti sėk­mės į sa­vo ve­ži­ mą – tre­čia­die­nį Ma­ ke­do­ni­jos sos­ti­nė­ je mū­siš­kiai 0:1 pra­ lai­mė­jo drau­giš­kas rung­ty­nes šios ša­ lies rink­ti­nei. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

„„Eg­za­mi­nas: drau­giš­kos rung­ty­nės su Ma­ke­do­ni­ja niū­rios nuo­tai­kos

Sta­tis­ti­ka ne­guo­džia

Daug ir pla­čiai nū­die­nos pro­ble­ mas ir švie­ses­nę ša­lies fut­bo­lo atei­ tį mė­gęs ap­ta­ri­nė­ti C.Lasz­lo yra pri­ vers­tas pri­kąs­ti lie­žu­vį. Vos tik ta­pęs na­cio­na­li­nės ko­man­dos vai­ri­nin­ku 48-erių vy­ras spau­dos kon­fe­ren­ci­ jas įvai­rio­mis te­mo­mis reng­da­vo be­ veik kas mė­ne­sį. Kai jo va­do­vau­ja­ma ko­man­da pa­ga­liau iš­lin­do į die­nos švie­są ir pra­dė­jo žais­ti kont­ro­li­nes rung­ty­nes, veng­ro pa­reiš­ki­mų vie­ šo­jo­je erd­vė­je ge­ro­kai su­ma­žė­jo. Nu­li­nės ly­gio­sios su ru­sais ža­dė­ jo int­ri­gą, ta­čiau jau po po­ros die­nų ga­vus skam­bų an­tau­sį 0:5 nuo lat­

Re­zul­ta­tas Makedonija–Lietuva 1:0 (0:0). Skop­jės „Phi­l ip II“ are­na, 7000 žiū­ ro­v ų. Įvar­t is: 54 min. G.Pan­de­vas (Ma­ke­do­ni­ja).

Lie­tu­vos rink­ti­nės sto­vyk­lo­je neišsk­lai­dė.

vių bei ap­mau­džiai pra­lai­mė­jus es­ tams, vis­kas su­grį­žo į sa­vo vie­tas. Bir­že­lį C.Lasz­lo dar ban­dė rea­bi­li­ tuo­tis ly­gio­sio­mis su bal­ta­ru­siais, ta­čiau tre­čia­die­nio va­ka­rą Skop­jės „Phi­lip II“ sta­dio­ne pa­tir­tas pra­ lai­mė­ji­mas Ma­ke­do­ni­jai ei­li­nį kar­ tą pa­tvir­ti­no – rink­ti­nės žai­di­mas nuo Rai­mon­do Žu­tau­to lai­kų ne­pa­ si­kei­tė nė per na­go juo­dy­mą. Per vi­są mū­sų fut­bo­lo is­to­ri­ją to­ kiais pra­stais re­zul­ta­tais prie rink­ti­nės vai­ro yra pra­dė­ję tik du na­cio­na­li­nei ko­man­dai ket­vir­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je va­do­va­vę aust­rų spe­cia­lis­tai. 1933 m. Mar­ko Gol­do eks­pe­ri­men­tai su Lie­ tu­vos rink­ti­ne bai­gė­si pen­kiais pra­ lai­mė­ji­mais ir dviem ly­gio­sio­mis, o 1937 m. va­do­va­vęs jo tau­tie­tis Kar­las Jisz­da yra ab­so­liu­tus re­kor­di­nin­kas – pra­lai­mė­ti vi­si pen­ki ma­čai. Šie stra­te­gai pir­mo­sios per­ga­lės taip ir ne­su­lau­kė. Ar toks pa­ts li­ki­mas

„Gy­ny­ba ir sau­gų li­ni­ja iš es­mės esu pa­ten­kin­tas, ta­čiau rei­kia pa­ ge­rin­ti žai­di­mą puo­lant. Tu­ri­me su­si­kur­ti dau­giau pro­gų ir prie­ ky­je bū­ti pa­vo­jin­ges­ni“, – tvir­ti­no spe­cia­lis­tas. Gy­ny­bi­nio sti­liaus rung­ty­nė­se šei­mi­nin­kams per­ga­lę ga­ran­ta­vo ant­ro­jo kė­li­nio pra­džio­je lie­tu­vių gy­ny­bos klai­da pui­kiai pa­si­nau­ do­jęs Go­ra­nas Pan­de­vas. 54 mi­nu­ tę „Na­po­li“ klu­bo žvaigž­dė pa­bė­go nuo gy­nė­jų ir šal­tak­rau­jiš­ku smū­ giu pa­siun­tė ka­muo­lį į Gied­riaus Ar­laus­kio gi­na­mus var­tus. „Ly­gio­sios bū­tų tei­sin­ges­nis re­ zul­ta­tas. Pra­lai­mė­jo­me, nes tur­būt pri­trū­ko su­si­tel­ki­mo gi­nan­tis“, – ne­daug­žo­džia­vo sau­gas Ed­ga­ras Čes­ naus­kis. Jam pri­ta­rė ir po per­trau­kos rink­ti­nės marš­ki­nė­lius vėl už­si­vil­kęs Edin­bur­go „Hearts“ gy­nė­jas Ma­rius Ža­liū­kas: „Esa­me nu­si­vy­lę, nes ne­ pa­vy­ko lai­mė­ti. Bet ir ly­gio­sios bū­tų ge­ras re­zul­ta­tas. De­ja, vie­na smul­ki klai­de­lė, ir pra­lai­mė­jo­me.“ Lie­tu­vos ir Ma­ke­do­ni­jos rink­ ti­nės tar­pu­sa­vy­je žai­dė jau tre­čią kar­tą. 1997 m. lie­tu­viai ir ma­ke­do­ nai du­kart ko­vo­jo 1998 m. pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ran­kos tur­ny­re. Abu su­si­ti­ki­mus – 2:0 (na­muo­se) ir 2:1 (sve­čiuo­se) – lai­mė­jo mū­siš­kiai.

„Scan­pix“ nuo­tr.

iš­tiks ir veng­rą, kol kas dar anks­ti spė­lio­ti, ta­čiau vie­na aiš­ku jau da­bar – nu­ga­lė­to­jų men­ta­li­te­to da­bar­ti­nei fut­bo­li­nin­kų kar­tai C.Lasz­lo įskie­py­ ti ne­su­ge­bė­jo. O bū­tent to­kias idė­jas kont­ro­li­niams ma­čams pri­sta­ty­da­ mas sa­vo pla­nus dek­la­ra­vo tre­ne­ris. Pa­si­ge­do ašt­ru­mo ata­kuo­jant

Re­pe­ti­ci­jos bai­gė­si. Da­bar bus dar sun­kiau – rug­sė­jo 7-ąją Vil­niu­je Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė rink­ti­nė žais pir­mą­sias 2014 m. pa­sau­lio čem­ pio­na­to at­ran­kos tur­ny­ro rung­ty­ nes su slo­va­kais. „Žai­di­mas ne­bu­vo blo­gas, ypač pir­mas 45 mi­nu­tes, daug­maž pa­vy­ ko įgy­ven­din­ti pla­nus“, – už­mir­šęs, kad rung­ty­nės trun­ka du kė­li­nius, po pra­lai­mė­ji­mo Ma­ke­do­ni­jai tvir­ti­ no C.Lasz­lo. Vis­gi tre­ne­ris su­ti­ko, jog rung­ty­nių pa­bai­go­je Ma­ke­do­ni­ja ne kar­tą ga­lė­jo per­sva­rą pa­dvi­gu­bin­ti.

Rink­ti­nės žai­di­mas nuo Rai­mon­do Žu­ tau­to lai­kų ne­pa­si­ kei­tė nė per na­go juo­dy­mą. Var­žo­vai džiau­gė­si per­ga­lė­mis

Bū­si­mie­ji Lie­tu­vos rink­ti­nės var­ žo­vai taip pat ne­snau­dė. Slo­va­ki­jos rink­ti­nė pa­siun­tė la­bai rim­tą sig­ na­lą, kad rug­sė­jį į mū­sų sos­ti­nę at­ vyks tik me­džio­ti per­ga­lės. Oden­ sė­je slo­va­kai 3:1 įvei­kė nuo­la­ti­nę pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų da­ly­vę Da­ni­ją. „Nors ir lai­mė­jo­me, man pa­ti­ko tik ant­ra­sis kė­li­nys. Ti­ kiu, jog ši per­ga­lė pri­dės pa­si­ti­kė­ ji­mo sa­vi­mi, ta­čiau ne­no­riu, kad vy­rai pul­tų į eu­fo­ri­ją“, – reik­lu­ mo ne­sto­ko­jo Slo­va­ki­jos rink­ti­nės stra­te­gas Sta­nis­la­vas Gri­ga.

Lie­tu­va – rea­liau­sia pre­ten­den­tė į auk­są Vil­niu­je ir Lie­po­jo­je vyks­tan­čia­me Eu­ro­pos jau­nių (iki 18 me­tų) krep­ ši­nio čem­pio­na­te Lie­tu­va tam­pa ne­su­lai­ko­ma jė­ga. Į ket­virt­fi­na­lį Arū­no Vi­soc­ko auk­lė­ti­niai vie­nin­ te­liai iš vi­sų da­ly­vių žen­gė ne­suk­ lu­pę nė sy­kio.

E gru­pės le­mia­mo­je dvi­ko­vo­je dėl pir­mos vie­tos lie­tu­viai 72:65 par­ klup­dė iki tol ne­pra­lai­mė­ju­sius is­pa­ nus ir iš­ko­vo­jo šeš­tą­ją per­ga­lę iš ei­lės. Užė­mę pir­mą­ją vie­tą lie­tu­viai šian­ dien vyk­sian­čia­me ket­virt­fi­na­ly­je su­si­tiks su ki­ta tur­ny­ro šei­mi­nin­ke Lat­vi­jos ko­man­da. Rung­ty­nės 19 val. vyks Vil­niaus „Sie­mens“ are­no­je. Pui­kiai ant­rą­jį tur­ny­ro eta­pą už­ bai­gu­sios rink­ti­nės stra­te­gas A.Vi­ soc­kas vi­lia­si, kad per­ga­lė prieš is­ pa­nus bus pui­kus tramp­li­nas prieš at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas.

„Su­žai­dė­me ge­riau­sias čem­pio­ na­to rung­ty­nes. At­ko­vo­jo­me net 18 ka­muo­lių dau­giau nei ge­ro­kai aukš­tes­nė ir ga­lin­ges­nė Is­pa­ni­jos rink­ti­nė. Vai­ki­nai bu­vo la­bai ko­ vin­gi, o lai­mė­ta ko­va po krep­šiais bu­vo pa­grin­di­nė per­ga­lės prie­žas­ tis. Mums bu­vo tas pa­ts, su ku­riuo var­žo­vu žais­ti ket­virt­fin ­ a­ly­je. Kiek pa­jė­ges­nė yra Kroa­ti­jos ko­man­ da, o vi­sos ki­tos eki­pos – pa­na­ šaus pa­jė­gu­mo“, – kal­bė­jo Bar­se­ lo­nos olim­pi­nių žai­dy­nių bron­zos me­da­li­nin­kas. Be­je, be pra­lai­mė­ji­mų iki ant­ro­ jo eta­po pa­bai­gos žen­gė ir kroa­tai, ta­čiau pa­sku­ti­nia­me nie­ko ne­le­ mian­čia­me F gru­pės ma­če lei­do pail­sė­ti sa­vo ly­de­riams ir 65:84 nu­si­lei­do šio čem­pio­na­to di­džiau­ siai staig­me­nai Bul­ga­ri­jai. Su bul­ ga­rais ar­ba ser­bais lie­tu­viai kau­

Grai­ki­jos rink­ti­nė 3:2 nu­ga­lė­jo Nor­ve­gi­jos eki­pą, o tre­čia G gru­ pės fa­vo­ri­tė Bos­ni­ja ir Her­ce­go­vi­ na 2:0 pra­no­ko Vel­są. Lich­tenš­tei­nas Va­du­ce 1:0 įvei­ kė sa­vo ka­lib­ro opo­nen­tą An­do­ rą, o kai­my­nai lat­viai 0:2 nu­si­lei­ do Juod­kal­ni­jai. Gran­dai žai­dė tar­pu­sa­vy­je

Tre­čia­die­nio va­ka­rą fut­bo­lo ger­bė­ jai iš­vy­do ne­ma­žai gran­dų akis­ta­ tų. Eu­ro­pos vi­ce­čem­pio­nės Ita­li­jos stra­te­gas Ce­sa­re Pran­del­li į Ber­ne vy­ku­sias rung­ty­nes su Ang­li­ja at­ ve­žė eks­pe­ri­men­ti­nę su­dė­tį ir pra­ lai­mė­jo 1:2. Ang­lai nu­ga­lė­jo ita­lus pir­mą kar­tą nuo 1997-ųjų. Dvi įspū­din­gas per­ga­les pa­sie­ kė Eu­ro­po­je vie­šė­ję Pie­tų Ame­ri­kos fut­bo­lo flag­ma­nai. Bra­zi­li­jos rink­ti­nė be di­des­nių pro­ble­mų 3:0 su­triuš­ki­ no be sa­vo ly­de­rio Zla­ta­no Ib­ra­hi­mo­ vi­čiaus žai­du­sius šve­dus. Šis ma­čas vy­ko Stok­hol­mo sta­dio­ne „Ra­sun­ da“ – ta­me pa­čia­me, ku­ria­me bra­ zi­lai lai­mė­jo prieš šei­mi­nin­kus 1958ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­to fi­na­lą. Ar­gen­ti­na Frank­fur­te 3:1 lai­mė­jo prin­ci­pi­nį ma­čą prieš Vo­kie­ti­ją. Re­ zul­ta­tas ga­lė­jo bū­ti ir dar di­des­nis, ta­čiau ar­gen­ti­nie­čių žvaigž­dė Leo­ ne­lis Mes­si ne­rea­li­za­vo 11 m bau­di­ nio, kai 32-ąją mi­nu­tę iš aikš­tės bu­vo iš­va­ry­tas šei­mi­nin­kų eki­pos var­ti­ nin­kas Ro­nas Ro­ber­tas Zie­le­ris. Pir­mą­ją per­ga­lę po trium­fo Eu­ro­ pos pir­me­ny­bė­se iš­ko­vo­jo Is­pa­ni­jos rink­ti­nė. Se­no­jo že­my­no čem­pio­nai pir­mi pra­lei­do įvar­tį, ta­čiau San­ti Ca­zor­los ir Ces­co Fab­re­ga­so taik­liais smū­giais 2:1 pa­lau­žė fut­bo­lo tra­di­ci­ jo­mis ne­gar­sė­jan­čio Puer­to Ri­ko pa­ si­prie­ši­ni­mą ir pra­tę­sė ne­pra­lai­mė­tų rung­ty­nių se­ri­ją iki dvy­li­kos. Per­ga­le prie Pran­cū­zi­jos rink­ti­ nės vai­ro ne­pa­vy­ko de­biu­tuo­ti Di­ dier Deschamps‘ui. Jo va­do­vau­ja­ mi fut­bo­li­nin­kai Hav­re be įvar­čių iš­si­sky­rė su pa­sau­lio pir­me­ny­bių bron­zos me­da­li­nin­kais urug­va­jie­ čiais. „Tu­ri­me jau­ną ko­man­dą, o var­žo­vų eki­po­je dau­gu­ma fut­bo­ li­nin­kų yra su­žai­dę bent po pu­sę šim­to rung­ty­nių. Pa­tir­ties ir pri­ trū­ko, kad su­ge­bė­tu­me juos įveik­ ti“, – po ma­čo sa­vo de­biu­tą įver­ti­ no stra­te­gas.

E gru­pė Komanda

Rung. Perg. Pral.

1.Lie­tu­va 2.Is­pa­ni­ja 3.Ser­bi­ja 4.Ita­li­ja 5.Grai­ki­ja 6.Uk­rai­na

5 5 5 5 5 5

5 4 3 2 1 0

0 1 2 3 4 5

Taškų sant.

375:320 375:314 353:347 355:354 309:332 275:375

F gru­pė Komanda

1.Kroa­ti­ja 2.Bul­ga­ri­ja 3.Ru­si­ja 4.Lat­vi­ja 5.Tur­ki­ja 6.Slo­vė­ni­ja

„„Fa­vo­ri­tai: Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris A.Vi­soc­kas (kai­rė­je)

ir jo šta­bas kol kas per­gud­ra­vo vi­sus sa­vo opo­nen­tus.tų­si pus­fi­na­ly­je, jei įveik­tų lat­vių bar­je­rą. „Ket­virt­fi­na­lis – rim­tas iš­ban­dy­ mas. Šia­me eta­pe kar­tais pra­lai­mi ir daug stip­res­nės ko­man­dos. La­

fi­baeu­ro­pe.com nuo­tr.

bai daug lems psi­cho­lo­gi­ja ir žiū­ ro­vų pa­lai­ky­mas. Dau­giau sir­ga­lių vai­ki­nus dar la­biau mo­ty­vuo­ja“, – kal­bė­jo A.Vi­soc­kas. KD inf.

Rung. Perg. Pral.

5 5 5 5 5 5

4 3 3 3 1 1

1 2 2 2 4 4

Ket­virt­fi­na­liai „„Ispanija–Rusija, „„Bulgarija–Serbija, „„Lietuva–Latvija, „„Kroatija–Italija.

Taškų sant.

404:351 382:352 324:323 324:340 371:402 368:405


12

penktADIENIS, rugpjūčio 17, 2012

14p.

Naujojo cir­ko fes­ti­va­ly­je – ne tik klou­nai ir stip­ruo­liai.

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

pramogų

alėja

R.Wrigh­tas: yra vie­nas bal­sas, vie­na Kau­ne kon­cer­ta­vęs re­gio vo­ka­lis­tas ja­ mai­kie­tis Ray­mon­das Wrigh­tas, pa­si­ro­ dęs fes­ti­va­ly­je „Pa­sau­lio mu­zi­ka gy­vai ‘12“, prieš kon­cer­tą vy­lė­si, kad pub­li­ką pa­vyks iš­ju­din­ti ir ji ims šok­ti. Rė­jus Če­mo­lons­kas

Ir nors klau­sy­to­jai emo­cin­gai rea­ ga­vo ir šil­tai priė­mė re­gio rit­mus, vis dėl­to pra­džio­je prie sce­nos šok­ ti įsi­drą­si­no tik ke­lios mer­gi­nos. Vė­liau sė­din­čių ir klau­san­čių žmo­ nių be­veik ne­li­ko – vi­si šo­ko ir šė­lo, pa­si­nė­rę į svai­gi­nan­čią, džiaugs­mą spin­du­liuo­jan­čią re­gio mu­zi­ką. Kol or­ga­ni­za­ci­jos „Ge­ra mu­zi­ka gy­ vai“ di­rek­to­rius, pa­kvie­tęs į Lie­tu­vą ja­ mai­kie­tį, ieš­ko­jo kiek ra­mes­nės vie­tos pasikalbėti, R.Wrigh­tas ne­si­di­džiuo­ da­mas pri­sė­do tie­siog pa­gal­bi­nių pa­ tal­pų ko­ri­do­riu­je tar­da­mas: „Vis­kas ge­rai, ga­li­me pa­si­kal­bė­ti ir čia.“ – Ja­mai­ko­je re­gio mu­zi­ka yra la­bai po­pu­lia­ri, vis dėl­to ne vi­

Ja­mai­ko­je re­gio mu­ zi­ka yra tam tik­ra ži­ nia, tai­gi no­riu po­pu­ lia­rin­ti šią mu­zi­ką, skleis­ti ge­rą ži­ną.

si tam­pa re­gio at­li­kė­jais. Koks bu­vo jū­sų ke­lias į mu­zi­ką? – Iš pra­d žių dai­n a­vau baž­n y­ čios cho­re, gos­p e­l o mu­z i­k ą, taip pat ir rit­menb­liu­zą. Nuo ta­da ir pa­m i­l au mu­z i­k ą, su ja sie­j u sa­ vo atei­t į. Ja­m ai­k o­j e re­g io mu­z i­ ka yra tam tik­ra ži­nia, tai­gi no­riu po­p u­l ia­r in­t i šią mu­z i­k ą, skleis­t i ge­rą ži­ną.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

– Ko­kią ži­nią no­ri­te per­duo­ti pub­li­kai? – Kad yra vie­nas bal­sas, vie­na ra­ sė – žmo­nių. Tar­kim, mes at­ro­do­ me skir­tin­gai, bet tai nie­ko ne­kei­ čia, mes žmo­nės, esa­me vie­na ra­sė, vie­na šei­ma. Šią ži­nu­tę per re­gio mu­zi­ką ir sten­giuo­si per­teik­ti.

jie – Vo­kie­ti­jo­je. Pla­nuo­ja­me dau­ giau kar­tu pa­mu­zi­kuo­ti, la­bai rei­ kia dau­giau re­pe­ti­ci­jų, tu­ri­me ge­ riau vie­nas ki­tą pa­žin­ti, tie­siog pra­leis­ti dau­giau lai­ko kar­tu, kad už­si­megz­tų tar­pu­sa­vio ry­šys, vie­ nas ki­tą su­pras­tu­me be žo­džių. Ši­ to mums dar trūks­ta.

– Dai­na­vo­te baž­ny­čios cho­ re, vė­liau stu­di­ja­vo­te teo­lo­gi­ ją. Kaip vi­sa tai su­jun­gia­te sa­ vo mu­zi­ko­je? – Baž­ny­čio­je įgau­ni po­žiū­rį, kaip skleis­ti ži­nią, ge­rą ži­nią žmo­nėms, juos pa­ky­lė­ti, ves­ti, ji su­dė­lio­ja taš­ kus, taip ir at­si­ran­da ry­šys. Ma­no mu­zi­ka­vi­mas pra­si­dė­jo baž­ny­čio­je, jo­je pra­dė­jau dai­nuo­ti ir gro­ti būg­ nais, kla­vi­ši­niais, gi­ta­ra.

– Ne pa­slap­tis, kad ko­ne vi­si re­ gio mu­zi­kan­tai rū­ko žo­lę, ar tai tie­sa? – Yra daug tie­sos, kai ku­rie iš tik­ rų­jų rū­ko daug žo­lės, bet ne vi­si.

– Kaip at­ra­do­te sa­vo gru­pės mu­zi­kan­tus? – Vie­nas ki­tą at­ra­do­me per in­ter­ ne­tą, jie mu­zi­ka­vo ir jiems rei­kė­jo vo­ka­lis­to, man – gru­pės. Tai nė­ ra ma­no gru­pė, tie­siog šiuo me­ tu gro­ja­me kar­tu. Rei­kė­tų dau­giau vie­nam su ki­tu su­si­gro­ti – tai tik ant­ras kar­tas, kai mes kar­tu pa­ si­ro­do­me. Mat aš gy­ve­nu Ita­li­jo­je,

– Gy­ve­na­te Ita­li­jo­je. Ar daž­ nai ap­lan­ko­te sa­vo tė­vy­nę Ja­ mai­ką? – Į sa­vo gim­tąją ša­lį gal­vo­ju grįž­ ti me­tų pa­bai­go­je. Ket­ve­rius me­tus pra­lei­dau Eu­ro­po­je, o šių me­tų pa­ bai­go­je grį­šiu į Ja­mai­ką. – Ko­kie atei­ties pla­nai, gal­būt pla­nuo­ja­te iš­leis­ti nau­ją al­bu­ mą? – Taip, al­bu­mas jau be­veik pa­ruoš­ tas, to­dėl grį­šiu į Ja­mai­ką, kad jis ten bū­tų pro­diu­suo­tas ir iš­pla­tin­ tas. Iš­lei­siu tik­riau­siai ki­tų me­tų pra­džio­je, jau tu­riu vi­sas dai­nas.

– Šiuo me­tu tik kon­cer­tuo­ja­ te? – Taip, gast­ro­liuo­ju po vi­są pa­sau­lį ir pla­nuo­ju atei­ty­je gro­ti vis di­des­ nė­se sce­no­se. – Ar, be mu­zi­kos, tu­ri­te dar ko­ kių nors už­siė­mi­mų? – Tik mu­zi­ka ir rū­pi­ni­ma­sis sa­vo vai­kais. Daž­nai man ten­ka ga­min­ ti val­gį, ruo­šiu jį sa­vo vai­kams. – Re­gio mu­zi­ka yra po­zi­ty­vi ir op­ti­mis­tiš­ka. Ar kas­die­ny­bė­je jūs ir­gi toks? – Taip, ma­nau, kad esu toks – į gy­ ve­ni­mą žvel­giu švie­siai. – Ko­kios mu­zi­kos pa­ts klau­so­ te? Tik­riau­siai re­gio? O gal ir rit­menb­liu­zo, juk anks­čiau pa­ts jį at­lik­da­vo­te. – Taip, anks­čiau la­bai mė­gau klau­ sy­ti rit­menb­liu­zo. Bet da­bar klau­ sau re­gio, žiū­riu re­gio kon­cer­tus, klau­sau re­gio at­li­kė­jų. – Koks jū­sų mėgs­ta­miau­sias re­ gio at­li­kė­jas? – Alp­ha Blon­dy, Tar­rus Ri­ley, Bur­ ning Spear, Sizz­la.

„„Ug­nis: pa­sau­li­nės šlo­vės link spar­čiai žen­gian­čiam R.Wrigh­tui pa­vy­ko iš­ju­din­ti ir Kau­no pub­li­ką. 


13

penktADIENIS, rugpjūčio 17, 2012

pramogų alėja Pur­pu­ri­nia­me va­ka­re – bar­dai ir jų ger­bė­jai Sa­vait­ga­lį Anykš­čiuo­se vyks penk­ta­sis bar­dų fes­ti­ va­lis „Pur­pu­ri­nis va­ka­ras“. Fes­ti­va­lis bus ati­da­ry­tas šian­dien po­pie­tę prie An­ta­no Ba­ra­naus­ko pa­mink­lo. Pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų gru­pė „Ope­ra B(R)ASS“ at­liks imp­ro­vi­za­ci­jas pa­gal po­pu­lia­ rias bar­dų dai­nas. Šian­dien va­ka­re Dai­nu­vos slė­ny­ je kon­cer­tuos And­rius Ka­nia­va ir or­kest­ras „Mu­sė“, Ai­das Gi­nio­tis, Ie­va Nar­ku­tė su gru­pe, Al­gir­das Svi­ dins­kas, šių­me­tis Sau­liaus My­ko­lai­čio pre­mi­jos lau­ rea­tas Gy­tis Amb­ra­ze­vi­čius ir ki­ti at­li­kė­jai. Dau­gu­ma šio kon­cer­to at­li­kė­jų, be sa­vo au­to­ri­nių dai­nų, pa­ruoš po vie­ną Vy­tau­to Ker­na­gio kū­ri­nį.

Vi­dur­nak­tį Anykš­čių kop­ly­čio­je bus pa­ro­dy­ta Vy­tau­to V.Lands­ber­gio vie­nos da­lies ab­sur­do ko­me­di­ja suau­ gu­sie­siems „Atė­jau, pa­ma­čiau, ne­ga­lė­jau, ar­ba Vi­siš­ kas Rud­no­siu­kas“. Po spek­tak­lio Dai­nu­vos slė­ny­je – Nak­ties ki­nas, ku­rio pro­gra­mo­je – jau­nų­jų ki­no me­ ni­nin­kų pro­jek­tas „Aš ir ma­no vo­nia“, do­ku­men­ti­nis fil­mas „Mė­ly­nų­jų van­de­nų Dug­no spal­va“, du Ag­nės Mar­cin­ke­vi­čiū­tės do­ku­men­ti­niai fil­mai „Be­veik lai­ min­gas“ apie ra­šy­to­ją Jur­gį Kun­či­ną ir „Ne­su­lau­žy­ti prie­sai­kos“ apie par­ti­za­ną Juo­zą Ar­mo­nai­tį-Triu­pą. Ry­toj po­pie­tę Anykš­čių sak­ra­li­nio me­no cent­re anykš­tė­nai ir vi­si fes­ti­va­lio žiū­ro­vai kvie­čia­mi su­si­tik­

ti su pa­čia re­ži­sie­re ir kar­tu pa­si­žiū­rė­ti jos 2010 m. su­kur­to fil­mo „Prie ru­gių ir prie ug­nies“ apie poe­tą Jus­ti­ną Mar­cin­ke­vi­čių. Fes­ti­va­lio di­dy­sis kon­cer­tas pra­si­dės šeš­ta­die­nio va­ka­rą Dai­nu­vos slė­ny­je. Ja­me kon­cer­tuos Kos­tas Smo­ri­gi­nas, Jur­ga Še­dui­ky­tė, Vi­das Ba­rei­kis, Ole­ gas Dit­kovs­kis ir Ne­da Ma­lū­na­vi­čiū­tė, Gied­rius Ar­ ba­čiaus­kas, Leo­nar­das Rin­ke­vi­čius, V.V.Lands­ber­gis, Ilo­na Pa­peč­ky­tė, Min­dau­gas An­ce­vi­čius, Sau­lius Ba­ rei­kis, So­lo an­samb­lis, G. ir A.Stor­pirš­čiai, And­rius Ku­li­kaus­kas. KD inf.

ra­sė – žmo­nių – Jų at­lie­ka­ma mu­zi­ka jūs įkve­ pia? – Ne tiek įkve­pia, kiek sklei­džia ge­ro re­gio, ju­de­sio vib­ra­ci­ją. Re­gio kon­cer­tuo­se vi­sa­da tvy­ro tam tik­ ra dva­sia. – Re­gis, re­gio mu­zi­ka jums – ir dar­bas, ir ho­bis? – Tik­rai taip, tai dar­bas ir ho­bis. – Va­di­na­si, esa­te lai­min­gas žmo­gus? – O taip, tik­rai. No­riu reng­ti kon­ cer­tus, iš to už­dirb­ti, kad ga­lė­ čiau pa­mai­tin­ti sa­vo vai­kus, taip, tai man sie­ja­si su lai­me. At­lie­ ku mu­zi­ką, ku­ri man la­bai ar­ti­ma ir svar­bi, sklei­džiu ži­nu­tę, ei­nu su Die­vu... – Esa­te re­li­gin­gas? – Re­li­gin­gas? Ne­ži­nau, gal ne tiek re­l i­g in­gas, kiek dva­s in­gas. Bu­ vau re­l i­g in­gas, kai bu­vau krikš­ čio­nis. – Ar liūd­nas žmo­gus ga­lė­tų dai­ nuo­ti re­gį? – Ga­lė­tų, jei­gu tu­rė­tų ką pa­sa­ky­ti, no­rė­tų skleis­ti ži­nią.

– Ja­mai­ka – ma­ža ša­lis, pa­na­ šiai kaip Lie­tu­va, tik trys mi­li­ jo­nai gy­ven­to­jų. Gal pa­žįs­ta­te leng­vo­sios at­le­ti­kos žvaigž­dę Usai­ną Bol­tą? – Ne, as­me­niš­kai jo ne­pa­žįs­tu, tik gir­dė­jau apie jį iš te­le­vi­zi­jos. – Nors da­b ar Lie­t u­vo­j e va­ sa­ra, šio­m is die­n o­m is at­v ė­ so. Ar neiš­g ąs­d i­n o toks kli­ ma­tas? – Ne, Ita­li­jo­je, kur gy­ve­nu, bū­na dar šal­čiau. Tai – Emi­li­jos Re­džas ne­to­li Bo­lo­ni­jos, ga­na di­de­lis mies­ tas su daug ma­žų mies­te­lių ir kai­ mų ap­lin­kui. – Ar spė­jo­te pa­ma­ty­ti bent šiek tiek Kau­no? – Ne, die­na pa­si­tai­kė lie­tin­ga, gal ki­ta bus ge­res­nė ir tu­rė­siu dau­giau lai­ko. – Ko ti­k i­t ės iš mū­s ų pub­l i­ kos? Lie­t u­v iai yra ga­n a san­ tū­r us. – Ati­duo­siu sa­ve vi­są, pa­siū­ly­siu šok­ti ir la­bai ti­kiu, kad pub­li­ka pa­ jus re­gio mu­zi­ką, ji įtrauks juos ir jie ims šok­ti.

„„Auditorija: klau­sy­to­jai emo­cin­gai rea­ga­vo ir šil­tai priė­mė re­gio rit­mus.

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d. Festivalio bankas

Didysis rëmëjas

Festivalá pristato

Festivalá remia:

Festivalio dienraðtis

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Informacinis partneris

Pagrindiniai rëmëjai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

BAIGIAMASIS KONCERTAS Rugpjûèio 26 d., sekmadiená, 18 val. Paþaislio vienuolyne

GALA sarsuela

KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS Orkestro vadovas Algimantas Treikauskas KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis

Raminta Vaicekauskaitë

Luis Pacetti

Solistai: RAMINTA VAICEKAUSKAITË (sopranas) Andalûzijos lyrinio teatro (Ispanija) þvaigþdës: LUIS PACETTI ANTONIO TORRES PABLO PRADOS Dirigentas MODESTAS PITRËNAS Bilietø kaina: 20, 30 Lt

Antonio Torres

Pablo Prados

Modestas Pitrënas

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. P. S. Informuojame, kad troleibusai iki stotelës„Kauno marios“ vyks iki 22 val. Informaciniai rëmëjai:

Rëmëjai:

Partneriai:

INIT ÁMONIØ GRUPË

Rė­jaus Če­mo­lons­ko nuo­tr.


14

penktADIENIS, rugpjūčio 17, 2012

pramogų alėja

Cir­ko fes­ti­va­ly­je – ne tik klou­nai ir stip­ruo­liai Ne­tu­rė­tume nu­si­ min­ti dėl be­si­trau­ kian­čios va­sa­ros, nes jau rug­sė­jo pra­ džio­je at­mos­fe­rą kai­tins tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis „Nau­jo­ jo cir­ko sa­vait­ga­ lis’12“.

Vla­da Kal­po­kai­tė

„„Kom­pak­tiš­ku­mas: ki­še­ni­nis L.Bi­got teat­ras įro­do, jog cir­ko są­vo­ka pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais ta­po ge­ro­

kai pla­tes­nė. 

kryžiažodis Šią savai­ tę laimė­ kite knygą „Vasaros duetas“.

Emos Darcy „Saldus kerštas“. Žakvinas Luisas Sola – aistringas turtuo­ lis. Žavioji Nikolė Ašton paliko jį prieš penkerius metus, bet jis vis dar negali su tuo susitaikyti. Galiausiai pasitaiko puiki proga suvesti sąskaitas: Nikolė trūks plyš privalo sumokėti senas skolas ir pasiūlo Žakvinui sandorį. Sharon Kendrick „Tarp keršto ir meilės“. Sorča, per sesers vestuves bažnyčioje iš­ vydusi Čezarę di Arkangelą, nubąla. Ji žino, kad gražuolio multimilijonieriaus pasirodymas nieko gero nežada. Ir iš tie­ sų – Čezarė rezga keršto planus. Jis pri­ valo sugundyti vienintelę kadaise jį at­ stūmusią moterį.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, rugpjūčio 21 d.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Fes­ti­va­lis kvie­čia vi­sus, ku­rie mėgs­ta šiuo­lai­ki­nį teat­rą ir šo­kį, ža­vi­si žong­li­ra­vi­mu, ak­ro­ba­ti­ka ir ki­tais cir­ko žan­rais, bet ieš­ko juo­se tu­ri­nio. Bū­tent tuo ir ski­ria­si nau­ ja­sis cir­kas: ja­me ieš­ko­ma nau­jų me­ni­nės raiš­kos bū­dų pa­nei­giant ste­reo­ti­pą, jog cir­kas – tik pra­mo­ ga, o fi­zi­nių ga­li­my­bių de­monst­ra­ vi­mas reiš­kia in­te­lek­to trū­ku­mą. Įvai­rio­se ša­ly­se įsi­kū­rė (ir te­bė­ra ku­ria­mas) šiuo­lai­ki­nio cir­ko mo­ky­ mo­si įstai­gų tink­las. Ten bū­si­mie­ji cir­ko pro­fe­sio­na­lai įgy­ja iš­ties ge­ rų ne tik cir­ko, bet ir sce­nos me­nų, mu­zi­kos, dra­ma­tur­gi­jos komp­lek­ si­nių įgū­džių. Lie­tu­vo­je, de­ja, to­kios mo­kyk­ los at­si­ra­di­mas dar neat­ro­do la­ bai rea­lus. Bet yra ne­ma­ža im­lių sa­va­moks­lių bend­ruo­me­nė, ku­ri sa­vo pro­gra­ma ir pra­dės fes­ti­va­lį: bus pri­sta­ty­tas Lie­tu­vos šiuo­lai­ki­ nio cir­ko tru­pės „An­tig­ra­vi­ta­ci­ja“ spek­tak­lio „Nė­ra lai­ko“ es­ki­zas.

Bū­si­mie­ji cir­ko pro­ fe­sio­na­lai įgy­ja iš­ties ge­rų ne tik cir­ko, bet ir sce­nos me­nų, mu­ zi­kos, dra­ma­tur­gi­jos komp­lek­si­nių įgū­ džių.

Pir­mą kar­tą fes­ti­va­ly­je ma­ty­si­me Kroa­ti­jos šiuo­lai­ki­nio cir­ko me­ni­ nin­kus. Jau­na tru­pė „Room 100“ Lie­tu­vos pub­li­kai pri­sta­tys sa­vo pir­mą­jį spek­tak­lį „C8H11NO2“, pel­niu­sį aukš­čiau­sius ap­do­va­no­ ji­mus. Pa­va­di­ni­mui pa­si­rin­kę che­ mi­nės me­džia­gos do­pa­mi­no for­ mu­lę šio spek­tak­lio au­to­riai ry­žo­si kal­bė­ti apie tai, kas yra skau­du ir sun­kiai su­vo­kia­ma, – psi­chi­nės li­ gos ka­muo­ja­mo žmo­gaus pa­sau­lį. Šve­dų tru­pė „Poet­ry in Mo­tion“ Me­nų spaus­tu­vės kie­me pa­ro­dys žong­li­ra­vi­mo ir gat­vės šo­kio spek­ tak­lį „Ka­muo­li­nis hau­sas“ (pa­va­di­ ni­me – aliu­zi­ja į žong­li­ra­vi­mo ka­ muo­liu­kus, pra­mo­gi­nius šo­kius ir hau­so mu­zi­kos bei šo­kio sti­lių). Au­ to­riai aiš­ki­na­si, ar ga­li­ma su­de­rin­ti gat­vės šo­kį ir žong­li­ra­vi­mą, kaip šios at­ski­ros me­no for­mos kei­čia­si, įgau­ na nau­ją ko­ky­bę vie­na­me kū­ri­ny­je. Pran­cū­zų kom­po­zi­to­rius, mu­zi­ kan­tas, re­ži­sie­rius Lau­rent’as Bi­got į fes­ti­va­lį „Nau­jo­jo cir­ko sa­vait­ga­ lis’12“ at­veš sa­vo pa­sta­ty­mą „Ma­ ža­sis cir­kas“. Va­di­na­ma­sis akus­ ti­nis spek­tak­lis vyks­ta ka­me­ri­nė­je erd­vė­je, o pa­ts cir­kas pri­me­na mu­ zi­ki­nę dė­žu­tę – jo konst­ruk­ci­ja iš me­džio, plas­ti­ko, siū­lų, spy­ruok­ ly­čių, po­pie­ri­nių fi­gū­rų ir mik­ro­ fo­nų ga­lė­tų tilp­ti ant sta­lo. Pran­cū­zų tru­pės „Com­pag­nie DeF­rac­to“ spek­tak­liui „Už­da­ros gran­di­nės“ erd­vės (ypač aukš­čio) rei­kia dau­giau. Ori­gi­na­lią žong­li­ ra­vi­mo tech­ni­ką iš­to­bu­li­nęs due­tas sa­vo spek­tak­ly­je kal­ba apie sim­bio­ ti­nius dvie­jų as­me­ny­bių san­ty­kius. kas: „Nau­jo­jo cir­ko­ fes­ti­va­lis’12“.­ kur: Vilniuje, Me­nų spaus­tu­vė­je,­ Šil­ta­dar­žio g. 6.­ kada: Rug­sė­jo 6–8 d.


153

penktaDIENIS, rugpjūčio 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16 Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Perka� ����������������������������������������������������������� 16 Keičia� ���������������������������������������������������������� 17 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Kviečia � ������������������������������������������������������ 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17 Vikingų loto�������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) UAB „Kodera“ (sunkvežimių servisas, „Via Baltica“ kelias) siūlo darbą šaltkalviui. Tel. 8 620 34 596.

DARBo skelbimai

1000442

Siūlo darbą AB „Kauno baldai“ kviečia dirbti siuvėjus (-as), baldų apmušėjus (-as), pakuotojus (-as). Kreiptis: Drobės g. 66, Kaunas, Tel. (8 37) 341768. 1001055

Dirbti kirpykloje Kovo 11-osios g. reikalinga (-as) moterų kirpėja (-as). Tel. 8 684 81 083.

Ūkio dalyje reikalingas darbuotojas, turintis vairuotojo pažymėjimą (privalumas – staliaus, elektriko specialybė). Atlyginimas 850– 1000 Lt. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. 8 (37) 204 293, info@kaunospauda.lt. 1002184

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

999633

Kompiuterių bei interneto sutrikimų tvarkymas. Virusų šalinimas, antivirusinės diegimas. „Windows“ ir programų įrašymas. Atvykstame pas klientą. Tel. 8 651 67 272. 1002321

Statybos, remonto

Grupei reikalingas vokalistas (vokalistė). Tel. 8 687 30 551.

Paslaugos

Ieškome auklės 2 m. mergaitei dirbti šeimoje, Olandijoje. Kelionę, gyvenimo išlaidas apmokame. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 699 95 368.

Medikų

1003060

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 993456

Naujai kepyklėlei KAUNE ir JONAVOJE reikalingi konditeriai, kepėjai, tešlos formuotojai su darbo patirtimi. Alga 1 500 Lt. Tel. 8 672 09 096, e. paštas kepyklele@yahoo.com. 1003029

Nuo rugsėjo 15 d. siūlome darbą kvalifikuotoms siuvėjoms naujai atsidarančiame SIUVIMO SALONE prie PC „Kalniečiai“. Tel. 8 602 16 970. 1001818

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekį, drenažą, buitines nuotekas ir kt. Tel. 8 677 45 566. 998392

Efektyvi anonimiška pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 994240

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 989212

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga. Tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1002063

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 998000

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1002658

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 999785

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 1002945

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Buitinės technikos remonto

999214

Atliekame namų fasadų dažymą. Tel. 8 687 53 187.

Reikalinga (-as) profesionali (-us) gyd. odontologo asistentė (-as) Kaune ir Vilniuje (visas darbo krūvis). Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųsti info@dantis.eu.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

978073

1000748

1001340

Reikalingi įvairių specifikacijų inžinieriai. Darbas Norvegijoje komandiruotėse. Reikalavimai: darbo patirtis 2 m., anglų k. CV siųsti e. paštu info@tilhuset.com. Tel. +47 47 152 347.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

Atliekame pastatų fasadų apšiltinimą, dedame struktūrinį tinką. Tel. 8 600 52 483.

994953

1000388

1001686

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 1000861

Reikalingi patyrę gelžbetonio gaminių formuotojai-betonuotojai. Tel. 8 686 04 882. 1000477

Statybos mechanizmų nuomos įmonei reikalingas mechanizatorius dirbti ekskavatoriumi ir buldozeriu. Galimas lankstus darbo grafikas. Tel. 8 611 26 363. 1002615

Sulčių spaudykloje reikalingi darbuotojai sezoniniam darbui. Tel. 8 676 20 888, e. paštas info@obuoliunamai.lt. 1000782

Transporto-logistikos paslaugų įmonei reikalingi duonos gaminių atrinkėjai. Darbas naktimis, slenkančiu grafiku, atlyginimas – pagal išdirbį. Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. tel. 8 640 16 458.

981394

1000740

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1000185

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 1 metų. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 606 76 900. 1001501

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 993945

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 996631

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1001456

1002812

UAB „Rokų keramika“ reikalingi: keraminių blokų krovėjai. Darbas trimis pamainomis, slenkančiu grafiku. Atlyginimas – nuo 1400 iki 1800 Lt. Formavimo sk. operatoriai. Gali dirbti ir moterys. Apmokome darbo vietoje. Pamainos meistras. Gali dirbti ir moterys. Tel. 34 66 10, 8 699 10 971. 1002873

1001844

Dažau, lyginu, glaistau, tapetuoju, dedu visų tipų grindis. Patirtis. Atvežu medžiagas. Tel. 8 601 71 035, 779 732, e. paštas ersketasp@gmail.com.

979641

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

1001854

Darome stogų konstrukcijas, dengiame įvairia danga, remontuojame senus stogus, statome stoglangius, karkasinius namus, pavėsines. Tel. 8 689 04 980.

1003055

1003178

Kaune, rugsėjo–spalio mėnesiais vyks ispanų vaidybinio filmo „Kronika iš už sienos“ filmavimas. Ieškomi masinių scenų dalyviai ir antro plano aktoriai. Reikalingi: 18–75 metų moterys ir vyrai; įvairių etninių grupių, subkultūrų atstovai; tamsaus gymio žmonės; boksininkai, bokso treneriai (teisėjai), kovos menų atstovai; 8–14 metų vaikai; 5–7 mėnesių kūdikiai. Registracija vyks Savanorių pr. 137 (Kaunas) rugpjūčio 16–31 darbo dienomis 11–14 val., 15–18 val. Tel. 8 645 87 086.

Bituminių, šlaitinių stogų remontas (ir nedidelių plotų). Tel. 8 699 31 989. info@dregme.lt.

Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220.

996188

1002857

1000416

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

Kompiuterininkų

993758

Atliekame namų fasadų šiltinimą, dedame struktūrą. Tel. 8 653 39 495. Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250.

1001694

Atliekame santechnikos darbus. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Rašome sąskaitas. Tel. (8 37) 705 609, 8 636 89 929, 8 603 58 282. 1001026

Atlieku glaistymo, dažymo, tapetavimo darbus. Langų angokraščių apdaila. Dedu laminuotas grindis ir t.t. Tel. 8 676 71 539. 1002778

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 996802

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 985439

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

994015

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 1002706

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

981342

999590

Greitai ir kokybiškai atliekame buto remonto darbus: dažome, glaistome, tapetuojame, dedame laminatą. Smulkūs santechnikos darbai. Tel. 8 684 49 900. 1002544

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 998888

Griovimo darbai. Savivarčiu savikroviu išvežame statybines atliekas. Ekskavatorių, buldozerių paslaugos. Tel. 8 635 04 000.

996366

Griovimo darbai: pastatų išmontavimas, mūrinių, betoninių sienų ir angų pjovimas, pamatų ir stogų ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056. 1001634

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

995239

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 999810

Klojame trinkeles (medžiagos – kliento arba mūsų). Statome įvairius bortelius. Turime 10 m. patirtį. Dirbame be tarpininkų. Tel. 8 601 69 088, 8 678 89 926.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 990453

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda įsigyti prekes pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienų. Tel. 8 630 60 166. 1002605

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 999136

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 995417

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1001755

Šilumą taupantys dažai ir tinkas. Fasadų ir vidaus patalpų šiltinimas naujausiomis technologijomis. www.termofasadai.lt. Tel. 8 663 50 600, e. paštas info@termofasadai.lt. 996857

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 997791

Šlaitinių stogų darymas. Visi skardinimo darbai. Tel. 8 679 13 020, 8 682 92 177.

993356

Šlaitinių stogų dengimas, restauravimas, karkasinių (skydinių) namų statyba nuo pamatų, skardinimo darbai, pastogių (palėpių) šiltinimas ir įrengimas, namų šiltinimas ir apkalimas įvairiomis dailylentėmis, vidaus įrengimo darbai. Medžiagas sukomplektuojame patys. Tel. 8 634 55 006. 994236

Vežame savivarčiu savikroviu atsijas, juodžemį, kompostą, šiukšles, medieną iki 21 kub. Ekskavatorių paslaugos. Tel. 8 635 04 000. 996381

Vidaus įrangos Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1001822

Baldžių

1001425

Klojame trinkeles. Betonuojame grindis, pamatus. Lietaus drenažo nuotakynas. Savivarčiai. Ekskavatoriai. Tel. 8 600 22 703. 996349

Kokybiškai remontuoju butus: glaistau, dažau, tapetuoju, lyginu sienas. Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Tel. 8 601 74 951. 1002015

Kokybiškų plastikinių langų ir durų gamyba. Lankstūs gamybos terminai, konkurencingos kainos, platus pasirinkimas. UAB „Tikri langai“, Palemono g. 5. Tel. 8 611 44 557, 8 610 23 507. E. paštas info@langaiplastikiniai.lt.

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 1001975

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

995438

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

1001650

998968

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

1002953

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 993880

MINI ekskavatoriaus ir BULDOZERIO paslaugos. Kasame drenažą, vandentiekį. Žemės gręžimo darbai. Tel. 8 675 47 788. 996695

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 992364

Nuomojame ekskavatorių krautuvą (dideli ratai), mini ekskavatorių, „Bobcat“. Kasame, lyginame, gręžiame. Iškrauname, pakrauname. Tel. 8 616 50 615. 1001326

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 996079

993912

Aptraukiame minkštuosius baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Transportas nemokamai. Nuolaidos. Tel. 208 498, 8 604 35 475. 1001985

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1002169

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 963871

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, rugpjūčio 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Baldžių

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 985371

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 996104

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 998899

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994959

Vasaros akcija! Atvežame kokybiškų baltarusiškų durpių briketų (1 t – 330 Lt) ir plautų DPK anglių (1 t – 540 Lt) didmaišiuose. Vėliau brangs! Tel. 8 677 57 228. 1001992

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 kambario butą Taikos pr. (III a., b. pl. 20,02 kv. m, maži mokesčiai, tvarkingas, galima gyventi iš karto, su baldais, didelis balkonas). Kaina 55 000 Lt. Tel. 8 651 67 132. 1002814

1,5 kambario butą 5 a. name Geležinio Vilko g., IV a., vidinis, šiltas, be balkono, reikia remonto. Be tarpininkų. Kaina 77 000 Lt. Tel. 8 655 48 400. 1001669

12 a. namų valdos sklypą prie Juragių, Tvarkiškių k., geras privažiavimas, graži vieta, pigiai. Tel. 8 608 51 012. 1002327

170 kv. m, 2 a. mūrinį namą Vytėnuose, šalia PLC „Mega“. 11 a skype yra sodas, vaismedžiai, tvenkinys. Kaina 750 000 Lt. Tel. 8 650 96 900. 987723

2 k. butą Kalniečiuose, už „Dubingių“ parduotuvės (5/2 a. mūriniame name, b. pl. 50,6 kv. m, maži mokesčiai). Kaina 105 000 Lt, be tarpininkų. Tel. 8 634 24 006. 1002856

2 kambarių butą Partizanų g. (bendr. pl. 36 kv. m, I a., visi patogumai, virtuvė kartu su svetaine; dušas ir tualetas kartu, plastikiniai langai). Be tarpininkų. Tel. 8 601 37 616. 1002114

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Daliaus Kaminsko turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodama: žemės sklypas, bendro ploto 0,0630 ha, esantis SB „Kelmeriai“, Kuro k., Kauno r., unikalus Nr. 5201-0003-0030. Dėl turto apžiūros kreiptis į Dalių Kaminską, gyv. K.Baršausko g. 82–3, Kaunas. Turto varžytynės vyks 2012 09 19 10.30 val. I.Kanto g. 22–2, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 3 600 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 360 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, esančiam I.Kanto g. 22–2, Kaunas, tel. 423 883, mob. 8 612 23 194 ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1003243

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Giedrės Kozmačienės turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodama: 1/2 dalis gyvenamojo namo, bendro ploto 101,73 kv. m, esančio Rokų g. 59, Kaunas, unikalus Nr. 5295-9016-5010 su 1/2 dalimi tvarto, daržinės, ūkinio pastato, viralinės, kiemo statinių. Dėl turto apžiūros kreiptis į Giedrę Kozmačienę, gyv. Senajiesio g. 12, Rokai, Kaunas, tel. 8 605 92 113. Turto varžytynės vyks 2012 09 19 13.30 val. I.Kanto g. 22–2, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 26 900 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 2 690 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, esančiam I.Kanto g. 22–2 Kaunas, tel. 42 38 83, 8 612 23 194, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1003248

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Rimo Sukacko turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodamas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirties žemės sklypas, bendro ploto 0,1567 ha, esantis Ginėnų k., Kauno r., unikalus Nr. 4400-0777-2141. Dėl turto apžiūros kreiptis į Rimą Sukacką, gyv. Pagronyčio k., Varėnos r., tel. 8 652 80 080. Turto varžytynės vyks 2012 09 19 9.30 val. I.Kanto g. 22–2, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 64 000 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 6 400 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, esančiam I.Kanto g. 22–2, Kaunas, tel. 42 38 83, mob. 8 612 23194, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1003209

Antstolė Rima Gražienė skelbia Emilijui Raicevičiui priklausančio nekilnojamojo turto – dviejų kambarių buto su rūsiu 9,59 kv. m, bendras buto plotas – 47,79 kv. m, esančio Partizanų g. 170–80, Kaune, antrąsias viešąsias varžytynes. Pradinė kaina – 52 800,00 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės, t.y. 5 280,00 Lt, į antstolės Rimos Gražienės kontoros depozitinę sąskaitą LT55 7044 0600 0302 3083, AB SEB banke. Varžytynės vyks 2012 09 18 10 val. J.Gruodžio g. 22, Kaune. Informacija tel. 225 442, 225 471, antstolė Rima Gražienė. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: turtui apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus.

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Rimo Sukackos turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodama: žemės ūkio paskirties žemės sklypas, bendro ploto 0,68 ha, esantis Karkazų k., Kauno r., unikalus Nr. 5260-0008-0132. Dėl turto apžiūros kreiptis į Rimą Sukacką, gyv. Pagronyčio k., Varėnos r., tel. 8 652 80 080. Turto varžytynės vyks 2012 09 19 9 val. I.Kanto g. 22–2, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 44 000 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 4 400 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, esančiam I.Kanto g. 22–2 Kaunas, tel. 423 883, mob. 8 612 23194 ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

1003100

1003219

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Arūno Vitkaus turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodama: miško ūkio paskirties žemės sklypas, bendro ploto 10,7 ha, esantis Punios sen., Alytaus r., unikalus Nr. 3368-0006-0090. Dėl turto apžiūros kreiptis į Arūną Vitkų, gyv. Pašvaistės g. 16, Kaune. Turto varžytynės vyks 2012 09 19 11 val. I.Kanto g. 22–2, Kaune. Pradinė turto pardavimo kaina 37 224 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 3 722,4 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, esančiam I.Kanto g. 22–2 Kaunas, tel. 423 883, mob. 8 612 23 194 ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Viliaus Zažeckio turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodamas pastatas-dirbtuvės, Fabriko g. 1, Adutiškis, unikalus Nr. 8692-0004-5033. Dėl turto apžiūros kreiptis į Vilių Zaleckį, gyv. Kranto al. 58– 46, Kaune. Turto varžytynės vyks 2012 09 19 10 val. I.Kanto g. 22–2, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 6 400 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 640 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, esančiam I.Kanto g. 22–2 Kaunas, tel. 423 883, mob. 8 612 23 194 ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

2 kambarių butą Šilainiuose. Ramioje vietoje. Geras susisiekimas. Kaina 102 000 Lt. Tel. 8 675 49 671. 1003143

1003207

1003251

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Luko Kančo turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodama: žemės sklypas, bendro ploto 0,0502 ha, unikalus Nr. 4400-0336-2630, ir gyvenamasis namas, bendro ploto 142,34 kv. m, unikalus Nr. 4400-0146-3123, esantis Barkūnų g. 49, Kaunas, unikalus Nr. 3368-0006-0090. Dėl turto apžiūros kreiptis į Luką Kančą, gyv. Barkūnų g. 49, Kaunas. Turto varžytynės vyks 2012 09 19 11.30 val. I.Kanto g. 22–2, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 600 000 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 60 000 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, esančiam I.Kanto g. 22–2 Kaunas, tel. 423 883, mob. 8 612 23 194 ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1003230

Dalį 1 a. namo Žaliakalnyje, A.Mackevičiaus g. (bendr. pl. 43 kv. m, du kambariai, išpirkta žemė, iš virtuvės išėjimas į vidinį kiemą, visos miesto komunikacijos). Atsiveria Kauno panorama. Geras susisiekimas. Kaina 128 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 1000811

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 999370

Išparduodu ir perku įvairių plotų ir įvairios paskirties žemės ir sodų sklypus, sodybas, namus ir jų dalis. Tel. 8 608 51 012. 1002326

Kalniečių rajone parduodamas 4 k. butas (4 a., renovuotas, su baldais). Be tarpininkų. Tel. 8 686 98 860. 1002804

Mūrinį sodo namelį, tinkamą gyventi žiemą (6,18 a sklypas, aptvertas, geras susisiekimas), 14 km nuo Kalniečių. Kaina sutartinė. Tel. 8 679 34 356. 1002820

Palankiausiomis sąlygomis 14 a sklypą Domeikavoje. 1 a kaina 3550 Lt. Elektra, vanduo, kelias, graži vieta, šalia miškas. Tel. 8 612 23 323. 1001048

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 988872

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Parduodu 25 arų sodybą Stakliškėse, Prienų r. Renovuotas 86 kv. m namas, yra ūkinis pastatas. Visi patogumai name. Asfaltuotas kelias. Arti bažnyčia, parduotuvė. Kaina 86 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. 8 656 69 419. 1002913

Sodą su mūriniu namu SB „Paneriai“, Jonavos r. (bendr. pl. 100 kv. m, 6 arų žemės sklypas). Yra garažas. Galima gyventi žiemą. Kaina 80 000 Lt. Tel. 742 255, 8 626 27 666.

Atvešime malkų. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

989854

1000398

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 646 23 031, 8 601 25 955. 986870

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 995602

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 998715

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

1002552

Malkas: uosis, ąžuolas (erdvinis metras – 120 Lt), beržas (107 Lt), drebulė, juodalksnis (90 Lt). Kauno mieste ir Kauno r. atvežame nemokamai. Tel. 8 602 37 845.

1000821

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974154

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 995339

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkelėmis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 699 35 992, 8 614 08 432. 998185

Parduodu beržines, alksnines, drebulines malkas. Tel. 8 601 18 811.

999694

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba kaladėmis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508. 987938

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 1000075

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 1001344

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 997588

Skaldytas sausas beržo, uosio, ąžuolo malkas. 6,5 m kaina 750 Lt. Tel. 8 696 49 350.

1001139

Vakarinių tujų (50–120 cm), kalninių pušų (20–50 cm) ir kt. dekoratyvinių sodinukų išpardavimas. Kainos nuo 3 Lt. Esame 5 km nuo Karmėlavos. Tel. 8 690 00 021. 1000833

1001477

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 985413

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821577

Statybinės medžiagos Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, šviesūs (dydžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793. 1002297

Sausos uosinės ir ąžuolines lentos 50 mm storio. Pjauname statybinę medieną pagal užsakymus. Tel. 8 618 89 125.

990179

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 999938

AKCIJA baltarusiškiems durpių briketams. Saulėgrąžų lukštų briketus, medienos pjuvenų briketus. Patiems pasiimant – dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 995576

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 999101

Perka

998516

997693

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 998648

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 994319

Brangiai perkame mišką visoje Lietuvoje. Atliekame miško ruošos, medienos transportavimo darbus. Tel. 8 650 16 017. 982538

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 993220

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 992141

Jauna šeima ieško 1–2 kambarių buto. Gali būti dalis namo. Jei reikia remonto – susiremontuosime. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 61 618. 1000815

Perkame butus, namus, žemės sklypus, patikimai ir operatyviai teikiame profesionalias nekilnojamojo turto paslaugas. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 699 73 711. 1002009

Perku įvairius radijo taškus Tel. 8 687 74 279.

1003034

Pirkčiau komercinės paskirties patalpas Kaune, Savanorių prospekte, I aukšte, nuo 80 iki 100 kv. m. Nuoma nedomina. Tel. 8 611 99 268. 1000385

Pirksiu žemės ūkio paskirties žemę Jonavos, Kėdainių, Šakių apylinkėse. Tel. 8 686 86 065. 1000271

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 999952

UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (1 t iki 920 Lt) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas (darbo laikas I–V 8–17 val., VI 13 val.). Juodieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051; spalvotieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 611 44 404. 999359

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt. 996126

1 arba 2 kambarių butą Kaune. Pageidautina centre arba Žaliakalnyje. Tel. 8 698 32 916. 1001872

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998593

AB superka senus ir nevažiuojančius automobilius. Atsiskaito iš karto. Sutvarko dokumentus. Pasiima patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998577

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9-17 val., tel. 8 686 83 409. 992896

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 992115

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 997611

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

997644

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 300 914, 8 600 27 072. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 301 103, 8 609 96 655. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 395 098, 8 600 41 775. 1001182

Įvairūs Nuomoja Išnuomojamas studentėms dviejų kambarių butas, su patogumais, privačioje valdoje, Žaliakalnyje. Maži mokesčiai. Kaina 250 Lt. Tel. 8 670 41 981. 1002822

Nuomoja vieno kambario butą studentei (-ui) (vienam asmeniui), neturinčiai žalingų įpročių. Dirbančių nepriimame. Kaina 150 Lt/mėn. Tel. 207 347. 1000452

Nuosavame name 3 kambarių butą su visais patogumais, baldais. Kaina 600 Lt + mokesčiai. Tel. (8 37) 342 280. 1002807

Nukelta į 17 p.


173

penktaDIENIS, rugpjūčio 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Kiti

Įvairūs Išsinuomoja Išsinuomotume 1 arba 2 kambarių butą Kaune. Pageidautina centre arba Žaliakalnyje. Tel. 8 698 32 916.

1001885

Gabenimai

Astrologės paslaugos (Taro kortomis): apie darbą, sveikatą, gyvenimo lemtį ir kt. Tel. 8 673 56 319.

1003047

G.Povilionio firma „Grailona“, įm. kodas 300003526, buveinė Kauno m. sav., Kauno m., Radviliškio g. 26, yra pertvarkoma į UAB „Grailona“. 1002817

IVECO, MAN savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 1001199

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 996165

Atvešiu: žvyro, smėlio, akmenų, juodžemio, durpių briketų, sunkvežimio su manipuliatoriumi nuoma. Tel. 8 614 88 448, e. paštas gtamasauskas9@gmail.com. 999516

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 995124

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 998372

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ-53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006. 997891

Atvežu (20 t – 12 kub. m 6X6) juodžemio daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1001314

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, atsijų iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

1001807

Nedideliais kiekiais vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas, perpuvusį arklių mėšlą. Tel. 8 620 24 446. 1001352

IĮ „Infotopa” informuoja kad 2012 m. rugpjūčio 31 d. 14 val. bus atliekami kadastriniai matavimai sklypo esančio Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Martinavos k., kad. Nr. 5233/0011:106. Gretimų sklypų kad. Nr. 5233/0011:866 savininkas Alvydas Andriuškevičius ir kad. Nr. 5233/0011:627 bendraturtis Gintaras Basiulis kviečiami atvykti į savo sklypą arba iki š. m. rugpjūčio 30 d. kreiptis į IĮ „Infotopa” (Statybininkų g. 7, 306 kab., Kaunas), matininkė Danguolė Kasputienė, tel. 8(37)330076, e. paštas danguolekasputiene@gmail.com. Neatvykus ar neinformavus, kadastriniai matavimai bus atliekami Jums nedalyvaujant. 1002961

IĮ „Infotopa” informuoja, kad 2012 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. bus atliekami kadastriniai matavimai sklypo esančio Kauno r. sav. Užliedžių sen. Paparčių k. kad. Nr. 5203/0008:265. Gretimo sklypo kad. Nr. 5203/0008:3 savininkas Vitalijus Luciuk kviečiamas atvykti į savo sklypą arba iki š. m. rugpjūčio 30 d. kreiptis į IĮ „Infotopa” (Statybininkų g. 7, 306 kab., Kaunas) matininkė Natalja Montvilienė, tel. (8 37) 330 076, e. paštas nataljamontviliene@gmail.com. Neatvykus ar neinformavus, kadastriniai matavimai bus atliekami Jums nedalyvaujant. 1002944

Priimsiu gyventi žmogų be žalingų įpročių. Už suteiktą gyvenamąjį plotą reikia prižiūrėti nedidelę sodybą. Patogumai daliniai. Tel. 8 639 00 825. 1001068

Keičia

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Keičia sodą SB „Rasa“ (nuo Klaipėdos, Palangos 25 km) į 1-2 kambarių butą Kaune. Tel. 8 698 32 916. 1001917

VIKINGŲ LOTO Tiražo Nr. 1014, rugpjūčio 15 d.

Mokyklėlės KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ (Kovo 11-osios g. 108, vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt) kviečia mergaites ir berniukus, merginas ir vaikinus tapti teatro aktoriais! Priėmimas į visas grupes vyks rugsėjo 15 d. (šeštadienį): 10 val. – į teatro pradžiamokslio grupę (5–7 m.); 11.30 val. – į parengiamąją aktorinę studiją (8–12 m.); 13 val. – į teatro trupę (13–17 m.). Informacija ir naujų narių registracija tel. 8 37 313 712 10–16 val. 1002464

AUKSO PUODAS – 34 346 257 Lt DIDYSIS PRIZAS – 8 805 748 Lt 01 10 16 17 31 46

Šokiai, dainavimas

Auksinis skaičius 40 Papildomi skaičiai 22 34 6 tarp jų auksinis sk. – 34 346 257 Lt (0 priz.) 6 skaičiai – 4 402 874 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. – 529 029 Lt (0 priz.) 5 skaičiai – 6 856 Lt (9 priz.) 4 skaičiai – 159 Lt (517 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (9213 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (12686 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai. Prognozė: Aukso puode – 29 mln. Lt Didysis prizas – 3 mln. Lt

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimas vyks rugpjūčio 20, 27, 28 d. nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 675 95 749, 8 611 19 256. www.salialia.lt. 997549

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Pamesta Pavogtus Vaclovo Levinsko IĮ pažymėjimą išduotą 1991 01 24 (įmonės kodas 13242431), antspaudus ir visą buhalterinę apskaitą, laikyti negaliojančiais. 1002879

Kviečia

KELTŲ BILIETAI INTERNETU Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vokietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Norvegiją, Angliją.

Kelionių agentūra „AŠ KELIAUJU“

Kviečia Palanga! Pušyne, prie Birutės parko, mediniame vasarnamyje poilsiui nuomojami 1, 2, 3, 4 vietų kambariai. Tel. 8 612 83 010.

Savaitė Maljorkoje: Skrydis, 3* viešbutis su maitinimu: pusryčiai, vakarienė. Kaina 1 260 Lt (1 asm.). Skrydis, 3* viešbutis su maitinimu: viskas įskaičiuota. Kaina 1 430 Lt (1 asm.).

1003068

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1000797

„Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 978741

A.Vainorienės firma veža į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. 971375

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

992795

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994904

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 994973

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 994880

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 994410

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato. Pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. 994284

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23-5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1001032

Jau rugpjūčio 20 d. kviečiame išmokti dirbti apskaitos programa „Centas“. Tik 639 Lt už 30 akad. val. Plačiau tel. 8 685 07 009; www.docinta.lt, e. paštas info@docinta.lt.

1002633

informuoja Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų (Žo­li­nės) at­lai­dai Pi­va­šiū­nuo­se Iki rug­pjū­čio 22 d. Pi­va­šiū­nai – svar­biau­sia Kai­šia­do­rių vys­ku­ pi­jos pi­lig­ri­mys­tės vie­ta. Švč. Mer­ge­lė Ma­ ri­ja Nu­liū­du­sių­jų Pa­guo­da trau­kia mal­di­ nin­kus į Pi­va­šiū­nus, kur jie pa­ti­ria Die­vo ma­lo­nių. Nuo se­nų lai­kų čia gar­sus Die­vo Mo­ti­nos su kū­di­kiu pa­veiks­las, sklei­džian­ tis mei­lę ir ra­my­bę bei guo­džian­tis ti­kin­ čių­jų šir­dis. 1988 m. pa­veiks­las vai­ni­kuo­tas po­pie­žiaus Jo­no Pau­liaus II pa­lai­min­to­mis ka­rū­no­mis, jam su­teik­tas „Nu­liū­du­sių­jų pa­ guo­dos” ti­tu­las. Žo­li­nės aš­tuon­die­nio at­lai­dų tvar­ka ir lai­kas: Rug­pjū­čio 17 d. – mel­si­mės už ti­ky­bos mo­ ky­to­jus ir vi­sus pe­da­go­gus, Ka­te­che­ti­kos cen­trų dar­buo­to­jus (pa­tar­nau­ja Mer­ki­nės de­ka­na­to ku­ni­gai). Rug­pjū­čio 18 d. – mel­si­mės už šei­mas, Šei­ mos cen­trų dar­buo­to­jus (pa­tar­nau­ja Šir­vin­ tų de­ka­na­to ku­ni­gai). Rug­pjū­čio 19 d. – mel­si­mės už pa­ra­pi­jas ir ben­druo­me­nes (pa­tar­nau­ja pa­skir­ti ku­ni­ gai). 12 val. – šv. Mi­šio­se bus tei­kia­mas su­ tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tas. Rug­pjū­čio 20 d. – mel­si­mės už vai­kus ir jau­ni­mą, Jau­ni­mo cen­trų dar­buo­to­jus (pa­ tar­nau­ja Stak­liš­kių de­ka­na­to ku­ni­gai). Šią die­ną taip pat mel­si­mės, kad Die­vo Tar­nas ar­ki­vysk. Te­ofi­lius Ma­tu­lio­nis, Kai­šia­do­rių vys­ku­pas, bū­tų pa­skelb­tas šven­tuo­ju. Rug­pjū­čio 21 d. – mel­si­mės už li­go­nius ir „Ca­ri­tas” dar­buo­to­jus (pa­tar­nau­ja Kai­šia­ do­rių de­ka­na­to ku­ni­gai). Rug­pjū­čio 22 d. – Švč. M. Ma­ri­jos Ka­ra­lie­nės mi­nė­ji­mas; Ro­ži­nio mal­dos my­lė­to­jų – „Gy­ vo­jo ro­ži­nio” ir „Ma­ri­jos le­gio­no” na­rių die­na (pa­tar­nau­ja Mo­lė­tų de­ka­na­to ku­ni­gai). At­lai­dų už­bai­gos pa­mal­dos – rug­pjū­čio 22 d. 12 val. Pa­mal­dų lai­kas: Šv. Mi­šios – 10, 12 ir 18 val., Švč. Sak­ra­men­to ado­ra­ci­ja, Ro­ži­nio mal­da – nuo 11 iki 12 val. At­lai­dų tvar­ka­raš­ty­je ga­li­mi pa­kei­ti­mai ir pa­pil­dy­mai.

LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų. KRUIZAI Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija. KELIONĖS Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu. www.krantas.lt

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 9–19 val.

Kelionių AgentūrA „KELIONIŲ CENTRAS“

Ma­Ža­sis lek­to­riu­mas Du­jo­tie­kio 26A, su­sto­ji­mas „Girs­tu­tis”, tel. 8 652 24 646 Rug­pjū­čio 17 d. 17 val. – pa­skai­ta-su­si­ti­ki­ mas su žo­li­nin­ke iš Lat­vi­jos Il­ze Jan­so­ne. VISI Į PANEMUNĖS ROKĄ! Rug­pjū­čio 17–19 d. Pa­ne­mu­nės ben­druo­ me­nės cen­tras kvie­čia į ren­gi­nį „Šv. Ro­kas Pa­ne­mu­nė­je”. Rug­pjū­čio 17 d. 18 val. – Žo­lin­čių aka­de­mi­ ja kvie­čia į svei­kuo­liš­ką pir­tį Pa­ne­mu­nės pa­ plū­di­my­je. Rug­pjū­čio 18 d. 10–19 val. – Pa­ne­mu­nės pa­plū­di­my­je vyks Pa­ne­mu­nės ben­druo­me­ nės cen­tro Šv. Ro­ko tau­rės plia­ži­nio tin­kli­nio var­žy­bos. 16 val. – Pa­ne­mu­nės ben­druo­me­ nės cen­tro kie­me (Vai­di­los g. 27) vyks ro­ man­sų va­ka­ras. Rug­pjū­čio 19 d. 12 val. – Šv. Ro­ko at­lai­dai. Šv. Mi­šių me­tu gie­dos L.Mi­ka­laus­kas ir V.Ge­ ny­tė. 14 val. – šven­ti­nė pro­gra­ma. Kon­cer­ tuos N.Tal­lat-Kelp­šai­tė, L.Mi­ka­laus­kas, V.Ge­ ny­tė, liau­diš­kos mu­zi­kos an­sam­blis „Bo­čiai”, Jo­na­vos ka­pe­la „Lan­ke­sa”, liau­dies mu­zi­kos an­sam­blis „Svir­bė”. 10–17 val. veiks mu­gė. 13–15.30 val. – Ja­ni­nos šiau­rie­tiš­ko vaikš­ čio­ji­mo pa­mo­kos, Ro­mo ma­sa­žai, Da­nu­tės au­ga­lų pa­ži­ni­mo pa­mo­kė­lė, Gra­ži­nos pri­ trau­kų ir pleist­rų ga­my­ba. Žo­lin­čiai vai­šins Šv. Ro­ko sriu­ba „So­tu ir ska­nu”. ŠVENTĖ PALEMONE Rug­pjū­čio 18 d. Pa­le­mo­no vid. mo­kyk­los, Ma­rių g. 37, sta­dio­ne vyks šven­tė. Šven­tė pra­si­dės šv. Mi­šio­mis 10.30 val. Pa­ le­mo­no baž­ny­čio­je. 12 val. į šven­tę pa­kvies dū­dų or­kest­ras, dai­nuo­si­me kar­tu su Vi­ta­li­ ju­mi Pau­liu­ku („Ne­ri­ja”) ir Vy­tau­tu Šiš­kaus­ ku, ap­do­va­no­si­me gra­žiau­sias so­dy­bas, jo­ di­nė­si­me žir­gais, kom­po­nuo­si­me flo­ris­ti­nį ki­li­mą, spor­tuo­si­me ir šok­si­me šven­ti­nė­je dis­ko­te­ko­je. Vyks lau­ko pre­ky­ba – mu­gė. Pa­le­mo­no ben­druo­me­nės cen­tras

6 dienų kelionė autobusu „Austrijos gamtos žavesys”. Kaina 947 Lt (1 asm.). Vietų skaičius už siūlomą kainą ribotas. www.askeliauju.lt

Tel. (8 41) 399 544, 8 642 19 000, 8 698 07 197, travelcentre@splius.lt.

KELIONĖS IŠ KAUNO BE PAPILDOMŲ MOKESČIŲ (degalai) 08 20 – Kroatijos istorijos ir gamtos lobiai. 10 d./9 n. 1285 Lt. 08 24 – Seinai–Varšuva–Velička–Krokuva–Čenstakava. 3 d./2 n. 399 Lt. Gidas R.Jakutis. Kelionių programos www.travelcentre.lt

informuoja NEMOKAMA EKSKURSIJA PO KAUNĄ Rug­pjū­čio 18 d. 12 val. „Mū­sų odi­sė­jos” gi­ dų kur­sų ab­sol­ven­tai ves ne­mo­ka­mą eks­ kur­si­ją po Kau­no se­na­mies­tį. Ne­pra­leis­ ki­te pro­gos dau­giau su­ži­no­ti apie Kau­no pi­lies pa­slap­tis, trum­piau­sią Lie­tu­vo­je gat­ vę, pir­klių ir tur­tin­gų­jų gy­ve­ni­mo pa­pro­ čius, se­niau­sią Kau­no se­na­mies­čio aikš­tę, Per­kū­no na­mų le­gen­das ir kt. Ren­ka­mės prie Kau­no pi­lies. In­for­ma­cija M.Va­lan­čiaus g. 19, Kau­nas. Tel. (8 37) 207 879, 8 698 03 091; www.mu­suo­di­se­ja.lt., e. paš­tas in­fo@tu­rin­fo.lt. TAPKITE ĮTĖVIAIS ARBA GLOBĖJAIS! Jei gal­vo­ja­te apie vai­kų glo­bą ar įvai­ki­ni­mą, kreip­ki­tės į mus. Jau rug­pjū­čio 22 d. 18 val. Šei­mos san­ty­kių ins­ti­tu­te – pir­ma­sis GIMK mo­ky­mų su­si­ti­ki­mas. Kvie­čia­me žmo­nes, ap­si­spren­du­sius ar svars­tan­čius apie ga­li­mybę sa­vo šei­mo­je au­gin­ti vai­ką, at­vyk­ti į šį su­si­ti­ki­mą. Prieš gru­pę bū­ti­na re­gist­ruo­tis in­di­vi­du­a­lioms kon­sul­ta­ci­joms. Išsamesnė in­for­ma­ci­ja VšĮ Šei­mos san­ ty­kių ins­ti­tu­te, L.Za­men­ho­fo g. 9, Kau­ ne, ar­ba tel. (8 37) 750 935. Taip pat www.ssins­ti­tut.lt.

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienų minėjimas Rugpjūčio 23 d., ketvirtadienį, 10 val. – šv. Mišios Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje. 12 val. – iškilmingas minėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 17 val. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje, Laisvės al. 39, II a., koncertuos Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas”, vadovas Tadas Šumskas. Įėjimas nemokamas. Organizatoriai – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno filialas. AŠ GALIU! „Integracijos ir sugrąžinimo į darbo rinką programa: AŠ GALIU!”. Projekte teikiamos nemokamos paslaugos (profesinis orientavimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir konsultavimas, bendrųjų ir profesinių įgūdžių ugdymas) ilgalaikiams bedarbiams (nedarbo trukmė per 24 mėn.). Kviečiame dalyvauti programoje. Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos prašome kreiptis į VšĮ Šeimos santykių institutas, L.Zamenhofo g. 9, Kaunas, arba telefonu (8 37) 750 935.


18

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

kas, kur, kada teatras

Amžinąjį atilsį

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus broliui, nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Miodušauskienę, Bendrojo skyriaus vyr. specialistę (savivaldybės kalbos tvarkytoją). Kauno rajono savivaldybės vardu mero pirmasis pavaduotojas, pavaduojantis merą, Petras Mikelionis

Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Rug­pjū­čio 19 d. 12 val. – GELTONSNAPIS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Gyvenimo kraitėn ne viskas dar surinkta Ir žodžiai dar visi neišsakyti... Nepasakė lemtis, Kam taip netikėtai išeita... Lietuvos universitetų moterų asociacijos Kauno skyriaus pirmininkę Liudviką NAGINEVIČIENĘ skaudžią netekties valandą, mirus mylimam broliui Algirdui, nuoširdžiai užjaučia ir liūdi drauge LUMA narės, LUMA valdyba. Sunkią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame bendrovės darbuotoją Augeniją PRANCKUVIENĘ ir jos artimuosius. UAB „Kraujo donorystės centras” kolektyvas Skausmo ir liūdesio valandą, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučiame UAB „Kauno kooperacijos didmeninė prekyba“ darbuotoją Kęstutį ŠIRVINSKĄ, jo šeimą ir artimuosius. UAB „Kauno kooperacijos didmeninė prekyba“ kolektyvas Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Reginą ŠUMILIENĘ, mirus mylimai mamytei. VDU Finansų tarnybos darbuotojai

Gyvenimas – mano degimas, Troškimas – toliau ir daugiau. Bet laukia vienodas likimas – Kažkur pasakysiu: „Baigiau.” (P.Širvys) Skaudžią netekties ir liūdesio valandą darbuotoją Loretą ŠVEIKAUSKIENĘ, mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto bendruomenė. Nuoširdžiai užjaučiame bendradarbį Remigijų VALATKEVIČIŲ, mirus tėveliui. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kolektyvas LSMUL Neurochirurgijos klinikos Galvos smegenų traumų skyriaus vedėją doc. Rimantą VILCINĮ ir jo artimuosius, mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučia Neurochirurgijos klinikos darbuotojai. Mirus mylimai mamai, LSMUL KK Galvos smegenų traumų skyriaus vadovą gydytoją neurochirurgą Rimantą VILCINĮ nuoširdžiai užjaučia Neurochirurgijos anesteziologijos skyriaus darbuotojai. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Skaudžią netekties valandą doc. Rimantą VILCINĮ, mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučia Neurochirurgijos klinikos Galvos smegenų traumų skyriaus kolektyvas. VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skalde­ le, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akme­ nų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gamina­ me įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 994545

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo dra­ bužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poil­ sio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Ra­ dvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 994729

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laido­ jimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 977857

68 220.

Kauno miesto ir rajono gyventojams! Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių administracijos sudarė sutartis su UAB „PRARADIMAS“ dėl neatpažintų mirusių­ jų palaikų pervežimo. UAB „PRARADIMAS“ NEMOKAMAI perveža NEATPAŽINTUS IR ATPAŽINTUS mirusiųjų namuose bei gydymo įstaigose palaikus (turėti asmenį patvirtinantį dokumentą). Skambinti galite visą parą tel. (8 37) 730 200, 8 650

Rugpjūčio 26 d. Kauno valstybinis lėlių teatras kviečia į nuotaikingą jubiliejinio sezono atidarymo šventę Į PASAKŲ ŠALĮ – SU FOTOAPARATU! 12 val. pasakų šalimi virtusiame Miesto sode su jumis bendraus ir drauge nusifoto­ grafuoti pakvies atgiję pasakų veikėjai bei išsiilgusios lėlės. 14 val. mįslingą istoriją apie tyros ir pasiaukojančios meilės galią papasakos spektaklis UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS (Leprens de Bomon pasakos „Gražuolė ir pabaisa” motyvais), nuo 6 metų. Lietui lyjant šventė vyks teatre. Bilietai parduodami teatro kasoje ketvirtadieniais ir penktadieniais 11–17 val.; šeštadieniais ir sekmadieniais 11–14 val. Informacija tel. 8 37 220 061; www.kaunoleles.lt.

(evangelikų liuteronų) bažnyčioje rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus Židinio menėje koncertas iš ciklo „Intro musica“. Atlikėjai: VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS ir VYTAUTAS GIEDRAITIS (klarnetas) Programa: WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui A-dur, KV 581; CARLAS MARIA VON WEBERIS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui B-dur, op. 34. Rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Pa­ langos gintaro muziejaus Židinio menėje; rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje; rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje koncertas „Iš mano svajonių“. Atlikėjos: AISTĖ ŠIRVINSKAITĖ (sopranas), MIGLĖ DIKŠAITIENĖ (smuikas), RŪTA BLAŠ­ KYTĖ (fortepijonas) Programoje: Hectoras Berliozas, Felixas Mendelssohnas, Sergejus Rachmaninovas, Pietro Mascagni, Alfredo Catalani, Sergejus Prokofjevas, Franzas Leháras, Meredithas Willsonas, Fritzas Kreisleris, Luigi Denza, Richardas Rodgersas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS

renginiai

M.Va­lan­čiaus g. 6

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Rug­pjū­čio 18 ir 19 d. 16–16.30 val. – Kau­ no mies­to ka­ri­lio­nininko Ju­liaus Vil­no­nio at­lie­ka­mi var­pų mu­zi­kos kon­cer­tai. Skam­ bės liau­diš­ki mo­ty­vai.

Vinco Kudirkos vieŠoji biblioteka Lampėdžių padalinys Romuvos g. 48

Atidaryta istorinių fotografijų paroda (ren­ gėjas – Raimundas Kaminskas). Dainavos padalinys Savanorių pr. 380

Atidaryta Antano Sadecko fotografijų paro­ da „Pusę amžiaus tamsos”.

Sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“ Palangos Švč. Mergelės MarijoS Ėmimo į dangų bažnyčia Vytauto g. 55

Rugpjūčio 18 d. 20 val. – festivalio uždary­ mo koncertas. ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas), DOVILĖ KAZONAITĖ (sopranas). Styginių kvartetas ARCO: Irma Bakševičie­ nė, Dalia Suraučiūtė, Ramūnas Zakaras, Dainius Palšauskas. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažny­ čios grigališkojo choralo studija. SCHOLA CANTORUM DE REGINA PACIS, va­ dovas ir dirigentas VIDMANTAS BUDRECKIS Programoje – J.S.Bachas, F.Schubertas, C.Franckas, R.Dubra, K.Jenkinsas.

Vasaros kamerinės muzikos koncertų pajūrYje ciklas Juodkrantė, Nida, Palanga

Rugpjūčio 17 d., penktadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje koncertas „Vasarvidžio nakties sapnas“. Atlikėjos: JUDITA LEITAITĖ (mecosopranas) ir AUDRONĖ JUOZAUSKAITĖ (fortepijonas) Programoje: Hectoras Berliozas, Edvardas Griegas, Jeanas Sibelius, Gabrielis Fauré, Algirdas Klova, Gintautas Pūgžlys, Oscaras Mericanto ir kt. Rugpjūčio 23 d., ketvirtadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio

Kvie­čia ap­lan­ky­ti pa­ro­das: Ma­to Rau­do­nio mar­mu­ra­vi­mo bū­du da­žy­ to šil­ko pa­ro­da PASLAPTINGAS MIŠKAS (iki rug­sė­jo 1 d.), Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus pa­ro­da MŪSŲ PROTĖVIŲ DVASIA (iki rug­pjū­čio 25 d.). Kvie­čia ap­žiū­rė­ti eks­po­zi­ci­jas: „Kau­nas lai­ko žen­kluo­se: nuo iš­ta­kų iki 1940 me­tų” ir „Mies­to gat­vė”. Šeš­ta­die­nis – šei­mos die­na: šei­mų vai­ kams įė­ji­mas ne­mo­ka­mas!

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Iki rug­sė­jo 30 d. veikia Kau­no teks­ti­lės dai­ li­nin­kių gru­pės ESAME pa­ro­da PRAŽYDO, PASKLIDO... Pa­ro­da skir­ta 150-osioms Mai­ro­nio gi­mi­mo me­ti­nėms. Kvie­čia­me ap­žiū­rė­ti eks­po­zi­ci­ją „Kau­no pi­lies is­to­ri­jos mo­zai­ka”.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS kvie­čia vi­sus pri­si­jung­ti prie nau­jos edu­ ka­ci­nės pro­gra­mos VAIZDŲ PARALELĖS: KAUNAS SOVIETMEČIU IR DABAR kū­ri­mo! Pra­šome jū­sų siųs­ti nuo­trau­kas su so­ viet­me­čio Kau­no vaiz­dais (se­na­mies­tis, nau­ja­mies­tis, žmo­nės, in­ter­je­rai, au­to­mo­ bi­liai ir kt.), ku­rie yra pa­si­kei­tę ly­gi­nant su da­bar­ti­mi. Nuo­trau­kas ga­li­te siųs­ti e. paš­tu mies­to­mu­zie­jus@kau­nas.lt ar­ba ad­re­su Kau­no mies­to mu­zie­jus, M.Va­lan­čiaus g. 6, LT-44275, Kau­nas.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Iki rugpjūčio 26 d. veikia Ag­nės De­vei­ky­ tės-Liš­kaus­kie­nės, Sau­liaus Pa­liu­ko ir Jo­vi­ tos Aukš­ti­kal­ny­tės-Var­ku­le­vi­čie­nės pa­ro­da TAPYBOS. Ta­py­ba – ypa­tin­ga kal­ba ir kiek­vie­no ta­py­ to­jo ji yra skir­tin­ga. Pa­ro­da „Ta­py­bos” – tai ga­li­my­bė pa­žin­ti A.De­vei­ky­tės-Liš­kaus­kie­ nės, S.Pa­liu­ko ir J.Aukš­ti­kal­ny­tės-Var­ku­le­vi­ čie­nės ta­py­bos kal­bą. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi dar­bai skir­tin­gi at­ li­ki­mo bū­du, te­mų pa­si­rin­ki­mu, bet kartu ir ar­ti­mi: iš­lai­kan­tys ta­py­bos eks­pre­sy­vu­mą, ges­tiš­ki, ly­riš­kai kon­tem­plia­ty­vūs ir pa­grįs­ti as­me­ni­niais iš­gy­ve­ni­mais. Ži­no­ma, ky­la ne­su­si­kal­bė­ji­mo, prieš­ta­ra­vi­ mo grės­mė. Ta­čiau dar stu­di­juo­da­mi (vi­si bai­gę VDA Kau­no dai­lės fa­kul­te­tą, ta­py­bos stu­di­ją) pa­ro­dos au­to­riai ren­gė ben­dras pa­ro­das. Iki šiol vie­ni­jan­čios kū­ry­bi­nės idė­jos ska­ti­na ir to­liau tęs­ti ben­drą ta­py­bos ke­lią. Daž­nai šių me­ni­nin­kų kū­ry­bi­nės

raiš­kos bū­dai su­si­pi­na ir pra­ran­da griež­tas ri­bas: ta­py­ba pri­ar­tė­ja prie pie­ši­nio, vi­deoins­ta­lia­ci­ja pa­pil­do ar net pa­kei­čia ta­py­bą, o „su­lo­py­tos” dro­bės pra­ple­čia ta­py­bos su­vo­ki­mo ri­bas.

Ke­ra­mi­kos mu­zie­jus Ro­tu­šės a. 15

Iki rugpjūčio 29 d. veikia jau­nų­jų dai­li­nin­ kų ke­ra­mi­kos dar­bų pa­ro­da „Nau­ja ir vėl ki­to­kia...” Eks­po­zi­ci­jo­je – laik­o me­ni­nė au­to­ref­lek­si­ja: nuo­šir­di, nau­ja ir be­si­kei­čian­ti. Fan­ta­zi­ja ir ino­va­ci­jos jau­nuo­sius kū­rė­jus ve­da to­lyn, į ry­to­jų. Jau­nie­ji dai­li­nin­kai siū­lo nau­jas ga­li­my­bes, ini­cia­ty­vas ir nau­ją po­žiū­rį į Lie­tu­vos ke­ra­mi­ką. Čia gims­ta in­di­vi­du­a­li ir ne­pa­kar­to­ja­ma kū­ry­ba.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 1 44

Iki rugpjūčio 31 d. Parodų salėje veikia grafikės Rimos Mačiulytės paroda MENAS – MANO PANČIAI. Grafikės Rimos Mačiulytės teigimu, paroda „Menas – mano pančiai” – tai 24 kūrinių netiražuojamos grafikos ciklas, kuriame pasakojama, kaip merdinčioje provincijoje jaučiasi kūrėjas, turintis didesnių ambicijų nei bulvių ir kiaulių auginimas. Pasak R.Mačiulytės, savo kūriniais ji steng­ sis paprovokuoti provinciją, mat ši paroda bus eksponuojama ne tik Kauno meninin­ kų namuose, bet ir Klausučių, Veliuonos, Raudonės kultūros centruose. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirta­ dienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val. Įėjimas nemokamas. Iki rugpjūčio 31 d. veikia Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių paroda ATSIMINIMAI KLAJOJANT. Mokiniai, remdamiesi savo vizualine patir­ timi, per simbolius perteikia savo supantį pasaulį. Tapyboje kiekvienas vaikas nori išreikšti save per kolorito, faktūros, stiliaus ypatumus. Kiekvienas, ieškodamas savo individualybės, savaip išreiškia jį kūryboje, vieni per monochromiją, kiti per formą, dar kiti per ekspresiją. Galbūt tai pirmieji žingsniai kūryboje, bet jie pilni nuoširdaus ir kūrybiško proceso. Įėjimas nemokamas. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirta­ dienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val.

Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius K.Do­ne­lai­čio g. 13

Iki rug­pjū­čio 30 d. veikia Kau­no m. sa­vi­val­ dy­bės Vin­co Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos ir Kau­no EIC „Eu­ro­pe Di­rect” pa­reng­tas ma­žų­jų kau­nie­čių, tra­di­ci­nės 17 Vai­kų kny­gos šven­tės da­ly­vių ge­riau­sių pie­ši­nių pa­ro­dos „Skai­tan­tis Eu­ro­pos mies­tas” ir „Gra­ži tu ma­no...”

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Ne­pri­klau­so­my­bės a. 12

Iki rugsėjo 2 d. veikia Dun­ca­no Hig­gin­so (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė) pa­ro­da UNLOUD. „Un­loud” – tai tar­pu­sa­vy­je su­si­ju­si įvai­rių me­no sri­čių mo­zai­ka, su­si­de­dan­ti iš ta­py­ bos, pie­ši­nių, teks­tų, skait­me­ni­nių vaiz­dų, gar­so ir vi­de­o­dar­bų. D.Hig­gin­sas šį te­be­si­ tę­sian­tį pro­jek­tą plėtoja jau nuo 2005 m. Pa­ro­da su­si­de­da iš dau­giau nei 1600 pa­veiks­lų, su­si­pi­nan­čių į vi­su­mą bei su­ku­ rian­čių iš­baig­tą idė­ją. Dar­bai yra 10x7,5 cm dy­džio ir su­kur­ti tarp 2005 ir 2011 m. Kiek­ vie­nas pa­veiks­las, ku­ris su­da­ro „Un­loud”, yra at­sa­kas į tie­sio­gi­nį au­to­riaus su­si­dū­ ri­mą su kaž­kuo: vie­ta, as­me­niu, daik­tu, idė­ja, emo­ci­ja ar klau­si­mu, ką me­ni­nin­kas pa­ty­rė So­lov­kų sa­ly­ne Šiau­rės Ru­si­jo­je. D.Hig­gin­sas Šiau­rės Ru­si­ją api­bū­di­na kaip ap­gaub­tą re­to gied­ro ra­mu­mo ir gro­žio, pro ku­rį pra­si­skver­bia irs­tan­tis blo­gis. „Kai 2004-ųjų gruo­dį iš­li­pau iš lėk­tu­vo Šiau­rės Ru­si­jos So­lov­kų* sa­lo­se, ma­no su­pra­ti­me įvy­ko stai­gių ir ryš­kų po­slin­kių, su­vo­kiant

992273

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštė­ mis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partne­ riai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 999016

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

26 d. 14 val.

Palangos gintaro muziejus

25 d. 20 val.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA

iki 09 02 d.


19

penktadienis, rugpjūčio 17, 2012

kas, kur, kada sa­vo kul­tū­ros vie­tą pa­sau­ly­je. So­lov­kai man yra ri­bų, sie­nos, ypa­tin­go kli­ma­to, gam­tos, ti­kė­ji­mo, žiau­ru­mo, gro­žio ir fan­ta­zi­jų kraš­ tu­ti­nu­mų vie­ta. Ši pa­tir­tis ir api­brė­žia „Un­ loud” kon­teks­tą. Vi­sų pir­ma ma­ne jau­di­na ty­ri­nė­ja­mos is­to­ri­jos ir ban­dau per ta­py­bą iš­reikš­ti as­me­niš­ku­mo bei is­to­ri­jos są­ly­tį. Iš nau­jo su­jung­da­mas vaiz­dus aš pa­si­tel­kiu me­ną į is­to­riš­kai ak­ty­vų po­kal­bį apie mū­sų smur­to is­to­ri­ją. Bū­ti­na pri­si­min­ti, pa­žin­ti is­to­ri­ją, nes mes jo­je da­bar gy­ve­na­me”, – tei­gia pa­ro­dos au­to­rius. D.Hig­gin­sas yra vaiz­duo­ja­mo­jo me­no kū­rė­jas, gy­ve­nan­tis Šefilde, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Jis dės­ty­to­jau­ja Nor­ve­gi­jo­je, Ber­ge­no Me­no ir di­zai­no aka­de­mi­jo­je, ir Noting­a­mo Tren­to uni­ver­si­te­te Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. *So­lov­kų sa­los yra tik 165 km nu­to­lu­sios nuo po­lia­ri­nio ra­to. Sa­ly­nas yra ži­no­mas dėl sa­vo vaiz­din­go gro­žio. XV a. čia įkur­tas vie­nuo­ly­nas yra vie­nas iš gar­siau­sių ir šven­čiau­sių Ru­si­jo­je bei ta­pęs pa­grin­di­ne pi­lig­ri­mys­tės vie­ta. Tai yra ir trem­ties vie­ta, kur XX a. bu­vo įreng­tas vie­nas iš pir­mų­jų ir di­džiau­sias So­vie­tų gu­la­go ka­lė­ji­mas.

kinas „CINAMON“

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 „Šilko kelias“ (2). 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 20.55 Sportas. 20.58 Orai. 21.00 Duokim garo! 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Duokim garo! 23.00 Fantastinis siaubo f. „Kitas pasaulis“ (JAV, 2003 m.) (N-14).

PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ (iš­anks­ti­niai se­an­sai) – iki 23 d. 20.30 val. „Te­dis“ – iki 23 d. 12.15, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Viską pri­si­min­ti“ – iki 23 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ 3D (lie­t. k.) – iki 23 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30* val. (*tik 18, 20, 22 d.). „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (lie­t. k.) – iki 23 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15 val. „Ab­ra­o­mas Lin­kol­nas. Vam­py­rų me­džio­to­ jas“ 3D – iki 23 d. 21.45 val. „Šo­kis hip-ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – iki 23 d. 19.30* val. (*išsk. 18, 20, 22 d.). „Šo­kis hip-ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ – iki 23 d. 11.45, 14.30, 18.45 val.; 22 d. 22.45 val. „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“ – iki 23 d. 21 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – iki 23 d. 10.45 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 23 d. 11.15, 13.15, 16.45 val. „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tedis“ (premjera) – iki 23 d. 11.30, 14, 16.30, 19.15, 21.30 val.; 17, 18 d. 23.45 val. „Sudie, mano karaliene“ (premjera) – iki 23 d. 21 val. DELFI IŠANKSTINĖ PREMJERA. „Nesunaikinami 2“ – 17 d. 19 val. „Nesunaikinami 2“ (išankstiniai kino seansai ) – 19–23 d. 21.15 val.; 17–18 d. 23.30 val. „Karališka drąsa“ 3D (liet. k.) – iki 23 d. 10.15, 13, 15.45 val. „Karališka drąsa“ ((liet. k.) – iki 23 d. 12.15, 14.45, 17.30, 20 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 23 d. 10.30, 13.15, 16, 18.30 (seansas nevyks 17 d.) val.; 17, 18 d. 23.15 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 23 d. 12, 16.45 val. „Mėnesienos karalystė“ – iki 23 d. 12.45, 18.15 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – iki 23 d. 15, 20.45 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 23 d. 11, 13.30 val. „Viską prisiminti“ – iki 23 d. 15.30, 18, 20.30 val.; 17, 18 d. 23 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“ 3-D – iki 23 d. 18.45 val. „Prometėjas“ – 17, 18 d. 22.20 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – iki 23 d. 14.15, 19.30 val. „Pakvaišęs tėtis“ – iki 23 d. 21.45 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Princesė ir varlius“ (liet. k.) – iki 23 d. 10.45 val. Bilieto kaina 6 Lt.

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 17 d. 18.15 val.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (2) (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Ponas Bynas“ (6) (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Šventinis žvaigždžių paradas. Koncertas (Rusija) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Tarptautinis šlagerių festivalis „Palanga 2011“ (2). 22.40 Veiksmo f. „Staigi mirtis“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 0.55 Mistinė drama „Interviu su vampyru“ (JAV, 1994 m.) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Buvusieji“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (D.Britanija, Airija, 2012 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 Romantinė komedija „Princesės dienoraštis 2. Karališkosios sužadėtuvės“ (JAV, 2004 m.). 22.35 Komedija „Ko nori moterys?“ (JAV, 2000 m.). 1.05 Komedija „Vedybų karštligė“ (JAV, 2004 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Raudonas dangus“ (k). 8.25 Prajuokink mane (k). 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Mentai“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“. 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Drama „Benamis“ (Rusija, 2006 m.) (N-14). 23.30 Amerikietiškosios imtynės (N-14).

DATOS (rugpjūčio 17 d.) 0.30 „Tauras“. Lietuvos galiūnų čempionato III etapas Zarasuose (k) 1.30 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 8.30 „Neskubėk gyventi“ (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Keliaukim! 12.00 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.) (k). 13.35 Kuluarai (k). 14.15 Be pykčio. Sąžinė ir laisvė. Pokalbis su Sergejumi Kovaliovu (k). 15.05 Kultūra. Skulptorė Dalia Matulaitė (k). 15.20 „Prokurorai“ (k). 16.15 Miesto kodas (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 17.30 Kaimo akademija. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Moksleivių dainų šventė. Dainų diena „Mūsų vardas – Lietuva“. 21.30 Kapitonų mūšis. 22.10 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Iš ilgesio ir pašaukimo. Choreografas Liudas Sagys“ (1999 m.), „Daktaro Dargužo dovanos“ (1997 m.). 23.00 Džiazo vakaras. 18-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis 2012. „Old City Band“ (Lietuva). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Auksinės melodijos. Jūros šventė 2005. Baigiamasis koncertas.

10.00 Teleparduotuvė. 10.15 „Sinbado nuotykiai“. 11.10 „Puma“ (6). 12.05 „Kaulai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Viena už visus“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 „Gyvenimas Marse“. 17.00 „Puma“ (7). 18.00 „Kaulai“. 19.00 Europos jaunių (iki 18 metų) vaikinų krepšinio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 21.00 „Gyvenimas“. 22.00 „Terjerai“. 23.00 „Tikri bičai“ (3, 4). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 1.00 „Gyvenimas Marse“. 1.50 „Tokia skirtinga Tara“. 2.20 Komedija „Načas Libras“ (Vokietija, JAV, 2006 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 0.50 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“ (6). 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“ (5). 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 Būk mano meile! (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XIII. Taurus sportas“ (D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 22.50 „Deksteris“ (N-14). 23.50 „Saugotojas“ (N-14).

10.20 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 22.25 „Moteris be praeities“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris.

9.15 Vasara su Asta. 10.15 Pašėlę TV pokštai (N-7). 10.55 Dok. f. „Ledo žemė. Žaidimas su ugnimi“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 Dok. f. „Obama. Jo istorija“. 16.00 Žinios. 16.10 Dok. f. „Obama. Jo istorija“. 17.00 Žinios. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.00 Žinios. 18.20 „300 ežerų ralis“. Tiesioginė transliacija iš Zarasų. 20.20 Dok. f. „Ką žinojo popiežius?“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Drama „Ruandos viešbutis“ (Jungtinė Karalystė, JAV, Italija, 2004 m.) (N-14). 0.00 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 1.00 Dok. f. „Uraganas Katrina. Liudininkų akimis“ (1) (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Lemiamas balsas“ (N-7). 11.25 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.55 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“ (N-7). 13.40 Telelaikraštis. 17.30 Lietuvos dvarai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 19.00 „Daktarės dienoraštis“ (k). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Šalti apkabinimai“ (N-14). 23.25 Žinios (k). 23.45 Drama „Lemtingas kelias“ (N-14). 1.25 Komedija „Ryžių rapsodija“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai. (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 „San Fransisko raganos III“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Taurus sportas“. 22.50 „Deksteris“. 23.50 „Saugotojas“. 0.50 „Vaiperis“ (k).

8.00 Trileris „Palikti vandenyne 2. Dreifas“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 9.40 Romantinė komedija „Miego mokslas“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 11.35 Veiksmo f. „Patikima apsauga“ (JAV, Australija, Vokietija, Ispanija, D.Britanija, 2007 m.) (N-14). 18.00 Drama „Vidaus imperija“ (Prancūzija, JAV, Lenkija, 2006 m.) (N-14). 21.00 Muz. drama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 22.45 Trileris „Lemtingas kelias“ (Vokietija, JAV, 2007 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Snetterton). 14.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Snetterton). 15.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Unicaja“– „Valencia Basket“. 16.40 Futbolo dievai. D.Maradona. 17.10 Italijos „Serie A“ lyga. „Atalanta“–„Roma“. 19.15 Sporto metraštis. 19.25 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Estudiantes“–„Barcelona Regal“. 21.15 Sportas LT. Tarptautinės konkūrų varžybos Estijoje. 22.15, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

1943 m. gimė JAV aktorius, „Oskaro“ laureatas Robertas De Niro. 1960 m. gimė amerikiečių aktorius Seanas Pennas. 1972 m. gimė popdainininkė Irma Jurgelevičiūtė. 1978 m. trys Amerikos oreiviai – Benas Abruzzo, Maxie Andersonas ir Larry Newmanas – pirmą kartą oro balionu perskrido Atlanto vandenyną. 1982 m. gimė grupės „Amberlife“ vokalistas ir dainų kūrėjas Edgaras LubysAmberlife.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Esate labai energingas ir aktyvus, jaučiate nepaprastą jėgų antplūdį, todėl kils noras judėti į priekį. Nėra problemų – viskas klostysis puikiai, todėl nepramiegokite savo galimybių. Jautis (04 21–05 20). Sunku susikaupti, gali atsirasti netinkamų ar klaidinančių minčių bei idėjų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai. Šiandien geriau atsipalaiduoti, pasiklausyti muzikos. Dvyniai (05 21–06 21). Norėsite daug kalbėti, turite įdomių naujų idėjų. Tačiau reikia stabtelėti bei apsvarstyti naujus planus ir tinkamai nuspręsti. Nesiblaškykite nei galvodamas, nei dirbdamas. Vėžys (06 22–07 22). Šis laikas nelabai sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti tam tikra idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Pasistenkite kruopščiai atlikti savo tiesiogines pareigas. Liūtas (07 23–08 23). Esate svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Naudinga pabendrauti su vyresniais žmonėmis. Mergelė (08 24–09 23). Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius ir padaryti teisingas išvadas. Kad ankstesnės bėdos nekankintų, svarbu nebekartoti senų klaidų. Svarstyklės (09 24–10 23). Sėkmingai sutarsite su aplinkiniais. Būsite kalbus, noriai ir lengvai bendrausite. Svarbiausia, kokias temas ir problemas spręsite, juk ne kiekvieną dieną jūsų taip įdėmiai klausys. Skorpionas (10 24–11 22). Jausite tiek šeimos, tiek draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Mokykitės ne tik vadovauti žmonėms, bet ir suprasti jų problemas. Šaulys (11 23–12 21). Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės gali pasirodyti ne tokie, kokius manėte esant. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakare palankus metas intelektinei kūrybai. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų ir jaunų žmonių požiūriai išsiskirs. Vis dėlto nereikia ginčytis, konfliktuoti, keisti aplinkos – tegul šiandien viskas lieka taip, kaip yra. Atkreipkite dėmesį į seniai pamirštus dalykus. Vandenis (01 21–02 19). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo gyvenimą. Savo agresyvumu galite įžeisti kitą žmogų. Nesišvaistykite nereikalingomis pastabomis. Žuvys (02 20–03 20). Pernelyg nesipuikuokite savo mąstymu ir sugebėjimais, nes būsite ne itin dėmesingas, todėl iškils pavojus įžeisti ar suklaidinti kitus žmones.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje lis mažiau, bus vidutiniškai šilta. Šiandien kai kur gali trumpai palyti. Dieną bus 19–21 laipsnis šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma. Naktį vyraus 10–15, dieną – 21–24 laipsnių šiluma.

Šiandien, rugpjūčio 17 d.

+19

+20

Telšiai

+21

Šiauliai

Klaipėda

+21

Panevėžys

+20

Utena

+19

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.58 20.45 14.47 5.48 20.04

230-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 136 dienos. Saulė Liūto ženkle.

+21

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +32 Berlynas +23 Brazilija +26 Briuselis +29 Dublinas +16 Kairas +36 Keiptaunas +14 Kopenhaga +21

Londonas +25 Madridas +37 Maskva +20 Minskas +21 Niujorkas +29 Oslas +23 Paryžius +31 Pekinas +30

orai kaune šiandien

Praha +24 Ryga +20 Roma +32 Sidnėjus +18 Talinas +19 Tel Avivas +34 Tokijas +31 Varšuva +21

+21

+20

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+21

Alytus

2–7 m/s

Vardai Hiacintas, Jacintas, Jackus, Laisvutis, Mažvilė, Saulenis, Sigutė.

Ki­je­vas tvins­ta

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+16

+21

+16

+12

4

+16

+21

+17

+13

5

+16

+23

+19

+14

5

rytoj

poryt

Smar­kios liū­tys šią sa­vai­tę tvin­do Uk­ rai­nos sos­ti­nę Ki­je­vą. Va­kar upė­mis vir­tu­sios gat­vės už­blo­ka­vo pie­ti­nį pri­ va­žia­vi­mo ke­lią prie ge­le­žin­ke­lio sto­ ties. Me­teo­ro­lo­gai būgš­tau­ja, kad mies­ tą ga­li iš­tik­ti kaž­kas pa­na­šaus į di­džiau­ sią po­tvy­nį, įvy­ku­sį 1931 m. Tuo­met Dnep­ro van­duo pa­ki­lo 8,5 m, už­tvin­dė ir ap­ga­di­no maž­daug 300 na­mų, ke­le­ tą ga­myk­lų ir siurb­li­nių. Ap­lin­kos ma­ te­ma­t i­nio mo­de­l ia­vi­mo spe­cia­l is­tas Mar­kas Želz­nia­kas tei­gė, kad di­de­lių po­tvy­nių ga­li­ma ti­kė­tis kar­tą per 100 me­tų, nors pa­vie­niai Ki­je­vo ra­jo­nai at­ si­du­ria po van­de­niu kas 20 me­tų. ne­wsru.ua inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

El­vio duk­ra ir bu­vu­si žmo­na dė­ko­jo ger­bė­jams Ro­ken­ro­lo ka­ria­liaus El­vio Pres­ ley ger­bė­jai džiaugs­mo šūks­niais svei­ki­no dai­ni­nin­ko duk­te­rį ir bu­ vu­sią žmo­ną, tre­čia­die­nį vie­šai pa­si­ro­džiu­sias Greis­lan­de pa­dė­ ko­ti jiems už jų iš­ti­ki­my­bę praė­ jus ir 35 me­tams po mu­zi­kos le­ gen­dos mir­ties. Pris­cil­la ir Li­sa Ma­rie Pres­ley, pra­si­de­dant vi­są nak­tį tru­ku­siai

„„Su­kak­tis: El­vis mi­rė 1977 m.,

bū­da­mas 42 me­tų.

„ro­ken­ro­lo ka­ra­liaus“ mir­ties me­ ti­nių ce­re­mo­ni­jai su žva­ku­tė­mis, prie dai­ni­nin­ko na­mų var­tų kal­ bė­jo tik kiek dau­giau nei mi­nu­tę. „Li­sa ir aš no­ri­me jums la­bai pa­dė­ko­ti už tai, kad esa­te čia ir re­mia­te El­vį. Jūs at­vyks­ta­te kiek­ vie­nais me­tais, ir mes esa­me dė­ kin­gos jums, kad tai vyks­ta“, – sa­kė 67-erių Pris­cil­la. 44 me­tų Li­sa Ma­rie sa­kė: „Vi­suo­ met to ven­giau, nes ma­niau, kad tai bū­tų per­ne­lyg emo­cin­ga, bet tik­rai jau­čiau, kad bu­vo svar­bu at­vyk­ti čia šį­va­kar ir bū­ti su ju­mis.“ „Mes jus my­li­me. La­bai, la­bai jus my­li­me, ir man gar­bė ma­ty­ ti jus čia, mes esa­me dė­kin­gos, kad esa­te mū­sų gy­ve­ni­me, ir tik­ rai esa­me la­bai lai­min­gos, ga­lė­da­ mos šį­va­kar bū­ti to da­li­mi drau­ge su ju­mis“, – sa­kė ji. Pris­cil­la, ap­žvelg­da­ma žva­ku­ čių jū­rą še­šių juos­tų El­vio Pres­ley pro­spek­te, pri­dū­rė: „Ži­nau, jog El­ vis nie­ka­da ne­bū­tų pa­ti­kė­jęs, kad čia ga­li vyk­ti to­kie da­ly­kai.“ AFP-BNS inf.

R.Pau­las: ban­kas ty­čio­ja­si Lat­vi­jos kom­po­zi­to­rius Rai­mon­das Pau­las ga­vo iš lik­vi­duo­ja­mo ban­ ko „Lat­vi­jas Kraj­ban­ka“ pra­ne­ši­mą, kad jis tu­ri grą­žin­ti ban­kui 100 la­tų (be­veik 500 li­tų), per­mo­kė­tų jam iš­ mo­kant kom­pen­sa­ci­ją, pra­ne­šė Lat­ vi­jos te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų lai­da „Pa­ no­ra­ma“. R.Pau­las pra­ra­do šia­me ban­ ke 739 tūkst. la­tų (3,7 mln. li­tų), nes vals­ty­bė, ne­prik­lau­so­mai nuo įneš­tų pi­ni­gų su­mos, bank­ro­to at­ ve­ju ga­ran­tuo­ja iš­mo­kė­ti ne dau­ giau kaip 70 tūkst. la­tų (347 tūkst. li­tų) kom­pen­sa­ci­ją. R.Pau­las ga­vo iš lik­vi­duo­ja­mo ban­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos laiš­ką su įspė­ji­mu, ku­ria­me sa­ko­ma, kad jis tu­ri grą­žin­ti ban­kui pi­ni­gus, nes ga­vo per di­de­lę kom­pen­sa­ci­ją. Jei­ gu R.Pau­las ne­grą­žins šių pi­ni­gų per 14 die­nų, ban­kas gra­si­na pa­ duo­ti jį į teis­mą. Kom­po­zi­to­rius sa­ kė „Pa­no­ra­mai“, kad iš pra­džių pa­ ma­nė, jog tai po­kštas: „Iš pra­džių pa­gal­vo­jau, kad ma­ne mul­ki­na. Po to, kai iš ma­nęs, mū­sų blan­kios vy­ riau­sy­bės lei­di­mu, bu­vo pa­grob­tos di­džiu­lės lė­šos, pa­si­ro­do, kad aš

„„Ab­sur­das: lik­vi­duo­ja­mas „Lat­vi­jas Kraj­banka“ rei­ka­lau­ja iš Rai­mon­do

Pau­lo per­mo­kė­tų 100 la­tų, nors jis pra­ra­do dau­giau nei 700 tūkst. la­tų. 

įsi­sko­li­nau ban­kui „Lat­vi­jas Kraj­ ban­ka“ 100 la­tų! Jei­gu jų ne­grą­ žin­siu, ma­ne pa­duos į teis­mą, pa­ so­dins į ka­lė­ji­mą!“ – sa­kė jis. „Įdo­mu, ke­le­riems me­tams ta­da rei­kia pa­so­din­ti į ka­lė­ji­mą tuos, ku­ rie pa­vo­gė ma­no pi­ni­gus? Ga­li­ma ir pa­juo­kau­ti, bet juk yra ko­kios nors ri­bos!“ – pik­ti­no­si kom­po­zi­to­rius.

Mārtiņio Zilgalvio (BFL/F64) nuotr.

R.Pau­las su dar ke­liais in­dė­li­nin­ kais krei­pė­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, nes ma­no, kad priim­tas spren­di­ mas lik­vi­duo­ti „Lat­vi­jas Kraj­ban­ ka“ pa­žei­džia Lat­vi­jos Kons­ti­tu­ ci­jos ga­ran­tuo­tą tei­sę į pri­va­čią nuo­sa­vy­bę. Teis­mas iš­kė­lė pa­gal jų ieš­ki­nį by­lą. BNS inf.

2012-08-17 Kauno diena  
2012-08-17 Kauno diena  
Advertisement