Page 1

Miestas Į „Žal­gi­rio“ are­nos gim­ta­die­nį su­si­rin­ko tūks­tan­čiai kau­nie­čių ir mies­to sve­čių.

4p.

Ekonomika Lie­tu­viai van­giai nau­do­ja­si mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis, to­dėl ne­tu­ri ir di­de­lių kre­di­ti­nių kor­te­lių įsi­sko­li­ni­mų.

Pasaulis

8p.

13p.

Žmonės Didžiojoje Britanijoje reikalauja, kad J.Assange’as galėtų palikti šalį.

Pirmadienis rugpjūčio 20, 2012 Nr. 193 (19752) Kaunodiena.lt 2 Lt

ka­ras su Pa­mirš­ta pa­gal­ba po gais­ro Va­ po­li­ci­ja Vil­ki­jo­je Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

„Kau­no die­na“ iš ar­ti pa­žvel­gė į po­ li­ci­nin­kų dar­bo va­ka­rą. Per Vil­ki­jo­ je su­reng­tą rei­dą įkliu­vo ir ne­blai­ vūs dvi­ra­ti­nin­kai, ir vai­ruo­to­jai be do­ku­men­tų. Ta­po įžy­my­bė

Į rei­dą pa­kvies­ti žur­na­lis­tai iš anks­to ne­ži­no­jo, koks bus jo tiks­las ir kur jis vyks. Tik at­vy­kus į inst­ ruk­ta­žo vie­tą, rei­dui va­do­va­ujantis Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pat­ru­lių rink­ ti­nės spe­cia­lis­tas Da­lius Dik­čius pra­ne­šė, kad penk­ta­die­nio va­ka­rą bus žval­go­ma­si Vil­ki­jo­je. Jo tei­gi­ mu, gau­tas ne vie­nas skun­das apie ne­blai­vius gat­vė­mis laks­ tan­čius dvi­ra­ti­nin­kus.

2

Dienos citata „Ne­kant­rau­ju su­si­pa­žin­ ti su žai­dė­jais ir pa­ma­ty­ ti jų akis. No­riu jo­se iš­vys­ti per­ga­lių al­kį“, – sa­kė į Kau­ną at­vy­kęs nau­ja­sis „Žal­gi­rio“ vyriausiasis tre­ne­ris Joa­nas Pla­za. „„Vaiz­das: po pa­tir­to ug­nies šo­ko vie­ni kai­my­nai tie­sia­si ir tvar­ko­si, ki­ti vis­ką pa­li­ko li­ki­mo va­liai. 

Dar bir­že­lio pra­džio­je ug­nis su­nio­ko­jo tris na­mus Ža­lia­kal­ny­je, Auš­ros gat­vė­je, o be pa­sto­gės li­ko pen­kios šei­mos. Pa­de­ gė­liams po ne­lai­mės ža­dė­ta įvai­ri pa­ gal­ba, ta­čiau per tris mė­ne­sius pa­ža­dai už­si­mir­šo.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Auš­ros ir Aukš­tai­čių gat­vių san­kry­ žo­je iš­si­ri­kia­vę trys ug­nies lie­žu­vių pa­ženk­lin­ti na­mai. Per tris mė­ne­ sius pa­si­stū­mė­ję at­sta­ty­mo dar­bai ženk­li­na pa­čių gy­ven­to­jų po­žiū­rį į juos iš­ti­ku­sią bė­dą. Štai po­nia Zi­ta guo­dė­si, kad jau bai­gia iš­leis­ti vi­sas

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

sa­vo san­tau­pas. Užuot vaikš­čio­ju­si ir pra­šiu­si pa­gal­bos, bai­gia at­sta­ty­ti išo­ri­nes sa­vo na­me­lio sie­nas. „Pro su­de­gu­sį sto­gą ma­tė­si dan­gus. Da­ bar sto­gas jau už­deng­tas, ap­šil­tin­ tos ir nau­jo­mis dai­ly­len­tė­mis iš­ kal­tos sie­nos. Iš­lei­dau 11 tūkst. li­tų“, – pa­sa­ko­jo vie­no la­biau­siai nuo lieps­nų nu­ken­tė­ju­ sio na­mo gy­ven­to­ja.

2

9p.


2

pirmadienis, rugpjūčio 20, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

18

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,24

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

27

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Pa­ne­mu­nė­je – ir Šv.Ro­ko at­lai­dai, ir šven­tė ak­ty­vaus poil­sio mė­gė­jams  Pa­ne­mu­nės bend­ruo­me­nės or­ga­ni­zuo­to­je šven­tė­je ypa­tin­gas dė­ me­sys bu­vo ski­ria­mas ak­ty­viam bei svei­kam gy­ve­ni­mo bū­dui puo­se­lė­ti. Vi­si ga­lė­jo ap­si­lan­ky­ti ant Ne­mu­no kran­to iš­ki­lu­sio­je svei­kuo­liš­ko­je pir­te­lė­je, vei­kė žo­lin­čių kli­ni­ka, siū­liu­si ir ko­jų ma­sa­ žus. Šeš­ta­die­nį prie Ne­mu­no vy­ko Lie­tu­vos pa­plū­di­mio tink­li­nio ve­te­ra­nų čem­pio­na­tas. Sek­ma­die­nį Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos baž­ny­ čio­je bu­vo šven­čia­mi Šv.Ro­ko at­lai­dai. Prie baž­ny­čios vy­ko tra­di­ci­ nė mu­gė, siū­lan­ti na­mų ga­my­bos sal­du­my­nų, pin­tos pro­duk­ci­jos, ran­kų dar­bo pir­ties reik­me­nų. Jau po dvy­lik­tos va­lan­dos žmo­nės vis dar rin­ko­si baž­ny­čion, dau­gu­ma pa­moks­lo klau­sė­si lau­ke. Va­ ka­rop Pa­ne­mu­nės ši­le su­si­rin­ku­siuo­sius pra­džiu­gi­no kon­cer­tas. Man­to La­pins­ko ir To­mo Ra­gi­nos fo­to­re­por­ta­žas

Va­ka­ras su po­li­ci­ja

Tik at­vy­kus į ša­lia Kau­no 1 esan­čio gra­žaus mies­te­ lio cent­rą, Če­kiš­kės gat­vė­je įkliu­ „„Pradžia: ateityje Birštone turėtų atsirasti dar daugiau skulptūrų. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Birš­to­ne ati­da­ry­tas skulp­tū­rų ta­kas Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Šeš­ta­die­nio po­pie­tę Birš­to­ne kvies­ti­niai sve­čiai, skulp­tū­rų au­ to­riai ir mies­to me­rė Ni­jo­lė Dir­ gin­čie­nė ati­da­rė ša­lia Ne­mu­no esan­tį skulp­tū­rų ta­ką.

Ap­žiū­rė­ję vie­na­me iš par­ko ta­kų pa­sta­ty­tas skulp­tū­ras, su­da­ran­ čias me­ni­nių ob­jek­tų eks­po­zi­ci­ją po at­vi­ru dan­gu­mi, su­si­rin­ku­sie­ ji su­sto­jo prie skulp­to­riaus Ku­no­ to Vil­džiū­no skulp­tū­ros „In Jazz“, esan­čios ne­to­li Birš­to­no va­sa­ros est­ra­dos. „Sė­dė­jau pir­mo­je ei­lė­je ir žiū­rė­ jau, kaip gro­ja­ma for­te­pi­jo­nu. Ma­ no akys už­kliu­vo už for­te­pi­jo­no ko­jos, tad ir ki­lo ši min­tis su­kur­ ti to­kią skulp­tū­rą. No­rė­čiau pa­dė­ ko­ti mies­tui, ku­ris pri­si­mi­nė, kad ku­riant to­kį ta­ką rei­kia skulp­tū­rų.

No­rė­čiau, kad ši idė­ja tęs­tu­si, nes vie­tos kū­ri­niams čia yra pa­kan­ka­ mai“, – sa­kė skulp­tū­ros au­to­rius, žvelg­da­mas į sa­vo kū­ri­nį. Nu­ma­ty­ta, kad atei­ty­je par­ke bus su­for­muo­tas dar vie­nas ak­ ty­vaus poil­sio ta­kas svei­kuo­liams, to­dėl svars­to­ma, kad ku­ror­to vie­ šą­sias erd­ves ga­li pa­pil­dy­ti dau­ giau skulp­tū­rų. „No­riu pa­dė­ko­ti vi­siems, o ypač skulp­to­riams, ku­rie čia pa­ li­ko sa­vo kū­ri­nius. Tai yra tik pra­ džia, ta­čiau ne pa­bai­ga – Birš­to­ nui yra duo­tas to­nas. Yra la­bai daug vie­šų erd­vių, ku­rias ga­lė­tų pa­puoš­ti skulp­tū­ros“, – apie ati­ da­ry­tą­jį skulp­tū­rų par­ką kal­bė­jo me­rė N.Dir­gin­čie­nė. Po ap­žiū­ros sve­čiai bu­vo pa­ kvies­ti į trum­pą eks­kur­si­ją po mies­tą, o vė­liau plau­kė lai­vu Ne­ mu­nu iki Verk­nės žio­čių, ap­žiū­ rė­jo ku­ror­to kran­ti­nę.

vo jau­nas dvi­ra­ti­nin­kas, ku­riam nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mo laips­ nis – 1,25 pro­mi­lės al­ko­ho­lio. Prieš fo­toa­pa­ra­to ob­jek­ty­vą pla­ čiai be­si­šyp­so­ju­sio vai­ki­no at­va­ žia­vo pa­siim­ti tė­vai, ku­rie šiaip ne taip į ma­ši­nos ba­ga­ži­nę įki­šo se­ną dvi­ra­tį. Vai­ki­nu­kas, nu­baus­tas 150 li­tų bau­da, neat­ro­dė nė kiek nu­ si­mi­nęs – jį džiu­gi­no, kad gal­būt pa­puls į spau­dos pus­la­pius. Rei­do vie­tą iš to­lo smal­siai ėmė ste­bė­ti vai­kai ir vie­ti­niai gy­ven­to­jai.

Atei­ti tai atei­na, bet ruoš­ki­te ka­me­ras, nes tuoj bus kung fu... Gau­siu aš nuo jo.

„Esi gat­vė­je, o ne lau­kuo­se. Ki­ tą kar­tą baus­mė bus griež­tes­nė“, – per­spė­jo Kau­no ap­skri­ties vy­riau­ sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos vy­res­ny­sis pa­ tru­lis Rim­vy­das Damb­raus­kas. „Tuoj pa­žei­dė­jų ne­liks. Net nea­ be­jo­ju, kad vi­sas kai­mas jau su­si­ skam­bi­no ir ži­no, kad mes jau čia – mies­te vis­kas ki­taip. Taip vi­sa­ da bū­na, rei­kės pa­keis­ti vie­tą“, – sa­kė R.Damb­raus­kas, ne­blai­viam

dvi­ra­ti­nin­kui su­ra­šęs pro­to­ko­lą. Ir iš tik­rų­jų – vie­ti­nius gy­ven­to­ jus, va­žiuo­jan­čius dvi­ra­čiu ar ma­ ši­na, ga­lė­jai at­skir­ti iš to, kaip jie, pa­ma­tę po­li­ci­nin­kus, stai­giai su­ kda­vo į ša­lu­ti­nius ke­liu­kus. Sukėlė ava­ri­ją ir pa­spru­ko

Va­ka­rė­jant prie po­li­ci­nin­kų pri­va­ žia­vo ke­li Vil­ki­jos gy­ven­to­jai – jie pa­sa­ko­jo, kad vi­sai ne­to­li esan­čio­ je san­kry­žo­je „Vol­vo“ au­to­mo­bi­ lis su­kė­lė ava­ri­ją ir nu­va­žia­vo. Pa­ rei­gū­nai sku­biai sė­do į ma­ši­ną ir, įjun­gę švy­tu­rė­lius, nu­rū­ko į nu­ro­ dy­tą vie­tą. Li­kę bu­dė­ti ko­le­gos, stab­dy­da­mi be­veik vi­sus au­to­mo­bi­lius, ypač ati­džiai ap­žiū­rė­da­vo kiek­vie­ną „Vol­vo“. „Ne­pa­si­vi­jo­me – ko ge­ro, su­ pras­da­mas, ką pa­da­rė, pa­žei­dė­jas nu­su­ko į ko­kį kai­mą ar­ba nu­va­žia­ vo Kau­no kryp­ti­mi“, – apie ne­sėk­ min­gas gau­dy­nes pa­sa­ko­jo vie­nas pa­rei­gū­nų. Va­ka­ro de­ser­tas

Dar kar­tą pa­kei­tus rei­do vie­tą, prie Vil­ki­jos mo­kyk­los, apie 20 val., į Kau­no pa­rei­gū­nų tink­lus pa­tek­da­ vo vis di­des­ni pa­žei­dė­jai. Vil­ki­ją ge­rai pa­žįs­tan­tis R.Damb­ raus­kas iš to­lo pa­ma­tė du paaug­ lius, va­žiuo­jan­čius mo­to­ro­le­riu. Tik iš­vy­dę pa­rei­gū­nus, pa­sta­rie­ji nuo jo nu­šo­ko ir ėmė jį stum­tis. Po­li­ci­nin­kams jie ne­ga­lė­jo pa­

„„ Vie­ti­niai: dau­gu­ma pa­žei­dė­jų – Vil­k

teik­ti nei mo­to­ro­le­rio re­gist­ra­ci­ jos, nei drau­di­mo do­ku­men­tų. „Na­mie tie do­ku­men­tai – tė­vas pir­ko Vo­kie­ti­jo­je. Tuoj pa­skam­bin­ siu ir tė­vas juos at­neš. Va­je, są­skai­ ta bai­gė­si... Aiš­ku, kad gir­dė­jo­me, jog rei­das vyks­ta, bet mes juk ne­ va­žia­vo­me, tik stū­mė­mės mo­to­ro­ le­rį“, – ban­dė aiš­kin­ti mo­to­ro­le­rio sa­vi­nin­kas Si­mo­nas. Pap­ra­šy­tas nu­bėg­ti iki na­mų ir at­neš­ti do­ku­men­tus, vai­ki­nas min­dži­ka­vo vie­to­je. Ga­lų ga­le pri­ si­skam­bi­nęs tė­vui, pa­sa­kė, kad pa­ sta­ra­sis atei­na.

Pa­mirš­ta pa­gal­ba po gais­ro Po­nios Zi­tos na­mas jun­ 1 gia­si su ki­tos gy­ven­to­jos Ele­nos Sa­muo­lie­nės būs­tu. Pas­ta­

ro­sios na­mą be­ne ma­žiau­siai pa­ lie­tė lieps­nos, ta­čiau po­nia Ele­ na šią na­mo da­lį sa­kė pa­si­lik­sian­ti kaip va­sar­na­mį. Gy­ve­ni­mu čia mė­ gau­ja­si, kol šil­ta, il­gi ir švie­sūs va­ ka­rai. „Iki šiol gy­ve­na­me be elekt­ros. Rei­kia kvies­tis spe­cia­lią tar­ny­bą, ku­ri pa­tik­rin­tų vi­są elekt­ros ins­ ta­lia­ci­ją, ta­čiau kol sto­gas kiau­ ras, nie­kas nie­ko ne­sii­ma da­ry­ti. Iš 700 li­tų pen­si­jos ma­žai ką teiš­ ga­li­me pa­si­re­mon­tuo­ti“, – rū­pes­ čiais da­li­jo­si E.Sa­muo­lie­nė. Krū­vos šiukš­lių

„„Va­sar­na­mis: E.Sa­muo­lie­nė gais­ro ap­ga­din­ta­me na­me Ža­lia­kal­ny­je ža­

da gy­ven­ti tik va­sa­rą. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Abi kai­my­nės skaus­min­gai žvel­gė į tre­čią­jį ne­lai­mės „drau­gą“. De­ja, to­je pu­sė­je ne­vy­ko jo­kie re­mon­ to ar at­sta­ty­mo dar­bai. Prie ap­de­ gu­sio na­mo mė­tė­si krū­vos daik­tų, nuo­dė­gu­lių. Pa­gal len­to­mis už­kal­ tus lan­gus su­si­da­rė įspū­dis, kad gy­ven­ti čia ne­ke­ti­na­ma. „Jie tu­ri

kur gy­ven­ti ir jiems ma­žai čia kas rū­pi“, – pyk­te­lė­jo po­nia Zi­ta, nes nuo­dė­gu­lių krū­vos riog­so­jo tie­siai prieš jos du­ris. Abi kai­my­nės skun­dė­si, kad tuoj po ne­lai­mės su­lau­kė daug dė­me­ sio. Sa­vo pa­slau­gas siū­lė „Ca­ri­ tas“, Kau­no sa­vi­val­dy­bė ke­ti­no iš­ vež­ti šiukš­les, ta­čiau su­krau­ti jų kal­nai vis dar te­bes­to­vi. „Ne­be­ga­ lė­jau praei­ti, tai da­lį šiukš­lių iš­si­ ve­žiau pa­ti. 1000 li­tų už iš­ve­ži­mą su­mo­kė­jau“, – gal­vą lin­ga­vo po­ nia Zi­ta. „Bū­ki­te ge­ri, pa­ra­šy­ki­te apie šiukš­les. Ne­gi sun­ku sa­vi­val­dy­bei jas iš­vež­ti. Mes pa­tys ne­pa­jė­gia­me, o tie šiukš­ly­nai ter­šia ne tik mū­sų, bet ir mies­to ap­lin­ką“, – vil­tin­gai žvel­gė kai­my­nės. Lau­kia­ma iš­va­dų

Mo­te­rys ti­ki­no, kad anks­čiau vis už­suk­da­vę jų na­me­liu­kus įsi­gy­ti ke­ti­nę pir­kė­jai tar­si pa­mir­šo ke­lią į ne­lai­mės pa­ženk­lin­tą vie­tą. Tuoj po gais­ro bu­vo pa­skli­du­si ver­si­

ja, kad gal­būt na­mai pa­deg­ti ty­čia, nes esą ga­lo su ga­lu ne­su­du­rian­ tiems šei­mi­nin­kams ne­lik­tų ki­tos išei­ties, o tik par­duo­ti Ža­lia­kal­ ny­je sto­vin­čių būs­tų li­ku­čius. „Po gais­ro nė vie­nas pir­kė­jas ne­pa­si­ siū­lė nu­pirk­ti na­mus“, – tei­gė abi mo­te­rys. Ver­si­jų, dėl ko ki­lo gais­ras Ža­lia­ kal­nio gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­ se, bu­vo vi­so­kių. Kal­bė­ta, kad, li­ kus ke­lioms mi­nu­tėms iki ug­nies įsi­siau­tė­ji­mo, žmo­nės ma­tė nu­ bė­gan­čius paaug­lius, esą jie ga­lė­ jo ne­ty­čia pa­deg­ti. Vis dėl­to ne­lai­mės prie­žas­tis vis dar neaiš­ki. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­ lie­ka Ža­lia­kal­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­tas. „Kol kas dar neaiš­ku, dėl ko ki­ lo gais­ras. Pra­džio­je bu­vo mes­tos di­džiu­lės pa­jė­gos ir daug nu­veik­ta, ta­čiau ty­ri­mas ne­baig­tas. Dė­lio­ja­ mos vi­sos ga­li­mos ver­si­jos. Tiks­ li­na­ma ir gais­ro prie­žas­tis“, – aiš­ ki­no ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Egi­di­jus Kriau­čio­nis.


3

pirmadienis, rugpjūčio 20, 2012

miestas Pa­ne­mu­nė­je – ir Šv.Ro­ko at­lai­dai, ir šven­tė ak­ty­vaus poil­sio mė­gė­jams

a Vil­ki­jo­je

ki­jos gy­ven­to­jai. 

„Atei­ti tai atei­na, bet ruoš­ki­te ka­ me­ras, nes tuoj bus kung fu... Gau­siu aš nuo jo“, – ne itin links­mai pra­bi­lo Si­mo­nas. Pa­rei­gū­nai, iš­gir­dę to­kius žo­džius, vai­ki­nu­ką nu­ra­mi­no, kad nors ir dėl mo­to­ro­le­rio tu­rės bė­dų, nie­kas tė­vui jo muš­ti ne­leis. Vė­liau Si­mo­nas su drau­gu ėmė klau­si­nė­ti, ar tik­rai pa­teks į spau­dą – tė­vo baus­ mė jam neat­ro­dė to­kia svar­bi, kaip ga­li­my­be tap­ti vie­ti­ne įžy­my­be. Vy­nas svar­biau už dvi­ra­tį

Tuo pa­čiu me­tu ki­ti pa­tru­liai pa­ tik­ri­no ir au­to­mo­bi­lį „Ford Es­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

cort“. Juo va­žia­vo po­re­lė su dviem ma­ža­me­čiais vai­kais. Vai­ruo­to­jas ne­ga­lė­jo pa­teik­ti jo­kių do­ku­men­tų – nei vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, nei au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­ mo, nei pa­so. „Nie­ko jis ne­t u­r i – vai­r uo­to­ jo pa­ž y­m ė­j i­m as atim­tas per­n ai už eis­mo įvy­kį. Ma­ši­ną nu­temp­ si­me – skam­bi­na­me „ra­tu­kams“ į Kau­n ą. Užt­r uks, kol at­va­ž iuos iš Šan­čių“, – sa­kė vie­nas pa­rei­ gū­nų. Tuo me­tu prie po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nų mik­roau­to­bu­so už­vi­rė dra­

Pro­tes­tuo­to­jai prie cir­ko bend­ra­min­čių ne­su­ra­do ma – mo­to­ro­le­rį vai­ra­vęs vai­ki­nas pa­ma­tė atei­nan­tį sa­vo tė­vą. Stam­ bo­ko su­dė­ji­mo vy­ras ban­dė kal­bą su­kti su­si­ta­ri­mo link, ta­čiau pa­ rei­gū­nai jį per­spė­jo ir ne­si­lei­do į kal­bas. Ma­lo­niai su pa­tru­liais kal­ bė­jęs vy­ras, pa­ma­tęs sa­vo sū­nų, ban­dė kel­ti kumš­tį, ta­čiau grei­tai bu­vo nu­ra­min­tas. „Rei­kė­jo ši­tą stab­dy­ti, bet įta­riu, bū­tų ne­sup­ra­tęs, kad jį stab­do“, – sa­kė D.Dik­čius, kai pro pa­rei­gū­nus pra­va­žia­vo aki­vaiz­džiai ne­blai­vus dvi­ra­ti­nin­kas. Vis dėl­to po­li­ci­nin­kams šyp­ so­jo­si sėk­mė – dvi­ra­ti­nin­kas, ša­ lia esan­čio­je par­duo­tu­vė­je nu­si­ pir­kęs trauk­ti­nės, pa­ban­dė grįž­ti per ten, kur ir at­va­žia­vo. „Na, ir koks ta­ve vel­nias čia at­gal ne­šė?“ – klau­sė itin sun­kiai dvi­ra­ tį su­stab­džiu­sio vie­ti­nio gy­ven­to­ jo D.Dik­čius. „Tai pa­pra­šė su­sto­ti“, – sun­kiai dė­lio­da­mas ko­jas ir žo­džius sa­ kė iš pa­žiū­ros į sep­tin­tą de­šimtį įko­pęs vy­ras. Pri­pū­tęs be­veik pu­ sant­ros pro­mi­lės, Ge­de­mi­nu To­ti­ lu pri­si­sta­tęs vil­ki­jie­tis pri­sipa­ži­ no, kad jam – tik kiek dau­giau nei 40 me­tų. Pa­ma­tęs, kaip ant spe­cia­lios ma­ ši­nos už­ke­lia­mas for­das ir mo­to­ro­ le­ris, ne­blai­vus dvi­ra­ti­nin­kas pa­ si­lei­do prie sa­vo dvi­ra­čio, ku­rio ba­ga­ži­nė­je ve­žė­si sa­vo tur­tą – už­ suk­tą trauk­ti­nės bu­te­lį. Jis jį puo­lė slėp­ti ki­še­nėn.

Man­tas La­pins­kas Va­kar Sa­va­no­rių pro­spek­te, ša­ lia įsi­kū­ru­sio „Bal­ti­jos cir­ko“, gy­ vū­nų my­lė­to­jai su­ren­gė pro­tes­ to ak­ci­ją.

Ke­tu­ri jau­nuo­liai lai­kė iš­kė­lę pla­ ka­tą su už­ra­šu „Ta­vo pra­mo­ga – gy­vū­nų kan­čia“. Pa­sak gy­vū­nų tei­sių ša­li­nin­kų, cir­kai su gy­vū­ nais yra nee­tiš­ka ir žiau­ri pra­mo­ ga. Nors prieš ren­gi­nį iš­pla­tin­ta­ me pra­ne­ši­me bu­vo kal­ba­ma, kad bus pa­siū­ly­tos al­ter­na­ty­vos gy­ vū­nų pa­si­ro­dy­mams, nie­ko pa­ na­šaus neį­vy­ko. „Nė vie­nas gy­vū­nas sa­vo lais­va va­lia į cir­ką ne­pa­te­ko. Nė vie­nas gy­vū­nas po dre­suo­to­jo bo­ta­gu

šyp­so­da­ma­sis ne­šo­ki­nė­ja“, – sa­ kė skra­ju­tes prie įė­ji­mo į cir­ką da­ li­jęs ak­ty­vis­tas Mant­vy­das. Pro­tes­tuo­to­jai su­lau­kė ne vie­no tė­vo, ei­nan­čio su vai­kais į cir­ką, pik­tų rep­li­kų, kad te­gul jie ge­riau ko­vo­ja su šu­nis na­mie au­gi­nan­ čiais gy­ven­to­jais. „Jei žmo­nės atei­tų ra­miai pa­ si­kal­bė­ti, vis­kas bū­tų pui­ku. Da­ bar jie ant pie­vos pa­si­dė­jo ak­me­ nis. Per­nai mums iš­dau­žė lan­gus, su­ga­di­no in­ven­to­rių, tad da­bar ži­ no­me, kas tai ga­lė­jo pa­da­ry­ti. Jų pa­si­sa­ky­mai – vi­siš­kai ne­pag­rįs­ti. Mū­sų cir­kas – Eu­ro­pos cir­kų aso­ cia­ci­jos na­rys. Mū­sų įsta­tuo­se taip pat yra rau­do­nas punk­tas – „Gy­ vū­nų ge­ro­vė“, – sa­kė „Bal­ti­jos cir­ ko“ di­rek­to­rius Pet­ras Va­ria­ko­jis.

„„Ak­ci­ja: pro­tes­tuo­to­jai pik­ti­no­si, kad cir­ke kan­ki­na­mi žvė­rys. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


4

Pirmadienis, rugpjūčio 20, 2012

Miestas

„Žal­gi­rio“ are­nos gim­ta­die­nį š

„„Skanumynas: gim­ta­die­nio pro­ga iš­kep­tas gar­dus ir iš­vaiz­dus tor­tas.

Kau­no „Žal­gi­rio“ are­na su kau­nie­ čiais ir mies­to sve­ čiais šeš­ta­die­nį šven­tė vie­nų me­tų gim­ta­die­nį. At­vi­rų du­rų die­ną are­ną ap­lan­kė tūks­tan­ čiai žmo­nių.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Pris­ta­ty­ta ženk­lo vi­zi­ja

„„Anšlagas: pir­ma­sis gim­ta­die­nis ta­po vi­sų mies­tie­čių šven­tė.

„„Muzika: am­fi­teat­ro sce­no­je gro­jo jau­nie­ji at­li­kė­jai: me­lo­din­gu sun­kiuo­

ju ro­ku su­ža­vė­jo gru­pė „Stif­fer“.

„„Smalsu: bū­rius žmo­nių su­trau­kė eks­kur­si­jos po are­nos už­ku­li­sius.

Vi­dur­die­nį iš­kil­min­ga­me šven­tės ati­da­ry­me da­ly­va­vo Kau­no val­ džios, vers­lo, me­no at­sto­vai, ku­ rie pa­svei­ki­no are­nos val­dy­to­jus. Sve­čiams bu­vo pri­sta­ty­ta vaiz­ do me­džia­ga apie are­nos sta­ty­bą, įdo­miau­sius pir­mų­jų veik­los me­ tų fak­tus. Are­nos di­rek­to­rė An­ge­lė De­men­ ta­vi­čiū­tė pa­dė­ko­jo are­ną val­dan­ čiam ko­lek­ty­vui už kū­ry­bin­gu­mą ir en­tu­ziaz­mą, taip pat vi­siems pri­ si­dė­ju­siems prie are­nos iš­ki­li­mo. „No­rė­čiau, kad šios die­nos šven­tė, kai skam­ba dai­nos, dau­gy­bė žmo­ nių gra­žiai lei­džia lai­ką, pra­mo­gau­ ja, bū­tų are­nos kas­die­ny­bė“, – lin­ kė­jo A.De­men­ta­vi­čiū­tė. Are­nos pro­jek­to au­to­riaus Eu­ge­ ni­jaus Mi­liū­no, ku­ris ne­ga­lė­jo da­ ly­vau­ti ren­gi­ny­je dėl svei­ka­tos bė­ dų, ar­chi­tek­tų stu­di­jos at­sto­vas Au­ri­mas Ra­ma­naus­kas pra­ne­šė, kad jau su­kur­ta are­nos už­ra­šo vi­ zi­ja. „Ban­dė­me su­jung­ti dvi prie­ šy­bes: ieš­ko­ti san­ty­kio su sta­ti­nio ar­chi­tek­tū­ra ir nau­ja ener­gi­ja, ku­ rios mies­tie­čiai la­bai lau­kia“, – sa­ kė A.Ra­ma­naus­kas. Už­ra­šo vi­zi­ją bu­vo ga­li­ma pa­ma­ ty­ti E.Mi­liū­no stu­di­jos pa­reng­to­je eks­po­zi­ci­jo­je, ku­ri at­spin­dė­jo are­ nos pro­jek­to ei­gą nuo kon­kur­si­nio va­rian­to Kal­nie­čių par­ke iki rea­li­ za­ci­jos Ne­mu­no sa­lo­je. Iš­kil­min­gas are­nos ati­da­ry­mas įvy­ko 2011 m. rugp­jū­čio 18 d.

„„Ak­cen­tas: are­na per me­tus ta­po neat­sie­ja­ma mies­to įvaizdžio da­lis.

Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­ kas sa­kė, kad mies­tas ga­li di­džiuo­ tis tu­rė­da­mas to­kią mo­der­nią are­ ną. „De­šimt me­tų vy­ko dis­ku­si­jos, ar di­de­lė sa­lė bus už­pil­dy­ta žiū­ro­ vų, ar tiks­lin­ga ją sta­ty­ti. Kai yra pa­siū­la, at­si­ran­da ir pa­klau­sa – per me­tus are­no­je jau su­reng­ta daug ren­gi­nių ir ne bet ko­kių, o anš­la­gi­ nių“, – sa­kė A.Kup­čins­kas. Kad are­na pa­kei­tė įpras­tą mies­ to rit­mą, pa­tvir­ti­na ir šeš­ta­die­ nį čia už­su­ku­si jau­na­ve­džių po­ra, ku­ri nu­spren­dė fo­to­se­si­ją su­reng­ti „Žal­gi­rio“ are­nos bal­ko­ne: gal­būt gims­ta nau­ja tra­di­ci­ja? Jau­nuo­sius pa­svei­ki­no ir „Žal­gi­rio“ are­nos ko­ man­da, pa­do­va­no­ju­si jiems bu­te­lį pran­cū­ziš­ko šam­pa­no „Cham­pag­ ne Meu­nier & Cie“, ku­riuo bu­ vo vai­ši­na­mi ir are­nos gim­ta­die­ nio sve­čiai. Šven­tė kau­nie­čiams

Kau­nie­čiai tu­rė­jo ge­rą pro­gą su­si­ pa­žin­ti su are­nos už­ku­li­siais, is­to­ ri­ja, pa­pra­mo­gau­ti. „Atė­jau su 11

me­tų sū­nu­mi Min­dau­gu, drau­ge. Ap­žiū­rė­jo­me are­ną, da­bar plau­kio­ si­me bai­da­rė­mis po Ne­mu­ną. Or­ ga­ni­za­to­riai su­kū­rė pui­kią šven­tę kau­nie­čiams“, – šyp­so­jo­si Vir­gi­ ni­ja Pa­de­gi­mai­tė.

Čia atei­na­me pa­si­ vaikš­čio­ti, o at­vi­rų du­rų die­ną ne­pra­ lei­do­me pui­kios pro­gos pa­ma­ty­ti dar ir are­nos vi­dų. Vy­res­nės kar­tos kau­nie­čiai da­ li­jo­si pri­si­mi­ni­mais, kaip at­ro­dė Ne­mu­no sa­la prieš ke­lis de­šimt­ me­čius. Vie­ni pa­sa­ko­jo, esą Cent­ ro gy­ven­to­jai čia au­gi­no dar­žo­ves, ki­ti pri­si­mi­nė bu­vu­si pa­plū­di­mį, lai­vų re­mon­to dirb­tu­ves. „Sa­los kam­pas, kur da­bar sto­vi are­na, vi­ sa­da bu­vo la­biau­siai ap­leis­ta vie­

Ge­riau­sia Eu­ro­ly­go­je

„„At­rak­ci­jos: žmo­nės ga­lė­jo pa­plau­kio­ti bai­da­rė­mis ir ap­žiū­rė­ti are­ną

iš upės pu­sės.

Krep­ši­nio klu­bo „Žal­gi­ris“ sa­vi­ nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas ak­ cen­ta­vo krep­ši­nio ko­man­dos svar­ bą mies­tui. „Žal­gi­ris“ yra mū­sų pro­tė­vių pa­li­ki­mas ir nuo mū­sų pri­klau­so, ar mes iš­sau­go­si­me šį sim­bo­lį. Tai – vie­nin­te­lis sim­bo­lis, ku­ris gy­vuo­ja nuo Lie­tu­vos Di­džio­ sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­kų. „Žal­gi­ rio“ are­na pri­pa­žin­ta ge­riau­sia Eu­ ro­ly­go­je pa­gal žiū­ro­vų lan­ko­mu­mą praė­ju­sį se­zo­ną. Tos dva­sios, ku­ ri gy­ve­na šio­je are­no­je, ne­ga­li­me pra­ras­ti. Ti­ki­mės, kad ir atei­nan­ tį se­zo­ną čia „Žal­gi­ris“ jau­sis kaip ne­pa­lau­žia­mo­je tvir­to­vė­je“, – kal­ bė­jo V.Ro­ma­no­vas.

„„Kū­ry­ba: pie­ši­nių kon­kur­se ant sie­nos bu­vo pie­šia­ma sva­jo­nių are­na. 


5

Pirmadienis, rugpjūčio 20, 2012

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Miestas

šven­tė tūks­tan­čiai kau­nie­čių

„„Sve­čiai: tarp šven­tės da­ly­vių bu­vo Ūkio ban­

ko ko­mer­ci­jos tar­ny­bos va­do­vas Jus­tas Ba­ bars­kas su žmo­na Rū­ta. „„ Vil­tys: su žmo­na Svet­la­na į šven­tę at­vy­kęs „Žal­gi­rio“ sa­vi­

nin­kas V.Ro­ma­no­vas ti­ki­si, kad ir atei­nan­tį se­zo­ną „Žal­gi­ ris“ are­no­je jau­sis kaip ne­pa­lau­žia­mo­je tvir­to­vė­je.

ta. O kai vei­kė lai­vų re­mon­to dirb­ tu­vės, sa­los pa­kran­tės bu­vo la­bai už­terš­tos, dumb­lu dvo­kė ka­na­las, ku­ris tik ne­se­niai iš­va­ly­tas“, – kal­ bė­jo pen­si­nin­kė Re­gi­na Kli­šai­tie­nė. Gra­žiai su­tvar­ky­ta sa­la džiau­gėsi pen­si­nin­kai Ju­lius ir An­ge­lė Šnio­ kai. „Čia atei­na­me pa­si­vaikš­čio­ ti, o at­vi­rų du­rų die­ną ne­pra­lei­do­ me pui­kios pro­gos pa­ma­ty­ti dar ir are­nos vi­dų, nes iki šiol jo­je dar ne­ sa­me ap­si­lan­kę“, – džiau­gė­si su­ tuok­ti­niai. Daug ren­gi­nių

Vyks­tant ren­gi­niui di­džio­jo­je sa­lė­ je bu­vo ro­do­mas fil­mas apie „Žal­ gi­rio“ are­ną, vy­ko ofi­cia­laus sir­ga­ lių klu­bo „Ža­lio­ji mir­tis“ krep­ši­nio pra­mo­gos. Žai­di­muo­se da­ly­va­vo ir žal­gi­rie­čiai. Daug žmo­nių re­gist­ra­vo­si į eks­ kur­si­ją po are­ną su Kau­no re­gio­ no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro ir kon­fe­ren­ci­jų biu­ro gi­dė­mis. La­ biau­siai lan­ky­to­jai do­mė­jo­si krep­ ši­nin­kų tre­ni­ruo­čių sa­le, už­ku­li­

siais, ku­rie ne­ma­to­mi žiū­ro­vams per ren­gi­nius. „Pa­sa­ko­jo­me ir apie ar­chi­tek­tū­ri­nius are­nos ele­men­ tus, spal­vas, jų reikš­mę“, – sa­kė gi­dė Da­lia Leo­na­vi­čie­nė. Ire­nos Mi­ku­li­čiū­tės dai­lės stu­di­ja su­ren­gė pie­ši­nių kon­kur­są „Ma­no sva­jo­nių are­na“. Vai­kai ir suau­gu­ sie­ji pie­šė ant po­pie­riaus, pritvir­ tinto prie sie­nos. Net­rū­ko ir no­rin­čių­jų pa­plau­kio­ ti ap­link „Žal­gi­rio“ are­ną bai­da­rė­ mis. Ki­ti mo­kė­si šiau­rie­tiš­ko ėji­mo pa­slap­čių. Are­nos am­fit­ eat­re vi­są šeš­ta­die­nį kon­cer­ta­vo jau­nie­ji at­li­kė­jai: And­ rius ir gru­pė „Pėd­sa­kai“, „Mo­vo“, „Se­cond Riot“, „Stif­fer“, Gab­rie­ lė Goš­tau­tai­tė, Re­na­ta No­vog­rec­ kai­tė, Ais­tė Tom­ke­vi­čiū­tė, Kęs­tu­tis Bo­bi­nas, Aus­tė­ja La­šins­kai­tė. Va­ka­re lo­ty­niš­kais rit­mais links­ mi­no dai­ni­nin­kas Fe­de­ri­co Man­ za­na­re­sas iš Ar­gen­ti­nos, pia­ni­ nu gro­jo Mo­tie­jus Ba­za­ras, flei­ta, sak­so­fo­nu, per­ku­si­ja – Liu­tau­ras Ja­nu­šai­tis.

„„Pasiekimas: are­nos di­rek­to­rė A.De­men­ta­vi­čiū­tė ir me­

ras A.Kupčinskas džiau­gė­si sėk­min­gais pir­mai­siais are­ nos veik­los me­tais.

„„Sveikinimai: ne­ši­na di­džiu­le ba­lio­nų puokš­te

are­nos val­dy­to­jų atė­jo pa­svei­kin­ti įmo­nės „Bi­ „„Skonis: gimtadienio švečiai buvo vaišinami prancūzišku lie­tų pa­sau­lis“ di­rek­to­rė Ne­rin­ga Sin­ke­vi­čie­nė. šampanu.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus, To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


6

pirmadienis, rugpjūčio 20, 2012

nuomonės

Kur ge­ro­ji ani­ma­ci­ja?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

T

Ato­mi­nis ma­ka­ro­nų fab­ri­kas Saulius Pocius

N

au­jos ato­m i­nės elekt­r i­nės sta­ty­ bos is­to­ri­ja pa­leng­va tam­pa pa­na­ ši į pe­do­fi­li­jos dra­mą – vi­si apie tai gir­dė­jo, bet nie­kas ne­ž i­no, kas at­ si­ti­ko iš tie­sų. O ir ver­si­jos lyg ba­lio­nė­liai spal­ vin­gai spro­gi­nė­ja vie­na po ki­tos, kad tau­ta su­ si­pai­nio­tų spė­lio­nė­se ir ar­te­fak­tuo­se. Juk taip iš­nyks­ta ri­ba tarp me­lo ir tie­sos. Lie­ka tik po­ so­cia­lis­ti­nė tik­ro­vė, pri­vers­ti­nio lais­va­no­riš­ ku­mo prin­ci­pu drau­džian­ti ieš­ko­ti at­sa­ky­mų į svar­biau­sius klau­si­mus: yra kas už jus vis­ką nu­spręs, po­nai tau­tie­čiai.

Anuo­met bu­vo kal­ba­ma apie stra­te­gi­nį in­ves­tuo­ to­ją, o da­bar – apie stra­ te­gi­nį pro­jek­tą. Nū­nai taip va­di­na­mos afe­ros.

302 250

N

o­rė­jau pa­kal­bė­ti am­ži­ na te­ma – apie vie­šo­jo trans­por­to vai­ruo­to­jus. Mik­roau­to­bu­sai bai­ sūs! Kai sku­bi, nė ne­si­dai­rai ap­ link, džiau­gie­si, jei spė­jai įlip­ti ir jei sto­vi dar pa­ken­čia­mai, ne­si­ na­rin­da­mas ran­kų. Bet per ato­ sto­gas va­žia­vau tvar­ky­ti rei­ka­ lų į mies­tą vi­sai ne­sku­bė­da­ma ir tu­rė­jau gra­žaus lai­ko pa­ty­ri­nė­ti, kaip sa­ko­ma, in­ter­je­rą. Klai­ku! Ant grin­dų – kal­ne­liai že­mių, smė­liu­ko, net kaž­ko­kio šie­no

rų tik­riau­sios gam­tos pa­ži­ni­mo pa­mo­kos. Ko­dėl nė vie­na te­le­vi­ zi­ja ne­ro­do to­kių fil­mu­kų? Apie tai, kad mums at­gra­su tai, kas bu­vo su­kur­ta se­niau, ge­riau ne­kal­bė­ki­me, nes tai ne­tie­sa. Ne­ pa­me­nu, ku­rios te­le­vi­zi­jos vie­nu me­tu net ko­vė­si: vie­na ro­dė kaž­ ko­kį mū­sų na­cio­na­li­nį šou, ki­ta – se­nas ru­siš­kas ko­me­di­jas. Pas­kui skelb­ta, kad, ži­no­ma, la­biau žiū­ rė­tas pa­sta­ra­sis ka­na­las. Be ani­ma­ci­nių, bu­vo juk ga­ly­ bė ir me­ni­nių juos­tų. Ga­liau­siai

su­ge­bė­ta įneš­ti. Au­to­bu­so ga­le – sau­lėg­rą­žų pri­gliau­dy­ta. Ži­ no­ma, tai šį tą pa­sa­ko apie mū­ sų, ke­lei­vių, kul­tū­rą, ta­čiau dėl že­mių mes ne­kal­ti. Ly­giai kaip ir vai­ruo­to­jų ap­ran­ga – jos mes ne­ pa­kei­si­me, tai tu­ri pa­da­ry­ti pa­ tys vai­ruo­to­jai. Bai­sus sin­te­ti­nis spor­ti­nis kos­tiu­mas, ku­ris ne­lei­ džia kvė­puo­ti kū­nui: pa­tys su­ pran­ta­te, koks kva­pe­lis sklin­da nuo to­kio vai­ruo­to­jo. Ko­jų apa­ vas nu­si­žen­gia vi­soms tai­syk­ lėms: įspi­ria­mos šle­pe­tės. Juk

„„Pas­te­bė­ji­mas: kai ku­rie kau­nie­čiai skun­džia­si, kad marš­ru­ti­niuo­ Gedimino Bartuškos nuotr.

Z.Sta­ne­lie­nė

se mik­roau­to­bu­suo­se ap­stu ne­tvar­kos.

„Shutterstock“ nuotr.

net ta­len­tin­gų mū­sų re­ži­sie­rių su­kur­tų – „Pas­ku­ti­nė vai­kys­tės va­sa­ra“, „Sek­lio Ka­lio nuo­ty­ kiai“ – kur jie, ko­dėl jų nie­ka­da nie­kas ne­be­ro­do? Kur vai­kiš­kų spek­tak­lių įra­šai – juk vi­si mū­sų teat­ruo­se ro­dy­ti spek­tak­liai bū­ da­vo fil­muo­ja­mi, ko­dėl jų nie­ kas nie­ka­da ne­pa­ro­do? Juk kla­ si­ka lie­ka kla­si­ka – ji tik­rai daug ko­ky­biš­kes­nė ir ma­žiau kenks­ min­ga už sve­ti­mą šiuo­lai­ki­nį šlamš­tą. Gra­ži­na Jan­kaus­kie­nė

Pa­sau­ly skam­ba Rū­ta, Lie­tu­va! Ire­na Ja­ce­vi­čie­nėŽu­kaus­kai­tė

Sun­ku tą džiaugs­mą Žo­džiais ap­sa­ky­ti, Ku­rį pa­do­va­no­jo Rū­ta Mei­lu­ty­tė. Nors esa­me Ma­ža tau­ta – Pa­sau­ly skam­ba Rū­ta, Lie­tu­va! Sep­ty­ne­rių ŠI­LAI­NIŲ ba­sei­ne Pra­dė­jus sa­vo ke­lią, Pen­kio­li­kos – nu­sky­nė Olim­pi­nį me­da­lį! Tvir­tas bū­das, iš­tver­mė – Auk­so per­ga­lių sėk­mė. Ji Lon­do­no olim­pia­do­je staiga Pa­si­da­bi­no auk­so ka­rū­na! Rū­ta, Rū­ta, Rū­ta, Rū­ta, Gi­mus čem­pio­ne bū­ti! Nors esa­me Ma­ža tau­ta – Pa­sau­ly skam­ba Rū­ta, Lie­tu­va!

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

vi­so­kių ne­ga­ty­vų po­vei­kį tu­rin­ čių fil­mų? Kur din­go se­nie­ji fil­ mu­kai, su ku­riais užau­go mū­ sų vai­kai. Nors jie bu­vo su­kur­ti pla­čio­sios SSRS ki­no stu­di­jo­ se, ideo­lo­gi­jos juo­se ne­bu­vo tiek daug. Ani­muo­tos pa­sa­kos apie gė­rį, pa­mo­kan­čios is­to­ri­jos, kaip ne­ga­li­ma tin­gė­ti, kaip rei­kia bū­ ti drau­giš­kiems. Net tri­le­ris „Na, pa­lauk“ ne­bu­vo toks bai­sus, kaip vi­so­kie vėž­liu­kai nin­dzės. O jau is­to­ri­ja apie ope­ra­to­rių Kip­są ir se­ne­lį Vi­sa­ži­nį – ten juk tik­

taip bū­ti ap­sia­vus ne­sau­gu, pė­ da ne­sta­bi­liai pri­glun­da prie pe­ da­lo! O ir pa­tys vy­rai – ne pir­ mo švie­žu­mo, ap­še­pu­sių tur­būt dau­giau nei pa­si­tem­pu­sių. Ma­ nau, pa­čioms fir­moms tu­rė­tų rū­pė­ti ne tik vai­ruo­to­jų su­ren­ ka­mi pi­ni­gai, bet ir įvaiz­dis. Ki­tas rei­ka­las – Kau­ne va­ži­nė­ ja ekst­re­ma­lams skir­tas au­to­bu­ sas. Ja­me – ne­si­bai­gian­tis pir­ties sean­sas, žie­mą va­sa­rą įjung­tas šil­ dy­mas, lan­gai nuo­lat ap­ra­so­ję. Jei tik la­bai ne­sku­bu, vi­sa­da lau­kiu ki­to, nes ta pir­ti­mi va­žiuo­ti tie­ siog neį­ma­no­ma: trūks­ta oro, re­ gis, net šir­dis sto­ja. Kiek va­žiuo­ da­vau, nuo­lat ko­kia nors mo­te­ris ar gar­bin­go am­žiaus vy­ras neiš­ kęs­da­vo iki ke­lio­nės ga­lo – pir­ma at­sar­giai dai­ry­da­vo­si ga­li­my­bės at­si­sės­ti, pa­skui pra­šy­da­vo, kad kas ko­kį lan­gą at­ver­tų. Kai paaiš­ kė­da­vo, kad to­kios ga­li­my­bės nė­ ra, tie­siog lip­da­vo lauk vi­sas su­ plu­kęs, vos kva­pą beat­gau­da­mas. Ne­gi bū­ti­na taip iš mū­sų, ke­ lei­vių, ty­čio­tis? Juk mes ir taip mo­ka­me ne­ma­žus pi­ni­gus už ke­lio­nes.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Dis­ku­si­ja: ani­ma­ci­niai fil­mu­kai ga­li bū­ti kenks­min­gi vai­kams. 

Mur­ziai ir pir­tis ant ra­tų

Vis dėl­to ir šio­je si­tua­ci­jo­je at­si­ran­da pra­blai­ vė­ju­sių bal­sų, ta­čiau ofi­cia­l io­ji Lie­tu­va juos sku­biai kon­ver­tuo­ja į nu­si­kal­tė­lių žar­go­ną – esą vi­si, kas prieš elekt­ri­nę, yra tė­vy­nės prie­ šai ir so­cia­li­nių pa­tvo­rių bam­bu­kai. Net spe­ cia­lio­sios tar­ny­bos įpre­pa­ruo­ja­mos į šį bau­gi­ nan­tį pro­ce­są ne tik dėl to, kad jis at­ro­dy­tų so­ li­des­nis, bet ir tam, kad vi­si gal­vo­tų, ką šne­ka. O kai gal­vo­ji, su­pran­ti, kad ge­riau jau ty­lė­ti. Ko­dėl kai ku­rie di­de­lę par­la­men­ti­nio dar­bo pa­tir­t į tu­rin­tys žmo­nės su Čes­lo­vu Jur­šė­nu prie­ša­ky­je ne­be­si­ver­žia į nau­ją­jį Sei­mą? Gal kad ne­no­ri rie­tis su są­ži­ne. Juk ki­ta ka­den­ci­ ja spręs di­le­mą: par­duo­ti Lie­tu­vą ar dar ne? Šį­syk san­do­r is – is­to­r i­n is, nes su­ma – kaip už tė­vy­nę. Tai ne LEO ir ne „Ma­žei­kių naf­ta“. Anuo­met bu­vo kal­ba­ma apie stra­te­gi­nį in­ves­ tuo­to­ją, o da­bar – apie stra­te­gi­nį pro­jek­tą. Nū­ nai taip va­di­na­mos afe­ros. O kaip ki­taip api­ bū­din­ti po­li­ti­nį vers­lą, ku­ris ne­ga­li at­sa­ky­ti į pa­pras­tą klau­si­mą: kiek kai­nuos elekt­ra, kai tas ato­mi­nis ma­ka­ro­nų fab­ri­kas bus pa­sta­ty­ tas? Gin­či­ja­ma­si net dėl to, lie­tu­viš­kais ar eu­ ro cen­tais ta kai­na mė­gi­na­ma skai­čiuo­ti. O jei pa­k lau­si­me iš es­mės: kas pirks mū­sų bran­ giau­siai Eu­ro­po­je pa­ga­min­tą elekt­ros ener­ gi­ją, jei jau šian­dien suo­miai ją per­ka tris ka­ rtus pi­giau nei lie­tu­viai var­guo­liai, šian­dien tos elekt­ri­nės dar ne­pa­sis­ta­tę? Aiš­ku tik vie­ na, apie var­guo­lius čia nie­kas ne­gal­vo­ja, čia žvel­gia­ma pla­čiau – stra­te­giš­kai. informacija:

e­ko skai­ty­ti, kad Uk­rai­ no­je no­ri­ma už­draus­ti kai ku­riuos ani­ma­ci­nius fil­mu­kus – „Simp­so­ nus“, „Kem­pi­niu­ką Pla­čia­kel­nį“. Len­kai kaž­ka­da kė­si­no­si į te­le­ta­ bius, ku­rie esą ro­do iš­kreip­tą pa­ sau­lį. Va­sa­rą vie­šė­jo se­sers anū­ kai – te­ko ir man ma­ty­ti tuos fil­mu­kus. Ma­nau, kad tai dar tik­ rai ne blo­giau­si kū­ri­niai, to ne­ pa­sa­ky­si apie ga­ly­bę ki­tų, ku­riais mū­sų te­le­vi­zi­jos žaloja mū­sų vai­ kų ir anū­kų sąmonę. Aną­dien gir­dė­jau, kaip vai­kai žiū­rė­jo kaž­ko­kį fil­mą. „Aš ta­ ve nu­žu­dy­siu! Ne­žu­dyk, pra­šau. Ne, nu­žu­dy­siu, su­nai­kin­siu ta­ ve!“ –iš­gir­du­si to­kius žo­džius, įpuo­liau į kam­ba­rį, kur ma­žie­ji sė­dė­jo prie­šais te­le­vi­zo­rių, su­ šu­kau, ką čia ne­klau­ža­dos žiū­ri­ te, ir iš­vy­dau ra­mias vai­kų akis. „Te­ta, bet nė­ra pa­ra­šy­ta „N-7“, to­dėl mums ga­li­ma žiū­rė­ti“, – pa­sa­kė vai­kai. Na, taip – fil­mu­kas bu­vo bai­ sus, pil­nas kaž­ko­kių klai­kių bū­ ty­bių, kal­ban­čių apie žu­dy­nes, ta­čiau ne­bu­vo jo­kio ženk­lo, kad jis re­ko­men­duo­ja­mas tik di­des­ niems vai­kams. Nors, ma­no ma­ ny­mu, to­kios šlykš­ty­nės ne­de­rė­ tų ro­dy­ti ne tik sep­tyn­me­čiams, bet ir ke­tu­rio­lik­me­čiams. Ką da­ro tar­ny­bos, tu­rin­čios ste­bė­ti mū­sų ete­rį, saugoti jį nuo

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

Pirmadienis, rugpjūčio 20, 2012

Lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Laukia 87 tei­sės ak­tų pro­jek­tai

Bū­rys bu­vu­ sių po­li­ti­kų, su­si­bė­gu­sių į spe­cia­lų klu­ bą, no­rė­jo pa­ tal­pų, ta­čiau iš­si­rū­pi­no tik ad­re­są. Lė­šų iš biu­ dže­to jie kol kas ne­se­mia, po­li­ti­kuo­ti ir­ gi ne­ža­da.

Po tri­jų sa­vai­čių pra­si­dė­sian­čiai pa­sku­ti­nei šios ka­den­ci­jos Sei­mo se­si­jai Vy­riau­sy­bė ke­ti­na teik­ti ke­lias de­šim­tis pro­jek­tų. Tarp jų – dėl pen­si­jų re­for­mos, su­ma­žin­ tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ kos, ši­lu­mos ūkio per­tvar­kos.

„„Pa­sie­ki­mas: bū­rys bu­vu­sių par­la­men­ta­rų sie­kė gau­ti pa­tal­pas, ta­čiau iš­si­rū­pi­no

tik re­gist­ra­ci­jos vie­tą „Vals­ty­bės ži­nių“ pa­sta­te ša­lia Sei­mo. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Eks­par­la­men­ta­rų klu­bas: greitai mūsų bus daugiau Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Įsi­kū­rė ša­lia Sei­mo

Iš ak­ty­vios po­li­ti­kos pa­si­trau­kę, bet jos pa­mirš­ti ne­ga­li. Ma­tyt, tai vie­ni­ja be­veik prieš pus­me­tį įkur­ to Eks­par­la­men­ta­rų klu­bo na­rius. Be­maž pus­me­tį vei­kian­čio ne­po­li­ ti­nio da­ri­nio na­riai per šį lai­ką iš­ si­rū­pi­no tik ad­re­są. Pa­gal jį Eks­ par­la­men­ta­rų klu­bas vei­kia ša­lia Sei­mo, Gy­nė­jų gat­vė­je esan­čia­me „Vals­ty­bės ži­nių“ pa­sta­te. „Ne­no­rė­jau re­gist­ruo­ti klu­bo kur nors Žir­mū­nuo­se ar sa­vo bu­te, čia vis tik ofi­cia­li aso­cia­ci­ja. Tai­gi pa­ pra­šė­me Sei­mo val­dy­bos ir ji mums lei­do nau­do­ti ši­tą ad­re­są“, – paaiš­ ki­no Hen­ri­kas Žu­kaus­kas, Eks­par­ la­men­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tas. Rė­mė­jų neieš­ko

Bu­vu­sių po­li­ti­kų klu­bo kol kas nie­ kas ne­re­mia – pi­ni­gų jis ne­tu­ri. „Kol kas ne­tu­ri­me jo­kių lė­šų, bet, ma­tyt, bus na­rio mo­kes­tis, nes gal­ vo­ja­me dirb­ti taip, kaip dir­ba vi­sos Va­ka­rų Eu­ro­pos eks­par­la­men­ta­rų

gru­pės“, – va­kar kal­bė­jo Eks­par­la­ men­ta­rų klu­bo vicepre­zi­den­tė Da­ lia Kut­rai­tė. Ji pa­brė­žė, kad kol kas klu­bas jo­kių eta­tų ne­tu­ri. Tie­sa, svars­to­ma rink­ti na­rio mo­kes­tį, ieš­ko­ti rė­mė­jų, ta­čiau kol kas nė­ra nei vie­no, nei ki­to. „Dis­ ku­tuo­ja­me da­bar dėl na­rio mo­ kes­čio. Jis siek­tų apie 120 li­tų per me­tus. Kol kas vi­si ato­sto­gau­ja, tai spren­di­mų dar nė­ra“, – pa­sa­ko­jo H.Žu­kaus­kas. Eks­par­la­men­ta­rų klu­bas vie­ni­ja per 300 bu­vu­sių po­li­ti­kų. Tarp jų – bu­vę mi­nist­rai, prem­je­rai, Vy­ riau­sy­bės kanc­le­riai. Su­si­bū­rę į or­ ga­ni­za­ci­ją jie aiš­ki­na, kad į po­li­ti­ ką grei­čiau­siai ne­grįš, da­ly­vaus tik vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je. Ne­po­li­ti­nis klu­bas

„Ma­no­me, kad ga­li­me bū­ti nau­ din­gi, jei­gu su­ge­bė­si­me iš­veng­ti bet ko­kio po­li­ti­ka­vi­mo, – kal­bė­jo D.Kut­rai­tė. – Jau­čia­me su­si­do­mė­ji­ mą klu­bo veik­la. Ma­nau, kad tiems eks­par­la­men­ta­rams, ku­rie sie­ja sa­ vo atei­tį su ak­ty­viu da­ly­va­vi­mu po­ li­ti­ko­je, bū­tų sun­ku va­din­tis eks­

par­la­men­ta­rais. Aš da­ly­vau­siu tik to­kia­me klu­be, ku­ris ne­da­ly­vaus po­li­ti­nė­je veik­lo­je.“ Eks­par­la­men­ta­rų klu­bo vi­cep­ re­zi­den­tė pa­sa­ko­jo, kad bū­rys bu­ vu­sių po­li­ti­kų bu­vo su­si­ti­kę su Briu­se­lio ir Ka­ta­lo­ni­jos bu­vu­siais po­li­ti­kais. Ji pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­ vos eks­par­la­men­ta­rų klu­bas priim­ tas į aso­ci­juo­tą struk­tū­rą.

Ma­nau, kad po Sei­ mo rin­ki­mų klu­bas pa­si­pil­dys ko­kiu šim­tu na­rių. Ką veiks bū­rys bu­vu­sių par­la­ men­ta­rų? Klu­bo va­do­vy­bė aiš­ki­na, kad šie pa­si­ren­gę reng­ti re­zo­liu­ci­ jas, įsta­ty­mų pro­jek­tus, at­lik­ti eks­ per­ti­nį ver­ti­ni­mą – jei to kas pa­ pra­šy­tų. Be­je, klu­bas ar­ti­miau­siu me­tu pa­si­pil­dys. „Lau­kia­me da­bar pa­gau­sė­ji­mo. Ma­nau, kad po Sei­ mo rin­ki­mų klu­bas pa­si­pil­dys ko­ kiu šim­tu na­rių“, – juo­ka­vo H.Žu­ kaus­kas.

Pa­gal pa­reng­tą Vy­riau­sy­bės nu­ ta­ri­mo pro­jek­tą mi­nist­rai pla­ nuo­ja par­la­men­ta­rams pa­teik­ ti 87 įsta­ty­mų ir Sei­mo nu­ta­ri­mų pro­jek­tus, ku­riuos siū­lys įtrauk­ti į ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Svar­biau­sias nu­ma­to­mas do­ ku­m en­tas – ki­t ų me­t ų biu­ dže­to pro­jek­tas. Nors jis spa­lį bus pa­teik­tas dar šios ka­den­ci­ jos Sei­mui, biu­dže­tą grei­čiau­ siai tvir­tins jau nau­jai iš­rink­ti par­la­men­ta­rai. Nau­jai su­da­ry­ ta Vy­riau­sy­bė, ku­ri tu­rė­tų pra­ dė­ti dirb­ti lapk­ri­tį ar­ba gruo­ džio pra­d žio­je, ga­l ės pa­teik­t i sa­vo pa­sta­bų ir pa­tai­sų biu­dže­ to pro­jek­tui. Ža­da­ma siū­ly­ti svars­ty­ti su­ ma­žin­tų se­nat­vės ir vals­ty­bi­nių pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką. Dėl eko­no­mi­nių sun­ku­mų nuo 2010 m. sau­sio Sei­mas bu­vo su­ ma­ži­nęs se­nat­vės pen­si­jas. Nuo šių me­tų sau­sio 1 d. jos grą­žin­tos į 2009 m. ly­gį. Be to, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na pa­teik­ ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­ bi­nių pen­si­jų re­for­mos kon­cep­ ci­jos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pra­šo to­liau svars­ty­ti Vil­niaus, Pa­lan­ gos, Kau­no oro uos­tų per­tvar­ką į ak­ci­nes bend­ro­ves, ku­rių vie­nin­ te­lis ak­ci­nin­kas bū­tų vals­ty­bė. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pla­ nuo­ja pa­teik­ti nau­jos re­dak­ci­jos Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris esą tu­rė­tų už­tik­rin­ti var­to­ to­jams ma­žes­nes ši­lu­mos kai­nas, di­din­ti kon­ku­ren­ci­ją ši­lu­mos ga­ my­bos sek­to­riu­je, pa­keis­ti ši­lu­

mos tie­ki­mo veik­los re­gu­lia­vi­mo ir kont­ro­lės sis­te­mą. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­ šo svars­ty­ti Vals­ty­bės sie­nos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ ria­me nu­ma­to­ma ro­ta­ci­ja tar­ny­ bos va­do pa­va­duo­to­jams, rink­ti­ nių va­dams ir jų pa­va­duo­to­jams, tar­ny­bos už­kar­dų va­dams ir jų pa­va­duo­to­jams, ki­tų tar­ny­bai pa­ val­džių įstai­gų va­do­vams. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pra­šy­mu į dar­bų pro­gra­mą įtrauk­tas pro­jek­ tas dėl pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jos įve­di­mo mu­zie­jų va­do­vams.

Ža­da­ma siū­ly­ ti svars­ty­ti su­ma­ žin­tų se­nat­vės ir vals­ty­bi­nių pen­si­ jų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ jos siū­ly­mu to­liau Sei­mas tu­rė­tų svars­ty­ti pro­jek­tą, ku­riuo sie­kia­ ma įtvir­tin­ti gy­dy­to­jų aku­še­riųgi­ne­ko­lo­gų tei­sę at­si­sa­ky­ti at­lik­ti nėš­tu­mo nu­trau­ki­mą mo­ters pa­ gei­da­vi­mu, apie tai iš anks­to dek­ la­ra­vus, ir kar­tu įpa­rei­go­jant juos to­kiais at­ve­jais nu­siųs­ti pa­cien­ tę pas šią pa­slau­gą tei­kian­tį gy­ dy­to­ją. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ ja ža­da pa­reng­ti ir pa­teik­ti įsta­ ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis tau­pant biu­dže­to lė­šas bū­tų at­si­sa­ky­ ta tar­ny­bi­nių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­ pų, pre­mi­jų sky­ri­mo šven­čių pro­ ga ir su­vie­no­din­tos pa­rei­gū­nams ir ka­riams mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pų mo­kė­ji­mo są­ly­gos bei dy­ džiai su Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­ cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo nuo­ sta­to­mis. KD, BNS inf.

Prof­są­jun­gos ly­de­rį įta­ria ap­gau­le Pro­ku­ro­rai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ ri­mą dėl Lie­tu­vos pa­tai­sos įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko Ta­do Ci­jū­nai­čio ga­li­mai nu­si­kals­ ta­mos veik­los.

27 pa­tai­sos įstai­gų pa­rei­gū­nai į Vil­niaus mies­to apy­lin­kės pro­ku­ ra­tū­rą bu­vo pri­vers­ti kreip­tis, kai paaiš­kė­jo, kad pro­fe­si­nės są­jun­ gos, ku­riai jie pri­klau­sė ir kas mė­ ne­sį mo­kė­jo na­rio mo­kes­tį, va­ do­vas T.Ci­jū­nai­tis ne­pa­si­rū­pi­no pro­fe­si­nės są­jun­gos na­rių tei­si­ne gy­ny­ba. Kai 2010 m. pri­rei­kė kreip­tis į teis­mą dėl ne­su­mo­kė­tos dar­bo už­mo­kes­čio da­lies grą­ži­ni­mo, pa­ rei­gū­nai tai pa­da­ry­ti pa­pra­šė pro­

fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko T.Ci­ jū­nai­čio. Jis įsi­pa­rei­go­jo pa­ruoš­ti ieš­ki­nius ir at­sto­vau­ti pa­rei­gū­nų tei­sėms. Pa­rei­gū­nai pri­sta­tė T.Ci­jū­nai­čiui vi­sus bū­ti­nus do­ku­men­tus ir vy­ lė­si, kad do­ku­men­tui kar­tu su ieš­ ki­niu nu­ke­liaus į teis­mą. Jie lau­kė pra­ne­ši­mo, ka­da bus nag­ri­nė­ja­ma jų by­la. Ne­su­lau­kę jo, pa­rei­gū­nai krei­pė­si į ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo raš­ti­nę pa­si­tei­rau­ti dėl teis­mo da­ tos ir su­ži­no­jo, kad jų ieš­ki­niai iš vi­so ne­bu­vo pa­duo­ti. T.Ci­jū­nai­tis tei­si­no­si, kad vis­ką pa­da­rė, o ieš­ki­niai ne­va pa­si­me­tė pa­šte. Po to pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas ėmė veng­ti su­si­ti­ki­ mų su pa­rei­gū­nais.

Ne­vil­ties apim­ti pa­rei­gū­nai krei­ pė­si į Na­cio­na­li­nį pa­rei­gū­nų pro­fe­ si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mą. Jiems su­si­vie­ni­ji­mo tei­si­nin­kai pa­dė­ jo pa­reng­ti rei­kia­mus do­ku­men­ tus teis­mui dėl ne­su­mo­kė­tos dar­ bo už­mo­kes­čio da­lies grą­ži­ni­mo, ta­čiau ieš­ki­niai bu­vo at­mes­ti dėl se­na­ties ter­mi­no. Anot pa­rei­gū­nų, dėl T.Ci­jū­nai­čio ap­gau­lės jie pa­ty­rė ne­ma­žų fi­nan­ si­nių nuo­sto­lių. Jie įta­ria, kad Pa­ tai­sos įstai­gų pro­fe­si­nė są­jun­ga ga­ li­mai ve­da me­la­gin­gą bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, o T.Ci­jū­nai­tis pikt­nau­ džiau­ja sa­vo kaip va­do­vo įga­lio­ji­ mais, švais­to lė­šas ir jas nau­do­ja ne pa­gal pa­skir­tį.

„„Trum­pes­nė: rug­sė­jo 10 d. pra­si­dė­sian­ti pa­sku­ti­nė šio Sei­mo se­si­

KD, BNS inf.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

ja truks tik apie du mė­ne­sius. 


8

pirmADIENIS, rugpjūčio 20, 2012

ekonomika

Ant kre­di­to kor­te­lių ne­pas­ly­do Lie­tu­viai nė­ra ak­ty­vūs mo­kė­ji­mo kor­te­lių nau­do­to­jai, to­dėl sunk­ me­čiu neį­si­vė­lė ir į svai­gi­nan­čių kre­di­to kor­te­lių li­mi­tų pink­les, ku­rio­se ga­lo su ga­lu ne­su­ve­da dau­ge­lis ki­tų ša­lių gy­ven­to­jų. Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Van­gus nau­do­ji­mas

„„Sa­vi­kont­ro­lė: lie­tu­viai, pa­si­nau­do­ję kre­di­to kor­te­lės ga­li­my­bė­mis, iš­

nau­do­tą li­mi­tą sten­gia­si pa­deng­ti vos ga­vę at­ly­gi­ni­mą ar ki­tų pa­pil­do­ mų pa­ja­mų.  „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

AB „Kauno energija“ praneša Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių XV etapo hidraulinių bandymų ir planinio remonto laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Eigulių seniūnijoje (41 zona) nuo rugpjūčio 21 d. 9 val. iki rugpjūčio 22 d. 16.30 val. vartotojams: V.Landsbergio–Žemkalnio g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 32, 34, 36, 38, P.Lukšio g. 40, 42, 44, Pakraščio g. 43, 45, P.Plechavičiaus g. 7, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, A.Ramanausko–Vanago g. 6, 9B, Šiaurės pr. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, K.Škirpos g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, S.Žukausko g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Centro seniūnijoje (15 zona) nuo rugpjūčio 21 d. 9 val. iki rugpjūčio 27 d. 16.30 val. vartotojams: Bažnyčios g. 1, 8, 21, 24, K.Būgos g. 3, 15, 19, 30, M.K.Čiurlionio g. 23, M.Dobužinskio g. 6, 7, 8, K.Donelaičio g. 2, 4, 6, 8, 9, 9A, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 33, 40, 42, 44A, 46, 48, Gedimino g. 3, 5, 20, 28, 30, 34, 40, 40A, 45, 47, 48, 54, 56, Girstupio g. 7, Griunvaldo g. 4, 8, 16, Karo Ligoninės g. 4, 7, 19, Kęstučio g. 3, 3A, 5A, 7, 8, 11, 12, 13, 13A, 21, 21B, 23A, Krėvos g. 3, Laisvės al. 2 , 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 17, 24, 26, 26A, 28, Lydos g. 3, 4, A.Mickevičiaus g. 52, 54, 56, 58, Miško g. 1, 1A, 2, 8A, 10, 11, 13, 14, 15, 16, Nepriklausomybės a. 5, 7, 10, 14, Parodos g. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 24, V.Putvinskio g. 3, 4, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 12, Sopranų g. 3, 5, 10, Stakių g. 4, Šiaulių g. 41, 42, 44, 50, Tenorų g. 6, 8, Totorių g. 6, 7, 10, 14, 18, Trakų g. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 20, 31, 33, 35, 37, 39, Vaidilutės g. 4, 5, Vytauto pr. 2, 6, 12, 14, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 41, 43, 43A, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 65, 65A, 66, 69, 71, 79, 83, 85, 87, 91, 93, Žemaičių g. 7. Šilainių seniūnijoje (2 zona) nuo rugpjūčio 23 d. 9 val. iki rugpjūčio 24 d. 16.30 val. vartotojams: Apuolės g. 5, 7, 29, 44, Baltijos g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77A, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, Baltų pr. 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 137, 137E, 137F, 139, Debesų g. 7, 42, 44, 46, 48, Pylimo g. 5A, Šalnos g. 5, 7, Žaibo g. 18, 20, 22, 23, Žiemgalių g. 1, 17, 19, 21, 23. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinio remonto pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai pasilieka teisę atjungimus vykdyti pagal savo sudarytus grafikus. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Primename, kad nuo liepos 1 d. įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo pataisoms, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju negali būti šilumos tiekėjas ar asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais. Vadovaujantis pataisomis UAB „Pastatų priežiūros paslaugos” (AB „Kauno energija“ dukterinė įmonė) Kauno mieste nebeprižiūri daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų. Užs. 1000145 Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos duo­me­ ni­mis, iki šių me­tų bir­že­lio pa­bai­gos Lie­tu­vo­je vei­kian­tys ko­mer­ci­niai ban­kai klien­tams iš vi­so bu­vo iš­da­ vę be­veik 3,7 mln. mo­kė­ji­mo kor­te­ lių, iš ku­rių 10 pro­c. su­da­rė kre­di­to kor­te­lės. At­sis­kai­ty­mai kre­di­to kor­ te­lė­mis šį bir­že­lį sie­kė per 322 mln. li­tų, ar­ba 11 pro­c. vi­sų at­si­skai­ty­mų mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis. Vi­du­ti­niš­ kai vie­na kre­di­to kor­te­le per mė­ne­ sį sko­lon per­ka­ma už 866 li­tus. Per me­tus Lie­tu­vo­je iš­duo­tų kre­ di­to kor­te­lių skai­čius su­ma­žė­jo 7 pro­c., ne­skai­čiuo­jant na­cio­na­li­ zuo­to ban­ko „Sno­ras“ iš­duo­tų kre­ di­to kor­te­lių. Nuo 2009 m., kai iš­ duo­tų kre­di­to kor­te­lių skai­čius bu­vo per­ko­pęs pu­sę mi­li­jo­no, jų skai­čius spar­čiai ma­žė­ja. Per tre­jus me­tus iš­duo­tų kre­di­to kor­te­lių Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo 128 tūkst., ar­ba 25 pro­c. Van­gų nau­do­ji­mą­si kre­di­to kor­ te­lė­mis at­sklei­dė ir rin­kos ty­ri­mų agen­tū­ros TNS ap­klau­sa. Lie­tu­vo­je kre­di­to kor­te­lę tu­ri 16 pro­c. gy­ven­ to­jų, o Lat­vi­jo­je – 41 pro­c., Es­ti­jo­ je – 31 pro­c. žmo­nių. ES vi­dur­kis – 40 pro­c. Ska­ti­na nau­do­tis

Lie­tu­viai nė­ra ak­ty­vūs ir de­be­to kor­te­lių var­to­to­jai, jie daž­niau pi­ ni­gus iš­si­gry­ni­na nei kor­te­le at­ si­skai­to už pir­ki­nius. Pa­vyz­džiui, šių me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je mo­kė­ ji­mo kor­te­lių apy­var­ta sie­kė per 2,8 mlrd. li­tų, ta­čiau tik 664 tūkst. li­ tų, ar­ba 23 pro­c. šios su­mos, bu­ vo iš­leis­ta per­kant pir­ki­nius ir už juos at­si­skai­tant mo­kė­ji­mo kor­te­ le, li­ku­sią su­mą gy­ven­to­jai iš­si­gry­ ni­no ban­ko­ma­tuo­se. Prieš me­tus, bir­že­lio pa­bai­go­je, at­si­skai­ty­da­ mi už pir­ki­nius mo­kė­ji­mo kor­te­le gy­ven­to­jai iš­lei­do dau­giau nei 711 tūkst. li­tų, o tai su­da­rė 27 pro­c. vi­ sos mo­kė­ji­mo kor­te­lių apy­var­tos (2,6 mlrd. li­tų). Van­gus ban­kų klien­tų kre­di­ to kor­te­lių nau­do­ji­mas pa­ska­ti­no ban­kus im­tis ak­ty­vios jų po­pu­lia­ ri­ni­mo kam­pa­ni­jos. Lie­tu­vos ban­ kų aso­cia­ci­ja, skelb­da­ma mo­kė­ji­mo kor­te­lių po­pu­lia­ri­ni­mo kon­kur­są, įvar­di­jo aiš­kią pro­ble­mą – Lie­tu­ vo­je 80 pro­c. mo­kė­ji­mo kor­te­lių apy­var­tos su­da­ro pi­ni­gų gry­ni­ni­ mas. Įvar­dy­ta, kad ban­kų klien­ tai tu­ri la­bai aiš­kią nuo­sta­tą, jog ge­riau at­si­skai­ty­ti gry­nai­siais nei mo­kė­ji­mo kor­te­le. To­dėl rek­la­mos

kam­pa­ni­jos už­duo­tis bu­vo pa­keis­ti to­kią var­to­to­jų nuo­sta­tą ir pa­ska­ tin­ti žmo­nes at­si­skai­ty­ti kor­te­lė­ mis. Ta­čiau, kaip ro­do sta­tis­ti­ka, gy­ven­to­jų at­si­skai­ty­mas mo­kė­ji­ mo kor­te­lė­mis ne­di­dė­ja. Kas­dien ne­nau­do­ja

Ban­kų at­sto­vų tei­gi­mu, jų klien­ tai kre­di­to kor­te­lė­mis daž­niau­siai nau­do­ja­si išim­ti­niais at­ve­jais, t. y. kai pri­stin­ga pi­ni­gų di­des­niam pir­ ki­niui ar ne­ti­kė­tai jų pri­trūks­ta. Pa­sak DNB ban­ko Pro­duk­tų plėt­ ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jo Žil­vi­no Mi­le­riaus, mo­ kė­ji­mo kor­te­lės jau se­niai ne­bė­ra vien at­si­skai­ty­mo prie­mo­nė, nes pri­klau­so­mai nuo rū­šies jų sa­vi­ nin­kams su­tei­kia ga­li­my­bę nau­do­ tis įvai­riau­sio­mis lo­ja­lu­mo ar nuo­ lai­dų pro­gra­mo­mis. „Ma­to­me aki­vaiz­džią ten­den­ci­ją – žmo­nės mo­kė­ji­mo kor­te­les ren­ ka­si at­si­žvelg­da­mi ne tik į šei­mos pa­ja­mas, bet ir į gy­ve­ni­mo bū­dą bei po­mė­gius ir pa­pras­tai ren­ka­si ke­ lias kor­te­les: vie­ną – į ku­rią daž­ niau­siai per­ve­da­mas at­ly­gi­ni­mas, ku­ri nau­do­ja­ma kas­die­nėms reik­ mėms, at­si­skai­ty­ti par­duo­tu­vė­je ar pi­ni­gams iš­si­gry­nin­ti, ki­tą – kre­ di­to, ku­rią ren­ka­si dėl au­to­ma­tiš­ kai ga­lio­jan­čio drau­di­mo ir nau­do­ja ke­lio­nė­se, re­zer­vuo­ja pa­slau­gas ar per­ka pir­ki­nius in­ter­ne­tu, o pri­rei­ kus nau­do­ja­si trum­pa­lai­kiu kre­di­ tu“, – tei­gė Ž.Mi­le­ris. „Dans­ke“ ban­ko Pro­duk­tų val­ dy­mo de­par­ta­men­to Pro­duk­tų va­ dy­bos sky­riaus va­do­vo Min­dau­go Damb­raus­ko tei­gi­mu, api­bū­din­ ti, kaip žmo­nės el­gia­si su kre­di­ to kor­te­lė­mis, ga­na sun­ku. „Vie­ni kre­di­to kor­te­le nau­do­ja­si pirk­da­mi iš­si­mo­kė­ti­nai, ki­ti – apy­var­ti­nėms lė­šoms su­ba­lan­suo­ti, kai vie­nu me­ tu pa­ti­ria daug iš­lai­dų ar ži­no, kad lė­šų pri­trūks iki ar­ti­miau­sio at­ly­gi­ ni­mo“, – sa­kė jis. Iki dug­no neišs­pau­džia

Pa­sak jo, ban­ke vi­du­ti­nis kre­di­to li­mi­tas vie­nam klien­tui sie­kia apie 2,5 tūkst. li­tų. Ki­tų ban­kų at­sto­vų tei­gi­mu, klien­tams pa­pras­tai su­tei­ kia­mas 2–4 at­ly­gi­ni­mų dy­džio kre­ di­tas, ku­rio jie daž­niau­siai iš­nau­ do­ja 30–60 pro­c. „Pa­nau­do­ja­ma di­džio­ji da­lis kre­di­to li­mi­to. Vy­rau­ ja aiš­ki ten­den­ci­ja – žmo­nės, ku­ rie ren­ka­si šias kor­te­les, rea­liai ir nau­do­ja­si jo­mis bei jų tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis“, – sa­kė Ūkio ban­ko Mo­kė­ji­mo kor­te­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Jū­ra­tė Ka­jac­kie­nė.

Ma­žė­ja kre­di­to kor­te­lių skai­čius* 500,6 256,7

501,4 304,4

400,4 294,9

Me­tai

2009

2010

2011

Skai­čius (tūkst. vnt.)

Apy­var­ta (mln. li­tų)

372,5 322,4 2012

* Be na­cio­na­li­zuo­to ir bank­ru­tuo­jan­čio ban­ko „Sno­ras“ iš­duo­tų kor­te­lių Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­ja

„Dau­giau­sia klien­tai ren­ka­si kre­ di­to kor­te­les, tu­rin­čias ne­mo­ka­mą pe­rio­dą (lai­ko­tar­pį, per ku­rį už pa­ nau­do­tą kre­di­tą ne­mo­ka­mos pa­lū­ ka­nos), da­lis jų pa­nau­do­tą li­mi­tą pa­den­gia iki šio pe­rio­do pa­bai­ gos“, – sa­kė „Swed­bank“ Var­to­ja­ mo­jo fi­nan­sa­vi­mo sky­riaus va­do­vė Jū­ra­tė Šid­laus­kai­tė. Šiau­lių ban­ko Rin­ko­da­ros ir ko­ mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­ to­rės Dai­vos Grik­šie­nės pa­ste­bė­ji­ mu, ban­ko klien­tai lin­kę pa­deng­ti pa­nau­do­tą kre­di­to kor­te­lių su­mą iš­kart, kai gau­na at­ly­gi­ni­mą. Sko­lų ma­žai

Pap­ras­tai ban­kai su­tei­kia 25–46 die­nų ne­mo­ka­mo nau­do­ji­mo­si kre­di­tu lai­ko­tar­pį. Per šį lai­ką ne­ grą­ži­nus pa­nau­do­tos su­mos pra­ de­da­mos skai­čiuo­ti pa­lū­ka­nos. Me­ti­nės kre­di­to kor­te­lių pa­lū­ka­nos šiuo me­tu skir­tin­guo­se ban­kuo­ se svy­ruo­ja nuo 11 iki 19,99 pro­c. Pa­lū­ka­nos pra­de­da­mos skai­čiuo­ ti pa­si­bai­gus ne­mo­ka­mam kre­di­ to nau­do­ji­mo lai­ko­tar­piui, o sko­lą skir­tin­gi ban­kai fik­suo­ti pra­de­da taip pat skir­tin­gai. Vie­ni ją fik­suo­ ja, kai pa­nau­do­tas kre­di­to li­mi­tas ne­grą­ži­na­mas dau­giau nei 60 die­ nų, ki­ti – kai bai­gia­si kre­di­to kor­ te­lės ga­lio­ji­mo lai­kas, o pa­nau­do­tas kre­di­to li­mi­tas iki tol bū­na ne­pa­ deng­tas. „Klien­tų, su­si­du­rian­čių su sun­ ku­mais grą­žin­ti sko­lą, skai­čius yra ma­žes­nis, pa­ly­gin­ti su įpras­tų var­ to­ji­mo kre­di­tų tu­rė­to­jais. Pa­ly­gin­ti su pa­sta­rai­siais eko­no­mi­nės kri­zės me­tais, šiuo me­tu vė­luo­jan­čių mo­ kė­ti skai­čius su­ma­žė­jo ke­le­tą kar­ tų“, – sa­kė DNB ban­ko at­sto­vas Ž.Mi­le­rius. SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­va­duo­to­jo ir Maž­me­ni­nės ban­ ki­nin­kys­tės tar­ny­bos di­rek­to­riaus Vir­gi­ni­jaus Do­vei­kos tei­gi­mu, vė­ luo­ja­mų su­mo­kė­ti kre­di­to įmo­kų san­ty­kis šiuo me­tu ban­ke sie­kia per 4 pro­c. „Vė­la­vi­mo at­ve­jų skai­ čius bu­vo išau­gęs 2009 m., ta­čiau pa­sta­rų­jų me­tų ten­den­ci­jos ro­do, kad jų ma­žė­ja“, – sa­kė jis. Ūkio ban­ko Mo­kė­ji­mo kor­te­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rės J.Ka­jac­ kie­nės tei­gi­mu, ban­kams ir iš­per­ ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vėms pra­dė­jus tai­ky­ti kon­ser­va­ty­ves­ nę sko­li­ni­mo po­li­ti­ką, o klien­tams ėmus at­sa­kin­giau sko­lin­tis ir ver­ tin­ti sa­vo fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, iš­ duo­da­mų kre­di­to kor­te­lių nuo­sek­ liai ma­žė­jo. „Da­bar sko­li­na­ma­si la­bai ge­rai pa­svė­rus sa­vo ga­li­my­ bes grą­žin­ti kre­di­tą“, – sa­kė ji.

10 proc.

vi­sų ban­kų iš­duo­tų mo­kė­ji­mo kor­te­lių su­da­ro kre­di­to kor­te­lės.


9

pirmADIENIS, rugpjūčio 20, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

„Žal­gi­ris“ su­lau­kė sa­vo ge­ne­ro­lo Atos­to­gos bai­gė­si. Šian­dien Kau­no „Žal­ gi­rio“ krep­ši­nin­kai rink­sis į pir­mą­ją tre­ni­ ruo­tę. Sa­vait­ga­lį lai­ki­ną­ją sos­ti­nę pa­ga­liau pa­sie­kė ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris ir šį se­zo­ną stip­riau­siam ša­lies klu­bui pa­dė­ sian­tys le­gio­nie­riai. Ma­rius Bag­do­nas, Man­tas Stan­ke­vi­čius Sa­kė mo­ty­va­ci­nę kal­bą

14 – tiek krep­ši­nin­kų sa­vo dis­po­ zi­ci­jo­je tu­rės Joa­nas Pla­za. 48-erių spe­cia­lis­tui dar­bas ša­ly­je prie Bal­ ti­jos kran­tų bus be­ne di­džiau­sias kar­je­ros iš­ban­dy­mas. Ka­ta­lo­nui dar nie­ka­da nė­ra te­kę dirb­ti už Is­pa­ni­jos ri­bų, ta­čiau šie­met jis su­ti­ko leis­tis neat­ras­tais kar­je­ros vin­giais. Pi­rė­nuo­se J.Pla­za pa­si­žy­mė­ jo kaip ypač griež­tas ir reik­lus tre­ ne­ris, pui­kus gy­ny­bos spe­cia­lis­tas. At­ro­do, kad to­kį pat šį stra­te­gą ma­ ty­si­me ir Lie­tu­vo­je. Vos at­vy­kęs į Kau­ną, tre­ne­ris kaip­mat pa­no­ro akis į akį su­si­tik­ti su klu­bo ad­mi­ nist­ra­ci­ja ir sa­vo asis­ten­tais. „Esa­me vie­nas klu­bas, vie­na šei­ma. No­riu, kad de­monst­ruo­ tu­me su­si­tel­ki­mą ir siek­da­mi sa­vo už­si­brėž­tų tiks­lų, ir už aikš­tės ri­ bų. Bū­tų sma­gu, kad net įtemp­tas var­žy­bų tvar­ka­raš­tis ne­sut­ruk­dy­tų kart­kar­tėm su­si­rink­ti ne­for­ma­lio­ je ap­lin­ko­je ir vi­siems pa­bū­ti drau­ ge“, – pie­tie­čiams bū­din­gu tem­pe­ ra­men­tu sa­vo mo­ty­va­ci­nė­je kal­bo­je pa­brė­žė J.Pla­za. Šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me klu­bo va­ do­vų su­si­ti­ki­me J.Pla­za pa­ga­liau akis į akį ga­lė­jo ap­tar­ti bū­si­mo se­ zo­no kon­tū­rus su klu­bo sa­vi­nin­ku Vla­di­mi­ru Ro­ma­no­vu ir spor­to di­ rek­to­riu­mi Vi­tol­du Ma­sals­kiu. Džiau­gia­si su­rink­tais žai­dė­jais

Dėl vi­sų tre­ni­ruo­čių tvar­ka­raš­ čių bei prieš­se­zo­ni­nių sto­vyk­lų ir drau­giš­kų rung­ty­nių da­tų tre­ne­ ris su sa­vo asis­ten­tais tu­rė­tų ap­si­ spręs­ti per šią sa­vai­tę. La­bai daug dė­me­sio įvai­rioms žai­di­mo de­ta­ lėms bei gy­ny­bai ski­rian­tis spe­ cia­lis­tas, dirb­da­mas Mad­ri­do „Re­ al“ ir Se­vi­li­jos „Ca­ja­sol“ klu­buo­se, mėg­da­vo pa­si­reng­ti rung­ty­nėms taip, kad vis­kas ei­tų pa­gal tre­ni­ ruo­tė­se pa­reng­tą pla­ną. Sa­vo auk­ lė­ti­niams ne­nuo­lai­džiau­ti tre­ne­ris ža­da ir Kau­ne. „Da­bar gal­vo­je su­ka­si min­tys, kad lau­kia pui­kus se­zo­nas ir su­ ge­bė­siu pa­de­monst­ruo­ti vi­sas ge­ riau­sias sa­vo, kaip tre­ne­rio, sa­ vy­bes. Žen­giu dar vie­ną kar­je­ros žings­nį pir­myn. Ne vie­nas Is­pa­ ni­jos tre­ne­ris tik sva­jo­ja at­vyk­

ti dirb­ti į Lie­tu­vą. Man pa­vy­ko tai pa­siek­ti ir jau­čiu, kad čia su­ge­bė­ siu to­bu­lė­ti kar­tu su ko­man­da“, – mū­sų dien­raš­čiui vos tik at­vy­kęs į Lie­tu­vą kal­bė­jo stra­te­gas.

Joa­nas Pla­za:

Ži­nau, kad ko­man­ dai yra la­bai svar­bus lie­tu­vių in­dė­lis. Man yra di­de­lė gar­bė tre­ ni­ruo­ti ko­man­dą, ku­ ri at­si­žvel­gia į to­kius da­ly­kus.

Tre­ne­ris ne­slė­pė pa­si­ten­ki­ni­mo, kad atei­nan­čio se­zo­no „Žal­gi­ris“ su­komp­lek­tuo­tas pa­gal jo pa­gei­ da­vi­mus. „Ko­man­do­je tu­rė­siu ke­ lis žai­dė­jus, ku­rių troš­kau jau ke­lis se­zo­nus. Vi­sus šiuos rei­ka­lus de­ri­ no­me su „Žal­gi­rio“ spor­to di­rek­to­ riu­mi. Ban­dė­me pa­si­ra­šy­ti kont­ rak­tus su pa­čiais ge­riau­siais. Ži­nau, kad ko­man­dai yra la­bai svar­bus lie­ tu­vių in­dė­lis. Man yra di­de­lė gar­ bė tre­ni­ruo­ti ko­man­dą, ku­ri at­si­ žvel­gia į to­kius da­ly­kus. Vis­gi nė­ra pa­pras­ta tai įgy­ven­din­ti, ka­dan­ gi lie­tu­viai tu­ri ne­ma­žą pa­klau­ są vi­so­je Eu­ro­po­je. Ko­man­dos su­ dė­ti­mi esu la­bai pa­ten­kin­tas, nes mums pa­vy­ko su­rink­ti ypač ge­rus žai­dė­jus. Ne­pa­vy­ko su­kirs­ti ran­ ko­mis su Ša­rū­nu Ja­si­ke­vi­čiu­mi, ta­ čiau dėl to ne­liū­džiu. Vi­sa­da sa­kau, kad žai­dė­jas tu­ri no­rė­ti žais­ti mū­ sų ko­man­do­je, o ne mes tu­ri­me jo no­rė­ti. Tai yra sėk­min­gai rung­ty­ niau­jan­čios ko­man­dos pa­slap­tis“, – tvir­ti­no is­pa­nas. Šian­dien ry­te J.Pla­za tu­rės pro­ gą šnek­te­lė­ti ir su kiek­vie­nu sa­vo ko­man­dos žai­dė­ju. „Ne­kant­rau­ju su­si­pa­žin­ti su žai­dė­jais ir pa­ma­ty­ ti jų akis. No­riu jo­se iš­vys­ti per­ga­ lių al­kį. Man yra svar­bi ko­man­dos vi­di­nė at­mos­fe­ra. Juk bū­tent nuo jos pra­si­de­da per­ga­lės. „Žal­gi­ris“ ma­ne su­ža­vė­jo tuo, kad daug dė­ me­sio ski­ria jau­ni­mui. Tai ati­tin­ka ma­no dar­bo sti­lių. Ma­nau, kad se­ zo­nas yra pa­vy­kęs, jei jau­ni žai­dė­ jai se­zo­no pa­bai­go­je de­monst­ruo­ja

„„Vai­ri­nin­kas: J.Pla­zai dar­bas „Žal­gi­ry­je“ – pir­mo­ji kar­je­ros sto­te­lė už

Is­pa­ni­jos ri­bų.

ge­res­nius re­zul­ta­tus ne­gu se­zo­nui tik pra­si­dė­jus“, – sa­vo krep­ši­nio fi­ lo­so­fi­ją at­sklei­dė J.Pla­za. Vi­lio­jo „Žal­gi­rio“ var­das

Sa­vait­ga­lį Kau­ną pa­sie­kė ir abu „Žal­gi­rio“ le­gio­nie­riai iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų. Abu ame­ri­kie­čiai ne­slė­pė, kad ne­kant­rau­ja su­si­pa­žin­ti su sa­vo nau­jai­siais ko­man­dos drau­gais. „Tai ko­man­da, ku­ri tu­ri pui­kias

krep­ši­nio tra­di­ci­jas, man pa­tin­ka jos brai­žas. At­vy­kau čia nu­si­tei­ kęs ge­rai pa­dir­bė­ti ir kas­dien to­ bu­lė­ti. Juk svar­biau­sia mū­sų už­ duo­tis – lai­mė­ti rung­ty­nes. Ke­lis „Žal­gi­rio“ žai­dė­jus pa­žįs­tu, yra te­ kę prieš juos žais­ti, kai at­sto­va­vau Belg­ra­do „Par­ti­zan“ ko­man­dai, – ge­ros nuo­tai­kos ne­sto­ko­jo įžai­dė­ jas Oli­ve­ris Lafayette’as. – Ži­nau, kad krep­ši­niui lie­tu­viai ski­ria ne­

ma­žą dė­me­sį. Ti­kiuo­si, kad tap­ siu Lie­tu­vos krep­ši­nio da­li­mi ir šis „Žal­gi­rio“ se­zo­nas bus pui­kus. Ži­ nau, kad lau­kia la­bai sun­kus dar­ bas, ta­čiau jo ne­bi­jau. Juk nea­tos­ to­gau­ti čia at­va­žia­vau.“ Ma­la­gos „Uni­ca­ja“ marš­ki­nė­ lius praė­ju­sį se­zo­ną vil­kė­jęs Trem­ mel­las Dar­de­nas jau yra vie­šė­jęs ir „Žal­gi­rio“ are­no­je. Per­nai An­da­lū­ zi­jos ir Kau­no ko­man­dų ke­liai bu­vo su­si­kir­tę Eu­ro­ly­gos tur­ny­re. „Pri­ si­me­nu, kad at­mos­fe­ra bu­vo tik­rai nuo­sta­bi. Žiū­ro­vai la­bai karš­tai pa­ lai­kė sa­vo ko­man­dą, o are­na pa­li­ ko neiš­dil­do­mą įspū­dį. Tai nea­be­ jo­ti­nai gra­žiau­sia are­na, ku­rio­je esu žai­dęs per sa­vo kar­je­rą Eu­ro­po­je“, – gra­žių žo­džių praėjusį sa­vait­ga­ lį vie­nų me­tų ju­bi­lie­jų at­šven­tu­siai are­nai ne­šykš­tė­jo ame­ri­kie­tis. Pak­laus­tas, ko­dėl pa­si­rin­ko „Žal­ gi­rį“, kraš­to puo­lė­jas nė aki­mir­kos ne­dve­jo­jo. „Tai bu­vo dar vie­na pui­ ki ga­li­my­bė žais­ti aukš­čiau­sio ly­gio var­žy­bo­se. „Žal­gi­ris“ yra le­gen­di­nė Eu­ro­pos ko­man­da, per sa­vo is­to­ri­ją išug­džiu­si daug di­džių krep­ši­nin­ kų. Pa­si­ta­ręs su agen­tu nu­spren­ džiau žais­ti Kau­ne, o to­les­ni ko­ man­dos va­do­vų veiks­mai dar kar­tą įro­dė, kad „Žal­gi­rio“ tiks­lai yra pa­ tys aukš­čiau­si. Klu­bas, į sa­vo su­ dė­tį su­ge­ban­tis pri­trauk­ti to­kias žvaigž­des kaip bro­liai Darjušas ir Kšyštofas Lav­ri­no­vi­čiai, Ri­man­ tas Kau­kė­nas ir iš­lai­kan­tis Lie­tu­ vos rink­ti­nės na­rius, yra nu­si­tei­ kęs tik per­ga­lėms“, – džiau­gė­si T.Dar­de­nas. Va­kar į Kau­ną at­vy­ko ir „Žal­gi­ rio“ sir­ga­lių nu­my­lė­ti­nis Mar­ko Po­po­vi­čius. „Esu ku­pi­nas jė­gų ir la­bai lau­kiu nau­jo­jo se­zo­no star­to. Į ko­man­dą at­vy­ko ne­ma­žai nau­jų krep­ši­nin­kų, to­dėl ti­kiuo­si, jog šie­ met mums bus dar ge­res­nis se­zo­ nas, ypač Eu­ro­ly­go­je. Tu­ri­me nau­ją tre­ne­rį, nau­ją sis­te­mą. Pra­dė­si­me dirb­ti ne­del­siant“, – apie nau­jo se­ zo­no iš­šū­kius kal­bė­jo kroa­tas.

„„Le­gio­nie­riai: ame­ri­kie­čiai T.Dar­de­nas (nuo­tr. kai­rė­je) ir O.Lafayette‘as Kau­ne sieks nau­jų kar­je­ros aukš­tu­mų. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Aš­tuo­nio­lik­me­čiai vakar ko­vė­si dėl auk­so Lie­tu­vos aš­tuo­nio­lik­me­čių jau­nių (iki 18 me­tų) rink­ti­nė va­kar va­ka­ re ko­vė­si su kroa­tais dėl Eu­ro­pos čem­pio­na­to auk­so.

Į Lie­po­jo­je ir Vil­niu­je vy­ku­sio tur­ ny­ro fi­na­lą Arū­no Vi­soc­ko va­do­ vau­ja­ma ko­man­da žen­gė taip ir ne­pa­ty­ru­si nė vie­nos ne­sėk­mės. Pus­fi­na­ly­je mū­siš­kiai po dra­ma­

tiš­kos ko­vos 69:67 pa­lau­žė Ser­bi­ jos bend­raam­žius. Iki rung­ty­nių pa­bai­gos li­kus 5 sek., per­ga­lę lie­tu­viams taik­liu me­ ti­mu iš­plė­šė Ma­rius Gri­go­nis. Šia­me ma­če lie­tu­viai pa­de­ monst­ra­vo cha­rak­te­rį. Li­kus žais­ti 5 min., šei­mi­nin­kai at­si­li­ko 8 taš­ kais, ta­čiau su­ge­bė­jo at­si­ties­ti ir iš­ ko­vo­ti įspū­din­gą per­ga­lę.

Arū­nas Vi­soc­kas:

To­kio­se rung­ty­nė­ se ne­ga­li­ma at­si­pa­ lai­duo­ti nė mi­nu­tės. Džiu­gu, kad vai­ki­nai ne­nu­lei­do ran­kų ir ko­vo­jo iki pa­bai­gos.

„Rung­ty­nės bu­vo be ga­lo sun­kios. Pir­mo­je rung­ty­nių pu­sė­je pir­ma­vo­ me 8–9 taš­kais, ga­lė­jo­me ati­trūk­ti, bet pa­da­rė­me po­rą vai­kiš­kų klai­dų. To­kio­se rung­ty­nė­se ne­ga­li­ma at­si­pa­ lai­duo­ti nė mi­nu­tės. Džiu­gu, kad vai­ ki­nai ne­nu­lei­do ran­kų ir ko­vo­jo iki pa­ bai­gos. Su kai ku­riais iš jų dir­bu nuo pir­mos kla­sės, su ki­tais žai­dė­me prieš po­rą me­tų še­šio­lik­me­čių čem­pio­na­

te ir ta­da bu­vo­me at­si­dū­rę dar bai­ ses­nė­se si­tua­ci­jo­se. Jie tu­ri nu­ga­lė­to­jų men­ta­li­te­tą, ko­vo­to­jų sa­vy­bes“, – sa­ vo ko­man­dą gy­rė A.Vi­soc­kas. Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je Da­rio Ša­ri­čiaus ve­da­mi kroa­tai 61:57 nu­ga­lė­jo ru­sus. Pas­ta­rie­ji lai­mė­jo pir­mą­jį kė­li­nį 24:9, ta­čiau iš­lai­ky­ti ini­cia­ty­vos ne­su­ge­ bė­jo ir ap­mau­džiai pra­lai­mė­jo. KD inf.


10

pirmADIENIS, rugpjūčio 20, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

namai

So­viet­me­čiu dai­lę in­ter­je­re m Fres­kas, pa­no, go­be­ le­nus, vit­ra­žus, mo­ zai­kas prieš ke­lis de­šimt­me­čius bu­vo ga­li­ma daž­nai iš­vys­ ti įmo­nė­se, mo­kyk­ lo­se, ka­vi­nė­se. So­ viet­me­čiu bu­vo rei­ ka­lau­ja­ma, kad įstai­ gų in­ter­je­rus pa­ly­ tė­tų dai­lė, da­bar ji kvie­čia­ma ne­bent į pri­va­čias erd­ves.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Tar­pu­ka­riu ver­ti­no dai­li­nin­kus

Nuo neat­me­na­mų lai­kų žmo­nės dai­li­no sa­vo ap­lin­ką – jau pir­mykš­ čiai žmo­nės pie­šė ant uo­lų. Iki da­ bar dai­lės kū­ri­niai gy­va­vo tiek vi­ suo­me­ni­niuo­se pa­sta­tuo­se, tiek gy­ve­na­mo­sio­se erd­vė­se. Be­ne gau­ siau­siai bū­da­vo puo­šia­mos šven­to­ vės: fres­ko­mis, mo­zai­ko­mis, skulp­ tū­ro­mis, lip­dy­ba, pa­veiks­lais. Tar­pu­ka­riu lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­ je Kau­ne iš­ki­lo daug vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tų, ne vie­na­me iš jų bu­vo gar­siau­sių to me­to dai­li­nin­kų kū­ri­nių, kai ku­rie dar­bai iš­li­kę iki da­bar. Ar­chi­tek­to Vy­tau­to Lands­ ber­gio-Žem­kal­nio pro­jek­tuo­tuo­se tuo­me­čiuo­se Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­muo­se (da­bar Kau­no ap­skri­ties vie­šo­ji bib­lio­te­ka) ga­li­ ma ma­ty­ti ori­gi­na­lią Pet­ro Kal­po­ ko ta­py­tą fres­ką „Dar­bas“, Sta­sio Ušins­ko vit­ra­žus „Lie­tu­vai­tė“ ir „Sta­ty­bi­nin­kas“. 1939 m. sta­ty­ti tuo­me­čiai Dar­ bo rū­mai (da­bar „Tau­tos na­mai“) dai­li­nin­ko Bro­niaus Gru­šo vit­ra­ žu iš­puoš­ti jau so­viet­me­čiu, šeš­ ta­ja­me de­šimt­me­ty­je. Mil­ži­niš­kas vit­ra­žas ir šian­dien ap­švie­čia erd­ vią laip­ti­nę. Įmo­nės tu­rė­jo dai­li­nin­kus „„Li­ku­čiai: Kau­ne vei­ku­sio Ra­di­jo elekt­ro­ni­kos ins­ti­tu­to pa­tal­pų laip­ti­nė­je ant sie­nos iš­li­kęs pie­ši­nys; ga­li bū­ti, kad ir ki­tuo­se pa­sta­tuo­se yra dar

so­viet­me­čiu kur­tų dar­bų. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

So­viet­me­tis bu­vo sa­vo­tiš­kas auk­ so am­žius įvai­rių dai­lės sri­čių me­ ni­nin­kams – val­diš­ki už­sa­ky­mai plau­kė vie­nas po ki­to. Anuo­met


11

pirmADIENIS, rugpjūčio 20, 2012

namai

„„Vitražai: (iš kairės) buvusiuose Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­muose, buvusiuose Darbo rūmuose ir IX forto muziejuje išlikę S.Ušins­ko, B.Gru­šo ir K.Mor­kū­no kūriniai.

my­lė­jo la­biau nei da­bar net dar­bo vie­to­se ypa­tin­gas dė­me­ sys bu­vo ski­ria­mas ap­lin­kai puoš­ ti me­no kū­ri­niais. Lei­di­ny­je „Ar­ chi­tek­tū­ra so­vie­ti­nė­je Lie­tu­vo­je“ vie­na iš au­to­rių Jū­ra­tė Tut­ly­tė ra­ šo, kad puo­šy­ba dai­lės dar­bais bu­ vo itin svar­bi for­muo­jant ad­mi­ nist­ra­ci­nių pa­tal­pų in­ter­je­rą, kai ku­rios įmo­nės ne­tgi tu­rė­da­vo sa­ vo dai­li­nin­kus. La­bai svar­bų vaid­me­nį at­li­ko ves­ti­biu­lis. Jo puo­šy­bai bu­vo pa­ta­ ria­ma už­sa­ky­ti de­ko­ra­ty­vius me­no kū­ri­nius – pa­no, mo­zai­kas, ba­rel­ je­fus, ku­rie sa­vo tu­ri­niu at­spin­dė­tų įmo­nės cha­rak­te­rį. Įmo­nių in­ter­je­ rus puo­šė ga­biau­sių Lie­tu­vos me­ ni­nin­kų dar­bai. Taip pat svar­bus vaid­muo įmo­ nė­se, pa­sak J.Tut­ly­tės, te­ko su­si­ rin­ki­mų sa­lei ir val­gyk­lai, ku­riuo­se taip pat ka­ra­lia­vo tai­ko­mo­sios dai­ lės kū­ri­niai. Ir va­do­vy­bės ka­bi­ne­ tai neap­siė­jo be me­niš­kos puo­šy­ bos. Di­rek­to­riaus ka­bi­ne­tui įreng­ti nau­do­tos ko­ky­biš­kes­nės ap­dai­los me­džia­gos. „Pro­pa­guo­ta ne tik tech­ni­nės es­ te­ti­kos reikš­mė, bet ir suab­so­liu­ tin­to gro­žio nau­da ga­my­bos kul­ tū­ro­je. Tuo­me­tė­je spau­do­je ne­re­tai su­tin­ka­mi straips­niai, rim­tu moks­ li­niu to­nu įti­ki­mai skel­bian­tys pa­ grįs­tą gro­žio nau­dą ga­my­bai. „Gro­ žis ke­lia šyp­se­ną, o šyp­se­na ke­lia ir dar­bo na­šu­mą“, – ra­šo L.Tut­ly­tė. Ne vi­si dar­bai ideo­lo­gi­zuo­ti

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­ cen­tė dai­lė­ty­ri­nin­kė Rai­mon­da Si­ma­nai­tie­nė pri­pa­žįs­ta, kad so­ viet­me­čiu sta­ty­tuo­se vi­suo­me­ni­ niuo­se pa­sta­tuo­se dai­lės kū­ri­nių iš­ties bu­vo daug. Jie bu­vo už­sa­ko­ mi ir są­mo­nin­gai su­ku­ria­mi konk­ re­čiai erd­vei, jų tu­ri­nys – ne­bū­ti­ nai ideo­lo­gi­nis. „Bu­vo su­kur­ta la­bai daug šau­ nių dai­lės kū­ri­nių net ir iš­ven­giant ideo­lo­gi­jos. La­bai svar­bu, kad jie bu­vo ku­ria­mi bend­ra­dar­biau­jant su ar­chi­tek­tu. So­viet­me­tis ir ar­chi­ tek­tū­rai, ir mo­nu­men­ta­liai, de­ko­ ra­ty­vi­nei dai­lei bu­vo ga­na pa­lan­kus lai­ko­tar­pis, nes tarp jų už­si­mez­gė sin­te­zė, iš­ryš­kė­jo bend­ra­dar­bia­vi­ mas tarp ar­chi­tek­tų ir dai­li­nin­kų“, – ko­men­ta­vo dai­lė­ty­ri­nin­kė. Jos pa­ste­bė­ji­mu, ideo­lo­gi­nis pra­ das eg­zis­ta­vo pri­klau­so­mai nuo ob­jek­to pa­skir­ties. Pa­vyz­džiui, poil­sia­vie­tes puo­šu­siuo­se dar­buo­ se po­li­ti­nio as­pek­to vi­sai ne­si­jau­tė. Anuo­met in­ter­je­re bu­vo su­ma­niai pri­tai­ky­ta ir stik­lo plas­ti­ka, ke­ra­ mi­niai pa­no, go­be­le­nai, odos dir­ bi­niai. „So­vie­tų Są­jun­go­je lie­tu­viai bu­vo ly­de­riai, gar­sė­jo erd­vi­niais go­be­le­ nais in­ter­je­re“, – pri­dū­rė R.Si­ma­ nai­tie­nė.

Rai­mon­da Si­ma­nai­tie­nė:

Bu­vo su­kur­ta la­bai daug šau­nių dai­lės kū­ri­nių net ir iš­ven­ giant ideo­lo­gi­jos. La­ bai svar­bu, kad jie bu­vo ku­ria­mi bend­ ra­dar­biau­jant su ar­ chi­tek­tu.

Me­ną iš­stu­mia ir stik­las

Vis dėl­to la­bai daug anuo­me­čių dai­lės kū­ri­nių in­ter­je­ruo­se, pa­sak R.Si­ma­nai­tie­nės, iš­nai­kin­ta kei­ čian­tis sa­vi­nin­kams, pa­sta­tų pa­ skir­čiai ar ne­li­kus pa­čių pa­sta­tų. „Ideo­lo­gi­nių dar­bų, sa­vai­me su­ pran­ta­ma, ne­li­ko. Kai ku­rie dar­bai gal­būt bu­vo per­kel­ti į mu­zie­jus, ki­ ti ne­pa­gar­biai iš­mes­ti“, – svars­tė dai­lė­ty­ri­nin­kė. Tie­sa, vie­ną ki­tą so­viet­me­čiu kur­tą ver­tin­gą dai­lės dar­bą dar ga­li­ma pa­ma­ty­ti. Pa­vyz­džiui, IX for­to mu­zie­ju­je yra ži­no­mo Lie­tu­ vos vit­ra­žis­to Ka­zi­mie­ro Mor­kū­no sto­ro lui­ti­nio stik­lo kū­ri­nys. Me­no kū­ri­nių bu­vo gau­su Kau­no vais­ti­ nių in­ter­je­ruo­se, ta­čiau jų be­veik neiš­li­ko. Ki­ta ver­tus, jei me­ni­nin­ kų dar­bų dar kaž­kur iš­li­ko ne­su­ nai­kin­tų, jie tu­rė­tų bū­ti res­tau­ruo­ ti, de­ra­mai pa­teik­ti. Kau­ne bu­vu­sio Ra­di­jo elekt­ro­ ni­kos ins­ti­tu­to ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­tal­pų laip­ti­nė­je per ke­lis aukš­ tus drie­kia­si fres­ka – šia­me pa­sta­ te šei­mi­nin­kau­jan­tys dar­buo­to­ jai ne­ži­no nei dai­li­nin­ko pa­var­dės, nei kū­ri­nio pa­va­di­ni­mo. Fres­ka api­brai­žy­ta, ma­tyt, ne­ šant bal­dus, ke­lio­se vie­to­se ta­py­ ta sie­na pra­gręž­ta ir išo­re nu­ves­tas vamz­dis. Dar vie­nas ka­pi­ta­li­nis re­ mon­tas, ir šio ap­nuo­gin­tas žmo­nių fi­gū­ras vaiz­duo­jan­čio kū­ri­nio grei­ čiau­siai ne­liks. Ly­gi­nant su so­viet­ me­čiu, dabartis dai­lei ne­dė­kin­ga dar ir dėl to, kad, pa­sak R.Si­ma­ nai­tie­nės, pa­si­kei­tė pa­ti ar­chi­tek­ tū­ra. „High tech, stik­li­nei ar­chi­tek­ tū­rai, pa­sak jos, ne­rei­kia vit­ra­žų ar ke­ra­mi­nių pa­no, nes ar­chi­tek­tū­ri­ niai spren­di­mai įgy­ven­din­ti mi­ni­

ma­lio­mis prie­mo­nė­mis, jo­je do­ mi­nuo­ja stik­las. Į vi­daus erd­ves įsi­lei­džia­mi ne­bent kil­no­ja­mi pa­ veiks­lai ar ne­di­de­lės skulp­tū­ros. Yra mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės pa­vyz­džių ir šiuo­lai­ki­niuo­se pa­ sta­tuo­se, ta­čiau, at­krei­pė dė­me­sį dai­lė­ty­ri­nin­kė, me­no kū­ri­niai ki­to­ kie, pri­si­tai­kę prie šiuo­lai­ki­nio in­ ter­je­ro. Pa­vyz­džiui, kai kur įkom­ po­nuo­ja­mos de­ko­ruo­tos skaid­rios sie­ne­lės, bet daž­nai tai jau nė­ ra anuo­me­čiai vit­ra­žai, mon­tuo­ ti me­ta­le.

„Biu­dže­ti­niuo­se ob­jek­tuo­se da­ bar vis­kas vyks­ta pa­gal vie­šuo­sius pir­ki­mus. Lai­mi tie, ku­rie pa­siū­ lo ma­žiau­sią kai­ną. Me­no kū­ri­niai pir­mi­nia­me pro­jek­te bū­na ne­nu­ ma­ty­ti. Da­bar­ti­nė vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­ma net ne­la­bai lei­džia su­kur­ ti me­cha­niz­mą, kad biu­dže­ti­niuo­se pa­sta­tuo­se at­si­ras­tų me­no kū­ri­nių. Pi­ni­gai tam iš anks­to ne­pla­nuo­ja­mi, o vė­liau juos skir­ti – la­bai su­dė­tin­ ga“, – paaiš­ki­no Ar­chi­tek­tų rū­mų pir­mi­nin­kas Juo­zas Vaš­ke­vi­čius. Pri­va­lo­mo me­no neį­tei­si­no

Su­tei­kia pa­sta­tui raiš­ku­mo

Vis dėl­to ar­chi­tek­tū­ra, pa­si­tel­ku­ si dai­lę, ga­li bū­ti tur­tin­ges­nė. Tiek ar­chi­tek­to, tiek dai­li­nin­ko spe­cia­ ly­bes de­ri­nan­tis Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius Al­gi­man­ tas Ma­čiu­lis sa­vo kny­go­je „Dai­ lė ar­chi­tek­tū­ro­je“ tei­gia, kad dai­ lės kū­ri­niai su­tei­kia ar­chi­tek­tū­rai emo­cio­na­lu­mo ir raiš­ku­mo. „Dai­lė, pa­te­ku­si į ar­chi­tek­tū­ros sfe­rą, iš da­lies ne­ten­ka sa­va­ran­kiš­ ku­mo, jos for­mos trans­for­muo­ja­si, kei­čia­si. O ar­chi­tek­tū­ra, už­lei­du­si dai­lės kū­ri­niui pa­sta­tų plokš­tu­mas, nė­ra vi­sa­val­dė erd­vių šei­mi­nin­ kė, sie­nos ir lu­bos vi­zua­liai nu­sto­ ja bu­vu­sios tek­to­ni­nės ver­ty­bės“, – ra­šo pro­fe­so­rius. Jo nuo­mo­ne, men­ka­ver­tės, ne­raiš­kios ar­chi­tek­ tū­ros ba­zė­je ne­ga­li bū­ti me­ni­nio, sin­te­ti­nio vaiz­do, me­nų są­vei­kos. Ir at­virkš­čiai: men­ka­ver­tis dai­lės kū­ri­nys ar­chi­tek­tū­ros ko­ky­bei ne­ pa­si­tar­naus. Vis dėl­to sa­vo lei­di­ny­ je jis pa­tei­kia dau­gy­bę pa­vyz­džių, kaip ar­chi­tek­tū­ra, pa­ly­tė­ta dai­lės me­no, tar­si su­skam­ba. Vie­šie­ji pir­ki­mai ne­pa­lan­kūs

Ar­chi­tek­tų rū­mų pir­mi­nin­kas Juo­ zas Vaš­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad anks­ čiau bu­vo nu­sta­ty­tas pro­cen­tas, kiek pa­sta­to są­ma­ti­nės ver­tės tu­ ri bū­ti skir­ta vaiz­duo­ja­mo­jo me­no kū­ri­niams. „Taip bu­vo so­viet­me­čiu. Net­gi mie­ga­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se ba­sei­ nė­liams ir fon­ta­nams sta­ty­ti bu­vo ski­ria­ma lė­šų ati­tin­ka­mai nuo są­ ma­ti­nės ver­tės. Šian­dien jo­kia­me įsta­ty­me pri­va­lo­mų rei­ka­la­vi­mų skir­ti lė­šų me­no kū­ri­niams nė­ra, jie at­si­ran­da ne­bent už­sa­ko­vų ini­ cia­ty­va“, – dės­tė J.Vaš­ke­vi­čius. Vie­na­me ki­ta­me nau­ja­me pa­sta­ te at­si­ran­da mo­nu­men­ta­lus dai­lės kū­ri­nys, kar­tais me­nas įsi­lei­džia­ mas į sta­ti­nio priei­gas – sta­to­mos skulp­tū­ros. Vis­kas, Ar­chi­tek­tų rū­mų pir­mi­ nin­ko įsi­ti­ki­ni­mu, pri­klau­so nuo už­sa­ko­vo ini­cia­ty­vos ir no­ro. Jei už­sa­ko­vas su­pra­tin­gas ir ma­no, kad rei­kia pa­ge­rin­ti ap­lin­kos ko­ ky­bę, ta­da tai įvyks­ta.

Prieš ke­le­rius me­tus bū­ta mė­gi­ni­ mų su­grą­žin­ti į tei­sės ak­tus anks­ čiau ga­lio­ju­sią nuo­sta­tą, kad tam tik­ras pro­cen­tas bend­ros ob­jek­to są­ma­tos tu­ri bū­ti skir­tas vaiz­duo­ ja­ma­jam me­nui. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­ tek­tū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­ rius Ma­rius Nar­mon­tas tei­gė, kad šia te­ma dau­giau ga­lė­tų pa­sa­ky­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. „Su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja esa­me apie tai kal­bė­ję, ta­čiau dai­lės kū­ri­ niai – ne mū­sų kom­pe­ten­ci­ja. Mes sie­kia­me, kad, ke­ti­nant sta­ty­ti vi­ suo­me­nei reikš­min­gus pa­sta­tus, ar­ chi­tek­tū­ri­nė idė­ja bū­tų pa­ren­ka­ma kon­kur­so ke­liu. Tai dar neį­tei­sin­ ta, tai yra tik Ar­chi­tek­tū­ros įsta­ty­ mo pro­jek­te“, – pa­tiks­li­no M.Nar­ mon­tas. Pa­sak jo, nuo­sta­tas dėl dai­ lės kū­ri­nių taip pat bu­vo ke­ti­na­

ma įdė­ti į Ar­chi­tek­tū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet, ne­ra­dus su­ta­ri­mo, tai neį­vy­ko. Kul­tū­ros mi­nist­ro at­sto­vė spau­ dai Vai­va Go­ge­lie­nė pa­ti­ki­no, kad me­no kū­ri­nių kū­ri­mas sta­tant ar re­konst­ruo­jant vie­šo­sios pa­skir­ ties stati­nius yra ga­na se­niai išna­ grinėtas klau­si­mas. „Tur­būt dau­ge­lis Lie­tu­vo­je pri­ si­me­na, kad pa­na­ši pra­kti­ka bu­vo tai­ko­ma iki Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­ my­bės at­kū­ri­mo, ta­čiau va­din­ti šią idė­ją so­vie­ti­ne ne­bū­tų tiks­lu, nes to­kias nuo­sta­tas vie­no­kiu ar ki­ to­kiu bū­du šian­dien tai­ko, pa­vyz­ džiui, Suomija, Estija ir ki­tos ša­ lys“, – tei­gė V.Go­ge­lie­nė. Pa­sak jos, tei­sės ak­tų su­kū­ri­mas, ku­rie įpa­rei­go­tų sta­tant ar re­konst­ ruo­jant vie­šo­sios pa­skir­ties pa­sta­ tus iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų da­ lį skir­ti me­no kū­ri­niams su­kur­ti ir įsi­gy­ti bu­vo nu­ma­ty­tas 2006–2008 m. bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės pro­gra­ mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nė­se. „Į me­no kū­ri­nius žiū­rė­jo­me la­bai pla­čiai – juk tai ga­li bū­ti ir di­zai­ne­ rių švies­tu­vai, koks nors ori­gi­na­lus bal­dų, in­ter­je­ro spren­di­mas, ins­ta­ lia­ci­ja, land­šaf­to ar­chi­tek­to ori­gi­na­ lus ap­lin­kos su­tvar­ky­mo pro­jek­tas. Tai ne­bū­ti­nai tik ta­py­ba ar skulp­tū­ ra“, – pri­dū­rė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ jos at­sto­vė. Ar­chi­tek­tū­ros įsta­ty­mo kon­cep­ci­ja bu­vo priim­ta 2009 m. bir­že­lį, ta­čiau Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­tos nuo­sta­tos ne­bu­vo įtrauk­tos.

12

Jei ne­ tu­riu ga­ li­my­ bės kur­ ti ant sie­ nų, ku­riu smul­kes­ nius dar­ be­lius, ma­žas mo­zai­ kas – taip iš­reiš­kiu sa­vo idė­ jas.

„„Už­sa­ky­mas: dai­li­nin­kas A.Lia­tu­kas džiau­gė­si ga­li­my­

be vie­na­me sos­ti­nės res­to­ra­nų kur­ti mo­zai­kas.Au­gus­ti­no Lia­tu­ko as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.


12

pirmADIENIS, rugpjūčio 20, 2012

namai

So­viet­me­čiu dai­lę in­ter­je­re my­lė­jo la­biau nei da­bar

„„Kruopš­tu: R.Si­pa­vi­čiū­tės aus­tas dar­bas „Žio­gas“ pui­ka­vo­si „Žio­ge­lio“ vai­kų ka­vi­nė­je Pa­ne­vė­žy­je. 

„„Sin­te­zė: taip 1959 m. at­ro­dė „Ne­rin­gos“ ka­vi­nės Vil­niu­je in­ter­je­ras, ku­

rio ak­cen­tai – V.Jan­kaus­ko ir V.Po­vi­lai­čio sie­nų ta­py­ba.

Nuot­rau­kos iš Al­gi­man­to Ma­čiu­lio kny­gos „Dai­lė ar­chi­tek­tū­ro­je“

„„Nuo­tai­ka: I.Špa­kaus­kai­tė-Dob­ke­vi­čie­nės fres­ka „Avia­to­riai“ su­kur­ta

1977 m. tuo­me­tė­je Vil­niaus 24-osios vi­du­ri­nės mo­kyk­los ak­tų sa­lė­je.

„„Spal­vin­ga: L.Ka­ti­nas 1976 m. iš­ta­pė lu­bas Vil­niaus ka­vi­nė­je „Mė­ta“,

„„Ori­gi­na­lūs: Z.Vo­ge­lie­nės erd­vi­niai go­be­le­nai San­tuo­

„Pag­r in­d i­n ė pro­b le­ 11 ma, be abe­j o, bu­ vo pa­si­kei­tu­si si­tua­ci­ja – išau­gę

dai­lės kū­ri­nius ini­ci­juo­ja in­ter­je­ro au­to­riai, nors ret­sy­kiais ir už­sa­ko­ vas pir­mas iš­reiš­kia to­kį pa­gei­da­vi­ mą“, – pa­sa­ko­jo dai­li­nin­kas. A.Lia­tu­kas pri­pa­žįs­ta ir mo­nu­ men­ta­lių dai­lės kū­ri­nių trū­ku­mus: iš­ta­pius sie­ną, pa­veiks­las čia bus ma­to­mas me­tų me­tus. „Tai ne fo­ te­lis – jo neiš­me­si, jei stai­ga jis ims ne­pa­tik­ti“, – šyp­te­lė­jo pa­šne­ko­ vas. Gal­būt to­dėl dau­ge­lis ren­ka­ si na­muo­se ka­bin­ti pa­veiks­lą. Jei jis ne­tin­ka ar­ba ne­pa­tin­ka, ga­li­ma tie­siog nu­ka­bin­ti, o fres­kos ar mo­ zai­kos taip leng­vai neiš­dil­dy­si.

ku­rios in­ter­je­rą kū­rė ar­chi­tek­tas G.Telks­nys. 

pa­sta­tų sta­ty­bos ir re­konst­ra­vi­ mo biu­d že­tai, eko­n o­m i­kos kri­ zė ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bur­bu­ lo spro­gi­mas, ku­ris itin nei­gia­mai pa­vei­kė ar­chi­tek­tū­ros bei sta­ty­ bų sek­to­rius“, – pri­mi­nė V.Go­ ge­lie­nė. Ji taip pat ap­gai­les­ta­vo, kad ke­ lią me­nui į svar­bius sta­ti­nius už­ ker­ta vie­šie­ji pir­ki­mai. „Šiuo me­ tu vie­šie­ji pir­ki­mai lei­džia pirk­ti sta­ty­bos ir pro­jek­ta­vi­mo dar­bus per vie­ną pir­ki­mą, užuo­t ren­ gus du pir­ki­mus: ar­chi­tek­tū­ri­ nės idė­jos ir sta­ty­bos dar­bų. To­ dėl anaip­tol ne vi­sa­da įsi­gy­ja­mas ge­riau­sias pro­jek­tas ar­chi­tek­tū­ri­ ne pra­sme“, – kons­ta­ta­vo Kul­tū­ ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė.

Di­de­li už­sa­ky­mai – re­ti

Nes­var­bu, ar bus kur pa­si­reikš­ti, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je ruo­ šia­mi mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės at­sto­vai – fres­kų, mo­zai­kų, vit­ra­ žų kū­rė­jai. Vie­nas šios aukš­to­sios mo­kyk­los ab­sol­ven­tų – dai­li­nin­kas Au­gus­ti­nas Lia­tu­kas. Jis jau 16 me­ tų ku­ria mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės dar­bus vi­suo­me­ni­nė­se ir pri­va­čio­ se erd­vė­se. „Pas­ku­ti­nį di­des­nį ob­jek­tą kū­ riau be­veik prieš me­tus – vie­ną Vil­niaus res­to­ra­ną puo­šiau mo­ zai­ko­mis“, – pri­si­mi­nė A.Lia­tu­ kas. Šiam stam­bes­niam dar­bui jį pa­si­kvie­tė in­ter­je­rą ku­rian­tys ar­ chi­tek­tai. Ki­to­kios ga­li­my­bės gau­ ti už­sa­ky­mą vi­suo­me­ni­nia­me in­ ter­je­re, pa­sak dai­li­nin­ko, nė­ra. „Pri­va­čiuo­se in­ter­je­ruo­se ir­gi daž­ niau­siai bū­na, kad mo­nu­men­ta­lius

kų rū­muo­se Vilniuje sukurti 1985 m.

Dir­ba ne vien dėl pi­ni­gų

Ku­riant me­ną in­ter­je­re, kū­ry­bi­nė lais­vė šiek tiek ri­bo­ja­ma, ir ne vien už­sa­ko­vų no­rų. „Ten­ka de­rin­tis prie ko nors esan­čio ar­ba bū­sian­čio. Pa­vyz­

„„ Te­ma: A.Lič­ku­tės ke­ra­mi­kos pa­no „Gė­li­nin­kė“ puo­

šė sos­ti­nė­je bu­vu­sią gė­lių par­duo­tu­vę „Svir­nas“.

džiui, in­ter­je­re jau pa­si­rink­tas spal­vi­nis spren­di­mas. Di­so­nan­so ne­ga­li pa­da­ry­ti. Rei­kia at­si­žvelg­ti į tai, kaip yra ar bus iš­dės­ty­ti bal­ dai. Tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tos zo­nos ir žiū­rė­ji­mo kryp­tis, kad kū­ri­nys bū­tų ma­to­mas, jam už­tek­tų erd­vės. Rei­ kia pri­tai­ky­ti ir sti­lis­ti­ką. Yra daug niuan­sų, į ku­riuos tu­ri at­si­žvelg­ti, der­mę sten­gie­si iš­sau­go­ti“, – api­ bend­ri­no dai­li­nin­kas.

Ke­lią me­nui į svar­ bius sta­ti­nius už­ker­ ta vie­šie­ji pir­ki­mai. Vis dėl­to, ne­pai­sant išo­ri­nių ap­ ri­bo­ji­mų, A.Lia­tu­kas sten­gia­si „iš­ spaus­ti bent šiek tiek me­no“. „Į šį dar­bą žiū­riu ne tik kaip į pro­gą kuo grei­čiau ar kuo pa­pras­čiau už­dirb­ ti pi­ni­gus. Tai ne­daž­na pro­ga pa­ da­ry­ti ge­rai, kad ga­lė­tum pa­ro­dy­ti vy­ku­sius va­rian­tus, o ne nie­ka­lus. Įdė­ti sme­ge­nų, mei­lės ir rū­pes­čio nė­ra taip sun­ku“, – pri­dū­rė jis. Vil­

ties, kad ka­da nors tu­rės ga­li­my­bę sa­vo kū­ri­nį įkur­din­ti ko­kio­je nors biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je, jis ne­puo­ se­lė­ja. „Juk vi­sa, kaip ir vi­sur, tau­ po­ma, o pri­va­lo­mai nė­ra nu­ma­ty­ta. Sa­ky­čiau, kad ir da­lies ar­chi­tek­ tų po­žiū­ris ri­bo­tas – jie sten­gia­si vis­ką spręs­ti vien ar­chi­tek­tū­ri­nė­ mis prie­mo­nė­mis, nors ne vi­sa­ da tai pa­vyks­ta. Apsk­ri­tai biu­dže­ ti­nių pa­sta­tų da­bar ky­la ne­daug“, – pa­ste­bi dai­li­nin­kas, ga­lin­tis pa­ si­reikš­ti ne­bent pri­va­čių sa­vi­nin­ kų erd­vė­se. „Jei ne­tu­riu ga­li­my­bės kur­ti ant sie­nų, ku­riu smul­kes­nius dar­be­ lius, ma­žas mo­zai­kas – taip iš­ reiš­kiu sa­vo idė­jas“, – ne­nu­si­me­ na A.Lia­tu­kas. Dai­li­nin­kas sa­ko, kad dar ne­rei­ kė­tų lai­do­ti me­no ar­chi­tek­tū­ro­je. „Dai­lė pir­mykš­tė­je vi­suo­me­nė­je at­si­ra­do ta­da, kai at­si­ra­do per daug mais­to. Ta­da kaž­koks žmo­gus ga­ lė­jo ne­me­džio­ti, o pai­šy­ti ant sie­ nų me­džiok­lės sce­nas“, – pa­ly­gi­no pa­šne­ko­vas. Jis ma­no, kad kai sta­ ty­bų pa­gau­sės, dai­lės kū­ri­niams at­si­ras dau­giau erd­vių.


13

pirmADIENIS, rugpjūčio 20, 2012

pasaulis Tra­giš­kos ­ lai­do­tu­vės

Spro­go ­ lėk­tu­vas

Slap­tos ­ ope­ra­ci­jos

Ru­si­jos In­gu­ši­jos re­gio­ne mir­ ti­nin­kui su­si­sprog­di­nus per po­li­ci­jos pa­rei­gū­no lai­do­tu­ves, žu­vo sep­ty­ni po­li­ci­nin­kai, dar pen­kio­li­ka žmo­nių, iš jų aš­tuo­ ni po­li­ci­nin­kai, bu­vo sun­kiai su­žeis­ti. Iš­puo­lis įvyk­dy­tas ke­ lios va­lan­dos po to, kai gre­ti­ ma­me Da­ges­ta­ne du už­puo­li­ kai šau­dė šii­tų me­če­tė­je.

Spro­gus lėk­tu­vui, ku­riuo į Su­ da­no ka­ro dras­ko­mą Pie­tų Kor­ do­fa­no vals­ti­ją skri­do ofi­cia­ li ša­lies vy­riau­sy­bės de­le­ga­ci­ ja, žu­vo vi­si ja­me bu­vę 32 žmo­ nės. Per ka­tast­ro­fą žu­vo Su­da­ no val­dy­mo ir šel­pi­mo mi­nist­ ras Kha­li­las Ab­dal­la bei įta­kin­ gas ša­lies Tai­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos na­rys Mak­ki Ba­laye­la.

Bri­tų ir vo­kie­čių šni­pai da­ly­vau­ ja slap­to­se pa­gal­bos Si­ri­jos su­ ki­lė­liams ope­ra­ci­jo­se. Vo­kie­ti­jos dien­raš­tis „Bild am Sonn­tag“ nu­ro­dė, kad vo­kie­čių šni­pai ba­ zuo­ja­si prie Si­ri­jos kran­tų ir vei­ kia NA­TO ba­zė­je Tur­ki­jo­je. Bri­tų laik­raš­tis „The Sun­day Ti­mes“ taip pat ra­šė, kad bri­tų žval­gy­ ba pa­de­da su­ki­lė­liams.

Su­kė­lė skan­da­lą

Ju­lia­nas As­san­ ge’as nea­be­jo­ja, kad slėp­tis Bri­tų sa­lo­se nuo ame­ ri­kie­čių bu­vo ne pats iš­min­tin­ giau­sias spren­ di­mas. Rei­kė­jo iš kar­to spruk­ti į Ek­ va­do­rą.

Tarp Ja­po­ni­jos ir Ki­ni­jos vėl tvy­ ro ne­san­tai­ka. Šį kar­tą rim­tą dip­ lo­ma­ti­nį skan­da­lą ga­li su­kel­ti ja­ po­nų ak­ty­vis­tai, ku­rie plauk­te pa­ sie­kė sa­las ir gin­čy­ti­no­je te­ri­to­ri­jo­ je iš­kė­lė Ja­po­ni­jos vė­lia­vas.

Pe­ki­nas anks­čiau ne sy­kį per­spė­ jo To­ki­ją, kad ja­po­nai ne­dels­da­ mi nu­trauk­tų veiks­mus, ken­kian­ čius jos te­ri­to­ri­niam su­ve­re­nu­mui. Taip ki­nai rea­ga­vo į Ja­po­ni­jos ak­ty­ vis­tų ir kai ku­rių par­la­men­to na­rių pa­reiš­ki­mus, kad jie ke­ti­na plauk­ti iki gin­či­ja­mų sa­lų Ry­tų Ki­ni­jos jū­ ro­je ir su­reng­ti ten ce­re­mo­ni­ją.

„„Mįs­lė: kaip pa­bėg­ti į Ek­va­do­rą, jei ta­ve die­ną nak­tį ste­bi de­šim­tys bri­tų po­li­ci­nin­kų? Tai klau­si­mas, į ku­rį

teks at­sa­ky­ti J.As­san­ge’ui. 

AFP nuo­tr.

Gal­vo­sū­kis: kaip iš­neš­ti svei­ką kai­lį? Pers­pė­jo bri­tus dėl pa­da­ri­nių

Anks­čiau J.As­san­ge’as ga­lė­jo vil­ tis, kad tei­siš­kai iš­suks kai­lį nuo jį per­se­kio­jan­čių Šve­di­jos pro­ku­ro­ rų, ta­čiau da­bar jo vie­nin­te­lis ko­ zi­ris – Ek­va­do­ro am­ba­sa­dos Lon­ do­ne sie­nos. Pro jas verž­tis bri­tų tei­sė­sau­ga dar ne­ban­dė, ta­čiau klau­si­mas, ar to ne­da­rys. Tie­sa, Ek­va­do­ro val­džia ir šios ša­lies są­jun­gi­nin­kai per­spė­jo, kad bri­tams at­si­rūgs toks ban­dy­mas. „Pers­pė­ja­me Jung­ti­nės Ka­ra­lys­ tės vy­riau­sy­bę, kad ji su­si­durs su rim­tais pa­da­ri­niais vi­sa­me pa­sau­ ly­je, jei­gu tie­sio­giai pa­žeis Ek­va­do­ ro Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Lon­do­ ne te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą“, – bu­vo sa­ko­ma Lo­ty­nų Ame­ri­kos vals­ty­ bių gru­pės AL­BA pa­reiš­ki­me. Gru­pei vals­ty­bių pri­klau­so Bo­ li­vi­ja, Ku­ba, Ni­ka­rag­va ir vir­ti­ nė ma­žes­nių Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ no vals­ty­bių. To­kią reak­ci­ją su­kė­lė bri­tų pa­ reiš­ki­mas, kad ša­lis ga­li pa­si­nau­ do­ti 1987 m. priim­tu Dip­lo­ma­ti­nių ir kon­su­li­nių pa­sta­tų ak­tu, pa­gal ku­rį, pa­sak Lon­do­no, lei­džia­ma at­šauk­ti Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos te­ ri­to­ri­jo­je esan­čios am­ba­sa­dos dip­ lo­ma­ti­nę ne­lie­čia­my­bę ir įženg­ti į ją areš­tuo­ti J.As­san­ge’o.

jis ga­li bū­ti iš­duo­tas Šve­di­jai, ku­ri ga­li neuž­tik­rin­ti jo tei­sės į gy­ny­bą teis­me. Ta­čiau Šve­di­jos prem­je­ ras Fred­ri­kas Rein­feld­tas pa­reiš­kė esan­tis ne­pa­ten­kin­tas, kaip Ek­va­ do­ras pa­vaiz­da­vo jo ša­lies tei­sin­ gu­mo sis­te­mą.

Pers­pė­ja­me Jung­ti­ nės Ka­ra­lys­tės vy­ riau­sy­bę, kad ji su­ si­durs su rim­tais pa­da­ri­niais vi­sa­me pa­sau­ly­je. „Be abe­jo, tai ne­priim­ti­na“, – tvir­ti­no F.Rein­feld­tas. Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Car­las Bild­tas pa­reiš­kė, kad jo ša­lies tei­ si­nė ir kons­ti­tu­ci­nė sis­te­ma už­tik­ ri­na vi­sų ir kiek­vie­no tei­ses. Jis taip pat at­me­tė pa­reiš­ki­mus, kad Šve­di­ja ke­ti­na iš­duo­ti J.As­ san­ge’ą JAV pa­rei­gū­nams. „Su­tin­ku su tuo, ką pa­sa­kė už­ sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras C.Bild­ tas“, – pa­brė­žė F.Rein­feld­tas, re­ tai pa­reiš­kian­tis nuo­mo­nę apie tarp­tau­ti­nius rei­ka­lus. Bai­mi­na­si iš­da­vys­tės

Są­ži­nin­gas teis­mas?

Šve­di­jos pa­rei­gū­nai pa­reiš­kė, kad juos er­zi­na Ek­va­do­ro po­žiū­ris į ša­ lies tei­si­nę sis­te­mą. Ek­va­do­ro už­sie­nio rei­ka­lų mi­ nist­ras Ri­car­do Pa­ti­ño anks­čiau tvir­ti­no, jog spren­di­mą su­teik­ ti prie­globs­tį J.As­san­ge’ui la­biau­ siai nu­lė­mė nuo­gąs­ta­vi­mai, kad

Ne­pai­sy­da­mi šve­dų kal­bų, tink­ la­la­pio „Wi­ki­Leaks“ at­sto­vai sek­ ma­die­nį dar sy­kį pa­ra­gi­no Šve­di­ją su­teik­ti ga­ran­ti­jas, kad ji neiš­duos J.As­san­ge’o JAV. „Tai bū­tų ge­ras pa­grin­das de­rė­ tis dėl bū­do, kaip šį rei­ka­lą už­baig­ ti. Jei­gu Šve­di­jos pa­rei­gū­nai be jo­ kių iš­ly­gų dek­la­ruo­tų, kad Ju­lia­nas

nie­ka­da ne­bū­tų iš­duo­tas JAV“, – te­le­fo­nu sa­kė „Wi­ki­Leaks“ at­sto­ vas Kris­tin­nas Hrafns­so­nas. J.As­san­ge’o ša­li­nin­kai ma­no, kad 41 me­tų aust­ra­lui gre­sia ekst­ ra­di­ci­ja į JAV, nes jo su­kur­tas tink­ la­la­pis su­kė­lė ame­ri­kie­čių įtū­žį, kai bu­vo pa­vie­šin­ta daug įslap­ tin­tų Ame­ri­kos dip­lo­ma­ti­nių do­ ku­men­tų. Va­šing­to­nas nei­gė spau­džian­tis Lon­do­ną suim­ti J.As­san­ge’ą, ku­ ris nuo bir­že­lio slaps­to­si Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je, ta­čiau „Wi­ki­Leaks“ ša­li­nin­kai ir pa­ts J.As­san­ge’as kal­ ti­ni­mus jam va­di­na po­li­tiš­kai mo­ ty­vuo­tais. Nors JAV nė­ra pa­si­ra­šiu­sios ir ra­ti­fi­ka­vu­sios 1954 m. kon­ven­ci­ jos dėl dip­lo­ma­ti­nio prie­globs­čio, Va­šing­to­nas daž­nai nau­do­da­vo­si sa­vo am­ba­sa­dų sau­gu­mu, siek­da­ mas ap­gin­ti ak­ty­vis­tus ne­de­mok­ ra­ti­nė­se ša­ly­se. Ar yra pla­nas B?

Kol kas J.As­san­ge’as ga­li tik lauk­ti. Kiek lai­ko jam teks tū­no­ti Ek­va­do­ ro am­ba­sa­do­je, sun­kus klau­si­mas. Šios ša­lies va­do­vas Ra­fae­lis Cor­rea pri­pa­ži­no, kad „po­nas As­san­ge’as ga­li ne­ri­bo­tą lai­ką bū­ti mū­sų am­ ba­sa­do­je“. „Prob­le­ma tai, kad jie jam ne­su­ tei­kia sau­gaus ko­ri­do­riaus“, – pa­ brė­žė R.Cor­rea. Jis pri­pa­ži­no, kad Eu­ro­pos tei­sė „šiek tiek ski­ria­ si“ nuo Lo­ty­nų Ame­ri­kos tei­si­nės pra­kti­kos, ku­ri, pa­sak jo, įpa­rei­ go­ja ša­lį, ku­rio­je yra ki­tos vals­ty­ bės am­ba­sa­da, pri­va­lo­mai su­teik­ ti sau­gų ko­ri­do­rių. „Eu­ro­po­je taip nė­ra – bent jau ne Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je“, – sa­kė

Ek­va­do­ro va­do­vas pir­mą­kart kal­ bė­da­mas apie šį in­ci­den­tą. Ko­men­tuo­da­mas sa­vo ša­lies mo­ty­vus su­teik­ti prie­globs­tį „Wi­ ki­Leaks“ ved­liui, Ek­va­do­ro va­do­ vas pa­brė­žė, jog spren­di­mą priė­ mė tik iš­nau­do­jęs vi­sas ga­li­my­bes už­si­tik­rin­ti ga­ran­ti­jas, kad pa­te­kęs į Šve­di­ją J.As­san­ge’as ne­bū­tų iš­ duo­tas JAV. „Šve­di­ja šių ga­ran­ti­jų nie­ka­da ne­pa­tei­kė; jų ne­pa­tei­kė ir Ang­li­ ja“, – pa­brė­žė jis ir pri­dū­rė, kad J.As­san­ge’as ga­li bū­ti įka­lin­tas iki gy­vos gal­vos, jei­gu bū­tų iš­duo­tas Va­šing­to­nui. J.As­san­ge’o mo­ti­na iš­reiš­kė įsi­ ti­ki­ni­mą, kad jos sū­nui pa­si­seks iš­vyk­ti į Ek­va­do­rą. „Jį re­mia mi­li­jar­dai žmo­nių vi­ sa­me pa­sau­ly­je, JAV ir jų są­jun­gi­ nin­kės yra be­veik vie­nos... ir pa­ ra­ma die­na iš die­nos di­dė­ja. Ga­li bū­ti, kad Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės vy­riau­sy­bė nu­spręs pa­si­trauk­ti iš bu­vi­mo JAV lio­ka­ju­mi po­zi­ci­jos ir stos už sa­vo su­ve­re­nu­mą bei Ek­ va­do­ro su­ve­re­nu­mą“, – sa­kė ji. BNS, ABC 24, BBC inf.

J.As­san­ge’o krei­pi­ma­sis Kreip­da­ma­sis į ša­li­nin­kus ir pa­sau­ lio ži­niask­lai­dą J.As­san­ge’as pa­ra­ gi­no JAV va­do­vą Ba­rac­ką Oba­mą elg­tis tin­ka­mai ir nu­sto­ti per­se­kio­ ti „Wi­ki­Leaks“. Sve­tai­nės įkū­rė­jas kal­bė­jo iš Ek­va­do­ro am­ba­sa­dos bal­ko­no, nes į gat­vę išei­ti ne­ga­lė­ jo. J.As­san­ge’as pa­dė­ko­jo Ek­va­do­ ro pre­zi­den­tui, kad šis su­tei­kė jam prie­globs­tį.

Mes no­rė­jo­me tarp­ tau­ti­nei bend­ruo­ me­nei pa­ro­dy­ti, kad šios sa­los – mū­sų. Sa­las, ap­link ku­rias ply­ti žu­vin­gi van­de­nys ir drie­kia­si svar­būs lai­vy­ bos ke­liai, kont­ro­liuo­ja Ja­po­ni­ja, bet pre­ten­zi­jas į jas taip pat reiš­kia Ki­ni­ ja ir Tai­va­nas. Skai­čiuo­ja­ma, kad sa­ lų re­gio­ne ga­li bū­ti ir ne­ma­žai gam­ ti­nių du­jų. Ta­čiau ki­nų gra­si­ni­mai ja­po­nų ak­ty­vis­tų, dau­giau­sia na­cio­ na­lis­ti­nių pa­žiū­rų, neiš­gąs­di­no. 20 ja­po­nų lai­vų flo­ti­lė į sa­las, at­si­dū­ru­sias te­ri­to­ri­nio gin­čo su Ki­ni­ja cent­re, iš­plau­kė šeš­ta­die­ nį. Lai­vais iš vi­so ke­lia­vo apie 150 žmo­nių. Tie­sa, Ja­po­ni­jos vy­riau­sy­ bė, ku­ri prieš tai iš ša­lies de­por­ta­vo ki­nų ak­ty­vis­tus, pro­tes­tuo­jan­čius prieš ja­po­nų ak­ci­ją, ne­da­vė lei­di­ mo sa­vo ša­lies ak­ty­vis­tams ar­tin­tis prie sa­lų ir lai­vai bu­vo su­stab­dy­ti. Ta­čiau apie 10 ak­ty­vis­tų iš­šo­ko iš lai­vo ir be lei­di­mo iš­si­lai­pi­no Uo­cu­ ri – di­džiau­sio­je ne­di­de­lio sa­ly­no, ku­ris Ja­po­ni­jo­je va­di­na­mas Sen­ ka­ku, o Ki­ni­jo­je – Diao­ju – sa­lo­je. Vie­nas iš Ja­po­ni­jos po­li­ti­kų, da­ly­ va­vu­sių ak­ci­jo­je, sa­kė: „Mes no­rė­ jo­me tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei pa­ro­dy­ti, kad šios sa­los – mū­sų.“ Va­kar Ja­po­ni­jos pa­kran­čių ap­ sau­gos pa­rei­gū­nai pra­ne­šė, kad ak­ty­vis­tai, pa­žei­dę drau­di­mą iš­si­ lai­pin­ti sa­lo­se, bu­vo ap­klaus­ti. Ki­ ni­jos, ku­ri tvir­ti­na, kad sa­los – jos te­ri­to­ri­jos da­lis nuo anks­ty­vos se­ no­vės, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ ja rea­ga­vo tul­žin­gai. „Bet ko­kie vie­na­ša­liš­ki Ja­po­ni­jos veiks­mai šio­se sa­lo­se yra ne­tei­sė­ ti ir ne­ga­lio­jan­tys“, – bu­vo sa­ko­ ma mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­ nė­je pa­skelb­ta­me pa­reiš­ki­me. Sek­ma­die­nį Ki­ni­jos ofi­cia­lio­ji nau­ jie­nų agen­tū­ra „Xin­hua“ pra­ne­šė, kad šim­tai žmo­nių vi­sos ša­lies mies­ tuo­se da­ly­va­vo pro­tes­to ak­ci­jo­se. BBC, BNS inf.


14

Pirmadienis, rugpjūčio 20, 2012

menas ir pramogos

Iš laiš­kų su­dė­lio­ta ryš­kaus gy­ve­ni­mo mo­zai­ka Bu­vo pui­ki dai­li­nin­kė, grakš­ti šo­kė­ja, iš­raiš­kin­gas mo­de­lis, sa­vo ke­lio ieš­kan­ti ke­ra­mi­kė. Ak­vi­lės Za­vi­šai­tės gy­ve­ni­mas su­gu­lė į so­li­džią kny­gą „Ak­vi­lė: ne­pra­šyk auk­si­nės žu­ve­lės plau­ti in­dų“. Ši kny­ga – tai pa­sa­ko­ji­mas apie me­ni­nin­kę jos pa­čios žo­džiais.

Ko­kį pa­čios dai­ li­nin­kės po­rtre­ tą šio­je kny­go­je pa­ma­tys skai­ ty­to­jai, man sun­ku pa­sa­ ky­ti. Tik­riau­ siai kiek­vie­ nas spręs pa­ gal sa­vo su­ge­di­ mo laips­nį. Juo­ kau­ju.

Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

„„Gi­ja: dai­li­nin­kės mo­ti­nos su­rink­ti duk­ters

laiš­kai ar­ti­mie­siems ir drau­gams įgy­ja siu­ že­tą, virs­ta jau­di­na­ma gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja.

kryžiažodis Šią savai­ tę laimėki­ te Xaviero Herberto knygą „Kaprikor­ nija“.

Australijos romanas pasakoja kvapą gniaužiančią australiečių – baltųjų, aborigenų ir azijiečių – istoriją, kuri kupina išdavysčių, žmogžudysčių ir kraują kaitinančios aistros niekinamoms, bet geidžiamoms aborigenėms moterims – Juodajam Aksomui.

1904 m. broliai Oskaras ir Markas Šilingsvortai atplaukia į Port Zodiaką Kaprikornijos pakrantėje dirbti eiliniais klerkais valdžios tarnyboje. Oskaras greitai pritampa, suklesti, pradeda naują gyvenimą kaip džentelmenas. O nutrūktgalvis Markas susideda su senuoju Nedu Kreiteriu, supažindinusiu jį su alkoholiu ir apsukusiu galvą pasakojimais apie jūrą, salas ir nuotykius su Juoduoju Aksomu.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, rugpjūčio 28 d.

A.Za­vi­šai­tės (1962–1991 m.) le­ gen­da vir­tęs gy­ve­ni­mas ir ori­gi­ na­lūs dai­lės dar­bai, eks­po­nuo­ ti Aust­ra­li­jo­je, Lie­tu­vo­je ir JAV, iki šiol aud­ri­na žmo­nių vaiz­duo­tę. Dai­li­nin­kės mo­ti­nos – ži­no­mos žur­na­lis­tės Ri­tos Bal­tu­šy­tės – su­ rink­ti duk­ters laiš­kai ar­ti­mie­siems ir drau­gams įgy­ja siu­že­tą, virs­ta jau­di­na­ma gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja. Tvir­ čiau­sia vi­sa vie­ni­jan­ti gi­ja – Ak­vi­ lės ir jos mo­ti­nos ry­šys. Jų ar­tu­mas net bū­nant to­li, at­vi­ri po­kal­biai apie vis­ką ne­ga­li pa­lik­ti abe­jin­gų. Kny­gos „Ak­vi­lė: ne­pra­šyk auk­ si­nės žu­ve­lės plau­ti in­dų“ (lei­dyk­

la „Ty­to al­ba“) pa­si­ro­dy­mo pro­ ga R.Bal­tu­šy­tė at­sa­kė į žur­na­lis­tės klau­si­mus. – Kuo ši kny­ga ski­ria­si nuo anks­tes­nių kny­gų apie Ak­vi­lę, ko­kiais nau­jais da­ly­kais ją pa­ pil­dė­te? – Pir­miau­sia, tai – nau­ja kny­ga. Nors abie­jų pa­grin­das yra Ak­vi­ lės laiš­kai ir ki­tų žmo­nių pri­si­mi­ ni­mai, 1997 m. pa­si­ro­džiu­si ir po dve­jų me­tų pa­kar­to­ta „Ak­vi­lė. Pa­ veiks­lai, laiš­kai, at­si­mi­ni­mai“ bu­ vo vos 127 pus­la­pių, o da­bar iš­leis­ta kny­ga yra be­veik ke­tu­ris kar­tus di­ des­nės apim­ties. Jo­je til­po dau­giau laiš­kų, dau­giau iliust­ra­ci­jų, pri­si­ dė­jo drau­gų at­si­mi­ni­mų. Kai kas ir

kar­to­ja­si. Prin­ci­pu: iš dai­nos žo­ džių neiš­me­si. – Ar apie Ak­vi­lę pa­sa­ko­ję žmo­ nės šį kar­tą at­si­vė­rė leng­viau nei anks­čiau? Ko­kį pa­čios dai­ li­nin­kės po­rtre­tą šio­je kny­go­je pa­ma­tys skai­ty­to­jai? – Ne­pa­sa­ky­čiau, kad apie Ak­vi­ lę pa­sa­ko­ję žmo­nės at­si­vė­rė leng­ viau ar sun­kiau. Bu­vu­sių dės­ty­to­jų ir drau­gų Aust­ra­li­jo­je nau­jų at­si­ mi­ni­mų ne­pra­šiau, o vai­kys­tės bei jau­nys­tės drau­gai ir ar­ti­mie­ji Lie­ tu­vo­je, į ku­riuos krei­piau­si, bu­vo la­bai ge­ra­no­riš­ki. Ko­kį pa­čios dai­li­nin­kės po­rtre­tą šio­je kny­go­je pa­ma­tys skai­ty­to­jai, man sun­ku pa­sa­ky­ti. Tik­riau­siai kiek­vie­nas spręs pa­gal sa­vo su­ge­ di­mo laips­nį. Juo­kau­ju. Ga­liu pa­si­ džiaug­ti, kad jau esu ga­vu­si ne­ma­ žai ge­rų at­si­lie­pi­mų, at­si­ra­do ne­tgi no­rin­čių­jų Ak­vi­lę „įsi­duk­rin­ti“, o ma­ne – „įsi­se­se­rin­ti“. Ti­kiuo­si, kad kny­ga, be vi­sa ki­ta, bus nau­din­ga ir jau­niems žmo­nėms. Ją su­da­ry­da­ma sten­giau­si iš­lik­ti kuo ob­jek­ty­ves­nė, ta­čiau tu­riu pa­ kar­to­ti, kad vyks­tant va­di­na­ma­jam kū­ry­bi­niam pro­ce­sui ma­ny­je grū­ mė­si žur­na­lis­tė ir mo­ti­na. Kar­tais nu­ga­lė­da­vo vie­na, kar­tais – ki­ta. – Ko­dėl lei­dė­jai vir­še­liui pa­si­ rin­ko tam­sų Ak­vi­lės pa­veiks­lą? Ar tai bu­vo jū­sų, ar di­zai­ne­rio va­lia? Juk Ak­vi­lė bu­vo links­ mas žmo­gus, sta­čia gal­va puo­ lęs į gy­ve­ni­mo sū­ku­rį. – Prieš at­sa­kant į šį klau­si­mą, tu­rė­ tu­me su­si­tar­ti dėl žo­džio „links­mas žmo­gus“ api­brėž­ties. Aš sa­ky­čiau, kad ji bu­vo op­ti­mis­tiš­kas žmo­gus, be­je, gi­liai mąs­tan­tis. Daug jos pa­ veiks­lų yra tam­sūs (ne to­kie, kaip išė­jo rep­ro­duk­ci­jo­se, bet ga­na tam­ sūs). Ma­nau, kny­ga pa­dės su­pras­ti ko­dėl. Vir­še­lį pa­rin­ko lei­dyk­la, aiš­ ku, su ma­ni­mi su­de­ri­nu­si. – Gal ši kny­ga – vi­sa ar adap­tuo­ ta – bus iš­leis­ta ir Aust­ra­li­jo­je? – Gal. Bet ka­da, la­bai sun­ku pa­ sa­ky­ti. Ak­vi­lės teks­tai pil­ni žar­go­ no, jos pa­čios su­kur­tų žo­džių, ku­rių ati­tik­me­nų ang­lų kal­ba nė­ra, sun­ku juos iš­vers­ti. Vis dėl­to ban­do­me. – Ar sun­ku bu­vo reng­ti kny­gą apie duk­te­rį? Tur­būt prieš akis pra­skrie­jo vi­sas jos gy­ve­ni­ mas – ke­lio­nė iš so­vie­tų Lie­tu­ vos pas jus į Aust­ra­li­ją, ieš­ko­ ji­mai, konf­lik­tai, džiaugs­mai, li­ga ir mir­tis? – Taip, bu­vo ga­na sun­ku. La­bai ge­ rai su­pran­tu, ko­dėl net gar­sūs chi­ rur­gai at­si­sa­ko ope­ruo­ti sa­vo vai­ kus ir ap­skri­tai ar­ti­muo­sius. Vis dėl­to drau­ge iš­gy­ve­nau ir ne­ma­žai džiaugs­mo – Ak­vi­lė tu­rė­jo nuo­sta­bų hu­mo­ro jaus­mą, net ir de­šim­tą kar­ tą skai­ty­da­ma jos laiš­ką im­da­vau juok­tis. La­bai ge­ra bu­vo reng­ti spau­ dai drau­gų at­si­mi­ni­mus, prie jų ne­ rei­kė­jo pra­kai­tuo­ti. Ži­no­ma, iš nau­jo per­gy­ven­ti sun­kių mo­men­tų nie­kam ne­lin­kė­čiau. Ta­čiau tai – da­lis gy­ve­ ni­mo, ir ne­ža­du jos at­si­sa­ky­ti.


15 3

pirmaDIENIS, rugpjūčio 20, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16 Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Perka� ���������������������������������������������������� 16, 17 Keičia� ���������������������������������������������������������� 17 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Kviečia � ������������������������������������������������������ 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą Baldų gamyklai Domeikavoje reikalingi: baldžiai, baldų surinkėjai, montuotojai, staliai specialistai, pagalbiniai darbininkai (-ės). Tel. 8 657 52 722. 1002007

UAB „Cerera foods“ (pakeitusi pavadinimą iš UAB „Palasėja“), gaminanti sausus pusryčius ir kukurūzus, ieško technologo ir operatoriaus dirbti prie gamybinės linijos. Darbo vieta Neveronyse Tel. 8 699 12 221, e. paštas info@cerera.com. 1002292

Dirbti Senamiestyje ir Centre reikalingi: barmenai (-ės), padavėjai (-os) ir virtuvės pagalbiniai (-ės) darbininkai (-ės). Tel. 8 600 21 771. 1001720

Kaune, rugsėjo–spalio mėnesiais vyks ispanų vaidybinio filmo „Kronika iš už sienos“ filmavimas. Ieškomi masinių scenų dalyviai ir antro plano aktoriai. Reikalingi: 18–75 metų moterys ir vyrai; įvairių etninių grupių, subkultūrų atstovai; tamsaus gymio žmonės; boksininkai, bokso treneriai (teisėjai), kovos menų atstovai; 8–14 metų vaikai; 5–7 mėnesių kūdikiai. Registracija vyks Savanorių pr. 137 (Kaunas) iki rugpjūčio 31 d. darbo dienomis 11–14 val., 15–18 val. Tel. 8 645 87 086. 1003062

Kavinei-alaus barui reikalinga barmenė, dirbti dienomis arba naktimis. Reikalavimai: sąžiningumas, pareigingumas, darbo patirtis, be žalingų įpročių. Tel. 8 689 92 743. 1003513

Kepyklėlei reikalingas (-a) konditeris (-ė)-kepėjas (-a). Turintiems patirties siūlome patrauklų atlyginimą, neturinčius – apmokome. Tel. 8 699 30 552, e. paštas lauminda@gmail.com. 1002409

Metalo apdirbimo įmonė plečia savo veiklą ir ieško: tekintojo, šaltkalvio, surinkėjo, suvirintojo. Galime apmokyti. CV siųsti e. pastu info@zers.lt. 1003113

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas šaltkalvis. Metalo suvirinimo, pjaustymo, gręžimo darbai. Tel. 8 600 65 000. 1002671

Naujai kepyklėlei KAUNE ir JONAVOJE reikalingi konditeriai, kepėjai, tešlos formuotojai su darbo patirtimi. Alga 1 500 Lt. Tel. 8 672 09 096, e. paštas kepyklele@yahoo.com. 1003031

Papildomas darbas šeštadienį ir sekmadienį, turintiems vairuotojo E kategoriją. Pirmenybė pensininkams. Tel. 8 686 20 383. 1003765

Reikalingi autovežių vairuotojai dirbti naujais autovežiais. Maršrutas Lietuva-Vakarų Europa. Darbo patirtis autovežiais būtų privalumas. Neturinčius patirties galime apmokyti. Siūlome geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą. Tel. 8 686 79 004, e. paštas litaksa@autominute.lt, egidijus088@gmail.com. 1003692

„Bobcat“, mini ekskavatoriaus, grąžto nuoma kartu su operatoriumi. Tel. 8 653 66 987.

Sulčių spaudyklai reikalingi darbuotojai sezoniniam darbui. Tel. 8 676 20 888, e. paštas info@obuoliunamai.lt.

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862.

UAB „Longlita“ reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 1001704

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų, suvirintojų, pagalbinių darbininkų. Darbas visoje Lietuvoje. Atlyginimas sutartinis.Tel. 8 616 88 086, 8 656 41 798 (8–17 val.). 1002691

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 996189

Medikų

Siuvyklai reikalingos (-i) siuvėjos (-jai) siūti universaliomis ir spec. siuvimo mašinomis. Darbas Petrašiūnuose. Tel. 8 618 05 132 , 8 652 40 623. 1002832

Statybos įmonei reikalingas atestuotas darbų vadovas. CV siųsti info@agentus.lt. 1002702

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1000742

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1000187

Automatinių skalbyklių remontas. Garantija. Atvykstame į namus. Tel. 440 387, 8 672 78 279. 1003684

1001503

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1002501

Atsisakymo nuo alkoholio ir tabako priklausomybių metodikos pristatymas vyks 2012 08 22. Lieknėjimo metodikos pristatymas vyks 2012 08 21. Tel. 8 670 97 959; www.laisvi.lt. 1003135

Efektyvi anonimiška pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 994241

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 989213

Gydytojos D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus ir suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šaliname karpas, papilomas, atliekami odos rūgštiniai pilingai. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuojame dėl lytiškai plintančių ligų. IĮ „Gedimino klinika“, Gedimino g. 34, tel. 207 396. 994303

Automobilininkams

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 996632

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1002276

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1001457

Dengiame stogus prilydomąja danga. Taisome tarpblokines siūles. Kokybė. Garantija. Tel. 8 683 14 787, 8 688 55 268.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

1001551

998934

1002660

Buitinės technikos remonto

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 981344

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. taisymą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 999635

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, „Windows“ instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 995199

Kompiuterių bei interneto sutrikimų tvarkymas. Virusų šalinimas, antivirusinės diegimas. „Windows“ ir programų įrašymas. Atvykstame pas klientą. Tel. 8 651 67 272.

Statybos, remonto „Bobcat“, mini ekskavatoriaus nuoma. Gręžiame polius pamatams, kasame tranšėjas, lyginame. Klojame drenažą. Tel. 8 646 22 440, e. paštas info@kasita.lt. 995553

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 1000855

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvo durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 (Urmo bazė, 2 vagonėlis). Tel. 8 37 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1002771

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 981396

AEG, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1000750

1000632

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 999787

Atliekame griovimo darbus: pastatų išmontavimas, mūrinių, betoninių sienų ir angų pjovimas, pamatų ir stogų ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056.

1001636

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 1002946

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993527

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 999216

Atliekame namų fasadų dažymą. Tel. 8 687 53 187.

993759

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1001341

Kompiuterininkų

1002323

Reikalingos (-i) pardavėjos (-ai)-kasininkės (-ai) ir skyriaus pardavėjos (-ai). Tel. 8 656 08 246. Kepyklai: konditeris (-ė)-kepėjas (-a). Tel. 8 614 10 211. IKI Girstupis.

1000662

997468

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 1 metų. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 606 76 900.

Paslaugos

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Reikalingos kvalifikuotos siuvėjos. Darbas viena pamaina. Vidutinis atlyginimas 1 200 Lt/mėn. Skambinti darbo valandomis tel. 8 606 18 087.

979642

1000784

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI.

1003458

999925

Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220.

1002698

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 1000862

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Statybos įmonei reikalingi: 1) staliai-gipso kartono plokščių montuotojai; 2) fasado šiltintojai; 3) dažytojai; 4) PVC, linoleumo grindų klojėjai; 5) plytelių klojėjai; 6) metalo konstrukcijų montuotojai; 7) tinkuotojai; 8) suvirintojas. Skambinti tel. (8 37) 375 331.

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, mansardų įrengimas ir šiltinimas. Tel. 8 630 40 405. 1002265

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993539

Atliekame pastatų fasadų apšiltinimą, dedame struktūrinį tinką. Tel. 8 600 52 483. 1001695

Atliekame santechnikos darbus. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Rašome sąskaitas. Tel. (8 37) 705 609, 8 636 89 929, 8 603 58 282. 1001027

Dengiame stogus. Kaminų ir stogų remontas. Nestandartiniai skardos lankstiniai. Tel. 8 614 76 898.

1003110

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 1002123

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitinių nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566. 998393

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 1001586

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga. Tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1002064

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes, langokraščių taisymas. Tel. 8 679 25 533. 1001837

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 998889

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

996504

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

995240

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309.

Kaminų skardinimas, kaminų įdėklai, montavimas, remontas, valymas. Garantija. Stogų remontas, dažymas, dengimas. Tel. 8 677 96 297.

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271.

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162.

1003661

1003202

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 999971

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 996803

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 985441

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

994017

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

999591

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878. 998225

Dažau, lyginu, glaistau, tapetuoju, dedu visų tipų grindis. Patirtis. Atvežu medžiagas. Tel. 8 601 71 035, 779 732, e. paštas ersketasp@gmail.com. 1003056

999684

999812

Klojame trinkeles (medžiagos – kliento arba mūsų). Statome įvairius bortelius. Turime 10 m. patirtį. Dirbame be tarpininkų. Tel. 8 601 69 088, 8 678 89 926. 1001427

Klojame trinkeles, klinkerį. Tel. 8 671 53 040. 997503

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 1002954

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 993881

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449. 1000529

MINI ekskavatoriaus ir BULDOZERIO paslaugos. Kasame drenažą, vandentiekį. Žemės gręžimo darbai. Tel. 8 675 47 788. 996697

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 992365

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930791

Nukelta į 16 p.


16 2

pirmaDIENIS, rugpjūčio 20, 2012

klasifikuoti skelbimai Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739.

Paslaugos Statybos, remonto Nuomojame ekskavatorių krautuvą (dideli ratai), mini ekskavatorių, „Bobcat“. Kasame, lyginame, gręžiame. Iškrauname, pakrauname. Tel. 8 616 50 615. 1001333

Palankiomis kainomis išnuomojama statybinė technika: automobiliniai kranai, automobiliniai bokšteliai, savivarčiai, buldozeriai, mini krautuvai, statybinė įranga. Kreiptis tel. 8 699 35 217. 998915

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 990458

998027

Viskas iš akmens. Židiniai, šaltiniai, tvoros, grindiniai ir t.t. Tel. 8 696 37 639. 1000142

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1003053

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 1001976

Plastikiniai langai – tik nuo 250 Lt už kvadratinį metrą. Kaina su pakeitimu ir palangėmis. Senus langus išsivežame nemokamai. Taip pat balkono stiklinimas, durys, roletai, žaliuzės, tinkliukai. Daugiau informacijos www.languera.lt; e. paštas info@languera. lt. Tel. 8 609 77 366, 8 609 77 355. 995492

Plastikiniai LANGAI, šarvo DURYS (KBE, Decco vokiški profiliai), RITININĖS UŽUOLAIDOS, TINKLELIAI. Perkantiems 3 langus dovana – tinklelis nuo uodų. Tel. 8 654 34 270. 1003024

Plastikiniai langai, šarvo durys, tinkleliai nuo vabzdžių, roletai, žaliuzės. UAB Jemesta, Bijūnų g. 16, tel. 8 650 91 166. 991056

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287-316, tel. 8 606 28 921. 996520

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048. 1003781

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 1003652

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 996081

Profesionalus vonių restauravimas. Vieninteliai Lietuvoje atnaujiname vonią su ekologiško marmuro papildais. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 992443

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda įsigyti prekes pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienų. Tel. 8 630 60 166.

999137

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 995418

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1001757

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 995482

Šarvuotos durys sandėliukams, butams ir namams. Garažų vartai. Gamyba, montavimas. Tel. 8 685 05 590, 8 677 39 385. 999194

Šilumą taupantys dažai ir tinkas. Fasadų ir vidaus patalpų šiltinimas naujausiomis technologijomis. www.termofasadai.lt. Tel. 8 663 50 600, e. paštas info@termofasadai.lt. 996858

Skardinimo darbai. Sienų, stogų dengimas skarda. Lietaus, vėdinimo sistemų, įvairių lankstinių gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272.

993913

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1002171

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 1003417

1001087

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 999372

1003117

914199

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 993448

Naują, erdvų (bendr. pl. 316 kv. m) ir moderniai įrengtą namą Kačerginėje. Ypatingai gražioje vietoje, ant Nemuno kranto. Kaina sutartinė. Galimi įvairūs variantai. Tel. 8 671 98 551. 1003570

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

Patalpas Kaišiadorių g., A.Šančiuose (2 med./1 a., b. pl. 207 kv. m, 6 kabinetai, suremontuotos). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA.

1003560

4 k. butą Eiguliuose, Geležinio vilko g., 5/2 a., b. pl. 78 kv. m, langai su stiklo paketais, šarvo durys, parketas). Tel. 301 103, 8 614 21023. KNTPA.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Žemės sklypus netoli Klaipėdos: 30 a link Karklės; 55 a Bruzdeilyno k.; 1,1 ha Normantų k. Tel. 8 699 01993. 1003333

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 985415

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821578

Automobiliai ir detalės 1989 m. „GAZ 3102 Volga“, TA, benzinas-dujos, kaina 4 000Lt; nevažiuojantį „Moskvič403“; 2001 12 „Audi A6“ – allroad, quattro, ideali. Tel. 8 699 01 993. 1003328

Vieno aukšto plytinį namą su mansarda Žaliakalnyje, Biržų g. (1991 m., bendr. pl. 224 kv. m., 8,21 a žemės). Tel. 8 677 72 467. 1002808

1002243

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858.

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, privažiavimas). Tel. 8 676 22 944.

Sausos uosinės ir ąžuolines lentos 50 mm storio. Pjauname statybinę medieną pagal užsakymus. Tel. 8 618 89 125.

994927

Taisome minkštuosius baldus, aptraukiame nauju gobelenu, remontuojame lankstus. Smulkus kietųjų baldų remontas ir surinkimas. Tel. 8 673 61 473, 440 922. 1002158

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 985372

Finansų, audito UAB tvarko mažų ir vidutinių įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki balanso, įmonių steigimas. Tai pigiau, saugiau ir patikimiau. Tel. (8 37) 704 930, 8 603 26 118. 1003427

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 996105

Modernia valymo įranga „Rainbow“ giluminiu būdu valome dangą, čiužinius ir minkštuosius baldus. Tel. 8 604 02 322. 993940

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 998901

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582. 1002217

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Naujos statybos 80 kv. m karkasinį namą Vaišvydavoje, Alksnių g. (neįrengtas, apšiltintas, plast. 5 kamerų langai, 8 a žemės). e. paštas 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 4 k. butą Šilainiuose, Baltijos g. (9/9 a., b. pl. 82 kv. m, plast. langai, 2 įst. balkonai, išdidinta svetainė, renov. stogas). Tel. 308 866, 8 609 96655. KNTPA. 3 k. butą Dainavoje, Taikos pr. (9/8 a., b. pl. 63 kv. m, virtuvė 7 kv. m, wc ir vonia atskirai, šarvo durys, 2 balkonai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 2 k. butą Šilainių r., Baltijos g. (5/1 a., b. pl. 50 kv. m, virtuvė 9 kv. m, erdvus koridorius, tamsus kamb., grot., balkonas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (12 plyt./5 a., b. pl. 64 kv. m. Dažytos sienos, parketas, plast. langai, balkonas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. Biuro patalpos Kęstučio g., b. pl. 70 kv. m, 2 kab., pagalbinė patalpa, tvarkingos. Langai med. su stiklo paketu, durys šarvo. Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 2 kambarių butą Palemone, Marių g. (5 blok./1 a., b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, arti mokykla, darželis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1003500

Statybinės medžiagos

991864

990180

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 999940

AKCIJA baltarusiškiems durpių briketams. Saulėgrąžų lukštų briketus, medienos pjuvenų briketus. Patiems pasiimant – dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 1003191

Atvešime geros kokybės baltarusiškus durpių briketus, akmens anglį. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. Atvešime malkų. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 989855

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1000399

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 646 23 031, 8 601 25 955. 986871

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 995603

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 998716

Dalį namo Aleksote, Julijanavos g. (2 mūr./1 a., b. pl. 46 kv. m, 4 arai žemės, suremontuotas, šildymas dujomis). Tel. 300 917, 8 600 27072. KNTPA.

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba kaladėmis, po 10 arba 6 ertmetrus. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508.

2 kambarių butą Šilainiuose, Kuršių g. (9 blok./9 a., bendr. pl. 50,47 kv. m). Plastikiniai langai, atjungtas šildymas. Tel. 314 861, 8 600 70 174.

1003503

1002026

1 kambario butą Kovo-11-osios g. (5 blok./1 a., vidinis, šiltas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245.

2 kambarių butą Šilainiuose. Ramioje vietoje. Geras susisiekimas. Kaina 102 000 Lt. Tel. 8 675 49 671.

1 k. butą Šilainiuose, Rietavo g. (5/2 a., tvarkingas, med. langai, dvigubos durys, wc ir vonia atskirai, puikus susisiekimas). Tel. 300 915, 8 676 22529. KNTPA.

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

1003796

1003144

1 arba 2 kambarių butą Kaune. Pageidautina centre arba Žaliakalnyje. Tel. 8 698 32 916. 1001874

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998595

AB superka senus ir nevažiuojančius automobilius. Atsiskaito iš karto. Sutvarko dokumentus. Pasiima patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998579

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409. 992897

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 992117

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2 000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1002563

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 998518

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 998649

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 994320

999102

Įvairios malkos (skaldytos, trinkelėmis, rąsteliais). Pristatymas nemokamai. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com.

957207

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

997695

1 k. butą Dainavoje, K.Baršausko g. (4 plyt./1 a., b. pl. 17 kv. m, WC ir vonia kartu, be balkono, kaina 36 000 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 1 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (5/1 a., b. pl. 31 kv. m, kamb. 17 kv. m, plast. langai, šarvo durys, plaukiojantis parketas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Teikiame paslaugas savivarčiu su kranu ir greiferiniu kaušu. Statybinių atliekų, šiukšlių išvežimas. Atvežame skaldą, juodžemį, medieną ir kt. Tel. 8 699 30 628.

997590

996127

Buitinė technika

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

1003103

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

Perka

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas.

1003356

1002553

Pigūs skaitmeniniai priedėliai. Antenos TV, SAT. Montavimas. Garantija. Tel. 8 610 41 257.

1003501

Parduodamas 2 kambarių butas 50 kv. m Dainavos rajone. Pirmas aukštas, labai gerai įrengtas. Kaina 115 000 Lt. Tel. 8 605 08 268, 8 603 57 629.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

982152

1002237

1.5 k. butą Eiguliuose, Žeimenos g. (5/1 a., vidinis, b. pl. 37 kv. m, plast. langai, laminatas įstik. balkonas).Tel. 300 915, 8 676 22529. KNTPA.

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946.

Statome karkasinius statinius (namai, sodo nameliai, ūkiniai pastatai), atliekame stogo rekonstrukciją. Visos staliaus paslaugos. Tel. 8 670 67 156.

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490.

1001058

Dalį namo (32 kv. m) Prancūzų g., puikioje vietoje (po kapitalinio remonto, autonominis šildymas dujomis, 1 a žemės). 64 900 Lt. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 687 03 511.

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt.

998970

parduoda

Stogų DENGIMAS. Skardinimas. Pakalimai. Kaminai. Tel. 8 658 97 598.

1003932

Be tarpininkų. Skubiai. 14,5 a sklypą Domeikavoje. Kaina 58 000 Lt. Elektra, graži vieta. Parduodu arba keičiu į butą Kaune. Tel. 8 612 23 323.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

1003041

4 kambarių butą Kalniečių rajone. Puikiai suremontuotas, su integruota buitine technika, pigus išlaikymas. Tel. 8 698 46 244.

Dviejų kambarių butą Veiverių g., Aleksote, už Aleksoto tilto (2/2 a. mediniame name, b. pl. 32 kv. m, krosnis, kai kurie patogumai, WC lauke, sandėlis). 24 000 Lt. Tel. 8 678 74 682.

998445

997792

1003104

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

1002608

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

3 kambarių butą Dainavos rajone 5 mūr./1 a. (bendr. pl. 65 kv. m; rami, patogi vieta). Be tarpininkų. Tel. 8 604 93 870.

992390

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 995341

1000076

998102

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 992143

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994921

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727. 925779

Pirksiu žemės ūkio paskirties žemę Jonavos, Kėdainių, Šakių apylinkėse. Tel. 8 686 86 065. 1000272

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 999953

UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (1 t iki 920 Lt) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas (darbo laikas I–V 8–17 val., VI 13 val.). Juodieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051; spalvotieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 611 44 404. 998627

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

997646

Nukelta į 17 p.


173

pirmaDIENIS, rugpjūčio 20, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel.395 097 , 8 676 22 529. Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r. tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 302 535, 8 676 22 955. Pirksiu namą arba namų valdos sklypą Žaliakalnyje. Tel. 301 103, 8 614 22 030.

1003759

Įvairūs

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

992797

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 985345

Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, Kauno į Palangą, Šventąją (ir atgal), nuo 25 Lt. Tel. 8 699 99 965, 8 612 22 227. 975414

Paskolos

Kiti 2012 08 30 bus ženklinamos žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Lapių sen., Šatijų k., Rytmečio g. (kad. Nr. 5240/0011:0591, sklypo projektinis nr. 115), ribos. Sklypas priklauso Audrai Bakūnaitei. Kviečiame kaimynę Kristiną Vaidalauskaitę arba jos įgaliotus asmenis. Apie savo neatvykimą prašome informuoti adresu Baltų pr. 99-23, Kaunas, arba tel. 8 674 77 110.

1003835

2 kambarių butą studentams Dainavos mikrorajone. Kaina sutartinė + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 672 52 726. 1004006

Dviejų kambarių butą Šilainiuose, Baltijos g. Remontas, plastikiniai langai. Kai kurie baldai, buitinė technika. Kaina 400 Lt ir mokesčiai. Tel. 226 365. 1003063

Išnuomojama dalis namo Vilkijoje, Vytauto g., be baldų. Tel. 8 676 67 702.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994906

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

1003403

994974

Išnuomojamas 1 kambario butas Eigulių r., netoli Klinikos (5 a. blokinio namo IV a.). Tel. 8 610 41 257.

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

1003557

Kambarį 3 kambarių bute studentei, ramioje vietoje, Vilijampolėje netoli Varnių tilto. Mokestis simbolinis ir smulki pagalba šeimininkei. Tel. 8 671 74 586. 1003544

Nuomojami įvairūs plotai sandėliams ir logistikai. Šalia muitinė ir automobilių turgus. Adresas Taikos pr. 104B. Tel. 8 687 71 344. 1000954

Nuomoju barą Bubių k., Kauno r., prie prekybos centro. Kaina 600 Lt/mėn. Tel. 8 687 81 414.

1003396

VDU studentui 17 kv. m kambarį (1 vaikinas jau gyvena) prie Muzikinio teatro. Visi patogumai, šviesolaidis internetas, „Mikrovisata“. Kaina sutartinė. Tel. 229 619, 8 645 82 941.

1004004

Išsinuomoja

994881

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1003711

Priimsiu gyventi žmogų, neturintį žalingų įpročių, už suteiktą gyvenamąjį plotą prižiūrėti nedidelę sodybą Lapėse. Tel. 8 639 00 825, pastoges@yahoo.com.

Nuomoja

Karščiausi kelionių pasiūlymai

UAB „Rtech“ (įmonės kodas 135979659), keičia savo pavadinimą į UAB BSS. 1003966

Viešoji įstaiga Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla (kodas 190136887, adresas Taikos pr. 51, 50428) keičia pavadinimą į Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla. Mokyklos rekvizitai nekinta. 1004000

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt KELTŲ BILIETAI INTERNETU Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vokietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Norvegiją, Angliją.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokyklėlės „Rudnosiuko“ studija Šilainiuose kviečia 2–6 metų vaikučius mokytis dailės, darbelių, muzikos, teatro – saviraiškos, gimtosios kalbos, matematikos ir anglų kalbos pradmenų. Šešiamečius rengiame pirmajai klasei. Tel. 231 508, 8 611 20 212. Daugiau informacijos rasite www.rudnosiukas.lt.

Keičia

1002132

Keičia sodą SB „Rasa“ (nuo Klaipėdos, Palangos 25 km) į 1–2 kambarių butą Kaune. Tel. 8 698 32 916.

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ (Kovo 11-osios g. 108, vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt) kviečia mergaites ir berniukus, merginas ir vaikinus tapti teatro aktoriais! Priėmimas į visas grupes vyks rugsėjo 15 d. (šeštadienį): 10 val. – į teatro pradžiamokslio grupę (5–7 m.); 11.30 val. – į parengiamąją aktorinę studiją (8–12 m.); 13 val. – į teatro trupę (13–17 m.). Informacija ir naujų narių registracija tel. 8 37 313 712 10–16 val.

1001918

994411

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato. Pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. 994286

1002466

Kviečia

Mokymai

Naujuose, privačiuose globos namuose SENJORŲ VILA, Garliavoje, priimami vieniši senjorai globai, slaugai, pastoviai gyventi gydytojų priežiūroje. Kambariai dviviečiai, triviečiai, geros gyvenimo sąlygos, ribotas gyventojų skaičius. Pasirūpinkite savo artimųjų kokybiška senatve. Adresas Žalioji 19B, tel. 552 258, 8 652 93 000.

KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla kviečia 3–12 klasių moksleivius savaitgaliais mokytis programavimo, robotikos, fotografijos, muzikos medijos, architektūros ir dizaino, e. leidybos, e. verslo ir kitų programų. Registruotis Studentų g. 48A–321. Tel. 300 615, 8 610 64 208; www.jkm.lt. 995580

Šokiai, dainavimas Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimas vyks rugpjūčio 20, 27, 28 d. nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 675 95 749, 8 611 19 256. www.salialia.lt.

1003568

Išsinuomosiu vieno arba pusantro kambario butą. Tel. 8 609 62 594.

1003410

997551

Išsinuomotume 1 arba 2 kambarių butą Kaune. Pageidautina centre arba Žaliakalnyje. Tel. 8 698 32 916.

Sportas Kyokushin karate treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniesiems! Treneris G.Tankevičius – Pasaulio karate vicečempionas, Kauno Klinikų sporto medicinos gydytojas, didelį dėmesį skiriantis saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas: Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34748; www.stoikas.lt.

1001887

Norėtume išsinuomoti tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune (ilgalaikė nuoma). Tel. 8 684 55 498. 1003801

Gabenimai IVECO, MAN savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1002578

1001201

„Metrampa“ pigiai atveža birias ir nebirias statybines medžiagas (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 996166

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 995125

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 998373

Atvežu (20 t – 12 kub. m 6X6) juodžemį daržui ir pievelei, maltą betoną, molį bei statybinį laužą. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1001316

Atvežu pigiai GAZ-53 (1-5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 999312

Atvežu žvyro, smėlio, akmenukų, akmens skaldos, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1003808

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 989030

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 985332

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1000799

„Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 978743

LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų. KRUIZAI Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija. KELIONĖS Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu. www.krantas.lt

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyriaus e. paštas reklama@kaunodiena.lt.


18

pirmadienis, rugpjūčio 20, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Nuoširdžiai užjaučiame Edmundą Mikalauską dėl mylimo tėvelio mirties. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. LSDP Kauno m. skyriaus Šančių-Panemunės grupės bičiuliai Nuoširdžiai užjaučiame Mindaugą Navarauską skaudžią netekties valandą dėl mylimos mamytės mirties. Netekties skausmą tesumažina šviesus Jos prisiminimas. Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame artimiesiems. UAB „Naujasis Nevėžis“ kolektyvas PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 999018

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 994731

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 994547

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1001033

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Rugpjūčio 26 d. Kauno valstybinis lėlių teatras kviečia į nuotaikingą jubiliejinio sezono atidarymo šventę Į PASAKŲ ŠALĮ – SU FOTOAPARATU! 12 val. pasakų šalimi virtusiame Miesto sode su jumis bendraus ir drauge nusifotografuoti pakvies atgiję pasakų veikėjai ir išsiilgusios lėlės. 14 val. mįslingą istoriją apie tyros ir pasiaukojamos meilės galią papasakos spektaklis UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS (Leprens de Bomon pasakos „Gražuolė ir pabaisa” motyvais), nuo 6 metų. Lietui lyjant šventė vyks teatre. Bilietai parduodami teatro kasoje ketvirtadieniais ir penktadieniais 11–17 val.; šeštadieniais ir sekmadieniais 11–14 val. Informacija tel. 8 37 220 061; www.kaunoleles.lt.

renginiai „EINAM KAUNAS 2012“ Rug­pjū­čio 22 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­pjū­čio 29 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­pjū­čio 30 d., ket­vir­ta­die­nį, 18–19 val. – „Kla­si­ka Mies­to so­de” (Lais­vės al. 93). „Mei­lės du­e­tai”. Da­ly­vaus Kris­ti­na Siur­by­tė (sop­ra­nas) ir Ža­nas Vo­ro­no­vas (te­no­ras); 20 val. „Ro­mu­vos pa­sa­žas” (Lais­vės al. 54). „Ka­ma­nių ši­le­lis” (eks­pe­ri­ men­ti­nis nau­ja­sis fol­klo­ras). Rug­pjū­čio 31 d., penk­ta­die­nį, „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. ei­ty­nės nuo Kau­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ ny­čios (So­bo­ro); 16.30–17 val. kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­ nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ra­fin ­ ė gru­pė. Rug­sė­jo 5 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­sė­jo 6 d., ket­vir­ta­die­nį, 18–19 val. – „Kla­si­ka Mies­to so­de” (Lais­ vės al. 93). „At­si­svei­ki­ni­mas su va­sa­ra”. Da­ly­vaus Skaid­ra Jan­čai­tė (sop­ra­nas) ir drau­gai, Gra­ži­na Za­la­to­rie­nė (akom­pa­nia­ to­rė); 20 val. „Ro­mu­vos pa­sa­žas” (Lais­vės al. 54). „Be­to­ni­niai triu­šiai” (au­dio­po­e­ti­nio spengs­mo gru­pė). Rug­sė­jo 7 d., penk­ta­die­nį, „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. ei­ty­nės nuo Kau­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ ny­čios (So­bo­ro), 16.30–17 val. kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­ nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ra­fi­nė gru­pė. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi!

M. IR K. PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Rug­pjū­čio 22 d., tre­čia­die­nį, 17 val. – kon­ cer­tas „ARFOS IR ALTO MUZIKOS REČITALIS“. Da­ly­vau­ja: ar­fininkė Ag­nė Keb­ly­tė, al­tis­tė Ie­va Sruo­gy­tė, pia­nis­tė Ju­li­ja Sa­dau­ny­kai­tė. Pro­gra­mo­je: J.Brahmsas, M.Re­geris, A.Jo­li­ vetas, H.Re­nié ir ki­tų kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

Kau­no kul­tū­ros cen­tre „Tau­tos na­mai”,

teleloto Lošimo Nr. 854, rugpjūčio 19 d. Keturi kampai (5 Lt): 35 13 08 22 45 68 29 52 20 48 21 69 74 73 17 38 49 03 16 14 59 60 53 46 43 71 27 24 47 57 54 19 67 30 04. Eilutė (4 Lt): 70 05 28 50 62. Įstrižainės (9 Lt): 65 66 12 18 09. Visa lentelė (64 572 (12x5 381) Lt): 07 36 06 26 25 44 64 15 10. Papildomi prizai: „VW Jetta“ (TV) – Asta Senavaitytė; „VW Jetta“ (TV) – Irma Paliulytė; „VW Jetta“ – 0361899; „VW Jetta“ – 0251143; kelialapis į Maljorką – 0450679; kelialapis į Graikiją – 0255720; kelialapis į Turkiją – 0341381; porinis kelialapis į Palangą – 02 61853, 0305513, 0009950, 0048138, 0396379; motoroleris „Mosca Fava“ – 0395719, 0447800, 0553121; dviračiai „Panther“ – 031*281; LED televizoriai „Orion“ – 021*943; mu-

Vy­tau­to pr. 79/ Kęstu­čio g. 1.

zikos centrai su DVD „Sony“ – 002*803; fotokameros „Kodak“ – 048*059; cikloninės krosnelės „LR“ – 035*781; kavos aparatai „Electrolux“ – 010*705; TV priedėliai „TV Star“ – 019*804; GPS navigatoriai „Manta“ – 028*615; planšetiniai kompiuteriai „Easypad“ – 009*232; 5 000 Lt (tel. 1634, rugpjūčio 13 d.) – Tadas Majus iš Vilniaus; 5 000 Lt (tel. 1634, rugpjūčio 13 d.) – Aldona Jonikienė iš Kauno; 5 000 Lt (tel. 1634, rugpjūčio 13 d.) – Laima Siurbienė iš Kėdainių; 5 000 Lt (tel. 1634, rugpjūčio 13 d.) – Vytautas Butkus iš Vilniaus; 5 000 Lt (tel. 1634, rugpjūčio 13 d.) – Vilmantė Sudarikovienė iš Vilniaus; 5 000 Lt (tel. 1634, rugpjūčio 13 d.) – Marijona Genienė iš Kaišiadorių. Pakvietimai į TV šou: 013*606, 030*933, 013*814. Aukso puode bus 300 000 Lt.

Mai­ro­nio 150-ų­jų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mas Rug­pjū­čio 25 d. 13 val. kvie­čia­me vi­sus kau­nie­čius į fes­ti­va­lį „Bo­čių lau­rais pa­si­ puo­šę”, skir­tą Mai­ro­nio 150-ioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Kon­cer­tuos sve­čiai iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

26 d. 14 val.

Vasaros kamerinės muzikos koncertų pajūrYje ciklas Juodkrantė, Nida, Palanga

Rugpjūčio 23 d., ketvirtadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje, rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus Židinio menėje – koncertas iš ciklo „Intro musica“. Atlikėjai: VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS ir VYTAUTAS GIEDRAITIS (klarnetas) Programa: WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui A-dur, KV 581; CARLAS MARIA VON WEBERIS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui B-dur, op. 34. Rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus Židinio menėje; rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje; rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje koncertas „Iš mano svajonių“. Atlikėjos: AISTĖ ŠIRVINSKAITĖ (sopranas), MIGLĖ DIKŠAITIENĖ (smuikas), RŪTA BLAŠKYTĖ (fortepijonas) Programoje: Hectoras Berliozas, Felixas Mendelssohnas, Sergejus Rachmaninovas, Pietro Mascagni, Alfredo Catalani, Sergejus Prokofjevas, Franzas Leháras, Meredithas Willsonas, Fritzas Kreisleris, Luigi Denza, Richardas Rodgersas.

Is­to­ri­nė LR Pre­zi­den­tū­ra Kau­ne Vil­niaus g. 33, tel. 201778, www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Iki 2014 m. bir­že­lio kvie­čia­me ap­lan­ky­ ti nau­jau­sią pa­rodą „Vals­ty­bės mo­te­rys: ar­ti­mui ir Tė­vy­nei”, ku­rio­je ap­žvel­gia­mas ir įver­ti­na­mas Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­ kos mo­te­rų, dau­giau kaip prieš 90 me­tų iš­ko­vo­ju­sių pi­lie­ti­nes tei­ses (įtvir­tin­tas nuo­la­ti­nė­je 1922 m. Kon­sti­tu­ci­jo­je), in­dė­lis į mo­der­nios vals­ty­bės kū­ri­mo pro­ce­są. Pa­ro­do­je at­sklei­džia­mas įvai­ria­pu­sis mo­ te­rų veik­los pa­veiks­las: mo­te­ris – ak­ty­vi ir jaut­ri pi­lie­tė, pa­trio­tė, kul­tū­ros puo­se­ lė­to­ja, kū­rė­ja, na­mų ži­di­nio ser­gė­to­ja. Lan­ky­to­jai su­pa­žin­di­na­mi su Lie­tu­vos mo­te­rų­e­man­ci­pa­ci­jos is­to­ri­ja, da­ly­va­vi­ mu svar­biau­siuo­se ša­lies po­li­ti­niuo­se bei kul­tū­ri­niuo­se įvy­kiuo­se, įvai­rių drau­gi­jų veik­la, iš­si­la­vi­ni­mo sie­kiu bei kar­je­ros ga­li­my­bė­mis, mo­ters vaid­me­niu šei­mo­je, jos bui­ti­mi. Daug žy­mių mo­te­rų at­gy­ja pa­ ro­do­je ro­do­mo­je di­plo­ma­to Pet­ro Kli­mo fil­muo­to­je me­džia­go­je. Iki 2013 m. bir­že­lio apie pir­muo­sius lie­tu­vių žings­nius olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, pir­mą­ją Lie­tu­vos tau­ti­nę olim­pia­dą ir ki­tus lie­tu­vių spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mus pa­sa­ko­ ja spor­to pri­zų pa­ro­da „Ir stok už gar­bę Lie­tu­vos! Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mai 1918–1940 m.” Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ ma Na­cio­na­li­nio M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus fon­duo­se iš­sau­go­ta uni­ka­li ir ver­tin­ga Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­tų pri­zų bei gau­tų do­va­nų ko­lek­ci­ja. Ko­lek­ci­jos puoš­me­na – 1937 m. iš II Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to Ry­go­je par­si­vež­tas Lat­vi­jos pre­zi­den­to Kar­lio Ul­ma­nio įsteig­tas pri­zas – si­dab­ri­ nė lėkš­tė ir 1939 m. Kau­ne vy­ku­sia­me III krep­ši­nio čem­pio­na­te iš­ko­vo­ta pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos įsteig­ta bei gra­fi­ko Jo­no Juo­zo Bur­bos nu­kal­din­ta si­dab­ri­nė dė­žu­tė. Mo­te­rų krep­ši­nin­kių pa­sie­ki­mus Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tuo­se pri­me­na 1938 m. iš Ro­mos par­si­vež­ta vi­ce­čem­pio­nių mar­mu­ ri­nė-bron­zi­nė Ro­mos vil­kės skulp­tū­ra. Apie lai­mė­ji­mus Pa­sau­lio šau­dy­mo pir­me­ny­bė­ se liu­di­ja 1939 m. Liu­cer­no­je, Švei­ca­ri­jo­je, iš­ko­vo­ta ko­man­di­nio šau­dy­mo olim­pi­niais pis­to­le­tais vi­ce­čem­pio­nų tau­rė. Pa­ro­do­je at­sklei­džia­ma, kaip 1918–1940 m. spor­tas vir­to pa­trio­ti­nio ug­dy­mo(si) ska­ti­ni­mo įran­kiu, pri­sta­to­mi anuo­met puo­se­lė­ti

Palangos gintaro muziejus

25 d. 20 val.

spor­to ide­a­lai, re­a­ly­bė ir spor­to sir­ga­lių kul­tū­ra, ban­do­ma at­sa­ky­ti, kaip spor­tas vei­kė vals­ty­bių tar­pu­sa­vio san­ty­kius, ko­kios spor­to ša­kos bu­vo po­pu­lia­riau­sio­s ir ko­dėl krep­ši­nis ga­liau­siai ta­po Lie­tu­vos spor­to ka­ra­liu­mi.

VELNIŲ MUZIEJUS V.Putvinskio g. 64

Iki spalio 13 d. veikia britų menininko Steveno Vincento Mitchello paroda DEVIL’S. Unikali britų kilmės menininko Steveno Vincento Mitchello darbų paroda – kvapą gniaužiantis ir provokuojantis reginys. Magiškojo realizmo, fantastikos ir eksperimentinio meno atstovas pristato 2008–2011 m. sukurtus darbus iš tarptautinių ir personalinių parodų. S.V.Mitchellas kuria fantasmagorišką šiuolaikinį košmarų pasaulį, kuriame gyvena demonai, mistinės būtybės, kenčiančios sielos, o velnias – karalius. Dirbdamas tik naktimis, gilindamasis į šamaniškus ritualus, magiškas invokacijas autorius savo kūryba nepalieka abejingų. „Mane įkvepia tai, kas mistiška. Tapydamas aš išeinu į kitokį pasaulį – tarp tamsos ir simbolių”, – teigia pats menininkas. Savo kūrybinį kelią S.V.Mitchellas pradėjo kaip tatuiruočių menininkas, todėl ir piešdamas naudoja specialią purškimo techniką – aerografą. Piešinys purškiamas sluoksnis po sluoksnio, o paveikslų dydis kartais siekia per 2,5 metro. „Mes negalime paliesti savo sapnų, svajonės, bet galime išgyventi ir jausti. Dėl to aš neliečiu savo paveikslų nei ranka, nei teptuku. Tai padeda sukurti magišką sapno pojūtį. Įvaldyti ir ištobulinti šiai technikai reikėjo penkerių metų”, – sako menininkas.

KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Sąjun­gos a. 13A

Veikia skiau­ti­nin­kių R.But­ke­vi­čie­nės, B.Ju­ sai­tie­nės, R.Mar­cin­ke­vi­čie­nės, A.Miš­ke­ lie­nės, T.Zui­ko­vos dar­bų pa­ro­da ŽOLYNAI SKIAUTINIUOSE.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Kvie­čia ap­lan­ky­ti pa­ro­das: Ma­to Rau­do­nio mar­mu­ra­vi­mo bū­du da­žy­ to šil­ko pa­ro­da PASLAPTINGAS MIŠKAS (iki rug­sė­jo 1 d.), Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus pa­ro­da MŪSŲ PROTĖVIŲ DVASIA (iki rug­pjū­čio 25 d.). Kvie­čia ap­žiū­rė­ti eks­po­zi­ci­jas: „Kau­nas lai­ko žen­kluo­se: nuo iš­ta­kų iki 1940 me­tų” ir „Mies­to gat­vė”. Šeš­ta­die­nis – šei­mos die­na: šei­mų vai­ kams įė­ji­mas ne­mo­ka­mas!

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Iki rug­sė­jo 30 d. veikia Kau­no teks­ti­lės dai­ li­nin­kių gru­pės ESAME pa­ro­da PRAŽYDO, PASKLIDO... Pa­ro­da skir­ta 150-osioms Mai­ro­nio gi­mi­mo me­ti­nėms. Kvie­čia­me ap­žiū­rė­ti eks­po­zi­ci­ją „Kau­no pi­lies is­to­ri­jos mo­zai­ka”.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS kvie­čia vi­sus pri­si­jung­ti prie nau­jos edu­ ka­ci­nės pro­gra­mos VAIZDŲ PARALELĖS: KAUNAS SOVIETMEČIU IR DABAR kū­ri­mo! Pra­šome jū­sų siųs­ti nuo­trau­kas su so­ viet­me­čio Kau­no vaiz­dais (se­na­mies­tis, nau­ja­mies­tis, žmo­nės, in­ter­je­rai, au­to­mo­ bi­liai ir kt.), ku­rie yra pa­si­kei­tę ly­gi­nant su da­bar­ti­mi. Nuo­trau­kas ga­li­te siųs­ti e. paš­tu mies­to­mu­zie­jus@kau­nas.lt ar­ba ad­re­su Kau­no mies­to mu­zie­jus, M.Va­lan­čiaus g. 6, LT-44275, Kau­nas.

Kino centras „CINAMON““

20 d. 18.15 val.


19

pirmadienis, rugpjūčio 20, 2012

kas, kur, kada Vinco Kudirkos vieŠoji biblioteka

TV programa

Lampėdžių padalinys Romuvos g. 48

Atidaryta istorinių fotografijų paroda (ren­ gėjas – Raimundas Kaminskas). Dainavos padalinys Savanorių pr. 380

Atidaryta Antano Sadecko fotografijų paro­ da „Pusę amžiaus tamsos”.

V.KUDIRKOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS JAUNIMO, MENO IR MUZIKOS SKYRIUS Sa­va­no­rių pr. 377, tel. 411 185

Iki rug­sė­jo pa­bai­gos veikia Os­val­do Jab­lons­kio ak­va­re­lės pa­ro­da RAŠYTOJŲ TĖVIŠKĖS.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kau­no ma­žo­ji g. 2, Vil­ki­ja, Kau­no r., tel. 556 400

Iki rug­sė­jo 1 d. vei­kia Rum­šiš­kių kultūros centro Pra­vie­niš­kių sky­riaus ke­ra­mi­kos bū­ re­lio darbų pa­ro­da.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ (iš­anks­ti­niai se­an­sai) – iki 23 d. 20.30 val. „Te­dis“ – iki 23 d. 12.15, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Viską pri­si­min­ti“ – iki 23 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ 3D (lie­t. k.) – iki 23 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30* val. (*tik 20, 22 d.). „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (lie­t. k.) – iki 23 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15 val. „Ab­ra­o­mas Lin­kol­nas. Vam­py­rų me­džio­to­ jas“ 3D – iki 23 d. 21.45 val. „Šo­kis hipho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – iki 23 d. 19.30* val. (*išsk. 20, 22 d.). „Šo­kis hipho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ – iki 23 d. 11.45, 14.30, 18.45 val.; 22 d. 22.45 val. „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“ – iki 23 d. 21 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – iki 23 d. 10.45 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 23 d. 11.15, 13.15, 16.45 val.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 Sveikinimų koncertas. 14.15 Savaitė. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Europos vidury. 19.30 „Longino ietis“ (4) (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 20.55 Sportas. 20.58 Orai. 21.00 Bėdų turgus. 22.00, 22.15 Dok. realybės s. „Šilko kelias“ (1). 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.15 Orai. 23.20 „Longino ietis“ (4) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3) (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Išdykę seniokai“ (N-7) (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.15 Romantinė komedija „Ambicinga blondinė“ (JAV, 2007 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.10 „Ponas Bynas“ (8) (N-7). 20.45 Karamelinės naujienos (N-7). 21.20 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „Įvykis“ (N-7). 0.30 „Skaičiai“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tedis“ (premjera) – iki 23 d. 11.30, 14, 16.30, 19.15, 21.30 val. „Sudie, mano karaliene“ (premjera) – iki 23 d. 21 val. „Nesunaikinami 2“ (išankstiniai kino sean­ sai ) – 19–23 d. 21.15 val. „Karališka drąsa“ 3D (liet. k.) – iki 23 d. 10.15, 13, 15.45 val. „Karališka drąsa“ ((liet. k.) – iki 23 d. 12.15, 14.45, 17.30, 20 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 23 d. 10.30, 13.15, 16, 18.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 23 d. 12, 16.45 val. „Mėnesienos karalystė“ – iki 23 d. 12.45, 18.15 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – iki 23 d. 15, 20.45 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 23 d. 11, 13.30 val. „Viską prisiminti“ – iki 23 d. 15.30, 18, 20.30 val.; 18 d. 23 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžioto­ jas“ 3D – iki 23 d. 18.45 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – iki 23 d. 14.15, 19.30 val. „Pakvaišęs tėtis“ – iki 23 d. 21.45 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Princesė ir varlius“ (liet. k.) – iki 23 d. 10.45 val. Bilieto kaina 6 Lt.

Kino centras „FORUM CINEMAS“

20 d. 21 val.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Moderni šeima“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Romantinė komedija „Tik draugai“ (JAV, Vokietija, 2005 m.). 12.50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 „Be namų“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Romantinė komedija „Gal tai meilė?“ (JAV, 2005 m.). 0.10 „Viešbutis „Babilonas“ (7). 1.20 „Kaltės kaina“. 2.10 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Raudonas dangus“ (k). 8.25 Skanus pokalbis (k). 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“. 16.00 „Amerikos talentai VI“.

DATOS (rugpjūčio 20 d.) 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Gyvenimo spalvos“. TV žurnalas. 21.25 Romantinė komedija „Gražuoliukas 2“ (Vokietija, 2009 m.) (N-14). 0.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 1.05 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.35 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Miesto kodas (k). 12.20 Mūsų miesteliai. Valkininkai (1). 13.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 15.00 Gintarinės batutos meistrai. Juozas Domarkas. 16.30 Mokyklos langas (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 17.25 Muzikos istorijos. Trise su... J.Brahmsu. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Panevėžio J.Miltinio dramos teatro spektaklis. V.Krėvė. „Žentas“ (1, 2). 20.55 Plieninės vertybės. „Lietuviški donkichotai“. 21.30 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Vlado Kalvaičio knygos „Sustiprinto režimo barakas“ pristatymas. 22.15 Drama „Mano geriausias priešas“ (Austrija, 2011 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Pinigų karta. 1.15 Muzikos pasaulio žvaigždės. Kamerinės muzikos vakaras. Iš LRT archyvų. F.Schuberto kvartetas „Mergaitė ir mirtis“.

10.00, 14.30 Teleparduotuvė. 10.15, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 11.10, 17.00 „Puma“. 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00 Aukščiausia pavara. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 19.00, 1.05 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Viena už visus“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo f. „Siaubas baubas 2“ (JAV, 2003 m.). 1.50 „Terjerai“. 2.40 „Tikri bičai“ (3).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“. 18.30 Kulinarinė laida „Mano virtuvė“ (1) (D.Britanija, 2012 m.). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 NemaRUS kinas. „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas“ (2). 22.30 „Mano puikioji auklė“. 23.00 „Gyvenimas pagal Harietą“ (2) (k). 0.00 „4400“ (N-7). 1.00 Sveikatos ABC.

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 22.35 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 10.15 „Gamink sveikiau!“ 10.55 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Dok. f. „Nuplauti didžiosios bangos. Tailando istorija“ (N-7). 15.45, 16.10, 0.05 Dok. f. „Mėnulio galia“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 18.45 Vasara su Asta. 19.45 Dok. f. „Generolas. Operacija „Mūras“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Lietuva tiesiogiai. 22.20 Vasara su Asta. 23.20 Reporteris. 0.02 Orai.

9.00 Sigitos virtuvė (k). 9.30 Muz. drama „Paryžius, 1936-ieji“ (N-7). 11.35 Melomano pusvalandis (k). 12.05 Komedija „Kietos mergiotės“ (N-7). 13.40 Telelaikraštis. 15.50 Nuotykių f. „Nimės sala“ (N-7). 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.55 Anim. f. „Pakrantės pasakos“ (N-7). 20.25 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Sankt Peterburgo demonai“. 23.25 Žinios (k). 23.45 Drama „Taikus karys“. 1.45 Drama „Trotskis“ (N-7).

7.00, 9.30, 17.30 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė. 8.45, 18.20, 20.20 Kauniečių akimis (k). 9.00 Lietuva – poezijos skambesy (k). 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokas juokais“. 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 18.30 Muzikinė vaivorykštė. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas“. 22.30 „Mano puikioji auklė“. 23.00 „Gyvenimas pagal Harietą“ (k). 0.00 „4400“. 1.00 Sveikatos ABC (k).

8.00 Drama „Dvi dienos Paryžiuje“ (Vokietija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 9.45 Trileris „Išpirka“ (D.Britanija, Kanada, 2007 m.) (N-14). 11.25 Veiksmo drama „Septyni kardai“ (Singapūras, 2005 m.) (N-14). 18.00 Romantinė komedija „Kai mes susitikome“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 20.30 Kriminalinė drama „Pasikėsinimas į Ričardą Niksoną“ (JAV, Meksika, 2004 m.) (N-14). 22.40 Nuotykių komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00, 14.50 Vimbldono legendos. 15.40 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Snetterton). 16.50 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Snetterton). 17.25 Lietuvos krepšinio lyga. Pusfinalis. Šiaulių „Šiauliai“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. 1-osios finalo rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.15, 21.45 Sportas LT. 22.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“. Pramoginis TV šou. 23.15 Klubų karaliai. „Manchester United“.

1893 m. gimė Vytautas Pranas Bičiūnas, dailininkas, teatro veikėjas, rašytojas, dailės ir literatūros kritikas. 1899 m. gavus gubernatoriaus leidimą, pirmą kartą Lietuvoje buvo viešai suvaidintas spektaklis lietuvių kalba „Amerika pirtyje“. 1913 m. gimė Meilė Lukšienė, lietuvių literatūros tyrinėtoja. 1920 m. gimė kardinolas Vincentas Sladkevičius. 1926 m. gimė kalbininkas, baltistas Vytautas Mažiulis. 1944 m. gimė Indijos premjeras Radživas Gandis. 1948 m. gimė legendinės britų grupės „Led Zeppelin“ lyderis, dainininkas Robertas Plantas. 1974 m. gimė amerikiečių aktorė Amy Adams. 1980 m. mirė prancūzų dainininkas Joe Dassinas. 1991 m. Estijoje atkurta nepriklausomybė.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palanki diena įvairiems darbams, susijusiems su intelektine veikla, užplūs naujų idėjų lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Jautis (04 21–05 20). Esate neįprastos nuotaikos, užplūs mintys apie gyvenimo prasmę, kankins melancholiškas ilgesys. Galbūt sutiksite žmogų, kuris jus sužavės. Dvyniai (05 21–06 21). Galbūt jums bus pasiūlytas darbas. Daugiau dėmesio skirkite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Būsite ne itin emocionalus. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad pasiekti ką nors reikšminga neįmanoma. Gyvenimas atrodys beprasmis ir nuobodus. Kol kas išsvajotos aukštumos nepasiekiamos. Liūtas (07 23–08 23). Viskas erzins ir pykdys. Galite nesulaikyti savo emocijų, nekontroliuoti elgesio. Bus nelengva išlikti ramiems. Antra dienos pusė bus ramesnė. Mergelė (08 24–09 23). Jausitės patenkintas savo gyvenimu, tuo, ką jau turite ir ko siekiate. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Svarstyklės (09 24–10 23). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Neužrieskite nosies. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena bendrauti su jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Šiandien viskas jūsų rankose. Šaulys (11 23–12 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Apmąstykite praeities įvykius. Nemalonūs dalykai nepasikartos, jei drąsiai ranka numosite į prietarus ir baimes. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai bei konfliktai su jaunais žmonėmis. Nebandykite kakta pramušti sienos. Vandenis (01 21–02 19). Aplinkinių pripažinimas ir įvertinimas turės daug įtakos jūsų karjerai. Dėl jūsų gebėjimo teisingai pasirinkti puikiai seksis visi darbai. Viskas jūsų rankose. Žuvys (02 20–03 20). Laikas pasinerti į svajonių pasaulį, pailsėti. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui.


Orai

Savaitės pradžioje Lietuvoje šiek tiek atvės ir palis. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Bus vidutiniškai šilta. Oro temperatūra sieks 21–23 laipsnius šilumos. Antradienį vietomis palis, bus kiek vėsiau. Naktį temperatūra bus 10–14, dieną pakils iki 19–20 laipsnių šilumos.

Šiandien, rugpjūčio 20 d.

+22

+21

Telšiai

+22

Šiauliai

Klaipėda

+21

Panevėžys

+21

Utena

+23

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.04 20.38 14.34 9.46 21.03

233-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 133 dienos. Saulė Liūto ženkle.

+23

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +33 Berlynas +35 Brazilija +25 Briuselis +28 Dublinas  +21 Kairas +34 Keiptaunas  +15 Kopenhaga +25

Londonas +27 Madridas +38 Maskva  +19 Minskas +24 Niujorkas +26 Oslas  +21 Paryžius +32 Pekinas +30

orai kaune šiandien

Praha +34 Ryga  +19 Roma +33 Sidnėjus +20 Talinas  +16 Tel Avivas +33 Tokijas  +31 Varšuva  +31

+22

+23

Vėjas

1–6 m/s

Marijampolė

Vilnius

+23

Alytus

Vardai Bernardas, Beržas, Neringa, Svajūnė, Tolvinas.

Dre­bė­jo že­mė

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+21

+23

+21

+20

4

+16

+20

+19

+14

3

+18

+21

+19

+18

4

rytoj

poryt

In­do­ne­z i­j os cent­r i­nę Su­l a­ve­s io pro­ vin­c i­j ą šeš­t a­d ie­n į su­pur­tė 6,6 ba­lo že­m ės dre­b ė­j i­m as. Apie tai pra­n e­ šė JAV geo­lo­g i­j os tar­ny­b a. Po­ž e­m i­ niai smū­g iai, ku­r ių epi­cent­ras bu­vo už 56 ki­lo­met­r ų į piet­r y­č ius nuo Pa­ lu mies­to, o ži­d i­nys – 20 ki­lo­met­r ų gy­ly­j e, bu­vo už­f ik­s uo­t i sek­m a­d ie­n į apie 17.40 val. vie­tos (12.40 val. Lie­ tu­vos) lai­k u. In­do­ne­z i­j a yra įsi­k ū­r u­ si seis­m iš­k ai ak­t y­v ia­me va­d i­n a­m a­ ja­m e Ra­m io­j o van­d e­ny­n o ug­n ies žie­do re­g io­ne, ku­r ia­me daž­n i ug­n i­ kal­n ių iš­s i­ver­ž i­m ai ir že­mės dre­b ė­ ji­m ai. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

„Mis Pa­sau­lis“ ka­rū­na pa­si­puo­šė ki­nė „„Šė­lio­ji­mai: pa­plū­di­mį tris sa­vait­ga­lio die­nas bu­vo oku­pa­vęs fes­ti­

va­lis „Kark­lė Li­ve Mu­sic Beach“.

Vytauto Petriko nuotr.

Fies­ta pa­jū­ry­je – be au­kų As­ta Dy­ko­vie­nė

a.dykoviene@diena.lt

Re­gio­ni­nia­me par­ke Kark­lė­je tris die­nas šė­lo apie 10 tūkst. pa­plū­ di­mio mu­zi­kos fes­ti­va­lio da­ly­vių. Me­di­kai dar­bo tu­rė­jo ypač daug, ta­čiau rim­tes­nių in­ci­den­tų iš­veng­ ta. Pap­lū­di­mio mu­zi­kos šven­tė į pa­ jū­rį su­trau­kė įspū­din­gą mi­nią žmo­ nių, to­dėl su­val­dy­ti tiek šė­lio­jan­čių links­muo­lių bu­vo su­dė­tin­ga. „Mū­sų eki­pa­žas nuo­lat bu­di, bet iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl in­ci­ den­tų Kark­lės fes­ti­va­ly­je po­li­ci­ jo­je bent iki sek­ma­die­nio po­pie­ tės neuž­re­gist­ruo­ta“, – pa­tvir­ti­no po­li­ci­jos bu­dė­to­jas. „Ne­ti­kė­to chao­so, ku­ris bū­tų iš­mu­šęs iš rit­mo, tik­rai ne­bu­vo. Bent jau iki sek­ma­die­nio po­pie­tės vis­kas vy­ko la­bai sklan­džiai, ti­ki­ mės, kad vis­kas taip ir vyks iki ga­ lo“, – ti­ki­no ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­ rius Man­tas Ka­ni­šaus­kas. Vis dėl­to grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai iš Klai­pė­dos į ren­gi­nį pa­jū­ry­je sku­bė­jo ne kar­tą. „Te­ko pa­gel­bė­ti per daug iš­gė­ ru­siems al­ko­ho­lio, pa­dė­ti su­muš­

tiems ar šiaip su­si­ža­lo­ju­siems as­ me­nims“, – tvir­ti­no grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kė. Šie­met pir­mi me­tai, kai ne­pil­ na­me­čiai į ren­gi­nį ne­bu­vo įlei­ džia­mi be suau­gu­sių­jų pa­ly­dos. Žmo­gus, at­ly­dė­jęs as­me­nį, jau­ nes­nį nei 18 me­tų, tu­rė­jo pa­si­ra­ šy­ti prie ka­sos, kad už tą jau­nuo­lį jis bus at­sa­kin­gas vi­sas fes­ti­va­lio die­nas. „Šie­met ap­sau­ga dir­bo kruopš­ čiau, bu­vo tik­ri­na­mos kup­ri­nės, žiū­ri­ma, ar į plas­ti­ki­nius mi­ne­ ra­li­nio van­dens bu­te­lius ne­pri­ pil­ta svai­gių­jų gė­ri­mų“, – tei­gė or­ga­ni­za­to­riai. Gir­tų mau­dy­nių jū­ro­je, kaip tei­gia­ma, taip pat iš­veng­ta. Kark­ lės pa­plū­di­my­je bu­vo įreng­ti spe­ cia­lūs bokš­te­liai, iš ku­rių gel­bė­to­ jai ga­lė­jo ste­bė­ti, ar kas nors per daug ap­svai­gęs ne­ke­ti­na lįs­ti į jū­ rą mau­dy­tis. „Su­si­rin­ko la­bai po­zi­ty­vi pub­li­ ka, ne to­kie ag­re­sy­vūs, kaip pa­si­ tai­ko ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se. Tie ren­gi­niai, ku­rie kai­nuo­ja, šiek tiek at­si­jo­ja tam tik­rus žmo­nes“, – pa­ste­bė­jo M.Ka­ni­šaus­kas.

„Mis Ki­ni­ja“ šeš­ta­die­nį iš­ko­vo­jo „Mis Pa­sau­lio“ ti­tu­lą – ji trium­ fa­vo sa­vo tė­vy­nė­je, po iš­kil­min­go kon­kur­so fi­na­lo, su­reng­to kal­na­ ka­sių mies­te Or­do­se Go­bio dy­ku­ mos pa­kraš­ty­je. Ki­nų kan­di­da­tę Yu Wen­xia pa­ skel­bus nu­ga­lė­to­ja, au­di­to­ri­ja, ku­ rią su­da­rė dau­giau­sia ki­nai, pra­trū­ ko džiaugs­mo šūks­niais, o dan­gų nu­švie­tė fe­jer­ver­kai. „Kai bu­vau ma­ža, jau­čiau­si la­ bai lai­min­ga, nes man pa­dė­jo tiek daug žmo­nių, ir vi­liuo­si, jog atei­ ty­je ga­lė­siu pa­dė­ti di­des­niam bū­

riui vai­kų jaus­tis lai­min­giems“, – į klau­si­mą, ko­dėl tu­rė­tų bū­ti ka­rū­ nuo­ta, at­sa­kė 23-ejų Yu Wen­xia, ku­ri sie­kia tap­ti mu­zi­kos mo­ky­ to­ja. Yu Wen­xia, ku­ri ta­po ant­rą­ja „Mis Pa­sau­lis“ iš Ki­ni­jos, per dvi va­lan­das tru­ku­sį fi­na­lą fu­tu­ris­ti­ nio sta­dio­no „Dongs­heng“ sce­no­ je pa­si­ro­dė su įspū­din­go­mis va­ka­ ri­nė­mis su­kne­lė­mis ir jau­di­na­mai pa­dai­na­vo žiū­ro­vams vie­ną po­pu­ lia­rią ki­nų dai­ną. Praė­ju­sių me­tų „Mis Pa­sau­lis“ – Ivian Sar­cos iš Ve­ne­sue­los – per­

„„Sa­va: Ki­ni­jo­je vy­ku­sia­me kon­kur­se trium­fa­vo ki­nė Yu Wen­xia. 

da­vė ka­rū­ną nau­jai ka­ra­lie­nei, vil­ kin­čiai žė­rin­čia mė­ly­na su­kne­le. La­žy­bi­nin­kų fa­vo­ri­te šia­me kon­ kur­se bu­vo „Mis Mek­si­ka“ Ma­ria­na Rey­no­so, bet jai ne­pa­vy­ko pa­tek­ ti tarp sep­ty­nių fi­na­li­nin­kių, nors ji pui­kiai pa­si­ro­dė per pir­muo­sius kon­kur­so eta­pus. Ant­ro­je vie­to­je li­ko „Mis Vel­sas“ Sop­hie Moulds, o tre­čio­je – „Mis Aust­ra­li­ja“ Jes­si­ ca Ka­ha­wa­ty. Kon­kur­se da­ly­va­vu­si gra­žiau­sio­ ji lie­tu­vai­tė Ra­sa Ve­re­niū­tė ne­pa­te­ ko į pus­fin ­ a­lį. AFP-BNS inf.

„Scanpix“ nuotr.

2012-08-20 Kauno diena  
Advertisement