Page 1

Lietuva

5p.

Meš­kiu­kų ­ de­san­tas ­ į Baltarusiją ­ per Lie­tu­vą ­ pra­skri­do ­ ne­pas­te­bė­tas.

Ekonomika E.Gent­vi­las: ­ šią sa­vai­tę bus ­ pa­si­ra­šy­tas ­ su­si­ta­ri­mas dėl SGD ter­mi­na­lo kran­ti­nės.

8p.

Pasaulis

9p.

Į Sau­do Ara­bi­ją at­vy­kęs Ira­no ­ pre­zi­den­tas pa­reiš­kė, ­ kad mu­sul­mo­nų ­ ša­lių ne­su­ta­ri­mais ­ nau­do­ja­si ­ „prie­šai“.

Londono olimpiada – sėkmingiausia­ nepriklausomos­ Lietuvos­ istorijoje.

10p.

Antradienis rugpjūčio 14, 2012 Nr. 189 (19748) Kaunodiena.lt 2 Lt

S.Stoš­kus: gal kau­nie­čiai ma­nęs la­bai ne­kei­kia? Spė­jęs ap­šil­ti nau­ ja­me po­ste Kau­ no pa­vel­do­sau­gi­ nin­kų va­das Svai­ ge­das Stoš­kus tei­ gia jau ma­tan­tis pir­muo­sius dar­ bo vai­sius. Nors 36 me­tų vil­nie­tis tei­ si­nin­kas pa­skir­tas dirb­ti lai­ki­nai, kol kas ne­nu­si­tei­kęs už­leis­ti vie­tos.

Lie­tu­viai už­stri­go Tur­ki­jo­je Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

An­ta­li­jos ku­ror­te 148 poil­siau­to­jai iš Lie­tu­vos vė­la­vo grįž­ti po ato­sto­ gų na­mo dėl neatsk­ri­du­sio iš Vil­ niaus lėk­tu­vo.

Tu­ris­tai, tarp ku­rių bu­vo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­ po­na­vi­čius, tu­rė­jo iš­skris­ti sek­ ma­die­nio ry­tą, ta­čiau oro uos­ te žmo­nės su­ži­no­jo, kad jų skry­dis at­šauk­tas. „Nie­kas nie­ko ne­paaiš­ ki­no, ko­dėl ati­dė­tas skry­dis. Oro uos­te pra­lau­kė­me iki 16 val. Pas­ kui ke­lio­nės or­ga­ni­za­to­riai mus ap­gy­ven­di­no vieš­bu­ty­je“, – pa­sa­ ko­jo į „Kau­no die­ną“ iš An­ta­li­jos pa­skam­bi­nu­si kau­nie­tė Vai­da.

4

Dienos citata „Ši­ta olim­pia­da, kaip ir vy­lė­mės, bu­vo pa­ti ra­ miau­sia ir pro­ble­mų ki­lo ma­žiau­siai“, – sa­kė Lie­tu­vos olim­pi­nės rink­ti­nės­ vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Da­lius­ Bar­kaus­kas.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

S.Stoš­kus Kul­tū­ros pa­vel­do de­ par­ta­men­to (KPD) Kau­no te­ri­ to­ri­niam pa­da­li­niui pra­dė­jo va­ do­vau­ti nuo pa­va­sa­rio, pa­kei­tęs Ire­ną Vaš­ke­lie­nę. Ką jis jau pa­ste­ bė­jo Kau­no ar­chi­tek­tū­ ros pei­za­že?

2

12p.

„„Įsi­va­žia­vo: ke­tu­ris mė­ne­sius KPD Kau­no te­ri­to­ri­niam pa­da­li­niui va­do­vau­jan­tis S.Stoš­kus dar ne­no­ri grįž­ti

dirb­ti į Vil­nių. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


2

Antradienis, rugpjūčio 14, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

9

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Po­li­ci­jai įkliu­vo Kau­no mies­to ir ra­jo­no de­ga­li­nes ap­vo­gęs 24 me­ tų jau­nuo­lis. Pa­rei­gū­nai nea­be­jo­ ja, kad jis ga­li bū­ti pa­da­ręs ir dau­ giau nu­si­kal­ti­mų.

„„Įta­ria­ma­sis: 24 me­tų D.M. su­

lai­ky­ti pa­dė­jo vi­suo­me­nė. 

Po­li­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

vo iš de­ga­li­nės – 400 li­tų. Pa­sak S.Zai­ki­no, bend­ras pa­da­ry­tos ma­ te­ria­li­nės ža­los dy­dis dar neaiš­ kus. Įta­ria­ma­sis de­ga­lus vog­da­vo iš įvai­rių de­ga­li­nių skir­tin­guo­se Kau­no mik­ro­ra­jo­nuo­se. Kai ku­rios by­los pra­dė­tos ki­tuo­se ko­mi­sa­ria­ tuo­se. Da­bar jos jun­gia­mos į vie­ ną. Kau­no ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­tas taip pat ren­gia­si per­duo­ti by­lą iš Kar­mė­la­vos de­ga­li­nės. Jau­nuo­lis bu­vo su­lai­ky­tas pa­ dedant vi­suo­me­nei. Įta­ria­ma­sis anks­čiau bu­vo teis­tas, ta­čiau teis­ tu­mas jau iš­ny­kęs. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­šo at­si­ liep­ti žmo­nes, ką nors ži­nan­čius apie ki­tas, gal­būt šio as­mens pa­ da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas ir pa­skam­bin­ti tel. (8 37) 303 280, (8 37) 303 282, (8 37) 303 260.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Radvilėnų plentas baigtas remontuoti Rad­vi­lė­nų plen­te ke­li­nin­kai pa­ klo­jo nau­ją as­fal­to dan­gą, pa­kei­tė bor­te­lius, at­nau­ji­no ša­li­gat­vius. Pa­sak Mies­to tvar­ky­mo sky­ riaus at­sto­vų, dar­bai to­liau tę­ sia­mi Pa­ne­rių g. Iki rugp­jū­čio pa­ bai­gos bus nu­ties­ta nau­ja as­fal­to

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

23

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

– Prieš ke­tu­ris mė­ne­ 1 sius pra­dė­jo­te va­do­ vau­ti KPD Kau­no te­ri­to­ri­niam

„„Sut­var­kė: Rad­vi­lė­nų plen­te ke­li­nin­kai užtruko daugiau nei mėnesį.

Dau­giau nei prieš mė­ne­sį pra­dė­ta Rad­vi­lė­nų plen­to re­konst­ruk­ci­ja baig­ta, o Pa­ne­rių gat­vė­je re­mon­ to dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti iki šio mė­ne­sio pa­bai­gos.

0,25

S.Stoš­kus: gal ka ma­nęs la­bai ne­ke

Policija pri­čiup­o dy­ze­li­no va­gį

Pa­sak Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vų, nu­sta­ty­ ta, kad pa­sku­ti­nė­mis lie­pos ir pir­ mo­sio­mis rugp­jū­čio die­no­mis 24 me­tų D.M. vo­gė de­ga­lus iš de­ga­ li­nių. Įta­ria­ma­sis į de­ga­li­nes at­vyk­da­ vo au­to­mo­bi­liu „VW Golf TDI“, valst. Nr. CGG 401, ta­čiau paaiš­ kė­jo, kad nu­me­riai bu­vo su­klas­ to­ti. Daž­niau­siai jau­nuo­lis de­ga­ lus pil­da­vo ne į au­to­mo­bi­lio ba­ką, o į ba­ga­ži­nė­je lai­ky­tas tal­pyk­las. Per de­vy­nias die­nas jau­nuo­lis ap­šva­ri­no sep­ty­nias de­ga­li­nes. Lai­mi­kį tuč­tuo­jau par­duo­da­vo. „Jis ži­no­jo, kad de­ga­li­nė­se įreng­ tos vaiz­do ka­me­ros, ta­čiau ti­kė­ jo­si, kad jo nie­kas ne­ras, nes au­ to­mo­bi­lio vals­ty­bi­niai nu­me­riai su­klas­to­ti. Vei­do neat­pa­žins, nes ke­pu­rai­tė su sna­pe­liu už­maukš­ lin­ta ant akių“, – pa­sa­ko­jo Ža­ lia­kal­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ to lai­ki­nai Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­tis Sta­ nis­lo­vas Zai­ki­nas. Di­džiau­sia su­ma, ku­rios ne­ su­mo­kė­jęs įta­ria­ma­sis iš­va­žia­

0

Anglies monoksidas (CO)

dan­ga gat­vės at­kar­po­je tarp De­ mok­ra­tų g. ir Au­ku­ro g. Šiuo me­tu duo­bių re­mon­to dar­ bai vyk­do­mi Eu­ro­pos pr. at­kar­po­ je prie Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­ pek­ci­jos. Pa­vo­jin­giau­sios duo­bės tvar­ko­mos Aukš­tai­čių g. bei Ge­ le­žin­ke­lio g. Šią sa­vai­tę re­mon­to dar­bai vyks Bir­že­lio 23-io­sios g., K.Bar­šaus­ko g. ir Rad­vi­lė­nų pl. at­kar­po­je tarp Zoo­lo­gi­jos so­do ir Tu­ne­lio g. KD inf.

AB „Kauno energija“ praneša Nuo rugpjūčio 16 d. 00 val. iki 16 val. vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu higienos normų HN 24:2003 VII skyriumi dėl legioneliozės prevencijos Kauno miesto centralizuotame šilumos tiekimo tinkle padidinsime tiekiamo šilumnešio temperatūrą (šilumos šaltinyje) iki 80°C. Padidintos temperatūros šilumnešis šilumos vartotojus pasieks skirtingu laiku, priklausomai nuo šilumos vartotojo vietos, galimas vėlavimas iki rugpjūčio 17 d. Prašom už pastato šilumos ūkį atsakingus asmenis ar pastato karšto vandens sistemų prižiūrėtojus užtikrinti temperatūros padidinimą pastato Užs. 1002062 karšto vandens sistemoje iki 66°C.

pa­da­li­niui, kol bus pa­skir­tas nuo­la­ti­nis va­do­vas. Gal jau pa­ skelb­tas nau­jo va­do­vo paieš­kos kon­kur­sas? – Sa­ko­ma, kad nė­ra nie­ko pa­sto­ ves­nio už lai­ki­nu­mą. Žiū­rė­si­me, yra dar daug ne­nu­veik­tų dar­bų. Yra min­čių pa­dir­bė­ti il­giau, mū­sų sri­ ty­je, ku­ri yra la­bai reg­la­men­tuo­ta, taip grei­tai dar­bo vai­sių ne­pa­si­ma­ to. Jei ne­bū­tų tiek daug dar ne­pa­ da­ry­tų dar­bų, šis dar­bas man bū­tų vi­siš­kai neį­do­mus. Gal kau­nie­čiai po tų ke­tu­rių mė­ne­sių ma­nęs la­bai ne­kei­kia?

– At­vy­kęs į Kau­ną kal­bė­jo­te, kad čia dir­ban­tiems pa­vel­do­ sau­gi­nin­kams trū­ko ju­ris­to. – Taip, kai ku­riems spren­di­mams tik­rai trūk­da­vo tei­si­nio pa­grin­do. Be to, kaip ži­no­me, yra iš­kel­tos ke­ lios bau­džia­mo­sios by­los, pa­reikš­ ti ke­tu­ri įta­ri­mai ga­li­mai pa­da­rius nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Dau­go­ka... Va­di­na­si, pro­ble­ma bu­vo ir rei­kė­jo ją spręs­ti. To­dėl čia, Kau­ne, ir at­ si­ra­dau. Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­ tai sau­go­mi tei­siš­kai, o ne po­li­tiš­ kai ar pan. Na­tū­ra­lu, kad ap­sau­ga tu­ri bū­ti „ju­ri­di­fi­kuo­ta“, iš­dės­ty­ta raš­tu, pa­grįs­ta ob­jek­ty­viais fak­ti­ niais duo­me­ni­mis, o priim­ti spren­ di­mai pa­grįs­ti ga­lio­jan­čio­mis tei­sės nor­mo­mis. Mies­tie­čius la­biau­siai skau­di­na ne pa­ts fak­tas, kad „ne, taip da­ry­ti yra ne­tei­sė­ta ir ne­ga­ li­ma“, bet tai, kad „Jo­nui ne­ga­li­ ma, bet ge­ram žmo­gui Pet­rui te­bū­ nie išim­tis“. Tvar­ka yra tvar­ka, ir ji vi­siems tu­ri bū­ti vie­no­da. Kaip ir Ke­lių eis­mo tai­syk­lės – jos ga­lio­ja vie­no­dai vi­siems. – Kal­ba­ma, kad pra­dė­jus jums va­do­vau­ti vers­li­nin­kų, gy­ven­ to­jų sta­ty­bų, re­konst­ruk­ci­ jų pro­jek­tai pra­dė­jo stum­tis į prie­kį. – Sun­ku ob­jek­ty­viai pa­sa­ky­ti, nes iki tol Kau­ne ne­dir­bau. Vis dėl­to pa­da­riau ly­gi­na­mą­ją ana­li­zę. Pas­ kam­bi­nau į KPD Vil­niaus te­ri­to­ri­ nį pa­da­li­nį, ku­ris da­ro tą pa­tį, ką ir mes. Pa­gal tai, į kiek raš­tų mes at­ sa­ko­me, kiek prii­ma­me spren­di­mų, iš­duo­da­me są­ly­gų ar lei­di­mų, be­ veik dvi­gu­bai len­kia­me Vil­nių. Kai ko­le­gų klau­siau, sa­kė, kad Kau­ ne nie­ka­da ne­bū­da­vo to­kių srau­ tų. Žmo­nės pra­dė­jo ne­šti pro­jek­tus, ma­nau, kad pa­vy­ko ati­da­ry­ti už­ tvan­ką. Pa­si­kal­bu su ar­chi­tek­tais, jie mi­nė­jo, kad bu­vo del­sia­ma ne­šti de­rin­ti įstri­gu­sius pro­jek­tus, lauk­ ta ge­res­nių lai­kų. Ki­ti atei­na pra­šy­ti iš­duo­ti są­ly­gas pla­nuo­ja­miems pro­ jek­tams. Anks­čiau jie daž­nai iš­girs­ da­vo: „Ne, ne­sta­ty­si­te, ne­ga­li­ma.“ Ypač pa­gau­sė­jo re­no­va­ci­jos, sto­ gų ir pa­lė­pių re­konst­ruk­ci­jos, at­si­ jun­gi­mo nuo cent­ra­li­zuo­to šil­dy­mo pro­jek­tų. Lau­ko ka­vi­nės la­bai ak­ty­ vios, rek­la­mos de­ri­ni­mo pro­jek­tai. – Ar yra daug no­rin­čių­jų Kau­ne sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ką nors

„„Vizija: S.Stoškus mano, kad galima būtų atstatyti autentišką Kauno pilį.

sta­ty­ti, re­konst­ruo­ti, at­nau­ jin­ti? Gal­būt Kau­no se­na­mies­ tis, Nau­ja­mies­tis ne­tru­kus ims gra­žė­ti? – Vi­si vers­li­nin­kų, gy­ven­to­jų ar ar­ chi­tek­tų ap­si­lan­ky­mai, są­ly­gų pra­ šy­mai, ti­kė­ki­mės, virs vai­siais. Pir­ mus dai­gus jau ga­li­ma ma­ty­ti. Štai tvar­ko­mas Vil­niaus gat­vės 10-asis na­mas. Ačiū Die­vui, kad yra vers­ li­nin­kų, ku­rie to ima­si. Pas­ku­ti­nes die­nas gy­ve­na Kau­no vai­duok­liai – „Bri­ta­nikos“ ir „Res­pub­li­kos“ pa­ sta­tai. Šiuo me­tu de­ri­na­me pro­ jek­ti­nius pa­sta­tų, ku­rie tu­rė­tų at­si­ras­ti šių monst­rų vie­to­je, pa­ siū­ly­mus. Kai tik tu­rė­si­me ma­ke­ tus, bū­ti­nai pri­sta­ty­si­me mies­tie­ čiams. Tik­rai ne­nu­tiks dar kar­tą taip, kad kas nors nu­spręs už kau­ nie­čius, kas, kur ir kaip tu­ri bū­ ti sta­to­ma. – Ar bu­vo pa­siū­ly­mų kaž­ką sta­ty­ti, ku­riems bu­vo pa­sa­ky­ ta „ne“? – Bu­vo to­kių at­ve­jų. Su­si­ki­bo­me dėl „Tech­no­po­lio“ nau­jo kor­pu­so sta­ ty­bos S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ ro­mo te­ri­to­ri­jo­je. Bu­vo ir smul­kes­ nių, dis­ku­tuo­ti­nų ke­ti­ni­mų – dėl pa­lė­pių, tū­ri­nių stog­lan­gių, rek­ la­mų įren­gi­mo. Ran­da­me ir to­kių spren­di­mų, ku­riuo­se tik­rai kve­pia kri­mi­na­lu, bet spren­di­mams jau suė­ju­si 10 me­tų se­na­tis. Ki­ta ver­ tus, rei­kia žiū­rė­ti į prie­kį, orien­tuo­ tis į po­zi­ty­vą, kur­ti pri­dė­ti­nę ver­tę, o ne mė­ty­ti ak­me­nis. Per 20 me­tų ak­me­nų pri­si­mė­tė­me į va­lias, da­ bar me­tas juos rink­ti. – Kiek­vie­na­me ob­jek­te vers­li­ nin­kus do­mi­na pel­nas. Jų už­ mo­jai gal­būt ne vi­sa­da nau­ din­gi pa­vel­dui. Kaip pa­vyks­ta su­tar­ti? – Vers­li­nin­kų pro­jek­tus daž­nai stab­do­me ne mes, o ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai, kai­my­nai, ku­rie bi­jo, kad juos ap­gaus. Man daž­nai ten­ ka bū­ti taik­da­riu, ku­ris sie­kia juos su­so­din­ti prie vie­no sta­lo. Vers­li­

nin­kams sa­kau: „No­ri­te sta­ty­ti, no­ri­te pa­da­ry­ti vers­lą, bū­ki­te ma­ lo­nūs, pa­da­ry­ki­te ir mies­tui kaž­ką ge­ra, su­tvar­ky­ki­te ša­lia sto­vin­čio kai­my­nų na­mo sie­ną ar sto­gą.“ Ta­ da gy­ven­to­jai at­si­lei­džia, at­si­ran­ da dia­lo­gas. O siek­ti pel­no yra la­bai svei­kin­ti­na, – tai ir dar­bo vie­tos, ir mo­kes­čiai, ir in­ves­ti­ci­jos į pa­sta­to fa­sa­dą, į mies­to plėt­rą. Tik vis­kas tu­ri bū­ti da­ro­ma są­ži­nin­gai, tei­sė­ tai ir kul­tū­rin­gai. Lau­ki­nio ka­pi­ta­liz­mo lai­kai bai­ gė­si, da­bar mes gy­ve­na­me anks­ty­ vo so­cia­li­nio ka­pi­ta­liz­mo lai­ku, čia ga­lio­ja si­ner­gi­jos prin­ci­pai – ma­no vers­las duo­da nau­dos ne tik man, bet ir kai­my­nui, mies­tui, vals­ty­bei.

Svaigedas Stoškus:

Lau­ki­nio ka­pi­ta­liz­ mo lai­kai bai­gė­si, da­bar mes gy­ve­na­ me anks­ty­vo so­cia­ li­nio ka­pi­ta­liz­mo lai­ku. – Ar ga­li Se­na­mies­ty­je ir Nau­ ja­mies­ty­je iš­kil­ti nau­jų, šiuo­ lai­ki­nės ar­chi­tek­tū­ros na­mų, ant­sta­tų, prie­sta­tų? – Jei sto­vi mū­sų po­žiū­riu ver­tin­gas pa­sta­tas, ne­la­bai lei­si­me jį griau­ti. Jei sta­ti­nio ne­li­kę, na­tū­ra­lu, kad ten anks­čiau ar vė­liau at­si­ras pa­sta­tas. Nau­jas sta­ti­nys sa­vo tū­riais, už­ sta­ty­mu ir ko­ky­be ne­ga­lės di­so­nuo­


3

Antradienis, rugpjūčio 14, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

au­nie­čiai kei­kia? gat­vė­je. Tai vi­siš­kas ap­si­lei­di­mas, mies­to gė­da. Pa­ra­šiau griež­tą raš­ tą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui. Iš sa­vi­val­dy­bės ga­vo­ me to­kį nu­si­mui­li­nan­tį nuo at­sa­ ko­my­bės at­sa­ky­mą, kad pa­sta­tus tu­ri pri­žiū­rė­ti sa­vi­nin­kai ar juos ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės. Žiū­rė­ si­me, kuo baig­sis su­si­ra­ši­nė­ji­mas. Tu­ri­me tei­sę im­tis san­kci­jų, gal­būt skir­si­me bau­dą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, jei ne­siims prie­mo­nių. Ki­ta ver­tus, ten, sa­vi­ val­dy­bė­je, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riai kei­tė­si, rei­kia duo­ti žmo­gui įsi­ dirb­ti. Ta­čiau mies­tie­čiai iš­si­rin­ko sa­vo at­sto­vus, mo­ka jiems al­gą, kad jie tvar­ky­tų jų mies­tą. Už ką jie gau­na pi­ni­gus? Ro­dy­mas pirš­tu vie­nų į ki­tus pas mus Kau­ne tur­būt yra ant­ra pa­gal po­pu­lia­ru­mą spor­ to ša­ka po krep­ši­nio.

Tomo Raginos nuotr.

ti su ap­lin­ka, iš­kris­ti iš kon­teks­to. Ar ver­ta imi­tuo­ti se­no­vę, at­sta­ti­nė­ ti ki­či­nius se­nus pa­sta­tus – dis­ku­ tuo­ti­na. Ge­riau­sias pa­vyz­dys, kaip nau­ja su­de­rin­ta su se­nu – Jė­zui­tų gim­na­zi­jos prie­sta­tas, pro­jek­tuo­tas Gin­tau­to Nat­ke­vi­čiaus. – Išei­tų, kad vi­suo­se lais­vuo­se skly­puo­se, kur gal­būt anks­čiau sto­vė­jo pa­sta­tai, ga­li­ma sta­ty­ti kaž­ką nau­ja? – Jei tai ne­prieš­ta­rau­ja tei­sės ak­ tams, vis­kas ge­rai. Ki­tas rei­ka­las, jei kaž­kur sto­vė­jo prieš ke­lis šim­tus me­tų na­mas, o da­bar ten yra gra­ žus skve­re­lis. Kiek­vie­nu at­ve­ju rei­ kia žiū­rė­ti at­ski­rai. Ga­lų ga­le, kaip ir ką no­ri ma­ty­ti mies­te, tu­ri ap­si­ spręs­ti mies­tie­čiai, tai – jų mies­ tas. O mes, „biu­rok­ra­tai“, jau tik jų va­lios įgy­ven­din­to­jai, pri­va­lan­ tys žiū­rė­ti, kad vis­kas bū­tų tei­sė­ta ir tei­sin­ga. Aš taip su­pran­tu vals­ ty­bės tar­ny­bos pa­grin­di­nį prin­ci­ pą – vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos tar­nau­ ja žmo­nėms. – Po va­di­na­mo­jo stik­lai­nio skan­da­lo bu­vo pa­reikš­ta, kad Lais­vės alė­jo­je pa­sta­tų tū­riai ne­ga­li bū­ti kei­čia­mi. Nau­jų ant­sta­tų, prie­sta­tų šio­je mies­ to vie­to­je dau­giau ne­bus? – Lais­vės alė­ja pa­ten­ka į Nau­ja­ mies­čio ap­sau­gos te­ri­to­ri­ją. Da­bar ver­ti­ni­mo ta­ry­ba ren­gia Nau­ja­ mies­čio ver­ti­ni­mo ak­tą. Pa­žiū­rė­si­ me, ar jis šiek tiek li­be­ra­li­zuos už­ sta­ty­mą, ar ne. Vis dėl­to su­ti­ki­te, ne­ga­li­ma, kad vie­to­je triaukš­čio na­mo iš­dyg­tų de­vy­naukš­tis. Reikš­ min­gų po­ky­čių tik­rai ne­bus, kei­sis tik de­ta­lės. O vi­di­nius kie­mus rei­ kia tvar­ky­ti iš es­mės. – Kau­no cent­re yra ne vie­nas ap­leis­tas na­mas, ku­rio vos be­ si­lai­kan­čiuo­se bal­ko­nuo­se ža­ liuo­ja ber­že­liai. Ko­dėl to­le­ruo­ ja­ma to­kia si­tua­ci­ja? – Ber­že­lių, ku­rie juo­ki­na tu­ris­tus, yra ir Lais­vės alė­jo­je, ir Vil­niaus

– Ne­se­niai Nau­jamies­čio ap­ sau­gos ri­bos pra­plės­tos iki Ge­le­žin­ke­lio sto­ties. Šio­je te­ ri­to­ri­jo­je yra ne­ma­žai ap­leis­tų ob­jek­tų, net tik­rų lūš­nų. Ir vi­ sa tai – rep­re­zen­ta­ci­nė­je Kau­ no zo­no­je. Ar anks­čiau pa­reng­ ti de­ta­lie­ji pla­nai, nu­ma­tan­tys šio­je zo­no­je nau­ją sta­ty­bą, tu­ rės bū­ti per­da­ry­ti? – Tei­sės ak­tai ne­ga­lio­ja at­ga­li­ne tvar­ka. Vi­si anks­čiau pa­reng­ti de­ ta­lie­ji pla­nai, iš­duo­ti sta­ty­bos lei­ di­mai yra tei­sė­ti. Da­bar Nau­ja­ mies­čio ap­sau­gos zo­no­je ri­bo­ja­mas nau­jų pa­sta­tų aukš­tis, jis ne­ga­li vir­šy­ti 26 met­rų. An­tai „Res­pub­ li­kos“ vieš­bu­tis yra aukš­tes­nis, jis ga­lė­tų toks lik­ti. Bet ir ar­chi­tek­ tams jis ne­pa­tin­ka, to­dėl da­lis vir­ šaus bus nuar­dy­ta, vi­du­rys bus iš­ griau­tas, pa­sta­tas bus že­mes­nis. Vers­li­nin­kai tu­ri bū­ti suin­te­re­suo­ti ne vien kvad­ra­tais, bet ir tuo, kad sta­ti­nio ar­chi­tek­tū­ra bū­tų ko­ky­biš­ ka. Jei pa­sta­tas bus bai­sus, jis bus nuo­sto­lin­gas, nes už­sie­nie­tis nea­ teis čia gy­ven­ti. – Šiuo me­tu yra pa­skelb­tas Kau­no kong­re­sų rū­mų vie­tos pa­rin­ki­mo kon­kur­sas. Ke­lios iš siū­lo­mų vie­tų – Se­na­mies­ tis prie pi­lies, Ne­mu­no sa­la. Ar kong­re­sų rū­mai ga­lė­tų čia at­si­ras­ti? – Sta­ty­ti kong­re­sų rū­mus Ne­mu­ no sa­lo­je bū­tų vi­siš­kai ydin­ga, nes čia jau sto­vi „Žal­gi­rio“ are­na. Tai pa­ts pro­tin­giau­sias vi­sų lai­ kų Kau­no sta­ti­nys, jis nu­kon­ku­ra­ vo Vil­niaus ir ki­tų re­gio­nų are­nas. Vil­nius ta­po pro­vin­ci­ja, ge­riau­si ir di­džiau­si ren­gi­niai vyks­ta Kau­ne. „Žal­gi­rio“ are­no­je kuo pui­kiau­siai ga­li vyk­ti ir kon­fe­ren­ci­jos. Jie tu­ri tam vi­są ge­riau­sią pa­sau­li­nio ly­gio inf­rast­ruk­tū­rą. Apsk­ri­tai, kong­re­ sų rū­mų sta­ty­ba yra pi­ni­gų švais­ ty­mas, Kau­nas nė­ra toks tur­tin­gas, kad ga­lė­tų sta­ty­ti nau­jus pa­sta­tus. Tu­ri­me spor­to ha­lę, ku­ri pra­ra­do sa­vo ak­tua­lu­mą pa­sta­čius are­ną. Ha­lė yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­ tas, jei ne­bus nau­do­ja­mas, su­nyks. Tu­ri­me pa­sau­li­nio ly­gio ar­chi­tek­ tus, ne­per­da­ry­si­me ha­lės vi­daus

ir ne­pri­tai­ky­si­me jos kong­re­sų rū­ mams? Bus tik­rai pi­giau, nei sta­ ty­ti nau­jus rū­mus, ku­riems sta­ty­ti ne­ma­tau jo­kio ra­cio­na­laus ir lo­giš­ ko paaiš­ki­ni­mo. – Ar ap­skri­tai ga­li­ma Ne­mu­no sa­lo­je kaž­ką dar sta­ty­ti? – Sa­la yra Nau­ja­mies­čio vi­zua­li­ nės ap­sau­gos pa­zo­ny­je. Ja­me drau­ džia­ma sta­ty­ti sta­ti­nius, ku­rie truk­dy­tų ap­žvelg­ti kul­tū­ros pa­vel­ do ob­jek­tą – Nau­ja­mies­tį. Iš prin­ ci­po sta­ty­ba čia ga­li­ma, juo­lab kad vie­nas pa­sta­tas jau yra. Kiek­vie­nu at­ve­ju spręs­tu­me, ką leis­ti sta­ty­ti, ką – ne. Tik­rai ne­bū­tų pa­kenk­ta, jei bū­tų pa­sta­ty­tos vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės, prie­plau­ka ar ko­kia jau­ ki ka­vi­nu­kė. – Kaip ver­ti­na­te siū­ly­mus, kad rei­kia at­sa­ty­ti au­ten­tiš­ką Kau­ no pi­lį? – Klai­pė­die­čiai sa­vo pi­lį at­sta­tė. Vil­niu­je, Tra­kuo­se, Jur­bar­ko ra­jo­ne yra at­sta­ty­tos pi­lys. O Kau­no pi­lies li­kę tik frag­men­tai. Ją ir­gi bū­tų ga­ li­ma at­sta­ty­ti. – Val­do­vų rū­mai pa­ro­dė, kad ne vi­si pri­ta­ria ban­dy­mui at­ kur­ti au­ten­ti­ką „iš lu­bų“. – Kal­bė­jau su sa­vo ko­le­go­mis ar­ chi­tek­tais, šve­dai jiems yra pra­si­ ta­rę, kad pas juos ar­chy­vuo­se ga­li bū­ti duo­me­nų apie Kau­no pi­lį. Ki­ ta ver­tus, Kau­no pi­lis ne­bu­vo kaž­ koks uni­ka­lus to lai­ko sta­ti­nys. Bu­vo to­kių pi­lių Eu­ro­po­je, jos nu­ si­žiū­rė­tos. Pa­na­šių ar iden­tiš­kų pi­ lių ga­li­ma su­si­ras­ti. Tu­rė­da­mi pa­ vyz­dį, kaip pi­lis at­ro­dė, ga­lė­tu­me ju­dė­ti. Jei nu­sprę­si­me, kad Kau­no pi­lies neats­ta­to­me, vis tiek tu­ri­me jos vaiz­dą pa­ge­rin­ti: baig­ti tvar­ky­ ti fo­sas, pa­keis­ti į pi­lies bokš­tą ve­ dan­čius išo­ri­nius laip­tus, ku­rie da­ bar yra bai­sūs. Bet ko­kiu at­ve­ju pi­lį rei­kia su­tvar­ky­ti, kad ji tap­tų tu­ ris­tų trau­kos vie­ta kaip Tra­kuo­se. – Ko­kių dar nea­ti­dė­lio­ti­nų dar­ bų ma­to­te Kau­ne? – Vie­nas di­džiau­sių už­da­vi­nių, ku­ riuos ke­liu sau, – Kau­no žy­dų pa­ vel­do iš­sau­go­ji­mas ir su­tvar­ky­mas. Kau­nas per ka­rą ne­te­ko la­bai daug žy­dų tau­ty­bės Lie­tu­vos pi­lie­čių. Ne­ži­nau, ar mies­te yra daug žy­ dams pri­klau­san­čių pa­sta­tų, bet yra ne vie­nos žy­dų ka­pi­nės, ku­rios ap­leis­tos, su iš­spar­dy­tais, ap­tep­ lio­tais pa­mink­lais, žmo­nės čia ve­ džio­ja šu­nis. Tos ka­pi­nės yra kul­tū­ ros pa­vel­do ob­jek­tas, o jų val­dy­to­jo – sa­vi­val­dy­bės – pa­rei­ga juo rū­ pin­tis. Bu­vo pas ma­ne atė­jęs vie­ nas žy­dų tau­ty­bės žmo­gus ir pa­ ro­dė, kaip Kau­ne at­ro­dė jo mo­ti­nos ka­pas prieš 20 me­tų, prieš 10 me­tų ir da­bar. Jis su­nio­ko­tas. Jam skau­ da šir­dį su­grį­žus į Kau­ną. Kau­nui tai gar­bės ne­da­ro. Kar­tu su žy­dų tau­ty­bės kau­nie­čiais, ku­rie te­bė­ra di­de­li šio mies­to pa­trio­tai, ban­dy­ si­me nu­veik­ti šį tą po­zi­ty­vaus. Nuo to tik vi­siems bus ge­riau, o Kau­nas vėl bus kul­tū­rin­gas ir to­le­ran­tiš­kas eu­ro­pie­tiš­kas mies­tas.

„„Įk­liu­vo: pas Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­ją ras­ta apie 180 kg mė­sos ga­

mi­nių, at­ga­ben­tų iš Len­ki­jos. 

Kęstučio Vanago (BFL) nuotr.

Ves­tu­vių puotai už­si­dirb­ti ne­pa­vy­ko Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jas įkliu­ vo mo­kes­čių ins­pek­to­riams, kai sa­vo na­muo­se ne­le­ga­liai pre­kia­ vo len­kiš­kais mė­sos ga­mi­niais. „Tie­siog no­rė­jau pri­si­dur­ti ar­tė­ jan­čioms ves­tu­vėms“, – tei­si­no­si įkliu­vęs pre­kiau­to­jas.

Kau­no ap­skri­ties vals­ty­bi­nė mo­ kes­čių ins­pek­ci­ja (Kau­no AV­MI), bend­ra­dar­biau­da­ma su Kau­no mies­to vals­ty­bi­ne mais­to ir ve­te­ ri­na­ri­jos tar­ny­ba, at­li­ko ope­ra­ty­ vų pa­tik­ri­ni­mą Kau­no ra­jo­ne. Ga­vę sig­na­lą apie ne­le­ga­lią pre­ ky­bą, spe­cia­lis­tai kau­nie­čio na­mų val­dą ste­bė­jo dau­giau nei tris va­ lan­das. Šis lai­kas ne­nuė­jo vel­tui: ste­bi­mo na­mo te­ri­to­ri­jo­je pa­si­ro­ dė Len­ki­jo­je re­gist­ruo­tas kro­vi­ ni­nis au­to­mo­bi­lis, iš ku­rio į ūki­nį pa­sta­tą im­ti krau­ti įvai­rūs mė­sos ga­mi­niai. Paaiš­kė­jo, kad Len­ki­jos pi­lie­ tis Kau­no ra­jo­no gy­ven­to­jui pri­ sta­tė apie 180 kg mė­sos ga­mi­nių, o ūki­nia­me pa­sta­te, be jų, ap­tik­ ta ir dau­giau len­kiš­kos pro­duk­ci­ jos: per pu­sant­ros to­nos cuk­raus, per 400 kg rie­ba­lų, dau­giau kaip 200 kg sū­rio ga­mi­nių. Di­džia­jai da­liai san­dė­liuo­ja­mų pre­kių kau­

nie­tis ne­ga­lė­jo pa­teik­ti jų įsi­gi­ji­ mo do­ku­men­tų. Vy­ras mo­kes­čių ins­pek­ci­jos spe­cia­lis­tams iš pra­džių ban­dė aiš­kin­ti, kad pre­kės pri­sta­ty­tos esą jo as­me­ni­niam nau­do­ji­mui, o da­lį jų ke­ti­na pa­nau­do­ti po ke­lių sa­vai­čių vyk­sian­čioms sa­vo ves­ tu­vėms. Vė­liau ne­le­ga­lus pre­ kiau­to­jas pri­si­pa­ži­no, kad par­da­ vęs anks­čiau gau­tų pre­kių ke­liems pa­žįs­ta­miems. Esą taip jis no­rė­jo pri­si­dur­ti ar­tė­jan­čiai šven­tei. „Per pa­tik­ri­ni­mą nu­sta­ty­ta, kad gy­ven­to­jas nė­ra re­gist­ra­vęs in­di­ vi­dua­lios veik­los, taip pat ne­tu­ ri įsi­gi­jęs vers­lo liu­di­ji­mo, ku­ris leis­tų jam vers­tis pre­ky­ba mais­to pro­duk­tais. Tai­gi iš es­mės veik­ lą jis vyk­dė ne­tei­sė­tai, neaps­kai­ tė gau­tų pa­ja­mų ir ne­mo­kė­jo jo­ kių mo­kes­čių. Nors tei­gia­ma, kad įsi­gy­tos pre­kės nau­do­ja­mos as­ me­ni­niam var­to­ji­mui – ar­tė­jan­ čioms ves­tu­vėms, vis dėl­to di­de­ li pro­duk­ci­jos kie­kiai ver­čia tuo abe­jo­ti. Var­gu ar per ves­tu­ves ga­ li­ma su­nau­do­ti per pu­sant­ros to­ nos cuk­raus“, – pa­ste­bė­jo Kau­ no AV­MI vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Muz­ni­kas. KD inf.

Informuojame, kad š.m. rugpjūčio 15 d. (Žolinės dieną) atliekos bus vežamos įprastu grafiku. Daugiabučių namų gyventojų prašytume rasti galimybę neužstatyti privažiavimo kelių prie bendrai naudojamų buitinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių.


4

Antradienis, rugpjūčio 14, 2012

Miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Lie­tu­viai už­stri­go Tur­ki­jo­je Ji mi­nė­jo, kad žmo­nės 1 la­biau­siai pik­ti­no­si in­ for­ma­ci­jos sto­ka. Pa­sak Vai­dos,

ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai su poil­ siau­to­jais tie­sio­giai ne­bend­ra­vo. „Jie tik skam­bi­no su mu­mis ato­ sto­ga­vu­siam švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rui G.Ste­po­na­vi­čiui, pra­ ne­š ė, ka­d a rei­k ia su­s i­r ink­t i, ir dau­g iau nie­ko ne­paaiš­k i­n o“, – tei­gė ke­liau­to­ja. Vieš­bu­ty­je ap­gy­ven­din­ti žmo­ nės kas ke­l ias va­l an­d as bu­vo kvie­čia­mi su­si­rink­ti ves­ti­biu­ly­ je, bet vis iš­girs­da­vo, kad skry­dis ati­d e­d a­m as. „Rin­ko­m ės vi­d ur­ nak­tį, tre­čią nak­ties, pa­skui šeš­ tą ry­to. Žmo­nės ne­ga­lė­jo mie­go­ ti, nes jiems bu­vo pri­sa­ky­ta bū­ti pa­s i­r uo­š u­s iems kiek­v ie­n ą mi­ nu­tę. Tai ypač var­gi­no šei­mas su vai­kais“, – pik­ti­no­si Vai­da. Pa­sak mo­ters, kai ku­riems poil­ siau­to­jams va­kar jau rei­kė­jo ei­ti į dar­bą, bet jie li­ko Tur­ki­jo­je. Poil­s i­n ę ke­l io­n ę or­ga­n i­z a­ vo įmo­nė „Tez Tour“, o lėk­tu­vas pri­klau­so bend­ro­vei „Small Pla­ net Air­li­nes“. Bend­ro­vės „Small Pla­net Air­li­ nes“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­dy­bi­nin­kas An­to­nas Ti­so­vas tei­gė, kad sek­

viai in­for­muo­ti apie jų tei­ses, jie nu­vež­ti at­gal į vieš­bu­tį, kad ne­ rei­kė­tų lauk­ti oro uos­te“, – tvir­ ti­no A.Ti­so­vas.

Žmo­nės ne­ga­lė­ jo mie­go­ti, nes jiems bu­vo pri­sa­ ky­ta bū­ti pa­si­ruo­ šu­siems kiek­vie­ ną mi­nu­tę.

„„Prie­žas­tis: lėk­tu­vas iš Vil­niaus į An­ta­li­ją pa­siim­ti poil­siau­to­jų neišsk­ri­do dėl ge­di­mo, ta­čiau žmo­nės pik­ti­

no­si dėl in­for­ma­ci­jos sto­kos. 

ma­die­nį į An­ta­li­ją lėk­tu­vas ne­pa­ ki­lo, nes pa­ste­bė­ta skry­džio sau­ gos trū­ku­mų. „Ne­ži­no­jo­me, ka­da trū­k u­m ai bus pa­š a­l in­t i. Ke­l ei­

wikimedia.org nuotr.

viams nuo­lat tei­kė­me in­for­ma­ci­ją ir jais pa­si­rū­pi­no­me“, – tvir­ti­no A.Ti­so­vas. Jis sa­kė, kad pa­pil­do­ mai bu­vo ieš­ko­m a ki­t ų ve­ž ė­j ų.

„Su­si­da­rius to­kiai si­tua­ci­jai bei su­pran­tant, kiek ne­pa­to­gu­mų tai su­ke­lia ke­lei­viams, da­ro­me vis­ką, kad jais bū­tų pa­si­rū­pin­ta – ke­lei­

Ke­l io­n ę or­ga­n i­za­v u­s ios įmo­ nės „Tez Tour“ vie­šų­jų ry­šių ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­dy­bi­nin­ kė Jus­ti­na Ai­du­kai­tė tvir­ti­no, kad bend­ro­vė pa­si­rū­pi­no sa­vo klien­ tais – jie ap­gy­ven­din­ti vieš­bu­ty­ je, ku­ria­me yra ga­li­my­bė nau­do­tis vi­so­mis ten tei­kia­mo­mis pa­slau­ go­mis. „Ki­tais klau­s i­m ais pra­š o­m kreip­tis į „Small Pla­net Air­li­nes“ at­s to­v us, ka­d an­g i ši bend­ro­v ė yra at­sa­kin­ga už skry­džių vyk­dy­ mą“, – sa­kė J.Ai­du­kai­tė. Pir­ma­die­nio va­ka­rą poil­sau­to­ jai pagaliau išskrido iš Tur­ki­jo­s.


5

antradienis, rugpjūčio 14, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Ap­ta­rė pa­si­ren­gi­mą VLIK me­ti­nėms

Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) va­das gen. mjr. Ed­ var­das Ma­žei­kis in­ter­viu BNS tei­ gė, kad va­di­na­mą­ jį meš­kiu­kų de­san­tą iš Lie­tu­vos į Bal­ta­ru­ si­ją lie­pos 4 d. nu­ga­ be­nu­sių Šve­di­jos pi­ lo­tų skry­dis tik­riau­ siai bu­vo, ta­čiau sie­ nos kir­ti­mo neuž­ fik­suo­ta.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė va­kar su­si­ti­ko su Vy­riau­sio­ jo Lie­tu­vos iš­lais­vi­ni­mo ko­mi­te­ to (VLIK) pir­mi­nin­ku Ka­ziu Bo­ be­liu ir ap­ta­rė ki­tą­met Lie­tu­vo­je vyk­sian­čio 70 me­tų VLIK ju­bi­lie­ jaus pa­mi­nė­ji­mo ren­gi­nius.

Su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­va­vo K.Bo­be­lio sū­nus Jo­nas Bo­be­lis.

šve­dai nu­skri­do į Bal­ta­ru­si­ją ir iš­mė­tė ten meš­kiu­kus.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Meš­kiu­kų de­san­tas pra­smu­ko ne­pas­te­bė­tas

– Bet ar ste­bint oro erd­vę teo­ riš­kai įma­no­ma, kad ma­žas že­ mai skren­dan­tis lėk­tu­vas ga­lė­ tų iš­veng­ti ra­da­rų lau­ko? – Ne tik teo­riš­kai, bet ir pra­ktiš­kai tai įma­no­ma. Ma­žų lėk­tu­vė­lių at­ spin­di­mo­ji ge­ba la­bai ne­di­de­lė, jei­ gu jie nu­si­lei­džia že­mai, jei­gu yra ati­tin­ka­mas rel­je­fas, tuo­met ra­da­ ras jų ne­ma­to. 100 pro­c. oro gy­ny­bos neeg­zis­ tuo­ja nie­kur. – La­biau su­si­tel­kiant į in­ci­ den­tą, ku­ris pa­sta­ruo­ju me­tu ap­ta­ria­mas, – Šve­di­jos lėk­tu­ vo skry­dį iš Po­ciū­nų į Lie­tu­vos pa­sie­nį ir, kaip ma­no­ma, į Bal­ ta­ru­si­ją bei at­gal, – ką šiuo at­ ve­ju ma­tė Lie­tu­vos KOP? – Pab­rėž­čiau, kad šis lėk­tu­vas oro erd­vė­je bu­vo tei­sė­tai. Jis nu­sta­ty­ta tvar­ka bu­vo pa­da­vęs skry­džio pla­ ną ir at­skri­do į Lie­tu­vą. Tai ru­ti­nos da­ly­kas, pas mus pri­va­čių lėk­tu­vė­ lių at­skren­da ne­ma­žai. Lėk­tu­vo pa­si­skrai­dy­mas lie­pos 4-ąją, kai jis pa­ki­lo iš Po­ciū­nų 5 val. ry­to, mums ne­su­kė­lė jo­kio įta­ ri­mo. Dau­ge­lis net neį­si­vaiz­duo­ja, kad Lie­tu­vos oro erd­vė­je la­bai pa­pras­ ta skrai­dy­ti tu­rint or­lai­vį ir li­cen­ci­ ją jį val­dy­ti. Nie­ko ne­rei­kia pra­šy­ti ir klaus­ti. At­si­bu­dai iš ry­to, sau­lė švie­ čia, už­si­ve­dei lėk­tu­vą ir skren­di. Ne­ rei­kia nei KOP in­for­muo­ti, nei Ci­vi­li­ nės avia­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos. Nie­ko, jei­gu skren­di nu­sta­ty­to­je oro erd­vė­

KD, BNS inf.

Siūlo trum­pes­nę himno ver­si­ją „„Ti­kė­ji­mas: gen. mjr. E.Ma­žei­kis tvir­ti­na, kad jis, kaip žmo­gus, ti­ki, jog

– Ką Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ga­ li pa­da­ry­ti, kad to­kių in­ci­den­ tų ne­bū­tų? – Mes ga­li­me, ką ga­li­me su tu­ri­ma įran­ga. O jos tu­ri­me tiek, kiek vals­ ty­bė su­ge­ba skir­ti lė­šų. To­bu­lė­ji­mo ri­bų nė­ra. Aiš­ku, jei­gu tu­rė­tu­me dau­giau ra­da­rų, ma­ty­tu­me dar ge­ riau, bet, ma­nau, su tu­ri­ma įran­ga tai da­ro­me ga­na ne­blo­gai. O pa­sa­ ky­ti, ku­ris sie­nos tar­pe­lis la­biau­siai praei­na­mas ar­ba ma­žiau­siai ste­bi­ mas, tai ši­to nie­kam ne­pa­sa­ky­siu, čia jaut­ri in­for­ma­ci­ja.

Apie šį su­si­ti­ki­mą Pre­zi­den­tės dar­bot­var­kė­je iš anks­to skelb­ta ne­bu­vo. Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais iš Lie­tu­vos pa­si­trau­kęs ir nuo 1949 m. Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se gy­ve­nęs K.Bo­be­lis 1979–1992 m. bu­vo VLIK pir­mi­nin­kas. Ši or­ga­ ni­za­ci­ja sie­kė Lie­tu­vos iš­lais­vi­ni­ mo iš so­vie­tų oku­pa­ci­jos.

je, t. y. ne­len­di į drau­džia­mas zo­nas. Mes pa­ste­bė­jo­me, kad jis pa­ki­lo iš Po­ciū­nų, pa­skui din­go iš ra­da­rų, vė­liau dar trum­pai bu­vo pa­ste­bė­ tas. Bet jis, kaip ir dau­gy­bė ki­tų lėk­ tu­vė­lių, Lie­tu­vos oro erd­vė­je skrai­dė vi­siš­kai tei­sė­tai. Mes ne­tu­ri­me jo­kių duo­me­nų apie sie­nos kir­ti­mą. Jis ne­bu­vo už­ fik­suo­tas.

Šve­dų lėk­tu­vas Lie­ tu­vos oro erd­vė­je bu­vo tei­sė­tai, jis ne­ bu­vo įtar­ti­nas. – Bet bu­vo in­for­ma­ci­ja, kad jis pa­žei­dė kaž­ko­kias tai­syk­les. Ko­kias? – Kai kal­ba­ma apie oro erd­vės tai­ syk­lių pa­žei­di­mą, ku­rį ak­cen­tuo­ja mū­sų ci­vi­li­nės avia­ci­jos pa­rei­gū­ nai, tu­ri­mas ome­ny­je įskri­di­mas į pa­sie­nio zo­ną. Ten ki­to­kios tai­syk­ lės. Pa­sie­nio zo­no­je rei­kia pa­duo­ ti skry­džio pla­ną, rei­kia gau­ti KOP lei­di­mą įskris­ti. Jei­gu šiuo at­žvil­giu šve­dai pla­na­vo kirs­ti pa­sie­nio zo­ną ir nu­skris­ti į Bal­ta­ru­si­ją, tai, aiš­ ku, jie mi­nė­tų veiks­mų neat­li­ko, – mes ne­tu­rė­jo­me in­for­ma­ci­jos, kad jie ruo­šia­si skris­ti į pa­sie­nio zo­ną. Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ins­ti­tu­ci­jos pri­ pa­žįs­ta, kad jis bu­vo Bal­ta­ru­si­jo­je. Aš to pri­pa­žin­ti ne­ga­liu. Man, kaip ka­riš­kiui, rei­kė­tų tiks­lių įro­dy­mų, kad ma­ty­čiau – kir­to sie­ną. Bet jei da­ry­tu­me prie­lai­dą, kad jis bu­vo nu­skri­dęs, tai jis pa­žei­dė tai­ syk­les, nes nu­sta­ty­tu lai­ku ne­pa­da­ vė pa­raiš­kos kirs­ti sie­ną. Kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma ne­tu­ri ju­ ri­di­nių įga­lio­ji­mų ką nors baus­ti, kam nors grū­mo­ti pirš­tu. Tai da­ro ci­vi­li­ nė avia­ci­ja. Kai mes pra­ne­ša­me ci­vi­ liams, kad ma­to­me to­kį pa­žei­di­mą, to­liau yra jų rei­ka­las, ką jie da­ro. – Koks tu­rė­tų bū­ti pa­žei­di­mas, kad pra­dė­tų rea­guo­ti ka­ri­nės oro pa­jė­gos?

– Sie­nos kir­ti­mas mums yra pa­ grin­di­nis dir­gik­lis, nuo ku­rio pra­ de­da veik­ti vi­sa sis­te­ma. Skrai­dy­ mas pa­sie­nio zo­no­je dar nė­ra toks veiks­nys, kad bū­tų aliar­mas vi­so­je sis­te­mo­je. Nors, aiš­ku, bū­tų idea­lu, jei­gu taip bū­tų. – Ar ma­no­te, kad dėl šio in­ci­ den­to rei­kė­tų ko­kių nors esa­ mos tvar­kos pa­kei­ti­mų? – Po kiek­vie­nos si­tua­ci­jos reikė­tų da­ry­ti iš­va­das. Aiš­ku, mes ir šiuo at­žvil­giu jas da­ry­si­me. – Ar jūs as­me­niš­kai, ne tik kaip ka­riš­kis, bet ir kaip žmo­gus, ma­no­te, kad šis skry­dis į Bal­ ta­ru­si­ją bu­vo? – Kai ma­tai, kaip vis­kas ru­tu­lio­ja­ si, tai da­bar aš, kaip žmo­gus, pa­sa­ ky­čiau, jog tik­riau­siai skry­dis bu­ vo. Bet aš vis tiek sa­kau ta­ria­mą­ja nuo­sa­ka. Vis dėlto kaip uni­for­muo­tas ge­ ne­ro­las tu­riu pa­sa­ky­ti, jog rea­liai ne­tu­riu jo­kio fak­to, kad ga­lė­čiau įro­dy­ti: sie­na bu­vo kirs­ta. Mes la­biau do­mi­mės įskri­du­siais į Lie­tu­vą or­lai­viais, o ne iš­skri­du­ siais. Mes ne­tu­ri­me so­vie­ti­nio sti­ liaus sie­nos, per ku­rią nie­kas neiš­ lei­džia­mas į išo­rę. At­vi­rai pa­sa­kius, o kas nu­ti­ko, jei­gu jis ir pa­žei­dė sie­ną? Dan­gus griu­vo, Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bė su­ svy­ra­vo, ar Lie­tu­vai kas nors at­ si­ti­ko? Nie­ko. Žmo­gus ne­tgi ga­ li pa­klys­ti. Yra to­kių at­ve­jų bu­vę, kai pi­lo­tai pa­klys­ta. Įsk­ren­da į ki­ tą vals­ty­bę, pa­skui ap­si­su­ka, at­gal grįž­ta. – Ar įsi­gi­jus nau­jų ra­da­rų si­ tua­ci­ja pa­si­keis? – Si­t ua­c i­ja, be abe­j o, smar­k iai pa­ge­rės. Pa­pil­do­mų ra­da­rų at­si­ ra­d i­m as pa­ge­r ins si­t ua­c i­j ą, mes ma­t y­s i­m e dau­g iau, to­l iau, ge­ riau. Jei kont­rak­tas bus vyk­do­mas, nau­jų ra­da­rų tu­rė­tų at­si­ras­ti apie 2015-uo­sius. KD, BNS inf.

Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų nu­sta­ty­ti su­ trum­pin­tą Lie­tu­vos vals­ty­bės him­no eta­lo­ną, ku­ris tu­rė­tų skam­ bė­ti per tarp­tau­ti­nes var­žy­bas.

Tai nu­ma­tan­ti Vals­ty­bės him­ no įsta­ty­mo pa­tai­sa įre­gist­ruo­ta Sei­me. Siū­lo­ma pa­pil­dy­ti įsta­ ty­mą nuo­sta­ta, kad „vyks­tant tarp­tau­t i­n ėms spor­to var­ž y­ boms, at­lie­ka­mas su­trum­pin­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės him­no eta­ lo­n as, ati­t in­kan­t is tarp­tau­t i­ nių spor­to var­žy­bų reg­la­men­to nuo­sta­tas“. Pa­gal pro­jek­tą him­no eta­lo­ ną, at­lie­ka­mą vyks­tant tarp­tau­ ti­nėms spor­to var­žy­boms, pri­va­ lė­tų pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bė. Pa­sak pro­jek­to ini­cia­to­rių, to­

kiu bū­du bū­tų iš­veng­ta dau­gy­bės ne­su­sip­ra­ti­mų ir gin­čų dėl Lie­tu­ vos vals­ty­bės him­no at­li­ki­mo per tarp­tau­ti­ne­s spor­to var­žy­bas. „Atk­reip­ti­nas dė­me­sys, kad dau­gu­mos tarp­tau­ti­nių spor­to var­žy­bų reg­la­men­tuo­se nu­sta­ ty­ta mak­si­ma­li at­lie­ka­mo vals­ ty­bės him­no truk­mė – trum­pes­ nė nei Lie­tu­vos him­no at­li­ki­mo truk­mė“, – tvir­ti­na­ma aiš­ki­na­ ma­ja­me raš­te. Tarp­tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­ te­tas (TOK) dar iki 2012 m. Lon­ do­no olim­pi­nių žai­dy­nių pra­ne­šė, kad olim­pia­do­je bus trum­pi­na­mi il­ges­ni nei 80 sek. truk­mės na­cio­ na­li­niai him­nai. „Tau­tiš­ka gies­ mė“ trun­ka 91 sek. KD, BNS inf.

Žie­mą pabrangtų kelionė į Neringą Įva­žia­vi­mas į Ne­rin­gą ne va­sa­ros me­tu ga­li brang­ti – siū­lo­ma nu­sta­ ty­ti vie­no­dą mo­kes­tį vi­sais me­tų lai­kais.

Šiuo me­tu įva­žia­vi­mas į vals­ty­ bės sau­go­mą Kur­šių ne­ri­jos na­ cio­na­li­nio par­ko Ne­rin­gos sa­ vi­val­dy­b ės ad­m i­n ist­r uo­ja­m ą te­ri­to­ri­ją ru­de­nį, žie­mą ir pa­va­ sa­rį kai­nuo­ja ma­žiau nei va­sa­ rą ir, pa­vyz­džiui, leng­va­jam au­ to­mo­bi­liui sie­kia 10 li­tų. Va­sa­rą no­rin­tie­siems leng­vuo­ju au­to­ mo­bi­liu įva­žiuo­ti į Ne­rin­gą ten­ ka pa­klo­ti 20 li­tų. Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ bai tei­kia­mas svars­ty­ti pro­jek­tas, nu­ma­tan­tis šias kai­nas su­vie­no­ din­ti. Pa­gal siū­lo­mą do­ku­men­tą įva­žiuo­ti į Ne­rin­gą mo­pe­du, mo­ to­cik­lu, mo­to­ro­le­riu ar leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu at­siei­tų 20 li­tų, leng­ vuo­ju au­to­mo­bi­liu su prie­ka­ba, au­to­bu­su iki 30 vie­tų, kro­vi­ni­niu au­to­mo­bi­liu (ku­rio bend­ro­ji ma­

sė – iki 5,5 to­nos) ar gy­ve­na­muo­ju au­to­mo­bi­liu – 70 li­tų (šiuo me­tu už tai rugsėjį–gegužę ten­ka mo­ kė­ti 50 li­tų). Di­des­ni kaip 30 vie­ tų au­to­bu­sai į Ne­rin­gą ga­lė­tų įva­ žiuo­ti už 150 li­tų mo­kes­tį (da­bar ne va­sa­rą tai kai­nuo­ja 100 li­tų). Įva­žia­vi­mas į Ne­rin­gą kro­vi­ni­ niam au­to­mo­bi­liui, ku­rio bend­ ro­ji ma­sė vir­ši­ja 5,5 t, ar­ba kro­vi­ ni­niam au­to­mo­bi­liui su prie­ka­ba, kaip ir da­bar, vi­sus me­tus tu­rė­tų kai­nuo­ti 300 li­tų. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė spau­dai Sand­ra Vaiš­vi­lai­tė BNS sa­kė, kad siū­ly­mą vi­sus ka­len­do­ri­nius me­ tus pa­lik­ti ga­lio­ti šiuo me­tu va­sa­ ros se­zo­no lai­ko­tar­piu ga­lio­jan­ čias kai­nas ta­ry­ba tu­rė­tų svars­ty­ti po­sė­dy­je rugp­jū­čio 23 d. „Šiuo me­tu tai­ko­mi vie­ti­nės rink­lia­vos dy­džiai ga­lio­ja nuo 2005 m. ir, nepaisant inf­lia­ci­jos, per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį nė kar­to ne­ bu­vo di­din­ti“, – pa­žy­mė­jo ji. KD inf.

„„Kliūtis: įvažiavimą į Neringą šaltuoju metų laiku norima pabran-

ginti dvigubai.


6

antradienis, rugpjūčio 14, 2012

nuomonės

Sportininkams – tau­tos „ačiū“

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

L

on­do­no olim­pi­nės žai­dy­ nės, net ir už­ge­sus olim­ pi­nei ug­niai, tau­tie­čiams ke­lia tei­gia­mų emo­ci­ jų. Me­da­liai, ku­riuos į gim­ti­ nę par­ve­žė ne tik pa­ty­rę, bet ir vi­sai jau­ni spor­ti­nin­kai, dau­ gu­mos in­ter­ne­to ko­men­ta­to­ rių ma­ny­mu, svar­bes­ni už lė­šas, ku­rių rei­kia spor­ti­nin­kų tre­ni­ ruo­čių ba­zei. 1,7 mln. li­tų, ku­rie bus skir­ti pri­zi­nes vie­tas užė­ mu­siems spor­ti­nin­kams, – pi­ ni­gai, ku­rių už ša­lies var­do gar­ si­ni­mą ne­de­ra šykš­tė­ti.

Olim­pi­nė po­li­ti­ka Ma­rius Bag­do­nas

L

ie­t u­vos spor­to va­do­vai ga­l i leng­ viau at­si­pūs­t i. Ryš­k us pen­k ia­ko­vi­ nin­kės Lau­ros Asa­daus­kai­tės žyb­ te­lė­ji­mas pa­sku­ti­nę olim­pia­dos die­ ną lei­do ap­gin­ti su­svy­ra­vu­sias po­zi­ci­jas. Sep­ ty­nių me­da­lių ko­lek­ci­jos iš Lon­do­no lau­kęs reik­lu­sis Lie­t u­vos sir­ga­l ius įpu­sė­jus spor­to šven­tei tik len­kė pirš­t us ir skai­čia­vo lū­kes­ čių ne­pa­tei­si­nu­sių ša­l ies spor­to žvaigž­d žių ne­sėk­mes. Vis­gi sek­ma­die­nio va­ka­rą, kai Lon­do­no dan­ gų nu­švie­tė įspū­din­g i fe­jer­ver­kai ir es­ta­fe­tės laz­de­lė bu­vo per­duo­ta Rio de Ža­nei­rui, Lie­tu­ vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to va­do­vo Ar­tū­ ro Po­v i­l iū­no vei­das šyp­so­jo­si – mū­sų ša­l ies de­le­ga­ci­jai tai bu­vo vi­sų lai­k ų sėk­m in­g iau­ sios olim­pi­nės žai­dy­nės. Pas­ta­rą­sias dvi sa­vai­tes į var­ž y­bų sū­ku­r į bu­ vo įsi­su­kę ne tik tie 62 Lon­do­ne Lie­t u­vos tris­pal­vę gy­nę spor­t i­n in­kai, bet ir mū­sų ša­ lies po­l i­t i­kai. Aukš­čiau­sius vals­ty­bės pa­rei­ gū­nus ir jų vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tus azar­tas bu­vo pa­ga­vęs ypač stip­riai.

Sen­s a­cin­gą Rū­tos Mei­lu­t y­tės auk­s i­n į fi­n i­ šą ap­suk­r iai iš­nau­do­jo be­maž vi­si vi­sų ran­ gų po­l i­t i­kai. Vie­šos svei­k i­n i­mo ži­nu­tės me­ da­l ius iš­ko­vo­ju­s iems mū­s ų ša­l ies spor­t i­ nin­kams iš įvai­r iau­sių vals­ty­bės ins­t i­tu­ci­jų skrie­da­vo taip grei­tai, kad kar­tais šios var­ž y­ tu­vės at­ro­dė net ašt­res­nės už ba­ta­l i­jas Lon­ do­no are­no­se. Nuo­šir­du­mo tuo­se svei­ki­ni­muo­se bu­vo skur­ džiai. Aki­vaiz­du, kad dau­ge­liu at­ve­ju vie­šų­ jų ry­šių spe­cia­l is­tai bu­vo pa­si­ren­gę po ke­le­ tą svei­k i­ni­mo sce­na­ri­jų ir juos pla­tin­da­vo tą pat tą aki­mir­ką, kai spor­ti­nin­kas kirs­da­vo fi­ ni­šo li­ni­ją. Iki rin­k i­mų dar li­ko šiek tiek lai­ko. Po­l i­t i­k ų kau­kės šie­met bus kaip nie­kad mar­gos ir spal­vo­tos, o pa­lai­kan­čių spor­tą – dar ir po­pu­ lia­rios. Vis­gi no­ri­si ti­kė­ti, kad jos nu­kris dar iki tol, kol bus at­ver­tos bal­sadėžės. Ga­lė­tu­me pa­l in­kė­t i, kad šios po­l i­t i­n ių ba­ta­l i­ jų per­tvin­k u­sios at­mos­fe­ros pir­ma­me pla­ne ne­t i­kė­tai at­si­dū­r u­si pen­k io­l ika­me­tė R.Mei­ lu­t y­tė vi­s ą si­t ua­ci­ją įver­t in­t ų ly­g iai taip pat šal­t ak­rau­jiš­kai ir blai­v iai, kaip ir tą lie­p os 29-osios va­ka­rą, kai pir­mo­ji iš vi­sų da­ly­v ių pa­sie­kė Lon­do­no olim­pi­n ių žai­dy­n ių ba­sei­ no kraš­tą.

6,65

39,1

Patenkinamai

% 53,85

Gerai

Puikiai

Kaunodiena.lt

Su­sig­rau­di­nęs

ba­ba

R.Mei­lu­ty­tės nuo­trau­kos vis dar aša­rą spau­džia... Ech, ko­kia ji vis dėl­ to šau­ni.

Tik­rai šiuos pi­ni­gė­lius už­dir­bo są­ ži­nin­gai mū­sų spor­ti­nin­kai, šiaip ar taip Sei­mo pir­džiai bū­tų iš­švais­tę ki­ tur...

Ba­by­tė Nuos­ta­bu! Karš­čiau­si svei­ki­ni­mai gra­žuo­lei Lau­rai, mes su­ža­vė­ti Jū­sų per­ga­le. Ačiū, kad ko­vo­jo­te, kad tiek daug dir­bo­te, kad esa­te pir­mo­ji, kad dar kar­tą iš­gar­si­no­te Lie­tu­vos var­ dą. Svei­ki­nu pa­sie­kus per­ga­lę, lai­ mė­jus auk­są. Ir dar kar­tą ačiū!

Te­bū­nie Svei­ki­ni­mai ir pa­gar­ba me­da­li­ nin­kams! La­bai gai­la, kad Vir­giui ir Aust­rai pri­trū­ko spor­ti­nės sėk­ mės. Krep­ši­nin­kai ga­lė­jo dau­giau pa­siek­ti, bet ir taip ga­na to­li nuė­jo. Ačiū vi­siems olim­pie­čiams už pa­ stan­gas ir sėk­mės be­si­ren­giant ki­ tiems star­tams.

Zy­lu­tė Il­gai ma­niau, kad me­nas, kul­tū­ra, ku­ri ne­su­lau­kia nei tiek vi­suo­me­ ni­nio trans­liuo­to­jo dė­me­sio, nei vals­ty­bės pi­ni­gų, yra ver­tin­ges­ni nei spor­tas, ta­čiau kai pa­ma­čiau mū­s iš­k ius, ko­v o­j an­č ius Lon­d o­ ne... Bok­si­nin­kas su­ža­vė­jo nuo­šir­ du­mu – bu­vo ma­ty­ti, kad jis ir mie­ gą, ir pa­to­gu­mus paau­ko­tų dėl spor­to, ga­li­my­bės gar­sin­ti Lie­tu­vą. A.Sku­jy­tė, V.Alek­na ver­ti di­džiau­ sios pa­gar­bos – ma­ty­ti, kad žmo­ nėms spor­tas – dau­giau nei pra­ gy­ve­ni­mo šal­ti­nis. Ačiū jiems vi­ siems! Ačiū jiems ir už tai, kad val­ džia gal skirs dau­giau pi­ni­gų ir ki­

toms spor­to ša­koms, ku­rios pa­vi­ lios vai­kus iš gat­vės, ati­trauks nuo ne­svei­kų už­siė­mi­mų.

Mr. Šau­nuo­liai!!! Ap­lenk­tos to­kios ša­ lys kaip Šve­di­ja, Ka­na­da, Nor­ve­gi­ ja ir pan. Jau ne­kal­bu apie bro­liu­ kus lat­vius ar vi­sa­da prie­ky­je ei­ nan­čius es­tus.

tep tep Su­perdar­bas, šau­nuo­liai vi­si, ku­ rie su me­da­liais, ir tie, ku­rie be me­d a­l ių. Nuo­š ir­d žiai džiau­g iuo­ si Lie­tu­vos spor­ti­nin­kais, ta­čiau tas džiaugs­mas praeis, o vals­ty­ bė jau be­veik su­pu­vo. Šiaip ta­len­ tin­giems žmo­nėms pa­ts lai­kas bū­ tų keis­tis pi­lie­ty­bę, kad Rio de Ža­ nei­ro olim­pi­nė­se spė­tu­mė­te su­ da­ly­vau­ti su Jū­sų ver­to­mis vė­lia­ vo­mis.

ot­to Vals­ty­bės prio­ri­te­tai aiš­kūs – grei­ tai plau­kian­tys ir bė­gan­tys jai daug svar­bes­ni nei moks­lo ir tech­ni­kos pa­žan­ga. Pi­ni­gai mė­to­mi rau­me­ nims, o sme­ge­nis val­dan­ti pro­fe­sū­ ra sė­di be la­bo­ra­to­ri­jų.

Su­tin­ku su... ...ot­to, bet moks­lui pi­ni­gų nie­ka­da ne­ bus ga­na. Ga­lų ga­le – vi­sa­me pa­sau­ ly­je moks­las dar ir už­si­dir­ba pi­ni­gų. Už­si­dirb­tų ir mū­siš­kiai, jei bū­tų at­si­ kra­tę ga­ly­bės vi­so­kių dy­ka­duo­nių, ku­rių pil­nos moks­lo įstai­gos. Vie­nas mė­gin­tu­vė­lius plau­na, ki­tas mė­gin­tu­ vė­lius džio­vi­na ir t.t. Spor­ti­nin­kams la­biau­siai no­rė­tų­si pa­lin­kė­ti ap­si­va­ ly­ti nuo vi­so­kių ne­šva­rių da­ly­kų. Kal­ bu ne apie mū­siš­kius, ži­no­ma, apie vi­są spor­tą ap­skri­tai. Jo­kio do­pin­go! Gal su­lauk­siu die­nos, ka­da ku­ri nors olim­pia­da bus vi­siš­kai šva­ri?

302 250

P

„„Prio­ri­te­tai: prieš pirk­da­mi mais­to pro­duk­tą lie­tu­viai nag­ri­nė­ja kai­

ną, tik po to – ko­ky­bę, kil­mės ša­lį. 

„Shutterstock“ nuo­tr.

irk­da­mi mais­tą dau­gu­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų la­ biau at­si­žvel­gia į jo kai­ ną nei į ko­ky­bę: 95 pro­c. ap­klaus­tų­jų nu­ro­dė, kad kai­ na jiems svar­biau­sia, 73 pro­c. – kad ko­ky­bė. Nau­jau­sias Eu­ro­ba­ro­met­ro ty­ ri­mas pa­ro­dė, kad Lie­tu­vos gy­ ven­to­jai mais­to ko­ky­bę kaip la­bai svar­bų kri­te­ri­jų per­kant pro­duk­ tus nu­ro­dė daž­niau nei bend­rai ES gy­ven­to­jai – kad ko­ky­bė la­bai svar­bi, sa­kė vi­du­ti­niš­kai 65 pro­c. eu­ro­pie­čių. La­biau­siai į mais­to ko­ky­bę at­ si­žvel­gia­ma Mal­to­je (86 pro­c.), Kip­re (84 pro­c.), Bul­ga­ri­jo­je ir Grai­ki­jo­je (po 78 pro­c.), ma­žiau­ siai – Por­tu­ga­li­jo­je (49 pro­c.), Ny­der­lan­duo­se (52 pro­c.), Aust­ ri­jo­je (53 pro­c.). Lat­vi­jo­je mais­ to ko­ky­bę įvar­di­jan­čių kaip la­ bai svar­bų da­ly­ką – dau­giau nei Lie­tu­vo­je (76 pro­c.), Es­ti­ jo­je – ma­žiau (55 pro­c.). Kai­ ną la­bai svar­bia lai­ko 91 pro­c.

ES res­pon­den­tų. Bul­ga­ri­jo­je ir Grai­ki­jo­je šis ro­dik­lis di­džiau­ sias (98 pro­c.), Ny­der­lan­duo­ se, Liuk­sem­bur­ge ir Šve­di­jo­je – ma­žiau­sias (ati­tin­ka­mai 72, 76 ir 76 pro­c.). 80 pro­c. ap­klaus­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nu­ro­dė, kad jiems svar­bi ša­lis, ku­rio­je mais­to pro­ duk­tas pa­ga­min­tas. 58 pro­c. res­ pon­den­tų tei­gė, kad, ren­kan­tis mais­to pro­duk­tus, jiems svar­ bus ži­no­mas pre­kės ar ga­min­ to­jo var­das, 1 pro­c. gy­ven­to­jų į ži­no­mą pre­kės var­dą at­si­žvel­gia rink­da­mie­si tik tam tik­rus mais­ to pro­duk­tus. „TNS Gal­lup Lit­hua­nia“ 2012 m. ko­vo 10–25 d. ap­klau­sė 1 016 ne jau­nes­nių kaip 15 me­tų Lie­ tu­vos gy­ven­to­jų. Kaip tei­gia­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­ne­ši­me spau­dai, Eu­ro­ba­ro­met­ro ty­ri­ me iš vi­so da­ly­va­vo dau­giau nei 26,5 tūkst. gy­ven­to­jų iš 27 ES vals­ty­bių. BNS inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

0,4

Blogai

Nuomonės

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

kaunodiena.lt skaitytojai sportininkų pasirodymą vertina:

Svar­biau­sia – val­gy­ti kuo pi­giau

Sen­sa­cin­gą Rū­tos Mei­ lu­ty­tės auk­si­nį fi­ni­šą ap­ suk­riai iš­nau­do­jo be­maž vi­si vi­sų ran­gų po­li­ti­kai.

informacija:

Dienos klausimas

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

antradienis, rugpjūčio 14, 2012

lietuva Nau­ja atei­ti­nin­kų ­ ly­de­rė

Tirs sir­ga­liaus ­ veiks­mus

Atei­ti­nin­kų fe­de­ra­ci­jos su­va­žia­vi­me ant­rą kar­tą fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Roz­ vi­ta Va­rei­kie­nė. „Šian­die­nė­je vi­suo­me­nė­ je atei­ti­nin­ki­ja yra tas inst­ru­men­tas, ku­ris pa­de­da ug­dy­ti tvir­tus, ti­kin­čius, jaut­rios šir­dies jau­nus žmo­nes“, – sa­kė pir­mi­nin­ kė, atei­ti­nin­kų veik­lo­je da­ly­vau­jan­ti nuo pat ju­dė­ji­mo at­kū­ri­mo Lie­tu­vo­je 1989 m. Fe­de­ra­ci­ja vie­ni­ja per du tūks­tan­čius įvai­ raus am­žiaus na­rių Lie­tu­vo­je ir išei­vi­jo­je.

Vil­niaus pro­ku­ro­rai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ ri­mą, per ku­rį aiš­kin­sis bri­tų ži­niask­lai­do­ je ap­ra­šy­tą in­ci­den­tą, kai Lie­tu­vos krep­ši­ nio rink­ti­nės sir­ga­lius ro­dė neo­na­cių pa­ si­svei­ki­ni­mą pri­me­nan­tį ges­tą. „Iki­teis­mi­ nis ty­ri­mas pra­dė­tas rugp­jū­čio 10 d. pa­ gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 170 straips­nio ant­rą­ją da­lį“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė Ge­ ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­ die­nė.

2

me­tai

– to­kia mak­si­ma­li lais­vės atė­mi­mo baus­mė gre­sia už krep­ši­nio sir­ga­liaus ga­lbūt pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą.

Mi­li­jo­nai – už me­da­lius ir pra­lai­mė­ji­mus Lon­do­ne pa­si­žy­mė­ju­siems spor­ti­nin­ kams, taip pat jų tre­ne­riams, me­di­kams ir moks­li­nin­kams, pri­si­dė­ju­siems ren­ giant spor­ti­nin­ką, bus iš­mo­kė­ta dau­giau kaip 3,3 mln. li­tų pre­mi­jų.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Dy­džiai nu­sta­ty­ti 2009-ai­siais

Pa­gal 2009 m. gruo­dį priim­tą Vy­ riau­sy­bės nu­ta­ri­mą olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se užė­mu­siam pir­mą­ją vie­ tą spor­ti­nin­kui ski­ria­ma 400 tūkst. li­tų pre­mi­ja, ant­rą­ją – 200 tūkst. li­tų, tre­čią­ją – 150 tūkst. li­tų. Olim­pia­do­je pri­zi­nė­mis yra lai­ ko­mos vie­tos iki aš­tun­to­sios. To­ dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me yra nu­ma­ty­tos pre­mi­jos vi­siems spor­ ti­nin­kams, užė­mu­siems olim­pi­nes pri­zi­nes vie­tas. Ket­vir­to­ji vie­ta įkai­no­ta 80 tūkst. li­tų, 5 vie­ta – 60 tūkst. li­tų, 6 vie­ta – 40 tūkst. li­tų, 7 vie­ta – 30 tūkst. li­tų, 8 vie­ta – 20 tūkst. li­tų. Sek­ma­die­nį Lon­do­ne pa­si­bai­gu­ sio­se XXX va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­ dy­nė­se Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai iš­ ko­vo­jo du auk­so me­da­lius, vie­ną si­dab­ro, vie­ną bron­zos. Be to, lie­tu­viai iš­ko­vo­jo vie­ną 4 vie­tą, tris – 5, dvi – 6, vie­ną – 7 ir pen­kias 8 vie­tas. Iš­mo­kės per mė­ne­sį

Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­ men­tas (KKSD) pra­ne­šė, kad už du olim­pi­nius auk­so me­da­lius spor­ti­ nin­kėms, jų tre­ne­riams ir ki­tiems ap­tar­nau­jan­tiems rink­ti­nės na­ riams bus iš­mo­kė­ta 1,4 mln. li­tų, už si­dab­ro me­da­lį – 350 tūkst. li­

tų, už du bron­zos me­da­lius – 525 tūkst. li­tų. Iki 100 tūkst. li­tų dy­džio pre­mi­ jas pa­si­da­lys 4–8 vie­tų lai­mė­to­jai. Tas pa­ts spor­ti­nin­kas, užė­męs aukš­tas vie­tas ke­lio­se rung­ty­se, pvz., Si­mo­na Kru­pec­kai­tė, gaus dvi pre­mi­jas ati­tin­ka­mai pa­gal užim­tas vie­tas. Ko­man­dai ski­ria­ma bend­ra pre­mi­ja, ku­rią kiek­vie­nam ko­man­ dos na­riui – konk­re­čiam žai­dė­jui, tre­ne­riui, ap­tar­nau­jan­čiam per­so­ na­lui pa­gal in­dė­lį į lai­mė­ji­mą pa­ skirs­to spor­to ša­kos fe­de­ra­ci­ja.

De­par­ta­men­tas pa­ skel­bė, kad olim­pi­ nėms pre­mi­joms bu­ vo nu­ma­tęs lė­šų, to­dėl pa­pil­do­mo fi­ nan­sa­vi­mo ne­rei­kės. Pre­mi­jos pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką spor­ti­nin­kams bus iš­mo­kė­tos per mė­ne­sį. Iš pra­džių de­par­ta­men­tas tu­rės su­lauk­ti spor­to ša­kų fe­de­ra­ ci­jų pra­šy­mų ir tiks­lių spor­ti­nin­ko pa­si­ren­gi­mui tal­ki­nu­sių rink­ti­nės na­rių są­ra­šų, tuo­met de­par­ta­men­ to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­ski­ria­ma pre­mi­ja, ku­ri per­ve­da­ ma į spor­ti­nin­ko ar ki­to rink­ti­nės na­rio, ku­riam ji skir­ta, są­skai­tą.

Ža­da ge­res­nį fi­nan­sa­vi­mą

Bend­ra spor­ti­nin­kams, olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se užė­mu­siems 1–8 vie­tas, taip pat jų tre­ne­riams, juos pri­žiū­ rin­tiems me­di­kams, moks­li­nin­ kams skir­tų pre­mi­jų su­ma – kiek dau­giau kaip 3,3 mln. li­tų. Pre­mi­jos ski­ria­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to bend­rų­jų asig­na­vi­mų, nu­ma­ty­tų KKSD. De­par­ta­men­tas pa­skel­bė, kad olim­pi­nėms pre­mi­joms bu­vo nu­ ma­tęs lė­šų, to­dėl pa­pil­do­mo fi­ nan­sa­vi­mo iš vals­ty­bės biu­dže­to ne­rei­kės. KKSD va­do­vas Kle­men­sas Rim­ še­lis, svei­kin­da­mas spor­ti­nin­kus su ge­ru pa­si­ro­dy­mu Lon­do­ne, pa­ reiš­kė, kad Lie­tu­vos vals­ty­bė, „kaip ir bu­vo nu­ma­čiu­si, at­si­dė­kos spor­ ti­nin­kams pi­ni­gi­nė­mis pre­mi­jo­mis, ku­rios šiais olim­pi­niais me­tais bu­ vo grą­žin­tos į prieš­kri­zi­nį ly­gį, ir gar­bin­gais ap­do­va­no­ji­mais“. Jis pa­brė­žė, kad pa­si­ren­gi­mas olim­pia­dai ir spor­ti­nin­kų da­ly­va­ vi­mas ja­me de­par­ta­men­to vyk­do­ mų pro­jek­tų ne­sut­rik­dė – „to­liau pla­nin­gai, nuo­sek­liai bus tę­sia­ mi spor­to inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ ros dar­bai, pa­gal ga­lio­jan­čias tvar­ kas ski­ria­mos lė­šos spor­to ša­koms, ki­tų olim­pi­nių žai­dy­nių pa­si­ren­gi­ mui“. K.Rim­še­lis at­krei­pė dė­me­sį ir į me­da­lius lai­mė­ju­sių spor­ti­nin­kų in­dė­lį spor­to ša­kos fi­nan­sa­vi­mui: „Fi­nan­sa­vi­mas spor­to ša­kai ski­ ria­mas pa­gal for­mu­lę, ku­rią su­da­ro du kri­te­ri­jai – spor­to ša­kos ma­siš­ ku­mas ir spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mai. Di­džiau­sią fi­nan­sa­vi­mą gau­na tos spor­to ša­kos, ku­rių spor­ti­nin­ kai pa­sie­kia aukš­čiau­sių re­zul­ta­ tų. Tai­gi kiek­vie­nas didelis spor­ti­ nin­ko lai­mė­ji­mas jo at­sto­vau­ja­mai spor­to ša­kai at­ne­ša pa­pil­do­mų taš­ kų, na­tū­ra­liai pa­di­din­da­mas vals­ ty­bės ski­ria­mų lė­šų da­lį.“

Pre­mi­jų pa­skirs­ty­mas (tūkst. li­tų) Užim­ta vie­ta

I I II III III IV V V V VI VI VII VIII VIII VIII VIII VIII Iš viso

Spor­ti­nin­kas

Pre­mi­ja spor­ti­nin­kui

Pre­mi­ja tre­ne­riams

Pre­mi­ja ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui

Iš vi­so

Rū­ta Mei­lu­ty­tė Lau­ra Asa­daus­kai­tė Jev­ge­ni­jus Šuk­li­nas Alek­sand­ras Ka­za­ke­vi­čius Eval­das Pet­raus­kas Vir­gi­li­jus Alek­na Aust­ra Sku­jy­tė Si­mo­na Kru­pec­kai­tė Ed­ga­ras Venc­kai­tis Gin­ta­rė Scheidt Sau­lius Ritteris/ Rolandas Maš­čins­kas Si­mo­na Kru­pec­kai­tė Min­dau­gas Griš­ko­nis Do­na­ta Viš­tar­tai­tė Gied­rius Ti­te­nis Jus­ti­nas Kin­de­ris Vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė

400 400 200 150 150 80 60 60 60 40

200 200 100 75 75 40 30 30 30 20

100 100 50 37,5 37,5 20 15 15 15 10

700 700 350 262,5 262,5 140 105 105 105 70

80*

*

*

80*

30 20 20 20 20 240*

15 10 10 10 10 *

7,5 5 5 5 5 *

52,5 35 35 35 35 240 3 312,5 *sportinių žai­di­mų ir ko­man­di­nių rung­čių na­riai (spor­ti­nin­kai, tre­ne­riai ir ki­ti rink­ti­nės na­riai) pre­mi­ją pa­si­skirs­to at­si­žvel­giant į tai, koks kiek­vie­no jų in­dė­lis į per­ga­lę.

„„Su­ma: iš vi­so vi­sų spal­vų me­da­lių komp­lek­tui Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu

ski­ria­ma 750 tūkst. li­tų. 

„Reu­ters“ nuo­tr.


8

antrADIENIS, rugpjĹŤÄ?io 14, 2012

ekonomika

OMX Vilnius

–0,57 %

OMX Riga

–0,65 %

OMX Tallinn

+0,74 %

Ne­pa­tei­kÄ— de­ťim­tys tĹŤks­tan­Ä?iĹł 83 tĹŤkst. mo­kes­Ä?iĹł mo­kė­to­jĹł ĹĄie­ met ne­pa­tei­kÄ— pa­ja­mĹł dek­la­ra­ci­ jĹł, nors pri­va­lė­jo tai pa­da­ry­ti, kaip pra­ne­ťė Vals­ty­bi­nÄ— mo­kes­Ä?iĹł ins­ pek­ci­ja (VMI).

„Re­mian­tis ĹĄiuo me­tu tu­ri­ma in­ for­ma­ci­ja, dau­giau nei 83 tĹŤkst. mo­kes­Ä?iĹł mo­kė­to­jĹł, ku­rie pri­va­lė­ jo dek­la­ruo­ti pa­ja­mas, ĹĄios prie­vo­lÄ—s dar neį­vyk­dÄ—. Di­dĹžią­jÄ… da­lÄŻ jĹł su­da­ ro gy­ven­to­jai, pa­si­nau­do­jÄ™ di­des­niu nei pri­klau­so neap­mo­kes­ti­na­muo­ ju pa­ja­mĹł dy­dĹžiu“, – pra­ne­ťė VMI

vir­ťi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Vil­ma Vil­ dĹžiō­nai­tÄ—. Pa­sak jos, tarp dek­la­ra­ ci­jĹł ne­pa­tei­ku­siĹł yra ne­ma­Şai to­kiĹł, ku­rie vyk­dÄ— in­di­vi­dua­liÄ… veik­lÄ…. Ne­dek­la­ra­vu­siems pa­ja­mĹł iki ge­gu­Şės 2 d. skai­Ä?iuo­ja­mi dels­pi­ ni­giai, jiems gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­ nÄ— at­sa­ko­my­bÄ—. Praė­ju­siais me­tais pa­ja­mĹł ne­ dek­la­ra­vo apie 75 tĹŤkst. gy­ven­to­jĹł. Pa­ja­mas ĹĄie­met dek­la­ra­vo be­veik 807 tĹŤkst. mo­kes­Ä?iĹł mo­kė­to­jĹł – 553 tĹŤkst. gy­ven­to­jĹł grą­Şin­ta apie 204 mln. li­tĹł. 93 pro­c. gy­ven­to­jĹł

tai at­li­ko elekt­ro­ni­nio dek­la­ra­vi­ mo sis­te­mo­je. VMI duo­me­ni­mis, per­mo­kos ne­ grą­Şin­tos 18 tĹŤkst. gy­ven­to­jĹł. 12 tĹŤkst. iĹĄ jĹł tai ne­pa­da­ry­ta, nes jie ne­pa­tiks­li­no pa­ja­mĹł dek­la­ra­ci­jĹł, 4 tĹŤkst. ne­nu­ro­dÄ— ban­ko są­skai­tos, ÄŻ ku­riÄ… bō­tĹł ga­li­ma per­ves­ti per­mo­ kÄ…, 2 tĹŤkst. ne­pa­tei­kÄ— dek­la­ruo­tus duo­me­nis pa­grin­dĹžian­Ä?iĹł do­ku­ men­tĹł. 2011 m. gy­ven­to­jams uĹž pa­ja­mĹł mo­kes­Ä?io per­mo­kas bu­vo grą­Şin­ta 210 mln. li­tĹł.

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

â‚Ź

ValiutĹł kursai

De­ga­lų kai­nos

Ĺ iandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3827 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,4041 JAV do­le­ris 1 2,8110 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,8367 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9595 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4767 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7460 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8195 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8743

pokytis

+0,3471 % +0,3280 % –0,0142 % +0,2899 % +0,0242 % –0,0743 % +0,3489 % +0,1943 % –0,0174 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,97

4,66

2,36

„Va­koil“

4,96

4,64

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta93,95 dol. uĹž 1 brl. 114,63 dol. uĹž 1 brl.

Tu­rė­tų su­si­tar­ti Kaimo turizmo sodybos graŞina dėl ter­mi­na­lo KD, BNS inf.

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis jō­rĹł uos­tas ir vals­ty­bÄ—s kont­ro­liuo­ja­ma naf­ tos pro­duk­tĹł kro­vos bend­ro­vÄ— „Klai­pė­dos naf­ta“ ĹĄiÄ… sa­vai­tÄ™ ga­li pa­si­ra­ťy­ti su­si­ta­ri­mÄ… dÄ—l in­ves­ti­ ci­jĹł ÄŻ su­skys­tin­tų­jĹł gam­ti­niĹł du­jĹł (SGD) ter­mi­na­lÄ….

Kauno regiono apylinkes

Saulius Tvirbutas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kauno rajone graĹžinamos Dubysos pakrantÄ—s, kur ÄŻrengtos poilsiavietÄ—s ir apsistoja baidarininkai, taip pat sÄ—kmingai pleÄ?iasi kaimo turizmo verslas. Prie to daug prisideda Lietuvos kaimo plÄ—tros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonÄ— „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. SutvarkÄ— pakrantÄ™

Prie Dubysos Kauno rajone maĹžai vietĹł, kur bĹŤtĹł ÄŻmanoma privaĹžiuoti automobiliu ir pailsÄ—ti. Netoli Baravo kaimo prie upÄ—s nuo seno buvo nutiestas kelias, taÄ?iau dar prieĹĄ trejus metus pakrantÄ—s buvo apaugusios brĹŤzgynais, maĹžai vietĹł, kur galima prieiti ir iĹĄsimaudyti. Verslininkas Irmantas Zalensas vasarÄ… teikÄ— baidariĹł nuomos paslaugas. „Vandens turistus priimdavome netoliese esanÄ?ioje mano tÄ—vĹł kaimo turizmo sodyboje, bet ji yra uĹž kilometro, tad sumaniau pasinaudoti galimybe gauti paramÄ… ir sukurti patogesnÄ™ infrastruktĹŤrÄ… iĹĄkylautojams“, – pasakojo I.Zalensas. SulaukÄ™s 131 tĹŤkst. litĹł paramos iĹĄ minÄ—tos KPP priemonÄ—s, savo sklype ĹĄalia Dubysos jis praretino krĹŤmynus, sutvarkÄ— paupyje laukÄ…. PoilsiavietÄ—je ÄŻrengÄ— tinklinio aikĹĄtelÄ™, paŞėrÄ— joje smÄ—lio. ÄŒia galima paĹžaisti futbolÄ…, prie upÄ—s pastatytos kelios pavÄ—sinÄ—s, jose ÄŻrengti suolai, stalai poilsiautojams. Patogi stovyklavietÄ—

UĹž KPP priemonÄ—s „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ veiklos srities „TuristiniĹł stovyklĹł kaimo vietovÄ—se ÄŻkĹŤrimas ir plÄ—tra (iĹĄskyrus miĹĄko vietovÄ—se)“ lÄ—ĹĄas I.Zalensas poilsiavietÄ—je ÄŻrengÄ— duĹĄus, tualetus. Atskirame statinyje yra ir privaÄ?ios patalpos ĹĄeimoms, keliaujanÄ?ioms su maĹžais vaikais. „Ne visi turistai nori naudotis bendrais duĹĄais ir tualetais, nors jie ir priĹžiĹŤrimi. Mamoms yra kambarys, kur jos gali ĹĄiltai vystyti kĹŤdikius, juos apiprausti“, – pasakojo I.Zalensas. Vaizdingoje pakrantÄ—je ĹžmonÄ—s ne tik galÄ—s uĹžbaigti plaukimo baidarÄ—mis ĹžygÄŻ, bet ir pasistatyti palapinÄ™, pavakaroti jaukiose pavÄ—sinÄ—se. StovyklavietÄ—je ÄŻsikuria ne tik ÄŻ gamtÄ… iĹĄsiruoĹĄÄ™ iĹĄkylautojai, bet

ď ŽNauda: b ]N_NZ\`YĂ›N`6GNYR[`N``bXĂ­_Ă›]Na_NbXYVĂ–V_]Na\TVĂ–]\VY

`VNcVRaĂ?cN[QR[`ab_V`aNZ`

ir tu ris tai, ke liau jan tys tu ris tiniais ke lio niĹł na me liais. Lie tuvo je kol kas la bai trĹŤksta stovyklavieÄ?iĹł, kur galÄ—tĹł apsistoti au to mo bi liais per Eu ro pos ĹĄa lis va Ĺžiuo jan tys ĹžmonÄ—s. Dau guma jĹł siĹŤ lo tik vietÄ… au to mo biliui, taÄ?iau uĹžsienio ĹĄalyse poilsiavietÄ— se ÄŻpras ta gau ti dau giau paslaugĹł.“ PadÄ—jo ÄŻgyvendinti planus

Juozas IleviÄ?ius kaimo turizmo sodybÄ… prieĹĄ kelerius metus ÄŻkĹŤrÄ— ĹĄalia graĹžaus KaÄ?erginÄ—s miĹĄko. TodÄ—l ir sodybai suteikÄ— pavadinimÄ… „KaÄ?erginÄ—s pamiĹĄkė“. IĹĄ pradĹžiĹł Ä?ia buvo pirtelÄ— su sveÄ?iĹł nameliu, kurioje gali ĹĄvÄ™sti iki 20-ies ĹžmoniĹł kompanija. Taip pat veikia dar viena pirtis. „Verslas gerai sekÄ—si, todÄ—l planavome jÄŻ plÄ—sti, taÄ?iau nenorÄ—jome imti paskolos iĹĄ banko“, – pasakojo J.IleviÄ?ius. PlÄ—tros planus dar pradÄ—jo jaukti prasidÄ—jusi pasaulinÄ— ďŹ nansĹł krizÄ—, bankai padidino palĹŤkanas, atsargiai vertino kiekvienÄ… klientÄ…. TodÄ—l 2007–2013 m. KPP priemonÄ—s „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ parama J.IleviÄ?iui labai pravertÄ—. „Ji padÄ—jo sklandĹžiai ÄŻgyvendinti puoselÄ—tus planus“, – dĹžiaugÄ—si jis. IĹĄplÄ—tÄ— verslÄ…

UĹž gautÄ… 288 tĹŤkst. litĹł paramÄ… J.IleviÄ?ius pastatÄ— didelÄŻ pastatÄ….

.[Q_VNb`.YRX`N[Q_NcVĂ˜VNb`[b\a_

Jame ÄŻrengÄ— 50 vietĹł pokyliĹł salÄ™. Tiek pat ĹžmoniĹł gali apsigyventi antrame aukĹĄte ÄŻrengtuose patogiuose miegamuosiuose. UĹž paramÄ…, kurios lÄ—ĹĄas gali naudoti ir rinkodarai, J.IleviÄ?ius dar sukĹŤrÄ— kokybiĹĄkÄ… internetinÄ™ svetainÄ™, skirtÄ… informacijai apie sodybÄ…. Joje galima susipaĹžinti su kiekvienu sodybos kampeliu virtualiame ture. „Tai labai patinka klientams, ypaÄ? iĹĄvykusiems ÄŻ uĹžsienÄŻ ir planuojantiems ĹĄventes Lietuvoje. Jie gali, prisÄ—dÄ™ prie kompiuterio, susidaryti labai iĹĄsamĹł vaizdÄ…, kokioje erdvÄ—je vyks ĹĄventÄ—. Tai daug informatyviau nei nuotraukĹł galerijos“, – pasakojo J.IleviÄ?ius. Jis sakÄ— sÄ—kmingai pergyvenÄ™s sunkmetÄŻ ir niekada neabejojo gera savo veiklos perspektyva. „Esame netoli Kauno, todÄ—l daugeliui miestieÄ?iĹł Ä?ia patogu atvykti. NetrĹŤksta gimtadieniĹł pobĹŤviĹł, ĹĄeimos ĹĄvenÄ?iĹł, vestuviĹł, krikĹĄtynĹł, klasÄ—s draugĹł susitikimĹł, ÄŻmoniĹł ĹĄvenÄ?iĹł, seminarĹłâ€œ, – vardijo J.IleviÄ?ius. Vaiz din go je so dybo je mÄ—gsta lan ky tis ir pir ti ninkĹł klu bai. ÄŒia jie rengia mokomuosius seminarus.

„Su­si­ta­ri­mo pro­jek­tas bai­gia­mas re­da­guo­ti, li­ko trys ne­su­dė­lio­ti punk­tai. Ga­li bō­ti, kad jau ĹĄiÄ… sa­ vai­tÄ™ jÄŻ pa­si­ra­ťy­si­me. Su­si­ta­ri­mu uŞ­tik­rin­si­me sa­vo ir „Klai­pė­dos naf­tos“ at­sa­ko­my­bÄ—s ri­bas, fi­nan­ si­nius ÄŻsi­pa­rei­go­ji­mus sta­tant SGD ter­mi­na­lo kran­ti­nę“, – pir­ma­die­ nÄŻ spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Ĺžur­na­ lis­tams sa­kÄ— Klai­pė­dos jō­rĹł uos­to di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. O „Klai­pė­dos naf­tos“ at­sto­vai nau­jie­nĹł agen­tō­rai BNS pir­ma­ die­nÄŻ pra­ne­ťė, jog ĹĄiuo me­tu vyks­ ta de­ry­bos su Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jō­rĹł uos­to di­rek­ci­ja. „Sten­gia­mÄ—s, kad pro­ce­sas vyk­tĹł kuo grei­Ä?iau“, – tei­gÄ— bend­ro­vÄ—s at­sto­vai. Jie ne­ prog­no­za­vo, ar ĹĄiÄ… sa­vai­tÄ™ ga­li bō­ti pa­si­ra­ťy­tas su­ta­ri­mas su Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jō­rĹł uos­to di­rek­ci­ja. E.Gent­vi­lo tei­gi­mu, „Klai­pė­dos naf­ta“ net 145 mln. li­tĹł – nuo 276 mln. iki 131 mln. li­tĹł – su­ma­Şi­no in­ves­ti­ci­jĹł ÄŻ SGD ter­mi­na­lui rei­ka­ lin­gos kran­ti­nÄ—s ÄŻren­gi­mÄ… po­rei­kÄŻ. „Klai­pė­dos naf­tos“ ir uos­to di­rek­ ci­jos in­ves­ti­ci­jos tu­rė­tĹł pa­si­skirs­ ty­ti po ly­giai. „Mes api­brė­Şė­me, kad uos­to di­ rek­ci­jos in­ves­tuo­ja­ma su­ma tu­ rė­tĹł bō­ti 66 mln. li­tĹł, o maŞ­daug 65 mln. li­tĹł bō­tĹł „Klai­pė­dos naf­ tos“ da­lis“, – kal­bė­jo uos­to va­do­ vas. Kran­ti­nÄ—s sta­ty­bos ran­go­vo kon­kur­sas tu­rė­tĹł bō­ti pa­skelb­tas ne­tru­kus – lie­pos pra­dĹžio­je pa­ skelb­tas jo tech­ni­niĹł spe­ci­fi­ka­ci­ jĹł pro­jek­tas. Vy­riau­sy­bÄ—s lie­pos pra­dĹžio­je priim­ta­me nu­ta­ri­me dÄ—l

SGD ter­mi­na­lo ÄŻren­gi­mo nu­ma­ty­ ta, kad iki rugp­jō­Ä?io 10 d. tu­ri bō­ ti pa­si­ra­ťy­tas „Klai­pė­dos naf­tos“, „Lie­tu­vos du­jĹłâ€œ ir Klai­pė­dos jō­rĹł uos­to su­si­ta­ri­mas dÄ—l in­ves­ti­ci­jĹł ÄŻ ter­mi­na­lo inf­rast­ruk­tō­rÄ…, kom­pen­ sa­vi­mo tvar­kos ir są­ly­gĹł. Ta­Ä?iau, pa­sak „Lie­tu­vos du­ jĹłâ€œ ir „Klai­pė­dos naf­tos“ at­sto­ vĹł, to­kÄŻ su­si­ta­ri­mÄ… tu­ri pa­si­ra­ťy­ti tik „Klai­pė­dos naf­ta“ ir Klai­pė­ dos jō­rĹł uos­to di­rek­ci­ja, o „Klai­ pė­dos naf­ta“ ir „Lie­tu­vos du­jos“ – ter­mi­na­lo pri­jun­gi­mo prie du­jĹł vamz­dy­nĹł su­tar­tÄŻ. Ĺ i taip pat de­ ri­na­ma ir ti­ki­ma­si, kad ĹĄiÄ… sa­vai­tÄ™ bus pa­si­ra­ťy­ta. Klai­pė­dos uos­to di­rek­ci­ja ir „Klai­pė­dos naf­ta“ po ke­lis mė­ne­ sius tru­ku­siĹł dis­ku­si­jĹł lie­pos 5 d. pa­si­ra­ťė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ tÄŻ. Ji nu­sta­to, kaip bus fi­nan­suo­ ja­mas ter­mi­na­lo kran­ti­niĹł ir ki­tos inf­rast­ruk­tō­ros ÄŻren­gi­mas. IĹĄ kar­ to po to – lie­pos 11-Ä…jÄ… – Vy­riau­ sy­bÄ— dÄ—l to priė­mÄ— nu­ta­ri­mÄ…. BNS, KD inf.

Fi­nan­sa­vi­mo ĹĄal­ti­nis Vy­r iau­sy­bÄ—s spren­d i­mas nu­ma­ to, kad Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jō­rĹł uos­to in­ves­ti­ci­jos ÄŻ SGD ter­mi­na­lo kran­ti­nes bus kom­pen­suo­ja­mos iĹĄ rink­lia­vĹł ar ki­tĹł mo­kė­ji­mĹł, ku­riuos at­liks „Klai­pė­dos naf­ta“ ar­ba ki­ti pa­ slau­gas ter­mi­na­lui tei­kian­tys ar jo pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­tys su­ bjek­tai, taip pat iĹĄ me­ti­nio „Klai­pė­ dos naf­tos“ mo­kes­Ä?io uĹž nau­do­ji­ mą­si kran­ti­ne. Ĺ is mo­kes­tis bus ap­ skai­Ä?iuo­ja­mas at­si­Ş vel­g iant ÄŻ tai, kad uos­to in­ves­ti­ci­jos tu­rė­tĹł at­si­ pirk­ti per 20 me­tĹł su 5 pro­c. in­ves­ti­ ci­jĹł grą­Şa. Mo­kes­tis kas­met ma­Şės pri­klau­so­mai nuo to, kiek rink­lia­vĹł uos­tas su­rinks.

UĹžs. 992721 „„Su­si­ta­ri­mas: bend­ro­vÄ—s „Klai­pė­dos naf­ta“, „Lie­tu­vos du­jos“ ir Klai­pė­

dos vals­ty­bi­nio jō­rų uos­to di­rek­ci­ja ťią sa­vai­tę tu­ri pa­si­ra­ťy­ti svar­bius do­ku­men­tus dėl in­ves­ti­ci­jų į SGD ter­mi­na­lo inf­rast­ruk­tō­rą. 

To­mo Luk­ťio (BFL) nuo­tr.


9

antrADIENIS, rugpjūčio 14, 2012

pasaulis Kraujo galėjo nebūti

No­ri nau­jo pro­ce­so

Kri­ti­ka kri­ti­kams

Nep­rik­lau­so­ma ko­mi­si­ja griež­tai su­kri­ti­ka­vo Nor­ve­ gi­jos po­li­ci­ją. Ko­mi­si­ja tei­gė, kad sprog­di­ni­mo, ku­rį Os­le su­ren­gė An­der­sas Beh­rin­gasBrei­vi­kas, ga­lė­jo bū­ti iš­veng­ ta. Ty­rė­jai pri­dū­rė, kad pa­rei­ gū­nai ne­su­ge­bė­jo ap­sau­go­ ti žmo­nių Utio­jos sa­lo­je, nes per lė­tai rea­ga­vo į si­tua­ci­ją.

Bu­vęs Bos­ni­jos ser­bų ly­de­ ris Ra­do­va­nas Ka­ra­dži­čius krei­pė­si į Tarp­tau­ti­nį tri­bu­no­ lą ir rei­ka­la­vo pra­dė­ti iš nau­ jo nag­ri­nė­ti jo by­lą. Esą teis­ mas tu­ri pra­dė­ti nag­ri­nė­ti by­ lą nuo nu­lio, nes ad­vo­ka­tams per vė­lai pa­teik­ti fak­tai, liu­ di­jan­tys R.Ka­ra­dži­čiaus ne­ kal­tu­mą.

Žmo­gaus tei­sių eks­per­tas Ro­ ge­ris Kis­ka su­kri­ti­ka­vo Va­ka­ rų rea­ga­vi­mą į gru­pės „Pus­sy Riot“ by­lą. Pa­sak jo, kri­ti­kus do­mi­na anaip­tol ne žo­džio lais­vė, o žo­džio lais­vė tais klau­si­mais, ku­rie jiems itin ar­ti­mi. Ak­ty­vis­tas pa­brė­žė, kad to­kių at­ve­jų, kaip „Pus­sy Riot“, pa­sau­ly­je ap­stu.

Ieš­kos dau­giau kal­tų?

Var­gu ar Ira­no pre­ zi­den­tas Mah­mou­ das Ah­ma­di­ne­ja­ das ga­li ti­kė­tis pa­ vers­ti Sau­do Ara­ bi­ją par­tne­re. Dar nuo 1979 m. re­vo­ liu­ci­jos Ira­ne abi ša­lys yra prie­ši­ nin­kės. Bet Te­he­ ra­nas ban­do ieš­ko­ti są­jun­gi­nin­kų. Jų ga­ li rei­kė­ti, nes si­tua­ ci­ja Si­ri­jo­je ge­ro­kai komp­li­kuo­ja­si.

Va­ti­ka­ną su­pur­tęs duo­me­nų nu­te­ ki­ni­mo skan­da­las ne­rims­ta. Nors as­me­ni­nis po­pie­žiaus lio­ka­jus, kal­ti­na­mas nu­te­ki­nęs in­for­ma­ci­ją, stos prieš teis­mą, ty­ri­mas dėl slap­ tų Va­ti­ka­no do­ku­men­tų atskleidi­ mo dar ne­baig­tas.

„„De­ry­bos: Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Ab­dul­lah bin Ab­du­la­zi­zas Al Sau­das (kairėje) į sa­vo ša­lį as­me­niš­kai pa­kvie­

tė re­gio­no prie­ši­nin­ko Ira­no va­do­vą M.Ah­ma­di­ne­ja­dą kon­sul­tuo­tis dėl Si­ri­jos. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Su­si­ti­ki­me – vie­ny­bės šū­kiai Is­to­ri­nis su­si­ti­ki­mas

Va­kar Me­ko­je pra­si­dė­jo spe­cia­lus Is­la­mo bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­ za­ci­jos (IBO) vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas. Sau­do Ara­bi­jo­je yra įsi­kū­ru­si IBO – 57 mu­sul­mo­niš­kas vals­ty­bes vie­ni­jan­čios gru­pės – būs­ti­nė. Šį su­si­ti­ki­mą ga­li­ma lai­ky­ti ne tik sim­bo­li­niu, bet ir is­to­ri­niu, juk prie vie­no sta­lo sė­do dvie­jų am­ ži­nų var­žo­vų – Sau­do Ara­bi­jos ir Ira­no – va­do­vai. Tie­sa, Te­he­ra­nas ir Ri­ja­das dėl Si­ri­jos ne­su­ta­ria, o ir var­gu ar su­ tars. Sau­do Ara­bi­ja su Ka­ta­ru už­ sii­ma Si­ri­jos opo­zi­ci­jos rė­mi­mu, o Ira­nas pa­lai­ko są­jun­gi­nin­ko Bas­ ha­ro al As­sa­do pu­sę. Be to, tarp abie­jų ša­lių ap­stu įsi­se­nė­ju­sių ne­su­ta­ri­mų. Ne tik dėl re­li­gi­nių rei­ka­lų, nors Ira­nas – šii­tiš­kas, o Sau­do Ara­bi­ja – su­ ni­tiš­ka ir lai­ko sa­ve su­ni­tiš­kų ša­ lių glo­bė­ja. Te­he­ra­nas pa­si­pik­ti­nęs ir tuo, kad Sau­do Ara­bi­jos, ar­ti­mos JAV są­jun­gi­nin­kės re­gio­ne, naf­ta tvin­ do pa­sau­lio rin­ką, o Ira­nui dėl Va­ ka­rų san­kci­jų sun­kiai se­ka­si par­ duo­ti sa­vą­ją. Is­to­ri­nės prie­ši­nin­kės

„Pa­sau­lis šian­dien patekęs į la­ bai opią si­tua­ci­ją, – per su­si­ti­ki­ mą pa­brė­žė M.Ah­ma­di­ne­ja­das. – Ti­kiuo­si, kad dau­giau­sia dė­me­sio bus ski­ria­ma vie­ny­bei di­di­nti ir prie­šiš­ku­mui ma­ži­nti.“ Nors M.Ah­ma­di­ne­ja­dą į su­si­ti­ ki­mą pa­kvie­tė pa­ts Sau­do Ara­bi­jos

ka­ra­lius Ab­dul­lah bin Ab­du­la­zi­zas Al Sau­das, san­ty­kių šil­tė­ji­mo nie­ kas nesi­ti­ki. Tiek Ira­nas, tiek Per­si­jos įlan­kos mo­nar­chi­jos iki šiol su ne­pa­si­ti­kė­ ji­mu žiū­ri vie­ni į ki­tus.

Ti­kiuo­si, kad dau­ giau­sia dė­me­sio bus ski­ria­ma vie­ny­ bei di­di­nti ir prie­šiš­ ku­mui ma­ži­nti. Nors Sau­do Ara­bi­ja anks­čiau bu­vo ar­ti­ma Si­ri­jos są­jun­gi­nin­kė, ypač Pir­mo­jo ir Ant­ro­jo Per­si­jos įlan­kos ka­rų me­tais, kai Da­mas­ko pa­ra­mos Ri­ja­dui rei­kė­jo ko­vo­jant su Sad­da­mo Hus­sei­no Ira­ku, sau­ dų po­zi­ci­ja pa­ki­to, kai Li­ba­ne 2005 m. bu­vo nu­žu­dy­tas sau­dų kil­mės ša­lies va­do­vas Ra­fi­qas al Ha­ri­ri, o po me­tų ki­lo ka­ras tarp Li­ba­ne vei­ kian­čios Ira­no glo­bo­ja­mos „Hez­ bol­lah“ or­ga­ni­za­ci­jos ir Iz­rae­lio. Tuo me­tu B.al As­sa­das nu­si­ su­ko nuo Per­si­jos įlan­kos ša­lių ir ėmė pa­lai­ky­ti glau­džius san­ty­kius su šii­tiš­ku Ira­nu. Sau­do Ara­bi­ja ir ki­tos Per­si­jos įlan­kos mo­nar­chi­jos pa­skel­bė Da­mas­kui po­li­ti­nį ir eko­ no­mi­nį ka­rą, siek­da­mos at­ker­šy­ti Si­ri­jai už są­jun­gą su Ira­nu. Ka­dan­gi Sau­do Ara­bi­ja sie­ kė, kad Ira­nas bū­tų izo­liuo­tas re­ gio­ne, Si­ri­jos, kaip są­jun­gi­nin­

kės, pra­ra­di­mas ne­bu­vo pa­to­gus, ir da­bar Ri­ja­das sie­kia, kad vie­toj B.al As­sa­do at­si­ras­tų pa­lan­kes­nis re­ži­mas. „Įtam­pa tarp Ira­no ir Per­sijos įlan­kos re­gio­no ša­lių iš­liks, ir tai, esu tik­ras, tė­ra tak­ti­nis Ira­no ėji­ mas, – ana­li­za­vo Mo­ham­ma­das Ab­ba­sas Na­ji, Kai­re esan­čio „AlAh­ram“ stra­te­gi­nių stu­di­jų cent­ro Ira­no eks­per­tas. – Ma­nau, tai – ne su­si­tai­ky­mas, o ban­dy­mas pa­si­ lik­ti at­vi­rą lan­gą bend­rau­ti.“ Čia pat jis pri­dū­rė, kad Sau­do Ara­bi­jos pa­ra­ma Si­ri­jos su­ki­lė­ liams nė­ra to­kia di­de­lė, kaip Tur­ ki­jos, tad jis ne­ma­to to­kių pro­ble­ mų, dėl ku­rių da­bar Te­he­ra­nas ir Ri­ja­das ne­su­si­kal­bė­tų. Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių eks­per­ tas Wa­hi­das Ham­zah Has­hi­mas iš Sau­do Ara­bi­jos tvir­ti­no, kad „Ri­ ja­das tik­rai ne­no­ri ma­ty­ti su­griau­ to Ira­no, o no­rė­tų tu­rė­ti tai­kų kai­ my­ną“. Pro­fe­so­rius taip pat pa­brė­žė, jog, ne­pai­sant il­ga­me­čių Ira­no ir Sau­do Ara­bi­jos ne­su­ta­ri­mų, abi ša­lys svar­biais klau­si­mais ga­li ras­ti komp­ro­mi­są, juk šiuo me­tu jis bū­ tų nau­din­gas abiem. „Aki­vaiz­du, kad Ira­nas – pro­ tin­gas žai­dė­jas. Ma­nau, Ira­nas el­ gia­si la­bai iš­min­tin­gai ne­de­gin­ da­mas til­tų su Per­sijos įlan­kos ša­li­mis ir is­la­mo pa­sau­liu“, – tei­ gė W.H. Has­hi­mas. Tie­sa, jis su­ti­ko su M.A.Na­ji nuo­mo­ne, kad Ira­nas vei­kiau­siai žen­gė la­biau tak­ti­nį žings­nį su­

si­da­rius tam tik­roms są­ly­goms ir „rim­to san­ty­kių at­ši­li­mo, bent kol kas, ti­kė­tis ne­ver­ta“. Ne­su­de­ri­na­mos po­zi­ci­jos?

Ri­ja­das ne­sle­pia, kad pa­lai­ko su­ ni­tų su­ki­lė­lius, ku­rie ko­vo­ja su B.al As­sa­do re­ži­mu, o šio dau­ge­lis na­ rių pri­klau­so ala­vi­tų re­li­gi­nei gru­ pei, ar­ti­mai šii­tams. Sau­do Ara­bi­jos va­do­vai ne sy­kį kal­ti­no Te­he­ra­ną, kad šis kurs­to šii­tų su­ki­li­mus Vi­du­ri­niuo­se Ry­ tuo­se. Ri­ja­dą ypač pa­pik­ti­no Ira­no pa­ra­ma Bah­rei­ne šii­tų or­ga­ni­zuo­ tiems pro­tes­tams prieš vie­tos mo­ nar­cho Al Kha­li­fo di­nas­ti­ją, ku­ri yra ar­ti­ma Sau­do Ara­bi­jos są­jun­ gi­nin­kė. O Ira­nui Si­ri­ja – ar­ti­miau­sia są­ jun­gi­nin­kė re­gio­ne, to­dėl Te­he­ra­ nas ke­lis kar­tus per­spė­jo ne tik Per­sijos įlan­kos mo­nar­chi­jas, bet ir Va­ka­rus, kad re­ži­mo kei­ti­mas su­lauks at­sa­ko. Vis­gi Ira­no, pa­ti­rian­čio Va­ka­rų spau­di­mą, va­do­vas ne­siė­mė tie­ sio­giai kal­tin­ti Sau­do Ara­bi­jos dėl pa­dė­ties Si­ri­jo­je. Jis pa­brė­žė, kad ne­su­ta­ri­mais mu­sul­mo­nų pa­sau­ ly­je nau­do­ja­si „prie­šai“. „Mu­sul­mo­nų vy­riau­sy­bės švais­ to di­džiu­lę ener­gi­ją įvai­riems vi­ daus ne­su­ta­ri­mams spręs­ti, nors tik ken­kia­me sau. Ma­ny­čiau, mu­ sul­mo­nams ver­čiau de­rė­tų kon­sul­ tuo­tis tarpusa­vyje“, – dar prieš su­ si­ti­ki­mą sa­kė Ira­no pre­zi­den­tas. „gulf­news.com“, „Al-Ara­biya“, „Ko­rea Ti­mes“, IR­NA, BNS inf.

Šven­to­jo mies­to tei­sė­sau­gos tar­ny­ bos pra­ne­šė, kad ty­rė­jai do­mi­si ga­ li­mu ki­tų as­me­nų vaid­me­niu šiame skan­da­le. Apie tai pra­ne­šė Šven­to­ jo Sos­to at­sto­vas spau­dai. „Ne­ma­no­me, kad bai­gė­me sa­ vo dar­bą. Ty­ri­mas te­bė­ra at­vi­ras dėl ki­tų žmo­nių, ku­rie, ma­tyt, yra pri­si­dė­ję“, – sa­kė Va­ti­ka­no at­sto­ vas Fe­de­ri­co Lom­bar­di. Po­pie­žiaus lio­ka­jus 46 me­ tų Pao­lo Gab­rie­le stos prieš teis­ mą. Jam gre­sia kal­ti­ni­mai „va­gys­te sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis“. Kaip pa­tvir­ti­no tei­sė­jas Pie­ro Bon­ne­tas, P.Gab­rie­le pa­vo­gė slap­ tus do­ku­men­tus iš po­pie­žiaus ka­ bi­ne­to ir per­da­vė juos Ita­li­jos žur­ na­lis­tui Gian­lui­gi Nuz­zi. Šis slap­tus do­ku­men­tus ci­ta­vo sa­vo kny­go­je „Sua San­tità“ („Jo Šven­te­ny­bė“). Už šį nu­si­kal­ti­mą P.Gab­rie­le gre­sia lais­vės atė­mi­mas iki še­še­rių me­tų. Ma­no­ma, kad jis ga­lė­jo ži­niask­lai­ dai nu­te­kin­ti šim­tus slap­tų po­pie­ žiaus do­ku­men­tų. Va­ti­ka­nas nu­ ro­dė, kad šis teis­mas pra­si­dės ne anks­čiau nei spa­lį. Kal­ti­ni­mai bend­ri­nin­ka­vus taip pat pa­teik­ti dar vie­nam Va­ti­ka­no dar­ buo­to­jui – Va­ti­ka­no vals­ty­bės sek­ re­to­ria­to ana­li­ti­kui ir pro­gra­muo­to­ jui Clau­dio Sciar­pel­let­ti. Jis anks­čiau šio­je by­lo­je įvar­dy­tas ne­bu­vo. 46 me­tų lio­ka­jus suim­tas šių me­tų ge­gu­žę, at­lie­kant ty­ri­mą dėl pri­va­čių po­pie­žiaus do­ku­men­ tų nu­te­ki­ni­mo ži­niask­lai­dai. Nuo suė­mi­mo praė­jus dau­giau nei mė­ ne­siui, jis bu­vo lai­ko­mas Va­ti­ka­no ka­lė­ji­me, o lie­pą jam skir­tas na­mų areš­tas, kol bus pa­skelb­tas tei­sė­jo spren­di­mas. CNN, BNS inf.

„„Pa­si­pik­ti­ni­mas: Va­ti­ka­nas slap­

tų po­pie­žiaus do­ku­men­tų pa­vie­ ši­ni­mą įvar­di­jo kaip kri­mi­na­li­nį nu­si­kal­ti­mą.  AFP nuo­tr.


10

antraDIENIS, rugpjūčio 14, 2012

sportas

„„Pa­ky­la: Lie­tu­vos tau­pyk­lė­je (iš kairės) plau­ki­kės R.Mei­lu­ty­tės ir šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės at­sto­vės L.Asa­daus­kai­tės -Zadne­provs­kienės auk­sas, ka­no­ji­nin­ko J.Šuk­li­no si­dab­ras, im­ty­ni­nin

Lon­do­nas – sėk­min­giau­sia lie­

Tre­čia­sis pa­gal dy­dį lie­tu­vių mies­tas Lon­do­nas mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kus priė­mė sve­tin­gai. Kant­riai iš fa­vo­ri­tais lai­ky­tų tau­ tie­čių me­da­lių lau­kę spor­to aist­ruo­liai, fi­ni­šuo­jant XXX olim­pi­ nėms žai­dy­nėms, su­lau­kė at­pil­do. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ge­riau­sias pa­sie­ki­mas

Lau­ros Asa­d aus­kai­t ės-Zadne­ provs­kienės ir Jev­ge­ni­jaus Šuk­li­ no nuo­sta­būs star­tai vai­ni­ka­vo di­ džiau­sią spor­to šven­tę ir su­tei­kė vil­čių, kad jau­na lie­tu­vių ko­man­ da po ket­ve­rių me­tų Rio de Ža­nei­re ga­li su­lauk­ti dar di­des­nės sėk­mės. Sėk­min­giau­siai po ne­prik­lau­so­ my­bės at­kū­ri­mo olim­pi­nė­se žai­dy­ nė­se pa­si­ro­džiu­si Lie­tu­vos rink­ti­ nė su dviem auk­so, vie­nu si­dab­ro ir dviem bron­zos me­da­liais ko­man­dų įskai­to­je Lon­do­ne užė­mė 34-ą vie­ tą. Po pen­kis ap­do­va­no­ji­mus lie­tu­ viai par­si­ve­žė ir iš 2000-ųjų olim­ pi­nių žai­dy­nių Sid­nė­ju­je bei prieš ket­ve­rius me­tus vy­ku­sios olim­ pia­dos Pe­ki­ne, ta­čiau dar nė kar­to mū­siš­kių de­le­ga­ci­ja ne­grį­žo sa­vo ap­do­va­no­ji­mų tau­pyk­lė­je tu­rė­da­ ma vi­sų tri­jų pra­bų ap­do­va­no­ji­ mus. Iš vi­so tarp be­veik 11 tūkst. Lon­ do­ne star­ta­vu­sių spor­ti­nin­kų mū­ sų ša­liai at­sto­va­vo 62 at­le­tai. Pen­ki iš jų Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­ nę pri­si­mins kaip aukš­čiau­sią sa­vo spor­ti­nės kar­je­ros vir­šū­nę. Pa­sau­lį nu­ste­bi­nu­si Rū­ta Mei­lu­ty­tė į olim­ pą įko­pė bū­da­ma vos pen­kio­li­kos, ki­ta auk­są pa­do­va­no­ju­si mū­sų ša­ lies spor­ti­nin­kė L.Asa­daus­kai­tėZad­nep­rovs­kie­nė trium­fo lau­kė 28 me­tus. „Spor­te esu 18 me­tų. Dar bū­da­ ma še­šio­li­kos nai­viai ti­kė­jau, kad bū­siu olim­pi­nė čem­pio­nė. Ir ta die­ na išau­šo. Šie­met ruo­šiau­si vi­sus me­tus, bet svar­biau­sia bu­vo vis­ką ge­rai at­lik­ti. Pas­ku­ti­nė­je rung­ty­je jau­čiau­si už­tik­rin­ta. Sau pa­sa­kiau, kad auk­si­nio me­da­lio nea­ti­duo­siu nie­kam, jis bus ma­no“, – vie­ną akį už­den­gu­si auk­so me­da­liu šyp­so­jo­ si stip­riau­sia pla­ne­tos pen­kia­ko­vi­ nin­kė. Ka­no­ji­nin­kui J.Šuk­li­nui ir im­ty­ nin­kui Alek­sand­rui Ka­za­ke­vi­čiui

dar tik 26-eri, o bok­si­nin­kui Eval­ dui Pet­raus­kui – vos dvi­de­šimt. Tai reiš­kia, kad net ant pje­des­ta­ lo neuž­ko­pus gar­siems spor­ti­nin­ kams Vir­gi­li­jui Alek­nai, Aust­rai Sku­jy­tei ar Dai­nai Gu­dzi­ne­vi­čiū­ tei, mū­sų ša­lis iš­lai­kys di­džiu­lį po­ ten­cia­lą. Per ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­ pį lie­tu­viams iš vi­so pa­vy­ko iš­ko­ vo­ti 21 me­da­lį: 6 auk­so, 5 si­dab­ro ir 10 bron­zos. Me­da­lį sky­rė duk­ry­tei

Pas­ku­ti­nį Lon­do­no olim­pi­nių žai­ dy­nių auk­so me­da­lį L.Asa­daus­ kai­tei-Zad­nep­rovs­kie­nei įtei­kė le­ gen­di­nis šuo­li­nin­kas su kar­ti­mi, Uk­rai­nos olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­ zi­den­tas Ser­ge­jus Bub­ka. 17 kar­ tų pa­sau­lio re­kor­dus praei­ty­je ge­ ri­nęs uk­rai­nie­tis kaip nie­kas ki­tas ži­no olim­pi­nio auk­so kai­ną. Ke­tu­ rio­se olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se da­ly­va­ vęs ir sau ly­gių pra­ktiš­kai ne­tu­rė­jęs šuo­li­nin­kas auk­so me­da­lį iš­ko­vo­ jo vos sy­kį. 15-ąją vie­tą Pen­ki­ne iš­ko­vo­ju­si pen­kia­ko­vi­nin­kė Lon­do­no spor­to komp­lek­suo­se su­rin­ko 5 408 taš­ kus ir pa­ge­ri­no olim­pi­nį re­kor­dą. Nau­ją­ją čem­pio­nę pa­svei­ki­no ir jos vy­ras And­re­jus Zad­nep­rovs­kis. Da­bar Zad­nep­rovs­kių šei­ma tu­ri vi­ są me­da­lių komp­lek­tą. Vie­nas ge­ riau­sių vi­sų lai­kų ša­lies pen­kia­ko­vi­ nin­kų Atė­nų olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se iš­ko­vo­jo si­dab­ro, o Pe­ki­ne –bron­zos ap­do­va­no­ji­mus. „La­bai džiau­giuo­ si Lau­ros pa­sie­ki­mu. Pats ma­čiau, kaip ji sun­kiai dir­bo ir šio ap­do­va­ no­ji­mo tik­rai yra ver­ta“, – po fi­ni­šo kal­bė­jo spor­ti­nin­kės vy­ras. Tie­sa, jis sa­vo žmo­nos trium­ fą ste­bė­jo Vil­niu­je per te­le­vi­zo­ rių. „Pap­ra­šiau, kad jis ne­va­žiuo­ tų į Lon­do­ną, nes man taip ra­miau star­tuo­ti. Vy­ro jau­du­lys per­si­duo­ da ir man. Nusp­ren­dė­me, kad man ge­riau bus star­tuo­ti vie­nai. Jis na­ muo­se ma­ne pa­lai­kė“, – at­vi­ra­vo spor­ti­nin­kė.

Auk­so me­da­lį L.Asa­daus­kai­tėZad­nep­rovs­kie­nė sky­rė dve­jų me­ tu­kų sa­vo duk­re­lei Ad­ria­nai. Neei­li­nis ta­len­tas

Pag­rin­di­ne per­ga­lės prie­žas­ti­mi olim­pi­nė čem­pio­nė įvar­di­jo pui­kų pa­si­ro­dy­mą pir­mo­jo­je fech­ta­vi­mo rung­ty­je. Užė­mu­si tre­čią vie­tą lie­ tu­vė ga­lin­gai at­si­spy­rė ir vė­liau jau bu­vo ne­su­lai­ko­ma. „Pa­si­ruo­šiau la­bai ge­rai ir vis­ką la­bai ge­rai pa­da­riau nuo pir­mo­sios rung­ties iki pat var­žy­bų pa­bai­gos. Per­ga­le pa­ti­kė­jau bė­gi­mo ant­ra­ja­ me ki­lo­met­re. Bė­gi­mas yra ma­no stip­riau­sia rung­tis, to­dėl ži­no­jau, kad bū­siu ne­pra­len­kia­ma. Vi­siš­kai neiš­sik­ro­viau, to­dėl ga­lė­jau bėg­ ti dar grei­čiau, bet to ne­rei­kė­jo“, – po var­žy­bų kal­bė­jo kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rė. Sa­vo auk­lė­ti­nei komp­li­men­tų ne­gai­lė­jo ir jos tre­ne­ris Jev­ge­ni­jus Klio­sio­vas. „Su Lau­ra dir­ba­me be­ veik de­šimt­me­tį. Kiek­vie­no tre­ne­ rio sva­jo­nė dirb­ti su to­kia spor­ti­ nin­ke. Tai ypač tvir­to cha­rak­te­rio ir la­bai už­si­spy­ru­si spor­ti­nin­kė, vis­ ką da­ro su dvi­gu­ba ener­gi­ja“, – va­ lin­gą čem­pio­nę gy­rė tre­ne­ris. Pen­kia­ko­vi­nin­kai iš tre­čios olim­ pia­dos iš ei­lės par­ve­ža į Lie­tu­vą me­da­lių. Šios spor­to ša­kos at­sto­ vai nuo 2000 m. kas­met iš­ko­vo­ ja Lie­tu­vai po pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų bei olim­pi­nių žai­dy­ nių me­da­lį.

5

medalius

XXX olim­pi­nėse žai­dy­nėse iškovojo Lietuvos sportininkai.

„„Lyderiai: Londono olimpinėse žaidynėse medalius Lietuvai dovanojo šiuo

nių, bokso ir kanojų meistrai.


11

antraDIENIS, rugpjūčio 14, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

n­ko A.Ka­za­ke­vi­čiaus ir bok­si­nin­ko E.Pet­raus­ko bron­za. 

Ro­ber­to Dač­kaus ir Alf­re­do Plia­džio (fo­to­die­na.lt) nuo­tr.

­tu­viams vi­sų lai­kų olim­pia­da

olaikinės penkiakovės, plaukimo, imty-

Me­da­liai Valstybė

Lie­tu­vių re­zul­ta­tai

Auksas Sidabras

1. JAV 2. Ki­ni­ja 3. D.Bri­ta­ni­ja 4. Ru­si­ja 5. Pie­tų Ko­rė­ja 6. Vo­kie­ti­ja 7. Pran­cū­zi­ja 8. Ita­li­ja 9. Veng­ri­ja 10. Aust­ra­li­ja 11. Ja­po­ni­ja 12. Ka­zachs­ta­nas 13. Ny­der­lan­dai 14. Uk­rai­na 15. N.Ze­lan­di­ja 16. Ku­ba 17. Ira­nas 18. Ja­mai­ka 19. Če­ki­ja 20. Š.Ko­rė­ja 21. Is­pa­ni­ja 22. Bra­zi­li­ja 23. Pie­tų Af­ri­ka 24. Etio­pi­ja 25. Kroa­ti­ja 26. Bal­ta­ru­si­ja 27. Ru­mu­ni­ja 28. Ke­ni­ja 29. Da­ni­ja 30. Azer­bai­ dža­nas 30. Len­ki­ja 32. Tur­ki­ja 33. Švei­ca­ri­ja 34. Lie­tu­va 35. Nor­ve­gi­ja 36. Ka­na­da 37. Šve­di­ja 38. Ko­lum­bi­ja 39. Gru­zi­ja 39. Mek­si­ka 41. Ai­ri­ja 42. Ar­gen­ti­na 42. Slo­vė­ni­ja

42. Ser­bi­ja 45. Tu­ni­sas 46. Do­mi­ni­kos Res­pub­li­ka 47. Tri­ni­da­das ir To­ba­gas 47. Uz­be­kis­ta­nas 49. Lat­vi­ja 50. Al­žy­ras 50. Ba­ha­mos 50. Gre­na­da 50. Ugan­da 50. Ve­ne­sue­la 55. In­di­ja 56. Mon­go­li­ja 57. Tai­lan­das 58. Egip­tas 59. Slo­va­ki­ja 60. Ar­mė­ni­ja 60. Bel­gi­ja 60. Suo­mi­ja 63. Bul­ga­ri­ja 63. Es­ti­ja 63. In­do­ne­zi­ja 63. Ma­lai­zi­ja 63. Puer­to Ri­kas 63. Tai­va­nas 69. Bots­va­na 69. Kip­ras 69. Ga­bo­nas 69. Gva­te­ma­la 69. Juod­kal­ni­ja 69. Por­tu­ga­li­ja 75. Grai­ki­ja 75. Mol­do­va 75. Ka­ta­ras 75. Sin­ga­pū­ras 79. Af­ga­nis­ta­nas 79. Bah­rei­nas 79. Hon­kon­gas 79. Sau­do Ara­bi­ja 79. Ku­vei­tas 79. Ma­ro­kas 79. Ta­dži­kis­ta­nas

Bronza Iš viso

46 38 29 24 13 11 11 8 8 7 7 7 6 6 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2

29 27 17 26 8 19 11 9 4 16 14 1 6 5 2 3 5 4 3 0 10 5 2 1 1 5 5 4 4

29 22 19 32 7 14 12 11 5 12 17 5 8 9 5 6 3 4 3 2 4 9 1 3 2 5 2 5 3

104 87 65 82 28 44 34 28 17 35 38 13 20 20 13 14 12 12 10 6 17 17 6 7 6 12 9 11 9

2

2

6

10

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 1 1 5 4 3 3 3 1 1 1

6 1 0 2 1 12 3 4 3 3 3 2 2

10 5 4 5 4 18 8 8 7 7 5 4 4

1 1

1 1

2 1

4 3

1

1

0

2

1

0

3

4

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1

4 2 1 1 1 1 1 6 5 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1

0

0

1

1

0 0 0

0 0 0

1 1 1

1 1 1

Lie­tu­vos me­da­liai Olimpiada

1992 m. Barselona 1996 m. Atlanta 2000 m. Sidnėjus 2004 m. Atėnai 2008 m. Pekinas 2012 m. Londonas

Auksas

Sidabras

Bronza

Iš viso

Vieta

1 0 2 1 0 2

0 0 0 2 2 1

1 1 3 0 3 2

2 1 5 3 5 5

34 71 33 45 56 34

Olimpietis

Lau­ra Asa­daus­kai­tė

Sporto šaka/rungtis

Rezultatas

šiuo­lai­ki­nė pen­kia­ko­vė

1 1 (100 m krū­ti­ne), 26 (50 m lais­vu sti­liu­mi), 29 (100 m lais­vu sti­liu­mi) 2 3 3 4 6 5 (sprin­tas), 7 (kei­ri­nas) 5 6 7 8 8 8 8 (100 m krū­ti­ne), 11 (200m krū­ti­ne) 8 9 10 11 12 12 13 13 (200 m komp­lek­si­nis), 39 (100 m pe­te­liš­ke) 14 aš­tun­fi­na­lis aš­tun­fi­na­lis aš­tun­fi­na­lis 17 17 18 21 21 (as­me­ni­nės lenk­ty­nės), 46 (plen­to lenk­ty­nės) 25 26 26 27 27 28 28 (100 m lais­vu sti­liu­mi) 31 34 34 39 40 42 46 50 58 (plen­to lenk­ty­nės) 75 at­ran­kos var­žy­bos

Rū­ta Mei­lu­ty­tė

plau­ki­mas

Jev­ge­ni­jus Šuk­li­nas bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mas Eval­das Pet­raus­kas bok­sas Alek­sand­ras Ka­za­ke­vi­čius grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nės Vir­gi­li­jus Alek­na dis­ko me­ti­mas Sau­lius Rit­teris ir Ro­lan­das Maš­čins­kas aka­de­mi­nis irk­la­vi­mas Si­mo­na Kru­pec­kai­tė dvi­ra­čių tre­kas Aust­ra Sku­jy­tė sep­tyn­ko­vė Gin­ta­rė Scheidt bu­ria­vi­mas Ed­ga­ras Venc­kai­tis grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nės Min­dau­gas Griš­ko­nis aka­de­mi­nis irk­la­vi­mas Do­na­ta Viš­tar­tai­tė aka­de­mi­nis irk­la­vi­mas Jus­ti­nas Kin­de­ris šiuo­lai­ki­nė pen­kia­ko­vė Gied­rius Ti­te­nis Lie­tu­vos rink­ti­nė Zi­nai­da Send­riū­tė Egi­di­jus Bal­čiū­nas Ai­ri­nė Pal­šy­tė Gin­ta­rė Venč­kaus­kai­tė Juo­zas Ber­no­tas Vil­ma Rim­šai­tė

plau­ki­mas krep­ši­nis dis­ko me­ti­mas bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mas šuo­lis į aukš­tį šiuo­lai­ki­nė pen­kia­ko­vė bu­ria­vi­mas BMX dvi­ra­čiai plau­ki­mas

Vy­tau­tas Ja­nu­šai­tis Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė Egi­di­jus Ka­va­liaus­kas Ka­ro­lis Bau­ža Ma­rius Paš­ke­vi­čius Ro­kas Guš­či­nas Li­na Grin­či­kai­tė Ind­rė Ja­ku­bai­ty­tė Kris­ti­na Sal­ta­no­vič

sten­di­nis šau­dy­mas bok­sas dziu­do dziu­do gim­nas­ti­ka 100 m bė­gi­mas ie­ties me­ti­mas 20 km ėji­mas

Ra­mū­nas Na­var­daus­kas

dvi­ra­čių plen­tas

Da­rius Draud­vi­la Po­vi­las My­ko­lai­tis Bri­gi­ta Vir­ba­ly­tė Rai­vy­das Sta­nys Ra­sa Draz­daus­kai­tė Dia­na Lo­ba­čevs­kė Min­dau­gas Sa­daus­kas Ry­tis Sa­ka­laus­kas So­na­ta Ta­mo­šai­ty­tė Eg­lė Stai­šiū­nai­tė Ne­rin­ga Ai­die­ty­tė Ma­rius Žiū­kas Ro­kas Mi­le­vi­čius Ta­das Šuš­ke­vi­čius Lau­ra Švil­pai­tė Ge­di­mi­nas Bag­do­nas Re­mal­da Ker­gy­tė Ak­vi­lė Sta­pu­šai­ty­tė

de­šimt­ko­vė šuo­lis į to­lį 20 km ėji­mas šuo­lis į aukš­tį ma­ra­to­nas ma­ra­to­nas plau­ki­mas 100 m bė­gi­mas 100 m bar­je­ri­nis bė­gi­mas 400 m bar­je­ri­nis bė­gi­mas 20 km ėji­mas 20 km ėji­mas bu­ria­vi­mas 50 km ėji­mas gim­nas­ti­ka dvi­ra­čių plen­tas ma­ra­to­nas bad­min­to­nas

To­liau – Bra­zi­li­ja „„2016 m. va­sa­ros olim­pi­nės žai­dy­

nės vyks Rio de Ža­nei­re. Šios žai­dy­nės bus pir­mo­sios Pie­tų Ame­ri­kos že­my­ ne, ant­ro­sios – Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je (po Mek­si­ko žai­dy­nių 1968-ai­siais), tre­čios

– Pie­tų pus­ru­tu­ly­je ir pir­mos ša­ly­je, ku­ rios vals­ty­bi­nė kal­ba – po­rtu­ga­lų.

To­ki­ją (Ja­po­ni­ja) ir Či­ka­gą (JAV). „„Žai­dy­nė­se po 112 me­tų per­trau­kos vėl

„„ Dėl tei­sės su­reng­ti žai­dy­nes Rio de

Ža­nei­ras įvei­kė Mad­ri­dą (Is­pa­ni­ja),

bus vyk­do­mos gol­fo rung­tys ir po 92 me­tų nuo pa­sta­ro­jo kar­to spor­ti­nin­kai

vėl var­žy­sis reg­bio aikš­te­lė­je. Bu­ria­vi­ mo var­žy­bo­se bus at­si­sa­ky­ta bu­vu­sios se­niau­sios žai­dy­nė­se Star kla­sės val­čių var­žy­bų ir pir­mą kar­tą vyks jė­gos ait­va­ rų ir bang­len­čių spor­to var­žy­bos.


12

Antradienis, rugpjūčio 14, 2012

14p.

Veterinarijos vaistai žmonėms. Argi tai įmanoma?

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

sveikata Jei­gu spor­ ti­nin­kui ką nors skau­da, tem­pia, lau­ žo, mau­džia, tai jau tu­ri įta­kos re­zul­ ta­tui. Pa­vyz­ džiui, sprin­ te­riui vos trau­ma­vus už­pa­ka­li­nius šlau­nies rau­ me­nis, var­ žy­bos baig­ tos, nes rei­kia mak­si­ma­lios amp­li­tu­dės, mak­si­ma­laus grei­čio.

„„Iš­va­da: „Mo­te­rims, be­si­sten­gian­čioms tap­ti „vy­rais“, at­si­ran­da dva­si­

nių, emo­ci­nių ir fizinių pro­ble­mų“, – žino gy­dy­to­jas D.Bar­kaus­kas.

„„ Smū­gis: bok­sas – vie­na kon­tak­tiš­kiau­sių spor­to ša­kų, bet mū­sų bok­si­nin­kai Lon­do­no 

Sporto gy­dy­to­jas: olimpiada buv Jau pen­kio­se va­sa­ ros olim­pia­do­se dir­ bęs Lie­tu­vos olim­ pi­nės rink­ti­nės vy­ riau­sia­sis gy­dy­to­ jas Da­lius Bar­kaus­ kas kons­ta­tuo­ja: Lon­do­ne da­ly­va­vę spor­ti­nin­kai svei­ ka­tos pro­ble­mų be­ veik ne­tu­rė­jo.

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Krep­ši­nin­kai – at­ski­ro­je vir­tu­vė­je

– Ko­kiems Lie­tu­vos spor­ti­ nin­kų re­zul­ta­tams sek­ma­die­nį Lon­do­ne pa­si­bai­gu­sio­se olim­ pi­nė­se žai­dy­nė­se įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti trau­mos ar ne­di­de­li su­ žei­di­mai? – Jei­gu spor­ti­nin­kui ką nors skau­ da, tem­pia, lau­žo, mau­džia, tai jau tu­ri įta­kos re­zul­ta­tui. Pa­vyz­džiui, sprin­te­riui vos trau­ma­vus už­pa­ ka­li­nius šlau­nies rau­me­nis, var­žy­ bos baig­tos, nes rei­kia mak­si­ma­lios amp­li­tu­dės, mak­si­ma­laus grei­čio. Lai­mė, šio­je olim­pia­do­je lie­tu­ viams di­de­lių svei­ka­tos pro­ble­mų ne­ki­lo. Vis­ką su­si­tvar­kė­me iki iš­ vyks­tant į Lon­do­ną. – Vis dėl­to mik­rot­rau­mų, svei­ ka­tos su­tri­ki­mų per ke­lias sa­ vai­tes, juo­lab kad olim­pia­do­ je da­ly­va­vo 62 spor­ti­nin­kai, ne­trū­ko. Dėl trau­mos vie­nas

rung­ty­nes pra­lei­do Jo­nas Ma­ čiu­lis, ne­ga­la­vo Jo­nas Va­lan­ čiū­nas? – Dau­giau­sia dir­bau su leng­vaat­ le­čiais, im­ty­ni­nin­kais. Krep­ši­nin­kų – at­ski­ra vir­tu­vė, jie tu­ri sa­vo me­ di­kus, ma­sa­žuo­to­jus, to­dėl į jų dar­ bą ne­si­ki­ša­me. Ži­no­ma, kai ku­rių niuan­sų bu­vo, ta­čiau kal­bė­ti apie konk­re­čių spor­ ti­nin­kų svei­ka­tą ne­ga­liu, tam rei­ kia jų lei­di­mo. Sun­kiau­sia bu­vo Sid­nė­ju­je

– O vi­siems ma­ty­tas bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­ju­sio Alek­sand­ro Ka­za­ke­vi­čiaus at­ve­jis, kai dėl pa­ti­nu­sios akies olim­pie­tis bu­ vo ne­tgi pa­va­din­tas fil­mo „Ro­ kis“ he­ro­jaus var­du? – Tuo­met bu­vau sa­lė­je ir vis­ką spren­dė­me tie­sio­giai. Per var­žy­bas ne­ga­lė­jo­me gy­dy­ti krau­jos­ru­vos, nes ša­li­nant au­di­niuo­se su­si­kau­ pu­sį krau­ją, pra­si­dė­tų krau­ja­vi­ mas. To­dėl su­tvars­tė­me pa­žeis­tą vo­ką, kad ga­lė­tų šiek tiek ma­ty­ti.

De­ja, po ant­ro­jo su­mu­ši­mo jis vie­ na aki­mi be­veik ne­ma­tė. – Prieš jo ko­vą dėl me­da­lio ne­ bu­vo kal­bos, kad ri­zi­kuo­ti ne­ ver­ta? – Ki­tą die­ną nuė­jo­me pas of­tal­mo­ lo­gus. Jie įver­ti­no akis­pū­dį, akies obuo­lį, krau­ja­gys­les. Pa­žei­di­mo ne­bu­vo, pa­ti­ni­mas pa­ma­žu ma­žė­ jo, to­dėl in­va­zi­jos ar juo­lab ope­ra­ ci­jos, ne­pri­rei­kė. – Da­liau, jūs dir­bo­te jau penk­ to­se va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­ nė­se. Ar jos sky­rė­si nuo ki­tų? – Ši­ta olim­pia­da, kaip ir vy­lė­mės, bu­vo pa­ti ra­miau­sia ir pro­ble­mų ki­ lo ma­žiau­siai. – Gal­būt dau­gė­ja ko­kio nors ti­ po trau­mų ar su­si­rgi­mų? – Sta­tis­ti­ka la­bai pa­na­ši ir ryš­kių ten­den­ci­jų nė­ra. Ka­dan­gi šios žai­ dy­nės vy­ko Eu­ro­po­je, mū­sų spor­ti­ nin­kams, kaip ir ki­tiems eu­ro­pie­ čiams, ne­rei­kė­jo ak­li­ma­ti­zuo­tis,

to­dėl bu­vo leng­viau. Ma­žiau per­ ša­li­mų, ma­žų su­si­rgi­mų, ku­rie bū­ din­gi, pa­si­kei­tus že­my­nui, kli­ma­ tui, lai­ko juos­tai. – Ko­kio­je olim­pia­do­je, ar, net tiks­liau, že­my­ne, bu­vo dau­ giau­sia dar­bo? Azi­jo­je – Pe­ ki­ne, Aust­ra­li­jo­je – Sid­nė­ju­je, JAV – At­lan­to­je? – Sid­nė­ju­je, Aust­ra­li­jo­je. Tuo­ met dėl trau­mos žai­dy­nė­se ne­ ga­lė­jo da­ly­vau­ti sep­tyn­ko­vi­nin­kė Re­mi­gi­ja Na­za­ro­vie­nė. Įta­kos tu­ ri kul­tū­ri­niai skir­tu­mai, kli­ma­tas, lai­ko juos­ta. Bet pro­ble­miš­kiau­sia bu­vo Aust­ra­li­jo­je, nes žai­dy­nės vy­ ko už pu­siau­jo, kur ne tik ki­ta kli­ ma­to juos­ta, bet ir me­tų lai­kas. Mo­te­rims už­draus­tų tri­šuo­lius

– Liau­dy­je pla­čiai kal­ba­ma apie juo­dao­džių at­le­tų fi­zi­nius duo­ me­nis, ku­rie pra­noks­ta azi­jie­ čių, bal­tao­džių. Ar skir­tin­gų ra­sių žmo­nės daž­niau pa­ti­ria ir skir­tin­gas trau­mas?


13

Antradienis, rugpjūčio 14, 2012

sveikata Šei­mos gy­dy­to­jams – 6 mln. li­tų

Kur bus įreng­ti de­fib­ri­lia­to­riai

Šei­mos gy­dy­to­jams už ge­rus bron­chi­nės ast­mos ir dia­be­to gy­ dy­mo re­zul­ta­tus ska­tin­ti šie­met ski­ria­ma apie 6 mln. li­tų. At­li­ kus Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių hos­pi­ta­li­za­ci­jos dėl cuk­ri­nio dia­ be­to bei bron­chi­nės ast­mos duo­me­nų ana­li­zę, paaiš­kė­jo, kad pas mus ser­gan­čių­jų šio­mis li­go­mis li­go­ni­nė­se gy­do­ma daug dau­giau nei Eu­ro­pos Są­jun­go­je ar JAV. Nus­ta­ty­ta, kad gy­dant šias li­gas la­bai efek­ty­vus yra pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros gran­dies vaid­muo. Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­rė No­ra Ri­bo­ kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad, ver­ti­nant ir ska­ti­nant šei­mos gy­dy­to­jus, pa­ge­rės šio­mis li­go­mis ser­gan­čių­jų prie­žiū­ra pir­mi­nė­je gran­dy­ je, su­ma­žės ne­rei­ka­lin­ga hos­pi­ta­li­za­ci­ja.

Iki me­tų pa­bai­gos Kau­no au­to­bu­sų sto­ty­je, mies­to sa­vi­val­dy­ bė­je, ro­tu­šė­je bei „Ak­ro­po­lio“ ir „Me­gos“ pre­ky­bos cent­ruo­se bus įreng­ti išo­ri­niai au­to­ma­ti­niai de­fib­ri­lia­to­riai. Šie prie­tai­ sai skir­ti žmo­gui gai­vin­ti stai­gios mir­ties at­ve­ju. Jais pa­gal­bą ga­li su­teik­ti me­di­ci­ni­nio iš­si­la­vi­ni­mo ne­tu­rin­tis žmo­gus. Prie­ tai­se bus įdieg­ta inst­ruk­ci­ja lie­tu­vių kal­ba. Pas­pau­dęs myg­tu­ ką žmo­gus iš­girs žo­di­nius nu­ro­dy­mus ar­ba pa­ma­tys už­ra­šą, ką da­ry­ti. Be to, de­fib­ri­lia­to­riuo­se bū­na įdieg­ta ir sig­na­lo per­ da­vi­mo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bai sis­te­ma. Pa­ nau­do­jus prie­tai­są, sig­na­las apie ne­lai­mę iš­kart pa­sieks ir šią tar­ny­bą.

Vai­kys­tė prie kom­piu­te­rio gali prišaukti neį­ga­lu­mą Mar­ty­nas To­va­ro­vas Ar ka­da nors pa­gal­vo­jo­te, ko­dėl de­šim­ties me­tų vai­kas tu­ri dau­ giau kom­piu­te­ri­nių tech­no­lo­gi­jų ži­nių ne­gu daž­nas suau­gęs žmo­ gus? Ne­jau­gi XX a. gims­ta vien ge­ nia­lūs vai­kai? Kie­mo žai­di­mų ne­be­rei­kia

At­sa­ky­mas la­bai pa­pras­tas: tech­ no­lo­gi­jų priei­na­mu­mas ir pa­ trauk­lu­mas ska­ti­na žmo­nes jau nuo ma­žens pra­tin­tis prie kom­ piu­te­rio ir ja­me esan­čio vir­tua­ laus pa­sau­lio, yra įpras­tų vai­kiš­ kų už­siė­mi­mų – spor­to, žai­di­mų, drau­gys­tės – al­ter­na­ty­va. Toks reiš­ki­nys tu­ri ir nei­gia­mų pa­da­ri­nių, il­gas sė­dė­ji­mas prie kom­piu­te­rio ga­li pa­veik­ti žmo­ gaus vys­ty­mo­si rai­dą. Bend­ro­vės „Fac­tus do­mi­nus“ ty­r i­m o duo­m e­n i­m is, vi­s ą sa­ vo lais­va­lai­kį prie kom­piu­te­rio pra­lei­džia du treč­da­liai Lie­tu­ vos vai­kų. O kur krep­ši­nis? Kur kny­gos?

Ži­niask­lai­dos ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės TNS ty­ri­mo duo­me­ni­ mis, 64 pro­c. in­ter­ne­tu be­si­nau­ do­jan­čių vai­kų prie jo pri­si­jun­ gia kas­dien, 95 pro­c. – bent kar­tą per sa­vai­tę. Vai­kų veik­la in­ter­ne­ te yra dau­giau­sia pra­mo­gi­nio po­ bū­džio – be­veik 49 pro­c. kas­dien žai­džia žai­di­mus, 38 pro­c. lan­ko­si so­cia­li­nių tink­lų sve­tai­nė­se.

La­bai klys­ta tie tė­ vai, ku­rie džiau­gia­ si, kad vai­kas na­ mie sė­di prie kom­ piu­te­rio, kur yra sau­gus ir nie­kas jo ne­nusk­riaus.

La­bai daug mū­sų vai­kų nu­tu­kę, stu­bu­ras iš­kry­pęs, lai­ky­se­na ne­ tai­syk­lin­ga. Net ma­ži vai­kai nuo­lat jau­čia nuo­var­gį, yra dirg­lūs, iš­si­ blaš­kę, jiems daž­nai skau­da gal­vą. La­bai daug mo­kyk­li­nio ma­žiaus vai­kų re­gė­ji­mas su­tri­kęs, rie­šų są­ na­riai jaut­rūs. Tai – lais­va­lai­kio, pra­leis­to žai­džiant kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus ar nar­šant in­ter­ne­te, pa­ da­ri­nys. Vis dau­giau vai­kų ir jau­ ni­mo diag­no­zuo­ja­ma nau­ja li­ga – pri­klau­so­my­bė nuo kom­piu­te­rio. „Tai li­ga, su­ke­lian­ti ne tik fi­zi­ nių, bet ir psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­ mų. Fi­zi­nius ne­ga­la­vi­mus ga­li­ma įveik­ti, ta­čiau psi­cho­lo­gi­niai pa­ da­ri­niai – il­ga­lai­kiai, jie ga­li kan­ kin­ti vi­są gy­ve­ni­mą“, – per­spė­ja „Šei­mos psi­cho­lo­go“ kon­sul­ta­ci­ jų fir­mos dar­buo­to­ja Lai­ma Bra­ti­ kai­tė.

Pa­da­ri­niai vi­sam gy­ve­ni­mui

Gy­dy­to­jai tvir­ti­na, kad taip pra­ leis­ta vai­kys­tė neuž­tik­rins žmo­gui ge­ros fi­zi­nės for­mos ir psi­cho­lo­gi­ nės svei­ka­tos. Aki­vaiz­du, kad me­ di­kai ne­klys­ta.

Te­ko il­gai gy­dy­tis

And­riui – 12 me­tų. Jis la­bai mė­go žais­ti kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus ir prie kom­piu­te­rio sė­ dė­da­vo la­bai il­gai.

14

Kaip tė­vai tu­rė­tų pa­dė­ti sa­vo vai­kams? olim­pi­adoje ne­nu­ken­tė­jo, o Eval­das Pet­raus­kas pel­nė bron­zos me­da­lį. Alfredo Pliadžio, Roberto Dačkaus (fotodiena.lt) nuotr.

„„Sie­kiant at­pra­tin­ti vai­ką nuo

vo sėkminga

pikt­nau­džia­vi­mo kom­piu­te­ri­niais žai­di­mais ir in­ter­ne­tu, ypač svar­ bu at­pa­žin­ti pir­muo­sius pri­klau­ so­my­bės po­žy­mius. Pa­vyz­džiui, jei ten, kur nė­ra kom­piu­te­rio, vai­ kas val­go ne­sku­bė­da­mas, o na­ muo­se am­ži­nai sku­ba ar­ba sa­ko ne­tu­rįs ape­ti­to, ne­sun­ku iden­ti­ fi­kuo­ti to­kio po­ky­čio prie­žas­tį ir da­ry­ti iš­va­das.

– Ne. Tie­sa, yra krau­ja­gys­lių sis­te­ mos ar šir­dies veik­los ypa­ty­bių. Kas bal­tao­džiui yra nor­ma, juo­dao­džiui ga­li bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip pa­to­lo­ gi­ja ir at­virkš­čiai. Bet pa­ti­ria­moms trau­moms tai ne­tu­ri jo­kios įta­kos.

Ši­ta olim­pia­da, kaip ir vy­lė­mės, bu­ vo pa­ti ra­miau­sia. – Pas­ta­rai­siais me­tais mo­te­ rys vis la­biau ly­gi­na­si su vy­ rais. Gra­žio­sios ly­ties at­sto­ves vis re­čiau va­di­na silp­ną­ja ly­ti­ mi. Ar tarp spor­ti­nin­kų ly­čių pa­ste­bė­ta ko­kių niuan­sų pa­ti­ riant trau­mas? – Mo­te­rys yra iš­tver­min­ges­nės. Kiek­vie­no­je olim­pia­do­je at­si­ran­da fe­no­me­nų ar as­me­ny­bių, kaip, pa­ vyz­džiui, pir­mą kar­tą da­ly­va­vu­si suau­gu­sių­jų var­žy­bo­se Rū­ta Mei­lu­ ty­tė iš­kart už­li­po ant aukš­čiau­sios

gar­bės pa­ky­los. Di­de­lių ypa­tu­mų dėl vy­rų ir mo­te­rų pa­ti­ria­mų trau­ mų nė­ra. Tie­sa, mo­te­rims žai­dy­bi­ nio spor­to ša­ko­se yra di­de­lė ti­ki­my­ bė pa­tir­ti ke­lio są­na­rių trau­mų, nes mo­te­rų są­na­rių lanks­tu­mas di­des­ nis. Ypač daž­nai ke­lio są­na­rio trau­ mas pa­ti­ria ran­ki­nin­kės. – Jei tai pri­klau­sy­tų nuo jū­sų, ko­kį spor­tą už­draus­tu­mė­te vy­ rams ar mo­te­rims? – Vy­rai ge­ro­kai pri­mi­ty­ves­ni, tad ko nors ypa­tin­go nė­ra. Jei bū­tų ma­no va­lia, mo­te­rims už­draus­čiau sun­ ku­mų kil­no­ji­mą ir tri­šuo­lius. – Dėl sun­kio­sios at­le­ti­kos ar dėl mo­te­rų bok­so ne­si­ste­bė­čiau, bet – tri­šuo­liai? – Dai­lio­ji ly­tis su­kur­ta gim­dy­ti vai­ kus, o pa­si­rin­kus šią spor­to ša­ką ma­ža­sis du­buo la­bai pa­žei­džia­mas. Kam to rei­kia? Mo­te­rims, be­si­sten­ gian­čioms tap­ti „vy­rais“, at­si­ran­ da dau­giau dva­si­nių, emo­ci­nių ir svei­ka­tos pro­ble­mų.

„„Pa­ta­ri­mų, kaip at­pra­tin­ti vai­

ką nuo per­ne­lyg il­go nau­do­ji­mo­ si kom­piu­te­riu, pra­var­tu klaus­ti pa­žįs­ta­mų, drau­gų, ku­rie yra su­ si­dū­rę su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­ mis. Bū­ti­na kon­sul­tuo­tis ir su spe­ cia­lis­tais. Šia te­ma in­for­ma­ci­jos yra in­ter­ne­te, li­te­ra­tū­ro­je. „„Svar­bu skir­ti pa­kan­ka­mai dė­

me­sio vai­kui, šne­kė­ti su juo, siū­ly­ ti jam įvai­rių už­siė­mi­mų, ska­tin­ti do­mė­ji­mą­si įvai­ria veik­la. Bū­ti­na do­mė­tis, ką vei­kia vai­kas, o ne at­ si­kra­ty­ti juo pa­ta­rus: eik, už­siimk kuo nors. „„Daž­nai blo­gą pa­vyz­dį ro­do tė­

vai. Jei­gu jie pikt­nau­džiau­ja kom­ piu­te­riu, tai vai­kas da­rys tą pa­tį. Ver­ta kri­tiš­kai pa­si­žiū­rė­ti ir į sa­ve.

„„Liga: ne vie­ną žmogų kom­piu­te­ris ly­di jau nuo gi­mi­mo. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.


14

Antradienis, rugpjūčio 14, 2012

sveikata Vai­ruo­to­jai ne­­si­tik­ri­na re­gė­ji­mo

ŽIV plin­ta dvi­gu­bai spar­čiau

Šeš­ta­da­lis vai­ruo­to­jų ig­no­ruo­ja svei­ka­tos, o kar­tu ir re­gė­ji­mo, pa­tik­ri­ni­mą, ku­ris yra pri­va­lo­mas kas pen­ke­rius me­tus. Tai at­ sklei­dė ap­klau­sa. Ki­tos ap­klau­sos duo­me­ni­mis, dau­giau nei pu­ sė ša­lies vai­ruo­to­jų ma­no, kad net ir men­ki re­gė­ji­mo su­tri­ki­mai tu­ri įta­kos vai­ruo­to­jų ge­bė­ji­mams ir elg­se­nai ke­liuo­se: vai­ruo­ to­jai daž­niau ne­pas­te­bi ke­lio ženk­lų, švie­so­fo­ro sig­na­lų, pės­čių­ jų ir dvi­ra­ti­nin­kų. Per pa­sta­ruo­sius me­tus re­gė­ji­mą daž­niau tik­ ri­no­si di­džiau­sių pa­ja­mų at­sto­vai. Per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­ tus – mo­te­rys, jau­niau­si ap­klaus­tie­ji (18–25 m.), aukš­čiau­sio iš­si­moks­li­ni­mo at­sto­vai ir ma­žes­nių mies­tų bei ra­jo­nų cent­rų gy­ven­to­jai.

Vy­rai, ku­rie nau­do­ja­si ko­mer­ci­nio sek­so pa­slau­go­mis, tu­rė­ tų bū­ti at­sar­gūs: iš per­nai pa­tik­rin­tų be­veik pu­sės šim­to šias pa­slau­gas tei­kian­čių mo­te­rų še­šioms diag­no­zuo­tas Žmo­gaus imu­no­de­fi­ci­to vi­ru­sas (ŽIV). Dau­gu­ma šių mo­te­rų var­to­ja kvai­ ša­lus, 80 pro­c. ano­ni­mi­nės pa­gal­bos ieš­kan­čių dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių yra pri­klau­so­mos nuo nar­ko­ti­kų ar­ba al­ko­ho­lio, ne­re­tai nuo abie­jų. ŽIV per ke­lias mi­nu­tes ga­li­ma nu­sta­ty­ti grei­tai­siais tes­tais. Jie taip pat pa­ro­do, ar žmo­gus nė­ra už­si­krė­tęs he­pa­ti­ tu C. At­lik­ti tes­tą ga­li tik me­di­kas. Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­ti 77 nau­ji ŽIV at­ve­jai, per­nai – 35, už­si­krė­tu­ sių vy­rų dvi­gu­bai dau­giau nei mo­te­rų.

Moteris pa­si­da­li­jo su šu­ni­mi akių vais­tais Žmo­nių ir šu­nų akys, jų li­gos tu­ri daug pa­ na­šu­mų, to­dėl ir gy­dy­ti nau­do­ja­mi tos pa­čios pa­skir­ties vais­tai. Vis dėlto ski­ ria­si jų pa­va­di­ni­mai, ga­min­to­jai, kon­cent­ ra­ci­ja ir do­zės, to­dėl gy­dy­tis ke­tur­ko­jams skir­tais vais­tais žmo­nėms ne­va­lia. Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Prie­žas­tis ta pa­ti

Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo Eval­do Dir­ ži­naus­ko spe­cia­li­za­ci­ja – smul­kių gy­vū­nų akių li­gos. Jo pa­skir­tais vais­tais iš­si­gy­dė kau­nie­tė Es­te­la. Mo­te­ris, iš pa­jū­rio į Kau­ną grį­žu­ si au­to­mo­bi­liu at­vi­rais lan­gais, jau ki­tą ry­tą pa­ju­to stip­rų akių per­ štė­ji­mą. Ne­ga­na to, jos ne­val­do­ mai aša­ro­jo. Mo­te­ris sku­bė­jo į dar­ bą, to­dėl, ra­du­si na­mų vais­ti­nė­lė­je duk­ters pirk­tų akių la­šų, po vie­ną į kiek­vie­ną akį su­si­la­ši­no sau. Aky­se tar­si nu­švi­to, to­dėl mo­ te­ris gy­dy­mo­si pro­ce­dū­rą pa­kar­ to­jo ir per­piet, ir va­ka­re. Ir tik ta­

da paaiš­kė­jo, kad tai duk­ters šu­niui ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo pa­skir­ti akių la­šai. Pa­si­tei­ra­vus, koks tų la­šų pa­va­ di­ni­mas ir dėl ko­kios prie­žas­ties bu­vo gy­do­mos šuns akys, Es­te­ la tik ta­da jais pa­si­do­mė­jo. Tai bu­ vo dirb­ti­nės aša­ros. Jos bu­vo skir­ tos anks­čiau pa­na­šio­je ke­lio­nė­je nu­ken­tė­ju­siam šu­niui – jis mėgs­ ta iš­kiš­ti gal­vą pro at­vi­rą au­to­mo­ bi­lio lan­gą. Vais­tai iš­plo­vė dul­kes

Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo E.Dir­ži­ naus­ko nuo­mo­ne, mo­ters akys ga­ lė­jo nu­ken­tė­ti, kai karš­tą die­ną ji va­žia­vo au­to­mo­bi­ly­je at­vi­rais lan­ gais: vė­jas ga­lė­jo pri­pūs­ti į akis

„„Priemonės: kai kurios – ir žmonėms, ir jų augintiniams. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

„„Iš­va­da: E.Dir­ži­naus­kas, ap­žiū­rė­jęs G

dul­kių, ku­rios suer­zi­no vi­di­nė­je vo­ko pu­sė­je esan­čią glei­vi­nę. Dirb­ti­nės aša­ros, ku­rios bu­vo skir­tos šu­niui dėl ana­lo­giš­kos prie­ žas­ties, su­pran­ta­ma, tu­rė­jo pa­dė­ti ir mo­te­riai – iš­plo­vė aky­se bu­vu­ sias dul­kes. Ir žmo­nių, ir šu­nų akių li­gos ir jų prie­žas­tys yra pa­na­šios. „Ke­tur­ko­jai taip pat ser­ga ir ka­ ta­rak­ta bei glau­ko­ma, bet žmo­nių,

ci­jos. Nuo li­gą su­kė­lu­sios prie­žas­ ties pri­klau­so jos gy­dy­mas. „Pap­ras­čiau­sią kon­junk­ty­vi­tą ga­li­ma iš­gy­dy­ti ra­mu­nė­lių už­pi­lu, dirb­ti­nė­mis aša­ro­mis. Esant pū­lin­ gam kon­junk­ty­vi­tui, ski­ria­mi an­ti­ bio­ti­kai. Ma­nau, kad toks gy­dy­mas tin­ka ir žmo­nių akims, nes gy­dy­ mo prin­ci­pai yra tie pa­tys“, – tei­ gė E.Dir­ži­naus­kas.

kaip ir ke­tur­ko­jų, akių li­gas tu­ri gy­ dy­ti tik tos sri­ties spe­cia­lis­tai“, – pa­brė­žė E.Dir­ži­naus­kas. Skir­tu­mai nė­ra es­mi­niai

Vie­ną iš daž­niau­siai va­sa­rą pa­si­ tai­kan­čių žmo­nių ir šu­nų akių li­ gų – kon­junk­ty­vi­tą ga­li su­kel­ti ne tik dul­kės ir ki­to­kie sve­tim­kū­niai, bet ir aler­gi­ja žie­da­dul­kėms, in­fek­

Vai­kys­tė prie kom­piu­te­rio gali sukel Tė­vai nie­ko blo­go neį­ 13 ta­rė, gal­vo­jo, kad jų vai­kas ruo­šia na­mų dar­bus.

„„Prik­lau­so­my­bė: jei vai­ko neį­ma­no­ma at­plėš­ti nuo kom­piu­te­rio, va­di­na­si, jis ser­ga.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Lai­kui bė­gant, And­rius nu­sto­jo bend­rau­ti su sa­vo drau­gais. Tė­vai ma­nė, kad tai – paaug­lio maiš­to for­ma, to­dėl ir­gi per daug ne­si­jau­ di­no. Il­gai­niui ber­niu­ką nu­sto­jo do­ min­ti anks­tes­nis po­mė­gis – dvi­ ra­čių spor­tas. Pak­laus­tas, ko­dėl nei­na pa­si­va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu, And­ rius at­sa­ky­da­vo: su­ge­du­si dvi­ra­čio gran­di­nė. Vė­liau sė­dė­ji­mą na­muo­ se prie kom­piu­te­rio pa­tei­sin­da­ vo blo­gu oru, kol ga­lų ga­le pa­sa­kė, kad dvi­ra­tis jo ne­be­do­mi­na. Net­ru­kus ber­niu­kas pra­ra­do ape­ti­tą. Kvie­čia­mas val­gy­ti tei­ sin­da­vo­si ne­no­rįs ar­ba ne­tu­rįs tam lai­ko. Ma­ma at­neš­da­vo mais­ to į jo kam­ba­rį, bet And­rius pra­ dė­jo už­si­ra­kin­ti, kad jam ne­truk­ dy­tų žais­ti. Vai­ko li­ga tė­vai su­si­rū­pi­no, kai la­bai su­pras­tė­jo jo pa­žy­miai mo­

kyk­lo­je. Tik po il­go gy­dy­mo ir in­ ten­sy­vaus me­di­kų dar­bo su vi­sa šei­ma ber­niu­kas su­grį­žo į nor­ma­lią vai­kys­tę. Vėl pra­dė­jo bend­rau­ti su drau­gais, va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu, spor­ tuo­ti, at­si­ra­do no­ras mo­ky­tis. Ag­re­si­ja vie­toj mei­lės

Kas yra pri­klau­so­my­bė nuo kom­ piu­te­rio? Tai la­bai pa­na­šu į rū­ky­ mą, al­ko­ho­lio ar nar­ko­ti­kų var­to­ ji­mą. No­ri­si, nes tuo me­tu tai yra ma­lo­nu. Kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų ir tink­ la­la­pių kū­rė­jai su­ku­ria erd­vę, ku­ rio­je ga­li­ma tap­ti gra­žiam, stip­ riam, tu­rin­čiam neįp­ras­tų ga­lių, ko­mu­ni­ka­bi­liam, per­spek­ty­viam. Nie­ko keis­to, kad šiuo­lai­ki­nė­je stre­so apim­to­je vi­suo­me­nė­je vis dau­giau žmo­nių, ypač dėl paaug­ lys­tės pro­ble­mų ken­čian­čių vai­kų, žvel­gia į kom­piu­te­rį kaip į ga­li­my­ bę pa­bėg­ti nuo skau­džios rea­ly­bės ir pa­tek­ti į al­ter­na­ty­vią, sva­jo­nių, rea­ly­bę.


15

Antradienis, rugpjūčio 14, 2012

sveikata Žag­si jau ket­ve­rius me­tus

Tu­lia­re­mi­ja – re­ta, bet pa­vo­jin­ga

Dau­ge­liui žmo­nių žag­su­lys yra ne­ma­lo­nus da­ly­kas, ku­ris trun­ ka ke­lias mi­nu­tes. Li­za Do­her­ti jau žag­si penk­ti me­tai, per die­ ną – iki šim­to kar­tų, skel­bia dien­raš­tis „The Dai­ly Mail“. 24-e­ rių L.Do­her­ti ėmė žag­sė­ti 2008 m. sau­sį, kai lau­kė­si kū­di­kio. Tuo­met mo­te­ris krei­pė­si į me­di­kus. Jai pa­sa­kė, kad žag­su­lys yra su­si­jęs su nėš­tu­mu, ta­čiau ir pa­gim­džius žag­su­lys ne­si­lio­ vė. Lin­kol­ne gy­ve­nan­ti L.Do­her­ti iš­mė­gi­no vi­sus liau­diš­kus bū­ dus: su­lai­ky­ti kvė­pa­vi­mą, ger­ti van­de­nį, ta­čiau nie­kas ne­pa­dė­ jo. Šiuo me­tu bri­tei yra pa­skir­ta spe­cia­li pro­ce­dū­ra, kai gy­dy­to­ jai zon­du ap­žiū­rės jos stemp­lę ir skran­dį. Ti­ki­ma­si nu­sta­ty­ti li­ gos prie­žas­tį.

Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­ta re­ta li­ga – tu­lia­re­mi­ja. Ji diag­no­zuo­ ta, kai Tra­kų ra­jo­no gy­ven­to­jas į me­di­kus krei­pė­si dėl pa­di­ dė­ju­sio limf­maz­gio kirkš­ny­je, skaus­mo ir iki 38 laips­nių pa­ki­ lu­sios tem­pe­ra­tū­ros. Li­gą pla­ti­na grau­ži­kai, kiš­kiai, on­dat­ros. Nus­ta­ty­ta, kad gam­ti­niai tu­lia­re­mi­jos ži­di­niai Lie­tu­vo­je su­si­ for­ma­vę kai ku­rių upių del­to­se, slė­niuo­se, vie­to­se, kur daug ba­lų, miš­kuo­se. Li­gą taip pat pla­ti­na er­kės, uo­dai ir ki­ti vabz­ džiai. Li­gos su­kė­lė­jas į or­ga­niz­mą pa­ten­ka per odą ar glei­ vi­nes, lu­pant ser­gan­čio gy­vu­lio kai­lį, tvar­kant sker­die­ną bei per in­fe­kuo­tą mais­tą, van­de­nį ir įkvė­pus už­krės­tų dul­kių ar­ ba van­dens ae­ro­zo­lio.

Komentaras

My­ko­las Aniū­nas

Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Vais­t ų tech­no­lo­g i­jos ir so­cia­l i­nės far­ma­ci­jos ka­ted­ros lek­to­r ius

I

š da­lies ga­li­ma su­tik­ti, kad ir žmo­ nėms gy­dy­ti, ir ve­te­ri­na­ri­jos tiks­ lams daž­nai yra nau­do­ja­mos pa­ na­šios che­mi­nės me­džia­gos. Vis dėl­to ve­te­r i­na­r i­jos vais­tams yra ke­ lia­mi daug ma­žes­ni ko­ky­bės rei­ka­la­ vi­mai dėl su­dė­t ies gry­nu­mo, ga­lbūt nau­do­ja­mų pa­pil­do­mų me­d žia­g ų, tad ne­la­bai su­pran­ta­mas žmo­nių no­ ras ly­gin­ti vais­tų kai­nas, skir­tas žmo­ nėms gy­dy­ti ir ve­te­ri­na­ri­jos tiks­lams.

Aš to­kių var­to­to­jų klaus­čiau: ar, ei­da­ mi į par­duo­tu­vę, ly­gi­na­te kai­nas tarp mais­to žmo­nėms ir gyvuliams? Taip su­si­du­ria­me su pro­ble­ma, kad Lie­tu­ vos gy­ven­to­jai sa­vo svei­ka­tai, vais­ tams ski­ria per ma­žai dė­me­sio ir net ne­si­do­mi ga­l i­mais nei­g ia­mais pa­da­ ri­niais. Jei mo­te­ris, gy­džiu­sis akis šu­niui skir­ tais, bū­tų pra­ra­du­si re­ge­ji­mą, kas ta­ da bū­tų at­sa­kin­gas ir ką tuo­met rei­kė­ tų kal­tin­ti? La­bai pa­na­š i pro­ble­ma iš­k y­la, kai žmo­nės vais­t us per­ka tur­g u­je. Sun­ kiai pro­tu su­vo­kia­ma, kaip ga­li­ma sa­ vo svei­ka­tą pa­ti­kė­ti tur­gaus ly­gio „kon­ sul­tan­tams“, užuo­t įsi­gi­jus pa­tik­rin­tų ir sau­gių vais­tų vais­ti­nė­je. To­kie pir­kė­jai sa­ko, kad vais­tai, pirk­ti tur­gu­je, pa­de­ da tiek pat, kiek ir pirk­ti vais­ti­nė­je. Bet juk nie­kas ne­ži­no, ko­kia reak­ci­ja, ša­lu­ ti­nis to­kių vais­tų po­vei­kis jų var­to­to­jui iš­ryš­kės po me­tų ar dve­jų?

Virs­ta liau­dies me­di­ci­na

Grū­do pū­liuo­jan­čias akis, nu­sta­tė pū­lin­gą kon­junk­ty­vi­tą, ku­riuo serga ir žmonės. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr. Sa­vi­gy­da yra pa­vo­jin­ga

Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo tei­gi­nį, kad nė­ra es­mi­nių skir­tu­mų tarp žmo­ gaus ir šuns akies ana­to­mi­jos, li­ gų ir jų gy­dy­mo me­to­dų, pa­tvir­ ti­no ir me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rė gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė Jū­ra­tė Bal­ čiū­nie­nė. Pro­fe­so­rius šei­mos gy­dy­to­ jas Leo­nas Va­lius pa­juo­ka­vo, kad

skir­tu­mas tarp žmo­gaus ir var­lės akių yra di­des­nis nei tarp žmo­gaus ir šuns akių. Ne­pai­sant to, pro­fe­ so­rius ne­pa­ta­rė žmo­nėms gy­dy­tis šu­nims skir­tais vais­tais. „Kiek­vie­nas žmo­gaus akių li­gos at­ve­jis tu­ri sa­vo gy­dy­mo spe­ci­fi­ką, vais­tų do­zes ir pa­na­šiai“, – pro­ fe­so­riui pri­ta­rė gy­dy­to­ja J.Bal­čiū­ nie­nė.

Anot pro­fe­so­riaus L.Va­liaus, ge­ rai, kad mo­te­riai pa­si­se­kė nu­mal­ šin­ti akių per­štė­ji­mą pa­pras­to­mis dirb­ti­nė­mis aša­ro­mis, ku­rios bu­vo skir­tos šu­niui. „Bet ko­kia sa­vi­gy­da ga­li baig­tis rim­to­mis komp­li­ka­ci­jo­mis. Juo­lab ne žmo­nėms, o gy­vū­nams skir­tais vais­tais“, – per­spė­jo pro­fe­so­rius L.Va­lius.

lti neį­ga­lu­mą „Ga­l i­m a ma­ny­t i, kad li­go­tas po­trau­kis kom­piu­te­ri­nėms tech­ no­lo­gi­joms yra vai­ko pro­ble­ma. Juk jis pa­ts tu­ri mąs­ty­ti ir at­skir­ ti, kas yra ge­rai ir blo­gai. Vis dėl­

Prie kom­piu­te­rio vai­kas ne­ga­li pa­ tir­ti nor­ma­liam žmo­gui gy­vy­biš­ kai svar­bių jaus­ mų: drau­giš­ku­mo, ar­tu­mo, užuo­jau­ tos, mei­lės. to tai tu­ri įdieg­ti tė­vai. Vai­kai juk daž­n iau­s iai bū­n a emo­c iš­kai ir pro­tiš­kai ne­sub­ren­dę, jie ne­su­ vo­kia, kad toks gy­ve­ni­mo bū­das juos žu­do“,– įsi­ti­ki­nu­si psi­cho­ lo­gė L.Bra­ti­kai­tė.

Ji tvir­ti­na: la­bai klys­ta tie tė­vai, ku­rie džiau­gia­si, kad vai­kas na­mie sė­di prie kom­piu­te­rio, kur yra sau­ gus ir nie­kas jo ne­nusk­riaus. Pa­vo­ jus ga­li bū­ti ne tik fi­zi­nis. „Kai vai­kas per­ne­lyg daug lai­ko pra­lei­džia vir­tua­lio­je erd­vė­je, jo emo­ci­nis pa­sau­lis tam­pa skur­dus ir bu­kas. Prie kom­piu­te­rio vai­kas ne­ga­li pa­tir­ti nor­ma­liam žmo­gui gy­vy­biš­kai svar­bių jaus­mų: drau­ giš­k u­m o, ar­t u­m o, užuo­jau­tos, mei­lės. Prie­šin­gai, jis ma­to ag­re­ si­ją, smur­tą ir krau­ją. Bū­tent to­kie vaiz­di­niai do­mi­nuo­ja žai­di­muo­se. Vyks­ta ver­ty­bių dis­ba­lan­sas, o tė­ vai to ne­pas­te­bi“, – aiš­ki­na L.Bra­ ti­kai­tė. Dar vie­nas pa­vo­jus

Kau­n o ap­s kri­t ies pri­k lau­so­my­ bės li­gų cent­ro Vai­kų ir jau­ni­mo sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Žal­kaus­ kai­tė tei­gia, kad pri­klau­so­my­bę nuo kom­piu­te­rių daž­nai sun­ko­ka įžvelg­ti, nes ji pro­gre­suo­ja lė­tai

La­šai akims – ne vie­n in­te­l is gy­v ū­ nams skir­tas pre­pa­ra­tas, ku­riuo nau­ do­ja­si žmo­nės. Vis dau­giau jų ve­te­ri­ na­r i­jos vais­t i­nė­se ieš­ko gy­v ū­nams skir­tų, bet ir žmo­nėms tin­kan­čių te­ pa­lų, bal­za­mų. Daž­nai juos žmo­nės nau­do­ja nuo įkan­di­mų, su­skir­di­mų, nu­de­g i­mų, pra­gu­lų. Kai ku­r ių te­pa­lų efek­t y­v u­mą pir­ miau­sia pa­ju­to gy­v u­l ių au­g in­to­jai. Gy­dę, pa­v yz­d žiui, kar­v ių spe­n ius, spe­cia­liu va­ze­li­nu pa­ty­rė, kad jis su­ minkš­ti­no ran­kų odą. Te­pu­sie­ji vais­ tais teš­me­n į nuo už­de­g i­mo pa­ju­to, kad su­ma­žė­jo ran­k ų są­na­rių skaus­

mas. Kai ku­r ie ve­te­r i­na­r i­n iai te­pa­ lai at­gai­v i­na jais pa­tep­tas nu­var­g u­ sias ko­jas, nes už­tik­ri­na ge­rą krau­jo apy­ta­ką ir šil­ddydami at­pa­lai­duo­ja. Ne­ma­žai šių vais­tų ga­mi­na­ma iš au­ ga­lų, ki­tų na­tū­ra­lių me­d žia­g ų, to­dėl žmo­gui ne­ken­k ia. To­k į gy­dy­mo­si me­to­dą po­pu­l ia­r i­ na pa­t ys ve­te­r i­na­r i­n ių vais­t ų var­ to­to­jai, ne­pa­t y­rę ža­los. Pre­pa­ra­tai gy­v u­l iams gy­dy­t i vi­l io­ja ir tuo, kad yra per­pus ar net tris­kart pi­ges­ni už žmo­nėms skir­t us me­d i­ka­men­t us. Pas­ta­r ų­jų kai­na išau­ga dėl daug il­ ges­nių ty­ri­mų.

PADĖKA

ir nė­ra to­kia aki­vaiz­di kaip pri­ klau­so­my­bė nuo nar­ko­ti­kų ar al­ ko­ho­lio. „Prik­lau­so­my­bės kom­piu­te­riui po­žy­miai yra šie: vai­kas ne­krei­pia dė­me­sio į tė­vų pa­sta­bas, at­si­kal­bi­ nė­ja, tam­pa irz­lus, pra­stai mie­ga, el­gia­si ag­re­sy­viai, kai jam drau­ džia­ma nau­do­tis kom­piu­te­riu, ne­ no­ri už­siim­ti jo­kia ki­ta veik­la“, – var­di­ja Ž.Žal­kaus­kai­tė. Ji at­krei­pia tė­vų dė­me­sį, kad in­ ter­ne­tas yra ir mo­bi­liuo­siuo­se te­ le­fo­nuo­se, o il­gas nau­do­ji­ma­sis juo taip pat yra ža­lin­gas. „Tė­vai pa­v ė­l uo­tai su­p ran­ta, kad tai jau yra pro­ble­ma. Tik ta­ da, kai nu­ken­čia moks­lai, pra­de­ da­ma bėg­ti iš mo­kyk­los, tė­vai su­ si­rū­pi­na ir krei­pia­si į spe­cia­lis­tus. Vi­sas pro­ble­mas rei­kia pra­dė­ti ša­ lin­ti, kai jų ži­di­nys dar tik pra­de­ da ru­sen­ti. Iš­gy­dy­ti pri­klau­so­my­ bę daug sun­kiau, nei už­bėg­ti jai už akių“, – ko­le­gei pri­ta­ria psi­cho­lo­ gė L.Bra­ti­kai­tė.

Adolfui Tamuliui, stropiam, ypač gabiam diagnozuojant ligą, kaulų ligų specialistui, ir Dainavos poliklinikos nenuilstančiam chirurgui Rimantui Raišučiui bei mielai seselei Rimai Dambrauskienei nuoširdžiai dėkoju už mano negalios gydymą. Su pagarba pacientė Marcelė Gustaitienė

Vargina veninës kraujotakos ar limfos apytakos sutrikimai – kojø nuovargis, iðryðkëjæs kapiliarinis tinklas, iðsiplëtusios venos ar galûniø tinimas? Kvieèiame apsilankyti naujame konsultacijø centre

Sveikatos Arka

Partizanø g. 17 (áëjimas ið Birþelio 23-iosios g.), Kaunas. Pasiteirauti ir registruotis galite tel. 8 610 41 007. I-V 9-18 val., VI* 9-13 val. *iðskyrus rugpjûèio mënesá. Konsultuoja, tiria ir Jums tinkamiausià gydymà skiria: • • • •

kraujagysliø chirurgas; proktologas; kineziterapeutas; ortopedas-traumatologas.

INDIVIDUALIAI pritaikomos profilaktinës ir gydomosios kompresinës kojinës, rankovës, atliekamos limfodrenaþo procedûros.


16

Antradienis, rugpjūčio 14, 2012

sveikata sveikata.diena.lt

Celiakija gali užklupti ir senatvėje Vis labiau populiarėjant Viduržemio regiono patiekalams, kuriuose gausu gliuteno turinčių produktų (duona, makaronai, pica), daugėja sergančių neįprastomis ligomis. Viena jų – celiakija.

Veikiant gliutenui, o tai yra bal­ tymas, kurio yra kviečiuose, miežiuose, avižose ir rugiuose, pažeidžiami plonųjų žarnų gau­ reliai – prasideda jų atrofija. Šie pokyčiai trikdo įsisavinti maisto medžiagas. Ligą, be gliuteno, le­ mia ir kiti veiksniai: aplinkos, ge­ netiniai ir mikrofloros pokyčiai. Celiakija galima susirgti įvai­ raus amžiaus, bet 60 proc. naujų ligos atvejų diagnozuojama suau­ gusiesiems, 15–20 proc. – perko­ pusiesiems 60 metų ribą. Suaugusiesiems ši liga gali atsi­ rasti po chirurginės intervencijos, persirgtos virusinės infekcijos, patirtų sunkių stresų, nėštumo metu arba po gimdymo. Gliutenas yra pagrindinis kvie­ čių, miežių, rugių ir sudedamų­ jų jų dalių (gliadinų ir gliuteninų) struktūrinis baltymas, tešlai su­

Atverk savo širdį...

Širdis vis dar išlieka viliojančia paslaptimi žmogaus jausmų tyrinėtojams, dažnai – ir gydytojams. Bet mokslas atskleidžia vis naujus širdies pažinimo metodus. Šių laikų medicinos technologijos neseniai sukūrė naują metodiką – unikalų širdies būklės skenavimo aparatą, kuris leidžia vos per kelias minutes nustatyti funkcinę širdies būklę. Šis kompleksas padeda aptikti patologinius širdies funkcijų pokyčius net esant ankstyvos stadijos ligai: esant išeminei ar hipertoninei širdies ligai, kardiomiopatijai, intoksikacijoms ir pan. Patikimumas – daugiau kaip 90 proc. Taikymo sritys – kardiologija, aviacinė, kosmoso, jūrų ir karinė medicina, profilaktinė, reabilitacinė medicina ir kurortologija, katastrofų medicina.

Lengva ir paprasta Jokių ilgų ir sudėtingų tyrimų! Nereikia laukti, kol paaiškės jų rezultatai. Per procedūrą netgi nereikia nusirengti. Viskas paprasta: paciento riešai ir kojų čiurnos apjuosiami specialiomis įmautėmis, jų laidai jungiasi su kompiuteriu. Atsipalaiduoji, ir ekrane atsiranda spalvotas trimatis tavo širdies portretas (3D) bei elektromagnetinių miokardo virpesių kreivė. Taip, tai paslaptingoji žmogaus širdis su visais savo pranašumais ir (ką darysi...) trūkumais! Tokia, kokia ji yra šiuo metu.

Gyvybės spalvos Neblogai jaučiatės, širdis veikia lyg ir gerai, na, tik kartais pasijuntate pavargęs. Gal kiek dūstate, kopdamas laiptais. O kartkartėmis susimąstote, ar jūsų širdis ilgai dar išlaikys

teikiantis elastingumo ir visko­ ziškumo. Dėl žemės ūkio mechanizaci­ jos, pramoninio pesticidų ir trą­ šų naudojimo atsiranda naujų rū­ šių kviečių, kurie žmogui sukelia šalutinę imuninę reakciją. Be to, trumpėja duonos rauginimo pro­ cesas, dėl to padidėja toksinių gliuteno peptidų koncentracija duonos gaminiuose. Kodėl svarbu diagnozuoti celia­ kiją? Celiakija – limfomos rizikos veiksnys. Nuo ligos ir jos kompli­ kacijų bei ankstyvos mirties ga­ li apsaugoti ankstyva diagnostika ir veiksmingas gydymas begliute­ ne dieta. Celiakija diagnozuojama atlie­ kant kraujo, genetinius tyrimus. Ligą patvirtina endoskopiniai pathistologijos tyrimo rezultatai. Rekomenduojama tirti visus celiakija sergančio žmogaus šei­ mos narius, nors jiems ir nepasi­ reiškia jokie simptomai. Šeimos nariams, sergantiems autoimu­ ninėmis ligomis, iki 25 proc. pa­ didėja rizika susirgti celiakija. KD inf.

tą kasdienį darbo, įtampos poveikį. Ji išlaikys, jei sugebėsite laiku jai padėti! Greitai ir komfortiškai atliktas tyrimas pateiks Jūsų širdies portretą, kuriame gydytojas išskaitys Jūsų širdies sveikatos paslaptis. Iš įvairiaspalvių dėmių ir dėmelių, šešėlių. Visiškai sveika širdis ekrane – gražios smaragdinės spalvos. Tai gyvybės spalva, kuri gali užpildyti Jūsų širdį, jeigu laiku ja pasirūpinsite.

Gydytojų kardiologų nuomone, šis išradimas labai vertingas, nes:  širdies portretas padeda esant ankstyvos stadijos ligai tiksliai nustatyti, ar yra patologinių pokyčių. Galima laiku imtis priemonių užkirsti kelią ligos vystymuisi;  širdies spalvų skalė rodo jos sveikatos būklę, gyvensenos poveikį širdžiai. Tai padeda diagnozuoti ligą, jos priežastį, nedelsiant taikyti tinkamiausią konkrečiam žmogui gydymą, profilaktiką;  širdies tyrimas sutaupo laiko ir energijos. O širdies nuotraukos, kaupiamos paciento ligos istorijos kompiuterinėse laikmenose, padeda specialistui tiksliai nustatyti, kaip, kada, kodėl kinta širdies būklė, kaip veikia gydymas, gyvensena, dieta ir kt.

Širdies portretas + gydytojo konsultacija iki rugpjūčio 25 d. –

59 Lt!

Susidomėjote? Registruokitės tyrimui dabar! Daugiau informacijos: www.mirameda.lt

Savanorių 11A, Vilniuje, tel. (5) 212 5566 arba 8 676 07 774; Vytauto pr. 23, Kaune, tel. (37) 333 557 arba 8 606 91 120; Minijos g. 2, I korp., V a., Klaipėdoje, tel. (46) 315 111 arba 8 606 91 183.

Oda, mie­gas ir mais­tas Sun­ku pa­ti­kė­ti, bet tai tie­sa: odos būk­lė pri­klau­so ne tik nuo var­to­ja­mos kos­ me­ti­kos, bet ir nuo mie­go būk­lės, truk­ mės bei mais­to, ku­rį val­go­me. Jus­tė Ki­bu­ry­tė Mie­go­ti – aš­tuo­nias va­lan­das

Gro­žio mie­gas – ne iš pirš­to lauž­tas ter­mi­nas. Moks­liš­kai įro­dy­ta, kad trūks­tant mie­go odos būk­lė pa­ste­ bi­mai pra­stė­ja. Odą kas­dien nei­gia­mai vei­kia ap­lin­kos veiks­niai: UV spin­du­liai, tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mai, vė­jas, dul­kės, ne­su­ba­lan­suo­ta mi­ty­ba, stre­sas ir pan. Tam, kad ši ža­la bū­ tų eli­mi­nuo­ta, o odos ląs­te­lės at­si­ nau­jin­tų, bū­ti­na mie­go­ti aš­tuo­nias va­lan­das per pa­rą. Mie­gant trum­ piau, 4–5 va­lan­das, odos ląs­te­lės ne­gau­na vi­sų rei­ka­lin­gų me­džia­ gų, tvir­ti­na odos li­gų spe­cia­lis­tai. Grei­čiau­siai mie­go trū­ku­mą iš­ duo­da jaut­ri, plo­ny­tė paa­kių oda. Dėl nuo­la­ti­nių be­mie­gių nak­tų po aki­mis at­si­ran­da tam­sūs ra­ti­lai, pa­ti­ni­mai, pa­pur­ti­mai. Vei­do oda pra­de­da gleb­ti, pa­pil­kė­ja, iš­ryš­kė­ ja raukš­le­lės. Mie­gant odos ląs­te­ lės da­li­ja­si de­šimt kar­tų grei­čiau nei die­ną, at­si­pa­lai­duo­ja mi­mi­kos bei vi­so kū­no rau­me­nys, dėl to oda tam­pa ly­ges­nė, pa­si­pil­do poo­dy­je esan­čios drėg­mės at­sar­gos.

„„ Iš­da­va: akys – sie­los veid­ro­dis, oda at­spin­di vi­so or­ga­niz­mo svei­ka­tą. 

gų apy­kai­tos pro­ce­sus. Or­ga­niz­ mas spar­čiau sens­ta, o ge­riau­siai se­nė­ji­mo pro­ce­są at­spin­di oda – ji glem­ba, vys­ta, pa­pil­kė­ja, pra­ran­da ly­gu­mą, raukš­lė­ja­si. Efek­ty­viau­siai su lais­vai­siais ra­ di­ka­lais ko­vo­ja an­tiok­si­dan­tai. Jie stip­ri­na ląs­te­les, o kar­tu ir imu­ni­nę sis­te­mą, pa­lai­ko ląs­te­lių gy­vy­bin­ gu­mą, sau­go jas nuo ža­lin­gų ap­ lin­kos veiks­nių. Ty­ri­mais įro­dy­ta: veiks­min­giau­si an­tiok­si­dan­tai – tai vi­ta­mi­nai E (vie­na vi­ta­mi­no E mo­ le­ku­lė neut­ra­li­zuo­ja 100 lais­vų­ jų ra­di­ka­lų mo­le­ku­lių) bei C, be­ta ka­ro­ti­nas, mik­roe­le­men­tas se­le­nas ir ypač fer­men­tas Q10.

Ma­sa­žas kiek­vie­ną die­ną

Se­no­vės ki­nai ti­kė­jo, kad no­rint ne­si­rgti ir kuo il­giau iš­lik­ti jau­nam, ener­gin­gam ir gra­žiam, rei­kia 365 ma­sa­žų per me­tus. Kal­bant apie ma­sa­žo po­vei­kį odai, bū­ti­na ži­no­ti, kad jis ša­li­na poo­di­nį rie­ba­lų sluoks­nį, su­tei­kia rau­me­nims elas­tin­gu­mo, o odai – stang­ru­mo, ge­ri­na rau­me­nų to­nu­ są, itin veiks­min­gai ša­li­na anks­ty­ vos se­nat­vės po­žy­mius. Ma­sa­žuo­ti pa­tiems sa­ve ir vien tik ran­ko­mis – ga­na sun­ku. Pa­dė­ ti ga­li šiai pro­ce­dū­rai skir­tos prie­ mo­nės: me­di­niai ar gu­mi­niai vo­le­ liai su suap­va­lin­tais dyg­liu­kais ar še­re­liais, na­tū­ra­laus pluoš­to ma­ sa­ži­nės pirš­ti­nės, ma­sa­ži­niai še­ pe­čiai, plau­ši­nės, ma­sa­žui skir­ta kos­me­ti­ka. Ža­lin­gos de­guo­nies mo­le­ku­lės

Jei bū­tų pa­skelb­ti di­džiau­sių odos jau­nys­tės ir gro­žio prie­šų rin­ki­ mai, juos, ko ge­ro, lai­mė­tų ža­lin­ gos de­guo­nies mo­le­ku­lės, va­di­na­ mie­ji lais­vie­ji ra­di­ka­lai. Lais­vų­jų ra­di­ka­lų mū­sų or­ga­niz­ me at­si­ran­da nuo­lat dėl tam tik­ rų che­mi­nių reak­ci­jų – su­val­gy­tas mais­tas ok­si­duo­ja­mas, tai yra su­ de­gi­na­mas, nes taip virs­ta ener­gi­ ja. De­gant mais­tui iš­si­ski­ria ir lais­ vie­ji ra­di­ka­lai. Iš pra­džių jie grės­mės ne­ke­lia. Pa­vo­jus ky­la tuo­met, kai lais­vų­jų ra­di­ka­lų kie­kis vir­ši­ja leis­ti­ną ri­ bą. Tuo­met jie pa­žei­džia ląs­te­les iš vi­daus, su­trik­do įpras­tus me­džia­

Mie­gant odos ląs­ te­lės da­li­ja­si de­ šimt kar­tų grei­ čiau nei die­ną, at­ si­pa­lai­duo­ja mi­ mi­kos ir vi­so kū­ no rau­me­nys. Ats­pin­di vi­daus or­ga­nus

Kas vyks­ta mū­sų žar­ny­ne, ke­pe­ny­ se, inks­tuo­se, lim­fo­je, skyd­liau­kė­ je, kiau­ši­dė­se, są­na­riuo­se, pa­ste­bė­ ti pli­ka aki­mi, neat­li­kus rei­ka­lin­gų ty­ri­mų, be ga­lo sun­ku. Leng­viau­sia tok­si­nų su­kel­tus po­ky­čius fik­suo­ti odo­je. Jei tok­si­nų ypač daug, oda pa­pil­kė­ja, pra­ran­ da skais­tu­mą, elas­tin­gu­mą, ga­li iš­ sau­sė­ti, nu­pleis­ka­no­ti, su­trū­ki­nė­ti, iš­ber­ti, jo­je at­si­ran­da pig­men­ti­nių dė­mių. Kol žmo­gus jau­nas, vi­si pro­ce­ sai, tarp jų ir na­tū­ra­lus ap­si­va­ly­ mas, or­ga­niz­me vyks­ta dau­giau ar ma­žiau sklan­džiai. Il­gai­niui pa­ gal­ba iš ša­lies – de­tok­si­ka­ci­ja pre­ pa­ra­tais ar pro­ce­dū­ro­mis tie­siog bū­ti­na, nes nor­ma­lią me­džia­gų apy­kai­tą su­trik­do ža­lin­gi įpro­čiai, ne­vi­sa­ver­tė mi­ty­ba, nei­gia­mi ap­ lin­kos veiks­niai. Kaip at­si­ran­da raukš­lės

Jau­na oda, ją ste­bint per mik­ros­ ko­pą, pa­na­ši į sa­vo­tiš­ką tink­le­lį,

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Pa­ta­ri­mas Spe­c ia­l ius mai­t i­na­muo­s ius, drė­ ki­n a­muo­s ius ir stang­r i­n a­muo­ sius kre­mus rei­kė­t ų tep­t i plo­nu sluoks­n iu ky­lan­čiai­siais ju­de­siais nuo smak­ro, lū­pų kraš­t ų, no­sies ir smil­k i­n ių link. Paa­k ių sri­t į pa­ta­ ria­ma pri­ž iū­rė­ti ypač su­bti­liai. Čia oda plo­n iau­sia ir jaut­r iau­sia, šio­je sri­ty­je grei­čiau­siai at­si­ran­da smul­ kių raukš­le­lių.

su­da­ry­tą iš pli­ka aki­mi ne­ma­to­mų ma­žy­čių įdu­bi­mų – tri­kam­pė­lių, ku­rie vos lie­čia­si vie­nas su ki­tu. Odai sens­tant, tų įdu­bi­mų tink­ le­lis nyks­ta, jų vie­to­je at­si­ran­da smul­kių raukš­le­lių. Iš pra­džių jos bū­na ne­gi­lios, iš­si­dės­čiu­sios vie­ na kryp­ti­mi. Il­gai­niui raukš­lės gi­ lė­ja, pla­tė­ja, kei­čia kryp­tį, at­si­ran­ da nau­jų. Moks­liš­kai įro­dy­ta, kad odos se­ nė­ji­mo pro­ce­są ga­li­ma su­lė­tin­ti. Vie­nas svar­biau­sių odos jau­nys­tės ir gro­žio ser­gė­to­jų – fo­lio rūgš­tis. Ji yra na­tū­ra­lus vi­ta­mi­nas, ku­rio ran­ da­ma įvai­riuo­se mais­to pro­duk­ tuo­se, dau­giau­sia vi­so­se ža­lia­la­ pė­se dar­žo­vė­se, taip pat ke­pe­ny­se, inks­tuo­se, kiau­ši­niuo­se, mo­ti­nos ir kar­vės pie­ne, alaus mie­lė­se. Van­duo yra vis­kas

Ry­tų iš­min­tis tei­gia, kad gė­lo van­ dens ąso­tis ge­riau už sū­rią upę. Ne­val­gęs žmo­gus ga­li iš­gy­ven­ ti ke­lias­de­šimt pa­rų, o ne­ger­da­ mas van­dens – vos ke­lias die­nas. Iš pra­džių pa­jun­ta­mas troš­ku­lys, il­gai­niui pra­de­da trik­ti įvai­rios or­ ga­niz­mo funk­ci­jos. Kal­bant apie odą, ji pa­raus­ta, pra­ran­da elas­tin­ gu­mą. Van­duo žmo­gaus odai taip pat svar­bus kaip ir drė­ki­na­ma­sis kre­ mas. Jei odos ląs­te­lės gau­na pa­ kan­ka­mai van­dens, ji lie­ka elas­ tin­ga, ne taip grei­tai raukš­lė­ja­si ir sens­ta. Gal­būt dėl to daug vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­sių gra­žuo­lių, kad iš­ sau­go­tų svei­ką ir jau­nat­viš­ką odą, nuo­lat mau­do­si mi­ne­ra­li­nio van­ dens vo­nio­se.


17

antradienis, rugpjūčio 14, 2012

menas ir pramogos Žo­li­nės šven­tė Pa­žais­ly­je Jau ke­l in­t us me­t us iš ei­l ės Pa­ žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lis su Lie­ tu­v os Šven­t o Ka­z i­m ie­r o se­s e­r ų kong­r e­g a­c i­j a Pa­ž ais­l io vie­n uo­ ly­ne kvie­čia švęs­ti Žo­li­nę – Švč. Mer­g e­l ės Ma­r i­j os dan­g un ėmi­ mo šven­tę.

„Ir pa­si­ro­dė dan­gu­je di­din­gas ženk­l as: mo­te­r is, ap­s i­s iau­t u­s i sau­le, po jos ko­jų mė­nu­lis, o ant gal­vos dvy­li­kos žvaigž­džių vai­ni­ kas“, – taip Jė­zaus mo­ki­nys Jo­nas ap­ra­šo re­gė­ji­muo­se ma­ty­tą Sau­ lė­tą­ją Mo­te­rį – Baž­ny­čios, ko­vo­ jan­čios su bib­li­niu sli­bi­nu, sim­ bo­lį, tar­si pa­ra­gin­da­mas įver­tin­ti Mer­ge­lės Ma­ri­jos mi­si­jos svar­bą ir pa­si­nau­do­ti tei­kia­mo­mis ma­ lo­nė­mis. Šią Pa­žais­lio vie­nuo­ly­nui itin svar­bią šven­tę, kaip ir kas­met, pa­ puoš per šv. Mi­šias gie­dan­tis Kau­

no vals­ty­bi­nis cho­ras, ku­riam di­ ri­guos jo me­no va­do­vas ir vyr. di­ri­gen­tas Pet­ras Bin­ge­lis. Po Mi­š ių vyks kon­cer­tas – cho­ras pa­m a­l o­n ins klau­sy­to­j us iš­k i­l iau­ siais sak­ra­li­nės mu­ zi­kos kū­r i­n iais, o mū­s ų tau­tos dai­ niaus Mai­r o­n io ei­l es skai­tys vi­ siems pui­k iai pa­ žįs­ta­m as ak­to­r ius Ri­m an­tas Bag­d ze­ vi­čius. Liau­dies iš­min­tis sa­ ko: „Kas per Žo­li­nę ne­vie­ šės, tas vi­są gy­ve­ni­mą lai­mės ne­ tu­rės.“ To­dėl rugp­jū­čio 15-ąją vi­si my­lin­tie­ji iš­min­tin­gą Die­vo žo­dį ir iš­kal­bin­gą mu­zi­ką kvie­čia­mi ap­si­ lan­ky­ti Pa­žais­lio vie­nuo­ly­ne. KD inf.

Ope­ros trium­fo va­lan­da Ru­de­nė­jan­čios va­sa­ros sa­vait­ga­ lius pra­lei­džian­tys Birš­to­ne šį šeš­ ta­die­nį tu­rės ga­li­my­bę pra­leis­ ti ypač tu­ri­nin­gai. Birš­to­no kul­tū­ ros cent­re vyks kon­cer­tas „Ope­ ros trium­fo va­lan­da“.

Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lis klau­ sy­to­jams pri­sta­tys du iš­ki­liau­sius Kau­no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio teat­ ro so­lis­tus Gi­ta­ną Peč­ky­tę (sop­ra­ nas) ir Min­dau­gą Zim­kų (te­no­ras), ku­riems akom­pa­nuos ta­len­tin­ga pia­nis­tė Bea­ta Ving­rai­tė. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­ tus ryš­kiau­siai su­ži­bė­ju­si so­lis­ tė G.Peč­k y­t ė vaid­m e­n is Kau­ no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio teat­ro sce­no­je ku­ria jau dvy­li­ka se­zo­nų. Per tą lai­ką pel­ny­ta ne tik dau­ gy­bė ap­do­va­no­ji­mų, bet ir už­ka­ riau­tas tiek pub­li­kos, tiek kri­ti­kų dė­me­sys ir pri­pa­ži­ni­mas. Ope­ros žan­re so­lis­tė su­ži­bė­jo su­kur­da­ ma Mi­kae­lą Geor­ges Bi­zet ope­ ro­je „Karmen” ir Vio­l e­t ą Giu­ sep­pe Ver­di ope­ro­je „Tra­via­ta“, o pa­sku­ti­nis G.Peč­ky­tės dar­bas – Liu­či­jos vaid­muo Gae­ta­no Do­ ni­zet­ti ope­ro­je „Liu­či­ja di La­mer­ mur“ vi­sa­pu­siš­kai bu­vo įver­tin­tas kaip aukš­čiau­sio ly­gio pa­sie­ki­mas ir pel­nė Auk­si­nio sce­nos kry­žiaus ap­do­va­no­ji­mą.

Vi­sos Lie­tu­vos ope­ros me­no my­lė­to­jams pui­kiai ži­no­mas te­ no­ras M.Zim­kus dai­nuo­ja be­ne vi­suo­se ša­lies mu­zi­ki­niuo­se teat­ ruo­se, kon­cer­tuo­ja įvai­rio­se Lie­ tu­vos ir už­sie­nio kon­cer­tų sa­lė­ se. Gre­ta ope­ros vaid­me­nų so­lis­to re­per­tua­rą su­da­ro te­no­ro par­ti­ jos mi­šio­se ir ora­to­ri­jo­se, XX a. kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai, ka­me­ri­nės mu­zi­kos pro­gra­mos. Sep­tin­tą­jį se­zo­ną Kau­no vals­ty­bi­nia­me mu­ zi­ki­nia­me teat­re skai­čiuo­ti pra­dė­ sian­tis so­lis­tas gre­ta ki­tų nuo­pel­ nų jau bu­vo no­mi­nuo­tas Auk­si­nio sce­nos kry­žiaus ap­do­va­no­ji­mui, o pui­kūs in­terp­re­ta­ci­niai ge­bė­ji­ mai bu­vo įver­tin­ti Di­džiuo­ju pri­zu Tarp­tau­ti­nia­me Beat­ri­čės Grin­ce­ vi­čiū­tės ka­me­ri­nės mu­zi­kos kon­ kur­se. So­l is­t ų pa­reng­to­je pro­g ra­m o­ je skam­b ės jų pa­m ėg­tas žan­ras – ope­ra. Klau­sy­to­jai iš­girs nuo­ sta­b iau­s ius šio žan­ro kū­r i­n ius: ari­jas ir due­tus iš Char­les Gou­ nod, Giu­sep­pe Ver­di, Fried­ri­cho von Flo­to­wo ope­r ų. Prog­ra­m ą paį­vai­r ins nuo­tai­k in­g i nu­m e­ riai iš Fran­zo Le­h a­ro, Em­m e­r i­ cho Kal­man­no, Jo­han­no Straus­so ope­re­čių, įvai­rių au­to­rių miu­zik­ lų iš­trau­kos.

Kaip kas­met, su­si­ti­ki­mui su val­ sų ir po­lkų ka­ra­liu­mi klau­sy­to­ jus kvie­čia Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras, di­ri­guo­ja­ mas me­no va­do­vo ir vyr. di­ri­gen­to Juo­zo Do­mar­ko. Gre­ta or­kest­ro iš­ gir­si­me vie­ną ryš­kiau­sių Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ ro so­lis­čių – sop­ra­ną Ire­ną Ze­len­ kaus­kai­tę. Kas ne­ži­no pui­kių­jų J.Straus­so val­sų „Pa­va­sa­rio bal­sai“ ar „Me­ ni­nin­ko gy­ve­ni­mas“, po­lkų „Leng­ vas krau­jas“ ar „Per­kū­nas ir žai­

kin­tie­siems.

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d. Festivalio bankas Festivalá remia:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Didysis rëmëjas

Festivalá pristato Festivalio dienraðtis

Informacinis partneris

Pagrindiniai rëmëjai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Rugpjûèio 15 d., treèiadiená, 15 val. Paþaislio vienuolyne Þoliniø atlaidai Paþaislyje Dalyvauja KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Dirigentas PETRAS BINGELIS Maironio eiles skaito RIMANTAS BAGDZEVIÈIUS (aktorius)

KD inf.

Val­sų va­ka­ras su J.Straus­su Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio ger­ bė­jai ži­no: rugp­jū­tis neį­ma­no­mas be tra­di­ci­nio kon­cer­to „Jo­han­no Straus­so mu­zi­ka ant van­dens“. Kas­met ga­ly­bę klau­sy­to­jų su­lau­ kian­tis ren­gi­nys – jau ar­ti­miau­sią sek­ma­die­nį.

„„Sak­ra­lu: Žo­li­nės šven­ti­mas Pa­žais­lio vie­nuo­ly­ne – ypa­tin­gas ren­gi­nys ir mu­zi­kos fes­ti­va­lio ger­bė­jams, ir ti­

bai“, už­de­gan­čių Ade­lės kup­le­tų ar čar­da­šo iš ope­re­tės „Šikš­nos­ par­nis“? Jei kas ir ne­ži­no – tu­rės pui­kią pro­gą nau­jai su­si­pa­žin­ti ar tie­siog pri­si­min­ti. O ką jau kal­bė­ti apie žy­mų­jį, ly­giai, leng­vai, sklan­ džiai ir sklan­džiau­siai be­si­su­kan­tį val­są „Vie­nos krau­jas“. Kaip sa­vo kny­go­je ra­šo kon­cer­tą ve­sian­tis šmaikš­tu­sis kon­fe­rans­ jė, mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­ tis: „Mū­sų pa­sau­ly­je taip su­ka­ si tik trys da­ly­kai: Že­mės pla­ne­ta, JAV do­le­riai ir Vie­nos val­sas.“ Kas tuo ne­ti­ki – tu­rės pro­gos įsi­ti­kin­ ti ar tie­siog pui­kiai pra­leis­ti ro­ man­ti­kos ku­pi­ną va­ka­rą, kai lie­ja­ si J.Straus­so mu­zi­ka, prie­plau­ko­je su­pa­si jach­tų stie­bai, o va­ka­rė­jan­ čios sau­lės spin­du­liai raus­vai nu­ da­žo pa­ma­rio pa­dan­gę. KD inf.

Rugpjûèio 19 d., sekmadiená, 19 val. Jachtklube Johann Strauss muzika ant vandens LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Juozas Domarkas Solistë IRENA ZELENKAUSKAITË (sopranas) Dirigentas JUOZAS DOMARKAS Koncertà veda muzikologas Viktoras Gerulaitis Bilieto kaina 20 Lt

M.Aleksos nuotr.

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. Atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. Pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. P. S. Informuojame, kad rugpjûèio 19 d. troleibusai iki stotelës„Kauno marios“ vyks iki 22 val. Informaciniai rëmëjai:

Rëmëjai:

Partneriai:

INIT ÁMONIØ GRUPË


18

antradienis, rugpjūčio 14, 2012

menas ir pramogos

Ja­mai­kos ši­lu­ma pa­si­da­lys re­gio žvaigž­dė Šian­dien kau­nie­čiai kvie­čia­mi pa­si­klau­sy­ti nuo­tai­kin­go­jo ja­mai­ kie­čio Ray­mon­do Wrigh­to rit­min­go re­gio – šią ga­li­my­bę su­tei­kia pir­ma­sis Lie­tu­vo­je fes­ti­va­lis „Pa­sau­lio mu­zi­ka gy­vai’12“. „Kvie­čia­me vi­sus per Žo­li­nę pa­si­ ner­ti į svai­gi­nan­čius re­gio rit­mus ir su R.Wrigh­tu pa­si­džiaug­ti mu­zi­ka, jau­di­nan­čiais dai­nų teks­tais, vie­ni ki­tais ir tie­siog gy­ve­ni­mu! At­li­kė­jas net nea­be­jo­ja, kad bū­tent mei­lė yra di­džiau­sia pa­sau­lio ver­ty­bė, ga­lin­ ti su­vie­ny­ti žmo­nes, to­dėl per sa­ vo mu­zi­ką, kū­ry­bą dai­ni­nin­kas no­ri pa­si­da­ly­ti mei­le ir su klau­sy­to­jais. Ge­ros nuo­tai­kos ir po­zi­ty­vu­mo tik­ rai ne­trūks“, – tei­gė fes­ti­va­lio or­ ga­ni­za­to­rius Žil­vi­nas Švarp­lys. Eg­zo­tiš­ko­je Ja­mai­ko­je au­gęs pri­ pa­žin­tas re­gio ta­len­tas sa­vo mu­ zi­ki­nę kar­je­rą pra­dė­jo baž­ny­čios

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtoja Joana Gaižauskienė. Teisingi atsakymai: KA­ TASTROFA (pirm.), PAKRANTĖ (antr.), VASAROJUS (treč.), SVETAINĖ (ketv.), STEBUKLAS (penkt.).

Šią savaitę laimėkite knygą „Vasaros duetas“.

Emos Darcy „Saldus kerštas“. Žakvinas Luisas Sola – aistringas turtuo­ lis. Žavioji Nikolė Ašton paliko jį prieš penkerius metus, bet jis vis dar negali su tuo susitaikyti. Galiausiai pasitaiko puiki proga suvesti sąskaitas: Nikolė trūks plyš privalo sumokėti senas skolas ir pasiūlo Žakvinui sandorį. Sharon Kendrick „Tarp keršto ir meilės“. Sorča, per sesers vestuves bažnyčioje iš­ vydusi Čezarę di Arkangelą, nubąla. Ji žino, kad gražuolio multimilijonieriaus pasirodymas nieko gero nežada. Ir iš tie­ sų – Čezarė rezga keršto planus. Jis pri­ valo sugundyti vienintelę kadaise jį at­ stūmusią moterį.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, rugpjūčio 21 d.

At­li­kė­jas net nea­be­ jo­ja, kad bū­tent mei­lė yra di­džiau­sia pa­sau­ lio ver­ty­bė, ga­lin­ti su­ vie­ny­ti žmo­nes.

Pro­fe­sio­na­liai mu­zi­kuo­ti pui­kiai sa­vo įvai­rias­pal­vį ir stip­rų bal­są val­dan­tis at­li­kė­jas pra­dė­jo 1998ai­siais, o po tre­jų me­tų nu­spren­ dė sa­vo kar­je­rą tęs­ti Ita­li­jo­je. Čia jis iš­lei­do pui­kiai klau­sy­to­jų įver­ tin­tą al­bu­mą „Point Black“, to­ liau tę­sė sa­vo pa­si­ro­dy­mus Eu­ro­ pos sce­no­se. KD inf.

cho­re. Mei­lė baž­ny­čiai jį ne­tgi pa­ stū­mė­jo įgy­ti teo­lo­gi­jos moks­li­ nį laips­nį, ta­čiau R.Wrigh­tas ne­ pa­mir­šo ir ki­to sa­vo pa­šau­ki­mo – mu­zi­kos.

kas: Fes­ti­va­lio „Pa­sau­lio mu­zi­k a gy­vai’12“ kon­cer­tas. kur: Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­jaus kie­me­ly­je. kada: rugp­jū­čio 14 d. 19 val.

„„Nuo­tai­ka: R.Wrigh­to kon­cer­to or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­na, kad jo mu­zi­kos

spin­du­liuo­ja­ma mei­lė pri­vers šyp­so­tis kiek­vie­ną. Or­ga­ni­za­to­rių ar­chy­vo nuo­tr.

Nemokama filmo premjera In­ter­ne­te pra­dė­tas pla­tin­ti nau­ jas lie­tu­viš­kas re­ži­sie­riaus Do­na­ to Vaiš­no­ro vai­dy­bi­nis fil­mas „Ro­ ži­nė su­kne­lė“.

Tai is­to­ri­ja apie jau­nus ki­no avan­ tiū­ris­tus, ku­rie iš­kė­lė sau tiks­lą be pi­ni­gų su­kur­ti vi­sa­ver­tį ke­lio fil­mą. Fil­mo te­ri­to­ri­ja ga­na pla­ti – veiks­ mas vyks­ta Ita­li­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, to­dėl bend­ra­žy­giams dėl šio tiks­lo ten­ka daug ko at­si­ sa­ky­ti. Au­kos to­kios di­de­lės, jog kiek­ vie­nas pra­de­da jaus­tis pro­diu­se­ riu ir no­ri, kad pro­jek­tas vyk­tų pa­gal jo įsi­vaiz­da­vi­mą. Pra­si­de­ da konf­lik­tai, int­ri­gos, skan­da­lai. Žo­džiu, vie­nas vai­kas – de­šimt auk­lių. Įtam­pa di­dė­ja kiek­vie­ną aki­mir­ką, aist­ros ver­da dėl kiek­ vie­nos mi­zans­ce­nos, dėl kiek­vie­ nos rep­li­kos, ir ga­liau­siai ko­man­ da su­ky­la prieš ti­ro­ną re­ži­sie­rių. Su­ky­la, bet ne­be­ži­no, ką da­ry­ ti to­liau. „Ro­ži­nė su­kne­lė“ bu­vo ku­ria­ma va­di­na­mo­jo to­ta­li­nio ki­no prin­ ci­pu, kai fil­ma­vi­mo gru­pės gy­ve­ ni­mo są­ly­gos mak­si­ma­liai priar­ ti­n a­m os prie fil­m o per­so­n a­ž ų są­ly­gų. Taip su­si­klos­čiu­sio­mis ap­lin­ky­ bė­mis pui­kiai pa­si­nau­do­jo ak­to­rė Kris­ti­na Ber­ta­šiū­tė. Ji su­kū­rė sa­ vo do­ku­men­ti­nį fil­mą „Pur­vi­na­sis sep­ty­ne­tas“, pa­sa­ko­jan­tį apie vi­ sas juos­tos kū­ri­mo pe­ri­pe­ti­jas nuo pa­čios apa­čios, kla­si­ki­nio „kas­tin­ go ant ku­še­tės“, iki šlo­vės vir­šū­nės – žmog­žu­dys­tės ant Ka­nų fes­ti­va­ lio laip­tų. Pro­jek­te da­ly­va­vo ak­to­riai And­ rius Po­vi­laus­kas, Aus­tė­ja Lu­kai­tė, Mar­ty­nas Vai­do­tas ir K.Ber­ta­šiū­ tė, ope­ra­to­rius Gied­rius Svirs­kis, kom­po­zi­to­rius Ma­ri­jus Ber­no­tas (gru­pė „Spor­tas“). Fil­mą „Ro­ži­nė su­kne­lė“ ga­li­te ras­ti sve­tai­nė­je you­tu­be.com. KD inf.


193

antraDIENIS, rugpjūčio 14, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 19 Paslaugos���������������������������������������� 19, 20 Parduoda� ������������������������������������������������20 Perka� ����������������������������������������������������������20 Keičia� ���������������������������������������������������������20 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia� ������������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us), kurios sugeba dirbti su valymo įranga. Kreiptis Tel. 8 6144 49 93, (8 37) 240 877.

DARBo skelbimai

1000534

Siūlo darbą AB „Kauno baldai“ kviečia dirbti siuvėjus (-as), baldų apmušėjus (-as), pakuotojus (-as). Kreiptis Drobės g. 66, Kaunas, tel. (8 37) 341 768.

1001054

Kepyklai Panemunėje reikalingas tešlos paruošėjas. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141.

Ieško darbo Vairuotojo arba kito darbo (43 m., aukštesnysis, technikas mechanikas; A, B, C, D, E kat., automobilinio krautuvo paž.). Siūlyti tik „baltą“ atlyginimą. Tel. 8 609 93 893.

Paslaugos

998350

Nuo rugsėjo 15 d. siūlome darbą kvalifikuotoms siuvėjoms naujai atsidarančiame SIUVIMO SALONE prie PC „Kalniečiai’’. Tel. 8 602 16 970. 1001816

Reikalinga (-as) profesionali (-us) gyd. odontologo asistentė (-as) Kaune ir Vilniuje (visas darbo krūvis). Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųsti info@dantis.eu. 1000387

Reikalinga pardavėja (-as) dirbti „Urmo“ bazėje, dovanų skyrelyje. Tel. 8 686 77 567, (8 318) 51 061, e. paštas danutejurkeviciene@takas.lt.

1000011

Reikalingi įvairių specifikacijų inžinieriai. Darbas Norvegijoje komandiruotėse. Reikalavimai: darbo patirtis 2 m., anglų k. CV siųsti e. paštu info@tilhuset.com. Tel. +47 47 152 347. 1001684

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1001454

Kompiuterininkų Efektyvi anonimiška pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 994239

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 989211

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 992184

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 996823

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 998327

Profesionalus MASAŽISTAS atliks nugaros ir viso kūno masažą, pagelbės atsiradus problemoms. Taikau klasikinio-energetinio masažo formulę. Tel. 8 611 40 061. 996836

987895

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (E kategorija), geras atlyginimas. Tel. 8 620 77 579.

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

1000446

UAB „Longlita“ reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 990484

UAB „Autokurtas“ reikalingas automobilių šaltkalvis – variklių meistras. Reikalavimai: darbo patirtis, techninės žinios, atsakingumas, noras dirbti. Siūlome geras darbo sąlygas, visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą. Tel. (8 37) 201 151, 8 612 59 602. info@autokurtas.lt.

986199

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 1000987

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 990969

Buitinės technikos remonto

1000131

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 996186

1001000

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 981340

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 999631

Statybos, remonto

1000854

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 997862

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 998661

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

997514

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 981392

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 996629

Atliekame vidaus ir lauko apdailą. Tel. 8 611 40 315.

995145

Dažau fasadus, sodo namelius, butus, laiptines. Atlieku plastikinių langų apdailą. Esu rimtas meistras. Tel. 8 607 03 388, 8 672 77 316. www.m-apdaila.lt. 993499

Dažau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, šlifuoju, restauruoju, lakuoju parketą, grindis, dedu laminatą. Ilgametė patirtis. Tel. 8 686 07 305. 1000469

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręžiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737. 996790

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 990760

Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 979640

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“, tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441. 991577

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577. 999007

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993549

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 988902

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 999212

Atliekame namų fasadų šiltinimą, dedame struktūrą. Tel. 8 653 39 495. 978069

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. Atliekame pastatų fasadų apšiltinimą, dedame struktūrinį tinką. Tel. 8 600 52 483. 1001692

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 999968

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 996800

Atvežame: žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Miškavežio, ekskavatoriaus paslaugos. Parduodame malkas. Griauname pastatus, darome kelius. Tel. 8 685 16 068, 8 685 27 410. 991010

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 985437

1000368

UAB „Tikri langai“ didinant gamybos apimtis reikalingas cecho darbuotojas. Patirtis langų gamybos srityje būtina. Siūlomas patrauklus atlyginimas, geros darbo sąlygos. CV siųsti e. paštu info@langaiplastikiniai.lt. Tel. 8 611 44 557.

Profesionalus kompiuterių taisymas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861.

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641.

1001338

Automobilininkams

Statybos įmonei reikalingi: gipskartonio plokščių montuotojai; fasadų šiltintojai; dažytojai; PVC, linoleumo grindų klojėjai; plytelių klojėjai. Tel. (8 37) 375 331. 998748

1000183

1001499

Medikų

1000424

Naujai atidaromai „CanCan pizza“ picerijai Kaune reikalingi: MAISTO RUOŠIMO TECHNOLOGAI, GAMYBOS VADOVAI, VIRĖJAI, PICŲ KEPĖJAI, PADAVĖJAI, INDŲ PLOVĖJAI. Tel. 8 659 84 902.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 1 metų. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 606 76 900.

993455

1000960

1001215

1001850

Lengvųjų automobilių servisui reikalingas automobilių šaltkalvis. Tel. 8 699 64 366. Logistikos paslaugų kompanija ieško patyrusio ekspedicijos vadybininko dirbti Vakarai–Rytai. Reikalavimai: patirtis, rusų kalba, atsparumas stresui. Konfidencialumas garantuojamas. litrus39@gmail.com.

1000738

AEG, „Ardo“ ir kt. skalbyklių, šaldytuvų, viryklių remontas, prijungimas. Atvykstu. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 684 82 194.

1000542

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

994013

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

999588

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878. 998222

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 997466

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitinių nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566. 998390

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 998887

Griovimo darbai. Savivarčiu savikroviu išvežame statybines atliekas. Ekskavatorių, buldozerių paslaugos. Tel. 8 635 04 000.

996364

Griovimo darbai: pastatų išmontavimas, mūrinių, betoninių sienų ir angų pjovimas, pamatų ir stogų ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056. 1001632

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

995237

Kaminų skardinimas, kaminų įdėklai, montavimas, remontas, valymas. Garantija. Stogų remontas, dažymas, dengimas. Tel. 8 677 96 297. 999683

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas ir kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 988930

Klojame trinkeles (medžiagos – kliento arba mūsų). Statome įvairius bortelius. Turime 10 m. patirtį. Dirbame be tarpininkų. Tel. 8 601 69 088, 8 678 89 926. 1001423

Klojame trinkeles, klinkerį. Tel. 8 671 53 040. 997501

Klojame trinkeles. Betonuojame grindis, pamatus. Lietaus drenažo nuotakynas. Savivarčiai. Ekskavatoriai. Tel. 8 600 22 703. 996347

Kokybiškų plastikinių langų ir durų gamyba. Lankstūs gamybos terminai, konkurencingos kainos, platus pasirinkimas. UAB „Tikri langai“, Palemono g. 5. Tel. 8 611 44 557, 8 610 23 507. E. paštas info@langaiplastikiniai.lt. 1001648

MINI ekskavatoriaus ir BULDOZERIO paslaugos. Kasame drenažą, vandentiekį. Žemės gręžimo darbai. Tel. 8 675 47 788. 996694

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930788

Nuomojame ekskavatorių krautuvą (dideli ratai), mini ekskavatorių, „Bobcat“. Kasame, lyginame, gręžiame. Iškrauname, pakrauname. Tel. 8 616 50 615. 1001324

Nukelta į 20 p.


20 2

antraDIENIS, rugpjĹŤÄ?io 14, 2012

klasifikuoti skelbimai Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

Palankiausiomis sÄ…lygomis 14 a sklypÄ… Domeikavoje. 1 a kaina 3550 Lt. Elektra, vanduo, kelias, graĹži vieta, ĹĄalia miĹĄkas. Tel. 8 612 23 323.

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius. UniversalĹŤs, tinka mĹŤro ir kitiems darbams. Lengvai surenkami. Tel. 8 686 79 386; www.stogudengimasjums.lt.

Aptraukiame minkĹĄtuosius baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Transportas nemokamai. Nuolaidos. Tel. 208 498, 8 604 35 475.

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Pamatai. Ďrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. GręŞiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ…. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams ÄŻteisinti, keiÄ?iu paskirtÄŻ. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru.

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams ÄŻteisinti. Organizuoja pastatĹł ir ĹžemÄ—s kadastrinius matavimus, pastatĹł projektavimo, ĹžemÄ—s sklypĹł padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555.

Paslaugos Statybos, remonto

993910

990731

1001143

994932

Plastikiniai langai, ťarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 996517

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, PartizanĹł g. 87A. 996077

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 999134

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 995415

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1001753

Šarvuotos durys sandėliukams, butams ir namams. GaraŞų vartai. Gamyba, montavimas. Tel. 8 685 05 590, 8 677 39 385. 999191

1001983

998991

1001749

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 985369

Kitos

Skardinimo darbai. SienĹł, stogĹł dengimas skarda. Lietaus, vÄ—dinimo sistemĹł, ÄŻvairiĹł lankstiniĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 998443

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 997789

Terasos. ÄŽrengiame medines ir betonines terasas, ÄŻvairius stogus. Statome pavÄ—sines ir tvoras. Hidroizoliuojame rĹŤsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

996102

Aplinkotvarka, medĹžiĹł, gyvatvoriĹł genÄ—jimas, augalĹł sodinimas, tujĹł prieĹžiĹŤra, sodininko paslaugos. TinklinÄ—s ir segmentinÄ—s tvoros. Tel. 8 600 92 922. 999248

998897

993930

Žolės, krōmų pjovimas trimeriu. 1 a kaina nuo 4 Lt. Dirbama Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652. 1001809

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

996202

1001803

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ…ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990.

2 kambariĹł tvarkingÄ… butÄ… plytiniame name Aleksote, VinÄ?Ĺł g. (bendr. pl. 52 kv. m, balkonas ÄŻstiklintas, vonia ir WC atskirai, II aukĹĄtas). Tel. 8 630 23 494.

975959

1000524

VeĹžame savivarÄ?iu savikroviu atsijas, juodĹžemÄŻ, kompostÄ…, ĹĄiukĹĄles, medienÄ… iki 21 kub. EkskavatoriĹł paslaugos. Tel. 8 635 04 000.

2012 m. rugsÄ—jo 21 d. 10.15 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks antrosios varĹžytynÄ—s Rasai Mitrai ir Amitava Mitrai priklausanÄ?io 0,0639 ha ploto ĹžemÄ—s sklypo (un. Nr. 5260-00060109), esanÄ?io Kauno r. sav., RokĹł sen., VingytÄ—s k., VingytÄ—s g. 22, ir 0,0483 ha ploto ĹžemÄ—s sklypo (un. Nr. 5260-0006-0056) su rÄ…stiniu sodo pastatu (bendras plotas 57,67 kv. m) ir kiemo statiniais (kiemo aikĹĄtelÄ—), esanÄ?io Kauno r. sav., RokĹł sen., VingytÄ—s k., StrazdĹł g. 7. PradinÄ— parduodamo suformuoto bendro sklypo su sodo pastatu ir kiemo statiniais kaina 82 800 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ—se privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolio depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ—s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ 8280 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. DÄ—l parduodamo turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ A.MitrÄ…, tel. 8 680 73 227. Antstolis informacijÄ… teikia tel. 422 053.

996379

Viskas iť akmens. Židiniai, ťaltiniai, tvoros, grindiniai ir t.t. Tel. 8 696 37 639. 1000140

Vidaus ÄŻrangos Gaminame iĹĄ puĹĄies, uosio, Ä…Ĺžuolo ÄŻvairaus dizaino filingines duris, laiptus, palanges ir kt. gaminius. Tel. 8 607 34 168. 993002

Vidaus ir ťarvuotos durys, laminuotos, faneruotos, medinės – uŞ maŞiausią kainą. Spalvų, raťtų vairovė. Montavimas. Garantija. Tel. 8 616 50 545. 994293

BaldĹžiĹł Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 998069

993437

998041

Parduodu mōrinį gyvenamąjį namą Kaiťiadorių r., Žaslių miestelyje. Yra ōkinis pastatas, 25 a Şemės. Tel. 8 628 25 553. 1001474

SodybÄ… graĹžioje vietoje, ant Ĺ uĹĄvÄ—s kranto, JosvainiĹł mstl., KÄ—dainiĹł r. (19 a ĹžemÄ—s, trobesiai mediniai). Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 604 27 549. 1000845

SodybÄ… PrienĹł r. (1,8 ha ĹžemÄ—s, gyvenamasis ir ĹŤkiniai pastatai). Kaina 70 000 Lt. Tel. 8 698 39 436.

1000222

BuitinÄ— technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 985411

Nauja ir nukainota buitinÄ— technika (orkaitÄ—s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ—s reikmenys. Atidavus senÄ… buitinÄ™ technikÄ… – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821575

StatybinÄ—s medĹžiagos

1002165

8,5 a namĹł valdos sklypÄ… Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dÄ—ĹžutÄ—, kelias). Tel. 8 676 22 944.

1001176

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ—je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ—. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt.

998966

999368

999156

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 998756

Malkos pigiau. Supjautos trinkelÄ—mis. AtveĹžame. Tel. 8 631 33 736.

NebrangĹŤs baltarusiĹĄki durpiĹł briketai (sufasuoti didmaiĹĄiuose po 500 kg) ir pjuvenĹł briketai. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974153

Parduodame Ä…Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ…stais, trinkelÄ—mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. Parduodame sausas Ä…Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas, atraiĹžas ir pjuvenĹł briketus. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001. 990767

Parduodame stambias atraiĹžas ir ÄŻvairias malkas: dvimetriais, trinkelÄ—mis ir skaldytas. AtveĹžame. Tel. 8 699 35 992, 8 614 08 432. 998184

Parduodu berĹžines, alksnines, drebulines malkas. Tel. 8 601 18 811.

999693

Parduodu ÄŻvairias malkas, medienos atraiĹžas. AtveĹžu ÄŻ vietÄ…. Tel. 8 686 18 627.

995742

Parduodu malkas, turime spygliuoÄ?iĹł ir lapuoÄ?iĹł. VeĹžame skaldytas arba trinkelÄ—mis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku miĹĄkÄ…. Tel. 8 618 07 508.

987936

Parduodu malkas: uosio, berĹžo, Ä…Ĺžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraiĹžas maiĹĄuose. PerveĹžu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 1000073

Pigiai parduodu ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł malkas ir Ä…Ĺžuolo bei juodalksnio atraiĹžas. Tel. 8 688 55 419. 998100

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiĹĄki durpiĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł granulÄ—s. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.JuozapaviÄ?iaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 997586

Skaldytas pusiau sausas berĹžo, uosio, juodalksnio malkas. 6,5 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485, 378 914. 1001140

KeiÄ?ia

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt. 996124

Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, kopĹŤstus, agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 992949

Kitos prekÄ—s

Totalus prekiĹł iĹĄpardavimas

„THOMAS PHILIPPS“ parduotuvÄ—je tik BaltĹł pr. 49F, Kaune,

30% visoms prekÄ—ms Iki rugpjĹŤÄ?io 24 d.

1 arba 2 kambarių butą Kaune. Pageidautina centre arba Žaliakalnyje. Tel. 8 698 32 916. 1001870

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą, akumuliatorius, senus automobilius. Iťraťome utilizavimo paŞymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998591

AB superka senus ir nevaĹžiuojanÄ?ius automobilius. Atsiskaito iĹĄ karto. Sutvarko dokumentus. Pasiima patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998574

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauŞą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis ElektrÄ—nĹł g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409. 992894

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. AtveŞame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 999936

AKCIJA baltarusiťkiems durpių briketams. SaulėgrąŞų lukťtų briketus, medienos pjuvenų briketus. Patiems pasiimant – dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 995573

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, akmens angliĹł. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 999099

994373

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą: aliuminį, varį, Şalvarį, akumuliatorius. IťsiveŞame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997691

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IťsiveŞa patys. IťveŞa senus automobilius. VandŞiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 998646

Brangiai perkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. IĹĄveĹžame senus automobilius. S.LozoraiÄ?io g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 994317

Brangiai perku miĹĄkÄ… (su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti). Atsiskaitau iĹĄ karto. Parduodame malkas. Kitos miĹĄkaveĹžio paslaugos. Tel. 8 685 16 068, 8 685 27 410. 990995

Brangiai superkame visĹł markiĹł lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkveĹžimius. IĹĄsiveĹžame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 999354

ÄŽvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kÄ—bulus. Pasiimame patys, iĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 992139

Jauna ťeima ieťko 1–2 kambarių buto. Gali bōti dalis namo. Jei reikia remonto – susiremontuosime. Siōlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 61 618. 1000814

NorvegĹł bendrovÄ— „Kjøpe jord“ perka ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ™ ĹŤkininkauti. Tel. 8 643 75 526. 1000253

Nuolat perku ĹžemÄ™, ne maĹžiau kaip 5 ha. SiĹŤlykite ÄŻvairius variantus. Tel. 8 618 87 113.

1000262

Perka ĹžemÄ™, miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje, tinka apleista, iĹĄnuomota, su bendraturÄ?iais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8 671 08 059. 999651

1001915

Maisto prekÄ—s

BALTIC METAL, UAB – aukťtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą. Atsiskaitome iť karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

995395

KeiÄ?ia sodÄ… SB „Rasa“ (nuo KlaipÄ—dos, Palangos 25 km) ÄŻ 1–2 kambariĹł butÄ… Kaune. Tel. 8 698 32 916.

1001667

Tveriame ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł tvoras. Konsultuojame. Tel. 8 671 94 586, 8 671 94 581.

999259

999452

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

995337

1,5 kambario butÄ… GeleĹžinio Vilko g., 5 a. namo IV a., vidinis, ĹĄiltas, be balkono, reikia remonto. Be tarpininkĹł. Kaina 77 000 Lt. Tel. 8 655 48 400. 2 k. Kovo 11-osios g., Dainavoje (5/5 a., vidinis, kambariai 17 ir 14, virtuvÄ— 6 kv. m, balkonas, WC kartu). Kaina 68 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paĹĄtas sonata888888@gmail.com.

1001148

TrinkeliĹł klojimo darbai. Tel. 8 687 94 549.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

1 kambario butÄ… Jonavoje, ChemikĹł g. (5/3 a., nauji plastikiniai langai, balkonas ÄŻstiklintas, ĹĄarvuotos durys, dalis baldĹł, b. pl. 35,63, kambarys 17,08, virtuvÄ— 9,11 kv. m). Kaina 29 000 Lt. DerÄ—simÄ—s. Tel. 8 618 06 918.

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001, akmensgaminiai@gmail.com.

996855

988871

,,ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt.

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel.  

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. Šilumą taupantys daŞai ir tinkas. Fasadų ir vidaus patalpų ťiltinimas naujausiomis technologijomis. www.termofasadai.lt. Tel. 8 663 50 600, e. paťtas info@termofasadai.lt.

986995

1 k. butÄ… Jonavoje, PaneriĹł g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvÄ— 5 kv. m, WC ir pusvonÄ— kartu, balkonas, naujas remontas, naujai renovuotas). Kaina 20 000 Lt. Galimas keitimas ÄŻ butÄ… Kaune. Tel. 8 698 20 630 d. d.

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

996276

994938

„AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos! Tel. 8 674 44 496. 996528

1001047

BerŞines, puťines, juodalksnio, ąŞuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. AtveŞame nemokamai. Tel. 8 608 55 554.

AukĹĄtomis kainomis ÄŻmonÄ— perka ÄŻvairius AUTOMOBILIUS ir kt. technikÄ… (po eismo ÄŻvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

Perku ĹžemÄ—s grÄ…Ĺžinimo dokumentus. Atsiskaitau iĹĄ karto. Tel. 8 684 94 670. 1000516

PirkÄ?iau komercinÄ—s paskirties patalpas Kaune, SavanoriĹł prospekte, I aukĹĄte, nuo 80 iki 100 kv. m. Nuoma nedomina. Tel. 8 611 99 268. 1000384

PirkÄ?iau namÄ… Kauno mieste. Tel. 8 630 00 439. 1000813

Superkame visĹł markiĹł senus automobilius, iĹĄsiveĹžame patys. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@gmail.com. 1000923

UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (1 t iki 920 Lt) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime iťveŞti savo transportu. Iťraťome utilizavimo paŞymas. Ateities pl. 34, Kaunas (darbo laikas I–V 8–17 val., VI 13 val.). Juodieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051; spalvotieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 611 44 404. 999357

VAZ, „MoskviÄ?“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kÄ—bulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997642

992113

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali bōti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 676 22 955.

AutomobiliĹł supirkimo ÄŻmonÄ— perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iĹĄ karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

Nebrangiai pirksiu namÄ… Kaune ar Kauno r. Gali bĹŤti ir dalis namo arba kotedĹžas. Tel. 8 609 96 653, 8 614 22 030.

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ—bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Perku tvarkingÄ… trijĹł arba keturiĹł kambariĹł butÄ… Kaune. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 300 915, 8 614 21 023.

997609

998514

1001171


213

antraDIENIS, rugpjūčio 14, 2012

klasifikuoti skelbimai Vežame keleivius, siuntinius ir automobilius į Vokietiją, Daniją, Olandiją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai.info@gmail.com.

Įvairūs Akcininkams!

986109

AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO TILTAI“ AKCININKAMS! Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. rugsėjo 5 d. 12 val. Lvovo g. 25, Vilniuje, Vilniaus verslo uostas, Didžiosios burės, 7 aukštas, šaukiamas akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ (kodas 133729589, buveinė Ateities pl. 46, Kaunas) visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia – 11.45 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. rugpjūčio 29 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės audito įmonės rinkimai. 2. Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 3. Bendrovės įstatų keitimas. 1001908

Nuomoja

Kelionės „Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 978739

A.Vainorienės firma veža į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980.

1001433

2 kambarių butą Žaliakalnyje, Rimvydo g. (toliau nuo gatvės, geras susisiekimas). Su gyvūnais nepageidaujama. Kaina sutartinė. Tel. 715 271, 8 655 50 622. 1001042

3 kambarių butą prie „Urmo“ bazės, Taikos pr. (IV a., bendr. pl. 64 kv. m, rakinama laiptinė, su baldais ir buitine technika, interneto prieiga). Kaina 650 Lt (+ mokesčiai). Tel. 425 506, 8 698 86 009.

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

Organizuojama poilsinė-pramoginė 3 d. kelionė į PALANGĄ. Apgyvendiname, nuvežame, parvežame. Kelionės ir nakvynės kaina 120 Lt. Išvykstame rugpjūčio 24, 31 d. Kreiptis Savanorių pr. 3 (kieme), Kaunas. Tel. (8 37) 205 898, 8 673 97 498, 8 609 93 322. 1000148

Paskolos

1001432

Kauno centre, prie parko, nuomojamas 4 kambarių butas. Kaina 1000 Lt ir komunalinės išlaidos (galima derėtis). Yra garažas ir uždaras kiemas. Tel. 227 374.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Mokslo metams priimsiu gyventi studentę. Tel. 8 671 63 882.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

1001443

1000426

Nuomojami įvairūs plotai sandėliams ir logistikai. Šalia muitinė ir automobilių turgus. Adresas Taikos pr. 104B. Tel. 8 687 71 344. 1000951

Nuomojami kambariai (2 val., parai ir ilgiau) Dujotiekio g. Tel. 8 657 60 707 (skambinti visą parą).

974971

Išsinuomoja Išsinuomotume 1 arba 2 kambarių butą Kaune. Pageidautina centre arba Žaliakalnyje. Tel. 8 698 32 916.

1001883

Gabenimai

994902

994971

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 994878

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 994408

Paskolos palankiausiomis salygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 995695

„IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 1001197

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 996163

Atvešiu: žvyro, smėlio, akmenų, juodžemio, durpių briketų, sunkvežimio su manipuliatorium nuoma. Tel. 8 614 88 448, e. paštas gtamasauskas9@gmail.com. 999515

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 995122

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 998370

Atvežu (20 t – 12 kub. m 6X6) juodžemio daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1001312

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 999310

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, atsijų iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

1001805

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 989028

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1001750

Nedideliais kiekiais vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas, perpuvusį arklių mėšlą. Tel. 8 620 24 446. 1001350

Pervežame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902. 996777

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Klasikinė Italija autobusu rugsėjo 20–27 d. (Florencija, Roma, Vatikanas, San Marinas, Venecija) – 749 Lt (viešbutis, pusryčiai). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 989060

Naujas privatus darželis Aukštuosiuose Šančiuose, Kaune! Laukiame vaikučių nuo metukų iki šešerių. Mažos grupės, visas maitinimas, naujos patalpos, erdvus kiemas, meniniai ir sportiniai užsiėmimai, lankstus priežiūros grafikas. Informacija ir registracija tel. 8 656 52 203 ir www.7nykstukai.lt.

Pramogos Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuotojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų aptarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com. 1000893

Karščiausi kelionių pasiūlymai

1001611

971373

992793

2 kabinetų biurą Centre, A.Mickevičiaus g., šalia Apygardos teismo (plytinio namo II a., b. pl. 43 kv. m). Kaina 550 Lt (+ mokesčiai). Tel. 425 506, 8 698 86 009.

Kviečia

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato. Pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. 994282

Kiti BUAB „Germonda“ bankroto administratorius viešai praneša, kad BUAB „Germonda“ registravimo pažymėjimo ir 2003 10 23 įstatų originalai yra prarasti. UAB „Forum regis“ . 1001593

Pranešame, kad UAB „DG ir ko“ sveikatos centras (įmonės kodas 302797430, buveinės adresas Aukštažio g. 17, Kaunas) keičia pavadinimą į UAB „Geros sveikatos centras“. 1002096

informuoja ŽOLINĖS ŠVENTĖ Rugpjūčio 14 d. 17 val. Kovo 11-osios parke („Girstučio slėnyje’’) – ŽOLINĖS ŠVENTĖ! Puiki programa ir gera nuotaika garantuota. Dalyvauja: Vytautas Šiškauskas, liaudiškos muzikos kapela „Sodžius“, Didžiųjų Lapių kapela „Girnapusė”. Šventės vedėjas Petras Venslovas. Jūsų lauks siurprizai. Renginys nemokamas. AŠ GALIU! „Integracijos ir sugrąžinimo į darbo rinką programa: AŠ GALIU!”. Projekte teikiamos nemokamos paslaugos (profesinis orientavimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir konsultavimas, bendrųjų ir profesinių įgūdžių ugdymas) ilgalaikiams bedarbiams (nedarbo trukmė per 24 mėn.). Kviečiame dalyvauti programoje. Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos prašom kreiptis į VšĮ Šeimos santykių institutas, L.Zamenhofo g. 9, Kaunas, arba telefonu (8 37) 750 935.

informuoja Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų (Žo­li­nės) at­lai­dai Pi­va­šiū­nuo­se Rug­pjū­čio 15–22 d. Pi­va­šiū­nai – svar­biau­sia Kai­šia­do­rių vys­ku­ pi­jos pi­lig­ri­mys­tės vie­ta. Švč. Mer­ge­lė Ma­ ri­ja Nu­liū­du­sių­jų Pa­guo­da trau­kia mal­di­ nin­kus į Pi­va­šiū­nus, kur jie pa­ti­ria Die­vo ma­lo­nių. Nuo se­nų lai­kų čia gar­sus Die­vo Mo­ti­nos su kū­di­kiu pa­veiks­las, sklei­džian­ tis mei­lę ir ra­my­bę bei guo­džian­tis ti­kin­ čių­jų šir­dis. 1988 m. pa­veiks­las vai­ni­kuo­tas po­pie­žiaus Jo­no Pau­liaus II pa­lai­min­to­mis ka­rū­no­mis, jam su­teik­tas „Nu­liū­du­sių­jų pa­ guo­dos” ti­tu­las. Di­džių­jų at­lai­dų pa­grin­di­ nė die­na kas­met šven­čia­ma rug­pjū­čio 15 d., at­lai­dai šio­je šven­to­vė­je trun­ka vi­są sa­vai­tę iki rug­pjū­čio 22 d. – Švč. M. Ma­ri­jos Ka­ra­lie­ nės šven­tės. Žo­li­nės aš­tuon­die­nio at­lai­dų tvar­ka ir lai­ kas: At­lai­dų iš­va­ka­rių pa­mal­dos – rug­pjū­čio 14 d. 18 val. Rug­pjū­čio 15 d. – Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų iš­kil­mės (Žo­li­nė). Pa­grin­di­ nė at­lai­dų die­na. Mel­si­mės už Lie­tu­vos žem­ dir­bius (pa­tar­nau­ja Aly­taus de­ka­na­to bei ki­ti pa­skir­ti ku­ni­gai); 12 val. – iš­kil­min­gos šv. Mi­šios Pi­va­šiū­nų baž­ny­čios šven­to­riu­je. Gie­dos Kai­šia­do­rių vys­ku­pi­jos pa­ra­pi­jų jung­ ti­nis cho­ras. Gros Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ba­ ta­lio­no or­kest­ras. Rug­pjū­čio 16 d. – mel­si­mės už dva­si­nin­kus ir vie­nuo­lius bei mel­si­me pa­šau­ki­mų į dva­ si­nį luo­mą (pa­tar­nau­ja Elek­trė­nų de­ka­na­to ku­ni­gai). Rug­pjū­čio 17 d. – mel­si­mės už ti­ky­bos mo­ ky­to­jus ir vi­sus pe­da­go­gus, Ka­te­che­ti­kos cen­trų dar­buo­to­jus (pa­tar­nau­ja Mer­ki­nės de­ka­na­to ku­ni­gai). Rug­pjū­čio 18 d. – mel­si­mės už šei­mas, Šei­ mos cen­trų dar­buo­to­jus (pa­tar­nau­ja Šir­vin­ tų de­ka­na­to ku­ni­gai). Rug­pjū­čio 19 d. – mel­si­mės už pa­ra­pi­jas ir ben­druo­me­nes (pa­tar­nau­ja pa­skir­ti ku­ni­ gai). 12 val. – šv. Mi­šio­se bus tei­kia­mas su­ tvir­ti­ni­mo sak­ra­men­tas. Rug­pjū­čio 20 d. – mel­si­mės už vai­kus ir jau­ni­mą, Jau­ni­mo cen­trų dar­buo­to­jus (pa­ tar­nau­ja Stak­liš­kių de­ka­na­to ku­ni­gai). Šią die­ną taip pat mel­si­mės, kad Die­vo Tar­nas ar­ki­vysk. Te­ofi­lius Ma­tu­lio­nis, Kai­šia­do­rių vys­ku­pas, bū­tų pa­skelb­tas šven­tuo­ju. Rug­pjū­čio 21 d. – mel­si­mės už li­go­nius ir „Ca­ri­tas” dar­buo­to­jus (pa­tar­nau­ja Kai­šia­ do­rių de­ka­na­to ku­ni­gai). Rug­pjū­čio 22 d. – Švč. M. Ma­ri­jos Ka­ra­lie­ nės mi­nė­ji­mas; Ro­ži­nio mal­dos my­lė­to­jų – „Gy­vo­jo ro­ži­nio” ir „Ma­ri­jos le­gio­no” na­rių die­na (pa­tar­nau­ja Mo­lė­tų de­ka­na­to ku­ni­ gai). At­lai­dų už­bai­gos pa­mal­dos – rug­pjū­čio 22 d. 12 val. Pa­mal­dų lai­kas: Šv. Mi­šios – 10, 12 ir 18 val., Švč. Sak­ra­men­to ado­ra­ci­ja, Ro­ži­nio mal­da – nuo 11 iki 12 val. At­lai­dų tvar­ka­raš­ty­je ga­li­mi pa­kei­ti­mai ir pa­pil­dy­mai. „RENGINIAI TAU“ Rug­pjū­čio 15 d. 15 val. Ko­vo 11-osios g. 43io­jo na­mo kie­me, prie kry­žiaus, kvie­čia švęsti Žo­linę. Rug­pjū­čio 15-oji, Šven­čiau­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos ėmi­mo į dan­gų die­na ir ža­lu­mos su­ve­šė­ji­mo apo­gė­jaus ir der­liaus bran­dos šven­tė. Ši šven­tė kaip gy­vy­bės apy­ ta­kos ra­tas, mal­da už gy­vuo­sius ir mi­ru­siuo­ sius. Liau­dies iš­min­tis sa­ko: „Kas per Žo­li­nę ne­vie­šės, tas vi­są gy­ve­ni­mą lai­mės ne­tu­ rės”. Tai­gi ar no­ri­te bū­ti lai­min­gi? ŠVęSKITE ŽOLINĘ! NEMOKAMA EKSKURSIJA Ke­lio­nių va­do­vė Ri­ma Če­pur­nie­nė kvie­čia į ne­mo­ka­mą eks­kur­si­ją: rug­pjū­čio 15 d. 8 val. – KELIONĖ Į ŠIRVINTŲ KRAŠTĄ. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja. Vie­tų skai­ čius ri­bo­tas. Kreip­tis dar­bo die­no­mis nuo 9 iki 13 val. tel. (8 37) 205 482, 8 689 54 571, e. p. r.ce­pur­nie­ne@gmail.com.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų. KRUIZAI Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija.

KELTŲ BILIETAI INTERNETU

KELIONĖS

Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vokietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Norvegiją, Angliją.

Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu.

www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „KELIONIŲ CENTRAS“

Tel. (8 41) 399 544, 8 642 19 000, 8 698 07 197, travelcentre@splius.lt. KELIONĖS IŠ KAUNO BE PAPILDOMŲ MOKESČIŲ (degalai) 08 17 – Varšuva–Krokuva–Osvenci-

mas–Čenstakava. 3 d./2 n. 355 Lt. Gidas R.Jakutis. 08 17 – Torunė–Malborkas–Sopotas– Gdanskas–Elblongas. 3 d./2 n. 399 Lt. 08 20 – Kroatijos istorijos ir gamtos lobiai. 10 d./9 n. 1285 Lt. 08 24 – Seinai–Varšuva–Velička–Krokuva–Čenstakava. 3 d./2 n. 399 Lt. Gidas R.Jakutis. Kelionių programos www.travelcentre.lt


22

antradienis, rugpjūčio 14, 2012

kas, kur, kada teatras

Juozas MEŠKAUSKAS

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

(1906–2010) Eidamas 105-uosius metus, 2010 m. spalio 21 d. Beverli Šores (Indianos valstija, JAV) į Amžinybę iškeliavo mokslininkas gydytojas Juozas Meškauskas. Gimė Lietuvoje 1906 m. liepos 21 d. Vajėšių kaime, Anykščių valsčiuje. A.a. Juozas Meškauskas nuo 1941 iki 1944 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto dekanas. 1949-aisiais jis su šeima atvyko į JAV ir užsiėmė gydytojo praktika, daug rašė spaudoje, dalyvavo visuomeninėje veikloje. Ilgus metus gyveno Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, vėliau persikėlė į Beverli Šores. Už krikščioniškos veiklos nuopelnus Popiežius Jonas Paulius II apdovanojo dr. J.Meškauską Šv.Silvestro medaliu. Su žmona Jone, kuri taip pat buvo gydytoja, užaugino du vaikus, kuriuos išmokslino. Dukra Marija gimė 1937 m. Ji parašė doktoratą iš biochemijos, o sūnus Jonas baigė technikos mokslus, irgi turėjo šios srities daktaro laipsnį. Žmona Jonė Meškauskienė iškeliavo amžinybėn 1999-aisiais. Šv. Mišios už a.a. dr. J.Meškausko ir jo žmonos sielas bus aukojamos rugpjūčio 16 d. 10 val. Vytauto Didžiojo bažnyčioje. Po Šv. mišių a.a. dr. Juozo Meškausko ir jo žmonos Jonės urnos su pelenais bus palaidotos dr. J.Meškausko gimtinėje, Debeikių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinant.

Amžinąjį atilsį

Sunkią netekties valandą, mirus tėveliui, nuoširčiai užjaučiame AB „Stumbras“ darbuotoją Gintarą Daškevičių ir jo artimuosius. AB „Stumbras“ kolektyvas

Dėkoja Visada Mamytė liks su mumis, Nors žodžiais ir neprakalbės. Pavasarį – žieduos švelniuos, Rudenį – lapų šlamesy. Nuoširdžiai dėkojame visiems, į paskutinę kelionę palydėjusiems Stefaniją GALMINIENĘ-ŽUKIENĘ. Ačiū Jums už šilumą, pagarbą ir pagalbą, kuria dalijotės Jai esant gyvai. Ačiū Jums už supratimą, žmogiškumą, šiltus žodžius ir palaikymą netekties dienomis. Būkite visi sveiki, džiaugsmingi ir branginkite kiekvieną gyvenimo akimirką. Su gilia pagarba dukros Nijolė ir Gražina Ketvirtinės vyks Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje rugsėjo 11 d. 18 val.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 994727

KLEPSYDRA. Visos laidojimo paslaugos. Pigiausias Lietuvoje KREMAVIMAS (su karstu ir kapsule). Šarvojimo salės visame mieste. Paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų, šaldytuvai. Tarptautiniai pervežimai. Užsakymai priimami visą parą Baltijos g. 81B, Kaunas, tel. 731 675, 8 673 92 989. www.klepsydra.lt. 991986

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 999014

AKCIJA

1 + 5 AI

Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia,

renginiai KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Sąjun­gos a. 13A

Rug­pjū­čio 16 d. 11 val. pri­sta­to­ma skiau­ ti­nin­kių R.But­ke­vi­čie­nės, B.Ju­sai­tie­nės, R.Mar­cin­ke­vi­čie­nės, A.Miš­ke­lie­nės, T.Zui­ko­ vos dar­bų pa­ro­da ŽOLYNAI SKIAUTINIUOSE.

V.KUDIRKOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS JAUNIMO, MENO IR MUZIKOS SKYRIUS Sa­va­no­rių pr. 377, tel. 411 185

Iki rug­sė­jo pa­bai­gos vyks­ta Os­val­do Jab­lons­kio ak­va­re­lės pa­ro­da RAŠYTOJŲ TĖVIŠKĖS.

XIV tarp­tau­ti­nis ka­me­ri­nės mu­zi­kos va­sa­ros fes­ti­va­lis KURŠIŲ NERIJA 2012 Ni­da

Nuoširdžiai užjaučiame Aušrą ČIŽAUSKIENĘ dėl Mamos mirties. UAB „Korelita” kolektyvas”

SKELBIM

Rug­pjū­čio 19 d. 12 val. – GELTONSNAPIS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališkojo choralo studija. SCHOLA CANTORUM DE REGINA PACIS, vadovas ir dirigentas VIDMANTAS BUDRECKIS Programoje – J.S.Bachas, F.Schubertas, C.Franckas, R.Dubra, K.Jenkinsas.

Rugpjūčio 15 d., trečiadienį, 19 val. Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje. Festivalio pabaigos koncertas. „W.A.Mozartas ir Prancūzijos baroko muzika“ Atlikėjai: festivalio orkestras MUSICA HUMANA, meno vadovas ir dirigentas ALGIRDAS VIZGIRDA. Valstybinis choras VILNIUS, meno vadovas ir dirigentas POVILAS GYLYS. Solistai: MACHIKO TAKAHASHI (fleita, Japonija), AISTĖ BALIUNYTĖ (arfa), JULIJA STUPNIANEK-KALĖDIENĖ (sopranas), MINDAUGAS ZIMKUS (tenoras), IGNAS MISIŪRA (bosas), BALYS VAITKUS (vargonai). Programa: WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Simfonija Nr. 5 B-dur, K. 22; Koncertas fleitai, arfai ir orkestrui C-dur, K. 299; LOUIS VIERNE – „Carillon de Westminster“ vargonams, op. 54 Nr. 6; MARC-ANTOINE CHARPENTIER – „Te Deum“ solistams, chorui ir orkestrui, H. 146.

Sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“ Palangos gintaro muziejus Vytauto g. 17

Rugpjūčio 15 d. 20 val. – Vasarvidžio nakties sapnas. JUDITA LEITAITĖ (mecosopranas), AUDRONĖ JUOZAUSKAITĖ (fortepijonas). Programoje – H.Berliozas, E.Griegas, J.Sibelius, A.Klova. Rugpjūčio 16 d. 20 val. – A-Capella keturiems. Vyrų vokalinis kvartetas OPUS VOCALIS: Mindaugas Zimkus (tenoras), Žanas Voronovas (tenoras), Giedrius Prunskus (baritonas), Antanas Kulakauskas (bosas). Programoje – M.K.Čiurlionis, J.Naujalis, S.Šimkus, T.Weelkesas. Palangos Švč. Mergelės MarijoS Ėmimo į dangų bažnyčia Vytauto g. 55

Rugpjūčio 14 d. 20 val. – Žolinės šventė. LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas). Palangos pučiamųjų orkestras, meno vadovas ir vyr. dirigentas VYGANTAS REKAŠIUS. Programoje – J.S.Bachas, G. F.Händelis, Fr.Cesarini, R. van Beringenas, S.Šimkus, E.Morricone, J.Tallat-Kelpša, V.Klova. Rugpjūčio 18 d. 20 val. – festivalio uždarymo koncertas. ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas), DOVILĖ KAZONAITĖ (sopranas). Styginių kvartetas ARCO: Irma Bakševičienė, Dalia Suraučiūtė, Ramūnas Zakaras, Dainius Palšauskas.

Jūros g. 7, Šventoji

Rugpjūčio 15 d. 20 val. – Žolinės šventė. LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas). Palangos pučiamųjų orkestras, meno vadovas ir vyr. dirigentas VYGANTAS REKAŠIUS. Programoje – J.S.Bachas G.F.Händelis, F.Cesarini, R. van Beringenas, S.Šimkus, E.Morricone, J.Tallat-Kelpša, V.Klova. Rugpjūčio 16 d. 20 val. – chorinės muzikos vakaras. Valstybinis choras VILNIUS, meno vadovas ir vyr. dirigentas POVILAS GYLYS. Programoje – M.K.Čiurlionis, Ch.Gounod, F.Schubertas, J.Rutteris, M.Urbaitis, L.Vilkončius.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Rug­pjū­čio 18 ir 19 d. 16–16.30 val. – Kau­ no mies­to ka­ri­lio­nie­riaus Ju­liaus Vil­no­nio at­lie­ka­mi var­pų mu­zi­kos kon­cer­tai. Skam­ bės liau­diš­ki mo­ty­vai.

Vasaros kamerinės muzikos koncertų pajūrYje ciklas Juodkrantė, Nida, Palanga

Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje rugpjūčio 17 d., penktadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje koncertas „Vasarvidžio nakties sapnas“. Atlikėjos: JUDITA LEITAITĖ (mecosopranas) ir AUDRONĖ JUOZAUSKAITĖ (fortepijonas) Programoje: Hectoras Berliozas, Edvardas Griegas, Jeanas Sibelius, Gabrielis Fauré, Algirdas Klova, Gintautas Pūgžlys, Oscaras Mericanto ir kt. Rugpjūčio 23 d., ketvirtadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus Židinio menėje koncertas iš ciklo „Intro musica“. Atlikėjai: VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS ir VYTAUTAS GIEDRAITIS (klarnetas) Programa: WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui A-dur, KV 581; CARLAS MARIA VON WEBERIS – Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui B-dur, op. 34. Rugpjūčio 24 d., penktadienį, 20 val. Palangos gintaro muziejaus Židinio menėje rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 20 val. Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje koncertas „Iš mano svajonių“. Atlikėjos: AISTĖ ŠIRVINSKAITĖ (sopranas), MIGLĖ DIKŠAITIENĖ (smuikas), RŪTA BLAŠKYTĖ (fortepijonas) Programoje: Hectoras Berliozas, Felixas Mendelssohnas, Sergejus Rachmaninovas, Pietro Mascagni, Alfredo Catalani, Sergejus Prokofjevas, Franzas Leháras, Meredithas Willsonas, Fritzas Kreisleris, Luigi Denza, Richardas Rodgersas.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kau­no ma­žo­ji g. 2, Vil­ki­ja, Kau­no r., tel. 556 400

Iki rug­sė­jo 1 d. vei­kia Rum­šiš­kių kultūros centro Pra­vie­niš­kių sky­riaus ke­ra­mi­kos bū­ re­lio darbų pa­ro­da.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 1 44

Iki rugpjūčio 31 d. Parodų salėje veikia grafikės Rimos Mačiulytės paroda MENAS – MANO PANČIAI. Grafikės Rimos Mačiulytės teigimu, paroda „Menas – mano pančiai” – tai 24 kūrinių netiražuojamos grafikos ciklas, kuriame pasakojama, kaip merdinčioje provincijoje jaučiasi kūrėjas, turintis didesnių ambicijų nei bulvių ir kiaulių auginimas. Pasak R.Mačiulytės, savo kūriniais ji stengsis paprovokuoti provinciją, mat ši paroda bus eksponuojama ne tik Kauno menininkų namuose, bet ir Klausučių, Veliuonos, Raudonės kultūros centruose. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirtadienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val. Įėjimas nemokamas. Iki rugpjūčio 31 d. veikia Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių paroda ATSIMINIMAI KLAJOJANT. Mokiniai, remdamiesi savo vizualine patirtimi, per simbolius perteikia savo supantį pasaulį. Tapyboje kiekvienas vaikas nori išreikšti save per kolorito, faktūros, stiliaus ypatumus. Kiekvienas, ieškodamas savo individualybės, savaip išreiškia jį kūryboje, vieni per monochromiją, kiti per formą, dar kiti per ekspresiją. Galbūt tai pirmieji žingsniai kūryboje, bet jie pilni nuoširdaus ir kūrybiško proceso. Įėjimas nemokamas. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirtadienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val.

Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius K.Do­ne­lai­čio g. 13

Iki rug­pjū­čio 30 d. veikia Kau­no m. sa­vi­val­ dy­bės Vin­co Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos ir Kau­no EIC „Eu­ro­pe Di­rect” pa­reng­tas ma­žų­jų kau­nie­čių, tra­di­ci­nės 17 Vai­kų kny­gos šven­tės da­ly­vių ge­riau­sių pie­ši­nių pa­ro­dos „Skai­tan­tis Eu­ro­pos mies­tas” ir „Gra­ži tu ma­no...”

V.GRYBO MEMORIALINIS MUZIEJUS Vy­dū­no g. 31, Jur­bar­kas

Iki rugsėjo 15 d. veikia pa­ro­da KAUNO BIENALĖS AKISTATOS: GAO YUAN (Tai­va­nas) ir JŪRATĖ PETRUŠKEVIČIENĖ (Lie­tu­va). Abi me­ni­nin­kės kal­ba apie mo­nu­men­ta­lias pa­ra­dig­mas, tik skir­tin­go­mis prie­mo­nė­mis. Tai­va­nie­tė, gy­ve­nan­ti tarp Pe­ki­no ir Niu­jor­ ko, žvel­gia į simp­to­mi­nius Ki­ni­jos mo­te­rų va­ka­rie­tiš­kė­ji­mo at­ve­jus. Ato­kių Ki­ni­jos re­gio­nų šei­mos ke­lia­si į did­mies­čius jų sta­ ty­ti ir plės­ti. Tiek sta­ty­to­jai (mo­te­rų vy­rai/ kū­di­kių tė­vai) kei­čia erd­ves ir jų iden­ti­te­tus (vie­toj tra­di­ci­nės ki­nų kul­tū­ros ir ar­chi­tek­tū­ ros ap­lin­kos su­kur­da­mi dan­go­rai­žių monst­ rus), tiek ir ap­lin­ka kei­čia juos. Va­ka­rie­ tiš­kas gy­ve­ni­mo bū­das/var­to­ji­mo kul­tū­ra per­smel­kia nau­ja­ku­rius. Kom­po­nuo­da­ma ki­nų mo­te­ris su kū­di­kiais Va­ka­rų re­ne­san­so ma­do­nų iko­nog­ra­fi­nia­me rė­me, Gao Yuan įtvir­ti­na/įšven­ti­na šio ap­gau­lin­go ap­si­mai­ ny­mo fak­tą. Ke­lių sluoks­nių fo­to­gra­fi­jo­se įter­pia­mi ar­chi­tek­tū­ros pei­za­žai – ta­ry­tum nu­si­kal­tu­sie­ji ne­su­val­do­mos eks­pan­si­jos iš savęs liu­dy­to­jai. Lie­tu­vių me­ni­nin­kė Jū­ra­tė Pet­ruš­ke­vi­čie­nė ge­ba at­ras­ti mo­nu­men­ta­lu­mą mi­nia­tiū­ro­ je. Ji lie­čia­si prie eg­zis­ten­ci­nių gi­jų per įa­ki­ vaiz­din­tą tak­ti­liš­ku­mo fak­to­rių. Megz­da­ma, siū­da­ma, siu­vi­nė­da­ma, ady­da­ma sa­vo auk­lės dra­bu­žių ir daik­tų re­mi­nes­cen­ci­jas, ji pa­dirb­di­na tik­rą­sias iko­nas iš mi­nė­to as­ mens skli­du­siai pa­jau­tai ir ši­lu­mai. Ran­kų pri­si­lie­ti­mas mi­nia­tiū­ri­nia­me „Emi­li­jos pa­sau­lio” cik­le yra toks pats bū­ti­nas kaip at­min­ties do­va­na. Iko­nog­ra­fi­ja šia­me cik­le su­si­pi­na su biog­ra­fi­ja, bū­ti­ny­bė su bū­ti­mi, tik­ru­mas su įsi­vaiz­duo­ja­ma re­a­ly­be. Ša­lia mi­nia­tiū­rų pa­sau­lio me­ni­nin­kė pri­sta­to ir pas­ta­rų­jų me­tų skiau­ti­nio ir siu­vi­nė­ji­mo tech­ni­ko­mis įgy­ven­din­tus kū­ri­nius, ku­riuos ga­li­ma va­din­ti is­to­ri­jos die­no­raš­čiais.

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

Palangos gintaro muziejus

16 d. 20 val.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS 18, 19 d. 16 val.

Kino centras „Cinamon“

15 d. 10.45 val.


23

antradienis, rugpjūčio 14, 2012

kas, kur, kada TV programa

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Te­dis“ (iš­anks­ti­niai se­an­sai) – 14, 15, 16 d. 20.50 val. „Viską pri­si­min­ti“ – iki 16 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val. „Ka­ra­liška drąsa“ 3D (lie­t. k.) – 15 d. 10.45 val.; iki 16 d. 13, 15.15, 17.30, 19.45* val. (*išsk. 15 d.). „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 11.50, 14, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Ab­ra­o­mas Lin­kol­nas. Vam­py­rų me­džio­to­ jas“ 3D – iki 16 d. 22 val. „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – 15 d. 19.45 val. „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ – iki 16 d. 13.45, 16, 18.35 val. „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“ – iki 16 d. 18, 21.15 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – iki 16 d. 11* val. (*išsk. 15 d.). „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 12.30, 14.30, 16.30 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 11.30 val. „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Karališka drąsa“ 3D (premjera, liet.k.) – iki 16 d. 10.15, 12.45, 15.15, 18, 20.45 val. „Karališka drąsa“ (premjera, liet.k.) – iki 16 d. 11.15, 13.30, 15.45 val. „Viską prisiminti“ (premjera) – iki 16 d. 13.15, 16, 18.45, 21.15 val. „Mėnesienos karalystė“ (premjera) – iki 16 d. 14.15, 16.30, 19, 21 val. COSMO VIP PREMJERA. „Tedis“ – 14 d. 21.45 val. DELFI.LT SEANSAS. „Nesunaikinami 2“ – 17 d. 19 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 16 d. 10.45, 13, 17.45 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 16 d. 11.45, 16.45 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžio­ tojas“ 3D – iki 16 d. 13.45, 17, 19.45, 22.15 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 16 d. 11 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ 3D – iki 16 d. 10.30, 15.30, 20.15 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – iki 16 d. 14 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – iki 16 d. 18.15, 21.30 val. „Pakvaišęs tėtis“ – iki 16 d. 19.15, 21.45 (seansas nevyks 14 d.) val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Alvinas ir burundukai 2“ – iki 16 d. 12 val. Bilieto kaina 6 Lt.

KRANTINĖS KINAS Prie­plau­kos kran­ti­nė

Rug­pjū­čio 15 d. 21.30 val. „Kran­ti­nės ki­ nas” ir „Tarp­tau­ti­nis Kau­no ki­no fes­ti­va­lis” pri­sta­to vie­ną svar­biau­sių pra­ėju­sių me­tų fil­mą – Iz­ra­e­lio ki­no meist­ro Na­da­vo Le­pi­do juos­tą „Po­li­ci­nin­kas”. Po­li­ci­nin­kas Ja­ro­nas – pa­grin­di­nė eli­ti­nės po­li­ci­nin­kų gru­pės, pri­klau­san­čios Iz­ra­e­lio an­ti­te­ro­ris­ti­niam sky­riui, na­rys. Jis ir jo ko­le­gos – gin­klas, ku­riuo ša­lis nu­si­tai­ko į sa­vo prie­ši­nin­kus – ara­bus. Ja­ro­nas die­vi­na sa­vo sky­rių, sa­vo ko­le­gas ir sa­vo rau­me­ nin­gą kū­ną. Jo žmo­na lau­kia­si vai­ke­lio, tad Ja­ro­nas ne­kan­trau­ja – kiek­vie­ną mi­nu­tę jis ga­li tap­ti tė­vu. Ne­ti­kė­tai su­si­dū­ręs su at­kak­lia ra­di­ka­lų gru­pe Ja­ro­nas at­si­du­ria ka­re tiek tarp Iz­ra­e­lio kla­sių, tiek su sa­vo sie­la. Juos­ta „Po­li­ci­nin­kas” – tai Tarp­tau­ti­nia­me Je­ru­za­lės ki­no fes­ti­va­ly­je ge­riau­sio ope­ ra­to­riaus, sce­na­ri­jaus ir pir­mo vai­dy­bi­nio fil­mo re­ži­sū­ros ap­do­va­no­ji­mus bei pub­li­kos sim­pa­ti­jų pri­zą Lo­kar­no ki­no fes­ti­va­ly­je pel­nęs fil­mas. Tarp­tau­ti­nį kri­ti­kų pri­pa­ži­ni­mą ir iš­šū­kių ne­bi­jan­čios pub­li­kos sim­pa­ti­jas pel­nęs fil­mas ga­ran­tuo­ja pa­tį ge­riau­sią lai­ką in­te­ lek­tu­a­lių pra­mo­gų lais­va­lai­kiu ieš­kan­tiems žiū­ro­vams.

KRANTINĖS KINAS

15 d. 21.30 val.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 Iškilminga Lietuvos olimpiečių sutikimo ceremonija (k). 13.15 Sveikinimų koncertas. 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Europos vidury. 19.30 „Longino ietis“ (2). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 20.55 Sportas. 20.58 Orai. 21.00, 22.15, 23.20 Londono vasaros olimpinių žaidynių uždarymo ceremonija. 23.10 Sportas. 23.15 Orai. 23.20 „Longino ietis“ (2) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Ponas Bynas“ (4) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.15 Romantinė komedija „Teisė tuoktis“ (JAV, Australija, 2007 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.10 „Ponas Bynas“ (5) (N-7). 20.45 Karamelinės naujienos (N-7). 21.20 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Siaubo f. „Laivas vaiduoklis“ (JAV, Australija, 2002 m.) (N-14). 0.25 „Skaičiai“ (N-7). 1.20 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Buvusieji“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 „Beždžionėlė riedlentininkė“. 12.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 „Be namų“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Nuotykių f. „Aplink pasaulį per 80 dienų“ (D.Britanija, Airija, Vokietija, 2004 m.). 0.20 Romantinė komedija „Mano pirmosios vestuvės“ (Kanada, D.Britanija, 2006 m.). 2.10 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25, 15.00 „Raudonas dangus“. 8.25 „Užkalnio 5“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Žmogus prieš gamtą. Evergleidso pelkynai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 „Amerikos talentai VI“.

DATOS (rugpjūčio 14 d.) 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Prajuokink mane. 21.25 Kriminalinė komedija „Dvigubas užkeikimas“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 „Neskubėk gyventi“ (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Plieninės vertybės. Garvežių amžius (k). 12.10 Klaipėdos dramos teatro spektaklis. S.Canevas. „Paskutinė Sokrato naktis“ (k). 14.00 Septynios Kauno dienos. 14.40 Vakaro autografas (k). 15.25 Laiko ženklai. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 17.30 Gimtoji žemė. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 LNOBT spektaklis. G.Puccini „Madam Baterflai“. 21.00 Senieji Lietuvos vienuolynai. Senųjų Trakų benediktinų vienuolynas ir bažnyčia (2007 m.). 21.35 Emigrantai. 22.10 „Prokurorai“. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Lemtingi metai“ (5, 6). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Vilniaus knygų mugė 2012. Tomo Balkelio knygos „Moderniosios Lietuvos kūrimas“ pristatymas (k). 1.15 Muzikos pasaulio žvaigždės. Kamerinės muzikos vakaras. Didžiojo muzikos parado akimirkos. Koncertuoja fortepijonų trio „Kaskados“. Programoje A.Chačaturiano, F.Mendelsono-Bartoldi ir G.Mahlerio kūriniai.

9.30, 14.30 Teleparduotuvė. 9.45 Tavo augintinis. 10.15, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 11.10 „Puma“ (3). 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00 Aukščiausia pavara. 14.00, 21.00, 1.40 „Viena už visus“. 16.00, 2.05 „Gyvenimas Marse“. 17.00 „Puma“ (4). 19.00 Europos jaunių (iki 18 metų) vaikinų krepšinio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 22.00 Nuotykių drama „Šokis su vilkais“ (JAV, 1990 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“ (3). 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“ (8). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“ (2). 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 Būk mano meile! (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Kriminalinė drama „Amerikos gangsteris“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.00 „4400“ (N-7).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05, 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

20.35 Nomeda. 21.25 „Nemylimi“. 22.25 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15, 14.45 Vasara su Asta. 10.15 Šiandien kimba. 10.55 Dok. f. „SOS Beringo jūroje“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 15.45, 16.10, 0.05 Dok. f. „Kas nužudė Rasputiną?“ (N-7). 16.00, 17.00 Žinios. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. 18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 18.45 Vasara su Asta. 19.45 Dok. f. „Ledo žemė. Žaidimas su ugnimi“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Lietuva tiesiogiai. 22.20 Vasara su Asta. 23.20 Reporteris. 0.02 Orai.

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Taikus karys“ (N-7). 11.25 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.55 Drama „Trotskis“ (N-7). 13.55 Telelaikraštis. 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.00 Žinios. 18.20 Lietuvos dvarai. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 „Naisių vasara“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 „Marselio kriminalistai“. 23.10 Žinios (k). 23.30 Veiksmo trileris „Pagrobimas“ (N-14). 1.05 Fantastinis veiksmo f. „Svetimšalis“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 18.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Kovotojas Reksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.00 „San Fransisko raganos III“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Lietuva – poezijos skambesy (k). 21.00 Kriminalinė drama „Amerikos gangsteris“. 0.00 „4400“.

8.00 Drama „Žiaurūs žmonės“ (JAV, Kanada, 2005 m.) (N-14). 9.55 F. „Tristanas ir Izolda“. (Vokietija, JAV, D.Britanija, Čekija, 2006 m.) (N-14). 12.05 Veiksmo f. „DOA: gyvos arba mirusios“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 18.00 F. „Drakonų karai“ (P.Korėja, 2007 m.). 19.35 F. „Zuikis beausis“ (Vokietija, 2008 m.). 21.40 Romantinė drama „Emos laimė ir palaima“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 23.25 Trileris „Mes valdome naktį“ (JAV, 2007 m.).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 BEKO-LKL žvaigždžių diena. 15.05 Sportas LT. Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos. 16.05 Auksinės širdys. Pergalės metai. 16.35 Sporto metraštis. 16.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Roma“–„Parma“. 18.30 Automoto. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Didysis finalas. Kazanės UNIKS–Maskvos CSKA. 21.15 Sportas LT. Lietuvos atviras kultūrizmo čempionatas. 22.15, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

1385 m. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkijos Karalystė sudarė Krėvos uniją. 1956 m. mirė vokiečių rašytojas ir dramaturgas Bertoldas Brechtas. 1966 m. gimė ameriekičių aktorė Halle Berry. 1983 m. gimė ukrainiečių kilmės Holivudo aktorė Mila Kunis. 1988 m. Modenoje mirė automobilių konstruktorius ir lenktynių Italijoje pradininkas Enzo Ferrari. 2004 m. mirė Lietuvoje gimęs poetas, romanistas ir eseistas, Nobelio premijos laureatas Czesławas Miłoszas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Trūks aplinkinių ir artimųjų pritarimo bei meilės. Galite patirti stresą dėl barnio su artimu žmogumi. Svarbu suprasti, kad tokia būsena greitai praeis ir ši nepalanki diena smarkiai jums nepakenks. Jautis (04 21–05 20). Pavyks mėgautis gyvenimu ir įvertinti savo padėtį. Galite rinktis naujus baldus, užuolaidas, ypač sėkmingi bus tekstilės pirkiniai. Dvyniai (05 21–06 21). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Tik pasistenkite neįskaudinti seno draugo. Vėžys (06 22–07 22). Niekuo neišsiskirianti diena. Susidarys įspūdis, kad pasiekti ką nors reikšminga tiesiog neįmanoma. Diena gali atrodyti beprasmė ir nuobodi. Nenusiminkite, viskas praeis. Liūtas (07 23–08 23). Puikiai seksis suprasti aplinkinius ir praleisti laiką su mylimu žmogumi. Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Džiaukitės šia diena. Mergelė (08 24–09 23). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais. Nemalonūs dalykai nebesikartos, jei drąsiai ranka numosite į prietarus ir baimes, susijusias su praeitimi. Svarstyklės (09 24–10 23). Nesugebėsite tinkamai įvertinti žmonių ir tam tikrų dalykų. Jūsų prioritetai gali įžeisti vyresnį už jus žmogų arba kitą įtakingą asmenį. Klausykite intuicijos balso – ji geriausias patarėjas šiuo metu. Skorpionas (10 24–11 22). Logiškas mąstymas ir išmintis padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Planuodamas karjeros raidą remsitės savo idėjomis, koncepcijomis ir gyvenime įgyta patirtimi. Šaulys (11 23–12 21). Jaučiate emocinį išsekimą ir įtampą. Nesistenkite pakeisti situacijos, tiesiog palaukite palankesnio laiko. Svarbiausia su niekuo nesusipykti, nes susitaikyti paskui bus tiktrai sudėtinga. Ožiaragis (12 22–01 20). Sunkumai darbe gali turėti neigiamos įtakos jūsų ateities planams. Dėl iškilusių problemų dabar nespręskite svarbių klausimų. Ateityje laukia geresni laikai. Vandenis (01 21–02 19). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į mitų bei svajonių pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Žuvys (02 20–03 20). Diena kupina malonių įspūdžių. Teigiamai vertinsite paslaptingus savo charakterio bruožus ir sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Labiau pasikliaukite savimi.


Orai

Savaitės pradžioje Lietuvoje lis, šiluma nelepins. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien dieną temperatūra sieks 18–21 laipsnį šilumos. Daug kur lis, kai kur – smarkiai. Trečiadienio naktį bus 13–15, dieną – 19–22 laipsniai šilumos, trumpai palis.

Šiandien, rugpjūčio 14 d.

+17

+21

Telšiai

+19

Šiauliai

Klaipėda

+18

Panevėžys

+17

Utena

+18

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

5.53 20.52 14.59 1.14 18.48

227-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 139 dienos. Saulė Liūto ženkle.

+18

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +31 Berlynas +21 Brazilija +25 Briuselis +25 Dublinas +17 Kairas +39 Keiptaunas +14 Kopenhaga +20

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+23 +32 +19 +18 +30 +21 +28 +27

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+23 +20 +30 +18 +19 +34 +30 +13

+18

+15

Vėjas

2–7 m/s

Marijampolė

Vilnius

+18

Alytus

Vardai Šiandien: Euzebijus,

Grintautas, Guostė, Maksimilijonas, Pajauta.

Rytoj: Arnulfas, Asunta, Arvilas, Napoleonas (Napalys), Rugilė, Sigita, Visvilas, Vydenė.

Au­kų pa­dau­gė­jo

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+13

+18

+15

+15

7

+17

+21

+17

+15

3

+17

+21

+18

+14

3

rytoj

poryt

Ira­ne dvie­jų že­mės dre­bė­ji­mų au­k ų skai­čius ki­tą die­ną po to, kai gel­bė­to­jai bai­gė gy­vų­jų paieš­kos ope­ra­ci­ją, pa­di­ dė­jo iki 306 žmo­nių, dau­giau­sia žu­vu­ sių­jų – mo­te­rų ir vai­kų. Svei­ka­tos ap­ sau­gos mi­nist­rė Mar­zieh Va­hid Dast­ jer­di par­la­men­tui sa­kė, kad žu­vu­sių­jų skai­čius pa­di­dė­jo maž­daug 50-ia, nes kai ku­r ie su­žeis­t ie­ji li­go­n i­nė­se mi­rė. Po dre­bė­ji­mų, ku­rių stip­ru­mas sie­kė 6,4 ir 6,3 ba­lo, kal­nuo­tą Ira­no šiau­rės ry­tų re­gio­ną krė­tė de­šim­tys pa­kar­to­ti­ nių po­že­mi­nių smū­gių. Ira­nas yra seis­ miš­kai ak­ty­vio­je Že­mės zo­no­je, dre­bė­ ji­mai čia yra daž­nas reiš­ki­nys. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Lėk­tu­vai iš ma­ka­ro­nų

Šį­kart lai­mė ne­nu­si­suks?

Per­mės gy­ven­to­jas Ser­ge­jus Pa­ cho­mo­vas už­pa­ten­ta­vo konst­ ruk­ci­jas – lėk­tu­vus ir sraig­ tas­par­nius, ku­riuos jis da­ro iš ma­ka­ro­nų. „Kad už­re­gist­ruo­čiau dir­bi­ nių pa­ten­tą, krei­piau­si į Per­ mės pre­ky­bos ir pra­mo­nės rū­ mus. Mes iš­nag­ri­nė­jo­me ki­tų meist­rų, ku­rie da­rė iš ver­mi­ še­lių su­kne­les, ka­ro­lius ir ki­tus dir­bi­nius, pa­ty­ri­mą. Ga­liau­siai bu­vo priei­ta prie iš­va­dos, kad ma­no kū­ri­nius ga­li­ma už­pa­ten­ tuo­ti kaip su­ve­ny­rus“, – pra­ne­ šė pa­ts S.Pa­cho­mo­vas. Ne­pap­ras­tų ma­ka­ro­nų dir­bi­ nių konst­ruk­to­rius pri­dū­rė, kad pir­mą­jį su­ve­ny­rą su­kū­rė prieš pen­ke­rius me­tus. „Aš dir­bau kaip vie­šų­jų ry­ šių spe­cia­lis­tas. Tuo me­tu bu­ vo bū­ti­na su­kur­ti įdo­mią vie­nos ma­ka­ro­nų ga­myk­los rek­la­mą, šo­vė min­tis pa­da­ry­ti iš jų lėk­ tu­vą“, – pa­pa­sa­ko­jo agen­tū­ros pa­šne­ko­vas. Meist­ras sa­kė, kad jo ko­lek­ci­ jo­je da­bar yra be­veik tris­de­šimt sraig­tas­par­nių, lėk­tu­vų, au­to­ mo­bi­lių iš ver­mi­še­lių. S.Pa­cho­mo­vas pa­brė­žė, kad sten­gia­si lai­ky­tis sa­vo kū­ri­ nių tech­ni­nių duo­me­nų: pa­ vyz­džiui, jei­gu tai au­to­mo­bi­ lis, tai jo ra­tai su­ka­si ir at­si­da­ro du­rys.

Te­le­vi­zi­jos se­ria­le „Drau­gai“ su­ži­ bė­ju­si ak­to­rė Jen­ni­fer Anis­ton spė­ jo tap­ti nea­ki­vaiz­džia dau­gy­bės ki­ no mė­gė­jų drau­ge, o jos ne­sėk­mės mei­lės fron­te skau­di­no ne vie­ną ger­bė­ją. Il­ga drau­g ys­t ė su Ho­l i­v u­ do gra­žuo­liu Bra­du Pit­tu, ve­dy­ bos 2000-ai­siais, pa­si­bai­gu­sios skaus­min­go­mis sky­ry­bo­mis, ban­ dy­mai ieš­ko­ti nau­jos mei­lės – vi­sa tai, re­gis, jau praei­tis. Pir­mą kar­tą po ne­lem­tų sky­ry­ bų 2005-ai­siais J.Anis­ton vėl su­ si­ža­dė­jo – šį kar­tą su daug ma­žiau ži­no­mu ak­to­riu­mi ir re­ži­sie­riu­mi Jus­ti­nu The­roux. „Jus­ti­nas The­roux penk­ta­die­ nį nuo­sta­biai at­šven­tė gim­ta­die­ nį ir ga­vo ne­pap­ras­tą do­va­ną – jo mer­gi­na, Jen­ni­fer Anis­ton, su­ti­ko su jo pa­siū­ly­mu te­kė­ti“, – žur­na­lui „Peop­le“ sa­kė J.The­roux at­sto­vas. Kaip ra­šo žur­na­las, abu ak­to­riai, ku­rie drau­ge vai­di­no fil­me „Ke­ lio­nių aist­ra“, su­si­ti­ki­nė­ti pra­dė­jo per­nai ge­gu­žę. Nau­ja­sis J.Anis­ton iš­rink­ta­sis dviem me­tais jau­nes­nis už ją. Jam ši san­tuo­ka – pir­mo­ji. J.Anis­ton į Ho­li­vu­do žvaigž­dy­ ną pa­te­ko ga­vu­si Rei­če­lės vaid­me­ nį si­tua­ci­jų ko­me­di­jo­je „Drau­gai“, ku­rią te­le­vi­zi­ja NBC nuo 1994-ųjų ro­dė 10 me­tų. Su tuo vaid­me­niu ji pel­nė ke­lis rim­tus ap­do­va­no­ji­ mus, tarp jų – „Em­my“ ir „Auk­si­ nį gaub­lį“. J.Anis­ton su­vai­di­no ir ke­liuo­se sėk­ mės su­lau­ku­siuo­se fil­muo­se – „Vie­ nin­te­lė“, „Ge­ra mer­gai­tė“, „Briu­sas Vi­sa­ga­lis“ ir „Iš­sis­ky­ri­mas“. Praė­ju­sį va­sa­rį ak­to­rė ga­vo sa­vo žvaigž­dę Ho­li­vu­do šlo­vės alė­jo­ je, ku­ri reiš­kia, kad ki­no in­dust­ri­ ja pri­pa­ži­no jos ta­len­tą ir pa­sie­ki­ mus.

BNS inf.

KD, BNS inf.

„„Pa­ži­no: J.The­roux ir J.Anis­ton su­si­ža­dė­jo po dau­giau kaip me­tus tru­ku­sios drau­gys­tės.

„Scanpix“ nuo­tr.

2012-08-14 Kauno diena  
2012-08-14 Kauno diena  
Advertisement