Page 1

Lietuva

Ekonomika

5p. „Meť­kiukų­ de­san­tas“ ÄŻsiu­ti­no­ A.Lu­ka­ťenkÄ…,­ jis at­vi­rai­ pa­gra­si­no­ Lie­tu­vai.

7p. Šie­met lau­kia­ma dau­giau­ pa­ra­mos­ mo­kyk­li­nėms­ reik­mėms­ įsi­gy­ti ga­vė­jų.

Sportas

9p.

1 me portale Atnaujinta – /kaunosantaka na.lt/naujienos jōsų kōrybai. http://kauno.die gyvenimą ir erdvė no kultōros

6< 6@?B4=7�š =2;8A.162;

vartai ÄŻ Kau

tÄ&#x2014;sakkeliaais sAantin n go

[NYa `N[aNXN-XNb[\QVR7b\QRYVR[Ă&#x203A; ?RQNXa\_Ă&#x203A;CV\YRaN

Tarp â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝algirioâ&#x20AC;&#x153; ­ naujokĹł â&#x20AC;&#x201C; K.LavrinoviÄ?ius, ­ su kuriuo vakar ­ pasiraĹĄyta dvejĹł metĹł sutartis.

?2:6.

;_"

KelionÄ&#x2014;

?2 + (!$2 (1231!$( / 50 -$2(*0 (0 / 2( 32.0H !$( -() (0 4(1 @,. *.1@,.-H1(-H +(- ).1+ (*. / 0 +(-H1 2$,.1 *G0( * 2(-( (0 *(2( 1 7 :21(14$( -( ( : #. *(-(, 17 -H12 /5!.)$5/ F ($ ( (1 0 31* .) !120 *" 4H+54$1-H)$#.,(-3 *H1 -32H1 (- ( 0 5 2 . ).1-.2,$ -(-*H*30( :8+.1. (+( .4($-H1#

viA.Ĺ˝muidzina rinir Ä?iaus kĹŤriniĹł juje kiniĹł muzie lininatidaryta dai KisakÄ&#x2014;s SaulÄ&#x2014;s parorauskienÄ&#x2014;s Antida â&#x20AC;&#x17E;SuplyĹĄÄ&#x2122; nÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;. gonÄ&#x2014;s kelio

8-B2 /5!D7 (01/ +4E)3-& -H !120 *F(E%.0,E $0 2G0(-(E@$-*+E 0*( 251$-H0 +(2 @.$+$,$-2E 0 8&G0E/$(6 / @ (-(,. /H#1 *E 2 2E 2(*0.4H1 ().1$-H0 -($*.* 1 *" /+(-*D >(.1$ !120 ,(-2E 0$ +(D -(1# 2($1(.&( ( /0( # 3&14 0!$1 2 F( 3).1$50 &54$-2 1$,."(-(1 ((? +5* 19&(+( 231 32.0H& 4$0 ) 31, 1-20 * (E*., (1 .(08&G0( 31,(- +32(- (-$ 21 ,(?*3,3(0) /.6("()E(- (#0.!H: (+(-(-* 1 5, &3,3/ 1(@ (0,.#$+(17 

liauskienÄ&#x2014; AuĹĄra VasiM.K.Ä&#x152;iurlionio dailÄ&#x2014;sdovÄ&#x2014; toriaus Naciona li nio Gra fi kos sek mu ziejaus

rovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; TechnikĹł ÄŻvai tiniĹł skir vienas iĹĄ iĹĄ nÄ&#x2014;s kie S.Kisaraus Şų. AukĹŤrybos bruo go gan mÄ&#x2014; torÄ&#x2014; itin pa vos dailÄ&#x2014;retai Lietu mas moje naudoja liotipijas.

va

kurti

skatino 31. * 0 -(-*H /0(*+ 01( ,$-( 5! %.0, 4.1( 13 *G0 2 ( *30(.1 (*.2 0/(3 ($2,$F(. + #H2(-&3 1.4 H50 4($- (?2E 1 ($(1 0 31* -$/ *+31.(#$.+. ,$-5!(E*30(.1.10$(* + 4(, ,1(0 &(-( ,11(12$,-(E($?*.)(,E*$+(3 (12( (1 H).,.#$0#(-& #0D1((0+ .1*G05! (!G *3/(- $*1/$0( * (? 4 ,$-(-H0 !$ !$). -$/ 2(*. ($ @( 3 ,$-2E *30 *+ 2 G0 ((# 23.,$2$(-.,$- 3*H*G05!(-C*$+(D 1(.1*0(2(*.113+ -F(.1 ,$-(-(-*H1 $# @$+ (F(. # 0 2(* /0 # #3 0#. ($ (+(3120 " ().1 .020$2 1 4( $1*( 2./ *-5& ( :3 '3.2.1(1 6 (7 !120 "().1 !34. / (+(3120 H1 *(2.,(1 0 31*($ , + (6,3 (0 * +2(-2.1 %.0 -$&$0.4H,(1 0(-H(6. (1."(.*3+2G ( .8 .2.1$*31 4 32 #(, 1 # +5 +( "() #0 3 .1$ -$/ + 3@H ,$ .# "( + (.1$ / 0 4(0*?F( ( 1(.1 !$2 2 #.,1 0 . -(-(-*H1 #4 3*302(9-$/ /. / #H).2.+( (*5+ -F(.4(#(-(. !$2(?+ (14

Draudimai

namo ) 31 /0.&  * # )3!(+($ (,!.+(?* 13&0C@.C ($-H1*G05! 3-$ (1 0 31* 0($?* 0(. &(,2D)C ,($12D *H14 (*512H1,$ +(-(- /0 !H&.# ( (*.2 0/(.4 (6#(-( ( 2 ((?+(*B2.+ ! ( *30 &( 230H).C2 *.1(0*G05 ($-H 0 ?H :? 30 (1 0 31* . # 0! ( 9 , 2$(- 2 $ )G1 (3.) 32 ( ( )(4 (6# ( 1+5/(/(0,($ (2.+(,E4 (9(?+ ! /+(- 1 *.* #2 2H4E - ,E 2H1 ,$2E (? / 2.1(? 3-. *51 XRYV\[Ă&#x203A;`Â&#x2022;6C Ă?.[aVT\[Ă&#x203A;` 1 *3 *.1(?2$2 .13.6 6PVXY\ @b]Yf +(*B1 *4 / ?(.+ 2,(-25 31234H1 25!(E *( 4$+(. (? 1/ ,.0 + (-(E 4$0 . /. 0(3. #4$+*H 2H (?1/ 31#(-2( /  3*?2E 2(* +(*(, (0 # , 0$(*(. / 0-$?2( *D # 0 &(0#@(3 1/ 31 ) (0 ?20G1 *2($1/0.& (1*(0 (3.) 4(#(-B12(/05!B .2$0(1 1($ $(- -2 4(#(-H1 2($ ( 4(1 D 0!(-&.113* 3.) ,(# (+ 4$(*1+H+( ( 3-D9* @* / 2 (02( , 1 F( 31/(-#3+ ( ( ( 3 $$*1/.0 ) * . # 1G $-# ,$ . 0 ! D +3, )$ /( 2.)$/ -D# 234H1G@$1C 0 12.7 *1/.6("(). !(-(1 *$+( 1 *3 4$0@ .#.1*.-"$/"() ( *12( -51 1.1*$+(3 ( 13*302( 9 13 -(-*H1 # 0! 0 *G05 *G0( + ! (&0 @ 31(0/0/.-3.) , ( # 0 ().1# 0!E1/$*20D ,$-(-(-*H1 ) , 1 -3. ).1 * (/ 1 0 31*($-H1 ,*1/.6(" ,.+(.2(/( 1($ 4H (0&( ( 0 .#.)$ $*1 -3.1 45!H  *.120(/2( finÄ&#x2014; tapyba -H1 . 0 (@(-( ( 0(1 50 -$ 2 .1,.2(-.19+(*( (9&0 8 .0H1 H17 Filoso &03/B (1 0 31*($ # 0. * 02.- .1 2 /5! -2 #0. ,.2$012$, ! ( 50 32 ().1*G0(-(E(1 /() ,.2$019@,. E/ @$-*+(-2 12($* B-2(&.-H1*$+(.4 0!(D 0 +(-H1 2$ 6(" ).1 ,.-.2( . ,(?0( 2$"'-(* (, # 0. (0 1 * +C?(.1$*1/. -.) "(.- +(-( , 20 * 1:3/+5? .,.(?&54$*G05!.)$ 13 +(&(-(E1(3@$2EC4 ( H#.4 E($?*.)(,E !H1 (0 * 02  .*3.) - 3 0 31*($- (.-(. ,36($)3( )($ 14 1(E *(,(0* F(E ( 1 *($* /0.4 ,.1# 0! ($ 2.0H ,($+( 2+(*2(*G0(-( (0.4H 9 4($- 1 (? ?4($E2($*(01* 3#@(E-$2$* 4 #(-(, A(30+ # (+(-(- 5!BC4 (0(.,1 0.4H -H0 #(#$+H 3 4 (6 #(, ) 3 230(,D .1 0 *(2.1 ( -2(1& + (, $"'-(*E C4 #,.2$012$, ($-H1 *G 2(-& 1 4($0( ( / /(+#51 2(1132$(* .,1 (1 #H+2. & +(, 2G0 +3* (1 0 31* 0$-* 1( 1*(0 ) !.)$ 3@(, 1 ( 5 " ) 0 ( H " 2 *G , $ ( 0 (.1 0  F / H1 * $0/ (?1*(02(-(E 4 / 2 (- (- *H1%.-#D 32.0H (2(- -2(&.-H50 #(-51 # (+(- * 02.) 1(4(1 (1*G / ,H&2.12$,.1?(,2,$F(.* 02.-. Âź@ 05!.1 !03.@E 234.1# (+H)$- 3 24(02 (2$(&2().&-(1 32./.020$2 1 .?.B@862; ( (($ $/2(-2.).#$ 2(- ( #.,(-3. 14 0!(D4($2D(0 8.@'@86@ ž &$#( &.& -0$2 (+(-(-*H14(# 0/( (1 1*(0 1. @B=9F /() 1>( 2$"'-(* 1 .%.*+(. 20 1H, H # 05!.1+ (*.2 (@(-(3.1$ (? 1.?/Ă?=.?< + .7 (: C*4H/(,. #.) , 1,.+(.2( 32(C#.,E,$-(-C (/ & 01(.1 &.@,.& 31* 0 96<;Âź@Â&#x2022;  (+ (- (-* H (?& * 0($-H1 ) 1(3@$2 1:0($12 .;A64<;Âź@82 ?6;6Ă? ().)$) (C#.,(.13 ).1'$0.)H-$/ !G ) (/ 45*12 1 4. , 0($-H17 0: 21*+$( +(*(, 1(&0 (*E,(2.+.& H145*#5# *32(-H14 * 1G6;.C6š6.B@8Ă?7B72 (120(-& ( 13 0$63+2 2D 0 + ( 310G125! &D 2 (/ (0 (1 8B?'. :B6 G62 2$0/0$2 "().1 (- 6Ă?:B $7 5 ; 1 2 (?*.1 2 E,. 3 ) 86 - ( #0 , # $( $ 0 , 6??6; *H11 2(*.120 & bÄ&#x2014; @,.&(?*D / $-(,$ !$( *G05!.)$ 4(2D# (+(-(- ($-H50 4@Âź7<1 .) -F(.1 - terĹł stipry 4 -H$#H 0 #@( -F(.11 ( *.4 8.1.'C268@686?B GleĹžnĹł jĹł mo (&.-H1,$ (012(/ 0 31*($-H &5 .4 4.1((04 #.4 3 2(*0.4$ * $1,(-(31 +54( ( 2$0519-2 # *C131 *0 +( 0.# @$-*+(- 05!.1 0 (#.1 /. $051* 02350 @( ,.1 4(1E/(0, 4 &(?*3,. -(1C45*(1).1# *G ) >(.1,.2 2 (1 !$2 @,. ,(0? /$0, -$-2( $(# 1 0 31*($-H1 # -2 %(& G0 (- H, (1 &.1 (0 / @ ) 1 ( -$ 0 ? 5 ,$2-$/ # $ 0(.1 05@2(- 0(-(3.1$ '$0.)H1 (? 25, (1-($*3. *5F (31 /0 *.,/.6( " ()., (1 (0 *G +(.12 C12 (1 $-(-(-*H1 (.113!2( / 2$, 2 (- H, (2 254 (., (1 !12 20 # / @(G0.150 ! (& ( -2 ,$ 0 *"().,(1 SugrÄŻĹžimas

Ĺ iandien su â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; kultĹŤros ir meno priedas

â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;

Penktadienis rugpjĹŤÄ?io 10, 2012 Nr. 186 (19745) Kaunodiena.lt 2 Lt

MergaitÄ&#x2014;s pa­gro­bi­mas: nau­ja kai­my­niĹł ver­si­ja

Kem­pin­gai dÄ&#x2014;l klientĹł nesigrumia Vi­li­ja Ĺ˝u­kai­ty­tÄ&#x2014;

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Rugp­jō­Ä?io 8-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; sve­ ti­mas vy­ras Kau­ne iĹĄ dar­Şe­lio pa­siÄ&#x2014;­mÄ&#x2014; pen­ke­riĹł me­tĹł mer­ gai­tÄ&#x2122;. Gau­sioms po­ li­ci­jos pa­jÄ&#x2014;­goms pa­ dÄ&#x2014;­jo mo­ters skam­ bu­tis. Pa­rei­gō­nai ra­ do pa­grob­tÄ&#x2026; vai­kÄ&#x2026;, su­lai­ky­tas 70-me­tis ÄŻta­ria­ma­sis. Vis dÄ&#x2014;l­ to mÄŻs­liĹł is­to­ri­jo­je tik dau­gÄ&#x2014;­ja.

Ati­da­rius Lam­pÄ&#x2014;­dĹžiĹł kem­pin­gÄ&#x2026;, tre­Ä?ius me­tus Jo­na­vos gat­vÄ&#x2014;­je vei­ kian­tis â&#x20AC;&#x17E;Kau­no kem­pin­gasâ&#x20AC;&#x153; pa­skel­ bÄ&#x2014;, kad ar­ti­miau­siu me­tu jĹł lau­kia plÄ&#x2014;t­ra â&#x20AC;&#x201C; tu­ris­tams bus ÄŻkur­ta rek­ rea­ci­nÄ&#x2014; erd­vÄ&#x2014; prie Ne­ries upÄ&#x2014;s. Sie­kis â&#x20AC;&#x201C; dvi ĹžvaigŞ­du­tÄ&#x2014;s

Kem­pin­gai yra skirs­to­mi pa­gal ka­ te­go­ri­jas. Ĺ iuo me­tu â&#x20AC;&#x17E;Kau­no kem­ pin­gasâ&#x20AC;&#x153; pri­ski­ria­mas prie as­fal­ to aikť­te­lÄ&#x2014;s, ta­Ä?iau la­bai no­ri gau­ti aukť­tes­nÄ&#x2122; ka­te­go­ri­jÄ&#x2026;, tap­ti dvie­jĹł ĹžvaigŞ­du­Ä?iĹł kem­pin­gu, o tam bō­ ti­na tu­rÄ&#x2014;­ti rek­rea­ci­nÄ&#x2122; zo­nÄ&#x2026;. Apie planus plÄ&#x2014;stis praneĹĄta po to, kai buvo atidarytas LampÄ&#x2014;­ dĹžiĹł kempingas.

2

Dienos citata â&#x20AC;&#x17E;Bent per Ĺ˝o­li­nÄ&#x2122; pa­gy­ven­ ki­me har­mo­ni­jo­je su sa­vi­ mi ir gam­taâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kvie­Ä?ia Ĺ˝o­lin­Ä?iĹł ­ aka­de­mi­jos va­do­vÄ&#x2014; ­ Da­nu­tÄ&#x2014; ­ Kun­Ä?ie­nÄ&#x2014;.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tÄ&#x2014;

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Pa­Şi­no­jo mer­gai­tÄ&#x2014;s ma­mÄ&#x2026;?

â&#x20AC;&#x17E;Ko­kia tu mo­ti­na, kad sa­vo vai­ko ne­pa­sii­mi!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; to­kiÄ&#x2026; te­le­fo­nu gar­ siai iť­rÄ&#x2014;k­tÄ&#x2026; fra­zÄ&#x2122; ti­ki­na gir­dÄ&#x2014;­ju­si Vi­li­jam­po­lÄ&#x2014;s dau­gia­bu­ty­je, ku­ria­ me bu­vo ras­ta pa­grob­ta mer­gai­tÄ&#x2014;, gy­ve­nan­ti po­nia Ge­nu­tÄ&#x2014;. Ji gy­ve­na aukť­tu Ĺže­miau, nei yra bu­tas, ÄŻ ku­rÄŻ 70-me­tis at­si­ve­dÄ&#x2014; iĹĄ dar­ Ĺže­lio paim­tÄ&#x2026; mer­gai­tÄ&#x2122;.

2

12p.

Â&#x201E;Â&#x201E; Mama: Gied­rÄ&#x2014; J. sa­kÄ&#x2014;, kad pa­ry­Ä?iais iĹĄ Kli­ni­kĹł grį­Şu­sios mer­gai­tÄ&#x2014;s mie­gas bu­vo ne­ra­mus. 

Ar­tō­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Pirkite Ă°eĂ°tad jame rasite ku ĂĄ bilietĂ viena VDU Kauno Bo

dieniniu Tik su ðeðta dienraťèiu

Ă Ă&#x2039;JIMASbotanikos sodĂ

! S A M A NEMOK

o Ă VDU Kaun


2

Penktadienis, rugpjūčio 10, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

12

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,40

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

23

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Mergaitės p kai­my­nių v „„Sie­kis: Jo­na­vos gat­vė­je vei­kian­tis „Kau­no kem­pin­gas“ pa­reiš­kė no­rįs plės­tis ir gau­ti dvi žvaigž­du­tes. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Kem­pin­gai dėl klientų nesigrumia Pak­laus­tas, ar pa­ju­to 1 Lam­pė­džių kem­pin­go kon­ku­ren­ci­ją, VšĮ „Au­to­mo­bi­lių

sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“ lai­ki­na­sis di­ rek­to­rius Sau­lius Staš­kū­nas at­sa­ kė: „Ko­kia čia kon­ku­ren­ci­ja. Mes esa­me mies­to kem­pin­gas, o ten – pri­va­tus kem­pin­gas.“ „Ži­no­ma, žmo­nių tei­sė rink­tis, kur va­žiuo­ti“, – pri­dū­rė S.Staš­ kū­nas. Ne­sis­ten­gia, bet už­si­dir­ba?

Lai­ki­na­sis „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ ji­mo aikš­te­lių“ di­rek­to­rius įsi­ti­ ki­nęs, kad Lam­pė­džių kem­pin­ gas ne­ga­li kon­ku­ruo­ti su „Kau­no kem­pin­gu“, nes ne­tu­ri tiek daug vie­tų. „Kiek man yra ži­no­ma, jie tu­ri tik 12 vie­tų“, – sa­kė S.Staš­ kū­nas. „Mes pra­ktiš­kai kem­pin­gą iš­ lai­ko­me pa­tys“, – kal­bė­jo jis.

Vis­gi pi­ni­gų už­dir­bi­mo me­to­di­ ką S.Staš­kū­nas api­bū­di­no ga­na keis­tai: „Dir­ba­me vi­sus me­tus ir ne­si­sten­gia­me už­si­dirb­ti, o Lam­ pė­džių kem­pin­go sa­vi­nin­kų tiks­ las bus už­si­dirb­ti kuo dau­giau pi­ ni­gų.“ Lai­ki­na­sis di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad „Kau­no kem­pin­gas“ su­lau­kia ne­ma­žų tu­ris­tų srau­tų. „Per­nai bu­vo la­bai di­de­lių de­ le­ga­ci­jų, vie­nu me­tu at­va­žiuo­da­ vo po 14–16 au­to­mo­bi­lių. Šie­met ne­bu­vo to­kių gru­pių, ta­čiau tu­ris­ tų ne­su­ma­žė­jo“, – tei­gė S.Staš­kū­ nas. Vis dėl­to konk­re­čių skai­čių jis ne­pa­tei­kė. No­ri rek­rea­ci­nės zo­nos

Anot di­rek­to­riaus, kem­pin­gas nu­ spren­dė plės­tis, nes no­ri pe­rim­ti prie Ne­ries upės esan­čią te­ri­to­ri­ją ir įreng­ti ten rek­rea­ci­nę zo­ną.

Kai­nos apylygės „„No­rin­tie­ji ap­si­sto­ti Lam­pė­džių kem­pin­ge už vie­tą pa­la­pi­nei tu­ rės su­mo­kė­ti 12 li­tų. Vie­na pa­ra na­me­liui ant ra­tų kai­nuos 40 li­tų. Mo­kes­tis kiek­vie­nam ap­si­sto­ju­ siam žmo­gui – 16 li­tų. Vai­kams iki 12 me­tų – 8 li­tai. „„„Kau­no kem­pin­ge“ vie­ta pa­la­pi­

nei kai­nuo­ja ke­liais li­tais ma­žiau – 10 li­tų. Vie­na pa­ra na­me­liui ant ra­ tų kai­nuo­ja 40 li­tų. Mo­kes­tis kiek­ vie­nam ap­si­sto­ju­siam žmo­gui – 15 li­tų, vai­kams nuo 7 iki 15 me­tų – 8 li­tai.

„No­ri­me, kad pas mus ap­si­sto­ję žmo­nės ga­lė­tų priei­ti prie van­dens. Ža­da­me ten įreng­ti krep­ši­nio, te­ ni­so aikš­te­les. Bus ne­di­de­lis par­ ke­lis, ku­ria­me žmo­nės ga­lės leis­ti lai­ką“, – kal­bė­jo S.Staš­kū­nas. Šiuo me­tu kem­pin­go sa­vi­nin­kai sa­vo klien­tams ne­lei­džia ei­ti prie van­dens, nes ten – 20 me­tų ne­ tvar­ky­ta te­ri­to­ri­ja.

Dar­že­liuo­se tvar­ka griež­tės ga­li sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti, kam leis­ti iš­si­ves­ti vai­ką iš dar­že­lio. „Sa­vi­val­ dy­bė ko­kios nors bend­ros, griež­tos tvar­kos nė­ra pa­tvir­ti­nu­si. Kiek­vie­ na ug­dy­mo įstai­ga nu­sta­to tvar­ką, kam ga­li­ma grą­žin­ti vai­kus“, – esa­ mą sis­te­mą įvar­di­jo A.Bag­do­nas. „Per de­šimt me­tų, kiek aš dir­bu šį dar­bą, to­kio at­ve­jo nė­ra bu­vę. Vis dėl­to po to, kas įvy­ko, mums pri­va­lu už­bėg­ti už akių di­des­nėms ne­lai­mėms“, – sa­kė A.Bag­do­nas.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Įvykis, kai Vi­li­jam­po­lė­je iš lop­še­ lio-dar­že­lio „Ži­di­nė­lis“ ne­pa­žįs­ ta­mo vy­ro iš­si­ves­ta pen­kia­me­tė mer­gai­tė, su­kė­lęs ant ko­jų vi­są Lie­tu­vą, ap­nuo­gi­no tvar­kos, ga­ lio­jan­čios Kau­no ir vi­sos Lie­tu­ vos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­ go­se, spra­gas. Už­sie­nie­čių pa­tir­tis neįk­vė­pė

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Bag­do­nas yra su­si­pa­ži­nęs su ki­to­se ša­ly­se ga­lio­jan­čia tvar­ ka, kaip iš vai­kų dar­že­lių pai­ma­ mi ma­ža­me­čiai. Va­ka­rie­tiš­ka tvar­ka yra griež­ta: ug­dy­mo įstai­gų auk­lė­to­jams, va­ do­vams yra pri­sta­to­mi žmo­nės, ku­rie iš dar­že­lio ga­li pa­siim­ti vai­ ką. Jo­kiems ki­tiems tre­tie­siems as­me­nims vai­kas nė­ra ati­duo­da­ mas, ne­svar­bu, kas pra­šy­tų. Kas truk­do to­kią tvar­ką įves­ti Kau­ne, Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­ riaus ve­dė­jas nu­ty­lė­jo. Dra­ma­ tiš­kas įvy­kis, kai Kau­no lop­še­liodar­že­lio auk­lė­to­ja pen­ke­rių me­tų mer­gai­tę ati­da­vė se­ne­liu pri­si­sta­ čiu­siam ne­pa­žįs­ta­ma­jam, at­sklei­ dė, kad mū­siš­kiuo­se dar­že­liuo­se šio­je sri­ty­je tvy­ro anar­chi­ja ir pa­ na­šaus ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo bu­ vo ga­li­ma ti­kė­tis bet ka­da. Leis­ta spręs­ti pa­tiems

A.Bag­do­nas įsi­ti­ki­nęs, kad tre­čia­ die­nį di­de­les po­li­ci­jos pa­jė­gas ant

Po ne­lai­mės su­si­grie­bė

„„Spra­gos: A.Bagdonas pripažino,

kad ga­lio­jan­ti tvar­ka – sky­lė­ta.Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ko­jų su­kė­lęs įvy­kis ne­bū­tų įvy­kęs, jei ne da­bar­ti­nės tvar­kos, ku­ri ga­ lio­ja ne tik Kau­ne, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, spra­gos. Kad šiuo me­tu vai­kų dar­že­liuo­ se esa­ma ne­ma­žai ap­lai­du­mo, ne­ nei­gia ir A.Bag­do­no vir­ši­nin­kas – Kau­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir kul­tū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­ rius Vir­gi­ni­jus Ma­žei­ka. Pa­si­ro­do, kad šiuo me­tu kiek­vie­ na iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­ga

„Ačiū Die­vui, kad vis­kas bai­gė­ si lai­min­gai. Ži­no­ma, mes ne­ga­ li­me pa­tei­sin­ti nei auk­lė­to­jos, nei di­rek­to­rės, nors jos pa­va­da­vo sa­vo ko­le­ges. To­kie at­ve­jai ne­ga­li pa­si­ kar­to­ti“, – tei­gė Švie­ti­mo ir ug­dy­ mo sky­riaus ve­dė­jas. A.Bag­do­nas įsi­ti­ki­nęs, kad rei­ kia griež­tin­ti tvar­ką ir dar­že­lių di­ rek­to­riams įsa­ky­mu pa­ves­ti, jog vai­kas bū­tų grą­ži­na­mas tik ma­ mai, tė­čiui ar­ba jų raš­tu įga­lio­tam as­me­niui. „Šian­dien pa­ve­džiau, kad bū­tų im­ta­si prie­mo­nių ir griež­ti­na­ma tvar­ka. Nuo rug­sė­jo 1-osios aiš­ kiai api­brė­ši­me šią tvar­ką“, – sa­ kė A.Bag­do­nas. Jei­gu nuo­lat dir­ban­čias auk­lė­to­ jas kas nors pa­va­duos, pa­va­duo­ jan­tiems dar­buo­to­jams pri­va­lo­ ma tvar­ka tu­rės pri­si­sta­ty­ti vai­ko tė­vai ar glo­bė­jai. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, rea­guo­da­ma į Kau­no įvy­kius, ža­da griež­tin­ti tvar­ką vi­ sos ša­lies mas­tu.

Pa­sak po­nios Ge­nu­tės, 1 fra­zė, svies­ta, jos ma­ny­ mu, iš dar­že­lio paim­tos mer­gai­tės ma­mai, nu­skam­bė­jo jau po to, kai pa­rei­gū­nai ra­do ir iš­si­ve­žė pen­kia­ me­tę. Ge­nu­tė ne­sle­pia, kad iš emo­cin­ go, net kai­my­ni­nia­me bu­te gir­dė­to te­le­fo­no po­kal­bio jai su­si­da­rė įspū­ dis, jog kal­bė­ju­sio­ji mo­te­ris pa­žįs­ ta mer­gai­tės ma­mą. Mo­te­ris, ku­rios bal­są ir kal­ti­ni­mą „ko­kia tu mo­ti­ na“ gir­dė­jo po­nia Ge­nu­tė, – virš jos esan­čio bu­to šei­mi­nin­kės anū­kė. Gir­ta­vi­mais ir ne­tvar­ka gar­sė­ jan­čia­me bu­te pen­kia­me­tė pra­lei­ do il­gą va­ka­rą. Kai­my­nėms trū­ko žo­džių api­bū­din­ti smar­vei, sklin­ dan­čiai iš mi­nė­to bu­to. „Per ma­no lu­bas kir­mi­nai iš jų bu­to ėmė lįs­ ti“, – at­si­du­so Ge­nu­tė. Va­kar Vi­li­jam­po­lės dau­gia­bu­ čio laip­ti­nė­je mer­gai­tės pa­gro­bi­ mo pe­ri­pe­ti­jas ap­ta­ri­nė­jo ir dau­ giau kai­my­nų.

Kai­my­nių kon­si­liu­mas

Mer­gai­tę su 70-me­čiu pa­ste­bė­ jo po­nia Ge­nu­tė. „Jis anks­čiau gy­ ve­no mū­sų laip­ti­nė­je ket­vir­ta­me aukš­te. Da­bar tik iš­ger­ti užei­na į tą lan­dy­ne vir­tu­sį bu­tą“, – mo­te­ris mos­te­lė­jo ran­ka į tre­čią aukš­tą. Pa­ma­čiu­si vy­rą su mer­gai­te kai­ my­nė sa­kė dar pa­gal­vo­ju­si: ko­ kia mo­ti­na gir­tuok­liui ga­li pa­ti­kė­ti sa­vo vai­ką? „Taip, jis pi­jo­kas, ta­ čiau ne­pik­ty­bi­nis“, – cha­rak­te­ri­ za­vo po­nia Ge­nu­tė bu­vu­sį kai­my­ ną, ku­ris da­bar gy­ve­na ki­tur, bet dau­gia­bu­ty­je ap­si­lan­ko. Ge­nu­tė pa­sa­ko­jo apie at­ve­jus, kai gir­to vy­ro nie­kas neį­leis­da­vo į bu­ tą – ta­da jis tie­siog su­si­ran­gy­da­vo ant ki­li­mė­lio ir mie­go­da­vo. Mo­te­rys įta­ria­muo­ju ta­pu­sį bu­ vu­sį kai­my­ną api­bū­di­no kaip tai­kų ir ra­mų žmo­gų. „Da­bar nie­kuo ne­kal­tas se­nu­kas bus pa­tup­dy­tas į ka­lė­ji­mą“, – bū­ re­lis kai­my­nų pik­ti­no­si to­kia įvy­kių se­ka. Mo­te­rys abe­jo­ja ver­si­ja, kad vy­ras pa­gro­bė ma­ža­me­tę ve­da­mas blo­gų kės­lų. Mo­te­rys įsi­ti­ki­nu­sios, kad 5-erių vai­kas tik­rai ne­nuei­tų su ne­pa­žįs­ ta­mu žmo­gu­mi. „Grei­čiau­siai mer­gai­tė jį pa­ži­ no­jo. Gal mo­ti­na jo pa­pra­šė paim­ti vai­ką, o pa­skui pa­ti pri­si­mi­nė, kad rei­kia par­si­ves­ti duk­rą iš dar­že­lio. Bet jau ne­be­ra­do, tik pa­mir­šo, kie­no pra­šė mer­gai­tę paim­ti. Gal ji bu­vo, pa­vyz­džiui, iš­gė­ru­si?“ – sa­vo ver­si­ ją kė­lė dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jos. Ne­tu­ri­me jo­kio se­ne­lio!

Mer­gai­tės mo­ti­na to­kią ver­si­ją ka­ te­go­riš­kai nei­gia. „Aš jo ne­pa­žįs­ tu. Kai pa­rei­gū­nai jį ve­dė, dar pra­ šiau, kad su­pa­žin­din­tų su nau­juo­ju se­ne­liu“, – at­kir­to pa­grob­tos mer­ gai­tės ma­ma Gied­rė J. Mo­te­ris kraups­ta pa­gal­vo­ju­si, kad jos duk­re­lė ši­tiek lai­ko pra­lei­do ap­še­pu­sia­me bu­te, ku­ria­me, paaiš­ kė­jo, net tuš­ti­na­ma­si ant grin­dų. Tai, kad mer­gai­tė išė­jo su ne­pa­žįs­ ta­muo­ju, mo­ti­nos ne­ste­bi­na. „Ji la­bai drą­si ir pa­tik­li. Tas vy­ras pa­sa­kė, kad ma­ma pra­šė ją par­ves­ ti. Ji pa­ti­kė­jo ir nuė­jo su juo“, – tar­

„„ Lan­dy­nė: gir­tuok­lių prie­globs­čiu vir­t

si duk­re­lės el­ge­sio ana­li­zės iš­va­das klo­jo Gied­rė J. Tik po to, kai paaiš­kė­jo, kur glau­ dė­si pa­grob­to­ji duk­ra, Gied­rė J. at­ stu­mą nuo dar­že­lio iki na­mo įver­ ti­no 10-čia mi­nu­čių. „Aš ži­nau tas vie­tas. Ten per kie­mus pe­rei­ni ir at­si­du­ri Var­nių gat­vė­je prie pa­što, o už jo – tas dau­gia­bu­tis“, – dės­ tė ma­ma. Bu­te bu­vo ir mo­te­rų

Ma­žy­lė bu­vo ras­ta mur­zi­na ir pa­ var­gu­si maž­daug pus­va­lan­dis po vi­dur­nak­čio. Bu­te, be įta­ria­mo­jo, bu­vo dar trys mo­te­rys. Grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu ma­ža­me­tė nu­vež­ta į Kau­no kli­ni­ kas. Gy­dy­mo įstai­go­je mer­gai­tė jau su ma­ma už­tru­ko iki 5 val. ry­to. Ant ma­žy­lės kū­ne­lio ma­ma pa­ ste­bė­jo nau­jai at­si­ra­du­sias dvi mė­ ly­nes, šuns su­ža­lo­tą ran­ką ir su­ muš­tą pe­tį. „Ji sa­kė, kad nie­kas jos ne­skriau­ dė“, – nu­si­ra­min­ti mė­gi­no Gied­rė J.

Da­bar nie­kuo ne­ kal­tas se­nu­kas bus pa­tup­dy­tas į ka­lė­ji­mą. Pa­ti­kė­jo gi­mi­nys­te

Šo­ki­ruo­jan­ti is­to­ri­ja lyg ir lai­min­gai bai­gė­si, ta­čiau pa­grin­di­nis klau­si­ mas vis dar neat­sa­ky­tas – ko­dėl 70-me­tis gro­bė mer­gai­tę? Ma­žy­ lės ma­ma ne­ži­no at­sa­ky­mo, ta­čiau ver­si­ją, kad se­no­lis su­mai­šė vai­kus, ti­ki­no gir­dė­ju­si. Esą vy­ras tu­rė­jo paim­ti ki­tą mer­gai­tę, ku­rios var­ das skam­ba la­bai pa­na­šiai. Vis dėl­to ne­pa­žįs­ta­ma­jam ne tą vai­ką ati­da­vu­si auk­lė­to­ja taip pat ne­sua­be­jo­jo gi­mi­nys­tės ry­šiu. „Kai vy­ras nu­ro­dė, ku­rios mer­gai­tės se­ ne­lis yra, ji link­te­lė­jo gal­vą“, – aiš­ ki­no lop­še­lio-dar­že­lio „Ži­di­nė­lis“ pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ri­ta Ur­bo­ na­vi­čiū­tė. Auk­lė­to­ja dar pa­dė­jo su­si­dė­ti ne­ šva­rius dra­bu­žė­lius į krep­še­lį. Ei­ da­ma per kie­mą mer­gai­tė šyp­so­


3

Penktadienis, rugpjūčio 10, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

pa­gro­bi­mas: nau­ja ver­si­ja

džin­sais ir džin­si­ne striu­ke, bet vei­do bruo­žų api­bū­din­ti ne­ga­ lė­jo. Tai kaip jos žiū­ri?“ – klau­ sė Gied­rė J. Ma­mai už­kliu­vo ir tai, kaip auk­ lė­to­jos nu­pa­sa­ko­jo mer­gai­tės ap­ ran­gą. „Bal­ta gė­lė­ta su­kne­lė. Bet ji to­kios net ne­tu­ri“, – auk­lė­to­ jos nea­ti­du­mu ne­ga­lė­jo at­si­ste­bė­ti Gied­rė J. Mo­te­ris nuo­gąs­ta­vo, kad pa­gal to­kį api­bū­di­ni­mą nie­kas ne­ pa­žins jos vai­ko.

„„Kau­nie­tė: R.Mei­lu­ty­tės gim­ta­sis mies­tas Kau­nas ope­ra­ty­viai pa­

gerb­ti čem­pio­nės ne­su­sizg­ri­bo. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Steng­sis pa­mirš­ti

­tu­sia­me bu­te ma­ža­me­tė pra­lei­do apie 8 valandas. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ne­nus­to­ ju ste­bė­tis vai­ko el­ ge­siu. Tik­ rai bū­tu­ me pa­ma­ tę, kad ne se­ne­lis, jei vai­kas bū­ tų prieš­ta­ ra­vęs.

„„Kolegė: R.Ur­bo­na­vi­čiū­tė pasakojo, kad vai­ką ati­da­

vusi auklėtoja labai išgyvena.

da­ma­si mo­ja­vo gru­pė­je li­ku­siems vai­kams“, – pri­si­mi­nė R.Ur­bo­na­ vi­čiū­tė. Pa­va­duo­to­ja per­da­vė, kad auk­lė­to­ja, mer­gai­tę lei­du­si iš­si­ves­ ti ta­ria­mam se­ne­liui, ne­no­ri bend­ rau­ti su ži­niask­lai­da. „Kau­no die­nos“ ži­nio­mis, ta­ria­ mas se­ne­lis bu­vo ge­ro­kai iš­gė­ręs. Ga­li­ma tik spė­lio­ti, ar gir­tu­mas su­truk­dė at­skir­ti paim­tą mer­gai­tę nuo tos, ku­rią tu­rė­jo paim­ti. O jei­ gu jau bu­vo gir­tas tiek, kad neats­ ky­rė, kaip „se­ne­lio“ būk­lę ver­ti­no dar­že­lio auk­lė­to­ja?

bi­no. Tie­sa, auk­lė­to­ja sa­vai­ti­nė­je gru­pė­je dir­bo vos ke­lias die­nas, nes pa­va­da­vo ato­sto­gau­jan­čias nuo­la­ ti­nes auk­lė­to­jas. „Va­sa­rą sa­vai­ti­nė­je gru­pė­je bū­ na apie 15 vai­kų. Ji ne­ga­lė­jo ne­ pas­te­bė­ti, kad mer­gai­tę kaž­kas iš­si­ve­da“, – dar­buo­to­ją gy­nė R.Ur­ bo­na­vi­čiū­tė. Juo­lab kad auk­lė­to­ja dar pa­dė­jo į krep­še­lį su­dė­ti ne­šva­ rius pen­kia­me­tės dra­bu­žė­lius. 30 me­tų dar­že­ly­je dir­ban­ti auk­ lė­to­ja la­bai iš­gy­ve­na. Mo­te­ris te­le­ fo­nu at­si­pra­šė mer­gai­tės ma­mos.

At­ro­dė, kad vai­kas pa­žįs­ta

Ste­bi­no ne­pas­ta­bu­mas

Lop­še­lio-dar­že­lio „Ži­di­nė­lis“ dar­ buo­to­jos va­kar po siū­le­lį nag­ri­nė­jo mer­gai­tės pa­gro­bi­mo is­to­ri­ją. Pa­ sak R.Ur­bo­na­vi­čiū­tės, la­biau­siai ste­bi­no vai­ko el­ge­sys. Esą ne­ki­ lo nė men­kiau­sio įta­ri­mo, kad vy­ ras nė­ra mer­gai­tės se­ne­lis. Mer­gai­ tė esą džiaugs­min­gai lei­do­si su juo į ke­lio­nę. Pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui pa­tvir­ti­no, kad pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką vai­kus ga­li pa­siim­ti tik tė­vai, ta­čiau pa­si­ tai­ko, kad atei­na se­ne­liai. Pag­rob­to­ji mer­gai­tė lan­kė sa­vai­ ti­nę gru­pę dar­že­ly­je. Tre­čia­die­nis yra lan­ky­mo die­na, to­dėl ne­va se­ ne­lio vi­zi­tas auk­lė­to­jos ne­nus­te­

„Kai aš atė­jau į dar­že­lį, tas vy­ras su duk­ra bu­vo maž­daug prieš 15 mi­ nu­čių išė­jęs“, – at­si­du­so pa­grob­tos mer­gai­tės ma­ma Gied­rė J. Auk­lė­ to­ja esą dar pa­juo­ka­vo, kad gi­mi­ nai­čiai pra­si­len­kė. „Jos ne­ga­li pa­siim­ti se­ne­lis. Jo­kio se­ne­lio nė­ra!“ – daug kar­tų auk­lė­ to­joms kar­to­tą fra­zę „Kau­no die­ nai“ vėl pa­kar­to­jo Gied­rė J. Mo­te­ris ti­ki­no daž­niau­siai pa­ ti pa­siim­da­vu­si vai­kus iš dar­že­ lio. Tą pa­tį dar­že­lį lan­kė ir vy­res­ nis jos sū­nus. Ber­niu­kas jau eis į pir­mą kla­sę. „Auk­lė­to­ja net ne­ga­lė­jo api­bū­ din­ti, kaip tas vy­ras at­ro­do. Su

Gied­rė J. ne­sle­pia, kad šiuo me­tu sa­vai­ti­nis dar­že­lis jos ma­žy­lei lyg ir ne­be­rei­ka­lin­gas. Gied­rė J. ne­tu­ri dar­bo, ta­čiau ne­sus­ku­bo mer­gai­tės per­kel­ti į die­ni­nę gru­pę. „Iš pra­džių duk­ra lan­kė die­ni­ nę gru­pę, ta­čiau kai pra­dė­jau par­ duo­tu­vė­je dirb­ti ka­si­nin­ke, vie­nai su dviem vai­kais bu­vo sun­ku“, – ta­da Gied­rė J. ir per­kė­lė duk­re­lę į sa­vai­ti­nę gru­pę. Mo­te­ris ti­ki­no, kad dar­že­lį „Ži­ di­nė­lis“ pa­si­rin­ko tik to­dėl, kad tuo me­tu bū­tent ja­me at­si­ra­do lais­vų vie­tų. Gied­rė J. ne­si­lei­do pa­sa­ko­ti apie sa­vo as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. Jos ir vai­kų pa­var­dės ski­ria­si, ski­ria­si ir pa­var­dė vy­ro, su ku­riuo da­bar gy­ ve­na ir ku­rį vai­kai va­di­na tė­čiu. Ar at­slū­gus įtam­pai dėl duk­re­lės pa­gro­bi­mo Gied­rė J. ir to­liau leis ma­žy­lę į „Ži­di­nė­lį“, mo­te­ris ti­ki­na dar ne­nusp­ren­du­si. „Da­bar ne šis klau­si­mas svar­ biau­s ias. Tu­r i­m e nu­s i­ra­m in­ ti ir ta­da gal­vo­si­me“, – paaiš­ki­ no Gied­rė J. Spe­cia­lis­tai jai pa­ta­rė kuo ma­žiau su duk­re­le ap­ta­ri­nė­ti pa­gro­bi­mą ir steng­tis, kad vai­kas kiek įma­no­ma grei­čiau pa­mirš­tų tai, kas įvy­ko. Įta­ri­mai pa­reikš­ti

Sau­gu­mo di­le­mą teks spręs­ti ir lop­ še­liui-dar­že­liui „Ži­di­nė­lis“. „Ne­ ži­nau, gal tė­vai tu­rės ro­dy­ti do­ku­ men­tus“, – su­si­jau­di­ni­mo ne­slė­pė pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui R.Ur­bo­na­ vi­čiū­tė. Nuo­ša­lio­je Vi­li­jam­po­lės mik­ro­ra­jo­no gat­ve­lė­je įsi­kū­ręs dar­ že­lis apau­gęs di­de­liais me­džiais ir krū­mais. Vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ rų, kaip ir dau­ge­ly­je Kau­no dar­že­ lių, čia nė­ra. Pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui ne­sku­bė­ jo pa­smerk­ti ko­le­gės ne­pa­žįs­ta­ mam vy­rui ati­da­vu­sios mer­gai­tę. „Ji dir­ba daug me­tų ir dir­ba ge­ rai“, – tiek trum­pai apie auk­lė­to­ ją teiš­ta­rė R.Ur­bo­na­vi­čiū­tė. Vis at­si­liep­da­ma į nuo­la­ti­nius te­le­fo­no skam­bu­čius pa­va­duo­to­ja kar­to­jo: „Ne­nus­to­ju ste­bė­tis vai­ko el­ge­siu. Tik­rai bū­tu­me pa­ma­tę, kad ne se­ne­lis, jei vai­kas bū­tų prieš­ta­ ra­vęs.“ R.Ur­bo­na­vi­čiū­tė sa­kė ne­ kant­riai lau­kian­ti ty­rė­jų iš­va­dų. Vai­ko pa­gro­bi­mo by­lą kont­ro­liuo­ja apy­gar­dos pro­ku­ro­ras. Pra­ne­ša­ma, kad jis tik penk­ta­die­nį su­si­pa­žins su by­la ir nu­spręs, kiek in­for­ma­ci­ jos ga­li pa­teik­ti vi­suo­me­nei. Su­lai­ky­tas įta­ria­ma­sis ap­klaus­ tas, įta­ri­mai dėl vai­ko pa­gro­bi­mo jam pa­reikš­ti. Penk­ta­die­nį pa­rei­ gū­nai spręs, ar 70-me­tį suim­ti, ar skir­ti švel­nes­nę kar­do­mą­ją prie­ mo­nę.

„„Sos­ti­nė­je: į Ro­tu­šės aikš­tę su­si­rin­ko šim­tai žmo­nių.

Kau­nie­tę kol kas pa­ger­bė tik Vil­nius Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Vil­niaus Ro­tu­šės aikš­tė­je iš­kil­ min­gai pa­gerb­ta olim­pi­nė čem­ pio­nė Rū­ta Mei­lu­ty­tė grį­žo į gim­ tą­jį Kau­ną, ta­čiau čia jos su­tik­tu­ vės ren­gia­mos tik ki­tą sa­vai­tę – ant­ra­die­nį, rugp­jū­čio 14 d.

Kau­ne nu­spręs­ta, kad olim­pi­nio auk­so me­da­lio lai­mė­to­ją de­rė­ tų svei­kin­ti tą pa­čią die­ną kaip ir vi­sus ki­tus iš Kau­no ki­lu­sius ar­ ba su Kau­nu glau­džiai su­si­ju­sius olim­pie­čius. R.Mei­lu­ty­tei ke­ti­na­ma skir­ti iš­ skir­ti­nį dė­me­sį, ta­čiau kol kas ne­ ži­no­ma nei kur, nei ku­rią va­lan­dą Kau­ne vyks jos ir ki­tų olim­pie­čių pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja. „Sce­na­ri­ jaus dar nė­ra. Ži­no­me tik tiek, kad

vis­kas vyks ant­ra­die­nį“, – „Kau­no die­nai“ sa­kė Kau­no mies­to me­ro pa­ta­rė­jas To­mas Gri­ga­le­vi­čius. Pa­ger­biant olim­pie­čius ti­ki­ma­ si su­lauk­ti 25 spor­ti­nin­kų. Už­va­kar iš Lon­do­no į Lie­tu­vą par­skri­du­sią olim­pi­nę čem­pio­nę Vil­niaus Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­si­ti­ko Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, šim­tai žmo­nių. Kau­ne ofi­cia­laus su­ti­ki­mo ne­bu­vo. Sos­ti­nė­je pa­ ger­biant Kau­ne gi­mu­sią, 13 me­tų ja­me gy­ve­nu­sią ir tre­ni­ruo­tis pra­ dė­ju­sią R.Mei­lu­ty­tę Kau­no var­das ap­skri­tai ne­bu­vo mi­ni­mas. Ypa­tin­gai pa­gerb­ti bu­vu­sią auk­lė­ti­nę pla­nuo­ja Kau­no plau­ki­ mo mo­kyk­la – ji pa­si­ren­gu­si siek­ ti, kad Ši­lai­nių ba­sei­nas, ku­ria­me iki iš­vy­ki­mo į Ang­li­ją tre­ni­ra­vo­ si olim­pi­nė čem­pio­nė, bū­tų pa­va­ din­tas Rū­tos Mei­lu­ty­tės var­du.

Čia priėjo Ona... „Būtina skubiai išlaisvinti dvoko įkaitus – Marvelės gyventojus: kuo greičiau suburti profesionalų komandą ir skubiai surasti naują vietą nuotekų dumblo perdirbimo projektui įgyvendinti.“ Spaudoje ir vėl pasirodė informacija, kad Marvelėje vis dar stringa nuotekų dumblo perdirbimas.

http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/stringa-nuoteku-dumblo-perdirbimas-441524#axzz22fwcuuUx

Užs. 998131


4

Penktadienis, rugpjūčio 10, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

„Ro­mu­vo­je“ ne­su­si­ren­ka nė pen­kių žiū­ro­vų Ki­no teat­ras „Ro­mu­va“, grei­tai švę­sian­tis sa­vo 75 me­tų gim­ta­die­nį, ne­pai­sant skam­ bių kal­bų ir di­džių už­mo­jų, to­liau mer­dė­ ja ir len­da į sko­las. Žiū­ro­vai čia ne­si­ren­ka ir kal­ti­na va­do­vus ne­veiks­nu­mu. „„Pla­nas: se­no­vi­nius ak­me­nis ke­ti­na­ma pa­nau­do­ti grin­džiant Pri­si­kė­

li­mo baž­ny­čios te­ri­to­ri­ją. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Grin­di­nys – aikš­tėms Kau­n e re­k onst­r uo­j ant gat­v es išar­dy­tą is­to­ri­nį grin­di­nį svars­ to­ma pa­nau­do­ti Ro­tu­šės aikš­tei ir Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­ čios ap­lin­kai.

Kaip pra­ne­šė sa­vi­val­dy­bė, re­ konst­ruo­jant A.Juo­za­pa­vi­čiaus pro­spek­tą ir Pa­ro­dos gat­vę, ap­ tik­ta per 18 tūkst. kv. m is­to­ri­ nio grin­di­nio. „Kau­no die­na“ ra­ šė, kad į se­no­vi­nius ak­me­nis bu­vo nu­si­tai­kę va­gys, ti­kė­ti­na, kad kaž­ kiek jų iš­grobs­ty­ta, ta­čiau di­džio­ ji da­lis pa­vel­di­nio grin­di­nio sau­ go­ma.

„Ras­ti ak­me­nys vei­kiau­siai bu­ vo ta­šy­ti ran­ko­mis, to­dėl jie nė­ra iden­tiš­ki, bet uni­ka­lūs. Šiais lai­ kais to­kių nie­kas ne­be­ga­mi­na, nes ga­my­bos są­nau­dos bū­tų mil­ži­niš­ kos. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, jie tu­ri di­džiu­lę is­to­ri­nę ver­tę“, – tvir­ti­ no sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­ mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­ kal­niš­kis. Dis­ku­tuo­jant, kur pa­nau­do­ ti ver­tin­gą ra­di­nį, ap­si­sto­ta ties dviem va­rian­tais – Ro­tu­šės aikš­ te ir Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­ čios ap­lin­ka. BNS, KD inf.

AB „Kauno energija“ praneša Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių XV etapo hidraulinių bandymų ir planinio remonto laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Eigulių seniūnijoje (41 zona) nuo rugpjūčio 21 d. 9 val. iki rugpjūčio 22 d. 16.30 val. vartotojams: V.Landsbergio–Žemkalnio g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 32, 34, 36, 38, P.Lukšio g. 40, 42, 44, Pakraščio g. 43, 45, P.Plechavičiaus g. 7, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, A.Ramanausko–Vanago g. 6, 9B, Šiaurės pr. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, K.Škirpos g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, S.Žukausko g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Centro seniūnijoje (15 zona) nuo rugpjūčio 21 d. 9 val. iki rugpjūčio 27 d. 16.30 val. vartotojams: Bažnyčios g. 1, 8, 21, 24, K.Būgos g. 3, 15, 19, 30, M.K.Čiurlionio g. 23, M.Dobužinskio g. 6, 7, 8, K.Donelaičio g. 2, 4, 6, 8, 9, 9A, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 33, 40, 42, 44A, 46, 48, Gedimino g. 3, 5, 20, 28, 30, 34, 40, 40A, 45, 47, 48, 54, 56, Girstupio g. 7, Griunvaldo g. 4, 8, 16, Karo Ligoninės g. 4, 7, 19, Kęstučio g. 3, 3A, 5A, 7, 8, 11, 12, 13, 13A, 21, 21B, 23A, Krėvos g. 3, Laisvės al. 2 , 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 17, 24, 26, 26A, 28, Lydos g. 3, 4, A.Mickevičiaus g. 52, 54, 56, 58, Miško g. 1, 1A, 2, 8A, 10, 11, 13, 14, 15, 16, Nepriklausomybės a. 5, 7, 10, 14, Parodos g. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 24, V.Putvinskio g. 3, 4, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 12, Sopranų g. 3, 5, 10, Stakių g. 4, Šiaulių g. 41, 42, 44, 50, Tenorų g. 6, 8, Totorių g. 6, 7, 10, 14, 18, Trakų g. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 20, 31, 33, 35, 37, 39, Vaidilutės g. 4, 5, Vytauto pr. 2, 6, 12, 14, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 41, 43, 43A, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 65, 65A, 66, 69, 71, 79, 83, 85, 87, 91, 93, Žemaičių g. 7. Šilainių seniūnijoje (2 zona) nuo rugpjūčio 23 d. 9 val. iki rugpjūčio 24 d. 16.30 val. vartotojams: Apuolės g. 5, 7, 29, 44, Baltijos g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77A, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, Baltų pr. 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 137, 137E, 137F, 139, Debesų g. 7, 42, 44, 46, 48, Pylimo g. 5A, Šalnos g. 5, 7, Žaibo g. 18, 20, 22, 23, Žiemgalių g. 1, 17, 19, 21, 23. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinio remonto pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai pasilieka teisę atjungimus vykdyti pagal savo sudarytus grafikus. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Primename, kad nuo liepos 1 d. įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo pataisoms, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju negali būti šilumos tiekėjas ar asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais. Vadovaujantis pataisomis UAB „Pastatų priežiūros paslaugos” (AB „Kauno energija“ dukterinė įmonė) Kauno mieste nebeprižiūri daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų. Užs. 1000145 Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Ka­si­nin­kas pri­vers­tas at­si­pra­šy­ti

„Kau­no die­nos“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė ki­no teat­ro lan­ky­to­jų laiš­kas. „Ro­ mu­vos“ kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­ti kau­nie­tė pa­sa­ko­ja, kad šia­me teat­re lan­ko­si daž­nai, nes jai pa­tin­ka žiū­ rė­ti ne­ko­mer­ci­nį ki­ną, ku­rio la­bai stin­ga ki­tuo­se mies­to ki­nuo­se. „De­ja, pa­sta­ruo­ju me­tu la­bai nu­si­vy­lė­me, nes nė vie­nas skelb­ tas fil­mas ne­bu­vo mums pa­ro­dy­ tas. Kai atei­na­me į ki­ną, ka­si­nin­ kas lie­pia lauk­ti pen­kių žiū­ro­vų, o tiek jų nie­ka­da ne­su­si­ren­ka“, – sa­ vo laiš­ke pa­sa­ko­ja skai­ty­to­ja. Mo­te­ris skun­džia­si, kad ka­si­nin­ kui lie­ka tik skės­te­lė­ti ran­ko­mis ir at­si­pra­šy­ti, kad fil­mas ne­bus ro­do­ mas, o žiū­ro­vai kul­niuo­ja na­mo. Re­dak­ci­jai pa­ra­šiu­si kau­nie­tė nea­be­jo­ja, kad dėl to­kios si­tua­ci­ jos kal­čiau­si ki­no teat­ro va­do­vai, ku­riems trūks­ta ele­men­ta­raus iš­ ra­din­gu­mo.

„Sun­ku kaip ir vi­siems“

Po­li­ti­kų pa­klaus­ta, kiek ki­no teat­ ras kai­na­vo mies­tie­čiams, di­rek­to­ rė at­sa­kė, kad ne­kai­na­vo nie­ko, nes jie esą yra už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­ vė ir pa­tys tu­ri už­si­dirb­ti. Vis­gi vė­ liau pri­pa­ži­no, kad bend­ro­vės da­li­ nin­kė yra mies­to sa­vi­val­dy­bė, ku­ri iš­lai­ko­ma tų pa­čių mies­tie­čių. Mi­nė­to­je ata­skai­to­je skel­bia­ma, kad šiuo me­tu „Ro­mu­va“ pa­si­ra­šė 20 tūkst. li­tų pa­sko­los su­tar­tį su bend­ro­ve „Kau­no gat­vių ap­švie­ ti­mas“, o nuo teat­ro dar­bo pra­ džios dar­buo­to­jų eta­tų skai­čius, di­rek­to­rės tei­gi­mu, bu­vo išau­gęs nuo tri­jų iki aš­tuo­nių, ta­čiau tai esą per men­kos pa­jė­gos sėk­min­ gai veik­lai.

Pas­ta­ruo­ju me­tu nė vie­nas skelb­ tas fil­mas ne­bu­vo mums pa­ro­dy­tas.

Pers­pek­ty­va neįk­ve­pia „Ro­mu­vos“ fi­nan­si­nė per­spek­ty­va šiais me­tais liūd­na. Per pir­mą me­t ų ket­v ir­t į ki­no teat­ ras ga­vo 44 tūks. li­t ų, ta­čiau dar­ bo už­mo­kes­čiui bei už pre­kes ir pa­slau­gas su­mo­kė­jo kiek dau­g iau nei 51 tūkst. li­tų. Nei­g ia­m i fi­nan­si­n iai ro­d ik­l iai su­ pla­nuo­t i ir li­k u­siems tri­ms ket­v ir­ čiams.

ki­no teat­ro di­rek­to­rės pa­rei­gas ei­ nan­ti Jo­li­ta Rud­gal­vie­nė. Pak­laus­ta, kaip spren­džia­mos žie­mą už­klup­sian­čios pro­ble­mos dėl šil­dy­mo, J.Rud­gal­vie­nė tei­gė, kad jos spren­džia­mos „iš vi­sų jė­gų“. „Ieš­ko­me al­ter­na­ty­vaus šil­dy­mo bū­dų. Kai mū­sų įmo­nės sta­tu­sas iš bend­ro­vės bus pa­keis­tas į vie­šą­ją įstai­gą, ga­lė­si­me jį įreng­ti“, – aiš­ ki­no lai­ki­no­ji va­do­vė. Kau­nie­čiai tu­ri pa­siū­ly­mų

Ne­pai­sant ne­sėk­mių, mies­to ta­ry­ bos po­sė­dy­je di­rek­to­rė ti­ki­no, kad „Ro­mu­va“ ruo­šia­si da­ly­vau­ti ES kon­kur­suo­se, kai tik pa­vyks per­re­ gist­ruo­ti bend­ro­vės sta­tu­są į vie­ šą­ją įstai­gą. Šiuos tei­gi­nius mies­to ta­ry­bos na­riai va­di­no abst­rak­ci­ ja ir tei­gė, kad pa­si­gen­da „min­čių, ener­gi­jos, idė­jų ir skai­čia­vi­mų“. „Ki­no teat­rui se­ka­si la­bai sun­kiai kaip ir vi­siems ki­tiems teat­rams va­ sa­rą. Žmo­nių atei­na ne­daug. Fil­mą de­monst­ruo­ja­me ma­žiau nei pen­ kiems žmo­nėms tik ta­da, kai tu­ri­ me jį skait­me­ni­nia­me for­ma­te, o jei jis juos­to­je – jo tie­siog neap­si­mo­ ka de­monst­ruo­ti“, – sa­kė lai­ki­nai

Ofi­cia­li sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja – vie­ šo­ji įstai­ga bus įsteig­ta tik ta­da, kai bus iš­pirk­tos li­ku­sios ak­ci­jos iš vers­ li­nin­ko Ra­mū­no Ša­lū­gos. Nors bend­ ro­vei reor­ga­ni­zuo­ti į vie­ša­ją įstai­gą už­tek­tų tu­rė­ti ir 51 pro­c. ak­ci­jų, sa­ vi­val­dy­bė to pa­da­ry­ti ne­su­ge­bė­jo net tu­rė­da­ma 85 pro­c. ak­ci­jų. Dėl spren­di­mo iš­pirk­ti ak­ci­jas sa­vi­val­dy­bė da­bar teis­muo­se ko­ vo­ja su Vy­riau­sy­bės at­sto­ve Kau­ no ap­skri­ty­je. Laiš­ką at­siun­tu­si skai­ty­to­ja ne tik skun­dė­si ki­no teat­ro va­do­vų veik­la, bet ir pa­tei­kė min­čių, kaip jam pa­gel­bė­ti. Pa­sak jos, „Ro­mu­ vo­je“ bū­tų ga­li­ma pa­lai­ky­ti tar­pu­ ka­rio ki­no idė­ją, tuo tiks­lu reng­ti ak­ci­jas, su­da­ri­nė­ti žiū­ro­vų pa­gei­ da­vi­mų są­ra­šus. „O žiū­ro­vų vi­sa­da at­si­ras, nes pa­sta­ruo­ju me­tu „Ro­mu­vo­je“ ro­ do­mi Kau­ne ne­maty­ti, dė­me­sį pa­ trau­kian­tys fil­mai, be to, čia pi­gūs bi­lie­tai. Tai da­ro ki­ną priei­na­mą ir pen­si­nio am­žiaus žmo­nėms“, – ra­ šo sa­vo laiš­ke „Kau­no die­nai“ po­ nia Ge­nė. „Tik sa­vo ak­ty­via veik­la ki­nas ga­lės nor­ma­liai dirb­ti ir su­da­ry­ ti są­ly­gas kiek­vie­nam atė­ju­sia­jam pa­si­žiū­rė­ti sa­vo mėgs­ta­mo fil­mo. Tai ir yra svar­biau­sias ki­no tiks­ las“, – įsi­ti­ki­nu­si skai­ty­to­ja.

„„Konstatuota: kinas šią vasarą „Ro­mu­voje“ mirė. 

Artūro Morozovo nuo­tr.

Už­dir­ba la­bai ma­žai

Praė­ju­sį mė­ne­sį Kau­no mies­to ta­ ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­ty­da­ma „Ro­ mu­vos“ ki­no teat­ro ata­skai­tą, jo di­rek­to­rė Vio­le­ta Dir­ži­naus­kie­nė mies­to po­li­ti­kams ne­su­ge­bė­jo pa­ reng­ti net pri­sta­ty­mo skaid­rių – esą ki­no teat­ras „tam ne­pa­jė­gus“. Pak­laus­ta, tai kaip­gi pa­ruo­šė ata­skai­tos len­te­les, di­rek­to­rė at­ sa­kė, kad tam pa­nau­do­jo as­me­ni­nį kom­piu­te­rį. Po šio at­sa­ky­mo po­ li­ti­kai vie­šai sua­be­jo­jo di­rek­to­rės kom­piu­te­ri­niu raš­tin­gu­mu, ta­čiau V.Dir­ži­naus­kie­nė tai nei­gė. Di­rek­to­rė pri­pa­ži­no, kad praė­ ju­siais veik­los me­tais ki­no teat­ras pa­ty­rė di­de­lių nuo­sto­lių. Iš sa­vo veik­los te­su­ge­bė­jęs už­dirb­ti kiek dau­giau nei 14 tūkst. li­tų, teat­ras iš­lei­do dau­giau nei 135 tūkst. li­tų. Iš jų 79 tūkst. li­tų bu­vo iš­leis­ti re­ mon­tui. Pa­sak di­rek­to­rės, pa­sta­tas bu­vo kri­ti­nės būk­lės ir re­mon­tas bu­vo bū­ti­nas. Per­nai ki­no teat­ro gry­na­ sis nuo­sto­lis su­da­rė 125 tūkst. li­tų.

Da­bar „Ro­mu­vo­je“ dar­buo­ja­si pen­ki nuo­la­ti­niai ir vie­nas pa­kai­ ti­nis dar­buo­to­jas. Šiuo me­tu ato­sto­gau­jan­ti di­rek­ to­rė V.Dir­ži­naus­kie­nė, pa­klaus­ ta, kaip se­ka­si „Ro­mu­vai“ va­sa­rą, at­sa­kė, kad „sun­kiai kaip ir vi­ siems“. Ro­ži­niai pla­nai


5

penktadienis, rugpjĹŤÄ?io 10, 2012

lietuva

Po meť­kiu­kĹł de­san­to â&#x20AC;&#x201C; at­vi­ri A.Lu­ka­ťen­kos gra­si­ni­mai Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­ťen­ka pa­reiť­kÄ&#x2014; iĹĄ Lie­tu­vos lau­kiÄ&#x2026;s at­sa­ky­mĹł dÄ&#x2014;l ĹĄve­dĹł â&#x20AC;&#x17E;pliu­ťi­niĹł meť­kiu­kĹł ak­ci­josâ&#x20AC;&#x153; ir pa­gra­si­no, kad â&#x20AC;&#x17E;Lie­tu­vai dÄ&#x2014;l to ma­Şa ne­pa­si­ro­dysâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Lie­tu­vai ma­Şa ne­pa­si­ro­dysâ&#x20AC;&#x153;

Â&#x201E;Â&#x201E;Pyk­tis: A.Lu­ka­ťen­ka uŞ­si­puo­

lÄ&#x2014; Lie­tu­vÄ&#x2026;, kad ĹĄi pri­si­dÄ&#x2014;­jo or­ga­ ni­zuo­jant ak­ci­jÄ&#x2026;, ku­ria siek­ta at­ kreip­ti dÄ&#x2014;­me­sÄŻ ÄŻ Ĺžmo­gaus tei­siĹł pa­Şei­di­mus Bal­ta­ru­si­jo­je. 

R

â&#x20AC;&#x17E;Scan­pixâ&#x20AC;&#x153; nuo­tr.

â&#x20AC;&#x17E;(Ĺ i te­ma) rei­ka­lau­ja at­sa­ky­mo pa­ gal tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus iĹĄ Ĺ ve­ di­jos ir Lie­tu­vos, tuo mes ĹĄian­dien ir uŞ­sii­ma­meâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; va­kar A.Lu­ka­ťen­ kos Ĺžo­dĹžius ci­ta­vo Ru­si­jos nau­jie­nĹł agen­tō­ra â&#x20AC;&#x17E;In­ter­faxâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;Jei­gu tĹł at­sa­ky­mĹł pa­gal tarp­ tau­ti­nes nor­mas ne­bus, mes ra­si­me adek­va­tĹł at­sa­ky­mÄ&#x2026; ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;pliu­ťi­nius rei­ka­lusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­reiť­kÄ&#x2014; Bal­ta­ru­si­jos va­do­vas. â&#x20AC;&#x17E;Ir Lie­tu­vo­je te­gu ne­tu­pi kaip pe­ly­tÄ&#x2014;s po ĹĄluo­ta. Jie mums tu­ ri at­sa­ky­ti, ko­dÄ&#x2014;l su­tei­kÄ&#x2014; sa­vo te­ ri­to­ri­jÄ&#x2026; sie­nai pa­Şeis­ti, â&#x20AC;&#x201C; pa­brÄ&#x2014;­ ĹžÄ&#x2014; A.Lu­ka­ťen­ka. â&#x20AC;&#x201C; Kam, kam, o jau Lie­tu­vai dÄ&#x2014;l to ma­Şa ne­pa­si­ro­ dys.â&#x20AC;&#x153; Kal­bÄ&#x2014;­da­mas apie â&#x20AC;&#x17E;pliu­ťi­nio de­san­toâ&#x20AC;&#x153; or­ga­ni­za­to­rius A.Lu­ka­ ĹĄen­ka sa­kÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Te­gu mel­dĹžia­si Die­ vui, kad mō­sĹł ra­mĹŤs Ĺžmo­nÄ&#x2014;s pa­ si­gai­lÄ&#x2014;­jo ĹĄiĹł skrai­dō­nĹł.â&#x20AC;&#x153; Su­lauk­ta pa­gal­bos pra­ťy­mo

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nÄ&#x2014; pro­ku­ra­tō­ra va­kar ga­vo Bal­ta­ru­si­jos pra­ťy­mÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l tei­si­nÄ&#x2014;s pa­gal­bos ti­riant ga­li­ mÄ&#x2026; vals­ty­bi­nÄ&#x2014;s sie­nos pa­Şei­di­mÄ&#x2026;.

Bal­ta­ru­si­jos ofi­cia­lio­sios Ĺži­ny­bos tre­Ä?ia­die­nÄŻ pra­ne­ťÄ&#x2014;, jog krei­pÄ&#x2014;­si ÄŻ Lie­tu­vÄ&#x2026; ir Ĺ ve­di­jÄ&#x2026;, pra­ťy­da­mos su­ teik­ti tei­si­nÄ&#x2122; pa­gal­bÄ&#x2026; ti­riant ga­li­mÄ&#x2026; vals­ty­bi­nÄ&#x2014;s sie­nos pa­Şei­di­mÄ&#x2026;. Anot Bal­ta­ru­si­jos KGB in­for­ma­ ci­jos ir vie­ťų­jĹł ry­ťiĹł cent­ro va­do­ vo Alek­sand­ro An­to­no­vi­Ä?iaus, to­kÄŻ krei­pi­mÄ&#x2026;­si Lie­tu­vai ir Ĺ ve­di­jai iť­ siun­tÄ&#x2014; Bal­ta­ru­si­jos ge­ne­ra­li­nÄ&#x2014; pro­ ku­ra­tō­ra. Pa­Şei­dÄ&#x2014; ar ne?

Lie­tu­vos uŞ­sie­nio rei­ka­lĹł mi­nis­te­ ri­ja va­kar tei­gÄ&#x2014; A.Lu­ka­ťen­kos pa­ reiť­ki­mo ne­ko­men­tuo­jan­ti. Krať­to ap­sau­gos mi­nist­rÄ&#x2014; Ra­ sa Juk­ne­vi­Ä?ie­nÄ&#x2014; pa­reiť­kÄ&#x2014;, kad Lie­ tu­va ne­tu­ri jo­kiĹł duo­me­nĹł apie in­ci­den­tÄ&#x2026;, su­si­ju­sÄŻ su â&#x20AC;&#x17E;pliu­ťi­niĹł meť­kiu­kĹłâ&#x20AC;&#x153; is­to­ri­ja Bal­ta­ru­si­jo­je, o Mins­ko tei­si­nÄ&#x2014;s pa­gal­bos pra­ťy­mas bō­tĹł svars­to­mas pa­gal ga­lio­jan­Ä?ius ÄŻsta­ty­mus. Ofi­cia­lio­je Krať­to ap­sau­gos mi­ nis­te­ri­jos (KAM) va­kar pa­teik­to­ je po­zi­ci­jo­je tei­gia­ma, kad Ka­ri­nÄ&#x2014;s oro pa­jÄ&#x2014;­gos (KOP) ne­fik­sa­vo dvie­jĹł ĹĄve­dĹł pi­lo­tuo­ja­mo ci­vi­li­nio lÄ&#x2014;k­tu­

vo ne­tei­sÄ&#x2014;­to skry­dĹžio ÄŻ Bal­ta­ru­si­jÄ&#x2026;. KAM pa­skel­bÄ&#x2014;, kad ĹĄve­dĹł lÄ&#x2014;k­tu­vas Lie­tu­vo­je skrai­dÄ&#x2014; tei­sÄ&#x2014;­tai. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ve­di­jos lÄ&#x2014;k­tu­vas bu­vo tei­sÄ&#x2014;­ tai Lie­tu­vos oro erd­vÄ&#x2014;­je. Jis at­skri­ do ÄŻ Lie­tu­vÄ&#x2026; iĹĄ va­ka­ro mi­ni­miems ÄŻvy­kiams su pa­teik­tu ir pa­tvir­tin­tu skry­dĹžio pla­nu iĹĄ ES ĹĄa­lies. Lie­pos 4 d. KOP nie­kaip ne­fik­sa­vo Lietuvosâ&#x20AC;&#x201C; Baltarusijos sie­nos kir­ti­mo at­ve­jo, to­dÄ&#x2014;l po din­gi­mo vÄ&#x2014;­liau at­si­ra­dÄ&#x2122;s Ĺ ve­di­jos lÄ&#x2014;k­tu­vo pÄ&#x2014;d­sa­kas ra­da­ro ek­ra­ne bu­vo trak­tuo­ja­mas kaip tei­ sÄ&#x2014;­tas jo bu­vi­mas Lie­tu­vos oro erd­ vÄ&#x2014;­jeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tei­gia­ma agen­tō­rai BNS at­ siĹłs­ta­me mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­me. Kiek ki­taip kal­ba Ci­vi­li­nÄ&#x2014;s avia­ ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Ĺ ums­kas. Dar ne­pas­kel­bus KAM po­zi­ci­jos, BNS jis sa­kÄ&#x2014;, kad svars­to­ma pra­ dÄ&#x2014;­ti ad­mi­nist­ra­ci­nÄ&#x2122; by­lÄ&#x2026; Ĺ ve­di­jos pi­lo­tĹł at­Şvil­giu. â&#x20AC;&#x17E;Jie yra iden­ti­fi­kuo­ti, jĹł pri­si­pa­ Ĺži­ni­mais Ĺži­niask­lai­do­je. For­ma­liai mes tÄ&#x2026; by­los kÄ&#x2014;­li­mo klau­si­mÄ&#x2026; da­ bar svars­to­me. Teo­riť­kai ÄŻma­no­ ma, pra­ktiť­kai, ma­nau, kad to­kia by­la pa­si­baig­tĹł be re­zul­ta­tĹł. Or­ga­

In­ci­den­to iť­ta­kos Lie­pos 4 d. iĹĄ Lie­tu­vos ÄŻ Bal­ta­r u­si­ jÄ&#x2026; ne­d i­de­l iu lÄ&#x2014;k­t u­v u ÄŻskri­dÄ&#x2122; ĹĄve­ dĹł ak­t y­v is­tai iť­mÄ&#x2014;­tÄ&#x2014; ten tĹŤks­tan­ tÄŻ meť­k iu­k Ĺł su ma­Ş y­Ä?iais pa­ra­ťiu­ tais, prie ku­riĹł bu­vo pri­tvir­tin­ti rať­ te­liai, agi­tuo­jan­tys uĹž kal­bos lais­vÄ&#x2122; ir Ĺžmo­gaus tei­ses.

GrÄ&#x2014;s­min­gi laiť­kai Lie­t u­vos pre­z i­den­t ō­ra ir Sei­mas bei Es­t i­jos par­la­men­tas va­kar pa­ tvir­t i­no su­lau­kÄ&#x2122; gra­si­na­mo po­bō­ dĹžio elekt­ro­ni­niĹł laiť­k Ĺł. Pre­z i­den­tÄ&#x2014;s spau­dos tar­ny­ba pa­ tvir­t i­no, kad gra­s i­n a­mo ir ÄŻĹžei­ dĹžia­mo tu­ri­nio laiť­kai su nuo­trau­ ko­m is gau­t i iĹĄ elekt­ro­n i­n io pa­ťto ukrainee@mail.ua. Jie pre­zi­den­tō­ rÄ&#x2026; pa­sie­kÄ&#x2014; praÄ&#x2014;­ju­siÄ&#x2026; ir ĹĄiÄ&#x2026; sa­vai­tÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Ateis lai­kas ir mes im­si­mÄ&#x2014;s jō­sĹł uĹž sla­v Ĺł tau­t Ĺł â&#x20AC;&#x201C; ru­sĹł, uk­rai­n ie­Ä?iĹł ir bal­ta­r u­siĹł â&#x20AC;&#x201C; ÄŻĹžei­d i­mÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ra­ťo­ma vie­na­me iĹĄ Bal­ti­jos ĹĄa­liĹł pi­lie­Ä?iams gra­si­nan­Ä?iĹł laiť­k Ĺł, iliust­r uo­t Ĺł eg­ ze­ku­ci­jĹł nuo­trau­ko­mis.

ni­zuo­jant ad­mi­nist­ra­ci­nÄ&#x2122; by­lÄ&#x2026;, tu­ ri­me iť­si­kvies­ti pas mus, jie tu­ri at­ vyk­ti, pa­ra­ťy­ti paaiť­ki­ni­mus, mes tu­ri­me su­ra­ťy­ti pro­to­ko­lÄ&#x2026;, jie tu­ri jÄŻ pa­si­ra­ťy­ti, pa­tvir­tin­ti, kad su­tin­ka. Nus­ta­ty­ti pu­sÄ&#x2014;s me­tĹł ter­mi­nai. AĹĄ la­bai stip­riai abe­jo­ju, ar jie at­vyk­ tĹł. Praei­tĹł pu­sÄ&#x2014; me­tĹł ir tek­tĹł by­lÄ&#x2026; nu­trauk­ti. Bet svars­to­me, gal ir ini­ ci­juo­si­me pa­si­ta­rÄ&#x2122; su tei­si­nin­kaisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; A.Ĺ ums­kas. KD, BNS inf.

DaugiabuÄ?iĹł atnaujinimo (modernizavimo) programa

Socialiai remtiniems daugiabuÄ?iĹł renovacija nekainuoja nÄ&#x2014; cento Lina JauniĹĄkÄ&#x2014; Vis daugiau gyventojĹł, turinÄ?iĹł teisÄ&#x2122; ÄŻ kompensacijÄ&#x2026; uĹž ĹĄildymÄ&#x2026;, naudojasi valstybÄ&#x2014;s lengvata daugiabuÄ?iĹł namĹł renovacijai. Ĺ i lengvata yra didelÄ&#x2014; pagalba daugiabuÄ?iĹł namĹł gyventojams, norintiems renovuoti savo namÄ&#x2026;, taÄ?iau neiĹĄgalintiems to padaryti savo lÄ&#x2014;ĹĄomis.

Nors vienas kitas besiprieĹĄinantis gyventojas, anot jo, pasitaiko kiekviename daugiabutyje. Daugiau nei 100 daugiabuÄ?iĹł namĹł MolÄ&#x2014;tuose administruojanÄ?ios bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;MolÄ&#x2014;tĹł ĹĄvaraâ&#x20AC;&#x153; atstovo teigimu, ĹĄiuo metu atnaujinimo projektai vykdomi trijuose namuose. Juose maĹždaug treÄ?dalis butĹł priklauso asmenims, turintiems teisÄ&#x2122; ÄŻ kompensacijas uĹž ĹĄildymÄ&#x2026;.

ÄŽvertina visus pranaĹĄumus

Netekus darbo ar dÄ&#x2014;l kitĹł prieĹžasÄ?iĹł suprastÄ&#x2014;jus ďŹ nansinÄ&#x2014;ms galimybÄ&#x2014;ms, bĹŤsto paskolos grÄ&#x2026;Ĺžinimo naĹĄtÄ&#x2026; perima valstybÄ&#x2014;. Jeigu pensininkai, vieniĹĄi asmenys ar nepasiturinÄ?ios ĹĄeimos oďŹ cialiai turi teisÄ&#x2122; ÄŻ kompensacijÄ&#x2026; uĹž ĹĄildymÄ&#x2026;, valstybÄ&#x2014; kompensuoja visas daugiabuÄ?io namo atnaujinimo iĹĄlaidas tol, kol jiems priklauso teisÄ&#x2014; ÄŻ bĹŤsto ĹĄildymo iĹĄlaidĹł kompensacijÄ&#x2026;. LengvatĹł kritikai teigia, kad kai asmenys gauna kompensacijas uĹž ĹĄildymÄ&#x2026;, jĹł suinteresuotumas daugiabuÄ?io namo atnaujinimu dingsta. TaÄ?iau uĹždarosios akcinÄ&#x2014;s bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;MolÄ&#x2014;tĹł ĹĄvaraâ&#x20AC;&#x153; vadybininkas daugiabuÄ?iĹł namĹł modernizavimui Mindaugas Ä&#x152;irba patikino, kad apsisprendimas palaikyti arba atmesti daugiabuÄ?io namo atnaujinimo programÄ&#x2026; nepriklauso nuo to, ar gyventojas turi teisÄ&#x2122; ÄŻ kompensacijÄ&#x2026; uĹž ĹĄildymÄ&#x2026;.

ValstybÄ&#x2014; kompensuoja visas daugiabuÄ?io namo atnaujinimo iĹĄlaidas tol, kol asmeniui priklauso teisÄ&#x2014; ÄŻ bĹŤsto ĹĄildymo iĹĄlaidĹł kompensacijÄ&#x2026;.

TreÄ?dalis â&#x20AC;&#x201C; socialiai remtiniems

Paskolas lengvatinÄ&#x2014;mis sÄ&#x2026;lygomis DaugiabuÄ?iĹł namĹł atnaujinimo (modernizavimo) programai pagal JESSICA ďŹ nansavimo modelÄŻ teikia trys bankai â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Swedbankâ&#x20AC;&#x153;, SEB ir Ĺ iauliĹł bankas. Banko â&#x20AC;&#x17E;Swedbankâ&#x20AC;&#x153; Skolinimo smulkiam verslui skyriaus vadovÄ&#x2014;s Editos RimokaitytÄ&#x2014;s teigimu, asmenĹł, uĹž kuriuos valsty-

bÄ&#x2014; moka kreditÄ&#x2026; ir palĹŤkanas, skaiÄ?ius atskiruose daugiabuÄ?iuose namuose gali sudaryti net 75 proc. â&#x20AC;&#x17E;Pagal nustatytas procedĹŤras asmuo privalo kreiptis ÄŻ savivaldybÄ&#x2122;, kurios teritorijoje yra deklaravÄ&#x2122;s savo gyvenamÄ&#x2026;jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;. Pateikiant praĹĄymÄ&#x2026; pirmÄ&#x2026; kartÄ&#x2026;, prieĹĄ tai reikÄ&#x2014;tĹł kreiptis ÄŻ daugiabuÄ?io namo valdytojÄ&#x2026; ir gauti dokumentus, patvirtinanÄ?ius, kad asmuo dalyvauja daugiabuÄ?iĹł namĹł atnaujinimo programoje. SavivaldybÄ&#x2014; ÄŻvertinusi ÄŻsipareigoja nepasiturinÄ?iam asmeniui iĹĄduoti PaĹžymÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l teisÄ&#x2014;s ÄŻ kredito ir palĹŤkanĹł apmokÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;. Ĺ ia paĹžymÄ&#x2026; asmuo turi pristatyti namo valdytojuiâ&#x20AC;&#x153;, pasakojo E.RimokaitytÄ&#x2014;. Atnaujinamo daugiabuÄ?io namo valdytojas, gavÄ&#x2122;s paĹžymÄ&#x2026;, kreipiasi ÄŻ bankÄ&#x2026; ir pristato iĹĄ savivaldybÄ&#x2014;s bei nepasiturinÄ?io asmens gautus dokumentus. Jo kreditÄ&#x2026; ir palĹŤkanas uĹž daugiabuÄ?io namo renovacijÄ&#x2026; apmoka savivaldybÄ&#x2014;. Investicija ÄŻ ateitÄŻ

M.Ä&#x152;irba teigÄ&#x2014;, kad visuomet susitikimuose su daugiabuÄ?iĹł namĹł butĹł gyventojais paaiĹĄkina esamÄ&#x2026; lengvatĹł gavimo tvarkÄ&#x2026;. TaÄ?iau ĹžmonÄ&#x2014;ms daĹžniausiai reikia papildomai priminti, kad ĹĄie savivaldybÄ&#x2014;je pasitikrintĹł, ar jiems priklauso kompensacija uĹž ĹĄildymÄ&#x2026;, ir pristatytĹł paĹžymas dÄ&#x2014;l teisÄ&#x2014;s ÄŻ kredito ir palĹŤkanĹł apmo-

ď ŽGraĹžu: Na[NbWV[aN`QNbTVNObaV`Cf b\[ĂşTNacĂ&#x203A;WR:\YĂ&#x203A;ab\`R 

kÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; administratoriui. NorÄ&#x2014;dami, kad valstybÄ&#x2014; kompensuotĹł visas iĹĄlaidas uĹž daugiabuÄ?io namo atnaujinimo paskolÄ&#x2026; bei palĹŤkanas, darbingo amĹžiaus gyventojai turi kas tris mÄ&#x2014;nesius, o pensininkai â&#x20AC;&#x201C; kas ĹĄeĹĄis mÄ&#x2014;nesius pateikti paĹžymÄ&#x2026;, ÄŻrodanÄ?iÄ&#x2026; teisÄ&#x2122; ÄŻ kompensacijÄ&#x2026; uĹž ĹĄildymÄ&#x2026;. Jeigu ĹĄeima mokÄ&#x2014;jo paskolÄ&#x2026; uĹž daugiabuÄ?io namo atnaujinimÄ&#x2026;, vienam iĹĄ jos nariĹł netekus darbo ir ÄŻgijus teisÄ&#x2122; ÄŻ kompensacijÄ&#x2026; uĹž ĹĄildymÄ&#x2026;, paskola ir palĹŤkanos bus mokamos valstybÄ&#x2014;s lÄ&#x2014;ĹĄomis. Ir atvirkĹĄÄ?iai â&#x20AC;&#x201C; susiradus darbÄ&#x2026; ir ĹĄeimos pajamoms virĹĄijus nustatytas normas, paskolÄ&#x2026; ĹĄeima turÄ&#x2014;s mokÄ&#x2014;ti savo lÄ&#x2014;ĹĄomis.

/B=.N_PUfc\[b\a_

SkaiÄ?iai ď Ž Atnaujinta Lietuvoje â&#x20AC;&#x201C; 461. ď Ž Ĺ iuo metu ruoĹĄia investicijĹł pla-

nus â&#x20AC;&#x201C; 258. ď Ž Perka techninius projektus â&#x20AC;&#x201C; 114. ď Ž Vykdo rangos konkursus â&#x20AC;&#x201C; 108. ď Ž Atlieka rangos darbus â&#x20AC;&#x201C; 58.

Informacija Daugiau informacijos apie DaugiabuÄ?iĹł namĹł atnaujinimo (modernizavimo) programÄ&#x2026; (JESSICA) â&#x20AC;&#x201C; www.atnaujinkbusta.lt ir nemokama telefono linija 8 800 200 12.


6

penktadienis, rugpjūčio 10, 2012

nuomonės

Kodėl ne­pri­si­me­namas romų ho­lo­kaus­tas?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

A

Prieš įsta­tymą (ne) vi­si lygūs Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

K

aip Lie­tu­vos įsta­ty­mai pa­žeid­ž ia­m i dėl neva gerų darbų? Ogi štai kaip. Pa­kalbė­si­me apie vieną tokį liūd­ nai pa­garsė­jusį in­ci­dentą, dėl ku­ rio Briu­se­ly­je vėl kal­ba­ma apie dip­lo­matų iš Mins­ko at­šau­kimą. Da­lis už Lie­tu­vos oro erdvę at­sa­ kingų pa­reigūnų tvir­ti­na, kad bir­ že­lio 4 d. bu­vo už­fik­suo­tas oro er­ dvės tai­syk­l ių pa­žei­d i­mas Lie­ tu­vos oro erdvė­je. Tuo pat me­tu švedų ži­niask­lai­do­je pa­si­rodė in­ for­ma­ci­ja, kad iš Lie­tu­vos į Bal­ta­ ru­siją įskri­do ne­di­de­lis lėktu­vas, nu­ke­l ia­vo iki Mins­ko ir ne­to­l i jo išmėtė apie tūkstantį pliu­ši­n ių meš­k iukų, ku­r iais reiš­kia­ma pa­ ra­ma ko­vai už žod­žio laisvę.

Kodėl pa­reigū­nai pa­ tei­kia vi­suo­me­nei skir­ tingą in­for­ma­ciją apie mįslingą in­ci­dentą? Ci­vi­l inės avia­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­ jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­ vy­das Šums­kas va­kar sakė: „In­ter­ ne­te pa­skelb­to­se nuo­trau­ko­se pi­ lo­tai yra už­sidėję meš­kiukų kau­ kes ir nu­si­fo­tog­ra­favę prie lėktu­ vo. Jo re­gist­ra­ci­jos ženk­lai su­tam­ pa su tuo lėktu­vu, ku­ris bu­vo Po­ ciūnų ae­rod­ro­me. Todėl, ma­no gal­va, faktų vi­su­ma leid­žia da­ry­ti prie­laidą, kad toks skry­dis bu­vo, ir jis bu­vo iš Po­ciūnų ae­rod­ro­mo.“ Ta­čiau štai ką va­kar pa­reiškė Lie­ tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­n istrė: „Lie­tu­vos oro erdvė tik­rai ne­bu­ vo pa­žeis­ta. Lie­tu­vo­je nuo­lat bū­ na įvai­r ių pri­va­č ių ma­žes­n ių lėktuvė­lių. Jų bu­vo ir tuo­met, ta­ čiau jo­kių pa­žei­dimų fik­suo­ta ne­ bu­vo... Lie­tu­va ne­tu­ri jo­k ių duo­ menų apie kokį nors in­ci­dentą.“ Ji pri­dūrė: „Be­lie­ka tik so­li­da­ri­zuo­ tis su Šve­di­ja.“ Čia norėtų­si mi­nistrės pa­klaus­ti, ar ga­li­mas Bal­ta­ru­si­jos sie­nos pa­ žei­di­mas, jos nuo­mo­ne, ati­t in­ka ge­ros kai­my­nystės prin­ci­pus?

Įdomūs šio­je is­to­r i­jo­je du klau­ si­mai: pir­ma, kodėl Lie­tu­vos pa­ reigū­n ai vi­s uo­me­nei pa­tei­k ia skir­tingą in­for­ma­ciją apie mįslin­ gą in­ci­dentą? Ant­ra – kas ir kam su­teikė teisę Lie­tuvą, jos te­r i­to­ riją ir oro erdvę nau­do­ti kaip plac­ darmą pa­na­šioms ak­ci­joms? Apie san­ty­kių su Bal­ta­ru­si­ja komp­ li­ka­vimą šiuo at­ve­ju jau net ne­ ver­ta kalbė­ti. Jei mes dar ma­no­ me, kad su kai­my­nais su­gy­ven­si­ me, po to­kių „ak­cijų“ tie pa­tys kai­ my­nai vei­kiau­siai il­gai svars­tys, ar su mu­mis įma­no­ma apie ką nors konst­ruk­ty­vaus kalbė­ti... Vis­gi kal­ba­ma apie ga­limą šiurkš­ tų Lie­tu­vos įsta­tymų pa­žei­dimą. Pir­ma, Lie­t u­vos pa­reigūnų, at­ sa­kingų už mūsų oro erdvės ap­ saugą, ne­su­si­kalbė­ji­mas leid­ž ia spėti, kad Lie­tu­vos sie­na galbūt bu­vo pa­žeis­ta, o da­bar ban­do­ma glais­ty­ti skan­dalą. Ant­ra, jaut­ri Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­ sių pa­reigūnų reak­ci­ja į in­ci­dentą ir­gi leid­žia ma­ny­ti, kad va­di­na­ma­ sis meš­kiukų de­san­tas pa­siekė ša­ lies te­ri­to­riją ir nėra mi­tas. Tre­čia, pa­tys šve­dai net ne­si­var­ gi­no slėpti, kad iš Lie­tu­vo­je esan­ čio Po­ciūnų ae­rod­ro­mo jų tau­tie­ čiai pa­ki­lo į Bal­ta­ru­siją ir ten mė­ tė meš­kiu­kus. Ei­ki­me prie tam tikrų šios is­to­ri­ jos iš­vadų. Meš­k iukų ak­ci­ja pui­k iai pa­rodė (kas, re­g is, ir pa­čia­me Mins­ke ži­ no­ma), kad Lie­t u­vo­je įpras­ta po­ li­t iš­k ai mo­t y­va­v us pa­ž ei­d inė­ ti ne­p o­l i­t i­n ius (na­c io­n a­l i­n ius) įsta­t y­mus. Lo­g iš­kai mąstant, jei ne­teisėtą Lie­tu­vos sie­nos kir­timą įvar­dy­si­ me kaip tariamai gerą darbą de­ mok­ra­ti­jos la­bui, galbūt Lie­tu­vos pi­lie­čiai, įsi­giję lėktu­vus (ge­riau­ sia, re­gist­ruo­tus ko­kio­je nors Šiau­ rės ša­ly­je), nie­kie­no ne­baud­žia­mi galės kirs­ti mūsų sieną? Aki­vaiz­dus sie­nos pa­žei­d imą fik­sa­v u­sių Lie­t u­vos oro erdvės kont­rolės spe­cia­listų ir ka­te­go­riš­ kos mi­nistrės (kad nie­ko ne­bu­vo) po­zi­ci­jos ne­su­de­ri­ni­mas ne­ke­lia jo­k io pa­si­t ikė­ji­mo ir tik su­stip­r i­ na ver­siją, kad kai ku­riems veikė­ jams Lie­tu­vos įsta­tymų dėl neva kil­naus tiks­lo ne­būti­na lai­ky­tis. Ga­liau­siai „so­li­da­ri­zuo­tis“ su ša­li­ mi, ku­rios pi­lie­čiai (net, mūsų po­ li­tikų aki­mis žiū­rint, dirb­da­mi ta­ riamai ge­r us dar­bus) galbūt pa­ žeidė Lie­t u­vos sieną, – ne­pa­gar­ ba sa­vo vals­t y­bei.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojas: Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Minė­ji­me ne­da­ly­va­ vo nė vie­ nas Sei­ mo na­ rys, ne­bu­ vo nė vie­ nos te­le­ vi­zi­jos ka­ me­ros, nė vie­no ra­di­ jo mik­ro­ fo­no.

„„Nuos­kau­da: J.Ty­či­na pri­minė, kad ne­įvyk­dy­tas pa­ža­

das įam­žin­ti Lie­tu­vos romų ho­lo­kaus­to at­mi­nimą me­ mo­ria­linė­je len­to­je. Jo­no Čes­na­vi­čiaus nuo­tr.

at­ku­riant is­to­rinį tei­sin­gumą romų at­žvil­giu. Vil­niaus Sąjūdžio at­sto­vas Jo­nas Čes­na­vi­čius su­pa­žin­di­no su šios or­ ga­ni­za­ci­jos pa­stan­go­mis įam­žin­ ti ir pa­gerb­ti na­cio­nal­so­cia­lis­tinės Vo­kie­ti­jos vyk­dy­to Lie­tu­vos romų ho­lo­kaus­to aukų at­mi­nimą. Bu­vo priim­ta re­zo­liu­ci­ja, ku­ria kreip­ta­si į Lie­tu­vos Pre­zi­dentę, Sei­mo pir­mi­ ninkę, prem­jerą, Seimą ir ži­niask­ laidą ir rei­ka­lau­ta, kad būtų ofi­cia­ liai pri­pa­žin­tas Vo­kie­ti­jos oku­pa­ci­jos me­tais Lie­tu­vo­je vyk­dy­tas romų ho­ lo­kaus­tas, kad bu­vu­sios romų nai­ki­ ni­mo vie­tos būtų pa­žymė­tos me­mo­ ria­linė­mis len­to­mis. Pri­minęs, kad pa­laips­niui įam­ži­ na­mas žydų ho­lo­kaus­to, Lie­tu­vos so­vie­ti­nio ge­no­ci­do aukų at­mi­ni­mas, kalbė­to­jas ap­gai­les­ta­vo, kad taip pa­ vėluo­tai pra­de­da­ma domė­tis tra­giš­ ka romų is­to­ri­ja. Ma­tant skaus­mingą mūsų tėvy­ nai­nių romų norą, kad ir jų au­kos bū­ tų pri­si­min­tos, kad būtų puo­selė­ja­ma jų is­to­ri­ja, ug­do­mas tau­ti­nis oru­mas, bu­vo gėda dėl Lie­tu­vos va­dovų ne­ no­ro pri­pa­žin­ti na­cių vyk­dytą čigo­ nų/romų nai­ki­nimą. J.Ty­či­na Sei­mo pir­mi­nin­kei ir val­dan­čio­sios koa­li­ ci­jos frak­ci­joms prie­š be­veik dve­ jus me­tus yra įteikęs krei­pimą­si, kad būtų pri­pa­žin­tas romų ho­lo­kaus­tas. Pri­si­min­ti tra­giškąją datą rugsė­jo 2 d. at­ėjo tik romų bi­čiu­lių būre­lis. Pa­ne­rių mu­zie­ju­je ka­bo Tre­čio­ jo rei­cho laikų do­ku­men­tas, ku­ria­ me ra­šo­ma, kad „Lie­tu­vo­je či­gonų ne­likę“. Do­ku­men­tas pa­skelb­tas 1942 m. lie­pos 13 d., ant­rai­siais na­ cio­nal­so­cia­lis­tinės Lie­tu­vos oku­ pa­ci­jos me­tais. Li­ko tik tie, ku­rie

galbūt at­si­tik­ti­nai iš­si­gelbė­jo, su­ gebėję pa­si­slėpti lie­tu­vių šei­mo­se, kaip, pvz., J.Ty­či­nos tėvas ir dėdė (vi­si ki­ti jo gi­minės bu­vo na­cių su­ šau­dy­ti). J.Ty­či­nos krei­pi­me­si taip pat mi­ni­mas Hein­ri­cho Himm­le­rio 1942 m. gruod­žio 16 d. pa­si­ra­šy­tas įsa­kas, ku­riuo bu­vo nu­ma­ty­ta vi­sus to me­to Tre­čio­jo rei­cho te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čius či­go­nus su­nai­kin­ti kaip ma­žumą. Ra­vensb­riu­ko kon­cent­ra­ci­jos la­ge­rio do­ku­men­tuo­se už­fik­suo­ta, kad 1944 m. va­sarą ten bu­vo ste­ri­li­zuo­tos vi­sos či­gonės ir abiejų ly­čių či­gonų vai­kai – nėra do­ku­men­to, ku­ris liu­dytų, jog ku­rio­je nors kon­cent­ra­ci­jos sto­vyk­lo­ je būtų šim­tu pro­centų ste­ri­li­zuo­ti ku­ rios nors ki­tos tau­tos ka­li­niai. Rugpjū­čio 2 d. minė­ji­me ne­da­ ly­va­vo nė vie­nas Sei­mo na­rys, ne­ bu­vo nė vie­nos te­le­vi­zi­jos ka­me­ros, nė vie­no ra­di­jo mik­ro­fo­no. O va­ka­ re LRT pa­rodė, kaip či­gonų ta­bo­re bu­vo nu­kirs­ti med­žiai, kad stebė­ ji­mo ka­me­ros galėtų ne­kliu­do­mai fik­suo­ti, kas vyks­ta ta­bo­re. Dėl LRT ne­si­stebė­čiau – ge­gužės pa­bai­go­ je Vil­niu­je prie pa­mink­lo so­vie­ti­ nio ge­no­ci­do au­koms bu­vo pri­si­ min­ta 1948 m. ge­gužę per „Ves­na“ tremtį į Si­birą išt­remtų dau­giau kaip 40 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­tojų, bet minė­ji­me taip pat ne­bu­vo nei ka­ merų, nei mik­ro­fonų. Apie romų ho­lo­kaus­to minė­ jimą tylė­jo ir in­ter­ne­tinė ži­niask­lai­ da. Užk­lau­sus per paieš­kos sis­temą „Goog­le“ apie ro­mus, bu­vo pa­ro­dy­ tos ant­raštės apie la­vo­nus ta­bo­re, apie kvai­šalų pre­kei­vius, suim­tus nar­ko­ tikų pla­tin­to­jus ir pan. Ire­na Tu­ma­vi­čiūtė

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

u­to­ri­te­tin­gi žydų ka­tast­ ro­fos ty­rinė­to­jai Hen­ry Friedlän­de­ris, Rau­lis Hil­ ber­gas, Nor­ma­nas Fin­kels­ tei­nas tei­gia, kad Eu­ro­pos či­gonų au­ kų skai­čius apy­tik­riai pro­por­cin­gas žydų aukų skai­čiui. Iš Vo­kie­ti­jos kon­cent­ra­ci­jos sto­vyklų la­biau­siai ži­no­mas Os­ven­ci­mo „či­ gonų la­ge­ris“. 1944 m. naktį iš rugpjū­ čio 2-osios į rugpjū­čio 3-iąją čia bu­ vo nu­žu­dy­ti pa­sku­ti­niai 2 900 či­gonų – vy­res­nio am­žiaus žmonės, li­go­niai, mo­te­rys ir vai­kai. 2009 m. bir­že­lio 29 d. Eu­ro­pos Ta­ry­bos nu­ta­ri­mu rugpjū­ čio 2-oji pa­skelb­ta Tarp­tau­ti­ne romų ho­lo­kaus­to aukų at­mi­ni­mo die­na. Saulėtą 2012 m. rugpjū­čio 2-osios die­nos po­pietę Lie­tu­vos či­gonų bend­ri­jos „Či­gonų lau­žas“ ir vie­šo­ sios įstai­gos Romų vi­suo­menės cent­ ras kvie­ti­mu prie Pa­ne­rių me­mo­ria­ lo ke­lios de­šim­tys Vil­niaus romų ir būre­lis jų bi­čiu­lių pa­gerbė Lie­tu­vos romų ho­lo­kaus­to aukų at­mi­nimą. Svet­la­na No­vo­pols­ka­ja, Romų vi­ suo­menės cent­ro di­rek­torė, pri­minė tra­gišką romų li­kimą Ant­ro­jo pa­sau­ li­nio ka­ro me­tais ir bai­siąją rugpjū­ čio datą, pa­brėžda­ma, jog jau penk­ti me­tai šią dieną į minė­jimą Pa­ne­riuo­ se sten­gia­ma­si at­vež­ti kuo dau­giau romų jau­ni­mo. Nuo­šird­žiai dėko­da­ma at­vy­ku­ sie­siems, ji ypač ap­si­džiaugė sve­ čiais – Kultū­ros mi­nis­te­ri­jos tau­ti­nių ma­žumų rei­kalų sky­riaus, JAV am­ba­ sa­dos ir JAV ka­riūnų at­sto­vais. Lie­tu­vos či­gonų bend­ri­jos „Či­gonų lau­žas“ pre­zi­den­tas Jo­si­fas Ty­či­na su di­de­liu jau­du­liu pa­svei­ki­no su­si­rin­ ku­siuo­sius, pa­linkė­jo vi­siems būti bud­riems. Šių ei­lu­čių au­to­rei, kaip lie­tu­vei, bu­vo tik­rai grau­du klau­sy­ti, kaip J.Ty­či­na ne­drąsiai kalbė­jo, pri­min­ da­mas, jog ne­įvyk­dy­tas Kultū­ros mi­nis­te­ri­jos at­stovų pa­ža­das įam­ žin­ti Lie­tu­vos romų ho­lo­kaus­to at­ mi­nimą me­mo­ria­linė­je len­to­je. Kultū­ros mi­nis­te­ri­jos tau­ti­nių ma­ žumų rei­kalų sky­riaus vy­riau­sio­ ji spe­cia­listė Gra­ži­na Sluš­ko – vie­ nin­telė Lie­tu­vos mi­nis­te­rijų at­stovė – sakė, kad ši die­na pri­me­na ne tik romų tau­tos au­kas, bet ir tai, kad ne­ tu­ri­me būti abe­jin­gi pa­si­tai­kan­tiems romų disk­ri­mi­na­ci­jos at­ve­jams, ap­ skri­tai ne­pa­kan­tu­mui. G.Sluš­ko, pri­si­pa­žin­da­ma, jog ji, dar ne taip se­niai sėdėju­si gim­na­zi­ jos suo­le, mo­kyk­lo­je nie­ko ne­bu­vo girdė­ju­si apie romų ho­lo­kaustą, ne­ ju­čio­mis metė sunkų ak­menį į mo­ kyk­li­nių va­dovė­lių au­to­rių daržą. Baig­da­ma vieš­nia pri­minė, jog mi­ nis­te­ri­ja su Romų vi­suo­menės cent­ ru pla­nuo­ja iš­leis­ti lanks­ti­nuką apie romų ho­lo­kaustą ir ti­ki­si, kad šis lanks­ti­nu­kas bus pir­ma­sis žings­nis

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktadienis, rugpjūčio 10, 2012

OMX Vilnius

–0,36 %

13,5

OMX Riga

+0,10 %

–0,20 %

Ma­žė­ja pre­ky­bos de­fi­ci­tas Lie­tu­vos eks­por­tas šių me­tų sausį–bir­ želį sie­kė 35,615 mlrd. li­tų, im­por­tas – 39,821 mlrd. li­tų, ar­ba ati­tin­ka­mai 7,3 pro­c. bei 4,6 pro­c. dau­giau nei per ati­ tin­ka­mą 2011-ųjų lai­ko­tar­pį. Lie­tu­vos už­sie­nio pre­ky­bos de­fi­ci­tas šie­met, pa­ ly­gin­ti su pir­mu 2011 m. pus­me­čiu, su­ ma­žė­jo 13,8 pro­c., iki 4,206 mlrd. li­ tų, kaip pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­ men­tas.

proc.

per me­tus vi­du­ti­niš­ kai Lie­tu­vo­je pa­bran­go cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­ma ši­lu­ma.

ekonomika

OMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3451 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3773 JAV do­le­ris 1 2,7932 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,8098 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9591 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4996 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7454 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8671 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8738

pokytis

+0,0628 % +0,6322 % +0,0645 % +0,4397 % –0,0242 % +0,5894 % +1,0584 % +0,8473 % –0,0070 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,97

4,66

2,37

„Va­koil“

4,94

4,60

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta93,76 dol. už 1 brl. 112,37 dol. už 1 brl.

Iš­lai­džiau­si – pra­di­nu­kų tė­ve­liai Par­duo­tu­vė­se jau pra­si­dė­jo nau­ji moks­ lo me­tai ir mo­ki­nių tė­vams ky­la gal­vos skaus­mas. Šie­met mo­kyk­li­nės pre­kės ne­ bran­go, bet šei­mų fi­nan­si­nė pa­dė­tis ne­ pa­ge­rė­jo. Lau­kia­ma dau­giau vien­kar­ti­nės pa­ra­mos mo­kyk­li­nėms pre­kėms įsi­gy­ti ga­vė­jų. Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

De­šim­ta­da­lis al­gos

Kaip ir kas­met, vos pra­si­dė­jus rug­ p­jū­čiui di­die­ji pre­ky­bos tink­lai jau pra­dė­jo pre­ky­bą mo­kyk­li­nė­mis pre­ kė­mis. Pre­ky­bi­nin­kai ge­rai ži­no, kiek mo­ki­nių tė­ve­liai pa­si­ren­gę iš­leis­ti pi­ni­gų vai­kams su­ruoš­ti į mo­kyk­lą, ir sten­gia­si, kad užė­ję į par­duo­tu­vę jie ras­tų vis­ką, ko rei­kia: nuo pieš­tu­ kų iki ra­šo­mų­jų sta­lų bei kom­piu­te­ rių. Pa­sak pre­ky­bos cent­rų at­sto­vų, bū­ti­niau­sių mo­kyk­li­nių reik­me­ nų krep­še­lis vi­du­ti­niš­kai sie­kia nuo 50 iki 100 li­tų ir dau­giau. Kaip sa­kė pre­ky­bos tink­lo „Ri­mi“ vie­šų­jų ry­šių va­do­vė Ra­min­ta Sta­nai­ty­tė-Čes­nu­ lie­nė, vis dėl­to iš­ruoš­ti vai­ką į mo­ kyk­lą kai­nuo­ja ge­ro­kai dau­giau. „Per­nai prieš rug­sė­jo 1-ąją at­ li­ko­me ty­ri­mą – šei­mos mo­kyk­li­ nėms pre­kėms pla­na­vo iš­leis­ti dau­ giau nei de­šim­ta­da­lį sa­vo mė­ne­sio pa­ja­mų. Vi­du­ti­niš­kai po 310 li­tų. Ne­ma­no­me, kad šių me­tų ten­den­ ci­jos kei­sis. Ta­čiau į tai grei­čiau­siai įei­na ir uni­for­ma, spor­ti­nė ap­ran­ ga. Dau­giau­sia daik­tų rei­kia pirk­ ti pir­mo­kui, ki­to­se kla­sė­se ga­li­ma iš­si­vers­ti ir neat­nau­ji­nus vi­so mo­ kyk­li­nio „gar­de­ro­bo“ bei „įran­kių“ rin­ki­nio“, – sa­kė ji. Pirmokams ne­gai­li

Mo­kyk­li­nis krep­še­lis, per­ka­mas pra­ di­nu­kui ir vy­res­niam mo­ki­niui, ski­ ria­si. „Vy­res­nių kla­sių moks­lei­vio pir­ki­nių krep­še­lis ga­li siek­ti nuo 50 li­tų. Api­pirk­da­mi pra­di­nu­kus tė­ve­ liai iš­lei­džia dau­giau, jų krep­še­lis pa­ pras­tai pra­si­de­da nuo 100 li­tų. Taip yra to­dėl, kad mo­ky­to­jų pa­tei­kia­ mas pra­di­nu­kams rei­kia­mų pre­kių są­ra­šas yra il­ges­nis, taip pat to­dėl, kad tė­ve­liai ne­re­tai pra­de­dan­tiems moks­lei­viams per­ka pa­čios aukš­ čiau­sios ko­ky­bės ga­mi­nius, pa­vyz­ džiui, kup­ri­nes itin tvir­to­mis nu­ ga­rė­lė­mis“, – sa­kė pre­ky­bos tink­lo „Iki“ Vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to va­do­vas Val­das Lo­pe­ta. Lei­dyk­los „Pres­vi­ka“, ren­gian­ čios ir lei­džian­čios mo­kyk­li­nes pra­ ty­bas, di­rek­to­rės Vio­le­tos Bi­lai­šy­tės pa­ste­bė­ji­mu, ak­ty­viau­siai per­ka­mi

pra­di­nių kla­sių pra­ty­bų są­siu­vi­niai. „Pra­ty­bos pra­di­nu­kams pra­de­da­ mos pirk­ti jau moks­lo me­tams pa­ si­bai­gus. Vi­sos vie­nam pra­di­nu­kui rei­kia­mos pra­ty­bos kai­nuo­ja apie 70 li­tų. O vy­res­nių kla­sių moks­lei­viai iš­lei­džia ma­žiau ir ap­skri­tai pra­ty­ bų są­siu­vi­nius per­ka ne taip ak­ty­ viai. Tarp vy­res­nių kla­sių yra la­bai pa­pli­tu­si pra­ty­bų ko­pi­ja­vi­mo pro­b­ le­ma“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vė.

Būtiniausių mokyklinių reikmenų krepšelis vidutiniškai siekia nuo 50 iki 100 litų ir daugiau. Kai­nos ne­si­kei­tė

„Iki“ pre­ky­bos tink­lo at­sto­vas V.Lo­pe­ta pra­si­ta­rė, jog šie­met dau­ gu­mą mo­kyk­li­nių pre­kių tie­kė­jai pa­bran­gi­no, ta­čiau esą pre­ky­bos tink­las pa­si­sten­gė, kad kai­nų ly­gis iš­lik­tų toks pat kaip per­nai. „Kas­ met ieš­ko­me ga­li­my­bių pir­kė­jams pa­teik­ti pre­kių ma­žes­ne kai­na, tu­ ri­me įvai­rių spe­cia­lių pa­siū­ly­mų, da­ro­me vis pa­trauk­les­nes ak­ci­jas“, – sa­kė jis. Bend­ro­vės „Ma­xi­ma LT“ at­sto­vės ry­šiams su vi­suo­me­ne Ol­gos Ma­ laš­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, mo­kyk­li­nių pre­kių kai­nos ne­pa­ki­to nuo praė­ju­ sių me­tų. „Esa­me ap­skai­čia­vę, kad vis­ką, ko rei­kia mo­ki­niui, mū­sų pre­ ky­bos tink­le ga­li­ma įsi­gy­ti už 60 li­ tų – tai bū­ti­nos kan­ce­lia­ri­nės pre­ kės ir kup­ri­nė. Nuo tė­vų ga­li­my­bių, po­rei­kių ar nuo to, į ku­rią kla­sę ei­na moks­lei­vis, pri­klau­so ir mo­kyk­li­nių pir­ki­nių krep­še­lis“, – sa­kė ji. E. par­duo­tu­vės „Pi­gu.lt“ va­do­vo Dai­niaus Liu­lio tei­gi­mu, ar­tė­jant moks­lo me­tams mo­kyk­li­nės pre­kės per­ka­mos la­bai ak­ty­viai. „Di­džiau­ sio pi­ko ti­ki­mės ant­ro­je rugp­jū­čio pu­sė­je, ta­čiau jau da­bar ma­to­me, kad mo­kyk­li­nių pre­kių par­da­vi­mas, pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, iš­ augs apie 30 pro­c.“, – sa­kė D.Liu­ lys. Skai­čiuo­ja­ma, kad mo­kyk­li­nių pre­kių in­ter­ne­tu ga­li­ma įsi­gy­ti iki 50 pro­c. pi­giau.

„„Iš­lai­dos: bran­giau­siai į mo­kyk­lą su­ruoš­ti kai­nuo­ja pir­mo­ką, o kuo mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai vy­res­ni, tuo

tė­vai jiems pa­ruoš­ti mo­kyk­lai ski­ria ma­žiau pi­ni­gų. 

Per­ka ke­lis kar­tus

Pre­ky­bi­nin­kai yra pa­ste­bė­ję, kad prieš rug­sė­jo 1-ąją dau­giau pi­ni­ gų mo­kyk­li­nėms pre­kėms iš­lei­ džia ma­žes­nių mies­tų ir mies­te­lių nei did­mies­čių gy­ven­to­jai. „Ma­žes­nių mies­tų šei­mos mo­ kyk­li­nėms pre­kėms dar prieš rug­ sė­jo 1-ąją ski­ria vi­du­ti­niš­kai po 350 li­tų, o did­mies­čiuo­se gy­ve­nan­ čios šei­mos ap­si­pirk­ti prieš nau­jus moks­lo me­tus vi­du­ti­niš­kai ski­ria ma­žiau pi­ni­gų – po 260 li­tų. Ti­ kė­ti­na, kad did­mies­čių gy­ven­to­ jai mo­kyk­li­nių pre­kių įsi­gy­ja ke­lis kar­tus per me­tus, o ma­žes­niuo­ se mies­tuo­se sten­gia­ma­si jau prieš moks­lo me­tų pra­džią pa­si­ruoš­ti vi­ siems me­tams“, – tei­gė R.Sta­nai­ ty­tė-Čes­nu­lie­nė. Pa­sak V.Lo­pe­tos, mo­kyk­li­nių pre­kių pir­ki­mas pa­pras­tai įsi­bė­gė­ ja rugp­jū­tį, kai dau­gu­ma vai­kų bei jų tė­ve­lių su­grįž­ta iš ato­sto­gų ir no­ri baig­ti pa­si­ruoš­ti grei­tai atei­ sian­tiems nau­jiems moks­lo me­ tams. „Anks­ty­viau­si pir­kė­jai yra pra­di­nu­kų tė­ve­liai, ku­rie mo­kyk­ li­nes pre­kes per­ka vos ga­vę pre­kių są­ra­šus iš mo­ky­to­jų. Vis dėl­to rug­ sė­jo 1-ąją mo­kyk­li­nių pre­kių po­pu­ lia­ru­mas ne­su­ma­žė­ja – mo­kyk­li­ nės pre­kės gau­siau per­ka­mos dar iki rug­sė­jo vi­du­rio“, – sa­kė jis. Rei­kia vals­ty­bės pa­gal­bos

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­jos Pi­ni­gi­nės pa­ra­mos sky­ riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ma Kur­lians­kie­nė pri­mi­nė, kad nuo lie­pos 1 d. iki spa­lio 20 d. tė­vai ga­li kreip­tis į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­

rių ir pra­šy­ti so­cia­li­nės pa­ra­mos sa­vo mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams. So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta dvie­jų rū­ šių pa­ra­ma – tai mo­ki­nių ne­mo­ka­ mas mai­ti­ni­mas ir pa­ra­ma mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti. Pa­ra­ma mo­ki­nio reik­me­nims – tai vien­kar­ti­nė vals­ty­bės pa­ra­ma, ku­ri ski­ria­ma pra­si­de­dant nau­jiems moks­lo me­tams. Ga­vus pra­šy­mą spren­di­mas prii­ma­mas per 10 dar­bo die­nų, o pa­ra­ma mo­ki­nio reik­mėms įsi­gy­ti iš­mo­ka­ma gry­nai­siais pi­ni­ gais. „Dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ ki­niams ga­li kreip­tis as­me­nys, ku­ rių šei­mos pa­ja­mos vie­nam šei­mos as­me­niui per mė­ne­sį ne­vir­ši­ja 525 li­tų. Vien­kar­ti­nė pa­ra­ma mo­ky­mo­ si reik­mėms sie­kia 156 li­tus. Šie­met so­cia­li­nei pa­ra­mai mo­kyk­li­niams reik­me­nims skir­ta apie 22 mln. li­ tų. Ti­ki­ma­si, kad vien­kar­ti­nė pa­ ra­ma mo­ky­mo­si reik­mėms bus su­ teik­ta 139 tūkst. mo­ki­nių. Per­nai ši pa­ra­ma bu­vo su­teik­ta 137 tūkst. mo­ ki­nių“, – sa­kė R.Kur­lians­kie­nė.

22

mln. litų

mo­kyk­li­niams reik­me­ nims įsi­gy­ti šie­met pla­ nuo­ja­ma skir­ti ne­pa­si­ tu­rin­čioms šei­moms.

Lau­rio Viks­nės (BFL) nuo­tr.

Komentaras

Julita Varanauskienė

SEB ban­ko šei­mos fi­nan­sų eks­per­tė

G

a­li­ma pa­sa­ky­ti, kad kar­tais pa­si­g irs­tan­t ys nuo­gąs­ta­ vi­mai dėl ga­l i­mos ant­ros sunk­me­čio ban­gos dar ne­ tu­rė­tų pa­veik­ti daž­nos šei­mos iš­lai­dų mo­kyk­li­nėms pre­kėms dy­džio. Tau­ pant vai­kams iš­lai­dos ma­ž i­na­mos šei­mo­je tik tuo­met, kai jau vi­sos ki­tos ga­li­my­bės iš­nau­do­tos. Be to, di­d žio­ ji da­lis gy­ven­to­jų dar ne­gal­vo­ja apie bran­ges­nį šil­dy­mą, to­dėl ne­ko­re­guo­ ja ir da­bar­ti­nių sa­vo iš­lai­dų pla­nų. Ži­no­ma, ruo­šian­t is nau­jiems moks­ lo me­tams, dau­ge­liui šei­mų pra­vers eko­no­mi­nio sunk­me­čio išug­dy­ti įgū­ džiai pla­nuo­ti pir­ki­nius iš anks­to, ieš­ ko­ti pre­kių pi­giau e. par­duo­tu­vė­se ar ki­tur, pirk­ti ne vis­ką iš kar­to ar­ba jung­ tis į di­des­nes gru­pes ir pirk­ti did­me­ ni­ne kai­na. Ki­t a ver­t us, prie­l ai­dų, ko­dėl šie­met iš­l ai­dos mo­k yk­los reik­mėms tu­rė­ tų pa­d i­dė­t i, taip pat nė­ra: rei­k a­l in­ gos pre­kės ne­bran­go, o per­ne­lyg iš­ lai­d au­t i ne­lei­d žia pa­j a­mos, ku­r ios pa­s ta­r uo­j u me­t u ne­p a­d i­dė­j o. Be­s i­ bai­g iąs ar ką tik pa­s i­b ai­g ęs ato­s to­ gų se­zo­nas ir pi­n i­gai taip pat veiks­ min­gai ri­b o­ja no­r us ruo­š iant vai­k us į mo­k yk­l as.


8

penktADIENIS, rugpjūčio 10, 2012

sportas

„„Su­ti­ki­mas: R.Mei­lu­ty­tę sos­ti­nės Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­svei­ki­no Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė ir mi­nia sir­ga­lių.

R.Mei­lu­ty­tė: ma­lo­nu, kai ga­liu ang­lams pa­pa­sa­ko­ti apie Lie­tu­vą Olim­pi­nį auk­so me­da­lį iš Lon­do­no žai­dy­nių į Lie­tu­vą par­ve­žu­si plau­ki­kė Rū­ta Mei­lu­ty­tė pa­brė­žė, kad ne­ke­ti­na keis­ti pi­lie­ty­bės, nors gy­ve­na, mo­ko­si ir tre­ni­ruo­ja­si Ang­li­jo­je. Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

„„Ko­le­gos: jau­no­ji olim­pie­tė – tarp Lie­tu­vos plau­ki­mo le­gen­dų, olim­pi­

nių čem­pio­nų L.Ka­čiu­šy­tės ir R.Žul­pos.

Vil­niaus ro­tu­šės aikš­tė­je jau­niau­ sią mū­sų ša­lies vi­sų lai­kų olim­pie­ tę pa­si­ti­ko ke­lia­tūks­tan­ti­nė mi­nia. R.Mei­lu­ty­tę pa­svei­ki­no ir Lie­tu­ vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė, pa­puo­šu­si plau­ki­kę ąžuo­lo la­ pų vai­ni­ku. „Lie­tu­va už­siau­gi­no nau­ją la­bai ta­len­tin­gų spor­ti­nin­kų kar­tą“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė. Pre­zi­den­tės dek­re­tu R.Mei­lu­ty­ tei, kaip ir olim­pi­nį bron­zos me­da­ lį iš­ko­vo­ju­siam im­ty­ni­nin­kui Alek­ sand­rui Ka­za­ke­vi­čiui, bus įteik­ti vals­ty­bi­niai ap­do­va­no­ji­mai: kau­ nie­tei – or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­ tu­vai“ Ko­man­do­ro di­dy­sis kry­žius, vil­nie­čiui – or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ka­ri­nin­ko kry­žius. „Kad tiek žmo­nių pa­lai­ko ma­ne, man pa­ti di­džiau­sia gar­bė. Vi­siems la­bai dė­ko­ju“, – per su­ti­ki­mo iš­ kil­mes kal­bė­jo jau­no­ji plau­ki­mo žvaigž­dė. – Rū­ta, kaip ver­ti­nai sa­vo šan­ sus prieš olim­pia­dą? – Sten­giau­si apie jo­kius šan­sus ne­ gal­vo­ti. Te­no­rė­jau pa­ge­rin­ti as­me­ ni­nį re­zul­ta­tą, įsi­ti­kin­ti, kad žen­giu į prie­kį, kaž­ką pa­da­riau ge­riau ne­ gu praė­ju­siais me­tais. – Ko­dėl ne­da­ly­va­vai 200 m plau­ki­mo krū­ti­ne rung­ty­je? – Šie­met bu­vau su­si­tel­ku­si 100 m dis­tan­ci­jai. Ki­tą­met gal­būt pa­ban­ dy­siu plauk­ti 200 m. – Ko­kios min­tys už­plū­do pir­ miau­sia, kai paaiš­kė­jo, kad ta­ pai olim­pi­ne čem­pio­ne? – Gal ko­kias dvi die­nas ne­ga­lė­jau at­si­gau­ti. Ir da­bar vis dar sun­ku pa­ ti­kė­ti. At­ro­do, kad tai bu­vo sap­nas.

– Vo­kie­ti­jos te­le­vi­zi­ jos ZDF at­sto­vai pa­ reiš­kė, kad Lie­tu­vai dėl R.Mei­lu­ty­tės ga­ li kil­ti pro­ble­mų dėl do­pin­go kont­ro­lės. Ką ma­nai apie tai? – Vi­sa­da at­si­ran­ da žmo­nių, ku­rie be „„Tro­fė­jus: R.Mei­lu­ty­tė ir jos iš­ko­vo­tas XXX va­sa­ įro­dy­mų ku­ria fak­tus. ros olim­pi­nių žai­dy­nių auk­so me­da­lis – jau Lie­ Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr. Plau­ki­kus la­bai daž­ tu­vo­je. nai tik­ri­na. Ma­ne pa­ tik­ri­no prieš var­žy­bas ir po jų. Jei­gu rai bus įgy­ven­di­na­mi po kar­je­ros. bū­čiau var­to­jusi do­pin­gą, jau bū­tu­ Šiuo me­tu svar­biau­sia – moks­lai ir mė­te su­ži­no­ję. plau­ki­mas. – Bu­vai jau­niau­sia olim­pia­dos plau­ki­kė. Kaip su ta­vi­mi el­gė­si vy­res­nės kon­ku­ren­tės? – Prieš star­tus nė­ra lai­ko pa­bend­ rau­ti. Tie­siog pa­si­svei­kin­da­vo­me.

Aš pa­ti dar ne­gir­dė­ jau nė vie­nos sa­vo pra­var­dės. Va­din­ki­te ma­ne Rū­ta ir bus ge­rai.

Vi­sos bu­vo la­bai drau­giš­kos. Net keis­ta, kad ir ame­ri­kie­tės ma­ne pa­ svei­ki­no. – Ar ste­bė­jai ki­tų Lie­tu­vos olim­pie­čių star­tus? – Kiek tik bu­vo ga­li­my­bių, pa­lai­kė­ me vi­sus – bok­si­nin­kus, dziu­do ko­ vo­to­jus, gim­nas­tus. Ne į vi­sas var­ žy­bas pa­vy­ko gau­ti bi­lie­tų, tuo­met žiū­rė­jo­me per te­le­vi­zo­rių. Bu­vo­me kaip šei­ma. – Ko­kie ta­vo atei­ties pla­nai, iš­ sky­rus spor­tą? – Ma­nau, vi­si gy­ve­ni­miš­ki no­

– Tau daug dė­me­sio ski­ria ne vien ži­niask­lai­da, bet ir po­li­ti­ kai. Ar tai dar ne­nu­var­gi­no? – Ne. Juk ne­daug lai­ko praė­jo po per­ga­lės, maž­daug sa­vai­tė. Ne­ nuo­bo­du, kai bū­na sma­gūs in­ ter­viu. Ma­lo­nu, kai ga­liu Ang­li­ jos žur­na­lis­tams pa­pa­sa­ko­ti apie Lie­tu­vą. – Kiek lai­ko pra­lei­si Lie­tu­vo­je? – Maž­daug mė­ne­sį. No­riu at­si­pa­ lai­duo­ti, at­si­trauk­ti nuo spor­to ir dau­giau pa­bū­ti su drau­gais, šei­ma. Di­de­lių pla­nų kol kas ne­tu­riu. Gal prie jū­ros nu­va­žiuo­siu. – Ka­da ta­vo ar­ti­miau­si star­ tai? – Šie­met lapk­ri­tį vyks Eu­ro­pos čem­pio­na­tas 25 m ba­sei­ne, o gruo­ dį – pa­sau­lio pir­me­ny­bės. – Pa­sau­lio žur­na­lis­tai su­gal­ vo­jo tau pra­var­džių: pran­cū­zai va­di­no var­le, ki­nai – žio­gu, lie­ tu­viai – auk­si­ne mer­gai­te, un­ di­ne. Ku­ri iš jų tau la­biau­siai pa­ti­ko? – Aš pa­ti dar ne­gir­dė­jau nė vie­nos sa­vo pra­var­dės. Va­din­ki­te ma­ne Rū­ta ir bus ge­rai.


9

penktADIENIS, rugpjūčio 10, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Bro­lių kar­je­ros su­si­kir­to „Žal­gi­ry­je“ Kau­no „Žal­gi­ris“ bai­gia for­muo­ti ko­man­dą – va­kar Lie­tu­vos čem­pio­nų klu­bas pa­si­ra­šė su­tar­tį su Kšyš­to­fu Lav­ri­no­vi­čiu­mi ir su­da­rė nau­ją kont­rak­tą su Ta­du Kli­ma­vi­čiu­mi. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Grįž­ta iš Ita­li­jos

K.Lav­ri­no­vi­čius – ket­vir­ta­sis „Žal­ gi­rio“ nau­jo­kas šią va­sa­rą. Pas­ku­ti­nius pen­kis se­zo­nus Sie­ nos „Mon­te­pas­chi“ klu­be pra­lei­ dęs 32 me­tų 209 cm ūgio puo­lė­jas tvir­ti­no, kad jam pa­tin­ka Ita­li­jo­ je ir gal­būt net no­rė­tų šio­je ša­ly­je baig­ti spor­ti­nę kar­je­rą. Vis­gi pa­si­ bai­gus se­zo­nui „Mon­te­pas­chi“ ge­ ro­kai ap­kar­pė biu­dže­tą ir ne­su­ge­ bė­jo iš­lai­ky­ti nei Kšyš­to­fo, nei ki­to mū­sų ša­lies krep­ši­nin­ko Ri­man­ to Kau­kė­no, ku­ris taip pat pa­pil­dė „Žal­gi­rio“ gre­tas. K.Lav­ri­no­vi­čius džiau­gia­si jam su­teik­ta ga­li­my­be vėl kar­tu rung­ty­ niau­ti su R.Kau­kė­nu. Ne vie­nus me­ tus Ape­ni­nuo­se pra­lei­dę krep­ši­nin­ kai ar­ti­mai bend­rau­ja šei­mo­mis. Atei­nan­tį se­zo­ną „Žal­gi­ry­je“ aukš­taū­gis jau­sis tar­si žu­vis van­ de­ny­je, nes Kau­no eki­pai at­sto­vaus ir jo bro­lis Dar­ju­šas, ku­rį žal­gi­rie­ čiai per­si­vi­lio­jo iš Mask­vos CSKA. Pas­ku­ti­nį kar­tą bro­liai Lav­ri­no­ vi­čiai vie­na­me klu­be rung­ty­nia­vo 2006–2007 m., kai vil­kė­jo Ka­za­ nės „Unics“ ko­man­dos marš­ki­nė­ lius. Iš­mė­gi­no ir jo­gą

„Nie­ka­da ne­slė­piau sim­pa­ti­jų „Žal­ gi­riui“. Ši ko­man­da Lie­tu­vo­je man yra ge­riau­sia, tad no­rė­jau jo­je rung­ ty­niau­ti. Be to, klu­bas su­da­rė są­ly­ gas mums su bro­liu vėl žais­ti kar­tu. Bū­tent bro­lis ir tai, kad „Žal­gi­ris“ yra pa­ti pa­jė­giau­sia eki­pa Lie­tu­vo­ je, yra pa­grin­di­nės prie­žas­tys, ko­dėl su­ti­kau priim­ti kau­nie­čių pa­siū­ly­ mą. Pa­sis­teng­siu ati­duo­ti nau­jai ko­man­dai vi­są sa­vo šir­dį“, – va­kar sa­kė K.Lav­ri­no­vi­čius. – „Žal­gi­rio“ marš­ki­nė­lius vil­ kės ne tik ta­vo bro­lis, bet ir R.Kau­kė­nas, su ku­riuo ne vie­

nus me­tus pra­lei­dai Sie­nos klu­ be. To­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ap­ si­pras­ti nau­jo­je eki­po­je bus leng­viau? – Mes su Ri­mu la­bai ge­rai su­ pran­ta­me vie­nas ki­tą. Kas ki­tas juo Kau­ne pa­si­rū­pins, jei­gu ne aš? (Juo­kia­si.) – Šie­met „Žal­gi­ris“ su­bū­rė kaip nie­kad lie­tu­viš­ką eki­pą. Ar dėl šios prie­žas­ties siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų bus leng­viau? – Ma­nau, kad taip. Lie­tu­viai pa­si­ žy­mi ne tik kaip ge­ri krep­ši­nin­kai, jie sa­vo klu­bams ati­duo­da vi­są šir­ dį. Ma­no nuo­mo­ne, tu­ri­me ne­blo­ gų šan­sų ge­rai pa­si­ro­dy­ti tiek Eu­ ro­ly­go­je, tiek ša­lies čem­pio­na­te, tiek VTB Vie­nin­go­jo­je ly­go­je.

Ži­nau, kad priė­miau ge­rą spren­di­mą. No­ riu in­ves­tuo­ti į sa­vo vai­kų atei­tį ir šei­mos ge­ro­vę. – Sie­no­je pra­lei­dai pen­kis se­ zo­nus. Ne­bu­vo sun­ku pa­lik­ti „Mon­te­pas­chi“? – La­bai sun­ku. Ita­liš­ka­sis kar­je­ros lai­ko­tar­pis bu­vo nuo­sta­bus. Ten ma­ne my­lė­jo ir ma­ni­mi rū­pi­no­si. Ži­nau, kad priė­miau ge­rą spren­di­ mą. No­riu in­ves­tuo­ti į sa­vo vai­kų atei­tį ir šei­mos ge­ro­vę. Vai­kai dar ne­kal­ba lie­tu­viš­kai, tad tu­rės pui­kią pro­gą iš­mok­ti lie­tu­vių kal­bą, pa­žin­ti ša­lies kul­tū­rą. Pla­nuo­ju sa­vo vai­kus ves­ti į lie­tu­viš­ką mo­kyk­lą. – Šią va­sa­rą su Dar­ju­šu pra­ lei­do­te ne Lie­tu­vos rink­ti­nė­je ir ga­lė­jo­te dau­giau lais­vo lai­ko skir­ti poil­siui. Ar spor­ta­vo­te? – Su Dar­ju­šu daž­nai lan­kė­mės spor­to, jo­gos klu­buo­se, at­lik­da­vo­me tem­pi­mo pra­ti­mus. Krep­ši­nį žai­dė­

me re­tai, ta­čiau ke­lis kar­tus į spor­ to sa­lę bu­vo­me nuė­ję. – Ku­ris šį se­zo­ną bus ly­de­ris – tu ar bro­lis? – Nes­pė­lio­siu (šyp­so­si). Svar­biau­ sia, kad ko­man­do­je bū­tų ge­ras mik­ rok­li­ma­tas, kad ji lai­mė­tų, tuo­met nie­kas ne­kreips dė­me­sio, kas žai­ džia ge­rai, o kas – blo­gai. Jau išau­ go­me iš to am­žiaus, kai svar­bi bu­vo in­di­vi­dua­li sta­tis­ti­ka. Svar­biau­sia – ko­man­di­nis re­zul­ta­tas. Puo­lė­jų gran­dis su­for­muo­ta

Su K.Lav­ri­no­vi­čiu­mi „Žal­gi­ris“ su­da­rė dve­jų me­tų su­tar­tį. Šio­mis die­no­mis klu­bas taip pat iš nau­jo vie­nam se­zo­nui su­kir­to ran­ko­mis su sun­kio­jo kraš­to ir vi­du­rio puo­ lė­jo po­zi­ci­jo­se ga­lin­čiu žais­ti Ta­du Kli­ma­vi­čiu­mi. 204 cm ūgio krep­ ši­nin­kas „Žal­gi­rio“ marš­ki­nė­lius vil­kė­jo nuo 2008-ųjų, ta­čiau po praė­ju­sio se­zo­no žai­dė­jo su­tar­tis su klu­bu bai­gė­si. 29-erių puo­lė­jas praė­ju­sį se­zo­ną neat­ra­do vie­tos Alek­sand­ro Tri­fu­ no­vi­čiaus va­do­vau­ja­mo­je eki­po­je, ta­čiau no­rė­jo lik­ti Kau­ne. Nau­ja­sis „Žal­gi­rio“ tre­ne­ris Joa­nas Pla­za bu­vo prie­šin­gos nuo­mo­nės nei jo pirm­ta­kas ir pa­gei­da­vo T.Kli­ma­vi­ čių ma­ty­ti ko­man­do­je. Rugp­jū­čio 20-ąją pa­si­ren­gi­ mą nau­jam se­zo­nui pra­dė­sian­tis „Žal­gi­ris“ sa­vo su­dė­ty­je jau tu­ri 12 žai­dė­jų. Prie Man­to Kal­nie­čio, Pau­liaus Jan­kū­no, Vy­te­nio Lip­ ke­vi­čiaus, Min­dau­go Kuz­mins­ ko, Ro­ber­to Jav­to­ko, T.Kli­ma­vi­ čiaus, kroa­tų Mar­ko Po­po­vi­čiaus bei Ma­rio De­la­šo šią va­sa­rą pri­si­ jun­gė R.Kau­kė­nas, bro­liai Lav­ri­ no­vi­čiai ir ame­ri­kie­tis Trem­mel­ las Dar­de­nas. Iki vi­siš­kos komp­lek­ta­ci­jos pa­ bai­gos Kau­no eki­pai da­bar tet­ rūks­ta dvie­jų gy­nė­jų. Jų pa­var­des klu­bo va­do­vai ti­ki­si pa­skelb­ti ar­ti­ miau­sio­mis die­no­mis.

„„Sug­rį­žo: krep­ši­nin­kai bu­vo ne­kal­būs ir la­bai sku­bė­jo iš Vil­niaus oro

uos­to į na­mus. 

Rinktinė neišvengė net vaikiškų klaidų Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas

kad mū­sų ne­slė­gė psi­cho­lo­gi­nė at­ sa­ko­my­bė.

Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nės žai­ dė­jai no­ri kuo grei­čiau pa­mirš­ti olim­pi­nes žai­dy­nes – va­kar grį­ žę iš Lon­do­no krep­ši­nin­kai ven­ gė bend­rau­ti su ži­niask­lai­dos at­ sto­vais ir sku­bė­jo pa­lik­ti Vil­niaus oro uos­to te­ri­to­ri­ją.

– Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas pa­skel­ bė, kad iš rink­ti­nės pa­si­trau­kia trys žai­dė­jai – Š.Ja­si­ke­vi­čius, R.Kau­kė­nas ir D.Son­gai­la. Atė­jo lai­kas kar­tų kai­tai ar jai dar anks­ti? – Pa­sit­rau­kė trys žai­dė­jai? Ne­ži­ nau, tur­būt. Tie vy­rai daug ati­da­ vė rink­ti­nei. Rei­kia juos su­pras­ti – ir am­žius, ir tai, kad rei­kia at­ va­žiuo­ti į rink­ti­nę iš­kart po se­zo­ no, spor­tuo­ti vi­są va­sa­rą. Sun­ku. Ma­nau, kad Lie­tu­vo­je yra krep­ši­ nin­kų, ku­rie užims jų vie­tas.

k.neverauskas@diena.lt

Min­ti­mis apie pa­si­ro­dy­mą olim­ pi­nia­me tur­ny­re su­ti­ko pa­si­da­ ly­ti tik ko­man­dos vy­riau­sia­sis rink­ti­nės tre­ne­ris Kęs­tu­tis Kem­ zū­ra. – Tre­ne­ri, kaip ver­ti­na­te rink­ti­ nės pa­si­ro­dy­mą olim­pia­do­je? – Tur­būt vi­du­ti­niš­kai. Nė­ra jis la­ bai blo­gas, bet to, ko mes ti­kė­jo­ mės ir ką no­rė­jo­me nu­veik­ti, neat­ li­ko­me. – Kas su­truk­dė? – Tur­būt mes pa­tys. Daug lė­mė klai­dos le­mia­mais mo­men­tais. Ket­virt­fin ­ a­ly­je per daug kly­do­me, o ma­čas su ru­sais bu­vo ypač at­ sa­kin­gas. – Klai­dos bu­vo įžai­dė­jų meist­ riš­ku­mo ar ko­man­dos ne­su­si­ žai­di­mo pro­ble­ma? – Su­si­dė­jo vis­kas. Vie­nas klai­ das lė­mė nuo­var­gis ar­ba iš­pro­ vo­ka­vo var­žo­vų ag­re­sy­vi gy­ny­ ba. Ki­tos klai­dos bu­vo tie­siog vai­kiš­kos. Sun­ku tai paaiš­kin­ ti. Žai­dė­me vi­są va­sa­rą, tu­rė­jo­ me bū­ti su­si­žai­dę. Prii­mant kai ku­riuos spren­di­mus aikš­tė­je per daug ri­zi­kuo­ta. – Ar jau kal­bė­jo­tės su Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos va­do­vais dėl jū­sų su­tar­ties to­liau dirb­ti su rink­ti­ne? – Ne­tu­rė­jo­me ka­da kal­bė­tis. Kai man pa­sa­kys, ka­da tu­rė­siu pa­ teik­ti ana­li­zę, ta­da ją ir pa­teik­siu. Kol kas ne­ži­nau, ar no­rė­čiau lik­ti dar vie­nam olim­pi­niam cik­lui.

„„Žal­gi­rie­čiai: į su­si­ti­ki­mą su „Žal­gi­rio“ klu­bo ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi V.Va­si­liaus­ku bei spor­to di­rek­to­riu­mi

V.Ma­sals­kiu bro­lį Kšyš­to­fą (ant­ra­sis iš de­ši­nės) at­ly­dė­jo ir D.Lav­ri­no­vi­čius.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

– Ar rung­ty­nės su ame­ri­kie­ čiais bu­vo mū­sų ge­riau­sios rung­ty­nės olim­pi­nė­se žai­dy­ nė­se? – Ko ge­ro taip, tu­rint gal­vo­je, su ko­kiais var­žo­vais žai­dė­me. Bu­vo ge­ras nu­si­tei­ki­mas. Gal­būt dėl to,

– Prieš olim­pia­dą kal­bė­ta, kad di­džiau­sia ne­tek­tis bu­vo R.Jav­ to­kas, ce­men­tuo­jan­tis vi­są gy­ ny­bą. Ar var­žo­vai nau­do­jo­si tuo, kad ne­bu­vo Ro­ber­to? – Ne­no­riu sa­ky­ti, kad silp­no­ji vie­ ta bu­vo vie­na ar ki­ta po­zi­ci­ja. Iš pra­džių at­ro­dė, kad R.Jav­to­kas bus la­bai di­de­lė ne­tek­tis, bet aš ma­nau, kad la­bai pa­dė­jo A.Ka­ va­liaus­kas ir D.Son­gai­la. J.Va­ lan­čiū­nui kar­tais trū­ko meist­riš­ ku­mo, pa­tir­ties, kar­tais net fi­zi­nės jė­gos. Ti­kiu Jo­nu ir tuo, kad jis da­ rys pa­žan­gą ir to­bu­lės. Ti­kiu, kad jis bus ta ašis, ap­link ku­rią bus ga­li­ma to­liau sta­ty­ti rink­ti­nės žai­di­mą. – Jei­gu rei­kė­tų iš­rink­ti ge­riau­ sią mū­sų ko­man­dos žai­dė­ ją olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, ku­ rį iš­skir­tu­mė­te? – La­bai sun­ku iš­rink­ti vie­ną. Ma­ nau, kad kai ku­rio­se rung­ty­nė­se sta­bi­liau­siai žai­dė D.Son­gai­la. – Kaip bū­tų ga­li­ma paaiš­kin­ ti ban­guo­tą M.Kal­nie­čio žai­ di­mą? – Gal­būt jam ne­pa­vy­ko du kar­tus pa­siek­ti ge­riau­sios spor­ti­nės for­ mos. Jis la­bai sten­gė­si, bet ne­su­ ra­do sa­vęs. – Ar ko­man­do­je bu­vo ge­ras mik­rok­li­ma­tas? – Kaip kiek­vie­no­je šei­mo­je, taip ir ko­man­do­je bū­na vi­so­kių da­ly­ kų, bet ap­skri­tai mik­rok­li­ma­tas bu­vo ge­ras.


10

penktADIENIS, rugpjūčio 10, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Auk­lė­ti­nis iš­pil­dė tre­ne­rio sva­jo­nę Man­tas Stan­ke­vi­čius Bok­si­nin­ko Eval­do Pet­raus­ko tre­ne­ris Vla­di­mi­ras Ba­je­vas vis dar ne­ga­li pa­ti­kė­ti, kad jo auk­lė­ ti­nis ne vien už­si­tik­ri­no olim­pi­nį bron­zos me­da­lį, bet ga­li pa­siek­ti dar dau­giau.

Šian­dien svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 60 kg pus­fi­na­ly­je E.Pet­raus­kas su­si­ grums su Pie­tų Ko­rė­jos bok­si­nin­ ku, 2006-ųjų ir 2010-ųjų Azi­jos žai­dy­nių si­dab­ro ir bron­zos me­da­ lių lai­mė­to­ju Soon-Chu­lu Ha­nu. – Tre­ne­ri, kaip ver­ti­na­te šį Eval­do var­žo­vą? – pa­klau­sė­me V.Ba­je­vo. – Olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se vi­si var­ žo­vai yra grės­min­gi, stip­rūs. Ki­ ta ver­tus, įveik­ti ga­li­ma ir Eu­ro­pos ar­ba pa­sau­lio čem­pio­ną. Kau­si­mės, esa­me nu­si­tei­kę ženg­ti to­liau. – Ar tai, kad bron­zos me­da­lis – jau ki­še­nė­je, ne­pa­kiš ko­jos? – Da­bar psi­cho­lo­giš­kai ne­tgi leng­ viau. Kai vy­ko ko­vos dėl me­da­ lių, jau­tė­me la­bai di­de­lę įtam­pą. Pas­te­bė­jau, kad šiuo me­tu Eval­ das per tre­ni­ruo­tes kur kas la­biau at­si­pa­lai­da­vęs. Net du­kart olim­ pi­nis čem­pio­nas Vir­gi­li­jus Alek­na prieš iš­vyk­da­mas į na­mus sa­kė, kad ne­ga­li bū­ti Lon­do­ne dėl ypa­ tin­go psi­cho­lo­gi­nio spau­di­mo. – Kaip sten­gia­tės jo iš­veng­ti? – Ten, kur mes gy­ve­na­me, už­ draus­ta be rei­ka­lo truk­dy­ti spor­ ti­nin­ką. Pap­ra­šiau, kad kai­my­nai net te­le­vi­zo­riaus gar­są su­ma­žin­ tų. Pui­kiai pa­žįs­tu Eval­dą ir ži­ nau, kad jis mėgs­ta bū­ti vie­nas, pui­kiai su­si­tvar­ko su psi­cho­lo­gi­ ja. Pag­rin­di­nis da­ly­kas – ra­mus mie­gas, kad at­le­tas ga­lė­tų at­gau­ ti jė­gas. – Ar ne­trik­do tai, kad į tre­ni­ ruo­tes vyks­ta­te met­ro? – Met­ro va­žiuo­ja­me dvi sto­te­les, ke­lio­nė trun­ka maž­daug 3–5 mi­ nu­tes, kol pa­sie­kia­me lie­tu­vio As­ ka­ni­jaus Mil­ki­to bok­so klu­bą. Jis da­bar tre­ni­ruo­ja Di­džio­sios Bri­ ta­ni­jos bok­so pro­fe­sio­na­lus. Mums su­da­ry­tos ge­riau­sios są­ly­gos. Čia daug spor­ti­nin­kų, ku­rie nuo­lat

ste­bi mū­sų tre­ni­ruo­tes, jau­čia­me jų pa­lai­ky­mą. Dė­ko­ja­me As­ka­ni­jui, nes da­bar mums ne­rei­kia va­lan­dą va­žiuo­ti į spor­to sa­lę, po to tiek pat – at­gal į olim­pi­nį kai­me­lį. – Apie ką kal­ba­tės su Eval­du, kol ke­liau­ja­te iki tre­ni­ruo­čių sa­lės? – Apie gy­ve­ni­mą, šei­mą, drau­gus. Prieš ke­lias die­nas bu­vo­me iš­lin­ dę iš olim­pi­nio kai­me­lio. Nus­te­ bo­me, kai prie Eval­do pri­bė­go lie­ tu­viai vai­kai ir pa­pra­šė au­tog­ra­fo. Pak­lau­siau jų, ar bent ži­no, iš ko pra­šo au­tog­ra­fo. At­sa­kė, jog aiš­ ku, kad ži­no. Net­gi bok­so pirš­ti­nių pra­šė. Ma­nau, kai baig­sis var­žy­ bos, nu­ne­šiu jiems jas ir pa­do­va­ no­siu. – Ar ti­kė­jo­tės, kad Lie­tu­vai me­da­lius šio­je olim­pia­do­je pa­do­va­nos bok­si­nin­kas, im­ ty­ni­nin­kas, plau­ki­kė? – Man šios žai­dy­nės – jau ket­ vir­tos. Ne vi­sa­da spor­to ša­kos fi­ nan­sa­vi­mas už­tik­ri­na me­da­lius ir per­ga­les. Pa­vyz­džiui, krep­ši­ nis. Ko­man­di­niai žai­di­mai vi­sa­ da su­lau­kia dau­giau dė­me­sio, ta­ čiau šie­met tar­pu­sa­vy kal­bė­jo­mės, kad Lie­tu­vos rink­ti­nė – ne to­kia, ko­kia bu­vo, tar­ki­me 2010-ai­siais per pa­sau­lio čem­pio­na­tą. Vi­liuo­ si, kad po Lon­do­no olim­pia­dos in­di­vi­dua­lios spor­to ša­kos mū­sų ša­ly­je su­lauks di­des­nio dė­me­sio. Me­da­lio mes, bok­si­nin­kai, ty­liai ir gi­liai šir­dy­je ti­kė­jo­mės, bet ne­ ma­niau, kad ženg­si­me taip ga­lin­ gai ir už­tik­rin­tai. – Ką jums as­me­niš­kai reiš­kia bū­ti olim­pi­nio pri­zi­nin­ko tre­ ne­riu? – Dar vis ne­ga­liu pa­ti­kė­ti, kad taip yra. Iki šiol auk­lė­ti­niai ve­žė ap­do­va­no­ji­mus iš pa­sau­lio, Eu­ ro­pos čem­pio­na­tų, bet olim­pi­ nio me­da­lio ne­tu­rė­jau. Pa­ga­liau ma­no sva­jo­nė iš­si­pil­dė. Kar­tais su­si­mąs­tau, kiek vi­sa tai kai­na­ vo – šie­met be­veik ne­bu­vau na­ muo­se. Sug­rįž­da­vau iš tre­ni­ruo­ čių sto­vyk­lų ar var­žy­bų ke­lioms die­noms ir vėl – la­ga­mi­nus į ran­ kas. Džiau­giuo­si, kad ma­no dar­ bas bus pa­ženk­lin­tas ir olim­pi­niu me­da­liu.

„„Mi­si­ja: V.Ba­je­vas (kai­rė­je) su ko­le­ga J.Ko­ly­če­vu šian­dien pa­ly­dės

E.Pet­raus­ką į olim­pi­nę pus­fi­na­lio ko­vą.

Alf­re­do Plia­džio (fo­to­die­na.lt) nuo­tr.

„„Įs­pū­dis: V.Rim­šai­tė džiau­gia­si pa­ma­čiu­si olim­pi­nį 100 m bė­gi­mo fi­na­lą su U.Bol­tu.

Man­to Stan­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Olim­pi­niai įspū­džiai – it var­žy­bų tro­fė­jai „Čia ne­rea­lu! Nuos­ta­bi tra­sa ir var­žy­bų at­mos­fe­ra!“ – at­skrie­jo trum­po­ji ži­nu­tė nuo ma­žų­jų dvi­ra­čių kro­so (BMX) olim­pie­tės Vil­mos Rim­šai­tės, šian­dien star­tuo­sian­čios pus­fi­na­ly­je. Man­tas Stan­ke­vi­čius Specialiai iš Lon­do­no

BMX kva­li­fi­ka­ci­nė­se var­žy­bo­se V.Rim­šai­tė tra­są įvei­kė per 42,162 sek. ir tarp 16 da­ly­vių bu­vo ke­tu­ rio­lik­ta. 29-erių šiau­lie­tė ap­len­kė dis­tan­ci­jos ne­bai­gu­sią ame­ri­kie­tę Broo­ke Crain ir bra­zi­lę Squel Stein (42,995 sek.). Grei­čiau­siai va­žia­vo ir fa­vo­ri­tė­ mis pus­fi­na­ly­je bus aust­ra­lė Ca­ro­ li­ne Bu­cha­nan (38,434 sek.), Sa­rah Wal­ker (38,644 sek.) iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos, ko­lum­bie­tė Ma­ria­na Pa­jon (38,787 sek.), pran­cū­zė Lae­ ti­tia Le Cor­guil­le (38,976 sek.) ir olim­pia­dos šei­mi­nin­kė Sha­na­ze Rea­de (39,368 sek.). Ant­ra­ja­me pus­fi­na­lio va­žia­vi­ me V.Rim­šai­tė ko­vos su S.Wal­ker, M.Pa­jon, olan­de Lau­ra Smul­ders, pran­cū­ze Ma­ga­lie Pot­tier, če­kė­mis Ane­ta Hla­di­ko­va bei Ro­ma­na La­ bun­ko­va ir S.Stein. „Se­kė­si ir ge­rai, ir blo­gai, – po at­ran­kos eta­po sa­kė V.Rim­šai­tė. – Sėk­min­gai nu­va­žia­vau dvi tie­sią­ sias, bet pri­vė­liau klai­dų tre­čio­jo­je, o pa­sku­ti­nė­je vi­sai su­sto­jau. Ne­ži­ nau, kas at­si­ti­ko. Dėl to ant sa­vęs pyks­tu.“ – Vil­ma, pa­si­da­lyk įspū­džiais apie ta­vo pir­mą­sias olim­pi­nes žai­dy­nes, – pa­pra­šė­me dvi­ra­ti­ nin­kės. – Bū­ti tarp ge­riau­sių pa­sau­lio spor­ti­nin­kų – ne­rea­lus da­ly­kas. Ei­li­niam žmo­gui tai pa­si­ro­dy­tų vi­ siš­kai ne­reikš­min­ga. Olim­pi­nia­me kai­me­ly­je gy­ve­nau su šau­le Dai­ na Gu­dzi­ne­vi­čiū­te. Ji la­bai šau­ ni kam­ba­rio drau­gė: ap­ro­dė man kai­me­lį, val­gyk­lą, pa­pa­sa­ko­jo, kur kreip­tis, jei­gu ko nors pri­reik­tų. Ki­ ta­me kam­ba­ry­je gy­ve­no Vir­gi­li­jus Alek­na. To­kie tad ma­no kai­my­nai

– olim­pi­niai čem­pio­nai! Ma­čiau, kaip Alek­sand­ras Ka­za­ke­vi­čius iš­ ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Di­džiau­sią įspū­dį man pa­li­ko leng­vo­sios at­le­ ti­kos var­žy­bos. Ste­bė­jau 100 m bė­ gi­mo fi­na­lą. Usai­nas Bol­tas pra­lė­kė vos de­šimt met­rų nuo ma­nęs! Ačiū D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tei – ji pa­dė­jo gau­ti bi­lie­tą į sta­dio­ną. Bū­ti ja­me – ypa­ tin­gas jaus­mas.

Nie­ka­da ne­rei­kia gai­lė­tis, kad kaž­ kas bai­gia­si, rei­kia džiaug­tis, kad tai įvy­ko.

– Prieš pat olim­pi­nes žai­dy­nes pa­ty­rei rie­šo trau­mą. Ar jau iš­ si­gy­dei ją, at­si­ga­vai? – Stre­so ne­sti­go... Ma­nau, kad net pra­ži­lau (juo­kia­si). Be­veik mė­ne­sį ne­ga­lė­jau ra­miai mie­go­ti. Bu­vo die­ nų, kai vi­siš­kai ne­jaus­da­vau jo­kių trau­mos li­ku­čių, o ki­tą – skau­dė­ da­vo ran­ką at­lie­kant pa­pras­čiau­sią veiks­mą. Kar­tais ne­tgi bū­da­vo sun­ ku paim­ti puo­de­lį ar­ba­tos ar ka­vos. Lon­do­ne kol kas jo­kių bė­dų ne­tu­rė­ jau, tre­ni­ra­vau­si vi­sa jė­ga. – Mėgs­ti sal­du­my­nus ir sū­rius. Kaip tai de­ri­ni su spor­ti­niu re­ ži­mu? – Be­veik ne­si­se­ka... Ir da­bar ma­no kup­ri­nė­je yra sal­du­my­nų, bet jei­ gu kas – jie ne man (juo­kia­si). Pa­ si­lik­siu atei­čiai. Sal­du­my­nai man – tar­si kom­pen­sa­ci­ja po sun­kaus ir var­gi­nan­čio dar­bo per tre­ni­ruo­ tes. Lei­džiu sau pa­si­le­pin­ti. Ki­ta ver­tus, jei­gu sal­du­my­nų nė­ra per daug – nor­ma­lu. Juk ir da­bar ma­ no kup­ri­nė­je – sal­dai­niai gu­mi­nu­

kai, avi­ži­niai ba­to­nė­liai. Jie or­ga­ niz­mui pa­de­da. – O „Snic­kers“ ba­to­nė­lis? – Jis ir­gi su avi­žo­mis (juo­kia­si). Ener­gi­jos rei­kia. Nes­lėp­siu, daž­nai per­si­sten­giu su sal­du­my­nais. Jei­gu bū­nu liūd­na, pa­var­gu­si – čium­ pu juos. – Spor­ti­nin­kas, ma­nau, daž­no­ kai bū­na vie­ni­šas... – Tei­sin­gai pa­ste­bė­ta. Di­džia­jam spor­tui paau­ko­jau di­de­lę da­lį sa­ vo as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo. Pas­ta­rie­ ji dve­ji me­tai bu­vo la­bai sun­kūs. Tre­ni­ruo­čių sto­vyk­los vi­jo var­žy­ bas, o jos vyk­da­vo be­veik kiek­vie­ ną sa­vait­ga­lį vis ki­ta­me pa­sau­lio kam­pe­ly­je. Ma­čiau tik oro uos­tus, lėk­tu­vus, tra­sas ir vieš­bu­čio kam­ ba­rius. – Ar ver­tė­jo au­ko­tis dėl olim­pi­ nių žai­dy­nių? – Taip. Olim­pi­nės žai­dy­nės man – di­džiau­sia sie­kia­my­bė gy­ve­ni­me. Pa­tek­ti į olim­pia­dą – ypač sun­ ki už­duo­tis. Ma­no vie­nin­te­lis šan­ sas bu­vo pa­sau­lio čem­pio­na­tas. Pa­vy­ko. Bu­vo šiek tiek skau­du, kai 2008-ai­siais ne­pa­vy­ko pra­si­brau­ ti į Pe­ki­no žai­dy­nes. – Ko­kius tiks­lus už­si­brė­žei Lon­do­ne? – Ti­kė­tis įspū­din­gų re­zul­ta­tų šiuo me­tu bū­tų įžū­lu, nes dėl trau­mos pu­sant­ro mė­ne­sio tra­so­je be­veik ne­va­ži­nė­jau. Ma­no tech­ni­ka ne­ pab­lo­gė­jo, ta­čiau ir ne­prog­re­sa­vo, o var­žo­vės tre­ni­ra­vo­si. Vis­gi ne­si­ gai­liu, nes esu olim­pi­nė­se žai­dy­ nė­se, glė­biais se­miuo­si įspū­džių. Šian­dien per­skai­čiau ge­rą fra­ zę: „Nie­ka­da ne­rei­kia gai­lė­tis, kad kaž­kas bai­gia­si, rei­kia džiaug­tis, kad tai įvy­ko.“


11

penktADIENIS, rugpjūčio 10, 2012

pasaulis Ar­tė­ja nau­ja mais­to kri­zė?

Iš­va­di­no ­ kek­še

Jung­ti­nių Tau­tų mais­to ir že­mės ūkio or­ ga­ni­za­ci­ja įspė­jo apie ga­li­mą nau­ją mais­ to kri­zę, kai dėl liū­čių Bra­zi­li­jo­je, saus­ros Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se ir ga­my­bos sun­ku­ mų Ru­si­jo­je pa­sau­li­nės mais­to kai­nos lie­ pą, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niu mė­ne­siu, šok­ te­lė­jo 6 pro­c. Eks­per­tai su ne­ri­mu pri­si­ me­na 2007–2008 m. mais­to kri­zę, kai au­gan­čios kai­nos pa­kurs­tė ne­ra­mu­mus Egip­te, Hai­ty­je ir ki­to­se ša­ly­se.

Ru­si­jos vi­cep­rem­je­ras Dmit­ri­jus Ro­go­ zi­nas ame­ri­kie­čių po­pmu­zi­kos žvaigž­dę Ma­don­ną pa­va­di­no bu­vu­sia kek­še, kai ši per sa­vo kon­cer­tą Mask­vo­je pa­ra­gi­no pa­ leis­ti tei­sia­mas mer­gi­nų pank­ro­ko gru­ pės „Pus­sy Riot“ na­res. „Kiek­vie­na bu­vu­si kek­šė su am­žiu­mi sie­kia vi­siems pa­moks­ lau­ti apie mo­ra­lę. Ypač per kon­cer­tus ir gast­ro­les už­sie­ny­je“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Twit­ter“ pa­ra­šė po­li­ti­kas.

50

tūkst.

pa­bė­gė­lių iš Si­ri­jos ieš­ko prie­globs­čio Tur­ki­jo­je.

„Vi­sai kaip na­mie“, – ste­bi­si moks­li­nin­ kai, žiū­rė­da­mi į mar­saei­gio „Cu­rio­ si­ty“ at­siųs­tas rau­ do­no­sios pla­ne­tos nuo­trau­kas.

„„Pa­na­šu­mas: Mar­so pa­vir­šius NA­SA moks­li­nin­kams pri­mi­nė Ka­li­for­ni­jos Mo­ha­vių dy­ku­mą. 

„Scan­pix“, „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Mar­so vaiz­dai pri­mi­nė na­mus Nu­fo­tog­ra­fa­vo ho­ri­zon­tą

JAV na­cio­na­li­nė ae­ro­nau­ti­kos ir kos­mo­so ad­mi­nist­ra­ci­ja (NA­SA) pub­li­kuo­ja vis nau­jas Mar­so nuo­ trau­kas. Praė­jus ke­lioms die­noms po to, kai nu­si­lei­do, moks­li­nių ty­ri­ mų ro­bo­tas „Cu­rio­si­ty“ pir­mą kar­ tą pa­kė­lė „gal­vą“, ku­rio­je įmon­ tuo­tos ka­me­ros, ir nu­fo­tog­ra­fa­vo pla­ne­tos šiau­ri­nį ho­ri­zon­tą. „Dėl „Cu­rio­si­ty“ mes tar­si pa­ tys ap­si­lan­kė­me pla­ne­to­je, kur tiek daug sa­vi­tų, mar­sie­tiš­kų, bet tuo pat me­tu ir daug bend­rų su Že­me da­ly­kų. Tie kal­nai fo­ne, tie iš­rai­žy­ ti pi­ra­mi­di­niai kal­na­gūb­riai – vi­sa tai yra pa­na­šu, pa­vyz­džiui, į Mo­ha­ vių dy­ku­mą Ka­li­for­ni­jo­je, ir tai yra nuo­sta­bu! Va­di­na­si, Mar­se ga­li­ma jaus­tis kaip na­mie“, – sa­kė pro­jek­te da­ly­vau­jan­tis Ka­li­for­ni­jos tech­no­ lo­gi­jų ins­ti­tu­to vy­riau­sia­sis moks­ li­nin­kas Joh­nas Grot­zin­ge­ris. Mar­saei­gis „Cu­rio­si­ty“ ap­suks ka­me­rą ap­link sa­vo ašį, o NA­SA spe­cia­lis­tai iš nuo­trau­kų su­mon­ tuos Mar­so pa­no­ra­mi­nį vaiz­dą. Dar­buo­sis dve­jus me­tus

2011 m. lapk­ri­tį iš Že­mės pa­leis­tas „Cu­rio­si­ty“ rugp­jū­čio 6 d. sėk­min­ gai nu­si­lei­do Mar­se, Gei­lo kra­te­rio ra­jo­ne. Au­to­mo­bi­lio „Mi­ni Coo­per“ dy­džio ro­bo­tas rau­do­no­sios pla­ne­ tos pa­vir­šių ty­ri­nės dve­jus me­tus. Mar­saei­gio „Cu­rio­si­ty“, ku­ris lai­ko­mas pir­mą­ja vi­siš­kai su­komp­ lek­tuo­ta mo­bi­lia la­bo­ra­to­ri­ja, ka­da nors pa­siųs­ta į ki­tą dan­gaus kū­

ną, pa­grin­di­nė už­duo­tis bus ieš­ ko­ti įro­dy­mų, ar la­biau­siai į Že­mę pa­na­šio­je pla­ne­to­je eg­zis­tuo­ja ar­ ba ka­da nors eg­zis­ta­vo svar­biau­sios są­ly­gos, rei­ka­lin­gos mik­roor­ga­niz­ mų evo­liu­ci­jai.

Mes tar­si pa­tys lan­ kė­mės pla­ne­to­je, kur tiek daug sa­vi­ tų, mar­sie­tiš­kų, bet tuo pat me­tu ir daug bend­rų su Že­me da­ ly­kų. Mar­saei­gy­je „Cu­rio­si­ty“ įreng­ti moks­li­niai prie­tai­sai lei­džia at­lik­ti geo­lo­gi­nius ir geo­che­mi­nius ty­ri­ mus, tir­ti pla­ne­tos at­mos­fe­rą ir kli­ ma­tą, ieš­ko­ti or­ga­ni­nių me­džia­gų ir van­dens pėd­sa­kų. Moks­li­nin­kai ti­ki­si, kad po ke­lių sa­vai­čių „Cu­rio­si­ty“ pra­dės va­ži­ nė­ti po Mar­są, o po po­ros mė­ne­ sių mar­saei­gis tu­rė­tų pa­siek­ti Gei­ lo kra­te­rio cent­re stūk­san­tį 5 km aukš­čio kal­ną – pa­grin­di­nę dve­jus me­tus truk­sian­čių moks­li­nių ty­ri­ mų vie­tą. Moks­li­nin­kai ma­no, kad va­di­ na­ma­sis Eo­li­dės kal­nas, taip pat ži­no­mas kaip Šar­po kal­nas, tur­ būt yra su­si­for­ma­vęs iš nuo­sė­di­ nių uo­lie­nų, ku­rios anks­čiau tik­

riau­siai den­gė vi­są kra­te­rio įdu­bą. Šių uo­lie­nų ty­ri­mai ga­li bū­ti la­bai svar­būs, aiš­ki­nan­tis Mar­so geo­lo­ gi­nę is­to­ri­ją. Drą­sios pro­gno­zės

Šis 2,5 mlrd. pro­jek­tas yra pir­mo­ji NA­SA ast­ro­bio­lo­gi­jos ty­ri­mų mi­si­ ja nuo Mar­so zon­dų „Vi­king“ skry­ džių praei­to am­žiaus 8-aja­me de­ šimt­me­ty­je. Sėk­min­gas mar­saei­gio nu­si­lei­di­mas ta­po la­bai svar­biu pa­ sie­ki­mu JAV kos­mi­nei agen­tū­rai. Ji pri­vers­ta ko­re­guo­ti sa­vo stra­te­gi­ją dėl ma­ži­na­mo moks­lo ty­ri­mų biu­

dže­to, taip pat ne­se­niai už­bai­gė 30 me­tų vyk­dy­tą daug­kar­ti­nio nau­ do­ji­mo erd­vė­lai­vių skry­džių pro­gra­mą. Mar­so ty­r i­n ė­j i­m o pro­g ra­m a įkve­pia da­ry­ti drą­sias pro­gno­zes. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ast­ro­no­mas Mar­ti­nas Ree­sas ma­no, kad jau ši žmo­nių kar­ta ga­li pa­ma­ty­ti Mar­ so pa­vir­šiu­mi vaikš­čio­jan­tį ast­ro­ nau­tą. „Kvai­la bū­tų kal­bė­ti, kaip kai ku­rie da­ro, kad ma­si­nė emig­ra­ci­ ja į kos­mo­są leis pa­bėg­ti nuo Že­ mės pro­ble­mų, – sa­kė ast­ro­no­

mas. – Bet aš ti­kiu ir vi­liuo­si, kad kai ku­rie da­bar gy­ve­nan­tys žmo­nės vaikš­čios Mar­su. O po šimt­me­čio ki­to ne­di­de­lės žmo­nių gru­pės ga­ lės ten ap­si­gy­ven­ti au­to­no­miš­kai nuo Že­mės.“ Per­nai Mask­vo­je bai­gė­si 520 die­ nų tru­kęs imi­ta­ci­nis skry­dis į Mar­ są. Še­ši sa­va­no­riai iš Ru­si­jos, Pran­ cū­zi­jos, Ita­li­jos ir Ki­ni­jos sėk­min­gai iš­lai­kė 17 mė­ne­sių izo­lia­ci­ją kap­su­ lė­je, kur imi­ta­vo skry­dį į rau­do­ną­ ją pla­ne­tą, iš­si­lai­pi­ni­mą jo­je ir grį­ ži­mą į Že­mę. „The Dai­ly Mail“, „The Dai­ly Te­leg­raph“ inf.

Iš kur at­si­ra­do pa­slap­tin­ga dė­mė? Pa­ti pir­mo­ji nuo­trau­ka, ku­rią mar­saei­gis „Cu­rio­si­ty“ pa­da­rė nu­si­lei­dęs ant Mar­so pa­vir­šiaus, su­jau­di­no moks­li­nės fan­tas­ti­kos mė­gė­jų pro­tus.

Ne­di­de­lės raiš­kos nuo­trau­ko­je ma­to­mas pa­slap­tin­gas ob­jek­tas – neaiš­kios for­mos dė­mė, pa­ki­lu­ si virš ho­ri­zon­to. At­siž­vel­gus į at­ stu­mą, per ku­rį da­ry­ta nuo­trau­ka, ob­jek­tas tu­rė­tų bū­ti ne­ma­žas. Dar pa­slap­tin­ges­nis at­ro­do fak­tas, kad ki­to­je šios Mar­so da­lies nuo­trau­ ko­je, da­ry­to­je po dvie­jų va­lan­dų, jo­kios dė­mės nė­ra. En­tu­zias­tai puo­lė juo­kau­ti, kad mar­sie­tis iš Her­ber­to Well­so „Pa­ sau­lių ka­ro“ pa­ste­bė­jo at­vy­kė­lius iš Že­mės ir sku­bė­da­mas sa­vo tri­

mis ko­jo­mis spė­jo pa­si­slėp­ti. In­ ter­ne­te pa­si­py­lė dis­ku­si­jos ir ver­si­jos – nuo op­ti­nių efek­tų iki tie­siog pur­vi­no ob­jek­ty­vo. Ta­čiau abe­jo­nes iš­sklai­dė spe­ cia­lis­tai, iš­nag­ri­nė­ję nuo­trau­kas iš Mar­so or­bi­tos. Pa­ly­do­vai nu­fo­tog­ ra­fa­vo vi­sus be­si­lei­džian­čio apa­ ra­to ele­men­tus. Į piet­ry­čius nuo „Cu­rio­si­ty“ nu­si­lei­do ši­lu­mi­nis ek­ra­nas, at­si­sky­ręs nuo mar­saei­ gio dar iki nu­si­lei­di­mo, kad šis ga­ lė­tų iš­skleis­ti sa­vo na­vi­ga­ci­jos ra­ da­rą. Už 600 m į šiau­rės va­ka­rus nu­kri­to va­rik­lis, lė­ti­nęs mar­saei­gio kri­ti­mą pa­sku­ti­nė­mis nu­si­lei­di­mo se­kun­dė­mis. Jo su­kel­tą dul­kių de­ be­sį tik­riau­siai ir už­fik­sa­vo vie­na iš 17-os mar­saei­gio ka­me­rų. ne­wsru.com inf.

„„Mįs­lė: ne­di­de­lės raiš­kos nuo­t-

rau­ko­je ma­to­mas pa­slap­tin­gas ob­jek­tas – neaiš­kios for­mos dė­mė, pa­ki­lu­si virš ho­ri­zon­to. 

„Scan­pix“ nuo­tr.


12

penktadienis, rugpjūčio 10, 2012

14p.

Pažaislio muzikos festivalis pakvies į Zapyškį.

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

pramogų

alėja

Ties slenks­čiu tarp va­sa­ros Žo­li­nė – tai mū­sų pro­tė­vių žem­dir­bių šven­tė, ku­rio­je dė­ko­ja­ma už su­lauk­tą der­lių, šven­čia­mos va­sa­ros dar­bų pa­baig­tu­vės. Lie­ tu­vai ap­si­krikš­ti­jus, Žo­li­nė pa­va­din­ta Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų die­na. Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės Ma­ri­ jos Ėmi­mo į dan­gų ti­tu­lo baž­ny­ čio­se – Pi­va­šiū­nuo­se, Kre­ke­na­vo­je – Žo­li­nės at­lai­dai trun­ka net aš­ tuo­nias die­nas. Pas­ta­rai­siais de­ šimt­m e­č iais, pa­s kel­b us Žo­l i­n ę vals­ty­bi­ne šven­te, vi­so­se Lie­tu­ vos pa­ra­pi­jo­se ji at­gi­jo, gra­žiai iš­ si­sklei­dė įvai­riuo­se su­ma­ny­muo­ se, ren­gi­niuo­se. Per Žo­li­nę žmo­nės at­si­ne­ša į baž­ny­čią šven­tin­ti pir­mų­jų grū­ dų, dar­žo­vių, vai­sių krep­še­lius, vais­ta­žo­lių, lau­kų ir dar­že­lių gė­lių puokš­tes, nuo­sta­biau­sias flo­ris­ti­ nes kom­po­zi­ci­jas. Anot et­no­lo­gės Gra­ži­nos Ka­džy­ tės, Žo­li­nės puokš­tė sau­go­ma na­

muo­se iš­ti­sus me­tus, ti­kin­tis iš­ veng­ti įvai­rių ne­lai­mių. Anks­čiau šia su­džiū­vu­sia puokš­te bu­vo smil­ ko­mi li­go­niai, o da­lis jos ke­liau­da­ vo net į kars­tą po ve­lio­nio pa­gal­vė­ le. Ma­no­ma, jog se­no­vės bal­tai šią šven­tę sky­rė der­lin­gu­mo ir vai­sin­ gu­mo dei­vei Že­my­nai, bū­tent jai au­ko­ję pir­muo­sius nau­jo­jo der­ liaus vai­sius. Da­bar per Žo­li­nę šven­čia­mos va­sa­ros dar­bų pa­baig­tu­vės, su­si­ tin­ka­ma su kai­my­nais, ar­ti­miau­ siais žmo­nė­mis. Kai­mo bend­ruo­ me­nės Žo­li­nės šven­tę va­di­na ir ja­vap­jū­tės pa­baig­tu­vė­mis, ir bit­ ko­piu, ir med­su­kiu, ir duo­nos, me­daus bei pie­no šven­te, o štai G.Ka­džy­tė ją va­di­na slenks­čiu tarp va­sa­ros ir ru­dens, kar­tu pri­min­da­ ma pa­tar­lę: „Kas per Žo­li­nę ne­vie­

šės – tas vi­są gy­ve­ni­mą skur­džium nu­gy­vens.“ Yra ap­ra­šy­ta, kad mū­sų se­no­liai pir­muo­sius der­liaus vai­sius au­ ko­da­mi da­li­jo į tris da­lis: vie­ną iš jų skir­da­vo baž­ny­čiai (šven­tyk­lai), ant­rą iš­da­ly­da­vo el­ge­toms, o iš tre­ čio­sios ruoš­da­vo vai­šes šei­mai, gi­ mi­nėms, kai­my­nams, tal­ki­nin­kams ir bi­čiu­liams. Žo­lin­čių aka­de­mi­jos va­do­vė ir kar­tu svei­kos mi­ty­bos bei gy­ven­se­ nos pro­pa­guo­to­ja Da­nu­tė Kun­čie­nė siū­lo Žo­li­nei švęs­ti tin­kamus pa­ tie­ka­lus. „Bent per Žo­li­nes pa­gy­ ven­ki­me har­mo­ni­jo­je su sa­vi­mi ir gam­ta, val­gy­ki­me kuo ma­žiau ap­ do­ro­tą mais­tą, ku­ris yra ver­tin­gas mū­sų or­ga­niz­mui. To­kia yra Žo­li­ nių sriu­ba – žo­lie­nė“, – įsi­ti­ki­nu­ si svei­kuo­lė.

„„ Tradivija: Žo­li­nės puokš­tė sau­go­ma na­muo­se iš­ti­sus me­tus, ti­kin­tis iš­ven

Po rugp­jū­čio dan­gu­mi – „Mė­nuo juo­da­ra­gis“ Va­sa­ros pa­bai­gą tra­di­ciš­kai žy­ min­tis jau pen­kio­lik­ta­sis fes­ti­va­ lis „Mė­nuo Juodaragis“ šie­met ža­ da su kau­pu pa­tei­sin­ti sa­vo var­dą – lau­kia­ma tiek Lie­tu­vos, tiek už­sie­ nio mu­zi­kos sti­lių mar­gu­my­no.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 230, 302 234, 308 862, 308 863, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

Jau pri­sta­tęs žy­miau­sius už­sie­nio sve­čius, ne­pa­si­var­gin­sian­čius at­ vyk­ti net iš Ita­li­jos ar Ai­ri­jos, fes­ ti­va­lis ža­da, jog ne vie­ną įspū­din­gą ne­ti­kė­tu­mą pa­teiks ir lie­tu­vių gru­ pės. Ži­no­mi ša­lies kū­rė­jai ir at­li­kė­ jai rugp­jū­čio 24–26 d. Za­ra­sų sa­ lo­je su­rengs iš­skir­ti­nius kon­cer­tus, ku­riuo­se at­si­spin­dės ir šio fes­ti­va­ lio te­ma – paukš­čiai. Gru­pė „Skylė“ klau­sy­to­jus pra­ džiu­gins ga­lin­ga mu­zi­kos pro­gra­ma ir įspū­din­gais vaiz­di­niais. Žy­miau­sią lie­tu­vių liau­dies dai­nų at­li­kė­ją Ve­ro­ ni­ką Po­vi­lio­nie­nę iš­vy­si­me su gru­pe „Blez­din­ga“ ir vi­su Lie­tu­vos ka­riuo­ me­nės or­kest­ru. Ro­ko mu­zi­kan­tas And­rius Ma­mon­to­vas kon­cer­tu fes­ ti­va­ly­je už­baigs sa­vo įspū­din­gą va­ sa­ros tu­rą ir pri­sta­ty­da­mas pa­sta­rą­ jį sa­vo al­bu­mą „Elekt­ro­ni­nis die­vas“ at­liks, jo pa­ties žo­džiais, „pa­čias pa­ go­niš­kiau­sias sa­vo dainas“.

Ge­rai ži­no­ma folk­ro­ko gru­pė „Žalvarinis“ fes­ti­va­ly­je su­rengs akus­ti­nį pa­si­ro­dy­mą ki­to­kia su­dė­ ti­mi ir at­skleis nau­ją, dar ne­gir­dė­ tą sa­vo mu­zi­kos skam­be­sį. Pir­mą kar­tą fes­ti­va­ly­je lan­ky­ sis ra­šy­to­jas, ki­no bei teat­ro re­ži­ sie­rius ir dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos bei liau­dies dai­nų at­li­kė­jas Vy­tau­ tas V.Lands­ber­gis.

Ži­no­mi ša­lies kū­rė­jai rugp­jū­čio 24–26 d. Za­ra­sų sa­lo­ je su­rengs iš­skir­ti­ nius kon­cer­tus.

Mi­nė­da­mi paukš­čius, šven­tės or­ga­ni­za­to­riai ne­ga­lė­jo į sce­ną ne­ pak­vies­ti Ali­nos Or­lo­vos, ir ne tik dėl „ere­liš­kos“ pa­var­dės. Sa­vi­ta ir už­de­gan­čia dai­nuo­ja­ ma­ja poe­zi­ja tu­rė­tų nu­ste­bin­ti ir jau­nų me­ni­nin­kų Man­to ir Ka­mi­lės due­tas „Ka­ma­nių šilelis“, per­nai fes­ti­va­ly­je su­lau­kęs di­de­lio pa­si­

se­ki­mo. Bal­tiš­ką gam­tos pa­sau­lė­ žiū­rą, et­ni­nius at­spal­vius ir pa­tir­tį sa­vaip įgar­sins il­ga­me­čiai Lie­tu­vos avan­gar­di­nės, elekt­ro­ni­nės ir po­stin­dust­rial mu­zi­kos kū­rė­jai - „Gir­ nų Gies­mės“, „Oor­chach“, „Sa­la“, „Driez­has“ ir ki­ti. Pen­kio­lik­to­jo „Mė­ne­sio Juo­da­ ra­gio“ žiū­ro­vams įspū­din­gą re­gi­nį ruo­šia orei­viai - sa­lo­je šeš­ta­die­nio nak­tį 15 karš­to oro ba­lio­nų iš­si­ri­ kiuos į nak­ti­nį pa­ra­dą. Jau­nų žmo­nių at­lie­ka­mu folk­ lo­ro skam­be­siu da­lin­sis ir vy­riš­ kų dai­nų ko­lek­ty­vas „Ugniavijas“, pa­tra­kė­liai „ByTikZyz“, an­samb­ liai „Obelija“, „Ramtatūris“, „Li­ nago“. Šie­met su paukš­čių mi­to­lo­ gi­jos pa­slap­ti­mis at­vyks ir vie­nas iš pro­fe­sio­na­liau­sių bei bal­sin­giau­ sių Vil­niaus folk­lo­ro an­samb­lių „VISI“, ku­riam va­do­vau­ja „folk­lo­ ro tė­vu“ ti­tu­luo­ja­mas et­noinst­ru­ men­to­lo­gas Eval­das Vy­či­nas. Apei­gi­nio bal­tų folk­lo­ro gru­ pė „Kūlg­rin­da“, ku­ri tra­di­ciš­kai ati­da­ro ir pa­lai­mi­na fes­ti­va­lį, šie­ met Di­džio­jo­je sce­no­je ap­dai­nuos paukš­čius me­tų ir gy­ve­ni­mo ra­te. KD inf.


13

penktadienis, rugpjūčio 10, 2012

pramogų alėja Gi­musieji sve­tur ta­po Lie­tu­vos mu­zi­kos da­li­s Kau­no liu­te­ro­nų evan­ge­li­kų baž­ny­čia vėl at­vers du­ris Lie­tu­ vos ka­me­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­liui. Šį kar­tą pub­liką su­kvies dvie­jų Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je ži­no­mų vir­tuo­zų Igo­rio Kra­ma­ re­vo (tri­mi­tas) (nuotr. kairėje) ir Alek­sand­ro Isa­ko­vo (var­go­ nai) due­tas. Tai sa­vo­tiš­ka prem­je­ra, pir­mas pa­ty­ru­sių ir ta­ len­tin­gų mu­zi­kos pro­fe­sio­na­lų su­si­ti­ki­mas vie­no­je sce­no­ je vie­nu me­tu. I.Kra­ma­re­vas gi­mė 1970 m. Ru­si­jo­je, Ta­gan­ro­ ge. Nuo 1998-ųjų I.Kra­ma­re­vas – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sim­ fo­ni­nio or­kest­ro tri­mi­tų gru­pės kon­cert­meis­te­ris. Tri­mi­ti­nin­ kas gro­ja su Lie­tu­vos ka­me­ri­niu, Vil­niaus, Kau­no sim­fo­ni­niais or­kest­rais, Mask­vos fil­har­mo­ni­jos or­kest­ru, Je­re­va­no na­cio­ na­li­niu sim­fo­ni­niu or­kest­ru ir kt. Nuo 2006 m. I.Kra­ma­re­vas

dės­to Mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je Kau­no fa­kul­te­te, Kau­no J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jo­je. Var­go­ni­nin­kas, pia­nis­tas, kom­ po­zi­to­rius A.Isa­ko­vas gi­mė Bal­ta­ru­si­jo­je 1972 m. Bai­gęs Bal­ ta­ru­si­jos me­nų li­cė­jų, for­te­pi­jo­no spe­cia­ly­bę, tę­sė stu­di­jas Ry­go­je, var­go­nų spe­cia­ly­bę. Šian­dien jo biog­ra­fi­jo­je – dau­ giau kaip 400 var­go­nų mu­zi­kos kon­cer­tų įvai­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se. 1999 m. išim­ties tvar­ka jam su­teik­ta Lie­tu­vos Res­ pub­li­kos pi­lie­ty­bė. kas: Ka­me­ri­nės mu­zi­kos kon­cer­tas.­ kur: Kau­no liu­te­ro­nų evan­ge­li­kų baž­ny­čio­je.­ kada: rugp­jū­čio 12 d. 16 val.

ir ru­dens

ng­t i įvai­rių ne­lai­mių.

Šven­ti­niai ska­nu­my­nai Žo­li­nės sta­lui tin­ka ir dau­g iau pa­ tie­ka­lų iš sėk­lų, ku­rių ge­ma­las – tai nau­jo au­ga­lo užuo­maz­ga, ap­rū­pin­ ta at­sar­gi­nė­mis mais­to me­džia­go­ mis. Sėk­lo­se yra daug bio­lo­g iš­kai ak­ty­v ių me­d žia­g ų, vi­ta­m i­nų, mi­ ne­ra­lų, po­li­ne­so­čių­jų rūgš­čių, ku­ rių pa­ts or­ga­n iz­mas ne­ga­m i­na, o bū­tent jos ska­ti­na or­ga­niz­mo ląs­te­ les at­si­nau­jin­ti. Svei­k uo­l ių šei­m i­n in­k ių šei­m i­n in­ kė siū­lo pa­t iems pa­s i­g a­m in­t i gi­ lių ska­n iu­k ą. Te­rei­k ia už­v i­r in­t i 100 ml van­dens ir mai­š ant su­dė­ ti į jį 2–3 šaukš­t us mal­t ų (kaip ka­ vai) gi­l ių, 2 šaukš­t us mal­t ų sau­ lėg­r ą­ž ų, po šaukš­t ą mal­tos ci­ ko­r i­jos, aguo­nų. Jei ma­s ė jums at­ro­dys per kie­t a, at­s kies­k i­ te ją van­de­n iu, pa­ska­n in­k i­te ją (po šaukš­t ą) erš­kė­t uo­g ių žied­l a­p ių si­r u­pu (me­du­m i), ka­da­g ių spyg­l ių, sva­rai­n ių, pie­ nių žie­dų si­r u­pu. „Shutterstock“ nuotr.

Žo­li­nės žo­lie­nė Šiam pa­tie­ka­lui pa­ga­min­ti rei­kės įvai­rių ža­lu­my­nų iš dar­žo: svo­gū­ no ro­pe­lės, da­lies ko­pūs­to ir mo­liū­ go (ga­li bū­ti ir cu­ki­ni­ja ar pa­na­ši dar­ žo­vė), mor­kos, svies­to ar­ba alie­jaus, pet­ra­žo­lių, sa­lie­rų lap­ko­čių, svo­gū­ nų laiš­kų, dil­gė­lių, garš­vos, ba­lan­dų, kra­pų, ba­zi­li­kų, skru­din­tų mo­liū­go sėk­lų ir pu­sės stik­li­nės alaus. Į puo­dą su ver­dan­čiu van­de­niu su­ be­r ia­mas ku­be­l iais su­pjaus­t y­tas mo­liū­gas ar cu­ki­ni­ja, grie­ži­nė­liais su­pjaus­ty­tas svo­gū­nas, su­smul­kin­ tas ko­pūs­tas. Kai šios dar­žo­vės ap­ virs, su­ber­ti svies­te (alie­ju­je) ap­kep­ tas mor­kas, vis­ką pa­vir­ti ke­lias mi­ nu­tes ir nu­kel­ti puo­dą nuo ug­nies. Tuo­met į jį su­ber­ti su­smul­kin­tus sa­ lie­ro lap­ko­čius su la­pe­liais, pet­ra­žo­ les, svo­gū­nų laiš­kus, ba­zi­li­ko la­pe­ lius, dil­gė­les, garš­vas, ba­lan­das, kra­ pus. Sriu­bą de­ra pa­gar­din­ti skru­din­ to­mis mo­liū­gų sėk­lo­mis bei alu­mi ir, jei rei­kia, drus­ka. Prie šios tur­tin­gos vi­ta­mi­nų sriu­bos tiks duo­na, pa­gar­din­ta li­nų sė­me­nų už­te­pė­le, ku­rią ga­li­ma pa­si­ga­min­ti pa­tiems: į puo­dą su tru­pu­čiu van­ dens su­dė­ti ly­gio­mis da­li­mis mal­ tų li­nų sė­me­nis, tar­kuo­tą cu­ki­ni­ją, smul­kiai su­pjaus­ty­tą pa­pri­ką, alie­ ju­je pa­troš­kin­tas tar­kuo­tas mor­kas. Pat­roš­kin­ti ke­lias mi­nu­tes, pa­ska­ nin­ti smul­kin­tu čes­na­ku, kra­pais, svo­g ū­nų laiš­kais ir pan. Ant duo­ nos te­pa­ma at­vė­su­si ma­sė.


14

penktadienis, rugpjūčio 10, 2012

pramogų alėja

Mu­zi­kuo­jan­čių džen­tel­me­nų va­ka­ras Koncertas Sek­ma­die­nio va­ka­rą Pa­žais­lio mu­ zi­kos fes­ti­va­lis siū­lo už­suk­ti į ro­ man­tiš­ką­jį Tau­jė­nų dva­rą, ku­ria­ me me­lo­ma­nus pa­si­tiks ži­no­mas due­tas Vil­hel­mas Če­pins­kis (smui­ kas) ir Ser­ge­jus Kri­ni­ci­nas (gi­ta­ra).

Kon­cer­te skam­bė­sian­čios vir­tuo­ zi­nės pje­sės, emo­cio­na­lūs due­tai, ne­ti­kė­tos vo­ka­li­nių kū­ri­nių inst­ ru­men­ti­nės in­terp­re­ta­ci­jos iš­ties pa­ma­lo­nins klau­sy­to­jus. Tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­ tas V.Če­pins­kis ir „Bal­ti­jos gi­ta­rų kvar­te­te“ gro­jan­tis S.Kri­ni­ci­nas yra ke­lių gi­ta­ros kon­kur­sų, Lie­tu­vos kla­si­ki­nės gi­ta­ros fes­ti­va­lio lau­ rea­tas. At­li­kė­jas daug kon­cer­tuo­ja ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­nio ša­ ly­se, dir­ba pe­da­go­gi­nį dar­bą Kau­no J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jo­je. V.Če­pins­kis ir S.Kri­ni­ci­nas pir­ mą­ją bend­rą pro­gra­mą pri­sta­tė 2010 m. Nuo to lai­ko at­li­kė­jai daug kon­cer­ta­vo Lie­tu­vo­je, da­ly­va­vo kon­cer­tų tur­nė po Ru­si­ją. „Ke­liau­jant dvi pa­ras trau­ki­niu į Ura­lo sri­tį, Vil­hel­mas pa­ste­bė­jo

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Vytauto Žutauto knygą „Mirties fabrikas“.

Knygos autorius daugiau kaip du dešimtmečius dirba „AKISTATOS“ laikraščio vyriausiuoju redaktoriumi. Daug rašo kriminalinėmis temomis Žilvino Vizgirdos, Petro Ivanausko, Petro Kurmelio slapyvardžiais. „Mirties farbikas“ parašytas remiantis Tulpinių ir Gaidjurginių baudžiamosiomis bylomis. Paskelbti teismų nuosprendžiai jau praėję visas nagrinėjimo stadijas ir yra įsiteisėję. Trys Tulpiniai ir du Gaidjurginiai, nužudę daugiau kaip 50 žmonių, nuteisti iki gyvos galvos. Tarp nužudytųjų – ne tik nereikalingais liudininkais tapę gaujų nariai, bet ir garsūs verslininkai, ir net prokuratūros, policijos, saugumo darbuotojai.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt).

„„Dermė: duetas su S.Krinicino (kairėje) gitara V.Čepinskio smuiko mu-

zikai suteikia naujų spalvų.

ma­no gi­ta­ros dėk­le ru­sų ro­man­sų na­tas (daž­nai akom­pa­nuo­ju dai­ ni­nin­kei Ju­di­tai Lei­tai­tei). Jis pa­ pra­šė pa­ro­dy­ti par­ti­tū­rą ir po ke­lių mi­nu­čių pra­dė­jo ra­šy­ti aran­žuo­tes smui­kui ir gi­ta­rai. Taip mū­sų re­ per­tua­re at­si­ra­do še­ši ru­sų ro­man­ sai“, – pa­sa­ko­jo S.Kri­ni­ci­nas. „Smui­kas lai­ko­mas vie­nu iš ar­ti­

miau­sių inst­ru­men­tų žmo­gaus bal­ sui, o bal­sas pa­ly­di­mas gi­ta­ros skam­ be­siu at­si­sklei­džia dar jaus­min­giau. L. van Beet­ho­ve­nas yra pa­sa­kęs, kad gi­ta­ra – tai ma­žas or­kest­ras. Toks dai­nin­gas ir kar­tu po­li­fo­ni­nis inst­ ru­men­tas har­mo­nin­gai de­ra su be­ veik vi­sais ži­no­mais inst­ru­men­tais“, – tei­gia gi­ta­ros vir­tuo­zas.

Prog­ra­ma, ku­rią iš­girs Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio klau­sy­to­jai, al­ suo­ja ro­man­tiz­mu ir eg­zo­tiš­kuo­ju Ar­gen­ti­nos tan­go. Ko­ne vi­sus kū­ ri­nius, iš­sky­rus Nic­co­lo Pa­ga­ni­ni „So­na­tą“, V.Če­pins­kis spe­cia­liai aran­ža­vo smui­kui ir gi­ta­rai. Be­je, di­dy­sis smui­ko vir­tuo­zas N.Pa­ga­ ni­ni taip pat pui­kiai val­dė gi­ta­rą, yra pa­ra­šęs ne­ma­žai so­na­tų smui­ kui ir gi­ta­rai, kiek­vie­ną iš jų skir­ da­mas sa­vo mū­zoms. Be jaus­m in­g ų ru­s ų ro­m an­ sų, N.Pa­ga­ni­ni „So­na­tos“, Fran­ zo Schu­ber­to dai­nų aran­žuo­čių, is­pa­nų ro­man­ti­ko Pab­lo de Sa­ra­ sa­te kū­ri­nių, kon­cer­te skam­bės aist­rin­ga Ar­gen­ti­nos tan­go meist­ ro As­to­ro Piaz­zol­los ir jo tau­tie­čio Máxi­mo Die­go Pu­jo­lo mu­zi­ka. KD inf.

kas: V.Če­pins­kio,­ S.Kri­ni­ci­no­ kon­cer­tas.­ kur: Tau­jė­nų dva­re­ (Uk­mer­gės r.)­ kada: rugp­jū­čio 12 d. 18 val.

Za­pyš­kio bažnyčioje Ry­toj mu­zi­kos my­lė­to­jams vėl du­ ris at­vers Za­pyš­kio šv.Jo­no Krikš­ ty­to­jo baž­ny­čios du­rys. Čia sa­vo meist­riš­ku­mą de­monst­ruos nuo­ la­ti­nė Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­ lio da­ly­vė Sa­bi­na Mar­ti­nai­ty­tė, ly­ di­ma jau­nų­jų ko­le­gų.

VDU Mu­zi­kos aka­de­mi­jos pro­fe­so­rė klau­sy­to­jų dė­me­siu da­ly­sis su sa­vo stu­den­tais – jau­nais, ta­čiau jau spė­ ju­siais pa­ra­gau­ti pri­pa­ži­ni­mo duo­ nos, at­li­kė­jais: tarp­tau­ti­nių kon­ kur­sų lau­rea­tais And­riu­mi Ap­še­ga (ba­ri­to­nas) ir Man­tu Ga­ce­vi­čium (ba­ri­to­nas). So­lis­tams akom­pa­nuos ne­nuils­tan­ti nau­jų, iki šiol ne­gir­dė­ tų pro­gra­mų su­ma­ny­to­ja, iš­raiš­kin­ga pia­nis­tė Aud­ro­nė Eit­ma­na­vi­čiū­tė. Nau­jai pa­reng­to­je pro­gra­mo­ je ge­rai klau­sy­to­jams ži­no­mi ru­ sų kom­po­zi­to­rių ro­man­sai, ope­rų ari­jos ir due­tai su­si­pins su iki šiol ne­gir­dė­tais Ru­si­jos kū­rė­jų mu­zi­ kos per­lais. Gi­lio­mis, tu­ri­nin­go­mis, emo­cin­ go­mis in­terp­re­ta­ci­jo­mis gar­sė­jan­ti so­lis­tė S.Mar­ti­nai­ty­tė ta­len­to ger­ bė­jus pa­ma­lo­nins iš­skir­ti­niais nu­ me­riais. Kas dar ne­gir­dė­jo ypač jaut­riai dai­ni­nin­kės at­lie­ka­mo tra­ giš­ko li­ki­mo kom­po­zi­to­riaus Bo­ri­ so Pro­zo­rovs­kio ro­man­so „Šil­ki­nė vir­ve­lė“ ar lais­va či­go­niš­ko ro­ man­so dva­sia al­suo­jan­čio Ju­ri­jaus Da­vy­do­vo „Tai, kas bu­vo“, tu­rė­tų ne­pra­leis­ti pro­gos, o kar­tu pa­klau­ sy­ti ori­gi­na­laus XX a. ru­sų kom­po­ zi­to­riaus Ser­ge­jaus Slo­nims­kio ro­ man­so „Tvan­kus ap­svai­gi­mas“, tar­pu­ka­riu su­kur­to Il­jos Ža­ko tan­ go „Kar­na­va­le“ ar šmaikš­taus uk­ rai­nie­čių kom­po­zi­to­riaus Ju­li­jaus Mei­tu­so due­to „Žor­žas ir Ka­tia“.

S.Mar­ti­nai­ty­tė ta­len­ to ger­bė­jus pa­ma­lo­ nins iš­skir­ti­niais nu­ me­riais.

Due­tus su sa­vo mo­ky­to­ja at­lik­ sian­tis tur­tin­go temb­ro ba­ri­to­ nas A.Ap­še­ga klau­sy­to­jams do­va­ nos XIX a. ant­ro­je pu­sė­je kū­ru­sio kom­po­zi­to­riaus ir ra­šy­to­jo Gri­go­ ri­jaus Li­ši­no ba­la­dę „Ji kva­to­jo“ bei emo­cin­gą jo am­ži­nin­ko Leo­ni­ do Ma­laš­ki­no ro­man­są „Jei ga­lė­ čiau iš­reikš­ti gar­se“. Bra­vū­riš­kais ru­sų mu­zi­kos kla­ si­ko Mi­chai­lo Glin­kos ir vie­no iš ryš­kiau­sių XX a. ru­sų kom­po­zi­to­ rių Geor­gi­jaus Svi­ri­do­vo ro­man­sais pro­gra­mą paį­vai­rins ki­tas pro­fe­so­ rės S.Mar­ti­nai­ty­tės mo­ki­nys, ta­ len­tin­gas ir iš­raiš­kin­gas ba­ri­to­nas M.Ga­ce­vi­čius. Ope­ros mė­gė­jai ga­lės pa­si­mė­gau­ ti vi­sų tri­jų dai­ni­nin­kų at­lie­ka­mais ryš­kiais, emo­ci­jų ir aist­rų ku­pi­nais Alek­sand­ro Bo­ro­di­no, Ser­ge­jaus Rach­ma­ni­no­vo bei Piot­ro Čai­kovs­ kio ope­rų nu­me­riais. KD inf.

2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, rugpjūčio 14 d.

kas: S.Mar­ti­nai­t y­tės, A.Ap­še­gos ir M.Ga­ce­vi­čiaus kon­cer­tas.­ kur: Za­pyš­kio šv.Jo­no­ Krikš­t y­to­jo baž­ny­čio­je.­ kada: rugp­jū­čio 11 d. 17 val.


153

penktaDIENIS, rugpjūčio 10, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16 Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Perka� ����������������������������������������������������������� 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Keičia� ���������������������������������������������������������� 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Kviečia� ������������������������������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17 Vikingų loto�������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalinga (-as) virėja (-as) ir konditerė (-is) mokyklos valgykloje Aleksoto r. Patirtis būtina. Tel. 8 600 40 551.

DARBo skelbimai

1000538

Siūlo darbą „Urmo“ prekybos miestelyje veikianti kepyklėlė ieško konditerių-kepėjų. Tel. 8 672 63 273. 1000409

AB „Lytagra“ įrankių ir įrangos terminalas ieško sandėlininko. Reikalavimai: atsakingumas, dėmesingumas, tvarkingumas, automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas. Tel. (8 37) 405 404, 8 614 96 693. E. paštas tools@lytagra.lt.

Reikalinga pagalbinė darbuotoja (-as) siuvimo įmonei. Privalumas – patirtis siuvimo įmonėje. Kauno centras, 1 pamaina. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 608 06 591.

999680

Dirbti nedidelėje maisto prekių parduotuvėje Garliavoje reikia pardavėjos (-o). Pageidaujama gyvenanti Garliavoje ar Aleksoto rajone. Tel. 8 686 33 019. 999304

EUROCASH1 dirbti Kaune ieško apsaugos darbuotojų. Reikalavimai: vidurinis ir/arba aukštesnis išsilavinimas; sąžiningumas, atsakingumas; nepriekaištinga reputacija. Privalumai: apsaugos darbuotojo pažymėjimas, darbo patirtis. Tel. 8 612 49 081; www.eurocash1.lt. 1000246

Farmacijos pramonės įmonė siūlo darbą mechanikui Kaune. Darbo pobūdis: užtikrinti nepertraukiamą ir saugų gamybos ir pakavimo įrengimų darbą; laiku atlikti techninius įrengimų patikrinimus, profilaktiką ir remontą. CV siųsti e. paštu edita@santaka.lt arba faksu (8 37) 205 225. Pasiteirauti tel. 8 618 31 066. 1000606

Grupei reikalingas vokalistas (vokalistė). Tel. 8 687 30 551. 1000415

Įmonė Kaune ieško staklių priežiūros ir remonto MECHANIKO. CV siųsti e. paštu info@zers.lt. 1000035

Kaune, Žaliakalnyje, esančiai siuvyklai reikalingos (-i) rūšiuotojos (-ai)-pakuotojos (-ai) ir siuvėjos (-ai) siūti plokščiasiūle ir universalia mašinomis trikotažinius gaminius. Darbas viena pamaina. Tel. (8 37) 795 570. 1000278

Kavinei-barui reikalinga virėja. Šeštadienį, sekmadienį nedirbame. Tel. 262 397, 8 619 73 822. 1000688

Kepyklai Panemunėje reikalingas tešlos paruošėjas. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141. 1000540

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208.

Reikalingi (-os) lauko teritorijos valytojai (-os). Darbas PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 016. Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

1000649

1000618

990967

1000758

973476

Siūlome darbą šaltkalviui-suvirintojui. Atlyginimas už atliktą darbą. Tel. 8 600 04 449. 1000532

Siuvimo įmonei reikia kvalifikuotų siuvėjų (visomis mašinomis). Darbas Raudondvario pl. 76. Tel. 260 302, 8 618 87 551. 1000017

Skubiai reikalinga siuvėja siūti ir taisyti drabužius. Laiku mokamas atlyginimas, visos soc. garantijos. Tel. 8 673 06 774, e. paštas nebranga@yahoo.com. 999186

Stabiliai dirbančiai įmonei reikalingas C kateg. vairuotojas-ekspeditorius išvežioti alų Kauno regione. Tel. 8 687 25 379. 1000305

Tarptautinių pervežimų įmonė ieško: vyr. buhalterio, vadybininko, mechaniko. Kreiptis tel. 8 676 23 382.

998148

UAB „Kodera“ (sunkvežimių servisas, „Via Baltica“ kelias) siūlo darbą šaltkalviui. Tel. 8 620 34 596. 1000440

UAB „Tikri langai“ didinant gamybos apimtis reikalingas cecho darbuotojas. Patirtis langų gamybos srityje būtina. Siūlomas patrauklus atlyginimas, geros darbo sąlygos. CV siųsti e. paštu info@langaiplastikiniai.lt. Tel. 8 611 44 557.

Buitinės technikos remonto

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų, suvirintojų, pagalbinių darbininkų. Darbas Vilniuje ir Kaune. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086, 8 656 41 798 (8–17 val.). 998606

UAB „Jargalai“ reikalingas didžiagabaritinio tralo vairuotojas,su patirtimi, be žalingų įpročių. Tel. 8 656 99 307. 1000521

UAB „Presto prekyba“. Šiuo metu ieškome: kavinėje virėjos padėjėjos; parduotuvėje – pardavėjos. Tel. 8 682 86 717. CV siųsti e. paštu savanoriu@presto.lt. 997364

Ūkyje reikalinga darbininkė. Suteikiamas visas išlaikymas. 5 km nuo Kauno. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 611 13 324. 1000478

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 996184

981389

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 997388

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

997438

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1000180

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 1 metų. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 606 76 900. 1000611

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 993944

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 996627

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1000193

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 981337

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

Statybos, remonto

Ekskavatorininkas ieško darbo. Tel. 8 607 16 994.

999988

1000654

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 994952

988899

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 999210

Atliekame namų fasadų dažymą. Tel. 8 687 53 187.

993756

Atliekame namų fasadų šiltinimą, dedame struktūrą. Tel. 8 653 39 495. 978067

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 996217

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. Dažome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonį. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667. 999455

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 999967

Atlieku kasimo darbus mini ekskavatoriumi. Tel. 8 657 49 315.

998553

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 996798

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904. 996588

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

994010

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

999586

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878. Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220.

999915

Paslaugos

979638

Dengiame stogus įvairia danga. Darome stogų konstrukcijas, keičiame dangą. Darbams suteikiame garantiją. Kainos sutartinės. Tel. 8 698 15 988.

Medikų

993095

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881.

1000422

NT unija ieško nekilnojamo turto brokerio (-ės). Būtina: patirtis, automobilis. Galima derinti su kitu darbu. CV siųsti e. p. info@ntunija.lt. Tel. 8 678 00 678.

999458

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

998221

Lengvųjų automobilių servisui reikalingas automobilių šaltkalvis. Tel. 8 699 64 366. Metalo apdirbimo įmonei reikalingas šaltkalvis. Metalo suvirinimo, pjaustymo, gręžimo darbai. Tel. 8 600 65 000.

999005

Atliekame buto, namo, sodybos, biuro statybos ir remonto darbus. Tel. 8 600 92 790.

985434

Kompiuterininkų

999628

Ieško darbo

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577.

996816

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

1000129

993454

Krovininių automobilių servisui reikalingas paruošėjas-dažytojas. Darbas Domeikavoje. Tel. 8 682 47 101, e. paštas gintaras@ferikas.lt.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

998861

1000612

Daimler AG oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Silberauto“ ieško tinkamo kandidato ir siūlo darbą atsarginių detalių pardavimo vadybininkui Kaune. Privalumai: išsilavinimas technikos srityje; anglų, vokiečių, rusų kalbų mokėjimas; komunikabilumas, savarankiškumas, panašaus darbo patirtis. Norinčiuosius dalyvauti atrankoje gyvenimo aprašymus prašom siųsti kaunas@silberauto.lt. Tel. (8 37) 301 201.

Automobilininkams

Efektyvi anonimiška pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 994238

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 989209

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 999293

996842

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 997998

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitinių nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566. 998388

Gaminame iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklus, laiptus, grotas, stogelius, tvoras, garažų, sandėliukų duris ir kita. www.keisida.lt. Tel. 262 354, 8 601 05 644. 999947

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

980688

Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, plytelių klijavimas, betonavimo darbai, monolitinių laiptų įrengimas. Tel. 262 354, 8 601 05 644. 999985

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 998885

Griovimo darbai. Savivarčiu savikroviu išvežame statybines atliekas. Ekskavatorių, buldozerių paslaugos. Tel. 8 635 04 000.

996361

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

996509

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

995235

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 988927

Klojame trinkeles, klinkerį. Tel. 8 671 53 040. 997500

Klojame trinkeles. Betonuojame grindis, pamatus. Lietaus drenažo nuotakynas. Savivarčiai. Ekskavatoriai. Tel. 8 600 22 703. 996344

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 996782

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 993878

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449. 1000526

MINI ekskavatoriaus ir BULDOZERIO paslaugos. Kasame drenažą, vandentiekį. Žemės gręžimo darbai. Tel. 8 675 47 788. 996691

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 992362

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930787

Palankiomis kainomis išnuomojama statybinė technika: automobiliniai kranai, automobiliniai bokšteliai, savivarčiai, buldozeriai, mini krautuvai, statybinė įranga. Kreiptis tel. 8 699 35 217. 998912

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 990450

Plastikiniai langai – tik nuo 250 Lt už kvadratinį metrą. Kaina su pakeitimu ir palangėmis. Senus langus išsivežame nemokamai. Taip pat balkono stiklinimas, durys, roletai, žaliuzės, tinkliukai. Daugiau informacijos www.languera.lt; e. paštas info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366, 8 609 77 355.

995489

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 996516

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 999132

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 995413

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, rugpjūčio 10, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos

Profesionalios medžių priežiūros paslaugos: genime, šaliname, nupjauname keliančius pavojų medžius, išfrezuojame kelmus. Tel. 8 645 34 444.

Statybos, remonto Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 996074

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 998995

Šilumą taupantys dažai ir tinkas. Fasadų ir vidaus patalpų šiltinimas naujausiomis technologijomis. www.termofasadai.lt. Tel. 8 663 50 600, e. paštas info@termofasadai.lt. 996853

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 997787

Šlaitinių stogų darymas. Visi skardinimo darbai. Tel. 8 679 13 020, 8 682 92 177.

993355

Šlaitinių stogų dengimas, restauravimas, karkasinių (skydinių) namų statyba nuo pamatų, skardinimo darbai, pastogių (palėpių) šiltinimas ir įrengimas, namų šiltinimas ir apkalimas įvairiomis dailylentėmis, vidaus įrengimo darbai. Medžiagas sukomplektuojame patys. Tel. 8 634 55 006. 994234

Specializuoti griovimo, rekonstrukcijos, laiptinių dažymo, mūro, tinko, betonavimo, stogų, tvorų, plytelių, santechnikos darbai. Tel. 8 648 23 501. 998018

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 980789

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 999751

Trinkelių klojimo darbai. Tel. 8 687 94 549.

999258

Vežame savivarčiu savikroviu atsijas, juodžemį, kompostą, šiukšles, medieną iki 21 kub. Ekskavatorių paslaugos. Tel. 8 635 04 000. 996376

www.laiptiniudazymas.lt. Nebrangiai dažau laiptines. Tel. 8 635 53 335.

999707

Baldžių Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

995435

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 998963

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 993908

Aptraukiame minkštuosius baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Transportas nemokamai. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 208 498, 8 604 35 475. 993981

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 998989

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 963867

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 985367

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 996100

Modernia valymo įranga „Rainbow“ giluminiu būdu valome dangą, čiužinius ir minkštuosius baldus. Tel. 8 604 02 322. 993939

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 998894

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994958

989889

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

999365

Dviejų kambarių butą Veiverių g., Aleksote, už Aleksoto tilto (2/2 a. mediniame name, b. pl. 32 kv. m, krosnis, kai kurie patogumai, WC lauke, sandėlis). 24 000 Lt. Tel. 8 678 74 682.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1000437

2012 08 17 varžytynėse (adresas Laisvės pr. 78–4, Vilnius) parduodami BUAB „K. Investicijos” (į. k. 300616493) priklausantys, AS „UniCredit Bank” Lietuvos skyriui įkeisti 192 žemės sklypai Kauno r. sav. Domeikavos sen., Žemaitkiemio k. – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Bendras sklypų plotas – 21,36 ha, vieno sklypo plotas – 0,11 ha, vidutinė sklypo kaina 13900 Lt, aro kaina 1250 Lt. Pradinė varžytynių kaina 2 670 000,00 Lt. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 689 86 048. 1000431

170 kv. m 2 a. mūrinį namą Vytėnuose, šalia PLC „Mega“. 11 a sklype yra sodas, vaismedžiai, tvenkinys. Kaina 750 000 Lt. Tel. 8 650 96 900. 987722

2 k. butą Birželio 23-iosios g. (5 a., plastikiniai langai, šarvo durys, parketas, nauja santechnika). Kaina 110 000 Lt. Tel. 8 676 36 314, e. paštas adera@takas.lt. 1000629

2 k. butą Ž.Šančiuose. B. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mūrinis namas, autonominis šildymas, po kapitalinio remonto, signalizacija, galima įrengti židinį. Tel. 8 674 64 821.

Parduodamas 1 kambario butas Kalniečių mikrorajone (12 aukštų mūrinio namo 5 a., renovuotas, paskola išmokėta). Kaina sutartinė. Tel. 8 674 40 941. 1000571

Parduodamas 20 arų žemės sklypas Romainių g., naujų namų kvartale. Dujos, elektra. Tvarkingi dokumentai, detalusis planas. 1 a kaina 10 000 Lt. Tel. 8 600 09 720. 999989

1000609

2012 m. rugsėjo 28 d. 10 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varžytynės Algiui Petrukaičiui ir Vidai Petrukaitienei priklausančio 5 kambarių buto (bendras plotas 106,90 kv. m, 2007 m. statybos) su rūsiu, esančio Dzūkų g. 11–7, Kaune, ir 2/79 dalies 2138,45 kv. m bendro ploto negyvenamosios patalpos-garažo, esančio Dzūkų g. 11, Kaune. Pradinė parduodamo viso turto kaina 674 400 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytynių dalyvio mokestį – 67440 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į Algį Petrukaitį, tel. 8 614 55 555. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053.

1000197

4 kambarių butą Kalniečių rajone. Butas suremontuotas, gražioje vietoje. Tel. 8 698 46 244.

1000536

Antstolis Valdas Zubinas skelbia Irenai Lukoševičienei priklausančio turto pirmąsias varžytynes. Parduodama: butas su rūsiu, 1 kambario, bendras plotas 35,05 kv. m, unikalus Nr. 1993-4015-1013:0001, esantis Maironio g. 16A–1, Kaune. Pradinė parduodamo turto kaina 88 000 Lt. Varžytynės vyks 2012 m. rugsėjo 13 d. 10 val. Laisvės al. 101A, 12 kab., Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 320 095. Norintieji dalyvauti varžytynėse turi sumokėti 10 proc. turto kainos į antstolio Valdo Zubino depozitinę sąskaitą Nr. LT577011700188070110, esančią AB Ūkio bankas. Turtui apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisę į parduodamą turtą, iki varžytynių pateikia antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. 1000495

Dalį 1 a. namo Žaliakalnyje, A.Mackevičiaus g. (bendr. pl. 43 kv. m, du kambariai, išpirkta žemė, iš virtuvės išėjimas į vidinį kiemą, visos miesto komunikacijos). Atsiveria Kauno panorama. Geras susisiekimas. Kaina 128 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 1000808

Gerą 250 kv. m namą ramioje vietoje. Tel. 8 656 53 333.

997382

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 998713

Beržines, pušines, juodalksnio, ąžuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 999450

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

999154

Įvairios malkos (skaldytos, trinkelėmis, rąsteliais). Pristatymas nemokamai. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com. 992387

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 631 33 736.

995393

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065.

Skubiai parduodamas 2 k. butas Aukštuosiuose Šančiuose, Prancūzų g. (bendr. pl. 40 kv. m, reikalingas remontas, šarvo durys, netoli centras). Kaina 64 000 Lt. Be tarpininkų Tel. 8 606 07 575.

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202.

1000570

1000515

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 988870

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 2 kambarių butą geroje vietoje Rukloje (b. pl. 51 kv. m, 5/2 a., ilgas 7 m įstiklintas balkonas, reikalingas remontas). 25 000 Lt, galima derėtis. Tel. 8 600 23 721. 1000433

Sodybą Prienų r. (1,8 ha žemės, gyvenamasis ir ūkiniai pastatai). Kaina 70 000 Lt. Tel. 8 698 39 436.

1000220

Vieno kambario butą Jonavoje (b. pl. 36 kv. m, 9/2 a. plytiniame name, tvarkingas). Kaina 36 000 Lt. Tel. 8 603 91 022. 1000582

995334

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Pakuotės ir kiekiai įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras@gmail.com.

997481

Parduodu atraižas, malkas ir pjuvenų briketus. Tel. 8 698 37 233.

990780

Parduodu beržines, alksnines, drebulines malkas. Tel. 8 601 18 811. Parduodu įvairias malkas, medienos atraižas. Atvežu į vietą. Tel. 8 686 18 627.

995741

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 993201

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508.

987933

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 992664

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 985408

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821573

Statybinės medžiagos

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 997583

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 993350

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt. 996122

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998588

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 991860

Sausos uosinės ir ąžuolinės lentos 50 mm storio. Pjauname statybinę medieną pagal užsakymus. Tel. 8 618 89 125.

990177

AB superka senus ir nevažiuojančius automobilius. Atsiskaito iš karto. Sutvarko dokumentus. Pasiima patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998571

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409. 992892

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559.

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

999933

992110

AKCIJA baltarusiškiems durpių briketams. Saulėgrąžų lukštų briketus, medienos pjuvenų briketus. Patiems pasiimant – dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915.

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

995571

997607

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

999097

998644

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 994315

Brangiai perkame mišką visoje Lietuvoje. Atliekame miško ruošos, medienos transportavimo darbus. Tel. 8 650 16 017. 982537

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 999352

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 992136

Perku dviejų kambarių butą, gali būti apleistas, su skolomis. Rajonas nesvarbu. Tel. 8 603 91 022. 1000574

Perku sodybą netoli Kauno. Tinka ir sodas (namas tinkamas gyventi žiemą). Tel. 8 687 21 601. 1000575

Pirkčiau namą Kauno mieste. Tel. 8 630 00 439. 1000812

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 999948

UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (1 t iki 900 Lt) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas (darbo laikas I–V 8–17 val., VI 13 val.). Juodieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051; spalvotieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 611 44 404. 999345

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

997639

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 300 914, 8 676 22 529. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 301 103, 8 609 96 655. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 395 098, 8 600 41 775. 998432

Įvairūs Nuomoja II ir III a. nuomoja negyvenamąsias patalpas (Vytauto pr. 2) – įvairiai veiklai vykdyti. Tel. 8 699 17 815, 452 891. 992526

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių bute Kalniečių rajone studentėms arba dirbančiai moteriai, su žalingais įpročiais nesikreipti. Kaina sutartinė. Tel. 315 642. 1000567

Mokslo metams priimsiu gyventi studentę. Tel. 8 671 63 882. 1000425

Nuo rugsėjo 1 d. privačioje valdoje Vilijampolėje išnuomojamas 26 kv. m kambarys (virtuvė, dušas, koridorius) studentėms (-ams) ar jaunai porai. Tel. 8 627 77 775.

999001

Nuomojamas trijų kambarių butas miesto centre. Nuomos kaina 700 Lt. Tel. 8 672 10 119, 8 610 17 267.

999712

Trijų kambarių bute išnuomojamas kambarys merginai (studentei). Kaunas, Taikos pr. Kaina 250 Lt/mėn. Tel. (8 37) 457 120. 1000001

Veikiančią kavinę su visa virtuvės, prekybos ir salės įranga. Kavinė yra Šiaurės pr., Kaune. Yra lauko reklama ir sukurtas internetinis puslapis. Tel. 8 685 56 606.

995839

998511

Atvešime malkų. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt.

Nuolat perku žemę, ne mažiau kaip 5 ha. Siūlykite įvairius variantus. Tel. 8 618 87 113.

989852

1000260

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

988748

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

974152

999691

1000639

3,96 ha žemės sklypą prie Kauno marių, Viršužiglyje. Atlikti geodeziniai matavimai. Tinkama vieta poilsio sodybai įsirengti. Galimybė pirkti dalį sklypo. 1 aro kaina 320 Lt. Tel. 8 698 14 623.

995599

Parduodamas kolektyvinis sodas Gervėnupyje (40 kv. m namas, krosnis, židinys, kraštinis, aptvertas, apželdintas). Kaina sutartinė. Tel. 8 675 28 455.

995705

2012 m. rugsėjo 13 d. 10 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks antrosios pakartotinės varžytynės Rimantui Kasperavičiui priklausančio 2 kambarių buto (bendras plotas 50,23 kv. m) su rūsiu, esančio J.Žemgulio g. 9–70, Kaune. Pradinė parduodamo turto kaina 66 000 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytynių dalyvio mokestį – 6600 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į Rimantą Kasperavičių, tel. 8 640 73 111. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884.

997688

Gabenimai „Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 996161

Nukelta į 17 p.


173

penktaDIENIS, rugpjūčio 10, 2012

klasifikuoti skelbimai Likviduojama įmonė UAB „Poligrafija ir informatika“ (įm. k. 234569380, buveinės adresas Baltų pr. 147–4, Kaunas).

Įvairūs Gabenimai

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato. Pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000.

994599

Atvešiu: žvyro, smėlio, akmenų, juodžemio, durpių briketų, sunkvežimio su manipuliatorium nuoma. Tel. 8 614 88 448, e. paštas gtamasauskas9@gmail.com. 999513

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 995120

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 998368

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ-53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006. 997889

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 998982

Kelionės

Papildomai informuojame apie parengtą žemės sklypo prie Taikos pr. 97, Kaune, detalųjį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas prie daugiabučio gyvenamojo namo 1A5b, Taikos pr. 97, Kaune (žemės nuomai ar pirkimui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka), vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano sprendiniais, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamento nustatymas. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 08 10 iki 2012 09 11 UAB „Fidesa“ patalpose ir Dainavos seniūnijoje, V.Krėvės pr. 41A, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 09 11 10 val. Dainavos seniūnijoje. Planavimo organizatorius – 121-oji daugiabučio namo savininkų bendrija. Planavimo rengėjas – UAB „Fidesa”, Vytauto pr. 93–1, Kaunas, tel. (8 37) 321 408, arch. Andrius Maliauskas, tel. 8 650 20 000. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. 1000755

„Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt.

UAB „RAVITEKA“ (įmonės kodas 135771291) keičia savo pavadinimą į UAB „MEDINĖ LINIJA“. Dėl kilusių klausimų kreiptis tel. 8 682 33 694. 1000642

978736

A.Vainorienės firma veža į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980.

Paskolos

971371

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

992790

Kiti Astrologės paslaugos (taro kortomis): apie darbą, sveikatą, gyvenimo lemtį ir kt. Tel. 8 673 56 319. 998534

Uždaroji akcinė bendrovė „Abatronika“ ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė – Pramonės g. 7A, Prienai, įmonės kodas 135629573, įmonės registro tvarkytojas – valstybės įmonės Registrų centras Kauno filialas, keičia savo pavadinimą į uždarąją akcinę bendrovę „Baumedis“, kurios buveinė bus J.Mateikos g. 34–4, Kaune, kuri perima visas uždarosios akcinės bendrovės „Abatronika“ teises ir pareigas. 1000319

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994969

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimas vyks rugpjūčio 20, 27, 28 d. nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 675 95 749, 8 611 19 256. www.salialia.lt.

997545

Karščiausi kelionių pasiūlymai

VIKINGŲ LOTO Tiražo Nr. 1013, rugpjūčio 8 d. AUKSO PUODAS – 29 430 583 Lt DIDYSIS PRIZAS – 5 712 553 Lt 23 28 37 39 42 45 Auksinis skaičius 40 Papildomi skaičiai 11 33 6 tarp jų auksinis sk. – 29 430 583 Lt (0 priz.) 6 skaičiai – 5 712 553 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. – 477 607 Lt (0 priz.) 5 skaičiai – 3 213 Lt (17 priz.) 4 skaičiai – 158 Lt (461 priz.) 3 skaičiai – 11 Lt (8770 priz.)s 2 + papildomas sk. – 6 Lt (11556 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai. Prognozė: Aukso puode – 34 mln. Lt Didysis prizas – 8 mln. Lt

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ 4 naktų kruizo kaina nuo 550 Lt Italija–Ispanija–Prancūzija

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt KRUIZAI – NEUŽMIRŠTAMOS IR ĮSPŪDINGOS ATOSTOGOS! Ryga–Stokholmas–Ryga 2 naktų kruizo kaina nuo 110 Lt Talinas–Helsinkis–Stokholmas–Sankt Peterburgas

Keičiu dviejų kambarių butą (46 kv. m, I a.) Dainavoje į 1 kambario butą I ar II aukšte, su dušo kabina. Be priemokos. Nesiūlyti bendrijų. Tel. 8 608 67 102.

10 priežasčių, kodėl verta rinktis kruizą: kaina, romantika, virtuvė, įvairovė, veiklos sritys, paprastumas, naujos erdvės, šeima, išskirtinis dėmesys, ypatingas aptarnavimas. Kaina pateikta iš išvykimo uosto. Daugiau kruizų pasiūlymų www.krantas.lt

Dvi savaitės Tailande: skrydis iš Rygos, 2* tvarkingas viešbutis su pusryčiais. Kaina 1 asm. – 3325 Lt.

1000450

Savaitė Rode: skrydis, 3* viešbutis su

Kviečia

maitinimu – pusryčiai, vakarienė.

Klasikinė Italija autobusu rugsėjo 20–27 d. (Florencija, Roma, Vatikanas, San Marinas, Venecija) – 749 Lt (viešbutis, pusryčiai). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 989057

994406

4 naktų kruizo kaina nuo 990 Lt (asm). Graikijos salos–Kroatija 7 naktų kruizo kaina nuo 2044 Lt (asm).

Kelionių agentūra „AŠ KELIAUJU“

Keičia

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 994876

Šokiai, dainavimas

994279

994899

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

Pramogos, šventės, laisvalaikis

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

Kaina 1 asm. – 1380 Lt. Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 9–19 val.

Skrydis, pervežimas, 3* viešbutis su maitinimu – viskas įskaičiuota. Kaina 1 asm. – 1540 Lt. Vietų skaičius už siūlomą kainą ribotas.

Įvairūs

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA Festivalio bankas Festivalá remia:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Didysis rëmëjas

Festivalá pristato Festivalio dienraðtis

Informacinis partneris

Pirminė teisinė pagalba Kauno rajono savivaldybėje teikiama pirminė teisinė pagalba (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) asmenims, gyvenantiems Kauno rajone. Kreiptis Savanorių pr. 371, Kaunas: ĩ 221 kab. I–IV nuo 8 iki 17 val., V – nuo 8 iki 15.45 val., ĩ 112 kab. II nuo 13 iki 17 val., III, IV – nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.). Kreipiantis turėti asmens tapatybę ir gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus. Pirminė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt.

Pagrindiniai rëmëjai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Rugpjûèio 10 d., penktadiená, 18 val. Kauno valstybinëje filharmonijoje Virtuozø susitikimas LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas Sergej Krylov Solistai: SERGEJ KRYLOV (smuikas, Italija) MAXIM RYSANOV (altas, Didþioji Britanija) Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Franz Schubert-Dobrinka Tabakova, Leonid Desiatnikov Bilietø kaina: 10, 15, 20 Lt

Sergej Krylov

Maxim Rysanov, Martyno Aleksos nuotr.

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. Atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. Pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. P. S. Filharmonijoje veikia Egidijaus Rudinsko grafikos darbø paroda. Informaciniai rëmëjai:

Rëmëjai:

Partneriai:

INIT ÁMONIØ GRUPË

Pamesta Dingusį Lietuvos ir Ukrainos akcinės bendrovės „Lakmalit“ (įm. kodas 110665138) Vilniaus filialo pažymėjimą laikyti negaliojančiu. 1000479


18

penktadienis, rugpjūčio 10, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras „NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Romainių padalinio vadovę Kristiną VARNAGIRIENĘ, skaudžią netekties valandą anapilin išlydėjusią brangiausią žmogų – MAMĄ, nuoširdžiai užjaučia ir liūdi drauge bendradarbiai.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parve­ žimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poil­ sio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 994724

Kauno miesto ir rajono gyventojams! Kauno miesto ir Kauno ra­ jono savivaldybių administracijos sudarė sutartis su UAB „PRA­ RADIMAS“ dėl neatpažintų mirusiųjų palaikų pervežimo. UAB „PRARADIMAS“ NEMOKAMAI perveža NEATPAŽINTUS IR AT­ PAŽINTUS mirusiųjų namuose bei gydymo įstaigose palaikus (tu­ rėti asmenį patvirtinantį dokumentą). Skambinti galite visą parą tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. 992272

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 999011

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 994541

informuoja NEMOKAMOS EKSKURSIJOS PO KAUNO MUZIEJUS „Mū­sų odi­sė­ja” kvie­čia vi­sus kau­nie­čius ir mies­to sve­čius da­ly­vau­ti ne­mo­ka­mo­je mo­ ko­mo­joje eks­kur­si­jo­je kar­tu su gi­dų kur­sų klau­sy­to­jais: rug­pjū­čio 10 d. 14 val. – „T.Iva­ naus­ko zo­o­lo­gi­jos mu­zie­jus ir tak­si­der­mis­tų la­bo­ra­to­ri­ja”. Vi­siems da­ly­viams kai­nuos tik įė­ji­mo bi­lie­tai į mu­zie­jus. Pra­tur­tin­ki­te sa­vo ži­nių ba­ga­žą ir su­si­pa­žin­ki­te ­su Lai­ki­no­sios sos­ti­nės įdo­my­bė­mis. In­for­ma­ci­ja M.Va­lan­čiaus g. 19, Kau­ nas. Tel. 207 879, 8 698 03 091, www.mu­suo­di­se­ja.lt, in­fo@tu­rin­fo.lt.

NEMOKAMOS EKSKURSIJOS Ke­lio­nių va­do­vė Ri­ma Če­pur­nie­nė kvie­ čia į ne­mo­ka­mas eks­kur­si­jas: rug­pjū­čio 11 d. 11 val. – PASIVAIKŠČIOJIMAS PO KAU­ NĄ; rug­pjū­čio 15 d. 8 val. – KELIONĖ Į ŠIR­ VINTŲ KRAŠTĄ. Pa­ke­liui ap­lan­ky­si­me kar­di­ no­lo V.Slad­ke­vi­čiaus gim­ti­nę-me­mo­ria­lą, to­liau ke­liau­si­me į ži­lą­ją Ker­na­vę. Su­ži­no­ si­me, kur ga­mi­na­mi ska­niau­si Lie­tu­vo­je ož­ kos pie­no sū­riai. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja. Vie­tų skai­ čius ri­bo­tas. Kreip­tis dar­bo die­no­mis nuo 9 iki 13 val. tel. (8 37) 205 482, 8 689 54 571, e. p. r.ce­pur­nie­ne@gmail.com.

ŽOLINĖS ŠVENTĖ Rugpjūčio 14 d. 17 val. Kovo 11-osios parke („Girstučio slėnyje’’) – ŽOLINĖS ŠVENTĖ! Puiki programa ir gera nuotaika garan­ tuota. Dalyvauja: Vytautas Šiškauskas, liau­ diškos muzikos kapela „Sodžius“, Didžiųjų Lapių kapela „Girnapusė”. Šventės vedėjas Petras Venslovas. Jūsų lauks siurprizai. Renginys nemokamas.

VISI Į PANEMUNĖS ROKĄ! Rug­pjū­čio 17–19 d. Pa­ne­mu­nės ben­druo­ me­nės cen­tras kvie­čia į ren­gi­nį „Šv. Ro­kas Pa­ne­mu­nė­je”. Rug­pjū­čio 17 d. 18 val. – Žo­lin­čių aka­de­mi­ ja kvie­čia į svei­kuo­liš­ką pir­tį Pa­ne­mu­nės pa­ plū­di­my­je. Rug­pjū­čio 18 d. 10–19 val. – Pa­ne­mu­nės pa­plū­di­my­je vyks Pa­ne­mu­nės ben­druo­me­ nės cen­tro Šv. Ro­ko tau­rės plia­ži­nio tin­kli­nio var­žy­bos. 16 val. – Pa­ne­mu­nės ben­druo­me­ nės cen­tro kie­me (Vai­di­los g. 27) vyks ro­ man­sų va­ka­ras. Rug­pjū­čio 19 d. 12 val. – Šv. Ro­ko at­lai­dai. Šv. Mi­šių me­tu gie­dos L.Mi­ka­laus­kas ir V.Ge­ ny­tė. 14 val. – šven­ti­nė pro­gra­ma. Kon­cer­ tuos N.Tal­lat-Kelp­šai­tė, L.Mi­ka­laus­kas, V.Ge­ ny­tė, liau­diš­kos mu­zi­kos an­sam­blis „Bo­čiai”, Jo­na­vos ka­pe­la „Lan­ke­sa”, liau­dies mu­zi­kos an­sam­blis „Svir­bė”. 10–17 val. veiks mu­gė. 13–15.30 val. – Ja­ni­nos šiau­rie­tiš­ko vaikš­ čio­ji­mo pa­mo­kos, Ro­mo ma­sa­žai, Da­nu­tės au­ga­lų pa­ži­ni­mo pa­mo­kė­lė, Gra­ži­nos pri­ trau­kų ir pleist­rų ga­my­ba. Žo­lin­čiai vai­šins Šv.Ro­ko sriu­ba „So­tu ir ska­nu”. ŠVENTĖ PALEMONE Rug­pjū­čio 18 d. Pa­le­mo­no vid. mo­kyk­los, Ma­rių g. 37, sta­dio­ne vyks šven­tė. Šven­tė pra­si­dės šv. Mi­šio­mis 10.30 val. Pa­ le­mo­no baž­ny­čio­je. 12 val. į šven­tę pa­kvies dū­dų or­kest­ras, dai­nuo­si­me kar­tu su Vi­ta­li­ ju­mi Pau­liu­ku („Ne­ri­ja”) ir Vy­tau­tu Šiš­kaus­ ku, ap­do­va­no­si­me gra­žiau­sias so­dy­bas, jo­ di­nė­si­me žir­gais, kom­po­nuo­si­me flo­ris­ti­nį ki­li­mą, spor­tuo­si­me ir šok­si­me šven­ti­nė­je dis­ko­te­ko­je. Vyks lau­ko pre­ky­ba – mu­gė. Pa­le­mo­no ben­druo­me­nės cen­tras

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLA VASARA SU KNYGA, ku­rią or­ga­ni­zuo­ja V.Ku­ dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos „Auš­ros“ pa­da­ li­nys ir ben­druo­me­nės cen­tras „Ža­lia­kal­nio auš­ra“, vai­kams ren­gia: rug­pjū­čio 10 d. 14.30 val. – edu­ka­ci­nė-pa­ žin­ti­nė iš­vy­ka į Kau­no ma­rių re­gio­ni­nį par­ką drau­ge su ra­šy­to­ju Lai­mo­nu Iniu; rug­pjū­čio 13 d. 14.30 val. – iš­vy­ka į Kau­no Pa­min­kli­nę Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čią. Pa­žin­ti­nius už­si­ė­mi­mus apie kny­gas, dai­lę vai­kams ves mo­ky­to­ja Ras­ma Rau­do­nie­nė, fo­to­gra­fas Ri­čar­das Šak­nys, so­cia­li­nės dar­ buo­to­jos iš ben­druo­me­nės cen­tro „Ža­lia­kal­ nio auš­ra”, sa­va­no­riai ir bib­lio­te­ki­nin­kės. Sto­vyk­la vei­kia dar­bo die­no­mis nuo 11 iki 17 val. Auš­ros g. 38 („Aušros” bib­lio­te­ko­je). V.Ku­dir­kos vie­šo­ji bib­lio­te­ka kvie­čia ma­žuo­ sius kau­nie­čius į tęs­ti­nio pro­jek­to „Skai­ty­ ki­me drau­ge: atos­to­gos su kny­ga” va­sa­ ros sto­vyk­lė­les. „Ber­že­lio“ pa­da­li­ny­je (Tai­kos pr. 113B) rug­ pjū­čio 10 d. lan­ky­to­jai su­si­tiks su dai­li­nin­kė­ mis Li­na Dū­dai­te ir Ie­va Juk­ny­te, ke­liaus į Vaikų li­te­ra­tū­ros mu­zie­jų, da­ly­vaus skai­ty­mo kon­kur­se. Sto­vyk­lė­lės veiks: Ro­mai­nių pa­da­li­ny­ je (Chod­ke­vi­čių g. 6) ir Ne­ries pa­da­li­ny­je (Var­nių g. 36–43) rug­pjū­čio 20–25 d. Ge­riau­sie­ji V.Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai – „Kny­gų ri­te­riai” ir skai­ty­mo va­ do­vai rug­pjū­čio 28 d. ke­liaus į pa­žin­ti­nę iš­ vy­ką „Mai­ro­nio ke­liais”.

PAGALBOS MOTERIMS LINIJA Psichologinė pagalba išgyvenantiems ne­ tektis/artimojo savižudybę. Daugiau infor­ macijos ir registracija tel. 8 618 05 005, e. p. ausrine@moters-pagalba.lt.

Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Rug­pjū­čio 12 d. 12 val. – PAGRANDUKAS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

renginiai KAUNO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA Mui­ti­nės g. 8A

Rug­pjū­čio 12 d. 16 val. – Lie­tu­vos ka­me­ri­ nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio kon­cer­tas. Da­ly­vau­ ja: Igoris Kra­ma­revas (tri­mi­tas), Alek­san­ dras Isa­ko­vas (var­go­nai). Kon­cer­to pro­gra­mo­je: J.Pa­chel­belo, H.Pur­ sellis, D.Tar­ti­ni, J.S.Bacho ir ki­tų kom­po­zi­to­ rių kū­ri­niai. Fes­ti­va­lį or­ga­ni­zuo­ja VšĮ „Mu­zi­ka Fes­ti­va”.

M.K.ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS M.K.Čiurlionio g. 35, Druskininkai

Rugpjūčio 12 d. 16 val. – Claros Arnheim (1865–1942) akvarelių parodos JŪROS MOTYVAI: PARAFRAZĖS atidarymas. C.Arnheim, žydų kilmės vokiečių dailininkė, gimė 1865 m. Berlyne. Tapybos mokėsi pas Helmutą Skarbiną ir Alfredą Mayerį, vėliau tobulinosi pas Edmundą Amaną-Jeaną ir Ernestą Laurentą Paryžiuje. Nuo 1904 m. iki 1927 m. ji buvo Berly­ no dailininkų sąjungos narė, 1914 m. C.Arnheim buvo apdovanota aukso meda­ liu pasaulinėje „Knygų leidybos ir grafikos parodoje” Leipcige. Daugybę vasarų C.Arnheim praleido Vite kaimelyje Hidenzės saloje Baltijos jūroje. Dailininkė yra viena iš „Hiddensoer dailininkų asociacijos” įkūrėjų 1922 m. C.Arnheim darbuose atsiskleidžia subtilūs Hidenzės salos gyventojų ir kraštovaizdžio motyvai. Vėliau lankytojai bus pakviesti susipažinti su atnaujinta muziejaus ekspozicija ir į vaidybinio filmo „Zodiakas” peržiūrą. Jono Vaitkaus filmas „Zodiakas” sukurtas 1986 m. Tai filmas apie M.K.Čiurlionį, ne biogra­ finis pasakojimas, bet bandymas atskleisti menininko asmenybės legendą. Paroda veiks iki 2012 10 20.

LIETUVOS KAMERINIO ORKESTRO koncertų ciklas NAKTIES SERENADOS Palanga

Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKES­ TRAS. Dirigentas ir solistas SERGEJUS KRYLOVAS(smuikas). Solistas MAKSIMAS RYSANOVAS (altas). Programa: FRANZAS SCHUBERTAS – Rondo A-dur smuikui ir styginių orkestrui, D. 438; FRANZAS SCHUBERTAS–DOBRINKA TABA­ KOVA – Fantazija f-moll styginių orkestrui; WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Sin­ fonia concertante smuikui, altui ir styginių orkestrui Es-dur, KV 364.

Sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“ Palangos gintaro muziejus Vytauto g. 17

Rugpjūčio 10 d. 20 val. – magiškas gitaros skambesys… BALTIJOS GITARŲ KVARTETAS: Zigmas Čepu­ lėnas, Sergejus Krinicinas, Saulius S.Lipčius, Chrisas Ruebensas. Programoje – J.S.Bachas, Ch.Ruebensas, Á.Piazzolla. Rugpjūčio 12 d. 20 val. – apie tai, kas svarbiausia... EGLĖ JUOZAPAITIENĖ (sopranas), IEVA JUOZAPAITYTĖ (sopranas), VYTAUTAS JUO­ ZAPAITIS (baritonas). NIJOLĖ RALYTĖ (fortepijonas). Programoje – F. Shubertas, G.F.Händelis, A.Ponchilelli, J.Tallat-Kelpša.

KAUNO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA 12 d. 16 val.

Rugpjūčio 15 d. 20 val. – Vasarvidžio nakties sapnas. JUDITA LEITAITĖ (mecosopranas), AUDRONĖ JUOZAUSKAITĖ (fortepijonas). Programoje – H.Berliozas, E.Griegas, J.Sibelius, A.Klova. Rugpjūčio 16 d. 20 val. – A-Capella ketu­ riems. Vyrų vokalinis kvartetas OPUS VOCALIS: Mi­ daugas Zimkus (tenoras), Žanas Voronovas (tenoras), Giedrius Prunskus (baritonas), Antanas Kulakauskas (bosas). Programoje – M.K.Čiurlionis, J.Naujalis, S.Šimkus, Th.Weelkes. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Vytauto g. 55

Rugpjūčio 13 d. 20 val. – Maironio skai­ tymai. RIMANTAS BAGDZEVIČIUS (aktorius). Valstybinis Kauno choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas PETRAS BINGELIS. Programoje – Č.Sasnauskas, J.Naujalis, J.Juzeliūnas, A.Kačanauskas, J.Tallat-Kelpša. Rugpjūčio 14 d. 20 val. – Žolinės šventė. LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas). Palangos pučiamųjų orkestras, meno vado­ vas ir vyr. dirigentas VYGANTAS REKAŠIUS. Programoje – J.S.Bachas, G. F.Händelis, Fr.Cesarini, R. van Beringenas, S.Šimkus, E.Morricone, J.Tallat-Kelpša, V.Klova. Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia, Jūros g. 7, Šventoji

Rugpjūčio 15 d. 20 val. – Žolinės šventė. LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas). Palangos pučiamųjų orkestras, meno vadovas ir vyr. dirigentas VYGANTAS REKAŠIUS. Programoje – J.S.Bachas G. F. Händelis, Fr.Cesarini, R. van Beringenas, S.Šimkus, E.Morricone, J.Tallat-Kelpša, V.Klova. Rugpjūčio 16 d. 20 val. – chorinės muzikos vakaras. Valstybinis choras VILNIUS, meno vadovas ir vyr. dirigentas POVILAS GYLYS. Programoje – M.K.Čiurlionis, Ch.Gounod, Fr.Schubertas, J.Rutteris, M.Urbaitis, L.Vilkončius.

XIV tarp­tau­ti­nis ka­me­ri­nės mu­zi­kos va­sa­ros fes­ti­va­lis KURŠIŲ NERIJA 2012 Ni­da, Juod­kran­tė

Rug­pjū­čio 11 d., šeš­ta­die­nį, 20 val. Juod­ kran­tės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio (evan­ ge­li­kų liu­te­ro­nų) baž­ny­čio­je, rug­pjū­čio 12 d., sek­ma­die­nį, 20 val. Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je – šeš­ta pro­gra­ma J.S.BACHO ARIJOS IR KONCERTAI. At­li­kė­jai: fes­ti­va­lio or­kest­ras MUSICA HUMANA, me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas AL­ GIRDAS VIZGIRDA. So­lis­tai: ILONA GIRDŽIŪ­ NAITĖ (smui­kas), RAMUNĖ GRAKAUSKAITĖ (smui­kas), IGNAS MISIŪRA (bo­sas-ba­ri­to­ nas), ROBERTAS BEINARIS (obo­jus), BALYS VAITKUS (kla­ve­si­nas). Pro­gra­ma: JOHANNAS SEBASTIANAS BACHAS – Kon­cer­tas dviem smui­kams, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo d-moll, BWV 1043; Dvi ari­jos ir re­či­ta­ty­vas iš kan­ta­tos „Ich will den Kreuz­stab ger­ne tra­gen”, BWV 56; Ari­ja iš siu­i­tos Nr. 3 D-dur, BWV 1068; Fan­ta­zi­ja G-dur var­go­nams, BWV 572; Kon­cer­tas F-dur obo­jui, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, BWV 1053; Kan­ta­ta „Ich ha­be ge­nug” bo­sui, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, BWV 82. Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 20 val. Juod­ krantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evan­ gelikų liuteronų) bažnyčioje, rugpjūčio 12 d., sekmadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – šešta programa „J.S.Bacho arijos ir koncertai“ Atlikėjai: festivalio orkestras MUSICA HUMA­ NA, meno vadovas ir dirigentas ALGIRDAS VIZGIRDA. Solistai: ILONA GIRDŽIŪNAITĖ (smuikas), RAMUNĖ GRAKAUSKAITĖ

Palangos gintaro muziejus

10 d. 20 val.

(smuikas), IGNAS MISIŪRA (bosas-barito­ nas), ROBERTAS BEINARIS (obojus), BALYS VAITKUS (klavesinas). Programa: JOHANNAS SEBASTIANAS BACHAS – Koncertas dviem smuikams, stygi­ niams ir basso continuo d-moll, BWV 1043; Dvi arijos ir rečitatyvas iš kantatos „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“, BWV 56; Arija iš siuitos Nr. 3 D-dur, BWV 1068; Fantazija Gdur vargonams, BWV 572; Koncertas F-dur obojui, styginiams ir basso continuo, BWV 1053; Kantata „Ich habe genug“ bosui, styginiams ir basso continuo, BWV 82. Rugpjūčio 15 d., trečiadienį, 19 val. Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje. Festivalio pabaigos koncertas. „W.A.Mozartas ir Prancūzijos baroko muzika“ Atlikėjai: festivalio orkestras MUSICA HU­ MANA, meno vadovas ir dirigentas ALGIR­ DAS VIZGIRDA. Valstybinis choras VILNIUS, meno vadovas ir dirigentas POVILAS GYLYS. Solistai: MACHIKO TAKAHASHI (fleita, Japonija), AISTĖ BALIUNYTĖ (arfa), JULIJA STUPNIANEK-KALĖDIENĖ (sopranas), MIN­ DAUGAS ZIMKUS (tenoras), IGNAS MISIŪRA (bosas), BALYS VAITKUS (vargonai). Programa: WOLFGANGAS AMADEUS MO­ ZARTAS – Simfonija Nr. 5 B-dur, K. 22; Kon­ certas fleitai, arfai ir orkestrui C-dur, K. 299; LOUIS VIERNE – „Carillon de Westminster“ vargonams, op. 54 Nr. 6; MARC-ANTOINE CHARPENTIER – „Te Deum“ solistams, chorui ir orkestrui, H. 146.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33

Iki 2014 m. liepos 4 d. veikia pa­ro­da VALS­ TYBĖS MOTERYS: ARTIMUI IR TĖVYNEI. Į Is­to­ri­nę pre­zi­den­tū­rą Kau­ne švel­niai, ele­gan­tiš­kai, be ne­rei­ka­lin­gos pom­pas­ti­kos ir skam­bių šū­kių įžen­gė mo­te­rys. Mo­te­rys, vi­są Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lai­ko­ tar­pį (1918–1940 m.) dir­bu­sios pe­tys pe­tin su vy­rais, bet vė­liau pa­ty­ru­sios skau­džią ne­tei­sy­bę – be­veik iš­trin­tos iš is­to­ri­jos va­do­vė­lių. Šios pa­ro­dos tiks­las – ap­žvelg­ti mo­te­rų veik­lą Lie­tu­vos vie­šo­jo­je sfe­ro­je Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lai­ko­tar­piu ir tin­ka­mai įver­tin­ti jų in­dė­lį į mo­der­nios vals­ty­bės kū­ ri­mo pro­ce­są. Šio­je pa­ro­do­je yra ban­do­ma at­si­kra­ty­ti kai ku­rių ste­re­o­ti­pų ir pra­plės­ti vals­ty­bės vei­kė­jo sam­pra­tą. Kal­bė­da­mi apie vals­ty­bi­nę veik­lą ar mąs­ty­mą, dau­ge­ lis vis dar de­da ly­gy­bės žen­klą tarp po­li­ti­kos ir vals­ty­bės, to­dėl tik mo­te­rys po­li­ti­kės tu­ri ga­li­my­bę bū­ti va­di­na­mos vals­ty­bės vei­kė­ jo­mis, t.y. įgy­ti so­li­dų, pri­pa­žin­tą sta­tu­są. Iš­sky­rus po­li­ti­ką, vi­sa ki­ta mo­te­rų veik­la pri­ski­ria­ma vi­suo­me­ni­nei veik­lai, taip lyg ir su­men­ki­nant jų in­dė­lį vals­ty­bei. Pa­ro­da ren­gia­ma sie­kiant at­kreip­ti dė­me­sį, kad rū­pi­ni­ma­sis ar­ti­mu yra taip pat svar­bu kaip ir po­li­ti­nių vi­zi­jų ar stra­te­gi­jų kū­ri­mas. To­dėl pa­ro­do­je „Vals­ty­bės mo­te­rys: ar­ti­mui ir Tė­vy­nei” kal­ba­ma ne tik apie po­li­ti­kes, bet ir mo­te­ris, ak­ty­viai dir­bu­sias ki­to­se vals­ ty­bei svar­bio­se sfe­ro­se. Ši pa­ro­da at­skleis, kad ak­ty­vios vi­suo­me­ni­nin­kės taip pat bu­vo vals­ty­bės vei­kė­jos, aiš­kiai su­pra­tu­sios, kad Tė­vy­nė pra­si­de­da nuo žmo­gaus. Pa­ro­da „Vals­ty­bės mo­te­rys: ar­ti­mui ir Tė­ vy­nei” ren­gia­ma dvie­jo­se Is­to­ri­nės LR pre­ zi­den­tū­ros ant­ro­jo aukš­to sa­lė­se. Pa­ro­do­je at­sklei­džia­mas įvai­ria­pu­sis mo­te­rų veik­los pa­veiks­las: mo­te­ris – ak­ty­vi ir jaut­ri pi­lie­tė, pa­trio­tė, kul­tū­ros puo­se­lė­to­ja, kū­rė­ja, na­ mų ži­di­nio ser­gė­to­ja.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Te­dis“ (iš­anks­ti­niai se­an­sai) – 13, 14, 15, 16 d. 20.50 val. „Viską pri­si­min­ti“ – iki 16 d. 11.45, 14.15,

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 10 d. 23.30 val.


19

penktadienis, rugpjūčio 10, 2012

kas, kur, kada 16.45, 19.15, 21.45 val. „Ka­ra­liška drąsa“ 3D (lie­t. k.) – 11, 13, 15 d. 10.45 val.; iki 16 d. 13, 15.15, 17.30, 19.45* val. (*išsk. 11, 13, 15 d.). „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 11.50, 14, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Ab­ra­o­mas Lin­kol­nas. Vam­py­rų me­džio­to­ jas“ 3D – iki 16 d. 22 val. „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – 11, 13, 15 d. 19.45 val. „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ – iki 16 d. 13.45, 16, 18.35 val. „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“ – iki 16 d. 18, 21.15 val. „Ne­pa­pras­tas žmo­gus-vo­ras“ – 10, 11, 12 d. 20.50 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – iki 16 d. 11* val. (*išsk. 11, 13, 15 d.). „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 12.30, 14.30, 16.30 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ (lie­t. k.) – iki 16 d. 11.30 val. „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Karališka drąsa“ 3D (premjera, liet.k.) – iki 16 d. 10.15, 12.45, 15.15, 18, 20.45 val.; 10, 11 d. 23.30 val. „Karališka drąsa“ (premjera, liet.k.) – iki 16 d. 11.15, 13.30, 15.45 val. „Viską prisiminti“ (premjera) – iki 16 d. 13.15, 16, 18.45, 21.15 val.; 10, 11 d. 23.45 val. „Mėnesienos karalystė“ (premjera) – iki 16 d. 14.15, 16.30, 19, 21 val. COSMO VIP PREMJERA. „Tedis“ – 14 d. 21.45 val. DELFI.LT SEANSAS. „Nesunaikinami 2“ – 17 d. 19 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 16 d. 10.45, 13, 17.45 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 16 d. 11.45, 16.45 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“ 3D – iki 16 d. 13.45, 17, 19.45, 22.15 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 16 d. 11 val. „Prometėjas“ – 10, 11 d. 23 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ 3D – iki 10.30, 15.30, 20.15 val.; 10, 11 d. 22.45 val. „Šokis hip-hopo ritmu. Revoliucija“ – iki 16 d. 14 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – iki 16 d. 18.15, 21.30 val. „Pakvaišęs tėtis“ – iki 16 d. 19.15, 21.45 (seansas nevyks 14 d.) val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Alvinas ir burundukai 2“ – iki 16 d. 12 val. Bilieto kaina 6 Lt.

„ROMUVOS“ KINO TEATRAS Lais­vės al. 54

Rug­pjū­čio 10 d. 19 val. – „Vie­na die­na” (JAV, 2011 m., T, ro­man­ti­nis, dra­ma, vai­ di­na An­ne Hat­ha­way, Jimas Stur­gessas). 21 val. – Ki­no nak­tys. Du se­an­sai už vie­no kainą! „Sub­ti­lu­mas” (Pran­cū­zi­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, ro­man­ti­nis, T, vai­di­na Aud­rey Tau­tou, François Da­miens, Bru­no To­des­ chi­ni). „Klas­tin­gi na­mai” (JAV, 2011 m., tri­le­ris, dra­ma, mis­ti­nis, T, vai­di­na Da­niel Craig, Ra­chel Weisz, Na­o­mi Watts). Rug­pjū­čio 11 d. 17 val. – „Klas­tin­gi na­mai” (JAV, 2011 m., tri­le­ris, dra­ma, mis­ti­nis, T, vai­di­na Da­niel Craig, Ra­chel Weisz, Na­o­mi Watts). 19 val. – „Sub­ti­lu­mas” (Pran­cū­zi­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, ro­man­ti­nis, T, vai­di­na Aud­rey Tau­tou, François Da­miens, Bru­no To­des­chi­ni). Rug­pjū­čio 12 d. 15 val. – „Blitz” (Di­džio­ ji Bri­ta­ni­ja, 2011 m., T, tri­le­ris, vai­di­na Ja­sonas Stat­hamas, Lu­ke’as Evansas). 17 val. – „Sub­ti­lu­mas” (Pran­cū­zi­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, ro­man­ti­nis, T, vai­di­na Aud­rey Tau­tou, François Da­miens, Bru­no To­des­chi­ ni). 19 val. – „Vie­na die­na” (JAV, 2011 m., T, ro­man­ti­nis, dra­ma, vai­di­na An­ne Hat­ha­ way, Jimas Stur­gessas).

„ROMUVOS“ KINO TEATRAS 

11 d. 17 val.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Ryto suktinis“. 10.00 Nacionalinė paieškų tarnyba. 11.00 Olimpinė studija. 11.30 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Baidarių ir kanojų irklavimas. Atranka. Pusfinaliai. 14.00 Olimpinė studija. 14.15, 15.15 Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“. 15.00 Žinios. 17.00 Londono vasaros olimpinės žaidynės. BMX dviračiai. Pusfinaliai. Finalai. Dalyvauja V.Rimšaitė. Tiesioginė transliacija. 18.45 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.50 Sportas. Orai. 18.55 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Vyrų krepšinio pusfinalio rungtynės. Rusija–Ispanija. Per pertrauką – „Olimpinė studija“. Tiesioginė transliacija. 20.55, 22.10 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. Sportas. Orai. 21.20 „Londoniada“. Dienos apžvalga. 21.50, 22.15 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Lengvoji atletika. Finalai. 22.55, 23.30 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Vyrų krepšinio pusfinalio rungtynės. JAV–Argentina. Tiesioginės transliacija. 23.15 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Boksas. Pusfinaliai. E.Petrausko kova. Tiesioginė transliacija.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Ponas Bynas“ (3) (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Muz. f. apie meilę, antausius ir vestuves. „Čilinam Šv. Valentiną, arba Devyni antausiai ir trejos vestuvės“. 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Tarptautinis šlagerių festivalis „Palanga 2011“ (1). 21.30 Veiksmo trileris „Žmogus be praeities“ (Kanada, 2010 m.) (N-14). 23.20 Veiksmo f. „Laiko policininkas. Berlyno sprendimas“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 1.00 Siaubo f. „Džeisonas keliauja į pragarą. Paskutinis penktadienis“ (JAV, 1993 m.) (S).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Buvusieji“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Komedija „Beždžionėlė ledo ritulininkė“ (Kanada, JAV, 2000 m.). 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.07 LT geriausi. Olimpiados apžvalga. 19.10 Baimės akys. 20.10 Fantastinė pasaka „Išrinktasis. Blogio imperijos iškilimas“ (JAV, 2007 m.). 22.10 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (Prancūzija, 2007 m.). 0.00 Siaubo trileris „Numylėtieji kaulai“ (JAV, D.Britanija, N.Zelandija, 2009 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 8.00 „Prajuokink mane“ (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 Kalbame ir rodome (N-7). 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas.

DATOS (rugpjūčio 10 d.) 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Drama „Patėvis“ (Ukraina, 2007 m.) (N-7). 23.35 Amerikietiškos imtynės (N-14). 2.10 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 8.30 „Neskubėk gyventi“ (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Keliaukim! 12.00 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.) (k). 13.45 Kuluarai (k). 14.25 Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo koncertas Užutrakio dvare. Groja Davidas Geringas ir jaunieji talentai. 15.20 Muzikos istorijos. R.Wagnerio opera „Tristanas ir Izolda“ (k). 15.50 D.Čiumaroza. Opera „Kapelmeisteris“ (k). 16.15 Miesto kodas (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 17.30 Kaimo akademija. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.25 Yra šalis... (2011 m.). 20.35 Arti toli. 21.10 Šviesa amžinoji dainos. Gintautui Abariui atminti. 22.30 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Boksas. Pusfinaliai (gali dalyvauti E.Petrauskas ir E.Kavaliauskas). Tiesioginė transliacija. 1.00 Panorama (k). 1.05 Verslas (k). 1.08 Kultūra (k). 1.11 Sportas (k). 1.13 Orai (k). 1.15 „Londoniada“. Dienos apžvalga (k).

9.55, 14.30 Teleparduotuvė. 10.10, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 11.05 Puma (1). 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Lyga“. 14.00 „Viena už visus“. 16.00 „Gyvenimas Marse“ (4). 17.00 Puma (2). 19.00 Europos jaunių (U-18) vaikinų krepšinio čempionatas. Lietuva–Danija. Tiesioginė transliacija. 21.00 „Gyvenimas“. 22.00 „Psichiatras“. 23.00 „Beorė erdvė“. 0.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 0.55 Aukščiausia pavara. 1.55 „Tokia skirtinga Tara“. 2.20 Karinė drama „Pakaks kariauti“ (JAV, 2008 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 Anim. s. „Žaibo smūgis“ (1) (JAV, 2000 m.). 10.05 „Geniuko Vudžio šou“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“ (6). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Kovotojas Reksas“. 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 Būk mano meile! (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XIII. Meistriškumo pamokos“ (D.Britanija, 2010 m.). 22.50 „Deksteris“ (N-14). 23.50 „Saugotojas“ (N-14). 0.50 „Vaiperis“ (N-7).

10.20 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

22.25 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30, 8.00 Ryto reporteris 7.45, 13.00, 21.40 Lietuva–Londonas. 9.15, 14.45 Vasara su Asta. 10.15, 18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 10.50 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 15.45 Dok. f. „18 metų nelaisvėje. Pagrobtos mergaitės istorija“ (N-7). 16.00 Žinios. 16.10 Dok. f. „18 metų nelaisvėje. Pagrobtos mergaitės istorija“ (N-7). 17.00, 18.00 Žinios. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.45 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.55 Trileris „Seklys“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 23.35 „Zona“ (N-14).

Šv. Laurynas, Paskutinioji perkūno diena Tarptautinė apatinių drabužių diena 1519 m. Ferdinandas Magellanas penkiais laivais išplaukė iš Sevilijos į kelionę aplink pasaulį. 1874 m. gimė pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. 1943 m. gimė žurnalistas, rašytojas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Stasys Kašauskas. 1952 m. gimė Arvydas Ilginis, televizijos režisierius, aktorius. 1953 m. gimė Virgis Stakėnas, kantri dainininkas. 2010 m. mirė pianistas, kompozitorius Gintautas Abarius.

horoskopai 9.00 Apie fotografiją (k). 9.30 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“ (N-7). 11.10 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.40 Drama „Viršūnė“ (N-7). 13.25 Romantinė komedija „Meilė nutinka“ (N-7). 15.10 Melomano pusvalandis. 15.40 Komiška drama „Vėjavaikė“ (N-7). 17.35 Telelaikraštis. 18.00 Kai Lietuvos nebuvo (k). 18.30 Auto-moto. 19.00 „Daktarės dienoraštis“ (k). 21.00 Drama „Lemtingas kelias“ (N-14). 22.50 Komedija „Ryžių rapsodija“ (N-14). 0.40 Mistinė drama „Prieglauda“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 „Tautos ženklai“ (k). 10.05 „Geniuko Vudžio šou“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Kovotojas Reksas“. 17.00 „San Fransisko raganos III“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 F. „Meistriškumo pamokos“. 22.50 „Deksteris“. 23.50 „Saugotojas“. 0.50 „Vaiperis“ (k).

8.00 Drama „Prarastoji žvaigždė“ (Italija, Šveicarija, Prancūzija, Singapūras, 2006 m.) (N-14). 9.50 F. „Viki Kristina Barselona“ (JAV, Ispanija, 2008 m.) (N-14). 11.30 Drama „JCVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 18.00 F. „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.00 Romantinė drama „Elegija“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.55 Kriminalinis f. „Karo dievas“ (JAV, Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 0.00 Trileris „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ (JAV, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, 2006 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Sporto metraštis. 13.15 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. Snieglentės Naujojoje Zelandijoje. 13.45 Futbolo dievai. P.Schmeichelis. 14.15 Kelias į Londoną. 14.45, 20.00 Sportas LT. 15.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kijevo „Budivelnik“–Kazanės UNIKS. 17.05 Škotijos taurės finalas. Edinburgo „Hearts“–Edinburgo „Hibernian“. 19.15, 21.45 Olimpinės žaidynės. 19.30 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. Banglenčių sportas Taityje. 20.30 Auksinės širdys. 21.15 Futbolo dievai. Zico. 22.00 Automoto. 22.30, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

Avinas (03 21–04 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus. Tik nepamirškite darbo! Jautis (04 21–05 20). Labai sėkmingas laikas. Puikiai suprasite aplinkinius. Tik neskubėkite niekam patarinėti, pasilaikykite savo nuomones ir spėliones sau, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Dvyniai (05 21–06 21). Pajusite stiprų poreikį bendrauti. Norėsite prieštarauti kitiems, plaukti prieš srovę. Nieko svarbaus nespręskite, ypač jeigu jaučiate, kad ne iki galo supratote situaciją. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena kurti planus, priimti sprendimus. Rasite išeitį iš bet kokios probleminės situacijos, galite sulaukti patarimo. Neabejokite savo sėkme. Liūtas (07 23–08 23). Iškils problemų, susijusių su asmeniniu gyvenimu. Tikėtina daug sunkumų, klaidų, konfliktų, ir visa tai teks įveikti bei ištaisyti. Bendraudamas pasistenkite būti malonus, venkite kivirčų. Mergelė (08 24–09 23). Jausitės prislėgtas. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Kilus kivirčui, galimas emocijų protrūkis. Pirmoje dienos pusėje venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite savęs. Svarstyklės (09 24–10 23). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o jauni pažįstami nepateisins vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Skorpionas (10 24–11 22). Esate nepatenkintas pasauliu. Nejaučiate meilės aplinkiniams ir pats jaučiatės nemylimas. Neskubėkite aiškintis santykių – viskas greitai susitvarkys ir pasaulis nušvis kitomis spalvomis. Šaulys (11 23–12 21). Patirsite malonumą skaitydamas knygą ar žiūrėdamas filmą. Gal tiesiog taip stengiatės išvengti pilkos kasdienybės, o išgyventi jausmai suteikia naujų jėgų. Ožiaragis (12 22–01 20). Polinkis analizuoti, noras suvokti įvairių dalykų esmę nedera su jūsų gyvenimo būdu. Per didelis smalsumas gali nepatikti aplinkiniams ir dėl to gali kilti konfliktų. Vandenis (01 21–02 19). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Puikiai praleiskite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Ir nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Žuvys (02 20–03 20). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti savo pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės. Griebkitės jau išbandytų atsipalaidavimo būdų. Visi nemalonumai praeis, ir jau rytoj galėsite užsiimti įprastais reikalais.


Orai

Savaitės pabaiga Lietuvoje bus lietinga ir vėsi, kaip prognozuoja sinoptikai. Šiandien lis daugelyje rajonų, temperatūra pakils iki 17–19 laipsnių. Trumpas lietus kai kuriose vietovėse numatomas ir šeštadienį bei sekmadienį. Savaitgalio naktimis temperatūra bus 12–15 laipsnių, dienomis termometro stulpelis nepakils aukščiau nei 19 laipsnių.

Šiandien, rugpjūčio 10 d.

+17

+19

Telšiai

+18

Šiauliai

Klaipėda

+18

Panevėžys

+18

Utena

+17

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

5.45 21.00 15.15 23.46 15.38

223-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 143 dienos. Saulė Liūto ženkle.

+18

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +35 Berlynas +19 Brazilija +26 Briuselis +21 Dublinas +17 Kairas +40 Keiptaunas +17 Kopenhaga +18

Londonas +25 Madridas +39 Maskva +22 Minskas +19 Niujorkas +30 Oslas +19 Paryžius +27 Pekinas +32

orai kaune šiandien

Praha +22 Ryga +16 Roma +31 Sidnėjus +17 Talinas +16 Tel Avivas +33 Tokijas +31 Varšuva +20

+18

+18

Vėjas

1–6 m/s

Vilnius

Marijampolė

+18

Alytus

Vardai Aistė, Astorija (Astra), Astrida, Aurimas, Laurencija, Laurynas, Narimantas.

Sti­chi­ja ne­lei­džia at­si­kvėp­ti

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+18

+15

+13

2

+13

+17

+15

+13

4

+13

+17

+15

+12

2

rytoj

poryt

Ke­lias sa­vai­tes ne­si­bai­gian­čios liū­tys ne­lei­džia at­si­kvėp­ti Fi­li­pi­nų gy­ven­to­ jams, ken­čian­tiems nuo po­tvy­nių ir nuo­šliau­žų. Nuo pir­ma­die­nio sti­chi­ja nu­si­ne­šė ma­žiau­siai 19 žmo­nių gy­vy­ bes, dau­gu­ma iš jų žu­vo per nuo­šliau­žą sos­ti­nės Ma­ni­los prie­mies­ty­je. Nuo liū­ čių ir po­tvy­nių iš vi­so nu­ken­tė­jo maž­ daug 2 mln. žmo­nių. Jie ap­gy­ven­di­na­ mi mo­kyk­lo­se, spor­to sa­lė­se ir šven­tyk­ lo­se įreng­to­se lai­ki­no­se prie­glau­do­se, bet jo­se trūks­ta vie­tų. Val­džia krei­pė­si į sa­va­no­rius pra­šy­da­ma pa­gal­bos tie­ kiant nu­ken­tė­ju­sie­siems mais­tą ir pir­ mo bū­ti­nu­mo prie­mo­nes. CNN inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Bun­ke­ry­je gy­ve­nan­tys sek­tan­tai po že­me gim­dė vai­kus Ru­si­jos pa­rei­gū­nai vie­na­me Ka­za­ nės prie­mies­ty­je ap­ti­ko po­že­mi­nį bun­ke­rį, ku­ria­me apie 70 vie­nos is­l a­m iš­kos sek­tos na­r ių be­veik de­šimt­me­tį gy­ve­no be šil­dy­mo ir ne­ma­ty­da­mi sau­lės švie­sos. Tarp šios sek­tos na­rių bu­vo 20 vai­kų, iš ku­rių jau­niau­siam te­bu­ vo 18 mė­ne­sių. Dau­ge­lis iš šių vai­ kų bu­vo gi­mę po že­me ir nie­ka­da

ne­bu­vo ma­tę sau­lės švie­sos. Ra­ dus šį bun­ke­rį, pa­tik­rin­ta ten bu­ vu­sių ne­pil­na­me­čių svei­ka­ta. Tuo­ met paaiš­kė­jo, kad vie­na 17-me­tė lau­kia­si kū­di­kio. Kaip pra­ne­šė vals­ty­bi­nė te­le­ vi­zi­ja „Ves­ti“, Ka­za­nė­je ap­tik­tas bun­ke­ris pri­klau­so va­di­na­ma­jai faiz­rah­ma­nis­tų sek­tai, ku­rios 83 me­tų ly­de­ris Faiz­rah­ma­nas Sa­ta­

ro­vas pa­si­skel­bė pra­na­šu ir sa­vo na­mą pa­skel­bė ne­prik­lau­so­ma is­ la­mo vals­ty­be. XX a. 8-ąjį de­šimt­me­tį F.Sa­ta­ ro­vas bu­vo vie­no įta­kin­go su­ni­ tų dva­si­nin­ko pa­dė­jė­jas. Jo se­kė­ jai bu­vo ska­ti­na­mi skai­ty­ti sek­tos ly­de­rio rank­raš­čius, o dau­gu­mai na­rių ne­bū­da­vo lei­džia­ma išei­ti iš aš­tuo­nių aukš­tų po­že­mi­nio bun­ke­

rio, ku­ris bu­vo iš­kas­tas po F.Sa­ta­ ro­vo na­mo pa­ma­tais. Pro­ku­ro­rai pra­dė­jo bau­džia­mą­ jį ty­ri­mą dėl šios sek­tos veik­los ir pa­reiš­kė, kad šis ju­dė­ji­mas bus išar­dy­tas, jei­gu jis tęs ne­tei­sė­ tą veik­lą – pa­vyz­džiui, ne­leis sa­vo na­riams nau­do­tis me­di­ci­nos pa­ gal­ba ir mo­ky­tis švie­ti­mo įstai­go­ se. Nė vie­nas sek­tos na­rys ne­bu­vo

suim­tas, nors po­li­ci­ja vei­kiau­siai im­sis tik­rin­ti įta­ri­mus, ar kai ku­rie vai­kai ne­bu­vo ly­tiš­kai iš­nau­do­ja­mi. Teis­mas taip pat spręs, ar vai­kams bus leis­ta lik­ti su sa­vo tė­vais. Ka­za­nė, esan­ti už 800 km į piet­ ry­čius nuo Mask­vos, yra Ta­tars­ta­no res­pub­li­kos, ku­rio­je dau­gu­ma gy­ ven­to­jų yra mu­sul­mo­nai, sos­ti­nė. BNS inf.

2012-08-10 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you